NICOLAE BÃNESCU ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN VOL.

I
IMPERIUL CRESTIN si ASALTUL INVAZIILOR ( 313-610 )

NICOLAE BÃNESCU (1878—1971) sI SINTEZA SA DE ISTORIE BIZANTINÃ Era în zilele Congresului International de Studii Bizantine tinut la Bucuresti la începutul lunii septembrie a anului 1971. Organizatorii acestui Congres - al XtV-lea în seria generalã a Congreselor de bizantinisticã - îl denumiserã si „Bucuresti II", având în vedere faptul cã prima întrunire internationalã a bizantinistilor avusese loc tot la Bucuresti, în anul 1924. în dupã-amiaza uneia din acele zile însorite, o sedintã plenarã a Congresului avea loc întru-unul din amfiteatrele Facultãtii de drept situat la parter, în partea de rãsãrit. Pe la mijlocul sedintei, în timpul unei comunicãri, pe usã a intrat un tânãr congresist - Matei Cazacu, din câte îmi amintesc eu. El s-a îndreptat cãtre presedintele sedintei, spunându-i ceva cu o voce imperceptibilã pentru participantii din salã. Scurta discutie particularã dintre cei doi s-a încheiat repede, în acelasi timp cu textul comunicãrii prezentate de cãtre unul dintre congresisti. Dupã acel moment, înainte de a anunta titlul comunicãrii urmãtoare, presedintele sedintei, care era profesorul Giuseppe Schiro de la Universitatea din Roma, s-a ridicat în picioare, aducând la cunostinta întregii adunãri, cu o voce gâtuitã de emotie, „la triste nou-velle, recemment parvenue: le Professeur Nicolae Bã-nescu est mort â un âge tres avance. Je vous propose une minute de recueillement â sa memoire." In ultimii ani ai unei vieti exemplare si îndelungate, Nicolae Bãnescu simtise din plin semnele de uzurã ale unei bãtrâneti petrecute într-un fel de quasi-anoni-mat, dar lumea istoricilor, ca si a altor reprezentanti ai disciplinelor umaniste, îi pronunta numele cu respect si chiar cu admiratie, încã din primii ani de studentie, mi-a fost dat sã aud acest nume trecut uneori, alãturi de cel al lui Nicolae lorga, la unele prelegeri de istorie veche si medie. Destinul i-a hãrãzit însã lui Nicolae Bãnescu o iesire de exceptie din scena vietii pãmântesti, încheiate chiar într-un moment când la Bucuresti era adunatã crema bizantinisticii mondiale, care 1-a omagiat înso-tindu-1 pe ultimul drum pe savantul ce pãrãsise aceastã lume, spre a se întâlni „cu cerul si cu stelele", dupã cum descrisese el însusi moartea lui Iulian Apostatul în paginile sintezei aduse acum la lumina tiparului. Este revelator în aceastã privintã discursul rostit cu ocazia înmormântãrii sale de cãtre profesorul Paul Le-merle, membru al Institutului Frantei si, pe atunci, Presedintele Comitetului International de Studii Bizantine. Se poate afirma cã pentru anonimatul în care fusese aruncat de cãtre evolutia politicã a tãrii sale dupã anul 1948, Nicolae Bãnescu a fost rãzbunat într-o oarecare mãsurã: chiar si autoritãtile aflate la originea acestui anonimat au fost puse în situatia de a-1 rupe: în ziua urmãtoare funeraliilor savantului, într-o paginã interioarã a unuia dintre ziarele centrale putea fi citit un articol despre „O viatã închinatã stiintei", dedicat tocmai personalitãtii savantului, plecat atunci din lumea celor vii. Pentru o presã strict controlatã cum era cea din România acelor vremuri, care se apropiau de sfârsitul unei scurte si trecãtoare perioade de dezghet, faptul era însã iesit din comun, impus de incidenta unei situatii de exceptie, marcate de decesul unei personalitãti stiintifice chiar în orasul si în momentul când specialistii breslei sale se aflau întruniti în Congres. Nicolae Bãnescu a vãzut lumina zilei la Cãlãrasi, la 16 Decembrie 1878, ca al treilea din cei 14 copii ai sotilor Petre si Ecat.erina Bãnescu, nãscutã Drãgulãnes-cu. Situatã în vechea vatrã de romanitate din Sud-Estul României, zona din jurul orasului Cãlãrasi face parte din regiunea Dunãrii de Jos, a cãrei frãmântatã istorie în perioada bizantinã avea sã-1 preocupe si consacre pe savantul de mai târziu în lumea stiintificã.

Fiu de avocat, INicolae Bãnescu si-a petrecut copilãria la Gãiesti, iar .studiile liceale la Sf. Sava, centru de învãtãmânt cu o -veche traditie în capitala tãrii, dupã absolvirea cãruia s-a înscris la Facultatea de litere si filosofic a tinerei, pe atunci, Universitãti din Bucuresti. Viitorul savant i-a. avut aici ca dascãli pe B.P. Hasdeu (1838-1907). Titu Maiorescu (1841-1917) si Ovid Densusianu (1878-19'38) pentru domeniul filologic, iar pentru istorie pe Grigore Tocilescu (18501909), Dimi-trie Onciul (1856-1923) si Nicolae lorga (1871-1940). Cei dintâi i-au inspirat lui Nicolae Bãnescu preocuparea pentru forma aleasã si claritatea expunerii, iar ceilalti dorinta de informare si curiozitatea stiintificã, rigoarea metodei si strãdania permanentã pentru cunoasterea adevãrului istoric, într-o atmosferã de eruditie, elan creator si veritabil patos patriotic, încã de la începutul activitãtii sale stiintifice, el s-a obisnuit sã îmbine pre-cizia informatiei cu forma aleasã de exprimare, pentru care a avut un cult permanent, dovedit de numeroase pagini ale scrierilor sale, ca si de textul prezentei sinteze de Istorie a Imperiului Bizantin. Forta de evocare a trecutului, seninãtatea cugetãrilor si forma aleasã de exprimare a lor îl apropie pe Nicolae Bãnescu de alti reprezentanti de seamã ai studiilor istorice clasice si bizantine, în primul rând de Charles Diehl, cu care a avut comunã chiar si cutezanta de a reda istoria Bizantului „în chipuri si icoane", cum si-a intitulat Nicolae lorga una din sintezele sale de istorie a românilor. Dupã cum Charles Diehl a lãsat douã volume de „Figuri bizantine", Nicolae Bãnescu a descris cu o competentã egalã, cu o remarcabilã mãiestrie artisticã si o incontestabilã valoare literarã „Chipuri si scene din Bizant", carte apãrutã în 1927 la Cluj, unde autorul ei se înscria în pleiada cãrturarilor români ce dãdeau strãlucire Universitãtii din Nord a României Mari, institutie stiintificã si culturalã întemeiatã din 1919- Unul dintre acesti cãrturari, filologul Vasile Bogrea, se stinsese prematur din viatã în anul anterior aparitiei cãrtii la care ne referim si pe care Bãnescu o dedica memoriei sale: „Acest volum, ce strânge la un loc câteva articole si conferinte menite a înfãtisa publicului nostru unele aspecte ale vietii Bizantului, de care ne apropie un lung si vechi trecut istoric (subl. ns. — T.T.), e închinat memoriei scumpe a bunului meu prieten si strãlucit coleg V. Bogrea, din al cãrui îndemn mai cu seamã iese azi la luminã." O mentalitate diferitã de aceea a zilelor noastre, când multi tineri se grãbesc sã ajungã cât mai repede creatori în domeniul istoriei si autori de cãrti, îi impunea lui Nicolae Bãnescu, în vârstã de aproape 50 de ani atunci si dispunând de un bogat palmares stiintific,din care nu lipseau nici titlurile de cãrti, o atitudine retinutã, publicându-si noua carte la îndemnurile unui coleg dintr-o breaslã foarte apropiatã de a lui. în ciuda ezitãrilor sale initiale, cartea s-a bucurat de succes atât în rândurile specialistilor, cât si a publicului larg. Nici a doua vâri antã a ei, apãrutã în preajma Congresului International de Studii Bizantine de la Bucuresti, adicã în anul 1971, nu a fost publicatã din initiativa lui N. Bãnescu., ci din aceea alui Gheorghe Cront, istoric al dreptului civil si canonic, specialist în vechiul drept românesc, c^re în Nota asupra editiei pe care o îngrijea, a arãtat cã în ea erau retipãrite cinci din cele nouã studii prezente în vechea editie, anume „Hypatia, martirã a filosofici pãgâne, Heraklios si asediul Constantinopolului, Leon al V-lea Armeanul, Mihail Psel-los", în sfârsit „Mariue Comenul", care încheiase si cartea din 1927. Nu rnai figurau alte trei studii referitoare la Theodor Studitul, la „Bizantini si Rusi la Silistra (a.972)" în vremea recuceririi Bulgariei de Nord-Est de cãtre loan Tzimiskes, ca si la Katakalon Kekaumenos, general bizantin din veacul al Xl-lea. Cauze de ordin „ideologic", mai ales prezenta elementelor religioase, pot sã explice destul de usor lãsarea deoparte a acestor trei studii, ca si a celui privitor la Sf. loan Chrysos-tomul. Aceleasi motive de opotunitate usor de înteles ne pot explica de ce editorul a dat ultimul titlu mentionat ca absent în e ditia sa. în realitate el figura si aici, în varianta aproape identicã din cadrul studiului privitor la împãratul Arcadius. Acesta, ca si cel privitor la Theodosius sau Teodosie cel Mare, erau, dupã cum tot Gh. Cront ne informeazã, „capitole extrase din lucrarea intitulatã Istoria Bizantului, pe care autorul a elaborat-o ca sintezã finalã a cercetãrilor sale", într-ade-vãr, textul acestor douã studii este identic celui pe ca-re-1 întâlnim si în editia de fatã, reprezentând mai putin de o zecime din totalul acestui volum. Existã altminteri si alte indicii, chiar în manuscrisul pe care-1 avem la îndemânã, cã Gh. Cront a avut cunostintã de existenta lui. Regretatul învãtat a mai adãugat alte

trei istorii la editia sa din 1971, privitoare la împãratii Vasi-le I si Vasile al II-lea, ca si la Anna Dalassena, „mama Comneilor", unul dintre ultimele studii ale lui Nicolae Bãnescu, apãrut în periodicul bisericesc „Mitropolia Olteniei" din anul 1963. întrucât cenzura oficialã nu agrea notiuni ca sfânt ori martir, editorul din 1971 a introdus studiul despre loan Chrysostomul în acela, mult mai extins si mai laic, privitor la împãratul Arca-dius, iar titlul „O martirã a filosofici pãgâne: Hypatia", aflat în editia din 1927, a fost inversat în „Hypatia, martirã a filosofici pãgâne". De asemenea, referirile prea insistente la crestinism existente în ultimul paragraf din „Un asediu memorabil al Constantinopolului (626)", au dus la suprimarea acestui paragraf la editia din 1971. Sã revenim însã la tineretea lui Nicolae Bãnescu, marcatã de dobândirea licentei, în anul 1901, dupã care a functionat ca profesor de limba francezã la un liceu din Craiova. încã din aceastã perioadã el si-a fãcut debutul în activitatea stiintificã, prin studii de literaturã anticã greacã publicate mai ales în revista „Literaturã si artã românã". De atunci dateazã si primele sale traduceri din greaca veche, în primul rând din dramaturgia lui Eschyl, Sofocle si Euripide, pentru ca în anul 1907 sã. ajungã la „Viata lui Pericle" de Plu-tarh, care marca it teresul tânãrului erudit pentru istorie, chiar pentru ansamblul istoriei, întrucât de la lumea anticã a trecui la editii de izvoare si studii privind istoria medievalã, premodernã si chiar modernã a românilor, cu predilectie fatã de capitolele legate de legãturile româno-grecesti si de grecitatea post-bizan-tinã, pentru ca în tfinal sã-si concentreze activitatea stiintificã asupra istoriei bizantine, impunându-se încã din timpul vietii si rãmânând în constiinta posteritãtii ca bizantinist. Aceastã evolutie a sa a fost marcatã de perioada care a îwceput cu anul 1907 si în care el a functionat ca inspector scolar, Director al Liceului „Di-mitrie Cantemir"dfci Bucuresti si apoi ca Director al liceului de la Mãnãstirea Dealu. Orientarea sa spre studiile bizantine a fost marcatã de perioada cupriasã între anii 1910-1912, când a frecventat cursurile de limbã si literaturã greacã la Universitatea din M nchen, sub îndrumarea lui August Hei-senberg (1869-1930), urmasul lui Karl Krumbacher (1855-1909) la ca:edra de studii bizantine; Krumbacher crease bazek moderne ale acestor studii în Germania Kaiserului îsi initiase prima revistã internationalã de studii bizantine - Byzantinische Zeitschrift, care apãrea sistematic cu începere din anul 1892 si la care Nicolae Bãnescu avea sã fie un colaborator statornic, în special cu recenzii si cu note bibliografice, mai ales pânã în perioada celui de-al doilea rãzboi mondial, asa cum a colaboîat si la alte reviste internationale de bizantinisticã, al cãror numãr a sporit cu trecerea timpului. Posedând temeinice cunostinte de istorie si filologie clasicã, Nicolae Bãnescu si-a însusit o pregãtire serioasã pentru domeniul dificil al bizantinologiei, redactând si o lucrare privind evolutia timpului viitor în limba greacã, deosebit de apreciatã pentru valoarea sa stiintificã si rãmasã „ca un model al genului", aducând autorului ei titlul de doctor cu mentiunea magna cum laude In iulie 1914, chiar în momentul izbucnirii primului rãzboi mondial, în acea perioadã de grele încercãri pentru lumea europeanã, tânãrul savant si-a vãzut teza de doctorat publicatã la Bucuresti, în 1915, întelegând însã sã îmbine preocupãrile stiintifice cu îndatoririle patriotice si luând parte, ca ofiter de rezervã, la rãzboiul dus de România de atunci pentru întregirea neamului. Dupã realizarea Marii Uniri si crearea Universitãtii din Cluj (1919), Nicolae Bãnescu a fost numit profesor de istorie bizantinã la aceastã Universitate, fiind ales membru corespondent al Academiei Române în acelasi an (1919), care deschidea cea mai bogatã perioadã a activitãtii sale stiintifice, încununatã prin alegerea sa ca membru activ al Academiei Române, în primãvara anului 1938. Rostit la sedinta solemnã de la 25 mai 1938, Discursul sãu de receptie reprezenta sinteza unor preocupãri de cãpetenie privind Bizantul si romanitatea de la Dunãrea de Jos, directie de studiu pe care savantul a urmãrit-o constant în activitatea desfãsuratã ca bizantinist. în Rãspunsul sãu la acest Discurs de receptie, Nicolae lorga sublinia faptul cã studiile bizantine ale lui Nicolae Bãnescu porniserã de la cunoasterea culturii grecesti de pe teritoriul românesc. Pornind de la aceastã premisã fundamentalã, metoda savantului era „simplã si bunã, neavând nevoie de nici o îndreptare si prefacere. Totdeauna bine informat, pleci de la mãrturia de viatã, care se cheamã documentul. Nu lasi la o parte nici o stire venitã din vremea însãsi în care au fost

stãrile ori s-au petrecut faptele. Dar, cum ai un simt de umanitate, nu-ti închipui cã orice document cuprinde adevãrul si anume adevãrul total. El nu spune decât ceva venit de la un anume om în anume împrejurãri si pentru un anume scop. Interpretarea se impune de la sine. Dumneata ai putut face si aceasta, cãci nimic nu-ti era necunoscut." lorga sublinia aici eruditia si spiritul critic al lui Bãnescu, care îl impun si în zilele noastre pe istoricul de vocatie, con-siderându-1 în acelasi context pe proaspãtul membru al Academiei drept „un rãspânditor al acelui larg spirit al Renasterii senine, surâzãtoare si armonioase, care pretutindeni trebuie invocat". lorga releva calitãtile de mai sus în opera tipãritã a lui Bãnescu, iar acestea se confirmã pe deplin în textul care vede astãzi destul de târziu lumina tiparului. Considerãm chiar cã ele reprezintã motivatia esentialã a publicãrii lor, mai presus de suita adevãrurilor relevate aici, adevãruri care pentru cititorul zilelelor noastre si pentru nivelul actual al studiilor bizantine pot apãrea pe alocuri prea restrânse, individuale si partiale dacã le raportãm la gradul de generalitate al sintezelor actuale, care pãcãtuiesc însã si ele uneori printr-o tendintã exageratã cãtre socializarea istoriei si impunerea unor vesminte prea largi pentru osatura faptelor istorice pe care se vãd chemate sã le îmbrace. Bãnescu nu cãuta sã aplice societãtilor trecute retete si concepte operante în lumea de astãzi, ci pornea de la cunoasterea realitãtilor trecute, de la „ce ne învatã pe noi trecutul", sintagmã aflatã chiar în titlul unui studiu al sãu, cãtre lumea actualã, care este un produs al acestui trecut, nicidecum invers, în acest sens trebuie înteles spiritual deplin umanist al operei sale, care porneste de la decriptarea izvoarelor lumii trecute, care sunt si izvoare ale realitãtilor prezente. Pentru ca aceste realitãti sã fie cât mai conforme naturii umane si aspiratiilor ei milenare, se impune a deosebi modele trecãtoare de modelele perene, în domeniul stiintelor, moda reprezintã un adevãr aparent, iar adevãrul aparent poate fi un adversar al adevãrului, mai perfid decât neadevãrul însusi. Deprins cu clasicismul si cu lumea de bine si frumos a antichitãtii grecoromane, Nicolae Bãnescu a intuit cã trecutul nu poate fi înteles si perceput corect dacã îi aplicãm concepte ale lumii de astãzi, pe care lumea de altãdatã nu le cunostea. Semnifivativ în acest sens este ultimul discurs ce i-a fost dat sã-1 rosteascã în Academia Românã la exact zece ani de la Discursul sãu de la receptie. Era 27 mai 1948. Multe lucruri se schimbaserã în România în rãstimpul acelui deceniu atât de agitat. Mult mai numeroase erau însã schimbãrile ce urmau sã se producã sub impulsul unor constrângeri pe care societatea româneascã nu le mai cunoscuse în istoria ei zbuciumatã. Pretentia de a construi o lume nouã, o altã societate si chiar „un om nou", a dat frâu liber solutiilor de rupturã brutalã cu trecutul, de înlãturare a oricãrei continuitãti cu acest trecut si cu institutiile sale, chiar si cu cele mai reprezentative ori mai venerabile. Printre acestea s-a aflat si Academia Românã. Cu experienta deja îndelungatã a vietii sale, cu marea sa viziune istoricã, Nicolae Bãnescu a înteles perfect cã solutia care se pregãtea si pentru Academia Românã nu era una de continuitate, ci de rupturã cu trecutul si realizãrile lui, care mai cu seamã în privinta institutiei academice erau remarcabile. Titlul acestui ultim discurs rostit de el în Academia Românã reprezenta un veritabil manifest în favoarea spiritului liber, a libertãtii de gândire care garantase remarcabilele realizãri de pânã atunci ale Academiei Române. El îsi dãdea seama cã solutia bunã si corectã era a continuitãtii, nu a rupturii totale cu trecutul, adicã nu una extremistã, ci una a justei mãsuri. Tocmai de aceea discursul sãu, despre care nu stia cã avea sã fie ultimul tinut de el în Academia Românã, dar probabil cã intuia acest lucru, era intitulat „Mãsura lucrurilor". Titlul se inspira probabil din activitatea parlamentarã a lui Ionel I.C. Brãtianu, remarcabil om politic si cãpetenia Partidului National Liberal, grupare si optiune politicã în rândul cãreia militase si Nicolae Bãnescu. Savantul întelesese cu discernãmânt intentiile oficialitãtilor de atunci, care arãtau „cã nu poate fi vorba de o adaptare a înaltei noastre institutii la cerintele nouã ale vremii, de o simplã modificare de statute, ci, cum observa atât de bine în sectia istoricã, colegul nostru Silviu Dragomir, e vorba pur si simplu de suprimarea Academiei Române de pânã acum si de înlocuirea ei cu alta nouã". Acest „categoric verdict" la adresa „nobilei institutii osândite a-si încheia azi brusc existenta", îl determina pe Bãnescu sã sustinã „o modalitate care sã permitã nu a tãia brutal

firul împletit de atâtea generatii, ci a-1 înnoda, spre a-1 duce mai departe". Primul adevãr pe care autorul discursului îl sublinia cu tãrie era acela cã „în lunga existentã de 80 de ani", la data respectivã, Academia Românã „n-a fost un azil al bãtrânetii marilor figuri ale stiintei, literaturii si istoriei românesti. Fiecare din aceste venerate figuri a desfãsurat în sânul înaltului for de culturã o activitate pe care o mãrturisesc arhivele lui si rafturile depozitului de publicatiuni, dar o mãrturiseste mai cu seamã popularitatea de care se bucurã între români opera lor. E de ajuns a vã cita pe Hasdeu, pe Maiorescu, To-cilescu, Pârvan, lorga, pe Dr. Marinescu, pe Dr. Babes, titeica, Antipa, pe Puscariu, care ne-a pãrãsit ieri". Bãnescu sublinia în continuare cã se face „adesea si nu numai la noi, o mare, o grosolanã eroare de metodã, judecându-se oamenii si faptele trecutului, cu ideile timpului nostru. Ideile se schimbã însã de la o epocã la alta: tempora mutantur et nos cum illis..., desi mi se pare cam paradoxalã sentinta strãmosilor, cãci timpul duce linistit mersul, fãrã salturi, în curgerea lui fãrã sfârsit; ideile singure dau nãvalã, de multe ori înaintea lui, fac salturi". Autorul sustinea cu tãrie cã fiecare epocã „îsi are un anumit climat moral de la care nimeni nu se poate sustrage. A socoti altfel este a cere, de pildã, regimului feudal, rãspândit timp de secole asupra întregii Europe, ideile de azi ale exproprierii agrare sau votului universal". Desigur cã si din motive de oportunitate politicã, el îsi argumenta opinia sa foarte corectã prin-tr-un exemplu preluat chiar din istoria rusã. „Eu as recomanda zelosilor critici care ignoreazã acest principiu sã ia exemplu de la «marii» nostri vecini, de la Uniunea Sovieticã, unde în aprecierea faptelor trecutului nu se face aceastã confuzie. Am ascultat, d-lor colegi, câteva conferinte ale d-lui Bocicarev, consilierul de la legatia sovieticã de la noi, asupra statului rusesc, si am vãzut cu cât entuziasm ne-a prezentat figura eroicã a lui Dmitri Donskoj, marele print de Moscova, biruitorul de la Kulikovo, unde a câstigat cea dintâi biruintã asupra tãtarilor". „Totusi - continua atunci autorul -cine cunoaste istoria veche a Rusiei mai stie încã de câte ori acest erou a nãvãlit cu armatele sale asupra altor state rusesti - si erau o puzderie: Novgorod, Smolensk, Tver, Rjazan au fost trecute prin foc si sabie si locuitorii, tot rusi, târâti în robie. Dar nu i-a trecut prin minte eruditului consilier de legatie a osândi memoria lui Donskoj pentru aceste lupte pe care noi le numim azi fratricide. Ideea unitãtii nationale este o creatie a secolului al XlX-lea si nu i se putea cere lui Donskoj la sfârsitul veacului al XlV-lea, cum nu se putea cere Voievozilor nostri, pe care îi prezintã astãzi în atât de scãzuta luminã a «istoriei», improvizatii de la noi". Savantul îsi dãdea seama de efectele negative pe care le avea imitatia servilã a unei mode istoriografice dogmatice, înguste si închistate, care dupã un deceniu de circulatie avea sã fie, chiar în acele noi conditionãri social-politice, depãsitã prin opinii mai largi si mai nuantate, desi aceste opinii se mentineau în conti* Acest Discurs al lui N. Bãnescu a fost publicat de cãtre Acad. V. Gândea în „Academica", anul IV, 1994, februarie, nr. 4 (40), p. 23, sub titlul Un mare discipol al lui Nicolae lorga. nuare în cadrele conceptiei oficiale, impuse, fatã de care îsi afirmau mai departe fidelitatea tocmai pentru a o putea amenda mai usor bazându-se pe realizãri pentru a cãror justã evaluare se cuvine astãzi sã evitãm tendintele de desconsiderare sau minimalizare. Unui istoric de talia lui Bãnescu nu-i puteau însã scãpa neobservate opiniile simpliste care reduceau toatã bogãtia vietii istorice la o dependentã directã de uneltele cu care oamenii au produs de-a lungul timpului lucrurile necesare traiului zilnic sau vedeau în voievozii nostri numai niste boieri care-i asupreau pe tãrani. Suntem datori sã apreciem astãzi pãtrunderea cu care Nicolae Bãnescu observa înlãturarea adevãratelor lor valori de pe scena istoriografiei române si înlocuirea lor cu tot soiul de „improvizati", ca sã folosim propria sa terminologie. împotriva acestui val de imposturã a avut curajul sã se ridice cu toatã convingerea Nicolae Bãnescu. si a fãcut-o cu riscul de a nu-si mai vedea încununatã propria carierã, iar gestul acesta îndrãznet a contribuit evident la excluderea sa din Academia Românã, reorganizatã în acelasi an 1948, de fapt epuratã de multe din valorile ei anterioare, printre care se înscria si numele sãu. Curajul pe care prin elogierea memoriei lui Nicolae lorga îl dovedise înfruntând extremismul de dreapta chiar în 1941 si care se repeta acum în confruntarea cu extremismul de stânga, în unele

privinte chiar mai putin tolerant decât cel dintâi, 1-a marginalizat atunci rapid si pe Nicolae Bãnescu. Prin discursul sãu din 27 mai 1948, învãtatul si-a pecetluit în mod voluntar intrarea într-un îndelungat con de umbrã, în conditiile noului regim politic, care alãturi de atotputernicia unui singur partid politic o dezvolta si pe cea a statului totalitar, care trebuie sã controleze totul, inclusiv viata stiintificã si spiritualã, deci si Academia Românã. Ridicându-si glasul împotriva proiectatei tutelãri a Academiei Române de cãtre stat, al doilea punct important al Discursului rostit de Nicolae Bãnescu în mai 1948 avertiza cã „omnipotenta statului duce în chip fatal la aservirea spiritului. Vedem ce luptã se dã astãzi pentru libertatea gândirii. Centralizarea, împotriva cãreia se duce în lumea civilizatã o luptã de un secol, atinge azi în atâtea pãrti punctul ei culminant. Este, domnilor, o tendintã generalã a slãbi la exces pãrtile corpului social fatã de întreg. Rãul e vechi, îl semnala pe la 1840 un mare gânditor politic, Tocqueville, în cartea-i celebrã închinatã democratiei americane... Individul rãmâne astfel singur si dezarmat în fata omniprezentei statului. S-a demonstrat ca cel mai mare pericol al unei societãti ruina individualitãtii umane si s-au cãutat limite acestei puteri excesive: ele (adicã aceste limite - n.n., T.T.) nu s-au aflat decât în asigurarea spiritului de libertate. Aceastã asigurare trebuie sã o cãutãm si noi astãzi." Observãm cã în mai cât se poate de explicabil, cartea lui Toqueville, de care N. Bãnescu se folosea pentru a-si sustine cu mai multã fermitate punctul de vedere, avea sã fie trecutã la index de cãtre autoritãtile regimului de „democratie popularã", pentru a se bucura de circulatia pe care o meritã abia dupã anul 1989. Fãrã teamã sau retinere, autorul discursului sublinia apoi cã „dacã democratia e o formã necesarã a societãtii moderne, ea trebuie sã aibã la temelie, si în acelasi timp drept limite, toate libertãtile- si nu le mai amintesc, dar accentuez cã în fruntea tuturor stã libertatea gândirii". Pentru acest imperativ major întelegea sã lupte în continuare N. Bãnescu, chiar în conditii de marginalizare si de anihilare a pozitiilor sale, dobândite prin merite stiintifice incontestabile. Savantul îsi dezvolta în continuare opiniile pe baza experientei antichitãtii greco-romane, citând principiul „justei mãsuri" drept calea cea mai bunã de evolutie a societãtilor, sintetizat în sintagma greceascã to metron kai to meson ariston, sau echivalentul ei latin medio tutissimus ibis, afirmând spre sfârsit cã „nu ne sperie democratia, dar adevãrata democratie: rãspuns elocvent si de mare curaj dat sintagmei „democratie popularã" a regimului politic deja instaurat atunci în România. Aflat la începuturile sale si în conditiile de atunci, acelasi regim vedea în romani doar pe cuceritorii si asupritorii dacilor, nicidecum pe strãmosii poporului român, alãturi de daci, fireste, astfel încât apelul la citate latine, într-un moment când limba latinã urma sã fie scoasã din scolile românesti, deficientã reeditatã si astãzi în învãtãmântul nostru, chiar dacã motivele ei sunt acum altele, nu însemna decât sã te asezi în calea tãvãlugului, cu riscul de a fi strivit de el. Iar Nicolae Bãnescu s-a aflat printre cei care si-au asumat în chip constient acest risc. Este relevant faptul cã savantul stia din propria sa experientã „ce înseamnã în practicã tutela statului. Au semnalat-o în toate timpurile cugetãtorii politici. Reunind în mâinile sale toate puterile, statul poate fi un protector, dar poate fi si un tiran, între vitiile inerente unui regim politic, cugetãtorii au denuntat ca cel mai grav tendinta spre tiranie, spre despotism. Nici un regim politic nu e scutit de aceastã tendintã. si eu mã tem, domnilor, pentru autonomia spiritualã, principiul de temelie al acestui înalt for de culturã" care era si este si azi Academia Românã. Rector al Universitãtii din Cluj, doctor honoris causa al Universitãtii din Athena încã din anul 1937, Nicolae Bãnescu îsi continuase nestingherit activitatea, în cadrul Universitãtii din Bucuresti din toamna anului 1938 pânã în anul 1947, iar în Academia Românã pânã în 1948. Conducând Catedra de Studii Bizantine vreme de un deceniu, profesorul Bãnescu prezentase istoria integralã a Bizantului pe parcursul a trei ani de studii, tinând totodatã cursuri speciale însotite de seminarii, pe parcursul cãrora se fãceau în primul rând interpretãri de texte bizantine. Ales secretarul Sectiei de Istorie a Academiei Române, dupã moartea lui N. lorga, Bãnescu a mai fost Director al Institutului de Studii Bizantine, al Institutului de Studii Sud-Est Europene, preluând si conducerea la „Revista Istoricã", apãrutã pânã în anul 1947.

în manuscrisul dupã care este publicatã cartea de fatã se aflã si ciorna unei scrisori adresate de N. ca si a celui urmãtor. Despre viata si activitatea lui N. lipsite de compromisuri. Brezeanu. Bãnescu bizantinistului german H. de membru al Societãtii de Studii Bizantine din Athena. datorãm unele informatii lui St. iar câtiva ani mai pe urmã au fost de acord ca prima fasciculã din „Revue des Etudes SudEst Europeennes". tomul VII din anul 1969**. Gyula Moravcsik din Ungaria. întrucât între cele peste 600 de pagini ale sale se aflã un numãr mult mai mare de fise de cele mai diverse mãrimi.s. 12. aflându-se deja la o vârstã prea înaintatã. în locuri care de regulã sunt indicate prin semne de cãtre autor. pp. Kurt Weitzmann din SUA. 1961. precum si ruperea legãturilor cu traditia istoricã anterioarã si cu centrele apusene ale studiilor bizantine nu i-au mai îngãduit sã redacteze forma finitã a marii sinteze. Nicolae Bãnescu detinuse si alte onoruri. cãruia-i multumim pentru acest fapt si care a primit manuscrisul de la rudele învãtatului. ca de altfel si al periodicului „Revue Historique de Sud-Est euro-peen". Nãsturel. când i s-a dedicat un volum din „Revue dea Etudes Byzantines".G. la care a lucrat cu începere din anii '30 pânã la începutul anilor '60 ai veacului al XX-lea. activitate pe care Nicolae Bãnescu nu mai era în mãsurã sã o continuie. revistã ale cãrei prime numere vãzuserã lumina tiparului chiar aici la Bucuresti. Bãnescu. Herbert Hunger din Austria. Ca o expresie a acestui fapt. Bizantinistul Nicolae Bãnescu (100 de ani de la nastere). Johannes Irmscher si Peter Wirth din ** Numãr din RESEE. unde la p. orientare care avea sã netezeascã drumul viitoarei monopolizãri a acestui trecut de cãtre propaganda oficialã. datoritã si ruperii legãturilor traditionale cu lumea stiintificã din Occidentul Europei. pentru a-si continua dupã aceea aparitia la Paris. reabilitarea sa lentã si timidã. Pigulevskaja din Uniunea Sovieticã. Existã însã nu putine cazuri în care locul exact al fiselor nu este indicat. care apare si astãzi la Bruxelles. Bãnescu. De la bun început se poate observa foarte usor faptul cã manuscrisul nu reprezintã forma definitivã. Tommaso Bertele si Giuseppe Schiro. uneori apar în fise si formulãri care le repetã pe cele din textul initial. ca si al Comitetului de conducere al revistei internationale „By-zantion". Jean Gouillard din Franta. Emanuel Kriaras din Grecia. acestea i-au acordat titlul de profesor emerit în anul 1964. La acest omagiu au subscris o serie de personalitãti strãine ca Vitalien Laurent. prin care P. sustinut la Oxford în 1967.Ritmul sustinut al activitãtii sale stiintifice a fost întrerupt în 1948. sã-1 omagieze pe savantul ce împlinea venerabila vârstã de 90 de ani. VII. 22212233). Beck la 25 septembrie 1964. cum ar fi calitatea de reprezentant al României în Comitetul International care pregãtise sãrbãtorirea a 60 de ani de viatã ai lui August Heisenberg în 1929. apãrut la Bucuresti în perioada 19131946. l. în „Revista de istorie" XXXI. N. Vârsta tot mai înaintatã. în anii grei ai celui de-al doilea rãzboi mondial. care trebuiesc intercalate în textul initial. alcãtuitã de P. autorul .s. Mai reiese faptul cã o primã redactare a textului era încheiatã încã din anii 1936-1937. este de amintit onoarea ce i s-a fãcut cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. Veselin Besevliev si Ivan Dujcev din Bulgaria. Paul Lemerle. tinut la Ohrida în 1961. 1978. unde n-au lipsit însã elogiile la adresa atitudinii sale demne. sau din faptul cã fiind redactate mai târziu decât textul de bazã si în mod separat de acesta. îl reimpuneau atentiei autoritãtilor din tarã: angajate atunci într-o nouã directie de recuperare a traditiei autohtone si a trecutului poporului român. Raymond Janin. în anul 1958. pânã în zilele noastre. Nãsturel era recomandat pentru a redacta în viitor notitele bibliografice ale contributiilor românesti prezentate la revista „Byzantinische Zeitschrift". Alte dificultãti provin din anumite neconcordante între textul de bazã si adaosurile din fise. Francois Halkin din Belgia. Germania. Alegerea sa ca vicepresedinte de onoare al Asociatiei Internationale de Studii Bizantine cu ocazia celui de-al XH-lea Congres International de Studii Bizantine. Manuscrisul autograf din care mai bine de o treime vede acum lumina tiparului prin acest prin volum de istorie bizantinã ne-a fost pus la dispozitie de cãtre Academicianul Virgil Gândea. Steven Runciman din Anglia. din Italia. calitatea de presedinte de onoare al acestui Congres.9-17. era inclusã si bibliografia lui N.

atât în text cât si în note. astfel cã urmãtoarele cinci sesimi ale sintezei au rãmas numai cu redactarea initialã. De aici derivã meritele expunerii. Bã-nescu. care se publicã acum. din care primul. de exemplu. redactatã definitiv. a lui loan Tzimiskes si anul 1204. îngrijitã în vederea dactilografierii si apoi a publicãrii. ca si aspectul laborios al întreprinderii de a pune în circulatie scrierea cea mai extinsã a lui Nicolae Bãnescu. în loc de „legati de glie". de continut. dupã modelul si exigentele pozitivismului. aspect tratat uneori cu prea multã libertate de cãtre autor. O mentiune specialã o meritã faptul cã în jur de o sesime din întreaga lucrare. textul lui Nicolae Bãnes-cu are si valoare literarã. Unele pagini sunt de o frumusete aparte. Rubin despre lustinian I. unde am introdus o expunere mult abreviatã. numerotatã cu cifre romane. necesarã întelegerii textului de cãtre cititori si pentru a face legãtura între partea anterioarã si cea urmãtoare. spre exemplu. Intentia autorului de a redacta aceastã sintezã integralã de istorie bizantinã reiese nu numai din continutul manuscrisului si al fiselor adãugate printre pagini. întrucât numai prima parte. am cãutat sã mentinem intacte expresiile si formele. între acestea figureazã sintagma „legati de brazdã". ci si din scurta Prefatã a lucrãrii. In afara modificãrilor impuse de actuala ortografie. Faptul are valoare. Ea reflectã stadiul de dezvoltare în care se aflau studiile bizantine cu o jumãtate de veac în urmã. pe care autorul a optat ulterior sã o ducã pânã la anul 1081. Pe lângã valoarea istoricã. are pagini dispãrute. Adãugirile noastre. ca si aparitia prea deasã pe alocuri a prezentului istoric. Apreciem astfel cã dispunerea întregului material redactat de cãtre autor se distribuie destul de echilibrat în cele trei volume. a cunoscut redactarea definitivã a autorului. remarcãm absenta totalã a fiselor adiacente în prima parte. a detaliului cu semnificatie istoricã. când se poate considera cã se deschide a treia si ultima perioadã a istoriei bizantine. cu titluri reconstituite dupã mentiuni sporadice ale autorului. De asemenea. Am înlocuit doar unele forme prea arhaice ca „dete" prin echivalentul sãu actual „dãdu". insuficient finisat.planificân-du-si publicarea lucrãrii în patru volume. are o redactare definitivã. cele trei momente ale demarcatiei dintre ele fiind reprezentate prin domnia lui lustinian I. în aceeasi directie. Nu ne extindem asupra valorii stiintifice. tinând de redactarea anterioarã si având formulãri absolut identice cu redactarea definitivã. acolo unde manuscrisul prezintã lacune. pentru unele subcapitole privitoare la domnia lui lui Theodosie al II-lea. fapt mentionat chiar de înscrisuri ale lui N. sau aparitia destul de frecventã a perfectului simplu. Acelasi procedeu 1-am aplicat si putinelor interventii pe care le-am fãcut în textul propriuzis. Prelucrãrile ulterioare ale textului ne-au convins însã cã Bãnescu a avut sovãieli în privinta acestei periodizãri initiale. Vârsta înaintatã . am îmbogãtit adnotãrile autorului. se încheie cu domnia lui Phokas. însemneazã cã autorul a realizat partea initialã de redactare definitivã în jurul anului 1960 sau la putin timp dupã aceastã datã.trecuse deja de 80 de ani . nefinisatã si cu fisele neincluse în text. întrucât printre ultimele aparitii citate de Bãnescu figureazã cartea lui B. care se constituie. Rãzboiul cu gotii"). în aceeasi ordine de idei. care este documentatã si îndreptatã spre lãmurirea faptului concret. cã adevãratul moment de trecere de la o etapã la alta este reprezentat de cãtre domniile lui Maurikios si Phokas. cel de fatã. utilizate de cãtre autor. inclusiv cele proprii. a acestei scrieri. care trece însã de jumãtatea volumului publicat aici. Din cele arãtate aici reies cu prisosintã dificultãtile. în cea mai sistematicã expunere a Istoriei Imperiului bizantin realizatã pânã în prezent de un român. adãugând si multe note suplimentare. Incluzând si subcapitolul 6 al domniei lui lustinian (intitulat „Cucerirea Italiei. în manuscris existã pentru aceastã primã parte si câteva pagini rãzlete.nu i-a mai oferit însã rãgazul de a continua redactarea definitivã. deci cam jumãtate din primul volum. Urmeazã textul paginat cu cifre arabe. afirmând. alãturi de sintezele lui Nicolae lorga. Pentru a-1 face pe cititor sã înteleagã nivelul actual al acestor studii. Preocuparea pentru acest aspect pare sã-1 fi absorbit prea mult . am acordat o atentie specialã concordantei timpurilor. sunt indicate între paranteze trepte. aprecierile de valoare cu privire la întregul text al acestei Istorii trebuie sã tinã seama de caracterul sãu neterminat. instalarea noii dinastii a lui Heraklios marcând începutul unei alte etape în istoria Bizantului.

B. . London. Diehl. dificultate sporitã în cazul formelor grecesti încetãtenite deja în limba românã. ca si de volume. A History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian (395-565). Miinchen. History I si History II = I. Diehl. L 'Afrique byzanîine = Ch. în spiritul redãrii etimologice a notiunilor. 1888.B. 5 vols. London. Faptul este valabil si pentru titlul acestui volum. pe cât posibil. la lista de abrevieri a autorului am adãugat o alta. în vederea actualizãrii. Paris. In partea a doua a cãrtii am redat printr-un corp de literã mai mic câteva fragmente care par mai degrabã fise de documentare ale autorului. Paris. Justinien = Ch. Brooks. Bury. rezultate dintr-o capacitate de intuitie pe care expunerea sa o dovedeste adeseori si care îl aseazã fãrã dificultate alãturi de alte figuri de seamã ale istoriografiei române. 1924. cu deschideri cãtre „noua istorie". Paris.pe autor. Histoire de la Litteraturegrecque. Bury. Rigoarea stiintifici impune redarea uniformã a termenilor proprii. Leroux. cãutând însã sã mentinem nealterat stilul autorului. History form Arcadius to Irene = I. The Eastern Provinces form Arcadius to Anastasius (Cambridge Medieval History. London. Diehl.W. II. 1923. Suntem însã încredintati cã la redactarea completã si la definitivarea întregii lucrãri. de filonul ei cel mai autentic. cu convingerea cã formulãrile lor se apropie cel mai mult de spiritul expunerii autorului. 2 vols. Histoire de la domination byzantine en Afrique (533-709). ca si expresii iesite din uzul limbii române actuale. Usoarele variatii pe care le întâlnim în text nu schimbã principiul urmat de Nicolae Bãnescu. de pãrti. folositã consecvent de cãtre autor. Buiy. atât în privinta stilului. Bury. cât si a formelor utilizate de cãtre autor pentru redarea numelor proprii transmise de cãtre izvoare. XVI). si opiniilor noastre. am adãugat respectivele titluri. A History of the Later Roman Empire form Arcadius to Irene (395-800). precum „Calcedon" pentru „Chalkedon". l. Diehl. A History of the Eastern Roman Empire form the Fãli of Irene to the Accession of Basile I (802-867). De asemenea. operatiune pe care autorul nu a finalizat-o. ca Nicolae lorga sau George I. Easteern Roman Empire = I. Am preferat ultima formã. Interventiile pe care le-am efectuat mai ales în note.B. Leroux. a informatiei. de care Nicolae Bãnescu a fost legat în chip firesc. Etudes sur l'ad-ministration byzantine dans l'Exarchat de Ravenne (568-751). Diehl. L'Exarchat de Ravenne = Ch. 1912. Diehl. l. de traditiile si de realizãrile ei din trecut. care este unul deosebit de cultivat.. Singurele modificãri operate de noi privesc unele forme arhaice. t. Multe dintre ele lipsesc. 1896. ABREVIERI ALE AUTORULUI Brooks. altminteri. Croiset. continând abrevierile utilizate de noi. Dincolo de valoarea în sine a textului pus acum pentru prima oarã la dispozitia publicului nostru cititor. The Eastern Provinces = E. 1889. considerãm cã se cuvine preluat si dus mai departe mesajul unei initiative care leagã actuala istoriografie românã de matca ei initialã. inclusiv titlul pe care 1-am dat acestui volum. ca si a tineretului studios. inclusiv în formulãrile de titluri.. Nicolae Bã-nescu ar fi acordat o atentie cuvenitã si acestui aspect. Brãtianu. au fost trecute între paranteze drepte. Tudor TEOTEOI NOTÃ ASUPRA EDITIEI Textul care urmeizã reproduce cu fidelitate manuscrisul autograf al lui Nicolae Bãnescu. Litterature grecque = Alfred et Maurice Croiset. principiu care corespunde. L 'Afrique byzantine. Justinien et la civilisaation byzantine au W-e sfecle. cap. mai ales în privinta titlurilor de capitole. Pentru sistematizarea textului. Bury. decât o redactare finitã a lucrãrii. Bury.

= Vizantijskij Vremennik. 4 voi. a Il-a. L'empire byzantin I.A. 19641982 FHG = Fragmenta Historicorum Graecorum. Praga. Stuttgart. I-III. Birmingham BS1 = Byzantinoslavica. 1882ADSV = Anticnaja Drevnost' i Srednie Veka. 1885 GRBS = Greek-Roman and Byzantine Studies Hunger. Litteratur. Bucuresti. 1894-1927. Paris. Histoire du Bas-Empire II. Studien = E. ABREVIERI ALE ÎNGRIJITORULUI EDItIEI An.. 1984 DOP = Dumbarton Gaks Papers. Gibbon.F. Justin the First. Harvard Univ. Stein. 284-602. Paris.. pub-lie par Remy Palanque. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. 146 to A. Byzanz und Persien = K.B. Moscova. Stahlin. 1964 LM = Lexikon des Mitrelalters OCP = Orientalia Christiana Periodica. LRE = A.. Kirche = H.M. 1949Vasiliev. Oxford.C. Tozer.1901. 2 voi. Munchen. The Later Roman Empire. Miiller. Le monde oriental de 395 â 1081. ed. C.. The History of the Decline and Fãli of the Roman Empire. Munchen. Justin the First = A. Oxford. Naissance = -G.oîrciSi. Griechische Litteratur = W. Paris. I. III. ed. Paris. Stein. ed. London. 1941-EBPB = Etudes byzantines et postbyzantines. Vasiliev. H. et T. 7 vols. Diehl et Marcais. Byzance et l'Orient sous Ies successeurs de Justinien. 1919. apãrate la Bucuresti VR = Variorum Reprints Viz. Beck. MV. 1950 (Dumbarton Oaks Studies I). Stein. Gilterbock. 1965RE = Paulys Realencyclopâdie der classischen Altertumswissenschaft. A History of Greece form its conquest by the Roman to the present time B. 1996-FHDR = Fontes Historiae Daco-Romanae. 1947- . Vrem. Naissance d'une capitale.. Paris. Leipzig (Munchen). Otto Stãhlin. Vasiliev. Geschichte des spãtromischen Reiches. Stein. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Sverdlovsk (Ekaterinburg) Beck. 1944 si (R)EB pentru vols. Boli. Le monde oriental = Ch. Schmid. 1896-1900. 1864. neue Beafbeitung hrsg. 1932.A. An Introduction to the Epoch ofjustinian the Great. Histoire du Moyen Age.H. Diehl et G. ed. L'empereur Maurice. Hunger. a Vl-a. Bruxelles. I. Gtiterbock. ed. Byzanz und Persien in ihren diplomatischvotkerrechtlichen Beziehungen im ZeitalterJustinians. Roma. 1935-ODB = OxfordDictianary ofByzantium. = Analecta Bollandiana. Paris. Washington. 1979-EHR = English Histori cal Review. Dagron. 1944. 7 vols. 1892-Dagron. „Histoire Generale". Gibbon. Munchen. voi. Marcais. 1959 BMGS = Byzantine and Modern Greek Studies. Press. ABREVIERI ALE AUTORULUI Goubert. Bury. Wilhelm von Christs Geschichte dergriech. Wissowa. 1961. Atena. Geschichte = E. L'empereurMaurice = Paul Goubert. 1906. Berlin. 1893REB = Revue des Etudes byzantines. Picard. Londra EPLBIP = 'EyK'OKA. G. Decline and Fãli. Bury = Edw. Stein. New York-Oxford.. 1929-BZ = Byzantinische 2-eitschrift. Paris. 1991 TM = Travaux et Memoires. 1928. Stuttgart. Reiches vornehmlich unter den Kaisern Justin II und Tiberius Constantinus. II = A. Schmid.-G. Byzance avânt l'Islam. v. Bucuresti. Stein. Jones. ed. Sanktpetersburg (Leningrad). 2 vols. Il-er Teii. 1877. Studien zur Geschichte des byzant. Picard. 1951. Bas-Empire II = E. Literatur = H.D. 5 voi. History of Greece = George Finlay. Cambridge Mass. Finlay. wien. Vasiliev. Il-e Hãlfte. col. 3 voi. Histoire de l'empire byzantin. 1978 Jones.KO npoccojTOypaqHKO AE^IKO Bu^avTivfjt 'loTOpiaq Kcd IloXuio^ov.

hotãrâtoare pentru însusi caracterul Statului bizantin. învãtatul german vede punctul initial al acestui proces în întemeierea noii capitale la Constantinopol si în împãrtirea imperiului rezultatã dintr-însa în cele douã jumãtãti: de Apus si de Rãsãrit.. . „Introducere". Francke AG. acela în care elementul grec ajunse în Imperiul roman un fac1 Geschichte der byzantinischen Litteratur. caracterizatã atât de bine prin expresia fruhbyzantinisch a germanilor. 1970]. la începutul veacului al IV-lea. Altii gãsesc mai potrivit a porni de la moartea lui Theodosius cel Mare (395). cu încetul. 2 Cambridge Medieval History.prãbusirea sub loviturile turcilor otomani (1453) . adâncitã tot mai mult. . Unii pornesc de la Justinian I. Schneider)... Munchen. împãrtirea istoriei bizantine în perioade. noi vom începe istoria Imperiului bizantin de la Constantin cel Mare. De aceea. .s 36 Franz Dolger reprezintã acelasi punct de vedere când afirmã ca început al istoriei bizantine anul 325. Sub raport politic. 1897. 1923.«<„. New York. oricât de sumar. anul întemeierii Constantinopolului... Verlag. din primele timpuri ale imperiului pânã în zilele celui din urmã Paleolog. Burt Franklin. în literatura si arta greacã se îndeplinesc prefaceri fundamentale. si care constituie întâia sa perioadã. în „Wissenschaftliche Forschungsberichte. în sfârsit. discutatã cu atâta pasiune în anii din urmã. când imperiul se împarte între cei doi fii ai sãi.:„. predominant. tor politic de mare însemnãtate si. 3 Byzanz (collaborateur pour l'Art byzantin: A.:.^t. si chiar înainte de Theodosius cel Mare.. sau de la data decretului de închidere a Universitãtii din Atena (529). anastaticã. timpul în care organismul Statului a suferit o prefacere adâncã si durabilã.. [ed. Noi urmãm traditia practicã a expunerii acestei istorii pe dinastiile de împãrati. pãrerile se deosebesc când e vorba sã se determine mai precis timpul de unde aceastã istorie trebuie sã înceapã. adaugã Krumbacher.^ . *.-. asezate în cercul de influentã a culturii grecesti. IV. Eminentul bizantinist englez J. a Il-a. cãci nu se pot avea în vedere numai faptele singulare. a limbii latine de cãtre cea greacã.PREFATÃ Dacã în privinta datei cu care se încheie istoria Bizantului . afirmã Krumbacher. si o istorie a Bizantului trebuie sã prezinte. „Introducerea" la Istoria Bizantului. a Orientului grec de Occidentul latin. timpul în care în limba. în anul 324. schitând astfel evenimentele secolelor al IV-lea si al V-lea. >-:. care pune capãt celei din urmã manifestãri superioare a vietii pãgâne.. „Palladium al puterii politice si bisericesti a imperiului în Orient"3. în jumãtatea de Apus si cea de Rãsãrit. toate aceste mari prefaceri. ci întreaga dezvoltare în toate domeniile vietii. A. cãreia îi corespunde în limba noastrã caracterizarea de protobizantinã. 1952. când Constantin cel Mare ocupã tronul imperiului ca singur stãpânitor. London.. Dar Krumbacher a arãtat cu multã dreptate1 netemeinicia acestor pãreri si motivele pentru care trebuie sã se înceapã cu mult înainte de Justinian./. f^. e ceva artificial. ca simbol al primei manifestãri puternice a Bisericii crestine hotãrâtoare pentru dezvoltarea politicã si culturalã în Evul Mediu.. dacã vrem o datã mai exactã. M. fãrã de care greu s-ar întelege aceastã istorie. si anul 330. prin întemeierea unei noi capitale.. voi. De aceea. Bury socoteste si el cã dezvoltarea „bizantinismului" a început din secolul al IV-lea si cã unele din trãsãturile sale caracteristice încep sã aparã îndatã dupã întemeierea Constantinopolului2. Geisteswissen-schaftliche Reihe". Prin aceste douã fapte se pecetluieste definitiv separatia.nu încape discutie. ceea ce deosebeste radical epoca bizantinã de cea romanã e strãmutarea centrului de greutate al imperiului din Apus în Rãsãrit si înlãturarea treptatã. . Acestea se întâmplã. Berna. Consideratii atât de serioase nu pot fi ignorate. ca o consecintã a acestui fapt. în cele din urmã. ed. de la data urcãrii sale pe tron (527). sau... pentru el timpul în care se plãmãdesc germenii acestei aoi epoci a istoriei nu poate fi decât acela în care vechiul pãgânism oficial a fost înlocuit cu noua religie a lumii.

Constantin. Diocletian si Maximian. fãrã a-i recunoaste acest titlu. cei doi Augusti ai tetrarhiei instituite de cel dintâi. La Roma. desi Licinius o luase de sotie pe sora lui Constantin. Conflictul izbucni în 314. Chlorus muri în Britannia.. 115. Bucuresti. 1974. Maxentiu pierind în apele Tibrului. 273. fost ofiter al lui Galeriu. TVv»iuL Itt^ — C». *JZ«. Constantin se întâlni apoi la Milan cu Licinius. Histoire de la vie byzantine. se arãta necredincios pactelor încheiate.* . în calitate de Cesari. Recunoasterea crestinismului. Evenimente grave se întâmplarã în curând. voi. Acesta din urmã se întoarse atunci în locul pe care-1 pãrãsise. . pe Maximin Daia si pe Severus. fiul lui Maximian. dar având încã forte puternice. a_l doilea în Occident. în anul 306. . >» t. Constantin porneste în Italia împotriva lui Maxentiu. potrivit sistemului. întruniti la Carnuntum. ceilalti doi membri ai tetrarhiei. în bãtãlia decisivã din 312. ««AnC *M»» «fu Cu tMiuZ. la rândul lor. dupã obiceiul sãu. p. voind sã atragã de partea sa unele din popoarele care se aflau în cuprinsul stãpânirii lui Licinius2. Maximin si Galeriu pierirã în cursul acestui rãzboi. lorga. Bucarest. fiul lui Constantiu Chlorus.Einlei-tung. tracL de Mãria Holban. 1 N. fjr •*** WT&L. Licinius se retrase pe jumãtate învins. la l mai 305. Vt *» *' •* .. otv*«. împãrati subalterni. Ea a fost îndelungã si înversunatã. într-o regiune de latinizare absolutã1. PARTEA ÎNTÂI DINASTIILE CONSTANTINIANÃ si THEODOSIANÃ CU SUCCESORII LOR U-M-JI'UILM 9». *» CONSTANTIN CEL MARE sI URMAsII SÃI. între Sava si Drava. toate mãsurile împotriva lor fiind abolite. p. Galeriu si Constantiu Chlorus. datã la portile Romei (la Pons Milvius). ci Constantin. 1934. '**-*. s-a nãscut la Naissus (azi Nis). se retraserã în viata privatã. foit*. el câstigã victoria. Constantin. rom. I. politica religioasã. 43 Aliat cu Licinius. iar pe Constantin doar îl tolerau. Zosimus afirmã cã nu Licinius a fost cauza. Prima luptã se dãdu la Cibalae. si legiunile îl proclamarã August pe fiul sãu. „Convertirea"sa. Dar întelegerea dintre cei doi Augusti nu tinu multã vreme. o revoltã împotriva lui Galeriu îl proclamã în locul sãu ca împãrat pe Maxentiu. care-i . rãsturnând întreaga alcãtuire politicã a lui Diocletian. ti 4*<. Luptele lui Constantin cu rivalii. unde se zice cã împreunã au dat vestitul Edict de la Milan. 32 [ed. prin care crestinii obtineau libertatea deplinã a cultului. trecurã în locul lor ca Augusti. în Pannonia.. LUPTA PENTRU DOGMA NICEEANÃ v ' «J»K u w# *t* s * -fi CONSTANTIN CEL MARE l. <* Zo V \$. Când. cel dintâi în Orient. p. «4. Ei îsi asociarã. Vechii Augusti ai tetrarhiei. îl recunosteau de August pe Licinius. care. si rãzboiul civil se dezlãntui îndatã. asociati cu titlul de Cesari.

Constantin deschidea iarãsi conflictul. unde a construit portul. Constantin. care nu exista mai înainte. trecu râul pe malul celãlalt. Fugi la Nicomedia. iar a lui Licinius în Hellespont. risipiti prin pãduri. provocând panicã în armata rivalului sãu. pe care Licinius îl fãcuse Caesar. voi. I. Histoire nouvelle. II. L. cãci ambitia sa era sã reconstituie unitatea imperiului în folosul sãu si al familiei sale. Toate acestea au fãcut sã se vadã într-însul un convins religios. se predã (18 septembrie 324). învins. cãci era obisnuit cu aceasta". 44 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN urmãtoare: Constantin rãmânea stãpân pe Illyricum si pe toate natiunile de dincolo. Mendelssohn.BV ou SeScoKOTOt aînav. Texte etabli et traduit "X par Fr. Recunoasterea oficialã a crestinismului. s . Edictul a fost urmat de o serie de mãsuri luate de Constantin în favoarea Bisericii crestine. Licinius îsi desfãsurã fortele de la muntele de deasupra orasului pânã la 200 de sta-dii. Tetrarhia lui Diocletian îsi încheia astfel scurta sa existentã. 17: AiKivviov JJ. a fost un fapt considerabil. ca aceea a lui Constantin. si Licinianus. care se întãrea retrãgându-se. Victoria lui Constantin nu fu decisivã. însotitã de viziuni. „cãlcându-si jurãmântul. care aruncã vina acestui nou rãzboi asupra lui. era demis din aceastã demnitate. sã se creadã într-o adevãratã „convertire" a lui Constantin. Multi cãzurã din ambele pãrti. Kcova'ravrivov Se KCCTU TO CTUv77î?Lg au-nâ Jtepi Ta av^Kei^eva ipavevTog ãniaTov KCCÎ Tâv Li?v<3v Tivã TCOV TtÎ Pambeia AIKIVVIOV Ãagovrcov napaan&cai Ibidem. la Adrianopol. 4 II. erau proclamati Cesari. ne spune Zosimus. s-a dus apoi la Thessalonic. Teubner. pe care o pierdu. prin asa-zisul „Edict de la Milan". Constantin trimise emisari sã-1 execute. prin urmãrile pe care le-a avut. 28: HET' ou TroAu Toug dpitovg nair\cac. . se predarã a doua zi.permiserã a da o nouã bãtãlie în Thracia. Licinius fu trimis la Thessalonic. dar. Valens. 19. nemaiavând decât putine trupe. la stânga Adrianopolei (324).ai. Constantin si-1 stabili pe al sãu lângã tãrmul Ebrului. cel putin asa sustin Eutropius si Zosimus. restul cavaleriei trecu. pânã la flotã. Putine probleme ale istoriei au fost atât de mult dezbãtute ca aceea a „convertirii". Constantin rãmase de acum singur stãpânitor al imperiului. Licinius. ed. la locul unde Tonos (Tungea) se varsã în Ebru (Mãrita). pregãtindu-se iarãsi pentru rãzboiul cu Licinius. Les Belles Lettres. Armatele rãmaserã în fatã mai multe zile. unde i se fixã resedinta. fu asediat si trecu în Asia. Renuntând la purpurã. în apropierea luptei decisive cu Maxentiu. La Chrysopolis el dãdu o nouã luptã cu Constantin. Crispus si Constantin. Leipzig. O armatã si o flotã impunãtoare se strânserã astfel. poruncind sã fie pregãtite corãbii de rãzboi si forte pedestre si cãlãri. Profitând de aceasta. fluviul si încãierarea a fost crâncenã: pânã la asfintitul soarelui au cãzut pe 45 NICOLAE BANESCU câmpul de luptã 34. lupta fiind egalã3.000 de oameni. II. cu toatã armata. Licinius îsi avea lagãrul în Thracia. Historia nova. aflându-se în tinuturile dusmanului. întorcân-du-se de peste Dunãre din rãzboiul cu sarmatii. 20. 1971). strãbãtu Thracia. sotia sa obtinând jurãmântul lui Constantin cã-i va respecta viata. Constantin a distribuit prizonierii între orase. afirmã Zosimus4. (TJV TOUTO avrâ ãt%6vri TOV tfjv avwv 6c<paipeîT. cu o ceatã de cãlãreti. fiul lui Licinius. 1887 (=Zosime. Pe neasteptate. Ai sãi. Licinius trimise emisari la natiunile sale. Flota lui Constantin ancorã la Pireu. Nu dupã mult timp. fiii lui Constantin cel Mare. Aflând de aceste pregãtiri. Dupã zece ani. simti nevoia sã trateze. Ea se discutã încã si azi. Refugiat la Byzantion. cu cei mai buni soldati. Izvoarele precizeazã contributia fiecãrei natiuni în corãbii si oameni. A doua zi se încheia pacea în conditiile 2 Zosimos. încât Constantin. Paschoud. Licinius pe Thracia si pe Orient. Paris.

Constantin trimise emisari sã-1 execute. Nu vede nici o deosebire între Constantin. La Chrysopolis el dãdu o nouã luptã cu Constantin. Ea se discutã încã si azi. prin asa-zisul „Edict de la Milan". Adolf Harnack e de aceeasi pãrere când aratã7 cã. 7 Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten dreiJahrhunderten. botezul se socotea cã asigurã mântuirea. „cãlcându-si jurãmântul. de altminteri. fu asediat si trecu în Asia. Edictul a fost urmat de o serie de mãsuri luate de Constantin în favoarea Bisericii crestine. Recunoasterea oficialã a crestinismului. unde i se fixã resedinta. botezul se socotea cã asigurã mântuirea. Cei mai multi nu-i recunosc lui Constantin o convingere religioasã în favoarea crestinismului. sã se creadã într-o adevãratã „convertire" a lui Constantin. „ca si cum religia putea fi ceva pentru o inimã devoratã de setea de a domni". si victoria crestinismului în Asia Micã era clarã înainte de epoca lui Constantin. prin urmãrile pe care le-a avut. iar în 5 Die Zeit Constantiris des Grossen. 46 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Izvorul principal de la care se porneste în aceastã discutie este Eusebiu din Caesarea. El si-a dat seama de puterea în crestere a noii credinte si vedea într-însa o armã pentru a-si pãstra unitatea politicã a statului. se predã (18 septembrie 324). în apropierea luptei decisi-ve cu Maxentiu. Leipzig. 1913. învins.lucru obisnuit. însotitã de viziuni. pãrerile savantilor în aceastã privintã sunt foarte diferite. 28: fiLT' oi) tov> mbt dpifovt TraTrjaat (fjv TOUTO avrâ avwv âcpaipeîrai. 6 Kaiser Constantin und die christliche Kirche. în acea epocã: conferit in extremis. Jacob Burck-hardt. nemaiavând decât putine trupe. 4 II. pentru care perspicacitatea diabolicã a stãpânitorului universal realizare însemnãtatea aliantei cu Biserica pentru monarhia universalã pe care o pregãtea. cu cei mai buni soldati. se predarã a doua zi. 1898. Renuntând la purpurã. pe care o pierdu. Putine probleme ale istoriei au fost atât de mult dezbãtute ca aceea a „convertirii". El si-a dat seama de puterea în crestere a noii credinte si . în cartea sa de mare rãsunet asupra lui Constantin5. 47 câmpul de luptã 34. istoricul bisericesc contemporan. se stie. afirmã Zosimus4. de altminteri. 1906. Cum era de asteptat.. sotia sa obtinând jurãmântul lui Constantin cã-i va respecta viata. Cei mai multi nu-i recunosc lui Constantin o convingere religioasã în favoarea crestinismului. în acea epocã: conferit in extremis.46 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Izvorul principal de la care se porneste în aceastã discutie este Eusebiu din Caesarea. nu sovãie a tãgãdui categoric acestui mare ambitios schimbarea de credintã. în secolul al IV-lea.000 de oameni.Aufl. fãcându-se crestin. Aufl. ca aceea a lui Constantin. Schwartz6. Leipzig-Berlin. istoricul bisericesc contemporan. Toate acestea au fãcut sã se vadã într-însul un convins religios. risipiti prin pãduri. Licinius. Constantin rãmase de acum singur stãpânilor al imperiului. a fost un fapt considerabil. crestinii reprezentau un factor însemnat în imperiu. pãrerile savantilor în aceastã privintã sunt foarte diferite. Cum era de asteptat. El a primit. Nu dupã mult timp. strãbãtu Thracia. Licinius fu trimis la Thessalonic. 3.lucru obisnuit. botezul pe patul de moarte . botezul pe patul de moarte . El a primit. Refugiat la Byzantion. Leipzig. Tetrarhia lui Diocletian îsi încheia astfel scurta sa existentã. pânã la flotã. O pãrere identicã exprimã Ed. Ai sãi. se stie. cãci era obisnuit cu aceasta". 2.. Fugi la Nicomedia. dar. si Primul Consul când semneazã Concordatul: amândoi se gândeau numai la puterea si la gloria lor. Atitudinea lui Constantin a pornit din motive politice. Atitudinea lui Constantin a pornit din motive politice.

vedea într-însa o armã pentru a-si pãstra unitatea politicã a statului. Jacob Burck-hardt, în cartea sa de mare rãsunet asupra lui Constantin5, nu sovãie a tãgãdui categoric acestui mare ambitios schimbarea de credintã, „ca si cum religia putea fi ceva pentru o inimã devoratã de setea de a domni". Nu vede nici o deosebire între Constantin, fãcându-se crestin, si Primul Consul când semneazã Concordatul: amândoi se gândeau numai la puterea si la gloria lor. O pãrere identicã exprimã Ed. Schwartz6, pentru care perspicacitatea diabolicã a stãpânitorului universal realizare însemnãtatea aliantei cu Biserica pentru monarhia universalã pe care o pregãtea. Adolf Harnack e de aceeasi pãrere când aratã7 cã, în secolul al IV-lea, crestinii reprezentau un factor însemnat în imperiu, si victoria crestinismului în Asia Micã era clarã înainte de epoca lui Constantin, iar în 5 Die Zeit Constantin's des Grossen, 3. Aufl., Leipzig, 1898. 6 Kaiser Constantin und die christliche Kirche, Leipzig-Berlin, 1913. 7 Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten dreijahrhunderten, 2. Aufl., Leipzig, 1906. 47 NICOLAE BANESCU alte provincii ea fusese destul de bine pregãtitã. Geniul politic al lui Constantin si-a dat seama de realitate si n-avea trebuintã pentru aceasta de o inspiratie specialã. Trebuie sã relevãm si pãrerile juste ale lui Hugo Koch8, care duc la aceeasi concluzie. V. Duruy nu se deosebeste în pãrerea sa de toti acestia, încercând a pãtrunde pânã în adâncul sufletului lui Constantin, istoricul francez declarã cã a gãsit într-însul „o politicã, mai degrabã decât o religie (une politique plutot qu'une religion)9. Ca si Burckhardt, îl apropie si el din acest punct de vedere pe Constantin cel Mare de Bonaparte. Alt istoric francez, mai aproape de noi, Leon Ho-mo, cunoscut prin atâtea pretioase lucrãri asupra epocii imperiale romane, îl prezintã pe Constantin, care practicase, ca si tatãl sãu, Constantiu Chlorus, monoteismul solar oficial10, evoluând putin câte putin, si încã înainte de campania de la Pons Milvius, cãtre un cult solar purificat, care sfârseste prin a lua caracterul unui adevãrat „deism". Autorul afirmã cã nu suntem în fata unui „fenomen individual" si semnaleazã un mers analog la colegul lui Constantin, la Licinius, „un pãgân convins". Homo aratã mai departe cã faimosul Edict "X 1913. Konstantin der Grosse und das Christentum, Munchen, 9 Histoire des Romains, Paris, 1885 (nouvelle ed.), t. VII, p. 88. 10 V. excelenta lucrare asupra sincretismului religios, care duse la monoteismul solar impus de Aurelian ca religie oficialã a imperiului: Les e'mpereurs romains et le christianisme, Bibi. historique, Paris, Payot, 1931; pentru citatia noastrã, pp. 114-116. 48 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN de la Milan, care poartã dubla semnãturã, desemneazã puterea cereascã supremã sub perifraze vagi - si, ca atare, strict deiste - ca „divinitate, divinitas", „tot ce este divinitate în locuinta cereascã, quicquid est di-vinitatis in sede caelestf, „divinitate supremã, summa divinitas1'. Rugãciunea pe care Licinius va cere armatei sale s-o rosteascã pe câmpul de bãtãlie de lângã Adrianopole, adaugã învãtatul francez, „va fi a unui curat deist". Dar pentru firile veacului al IVlea, setoase de credintã si înflãcãrate de practici, deismul, conchide el, suprem rezultat al monoteismului solar, nu reprezenta decât o formulã goalã si rece, „un de ces expedients commodes, ou lapolitiquepouvait trou-ver son compte, mais qui ne donnait satisfaction ni aux besoinsprofonds de l'âme, ni aux aspirations in-times du coeuf. N. lorga îl socoteste pe Constantin un latin, „un latin din Occident, foarte pãgân ca spirit, oricare ar putea fi pãrerea asupra pretinsului sãu «proces de constiintã», care miroase îndestul a politicã a pãcii romane si a punerii în faptã pentru ideea de Stat, mai sacrã decât toti zeii vechi si moderni, a

oricãrui element existent de vitalitate"11. A. A. Vasiliev, înregistrând diferitele pãreri privitoare la aceastã dezbãtutã chestiune, socoteste cã „recunoscând aplecarea sincerã a lui Constantin pentru crestinism, nu s-ar putea lãsa deoparte vederile sale politice; ele au trebuit sã joace un rol esential în atitudinea pe care a manifestat-o el în privinta crestinismului, care-i putea fi util în mai multe chipuri"12. 11 Histoire de la vie byzantine, I, pp. 31-32; cf. p. 81. 49 Fãrã a-si însusi minunile povestite de Eusebiu, Gaston Boissier crede în sinceritatea convertirii lui Constantin. Ea se explicã, dupã el, fãrã aceste minuni. E de ajuns sã ne amintim cã împãratul era un superstitios înspãimântat, care, zvonindu-se cã Maxentiu încerca sã-i atragã pe zei de partea sa prin tot felul de invocatii si sacrificii, se temea sã nu fie învins dacã nu obtinea protectia vreunei divinitãti puternice. Astfel, a fost adus a cere ajutorul Dumnezeului crestinilor. Când s-a decis la aceasta, continuã Boissier, nu s-a multumit a-1 invoca în adâncul sufletului sãu, cãci, ca toti pãgânii, el nu credea decât în eficacitatea practicilor. A pus deci dinaintea soldatilor steagul împodobit cu monograma lui Christos, faimosul labarum, si a asteptat rezultatul bãtãliei pentru a se declara cu totul cucerit de noua credintã13. Eminentul medievist francez F. Lot contestã motivele politice, când, trecând peste „convertirea" lui Constan12 Histoire de l'empire byzantin, Paris, ed. Picard, 1932, p. 60. 13 La fin du paganisme, t. I", Paris, Hachette et Cie, 1907, chap. Ier [labarum era o variantã a lui lauratum (gr. Ãavpârov) sau laureatum (signuni), întrucât stindardul lui Constantin cel Mare era o cruce dominatã de o coroanã de aur (semnul victoriei), iar sub ea se aflau portretele suveranilor, cf. H. Gregoire în „Byzan-tion", 12 (1937), pp. 277-281 (Encore l'etymologie de "labarum^. Bãnescu nu a luat în seamã (sau nu a cunoscut) si acele opinii care au admis o origine celticã pentru Ãââapov (de la celticul „llafar"), cf. J.-J. Hatt, La vision de Constantin au sanctuaire de Grand et l'origine celtique du labarum, în „Latomus", 9 (1950), pp. 427-436. Mai apropiatã ni se pare si nouã derivarea din lau-reum (vexillum); de adãugat la bibliografia acestui detaliu A. Alfoldi, The Conversion of Constantine and Pãgân Rome, Oxford, 1948 si M. Green, J. Ferguson, Constantine, Sun-Symbols and the Labarum, în „Durham University Journal", 80 (1987), pp. 917]. 50 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN tin, crede cã în adeziunea lui la crestinism e o parte de sinceritate. A pretinde cã împãratul Constantin a aderat la crestinism din motive politice înseamnã a crede cã avea interes s-o facã. Dar crestinismul era rãspândit numai în Pars Orientis. A trece la crestinism era, pentru un suveran care domnea în Occident, un non-sens, era chiar periculos, cãci armata, singura fortã realã a Statului, era pãgânã. Pentru Lot, numai o concluzie este posibilã: anume cã a cedat unei impulsiuni subite, de ordin patologic sau divin. Dacã nu s-a convertit de la victoria lui asupra lui Maxentiu, afirmã. învãtatul francez, a dat însã semne exterioare, oficiale, ale adeziunii sale la noua credintã. Din prudentã, Constantin menajeazã un timp pãgânismul; dar favorizati în permanentã au fost crestinii. Lot socoteste cã împãratul si-a arãtat mai cu seamã zelul dupã victoria sa definitivã asupra lui Licinius. (324). Labarum e de atunci gravat pe monede, în efigiile din acest timp, împãratul apare în atitudinea rugãciunii, cu ochii la cer. El intervine constant în afacerile Bisericii, interventie care culmineazã cu ocazia Sinodului de la Niceea (25 iulie 325). întemeierea Constantinopolului, care, dupã el, e o „enigmã", s-ar explica prin aceleasi sentimente. Lot vede în decizia grãbitã a lui Constantin, dupã victoria definitivã asupra lui Licinius, un semn al recunostintei sale cãtre Dumnezeu, care-i dãduse biruintã14: Un apãrãtor al sinceritãtii lui Constantin este si eruditul numismat al epocii lui Constantin, Jules Mau-rice15, întemeiat pe cercetãrile sale în acest domeniu. )4 La fin du monde antique et le debut de Moyen Âge, Bibliotheque de syntese historique,

l'Evolution de l'humanite, Paris, 1927, pp. 36-37. 51 Trebuie sã punem alãturi de toti acestia pe savantul olandez D. C. Hesseling, desi în consideratiile pe care le face el nu existã o perfectã coerentã, în lucrarea închinatã civilizatiei bizantine16, Hesseling se desparte de aceia care vãd în Constantin numai geniul politic. Inconsecventele atitudinii împãratului, ca si crimele de care s-a fãcut vinovat, sunt, afirmã el, contradictii evidente ale sinceritãtii sale religioase. Mãsurile care au lovit în pãgânism depãsesc apoi textul Edictului de la Milan, care acorda, simplu, deplina libertate a cultului. „ Cel mai bun mijloc de a rezolva aceastã contradictie", afirmã Hesseling, „este de a vedea înainte de toate în Constantin pe Cesarul roman decis sã mentinã unitatea imperiului'1. El îsi dãdea bine seama cã noua credintã devenise o putere în fata cãreia pãgânismul n-ar fi putut sã se mentinã mult timp. Ceea ce fãcea tãria crestinismului, zice autorul, era doctrina sa sprijinitã pe o revelatie precisã. Nu trebuie sã ne mirãm cã o astfel de unitate a fãcut o adâncã impresie asupra spiritului unui împãrat roman: el simtea bine cã era într-însa o fortã analoagã unitãtii care dãdea imperiului puterea sa, „încât nu numai din calcul, ci din convingere îmbrãtisa partida puterii spirituale în crestere". latã însã cã cercetãrile recente ale lui Henri Gre-goire, savantul bizantinist de la Bruxelles, clatinã din temelii pãrerile traditionale privitoare la „convertirea" 15 Constantin le Grand. L 'origine de la civilisation cbretienne, Paris, 1925. 16 Essai sur la civilisation byzantine, Paris, Alf. Picard et Fils, 1907, pp. 8-9. 52 lui Constantin si la vestitul Edict de la Milan. Ele meritã a opri îndestul atentia noastrã. Mai întâi, în primul sãu studiu, intitulat La „conver-sion" de Constantin11, H. Gregoire pune în adevãrata-i luminã rolul lui Constantin fatã de ideea crestinã, ajungând la concluzia cã Eusebiu a confiscat pentru întâiul împãrat crestin toatã gloria lui Licinius. Pornind de la constatãrile lui Harnack (Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderteri), învãtatul belgian subliniazã existenta celor douã blocuri ale imperiului de la începutul secolului al IV-lea: Orientul crestin si Occidentul pãgân. Regiunea unde crestinismul a pãtruns mai adânc, de la primii sãi pasi pânã la victoria finalã, e Asia Micã. Considerând atitudinea împãratilor tetrarhiei fatã de chestiunea religioasã, se constatã, dupã patruzeci de ani de pace, reluarea persecutiei cu o înversunare ca-re-i dã caracterul unui rãzboi de exterminare. Rãspunzãtori de acest masacru sunt împãratii din Orient -Diocletian, Galeriu, Maximin -, ai cãror supusi erau, în masã, crestini, în Occident, rãmas pãgân în bloc, e, dimpotrivã, tolerantã: Constantiu Chlorus nu executã decât prea putin edictele de persecutie; Maxentiu, încã de la uzurparea sa, îi favorizeazã pe credinciosii din Roma, iar Constantin a luat deodatã atitudinea cea mai inexplicabilã, convertindu-se brusc, cum afirmã traditia ecclesiasticã. Totul s-ar explica prin convingerile religioase ale împãratilor. 17 Apãrut în „Revue de l'Universite de Bruxelles", 36 (decembre 1930 - Janvier 19M), pp. 231272. 53 m Aceasta e teoria istoricã pe care H. Gregoire o supune unei analize pãtrunzãtoare, pentru a proba cã „adevãratele motive de mãsuri adesea contradictorii nu sunt fãrã legãturã cu conjunctura politicã a momentului". Autorul probeazã, cã ideea persecutiei a pornit de la Galeriu18. în iarna anului 302-303, venind la Nico-media, la Diocletian, el a reusit a-1 convinge sã întreprindã exterminarea crestinilor. Galeriu exercita în acel timp o mare influentã, era, dupã expresia lui Gregoire, „sabia tetrarhiei". El repurtase asupra persilor, în 297, o victorie strãlucitã si era idolul armatei. Cele mai bune

contingente ale acestei armate erau alcãtuite din tãrani danubieni, pãgâni fanatici. Galeriu venea din aceleasi regiuni. Nãscut lângã Sardica, mama sa era o daco-romanã: mulier superstitiosa, cum o carac- • terizeazã Lactantiu, ea îi ura pe crestini. Ambitia lui Galeriu de a restabili unitatea imperiului în folosul sãu pare verosimilã. Prigonirea crestinilor îl fãcea sã aparã opiniei militare „ca un campion al cultului oficial". Abdicarea lui Diocletian si a lui Maximian, în 305, a fost, cum o probeazã textele produse de H. Gregoire, o adevãratã loviturã de Stat a lui Galeriu. Apoi, întrunirea vechilor Augusti la Carnuntum n-a fãcut decât sã sanctioneze deciziile Iui Galeriu. Acesta îsi alese Ce-sarii: Maximin Daia, o rudã, si Sever, un ofiter al campaniei din Persia. Când acesta muri, dupã proclamarea lui Maxentiu, Licinius, candidatul lui Galeriu, fu 18 Ed. Gibbon, în monumentala sa History ofthe Decline and Fãli of the Roman Empire, ed. Bury, t. II, p. 127 si urm., exprimã aceeasi pãrere cu privire la initiativa fanaticului Galeriu. 54 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN proclamat August. Constantin, care, la moartea tatãlui sãu (306), fusese proclamat de trupe împãrat, a fost tolerat de congres. H. Gregoire surpã apoi legenda care fãcuse din Maxentiu un „tiran" si un persecutor, stabilind cã, în realitate, acest uzurpator a fost primul binefãcãtor al crestinismului, în timpul domniei sale de 6 ani, el a oprit persecutia, a restabilit ierarhia bisericeascã si a restituit bunurile eclesiastice confiscate, în aceastã reabilitare, autorul are în sprijinul sãu cercetãtori care 1-au precedat (Caspar, Groag, Pincherle). în lupta pe care o ducea cu rivalii sãi, Maxentiu avea tot interesul sã exploateze nemultumirea stârnitã de persecutie. Mai departe, H. Gregoire aratã cã edictul de tolerantã al lui Galeriu, din aprilie 31119, cu acele stranii considerente ale preambulului, face evidentã o interventie care-1 va fi determinat pe implacabilul dusman al crestinismului, atunci muribund, la o astfel de palinodie. Singur Licinius a putut face aceastã interventie, cãci el s-a aflat la cãpãtâiul lui Galeriu în acele momente. Conflictul cu Maximin 1-a îndemnat a-i smulge actul de clementi fatã de crestini, pentru a-si atrage populatia atât de masiv crestinã a Asiei Mici. Lucrul n-a fost, desigur, prea usor. Ecoul luptei interioare a lui Galeriu a trecut în redactarea neobisnuitã a edictului. în ce priveste viziunile lui Constantin, întâmpinãrile învãtatului belgian sunt fãrã replicã, în autenticitatea Vietii lui Constantin mai nimeni nu mai crede astãzi. Acest „panegiric romantat", cum îl numeste H. Gregoire, e mult posterior evenimentelor. Cât pentru mo1 Afisat la Nicomedia, în ziua de 30 aprilie 311. 55 nograma lui Christos de pe scuturile soldatilor lui Constantin, ea nu e altceva decât semnul urãrilor ce se fãceau la aniversarea domniei împãratului, acele vota (publica) atât de frecvente în epigrafia numismaticã a epocii20. Astfel, întreaga „ travestire în cruciadã a campaniei din 312", pentru a întrebuinta expresia sugestivã a autorului, se nãruie înaintea criticii serioase, în lupta cu Maximin, Licinius apare aproape un „campion al crestinismului". Lactantiu a înregistrat faptul în toate amãnuntele21. Cele douã armate se aflau fatã în fatã la Tzirallum (azi Ciorlu), în Thracia, în câmpia pe care Lactantiu o numeste Campus Sere-nus (recte: Ergenus)22. Maximin promise lui Jupiter cã va nimici cu totul numele de crestin dacã va repurta victoria, în noaptea urmãtoare, un înger îi apãru lui Licinius, în somn, poruncindu-i sã se scoale si sã se uneascã cu armata sa, pentru a invoca numele Dumnezeului suprem, asigurându-1, în acest caz, de victorie. Licinius viseazã chiar cã se destepta si cã îngerul îi dicta cuvintele de care trebuia sã se foloseascã în rugãciune, îndatã ce s-a trezit, el chemã un secretar si-i dictã rugãciunea: „Dumnezeule suprem, te rugãm; Dumnezeule sfânt, te rugãm; îti încredintãm toatã 20 E vorba de semnul numeral X, pentru a zecea aniversare, într-o coroanã de laur (Jaurea). 21 De mortibus persecutorum, XLVI. 22 [în perioada bizantinã, toponimul Tzirallum a devenit TzourouKDos]. D. Gregoire a rectificat

expresia lui Lactantiu în Campus Ergenus, dupã numele afluentului Ergenus, Erginus al fluviului Hebrus, cum a rectificat si Campus Mardiensis în Campus Ardiensis, de la numele altui afluent Ardus, al aceluiasi fluviu. 56 dreptatea; îti încredintãm mântuirea noastrã; îti încredintãm imperiul nostru. Prin tine trãim, prin tine suntem învingãtori si fericiti" etc23. Soldatii lui Licinius puserã jos scuturile si cãstile, si împãratul, începând rugãciunea, fu urmat la moment de ofiteri si trupã, cu mâinile ridicate la cer. De trei ori repetarã rugãciunea, atât de tare, încât armata din fatã auzi zgomotul. Rezultatul luptei (30 aprilie 313) fu dezastruos pentru Maximin: soldatii lui crestini se predarã în masã sau se împrãstiarã. învinsul fugi pânã la Tarsos, în Cilicia. Licinius intrã apoi în Nicomedia, si Lactantiu ne spune cã aduse multumiri Dumnezeului care-i dãduse biruinta, iar la 13 iunie 313 se afisã în aceastã capitala edictul de tolerantã si restituire, numit atât de impropriu „Edictul de la Milan". H. Gregoire explicã apoi împrejurãrile conflictului dintre Constantin si Licinius, singurii Augusti rãmasi pe teren, faza finalã a acestui conflict, în care Licinius, speculând impopularitatea lui Constantin printre multimile pãgâne si populatia Romei, îsi schimbã atitudinea religioasã. Biruit în ultima luptã, datã la 18 septembrie 324, 23 Summe deus, te rogamus; Sancte deus, te rogamus. Omnem justitiam tibi commendamus; Salutem nostram tibi commendamus; Imperium nostrum tibi commendamus. Per te vivimus, Per te victores etfelices existimus. Summe sancte deus, Preces nostras exaudi, Brachia nostra ad te tendimus, exaudi, Sancte summe deus. , J 57 la Chrysopolis, în Bithynia, dupã ce o pierduse pe cea dintâi, lângã Adrianopol, el îsi pierdu mai întâi tronul si apoi viata, si trecu în istoria eclesiasticã pãtat de sângele celor din urmã martiri. Toatã gloria lui a fost atunci confiscatã în favoarea lui Constantin, îngerul care i se arãtase în Campus Ergenus pãtrunse mai târziu în legenda lui Constantin. Rugãciunea quasicrestinã adresatã Dumnezeului suprem (Summus deus) a trecut în Vita Constantini. Edictul din 313, pe care Lactantiu îl atribuie lui Licinius, e prezentat de Eusebiu sub numele ambilor împãrati; dar nici el, nici alt scriitor ecclesiastic nu 1-a calificat niciodatã ca „Edict de la Milan", si nici un istoric, bisericesc sau profan, nu ne raporteazã cã în conferintele de la Milan s-a produs vreun edict de tolerantã. Numele acesta e o conjuncturã modernã24. într-alt studiu, apãrut în Byzantion (13, 1938, pp. 561-583): Eusebe n'est pas l'auteur de la „Vita Constantini" dans sa forme actuelle et Constantin ne s'est pas „conveni" en 312, H. Gregoire subliniazã dezacordul radical dintre Istoria Eclesiasticã a lui Eusebiu si Vita Constantini, în privinta convertirii lui Constantin: pe când cea dintâi nu vorbeste nici de minune, nici de cruce, nici de labarum ori de Edictul de tolerantã, Vita repetã pretutindeni viziuni, miracole si stindardul cu crucea, fãcãtor de minuni. Savantul belgian conchide cã vreun „epigon", cu ajutorul diferitelor izvoare, printre care figureazã si Istoria Eclesiasticã, a compus compilatia care se numeste Vita Constantini. Acest 24 Interesantã concluzia lui Erich Caspar (Gesch. des Papsttums, I, 1930), citatã de autor: „Ein «Edikt von Mailand» ist vollig aus der Ueberlieferung zu streichen". 58 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN epigon a fãcut din persecutia crestinilor de cãtre Lici-nius cauza celor douã rãzboaie ale sale cu Constantin. La „vision de Constantin" liquidee, din aceeasi revistã25, e un rãspuns la obiectiile învãtatilor Zeiller, Alfoldi si Petersoa, în care autorul stabileste cã „viziunea" îsi are originea în panegirice pãgâne, adevãrate manifeste politice si religioase, dictate de Constantin. Mentionãm încã cele câteva recenzii26 în care autorul îsi apãrã cu succes punctul de vedere

împotriva preopinentilor sãi Andreas Alfoldi27, Norman H. Baynes28 si J. ZeilJer29. încheierile ce rezultã din toatã aceastã vie dezbatere sunt urmãtoarele: 1. Nu se mai poate admite o „convertire" a lui Constantin în preajma luptei de la Pons Milvius; 2. Asa-zisul „Edict de la Milan" e inexistent. El îsi trage originea din Edictul publicat de Licinius la Nico-media; 3. Vita Constantini, în forma în care ni s-a transmis, nu este opera lui Eusebiu din Caesarea, si a fost compusã cãtre sfârsitul sec. al IV-lea. Ea a crestinat, cum 25 14 (1939), pp. 341 si urm. 26 în Byzantion, VII, p. 652 si urm. si XIV, 341 si urm. Mai înainte (in nr. 10, 1935) a dat rãspunsul sãu hotãrât obiectiilor învãtatului J.-R. Palanque. 27 The helmet of Constantine with the Cbristian Monogram, extras din „The Journal of Roman Studies", 1932. 28 Constantine the Great and the Cbristian Cburch, Londra, 1929 (= „Proceedings of the British Academy", voi. XIV). 29 Quelques remarques sur Ies „visions" de Constantin, „Byzantion", XIV (1939), pp. 329-339. 59 NICOLAE BANESCU aratã învãtatul Gregoire, toate acele „viziuni" pãgâne puse pe seama lui Constantin; 4. Pãstrând un timp o prudentã rezervã fatã de noua credintã, geniul politic al lui Constantin si-a dat seama, dupã înfrângerea lui Maxentiu, de forta acestei credinte fatã de pãgânismul în decãdere si a înteles ce armã puternicã ar avea într-însa pentru asigurarea unitãtii monarhiei autocratice pe care o clãdea. De aici, toatã seria de mãsuri menite sã mãreascã autoritatea si prestigiul Bisericii30. Constantin a acordat clerului crestin toate privilegiile de care se bucurau pãgânii: 1-a scutit de impozite, de sarcini si servicii de Stat. în 321, a decretat legea 30 [Ca orice adevãr istoric, nici aceste concluzii, considerate de Bãnescu definitive la vremea respectivã, nu pot fi absolutizate, mai ales dacã le privim sub toate cele patru puncte ale lor. Spre exemplu, opinia care respinge paternitatea lui Eusebiu din Cesareea asupra „Vietii lui Constantin" este departe de a se fi impus în istoriografie, tendinta ei generalã înclinând azi spre acceptarea acestei paternitãti (pentru aceasta, v. J. Quasten, Initiation aux Peres, voi III, Paris, 1963, p. 450, ap. T. Bodogae, studiu introductiv la Eusebiu de Cezareea, Scrieri, partea întâia, Bucuresti, 1987, pp. 19-20; mai sceptic este G. Dagron, L'Empire romain d'Orient au IV siecle et Ies traditionspolitiques de l'hel-lenisme: le temoignage de Themistios, TM (Paris), 3 (1968), pp. 229276, aici p. 88, n. 25 si Idem, Naissance d'une capitale (v. Infra, n. 46). Referitor la „convertirea" lui Constantin cel Mare, scepticismul lui H. Gregoire este împãrtsit si de istoriografia actualã: convingerile intime ale lui Constantin vor fi diferit destul de mult de regulile ce s-ar atribuit unui bun crestin în zilele noastre, marcate de atâtea orientãri, unele destul de exclusiviste prin raportare la celelalte. Nu acesta e însã aspectul care conteazã cel 60 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN care dãdea Bisericii drept de mostenire, în urma acestui act, bunurile Bisericii cresc în mod considerabil. Foarte însemnate privilegii furã acordate (318) tribunalelor episcopa]e. Oricine îsi putea aduce pricinile dinaintea acestor tribunale si sentintele lor aveau aceeasi putere ca si cele ale tribunalelor civile, în 333, Constantin întãri aceastã jurisdictie a Bisericii. Aceastã strânsã, legãturã dintre Stat si Bisericã a fãcut ca Statul sã se intereseze de chestiunile religioase, ceea ce duse la Sinodul de la Niceea (325), primul Sinod ecumenic, fa.pt de o însemnãtate considerabilã, care afirmã întâia oarã politica Statului fatã de Bisericã. Prin noua sa situatie, Biserica crestinã dezvoltã o vie activitate care se manifestã mai cu seamã pe tãrâmul dogmelor. Statul intervine în discutiile dogmatice si le îndrumã cura îi dicteazã interesul. mai mult în cazul de fatã, ci deosebirea între ceea ce putea fi în fapt Constantin cel Mare în materie de convingeri religioase si ceea ce o întreagã hagiografie crestinã i-a atribuit de-a lungul

1948). se informã la fata locului si se întoarse.D. invitându-i sã se înteleagã. împãratul. favoritul împãratului. Athanasius din Alexandria. în a doua jumãtate a sec. ed. si dogmele formau în acel mediu de neastâmpãr intelectual obiectul celor mai aprinse discutii. Se credea cã pacea fusese redatã Bisericii. Constantine and the Conversion of Europe. cunoscut pentru stiinta sa. 1982. Episcopii. în bazilica din Niceea. cât si pe acelea ale adversarilor lui Arie. stiintificã si Enciclopedicã. interveni cu autoritatea sa. îsi reluã îndatã influenta asupra lui Constantin. Aceastã scoalã a fost. de France. unde Lucian. Eusebiu de Nicomedia. Bucuresti. Miinchen. în aceste dezbateri. recomandând clerului din Alexandria exemplul filosofilor Greciei. îl asigurarã pe împãrat cã doctri63 . întemeiase o scoalã de exegezã si teologie. Arie fu exilat în pãrtile cele mai sãlbatice ale Illyriei si scrierile sale arse. împãratul avu atunci o mare idee politicã. Paris. dusmanul înversunat al lui Arie.timpului (în sens similar. celebrul Sinod. Constantin însusi se schimbã total în favoarea arienilor: Arie si discipolii sãi cei mai zelosi au fost rechemati din exil. Berlin. Kaiser und Kirche von Konstantin bis Byzanz. unuî din oamenii cei mai luminati ai epocii. iar apãrãtorii cei mai distinsi ai Simbolului de la Niceea. 1938. îsi fãcu multi adepti. o/jootxriog iâ> /Tarpi". Piganiol. dupã expresia lui Harnack. der Wdss". readus în Scaunul episcopal. aducând lui Constantin toate informatiile privitoare la agitatia arianismului. exilati în locul lor. Ed. consubstantial cu Tatãl. H. nãscut. 1947). asistat de Hosius. O. L'Empire chretien (325-395). Jones. 1957. 188-212. Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik". Dupã discutii vii. adunati în Sinod la Ierusalim. Un preot din acest oras. Cambridge. Kraft. care pare sã fi avut conducerea dezbaterilor. Lietzmann. A. H. si Acesta nu era deci homousios (o/zooucnog). 1960. Constantin ratificã Simbolul si-i reduse pe opozanti la tãcere. consubstantial cu Tatãl. Ceea ce stim în aceastã privintã ni s-a transmis prin scrierile unora din membrii Sinodului si ale unor istorici. Massachussets. iar Eusebiu de Nicomedia alungat din Scaun. Dupã câtiva ani. Presses Univ. „Aus der byzantin. I. mai sunt de mentionat J. în prezenta lui Constantin. si un Sinod compus din episcopi din Libia si Egipt ratificã sentinta patriarhului (321). I. Konstantin der Grosse und sein Jahrhundert. avu o parte mare. K. ed. în Siria. 1974. din bibliografia subiectului. zicea el. Constantin îl biruise definitiv pe Licinius si venise la Nicomedia. Doctrina lui Arie. care nu putea admite ca pentru niste cuvinte zadarnice sã se tulbure pacea romanã. Actele Sinodului nu ni s-au pãstrat. Hosius. Constantin cel Mare. pp. în care Christos a fost recunoscut ca „Fiul lui Dumnezeu. în iulie 325. Sinodul 1-a condamnat pe Arie si a fixat Simbolul Credintei.H. pasionatã de controversele religioase. socotitã de ortodocsi ca erezie. 1962 (=Londra. care-si apãrau ideile fãrã urã împotriva celor care nu le admiteau. dar realitatea dezminti foarte curând aceste sperante. Patriarhul Alexandru îl excomunicã pe Arie. al III-lea. ridicã o problemã din cele mai grave în sânul Bisericii.M. Aland. „Sitzungsber der Berliner Akad. Arie. New York. Vogt. Arie s-a refugiat pe lângã Eusebiu al Nicomediei si a aflat în Orient multi partizani printre episcopi. iar nu fãcut. Barnes. Viata spiritualã era acolo deosebit de activã. în 324. Die Anfãnge des Problems Kirche und Staat. leagãnul arianismului. Konstantin der Grosse. T. la Antiochia. Barnea. episcopul de Cor62 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN duba. Darmstadt. hotãrând a-i convoca pe episcopii din toatã lumea crestinã într-un Sinod care sã dezbatã chestiunea în prezenta sa. duse scrisoarea. El scrise patriarhului Alexandriei si lui Arie. Ea se ivise de fapt mai înainte. A. El primi acolo atât plângerile partizanilor. Constantine and Eusebius. Astfel se deschise. Tatãl exista dinaintea Fiului.] ' ' 61 NICOLAE BANESCU Alexandria Egiptului era în acea vreme marea metropolã a stiintei grecesti. a Il-a. O doctrinã nouã se iveste acum în lumea Alexandriei. 1981. Dacã Fiul este nãscut din Tatãl. Iliescu. la care participarã mai mult de 250 de episcopi (unii dau cifra de 318) si la care episcopul Romei trimise doi reprezentanti.

De cinci ori izgonit din Scaunul patriarhal. dupã izvoare. Cambridge. editat sub îngrijirea lui A. „Byzantion". 1996 (cea mai recentã si mai completã abordare)]. Paris. J. în „Church History". 1984 (c/ Infra. Interventia autoritarã a împãratului. ci prezenta o formulã de credintã neutralã. cap. îsi atrase mânia lui Constantin. S. si el primi botezul din mâinile lui Eusebiu de Nicomedia. 34 (1965). Beck. 1896-1900. [Cele sapte volume ale noii editii. 355. S-a cãutat a se explica aceastã neasteptatã schimbare de atitudine a împãratului prin influenta Curtii sau prin relatiile intime si de familie. 131-195 si 532-594. cu toate prigonirile dezlãntuite împotriva sa. Athanasius lãsã amintirea unui mare atlet al lui Christos. S. mentionãm ca mai importante urmãtoarele titluri: H. Das byzantinische Jabrtausend. Alte editii. 419-435 din cap. 33 [De la redactarea acestui text. Raporturile acestea. t. care chemã Sinodul. se stie. a pus temelia raporturilor dintre Stat si Bisericã. voi. H. 36-37 (cap. „Staat und Kirche". XXI. poate si prin aceea cã suveranul nu-si dãduse de la început seama cât de puternice erau în Orient sentimentele celor ce simpatizau cu arianismul.NICOiAE BÃNESCU na lui Arie nu era contrarã credintei niceene. Sanstetie. care vor stãpâni de acum statornic viata religioasã a Bizantului. prin confirmarea lor. în care totusi muri. numai pe patul de moarte. Miinchen. a Il-a. 1978. îndeosebi n. Athena. p. respins în ultimii ani de atâtia învãtati ca inadecvat33. XIV)]. voi. 284-298. Tbe Byzantine Theocracy. au apãrut la Londra. DJ. Empereur et pretre. Paris.G. p. Ei cerurã sã fie reprimiti în dieceza Alexandriei. p. sa furtunoasã a fost schitatã cu obisnuitu-i talent. Sawides. între acestea. ed. 136-139. ci si sub urmasii acestuia. 32 Ortiz de Urbina. Dagron. s. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. pp. de Gibbon. sensul lor general confirmând afirmatia fãcuti aici de Bãnescu. I. E mai acceptabilã în aceastã privintã pãrerea unui cercetãtor spaniol al acestei politici 31 Cariera. 42 (1972). acum patriarh al acestei dieceze. si. ed. 37-38. p. L. 33108. învinuit de adversari cã a împiedicat transportul grâului egiptean la Constantinopol. luând parte activã la lucrãrile lui si dând deciziilor luate putere de drept. despre acelasi Athanasie al Alexandriei. Ignacio. 1977. Church and State in the Byzantine Empire: A Reconsideration of the Problem of Caesaropapism. La politica di Costantino nella controversia ariana. Runciman. 381-403. p. Roma. Beck. 383-403. pp. II. Index general. ca si bibliografia utilã a scrierilor aceluiasi autor se poate gãsi în foarte recentul Lexicon prosopografic al istoriei si civilizatiei bizantine ('EyKVKÃoxmSiico IJpcxTconoypaipiKO AetiKO Bvtavnvrîq 'latopiac. G. Etude sur le «cesaropa-pisme» byzantin. Athanasius. nu îl primi pe eretic. 65 .v (în special pp.. El continuã totusi lupta sa neobositã în sprijinul Ortodoxiei si nu numai în timpul lui Constantin. cu o bibliografie cuprinzãtoare a subiectului. Cea mai accesibilã editie a scrierilor lui Athanasie cel Mare se aflã în P. V. 1996. Editions Gallimard. 46). 1959. un semiarian. Eusebe de Cesaree et la naissance de la theorie «cesaropapiste». au fost caracterizate prin termenul de cesaropapism. si G. pãrere dupã care principiul conducãtor al politicii constantiniene în controversa arianã nu a fost de naturã doctrinarã. „Atti del V Congresso Internationale di studi bizantini" (= „Studi bizantini e neoellenici". 1939).-G. 64 sovãitoare a împãratului. fãcând a se recunoaste oarecum suveranul drept cãpetenie a Bisericii. The History of the Decline and Fãli of the Roman Empire. Dagron. Miinchen. stâlp al dreptei credinte31. ci practicã si politicã32. Bury. n. pp.-G. considerabil augmentate si îmbunãtãtite de Bury. o serie de alte aparitii editoriale au îmbogãtit sensibil datele discutiei. Naissance d'un capitale.3 de la p. v. 25-28. Constantin se crestinã. Kai /ToArncr/wC = EPLBIP).-M. Geanakoplos.

pe Cornul-de-Aur38. Gibbon. * Scriitor bisericesc din secolul al Vlea. se pare. proclamau atât de elocvent traditiile pãgânismului. Hr. Asezatã în punctul de întâlnire al Europei cu Asia. înainte de Constantin. Orientul elenic a avut. o însemnãtate preponderentã în toate domeniile. cheia drumului ce duce la continentul Africii39. în fata Occidentului devastat. si în multe rânduri Constanti-nopolul a putut reface imperiul34. si cu depãrtata insulã a Cretei. noua capitalã se putea usor apãra împotriva asalturilor dusmane. op. dupã mãrturia lui Sozo-menos36.2. cit. t. 150. 37 El îsi trage numele de la Byzas. Puterea economicã a pãrtii de Rãsãrit era mult mai mare decât a celei de Apus. cel mai bun port din lume. îl fãcea sã supravegheze mai bine decât din Roma miscãrile barbarilor Germaniei. împãratul se duse acolo în persoanã si trase hotarele cetãtii viitoare.stim ce mare loc tin viziunile în activitatea acestui împãrat . Ajuns apoi la capãtul nãzuintelor sale si mai aproape de apusul vietii. Motivele n-au putut fi decât politice. si cine avea în mâinile sale aceste douã . El avu. era în chip firesc paznicul insulelor Arhipelagului. p. Bury. întemeierea Constantinopolului De o însemnãtate covârsitoare pentru dezvoltarea ulterioarã a Statului a fost întemeierea noii capitale a lumii romane. pe tãrmul european. 43. dupã înfrângerea Iui Licinius. Ridicat la tron de legiunile britanice. a vizitat pe rând provinciile statelor sale. în cursul secolului al III-lea. a alergat în grabã acolo unde prezenta sa era necesarã. în alegerea unei situatii privilegiate a fundatiei sale. 67 NICOLAE BANESCU Thracia. Gibbon. Lot.. p. Cu prilejul ultimelor operatii ale rãzboiului cu Licinius. La fin du monde antique et le debut du Moyen Âge. din marginea asiaticã a Bosforului. el putuse admira pozitia incomparabilã a acestui oras. iar Diocletian fãcu din Nicomedia resedinta sa preferatã. invaziile germanice zguduirã puternic provinciile din Apus. situat la poalele Alpilor. cât timp a beneficiat de o bunã sãnãtate. când. Constantin se gândise mai întâi la coasta asiaticã. Tot de aici se puteau arunca repede armate la frontierele de Nord si de Est. Bosforul si Hellespontul sunt cele douã porti ale Constantinopolului. în primele veacuri ale erei noastre.). s-a gândit a-si stabili într-o resedintã permanentã puterea si maiestatea tronului35. iar pericolul prezentat de Imperiul persan al Sassanizilor dãdea o importantã tot mai mare frontierei de est. Orientul rãmânea aproape intact. De aici. motive serioase de a pãrãsi Roma si a-si strãmuta în Orient noua capitalã. cum observã atât de judicios Ferdinand Lot. ed. în urma unui vis . care. militare si economice. Londra. observã cu dreptate N. la fiecare pas. 1-au putut îndemna pe Constantin a pãrãsi vechea capitalã a imperiului. care.Constantin se hotãrî asupra orasului Byzantion'''. de care tinea. dupã fericita expresie a lui Ed. înconjuratã din trei pãrti de apã. la locul unde fusese vechiul Ilion (Troia). protejatã dinspre uscat de zidul ce se întindea de la port pânã la tãrmul Mãrii Marmara (Pro-pontida celor vechi). Asia Micã si Pont. seful expeditiei (jumãtatea sec. a cãrui intrare era interzisã flotelor vrãjmase printr-un puternic lant de fier aruncat de la un tãrm la altul. un mare Stat a avut destinul sãu legat de acest oras. II. si numai rareori s-a oprit la Roma. Maximian îsi tinea de obicei Curtea la Milan. de la Acropolea cetãtii pânã la turnul din Galata. împodobind-o în câtiva ani cu multã mãretie. care-1 34 F. unde presiunea barbarilor era tot mai amenintãtoare. insula care unesc coasta Thraciei cu cele ale Asiei si Helladei. 1909. Constantin. Stãpânul Constantinopolului. pentru nevoile pãcii sau ale rãzboiului. desigur. lorga. o mizerie adâncã a urmat epocii Antoninilor. înfipt ca un cui între • 35 Ed. Portile se si construiserã. Nu trebuie sã credem cã amintirile republicane ale Romei sau privelistea monumentelor sale impunãtoare. prea putin. cei doi Augusti ai tetrarhiei si-au stabilit resedinta în provincii. veche colonie a Megarei. Suveranitatea acestei capitale se pierduse. Flota sa avea cel mai sigur adãpost în Cornul-de-Aur. suveranul putea face fatã deopotrivã pericolului ce ameninta la Dunãre si la Eufrat. al VIMea î. 66 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN interesa. Timp de secole. în întinderea excesivã a cuceririi.

din Delta Nilului se întâlnesc aici. t. din punct de vedere comercial. Când cei din jurul sãu îi atraserã atentia cã a depãsit cele mai vaste dimensiuni ale unui oras. 39 N. Geschichte aer Byzantiner und des osmanis-chen Reiches (colectia „Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen" a lui W. 69 NICOLAE BANESCU portant faptul cã. Aceastã datã rãmase ziua aniversãrii sale. Constantin întreprinse constructia noului oras. Timp de secole. pozitia privilegiatã a fundatiei lui Constantin din toate aceste puncte de vedere. furã de acum opriti prin aceastã barierã puternicã. Portul Chrysokeras. si provinciile Orientului mântuite de primejdiosii pirati. TheByzantineEmpire. de o însemnãtate deosebitã cã mai multe din aceste cãi maritime. 22. ca si cele de la Alexandria Egiptului. îsi mânaserã flotele pânã în mijlocul Mediteranei. Astfel. Era.. politic si militar. Epitetul „de Aur" face aluzie la bogãtiile care. de la Trape-zunt. Zidurile lui Constantin începeau de la port si ajungeau la Marmara (Propontis). La 324. /. care. iar cel de Con-stantinopol (KcovatavTivovno^iq. Londra. De la început. 1907. ed. „El e asezat la încrucisarea tuturor cãilor maritime. în sfârsit. Oncken). Legenda crestinã raporteazã cã suveranul. la 15 stadii de vechea fortificatie. cãci gândul sãu a fost ca noua capitalã sã fie asemenea celei vechi. din vechime vestit. si anume toate câte veneau din Marea Neagrã. p. în partea de Sud cu interiorul Africii si cu porturile Mãrii Rosii si Oceanul Indian. afirmã Bury. în cuvinte care meritã a fi reproduse. împãratul rãspunse cã va merge pânã când îl va opri cãlãuza nevãzutã care merge înaintea sa. ca în Roma. Când însã cele douã porti se deschideau pentru comert. învãtatul german G. în ziua de 11 mai 330. 4.: 68 portul capitalei. cu lancea în mânã. din punct de vedere comercial. 7. Berlin. al III-lea. si pe deasupra nu era unul care sã se compare cu promontoriul vechiului Bizant în privinta tãriei strategice41. toate produsele tinuturilor de la miazãnoapte si de la miazãzi veneau în 38 Figura pe care o descrie are forma unui corn de cerb sau de bou. p. din tãrile cele mai depãrtate. p. comertul lumii întregi fu atras la Con-stantinopol40. Hertzberg. dincolo cu Turanul si Iranul. II. History cfthe Later Roman Empirefrom the deaih of Tbeodosius I to the death ofjustinian. p. Locul ce-1 închideau ele era de patru ori mai mare decât al orasului Byzantion. op. care însemna hotarul pânã unde trebuia sã se întindã orasul. 1923. yevâ-âhia. Avantajele comerciale ar fi fost. de asemenea. Bury. zice el. cit. 156. care mijloceau aici traficul cu interiorul tãrilor pontice. . Bury. singure. Barbarii Pontului Euxin. Constantinopolul e centrul unde se încruciseazã toate marile drumuri ale imperiului42. sunt numai continuarea altor mari linii. lorga. Hertzberg subliniazã. n-are seamãn în ce priveste avantajele sale pentru comeit si navigatie. de la Phasis. Lucrãrile nu erau încã terminate când împãratul sãrbãtori inaugurarea. si aici îsi gãsesc toate capãtul lor natural". a fost întotdeauna foarte im* Gibbon. se vãrsau în portul Constantinopolului. Importanta acestei cetãti din punct de vedere strategic si economic fusese recunoscutã de cei vechi. de la ThessaLonic.. cãlãuzind brazda traditionalã. orasul lui Constantin) s-a impus si s-a pãstrat pânã astãzi. dupã victoria sa asupra ultimului împãrat al tetrarhiei.. pe apele Pontului si Mediteranei. conduse solemn procesiunea. l. 67. 1883. de la Marea de Azov. în sec.treceri le putea închide usor flotelor dusmane. 41 J. din Creta si Rhodos. Londra. care de la limanul Ni-prului. de ajuns ca sã-1 convingã pe Constantin în favoarea acestei pozitii. Constantin crea aici un Senat.0 ^^^^^^mfiSji^^^ . Un rescript imperial îi dãdu numele de Noua Romã (Nea 'Pa)fir[). din Attica. N-avu totusi curajul sã identifice pe senatorii fundatiei sale cu cei din vechea capi42 G. pentru bizantini.

împãrtirea teritoriului în 14 regiuni. care-1 înconjurau din toate pãrtile. el vru sã perpetueze aceastã amintire si trase pe locul acela principalul Forum. Presses Universitaires de France. Thomas T. 27 (1924). în ce priveste consulii. nu putea lipsi nici aici. asa numita spina44. cu sceptrul în mâna dreaptã. 16. cu multele lui curti. în sfârsit. lSO-201. dupã mãrturia pe care o aflãm la istoricii eclesiastici. biserici. ridicatã încã din vremea lui Septimiu Sever. Apoi. Ideea rolului de resedintã imperialã e exprimatã în reprezentãrile monetare ale orasului lui . îi lãsã la Roma. împodobitã de Eucharistiei. Dagron. El fusese adus de Constantin. voi. moaste de martiri. statuile zeilor si eroilor. era împodobitã. cum presupuneau supusii. pânã la moartea sa. pe însusi Constantin. Naissance d'une capitale: Constantinopole et ses institutions de 330 ã 451. care ocupa un loc atât de însemnat în viata Romei vechi. 111-1451. fiind simpli clari. adusã din Atena sau dintr-un oras al Phrygiei. Consulatul fu împãrtit între cele douã capitale. 1992. pp. în stânga. pentru a-si împodobi fundatia sa. Trofeele rãzboaielor memorabile. erau împodobite de statui. Constantin. De atunci. si Biserica Sfintii Apostoli. în mijlocul acestui Forum se înãlta o coloanã uriasã de porfir. pe când Constans. autorul so-coate cã toate acestea proclamã originile crestine ale Constan-tinopolului. Artistul îl înfãtisase pe zeul luminii sau. pp. cititorul se poate documenta apelând la magistrala sintezã a lui G. din care se mai vede astãzi o parte. Fãrã nici un scrupul. Guilland. înregistrând legenda dupã care Constantin ar fi îngropat sub fundamentul coloanei pãrticele din lemnul sfânt al crucii. Madden. 44 [R. Era o constructie mãreatã. era asezatã în vârful coloanei. pe care Victoria înaripatã punea piciorul. Sfânta Irina. „Echos d'Orient". si globul. pãstratã pânã azi. care purtau numele de Zeuxippos. Berlin—Amsterdam. îl luã la Roma. ale înteleptilor si poetilor antichitãtii furã aduse spre a înfrumuseta noul oras. 72 strãlucite mozaicuri. nu clarissirni. Cuprinderea a sapte coline în incinta orasului (douã dintre ele. D. purposes and mutila-tions. Numai în 339 Constantin luã Consulatul la Constantinopol. Pentru coloana celor trei serpi încolãciti. Bãile. între altele. Constantin despuie orasele Asiei si Greciei de cele mai pretioase ornamente ale lor. între Hippo-drom si Sfânta Sofia. mult mai târziu). asupra lui Xerxes. ca si pentru bibliografia ei. El avea formã elipticã si. Axa care tãia în douã arena. v. Lathoud. Fiindcã în timpul asediului vechiului Byzantion împãratul îsi asezase cortul în vârful colinei a doua. p. cum erau senatorii Romei. 12 panere pentru pâinea 71 un Circul sau Hippodromul. unde împãratul îsi alese locul de mormânt. I. si vechiul Palladium adus din Roma. e adevãrat. dupã biruinta lor de la Plateia. La consecration et la dedicace de Constantinopole. 43. douã arcuri de triumf. numele de Capitoliu dat uneia dintr-însele. la cele douã intrãri de la capete. ale cãror capete purtau celebrul trepied de aur închinat de greci templului de la Delphi. partea a doua („L'Hippodrome"). [Pentru ansamblul acestei problematici. Etudes de topographie de Constantinople byzantine. BMGS.ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN talã: ei furã pusi Ierarhic în urma acelora. cu coloana de bronz a celor trei serpi încolãciti. 1969. un nimb de raze strãlucitoare îi înconjura capul43. Paris. erau împodobite cu coloane de marmurã de tot felul si cu numeroase statui de bronz. porticele si terasele sale. fratele sãu. The serpent Coloumn of Delphi in Constantinopole: placement. ne aratã pânã la ce amãnunte fu împinsã grija de a face din Noua Romã un oras asemenea celui vechi. 1974]. Porticele. pp. clãdirea palatului imperial. închinatã întelepciunii divine si terminatã de Constantiu. între care Sfânta Sofia. dintre care una de dincolo de Cor-nul-de-Aur o aminteste pe cea de peste Tibru a Romei (Trastevere). Statuia colosalã a lui Apollo. Constantin ridicã. 289-314. 28 (1925). 443-444 („L'Epine"). cu grãdinile. acoperea o mare întindere de teren.

ale imperiului (pars Orientis si pars Occidentis).Constantin: bustul încununat de laur si acoperit de mantia imperialã. oferindu-le domenii si pensiuni. ea poartã pe cap coroana de zid (^modiolos) si tine în mâna stângã cornul plin de fructe. 1984. Reiske.. Faptul cã statuia zeitei Tyche din Constantinopol purta acest „modiolos" este întãrit de emendarea fãcutã de G. El îi atrase în fundatia sa si pe cei mai avuti * [Despre legãturile dintre 'Av&ovaa si echivalentul sãu latin Flora. O clasã care ajunse în curând numeroasã în Constantinopol a fost aceea a meseriasilor si a negutãtorilor. Lipsa acestui atribut pe reprezentãrile monetare ale vechii Rome ne aratã cum observã Louis Brehier . 73 NICOLAE BANESCU "N. Charanis. 1984. c. Dagron. simbolul Constantinopolului. 377-381. în „Analecta Graeciensia. în mai putin de un secol. 414. Presses Universitaires de France. Paris. p. 40. 240. de asemenea45 Constantin et la fondation de Constantinopole. Strãmutarea centrului politic în Orient a fãcut cu putintã despãrtirea definitivã. 12 (1937). pe lângã numele de Kcovaravnvovno^ig si Nea PmjJiTf]. dãruindu-le palate construite în diferite cartiere. ed. pp. si Constantin le acordã si capitalei sale: corporatii de ncwicularii furã organizate pentru a aduce grâul din Siiia si Egipt48..cã noua creatie a lui Constantin e si capitala lui politicã. voi. Elenismul . al cãrei Scaun este45. pe de o parte. 44-45. pp. Statuile sale au fost distruse în epoca iconoclastilor. Naissance d'une capitale. 471. sceptrul tinut în mânã figurând autoritatea imperialã. cu picioarele sprijinite pe partea dinainte a unei corãbii. dupã cum vechea Romã îl avusese pe acela de Flora. în pofida unitãtii teoreticã a imperiului. 40eanee. ia dat si numele sacerdotal de 'Av&ovcrct. Izvoarele vechi ne spun cã împãratul Constantin cel Mare. Acoperitã de un lung chiton si de o manta. Naissance d'une capitale-. si de atunci Panaghia se impune definitiv ca patroanã a orasului47. „Byzantion". The Imperial Crown Modiolus and its Constitutional Significance. Dagron. Die Tyche von Konstantinopel. Idem în „Byzantion". 1893. caracteristic numelui sãu de Antbustf6. incinta orasului nu mai putu cuprinde multimea populatiei revãrsate dincolo de ziduri si ea a trebuit sã fie lãrgitã. Graz 1893. Versammlung deutscher Philologen und Schulmâner in Wien". 74 curiali ai provinciilor. 185. editia a Il-a. Bonn. a închinat orasul sãu zeitei Tyche si. în „Revue historique". Tyche îsi avea la Constantinopole statuia sa. 38 (1938). stând pe tron. Dolger în BZ. luat din numeroasele reprezentãri ale zeitei TV%TI noheax. tine în mânã sceptrul. pp. consideratiile înnoitoare ale lui G. 1829. 13 (1938). 15. cã împãrati din veacul al V-lea au purtat acest tip de coroanã. Constantinopole imagi-naire: Etudes sur le recueil des Patria. Constantinopole et ses institutions de 330 ã 451. pp. e înfãtisat pe monedele lui Constantin. Urmãrile fundatiei lui Constantin au fost hotãrâtoare pentru istoria ulterioarã a imperiului. [Termenul modiolos apare în surse numai din veacul al X-lea. 189-195. lungã. 143-159. când Constantin al Vll-lea Porphyrogennetos afirma în „De cerimoniis". Strzygowski. v. al cãrei tip. 307 si 336J. care-si aflau usor mijloacele de existentã în satisfacerea trebuintelor si luxului celor bogati. 17 si 432. care întotdeauna a stãpânit conceptia politicã a Bizantului. 115. se poate adãuga discutia lui P. p. Pentru a-si popula noua capitalã. Juillet-Aout 1915). pe de altã parte. Un privilegiu mare la Roma fuseserã distribuirile de grâu. Libertãtile de care se bucura plebea Romei furã introduse si la Constantinopol. p. Pentru semnificatia constitutionalã a lui „modiolos". 1984. Paris. sub Theodosius cel Mare. Cu aceasta. p. n. 102)]. AL\nepa 'PW/JTJ. F. a celor douã jumãtãti. Festschrift zur 42. de Rãsãrit si de Apus. Constantin îi invitã pe bogatii senatori ai Romei. deosebirea dintre ele se adânceste din ce în ce mai mult. din epoca elenisticã si romanã. Dagron. I. ca si Tychepoleos. potrivit obiceiului. QOX (II. atestat de losif Genesios si pentru împãrãtesc. G. largitiones fru-mentariae.

Paris. dispãrutã odatã cu dinastia lulia-Claudia. eliberã Italia. sugestia divinitãtii. Aparenta republicanã a fost înlãturatã complet înainte de sfârsitul veacului al HJ-lea.. Diocletian si urmasul sãu Constantin stabilesc. Londra. Selected essays of J. Conceptia orientalã a suveranitãtii. 76 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN nant. si în 48 [Despre latinul navicularius. . pp. în primele trei veacuri. monarhia absolutã. 1963. The constitution of the Later Roman Empire. el fãcu. a precizat cu multã documentare aceastã pãtrundere. Aruncând masca republicanã. prin situatia sa geograficã. care s-a impus cu începere din veacul al VII-lea. Paris. o rupere cu trecutul. I.. 75 aceastã limbã vorbi episcopilor în Sinodul de la Ni-ceea. care au dat Bizantului unul din caracterele sale specifice. precum si H. 20-26.. . Modificarea structurii statului. din monoteismul solar religia oficialã a Statului51. si limba sa era limba latinã.. Temperley. Macmillan and Co. ca si despre echivalentul sãu grecesc va\>K>. guvernãmântul fiind împãrtit între împãrat si Senat. I. p. Biserica Orientului a fost ea însãsi un factor de greciza-re. reduse Orientul în stãpânirea romanã si a putut fi considerat ca un adevãrat rsstitutor orbis. a cãrui pozitie constitutionalã era exprimatã prin titlul de princeps. El se socotea împãrat roman.. Le gouvernement du monde. apare iarãsi. De aceea. Dar Diocletian. apoi. Cf. afla o limitare a puterilor sale în drepturile Senatului. în 274. Antoniadis-Bibicou. 1921. .atotputernic în Orient impuse în scurtã vreme limba greacã în locul celei latine ca limbã oficialã.r|poc. pe o nouã bazã. aceastã perioadã a imperiului a fost numitã cu drept cuvânt Principatul sau Diarchia.. 5. dupã câteva secole. 3. panglica împodobitã cu perle si. Ahrweiler. se reduce la o treptatã si hotãrâtã uzurpare a mai tuturor functiilor pe care Augu&tus le atribuise Senatului50. La defense du monde. Ceremonialul. limba latinã. din punct de vedere constitutional. Crearea orasului resedintã a lui Constantin se împleteste cu o serie de reforme care contribuirã a preface radical structura Statului roman. Payot. 51 Guglielmo Ferrero. întreprinse hotãrât un plan de reforme concret si logic.. 77 nai. Paris. 1966]. în aceastã diar-hie. Dar limba greacã pãtrunsese încã din secolul al IV-lea în diferite domenii ale lumii oficiale49. 1923. era. p. Aceastã mare schimbare. se poate consulta H. col. centrul natural în jurul cãruia avea sã se grupeze lumea orientalã. din punct de vedere constitutio50 History of tbe Later Roman Empire from the death of Theodosius l to the death of Justinian (395-565). lorga. Reformele au fost initiate de Diocletian si continuate si duse la capãt de Constantin cel Mare. edited by H. Constantin fãcuse din nou a sa creatie un oras latin. pentru a da imperiului unitatea moralã ca-re-i lipsea. „Bibliotheque historique". pentru a înlocui cu totul. cel dintâi îsi puse pe frunte diadema de tip oriental. Cambridge 1930. Recherches sur Ies donanes ã Byzane. Aurelian a încercat cel dintâi a opri descompunerea imperiului printr-un plan coerent de reforme si rãzboaie. L'empire romain. cum observã atât de judicios istoricul englez Bury. 47 si urm. o republicã. cu aspiratiile si tendintele sale. care transformã d-efinitiv Statul dintr-o republicã într-o autocratie. La ruine de la civilisation antique. princeps a fost de la început factorul predomi49 N. Histoire de la ine byzantine. 1930. îndeplinitã prin reforme radicale. Cu Aurelian. scãpã imperiul de toti pretendentii.. Bury. Leon Homo. Byzance et la mer.. si istoria constitutionalã a Principatului. Opera sa a fost continuatã si desãvârsitã de Constantin. ales în septembrie 284. 99 si urm. L'exploatation du monde. B.. El îi învinse pe germani. împãratul.Reformele a. p.. Constantinopolul a fost. Imperiul roman întemeiat de Augustus a fost. Paris. Dar.

în cap. vorbeste despre împãrat ca trimis de Dumnezeu ca sã fie legea vie. în acest timp. lacunele organizatiei militare romane. numind. externã. Dacã divinificarea oficialã a împãratilor a fost 79 NICOLAE BANESCU opritã de crestinism. Conceptia orientalã a regalitãtii divine e acum formal exprimatã în diademã. Grija cea mare a lui Diocletian a fost de a pune capãt acestor continue uzurpãri. Maximian a fost pentru Diocletian un auxiliar pretios. în aceastã simbolicã nomenclaturã. un danubian din Pannonia. Occidentul. evolution et decadence. într-o lege. monarhul apãrea în public numai în ocazii rare si înconjurat de aparatul unui fast extraordinar. sã îngenuncheze si sã sãrute purpura. sunt desemnati ca rude de zei. 1924. împãratul trebuia sã fie cât mai mult prezent în tot locul. Maurice. el îsi alese un coleg în persoana lui Maximian. la mijlocul veacului al III-lea. Pe lângã însemnãtatea administrativã. a expus în chip luminos. internã. Diocletian avea preeminenta recunoscutã celui mai în vârstã (. Sugestia divinificãrii a fost deviza constantã a autocratilor. Retras în apartamentele palatului sãu.Augustus senior). în 293. consacrarea persoanei lor a fost pãstratã în epitetul de „sacru". sã se ridice la o înãltime inaccesibilã muritorilor de rând. III. „Byzantion". aproape invizibil pentru supusii sãi. O schimbare se face si în stilul . împãratul apãrea de acum în public cu fruntea încinsã de diademã. O etichetã severã prezida la toate actele Curtii imperiale. 71-10378 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN hie. 54 Vezi J. Paris. Sistemul deveni astfel o tetrarchia. Diocletian conducea Orientul. cauzele particulare care dau crizei. 185 si urm. Biblio-theque de philosophie scientifique. 53 G. Homo. spre a remedia acest neajuns. apartamentul sãu sacrum cubi-culum. Cine venea dinaintea sa trebuia sã îndeplineascã actul adoratiei. Paris. Bloch. în secolul al IX-lea. introdusã definitiv de Constantin ca suprem simbol al suveranitãtii autocratice. Les pharaons romains. L'empire romain. în diar52 L. pp. „divin". am vãzut. indicat. înclinânchj-se fãrã rezerve înaintea geniului superior al marelui împãrat. el adoptã vesmintele si încãltãmintea împodobite cu pietre scumpe si mãrgãritare. Imperiul ajunsese. o minge în mâinile soldatilor52. L'empire romain. Pentru a întãri prestigiul suveranului. lustinian. Aceasta îl îndemnã pe Diocletian sã lãrgeascã sistemul. acesta trebuia sã stea departe de masele de jos. Cesarii furã împãrati în subordine si legati de Augus-tii respectivi prin adoptiune. pp. colegul sãu. puternicele confederatii militare ale barbarilor. pe Constantiu Chlorus si pe Galeriu. Diocletian. institui un collegium al împãratilor. tot ce-i apartine îmbracã un caracter sacru: sacra se numeau dispozitiile care emanau de la împãrat. 1930. înconjurat de o Curte strãlucitã si luxoasã. Payot. palatul în care locuia era sacrum palatium. Experienta secolului al III-lea arãtase cã sarcina de a conduce imperiul întrecea puterile unui singur om. Basilios I spune fiului sãu: „Primesti imperiul de la Dumnezeu"55. ea se exprima si prin numele de Jo-vius. sã strãbatã provinciile si sã comande în rãzboaie. pentru rolul de subordonat. sistemul te-trarhiei rezolva si problema vitalã a succesiunii. Diocletian si Maximian. La un an dupã urcarea sa pe tron. bun general. doi Cesari. Pentru aceasta. alta. sacra vestis. atri-buindu-se fiecãruia câte o portiune din teritoriul administrat de seful sãu. Ea are efect asupra a tot ce tine de împãrat.Una dintre cauzele principale ale marii crize politice a secolului al III-lea au fost desele uzurpãri. XII (1937). fiul lui Jupiter. dând lui Maximian pe acela de Herculius. si împãratii ajung sã se priveascã ei însisi ca vicari ai lui Dumnezeu pe pãmânt. prin mediocritatea spiritului sãu. caracterul de violentã pe care nu-1 avusese mai înainte: una. ceremonialul complicat al Orientului. Acestia depindeau fiecare de unul dintre cei doi Augusti. fiul lui Hercule53. pe care 1-a luat pentru sine. Cei doi Cesari erau socotiti ca succesorii desemnati ai celor doi Augusti si aveau sã-i înlocuiascã automat în ziua când acestia dispãreau prin moarte sau abdicare. Era. garderoba. un ecou al caracterelor religioase ale regalitãtii faraonilor54. Persoana sa e divinã.

History of the Later Roman Empire. pe care savantii o dateazã din sec. Acesta venea în rang îndatã dupã Prefectul Pretoriului. sub Diocletian. cu puteri administrative. Viena. Rosch. din 57.. care se chema Comes Orientis. . între cele mai însemnate îndatoriri ale sale era aprovizionarea capitalei cu grâu. "Ovatia âaaiÃeiag. iar situatia particularã a Italiei fu suprimatã. introdus de Heraklios56. Galliae.. care fu numitã diecezã. •. Imperiul se împãrtea în patru sectiuni sau prefecturi: Galliile. 172]. 58 Oriens. puterile civile si militare rãmaserã întrunite în aceeasi mânã. numiti de împãrat la recomandarea Prefectilor. Constantin îi retrase însã puterile militare. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in spãtantiker und fruhbyzantinischer Zeit. dominus noster apare pe monedele lor. p. întrunea încã în mâinile sale puterile civile si militare. Jones. BZ. . e una din trãsãturile orientale cele mai caracteristice ale transformãrii Statului roman. I.. 11 (Teofilact Simocata. demnitatea e metionatã si mai pe urmã. ne aratã cã numãrul provinciilor ajunge la 120. controlul corporatiilor.. L'origine des titres imperiaux ã Byzance. 59. Diocletian a creat 12 dieceze. „Scriptores Byzantini". I. 1906. câte erau înainte de Diocletian. în sfârs-it. [G. Italia. spre ex. La aceste patru Prefecturi se adãugau alte douã: a Romei si a Constantinopolului. Pontica. Aceasta a fost o altã inovatie a lui Diocletian. Pannoniae. ca si celelalte teri81 torii ale imperiului. Diocletian institui diecezele. afarã de al Orientului. The Later Roman Empire. Ed. al Vlea. si numãrul acesta merse crescând. având la îndemânã fortele militare. supravegherea pietelor. fireste. Reforma administrativã. nicãieri. scoase de sub autoritatea Prefectului Pretoriului si puse sub aceea a Prefectului orasului. El pãstreazã vechiul sãu caracter civil. 1985 (col. v. Asiana. Termenul de basileus apare si el mai târziu. en<xp%oc.. . . dupã zdrobirea statului persan. unicul organ al imperiului care. Africa. Hispaniae. pe cele mai vechi monede cu inscriptii grecesti. 282. al IV-lea. (LRE). intitulat Praefectus AugustaH^1'. pp. traducere de H. Avea. Viennensis. în sec. Italia. Provinciile adiacente furã grupate prin reforma sa într-o circumscriptie. financiare si judiciare. Diocletian desfãcu vechile provincii în pãrti mai mici si introduse în acelasi timp în cârmuirea lor separatia puterilor civile de cele militare. si de cel al Egiptului. având în frunte un functionar subordonat Prefectului Pretoriului si ale cãrui puteri erau numai civile.Vezi Bury. _ _. în Theophylaktos Simokatta. 1964. 13. Mihãescu. Thracia. Era principalul judecãtor criminal în capitalã.. Academiei. El purta titlul de vicarius. guvernatorul provinciei nu mai are a face cu armata60. M.. p. si. care. Afarã de câteva provincii în care. Comanda militarã a provinciei se afla în mâinile unui 57 [Despre praefectus Augustalis si schimbãrile suferite de aceastã demnitate în vremea lui lustinian I. Istorie bizantinã. Illyri-cum si Oriens. si peninsula fu împãrtitã în provincii. împãratii îsi însusesc acest termen. în Fruntea lor se afla câte un Praefectus Praetorio. deosebirea dintre provinciile imperiale si cele senatoriale. VIII. -ufjt nâheatq.. 56. cinci în Orient58 si sapte în Occident59. Suveranul e pentru supusii sãi dominus. de la Diocletian încoace. IX). 1978]. în acelasi timp. Britanniae. Moesiae. . Louis Brehier.. 55. în fruntea provinciilor astfel micsorate se aflau guvernatori cu puteri numai civile. titlul de despotes. pânã în epoca lui Heraklios. 11-12. 284-602.titular al împãratilor. Oxford. 80 b. Bucuresti. încât el ajunse o autoritate deplin civilã. Pentru a micsora puterea guvernatorilor de provincii. A. grija apeductelor. Cele patru Prefecturi se desfãceau în 96 de provincii. încât Notitia Dignitatum. H. puteau usor sã încerce a uzurpa. voi. avea controlul politiei. Se înlãturã. spre a împiedica prin aceastã fãrâmitare slãbirea imperiului si a puterii centrale. din cauza caracterului rebel al populatiei sau din cauza rãzboiului permanent cu vecinii.

si magister officiorum era numit astfel de la autoritatea pe care o exercita asupra serviciului civil. 23). V. p. 84 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN veghind sã nu se foloseascã rãu Posta. Ministrul veniturilor particulare. Erau pretutindeni în provincii. Constantin. cit. Fãcea parte din Consistorium magister officiorum. 83 NICOLAF. Ed. în sfârsit. quaes-tor sacri palatii. de aceea regimentele de gardã întocmite de Constantin. cit. Receptia ambasadorilor strãini intra de asemenea în atributiile sale. Urmasul lui Diocletian înmulti si mai mult provinciile. BÃNESCU al Casei imperiale62. 1956. care n-avea întotdeauna calitãtile necesare pentru guvernãmântul civil. I. M. asa-zisele scholaepalatinae. avându-i sub ordinele sale pe Agentes in rebus. I. Le declin du monde antique (284-610). G. insuficienta elementului militar. în „Labeo". al veniturilor scoase din domeniile particulare ale împãratului. El capãtã sub Constantin o importantã mai mare decât sub DiocLetian: lucra ca o înaltã Curte. voi. [«Le consiliumprincipis devint le Consistorium lorsque ses membres se tinrent non plus assis mais debout en presence de l'empereur». mai fãceau parte din Consistorium si cei doi mari comandanti militari. cu ajutorul imperialelor scrinia. Avea. II„magister officiorum" e la „schola agentium in rebus". Der magister officiorum in der Spâtantike. din care trei erau guvernate de proconsuli.60 E. p. dinaintea cãreia se aduceau cazuri importante. pp. Histoire de l'Etat byzantin. care se ocupa cu întocmirea ceremoniilor si cu audientele imperiale. Stein. op. si avea multe din atributiile exercitate mai înainte de Prefectul Pretoriului. un fel de cancelar care. în prezenta împãratului (v.cursuspubli-cus). Geschicbte des spâ'tromischen Reiches. raportând despre reaua purtare a functionarilor si 62 Officium era termenul pentru corpul functionarilor civili (officiales). traduc tion francaise de J. care constituia statul major al unui ministru sau guvernator. Avea apoi conducerea ceremoniilor Curtii si controla departamentul special (Officium admissionum). p. reduse puterea Prefectului Pretoriului. în acelasi timp. magistri militum praesenta-/es65. Consiliul împãratului. un corp de functionari care forma serviciul secret al statului.ML Jones.H. fãrã legãturi unul cu altul. Noii ministri apar acum cu atributii care tineau mai înainte de resortul Prefectului. care îsi aveau resedinta în capitalã. Alãturi de quaestor si de magister officiorum. 1980]. Ei erau în Rãsãrit în numãr de 120063. Miinchen. p. 66]. Clauss. op. unul dintre cei mai înalti demnitari. el orânduieste cãlãtoriile ambasadorilor strãini în capitalã. pregãtea legile si rãspunsurile la cereri. 202208. si comes rerum privata-rum. Paris.. 1970. 82 dux. se numeste acum Sacrum Consistorium si a primit o nouã organizare61. un fel de Ministru al veniturilor publice64. ca trãdarea. fiindcã tn autocratie membrii lui trebuiau sã stea în picioare (. [Tratare mai recentã a acestor aspecte de cãtre G. spionându-i pe guvernatori. Gouillard. se mai aflau în Consistorium cei doi conducãtori ai Finantelor: comes sacrarum largitionum. p. Avea apoi puterea de a supraveghea administratia.. 1928. si el era seful corpului de interpreti ai limbilor strãine. Purpura. treizeci si sapte de consulari. El luã de la acesta directia fabricilor de arme si grija sigurantei personale a împãratului. Bury. în A. functiile unui Ministru al Afacerilor Externe. prin urmare.consistere). si era consultat în materie de legislatie si politicã. Ca Director al Postei Statului (. 105. Ostrogorsky. si. 25 (1979). un fel de ministru 61 Diocletian a schimbat numele de Consilium în Consistorium. dar în special asupra departamentelor secretariale (scrinid) ale palatului. am vãzut. Payot. Ministerul sãu cuprindea un grup de departamente amestecate. 124. Wien. Bury. în fruntea sa se afla maltul demnitar creat acum. Paris. 29. saptezeci si unu de praesides si cinci de correctores. mai înainte Consilium principis. . un fel de curieri imperiali întrebuintati pentru tot felul de misiuni confidentiale. Aceastã refoimã fãcea mai anevoioase uzurpãrile si repara. Sirey. se aflau sub comanda sa.

172-173-[Meritã adãugate aici si alte contributii. Officium era biroul functionarului civil sau militar. 149 si urm (cf. I curiosi e la scuola agentium in rebus. 165-275. XI (1936) 483-498. magistri scriniorum. G. Toti marii dregãtori ai Statului erau învestiti cu rangul uneia din urmãtoarele trei clase: illustres (viri). claris-simus era o expresie vagã de respect. în Paulys Real-Encyclopãdie der classischen Altertumswissenschaft.'. pp. [Despre aceste titluri onorifice (cu respectivele lor echivalente grecesti. O parte a legiunilor proveni acum din detasamentele cavaleriei (vexillationes). A. cit. vo7. op.probabil. Purpura. vicarii. . initial egali. I. Stein în Opera Minora selecta. împodobiti cu titlul de nobilissimi. . „Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik".. independente de infanterie. M Sacrae largitiones însemnau „cheltuieli imperiale". Organizarea statului birocratic bizantin îsi afla încoronarea în ierarhia rangurilor. 1894. . liberare onorabilã)67. cit. 29-30. Serviciul lor era militia. cit. . I. tuturor celor luati dintre dânsii pentru guvernarea provinciilor si pentru alte posturi mai mici. cit. 85 Marea reformã administrativã a lui Diocletian fu însotitã de înmultirea sarcinilor functionarilor. op.. pp. fie civili. 71-115. pe care la expirarea serviciului o aruncau. de crearea birocratiei caracteristice monarhiei absolute. Hoepffner. a cãror tãrie era însã mai micã decât înainte. Stein. în timpul simplicitãtii romane. pp. semnul lor distinctiv era centura. pp. Bury. Seeck. se îndeplini separatia puterii civile de cea militarã66. contrar pãrerii lui Mommsen.. dupã rânduiala lui Constantin. op. Organizarea militarã. c. Hoepffner produce serioase argumente. 65 în privinta lor. jtEpipXeTttoi si 86 La început. precizate cu scrupulozitate si însotite fiecare de anumite ceremonii. v. care-1 fac sã-i considere pe ambii praesentales. 174-175). prin urmare. 63 Bury.. o întreagã scarã de ranguri. cit.. precum O. în veacul al IV-lea. voi. Les „magistri militum prae-sentales" au IV-e siecte. cheltuielile acestui birou de finante consistau mai ales din darurile în bani ale împãratului. „officiale?'. pp. prin locul ce-1 ocupau. erau presupusi soldati ai împãratului. cu cât. înmultirea provinciilor trebuia sã aducã o sporire a numãrului legiunilor. Titlul de spectabiles se acorda celor care. .. E. A. 31. birocratie amplificatã de Constantin.. desfãcute din legiunile vechi si organizate în corpuri separate. Scriitorii relevã multimea enormã a dregãtorilor care umpleau în aceastã epocã micile districte si orasele. 67. anume iX^ovoipiov.•-. Ea ajunge acum un titlu particulai care se dãdea membrilor Senatului si. în acelasi timp. 105. I.. pretindeau o distinctie mai mare decât aceea a unui simplu senator: proconsulii. pp. pp. spectabiles si darissimf8. superior celui al infanteriei (pedi-tum).. „Byzantion". Another Curiosus. întocmitã în liniile sale mari de Diocletian si desãvârsitã de Constantin. p. marele sambelan69 (praepositus sacri cubiculi) erau illustres. Amsterdam. E. Dupã dânsii. Teoretic. cãci. 66. 34 (1973). 36-37)]. New York-Oxford. 775-779. Importanta cavaleriei a fost determinatã de felul de . Capii ministerelor centrale.. guvernatorii militari ai provinciilor. pentru care magisterpeditum praesentalis era superior celuilalt. retragerea din functie era numitã cu un termen militar honesta missio (retragere. Sijpesteijn.. . 1991. fie militari. în „Annali del Seminario giuridicio di Palermo".I. comandantii sefi ai armatelor. Oxford Lfniversity Press. voi. Stein.. si Prefectul Pretoriului. 68. cum atât de bine observã Stein. op... op... pp. Autorul combate pãrerea lui Ensslin. o fictiune cu atât mai uimitoare. p... P J. dupã care magister equitum praesentalis era. Locul cel mai înalt în aceastã ierarhie îl detineau membrii familiei imperiale. 1968. Marii demnitari aveau în subordine un personal extrem de numeros si ierarhizat... 68 (1978). printre care donativul plãtit trupelor era partea cea mai importantã (Stein. E. Kazhdan (= Ka dan) în ODB.

mentionat de cãtre cronicarul Theophanes Confessor (Cbronograpbia. Bd. Odatã cu aceastã creatie. Guilland. care stãteau în portice la Atena. Univ.Taica). Schriften. mica gardã de corp a împãratului. reeditare. ei se strângeau în luptã în jurul împãratului. Dunlap. Byzantine Praetorians. si chiar paza palatului le fu luatã si încredintatã trupei de ex-cubitores.. 1976.armeni. VR. p. 17-40. cap. comandantul tuturor era donecmKoq i&v G%oÃã>v72. Fiecare schola constã la început din 1000 de oameni. ale cãror forte militare constau mai cu seamã din trupe cãlãri. ca sã fie gata la ordinele împãratului. Leipzig. p. p. 26. a fost creatã de Diocletian si dezvoltatã de Constantin cel Mare.. 10 (1973 = „Mdlanges Sjuzjumov". îsi pierdurã caracterul militar. Fortele militare ale imperiului constau acum din douã categorii de oameni: 1) trupele mobile de escortã sau campanie. Roma. care mai târziu a devenit . Les institutions de Vem-pire byzantin (L'evolution de l'humanite). I. A. 69 [Despre praepositus Sacri cubiculi. în Idem. p. Louis Brehier. R. 1913. Idem. Recrutate la început din barbari (mai mult germani. si un portic era destinat gãrzilor în palat.. A.. v. comes excubitorum. si s-au pãstrat pânã târziu în epoca bizantinã75. care înlocuiau vechile gãrzi pretoriene): ele îl însoteau pe împãrat în miscãrile sale si formau un fel de „suitã sacrã" (comttatus). a2i Ekaterinburg). 1070-1085 si 3 (1929). cit. 663-671. of Michigan. 1963). 71 [R. în organizarea. Da& romiscbe Militãrwesen seit Diocletian. dupã scolile filosofice. Cartea III. veche militarã exista o lacunã mare. Kleine Schriften. Hirschfeld. în majoritate barbari. 1949. p. p. VR. New York. eia condusã de un comes excubitorum. Haldon.]. 25-26) la anul 767]. în „Roman and Byzantine Studies. V. Ensslin în RE 9 (1914). 74 Mommsen. Londra.. 73 Bury. Recherches. 528 si urm. voi. Berlin. Studia human. era un mare demnitar74. 37. sub Zenon -isaurieni). LRE. militia de tãrani asezati pe pãmântul din regiunea limes-ului si comandati de duci (duces). Strâns legat de scholae era un corp de gãrzi. C. 23-27. ICI. II. studiul VI (Maîtres du IV-e et du V-e siecles. p. 1984]. deosebiti prin arme si solda mai mare73.. 87 luptã al imperiului nou al Sassanizilor. 1883 (si Hildesheim. Hist. 1969. 88 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN scosi din servicuL persoanei împãratului si pusi sub comanda sefilor militari din capitalã (magistri militum praesentales). Ele erau conduse de tribuni si puse sub comanda înaltului demnitar magister qfficiorum71. Aceastã armatã. Berger si W. candidati."..I. Când împãratul nu mai iesea în fruntea trupelor la rãzboi. I p. comitatenses (în care cele mai bune era Palatini. 206 si urm. Constantin alese cele mai bune trupe din comitatenses si fãcu din ele garda imperialã. în secolul al V-lea scholele erau în numãr de sapte în Orient si cinci în Occident. Jones. I. I. 177. 72 [Se pare cã primul domestikos ton scholon a fost patrikios Antonios. 4455)]. voi. p. [R. 1552-1568. S. astfel numiti fiindcã aveau uniforma albã. Frank. BerlinAmsterdam. J. de Boor. dupã ADSV (Sverdlovsk. ed. formatã din 300 excubitores (sau exkoubitores). Paris. Titres etfonctions de l'Empire byzantin. Guilland. aici voi. 2 voi. asa-zisele scholae palatinat.. sub Leon . 1975). toti cãlãri. în epoca mai târzie. al cãror sef. si anume lipsa unei armate mobile de campanie. Palatinii au fost 70 Scholae. voi. 65-72 si 155. O. Guilland. Titresetfonctions. pe care împãratul sã o poatã misca oriunde se întâmpla sã fie amenintat. 333 si 337. 442. The of-fice of the Chamberlain in the late Roman Empire. Recherches sur Ies institu-tions byzantines. op. mai târziu din 500. 2) trupele de frontierã sau limitanei. 1967. 1976 studiul nr. Scholae Palatinae. strâns legatã de persoana împãratului. XIV (1924) (studiu greu accesibil pentru bibliotecile românesti)]. [Creatã de Leon I (457-474). Londra. se poate consulta: R. Bonn.

Sub aceastã conditie.. compus din cavalerie si infanterie. The Imperial Administrative System in the Ninth Century. care se ofereau voluntar si primeau pulveraticum (monedã mãruntã sau cheltuieli de cãlãtorie). cãci cei mai buni soldati se alegeau pentru armatele comitatense si palatine. Londra. Bury. Grosse. domestici. romani sau strãini. 57.op. 658.. mai târziu. castriani. 75 [Mãrturiile privitoare la candidati în toatã istoria bizantinã au fost adunate de R. castellani. slãbirea disciplinei acestora din urmã. cap. v. auxilia. independenti de magistri militam. 1976. toatã armata sa. obligati a urma profesiunea tatãlui. 89 Pe când scholarii si candidatii erau stricto sensu gãrzi ale persoanei imperiale si nu pãrãseau niciodatã Curtea. mai era un corp de gãrzi.. consta din escadroane. dar putea fi trimis oriunde pentru scopuri speciale. Proprietatea. castresiani. fiindcã erau comandati de duci (duces). cit. Gibbon a relevat defectele organizatiei militare a lui Constantin. Ei erau plãtiti mai putin si aveau scutiri de impozite mai mici. Din secolul al IV-lea pânã în al Vl-lea. abuzând de situatia lor privilegiatã. în unele cazuri de praepositi. 210-225]. mai întâi. Acesti strãini (gentiles) erau mai ales germani si sarmati. Aceastã militie ereditarã cãzu în desuetudine înainte de lustinian. erau împãrtiti în regiune pe castra si castella. op. 2) recrutii procurati de proprietari funciari.. proprietãtile sunt mostenite de copii si libere de impozit. 90 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN mai dreptul veteranilor. comandantul fiecãrei portiuni poartã titlul de dux limitis provinciae illius™. La începutul imperiului. mentionat în izvoare. în Gallia. de aceea li se zice si castriciani. decât pentru a-i însoti pe împãrati. care mai înainte era nuBury. cavaleria. II. de la Diocletian. cum sugereazã R. p. -Guilland. capitolul despre organizarea armatei. ignavus vero in hostes et fractus) . care le socoteste teroarea concetãtenilor. organizati sub controlul ofiterilor romani. Infanteria armatei de campanie se alcãtuia din legiuni mici. ei aveau numele special de laetf6. p. 3) fiii soldatilor. pp. pe când în armatele de campanie serviciul tinea numai 20 de ani. ca o rãsplatã pentru apãrarea frontierei. 1911. I. vexillationes (500 de oameni). Soldatii primesc lotul lor de pãmânt (fundi limitotrophi). LRE. de câte 1000. 438. p. cit. Limitanei apar în tot timpul existentei lor ca soldati de clasa a doua. cit. sub comandã separatã. op. despre raportul între scholae si excubitores. Jones. Poate. care stationa la Curtea imperialã. Primul detinãtor al acestei calitãti. si din corpuri de infanterie usoarã. Dunãre si Eufrat. II. XVII. Se mai chemau si duciani. Grosse.. stãtea la frontierã (Jimes). si de aceea stigmatizate de Ammianus Marcellinus. 39. se aflã în interior (în Isauria. 10-11. Titres et fonctions. aventurierii numerosi. cit. Toate aceste unitãti erau comandate de tribuni. studiul nr. din punct de vedere militar. Fiecare . denumirea primitivã a soldatilor de frontierã e ripenses sau riparienses. 91 Frontiera era împãrtitã. apare denumirea de limitanei. II.. este spatbarios Strategios pentru anul 765 (c/ Theophanes. Berlin. voi. concediu obtineau numai exceptional77. dar fricoase si slabe în fata dusmanilor (Ferox erat in suos miles et ra-pax. 657-659]. în Egipt). p. afarã de gardã. în bunã parte. Izvoarele recrutãrii erau multiple: 1) erau. în pãrti..domestikos ton exkoubiton. Serveau timp de 24 de ani. J. soldatii de frontierã apar ca o militie de tãrani asezati. 77 R. Romische Militãrgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenvetfassung. restul mergea la limitanei. Jones. ajunge acum generalã. 1920. care predominã în secolul al Vl-lea. dupã regiunile provinciilor si. ed. p. 4) strãinii asezati înãuntrul imperiului erau alt izvor de trupe. Comanda lor o aveau comites domesticorum. Cf. Limitanei. Cele dintâi se potrivesc pentru trupele de pe Rin. voi. descurajarea trupelor de frontierã prin conditiile de inferioritate în care erau puse fatã de cele palatine.

acesta din urmã coordonat de cel dintâi. Hoffmann. Paris. Sub acest împãrat. nu poate fi ignorat studiul lui A. pp. presupusã a fi plata soldatilor adusi în campanie.. concentrare care conferi o putere enormã unui singur om. lãzii. mtriGeiq). si comandantul infanteriei fu investit cu autoritate si asupra cavaleriei. tratamentul acesta a suferit o schimbare: seful statului clientelar avea sã priveascã o subventie anualã (annonae foederaticae. cit. Demandt în RE.. cit. Der Oberbefehl des spâtromischen Heeres im 4.Jahrhundert n. fu concentratã în mâinile lui Stilicho. cãtre sfârsitul secolului al Vl-lea devine magnificus. aflãm în Orient cinci magistri ai cavaleriei si pedestrimii. El s-a sprijinit întotdeauna pe aportul micilor state vecine cu imperiul si aflate în raporturi de dependentã fatã de acesta. 12 (1970). prin contracte similare. 1952 si J. întocmirea aceasta a fost apoi modificatã. [Aspectele militare au fost reluate de cãtre D. studiile cu numerele VII-XIV. dar Constantin a retras prefectilor puterea militarã si a creat pentru comanda armatelor o nouã categorie înaltã de generali: magistri militum.magister equitum. cap.. iar în papirii egipteni apare ca patrikios19. tzanii. Thracia si Illyricum. foedus.. 1975]. abasgii în Caucaz. unul al infanteriei si altul al cavaleriei. Guilland. sefii trupelor de frontierã. ele primeau protectia romanã si erau scutite de tribut. iar locuitorii lor ca gentiles sau barbari) se legau prin tratat de aliantã. suppl. i se dã uneori si denumirea din urmã. înainte de Diocletian. etiopienii. în timpul din urmã. foederati.. L'armee de Diocletien et la reforme constantinienne. magister equitum etpeditum. celãlalt cavaleria . Sub Constantin au fost numai doi: unul comandând infanteria . 1966]. Recherches sur Ies institutions. 272. Bucuresti-Koln.mag-isterpeditum. 79 Grosse. pp. glorio-sus. W. se stie. gr. situatia rãmase aceeasi. . la frontiera de sud a Egiptului. Cerati. erau în Occident subordonati comandantului infanteriei. Comanda supremã a armatei si jurisdictia cea mai înaltã erau în mâinile împãratului. pp. cele mai multe popoare germane. de la începutul secolului al V-lea spectabilis (greceste nepid^emoq). duces. Titres etfonctions. doi dintrînsii magistri militum praesentales (sau in praesenti). op. uneori si a contribui cu osti la rãzboaie. rang de perfectissimus. 92 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Curând însã dupã Constantin cel Mare. Haldon. Caractere annonaire et assiette de l'im-pot foncier au Bas-Empire. în Occident gãsim doi magistri militum in praesenti. comanda superioarã o avea. 556-790. rezidând la Constantinopol si comandând fiecare jumãtate din palatini. II. de pe la mijlocul secolului al IV-lea. sau magister utriusque militiae.. ele vor fi asezate ca foederati pe pãmântul imperiului81. Paris. op. ei ascultau de magister militum în circumscriptia cãruia se aflau80. 80 Bury. Viena. pânã la Constantin. Afarã de el. van Berchem. IV. Der Konstantinische Patriziat. praefectus praetorio. sefii acestor state (indicate ca gentes. Basel-Stuttgart.. numãrul acestor magistri militum a fost ridicat. alteori cea de comes et dux. si erau pentru imperiu federati. ceilalti trei comandau în provinciile mari: Orient. [Ansamblul acestor aspecte a fost reluat de cãtre R. Heil. p. 36-37. 550-950: A Study of the Origins of the Stratiotika Ktemata. Astfel de federati au fost. pp. 132-169. 381-397. op. în secolul al V-lea. si. 1974. D. fiind astfel comandant al infanteriei si cavaleriei.dux fiind si comes de primul rang.. [A se adãuga aici A.. obligate a apãra teritoriul roman împotriva dusmanilor externi cu fortele lor proprii. în schimbul acestor servicii. Despre annona (dvvrâva) si annona militaris. Idem. în Orient. El avea. în epoca lui Theodosius cel Mare clarissimus.F.. 1979. Recruitment and Conscription in the Byzantine Army C. voi. 93 NICOLAE BANESCU Statul roman nu si-a apãrat frotierele numai cu armatele sale regulate. 78 Mommsen. Chr. în „Actes du 9e Congres International d'etudes sur Ies frontieres romaines". Pe baza unui astfel de contract au fost asezati la sudul Dunãrii vizigotii de cãtre Theodosius cel Mare si. 21-28]. arabii la Eufrat. care aveau sã dezmembreze provinciile din Occident.cit. în ultimii ani ai lui Theodosius cel Mare aceastã supremã comandã a armatelor Occidentului.

Gesch. chap. 59-72. populatia oraselor care exercita negot sau mestesuguri plãtea o contributie. luxul Curtii imperiale si sporirea armatei reclamau cheltuieli mari. 19(1966). 33-34. Cesa. L'impot de capitation sous le Bas-Empire romain. ed.. Ostrogorsky. 5 jugera de vie erau identice ca valoare cu 20 jugera de pãmânt cultivabil de calitatea întâi. Gugliemo Ferrero. Un jugum avea nevoie. A. Dezvoltarea birocratiei centrale si provinciale. „Mittei-lungen des Instituts fur osterreichische Geschichtsforschung". 231-251. I. p. Decãderea economicã si reforma financiarã. mai înainte scutitã de sarcinile impuse celorlalte provincii. lucrãtorul îsi pãrãsea mestesugul. cu 40 de jugera pãmânt de calitatea a doua si cu 60 de calitatea a treia82. jugum. 92 (1984). de aceea. 1921. si fiscul se silea sã afle pentru fiecare jugum disponibil un caput. Pãmântul putea fi de naturã si de întindere diferitã. ' 95 temui jugatio-capitatio presupune cã în nici un caz omul nu poate fi impus fãrã pãmânt. Cf. „Actes du VIP Congres de la Fede"ration Internationale des Associations d'Etudes Classiques". printr-un nou sistem de impozite. 16 (1967). des byzan-tinischen Staates. în ridicarea veniturilor a fost de-acum înainte predominantã tendinta de egalizare si uniformitate. Munchen 1952. [G. era presupusã cã reprezintã portiunea de pãmânt necesarã întretinerii unui om (capul). 97-109. la fiecare 5 ani. Toate formau o singurã unitate. pentru a fi impus. Principalul izvor de venit era impozitul funciar pe pãmânt si munca agricolã. G. Acestei grave situatii autoritatea i-a 83. voi. si Diocletian se îngriji de aceastã necesitate cu multã energie si ingeniozitate. sã fie pãrãsite si pãmânturile lãsate necultivate din lipsã de brate de muncã. Wirth. 307-316]. 1984. un nou cadastru. pp. Astfel. pp. Chambery 1916. Italia.„ 94 d. pp. cit. cap ut înseamnã puterea de muncã umanã corespunzãtoare unui jugum.. 47. cum s-ar zice astãzi. Piganiol a dovedit cã sis82.. în „Historia". . si introduse un nou regim de impozite. pp. jugatio-capitatio. atât de necesare. Paris. Orãseanul nu reprezenta un caput. Unitatea. IV. strânse impozitul pe cap si pe proprietate într-o unitate. Dieiu-gatio-capitatio-Frage und die Bindung der Agrarbevolkerung an die Scbolle. si sarcina fiscului nu era usoarã. pp. Piganiols uber die lugatio-Capitatio und die neueren Auffassungen uber die Entwicklung der sozialen und fi-nanzwirtschaftlichen Institutionen in Byzanz. ^ . impozitul lovea unitatea fiscalã compusã din tãran si pãmântul sãu83. BZ. care tinea seamã de calitatea pãmântului si de productivitatea lui. Acesta fu amenintat de pericolul ca multe ocupatii laborioase. decurionul fugea de senatul municipal. Sistemul impozitului creat de Diocletian. de un caput corespunzãtor. op. Uberbegungen zur Foderatenfrage. p. a II-s. Lipsa de brate era mare. 42. II. pp. Bury. dar avea o valoare identicã si dãdea aceeasi contributie.. îsi pierdu aceastã situatie favorizatã. auri lus-tralis collatio. fiecare se simtea apãsat de conditia sa si cãuta sã scape de ea: tãranul dezerta de la tarã. care îsi însuseste toate aceste excelente consideratii ale învãtatului francez. pp. Karayannopulos. J. 125-130. jugum. [Trebuie adãugate aici contributiile lui J..] . „Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher". Die Theorie A. Tulburãrile secolului al III-lea nimiciserã proprietatea Statului. Idem. de la Constantin cel Mare. M. Diocletian decretã o revizie generalã a valorii pãmântului. Impozitul loveste deci proprietatea. Maspero. în aceastã epocã. La ruine de la civilisation antique. Zur Frage derfoederierten Staaten in der spãteren Romischen Kaiserzeit.. &oi5epãmi et Ztpatiâtai dans l'armee byzantine au Vf siecle. Asupra federatilor cf. 21 (1912). Marele proprietar numãra atâtea cãpita sau juga câti oameni putea întretine pãmântul sãu.81 Ibidem. Budapesta. 324-349. 96 .

încredintând aceste proprietãti intendentilor si lucrându-le cu ajutorul sclavilor.aflat un singur remediu: constrângerea. Colonii sunt trecuti în rol pe domeniul de care tine parcela lor. Legea lui Caracalla. Administratia fãcea totul ca sã lege fiecare caput de jugum atribuit lui. 97 aceastã problemã agrarã. greceste evand'Ypaqtoi. coloni. mai convenabilã unui despotism central. în vechile monarhii din Asia si Egipt. dupã expresia lui Buiy. de aci numele de adscripîicii (censibus adscripti). Erau independenti de proprietarii din mijlocul cãrora fuseserã luati. date la arendasi zisi liberi. Curia. si copiii lor dupã dânsii86. Regimul n-a fost inventat. voi. Colonul devine un arendas perpetuu si ereditar. dar sunt de fapt neliberi. de la Constantin cel Mare. L'evolution de l'humanite). celãlalt. erau douã sisteme: unul direct. din cei mai bogati proprietari de mosii din oras sau district. care închiriau pãmântul pe termen scurt. a fost introdusã în întregul imperiu. tintuirea fiecãruia în conditia sa84. erau rãspunzãtori cu averea . 85 Ibidem. cit. pãturi de populatie ruralã tot mai largi ajunserã încãtusate de brazdã. 55-57. Pentru a dezlega 84 F. care posedau 25 de jugere. Micii arendasi liberi. numiti curiali (curiales) si decurioni (decuriones).casati). Ei continuã a face parte din clasa liberã. Toatã Bury. Lot. de care. imperiul se afla într-o crizã agricolã. Proprietarii nu puturã atunci decât sã-si dividã pãmântul. o nouã organizare municipalã.. op. probabil. Multi coloni ajung insolvabili si venitul fiscal suferã. legislatia lui Constantin creeazã. anihila privilegiile distinctive ale coloniilor romane. o condi-tio intermediarã între libertate si sclavie. întâiul sistem fu pãrãsit prin scãderea numãrului sclavilor. iar proprietarii de pãmânt. sunt revendicati precum sclavii si pedepsiti. cum aratã Lot85. 98 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN autoritatea administrativã era încredintatã unui senat oligarhic numit Curia. Fiecare oras avea un district agricol. 1927. care forma teritoriul sãu. constând. pp. Declinul vietii municipale e una dintre faptele sociale cele mai importante din secolele al IV-lea si al V-lea. Colonatul devine deci o stare. 115 si urm. Ei îi alegeau pe functionarii municipali si ocupau vacantele ivite în corpul din care fãceau parte. o nouã „castã": ea îi face pe coloni arendasi cu forta. dar pe solul Occidentului. arendarea. Plãtesc în bani si mai ales în naturã o zecime din produse. Dupã reformele financiare ale lui Diocletian. La sfârsitul secolului al III-lea. Legislatia lui Constantin cel Mare a pecetluit institutiile municipale ale imperiului conferindu-le caracterul fiscal pe care ele îl pãstreazã pânã la sfârsitul imperiului.. Pãmântul îi tine legati din tatã în fiu. în Grecia veche si în Gallia independentã. Pentru cultivarea lor. împreunã cu cel care i-a primit. Numele lui Constantin cel Mare e legat de primul text legislativ (octombrie 332) privitor la celebra institutie a colonatului. I. Acestia sunt legati de pãmânt. Paris. si nu corpul proprietarilor de mosii forma reala municipalitate romanã si era întrebuintatã de guvernul imperial ca un instrument de stoarcere fiscalã si ca un mijloc de împiedicare a eventualelor opozitii împotriva administratiei centrale în strângerea dãrilor87. Astfel. De la finele Republicii. constituiau corpul din care erau alesi magistratii municipali. Decurionii trebuiau sã distribuie totalul de juga sau cãpita impuse orasului (civitas) între possessores si sã procedeze la ridicarea impozitului funciar. Constrângerea a fost aplicatã si membrilor senatului municipal. Proprietarii de pãmânt în provinciile romane locuiau în general în orase. Rãmâneau marea proprietate si cea mijlocie. Treptat. si mai rar sclavilor asezati (. ale vechilor municipii si cetãtilor libere grecesti. mica proprietate ruralã dispãruse. desigur. el a existat. rezervându-si o parte si împãrtind restul în loturi. Dacã fug. p. care conferea dreptul de cetãtean tuturor provincialilor. legati de pãmânt. responsabilitãtile Curiilor cresc. La fin du monde antique et le debut du Moyen Âge (Bibliotheque de synthese historique. el a fost rezultatul sistemului de exploatare agrarã romanã. se rãrirã foarte mult de la Traian încoace.

nu se mai afla nimeni dispus a primi cu dragã inimã cariera senatorialã de provincie. Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionen (Kurialen) in der Kaisergesetzgebung des 4-6 Jahrhunderts. Purifications et alteration de Rome ã Byzance.VII w. 2. Li se interzice a-si pãrãsi locul nasterii88. Se ia atunci o mãsurã extraordinarã: conditia curialului sau decurionului devine ereditarã. Kurbatov. si fiul fu legat de profesia tatãlui.] .24 gr. 87 G. L'ormonnaye. unde. Actiunea de apãrare a imperiului. Navicularii sunt organizati în corporatii (colle-gia). Bellinger. care s-a bucurat multe veacuri în toatã lumea de mare vazã. III. ne-o dovedeste89. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. 1971. Alãturi stãtea siliqua^de argint. 1982. 287-333. pp.48 gr de metal pretios. 1877. pãmântul nelucrat al Statului era atribuit în chip fortat cultivãrii proprietarilor particulari. „Zeitschrift der Savigny ..R. cântãrind 4. aceastã mãsurã a fost aplicatã în tot imperiul si ea a privit nu numai pãmânturile Statului. Gugliemo Ferrero. p. 19-62. încât o livrã de aur valora 72 de solidf0. gr. ci si bunurile pãrãsite ale particularilor. ed. unde începuse presiunea serioasã a gotilor. I. voi. p. 179-199]. 89 Asupra organizãrii economice. fixând preturile. pe cale de rechizitie. P. De pretio rerum venalium. Preturile erau exorbitante în secolul al IV-lea. 178-186. Sarcinile lor devin covârsitoare si. 1966-1973. cit. 120 si urm. I-III. Aceeasi crizã agricolã fãcu sã se introducã în finantele bizantine sistemul asa-zisei emdoÃri (. precum A. din epoca Ptolemeilor. pe care Constantin o numi solidus. pp. 108-109. care taxeazã toate mãrfurile. vouia^La. Oxford. I.. Finlay. 4. Schmidt socoate cã sub domnia lui Constantin cel Mare aceastã consolidare si-a aflat sfârsitul91. Siliqua reprezenta 1/24 din solidus. foarte însemnatã a fost asanarea sistemului monetar. 90 Valoarea modernã a lui solidus era de 15. Baza acestui sistem. serviciului armatorilor care efectuau transporturile maritime de grâu din Africa si Egipt.43 franci aur. cât timp argintul fatã de aur era în raport de 1:12. Paris. 88 [De adãugat aici W. astfel cã 72 de solidi din livra de aur valorau 144 siliquae din livra de argint. de la începutul secolului al IV-lea. To2er. Acest solidus constantinian. în fruntea ostilor. 1985. v. Miinchen-Viena. Pentru viata economicã a imperiului. Hahn. aici voi. Osnovnye problemy vnutrennego razvitija 99 NICOLAE BANESCU Constrângerea s-a aplicat apoi profesiunii de care atârna hrana capitalelor. 86 (1969). Immunitãt und Korruption der Curialen in der Spãtantike.Stiftung fur Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung". o alcãtui vizantijskogo goroda v IV .. op.adjectio sterilium). 100 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN moneda de aur (aureus). Cerile Morrisson et alii. Washington. De la sfârsitul secolului al III-lea. I. îndeplinitã de Constantin cel Mare. în Korruption im Altertum. care cântãrea pe jumãtate cât solidus. Grierson. El a asigurat frontiera Rinului si a desfãsurat o vie activitate Ie aceea a Dunãrii. G. pp. A history ofGreecefrom its conquest by the Romans to the present time. Leningrad. p. îndatorati a plãti impozitul pentru portiunea respectivã. si Constantin recurse la aceastã mãsurã fiindcã transporturile libere 1-ar fi costat foarte mult. [tinând seama de avântul înregistrat de numismatica ultimelor decenii. Mãsura îsi are originea în Egipt. împãratul si-a afirmat astfel vointa energicã de a pune capãt consolidãrii stãpânirii gotilor în stânga fluviului. mentionãm doar abordãrile mai sintetice. Era o organizare coercitivã. Faimosul edict al lui Diocletian. II. L. mai târziu vnepnvpov. a format mult timp baza sistemului monetar bizantin. pp. Constantin cel Mare si-a câstigat un merit deosebit pentru energia cu care a reprimat atacurile barbarilor.lor personalã. t. Schubert. 10-17 si voi.

91 L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stãmme bis zum Ausgang der Volkerwanderung. Die Ostgermanen, II. Aufl., Miinchen, 1934, p. 225. 101 în anul 322 se produse atacul sarmatilor de vest sau iasygilor92 împotriva cetãtii de la Dunãre -Campona. într-o scurtã campanie, Constantin respinse atacul si-i urmãri pe barbari pânã în lasygia. în 323, începu a doua nãvãlire a gotilor în rãsãritul Peninsulei Balcanice. Ei pãtrunserã, sub ducele Rausimod, prãdând în Moesia de Jos si Thracia. Constantin porni în persoanã împotriva lor, îi aruncã peste Dunãre, trecu dincolo de fluviu si învinse, în tinuturile noastre, pe Rausimod, care pieri în aceastã ciocnire. Biruinta lui Constantin avu drept rezultat unirea întregului limes de la Dunãrea de Jos într-o singurã mânã, si aceasta aduse o schimbare în politica romanã fatã de goti. Acestia avuseserã pânã acum initiativa; dupã înfrângerea suferitã, ei au fost reprimati în propria lor asezare93, în campania aceasta, Constantin negociazã cu chersonitii, care intervin, usurând sarcina generalilor lui Constantin94. 92 Gibbon îi considerã pe acesti sarmati asezati încã din vremea lui Plinius în câmpiile Ungariei de Sus, de unde i-au alungat pe dacii de pe Tisa pe înãltimile Carpatilor, drept descendenti ai iasygilor, tribul cel mai numeros si mai rãzboinic al acestei natiuni (op. cit, ed. Bury, t. II, p. 229). 93 Cari Patsch, Beitrãge zur Volkerkunde von Sudosteuropa, III: Die Volkerbewegung an der unteren Donau in der Zeit von Diokletian bis Heraklius, 1. Teii, Bis zur Abwanderung der Goten und Taifalen aus Transdunavien (Akad. der Wiss. in Wien, Philos.- hist. Kl. Sitzb., 208, Bd., 2. Abhandl.), Wien und Leipzig, 1928, p. 13 si urm. 94 V. Constantin Porphyrogennetos, De adm. imperio, ed. Moravcsik, Budapesta, 1949, p. 264 si urm. [însotitã de traducerea englezã a lui R.J.H. Jenkins, scrierea are si o a doua editie, îmbunãtãtitã, apãrutã la Washington, 1967, reprezentând primul volum al colectiei „Corpus Fontium Historiae Byzantinae".] 102

Constantin întreprinse apoi la aceastã frontierã, atât de amenintatã acum, lucrãri tehnice militare menite a asigura respectul autoritãtii imperiului din partea germanilor. El construi anume peste Dunãre douã treceri permanente, care, împreunã cu întãririle corespunzãtoare de pe tãrmul de miazãnoapte, fãceau cu putintã un control al activitãtilor de dincolo de fluviu si o interventie rapidã a imperiului. Una din aceste treceri privea Oltenia, îndreptatã împotriva taifalilor (înruditi cu gotii), cealaltã Muntenia, împotriva gotilor. în anul 328, Constantin construi la nord de Oescus, în dreapta gurilor Iskerului (la satul bulgar actual Gigen), un pod de piatrã95, în fata cetãtii Sucidava (aproape de Celei). Al doilea loc pe Dunãre, neobisnuit de prielnic pentru legãturile dintre cele douã maluri, era la Transmarisca Turtucaia. în fata acestei vechi cetãti a times-ului, în locul Oltenitei de azi, unde Patsch presupune vechea asezare Marisca, la vãrsarea Argesului, împãratul ridicã Constantini-ana-Daphne, care, prin situatia ei, asigura legãtura cu Transmarisca96. Identificatã de Tocilescu si Pârvan cu Spantov, la 10 Km est de Oltenita, Patsch gãseste aceastã localitate prea abãtutã din drum si pune cetatea lui Constantin mai degrabã la Ulmeni. Impor95. Asupra acestui pod, An. Inst. de Studii clasice, I, p. 156 si urm. [D. Tudor, Podurile romane de la Dunãrea de Jos, Bucuresti, 1971 (si versiunea francezã a cãrtii: Idem, Lesponts romains du Bas-Danube, Bucuresti, 1974); O. Toropu, Noi contributii privitoare la podul lui Constantin cel Mare de peste Dunãre, „Analele Universitãtii din Craiova, Ist.-Geogr.-Filos.", I (1972), pp. 20-33-1 96. Prokopios, DeAedif., IV, 7, 7 si urm. . . ..-,., 103

NICOLAE BANESCU tanta mare pe care împãratul o dãdea acestei treceri a Dunãrii o aratã nu numai numele împãrãtesc al acestui cap de nord al podului, dar si faptul cã a bãtut, pentru aceastã creatie, monede97. Rezultatele acestor puternice întãriri, legând cele douã maluri ale Dunãrii, n-au întârziat a se produce, si un savant de talia lui Cari Patsch le apreciazã îndeosebi când afirmã cã amândouã aceste treceri asa de bine alese, strânserã atât de tare tinuturile de dincolo de fluviu cu imperiul, încât dusmanul se putea socoti ca învins, iar vechea provincie a Daciei ca încorporatã imperiului (dass der Feind- wie ihn auch die Munzbilden darstellen - als uberwunden und die alte dazische Provinz als dem Imperium angegliedert angesehen werden konnten)9S. Puterea imperiului, afirmã el, legãtura statornicã pe care o aveau garnizoanele romane de dincolo de Dunãre cu anexa lor civilã exercitarã acolo nu numai o influentã militarã. Pe lângã faptul cã în Dacia, pãrãsitã în anul 271, se pãstraserã pãrti din vechea populatie romanã, care acum puteau gravita cãtre sud, crestinismul prinsese rãdãcini printre goti. între dânsii se aflau crestini, încã din a doua jumãtate a secolului al III-lea, în urma convertirilor fãcute de preotii greci adusi în anul 264, ca 91 Patsch, op. cit., p. 20. [Localizarea cetãtii Constantiniana Daphne este încã viu disputatã, cf. I. Barnea, O. Iliescu, Constantin cel Mare, p. 115 si urm, p. 143, n. 78 si 86; P. Diaconu, în cãutarea Daphnei, „Pontica", 4(1971), pp. 311-317 si Idem, Sur l'emplacement de l'ancienne Daphne, „Studia balcanica. Recherches de geogr. historique" (Sofia), 10 (1975), pp. 87-93.1 fj 98 Ibidem, pp. 22-23. --t j? .•'..-:/;•,yiu^fe.îK^/.u.^jiui/iv, ,,..;•,• 104 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN prizonieri din Cappadocia, probabil si din Phrygia ori Galatia, si, cum presupune amintitul erudit, în urma influentei exercitate din tinuturile Pontului si Dunãrii colonizate cu goti, a celei a multor provinciali târâti din prima jumãtate a secolului al III-lea din tãrile balcanice, ca si în urma cãsãtoriilor mixte ori a serviciului în armata romanã". La începutul anului 332, gotii, nemaiputând ataca în sud, unde frontiera era atât de bine pãzitã, îi atacã pe sarmatii Argaragante^00, în Banatul actual. Acestia cer ajutorul lui Constantin, care trimite pe fiul sãu Constantin al II-lea si-i zdrobeste (20 aprilie 332): aproape 100.000 de goti au pierit de foame si de frig. Salvati de imperiu, sarmatii sunt atacati de Limigantes, servii lor revoltati, care-i bat si-i silesc la emigrare, împãratul primeste în imperiu 300.000 (!) colonizati între Belgrad si Orsova (334)101. Linistea în Balcani n-a mai fost tulburatã pânã la moartea împãratului (337). ^ 5. Ultimele evenimente ale domniei 1 în anul 326, Crispus fusese ucis de Constantin cel Mare la intrigile sotiei sale a doua, care voia sã asi•» Ibidem, pp. 23-24. 100 La Eusebius: „Acraragantes". 101 Ibid., p. 28 si urm. Cf. N. lorga, Histoire des Roumains et de la Românite orientale, voi. II, Bucarest, 1937, pp. 45-46. [Volumul românesc al acestei sinteze are în prezent o a doua editie, îngrijitã de Editura Enciclopedicã, 1991; G. Bichir, Sarmatii si relatiile lor cu geto-dacii, în „Studii. Revista de istorie", 38 (1985), pp. 1043-1057 si pp. 1164-1177.] ; :' 105 gure tronul propriilor sãi fii. Mama lui Constantin, Elena, deschise ochii fiului sãu si Fausta fu atunci, la rândul ei, ucisã. Aceste intrigi puseserã la ordinea zilei chestiunea succesiunii imperiale. Constantin vru sã crute imperiului criza ce pãrea inevitabilã. El stabilise în folosul sãu unitatea imperialã sfãrâmatã de Diocletian, dar îsi dãdea seama cã împãrtirea imperiului, sub o formã sau alta, era de acum o necesitate. De aceea, în 335, cu prilejul aniversãrii a treizeci de ani, procedã la o împãrtire definitivã a imperiului între cei trei fii ai sãi si doi din nepoti, Dalmatius si Hannibalianus.

Constantin al II-lea, cel mai mare dintre fii, primi lotul pãrintesc primitiv: Britannia, Gallia, Spania; Constantiu luã Orientul (Asia Micã, Siria, Egiptul); Constans luã Italia, Illyricum, Africa; Dalmatius avu Peninsula Balcanicã (Macedonia, Thracia, Achaia), cu misiunea de a apãra tãrmul gotic al Dunãrii; Hannibalianus primi Asia Micã Orientalã (Cappa-docia, Pontul, Armenia Micã), cu titlul de Regele Regilor, în asteptarea cuceririi Statului persan. Aceastã orânduire a lui Constantin favorizeazã, fireste, pe fiii sãi, mostenitorii prezumtivi; dar, alãturi de dânsii, ea fãcea loc si Cezarului Dalmatius si fratelui sãu Hannibalianus, o asociatie care fu consolidatã si prin douã aliante: o fiicã a lui luliu Constantiu, semi-sora lui Iulian, Constantia, deveni sotia lui Constantiu, iar Hannibalianus luã în cãsãtorie pe fiica împãratului Constantin cel Mare, numitã tot Constantia si care va ajunge apoi sotia lui Gallus. S-a cãutat a se realiza astfel buna întelegere între diferitii reprezen106 tanti ai dinastiei. Dar împrejurãrile aveau sã rãstoarne în curând, cum vom vedea, toate aceste previziuni. în Orient, dusmanul iranic al imperiului, dupã decenii de liniste, ridicã din nou capul. Când puterea pãrtilor fu doborâtã ele Artasir I, la a-^ nul 226, Statul iranian a fost reînnoit de o serie de monarhi ai dinastiei sassanide102, care au reînviat gloria vechilor Achemenizi. El era o putere recunoscutã de Imperiul roman ca un stat de rang egal. Una din trãsãturile caracteristice ale acestui Stat era nobilimea ereditarã, în care se deosebeau douã clase: nobilimea înaltã, stãpânã pe vaste domenii, în care exercita puteri princiare, si nobilimea inferioarã, partea sãnãtoasã a natiunii, de asemenea proprietari, cunoscuti ca dikhani. Un fel de relatii feudale, socoteste Bury, au existat între aceste douã clase ale nobilimii, si organizatia militarã pare a fi fost în legãturã cu obligatiile feudale. Altã trãsãturã caracteristicã a statului persan era religia, controlatã de o preotime cu imense puteri si exercitând o influentã conservatoare. Fiecare district, în provinciile Pers iei, se afla sub controlul spiritual al unui mare preot mag (corespunzând episcopului), si în capul întregii ierarhii sacerdotale stãtea supremul arhi-mag. Odatã cu stabilirea crestinismului, Statul roman prezintã si el o preotime puternicã, organizatã ca o ierarhie, intolerantã si zeloasã de persecutii103. 102 Numitã astfel dupã bunicul lui Artasir. [=Ardasir I, 224-241, întemeietorul dinastiei sasanide, 224-651]. 103 J. Buiy, History ofthe Later Roman Empirefrom tbe death ofTheodosinsetc.,l,p.90. -UJÎnnr ' i : ,,;•<:•'\r 107 NICOLAE BANESCU Conflictul între aceste douã puteri spirituale era inevitabil. Crestinii furã adesea prigoniti în Persia; ceva mai târziu, secta Nestorienilor, urmãritã de bizantini, îsi gãsea refugiul la persi, care de obicei îi ocroteau. în fruntea Statului persan se afla acum Sapor al II-lea, fiul lui Hormisdas, un monarh cu mari însusiri politice si militare. El trimise, în 336, lui Constantin cel Mare o ambasadã insolentã, cerând evacuarea provinciilor de la Tigris cucerite sub Diocletian. împãratul rãspunse cã va veni sã exprime în persoanã sentimentele sale lui Sapor. într-adevãr, odatã cu primãvara (337), el porni în fruntea armatei. O cometã de mãrime extraordinarã se arãtã atunci pe cer, aruncând nelinistea în spirite. Putin mai în urmã, împãratul se simti rãu. Trecând aproape de apele termale de la Helenopolis, în Bithynia, el se opri acolo, sã facã o curã; dar nu se simti mai bine. în prada unei febre violente, fu transportat în vila sa din Akyron, lângã Nicomedia, unde, dupã câteva zile, îsi dãdu sufletul (22 mai 337), dupã ce primise botezul.

Disparitia neasteptatã a suveranului produse o emotie adâncã. Ofiterii sãi îi depun trupul fãrã viatã într-un cosciug somptuos si-1 duc la Constantinopol, unde fu expus acoperit de purpurã si cu diadema pe cap, într-una din sãlile cele mai frumoase ale palatului sacru. Multã vreme fu vegheat de o gardã, în timp ce dinaintea lui se desfãsura ceremonialul de rigoare.- la ora obisnuitã a audientei lor, senatori, magistrati si demnitari veneau sã salute cadavrul îmbãlsãmat, pentru a paraliza astfel intrigile pânã la sosirea unuia dintre mostenitorii tronului. «s •-* 108 l Informat de cele întâmplate, Constantiu nu putu sosi îndatã la Constantinopol. în ziua de 2 august 337, se promulga încã o lege în numele defunctului. Dupã aceastã datã avurã loc cu pompã funeraliile, si trupul împãratului, care troneazã pânã azi în istoria crestinismului, fu coborât în mormânt, în bazilica. Sfintilor Apostoli, clãditã de el104. 104 J. Bidez, La vie de l'empereur Julien, Paris, Les Belles Lettres, 1930, pp. 12-14. • ! -• 109 NICOLAE BANESCU B. URMAsULUI CONSTANTIN CEL MARE 1. Reconstituirea unitãtii imperiului Sistemul de familie care înlocuia artificialul colle-gium întocmit de Diocletian era menit sã aibã o soartã identicã. Mai repede decât regimul tetrarchiei, el se va nimici în rãzboaie civile. Procesul care fãcuse din Constantin stãpânul unic al lumii se va reînnoi, dupã moartea sa, în favoarea celui cle-al doilea fiu, Constantiu; dar imperiul a fost mântuit de dezmembrare, cum observã atât de bine Finlay, numai prin exterminarea celei mai mari pãrti a familiei imperiale105. Cei trei fii ai lui Constantin vãzuserã cu ochi rãi împãrtirea din 335, care atribuise o parte de imperiu colateralilor, îndatã dupã înmormântarea tatãlui lor, ei se proclamarã Augusti (9 septembrie 337), conside-rându-se singurii stãpâni ai imperiului, si provocarã o revoltã militarã la Constantinopole împotriva rudelor. Perfidia lui Constantiu dase cu jurãmânt asigurãri verilor sãi alarmati. El nãscoci totusi un pretext al crimei puse la cale. Dupã câte relateazã Philostorgios, unul din continuatorii lui Eusebiu, Constantiu ar fi primit din mâinile episcopului de Nicomedia un rulou continând ultimele vointe ale lui Constantin. Acesta îsi exprima bãnuiala de a fi fost otrãvit de fratii sãi si cerea fiilor sã-1 rãzbune si sã ia mãsuri pentru siguOp. cit., voi. i, p. 105. 110 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN ranta lor. Trupele instigate provoacã un mãcel groaznic, în care pier cei doi frati ai lui Constantin, mai multi nepoti, între care Dalmatius si Hannibalianus, si totodatã unii dintre înaltii demnitari ai Statului. Singuri Gallus si Iulian, în vârstã de 12 si respectiv 6 ani, scãparã din acest mãcel, poate din cauza vârstei, care-i fãcea inofensivi. Cei trei frati au apoi o întrevedere la Sirmium si procedeazã la o nouã împãrtire teritorialã, care adause la lotul lui Constantiu provinciile celor doi veri ucisi. Dar armonia dintre ei nu tinu multã vreme. Constantin al II-lea, ambitios, vru sã urmeze exemplul tatãlui si sã reconstituie unitatea imperiului în folosul sãu. El se ridicã împotriva fratelui sãu Constans, ale cãrui state erau limitrofe cu ale sale, merse asupra Romei, dar, atras într-o cursã, pieri (340). Provinciile sale furã anexate de Constans. Nu mai erau acum decât doi împãrati. Aceastã di-archie tinu 10 ani, Constans era un vicios si nemultumi elementul militar. O conspiratie se urzi împotriva lui. Magnentiu, un soldat de origine germanã, care se ridicase prin serviciile sale în vârful ierarhiei, se proclamã împãrat la banchetul

dat de intendentul finantelor Marcellinus, la Autun. Informat, Constans, care se afla la vânãtoare în apropiere, cãutã scãparea fugind cãtre Spania; dar, ajuns de o trupã de cãlãreti franci la poalele Pirineilor, el fu omorât106. Magnentiu rãmase stãpân pe Occident. O altã uzurpare, a lui Vetranion, unul din generalii armatelor de la Dunãre, se produse în Illyricum. Sora 1 Zosimus (Bonn), II, 42. 111 lui Constantiu, Constantia, vãduva lui Hannibalianus, îl îndemnase sã se proclame Caesarîn primãvara anului 350. Vetranion era bun militar, iubit de soldati, din rândurile cãrora se ridicase; era însã un om simplu, fãrã nici o culturã. El îsi luã rolul în serios si scrise lui Constantiu pentru a-i promite alianta si a cere mâna sorei sale. Aceasta scrise si ea fratelui sãu, explicându-i cã alegerea lui Vetranion s-a fãcut numai spre a împiedica armatele de la Dunãre sã treacã de partea lui Magnentiu. Constantiu veni din Orient, unde purtase fãrã succes rãzboiul cu persii. El cãutã mai întâi sã-1 loveascã pe Vetranion înainte ca uzurpatorii sã se uneascã si izbuti sã însele simplitatea lui, atrãgându-1 în cursa unor tratative amãgitoare. Se alese un loc la frontiera provinciilor limitrofe, pentru o întrevedere, spre a se asigura, prin jurãmânt reciproc, si a pune la cale operatiile rãzboiului civil. Locul ales a fost Sardica (Sofia de azi), unde trupele amândurora se întrunirã la 25 decembrie, într-o vastã câmpie, în mijlocul lor se ridicase tribuna de pe care împãratii obisnuiau sã vorbeascã trupelor. Constantiu propuse sã se ia de arbitru armata însãsi, ceea ce Vetranion primi, înteles cu sefii fortelor acestuia, Constantiu, care avea întâietatea, tinu un discurs dibaci, în care aminti soldatilor de gloria si libertatea tatãlui sãu, de jurãmintele ce legau legiunile de dinastia sa. Soldatii, întetiti de ofiterii din jurul tribunei, izbucnirã în aclamatii puternice pentru fiul lui Constantin. Impresionat, Vetranion se aruncã la picioarele lui Constantiu, cerând iertare, împãratul se multumi a-1 dezbrãca de purpurã, apoi îl îmbrãtisa, îl primi politicos la masã si-1 trimise la Prusa, în 112 Bithynia, într-un palat, unde putu sã-si ducã, timp de sase ani, o viatã confortabilã107. Rãmânea Magnentiu, puternic, fiidcã fusese recunoscut de Britannia, Gallia, Spania si Italia. El înainta, în marsuri grãbite, în fruntea unei impunãtoare armate de provinciali si barbari. La Mursa, pe Drava, armata lui Constantiu îl zdrobi, dupã o bãtãlie teribilã, în care 50.000 de oameni rãmaserã pe câmpul de luptã. Ceea ce a contribuit la victorie a fost trecerea la imperiali a francului Silvanus, general renumit, împreunã cu corpul sãu de cavalerie. Scãpând de încãierare, Magnentiu se refugie la Aquileia, întãrind trecerile muntilor. Dar aparitia flotei romane pe coastele Italiei produse multe defectiuni. Roma, unde Magnentiu înecase în sânge tentativa lui Nepotianus de a-1 înlocui (iunie 351), era ostilã uzurpatorului. Când armata imperialã reusi a trece Alpii lulieni, Magnentiu fugi cu putinele-i trupe dincolo de Alpi, la Lugdunum (Lyon), încercã a trata, renuntând la purpurã, dar, urmãrit de aproape, nu-i rãmase, pentru a nu cãdea în mâinile dusmanului, decât a se sinucide108. Aceste evenimente ocuparã anul 352 si jumãtate din 353. Represiunea fu nemiloasã. Unitatea imperiului era cu aceasta reconstituitã. 107 Ibidem, II, 44. 108 Detalii asupra, înversunatei lupte si a sfârsitului ei la Zosimus, II, 46-53. [A. se vedea si studiul lui J. Sasel, The Struggle between Magnentius and Constantius II for Italy and Illyricum, „Ziva antika", 21 (1971), pp. 205-216.] 113 2. Constantin al II-lea

(singur împãrat: 353 - 3 noiembrie 361) a. Tribulatiile lui Gallus si Iulian. Educatia lor. Gallus înaintat Caesar, executia lui. Dupã masacrul din care singuri scãpaserã, cei doi veri ai lui Constantiu al II-lea îsi duserã mult timp o viatã retrasã, într-un adevãrat exil, urmãriti necontenit de vigilenta bãnuitoare a împãratului, supravegheati de oamenii sãi de încredere, înconjurati de spioni, care îl tineau la curent cu tot ce putea interesa suspiciunea stãpânului lor. Gallus rãmase, probabil, un timp în capitalã sau, cum cred unii, undeva în Asia, dar pe Iulian îl regãsim în palatele pustii din Nicomedia, în fundul Golfului Astakos, pe coasta asiaticã a Propontidei. Acolo trimise noul stãpân al Orientului pe orfan, si Eusebiu, episcopul orasului, era însãrcinat a-i supraveghea educatia. Nu departe se afla mama Basilinei, bunica lui Iulian, bucuroasã a-si regãsi în acest copil amintirea fiicei sale, care murise curând dupã nasterea lui. Ea îi dãrui un domeniu cu o vilã si vaste dependinte în preajma orasului Chalkedon, si Iulian era fericit sã-si petreacã acolo vacantele, gustând în acel mediu câmpenesc bucurii de care îsi va aduce aminte mai târziu cu înduiosare. Pedagogul Mardonius, un bãtrân eunuc scit foarte învãtat, fost lector al Basilinei, plin de bunãtate si de foc sacru pentru profesiunea sa, se îngrijea de educatia copilului. El îi desteptã gustul pentru literatura clasicã, admiratia pentru frumusetile lui Homer si Hesiod. Iulian îi va pãstra o amintire scumpã si o adevãratã veneratie109. 114 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN De aici, dupã moartea lui Eusebiu (341-342), Iulian fu transferat la Macellum, domeniu imperial din Cappadocia, unde veni si fratele sãu Gallus. Bãnuitorul despot simtise nevoia de a-i interna într-un loc sigur. Aici nu mai era vorba de studii profane; s-a urmãrit a se împlini instructia religioasã a tinerilor prin lecturi si explicatii din Vechiul si Noul Testament, pelerinaje si rugãciuni la mormintele martirilor, cântece sacre la bisericã. Gallus n-avea educatia lui Iulian si nu era pregãtit pentru asemenea lucruri, fiind si o fire brutalã; Iulian însã îsi dãdu obisnuita silintã si fãcu progrese repezi. Impresionabil cum era, înclinat spre misticism, fu initiat în practicile crestinismului, pe care mai târziu le va recomanda ca exemplu. El cunoscu acolo pe George de Cappadocia, episcopul arian, care avea sã sfârseascã atât de tragic în Alexandria Egiptului. George avea o frumoasã bibliotecã si-i permise lui Iulian s-o cerceteze. Constantiu poposea adesea la Antiochia Siriei, unde, sub influenta unor prelati piosi, cum era episcopul Leontios din acel oras, începu a avea remuscãri 109 Excelenta monografie închinatã vietii lui Iulian de J. Bidez, La vie de l'empereur Julien, Paris, Belles Lettres, 1930, e lucrarea fundamentalã în aceastã privintã. [Trebuie adãugatã însã bibliografia de limbã englezã si germanã a iltimelor decenii, pentru care se poate face trimitere la The Oxford Dictionary of Byzantium, prepared at Dumbarton Oaks, sub îndrumarea lui A.P. Ka dan, voi. I-HI = ODB), New York - Oxford, 1991, s.v. Julian", în voi. II, p. 1079, de unde mentionãm pe R. Browning, The Emperor Julian, Berkeley-Los Angeles, 1976 si E. Pack, Stãdte undSteuern in der Politik Julians: Untersuchungen zu den Quellen eines KaiserbUdes, Bruxelles, 1986.] 115 MCOLAE BÃNESCU pentru singurãtatea în care se afla, înconjurat numai de strãini. La sugestia acestor prelati, exilul verilor sãi îsi aflã acum sfârsitul. Cãtre finele anului 347, un ordin sosi la Macellum, dispunând trimiterea la Curte a lui Gallus, care fu un timp încã supravegheat. Iulian, absorbit de cãrti, era mai putin de temut, si el putu pãrãsi Macellum si veni la Constantinopol, unde afla toate mijloacele pentru a se adânci în studiile sale. Prin directia datã de Constantiu acestor studii, e putin probabil sã fi urmat altceva decât gramatica si retorica. El frecventa în acelasi timp bisericile. Spionii împãratului nu-1 pierdeau însã din ochi. Iulian avea vreo douãzeci de ani. Firea sa vioaie, sincerã, lipsitã de orgoliu, îl fãcea sã se apropie de oricine, fãrã consideratie de rangul sãu, si-i atrase simpatiile capitalei. Alarmat de popularitatea ce si-o câstiga, Constantiu îi dãdu ordin sã pãrãseascã îndatã

] 112 Alfred si Maurice Croiset. La 15 martie 351 el îl ridicã pe Gallus la rangul de Caesar. cit. V.Constantinopol si sã se retragã la Nicomedia. 497 a îngrijitorului editiei). avu la Nico-media o întrevedere cu fratele sãu Iulian. ca toate doctrinele filosofice. în veacul al IV-lea. n. Acesta întãri într-însul cultul pentru literatura anticã. Paris. cu Plotin. care obtinu de la Constantiu libertatea de a merge. 179. care putea clãtina educatia crestinã a tânãrului. Les Belles Lettres. 16 si urm.pentru a zugrãvi încântarea religioasã. grecque. pp. sã-si desãvârseascã studiile. Cf. El avu norocul sã gãseascã acolo pe Libanios. în mediul acesta fu pus pentru întâia oarã în comunicatie cu zeii. op. dupã expresia lui Bidez. între celebritãtile sofisticii a doua.. Introduction. de a se desface de lucrurile pãmântesti. de a-si elibera sufletul de trup. vechile doctrine se apropiaserã. absorbind ce mai rãmãsese din anticele religii elenice si atrãgând unele elemente ale credintelor noi. metafizician subtil. în care îl initiaserã primii sãi educatori110. Hist. [Vezi si Infra. Ceea ce-1 atrage acum e misticismul. „nebunia sublimã a sufletului pierdut în unitatea divinã". la Antiochia. rãtãcire. actul de a iesi din sine111. prea subtile si delicate. Dincolo de ratiune va fi pentru el intuitia si dincolo de intuitie extazul (ejccrracng). Avântul cãtre Dumnezeu nu-1 cerea Plotin ratiunii si inimii. pãgânismul în pericol recurse la ajutorul fortelor elenismului. Pentru a doua oarã Iulian trecu Bosforul. poruncind demonilor si vorbind cu zeii. (Vezi Cousin. care ne expune cu multã claritate 111 Alexandrinii au întrebuintat pentru întâia oarã acest cuvânt . La retori. Iulian a fost u-nul dintre cei mai entuziasti discipoli ai lui Libanios. în fuga-i cãtre Spania. Marele pontif al neoplatonismului mistic a fost lamblichos. ele tindeau a se topi unele în altele. Pentru Cousin. 117 lui. Libanios rãspundea întru totul cerintelor spiritului superior al noului sãu discipol. 887-890. Discipolii sãi cãutarã a prezenta speculatiile filosofici sale în imaginile seducãtoare si vaporoase ale cultelor mistice. Frontiera Orientului era în acel moment serios amenintatã. 1924. proclamat împãrat la Au tun. 1884. dupã voie. Em. La începutul anului 350. care. De multã vreme ceva se pregãtea în filosofic. Când sufletul s-a eliberat de tot ce-1 leagã de lume. Gallus primea sarcina de a guverna Orientul si pleca. care-si preda atunci în acel oras învãtãmântul. înseamnã schimbare de stare. Sistemul lui Plotin. Constans pieri de mâna emisarilor sãi. adorat de discipoli ca o fiintã supranaturalã. împreunã cu sotia sa. Desi i se interzise de a urma cursurile celebrului retor. Iulian nu mai avea ce cãuta. Plotin. Plotin arãtase cã prima întrebuintare a ratiunii este de a întelege cã omul e captiv în materie. fiindcã Dumnezeul sãu era dincolo de sensibil si de inteligibil. dau o succintã si excelentã caracterizare a filosofiei acestui spirit original. Bidez. Situatia gravã îl sili pe Constantiu a întelege cã trebuie sã-si asocieze pe unul din singurii membri ce mai erau în viatã din dinastia sa. generale de la philosophie. . Enneades. Paris. Iulian gãsi mijlocul de a-si procura zilnic copia lectiilor lui. 116 Evenimentele politice aduc deodatã o schimbare neasteptatã în regimul tinerilor exilati. I. etimologic. 2). unul dintre familiarii împãratului. t. pp. Condensând într-un larg sistem de eclectism elemente ale teologiei împrumutate din toate filosofiile si din toate religiile elenismu110. atunci totul se sterge si totul se reveleazã112. se produse în Occident uzurparea lui Magnentiu. O sintezã era necesarã. p. Adevãrata virtute este unirea cu Dumnezeu. deviere. n. de la litter. Xlle ed. Brehier. îi dãdu de sotie pe sora sa Constantia si schimbã cu el jurãminte solemne de bunã întelegere înaintea epis-copului-misionar Theophil Indianul. pe care-1 întrevãzuse la Nicomedia. Hist. nu era accesibil multor inteligente. 118 .care. în drumul cãtre resedintã. încetul cu încetul.. cã prima silintã a vointei lui trebuie sã fie de a se avânta „dincolo". pentru a se închide în vechea resedintã imperialã. si ea se îndeplineste în prima jumãtate a secolului al III-lea.

pentru a înlãtura bãnuielile. Constantia exercita asuprã-i o influentã funestã. învãtãmântul filosofilor la care alerga Iulian -spune atât de bine Gaston Boissier . La el aleargã Iulian. era pus sub gardã. Iulian plecã atunci la Ephes si acolo îl cunoscu pe vestitul Maximus (351). cel mai pretios izvor al epocii. 2). în practicile religioase ale misterelor neoplatonismului. îl îndreaptã cãtre Maximus. despuiat de vesmintele regesti si îmbrãcat cu tunica si mantaua comunã. care se afla în Ephes. 190. sub cuvânt cã vrea sã se întretinã împreunã asupra afacerilor imperiului. alunecând în speculatii extravagante. cãtre Priskos. Elenismul ajunge cu el o religie exaltatã. întrebând. si teologul fu convins de credinta sa nealteratã. op. osoful. quid de Caesare quisque sentiret et haec confidenter agebat in urbe ubi pernoctantium luminum claritudo dierum solet imitãri fulgorem. se pasiona pentru spectacole si se deda la acte compromitãtoare. XIV. Iulian îl primi cu multã simpatie. et adhibitis paucis clam ferro succintis uesperi per tabernas palabatur et con-pita quaeritando Graeco sermone. el pretindea a pune la îndemânã mijlocul de a fi în comunicatie cu Divinitatea. XTV. ci un preot si un mistagog (initiator în mistere): el învatã unirea realã cu Dumnezeu. Ajuns la Poetovio. lamblichos nu mai era în viatã. relateazã cã noaptea. urcat repede într-o trãsurã privatã (carpento privata) si dus în Histria. Din nefericire. Gallus trezi prin purtãrile sale nemultumirea generalã. cuius erat inpendio gnarus. El îi retrase mai întâi mare parte din trupe. Pentadius notarul si Mellobaudes. 120 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN care o doreste mult. Cesarul usuratec se desfãta în plãceri. îi cerea sã vinã împreunã cu sotia sa. pe 115 Ed.rãspundea unor trebuinte ale sufletului sãu pe care crestinismul nu le putuse multumi. se decise în cele din urmã a porni. desfãcuti de interesele pãmântesti. Pe când era pãzit acolo. Boisser. care luase drunual spre Atena. pe care o cunostea bine. decât rationamente subtile si reverii semete. Fr. cit. dar. 119 NICOLAE BANESCU peregrinãrile sale la theurgi ajunserã la urechile lui Gallus. ca ziua115. de a auzi vo cea ei în visuri sau în oracole si de a sti de la ea însãsi natura si planurile sale"114. si apoi îl chemã la Milan. lamblichos nu mai e un filosof. Ei se aruncã în divinatie si theurgie. ajunsi în Bithynia. întovãrãsit de o bandã de spadasini travestiti. întors la Nicomedia. care trimise pe lângã fratele sãu pe Aetius. face evocatii si minuni113. 19:. „de a. lângã Pola. si el o lãsã sã terorizeze orasul printr-o serie de executii116. chap. Gallus îsi continuã singur drumul cãtre destinul sãu. si aceasta o fãcea fãrã rusine în oras. Rapoartele primite de împãrat îl alarmarã. humani cruoris auida nihil mitius quam maritus (Ibidem. 99. în limba greacã. 116 Megaera quaedam mortalis.. se initie în theurgie. l. III (L'empereur Julien). bãtrân si obosit. inflammatrix saenientis adsidua. I. seful arienilor extremisti. într-un mausoleu monumental. la lumina tortelor. sosirã Eusebius sambelanul (_cubiculi praepositus). socotind cã influenta ei îl va linisti. în Noricum. l. vrãjitoria secolului al IV-lea. un teolog de reputatie al epocii. ai cãrei credinciosi. 114 G. 1907. el continuã a se arãta crestin. Eyssenhardt. dar la Pergamon se afla Edesios. Ammianus Marcellinus. dar. care-i poartã si astãzi numele. temându-se de mâjiia lui. Berlin. La fin du paganisme. p. afirmã eminentul erudit. cutreiera tavernele si rãspântiile. tribun militar. Fi. în acest timp. supravegheat cum era. t. trimisi de tiranul obsedat spre a-i lua un interogatoriu . Constantia ezitã câtva timp. cel mai venerat dintre discipolii sãi. Ea iu înmormântatã lângã Roma. merge spre ea sau de a o atrage la sine. Acest învãtãmânt era mai mult decât o metafizicã îndrãzneatã. 113 Cousin.misticismul alexandrin. la Antiochia. muri de o febrã subitã117. trãiesc în plin supranatural. îi arãtã întelegere.. 1871. Constantiu insista ca Cesarul sã-si grãbeascã venirea si. ce stie fiecare despre Cesar. Spiritul lor pierde din ce în ce contactul cu realitatea. Paris. ca frate.

amãnuntit cu privire la omorurile sãvârsite la Antiochia. Palid de emotie, Gallus îngãimã cã executiile s-au fãcut la instigatia sotiei sale. La aceastã insultã a memoriei surorii sale, Constantiu, apucat de o mânie fãrã de margini, nu mai vãzu sigurantã pentru sine decât în moartea nefericitului Cesar. Serenianus fu îndatã expediat, împreunã cu alti doi delatori, pentru a-1 executa. Cu mâinile legate la spate, „ca unui hot rãufãcãtor", dupã expresia lui Ammianus, Gallus fu decapitat cãtre sfârsitul anului 354 ns. Cunoscând amãnuntele acestei sinistre tragedii, Iulian fu atât de impresionat, încât de multe ori pãrea 117 Ammianus, XIV, 11, 6: cum Bithyniam introisset, in statione quae Caenos Gallicarios appellatur, absumpta est in febrium re-pentina. 118 XIV, 11, 23:... et ita conligatis manibus in modum noxii cuiusdam latronis cemice abscisa. 121 cã vede spectrul trupului decapitat al fratelui sãu. Odatã cu executia lui Gallus, primea si el ordinul de a se prezenta la Milan. Acolo se gãsi în prezenta unei acuzatii formale: i se imputa cã pãrãsise Macellum fãrã autorizatie, cã avusese conciliabule cu fratele sãu dizgratiat, când trecuse prin ConstantinopoF19. Iulian s-a apãrat energic. Suspectat, calomniat de puternicii intriganti de la Curte, el simtea cã viata sa e în primejdie, si Constantiu, sub influenta camarilei, nu voia sã-1 primeascã în audientã. O interventie neprevãzutã si hotãrâtoare îl salveazã, împãrãteasa Eusebia, care exercita o mare influentã asupra sotului sãu, se apropie cu simpatie de tânãrul nefericit, pledeazã cu ardoare cauza lui si obtine a-1 primi în audientã si a-1 asculta, întrevederea aceasta avu darul sã linisteascã mânia despotului. Dorinta lui Iulian era sã se întoarcã în linistea domeniului mostenit de la bunica sa, si Eusebia îi obtinu autorizatia. Iulian plecã, dar la Como fu întors din drum din cauza revoltei generalului Silvanus în Gallia, provocatã de infamia delatorilor din jurul tronului. Suspiciunea se trezi din nou în sufletul lui Constantiu, care se temu ca Iulian sã nu întâmpine în calea sa pe rebeli. Eusebia, din marea sa afectiune pentru Iulian, îl convinge atunci pe împãrat sã-1 lase a-si urma un timp învãtãtura la Atena, unde nu va mai putea fi periculos. Aceastã hotãrâre fu primitã de Iulian cu o nespusã bucurie. El putea sã vadã în sfârsit orasul viselor sale. în vara anului 355, îsi fãcea intrarea în Atena, streIbidem, XV, 2, 7. 122 curându-se fãrã zgomot, supravegheat cum era, si descindea la locuinta elegantã a unui nobil din Antiochia, Celsius, prieten intim al lui Libanios120. Cu toate devastãrile pe care le suferise, orasul îsi pãstra vechea splendoare a monumentelor sale. Acropole, cu atâitea minuni ale artei, era intactã. Pallas-Athena trona încã în mijlocul Parthenonului; sacrificiile se îndeplineau si solemnitãtile cultului pãgân se desfãsurau în toatã mãretia lor. Ne închipuim usor impresia strecuratã în sufletul tânãrului setos de marile amintiri ale trecutului. El nu-si pierdea vremea în distractiile obisnuite ale tineretului zgomotos, ci se lãsa în voia entuziasmului sãu pentru frumusetile ce-i Fermecau privirea si pentru învãtãmântul ce fãcea atunci gloria metropolei elenismului. Universitatea atenianã rãsuna în acea epocã de elocventa sofistilor celebri, în jurul cãrora se îngrãmãdeau tinerii studiosi din cele mai depãrtate provincii ale imperiului. Arta cuvântului era la grecii de atunci o adevãratã desfãtare a spiritului, prin efectele sale în mare parte muzicale. Oratorul era acum un emul al poetilor lirici. Aplicând o prozodie care nu se mai simtea în limba vie, el scotea în relief, ca un virtuos, timbrul si armoniile elocutiunii sale si exalta pe auditori prin muzicalitatea frazelor, de multe ori pure sonoritãti, lipsite de fond serios. Aceste lucruri ne fac, poate, sã surâdem astãzi. Dar, cum observã cu drept cuvânt un învãtat care s-a oprit asupra lor, trebuie sã mãrturisim cã nu le mai putem întelege. Acest acord absolut al cuvântului si urechii

120 Bidez, op. cit., pp. 108-110. 123 sunt fenomene care s-au pierdut pentru noi. A fost un gen de elocventã si un sistem de educatie de care nu mai avem azi idee, cãci se întemeiau pe un sentiment care a dispãrut: iubirea dezinteresatã a vorbirii frumoase121. Apoi, limbile vechi ne sunt atât de putin familiare, avem pentru ele un sentiment atât de strãin, încât nu ne putem da seama de farmecul pe care-1 gãseau într-însele cei vechi, farmec pierdut pentru noi. Cã nu erau lucruri atât de dispretuit, ne-o aratã faptul cã crestinii, mari oratori ai Bisericii, n-au ocolit scoala retorilor greci. Cursurile cele mai frecventate erau cele ale lui Prohaeresius. Reputatia sa ajunsese pânã în Occident si împãratul Constans îl chemã sã-1 asculte. Cãlãtoria sa a fost un triumf22. Iulian se interesa însã mai mult de filosofic. scoala lui Platon supravietuia în grãdinile Academiei, si aici zãbovea tânãrul setos de doctrina complexã a theurgilor. Eleusis, unde se celebrau încã, în toatã mãretia lor, misterele zeitei Demeter, nu era departe, si Maximus recomandase lui Iulian sã meargã sã-si împlineascã initierea la hierofantul vestitului sanctuar. Tânãrul print pãtrunse în veneratul templu al divinitãtilor subterane, strãbãtu toate fazele initierii în misterele lor, împãrtãsindu-se de înaltele adevãruri filosofice desprinse din simbolismul lor complicat. 121 Petit de Julleville, Histoire de la Grece sous la domination romaine, Il-e ed., Paris, 1879, pp. 351-352. 122 Roma îi ridicã o statuie de aramã, cu o inscriptie adesea citatã pentru aliteratia de patru ori repetatã: Regina Rerum Roma, Regi Eloquentiae. (Jbidem, p. 350). 124 Reprezentantul neoplatonismului, Priskos, recomandat de Edesias, se afla la Atena. Iulian îl cercetã, sedus de ocultismul 5ãu. Eunapios ni-1 prezintã ca un om gelos de ideile sale, pãtruns de demnitatea filosofici, vorbind domol, p« un ton întotdeauna solemn. Iulian i-a pãstrat statornic un mare respect, împreunã cu Maximus, Priskos a stat la cãpãtâiul sãu, în ultimele-i momente, când clzu rãnit pe câmpul de bãtaie; ei i-au dat cele din urmã mângâieri filosofice înainte de moarte. Iulian cunoscu la Atena si pe corifeii de mai târziu ai Bisericii, pe l^asile de Caesarea si Grigorie de Nazianz. Cel din urmã, pasionat, îsi aduce mai târziu aminte de tânãrul si originalul membru al dinastiei si-i schiteazã, dupã eroica lui moarte, un portret plin de urã. Ceea ce rãmâne din aceastã schitare este, cum aratã Bidez, timiditatea sa nervoasã, notatã de Libanios, care ne spune cã, înaintea numerosilor prieteni ce fãceau cerc în jurul sãu la Atena, Iulian nu pronunta un cuvânt fãrã ca o roseatã pudicã sã nu-i coloreze fata, urmând apoi debitul vorbirii sale repezi, de care se resimt adesea scrierile lui123. Fericirea sederii lui Iulian la Atena n-a fost de lungã duratã. Pe neasteptate, la începutul toamnei, el primi ordin sã vinã la Milan. Revolta lui Silvanus în Gallia se încheia cu asasinarea lui; dar imperiul era acum asaltat din toate pãrtile. Francii, alamanii si saxonii ocupaserã 40 de orase pe Rin, târând populatia în captivitate si ducând cu ei o pradã imensã; quazii si sarmatii cutreierau Pannonia si Moesia superioarã; iar în Orient, persii nu încetau de a ataca, tinuturile imperiului. Constantiu îsi 125 NICO1AE BÃNESCU dãdea seama cât de greu putea face fatã unei situatii atât de grave, dar pregeta a-si alege un asociat la imperiu, din cauza, excesivei iubiri de putere si a suspiciunii fatã de toti124. Se gândi totusi, în cele din urmã, a-si asocia pe Iulian. O luptã de influente se dãdu atunci în jurul sãu. Delatorii se sileau a-1 abate de la acest gând; singurã Eusebia, „foarte instruitã, si cu o prudentã mai presus de sexul femeiesc", cum o caracterizeazã Zosimus, le tinu piept si convinse pe Constantiu sã punã pe Iulian ca Cesar peste natiunile de dincolo de Alpi, cãci, tânãr cum este, de o fire simplã, zicea ea, cufundat toatã viata în studii si nestiutor în toate, „va fi pentru noi mai bun decât oricare altul"125.

Iulian, care-si astepta soarta într-un cartier din Milan, fu chemat în sfârsit la Curte, si ceremonia învestiturii sale în calitate de Caesar avu loc la 6 noiembrie 355, în fata trupelor prezente la Milan. Constantiu pronuntã un discurs în care, lãudând însusirile vãrului sãu, ceru ratificarea armatei pentru alegerea lui. Trupele îl întrerupserã cu un murmur de aprobare, si împãratul puse atunci pe umerii lui Iulian purpura si-1 proclamã Caesarîn aclamatiile lor. El îi adresã apoi lui Iulian o alocutie plinã de sfaturi bune si de asigurãri. Armata îsi lovi zgomotos scuturile de genunchi, semn al bucuriei cu care aproba si al admiratiei cu care 123 Bidez, op. cit., p. 118; cf. Zosimus (Bonn), III, 1-2. 124 Zosimus, III, 1: iXiaftai Se KOIVCOVOV ij\c, âp%fjt oi>K etMppei &iâ ie (pi'kapx'iut vnepfloXriv Kal TO nâvtaq e%eiv ev vnoyia. 125 Ibidem-. ãpeivcov ie ecrTai navwq erepov nepi r]jJ.ãq. Cf. Ammianus Marcellinus, XV, 8, 3126 primea pe Cesarui strãlucind în purpura imperialã. Iulian luã dupã aceea loc în carul imperial alãturi de suveran si fu introdus solemn în palat126. El a fost fericit a prezenta, din îndemnul împãratului, omagiile sale împãrãtesei Eusebia. în panegiricul ce-i închinã mai în urmã, Cesarui a consemnat scena memorabilei întrevederi. Când veni în fata ei, i se pãru cã vede, ca într-un templu, statuia Moderatiei (ayaAjua acacppoavvrig). „Unele - îi zise basilissa - le si ai de la noi; celelalte le vei avea de la Dumnezeu numai dacã esti credincios si drept fatã de noi". Aproape atât a auzit, nici un cuvânt mai mult - urmeazã el -, desi în elocventã nu era mai prejos de cei mai buni oratori. Iulian iesi de la audientã plin de admiratie si uimire, cu impresia de a fi auzit vorbind Modestia însãsi, „atât de dulce si suav era sunetul vocii sale"127. împãrãteasa îi fãcu un dar, care era pentru Iulian de cel mai mare pret: o mare cantitate de cãrti de filosofic si istorici buni, de oratori si poeti, care 1-au însotit în campaniile sale si pe care, cum declarã în panegiricul amintit, de câte ori le cerceta, în rãgazurile sale, nu putea uita pe aceea care i le dãruise128. b. Iulian Caesar, apãrarea Galliei. Luptele de la Rin cu germanii (355-359). Pregãtirile de plecare se grãbeau. Iulian primea comanda Galiilor, Britanniei si 126 Ammianus, XV, <?, 5-15. 127 Elogiul împãrãtesei Eusebia, p. 97, la Bidez, L'empereur Julien, Oeuvres completez, t.I, 1ere pârtie, Paris, Les Belles Lettres, 1932. 128 P. 98. 127 Spaniei, dar Constantiu, dupã obicei, îsi luã toate mãsurile de precautie, punându-1 pe Cesar sub o umilitoare tutelã. Ursicinus fu înlocuit în comandamentul suprem cu Marcellus, un general mediocru, care avea si misiunea de a supraveghea de aproape miscãrile lui Iulian, în Manifestul sãu de mai târziu cãtre atenieni, acesta aratã situatia de inferioritate în care era pus: a fost trimis în Gallia nu atât pentru a comanda armatele din acea provincie, cât pentru a se supune generalilor de acolo, cãci li se scrisese si poruncise formal sã nu spioneze pe dusmani mai mult decât pe el129, într-adevãr, înaltii functionari care se aflau cu el -Florentius, prefectul Galici, Sallustius quaestorul -aveau sã primeascã ordine numai de la Constantiu. Pentru ca atmosfera ce i se crea sã fie completã, împãratul îi dãdu pe sora sa Elena de sotie130. La l decembrie 355, Iulian iesi din Milan, petrecut o bucatã de drum de împãrat. La Turin aflã stirea unui dezastru ce i se ascunsese: Colonia cãzuse în mâinile barbarilor, dupã un crâncen asediu. Aceastã veste fu pentru tânãrul Cesar o prevestire rea; dar, aclamat în calea sa de populatie, el îsi întãri încrederea. Sosind la Vienna, pe Ron, toti îi iesirã înainte din oras si din împrejurimi, aclamându-1 cãlduros, în timpul când Iulian intra în Gallia, aceasta oferea o priveliste tristã, nu mai avea nimic din prosperitatea de odinioarã. Pe urma 129 Cãtre Senatul si poporul atenian, în aceeasi editie a lui Bidez; 1.1, partea I, p. 224. 130 Desigur, mai în vârstã decât Iulian, care avea 24 de ani. Elena a avut în aceastã cãsãtorie un

rol sters si a murit curând dupã declararea conflictului dintre sotul si fratele sãu. ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN nãvãlirilor sãlbatice din veacul al III-lea, orasele erau ruinate, câmpiile rãmase în paraginã, populatia rãritã. Lutetia Parisiorujn (Parisul) se refugiase în L'île de la Cite, Bordeaux îsi mutase portul în estuarul unui modest râu (Deveze), spre a rezista surprinderilor, la adãpostul fortificatiilor131. Manifestul cãtre atenieni ne aratã situatia dramaticã aflatã de Iulian în Gallia. O foarte mare multime de germani, spune e33 locuiau fãrã teamã în jurul oraselor devastate ale celtilor. El socoteste la 45 numãrul oraselor deschise, ale cãror ziduri fuseserã nimicite de nãvãlitori; o fâsie de pãmânt exploatatã de barbari dincoace de Rin (jLm TãSe TOV 'Privov) se întindea „de la izvoarele lui pânã la ocean". tinut pânã acum departe de orice initiere în afacerile publice, Iulian era cu totul strãin de cunostintele reclamate de noua sa situatie. Constient de marea misiune ce i se încre dintase, el se sili, în iarna petrecutã în palatul din marginea Ronului, a-si dobândi aceste cunostinte. Sallustius, spirit luminat si onest, administrator excelent, îl initie în afacerile Statului; în acelasi timp, Cesarul îsi fãcu rãbdãtor educatia militarã, studiind exercitiile soldatilor si pregãtindu-se alãturi de ei pentru rãzboi. Odatã cu vara <356), alamanii îsi reluau incursiunile. Iulian primi ordinul împãratului de a-si duce armata la Reims. în drumul sãu pânã acolo, Cesarul curãtã locurile de bandele prãdalnicilor germani. La Reims, fu pus la curent cu planul operatiunilor. Un corp de armatã condus de împãrat trebuia sã treacã Bidez, La vie de l'empereur Julien, Paris, 1930, p. 136. 129 NICOLAE BANESCU Rinul aproape de lacul Constanta, spre a face o diversiune cãtre Pãdurea Neagrã, în timp ce alte trupe, sub comanda lui Marcellus si Ursicinus, aveau sã execute o miscare paralelã dincoace de frontierã, spre a împiedica pe barbari a trece în Gallia. Programul acesta fu executat întocmai. Iulian, aflând cã mai multe orase cãzuserã în mâinile dusmanului, cuceri Brumath si se îndreptã direct la Colonia, ocupatã mai înainte de germani si o recuceri aproape fãrã luptã; el îsi duse apoi trupele la Senones (Sens), pentru a petrece acolo iarna132. Dar campania anului 356 nu avusese mari rezultate, în iarnã, bandele barbarilor începurã iarãsi jafurile lor ca mai înainte, si Iulian fu nevoit a-si rãspândi putinele trupe ce le avea pentru a apãra pe locuitori. Informati de slaba lui garnizoanã la Sens, Cesarul fu asediat de o masã de barbari. Marcellus, care se afla în apropiere, nu-i veni în ajutor, dar Iulian, cu putinii sãi soldati, apãrã energic zidurile, stând cu îndãrãtnicie la creneluri, încât barbarii se vãzurã siliti a pãrãsi asediul dupã o lunã133. Informat de indolenta lui Marcellus, împãratul îl recheamã, în raportul ce-i face, incapabilul general cautã sã-1 compromitã pe Iulian, si acesta scapã numai prin devotamentul sambelanului sãu, eunucul Eutherios, care demascã toatã calomnia, garantând pentru credinta Cesarului134 si prin sosirea la Curte, tocmai Ia timp, a celor douã panegirice compuse de Iulian în onoarea lui Constantiu si a împãrãte132 ttridem, pp. 141-142. 133 Ammianus, XVI, 4, 2, 3. IM Ibidem, XVI, 7, 1-4. 130 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN sei Eusebia1*5. Marcellus fu trimis la Sardica, si în locul sãu fu numit în Callia Severus, general cu experientã si disciplinã, care a fost pentru Iulian un pretios colaborator. în 357, Cesarul primeste încuviintarea, obtinutã pentru el de Eusebia, de a comanda personal trupele136. Dar, în locul vrednicului Ursicinus, Constantiu îi trimitea pentru comanda infanteriei pe un dusman, Barbation, care avusese un rol în uciderea lui Gallus. în primãvara anului 357, reluând campania împotriva germanilor, Iulian porni cãtre Vosgi, în timp ce Barbation trebuia sã meargã spre Bale, planul fiind sã-i prindã pe dusmani ca în cleste. Iulian

nimiceste o bandã de germani care prãdaserã în interior si se opreste la fortul Saverne, pe care cãuta sã-1 punã în stare de apãrare. Barbation, care opera pe seama sa, vru sã treacã Rinul, dar nu izbuti, fu atacat de barbari în retragerea sa si urmãrit pânã dincolo de Bale, pierzând o mare parte din bagaje, cu animalele si oamenii de serviciu, Aceastã biruintã îi încuraja pe ala-mani, care se coaHzarã, în frunte cu regii Chnodomar si Velstrap, pentru a-1 ataca pe Cesar, stiind de la un transfug cã e izolat la Saverne, cu o trupã numai de vreo 13-000 de oameni137. Iulian nu asteptã a fi atacat, ci porni cu armata sa de-a lungul cãii romane ce ducea spre Argentoratum (Strassbourg), si în apropiere de acest oras iscoadele descoperirã de pe o coli135 Bidez, op. cit, p, 145. 136 Zosimus, III, 2, 5. 137 Ammianus, XV], 12, l, 2 [Velstrap apare însã sub forma Vestralp]. c t ; • :>: '•...'. "y \ .-v.-•'••. 131 NICOLAE BANESCU na armata barbarilor. La adãpostul colinei, Cesarul îsi aseazã îndatã trupele în ordine de bãtaie si le aruncã asupra dusmanilor. Lupta a fost crâncenã si s-a terminat, în jumãtate de zi, printr-o înfrângere nimicitoare a barbarilor, de trei ori mai numerosi. Escadroanele romane, risipite la început, au fost întoarse Ia atac prin energia lui Iulian, care stiu sã le înflãcãreze, si infanteria, desi covârsitã de dusmani, tinu piept vitejeste. Toatã cavaleria alamanilor, în frunte cu Chnodomar, fu decimatã si pusã pe fugã. Alamanii, urmãriti pânã la Rin, se înecarã cu miile, Chnodomar fu capturat, si Iulian îl trimise trofeu lui Constantiu. Cesarul obtinu o victorie strãlucitã, care avu un mare rãsunet: armata germanilor confederati fu nimicitã138. Iulian nu se opri însã aici: el vru sã-si desãvârseascã victoria ducând rãzboiul pe teritoriul dusmanului. Trecând îndatã Rinul, îi fugãri pe barbari în fumul incendiilor pânã în pãdurea Hercynianã, în care pãtrunse, întãrindu-se într-un fort în ruine, ridicat de Traian. Acolo se prezentã o solie a alamanilor implorând pacea. Iulian le acordã un armistitiu de 10 luni. Putin mai în urmã, regii însisi se prezentarã, dând cu jurãmânt asigurãri139. Iulian se întoarse în Gallia cu armata sa. Severus se afla la avangardã si surprinse aproape de Meusa o bandã a francilor prãdând tinutul, în fata fortelor pe care nu le bãnuiau, ei se închid în douã fortãrete pe malul fluviului, unde sunt blocati 138 Descrierea pe larg a acestei mari biruinte la Ammianus, XVI, 12, si la Bidez, op. cit., pp. 149-154. 139 Ammianus, XVII, l, l, 2, 3 si 11, 12, 13. 132 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN si siliti sã se predea. Iulian îi trimise lui Constantiu, care-i înrola în trupele sale140. Dupã aceste grele operatii încununate de succes, Iulian îsi duse d-e astã datã trupele sã ierneze la Lutetia ParisiorumL4!. Cu toate succesele avute, Iulian socotea cã primejdia nu era încã înlãturatã pentru Gallia, cã trebuia consolidatã frontiera Rinului, asigurat în special cursul inferior al fluviului. Pentru restaurarea regiunilor devastate, trebuia sã obtinã de la dusman reparatii în naturã si mai cu seamã repatrierea celor târâti în captivitate. De aceea, fãrã a astepta timpul obisnuit al operatiilor militare, în mai 358 se aruncã asupra francilor salieni din Toxandria142, silindu-i sã semneze un tratat de supunere cãtre imperiu si obligându-i sã-1 apere. Trecu apoi Meusa si pãtrunse în tara chamavi-lor, alt trib al francilor, impunându-le aceleasi conditii si cerându-le ostatici. Izvoarele bizantine au înregistrat memorabila scenã a barbarilor care, la cererea lui Iulian de a i se da ostatec fiul regelui, au început a plânge amarnic împreunã cu regele lor, jelindu-se cã fiul regal pe care-1 cere a pierit în luptã, înduiosat, Iulian, care-1 avea captiv, îl prezentã deodatã barbarilor, descoperindu-le intentia de a-1 creste cum se cu140 Bidez, op. cit., pp. 154-155. 141 Ammianus ne spune cã toate aceste izbânzi ale lui Iulian erau luate în râs la palatul lui

Constantiu, unde Cesarul era numit în batjocurã Victorinus, fiindcã în rapoartele sale vorbea mereu de înfrângerea germanilor. 142 Ammianus, XVE, 8. Toxandria era o tarã de pãduri si bãlti ce se întindea de lâng ã Tongres, pânã la vãrsarea râului Vahal în Rin. .. .,,,.-. .:......,..,,.,„, •;,;............ ... 133 vine, pe lângã el, stârnind prin aceasta bucurie mare si încrederea lor si impunându-le astfel conditiile pãcii143. Iulian începu, de asemenea, sã ridice fortãrete pe cursul inferior al Rinului, iar pentru a le aproviziona, reparã flota britanicã si o spori cu 400 de bãrci construite în pãdurea din Ardennes, spre a aduce în Britannia grâul necesar144, în sfârsit, spre a repopula câmpurile deserte ale Galici, Iulian impuse alamanilor eliberarea miilor de captivi. El trecu Rinul la dânsii, si regii dusmani, intimidati, predarã prizonierii, pe care Iulian îi avea însemnati de secretarii sãi, demascând prin acest control trucurile întrebuintate de alamani spre a nu-i elibera pe toti. în 359, trecu din nou Rinul în acest scop si constrânse pe ultimii recalcitranti a restitui prizonierii145. Rezultatul celor patru ani de rãzboi cu germanii la frontiera Rinului a fost rezumat de însusi Iulian, în Manifestul sãu cãtre Senatul si poporul atenienilor. a trecut de trei ori Rinul, a obtinut repatrierea a 20.000 de prizonieri retinuti de germani dincolo de fluviu; în douã bãtãlii si un asediu (bãtãliile de la Strassbourg si din Toxandria si asedierea forturilor de pe Meusa) a fãcut multime de captivi, oameni în toatã puterea. A trimis lui Constantiu patru batalioane de pedestrasi dintre cei mai tari, si altele trei mai putin bune (TCT143 Eunapios, în Excerpta de Legationibus (ed. Bonn), l, pp. 41-45. Zosimus îl rezumã. Cf. Petros Patrikios, Excerpta de Legat. (Bonn), 16. 144 Cãtre Senatul si poporul atenian, ed. Bidez, 8. 145 Bidez, La vie de l'empereurJulien, pp. 156-161. ,s;;îi 134 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN tapat ãpi&noix; r&v KpaTiatcov netâv, tpeîq T<3v EÃarTOVtov), douã escadroane foarte pretuite de cavalerie (iitneav -rãtficcra Svo TO evrifioTara) si a recucerit, ca Cesar aproape 40 de orase pierdute146. Trei ierni la rân-d dupã bãtãlia de lângã Strassbourg le petrecu Iulian la Lutetia. înainte de el, Augustii sau Cesarii care guvernaserã Gallia au locuit de cele mai multe ori la palatul din Treves. Iulian a preferat Lutetia pentru pozitia sa mai centralã, de unde, fãrã a fi prea departe de Rin, putea supraveghea mai bine administratia Galiei si a Britanniei. Splendida capitalã a Frantei ocupa atunci o micã insulã în mijlocul Senei si n-avea intrare decât pe douã poduri de lemn. L'île de la Cite era asezatã la rãspântia drumurilor ce duceau în atâtea pãrti; apele Senei si afluentilor sãi serveau de multã vreme pentru transporturi. Iulian îsi ducea în aceastã resedintã viata sa simplã de ostas, de care întotdeauna a tinut sã se înconjoare, si care îi atrase devotamentul trupelor. Dormea în asternuturi tari, se destepta, obisnuit, la miezul noptii si se aseza la lucru, la lumina unei lãmpi, ocupându-se de afacerile imperiului, dupã care trecea la ocupatiile spiritului, simtind nevoia de a se cultiva, cãci, dupã cum mãrturiseste unor prieteni, e de mirare cã mai vorbeste greceste, într-atât s-a barbarizat din cauza tãrilor în care se aflã147. Citea din Caesar, din Plutarch sau din alti scriitori, studia tratate de artã militarã sau 146 Cãtre Senatul si poporul atenian, p. 227. 147 Ei Kai ptfeyyof/jrjv 'JEAATjvicrri, •dav^ã^siv ãtwv.ovTcog eo/iev etcâeSapSapcofievoi Sm rã %<npia (Scrisoarea 8, cãtre Eumenios si Pharianos., ed. Bidez, p. 15). 135 se adâncea în speculatiile filosofici. Scrisul, marea sa pasiune, nu lipsea din aceste preocupãri ale

Un secretar al împãratului. 5eivâq 6 crweamÃîj ta cpvovcp. C. ' Ammianus. Eusebia murise (359) si Constantiu rãmase prada delatorilor din jurul sãu. în somn. geniul imperiului îi apãru încurajându-I. 15: Kai T<»V rov Kawapoq Karop-â(OficcT:cav ev wîg ânâviatv ord/zacriv.. Iulian. compunea un nou panegiric al lui Constantiu. dar el. plângând situatia lor si soarta Galici lipsite de apãrare. fu nevoit a recunoaste cã datoria sa era de a se supune. Trimisul împãratului insista pe lângã Iulian sã se grãbeascã. care aveau o familie. Cesarul iesi în întâmpinarea lor si. si-i scrise acolo. Când se fãcu ziuã. Iulian proclamat Augustus. în Câmpul lui Marte. Germanii de dincolo de Rin. aducând în Orient trupele viguroase de veterani. Despre faptele împãratului sau despre Regalitate. pentru campania de primãvarã. cerându-i a transmite soldatilor un ordin de mobilizare. desi Iulian nu fusese de aceastã pãrere. 4. neavând cu cine se consulta. dupã dânsii. punându-li-se la dispozitie posta publicã. a fost pretextul de a slãbi puterea militarã a Cesarului. Dar . invitând pe unii. uimit. XX. sã renunte la o întreprindere atât de primejdioasã. alergarã la palat si începurã a striga : Iulian August! Cesarul. cerând a-i aduce imediat. sã se întoarcã la datoria lor. soldatii agitati gãsirã mijlocul de a rãmâne în patrie cu seful pe care-1 iubeau. nu rãspunse. Amenintarea persilor. trupele sale de heruli si batavi. Iulian înstiinta cã sotiile si copiii soldatilor îi pot urma. Cesarul vru sã se consulte mãcar cu prefectul Florentius. redacta în sfârsit corespondenta trimisã prietenilor depãrtati sau colaboratorilor sãi. unde nãvãliserã pictii si scotii. în cursul noptii. Iulian se arãtã soldatilor si-i rugã sã se linisteascã. prin urmare. ordin ca trupele sã iasã în grabã din statiunile de iarnã149. si soldatii începurã a murmura. 9. 8. care zdrobise pe barbari la Rin si asigurase în câtiva ani linistea si prosperitatea Galici. Zosimus. cãci Sallustius fusese si el rechemat de invidia lui Constantin. III. înrolati ca auxiliari. Familiile se tineau. care biruiserã belicoasele natiuni ale Germaniei. rugându-se lui Zeus sã-i dea un semn în aceastã fatalã împrejurare. quas per ora gentium diuersarum fama celebrior effundebat. precum si auxiliarii celti si petulanti. se închise în apartamentul sotiei sale încã în viatã. tmsw 137 NICOLAE BANESCU Concentrarea trupelor avea loc la Lutetia. gemând. îl chinuia pe împãrat148. îngrijorati de o glorie ce-i ameninta. 136 unul cãtre generalul Lupicinus. însãrcinat a lua cu el pe cei mai buni soldati ai gãrzii de corp. Faima tânãrului Cesar. lãudându-i pentru isprãvile lor si felicitându-i pentru onoarea ce vor avea sã serveascã unui suveran puternic si generos. Atacurile necontenite ale persilor în Orient. neputinta lui Constantiu de a înfrânge cerbicia rãzboinicului Sapor contrasta izbitor cu faptele de arme ale lui Iulian. lor si revocarea ordinului de plecare. ca Priskos. într-o împrejurare atât de gravã. Impresionat. altul cãtre Sintula. XX. primiserã numai cu conditia cã nu vor trece Alpii. la care vor afla recompensele meritate. iar camarazii lor. dupã cãderea Amidei. Dupã obicei. le tinu o cuvântare cãlduroasã. El dãdu. Lupicinus fusese însã trimis cãtre sfârsitul anului 359 în Britannia.spiritului: redacta relatia diferitelor sale întreprinderi.. fãgãduindu-le cã va obtine de la împãrat iertarea. 14. Conflictul cu Constantiu. si acestia se retraserã la sfârsit cu pãrerea de rãu de a fi siliti sã se despartã de un sef atât de binevoitor150. viclean cum era. nu erau bucurosi a fi transportati la capãtul lumii. si Decentius trebui sã trateze cu Iulian. care era atunci la Vienna. la el. fãcându-1 rãspunzãtor de orice întârziere. sosea în Gallia în ianuarie 360 cu douã ordine ale suveranului: 148 Ammianus. rãspânditã pretutindeni. 1: Properantem Constantium orienti ferre suppetias turbando prope diem excursibus Persicis. El invitã apoi pe ofiteri la un banchet de rãmas bun. urebant luliani virtutes. tribunus stabuli. cum ceruse Decentius. Bilete incendiare circulau printre soldati. Decentius. Sintula se simtise dator sã plece cu trupele gãrzii. urcându-se la tribunã. 4. Ei se înarmarã. Ei întretineau atmosfera de invidie si suspiciune a Curtii.

1956 (=Jena. pe care furia soldatilor i-ar fi sacrificat. Pentru prefecturile pretoriului accepta numirile lui Constantiu.] 152 Ibidem. dar îsi rezerva numirea în celelalte posturi. aipentog). . [Dupã unele opinii. si din Eutherios. cu Sintula în frunte. t. cãutã sã negocieze cu împãratul. Decentius pleca din Gallia. Bury. pe care istoricul nu le-a vãzut si care. si tinu o cuvântare solemnã. meritul personal singur va trage în cumpãnã. 4. 1-8. III. lovirã zgomotos cu lãncile în scuturi153. de aceea. Treitinger. 12. „n-au existat. Trimise în acest scop o ambasadã bine aleasã. Nemaivãzându-1. n. compusã din Pentadius. XX. •'-•'• •« -^ •'•? •** . apoi intrã în palat. niciodatã"155. p. si nu se potolesc decât atunci când îl vãd pe Iulian apãrând. El izbuti sã asigure si fuga spionilor si delatorilor. Istoricul ne-a pãstrat si numele acestui stegar. Darmstadt. probabil de origine scandinavã. Ei duceau din partea noului August o scrisoare plinã de deferentã fatã de suveranul sãu.. soldatii se agitã. încredintând rãspunsul sãu quaestorului Leonas. dinaintea tuturor trupelor adunate în Câmpul lui Marte. dau buzna înarmati în palat. spre a avea oameni cunoscuti din propria-i experientã. O zi mai în urmã. el a adãugat. reînnoindu-si mai tare strigãtele.-<P»tf w* »**• 139 NICOLAE BANESCU Rãmânea ca Iulian sã-si clarifice situatia fatã de Constantiu. Wessel în Reallexikon zur byzantinischen Kunst. 22. cit. Die ostromiscbe Kaiser-und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im hofischen Zeremoniell. Solia lui Iulian a întâmpinat mari dificultãti în drumul sãu. La vestea celor întâmplate. /zavidiciov. împlinindu-se astfel riturile de proclamare a noului Augustus. poate. ajuns apoi comes. II. despre acest detaliu si semnificatia lui. pãrãsindu-si sotia si copiii. sambelanul. K. 18: abstractum sibi torquem. fu condus de Iulian dinaintea unei adunãri la care convo154 Ammianus. se grãbi a veni îndãrãt la Lutetia.!. pp. promitând cã de acum înainte la orice promovare.soldatii îsi dãdeau seama de toatã gravitatea faptei lor si. 5. ar fi dispãrut dupã veacul al Vl-lea în Bizant. recapitulând victoriile lor si lãudându-le curajul. obiceiul de a pune pe capul noului împãrat un 138 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN demã. ed. O. voi. dojenitoare si muscãtoare (objurgatorias et mordaces). spune Ammianus. oferindu-i pentru rãzboiul contra persilor trupele gãrzii si contingente de tineri Leti {adolescentes Laetos quosdam). sosind la Lutetia. 8. 4. 17. promite soldatilor câte cinci solidi de aur si o livrã de argint de fiecare. Apoi. La aceastã scrisoare deschisã. împãratul cuprins de mânie porunci ambasadorilor sã iasã. pe care Iulian are grijã a-i trimite cu posta publicã. 1-au ridicat pe Cesar pe un scut. decoratã cu steaguri. Soldatii. 155 Op. cum sugereazã Gibbon. în semnãturã. Ei trecurã în cele din urmã Bosforul si aflarã pe Constantiu la Caesareea Cappa-dociei. capiti luliani imposuit confidenter. precum si cai de curse din Spania (equos currules Hispanos)m. entuziasmati de aceste cuvinte. Iulian se urcã la tribunã. quo ut draconarius utebatur. 1938). Florentius îl urmã. linistindu-se. care era pe drum. Putin mai în urmã. 417-420. XX. unul din spionii lui Constantiu pe lângã Iulian. 13. . 153 Ibidem. temându-se de o crimã. Un lãncier îsi scoate colierul ce-i împodobea gâtul ca stegar151 si-1 pune îndrãznet pe capul lui Iulian în chip de dia150 Ibidem. 4. Acesta. corpul gãrzii. în costumul imperial. 20-22. în aclamatiile întregii armate. urmând obiceiului. nimeni nefiind bucuros a înlesni cãlãtoria emisarilor unui rebel. Acesta.. strãlucitor. amenintãtori. 140 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN . în sala Consistoriului152. le dãdu voie sã plece. Iulian întrebuinta titlul sãu de Caesar. 428. altele secrete. asemenea torques (gr. El ar fi voit sã evite calamitãtile unui rãzboi civil si sã nu fie învinuit de ingratitudine. pentru a-i duce lui Constantiu stirea evenimentelor. La citirea scrisorii. în ordinea civilã si militarã. 13151 Ibidem. unde rãmâne tot restul zilei. Maurus.

000 de oameni prin Retia si Noricum. XX. Corespondenta celor doi adversari se urmã pe acelasi ton pânã la sfârsitul anului 360. în vestitul mausoleu din Via Momentana. se îndrepta prin Pãdurea Neagrã spre Dunãre. ceea ce pãrea a confirma atacul alamanilor lui Vadomar la hotarele Retiei. îsi dãdu seama de pregãtirile fãcute 156 Ammianus. pentru a apãra orasul. care nu admitea nimic din doleantele lui Iulian. 9. Iulian consulta zeii. trecând toate obstacolele. la Bononia161. dar temându-se încã de nãvãlirile barbarilor reînviati !157. dar. astepta flotila în care toti se îmbarcarã. observã Zosimus. prin tunete de aclamatii. înainte de sosirea lui Constantiu. Epictet. adunase în grabã câteva trupe. Iulian trimise împotriva lor pe cornitele Libinon. Se zvonea cã are întelegere cu unii sefi germani. unde trebuia sã-si îmbarce trupele pentru a le transporta la Sirmium. Trupele garnizoanei s-au predat si au fost expediate. iar Iulian. Iulian îsi conduse oamenii cu o energie neobositã. 7. care-1 retinu la masã. dar e surprins de Dagalaiphus cu detasamentul sãu. sã renunte la sforãiturile trufase si sã se mãrgineascã la sarcina de Caesar156. de unde se îndreptã spre Besancon. si acolo dãdu citire rãspunsului implacabil al lui Constantiu. La ine de l'empereurjulien. Pe drumuri impracticabile. Trupele sunt debarcate. pierind el însusi. care comanda fortele din Illyricum. 4. la 19 mile de Sirmium. 157 Ibidem. flota a ajuns în unsprezece zile la Sirmium159. Pentru accelerarea înaintãrii.000 de soldati de elitã. si rãmãsitele sale furã trimise la Roma. în Gallia. soldatii si autoritatea Statului restaurat. fu arestat de un trimis al Cesarului si deportat în Spania. Fiindcã miscarea vâslelor era potrivitã cu iuteala cursului apei si ajutând si vânturile favorabile. lipsit atunci de trupe. exclamând din toate pãrtile în sunet de voci teribile: Auguste luliane. Iuteala cu care Iulian a strãbãtut distantele i-a impresionat pe contemporani: dusmanul s-a trezit cu el la Sirmium fãrã sã fi auzit de pornirea lui din Gallia160. pe cãile serpuitoare ale Alpilor. Cãtre primãvara anului 361. când au ajuns la Aquileia. cu o avangardã de 3. în seara de 10 octombrie.case populatia orasului si trupele. din ordinul 158 Bidez. o fantomã luminoasã îi apãru. Se descoperi si o scrisoare a lui Vadomar cãtre Constantiu. îl asigurau de încrederea lor. De acolo. Iulian trecu fluviul împotriva francilor attuarii. între Alpi si Dunãre. în locul unde. Acest oras era resedinta prefecturii de Illyricum. La auzul pasajului în care se osândea actul de la Lutetia. pe Saone si pe Ron se coborî la Vienna. 6. cu alt corp. unul dintre favoritii lui Constantiu. XX. trimis ca sã-1 aducã. 9. peste munti. în fata conflictului inevitabil. într-o noapte. n-avu nici un rezultat. repetân-du-i versurile unui oracol care anunta moartea apropiatã a lui Constantiu pe pãmântul Asiei. pp. nu mai voirã a-si continua . îi bãtu si le impuse pacea. Acolo. asistenta întrerupse. Sotia lui Iulian muri în acest timp. la comandantul roman. generalul Lucillianus. care pierdu însã lupta. îl însãrcina pe agentul sãu Gaudentiu sã punã în stare de apãrare Coastele Africii si sã-i asigure grâul acelor regiuni. care. 141 de adversarul sãu în vederea campaniei: el recruta trupe si concentra aprovizionãri la poalele Alpilor Cottieni si pe tãrmul lacului Constanta. El tinu o cuvântare trupelor. spre a fi depuse lângã cele ale sorei sale Constantia. în apropiere. îsi împãrti fortele în trei corpuri: Nevitta. si ajunse la Dunãre. avea sã-si ducã trupa sa de 10. peste ape si mlastini. asigurând buna stare a cetãtilor pânã la Bale. spre a se mântui pe sine si a mântui si pe intimii sãi. sã intre în Illyricum. Regele trãdãtor trecând mai târziu Rinul. Urcã apoi Rinul. generalul cavaleriei. celelalte corpuri de armatã aveau sã-1 ajungã cât mai repede posibil158. Iulian hotãrî sã porneascã repede. ci pur si simplu îi cerea. Italia de sus. unde-si stabili cartierele de iarnã. ca suspecte. Preocupat de paza Rinului. 192-193142 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN sãu. dupã cum decretaserã provinciile. Jovinus strãbãtea. Misiunea episcopului arian al Galici.

îsi continuã totusi drumul pânã la Mopsucrene. 162 Ammianus. Iulian oferi acesteia a doua zi o cursã de care. pp. 10. dupã cum reiese si din descrierea lui Ammianus (cf. El porni. care -zice atât de bine Gibbon . XXI. 160 Ammianus. II. sosi în Constan-tinopole si galera care aducea rãmãsitele lui . La Naissus redacta manifestele sale trimise în orasele Illyriei. situatã în nordul Italiei. situat în antichitate în Moesia superioarã. aflând cã Sapor s-a retras din teritoriul imperiului. 9. îsi reluã marsul pe calea ce ducea la Constantinopole. (provincie în care se afla si metropola Sirmium (azi Sremska Mitrovica). 11. Este vorba de o altã Bononia. cit. într-un moment de luciditate. Bury. La Tarsos simti începuturile unei febre. spre a-si câstiga simpatiile. Vestea ajunge la popoarele vecine si la natiunile cele mai îndepãrtate. XXI. îndatã ce se stiu la Constantinopol despre sosirea sa. 164 Op.. dar n-avu nici una din calitãtile sale. dar nici de actualul Vidin din nord-vestul Bulgariei. 5. Helladei si pânã la Roma. 1-ar fi indicat pe Iulian ca succesor. Constantiu. ed. 161 [întrucât mai multe localitãti din Imperiul roman purtau acest nume. Strãbãtând Thracia repede. Febra i se agrava si simti cã sfârsitul i se apropie. 163 Ibidem. si din toate pãrtile vin ambasade spre a-1 saluta. au ocupat-o. care avea sã urmeze la tron lui Iulian. din Antiochia spre Asia Micã. Dupã o grea agonie. ei s-au predat numai când au aflat cã a murit Constantiu162. col. Astfel îsi încheie viata împãratul Constantiu. escortat de trupe si de multimea celor ce-1 întâmpinaserã. în apropierea iernii. îndatã ce Nevitta sosi cu trupele sale. dupã câte ne relateazã Ammianus. El ocupã Naissus (Nis) si un defileu din Haemus. spre a fi înmormântat lângã ai sãi. apoi. centru cu care Bononia de aici avea legãturã directã. XXI. întãrindu-se într-însa. 144 . Constantiu. se hotãrî a-si duce fortele militare în Europa. Constantiu se botezase. si Iulian îsi fãcu intrarea (11 decembrie 361) în capitalã în aclamatiile unanime ale poporului. ultima statiune a Ciliciei. t. rij|Mrtte{fejirttA| 'JBIPP:: Jovian. populatia se repezi dincolo de ziduri. însãrcinate163. ajunse la Herakleia-Perinthus. 6: sed iile ut fax uel incensus malleolus voluciter ad destinata festinans. pe tãrmul Propontidei. îsi dãdu sufletul în ziua de 3 noiembrie 361. apreciind pozitia tare a cetãtii. 6. dar nu izbutise. Sturgart. Curând dupã venirea lui Iulian. Instigate de tribunul Nigrinus. sã asigure pe Iulian cã toti soldatii imperiului erau gata sã meargã sub steagurile sale. Cari Patsch în Real-Enzyklopãdie der classischen Altertumswissenschaft. 12. Doi ofiteri furã expediati îndatã la Naissus. ca si tatãl sãu. aflatã în Pannonia secunda. de superstitie si cruzime"164. 15. pe patul de moarte. 159 III. primi ordin sã transporte cu mare pompã trupul decedatului la Constan-tinopol. si rãmãsitele sale pãmântesti au fost urmate de o procesiune de crestini cu fãclii în mâini. Eunucul Eusebius încercase a provoca alegerea unui nou împãrat. care-i asigura înaintarea.mostenise toate defectele tatãlui sãu. 1899. Ocupat în Orient cu persii. voi. acum un simplu protector domesticus. Iulian dãdu în curând ordinul de plecare la Con-stantinopol. intonând zi si noapte cântece religioase pentru odihna sufletului sãu. 703)1. care se gândea si la soarta tinerei sale sotii. spre a-1 pedepsi pe rãzvrãtit.drumul. Orasele imperiului trimit delegati pentru a-1 felicita si a-i prezenta coroana de aur165. este evident cã aici nu poate fi vorba nici de Bologna actualã. Dupã un asediu îndelungat si lupte înversunate. Caracterul sãu a fost „un amestec de slãbiciune si trufie. III. 439-440. :< 143 Dupã ce intrã în Sirmium. aclamat de populatie.

Actele administratiei sale interne. Arbetion. Jovinus. iar Arbetion a conduce instructia. Paul.cum se zice. Iulian pãstrã si pe tron sobrietatea vietii sale de ascet. osânditi la pedeapsa capitalã. eu. la Chalkedon. Oevres completes. o. si patru generali. expulzând toatã acea domesticitate excesivã ce se înghesuia zilnic în jurul persoanei împãratului sub înaintasii sãi. erau autorizati a urmãri dezbaterile. care-i fãcea atât de temuti în timpul . ---168 Care nu trebuie confundat cu cel din Gallia. El institui apoi un tribunal exceptional. 166 Bidez. magistri ai cavaleriei. I. preferat de zei ca unul care a practicat pe tron lectiile filosofici. în Excerpta de Leg. . pentru a stabili responsabilitatea crimelor sãvârsite în domnia ce se încheiase. prefect de Illyricum si Italia. (Bonn). si alamanul Agilon. Iulian luã mãsuri pentru reducerea personalului extrem de numeros. Bidez. 33. 146 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Sallustius fu însãrcinat a prezida sedintele. L'empereurJulien.. cum rezultã din scrisoarea acestuia cãtre Hermogenes166. 207-211. Judecãtorii furã alesi din sânul autoritãtilor indicate prin jurisdictia lor civilã sau militarã pentru asemenea afaceri. cu care. care fãrã nici o sperantã am auzit cã ai scãpat de hidra cu trei capete! Nu vorbesc. chemat la comanda prefecturii Orientului168. nas vrea sã sufere pe nedrept. martor e Zeus. Pentru a nu fi supus la influentele Curtii sau orasului. comandantul infanteriei. agens in rebus. ca Cesar. 2-e pârtie. Sallustius. îi deprinsese în Gallia pe cei ce-1 înconjurau. Cu educatia sa filosoficã. Cei vinovati de înaltã trãdare nu furã atinsi de acest tribunal. care am fost mântuit peste orice asteptare. el dezbrãcã pe acesti curieri de rolul lor de spioni si politisti. jur pe Zeus. pentru transmiterea ordinelor sale. Reduse considerabil si personalul serviciilor sale. Paris. si. Dar aceluia. el dispretul onorurile si luxul care însoteau în mod obisnuit viata suveranului. decis a readuce lumea romanã la anticele sale traditii. care îsi aruncau privirile de invidie asupra tuturor. în acelasi timp. t. Iulian coborî în port cu trupele sub arme... multumindu-se pentru cancelarie cu patru secretari si cu 17 agentes in rebus. Fiindcã însã multi acuzatori se ridicã împotriva lor. scris. 3. Jovienii si Herculeanii.. 46. unde cosciugul fu coborât în cripta ce-1 astepta. pp. La vie de l'empereurjulien.> 147 NICOLAE BANESCU strict necesari. Lettres etfragments. p. al cãrui nume singur înfiora. descoperit. si împãratul se vãzu nevoit a aplica el însusi unor asemenea criminali pedeapsa capitalã1®. Mãsura a fost cerutã noului împãrat.Constantiu. ofiterii celor douã corpuri ale gãrzii. îndatã ce intrã în palatul imperial. organizaserã si exploataserã serviciul de spionaj. eunucul Eusebius. fiindcã a devenit fericit (rãposat). 60. ne-fiind prin firea sa nicidecum blând. ci de fiarele din jurul sãu. p. altii. Modelul sãu era Marc Aureliu. comandanti supremi ai armatelor: gotul Nevitta. Apodemius. 145 NICOLAE BANESCU s 3 • Domnia împãratului Iulian . complicele sãu.26 iunie 363) a. de Constantiu (acela a fost cum a fost). itfii. Spre a da toatã importanta spiritului militar. Pedepsele cele mai grave s-au pronuntat contra celor care. si pãstrând numai pe cei 169. sa instituit un tribunal". Au fost numiti Mamertinus. constituit ca înaltã Curte de Justitie. merse în fruntea convoiului pânã la Sfintii Apostoli. desi multora le pãrea astfel. (3 noiembrie 361 . furã condamnati a fi arsi de vii. zis Catena.. 1924. care-1 fãceau si pe acela mai neînduplecat. Cât despre acestia. Odatã stãpân pe imperiu. la Curtea lui Constantiu. fie-i tãrâna usoarã! . 167 „O. . Iulian încredinta devotatilor sãi comandamentele militare si marile demnitãti. Eunapios. pe care în satira-i filosoficã Cesarii îl socoate superior tuturor predecesorilor. înaltul tribunal îsi luã resedinta dincolo de strâmtoare. ex-prefect al Egiptului167.

Exceptional de activ. n-a voit sã fie numit cu titlurile sonore si zadarnice de dominus si despotes. fiidcã ei vedeau în clasicii greci o tesãturã de inventii diabolice. dupã expresia savantului belgian. El retrase clerului crestin dreptul de a o folosi pe cheltuiala Statului (pe vremea lui Constantiu episcopii erau mereu pe drumuri. functionarii nu mai avurã dreptul de a elibera permise de cãlãtorie. Din prudentã. Comandamentele au fost încredintate celor încercati171. adicã din momentul în care a luat contact cu realitãti întristãtoare pentru el. Iulian nu putea sã rãmânã indiferent la aceastã pãrãsire a traditiilor strãbune. în ce priveste justitia. el conferi Senatului din Constantinopol privilegiile si onorurile de care se bucura pânã acum numai Senatul Romei170. pe care îl observau cu ostentatie si strictete înaintasii. într-o domnie care numãrã mai putin de doi ani. s-au bucurat de atentia sa deosebitã. mai cu seamã în Asia Micã si Egipt. Consiliile municipale ale provinciilor. de la data pornirii sale spre Antiochia. Exemplul pe care-1 dãdea el însusi i-a atras iubirea soldatilor si disciplina lor. afarã de prefectul pretoriului. îi invitã a renunta la discordiile lor si a profita de toleranta ce li se oferea pentru a-si practica fiecare religia sa fãrã teamã173. el intervine promulgând primele edicte generale în materie de religie. Când a ajuns la tron. O circularã care interpreta legea preciza însã ce întelegea împãratul prin moralitate. s-a mãrginit a proclama cã pretutindeni se putea relua vechiul cult al zeilor care fãcuserã mãrirea 171 Ibidem. dupã Iulian. 236 si urm. A pus frâu fiscalitãtii "abuzive. Tânãrul împãrat era prin educatia sa un partizan entuziast al vechilor traditii ale elenismului. Prin aceastã largã tolerantã. sã întrebuinteze scriitorii clasici în lectiile lor. revocând functionarii nedemni si asezând în fruntea ei cele mai bune elemente. împãratul se îngriji a o face mai expeditivã si prevãzu pedepse pentru cei ce provocau întârzierea proceselor. : 149 NICOLAE BANESCU Greciei si a imperiului. Aceste mãsuri au provocat. anulând sentintele de exil pronuntate pe chestiuni de dogme de cãtre Constantiu172.ne spune Ammianus -. p. în ultimele zile ale anului 361. care devenise o mare povarã pentru municipalitãti. > n s. ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Iulian s-a îngrijit. spre a participa la sinoade). Bidez a stabilit cã ostilitãtile lui Iulian împotriva crestinismului au început numai din iunie 362. distrugerea multor monumente ale cultului pãgân si spolierea bogãtiilor pe care le posedau. si educatia tinerimii trebuia încredintatã profesorilor . a redus impozitele si a cãutat sã le repartizeze echitabil.domniei lui Constantiu. apoi. pãgânismul se afla într-o situatie criticã. care interziceau sacrificiile si hotãrau închiderea templelor. Iulian a îmbrãtisat aproape toate domeniile vietii Statului. de asemenea. preotii vechilor sanctuare se aflau în mare decãdere. Constantiu luase o serie de mãsuri aspre. curialii se sustrãgeau tot mai mult obligatiilor la care erau chemati. si Iulian a suprimat prin edictele sale scutirile nedrepte. Iulian promulga o lege care lovea direct în crestinism. Crestinii nu puteau. Firea vioaie si sincerã nu putea suferi aparatul complicat al ceremonialului asiatic. La 17 iunie 362. Ca urmare. în acelasi timp. care înlesneau evaziunea de la îndatoriri. dar decretul trebuia sã întruneascã unanimitatea curialilor celor mai competenti si sã obtinã ratificarea împãratului. reduse la rolul de adevãrate agentii ale fiscului. era unui pontificat care tine sã transforme elenismul într-o teocratie174. Convocând pe episcopii dizidenti . pentru a asigura mai bine functiunea curiilor. Atent fatã de orasul sãu natal. A pus ordine în administratie. El acorda totodatã o tolerantã universalã. Peste mãsurã de împovãrati. Atunci începe. Legea cerea pentru numiri în învãtãmânt un decret al Senatului municipal atestând moralitatea candidatului. îngrijindu-se a le asigura o functiune cât mai bunã. Armata a avut si acum toatã atentia sa. a reduce la normal folosirea Postei publice. Iulian putea crede într-o renastere a elenismului. le-a usurat sarcinile atât de apãsãtoare. ta nãipia.

sub privegherea episcopului de Nicomedia. timp de douã secole. initiat în misterele neoplatonismului si înãltat la episcopatul Cyrenaicei. TCC nãtpia. când aratã cã 175 Ibidem. Bidez ne-a dat. educatia.de o-nestitate neîndoioasã. Bury. 174 Bidez. p. 310. în care o crizã de îndoialã întorcea din nou spiritele la politeism. care-i obliga pe crestini sã repare pagubele pricinuite prin distrugerea templelor în timpul domniei lui Constantiu. con-cepurã un plan de reactie . tânãrul Theodor. au fost pãgâni care. Se proclama astfel o stare de incompatibilitate între elenism si credinta crestinã. în acea epocã. N-am putea însã afirma categoric cã avem a face la el cu o adevãratã renegare a credintei. de multe ori cu cruzime. e caracteristic în aceastã privintã176. mai degrabã dorintele. în acelasi timp. Cazul lui Synesius. si grija fatã de reputatia sa îl îndemna la respectul legilor justitiei. Dar Mardonius deschisese de la început spiritului sãu receptiv tezaurele cugetãrii elenice. op.. în excelenta sa monografie adesea amintitã. încã de copil. 2 si urm. Trebuiau deci restaurate vechile traditii ale strãbunilor. Eugenius si Maximus în Occident. generalisimul care vru sã-1 ucidã pe Theodosius pentru a restabili idolatria. în toate marile familii ai cãror copii erau instruiti de retori crestinii erau putin numerosi. ed. Procopios. 173 XXII. si un om de actiune si un om de Stat. 225-229. Caracterul lui Iulian îl fãcea sã deteste cruzimea. produse în imperiu. 172 Ibidem.adaugã el trebuie sã ne amintim cã Iulian n-a fost numai mistic: a fost. ea dãdu loc la necurmate tentative de contra-revolutie. stim cum si-a fãcut. cu rezerva din partea lui de a putea profesa unele dogme ale primei sale credinte. Cu toatã toleranta proclamatã de Iulian. de la Magnentiu încoace. el îi proteja pe adeptii vechiului cult si crestinii furã în mod treptat lipsiti de functiile lor în administratie si armatã. 489. 152 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN lãsarã târâti de aceleasi ambitii. de adversarii lor. apoi Lucius. pp. decât ordinele suveranului lor175. dupã expresia justã a lui Gibbon. nu 1-au putut convinge. mare tulburare. p. pp. Apostazia lui Iulian a fost înainte de toate. 150 O altã lege. 5. arãtându-i relele pricinuite imperiului prin alianta sa cu o religie subversivã. II. ca si Iulian. „actul unui mistic sedus de promisiunile de nemurire cereascã si de viziuni de fericire". în care Iulian a fost initiat. dar cei care exercitau autoritatea sa în provincii erau mai putin sub privirile publicului si ei urmau. 82-83. El îsi simte o vocatie supranaturalã.. în special în Orient. în materie de credintã. întreprinderea care-1 seduse pe Iulian pãrea atât de ispititoare pãgânilor. curând dupã disparitia lui Iulian. Apostazia lui Iulian. t. arianul Eusebius. Practicile crestinismului.-<& qq JK^-Î V 151 „apostazia" era un lucru destul de obisnuit în epoca lui Iulian. Nu trebuie sã uitãm apoi cã în veacul al IV-lea în multe regiuni ale Occidentului opera convertirii crestine era putin înaintatã. cum o caracterizeazã atât de bine învãtatul belgian. prietenul vestitei Hypatia. >••-. recunoaste cã zeii au înteles sã facã dintrînsul mântuitorul lumii. Mult timp posturile înalte au fost acolo ocupate de pãgâni. cum n-au convins. conspiratorii grupati mai târziu în jurul egipteanului Pamprepios. b. Dar pentru a putea întelege jocul complet al influentelor care au dus la aceastã convertire . explicatia justã a fenomenului. cit. Violentele crestinilor încurajati în domnia precedentã furã acum rãzbunate. pe atâtia altii. încât. se Ibidem. El e cunoscut istoricilor bizantini sub numele de „apostatul" (renegatul) 6 napa6ãrrig. Faptul cel mai însemnat al domniei împãratului Iulian a fost reactia sa împotriva crestinismului.

Dar încercarea lui Iulian n-a reusit. cum conchide Bidez. Pentru ca sã încerce a reînsufleti un cler inert.cum o numeste Libanios în Panegiricul închinat orasului sãu natal180 179 Ibidem. p. Un singur rival temut rãmânea în fata imperiului: regele persilor. în schimb. cu vestita dumbravã Daphne. consilierul sãu influent. si ea putu opune o serioasã rezistentã operei de restaurare religioasã întreprinse de împãrat.. de jocuri si dansuri obscene. într-o asemenea atmosferã. Aversiunea fatã de crestinism era întretinutã si de privelistea pe care o oferea însãsi Biserica: erezia lui Arius împãrtise lumea în tabere. pronuntat cu prilejul jocurilor olimpice din anul 360. ne înfãtiseazã în toatã cruzimea ei privelistea moralã a marii si lascivei metropole a Orientului. a cãrui populatie amestecatã se rãsfãta în viata-i usuraticã. dar el a încãput pe mâna acaparatorilor. timp de douãzeci de ani. dar nu gãsi decât indiferenta autoritãtilor si a publicului. Predicile Sfântului loan Chrysostom. cu pietele în care toatã ziua se înghesuia multimea. iar episcopii îsi disputau de atâtea ori Scaunele. 153 NICOLAE BANESCU dusmanului care insultase în atâtea rânduri maiestatea Romei. care ni s-a transmis. împãratul dãdu antiohie-nilor spectacolul unei curse de Hippodrom. 278. cu tot zelul sufletului sãu entuziast. dar Iulian respinse propunerea. care. sã loveascã Persia în inima regatului si sã pedepseascã astfel trufia 177 Ibidem. Acolo. Iulian a luat mãsuri ca sã usureze populatia. a convertirii lui la cultul elenismului179. decât un corp putin capabil de a vibra. unde hotãrâse asi concentra toate fortele. La Daphne se afla un templu celebru al zeului solar Apollo. de curse de cai. 314. si Iulian se duse la sãrbãtoarea anualã a zeului. xayKâÃri Aâcpvij . si Sapor al II-lea gãsi prudent a scrie împãratului. de sãrbãtoriri si bacanale. „instrumentul pe care secolul sãu i-1 oferea nu mai era. si acesta se întretinu cu el. când el însusi avea sã vinã în Persia. sederea în An-tiochia. chiar plebea nu numai cã nu vegeta. 84. cu porticele sale mãrete care strãbãteau orasul de la un capãt la celãlalt. prin gloria armelor sale împotriva germanilor. socotind inutilã o ambasadã.. Antiochia veacului al IV-lea. în apropiere de metropola Siriei. Cãtre solstitiul de varã al anului 362 el trecu Bosforul. cu strãlucirea palatelor încrustate în marmurã si fildes. 178 Ibidem. în timp ce locuitorii sufereau de foame. Apostatul fu redus la starea de a-1 ruga sã imite institutii foarte deosebite de cele ale scumpei sale Hellade"178. împãratul auster si modest nu putea fi popular. og. Moartea împãratului Iulian. Mari pregãtiri de rãzboi se fãcurã. hecatombe de animale jertfite erau consumate de trupe. 154 era un centru de bogãtie si de lux rafinat. încât celebrul retor fu. Tânãrul suveran hotãrî sã ia ofensiva. pãstrându-i dupã aceea o amintire ne-stearsã. p. a monumentelor ridicate de împãrati. Dezgroparea osemintelor fostului episcop Babylas si transportarea lui . spre a fi vândut mai ieftin. Discursul e o glorificare a suveranului. a tineretii sale studioase. „ci cu desfãtare îsi ducea viata". pasionatã de plãceri. p. Libanios se afla printre cei trimisi de oras înaintea suveranului. a biciuit cu verbul sãu inspirat pãcatele societãtii frivole a Antiohiei. într-o vreme de crizã alimentarã. Iulian fu aclamat de o mare multime care iesise în întâmpinarea sa. crezând cã va vedea acolo pompa unei mari ceremonii. El îsi fãcea sacrificiile sale în temple si. dupã afirmatia retorului. pe tot timpul sederii lui Iulian în Antiochia. un mare respect popoarelor dimprejur. în mâinile sale. Iulian impusese. propunând trimiterea de negociatori. îl invitã la palat si o mare prietenie se legã între dânsii. si ceru lui Libanios sã pronunte un discurs. îndreptându-se spre Antiochia.împotriva progreselor crestinismului177. Biserica se organizase. Pentru a le face plãcere. c. a adus si grâu din Egipt. Expeditia împotriva persilor.

Iscoade venirã în grabã sã anunte o nãvãlire a escadroanelor lui Sapor într-un punct al frotierei.. dupã campanie. Cu o exagerare de un comic bufon. Trecând în urmã dincolo de Chaboras. arãtând armatei cã trebuia sã-si punã speranta numai în izbândã.000 de oameni sub comanda lui Procopios si a lui Sebastian. unde obtinurã o ultimã audientã si încercarã sã-1 înduplece181. care separa cele douã imperii. la Tarsos. La începutul lui martie 363. 157 NICOLAE BANESCU spunându-le cã au prea multe de rãzbunat pentru a sovãi sã rãspundã la apelul patriei. care îsi ofereau concursul lor. trecu Eufratul pe un pod de vase si ajunse în mars fortat la Carrhae (Harrân). si Iulian trimise în acea directie 30. primi vizita seicilor nomazi arabi. tinu trupelor un discurs elocvent. pe strãzile orasului multimea impertinentã îl sfideazã. pornind cãtre Hierapolis. Iulian intra în tara dusmanã. ultima cetate a imperiului. purtând provizii. în momentul plecãrii. unde se opri câteva zile. ajunse la Circesium. regele Armeniei. urându-i o întoarcere glorioasã si rugându-1 sã uite neplãcerile ce avuse. o mie de vase. Iulian. Bidez. în momentul decisiv. pp. 316-318. El distrugea podul în urma sa. trimitând pe front si pe flancuri iscoade . 182 Ibidem. care au condus moastele sfântului cântând un psalm insultãtor la adresa lui Iulian. De aici grãbi apoi mai departe si. trecând prin Corduene si Moxo-ene (la sudul lacului Van). care se mistui împreunã cu statuia de ivoriu a lui Apollo. Membrii Senatului Antiohiei îl însotirã pe împãrat pânã la Litarba. si biserica cea mare din Antiochia fu atunci închisã. înconju155 N1COLAE BÃNESCU rât de câtiva intimi. pãzindu-se de orice surprindere.în cimitirul orasului. coborî pe Eufrat spre sud. 156 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN La 13 martie. pe cel mai scurt drum la Tarsos. Se va rãzbuna prin insulte. Gloria lui Alexandru cel Mare îi înflãcãra ambitia. dar o adâncã amãrãciune se desface din aceastã apologie. în Osroene. A doua zi. jignit de batjocurile lor. cit. aminteste antio-hienilor tot binele ce a voit sã le facã si îsi aduce aminte cu regret de timpul fericit în care galii rãspundeau bunei sale vointe. sã devasteze regiunile fertile ale Mediei occidentale si sã se întoarcã dupã aceea pentru a ajuta operatiunile din Assyria. Iulian pãrãsi Antiochia. împãratul se retrase tot mai mult în palatul sãu. cu restul armatei. numindu-1 tap si ciclop. pãrãsind Hierapolis. op. operã a sculptorului Bryaxis. El adreseazã ingratei populatii o singurã amenintare: va pãrãsi un oras care 1-a înteles atât de rãu. sosind la 27 martie la Callinicum (Rakka). înconjurat de ofiterii principali. 318-319. rãspunse cã-1 vedeau pentru ultima oarã si cã se va întoarce. Soldatii aclamarã zgomotos. dar nu împotriva altora. cântând cuplete care luau în bãtaie de joc religia. pentru începerea campaniei. care îsi oferise ajutorul. îsi dã aerul de a glumi si a râde. fost duce de Egipt. Asezat pe o înãltime. la o lunã de la plecarea din Antiochia. a indignat pe crestini. crestinii dau foc într-o noapte templului. Iulian nu putea fi indiferent la aceastã crimã. desigur. si el urmã în expeditia sa itinerariul marelui cuceritor al Asiei. arme si masini de rãzboi. o multime de locuitori de toate conditiile îl conduse. Curând dupã aceea. legile. El le dãdu instructiuni sã manevreze dincoace de Tigru. adicã „dusmanul bãrbii". tinuta si chiar barba împãratului. Iulian îsi luã mãsurile dictate de experienta sa militarã. pp. apoi. Se gândea. mãrturiseste cusururile ce i se imputã. Cu prilejul Saturnaliilor. pentru a merge aiurea. sã opereze jonctiunea lor cu Arsak. dar el. Apoi sosi si flota pornitã din Samosata. pozitie strategicã la vãrsarea râului Chaboras în Eufrat. cincizeci de galere de luptã si cincizeci de pontoane182. Iulian rãspunse acestor invective ale populatiei în chip inocent. pentru purificarea din jurul sanctuarului. ci a sa însusi. compunând sub formã de satirã o apologie ironicã intitulatã Misopogon.

.„ cetate puternicã. în cele din urmã. Ctesiphon era puternic fortificatã. Pe când îsi încuraja trupele în urmãrirea escadroanelor persane. A doua zi. El se asezã la centru cu infanteria. în care Iulian a desfãsurat toatã arta sa de militar cu experientã. în preajma capitalei. apãrea si dispãrea pe nesteptate. unde printr-o miscare dibace puse cavaleria dusmanã pe fugã. Armata înainta cu greu. rãnindu-1 adânc. Victor si germanul Dagalaiphus comandau ariergarda. Printr-un asediu greu. nu se arãtau. fratele lui Sapor refugiat la bizantini. Armata înainta astfel. Diocletian a transformat-o în provincie romanã]. Fãrã a tine seamã cã. la stânga escadroanele de cavalerie. într-o regiune acoperitã de coline. •<•. ei furã atacati energic si pusi pe fugã. în care armata lui Iulian se tinu bine. Secundin. armata se urni din loc. sunt fugãriti pânã la zidurile orasului. Soco-tindu-se cã el avea sã fie lung. el se întoarse si iesi încet din cort185. dar cu capul acoperit de un vãl si. în loc sã îndrepte spre Iulian o privire încurajatoare. si nu întâlni ajutoarele promise de Arsak. ducele de Osroene183. lãsând mai bine de douã mii de morti pe locul de luptã. ea cade în mâinile lor si e prefãcutã în cenusã. din cauza cãldurii. ca odinioarã în palatul din Lutetia. 184 La Gibbon: Maogamalcha. cãci bande de persi incendiau pretutindeni dinaintea nãvãlitorilor recoltele. si unde apãrurã întâia oarã persii. Iulian smulse scutul unui soldat si alergã cu un ajutor de trupe în locul primejduit. împãratul se afla într-un mars din zorii zilei. Dupã un asediu puternic. care ocupau colinele. pe care Iulian îi astepta aici. au fost nimicite în aceastã continuã înaintare. unde o luptã furioasã se încinse cu persii generalului Surena. închis în cor+ tul sãu. stãpânã pe teren. pânã la Maioza-malcha184. ocupând toate pozitiile întãrite pânã la Ozagardana. ridicate pe malul Tigrului. Atacatã de persi. cetate la 50 de mile de capitalã. pe o arsitã grozavã. Dar curentul fluviului era prea repede si flota nu-1 putea urca usor. în ziua de 16 iunie 363. ceea ce îl fãcu pe . când un nour de praf se ridicã în depãrtare. amãgiti de regele Armeniei. având la dreapta sa pe Nevitta cu câteva legiuni de-a lungul Eufratului. cu parcurile lor de vânãtoare servind regelui. se decise a renunta la asediu si a pãtrunde în interior. care fu incendiatã. care începea urmãrirea dusmanului.Iulian s-o ardã. si a trebuit sã li se acorde trei zile de odihnã. Dar trupele erau extenuate de cãldura arzãtoare. care. ca atunci. spre a hotãrî dacã trebuie sã se întreprindã asediul capitalei. Trei palate mãrete. El vru s-o tragã afarã. urcând Tigris. care timp de peste trei veacuri a fost stat tampon între Imperiul roman si Regatul part. 159 NICOLAE BANESCU Câteva zile în sir avurã loc lupte de hãrtuialã. La 26 iunie aveau sã-si reia marsul. înaintarea se face acum printr-o câmpie inundatã. îsi scosese platosa.pentru recunoasterea terenului si prevenirea surprinderilor. închidea coloana. desprinsã din Regatul seleucid sub forma unui regat independent cu capitala la Edessa. Intrând apoi într-o regiune tãiatã de canale pentru ajutarea agriculturii. cã Procopios si Sebas-tian. 158 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN capitalã. situatã la unsprezece mile de Ctesiphon. în noaptea care preceda acea zi. Iulian izbuti a-si trece într-o noapte trupele pe malul stâng al Tigrului. împãratul e înstiintat cã la una din aripi centrul a fost aproape zdrobit de cavaleria dusmanã. de privatiuni si de boli. în tot acest mars ea era hãrtuitã mereu de cavaleria persanã. Proviziile începurã a lipsi. Decis a pune mâna pe capitala dusmanului. acestea aruncarã în urma lor o ploaie de sãgeti si sulite. nici trupele lui Sebastian si Procopios. împãratul. vestind aparitia armatei considerabile a lui Sapor al II-lea. cetatea a fost luatã cu asalt si dãrâmatã la pãmânt. Iulian tinu un consiliu de rãzboi. sub comanda lui Arinthaeos si a lui Hormisdas. si armata lui Iulian trecea pe întinderi pustii. care. fãcutã pentru a închide drumul cãtre MS [prOvincie istoricã din nord-vestul Mesopotamiei. Una se înfipse între coastele împãratului. fortele lui Iulian trecurã peste toate piedicile si ajunserã la Perisabor. apãratã de apele ce o împresurau. avu o viziune fatalã: geniul imperiului îi apãru.

. theurgul din . Dusmanii fuseserã în aceastã bãtãlie aproape zdrobiti si. La Antiochia. cu privire la aceastã întrepãtrundere între crestinism si pãgânism în partea de apus a Imperiului roman. Moartea sa e povestitã în amãnunt de Ammianus. împãratul îsi revine si-i conjurã sã nu umileascã prin lacrimi de slãbiciune moartea unui suveran care în curând se va uni cu cerul si cu stelele. 1997. Saint Augustin etlafin de la culture antique.-I. p. „Filosofia . 161 NICOLAE BANESCU prezenti cã nu vrea sã dea indicatii. si. a IV-a. în acest timp. pagini frumoase pot fi citite în P.m-a convins cã sufletul nu este cu adevãrat fericit decât când s-a eliberat de legãturile trupului si cã trebuie mai degrabã sã te bucuri. spre a fi înmormântat dupã dorinta sa. Procopios. care aflã armata în retragere. E. 8. împãratul începu a plânge pierderea acestui bun prieten. XXIV. în fata acestei privelisti. miscati. Ador bunãtatea lui pentru mine. în apropierea ultimelor sale momente. La Constantinopol. Ed. Courcelle. agitându-se. 5. si strigãtele soldatilor ajungeau pânã la cort. ca si pentru defectele sale. 26-27). 1943 si H. lucrare tradusã recent si în limba românã]. dacã Iulian ar fi trãit. Cei din jurul sãu. Corpul sãu fu transportat la Tarsos. nici prin cruzimea unui tiran. dupã ce bãu. si rana se redeschise. o revoltã izbucni împotriva prefectului. spuse celor 186 XXV. a fost un delir si reactia lor violentã. doreste sã fie înlocuit printr-un demn urmas. fu însãrcinat a escorta convoiul pânã la destinatie. bucuria crestinilor. Les lettres grecques en Occident. echivalent cu numen caeleste sau chiar Deus caelestis. cu filosofii Priskos si Maximus. cã mã smulge din lume printr-o moarte glorioasã". 187 [De inspiratie neoplatonicã. izbânda trupelor sale 1 Ammianus Marcellinus. Iulian îsi ceru calul si armele pentru a se întoarce la luptã. . care lãsã în istoria lumii un rãsunet atât de mare. ed. De Macrobe ã Cassiodore. fu pansat de medicul Oribasius. dar. III. si când Sallustius îi rãspunse cã a cãzut în luptã..dar îsi tãie degetele de muchiile ascutite si cãzu de pe cal în nesimtire. decât sã te întristezi când cea mai nobilã parte din noi se desface de cea care-1 degradeazã si-1 umileste. Era cãtre miezul noptii (26 iunie 363). „Etudes byzantines et post-byzantines". Multumesc Zeului vesnic187 cã n-a îngãduit sã pier nici printro conspiratie. izbucnesc si ei în plansete. împãratul Iulian avu un sfârsit care a fost comparat cu al lui Socrate. bãtãlia îsi urma cursul. T. sintagma numen sempiternum. Toti tãcurã. dar. Marrou. nici prin durerile unei lungi boli. care vedeau în aceasta mâna rãzbunãtoare a divinitãtii. îsi dãdu îndatã sufletul. Bucuresti. Puterile încep apoi a-1 pãrãsi. pe care-1 iubea mult. Iulian . asa cum o întâlnim si la Ammianus (cf. martor ocular186. vãdeste si influenta exercitatã de gândirea crestinã asupra filozofiei pãgâne a acelei vremi. Paris. Gândindu-se la alegerea unui succesor. si Iulian începu o convorbire metafizicã asupra naturii sufletului. Paris. El simtea cã se înãbusã. Când stirea mortii lui Iulian ajunse în imperiu. aceeasi seninã filosofic în fata misterului ei. ceru apã si. Pretutindeni inscriptiile care glorificau numele tânãrului împãrat furã nimicite. întrebã dupã aceea de Anatolius. ca bun cetãtean. Polemistii crestini 1-au atacat cu furie. 160 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN ar fi avut urmãrile unei victorii decisive. Dus în cort.spunea. de Boccard. Teoteoi. Persii pãrãsirã câmpul de luptã în care îsi lãsaserã doi generali. 3. 1958. Colaboratorii împãratului au fost urmãriti: Maximus. precurseur de l'historiographie byzantine. Astfel pãrãsi viata acest om extraordinar. voi. Enciclopedicã. îsi provocã o hemoragie care-i grãbi sfârsitul. unul dintre intimii sãi. pãgânii furã huiduiti si Libanios se 162 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN simti un timp în primejdie. Grigorie de Nazianz îl batjocoreste pentru meritele. în mijlocul discipolilor: aceeasi tãrie înaintea mortii. Ammien Marcellin. Toate acestea îl obosirã. cincizeci de satrapi si o multime din cei mai bravi soldati.

. Era cãtre miezul noptii (26 iunie 363).. puturã redacta o naratiune a rãzboiului. Libanios mãrturiseste de ce este silit.. La Constantinopol. în rezumatul sãu de istorie romanã. si rana se redeschise. fu însãrcinat a escorta convoiul pânã la destinatie. recomandat mai înainte împãratului. cu filosofii Priskos si Maximus. theurgul din Efes. mai pitoresc si mai veridic din autorii pe care îi putem consulta pentru a sti ce idee îsi fãcurã despre Iulian cei ce-1 cunoscuserã de aproape"190. întrebã dupã aceea de Anatolius. Când mânia crestinilor se mai potoli. bucuria crestinilor. Toate acestea îl obosirã. Libanios putu compune o monodie.. op. a fost un delir si reactia lor violentã. Când mânia crestinilor se mai potoli. în care îsi luaserã însemnãri (Seleucus. pãgânii furã huiduiti si Libanios se 162 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN simti un timp în primejdie. doreste sã fie înlocuit printr-un demn urmas. . care lãsã în istoria lumii un rãsunet atât de mare. într-o scrisoare cãtre prietenul sãu Aristophanes. Libanios putu compune o monodie. Cam s Bidez. 332-335. pp. ca bun cetãtean. Callistus). 336-337. Procopios. cit. ne-a lãsat asupra împãratului filosof pagini de judecatã nepãrtinitoare.. Oribasius exilat la goti. fu executat. Abia dupã cinci ani de la moartea lui Iulian. sã pãstreze tãcerea fatã de calomniatorii gloriosului dispãrut188. Magnus. Corpul sãu fu transportat la Tarsos. re-cunoscându-i . care-1 însotise pe Iulian în Persia. o revoltã izbucni împotriva prefectului. în rezumatul sãu de istorie romanã. Abia dupã cinci ani de la moartea lui Iulian. câtiva ofiteri participanti la ultima campanie.. împãratul îsi revine si-i conjurã sã nu umileascã prin lacrimi de slãbiciune moartea unui suveran care în curând se va uni cu cerul si cu stelele. ne-a lãsat asupra împãratului filosof pagini de judecatã nepãrtinitoare. încât sotii de arme ai lui Iulian si martorii ultimelor sale victorii se temurã a publica ceva. îsi dãdu îndatã sufletul. fu executat. pãgânii puturã aduce omagiul cuvenit suveranului care cãzuse pentru apãrarea patriei. datoritã si tolerantei lui Jovian. Când stirea mortii lui Iulian ajunse în imperiu. pãgânii puturã aduce omagiul cuvenit suveranului care cãzuse pentru apãrarea patriei. în fata acestei privelisti. în marele sãu doliu. care aflã armata în retragere. care-1 însotise pe Iulian în Persia.Efes. puturã redacta o naratiune a rãzboiului. dupã ce bãu. El simtea cã se înãbusã. si Iulian începu o convorbire metafizica asupra naturii sufletului. si când Sallustius îi rãspunse cã a cãzut în luptã. cel mai amãnuntit. Toti tãcurã. si apoi o lungã oratiune funebrã în care îl prezentã ca ales al zeilor si binefãcãtor al lumii189. care vedeau în aceasta mâna rãzbunãtoare a divinitãtii.. dar. 163 prezenti cã nu vrea sã dea indicatii. Colaboratorii împãratului au fost urmãriti: Maximus. Pretutindeni inscriptiile care glorificau numele tânãrului împãrat furã nimicite. „cel mai complet. calitãtile deosebite si devotamentul sãu pentru interesul public. spre a fi înmormântat dupã dorinta sa. Cei din jurul sãu. ca si pentru defectele sale. Eutropius. în marele sãu doliu. Teroarea fu atât de mare. cultura întinsã. 337. pp. câtiva ofiteri participanti la ultima campanie. Callistus). pe care-1 iubea mult.. si apoi o lungã oratiune funebrã în care îl prezentã ca ales al zeilor si binefãcãtor al lumii189. miscati. recomandat mai înainte împãratului. Magnus. izbucnesc si ei în plansete. împãratul începu a plânge pierderea acestui bun prieten. Teroarea fu atât de mare. unul dintre intimii sãi. Grigorie de Nazianz îl batjocoreste pentru meritele. datoritã si tolerantei lui Jovian. p. Ammianus Marcellinus îsi publicã istoria sa. Mai întâi. dar. Eutropius. ceru apã si. re-cunoscându-i meritele. La Antiochia. Oribasius exilat la goti. Libanios mãrturiseste de ce este silit. ' Ibidem. Mai întâi. } Ibidem. Polemistii crestini 1-au atacat cu furie. încât sotii de arme ai lui Iulian si martorii ultimelor sale victorii se temurã a publica ceva. Putin înainte de sfârsitul secolului al IV-lea. Astfel pãrãsi viata acest om extraordinar. într-o scrisoare cãtre prietenul sãu Aristophanes.. sã pãstreze tãcerea fatã de calomniatorii gloriosului dispãrut188. în care îsi luaserã însemnãri (Seleucus.

• . fatã de situatia criticã a armatei sale. CONTINUATORII DINASTIEI CONSTANTINIENE. pe care Jovian. situatia armatei fiind destul de precarã. în dimineata zilei de 27 iunie. op. Nisibis. 163 NICOLAE BANF. mai cu seamã în Franta. El trebui sã retrocedeze persilor cele cinci provincii transtigritane cucerite de Galeriu. lipsitã de provizii si hãrtuitã necontenit în retragerea ei pe teritoriul dusmanului. Dar. cum o caracterizeazã Eutropius192. Eruditul Bidez le-a schitat în ultimul capitol al amintitei sale monografii (Histoire et legende). prefectul pretoriului. cit. trecând si în drama religioasã. în stânga Tigrului. odatã cu dezgroparea manuscriselor ce cuprindeau scrierile suveranului atât de calomniat. IOVI AN.SCU în acelasi timp. ei se înteleserã a oferi tronul lui Sallustius. legenda Apostatului a preocupat fantezia hagiografilor. la prima ciocnire. } Ibidem.. lovian (27 iunie363. Dacã Iulian n-a izbutit. 336-337. înregistrând pãrerile contradictorii ale modernilor. Istoricii epocii vorbesc cu durere si indignare despre aceastã pace dezonorantã.. fãrã însusiri deosebite. de asemenea. cel mai amãnuntit.. pp. fãrã ca cele douã armate sã se prindã într-o adevãratã luptã. si atunci fu ales Jovian. cele mai puternice douã cetãti ale Meso-potamiei. efortul prodigios al vointei lui". ca suveran model. îndatã ce aflase de moartea lui Iulian." '.17februarie 364) Cu moartea lui Iulian.meritele. ofiterii armatei tinurã sfat pentru a alege un urmas. si.. sed igno-bilem. necessariam quidem. Pânã la Dur. Eunapius ne-a povestit domnia lui Iulian dupã jurnalul medicului Oribasius. entuziasmul si sinceritatea credintei sale.. gândindu-se la pierderile mari pe care le suferise. el cãutã sã asigure îndatã pacea cu persii. ' Ibidem. începuse urmãrirea imperialilor. se grãbi a le primi în conditii cu totul umilitoare pentru imperiu. si ne-a expus opera de reabilitare întreprinsã. siliti a emigra. Ceea ce-1 distinge si face mãrimea lui nu e nici ideea conducãtoare. invocând vârsta. din care locuitorii puteau pleca. fãcu propuneri de pace. Un tratat pe 30 de ani fu semnat între cele douã puteri. 332-335. Zosimus 1-a prezentat cu simpatie. Pannonian de origine. dupã el. dinastia lui Constantin cel Mare se stingea cu totul. Putin înainte de sfârsitul secolului al IV-lea. Sapor. în sfârsit. calitãtile deosebite si devotamentul sãu pentru interesul public. cornitele gãrzii. pp. socotindu-se biruitor. Sapor al II-lea. si 165 N1COLAE BÃNESCU Singara. nu primi. cultura întinsã. mai pitoresc si mai veridic din autorii pe care îi putem consulta pentru a sti ce idee îsi fãcurã despre Iulian cei ce-1 cunoscuserã de aproape"190. urmãrirea a fost continuã. Ibidem. sã pãrãseascã în mâinile persilor Armenia. în zadar fruntasii . savantul belgian proclamã un mare adevãr când afirmã cã. în cele din urmã. Ammianus Marcellinus îsi publicã istoria sa. De la începutul Evului Mediu. Dupã lungi discutii. persii furã respinsi cu mari pierderi. „nu trebuie sã uitãm cã Apostatul pretinse a reprezenta partida traditiei si cã întotdeauna el mãrturisi oroarea pentru spiritul de noutate. pp. Cedarea cetãtii Nisibis produse o mare jale printre locuitori. nu trebuie luat în râs si calomniat: el meritã respectul „datorat nobletei moralitãtii sale"191. 164 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN C. nici întreprinderea pe care o concepu: sunt înaltele calitãti ale inteligentei sale si ale caracterului sãu. Este ardoarea. 337. Cam f Bidez. e. Acesta însã. VALENTINIAN sI VALENS 1. întãrit prin jurãminte si ostateci. pentru a întelege atitudinea lui Iulian. desi mãrginindu-se la hãrtuieli. „cel mai complet.. p. 349-351.

M. 2-4. ci dãdu poruncã de evacuare. un oras obscur între Galatia si Bithynia. 196 Ibidem.. Unii o atribuie urmãrilor unei indigestii pricinuite sau de cantitatea de vin. cit.. si Supra. Jovian nu se lãsã înduplecat. 192 Citat de Gibbon.orasului se aruncarã la picioarele împãratului în trecere. în mijlocul aclamatiilor trupelor (27 februarie 364). Domnia cea nouã avu un sfârsit neasteptat.. N-au lipsit însã nici zvonurile de otrãvire196. Roman and Byzantine Studies". 304-338. îsi reocupase Scaunul arhiepiscopal din Alexandria194.» . Valentinian îsi arãtã de la început energia.. „Greek. numele lui Valentinian. înainte ca titularul sã ajungã în capitala sa. asupra acestei personalitãti pot fi adãugate titluri mai recente: Politique et theologie chez Athanase d' Alexandrie. zguduitã în timpul predecesorului sãu. a fost asfixiat în somn de cãrbunii aprinsi imprudent într-o camerã cu peretii de curând vopsiti. odatã ce încrederea ei 1-a înãltat pe tron.. El avusese mai înainte. El transmise o circularã guvernatorilor de provincii. un pan-nonian.. LKãaTt\q EKKeîaSai mîc. fiecare oras so-cotindu-se expus nãvãlirii persilor. seful unei schole a gãrzii197. p. cãtre Constantinopol. p. 193. oîofievcov. t. în care îsi mãrturisea credinta si asigura stabilirea legalã a religiei crestine.. ofiter de merit. Zur Biographie des Athanasios von Alexandrien.. ed. 115. odatã ce Nisibis era cedatã193.. dupã o masã copioasã. n. Dupã ce asigurã pacea cu dusmanii. Cauza acestei morti neasteptate a fost explicatã în diverse feluri. Tetz. Recunoaste cât de mare e . : 167 NICOLAE BANESCU propuneri respinse. p. Jovian cãutã sã restabileascã linistea Bisericii. a putut vorbi cu elocventa sa obisnuitã de principiile tolerantei filosofice195. El fu îndatã învestit solemn.. 90 (1979). III. 550. sau de calitatea ciupercilor consumate seara.. spre a fi înmormântat. 195 Gibbon. Niaiâwt avmît. Vestitul Athanasios iesise din retragerea sa la vestea mortii lui Iulian si.. ed. e datoria sa sã se gândeascã la siguranta si interesul imperiului..•. pp. dupã altii. n. nepaâv eq>68oiq. Alegerea avu loc la Niceea. De la Antiochia. Tronul rãmase vacant timp de zece zile. C. op. Drake. Bury. Valentinian I avea o înfãtisare maiestuoasã si se deosebea prin energia sa fãrã margini si devotamentul pentru binele public. cunoscut pentru meritele sale militare în Africa si Britannia. Kannengisser. 27 (1986). „Zeitschrift fur Kirchengeschichte". Corpul decedatului suveran a fost trimis la Constantinopol. 166 Spiritul moderat al lui Jovian proclamã o tolerantã universalã fatã de agitatia sectelor numeroase în sânul Bisericii. Atunci.. grãbit. împãratul se culcã si fu gãsit a doua zi dimineata (17 februarie 364) mort în patul sãu. v. spunând armatei cã. dar acesta pentru a doua oarã refuzã.. 1974. 6. 31)]. II. A. Armata îi ceru sã-si asocieze un coleg la imperiu. 193 Zosimus. Buiy. t. 194 [La bibliografia existentã în manualele de patristicã. mai putini în alte orase. rugându-1 sã nu-i dea pradã dusmanului furios din cauza celor trei înfrângeri suferite. trecând pe la Tyana si Ankyra. Themistius. p. Descurajarea fu mare pretutindeni. dupã mai multe Paris. trimis de Senatul capitalei sã exprime noului suveran devotamentul sãu loial. Jovian si-a luat calea. în Bithynia. aclamat de multime. Athanasius' First Exile. Oprindu-se la Dada-stana. III. prefectul pretoriului. •t".. în cuvântarea ce tinu.. . o întrevedere cu noul împãrat în Antiochia. întruni sufragiile întregii adunãri. Cei mai multi locuitori s-au refugiat la Amida.. VALENTINIAN I (2 7februarie 364 -17 noiembrie 3 75) Noul ales era fiul comitelui Gratian. 2.. Adunarea solemnã a puterilor civile si militare ale imperiului oferi din nou coroana lui Sallustius.. ed. H. •. .„. 34: navra Se fjv otjucoyfjg Kai dprivcnv /leord. .

XXVI. surprinsã. Italia si Gallia. 1923. cu resedinta la Constantinopol. Calamitãtile care bântuiau imperiul n-au fãcut decât sã sporeascã ferocitatea congenitalã a inimii sale. p-60. bandele prãdalnice ale gotilor Thracia. venind la Constantinopol. Gallias Raetiasque simul Alammani populabantur. si barbarii dãdeau asalt la toate frontierele: alamanii devastau Galiile si Raetia. pãgânilor. afarã de practicile care ascundeau vicii sau dezordini sub masca religiei. o rudã a împãratului Iulian. 197 Cedrenus. scotii si saxonii Britannia. cu pãrul blond si ochii frumosi. Moartea lui Iulian atâtã îndatã poftele de pradã si de cucerire ale barbarilor. 168 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Imperiul fu împãrtit între cei doi frati. un suveran întelept. getulii si maurii cutreierau Africa. cu energia-i cunoscutã. pe care le privea adesea cu plãcere devorând bucãti din trupurile celor executati. dar avea o fire violentã. 541 (Bonn). semnalând si cusca celor douã ursoaice enorme. I. Ammianus Marcellinus. Valentinian a creat functia defensorilor {defensor civi-tatis). dupã expresia lui Ammianus. scoala din Roma si cea din Constantinopol aveau. prin anumite acte de guvern. rosu. Protectia legii era asiguratã tuturor. History of the Later Roman Empire. acordã titlul de Augustus fratelui sãu Valens (28 martie 364). 198 Buiy. Ammianus Marcellinus a înregistrat atâtea din executiile lui sumare. sarmatii si quazii Pannoniile. Spre a asigura linistea si prosperitatea oraselor. întâietate. putin albastri. toleranta generalã garantatã de el în materie de credintã. Valentinian I era un brav soldat... o lunã mai în urmã. a le sprijini drepturile si a le expune plângerile înaintea tribunalului magistratilor civili sau chiar la picioarele 169 NICOLAE BANESCU tronului. Mai presus de toate însã. Acesta era în vârstã de 36 de ani si n-avea talentele fratelui sãu. recunoscându-i superioritatea geniului si ascultându-1. 5: Hoc tempore uelut per universum orbem Romanum betticum canentibus bucinis excitae gentes sae-vissimae limites sibi proximos persultabant. Valentinian întemeie si o institutie liberalã pentru educatia tinerilor si sprijinul stiintelor în declin. dar alegerea unui prieten sincer cere o maturã deliberare si aceasta îl priveste. Valentinian permise toate cultele. fireste. „încât multi ziceau cã seamãnã cu David". Tot astfel se sili. marea grijã a lui Valentinian I a fost apãrarea imperiului. a înãbusi abuzurile din administratie si justitie.. b. a. sentintele dictate de multe ori glumet. Dar unul din marile sale merite a fost. Sarmatae Pannonias et Quadi. Londra. iar în Orientul depãrtat regele persilor punea mâna pe Armenia199.. Apãrarea imperiului. El interzise expunerea copiilor nou-nãscuti si stabili în cele 14 cartiere ale Romei 14 medici cu stipendii si privilegii. cu resedinta la Milan. Theo-dosius I transferã curialilor numirea lui198. Situatia era atunci extrem de criticã. si împãratul. într-o epocã de aprige lupte religioase. Era numit de Praefectus praetorio. ca un subaltern (in modum apparitoris). pictii. de la Dunãrea de Jos pânã la hotarele Persiei. ca si sectelor crestinismului. care aveau sarcina de a ocroti pe cei slabi. 170 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN în toamna anului 365.. resedintele . Intentia sa era ca retorica si gramatica sã se învete în limbile greacã si latinã în metropola oricãrei provincii. ne spune cã trâmbita de rãzboi rãsuna de la un capãt la celãlalt al lumii romane. 199 Ammianus. un martor ocular.greutatea acestui imperiu pentru mâinile slabe ale unui muritor. El îi arãta un mare devotament. se linisteste. Valentinian oferi lui Valens prefectura Orientului. Se reglementa disciplina studentilor în chip serios. de lângã camera lui de culcare. Acest om teribil s-a arãtat. Reims si Treves. Administratia imperiului. ne spune cã era mare de trup. care tinea la disciplinã în armatã si la ordine în Stat. fiind dur pânã la cruzime. Armata. pãstrând pentru el Illyricum. si Proco-pios. Valentinian pãrãsi Milan si merse la Lutetia. încerca sã uzurpe tronul lui Valens.

XXVII. cerând iertare si fãgãduind a-si spãla onoarea într-o nouã încercare. întorcându-se la Treves.. s-au asezat în lagãr. Gibbon. de la Raetia pânã la strâmtoarea Oceanului (Mânecii)204. ea tinu o întreagã zi de varã (366). luându-le armele si hotãrând sã fie vânduti ca sclavi. cu egalã bravurã de ambele pãrti. în fruntea unei puternice armate disciplinate. Saxonii au fost încercuiti si aproape nimiciti. nimicindu-i în mare parte (368)202. 5: Immanis etiam natio. Dar când burgunzii vin la Rin în numãr de 80. multi pierirã. si cei care scãparã fugirã la a treia si mult mai importanta armatã. XXVIII. 1. 172 aceastã barierã a Rinului. hotãrât a da o lectie durã dusmanului. trec în masã Rinul. alamanii îsi reluau invaziile în Gallia. unde petrecu timp de zece ani pentru apãrarea. pe vârful unui munte aproape inaccesibil. Alamanii târãsc cu dânsii o multime de captivi. pp. reclamând subsidiile promise. XXVII.000 de morti si 4. Valentinian clãdi 201 Ammianus. si comandantul care avea apãrarea coastelor a cerut ajutorul lui Severus. loc. steagul Herulilor si Batavilor cãzu în mâinile barbarilor. cãci nu avea interes sã contribuie la distrugerea uneia din cele douã natiuni pe care le putea manevra una contra alteia. care atrãsese populatia de la ziduri. Revoltati de purtarea trufasã a lui Ursacius. Ei dau foc satelor si târãsc captivi în pãdurile lor. Alamanii. 2. în toiul iernii. dândusi seama cã are a face cu o natiune de temut. încãierarea fu aprigã. ceea ce s-a datorat si perfidiei generalului roman. în 371. Dacã fortificatiile ridicate de Valentinian apãrau interiorul tãrii. utfuisse longis saeculis aestimetur intacta. magister officiorum. împãratul îi purtã cu vorba pânã se retraserã. în curând. alamanii nãvãlesc în Gallia înainte de trecerea lui Valentinian peste Alpi. Jovinus. armata imperiului 200 Ibidem. Alamanii lãsarã pe câmpul de luptã 6. la început. . capitularea saxonilor. acestia având cu dânsii contestatii pentru niste mine de sare. se pregãtirã a da piept cu Jovinus într-o luptã decisivã. cit.000. în timp ce el trecea Rinul în fruntea unei puternice armate. porunci comitelui Sebastian sã pãtrundã prin Raetia cu trupele din Italia si Illyricum. sefii barbari. care pare intactã. 2. alarmati.200 de oameni. Cu toatã opunerea barbarilor germanici. ita saepius adolescit.-. XXVII. Barbarii nu se intimidarã. Jovinus alungã resturile acestei invazii pânã la tãrmul Rinului si veni apoi la Lutetia. Gibbon. Valentinian îi pedepsi aspru pe Batavi. 202 Ibidem. III. si întãrirea frontierelor... încã din acel an. 204 Ibidem. aflatã la Châlons-sur-Marne. care asigurã linistea Galliei pentru tot restul domniei sale. ei surprind Moguntiacum (Mayenta) în timpul unei sãrbãtori crestine. 36-37. unde Valentinian cu generalii sãi îi luarã cu asalt. Trupele imperiului furã învinse. De aceea. 10. surprinse în regiunea Metz o armatã a alamanilor si alta pe malurile Mosellei. ale pictilor si . degradându-i în fata întregii armate. coastele Galliei si Britanniei rãmâneau însã expuse atacurilor piratilor saxoni. t. III.. Valentinian. seful infanteriei. Valentinian consimti cu o prefãcutã repulsie200. în 368. fortificã malurile Rinului cu mari constructii pe tot cursul sãu. Britannia se afla si ea pradã incursiunilor îndrãznetelor triburi de la nord. XXVIII. 203 Ammianus.000 de rãniti201. în cele din urmã. neputând opri devastarea satelor. Batavii se aruncarã atunci la picioarele lui. reînnoindu-se mereu203. Bury.Galliei de Nord. p. ed. El încercã sã-i atragã si pe burgunzi (370) împotriva alamanilor. La începutul anului urmãtor. l: Rhenum omnem a Raetiarum exordio ad usque fretalem Oceanum magnis molibus communiebat. acestia au atacat provinciile maritime ale Galliei. spre a primi demnitatea de consul pentru anul urmãtor. împãratul îsi îndreptã toatã atentia la întãrirea frontierelor Galliei. Cf. t. fatã de ambasadorii lor si de micsorarea darurilor ce li se acordau la o nouã domnie. cu toatã marea înfrângere ce suferiserã. 171 MCOLAE BÃNESCU învinse cu o pierdere de 1. sefii lor rãniti mortal. care s-a prefãcut a primi. Atacati energic. 34.

u. 173 înstiintat la Treves cã cei doi sefi militari ai Brita-nniei au fost surprinsi si ucisi de barbari si provincia aproape pierdutã. el curãtã provincia de barbarii dusmani. împãratul îl rãsplãti numindu-1 comandant suprem al cavaleriei206. Valentinian trimite îndatã pe spaniolul Theodosius. cu care se uneau uneori si piratii saxoni. Caesarea e prefãcutã în cenusã. 47-48. Numidia si Mauri-tania cad în puterea lui Firmus.» 175 NICOLAE BANESCU cu perfidie pe Gabinius.scotilor205.. general abil si energic. care lãsase o mare avere. Temându-se pentru viata sa. si Equitius. .. cornitele stiind sã cumpere întotdeauna cu bani constiinta anchetatorilor. se spânzurã în timpul noptii.v. dãdu oraselor multã sigurantã. III. care. prin restaurarea fortificatiilor.-. readuce sub drapel soldati rãtãcitori si acordã o amnistie generalã. 174 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN urmãrit cu un zel neobisnuit de cornitele Romanos. Avaritia comandantilor militari.=. alungându-i în coltul de nord al insulei. ceea ce îi provocã pe quazi. Quazii se ridicã pentru a-1 rãzbuna . fãrã disciplinã. pe Theodosius. Maxi-min. rãu înarmati. t. Totodatã. 205. Africa romanã se afla de multi ani în mâinile unui guvernator militar rapace. suspendã atunci lucrãrile. nu-si întrerupse operatiile. ed. spre a-1 informa pe împãrat. care îl privea ca pe un eliberator (372). Valentinian trimise pe cel mai bun general. Refugiat la un rege maur (Igmazen). trãind din pãstorit. care lãsau trupele neplãtite. îmbarcându-se cu o micã trupã de veterani la gurile Ronului. rãzboiul se încheia (373)207.<. Toate plângerile rãmâneau fãrã efect. se fãcuse odios întregii populatii. neavând nici o scãpare. la el si-1 asasineazã. Ca omagiu pentru suveranul sãu. . în cearta dintre fiii sãi pentru mostenire. regiune de câmpii întinse pânã la mare. ca sã scape Britannia. Firmus îl ucise pe unul din frati si fu atunci Gibbon. pãtrunzând în interior si biruind orice rezistentã. Firmus cãutã sã însele vigilenta generalului printr-o supunere aparentã. Cu aceasta. dar acesta. debarcã în Britannia si. regele quazilor. Firmus provoacã rãscoala poporului sãu. Theodosius debarcã în Africa (372-373). guvernatorul de Illyricum. Firmus era fiul unui sef mauritan puternic. sã pacifice Africa. pp. încuraja dezertãrile si dezorganizarea armatei. Theodosius constitui o nouã provincie. nu furã în stare sã reziste talentului militar al lui Theodosius.Provincialii lui Firmus. }. prin talentele sale militare. bate mai multe trupe de barbari si libereazã multi captivi. Acestia se plâng cã o fortãreatã se clãdea pe terenul lor. Apoi. Ultima campanie a lui Valentinian a fost împotriva quazilor. Prefectul Galliei. . Aceste triburi nordice nu puteau suferi stãpânirea romanã si. profitã de ocazie spre a-1 determina pe împãrat sã încredinteze provincia Valeria fiului sãu Marce-llianus. . care va face lucrãrile fãrã ca barbarii sã-1 mai inoportuneze cu protestele lor. scotii ocupau înãltimile muntilor în partea occidentalã a Caledoniei. Buiy. Pentru apãrarea provinciilor sale Illyricum si Raetia. Pictii locuiau în Caledonia orientalã. 50-52. care. spre a înãbusi rãscoala lui Firmus. Acest brav general învinse armatele alamanilor pe Dunãrea de Sus. Sub o astfel de ocârmuire. Acesta trece strâmtoarea cu o armatã de veterani. si trãiau din cultura pãmântului si din pescuit. dupã pradã. voind probe evidente. în douã campanii succesive (368 si 369).. cu dibãcia sa. .. el începuse a ridica si pe Dunãrea de Sus fortificatii. uitân-du-si certurile. Marcellianus îl invitã 101 Ibidem. . acesta fu somat a-i preda pe fugar. nu e de mirare cã populatia s-a strâns repede în jurul unui rebel. se aruncau împreunã asupra provinciilor. cornitele Romanos. înainte de a fi trimis în Africa. prin crimele sale. în drumul pânã la Londra..v . :•. O armatã destul de mare se adunã în jurul revoltatului.. pp. pe care o numi Valentia.

porni cu mare parte din fortele Galliei împotriva lor. simtin-du-si viata amenintatã. Aflând la Treves cele întâmplate. Vajnicul soldat avu. din mâinile tatãlui sãu. O ambasadã a sarmatilor îl întîmpinã pe cale. Ammianus. dar pasiunile. concursul cavaleriei sarmatilor (374). Pericolul unui rãzboi civil fu împiedicat numai de atitudinea moderatã a lui Gratian. Acolo i se prezentã o ambasadã a quazilor. se revoltã împotriva lui Valens. 177 NICOLAE BANESCU resedinta la Milan. si pe Valentinian al Il-lea. pe Dunãre. Interventia tânãrului Theo-dosius. Valentinian f. Acestia. sã potoleascã mânia dezlãntuitã a suveranului. la Carrhae. Fostul general Procopios. Numele sãu fusese adãugat la numele lui Valentinian I si Valens în actele publice. le devasta cu o furie implacabilã. Evenimentele din Asia. el dobândea drepturile ereditare ale familiei Flavia. Asociat la imperiu de fratele sãu. încât el se prãbusi în bratele celor de fatã si îsi dãdu peste putin sufletul. El aflã la Constantinopole prieteni . încât trecu Dunãrea înapoi fãrã a fi pierdut un om208! Plãnuind a-si completa actiunea într-o a doua campanie. se ciocnesc cu trupele lui Equitius. fiica lui Constantiu al Il-lea. pe care le nimicesc în mare parte. acesta semnalându-si talentele militare de care va da dovadã mai târziu ca împãrat. privirea. cu titlurile si insignele puterii supreme. nãscuti din douã cãsãtorii: pe Gratian. un copil de 4 ani. p. gesturile trãdau furia sa nestãpânitã. nu vãzu în toate cele întâmplate decât vina barbarilor si întreprinse o expeditie de rãzbunare sângeroasã împotriva quazilor. Trecând Dunãrea în tinuturile lor. în ambitia lor de a conduce în numele unui copil. care încercau.împãratul Valens l (28 martie 364 . cu titlul de Augustus (în august 367). Gratian fixã împãrãtesei si fiului sãu Valentinian al Illea 209 V. si asocierea sa la imperiu fusese ratificatã de armatele Galliei. El primi alegerea armatei si declarã cã îl va socoti pe fiul Iustinei ca pe un frate si nu ca pe un rival.> 3. arzând si omorând tot ce întâlni în cale. pe care o repudiase. rezervându-si pentru sine comanda tãrilor de dincolo de Alpi. suspendate prin energia fostului împãrat. Sosind la Sirmium. invitarã în lagãr pe Iustina cu fiul sãu. fiul Severei. un sfârsit vrednic de viata sa209. în cursul ultimei sale expeditii. apãratã de ziduri. Atâta groazã bãgã în barbarii refugiati în munti. Alfoldi. umilit. Gratian urmã deci la tron tatãlui sãu. Gratian primise încã de la vârsta de 8-9 ani. prin aclamatiile lor. Dar acesta le rãspunde cu o violentã extremã. asupra lui si A. ca de obicei. Valentinian I lãsa dupã el doi fii. încã de la începutul domniei. înrudit cu Iulian si despre care se spunea cã fusese îmbrãcat de acesta cu purpura. . în primãvara 375. dãdu audientã deputatilor provinciilor din Illyricum. sefii militari Merobaudes si Equitius. îsi asezã cartierul de iarnã la Bregetio. Monarhul. Prin cãsãtoria sa cu Con-stantia. prezumtios. salveazã situatia. XXX. Orientul a fost tulburat de o rãscoalã de mari proportii. le dernier des grands Pannoniens. Vocea.si obtin. 7 si urm. disputându-i tronul (septembrie 365). „Revue d'histoire comparee". mantia de purpurã si diadema. 6. 4 (1946). Revolta lui Procopios. reînviarã acum. neputând ataca Sirmium. în provincia Italiei. fiul Iustinei. Valentinian se mânie aprig asupra barbarilor si. Valens n-avea nici una din însusirile acestuia. 176 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Aceastã explozie de mânie îi provoacã ruperea unui vas sanguin.9 august 3 78) a. 3 si urm. cea de a doua sotie a sa. de vreo 18 ani. si el îi rãspunse cã se va pronunta dupã ce va examina lucrurile la fata locului. care fu prezentat trupelor si învestit. ducele Moesiei (viitorul împãrat). Lumea romanã era acum condusã de Valens si de cei doi nepoti ai sãi. insultându-i cu cele mai grele cuvinte. la 54 de ani.

unde fu împiedicat a merge mai înainte. având sã apere tocmai atunci frontiera de nord. Bury. se 178 cãsãtori cu Procopios. pe malurile fluviului Cyrus (372). 2. vãduva lui Constantiu. care de atâtea ori îi dusese la victorie. Iberia avu o soartã identicã. Regele. 2. veteranul marelui Constantin. Ed. Când vãzu printre acestia soldati care serviserã sub comanda sa. veni pânã la Tarsos. jurându-i credintã. îi salutã pe soldatii lui Procopios. iar Faustina. furã atrase în conspiratie. persii. recunoscut ca suveran legal. care conduse acolo o expeditie cu mari forte militare. Valens contribui a-1 restaura pe tron (369). Regele Armeniei. pentru a observa miscãrile persilor. scãpã cu fuga. care îl investi cu puterile unui proconsul roman. sã-si predea pe propriul lor comandant. III. III. în douã lupte ce avurã loc. Lupicinus alergã cu legiunile Siriei în ajutorul suveranului sãu. Fiul lui Hormisdas îmbrãtisa si el cauza rebelului. 4 si 16 si XXX. îsi scoase casca. 6-10. mãrind prestigiul acestuia în ochii populatiei. nemultumitii. t. [Evenimentele. Valentinian I primi vestea revoltei din Orient. care pun în locul sãu o creaturã a lor. tãranii din împrejurimi. El fu salvat însã de energia generalilor sãi. strecurându-se în patrie. le strigã. legate si de domnia regelui persan Sapor al II-lea (310-380) sau sapur.care îi dau sperante. în toiul unei lupte. Arbetion. în Iberia. Fazele acestei aventuri sunt relatate de Ammianus. si pieri decapitat (366)210. încât ei se supuserã fãrã a sovãi. Valens avu o atitudine prudentã. descurajati. Numai la moartea neastâmpãratului Sapor al II-lea (380). cu o micã trupã ce comanda atacã un corp numeros de rebeli. Informatia urmãtoare. XXVI.] 180 . se gândea sã renunte la coroanã. dar în urmã îl trãda. era mai presus de toti. 55-56. simtindu-se amenintat. care nu puteau uita amintirea lui Iulian. regele fu asasinat (374). care. Valens se afla la Caesarea. ocupati cu tulburãrile lor interne si cu rãzboiul la hotare. fu ridicat si închis de Sapor al II-lea. spre a nusi expune viata. invitat sã se consulte cu împãratul. si atât de mare era autoritatea sa. cât si din cele armenesti (Moise din Choren). care comanda împreunã cu Vadomar fortele romane stationate la hotarul Armeniei. pp. Vezi si Gibbon. mãresc numãrul acestei armate. de teama persilor. la care se adaugã Jovienii si Herculienii. persii fac din Armenia si Iberia ade210. prin forta si valoarea sa. întemeiate pe nemultumirea generalã. trupele din orasele Thraciei si din cetãtile de la Dunãre. dar nu putu interveni. trupele lui Procopios îl pãrãsirã si el rãtãci un timp în Phrygia. Arsak. încât Procopios se afla în curând în fruntea unei mari ostiri stãpân pe Constantinopole. în mijlocul banchetului ce i se dãdu. o armatã a lui Valens îl restaura pe Sauromaces. Bury. nu puturã împiedica regatele Armeniei si Iberici de a-si recãpãta neutralitatea între cele douã imperii. sunt cunoscute atât din izvoare latine (Ammanus) sau grecesti (Prokopios). La adãpostul acestui tratat. Douã cohorte de gali. Gotii dau si ei uzurpatorului câteva mii de auxiliari. intimidat. spre a fi recunoscut. cãutând sã nu le dea pretext de ostilitate prin cãlcarea tratatului rusinos încheiat de Jovian. ed. XXVII. cu o voce de tunet. iar Arinthaeos. Fatã de persi. amenintatã de o invazie. pp. numindu-i copiii sãi si îndemnândui sã vinã alãturi de bãtrânul general. când i se aduse vestea rãscoalei si. în Armenia se formã un partid numeros în favoarea lui Pap (Papa). Nefericitul rege pieri în Turnul Uitãrii din Ecbatana (367)211. iesi din retragerea sa si primi comanda unei armate. pânã ce fu trãdat de ai sãi. 12-17. El fãcu însã greseala sã rãspundã invitatiei comitelui Traian. t. Soldatii îl aclamarã pe Procopios. si atunci. 211 Gibbon. 179 NICOLAE BANESCU vãrate provincii ale lor. fiul lui Arsak. Regele Sauromaces fu alungat de persi. 12. privitoare la înlocuirea regelui iber (ivir) Sauromaces prin ruda sa apropiatã Aspakures este bazatã tot pe textul lui Ammianus.

Ulfila (Wulfila) a fost evanghelizatorul gotilor din pãrtile Dunãrii. Ulfila compuse cu ajutorul literelor grecesti alfabetul gotic si traduse Biblia în limba gotã. . Bloomington. Bucuresti.A. însotit de toatã informatia bibliograficã a subiectului. pentru motive ce nu se cunosc. 178-186. Lot. Pe la jumãtatea secolului al III-lea. a participat la Sinodul de la Niceea (325). Rãzboiul cu gotii. Pentru a-i face sã înteleagã scrierile sfinte. fãcând o multime de prizonieri. Ganshof. la Antiochia. Profitând de anarhia veacului al III-lea.b. Infra. Ulfila n-a fost un episcop al gotilor. este sustinut de Emilian Popescu. de unde. „ . arieni si . Wolfram. Cum aratã un învãtat bollandist. cãci acum începe presiunea puternicã a barbarilor germani la aceastã frontierã. ei emigrarã în tinuturile de sud ale Rusiei. precumpãnitoare atunci în istoriografie. Theophilus Gothiae. retrase ostile si administratia din Dacia. au început sã capete tot mai multã consistentã argumentele care admit cã în cazul de fatã este vorba mai degrabã de Gothia situatã în partea. n. S. Decomposition de l'empire (395. în secolul al IV-lea. dar Aurelian. si întotdeauna gotii se întorceau. pe la 348. pe malurile Balticei. ostrogotii sunt „gotii strãluciti" (radicalul austr). crestinismul se introdusese la gotii din Crimeea. 1984. . 120. Paris. Chr. se stie. împãratul Decius pieri în luptele cu dânsii (251). Acest punct de vedere. nota 90. pãtrund în Crimeea. ca pirati. cit. si înainteazã pânã în insulele Rodos. Aceste nume nu trebuie traduse cum se obisnuieste: gotii de Apus si gotii de Rãsãrit. o mare perse213 [Reiese cã Bãnescu înclina spre opiniile care considerau cã acest Theophilus a fost episcop al Gothiei din Crimea. Gotii trãiau. F. Thompson. ulterior. 1928. pânã la tãrmurile Mãrii Negre. Pfister et Fr. Stutgart. Ed. Au fost în Gothia centre de crestinism diferite. H. .. în veacul al III-lea. D. Moartea lui Valens.] 181 NICOLAE BANESCU Ei vin însã în atingere cu imperiul si pe uscat. apoi în germanã în „Byzantina" (Thessalonic). 212 Cele douã ramuri ale gotilor sunt. 1. cel putin trei comunitãti cunoscute: niceeni. vizigotii si ostro-gotii. . la începutul erei crestine. Lot. în Histoire de Moyen Âge. începurã a trece Dunãrea si a prãda în imperiu. Oxford.1. ajungând pe tãrmul asiatic. si de atunci pornesc o serie de incursiuni nimicitoare pe mare. 224. Academiei române. între Don si Dunãrea de Jos. Burns. The Visigoths in the Time ofUlfila. sud-esticã a României de azi. 1970. prudent". Studiul acesta a apãrut mai întâi în limba românã în „Studii teologice".. la Naissus. Munchen. 5 p. în Moesia. Th. 73-81. pe care i-a putut converti. Geschichte aer Westgoten.751). 38 (1987). Claudiu al II-lea luã pentru aceasta epitetul de „Gothicus". o mare biruintã (269).:. Christianitas Daco-Romana. unde venise în anul 341 în ambasadã la Constantiu. prima pãtrundere a gotilor în imperiu214. [Opinii mai nuantate la E. Pericolul german va fi timp de câteva decenii marea problemã a pãrtii de Rãsãrit a imperiului. 1979. 182 cutie îi sileste pe goti împreunã cu Ulfila a cere adãpost în imperiu. 237-2491. p. episcopul gotilor213. pe acelasi drum. Dar Valens avu mai cu seamã sã-i înfrunte pe goti la Dunãrea de Jos. colonizând pe ceilalti. p. el rãspândi printre goti arianismul. Corãbiile lor pãtrund chiar prin Bosfor în Propontis si Marea Egee. Bischofin der Krim oder an der unteren Donau ?. pe care îi înrola în parte în armatã. pe tãrmul de nord al Pontului Euxin212. Claude. . 14(1988). Dupã vreo sapte ani. dincolo de Dunãre. Expeditiile acestea se mãrgineau la prãdãciuni. op. V. la sfârsitul secolului al II-lea. 1994. ci al tmorgoti. Cipru si Creta. în Idem. Vizigotii înseamnã „gotii întelepti". Nu trebuie sã ne închipuim toatã Gothia arianã fiindcã Ulfila era arian. cãci wisi se leagã de tema germanicã al cãrei sens e „întelept. Claudiu al II-lea a câstigat asupra lor. cum aratã Jacques Zeiller. Aceasta a fost. întors în patria sa. De mai multe ori ei devasteazã litoralul caucazian. A history of the Ostrogoths. par F. 1966. Theophilos. p._ . nimicind orasele prospere de pe coastele Greciei. lãsând-o în voia lor. se stie. El fusese ordonat episcop de arianul Eusebius al Nicomediei. Ei sunt primiti si asezati lângã Nicopolis.

Christianitas Daco-Romana. au condus resturile populatiei la Kyzikos. dar trimit ambasadã pentru pace. Athanaric observã cã el a jurat sã nu punã piciorul pe pãmântul imperiului si s-a hotãrât atunci ca întrevederea sa cu împãratul sã aibã loc în mijlocul Dunãrii. pp. Ed. unde se aflau alti goti. si roT^OtpaÎKOi e expresia pentru acesti goti grecizati în urma unei lungi simbioze219. t. 184 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Gaatha. III Die Volkerbewegung an der unteren Donau in der Zeit von Diokletian bis Heraklius. Bruxelles). era încã pãstratã în 367. apropiindu-se iarna.175-185. 36-37. în anul 375. sub Constantiu. text reprodus si în Fontes Historiae Daco-Romanae. Ea e mentionatã în secolul al VlII-lea. Nãsturel. unde tratarã despre conditiile pãcii. în anii 348 si 360.-hist. P. Philos. în Idem. hunii. se întoarse la Constantinopol. XXXIII. p. unde Athanaric îsi avea resedinta. si. 2 Abhandl). identificat cu Buzãul nostru218. el îsi relua actiunea. care despãrtea teritoriile lor.. Saints de Thrace et de Mesie. Valens petrecu în Marcianopolis si iarna 369-370. Popescu. 215 Joseph Mansion. cãzuse cel dintâi în ciocnirea cu hunii. 710714. H.. Beitrãge zur Volkerkunde von Siidosteuropa. ca sã mai poatã fi pusã la ndoialã (v. 31 1912. Persecutia a continuat si a fost violentã: 26 de persoane furã ucise într-un sat. când Valens îsi trecu pe acolo trupele. în iunie. Valens avu de luptat încã de la începutul domniei cu gotii de peste Dunãre. Paris. Sava. KL. gotii pãgâni îi prigonirã aprig pe crestini. t. Bucuresti. si Sf. dar marea lor majoritate fu anexatã de 218 [într-adevãr. revãrsându-se ca o trombã din Asia. cit. 183 Gotii au fugit dinaintea lui. Trebuind sã vinã la tratative. 208 Bd. asiguratã de Constantin cel Mare între Transmarisca si Constan-tiniana-Daphne. forma Mousaios este apropiatã de hidronimul Buzãu. în An. cu fiica sa Dulcilla. Bol!. Gotii se tinurã de acum linistiti timp de sase ani.. aici este vorba de versiunea francezã a studiului apãrut în limba românã în volumul Spiritualitate si istorie . si o parte dintr-însii fugirã pânã la tãrmul Balticii. in Wien. relegat în Scitia)215. Le premier etablissement des Goths chretiens dans l'empire d'Orient. em tfjg vecoq. 1924. Imperiul alanilor... împing cãtre vest neamurile barbare. An. fu atunci înecat (12 aprilie 372) în râul Museos. p. 216221. Boli. altii scãparã în muntii Caucaz. si Valens a rãmas în lagãrul sãu din Marcianopolis. Valens si judele vizigotilor venirã..S. si împãratul trecu Dunãrea înapoi. Gotii urmarã aceeasi tacticã din anul 367. Ies Actes de Sãint Savas. Themistius ne spune cã împãratul a stat toatã ziua sub cãldura soarelui în barcã217. Delehaye.audieni (sectarii lui Audius. II. din tribul Atharid. 216 Cari Patsch. Academiei. de unde vor porni apoi cu neamurile germanice în Gallia si Spania. în „Melanges offerts ã Gustave Schlumbergef. Regele lor pieri în luptã. în vara anului 369. f\viKa nâ^iara ECCVTOV <pÃo-toSecrTepot. contingente ale lor au luat parte la luptele împotriva persilor216. Sitzb. (Akad. 1970. federati. fjv. dupã ratificarea tratatului si primirea ostatecilor. VII (1969). „Revue des etudes sud-est eu-ropeennes". Zeiller. p. pânã în mijlocul fluviului. pe un pod de vase. et eco HL%pi Seihrig oi/fiag (Patsch. în stânga Dunãrii. Les origines du christianisme chez Ies Goths. 1994. Principesa catolicã 217 e<p' rjÂico cmc. pânã când revãrsarea furtunoasã a hunilor îi aruncã în provinciile imperiului. p. l Teii: Bis zur Abwanderung der Goten und Taifalen aus Transdunavien. 157-177. 5 si urm. Histoire et arcbeologie. 54-55). Wien und Leipzig. Trecerea fluviului. Ploile au împiedicat orice actiune în anul urmãtor. retrãgându-se în fata armatei romane. pãstrându-se acolo (osetii)220. pp. 1928. der Wiss. voi. trecând Dunãrea pe la Isaccea în pãrtile Basarabiei. loc. Em. între Tanais (Don) si Volga. Gotii pãgâni de dincolo de Dunãre erau. 214 J.. fiecare în barca sa si însotit de un numãr egal de oameni înarmati. Le christian-isme dans la diocese de Buzãu jusqu 'au VIF siecle.

în aceeasi vreme. dar. 218. si ei nu stiau ce sã facã. editie îngrijitã de V. traducere de Michaela Spinei. temându-se de un refuz la fel. de asemenea. p. 25) indicã si alte surse bibliografice ale subiectului si tematicii înrudite cu el]..Caucaland poate fi însã regiunea muntoasã a Banatului. au venit la tãrmul Dunãrii. retrãgându-se între munti si siret. Brãtianu. XXXI. împreunã cu ei. 186 ordin sã se ia mãsuri pentru trecerea gotilor în imperiu si pentru subzistenta lor pânã când li se va defalca un teritoriu suficient. Athanaric. Alatheus si Saphrax. atacat fãrã veste de huni. 7. 259-277). I. 222 Ibidem. împreunã cu Witheric. 1988. III. cu Fritigern si Alavivus (376)225. To Bvtãvnov Km oi FOT^OI.[Iul. Valens dãdu. Kiev. 59. sã cultive câmpiile Thraciei si sã dea. 233. în locul recrutãrii anuale. ales rege. care ar spori considerabil veniturile tezaurului. gonindu-i de acolo pe sarmati224. Valens. care îi târãsc cu dânsii în viforoasa lor înaintare spre vest. Thessalonic. XXXI. Valens puse conditia de a preda armele si copiii în vârstã. 1983. Cât despre Athanaric. 4. Romanii se luptarã cu valurile ziua si noaptea . Hermanrich. Ei vedeau în asezarea gotilor o sporire a populatiei rurale si a fortelor militare. punând între dânsii si dusman bariera puternicã a fluviului222. 1-3. silise pe împãrat sã iscãleascã pacea în mijlocul Dunãrii. Izvoarele ne aratã ca ei implorarã cu lacrimi autoritãtile imperiului sã-i lase a trece Dunãrea. Rãspunsul a fost negativ. care. Patsch. G. sub pretext cã s-a legat prin jurãmânt sã nu calce niciodatã pe teritoriul roman. Farnobius. 221 Ammianus Marcellinus. puteau plãti un impozit. 2 si p. n. 1972. izbuti a-si face loc printre dânsii. îngroziti. De la origini pânã la cucerirea otomanã. v. trimitând o solie împãratului. n. si locuitorii indigeni. XXXI. . 219 C. 414416. trupe auxiliare. Buzãu. când. 4. 223 Ammianus. p. se sinucide. cade în luptã. Bucuresti. care purta titlul de jude(nervingorumjudex). Gotii însã stiurã a profita de vanitatea functionarilor. 183J 220 [în sens similar. Istorija Vizantii. Meridiane. în Moesia. e salvat de doi generali energici. Fiul sãu Witheric. dar compatriotii sãi nu-1 urmarã. pp. unde vor primi educatie. cum suis omnibus decli-navit. Gh. nemaiavând sfaturile lui Valentinian I. pentru a-si pãstra armele. 8.. vizigotii ocuparã malul Dunãrii si cerurã protectia împãratului. se consultã cu ministrii sãi. un copil. 185 NîCOLAE BÃNESCU huni. Bãtrânul si vestitul rege al acestora. si cei mai multi se arãtarã încântati de aceastã cerere. Sub comanda lui Fritigern si Alavivus.. în toatã expunerea luptelor cu . voi. p. si nu muntii Buzãului. I. Ostrogorsky. 1-5. voi. p. din aceastã cauzã s-a retras cu ai sãi în Caucaland. se retrag pe malurile fluviului Danastris (Nistrul)221.pentru a trece peste Dunãre. cu rugãmintea de a-i primi si pe dânsii. 199. op. fãgãduind sã fie linistiti. Cãpetenia thervingilor (vizigotilor). la nevoie. Noii supusi ar apãra imperiul. 1915.dupã expresia bine informatului Ammianus . Chrysos. din moment ce istoricul spune cã au ocupat regiunea gonind de acolo pe sarmati (Ad Caucalandensem locum altitudine siluarum inaccesum et montium. Withimer. Ed. neputând înfrunta primejdia. Spinei. cãutã sã reziste pe Nistru. nici ai Coziei. p. Kulakovskij. în disperarea sa. regiune inaccesibilã din pricina multimii de pãduri si a muntilor. XXX. cum cred unii. Alatheus si Saphrax. Atharid din izvor este însã cãpetenia pãgânã a locului]. si. Histoire de l'Etat byzantin. regele Gruthungilor (ostrogotilor). amintindu-si cã tratase cu îngâmfare pe Valens. unde voia sã se apere printr-o linie de întãriri. ei se gândirã sã se retragã dincolo de Dunãre. E. care trecuserã fluviul si-1 amenintau din spate. hunii se aruncarã asupra ostrogotilor vecini. notele editorului (spre ex. cit. prin urmare. 3. multimea fãrã numãr a vizigotilor. 3. în acelasi volum. care sã fie dusi în orasele Asiei. I. Marea Neagrã. 12-13. 224 Ibidem. Sarmatis inde extrusis).la întorsura Cariatilor.

Acesta pune în descrierea faptelor pasiunea sa de got.. el dãdu poruncã sã se ucidã gãrzile lui Fritigern si Alavivus. lordanes.acesti barbari. furã primiti cu aclamatii si ei hotãrãsc rãzboiul226. Fritigern se impusese ca sef al vizigotilor si îi tinu în frâu pânã la momentul prielnic de a se ridica împotriva stãpânirii romane. care. Enciclopedicã. în atare împrejurãri. Illyricum si Thracia). De la ceartã s-a ajuns la lovituri. 6.. voi.. 265. si cei doi generali se gândirã a-i depãrta de frontierã. p. Alatheus si Saphrax se folosesc de acest lucru si trec fluviul în imperiu. . clin pricinã cã acestia nu-i lãsau sã se foloseascã de piata bine aprovizionatã a orasului. toate au pierit"228. Insultele si provocarea acestei improvizate armate îi fac pe goti sã se repeadã asupra ei. XXXI. si H. Dar orasul se apãrã energic. fugi de pe câmpul de luptã. 1994. Lupicinus porneste împotriva lor în fruntea trupelor ce putu aduna.. provocând. 1979). 188 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN viata.. ei cautã sã profite de situatie. el si însotitorii sãi traserã sãbiile si-si deschiserã drum prin multimea care umplea curtile palatului si strãzile. si Enciclopedia arheologiei si istoriei vechi a României. Oameni hrãpãreti. Munchen. Ajunsi în lagãr. 3. XXVI. Fritigern îsi dãdu seama de pericolul ce-1 ameninta si. în cuvinte dramatice. sfãrâmã legiunile romane. ridicã asediul si încep a devasta cumplit Thracia. slãbind paza la Dunãre.] . o ceartã se iscã între goti si soldatii romani. • . unde se refugiaserã res226 Ibidem. Ametit de bãuturã. Lupicinus. cu ostrogotii si regele lor225.. si ministrii lui Valens doreau sã-i treacã Hellespontul. în acest scop.. Bucuresti. Cu aceste cuvinte. printr-un atac strâns si impetuos. toate sunt nimicite prin foc si sabie227. Entwurf einer historischen Etbnographie. pânã la Tisa. armând contra lor populatia.. în curând. . Preda. Ei se aflau sub zidurile Adrianopolei. afirmã Ammianus. fãrã deosebire de vârstã si sex. Gotii îl asteptau la nouã mile de Marcianopolis..>. si Lupicinus fu înstiintat cã mai multi dintre soldatii sãi si-au pierdut armele si [Ipoteza respinsã de Bãnescu este însã cea mai probabilã. fuseserã primiti în serviciul imperiului. înainte de emigratie. pãstrându-si calmul. ne înfãtiseazã si Sf. înfometarea gotilor. Ed. situatã în regiunea respectivã (v. dar comandantul Adrianopolei le dãdu ordin sã plece imediat.. Fritigern.. împreunã atacã Adrianopole. Geschichte der Goten.<. XXXI. si suita lor rãmãsese sub arme la poarta palatului. pãrãsind steaguri si trupe. I. . Von den Anfãngen bis zur Mitte des sechsten Jahrhimderts. Biruitori. Acestia se plâng de lipsurile ce îndurau. întrucât Caucaland poate fi legatã de Gothia nord-dunãreanã. nu fãrã exagerare. 189 turile armatei lui Lupicinus. Calamitatea din .. împrãstiin-du-i în diferite provincii.. 225 Ibidem. 187 Lupicinus si Maximus aveau conducerea militarã a Thraciei. pânã la portile orasului. unde încãlecarã si se fãcurã nevãzuti. unde ura dintre goti si romani va izbucni într-o revoltã generalã (377). Ei îl întâlnesc apoi pe Fritigern si trec sub steagurile sale. Gotii cerurã un rãgaz de douã zile.•. cf. coordonator C. dându-si seama cã-si pierd vremea în zadar. el cultivã prietenia cu ostrogotii si îsi duse încetul cu încetul armata la Marcianopolis. Lupicinus îi invitase pe sefii gotilor la un mare banchet. si barbarii. Gotii ucid pretutindeni. „în afarã de cer si pãmânt. zice el. unde. în loc sã respecte poruncile împãratului.. ei sunt situati în pãrtile Banatului. La zgomotele si tipetele auzite. Ieronim pustiirea tinuturilor (Pannonia sa. 5.. punând-o pe fugã si smulgându-i armele. Wolfram.. pentru a nu fi atrasi în revoltã. spuse pe un ton linistit cã o ceartã se pare cã s-a încins afarã între cele douã natiuni si poate avea consecinte mari dacã nu e imediat potolitã cu autoritatea prezentei sale. . gotii îsi sporesc îndatã fortele cu compatriotii lor comandati de Suerid si Colias. 2 si urm. prin rapacitatea lor..

191 potriva barbarilor. încât soldatii.. cimentând alianta os-trogotilor cu el. . XXXI.nu se mai putea vedea cerul. „aflându-se între soldatii de rând. fiind sigur de biruintã. La ordinul lui lulius. pe o mare arsitã. Ammianus ne-a de-scris-o în stilul sãu înflorit. Gratian. Din pricina prafului ce se ridica . împãratul. încurajat în aceastã atitudine de lingusitorii din jurul sãu. Gotii s-au revãrsat atunci care încotro au apucat. Cam în aceeasi vreme. Gratian se pregãtea a-si duce trupele în Rãsãrit.continuã . XXXI. cei doi generali s-au unit cu Richomer. care a durat o zi întreagã. La cãderea noptii.. populatia indignata cerându-i sã iasã îm230 Albentes ossibus campi (XXXI. devastând sãlbatec totul. t. nãvãlesc peste Rin. cu cavaleria lor. dupã cum se crede . magister militum. aflând grozãviile din Thracia. La sosirea lor în Thracia. trimitând înainte pe Richomer cu o scrisoare. Valens ajunge. Alatheus si Saphrax recunosc acum sefia lui Fritigern. Dupã aceea. cunctaperierunt. p. nerãbdãtor a da o loviturã dusmanilor singur.) au trecut Dunãrea. el a câstigat o mare biruintã la Horburg. la carele gotilor. 6. Valens sosea la Constan-tinopol. trimis cu auxiliarii sãi de Gratian din Gallia. Câtiva ani mai târziu. 1-3 si urm. care rãsuna de strigãtele îngrozitoare233. cornitele domesticilor. dar alamanii. Lãsându-si bagajele si proviziile lângã zidurile Adrianopolei. tineretul got adunat în capitalele provinciilor fu masacrat de trupe în aceeasi zi dinainte hotãrâtã. nu-1 mai asteptã pe Gratian. închisi în cercul lor de care. încât s-au închis în cercul lor de care. 7). liber acum pe miscãrile sale. unde fiii gotilor fuseserã rãspânditi în orasele provinciilor. 229 Ammianus. s-a hotãrât a pãrãsi Antiochia si a merge sã punã capãt rebeliunii gotilor. alani s. Valens. 103. Lupta a fost lungã si sângeroasã. 2. 190 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN în localitatea Salices din nordul Dobrogei. dar aflând cã un nou val de barbari (huni. în lupta cu dânsii. l. pe Traian si Profuturus. ed. Fritigern însceneazã o ambasadã. si împãratul a trebuit sã iasã împotriva lor. 228 ubipraeter caelum et terram. lângã Colmar (mai 378). La sfârsit. El era întâmpinat cu manifestatii ostile la Hippodrom. Comandantul Cavaleriei. Ammianus Marcellinus a vãzut câmpul acestei înversunate bãtãlii înãlbit de oase230. pânã la sosirea sa. Dar Valens.. Bury.a. sã nu se expunã singur într-o situatie atât de periculoasã232. a rechemat trupele de veterani din Armenia si a trimis în Europa.. pãzindu-le strict. se temu sã nu fie el însusi blocat si se retrase cu trupele sale. din ziua de 9 august 378. caedibus incendio-rumque magnitudine cuncta flagrabant (XXXI. III. barã în acest scop iesirile din Haemus. Saturninus. de unde n-au mai iesit timp de sapte zile. Generalii romani cãutarã sã izoleze lagãrul gotilor. 7. . de ambele pãrti. fãrã a se sti care a biruit. 2 si urm. 231 Ibidem. Gotii se aflau în lagãr. si au hotãrât împreunã sã-i atace pe barbari.. si în care. în care îl sfãtuia sã-1 astepte. nemaiputând merge.obisnuita fortificatie a barbarilor 227 Sine distantia enitn aetatis vel sexus.. Apud Gibbon. Valens porneste atunci din capitalã în fruntea trupelor. n. informati despre acest lucru. ca sã-i înfometeze. Acolo a avut loc bãtãlia crâncenã. împiedicându-i sã iasã din tinutul unde se gãseau. Gotii au fost însã atât de impresionati de neasteptata rezistentã a trupelor imperiului. de la Dunãre la Rodope231. 122.provinciile europene a trezit temerea ca ea sã nu se întindã si în Asia. carrago . în asteptarea lui Alatheus si Saphrax. s-a produs încãierarea. El a fãcut atunci pace cu persii. Comandantii îsi orân-duiesc trupele în linii de bãtaie. ca sã conducã rãzboiul contra gotilor229. venea în ajutorul colegului sãu. cele douã armate s-au retras fiecare în lagãrul sãu.). gelos pe victoria tânãrului nepot. se sileau cel putin sã nu-si dea viata nerãzbunatã. au cãzut multime de luptãtori.spune el . Pãmântul se acoperise de râuri de sânge (humus rivis operta sanguineis). 8. Asa se ajunse la memorabila luptã de lângã Adrianopol. asezate în cerc.. pentru a ajuta lui Valens.

si n-a fost apoi gãsit nicãieri". miscentes cunctapopu-lationibus et incendiis. Chemat ia Curte. Theodosius fu înãltat de Gratian în ziua de 19 ianuarie 379.. 14. XXXI.. de ministrii care abuzaserã de tineretea suveranului lor. 233 Ibidem. Wien. trecurã în stãpânirea sa238. A fost un mãcel din care abia a treia parte din armatã a scãpat. Dacia si Macedonia. 1928. Dupã grele pierderi. 13. la rangul de Augustus. al cãrui tatã. Unul dintre candidati. clamoribus resultans horrificis. pp. Dupã analele istorice. unde i-au uimit tãria zidurilor. Fiind primiti de la etajul casei cu sãgeti si nevrând sã piardã ocazia de a prãda. la Sirmium. Altii sustin. XXXI. si a murit în 232 Ammianus. frumusetile ce se desfãsurau privirii lor si multimea imensã a locuitorilor. el se retrãsese în patria sa spaniolã. • . Gesch. adaugã istoricul... 237 Ibidem. pe Theodosius. ducând viata de particular în domeniul sãu de la Caucha. dându-le foc. nullo renitente. Noul ales învãtase arta rãzboiului sub conducerea ilustrului sãu tatã si.n-a fost dezastru mai mare235. XXXI. grav rãnit de o sãgeatã. 13. generalul cu acelasi nume. 13. unde resturile armatei au luptat cu disperare pentru a-si salva viata. des spâtromischen Reiches. pe care-1 avusese Valens. 233 Ibidem. au strãbãtut atunci pe îndelete câmpiile Thraciei. XXXI.încheie Ammianus . cã Valens nu si-a dat sufletul îndatã. însãrcinat în special cu conducerea rãzboiului gotic. XXXI. ar fi povestit cele petrecute234. 16: Itineribus lentis. 10: nec iam obiectupulveris caelum patere potuit adprospectum. dar. care nu stiau cine este. nu avea experienta si priceperea cerute de o situatie atât de gravã. l. douã din diecezele Illyricum-ului. Luptele cu gotii. Gotii au atacat apoi Adrianopolul. pe când era bandajat. Dupã executia pãrintelui sãu. si. în mijlocul masacrelor si incendiilor236. luptase glorios în Britannia si Africa. XXXI. Stein. prea tânãr. El simti nevoia de a-si asocia un coleg în locul lui Valens. 194 [DINASTIA THEODOSIANA. 295-296. scãpat pe o fereastrã. 12 si urm. a fost înconjurat de dusmani. TRIUMFUL ORTODOXIEI] ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN A. ajungând pânã la Constantinopol. se dovedise un comandant excelent. 192 curând. 238 E. 5. pergebant. . au îngrãmãdit în jurul casei mãnunchiuri de paie si lemne si. cã s-a dus cu câtiva „candidati" si eunuci la o casã tãrãneascã din apropiere. Locuitorii se unirã cu soldatii în aceastã înversunatã apãrare. împreunã cu hunii si alanii. barbarii s-au împrãstiat în tinuturile nordice237. în aclamatiile trupelor. El primea Orientul. au ars clãdirea cu oameni cu tot. s-a prãbusit.. în afarã de lupta de la Cannae . 12. ceva mai înainte. si avu meritul de a alege pe cel mai bun general. 19236 Ibidem. si fusese executat în chip las. 4. gotii s-au convins de neputinta lor de a cuceri orasul si s-au retras. cu etaj. în calitate de dux Moesiae primae.Ammianus -. v 193 furioasã a arabilor sositi de curând din Asia. îngrãmãdind la întãrituri masinile de rãzboi. Alungati de o iesire 234 Ibidem. dându-si ultima suflare. cãci nimeni n-a afirmat cã 1-a vãzut sau cã ar fi fost de fatã. THEODOSIUS CEL MARE (19 IANUARIE 379-17 IANUARIE 395) 1. Gratian.

opereazã în Thracia si obtine în iulie o mare victorie asupra barbarilor. care trimite trupe cu generalii Bauto si Arbogastes. el întârzie. ceru sã fie botezat. 298. în Calicia. La mijlocul lui iunie 379. initierea sa în noua credintã. Theodosius intrã triumfãtor în Constantinopole. si ei se desfac în bande de pradã fãrã ordine. în mici armate. III. în a doua jumãtate a anului 380. alta. luptând hotãrât împotriva compatriotilor sãi. 198 suficiente. treptat. Theodosius cãzu greu bolnav la Thessalonic si. Vechea gelozie dintre ostrogoti si vizigoti se trezeste din nou. Provinciile de la Dunãre scãpaserã de gruthungi sau ostrogoti.1 240 în t. [A. care începurã a avea succese asupra barbarilor împrãstiati. care stiu sã atragã pe unii din sefii principali ai gotilor. Cunostintele noastre asupra aventurilor ostro-gote din acele pãrti sunt neîndestulãtoare. un niceean. Theodosius. de neam regal. care tinu patru ani. în Panno-nia si Moesia superioarã. Disensiuni încep a se produce între goti si aliatii lor. Lippold. recrutate dintre cei mai feroci rãzboinici ai Germaniei si Scitiei243. cronologia stabilitã de Ifland239 si admisã de Bury240. fiindcã Alatheus si Saphrax plecarã de aici cãtre vest. Gratian vine în Pannonia împotriva gotilor. cere ajutorul lui Gratian. care trecu în serviciul imperiului. în februarie 380. O parte se îndreaptã împotriva gotilor din Dacia si Moesia. ca acel Modares. la Thessalonic. de la portile Constantinopolului pânã la tãrmul Adriaticii. p. 197 NICOLAE BANESCU Izvoarele ne expun confuz toatã aceastã actiune militarã a lui Theodosius. La sfârsitul verii. încurajând trupele a face dese iesiri împotriva barbarilor care cutreierau împrejurimile. cu moartea lui. ed. Odatã cu aceasta. cu Alatheus si Saphrax. unde îsi stabili cartierul general. I. pânã la supunerea totalã a gotilor. cu forte sporite. cautã sã atragã în serviciul sãu pe sefi. care reîncep ostilitãtile. unde îsi organiza armata si îsi distribuia fortele. gotii au fost uniti. înfãtisarea sa maiestuoasã. des spãtromischen Reiches. M1 Gesch. Gotii. ( . Theodosius. De aici putea supraveghea miscãrile barbarilor si distribui ofiterilor sãi operatiile pe tot cuprinsul peninsulei. Detasamentele garnizoanelor se uneau. La 24 septembrie. Fritigern dispare. cei doi împãrati se întâlnesc în conferintã la Sirmium (în septembrie 380). Appendixl. Cât timp fusese în viatã. Giildenpenning. sub Fritigern. în cãutarea altor regiuni pentru actiunea lor de jafuri. aplicând-o cu toatã energia. El se îngriji a întãri fortificatiile si garnizoanele oraselor. Munchen. 1980. Theodosius publicã un decret prin care fixeazã regulile credintei pentru supusii sãi. . Ele se îndreaptã în douã directii: vizigotii. Thessalia si Achaia. spre a înfrunta bandele unite ale gotilor. bine informat. dupã obiceiul de atunci. Se pare cã ostrogotii respinserã unele triburi germane pânã în Gallia. Ei încercarã sã treacã într-o noapte Dunãrea în imperiu. De aceea întrebuinta o metodã potrivitã situatiei. al editiei operei lui Gibbon. 1878. si astfel primi botezul la 28 februarie 380. alanii si hunii sunt aruncati cãtre sfârsitul anului peste Balcani. a II-a. simtindu-si viata primejduitã. s-au întors pe malurile Dunãrii de Jos. din mâinile episcopului Ascholius. lucrare publicatã împreunã cu A.Theodosius avea 33 de ani când fu chemat din singurãtatea sa de la Caucha. îi atacã viguros cu . f ' . Boala lui Theodosius îi încurajeazã pe goti. îsi deschise drum de la Sirmium pânã la Thessalonic. Theodosius se afla la Thessalonic. Theodosius der Grosse una seine Zeit. ostrogotii. si ridicat pe tron. Noul Augustus nu avea o armatã îndestulãtoare si disciplinatã. în expunerea noastrã. Cu putinele trupe pe care le avea la îndemânã. Am adoptat. au pornit în Epir. disciplina lor slãbeste. sub conducerea lui Modares. prin danii si promisiuni. încurajate de împãrat. neavând forte 239 DerKaiser Theodosius der Grosse. Dupã un timp. cã au încheiat cu Gratian un tratat pe care 1-au cãlcat repede242 si au înaintat spre nord. Stein2"'1. dar comandantul Thraciei. însusirile deosebite de care dãduse dovadã fãceau sã fie asemãnat cu cei mai mari împãrati. confruntând aceastã cronologie si cu datele lui E. Desi nãscut într-o familie crestinã.

în Phrygia si Lydia. unii militari de valoare. Introducerea masivã a gotilor în armatã a fost judecatã cu asprime de istorici (lordanes îl numeste pe împãrat „amicul poporului got". Dar provinciile. al mostenirii lãsate de Theodosius cel Mare. tratatã cu multã curtenie de Theodosius. încã din vremea lui Constantin cel Mare. si dintre cei mai buni. care simteau relele anarhiei. privind soldatii în linie de bãtaie. în 386. t. care privise de departe succesele gotilor. ele multimea corãbiilor si de puternicele fortificatii. cerurã pacea. de pozitia lui minunatã.. barbarii intraserã în armata imperiului. si barbarii sunt tot mai cãutati pentru serviciul militar. cã „barbarizarea armatei" si-a atins în domnia lui Theodosius adevãrata ei încoronare. XXVII. stipulându-se obligatiile si privilegiile lor. 134. barbarizarea armatei romane E. operei lui Gibbon. Având o întrevedere cu Theodosius. ed. si stim cã ea a fost atât de funestã pentru urmasii imediati ai lui Theodosius. Athanaric ar fi exclamat: „împãratul e fãrã îndoialã un zeu pe pãmânt. Mare parte din trupele lui Fritigern. împãratul îl invitã în capitala sa. 245 Deus. si un monument fu ridicat în memoria lui. 201 NICOLAE BANESCU îsi atinge punctul culminant247.. Dar vârsta potolise îndrãzneala vechiului luptãtor. din care mai înainte se scoteau cei mai vigurosi ostasi. Aceasta n-a împiedicat totusi ca. ipse sui sanguinis reus existit (XXVIII). inquit. Resturile ostrogotilor furã transportate. Stein. obositi de atâtea lupte. el se îmbolnãveste si moare la sfârsitul lui ianuarie 381. Resturile lor au fost si ele colonizate în Phrygia. când toate frontierele sunt luate cu asalt. ca federati. nota 130). 200 având deplina autonomie si scutire de impozite. Funeraliile sale au avut loc cu mare solemnitate în capitala. întreaga sa armatã. Theodosius nu fãcea decât sã urmeze în aceastã privintã procedeul obisnuit al înaintasilor.. se înroleazã sub steagurile imperiului. un sef. socoteste de asemenea cã acesta „a deschis larg barbarilor armata". . op. amator generis Gothorum). Barbarii au . dar demnitatea regalã a fost desfiintatã. Stein socoteste cã. Regele got rãmase uimit de frumusetea orasului pe care întâia oarã îl vedea. O colonie numeroasã a vizigotilor fu asezatã în Thracia. sine dubio terrenus est imperator et quisquis adversus eum mânu moverit. Supunerea unui corp atât de însemnat al vizigotilor fãcu impresie printre barbari si decise si pe altii. Trupele cu care Theodosius îsi duce mai departe rãzboaiele au fost în majoritate germani. 133. 243 "Etîvog n ZKvâiKdv nãaiv âyvcocTTOv. pe care o obtinurã la 3 octombrie 382. ed. Ei sunt identici cu gruthungii care se rãscoalã mai târziu cu Tribigild. t. p. 229. Un tratat fu încheiat cu imperiul. p. care a numãrat între sefii ei multi mercenari. îi caracterizeazã Zosimus (La Gibbon. 199 Athanaric.. recunoscurã în Athanaric pe regele natiunii si se strânserã în juru-i.. Alatheus pieri atunci în apele fluviului (380)244. Bury. înecându-i în mare parte. de la mijlocul secolului al IV-lea. împrãstiati si împutinati. p. acum. Cei care scãparã se predarã imperiului. la nord de Balcani. slãbit de vârstã. III. cit. Recrutarea elementelor indigene devenise o dificultate tot mai mare pentru imperiu si. erau acum secãtuite. III. nevoile apãrãrii cereau un mare numãr de soldati. Un cercetãtor recent. si el se gândi la obtinerea unui tratat avantajos. Odotheus.flota. în curând. gotii. sã treacã Dunãrea cu o bandã de ostrogoti care fu aproape nimicitã de Promotus. multi au intrat în rândurile armatei246. încât „pericolul german" formeazã un capitol obisnuit al acestor domnii la istoricii moderni. imperiului. se vãzu silit sã pãrãseascã refugiul sãu din Caucaland si sã treacã Dunãrea. lordanes afirmã cã. Triburile si familiile lor îsi pãstrau sefii. 242 lordanes. si cine îsi ridicã mâna asupra lui e rãspunzãtor cu sângele sãu"245. 244 Data e propusã de Bury. în apropiere de Constan-tinopol. si generalii gotilor erau numiti si depusi dupã placul împãratului.

impus moravurile lor, armele legionare au fost pãrãsite si anticele signa, vulturii legionari si imaginile imperiale, suspecte de idolatrie. Dragonul a devenit drapelul pentru numeri. Aceastã politicã a lui Theodosius I si-a avut reversul ei si în ordinea economicã si socialã. Ea produse, prin solda însemnatã ce se plãtea, o mare sporire a cheltuielilor si, cu aceasta, o crestere apãsãtoare a sarcinilor financiare. Populatia fu aruncatã în mizerie; patronatul, împotriva cãruia luptaserã în zadar înaintasii energicului împãrat, se întinse în tot imperiul. tãranul, ruinat economiceste, cufundat în datorii si lãsat la discretia functionarilor abuzivi, fu nevoit a se pune sub patronatul unui puternic latifundiar. Pierzându-si libertatea, el ajunse serb al patronului sãu. în aceastã epocã se desãvârsi în tot imperiul legarea colonilor de brazdã249. Sãrãcia Thraciei ruinate 247 Ibidem, p. 299. [M. Parvan, La politica gotica di Teodosio nella pubblicistica delsuo tempo, Roma, 1964.] 248 E. Demougeot, De l'unite ã la division de l'empire romain, 395-410. Essai sur le gouvernement imperial, Paris, 1951, pp. 22-31249 E. Stein, Geschichte des spãtromischen Reiches, I, Wien, 1928, p. 299 si urm; G. Ostrogorsky, Gesch. des byzantiniscben Staates, ed. a Il-a, Miinchen, 1952, pp. 43-44. 202 îl fãcu pe Theodosius sã suprime (3 aprilie 393) capi-tatio humana în aceastã diecezã250. 2. Uzurparea lui Maximus în Occident. Interventia lui Theodosius. Evenimente grave se petrec în curând în Occident si ele aduc interventia militarã a lui Theodosius. Gratian îsi pierduse încrederea poporului si a armatei. Neglijându-si datoriile de suveran, el se pasionase de vânãtoare, înconjurându-se de favoriti ai distractiilor sale. Parcuri imense fuseserã închise si umplute cu tot soiul de animale sãlbatice; un corp de alani se afla în serviciul militar al palatului, si admiratia împãratului pentru iscusinta lor în mânuirea armelor fãcuse dintr-însii garda sa favoritã. Tânãrul împãrat obisnuia acum sã aparã în costumul si cu armele lor, ceea ce îi înstrãina simpatia cu care mai înainte îl înconjurase armata. Favoritii abuzau de puterea lor si aceasta îi înstrãina si simpatiile populatiei, în 383, trupele din Britannia se revoltã si îl proclamã împãrat pe Maximus, un spaniol. Acesta nãvãleste îndatã în Gallia cu fortele sale. Gratian, pãrãsit de trupe, fuge din resedinta sa, Lutetia, însotit de 300 de cãlãreti, îndreptându-se cãtre Lugdunum (Lyon). Ajuns acolo, guvernatorul provinciei îl dãdu în mâinile lui Andragathius, generalul cavaleriei uzurpatorului, sosit pe urmele fugarului. Andragathius, potrivit instructiilor pe care le primise, îl executã imediat (25 august 383). Maximus trimise apoi un am1 E. Stein, op. cit., p. 311. -^ , 203 NICOLAE BANESCU basador împãratului din est pentru a se justifica, afirmând cã uciderea lui Gratian s-a fãcut fãrã stirea sa. El ar fi bucuros, afirmã totodatã solul sãu, sã-si întrebuinteze fortele în comun pentru apãrarea imperiului; dar, dacã prietenia sa e respinsã, va disputa cu armele puterea imperialã. Orientul fusese sleit de luptele îndelungate cu gotii si, cu toatã dorinta de a rãzbuna asasinarea binefãcãtorului sãu, Theodosius fu silit sã-si ascundã sentimentele si se prefãcu a consimti la cele întâmplate. El hotãra numai ca Maximus sã se multumeascã a stãpâni regiunile de dincolo de Alpi; în Italia si Africa rãmânea mai departe Valentinian al II-lea, sub tutela mamei sale Iustina, care guverna. Dupã câtiva ani, uzurpatorul, profitând de nemultumirea populatiei fatã de mãsurile Iustinei în favoarea arianismului, se ridicã împotriva tânãrului împãrat, în august 387, el nãvãleste cu forte puternice în Italia. Valentinian al II-lea, cu mama si cu sora sa Galla, abia avurã timp sã fugã la Aquileia, sã se îmbarce repede pe o corabie, care-i duse la Thessalonic. Ei implorã sprijinul lui Theodosius. Acesta, vãzând cum ucigasul lui Gratian se face stãpân pe întregul Occident, nu mai ezitã. Vine numaidecât la Thessalonic si îsi uneste cauza cu a lui Valentinian, cãsãtorindu-se cu Galla251, distinsã prin frumusetea ei rarã252. Aceasta îi dãrui, în anul urmãtor, pe Placidia, menitã unei vieti de stranii aventuri. Ostilitãtile nu începurã imediat, iarna fiind

251 împãrãteasa Flacilla murise cu putin timp înainte. 252 'Etaiaia Sioaipenovcav JcdÂAei (Zosimus, IV, 14). >t 204 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN apropiatã si cei doi rivali având nevoie de timp pentru pregãtirile de rãzboi. Theodosius îsi asigurã pacea cu persii253, apoi, în primãvara urmãtoare (388), porni din Thessalonic cu o puternicã armatã recrutatã dintre barbari (goti, alani, huni), si se îndreptã spre Valea Savei. Siscia, postul cel mai înaintat al lui Maximus, cade în mâinile sale. La Pcetovio avu loc apoi ciocnirea celor douã armate. Dupã o luptã grea, Maximus e învins. El fuge si se închide în Aquileia. în dimineata urmãtoare, Theodosius ajunge în fata cetãtii. Descurajati si indiferenti la ambitia uzurpatorului, soldatii si populatia grãbirã cãderea lui. Maximus e smuls de soldati, dezbrãcat de ornamentele imperiale si târât în lagãrul lui Theodosius. împãratul îl lasã în voia soldatilor sãi, care îl duc din fata lui si-1 decapiteazã (iulie sau august 388)254. Fiul sãu Victor, asociat mai înainte Ia tron, pieri odatã cu cãderea sa. Theodosius ajunse astfel stãpân pe întregul imperiu. El restabili în Occident pe Valentinian al IIlea si rãmase în Italia timp de trei ani, pentru restaurarea autoritãtii imperiului si îndreptarea abuzurilor sãvârsite în anii uzurpãrii, în acele pãrti. Theodosius vizitã în acest timp, împreunã cu Valentinian al II-lea, Roma, vechea capitalã a lumii romane (iunie 389). Cu prilejul acestei vizite, care a tinut câteva luni, el emise mai multe legi. Zosimus pune aceastã vizitã a Romei dupã bãtãlia de la Frigidus, îm253 împãrtind Armenia: regiunea eufratesianã, la vest, rãmânând lui Theodosius, Persarmenia, la est, Sassanizilor. 254 Stein dã data de 28 august 388. 205 NICOLAE BANESCU potriva celui de-al doilea uzurpator, Eugenius. Dar Bury socoate cã e la mijloc o confuzie între suprimarea lui Maximus si suprimarea lui Eugenius, si cã vizita la Roma dupã al doilea rãzboi e un duplicat al celei de dupã întâiul rãzboi255. Când pãrãsi Italia (iulie 391), Theodosius trimise pe Valentinian al II-lea în Gallia, ca sã vegheze la Frontiera Rinului, unde francii ripuari nãvãliserã în timpul rãzboiului cu Maximus. El avu astfel în mâna sa întreg Occidentul, sub tutela efectivã a lui Theodosius. 3- Politica religioasã a lui Theodosius. De la moartea lui Constantin cel Mare pânã la suirea pe tron a lui Theodosius I, s-au scurs patru decenii, în care crestinismul, desi era religia împãratilor si a unei însemnate pãrti a supusilor lor, n-a fost totusi religia statului, în provinciile de vest pãgânismul era predominant, iar în cele din est partidul crestin era slãbit de secte rivale. Arienii si ortodocsii se aflau unii fatã de altii într-o rivalitate mai mare decât fatã de pãgânism256. în politica sa internã, Theodosius se sili mai cu seamã a dezlega definitiv chestiunea religioasã. Erezia arianã rupsese unitatea moralã a imperiului. Pãgânismul începuse si el, dupã reactia lui Iulian, a reînvia. Pentru a pune capãt acestor disensiuni religioase, Theodosius avu drept program sã facã a triumfa cre255 T. III al ed. iui Gibbon, Appendix9256 Finlay, op. cit., t. I, p. 134. 206 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN dinta ortodoxã si, pentru a realiza acest lucru, urmãri stãruitor persecutia cultelor dizidente, a arianismului si a pãgânismului. încã din 380, când, grav bolnav, se hotãrî a primi botezul, suveranul dãdu un edict solemn, prin care definea credinta sa si o impunea imperiului. Distinctia între „catolic" si „eretic" fu stabilitã acum definitiv prin lege. Sub termenul de „catolic" se întelegeau aderentii credintei niceene: reprezentantii tuturor celorlalte tendinte religioase furã declarati „eretici". Pãgânii (pa-ganî) furã

asezati într-o categorie specialã. Prin acest decret din 28 februarie 380, împãratul invita toate popoarele din imperiu sã adere strict la religia pe care Sf. Petru a propovãduit-o romanilor si a cãrei traditie s-a pãstrat si e acum profesatã de pontiful Damasus si de Petru al Alexandriei. „Potrivit disciplinei Apostolilor si doctrinei Evangheliei, trebuie sã credem în singura divinitate a Tatãlui, a Fiului si a Sfântului Duh, sub o maiestate egalã si o pioasã Trinitate". Aderentii acestei unice doctrine se vor chema „crestini catolici", si „fiindcã socotim - declara Theodosius - cã toti ceilalti sunt nebuni extravaganti, îi vestejim cu numele infam de «eretici». Ei n-au dreptul sã numeascã adunãrile lor cu numele venerabil de biserici". Theodosius îi ameninta apoi cu pedepsele ce le-ar socoti necesare257. Nicean convins, împãratul începu o adevãratã luptã împotriva ereticilor si pãgânilor. Pedepsele cu care îi lovi crescurã progresiv. Ereticii 257 Edictul e dat în traducere de Gibbon, op. cit., ed. Bury, t. III, pp. 148-149. '••••j^ »*-< ••'•• •»...•*«•':••» ;j^ii-r n A»L 207 suferirã restrictii grave în drepturile lor civile (în privinta testamentelor, mostenirilor s.a.). Dupã intrarea sa în Constantinopol (noiembrie 380), Theodosius puse în vedere patriarhului arian Demophilos sã aleagã între subscrierea Crezului nicean si retragerea sa din Scaun. Patriarhul preferã a se retrage, si împãratul conduse la catedralã pe Grigorie de Nazianz si-1 asezã în Scaunul arhiepiscopal. Dar Grigore nu putu rezista partidelor care luptaserã contra lui si fu silit asi pãrãsi curând Scaunul, din cauza canonului invocat, care oprea pe episcop sã treacã de pe un Scaun pe altul, si fu înlocuit de un laic, Nectarios. Dorind sã aducã pacea în Bisericã, Theodosius convocã, în mai 381, un Sinod la Constantinopole, prezidat de Nectarios. Completând opera Sinodului de la Niceea, el a formulat definitiv dogma credintei catolice. Singuri reprezentantii din Orient ai Bisericii participarã la acest Sinod, cunoscut sub numele de al doilea Sinod ecumenic. Actele sale nu se cunosc, si la început nu i s-a dat numele de „ecumenic"; în Sinodul de la Chalkedon (451) a primit o sanctiune oficialã. Chestiunea principalã dezbãtutã în acest al doilea Sinod, în domeniul credintei, a fost aceea a ereziei lui Macedonius, care, dupã dezvoltarea naturalã a arianismului, admitea creatia Sfântului Spirit. Sinodul, stabilind doctrina consubstantialitãtii Spiritului cu Tatãl si cu Fiul, condamnã erezia lui Macedonius si o serie de alte erezii în legãturã cu arianismul. El confirmã Simbolul de la Niceea în privinta Tatãlui si a Fiului, si îi adaugã un articol asupra Sfântului Spirit. Acest arti208 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN col stabilea dogma identitãtii si consubstantialitãtii Sfântului Spirit, a Tatãlui si a Fiului. în acest Sinod se stabili si rangul patriarhului dq Constantinopol în raport cu episcopul Romei. Al treilea canon al Sinodului declarã cã „Episcopul Constantinopolului e cel dintâi dupã episcopul Romei, cãci Constantinopol e Noua Romã". Decizia aceasta era îndreptatã împotriva tendintelor Patriarhului de Alexandria, care nãzuia a-si întinde autoritatea asupra întregului Orient, cum o avea Papa asupra Occidentului. Odatã cu aceastã luptã împotriva ereticilor, Theodosius luã mãsuri tot atât de hotãrâte fatã de pãgâni. Demougeot aratã cã, pânã cãtre 391, împãratul a tolerat oarecum pãgânismul, cum o probeazã pledoaria lui Libanios Pro templis, scrisã între 388 si 390, ca si indulgenta lui Theodosius fatã de celebrul retor, pe care 1-a numit prefect onorar258. De la victoria sa asupra lui Maximus, cresterea autoritãtii sale si influenta lui Ambrosius îl îndeamnã sã nu mai tolereze pãgânismul. în februarie 391, Theodosius interzise în Roma sacrificiile, în iunie 391, întinse aceastã interdictie asupra Egiptului259. Se oprea chiar vizitarea templelor pãgâne. La Antiochia au fost prohibite distracti258 Op. cit., p. 67. Dar înainte de 388 prefectul pretoriului Cynegius (care moare în acest an) primise ordin sã închidã templele (Zosimus IV, 37). [Existã si studii mai noi privind politica religioasã a lui Theodosius, precum: W. Ensslin, Die Religionspolitik des Kaisers

Theodosius d. Gr., Miinchen, 1953; N. King, The Emperor Theodosius and the Establishment of Christianity, Londra, 1961.] 259 E. Stein, op. cit., I, 323209 ile licentioase Maiuma, în cinstea zeitei Venus si a lui Bacchus, atât de populare, încât Arcadius le-a restabilit260. în urma acestor mãsuri, templele se închid; dar adesea ele furã nimicite si prãdate, cu toate bogãtiile si comorile lor artistice, de populatia fanaticã. Asa a fost ruinat faimosul templu al lui Serapis din Alexandria (vestitul Serapeum), centrul cultului pãgân din agitata metropolã a Egiptului. S-a crezut cã, odatã cu minunile de artã ce împodobeau celebrul sanctuar, a fost distrusã si vestita bibliotecã, nimicindu-se astfel atâtea opere ale geniului antic. Lucrul nu e însã sigur261. Ultimul edict, din noiembrie 392, interzicea definitiv sacrificiile, libatiunile, ofrandele de parfumuri, suspendarea coroanelor, prevestirile, tratând vechea religie de superstitie pãgânã (gentilicia superstitia)262. Un episod celebru al luptei deschise contra pãgânismului a fost suprimarea altarului Victoriei (Nike) din Senatul roman. Acesta îsi dãdu acum mari silinte pentru restaurarea lui. Senatorul Symmachus, personalitate considerabilã a epocii, bogat si elocvent, cel mai fervent apãrãtor al pãgânismului, a fost ambasadorul Senatului pe lângã împãrati. Dar elocventa lui s-a lovit de rezistenta arhiepiscopului de Milan, Ambrosius, a cãrui mare autoritate a impus suveranilor. Spre a întãri pozitia Bisericii, Theodosius lãrgi privilegiile clerului, cãutând în acelasi timp a face aceste 260 Demougeot, op. cit., p. 79261 V. observatiile lui Bury, ed. lui Gibbon, t. III, Appendix 10. 262 Cod. Theod., XVI, 10, 12, 21. 210 privilegii inofensive fatã de Stat. Astfel, împãratul obligã printr-un edict Biserica sã suporte sarcinile extraordinare de Stat {extraordinaria munerd). Mãrgini apoi, din cauza abuzurilor ce se fãceau, obiceiul de a se recurge la dreptul de azil al Bisericii, care-i proteja pe vinovati. S-a interzis debitorilor Statului a se sustrage de la datoriile lor refugiindu-se în biserici, si clericilor de a-i ascunde. Politica religioasã a lui Theodosius cel Mare a fost salutatã cu entuziasm de scriitorii bisericesti, în ce priveste sectele, ea n-a dat însã rezultatele asteptate. Ereziile continuã si dupã el; ele se vor înmulti chiar si vor agita mereu spiritele, tulburând unitatea religioasã a imperiului. Dar unde actiunea lui Theodosius avu o victorie completã, a fost în lupta pe care a dus-o împotriva pãgânismului. De aceea ruina religiei pãgâne e descrisã de sofisti ca un cataclism, care acoperi pãmântul de întuneric si restabili vechea domnie a haosului. 4. Conflictele împãratului cu Ambrosius. Energia cu care Theodosius îsi impunea vointa, când era în joc respectul ordinii publice, îl fãcu sã impunã uneori mãsuri excesive, care 1-au pus în conflict cu arhiepiscopul de Milan, Ambrosius, unul din reprezentantii cei mai eminenti ai Bisericii din Occident. Ambrosius se trãgea dintr-o familie nobilã: tatãl sãu ocupase postul însemnat de prefect al pretoriului în Gallia. Fiul primise o educatie aleasã si ajunsese, trecând prin treptele obisnuite, pânã la rangul de consular al Liguriei. La 34 de ani fu ales, fãrã voia sa, 211 episcop, si încã nu primise botezul, în zãdar încercã sã refuze aceastã functie spiritualã, pentru

care nu se simtea chemat: aclamatiile entuziaste ale populatiei îl silirã s-o primeascã. De cincisprezece ani Ambrosius exercita la Milan puterile unui adevãrat suveran al Bisericii, cãlãuzind constiinta împãratilor. Respectat de Gratian, temut de Iustina, protectoarea arianismului, marele prelat se bucura de toatã încrederea împãratului Theodosius. Conflictul între dânsii se produse întâia oarã din cauza incidentului iscat între crestini si evrei la Callinicum; a doua oarã, cu ocazia, mãcelului din Thessalonic. La Callinicum, micã cetate pe Eufrat, evreii, numerosi, aveau o sinagogã. Ei nu trãiau în general bine cu crestinii. La îndemnul episcopului, cãlugãrii arserã sinagoga, la l august 388. Cultul ebraic nu era interzis, si magistratul provinciei îl obligã pe episcop sã reclãdeascã sinagoga sau sã plãteascã pagubele. Theodosius aprobã sentinta, ceea ce îl fãcu pe Ambrosius sã-i scrie, protestând. El declarã apoi de la amvonul bisericii cã nu va mai oferi sfânta jertfã la altar pânã ce nu va obtine declaratia suveranului asigurând impunitatea episcopului si a cãlugãrilor de la Callinicum. Fatã de aceastã hotãrâtã atitudine, Theodosius, care tinea la prelat, a revocat sentinta. O faptã mai gravã se petrecu doi ani mai târziu Ia Thessalonic, provocând un nou conflict între împãrat si arhiepiscop. Orasul Thessalonic era apãrat de o garnizoanã gotã, comandatã de Botheric. Populatia nu-i putea suferi pe goti, fiind gata a se încaierã cu dânsii, în a212 nul 390, Botheric a arestat un vizitiu de la Hippodrom, favorit al publicului. Multimea ceru cu zgomot eliberarea lui si, nefiind satisfãcutã, se rãsculã. Garnizoana, slabã, nu putu împiedica uciderea lui Botheric si a câtorva ofiteri, trupurile lor mutilate au fost târâte pe ulite. Primind vestea celor întâmplate, Theodosius, în mânia sa, hotãrî sã rãzbune moartea locotenentului sãu prin uciderea locuitorilor vinovati. Ordinele furã expediate, si, când încercã apoi a le opri, era prea târziu. Populatia orasului a fost chematã la cursele de Hippodrom, si când acesta se umplu, gotii, ascunsi împrejurul sãu, nãvãlirã înãuntru, mãcelãrind populatia. Câteva mii de oameni pierirã în acest mãcel. Informat despre asasinatul în masã, Ambrosius expuse împãratului, într-o scrisoare privatã, enormitatea crimei, ce nu se putea sterge decât prin lacrimile pocãintei. Când apoi suveranul veni în catedrala din Milan, sã-si facã rugãciunile, episcopul îl opri în prag, spunându-i cã pocãinta privatã nu era de ajuns spre a ispãsi o gresealã politicã si a potoli justitia lui Dumnezeu, împãratul se retrase si numai dupã opt luni de pocãintã fu admis iarãsi în comunitatea Bisericii. Aceste fapte ne aratã autoritatea moralã la care se ridicase Biserica, prin slujitorii sãi exceptionali, într-o vreme în care aceastã autoritate moralã aproape dispãruse din lumea civilã263. 263 [Pentru autoritatea lui Ambrosius de Milano, la lucrãrile ceva mai vechi ale lui J.R. Palanque (Saint Ambroise et l'Empire ro-main, Paris, 1933) si F.H. Dudden (The Life and Times of St. Ambrose, 2 voi. Oxford, 1935), se adaugã A. Paredi, Sânt' Ambrogio, Milano, 1985; D. Williams, Ambrose of Milan and the 5. Arbogast si uzurparea din Occident. \ * Interventia lui Theodosius. Moartea sa. La un an dupã întoarcerea lui Theodosius în Orient, se produse o nouã uzurpare în Occident. Francul Arbogast fusese însãrcinat de Theodosius, cu titlul de magister militum, sã apere Occidentul. El trecuse Rinul si-i adusese la ascultare pe franci, care nãvãliserã în Gallia pe timpul revoltei lui Maximus. Arbogast se dovedise un brav soldat, devotat intereselor Statului, a cãrui credintã fusese probatã sub doi împãrati. Tânãrul Valentinian al II-lea n-a stiut sã si-1 apropie. Curtea sa de intriganti nu-1 putea suferi pe general; usor influentabil, Valentinian fu îndemnat sã scape de tutela lui supãrãtoare, într-o zi, când Arbogast veni în Consistoriu, împãratul îi întinse un rescript prin care îl destituia. în fata acestui act îndrãznet, barbarul se înfurie, aruncã la pãmânt rescrip-tul, strigând cã, numit de Theodosius, nu putea fi revocat decât de el. Tânãrul împãrat, mânios, îl amenintã cu sabia. Dupã câteva zile, Valentinian al II-lea fu gãsit spânzurat de un

copac, asasinat, desigur, de cel amenintat (15 mai 392)264. Arbogast sovãi a lua imperiul pentru el, gãsind mai prudent a domni sub numele unui roman, si ridicã pe tron pe un functionar al Curtii, roman de origine, fost retor, Eugenius. end of the Arian-Nicene conflicts, Oxford, 1995; C. Pasini, Ambrogio di Milano, Azione e pensiero di un vescovo, Milano, 1996; alte studii si titluri în EPLBIP, voi. II, Athena, 1997, p. 83]. 264 L. Homo, L'empire romain, p. 127 si urm Arbogast era pãgân, si uzurparea aceasta produse o trecãtoare reactie a pãgânismului, care avu rãsunet în armatã, compusã din barbari, si la Roma, orasul vechilor amintiri, unde totul vorbea despre zei. Eugenius încercã a fi recunoscut de Theodosius, dar nu reusi. Anul 393 a fost întrebuintat de ambele pãrti în pregãtiri de rãzboi. Eugenius strânse o armatã de alamani si franci; Theodosius avea cu el, afarã de gotii sãi, pe alani, pe huni si iberii din Caucaz. între ofiterii sãi principali se gãseau câtiva dintre barbarii care aveau sã joace un rol însemnat în evenimentele domniilor urmãtoare: Gainas, Alaric, Stilicho. în 394, Theodosius luã ofensiva, pornind pe valea Dunãrii. Arbogast se feri de Pannonia, fatalã altor uzurpatori, si-1 asteptã pe adversar pe linia Alpilor lulieni. împãratul izbuti sã forteze trecerea si întâlni armata inamicã nu departe de Aquileia. în ziua de 5 septembrie 394 avu loc bãtãlia, la Râul Rece (Frigidus amnis), afluent al fluviului Sontius (Isonzo), în valea Wipbach265. Bãtãlia a fost crâncenã si a tinut douã zile. în prima zi, Theodosius fusese aproape biruit; zece mii de goti cãzurã în încãierare, si situatia pãru atât de compromisã, încât generalii îl sfãtuirã pe împãrat la retragere, pentru a-si reface armata. Dar Theodosius refuzã a se recunoaste învins. Noaptea, Arbitrio, trimis de Arbogast, ocupã înãltimile din spatele armatei împãratului, ceea ce agrava situatia acestei armate. Arbitrio însã trecu, nu se stie cum, de partea lui 265 prjn aceastã vale trece drumul militar care duce de la Aquileia la Emona (Laybach). V. Demougeot, op. cit., p. 108, nota 71. . Theodosius, si când a doua zi reîncepu lupta, un vânt glacial se abãtu pe valea strâmtã a râului, izbind în fatã trupele uzurpatorului si înlesnind astfel victoria imperialilor. Pentru scriitorii eclesiastici, ea a fost determinatã de o minune266. Eugenius cãzu prizonier si ceru iertare împãratului, dar soldatii, neînduplecati, îl decapitarã. Arbogast scãpã din luptã, rãtãci câteva zile prin munti si, în disperare de cauzã, se sinucise267. Cu aceastã victorie, Theodosius reuni în mâinile sale imperiul, dar numai pentru cinci luni. Curând dupã înlãturarea ultimei uzurpãri, împãratul se îmbolnãvi de hidropizie, îl aduse pe fiul sãu cel mic Hono-rius la Milan si depuse în mâinile sale sceptrul Occidentului, în Orient, el îl orânduise împãrat pe Arcadius, fiul sãu mai mare. La 17 ianuarie 395, Theodosius cel Mare îsi dãdu sfârsitul. Odatã cu disparitia sa, imperiul se gãsi desfãcut pentru totdeauna în douã pãrti: cea de Rãsãrit (pars Orientis) si cea de Apus (pars Occidentis). Corpul marelui Theodosius fu îmbãlsãmat si transportat la Constantinopol, unde fu înmormântat la Sfintii Apostoli. 266 Demougeot, op. cit., pp. 107-108. 267 loan de Antiochia, HG, ed. C. Mtiller, voi. IV, [Paris, 18851, fragm. 187. B. URMAsII LUI THEODOSIUSI l. împãratul Arcadius (l 7 ianuarie 395 - l mai 408) a. Stilicho si Rufinus. Revolta vizigotilor. Ala-ric. Theodosius I e cea din urmã mare figurã

ridicat pentru meritele sale la rangul de magister utriusque militiae. dacã nu pentru sine. poate. Mazzarino (. 13 (1976). cu Galla Placidia.istoricã romanã. History of the Later Roman Empire. inspecta garnizoanele si se întoarse la Milan.S. Paris 1927. de la un capãt la celãlalt al imperiului. în existenta sefului Statului se constatã acum o schimbare profundã. el avea la îndemânã cele mai multe forte ale imperiului. op. 1928.] : . La fin du monde antique et le debut du Moyen Âge. Stilicho putea pretinde. p. par F. determinându-1 pe Arcadius a o lua pe Eudoxia. . Theodosius the Great and the Regency of Stilico. El trecu în toiul iernii Alpii. Roma. duc. pp. Viata împãratului e concentratã în palat. Bury. „ascunsi" la Constantinopol si Ravenna. Pfister et Fr. Theodosius îl socotise vrednic de o aliantã cu familia sa si-i dãduse de sotie pe nepoata si fiica sa adoptivã Serena. în fruntea ostilor.. ca membru al familiei. Succesorii luiTheodosius I se închid într-o viatã sedentarã. sefi de oaste barbari. Pânã la aceastã datã. un aquitan inteligent si activ. cã Stilicho ar fi fost numit regent al pãrtii de vest încã de pe timpul minoritãtii acestuia270. 270 J.. Urmasii sãi au fost. 6974. 99-105. si la Demougeot. ducând o viatã de plãceri si urmãrind a strânge o imensã avere. „Harvard Studies in Classical Philology". [Chestiunea a fost reluatã apoi de Emilienne Demougeot. cel putin pentru fiul sãu Eucherius. Dar eunucul Eutropius îi încurcã planurile. Sverdlovsk (astãzi Ekaterinburg). Primul sãu act de administratie aratã tuturor vigoarea si spiritul sãu vrednic de a comanda. Aceasta a fost. Borba mez du politic eskoj oppoziciej i pravitel'stvom Vizantii v 395-399gg. fãrã initiativã. Lot. Asezati de Theodosius I în Moesia de Jos. .. Kozlov. 233 si urm. Un astfel de om era prefectul pretoriului din Orient. el îi recomandã deci grijii lui Stilicho. el e jucãria celor ce stau în jurul sãu. decãderea imperiului se accentueazã repede. Arcadius era de 17-18 ani la moartea tatãlui sãu. afirmã Bury. . Conflictul dintre dânsii izbucneste cu prilejul revoltei vizigotilor. ADSV. si cel mai firesc protector era unul legat de dânsii prin legãturi de familie. Chr.] . trãiesc retrasi. tot atât de incapabili si. Mama sa era o romanã. puse ordine la frontiera Rinului. ei îl însotirã pe împãrat în campania contra lui Eugenius si suferiserã în acea campanie pierderi grele. cit. t. ea provoacã adesea prãbusiri de situatii si dramatice suprimãri de vieti269. si în Rãsãrit si în Apus. 73 (1969). O luptã era iminentã între aceste douã personalitãti271. . se pare. întors din misiunea pe care o avusese la persi pentru încheierea pãcii (387). episcopi. principala cauzã a revoltei lor. 217 nuntã. sã exercite influenta sa asupra lui Arcadius. pp. Acesta a fost ales 271 Portretele lor la Buiy. De aceea. fiica puternicului general Bauto. femei. ambitios si avar. un brav ofiter. 1923. I. fãrã principii. pp. I. Cameron. Ambitia lui Rufinus îl aduse în conflict cu Stilicho. p. ceea ce însã este sigur e cã pornirea lor împotriva imperiului a fost stimulatã de Alaric. ambitios si rapace. cit. eunuci. London. 247-280 si A. cum presupune Bury. Toatã aceastã lume se urãste si se de268 Histoire du Moyen Âge. se pot adãuga aici studii ca Al. Ei nu mai apar în fruntea armatelor. Ferdinand Lot a putut socoti cã odatã cu moartea lui Theodosius I începe istoria Evului Mediu268. îndatã dupã moartea lui. îndatorati a lupta pentru imperiu când nevoia o va cere. între Dunãre si Balcani. p.. o fatã de mare frumusete. viata împãratului e o alergare continuã.Stilicone. dupã expresia unui eminent medievist francez. Pe patul de moarte. op.. vandal de origine. Stilicho era iubit de soldati. era menit a fi stãpânit de oamenii energici ai Curtii sale. 199 si urm. cãci. demnitari servili. cit.. [Pe lângã lucrarea lui S. p. nutrind gândul de a ajunge la tron ca asociat al lui Arcadius si a-1 cãsãtori pe împãrat cu fiica sa. suspectat a urmãri aceleasi planuri. 1942). . 106 si urm. Theodosius voise sã asigure copiilor sãi prea tineri un protector. Paris. existenta de fantomã a suveranilor din Extremul Orient. Flavius Rufinus. op. Lot. în ce-1 priveste pe Honorius.. 107.. pe care dorea sã-1 cãsãtoreascã cu sora vitregã a împãratului. Slab la minte. Izvoarele timpului ni-1 descriu ca pe un monstru 269 F. Ganshof.

desi stãpân pe situatie. înainte de 379. au fost crutate de barbar. 273 Ibidem. nu numai pãrtile europene ale stãpânirii lui Arcadius au fost devastate de barbari: hoardele hunilor transcaucazieni nãvãlirã prin portile Caspicei si pustiirã tinuturile înalte ale Armeniei si câmpiile Mesopotamiei. sub ochii împãratului (27 noiembrie 395). 109-110. „Byzantion" 20 (1950). împãratul si Curtea iesirã sã salute trupele în Campus Martius. si în douã scrisori descrie ororile sãvârsite de huni. lângã lacul Scutari. întrebuinta toate mijloacele de jefuire. înaintând cãtre zidurile Constantinopolului. si supravegherea fabricilor de arme si a le trece asupra marelui demnitar magister officiorum275. . Dupã obicei. zugrãvit în culori tot atât de negre ca si Rufinus. cãci chestiunea Illyricului oriental îl interesa de aproape. Tot atât de avid. un barbar îl strãpunse cu sabia pe Rufinus. Stilicho pretindea cã vointa lui Theodosius fusese ca fiii sãi sã se întoarcã la vechea situatie si ca autoritatea lui Honorius sã se întindã pânã la hotarele Thraciei. 109-111. dar el se supuse ordinului. Pe când le treceau în revistã. Gainas ajunse. care cuprindea Grecia si tãrile centrale din Balcani. Gainas. care alergase în calea barbarului. poate. Asasinarea lui a fost desigur instigatã de Stilicho. fãcuse parte din jumãtatea de Apus a imperiului. El privea cu gelozie si suspiciune pe prefectul Orientului. la Constantinopol. lãsându-1 pe Alaric sã-si ducã înainte opera de pustiire cu vizigotii sãi. marele sambelan. aruncându-i dincolo de Caucaz277'. si sã înceteze orice actiune.. de a lua din atributiile prefectului pretoriului administratia generalã a postelor. Bury socoteste cã eunucului i se datoreazã. Molatecul Arcadius trecu sub influenta eunucului Eutropius. situate în preajma capitalei. spionii sãi erau pretutindeni. si cea mai probabilã explicatie a ezitãrii lui Stilicho. în locul sãu. cãtre vest. Note sur la politique orientale de Stilicon. în acest an. cel mai puternic în administratie dupã împãrat. cit.219 seful întregii armate a vizigotilor. pp. 220 trupele Orientului. Stilicho trimise deci trupele Orientului cu un ofiter devotat. cursuspubli-cus. Ea fu primitã cu demonstratii de bucurie de populatia tiranizatã de atotputernicul ministru. El trateazã cu el. si se retrase cu armata sa la Salona. S-a cãutat a se explica aceastã atitudine. Linia despãrtitoare între Est si Vest mergea de la Singidunum (Belgrad). a fost cã Serena si fiul sãu se aflau atunci la Constantinopole. 27 si urm. Ordinul acesta sosi tocmai când Stilicho se pregãtea sã-i atace pe vizigoti în valea Peneiului. si acesta va fi acum principalul ministru al imperiului în Orient. op. iar rezultatul negocierilor a fost cã Alaric s-a retras din vecinãtatea orasului si s-a îndreptat spre vest. fiindcã domeniile acestuia. pe Via Egnatia. Temându-se de o victorie ce ar fi câstigat rivalul sãu asupra lui Alaric. Cauza principalã pentru care Stilicho reclama acest teritoriu era faptul cã Peninsula Balcanicã dãdea pe atunci cei mai buni luptãtori273. Ieronim era în Palestina. Idem. si cobora spre sud pe Drina pânã la Adriatica. pe Sava. Eutropius conduse o expe221 ditie împotriva lor în 398. Rufinus smulse lui Arcadius ordinul ca acela sã expedieze îndatã la Constantinopol 272 Bury. Cf. si miscarea pe care a condus-o a fost o adevãratã miscare nationalã2^2. iar în acel an Gratian o cedase lui Theodosius. p. întorcân-du-se înapoi pe unde venise. la Hebdomon. prefectura Illyricum. Fortele sale erau superioare gotilor si victoria asiguratã. Arcadius îl alese pe eunucul Eutropius. Alaric se pare cã a voit sã-si atragã prietenia lui Rufinus. Gotii pustiirã Thracia si Macedonia. pp. inovatia introdusã de Arcadius. la un semn al lui Gainas. ajungând pânã în Siria. care luptaserã în Occident împotriva lui Eugenius. Sf. Dar în Thessalia el se gãsi deodatã în fata lui Stilicho.

Claudian spune cã el primi ordin de la Honorius. Curtea lui Arcadius încurajeazã apoi. Pentru aceasta. b. hostis publicus.. unde Alaric se refugiase. Alaric luã Argos si strãbãtu Peloponesul pânã la Sparta. si Curtea lui Arcadius nu luã nici o mãsurã spre a-si proteja supusii.nu poate fi îndoialã cã a fost desfacerea Illyricului de Rãsãrit din stãpânirea lui Arcadius277. Demougeot afirmã cã e aproape sigur cã Stilicho lãsã de bunã voie pe Alaric sã plece. gelosi de interventia lui Stilicho. Italija v nacale Vveka i vtorzenie Alariha vRim. Câteva ciocniri avurã loc în aceastã regiune muntoasã. se îmbarcã în Italia si debarcã la Corint fãrã nici o piedicã. Pericolul german în Est. apoi Stilicho. dar aceastã chemare nu veni. Appendix. III. 166 si urm. noaptea temut e de soti". 4. îl caracterizeazã Claudian. pp. Oricum. un lucru e în afarã de îndoialã: ostilitatea Curtii din Constantinopole fatã de Stilicho. si Eutropius îl convinse pe împãrat si Senatul sã-1 declare pe Stilicho dusman public. Megara cãzu la prima somatie. 276 Demougeot. lãsând pe Arcadius favoritilor sãi nedemni si ocupându-se de consolidarea Occidentului. trecu în Attica si ocupã Pireul.adaugã Demougeot .fiindcã îndatã dupã aceea devasteazã Epirul. au tratat cu Alaric si i-au asigurat retragerea (sugestia lui Claudian). 114 si 126. si se întelege cu Eutropius. sfârsi prin a închide pe Alaric într-un cerc de întãrituri pe platoul Pholoe. Scopul lui Stilicho în expeditiile sale illyrice . plãtind o grea rãscumpãrare. Toate aceste trei pãreri contin. dupã învãtatul englez. dupã tactica sa. Stilicho astepta sã fie chemat pentru a-i izgoni din Grecia pe nãvãlitori. p. pentru scopurile sale. „Vestnik Drevnej Istorii". retrãgându-se în Epir. nu se stie cum. Alaric nãvãli în Grecia. Un an întreg petrecu Alaric în Pelopones. panegiristul lui Stilicho279. 172. 115. care era ocupatã în Grecia. în primãvara anului 397.La începutul anului 396. 1949. si el nu trecuse în serviciul lui Stilicho . la hotarele Occidentului.. revolta comitelui Africii. [E. ar fi restabilit ordinea în Orient. barbarul se putu strecura întro bunã zi. Capitularea lui Alaric era sigurã. cum o restabilise în 274 Idem. manevrând cu prudentã. Bury înregistreazã cele trei pãreri exprimate cu privire la scãparea lui Alaric: 1. op. în tot acest mars triumfal. incapabil de a împiedica debarcarea.A. hotãrî a pune capãt revoltei din Africa. Cãderea lui Eutropius si Gainas.] 223 politice pe care nu le cunoastem278. History. 2) Arcadius si ministrii sãi. Eutropius se temea. 3) Stilicho se presupune a fi încheiat o întelegere secretã cu Alaric. si ar fi fãcut-o cu bucurie. 62-74. Neglijenta lui Stilicho (dupã Zosimus). N. care cade în mâinile sale fãrã rezistentã276. cit. Thompson. Stilicho era prea prudent pentru a provoca un conflict între cele douã Curti. 222 Occident. în Elis.. care profita de lipsa armatei de Occident. în aceastã împrejurare. p.zice el . Marele templu al Demetrei si Persephonei din Eleusis furã prãdate. Madison (Wisconsin). 275 Ibidem. Alaric primeste de la Arcadius titlul râvnit de magistermilitum per Illyricum ($98-399). Revolta maurului Gildo.. 278 Op. 1982. El se retrase din Illyricum. Romans and Barbarians: The Decline ofthe Western Empire. Istmul de Corint era ultima barierã si ea fu trecutã. Dupã ce cuprinse Corintul. operei lui Gibbon. ca si Rufinus. prin politica de loialism dinastic a generalului „respectuos de autoritatea imperialã în Orient ca si în Occident". pregãtin-du-si o victorie care nu putea întârzia.. de interventia Occidentului. sugereazã acelasi autor. Atena fu crutatã.I. Golubcova. cit. pp. câte o parte de adevãr. Atitudinea lui Stilicho se poate explica. Stilicho porni totusi sã elibereze Grecia. gotii n-au întâmpinat un singur om înarmat pentru a li se opune. Gildo. Dar. . din motive 277 Nota 12 la ed. p. voi. jignind maiestatea imperiului si terorizând de 12 ani provincia cu tirania sa: „Ziua e spaima bogatilor. unde Maurul Gildo stãpânea insolent. îndreptându-se spre Arcadia. cum vom vedea. devasta Beotia.

unde. Dar credinta Maurului n-a tinut mult timp. Eutropius reclamând Africa pentru Orient. Stilicho îsi întãrea pozitia prin cãsãtoria fiicei sale. Vãzând acum relatiile încordate dintre cele douã Curti. Maurul Firmus încercase a-si crea un regat în Africa. O tranferare a diecezei Africii sub Arcadius pãrea un rãspuns la propunerea de a se transfera prefectura de Illyricum sub autoritatea lui Honorius280. ca rãsplatã. dar încercarea fusese înãbusitã de armele lui Theodosius. Mãria.. aproape de drumul militar ce ducea pe coastã la portul Tabraca.. Kotula. pregãtiri pentru suprimarea lui Gildo. Italia fu scandalizatã la primirea acestei stiri: un eunuc consul nu se mai auzise. 185-186. marele sambelan Eutropius era numit consul si aceasta stârnea indignarea nobilimii senatoriale. fiindcã Africa era grânarul sãu. pp. ceea ce însemna o declaratie de rãzboi.] 226 Stilicho. începu. el se gândi sã dea rebeliunii sale forma unei treceri a Africii de sub autoritatea lui Honorius sub aceea a lui Arcadius. în primãvara anului 398. Diesner. comite al Africii. Der Aufstand des Afrikaners Gildo und seine Nachwirkungen. cum au pretins dusmanii acestuia. 18 (1972). cãutând sã evite un conflict între cei doi împãrati. Succesul sãu repede a displãcut. „Altertum". 167-176. pe râusorul Ardelio. cu Honorius. poate. iar dupã moartea împãratului se pregãti a deveni independent. Occidentul refuzã a-1 recunoaste. în tot timpul iernii o flotã se adunã la Pisa. în vara anului 397. cu titlul exceptional de magister militum. si. Gainas. pãstrând o suspectã neutralitate. si Mascezel era dornic acum de rãzboi mare.Divitibusque dies et nox metuenda mãritis. n-a voit sã vadã în Gildo decât un rebel. fiica lui Gildo. întors în Italia biruitor. el întretinea probabil relatii . 178-186. El aduse grâul adunat în Gallii.. unde propunerile sale sunt bine primite. în anul 399. Se pare cã unii din aliatii lui Gildo au fost corupti de Mascezel. îmbarcându-1 pe Ron Bury. ostilã vechiului ei protector. întorcându-se la un vechi uz. care fugise nu se stie de ce si ceruse azil împãratului. Gildo se rãzbunase omorându-i fiii. fusese ridicat la rangul de magister militum. prevenind la timp calamitatea ce ar fi lovit populatia capitalei. Gildo a fost numit. în armata lui. zece mii de oameni furã îmbarcati pentru a trece în Africa. o rebeliune în Africa era mai serioasã decât oriunde. pieri si el în curând. întors la Constantinopol.. 224 Cu 18 ani mai înainte (379). lui 281 Demougeot. Gildo nu permise corãbiilor cu grâu sã plece la Tibru. Gildos Herrschaft und die Niederlage bei Theueste (Tebessa). Stilicho era dusmanul sãu si el îsi afla un aliat în persoana Eudoxiei. Stilicho nu putea pãrãsi Italia si dãdu comanda lui Mascezel. Intrã deci în tratative cu Constantinopolul. iar Gildo primise tinutul în numele lui Honorius. Pentru a mãguli Senatul. 225 si transportându-1 în apele Tibrului si aduse si din Spania. ori a pierit printr-un simplu accident. îi ceru sã-1 declare solemn pe Maur inamic public. Mascezel. Pentru Roma. împãratul unise în cãsãtorie pe Salvina. op. Pozitia sambelanului se clãtina acum serios. El nu fu executat îndatã.cit. cele cinci provincii ale Africii erau inevitabil atribuite Occidentului. Gildo fugi pânã la Tabraca. încercând sã scape pe o corabie. Energia lui Stilicho luã mãsuri repezi pentru a asigura aprovizionarea Romei. Rebelul fu învins aproape fãrã vãrsare de sânge în provincia Byzacene. 40 (1962). [HJ. un frate al lui Gildo. având un ajutor pretios de la Gildo. pp. foarte numeroasã. pp. fratele si dusmanul lui Firmus. p. sau produs mari dezertãri. History. 121. T. în primãvarã (398). cãci Stilicho. Vânturile 1-au aruncat însã la tãrm si a fost capturat. „Klio". pentru a-1 apropia mai mult. în acelasi timp. în orice împãrtire a imperiului. ci condamnat la moarte dupã o înfãtisare în proces281. El refuzã a trimite trupe lui Theodosius în expedita acestuia contra lui Eugenius. cu nepotul împãrãtesei Aelia Flaccilla.

Aurelian si prietenii sãi. vãzând pericolul. 129-132. ADSV. care. degradat din rangul de patriciu. sã i se acorde intrarea în Constantinopol cu toti soldatii sãi. 1985. înaltul prelat african venise în 399 la Constantinopol spre a cere pentru Kyrene o usurare de impozite împãratului. purta urã sambelanului si-i atâtã pe os-trogoti la revoltã. dar gotul pune conditii: nu primea negocierile decât cu împãratul în persoanã si într-un loc afarã din capitalã. El fu decapitat la Chalkedon283. 283 Demougeot. Aurelian fu numit în locul sãu. atentie. cu titlul de coloni. stãpân pe guvernul de Rãsãrit vreo sase luni. op. Bury. si ei dãdeau un escadron de cavalerie armatei romane. instalase în Phrygia.. cit. Albert. crezând cã are a face cu dezordinile câtorva bande de coloni germani. op. Chrysostom interveni pentru viata ostatecilor. Revolta ostrogotilor din Phrygia. Saturninus si loan. op. sã-si pãstreze postul de magister militum inprasenti si sã se numeascã Caesarius. episodul acestei tiranii germane îsi aflã sfârsitul în iulie 400285. schimbã negocierile sale cu Tribigild în rebeliune si înainteazã împreunã cu el. 230-231. fãcu presiuni. Osnovnye certy politiceskoj oppoziciipravitel'stvu Vizantii v 399-400 gg. Kozlov. prãdând la tãrmul Propontidei. care scãparã numai cu exilul. Eutropius se refugie la Sfânta Sofia. care capitulaserã. p. fratele lui Aurelian. cerea apoi sã i se predea ca ostateci trei antibarbari notorii: Aurelian. fost prefect al orasului... în 386.[G.cu Stilicho si tintea rãsturnarea eunucului. cit. 223. ca si sporirii puterii germane în imperiu. si Arcadius îl dizgratie. 132-133. pp. fu adus în fata unui tribunal prezidat de Aurelian si condamnat la moarte. si urm. printr-o emotionantã cuvântare. Eudoxia. Câteva luni mai în urmã. Leon îsi pierde viata într-o luptã. Senatori si demnitari legati de traditiile romane erau indignati de înãltarea unui eunuc la consulat si alarmati de a vedea importante comenzi militare tinute de germani. favoritul împãrãtesei. si e probabil cã a publicat acest 284 Ibidem.. . seful acestui partid antibarbar era Aurelian. Miscãrile au început în primãvara anului 399. creat de împrejurãrile critice ale stersei domnii a lui Arcadius.D. instigati probabil de Gainas. era si el potrivnic lui Eutropius. Paderborn. pp. Panica din Constan-tinopol îl îndeamnã pe Arcadius a negocia. si Eutropius. Gainas îsi fãcu intrarea solemnã în capitalã. Eunucul. Comandantul 227 lor. Theodosius I. p. Eutychian. sprijinitorul sãu principal. care-si da aerul cã e loial. . A. Caesarius fu instalat prefect al pretoriului. Partidul roman antibarbar. Tribigild însã nu veni. El trimise contra rebelilor pe gotul Gainas si pe generalul roman Leon. cãci provincia era fãrã apãrare. comunicã la Constantinopol cã nu se putea face pace cu Tribigild cât timp e la putere Eutropius282. Un document interesant pentru spiritul ce stãpânea acum în cercurile înalte si mijlocii ale imperiului e discursul lui Synesios Uepi ficcaiÂeiat {Despre suveranitate). Aceasta se întinse usor. geloasã de marea ascendentã a sambelanului asupra sotului sãu. Gainas fu. 249-253. a fost prilejul care a dus la cãderea lui Eutropius si a provocat în acelasi timp lupta împotriva influentei germane în Orient. Era totodatã si o loviturã adusã lui Gainas.. cu armata. simtindu-se amenintat de 282 Ibidem. se stie. si numai Chrysostom îi scãpã viata. cit. acuzat cã aspirase la imperiu. fu exilat în insula Cipru. organizã apãrarea. Cãderea lui Eutropius (august 399) atrase si pe a prefectului pretoriului. Tribigild se îndreptã spre Con-stantinopol pentru a-1 intimida pe împãrat. Gainas 1a ajutat pe Tribigild. întâlnirea avu loc la Chalkedon si Arcadius primi toate conditiile.. confiscându-i-se averea. în functia de prefect al pretoriului284. 285 Bury. care scapã. pp. 126 si urm. dupã campaniile sale împotriva ostrogotilor (gruthungi).. fãcându-1 rãspunzãtor de victoria gotilor. dar Eutropius nu le-a dat mare . o parte din acesti barbari. si aceasta a însemnat biruinta partidului antigerman. Tribigild. pp. de fapt. creatura sa. în muntii dintre Pisidia si Pamphylia s-au dat lupte. de unde voirã sã-1 smulgã. Amenintat de soldati. Goten in Konstantinopel. Bury. Dusmanii eunucului profitarã de acest moment critic pentru a-1 ataca. Gainas.

în sfârsit. spijinit de seful mercenarilor „sciti"286. sã recruteze armatã nationalã (romanii n-ar putea sã se apere ei însisi. Geschichte der Hunnen. o poveste alegoricã. infiltrati în armatã si magistraturi. Berlin. în zona balcanicã.) o interesantã paralelã între ideile conducãtoare ale lui Themistius si cele ale lui Synesios. Uepi npovoiaq 77 Aiyvntwq. 197-224 si voi. p. IV. Ideile politice generale ale partidului reprezentat de Aurelian însufleteau discursurile lui Themistius. datoritã lui Aurelian. Tumultul gotilor aruncã spaima în populatie.. afarã din oras288. apoi pe pecenegi. Mai întâi. . 1960. Lozovan. II.. noaptea. II. nestiind ce planuri aveau. adunau. grija fatã de ordinea publicã prin libertatea de constiintã si toleranta religioasã. crede cã aceste cuvinte îndrãznete n-au putut fi pronuntate niciodatã. Demougeot. 279-283. Sub trãsãturile lui Osiris. Synesios. voi. grija pentru apãrarea imperiului amenintat de barbari. Byzantinoturcica. grijã moralã prin rãspândirea filosofiei. revendicãri pe care generatia dinainte de el nu le cunostea. familiare tuturor pane-giristilor imperiali de la Traian încoace. data alungãrii gotilor din Constantinopol. suveranul trebuind sã ia sfat de la senatori. Berlin. 286 Op. E. apãrutã dupã 12 iulie 400. prin usurarea impozitelor. apelativul e folosit pentru a-i desemna pe goti. precum si Idem. mai târziu pe slavi. ed. 29 (1960).' discurs-program. dar redactatã mult mai înainte. afarã din oras. Slavjaniskiti. preceptorul ales de Theodosius pentru educatia lui Arcadius287. cum bine observã învãtatul francez.u. 23-31-] 229 ' . pp. care poate fi privit ca manifestul antigerman al partidului lui Aurelian. dupã ce a obtinut. la Hebdomon. respectul privilegiilor aristocratice. cumani. în F. grija fatã de starea supusilor. El rãmase însã credincios partidei antigermane si asteptã cãderea lui Gainas si întoarcerea lui Aurelian pentru a face sã aparã. furã cuprinsi de panicã si pornirã. S-a întâmplat cã o cersetoare se afla la una . cit. în toamna anului 400. când acesta se afla prefect al pretoriului. Gotii îsi fãceau rugãciunile ca arieni. populatia romanã îl detesta. reducerea sâcâielilor administrative. a Il-a. Dujcev. sã-si facã rugãciunile într-o bisericã clãditã de Theodosius. Aux origines du christianisme da-co-scythique. Ei încercarã a ocupa câteva biserici din 287 Demougeot schiteazã (p. Gainas se hotãrãste deodatã a pãrãsi capitala sub pretextul unei indispozitii si se duce. dacã nu le convine. învingãtor al fratelui sãu Caesarius. Byzance et la românite scythique. invitându-i sã se întoarcã de unde au venit. Gy Moravcsik. 239 si urm.. 231 capitalã si dãdurã nastere la dezordini. potrivit suveranului ideal. numele de „sciti" este aplicat tuturor popoarelor migratoare care au trecut prin spatiul nord-pontic pânã la Dunãre (întreprinzând adeseori incursiuni si la sud de marele fluviu. Când gotii aflarã de plecarea sefului lor. Apoi. Berlin. locuri comune scolare. 234 si urm. tãtari (cf. însãrcinati a-1 ajuta sã guverneze. 109-104). I. ^. trebui sã se mãrgineascã a publica discursul.] 230 Ideile conducãtoare ale manifestului. pp.. ca în primele veacuri ale istoriei lor ?) si pe goti sã-i sileascã la munca pãmântului. Tirania lui Gainas n-a putut tine mult. el îl glorifica pe Aurelian. Dupã aceea.. regele Egiptului. „Slavia". Povestirea egipteanã. pp. care izbutise a uzurpa provizoriu puterea. la sfârsitul anului 399 sau începutul anului 400. ca si crestinismul romanic din stânga Dunãrii de Jos si din Skythia Minor = Dobrogea (cf. Programul acestui regim ideal era stabilit în liniile sale mari. satisfacerea cererii sale pentru Kyrene. pp. •?* . 146-165. [Ca si în sursele bizantine de mai târziu. pp. Autorul îl sfãtuie pe suveran sã curete armata de goti. 1958. 1962. .. care se ocupã pe larg de ideile discursului-program. Altheim. voi. rãufãcãtorul Typhon. în învãlmãsealã. luându-si tot ce aveau. cu o micã escortã. încurajarea agriculturii.16 (1979). La Synesios apar însã noutãti. grijã materialã.

mânios. Meletios. muri în 397. dintr-o familie nobilã si bogatã . Se spune cã. 256-266. un roman interveni si-1 omorî.] 232 mandate de Fravitta. adus la Constan-tinopol. se sili a-1 atrage la crestinism. se aflau trupe sprijinite de corãbii de rãzboi. 133-137. Faima elocventei sale se rãspândi în tot Orientul.. Un tumult general se produse. 253). Cu pieirea lui Gainas. Gainas veni la Hellespont. Gotii se asezarã în tabãrã pe tãrmul european si. sub Arcadius. loan Chrysostom si Curtea lui Arcadius. citat de Demougeot (p. porni în fugã spre nord. Cu mica trupã ce-i rãmãsese. si care. porni în Thracia cu armata ce-i mai rãmãsese. obosit de pledoariile de barou. la Abydos. Pentru el. Seeck. Un got. dincolo de Haemus. Nãscut în capitala Siriei. El socotea cã datoria sa principalã era sã lupte îm- . Orasele Thraciei se apãrau ca cele din Asia împotriva lui Tribigild. cit. avusese un rol mare în politica natiunii sale ca sef al partidei filoromane. prin care îl felicita pentru succesele sale de barou. vru s-o ucidã. Gainas. Gainas privind neputincios de pe tãrm dezastrul gotilor sãi. în ultimii ani ai lui Theodosius.tatãl sãu. Eudoxia. Acoperisul bisericii fu smuls. regele hunilor.. care descoperi talentele extraordinare ale discipolului sãu. s-a închinat cresterii îngrijite a copiilor sãi. Aurelian fu restabilit în fruntea prefecturii. El se crezu prada unui demon si se duse sã se roage pentru libertatea lui la moastele Sfântului loan Botezãtorul. unde ar fi voit sã-si recruteze soldati. înaintat magister militum si curãtise Mediterana de pirati. 255-262 din op. cãsãtorit cu o romanã. Aceste trupe erau co288 Dupã O. din Cilicia pânã în Palestina. interesul suprem nu sta în controversele teologiei. avusese un rang în armatã . când nu mai avurã provizii. ci în morala practicã. El fusese. ridicatã în 403 în Forum. Chrysostom. întrebat de prieteni pe patul de moarte pe cine lasã în locul sãu. S-a pãstrat o scrisoare de la el. urmãrindu-1 cu admiratia si iubirea sa dincolo de anii de scoalã. primi botezul si fu numit lector al bisericii din marele oras. o slãbiciune nervoasã periculoasã (psihastenie) ar explica toate nesocotintele lui Gainas. 233 Egipt. spre a merge în Bury. Libanios socotea geniul lui Chrysostom ca un dar al muzelor si sperase sã-1 câstige pentru cauza vechilor credinte ale Greciei. [Demougeot expune aceste consideratii la pp. care-1 ucise si-i trimise capul lui Arcadius. Demougeot. Eutropius avu atunci o excelentã inspiratie aducând în Scaunul de patriarh pe loan Chrysostom (Gurã de Aur) din Antiochia. Ei îsi aflarã repede refugiul într-o bisericã aproape de palat.din portile de Vest si. lãsându-se a fi dusi de curent. ar fi rãspuns cã 1-ar lãsa pe. crezu cã a venit ziua din urmã a Constantinopolului si începu a se ruga cu voce tare. jefuind. Nectarius. pãstrate în capela clãditã de Theodosius la Hebdomon. Episcopul Antiohiei. Eunucul trecuse putin mai înainte prin acel oras. pericolul got îsi gãsea sfârsitul în provinciile Orientului. cit. Episodul acestei grave crize a imperiului a fost celebrat la Constantinopol: scene de revoltã au fost reprezentate în sculpturile ce împodobesc columna lui Arcadius. si fusese uimit de elocventa si popularitatea marelui predicator. patriarhul Constantinopolului. si gotii ucisi cu pietre si cãrbuni aprinsi (12 iulie 400). gotii care nu apucaserã a iesi sunt atacati de populatia înfuriatã.Chrysostom a fost crescut de o mamã iubitoare care. declarat dusman public. El cãzu în mâinile lui Uldin. Dar pe celãlalt tãrm. hotãrârã a încerca sã treacã strâmtoarea pe niste plute grosolane. izbutind a închide portile. op. cit. dacã crestinii nu i 1-ar fi smuls290.Ioan. vãduvã la 20 de ani. si chiar dincolo de Dunãre. c. Rãu aprovizionat si descurajat. un got pãgân. decis a trece în Asia. pp. si loan. Fravitta avu onoarea unui triumf si fu numit consul pentru anul 401. op. Episcopul Flavian îl fãcu preot. si care-i poartã numele289. El urmã cursurile de retoricã la scoala vestitului Libanios. însãrcinându-1 cu predica. vãzând atâta îmbulzealã. Flota lui Fravitta îi întâmpinã si-i scufundã. fu întronat la 26 februarie 398. si astfel si-a început loan Chrysostom cariera ilustrã în metropola Siriei. pp. Secundus. si orãsenii.

în casa cãreia crescuse Eudoxia. trufia filosofilor. lãcomia si avaritia clerului si cãlugãrilor. îmbrãcate în haine de mãtase. [Despre cele douã personalitãti ale epocii.290 Sozomenos. dând în lãturi lumea pe uliti dinaintea lor. Cercetând abuzurile mai multor biserici din vestul Asiei Mici (401). n. cenzurase aspru spiritul de desfrâu si simonie al prelatilor. . observã atât de judicios Bury -.••• . desigur. patriarhul comise imprudente care-i stârnirã noi adversari. II. ca într-un film de cinematograf..v. p. Index general. cu amulete si vrãjitorii. Strãlucirea palatelor. la Bury. VIII. cu pãrul frizat strãlucind de perle si diamante. spectacolele cu dansuri lascive si cântecele obscene.] . „Bogat te-a fãcut Dumnezeu pentru ca sã ajuti pe sãraci -proclama Chrysostom -. v. 300. ce caracterizeazã societatea metropolei siriene în aceastã epocã de agonie a lumii pãgâne.. sã denunte risipa de bogãtii care ar fi putut usura clasele sãrace. care îsi purtau bãrbile lungi pe sub portice. Eccles. Cap. înteleserã cã siguranta lor nu se putea bizui decât pe ruina primejdiosului arhiepiscop.v.. Naissance. sub biciuirea nemiloasã a cuvântului sãu înaripat. tras de catâri albi. gãtite cu lanturi de aur. „ca femeile care joacã în teatru". Desi condamna inegalitatea socialã. temându-se de aceeasi soartã. Dagron. 236 trecurã în tabãra dusmanilor sãi. cu hamuri împodobite si în mijlocul u-nui alai de sclavi si eunuci. în care vedeau un tiran al Bisericii. 292 Demougeot. putin 235 curtenitoare. sã-1 ridice pe sãrac împotriva bogatului si le-a fost usor dusmanilor sãi sã-1 acuze cã „seduce multimea". vãduva lui Promotus.. fiica lui Saturninus. Eugraphia. 383. ca sã-si audã osânda. a splendidelor lor portice. dominate de Eudoxia. „Libanios"). Chiysostom atacã nu numai viciile si extravagantele celor avuti. Bury îl aseamãnã cu socialistii moderni. p. cit. „Biserica nu e fãcutã spre a expune într-însa asemenea bogãtii". spiritul cuvântãrilor lui tindea. El se indigna de luxul peste mãsurã al femeilor care mergeau la bisericã în car aurit. le striga predicatorul. ca sã te mântui de pãcate prin milostenie".si nimic nu era mai departe de gândurile sale decât faptul de a rãsturna ordinea stabilitã a lucrurilor. Palladius citeazã câteva intime ale Eudoxiei: Marsa. mai recent G. în aceastã pasionatã denuntare a celor bogati291.. în casa cãreia se întâlneau vrãjmasii lui Chrysostom293. dar si senzualitatea. Altii. în politica sa religioasã. 298 293 Ibidem. ele veneau fãrã sfialã înaintea altarului. pp. pe dinaintea ochilor nostri. superstitiile. 234 potriva voluptãtii claselor bogate. La Constantinopol înaltul prelat gãsea toate viciile Asiei. op. Chrysostom era om de un ascetism împins pânã la extrem.• . pp. 138-140.. Hist. cu practicile lor grosolane. 561 (s. de o fire asprã. luxul fãrã frâu al meselor. Castricia. El se ridicase de la amvon împotriva femeilor care serveau clerul capitalei sub numele de surori. Scopul sãu era reforma moralã a lumii si temperamentul sãu aprins de sirian îi dãdea în aceastã misiune un avânt pasionat292. Jean Chrysostome") si 562 (s. toate trec. insultând în mod crud mizeria atâtor sãraci. care 291 Vezi frumoasa-i caracterizare. Toatã viata artificialã. cu pardoseli în mozaic. N-avea nimic din geniul împãciuitor al unui Ambrosius sau al unui Augustin. sporite încã de apucãturile unei Curti trufase. el procedã cu asprime si depuse vreo 13 episcopi. e târâtã la marea tribunã a predicii lui Chrysostom. între femeile din înalta societate dusmane patriarhului. multimea sclavilor care formau cortegiul celor avuti. nu pe cea politicã . cu ziduri încrustate în marmurã si fildes. frivolã.

în care se auzi cuvântul de lezabel. un mare ambitios. râvnind a-si întinde hegemonia spiritualã asupra întregului Orient. Isidor. la îndemnurile Eudoxiei. ca un ciclop. cã numise pe Epiphanios nebun si demon. în timpul lipsei sale din capitalã. în Egipt. îl învinui de erezie pe Severian. care intrase acum în conflict cu Theophil pe o chestiune de bani si fusese 237 condamnat de un Sinod de clerici servili ai prelatului. si. sã cearã protectia lui Chrysostom. împãrãteasa. Când acesta se întoarse din Asia. dupã ce preveni Curtea. O listã de învinuiri împotriva lui Chrysostom fu prezentatã împãratului. în Palatul Stejarului {Dryas). dând. unde populatia era de partea lui Chrysostom. la Constantinopol. care condamnase pãrerea lui Origenes. patriarhul de Alexandria. care îl puse sã predice. devotat patriarhului. în vara anului 403. Theophil împãrtãsise pânã acum pãrerea ereticã a lui Origenes. invitã Sinodul sã se ocupe de ele294. „Fratii lungi". El fu îndemnat sã vinã la Constantinopol pentru a lua si semnãtura lui Chrysostom. diaconul Serapion. ceea ce-1 jigni pe Chrysostom. cãruia Epiphanios îi arãtase o mare ostilitate. unde fusese bine primit de Chrysostom. Majoritatea episcopilor erau egipteni. el tinu (403) o predicã plinã de violentele sale de limbaj obisnuite. si atunci acuzatul se transformã în acuzator. cã insulta sau defãima pe clerici. cã rezervase pentru uzul sãu bãile palatului episcopal. însotiti de 300 de cãlugãri origenisti. sub influenta împãrãtesei. în Siria. La moartea lui Nectarius. îndrãznet si impulsiv. cã îsi lua masa singur. El a fost judecat în lipsã. care ceru pedepsirea lui. în fruntea cãrora se aflau patru cãlugãri numiti pentru statura lor înaltã „Fratii lungi". cu aluzii transparente. O rãcealã se produse din aceastã cauzã între patriarh si Eudoxia. Acest Sinod se întruni dincolo de Bosfor. Severian stiu sã câstige sferele Curtii si pe multi din adversarii lui Chrysostom. îl recheamã si impune lui Chrysostom sã se împace cu el. si nu-i putea ierta lui Chrysostom faptul cã-i înlãturase protejatul. care aruncase conceptia antropomorficã a divinitãtii. ferindu-se a-1 tine în Constantinopol. Aceeasi doctrinã stãpânea printre cãlugãrii numerosi din pustiul Nitriei. Epiphanios de Cipru fusese instigat de Theophil si adunase un Sinod al episcopilor sãi. Eudoxia. iar Chrysostom refuzã a se prezenta înaintea unui Sinod compus din dusmanii sãi si de patru ori repetã refuzul sãu. în fata unui Sinod prezidat de episcopul capitalei. cu toatã porunca împãratului de a se supune. în 401. care. o pastoralã în care-1 osândea pe Origenes si discipolii sãi. unde. Chrysostom fãcu greseala de a refuza sã prezideze Sinodul ce avea sã-1 judece pe Theophil. sub cuvânt cã e vorba de lucruri petrecute în altã diecezã. cã pedepsise un cãlugãr care lovea pe sclavul sãu. Theophil. acuzând pe Theophil. dar nu vru sã comunice cu dânsii pânã ce nu le va examina cauza. trupe obtinute de la prefect furã trimise sã-i aresteze pe supãrãtorii cãlugãri. Arcadius îl cheamã pe patriarhul Alexandriei la Constantinopol ca sã rãspundã la acuzatiile ce i se aduc. preveniti de Theophil. venise la Constantinopol. episcopii refuzã a le da adãpost. Cel mai înversunat dusman al lui Chrysostom era Theophil. simtin-du-se ofensatã. Un Sinod al sãu îi condamnã pe cãlugãrii din Nitria si-1 anatemiza pe Origenes. Ei vin atunci. cãtre sfârsitul anului 401. Acesta cãutã sã se scape de fratii inoportuni si declarã rãzboi origenismului. dãdu ascultare intrigilor partizanilor lui Theophil. sigur de protectia Curtii. acuzat de lucruri foarte diferite. Ei stârnesc mânia arhiepiscopului prin interventia lor în favoarea lui Isidor. convocã Sinodul sãu. nemângâiatã de plecarea predicatorului ei favorit. Mânios. Ei o întâlnesc pe Eudoxia. care venise sã se închine la capela Sfântul loan Botezãtorul. construit de Rufinus. Acesta îi primeste bine. îl lãsã a-i tine locul. el pãrãsi capitala. cã . Nemultumit cu pedeapsa usoarã aplicatã de patriarh. si ea le promite a interveni pe lângã augustul sãu sot pentru a le face dreptate. iar Eudoxia îi fãcu o primire cãlduroasã. Cãlugãrii dau o cerere împãratului. iau drumul Palestinei.Severian. din care nici unul nu era de ajuns spre a depune un episcop: cã vânduse marmura pusã de o parte de Nectarius pentru a decora biserica Sfânta Anastasia. voise sã-si impunã la Constantinopol un preot alexandrin. episcopul de Gabala. si. cã a intrigat contra lui Severian.

Duminica urmãtoare. Chrysostom ceruse insistent convocarea unui Sinod general. înspãimântatã. Sinodul se întruni la începutul anului 404. De astã datã. în ziua de Pasti (17 aprilie 404). o ciocnire avu . Chrysostom nu-si putu stãpâni mânia si se plânse prefectului. a împãratilor si pioasei împãrãtesc. Dar împãratul persistã în refuzul sãu de a se împãrtãsi cu patriarhul. aproape de vila Eudoxiei. Chrysostom. Demougeot. Pastele se apropia. i 239 Bisericã împiedicã ofiterii de a-1 ridica timp de trei zile. a. unde poporul îi ceru sã predice. se revoltã. prefectul orasului. Ceremoniile inaugurãrii aveau un caracter pãgân. Simplicius. dupã care. aproape de Sfânta Sofia. Sinodul de la Antiochia fusese însã pãtat de arianism si dusmanii lui Repetate la Socrates si Sozomenos. el îsi începu predica. într-o procesiune solemnã. care se opri la Sfintii Apostoli. din nou danseazã. în curând. aluzia. în-fãtisând-o pe Augusta si asezatã în vârful unei coloane de porfir în mijlocul pietei Augusteon. dezvinovãtindu-se si fãcându-i declaratii care o pun într-o frumoasã luminã. op. se furisã. pp. Chrysostom se întoarse în capitalã în mijlocul bucuriei generale. cum o caracterizeazã Bury. mai ales favoritul loan. Câteva luni dupã întoarcerea sa. 241 Chrysostom se aflarã într-o pozitie dificilã. Dusmanii lui Chrysostom îi câstigarã pe episcopi prin convingere. care fãcu sã se tãrãgãneze lucrurile câteva luni. Theophil fãcuse o experientã care nu-1 putea încuraja la o a doua vizitã. Un cutremur de pãmânt se produse si se vãzu într-însul un semn al mâniei dumnezeiesti. Furia multimii care înconjura Marea Ibidem.. aruncând invectivele sale obisnuite împotriva vanitãtii celor mari.a primit vizite ale femeilor s. iar Arcadius a întãrit sentinta printr-un decret care pronunta exilul. dacã un episcop depus de un Sinod ar apela la puterea temporarã. din palat. fatã de împãrãteasã. coruptie sau constrângere. el tinu o mare predicã. Aceste excese de 240 limbaj furã raportate la Curte si exploatate de dusmanii episcopului influenti pe lângã împãrãteasã. era prea transparentã pentru ca Eudoxia sã nu se simtã insultatã296. ceru lui Arcadius sã-1 recheme pe patriarh. al cãrei text s-a pierdut. si se predã. împãcarea aceasta dintre prelat si Curte n-a putut fi durabilã din pricina temperamentului nestãpânit al lui Chrysostom. Ea scrise acestuia. multi din episcopii sãi au venit însã si au fost instruiti sã facã uz de canonul Sinodului de la Antiochia din 341. Cântecul si zgomotul tulburarã serviciul divin de la Sfânta Sofia. 314-317. Acuzatiile erau prea usoare si s-a invocat refuzul de a se prezenta dinaintea episcopilor. în care chemã binecuvântarea lui Dumnezeu asupra poporului credincios. Eudoxia îsi manifestã supãrarea si Chrysostom agraveazã situatia printr-o nouã predicã lipsitã de mãsurã. cit. care nu voia sã-1 înfrunte pe împãrat sau sã provoace o revoltã. prin cuvintele295: „Din nou Herodiada se înfurie.. a dedicat basilicii o statuie de argint. încât rezultatul sã fie confirmarea hotãrârii Sinodului de la Dryas. Cu prilejul unei ceremonii în cinstea patronului sãu. din nou cere capul lui loan pe tavã". oficiind la Sfânta Sofia. într-o noapte. pp. un incident comun îl împinge la o „grosolanã impolitete". însotite de dansuri si muzicã. depozitia sa rãmânea definitivã si irevocabilã. Sinodul 1-a condamnat. Eudoxia era acum bucuroasã ca Sinodul sã fie compus din adversarii patriarhului. Eugraphia si Castricia. aflând aceastã deportare. care sã anuleze acuzatiile ce i se aduseserã în septembrie 403 si invitatiie erau trimise. Prietenele Eudoxiei. Eudoxia. dãdurã proportii incidentului. Arcadius îi interzise lui loan sã pãrãseascã palatul episcopal. în capela de la Hebdomon. 325-326. Populatia.

îi interneazã într-un fort si. cit. loan. Papa Innocentiu adunã la Roma un Sinod de episcopi italieni. prieteni ai lui loan. asteptându-1 pe loan si clerul sãu. în cele din urmã. op. si se vãzu în ea un semn al mâniei divine. p. Toate acestea duserã la o rupturã între cele douã Curti. focul izbucni la Sfânta Sofia si. . 131-159. unde aceia veniserã de la Sfânta Sofia. pe tãrmul Pontului Euxin. cuprinse Senatul si edificiile palatului imperial dinspre sud. ca sã însele vigilenta credinciosilor (20 iunie). 1969. Rãspunsul sosi însã dupã ce Chrysostom plecase în exilul sãu definitiv. Ea se încheie cu câtiva morti. escortat. pp. servind drept cãlãuze. Iesind pe o poartã dosnicã. la care guvernul oriental nu dãdu nici un rãspuns. pentru a pune capãt conflictului. în ziua de 14 septembrie 407298. ca si mai demult (lui) Teodosie cel Mic împãrat. cum scrie exilatul cãtre un prieten al sãu. Trimise o lungã scrisoare lui Innocentiu. care declarã condamnarea lui Chrysostom ilegalã. slãbit de puteri. Theophil. ttrimise Papei actele Sinodului de la Dryas. 297 Demougeot. în exil. Dusmanii se temurã încã de el. cerând tinerea unui Sinod general la Thessalonic. Episcopii orientali veniti cu dânsii furã arestati si deportati. alimentat de un vânt puternic. van Ommeslaeghe. Chrysostom a fost transportat la Kukusos. altã încãierare se produse cu publicul adunat afarã din bisericã. Theodosian Empresses. fu expediatã de Papã sã-i ducã lui Arcadius aceste decizii. Stilicho îl îndemnã pe Honorius sã adreseze fratelui sãu în douã rânduri scrisori de imputãri. 1982. . 242 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN I O grindinã teribilã se abãtu asupra orasului. Berkeley. Iarãsi morti si rãniti. si trimitând tuturor cuvântul de îmbãrbãtare pentru credintã.T. 86)].] 298 [Acest exil al lui loan Chrysostomos apare uneori în hagiografia bizantinã. îi împiedicã sã pãtrundã în palat. F. 351. ns. pentru serviciul divin.. voi. îsi dãdu sfârsitul la Comana Pontului.) cuget si gând bun. exasperat. Jean Cbrysostome en conflit avec l'imperatrice Euduxie..T. în drumul cãtre aceastã nouã destinatie a exilului sãu. si o mare prigonire se dezlãntui împotriva lor297. cãci. Aici îsi petrecu ilustrul prelat cei din urmã trei ani. Arcadius. Boli. dãm ca exemplu traducerea româneascã a Vietii lui Nifon. dar Papa se pronuntã de partea lui loan si aprobã tinerea unui Sinod ecumenic. împãrãteasa Eudoxia muri. I. . dumnezeiesc în inima lui. 97 (1979). fu îmbarcat în ascuns si dus pe coasta Bithyniei.loc între credinciosi si armatã. ca sã dea iertare si tãmãduire maicei sale Evdoxiei împãrãtesei. Ana. Bucuresti. povestind toate cele întâmplate de la afacerea „Fratilor lungi" si cerând un Sinod ecumenic. fãcu apel la Papã.n. la 6 octombrie 404. El se supuse. orãsel aflat la hotarul Cappadociei si Armeniei. Pagubele au fost imense. se întinse la clãdirile vecine. [K. în thermele lui Constantin. îi trimite înapoi în Italia. ministrul atotputernic în Orient si dusmanul lui Stilicho. la Pityus (azi Pitzunda).TT) în tarigrad. A doua zi. „cel mai pustiu loc de pe tot pãmântul". Dar ambasada fu maltratatã: Anthemios. redactatã în veacul al XVI-lea de cãtre protosul athonit Gavriil: „Deci îi veni (lui Neagoe Basarab — n. prevenit. la insistentele adversarilor. îi poruncea lui Chrysostom sã plece. O ambasadã de episcopi romani si câtiva orientali. într-al aceluia chip se asemãnã si crestinul Neagoe Vodã" (în Literatura românã veche (1402-1647). în aceeasi noapte. Ei smulg lui Arcadius un nou ordin prin care Chrysostom era transferat la poalele Caucazului. ca si în cea postbizantinã: pentru aceasta din urmã. Holum. întretinând. p. socotind cã e prea aproape de capitalã si gãsirã prudent a-1 strãmuta într-un loc mai depãrtat. sã mute moastele sfântului loan Hrisostom de la Cucus (subl. spre a evita o nouã revoltã. în muntii Taurus. 243 NICO1AE BÃNESCU Aceste frãmântãri religioase au avut urmãri pentru relatiile dintre Curtile de la Constantinopol si Rave-nna. Chrysostom. Curând dupã aceea. din adâncul singurãtãtii sale. o corespondentã activã cu prietenii si admiratorii sãi din toate pãrtile crestinãtãtii. Cercetãrile ordonate de Arcadius atribuirã focul aderentilor lui Chrysostom.

se hotãrî la rândul sãu a înscrie numele lui loan pe diptice. Prima invazie a lui Alaric în Italia (401-403) Când s-a retras din Peloponez (397). asediind Aquileia. sub un 299 Cãrti reprezentative în viata omenirei. dupã Mgr. un grai si un scris au fost mai strâns unite într-o personalitate vrednicã de respectul tuturor timpurilor"299. patriarhul Atticus satis-fãcu dorinta Papei. Papa se încãpãtâna sã nu reia relatiile cu Orientul atâta timp cât numele lui loan nu fu înscris pe dipticele în care figura lista episcopilor de Constantinopol. Illyricum nu-i oferea mare lucru. Presses Univ. îsi crease un imperiu efemer între Coreea si Turkestan. precum si una recentã. Profitând de aceastã situatie. tipãrite la Bucuresti în perioada 1924-1935. se hotãrãste a nãvãli în Italia. nepotul si urmasul lui Theophil în Scaunul Alexandriei. asa cum îl caracterizeazã atât de lapidar N. 61-62)]. dar dupã alte opinii avarii ar fi diferiti de jouan-jouan (L. Les inva-sions. care cãzu repede. Duchesne. 246 . d. Timp de patru ani. toate triburile vizigote care ocupau Illyricum oriental. îl atrãgea. Alaric a pãtruns cu vizigotii sãi în Epir. Paris. locuitorii din preajma Mãrii Baltice sunt siliti sã-si pãrãseascã. orasele Venetiei deschiserã portile înaintea lui Alaric si acesta era gata sã meargã a asedia Milanul. Apoi Cyril. Radagais (Radagaisus). împãratul se rugã înaintea sicriului pentru pãrintii sãi. Astfel pãtrunde Radagais în provinciile imperiului. „rareori o viatã. [Lucrarea a avut o a doua editie. îngrijitã de M. dupã Battifol. Les vagues germaniques. pânã la Marea Balticã. lorga. De acest moment. barbarul si-a echipat trupele cu arme din arsenalele romane ale diecezei Daciei. ca sã respingã nãvãlirea. Momentul prielnic a fost pentru el nãvãlirea în Noricum si Raetia a unei mase de triburi germanice. 1916. Enciclopedicã. în acele locuri. ceea ce reuseste. la cererea pioasã a populatiei si clerului capitalei. în noiembrie 401. sau selun. pornite dinspre Baltica. si apoi. în care Italia se gãsea fãrã apãrare. provocate în China de Tulun. la rândul lor. El îndeplini acest lucru. Bucuresti. dezlãntuitã de la extremitatea de rãsãrit a Asiei. E probabil cã nu se gândea sã dureze acolo un regat. se foloseste Alaric. de o miscare uriasã. Thracia fusese stoarsã. Intrarea gotilor în Italia produse consternare. obtinut de la Arcadius. ortografiat si jouan-jouan. El trecu Alpii. Lupte mari. 1991. Barbarii erau un întreg popor. care se întinsese din Coreea pânã dincolo de Irtâs. apãrutã în douã volume la Bucuresti. Italia. seful unui numeros popor jen-jen (gengen)300. p. rãmãsitele ilustrului lor pãstor furã aduse în orasul imperial (ianuarie 438). în fata acestei mari migratii.l 245 sef sãlbatic. Ed. pe la 400. el a rãmas în acele pãrti. Honorius voia sã fugã în Gallia si cu greu fu convins cã va fi în sigurantã între zidurile Milanului. în cele douã luni urmãtoare. pe urma unei mari furtuni stârnite. cum crede Bury. Stilicho 300 [Acest popor. mai dinainte ocupate de triburi înrudite. sã obtinã de la Honorius un teritoriu si concesii în provinciile Dunãrii. iar dupã treizeci de ani de la moartea lui Chrysostom. cãci. cu titlul magister militum per Illyricum. Ei se îndreptarã spre tinuturile Pontului Euxin. p. Spre a-1 împãca. pe care o cunoscuse. ci. nimicit de tiurci prin 552. locurile. apoi soarta lui Gainas îi dãduse de gândit. sau Zarun. Nãvala lor împinse toate aceste neamuri cãtre nord. Musset. Gherman.Memoria marelui patriarh a fost totusi reabilitatã datoritã tenacitãtii lui Innocentiu si episcopilor occidentali. cãtre 429-430. si Stilicho îsi duce trupele peste Alpi. loan Chrysostom a rãmas pânã astãzi una din cele mai strãlucite figuri ale Bisericii de Rãsãrit.115. 1965. îi silirã pe huni sã fugã dinaintea lor. în 5 volume. înainte de 419. deodatã. de France. împãratul Theodosius al II-lea merse întru întâmpinarea 244 lor la Chalkedon si conduse el însusi procesiunea solemnã la mormântul episcopilor de Constantinopol. faptul s-ar fi aflat la originea migratiei avare spre vest. la sfârsitul anului 401.

160-162. op. prin care i se permite lui Alaric sã se aseze în districtele de 101 Buiy. care se închiserã între zidurile ei. si Alaric. Printr-un canal. Acesta. construind un port. situatã în mijlocul lagunelor si insulelor. Aceastã schimbare fãcu si mai grea apropierea de oras. învins de atâtea ori. regele vizigot rãmase nemiscat câtiva ani. dar Stilicho putu ocupa lagãrul got. temându-se a nu fi încercuit. Alaric se bãtu cu înversunare. Conditiile nu le cunoastem301. sustinutã cu mare curaj de ambele pãrti. la drumul ce ducea în Gallia. la care adãugã armata din Raetia si trupe rechemate de la Rin si din Britannia. si Alaric primi sã pãrãseascã Italia. 284. Stilicho fu aclamat pe carul triumfal alãturi de Honorius.. 378-379. Portul putea adãposti 250 de corãbii de rãzboi. în 404. împrejurimile. nu se documenteazã303. Senatul îl invitã pe împãrat sã celebreze aceste mari biruinte odatã cu al saselea consulat al sãu. Stilicho deschise negocieri. Suprimarea luptelor de gladiatori. care-i spionase miscãrile. calea artificialã care lega Ravenna de continent se putea strica. plinã de pomi305. înainte de Augustus. Alaric rãmase în apropierea hotarelor si. La apropierea dusmanului. împãrtindu-1 în insule. El nu mai asteptã armata din Gallia si lupta se dãdu în ziua de Pasti (6 aprilie 402). locurile goale s-au umplut. n. de la Asti (Hasta) o luã spre sud. care. trecu iarãsi în Italia. asezat într-un punct strategic la Pollentia (Pollenza). Augustus aduse aici apele Padului prin mijlocul orasului pânã la port. atacând Verona. atacându-1 din toate pãrtile. silindu-se sã ajungã la sud de Turin. Ravenna ajunse astfel resedinta împãratilor. Dar Stilicho. p.. încã din secolul al Vl-lea. ridicã asediul si o apucã pe valea Tanaro spre vest. atacat în lagãrul sãu. pe Sava302. plecã în acest scop în Raetia si Noricum. dând populatiei jocuri de circ. Nemultumit de rezultat. 303 Demougeot. care înlesneau apãrarea. iar mica adâncime a apelor împiedica intrarea corãbiilor de rãzboi. El apucã atunci. erau acoperite de bãlti. 298. de care vorbesc unii cu acest prilej. Augustus 1-a ales spre a f i o statiune navalã. pp. 248 mai mici în toate pãrtile orasului. la începutul verii 403. în decembrie 401. iar regii goti si . op. El soseste la timp. portul lui Augustus era o grãdinã foarte întinsã. cum au probat-o evenimentele. El sfãtui pe împãrat si Curtea sã reziste la Milan pânã când va strânge trupe la frontiera cea mai apropiatã. Se încheie un foedus.de clãdiri. îl încercui sub zidurile Veronei. Ravenna fusese un obscur oras provincial.avea putine trupe. cit. cit. la trei mile depãrtare de oras. Vizigotii coborârã de-a lungul tãrmului liguric în directia Etruriei. Classis. la sfârsitul lui februarie 402. Pericolul ce-1 amenintase pe împãrat la Milan îl face sã-si caute un adãpost mai sigur fatã de invaziile germanice. op. când scrie lordanes. Comunicatia se fãcea pe poduri si cu corãbiile304. la 10-12 mile de gura sudicã a Padului. mai bine decât orice alt oras al peninsulei. putea înfrunta un dusman. dar suferi un dezastru complet. 247 frontierã. de unde îi putea fi de ajutor pentru a-si realiza planul de a anexa Illyricum de Est. recrutã soldati mercenari vandali si alani. si scapã Milanul asediat de Alaric. Marea s-a retras cu încetul la patru mile de orasul modern. Stilicho se grãbi si cãzu asupra lagãrului barbar. Procesiunea trecu pe sub un arc de triumf impunãtor. urmãrit de învingãtori. Orasul s-a populat repede.. drumul spre nord. Aceeasi apã fu introdusã în santul ce împrejmuia zidurile si era distribuitã apoi pe o mie de canaluri 302 Stein. pe o întindere de mai multe mile. iar familia lui Alaric si bogãtiile lui cãzurã în mâinile sale. Stilicho trateazã din nou. cu care a fost unit printr-o sosea solidã peste lagune. împãratul stãtu atunci la Roma câteva luni. pp. cit. Stilicho îl urmãri. cu restul trupelor. astfel cã el si-a dus Curtea si guvernul de la Milan la Ravenna.

cum a arãtat L. aparenta lor exterioarã nu face impresie. cap. Clãdite din cãrãmidã. Gallia si Spania. care vãrsaserã odinioarã multimea cimbrilor si teutonilor asupra Romei. I. E numitã gresit la Cassiodor si lordanes. Aceastã formidabilã emigratie iesea din aceleasi regiuni ale Balticei. în secolele al V-lea si al Vl-lea. 305 Ibidem. Barbarii se desfac în trei corpuri. spune cã „a saptea parte din apele fluviului" curgea prin mijlocul cetãtii. pânã la mijlocul secolului al VUI-lea. [Pentru opiniile care predominã azi în ce priveste localizarea regiunii Caucaland. Comandând singura armatã ce-o mai avea. n. Atractia mare a Ravennei erau operele artistice cu care suveranii au împodobit-o pe rând. Italy and her invaders. 1). venind pe calea litoralului. O mare spaimã îi cuprinse pe italieni în fata numãru306 Provincia romanã Savia e Slavonia de azi. Multe incidente sângeroase au avut loc în cursul acestui memorabil asediu. C. adicã ale Banatului307. burgunzi. valuri de barbari germanici se nãpustesc la granita de nord-est a Italiei.000 dupã altii. ceea ce a determinat pe unii istorici sã facã din Radagais un rege al gotilor. cit. pp. sub conducerea aventurierului Radagais. Hodgkin. alani.vice-regii sau exarchii bizantini care le urmarã fãcurã dintr-însa. 354. XXIX. în ultimele luni ale anului. temânduse ca acesta sã n-apuce calea spre Gallia. Situatia imperiului era atât de slabã. 400. trecând Apeninii în Toscana. n. n. de triburi fugare în cãutare de pãmânturi. au trebuit sã-si pãrãseascã tinuturile lor de la Dunãrea de Jos. de o rarã bogãtie. apoi. ce 304 lordanes. Disperarea-i fãcea pe barbari sã se arunce adesea asupra întãriturilor lui Stilicho. situatã între Drava si Sava. e. Trufasul rege al confederatiei germane n-avu altã scãpare decât aceea de a capitula. op. El rechemã trupele si recrutã cu mari silinte altele noi. sub auspiciile Placidiei. ale lui Theodoric Ostrogotul si lui lustinian cel Mare. 356. Germanii furã respinsi din jurul Florentei si strânsi în cercul de întãrituri pe colina Faesule (Fiesole). Supra. voi. rãmasi în regiunile din Caucaland. ceea ce e mai probabil308. Suavia (v. în toamna anului 405. 200. învãtatul francez Charles Diehl. Era o îmbulzealã de bande furioase.000 dupã unii. cãutã a-i închide drumul. asupra lagãrului dusman. în fata presiunii hunilor.. încât Stilicho pãrãsi provinciile. 8. Stilicho. Radagais nu îndrãzni sã-1 atace. sediul guvernului si capitala Italiei. El încercã sã fugã.. III.] 250 lui imens al barbarilor. Patsch crede cã erau si vizigoti pãgâni. ci apucã drumul spre Roma. 307 Demougeot. 249 împodobesc zidurile si pe care ni le-a prezentat. mãrginindu-se la apãrarea Italiei.sunt decoratiile în mozaic. Cei mai numerosi erau. dar marea lor frumusete artisticã. fu aplicatã pe o scarã mare si cu un efect mai puternic. Stilicho nu vru s-o expunã într-o luptã deschisã cu furioasele multimi ale germanilor. pe care o întrebuintase de douã ori împotriva lui Alaric. suevi. . Regele confederatilor germani lãsã la o parte pe Honorius în bãltile Ravennei. ostrogotii. se revãrsarã în câmpia fluviului P6 (Padus). prãdalnice. când. pãtrunsã de influenta Bizantului. Schmidt. la rândul lor. asezându-si cartierul general la Ticinum (Pavia). Unele din acele monumente au pierit. Hoardele lui Radagais devastarã Raetia si Noricum. si ele ne aratã dezvoltarea artei crestine în Italia. 224. Invaziile germane în Italia. dar altele s-au pãstrat. dar fu descoperit si capturat. Se aflau apoi vandali. imperiul avea liniste la frontiera Rinului si Alaric stãtea nemiscat în Savia306. iar auxiliarii acestuia se aruncarã. care. El asediazã mai întâi Florenta. 20-21. Stilicho îl pãstrã. Metoda închiderii dusmanului într-o linie tare de valuri. Proviziile furã astfel oprite si apa tãiatã. unde pierde destul timp pentru ca Stilicho sã-1 ajungã. p. p. ca sã-i împodobeascã triumful si-1 Ibidem. prin Brenner. deodatã. cu eruditia si talentul sãu. v.

Asdingii se lovirã de o armatã de franci si furã învinsi. pentru cã acest civil era incapabil si avar. îi atacã din nou împreunã cu dânsii pe franci. vãzând în aceasta mijlocul de a-si mãri prestigiul. Constantin ocupã Arles (Arelate). pentru a scãpa de soarta tragicã a celor doi înaintasi. unde vandalii silingi se unesc cu ei.. cit. cã descinde din Constantin cel Mare. dar dupã cãderea eroului el fu sters de dusmanii sãi. în decembrie 406. 252 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN vin în ajutor si vandalii. Numele învingãtorului figura si el pe monument. datoritã numelui sãu.251 NICOLAE BANESCU executã dupã sãrbãtorile victoriei. Alanii. Populatia spera de la un împãrat roman asezat în Gallia sã fie apãratã de barbari. rãmâneau încã sub arme între Apenini si Alpi sau între Alpi si Dunãre. Galii n-au cunoscut un asemena dezastru din secolul al III-lea: Sf. apoi pe Gratianus. Prizonierii cei mai buni furã înrolati în armata imperiului. peste Meusa. Gunderic. pp. pierind în luptã. capitala Galliei. Ei pornesc. astfel. Vandalii asdingi. Godegisel. apucarã una la vest. regele lor. Ele proclamarã împãrati. glorifica de asemenea curajul si prudenta generalului. masacrele. apoi grosul nãvãlitorilor o apucã spre sud peste Seine. . cu regele lor Respendial. iar spre Balcani vizigotii lui Alaric le închideau drumul. prin favoare exceptionalã. Aceastã mare biruintã fu sãrbãtoritã de italieni prin pompe oficiale si monumente votive. p. siliti a se retrage spre sud. se hotãrî a trece strâmtoarea împotriva lor. cu noul lor rege. Ieronim descrie incendiile. Constantin debarcã deci la Boulogne cu forte considerabile si repurta câteva succese asupra barbarilor. trec Rinul si inundã Gallia. La sfârsitul anului 407. Constans si Iulian. Stilicho primi omagiul unei statui de bronz si argint. ridicatã. ceilalti vânduti ca sclavi. un simplu soldat. Cãtre sfârsitul Demougeot. Pe frontonul u-nui arc de triumf. care pretinse. în Forum. 310 Episodul acestei mari lupte la Demougeot. pe care soldatii 1-au ucis repede. alani si suevi pustiiserã Belgia a Il-a si se apropiau de Canalul Mânecii. Stilicho începu lupta cu uzurpatorul. acestea îl ridicarã la imperiu pe Constantin. alani si suevi. de a apãrea ca liberator al Galliei si a constrânge astfel pe indolentul Honorius sã1 recunoascã de coleg. Armata trimisã de acesta în calea lui e învinsã. Acesta.000 de oameni. le w Tribunele pentru cuvântãri. în toamna anului 407. Sarus nu putu ajunge la capãt si se întoarse în Italia (408) fãrã rezultat. 167-168. în Forum. 383. pp. pustiind tinuturile pânã la poalele Pirineilor. devastând. cele^ lalte douã corpuri ale confederatiei conduse de el. alanii atinserã cei dintâi Rinul. mizeriile populatiei ajunse pradã barbariei311. op. dar si aici dusmanii lui îi sterserã numele310. îi înving si. alta spre valea Ronului. Senatul si poporul proclamarã recunostinta lor cãtre împãrati. când vin în Gallia trupele din Britannia. Pentru a-si întãri pozitia. lângã rostre (in rostris)m. se gândi a nu-si tine trupele în actiune si. El îsi constitui o Curte si proclamã pe fiii sãi. Cu toate acestea. la 23 august 406. Armata victorioasã avu partea sa de onoruri: inscriptia ce i s-a închinat pe un alt monument. în cele din urmã. peste Aisne. El încredinta germanului Sarus expeditia contra lui Constantin. Nu le rãmânea decât sã se îndrepte prin nord-est cãtre Gallia. care nu se mentinu decât patru luni si cãzu sub loviturile trupelor. Situatia aflã o schimbare în vara anului 407. care treceau de 100. Orasele Galliei neocupate de barbari îl recunosc pe uzurpator. în Aquitania. Alte douã bande. 358—361 si la Bury. caesari. în aceste trupe pãtrunsese spiritul de revoltã. mai putin numeroase. unde-si stabileste resedinta. vandali. 253 iernii 406-407. toti. alanii si suevii ajung la Main. Zosimus povesteste cã au proclamat împãrat mai întâi pe Marcus. Dupã dezastrul bandelor lui Radagais în 406. aflând cã bande de vandali. Italia era bine pãzitã de Stilicho.

cu regele lor Gunderic. cu fiul sãu Iulian. iar alanii se asezarã în Lusitania (Portugalia de azi). p. Antigermanismul. tfj natpico (pavfj aceste cuvinte. suevii si alanii trec peste Pirinei în Spania. în 409. Trimis. furã împresurati la Arles. pentru pace (vnep tf\c. Sinodul. Acolo se aflau rudele marelui Theodosius. primul lor regat. el se întoarce apoi în Spania. planurile asupra Illyricului oriental dãdeau loc la bãnuieli. din lagãrul sãu de la Emona (Laybach). Acesta combãtu ideea suveranului. murise (404) si Honorius fu convins sã o ia pe sora ei. Thermantia. Serena. Putin mai în urmã (413). ajunse la Bononia. Stilicho avea un mare dusman în Olimpius. unde fu sfintit preot. de teama lui Stilicho. sora lui Honorius. un om cu multã prestantã si care avea o mare pasiune pentru sora vitregã a împãratului. 255 cu Alaric. Ei rezistarã câteva luni. 256 . ocupate de un uzurpator si prãdate de barbari. ceilalti doi scãparã pe mare în Italia sau în Orient. Aristocratia Romei îl ura. porunci. steaua lui începuse sã apunã. sã-1 scape. îsi avea aderenti si în Occident. strigã atunci. dar cea mai mare parte a traseului sãu trece prin Spania. la Rin. cu Placidia. Erau patru frati si armata lor fu distrusã în Pirinei. care obtinuserã mari posesiuni de la el si se simtirã datori a rezista. Legãturile 312 [Râul Douro se varsã în Oceanul Atlantic pe teritoriul Portugaliei. sed pactio servitutis!" (Aceasta nu e pacea. care venise din Spania. lui Hono-rius. unde este cunoscut sub numele Duero]. iar acestia îl influentau mult pe împãrat. 288. sã fie ucisi amândoi (septembrie 411). decedat la l mai. Stilicho spera sã uneascã si pe fiul sãu. luând jurãmântul biruitorilor pentru siguranta vietii sale. victorios în Orient. când primi stirea mortii fratelui sãu Arcadius. împreunã cu fiul sãu Constans. Fiica sa. afirmã Zosimus. Asdingii si suevii ocuparã Gallaecia. El s-a predat. Armata lui Gerontius. vandalii asdingi. unul dintre cei mai ilustri senatori. care au trecut în istoria lui Zosimus: „Non est ista pax. Gerontius. la nord de Duro. acum captivã în mâinile gotilor. Constantin. punându-si pe Eucherius ca al treilea împãrat. asteptând ca generalul Edobich. îndemnându-1 sã scuture tutela supãrãtoare a socrului. Doi frati furã executati la Arles de Constantin. Stilicho sustinu în Senat pretentia regelui got si stârni dezbateri aprinse. expedie o ambasadã lui Stilicho. Lipr\vr]t) si Lampadius. ca si pe sotia sa. sã cucereascã Spania. în anul 408. sub regele Gundahar312. A doua nãvãlire a lui Alaric în Italia. ed. arãtând cu Zosimus. împãrãteasa Mãria. împotriva jurãmântulu dat. un perfid demnitar si favorit al împãratului. acesta. multi socotind ca o dezonoare a imperiului pacea cu acest barbar.Constantin îl trimise pe cel mai bun general. Nenorocirile Galliei. cu fiul sãu. fuge dinaintea trupelor imperiale. ci pactul servitutii)313. pentru Galla Placidia. Baetica de Sud. Acesta vine cu o puternicã armatã. Eucherius. dar popularitatea lui scãzuse. Honorius. Alaric. 2. unde propriile-i trupe se ridicã împotriva lui. erau atribuite incapacitãtii sau trãdãrii sale. Constantin nu mai avu altã scãpare decât sã dezbrace purpura imperialã si sã caute refugiu într-un sanctuar. El se gândea sã meargã Ia Constantinopol. în limba strãmosilor. cerând o indemnitate pentru lunga lui sedere în Epir. Cãderea lui Stilicho. silingii. Soarta vizigotilor Situatia lui Stilicho devine din ce în ce mai nesigurã. i se atribuia ambitia de a voi sã împartã imperiul în trei pãrti. el însusi pierind prin trãdare. aprobã lui Alaric 4000 livre de aur. în drum spre Ravenna. trimis peste Rin sã aducã ajutoare. 254 dar în bãtãlia pe care o dãdu lângã zidurile cetãtii fu biruit. cu resedinta la Wbrms. silingii. burgunzii întemeiarã în Gallia. urându-1 pentru uciderea verilor sãi din Spania. Honorius trimite în Gallia pe Constantin. O împrejurare nouã provocã manifestarea acestor sentimente ostile. pe care stiu sã-1 alarmeze prin calomniile sale. ca sã protejeze interesele nepotului sãu Theodosius si se consultã în aceastã privintã cu Stilicho. Bonn.

Eucherius 257 NICOLAE BANESCU fu ucis la Roma. op. n-ar fi lãsat pânã la douãzeci de ani în postul obscur de tribun al notarilor pe un tânãr destinat imperiului. sunt obscure. sfãtui sã i se dea sarcina de a pacifica Gallia. pp. se predã în mâinile comandantului. Claudian. ca sã meargã. Gibbon. trimise ordin comandantului Heraclian sã-1 aresteze pe Stilicho. Prietenii lui. în chip obscur. ele se revoltarã si cei mai buni generali. Cum aratã el atât de plauzibil. si un tatã ambitios. si. Stilicho se decise a merge la Ravenna ca sã se asigure de garnizoanã. 400 si urm. Stilicho se oferi a merge în locul sãu în Orient. 258 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN dar nu se putea decide a dezlãntui rãzboiul civil în Italia. Dar aflând apoi cã împãratul e în viatã. pe socrul lui Honorius. Curând dupã aceea. pe care îi învinsese pe rând la Pollentia. se acuza ministrul atotputernic de a fi predat Italia barbarilor.declarã marele istoric englez. Thermantia repudiatã si averea eroului confiscatã. pentru ca Alaric sã nu fie un pericol. „Tot trecutul sãu si obisnuintele sale de om de stat îl împiedicarã de a lua el însusi initiativa dezordinilor. cum îl caracterizeazã. p. Demougeot nu sovãieste a afirma cã Stilicho ar fi putut reactiona si birui. Aceasta îi înstrãina pe sefi si-i aduse pieirea. Stilicho opri pe devotatii sãi de a-1 apãra si se lãsã a fi decapitat (22 august). Când Stilicho aflã la Bononia cele petrecute. Uciderea lui lãsã o patã nestearsã asupra stersei domnii a lui Honorius.. mândria sa de roman de adoptie. asigurat prin jurãminte.drept cuvânt ce primejdie ar fi pentru împãratul legitim sã pãrãseascã Italia. dupã ce i-a luat viata fãrã cercetare. El îsi dãdu seama cã se aflã într-o situatie fãrã iesire si se îngrozi. cãci avea încrederea armatei. la instigatia lui Olympius. Honorius. dar. crezând cã si Honorius a fost ucis. tinu sfat cu sefii. Honorius se convinse de aceste prudente sfaturi si scrisorile necesare erau gata semnate. cu asemenea vederi. cu dreptate. „Despotismul. înregistrând la rândul sãu acest dramatic sfârsit. i-a vestejit memoria fãrã probe"315. pe regentul atât de mult timp atotputernic într-un simplu rebel". vag enuntate de vocea urii sau lingusirii. 170-173. poetul care celebrase gloria ilustrului general. prietenii lui Stilicho si înalti demnitari furã ucisi sub ochii înspãimântati ai indolentului împãrat (13 august). Pretinsul sãu proiect de a pune diadema pe capul fiului sãu nu se putea face fãrã complici si fãrã pregãtiri. prin intrigile Curtii decãzute a lui Honorius. unde erau adunate trupele care aveau sã plece în Gallia. el pregetã a merge cu barbarii sãi asupra romanilor. ultimul mare general roman. la sosirea lui Honorius. 315 Patru luni dupã executia lui Stilicho. în fruntea barbarilor. Cu disparitia lui Stilicho. scãpati din mãceleul de la Ticinum furã urmãriti de ura implacabilã a lui Olympius. cit. repugnarã unei convertiri ce ar fi transformat pe mostenitorul lui Theodosius. împãratul se duse la Ticinum (Pavia). „Serviciile lui Stilicho sunt mari si evidente. putin probabile"316. dar resedinta era în puterea dusmanilor sãi. Un complot se urzi îndatã împotriva marelui general. Italia se cufundã în nenorocire. . când un uzurpator e în Gallia. nu scãpã nici el de furia rãzbunãrii314. pe tutorele moral al împãratilor. atât de amenintatã pe atunci. Olympius îi denuntã împãratului în mod perfid planurile ce le-ar fi nutrit Stilicho de a-1 înlãtura pe Theodosius din Orient si a aseza acolo pe tron pe propriul sãu fiu. Acesta se refugiase într-o bisericã. o nouã scrisoare a împãratului poruncea executia. un edict publicat în numele lui Honorius restabilea între cele douã jumãtãti ale imperiului comunicatia atâta timp întreruptã de uzurpatorul public (praedopublicus). credinta sa în valorile care fãcuserã caracterul sãu si reusita sa. la Verona si sub zidurile Florentei. 314 Bury. A doua zi. crimele sale. care. n-are nici un drept la sufragiul impartial al posteritãtii" . El respinse acest rol si preferã moartea317. Alaric nu mai avea de cine sã se teamã. Astfel pieri. La Ticinum intrigantul instigã trupele cu aceleasi calomnii si. sã-i pedepseascã pe revoltati.

si pentru ca locul unde au fost depuse rãmãsitele regelui got sã rãmânã ascunse pentru totOp. Populatia e redusã la foamete si. Ceea ce e sigur.cum aratã convingãtor Demougeot . pp. pãtrunse în Italia si. Bury. Alaric ceru tot aurul si argintul din oras. gotii pãtrund în Roma prin poarta Salaria. Procopius povesteste cã regele dãduse ca sclavi senatorilor ilustri 300 de tineri goti valorosi si de neam nobil. Simtindu-se prea slab spre a se aseza statornic în Italia.în ciuda bunelor intentii ce-i animau. 30000 de argint. care-1 înlocuise pe Olympius. Cremona. Foametea si epidemiile se întinserã în cetate si Senatul a fost nevoit sã facã propuneri de pace.-. Alaric se îndreptã cãtre nord. El atacã îndrãznet lagãrul lui Alaric si acesta. captivã. Ajuns la capãtul extrem al peninsulei. Alaric permise armatei sale trei zile de jaf. în toamna anului 408. Altinum. 3000 bucãti de piele coloratã rosu si 3000 livre de piper. Grozãyiile sãvârsite de barbari în acele zile au fost o adevãratã catastrofã. toate averile si toti sclavii care pot proba calitatea lor de barbari.. p. trecu Apeninii si asedie Roma. apoi apa a fost adusã din nou în albie. O multime de captivi furã pusi a abate cursul apei. si în albia ei se construi mormântul regal. La sfârsitul anului 409.. op. «. 296-297. tulburatã de moartea si mizeriile produse de foamete. Dar aceiasi autori . deschisã înaintea lor de sclavi. în schimbul unei plãti. dupã ce pradã Aquileia. Alaric se întoarce iarãsi la atacul Romei. ducând pe Galla Placidia. crestinã ferventã si corespondenta Sfântului Ieronim. prefectul pretoriului. flota sa e însã risipitã de furtunã si aceasta schimbã destinul vizigotilor. cit. Pe drum. masacrarã în timpul noptii garnizoana si deschiserã asediatorilor poarta Salaria. El ocupã portul si blocheazã orasul. ei sunt surprinsi de Alaric si în mare parte ucisi sau prinsi. . mai cu seamã în cartierele aristocratice318.El se afla în Noricum si ceru sã se retragã în Pannonia. Anicia Proba. 470-477. pp. sora lui Honorius. Nefiind satisfãcut.. Serena fu executatã.'-•. La Regium. fiind vorba de barbari crestinati. El înainteazã pe calea Apianã în provinciile de sud ale Italiei. Scriitorii crestini încearcã sã atenueze aceste grozãvii. Jovius. un dusman al lui Alaric aflat în serviciul romanilor. în iulie 410. cit. . Cere apoi Senatului un nou împãrat si-1 proclamã pe Priscus Attalus. spre Neapole. Alaric iesi din Roma a sasea zi. s-ar fi decis a scurta ororile asediului. predându-i-se imediat 5000 livre de aur. des260 chizând orasul în fata gotilor. vãduva extrem de bogatã a prefectului Probus. 4000 haine de mãtase. Propunerile acestea furã respinse. :-. Senatul se obliga a-1 sili pe împãrat la 316 Tomul III. 259 ii ir pace. Pentru a-1 intimida. pe care o asediazã din nou. prefectul Romei. dar la Cosentia (Cosenza) se îmbolnãvi subit si muri. Incendiile completarã opera jafului si a violentelor: ele mistuirã palate si monumente somptuoase. e cã a fost la mijloc trãdare. intrã în scenã si schimbã mersul lucrurilor. Istoricul mai povesteste cã o nobilã ilustrã. în ziua fixatã luarã armele. rupe negocierile începute si porni a treia oarã asupra Romei. 317 Demougeot.. nimicind tot ce se opunea în drumul sãu si prãdând numai tinuturile ce nu i se împotriveau. trimise numai sase mii de soldati din Dalmatia sã apere Roma. în acest moment gotul Sarus. dar nu izbuti. ed. convinsã cã Roma era inevitabil pierdutã. în fruntea armatei încãrcate de prãzi. spre a se stabili în Africa. împodobit cu trofeele luate de la Roma. El fu înmormântat sub albia torentului Busento. Se trimite o expeditie contra Africii si ea dã gres. care. înainte de sfârsitul anului 410. au zugrãvit mãceluri si scene teribile. în urmã. se gândi a trece în Sicilia. se sili a încheia pace. Alaric cautã o întelegere cu Honorius. 426. în cele din urmã regele got consimte a ridica asediul. acuzatã de întelegere cu barbarul. îl depune solemn pe Attalus la Rimini si începe tratative lângã Ravenna. bãnuind o perfidie a Curtii. Dar Honorius nu fãcu nimic. în noaptea de 24 august 410. a cãrei activitate caritabilã era neobositã.

Wallia îi exterminã pe silingi. spre a fi recunoscuti ca fede-rati. ceilalti nu. Din aceastã cãsãtorie se nãscurã doi copii: Justa Grata Hon oria (în 417 sau 418) si Valentinian (al III-lea). Theodosius al II-lea si Pulcheria. a trebuit sã negocieze cu Constantiu. apoi gãseste mai prudent sã-si caute loc în altã parte si porneste pe coasta de vest spre nord. Jovinus.. Dar parte din corãbiile sale furã nimicite de valuri. cãzând în rebeliune. Constantiu (al III-lea) e asociat apoi ca împãrat de Honorius si fu încoronat Augustus în ziua de 8 februarie 421. sustinând cauza fiecãruia . ca mai înainte Alaric. Dar în Africa. p. Silit a-si pãrãsi planul. .261 NICOLAE BANESCU deauna. iar capul sãu e trimis lui Honorius. dându-li-se locuri în Gallia si anume Aquitania secunda. Dupã disparitia sa. Heraclian. prin care împãratul se obliga a preda gotilor 600. alarmati. în iulie 419. Wallia îndatorându-se a o repatria pe Placidia si a face rãzboi barbarilor din Spania în numele imperiului. refuzarã a-i recunoaste pe Constantiu al III-lea si pe Placidia ca Augusti. El fãcuse greseala de a lua în serviciul sãu pe unul din sotii lui Sarus si acela îl ucise. Jovinus e prins apoi si el si ucis. Acesta. Wallia n-a trãit sã-si vadã aceastã asezare a poporului sãu: el muri câteva luni dupã încheierea pactului si un nepot al lui Alaric. trimit ambasade la Ravenna. Ceilalti barbari. în 412. la l ianuarie 417. intrã în scenã de partea uzurpatorului. al cãror rege captiv fu trimis lui Honorius. Athaulf. unde oamenii sãi 262 erau amenintati de foamete se gândi. fu ales rege si el rãmâne un timp în sudul Italiei. ziua când Constantiu intra în al doilea consulat. Un acord a fost încheiat (416). ca federati. însufletit de un spirit national gotic. Curând dupã aceea fu încoronatã Augustã si Galla Placidia. Strâmtorat în Spania. poate si fiindcã socoteau cã. Astfel se încheie viata aventurosului rege vizigot. fiica marelui Theodosius si a Gallei. între Garonne si Loire. se proclamã împãrat. în toamna anului 413. nefericitii captivi care lucraserã acolo au fost mãcelãriti. Erau acum prin urmare douã regate teutonice sub autoritatea romanã pe pãmântul Galliei: regatul burgund la Rin (Burgundia din Niebelungenlied) Bury. sã scape trecând în Africa. Toulouse si Bordeaux si în ianuarie 414 o convinse pe Placidia sã-1 ia de sot. Athaulf trecu Alpii. Galla Placidia se întoarse astfel în Italia si. în strâmtoare la Gades. dupã moartea lui Honorius. Cãsãtoria se celebrã la Narbonne.cum observã Bury -fiindcã Placidia fusese cãsãtoritã cu Athaulf. în forma romanã. Sarus. 263 NICOLAE BANESCU si regatul vizigot la Atlantic. Gotii nu puturã fi deci aprovizionati si Athaulf nu îndeplini obligatiile sale. cu orasele Bordeaux si Toulouse. Constantiu muri dupã o domnie de 7 luni (2 septembrie 421). poate pentru a-si încerca norocul în Gallia. Theoderic I. Gotii au fost rãsplãtiti pentru serviciile lor. nu era înclinat la o atitudine de pace fatã de Roma. Athaulf ceru grâu pentru gotii sãi si o provincie în Gallia. oprise transportul grâului. întreg imperiul va fi reunit sub sceptrul împãratului din Bizant321. fu ales la tron (418)320. si el sfârsi prin decapitare. spre a-1 rãzbuna pe seful sãu (septembrie 415). op. 204. împãratii din Bizant. cum pierise si flota lui Alaric în strâmtorile Siciliei. ucigasul lui Stilicho. cumnatul sãu. care frãmântase atâta timp provinciile ambelor pãrti ale imperiului. luatã ostaticã de Alaric. ea se cãsãtori cu el. Wallia îi urmã ca rege. împãratul hotãrî s-o recapete pe Placidia. pentru a se aseza în Tarraconensis. Athaulf trece în sfârsit în Spania.000 de mãsuri de grâu. Honorius intrã în ceartã cu sora sa vitregã si la Ravenna se formeazã douã partide. un gallo-roman. cit. El puse stãpânire pe Narbonne. Narbonne si coasta Mediteranei au fost rezervate imperiului319. El ducea cu el pe Galla Placidia. poate . dusman de moarte al lui Athaulf. Ei se încaierã si Sarus cade luptând eroic. Asdingii si suevii au fost recunoscuti.

încât trecuse dincolo de zidul lui Constantin. printr-un nou tratat. 5. prin însusirile sale deosebite. devastate de incursiunile barbarilor. El restabili armonia între Curtea din Constantinopol si cea din Ravenna si asigurã. Fortificatia se alcãtuia din cinci elemente. pacea la frontiera Persiei. care condusese afacerile statului în ultimii ani ai domniei celui dispãrut. Anthemios luã mãsuri ca o flotilã sã stationeze în apele Dunãrii. lângã Marea Marmara. completat în urmã. n. întinse în 439 acest zid de-a lungul Mãrii Marmara si Cornului de Aur. fiind expusã urgiei barbarilor. Avea trei bolti si era ziditã din blocuri enorme de marmurã lustruitã322. Guvernarea lui Anthemios. Zidul interior. prefectul orasului. în 447. învestit cu cele mai înalte titluri si demnitãti . 321 Ibidem. Era si acesta prevãzut cu 96 de turnuri. care cutreierau îndrãznet 265 NICOLAE BANESCU tinuturile pânã sub zidurile capitalei. Arcadius lãsa dupã el un fiu de vreo sapte ani. în chip considerabil. aliati ai hunilor. completat apoi printr-un al doilea. în cea mai mare parte. Zidul exterior era numai de douã pânã la 6 Vi picioare grosime si construit. prefect al pretoriului. 320 Ibidem.Anthemios. de o grosime de 14 picioare. zidul interior al centurii de întãriri.dintre ei. Ruinat apoi de un cutremur. Sfântul loan Chrysostom n-au decât cuvinte de laudã pentru el.patrikios. în memoria 266 I ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN victoriei sale asupra rebelului Maximus. Intrarea principalã si cea mai renumitã era Poarta de Aur. Lui i se datorã si constructia marelui zid ce înconjoarã cãtre uscat Constantinopolul. era întãrit de 96 de turnuri de câte 60 de picioare înãltime. prefect al pretoriului. . din care cea de sus. în mai putin de o sutã de ani. Kyros. largã de la 50 pânã la 64 de picioare. Zidurile erau strãbãtute de zece porti. domnia lui Honorius îsi afla sfârsitul: el muri de hidropizie. tot de 61 de picioare lãrgime si împãrtit prin stavile. ridicând înaintea lui un al doilea zid cu turnuri. cea mai puternicã apãrare. asociat mai dinainte la tron si imperiul avu norocul sã aibã în fruntea administratiei sale un om superior. în arcuri. pe Thedosius al II-lea. Pulcheria Augusta. cam la o milã de zidul cel vechi. Anthemios ridicã. la 15 august 423. în partea din afarã a zidului se afla un rambleu lung de 61 de picioare si dincolo de el un sant de adâncime variatã. din Ravenna. zid flancat de 96 turnuri puternice. O invazie a regelui hun Uldin în Moesia de Jos fu respinsã de el. de la 30 pânã la 35 de picioare înãltime. Câteva luni mai în urmã. Spre a o pune la adãpost. Fundatia lui Constantin cel Mare se întinsese de la întemeierea sa. dintre care cinci erau folosite în scopuri exclusiv militare. în 413. care-i furniza apa. Disensiunea sporind. prefectul Orientului. Ea a putut fi ridicatã de Theodosius cel Mare ca un arc de triumf. Minoratul sãu. era plinã de munitii si întotdeauna ocupatã de paznici. colonizând-i în Asia Micã. Regiunea a XlII-a. cu intrare de pe parapetul zidului. cunoscutã sub numele de Sycae si apoi de Galata. Ea cãutã refugiu la Constantinopol (423). Constantin. fãcând prizonieri o hoardã numeroasã de skiri.Theodosius al II-lea (cel Tânãr) (l mai 408. pe Anthemios. pe unde intrau triumfal împãratii întorsi din expeditii. cu copiii sãi. 264 3. santul avea legãturã cu marea. Placidia fu izgonitã. între zidul interior si cel exterior se întindea o terasã. consul . dincolo de Cornul de Aur. pp. El se îngriji apoi de restaurarea oraselor din Illyricum. îl restaura si întãri.28 iulie 450) a. Synesius. Pentru asigurarea frontierei de nord împotriva viitoarelor nãvãliri. populatia orasului se înmultise atât de mult. avu o mare ascendentã asupra contemporanilor sãi. 209-210. Fiecare turn avea douã camere.

cunoscute sub numele de Zidul lui Theodosius. ultimul refugiu al cugetãrii elene. 323 A fost un moment vorba. însusirile deosebite ale fetei. spre a-1 apãra de continua ruinã si a-1 asigura împotriva atingerii fatale a timpului si oamenilor! O contributie solidarã internationalã n-ar putea fi refuzatã unei asemenea initiative. Leontios a fost unul din învãtatii care au ocupat la Atena „tronul sofistilor". 267 fiindcã îi aflãm un succesor si în postul de prefect al pretoriului. 46 si urm. Ea conduse de fapt imperiul. aproape 40 de ani. Studiul antichitãtii stãpânea. Ce minunatã ar fi însã si o operã de restaurare a acestui imens monument. în timpul nostru. îi plãcea a transcrie. aduna în jurul sãu la Atena tineri din toate provinciile. Atena veacului al V-lea era mai cu seamã vestitã prin scolile sale. Pentru aceste înclinatii. ea luã în mâinile sale regenta pentru fratele sãu. atrasi de reveria misticã si de speculatiile subtile ale neoplatonismului. Ea a înfruntat eroic. manuscrisele vechi si a le împodobi cu miniaturi. op. îsi petrecea de obicei timpul cu pictura si gravura. Fortificatia aceasta s-a pãstrat neschimbatã în tot cursul vietii Bizantului.. Athenais-Eudokia. Având si doi bãieti. el a trecut în istorie cu porecla de „caligraful". asalturile furioase ale atâtor barbari. într-o frumoasã caligrafie. ea se îngriji ca fratele sãu sã fie crescut în principiile crestine. Pulcheria s-a îngrijit a afla pentru fratele sãu si o sotie. Foarte evlavioasã. Pulcheria. la rangul de Augusta. în numele sãu. Ea poate veni din partea unui congres international al bizantinistilor. pp. în aceastã epocã. Resturile acestei formidabile întãrituri. Desi numai în vârstã de 16 ani. inteligentã si foarte instruitã. I. cum se spunea învãtãmântului public al artei oratorice. Pulcheria. constituind unul din cele mai grandioase monumente ale Bizantului323. „fiica filosofului athenian Leontios". pãrintele lãsã . Pulcheria luã asuprã-si educatia tânãrului basileu. sã se dãrâme aceste glorioase resturi si interventia constiintei europene a putut opri impietatea. E probabil cã nu mai era în viatã.nu era fortificatã. frumusetea ei fãrã seamãn îl fãcurã pe Leontios s-o creadã predestinatã unui viitor strãlucit. vorbind si scriind greceste si latineste. Comunicatia cu aceastã regiune se fãcea cu luntri. întreaga educatie. O împrejurare neasteptatã aduse la Curtea imperialã minunea care nu putuse fi gãsitã pânã atunci. Academia lui Plato. 322 Descrierea amãnuntitã la Bury. cu toate cercetãrile fãcute în toate pãrtile: o fatã de o fru268 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN musete extraordinarã. care înãltã pe tronul Bizantului o frumoasã si instruitã provincialã. închinatã Bisericii. cit. Theodosius al II-lea ridicã pe sora sa. sunt si astãzi în picioare. mai mare cu doi ani decât Theodosius. 70-72 si la Van Millingen. Toatã viata ei palpita în jurul acestor scoli. dându-i cei mai buni profesori si instruindu-1 în arta de a guverna. Nu-1 interesa dacã era nobilã ori de sânge împãrãtesc sau bogatã. lucru rar pe atunci la Constantinopol. El strânse o avere imensã si se îngriji a da fiicei sale o învãtãturã aleasã. al cãrui capãt de sud era la Blachernae. Byzantine Constantinopole. La 4 iulie 414. Numele lui Anthemios nu se mai întâlneste de acum înainte. când fu aproape de moarte. Cronica lui Malalas ne-a transmis povestea romanticã a acestei cãsãtorii. în care declamatiile retorilor întretineau încã viu cultul literaturii clasice a Greciei. Fiul lui Arcadius n-avea însã posibilitãtile si entuziasmul marilor avânturi ale spiritului si ocupatii inutile îl absorbeau în orele sale libere.. b. cu numele Athenais. timp de o mie de ani. Theodosius cerea surorii sale sã-i afle înainte de toate o fatã de o frumusete fãrã pereche. a dovedit o energie de care n-a fost niciodatã capabil indolentul sãu frate. lustinian va clãdi acest pod din piatrã. p. aproape în starea în care au rãmas pe urmele cuceririi turcesti. Foarte instruitã. KocAAvypacpoc. dar Cornul de Aur se trecea pe un pod de lemn. dupã dorinta pe care acesta i-o exprimase.

Din primii ani ai ridicãrii sale pe tron. Aceasta puse câteva întrebãri mãtuselor privitoare la copila care-o fermecase. si amândouã o îndemnarã sã se plângã la Curte împotriva nedreptãtii ce i se fãcuse. Eudokia cântase în versuri eroice biruintele armatelor imperiului asupra persilor. la altã mãtusã. 271 . unde aceasta o introduse pe strãinã. Ea trãi multã vreme în armonie cu Pulcheria. sora lui Leontios. pãrti din Vechiul Testament si un critic de reputatia patriarhului Photios are frumoase cuvinte pentru aceastã operã. unde îsi petrece în amãrãciune cei din urmã ani ai vietii sale odinioarã atât de fericitã. Retinutã la Curte. însotitã de o suitã strãlucitã. caracterizatã ca „vrednicã de laudã pentru o femeie si împãrãteasã".acestora prin testament întreaga avere. compuse asanumitele „cen324 Cf. luã din mâinile lor plângerea si alergã la fratele sãu. Dupã un an. Sufletul sãu pasionat aflã adesea motive de agitatie. Athenais-Eudokia nãscu. Ea se aruncã în bratele monofisismului. prin cãsãtoria sa cu Valentinian al II-lea. norocul frumoasei ateniene începu a se întuneca. prin admiratia pentru inteligenta si instructia ei. Efectul acestei confruntãri fu decisiv: împãratul se declarã hotãrât a o lua de sotie. în apartamentul surorii sale. din afectiunea împãratului si a-si asigura atotputernicia324. învãtata fiicã a lui Leontios cultivase cu iubire poezia si avusese la Curte cenaclul sãu de literati. Ea traduse. pe rând. miscãrile-i pline de gratie. Pulcheria trezi curiozitatea tânãrului împãrat prin descrierea entuziastã a frumusetii fiicei lui Leontios.zicea prin testament tatãl . ne dã singura explicatie a acestei dizgratii. I. foarte influent pe lângã Theodosius. 601 (Bonn). cãsãtoria cu Thedosius al II-lea. iar în ziua de 7 iunie 421 ea îsi celebrã. atât de puternic în acele regiuni.norocul sãu. împãrãteasa rãmase acolo timp de un an. cu strãlucirea fastului obisnuit. în 439. Cedrenus. el a putut sã despartã pe cele douã Auguste. n-a fost. ea pleca în pelerinaj la Ierusalim. în aceasta si o rãzbunare împotriva Curtii. Reluându-si aceste îndeletniciri. Eudokia traduse apoi Profetiile lui Daniel si Zacharia. care exercita încã marea sa influentã asupra lui Theodosius. Astfel ajunge Athenais în audientã la Pulcheria. basilissa îsi puse acum talentul în serviciul credintei. inteligenta-i sclipitoare. Pierzându iubirea si încrederea lui Theodosius. ca sã aducã multumiri la mormântul Mântuitorului pentru norocul fiicei sale. Theodosius chemã pe prietenul si confidentul sãu Paulinos si amândoi se ascunserã dupã o perdea. le porunci sã astepte. Era de 20 de ani. acestia furã neînduplecati si o alungarã chiar din casa pãrinteascã. Frumusetea ei mare. în anul urmãtor. Eudokia îsi aflã o mângâiere în operele de caritate si în ocupatiile literare. care-i nimicise viata. printre care Kyros din Panopolis se distingea prin talentul sãu de poet. p. dupã un an. strãin de aceastã intrigã. Athenais se rugã în zadar de fratii sãi sã nu-i rãpeascã dreptul. vizitând bisericile si adorând moastele pretioase pãstrate în orasul sfânt. Neîntelegerea intrase în familia imperialã si Eudokia cãzu în curând în dizgratia împãratului. poate. în singurãtatea tristã a exilului. botezatã de patriarhul Attikos. O sorã a mamei o primi la ea si o duse la Constantinopol. „cãci îi ajunge . care e mai presus de norocul oricãrei femei". O intrigã în jurul prie270 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN teniei dintre Eudokia si Paulinos. poate. Când se întoarse la Constantinopol. în octombrie 437. Dar eunucul Chrysaphios. Cum presupune Bury. primi numele crestin si împãrãtesc de Eudokia. fu proclamatã Augusta. în acelasi metru epic. frumoasa atenianã renuntã la cultul pãgân si. cãutând. pe Eudoxia si. pentru a le scoate apoi. elocventa cu care-si pleda cauza fãcurã o im269 NICOLAE BANESCU presie adâncã asupra Augustei. Eudokia avu bucuria de a-si vedea fiica pe tronul glorios al Romei. povestitã tot atât de romantic de acelasi cronicar. Eudokia ceru voie a se retrage la Ierusalim (443). Athenais avea sã primeascã numai o sutã de monede de aur.

cu o mare armatã. Valentinian al III-lea fu încoronat la Roma împãrat327. 248. a fã-cut-o apoi sã guste pânã la fund din paharul amãrãciunilor. Cedrenus. cum am vãzut. Hunii. iar el. se ridicase în Apus un uzurpator. mult mai târziu. la care fusese trimis de loan. III AuflL. fu însãrcinat cu apãrarea Galliei împotriva vizigotilor. Cf. Cf. trãia în amintirea oamenilor. Valentinian al III-lea fu ridicat la rangul de Cesar (octombrie 424). 272 înainte de moartea lui Honorius. alani de origine. în Orient. Legenda vrãjitorului din Antiochia. Verificând-o. Athenais. la Constantinopol. Câteva zile mai apoi. Istoria ne-a pãstrat un amãnunt care pãtrunde ca o razã de dincolo de mormânt în misterul dramaticei cãderi a basilissei: „Când fu sã-si dea sufletul — scrie Malalas326. 112-224. pentru succesele sale în Gallia.ea jurã cã a fost nevinovatã de acuzatia pentru Paulinos". 358 (Bonn). Cyprian. loan (primi-cerius notariorum) si aceasta schimbã cu totul atitudinea Curtii bizantine fatã de Placidia. 607 (Bonn). Paris. el putu dobândi la nevoie trupe de huni. Dupã moartea lui Honorius (august 423). la Aquileia. I. Soarta a fost crudã cu frumoasa Athenais. p. Gregorovius. La 23 octombrie 425. povestea minunatã a tinerei crestine Justina si a ispitelor celebrului vrãjitor. Supravietuind tuturor catastrofelor familiei sale. Theodosius trimise deci în Occident. dar Orientul fusese zguduit de mari tulburãri. primind titlul de comes. Dupã ce îi zâmbise atât de radios în splendida-i tinerete. t. p. Holum. Colectia „Histoire de Moyen Age". Felix pieri într-o revoltã la Ravenna (429). cit. era fiul lui Gaudentius din Moesia de Jos (ofiter subaltern al lui Stilicho)328 si ridicarea lui repede în cariera sa se da-toreste relatiilor strânse cu regele hunilor.NICOLAE BANESCU toane din Homer". cu care îsi . Geschichte des spãtromischen Reiches. se crede. loan a fost prins la Ravenna. [v. Ajunsi la Tessa-lonic. în urma disensiunilor din familia imperialã. I-ere serie. p. 327 F. 1928. ea se stinse din viatã în orasul patimilor lui Christos la 20 octombrie 460. furã trimisi înapoi. fiul sãu. pp. pentru a primi ajutor. Aetius fu apoi învestit de Placidia cu aceastã comandã. Placidia si copiii sãi însoteau aceastã armatã. Paris. Legând prietenie cu Rugila si cu urmasii sãi. vãduva lui Constantiu al III-lea. Athenais-Eudokia a pus în ea ceva din propriul sãu suflet. spre a o face sã cadã în mrejele iubirii ce apelase la el. combinate în chip ingenios. 273 NICOLAE BANESCU Galla Placidia conduse ca regentã Occidentul. la Curtea cãruia stãtuse în copilãrie ca ostatic. Evenimentele politice din Occident. din cauza vârstei lor.] 326 P. Stein. în primii 12 ani ai domniei lui Valentinian si autoritatea sa n-a fost contestatã. Figures byzantines. 1909. Ea pare a oglindi. hotãrân-du-se totodatã si cãsãtoria viitorului împãrat al Occidentului cu fiica celui din Orient. cu ajutorul versurilor din Homer. Cf. el fu trimis în lagãrul Placidiei. în multe privinte. 52 si urm. menit a avea o situatie predominantã. unde adusese la ascultare pe Theodoric I al vizigotilor. E. a martiriului ce încununeazã viata sa si a Justinei. propria istorie a fiicei de filosof325. cu însemnate trupe de huni. unde a fost executat (mai-iunie 425). sosi Aetius. domnia lui Theodosius al II-lea avu câteva timp liniste.. op. t c. 428-429. Numai rivalitatea marilor generali i-a creat dificultãti. Aetius.48. pe generalii Ardaburius si Aspar. Diehl. cãsãtorie care avea sã se celebreze. împreunã cu copiii sãi. Lot. îsi aflase refugiul. Photios nu pregetã a lãuda mult poemul. El îsi dãdu seama cã interesul sãu era sã se înteleagã cu Placidia. izgonitã din Ravenna. bine plãtiti. Theodosius se decise a interveni în favoarea rudelor sale. pp. 1892. Dar opera sa de seamã a fost poemul în trei cânturi închinat Sf. povestind episoade din viata Mântuitorului. p. La instigarea sa. Comanda militarã supremã de generalisim (magister utriusque militiae) o avu la început Felix timp de patru ani (425-429). 325 F. Leipzig. convertit la crestinism în puterea credintei. Ch. Galla Placidia. I. si K. încercând în zadar a câstiga de partea sa pe Ardabur. sefi militari dintre cei mai buni. I. Decomposition de l'empire (395-751).

El muri însã curând dupã aceea. E mai probabil sã fi fost chemati. Clover. Aetius scãpã în Dalmatia si se duse la Curtea prietenului sãu Rugila. apãrându-se cu îndârjire timp de un an (430-431). el fu chemat a se justifica si aceasta îl împinge la revoltã (427). patru popoare barbare trecuserã Pirineii în Spania. voi. 330 Ibidem. pp. 1964. Dar acesta nu se supune si cei doi rivali se ciocnesc lângã Ariminum.câstiga izbânzile. Gunderic îsi luã titlul de „rege al vandalilor si alanilor". sub regele lor Gunderic.. Forte noi se trimit din Italia si de la Constantinopol.M. El plãnui. Courtois.. Vandalii asdingi. Geiseric and Attila. care primi iarãsi comanda. 257 si urm. la nord de Duro. iar vandalii silingi în Baetica de Sud. cum fãcuserã mai înainte regii vizigoti. fu urmat la tron de Geiserich (în formã romanizatã Genseric). 1969. 1955. I. el fu învins si se închise în Hippo. prin intrigile lui Felix. precum si rangul de patriciu (434). 376-476. Murind în 428. în timpul acesta. Astfel se încheie tratatul din 331 Op. ocuparã Gallaecia. 274 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN vandalilor în Africa. dictã conditii Curtii din Ravenna si obtinu restaurarea sa în comanda ce i se luase.. pp. pp. dar faptul nu se adevereste. încã din 409. Bonifaciu se întoarce în Italia si e bine primit de Placidia. [C. [L. comandantul armatei imperiale. tot poporul vandalilor si alanilor se îmbarcã si trecu în Africa. cit. în mai 429. 22 (1973). a Il-a. care-i urmã. poate.. Amsterdam. dar ele furã zdrobite în bãtãlia care avu loc. Ei s-au purtat cu o ferocitate care a întrecut-o pe cea a tuturor barbarilor. precum si alte titluri în EPLBIP. Sfântul Augustin muri acolo la începutul asediului. Wallia. Vizigotii furã apoi adusi si ei în Spania de regele Athaulf. sub conducerea lui Aspar. Lot . Placidia cãutã sã-1 câstige din nou pe Bonifaciu. 244. cãci doi ani mai târziu avu loc invazia 328 Aetius se nãscuse la Durostorum. Das letzte Jahrhundert Pannoniens. ed. trimis sã cârmuiascã Africa.] 276 . cum presupune Brooks. aduse servicii imperiului zdrobind pe silingi. Simpla coincidentã a întâmplãrilor a dus. prin urmare. nevoie 329 Bury. alanii se asezarã în Lusitania (azi Portugalia). pentru a scãpa.] . cel mai însemnat si mai abil dintre sefii germani din acel timp. Paris. de schisma ereticilor donatisti si de separatismul guvernatorilor. ca sã-si împartã Africa. 275 observã pe drept cuvânt F. Devenind suspect. Aalen. 202-209. ale cãror resturi. Varady. F. poate din cauza unei rãni (432). Les Vandales et l'Afrique. Se zice cã atunci ar fi chemat pe vandali din Spania. 127-128. op. când spune cã vandalii. Genseric ridicã asediul în iulie 431. Un alt general de frunte al epocii a fost Bonifaciu. unde imperiul nu-i recunoaste330. împrejurãrile trebuiau sã-1 încurajeze: stãpânirea romanã era acolo zguduitã de revoltele maurilor. pp. cit. Spania nu multumea ambitia sa. sã treacã în Africa. amândoi beligerantii (Sigisvult. Cu ajutorul sãu se întoarse în Italia. Dupã plecarea vizigotilor în Gallia. împreunã cu suevii. 104-114. regele hunilor. Bonifaciu fiind învingãtor. ocupând diferite provincii. el cucereste Noua Cartaginã si Hispalis (Sevilla). au fost ursiti „sã-si afle ultima lor locuintã si mormântul lor în Africa"329. Destinul lor istoric e cum nu se poate mai bine caracterizat de Bury. sub numele lui Valentinian al III-lea. vandalii se încaierã cu suevii si interventia comitelui Asterius al Spaniei îi sileste pe vandali sã se coboare în Baetica. 55—56.sã fie invitat spre a trece în Africa331. sã fi apelat la ei. Dorind a-si consolida stãpânirea în provinciile cucerite. Dupã moartea acestuia. p. vandalii îsi întind cuceririle în Numidia. Ciocnindu-se cu Genseric în Numidia. care-i dã comanda supremã în locul lui Aetius. poate cei dintâi care au trecut Baltica dintre popoarele est-germane. pp. „Historia". se alipirã as-dingilor. Genseric cãuta acum pacea cu imperiul. El guvernã douãzeci de ani Occidentul. ca si rebelul). Genseric nu avea. la aceastã pãrere.

257-258. Persia si Imperiul Bizantin. aceasta nu schimbã situatia si generalul bizantin Ardabur deschide ostilitãtile printr-o nãvãlire victorioasã în Arzanene (Armenia de Sud). persii cãutând sã impunã armenilor influenta religioasã sirianã. iar influenta religioasã greceascã energic combãtutã. 02 Bury. p. la sud de lacul Geneva. d. Carthagina cãdea în stãpânirea lui Genseric. cu resedinta la Wbrms. pânã la moartea lui Valentinian (455). Vechea dusmãnie politicã dintre lumea iranicã si cea romanã era sporitã prin opozitia lor religioasã. Theodoric asedie Narbonne. Panormus fu asediat (440). Byzacena si restul din Numidia. Theo-dosius cel Mare fãcuse o mare gresealã fatã de Armenia.•'" 277 în Gallia. situatã . Când lezdegerd si Sapor furã îndepãrtati de Bahram. ceea ce aduse rãzboiul între cele douã imperii.000 de burgunzi au fost ucisi. iar îndatã dupã aceea par a fi ocupat cele douã Mauritanii si a fi anexat Balearele. tratat negociat de Stilicho. Burgunzii nãvãlirã în Belgia de Sus si furã nimiciti în 436 de hunii lui Aetius. în fruntea acestei miscãri au fost Mesrob si meritosul catholicus Sahag. nici persii fortãreata de hotar Theodosiopolis. dar se apãrã energic. cãci nici bizantinii nu puturã cuceri Nisibis. expeditia bizantinã sosea într-ade-vãr în Sicilia. cornitele Armeniei. Dar armenii se împotrivirã cu îndãrãtnicie acestor presiuni si se produse o miscare în timpul domniei lui Theodosius al II-lea Bury. alungând clerul din Carthagina si confiscând bisericile pentru erezia lor332. si-au creat o flotã. Armenia a fost împãrtitã în douã state clientelare.. Prin tratatul din 387 cu Sapor al III-lea.-••'•. Dar acest tratat n-a fost de lungã duratã. Aetius socoti cã cea mai bunã politicã a imperiului fatã de Genseric era sã întretinã cu el relatii prietenesti si el convinse pe Valentinian al III-lea sã consimtã a-si logodi fiica mai mare. Ei s-au asezat în Zeugitana si au fãcut din Carthagina capitala lor. în 436. prin care se cedau vandalilor Mauritaniile si o parte a Numidiei. în tulburãrile ce se iscarã. dintre care cel atribuit Persiei (Per-sarmenia) cuprindea patru cincimi ale teritoriului si numai o cincime statul vasal Bizantului. Genseric consimtea a plãti imperiului un tribut anual. Pulcheria îi ocroti. alt fiu al regelui (420). pirateria. Armenia. templul focului din Susiana fu ars si fatã de mãsurile aspre luate împotriva lor multi crestini îsi cãu-tarã refugiul pe teritoriul Imperiului bizantin. vizigotii furã tinuti în frâu. împãratul nu impuse nici un succesor. cu Huneric.. în august 421. Cel dintâi descoperi scrierea armeanã si traduse Biblia în limba tãrii.'•> ". cit. Corsica si Sardinia. ci încredinta supravegherea asupra satrapilor unui comandant militar. magister militum în Gallia. Se spune cã 20. fiul lui Genseric. cit.11 februarie 435. pp. imperiul pãstra Mauritaniile. atacând Sicilia. recunoscând astfel autoritatea Romei. Curtea bizantinã sprijini din toate puterile scoala de traduceri a acestor initiatori. Luptele tinurã un an fãrã vreun rezultat. care îsi pregãti în curând o flotã mare. •! . exercitând. dar orasul fu eliberat de Litorius. împreunã cu regele lor Gundahar. Resturile lor au fost transportate de Aetius în Sapaudia (Savoia). op. în 441. si în 415 el numi rege al Armeniei pe propriul sãu fiu. op. Sapor. Ca arieni. si-au luat de la început o atitudine ostilã credintei catolice. Astfel pieri primul regat burgund din Gallia. Prin tratatul din 442. dar invazia hunilor în imperiu îl sili pe Theodosius sã recheme fortele sale din Occident si s-a încheiat atunci o pace nefavorabilã. Flota vandalã se întoarse în Africa. întemeiatã pe literatura greacã. care se pãstrã pânã în secolul al VI-lea333. Tripolitana si o parte din Numidia. în octombrie 439. 94. Eudokia. poate din cauza pregãtirilor mari de la Constantinopol pentru a elibera Carthagina. refuzând a-i preda. în Armenia persanã crestinii furã prigoniti de suverani si de preotii mazdeeni. 278 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN pentru crearea unei culturi religioase nationale. Clientul bizantin Arsaces muri în 390 si guvernul trecu atunci în mâinile a cinci satrapi. lezdegerd se simti dator a înfrâna miscarea plinã de viitor a nationalismului armean. vandalii obtineau regiunile cele mai bogate: Zeugitana cu Carthago.

întinsã din Caucaz pânã în Pannonia. în care limba latinã continuã sã reprezinte o „lingua franca". Nãvãlirea hunilor în Peninsula Balcanicã. fratele lui Rugila. Sirmium si Naissus) sã sileascã autoritãtile de la Constantinopol la un tribut de 2100 livre de aur. rugi si altii). în calitate de federati. a cãrui relatiune de cãlãtorie pânã la curtea lui Attila constituie o sursã pretioasã de informatie pentru cunoasterea stãrilor de lucruri de la Dunãrea de Mijloc si chiar de la nordul acesteia: conglomeratul de popoare sau etnii aflate sub stãpânirea hunicã oferã elementele unei civilizatii de mixturã euro-asiaticã. chiar pe teritoriul Imperiului. scoase definitiv Armenia din sfera orientalismului. gepizi. în asemenea împrejurãri. si acesta e meritul domniei lui Theodosius al II-lea fatã de poporul armean. Imperiul cunostea. între timp. prigonirea crestinilor se va relua.. Cu toate promisiunile persilor. Attila. administratã de functionari trimisi de la Ctesiphon334. cu urmãri deosebit de periculoase pentru stãpânirea romanã. 281 NICOLAE BANESCU f. cãrora li se adãugau initial alte 4000 de livre. tocmai în partea de rãsãrit. Nestorianismul si mono-fizismul. dupã ce au pus mâna pe Ratiaria. acesta din urmã consimtea sã-i plãteascã un tribut anual de cel putin 350 de livre aur pentru ca avansul amenintãtor al hunilor în unele directii ale Peninsulei Balcanice (ajungând în Thracia si chiar în Grecia continentalã. sã solicite instalarea la sud de marele fluviu.453). 424-425. dar ea nu aduse nici o schimbare teritorialã si nu avu lungã duratã. Attila a cârmuit împreunã cu fratele sãu mai mare. dinastia nationalã a Armeniei e rãsturnatã si tara incorporatã ca simplã provincie persanã. Stãpânirea hunicã a premers astfel statele medievale de stepã. cu titlu de arierate. cea mai cunoscutã fiind condusã de Priskos (448-449). cit. op. Elementul gotic înregistrase astfel prima sa afirmare în viata Imperiului de Rãsãrit si chiar la Constantinopol. pe care 1-a asasinat. în primul sfert al veacului al V-lea. [Sãvârsitã de mâna unei cãpetenii hunice de la nord de Dunãre. în prima jumãtate a domniei sale. fiu al lui Mundiuch. ceea ce înseamnã cã era vorbitã de o populatie din regiune. e. unde se plasa . Thodosius al II-lea a tratat cu hunii prin intermediul mai multor ambasade. Bleda. dupã ce în ultimul sfert al veacului al IV-lea îsi croise o stãpânire care îngloba o mare parte din Europa rãsãriteanã. dar efemeritatea ei impune rezerve în privinta unor concluzii de prea mare generalizare335. venit din vecinãtãtile Chinei si ajuns pânã la Dunãre.în nordul Armeniei bizantine. 279 în ordinea moralã însã literatura de traduceri sprijinitã de Bizant. jefuind teritoriile nord-estice ale Imperiului. heruli. Singidunum. Se încheie pacea pe o sutã de ani. La acestea se adãuga acum revãrsarea hunilor. Disputele religioase. ba chiar si Asia Micã. Apogeul puterii hunice a fost atins sub regele Attila (434 . Asaltat de primejdia barbarã din exteriorul. înteleasã de mai multe etnii. rãmânând singur stãpânitor. ajungând pânã în Siria si Mesopotamia. astfel 280 cã Theodosius al II-lea a fost silit sã le acorde considerabile subsidii anuale. Hunii supuseserã pe alani si triburile germanice întâlnite la nord de Marea Neagrã si de Dunãrea de Jos (ostrogoti. pp. în rândurile cãrora crestinismul de orientare arianã fãcuse progrese rapide si considerabile. 334 Stein. în 428. sub conducerea lui Rua sau Rugila. printr-un acord favorabil încheiat cu Imperiul la Horreum Margi. legând-o de civilizatia greco-romanã. silindu-i pe vizigoti. hunii s-au organizat sub o formulã statalã incipientã. uciderea lui Gainas arãta încã o datã Imperiului roman proportiile noului pericol hunic. Viminacium. care la mijlocul ultimului deceniu al veacului al IV-lea trecuserã prin pãsurile Muntilor Caucaz. ca si din interiorul sãu. Nãvãlirea peste Dunãre a hunilor în 422 îi sili pe bizantini la tratative cu persii.

încetase de a mai reprezenta o chestiune de primã importantã pentru statul roman. . voi. convocat de cãtre Dioscor. Rod al scolii din Antiohia. tluri în EPLBIP. I-a. asa cum fusese ea definitã prin Conciliul de la Niceea. 1969-1975. mai ales .. unde a supravietuit pânã în zilele noastre. urmasul faimosului Kyril al Alexandriei (412-444). unde avea sã moarã mai târziu (451). 18]. 5 voi. 1998. p. alte ti.. Atât prima doctrinã. august 449). Dar controversele religioase nu încetaserã câtusi de putin n interiorul sãu. III. Geschichte derHunnen. pe care scoala din Antiohia îl considera drept omul nãscut dintr-o simplã femeie. care obtinuse la Ephes condamnarea lui Nestorios. Maenche-Helfen în BZ. 60 (1967). Brehier. „tâlhãresc" („brigandajul de la Ephes". arianismul. Essai sur la civilisation byzantine. ca prim val care marcase aceste dispute în veacul al IV-lea. 270-276. Write si O. A. 1948. învãtãturã sustinutã de Nestorios. 288. a fost sustinutã la Constantinopol de arhimandritul Eutyches. p. ed. Ea nega calitatea de „Nãscãtoare de Dumnezeu (Theotokos) a Maicii Domnului. voi. p. Papalitatea nu s-a lãsat însã sedusã de succesele doctrinare ale scaunului alexandrin. Histoire de l'Empire byzantin. a Il-a. mult mai aplecatã spre misti. Dogmaticii secolului al IV-lea au provocat o vie discutie privitoare la christologie. I. Amsterdam. a celor douã persoane si douã naturi. Produs al scolii din Alexandria. p. având si sprijinul papei Coelestinus. Exilat la început în regiunile unde Imperiul se învecina cu lumea arabã. Paris. 282 firea omeneascã. Antiohienii sustineau prezenta a douã naturi deosebite în Christos. Berlin. Dupã aceastã conceptie. 41-69 si resp. 1932. L. sustinea cã în toatã viata sa de pe pãmânt Christos a rãmas Dumnezeu. 376-476. creind o bisericã de sine stãtãtoare si rãspândindu-i doctrina pânã în China si Extremul Orient. conform pãtrunzãtoarei remarci a Sfântului Grigore de Nyssa336. una desãvârsit divinã si alta desãvârsit umanã. G. sau monophysitã. Excomunicat de cãtre un sinod patriarhal (448). p. Dos letzteJahrhundertPannoniens. Nestorios a avut adepti care i-au dus învãtãtura în Persia sassanidã. adversari Bisericii din Alexandria. A. dar care prin virtutiile sale se dovedise vrednic de a se uni cu Verbul dumnezeiesc. apoi patriarh de Constantinopol în perioada 428-431. L. 100-101. Athena.. elev al lui Theodor din Mopsuestia. apoi în Egipt. unde 283 NICOLAE BANESCU se sustinea cã si dupã întrupare trebuie sã distingem douã naturi perfecte în unica persoanã a lui Christos. acesta a fost însã reabilitat în anul urmãtor de cãtre un sinod ulterior. p. „Attila". Varady. Ed. 1969. iar papa Leon I (440-461) a elaborat celebrul sãu Tom doctrinar.\ cism. a fost condamnatã de cãtre al treilea Conciliu ecumenic de la Ephes (431).v. fãrã nici un amestec cu 335 [Franz Altheim. puneau în pericol dogma întrupãrii.centrul sãu vital. sustinând cã Mãria era doar mama lui Christos („Christotokos"). escaladarea celui de-al doilea val al disputelor cristologice. în vreme ce scoala din Alexandria. E. 336 [Hesseling. Le monde byzantin. Thompson. cât si cea de a doua. 24. De aceastã datã. prin care s-a pregãtit condamnarea monophysismului de cãtre con-ciliul de la Chalkedon (451). însotit de majoritatea migratorilor germanici trecuti la crestinism. Nestorios venea din cercul teologilor din Antiohia. Vasiliev.A. discutii pasionate de dogmã purtându-se în Capitala bizantinã pretutindeni si în toate situatiile. disputele vizau natura lui Christ. care 1-a condamnat pe Eutyches (448). fie ele chiar si din cele mai putin potrivite. 1948. I (Vie et mort de ' Byzance). E. Tomul papei Leon I era de fapt o scrisoare dogmaticã adresatã patriarhului Flavian de la Constantinopol (Epistola dogmatica ad Flavianum). A History ofAttila and the '' Huns. Oxford. declar-ându-se de acord cu sinodul de la Constantinopol. convocat de noul împãrat Marcian si soldat cu un mare triumf al ortodoxiei]. voi. mai rationalistã. Paris. 61 (1968). Biserica din Alexandria vedea însã în cele douã naturi ale lui Christos. doctrina naturii unice a lui Christ. numai omul s-a nãscut în Christos din Fecioara Mãria si numai el a suferit pe cruce. s.

în legãturã cu existenta anterioarã a unui templu pãgân închinat Zeitei-Mame. Ei aveau o mare autoritate asupra clerului si aflau în cãlugãrii numerosi din mãnãstirile desertului o armatã credincioasã si fanaticã. Pe locul unui templu al lui Asclepios e o bisericã a Sfintilor Anargyri (Cosma si Damian)338. dar nu reusi. patriarhul Alexandriei. Mãria înlocuia. p. De acest prestigiu se foloseau patriarhii Alexandriei.. împãratul îi imputã cã seamãnã discordia în Bisericã si în familia imperialã si-i fãcea cunoscut cã va aduna un Sinod.] 285 Nestorios îsi atrase dusmãnia pioasei Pulcheria. Ephese et Chalcedoine. sustinând cã expresia ©eoroKog e sacrã prin traditie si christologia antiochianã desparte cele douã naturi ale lui Christos. la 7 iulie 431. sustinând cã cele douã naturi formeazã o unitate indivizibilã. care sã punã capãt discutiei. Leclercq. cãci Mãria a fost un om si dintr-un om nu se poate naste Dumnezeu. la Niceea. om foarte ambitios si autoritar din punct de vedere dogmatic. 286 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN se abtine de la orice manifestare.cum observã atât de just Bury .supranaturalul si dãdea precãdere naturii divine a Mântuitorului. cu care convertitii erau obisnuiti. Kyrillos. Camelot. râvneau la suprematia Bisericii orientale. Candidianus reprezenta la acest Sinod pe împãrat si el avea ordin a 339 [C. H. Caracteristic este cã altarul celor 12 zei e înlocuit printr-o bisericã a celor 12 Apostoli. [o constatare asemãnãtoare se poate face si pentru biserica Sfintei Fecioare sau a Maicii Domnului de la Ephes. 1907. 1877). Sinodul din Efes. pentru aceastã multime. toate religiile . dar el îsi aflã mai ales un mare dusman în Kyrillos. de obicei. Pulcheria era de pãrerea lui. Tozer. el nu se sfia a o numi „Nãscãtoarea lui Hristos". în predicile sale. Tot astfel. i. în predicile pe care le tinea. ocupã locul unde se afla templul lui Poseidon. '\ 284 Crestinismul îsi deschisese larg portile credintelor si cultelor similare.H. dar Theodosius si Eudokia spijineau pe Nestorios. Hefele . Astfel se întruni. în conflictul cu Nestorios. fatã de popularitatea ce o avea în lumea pãgânã cultul zeitei naturii. Fãrã a astepta . 1962]. atotputernicã la Curtea lui Theodosius. în privinta adaptãrii credintelor si ceremoniilor pãgâne la obiceiurile crestine. în rãspunsul cãtre patriarhul de Alexandria. dând o însemnãtate deosebitã cultului mamei lui Dumnezeu. numele acelor temple. Augustei. ca nimeni sã nu o mai numeascã pe Mãria „Nãscãtoare de Dumnezeu". templul zeitei Ilithya este acum biserica Panaghiei Blastike (a Fecunditãtii). pp. Paris. Sfântul Athanasios avusese un rol însemnat în victoria credintei ortodoxe asupra arianismului.F. Pulcheriei. gelosi pe rivalul lor de la Constan-tinopol. Biserica fãcuse o concesie acestei înclinãri a multimii. sfântul rãzboinic. II. ceea ce produse agitatie în populatia capitalei. proclama. voi. cãutã sã dividã familia imperialã. Un preot. El scrise la Constantinopol împãratului.. 372-37333s p 424_ n. lãsând Sinodului deplinã libertate de a decide. sunt instructive faptele semnalate de Rev. era un dusman înversunat al christologiei antiohiene si. Histoire des conciles. o bisericã a Sfântului Nicolae. XpiaioTOKog.. Paris. în editia datã de el operei lui Finlay (Oxford. P. OeoroKog. templul lui Tezeu e închinat Sfântului Gheorghe. deci. patronul marinarilor. History.T. Anastasios. I. 337 Bury. Nestorios cãutã sã-i abatã pe credinciosii sãi si clerul de la veneratia exageratã care-i fãcea sã o socoteascã pe Fecioara Mãria „Nãscãtoare de Dumnezeu". care. adus cu el din Antiochia. divinitãtile feminine.având un fond comun de superstitii. El ne aratã cã mai mult de opt biserici în Attica au fost clãdite pe locul templelor pãgâne si numele dedicatiei lor amintesc. O legiune de sfinti si martiri înlocuiau vechea legiune a zeilor si eroilor337. numit Al Treilea Sinod Ecumenic339. Disputele religioase ale veacului al IV-lea dãduserã Bisericii metropolei egiptene un mare prestigiu. 287-377.

la 8 august 449. excomu-nicându-1 si depunându-1 din Scaunul sãu. Acesta îi ceru lui Nestorios sã abdice. la începutul domniei lui Iustin I (518-527). programe. a gãsit bucuros în aceste certuri prilejul de a se manifesta". care a trecut în istorie. 288 Flavian muri pe drumul exilului. care ajunsese la întelegere cu Kyrillos. Slabul împãrat întãri asemenea decizii. printr-o formulã ce proclama „unirea fãrã amestec a celor douã naturi ale lui Christos". cu episcopii sirieni si se adunarã în contrasinod. în 436. care-1 influentarã pe împãrat.sosirea lui loan al Antiohiei si a legatilor papei Coelestinus. Slãbiciunea împãratului nu putu impune cu autoritate o solutie crizei ce frãmânta Biserica si luptele continuarã. Nestorios. Theodosius al II-lea adunã. Nestorios fu exilat. Era un nou triumf al Egiptului si el va da extensie doctrinei cunoscute sub numele de monofizitism (juia tpvcrig. în cursul acestor tratative. numitã si „theopaschitã". profesând doctrina doketismului (dupã care natura de om a lui Christos e numai aparentã). în vremea papei Hormisdas (514-523). mãsura colegului sãu. Diehl. în Biserica Alexandriei. împãratul îl sacrificã pe Nestorios si aprobã întoarcerea în Scaun a lui Kyrillos si a lui Memnon. spre exemplu în cursul tratativelor de împãcare care au pus capãt schismei akakiene dintre Roma si Constantinopol. Dioskoros. aceastã formulã n-a obtinut însã sustinerea din partea paplitãtii. Un partizan al teologiei alexandrine. Dar. deveni inoportun patriarhului loan. unde fostul patriarh muri în anul 451. disputând asupra unor formule dificile si de atâtea ori zadarnice. prezidat de Candidianus. Aceastã formulã fusese definitã de papa Leon I tocmai în scrisoarea dogmaticã adresatã patriarhului Flavian de la Constantinopol]. Pulcheria îl decise în urmã pe fratele ei a-1 transfera într-o oazã din Thebais. Câteva zile mai târziu. Constantinopol. cãlugãrii „sciti". printr-o scrisoare dogmaticã340. la Petra. care avea propria ei formulã de împãcare si avea tot interesul sã o promoveze. retras la Antiochia. sosi loan al Antiohiei. ca atare. tot atât de ambitios. Papa Leon I cel Mare aprobã. o singurã naturã divinã). dar urmasul lui Kyrillos. îsi fãcu drum un nou curent religios. cu numele de „sinodul briganzilor". O mare teroare se dezlãntui împotriva lui Flavian. în Arabia. trecurã de partea lui Kyrillos. Aceste delicate. subtile chestiuni religioase au tulburat adânc linistea si autoritatea Statului bizantin în secolul al IV-lea. se declarã pentru cel pedepsit. un nou sinod la Efes. îl excomunicarã si-1 depuserã pe Kyrillos si pe mitropolitul Memnon de Efes. Legatii papei. Theodosius al Il-lea pãrãsea aceastã lume. în acelasi timp. depus împreunã cu Ibas de Edessa si Theodoret de Kyrros. 287 NICOLAE BANESCU care atribuia naturii divine a lui Christos precãderea. unde se bucura de popularitate. . proveniti adicã din Scythia Minor. sub influenta celor din jurul sãu. cum observã atât de just Ch. veniti si ei. a clerului si populatiei agitate de cãlugãrii lui Kyrillos. raporturile Bisericii si Statului în Imperiul bizantin si-au avut rolul lor în aceste dezbateri religioase541. dar Kyrillos stiu sã cumpere prin gratificatii si daruri de tot felul pe functionarii palatului. fu pedepsit de patriarhul Flavian. Kyrillos deschise Sinodul si 200 de episcopi îl judecarã pe Nestorios si-1 condamnarã ca eretic. De altã parte. ca eretici. ca o reactie împotriva nestorianismului. Candidianus a raportat lui Theodosius în favoarea lui Nestorios. nu trebuie sã vedem în ele numai certuri de teologi. Dar. dupã expresia papei Leon I. au pus în circulatie o nouã formulã de conciliere între ortodocsi si monofiziti. 340 [Epistola dogmatica ad Flavianum a papei Leon I a fost invocatã si mai târziu ca document cu valoare dogmaticã de cãtre papalitate. ci „sub aparentele religioase pare cã se ascund interese. Un an mai în urmã. socotind cã natura umanã a Mântuitorului se pierde în natura divinã. la 28 iulie 450. La insistentele sale. arhimandritul Euthyches din Constantinopol. aparitii politice si cã antipatia veche si profundã a Egiptului si Siriei semite împotriva lumii grecesti si a capitalei sale. se declararã singurul Sinod îndreptãtit si. confirmã si depunerea pronuntatã de minoritate împotriva lui Kyrillos si a lui Memnon.

cunoscutã sub numele de Codex Gregorianus. în ultimii ani ai acelui secol. adevãratul sãu centru în imperiu fusese pânã acum orasul Atena. Ea primea acum o nouã loviturã. Fundatia lui Theodosius al II-lea. 82 si urm. s-a resimtit de multe ori de împrejurãrile grele prin care a trecut statul. zdruncinase la rândul sãu mult viata intelectualã a metropolei elenismului. fixând numãrul profesorilor la 31. 3 retori (ora-tores) pentru învãtãmântul în limba latinã si 5 retori sau sofisti (. în secolul al IV-lea. învãtãmântul superior. Notes sur l'histoire de l'en-seignement superieur ã Constantinople. cap. A fost deci nevoie a se remedia nesiguranta în aplicarea dreptului si.300). înainte de Theodosius. purtau un costum special si formau o asociatie.] <> •> 291 tiile de la Hadrian pânã la Diocletian (294). în secolul al iV-lea. Brehier.sophistae) pentru cel în limba greacã. Ch. accentul cãzând însã asupra unei perioade istorice ulterioare. Presses Univ. cealaltã. în timpul domniei lui Theodosius al Il-lea s-au realizat douã lucruri de mare însemnãtate pentru civilizatia bizantinã: întemeierea Universitãtii din Constantinopol si publicarea unei culegeri a edictelor imperiale sub numele împãratului. Le premier humanisme byzantin. 1926. Domnia lui Theodosius al II-lea ne-a lãsat si o culegere a constitutiilor imperiale. ceea ce pricinuia neajunsuri pentru jurisconsulti. Multe constitutii. Materiile predate de ei erau: gramatica. Strãmutarea capitalei imperiului în orasul întemeiat de marele Constantin atrãsese aici o multime de retori si filosofi. dreptul si filosofia. prin Universitatea orânduitã de Theodosius al II-lea la Constan-tinopol. Edictul stabilea 10 profesori de gramaticã pentru limba latinã si 10 pentru limba greacã. din epoca lui Diocletian (c. Notes et remarques sur en290 Crearea catedrelor de limba greacã si numãrul mai mare al retorilor greci aratã rãspândirea pe care o avea aceastã limbã în capitalã si în provinciile din Orient. Noua Universitate fu instalatã într-un loc special. Organizarea învãtãmântului superior la Constantinopol. promulgate izolat. de France. Triumful crestinismului.lãsând ur-'masului sãu sarcina grea de a concilia pãreri atât de neîmpãcate. nu se mai pãstraserã sau cãzuserã în uitare. Die hoheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. ea s-a ridicat însã iarãsi. Paris. lângã Capitoliu). p. Die Kaiserliche Universitãt von Konstantinopel. IV. atinsese în chip serios prestigiul acestui înalt învãtãmânt. [O serie de aspecte au fost reluate de cãtre P. Speck. un edict prin care întemeia Universitatea din Constantinopol. L. Theodosius dãdea acum acestui învãtãmânt o organizare care-1 consolida. Se înfiinta apoi o catedrã de filosofic si douã de drept342. Le monde oriental. ei primeau acum onorarii de la Stat. G. prin grija marilor suverani. g. cuprinzând constitutiile de la sfârsitul secolului al . Invazia pustiitoare a lui Alaric. menitã a avea un rol însemnat în viata intelectualã a imperiului. Diehl. era intitulatã Codex Hermogenianus. i42 Vezi Fr. din care se împãrtãsea entuziast tinerimea din toate provinciile imperiului. se alcãtuiserã douã culegeri juridice: una. 3 (1926). cuprindea constituseignement et culture ã Byzance des origines au X-e siecle. Profesorii furã opriti de a mai da lectii particulare. Lemerle. „Byzantion". punând în fruntea ei învãtati celebri prin vasta lor eruditie si prin activitatea ce au desfãsurat-o. compusã sub urmasii acestuia. care au reorganizat-o de mai multe ori în cursul veacurilor. care initiarã. unde catedrele vestitilor sãi retori si filosofi aveau atâta rãsunet. Leipzig. în 425. retorica. Codex Theodosianus. de care adesea se simtise nevoia. Fuchs. Marcais. 1971 si P. împãratul publica. iesitã probabil din îndemnul acestuia. 21-22. cu vaste sãli de studiu (în bazilica theodosianã. ca mai înainte în atâtea mari centre ale Orientului. 289 NICOLAE BANESCU în ce priveste învãtãmântul superior. Codex Theodosianus.

130-131. atotputernic în domnia indolentului Theodosius. si nici o încoronare „bisericeascã". a înlesnit aceastã cooperare343. Importanta acestui Breviarium în viata europeanã a veacului al IX-lea se vede si din faptul cã. Codex Theodosianus. dar W. le cunoastem numai din fragmentele ce ni s-au transmis. dar aceasta cu greu ar fi ad-mis-o supusii Bizantului. Redactat în limba latinã.:•: 293 NICOLAE BANESCU Unii istorici au vãzut în Marcian întâiul împãrat bizantin încoronat de patriarh. 4. în titluri (titult). evitând a impune noi sarcini populatiei si iertând si rãmãsitele de platã. oferindu-i mâna pentru o cãsãtorie platonicã. Decretele apãrute dupã publicarea Codexului furã numite novelle (leges novellae). Primul sãu act a fost executarea lui Chrysaphios. destinatã supusilor romani ai regatului vizigot.. 345 Vezi A. History. Politica internã. o legitimare. la rândul lor. Aceastã nouã culegere. Theodosius al II-lea nu lãsase nici un urmas si.. la moartea sa. se alipi Orientului si Illyricum occidental (Pannonia si Dalmatia). la 15 februarie 438. îndatã dupã moartea fratelui sãu. Sub Theodosius al II-lea se simtea nevoia unei noi culegeri si împãratul hotãrî a se aduna într-un compendiu edictele împãratilor crestini de la Constantin cel Mare pânã la el inclusiv. 344 Actele oficiale au fost date în traducere de Bury. cu capitala sa Sirmium. a exercitat o mare influentã asupra legislatiei barbare. Marcian s-a silit a înfrâna cheltuielile. t. si Bury socoteste ca probabilã întelegerea împãratului Theodosius cu Pulcheria în privinta alegerii senatorului Marcian. noul împãrat s-a dovedit un bun si energic suveran. Histoire de l'empire byzantin. în ce-1 priveste pe Marcian. Ea fu publicatã în Orient. Problema religioasã: Sinodul de la Chalkedon. de Theodosius al II-lea. El a servit ca bazã legislatiei lui lustinian. I. la o întrunire a Senatului Romei vechi. 233-234. dupã numele rezumatului publicat de regele vizigot Alaric al II-lea. la cererea bulgarilor cãtre papa Nicolae I de a H se trimite „legile lumii".. în politica internã.A. care. Codul theodosian e un izvor pretios pentru cunoasterea istoriei interne a imperiului în secolele al IV-lea si al V-lea. Vasiliev. acest Codex e împãrtit în 16 cãrti.III-lea (296) pânã la 324. pp. Faimoasa Lex romana visigothorum. I. Introdus în Occident în epoca invaziilor ger343 Cu prilejul acestei vizite. a fost recunoscut în mod public344. La 23 decembrie acelasi an. a cãrui vizitã la Constantinopol. O . întronarea. examinând de aproape izvoarele. pentru cãsãtoria sa cu fiica lui Theodosius. Marcian (28 august 450. probabil. consacrânduse Bisericii. împreunã cu surorile sale.sfârsitul lui ianuarie 457) a. Amândouã aceste culegeri nu ni s-au pãstrat. Eudoxia. redactat de legistii Romei Noi. parte la ceremonie. prin calitatea functiei celui ce încoroneazã. . Codul. dupã pãrerea unor învãtati bulgari. exprimând astfel unitatea imperiului. Pulcheria 1-a înãltat pe tron pe Marcian. n-au fost altele decât vestitul Breviarium^. împãrtite. conducerea jumãtãtii de est a imperiului trebuia sã treacã asupra colegului din vest. 292 mani ce. Ensslin. infirmã aceastã pãrere si aratã cã Leon I a fost de fapt cel dintâi împãrat încoronat de patriarh si încoronarea lui n-a fost. pp. întrucât Theophanes ne spune cã basilissa a trimis dupã patriarh si Senat si a proclamat ca împãrat al romanilor pe Marcian. E numitã si Breviarium Alariciamim. trebuia sã se aplice si în Occident. multumind astfel si . dupã el. la începutul secolului al Vl-lea. Patriarhul Anatolios a luat. ce apãsa asupra proprietãtii senatorilor. Ensslin nu exclude posibilitatea ca augusta Pulcheria sã fi tinut locul celui ce încoroneazã3''6. în exercitiul puterii sale. El a cãutat a pune capãt sistemului de a se vinde functiunile administrative si a desfiintat impozitul numit follis. împreunã cu Valentinian al III-lea. spre a-si tine legãmântul ce-1 fãcuse. nu e decât un rezumat al Codului theodosian. acesta a trimis regelui Boris (866) „legile venerabile ale romanilor".

Printrun decret din 454. p. râvnind la dominatia Orientului.. pp. 30. Sinodul recunoaste un Christos unic în douã naturi. Marcian convocã al IV-lea Sinod ecumenic.clasa înaltã a societãtii. iar cãlugãrii partizani ai celui depus. de fapt. La Chalkedon a triumfat. 294 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN tor cu o sclavã sau cu o femeie de conditie socialã inferioarã. adoptând formula christologicã a lui Leon. Iar Sinodul dãdu o loviturã si influentei Romei Vechi în 295 Orient. Atitudinea împãratului în politica externã. adresatã patriarhului de Constantinopol. 349 Bury. marile ambitii ale patriarhilor alexandrini. politica imperialã. fãrã confuzie sau alteratie. Leon I primi favorabil protestul prelatilor condamnati în acel Sinod si rupse orice relatii cu Dioskoros. cit. a cãror actiune era în perfectã armonie. se înstrãineazã tot mai mult de imperiu348. a respins în pustiu pe acei barbari. odatã cu ridicarea lui Leon I în fruntea Bisericii romane. în ziua de 8 octombrie 451. Florus. la Chalke-don. 42 (1942). prin canonul 28. cãutând a restabili autoritatea compromisã a Statului fatã de Bisericã. Hotãrârile Sinodului avurã însã consecinte politice însemnate pentru Bizant: provinciile Orientului. prin care acesta interzicea cãsãtoria unui sena346 Zur Frage der ersten Kaiserkronung durch den Patriarchen und zur Bedeutung dieses Aktes in Wahlzeremoniell. o actiune militarã avu loc. întinzând jurisdictia sa în diecezele Pontului. patriarhului de Constantinopol aceleasi privilegii ca si episcopului roman. într-o scrisoare dogmaticã. Acest sinod impuse o mãrturisire a credintei împotriva teologiei alexandrine. care agita atât de mult societatea. Am vãzut de câte ori de347 Beck. împãrtise în douã provincia Thebais (de Sus si de Jos) si unise în aceleasi mâini puterea civilã si militarã a provinciei de Sus. Având acum concursul episcopului Romei Vechi. 33-34. b. pp. 296 . comandantul acelei provincii sub Marcian. O mãsurã de interes obstesc a fost si aceea prin care hotãra ca. spre a întãri acolo apãrarea. 101-115. op. n. strâns legate de pãrerile condamnate de Sinod. pp. dar. Theodoret si Ibas reintegrati în Scaunele lor.. V. Dioskoros fu depus. diviziune sau separatie. Theodosius al II-lea. în loc sã distribuie bani populatiei. 348 Vezi Charles Diehl. care nelinisteau tinutul. Documentul acesta a fost numit mai târziu Tomul lui Leon. Sinodul de la Chalkedon a fost un triumf al papalitãtii. si BZ. Flavian. expus la nãvãlirile barbarilor din acea regiune. Marcian a anulat si mãsura lui Constantin cel Mare. Marele pontif luase atitudine împotriva ereziei lui Eutyches si. la frontiera de Sud a Egiptului. împãratul a stiut sã ia o atitudine hotãrâtã. acordând. supusi autoritãtii episcopilor. la începutul acestei domnii. el fixa doctrina întrupãrii Mântuitorului. cunoscuti sub numele de blemmyi si novadae. la frontiera de nord. . cit. Blemmyi au încheiat atunci tratat cu imperiul. Prãbusirea stãpânirii bunice. Roma veche îl sustinuse la început pe ambitiosul Cyril. proclamând douã naturi într-o singurã persoanã. acesta permitândule a vizita insula Philae. 1947. pentru a se ruga zeitei Isis349. Dupã deciziile Sinodului din 449. Asiei si Thraciei547. au fost înlãturate. Kirche.. Wurzburg. hunii. situatia se schimbã radical. consulii trebuiau sã contribuie la reparatia apeductului orasului. Nãvãlirea lui Attila în Occident. op.. în problema religioasã. 237-238. Dar primejdia cea mare pentru imperiu erau acum. care-si impune de acum autoritatea în materie religioasã. 4. în ce priveste politica externã.

Dar ajutorul cel mare îl astepta Bury. Dar Valentinian. Aetius nu avea trupe cu care sã înfrunte nãvãlirea. pentru a se opune armatei confederale. o sumã de bani si inelul sãu. silindu-se a-1 stârni împotriva vizigotilor. Justa Grata Honoria. El o pretinde imperiului ca logodnica sa si cere ca jumãtate din teritoriile peste care domnea Valentinian al IIIlea sã fie predate ei350. Când atinserã Rinul. Honoria recurse la protectia lui Attila. mai multe alte orase cucerite. Theodemir si Widimir. Astfel se ajunse. El se grãbi a-si ridica o armatã dintre barbarii federati ai Galliei: francii salieni. cu ocazia unui incident de la Curtea lui Valentinian al III-lea. furios. fu îndepãrtatã de la Curte si logoditã cu sila cu un senator bogat. op. în vara anului 451. fu trimis în misiune la Theodosius si izbuti. quazii. Regele vizigot Theodoric pieri în încãierare. sfãtuindu-1 a o da pe Honoria regelui barbar. înainte de a ajunge acolo. care locuiau la estul fluviului si o parte a francilor ripuari. îl executã pe Hyacinthus. e silit a se opri. la începutul domniei lui Marcian. ostrogotii.. unii din ripuari. Aceastã armatã formidabilã se revãrsã în provinciile belgice. Herculanus. trimitându-i printr-un eunuc credincios. Attila. Hyacinthus. acum însã nu mai putea juca decât un rol sters si aceasta o irita. li se adãugarã bur-gunzii. rugii din regiunile Tisei de Sus. tinta lui Attila era Orleans. Ea începu la amiazã si tinu pânã noaptea. si Honoria scãpã numai prin silintele Placidiei. cerându-i sã-i vinã în ajutor. Walamir. s-o scape de cãsãtoria nedoritã. Se pare cã Aetius cu fortele sale si Theodoric cu vizigotii sãi sosirã la Orleans înainte de Attila si acesta nu îndrãzni sã dea asalt lagãrului lor puternic fortificat. om linistit. burgunzii federati si celtii din Armoricum. Ardaric. cu regele lor. cit. dar Attila a preferat a-1 socoti o propunere de cãsãtorie. spre a-si reclama „tributul". alanii. ea avusese la Curte o situatie însemnatã.l vastarã barbarii lui Attila provinciile din acele pãrti sub Theodosius al II-lea. de care împãratul putea fi sigur cã nu va unelti cu sora sa împotrivã-i. Honoria trimisese inelul sãu pentru a arãta cã mesajul era autentic. trimise o ambasadã la Ravenna. cãuta pretexte. repudiate de Huneric. lupta a fost un teribil mãcel. Compromisã în relatii cu intendentul sãu. Curajul vizigotilor si strategia iscusitã a generalului roman îi zdrobirã pe huni. Exasperatã de perspectiva acestei cãsãtorii. Datã cu o rarã îndârjire de ambele pãrti. bãtrânul suveran stiu sã rãspundã cu demnitate cã pensia vãrsatã obisnuit cãpãteniei lor nu putea fi socotitã ca un semn de supunere si se mãrgini a trimite lui Attila o ambasadã cu daruri. înainte de cãsãtoria fratelui sãu. Metz fu înconjurat si distrus. y< 297 NICOLAE BANESCU Mesajul a sosit. auzind de cele întâmplate. care-1 urmãrea de aproape. Regele vandalilor trimisese multe daruri lui Attila. saxonii de pe Loire si alanii din Orleanais. ci si din fortele tuturor supusilor sãi germani. sora lui Valentinian al III-lea. Genseric se temea de rãzbunarea lui Theodosius. romanii îl gãsirã pe Attila puternic întãrit .. •. pentru tratamentul rusinos al fiicei sale. turingii. pp. herulii. Attila trecu Rinul. Orientul scãpã de rãzbunarea regelui hun datoritã împrejurãrilor. bine vãzut la Curtea din Toulouse. care-1 determinarã pe barbar a se arunca de astã datã asupra Occidentului. 298 de la vizigoti si Avitus. pentru a porni asupra Occidentului si gãsi unul de ordin sentimental. sub cele trei cãpetenii ale lor. Când ambasadorii lui Attila se prezentarã. 288-290. cãruia îi plãceau formele. vreo 20 de kilometri la vest de Troyes. skirii din apropiere. Marcian avu o atitudine plinã de energie fatã de ei. A doua zi. la memorabila luptã de la Campus Mauriacus. în primãvara anului 450. Armata sa era compusã nu numai din huni. Cererea fu adresatã împãratului senior la Constan-tinopol si acesta scrise lui Valentinian. pentru a protesta si a declara cã va veni sã impunã dreptul Honoriei la o împãrtire a imperiului. El gãsi prudent a se retrage si apucã drumul spre Troyes. era o femeie ambitioasã. Erau gepizii. în primãvara anului 451. probabil. La începutul lui aprilie. Attila.

dupã o rezistentã eroicã. fratii i-ar putea contesta succesiunea la regat. Ambasadori distinsi furã trimisi sã trateze cu barbarii: consularul Avienus. 54-691. Neugr. Ardaric. heruli .D. cã ei se întoarserã mai târziu în locurile lor si aceasta i-a silit pe goti sã caute refugiu pe teritoriul imperiului.cum observã Bury . Ibidem. cit. 9 (1984). Cum spune Bury (ed. rugi. XLII. op. Marcian's Gamble. în lunga sa carierã. . 354 Bury. obosit de vin si de somn scrie lordanes . de care. Hernac. dar negocieri începurã îndatã. si. Italia a suferit greu de foamete354. el se cãsãtori.). n. pe fluviul Nedao. t. Populatia Venetiei cãutã un azil în insulele Adriaticei352. episcopul Romei. 299 în anul urmãtor (452). între Tisa si Crisuri. Hunii fugirã spre Marea Neagrã. fiul mai mare al lui Attila. cel mai mic dintre fiii lui Attila. muri de o hemoragie. Aquileia fu nimicitã. în absenta sa. [R. praefectuspraetorio si Leon. pp. n-a putut iesi pe cãile obisnuite. Dupã întrevederea avutã cu Attila. Nu se cunosc consideratiile care au determinat aceastã subitã retragere. apucând pe o cale nenorocitã în gât. sub pretext de a-si reclama logodnica. se stabili la extremitatea Scitici Mici.la acest pãgân.A. curând dupã aceea. Intrat în tara sa. S-a vorbit de o teamã superstitioasã a regelui hun. tinutã numai prin marea lui personalitate.si-1 ucise pe Ellac. Ildico. sã mãreascã prestigiul aliatilor sãi vizigoti. Tânãra-i sotie a fost bãnuitã de aceastã moarte nãpraznicã. în iarna anului 450-451. 1-a sufocat". 300 ÎSTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Cruntul rege al hunilor era ursit sã-si încheie. în „ Byz. fugãrit pânã în valea Dunãrii. Getica. la un an dupã expeditia sa în Italia (453). de teamã sã nu cadã iarãsi sub jugul hunilor (The End of the Huns. o adunare heteroclitã de popoare. în noaptea nuntii. 353 lordanes. 1933.L.. Imperiul sãu. care intrã în Pavia (Ticinum) si Milan (Mediolanum). Jahrbucher". A Reassessment ofEastem Imperial Policy toward Attila. care anevoie se poate întelege . prin interpretarea pasajului din lordanes (C. Nu voia. asezãri în lagune au fost si în epoca preistoricã si în epoca romanã. Convinse de asemenea si pe franci sã se întoarcã îndatã în tara lor351. 450-453. aprins de dorinta de a rãzbuna moartea tatãlui sãu. 295. '". conduse în Panno-nia (454) coalitia acestor vasali — gepizi. 4. se aruncã de astã datã asupra Italiei. cãci. op. 352 Legãtura ce se face între fundatia statului venetian si invazia lui Attila nu are bazã istoricã realã. Drumul Romei era deschis. Dingizech la nordul Dunãrii355. Trygetius. III. se prãbusi odatã cu el. sângele ce de obicei îi curgea pe nãri nãpãdindu-1. se folosise necontenit în favoarea imperiului. pentru un tribut anual353. 301 . între numerosii fii ai lui Attila n-a fost nici unul care sã ia în mâinile sale cu energie mostenirea tatãlui. Istoriei lui Gibbon. cu o frumoasã germanã. Appendix 26). Vasalii germani profitarã de aceastã împrejurare. unde. „Pe când. A. Thorismud. pp. 291-292. Macartney socoteste. Alte motive au hotãrât atitudinea neasteptatã a barbarului victorios: armata sa era bântuitã de boli si ea ducea si o mare lipsã de hranã.în dosul carelor sale. acesta se retrage imediat din Italia. Aetius îl lãsã astfel pe Attila sã scape cu restul armatei sale. „American Journal of Ancient History". Marcian expe-die câteva trupe cu care Aetius nu putea risca o bãtãlie. în acelasi timp. Ei venirã în lagãrul hunilor. 50). pe unde intrã în Pannonia. multumindu-se a-i hãrtui pe huni. Valentinian al III-lea nu avea armatã. ci. cãpetenia gepizilor. 355 C. viforoasa-i viatã. lângã tãrmul sudic al lacului Garda. X. Attila se întoarse pentru a rãzbuna umilirea ce suferise. fiul regelui Theodoric. pp. sta gata sã dea asalt întãriturii. El nu avea interes sã distrugã puterea hunilor. dar Aetius îl opri. Kohlfelder. care n-a putut fi identificat. Convinse deci pe Thorismud sã se întoarcã în grabã la Toulouse. ostrogoti. Trecând Alpii lulieni.sta culcat pe spate. Toatã Italia de Nord cãzu în mâinile lui Attila. 106 si urm.

prin constanta ajutorare a generalilor romani cu auxiliari. A realizat acest lucru pe douã cãi: în primul rând. si în al doilea rând. A fost. într-o zi. nemaifiind nici un membru de sex bãrbãtesc al acestei familii. fãrã a-i da timp sã se apere. Cu moartea sa. op.. la est. 1908.. Atacat. fu atacat de acestia si ucis. 303 descãleca..dupã pãrerea lui Bury . ridicat la rangul de Caesar. cãci stim cã Eudokia. desigur. Eudoxia însã îl ura prea mult. familia marelui Theodosius se stinge. p. Aceastã întârziere a procesului dezmembrãrii. trãgându-si sabia. Cf. dar intriga sambelanului fãcu sã nu reuseascã. marele general fu ucis miseleste (21 septembrie 454). Consularul Petronius Maximus era pe atunci un mare personaj la Roma. în fata Noricului.Prãbusirea imperiului hun a produs o modificare fundamentalã în asezarea geograficã a barbarilor din regiunea Dunãrii. Paris.s 302 aproape 30 de ani. Maximus fu înãltat pe tron. si herulii în aceeasi vecinãtate. Marcellinus îl socoteste magna Occidentalis reipublicae salus157.cum crede Bury . pe când Aetius fãcea raport dinaintea suveranului.. stiind cã instigase la moartea sotului ei si. fiului sãu Palladius. învãtatul englez a caracterizat foarte bine functia de mare însemnãtate pe ca a avut-o imperiul hunilor în istoria europeanã. poate . Pe când Valentinian se ducea cãlare la curse.cu totul în interesul civilizatiei. o constrânse pe Eudoxia sã-1 ia de sot si sã-si dea fiica. care primirã un subsidiu de la imperiu si a asigurat ostrogotilor o asezare permanentã în nordul Pannoniei. un nepretuit izvor în lupta cu dusmanii germani. >••-_ . Lecoffre. Asupra lui Aetius s-au exprimat multe pãreri. pe Eudokia. care a fãcut sã se mentinã stãpânirea imperiului în tãrile destinate în cele din urmã a ajunge regate teutonice. Influenta si prestigiul sãu se datorau mai cu seamã imensei sale averi. Baudrillart. si-i cunoscuse bine pe barbari. 1-a chemat pe Genseric. Â. cit. ajutat de eunucul sambelan Heraclius. se nãpusti asupra lui. în ziua de 16 martie 455. cu o micã gardã si însotit de Optila si Traustila. Gepizii si-au întins stãpânirea asupra Daciei. îndatã ce ' Ibidem. îl convinse pe împãrat de pericolul ce-1 ameninta din partea ilustrului general. skirii s-au asezat acolo mai departe. si îndemnându-i sã-si rãzbune stãpânul. în acelasi moment si de eunuc.. Aetius apãrase tronul lui Valentinian al IIIlea 356 Bury. Petronius Maximus sperase sã obtinã locul de frunte alãturi de împãrat.. Il-e ed. Gelos de atâta glorie. la sfatul lui Aetius de a dezarma . un general capabil si un dibaci mânuitor de oameni. pe lângã Alaric si Rugila. El urzi atunci alt complot. Pentru a-si consolida situatia. Optila si Traustila. El purta o mare dusmãnie lui Aetius si. nevrednicul suveran 1-a ucis cu propria sa mânã. Moartea lui Aetius. ca sã-1 rãstoarne pe tiran. fosti partizani ai lui Aetius. 300. Rugii îsi aflarã noi locuinte pe tãrmul de nord al Dunãrii. Saint Severin apotre du Norique (453-482). în Campus Martius. El pare a fi fãcut o aliantã cu gepizii. Fãrã îndoialã.între skiri si rugi336. dupã o traditie poste -rioarã. p 297.. EI a ajutat sã se întârzie întregul proces al dezmembrãrii germanice a imperiului roman. Contemporanii 1-au pretuit si 1-au lãudat foarte mult. de care imperiul a avut mai multã teamã. spre a-i tine în dusmãnie unii cu altii. atrãgând doi ofiteri barbari. Situatia gravã a Occidentului. acesta sãri deodatã de pe tron. A doua zi dupã asasinat (17 martie 455). c. dacã nu-1 va suprima el mai înainte. a fost . acuzându-1 de trãdare si. Apelul la Genseric avea si un motiv particular. cu el pieri cel din urmã sprijin al pãrtii de Occident a imperiului. ca federati ai imperiului. trãise ani de zile ca ostatic. Marcian profitã de aceastã nouã asezare a barbarilor. prin controlul multora din popoarele germanice de est de dincolo de Dunãre.

alta Theotokos Hodegetria („care duce la Victorie"). Acesta vine în Italia si Roma îl primeste. Timp de 16 ani exercitã o autoritate pe care n-o avusese nimeni mai înainte. Eudoxia si fiicele sale. în apele Corsicii. Saintjean de Lycopolis et l'empereurMarcien. voi. La sfârsitul anului 456. Croke. în vremea împãratului Leon I (457474). Theodoric al II-lea trecu în Spania si-i zdrobi pe suevi. Un grandproces canonique ã Byzance an debut du XV siecle. adus de la Ierusalim în domnia urmasului lui Marcian. 303-316)]. fiind acceptat si de împãratul Marcian. si cea mai celebrã din toate. p. Theodoric al II-lea. 5-9. Papa Leon I îi iesi înainte la porti. p. dintre care trei au fost închinate Maicii Domnului: una. la l aprilie 457. Se continuã astfel o traditie atestatã pânã la sfârsitul statului bizantin. Laurent. în 453. vandalii prãdarã Roma.. Devos. trimisã de cumnata sa de la Ierusalim359. pretioase opere de artã furã smulse. Dupã ce strânserã astfel toatã bogãtia publicã si privatã a Romei. p. Maximus se gândi sã fugã. Majorian. 360 [Adunarea sau depunerea Cinstitului Vesmânt al Maicii Domnului în Biserica de la Blachernai (sau Vlacherne) ar fi avut loc. meritând elogiile 358 [B. regele lor. încetând din viatã la 27 ianuarie 457 (P. a proclamat împãrat. metodic. Singura fortã în Occident erau vizigotii. Orientul avu multã liniste în vremea în care Occidentul era nãvãlit din toate pãrtile de barbari. evenimentul este imortalizat de cãtre Sinaxarul constanti-nopolitan. p. Eudokia si 304 Placidia. Marcian îsi începuse domnia la 25 august 450. Trei zile mai târziu. un nobil si literat.Ea trãise o viatã de pietate si de multã caritate. Oricum. cu putin înaintea mortii sale. sub numãrul 4). 94 (1976). V. fiind serbat pânã astãzi la data de 2 iule în calendarul ortodox. „Byzantion". A. 457. fiul unui print suab. Nãscut pe la anul 392. IV. An. aproape de Sfânta Sofia. stirea cã Genseric pornise cu flota stârni panicã printre populatia Romei si un exod general se produse. care a clãdit o capelã specialã pentru a-1 359 Aceastã picturã e atribuitã Sfântului Luca. Eudokia se cãsãtori acolo cu Huneric. în acest timp. Pãrãsit de garda sa si de prieteni. REB. în cursul lungii sale conduceri. . Multimea îl sfâsie apoi în bucãti (31 mai 455). stãpânea situatia. clãditã pe tãrmul de est al orasului si renumitã prin icoana Fecioarei. un individ îl lovi cu o piatrã în tâmplã si lovitura îl ucise pe loc. unde Ricimer. The Date and Circumatances of Marcian's Decease. 48 (1978). înãltatã la Blachernae. care-1 numise generalisim. avea comanda supremã si. recunoscut de urmasul lui Marcian. dar nu reusi sã protejeze orasul împotriva jafului si violentei. potrivit altor opinii. împãratul Marcian se stinse din viatã la sfârsitul lui ianuarie 457 si cu el dinastia lui Theodosius îsi încheie destinul358. Pulcheria murise mai înainte. 305 Bisericii. Pe când iesea cãlare din oras. Palatul de pe Palatin fu scotocit peste tot. Aici se pãstra un vesmânt al Fecioarei. Boli. fusese promisã fiului acestuia. 155. Huneric. pe Avitus. înteles cu un nobil roman. îl depuse pe Avitus. bun prieten cu el. Majorian fu proclamat împãrat.D. câstigând o victorie asupra flotei vandale (456). Theotokos din Chalkoprateia (cartierul negustorilor de bronz). Bucuresti. publicat si în FHDR. se aflau printre ei. târând dupã ei multime de captivi. Ricimer. el fu creator de împãrati în Occident. în prada imensã adunatã de jefuitori se aflau si odoarele de aur aduse de Titus de la templul din Ierusalim. ca federat si aliat. a ridicat la Constantinopol mai multe lãcasuri de rugãciune. 30 (1972). Leon I. care deveni episcop si în curând muri. Dar nu era bine vãzut la Roma. Genseric intrã în Roma. la Toulose (9-10 iulie). 1982.ostilitatea regelui vandal printr-o aliantã matrimonialã. Timp de douã sãptãmâni. între altele si de cãtre disertatiile canonice ale mitropolitului Macarie de Ankyra (cf. Le trisepiscopat du pa-triarcheMatthieu f (1397-1410). vandalii îsi încãr-carã corãbiile si se întoarserã în Africa. 327.

reînvia acum. Brehier.T. p. Aceastã sacrã relicvã a fost pentru populatia Constantinopolului. La Sfânta Mãria a Blachernelor se pãstrau giulgiul si tunica sa (maphoriori). Ed. cei doi Leon au fost deosebiti ca Aecov 6 /xeyag si Aecov 6 niKpoq. erau 306 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN primi (77 ãjia aopog).E. ^OOVT). Situatia Lazicei. Bucuresti. I. spre a fi deosebit de Arcadius. 206 (cartea reprezentând traducerea româneascã a volumului al III-lea al sintezei „Le monde byzantin". 323. a fost numit. desi într-o formã mai putin violentã. în acest scop.. pentru a îndeplini ceremonia încoronãrii. dupã proclamarea noului împãrat. la Bury. originar din Thracia361 si crestin ortodox. el îl alese pe Leon. care a vãzut pentru prima oarã lumina tiparului la Paris în anii 1948-1950). nu poate fi luat în sensul pe care posteritatea 1-a acordat marilor împãrati. cum s-a mai spus înainte. iar aceastã manifestare exercita o influentã binefãcãtoare asupra moralului apãrãtorilor cetãtii" (în traducerea lui N. 95]. Enciclopedicã. 315-316.3febr. atât de agresiv în timpul lui Arcadius. p. vestiti prin vigoarea si vitejia lor. încoronarea. privite ca un paladium (subl. 608. stiintificã. acela de a ridica împãrati pe care sã-i domine. Tot asa Theodosius al II-lea era numit „cel mic". în amintirea unui cetãtean care a ajuns la mãrire în Statul roman365. alegerea unui nou împãrat trebuia fãcutã de armatã si Senat. 474) a. care servise ca domesti-cus sub Aspar362. ns. (Bonn): ovrot 6 BacnAeug &pât fjv TO yevog. Sanctuaires de Byzance. n. era puternicã. 1). [W. avea atunci cea mai mare autoritate în armatã.Referitor la acest aspect. op. în ultimele zile ale orasului. 362 Supranumele de „cel Mare". 1921. El avea comanda de magister militum inpraesenti. rãzimatã pe germani si strãini. URMAsII DINASTIEI THEODOSIENE. Ricimer.] 309 aceastã alegere si Leon fu încoronat în palatul Hebdomon. Leon I îsi recrutã regimente din supusi indigeni si anume din isaurieni. Acest titlu îsi are la el originea. 457. Leon I„Thracul" (7/ebr. în Italia. v. Pozitia lui. 307 m. Byzantium and tbe Decline of Rome. fiind. p. Brehier fãcea trimitere la J. cum aratã Bury (op. DISPUTA ÎN JURUL DOGMEI CHALKEDONIENE 1. Princeton. Pentru acelasi maphorion sau omophori-on. p. iar la Sfînta Mariaa din Chalkopratia. Nefiind un Augustus sau o Augusta. Pericolul german.T.) apãrãtor al orasului. Recrutarea trupelor de isau-rieni. magister militum per Orientem. Rãscoala si statul Asãnestilor. pp. Paris. numit Tarasi-kodissa364. Aspar era un alan. Bucuresti. n. dupã întronarea lui Leon I. cit. plimbate pe metereze ori de câte ori Constantinopolul era asediat. nu se putea gândi sã urce pe tronul imperiului. care veni la Constantinopol si cãruia Leon îi dãdu de sotie pe fiica sa Ariadne (466-467). scria cã „La Constantinopol moastele Fecioarei. S-a multumit deci cu rolul pe care-1 avea în acelasi timp. Suprimarea lui Aspar. cu care apare la unii istorici. învestit cu rangul însemnat de patricius. seful isaurian îsi schimbã atunci numele sãu neobisnuit în acela de Zenon. Ebersolt. cit. Spincescu). 1989. Spre a neutraliza puterea lui supãrãtoare. Arda-burius. pp.. 363 Descrierea ceremoniei. Civilizatia bizantinã. iar fiul sãu. 1994. la 7 februarie 457. întâiul împãrat încoronat de patriarh. Ed. sprijinit pe trupele sale germane. 91. Kaegi Jr. rptjSouvog TTJV ãtiav. si voi. dupã încoronarea nepotului sãu (Leon al II-lea). patroana orasului. Senatul n-a putut decât aproba 361 Cedrenus. ea fu îndeplinitã de patriarhul Anatolios363. împãratul îsi apropie în acelasi timp pe unul din conducãtorii lor. L. fiindcã în copilãrie era cunoscut ca 6 /nxrpot Baaihevg. 31-48. dupã Constantin Porphyrogennetos. Cu stingerea dinastiei lui Theodosius. 44 si urm. un fel de Palîadium protector al capitalei360. centura Sa.. Fiind arian si un barbar. Aceste relicve. . aveau o importantã imensã. 1968. Aspar. dar reprezenta interesele germane (sotia sa era o ostrogotã). în faptul cã. .

p. LRE. . vãrul lui Iulian. p. b. p. devotat împãratului. Stein. p. Histoire de l'Etat byzantin. V v. cum sugereazã Brooks: "nãscut din Rusumblada".. Aspar nu putea vedea cu ochi buni aducerea în capitalã a trupelor de isaurieni si a sefului lor. magister mili-tumper Thraciam. Gobazes se declarã supus imperiului. Situatia în Occident. 2. iubitor al binelui public. 29-30. în fruntea imperiului fu pus un om obscur. I-er). care-i disputase imperiul lui Va-lens. cãci îl întâlnim întâia oarã în domnia lui. Anagast. op. însotit de putine trupe. 473. 311 în acest timp. o interventie în Lazica îl sili pe regele Gobazes (sau Goubazes) sã abdice în favoarea fiului sãu. fiica mai micã a împãratului. nu 1-a putut ajuta si.. Pfister et Ganshof. i'"*> 312 capitat368.nacale 70-h gg. astfel. în primii ani ai domniei. împãratul a cãutat sã linisteascã multimea. împãratul a împlinit o veche promisiune fãcutã lui Aspar. Athena. 1923. la l aprilie 457. •' . 82 si urm. ales în Pars Occidentalis. care se temea de el si. 363 Vezi F. 90. Kozlov. Alesul era cãsãtorit cu Euphemia. înãltând la rangul de Caesar pe fiul-sãu Patrikios (469-470). între Genova si Pavia fu învãluit de oamenii lui Ricimer.< 365 Hodgkin. Viena. bibliografia privitoare la Aspar si la fiul sãu Ardaburius existã în EPLBIP. cu soldati de-ai lui Zenon. în lipsa lui. Ostrogorsky. el a dat o legislatie însemnatã. voi. . p. III. I. a plecat în Isauria. A. putea fi . p. declarând cã Patrikios era gata sã treacã la adevãrata credintã. cit.B. pe când se afla în Thracia pentru a respinge o nãvãlire a hunilor. 1928. a trecut în Spania si a voit sã se îmbarce pentru recuperarea Africii. Dar ridicarea unui arian la un rang recunoscut ca o treaptã spre tronul imperial. p.> 310 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Leon I institui si un nou corp al gãrzii. Leon I. Caesarul Patrikios a fost numai rãnit. El domni pânã în noiembrie 465. 471. 366 Bury. Geschichte des spãtromiscbem Reichhes. Leon I a fost stigmatizat cu porecla de makelles (mãcelarul)367. p. par Lot. un german. a fost un împãrat de seamã. Bonn). op. . în fata atâtor intrigi. dupã câteva zile. ••-• . Lot. 20 (1983). autoritatea în Lazica fu pierdutã. n. Zenon se întoarce în grabã la Constantinopol. 1998. Paris. voi. Bunicul sãu fusese vestitul Anthemios din timpul adolescentei lui Theodosius al II-lea. dar fiind atacat de Peroz al Persiei (468). Indakos. Fatã de barbari a avut o atitudine energicã: a pacificat Gallia. E probabil sã fi fost recrutati dintre isaurieni. 316-320. cf. ADSV. p. unde se hotãrãste distrugerea lui Aspar si a familiei sale (471). Dar flota romanã fu capturatã si proiectul sãu zãdãrnicit. 1928. I. Decomposition de l'empire (395-751) (în „L'histoire du Moyen Age". Cf. Rãzboaiele cu vandalii si ostrogotii. Bury. Majorian.. Libius Severus. . Când se întoarse în Italia. The Eastern Provinces. Aspar si Ardaburius au fost ucisi de eunuci în palat. Noul Caesar a fost logodit cu Leontia. 252 si resp. cit. 318. Londra. El a încercat. voi. p. numit magister militum per Orientem. a produs o revoltã generalã la Constantinopol si manifestatii zgomotoase au avut loc la Hippodrom. Primindu-1 apoi la Constantinopol.«. de367 (J. pentru a fi opusi mercenarilor strãini366.[Opinie sustinutã si de G. când muri. în 461. 529-534. Constantinopolul nu-1 recunoscu. 150]. p. Osnovnye napravlenija politiceskoj oppozicii pravitel'stvu Vizantii v 50 . E. ed. III. unde a suprimat un periculos brigand. t. amenintã cu rebeliunea. dupã care Leon I îl trimite ca împãrat pe Anthemios. . EnsslinJ 3M 'Poucro'DjLijSAaSeroTou (Candidus. Trimisi ai Curtii îl conving sã renunte la întreprinderea sa si el pretinde cã a fost instigat de Ardaburius. Când Zenon. în scurta-i domnie de patru ani. sã-1 asasineze pe acesta. Brooks. ocupat cu expeditia în Africa. W. descendent al lui Proko-pios. fiica lui Marcian. Excubitorii. 36. Pentru aceastã faptã.. A urmat un lung interregn de doi ani.

Edw. Leon I se hotãrî a porni o actiune decisivã. Genseric relua ostilitãtile contra Italiei. care avea sã joace un rol atât de mare în Italia. în unire cu fortele Italiei si Dalmatiei. Din nefericire Leon. Walamer a ocupat Slavonia. t. Basiliskos fugi cu restul flotei în Sicilia si de acolo la Constantinopol. Diplomat. Balaton). sub trei frati din neamul regesc al amalilor: Walamer. magister militum Dalmatiae. Cu ei puterea regalã e întâia oarã divizatã la goti si T. Sava si Dunãre. Cea din urmã se cãsãtori acolo cu senatorul Anicius Olybrius. Ei apar împãrtiti în trei grupe. împãratul Marcian îi admisese ca federati. dar. Oxford. în pretioasa-i operã asupra nãvãlitorilor Italiei. 1877. ed. de Attila. dupã moartea puternicului suveran hun. 37-40. între lacul Pelso. trebuia sã-i atace pe vandali în Sardinia si apoi sã se uneascã la Carthagina cu ceilalti. un om incompetent si nesigur. Verina. Widimer (Widemir) si Thiudimer (Theodemir). cu fortele italiene. pentru a fi opus lui Olybrius. Gibbon. Tozer. Dar regele vandalilor rupse în curând pacea cu Orientul. 369 G. Leon I avu de lucru cu ostrogotii. fãrã care nu se putea nimic în Occident. ed. Theodoric. . III. a fost atribuit fratelui mai tânãr. iar triunghiul de nord-vest. I. si devasteazã tinuturile de la Dunãre pânã în Thessalia. care se revãrsarã din Pannonia în imperiu . impusese aceastã numire. Acest consimtãmânt a fost asigurat prin cãsãtoria barbarului atotputernic cu Alypia. care încercaserã a se întoarce în locurile de 371 Italy and her invaders (476-535). 314 Am vãzut cã. pentru a-i nimici pe vandali. pp. pp. lordanes nu e clar în descrierea împãrtirii acestei provincii între frati. a Il-a. H. dacã nu poruncitã. sub influenta Verinei si a lui Aspar. Noul ales sosi în Italia si fu proclamat împãrat în ziua de 12 aprilie 467. în marea bãtãlie din Campus Mauriacus. împrãstiind flota lui Genseric în apropierea Siciliei. Finlay. cea mai costisitoare si mai puternicã întreprindere navalã pe care au pregãtit-o romanii: flota numãra nu mai putin de 1113 corãbii369. pentru a nu întãri pozitia lui Leon printro victorie atât de mare. Mai trebuia însã si consimtãmântul lui Ricimer. 1896. sotul Placidiei. s-a oprit într-un port. în care acesta a putut scoate altã flotã si ataca prin surprindere. IV. o lungã regiune între Dunãre si lacul Pelso (Platen See. fratele sotiei sale. Cel mai mare dintre frati. Bury. el trimise la Constantinopol pe Eudokia si Placi-dia. se nãscu tocmai în momentul în care Thiudimer primea vestea biruintei lui Walamer asupra hunilor. dar Basiliskos. Aspar. luptarã la Nedao. Widimer372. Ei au luptat cu credintã sub stegurile lui Attila. Dupã Hodgkin. 313 Expeditia fu organizatã pe o scarã vastã (468). dupã lupta de la Nedao. Heraclius si Marcellinus siau executat fãrã dificultate misiunea. ostrogotii îsi dobândirã neatârnarea. Marcellinus. ed. puse în fruntea ei ca sef pe Basiliskos. flotele sale debarcau si prãdau. la oarecare distantã si a dat câteva zile lui Genseric. Decline and Fãli. fiica lui Anthemios. Vandalii amenintau astfel comertul Mediteranei.deci considerat un reprezentant al familiei lui Theodosius. generalul Heraclius cu fortele Egiptului avea sã debarce în Tripolitana si sã meargã pe uscat asupra Cartaginei. cu care era logoditã înainte de cucerirea Romei. p 178. Urât de populatie. nimicindu-i jumãtate din flota imperialã. spre a dezarma Orientul. t. în 467 el fãcu o incursiune în Peloponez.F. avea un fel de suprematie asupra fratilor sãi mai tineri371. History ofGreecefrom its conquest by the Romans to thepresent time. Croatia de Nord între Drava si Sava. Oxford. ca sã aducã natiunea într-o stare de slãbiciune si dependentã. Cãtre sfârsitul domniei sale. Thiudimer. în loc sã loveascã imediat Carthagina. scuturând jugul hunilor si umplurã golul lãsat de ei în Pannonia. el s-a retras la Herakleia370. Hodgkin. 10-11. candidatul lui Genseric. Walamer. Planul era sã-i atace pe vandali din trei pãrti: Basiliskos avea sã meargã direct la Carthagina. presupune cã aceastã diviziune a puterii a fost încurajatã.

cit. ostrogotii au pãstrat cu credintã pacea. Ostrogotii i-au atacat noaptea în lagãr. ca sã lãmureascã lucrurile. în legãturi de prietenie cu Leon I. ei ridicã armele. pe Theodoric. pp. 374 „Missa legatione ad imperatorem Walamir ejusque Germani. 76. la rândul lor. am vãzut. jefuindu-le vitele.. nãvãlesc în Moesia si o devasteazã în lung si în lat.. O parte dintre ei trecuserã mai înainte. Acest got e probabil sã fi fost. ostrogotii îi bat strasnic si-i alungã din Pannonia. 317 NICOLAE BANESCU rugii si sarmatii. în timp ce Amalii erau lãsati în sãrãcie si dispret374. Oamenii lui Walamer au recunoscut acum autoritatea lui Thiudimer. Ei erau amestecati cu ala-mannii. pe timpul când acesta era un simplu subaltern al patronului comun. Indignati. n.. p. 373 Datã admisã în general pentru nasterea lui Theodoric. fãrã nici o legãturã cu neamul regesc al Amalilor. Thiudimer întreprinse o altã campanie. Dupã un timp. strãbãtu Moravia si Boemia si îi lovi din spate pe suevi si pe confederatii lor alamanni. Coborâtor dintr-un neam inferior. Romanorumque amicitiis junctum et annua solennia consequentem et se tantum despici" (lordanes. era în întârziere si trimit o ambasadã la Constantinopol. Thiudimer îl aflã acasã pe fiul sãu Theodoric. acest copil s-a fãcut repede iubit de Leon I. 316 Timp de zece ani. cât a stat Theodoric la Constan-tinopol. fiindcã era greu sã-i hrãneascã sau socoteau riscant a robi un popor asa de mare375. un tânãr de vreo 17-18 ani. nepotul sotiei lui Aspar. Ei au purtat unele lupte cu vecinii de la nord si est. au trimis ostatic la Constantinopol pe cel mai în vârstã dintre mostenitorii Amali. fiul lui Thiudimer. se bucura totusi de prietenia Bizantului si îsi primea regulat onorariul anual.. fiul lui Hunimund. spre a rãzbuna înfrângerea suferitã. i-a atacat pe ostrogoti. 22-23.. 13. cit. în regiunea cunoscutã azi sub numele de Pãdurea Neagrã. iarna. citat de Hodgkin. Ostrogotii. capturându-1 pe regele Hunimund si târând în sclavie mare parte din armatã. 18-22. care trecu Dunãrea cu hunii sãi. fu strãpuns de lãncile suevilor si lordanes afirmã cã ostrogotii au sters de sub soare numele skirilor. Theodoric se pregãti îndatã pentru întâia sa faptã de arme. în Spania. suevii au fost nevoiti sã treacã peste ostrogoti. Leon I s-a vãzut silit a încheia pace cu ei (461). cum presupune Hodgkin. întors de la Constantinopol. pe care sub eufemismul de strenuae sau strenae („dar de anul nou"). omnino flo-rentem cum suis. au dat drumul fiului sãu si captivilor. rãzbunând moartea lui Walamer376. în 471. s-au obligat a nu mai cutreiera regiunile din sudul Dunãrii si. Strânse în jurul sãu o trupã de vreo zece mii de oameni si se strecurã. 376 Ibidem. împãratul Leon I îl pusese în libertate. plãtin-du-le rãmãsita subventiei dintr-o datã si garantând-o pentru viitor. Au avut apoi lupte cu suevii. Suevii cu care aveau acum de a face locuiau în coltul sud-vestic al Germaniei. supranumit Strabo (Sasiul). o primeau de la Bizant. loc. lângã lacul Pelso (Balaton). aliindu-se cu skirii. Aceastã mare confederatie fu învinsã de ostrogoti. fiul lui Triarius. Trecând Dunãrea. fratii ostrogoti descoperã cã indemnitatea. Acesta dãdu o luptã sângeroasã cu suevii si skirii care aveau o confederatie si cu gepizii. Suabia. La Curtea din Constantinopol era atunci un sef got. Pentru a prãda în imperiu. p. Theodoric. trimitându-i în patria lor. Dupã moartea lui Hunimund. atacati de Dingizech. Bine înzestrat. drept garantie a fidelitãtii lor. 315 unde fuseserã alungati (454)373. smulgând Sirmium din mâinile regelui sarmat . probabil pe la 470.. Când se întoarse din aceastã campanie. op. cu vandalii si alanii. pp. încãrcat de daruri. Când el era în vârstã de 7 ani. fãrã stirea tatãlui. Walamer. 2). un copil de 7 ani. vident Theodericum Triarii filium. Rãspunsul adus n-a fost multumitor. 375 Hodgkin. aruncat de pe cal în timpul bãtãliei ce avu loc lângã Sava.372 Ibidem.

lãsându-1 pe Widimer sã nãvãleascã în Italia. fiul lui Zenon si al Ariadnei. El trecu peste Balcani în valea fluviului Axios (Vardar).. Vãzând primejdia. Theodoric fu trimis într-un mars rapid spre sud. 75 de ani mai înainte. p. dar n-a putut rezista agresiunii lui Euric. în chestiunea religioasã. de vreo sase ani. în noiembrie se stinse si Olybrius. Thiudimer muri (474)377 si Theodoric. vãzându-se asediat. ™ Ibidem. Anthemios fu prins si decapitat. Widimer porni în 473 cãtre Italia. Italia era împãrtitã în douã. cu o scrisoare în care îl îndemna sã1 suprime pe Olybrius. cereau sã fie dusi la rãzboi. Pacificarea Galliei era o problemã tot atât de gravã pentru Anthemios cum fusese pentru Majorian. plãtindu-i pentru a trece. Fiul lui Widimer îi conduse si. un tânãr de 20 de ani acum. Dar împãratul trimise si un mesager lui Anthemios. îl . Anthemios si Ricimer. Patriarhul Proterios. Thiudimer. Monastir. se îmbolnãvi si muri. posibil si Larissa. Leon I a îmbrãtisat ortodoxia stabilitã de Sinodul de la Chalkedon. în Thessalia. comandantul de Thessalonic. Aflând de succesele fiului sãu. Glycerius nu fu în stare sã lupte cu ostrogotii si intrã în tratative cu ei. unde muri. primind în schimb o regiune fertilã. Tronul Romei fu ocupat de Glycerius. iar patriciul la Milan. lângã Marea Egee. în Macedonia. Thiudimer porni de la Naissus spre Thessalonic (primãvara anului 473). lãsã imperiul nepotului sãu Leon al II-lea. partizan zelos al lui Dioskoros. în Gallia. renuntând la demnitatea regalã. socotind Pannonia prea strâmtã pentru ei. în locul sãu fu numit alt Timotheos. Scrisoarea cãzu în mâinile lui Ricimer. continuând astfel politica înaintasului sãu. 25-27. între Anthemios si Ricimer erau acum relatii dusmãnoase.. galo-ro-manii cerurã protectia lui Anthemios. iar împãratul trebui sã-i cedeze altã regiune. trimitând la Roma o deputãtie. Situatia era acum si mai rea. Olybrius. ca mai puternic. Alaric. Moesia de Jos cu Novae. Dar Ricimer nu supravietui nici douã luni socrului sãu: el muri de hemoragie. dar. cu o grupã de orase. care fu ucis. El îl scoase pe uzurpator din Scaun. se gândea a-si întinde stãpânirea asupra întregii Galii si asupra Spaniei. pp.. care impuse sarmatilor de la frontierã neutralitatea. ostrogotii. Anthemios a cãutat a-si asigura concursul burgunzilor împotriva gotilor. 319 Ricimer. asedie îndatã Roma si o cuceri cu usurintã. la 18 august. pe atunci la Constantinopol. din cauza impopularitãtii isaurienilor. în 472 împãratul domnea la Roma. la 15 iulie 472379. cu ocazia consulatului sãu. o apucã pe valea Moravei si ocupã Naissus (Nis). Cunoscutul literat Sidonius Apollinaris fãcea parte din misiune. si-a unit fortele cu ale lui Euric. Leon I nu tolera acest lucru. si el a compus un panegiric împãratului. Stobi. Politica religioasã a lui Leon L Moartea sa. ca sã-1 împace pe Anthemios cu 377 Datã indicatã de Stein. fiindcã servea interesele adversarilor. Temându-se a-1 declara ca succesor pe Zenon. 528. Patriciul Hilarianus. evenimente grave s-au întâmplat în Biserica Alexandriei. regele vizigotilor. Widimer si Thiudimer hotãrârã sã plece. Euric. la îndemnul mamei sale. negociazã cu seful ostrogot si se încheie o conventie prin care barbarii se obligã a înceta jafurile. fusese ucis de alexandrini. 318 Curând dupã aceste evenimente. care-1 proclamã în aprilie pe Olybrius împãrat. îsi luã sarcina mai grea de a se stabili pe teritoriul Imperiului bizantin. ca federati. care a fost un prelat blând si tolerant380. Nu mult înainte de moartea lui Leon. proclamat împãrat la Ravenna.Babai. fu trimis de Leon I la Roma. Leon I trecu din viatã în ziua de 3 februarie 474. c. luând avizul episcopilor din fiecare eparhie si-1 exila la Gangra. zis Basilikos. Dupã moartea lui. Geschichte. de hidropizie. care-1 înãltaserã în Scaun pe Timotheos. abia ajuns acolo. luã succesiunea ca rege. unde cantonase. Thiudimer trecu Sava cu o armatã considerabilã. regele vizigotilor378. Dar acesta. cãzurã în mâinile sale. zis Aeluros. asociat mai dinainte la tron. apoi de acolo la Cherson.

iar acesta izbuti a-i câstiga de partea lor pe isaurianul Illos si pe fratele sãu Trocundes. îndreptându-se spre patria sa Isauria. Zenon îl trimise pe Severus sã trateze pacea si acesta. curând dupã moartea lui Leon. I. toate se goliserã iute de Zenon. îl suprimã în acelasi timp pe Patrikios384. Zenon era un om lipsit de însusiri. Uzurparea lui Basiliskos. si ridicã pe fiul sãu 383 E. Verina-1 atrase în conspiratie si pe fratele ei Basiliskos. III. Când toate pregãtirile furã gata. pp. pp. 275-276 (ed.asociazã pe tatãl sãu la domnie. cum sperase. 321 darurile ce i se fãceau. bani din tezaurul imperial si. 275. Nici experienta afacerilor publice n-o avea. 128 (Bonn). nici mânia neîmpãcatã care-1 stãpânea pe acesta încontinuu.. stãpânã pe situatie. Ca precautie împotriva intrigilor Verinei. ea nu putea suferi sã se vadã aruncatã pe planul al doilea si se gândi a ridica la tron pe favoritul sãu Patrikios. întelegem lipsa de popularitate a noului împãrat si multele rebeliuni ce-i disputarã atâtia ani tronul. unde se simtea mai în sigurantã. regiunea. mai înainte magister officiorum. de fiul 383 sau Abia începuse.W. situatã la poalele muntelui Taurus. împãratul îsi ia sotia si mama. se fãcuserã tuturor nesuferite prin violentele si grosolãnia lor. 377. p. îndatã dupã aceea s-a încheiat o pace perpetuã (474). Zenonis. pp. însotit de putini isaurieni. Verina îl convinse pe Zenon cã Senatul si poporul sau unit în hotãrârea de a-1 rãsturna si cã singura sa scãpare e fuga. Dacã la acestea adãugãm cã trupele de isaurieni. condusã de împãrãteasa vãduvã Verina (475-476). le fãcea pentru glorie si pentru a-si atrage admiratia. mai mult din ostentatie decât cu adevãrat". 390-391. El ajunse cu totul impopular. Bonn). domnia lui Zenon si o conspiratie se urzi împotriva sa. 320 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN punându-i pe cap diadema imperialã în Hippodrom (9 februarie 474). pe care el se sprijinea. Brooks. spuse cã cel mai bun dar ar fi libertatea captivilor. care a fost confirmatã. 384 Zonaras. se strecurã dincolo de Bosfor. la Chalkedon (9 ianuarie 471). refuzând 382 Ibidem. Verina nu rãmase. 322 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Marcus la rangul de Caesar. Dar Basiliskos nu se putu mentine mult timp. cãci cele pe care le lãsase Leon I. ca Augusta. Ultimul act al acestui rãzboi a fost ocuparea orasului Nicopolis. sprijinind . 2. 379 Bury. p. t. p. Zenon (9 februarie 474-9 aprilie 491) a. sub aceste bune auspicii. la întâmplare"382. punând capãt rãzboiului vandal atât de pãgubitor. El si-a inaugurat totusi domnia cu un mare succes. p. The Eastem Provinces. nici stiinta prin care domniile pot fi conduse în siguratã381. Speriat. încoronându-1 apoi si Augustus. History. Mal-chos ne spune cã nu avea în firea sa cruzimea lui Leon I. fu proclamat de Senat si încoronat împãrat. „multe fiind dãruite de el amicilor. în tezaurul public. El o încoroneazã îndatã pe sotia sa. Bury. Tânãrul împãrat muri dupã nouã luni si Zenon rãmase în fruntea imperiului singur. I. fiind greu de strãbãtut de armate. Ambitioasã. Genseric i-a predat atunci pe toti captivii sãi si ai fiului sãu si i-a îngãduit lui Severus sã rãscumpere câti a putut dintre ceilalti. si urm. Revoltele lui Mar-cian si Illos. tot atât de ambitios ca si ea. când a murit. Finantele se aflau în cea mai mare penurie. Ibidem. dupã moartea lui Genseric (477). oameni de încredere ai împãratului. Basiliskos. 172-173 (Bonn). dar în multe era ambitios „si cele ce le sãvârsea. 380 Theoph. 472.

Acesta. fie primind scrisori de la Senat. 384 Zonaras. ne-a . ea îl îndemnase pe prefectul pretoriului Epinikos sã-1 asasineze si acesta. Illos îi descoperi lui Zenon intrigile Verinei împotriva vietii sale. Prokopios. unde se afla cartierul lui Zenon. Basiliskos îl trimite acum sã-i întâmpine pe adversari în Asia. probabil la sfârsitul anului 478. Atenienii 1-au considerat cel mai eminent dintre discipolii divinului maestru. îi fãcu aceastã Hodgkin. Illos reuseste sã-1 despartã pe Harmatios de Basiliskos. egipteanul Pamprepios din Panopolis. în parte atrãgând-o prin daruri. Illos trecu Bosforul cu isaurienii sãi si risipi armata lui Marcian. exilat în Isauria. pp. surghiunit în Asia Micã si hirotonisit preot. ceva mai târziu. de unde fu scos. pe care n-a avut-o savantul englez. acestia îl înving un timp. 324 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN destãinuire. Zenon o pãrãsi la discretia lui Illos. informându-i cã nebunia lui Basiliskos e insuportabilã si îndemnân-du-i sã ajute la întoarcerea lui Zenon. avea si ea un favorit. I. o femeie foarte frumoasã. nepotul sotului sãu. fie ademeniti de banii si promisiunile lui Zenon. cu sotia si copiii sãi385. dupã mamã. The Emperor Zenon and the Isaurians. 209-238. pe când Ariadne fusese nãscutã înainte de domnia lui Leon. 385 Zonaras. de o informatie impresionantã. Marcian se socotea mai îndreptãtit sã ocupe tronul. Dupã Bury. se gãsea si un om cu multã reputatie printre contemporani. Illos se retrase atunci de la Curte. Zenonis. care o trimise cu o mare suitã în Isauria. Brooks. fiica mai micã a împãratului Leon I. nãscutã dupã ce tatãl sãu se urcase pe tron. De trei ori viata îi fusese în primejdie prin uneltirile lor. nepot al fostului împãrat cu acest nume si fiul lui Anthemios. O bãtãlie crâncenã avu loc si victoria era aproape câstigatã. poet si filosof. concetãteanul sãu Illos. a fost exilat într-o fortãreatã din Cappadocia. a fost cel mai de seamã si mai nobil dintre dusmanii sãi.monofizitismul. fiind scos din Sfânta Sofia. Basiliskos. în Thebaida. Mai înainte de a intra în capitalã. Marcian trebui sã-si caute azil la Sfintii Apostoli. întrunind în persoana sa calitatea de gramatic. 52-52. 390-391. El era. Dar fu rechemat în curând si împãratul îi iesi înainte cu o suitã impunãtoare. p. apoi o închise în fortãreata din Dalisandos. dar Marcian nu sustinu mai departe atacul si amânã pânã a doua zi rezultatul final. Dar un studiu excelent asupra lui. 129-130. declarându-i cã nu se simtea niciodatã în sigurantã cât timp aceastã femeie va rãmâne în Constantinopol. se îndreptã cãtre Constantinopol. împãratul din Occident. pp. III. unde studiase filosofia la scoala neoplatonismului mistic a celebrului Proclus. el se dusese la Atena. silind-o a se cãlugãri în biserica din Tarsos387. 128 (Bonn).] 323 Dupã vreo trei ani se produse a doua încercare de a-1 rãsturna pe Zenon. în acea zi de triumf. Cãsãtorit cu Leontia. între altele. Verina era cea mai vinovatã dintre toate. 8 (1893). Dupã ce predase literele la Panopolis. ei au fost decapitati. dar deodatã trec de partea lui. o porphyrogenetã. „English Historical Review". rebelul pieri acolo de foame. împreunã cu familia sa. Harmatios fusese numit magister militum în Thracia. Hodgkin ne-a schitat în câteva pagini cariera acestui interesant tip al pãgânismului388. Dar femeile din familia imperialã îl urmãreau cu nepotolita lor urã. Cel din urmã revoltat împotriva domniei lui Zenon. ajutându-1 sã-si recapete tronul. Sub influenta ei. apoi la Alexandria. III. Trimitându-1 pe Illos cu fratele sãu împotriva lui Zenon. în acest timp. Zenon îi datora o deosebitã recunostintã pentru serviciile ce-i fãcuse. Armatele unite merg la Constantinopol si Zenon intrã astfel fãrã rezistentã în vechea sa resedintã (august 476). III. Bury. atacã palatul cumnatului sãu si casa lui Illos. unin-du-si fortele cu ale lor. La Niceea. deci fiu de împãrat. t. unde se refugiase. Leontia se retrase si ea într-o mãnãstire. pp. pe Harmatios.W. pp. el îsi ridicã trupe si împreunã cu fratele sãu. dincolo de Bosfor386. [E. Ca atare. Printre însotitorii lui Illos. aceea a lui Marcian. închis într-un turn a cãrui poartã a fost ziditã si turnul dat în paza unei trupe sigure.

într-o împrejurare înregistratã de Suidas. Arhontele era însã un mare înfumurat si pretindea de la protejatii sãi o adulatie permanentã. închis de Illos de mai multi ani într-o fortãreatã din Isauria. 325 NICOLAE BANESCU cooperatia elenilor pãgâni. fiecare în felul sãu.-. împãratul cerând cu insistentã eliberarea fratelui sãu Longinus. III. s. în „Bulletin de l'Association Guillaume Bude". 53 si urm. tãindu-i o ureche. dori sã audã vorbindu-se despre suflet. spuse cã Pamprepios. un iubitor de literaturã. deci un pãgân în credinta sa si invidiosii uneltirã a-1 compromite. Ariadne câstigã pe unul din garda scholarilor sã-1 asasineze. El cuceri mâna unei ateniene si o catedrã de filologie390. arãtându-1 ca practicând magia si profetiile. cu speranta de a revedea. adevãratul „Mecena" al Universitãtii ateniene. în acest oras plin de crestini. 2238. prin îngrijitã lui vorbire fluentã392 si 1-a numit profesor. Illos 1-a proclamat „mai întelept decât toti profesorii din Constantinopol. asupra acestui delicat subiect. (pevaKia&eig "7/Uoug /iL/zLpi/iv?#fLvj7 Ao/tfflTepov avmv nâvucav eicpivs tâv naiSsvrâv KcovoTavrivov. Fermecat de cele auzite. poate lãmuri fãrã gres chestiunea în discutie. neadmitând nici o independentã. s. Illos ceru 392 Suidas. aflându-se odatã cu oameni învãtati. ''''"'" '' • ' . 1. El avu cu Pamprepios un „conflict de amor propriu" -cum îl caracterizeazã. prieten intim al lui Illos. Ariadne ceru si ea stãruitor lui Zenon rechemarea mamei sale. de care îsi legã apoi viata. dar împãratul îi spuse s-o cearã lui Illos. probeazã Kd'âiepoî. ci în toatã libertatea si-1 manifesta391. multumitã omului de încredere al acestuia. disensiunea dintre Zenon si Illos a fost începutã de cel dintâi. Au câmp d'un Wallenstein byzantin. nr. La vie et Ies vers de Pamprepios aventurier paien. 389 H. atât de sugestiv. învãtatul belgian . el nu fãcea un secret din pãgânismul credintei sale.. având un mare protector în arhontele Theagenes. Ei îl convinserã pe Zenon si Verina sã-1 exileze. p. vrov Tg nappr\Giaq Jipo8r\)i(og 326 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN minuni. cãci era plin de întelepciune politicã (?ccd TJV jap noÃiriKfjg avvâaewq e/i^Aeog)393. dar discutia a lãsat confuzie în spirite din pricina contradictiilor. Acesta neînduplecându-se. Creditul lui Pamprepios se întemeia pe prezicerile ce le fãcea ministrului protector. Dupã loan de Antiochia. atrasi de Pamprepios. Pamprepios îl cunoscu pe Illos. „zilele lui Libanios si Iulian". 24 din iulie 1929. pp.v. Atunci Marsos. Acest studiu. pasaj din Malchos: To ' iat. cu un mare salariu plãtit de Stat. Pamprepios era un grec. p. Illos trimise dupã el si-1 luã în Isauria. v. ale profetiei si theurgiei. 388 P. SeiKvvfievov. si-1 aduse la Illos. Pamprepios îsi asimila artele secrete ale magiei. OVK L%ov vnoKpiaiv. Gregoire. dupã Damascius.iar filosoful nostru demisiona si pãrãsi Atena. 24. la revolta lui Illos. 391 Suidas. n. încât duse la bãnuiala cã stie si alte lucruri „ale întelepciunii secrete". Multi dintre cei prezenti filosofarã. Hodgkin. El fu ridicat de atotputernicul sãu prieten la înalta functie de quaestor al palatului sacru. un sofist egiptean despre care se spun 390 Ibidem.' 387 loan de Antiochia:ev Tt? Katã Tapaov Lf ap. fãcân-du-1 sfetnicul sãu. neferindu-se a-i face lui Illos preziceri împotriva împãratului.dat Henri Gregoire389. •TO Ibidem. dar atentatorul nu reusi decât sã-1 rãneascã. plecând la Constantinopol. 53. Generalul. Pamprepios a tinut cu mare elegantã despre suflet un discurs mult meditat. Ca si dascãlul sãu Proclus.

395-396. rãsturnarea ereziei monofizite triumfãtoare a Edictului de unire al lui Zenon. ales de Illos. Paris.] 329 NICOLAE BANESCU b. stabilit dupã loviturã. cit. pp.cit. 27-28. cum o caracterizeazã E. Rebelul se închide atunci în fortãreata isauricã Cherreas (Cherris) împreunã cu aderentii sãi principali: Leontios. înlocuindu-1 cu loan Scitul. pp. îi ceru lui Illos sã-1 libereze pe Longinus. în Occident cu Odovakar. nu lasã nici o îndoialã în aceastã privintã396. Zenon nu avea pregãtirea necesarã pentru a conduce Statul. „marea masinã pentru procurarea banilor". ca dispunând de coroanã. unde furã purtate în vârful unor prãjini în Hippodrom. Marsos murise si el. si ea. împãrat pe patriciul Leontios. 214. neavând nici ei vreo cunostintã de administratie. I. prins în ostilitãtile cu ostrogotii. Pamprepios. el fiind deosebit de dibaci în materie de finante. împãratul. între el si suveran mocnea acum dusmãnia si un conflict era inevitabil. ! Bury. prin abilitatea si relatiile sale. care a . conferind astfel calitatea fictivã de consul persoanelor care nu exercitaserã de fapt consulatul. ucis din ordinul lui Illos. Ermenric. Stein397. cf. isauriefiii sunt învinsi. Pamprepios. Illos si Leontios furã decapitati si capetele lor trimise la Constantinopol. voi. Dar înainte de a lua ofensiva. sub cuvânt cã aduce o propunere de iertare. Pânã la începutul anului 484. în 488. Firmin Didot. ed. nu putu lua nici o mãsurã. pentru trãdare. la Tarsos. Carolus Muller. în costum imperial. Zenon îi mobilizeazã pe barbarii lui Theodoric Amalul. pe care o aduce din fortãreata isauricã în care zãcea. împãrãteasa Verina. Oamenii de care se înconjurase. Pamprepios e înãltat de acesta la însemnata demnitate de magister officiorum. Textul unui horoscop anonim al lui Pamprepios. Astfel se dezlãntui rãzboiul care tinu patru ani394. în mare parte isaurieni. V.. Cu aceasta. Verina murise curând dupã începerea asediului. auxiliari rugi comandati de fiul lui Aspar. în bãtãlia care avu loc. Politicul Horoscopes from the Reign of Zeno. confiscându-le proprietãtile. unui om priceput în afaceri. S-a negociat cu dusmanii Bizantului: în Orient cu persii. Pingree. 133-150. La 27 iunie 484. 29. în politica internã. Asa se explicã îndelungata functiune a lui Sebastian în acest însemnat post. 1870. La refuzul sãu. S-a cãutat a se atrage toti nemultumitii. Acesti „fosti consuli" au format timp de secole o clasã de demnitari bizantini. catolicii. Marsos. se introduce în cetate si deschide portile dinaintea trupelor imperiale. 1-a împiedicat sã intervinã în Africa în ajutorul crestinilor. Zenon introduse însã în administratie unele inovatii care aveau sã rãmânã. prigoniti de fanatismul arianului Huneric. Era în 481-482. uzurpatorul intrã solemn în Antiochia395. HG. Illos cãutã sã-si creeze o partidã în imperiu. seria revoltelor se încheie definitiv. an. Fortãreata sustinu un asediu eroic timp de patru ani si cãzu în cele din urmã prin trãdarea sotiei lui Trocundes. 328 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN împotriva isaurienilor. [D. 31. Ea s-a oferit împãratului în acest scop si. st. el îi expulza din Constantinopol pe prietenii rebelului. ano VJKXTCOV. în acelasi timp. ' Gregoire. împãratul a fost nevoit a încredinta prefectura pretoriului. Illos se instaleazã la Antiochia.. fragm. p. Politica internã a lui Zenon. Zenon îl revocã din comandamentul Orientului.327 sã meargã în Orient spre a se reface si Zenon îl numeste magister militum per Orientem. era omul care sã realizeze acest proiect. El a creat noua demnitate aulicã de consul onorar sau ex-consul. Illos îl scoate din închisoare pe Marcian si-1 proclamã împãrat. Pamprepios pierise cu trei ani mai înainte. 396 H. Gregoire. loan din Antiochia. se aliazã apoi cu Verina. Reforme administrative. 30 (1976). Situatia grea în care 1-au pus pe împãrat. Elenii sperau o reînviere a epocii lui Iulian. p. DOP. dar când avu mâinile mai libere. îl proclamã. urmat de credinciosul Pamprepios si de alti prieteni si aderenti. Noul formular al credintei (ffenotikori). desi punea la mezat functiunile si guvernãmintele398. pp.

silentium et conuentus. în ce priveste politica internã a fost încercarea de a restabili pacea în sânul Bisericii. recrutate din micile popoare de la Dunãre. Zenon a modificat apoi jurisdictia senatorialã. împotriva tuturor ereticilor care îl împart sau 399 Op. si Senatul. Odovakar si Theodoric. astfel. Provinciile Orientului fuseserã pierdute pentru imperiu. 276: Kan^evcav. Politica externã. coanep e| atOpãq. III (1911). La îndemnul sãu. Deciziile celui de al patrulea Sinod de la Chalkedon se eludarã si. roman din Pannonia. t. la începutul secolului al V-lea. Luptele cu gotii. p. 331 îl confundã pe Christos. Când cei distinsi cu rangul de clarissimi si aproape toti spectabiles au pierdut dreptul de a lua loc în Senat. 500 si urm. 398 MaJchos. nici pe ortodocsi cu privire la unirea celor douã naturi ale lui Christos. Orestes. în natura Sa de om. E cel dintâi act al schismei dintre Occident si Orient si. Noul formular al credintei fu semnat. în natura Sa divinã. ale cãrui sedinte se cheamã con-ventus. în mod exact. cit. Bizantul va cãuta iarãsi apropierea de Roma. fãrã a adopta si fãrã a respinge termenii particulari sau opiniile sectelor vrãjmase. începutul dezagregãrii stãpânirii romane din Apus. Se expune în el. t. 70 si urm. Fapte politice de o gravitate exceptionalã se întâmplã în aceastã domnie în jumãtatea de apus a imperiului. în timpul pãstoririi lui Akakios si a urmasului sãu Anastasios. Patriarhul Akakios propuse atunci o nouã formulare a credintei. eliberate de jugul hunilor si sfãrâmate de os- . în sarcina lor era întretinerea conductelor de apã ale capitalei.supravietuit disparitiei consulatului propriu-zis. Prefectul orasului nu mai avu asupra lor jurisdictia civilã si o nouã jurisdictie fu stabilitã de acum pentru senatorii vinovati 397 Hist. s-a depreciat însã din ce în ce mai mult. Histoire ancienne de l'Eglise. Zenon dãdu celebrul Edict de unire. zis Augustulus. Felix al III-lea. p. doctrina catolicã asupra întrupãrii. dupã câteva decenii. 7. Armata Italiei era în acest timp compusã din elemente barbare. se întrunesc într-o sedintã comunã. consacratã uneori procesului unui membru al Senatului399. ãnavta. Acest Henotikon plãcu mai cu seamã egiptenilor. Cu timpul. pe placul monofizitilor.' Scopul principal era de a nu jigni nici pe monofiziti. intrase în Italia si fusese înãltat la rangul de generalisim (magister militum). du Bas-Empire. *° Duchesne. Numai papa vechii Rome. de toti episcopii Orientului. se desparte de ea. Romulus (29 octombrie 475). Faptul cel mai însemnat al domniei lui Zenon. Consistoriul imperial. Rangul lor era inferior numai patriciatului. prin urmare. din cauza tineretii sale. El merse asupra Ravennei. rai ãnpcc'cov eâv ev Tt\ paaiÃâcog ccvÃfj 5ianpãTTLO"&cci 330 de un delict grav: Senatul din Constantinopol participã în largã mãsurã la jurisdictia asupra membrilor sãi. sefii Bisericii simtiserã nevoia de a le readuce în sânul ei si a cãuta. p. Se ocoleau însã expresiile „o naturã" si „douã naturi"400. O anatemã solemnã se pronuntã împotriva lui Nestorios si a lui Eutyches. Se hotãra cã Mântuitorul e de aceeasi naturã cu Tatãl.. fost în serviciul lui Attila. 'EVGJTIKOV (482). ale cãrui sedinte se numesc silentia. II. si de aceeasi naturã cu noi. o formulã împãciuitoare. p. Regatul ostrogot. li s-a permis a rezida afarã din capitalã. aceastã nouã formulare a credintei putea strânge la un loc pe prietenii si pe dusmanii Sinodului al IV-lea. alungându-1 pe Nepos (impus de Leon I) la Salona si proclamându-1 augustus pe fiul sãu. Stein a stabilit cã. c. prin politica religioasã a predecesorilor. Patriarhii monofiziti de Alexandria si Antiochia au prilejul de a intra iarãsi în sânul Bisericii imperiului.

când Honorius i-a asezat pe goti în Aquitania. în câmpia fluviului P6. Când poporul sãu fu nimicit de ostrogoti (pe la 470).. ci rege al natiunilor. 173). Trupele barbare erau cantonate în Liguria. anumite atributii. -•••<. Nemultumirea era atâtatã de un ofiter. vandali. burgunzi. Armata barbarã îl alese pe Odovakar rege.. pe vremea aceea întins si pe continent. > . pp. cãci.. Fatã de Senat avu o atitudine binevoitoare. sub unica suveranitate a împãratului din Orient. fiindcã reprezintã un stadiu important în procesul dezmembrãrii imperiului. ceea ce refuzase guvernul imperial.. . nu al Italiei.. si anul 435. Histoire ancienne de l'Eglise. consilierul favorit al lui Attila. III (1911). dar numãrul proprietãtilor ce puteau fi împãrtite în toatã Italia era considerabil si multe rãmãseserã nedistribuite. în 476 acelasi principiu al dezintegrãrii a fost întâia oarã aplicat Italiei. dupã cum afirmã el. invidiau soarta federatilor ostrogoti.. p. 332 trogoti: rãmãsitele skirilor.. s-au bãtut atunci monede de aramã curatã.*° Duchesne. Cererea fu respinsã si îndatã izbucni revolta. fiul vestitului Edecon. vizigoti. Pe la mijlocul verii anului 476. expresie pe care Bury o considerã cu dreptate ca inexactã si nefericitã. . pentru acordarea unei solde anuale soldatilor (donativum). cu consimtãmântul lui Zenon. El fugi la Piacenza. care uneori era guvernat de doi sau mai multi augustf. .. 500 si urm. Odovakar s-a dovedit un cârmuitor inteligent. al mercenarilor refugiati în Italia. cãutã sã trãiascã în bunã întelegere cu vecinii. . desfãcute în parte din . . sub autoritatea regelui de natiunea lor... Situatia creatã în 476 a fost similarã celei a domniilor împãratilor ridicati de Ricimer.. Era numai un Imperiu roman. p.. „El apartine . Orestes se închide în Pavia.. probabil. herurilor... III.. Originea sa regalã îi dãdea o mare autoritate asupra armatei.adaugã Bury aceluiasi catalog de date cronologice care cuprinde anul 418.. numit prior sau caput senatus. care apartinea dinastiei imperiale. din ordinul Senatului. începu procesul prin care pãmântul italian avea sã treacã în mâinile ostrogotilor si longobarzilor. .. .. cu familia sa. O treime a veniturilor financiare a fost atunci încasatã în naturã pentru cheltuielile militare. la care se adãugau rugii refugiati în Italia. regele skirilor. când Valentinian a cedat tãrile Africii vandalilor. Odovakar crutã pe tânãrul Romulus Augustulus. Revolutia italianã din 476 a fost un eveniment însemnat.. El îi restitui puterile monetare de odinioarã si.. Odovakar (Odoacru). cum s-a mai întâmplat temporar.. i 333 NICOLAE BÂNESCU Evenimentele din 476 au fost de obicei socotite drept „cãderea Imperiului de Apus". cãrora li se distribuiserã pãmânturi si care îsi pãstrau legile. ale francilor si normanzilor"402. cu o pensie de 6000 aurei. Asezarea germanilor de est ai lui Odovakar. El îsi luã prenumele de Flavius. unde fu prins si decapitat (august 476).. el veni în Italia si luã serviciu în garda imperialã. El distribui a im Op. Ele nu erau multumite de aceastã situatie.-. 101 Hodgkin a propus identificarea acestei viile cu Castel dell'Ovo de la Neapole. multumindu-se a-1 despuia de purpurã si a-i hotãrî ca resedintã. vila lui Lucullus din Campania401. 408-409.. . turkilingilor. cit.. cum so-coate Stein.„.. gãzduite de locuitori si hrãnite din magaziile Statului. De aceea.. .. Odovakar dãdu de asemenea celui mai vechi ex-con-sul. trupele reclamarã lui Orestes o treime din pãmânturile Italiei. „nici un imperiu n-a cãzut în 476 si nu era un imperiu de Apus care sã cadã.000 de oameni) nu-i puteau da autoritatea de a stãpâni aristocratia italianã si relatiile cu strãinii. afirmã învãtatul englez. cuprinzând o parte din cartierul modern Santa Lucia (Op.-.. . cit. care e cuprinsã si arsã. Fratele sãu Paul e ucis în Ravenna.... un skir. 334 treia parte a pãmânturilor italiene (. Apusul a ajuns în cele din urmã. t. El si-a dat seama cã fortele sale militare (vreo 15.tertia) soldatilor sãi.

000 nomisma-ta si mâna unei fiice a lui Olybrius si a Placidiei sau a altei nobile din oras. dacã cererea sa nu va fi satisfãcutã. 404 Malchos. Odovakar încheie cu Genseric al vandalilor un tratat favorabil. fugi în Moesia inferior la ruda sa. Stein. Amalul se împacã atunci cu el si amândoi trimit ambasadori la Bizant. un venit anual de 10. Amalul pretindea concesia unui teritoriu pentru poporul sãu si grâu pentru armata sa pânã la epoca recoltei. Histoire du Bas-Empire.prefectura urbanã403. asasinat în primãvara a-nului 480 de doi din oamenii sãi. prin aceasta. deosebit. El trimise pe Theodoric Amalul împotriva lui Strabo. p. El nu-i acordã nici un sprijin efectiv. Verina fusese închisã si Illos era puternic la Curte. si-1 atâtã împotriva aceluia. poate.000 de livre de aur si 40. 47. Acesta îi dãdu cantonamente. Zenon a cãutat sã punã în conflict pe cei doi Theodoric. voind. 405 406 Ibidem. care furã aproape exterminati. afarã de fortãreata Lilybea. Stein vede în aceastã mãsurã intentia de a-1 reînvia pe princeps senatus al Romei republicane. pp. Dar promisiunile n-au folosit si Theodoric devasta pãrtile Thraciei din vecinãtatea muntelui Rodope. înruditã cu el. Aceasta contribui la cãderea lui Odovakar. executând pe asasinii lui Nepos si fãcu o campanie împotriva rugilor din Noricum. Pentru a se apãra împotriva gotilor. 335 dar spuse ambasadei lui Odovakar cã împãrat al Occidentului era Nepos si seful ei de la acesta trebuie sã cearã titlul de patrikios. cedatã lui Eurik al vizigotilor. Theodoric. el nu-i va putea opri pe ai sãi de la jafuri. p. Dar. la sfârsitul anului 476. p. supranumit Strabo (Sasiul).] . Stein. barbarul numi un consul care fu recunoscut si în Orient406. Zenon încearcã a atrage pe Theodoric Amalul de partea sa. De la 480 înainte. sprijinea aceastã cerere.000 livre de argint si. Amalul. La Curtea din Constantinopol se afla atunci si o solie a lui lulius Nepos. p. Zenon fu însã prudent. dacã va face rãzboi omonimului sãu407. (476-481). fiul lui Feva. op. 336 Ostrogotii se revãrsau neîncetat din locuintele lor din Pannonia si erau din nou un pericol pentru imperiu. 240-241. Theodoric. o ambasadã la Constantinopol. II. care uzurparã stãpânirea Dalmatiei. Regele lor. Acesta stiu însã a-1 convinge cã face jocul romanilor. avertizând cã. a face din Senat un sprijin al stãpânirii sale. un singur împãrat e de ajuns pentru Occident si Orient si sã cearã lui Zenon sã-1 numeascã pe Odovakar patrikios si sã-i încredinteze guvernarea Italiei404. Strabo cerea sã i se îndeplineascã cele stabilite cu Leon I. Zenon îl numeste patrikio^. la sfârsitul domniei lui Leon I. 236. El trimisese. cit. E. venitã din Dalmatia ca sã cearã sã-1 ajute pentru restaurarea sa. 44. Apãrarea Italiei a fost asiguratã. 403 E. o pensie anualã si postul de magister militum in praesenti. în sigurantã.... Nepos dispãru în curând. „Symmeikta". mai ales dreptul de a numi functionarii. în împrejurãrile de fatã. cãci Frederic. Ol CTTTJV . împãrtind cu el mostenirea puterii imperiale a Occidentului si sã facã oarecum autoritatea sa legitimã. 6(1985). Dacã pierduse Proventa meridionalã cu Arles si Marsilia. pp-73-90. împãratul se întoarce atunci iarãsi spre Strabo si încheie cu el un acord. Odovakar a tinut seamã de principiul în virtutea cãruia baterea monedelor de aur era rezervatã împãratului. Un got.roAm?aj TOV Zfivcovog nerã TT)V nrcbar] rov SVTIKOV 'PcofiaiKov Kpâmvt. în schimbul unui tribut. care urmãresc distrugerea lor. 235. Feva (s. Sicilia. în scrisoarea ce-i trimise. prin care acesta îi lãsa. fiul lui Triarius. El reusi a recupera si Dalmatia. Aprovizionarea Romei era. Zenon se decise deci a recunoaste lui Odovakar anumite prerogative imperiale. pustia Thracia. cu titlul de rege al gotilor. Karamaloude. Verina. în 479 pozitia lui Odovakar se întãrise. pânã atunci în serviciul imperiului. fãgãduindu-i 1. declarând cã. El nu se întelesese cu Nepos. ca sã ducã acolo insigniile imperiale. [A. Feletheus) fu luat captiv si executat. nemultumit de aceastã 407 Malchos.

cãci. iar apoi (484) fu numit ma-gister militum in praesenti (483).337 atitudine fatã de adversarul sãu. în acest timp Theodoric avu întrevederea cu Adamantios lângã Dyrrachion. Theodoric. Adamantios plecã sã-1 consulte pe Zenon pentru toate acestea si. Apoi. Aventurierul ducea cu sine nu numai armata. cu fiul sãu Recitach si cu 30. într-o dimineatã. Ambasadorul bizantin îi fãcu imputãri pentru purtarea sa si-i atrase atentia asupra pericolului la care se expune. spre a oferi gotilor un teritoriu în Pautalia (Kiistendil) si 2. Aceastã întâmplare îl apropie din nou pe Zenon de Theodoric. în 488. lângã cort. 245-258. dar pe Via Egnatia. ci tot poporul ostrogot. pãrãsind Epirul si orasele acestei regiuni si mergând în Dardania. unde se aflã un mare teritoriu. fiul lui Thiudimer. o conventie se încheie si Theodoric obtinu concesia „tãrii Hesperiei". trei ani mai în urmã. dând ostateci si declarându-se gata a face rãzboi lui Strabo si a-1 restaura în Dalmatia pe Nepos. Dar o nouã rupturã avu loc. Theodoric trimise mesaj lui Sidimund. Regiuni fu ocupat. barbaria se trezi în el si se decise brusc a-si aduna o armatã si a porni 409 Ibidem. la Novae. Theodoric fu ridicat la rangul de consul si-1 asistã pe împãrat împotriva rebelului Illos. Sabinianus. îndemnându-1 a pune mâna pe cetate. O întrevedere avu loc cu împãratul. el fu asasinat de un sef ingrat. se strecurã prin Rodope în Macedonia si se opri în fata Thessalonicului. calul sãu îl aruncã într-o lance pusã cu vârful în sus. pretextând oboseala trupelor. el îsi rezerva drepturile teoretice ale suveranitãtii imperiului4". prãdând totul în calea sa. El ceru un plenipotentiar si împãratul îl trimise pe Adamantios. 410 Fiul sãu. Zenon îi aduce împotriva lui pe bulgari. care se afla în Constantinopol. acesta prãda Macedonia si Thessalia si ocupa Larissa. Toti alergarã sub steagurile sale. înconjurat cum este din toate pãrtile de forte romane. sfãtuindu-1 la o atitudine prietenoasã fatã de împãrat. 339 NICOLAE BANESCU asupra Constantinopolului. se retrase în Moesia. sãvârsind prãdãciuni. pe care avea sã-1 pãrãseascã pentru totdeauna. Malchos. Acesta izbuti a evacua orasul. Melantias. împreunã cu . Zenon era bucuros a se scãpa de un barbar greu de îmblânzit. 258-259. de asemenea si capitala. din nefericire. un ostrogot fost în serviciul lui Leon si care trãia la proprietatea sa lângã Dyrrachion. unde îl ajunse un ambasador al lui Zenon. pp. între timp. trimitând vorbã împãratului sã nu încheie acordul408. în 482. Reputatia lui Theodoric si natura expeditiei trezirã o înflãcãrare generalã. timp de un an si jumãtate. intrând din nou în conflict cu imperiul409. El dãdu ostrogotilor pãrti din Moesia si Dacia Ripensis. ucis de celãlalt Theodoric. Moartea neasteptatã a lui Strabo schimbã iarãsi situatia. iar Theodoric devasta Thracia (486) si se îndreptã cãtre Constantinopol (487). El coborâse cu sotia.000 de livre aur pentru acel an. în 481. pp. care luã conducerea. celãlalt Theodoric se apropie de Constantinopol. El exagera victoria sa.000 de goti spre Grecia. dând lui Theodoric însãrcinarea de a-1 înlãtura pe guvernatorul Italiei. Accidentul i-a fost fatal (481)""°. ceru sã petreacã iarna la Dyrrachion si sã plece în Dardania în primãvarã. Sabinian îi tinu pe goti în frâu în Epir. cãzu. O idee trecu atunci prin mintea lui Zenon sau a sfetnicilor sãi: cã 1-ar putea pedepsi pe Odovakar si elibera provinciile illyrice de amenintarea ostrogotilor. simulând cã vrea sã-1 ajute pe împãrat si. cu pãmânt bogat. 338 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Cu prilejul revoltei lui Marcian. care suferea de foame si cerea alte cantonamente. Ia locul numit Staulul lui Diomede. care sunt însã bãtuti (481). amenintatã. repurta o victorie asupra unei pãrti din armata lui Theodoric. la rândul sãu. cu propuneri de tratative. suficient pentru întretinerea armatei sale. la apelul poporului sãu. care comanda Illyricum. împãratul se hotãrî a face cu el o nouã întelegere. la interventia surorii sale.

Aufl. t. dupã expresia lui Gibbon. El îsi luã resedinta la Ravenna. a sovãit a defini situatia noului stãpân al Italiei. Theodoric s-a abtinut a lua vreo mãsurã care sã fie incompatibilã cu pozitia unui vicerege. Theodoric era un cârmuitor independent. Die Ostgermanen. Gesch. învins din nou. stabilind definitiv raporturile de drept public între regatul Italiei si imperiu.. Decline and Fãli. apucând drumul Pannoniei. tinutul acesta era ocupat de gepizi. pe cursul Dunãrii. 416 si urm. pe revers era gravatã numai monograma lui Theodoric. dar cu restrictia cã nu putea numi un got. sau care sã fi îngreuiat o recunoastere ulterioarã. unde se desfãsurã a treia bãtãlie înversunatã (11 august 490). . în 490. în baza unui tratat (5 martie 493) si sefii dusmani consimtirã. 190 si urm. ci numai un roman. în toamna anului 488 Theodoric se puse în miscare. la est de Milan. Italia rãmânea parte a imperiului. der deutschen Stdmme bis zum Ausgang der Volkerwandeung. pierdutã de Odovakar dupã un mare mãcel. acordând gotilor o treime a domeniilor romane. care implicau suveranitatea împãratului si pe care el le-a observat cu loialitate. Acolo e asediat de ostrogoti câtiva ani. Schmidt.. Cele douã mii de care pierdute într-o singurã actiune rãzboinicã dau o idee despre bagajele ce urmau armata ostrogotilor în aceastã campanie a Italiei412. dar fu zdrobit si pieri în luptã. cu femeile. Stãpân pe situatie. masând cea mai mare parte la nord de P6. II. sângeroasã. Ca sã sfârseascã. p. Ostrogotii furã primiti la Ravenna. unde se dãdu prima bãtãlie (28 august 489). a guverna provinciile Italiei în comun. el iesi din Pavia si Odovakar se retrase în spatele râului Adda. Odovakar se întoarce asuprã-i. Ajutat de vizigoti. Marsul sãu trebuie privit. copiii. Pozitia subordonatã a regelui reiese înainte de toate din faptul cã nu avea puterea de a face legi. Theodoric fu recunoscut ca generalisim roman (magister utriusque militiae) si guvernator al Italiei. Regele lor. cuprinde Cremona si Milan si asediazã Pavia. El intrã fãrã greutate în Milan. . în cele din urmã se ajunse la o întelegere.. magister officiorum. Miinchen. care nu putea fi cuceritã decât printr-un lung asediu. Prin aceastã întelegere. bãtrânii si averea lor. cei doi ministri ai fi- . Pozitia regelui ostrogot ca delegat reiese din faptul cã n-a uzat de anii domniei sale în datarea oficialã a documentelor. într-un sens. -. Excluderea se întindea si la toate functiile civile (Prefectul pretoriului. Dreptul de a numi consuli.. 295-296. dar zece zile mai târziu. El se închise atunci în Ravenna.-. sub pretext de complot. fu transferat acum lui Theodoric. ca emigratia unui întreg popor. Odovakar îl astepta pe Sontius (Isonzo). sub jurãmânt. si familia sa e exterminatã413. apoi se închise în Ticinum (Pavia). la un banchet. lângã Verona. Theodoric trecu Alpii lulieni. Timp de sase ani împãratul Anastasios. acordat de Zenon lui Odovakar. 340 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN nouã bãtãlie. Numele acestuia continua a figura pe avers. IV.. ed Bury. sub anumite conditii. : . dar puterea sa avea anumite limite. încercã sã se opunã.. lângã ruinele Aquileei.. el fugi la Verona. Theodoric scapã de asediu. în 497. Mai 413 L. pe Athesis (Adige).. . Ordonantele lui Theodoric nu erau leges. La sfârsitul lui septembrie. 412 Gibbon. vicarul Romei. Theodoric îi propune împãrtirea puterii. împãratul Anastasios tratã cu emisarul regelui. Odovakar se închise în Ravenna. pp. Biruind toate obstacolele. instalati la Sirmium. a cãrei pozitie era mai puternicã. nu efigia sa. Theodoric se îngriji mai întâi sasi aseze poporul sãu în tarã. care urmase lui Zenon. 1941. avu loc o 411 Bury. La rândul sãu.resturile rugilor lui Frederic. Theodoric preferã a supune rnai întâi Italia de Nord. pp. rezervatã ca prerogativã supremã împãratului. Odovakar e ucis de mâna chiar a lui Theodoric. Se gândi însã a nu-i risipi în toatã peninsula. învins. ci edicta.. Festus. prior senatus. Reiese apoi din faptul cã n-a pretins dreptul de a bate modedã decât ca subordonat al împãratului. Traustila. . care determinarã pozitia sa constitutionalã. guvernatorii provinciilor. I. (:{ 341 NICOLAE BANESCU multe ambasade trimise din Roma n-avurã nici un rezultat.

fatã de armata ostrogotã Theodoric era si regele poporului sãu. îngrijindu-se a repara ruinele Italiei. fãrã concursul cãreia nu putea administra. zice un savant francez. 404-414. 343 dominat chiar în personalitatea regelui416.. echivalent gotic al curierilor imperiali. Guvernãmântul lui Theodoric.20. în legãturã cu alegerea urmasului sãu.. sporite în continuu de la Constantin cel Mare. Halphen. în schimb. Pe lângã acesti comitesprovincia-rum si comites civitatum. romischer Patricius undKonig derGoten. 415 Stein. el a pre414 Bury. care se clatinã din toate pãrtile417. Bd. se afla câte un comandant de piatã got. f. Schmidt. op. Calitatea lor de soldati strãini determinã caracterul Curtilor de judecatã a ostro-gotilor: curti militare erau instituite pentru dânsii. t. care recunosteau toti regalitatea lui. IV. p. dupã moartea papei Anastasius al II-lea (498). desi fusese ales de majoritatea alegãtorilor419. A acordat apoi poporului din Roma distribuirea gratuitã a 1. V. II. el continuã a functiona ca mai înainte. t. „Byzantion". . celebrând la Roma tricen-nalia.342 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN nantelor. . Les barbares (Peuples et civilisations). pp.. Theoderich. v. El a adoptat titlul de Rex (nu Rex Gothorum). 122. a clãdit bisericile Sân Apollinare Nuovo a palatului lui Theodoric si Santa Mãria in Cosmedin..000 de modii (10. . pp. treizeci de ani de domnie. Theodoric a fost un rege constructor. Gotii erau exclusi si de la demnitatea onorificã de patrikiostU. II.". din cauza plângerilor primite împotriva vietii sale scandaloase. precum si Mausoleul sãu. un corp de officiales goti era alcãtuit din asa-zisi saiones (sing.. în fiecare oras. barbarii stãpâni rãmân credinciosi traditiilor lor nationale. Aceeasi pãrere e împãrtãsitã si de W. în „Das neue Bild der Antike". 1942. în Africa. Politica sa externã. La Ravenna a secat bãltile pentru a planta arbori fructiferi. therme la Pavia si Verona. Elementul roman a predominat în Statul lui Theodoric. Rom-Berlin. pe lângã defensorul si curatorul roman. a acordat cu acest 416 Vezi L. 417 L. pânã la regele got. se vede un got silinduse a sustine vechiul edificiu imperial. cit. d. care executau ordinele emanate de la suveran415. Ensslin. du Bas-Empire. ci si germanii rãmasi ai lui Odovakar si rugii. în Italia. 253-254. 344 prilej 200 de livre de aur pe an pentru întretinerea zidurilor si a anticului palat imperial. schweizerische Gesch. art. Theodoric îl impuse în cele din urmã pe Symmachus. pp. Paris. Pe plan religios. chap. lui Ejnar Dyggve. fiindcã strãini în Italia nu erau numai os-trogotii. p. pp. Personalitãtile literare ale epocii. 411-432. acei agentes in rebus. Senatul fu tratat cu respect. guvernatorul civil roman era în fiecare provincie unul militar got: comes Gothorum provinciae si. Cf. Pe când în Gallia. III. comes Gothorum civitatis. în „Zeitsch. în Spania. Das Romerreich unter germanischer Waltung von Stilicho bis Theoderich. IlI-e ed. Lângã. autorul aratã cum toti sefii militari germani. mãrturii ale avântului artistic pe care orasul 1-a cunoscut în domnia lui418. saio). au rãmas legati de idea imperiului. 453 si urm. 1936. 19 (1940). Theodoric se arãtã binevoitor fatã de lumea romanã. L'influence des Goths ã Salone. 418 Asupra bisericilor clãdite la Salona. Hist. a împrejmuit aceste douã orase cu ziduri noi si a restaurat apeductele de la Ravenna si Verona. XIX (1949). Pe lângã titlul sãu de magister utriusque militiae. . posturile militare erau încredintate numai gotilor.. 73-77. A construit palate la Ravenna. înlãturat mai înainte (502). questorul palatului). în primãvara anului 500. unde a descins. I. Hodgkin. puse capãt agitatiilor ce stãpâneau de câtiva ani populatia romanã.500 hi) de grâu anual. Urmãrind etapele influentei germane.

2. stabili legãturi de familie. la începutul lui august 523. în „Hist. ei pãstrarã o atitudine rece. Laurentiu. ca favorizând proiecte îndreptate împotriva guvernului . 132 si urm. Reluã Proventa de la vizigoti si Dalmatia de la uzurpatori si anexã Pannonia Secunda. îndeplini functia de magister officiorum. loan I a fost ales ca succesor. „cãci se poate zice cã stiinta medievalã din Occident a avut ca bazã tratatele sale de aritmeticã si de teorie muzicalã. du Bas-Empire. cu al regelui got420. p. Anicius Manlius Severinus Boethius a fost un opozant al regelui ostrogot. Cassiodorus a scris douã opere istorice închinate regalitãtii si trecutului poporului got: l. Stein îl situeazã exact în pragul Evului mediu.. si-a trãit copilãria în Italia de Sus. Cu Clovis. Audofleda. El a desfãsurat o activitate variatã pe terenul literelor si s-a deosebit mai cu seamã în arta epistolarã. alta. O fiicã a lui Theodoric îl luã de sot pe regele vizigotilor. Murind papa Hormisdas. Istoria gotilor. O cronicã scurtã. amic politic credincios al lui Theodoric. la îndemnul lui Faustus. prefect al pretoriului si consul. Boethius a fost consul în 510 si. cum socoate Ensslin. 346 lor. •-.în politica externã dovedi energie. la împãratul Iustin I. regele vandalilor. Adept al politicii regelui ostrogot. o luã de sotie pe sora lui Theodoric. II. o nepoatã a regelui ostrogot. t. Symmachus a fost prior senatus. Dar cu toate cã acesta se sili a-i câstiga covârsindu-i de onoruri. dar n-a exercitat sub Theodoric nici o functie publicã. în chip arbitrar. Boethius cunostea limba greacã la perfectie. din care s-a pãstrat numai un fragment tradus de lordanes. cit. în clerul din Milan. Nobil de origine. Amândoi erau reprezentantii cei mai autentici ai romanitãtii pe care Theodoric voia s-o asocieze la opera sa. Lunga sa domnie a fost ilustratã de câteva distinse personalitãti literare. 284 si urm. în care prezintã stãpânirea lui Theodoric si trecutul gotilor în lumina cea mai favorabilã. Ariana. E mai probabil cã pasajul acesta se referã. s-a silit a face din acest oras un centru intelectual. Dupã Anonymus Valesianus. originar din Balcani. cu prilejul alegerii. III. antipatia. ca bunic al lui Amalaric. datã fiind cresterea ce o 419 Stein. El trecea drept omul cel mai învãtat al epocii sale. agresivul rege al francilor salieni.. Magnus Felix Ennodius a fost u-nul dintre ei. Regele got nu s-a amestecat în alegere. El împãrtãsea cu socrul sãu. Alaric al II-lea. Theodoric a asigurat o lungã perioadã de pace. în sfârsit. regele burgunzilor. se cãsãtori cu Sigismond. s-au interceptat scrisori cãtre împãrat de la senatorii cei mai de vazã si care fãceau sã fie bãnuit Albinus. ceea ce nu e verosimil. în Spania si Septimania exercitã o dominatie efectivã.. fiul ministrului Cassiodorus al lui Odovakar. se cãsãtori cu regele turingilor. pp. fatã de goti. comentariile sale asupra diferitelor opere filosofice ale antichitãtii si mai ales traducerea operelor lui Aristotel privitoare la logicã"422. 421 Hodgkin. dar n-a putut fi multumit de rezultat. care stãpânea în mediul 420 Rex Theodoricus inlitteratus ?. Ennodius a fost reprezentantul sãu principal.. unde a stat atâta vreme ca ostatic. în corespondenta ce se tinea de obicei cu Occidentul. Alaric al II-lea. Amalafrida. între devotatii lui Theodoric se numãrã si Cassio-dorus (Flavius Magnus Aurelius). din motive nationale si sociale.. în 522. 345 NICOLAE BANESCU primise la Constantinopol. a trebuit sã intre. 1940. Symmachus. cãutând a-si întãri situatia prin aliante matrimoniale. El plãti cu viata nobila sa atitudine fatã de barbarii uzurpatori. consolidând situatia Italiei. servindu-1 apoi credincios si pe Theodoric. fiul minor al ginerelui sãu. al cãrui nume a putut fi înlocuit mai târziu. op. Thrasamond. p. din punctul de vedere al istoriei ideilor. Theodoric era un agramat care se folosea de un sablon pentru semnãturã. poate el însusi got4". din cauza sãrãciei.. 391-396. Hist. Jahrbuch". Amalaberga. loan fiind prieten personal al lui Boethius. ajutat de Theodoric. Episcopul de Milan. Nãscut în sudul Galliei. luând-o în cãsãtorie pe sora lui.

92.9 aprilie 518) a.. în mai. si cunoscut pentru pietatea sa. a fost executat de asemenea. BS1. s-a putut constata puterea simtului dinastic ce stãpânea populatia.). cu suita ei. înainte de a auzi cererile ei. dupã ce-i luã mai întâi în scris un document prin care se lega cu mari jurãminte a pãstra credinta neatinsã. ceea ce se admite. Lilie. ceea ce se chema la . praepositus Augustae. Albinus fu citat dinaintea regelui. pp. apreciatã.. roman si plin de toatã virtutea imperialã". silentiarul424 Anastasios. Anastasios I (11 aprilie 491 . socrul sãu. în ziua de 11 aprilie 491. 3. aflând frumoase cuvinte pentru devotamentul si ordinea bunã a poporului fatã de maiestatea imperialã. îi sfãtuieste sã-1 trimitã pe patriarh pentru a cere Augustei sã aleagã ea însãsi pe viitorul împãrat. Multimea a izbucnit din nou în aclamatii. Die Kronung des Kaisers Anastasios I. Noul basileus se cãsãtorea apoi. în grija lui Macedonios.-J. 56(1995). ca sã întrebuintãm expresia lui Duchesne. noul ales fu încoronat de patriarhul Euphemios. conservatorul tezaurului sacru (o'KsvcxptiÂ. unde fusese închis. 131. 3-12. Pânã sã se hotãrascã sentinta. prin vocea unui libellisios. Ariadne se pronuntã în favoarea unui bun functionar al Curtii. în hlamida imperialã. si multimea a primit-o cu aclamatiile obisnuite. pasionat pentru chestiunile religioase. 1. Symma-chus.os-trogot. Boethius a fost condamnat la executia capitalã si confiscarea bunurilor. a nu schimba nimic în Bisericã. Demnitarii au fost de pãrere ca Augusta Ariadne sã meargã la Hippodrom si sã vorbeascã poporului. Debellogoth. Documentul a fost depus în Arhivele 424 Pãstrãtorul ordinii în procesiunile si adunãrile împãratului. De consolationephilosophiae. încercând a clasa afacerea care ameninta sã-1 compromitã pe Albinus. cerând un împãrat roman si Ariadne rãspunse cã.cct. Punctul ei de plecare e problema a cãrei expresie celebrã e Cartea lui Iov: cum se acordã ideea Provindetei cu faptul cã de atâtea ori pe pãmânt triumfã cel rãu si cel bun e covârsit. în ziua de 9 aprilie 491 si se procedã la alegerea viitorului împãrat. 348 înaltii demnitari. Anastasios nu era un personaj prea mare. Alegerea e povestitã în toate amãnuntele sale în lucrarea Despre Ceremonii a împãratului Constantin al Vll-lea Porphy-rogenetul. Dar Senatul si demnitarii nu se pot întelege asupra persoanei împãratului si atunci Urbicius. elogios de un istoric ca Prokopios423. iar poporul si soldatii (gãrzile palatului) în Hippodrom. Era. de altminteri. [R. a poruncit factorilor constitutionali sã aleagã „un crestin.] 349 Marii Biserici. Originar din Dyrrachion. La sfârsitul anului 524. corpul silentiarilor din care fãcea parte avea un personal de mâna a doua. a fost acuzat la rândul sãu si arestat. 122 Op. era de 60 de ani când s-a urcat pe tron. Personalitatea sa. 347 în calitatea-i de magister officiorum. si toti furã bucurosi de aceastã alegere si-1 aduserã pe Anastasios. fiindcã se declarase solidar cu el. l. Aceste acte de cruzime întunecã domnia lui Theodoric. Boethius compuse în celebrul turn din Pavia. I. Când Zenon muri de dizenterie. Boethius. cit. p. care fu aclamat de popor si armatã'125. 425 De Cerim. cu împãrãteasa vãduvã Ariadne. vestita sa lucrare asupra mângâierilor filosofici. membrii Senatului si patriahul s-au adunat în porticul dinaintea Marelui Triklinos.. cap. Originalitatea operei stã mai cu seamã în stilul si în compozitia ei. împãrãteasa a apãrut atunci în Hippodrom. vrednicã de meditatiile antichitãtii. Rãspunsul dat de Boethius nu e contrariu învãtãmântului Bisericii. cerându-i sã dea imperiului un împãrat ortodox: op&oSotov âacnÃea tr\ oîjcou/ievrj! Augusta a rãspuns. Alegerea. ca sã se apere împotriva acuzatiei de înaltã trãdare.

Anastasios era. în fruntea revoltei. si dezlãntuirã un crâncen rãzboi civil. mari dificultãti. trimitând împãratului la Constantinopol capetele lor. care înlocuise Evanghelia cu sabia si avea sã piarã în aceste sângeroase hãrtuieli. a fost mai linistitã. care urmãri cu tenacitate gândul de a smulge lui Anastasios imperiul. atâtate de sefi. Church and State in the Later Roman Empire. care nu primeau fãrã ezitare comuniunea patriarhului. dar el stârni în provinciile de est. înalt de talie. spre a-1 încorona. cu Philoxenos (Xenaias). 133 (Bonn). 51. cunoscut pentru sentimentele sale monofizite înainte de a fi fost ales împãrat si aceasta explicã atitudinea hotãrâtã a patriarhului. n-a fost totusi scutitã de rãzboaie si de serioase tulburãri interne. în 492. unul fiind negru. care furã purtate dinaintea multimii în Hippodrom. conduse de loan Gotul si de loan Kyrtos (Ghebosul). a-i preda promisiunea scrisã cã nu va schimba nimic din credintã si va respecta deciziile Sinodului de la Chalkedon431. L. 430 peter charanis. III. educatia bunã si generozitatea sa428. 428 Lydos. 427 Zonaras. cu destulã dreptate. retrãgându-le si dotatia anualã pe care o primeau din timpul predecesorului sãu. Ele erau acum o adevãratã primejdie pentru imperiu si împãratul se vãzu nevoit a se scãpa de o tutelã periculoasã. The Religious Policy ofAnastasius the First (491-518). silindu-1. Trupele se revoltarã. atotputernice. uUu< . iar atitudinea împãratului fatã de Bisericã i-a «s M-gr. guvernator al Isauriei. care a frãmântat provinciile Asiei Mici mai bine de sase ani. din Selinus. se aflau sefi dintre cei mai populari: Linginines (Lingis). 49. Wisconsin. Anastasios. terorizând populatia.Constantinopol un SiaKpivonsvog. „unul din acei scrupulosi cu tendinte monofizite. Cu aceasta. Politica religioasã a lui Anastasios. t. Longines din Cardala. L'Eglise au Vl-e siecle. p. un scriitor de la mijlocul secolului al Vl-lea îl laudã pentru întelepciunea. Athenodor si episcopul de Apamea. Trupele de isaurieni pe care se sprijinise Zenon ajunseserã. de altfel. Imperialii câstigã câteva mari victorii. unde mono-fizitismul era în crestere. si aceasta a determinat întreaga sa politicã religioasã430. [O a doua editie a lucrãrii a fost realizatã de cãtre Centrul de Studii bizantine din .. ortodoxia oficialã neoferindu-le suficiente garantii"426. în care sefii rebeli cad în mare parte. 1925. iar în 498 loan Gotul pune mâna pe ultimii sefi si-i decapiteazã. prin protectia acestuia. o luptã aprigã în jurul credintei si ea dãinui o lungã perioadã de timp. Demagistr. The Eastern Provinces. De la început. Conflictul religios continuu dintre împãrat si supusii sãi a înlesnit revolta lui Vitalian. purtat în pãrtile sudice ale Asiei Mici. care luã un caracter national. episcop de Hierapolis432. Madison. celãlalt albastru. 479-480. motiv pentru care i s-a zis Sitcopog (ceacâr)427. Frãmântãri si lupte interne. t. împãratul si-a dat seama mai mult decât predecesorii sãi cã interesele vitale se aflau pentru imperiu în est. repurtarã asupra rebelilor o mare biruintã la Kotyaeion. 46. 1-au întãrit în aceste 429 Brooks. 351 Politica religioasã a lui Anastasios i-a creat. Trupele imperiale. în comparatie cu a lui Zenon. b. o bunã parte a populatiei sale fu strãmutatã în Thracia si de atunci puterea sa politicã n-a mai însemnat nimic429. avea o înfãtisare plãcutã si o particularitate a ochilor. The University of Wisconsin Press. un recent cercetãtor al politicii religioase a lui Anastasios. în Pisidia. în tot cursul domniei. Cum observã. punându-i uneori tronul în primejdie. Fonte-moing et C-nie. Paris. în acele regiuni de munte rãzboiul se transforma însã într-un rãzboi de guerillã si de asedii. si Severos din Sozopolis. Domnia noului ales. Legãturile avute apoi ca împãrat cu corifeii doctrinei monofizite. Sinodul de la Chalkedon fusese un triumf al politicii imperiale si papale. eruditul teolog al monofizismului433. îndepãrtându-i pe isaurieni din capitalã. Duchesne. pp.icti A' 350 atras ostilitatea populatiei capitalei. Isauria a fost supusã definitiv. un alt Longinos. III. ea avu sã înfrunte rãscoala isaurienilor. p-5. El se bucura de o bunã reputatie. 1939Prefata.

ceea ce 433 E. la începutul anului 494. autoritatea preotului e mult mai mare. nu era cu putintã. L. op. regele ostrogot. în 496. când acea ambasadã plecase la Constantinopol. p. în 492. de fapt. ceva mai mult.T. [=ed. : . Fon-temoing et C-ie. adicã si dacã se cuvine ca inimile credinciosilor sã se supunã îndeobste tuturor preotilor care profeseazã în chip drept lucrurile dumnezeiesti. stii. dupã câte a relatat. ducând împãratului o scrisoare a papei Anastasius al IIlea (urmasul lui Gelasius).Thessalonic.. 11. p. care o reproduce în lucrarea sa. a onorat pietatea întregii Biserici'"136. Thessalonic. Histoire du Bas-Empire. desi întreci în demnitate restul omenirii. Pretentiile papale privitoare la autoritatea spiritualã si temporalã sunt precizate lãmurit în aceastã scrisoare. de fapt. Ambasadorul n-a uitat a pune chestiunea si. dupã numele sirian al orasului sãu. Gelasius profitã de aceastã ocazie si scrise lui Faustus sã discute cu împãratul si aspecte religioase. si dacã e drept ca inimile pline de credintã sã fie supuse tuturor preotilor care trateazã lucruri drepte divine435. Doctrina ce o profesa el reiese în chip evident din negocierile cu papa Gelasius. condusã de senatorul Festus. Henotikon. .-1 .. un „document extraordinar". douã lucruri de care aceastã lume e mai cu seamã guvernatã: autoritatea sacrã a pontifului si puterea regalã. 48. prea clementul meu fiu. 431 M-gr. Stein. în lucruri ale credintei îti pleci grumazul tãu prelatilor si de la dânsii astepti cauzele mântuirii tale. autoritatea sa spiritualã implicã pe cea temporalã: „Fiindcã. L'Eglise au Vl-e siecle. împãrate auguste scria Gelasius -. Dintre acestea. trimise o ambasadã la Constantinopol. Suprematia spiritualã a Scaunului roman era atestatã de canonul pãrintilor si de traditie.. aratã cã Gelasius se 354 arate aceeasi consideratie prelatului acestui Scaun. p. /. II..5432 Numit de obicei Philoxenos de Mabbugh. sunt. cit. cum vom vedea. 352 sentimente.. în consecintã. ns. Festus obtinea recunoasterea lui Theodoric si dãdea împãratului promisiunea cã-1 va face pe papã sã accepte decretul de uniune. Anastasios a fost bucuros s-o asculte. 19. p. împãratul se asteptase ca Gelasius sã-i trimitã cu prima ambasadã a regelui o scrisoare de salut. Duchesne. Charanis. 1925.] 353 nu fãcuse. crede cã împãratul ar fi sugerat un compromis rãmas necunoscut434. 434 Charanis. o nouã ambasadã. i. de la care luãm aceste amãnunte. cum o calificã pe drept cuvânt Charanis.. cã. Aceasta ar fi însemnat însã recunoasterea de cãtre papã a dreptului ce-1 avea împãratul de a hotãrî politica si doctrinele Bisericii prin edict si asa ceva. Theodoric trimise la Constantinopol. cu aceeasi misiune. O solie papalã fu expediatã în acelasi timp.) divina tractantibus fidelium convenit corda submitti". pe care Preaînalta divinitate 1-a rânduit ca sã predomine asupra tuturor preotilor si care.\ . Fiindcã nu obtinuse recunoasterea sa ca rege al Italiei. cu atât mai mult se cuvine sã i se 435 [Traducerea mai precisã a textului „Et si cunctis generaliter sacerdotibus recte (subl. împãratul insistase ca Faustus sã cearã papei sã-1 onoreze cu o astfel de scrisoare. 157 si urm. iar în primirea si administrarea sacramentelor ceresti tu stii cu dreptate cã trebuie sã fii supus orânduirii religiei mai degrabã decât sã o prezidezi. ca sã negocieze cu împãratul în privinta situatiei lui politice în Italia. ca un om al cuceririi. condusã de senatorul Faustus. în cadrul colectiei „Byzantina Keimena kai Meletai". totusi.]. Theodoric. 1974. Paris. 1974. Gelasius a rãspuns atunci dorintei împãratului si. a Il-a. propunând reluarea negocierilor pentru înlãturarea schismei. T. îi trimise scrisoarea asteptatã. care cuprind o expunere luminoasã a politicii religioase a lui Anastasios. De aceea.

BZ. Charanis. care confirma doctrinele Sinodului din Chalkedon „corect formulate". L'imperatore Anastasia I(491-518).Anastasius al II-lea. când a intervenit. dans un endroit ou son recit est singulierement rapide (III. 32). în 499. p.. în timpul îndelungatului rãzboi ce a urmat. 51. 304. Siria era în schimb sfâsiatã de partide. urmasul lui Gelasius (decedat în noiembrie 496). edictul Henotikon. p. adept fervent al Sinodului din Chalkedon. Cf. p. p. care si-ar fi exprimat regretele pentru lunga campanie împotriva dovedea nu numai un apãrãtor al ortodoxiei. Când o revoltã serioasã izbucni în 491. Dvornik.. un Sinod local în Constantinopol. El ceru sã i se restituie documentul si nu-1 obtinu decât cu forta. partida dusmanã acestui edict triumfã la Roma în persoana papei Symmachus si în tot cursul domniei lui Anastasius nu mai putu fi vorba de o întelegere cu Roma. 1969)]. v. în acest timp Egiptul denunta oficial Sinodul de la Chalkedon.KK>C. rãu formulate (iivã KO. în privinta Sinodului din Chalkedon. 1937. iar dupã moartea sa (noiembrie 498). ceea ce a mãrit antipatia dintre el si împãrat. conservatorul tezaurului sacru (. 44 (1951). [ed. Histoire de l'Eglise. în noiembrie 495. dupã dânsii. cit. Ostilitatea cãlugãrilor chalkedonieni din capitalã. t. Euphemios era apoi si în posesia documentului prin care împãratul garanta deciziile Sinodului de la Chalkedon si acest lucru a fost socotit ca una din cauzele de cãpetenie ale frictiunilor dintre ei438.. îl decise a tine. Cel dintâi a fost Euphemios. n. Situatia religioasã era acolo cea mai grea pentru . Martin. 4. 111-116. Capizzi. nu admise a devia de la politica înaintasilor sãi. 438 Evagrius afirmã acest lucru. si statuile împãratului si sotiei sale au fost smulse de pe piedestalul lor si târâte pe strãzi de multime. patriarhul de Constan-tinopol. O serie de patriarhi cãzurã victime acestor mãsuri. Relatiile noului patriarh cu împãratul au fost un timp bune. în speranta împãcãrii cãlugãrilor. Roma. cit. 1: „Evagrius. Duchesne.skevophylax) al Marii Biserici. politicã initiatã de Mongos si mentinutã credincios de urmasii sãi. pe care a urmat-o papalitatea în decursul evului mediu (în acest sens. Dar cãlugãrii nu s-au împãcat. implacabili fatã de edictul lui Zenon.] 355 isaurienilor437. op. Fliche et V. insti-gatia revoltei a fost atribuitã trupelor de isaurieni. Macedonios. 27. op. Anas-tasios tinea sã-si exercite în plinã libertate judecata sa asupra conditiilor religioase în imperiu. a întrebuintat o politicã a moderatiei. din cauzã cã 437 A. suveranul pare a fi insistat cã nu trebuie sã fie proclamat si nici înlãturat în mod public439. patriarhul. Pope Gelasius and emperor Anastasius. cu permisiunea împãratului. raconte que Macedonius (sic!) requis de restituer le document signe par Anastase au moment de son couron-nement s'y serait refuse et que depuis lors l'empereur lui aurait voulu tout le mal possible". op. 356 semnase edictul lui Zenon. având în vedere tendintele hotãrât monofizite din Egipt. în interesul pãcii religiei. 12. a Il-a. cf. 440 Theoph. la Hippodrom. un Sinod al episcopilor adunati în Constantinopol gãsi cã doctrinele lui Euphemios nu erau strãine de nestorieni si-1 depuse din Scaun. 22. a fost suspectat de simpatie fatã de rebeli. F. 436 Ibidem. bãnuiala intrigilor patriarhului cu sefii isaurieni pare a-1 fi determinat pe Anastasios sã nu-1 mai tolereze. ci si un promotor al doctrinei numite „gelasiene" de cãtre istoriografie. unele doctrine fiind. p.. Charanis. (De la mort de Theodose â l'election de Gregoire le Grand). 140 (de Boor). El semnã îndatã. împãratul a intervenit cât mai putin în afacerile religioase ale Egiptului si. în interior însã împãratul se sili a-si impune doctrina. 439 Cf. iar ei au fost îndatã expediati din capitalã. C. lovindu-se de o statornicã opozitie pe care n-a pregetat a o înãbusi prin mãsuri extreme. în confruntarea acesteia cu orientãrile heterodoxe si mai ales cu monofizismul protejat de împãratul Ariastasios I. 27. cit. p. în cele din urmã. fu numit succesorul sãu440.

alungându-i din mãnãstirile lor. Era deci o nouã confirmare a edictului Henotikon. Macedonios a repudiat profesia de credintã datã împãratului declarând în mod public. patriarhul îl primi cu simpatie. Charanis socoteste cu multã probabilitate cã. Patriarhul Macedonios n-a putut privi indiferent strânsa legãturã a iui Anastasios cu sefii monofiziti. un Sinod local. cit. unde erau urmãriti. el tinu. lupta religioasã în Siria ia o formã violentã. seful monofizit stãtu trei ani la Constantinopol (508-511). La 7 august dã ordin lui Celer. Flavian. de unde le ia apoi Kalopodios.. socotind pe Macedonios nestorian. la rândul sãu. în vara anului 511. în mãnãstirea lui Dalmatius. stârni. Partida monofizitilor era condusã de Philoxenos. Interventia insistentã a împãratului în lupta religioasã din Siria avu o serioasã repercusiune în capitalã. Anastasios îi primi cu cinste pe cãlugãrii condusi de Severos si se întretinu cu acesta despre starea Bisericii. fost monofizit. sigileazã manuscrisul depus în altarul Marii Biserici443. la cererea îm442 Op. patriarhul n-a acceptat a-1 Charanis. cãci avea mare trecere pe lângã împãrat. îi cer o profesiune de credintã în scris. care au pãrut extremistilor din ambele pãrti ca o condamnare a Sinodului din Chalkedon"2. la Chalkedon. cã rãmâne credincios Sinodului din Chalkedon. îl depune formal. poate în legãturã cu situatia religioasã din Siria. op. Aceasta-1 decide pe Anastasios sã-1 depunã pe Macedonios. condam358 nând public Sinodul din Chalkedon. presbiter si schevophylax al Marii Biserici. El avu însã parte de o primire ostilã în capitalã. între 502-505. în 508-509. Anastasios adunã Sinodul si reuseste sã câstige sprijinul membrilor sãi. favorabilã monofizitilor. tinut la Claudiopolis. La 27 iulie 511. în puterea noptii. unde monofizitul agresiv era foarte urât de cãlugãri si de populatie. sã-1 aresteze pe patriarh si sã-1 deporteze din capitalã. Cãlugãrii prigoniti hotãrârã a se plânge împãratului si. în anul urmãtor. lucrând împotriva persecutorilor si influentând cursul evenimentelor. 30-31. patriarhul Antiohiei. fapt confirmat si de Evagrios. Philoxenos fu invitat de împãrat la Constantinopol. economul Marii Biserici si le duce împãratului. în 507. din porunca împãratului. un cãlugãr. Rãzboiul cu Persia. . pp. p. un numãr de douã sute dintre ei furã condusi de Severos în capitala imperiului. ca sã evite tulburãrile în capitalã si. Politica sa în acea regiune a fost o politicã de energie. a cãrui politicã religioasã coincidea cu interesele religioase ale lui Severos. au întãrit opozitia din Siria si împãratul. patriarhul a putut face concesii însemnate. de la patriarhatul din Ierusalim. Monofizitii sirieni. dupã izvoarele monofizite. aprobându-i actiunea. îi ocrotea441. o persecutie aprigã a cãlugãrilor monofiziti din Palestina. dar. Mai întâi îi cere protocoalele originale ale acelui Sinod. iar cei ce-1 resping sunt eretici. dar el refuzã a le preda si. un monofizit. dar acum aderent al Sinodului din Chalkedon. Macedonios ar fi mers mai departe. el anatemizeazã pe Flavian pentru slãbiciunea atitudinilor sale. împãratul le sustine cererea si patriarhul îi supuse. probabil cu consimtãmântul patriarhului Elias. 40. Cu înãltarea lui Flavian în Scaunul Antiohiei.. magister officiorum. cit. trecând sub tãcere pe cele din Efes si Chalkedon. Când instigatorul veni la Constantinopol. fatã de presiunile împãratului. pentru sigurantã. cãzu si el în urma noii ofensive monofizite. în urmã. Monofizitii fugiti din Persia. 357 primi si împãratul a trebuit sã-1 strecoare în secret afarã din capitalã. înainte de sfârsitul anului. suspendã pentru un timp lupta. profesiunea de credintã prin care recunoaste primele douã sinoade. Macedonios a fost apoi exilat la Euchaita si în locul sãu a fost înãltat ca patriarh Timothei. îngrijorat de alarmarea cãlugãrilor ortodocsi ai capitalei. Nephalios. care le distruge.Anastasios. Marele demnitar îl duse. vãzând în ei o apãrare împotriva pericolului persan. spre a da o sanctiune legalã depunerii patriarhului.

dar nu se mai întoarse niciodatã. Thessalonic. I. Philoxenos îsi asumã conducerea si intrã în Antiochia cu o multime de cãlugãri. smulgând statuile împãratului de pe piedestalul lor si târându-le pe strãzi. în duminica de 4 noiembrie 512. într-un costum foarte simplu. nu 1-a putut însã multumi pe împãrat si pe monofiziti. trimis de împãrat lui Flavian spre a-1 semna. Multimea se nãpusti asupra casei lui Marinos445 si. se decise la un gest îndrãznet. cântat la Sfânta Sofia. Platon. p. altii vociferau pentru viata lui . întâia oarã când grupa cãlugãrilor veniti cu Severos. Apoi. cit. în 512. w [Marinos era ministrul de finante al lui Anastasios I (cf.443 Duchesne. în care unii îsi pierdurã viata. care au suferit însã o mare înfrângere: partida lui Flavian a iesit în acest Sinod învingãtoare. Desi patriarhul subscrise din nou la Henotikon si recunoscu primele trei sinoade ecumenice. mai exaltati decât cei palestinieni.. dar acesta. fiica împãratului Olybrius si a Placidiei celei tinere. a anatemizat Sinodul atât de contestat. prudent. trimisi de împãrat sã potoleascã dezordinea. Sotul sãu. fugi peste Bosfor. în strigãtul: „Alt împãrat pentru romani !". în cele din urmã. monofizitii n-au fost multumiti. intercala în Trisagion. trecând sub tãcere pe cel de la Chalkedon. apare fãrã veste în loja imperialã a Hippo-dromului. la care au participat si cãpeteniile monofizitilor. unind în persoana sa traditiile familiilor Anicia si Theodosius. Capitala imperiului a fost zguduitã adesea de revoltele populatiei indignate de politica religioasã a îm360 paratului. ceea ce stârni o mare emotie în publicul ortodox444. Patriarhul încearcã a evita acest lucru printro nouã profesiune de credintã. abia scãparã cu viatã. care rãspunse cântând acelasi imn în forma ortodoxã. prefectul orasului. Multimea strãbãtea furioasã orasul. adversarii au determinat depunerea lui. gloata fãrã frâu se opri în fata casei lulianei Anicia Olybria. O încãierare se produse apoi. op. strigând în bãtaie de joc: „Iatã conspiratorul împotriva Treimii!". 359 paratului. convins cã violenta rãscoalei face imposibilã restabilirea ordinii cu forta. din jurul Antiohiei. miscarea luã caracterul unei periculoase revolutii. Senatorii Celer si Patricius. 361 NICOLAE BANESCU populatiei. punând în mare primejdie tronul lui Anastasios. era reclamat zgomotos sã îmbrace purpura. clauza monofizitã 6 aTavpcotfeiq 81' 77/iâg(„care ai fost rãstignit pentru noi"). fugi si se ascunse. desi denuntã pe marii teologi compromisi în erezii si introduse patru capitole ce dãdeau impresia cã era împotriva Sinodului din Chalkedon. împãratul. si a expresiei „douã naturi" în particular. împãratul le porunci sã procedeze conform cu planurile lor. la 6 noiembrie. ed. la capãtul extrem al Palestinei. rãsunând de strigãtele populatiei: unii intonau Trisagion în forma ortodoxã. p. Un adevãrat lagãr ortodox se instala în Forum Constantini. sfãrâmând orice rezistentã. 78)]. De douã ori tronul sãu a fost amenintat de aceste revolte în chip serios. Tulburãrile se repetarã a doua zi în biserica Sfântul Theodor. petrecându-si restul vietii la Petra. Dar era prea târziu. îl înfipse într-o prãjinã si-1 purtã prin oras. fãrã coroanã pe cap si fãrã însemnele suveranitãtii. cit. Multi îsi pierdurã viata în aceste încãierãri. pãzit energic de cãlugãri. Areobindos. Charanis. El plecã. îi tãie capul. op. concretizate de dânsii sub forma unui Typos. Casa lui Marinos fu incendiatã si lucrurile de pret împãrtite 444 Cedrenus.. la presiunile suveranului. Flavian fu avizat sã pãrãseascã orasul pânã la restabilirea ordinii. 631 (Bonn). încât. 6 noiembrie. încãierãri mari avurã loc între populatia ortodoxã si cãlugãrii monofiziti adusi de cãpetenia lor în oras. ziua alegerii lui Severos ca patriarh al Antiohiei. în general. Severos fu hirotonit patriarh al Antiohiei. cunoscutã ortodoxã. 24. Ei voiau respingerea fãrã limite a Tomului lui Leon si a actelor de la Chalkedon. întãritã de alti solitari. un Sinod local în Antiochia. 1974. a Il-a. gãsind acolo un cãlugãr sirian fãrã ajutor. iar în ziua urmãtoare.

se ridicã. op. 363-374.annonae foeder447 Unii 1-au socotit got. Anastasios însã nu se mai gândi sã-si tinã promisiunile. V. suferi o înfrângere dezastruoasã. 49-50. Charanis.s. dupã Stein. abil diplomat. Tatãl sãu are un nume (Patriciolus) care n-are nimic gotic. pe care o 449 [Cum reiese si din expunerea ulterioarã. care în multe privinte a fost precursoarea celei duse de lustinian I la linia Dunãrii. I. pars prior. t. când împãratul interzise celebrarea unor anumite festivitãti. 1870. Prin glasul unui crainic. du Bas-Empire. n. magister militum in praesenti. într-acestea. originar din Scythia (Dobrogea actualã)447. în 513. exercitând functia de comes foederatorum (el comanda o parte din regimentele federale stationate în dieceza Thraciei). iar armata de uscat. pp. 2) cã. pe unul din autohtonii latinizati din Balcani. dar ambasadorii furã prinsi la Sozopolis si banii rãscumpãrãrii (1000 pfunzi de aur) confiscati. a îndrepta greselile lui Hypatios""9 fatã de dînsii si a ajunge la întelegere cu papa în problema religioasã. Stein aratã (.Lvo<. Dar un an mai târziu o nouã primejdie amenintã iarãsi tronul lui Anastasios. un illirian cu multã experientã. cu voce bâlbâitã si cu extremitãtile pleoapelor aprinse. Evagrios îi zice lui Vitalian 0pa| si expresia indicã. Muller. op. 4 (1960). p. II. unde. aceasta înseamnã cã era originar din Scythia (Dobrogea actualã). în acelasi timp. corupându-i pe paznici. FHG. Duchesne. în fruntea trupelor sale de huni si bulgari si 446 Bury.. dar. Hypatios fu rechemat de la comanda în Thracia si în locul sãu fu trimis Kyrillos. pe când dormea. Anastasios declarã cã e gata sã renunte la tron. Vitalian navu altã alternativã decât sã se retragã si sã astepte urmãrile. C. Hypatios detinea comanda trupelor din Tracia. Sperând a se folosi de nemultumirea populatiei. [Pentru o serie de aspecte ale politicii lui Anastasios I în Scythia Minor. el declarã cã vine sã apere hotãrârile Sinodului de la Chalkedon. Multumiti. 214 e: Av&pwniaKoc.] 448 XpoviKã. fragm. Dupã un prim succes. de Vitalian. covârsitã de masa barbarilor de „huni". v. El echipeazã o flotã de 200 de corãbii si o trimite. Aceste cuvinte neasteptate ale bãtrânului suveran dezarmarã furia multimii.. Anastasios. o revoltã se întâmplã la Constantinopol. Barnea. cit. pp. dar E. atacatã. care îl invitã a-si relua coroana. un general ce se distinsese în rãzboiul cu persii. ofiterii jurarã credintã împãratului si pãrãsirã capitala. cã numai unul poate fi ridicat la împãrãtie si urmeazã deci sã-si aleagã un împãrat. Acesta se întâlneste cu Vitalian si se înteleg ca ofiterii sefi ai acestuia sã vinã în capitalã.. sã negocieze. care fu asasinat. fiu al lui Patriciolus"448. loan din Antiochia ne-a schitat în câteva trãsãturi caracteristice portretul fizic al ambitiosului rebel: „un omulet scurt. în 514.Marinos si a lui Platon. n. Hypatios si alti sefi cãzurã prizonieri si a fost nevoie de expedierea unei ambasade pentru rãscumpãrarea lor. History. avea . din provinciile de la Dunãre. în ziua urmãtoare. armata imperialã se întãri la Akra. luptã cu bravurã. vîog âv 363 aticae). dar adãugã. pe tãrmul mãrii.. sub comanda lui Hypatios. îi promise a se purta bine de acum înainte si se împrãstie apoi în liniste446. ofiterii intrã în Constantinopol si aflã un împãrat binevoitor care-i copleseste cu daruri si promite a satisface doleantele trupelor lui Vitalian (Anastasios voise a reduce proviziile federatilor .Hist. pp. ed. Contributions to Dobrudja History un-der Anastasius I. 21-22. 362 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN apare sub zidurile Constantinopolului pentru a-1 rãsturna pe împãrat. El îl trimite pe Patricius. 438-439. dacã e numit de Marcellinus Comes Scytha. Paris. Ppaxvg Kai rpauAog TT)V qxovrjv Kai tdg ãitpaq roîv BÃe<pccpoiv vxoKLKaviJ. Spre a-si câstiga simpatia populatiei. cit. Vitalian. I. „Dacia". 178. sã trateze direct cu împãratul. pe uscat si pe mare. în Bosfor. pp. Vitalian se decide a ataca din nou capitala. împãratul ceru senatului sã-1 declare pe Vitalian dusman public al Statului roman si o armatã mare fu trimisã împotriva lui. începu tratative cu rebelul.

inclusiv Akakios: o anatemizare publicã a acestora ar provoca desigur tulburãri si vãrsare de sânge si „unitatea Bisericii. la a P. pontiful Romei. Anastasios stia cã între Hormisdas si Vitalian a fost o corespondentã si cã Theodoric se afla în legãturi prietenesti cu el. Vitalian se retrase linistit.92. în 515 s-a întâmplat un fapt care a putut determina pe împãrat la mãsura luatã. Scrisoarea a ajuns în mâinile papei dupã patru luni si jumãtate. p. iar în vremea rãscoalei „Nika" (532) a sfârsit în chip tragic. pentru satisfacerea papei. era prea târziu ca sã facã pregãtirile spre a asista la importanta adunare. în iulie 515. Având si nemultumirea internã. Respingând astfel propunerile papei. neînduplecat adversar al politicii religioase a lui Anastasios. în acord cu promisiunea fãcutã lui Vitalian. El a fost înlãturat în acest an de la comanda Thraciei. La sfârsitul lui decembrie 514. numit comandant al Thraciei. în iulie 514. Cu el deschise împãratul negocierile.. aprobate de împãrat. Symmachus. cerând sã fie mai exact informat asupra obiectului Sinodului asteptat. Hormisdas rãspunde. in-vitându-1 a astepta Sinodul ce avea sã fie convocat la Herakleia Thraciei. în calitate de nepot al lui Anastasios I]. 451 Ibidem. Apoi scrise din nou pentru cea dintâi. Anastasios se obliga apoi sã-i recheme pe episcopii depusi si sã adune un Sinod general la Herakleia Thraciei. în urma cãrora a crezut potrivit sã se adune un Sinod. pentru unirea Bisericilor. angajându-se cã o ambasadã alcãtuitã din persoane de rang ecclesiastic va fi trimisã pentru a discuta cu pontiful Romei451. Hypatios fu eliberat în schimbul unei importante rãscumpãrãri si Vitalian. op. sã se poatã restabili unitatea Bisericii"). spre reexaminare de cãtre Scaunul roman. „ca prin aplanarea disputelor. sãvârsitã cu valuri de sânge. fiind proclamat împãrat. p. Papa cerea neted acceptarea Sinodului din Chalkedon si a Tomului lui Leon. Anas-tasios fu silit a negocia si-1 expediazã pe loan al Vale-rianei. Conditiile aduse de legati erau pentru Anastasios inacceptabile. nu poate fi plãcutã lui Dumnezeu". Unii istorici moderni au conchis cã parte dintre huni au servit în armata lui Vitalian în timpul primei sale rebeliuni si erau acum încurajati sã . urmând-i în scaun Hormisdas. la Con-stantinopol. iar pânã atunci a doua scrisoare a împãratului. Motivul acestei mãsuri nu se cunoaste. a sosit papei în martie 515. Hunii sabiri nãvãlirã în provinciile pontice si le prãdarã în acelasi timp.sã lupte ulterior cu Vitalian. înstiintând cã a decis a trimite o ambasadã sã negocieze cu împãratul. care stabileste împreunã cu rebelul termenii pãcii. împãratul îi expedie o scrisoare destul de simplã. 364 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN conducea el însusi. îsi încheia viata. 88. înainte de cea dintâi (împãratul vorbea acum de mijlocirea ce poate face în privinta tulburãrilor din Scythia. ca urmare. a H-a. trimisã la 12 ianuarie 515. ci promitea a scrie din nou. sã provoace o mare discordie a populatiei. a cãrui acceptare ar fi însemnat absoluta supunere fatã de papã. rechemarea episcopilor catolici exilati. Charanis. împãratul n-a închis totusi poarta negocierilor.Singura explicatie satisfãcãtoare a sosirii atât de târziu a primei scrisori. dupã Charanis. între altele. Când a fost predatã papei. cit. si-j cerea a da toatã atentia instructiunilor pe care le aveau ambasadorii. condamnarea în mod public a memoriei unei lungi serii de prelati. ed. semnarea de cãtre împãrat si episcopii din Est a unui Libellus adus de legatii papali. este cã ea „a fost plãnuitã"450. mai apoi sã întreprindã un pelerinaj la Ierusalim. rãspunde lãmurit cã Nestorius si Eutyches au si fost anatemizati mai înainte. 365 NICOLAE BANESCU doua scrisoare a împãratului. nu poate fi însã de pãrerea papei în ce priveste condamnarea celorlalte persoane. 366 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN în 516 capitala avu sã înfrunte a treia revoltã a lui Vitalian. Anastasios era interesat de pacea internã a imperiului si nu putea. scrisã în alt ton. veni de-a lungul coastei.

Un numãr de epicopi din Siria si Palestina refuzarã a-1 recunoaste pe Severos ca patriarh al Antiohiei. Cum am vãzut. fapt pentru care împãratul îi scrise (11 iulie 517). p. nemultumiti de persecutiile lui Severos. Anastasios. Trei din principalii sãi aderenti cãzurã în mâinile imperialilor. multi episcopi din Illyricum si Grecia iesiserã din comuniunea episcopului de Thessalonic. care-1 asasinase cu propria-i mânã pe Kyrillos. Ch.. III. Dorotheos si apelaserã la papã. papa se decide a trimite a doua ambasadã la Constantinopol. si înlocuit cu loan. 1944. încât ambasadorii n-au putut ajunge la nici o întelegere. Scrisorile papei furã însã rãspândite de cãlugãri ortodocsi în orasele Orientului. între octombrie 514 . Administratie si reforme.-nimicitã aproape total printr-o compozitie chimicã similarã focului grecesc de mai târziu452. 402-405) Malalas.. în speranta cã-1 va determina prin influenta sa pe papã. printre care si hunul Tarrach. neizbutind a-i atrage pe delegati. cit. cu sfãrâmãturile armatei sale. p. condamnând apucãturile sale trufase. cit. La intrarea Cornului-de-Aur. îi expedie înapoi sub gardã. care se bucura si de sprijinul lui Theodo-ric. op. op. datate 28 iulie 516. Bury. El interpretã edictul Henotikon ca o adevãratã abrogare a Sinodului de la Chalkedon. Doi ambasadori furã trimisi la Roma cu douã scrisori: una adresatã papei. op. Scãpat astfel de pericolul din afarã. acesta cãutã a exploata situatia din Siria. 184. El decise sã se adreseze si senatului. Cronicarul bizantin o numeste „sulf natural" (t9efov ãitvpov). Chabanis. în august 516. Politica sa financiarã a asigurat statului o prosperitate fãrã de care s-a putut zice cã apogeul . unde episcopii se desfãcuserã de Thessalonic si cereau papei sã-i ia înapoi în sânul Bicericii romane. „Le monde oriental". 63-65. t. Doi dintre ei 1-au depus chiar din Scaun.. recunoscându-1 de cãpetenie a lor. care nu mai era prefect al Pretoriului. sã primeascã un compromis. Ei furã executati la Constantinopol. Slãbit mult dupã aceastã înfrângere. p. Charanis. du Moyen Age. p. Pretextul lui Vitalian era cã Anastasios nu-si îndeplinise promisiunile religioase din 514. 452. cu ordinul strict de a nu se opri în vreun port al imperiului.30 septembrie 515454. op. în Peninsula Balcanicã situatia nu era mai bunã. Dar senatul era sub influenta papei. fiindcã nu-1 recunoscuse pe Severos. Vitalian 452 Aceastã compozitie chimicã a fost procuratã lui Marinos. el a fost silit sã stea de acum linistit453. 1. Stein. episcop de Pavia. Dacã politica religioasã a lui Anastasios a tulburat imperiul în cursul lungii sale domnii. Marinos obtinu o izbândã decisivã asupra flotei rebelului compusã din goti si huni. Cât pentru Hormisdas. administratia avu însã într-însul un excelent cârmuitor si o serie de reforme salutare se leagã de numele sãu. de un învãtat atenian numit Proclus (nu neoplatonicianul). apeleazã la papã. n. plecarã din Roma în primãvara anului 517. Dificultãtile acestea îl fãcurã pe Anastasios sã cheme Sinodul de la Tyr al episcopilor orientali. pp. cãlugãrii din Syria Secunda. 45. Cf. Revolta sa a fost de data aceasta scurtã. dupã câte relateazã (pp. împãratul încredinta operatiile militare lui Marinos. în momentul când el se pregãtea sã atace în Vest. c. si Peregrinus. cit. Diehl. dar si un numãr de scrisori ale papei menite a crea în Orient o opinie publicã favorabilã pozitiei romane. Situatia din Illyricum si Grecia. 367 fu depus din comanda sa asupra Thraciei. încurajat de aceastã situatie. împãratul continuã prin urmare schisma. alta senatului. în care rolul principal îl avu Severos. 368 an.devasteze provinciile din Est. 76. cit. Ennodius. iar armata de uscat îi fu zdrobitã la Sykai (Galata). Ei duceau o scrisoare cãtre împãrat. Cãtre sfârsitul acestui 453 E. Anastasios reia negocierile cu papa. îl îndemna pe împãrat sã dea toatã atentia problemei religioase. Elias al Ierusalimului fu exilat la Aila. la Anchialos. Hist. Vitalian se refugie. nemultumitoare imperiului. episcop de Misenum..

p. el se ridica la fiecare trei ani.93-102. Situatia era agravatã de problema locurilor sterile459. pp. El a demonetizat toate monedele conventionale ce invadaserã piata si a reluat baterea monedei de bronz456.Les origines du sesterce et du miliarense et leur conti-nuite jusqu'aux temps byzantins. a impozitului cunoscut sub numele de cbrysargyron. Xpvaoiekeia (impozitul de aur). A promulgat apoi ordonante pentru provinciile limitrofe din dieceza Orientului si pentru Libia. follis. dupã care grija strângerii impozitelor n-o mai aveau curialii. care intra în casa prefectului pretoriului. Contributiile în naturã pentru annona se puteau înlocui prin bani. de l'Empire Byzantin. Soutzo. spre a împiedica si în viitor „impozitul odios" (. Stein. vechea auri lustralis collatio. pp. 144.000 de nomismata). de fapt.040. sã-i vândã mãrfuri la preturi fixate de autoritate.] 370 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN civitas asupra unui functionar. printre care se afla în primul rând întrtinerea armatei. Introduse. ajunse.000 livre de aur (adicã 23. A. în 498. t. 192. Desi în principiu ea nu trebuia aplicatã decât exceptional. a expus în amãnunt sistemul monetar al lui Anastasios si împrejurãrile care 1-au impus (. Altã reformã însemnatã a fost abolirea. p. împãratul a dat pradã focului orice înscris privind acest impozit. cel mai mare tezaur înregistrat de istoria financiarã a Bizantului: 320. încât panegiristul sãu afirmã cã. 371 NICOLAE BANESCU tâmpina acest neajuns. sã fie repetatã în fiecare an. istoE. cu toate cã a usurat sarcinile fiscale care apãsau asupra celor sãraci si a executat însemnate lucrãri publice. de asemnea. Hist. Abolirea lui a fost primitã cu o bucurie generalã în tot imperiul. [Vezi si Ev.puterii si civilizatiei bizantine din secolul al Vl-lea n-ar fi fost cu putintã. 13. I. spre a compensa golul produs. Chrysos în „Byzantina". ceea ce a fãcut ca primirile în naturã sã nu mai fie suficiente pentru cheltuielile în naturã. Roum. History. 369 NICOLAE BANESCU ria bizantinã n-ar fi cunoscut rãzboaiele glorioase ale lui lustinian. XIII (1927). impozit plãtit în aur si argint. 54-58. numit de prefectura pretoriului. 505 (Bonn).A. Anastasios introduse. nici uriasa operã a constructiilor sale455. ci ea trecu în fiecare 456 învãtatul numismat român M. Spre a preîn457 Bury. Vasiliev. 3(1971). O astfel de cumpãrare se numea coemptio. Panegiricul lui Anastasios. vindex. O institutie care avu o mare aplicare în aceastã epocã a fost asa numita coemptio.". Anastasios a realizat si o însemnatã reformã monetarã. Dar. o reformã de ordin financiar. de fapt.cpopog Tig 5vaxLpr\Q.. Atât de hotãrât a fost Anastasios în mãsura ce-o luase. în „Buletin de la section his-torique de l'Acad. dar. aducând moneda de cupru. Oficial. într-un raport stabil fatã de aur si argint. cu totul sãrãciti. se recurse la un mijloc foarte simplu: statul îi obliga pe supusi. p. administratia îi dãdea un caracter arbitrar si neregulat. care suferise mari deprecieri. pe prostituate si cersetori'157. în comunicarea fãcutã la Congresul de studii bizantine de la Belgrad. cit. De la începutul secolului al IV-lea acest impozit lovea comertul si toate profesiile. în cazuri de nevoie extraordinarã. op. Atributiile sale furã mult lãrgite. I. pentru cerintele armatei si el apãsa greu asupra populatiei rurale. în locul acestui impozit. observã atât de just Stein. scãzând în parte sumele pe care soldatii limi-tanei trebuiau sã le verse autoritãtilor militare. 49. El a fixat un nou tarif pentru taxele pe care vasele ce treceau prin Hellespont si Bosfor le plãteau flotilei imperiale însãrcinate a supraveghea aceste strâmtori. Fãrã buna administratie a lui Anastasios. cum îl calificã. El a lãsat la moartea sa. nimicind astfel si amintirea celor suferite458. Anastasios luã si în aceastã privintã mãsuri. fãrã a-i excepta pe servitori. El permise rãscumpãrarea în . p. 458 Prokopios din Gaza. E de subliniat mai întâi faptul cã împãratul a redus cheltuielile personalului de prisos al Curtii.

practicat pe o scarã atât de întinsã pe timpul împãratului Zenon462. care-i aduse împotriva ostrogotilor. devastând provinciile de nord. oricât de . alt rezultat. Nimeni nu putea fi însã constrâns a transporta la biroul de receptie produsele ce i se cumpãrau sau a plãti cheltuielile de transport si aceastã mãsurã fu primitã cu multumire de contribuabili. op. fiindcã bandele lor. Histoire du Bas-Empire II. nu mai puteau pãrãsi pãmântul unde rezidau fãrã întrerupere de mai mult de 30 de ani. dar sublinia sã statutul lor de oameni liberi rãmânea intact*50. Ei repurtarã o victorie asupra bizantinilor la fluviul Tzurta si în 502 devastarã Thracia. pp. 209.Cf. 507. Ea avea. huni occidentali alungati din câmpia Ungariei si elemente turcesti venite din Asia centralã încã de la mijlocul secolului al V-lea. trec acum Dunãrea în imperiu în 499. pp. veniti întâia oarã în atingere cu bizantinii sub domnia lui Zenon. în ce priveste politica externã. erau rude foarte de aproape ale bulgarilor465. popoarele barbare aciuate dincolo de Dunãre încep a trece fluviul în imperiu. 81 . si scopul de a opri progresul marii proprietãti în paguba celei mici. 1916. la care autorul trimite. 46 si urm. Unele privesc ordinea moralã a societãtii. Aceste incursiuni slave si bulgare în Peninsula Balcanicã pe timpul lui Anastasios n-au avut. ca sãrbãtorile numite Brytae.. A fost însã ineficace. împãratul. adãugând ceva la annona. 502-503. Panegiricul. 207-208. la origine. poate. op.ri q^OK^vcrov). în natiunea bulgarã a acestei epoci se aflau reuniti. care se celebrau cu executãri de dansuri de origine cultualã si erau adesea prilej de lupte aprige ale factiunilor Hippodromului. nici unei proprietãti de curial sau de tãran liber pãmânturi senioriBury. în acelasi timp bulgarii. 506-507: -&eaq ãnav$p<nnovq le numeste panegiristul. a decretat cã acei arendasi. cit. Ele furã suprimate în anul 502464 d. p. precum si rãmãsite ale pãgânismului. preludiul marii lor imigratii din secolul al Vl-lea. 505. 461 Stein. Stein. L'impot de capitation. izvoarele pomenesc de incursiunile „getilor". popor hunic (turcotãtar). luptele sângeroase cu animalele sãlbatice în circuri463. astfel încât nu se putea atribui unei seniorii funciare pãmânturi necultivate apartinând curialilor sau tãranilor liberi. 11. 373 NICOLAE BANESCU în anii 493. 444-445. fãrã a permite totusi ca ea sã devinã insuportabilã. cit. cum au stabilit cercetãrile mai noi. 463 Ibid. în afarã de jefuirea populatiei.. marii proprietari funciari având si alte mijloace de a-si mãri proprietãtile. încã din epoca anterioarã se fãcea distinctie între adiectio în interiorul marilor domenii (ejiif$okri o/io5ouAwv) si adiectio în teritoriile oraselor (em[loÂ. 32. Anastasios a avut sã înfrunte de multe ori lupte grele cu acesti barbari. guvernul lui Anastasios se sili a face cât mai eficace institutia adiectio sau emfioÃri. si utigurii. Politica externã a lui Anastasios. între Don si Cucaz. cum vor avea mai târziu. 464 Stein. Macedonia si Tessalia. p. în 499. 462 Prokopios din Gaza. în Rusia meridionalã. Tot astfel Anastasios interzise. Trebuie sã adãugãm la acest capitol cã mãsurile împãratului Anastasios nu s-au mãrginit la asigurarea prosperitãtii finantelor. pp. pentru a nu pierde unitãti fiscale. Kutrigurii. cit. De asemenea. op.. sub care se înteleg grupuri eterogene de popoare. Piganiol. Armatele imperiului n-au putut opri pe nãvãlitori si ei au pãtruns pustiitor în Thracia.. pp. Semnalãm si alte reforme de ordin financiar. Rãzboaiele.bani. 372 ale necultivate. care pânã atunci nu fuseserã încã legati de brazdã. 15. ca interzicerea traficului functiunilor publice. Moartea sa. Dispozitiile edictate de Constantiu al II-lea în 361 par a fi la baza acestei distinctii461.. între care se crede cã se aflau probabil si unele triburi slave. doritor a pãstra pe cât posibil unitãtile fiscale existente.

Gy. afarã de câteva crâmpeie asemãnãtoare. p. 52-90. Bruxelles. 281 si urm. XXI (1951). se întorceau în locurile de unde veniserã. „Byzantion". op. Staatshausha. care de multe ori ajungeau pânã sub zidurile ei. N-os 5-6 (mai-juin 1953). cit. urcat pe tron dupã moartea indolentului Valakh (Balas). Stiehl. Se vãd încã locurile unor porti si douã lagãre întãrite. Zidul lui Anastasios avea o lungime de aproape 52 km si se afla la 50-60 km de centura vechilor zidiri ale lui Theodosios. op. un segment din zid prezintã încã o înãltime de 5. 376 . suspendatã încã de Leon I. si cunoscut la scriitori sub numele de „Zidul cel Lung" ^aKpov TEi^ot)467.Le mur anastasien. spune Feridan. Kavadh I n-a mai 470 F. Kurfalli. crede cã Anastasios a restaurat si întãrit numai zidul care ar fi existat de mai înainte. 11. pp. Voir p. care de multã vreme a devenit o adevãratã carierã de piatrã. t. 73 si urm. Un sat. la capul Karinca. Aceastã situatie se datora structurii imperiului si armatei sale. 23 (1982). 468 Les fouilles byzantines ã Istanbul et ses environs. Ce pãcat cã nu se gãseste mijlocul de a se cruta de la distrugere urmele arheologice ale unui mare trecut. 374 cealaltã". ce mai existã. în „La Nouvelle Clio". Ungar. S-au întrebuintat pânã si la constructia drumurilor. 467 Stein.15 metri. 89. fiul lui Peroz (Firuz). X (1930).. Kavadh I. a cãror înãltime atingea 10 metri. El construi în acest scop „prea marele zid si întrecând orice închipuire" (TO /leytorov KCCI xpentov Jtãarig evvoiag reî^og) întins „de la o mare la *' Stein. mãrginite de magi si de nobilimea latifundiarã.. dupã ce devastau o bucatã de vreme tinuturile. R. care înconjurau în interior douã treceri din cele mai importante. drepturile ei nu puteau fi atinse470. cf. 6l..numeroase. [Constructia zidului ar fi început prin 503-504. p. 375 muirii. cãci atâta timp cât regele era redus pentru purtarea rãzboiului la chemarea nobilimii latifundiare. 442: 1947 . cum îl caracterizeazã panegiristul lui Anastasios4615. Dar. pp. Schwartz. iar puterea centralã nu se putea exercita nemijlocit asupra lor. Moravcsik. B. Zidul era construit din pietre patrunghiu-lare legate cu ciment si nu mai are nici un turn. 502-503. în fruntea Statului persan se afla acum unul din cei mai destoinici sasanizi. cit. cit. desi le suprimase plata pentru întretinerea fortificatiilor caucaziene. cum a probat Ed. a fost în întregime clãdit cu pietre din zid. n. Dar împãratul simti nevoia sã-si protejeze capitala amenintatã de barbarii de la nord. Altheim u. Croke în GRBS. scoase dintr-un articol dat publicitãtii de Feridan Dirimtekin469 asupra constructiei si stãrii actuale a acestei faimoase apãrãri. pe Marmara. El a avut multi ani de luptat pentru restaurarea autoritãtii regale.] 469 Membru al Comisiei pentru conservarea monumentelor istorice. de mai bine de un mileniu! Cu mult mai însemnat a fost rãzboiul purtat de Anastasios cu persii (502-506). ruinate cu totul astãzi. Selymbria). El începea de la Marea Neagrã la Avcik Iskelesi si se termina la vest de Silivri (v.. Jahrb. Mamboury468. al cãror rezultat a fost publicat de E. 4. care a cercetat acest zid în 1947. care permit sã ne dãm seama de vechea stare a împrej*6 Prokopios din Gaza. Zenon a fost cu persii în neîntreruptã pace. zidul lui Anastasios merge spre disparitia sa totalã. ne dau interesante informatii.25 metri si o grosime de 3. p. în 488. Interesele acestora se atingeau în Caucaz cu ale Bizantului. Imensele proprietãti ale nobilimii se bucurau de mari privilegii. într-un loc. desi în 1898 învãtatul german Schuchardt numãrase multe turnuri. p. V.lt der Sasaniden. op. Sãpãturile fãcute la Constantinopol si în împrejurimi (de la 1936 pânã la 1951). 425-459.

Dupã vreo doi-trei ani. pp. Pentru aceea el ridicã la succesiunea tronului pe al treilea fiu al sãu. unicul ce ni s-a pãstrat. El se mãrgini a arunca pe cei din urmã împotriva celor dintâi. p. El subliniazã cã doctrina lui Mazdak e clãditã pe fundamentul pus de Mani. obtinu de la acesta o armatã de heftaliti. 472 Ibidem. în traducere arabã. Cererile se întinserã la bani si la proprietate. spre a-si asigura întreaga autoritate regalã. la femei si unelte. 474 Tomul V. care si-a avut influenta sa în lumea iranicã. pp. Christensen. Mazdak und Porpbyrios. în epoca lui Diocletian. Se probeazã cã fragmentul lui Mazdak oglindeste si ideile lui Porphyrios din scrierea sa asupra Soarelui. care. câstigând interventia sotiei haganului. tãranii. Dupã câte ne relateazã Tabari471. propovãduia la Roma. apãrutã în revista „La nouvelle Clio" de la Bruxelles474. Ea nu mai era în stare a opune nici o rezistentã si Kavadh putu initia 471 Ibidem. pp. izgonindu-1 pe cel mai mare. de asemenea. 356-376. Chosroes îi doborî sângeros pe mazdakiti. Predominarea nobilimii feudale fusese zdrobitã de mazdakiti. în fragment aflãm înnoiri hotãrâtoare fatã de doctrina lui Mani si ele sunt determinate de neoplatonism. 1953). Chosroes. cu multã perspicacitate a mers mai departe. Dupã o lungã asteptare. prin descoperirea scrierilor originale maniheice în Turchestanul chinez si mai cu seamã prin rezultatele deosebit de interesante ale cercetãrii maniheice. Când se simti destul de tare. 378 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN De mare însemnãtate a fost descoperirea unui fragment original dintr-o scriere a lui Mazdak. Th. Kavadh izbuti sã scape din închisoare si fugi la heftaliti. despãrtit de doctrina lui Mani. care sã-1 ajute. Astfel a fost prezentat interesantul episod al sectei lui Mazdak. cap. mazdakitii cereau împãrtirea egalã a averilor. aratã lãmurit fazele acestor interesante cercetãri. Acesta a avut un precursor în maniheul Bundos. Noldeke are meritul de a fi vãzut în Mazdak un reformator. A fost o luptã de câtiva ani. cãci asupra amândurora apãsa greu jugul clasei care dobândise puterea. Programul lui Mazdak e gândit mai mult religios decât social. asigurândusi suprematia. încât ei intrarã în casele nobililor si luarã femeile si banii. lãmurind pe deplin caracterul actiunii lui Mazdak. Dar cercetãri ulterioare au adus multe si noi precizãri în aceastã privintã. în scurt timp. erau partizanii naturali ai regelui contra nobilimii. Christensen 1-a analizat si Altheim-Stiehl adaugã consideratiile lor erudite. Pretioasa contributie a învãtatilor Franz Altheim si Ruth Stiehl. o zdrobi. prin siretenia sa. Historyll. lupta si biruinta Dumnezeului bun asupra principiului întunericului din sistemul dualist al lui Mani. precursoare a comunismului473. în ultimii ani ai lui Kavadh. ale cãrei amãnunte nu se cunosc. ei voiau sã ia de la bogati. care trecea drept adept al lui Mazdak. pe care.voit sã suporte tutela acestei nobilimi si o împrejurare ce-1 putea ajuta s-o zdrobeascã era rãscoala popularã provocatã tocmai atunci de un comunist cu numele Mazdak si de aderentii sãi împotriva clasei înalte. 7-10 (iulie-dec. întorcându-se cu acest ajutor (498 sau 499). regele îsi reocupã tronul. 300 si urm. 377 NICOLAE BANESCU marea reformã a impozitului funciar pe baze mai sigure si mai juste472. Nobilii au izbutit a-1 închide pe rege (496) în vestitul „Turn al tãcerii" (Lethe). a cãror chemare a fost urmatã de mase. Acesta ocupã la el acelasi loc pe care îl are Stãpânul Luminii la Mazdak. cã sistemul sãu reprezintã numai o dezvoltare specialã a celui maniheic475. 473 Asa si de cãtre Bury. IV. Nr. 268-269 si 305. care se deosebeste de toti urmasii prin caracterul sãu religios. Cea mai înaltã posibilitate a omului e sã devinã asemenea lui . ca sã dea sãracilor. mazdakitii. atâtati de ei. iar A. Kavadh era prea slab pentru a face fatã în acelasi timp si nobililor si mazdakitilor. Urmãrile acestei comunitãti a femeilor si bunurilor au fost dezastruoase pentru nobili. furã atât de puternici. 9-10. Kavadh se întoarse împotriva sectei mazdakite antisociale.

Resedinta ducelui de Mesopo-tamia fu transferatã de la Constantina în noua cetate.Dumnezeu. p. Oamenii aveau ^5 L 'Iran sous Ies Sasanides (1944) si Le regne du roi Kavadh I et le communisme mazdakite. 4771. v. de amestecul cu întunericul. v. (Bonn). sã se elibereze de Rãu. în 506 se încheia si tratatul de pace pe sapte ani476. pp.-filol. împãratul obligându-se a plãti anual persilor 550 de livre de aur. 6. Ea trebuia sã tinã în respect Nisibis. în 505. Kavadh deschide deci ostilitãtile. a cãror pricinã Mazdak o vedea de cele mai multe ori în femei si proprietate. Lupte necontenite avurã loc. Amândouã aceste acte sunt o afirmare a ideii unitãtii imperiului. 56]. la cinci kilometri de frontierã. în privinta relatiilor cu Occidentul. ceea ce înseamnã mortificarea Individualitãtii. Anastasios profitã de încurcãturile ce le aveau persii cu hunii la nord. Selsk. cit. în vara anului 502 si cucereste Theodosiupolis (Karin. tribune (rostre) si douã bãi publice". XXXII (1978).. Individualitatea sunt. pe teritoriul care nominal era al imperiului. Brooks. pierdutã de bizantini. Cedrenus adaugã cã Anastasios „fãcu acolo bisericã si magazii de grâne. Basilissa Ariadne murise cu trei ani mai înainte. prin care se îngãduia persilor sã pãrãseascã Amida. Erzerum). dupã o lungã domnie plinã de mari osteneli. „Kgl." IX. Pentru detalii. pentru a termina puternica cetate Dara. o numi Anastasiopolis si-i dãdu privilegii de oras477. . Chrysos în DOP. asezatã între hotarele romanilor si persilor". spre a defini situatia regelui ostrogot Theodoric. Ev. se stinse din viatã. pentru întretinerea fortãretelor din Caucaz. 216-217. p. tot atâtea piedici. El nu lãsa nici un fiu si n-a luat nici o mãsurã spre a asigura succesiunea. în noaptea de 9 spre 10 iulie 518479. Kavadh I avu o lungã domnie (488-531) si a fost un mare suveran. îndatã ce-si consolida autoritatea regalã în interior. cisterne. 479 Stein. deschise diferendul ce-1 avea de lãmurit cu Bizantul. amestecul cu întunericul. 481-483380 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Vorbind despre aceastã cetate „mare si puternicã a Mesopotamiei. Pompeius si Hypatios. silin-du-1 pe Kavadh la încheierea unui armistitiu. capitala Armeniei romane.. un fel de recunoastere a legitimitãtii puterii sale. cade în mâinile persilor si Amida. îl recunoscu ca delegat al imperiului pentru guvernarea Italiei si-i întoarse însemnele imperiale trimise de Odovakar. secundat de alti buni comandanti. dupã un asediu de trei luni. pp. în cele din urmã Anastasios puse în fruntea unei armate puternice pe Celer. op. II. Anastasios întelegea sã acorde regelui un împrumut. desi ar fi putut ridica pe unul din cei trei nepoti: Probus. în vârstã de optzeci de ani. împãratul completã si întãriturile de la Martyropolis si Theodosiupolis. Histoire du bas-Empire. Atingerea acestui ideal presupune ca el sã se dezbare mai înainte de particularitatea sa proprie. de foc si pãsune. 379 deci sã se împãrtãseascã de femei si proprietate în acelasi chip ca de apã. hist. Anastasios îi acordã titlul de consul478. fortul principal la granita Mesopotamiei. 381 IV. dupã sase ani de sovãire. 478 [Pentru surse si bibliografia discutiilor privitoare la consulatul lui Clovis. Clovis îsi constituise regatul franc în Gallia. care. dar acesta nu vru sã renunte la ceea ce socotea un drept al sãu. 630. Danske Vidensk. Medd. un il-lyrian priceput. ca si Condradictia. pustiind crunt Mesopotamia bizantinã si cea persanã. Ura si Lupta. devasta tinuturile persilor si asedie Amida. apãrarea comunã împotriva barbarilor de dincolo de munti. El ceru împãratului reluarea plãtilor stipulate prin tratatul din 442. La începutul anului 503. Rãul. am vãzut cã Anastasios.

Literatura crestinã în aceastã primã perioadã a istoriei bizantine. Istoriografia e reprezentatã prin Eusebios din Caesarea (în Palestina). în 340. în care schiteazã pentru fiecare popor succesiunea cronologicã a marilor evenimente ale istoriei sale pânã la 325. de a face cunoscuti pe marii martiri si pe marii doctori. si duce povestirea de la Sinodul din Niceea pânã la 428. care au ajuns pânã la noi. Ea nu ni s-a pãstrat în forma originalã. de a însemna fazele întinderii crestinismului. Einleitung". I. Nauka. Ca scriitor. din seria aparitiilor mai recente. independent de ceilalti doi. Eusebios a scris o Cronicã. avocat din Constantinopol. Theodoret. ca si Socra-tes. 482 Cf. 1974. Autorii crestini se folosesc de forme ale literaturii grecesti. fãrã nici o artã. si autenticitatea sa. un avocat din Constantinopol. . [între completãrile ce se pot face. Moscova. 1968. 911-912. Al Cameron. a. IV. V. Istoria lui Eusebios a avut continuatori. Byzantium and the Decline of Rome. se pot mentiona W. Vizantijskaia kul'tura. faptele si scrierile lor. El îsi scoate informatia din scrieri. dar faptele relatate au o valoare documentarã de primã ordine. Ed. Griechische Litteratur. aparitia ereziilor. Kaegi. asa cum ni s-a transmis. § l. de încrederea cãruia întotdeauna s-a bucurat. Londra. Pe lângã opera de istoric. Ed.] 383 NICOLAE BANESCU olului al V-lea. în 9 cãrti. în patru cãrti. un panegiric al marelui împãrat. e si azi contestatã482. e un encomion. pp.V. de care se apropie prin aceea cã întregul material adunat trebuia sã intre într-un cadru cronologic. Eusebios n-are însusiri deosebite: povestirea e uscatã si putin coerentã. un fel de dezvoltare a celui din urmã capitol al cronicii. si douã mari opere apologetice. Eadem. de la 305 pânã la 439. însã Supra. Princeton. cãtre mijlocul sec481 Vezi frumoasa caracterizare la Croiset. compusã cãtre 450. Din aceastã operã ni s-au pãstrat 480 Schmid-Stãhlin. Idejno-politieeskaja bor'ba v ran-nej Vizantii (po dannym istorikov IV-VII v.1 382 numai fragmente. „Christliche Schriftsteller. Viata lui Constantin. Sozomenos. pe care uneori îl transcrie. si a lãsat un numãr de scrisori.VIA tA INTELECTUALÃ DE LA CONSTANTIN CEL MARE PÂNÃ LA IUSTINIANI 1. Literature and Society in the Early Byzantine Period. Z. ne-a lãsat si el Istoria eclesiasticã în 5 cãrti. în 10 cãrti. 1988.v. episcop de Kyrros. Dar opera sa cea mai importantã este Istoria ecleziasticã. în 5 cãrti. de a nota. povestirea de unde acela o lãsase si a dus-o mai departe. 265) si unde a exercitat episcopatul de la 313 pânã la moartea sa. ei acceptã si rãspândesc idei din literatura profanã480. relative la diferite pãrti din Vechiul si Noul Testament. tinerea sinoadelor si întemeierea bisericilor. El este întemeietorul istoriografiei bisericesti si izvorul principal pentru domnia lui Constantin cel Mare.E. scrisori sau amintiri lãsate de oamenii epocii. în sfârsit. literatura crestinã tine un loc însemnat. a editorului. Nu trebuie sã credem însã cã aceastã literaturã e strãinã de spiritul elenismului. [V. 30. 1985. Obiectul sãu era. trateazã acelasi subiect în a sa Istorie ecleziasticã. perioadele de persecutie si calm. domnia lui Constantin cel Mare. de a stabili pentru fiecare Scaun apostolic seria episcopilor. si desface din diferitele serii de fapte sincronismul care era obiectul ultim al lucrãrii sale. voi. Moscova. Eusebios a dat si numeroase scrieri de exegezã. Nauka. n. sub acelasi titlu de Istoria eclesias-ticã. Udai cova. a reluat. dar îmbrãtiseazã epoca de la Sinodul din Niceea pânã la 425. si „ideea singurã de a alege acest subiect si a-1 pune în istorie era în sine nouã si fecundã"481. cap. Socrates. Nu aflãm într-însa o expunere dramaticã a evenimentelor. unde s-a nãscut (c. cum o spune în prefatã. cap. El îl urmeazã de aproape pe Socrates. în Siria de Nord. Litterature grecque.

Acolo aflã. Vasile. dintr-o veche familie bogatã si crestinã. de moartea lui Vasile. în 379. 2) o serie de omilii. El ni sa pãstrat fragmentar. Grigorie de Nyssa. a cercetat apoi pe maestrii cu renume la Caesarea Palestinei. Caesarea. cãrora le dã exemplul si regula. îsi completã apoi aceastã educatie la Caesarea. Nãscut în Caesarea. si aceasta va fi una din operele principale ale vietii sale. sprijinul Ortodoxiei în Orient. dupã un an. începu a organiza în Pont comunitãti religioase. în apãrarea Ortodoxiei se ilustrarã în primul rând „cei trei cappadocieni": Vasile cel Mare. cãci aceste texte trebuie luate în385 NICOLAE BANESCU tocmai. în 371. Vasile îsi fãcu prima educatie intelectualã în Neo-Caesarea Pontului. 3) scrierile zise ascetice. a-i urma în Scaun. muri Eusebios. Stilul sãu e al unui scriitor de rasã. unde cunoscu viata monahalã aflatã acolo. omiliile Contra cãmãtarilor si cea Cãtre tineri asupra felului de a trage folos din autorii profani. un orator. Târgul zgomotos si grosolan îl scârbi si el fugi în singurãtate. în anul 331. dar a trebuit sã treacã un timp pentru a se consacra sacerdotiului. ortodocsii din Constantinopol. cãutã singurãtatea. ridicã la rang de episcopat târgul Sasima. în 374. întors în patrie. Opera sa cuprinde: 1) douã scrieri dogmatice {Contra lui Eunomios si Asupra Sfântului Spirit). atunci episcop în Caesarea. fiind. oprimati de arieni. Cappadocia a dat. apropiati prin comunitatea de idei si prin geniu. dupã disparitia lui Athanasios (373). în floare. Hrãnit cu filosofia greacã. voia sã-1 aibã de ajutor si-1 decise a primi preotia (361). dintre care cele mai însemnate sunt: Hexaimeron (nouã cuvântãri asupra operei celor sase zile). a fost timp de sase ani consilierul sãu si când. b. în special cu doctrinele lui Platon si Plotin. La întoarcere. el fu ales. cu tot talentul sãu de orator. se simti atras cãtre Bisericã. era unul din marile orase ale imperiului. în numãr de 365. Grigorie de Nazianz a fost în strânsã prietenie cu Vasile cel Mare. în a doua jumãtate a secolului al IV-lea.Trebuie sã amintim alãturi de acestia si pe Philostorgios. Plin de reminiscentele literaturii clasice si de acelea ale Scripturii. episcop de Nazianz. vizitã Siria si Egiptul. în interpretarea textelor biblice înlãturã orice alegorie. unde rãmase vreo zece ani si unde strânse prietenia cu Vasile. îsi pãrãsi episcopatul si plecã sã trãiascã în retragere la Seleucia Isauriei. Hirotonit preot în 364 de Eusebios de Caesarea. totul fiind real în povestirea biblicã. încurajati de venirea la tron a lui Theodosius I. el a îmbinat aceste douã elemente cu multã gratie si usurintã'83. Se deosebesc totusi unul de altul prin caracter si spirit. întors în Cappadocia. Tatãl sãu. renumitã prin scolile sale. cincisprezece cuvântãri Asupra Psalmilor. si-i pronuntã elogiul funebru. Tatãl sãu îl aduse ca ajutor la Nazianz si. unde tatãl sãu tinea scoala de retoricã. Grigorie îi urmã în Scaun. Grigorie veni în capitala . De atunci Mitropolit de Cappadocia. la Alexandria si la Atena. Vasile cel Mare a fost. El si-a fãcut mai întâi învãtãtura în scolile din Caesarea. obiect de litigiu cu episcopul Anthim de Tyana. Botezat de episcopul de Caesarea. si-1 convinse pe Grigorie a primi sã fie numit acolo episcop. Teologia numãrã în aceastã epocã câteva mari figuri ale literaturii crestine. Un mare numãr de alte opere ale sale nu ni s-au mai pãstrat. metropola provinciei. pe cei mai ilustri reprezentanti ai acestei literaturi. Dar. 4) o culegere de scrisori. Ei îl audiarã pe Himerios si pe Libanios. cele mai multe din epoca episcopatului sãu (370-379) si constituind unul din cele mai interesante documente pentru istoria secolului al IV-lea. la Constantinopol si Atena. unde îl cunoscu pe Iulian si legã prietenie cu Grigorie de 384 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Nazianz. care expune faptele pânã la 428. Vasile era un om de actiune. atunci. cãutând retragerea departe de lume. Arianismul a stârnit acolo pasiunile. nu fãrã dificultãti. în 370. vestitii retori ai epocii. îl chemarã sã le fie conducãtor. el le foloseste în formã crestinã cu multã dexteritate. Grigorie un meditativ. Grigorie de Nazianz si fratele lui Vasile. prin temperament. Vasile exercitã timp de opt ani o mare autoritate în mijlocul luptelor si primejdiilor.

Elocventa sa are mai multã amploare si strãlucire decât a lui Vasile cel Mare484. ci în oratorie. Antiochia Siriei. Scrisorile sunt aproape toate din epoca retragerii si se referã la incidente private. în liniile sale mari. ne-a dat strãlucita figurã a lui loan Chrysostom (Gurã-deAur). iar la Sinodul din Constantinopol apare ca unul din teologii cei mai ascultati ai Orientului. Chrysostom nu se preocupa atât de dogmã. 386 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN imperiului si.a.I8H Croiset. ele se adreseazã numerosilor prieteni lãsati în urma sa si au 484 Ibidem. cum aratã Croiset. nu în poezie aflãm geniul sãu. a fost numit de fratele 387 NICOLAE BANESCU sãu (371) episcop al micului oras Nyssa din Cappadocia. Discursurile cuprind toatã seria omiliilor. op. Dar. ci pe numãrul lor si pe accent. 934 si urm. care se numãra în aceastã epocã între marile metropole intelectuale ale Orientului. Grigorie pãrãseste înalta demnitate (iunie 381) si se retrage la Nazianzos. mai presus de toate. Atunci. întemeiatã nu pe cantitatea silabelor. Tratatele privesc chestiuni de moralã religioasã (Asupra penitentei. Grigorie de Nyssa. avu de luptat cu adversarii. Unei tinere vãduve s. de moralã. dar s-a exersat si în versificatia zisã „ritmicã". Scrierile sale numeroase se referã mai ales la exegezã. Sunt vestite între discursuri elogiile funebre tinute la moartea lui Athanasios si a Iui Vasile cel Mare si cele cinci Discursuri de teologie. timp de doi ani. fie la Constantinopol. alãturi de aceste genii. Scrisorile sunt aproape toate din perioada exilului. el a biciuit îndrãznet viciile. mai înainte485. Reputatia sa se întemeiazã înainte de toate pe opera-i dogmaticã. Ea a smuls întotdeauna admiratia ascultãtorilor si ne captiveazã si astã2i numai la simpla lecturã. în toatã aceastã operã imensã. discursuri si scrisori. p. cât. expuneri ale doctrinei ortodoxe. interesante pentru cunoasterea omului. în 383. 940-948. la 53 ele ani. care cuprinde trei feluri de scrieri: tratate. A lãsat si scrisori. care triumfase la întâiul Sinod ecumenic din 325. Opera sa se compune din discursuri. pp. Contra adversarilor vietii monastice. Sub Valens. unde muri cãtre 390. La acestea se adaugã 129 epitafe si 94 mici bucãti gnomice sau epigrame. el face sã se aleagã alt episcop si se retrage definitiv din viata activã. descurajat de luptã. Sinodul ecumenic se adunã la Constantinopol. cit. închinat Bisericii. relele moravuri.). vestitã prin scolile sale. în 381. Viata sa atât de agitatã a fost schitatã. a avut de luptat împotriva arienilor. Celor ce întretin la dânsii fecioare. Dar. In ultimii ani. Asupra sacerdotiului. Un loc mai mic ocupã. . pe care editorii moderni o împart în douã cãrti: Poeme teologice si Poeme istorice. Avem de la el si vreo cincizeci de discursuri tratând mai mult despre moralã. în care intrã minunatele predici tinute fie la Antiochia. Rareori o elocventã a fost atât de spontanã si atât de puternicã. Unele privesc misiunile pe care le încuraja sau le punea la cale. scrisori si poezii. 388 ca scop sã le sustinã curajul. 485 Vezi capitolul privitor la Domnia lui Arcadios. care trebuie asezat alãturi de marii cappadocieni. dar regularitatea alegerii sale fu contestatã de noii sositi. reluându-si ocupatiile de episcop. Despre cãsãtoria unicã. Silindu-se a trezi în fratii sãi virtutile crestine. Scrise în cea mai mare parte la Kukusos.. El a lãsat în urma sa o operã considerabilã. El este mai mult teolog decât orator sau scriitor. Când. Grigorie a întrebuintat în poemele sale metrul clasic. prejudecãti ce rodeau la temelia societãtii în aceastã epocã de lungã agonie a pãgânismului. a compus o întinsã operã poeticã. pe-trecându-si cei din urmã ani la domeniul sãu pãrintesc. cei dintâi episcopi sositi îl aleserã patriarh al metropolei.

Nãscut cãtre 370 dintr-o distinsã familie pãgânã din Pentapolis. Biografia Sf. Athanasios a desfãsurat o mare activitate literarã. unde a rãmas pânã la sfârsitul vietii (428). El stie perfect sã construiascã o demonstratie. Scrisorile ce ni s-au pãstrat de la Synesios mãrturisesc recunostinta duioasã si admiratia adâncã ce i-a pãstrat-o tot timpul vietii. Sinoadele care au condamnat pe Nestorius 1-au lovit si pe el cu anatema. în opozitie cu cea din Alexandria Egiptului. Synesios a fost trimis de patria sa la Con-stantinopol. fãcând din Fiul lui Dumnezeu o creaturã. Arianismul. în 392 a fost chemat la episcopatul din Mopsuestia. . schiteazã icoana idealã a vietii ascetice. Nu ni s-au pãstrat din toate acestea decât fragmente si traduceri în limba latinã si sirianã. caracteristicã scolii alexandrine si a deosebit în Christos 389 NICOLAE HÃNESCU douã persoane. într-o misiune pe lângã împãratul . Discursul Contra gentililor combate politeismul pãgân în stilul vechilor apologeti. op. în 383. care e în strânsã legãturã cu luptele sale teologice. si timp de zece ani a predat învãtãmântul la Antiochia. unde fu initiat în filosofia neoplatonismului de renumita Hypatia. . care umple jumãtate din secolul al IV-lea cu zgomotul luptelor sale pentru adevãrata credintã..scoala Antiohiei era.!. Arios. Adversarul sãu principal fusese Athanasios. orator si filosof. a fost apoi atras de Chrysostom la viata asceticã si. cit. între care un mare tratat Asupra întrupãrii. jjji ii! 390 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Ca gânditor.\:4. care alcãtuiesc un izvor din cele mai însemnate pentru istoria eclesiasticã a secolului al V-lea. scoala exegezei literare. în Cilicia. A fost un adversar al exegezei alegorice. el strãbãtu sub cinci împãrati o viatã de lupte îndârjite. Reprezentantul de frunte al acestei scoli a fost Theodor de Mopsuestia. a dat o serie de Comentarii asupra Scripturii si diferite opere de controversã teologicã. Croiset. el a trecut la urmasi ca un adevãrat atlet al lui Christos. Celelalte scrieri sunt aproape toate împotriva doctrinei arienilor. 927-928. dusmanul neîmpãcat al lui Nestorios. De aceea. Alexandria 1-a dat si pe patriarhul Cyril. Pãrintele ereziei. El tine un loc însemnat în istoria dogmelor si a literaturii prin explicarea îndrãzneatã a principiilor de exegezã ale învãtãtorului sãu. unde si-a continuat studiile sub directia acestuia. pãgân mai întâi. Ea a dat Bisericii figura impunãtoare a Sf. Ca scriitor. trecut apoi la crestinism si devenit episcop. Alexandria Egiptului era de asemenea una din marile metropole culturale ale Orientului. Athanasios cel Mare. fusese osândit în Sinodul de la Niceea si trimis în exil. tratate dogmatice. alungat de cinci ori din Scaunul de patriarh. pentru a înlãtura credinta cã o persoanã divinã a putut suferi si muri. agita adânc în aceastã epocã spiritele credinciosilor. în care totusi si-a încheiat viata. Ea s-a bucurat de timpuriu de traduceri în limba latinã si în limba sirianã. care contribuise mai mult decât altii la formularea dogmei „consubstantialitãtii" (6/ioouaia). El a urmat acolo lectiile lui Libanios. Egiptul 1-a produs si pe Synesios din Kyrene. Prin implacabila sa luptã în apãrarea ortodoxiei. sã punã faptele povestite în argumente si sã le conducã metodic la concluzia pe care o impun. el cere ca sufletul omenesc sã meargã drept la Dumnezeul unic din care totul purcede.. fiica matematicianului Theon. în 399. a fost hirotonit preot. dupã moarte486. Anton. Cel Despre întruparea Verbului apãrã credinta în întruparea lui Christos. el si-a primit cultura în scolile superioare din Alexandria. fiind astfel initiatorul direct al nestorianismului. opere de polemicã si de exegezã. s-a retras în mãnãstirea organizatã de Diodor din Tarsos. întemeietorul cãlugãrimii egiptene. Ales episcop de Alexandria în 328. Athanasios pãtrunde în miezul lucrurilor. Energicul teolog e si un abil orator. nãscut cãtre 350 la Antiochia. un om exceptional. pp. si a fost supranumit „cel Mare". la 20 de ani.. El a compus un mare numãr de scrisori si cuvântãri. prin temperament.

e un izvor însemnat pentru viata ilustrului prelat488. Ea a avut o întinsã rãspândire mai ales în mãnã393 NICOLAE BANESCU stiri. La întoarcere. desi fãcuse. crede cã aceastã îndrãzneatã cuvântare n-a putut fi pronuntatã niciodatã. Paris. si a fost de timpuriu tradusã în limba latinã si în mai multe limbi orientale. ocupându-se cu economia proprietãtii sale. cãtre prieteni si cãtre Hypatia.). în Galatia.. si a dobândit o culturã clasicã temeinicã. Lucrarea constituie deci pentru noi un izvor de cãpetenie pentru cunoasterea vechii istorii a monahismului.). la care fusese în misiune. cãruia i-a fost închinatã. si s-a întors în Asia Micã trecând prin Palestina. intitulatã Despre suveranitate (Flepi Paaikeiaq) e privitã ca manifestul anti-german al partidei nationaliste din capitala imperiului. avu episcopatul de Aspuna. în Galatia. istoria cãlugãrimii din Egipt si Palestina. Demougeot. Hagiografia. loan Cbrysostom. în anul 411. si sunt o mãrturie a studiilor sale multilaterale. cu multã loialitate. Dupã ce a stat acolo câtva timp. si Synesios s-a mãrginit a o publica487.vîjb <>• 392 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Aurelian si relatiile dintre el si fratele sãu Caesarios. 1951. Le discours sur la royaute de Synesios de Cyrene ã l'empereur Arcadios. Dar o importantã cu mult mai însemnatã decât toate acestea o are corespondenta lui Synesios. cu vânãtoarea si cu studiile filosofice.[Se poate adãuga aici Chr. spre a cere pentru patria sa o usurare de impozite. al cãrui devotat admirator a fost. foarte instructive. în . Poezia religioasã. fiindcã ne introduc în viata epocii. scrisã pe la 420 si numitã astfel dupã sambelanul imperial Lausos. Ea cuprinde peste 150 de scrisori. i. a fost amestecat în cearta origenistilor si exilat de Arcadius în Egiptul de Sus. apare si poezia religioasã . se întoarse la Kyrene. Synesios fu chemat de toti în fruntea episcopatului de Ptolemais. sub care în realitate se ascund prefectul pretoriului 487 Vezi domnia lui Arcadius. originar din Asia. Opera lui Synesios formeazã o tranzitie între literatura pãgânã si cea crestinã a acestor din urmã secole.fftfe' •' "îR'Hxr^'i t/« .388. Scrierea sa fundamentalã e AavaiaKov (Historia Lausiaca). Povestirile egiptene povestesc lupta lui Osiris si a lui Typhon. Les Belles Lettres. Les Belles Lettres.Arca-dius. e Dialogul istoric despre viata Sf. Synesios de Cyrene. în Bithynia. Printre scrierile de tinerete trebuie citatã cuvântarea menitã a fi cititã dinaintea lui Arcadius. parte din cele auzite de la altii.1 •••• '. Paris. Cunoscãtor perfect al vietii solitarilor egipteni si palestinieni. Ea se compune din discursuri. parte din experienta proprie. Oientul a produs si pe cel mai însemnat istoric al monahismului egiptean. scrisori si imnuri. în forma unui dialog. a fãcut o cãlãtorie în Egipt pentru a cunoaste pe cãlugãrii vestiti acolo. Aceastã cuvântare. participând si la luptele cu briganzii Libiei.. operã plinã de nobile sentimente si de sinceritate. spiritualã. c.o. Cu acest prilej compuse cunoscuta-i cuvântare Despre suveranitate (Jlepi jSamAeta^). care-i analizeazã ideile.. d.. El s-a nãscut în 364. compusã în exilul sãu din Egipt. la sud de Kyrene. rezervele sale asupra doctrinei si disciplinei. Ales episcop de Helenopolis. unde petrecu mai multi ani. (These. în aceastã primã perioadã a istoriei bizantine. Lacombrade. Scrierea. Altã scriere a lui Palladios. Ca poet. § 3.. se cãsãtori cu o 391 crestinã si petrecu mai multi ani la domeniul sãu. Tratatul Despre vise e un document al superstitiilor neoplatonice. care nãvãleau în tinut. în care fu întãrit de patriarhul Alexandriei. în marginea pustiului. pe Palladios. traducere. hellene et chretien. 1951 si Idem. el ne înfãtiseazã în prima linie în aceastã operã.'••'. Synesios a compus zece imnuri în dialectul doric si în metru antic. însotitã de note si comentarii (These complementaire. Elogiul cheliei e o compozitie sofisticã.

p. a Il-a. sub împãratul Anastasios. ea si-a cãutat refugiul în scoli. Reprezentantul ei principal a fost Romanos. Principiul formei noi este numãrul silabelor si accentul. Dar cea mai trainicã si mai persistentã influentã conservatoare era aceea a retoricii. si a obtinut printr-un vis miraculos darul poetic al imnurilor. 1915.Hr. Aceastã poezie crestinã nu mai îmbracã versul clasic. elocventa nu-si mai putea afla loc în agora. îi procura iluzia frumusetii literare. si în aceeasi bisericã vestitã a fost sãrbãtoritã îndeosebi aniversarea sa. 963 si urm. supranumit Melodul (6 MeÃcodog). a. Krumbacher189. Persistenta sa se datoreste multor cauze. dinaintea unui public ales. a venit apoi. a „sofisticii". 671. care începe cu o nouã formã arhitectonicã de poezie. cultul Cybelei si Isidei. Dar argumentele produse de Krumbacher ne fac a admite cã Romanos si-a început cariera poeticã sub Anastasios I (491-518). cum se chema elocventa de aparat. în aceastã epocã de triumf al crestinismului. în care imnurile religioase de larg cuprins ajung la desãvârsire. Ea îi deschidea calea cãtre succes în viatã. dupã cum spune acesta. ca preot. Erau „sofisti" în toate . epoca de înflorire. 490 Ibidem. traditia puternicã a împãratului stoic Marc Aureliu.ritmicã. p. Romanos caracterizeazã. si într-însul acest gen apare în perfectiunea sa cea mai înaltã"490. O lungã discutie a împãrtit pe cercetãtori în aceastã privintã. ceea ce ne izbeste în istoria literaturii grecesti e popularitatea de care se bucura sofistica. Krumbacher deosebeste trei epoci principale în dezvoltarea istoricã a poeziei religioase: epoca pregãtirii. în care cântecele ce-1 glorificau pe Dumnezeu erau compuse din cuvinte ale Sfintei Scripturi. compunând aprox. cãci vocalismul nou nu mai cunoaste vocale lungi si scurte. 1000 de kontakia. 153489 Geschichte der byzant. unde a continuat a se exercita si a se produce chiar în afarã. caracterul cel ** N. La civiltã bizantina. Foarte mult pretuit ele întemeietorul bizantinologiei. ale cãrei începuturi au fost schitate cu multã eruditie de K. la data ele l octombrie. rezumate atât de bine de Brooks: patriotismul roman. 394 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN mai solemn si mai sublim. dupã expresia lui Krumbacher. în cadrul expunerii noastre ne intereaseazã epoca imnurilor religioase care începe în secolul al Vlea si înfloreste mai cu seamã în secolele al Vl-lea si al VII-lea. cu visurile lor de nemurire. Putinele date asupra vietii sale se aflã aproape numai într-o veche legendã cuprinsã în Minee. si cea din urmã. al lui Mithra si Orpheus. Faptul cã legenda nu precizeazã sub care anume din cei doi Anastasios a venit Romanos la Constan-tinopole a fãcut ca unii savanti sã punã acest eveniment în timpul domniei lui Anastasios al II-lea (713-715). Sofistica rãspundea unei trebuinte profunde a elenismului de atunci. Sofistica. p. asa-zisele Kanones. construit dupã cantitatea silabelor. Turchi. ziua sãrbãtorii sale. încã din secolul al II-lea d. care a dat imnului religios. Pãstratã în patru diferite versiuni mentionate de Krumbacher. ea ne povesteste cã Romanos s-a nãscut într-un oras din Siria. exista încã alãturi pãgânismul. care stãpânea educatia tinerimii. ci numai isochrone. ed. Toti reprezentantii sãi ilustri au fost profesori de retoricã. Torino. pe când altii îl pun în cea a lui Anastasios I. Litteratur. Bibliografia asupra celebrului imnograf la p. a slujit ca diacon în biserica învierii din Berytos. • 395 NICOLAE BANESCU 2. Literatura pãgânã. care însufletea miscarea intelectualã a epocii. la Constantinopol. Manuscrisul de mâna sa a fost pãstrat în biserica Theotokos. sau în ceremonii. si instrumentele cu care forma spiritele erau pentru profesor mitologia si istoria pãgânã491. „cea mai însemnatã fazã a istoriei poeziei grecesti a imnurilor. unde a fost. în legãturã cu biserica Theotokos ev roîg Kvpov.. idealurile înalte ale neoplatonismului. care vedea încã în adorarea zeilor unica salvare a cetãtii eterne. 669. Odatã cu pierderea libertãtii grecesti.

în „Cambridge Med. si ea se manifesta si în domeniul intelectual. si-a reluat învãtãmântul la Atena si 1-a continuat pânã la sfârsitul vietii. 1885.. Histoire de la litterature grecque. A profesat un timp la Atena. îl plânse ca prieten si ca apãrãtor al elenismului. si-a întrerupt activitatea.Y8fc . 389. adicã în lumea greacã. Moartea neprevãzutã a tânãrului suveran a fost pentru el o mare loviturã. cele mai scumpe sperante ale sale risipindu-se odatã cu disparitia lui. unde a stat cinci ani. si din scrierile sale ni s-au pãstrat o mare parte. a studiat la Atena. a stat departe de viata politicã.Kpojv^vãajJiaia). Antiochia. . aceasta dobândise o importantã fireascã. Scrieri de scoalã. elogii. un Vasile cel Mare. voi. I. La scolile ei nu veneau numai pãgânii: crestinii însisi erau atrasi de farmecul învãtãmântului lor. . cu limba si traditiile sale. Himerios. La 362. El a compus 80 de cuvântãri.'. t. •:•. la Niceea.-*. monodia la moartea lui Iulian si un epi-taphios închinat acestuia. El si-a câstigat acolo o mare celebritate ca profesor. unele. în care se face a vorbi un personaj istoric sau legendar în anumite situatii. cãtre 315) si a urmat la scolile din Atena. 568 si urm. p. pe care 1-ar fi lãsat urmasul sãu. Burnouf. în toate orasele care aveau institutii analoge cu facultãtile sau universitãtile noastre492. apoi la Constãritinopole. amplificãri pe o temã fictivã (jueAerai). History". dacã crestinii „nu i 1-ar fi smuls".ti-npov. si în cele din urmã se întoarse în orasul sãu natal. . cu mãretia monumentelor ce o împodobeau. Libanios îl caracterizeazã pentru aceastã calitate TOV ecr$T]/jacri 'ka. Cele mai vestite din aceste asezãminte se gãseau în Orient. Himerios din Bithynia s-a nãscut în Prusias (Brusa). Theodor de Mopsuestia. descrieri (eKqpãaeiq). Thoughts and ideas of the Period. ea trãia spiritual din mostenirea strãlucitã ce i-o lãsase antichitatea. citind si recitindu-i pe oratorii attici. Vasile cel Mare. unde apoi si-a avut catedra sa de re492 Em. Nu e de mirare deci cã din toate pãrtile imperiului tinerii setosi de a-si întregi educatia se îmbulzeau în metropola cugetãrii elene. chemat de împãratul Iulian pe lângã el. Libanios s-a nãscut la 314 în Antiochia Siriei. Odatã cu strãmutarea centrului politic în noua capitalã a lumii. ale cãror opere ni s-au transmis. prin strãlucirea formei. 397 N1COLAE IUNESCU tor.q . dar s-a pregãtit mai ales pentru oratorie. iar la Antiochia Siriei. IP. care-1 numi quaestor.?Mi 398 Libanios a scris mult. si reprezentanti din cei mai ilustri ai literaturii religioase. un Grigorie de Nazianz au fost printre elevi. din pãrinti bogati. 396 pãrtile imperiului roman. Vasile cel Mare si Grigorie de Nazianz au putut fi astfel atrasi printre auditorii sãi. simple amplificãri ele scoalã asupra unor subiecte fictive. El a fost recunoscut ca cel dintâi dintre maestrii elocventei în Siria greacã. Paris. la Nicome-dia. Elevii sãi cei mai distinsi au fost crestinii: loan Chrysostom. în epoca lui Constantin si a urmasilor sãi. modele ele exercitii pregãtitoare (. Himerios a fost numai om de scoalã. Pasionat de elocventã. la o datã nesigurã (dupã unii. rjfiojtoiîoci. altele — opere ele circumstantã. unde aflau profesori eminenti si un mediu literar distins. între marii sofisti ai timpului. exercitându-si acolo învãtãmântul pânã la sfârsitul vietii (c. povestiri. Grigorie de Nazianz. Ele erau îndeosebi înfloritoare în Constan-tinopol si Atena. 393). loan Chrysostom a fost elevul admirat al celebrului Libanios. dar Atena. Libanios si Themistios formeazã treimea vestitã a veacului al IV-lea.491 Vezi interesantele consideratii ale lui Brooks. era privitã ca adevãratul centru al clasicismului. din care s-au pãstrat integral numai 24. cum s-a exprimat el însusi. S-a bucurat de mare credit sub împãratul Iulian.••: . în Occident ca si în Orient. p. Dupã moartea acestuia." l> .

si-a fãcut mai întâi educatia pe lângã tatãl sãu. amestecat în evenimentele politice ale timpului. Libanios a lãsat si o întinsã corespondentã.lucrãri critice asupra lui Demosthenes. în 355. adevãratul mijlocitor între lumea de sus si cea de jos. si prin aceasta limba sa pãrea contemporanilor de o mare bogãtie si puritate. favoarea împãratilor pânã la Theodosius I. o tesãturã de minciuni strãlucite. si nu tot ce a scris a ajuns pânã la noi. filosofi. într-o societate sfâsiatã de lupte religioase. El a salutat urcarea pe tron a lui Iulian. Nãscut în Paphla-gonia (c. Ca scriitor. Expert în literatura clasicã. 400 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN atât de absorbitã de actiunea militarã purtatã cu multã bravurã. apoi la Constantinopol. iar în 358-359 . amintirile din Homer si Platon se îngrãmãdesc în cuvântãrile sale. Themistios a fost oratorul oficial al Constan-tinopolei. Discursul cãtre Mama Zeilor (Eîf TJ)V jUTjTepa t&v $L<yv). el a pronuntat cuvântarea solemnã la Antiochia. prin sentimentele sincere pe care le exprimã.proconsul. A fost un orator sãrbãtorit încã din viatã: Libanios are pentru el o mare admiratie. în viata sa atât de scurtã si Schmid-Stãhlin. 317). tinu o cuvântare 399 dinaintea lui Constantiu. 1011-1013. Elocventa sa nu e lipsitã de gratie si de strãlucire. tinu o cuvântare pentru Valens. în 350. Datoritã talentului sãu. Iulian împãratul are multe afinitãti cu acesti reprezentanti ai retoricii. Griecb. pp. el a gãsit timp sã scrie. pentru a face ideile greu de înteles ale marelui filosof accesibile tuturor. constând din Viata oratorului si din argumente (vnofieasu. cel din urmã fãcând un mare contrast cu ele. impuse de convenientele oficiale. salutã apoi. Avno%iK6q. retori. si Elogiul împãrãtesei Eusebia. pe care gelozia lui Constantiu îl îndepãrteazã de el. pe Helios ca cel mai cuprinzãtor. Cea mai însemnatã e Contra Crestinilor (Karã rahiÃaicov). Frumoase pagini de sinceritate si înãltime de idei aflãm si în discursul al Vlll-lea. astãzi pierdutã. compuse pe vremea când era Cesar. Deosebit de interesant e Panerigicul adresat orasului sãu natal. a reclamat libertatea cultului cu nobilã înãltime de cuget. între 345 si 360 compuse Parafraze la operele lui Aristotel. cele dintâi. Avem trei discursuri oficiale: douã panegirice ale împãratului Constantiu. celelalte fiind amplificatii de scoalã. împãratul Iulian se stie cât entuziasm îi aratã493. Grigorie de Nazianz îi recunoaste titlul de jSacrtAeug Ad/ov. care. pe Jovian. o consolare ce si-o adreseazã lui însusi. Dar fondul naturii lui Iulian apare mai bine în operele satirice. Studiase cu pasiune pe poeti. una pentru consulatul fiului sãu si alta pentru pacea lui Valens cu gotii. dintre toti zeii. în sfârsit. exprimã aceeasi înflãcãratã pietate. în care autorul scoate în relief. Dupã aceea. îl numi senator. si-a îndeplinit acest rol în chip onorabil. în 377. care se ocupa cu filosofia si cu literatura clasicã. A compus apoi discursuri. pe moralisti. în numele Senatului. cu prilejul Consulatului. scris în Gallia. binefãcãtoarea sa. o interpretare alegoricã a mitului Cybelei. adresatã cãtre oameni de tot felul: pãgâni sau crestini. si atingând subiecte foarte variate. a tinut discursul la decenaliile lui Gratian. împãrati. ajungând unul din oamenii cu vazã ai imperiului. si o cunoastem numai din combaterea ce i-o . pe istorici. iar la decenaliile lui Valens si Valentinian (373). Themistios stiu sã-si atragã. cele mai multe referitoare la evenimente contemporane. ) indicând prilejul si subiectul discursurilor sale. Themistios a fost un mare personaj. în momentul despãrtirii de prietenul sãu scump Sallustius. compus dupã toate regulile artei. trimis la Roma. A stiut sã vorbeascã împãratilor cu demnitate si. care 1-a numit prefect al orasului (384). episcopi. Discursul adresat Regelui Soare (Eig TOV pacrikea "HXwv) e un fel de meditatie. unde deschise o scoalã. cum bine le caracterizeazã Croiset. sperând un nou Herakles si Dionysos. Litteratur. a impresionat prin adânca sa cunostintã a autorilor clasici. a rostit sase cuvântãri sub Theodosius cel Mare. dupã victoria acestuia asupra lui Prokopios. demnitari.

t. Istoriografia numãrã o serie de reprezentanti ai literaturii pãgâne. La sfârsit. pentru moravurile sale destrãbãlate. ca satirã.consacrã Cyril al Alexandriei. si ei 1-au batjocorit în cântece pe împãrat. Iulian a compus-o înainte de campania în Persia (362-363). un element de frumusete. între cauzele decãderii romane însenineazã si distrugerea religiei nationale. Celelalte cãrti duc povestirea de la moartea lui Diocletian pânã în primii ani ai domniei lui Theodosius al II-lea. prin informatia sincerã ce o cuprinde si prin claritatea expunerii. Saturnaliile sau Cesarii are aceeasi notã satiricã. oprindu-se la cucerirea Romei de cãtre Alaric (410). în 363. în care autorul îsi propune a schita evenimentele din secolul al IV-lea si din timpul sãu. capodopera lui Iulian. adversar al filosofilor. Zosimos voieste sã explice declinul într-o perioadã tot atât de hotãrâtoare în sens contrar (I. Zosimos e singurul istoric cu oarecare relief în secolul al V-lea. 'm L'empereurJulien. Ea ne face sã pãtrundem. iar Marc Aureliu obtine cele mai multe voturi. 403 NICOLAE BANESCU Totusi. Acestor nerusinate cântece. De aceea. pe lângã aceastã valoare documentarã. Misopogon. conceput ca cea mai purã expresie a religiei si umanitãtii. Un edict de maximum. ne-a lãsat o operã istoricã intitulatã Istorie bizantinã (loTopia BvtavTiaKrî). ca acela în care Iulian opune Orientului molesit asprimea nativã a celtilor. Istoricul îl rezumã uneori pe Eunapios. în mijlocul cãrora a trãit ani de zile. dupã expresia lui Croiset. Banchetul. pe un ton de pamflet batjocoritor. cãrora li se adaugã si Alexandru. Belles Lettres 1924. si împãratul. b. Cea dintâi cuprinde un scurt rezumat al istoriei imperiului de Ia August pânã la Diocletian. Dupã cum acesta a arãtat cresterea puterii romane într-o perioadã decisivã a existentei sale. un spirit cam dur. ca o introducere la opera propriu-zisã. oeuvres completes. A trãit sub Theodosius al II-lea si urmasii sãi si a scris Istoria contemporanã ('IffTopia vâa) în 6 cãrti. e. pun în aceastã satirã virulentã. iubitor de plãceri si de moliciune. lipsit uneori de bun gust. Paris. cã 401 Dumnezeul Bibliei e nedrept. Preface. El vedea cum se nãruie în jurul sãu vechile credinte ale Heladei. i-a iritat pe antio-hieni. Priskos din Fanion (Thracia). zice atât de 402 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN bine Bidez. istoria lui Zosimos e una dintre cele mai bune ale epocii. Dar pentru o astfel de temã filosoficã el n-are pãtrunderea de spirit necesarã. Iulian ne-a lãsat si o vastã corespondentã de o mare valoare documentarã. e sever cu Constantin cel Mare si Theodosius I. Silen e comicul Olimpului si judecã pe fiecare dintre oaspeti. Admiratia si pasiunea pentru elenism. delicat. Iulian le-a rãspuns ca om de spirit. afirmând cã zeii renegati si-au retras protectia lor fatã de imperiu. I. Aflãm însã într-însa pasaje care nu sunt lipsite de farmec. Scrisã repede. în aceastã satirã. si în corespondenta sa strãbat de multe ori sperantele si deceptiile ce-1 stãpâneau. cã profetiile n-aveau a face cu evenimentele povestite de Evanghelie. Este. compus la Antiochia. are loc un concurs de merit între cei mai buni. care au protejat crestinismul. La un banchet dat de Kronos olimpienilor iau parte si Cesarii divinizati. VII. dar Polybios a fost modelul sãu. gelos si violent. din care ni s-au pãstrat fragmente. ca cel în care ne descrie atât de amãnuntit ambasada lui . fãcându-se a-i lãuda calitãtile. luându-i în batjocurã pe adversari. corespondenta se deosebeste si prin umorul si pitorescul atât de spontan cu care autorul stie sã schiteze scene si portrete. Dusmanul bãrbii (Microncbyov) e locuitorul Antiohiei. sofist si om de stat sub Theodosius al II-lea si Marcian. 2e pârtie (Lettres et fragments). el încearcã a demonstra cã sunt tot atâtea mituri în Biblie cât si la poetii greci. 57). poate. unele destul de mari. Dar. îsi bate joc amarnic de el. în secretul uneia clin vietile cele mai tragice ale istoriei494. fãcând aprovizionãrile dificile. p.

si care nu se reveleazã decât în extaz497. III. II. Die hochsprachlicheprofane Literatur der Byzantiner. Proklos merge mai departe în Comentariul sãu: de la unitate el se ridicã din abstractie în abstractie. trãind cu putin si având o purtare exemplarã. care ar fi mai îndreptãtitã decât aceea de „Suidas". v. Verlag. dupã Suidas495. 496 [Pentru alte delalii bibliografice. probabil. c. Pe toate le cunostea si le onora. încetãtenitã de la Renastere încoace. a scris. istoria Imperiului roman. Proklos îsi fãcea lectiile fãrã pregãtire.). ca o traditie a scolii. care. Unul. femeie de o rarã frumusete si înzestratã cu talente exceptionale. douã scrieri filosofice mai importante: Teologia pla405 tonicianã si Comentariul asupra lui Timaios. Res gestae. Bucuresti. A mers apoi sã se perfectioneze la Atena. Popescu. Vorbirea sa era usoarã. Beck. si a fost initiat acolo în filosofia greacã de Plutarh si mai ales de Syrianos. nici simturile nu-1 pot atinge. Muzelor. se poate consulta si EBPB. Platon proba necesitatea unitãtii (ev). încât se numea însusi preot universal si hierofant al lumii. a compus un tratat de matematici. apoi alte clouã Comentarii. 410). Filosofia are un reprezentant de frunte în persoana lui Proklos. în limba latinã. Malcbosîncã trebuie amintit pentru opera sa. fiintei. Ea prezintã evenimentele dintre anii 96-378. gândirii. Studiu introductiv. la sfârsitul sec. în aceste imnuri. al V-lea. 404 nia lui Iulian împotriva persilor si e perfect informat asupra evenimentelor pe care le expune496. C. dintr-o bogatã si nobilã familie originarã din Lycia. în filosofic n-are un singur sistem: el posedã la perfectie si uneste laolaltã cele mai bune sisteme. „inainte de a se pierde în sânul unitãtii absolute. o vastã eruditie îl fãcuse tot atât de familiar cu divinitãtile strãine. Tot astfel. în mitologie. Ni s-au pãstrat dintr-însa numai ultimele 18 cãrti. Timp de zece ani a audiat lectiile sale. unde neoplatonismul si-a avut ultima sa strãlucire. Istoria romanã. pentru bibliografia discutiei. într-o imensã ierarhie. 5. H. pus sub protectia specialã a zeilor. urmasul sãu la conducerea scolii neoplatonicilor. note si indice de prof. Afarã de vreo douãzeci de opere care s-au pierdut. pânã la Unul absolut. nu era lipsitã de culoare dramaticã. Miinchen. el se refugiazã o clipã cu gândul în antichitatea venerabilã. tuturor zeilor. un grec sirian. superior actului. Informatiile sale privitoare la viata si moravurile hunilor sunt extrem de interesante. Stein îl socoteste ca cea mai mare aparitie literarã între Tacit si Dante. proiectul de a face sinteza filosofiilor si de a le realiza unitatea. pe care nici întelegerea. Photios vorbeste despre Priskos cu mari elogii. obiect statornic al tuturor gândurilor sale. David H. Discipolul si biograful sãu Marinos din Neapolis (Samaria) ni-1 înfãtiseazã ca un personaj predestinat. Hypatia e de asemenea o figurã celebrã între neo-platonicienii epocii. 40-42]. „Handbuch der Altertumswissenschaft" XII. nãscut la Antiochia. ea conduse scoala . voi. Enciclopedicã. De la el a primit. Cititorul român are acum la dispozitie si traducerea acestui text însotitã de comentarii (Ammianus Marcellinus. p.H. în Parmenide. cel mai de seamã dintre neoplatoni-cieni. Ammianus Marcellinus.Theodosius al II-lea la Attila. pentru a explica logic si ontologic multiplul (TroAAd). Marcellinus a participat la campa495 [Traditia manuscrisã a Lexiconului pledeazã pentru forma Suda Cn co\)5a). ca inspiratã. fãrã obosealã. Lucra mult. întipãrite de o adâncã melancolie. Bucuresti. suprem azil al mizeriilor sale"498. Nãscut la Constantinopol (c. care povestesc faptele de la 353 pânã la 378. altul de astronomie. bun fatã de toti. 1978 (voi. 1997. Ed. Proklos a sfârsit cu imnuri (Soarelui. 1982)]. asupra lui Alcibiade si asupra lui Parmenide. Fiicã a matematicianului Theon. traducere. ca si cu cele nationale. ambasadã din care istoricul a fãcut parte. Hunger. Minervei etc. voi. 19-27. p. el a învãtat la Alexandria filosofia lui Aristotel cu peripateticianul Olympiodor si matematicile cu savantul Hieron. 2).

pentru a lua un caracter narativ si istoric. Cousin. 1944. a fost si prefect al orasului Constantinopol. 4W [Numitã în grecesteTbebais. între realizãrile sale. El avea nevoie de vaste edificii ale cultului. Einsiedeln. H.. în secolul al IV-lea d. grec din Panopolis. von Ivânka. pe care ne-o atestã scrisorile rãmase de la el. înfãtisând scene ale Vechiului Testament si ale Evangheliilor sunt. Paris et Bruxelles. 10. Aceastã ilustrã interpretã a filosofici. L'art chretien primitif et l'art byzantin. Ubernahme und Umgestaltung des Platonismus durch die Vãter. cãci autorul îngrãmãdeste în subiectul sãu toate legendele pe care le stie. alte detalii despre el în Dagron. Ea cuprinde 48 de cãrti. 501 Ch. Poezia si-a avut si ea reprezentantii sãi pãgâni în aceastã epocã. a Il-a. Decoratia monumentelor sacre îsi pierdu prin urmare caracterul simbolic. Diehl. Poemul e o masã confuzã de povestiri. strãin de aceastã oribilã crimã. Cel mai însemnat dintre dânsii a fost Nonnos din Panopolis. ca o carte. Paris. Esser. 497 [Prefatatând orientarea contemplativã a monahismului bizantin si ortodox de mai târziu. expunând cu mãiestrie ascultãtorilor nu numai doctrina lui Platon. Lungile frize care acoperã acum zidurile bisericilor. 197. 1954. Ca poet.. Tipurile actorilor principali ai dramei sacre tind a se fixa. într-adevãr. Crestinismul triumfãtor în secolul al IV-lea aduse o mare activitate artisticã. dupã unii. condusã de lectorul Petru. Synesios s-a aflat printre elevii sãi si i-a pãstrat în toatã viata o adâncã veneratie. Paris. Koln. 1964. Versul sãu are un efect muzical. ed. Untersuchungen zu Gebet und Gottesver . al V-lea. în Tebaida499. împodobite de un nou decor. Naissance. pe la mijlocul sec. încât întrecea. probabil cu începere din 438. admirat în cercul literar al împãrãtesei Eudokia. de o viatã exemplarã. Danielou. înalte demnitãti. p. d. Hr. Arta este bine reprezentatã în aceastã perioadã a începuturilor. 2e ed. prin cãderea accentului tonic în general pe silaba penultimã de la sfârsit. Platonisme ct theologie mystique. care. care trebuia sã aibã alt rol si alt înteles. în „Bibliothãque d'histoire de l'art". 1967)]. 408 . pânã la dizgratia sa. Nonnos nu e lipsit de calitãti: are o imaginatie bogatã si ne dã o serie de tablouri impresionante. în care cei care nu puteau citi Sfânta Scripturã aveau sub ochi marile evenimente ale istoriei crestine501. p. survenitã în 441. 406 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN dupã mãrturisirile celor vechi. Ambitiosul Cyril sal Alexandriei n-a fost. aceastã laturã confirmã opiniile emise în ultimul veac cu privire la trãsãturile comune dintre ortodoxia bizantinã si platonismul antichitãtii târzii (J. Astfel se formeazã o iconografie nouã. ca în versul bizantin de mai târziu. E. dupã expresia unui excelent istoric al artei. în persoana acelui Kyros. 1884. ci toate disciplinele filosofici. Les editions G. datoritã cãreia a ocupat. 1928. Egiptul. Siria. a compus faimoasa epopee mitologicã Dîonysiacele (Aiowaiaxã).-P. unele surse-i atribuie si iluminarea Capitalei pe timpul noptii.neoplatonicã din Alexandria si ajunse la atâta eruditie.ehrung der Neuplatoniker. de o lungime considerabilã. Ni s-au pãstrat de la el epigrame500. e. 500 [Cyrus sau Kyros. de la împrejurãrile care au precedat nasterea zeului pânã la admiterea sa în Olimp. p. Paris. în Asia Micã. a se individualiza. 268-272]. 498 V. pe toti filosofii din epoca sa. sub Theodosius al H-lea. Histoire generale de la philosophie. înconjuratã de o sincerã admiratie a tineretului studios. Toatã legenda lui Dionysos e pusã în versuri. a pierit ucisã de plebea fanaticã a Alexandriei. cãzând apoi în dizgratia suveranului odatã cu protectoarea sa si sfârsind ca episcop de Kotyaeion. situatã în jurul metropolei faraonice Teba. 407 Panopolis ne-a mai dat un poet. care nu mai seamãnã cu aceea a catacombelor si ale cãrei trãsãturi esentiale apar mai ales în Orient502. Van Oest. Tebaida a fost o regiune istoricã a Egiptului de Sud. regiunea a devenit un puternic centru de iradiere al monahismului crestin].

12.Y«' î P f f. sunt alte impunãtoare monumente ale acestei arte primitive. . p.. în acest scop. Bisericile din "" Thessalonic sunt si ele frumoase monumente ale artei primitive bizantine. fost consul. devotat al sãu. Sf. A trebuit deci ca organele abilitate sã decidã în asemenea împrejurãri sã procedeze la alegerea noului împãrat. Restaurarea credintei ortodoxe.l AUGUST527) 1. datând de la începutul sec. în Occident.i. din secolul al V-lea. 502 Ibidem. Pe locul sãu se aflã azi moscheea Mirakhor Giami. IUSTINI(9IUUE518. /'. Politica internã. pãstrat pânã astãzi la Spalato. de la sfârsitul secolului al IV-lea. el dãdu bani lui Iustin. pp. Bazilica Sf. cit. op. în secolul al V-lea. l!' •• ^? '4' ? ^ r s a ° . " loan Botezãtorul. Influenta lui lustinian împãratul Anastasios I nu s-a preocupat sã asigure succesiunea la tron si nici unul din nepotii sãi nu i s-a pãrut un bun pretendent la coroanã1.Asia Micã au jucat un rol însemnat în formarea acestei arte primitive. a fost ridicatã de acest înalt demnitar. Sf. atât de "' celebrã mai în urmã. Paul-afarã-din-Ziduri. a încercat sã-1 ridice pe tron pe un anume Theocrit. eunucul Amantios. atât de monumental. 409 . Gãrzile palatului aveau o parte însemnatã în aceastã alegere si marele sambelan (praepositus sacri cubiculi). Constantin cel Mare a ridicat Sfânta Treime si Sfintii Apostoli din Constantinopole. în toatã splendoarea ei. secolele al IV-lea si al V-lea reprezintã în istoria artei perioada de pregãtire a epocii strãlucite a lui Justinian. Sf. 503 Ea a fost distrusã de turci. aproape de Poarta de Aur.-> ^ c. reconstruitã apoi. de marele Justinian. învestit în acel moment cu comanda de comes excubitorum2.. Mausoleul Gallei Placidia si Baptiseriul Ortodox din Ravenna. 504 Diehl. Prin toate aceste creatii. numeroase bazilici de tip elenistic se ridicã de asemenea în aceastã epocã: Sf. Pudentiana. Palatul lui Diocletian. loan din Laterano. Acelasi caracter istoric se manifestã în mozaicurile de la Santa Mãria Maggiore (sec. Alegerea si personalitatea sa.V* Av:'. 10-11. din mãnãstirea lui Studios. în care stilul istoric apare în mozaicuri în toatã strãlucirea sa504. în cartierul Psamathia503.O x^ -t» I g s s O S -4* -w*-v V *fc»8f>f»i *•••)L' *. al IV-lea. al V-lea). Sofia a fost începutã de el si terminatã de Constantiu. curând dupã cucerirea Constan-tinopolei.

a cãrui autoritate. Trebuia sã se facã deci astfel ca initiativa sã vinã din partea Senatului. Ei stiau cã nu se pot bizui pe scholari si. Scholarii. Prin urmare. când „illyrian". cum a arãtat Bury. 530. cerându-i sã-i 1 [Autorul repetã aici o opinie pe care a expus-o si la sfârsitul capitolului anterior. tineau ele prefectura Illyricum. Iustin a fost aclamat ide cãtre toti cei prezenti în Hippodrom.A. cerând cubicularilor sã le dea vesmintele imperiale pentru cel aclamat. ajuns mai târziu episcop de Herakleia. An .excubitorii si schelãrii .v 413 NICOLAE BANESCU dea un împãrat: „Multi ani senatului! Senat al romanilor. cerem împãrat dat de Dumnezeu pentru oikumenel". In cele clin urmã. împreunã cu dieceza Macedoniei. nu departe de Scupi. Dar situatia cerea ca senatul sã indice o persoanã acceptabilã pentru excubitori si Iustin îndeplinea aceastã conditie5. Bury îl socoteste ca o foarte probabilã punere în scenã a lui Iustin si a prietenilor sãi. nu-1 acceptau si propuneau un general. 414 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Schitând acest episod. I. dupã descrierea Porfirogene-tului. încât unul îl si lovi pe Iustin cu pumnul. cap. ar fi putut atrage consimtãmântul general si înfrânge rezistenta scholarilor. Astfel ajunse la tron soldatul norocos. trupele gãrzii si poporul se adunarã la Hippodrom si aclamau senatul. se certau în legãturã cu alegerea împãratului. fiind sãvârsitã de patriarhul loan. Aceia însã. vreme de câteva generatii dupã moartea sa (cf. adunati la palat. cf. împãratul având în creatia sa mai multã încredere decât în scho-lele palatine. ca sã nu le ia altii înainte (armata si poporul). Propunãtorii bãteau la poarta de ivoriu. pe care excubitorii îl respingeau. p. Celer. dat de Dumnezeu pentru armatã. în dimineata zilei de 10 iulie. nãscut în satul Bederiana. senatorii si patriarhul. pp. I Bd. Partizanii lui Iustin puteau în acest chip sã sileascã înaltul corp sã urgenteze. nu-i luau în seamã. s-ar fi cuvenit ca excu-bitorii sã propunã candidati fãrã perspectivã de reusitã si sã intimideze Senatul. Stein. 1960. Justin the First. Geschichte I. un tribun. Cubicularii trimiseserã vesmintele si încoronarea avu loc imediat în kathisma (loja imperialã). 5 Ibidem.Cartea despre Ceremonii a Porphyrogenetului ne-a transmis descrierea oficialã a acestei alegeri3. Cameron în GRBS. Asupra acestei domnii a lui Iustin I avem întinsa lucrare recentã a lui A. p. Aceasta e explicabil. capitala Dardaniei.] 2 Acest corp de gardã fusese instituit de curând de Leon I. care. Dar ei continuau sã nu se înteleagã. prieten cu Iustin. care unea palatul cu Hippodromul. timp în care gãrzile . A. pentru a nu i se impune o persoanã indezirabilã. în porticul marelui Triklinos. dar ea se cuvine serios amendatã: nepotii si descendentii familiei lui Anastasius I au detinut însemnate pozitii în viata politicã. 318.lucrau în Hippodrorn. 6 Izvoarele îl numesc când „trac". Pentru ambele posibilitãti sunt indicii. afirmã B. zdrelindu-i buza. 25-276). magister officiorum\ le atrase atentia sã dea zor cu decizia. care avea sã dea imperiului domnia strãlucitã a nepotului sãu lusti-nian. tu sã învingi! Cerem împãrat. Berlin. pe care îl sili sã meargã pentru a primi vesmintele imperiale. clacã Iustin ar fi fost proclamat numai de excubitori. Dar pãrerea celorlalti se impuse si Iustin a venit în Hippodrorn. dar albastrii nu-1 aprobau si aruncau cu pietre. 3 De Cerim. E. 93. 81). f "l • C . Fiindcã timpul îi grãbea.. înaltii demnitari. 19(1978). sprijinitã de excubitori. dar predominã mãrturiile privitoare la originea sa illyricã. History I. Senatul sfârsi prin a hotãrî alegerea lui Iustin. Rubin (Zeitalter lustinians. Scholarii singuri erau mâniosi ele alegere. locul de origine al familiei fiind în Dardania. Cei dintâi proclamau de împãrat pe loan. fiind aclamat de ambele factiuni. provincie a diecezei Dacia. Vasiliev. auzind despre ce nume era vorba. reusita n-ar fi fost sigurã. Apucând apoi lancea si scutul.. Noul împãrat era un tãran illyrian6. 16-17. 4 History II. la rândul lor.

însotit de doi prieteni. Pentru calitãtile lor fizice. Istoria secretã. p. folosindu-se. lucru ce nu se mai întâmplase pânã atunci în împãrãtia romanã. loc. § 6. Ajuns bãtrân.' > .» în favoarea unei asemenea posibilitãti.ti«>-«ia$ !<i|. Bucuresti. un analfa416 mâna împãratului. p.st: 11 . '. era lipsit de cea mai elementarã culturã si Prokopios afirmã cã nu stia nici mãcar sã scrie. luase parte la rãzboiul cu isaurienii si la cel cu persii sub acest împãrat si ajunsese la treapta de comes excubitorum. cã în sinodul din 449 se aflau printre episcopi mai multi agramati si t era. au hotãrât sã intre în oaste. de o tãblitã de lemn în care se tãiaserã patru litere8. ed. Cambridge. corpul nou creat cu titlul de excubitori. ar fi fost covârsit de înalta-i pozitie dacã n-ar fi avut lângã el pe bet. Sfetnicul care îl îndruma si avea în seamã dregãtoria scrisorilor.-.. p.'K'*.] ' Justin the First. i r /-k„. 63. Se distinsese si în lupta împotriva lui Vitalian. mai necesar pentru un episcop sã stie sã scrie si sã citeascã decât pentru un rãzboinic10. §6. oamenii de la curte s-au gândit la cele ce urmeazã. Anecdota. împãratul având o lungã si distinsã carierã la urcarea pe tron9. Au pregãtit anume pentru asa ceva o bucãticã de lemn în care au sãpat patru litere în limba latinã. le fãcea pe toate dupã mintea lui. anume Zimarh. ca sã-si caute norocul înrolându-se în armatã7. ' . Era obiceiul ca împãratul sãsi punã semnãtura pe hotãrârile luate în numele sãu. el venise cu traista în bãt la Constantinopol. Desi se impusese ca brav soldat. cit. „Scriptores Byzantini". Iustin se cãsãtorise cu o captivã. iar 7 Prokopios. 13-14. 1972. acesta din urmã din Bederiana. I). Ditibist si Iustin. cum zicem noi. el nu cunoaste deloc scrisul si se dovedea. anume Proclos. Limba sa natalã era latina. ed. cu un picior în groapã. p. XX (1950). împãratul i-a pus de pazã la palat. dar ca sã aibã o mãrturie din mâna împãratului pentru cei care urmau sã ducã la îndeplinire aceste hotãrâri. în Byzantion. iar dupã ce o treceau prin toate cele patru gãuri ale lemnisorului.M 417 . înmuiau condeiul în cerneala cu care obisnuiau sã scrie împãratii si îl puneau în mâna acestui împãrat. VIII. era condusã de : acest tipar. XX. fuseserã primiti cu totii în garda palatului.Introduction to the Epoch of Justinian the Great. cãci se întâmpla cã erau tineri chipesi si cu trupurile vânjoase. [Pasajul respectiv afirmã cã „pe când stãpânea în Bizant împãratul Leon. criticã. Istoria secretã.] 8 Ele compuneau cuvântul legi („am citit"). dar Honigmann observã cu drept cuvânt. 65. trei tineri tãrani din pãrtile ilirilor. col. Lupicina." (Procopius din Caesarea.. purtând pe umeri desagii în care nu luaserã de acasã nimic altceva decât pâine coaptã în spuzã. „Byzantion". Mihãescu. Harvard University Press. Ca atâtia altii dintre tinerii sãi compatrioti. tinând condeiul. 2-4). o lãsau slobodã. t. luptând neîncetat cu greutãtile sãrãciei si ca sã scape si de dânsa. 415 actualul Skopje (fost Uskiib). .. Au pornit pe jos si s-au îndreptat spre Bizant. cit. traducere si introducere de H. §6. 82-8310 Recenzia asupra cãrtii lui Vasiliev. potriveau scândurica amintitã deasupra hotãrârii. Vezi cu privire la ea recenzia lui E. Mass. Dupã ce au ajuns si au fost primiti în rândurile ostenilor. cãtre sfârsitul domniei lui Leon I. Cu putina sa cunoastere a administratiei civile.. pentru a semna documentele. [Acelasi text din Anecdota sau Historia arcana (= Istoria secretã) scrie cã „Iustin a pus mâna pe domnie. . . Vasiliev contestã aceastã afirmatie a istoricul bizantin. dar Iustin nu putea scrie asemenea hotãrâri si nici nu întelegea ceva din cuprinsul lor. p. § 6. 337-351. Nu avea însã nici o calitate pentru conducerea imperiului. apoi luau mâna împãratului si o plimbau împreunã cu condeiul peste cele patru litere. 1950. Proclos din acest fragment era „quaestor Sacri Palatii"(KoiaioTrop la Prokopios. 342. luã numele de Euphemia. Academiei. încoronatã ca Augustã. Honigmann.. •> . 1950 (Dumbarton Oaks Studies. Iustin se remarcase ca militar sub Anastasips I. t. care. 64).iMa . desigur. în chipul acesta dobândeau semnãtura împãratului" (Prokopios. Ed. 11-16).

manicheilor si a patriarhului Severos al Antiohiei. în Siria. nu mult mai în urmã (525). History. Flavius Petrus Sabbatius lustinianus. multimea adunatã la Sfânta Sofia cerea zgomotos sã se arunce anatema asupra eutychienilor. Bd. La Constantinopol. iar 11 Das Zeitalter Justinians. cu bibliografie. si edictul imperial privitor la hotãrârea luatã a fost rimis în tot Orientul. p. La cererea legatilor. si acesta a fost fiul surorii sale. nici o stire. lustinian a inspirat. Iustin se interesã de aproape de acest nepot. 12 Malalas. Athena. O ambasadã trimisã papei Hormisdas îi cerea sã expedieze legati la Constantinopol. Tauresium. Walter de Gruyter et Co. cã Iustin s-a îngrijit de timpuriu în cariera lui de ofiter de soarta rudelor sale rãmase la Bederiana si Tauresium. Iustin cãutã sã scape de inoportuni: Amantios si candidatul sãu The-ocrit au fost executati12.. Patriarhul loan si un mare numãr de episcopi ai Orientului au semnat aceastã profesiune de credintã ortodoxã. a fost silit sã-i satisfacã doleantele: el a aruncat anatema cerutã. Câteva zile dupã moartea lui Anastasie I. Reluarea legãturilor cu Roma. Iustin cãutã sã si-1 apropie si pe Vitalian. aceastã atitudine. • • j{ 15 Justin the First. prin manifestarea sa energicã. Berlin. 411. el ajunge una din cele mai însemnate personalitãti ale Curtii. 14 Bmy. [Pentru informatii mai noi. El nu se putea împãca. împreunã cu ale împãratilor Zenon si Anastasios. pe Diogenianus si Philoxenos. lustinian a fost înrolat între candidati.] • 418 Philoxenos. pe care-1 aduse de timpuriu la Constantinopol. în felul sãu ortodox.. 80-81. Ca si unchiul sãu. Ne-având copii. o aprigã persecutie se dezlãntui împotriva monofizitilor din imperiu. a fost avansat la consulat în Vest17'. îngrijindu-se a-i da o bunã educatie romanã. Populatia capitalei a determinat. I. . grãbirea hotãrârii. Numele lui Akakios si ale altor patriarhi eretici. dar totul spune în aceastã privintã. 136-144. El îi rechemã pe patriciul Appion. . Severos de Antiochia a fost depus si anatemizat de sinodul de la Tyr (518) si mai mult de 30 de episcopi monofiziti ai patriarhului de Antiochia au . Patriarhul. au fost sterse de pe dipticele bisericesti. afirmã cu drept cuvânt savantul Rubin11. EPLBIP. în 520. pp. desigur. avea multã experientã politicã. primit cu simpatie pretutindeni.cineva care sã-1 ajute si cãlãuzeascã. senatori exilati de împãratul Anastasie. pentru confirmarea restabilirii unitãtii religioase. 410 (Bonn). iar soborul a avut loc la 20'iulie cu episcopii pre" Ibidem. îndatã ce ia conducerea imperiului. Appion a fost numit în demnitatea de prefect al pretoriului... nu avem. v. unde stãpânea erezia monofizitã. ca si asupra momentului însemnat al sosirii sale în capitala imperiului. tineretii si educatiei sale. voi. II. Când Iustin se ridicã pe tronul imperiului. nepotul sãu era de vreo 36 de ani. a fost marele act care inaugureazã noua domnie. Vasiliev reproduce15 o serie de acte contemporane privitoare la adunarea credinciosilor din acele douã zile memorabile (15 si 16 iulie 518). p. capul miscãrii monofizite din Orient. Tânãrul îsi pãrãsi numele de Petrus si Sabbatius si a rãmas cunoscut cu acela de lustinianus. care au rãmas în Orient 18 luni. II. Legatii au fost primiti cu mari onoruri. A fost numit îndatã ma-gister militum in praesenti si. p. Diogenianus.B •41$ NICOLAE BANESCU zenti în Constantinopol16. afarã de Siria a doua. prin urmare pãrãsirea politicii religioase a lui Zenon si restaurarea hotãrârilor sinodului de la Chalkedon. a fost ridicat la consulat. p. 20. 1997. . Asupra copilãriei. Ei aduceau profesiunea de credintã ortodoxã stabilitã de papã. (arpccTriÃ-atrig AvccTokfjg). în neputinta de a linisti multimea. în împrejurimile actualului Skopje (Uskub). 1960. care amenintase tronul înaintasului sãu si îl chemã de asemenea la Constantinopol13. el se nãscuse într-un sat obscur. cu despãrtirea religioasã dintre cele douã pãrti ale imperiului.. 83. magister militwn per Orientem. sã se declare formal recunoasterea sinodului de la Chalkedon si sã se convoace un sobor al episcopilor pentru restabilirea unitãtii bisericesti. adaugã el. p.

. rãzboiul cu persii.v • ••. Malalas ne relateazã cã regele lãzilor. Relatiile cu Regatul de Axum Domnia lui Iustin I a avut frumoase rezultate în ceea ce priveste politica externã. ai cãrei regi se numãrau între vasalii persilor. Reactia ortodoxã a fost mai blândã în Egipt. 1912. autoritatea sa în Lazica.-. • . Aceste mãsuri provocarã si protestul lui Theodoric al ostrogotilor. Theodotus Kolokynthios. iar instigatorii lor erau Albastrii. op. lusti-nian se afla în acel moment bolnav. Puterea sa era sprijinitã de ortodocsi. constient de ascendenta sa romanã. p. El a stiut sã stabileascã relatii strânse la frontierele imperiului cu popoare care au devenit aliati pretiosi ai Bizantului în conflictul permanent ce exista între Imperiu si persi. 231. Prefectul orasului. în a saptea lunã a consulatului sãu (iulie 520). linistea a stãpânit atât în Constantinopol. dar. du Bas-Empir&. prin influenta pe care o exercitau. dar se spune cã a cãutat si alte 17 Justinien. în cei din urmã ani ai acestei domnii. îi sprijinise pe verzi. nu numai la Constantinopol. t. p. patrikios.*>•. 2.' 422 . Executarea eunucului Amantios e atribuitã instigatiei sale. în 522 o schimbare însemnatã se produse în situatia acelei depãrtate tãri. însusirile intelectuale si capacitatea politicã a lui lustinian i-au câstigat o influentã preponderentã asupra împãratului. II. unde regele Hilderich. Istorija Vizantii. în 521. un mare scandal a avut loc în capitalã: Albastrii ucid o persoanã de rang si Iustin dã ordin sã se pedepseascã aceastã crimã. I. 420 în timpul acestei domnii încetã si prigonirea ortodocsilor din Africa. factiunile au provocat mari dezordini.. în „Cambridge Medieval History".. Detractorii! sãi afirmã cã n-a avut nici un scrupul pentru a înlãtura pe cei care îi puteau fi rivali. II. 2. El n-a fost fãrã rezultat. se stie. siliti sã fugã în pustiuri. • ••• . II. când se însãnãtosi. cãlugãrii urmãriti. el a fost adevãratul conducãtor al imperiului. îndatã ce a murit tatãl 18 P. care îl trimise pe patriarhul loan al Romei la Constantinopol. History II.. Diehl. Kiev. în 524. 8 si urm. în timpul lui Leon I. • . el a fost ucis în palat. Interventia în Caucaz. dupã expresia atât de potrivitã a lui Ch. cât si în provincii19. îi executã pe culpabili. unde multi exilati si-au aflat adãpost.* • '. Vitalian era un rival mai serios si. el obtinea consulatul si dãdea vietii capitalei o mare strãlucire.. 421 NICOLAE BANESCU mijloace de sustinere. întretinând poporul cu spectacole grandioase. mãnãstiri au fost închise. pp. cum afirmã Malalas18. . • •»». Bonn). îl scoase pe Theodot din functie si-1 trimise în exil la Ierusalim. Politica externã. illustris.<. a fost numit comandat al trupelor care tineau garnizoanã în capitalã. p..fost izgoniti din scaunele lor. Anastasios I. El i-a rechemat pe toti episcopii calcedonieni exilati de predecesorul sãu. a rupt cu politica agresivã a înaintasilor sãi si a întretinut relatii prietenesti cu Bizantul. cit. în toate orasele. cãci gotii au fost exceptati de la actiunea edictelor.:*» v.. cf. în timpul domniei lui Iustin. Rând pe rând comes al domesticilor. pp. 19 Bury. Iustin. Persecutia tinu trei ani (518-521). 220-231. Hist. ci.m.•* ». 21-23. Stein.:. 16 Vasiliev. . Lectia administratã Albastrilor a prins însã bine si. magister militum in praesenti. Când a fost apoi înãltat la rangul de nobi-lissimus (înainte de 525. Imperiul pierduse. îl aduce treaptã cu treaptã mai aproape de picioarele tronului17. spre a duce protestul lui. Kulakovskij. când a devenit caesar) s-a recunoscut prin aceasta calitatea sa de mostenitor al tronului.*. 416 (ed. lustinian era fãcut rãspunzãtor si de aceastã crimã. Tzathes (Ztathios). în tot timpul domniei lui Iustin I. t. E. prin atragerea factiunii albastrilor.><.

s-a provocat reluarea ostilitãtilor dintre persi si bizantini. Altã armatã bizantinã. Dar aprovizionarea anevoioasã a acestor cetãti ia silit pe bizantini sã le pãrãseascã si ele au fost ocupate de persi. condusã de Libelarius tracul. Dar Probus n-a reusit si Iustin 1-a trimis pe strategul Petros cu ceva huni în Lazica. cerând sã fie învestit de cãtre împãrat. la rãsãrit de acestia. Acesta trimite atunci pe patriciul Probus cu multi bani la Bosporos. Libelarius a fost apoi revocat si în locul sãu a fost trimis în fruntea Orientului Hypatios. I. iar Belisarios a fost numit duce de Mesopotamia. pentru a ocupa cetãtile de la granita ei cu Iberia. iberii si. 423 NICOLAE BANESCU bizantine. Pers. Kawad a expediato mare armatã în Iberia si Gurgen vãzând ajutorul bizantinilor cu totul insuficient. au devastat tinuturi pe o mare întindere si s-au întors din aceastã campanie cu o pradã imensã. Bell. I. Deosebit de importante sunt în istoria acestei domnii legãturile strânse dintre imperiu si regatul . Lahmidul Mundhir. reîncepu aprigele sale incursiuni în regiunea oraselor Emesa. de asemenea. 21 Prokopios. pe care se afla brodat portretul împãratului Iustin. sã-1 ajute pe Gurgen. Popoarele crestine ce se întindeau de la Marea Neagrã la Marea Caspicã. care cu putin mai înainte recunoscuse autoritatea lui Iustin I.. în Lazica. au nãvãlit în Persarmenia. Pentru a contrabalansa întinderea imperiului în Lazica. spre a nu fi obligat sã-si însuseascã riturile credintei persilor si a venit la Constantinopol. oras autonom al Crimeei. de-a lungul versantului de sud al Caucazului . nelinisteau Persia. Kawad a cãutat sã strângã legãturile de vasalitate ce uneau Iberia cu Persia si a vrut sã-1 forteze pe regele Gurgen sã adopte riturile persilor. dar nici aceasta nu i-a reusit21. de asemenea. atacã cetatea Nisi-bis. sub comanda lui Ireneu. s-a refugiat cu familia si cu notabilii tãrii în Lazica. 11. Observând acestea. amândoi tineri din garda lui lustinian.lãzii. si de Timostrat. fiica patriciului Nomos. Cingãtoarea (77 tâvr/) era. s-a ferit sã cearã învestitura lui Ka-wad. Regele persan mai dorise ca împãratul sã adopte pe Chosroes. fiindcã Lazica închidea persilor accesul Mãrii Negre si. în locul lui Timostrat. dar fãrã rezultat. Damnazes. care nu mai era în viatã23. pãtrunzând adânc în interiorul tãrii. dar nu i-au putut ajunge din cauza dificultãtilor terenului. împodobitã cu mãrgãritare. Tzath si sotia sa se întoarserã în Lazica si aceastã tarã rãmase de acum în strânse legãturi cu Bizantul. în acelasi timp. îi puse hlamida de mãtase albã prevãzutã cu un tablion de aur. în acest timp. 11. ca sã ridice acolo auxiliari huni si sã-i aducã în ajutorul iberilor. Belisarios si Sittas. destinat la succesiune. oprea intrarea în imperiu a barbarilor de la nordul Caucazului. albanii . la rãsãrit de ei. Dar într-o a doua expeditie ei au suferit o mare înfrângere.sãu. Persii i-au urmãrit. dupã obiceiul persan (m ttayyîa). tunica albã (ãanpov TrapatavSiov). dar din pricina cãldurii insuportabile este nevoitã sã se retragã. efigii ale suveranului. si-1 încorona cu diadema de aur romanã. magister militum per Orientem. încãltãmintea însã era adusã din patria sa. Petros a fost revocat si alte trupe au fost trimise de Iustin. pp. Consolidarea puterii bizantine în Lazica avea o mare însemnãtate. în care se aflau. Iustin îl botezã si-i dãdu o sotie bizantinã. Dar Gurgen s-a revoltat si a cerut ajutorul împãratului Iustin. 424 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN de fratii Narses si Aratius. El a protestat. 412-413. ducele Mesopotamiei. Valeriana. împodobitã cu mãrgãritare20. aflat în serviciul persilor. brodatã cu medalioane de aur. si au fost siliti sã se retragã. Primind multe daruri de la împãrat. Apamea si Antiochia. Astfel. Kawad nu putea privi cu indiferentã aceastã imixtiune a împãratului în regiunile ce-1 interesau atât de mult. surprinsi de armata persanã.gravitând în sfera influentei i 20 Malalas. dupã un armistitiu de mai mult de douãzeci de ani22. condusã Ibidem.

Oosterhout. Wallis Budge. bogat în jertfe si iubit de zei. 1879. la ãa%an al lui Herodot. Regele Zoscales era avid de câstig. der Konigl. Storia d'EUopia.D. mai mult sau mai putin activ. începând cu Homer. în „Abhandl. Abisinia a fost cunoscutã mai bine odatã cu asezarea stãpânirii grecesti în Egipt (urmasii lui Alexandru cel Mare). Official documents written in Greek illustrating the ancient histo425 numeau AÎTioneq era numit de egipteni Kus sau Kes. being the «Book of the Glory of Kings» (Kebra Nagast). care se întindea de-a lungul Mãrii Rosii. Berlin. 1878. 1970. la miscãrile politice si religioase ale epocii. Dupã un Periplus datat cu probabilitate înainte de 75 dupã Christos25 rezultã. El a arãtat cã poporul pe care grecii îl 23 Ibid. cu numele egiptean acr^a/i. Acest regat de Axum a avut relatii cu imperiul bizantin în timpul domniei lui Iustin I. 1984. în adoptarea crestinismului.OÃOI.. Bergamo. Ei sunt numiti la Herodot avro-(J. 3nd cent. 267 si urm. 2 voi. H. care ne vorbeste despre ei ca despre un popor foarte pios. Geogr. ci pe ry of Nubia and Ethiopia. . Eruditul învãtat arãta cã înainte de convertirea la crestinism. 1928. 1988. Johannesburg. 25 Ed. D. pentru negustorii arabi si pentru cei romani. Bvtâvno KCCI Epvdpã QâKacca. Conti Rossini. dar un barbar de culturã greceascã. (Vv-. Berkeley. Akad. Idem. Th. Miiller. urmãtoarele: 1. Axum era atunci resedinta unui regat (77 Aî^ou/rrj. a fost atras în oarecare mãsurã de influentele acestei lumi prin Ptolemeii din Egipt. 1928 si ed. Numele Axum e de raportat. Prin acest nume egiptenii întelegeau popoarele negre de la sudul Egiptului. 1972. 3. legãturi care au fãcut din acest regat un pretios aliat al Bizantului si al politicii sale în pãrtile Mãrii Rosii. p. Bizantul socotea Abisinia un stat vasal. Methuen. der Wissenschaften zu Berlin". afirmã Dillmann..6th cent. 2. UNESCO general History of Africa. 1981. prin care se fãcea exportul si importul pe mare. Vasiliev s-a oprit pe larg asupra acestui interesant episod.A. cum aratã Dillmann. Scriitorii greci îi amintesc. 426 acela de axumitic. Din veacul I crestin începem a avea stiri mai precise. Oxford. regatul abisinian de Axum. fugiti sub Psammetich si primiti de regele etiopienilor. în Vechiul Testament avem mentiuni despre etiopieni sub numele Kus. în secolul al IV-lea. cf. E. B. Africanobyzantina: Byzantine influences on Negro Sudanese cultures. învãtatul german A. The Queen of Sheba and her only son Menzelik I. ev 77 jSacriAeiov). Stein. . S. A. dar stirile ce ni le dau acestia despre etiopieni sunt vagi. mai pot fi consultati si alti autori ca: C. Dupã convertirea sa. Dillmann ne-a schitat începuturile statului axumit într-o lucrare de la sfârsitul secolului trecut24. cu mult înainte de aparitia cãrtii sale închinate lui Iustin I26. pentru cultura poporului sãu. Ancient and medieval Ethiopian History to 1270. regatul a fost legat de Bizant si a luat parte. Athena. Atunci s-au explorat tãrmurile Mãrii Rosii si au fost cunoscute mai cu seamã populatiile de pe tãrm. de unde putem conchide cã el a înteles folosul legãturilor comerciale cu grecii. relatii dictate de politica religioasã a împãratului. Regatul nu purta numele de etiopian. Hendricks.C. History ofEthiopia and Abyssinia. 4. du Bas-Empire. graeci minores. Letsios.etiopian de Axum.. Addis Abeba. A. care îi pomeneste ca fiind niste rãzboinici egipteni. [Pentru acest subiect. Denarii romani si monedele de cupru aveau acolo curs. Selassie. B. asezat în marginea lumii elenistice. descrise ca populatii aflate în stare naturalã (la Aga-tharchides si Artemidor). precum si la interesele economice din sud-est. îi aflãm si la Herodot si Strabo. Hist. Athena. 362-380 si 401-422]. E. Dupã autor. 1932. Papadopoullos. 5. II. 24 liber die Anfãnge des Axumitischen Reiches. anastaticã. p. 1966. II. voi. Axum era piata principalã pentru negotul de fildes în nord-estul Egiptului si Adulis antrepozitul stãpânirii..

prin însusirile lor. „ultima paginã strãlucitã" a istoriei regatului axumitic. „crestinismul abisinian îsi datoreazã stimulentul sãu misionar hotãrâtor cãlãtoriei unui anume Meropius în «Indii»". (1933). care pierdea însã din ce în ce teren. Comunitatea din Nagran (Nadjran). Dupã vreo 50 de ani. Athanasios a . Cartea Himyaritilor. în special a celor din orasul Na-djran. Frumentius a putut sã lucreze ca misionar. Vasiliev urmãreste pe scurt destinele statului abisinian în decursul veacurilor. Ele nu pot intra. 427 l tii bizantini Iustin I si lustinian. Când acesta a ajuns la majorat. anonimã. între izvoarele scrise privitoare la aceste întâmplãri avem. acesta întreprinsese o aprigã persecutie împotriva crestinilor din Yemen. era cel mai important centru crestin în Arabia de Sud. V. Rubin precizeazã cã etiopianul Ezana a fost considerat drept Constantin al Abisiniei: „el a putu sã fie -afirmã acesta . Regele Abisiniei era. transmisã în limba sirianã. puse puternic piciorul în Yemen. 302. pp. în izvoarele grecesti Elesboas. stãpânirea axumiticã din Yemen a fost nimicitã de Chosroes al Persiei. în Arabia de Sud-Vest. ca si din primejdia pãtrunderii persilor în Arabia de Sud. 28 Ibidem. Dhu-Nuwas. socotea el. 1960. Chestiunea e tratatã apoi în Justin the First. repetat de istoricii greci. ^ 429 NICOLAE I5ÃNESCU unde a raportat patriarhului Athanasios asupra situatiei tinerei Biserici a Etiopiei. de credintã iudaicã. Mai departe. înainte de toate. în BZ. în demnitãti înalte la Curte. în calitatea sa de consilier al regentei din timpul minoritãtii regelui. ci mai ales din inte-s 27 Das Zeitalter Justinians. Interventia imperiului în aceste pãrti nu pornea numai din grija pentru crestinism. Frumentius si-a depus functiunea si s-a întors în Egipt.Nuwas. afirmã el. întâia jumãtate a secolului al Vl-lea a fost. de asemenea stirile ce ni le dau Martyrium Are-thae si Inscriptiile lui Dbtt. dar cei doi însotitori mai tineri au scãpat cu viatã si au ajuns cu timpul. când regele. dupã cum aratã traditia arabã. 33. fiindcã a câstigat pentru statul sãu prietenia si ajutorul imperiului.regele abisinian n-a fost condus. în Siria si Mesopo-tamia. Meropius a cãzut victimã indigenilor ostili ai coastei etiopiene. opera lui Prokopios nu ne dã stiri.si în Arabia bratul prelungit al imperiului mondial roman (sub împãratul Constantiu al II-lea)". Ela Asbeha pe numele sãu etiopian. Ceea ce ne intereseazã este numai interventia împãratului Iustin I pe lângã regele de Axum pentru a face rãzboi lui Dhu-Nuwas (Nowas). Protector al iudaismului. învãtatul Rubin a schitat lãmurit soarta vecinilor Mãrii Rosii în aceastã epocã. episod al îndelungatului rãzboi dintre Bizant si Persia. ci si de motive politice. cuprinzând rapoarte de campanii si detalii topografice. Dusmanul lui Elesboas în Yemen era. multã vreme active în Yemen. fireste. cele dintâi ca mijloc de intimidare a crestinilor. Erster Bând. în timpul lui Iustin. în lucrarea sa privitoare la epoca lui Justinian27. adaugã Rubin28. în cadrul expunerii noastre. cap. 428 resele politice si comerciale.. dupã Vasiliev. Dar Yemenul nu era exclusiv crestin: alãturi de crestinism existau acolo si iudaismul si vechiul pãgânism. efectiv sprijinit de împãra26 Justin I (518-527) and Abyssinia. p. Berlin. Dupã raportul istoricului contemporan Rufinus. Misiunile crestine au fost. iar în alte izvoare Kaleb. numai de simpatii religioase. cum caracterizeazã foarte bine învãtatul istoric prãbusirea acestei stãpâniri. înainte de masacrul crestinilor. si existenta crestinismului printre hi-myariti era bine cunoscutã la nord. regele himyariti-lor (homeritilor) din Yemen. Pentru evenimentele acestea dintre anii 521-525. 67-77. Walter de Gruyter et Co.

p. 312. 32 Ibidem. Washington. Aceste întâmplãri sunt datate de autor între anii 320-335. nume care în textele grecesti sunã Aretbas. importante sunt si studiile învãtatilor rusi. s-a înfãtisat împãratului. 79. Influenta lui Frumen-tius în anii minoritãtii negusului Ezana lãmureste îndestul atitudinea acestuia proromanã si prietenoasã crestinilor. Altheim. evident. regele himyaritilor din Yemen. V. de credintã iudaicã. întreprinderea expeditiei sale s-a deschis în 525. se adreseazã negusului cu rugãmintea de a-i da sprijinul sãu31. Ezana basileus d'Axum: quelques consideration prosopographiques et chronologiques. cit. iesind biruitor. ca N. IV-VJvv. unde pierirã familiile de seamã. înstiintându-1 despre cele întâmplate în Sudul Arabici. p. Euprepios. 1965. v.. El ridicã apoi o bisericã. Die Datierung des Konigs Ezana vonAksum. aduse episcopi în Nadjrân si-i converti pe homeri-tii pãgâni. B. voi. dezlãntuise persecutia împotriva crestinilor din Yemen. se sfârsi prin victoria deplinã a regelui de Axum: pãrãsit. publicat de Boissonade33. Biserici se ridicau în Zhafar. neputând interveni însusi.. scãpat din mãcel. sub conducerea lui Theophilos Indianul. 30 [Cea mai recentã bibliografie asupra acestor episoade în EPLBIP. 314. Koln. 1995. Frumentios und Ezana.30 Prigonirea s-a întins. pe care negusul îl trimise împãratului. 234-248. povesteste cum împãratul Iustin îi scrie lui Elesboa sã intervinã împotriva regelui „evreu" al homeritilor (în Sfânta Scripturã. Arethas. 1961. Dupã o traditie. Cercurile crestine din Himyar s-au adresat de asemenea negusului si episcopului sãu. si în alte regiuni ale himyaritilor. în Yemen a fost trimisã o solie. ca sã ajute tãrii lor fãcând rãzboi lui Dhu Nuwas si au însotit cererea cu darul unui Evangheliar pe jumãtate ars. Araby u granic Vizantii Hrana v. iar la homeriti îl puse rege pe Abramios. Misionarii care produc puternicul avânt al crestinismului în a doua jumãtate a secolului al V-lea si începutul secolului al Vl-lea provin. Hendricks. ethnarches (guvernator). dupã Rusalii. Oppladen. „Klio". 1964]. 106-109. Byzantium and the Arabs in the 6'" century. prin cuvântarea cãtre trupe si printr-un serviciu religios solemn în biserica principalã din Axum. apoi îl stabili pe fiul lui. op. F. III. foarte bun crestin. „ApeGoct" si „ApeGccq dyioq") si p. Lupta cu Dhu-Nuwas. Sabba). iar cea mai recentã abordare a lor la Irfan Shahid. „'A^CDjmrov (A^ouiJ. el a fost ucis. 39.uajv) 8t>vaoteta"). Elesboa sau Elesbaa adunã mare multime de osti si atacã pe apã si pe uscat. pãtrunsese în el prin perfidie si-i omorâse pe toti crestinii care nu voiserã sã-L renege pe Christos. Patriarhul Antiohiei joacã un rol proeminent ca centru spiritual. din spatiul sirian. de feudalii oraselor sud-arabe. 152-153 (s. Untersuch-ungen zum Auftreten der Griechen am Roten Meer.29 Rãzboiul cu sassanizii a silit Roma la initiativã si pe coasta de est a Mãrii Rosii.] 430 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN time a fost si Harith. Umstrittene Daten. fiindcã era locuit de crestini. unul dintre crestini. Dhu Nuwas urmãrind în primul rând exterminarea lor. în Idem. ci si misionar. Moscova-Leningrad. Daus Dhu Taalaban.crezut cã nimeni altul nu trebuia sã continue lucrarea începutã si 1-a trimis înapoi pe misionar în calitate de cel dintâi episcop al Bisericii abisiniene. Apoi trupele s-au pus în miscare în directia Adulis32. în cea mai mare parte. în special din orasul Nadjran. Ruth Stiehl. nu numai în scop politic si comercial. Am vãzut cã Dhii Nuwas. Dihle. Pigulevskaja. 431 îndatã dupã aceastã victorie a început opera restaurãrii crestinismului în Yemen. (s. EKKXtiomcmKog Odpoq". . p. „avocatul intereselor evreo-persane". Maprvpwv TOV ãyiov ApeOa. v. metropola Arabici de Sud si în Aden. Elesboas îsi petrecu iarna anului 524-525 cu pregãtirile. emirul tribului. împãratul. 31 B. Rubin. care asediase orasul Nadjrân (M/pa). în momentul hotãrâtor. având si ajutorul flotei imperiului. p. între vic29 [Evenimentele au fost reluate ulterior de cãtre A. 1997. Episodul a trecut în hagiografie.

pp. ULTIMUL MARE ÎMPÃRAT ROMAN (527 APRILIE l . Justinien et la civilisation byzantine au Vl-e . 3. în epoca lui Moha-mmed. împreunã cu Justinian. El era. n. voi. trebuie mentionat si studiul colegului C.565 NOIEMBRIE 1314) 1. ea a început serios sub domnia împãratului Anastasios. provenitã din rana pe care o primise într-una din campaniile sale.-. si Supra. e unul din actele însemnate ale politicii sale externe35. Son pays. una asupra Edificiilor. explication de son nom. Roum. t. 432 în Himyar. 35 în legãturã cu regatul de Axum. fireste. ca si unchiul sãu. Palermo.era cea din Himyar si în special din Nadjrân34. în 8 cãrti. fabulos de bogat si puternic. Theodora. . Asocierea lui lustinian la imperiu. cu vandalii si cu gotii). IUSTINIAN I. 34 Mahomet et le monophysisme.a>v koyoi (cu persii. Autorul îl identificã în mod plauzibil cu împãratul Etiopiei. X (1923). foarte pretioasã pentru aprecierea îndelungatei si glorioasei domnii a lui lustinian. actiunea întreprinsã de Iustin I 33 Anecdota graeca. 1930. Prokopios ne-a lãsat trei lucrãri asupra epocii sale: una. Iustin cãzu greu bolnav. 36 Opere capitale asupra marelui împãrat: Ch.. pp. Marinescu. un tracoillyr de limbã latinã. sotia lui lustinian. protectia crestinilor fiind în general pentru împãrat si o armã politicã dincolo de hotarele imperiului. unde se aflau adunate gãrzile. 433 NICOLAF. alãturi de regatul de Axum. Diehl. [V. V. monofiziti. Paris. „singura comunitate crestinã cu adevãrat puternicã si organizatã" . I-er voi. Istoricul cel mai însemnat al domniei lui lustinian e. Iustin se întrema apoi. a fost deci în mãsurã sã observe de aproape faptele si oamenii37. în societatea înaltã a Curtii imperiale. în acest sens.. a trãit la Constantinopol. Personalitatea împãratului* lustinian I avea 45 de ani când s-a urcat pe tronul imperiului. Charles Diehl aratã cât e de greu sã judecãm personalitatea marelui împãrat. Prokopios din Caesarea Palestinei. asupra Rãzboielor. . fãrã discutie. în „Melanges Ch. iar la 4 aprilie îl puse pe patriarh sã-1 încoroneze. a fost încoronatã Augusta.observã Henri Gregoire . De asemenea si N. si dãdu. Opera sa e.Restaurarea crestinismului în Yemen a dat frumoase rezultate si o sutã de ani mai târziu. botezat de oamenii Evului Mediu cu numele enigmatic de „Pretre Jean". El a însotit pe Belisarie în toate campaniile sale. promulgatã între 4 aprilie si l august 527. în ziua de l aprilie 527. Cenni sulle relazioni tra l'Abissinia e l'Europa catolica nei secoli XIV-XV con un itinerario inedito del secolo XIV (Estrato del volume primo). el conferi nepotului sãu demnitatea de Augustus. si nu în Hippodrom. cu toate cã avem multe izvoare asupra domniei sale. 107-119. dar pentru scurtã vreme. Crestinii himyariti erau. Actul încoronãrii se sãvârsi în marele Triklinos al palatului. Se cunoaste curiozitatea stârnitã de misteriosul suveran crestin. Ilepi Kiicr^aTcov (De Aedificiis) si. dacã evanghelizarea Yemenului a fost initiatã sub Constantiu (secolul al IV-lea) de cãtre arianul Theophilos. îl coopta la tron pe lustinian. Moartea lui Iustin I în primãvara anului 527. ca atare. legea ereticilor si a ma-niheenilor. Ynep i&v 7tohâ(j.. apãrut în „Biilletin de la section historique de l'Acad. cãci. Odatã cu el. 24 si 29].. lorga. împãratul nu a pregetat sã abroge pentru aceasta legea care interzicea înaltilor demnitari ai Statului de a se cãsãtori cu femei de conditie servilã. Diehl". dupã cum aratã învãtatul belgian. din pricina unei ulceratii la picior. 73-112. BÃNESCU A murit în ziua de l august 527. în sfârsit. Acesta n-a împiedicat însã interventia bizantinã în favoarea lor. Ascultând de sfaturile senatului. iar ceremoniile urmãtoare avurã loc în Delphax. 1910 (Cente-nario della nascita de Michele Amari). Le pretrejean.

Istoria secretã a dat loc. 1-50). Berlin. probe evidente. si în aceastã epocã istoricul se afla în-tr-o stare de spirit care ne face sã întelegem opera sa. numite de obicei Istoria secretã. a ajutat pe sãraci . la multe discutii. a ridicat credinta pe o singurã temelie. 1-4. I-II (pp. el este indignat de insuccesele lui Belisarie si de neglijentele lui lustinian. Cãutând o explicatie a operei de ponegrire. qui est liber nonus Historiarum ex Bibliotbeca Vaticana Nicolaus Alemannus protulit. a redat imperiului provinciile pierdute si a întemeiat numeroase orase. Alemanni în Biblioteca Vaticanului39. 1960. de atunci. Dar Feiix Dahn. Groningen (Holland).. la voi. în Suda aceste Memorii sunt intitulate Anekdota („lucruri inedite"). însirând constructiile civile. cel mai devreme cãtre sfârsitul secolului al Vl-lea. dimpotrivã. a dus la aceeasi concluzie în favoarea autenticitãtii41. Das Zeitalter Justinians. Dar pasiunea 1-a târât sã facã din povestirea sa. E. în care a pus toatã ura si toatã patima sa. ne face un entuziast panegiric al împãratului. Leroux. socotit mai presus de cei mai mari oameni ai Antichitãtii: el i-a strivit pe barbari. nr. analogiile de stil si de gândire dintre Anekdcta si celelalte opere ale istoricului. Augsburg. 1937. în care autorul ne înfãtiseazã. a pus în luminã. De Groot. 1901. articolele: Prokop verweist auf seine Anekdota. 37. l (ed. pp. 1-943 Prokopiana. relevând pasaje din scrierea despre Rãzboaie. 1623. si atunci îsi va fi vãrsat toatã amãrãciunea în aceste Memorii. Descoperitã în 1623 de N. 37 Cronologia carierei istoricului a fost stabilitã de J. BZ. a pus rânduialã în legiuirile nesigure de mai înainte. o adevãratã cronicã scandaloasã a Curtii bizantine. 1918. militare si religioase ale domniei. 42 V. a iertat dusmanilor sãi.. în Prokopios von Caesarea40. la rândul sãu. dupã justa expresie a lui Stein. Contrazicerea în care se aflã fatã de celelalte opere ale lui Prokopios i-a fãcut pe multi sã-i conteste autenticitatea. BZ. în sprijinul acestei concluzii. pp.într-un cuvânt. publiee par Remy Palanque. Histoire du Bas-Empire II. dând pilda unei clemente superioare. 1865. Untersuchungen zum byzantinischen Prosarhythmus (Prokopios von Casarea). Prokopios e plin de admiratie pentru lustinian si Belisarie. 1949. Haury).siecle. Paris. 435 un fel de memorii.W. cap. în Appendix. Arcana Historia. l. voi.. în a doua. 41 Vezi A. 39 Procopii Caesariensis 'AveKdora. care-si aflã aplicarea nu numai în scrierea despre Rãzboaie. Stein. în cea dintâi dintre aceste lucrãri. Rubin. Jacob Haury a adus. destul de convingãtor. 436 iesit din cercul opozitiei dinastice.. Erster Bd. ce corespund pasajelor respective din Anekdota si De Aedificiis'*2'. rezumatã apoi în „The Cambridge Medieval History". Haury a stabilit cã ea a fost scrisã în 55043. Studierea principiilor ritmicii cunoscute a prozei bizantine. a fãcut sã domneascã fericirea în imperiu: eu&xi/iovi )3i<y TJ)V TTOÂiTeiav (fjuvdmcrev38. Paris. Bury. „o satirã grotescã" pe soco* Berlin. s-o priveascã drept un pamflet 33 De Aedificiis. în toatã cruzimea lor. editate de el. în momentul în care Propkopios îsi publica cele 7 cãrti ale Rãzboaielor (a opta a fost adãugat în 553554). 1892. Prokop und der KaiserJustinian. Lugduni [= Lyon]. B. Jignit în patriotismul sãu. 9-21 437 NICOLAE BANESCU . moravurile decãzute. Latine reddidit. ci si în pamfletul despre care e vorba. pp. punând capãt rãtãcirilor. notis illustravit. de neexprimat în public sau în cãrtile scrise pentru slãvirea domniei. Walter de Gruyter et Co. 36 (1936). fiindcã nu s-a publicat decât dupã moartea împãratului. Istoria secretã e. II. schitând în cele mai triste culori portretele prezentate mai înainte cu atâta admiratie. IV al operei lui Gibbon. I.

luând toatã perversitatea de la ceilalti oameni. Cei însãrcinati a strânge dãrile. sensul si tendinta politicã a expresiei ãp%cov dai^ovaiv din Istoria secretã a lui Prokopios: „Der Zweite der Welt nach Goth und allerchristlichste. sunt niste „demoni setosi de sânge" 5ai/ioveg Tra/lctyzvafoi.a lãmurit. pp. Prokopios a fost. 13-14. Sai^iovcov ãpxcov47. dupã câte spun servitorii palatului. 12. a pus-o în sufletul acestui bãrbat"45. prin palat. fãrã cap. se prãbuseste în abisurile unei uri infernale si. împãratul cel crestin. Eruditul Berthold Rubin. Apoi capul lui lustinian se fãcea deodatã nevãzut si trupul decapitat rãtãcea astfel singur. 439 vechi si chiar la popoarele primitive de astãzi. în lunga sa domnie. în administratia statului în cei din urmã . aduc pe planul întâi ceea ce s-a numit demonologie* lui Prokopios. ca aceia pe care poetii îi numesc vampiri si care urmãresc distrugerea omenirii si. 1961. motivul demonilor fãrã cap. Gantar precizeazã în mod documentat cã teama de cei fãrã cap era înnãscutã la cei 47 Der Fiirst der Dãmonen. care a lãsat urmele sale în papirusuri magice elenistice. Gantar socoteste interesant sã cerceteze un alt motiv al demonologiei lui Prokopios48. 438 Aceste lucruri rãspândite în public si culese de istoric în opera sa de ponegrire. în BZ. 1-3. asemenea îngerului cãzut Luci-fer. nesuferitii (popo-Ã. fãrã loialitate si fãrã credintã. nici ochii nu se mai vedeau la locul lor si nimic nu mai era de recunoscut. 469-481.. iar istoricii din vremea noastrã s-au oprit cu interes asupra ei. 720. pânã când. la urmã. pasajul sunã astfel: „Al doilea în lume dupã Dumnezeu. figura sa se prefãcea pe neasteptate într-o masã de carne informã. cum se întâmplã de obicei. fiind aproape de împãrat. El a domnit 38 de ani si. Charles Diehl se întreabã. Citând aceastã interpretare a lui Rubin. 45 Anekdota. nici în povestile naive si scandaloase din Anekdota49. îsi gãseste locul cuvenit în vârful ierarhiei iadului. unde era rãspândit cultul lui Osiris fãrã cap. poate chiar egal al lui Christos. ci auzindu-le de la cei ce afirmã cã le-au vãzut atunci". (ed.. 8. în apreciata sa lucrare asupra lui lustinian. „Pare cã natura. Der frommste aller Fiirsten dieser Welt verwandelt sich in den Furs-ten der Dãmonen. totusi.. la capãtul unei lungi domnii. lustinian avea 45 de ani când a ajuns pe tron. sperjur. Haury). cãci noaptea. destul. 54. capul se întoarce iarãsi la trup. de aceea. atât de original în expunerile sale. însirând aceste' bârfe colportate de prostimea din Constantinopol pe socoteala lui lustinian. 1951. 44. Altii povesteau cã. Justinian e caracterizat ca un om pervers si usor de amãgit. marea preocupare a lui Justinian ar fi fost sã adune bani. el se ridica adesea de pe tronul sãu si rãtãcea prin apartamente.] 48 Kaiser lustinian als kopfloser Dãmon. despre aceste douã portrete atât de contradictorii unde este adevãrul si declarã cã el stã la mijloc: nici în laudele exagerate din cartea Edificiilor. cãci nici sprâncenele. 44 Histoire du Bas-Empire. pe baza unui bogat material documentar. Cel mai evlavios principe al acestei lumi (se transformã în) cãpetenia demonilor". aceastã conceptie se întâlnea mai ales la vechii egipteni. p. [Tradus. BZ. pp. 24 si urm. un amestec de slãbiciune si coruptie. de prudent spre a adãuga: „Acestea le scriu nu vãzân-du-le însumi. vie-leicht sogar christusgleiche Kaiser stiirzt in die Ab-griinde eines infernalischen Hasses und findet wie die gefallene Engel Luzifer seinen standesgemãssen Platz an der Spize der hollischen Hierarchie. 46 Ibidem. împãratul însusi e nãscut dintr-un asemenea demon. ei îmbracã chipul omenesc46. învãtatul sârb K. observã savantul francez. de prefãcãtorie si cruzime. a lui Belisarie si a An-toninei44. „oameni perfect sãnãtosi". un suflet perfid si mincinos.teala împãratului si împãrãtesei. El mentioneazã între probele naturii demonice a lui lustinian tocmai acel pasaj în care Prokopios aduce mãrturia celor doi servitori de încredere care vorbesc despre plimbarea lui lustinian noaptea. pe drept cuvânt.OtOI.

p. lustinian. XXIV. mânca putin. Se stie cât de mult îsi pierduse cumpãtul în timpul rãscoalei de la Hippodrom. Spre a-si face o idee apropiatã de înfãtisarea fizicã a lui lustinian. cum s-a spus adesea. figura împãratului e mai lunguiatã. se scula odatã cu zorile si se culca foarte târziu. îl caracterizeazã drept „cel mai neadormit dintre toti împãratii" (TG)V nãvicav /3acn-Aecav or/ptOTvoTarov)". spre a se apuca de lucru. în mijlocul ceremonialului greoi al Curtii. iar lucrarea trebuie folositã cu precautie. Numai . asa cum ne apare la sfârsitul domniei52. Sunt în Anekdota. de altfel. Milos fatã de sãraci. 1883. pp. 14-15. Dormea putin. amabil. Ch. învãtatul francez ne schiteazã apoi. Diehl comparã aceste descrieri cu portretele în mozaic pãstrate la San-Vitale si la San-Apollinare Nuovo din Ravenna. Acesta e. Aceastã vanitate 1-a fãcut sã-si atribuie o capacitate universalã. din acelasi timp. 12. 51 P. subtire. adesea. fata îmbujoratã. scriind tratate si susti-nându-si pãrerile în discutii cu înaltii prelati. pp. figura rotundã. se dezinteresa de opera pe care mai înainte o condusese cu multã energie. si lucruri adevãrate ce se pot recunoaste confruntându-le cu alte scrieri din aceeasi epocã. operã pãstratã într-o versiune etiopia49Justinien. nasul drept. cu o expresie mai molaticã. Malalas adaugã cã avea nasul drept. care scrie în veacul al Vl-lea un tratat asupra magistraturilor. destul de pronuntatã. lustinian ne apare mai gras. cunoscutã sub numele de Nika. pe Malalas. în împrejurãri grave. ba chiar si o clasã de studenti de drept54. lustinian îmbãtrânit. lustinian se deosebeste prin simplitatea vietii si obiceiurilor sale. lãsa armata sã decadã. pãrul buclat. 125-605. împãratul. Uneori se scula pe la miezul noptii. portretul moral al marelui împãrat. are multã grijã de operele de cari50 Editia Zotenberg.ani ai domniei sale s-a insinuat destrãbãlarea. pãrul si barba cãrunte31. pe Agathias. avem afarã de Prokopios. Paris. pielea albã. dupã spusele lui Prokopios. pielita obrazului coloratã. dar sunt si nãscociri grosolane. mustata micã. mai cu seamã legume. pe Eva-grios. dar mai ales în faptul cã împodobea cu numele sãu orase. era de talie mijlocie. un început de chelie. si de Prokopios. nu bea niciodatã vin. în cel de la San-Apollinare Nuovo. unul din 547. celãlalt cu vreo zece ani mai în urmã. în portretul de la San-Vitale. împãratul arãta adesea un suflet nehotãrât si slab. 52 Op. pânã si în materie de teologie. Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliotheque Nationale. socotind. Modest în traiul sãu zilnic. Diehl. se supunea la post o zi si douã nopti. scriitorul bisericesc din a doua jumãtate a secolului al Vl-lea. din epoca lui lustinian. în ce priveste fizicul. Cu ajutorul lor putem controla spusele lui Proko-pios si schita mai aproape de adevãr portretul marelui împãrat. 441 tate. asista tot mai indiferent la abuzurile functionarilor sãi si îsi petrecea timpul în lungi si sterile discutii teologice. dupã descrierea lui Prokopios. oricine se putea apropia de el. fortãretele sã se ruineze. episcop egiptean de la sfârsitul veacu-> lui al VH-lea. se ridica de la masã dupã ce gusta de câteva ori din mâncare.. bãtrân. loan Lydos. Mustata a dispãrut si masca aceasta grasã nu mai are nimic din energia figurii dintâi. pe loan din Nikiu. Altã trãsãturã caracteristicã a lui lustinian era vanitatea. Activitatea sa extraordinarã e recunoscutã. un lucru josnic satisfacerea poftelor fizice si. dupã Ch. Blând. în toatã amploarea lui. l. Spre a ne face o idee exactã despre lustinian. 425 (Bonn). Când religia prescria. functiuni publice (cele create în domnia sa). pãrul ondulat. 440 na50. Ea se manifestã în multe chipuri. cum reiese din mãrturiile izvoarelor. cu fata rotundã. cu figura rotundã. cit.

E. împãratul fiind nevoit sã tolereze abuzurile celor obligati. 51-75. subliniatã cu indignare de Prokopios. 1904. 277. se stia putin despre Theodora59. Nu putem uita cã aceeasi idee crestinã a inspirat si misiunile care au dus. vezi Charles Diehl. sã-i procure banii de care avea necontenit nevoie. deosebim însã în personalitatea lui lustinian si însusiri de primã ordine. Justinien. Aceeasi înaltã idee a maiestãtii imperiale a impus mãretia de care lustinian a stiut sã se înconjoare în lunga sa domnie. operã imensã. pe care Stein o socoteste mai glorioasã decât rãzboaiele lui Belisarie si Narses. Mãrturiile scriitorilor o arãtau ca o femeie energicã si se stie cu câtã hotãrâre a intervenit în grava crizã provocatã de rãscoala din 532. 2. din aceste putine mãrturii. rãspunzãtor fatã de el de administratia imperiului lui Christos. I-ere serie. Se mai 58 Diehl. egalul Apostolilor. Colaboratorii civili ai lui lustinian. 53 De mag. Alãturi de aceste evidente scãderi. 59 Pentru biografia împãrãtesei.. a avut un loc însemnat în imperiu si a avut adesea un rol covârsitor în guvernare. 26 si urm. în timpul lui lustinian. 444 stie. 24. acelasi. 442 Risipa nebunã de bani. Theodora. History. Diehl — una din cele mai mari opere ale istoriei: legislatia lui lustinian. 22 si urm. p. imperatrice de Byzance. p. Histoire du Bas-Empire. alãturi de împãrat. El este capul suprem al Bisericii si campionul religiei. p. 57 Histoire du Bas-Empire. * Ibidem. 55. împãratul se socotea reprezentantul lui Dumnezeu pe pãmânt. II. Cf. mai importantã decât strãlucirile Sfintei Sofii57. Figures byzantines. 402. în care aventurierii germani îsi tãiaserã suveranitãti si trebuie sã recunoastem cã a izbutit a face din acest vis aproape o realitate55. II. isapostolos. lustinian întrupeazã tot atât de mult si ideea crestinã. Curioasã la un autocrat ca el era slãbiciunea cu care se lãsa influentat de lingusitori. Din sentimentul acestei maiestãti imperiale a iesit -ca sã întrebuintãm expresia fericitã a lui Ch. cât spre a mãri prestigiul si gloria monarhiei. 55 Ch. Putini suverani au avut mai mult sentimentul maiestãtii imperiale. lustinian evocã necontenit vechile amintiri ale Romei. nu atât pentru satisfacerea nevoilor sale. 11. . în toate operele sale mari el a simtit mâna ocrotitoare a Divinitãtii si proclamã acest lucru în novellele sale58. Theodora. Stein. ortodoxia si civilizatia Bizantului de la un capãt la celãlalt al lumii cunoscute pe atunci. II.atitudinea energicã a Theodorei i-a salvat atunci tronul. In ordonantele sale. întreprinderile sale militare au ceva din entuziasmul cruciadelor: suveranul nu putea suferi sã-i vadã pe dreptcredinciosi supusi ereticilor arieni. Visul sãu a fost de a reconstrui unitatea romanã de odinioarã. prin functia lor. e încã una din scãderile domniei sale. Bury. p. cã Theodora exercitase o mare influentã si în certurile religioase. 2. înainte de descoperirea lui Alemanni. pp. Paris. Diehl. 1909. Pentru întelegerea evenimentelor domniei lui lustinian trebuie sã cunoastem si cealaltã figurã care. cum observã cu drept cuvânt Stein. p. cultul respectuos al traditiei romane.. Paris. Rareori aparatul imperial a fost mai strãlucit. IV ed. ^ Anekdota. 443 Dar alãturi de traditia romanã. 27 si urm. Justinien. III. care a dat Europei moderne bazele dreptului sãu56.

Theodora era de o mare frumusete. dar micã de talie si debilã nu cu desãvârsire. nu mai are nimic. Apoi. Orfanã de timpuriu. paznic al ursilor de la Hippodrom. 9. Comito. cu un mare lux de amãnunte. întemeiat numai pe mãrturiile dusmanilor sãi. „fiindcã frumusetea ei este cu neputintã omului a o spune în cuvinte si a o imagina"62. aceastã simplã întâlnire fiind socotitã de rãu augur60. S-a lovit însã de împotrivirea hotãrâtã a împãrãtesei Euphemia. ea a fost cea mai corectã si mai austerã femeie. El era tatãl Theodorei. Theodora a pãrãsit o bucatã de vreme capitala. portretul ce ni s-a pãstrat la Sân-Vitale. solemn. cu ovalul slãbit. el a fãcut ocolul lumii. fata delicatã. Bury socoteste cã acest capitol al biografiei împãrãtesei. cu o privire totdeauna vioaie si plinã de expresie"63. sub supravegherea slabã a mamei. în 527. când lustinian fu asociat la tron. Prokopios mãrturiseste frumusetea deosebitã a Theodorei: „era. înainte de a urca pe tronul imperiului. în provincia Pentapolis din Africa. a fost atrasã de viata scenei pe care o cunoscuse si a figurat în pantomime. care vãzuse debuturile sale. spre a însoti un guvernator. Acesta e romanul Theodorei. foarte frumoasã .scrie el . în roluri de cameristã. Dar când Euphemia muri. Hekebolus. care nu era încântatã s-o vadã pe Theodora urmându-i la tron. împreunã cu surorile sale. si ea putu atunci primi în Hippodrom. 61 Ibidem. a apãrut alãturi de ea. este cã. lumea se ferea de ea ori de câte ori o întâlnea pe strãzile capitalei. 445 NICOLAE BANESCU retrasã si corectã. de cãtre Patriarh.cum observã Diehl .fãrã a crede cã Theodora. nu poate fi inventat totul în naratiunea lui Prokopios si . dupã mãrturisirea chiar a lui Prokopios. O traditie pãstratã multã vreme pretinde cã Theodora ducea în acel moment o viatã 60 Anekdota. Dar chiar în opera de ponegrire. Haury). Sub lunga mantie imperialã. Din tot acest farmec. de altfel. ci numai cât palidã. unde împãratul clãdi un atrium împodobit cu splendide coloane si o multime de statui de bronz si de marmurã. schitat cu urã si patimã. atrãgând atentia prin vioiciunea sa spiritualã. aventurile scandaloase ale Theodorei. dar a vrut s-o ia chiar de sotie. 9. aclamatiile zgomotoase ale populatiei. prin marile centre ale Orientului. într-o locuintã modestã unde-si petrecea timpul torcând lânã. Theodora. Prokopios ne povesteste apoi. Theodora a fost încoronatã alãturi de el. sub peruca sub care abia ghicim pãrul cel negru. are mai mult valoare de zugrãvire a moravurilor contemporane decât de stigmatizare a moravurilor Theodorei. Ceea ce e sigur. Sora sa. a crescut. trebuie sã admitem totusi cã istoricul a exagerat mult trãsãturile acestui portret. desi micã.si plinã de gratie. Se întoarse iarãsi în Capitalã61. statura împãrãtesei pare mai înaltã si mai subtire. povestit de Prokopi-os. Ea i-a plãcut lui lustinian. Diehl. ca matroanele din epoca bunã a Romei. Ca fizic. odatã înãltatã pe tron. Dacã e sã-1 credem. unde Theodora apare în mijlocul doamnelor Curtii. care tinea atâta loc în domnia unchiului sãu. a avut o viatã necondamnabilã. care s-a aprins de iubire pentru ea si nu numai cã a coplesit-o de bogãtii.Istoria secretã a lui Prokopios destãinuia acum lucruri extraordinare. lustinian. Prokopios ne spune cã acolo se înãltã si Theodorei o statuie frumoasã. fiind admiratã pretutindeni pentru frumusetea ei. cu . iar Prokopios se exprimã în aceastã privintã cu multã ad446 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN miratie. De trei secole. Descriind Thermele lui Arcadius din Constan-tinopol. Ea avea atunci între 20-25 de ani. Desigur. Aici s-a întâlnit pe lustinian. ca lustinian între demnitarii sãi. obtinu de la acesta pentru Theodora înalta demnitate de patriciu. mostenitorul tronului. în lumea suspectã a culiselor Hippodromului. în primii ani ai veacului al Vl-lea. trãia la Constanti-nopol un sãrac cu numele Akakios. a plecat si a petrecut un timp în obscuritate. Când ajunse mare. dar mai prejos de frumusetea împãrãtesei. se produse în teatru si obtinu succese. Certându-se apoi cu el. în 523. sub greaua diademã ce-i acoperã fruntea. spune Ch.25 (ed. 27-28. la Sfânta Sofia.

de care nu dãdea socotealã. Istoria secretã. 10. p. Theodora. a strigat ea. se datora independentei sale economice. 95)J 447 •pw însusirilor sale intelectuale decât farmecului sãu fizic. Dacã împãratul vrea sã scape. 30. îmbãrbãtati de neînduplecata atitudine a suveranei. Theodora. par a avea ceva din vioiciunea de care amintea Prokopios. are o gravitate solemnã. Mihãescu. I.6v evTOicpiov fj 6aoiA. Ea s-a acomodat repede cu maiestatea imperialã. Puterea sa. O mare parte a orasului se mistuia în flãcãri. 448 multimii din 532. Pe când lustinian a rãmas simplu. Biserica i-a fost to- . 63 Anekdota. lustinian i-a arãtat o iubire fãrã margini si i-a dat în mod solemn toate onorurile legate de situatia ei de suveranã. H. Numele Theodorei figureazã alãturi de al lui lustinian în inscriptii. 11. chipul sãu stã alãturi de al împãratului în mozaicurile de la Sân-Vitale. dar nu prea mult. Singuri ochii mari. Suverana a arãtat întotdeauna o energie mândrã si un curaj bãrbãtesc. La sfârsitul novellei (ea era privitoare la numirea guvernatorilor de provincie). „Eu însã tin la o veche maximã. [Traducerea fãcutã de H.cum aratã Bury . n-as mai trãi în ziua în care lumea nu mar saluta ca împãrãteasã".nasul drept si subtire. Atunci când împãratul se afla în dezacord cu dorintele ei. în adevãr. „Eu n-as mai exista fãrã aceastã purpurã. 1972. „Pentru cine a domnit e insuportabil sã fie un fugar". 11. Theodora s-a arãtat la înãltimea situatiei sale. Theodora era o monofizitã devotatã si întotdeauna a cãutat sã-i protejeze pe monofiziti. Pioasã. statura mãruntã si fata putin cam palidã. si o privire totdeauna sãlbaticã si pãtrunzãtoare" (Prokopios. aproape melancolicã. a întemeiat o multime de fundatii religioase. p. Basilissa avea la dispozitie mari mijloace financiare. indignatã de lasitatea generalã. cu prilejul cãsãtoriei sale64. Mihãescu aceluiasi pasaj sunã astfel. Vederile lor se deosebeau mai cu seamã în ceea ce privea politica religioasã. în actiunea pe care o desfãsura. Dinaintea sa trebuiau sã se prosterneze cei mai înalti demnitari.eioc ecm)65. se ridicã deodatã. tot n-ar fugi. lustinian afirmã. si multe orase au fost botezate cu numele sãu. 3000 de soldati credinciosi ai gãrzii nu erau de ajuns pentru a înfrunta furia multimii si lustinian se pregãtea sã fugã din Constantinopol. Theodora salva astfel tronul lui lustinian. Belisarie si Mundus au pãtruns cu trupele în Hippodrom. Dar influenta pe care Theodora o exercita asupra lui lustinian era datoratã . ea a stiut sã se înconjoare de toate elegantele si a dus la extrem cerintele etichetei. conduse de un „Curator al Casei divine a Augustei" (Curator divinae domus serenissimae Augustae) si lustinian pare a fi sporit considerabil aceste domenii. Aceastã influentã era recunoscutã de împãrat în mod public. orfelinate si spitale. Vaste domenii în Asia Micã erau atribuite împãrãtesei. în ciuda mediului din care venea. ed. A rãmas celebrã atitudinea sa cu prilejul teribilei miscãri a M Historyll. Se întelege cã o astfel de femeie a trebuit sã aibã un rol însemnat în guvernarea imperiului. aceasta e usor: bani are multi. chemându-1 pe împãrat la datoria sa. înecând revolta în sânge. zise Theodora. cã a avut-o pãrtasã pe împãrãteasã la mãsurile pe care le lua. lustinian nu pregeta sã lucreze independent. semnalatã de învãtatul englez. Bucuresti. de fatã la Consiliu. se impunea demnitarilor un jurãmânt de credintã lui lustinian si Theodorei. negri. Chiar dacã nu i-ar mai rãmâne altã scãpare decât fuga. cã purpura e un frumos lintoliu". Capitala se afla în plinã revoltã. sfidând împrejurãrile cele mai critice. (<bq KCcA. într-o novellã. are marea si corãbii le îndemânã. „De altfel Theodora avea o înfãtisare plãcutã si frumoasã.mai mult 62 De Aedificiis.

4). Dupã mãrturisirea unui scriitor. care nu au putut fi acoperite decât prin sporirea sarcinilor financiare care ajunserã sã apese prea greu asupra populatiei. începuse ca functionar în biroul unui magister millitum. Afarã de cresterea veniturilor prin mijloace curate sau infame. care cereau actiuni grabnice. Nu a avut nici o însusire spre a fi absolut indispensabil pentru acest minister. p. II. situatia financiarã era foarte criticã. talent si nesecate mijloace de a stoarce bani. pentru cã nu primise o educatie liberalã si anevoie putea vorbi si scrie. El a fost ridicat la rangul unui illustris si ajunsese Praefectus praetorio înainte de 531.000 livre de aur (cea. în iunie 548. Energia si neîndurarea lui erau enorme. a produs nemultumiri în cercurile senatoriale si a dus inevitabil.000 livre intratã în tezaur pe calea veniturilor. Scriitorii contemporani îl zugrãvesc ca.65 Prokopios. . fiindcã basilissa era o adeptã sincerã a mo-nofizismului. 24. de asemenea. Hotãrârea lui de a mãri puterea tronului si a pãstra guvernarea cât mai mult în mâinile sale. Lydos a înregistrat mijloacele violente prin care storcea bani de la bogati. care fusese multã vreme în birourile prefectului pretorienilor de est. el a ajuns. lustinian. 35 si urm. sub prefectul pretoriului. în timpul domniei lui Iustin aceastã economie fusese risipitã. în parte. Mai grave au fost consecintele pentru arendasii din provincii. 449 NICOLAE BANESCU tusi ostilã. Rezultatele au fost îndoite: 451 stirile dezastrelor în provincii. si i-a pãstrat pânã la sfârsitul vietii o amintire nestearsã. în anul urmãtor a izbucnit rãzboiul cu persii si când lustinian a ajuns pe tron. ci si prin independenta lui. Când a murit. 45. Archidamos. loan. Functionarii prefectului sileau la plata impozitelor în aur..000 de oameni. ajungeau întârziate la Curte. un monstru grosolan. Strãlucirea domniei lui lustinian n-a adus fericire sau multumire supusilor sãi. n. Bell. In sudul Asiei Mici si în Siria. starea aceasta lamentabilã a finantelor se datora incompetentei celor ce ocupaserã prefectura sub domnia lui Iustin (loan Lydus). prin faptul cã nu se împiedica de prejudecãti conservatoare. în timp ce procura împãratului banii pe care i-i cerea. care s-a afirmat când s-a opus pe fatã proiectului cuceririi Africii si. 14 milioane si jumãtate de lire sterline). si Bury. a înlocuit caii prin mãgari si iuteala cãlãtoriei a fost micsoratã. (Stein crede cã era echivalentul grec al latinescului scriniarius). Un impozit greu a fost provocat de cutremurul teribil din mai 526. loan din Cappadocia. lipsiti de mijloacele publice ale transportului. dupã câtva timp. planurile lui ambitioase de expansiune au reclamat cheltuieli. voi. Recunoscând partea cuvenitã exagerãrilor. nãscut în Caesarea Cappadociei. pentru a fi transportate la Constantinopol. Politica frugalã a lui Anastasios lãsase urmasului sãu o rezervã de 320. loan recurse la economii care au fost stigmatizate de opinia contemporanã ca vãtãmãtoare interesului public. Dar avea calitatea care pretuia mai mult în ochii împãratului. Dar era absolut fãrã scrupul în metodele sale si. de exemplu. functionar care. enorm de bogat si cheltuia averea sa în ospete si orgii. gãsi un om pentru acest post. History. capabil sã umple tezaurul. I. în aceeasi 450 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN calitate. Pers. controla operatiile subalternilor si colectorilor de impozite în provincii. ca si suma de 400. la tiranie. § 45 (cf. care. Maxima e din Isokra-tes. lustinian a plâns-o nemângâiat. E descris ca cel mai îndrãznet si dibaci om al timpului sãu. erau siliti sã-si ducã produsele în porturi. a fost cunoscut de lustinian si a fost apoi înaintat logothet. de un cancer. A redus serviciul postei. care a lãsat Antiochia în ruine si a nimicit 250. Mari cantitãti de vin se stricau în magazii si cultivatorii sãrãceau. putem sã credem cã el si-a câstigat influenta asupra împãratului nu numai prin dibãcia lui în umplerea tezaurului. cu exceptia liniei mari la frontiera Persiei.

Dar acolo. Dupã nouã ani el a cãzut în dizgratie printr-o stratagemã a Antoninei. P. Antonina. unde se afla Belisarie. în loc de 210. totalizând 20 de ani si mai bine în aceste 4 exercitii ministeriale. Mãtãsãriile imperiului se aprovizionau cu stocuri mari. si pp. pp. Prokopios îl acuzã si de scãderea greutãtii monedei de aur. lustinian îi dã voie sã se întoarcã la Constantinopol. care sã tinã câtiva ani. Erau. comes sacrarum largitionum. silind întreprinderile private sã . loan de Cappadocia e depus de lustinian. propria lui situatie va fi primejduitã. dusmana neîmpãcatã a lui loan. Numit comes sacrarum largitionum cãtre 540. înstiintat de fiica sa. care i-au înlocuit. Antonina o câstigã pe fiica acestuia. El era sirian si servise ca scriniarius la prefectura pretoriului. ei o revindeau pe acelasi pret negustorilor de mãtase brutã. în iarna 530-531. prin protectia basilissei. el îsi atrase protectia Theodorei. Prin administratia sa abuzivã. care aveau absolutã nevoie sã treacã în imperiu mãtasea pe care o cumpãrau pentru a o revinde. în afarã de cantitãtile destinate manufacturilor statului. care era sã-1 coste tronul (Nika. împotriva vointei Theodorei. Revocat în timpul revoltei Nika (532). obligati a vinde mai ieftin decât cumpãrau. 1923. episcopul Eusebiu. Singuri agentii statului erau autorizati sã cumpere mãtasea brutã de la negustorii barbari. Petru Barsymes.în cele din urmã. dar ca preot66. a fost restaurat în postul sãu îndatã dupã înãbusirea rãscoalei. 453 Problema mãtãsii. în libertate. în aceastã calitate. History of the Later Romane Empire from the death ofTheodosius to the death ofjustinian. 55-59. dar tentativa nu reusi. pusã la cale cu Theodora. Numai dupã moartea Theodorei. Dacã argumentele ei produserã un efect asupra împãratului. furnizori ai industriei private. Bury. 66 J. II. se simti datoare a deschide ochii lui lustinian si a-i arãta cã. între 540 si sfârsitul domniei lui lustinian. sau direct acesteia. o copilã naivã. cât era cursul mai înainte. care-1 sileste a se face diacon si-1 exileazã la Kyzi-kos. dacã acest administrator tiranic continuã. care nu a putut face decât sã întârzie demisia protejatului sãu pânã cãtre mijlocul anului 546. 1-ar rãsturna pe lustinian. fãcându-si practica administrativã sub directia lui loan de Cappadocia. comites commerciorum (ce tineau de sacrae largitiones) si. Locurile unde se fãcea comertul între bizantini si persi erau Callinicus.B. urât de locuitori. loan de Cappadocia nutrea ambitia de a se înãlta pe tron. având ascunsi mai dinainte purtãtorii trimisi de Theodora: eunucul Narses si comandantul gãrzii palatului. 36-39. Theodora. Barsymes a fost de douã ori comes sacra-rum largitionum si de douã ori prefect al pretoriului. de la sfârsitul secolului al IV-lea. Nisibis si Dvin. în 547. lustinian încearcã. de ar fi ajutat de tatãl ei. care se schimba pe 180 de fotteis. dus în Egipt si închis la Antinoopolis. care-si avea centrele cele mai importante la Beirut si la Tyr. e 452 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN asasinat si Theodora face ca loan sã fie implicat în aceastã crimã. de la începutul secolului al Vl-lea. Pentru acest complot fictiv. el cãzu în cursã. date fiind ostilitãtile continue ale persilor cu imperiul. pe la începutul anului 543. pentru a doua oarã. în drum spre Orient. el îi succedã lui Theodort ca prefect al pretoriului. pe care o convinse cã Belisarie e foarte nemultumit de împãrat si cã. care nu-1 putea suferi si stia de nedreptãtile sale. se opri lângã Chalkedon. el a fost numit. în privinta acestui articol economic imperiul depindea de vecinii sãi persi. Barsymes comprimã puternic pensiunile acordate de împãrat. Tot atât de lipsit de scrupule ca si acesta. unde-i dãdu lui loan întâlnirea. Londra. commerdarii prefecturae. Barsymes a stârnit nemultumirea generalã si lustinian s-a hotãrât sã-1 revoce. Marcellus. Petru Barsymes rezolvã problema în favoarea fiscului. sã înlãture monopolul persilor prin mijlocirea Abisiniei. acesta amâna însã hotãrârea sa pânã ce izbucni o revolutie. 532). Persii urcau pretul si negustorii si fabricantii bizantini se ruinarã. în 542.

pp. co-mitiva sacrarum largitiorum s-a însãrcinat a satisface trebuintele particularilor. Pars Orientalis. care tinea de ostrogoti. Stein. în Africa. în Occident. 332 n. Ele au smuls din mâinile barbarilor provinciile pierdute mai înainte. cu exceptia pãrtii nord-vestice (Dalmatia). De atunci aceste douã pãrti ale imperiului se izolaserã tot mai mult una de alta. prefectura Illyricum. depozitar unic al adevãratei credinte. fãrã a o mai cumpãra de la persi. De la moartea lui Theodosios cel Mare (395). între altele. vizigotii. astfel. Justinien. Ea cuprindea în Europa Peninsula Balcanicã aproape întreagã. acesta nu mai stãpânea decât partea de rãsãrit. împãratii nu le-au socotit niciodatã definitive. cu capitala la Constantinopol). fãrã a fi constrânsã la pretul maxim. Din Sogdiana provenea de asemenea mãtasea pe care o ambasadã turcã o propunea bizantinilor în 568 si acolo merse în anul urmãtor cilicianul Zemarch. * E. împãratul crestin. Regii barbari. multi mesteri si lucrãtori au fost greu încercati timp de multi ani 454 si numerosi s-au refugiat în Persia.observe pretul maxim. are misiunea de a . a fost stabilit monopolul mãtãsii. Histoire du Bas-Empire. grupate în 5 dieceze (în care intra si una din Europa. prin marile sale expeditii militare încununate de izbândã. având numai 13 provincii. ei îsi rezervau asupra lor drepturile de urmasi legitimi ai Cezarilor. în cele din urmã. sã negocieze un tratat de prietenie si de comert cu seful turc Sizabul. Armata bizanti-* na în aceastã epocã Domnia lui lustinian se deosebeste. „Serinda". 69 Diehl. provinciile cãzuserã rând pe rând în mâinile cuceritorilor germani. cãlugãrii se întorc în tara „Serinda"67. lumea romanã se împãrtise între fiii sãi. stãpânirea romanã încetase sã mai existe si Italia. II. erau priviti ca vasali si împãratii. unde au trãit mult timp. trebuie sã fie localizatã probabil în Sogdiana (între Oxus si laxarte). un lac bizantin. în anul 476. fãrã a trece prin statul persan. p. Siria pânã dincolo de Eufrat. Occidentul a fost în cea mai mare parte din nou incorporat la imperiu si Meditera-na a ajuns. vandalii. Arcadius si Ho-norius. stãpânul Sogdianei timp de câtiva ani (+572).69 Toate acestea alcãtuiau 64 de provincii (eparhii) organizate în douã prefecturi: 1. Asia Micã pânã în muntii Armeniei. 456 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN cu capitala la Thessalonik (apoi la Justiniana Prima). A existat însã întotdeauna în Bizant principiul de a nu recunoaste pierderile teritoritoriale. Astfel. Opera militarã a lui lustinian. 126-128. lustinian primi vizita unor cãlugãri care îi propuserã sã-i facã cunoscut mijlocul de a produce mãtase în imperiu. Dar toatã problema mãtãsii trebuia sã-si schimbe cu totul aspectul în urma unui eveniment care ilustreazã domnia lui lustinian în istoria economicã: introducerea viermilor de mãtase în imperiu. Kotan. spre a pecetlui aceastã dependentã. în momentul în care lustinian a luat conducerea imperiului. devenise regatul ostrogotilor. 761-773). unde cultura venitã din China exista de aproape jumãtate de secol si unde bizantinii se puteau duce prin nordul Mãrii Caspice. Dupã Prokopios. cu 51 de provincii. Ei apãreau astfel ca suzerani ai lor. dupã unii. le-a fãcut sã disparã si.). în Spania. poate si Cochinchina (Bury II. 2. pp. Francii si burgunzii se asezaserã în Gallia. monopolul a fost pentru Barsymes un prilej de a se îmbogãti extraordinar. iar în Africa Egiptul si Cyrenaica. care au fost crescuti în imperiu.68 67 Serinda ar fi. trimis de Iustin al II-lea. asezati în diferite provincii ale imperiului. si aduc de acolo viermi de mãtase. Aceastã tarã. obisnuiau a le conferi demnitãtile ierarhiei aulice. Pe lângã aceasta. Iustin al II-lea a putut arãta ambasadorilor turci plantatiile de duzi din Siria si initiativa lui lustinian se aflã la originea producerii mãta-sei în lumea mediteraneanã. împãratul primi propunerea. dupã scurta stãpânire a lui Odoacru (Odovakar). 455 3. a cãrei identificare a ridicat multe contestatii. a Orientului. a Thraciei. Negutãtorii de mãtase s-au ruinat în mare parte. în locul lor.

de suitã) este mai putin uzitat. de bunã seamã. din care N. monedelor de aur purtau efigia împãratului. împãratul avea dreptul si datoria sã reducã în unitatea imIbidem. II. pp. de tiranii si principate. la campaniile care ilustreazã domnia glorioasã a lui lustinian. . stationate în capitalã. soldati romani. Aceastã împãrtire venea din deosebirea zeilor adorati. pp. iar populatia romanã subjugatã de eretici avea necontenit privirile atintite spre Bizant. fãrã îndoialã. factor de cãpetenie al puterii sale. Cea mai mare parte a barbarilor care ocupaserã provincii ale imperiului erau arieni. un singur Dumnezeu S-a anuntat tuturor. Dar. 'Pa>{j.. 59-61. libera circulatie a marilor cãi de civilizatie. istoricul ecclesiastic din secolul al IV-lea. si-a avut. Diehl semnaleazã un pasaj caracteristic din Eusebios. pp. rãzboaie necontenite. Illyricum si din Isauria. Ele se recunosc de atâtea ori în actiunea marelui împãrat. partea sa în determinarea împãratului. Ei erau comandati de duci {duces).rãspândi pretutindeni cunoasterea acestei credinte. trebuie sã stim întocmirea armatei în epoca lui lustinian. p. foederati. declarã istoricul bisericesc. aceste trupe se deosebesc ca c-rpocTiâtai. care trebuiau sã dea aparentã de legitimitate stãpânirii lor. din neglijenta stãpânilor lor. 278-279.71 Aceste conceptii au dus. Eusebios aratã cã altã datã lumea era împãrtitã într-un mare numãr de domnii. Nu erau între ei barbari. Se mai numesc oi EK KaiaÃâ'YOV si aveau caracter national. goti si vandali. principatele siau încheiat viata. de unde astepta mântuirea. Regii barbari simteau acest fapt ei însisi. 71 Ibidem. listã.70 Ideea aceasta stãpâneste în secolul al Vl-lea. El nu-i putea pãrãsi pe supusii sãi binecredinciosi sub jugul ereticilor. se considerau vasalii sãi. 2. Astãzi. Unitatea independentã militarã e acum numerus (numele sãu grec e dpittyzog sau lãtfia. La aceste douã clase s-a adãugat o nouã organizare. fortele armate ale imperiului se împãrteau în cinci categorii principale: 1. 135-139. fj oÎKOVnevri. e întrebuintat în acelasi sens). 22 si urm. tiraniile. imperiul roman. De aici. 1922. când Crucea. alãturi de aceste conceptii. dar acum.aîoi oipanâxai. trupe recrutate aproape exclusiv dintre supusii imperiului. Numele tehnic de comitatenses (trupele de escortã. lustinian însã a avut si câteva corpuri de persi. Pentru a întelege rezultatele campaniilor întreprinse. Champion. semnul mântuirii si al biruintei. Stein. Histoire du Bas-Emtrire. Acest imperiu si aceastã credintã au menirea de a strânge într-o armonie eternã neamul omenesc întreg. Limitanei au aceeasi functiune de a proteja frontierele. pentru a-i primi si a-i cuprinde pe toti. E. Marile comenzi ale generalilor numiti magistri mili-tum si deosebirile dintre comitatenses si limitanei s-au pãstrat si acum. 1939. în afarã de trupele gãrzii. Kaiâ'kojoc. 458 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Ceea ce ne izbeste de la început în opera militarã a lui lustinian sunt fortele numeric putine care au cucerit Africa si Italia. Bucharest-Paris. pp. în aceleasi conditii ca si mai înainte. un singur imperiu e în picioare. cãci aceastã liberã circulatie fusese pierdutã prin asezarea ostrogotilor lui Theodoric în Italia si a piratilor vandali în Africa. violente si jafuri. ea era comandatã de un tribunus. rol. 129-128. Ei erau bucurosi sã guverneze ca delegati ai suveranului bizantin. 12 Formes byzantines et realites balcaniques. 457 NICOLAE BANESCU periului regiunile care. de celelalte sectiuni ale armatei. de aceea solicitau cu stãruintã imperiului recunoasterea. în prima linie dintre muntenii voinici din Thracia. opera fostilor zei s-a risipit. dominatiile. s-a arãtat pe pãmânt. cereau însemnele demnitãtilor romane. Comitatenses. Ch. lorga face principalul motiv al acestor campanii72. Bucharest. Cf. care formuleazã conceptia imperiului universal întemeiat pe religie. si Etudes byzantines. acea tha-lassocratia. cãzuserã în mâinile necredinciosilor. necesitatea de a asigura din nou imperiului dominatia mãrilor. I.

abasgi. 75-78. cum aratã atât de bine Bury. heruli. el a avut sansa de a fi secundat de un corp de generali eminenti. Majoritatea lor erau strãini. 1912. 5. cãci împãratul tinea. legatã prin jurãmânt de credintã. Li se plãtea soldã si annona din tezaurul public. care. era o parte însemnatã a armatei. Historische Schriften. Infanteristul purta platose si jambiere de metal. pesmetul militar. Altã imitatie din Orient a fost tragerea cu arcul.73 Astfel organizatã. Justinien. aveau o mare soliditate. Mommsen. Pentru moralul ei. Ch. Th. asa zisii cataphraktarii (KaTã(ppaKTOi). heruli. pp. la singura veste a unei expeditii conduse de el. în schimbul subsidiilor anuale. purtãtori de lance. Diehl. purtãtori de scuturi si doryphoroi (<5opu-(popoi). gr. Numele vine de la bucella. Patriciul Germanos. armata bizantinã era de o bravurã incontestabilã. în sfârsit. bande de barbari (huni. huni si goti sau munteni din Thracia si Asia Micã. v. Foederati constituiau partea cea mai întrebuintatã dintre barbari (goti. când 459 NICOLAE BANESCU barbari. în contrast cu cei ce mâncau pâinea cazonã obisnuitã. ceea ce implicã o recunoastere oficialã. cãsti de metal. pe dedesubt o za si pe cap casca de metal. Aceasta nu o împiedicã sã comitã uneori la acte de indisciplinã. 146-149. Atât erau 73 Bury. sarceni etc. când romani. încât. deci de tribuni si de comites foederatorum. anti s. în Le monde oriental. 97-109. 461 NICOLAE BANESCU de mare prestigiul sãu de general si încredera trupelor în el. III.) si erau organizati ca trupe sub ofiteri. ci si împãratului. din necesitatea de a se adapta celor ale dusmanului secular oriental. dupã mãrturisirea lui Prokopios. ei purtau ca semn al serviciului imperial cingãtoarea (cingulum. o pâine de grâu finã. legati printrun tratat cu imperiul. Berlin. tâvn). greu înarmatã. 0oi8epãToi et ErpancoTai dans l'armee byzantine an Vf siecle. Lungile rãzboaie cu persii au fost. în Idem. goti. învãtându-i a-si transforma în multe directii traditiile si metodele lor militare. Erau adesea întrebuintati în misiuni confidentiale. corespunzând ofiterilor. a fost cel mai renumit dintre nepotii lui lustinian. forte conduse de sefii lor proprii. Tactica si echipamentul armatelor imperiale se modificaserã fundamental. huni. Grosse. cei mai destoinici soldati alergau sub .). în care om si cãlãret erau acoperiti de fier. Asupra armatei în aceastã epocã. Liniile sale puternice. Erau douã clase distincte: hypaspistai (vnccGTtmrai). Ei au adoptat ele la dusmanul lor armura defensivã: platose. ele rezistau celor mai iuti sarje ale cavaleriei persilor. Multi dintre ei erau recrutati din mijlocul familiei imperiale. 4. Doryphoroi erau obligati a depune jurãmânt de fidelitate nu numai sefului lor. Bd. zale. Acestia stãteau nemijlocit în jurul sefului. Erau comandati de ãpxovTEt. sã punã în comandamentele de frunte rude apropiate. cu lance si sabie. p.3. Idem. Maspero. ca oameni care mâncau pâinea finã a stãpânului. dãdeau. pp. History II. Aliatii ai>nna%oi. pentru siguranta tronului sãu. superiori în rang si mai putini ca numãr. 1920. R. sclaveni. 73-76. Romische Militãrgescbichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung. soldati din escorta privatã a comandantilor militari.a.. pp.. Cavaleria grea era înarmatã cu arc si sãgeti. BZ 21. una din figurile epocii. „cavaleria de fier" (ferreus equitatus). Amândouã categoriile erau trupe cãlãri. pp. în secolul al Vl-lea. 206 si urm. Das romische Militârwesen seit Diocletian. o 460 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN scoalã pentru romani. autoritatea sefului era totul si dacã lustinian n-a condus niciodatã trupele pe câmpul de rãzboi. J. împãrtiti în tagmata. în timpul lui lustinian. toti ofiterii superiori aveau o trupã ele escortã. si termenul derivat din acesta îi desemna pe soldatii privati. altã clasã de luptãtori erau bucellarii.

cunoscut în prima parte a domniei lui lustinan. 9. afabil si apropiat celor ce-1 întâlneau. origine atestatã si pentru alti comandanti militari ai perioadei. p. cunoscut prin succesele sale în Asia. scrie cã era nãscut în localitatea Germania din provincia Dacia Mediterranea. care-1 asezã comandant în Illyricum16. Prejecta. Soldatii îl adorau. History II. T\ QpaKcov TE Kcd 'lAAvpicov ]j. în momentul mortii lui lustinian. III. în 538. 6-7. El a rãmas totusi credincios împãratului. îi mângâia pe rãniti cu mari sume de bani. „Era frumos si mare la trup. Cariera sa agitatã a fost schitatã de Diehl. Gotb. III. El a lãsat doi fii. cântat de Corippus. pomenit adesea biruitor în luptele cu persii. Besevliev). amândoi mari generali. 21. trimis guvernator în Africa. nu numai bogãtia sa. gata a sarja în fruntea escadroanelor sale. zguduitã de rãzboaie. îl trimise cu puteri extraordinare în Africa. plãcut la înfãtisare mai mult decât toti. Dar numeroasele comandamente militare ale imperiului reclamau. Iustin si lustinian. nepotul lui Vitalian. care i-a deschis drumul cãtre coroana imperiului. si Artabane. Belisarie era deci „cel mai cunoscut trac din timpul lui lustinian I". ca si tatãl lor. Generos fatã de soldati ca nimeni altul. Justinien. Historia ecclesiastica. ei sunt figurile proeminente. ibid. barbarii se înmulteau sub steagurile sale. în campania din Italia a putut avea 7000 de bucellari.t> KEÎtou). patriciul Solomon. Dar.LTaJ.. pãrtas la aceleasi lupte pentru pacificarea Africii zguduite de revolte. în sfârsit pe loan. Untersuchungen uber die Personennamen bei den Thrakern. proveniti din cadrele armatei sau din rândurile înaltilor demnitari. l. 652 (Bonn). . apoi Areobindos. permitându-i sã întretinã o armatã atât de puternicã79. 463 NICOLAE BANESCU mirabil. dusmanii chiar îi arãtau o mare admiratie. 462 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN luat-o în cãsãtorie pe fiica lui Germanos si s-a distins adesea prin energia si talentele sale în rãzboaie. Goth. garda sa personalã. Un alt nepot al împãratului. I. apela la talentele sale. unde sfârsi asasinat. Dar peste toti acestia se ridicã prin geniul lor Beli-sarie si Narses. 40. cu numele de Iustin. 36-39. cãsãtorit cu Comito. care a 71 Bell. iar în 550. cum bine observã Stein. fiul Vigilantiei (sora lui lustinian) si al lui Dulcidius. cu toate marile sale însusiri. Popularitatea lui în armatã i-a atras ura Theodorei si adesea a fost tinut la o parte. III. Martinus. asemãnân-du-se omului foarte sãrac si obscur"77. azi Separeva Banja. între cei mai buni a fost Mundus. în istoria militarã a secolului al Vl-lea. învestit cu înalta demnitate de curopalates. loan Troglita. între generalii de seamã înruditi cu familia imperialã trebuie amintit si Sittas.. în Bulgaria de sud-vest (op^irito 8e 6 BeXvoctpiog EK repimviaq. 75 Prokopios. 101-102 si de Bury. în clipele grele. Evagrius. 7? Prokopios. pentru a merge acolo ca generalisim. un numãr care probeazã. Bell. ca si pentru Comentiolus de la sfârsitul veacului al Vl-lea (cf. când rãzboiul cu ostrogotii în Italia luase o întorsãturã cu totul periculoasã. 11. iar celor ce-si pierduserã în luptã calul sau arcul sau orice altceva le dãdea altul în loc78. dar si încrederea ce-i arãta împãratul. luptãtor victorios în Orient. 1970. 15). VI. pe lângã acestia. Ca soldat e ad76 Cedrenus. care. III. Belisarie este adevãratul erou al domniei. Germanos a murit pe neasteptate la Sardi-ca75. Bessas. în mijlocul sperantelor ce se puneau în marile sale talente.. Amsterdam. (V. sotul unei nepoate a lui lustinian. lustinian a apelat de asemenea la el. care s-a ilustrat în luptele din Africa. bravura lui fãrã seamãn. pacificatorul Africii. 39. situatã la frontiera „dintre traci si illyri". 80). sora împãrãtesei Theodora. a jucat un rol însemnat în aceastã domnie. multi alti generali. Bãnescu nu se referã si la cea balcanicã a lui Belisarie. despre care tot Prokopios.steagurile sale74. rãsplãtea dupã bãtãlie pe cei curajosi. [Mentionând originea armeanã a lui Narses.

1987. 203-206 si mai ales XVII. Dacã e sã credem povestile Istoriei secrete. III. voi. Portretul sãu la Diehl. care. 158:! 167 si la E. înfrumusetate într-un adevãrat roman. III. cu suita sa de vandali. Cantarella. p. în calitate de spatharo-cubicular al împãratului83. eunucul Narses. History of Greece. Belisarie a trebuit sã trezeascã neliniste: era prea puternic. Elementele traco-getice în Imperiul Roman si în Byzantium (veacurile HI-VIII).8. 11. din respect pentru virtute si teamã pentru putere"80. lustinian a avut întotdeauna nevoie de el. 465 TOU ÃeyoiJ. 79 Histoire du Bas-Empire II. «. în „Studi bizantini e neoellenici" din Neapole. 1. A putut fi deci suspectat si adesea a suferit dizgratia suveranului. între atributiile sale avea si comandamentul spatharo-cubilarilor). de care s-a resimtit de multe ori în lunga-i carierã militarã. s. Cãtre 537.. Morris. prea bogat si acoperit de glorie. înAlte detalii asupra toponimului Germania si a antroponimului Belisarie se aflã la LI. 518. istorii miscãtoare. cit. 1-2. din veacurile XIV. Justinien. la întoarcerea sa din prima campanie în Italia. l. nimeni nu i-ar fi rezistat. Univ. orbit din porunca împãratului si nevoit a întinde mâna.. aceste povestiri se propagã sub formã literarã pânã în Apus. 107-109 (ap. Barnea. ca cersetorii. Belisarie a avut. Belisarie a rãmas în istorie o figurã extrem de popularã. Bucuresti. 1992. partea din Armenia datã Persiei prin împãrtirea din 384. Procopius and the 6"'century. I. Cambridge. Jones. al cãrui titular a avut de acum rangul si titlul de praepositus sacri cubiculi*4. 563 si 570-572. Amplificate. încã din secolul al X-lea. 285. / 464 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN tr-adevãr. meritul de a fi rãmas toatã viata sa credincios lui lustinian.Mare tactician. La Airjyrimq ojpawTccrri TOU 6avfj. A fost întâmpinat de un entuziasm popular atât de mare. schimbându-se mult competenta sacellariat-ului. I. în lumea bizantinã. Stein. Goth. excelent mânuitor al trupelor. 1978. goti si de mauri. lumea se îngrãmãdea pe ulite în fiecare zi la trecerea sa.. Airiyrimg mpaiOTârr] TOV tfaujuacrrou ãv5pog 81 Despre Antonina. of California. 203-205)]. voi. Prin eroismul si mãretia faptelor sale. Martindale. A.EVov BeÃiaapiov. în literatura popularã neogreacã avem trei versiuni ale acestei legende. 284286. 19. Karayannopoulos. Dar nu trebuie sã credem nici în ingratitudinea împãratului. Armean de origine.. „dacã ar fi dat un ordin. dar aceasta nu tinea multã vreme. identic cu primicerius sacri cubiculi. în „Thraco-Dacica". p. „Arethusa". voi. ca sã-1 vadã si nu se putea sãtura de privelistea ce-i oferea. p. p. lawpia TOV Bvtavnvov Kpâwvq. 1-2. 80 Bell.'gur. 1976. se nãscuse în Per-sarmenia. 1978 (reeditare 1991). e înãltat la postul însemnat de mare sambelan {sacellarius. izvorul acestei imense averi era uneori contestabil. Amintirea isprãvilor si dizgratiilor sale a impresionat adânc posteritatea. VIII. III. Theodora and Antonina in the Historia Arcana. Belisarie era superior tuturor generalilor epocii. Marea scãdere a lui Belisarie a fost slãbiciunea fatã de sotia sa Antonina81. Alãturi de Belisarie trebuie asezat rivalul sãu. p. I. si . Rusu. El si-a început cariera în palatul sacru. Thesalonic. povestind nefericirile în care si-a încheiat viata. p. 1996. a fost enorm de bogat si. Appendix I (On the Blindness of Belisarius) si mai recent: R. 78 Ibidem. dupã întoarcerea lui Narses din misiunea în care fusese trimis la Alexandria. în jurul numelui sãu s-a format un ciclu de legende. 157-162. încât Prokopios a putut scrie cã. în primii ani ai domniei lui lustinian.aarov EKeivov roi) /le/o/ievou Bekiaapiov (di anonimo autore). Antroponime traco-dacepe sigilii bizantine. E. Des. A. J. XVI si XVII82. ed. I. 82 Asupra legendei vezi si Finlay. sacrum cubiculum a primit o modificare în organizarea sa. Fischer. mai recent în Prosopograpby ofthe Later Roman Empire (= PLRE). Iubit de populatie. op. v. 1975. datoritã Antoninei. p. p. El i-a acordat toatã încrederea si 1-a covârsit de onoruri. Cameron. circulau asupra sa. 253-279. despre care vorbeste legenda. 70 si urm. pentru a trãi. J.

bunuri ale suveranului. 467 din el un primejdios rival pentru imperiu. eunucul sambelan fãcuse un nepretuit serviciu stãpânului sãu. desigur credincios. nu exagerat însã.Hilderic. nu putea aspira niciodatã la purpurã. Diehl cã romanul tine în aceste istorii mai mult loc decât adevãrul. stând în acelasi rând cu magistri militum si. Aceasta a sporit încrederea de care se bucura pe lângã lustinian si Theodora. 468 4. în practicã. ed. cã în mintea suveranului lua tot mai mult consistentã ideea cã strãlucitele victorii ale lui Belisarie pot face 85 T. t. asupra originii si difuzãrii sale. când situatia din Italia a ajuns criticã. chemându-i pe longobarzi în Italia. în amintirea Italiei bizantine. Oxford. spre a se rãzbuna. pp. Narses apare ca un acaparator de comori sau ca un trãdãtor. Dar atitudinea de independentã a lui Narses. pentru a o restabili. într-o misiune atât de rãzboinicã. fiul lui Huneric si al Eudokiei88. proclamat nou împãrat. a fost Narses în pretoriul lui Belisarius". ' • -•. întâlneste câtiva dintre conducãtorii factiunii albastre. Dar trebuie sã recunoastem cu Ch. Avea si controlul domeniilor din Cappadocia. .bani. „întocmai ca un consilier aulic în lagãrul lui Wallen-stein. Dar marile sale calitãti ale mintii erau întunecate de sufletul sãu dur si de aviditatea sa de bani. IV. capabil. le aminteste de vechile beneficii primite de la lustinian. printr-un devotat al dinastiei.] 83 Garda de corp imperialã compusã din eunuci. de multã energie. Eunucul era un om înzestrat cu mari însusiri. II. 357-358. mii. luat din tezaurul imperial. Italy and her invaders 476-535. precizeazã Hodgkin86. se afla în Hippodrom. si HG. fiind mai puternic decât oricare dintre ministri. Domnia lui. de astã datã spre a lua acolo comanda. 466 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Narses a ajuns astfel un illustris si unul dintre cei mai mari. observã foarte bine Hodgkin.adaugã un studiu asupra istoriei acestui poem. când împrejurãrile o cereau. Geschichte der byzanti-nischen Volksliteratur. 86 Ibidem. 167-171. ca si în jurul lui Belisarie. a fost din nou trimis. 1971. Nu poate fi îndoialã. 275. Narses se strecoarã în stradã cu un sãculet în mânã. el a lãsat acolo o amintire dureroasã. având acces continuu si confidential la suveran. v. 1896. contagioasã pentru altii. rupse unitatea de comandã a lui Belisarie si. oameni. prin vârsta si conditia sa. sau comisarii Conventiei în lagãrul lui Dumou-riez.si astfel a putut zdrobi ultimele rezistente ale ostrogotilor87. lustinian a fost nevoit sã-1 reclame. primind felicitãrile prietenilor si ascultând invectivele multimii împotriva lui lustinian. în zilele teribile ale revoltei Nika. IV. 84 E. Miinchen. Narses. Cucerirea Africii. Ea nu are însã culoarea sentimentalã pe care o are la acesta. Histoire du Bas-Empire II. împarte bogãtiile din sãculetul sãu si izbuteste a-i convinge sã strige: „lustinian imperator. mântuit85. 87 Portretul sãu schitat de Diehl. dar soldat fãrã experientã. 273-274. El a fost destul de abil spre a cere si a obtine toate mijloacele pe care nu le obtinuse Belisarie. Beck. Rãmas în Italia cu puteri de vice-rege. t. foarte inteligent si abil. Hodgkin. . adevãrat inventar al ecourilor pe care 1-a avut legenda lui Belisarie în literatura si arta universalã. . Rãzboiul cu vandalii. Stein. Pe când Hypatios. Bury aratã cã el exercita probabil o autoritate generalã asupra tuturor slujbasilor în legãturã cu Curtea si persoana împãratului.r. arme . Ofensiva militarã a lui lustinian a. tu vincas!". si cã era necesar sã-1 observe de aproape. Si în jurul sãu s-a format de timpuriu o legendã. un om care. Mai târziu însã. care dovedise însusiri militare. p. Justinien. în 538. Coalitia celor douã factiuni a fost astfel ruptã si tronul lui lustinian. Narses era pus în fruntea trupelor de întãrire trimise în Italia si multi cercetãtori s-au întrebat care a fost motivul împãratului ca sã trimitã un consilier. [Mai recent. de urile de odinioarã împotriva Verzilor.

18. dupã mãrturisirea lui Prokopios. Vandalii au suferit o mare înfrângere. loan din Cappadocia.000 pedestrime. 1. titlul nou de arpa^r/tog avTOKpãicop. escortate de 92 de vase de rãzboi. Dar lustinian nu tinu seamã de aceste pãreri. sentiment întãrit si mai mult de visul povestit de un episcop sosit tocmai atunci din Orient. amenintând Byzacena. iar este pentru învãtatul englez echivalentul termenului de imperator. unde bizantinii îsi reînnoirã proviziile si-si cumpãrarã cai. condusi de Oamer. 469 NICOLAE BANESCU lustinian expedie o nouã ambasadã. în mai 530 el a fost rãsturnat si aruncat la închisoare. Cinci sute de corãbii.000 cavalerie excelentã si. 90 «PiAog L5 ra fiâhiaTa lovcmviavâ rai |evo$ eyevero. O luptã avusese loc în aceastã provincie între vandali. zice Prokopios (îbidem). Gelimer. 89 Eig TOV . El încheie în curând pacea zisã „eternã" cu dusmanul asiatic (532) si tinu un consiliu pentru rãzboiul cu vandalii92. înregistrate de Prokopios93. garda personalã a lui Belisarie. 5. 10. Amalasuntha având fatã de ei o atitudine amicalã. cum crede Bury. 24 si urm. împreunã cu Belisarie s-au îmbarcat si Antonina si Prokopios. numãra. provocã.roAe/iov /mAtfaxrdg re Aîav (Bell. de care nu se simtea strãin prin originea sa pe jumãtate romanã90. 91 îbidem. îmbarcatã cãtre jumãtatea lui iunie 533 în portul din Constantinopol. 88 Aceasta era fiica Eudoxiei lui VaJentinian al III-lea. istoricul primind a-1 servi si acum ca asesor civil. împreunã cu Oamer. au fost întrebuintate la transportul acestor trupe. cum se spune de regulã) si anume: 10. pentru a porni expeditia în Africa. Trupele abia întoarse clin Orient nu se entuziasmau nici ele. iar Gelimer a fost ridicat pe tron91. Belisarie a fost însãcinat sã conducã expeditia. 9. Flota debarcã undeva în Sicilia. din familia regalã. Dezastrul marii expeditii a lui Leon I nu se stersese din amintirea lor. exploatate de un rival ambitios. I. pe 92 Ibidem. dupã Stein. Hilderic era învinuit pe deasupra de prietenia cu lustinian. iar cei rãspunzãtori de finantele Statului se speriau de cheltuiala enormã a întreprinderii. seful unui trib. Armata. prin slãbiciunea ei. 8-18. cã nu va tolera un refuz. ca generalissim al fortelor trimise în Africa. Regele. vreo mie cinci sute sau douã mii95. ceea ce a trezit nemultumiri. si Antalas. de perspectiva noilor primejdii ce le asteptau. 10.000 de „aliati" (heruli si bulgari). l. 9. sub pretext cã vor sã fugã la Bizant. E interesant sã constatãm cã împãratul nu a aflat la consilierii si ministrii sãi nici o încurajare pentru aceastã actiune. lângã Aethna. si nici generalii lor.000. I. în încheiere. un frate al acestuia si mai multi notabili romani. 470 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN care îl vom întâlni de acum adesea. Convins de justetea cauzei. în plus. la care avea drept dupã legea lui Genseric privitoare la succesiune. era la rãzboi prea molatic89 si maurii ajunseserã stãpâni pe mai toatã Mauritania si pe sudul Nu-midiei. în acest consiliu. 9. 10-15.prin urmare nepot al lui Genseric. Vând. pe Oa-mer cel orbit si pe fratele sãu si arãtând. El a primit. o revoltã internã. lustinian 1-a învestit cu puteri nelimitate. lustinian interveni. Prokopios a fost îndatã trimis la . 1. cum fusese în Asia. riscurile mari ale întreprinderii. probabil. Dar Gelimer rãspunde insolent si împãratul se gândi atunci sã punã capãt cât mai repede rãzboiului cu persii. prefectul pretoriului. vãrul lui Hilderic. Dar ambasada bizantinã se întoarse fãrã nici un rezultat. cerând lui Ge-limer sã trimitã la Constantinopol pe Hilderic.000 de oameni (nu 16. 5). rezervat mult timp numai împãratilor94. 93 Ibidem. în schimb. l. el avea sentimentul unei datorii religioase fatã de supusii africani drept-creclinciosi. Gelimer îl orbi pe Oamer si înãspri închisoarea pentru ceilalti. a avut curajul sã expunã împãratului. 9. pe care îl vom mai întâlni adesea.. cerând uzurpatorului sã-1 punã în libertate pe Hilderic si sã-i redea demnitatea regalã.

vreo 15 km de Carthagina. în Proconsularis. Munchen. cerând în acest scop ajutorul lui lustinian97. în vestul Numidiei. 25 si urm. 4. Belisarie intrã în Carthagina98. 11. o nouã luptã. Vând. cu 5. 71 si urm. dacã nu cumva vandalii întinseserã vreo cursã si pentru a afla unde s-ar putea debarca mai sigur. din prea mare durere. Wolfram. Pãtrunde apoi în Numidia si in-I trã în Hippo Regius (Hippona). apoi redus la fugã si la multã teamã si îndurând suferinta din Pappua. cãci fiind din familie regeascã si înãltat la domnie si din copilãrie pânã la bãtrânete înconjurat de putere solidã si de mari bogãtii. Astfel îsi pierdu vremea pânã când se pomeni cu Belisarie pe coastele Africii. Surprinsi în dezordine. Gesch. La 15 septembrie. si N. H. 40. l. sã-1 asasineze pe Hilderic si pe sotii sãi de captivitate si sã iasã înaintea bizantinilor. 472 r ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN imediat sã o fortifice. cãtre jumãtatea lui decembrie 533. 10. Acesta restabili repede ordinea si se aruncã în goanã asupra vandalilor. 95 Asa socoteste Stein. 2) cã cei 5. 96 Prokopios. pe care începe 97 Ibidem. Grosul " ei îl formarã cei 5. Prokopios se opreste asupra unei scene impresionante provocate de regele vandal. Istoricul aflã la Syracuza cã Gelimer nu se astepta sã fie atacat în curând în Africa.000 de cãlãreti erau atpaii&iai (poiSepâmi (4 vexillationes si 9 regimente de federati). a fost silit sã se predea cãtre sfârsitul lui martie 534. spre a-i ataca din front. 2. 1925. în aceastã cifrã nu pot. s-a ciocnit cu mica avangardã bizantinã. lipsit de provizii. I. 3. aflat într-o suburbie a Carthagi-nei.Syracuza pentru a culege stiri96. El pieri în luptã si trupele sale furã urmãrite pânã sub zidurile Carthaginei. 25 si urm. Flota bizantinã trecu din Sicilia în Africa fãrã a întâmpina cea mai micã rezistentã. întâlnirea era hotãrâtã de vandali în ziua de 13 septembrie la Decimum. Adus înaintea lui Belisarie. împotriva gotului Godas. Gelimer pierdu si aceastã luptã. 409 si urm. 30 km. aproape toatã flota sa. cit. 1985. . Trupele debarcarã la Caput-Vada. nemaiputân-du-se stãpâni. I. în Sardinia. la 31 august. fãrã sã bãnuiascã nimic. aflat la Carthagina. v. îndreptându-se spre Carthagina. II. Detasamentele înaintate ale lui Belisarie au fost apoi surprinse de Gelimer si ele fugirã în dezordine cãtre Belisarie. Belisarie a dat. sosind câteva ore mai devreme. 387 si urm. care se întorsese în grabã. 127. 1. cu maurii. încât unii dintre cei de fatã credeau cã. în care Tzazon a cãzut100. de Carthagina. Dar prietenii gãseau cã omul e plin de spirit. unde îsi pregãti o nouã armatã.. intra nici herulii si hunii. în99 Ibidem. p. n. la Tricamarum. der Goten. n. Baynes în „English Historical Review" (= EHR).. 41. Gelimer descoperise cadavrul lui Ammatas si se oprise pentru a-1 plânge si înmormânta. Gelimer dãdu ordin fratelui sãu Ammatas. La stirea invaziei. iar acum ajungând prizonier. 21. Gelimer s-a refugiat la Bulla Regia. Londra. Histoire du BasEmpire II. care observã cã Prokopios spune clar {Bell. unde îl suprimase pe Godas. Obisnuit sã reflecteze întotdeauna la marile întâmplãri omenesti. în Byzacena. [Despre Amalasuntha. unde pune mâna pe tezaurul regal". pentru a-si face un regat personal. Blocat acolo toatã iarna de o trupã condusã de herulul Pharas. Regele îsi cãutã scãparea la maurii din muntii inaccesibili Pappua. dupã ce Belisarie îi promisese cu jurãmânt un tratament onorabil. Gelimer însusi iesise din Carthagina si se gãsea la patru zile de coastã în Byzacena. nici buccel-larii lui Belisarie. Ammatas a executat ordinul si. vasal imperiului. prin urmare. din Sardinia. p. care se revoltase.] 471 tele sãu Tzazon. în timp ce el îi va lovi din spate.000 de soldati si 120 de vase. Gelimer a început deodatã sã râdã. vandalii o rupserã la fugã spre Numidia.000 de soldati alesi ai lui Tzazon. V. urmãriti energic de bizantini pânã noaptea. l. luptân-du-se. 313.. El îl expediase pe fra94 HistoryU. * Ibidem. op. Gelimer. 14. 20.. îsi pierduse mintile.

regele nu înceta sã rosteascã cuvintele Scripturii: „Desertãciunea desertãciunilor. Gelimer se deosebea între acestia prin mantaua lui de purpurã. iar altii constituiserã cinci regimente de cavalerie. pietrele scumpe. 9. 474 zonieri. în cursul iernii. 315-317). II. 475 NICOLAE BANESCU populatia de bazã. el a promulgat douã constitutii. Vandali lustiniani. putin numeroase107. 106 Aceste sacre relicve au fost trimise de lustinian înapoi la Ierusalim. mormane de monede de argint . Dupã distrugerea Statului vandal. Veneau în urmã captivii. care i-a dãruit un întins domeniu în Galatia. 9. dupã afirmatia lui Prokopios.?*. op. dupã vechiul obicei. ducând cu el o pradã enormã. 102 Ibidem. Dar la începutul anului 535 nãvãlesc iarãsi. pp. si fortãreata Septem (Ceuta). dintre care unii intraserã în rândurile buccellarilor învingãtorului. toate sunt desertãciune". vasele de acelasi metal pretios. ca si prefectura. 14-16.100 Ibidem. insulele Baleare si Pityuse. îmbarcãrii lui Belisarie. 13. II. p. lustinian anuntã aceasta în mod solemn si îsi ia în titulaturã.. ele au început sã se miste împotriva autoritãtii imperiale care se instala. zdrobindu-i108. Solomon a iesit cu armata împotriva lor si a dat lupta în câmpia de la Mam-ma. dincolo de Columnele lui Hercule. Dupã câteva luni. 2. op. de cealaltã parte a Columnelor lui Hercule103. I. cit. smulse de Genseric la jefuirea Romei106. cit. Africa pãrea cuceritã. sfârsitul rãzboiului vandal. 7. (Detalii asupra acestor lupte la Stein. 1M Ibidem. vesmintele si trãsurile somptuoase. Africanus. Rechemat la Constantinopol. Capitularea lui Gelimer însemna. o multime de pri-> 101 Prokopios. care se întindea si asupra Sardiniei. Balearelor si fortãretei Septem. cu sediul la Carthagina.. detasamente ale armatei bizantine ocuparã Sardinia si Corsica. schitând cadrele administratiei civile si militare a provinciilor cucerite. de fapt. nimeni n-o mai primise în imperiu de aproape 600 de ani105.>$ iii?. Belisarie se îmbarcã vara. armean de origine. La plecarea lui Belisarie. apoi Gadeira (Cadix). Solomon îi urmãreste si în muntele Burgaon obtine o mare victorie .. unde si-a petrecut restul zilelor ca mare proprietar funciar102. Ore întregi au defilat dinaintea poporului adunat pe treptele Hippo-dromului spoliile Africii cucerite: tronurile de aur. . op. Archelaus e numit prefect al pretoriului Africii. în spatele lor se aflau triburile nomade. lustinian a acordat generalului sãu credincios si biruitor rãsplata extraordinarã a triumfului. 5. Gelimer a fost bine tratat de lustinian. 1-8. Corsicii. cucerite din Byzacena si Numidia. în aprilie 534. cale de 30 zile de Carthagina. care uimeau prin talia lor uriasã. cit. ofiter distins. Caesarea Mauritaniei. a socotit cã lucrurile omenesti de nimic alta nu sunt vrednice decât de mult râs101. în momentul . 5 si urm. gata sã prade tinuturile bizantine.relateazã Prokopios . numerosi soldati. 473 NICOLAE UÃNESCU cercând astfel toate bunurile si nimicniciile soartei. O 101 Stein. berberii nãvãlirã în teritoriile . a fost lãsat în fruntea Africii ca magis-ter militum. nimicind trupele i imperiale. se crea si un magisterium militum Afri-cae. supranumele de Vandalicus.toate comorile pe care o sutã de ani ele pradã le grãmãdise în tezaurul vandalilor. 319. op. trimisi sa cantoneze la frontiera Persiei. II. Intre ele se aflau insigniile imperiului si vasele sacre ale Templului din Ierusalim. printre care si Gelimer cu elita sefilor armatei. Triburile berbere formau 105 Prokopios. având comanda tuturor trupelor circumscriptiei prefectorale104.. El a trebuit de la început sã înfrunte revolta populatiei indigene (534). Dus la Constantinopol. întelegând cã din toate pãrtile multimea privea la nenorocirea lui . II. Solomon. Solemnitatea s-a desfãsurat cu multã strãlucire. cit. o onoare pe care.

lavdas. în ziua de Pasti 536. cu puteri extraordinare. ajuns în Lesbos. 15 si urm. Cauzele nemultumirii erau numeroase. 6 si urm. II. Dupã plecarea lui Belisarie. Germanos . general despre care am amintit. Diehl. debarcând într-un loc pustiu si. comandantul însã 107 Ch. lãsând provizoriu comanda lui Theo-dor din Cappadocia si lui Ildiger. L'Afrique byzcmtine. Amnistia acordatã rãsculatilor care se întorceau la datoria lor îi aduse pe multi înapoi. Solomon ceru ajutorul lui Belisarie. Stotzas atrase la el. p. In primãvara anului 537. cerând prea mult de la soldati. Dar în curând situatia deveni criticã prin revolta. a soldatilor. intrând în relatii cu trupele revoltate. Stotzas si rebelii sãi furã învinsi la Membressa si fug în Numidia. care a trecut îndatã cu o mânã de bucellari în Africa. II. o parte dintre rebeli. convins de aportul divin la recuperarea Africii. pe Germanos. dar nu a putut intra imediat în campanie. trebuind sã organizeze fortele imperiale. de unde a iesit noaptea. dar rebelii nu îndrãznirã sã atace si se retraserã în Numidia. 71-74. II. nu tolera cultele neortodoxe. II. II. lustinian a trimis în Africa. urcarã pe furis într-o corabie si trece în Sicilia. se revoltarã si ele si începurã sã-i ucidã pe cei favorabili guvernului. 109 Ibidem. dar nu izbuti a-1 învinge. 112 Ibidem. 14. 14. Solomon. 110 Ibidem. Stotzas a venit cu armata sa asupra Carthaginei.. printr-o cuvântare îndrãzneatã. 477 Ajuns în Sicilia. 14. Informat de cele întâmplate.. pentru apãrarea tinutului de dincoace de Aures110. împotriva altui sef berber. nu era popular. II. rebelii pãrãsirã orasul. cit. 108 Prokopios. cãsãtoriti cu captive vandale. atrase. iar soldatii arieni erau persecutati din cauza religiei lor. luarã cu asalt palatul si Solomon scãpã de la moarte ascunzându-se în capela palatului. op. de unde a pornit în Africa. 13. multumindu-se a ridica în cursul iernii 535-536 o serie de fortãrete. " fl 476 întelegea sã-1 pãstreze pe seama Statului si a împãratului111. lustinian. trupele imperiale din Numidia si-i asasinã pe generali (vara anului 536)116. Diehl. cit. urmând sã se întruneascã toti la Bulla Regia. silindu-i pe mateloti sã-1 ducã în Peloponnez. Belisarie s-a întors în Sicilia. 18-19114 Ibidem. Dupã prãdarea Carthaginei. Conspiratorii nu au avut însã curajul sã dea lovitura si trupele compromise iesirã din Carthagina. ceea ce a fost iarãsi un motiv de revoltã112. s-a revoltat. op. stãpân în Aures. 18-40. cit. curãtind Byzacena de dusmani si lãsând numai pe berberii aliati condusi de Antalas109. op.. pentru a pacifica provincia115. 11. erau instigati de acestea sã prindã partea lor din pãmântul fostilor soti.. 113 Ibidem. Cu un tact deosebit. învestit cu cea mai înaltã functie pe care o putea avea un general. 5 si urm. Unul dintre regimentele de Vandali lustiniani trimise în Orient. fost bucellar al generalului Martin114. Trecu apoi în Numidia. optând pentru o atitudine binevoitoare. 9-10. putin câte putin. cit. Celelalte. Prokopios. Solomon confiscase apoi în bloc pãmânturile posedate de vandali si multi soldati. Un incident neprevãzut a contribuit la sporirea confuziei. Urmãrit de Belisariu. 12. 10. care începuse rãzboiul pentru Italia. ca si împãrtirea inegalã a prãzii din campania anului 535. unde se afla Belisarie. Germanos a debarcat la Carthagina cu o micã suitã. 65 si urm. 111 Prokopios.. 14. întârzierea plãtii soldelor trezea proteste. Fu hotãrâtã asasinarea lui Solomon în catedrala din Carthagina. El îsi câstigase un bun nume în luptele cu slavii la Dunãre.asupra lor. împreunã cu Prokopios si câteva persoane din suitã. 22-42. II. Rãzvrãtitii pun în fruntea lor pe Stotzas. cu mult mai gravã. 22 si urm. le-a încurajat în atitudinea lor113. dupã câteva zile de nehotãrâre. de acest fapt profitã Theodor din Cappadocia pentru a ocupa Carthagina. aceea de prim magister militum inpraesenti. ajungând la timp spre a scãpa Carthagina asediatã de Stotzas. op. II.

II. 87-91. 116 Data e stabilitã de Stein. si de Artabane. op. intacte si unite. dar fãrã nici o experientã a rãzboiului. 119 Prokopios. > „I. Antalas. pe vârfurile prãpãstioase ale muntelui. op. lavdas a rezistat un timp întro citadelã. 17. de la Tri-politania pânã la hotarele Mauritaniei caesariene. cit. lui Belisarie. în 538. . în Byzacena.:=. uciderea si fuga locuitorilor. provocatã de insolenta si incapacitatea lui Sergi-os. Bell.•t* 480 sotul Prejectei. Stein. Luându-si resedinta în Leptis Magna... câteva zile mai târziu. omorând 80 dintre oamenii sãi. Astfel. de 118 Prokopios. nevoind sã rupã cu imperiul. Datoritã energiei lui Solomon. Revolta a luat proportii. instigatã de un buccellar numit Maximin... cit. spre a cere unchiului sãu ajutor. . ceea ce nu ne surprinde. cit. Diehl. jaful si incendiul...: ^\. Stotzas apãru si el cu vandalii credinciosi. Antalas din Byzacena se revoltase si el.< • : 479 la mare pânã la masivul Aure si la stepele din Hodna. •. Sergios s-a arãtat incapabil sã domine situatia. Altã rebeliune. Vând. II. a fost repede înãbusitã. ca prefect al pretoriului. op. II. 324. lustinian a fãcut o gresealã când i-a hotãrât ca urmas în Africa pe Sergios... Situatia fiind pentru el gravã. 16 si urm. tri-mitându-le la Bizant si în Italia. lustinian trimise. îndreptãtind încrederea ce i-o arãta împãratul. op. 548. Stotzas scãpã fugind în Mauritania. El soseste însotit de Prejecta. 326. numele este Zralag Berepeg. si-a recrutat elemente noi. tinutul a avut o perioadã de liniste. Dupã aceea atacã si supuse toatã Mauritania primã.. revolta triburilor berbere s-a dezlãntuit din nou. a recunoscut stãpânirea lui lustinian. . .. Cei care au scãpat din luptã si-au declarat supunerea.porneste asupra lui în Numidia si. din ce în ce mai numerosi. De astã datã Solomon si-a dat toatã mãsura capacitãtii sale militare. 15. n. de Athanasios. Rãmâneau triburile berbere. pentru a-i tine în respect pe indigeni. Solomon îl învinse pe Antalas aproape de Theveste. el stârneste revolta tribului numit Levathai. rãnit. op. la locul numit (Ad) Cellas veteres™.2. cit.. nepotul lui Solomon. în cele din urmã.. multe fortãrete mari si mici118. veni la Carthagina. L'Afrique byzantine. antica provincie romanã a Africii. fiindcã Solomon îi omorâse un frate. :. scrise lui lustinian. 3. cumulând din nou functiunile de prefect al pretoriului si de magister militum. cit. îl bãtu 115 Ibidem. i-a expulzat pe vandalii care dãduserã arme rebelilor lui Stotzas si a reînceput rãzboiul cu berberii printr-o expeditie în Aures. în Mauritania. trimis ca duce în Tripolitania. în 540. de asemenea. Maurii.. un coleg lui Sergios (545). El a curãtat armata de elemente rebele. indisciplina trupelor îl fãcu sã piardã bãtãlia de la Cillium (mai-iunie 544). dar. cit. în care el însusi pieri119. Germanos se întoarce (539) la Constantinopol si Solomon îsi reia comanda în Africa. cea mai mare parte a triburilor berbere fiind alãturi de Antalas. a fost alungat si a fugit.. op. Data de 544 e stabilitã de Stein. trimisi cu daruri pentru a întãri pacea. 327. 21. om nobil.l... în persoana lui Areobindos.. Cu aceasta. tot platoul înalt al Numidiei a fost ocupat. Solomon construi acolo o multime de fortãrete. Dupã aceste mari rezultate.1 w ' ^ 478 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN zdrobitor. rãspândirã peste tot mizeria.. O victorie obtinutã la picioarele acestui masiv va sili pe mauri sã se retragã în Mauritania. 19 si 20. La Prokopios. II. unde ridicã. în 543. acesta fiind logodit cu o nepoatã a Antoninei. Tezaurul sãu a cãzut în mâinile lui Solomon. Ajutat de Cutsina al Numidiei. în sfârsit. n. dar. insurectia condusã de el a luat sfârsit. >. 117 Stein. vechea Mauritanie sitifianã.. declarându-i cã maurii sunt gata sã se supunã dacã îl revocã pe Sergios. cum îl caracterizeazã Proko-pios120. dar împãratul nu a dat urmare scrisorii.

II. cit. Soarta lui Gun-tarith era însã. în rãzboiul cu persii si nu venea întâia oarã în Africa. dar. 120 Ibidem. op. 6). astfel. Troglitâ repurta o victorie desãvârsitã asupra triburilor coalizate. El si-a reorganizat armata.. care adusese atâtea servicii imperiului. încheind un fcedus cu lavdas. '•"•"^'482 catã de Troglita asupra lui Carcasan 1-a lovit mortal si biruinta a rãmas imperialilor. pierdute în lupta de la Cillium. 1-2. 1-a rechemat la Constantinopol. Sergios trebuia sã lupte în Numidia. Troglitâ a pierdut bãtãlia de lângã Marta (azi Mãret). Când a venit. Reorganizarea Africii bizantine. Cf. când maurii din Tripolitana. unul dintre cei mai buni conducãtori ai lui lustini-an123. 32. a cãzut. O luptã sângeroasã a avut loc în Byzacena meridionalã. Ordinea pãrea a fi aproape restabilitã. unul dintre nepotii sãi. 24. în toamna anului 546. 121 Ibidem. pecetluitã. care a decis soarta rãzboiului. dupã câteva luni.. în urma atâtor dezastre. el a cãzut (în iarna 545-546).] 481 NICOLAE BANESCU Succesorul lui Artabane în Africa a fost loan Trogli-ta. 554. 122 Ibidem. a cãrei înrudire cu împãratul i-ar fi legitimat stãpânirea. dupã ce 1-a rãnit mortal pe Stotzas121. cu aliatul imperial Cutsina si. loan Troglita a fost învestit cu demnitatea de patriciu si a rãmas comandant în Africa pânã în 553Faptele lui glorioase au fost citate de poetul Fi. lustinian 1-a rechemat pe Sergios. în 563. nu se stie de ce. sef berber important din Numidia. Cresconius Corippus într-o epopee. îndreptându-se cãtre Byzacena. într-o câmpie din aceastã provincie. porneste în campanie împotriva lui Antalas si Carcasan.cu putine trupe armene. 551-552. în timp ce pe altii i-a trimia la Constantinopol122. unde mai comandase un regiment de federati sub Belisarie. Areobindos rãmâne acum sef suprem. în primãvara anului 548. care suferise teribil în aceste îndelungate rãzboaie. pe la mijlocul anului 547. când se credea cã totul s-a sfârsit odatã cu . Antalas a reusit sã scape. sã-si primeascã banii. au fost gãsite de bizantini în tabãra dusmanã. printre care mai multi vandali. cit. îl asasinã pe Areobindos (sfârsitul anului 545). Stein. încã din aprilie 534. El se distinsese ca duce de Mesopotamia. condusi de seful le-vath Ierna. Fiii sãi s-au ridicat atunci în Numidia si revolta a fost destul de serioasã pentru ca lustinian sã trimitã în Africa pe Marcian. n. lohannis (loaniada). însã. supranumele de Troglitâ. Antalas a trebuit sã se supunã si el. pe care îl trimise în Italia. în iarna 546-547. Troglitâ a sosit pe mare la Car-thagina. împãratul 1-a rãsplãtit nu-mindu-1 magister militum. 24. 30-33. pentru multi ani în Africa bizantinã. în vreme ce maurii din Tripolitana. îl împacã pe Ifisdaias. 26. unde Cutsina luase si el armele contra imperiului. dar Ierna si mii de alti berberi au fost ucisi si steagurile lui Solomon. la Carthagina. pentru a se declara rege.. O sulitã arun123 Dupã Stein. Linistea s-a restaurat. se uniserã cu cei din Byzacena. 29 si urm. în care loan. care-i suprimã si pe principalii lui complici. si Bell Gotb. 31. unde va ajunge la mari demnitãti. 9-14. la cererea sa. II. Dupã ordinul împãratului. Guntarich. a câstigat un ajutor însemnat de la maurii din Numidia. lãsat singur fatã de forte mult superioare. fiul lui Sisinniolus. Solomon si Germanos. prin ineptia guvernatorului militar Rogathinus. gândin-du-se sã se cãsãtoreascã cu Prejecta. dar Antalas continua sã prade tara. era asigurat printr-o pensie anualã. Dar în curând ducele Numidiei. b. în regiunea Syrtei Mici. care se întâlneste numai la Jordanes. intitulatã dupã numele sãu. 3 sau III. aflatã la originea actualului Gunter. care pregãtea o revoltã. care a pus capãt tulburãrilor124. sub un sef cu numele Carcasan. Rogathinus 1-a suprimat. [Numele Guntarith este redat de Prokopios sub forma Gontharis (v. strãpuns la un banchet de sabia lui Artabane. la rândul ei. reluarã ostilitãtile. Bãtrânul sef Cutsina. Cutsina trecuse de partea imperialilor. II. Pacea a fost. iar Areobindos în Byzacena. III. încã o datã tulburatã în 563. ofiter brav. O luptã a avut loc în Proconsularis.2). aratã cã el era probabil originar din regiunea numitã Tpâyihoq situatã în Macedonia (op.. 28.

lustinian pre-scria. Mauritania I (sitifianã). finantele. Livre II. pp. însãrcinati cu administratia civilã a provinciilor. lustinian a emis cele douã constitutii privitoare la reorganizarea Africii recuperate. însãrcinat cu lucrãrile publice si constructiile. Sub autoritatea prefectului erau sapte guvernatori. modul în care întelegea sã se înfãptuiascã ocupatia militarã. II) expune principiile sistemului defensiv al Africii bizantine. purtãtorii drapelului etc. lagãre întãrite (castra). redute mai putin importante (burgi) si ziduri de baraj (clisurae). asezate în lagãrele întãrite (castra)127 ale frontierei. chap. comandate de consulares. lustinian restabili aceastã magistraturã în toatã autoritatea sa.)126. civile. care consistau în cea mai mare parte din limitanei. scri-nium operum. scrinium arcae. în calitate de casier general al corpului de expeditie. Rescriptul imperial din aprilie 534 punea în fruntea administratiei cu acest titlu pe Archelaus. bine plãtiti. în care autoritatea prefectului era foarte întinsã. îl ajutau pe prefect în administrarea justitiei. I-ere pârtie. cu apunta-mentele lor: consiliatii. Numidia. trebuiau sã fie în stare. Livre II. de asemenea. curieri pentru serviciul corespondentei. cur-sores. I-ere pârtie. sub comanda ducilor. 483 NICOLAE BANESCU ci de un praefectus praetorio si sã formeze o diecezã specialã. Historyll. tingitanã) si Sardinia. care vin imediat dupã consilieri. birouri L'Afriqne.capitularea lui Gelimer. ele priveau deci legislatia (prefectul asigura promulgarera tuturor legilor si deciziilor imperiale). Mauritania II (caesariana. împãrtit în douã categorii: angajatii distribuiti într-un numãr de birouri. 559. în sfârsit. a ajuta ti126 Ibidem. Trupele de frontierã. 484 l C ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN însãrcinate cu redactarea actelor si pãstrarea arhivelor. Alãturi de acestia era officium pro-priu-zis. pentru perceperea impozitelor. administratia (propunând suveranului pe guvernatorii diferitelor provincii si numind direct anumiti functionari). schitând noua orânduire întocmitã de împãrat. fortãrete mari (castella). cit. Una privea administratia civilã. functionari de rang înalt. Cancellarii. Bury. ca Oriens si Illyricum. 485 NICOLAE BANESCU .L'Afrique byzantine. 147-148. cu resedinta la Carthagina125. în hotãrârea ca Africa sã fie administratã. comandate de praesides. aflându-se acum în Africa. scrinia (commentariensis si ab actis). Importanta pe care o atribuia eliberãrii lor se arãta. 127 Charles Diehl (. draconarii. mittendarii. cu un personal foarte numeros. nu de un proconsul. Provinciile Africii bizantine erau acum: Proconsularis. justitia (prefectul având o competentã considerabilã si pronuntând sentintele fãrã apel). chartularii. un fel de gardã personalã. Byzacium si Tripoli-tania. care exercitase mai înainte functia la Bizant si în Illyricum. op. grefieri administrativi. Atributiile sale se întindeau asupra întregii administratii civile. l'administr. care primeau cererile adresate prefectului. prin cealaltã constitutie pentru Africa. Stein. în ce priveste reorganizarea militarã. în caz de agresiune. Prefectul pretoriului era mare dregãtor al imperiului. cum observã Diehl. însãrcinati cu socotelile. Chestiunile religioase nu-i erau nici ele strãine: avea politia cultelor si protectia Bisericii ortodoxe. 98-106. singularii. si auxiliari grupati în corporatii sau scholae (exceptores. distingând între elementele acestui sistem: orase fortificate (civitates). cu titlul de consulares sau praesides. întrebuintati în misiuni de încredere.. având administratia caselor prefecturii si ordonantarea cheltuielilor provinciei etc. Acesta tinea sã restabileascã în Africa administratia pe care o cunoscuserã supusii sãi. Prefectul pretoriului era înconjurat de un numeros personal. libelli. Rescriptul din 534 enumera diferitele categorii de persoane pentru fiecare serviciu. îl ajutau în aceeasi materie.

ca popor. care a avut de suferit si din cauza intolerantei religioase. grija împãratului de a introduce ordinea si a asigura linistea în tara eliberatã. ubi dispositi fuerit. având un ajutor. Ea a luat frânele cârmuirii în timpul minoratului fiului sãu. c. îl avea din cãsãtoria sa cu vizigotul Eutharic. sic tamen ut. mãsurile pentru repopularea regiunilor devastate ne aratã interesul suveranului pentru prosperitatea Africii. 52-53) pasajul caracteristic asupra acestor trupe din constitutia din aprilie 534 privitoare la administratia militarã a Africii si adresatã lui Belisarie: „pro limitaneis vero ordinandis (.quia necessarium nobis esse videtur. Africa a fost împãrtitã militar în 4 circumscriptii: Tripolitania. armata mobilã cuprindea si contingente de indigeni (gentiles). Atha-laric a fost scos din pregãtirea . nota de la p. regimente de mercenari barbari din natiunile vecine. si inveneris de provinciis idonea corpora. Amalasuntha a fost nevoitã sã primeascã protestele lor. ut secundum exem-plum. era compusã din milites comitatenses. fiscalitatea abuzivã apãsa greu asupra populatiei. tara a iesit cu totul ruinatã din îndelungatele lupte purtate în toate provinciile ei si Prokopios însirã urmãrile nefericite ale cuceririi. în genere cãlãri. era curajoasã si inteligentã131. stia bine greceste. menit sã facã din el un efeminat si las132.nuturile unde erau rânduite fãrã sã astepte întãriri de la armata de expeditie. ut extra comitatenses milites per castra limitanei constituantur. qui possit et castra et civitate Hmitis defendere et terras colere. Un magister militam Africae era comandant tuturor trupelor. cum aratã Diehl. cit. nu în sensul primitiv al cuvântului. care împãrtãseau vederile sale. nepotul sãu. Leipzig. Cucerirea Italiei. possint ipsi limitanei sine comitatensibus militibus una cum ducibus suis adi-uvare loca. nu întelegeau civilizatia italianã si credeau numai în arta rãzboiului. Hartmann a reprodus (Untersuchungen zur Geschichte aer byzantinischen Verwaltung in Italien. aut de illis. eos ad similitudinem nostri exempli ordinet. Rãzboiul cu gotii. Nu se poate tãgãdui totusi. voi.". per castra et loca. Pe lângã acestia. cu atâtea jertfe reîncorporatã în imperiu"0. si forsitan commotio aliqua fuerit. în orase. Administratia bizantinã instalatã din nou nu a fost dintre cele mai bune. 87. 1889. recrutati din triburile 128 Ludo M. observatiile savantului francez din Cambridge Medieval History. op. Dar gotii. Armata mobilã. care dobândeau terenuri în apropierea frontierei si erau obligati sã le cultive128. ut. desi nu erau pe placul ei. cantonatã în interiorul tãrii. 486 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN africane. protestând împotriva regimului de educatie a regelui. Comanda peste numeri o aveau tribuni sau comites. limitaneorum constituas numero in uno-quoque limite. Câtiva sefi se prezentarã reginei. si hotãrî sã dea fiului sãu educatia pe care o primise si ea. lucrãrile de utilitate publicã în orase. quos antea milites habebant. quod nos misimus. 540-750.. II. ca entitãti autonome129. Regina primise o educatie romanã la Ravenna. quae provideret tua magnitudo. organizatia în numeri sau KaTdAoyoi. îl încredinta deci grijii a trei goti civilizati. domesticus (în textele epocii ulterioare: unoaipa-nyydg). non longe limitem exeuntes nec ipsi limitanei nec duces eorum. 487 ge. 22-24. Africa în mâinile bizantinilor constituia o admirabilã bazã de operatii pentru cucerirea Italiei. 129 Stein. pp. Ruinele fortãretelor bizantine rãspândite peste tot în Africa mãrturisesc activitatea desfãsuratã de lustinian pentru protectia tãrii. Limitaneii erau soldati coloni. pe care Amalasuntha. constituind trupe de infanterie si regimente de cavalerie recrutate din populatiile provinciilor.. apoi din federati (Joederati). împrejurãrile aveau sã ofere în curând si aici un pretext interventiei Imperiului bizantin. fiica marelui re130 V. ut aliipro-vinciales videntas eos perpartes ad illa loca se conferanf) exem-plum fecimus unius numeri limitaneorum. Athalaric.. Numidia si Mauritania. Lui Theodoric îi urmase la tron un copil. Byzacena.

I. Viata de plãceri îl ruinase cu totul pe Athalaric. împãratul a fost bucuros sã o primeascã si i-a pregãtit o casã la Dyrrachion. Ea îi scrise lui lustinian. La moartea lui regenta. în caz de nevoie. prin încãlcãri asupra vecinilor. Amalasuntha avea o rudã apropiatã în Italia. luã mãsuri împotriva conspiratorilor si simti nevoia sã-si pregãteascã retragerea. Theodahad le încredinta o scrisoare cãtre lustinian. reamintind serviciile aduse împãratului în Sicilia. Alexandru avea misiunea precisã de a încheia o conventie secretã cu regenta. i-a suprimat pe notabilii care-i erau credinciosi si pe ea a închis-o într-o insulã a lacului Bolsena. I. mai târziu. în care îi propunea acestuia sã-i cedeze bunurile din Toscana în schimbul unei sume de bani. amenintatã de un complot. Rãu vãzutã de goti. Populatia se plânsese împotriva rapacitãtii sale si Amalasuntha îl silise la restituiri133. BÃNESCU depunã puterea în mâinile lui lustinian134. I. regina vandalilor. care îl informeazã despre arestarea reginei. când gotii se luptaserã cu gepizii la Sirmium pentru dezertorii bulgarii si pentru afacerea cetãtii Lilybaeum. Primind mesajul regentei si pe al lui Theodahad. îi întâlni pe Liberius si Opilio. nu si-ar fi putut pãstra decât cu greu situatia si ea se gândea sã Ibidem. foarte impopularã. Idealul sãu era sã-si petreacã viata în plãceri la Constantinopol si a cãutat sã-si realizeze aceastã dorintã îndatã ce s-a ivit prilejul. lustinian scrise imediat o scrisoare Amalasunthei. declarând cã totul e bine. Alexandru. El trimise în grabã un mesager la Constantinopol si asteptã ordine noi. care nu mai avea mult de trãit. luându-i jurãmânt cã-i va lãsa exercitiul guvernãrii. trimitând scrisorile cu doi senatori: Liberius si Opilio136. 3. 488 educatie liberalã si se închinase studiului filosofici lui Platon. unde sã poatã poposi în drumul sãu spre Constantinopol. unde. cu prilejul campaniei din Africa. Amalasuntha a comis o gresealã fatalã: i-a propus lui Thodahad sã împartã cu ea demnitatea regalã si 1-a proclamat rege. 2. a fost târât de tinerii asociati acum la educatia sa nationalã în vicii care îi ruinarã repede sãnãtatea. vãrul ei (fiu al Amalafridei. Avea numeroase proprietãti în Toscana si. Theodahad a scris el însusi în acelasi sens. Odatã cu episcopii venise (în 534) si un agent imperial. Theodahad aruncã masca. Doi episcopi din Rãsãrit venirã la Roma. în realitate. se fãcuse stãpân pe o mare parte a acestei provincii. Ajuns în portul Aulona. în noiembrie 534. 6 si urm. pe Petrus. 2. 3-4. Dar dupã formalitãtile ipocrite. Furã expediate îndatã scrisori lui lustinian despre noua situatie135. Ea comunicã lui Alexandru intentia sa si acesta se întoarse cu episcopii la Constantinopol. întrebând dacã ar fi dispus sã o primeascã. Theo-dahad (Theodad). Goth. trimisi în misiuni militare la frontierã. Era însã de o mare cupiditate. Bell. al rangului de senator si al permisiunii de a trãi la Constantinopol. cu prilejul jafului de la Gratiana. 132 Ibidem. lustinian a trimis un nou agent în Italia. spre a aduce regentei plângeri cu privire la purtarea ei nemultumitoare. Amalasuntha. Venind momentul critic. în acest timp.pedagogilor si. trei dintre sefii goti ostili au fost îndepãrtati de la Curte. în acest timp Athalaric s-a stins din viatã (2 octombrie 534). El a adunat rudele celor trei goti ucisi de reginã. Se bucurase de o 131 Prokopios. El nu avea nimic din însusirile militare ale rasei sale. Petru îi întâlni pe gotii care duceau scrisorile ce vesteau moartea lui Athalaric si ridicarea la tron a lui Theodahad. Regenta a replicat acestor acuzatii. pentru chestiuni de doctrinã teologicã. deoarece situatia ei era mai criticã decât oricând. Theodahad nu avea ambitii de mãrire. aveau sã fie ucisi. în drumul sãu pe Via Egnatia. Dar aceste acuze urmãreau numai sã-i amãgeascã pe goti.. 489 NICOLAF. o sorã a lui Theodoric). fiind o naturã slabã. Amalasuntha a fost apoi silitã de ingrat sã scrie o scrisoare lui lustinian. 3-4. un abil diplomat. asigurând- .

Belisarie intrã în Italia pe la Rhegium.i \ 491 pe mare si sã opereze o deschidere în Sicilia. Ea trebuia sã urmeze drumul 137 Bell. zice Prokopios. unde îsi serba nunta cu o principesã din familia lui Theodoric. 1-10 (traducerea lui H. în noiembrie. 141 Ibidem. Succesele acestea rapide au provocat indignarea soldatilor ostrogoti. el îi ceru lui Theodahad sã abdice si sã-i lase Italia. dar de o bravurã încercatã. dupã un scurt asediu. el si-a fãcut din .EV KCCI cpvaei ãvavSpot. el ne înfãtiseazã exemplul tipic a ceea ce fãcuse civilizatia romanã din barbari: nu mai avea nici una din energiile native ale rasei sale . 1-11. 4. Gotb. cu Ma-tasontha. Belisarie cucerea Neapole. 9. va avea rãzboi. Dar autoritatea împãratului si declaratiile ambasadorului nu O' mai puturã salva pe Amalasuntha: ea a fost ucisã în închisoarea sa (30 aprilie 535). diplomatia imperialã se silea sã atragã împotriva ostrogotilor o aliantã barbarã si cerea. Goth.CIÃ. 60 si urm. 4. [Despre ansamblul acestor evenimente. n. sprijinul merovingianului Theodebert. magister militum per Ittyricum. care îi ura pe os-trogoti. I. Prin ambasadorul sãu Petru. I. 135 Ibidem. 1980. 142 El a pierit ucis pe drum.. soldat de origine obscurã.. 2. 46-47)]. Populatia. Theodahad era. O revolutie militarã îl rãstoarnã pe Thoda-had (noiembrie 536)142 si îsi alege un sef în persoana lui Vitiges.500 de oameni. sã ia Salona139.. un om incapabil sã reziste atacului imperial. I. era încredintatã lui Belisarie140.EÎ iL KO. p. Fortele ostrogote din Dalmatia erau slabe. împãratul a pregãtit expeditia. v. Singurã garnizoana din Pa-normon (Palermo) a opus rezistentã. O misiune cu scrisori si daruri îl invita sã coopereze împotriva arienilor goti141. ca si Gelimer al vandalilor. 27-28. 8 si urm. 133J 139 Bell. 11.q . cãreia îi oferise protectia imperiului. 1-4. cu bani. comandatã de Mundus. Sicilia a fost cuceritã.I (rcpicnv 6 na^etiot e'crrai)"-137 Aceasta e tragica istorie a Amalasunthei. în acelasi timp. Ca si regele vandal. T. cu titlul însemnat de avTOKpâTOtp. fiica Amalasunthei. op. cealaltã. Mihãescu (v. I. I. Athena. Petru nu a ezitat sã-i declare.o de protectia sa si-i dãdu lui Petru instruc134 Prokopios. 3-4. Campania s-a deschis în 535. în acelasi timp. ca un casus belii._ j A\ M 490 tiunii în sensul cã trebuia sã-i punã în vedere lui The-odahad si gotilor cã e pregãtit sã o sprijine pe regentã. l. 492 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN El îsi pierdu vremea retras la Ravenna. Les ambassades byzantines en Occident. îl salutã ca pe un eliberator. \ "(0Ibidem. fãrã greutate. Mundus le-a învins usor si a luat Salona. 4. mai mare (avea 7. History II. 163-164. cit. dar a fost repede învinsã de Belisarie. Rãzboiul cu gotii. El trimise asupra Italiei douã armate: una. lustinian a socotit omorârea reginei.(ov JJ. 5. cum ne-o povesteste Prokopios în istoria rãzboaielor. 31. [în editia româneascã a lui H. Supra. 5. de unde împãratul îi dã ordin sã vinã în Italia împotriva gotilor. în numele lui lustinian. } • . p.. textul respectiv se aflã la p. Lounghis. Acesta nu avea însã însusirile unui general. afarã de garda personalã a generalului). rudele gotilor ucisi convingându-1 pe Theodahad s-o execute în interesul propriei sale sigurante. Acesta a trecut apoi în Africa. 138 16. Mihãescu. 7). tânãrã încã si frumoasã. : -dl . trebuia sã pãtrundã în Dalmatia. Dar în Anekdota™ el o acuzã pe Theodora de aceastã crimã: ea s-ar fi temut de venirea reginei. cã aceastã crima înseamnã „rãzboiul neîmpãcat între împãrat si goti (âcrnovSog PO. de asemenea. 407-1096. 5.. însotit de Prokopios (mai 536). Deoarece a fost o cãsãtorie silitã. în caz contrariu. când a încercat sã fugã din Roma la Ravenna [Ibidem. si i-ar fi cerut lui Petru sã îl îndemne pe Theodahad sã o ucidã.] 136 Bury.

care întreprindea actiuni mari cu mijloace putine. l. Belisarie le atacã puternic cu toate fortele sale si gotii au avut pierderi considerabile148. la 9 sau 10 decembrie 536. 147 Ibidem. armistitiul expirând. Belisarie avea în Roma numai 5.000 de oameni din Orient. bãnuit de întelegere cu dusmanii. Biruitorul a primit în curând supunerea Apuliei si Calabriei. Belisarie a respins propunerea. sosesc în Italia noi ajutoare. 11. 6. la asediul Romei câteva zeci de mii de soldati.. fãrã sã întâmpine din partea garnizoanei ostrogote vreo rezistentã. în februarie 538. fãrã a putea face nimic: toate silintele sale se sfãrâmarã în fata admirabilei Bell. Când jumãtate din trupele lui au trecut Pons Milvius. astfel.. face aceastã declaratie de credintã si de vitejie: „Eu stiu. La stirea cãderii cetãtii Rimini. Gotb. Cu atât de putini oameni. trimitându-1 pe Narses în Italia. el dorea ca Belisarie sã conducã întreaga armatã cum va crede si se cuvine ca toti sã i se supunã „în interesul Statului . 10. El a trebuit sã ia mãsuri energice contra unor senatori favorabili gotilor. s-a îndreptat asupra Romei si. nici tãierea apeductelor.K . Belisarie. Avea. 350. cerând sã i se trimitã întãriri. O scrisoare a împãratului cãtre Belisarie spunea categoric cã. pentru ca ambasadorii sã poatã trata cu împãratul146. nepotul lui Vitalian. Unele din aceste întãriri au ajuns la Roma. I.-•. împãratul a fost impresionat de atâta bravurã si a trimis întãriri în Italia. restabilind în ea autoritatea lui lustinian. sub comanda lui Narses. Spoleto si Perusa. în Roma. 17. 3 si urm. sub comanda lui loan. Dar îndatã s-a vãzut neajunsul politicii militare a lui lustinian. în cele 69 de lupte dintre asediatori si asediati145. desigur. nu întelegea a-1 învesti cu comanda armatei. acordând numai un armistitiu de trei luni. 15. si ele au debarcat pe coastele Adriaticii. declarând.^494 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN (martie 538).000 de soldati. cu conditia de a o lua de sotie147. Fortele puse sub comanda lui Belisarie erau cu totul mediocre. încât nici asalturile furioase ale vrãjmasilor. el a fãcut minuni de ingeniozitate strategicã si de curaj personal. n. cit. Tot atunci mari cantitãti de grâu se apropiau de Roma. Flotele imperiale dãdeau în acest timp lovituri în toate pãrtile. Datius. Vitiges a rãmas mai mult de un an (februarie 537 -martie 538) sub zidurile cetãtii. cãci el respectase pactul lui Theodahad. care o cedase francilor. 7. Armata adusã dinaintea Romei era sporitã cu cea venitã din Proven-ta. Belisarie s-a silit apoi sã punã Roma în stare de apãrare contra unui eventual asediu si a trimis detasamente ca sã ocupe Narni. Fatã de aceastã armatã formidabilã. chemat de populatia romanã. 145 Stein. Pe la mijlocul anului 538. 24. într-o scrisoare adresatã împãratului. La apelul arhiepiscopului ele Milan. Vitiges a ridicat asediul Romei 144 Ibidem. si a gotilor din Samni-um de Sud143. cã sunt dator Majestãtii Tale cu moartea si de aceea nimeni nu m-ar putea scoate viu de aici"114. II. Vitiges trece la ofensivã. Matasontha îi oferea Ra-venna. în decembrie. în februarie. e ridicat din Scaun (18 noiembrie 537) si înlocuit cu Vigilius. 1-4. si acestea 1-au determinat pe Vitiges sã facã propuneri de pace. el aratã inferioritatea în care se aflã. a intrat. înconjurat de forte considerabile si. II. . op. 146 Prokopios. .ea o dusmancã implacabilã. trupe bizantine au intrat cu Mundilas în Liguria si au ocupat (aprilie 538) acest oras. • .^493 NICOLAE BANESCU energii a lui Belisarie. Dar neîntelegerile dintre cei doi generali au slãbit autoritatea lui Belisarie si au anihilat unitatea de conducere. loan nãvãlea în Picenum si cucerea Rimini. La sfârsitul anului 536. în care nu erau goti. alte trupe au fost trimise. Papa Silverius. cã cedeazã Campania si Sicilia si cã va plãti un tribut anual. nici bolile si foametea care decimau trupele sale nu au putut sã-i biruie rezistenta.. prin solii trimisi lui Belisarie.

[= Rãzboiul cu gotii. 131. pentru alimentarea orasului. el se preface cã primeste propunerile si promite emisarilor goti. 34. El propunea o împãrtire a Italiei: tãrile la nord de P6 vor fi pãstrate de Vitiges. dupã cea a Africii. cã planul acestuia nu e interesul Statului149. 496 traordinarã: proclamarea lui Belisarie ca împãrat al Occidentului. Când vestea cãderii Ravennei se rãspândeste. II. care veniserã la el în secret. din ordinul sãu. dar cu multã cinste. op. Ravenna e blocatã pe uscat si pe mare. încãrcatã de provizii.. surprinsi de aceste propuneri. Singure femeile barbare. îsi insultau acum sotii. 12 si urm. II. Belisarie întelege sã rãmânã credincios suveranului sãu. spre a-1 convinge de primejdia pe care o prezintã pentru el cãderea Italiei. Regele cãuta sã provoace dificultãti din afarã imperiului si a izbutit sã trimitã o solie la Chosroes al persilor. Stein crede cã lustinian nu a putut fi strãin de interventia lui Vitiges pe lângã Chosroes si de aceea s-a decis sã ofere îndatã ostrogotilor pacea în conditii neasteptate. 199-200. Luându-si precautiile necesare pentru înlãturarea oricãrei suspiciuni.l traducerea lui H. încât bizantinii se simt mai în sigurantã în Ravenna. în aceastã situatie trupele s-au risipit în diferite directii. p. cit. Doi ambasadori sosesc din Constantinopol. Belisarie cuceri totusi câteva orase. Belisarie îl atacã în acest ultin al sãu refugiu. cã va îndeplini promisiunile pe care i le ceruserã (de a respecta viata si proprietãtile gotilor). le-au acceptat fãrã sovãialã. silit sã capituleze si aservit enorm pe urma acestei reocupãri. ce-rându-i sã primeascã domnia. lustinian s-a vãzut nevoit sã-1 recheme pe Narses la începutul anului 539. dar se grãbeste sã profite de acest neasteptat prilej. nevrând sã renunte la o biruintã totalã pe care o stia atât de apropiatã. 29. în mai 540. Cu toatã vointa formal exprimatã de suveranul sãu. luarã o hotãrâre ex1 Prokopios. Mihãescu. 151 Prokopios. pp. p. Atunci s-a întâmplat un fapt care aruncã o curioasã luminã asupra moravurilor bizantine ale veacului al Vl-lea. II. flota bizantinã pãtrunde în portul Classis. care auziserã de la sotii lor cã dusmanii sunt mari la trup si mult mai numerosi. Ei trimiserã la el în secret emisari. Bury. Când ambasadorii se întoarserã în lagãrul sãu. 495 NICOLAE BANESCU îndreptat repede: una câte una cetãtile cad în mâna lui Belisarie. în disperare. Belisarie se opune instructiunilor primite.nostru". care a fost apoi recucerit de goti. Belisarie îl pune pe Vitiges sub pazã. 22 si urm. 10. în acelasi timp. cerându-i sã-si punã semnãtura pe tratatul de pace pe care gotii o socoteau indispensabilã pentru validitatea lui. Italia centralã este curãtitã de dusmani si Vitiges se închide în Ravenna. fiind aproape egali la numãr cu gotii. aducând instructiunile lui lustinian pentru pace. între care si Milan. si a-1 decide sã facã rãzboi imperiului150. Lucrurile s-au 149 Ibidem. Tezaurul regal din Ravenna va fi împãrtit egal între pãrtile contractante. Belisarie refuzã. II. 194. amânândusi numai depunerea jurãmântului pe care trebuia sã-1 facã în calitate de suveran al italienilor si gotilor. mai bune decât ar fi dorit. Bury. spre a-1 încredinta de supunerea lor. si permite gotilor care locuiau dincoace de P6 sã se ducã sã-si cultive pãmântul. II. Atunci gotii. Gotii. si le imputau lasitatea151. cu toate protestele tuturor generalilor. lãsând lui Belisarie singur conducerea operatiilor. pustiind îngrozitor valea Fadului. când trebuia sã colaboreze la actiunea lui Belisarie. Francii lui Theodebert au profitat de aceste lupte dintre goti si bizantini pentru a trece Alpii în Italia. în mâinile lui lustinian. comandanti din multe cetãti trimit la Belisariu. Vitiges a fost constrâns sã-si dea consimtãmântul. Narses însã socotea cã este sub demnitatea functiei sale sã lucreze ca subordonat al unui general si pretexta. 497 . Portile Ravennei se vor deschide astfel si Belisarie îsi face intrarea în oras în fruntea gãrzilor sale.. cele de la Sud vor fi ale împãratului. Cãtre sfârsitul anului 539. arãtând cu mâna pe învingãtori.

printr-o scrisoare în care-i vorbeste de monumentele care fac gloria Romei si prin care ea apartine posteritãtii. învestit cu depline puteri. lustinian 1-a tratat cu omenie. izbuti sã fie recunoscut rege si intrã în tratative cu imperiul. 163 a lui N. lustinian se gândi sã-1 recheme pe Belisarie din Asia. prelungire a rãzboiului în Italia. nepotul împãratului. 1998. 23-29. Amândoi pierirã din pricina intrigilor în care fost prinsi. alt comandat bizantin de origine armeanã. pentru care se poate consulta EPLBIP. s. astfel încât o insultã 152 Prokopios. Totila hotãrãste sã întreprindã o expeditie în acele pãrti. Bãnescu. sãu. spre a obtine mijloacele necesare unei actiuni serioase. Totila porni deci energic la actiune.. gotii se . care se afla la Porto. tentã i-a oferit coroana. III. armean de origine si ofiter f capabil. iar cãtre sfârsitul anului 546 împresura Roma. dupã multe lupte. El va supravietui numai doi ani înfrângerii sale. iar unul dintre rugi. Dar Totila. El îsi schimbã îndatã atitudinea si nu se mai gândi decât la salvarea poporului . Fatã de aceastã situatie.. luptã în care bizantinii au fost învinsi. nepotul lui Ildibad. în momentul în care partida decisã la rezis. încercarea sa de a cuceri Verona nu izbuteste si imperialii se retraserã dincoace de P6. voi. la 17 decembrie 546. Vãduva sa. (Eraric . III. prin trãdarea isa-urienilor. Surprinsi un moment de cãderea Ravennei. îl opri însã de la acest gând. în Totila gotii îsi aflaserã un sef tânãr. [Acelasi izvor îl mai mentioneazã pe Artabanes. îi va nimici pe senatori si va ataca Illyricum. el dãrâmã mai întâi o treime din zidurile . plin de energie si cu mari însusiri militare. 219. Rãzboiul interminabil cu persii ne explicã excesiva '. p. respinse de lustinian. mise în Italia pe Artabazes. care-i punea în vedere cã trebuie sã trateze cu Belisarie. care deschiserã gotilor. însã acesta sfãtui sã fie ales Ildibad. în toamna anului 541. care comanda la Verona. pe care îl ucisese152.] 499 NICOLAE BANESCU asupra ei va fi privitã ca o mare nedreptate fãcutã tuturor generatiilor viitoare153. tule mijloace ca sã sustinã lupta pe douã fronturi. ca si Infra. unde purta rãzboiul cu persii si sã-1 trimitã iarãsi în Italia. Imperiul nu avea des. unde comanda Bessas. Nelinistit de succesele pe care imperiul începea sã le aibã în sudul Italiei. în aceeasi calitate de comandat suprem. în acest scop. dacã pacea va fi respinsã. Ambasadorii lui Totila erau instruiti sã declare cã. Dar îl trimise fãrã trupe si fãrã mijloace suficiente si bravul general a încercat în zadar sã scape Roma cu putinele trupe aduse de loan trimis anume de Belisarie la împãrat. iar viteazul Artabazes a murit 498 din pricina rãnii primite în lupta singularã cu un got urias. desteptarã si. Matasontha.fusese atunci asasinat de goti). Eraric. poarta Asinaria. Belisarie. i-a acordat titlul de patriciu si i-a dãruit un domeniu în Asia. începuse si el i tratative. ca si pe Gelimer. noaptea. împreunã cu floarea aristocratiei gotice. în primãvara anului 542 lupta se dã lângã Faenza. Totila spera cã acest succes va pune capãt rãzboiului si începu negocieri. Roma cãzu. v. puternici încã în nordul Italiei.l Vitiges a fost transportat apoi cu familia sa la Con-stantinopol. Athena. Generalii romani nu aveau nici o unitate de actiune si Totila a putut cuceri multe orase în Italia centralã. îi oferirã coroana lui Uraîas. n. comandantul unei armate gote la nord de P6. privit ca eventual ' succesor. lustinian îl tri. 4. 1-a luat mai târziu în cãsãtorie pe Germanos. el va dãrâma la pãmânt toatã Roma.

loan se retrase în Otranto159. dar nu izbuti si generalii se despãrtirã. lãsând o bunã parte din armata sa afarã din oras. 20-24. în aprilie 547. se mãrgini sã arunce unele peste altele pietrele. ca sã se poatã apãra. sã intervinã prin Theodora. în lagãr. de asemenea. cãtre primãvara anului 549Reusita fiind imposibilã din pricina mijloacelor extrem de reduse de care dispunea. Perusa cãzu. 243-244. III. în fata zidului astfel improvizat se afla un sant adânc. 32). începu imediat sã restaureze zidurile. lângã muntele Gargano155. Dar .. îndatã ce auzi. cu o mie de buc-cellari ai sãi. Punând toatã armata la lucru. pe care îi elibereazã si îi trimite în Sicilia. asediat de Totila. Generalul a venit la Crotona cu putine trupe. A doua zi. 25. Belisarie asezã portile zidurilor. 8 si urm. III. apoi încercã sã ajute. 154 Prokopios. Goth. III. în iulie 548. în 25 de zile. 26. 4. la rãsãritul soarelui. îmbrãcându-le în fier si trimise iarãsi împãratului cheile.] 157 Ibidem. sãpat mai dinainte. 10. 23. fugãrind trupele gote din Capua. împãratul. [în textul lui Prokopios e Perusia. pe care îl ocupase mai înainte. Totila ocupã cea mai mare parte din teritoriile cucerite de loan. în acelasi timp. 500 a putut repara astfel. unde erau închisi senatorii si sotiile lor. 22. temându-se pentru Sicilia. 24. lip-sindu-i cu totul varul pentru a le cimenta. III.Romei si hotãrî sã evacueze orasul. Neputând construi într-un timp atât de scurt cât dãrâmase Totila din împrejmuire. Totila se retrase atunci la Ti-bur156. apoi se întoarse în sudul Italiei. soldatii necesari spre a asigura apãrarea si intrã cu restul armatei în Roma. Rossano. Cavaleria sa fu decimatã de Totila lângã Rossano si Belisarie trecu la Messina. III. care rezistã158. târând în alaiul sãu senatul captiv. 155 Ibidem. fãrã ca gotii sã încerce a-1 împiedica. pe Tibru multe provizii si toate acestea atraserã populatia refugiatã în împrejurimi. III. pornind cãtre nord. Bell. Totila se ridicã cu toatã armata si veni la Roma. Ei se retraserã în tabãrã. oras situat lângã Roma. pp. Belisarie îi asezã pe cei mai buni luptãtori la portile dãrâmate si. în momentul previzibilei întoarceri a regelui got. 24. gotii se aruncarã cu mare furie si zgomot asupra zidurilor. astãzi Tivoli. La insistentele lui Belisarie. el porni cu restul armatei spre Lucania154. 153 Bury. 19-22. ca sã nu-i poatã Urmãri imperialii. Aduce. Belisarie a îmbarcat-o la Otranto pe sotia sa Antonina pentru a merge la Constantinopol. 7. pentru a începe din nou asaltul în zorii zilei urmãtoare. surpând toate podurile de pe fluviu. numãrând vreo patru mii de oameni si pe Va156 [în textul original Tibouris (Prokopios. care a tinut pânã noaptea. Totila atacã Perusa (vara anului 547). 158 Ibidem. II. unde loan dãduse o mare loviturã. Numai portile sfãrâmate de goti nu avu vreme sã le aseze din nou. asezându-si tabãra lângã Tibru. loan ocupã apoi Tarent. poruncise lui Belisarie sã întreprindã o ofensivã în sudul Italiei. 4 501 NICOLAE BANESCU lerian. 18-19. l si urm.. în mâinile gotilor. care se retrãsese la Otranto si-i hãrtuia pe gotii risipiti în toate pãrtile. Primãvara trecu la Otranto. azi Perugia]. Rossano a trebuit sã capituleze. tot ce dãrâmase Totila. magister militum al Armeniei. astfel încât Totila s-a vãzut silit sã-i adune la nordul Apuliei. 10. 19 si urm. pentru pazã. dupã o luptã crâncenã. 159 Ibidem. gotii au fost înfrânti. Belisarie lãsã la Porto. lustinian trimite câteva întãriri. spre rãsãrit. 23. III. în fata fortelor superioare ale gotilor. la care avea mare trecere. III. la Constantino-pol157. Dar si acest atac a fost respins sângeros. la vest. cu Valerian si loan. II.. ducând în Campania populatia care mai exista. unde îsi va petrecu iarna din 547-548. iar Totila se îndreptã spre Italia centralã. . ca împãratul sã-i trimitã întãriri serioase.

dupã câteva luni. El începu lucrãri de reconstruire si se îngriji de repopularea orasului. la Syracuza. Flota ostrogotã. si putu aduna în scurtã vreme. înainte de sfârsitul anului 550. Din toate pãrtile alergau mercenari sub steagurile sale si buccellari ai altor generali. îl trimise pe urma lui pe 62 Stein. pentru a-1 înlocui. cu alti doi armeni de la Curte. Indice. Totila ata160 Prokopios. spune mai departe istoricul. împãrãteasa murise de un cancer. lustinian s-a indignat cã nu a fãcut-o imediat si asa se explicã nehotãrârea împãratului fatã de general. el credea . la zvonul apropiatei sosiri a unei armate mari imperiale în Italia de Sus. 30. urmasã legitimã a lui Theodoric164. lustinian se hotãrâse sã trimitã împotriva gotilor ca generalissim pe nepotul sãu Germanos.înainte de sosirea ei. oferind Sicilia si Dalmatia. la nord de Apen-nini.] . în care se instala acum ca un suveran. Artabanes. op. 161 Ibidem. nu se stie de ce împãratul s-a rãzgândit si a expediat în locul sãu pe Liberius. se adresã din nou împãratului. într-adevãr. în mâinile sale. Totila a încercat. 152. p. H. trecând în Sicilia (mai 550). în acelasi timp. Liberius nu putuse rãmâne în Syracuza. în timp ce. s. [Prokopios. 25. biruind cu totul trupele guvernatorului de Salona trimise asupra lui si capturându-le corãbiile161. v. iar loan. împãratul îi puse la dispozitie mari sume de bani. nepotul lui Vitalian. Totila pãrãsise Sicilia cu o pradã imensã. partea adãogitã. având trebuintã de Belisarie împotriva persilor160. El a tratat însã cu clementã pe complotisti. Rãzboiul cu gotii. de asemenea. si Supra. cit. într-un complot împotriva împãratului. sã supunã si Messina. intraserã în mare panicã. „Artabanes". acesta denuntã indirect complotul.. n. cu câteva mii de pedestri. întrucât faima lui era cunoscutã de toti. Rhegium cãzu. ed. unde îl gãsi. Cãsãtorit cu Matasuntha. Antonina nu a putut face altceva decât sã obtinã rechemarea lui Belisarie. condusã de transfugul Indulf. ca mai înainte Africa. sã salveze Italia. Dar. participa si el la 163 Implicat mai înainte. încântat de aceastã misiune. fiica Amalasunthei. fost buccellar al lui Belisarie. la care el adãugã altii din propria sa pungã. ginerele lui Germanos. M 502 cã din nou Roma si reusi sã o recupereze. Apoi începu sã devasteze Sicilia. încercând sã-1 atragã si pe Germanos. 278. care deschid poarta Sfântul Paul (antica porta Ostiensis). dar în ianuarie 550. Fiii sãi. gotii ocupau Rimini si repurtau o mare biruintã asupra unei trupe imperiale aproape de Ravenna. socotind cã acesta era prea în vârstã si putin experimentat în ale rãzboiului. continuã mentionatul istoric. Totila ocupã iarãsi Roma. asediatã de goti. Dar lustinian nu primi ambasada regelui si acesta se hotãrî sã ducã rãzboi în Sicilia. 23 si urm. 35. Plecarea lui Belisarie înrãutãti situatia.cã gotii se vor rusina sã ia armele împotriva lui dacã ar fi avut-o însotitoare pe sotia sa. devasta cumplit în primãvara anului 549 coasta Dalmatiei. El se gândise — mãrturiseste Prokopios — sã-1 trimitã în Italia pe Germanos ca generalisim al rãzboiului cu gotii si acestia. Iustin si lustinian. 424. gândindu-se. cit. fãrã a izbuti. multã armatã din cei mai viteji oameni. III. Italia aproape nu mai avea apãrare. III. comandând Illyricum. un tribut anual si trupe de câte ori imperiul ar cere. printr-o nouã trãdare a isaurienilor. Apoi. îl determinã pe lustinian la o sfortare supremã.. a cãrui flotã fusese împrãstiatã de o furtunã. lustinian o admite. afirmã Pro-kopios. care se apãrã câteva luni. 503 Artabanes163. în lipsa ajutorului ei. soldat încercat. sus-pendându-i un timp din functii. si trecuse la Pa-normon (Palermo).afirmã istoricul . Sicilia întreagã fãcând parte din bunurile private ale Coroanei162. ridicau trupe în Balcani. v. Invazia insulei care interesa direct Curtea bizantinã. op. aflând. Belisarie îl lãsase acolo pe buccellarul sãu Diogenes. Mihãescu. în drumul sãu fãcu sã capituleze Taren-tul si. p.

o trupã de transfugi persani. Din nefericire. nu-1 lãsau sã treacã prin teritoriul lor. La 6 iunie. lustinian nu se putu decide sã-1 numeascã în locul lui Germanos pe loan. se înspãimântarã atât de tare. înlãturã aceste dificultãti. se îndreptau spre Thessalonic. a cerut banii necesari pentru a putea plãti rãmãsitele soldelor datorate trupelor din Italia. armata ajungea la Ravenna. al cãror contingent principal era condus de Philemuth (mai mult de 3. Gotii erau nelinistiti. afarã de aceasta. nimicind populatia pe unde treceau. care ocupau interiorul Venetiei. cãci îl cunosteau din luptele purtate la Dunãre ca strateg al Thraciei. Când sclavenii au aflat de la captivi cã Germanos e la Sardica. stiind ce pustiu vor lãsa în urma lor. pe care împãratul a trebuit sã le accepte. în întâmpinarea lui. Se decise pentru eunucul Narses. Goth. III. Zadarnic încercarã gotii sã-i închidã drumul lângã Rimini. pe unde auziserã cã va trece Germanos. lustinian scrise lui Germanos sã-si amâne plecarea în Italia si sã porneascã imediat sã scape Thessalonicul si orasele dimprejur de primejdia care le ameninta165. Scãpat de grijã. 39. s-a produs o nãvãlire puternicã a sclavenilor care. -u-"-< * 504 I ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN expeditie. Dar. Resturile împrãstiate ale trupelor bizantine învinse de goti se adunaserã în Istria. 9. 505 anumite conditii. Astfel se ajunse.000 de cãlãreti). de-a lungul coastei.164 Bell. care nu primi decât în 165 Ibidem. si trecând peste 506 gurile fluviilor prin mijlocul unor poduri flotante167. procedase la lucrãri de terasament care fãceau regiunea dintre Adige si bãltile Ravennei inaccesibilã. 40. de unde porni în primãvara anului 552. nepotul lui Vitalian. stirea rãspânditã în Italia a fãcut o profundã impresie. sã lupte împotriva urmasilor lui Theodoric. la sfatul lui loan. 9 zile mai târziu. Când totul a fost gata. si toate trupele care asteptaserã sosirea lui Narses la Salona. Narses era hotãrât sã completeze mult înarmãrile destul de considerabile ale lui Germanos si. Soarta a vrut însã altfel. l si urm. pe la vest de Petra Pertusa. pe care îl trimisese Totila la Verona. Avea trupe din diviziile de la Constantinopol. El a intrat în Apennini. Peste 5. Datoritã vechilor lui raporturi cu herulii.. avea posibilitatea sã ducã în Italia marea majoritate a rãzboinicilor acestui popor. Neavând la îndemânã o flotã atât de mare spre a-si îmbarca aceastã armatã. magister militum per Illyricum. Narses a luat calea pe uscat. 400 de gepizi. 166 Ibidem. Ei erau vestiti prin cruzimea lor sãlbaticã. la bãtãlia memorabilã care a decis soarta rãzboiului. seful got Tei'as. care era ocupatã de dusman. III. încât îsi schimbarã îndatã directia si se strecurarã în Dalmatia. -^ ••«!' •lto '~f. scrie Prokopios. cu o hotãrâre eroicã. nepotul lui Vitalian. implicit ale celor trecuti la dusman si pe care spera sã-i aducã înapoi. Efectivul cu care a pornit din Salona. si iesi în Via Flaminia. cade deodatã bolnav si moare pe neasteptate166. trecând Dunãrea. porni din împrejurimile Romei. Totila. în toamna anului 550. Germanos porunci armatei sã se pregãteascã de plecare. 40. având sã porneascã peste douã zile cãtre Italia. cãci Narses ridicase alte trupe în Thracia si Illy-ricum. Generalii care comandau în Italia cetãti care rezistau încã prindeau curaj în asteptarea renumitului lor coleg. Luând cu sine pe Valerian si trupele sale. un mare numãr de bulgari. care cunostea bine regiunea. III. se vãzu în fata unor obstacole neasteptate: francii. la sfârsitul lunii.500 de longobarzi se adãugaserã armatei. Ajungând în Istria. 11-15. pe de altã parte. Sfârsitul Statului ostrogot pãrea apropiat. Narses îsi reluã marsul. pe la începutul lui aprilie 552 nu putea fi mai mic de 30. nesocotindu-1 în stare sã exercite autoritatea necesarã asupra tuturor generalilor. unde îl asteptau Valerian si Iustin. apucând drumul pe la nord.000 de oameni. aproape de .

169 Dupã expresia lui Prokopios. dar a fost biruitã prin tactica nouã a lui Narses. cit. în „Forschungen u. arãtând o vigoare extraordinarã. lovind cu dreapta si fãrã a da nici un pas înapoi. pp. pune locul acesta la Pianello. F. vreo câtiva kilometri la sud de Dracon. Reuniti la Ticinum (Pavia). IV. care în vremea domniei sale a fost de cinci ori luatã si recuceritã (Gibbon. 272). Fortschritte". 20. strânsi în jurul regelui lor.. gotii dãduserã drumul cailor. i-au atacat pe imperiali la 30 octombrie 552171. Neavând de ales. primind în cale supunerea gotilor si adeseori plângerile italienilor. repurtate de romani în 295 î. adversarii lui Narses 1-au ales ca rege pe Teias. Bell. op. ajungând la Roma. în aceste circumstante. deoarece le era rusine sã dea înapoi în fata unor oameni mai slabi decât dânsii. y§i<?a^ 507 NICOLAE BANESCU Narses înainta apoi prin Toscana. cit. Narses asedie Cumae. Armata ostrogotã. [„Aici voi înfãtisa o luptã de multã însemnãtate si un bãrbat cu nimic mai prejos de adevãratii eroi. cum s-a dovedit în împrejurarea de fatã Teias. care gândeau cã odatã cãzut. aceeasi soartã în orasele Campaniei. 600-601. unde se afla tezaurul regilor goti. 7-14. cuprinsã de panicã. au fost ucisi de cãtre urmasul lui Totila. iar romanii. cit. pânã noaptea. p. 35. dar unde hrana le lipsea cu totul. trecând pe lângã cetatea Nuceria170. mai ales. când si acesta se acoperi de 12 lãnci înfipte în el. pozitie foarte puternicã. 171 Nesigurã. era tinta dusmanilor. la intrarea în Gola di Frasassi... op. pe care o ocupã pentru a cincea oarã169. Procopius din Caesarea. desi îi vedeau în neputintã. ar fi eronatã. S. care izvorãste de la poalele Vezuviului. op. 29. Lupta a avut loc pe la sfârsitul lui iunie 552. Senatorii pe care-i alungase Totila din Roma au avut. Corpul sãu a fost dezgropat de învingãtori si despuiat de ornamentele sale. p. dupã traducerea lui H.Tadi-nae sau de un loc numit. Urmãrit de un gepid care îl strãpunse cu lancea. Chr. iar ceilalti spre a-si arãta vrednicia. disperarea gotilor fugari a fost urmatã de o sângeroasã rãzbunare: trei sute de tineri din familiile nobile. deci si unii si altii se aruncau cu multã însufletire asupra celor aflati în preajma lor. Acoperit de scut. lustinian primi iarãsi cheile Romei. D ie Schlacht im Appenin 552 n. Dupã aceea. 604. 35. iar a doua zi au reluat lupta.. care fuseserã trimisi ca ostatici dincolo de Pad. 26. Gotii erau împinsi la cutezantã de deznãdejdea în care se gãseau. ibid. Stein. Teias a alergat pentru a elibera Cumae. p. dupã chiar expresia lui Prokopios. Teias conducea asaltul. Rãzboiul cu gotii. Fuchs. întrucât se aprovizionau greu. ei s-au bãtut fãrã a ceda nici un pas de teren. pp. p. Azi e Gualclo Tadino. 170 Prokopios. în Apenini. BellGoth. 167 Prokopios. cit. 8-25. a arãtat cã forma Tdyivai din textul lui Prokopios. op. IV. Totila luptase cãlare. Când îsi vãzu scutul plin de lãncile înfipte în el. • : 508 Bãtãlia a durat douã zile întregi.. 601 si n. Ea fu pusã pe fugã. 234 si urm. luptã cu furie. îi înfruntau din toate puterile. fiind foarte înversunatã. 19 (1943). 156-157. IV. Chr. A fost o luptã homericã. Din nordul Italiei. Busta Gallorum („Mormintele galilor")168 în Apennini. într-o armurã strãlucitoare. gotii nu aveau sã mai continue lupta. 445). nu departe de anticul Sentinum (V." (Prokopios. înconjurat de câtiva rãzboinici. el. care au fost trimise lui lustinian la Constantinopol. 168 în amintirea victoriei asupra galilor. cit.. Regele got a ocupat o pozitie forte pe tãrmul stâng al râului Dracon (azi Sarno). gotii furã siliti sã se retragã la Muntele Laptelui (Mons Lactarius. descrisã viu de Prokopios. unii pentru a muri. luã un altul de la un scutier.. Stein. 3. Stein. data e indicatã de E. o „luptã de eroi". Ambele tabere s-au observat mult timp. respinsã de la prima ciocnire. el a murit în satul Caprara (Caprae) si a fost îngropat de ai sãi. Dar un nou dusman se ridica la nord. încât nu-1 mai putea . IV. 2). demnã de o epopee... op. Lot. Mihãescu. azi Monte Lettere). Goth. în mare parte. Cf.. la poalele Vezuviului. Hotãrâti a învinge ori a muri.. cit. op. pe la sfârsitul lui iunie 552.

Garnizoanele gotice sperau totusi sã restabileascã regatul gotic cu ajutorul francilor. care fu înfipt într-o prãjinã. însângeratã. Pe malurile fluviului Casilinus sau Vulturnus (Volturno). * Organizarea Italiei. fãrã a lãsa urme ale stabilirii lor în peninsulã.. 274 si urm. dar nu ca sã trãiascã în supu509 NICOLAE BANESCU nere fatã de împãrat. care-si avea cartierul de iarnã în Venezia. cãrora li se aliaserã multi goti. 510 Toatã Italia situatã la sud de Pad era acum adusã sub stãpânirea împãratului de la Bizant.'nun». Dându-si seama cã nu pot învinge si recunoscând cã Dumnezeu este împotriva lor. Doi frati. prefectul Italiei. puturã pleca sã-si caute adãpost la alti barbari. Biruinta asupra lui Aming a fãcut ca Venetia francã sã cadã sub stãpânire bizantinã174. care n-au stat indiferenti la aceste evenimente. spre a-1 anunta cã ei se predau. conduse de Ragnaris si refugiate la Compsa (probabil Conza). lãsându-i pe supusii lor alamani. 610. nu avem informatii. .. op. au dat tot concursul lor ostrogotilor. I se tãie apoi îndatã capul. 273-274. pentru ca armata lui sã vadã cã regele ei este mort. Gotii au dispãrut în populatia romanã. Narses i-a trimis la Constantinopol. Ei cereau sã li se permitã a se retrage în pace si sã ia cu ei fie ceva bani. care pleda energic pentru moderatie. Când cornitele ostrogot Vidin a încercat sã-1 împiedice pe Narses a trece Adigele. Toatã Italia era acum a Imperiului bizantin. sã încerce o loviturã în Italia. în ciuda neutralitãtii pe care-o afisau în principiu. la est de Neapolis. unde stãpâneau încã goti si franci. redând stãpânilor legitimi pãmânturile. Buiy. Leutharis si Butilin. au fost asediate de Narses si s-au predat în primãvara lui 555.Ei au strãbãtut tinuturile. cit. celebra Pragmatica Sanctio. resturile poporului got. Bressanone) n-au fost ocupate decât în 562. unde sã poatã trãi independenti. voi. ci sã se retragã undeva afarã din frontierele romane. dar în clipa în care-1 schimba. sclavii pe care confiscãrile le smulseserã marilor proprietari funciari si suspectati de simpatie 173 Ibidem. ! J. Despre supunerea provinciilor transpadane. gotii au trimis câtiva dintre conducãtori la Narses. pp. pp. cit. turmele. Dar o epidemie bântui pe drumul de întoarcere armata lui Leutharis. II. dupã moartea cãpeteniei lor. colonii. iar fiul sãu Theodebald era slab. cu armele si bunurile lor. însã Theociebert murise. Francii. cu obligatia pentru goti de a nu mai face rãzboi imperiului172. adresatã lui Narses si lui Antiochus. Butilin strãbãtu atunci cu grosul fortelor tot teritoriul pânã la Regiuni. t. ceru un alt scut. op. Datoritã tratamentului onorabil pe care Narses nu li 1-a refuzat. iar Vidin a fost luat prizonier de cãtre Narses si trimis la Constantinopol. omo-rându-1 pe loc. Dar Verona si Brixia (azi Brixen. Dupã 20 de ani de lupte. La sfatul lui loan. Narses îi exterminã. a ratificat contractele încheiate cu statul pentru lucrãri de domeniu public înainte de Totila. 174 E. fie averea pe care o depozitaserã în fortãretele italiene. a acordat privilegii poporului si aristocratiei. unde au fost înrolati în armata imperiului. 511 pentru Bizant. prã-dând pânã în sudul extrem.misca usor. Stein. p. ducele franc Aming a venit în ajutor. devastatã. ruinatã. Printr-o constitutie datã la 13 august 554. Italia reintra în sfârsit sub autoritatea imperialã. împãratul a anulat donatiile si confiscãrile operate de la Totila încoace. dar a cãzut în luptã. când Narses i-a trimis lui lustinian cheile portilor lor173. Narses a primit conditiile. Francii hotãrârã o neutralitate aparentã. astfel încât el însusi muri. Ultimele resturi gotice. pierind si Butilin în acea ciocnire. îl lovi o sãgeatã. a restaurat vechea stare de lucruri. nu departe de Capua. trec Alpii în primãvara anului 553.

populatia fusese silitã sã se refugieze. 161-163 si Diehl. Rãzboiul pentru Spania. sã administreze provinciile. cât si asupra armatei. Toate contractele fãcute între romani în orasele învinse în timpul rãzboiului erau valide. si trupe de frontierã (limitanei). dupã cãderea lui Witiges. compuse din provinciali si auxiliari barbari. Thiudigisalus (Theodegisel) avu aceeasi soartã dupã un an si ceva. Sardinia. în timpul rãzboiului si invaziei francilor. Armata a continuat sã fie împãrtitã în trupe de izbire. ci simplu Prefect al Italiei. Corsica. Nu se stie dacã lusti-nian îsi formase de la începutul domniei vreun plan pentru recucerirea Spaniei. cu toate cã rezultatul rãzboiului 513 din Italia era încã departe de a fi sigur. El se purtã brutal cu ea. Theudis asediazã cetatea Septem. numiti tot magister militum când exercitau comenzi mai mari175. iar casele si proprietãtile fuseserã ocupate de altii. Tronul fu ocupat de Theudis. Narses administra timp de 13 ani teritoriul cucerit. sub diferite titluri. un general capabil. în multe cazuri. Mãsura era luatã în interesul marilor proprietari. Amalaric iesi sã-si apere posesiunile din Gallia. Justinien. Tânãrul rege. în fruntea serviciului civil. magister militum. Narses fu însãrcinat cu administrarea Italiei. se decreteazã ca acestea sã fie restituite vechilor proprietari. Prefectura Italiei nu se întindea asupra Africii. armata vizigotã fu nimicitã. dar guverna ca un vicerege si avea putere supremã atât asupra functionarilor civili. Portile si. d. Urmasul sãu. Liniile generale pentru reorganizarea provinciei furã indicate. care trecuse la Orient. prezidând opera de reconstructie. nici asupra Dalmatiei. dar cele fãcute de tiranul Totila urmau sã fie anulate. se cãsãtori cu o printesã francã si aceastã cãsãtorie îi aduse nefericirea. Putin dupã aceastã catastrofã. Comanda militarã a fost încredintatã unui gener-alissim. fiindcã nu voia sã îmbrãtiseze arianismul.Separatia puterilor civile si militare fu pãstratã. . El avea oficial un post militar. dar putem fi siguri cã aceasta era una din ambitiile sale si cã. cu titlul de patriciu. dintre locali. functionarii vor fi alesi de episcopi si de nobilii regiunii. asa cum s-a observat mai sus. redus la rolul de simplu consiliu municipal. care era departe de autoritãtile imperiale din Ravenna. lustinian n-a sovãit sã se foloseascã de prilejul ce i se oferea. înainte de a desãvârsi supunerea ostrogotilor. Troglita trimise însã trupe spre a o debloca si în lupta care avu loc. 512 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN de atunci dispozitiile codului imperial aveau sã se aplice si în Italia ca în toate celelalte pãrti ale Imperiului. O inovatie însemnatã se face în privinta guvernatorilor provinciali: ei vor fi alesi pentru fiecare provincie de episcopi si magnati. Toate donatiile fãcute particularilor sau corporatiilor de Athalaric. îl avu alãturi pe Antiochus. care n-avea nici una din calitãtile tatãlui si bunicului sãu. armate de acoperire. Theodoric fusese regentul regatului vizigot în timpul minoratului nepotului sãu Amalaric. încurajat de criza prin care trecea dominatia bizantinã în Africa. care va domni 17 ani. dar fu bãtut si ucis de trupele rãsculate (531). Corsica erau sub viceregele Africii. în 549. Sardinia rãmâneau Africii. lustinian îi supune controlului episcopi-lor. Pentru provincii. El încredintase conducerea afacerilor lui Theudis. care se îndreptã spre Narbonne. Amalasuntha si Theodahad rãmâneau valabile. Roma e administratã de Senat. valurile Romei au fost restaurate. sub duci. grupate în garnizoane de-a lungul frontierei. pentru a creste puterea lor localã. în 547. Theudis fu asasinat. prin legea din 13 august 554. superior guvernatorilor care continuarã. în iunie 548176. dar e semnificativ cã titlul sãu nu era praefectus praetorio. regele Childebert. el a cãutat un pretext pentru a-si trimite armatele biruitoare împotriva vizigotilor. care devenise din diecezã prefecturã. Italia fu administratã civil de un prefect. Aceastã lege prevedea cã începând 175 Vezi Lot. Sicilia n-a fost cuprinsã în Italia: ea rãmase sub praetorul ei. el a fost invitat sã intervinã în Spania si. 209. atunci regina chemã pe fratele sãu.

J. sud-estul Spaniei. 554-711. al . Corsica. prin urmare. cit. p. Mediterana ajunsese iarãsi un lac roman.] 514 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Liberius izbuti sã învingã trupele lui Agila si cuprinse partea ele sucl-est a Spaniei. în sfârsit. profitând de aceste disensiuni. persii erau de veacuri dusmanii neîmpãcati ai romanilor.. un incontestabil prestigiu si o glorie care nu putea sã rãmânã fãrã urmãri. op. împãrtitã încã de la sfârsitul veacului IV în douã state. Frontierele celor douã state se atingeau într-o multime de puncte. Gruber si G. Mai multe cetãti maritime din aceastã regiune furã cucerite.reintrarã în unitatea imperiului. s J. Aceasta fãcu sã se întreprindã si în Orient expeditii si rãzboiul fu. Rãzboaiele defensive ale lui lustinian Acestea furã rãzboaiele purtate pentru ambitia lui lustinian. Byzance etl'Espagne visigothique. cu rang de magister militum. 176 E. Gorres. dintre care unul atârna de persi. Corduba si Assidonia. dezlãntuind persecutia contra ortodocsilor. Stein pune expeditia la aceastã datã. între Siria bizantinã si valea Eufratului. în pãrtile acestea. unele dintre ele vasale Bizantului. fãrã jertfe uriase sau nespuse suferinte si privatiuni. Africa Orientalã întreagã. spre exemplu. oferind tronul lui Athanagild. prin eforturile lui lustinian. de la Gibraltar. Pe la mijlocul veacului V regatul persan pierduse mult din prestigiul sãu. lipsite de trupe. autoritatea împãratului se întindea astfel pânã la Coloanele lui Hercule. ele nu se fãcurã fãrã mari eforturi. 177 [Despre aceste evenimente. pricinuia de asemenea prilejuri de lupte. altele Persiei. Un pretendent. The Goths in Spain. Wirth în „Lexikon des Mittelalters". p. care i-a împiedicat pe bizantini sã se întindã mai mult. 5 si urm. 515 NICOLAE BANESCU 5. mai ales în Me-sopotamia. prãdaserã crud tara. se afla la vest Colchis. v. 554-624. insulele bazinului occidental al Mediteranei . Goubert. 1907. frontierele Orientului. prin aceste cuceriri. BZ 16. în fata acestei primejdii. micile popoare intermediare. P. se revoltã împotriva lui (551) si cere ajutorul lui lustinian. de conflictul între regalitate si înalta aristocratie sacerdotalã si militarã. Athanagild.. Ei îl uciserã pe Agila (555). El era tulburat de luptele pretendentilor la tron. în Asia. La sud de Muntii Caucaz. 206-207 si 1159. E. lustinian dãdu imperiului. Toate aceste cuceriri costarã mult. dar nu stim dacã era independent sau subordonat guvernatorului Africii178. popoarele din tara lãzilor si din Iberia sovãiau între clientela bizantinilor si protectia regilor sassanizi. în vremea în care imperiul îsi îndrepta astfel toate silintele sale în Apus. defensiv. 1969. Aceasta fu cea din urmã cucerire a lui lustinian în Occident. 2. p 561 si Excursus P. o putere moralã care înseamnã mult în existenta unui stat. cit. motiv pentru care fu legat de aceea a Africii. care în 552 îl trimite în Spania pe Liberius cu o armatã177. dar chiar acolo unde atingerea nu era directã. Die byzantinis-chen Besitzungen an den K sten des spanisch-westgotischen Rei-ches. hunii ephtaliti (heftaliti) sau albi. la picioarele Caucazului. celãlalt de bizantini. Prin ocuparea cetãtii Septem. Sardinia. Italia. cãtre Bactriana. p. Dalmatia. bizantinii refuzând a le ceda lui Athanagild. între Pontul Euxin si Cas-pica. si ele erau un izvor de dificultãti continue. pp.Sicilia. tara lãzilor.arianul Agila ia succesiunea. 515 si urm. F. Totusi. 287. dãdeau necontenit prilej de conflict.. Armenia. au fost atacate cu furie. voi. Mai întâi. Teritoriul cucerit de Imperiu era prea mic pentru a forma o prefecturã. Thomson. în afarã. Spania bizantinã cuprindea districte si orase situate la vest si la est de Gades. II. rãtãceau triburile arabe. la frontiera de nord-est. Astfel. vizigotii îsi uitarã discordiile si se unirã. Un guvernator militar fu instalat în noua stãpânire. op. oscilând între cele douã imperii. Oxford. 1944. Balearele . în aceastã regiune intrau orasele Noua Carthaginã. (R)EB. 820-821. Bury..

Victoria a fost dobânditã asupra unei armate formate din persarmeni si auxiliari sabiri. cât si în Lazica. Importanta Lazicei (Lazike) era îndoitã pentru romani. Acestia îi ucideau pe crestini. gratie ajutorului acordat de seful arab Abukarib. care în aprilie 529 era avansat magister militum per Orientem. Pers. Dupã o nouã victorie persanã pe Eufrat. dacã lustinian nu s-ar fi decis sã construiascã lângã Dara o nouã fortãreatã. Persii au declarat cã nu pot tolera aceastã nouã constructie si. Sura si Beroea. spre a anunta urcarea sa pe tron. începând a construi chiar pe frontierã o nouã fortãreatã. Regele persan Kavad I (488-496 si 498-531) dorise sã-i asimileze pe iberieni. O armatã persanã de 30. încã înainte de moartea lui Iustin. întrucât Pompeius nu pare a fi corespuns asteptãrilor. Ei au întreprins atunci incursiuni de pradã în teritoriile persane si arabe. retrãgându-se repede peste frontierã.. I. unde comanda supremã o avea Sittas. încât romanii nu au putut sã-1 ajungã. Bizantinii câstigau tot atunci o biruintã si în Armenia. probabil nepot al lui Anastasios. din partea romanã participând generalul Hypatius si bãtrânul rãzboinic Pharesmanes. Kavad a gãsit atunci un pretext pentru a începe rãzboiul. drept represalii. în anul 528. în a doua parte a anului 527. formând o nouã armatã încredintatã lui Pompeius. numit de curând phylar518 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN chos.cãror nume 516 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN a rãmas în Lazistan. Romanii au fost învinsi într-o luptã dezastruoasã179. nici unul dintre adversari nu a deschis ostilitãtile. incendiindu-le bisericile si proprietãtile. în locul sãu a fost numit Belisarie. si doi comandanti de-ai lor ucisi. Dar si persii au avut pierderi grele. ostilitãtile au început atât în Mesopotamia. proclamându-si chiar un rege în persoana iui Julian. dar acestia au reactionat si regele lor Gurgen s-a întors spre romani. care erau crestini. trãiau albanii. sub conducerea lui Mundhir. lustinian trimitând la Ktesiphon ambasada condusã de Hermogenes. Rãscoala a fost înãbusitã cu mare greutate. O nouã suspendare de arme s-a convenit la apropierea iernii. Bizantul a avut acum de reprimat o rãscoalã a sa-maritenilor în Palestina (primãvara anului 529). Dar în iunie 530 Belisarie repurta lângã Dara o mare victorie asupra unei puternice armate persane superioare numeric si condusã de Perozes180. între culmile estice ale Muntilor Caucaz. Poate cã ar fi fost înlãturat. o cãpetenie de briganzi. El era sotul surori mai mari a împãrãtesei Teodora. care a pãtruns în Siria pânã aproape de zidurile Antiohiei. de unde s-a retras atât de repede. în teritoriul roman. dar cu locuitori crestini. Kavad era si el ocupat cu înãbusirea unei miscãri persane de inspiratie comunistã mazdakismul. litoralul vestic al Mãrii Caspice si nord-estul Armeniei. Con-stantia. Astabedh. oprindu-i sã-si îngroape mortii. Belisarie a scãpat cu Prokopios. Ostilitãtile din 529 au început printr-o incursiune combinatã de forte ale persilor si arabilor. Rezultatul negocierilor a fost însã mediocru. numitã Comito181. . Negocierile nu au dus însã la nici un rezultat. Oricum. 13. regele de Hira. unul dintre cei mai buni generali bizantini. Belisarie. au început noi negocieri de pace. lustinian a trimis atunci mai multe trupe si noi cãpitani în fortãretele Amida.000 de oameni. condusã de printul Xerxes. Din fericire. Edessa. 517 viatã. în vreme ce persii erau reprezentati de cãtre „maestrul oficiilor". 2-8. pe cursul inferior al râului Kyros (azi Kura). cât si contra înaintãrii persilor spre coastele Mãrii Negre. stat clientelar Persiei. fiind o barierã atât contra barbarilor din nordul Caucazului. din ordinul lui lustinian. ajungând în curând cel mai celebru general al veacului sãu. Bell. fuseserã initiate negocieri cu persii. a invadat Mesopotamia. care era duce la Dara. iar mai spre est Iberia sau Geor-gia.

mai ales în domeniul financiar si militar. n. sau sã se întoarcã în tara lor. 181 Ibidem. 15. Mundus fiind trimis în locul sãu la comanda armatei Orientului.Armenia Mare. comandamentul pe întregul teatru de rãzboi de la nord. 184 Mermeroes în Prokopios. cit. lustinian a construit apoi în aceastã tarã impracticabilã cetãti si drumuri. Sit-tas a fost numit apoi magister militum praesentalis. I. i-a urmat ca magister militum per Armeniam. Oprindu-se la Gabbula. op. 291). aceastã oaste prãda împrejurimile. Existenta unei neîntelegeri între Belisarie si subordonatii sãi a dus la rechemarea sa de cãtre împãrat. \iippavr\q. \. o adevãratã plagã pentru provinciile pontice. 289-290. 9-15 si II. Rufin si Hermogene au ajuns la întelegere cu el în septembrie 532. I. Energic si ambitios. Sittas i-a fãcut pe tzani sã accepte crestinismul. a fost organizatã ca provincie. gr. care le-au smuls o mare parte din pradã. autoritãtii unui magister militum per Armeni-am (et Pontum Polemoniacum et gentes). Acesta a zãdãrnicit douã încercãri ale persilor de a lua Martyropolis. iar în . 19-25. Stein. un ofiter capabil. a completat reforma statului persan începutã de tatãl sãu Kavad. Refugiatii iberi din Constantinopol puteau sã rãmânã acolo. 30. Prin politica sa înteleaptã. ci la Constantia. 14 (Firuz Mihran. Tratatul nu aducea nici o schimbare a granitelor dintre cele douã state..579) a grãbit tratativele de pace deja începute. 1-30 (c/ Stein. al cãrei rezultat n-a fost tocmai fericit pentru bizantini. mihran însemnând comandant suprem al armatei persane. Pers. cei 15.. 9 si urm. Moartea bãtrânului Kavadh (13 septembrie 531) si venirea la tron a fiului sãu Chosroes a schimbat însã datele problemei. Sittas i-a supus pe tzani. Bizantinii mai plãteau persilor 11. nu de marii feudali puternici de odinioarã. si a fost supusã. Bell. a. adusi de persi împotriva bizantinilor. p. 3). cel dintâi titular al acestei demnitãti a fost Sittas. cu intentia de a invada Siria.000 livre de aur pentru întretinerea fortificatiilor si apãrarea pãsurilor Caucazului185. Pers. însemnând „cu sufletul nemuritor"). El a creat o armatã permanentã. pentru încheierea pãcii „eterne" intrate în vigoare în vara lui 533. între timp. J83 Prokopios. o demnitate. armean de origine. Chosroes s-a silit sã-si sporeascã considerabil regatul. 15. Chosroes I. pp. Prokopios vede în Mihran. Kavad continuã ostilitãtile în anul 531. Ducele de Mesopotamia nu mai rezida la Dara. op. Stein. 520 Chosroes 7(531 . au întreprins o teribilã incursiune în Imperiu. spre nord-est. o populatie sãlbaticã si pãgânã. La instigarea lui Mundhir. devastând totul pânã în Cilicia si Siria. împãratul recunostea suzeranitatea persilor asupra Iberiei. ca si satrapiile sau gentes. 288. în tot cursul lungii sale domnii. cf. Bell. 519 când astfel civilizatia în mijlocul acestor barbari183. fiind anulate toate cuceririle fãcute de ambele pãrti de la izbucnirea rãzboiului. Doro-tbeu. introdu180 Ibidem. Dar la întoarcere invadatorii au fost atacati de Doro-theu si Bessas. iubitor de rãzboi. retribuitã de rege si dependentã de el. p. în anul 528 a fost scoasã din circumscriptia condusã de magister milîtum per Ori-entem.000 de oameni ai cavaleriei persane. op. hunii sabir. situatã la frontiera imperiului. 13. 182 E. cit.. pãstrând însã. Satrapii îsi pierdurã puterea militarã182.. Al doilea rãzboi persan. iar acestia recunosteau suzeranitatea romanã asupra Lazicei. I. treceau primãvara Eufratul la Circesium. A împins frontiera statului sãu pânã la Oxus. 15. cit. 13. 13. Sosirea lui Belisarie a provocat o luptã în dreapta Eufratului. la 12 mile de Chalkis.. Ambii generali au obtinut în anul 530 douã mari victorii asupra generalului persan MihrMibroe184. sub Iustin I. supranumit Nusirvan (Anursirvan. în calitate de generalissim. condusi de Azareth. E. între Sura si Kallinicum. împreunã cu Pontul Polemo-niac si Armenia Prima si Secunda. I. dar care nu a durat decât sapte ani.

sarea si alte articole necesare consumului.. 187 Ibidem. iar orasul ars. rebelii au cerut ajutorul lui Chosroes. Witiges a trimis soli la Chosroes pentru a-i cere ajutor. Antiochia a fost cuceritã si jefuitã cumplit. care ocupa acest comandament de multi ani de zile. p. Bury. în toamna anului 539. 186 Prokopios. Bell. el sim185 Prokopios. 190 Ibidem. Drept conditii de pace el cerea vãrsarea imediatã a 5. exploata fãrã milã Lazica. s-a multumit cu 1. ci în alegerea regilor lor. Pers.. op. op. II.. cit. El îi sugerase lui lustinian construirea for-tãretei maritime Petra. s-a retras din teritoriul bizantinilor la finele verii anului 540. el n-a întreprins ceva deosebit pentru a-1 combate pe Chosroes187. Sleind astfel orasele. a luat de asemenea contributii pentru a nu se deda la jafuri. exercitând astfel un monopol care . voi. general si administrator capabil. I. vãrul lui lustinian. cit. 522 Pornind înapoi de acolo. regele din acel moment al Lazicei. II. re-trãgânduse în final pe un alt drum decât acela pe care venise. era fiul unei bizantine si servise ca silentiar în Palatul bizantin. Nobilii de acolo aveau obicei sã-si aleagã neveste din Bizant. II. 9. 523 NICOLAE BANESCU Ostilitãtile redeschise de persi i-au gãsit pe lãzi nemultumiti de bizantini.000 livre de argint pentru a nu prãda orasul. Lucrurile au fost grãbite de rãzboiul purtat de bizantini în Italia. l. Aflat la Hierapolis (= Mab-bugh). Apãrându-se. Urcând de-a lungul tãrmului drept al Eufratului. Gubazes. în care a pierit Sittas (538). dând în schimb piei si sclavi.partea opusã pânã în Yemen. Pers. Asediat în Ravenna. a silit orasele întâlnite în cale sã-i plãteascã mari sume de bani. apoi a dat curse de circ190. în profitul tezaurului imperial si al sãu propriu. regatul de Lazica sau Col-chis a început sã joace un rol foarte important în rãzboaiele dintre bizantini si persi. populatia masacratã. Germanus. II. privind Mediterana189. arãtându-i cât de amenintatã era siguranta regatului persan dacã lus-tinian ar cuceri si Italia. Chosroes a înaintat apoi pânã la Seleucia. 189 Prokopios. încredintatã întelepciunii împãratului bizantin. Alte mii de oameni au fost dusi în captivitate lângã Ktesiphon. 5. acesta a rupt pacea. 488-490. cit. Dependenta lor de Imperiul bizantin consta nu în plata unui tribut. Textul lui Prokopios vorbeste de 110 KEVTi]vãpia. Berhoia (Alep) a fost transformatã în cenusã de cãtre Chosroes. Nelinistit de progresele bizantinilor. Trecând pe la Edessa si Dara. locuitorii sãi apãrând trecã-torile fãrã a solicita vreo cheltuialã în oameni sau bani Imperiului191. de faptul cã magister militum Ivan Tzibus. în aceste circumstante.. 188 Ibidem. 1. portul Antiohiei. 10. Tot atunci se produsese o revoltã a Armeniei romane. E. Gãsind motive împotriva lui lustinian. unde regele le-a construit un oras dupã tipul celui natal al lor188. Regatul acesta al lãzilor era o barierã necesarã împotriva raselor scitice transcaucaziene. 22. 14-36. Mergând apoi la Apameia. trecând-o prin foc si sabie: 12. în lipsa lui Belisarie. 191 J. un „kentenarion" având 100 livre. la care a invitat poporul. op. Bell. loan si Iulian. sosind la Antio-chia. regele persan a cucerit Sura. Stein. Buzes era atunci al doilea magister militum per Orientem. Lãzii depindeau de negustorii romani în ceea ce privea grâul. a fost trimis cu 300 soldati în Orient. II.000 de livre de aur si o platã de 500 livre anual sub pretextul întretinerii fortificatiilor caucaziene.000 de locuitori au fost dusi prizonieri. dupã Africa (primãvara anului 539). invadând teritoriul bizantin cu o puternicã armatã (martie 540)186. 8. Regele persan trata în acelasi timp cu ambasadorii imperiali. pp. 521 tea cã aceastã pornire spre dominatia universalã constituia o amenintare serioasã si pentru stãpânirea lui. II. concentrând acolo tot comertul regiunii în mâinile sale. 12-15.. 100. 1-18.

El a atacat mai întâi Nisi-bis. învecinatã cu Lazica. generalii bizantini au fost însã biruiti de persi la Anglon. la aflarea vestii cã hunii care invadaserã Armenia romanã fuseserã nimiciti de Valerian si cã Belisarie nãvãlise în Mesopotamia persanã. Imperiul plãtind dinainte 2. Belisarie. întorcându-se toamna în Persia. Dupã aceasta.privea vânzarea si cumpãrarea tuturor mãrfurilor de export si import192. ostilitãtile anului 541 încheindu-se în acest mod. Legati strâns de religia crestinã. Decis a pune mâna pe Lazica. a asediat fortãreata Sisaurana (între Nisibis si Tigris). cit. 19. apãratã cu energie de Tzibus. O schimbare însemnatã s-a fãcut în Armenia romanã. III.000 livre de aur (adicã 400 pe fiecare an). 15. ei priveau cu ochi rãi practicarea cultului mazdean în tara lor. Ostilitãtile nu puteau fi evitate mult timp. silind-o sã i se predea193. Chosroes a pãtruns în Lazica în fruntea unei puternice armate. în anul urmãtor. în Euphratesia. 9. formate din soldatii care luptaserã împreunã cu el în Italia. provincia era organizatã sub conducerea unui guvernator de rang consular. provincia fusese guvernatã de satrapi indigeni aflati sub controlul unui comandant militar. care alergase cu trupele în regiune. Pãrtile contractante se obligau la pace pe cinci ani. Acesta sosise în Orient încã din primãvara acelui an. dar crezând cã n-o va putea cuceri. Chosroes a nãvãlit din nou la vest de Eufrat. în anul 541. regele Gubazes fãcându-i o supunere solemnã. rugându-1 pe regele persan sã-i alunge pe romani din tara lor. dincolo de Eufrat. în continuare a asediat Petra. 193 Ibidem. dar s-a retras apoi de teama ciumei bubonice care izbucnise în Orient. în cele din urmã. 524 întreprins o razie dincolo de Tigris.. II. abolit încã din anul 528. în lupta de lângã Dara. capitala provinciei (543). Pânã atunci. b. Ducele loan Troglita al Mesopotamiei repurta douã victorii asupra persilor invadatori (544-545). 26. Tribunus. a cãzut în dizgratie ca urmare a intrigilor Theodorei. aproape de Dvin.. Tratatul era valabil si pentru statele tampon arabe. din ordinul lui lustinian. Abia în primãvara lui 544 el si-a reluat comandamentul din Italia. deoarece pentru bizantinii era de interes vital controlul acestui teritoriu si implicit al comertului din Marea Neagrã. localizatã nu departe de Chalkis (iunie 554)196. pânã când Harith a repurtat o mare victorie în desert împotriva lui Mundhir. II. Ibidem. Resedinta acestui guvernator era Martyropolis. regele persan fiind silit sã se retragã în schimbul a 500 livre de aur (544)194. pentru un an de zile195. 27. De data aceasta. 1-25. Bizantinii au pãtruns în continuare în Persarmenia. distrugând Callinicum. care a pierit în luptã. Un corp militar care însotea expeditia a 192 Prokopios. op. Pe lângã aceasta. Chosroes a mai obtinut de la lustinian pe cel mai bun medic. care si-a aflat sfârsitul în aceastã înfrângere. Cu tot armistitiul încheiat. un nou rãzboi a izbucnit în 546 între lakhmidul Mundhir si ghassanidul Harith. Belisarie s-a retras. dar si din ostrogotii care se su-puseserã Imperiului roman. ei nu puteau rãbda faptul cã erau cu totul împiedicati de la orice comert cu lumea bizantinã. dar nu pentru La-zica. gãsind despotismul acesteia mult mai greu de suportat decât oprimarea crestinilor. Noul rãzboi din Lazica. Chosroes a . Chosroes a lãsat acolo o garnizoanã. pe care persii au refuzat sã o evacueze. soldate în primãvara anului 545 cu încheierea unui tratat. sub conducerea lui Harith. comes Armeni-ae. 525 NICOLAE BANESCU O ambasadã a lui lustinian sosea apoi la Ktesiphon pentru negocieri. Un puternic atac al lui Chosroes asupra Edessei s-a frânt în fata rezistentei de care au dat dovadã trupele generalului Martin si populatia întreagã. Lãzii nu erau deloc încântati de stãpânirea persanã. O solie a lãzilor s-a prezentat atunci la curtea din Ktesiphon cu scopul de a relua legãturile de vasalitate rupte în anul 522. Dezbinati. aducând întãriri considerabile. magister militum per Armeniam. generalul persan Mihr-Mihroe a cãzut în mâinile sale. Cele douã puteri nu au intervenit însã în conflictul dintre sefii arabi. cetatea s-a predat în conditii onorabile.

p. fapt acceptat cu mare bucurie de cãtre acestam. persan. cit. 199 Idem. Martin. Stein. IV. pe frontul de est. cit.. care a rezistat pânã când prin clisurile nepãzite Mihr-Mihroe si-a fãcut aparitia cu o mare armatã. 526 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN încercarea nu a reusit. au fost apoi nimicite de fortele unite ale lui Dagistheus si Gubazes (549). a esuat202. care au durat pânã în toamna anului 551.. apãrat cu succes de cãtre Martin si Iustin. 573-574). dupã ce zece ani se aflase în manile persilor. dupã moartea comandantului ei. fiul lui Germanos. silindu-i pe asediatori sã se retragã198. persii suferind o mare înfrângere lângã Archaiopolis. 510.600 livre aur201. redevenind bizantinã. au reînce201 E. II. 9. Dar garnizoana lãsatã de Mihr-Mihroe în Petra. IV. 202 Prokopios. 1-11. 17. Goth. fratele mai mic al lui Gubazes. IV.. 10. Trupe numeroase erau comandate în 554 de Bessas. p. 200 Ibidem. care s-au unit cu lãzii lui Gubazes. Stein. Stein. 1-14. Pers. Bury. p.. ™ Ibidem. Altã mare armatã persanã condusã de Chorianes a fost nimicitã de bizantini si de lãzi pe râul Hippis. II. IV. 14. 8. Persii au suferit apoi o altã mare înfrângere: Rhodopolis. acuzat de lãzi cã ar fi ajuns la întelegere cu persii. în anul 555. 12 si urm. cit. ocupatã de ei. a fost trimis Bessas. la Ktesiphon a sosit pentru negocieri Petru. între timp. op. trimis de împãrat sã ancheteze uciderea lui Gubazes si pedepsirea asasinilor a sosit în Lazica înaintea noului rege Tzath. 41-46 si IV. Bell. lãzii au trimis o solie la lustinian protestând pentru uciderea regelui lor si cerându-1 ca rege pe Tzath. S-a ajuns la un nou tratat. Acesta a zdrobit o revoltã a altor douã neamuri caucaziene. Tzath primind însemnele demnitãtii regale din mâinile împãratului204. 196 E. p. 17. l. lovit de o sãgeatã199.încercat sã-1 asasineze pe Gubazes. care se afla la Constantinopol. op. 203 E. Neclaritatea deciziilor privitoare la Lazica a dus însã la noi tensiuni. II. care reînnoia armistitiul pentru alti cinci ani. 528 put operatiunile militare (556). 116. le-a fost smulsã din mâini de cãtre Iustin. Bell. dar atacând în continuare orasul Phasis.000 de soldati (548). Gubazes a fost ucis de Martin si Rusticus (acesta din urmã trimis în calitate de comisar imperial cu mari puteri. op. Dupã un asediu de luni de zile. 527 silor Izadh-Gusnasp (Yazdgusnasp) pentru continuarea negocierilor.. 9. III. Apoi s-au . J. Ei au atacat împreunã Petra. 7.. ca si celelate trupe persane din Lazica. Numele generalului persan la Prokopios este Mermeroes. Petra a fost cuceritã de cãtre Bessas. pp. întors recent de pe frontul cu gotii din Italia. Buzes si Iustin. 29. alãturi de generali)203.. Stein. pentru cã îi denuntase lui lustinian pentru neglijentã în conducerea rãzboiului. op. iar Gubazes i-a cerut iertare lui lustinian. Bizantul plãtind alte 2. abasgii (abchazii sau afk-hazii) si apsilienii200. 503. altã fortãreatã situatã pe malul drept al râului Phasis. Cum Mihr-Mihroe murise în vara aceluiasi an. magister of-ficiorum. 3-6 si IV. cit. cit. un afluent al lui Phasis (550). Patriciul Athanasius. 6 (si E. în Lazica sosea astfel Dagistheus cu 8. Faptul 1-a determinat pe lusti-nian sã caute a-i alunga cu totul pe persi din Lazica. 35. care avea sã fie primit în mod solemn de cãtre lãzi. întrucât armistitiul pe cinci ani expirase în 550. trimitând acolo considerabile întãriri. 513204 Agathias. op. O încercare a persilor de a ocupa Archaiopolis. 8. 30. lustinian le-a îndeplinit dorinta.. Goth. un senator onest. 198 Ibidem. rugându-1 sã-i vinã si în ajutor contra persilor. în locul lui Dagistheus (Dagisthaios). Bell. iar la Constantinopol a sosit din partea per197 Prokopios.

inclusiv cu riturile lor de înmormântare. cit. Importanta istoricã a rãzboiului din Lazica a constat în faptul cã Imperiul bizantin a închis accesul marii puteri asiatice a persilor în Pontul Euxin si a îndepãrtat eventualitatea ca aceasta sã ajungã un rival periculos si în apele acestei mãri.000 livre de aur trebuiau vãrsate imediat. O rãscoalã a tzanilor. care 1-a vizitat. 205 Agathias. Gotb. Procesul destinat a rãzbuna uciderea lui Gubazes fiind terminat. pe Eufrat. spre ex. op. Persii renuntau la toatã Lazica. dupã ce statul bizantin a pierdut acest control în favoarea republicilor comerciale italiene. dar în 530 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN viitor fugarii nu mai puteau avea azil de o parte sau de alta. Ceea ce 1-a determinat pe Chosroes la acest pas în raporturile cu Bizantul a fost faptul cã hunii heftaliti au fost zdrobiti de o coalitie turco-persanã cãtre anul 560. 15. 11. Autoritãtile romane si persane se angajau sã împiedice contrabanda. pp. zdrobitã definitiv (558). adicã aproape 3. Rusticus a fost condamnat la moarte si executat. IV. care pregãtea pacea definitivã. alte trei la începutul anului al optulea. eveniment urmat de extinderea statului persan pânã la Oxus si de necesitatea consolidãrii stãpânirii persane în aceste regiuni. în toamna anului 557. iar celelalte în fiecare an dupã scurgerea primului deceniu. IV. Frontiera rãmânea neschimbatã în Armenia si Mesopotamia. Traficul era permis negustorilor în anumite orase.000 monede de aur (solidi aurei) pe an si anume primele sapte anuitãti. prezidate de cei doi guvernatori de provincie interesati în aceastã privintã. unde înflorise. Martin a fost si el revocat de cãtre lustinian (557). Comertul era ocupatia de cãpetenie a populatiei. se spune. înainte de era crestinã.revoltat misimienii. în Osrhoene. 4 si IV. E. Amenintat de persi. Pacea bizantino-persanã a fost încheiatã cãtre sfârsitul anului 561 la Dara. dar cu conditia de a nu face prozelitism. pe regele Solo-mon. 1-20. de cãtre Izadh-Gusnasp si magister officiorum Petru din partea bizantinã. Negustorii arabi erau admisi numai la Dara si Nisibis. în timpuri îndepãrtate. asa cum era de aproape douã veacuri. Contractantii se obligau sã nu construiascã noi fortificatii aproape de frontierã. Supusii romani sau persi refugiati la dusman în timpul rãzboiului au fost autorizati a se repatria. declinul sãu a fost rapid si ireversibil]. trebuind sã fie extrãdati. un mic popor ce locuia la nord-vest de apsilieni. iar bizantinii se obligau a le plãti suma de 30. alani si alti barbari sã treacã strâmtorile centrale ale Caucazului pentru a prãda în teritoriile bizantine. lustinian intrase în legãturi cu abisinienii si himyaritii din Arabia.. Iustin a fost numit generalisim în Lazica206. Crestinii erau tolerati în statul persan. unde a încheiat un nou armistitiu. precum si o incursiune a hunilor în Armenia au fost ultimele evenimente militare din aceste regiuni. capitala Persarmeniei. Nisibis si Dvin. în sudvestul peninsulei Arabia se aflã provincia Yemen. La mijlocul . în Bell. 7. 207 [„Isdigousnas" în textul lui Prokopios. dar au fost supusi si reprimati cu duritate205. Desi era iubit de soldati.] 529 Aceastã pace era stabilitã pe 50 ele ani. 4-7 si IV. Statelor tampon arabe [cum erau cel lakhmid ori cel ghassanid] li se interzicea sã-i atace pe bizantini sau pe persi.. Alte articole priveau comertul si populatiile limitrofe. 5. Izadh-Gusnasp207 a mers din nou la Constantinopol. 514-515. unde se aflau birouri de vamã: Callinicum. Stein. IV. Ambasadorii celor clouã state urmau sã utilizeze posta publicã. pe care Bizantul a cãutat sã o tinã permanent sub controlul sãu. Persii se obligau sã-i împiedice pe huni. regatul Sabeenilor (Saba-suba). Litigiile dintre particulari la frontierã urmau sã fie rezolvate de cãtre comisii mixte. Hristos acest regat a devenit regatul Sabeenilor himyariti. La sfârsitul veacului al II-lea î. bagajele lor fiind scutite de taxele obisnuite. de care se leagã legenda reginei din Saba. [Mult mai târziu. 206 Agathias. angajament ce nu avea însã caracter retroactiv.

când un arian numit Theophilus a fost numit episcop al bisericilor noi din Abissinia. si si-a împlinit promisiunea. himyaritii din Yemen. II. care îi favoriza pe evrei. supusi celui dintâi.veacului al IV-lea a început sã se propage acolo si crestinismul. Dupã aceea. de credintã iudaicã. 532 Andas fãgãduise sã îmbrãtiseze crestinismul în caz de victorie. iar iudaismul s-a stabilit în Yemen. E posibil ca Iustin si patriarhul Alexandriei sã fi trimis curieri la Axum. în timpul lui Zenon sau Anastasios209. a masacrat un numãr de negutãtori greci. în prima parte a veacului al Vl-lea. în acest timp. convertit probabil la iudaism. unde rezida regele. urmãrind sã se foloseascã de aceste popoare în 531 vederea intereselor sale comerciale si militare. el merse cu o mare armatã contra orasului fortificat Nejran. timp în care a exterminat sistematic comunitãtile crestine din sudul Arabici. între care era si Harith. împãratul i-a trimis un episcop din Alexandria. rege al himyaritilor. în ajutorul acestora a intervenit însã regele abissinian crestin Elesbo-as. Nu e sigur dacã Elesboas a trimis imediat o armatã pentru a-i restabili autoritatea sa (519-520). regele abissinian Andas a nãvãlit în Yemen. La instigatia Constantinopolului. izbuti sã învingã garnizoana etiopiana. Dar Dhu-Novas a stãpânit doi ani. se întindea spre vest pânã în Valea Nilului si spre sud pânã la coasta Somaliei. astfel încât scopul lui lustinian în aceastã privintã nu a fost atins. instigându-i pe . capitala regatului abissinian. fusese crescut crestin211. Portul sãu Adulisera la 15 zile de cãlãtorie de Axum. Yemen si insula Socotra. convertit si el la crestinism. a ucis pe Dimnos si a lãsat un vicerege cu o garnizoanã etiopiana în tarã. regele himyaritilor (homeritilor). n. aromate. dacã refuzau a îmbrãtisa iudaismul. erau frecvente si din timp în timp ei cãutau sã obtinã controlul politic asupra sud-vestului Ara-biei. Frumentius. ivoriu si aur de Sasu. Misionari crestini au activat în ambele tãri începând încã de pe timpul domniei lui Constantius al Il-lea. Abissinienii si himyaritii Regatul abissinienilor sau ethiopienilor. papyrus. care a biruit si ocupat Yemenul. Asediul fu lung si el promise a cruta pe locuitori dacã-i predau orasul. care era cartierul general al crestinilor (523). cunoscuti si ca axu-miti. lustinian a trimis apoi o ambasadã la Axum. de la numele capitalei lor Axum. Dhu-Novas trimise apoi emisari lui Mundhir de la Hira. p. nu mai stim despre aceste regiuni apropae un secol si jumãtate. Acest lucru era însã greu de îndeplinit. Dimnos. scãpând astfel imperiul sãu de monopolul persilor. înstiintându-1 despre fapta sa si îndemnându-1 sã facã la fel. emirul tribului lui Harith Ibn-Kaab. ca represalii pentru rãul tratament al evreilor în Imperiul bizantin. Andas a fost urmat de Tazena210. Omorând toti etiopienii din tarã. azi Sri Lanka). Era vorba ca axumitii sã aducã mãtasea de la Taprobane (insula Ceylon. 322. iar ftul sãu Elesboas. Comercianti romani frecventau Adulis. timp în care crestinismul na mai progresat acolo. unde era o mare piatã de produse ale Africii: sclavi. Dhu-Novas. care a întâlnit însã un adversar puternic în iudaism. care a fost rege la începutul domniei lui Iustin. se învecina la nord cu Suakim. Relatiile comerciale ale abissinienilor cu vecinii lor de peste strâmtori. Aflãm cã în timpul împãratului Anastasios un episcop a fost trimis la himyariti. se proclamã rege si începu a persecuta pe crestini. el masacra 280 de persoane. El i-a înstiintat pe patriarhul Alexandriei si pe împãratul Iustin I cu privire la victoria sa asupra iudaismului. ca si la homeriti. ordonat de Athanasios. a fost primul episcop în Abissinia208. 3209 Ibidem. a început o aprigã prigoanã împotriva crestinilor. Dar nu se tinu de cuvânt si pentru cã acestia nu au voit sãsi renege credinta. Un rãzboi a fost probabil între himyariti si abissinieni. o cãpetenie himyaritã. 208 Bury.

în afarã de un sort de pânzã brodat cu aur si de curele împodobite 210 Pe care inscriptiile îl descriu ca „Rege de Axum si Homer si Reidan si Saba si Salhen". El era gol. îl învinse si ucise pe Dhu-Novas si puse în locul sãu un crestin himyarit. serviciu care le-ar fi fost si lor profitabil. Despre misiunea urmãtoare a lui Nonnosus. a vizitat capitala imperiului si a fost numit phylarch al Palestinei215. 211 Ibidem. p. Ela Atzbeha consimti. 323 si n. sã fi fost numit comandant al garnizoanei de cãtre Ela Atzbeha însusi. La Taprobane. ca suzeran al Yemenului. Istoricii si cronicarii nu ne spun nimic despre reînvierea comunitãtilor crestine în regatul himyaritilor dupã cãderea lui Dhu-Novas. seful arab din Nejd. nu a indigenilor si e probabil cã Abram. 324-325. a fost întrebuintat si el în ambasade si în douã ocazii condusese negocieri cu Kais. lustinian îl trimise pe Iulian. ca rege tributar212. pentru ca. Regele sta pe un car la care erau înhãmati patru elefanti. 326. Planul lui lustinian era sã obtinã iertarea lui Kais. Esimiphaios a fost detronat si închis. 214 Ibidem. si un anume Abram. II. Pare a fi fost o revoltã a garnizoanei etiopiene. iar seful lor. Purta brãtãri de aur si tinea un scut aurit si douã lãnci aurite. care era crestin. abissinienii erau înlãturati de persi. care era un rãzboinic vestit. Abram. Astfel au fost relatiile politice ale celor douã regate de la Marea Rosie. erau înarmati si flautisti cântau. 1). Kais 1-a trimis pe fiul sãu Muaviah ca ostatec la Constantinopol. Imediat dupã ambasada lui Julian trebuie sã fi izbucnit o revoltã în Yemen. . în 531. pp. pe care lustinian îl trimisese în Abissinia. Gregentiiis de Ulpiana a fost . la propunerea pe care Iulian era însãrcinat sã o facã si lui Esimiphaios. trebuiau sã se facã marsuri lungi prin pustiul Arabiei si himyaritii se dãdurã înapoi de la o astfel de întreprindere. la origine sclavul unui roman din Adulis. stim numai cã ambasadorul a întâmpinat în cãlãtoria sa multe primejdii. ei nu furã în stare sã execute promisiunile. El sãrutã pecetea scrisorii împãratului si fu uimit de bogatele daruri pe care i le adusese Iulian. Consilierii sãi. al cãrui nume era Esimiphaios. Iulian cãlãtori la Adulis pe mare si avu o audientã la Ela Atzbeha la Axum. Dupã aceastã traditie. dar în amândouã abissinienii au fost învinsi si Ela Atzbeha s-a resemnat a-1 recunoaste pe Abram ca vicerege. a luat puterea.• . cedând conducerea fratelui sãu. în orice caz.?. Homer e Himyar (Bury. Scopul ambasadei era sã câstige cooperarea împotriva Persiei. Avem totusi alte documente care aratã numirea unui episcop si-i descriu activitatea în Yemen. Regele primi bucuros a se alia cu imperiul împotriva Persiei. Arabii din Maad (Nejd) erau supusi himyaritilor. în fruntea unei armate de himyariti si maaditi sã nãvãleascã în Imperiul persan213. care stãteau împrejurul lui. Elesboas) nãvãli în Yemen cu o mare armatã (524-525).?L. Douã expeditii au fost trimise împotriva lui Abram. transportând ei însisi acest articol de la Ceylon la porturile Mãrii Rosii. când. Serviciul principal pe care abissinienii îl puteau face era sã distrugã monopolul comertului de mãtase al persilor. Pentru a ataca din Yemen Persia. un agens in rebus.qq 534 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN nosus. Desi Julian izbuti în negocierile sale si regii promiserã ce li se cerea. Kais. 533 NICOLAE BANESCU cu mãrgãritare peste stomac si umeri. Ela Atzbeha (la scriitorii bizantini: Elesbaas.abissinieni sã-i rãzbune pe crestinii ucisi si sã-1 suprime pe tiran. Tatãl lui Non213 Ibidem. care în-cãrcau toatã mãtasea îndatã ce ajungeau în port2". 212 Ibidem. iar în urmã. Yemen si Maad. la curtea lui Ela Atzbeha si Esimiphaios. omorâse o rudã a regelui si fusese silit sã fugã în pustiu.

zice Stein). pe tãrmul stâng al Savei. De acum. 327 n. începurã sã treacã necontenit în imperiu. cit. De la 540 pânã la sfârsitul domniei lui lustinian aceste popoare terorizeazã Thracia. c. (Apud Bury. slavi. El a tinut o discutie publicã asupra meritelor iudaismului si crestinismului. p. neoprindu-se nici în fata mãnãstirilor. 38. .. Mihãilescu în Procopius din Caesarea. 220 Detalii asupra acestei concurente la loan din Efes. „Bibliografia"). traducerea româneascã a textului de cãtre H. 23 si urm. IV al operei lui Gibbon editate de el. slavii si germanii amenintau serios provinciile danubiene. Opera omnia. Bury. Hunii rãspândesc aceeasi cruzime peste tot. crezând totusi cã la originea traditiei se aflã un miez istoric218. sãlbatici. Incursiunile hunilor si ale slavilor. 198). p. 328329). Appendix la voi. Bucuresti. Ultimii germanici. op. probabil. nobadae. nimicesc tot ce le iese în cale. 20-22 (ed. cit. în vremea domniei lui Iustin.. II. 1907. Vrem. Rãzboiul cu gotii. prefãcându-le adesea într-un imens pustiu.. în „Viz. bulgari. pe când lustinian dorea sã fie ortodocsi. cu un evreu învãtat. pp. blemmyi. adesea pânã sub zidurile Con-stantinopolului. Dar adesea prãdau provinciile Balcanilor." XIV. lustinian le acordã subsidii de federati si pãmânturi în jur de Sin-gidunum (teritoriul Bassiana. împreunã cu regele. pp. Teubner. Nu numai provinciile Asiei s-au resimtit de marile eforturi ale Imperiului pentru rãzboaiele sale din Apus. regele himyaritilor. 1963. în ianuarie 528. Convertirea blemmilor îl fãcu pe lustinian sã punã capãt credintei pãgâne la Philae. rãspândind. 330. Istoria lui Gregentius216 a fost privitã cu scepticism si chiar existenta lui a fost pusã în discutie.hf! 219 Ibidem. Theodora voia sã-i facã monofiziti. Haurz. trag oamenii în teapã. Bury a arãtat nedumeririle pe care le ridicã povestirea din viata lui217. împãratul îndeplinind rolul de nas. voi. Grepes (sau Gretes) regele herulilor venea la Constantinopol sã primeascã botezul. între Egipt si Abissinia-. II.trimis din Alexandria ca episcop de Safar. Bell. Goth. 1. 216 Aflatã într-un manuscris din Sinai si publicatã de A. voi. Emisarul lui lustinian sosi dupã cel al Theodorei si fu concediat de Silko.. 1963. . 12 notabili se fãcurã crestini. p. a mai redactat un Cod de legi pentru Abram. III. anti si huni.. Leipzig. Illyricum si Grecia. Aceasta e rãscumpãrarea tristã a izbânzilor repurtate în Apus. care fusese toleratã în puterea unei vechi conventii cu acest popor221. p. II. Provinciile Europei suferirã de asemenea foarte mult de aceastã slãbire a garnizoanelor de la frontiere. îi ucid cu lovituri de ciomag222. Nobadae si regele lor Silko se convertise la crestinism cãtre 540. mãcelul si groaza. în traducerea datã de Bury. nota 18: The Axumites and Hi-myarites. Academiei. Procopii Caesarensis. p. 221 Bury. 218 Asupra acestor evenimente cf. 535 Theodora220. 328-330. care locuiau mai sus de prima cataractã si vecinii lor din sud.. 217 Bury. Slavii. herulii detin un loc important în armatele imperiului. în aceastã concurentã birui l 215 Ibidem. Aceastã populatie (nobadae) convertitã la crestinism coopera cu imperiul pentru a-i sili pe Blemmi sã adopte aceeasi credintã.] 536 Hunii. Populatiile barbare din nordul Dunãrii. 470. tulburau necontenit provinciile de sus ale Egiptului. si 1-a învins cu totul. Vasiliev: Vita Gregentii. op. Ed. Blemyi si Nobadae Zelul misionarul lui lustinian si al Theodorei219 n-a trecut cu vederea popoarele africane care trãiau pe Nilul de Sus.. . 222 [Informatia este preluatã din Prokopios.

II. Bell. unde devastarã totul. de asemenea în Fontes Historiae Daco-Romanae (= FHDR). 228 Prokopios. bulgarii si-au fãcut aparitia la Dunãre. 1959.. Dar ei pierirã într-o luptã cu Constantiolus. Prokopios. ele pãtrund în Chersonerul tracic. Malalas. 308. 439-445. 1). cit. dupã clasificarea lui Peisker. tot mai dese si mai nimicitoare. afarã de Pelopones. op. al Vl-lea hunii22* si slavii. Berlin. Theoph. t împãratul îl rãscumpãrã numai pe Constantiolus224. în 530. în 528. amân223 Hoardele cunoscute în istorie ca huni. care juca un mare rol în tinuturile danubiene. care cucerirã în Illyricum 32 de fortãrete 224 E. 6032. admisã si de Bury. ed. 14. în acelasi an. Kampf der Religionen.225 Ibidem. Bucuresti. doi sefi bulgari nãvãlirã în Scitia si Moesia secundã. Dar trupe trimise de Amalasuntha îi resping"5. p. un ofiter de origine slavã. Gepizii încercarã a smulge os-trogotilor Sirmium (ocupat mai înainte de Theodoric). 1-6. n. I.] 229 E. cu Pompei. cu cât cea mai mare parte a trupelor disponibile fuseserã trimise în Orient. râul lantra (nume derivat din latinul „latrus") trece prin orasul Veliko-Târnovo. Mai târizu. II. în Chalcidica230. Mihãescu. Hist. II.. Theoph. Seria popoarelor barbare împotriva cãrora lustinian trebuia sã-i protejeze pe supusii sãi europeni . du Bas-Empire. în veacul al V-lea (cãci în 482 împãratul Zenon le solicitase ajutorul împotriva gotilor. 308. intrã în 529 în serviciul împãratului. Stein. III. Dupã Lubor Niederle. inaccesibil prin fortificatiile Istmului231. ei bãturã o armatã comandatã de Ba-duarius si de Iustin. ucis de sclaveni228. împotriva lor si pieri în 533. W. care-1 numeste magister militumperIllyricum226. voi. parcurge podisul din partea de nord a Bulgariei si se varsã în Dunãre la est de SviStov. p. 101. Alte douã hoarde nãvãlirã pânã în Grecia. unguri si fmni (uralo-altaic. voi.. I. 227 Malalas. El a trecut de mai multe ori Dunãrea.. Academiei. voi. voi. Voi. 155 si urm. Von den Anfãngen bis zum Einbruch in Europa. cãzurã în manile lor. Stein. 437 si urm. Timp de trei ani el. în 535. sclaveni si anti. Goth. Die europãischen Hunnen. si cu Ascum. Ed. Geschichte der Hunnen. La întoarcere. [Textul este reprodus si în Procopius. pp.] 538 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN de importantã secundarã si luarã cu asalt orasul Cas-sandria (vechea Potideia). alungã din dieceza sa pe bulgari. III. el câstigã o biruintã în Thracia asupra bulgarilor227. care muri în luptã.. Trecurã peste Zidul cel lung si devastarã pânã în suburbiile Constantinopolei. de la venirea lui lustinian. p.. magister militum per Illyricum. V. I-V. [Tratarea mai recentã a subiectului în Franz Altheim. IV. 1959-1962. p. voi. Chilbudius.M. Mun-dus. voi. Bell. de Gruyter. Rãzboiul cu gotii. fu numit magister militum per Thracias. traducere de H.. voi. Nãvãlirile lor furã. Die Hephthaliten in Iran. care în vremea domniei lui Valens si-au fãcut aparitia la apus de Marea Caspicã. 306-307. se produse o nãvãlire de numeroase hoarde de bulgari. venind din pãrtile fluviilor Volga si Don. p. iar în 499 e atestatã prima lor invazie în Balcani). urmasul lui Iustin (duce de Moesia secunda). Ei au luat foarte adesea parte la invaziile din cursul veacului al Vl-lea. op. A. Situatia era cu atât mai criticã în Balcani. îi învinse pe bulgari în Moesia Secunda. Dar de fiecare datã se întorceau la nord de Dunãre232. Sittas. voi. bulgar aflat în serviciul imperial. [Izvorât din Muntii Balcani. în 540. 450. AM 6031. apoi pustiirã tara pânã în Thracia. fiind prezenti si la atacul asupra Constantinopolului din anul 626. 226 Ibidem. masacrând poporul si fãcând multi prizonieri. Goth. Paris-Bruxelles. pe fluviul latros (azi lantra)229.Cei mai teribili dusmani pentru aceastã regiune au fost însã în sec. p.] 537 doi fiind surprinsi de alti bulgari. magister militum praesentalis. Lucrarea a fost reeditatã. 1970. cit. Niedergang und Nachfolge. par a face parte din ramura mongolã a marelui grup de rase care-i cuprinde si pe turci.

slavii. tinutul acesta nesãnãtos e cunoscut ca Polesia. traducere si introducere de H. care sfãrâmase imperiul lui Attila. voi. 232 L. Erau germani si huni. Mihãescu. Academiei. II. 278/2791. nici un tratat nu-i putea lega. Slavii trãiau in vecinãtatea bulga230 Prokopios. care pare a fi fost un nume local legat de o anumitã grupã trãind într-un loc numit Slovy235. Studiile din urmã au arãtat cã patria primitivã (preistoricã) a slavilor a fost reprezentatã de mlastinile râului Pripet. 4. Erau perfizi. Grupa germanã consta din trei popoare germanice de Est: gepizii (în Transilvania). ns. Ed. se aruncau în apã. lordanes (. Bucuresti.. voi.Getica 119). Aceastã dispozitie generalã a popoarelor rezultase în urma bãtãliei din Pannonia. I. ei au început a se împrãstia dincolo de hotarele Polesiei. în colibe sãrãcãcioase. Manuel de l'Antiquite slave. ca mai înainte. tria nune nomina ediderunt. Pentru a scãpa de dusman. 1970. 1970 (col. Acordarea acestui nume s-a datorat faptului cã aceastã grupã a fost printre cele dintâi care au venit în atingere cu Imperiul roman. Istoria lor. du Seul. [= ed. 163-164. în 234 [lordanes afirmã de fapt cã slavii din vremea sa erau cunoscuti sub trei denumiri: veneti. Armele lor erau scutul. Nam hi. Tenbner.. voi. antae. Una dintre urmãrile cele mai însemnate ale acestui eveniment a fost expansiunea slavilor la vest si sud. Ei nu s-au putut uni împotriva dusmanilor care-i prãdau si-i târau ca sclavi. al Vl-lea. Niederle. a fãcut sã nu se stabileascã o unitate politicã. respirând printr-o trestie lungã. Natura teritoriului împiedicând o circulatie liberã si statornicã. pentru vite si lapte. VI). Les Slaves. 1963. „Scriptores byzantini". a fost tragicã. Bell. Antes. p. nu se bãteau în ordine de luptã si rar întâmpinau pe dusman în câmp deschis.prin diplomatie si arme. Slav. p. Ed. editie criticã. Patria lor e deci dincolo de zona acestor copaci.T. si kutrigurii la est. Au trãit în grupe izolate de sate sub o cârmuire patriarhalã. într-o epocã necunoscutã. II. ei nu-si pãrãseau libertatea si nu se supuneau autoritãtii unui rege. Paris. era deci de trei rase diferite. Slavii nu au cuvânt pentru fag. 539 rilor pe malurile Dunãrii de Jos. prin care numim toate popoarele diferite care au iesit din Polesia. vine din Slovene. 223-224. ab una stirpe exorti. 540 IV-lea au fost cuceriti de Hermanric. p. care au ocupat pe rând tãrile dintre Don si Nistru. I. Arta militarã. pentru molid. Nu se puteau apãra decât ascunzându-se în pãdurile si bãltile lor. ei pãstreazã mai multe din caracteristicile pe care li le-au impus viata lor în Polesia. . în sec. 230-235.. intrã acum în scenã. 4-6. 1923. p. în tinuturile noastre.] 231 A. . . Hunii erau reprezentati prin bulgarii de la nordul Dunãrii.A. Sclaveni (subl. 31 si urm. sulita. id est Venethi. Trãiau aproape separati unul de altul. care se varsã în Nipru la nord de Kiev. pp.. anti si sclavini: „Post Herulorum cede idem Hermanaricus in Venethos arma commovit. Leip-zig.] 541 .) însotit de traducerea româneascã. se asezaserã împreunã cu alt popor înrudit. din cele mai vechi timpuri. cum îi numesc Prokopios si lordanes. regele ostrogoti-lor. de la Dunãrea de mijloc la Don. fragmentul se aflã si în FHDR. Apoi apar hunii si ei au fost expusi o datã mai mult la apãsarea care a fost destinul lor secular. Historie et civilisation.. îi numeste veneti2^. Histoire. p. ei n-au avut un rege. N-aveau un nume comun. Slavii Polesiei n-au format un stat. 426/427. S-au hrãnit probabil cu peste si mana care creste în pãrtile acelea. Erau împotriva disciplinei militare. Pers. în veacul al 233 [stirea se aflã în Mauricius. voi.] 235 [Explicatii mai plauzibile asupra originii numelui slav se aflã la Fr. în pãrtile Basarabiei. Haury. Desi învãtaserã sã coopereze.T. Când apar în lumina completã a istoriei. l. herulii si longob-arzii la nordvest de gepizi. înainte de domnia lui lustinian acesti sclaveni. Apropierea de stepele Rusiei de Sud i-a expus la nãvãlirile nomazilor asiatici. Bucuresti.. dar o a treia grupã. 100. sãgetile otrãvite. pe care numai cei mai experimentati urmãritori o puteau descoperi233. Vasiliev. Dvornik.. 1970. Paris.. 140-141.

Apoi. Curând dupã aceastã invazie. apãruti de curând la Dunãre. Ei învinserã pe Iustin si Baduarius. în acest timp (sub împãratul Anastasios) erau tributari altui popor est-germanic. în 545. bulgarii cu o mare oaste prãdarã Peninsula Balcanicã de la o mare la alta. Scandina-via. dar. ajungând pânã la Zidul cel lung. O gãsi în rivalitatea unui alt popor german de Est. sclavenii au fost zdrobiti în Thracia de Nar-ses. cie-a lungul tãrmului Dunãrii de Jos. Tessalia. primiti de gepizi în locurile lor. unde fuseserã vecini cu saxonii. se scindeazã. în invaziile mentionate sub lustinian sunt pomeniti uneori slavii. cu provincia Pannonia secunda (527-52S)236. îi înspãimântã si ei trecurã în Dalmatia. în 540. pentru cã erau maltratati de acestia. una devastând Illyricum. aveau sã se despartã în douã. Succesul acesta îi dã un curaj ce i-a fost fatal: odatã. Grecia de Nord e devastatã. oferind antilor locuri la Turris. cerurã locuri în imperiu. ei îsi vor schimba rolul de victime în acela de jefuitori. numai datoritã fortificatiilor Istmului. Curând dupã 543 NICOLAE BANESCU ce Odavakar îi cucerise pe rugi.NICOLAE BANESCU vecinãtatea bulgarilor. trecurã Balcanii si nãvãlirã în Thracia. împreunã cu hunii. dar furã urmãriti si pierdurã prada pe care o luaserã. ca federati ai imperiului. bãtuti de longobarzi. în anul urmãtor. Dupã alti doi ani nãvãlesc din nou. lustinian se folosi de împrejurare pentru a-i învrãjbi si mai mult. Mai târziu (507-512). magister militum per Thraciam. lustinian le tãie subsidiile si cãutã o nouã metodã pentru a-i tine în frâu. De acum deveniserã mai îndrãzneti. cum am mai amintit. lustinian îi boteazã si le dã locuri lângã Singidunum. longobarzii. Totusi. Dar dupã trei ani îi aflãm devastând Illyricum pânã aproape de Dyrrhachium. nu avem. Altã incursiune. alta Thracia. scãpând peste Dunãre cu ajutorul gepizilor. desfãcându-se în douã pãrti. în 550. unii revenind în vechea lor patrie. aflatã la Elba de Jos (veniserã din Scandi-navia înainte de August). între sclaveni si anti a izbucnit o ceartã. în 529. dându-le o subventie anualã pentru a împiedica tre542 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN cerea bulgarilor. herulii. Fortarã Zidul cel lung si rãspândirã groaza în suburbiile capitalei. Chil-budius. dar Germanus. ei ocupã o parte din Dacia Ripensis si fac nãvãliri în provinciile de la sud. prãdând coasta opusã. antii pier distrusi de avari. Multe castele si cetãti au cãzut atunci în mâinile lor si multime de captivi au luat drumul robiei. ei treceau Dunãrea. iar când ostrogotii pãrãsirã Pannonia. dar sunt alungati. care luaserã parte la distrugerea imperiului hunic si în a doua jumãtate a veacului V se fixaserã la nord-vestul Ungariei. dar rãmãseserã putin timp acolo. si prãdau în imperiu. se îndreaptarã spre Tesa-lonic. îi atacã chiar la ei. a fost respinsã cu mari pierderi pentru ei de Munclus. Mai târziu. magister militumperlllyricum. si în 549 o bandã de 3000 de oameni pãtrundeau pe Hebrus. cu care seamãnau în obiceiuri. din Transilvania. pe atunci la Sardica. Atrocitãtile comise de ei întrec tot ce se aminteste despre hunii lui Attila. timp de trei ani. Cruzimea si rapacitatea de care dãdeau dovadã a determinat reprimarea lor de cãtre armata romanã. La 602. antii si sclavenii dãdeau auxiliari armatelor romane. Stabilindu-se în aceastã fortãreatã. dar e probabil cã ei au venit adesea împreunã. în pãrtile Basarabiei. aruncând groaza într-însii. lustinian luase Sir-mium de la ostrogoti. Noi vecini ai imperiului. informatii despre o invazie serioasã. dar n-o putu pãstra si gepizii o cucerirã. a trecut Dunãrea cu putine trupe si a fost ucis. pânã în 540. când prindeau momentul. altii. alteori bulgarii. primind întãririle noilor veniti. pe malul Dunãrii. o parte trec . longobarzii ocupaserã tãrile lor la nord de Noricum. ei trecurã în câmpia dintre Tisa si Dunãre. E preludiul ocupatiei teritoriale care va hotãrî istoria viitoare a Sud-estului european. ei câstigarã o mare biruintã asupra Bizantului la Adrianopole. De mai mult de un veac ei îsi pãrãsiserã patria. Peloponesul a scãpat. Unii au trecut Helles-pontul. bulgarii au nãvãlit în Moesia inferioarã si Scitia. Ca si hunii. Cei mai puternici dintre barbarii de la frontiera Dunãrii erau gepizii. deveniserã o putere considerabilã si agresivã la Dunãrea de Sus.

alta rãmân fede-rati ai imperiului. Goth. contine fragmentele la pag. 533. lustinian trimise îndatã un sol lui Sandichl241. 188 si 258. 298-300. lustinian îl trimise pe unul dintre generalii sãi la kutriguri. p. Longobarzii erau crestini încã de când se aflau sub jugul herulilor. Rãzboiul lor era numai amânat238. sã se întoarcã si sã primeascã de la împãrat tinuturi în Thracia-4'. ale lui Belisarie. în luptele cu vandalii. strâns înruditi cu bulgarii sau onogundurii . era sã se foloseascã de longobarzi împotriva gepizilor. Utigurii trãiau dincolo de Don. împotriva kutrigurilor. Aceasta era situatia când. 7).. Ei primirã si în întelegere fu stipulat cã. 8 si 11 (ed. dar în acest timp.000 de cãlãreti. IV. op. lustinian decise sã-i ajute pe longobarzi si le trimite în primãvara lui 549 un corp de 10. bãtu pe dusman si târî pe femei si copii în sclavie242. Aceastã atitudine atâtã gelozia utigurilor si Sandichl trimise o ambasadã sã impute lui lustinian nedreptatea actiunii sale.. 302-303. 19. 23 si IV. l. cit. o altã bandã de 2000 kutriguri. la est de Marea Azovului. împãratul le acordã un tinut în Thracia. Goth. ocupând stepele rusesti dintre Don si Nipru. . condusã de Iustin si lustinian. si lustinian consimti. nepotii împãratului. 34. p.000 de kutriguri. Bella. Gepizii cãutarã sã reînnoiascã vechea aliantã cu imperiul. r. si erau. cerându-i sã dovedeascã prietenia sa fatã de imperiu si sã nãvãleascã în tinutul vecinilor sãi. n. longobarzii si gepizii se împãcaserã. în anul urmãtor (552). si îndatã încheiarã o aliantã cu kutrigurii239. 13. 1). cit. III. care prãdau în provinciile din Balcani. 587. Acestia erau o ramurã a rasei hunice. Gepizii se temuserã de dusmanii lor. r. instigati de gepizi. trecu Dunãrea si devasta tãrile ilirice. 240 E.] 544 neutralitatea. Stein. 7 si p. verii pentru a ajuta longobarzilor fu abãtutã din drum pentru a reprima o revoltã în Ul-piana si n-a . Stein. la Dunãre. pp. conflictul izbucneste între gepizi si longobarzi. Ei erau condusi de Sinnion. [Prokopios. iar în Scitia politica lui era sã foloseascã un alt popor hunic. 18. 584. probabil. III. [Traducerea lui H. Data acestor evenimente e fixatã de Bury la 551245. sosirã ca fugari pe pãmânt roman.descendentii hunilor lui Attila . Sandichl împlini dorinta împãratului. Goth. Politica lui. 586. si lustinian cultiva prietenia lor cu daruri anuale240.. 15-25. Haury. pp. pe utiguri. regele utigurilor. 241 Stein ortografiazã Sandilkh (v. de armeanul Aratius si de herulul Suartuas Kamsaraka. r. Bell. 9-12. Ei au fost îmblânziti prin mari daruri244. . Bell. Stein. Prokopios. 545 la Constantinopol. II. lustinian le dãduse locuri în Noricum si Pannonia si le garantase o subventie ca federati237.sub gepizi. Când o armatã de 12.care-si aveau locuintele în Basarabia. pe la mijlocul secolului al Vl-lea. 528. ajutati de la Constantino-pol. dar când longobarzii curând dupã aceea îi cerurã sã-si împlineascã obligatiile si sã le trimitã trupe în ajutor. primul cerând ajutor. 18. rãzboiul amânat dintre lon-gobarzi si gepizi izbucneste. Ambii trimiserã ambasadori la lustinian. 18. Erau un popor formidabil si lustinian luase demult precautii pentru a-i tine în frâu. Aceastã trupã întâlni un corp de heruli pe care îl birui. IV. Audoin era regele longobarzilor si Thorisin al gepizilor. Bell. Când stirea ajunse 238 Ibidem. p. care comandase în Africa pe auxiliarii huni. Curând dupã aceea. Bas-Emp. dacã-si vor gãsi tara ocupatã. 239 E.. IV. Mihãescu. 14. sã-i informeze despre ceea ce s-a întâmplat la ei acasã si sã le ofere o sumã de bani pentru a pãrãsi teritoriul roman. dã forma Sandii] 242 Prokopios. 27. op. 237 Cf. al doilea sperând sã obtinã de la împãrat 236 Bury. IV. trecu Donul. el denuntã noul tratat cu gepizii sub pretextul cã au ajutat pe sclaveni sã treacã Dunãrea. cu femeile si copiii lor. 532. Armata imperiului. 33.

cit. Zabergan pustii Thracia încã 4 luni. au fost aprinse focuri în câmpie. 400 au pierit. tãranii din Thracia. a treia. K. Scrise lui Sandichl (Sandilkh) cã . Amalafridas. 5. îl rechemã la Constantinopol. op. Belisarie se dovedi marele tactician de odinioarã. împãratul le întinse o cursã pentru a-i nimici. lustinian. Apoi. 7. [T. op. iar pacea durã cât domni lustinian. 11. în câtiva ani. se unirã cu Zabergan. Gepizii încheiarã apoi tratate de pace de perspectivã cu longobarzii si imperiul. în vreme ce nici un roman n-a fost rãnit serios247. o armatã trecu Dunãrea înghetatã si avanseazã fãrã împotrivire prin Scitia si Moesia. 24< Ibidem. 303. crezând cã sunt urmãriti. Câti puturã scãpa de la întãri-turi. 257. IV. simti. pp. Toate tezaurele bisericilor dintre Euxin si Cornul de Aur furã aduse în oras sau trecute în Asia. Belisarie atacã din front si îi încurcã. Aceste provincii par sã fi fost lipsite cu totul de trupe. Les ambassades byzantines. Lagãrul fu pãrãsit imediat si kutrigurii fugirã mereu. fãcându-i sã creadã cã armata e mare. La Constantinopol. 500-680. Ei se asezarã în lagãr la Melantias. lustinian fãcu apel la bãtrânul Belisarie. Nobilii tremurau în casele lor. Neputând face spãrturã în marele val care închidea peninsula. în Thracia. intrând în Thracia. neputând trece de Termo-pyle. II.. Byzanz und die Langobarden . un sat pe Athyras. Soarta hunilor din Chersonesul tracic nu fu mai fericitã. n. ajutati de alti aliati.] 547 alarmat pe tronul sãu. 8-24. Unindu-se cu banda ce se întorcea din Chersones. kutrigurii se refãcurã dupã înfrângerea suferitã din partea utigurilor vecini si în iarna 558-559. Cu toatã vârsta sa înaintatã. 546 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN date de cumnatul regelui. la câtiva kilometri de zidul lui Theodosios. Numai trupele coman243 Ibidem. Chrestou.000 de cãlãreti alesi. aruncã asupra lor 20 de corãbii cu oameni înarmati si flota barbarã fu nimicitã: nici unul nu scãpã. iesi din oras si-si asezã tabãra la satul Chettus. îmbarcã oameni la Aenos (lângã gura râului Hebrus) ca sã debarce pe coasta sud-vesticã a Chersonesului. 245 Bury. sã salveze capitala. Finlay. ajung si iau parte la luptã.. Athena.ajuns la destinatie. Athena. 18. cit. 1989. Zabergan îsi împãrti armata în trei: una trimisã în Grecia sã prade. H (3-uqavTivfi K-opmpxta . Agathias. porneste sub Zabergan cãtre Constantinopol.. care se varsã în Propontis. sub un sef numit Zabergan.. Idem. 1980.. Ei intrarã în panicã si fugirã. op. Atrocitãtile comise de aceastã a treia bandã sunt descrise de un contemporan. Belisarie îsi asezã trupa de luptã. 395-1071. gelos pe victoria lui Belisarie. 6-22.. sterserã numele gepizilor de pe harta politicã a Europei246. Banda trimisã în Grecia nu putu face nimic. 298-304. cit. anuntând stirea lui lustinian. fiind întrebuintati la întãrirea lagãrului si la înselarea inamicului asupra fortelor reale ale bizantinilor. împãratul era 246 Bury. respinsi. 1991. Zabergan puse sã se construiascã bãrci. l. IV. Zabergan se aruncã la luptã cu 2. peste Bosfor. 19. însoteau armata. un ofiter brav. lustinian a rãscumpãrat captivii contra unei sume mari de bani si kutrigurii trecurã înapoi Dunãrea. si 19. .000 cãlãri. refugiati în Constantinopol. El adunã câteva mii de oameni din militia citadinã si din veteranii care luptaserã cu el în Italia. în aceastã criticã situatie. Dupã moartea lui. 2... Athena. a doua în Chersonesul tracic. 548 Germanus. si longobarzii. vrãjmãsia dintre aceste clouã popoare germane izbucni iarãsi. unde a fost respinsã de garnizoanã. îi imputã cã 1a privat ele ajutorul pe care i-1 datora pentru trupele longobarde care sustinuserã recent armatele imperiale în Italia. Longobarzii câstigarã o victorie completã asupra gepizilor si Auduin (mai-iunie 552). 300 de cãlãreti alesi se aruncarã dintr-o vale pã-duroasã în flancul lor. . iar planul sãu tactic îi atrase pe huni în cursã. locuitorii intrarã în panicã. Lounghis. pentru ca hunii sã creadã cã sunt multi.

dar acestia din urmã nu trebuie confundati cu bulgarii care au trecut Dunãrea în Moesia în secolul al VH-lea si au întemeiat statul bulgar248. soldati si coloni în acelasi timp. Cum aratã Ch.intrând în Thracia. de Boor. De la mijlocul veacului al III-lea. Una dintre preocupãrile necontenite ale lui lustinian a fost aceea de a-si asigura fruntariile imperiului împotriva acestor nãvãliri care se înteteau din ce în ce mai mult. Orasele Cherson si Bosporos jucau acolo un mare rol in co248 Cf. erau si gotii. îi amenintã cã. p. nu ajungeau. siretenia a prins. ' Vezi Justinien. erau un magister militum per Illyricum si unul per Thraciam. Totodatã. 24. Bury. 244 si urm. Pericolul hun a fost resimtit si în Crimeea. si J. Astfel 9 sau si 10 generali. Acest sistem de fortificatii a înlãturat primejdia bunicã în posesiunile bizantine si în colonia gotilor. Dar pentru apãrarea imediatã a frontierei. In aceastã privintã. în câteva comandamente mari. acesti mari sefi. în Europa. si apãrate de trupe speciale. asigurând. Sandichl se aruncã asupra vecinilor sãi si ostilitãtile neîncetate dintre aceste douã popoare le-au mistuit energia. si sã ia si ce li se datoreazã. peste care se afla un magister militum Armeniae. el organizã teritorii militare. 2) crearea unor teritorii militare la frontiere. Hunii acaparaserã cea mai mare parte a peninsulei si amenintau posesiunile imperiului. d. paza hotarelor se încredintase unor trupe speciale. teritoriul imens de la Marea Neagrã pânã în Egipt era pus sub autoritatea unui singur magister militum per Orientem. împãratul va transfera amicitia sa kutrigurilor. nota 16. lustinian a construit mai multe forturi si un lung zid ale cãrui urme se vãd. cel putin. cãrora li se dãdeau pãmânturi în apropierea frontierei. menit a asigura apãrarea tãrii250. lustinian desfãcu în douã acest vast comandament: Armeniile si Pontul alcâtuirã un comandament nou. „soldatii de frontierã". care rezidau la Constantinopol si exercitau puterea lor într-o largã zonã în jurul Con-stantinopolului. 3) construirea unui mare numãr de citadele. la care se adãugau magistri militum praesentales. trei mãsuri erau menite a desãvârsi aceastã operã defensivã a imperiului: 1) alcãtuirea de comandamente mari. Bury. limitanei. J. Italia si Spania cucerite de asemenea avurã pe ai lor. la care se pare cã adãugã un comandament nou. în munti. Kutrigurii sunt înruditi cu bulgarii . dacã sunt într-adevãr amicii imperiului. pe care adesea i-am întâlnit. se întâlneste adesea un magister militum al Moesiei. Din veacul al V-lea imperiul se împãrtea. lustinian reorganiza o institutie militarã a vechiului imperiu: de-a lungul Hmes-ului. în Africa se pusese de asemeni un magister militum. îsi împãrteau puterile militare ale Bizantului. însãrcinati în particular cu apãrarea zidului lung ridicat de Anastasios între Marea Neagrã si Marmara. lui Gibbon. Appendix la voi. apãrarea. cuprinzând Moesia si Scitia: în texte. Diehl. grupate într-un sistem nou. în Asia. dacã îi va lãsa nepedepsiti. 549 NICOLAE BANESCU mertul imperiului cu barbarii din acele pãrti. 550 lustinian pãstrã aceste circumscriptii teritoriale. IV din ed. Acolo. p. 249 Ed. cu rangul de spectabiles. analogi generalilor nostri de corp de armatã. încredintate acelor magistri militum. Prokopios si Agathias îi prezintã pe kutriguri si utiguri drept triburi ale hunilor. resturile marii migratii germanice. deci. asupra lor. fiecare în circumscriptia sa. Apãrarea imperiului. kutrigurii au luat tot aurul destinat utrigurilor si îl îndemnã sã se arunce. comandate de duci. din punct de vedere militar. Ei s-au luptat cu Theodoric si au nãvãlit adeseori în Peninsula Balcanicã în vremea domniei lui Anastasius249. iar ei trebuiau sã si . Bulgarii din vremea lui lustinian poartã si numele de uno-gunduri.

sã cultive aceste pãmânturi si sã supravegheze cãile care duceau dincolo de limes. întelegi admiratia exprimatã de istoricul veacului al Vl-lea. perpetuitatea serviciului militar era conditia formalã a dreptului lor de proprietate. se desfãsura o a doua linie de citadele. 552 comanda ducelui vecin cu dânsii si concurau cu limi-tanei la apãrarea teritoriului roman25-. 253 Justinien. legate între ele printr-o linie de posturi . pp. Pentru a face fatã menirii lor. în aceste mari fâsii de teritorii militare. când se vãd ruinele acestor numeroase si puternice citadele. cu garnizoane puternice. uneori în schimbul unor teritorii cedate din pãmântul roman. reconstitui. în caz de tulburare la granitã. încorpora în armata imperialã popoarele barbare (gentes) cantonate în apropierea imediatã a frontierei.castella. 226-227. în schimb. destul de apropiate unele de altele. 227-228. solid construite. prevãzute cu apã si alimente si ocupate de garnizoane mici. Historische Schriften. sã se punã sub 251 Ibidem. acoperi toate provinciile de o retea de castella. în rescriptul adresat în aceastã împrejurare lui Belisarie se arãta care era rolul si conditia acestor soldati. apãrarea granitelor. în schimbul unui ajutor anual (annona) vãrsat în mâinile sefilor. La cererea împãratului. lustinian a „mântuit monarhia". 206 si urm. ei veneau. întãrin-du-1.le cultive si totodatã sã le apere. 553 Dar aceastã linie nu era totdeauna o barierã de netrecut pentru dusman. o serie de orase fortificate. mai însemnate si mai distantate unele de altele. Pentru a apãra monarhia. în nici un caz nu puteau pãrãsi limesul unde erau asezati. El realizã. lustinian spera sã asigure. impresia este de uimire. în spatele ei. Erau autorizati a se cãsãtori si familia lor locuia cu dânsii în acele castella unde cantonau. grupati în regimente comandate de tribuni. lustinian reorganiza aceastã armatã teritorialã. ei trebuiau. iar în fata acestei opere colosale prin care. pe timp de pace. Scopul lor era îndoit: pe deoparte. Prin aceste mãsuri. Oamenii. în caz de invazie. Ele erau de obicei orase mari. o operã care pare o minune. în acelasi timp ele ofereau azil populatiilor din câmpie. Das romische Militãrwesen seit Diocletian. fãrã concursul armatei regulate. iar pe de altã parte sã serveascã drept bazã de operatii coloanelor expeditionare trimise pentru a prãda teritoriul inamic. ei trebuiau sã ia armele si sã sarã în apãrare. Aceasta a fost întotdeauna preocuparea generalilor bizantini: asigurarea unui adãpost populatiei lipsite de . ei primeau si o soldã. ele trebuiau sã închidã frontiera si sã supravegheze apropierea dusmanului. lipsa de credintã si cupiditatea lor233. Bd. aceea care. Supusi autoritãtii ducilor. III. p. sub ordinele sefilor nationali. pe lângã aceasta. El însusi schitã planul dupã care se fãcu aceastã reorganizare în Africa. care serveau de sprijin celor dintâi. ei ajungeau adesea primejdiosi prin indisciplina. la o oarecare distantã. în orasele întãrite si fronturile frontierei. dupã expresia lui Prokopios. admirabilul sistem defensiv creat odinioarã de Roma. El completã opera restaurând o institutie militarã a Romei. (ppovpia. rolul principal pe care-1 aveau limitanei era de a ocupa si apãra cetãtile situate de-a lungul limes-ului. lustinian se sili sã ridice pe toate frontierele o linie continuã de fortãrete. recrutati dintre 551 provincialii de la granitã mai ales. voi. ofiterii trebuiau sã-i instruiascã adesea251. Sistemul era urmãtorul: de-a lungul limes-ului. aceste triburi se legau a deveni servitorii Bizantului si a pune contingentele lor la dispozitia autoritãtii imperiale. pentru a împiedica orice relatii comerciale neautorizate între barbari si imperiu. Auxiliari preti-osi. risipite pe toatã întinderea vechiului imperiu bizantin. soldatii acestia cultivatori erau împãrtiti în garnizoane mai mult sau mai putin tari. în idem. Azi. sub numele de foederati sau gentiles. pp. prin cunoasterea locurilor. prin bravura lor. în aceastã privintã. De aceea. primeau pãmânturi probabil scutite de impozit. 252 Mommsen.

lucrare mai completã decât editia ei româneascã. Astfel era. ale cãrei prevederi au fost reluate pe scurt si în nuvella CXXXI din 18 martie 545. santul trebuia sã fie foarte adânc. 234-238. izolate de restul sistemului defensiv. în privinta lucrãrilor de apãrare ce le cuprindeau. E de ajuns sã fie schitate trãsãturile principale ale operei. protectia teritoriului bizantin. formând o a doua si a treia linie de apãrare. Viminacium. gros pentru a rezista loviturilor aplicate de masinile de rãzboi. în clisuri. Turnuri multe si dese trebuiau sã acopere cu folos spatiile intermediare si unele dintre ele. 1978. Numai în Dardania. cãi strategice se deschideau înãuntrul tãrii pentru a pune în comunicatie fortãretele si a face apãrarea mai usoarã. lângã satul în care el se nãscuse. La langue latine dans le Sud-est de l'Europe. Trebuia de exemplu ca zidul sã fie foarte înalt si gros: înalt Ibidem. provincia de origine a lui lustinian. Acestea erau. 5-6. Pe când marile cetãti. dupã însemnãtatea lor. în sfârsit. Octavum. printre care citãm: Singidunum (Belgrad). vechi citadele romane pe care împãratul le puse în stare de apãrare. 12 si chiar 18 metri înãltime. Desigur cã aceste cetãti si forturi se deosebeau. Unii .fortãretele mai mici si redutele erau construite dupã un sistem mai simplu. în Dacia. localitatea natalã a lui lustinian. IV. Se poate vedea prin urmare ce sfortare uriasã s-a fãcut. 8. prin vointa lui lustinian. Scupi. Novae. mai la miazãzi în Macedonia. dupã expresia bizantinã. Zidul avea 10. pe toate frontierele imperiului si se poate lesne ghici câtã cheltuialã de lucru si de bani. Nu putem enumera. unde se concentra rezistenta supremã. Troesmis. sistemul fortificatiei bizantine în veacul al Vl-lea. numeroasele lucrãri de fortificatie fãcute din nou sau restaurate de lustinian. ce repede si energicã activitate s-a desfãsurat în acesti câtiva ani pentru aceastã întreprindere colosalã. Mi-hãescu. 554 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN pentru a împiedica escaladarea si a asigura apãrãtorilor dominatia asupra miscãrilor inamicului. în spatele acestei prime linii. în 1960. dupã Prokopios. un alt zid înaintea acestuia si un sant larg si adânc.. defileuri-le erau pãzite de redute si transformate. de la îmbucãturile Savei pânã la Gurile Dunãrii. De aceea se construiau într-însa o multime ele magazii de aprovizionare si multe cisterne si apeducte. Trecãtorile însemnate. ale cãrei centre mai importante fuseserã pânã atunci Sirmium (azi Sremska Mitrovica) si Thessalonic. începu o nouã erã în istoria sa sub numele lusti-niana prima. BucurestiParis. 255 Aed. grosimea era de aproape 4 metri. pe coline se înãltau turnuri de observatie de unde se vestea apropierea dusmanului. Cetatea trebuia sã fie apoi bine înzestratã cu provizii si apã. Pe frontiera de nord. în trãsãturile sale generale. pentru a-i asigura pe apãrãtori împotriva minelor din partea dusmanilor. Durostorum. în Epir. IV.apãrare a provinciilor. în Thracia sute de castella se ridicarã. aveau trei linii de apãrare -un zid de centurã înalt de douã etaje si flancat de turnuri puternice cu creneluri. erau adevãrate forturi. Ea se aflã în apropiere de Tauresium. Dar în toate gãseau aplicatie unele principii comune ale fortificatiei bizantine. [Competentã si foarte utilã identificare si raportare a acestor toponime la denumirile lor actuale în H. Securisca. în Moe-sia. Dar originalitatea operei lui se vede în mãsurile luate pentru a asigura. Astfel toatã tara se acoperise de cetãti si întãriri254. în fiecare cetate era apoi un arsenal public si corpuri special organizate pentru manevrarea masinilor de rãzboi. opt castele noi au fost construite si 61 restaurate256. arhiepiscopia de Justiniana Prima a apãrut prin novella a Xl-a din 14 aprilie 535.K1 împodobitã cu constructii frumoase. acelea de la hotarele asiatice mai ales.. mãrginit de un parapet de pãmânt . asa cum ne apare în Africa si în alte cetãti însemnate ale Orientului. iar pe tãrmul stâng. cu douã sau cu o singurã linie de apãrare. puternicul cap de pod Lederata255.] 256 Ibid. apãrutã la Bucuresti. 555 Ratiaria. mai mult de 80 de castella furã construite ori reparate. Augusta. în cea mai mare parte. în Dardania. 257 [Creatã pentru prefectura Illyricum.

1987. . Colonea. de la Trapezunt pânã la Eufrat se întinserã mai multe linii de fortãrete. Ulpiana (azi Lipljan) fu de asemenea înfrumusetatã si luã numele de lustiniana secunda. 1979. Meli-tene. Grod. Ravenna. T6 'AÂOUOTOD KCII TO ev roptovftiTOCig260. Theodosiupolis (Erzerum). Bury. . Euagrios vorbeste de 150 orase refãcute de lustinian. în fine. t. în mijlocul peninsulei.. istmul de Corint se tãie printr-o întãrire flancatã de turnuri. fortãrete puternice. altã linie. Martyropolis (cu trei linii de apãrare). Apoi. E. în Asia. XXXIX. devenit ulterior Achris (azi Ohrida). vandalii distruseserã fortificatiile mai tuturor oraselor. P. . Crimeea era ocupatã de huni. III. în Armenia. 9-10. Hierapolis. DeAedif. Chusira. Zur Problematik von Justinianea Prima. Bãbus. Astfel toatã Peninsula Balcanicã alcãtui un vast câmp întãrit. Justiniana Prima în lumina noilor cercetãri. Constantina.R. Thelepte. III. La acestea se adãugarã o multime de noi fortãrete: în Tripolita-nia. Bosporos fu întãrit puternic. Chiar pe coastele arhipelagului si ale Mãrii Marmara se construirã fortificatii. Sabrata261. Multe existau înainte de lustinian. opera lui lustinian259 cuprinde multe pagini. în Africa. Petkovic. Circesium pe Eufrat. Carrhae. VI. Sebasteia. între ele. cu mult mai jos. 557 PFT porul îl ucise.-D. apoi Zenobia si Pal-myra la hotarele desertului. în sfârsit. o altã Theodosiupolis. Edessa. V. el avu meritul de a completa si a coordona aceste citadele într-un sistem riguros. 1948. Lesfouilles de Tsaritchin Grad.j. distruse idolii si po48. mai departe castelul Ammaedera. Popovic în XXVI Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina.în Byzacena. Nu stim încã dacã erau în relatii de federati. p. 49-63. lustinian trimise forte mari care îi intimidarã pe huni si restabilirã ordinea. în Euphratesia. Boskovic în „Actes du IV-e Congres International d'etudes byzantines". aici era deci totul de refãcut. întors acasã. V. Pe coastele Pontului Euxin. IV. III. se ridicarã întãriri si în Grecia de Nord. iar garnizoana fu omorâtã. spre sud-vest (V. regele lor. care ajunse o formidabilã cetate. pp. în care aflãm între altele Satala. Dopmann. Dar în 528. 239 Ibid. Sura. 261 De Aed. opera înfãptuitã fu si mai mare. Antiochia. 1951. Heracleea fu apãratã. sediul cunoscutei arhiepiscopii autocefale care în toatã perioada medievalã a purtat titlul fostei lustiniana Prima. în interior. fãrã a mai socoti numeroasele castella intermediare: numai între Amida si Dara erau 15. Bãnescu. Capsa. 1987. II. în spatele acestei linii. Din mãsuri de prudentã. Arheologii iugoslavi sustin cã lustiniana Prima se afla pe locul actualului Caricin Grad. Les monuments de Tsaritchin Grad etjustiniana Prima. H. Nicopolis. în „Studii teologice". în „Miscellanea Bulgarica". altii cu Lychnidus. Belgrad.. 1948.învãtati au identificat-o cu Scupi. 7. 53-65. l.. Cherson si Bosporos erau marile centre ale comertului între Mediterana si bazinul Don si Volga. 311-312. Leptis Magna. II. p. în Mesopotamia Amida. fu invitat la Constantinopol si lustinian îl botezã. Sitefortifie dans l'Illyricum byzantin. Paris. 10-12. actualul Skopje. Zeugma. Puternica citadelã Petra proteja tara Lãzilor. la Termopyle se opri trecãtoarea prin ziduri. Callinicum.. p.] 258 Ibid. 84-92. coasta se acoperi de citadele. Apoi. zidurile Cherso-nului refãcute si douã noi forturi se ridicarã în sudul peninsulei. V. Kitharizon. Laribus. 1977.249-311. „Cahiers Archeologiques". . . situat la 40 km de Naissus (azi Nis). Grabar. 40556 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN ea fu ridicatã la înalta demnitate de metropolã eclesi-asticã a Illyricului. A. opinie pe care o vedem împãrtãsitã si de N. în spate. „Cahiers Archeologiques (Paris). Kondic si V. D. Mamma. p. Popovic Tsaritchim Grad. Kulu260 Prokopios. Dara. 5 Viena. la Raedestos clãdi o puternicã cetate si construi din nou zidurile ce protejau Chersonesul Thraci-ei258. Sardica si Naissus furã restaurate solid. 4.

învãtatul francez ne dã explicatia acestei stranii constatãri264. de exemplu. 6. 263 Ibid. si în acelea unde erau trupe imperiale se întâlnesc adesea detasamente prea slabe. al cãror reprezentant si mostenitor legitim se mândrea a fi. tara descoperitã 262 Ibid. lustini-an se arãta deci mostenitor al vechii Rome. incapabile de a apãra regiunea respectivã. popularitatea numelui sãu printre urmasi. Chartagina. procesele deveneau interminabile. dupã activitatea primilor ani. ea a format. tot tãrmul Africii.558 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN fo262. 243-246. mai erau si consideratii de ordin practic ce trebuiau sã-1 hotãrascã în aceastã privintã pe basileu: era dezordinea adâncã ce stãpânea atunci Dreptul roman. Dreptul sãu. puternicul castel Septem putea. prin care Roma a transmis posteritãtii ceea ce a creat mai bun. V. Pe de altã parte. Diehl subliniazã adâncul respect pe care lustinian îl purta traditiilor vechi romane. Din ordinele si sub influenta sa a fost redactat acel monument de compilatiuni juridice si de ordonante pe care modernii le numesc Corpus juris civilis. judecãtile se întemeiau mai putin pe lege decât pe bunul plac al judecãtorilor. Realizãrile interne ale domniei lui lustinian a. lustinian a întreprins si o operã legislativã. ale berberilor în Africa. Codul lustinian si Novelele. Prin opera sa juridicã. adevãratã bazã a studiului Dreptului roman. Pe lângã acestea. dupã invazia slavã pustiitoare din 540. Opera legislativã. 6. Numidia fu acoperitã. Opera aceeasta defensivã cu adevãrat considerabilã. Acelasi lucru se petrece probabil pe Dunãre. Era prin urmare o urgentã sã se . veni repede pãrãsirea. Pentru a ridica un numãr atât ele covârsitor de cetãti într-un timp atât de scurt. a fost totusi neputincioasã în a opri invaziile persilor si arabilor în Asia. dupã afirmatiile lui Procopios. ca pretutindeni. Roma fusese mare mai cu seamã prin douã lucruri: prin gloria armelor si prin stiinta dreptului. de o multime de fortãrete. -i:fe V:>Y> k 559 NICOLAE BANESCU era astfel cãlcatã de incursiunile ce nu puteau fi oprite. Operã uriasã. si. în fata Spaniei. ale slavilor si hunilor în Europa. Diehl. aceste cetãti ofereau un adãpost locuitorilor de la tarã si ele nu puteau fi cucerite usor de adversari care nu erau priceputi în arta asediului. Desigur. aici. ale cãrui patru pãrti sunt: Institutele. multe lucrãri au rãmas chiar neterminate. se umplurã de fortãrete. Multe posturi secundare par a nu fi avut deloc garnizoanã si a fi fost încredintate numai pazei locuitorilor. observã Ch. Justinien. pe tot parcursul Evului Mediu si rãmâne încã si azi. 7. si acesteia i se datoreazã. împãratul luã mãsurile de apãrare necesare. armata de ocupatie nu era destul de mare pentru a ocupa serios toate aceste posturi. Alãturi de aceste mari rãzboaie pe care le-am vãzut. Pentru lustinian. Dar aceste materiale erau foarte împrãstiate. s-a lucrat prea repede si soliditatea constructiei a fost jertfitã. apãrãtorii priveau neputinciosi la prada si incendiile barbarilor asupra tinutului. în cea mai mare mãsurã. Regulile sale se scoteau din 2 izvoare: ordonantele imperiale (leges) si scrierile jurisconsultilor (jus). „sã înfrunte toatã lumea". decadenta. împãratul trebuia sã fie prin urmare un rãzboinic si un 560 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN legiuitor în acelasi timp. Ch. ele se gãseau anevoie si apoi erau pline de contradictii. în sfârsit. în Mesopotamia. la hotarul cel mai depãrtat al dominatiei imperiale. în urma nimicirii care însoti invazia lui Chosroes. Chiar dincolo de provinciile cu totul supuse bizantinilor. de asemenea. Digestele. VI. Vaga furã restaurate. Dar de pe înãltimea zidurilor lor. VI. Administratia suferea din aceastã pricinã. pânã la Coloanele lui Hercule263. Trebuie sã tinem apoi cont cã multe dintre marile fortificatii ale domniei s-au ridicat în urma invaziilor si pentru a le preîntâmpina întoarcerea.

Diocletian si Teodosius al II-lea compuseserã astfel de coduri. Berlin. Z. mai ales cele compuse de Ulpian. Sunt repetitii si sunt contradictii. 4 profesori de drept: doi din Constanti-nopole. în special din comentariile cu care Pomponius. lustinian avu norocul de a gãsi pentru aceastã operã uriasã un om eminent: Trebonian a fost sufletul acestei lucrãri si împãratul însusi o recunoaste. Ch. a doua 7 Justinien. 562 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN despuia lucrãrile privitoare la jus honorarium. mai cu seamã sã evite contradictiile. ed. armonizate si distribuite în 7 cãrti. Kruger. pentru a pune la îndemâna juristilor. începând de la Q. cit. Materialele astfel adunate furã apoi cercetate în comisie. Oricât de importantã. 492. 266 stiinta lui multilateralã e schitatã de Gibbon. Dar opera personalã a lui lustinian furã Digestele (Digesta sau Pandec-tae . Acesta fu Codul lustinian împãrtit în 12 cãrti si care trebuia sã aibã putere de lege în tot imperiul. 1892. a treia parte. clasate. sub presedintia lui Treboni-an (11 avocati.. înalti functionari administrativi. V. Mucius Scaevola. seria edictalã si seria papinianã. Lucrarea. Histoire de BasEmpire. 1959. fu gata dupã trei. 248-250. Bury. înainte de lustinian. sã se reducã într-un sistem usor de consultat si sã se punã capãt arbitrariului magistratilor265. La 13 februarie 528. Paris. cap. El voia sã pãstreze astfel posteritãtii pretioasele materiale adunate în timp de veacuri de întelepciunea romanã si sã dea astfel un nou impuls stiintei juridice. &ein. luând locul culegerilor de mai înainte de acest fel26'. care au trãit în vecul al IV-lea. doi avocati de merit si un profesor de drept de la scoala din Constantinopol. o comisie formatã din 16 membri a fost constituitã. Ea a fost împãrtitã în trei sectiuni: una extrãgea din operele privitoare la jus civile. Paul si Scaevola. sub o formã comodã. colectia de texte astepta a fi promulgatã. 561 Y NICOLAE BANESCU natã sã strângã si sã claseze constitutiile imperiale de la Hadrian încoace. numeste Libri ad Sabinum. Lucrarea era enormã: trebuiau sã se extragã vreo 2. covârsind de laude stiinta juridicã a ministrului sãu si experienta sa practicã266. în sfârsit. Dar mai ales sau pus la contributie Ulpian si Paul. von Lingenthal. 402-417. Diehl. Astfel se formarã trei serii de extrase: seria sabinia-nã. în aceastã operã. sã modifice. La 15 decembrie 530. antinomii. textele necesare ale jurisprudentei. Theofil. Multe puncte slabe au fost relevate în aceastã operã. si rezultatul n-a fost desãvârsit.. cum o numeste chiar el. Aproximativ 40 de jurisconsulti au dat aceste extracte. într-un an si ceva lucrarea era gata: la 7 aprilie 529.adune si sã se coordoneze toate aceste texte. pentru care se programaserã 10 ani. Libertatea lãsatã comisiei a fãcut ca . lustinian a îngãduit comisiei sã aleagã ce socoate mai bun. opera aceasta nu era originalã. p. fu însãrci265 Ibid. Ambitia împãratului mergea încã mai departe. pp. o comisie de 10 membri. se ocupa de textele care nu intrau în nici una din acele categorii si mai ales Chestiunile si Rãspunsurile lui Papinian. Graba cu care s-a fãcut a împiedicat realizarea ei perfectã. si pânã la Hermogene si Charisius. doi din Beyruth). Paul si Gaius asupra Edictului perpetuu al lui Hadrian268 si care se numesc Libri ad edictum. în fruntea cãrora stãtea Trebonian. Geschichte des griechisch-romischen Rechts. Ulpian si Paul îmbogãtiserã tratatul de drept civil al lui Sabinus si care se. Histoire des sources du droit romain. II. E. fiind publicatã în 533. III. P. el vru sã strângã într-un corp de doctrinã pãrerile jurisconsultilor celor mai eminenti ai Romei vechi.nãvSeKTai). sã elimine. cit. 1894. op. pp. op.000 de cãrti. Dar lustinian chemã ajutorul lui Dumnezeu pentru aceastã „operã deznãdãjduitã". IV.. cel mai vechi. 250.

care a dat singur o treime a lucrãrii. ' f 563 NICOLAE BANESCU Nu e mai putin adevãrat. el fusese avocat la baroul prefecturii Orientului. profesor de drept la Constantinopol. în chipul acesta. manual elementar în 4 cãrti. vine îndatã Paul271. Originar din Pamphylia. Redactorii erau investiti. cuprinzând legislatia în vigoare continutã în Codurile Gregorian.Deo auctore). cuprinzând 12 cãrti ca si cea dintâi. 564 Constantin. cã lucrarea lui lustinian ne-a transmis izvoarele dreptului roman si a fãcut prin aceasta un serviciu imens stiintei juridice si istoriei. destinat studentilor în drept. în acest scop. Dupã publicarea Codului. Numãrul legilor publicate de lustinian în decursul celor cinci ani care urmarã redactiei Codului din 529 fu atât de mare încât o nouã editie se impuse. Roma si Beyruth. Editia a doua a Codului lustinian. pp. precum si legile posterioare acestora. 268 Codificarea rescriptelor imperiale impuse de el ca singura legislatie. sã modifice textele pe care le pãstra si chiar sã contopeascã mai multe într-o singurã lege. cu ajutorul cãreia sã strângã într-o singurã operã ceea ce ar trebui sã se extragã din scrierile jurisprudentei clasice. redactatã de Trebonian în 50 de cãrti. iar al cincilea Codului. Izvoarele sunt scoase din aproape 40 de autori. Câtiva ani mai târziu. a cãrei întrebuintare fu interzisã. cu toate acestea. profesor la Beyruth. cu aceleasi drepturi cu care fusese învestitã comisia Codului. împãratul nu admite scoli de drept în afarã de cele de la Constantinopol. era autorizatã sã suprime constitutii întregi. pe când redactorii Codului Thedosian nu fuseserã autorizati decât la schimbãri menite a face textul fiecãrei constitutii mai clar. . si la 16 decembrie 533. dintre care unii se urcã în timpurile Republicii romane. Autorii erau Tre-bonian. sã se mutileze textul lor pentru a se înlocui cu proza comisiei si. pe când lucrãrile pentru Codul Theodosian tinuserã aproape nouã ani. Lucrarea a alcãtuit Digestele. Aceastã nouã editie fu promulgatã prin constitutia de la 16 noiembrie 534. care a dat putere de lege Digestelor. Cãtre octombrie 529. lustinian se hotãrãste. pe care o tinu pânã la moartea sa. reforma programa învãtãmântului juridic. * Justinien. Câteva sãptãmâni mai târziu constitutia promulgatã în aceeasi zi cu a Digestelor. 251-254. sã reia proiectul theodosian de a codifica si mostenirea jurisprudentei clasice. Enorma lucrare a fost terminatã în trei ani. la sfatul lui Trebonian. care 1-au redactat dupã lucrãri analoge ale epocii clasice.adesea sã se omitã interpretãrile jurisconsultilor. Trebonian a fost sufletul acestei întreprinderi. Comisia trebuia sã elimine orice contradictie si tot ce era perimat si inutil. 404-405. dar cea mai mare parte a textelor apartin jurisprudentei secolelor al II-lea si al III-lea. La 13 februarie 528. înainte de publicare Digestelor. Trebonian fu ridicat în functia de Chestor al Palatului sacru. lustinian promulgã constitutia sa (Tanta circa nos). 4 profesori de drept (doi din Constantinopol si doi din Beyruth) si 11 avocati. si Doro-theu. ajutat de patru membri ai comisiei Digestelor. din doi avocati si dintr-un profesor de drept sã elaboreze un Cod nou. terminã marea operã de codificare. o multime de opere admirabile ale dreptului roman se pierdurã ori se alterarã269. singura pe care o posedãm. câteva luni dupã publicarea Codului. si aceasta a fost opera lui Trebonian. Hermogenian si Theodosian. Comisia era alcãtuitã din 16 membri: magister libellorum Stein. Comisia executã lucrarea în 14 luni. Trebonian cumula chestura cu Magisterium officiorum™. iar cei trei ani urmãtori sunt consacrati numai Digestelor. poruncind lui Trebonian sã constituie o comisie dupã alegerea sa. pânã atunci facultativ. si stabileste în primul an de studii Institutele si primele cãrti din Digesta. fie ea perimatã sau nu. fiind cãlãuza principalã a redactorilor. Dupã Ulpian. în privinta textelor utilizate. împãratul însãrcina printr-o ordonantã o comisie compusã din 17 functionari în activitate sau retragere. Theofil. constitutia imperialã din 21 noiembrie 533 dãduse putere de lege Institutelor. El a dat la 15 decembrie 530 o constitutie (. El face obligatoriu anul al cincilea de studiu.

opera lui lustinian pregãti cãile pe care avea sã se îndrumeze legislatia modernã274. mostenitor al împãratilor romani. în 533 si în acelasi an opera fu gata. Diehl. ca limba dreptului roman . Fiul ajunge stãpân absoIbidem. si acesta e un lucru caracteristic. prin bãrbati si femei. Prin aceasta. apãru a doua editie a Codului. Pãtruns de influenta crestinã.latina . Schimbãri revolutionare sunt prevãzute în dreptul de succesiune: rudenia de sânge. 566 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN lut pe bunurile pe care le câstigã. vechea conceptie a familiei dispare. la fel cu Trebonian. 272 Ibidem. în ce priveste dreptul persoanelor. emise de la 529 încoace: noul titlu e Codex repetitae praelectionis. Patriapotestas nu mai îngãduie tatãlui sã refuze consimtãmântul la cãsãtoria copilului. Acelasi spirit se observã si în conditia sclavilor. care merg de la Hadrian pânã la 534. cuprinzând 4600-4700 decizii. hotãra acum transmiterea bunurilor. Teoria despotismului imperial e formulatã pentru prima datã în termenii cei mai expresivi si mai completi. El puse pe Trebonian si doi profesori de drept -Theofil si Dorotheu . în dreptul persoanelor. era necesar un manual practic. Relatiile dintre tatã si copii se schimbã. Codul si Digesta nu erau suficiente. O mare lãrgime de vederi strãbate în opera lui lustinian. care guverneazã fãrã control si a cãrui autoritate e de drept divin. el a simtit caracterul adesea îmbãtrânit al vechiului Drept roman. 256-260. redactate dupã planul Institutelor lui Gaius. 411. Afarã de cazuri foarte rare. numai din sec. Ulpian proclamase cã în dreptul natural toti oamenii sunt egali. Ceea ce ne mai izbeste în opera legislativã a lui lustinian e ideea statului constituit dintr-o ierarhie de functionari care se supun unui sef absolut. Se puse ca principiu dreptul natural al copilului de a mosteni o parte din averea tatãlui. 567 în 534. Pentru tinerimea care dorea sã studieze dreptul. Fetele. Codul din 534 si Novelle (adicã esentialmente legile lui lustinian posterioare acestei date)272. Aceasta fu refrezen-tatã de Institute (Institutiones). eliberarea din sclavie fu încurajatã si fãcutã mai usoarã. p. cã orice om se naste liber si cã sclavia e o stare contra naturii. copilul nu putea fi dezmostenit. pp. Anulã editia din 529 si acest text.sã redacteze acest manual. Prin spiritul acesta de echitate. 408-409. ale dreptului celor 12 Table. de aceea s-a lãsat condus. Digesta. de blândete. 85-87. în toate relatiile dintre membrii familiei se introduce un spirit de blândete si un viu sentiment al demnitãtii personale. de ceea ce el numeste humanitas. sau cel putin motivele acestui refuz trebuie sã fie înfãtisate magistratului. sporitã cu deciziile sau rescriptele împãratului.sã fie pãstratã pe cât posibil ca limbã oficialã a imperiului2'73. de simplificare. Le monde oriental. ele se puteau acum cãsãtori cu oameni liberi si chiar cu persoane ele rang senatorial (vezi aici influenta Theodorei). XVI s-a obisnuit a se numi Corpus juris civilis întregul format din Institute. el a tinut. Femeia devine egalã cu bãrbatul. Tot asa în ce priveste bunurile. Justinien. pp. lustinian se gândea la aceasta încã din 530. Acelasi spirit se impune fatã de conditia femeilor socotite pe treapta de jos a societãtii: curtezanele si actritele. 407.De altminteri. pp. Astfel principiile cele mai largi si mai echitabile ale dreptului gintilor stergeau definitiv regulile strâmte. în parte abrogate de mult. p. de interesul public si de naturalis ratio. lustinian se arãta încã mostenitorul Cesarilor Romei. 274 Ch. Sclavajul se îmblânzi mult. 565 NICOLAE BANESCU Opera juridicã a lui lustinian a fost redactatã în limba latinã. legea precizeazã si întãreste drepturile sale asupra dotei. surorile furã chemate la mostenire. 271 Ibidem. e acela pe care îl posedãm . Dar alãturi de aceste traditii ale trecutului pãstrate cu pietate în veacul al Vl-lea apar si idei noi. în ce priveste dreptul lucrurilor.

: .azi sub numele de Codul lustinian. Acest fapt nu împiedicã totusi parafraze la texte. VII. Se permiserã numai traducerile si rezumatele (indices). o mare reformã se impunea. co5 Just.. orice schimbare. Dreptul penal si procedura criminalã erau lãsate la o parte. el o urmãri... în al cincilea. Caesarea. I. 264-265. lustinian îsi rezervã siesi dreptul de a legifera în toatã libertatea.r278 Novelles. :r : . Un avocat din Constantinopole.. Pretutindeni se arãtau motive de dezordine si tulburãri.. în 555277Novellele furã scrise în greacã.. Berytos. 266. pentru modificarea unei pãrti care ar fi impus mai târziu o schimbare.rP ' 569 l NICOLAE BANESCU ceau noului regim mostenitorii deposedati ai lui Anas-tasios. interpretãri. tezaurul era gol. lustinian hotãrî prescriptii cu privire la cercetãrile stiintifice. Cea mai mare parte totusi se referã la afaceri administrative si eclesiastice si au prin aceasta un mare interes pentru istoria administrativã a domniei. obiceiurile dezastruoase ale administratiei publice produceau o mare nesigurantã si o mizerie adâncã. Pe deasupra. care în multe puncte însemnate modificarã dreptul Codului si Digestelor. tit. II. scoli de drept erau numeroase în Imperiu: la Constantino-pol. Iulian. ceva din cãrtile lui Ulpian ad Sabinum si din cometariul sãu asupra Edictului.. în al doilea... lustinian organizã învãtãmântul juridic. orice comentariu. fondul de rezervã constituit de împãratul Anastasios era aproape secat. în momentul în care lustinian lua conducerea imperiului de Orient... Opera administrativã... în provincii..">M\ b^>. ut omnibus sit nota propter facilem interpretationem"278. certurile religioase mãreau dezbinãrile interne si fãceau si mai acutã criza în care se zbãtea monarhia. Pentru a pãstra în puritatea sa originalã aceastã legislatie. cu toatã intentia anuntatã a lui lustinian. Introduse în administratia bizantinã unele principii esentiale si prin aceasta domnia sa reprezintã un moment important în .. 263-264. Pentru completarea operei sale. 277 Ibidem. în tot cursul domniei sale.. Sãrãcia din ce în ce mai mare a imperiului sleia izvoarele bogãtiei publice.. învãtãmântul se fãcea pânã atunci în 4 ani. •.. El opri orice studiu critic asupra textelor legislatiei. lustinian întreprinse cu îndrãznealã aceastã reformã. O reformã se impunea.. Pentru a lecui toate aceste rele. în primul an studentii (Justiniani novi) învãtau Institutele si primele 4 cãrti din Digeste.:" .-. pentru a curma mai cu seamã abuzurile administrative. p.. b.. . Un nou program de stat se schitã. 8 cãrti din Responsa ale lui Papinian si cele 23 de cãrti din Responsa ale lui Paulus. Ele n-au fost niciodatã reunite în colectie oficialã.. La Constanti-nopol factiunile Hippodromului frãmântau populatia cu rivalitãtile lor si întretineau opozitia pe care o fã276 Ibidem. cum se exprimã însusi lustinian întro ordonantã a sa: „nonpaterna voce legem conscripsimus sed hac communi et graeca.. pentru a pune ordine în lucruri. Roma.. impozitele nu se mai puteau încasa. în cazuri neprevãzute. De la 534-565 el publicã sub numele de novellae leges o serie de 154 ordonante. cu mare stãruintã. coli. Tot din dorinta de a pãstra curatã legislatia sa..-. al treilea si al patrulea an se studiau Digestele. Alexandria si aiurea. pp. situatia internã a monarhiei era foarte gravã. Toate aceste lucrãri atestã marea activitate care domnea în scolile de drept în veacul al VI-lea276. pp. pentru a fi mai bine întelese. învãtãmântul cuprinse cinci ani. 568 r ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN mentarii de multe ori întinse. Codul275.... dar se studiau foarte putine opere: un rezumat din Institutele lui Gaius.. le strânse prima datã. lustinian pãstrã pe primele trei..

toti câtia aveau de îndreptat plângeri împãratului. aducând în capitalã fermentul revolutiei80. 463-464. Episcopii erau invitati sã supravegheze purtarea guvernatorilor si sã E. Aboli sistemul cumpãrãrii functiei. spiritul sãu autoritar era condus în chip firesc cãtre centralizarea administrativã. Stein. Cei care aspirau la asemenea posturi erau nevoiti sã se împrumute cu dobânzi enorme. Justinien. „mâinile curate". afarã de taxele permise. p.. Legislatia iustinianã mãreste influenta episcopilor în controlul administratiei. ducea la coruperea justitiei si la demoralizarea generalã în provincii. Iar în Constantinopol imigrau în masã multimea nemultumitilor. serios constituit si recrutat cu deosebitã atentie.istoria administrativã a Imperiului de Rãsãrit279. date pe 15 si 16 aprilie. cu integritate si cinste si sã apere pe supusii împãratului de orice violentã. op. Soldatii apãsau ele asemenea greu asupra locuitorilor. le uzurpau pãmânturile. în a doua sa prefecturã. 270-274. 570 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN rea postului si ei cãutau sã si le procure prin mijloace neregulate pe socoteala provincialilor. Guvernatorii trebuiau sã trãiascã din salariile lor si sã se poarte pãrinteste fatã de populatie. lustinian fu adânc miscat de aceastã stare de lucruri nefericitã si primejdioasã. 270. sã pedepseascã pe vinovati. tarinele se goleau de muncitori si agricultura încetase. op. 572 . o grijã realã fatã de supusii sãi. pp. Apoi impuse oricãrui functionar depunerea unui jurãmânt solemn prin care se obliga a servi credincios pe stãpânii sãi lustinian si Theodora prin care declara cã a obtinut functia fãrã a da nimãnui bani ca suffragi-um. cit. El avea o sincerã dorintã de a face bine. tara se depopula. sã fie drepti în judecãtile lor.. Stein. sã nu primeascã bani. prin acest jurãmânt. socotea cã rolul de reformator era o datorie a functiunii sale imperiale. iar acest lucru sleia tezaurul. dupã expresia sa. E. împãratul mãri veniturile functiilor publice. De aici. Diehl. al acelor suffragia. adevãrati tirani feudali. împãratul aratã cã ei obisnuiau sã ia de la contribuabili de trei si de zece ori mai mult decât plãtiserã . cit. El cerea necontenit ca functionarii sãi sã aibã. în care autorul rezumã observatiile crude ale împãratului. un act de recunostintã cãtre Dumnezeu care-1 coplesise cu binefacerile sale. în 535. II. Pentru a ne face o idee despre cauzele multiple ce impuneau aceastã reformã. Pentru a împiedica exploatarea contribuabilor. pentru nedreptãti diferite. Acestia trebuiau apoi sã se intereseze de strângerea contributiilor. De aceea. era pustiite. ei întretineau pe cheltuiala lor bande de bucellari care pustiau tinuturile. lustinian fixã principiile reformei administrative la care a contribuit si loan din Cappadocia. Salariile nu erau de ajuns sã-i despãgubeascã de sumele cheltuite pentru obtine 1 Ch. adevãrate documente oficiale în aceastã privintã. Rãscoalele izbucneau adesea în provincii. si împãratul îi fãcu responsabili de plata integralã a contributiilor regiunii ce li se încredinta. scãzu mult sumele plãtite la numire si permise sã se plãteascã numai anumite sume (awr\&eiai) pentru obtinerea brevetului de numire. le devastau locuintele. pe care faimosii defensores erau neputinciosi a le apãra. Un vechi obicei al Bizantului era de a se lua sume considerabile de la cei care erau numiti ca guvernatori ai provinciilor (suffragia) si aceste sume mergeau parte la împãrat. orasele. 463 si urm. prin douã ordonante (novellele 8 si 17).pentru functia lor. Histoire du Bas-Empire. e de ajuns a strãbate no-vellele lui lustinian. Marii proprietari. parte la prefectul pretoriului. încorporau la domeniile lor bunurile altora. datoratã înainte de toate generozitãtii perechii imperiale281. 571 NICOLAE BANESCU strãduia sã creeze un corp de functionari disciplinati si docili. lustinian se 280 Diehl. Mai contribuia la aceasta si un interes superior de stat: provinciile ruinate nu mai puteau da nimic pentru nevoile publice. noul numit se îndatora sã guverneze fãrã înselãciune.

lustinian cãutã sã o restaureze printr-o reformã. Tot asa. 284 Buiy. ca sã rãspundã de actele sale. 467-468. Egiptul. reorganizat dupã un plan simplu. 283 Stein. 338-339573 fãcu multe schimbãri în care se depãrta de la principiile lui Diocletian. si în celelalte pãrti. aceea de quaestor lustinianus exercitus (quaestor iustinian al armatei). [Aceste aspecte au fost reluate de H. pp. Armenia. Confirmarea vechii reguli dupã care guvernatorul trebuia sã rãmânã în provincia sa timp de 50 de zile dupã iesirea din functie. . 474-475. El combinã în unele cazuri provincii mici pentru a alcãtui mari guvernãminte. Provinciile fuseserã mereu îmbucãtãtite284. 276 si urm. Macedonia II fu reunitã cu Dardania. precum si insula Cipru. fiindcã era îndeplinitã de oameni fãrã influentã sau situatie. pe lângã vechile atributii. ca sef civil si militar al teritoriilor puse sub autoritatea sa. Diehl286. si sediul administratiei sale se aflã la Odessus (Varna). Aceastã novellã nu a putut fi primitã cu bucurie de municipalitãti. cit. dar 282 Diehl. op. Cele douã provincii: insulele si Caria sunt originea „themei Carabisiani". al cãror text trebuiau sã-1 afiseze pe usile bisericilor282. Just. lustinian. care era navigabilã pentru cele mai mari vase ale epocii. cum a arãtat Ch. si deasupra guvernatorilor de provincii fu pus un magistrat superior. Paris. II. pp. Ahrweiler. pentru protectia poporului împotriva abuzurilor administratiei. Functia de defensor civitatis ajunsese nefolositoare în practicã. cãci Moesia secundã se întindea de-a lungul Dunãrii. deoarece poruncea ca în fiecare oras cetãtenii fruntasi sã îndeplineascã functia timp de 2 ani prin rotatie si impunea ca. Cum aratã foarte bine Stein283... un illustris depinzând direct de împãrat. op. în veacul al V-lea. desfãcutã din dieceza Orientului. Au fost date tot atunci si alte câteva legi. defensorii sã decidã procese în valoare de pânã la 300 nomismata si în cazuri criminale mici283. dispãreau vicarii diecezelor.reclame stricta aplicare a legilor. Byzance et la mer. Acesta e începutul sistemului care a creat la începutul secolului al VH-lea regimul „themelor". prin novella 31 din anul 536 fu împãrtitã în 4 provincii. Reorganizarea provincialã. în acelasi timp în care numãrul provinciilor si deci al guvernatorilor scãdea. Dar într-o novellã (din 15 august 535) atribuitã de Stein influentei lui loan de Cappadocia se încearcã reînvierea institutiilor municipale pe bazã laicã. legãtura dintre cele 5 provincii pu285 Stein. Aceastã nouã circumscriptie cuprindea Moesia secundã si Sci-tia — cele douã provincii danubiene care fãcuserã parte pânã acum din dieceza Thraciei .] 574 l ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN se sub ordinele quaestondui armatei era caracterul lor maritim sau quasi-maritim. O lege din 18 mai 536 înfiinta o magistraturã cu caracter special.provincia insulelor (adicã Cyclaclele si arhipelagurile însirate de la Lesbos pânã la Rhodos) si Caria. Consideratii de ordin militar au determinat aceastã creatie: quaestor exercitus e înainte de toate un general însãrcinat cu apãrarea Dunãrii de Jos. 1966. cit. desfãcute din dieceza Asiei. Presses Universitaires de France. c. crescutã mult prin anexiuni recente. care serveau odinioarã de intermediari între administratorii provinciilor si prefectul pretoriului. reuni într-un singur guvernãmânt cele douã provincii vechi ale Libiei.. trebuie amintitã în mod special. pp. nu încercã o revizuire completã a sistemului existent. putine schimbãri se fãcuserã în amãnuntele sistemului provincial care fusese întocmit de Diocletian si modificat ici-colo de urmasii sãi. care nu puteau avea o atitudine independentã fatã de guvernatori. Quaestura exercitus. care voia un guvernãmânt local mai puternic si o putere centralã mai ascultatã.

. Galatia . Ahrweiler. creând „magistri militum" pentru Armenia si Mesopotamia. Un lant continuu de fortãrete a fost înãltat de-al ungul frontierelor. 290 si urm. aceastã diecezã. e acum împãrtitã în 5 circumscriptii. în Egipt prefectul augustal. proconsuli. ei unirã o largã autoritate asupra soldatilor cantonati în circumscriptiile lor. De aceea toti administratorii nou creati de lustinian în diecezele Pontului si Asiei. pretori. Din aceastã pricinã. lustinian a împãrtit aceastã comandã. el a adãugat la „magister militum11 pentru Thracia si Illyricum încã unul. Lycaonia.. pentru a tine în frâu elementele de descompunere feudalistã. dar în provinciile mai dificile. lumea dãdea nãvalã în Constantinopol pentru a depune plângeri împotriva primilor judecãtori si acest fapt pricinuia mari cheltuieli pentru împricinati. . Era cunoscutã încetineala justitiei. Se punea astfel capãt rivalitãtilor care fãceau administratia publicã ineficace.câte un comes lus-tinianus (comites). înalte demnitãti ale unor aristocrati mari latifundiari. în Thracia se instituirã pretori (praetor lustinianus). care cuprindea 9 provincii civile grupate din punct de vedere militar în 3 ducate. limi287 Ch. venalitatea si partialitatea judecãtorilor. Armenia III. p. Reforma administratiei egiptene trebuie consideratã drept opera lui loan de Cappadocia. în vreme ce altii vegheau la Dunãre în Scitia. a organizat de-a lungul limes-ului districtele militare conduse de duces si ocupate de trupe speciale.în sfârsit. furã autorizati a judeca în apel. pentru a simplifica mecanismul administratiei si pentru a întãri autoritatea publicã. Diehl. în unele pãrti se pãstrarã aceste puteri. Trei limites au fost formate în Egipt. si fãceau sã sufere administratia. el aplicã sistemul. Siria. la aproape 3 ani dupã ultima novellã reformatoare. unde erau de învins rezistente mari (monofizismul protejat de Theodora. 576 tanei. De acum înainte. comiti. Et. proasta evidentã. fãrã posibilitatea de recurs. La puterea civilã. Aceastã întârziere si-o explicã Stein prin pregãtirea specialã de care a fost nevoie pentru reorganizarea Egiptului. Paflagonia. fãcând parte din dieceza Pontului. pentru binele supusilor sãi. Aveau atributii de ordin financiar si un drept de jurisdictie foarte întins. pe lângã cã tribunalele capitalei erau încãrcate de afaceri mãrunte. alti duces au fost stabiliti în Armenia. 1905. în Pisidia. Prin statutul din 539. în cele douã Moesii si în Dacia. cit] 575 duce. în Isauria. un moderator fu pus în noul Helle-nopont (unit acum cu Pontus Polemaniacus). pentru apãrarea frontierei. al cãrui loc îl luau. ai cãror sefi sunt total independenti unul de altul. al Moesi-ei. în Europa. reuneau în mâinile lor atributiile si apuntamentele vechiului praeses si 286 Ch. 282. în Palestina si Armenia I la rangul de proconsul. [Opinie diferitã la H. op. Ei aveau rangul de spectabiles si erau împodobiti cu titlul lustiniani. Diehl. ei puteau judeca în apel chiar cauze de o valoare sub 500 bani de aur [nomisme]. Just. iar cele douã provincii ale Cappadociei furã unite sub un pro^ consul lustinianus. lustinian remedia si sistemul judiciar. toate cauzele de o valoare mai micã decât 500 aurei287. Un magister militum per Orientem comandase pânã la el întregul teritoriu ce se întindea de la Marea Neagrã pânã în Egipt. întãrind armãtura administrativã a Statului288. moderatori. în Arabia si Fenicia vechiul praeses fu ridicat la rangul de moderator. byz. p. în Orient cornitele Orientului. Legea pe care o institui apãru în primele luni ale anului 539. Sa cãutat a se mãri tot mai mult prestigiul ducilor. cum a fost Strategius. Ei iau titlul de duce si întrunesc în mâinile lor puterea civilã si comandamentul militar. lustinian a reorganizat si marile comandamente militare. în epoca lui lustinian erau douã provincii intitulate Armenia. comes sacra-rum largitionum). câteva comenzi au fost înjumãtãtite în Siria si pe Eufrat. înainte de toate însã. lustinian se hotãrî sã reuneascã în mâinile aceluiasi functionar puterile civile si militare. Prin aceasta. prefectul augustal e abolit ca sef civil al întregii dieceze a Egiptului.

Gibbon. Un comes sacri patrimonii per Italiam fu numit si imperialii logotbetae cereau cu rigoare rãmãsitele din timpul regilor goti. A fost reconstruitã dupã modelul roman. Armenia a patra . care transformau Orientul. voi. Zela si Brisa).Prin no-vella 31 din anul 536. între arca prefectului si casa largitiones. având în subordine 7 guvernatori. Italia. asistat ca mai înainte de 2 vicari. Nicopolis) plus parte din Pontus Polemoniacus (Trapezus si Cerasus). i 579 NICOLAF. împãratul. op. ed. pãstrã. lustinian introduce legislatia promulgatã de el în Vestul recucerit. dar strict separatã de cea civilã. nr. aflat sub un guvernator cu titlul de moderator. cit. Honorias si vechea Paflagonia au fost unite într-o nouã Paflagonie. preocupat sã dea populatiilor imaginea exactã a administratiei romane asa cum ele o cunoscuserã mai înainte. formate în parte din cele douã vechi provincii. Tot asa au stat lucrurile si în prefectura Italiei reconstruitã. Reformele acestea. apoi. 1. îndatã dupã aceea. purtând tilurile consulares Bury. Solomon si Germanos au combinat functiile si chiar titlurile de prefect pretorian si magister militum. Belisarie în Africa si Narses în Italia organizau apãrarea frontierei. Narses a fost un real vicerege. în Africa. în tãrile cucerite de lustinian. sub un pretor289. Restul din Pontus Polemoniacus a fost unit cu vechiul Hellenopontus pentru a forma un nou Helleno-pontus. De asemenea. exigente politice sau militare impuneau concentrarea întregii autoritãti întro singurã mânã. Sardinia si Corsica tineau de prefectura Africii. De la 535 un praetor era în fruntea Siciliei recucerite. dupã 538 un prefect al pretoriului era numit în Italia si regimul administratiei civile era stabilit dupã capitularea Ravennei./ tricte din nou. Armenia primã . La nevoie. Spania se aflau sub autoritatea unui astfel de magister. în practicã. mãsuri economice luate de ei în favoarea colonilor sau sclavilor erau anulate si Pragmatica restaura proprietarilor romani toate pãmânturile pe care le aveau înainte de Totila. Satala. care pânã atunci fuseserã în afara sistemului provincial. donatii fãcute de regii barbari. Colonea. 2. II. Vechiul sistem de impozite fu restaurat. în Africa si Italia recucerite. Appendix.vechea Armenia secundã. duci comandau districtele militare (limites) create de-a lungul frontierei. 4. district dincolo de Eufrat. în Africa erau la început 4. 578 si praesides.Sophanene. Fiecare provincie forma o mare comandã cu un magister militum în frunte. cum a fost înainte. lustinian sterse tot ce reamintea „tirania" barbarã. fiindcã în acelasi timp. în fruntea guvernãmântului civil al Africii a fost asezat un prefect al pretoriului. V. 476-480. nu au fost introduse si în Occident.. vechile împãrtiri administrative si deosebirea dintre puterea civilã si cea militarã. Armenia a treia . împãratul a distribuit aceste dis1 Stein. 3.restul din vechea Aremnia primã si parte din Pontus Polemoniacus (Comana. Dar acestea erau numai abateri exceptionale de la principiul stabilit. creând 4 provincii ale Armeniei. Sub autoritatea prefectului. iar contributiile realizate împãrtite. Ca si în Italia. Africa. Armenia secundã . pp.parte din vechea Armenia primã (Teodosiopolis. estul Armeniei a treia (capitala Martyropolis). principiul reorganizãrii administrative în Africa a fost acela al vechii separatii între autoritatea civilã si militarã. Reorganizarea a fost fãcutã prin pragmatica sanctiune din 554. Numeroasele oficii care controlau detaliile îi ajutau pe functionari si asigurau predominarea conducerii civile în prefectura Africii. functionarii civili guvernau cele 13 provincii în care a fost împãrtitã peninsula. 5: . 4. Contracte semnate în timpul lui Totila. BÃNESCU Administratia militarã era în acelasi fel orânduitã. al Romei si al Italiei. în parte din Pontus Polemoniacus si în parte din noi teritorii.

Pentru a li se pune capãt. pacea publicã a fost mereu tulburatã. porturi deschise. Mãsurile au adus o realã prosperitate. Neapole ajunse un mare port comercial290. lupte cu armele. si sã ridice din ruine pe cele nimicite de cutremure sau incendii. pânã la sfârsitul domniei. Ravenna înfrumusetatã cu constructii ca Sân Vitale si Sân Apolinare în Classe ajunse o capitalã. Se puteau cãsãtori. dupã tipul celor vechi. lustinian încercã sã încorporeze în armata imperialã popoarele barbare locuind în împrejurimile imperiului. ^aits] 580 Disperate. în 539. abuzurile functionarilor continuau ca si înainte. Ei pun contingentele lor la dispozitia ducilor din limes si sefii lor primesc de la împãrat un fel de învestiturã. în timp de pace cultivau pãmântul si vegheau cãile ce treceau prin limes. pp. în timp de rãzboi. în aceste districte stationau trupe speciale. în prima parte a domniei sale. .Tripolitana. sã atragã atentia asupra prescriptiilor date. dupã devastãrile crunte ale rãzboiului. Roma pusã în posesia privilegiilor care sã-i dea o înviorare economicã. History. sã vegheze ca acestia sã-si termine treburile repede si sã se întoarcã acasã. li-mitanei. Ceea ce e mai grav. Avea si functii judiciare. orase noi construite pe platoul înalt al Numidiei. împãratul înfiinta la Constantinopol un magistrat extraordinar. ei primeau feude. patru erau si în Italia. primind un subsidiu anual (annona). provinciile de Vest au apelat la împãrat sã le ajute în mizeria lor. lustinian auzi acest apel. dãinuiau si înfloreau. strivite de impozite. sã se interzicã purtarea armelor celor care nu erau înrolati în armatã. lucrãri de utilitate publicã furã ridicate în orase. provinciile erau rãu guvernate. Au fost luate mãsuri similare si în Italia. în 539. Grupati în regimente. pentru a grãbi împãrtirea justitiei si a scãpa capitala de o multime turbulentã. cisterne. a protejat si îmbogãtit Biserica si a reparat dezastrele rãzboiului. Aceasta se constatã din numeroasele novelle. rãscoale ' Diehl în Cambridge Med. acum abolit291. Prokopios ne-a schitat în Istoria secretã mizeria pe care restaurarea imperiului a adus-o în Africa si Italia. Acesti gentiles sau foederati fac un tratat perpetuu cu împãratul. Au fost luate mãsuri în Africa în scopul restaurãrii cultivãrii câmpurilor. iar tribunalul sãu se ocupa cu anumite cazuri de crime293. districtele furã repopulate. Pe lângã acestia. Numidia si Mauritania. biserici. lustinian a fost nevoit sã repete ordonantele sale. în care împãratul se plânge de întârzierea cu care noii functionari iau în stãpânire cârmuirile lor. lustinian se mãgulea cu faptul cã a restabilit ordinea. în care se demascã administratori abuzivi si în care soldatii se mentioneazã ca o adevãratã plagã a provinciilor. sã-i trimitã la domiciliu pe cei care nu aveau motive serioase sã rãmânã în capitalã. Recrutati dintre localnicii de la frontierã. El trebuia sã-i asiste pe cei care aveau motive legitime pentru a veni în capitalã. necontenit. splendide bãi. comandati de tribuni. El a înlocuit pe praefectus vigilum (vwre-Jiapxog) subordonat mai înainte prefectului orasului. doborâtã de Totila. ca semn al suveranitãtii romane. acte de brigandaj. By-zacena. Milan fu ridicat din ruine. apeducte. lustinian s-a interesat îndeosebi sã înzestreze orasele cu asemenea lucrãri: terme. Aceste reforme administrative au fost completate printr-o mare operã de lucrãri de utilitate publicã. un fapt ne izbeste de la început si anume cã. Nu puteau pãrãsi niciodatã limesul. Dacã ne întrebãm acum care a fost rezultatul marii reforme din 535. a cãutat sã restaureze marea aristocratie. Depopulate. ei stationau în orase întãrite si castele de la frontierã. Car-thagina împodobitã cu un palat. de-a lungul frontierei Alpilor. Duci erau si în Sardinia si Sicilia. luau armele si apãrau postul încredintat lor sau împreunã cu trupe similare îi respingeau pe nãvãlitori. lãsând tinuturile luni întregi în pãrãsire. si totusi. textele oficiale ne reveleazã omoruri. se hotãrî. judecãtor suprem si prefect al politiei în acelasi timp292. 581 NICOLAE BANESCU care au zguduit tara. quaesitor. împãratul a usurat impozitele. atât de cenzurate în ordonantele din 535. 22-24. Toate viciile.

Politica financiarã. 291 V. în anumite cazuri. tot efortul lui de a împiedica abuzurile functionarilor si a apãra populatia de excesele colectorilor de impozite. lustinian a suferit din cauza lipsei de bani.. ofthe lat. 294. de fapt. rãspunzãtoare pentru toatã suma impusã membrilor ei.în privinta celor care nu aveau un loc de muncã. Aceste proprietãti erau numite 6^. însã. trebuia sã si le procure din altã parte. E. ale cãrui atributii erau sã-i pedepseascã pe hoti. pp. 292 Nov. pp. Dacã rezultatul a fost lamentabil. De-a lungul întregii sale domnii. Cu toate criticile ce i s-au adus. împãratul trebui sã creeze impozite noi si sã impunã o rigoare exageratã în administrarea finantelor. care. . 294 Ibidem. care. ca si quaesitor. Nu era o noutate faptul cã locuitorii provinciilor prin care treceau trupele la rãzboi erau obligati sã procure hrana necesarã soldatilor si nutretul pentru cai si sã le transporte în lagãre. lustinian pãstrã acest principiu. necesitãtile domniei silindu-1 a da cel dintâi exemplul încãlcãrii legilor pe care le promulga. cã era un impozit pe clãdirile înalte296. care era cunoscut ca o cumpãrare în comun . Cei care erau fiziceste capabili si refuzau aceste sarcini. pe proprietarii vecini rãspunzãtori de impozitele acestor pãmânturi. acestora li se atribuiau anumite obligatii privind serviciile publice. un contrast între aceste eforturi ale lui lustinian si mizeria populatiei din provincii. erau expulzati din oras. el avea nevoie de sume enorme. Prokopios aruncã rãspunderea pentru aceasta asupra lui lustinian. El a fost mai putin liberal si prudent decât unii predecesori în anularea rãmãsitelor acumulate si în scutirea provinciilor devastate de invazie. pentru constructiile sale uriase. nu avea nici un scrupul. Stein. pentru luxul imperial de care era înconjurat. ci o mostenire a trecutului. Drept urmare. 80. Diehl.•> niei.coemptio (avvatvri) . cit. rãzboaiele purtate. Sistemul impozitelor. dar nu pare sã-1 fi fãcut mai aspru decât înainte. era si judecãtor si sef de politie: „Pretorul poporului" (. atunci când pãmânturile rãmâneau necultivate. Legile împãratului ne aratã.. 349-350. Hist. fãcea. pentru cheltuielile politicii sale fatã de barbari. d. pentru aflarea lor.npaiiwp TOV Sfmov). 293 Vezi Bury. 583 . Pentru a alimenta tezaurul. cit. op. E probabil totusi cã în provinciile orientale. lustinian era incapabil în aceastã privintã. constructiile. a fost sub aceastã domnie greu de suportat pentru populatie.6Kr\vaa. în timpul celui de-al doilea rãzboi persan. 455 si 803. pompa curtii. Pentru rãzboaiele sale de cucerire. Sistemul. 584 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN invaziile dusmane si ciuma au pricinuit ruina multor proprietari si cã aplicarea acestei epibole a fost adesea foarte stânjenitoare295. op. acest fapt nu are altã explicatie decât lipsa unei mâini energice care sã ducã la executarea ordonantelor. N1COLAE BÃNESCU toate fãceau sã creascã nevoia de bani si lustinian insista totdeauna sã se încaseze cele datorate de supusi. în genere apãsãtor în Imperiul bizantin. 582 Prefectul orasului a fost degrevat de o parte a rãspunderilor sale. Adãugirea de impozit era numitã epibole. Un impozit care pare a f i o noutate si despre care nu gãsim urmã în legislatia imperialã este asazisul ae-rikon (ãepiKOV). Cheltuielile mari ale dom. Micile proprietãti ale arendasilor liberi dintr-o comunã erau socotite unitate fiscalã. 334-336. un nume care sugereazã. lustinian a dat o lege în 545 pentru a-i apãra pe locuitori. II. prin crearea unui nou post de demnitar. emp.ducea la contributii insuportabile. trebuie sã recunoastem cã abuzurile stigmatizate n-au fost în cea mai mare parte inventate de lustinian. cum observã Bury. Rom. Este. Când o provincie nu avea provizii suficiente. p. strivitã de impozite. Altã institutie apãsãtoare era epibole. Prevedea sã fie plãtiti pentru tot ceea ce procurau armatei si nici o contributie în bani nu trebuia cerutã de la ei294.

dupã cum aratã Stein. Sub Iustin I. constând din proprietãti confiscate. scãderea pensiilor oficialilor servind în birourile centrale a fost tot o mãsurã impopularã. „Archives de l'Athos". astfel încât. Originea sa o gãsim mai înainte în timp. care se obtinea prin plata a 100 livre aur. Numãrul de protectores domestici s-a mãrit. 2). în realitate. cu repercursiuni neplãcute: abolirea consulatului. dar primeau si o cotã din taxele încasate.Bunurile imperiale au sporit prin recuperarea Africii. ci numai ca gãrzi de corp ale împãratului. „Istoria secretã" îi imputã lui Justinian faptul de a fi instituit monopoluri. Cel din Hieron purta mai târziu si titlul de Ko^Tjq toi) 'lepov KOU IlOVTOX). Creatiile masive de il- . bunurile private si domeniile coroanei s-au extins considerabil. echivalând cu achizitia unei rente viagere. împãratul Anas-tasios I instituise un nou ministru. în special în Galatia. în paguba proprietãtii private vecine.curatores divinae domus). în cele din urmã. ei fiindu-i echivalentã „gloaba" din Evul Mediu românesc. Ostrogorsky: âftp desemna amenda plãtitã fiscului bizantin pentru diverse încãlcãri ale legii (cf. care controlau sã nu se producã evaziuni fiscale: un functionar era la Abydos. lustinian a mai fost acuzat de Prokopios pentru traficul cu functiile înalte. Zenon a creat consulatul onorific. 350 n. Acelasi împãrat a vândut locuri în scho-lele palatine. care controlau exportul mãrfurilor prohibite. X. Iar monopolul mãtãsii corespundea unei necesitãtii. Dolger si G. în caz de moarte a unui proprietar. el a fãcut un comert foarte rentabil cu functiile onorifice. completându-se efectivele celor 7 scholae existente. Actes de Xeropotamou. unde mortii rãmâneau înscrisi pe liste. Ei erau plãtiti cu salariu fix si nu primeau nimic de la co-rãbieri. în loc de a încorpora proprietãtile confiscate în res privata. 1964. III. 146). ai cãror functionari aveau salariu. II. de asemenea. comespatrimonii. Ceea ce pare adevãrat este economia fãcutã de lusti-nian. iar domeniile care-1 compuneau sunt încredintate curatorilor (. în provinciile din rãsãrit. [în aceastã privintã. De asemenea. Paris. cumpãrarea unei 586 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN demnitãti fãrã functie efectivã e de mult timp ceva legal. Se aplicau si confiscãri la adresa vinovatilor.] 585 moniale. drept o afacere personalã a împãratului. astfel încât a trebuit ca o parte din ei sã facã garnizoanã aiurea. în sec. Existau însã posturi de observatie în Hellespo'nt si Bosfor. Inovatia operatã de Justinian a constat în aceea cã ambele statiuni au fost transformate în vãmi pentru importuri. Dacã mai târziu. aceste 4 scholae de datã recentã au fost suprimate fãrã despãgubiri297. Dar acum taxele vamale erau încasate atunci când corabia ajungea în portul capitalei. si Jacques Bompaire. chestiunea a fost transatã de cãtre F. 296 II. pasul decisiv în evolutia care a dus la acest rezultat pare a data de ia lustinian. acest lucru a fost continuat. Parcimonia lui devine si mai criticabilã în cazul armatei. ceea ce a avut urmãri negative pentru valoarea acestei trupe. Domus divina era patrimonium si curatorul pare a fi fost un functionar de curte mai degrabã decât unul de stat. Evident. altul la Hieron (iesirea din Bosfor). lustinian având intentia de a considera administrarea domeniilor patri295 în Nov. p. fãrã a mai fi recrutati soldati noi. de câte 500 de oameni. 128 (anul 545) persoanele rãspunzãtoare sunt descrise ca oi o/id<5ouÂa rj o\i6KT\vca xcopia xrex-TTj/jevot (Bury. col. care lipsi populatia de spectacole. lustinian a distribuit demnitãti de illustris cu aceeasi profunzime (larghete). desi erau prea numerosi pentru a stationa toti în capitalã. lustian a fãcut o altã schimbare: patrimoniul dispare. au fost create alte patru. urmate de alte serii de abuzuri. contribuind la scumpirea bunurilor. posesiunile sale erau luate de cãtre fisc. Unele schimbãri s-au fãcut si la vama din Constan-tinopol. Monopolul armelor nu avea motive economice (particularilor fiindu-le interzisã cumpãrarea armelor). cei numiti pe bani nu serveau ca ofiteri subalterni. 350.

pp. Acestea erau contributiile în bani. 428-432. însã Supra. Monopolul industriei mãtãsii a sãrãcit industriasii . II. iar când era prea slabã si capitala era amenintatã de foamete. Diehl. pp. duBas-Emp. amenintat cu ruina. necultivate. atât de greu. care. se adãugã greutatea mare a impozitului enifto^r]. Masa de illustres creatã îl sili pe lustinian sã nu permitã intrarea în Senat decât pentru patricii298. Ch. -corvezile de tot felul. Stein. Când recolta era prea bogatã. 298. 443-444. 428-429. functionarii storceau provinciile pânã le secãtuiau. extinzând dispozitia lui Zenon la toate orasele imperiului. Legislatia imperialã se ocupa de mult timp de politia constructiilor. pe care Prokopios îl atribuie lui lustinian. aprox. cei care nu erau proprietari plãteau impozit personal. Un alt impozit despre care am amintit. cai.adusese depopularea satelor. loan de Cappadocia a obtinut de la lustinian legea din l septembrie 531. provinciile trebuiau sã procure grâul si acesta era pentru contribuabili un izvor de abuzuri nemãrginite. amintind cã multimea mizeriilor clin epocã . cit. în Constantinopol. Alãturi de acestea. Existau apoi sarcinile extraordinare. foametea. o nouã organizare si impuse o rigoare nemaiîntâlnitã în aplicarea sa299. pe care lustinian nu a inventat-o. pãmânturile rãmâneau pãrãsite. prin rãspunderea colectivã a grupelor cadastrale (o/id<5ot>Ao:) si fiscale (o/iofc^vcra) îsi asigurã încasarea integralã a impozitului. despre care am vorbit si pe care îl reluãm din perspectivã fiscalã. curierilor împãrãtesti. du Bas-Emp. îVV 589 Era apoi organizarea în monopoluri a celor mai multe industrii. obtinând astfel un mare venit pentru Prefecturã300. dupã spusele unui istoric contemporan. dintre care unele. oameni pentru transportul demnitarilor. cum era fabricarea pâinii. Diehl. în a întretine podurile si soselele. presãra pãmântul cu cadavrele oamenilor si animalelor301. mostenirea vechii administratii romane si. 300 E. rãzboaiele. quaestor lustinianus exercitus. iar fiscul era. adjectio. curatorii caselor divine. Hist.. 299 V. V.. op. mai ales a spatiilor libere dintre ele. Lydus. n. cit. pentru alimentarea capitalei. pe care un sistem de repartitie gresit îl fãcea si mai apãsãtor. Stein. KanviKov. Contravenientii erau amendati cu 10 livre aur. legiuitorul legã de pãmânturile cultivate pe cele sterile si.bolile. taxele puse pe mãtase. p. a da cânepa pentru pânzã etc. impozitele indirecte. fiindcã ea exista dinainte. a tãia arbori si a-i face scânduri pentru construirea galerelor. îngrãmãdite în hambarele imperiale. dacã e sã-1 credem pe Prokopios... adesea stricate. prefectul îi silea pe provinciali sã rãscumpere foarte scump cerealele.lustres onorari a depreciat mult illustratul vacant si a accelerat sub lustinian deprecierea progresivã a tuturor demnitãtilor. dar supusii trebuiau sã-1 transporte din fundul provinciilor pânã în orasele unde stationau trupele sau pânã în porturile în care se îmbarca pentru Bizant: corvoadã grea. 3 587 NICOLAE BANESCU La impozitul funciar. Dacã grâul era prea mult pentru capitalã. taxele mari care loveau comertul pe mare.. Un mare numãr de functii au fost create: un al treilea magister militum praesentalis. 588 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN în sfârsit. dreptul de patentã. 296. erau de primã necesitate. Nu numai cã li se ridica grâul. Hist. un regulament al lui Zenon (478) interzicea construirea de iesinduri cu o înãltime mai micã de 15 picioare. p. 298 E. în sfârsit. 296. si acoperirea „aerului" acestor 15 picioare prin coloane sau ziduri. între acestea trebuie amintite dreptul de vamã perceput la intrarea în Helespont si Bosfor. spolierile guvernatorilor . Acesta fu empokr\. Atunci. lipsit de o parte însemnatã a contributiilor. care constau în a da cãrute. armatei. cit. II. lovea clãdirile. capitatio humana. 297 V. prin urmare. fiscul cerea contributia de grâu în bani. Pentru întretinerea trupelor. numai cã el îi dãdu. 5 m. op. dãrile în naturã (annonae) tineau un loc tot atât de mare. voi. ãepiKOV („taxa aerului"). op.

VI vaste proprietãti funciare situate în tot Egiptul. la corvezi si la e. Avea secretari. si nici un singur om n-a ridicat glasul pentru a protesta. ca si din Istoria secretã a lui Prokopios. Unul dintre membrii vestitei familii aristocratice Apion po304 Novellã 30. totusi el nu a reusit sã zdrobeascã complet marea aristocratie funciarã. . Numeroase confiscãri au fost operate. Apoi. care se ocupau în special de aceasta. al Vl-lea.. Acesti mari seniori îsi aveau închisorile lor si întretineau trupele lor personale. 591 N1COLAE BÃNESCU seda în sec. Diehl expune situatia lamentabilã a provinciilor asiatice. op. Ea a rãmas unul dintre elementele cele mai periculoase ale imperiului în epocile urmãtoare. p.. cã posedau chiar turme care le apartineau.. stoarse de favoritii regimului.Siriei. ed. Domenii întinse apartineau de asemenea bisericilor si mãnãstirilor. si în tinuturile îndepãrtate de centru. Aparatul sãu de casã era aproape regal. ed. armate de lucrãtori. adaugã cã „proprietatea statului s-a transformat aproape complet în proprietate privatã. împotriva acestor proprietari funciari lustinian a dus o luptã fãrã crutare. cãtre împãrat. cit. t. Una dintre trãsãturile caracteristice ale politicii interne a lui lustinian a fost lupta tenace pe care a dus-o împotriva marilor proprietari de pãmânt. de exemplu. fundatiile pioase. o politie si chiar un serviciu postal. cum ar fi . desi se recomandã ca apãrãtorul nobilimii. lustinian se sili statornic sã distrugã marea proprietate funciarã. si ne este chiar rusine sã relatãm necuviinta cu care intendentii seniorilor se plimbã înconjurati de gãrzi. iar loan Lydus declarã cã „o invazie dusmanã era mai putin teribilã decât sosirea oamenilor fiscului"303. si cã puneau mâna pe proprietãtile particularilor. pp. lustinian deplânge situatia alarmantã a proprietãtilor funciare ale statului si particularilor din provincii. 268. Rezultã din aceste declaratii cã seniorii din Cappa-docia se bucurau de puteri depline în provinciile lor. oameni înarmati si gãrzi personale. lustinian se îngriji foarte mult de perceperea impozitelor. încât reprimarea lor poate fi anevoie încercatã de o singurã persoanã învestitã cu o mare autoritate. ne oferã totusi un tablou foarte interesant al conflictelor sociale din sec. un casier. care administrau teritoriile lor întinse fãrã a se îngriji câtusi de putin de puterea centralã. cãci toate gurile erau cusute cu aur"304. procese religioase în scopul de a lipsi Biserica de proprietãtile sale. implicit si toate hergheliile de cai. si scrie proconsulului din Cappa-docia aceste rânduri semnificative: „Am fost informati cu privire la abuzuri atât de extraordinar de grave comise în provincii. aflate sub domnia arbitrarã a marilor latifundiari localnici. Prin mijloace diferite. lustinian sã strãdui sã scadã numãrul acestor privilegiati. «h 590 dusmanii sãi cei mai primejdiosi erai marii proprietari de domenii. cãci ea a fost rãpitã si datã pradã. în papirusuri se aflã indicatii analoge asupra Egiptului din epoca lui lustinian. p. consilieri si colectori de impozite. donatii fortate. ca imixtiune în mosteniri. e. Legea acorda anumite scutiri: bunurile bisericilor. 303 Citati de Ch. E interesant cã aceastã novellã a fost publicatã la patru ani dupã rãscoala Nika.m^oXr\. Guvernul simtea cã rivalii si 302 Ch. chiar dacã e sã nu dãm crezare exagerãrilor din Istoria secretã. Situatia era astfel încât Prokopios afirmã în Istoria secretã cã „împãratul pãrea mai de temut decât barbarii". I. V. Politica socialã. intendenti. fondurile militare nu plãteau nici un fel de impozit. Prokopios ne-a descris mizeria pe care o adusese în Africa si Italia recucerite restauratia imperialã prin acest sistem financiar tiranic302. dupã ce spune câteva cuvinte despre starea proprietãtilor private. nu erau supuse. numãrul de oameni care îi însotesc si nerusinarea cu care furã tot". ca si pe ale statului. 306-308. Cunoastem aceastã luptã din novelle si papirusuri. Lingenthal. uneori falsificate. Diehl. cit. Zachariae v. Sate întregi fãceau parte din posesiunile sale. într-una din novellele sale. 302. care. confiscare pentru mãrturie falsã.

Francke AG. în ciuda tuturor mãsurilor de protectie destinate micii proprietãti tãrãnesti. Acest patrocinium dura cât timp patronul se mentinea într-o situatie puternicã: uneori el tre- . apãsati de impozite. Satele .%Q)pia eÃev&epiKcc. e în special caracteristicã în aceastã privintã307. si numai un numãr mic trãia în comunitãti sãtesti libere. dar chiar si proprietatea statului. M. Berna. adevãrati /toujceAAdpioi. Acesti „puternici" uzurpau cu îndrãznealã nu numai proprietatea privatã a micilor posesori de pãmânt. Se constatã cã încã din secolele V-VI populatia agricolã în numãr precumpãnitor trãia ca tãrani pe jumãtate liberi pe domeniile puternicilor laici si religiosi. Birurile erau puse global pe sate si tãranii rãspundeau de ele solidar. A. o întindere considerabilã. Byzanz (Wissenchaftliche Forschungsberichte. narpcoKiviov sau npoaiaoia. slãbind la rândul ei autoritatea statului. Dolger aratã cum tãranii. Verlag. o stare socialã care nu s-a schimbat pânã la cãderea imperiului308. marea aristocratie asiaticã (oi 5vvaroi). uneori foarte drastic. ia mãsuri energice pentru a le pune capãt. în timpul lui lustinian se deosebeau tãranii care trãiau în comunitate pe teritoriul satului de aceia care erau asezati pe pãmânturile proprietarilor.sunt oameni liberi. A. lustinian denuntã de multe ori aceste nelegiuiri în novellele sale si. pp. care se dedau la tot felul de violente fatã de locuitori. 1) Comunitãtile rurale erau nevoite adesea.^(apiiai . cãruia împãratul îi denuntã.Egiptul. v. Extras din Bulletin Intern. 307 V. Vorbind despre populatia din provincie. Ei întretineau un aparat administrativ care nu se deosebea de cel al statului. of Hist. 472. dupã vechiul obicei roman. situatia dramaticã a provinciilor terorizate de marii latifundiari. Bizantul luptã împotriva feudalitãtii prin crearea unui post de moderator de Hellenopont si a unui post de pretor al Paflago-niei. exercita o adevãratã teroare în fata cãreia autoritatea statului era neputincioasã. acest patronat. Nu din cauza interesului fiscului. stãpânã pe latifundii enorme. si se înconjurau de o trupã înarmatã. 5/1933. insistând asupra necesitãtii înfrânãrii abuzurilor marilor proprietari care încorporau domeniilor lor bunuri strãine305. Die Frage des Grundeigentums in Byzanz. feudalitatea era puternicã. Ea a crescut necontenit. duNov. luate adesea. autoritar cum era. Stein. în epoca lui lustinian. începând din secolul al IV-lea. cu deplinã proprietate pe teritoriul comunitãtii. 1952.aveau primarii lor: praefecti. Dolger. datatã 536. praepositi. de împãrati306. • 592 pã cum vom vedea. KWjury-roupai. în toate pãrtile imperiului. Marea proprietate funciarã luase. paragraful respectiv din Fr. Schneider. de a-si alege un patron care le apãra împotriva abuzurilor oamenilor fiscului si care primeau de la ele în schimb anumite taxe. • „rtwd -. Fr. în Armenia. Ea e adresatã proconsulului din Cap-padocia. ci în parte si în interesul tãranilor care erau astfel îndoit supusi impozitelor. fu de timpuriu interzis. patrocinium. 109-113593 jumãtate liberi. Fr. în paguba micii proprietãti funciare private. Comm. Ei plãtesc birurile nemijlocit la perceptorul districtului ori prin intermediul primarului. iar prin aceasta îsi pierd starea de oameni liberi si ajung în situatia colonilor pe M V. Locuitorii lor . Dar aceastã interzicere repetatã (pânã în timpurile lui Romanos Leka-penos) ne aratã cã acest obicei nu a putut fi cu totul dezrãdãcinat. priTpOKCO-\iiai . Una dintre novelle. recurg la protectia marilor proprietari. Sciences. Dolger. o adevãratã primejdie pentru siguranta statului. ajungând cu timpul. 28. fãrã menajamente. a cãrui actiune împotriva datornicilor era astfel împiedicatã. Geisteswissen-schaftliche Reihe).

Pentru acestea ei puteau sã se plãteascã si cu o dare în naturã. mãnãstirilor si altor asezãminte. precum sclavii. fixând prin lege drept dobândã pentru împrumut a opta parte din modios pentru fiecare modios pe an. si pe plan social. ori bisericilor. EssquissepourunehistoireagrairedeByzan. des gr.Ibidem. Novella 32 din anul 535 era adresatã clarissimo praesidi Haemimonti Thraciae împotriva celor care împrumutându-i pe coloni cu grâne în timp de lipsã. Dupã trecerea a 40 de ani. împãratul ordonã sã li se restituie colonii or (rofg yecop-yofg) pãmântul. Lingenthal.-romischen Rechts. 9394. . dar nici proprietarul sã-i goneascã ori sã le cearã mai mult decât fusese prevãzut în contractul de arendare. Dupã cum un adscripti-cius nu se putea elibera de cultivarea pãmântului. 1958. Gesch. tot astfel nici proprietarul nu-1 putea despãrti de acest pãmânt. 594 cea asupra fiului. 310 [P. pp.no'ypa-<poq nu putea dispune liber de peculium. urma a se plãti ca dobândã anual l keration de fiecare nomisma. 1892. care cultivau cu mijloacele lor pãmânturile închiriate în schimbul unei arende în naturã ori în bani. ei nu mai puteau sã se mute. Un adscriptitus era principial îndatorat la cultivarea pãmântului. altii coloni censibus adscripti. p. Berlin. agricolae sau yecypyoi. Ei erau legati de brazdã. Fugarii erau adusi cu forta înapoi. 2) în opozitie cu aceste L<0pia LÃ. însã.adscripticii sau evanâ'ypa^oi aveau cu totul altã situatie. aceasta era rãspunzãtoare cãtre fisc de impozitele datorate statului. Proprietarul le putea da spre folosintã.colonii liberi erau arendasi mici. pp. 1958. 32-74 si 254-284. Când împãratul acorda asemenea i munitãti unei persoane private.ee: Ies sources et Ies problemes.] 596 O boalã nimicitoare s-a abãtut asupra imperiului în 542. censiti sau adscripticii. Tot câstigul lor apartinea stãpânului.LV-âepiKã si cu locuitorii lor. în schimbul întretinerii. de cãtre proprietar. Caracteristica de cãpetenie. tãranii îi plãteau lui. la bizantini KOÃ. v. sentimentul unei continuitãti este mai puternic decât acela al unor rupturi totale cu situatiile din trecut310. unii liberi coloni. Lemerle. Din aceastã categorie fãceau parte muncitorii de pãmânt.a>voi sau nKr&coToi. proprietarul îi putea constrânge. „Revue historique".] 309 Ed. Dar eva. Zach. III. când si acesta ajungea într-o pozitie publicã de vazã. Kãfj. la bizantini evanotpacpoi. âp^aaiai).care apartineau deci împãratului.. unele dintre ele însotind toatã istoria bizantinã. 43-94. [în continuarea unor rânduieli antice. Dupã moartea lui fãrã urmasi. peculium se întorcea iarãsi la proprietar. CCXIX.aroi. Erau astfel numiti deoarece trebuiau declarati la cens. Aufl. se prefigurau încã de pe acum fenomene care aveau sã devinã acute mult mai târziu. 218 si urm. Deosebirea între ei era urmãtoarea: . le ocupau pãmântul întreg pentru aceastã datorie. ori senatorilor. Ei primeau de 595 la proprietar locuinta si întretinerea si îi datorau servicii (operae. CCXX. aici pp. un peculium si o bucatã de pãmânt. a acestei categorii e cã evand'Ypaitioi nu puteau sã aibã nici o proprietate. iar dacã împrumutul a fost în nomis-mata. erau locuitorii de pe pãmânturile proprietarilor . de aceea i se spune servus terraem. Pentru împlinirea îndatoririlor lor de muncitori. rãspândindu-se aproape în toate colturile .

mai distrugãtoare decât epidemia dezlãntuitã în Atena în zilele lui Pericles si la Londra în vremea domniei lui Carol al IIlea. Mai teribil fu cutremurul din decembrie 557.000311. în toiul ei. Se pare cã a pãtruns în aceste tãri în 543. Celebra scoalã de Drept a trebuit sã fie transferatã la Sidon. 597 NICOLAE BANESCU stantinopole. Ciuma încetã la Constantinopol dupã 4 luni. în anul urmãtor atinse Constantinopolea. 62-66.000 de oameni si chiar câte 10. aproape toti locuitorii din Kos. tinuturile Egeei si Con1 J.000 persoane. care strãbate Tarsos din Cilicia. asa cum fusese Tucidide în Atena. strãzile si casele s-au umplut de cadavre. ne-a lãsat descrierea amãnuntitã a acestei boli bubonice. la sfârsitul verii. Spiritul sãu autoritar nu putea admite dezbinãri în materie de credintã. Opera religioasã^4 lustinian s-a ocupat foarte mult de Bisericã. Calamitatea se produse mai întâi la Pelusium. Foarte instruit în lucrurile religioase. zice Ch. apoi se rãspândi în Asia Micã si. în 544 era stinsã în tot imperiul. care distruse cartiere întregi din capitalã. mâna de lucru rãritã. pânã când împãratul nu alcãtui un serviciu funebru special. necontenite cutremure încercarã greu Constantinopolea Ni-comedia si alte orase. în insula cu acelasi nume. 598 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN pentru pãmânturile pe care ciuma le pustiise. martor ocular al acestei calamitãti în Constantinopol. Diehl. socotea cã cea dintâi datorie a unui suveran e „de a pãstra neatinsã credinta crestinã". Istoricul Prokopios. Ca si Constantin cel Mare ori Theodosius. împãratul era întotdeauna dispus sã discute si sã scrie în materie de credintã. apoi în Palestina si Siria. Pios din fire. dupã socoteala lui Bury. care au distrus recoltele si au provocat foamete. Consecintele au fost îngrozitoare din punct de vedere economic. pânã ce Beyruthul a fost reconstruit. în martie. Ca urmare. ciuma din 542 a ucis mai mult de 300. fãcând multe victime. Din toamna lui 541 aceastã epidemie teribilã s-a declansat în Egipt. pp. Pe mare. II. La Beyruth sau numãrat mai mult de 30. Marea Neagrã inundã coasta Thraciei în regiunea de la Odessos si Dionysopolis. II. pp. fluviul Cydnus. Bury. în afarã de asta.000 de morti.lui si decimând cumplit populatia. în regatul Persiei. pe tãrmurile Egiptului si de acolo trecu la Alexandria si în Egipt. înzestrat cu gustul controversei. De la 545 la 548 au fost cutremure de pãmânt si ploi multe. Timp de patru luni ea decimã populatia Constanti-nopolului. Dar cea mai teribilã plagã din epoca lui lustinian rãmâne cea dintâi pe care am amintit-o. timp de 3 luni mai multe mii pe zi. în iulie 551. în august si septembrie 554. de unde pãtrunse în Spania si Gallia. un cutremur groaznic devasta dieceza Orientului. Ea a fost. viata publicã si privatã a fost dezorganizatã complet. mureau pe zi câte 5. jumãtate din orasul Cyzic a fost distrus de un cutremur de pãmânt. unde. unde fusese importatã din Abysi-nia. 7. La Constantinopol. adjectio 112 Agathias. ea pãtrunse apoi în Italia si Sicilia. ferm legat de Ortodoxie. împãratul a fost nevoit sã dea o ordonantã (23 martie 544 ?). a avut loc si o urcare generalã a preturilor. Peninsula Balcanicã si Africa latinã. Populatia ruralã fu si ea decimatã. care mult timp n-au putut fi îngropate. exploatãrile agricole avurã sã suporte suplimentul de impozit. dar de la începutul lui 542 izbucnise în Constantinopol. Persecutia era deci o . prin care era prescrisã restabilirea preturilor de dinainte de ciumã313. în 544. cum ar putea fi numitã dupã simpto-mele ei. exercitând asupra ei întreaga sa autoritate. prin Mesopotamia. 15-16. ciuma bubo-nicã. se revãrsã distrugând cea mai mare parte a orasului si multe sate vecine. pe la începutul primãverii. Ea se rãspândi apoi în Asia. pierirã312. el tinea sã pãstreze unitatea credintei si avea o urã neîmpãcatã împotriva tuturor ereticilor. Dar niciodatã furia ei n-a fost mai mare decât întâia oarã. în septembrie 543. mai ales în 558. Italia si Persia n-au fost crutate nici ele. în anii ce urmarã a mai apãrut.

marcionistii s-au constituit în biserici cu ierarhie clericalã. cultul religios era o afacere de stat: împãratul era în acelasi timp mare pontif. Bas-Emp. Morala sa era antisocialã. p. 37-45. Ei aveau „moravuri execrabile". „Travaux et Memoires". Ch. 10. Istoria credintelor si ideilor religioase. în secolul al II-lea. 1991. M. 1948 (reprint. Gasquet. 1965. stiintificã. Cambridge. II.. II. 299-324. Torino. cu exceptia Sfântului Pavel. J.P. Nemi-ra. 1972). pp. al V-lea319. Ei recomandã contra dizidentilor mãsuri de ordin spiritual. Al II-lea Sinod Ecumenic (Constantinopol. Stein. op. 3. Domat-Montchres-tien. care a fost condamnatã. Dualist Heresy in the Middle Ages. L'empire romain et l'Eglise. 14. 319 P. Gnozele dualiste ale Occidentului. din acelasi motiv al unitãtii religioase traditionale315. p. 1972). L'Eglise naissante et le catholicisme. Historie et mythes. Paris. Raoul Manselli. a primit de la proconsulul Africii Iulian o cerere în privinta acestei secte si se decise a o prigoni.. cit. citati la Cront. Pion. El propovãduieste abstinenta. Bucuresti. Paris. Astfel. I. De l'autonte imperiale en matiere religieuse ã Byzance. Les gnoses du-alistes d'Occident. nu era o erezie crestinã. la origine. XXVII („Noi sinteze iraniene".] 600 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN ligia traditionalã a cãrei pazã îi e încredintatã „de vointa divinã". Paris. bibliografia utilizatã de N. Runciman. Ed. nu trebuie sã fie corectatã de una nouã".. Praga. 4. XIV. de asemenea. al II-lea. p. Peres. aflându-se în Africa. crestinism si gnozã în epoca imperialã". Loos. „pricinuiesc mari pagube oraselor". 1). Batiffol.datorie împotriva tuturor acelora care tulburau armonia desãvârsitã a Bisericii. XV. Paris. Bucuresti. tinzând la abolirea familiei si a muncii316. Pentru a preciza doctrina ortodoxã asupra punctelor ata317 Ibid. sincretismul religios a fost favorizat în imperiu. Culianu. 56. l. Pãrintii Bisericii au fost împotriva mijloacelor violente fatã de eretici. L'heresie dans l'Empire byzantin des origines au XII" siecle. De acum. El trebuia sã apere traditia si unitatea religioasã a statului. I. el invocã re315 V. Gouillard. 281. întelegând necesitatea unui cler pentru pãstrarea doctrinelor lor si pentru fondarea de comunitãti. împãratul imputã maniheilor crimele lor. voi. Diehl. amestec doctrinar de zoroastrism cu credinte mitologice babilonunene. 1990). 1974. 56. „tulburã populatiile pasnice". 473-483. 599 începând din sec. „Aceastã veche religie. 4-7 (Mosaicorum et romanorum legum collatio. cap. în imperiul pãgân. cap. La lutte contre l'heresie en Orient jusqu'au IX-e siecle. Pe lângã toate acestea. The Bogomik: A Study in Balkan Neo-Manichaism. Ed. care aduce si ea la zi bibliografia acestui subiect. Marcionismul este o erezie puritanã. respinge Vechiul Testament si contestã autoritatea Apostolilor. 57. M. 314 V. 313 E. Acesta a împins si la persecutarea crestinismului. Couliano. Maniheismul. 756-760. p. The Medieval Mani-chee. Cambridge. pp. Eliade. 1995 (traducerea editiei franceze. Novatieniim secolul al III-lea aveau. conciles. Dio-cletian. dar ei nu erau decât schismatici. 1928. Bãnescu este mult mai bogatã la ora actualã. unele secte au instituit clerici. Acesti eretici au existat prin bisericile lor pânã în sec. 318 Codul gregorian. cit. precum si bibliografia criticã de la pp. 331-361). Zeiller. ci o religie nouã. 1933. în legea pe care a dat-o. L'eresia de la male. unde s-au nãscut si de unde ies multe crime"317. 601 . 280301) si XXIX („Pãgânism. VII. Paris. 316 Cront. Ne mãrginim a face aici referire la S. empereurs. 1947 (tradus în francezã sub titlul Le Mani-cheisme medieval. pp. pp. p. D.P. rivala noastrã. afirmã el. n. op. A fost confirmat Simbolul niceean. împãratul avea împotriva acestei secte încã un motiv de indignare: maniheii „veneau de la natiunea persanã. [Referitor la aceastã temã. ia mãsuri din cele mai drastice împotriva lor318. 1963. biserici. Obolensky. 381) avea de examinat erezia lui Macedonius.

a-i proscrie ar fi însemnat a înstrãina de imperiu provincii importante. De aceea luã mãsuri atât de severe lustinian. o revoltã a evreilor izbucni în Palestina si ea a proclamat chiat un împãrat. tratându-i drept criminali. care fu adãugatã la simbolul niceean. lacob Baradai a fondat în Siria o bisericã monofizitã. Mai mult. Fatã de arieni fu mai întâi binevoitor din aceleasi motive ca si Iustin. photieni ( a cãror doctrinã e împrumutatã de la Paul din Samosata) si pe apolli-naristi. IMPERIULUI BIZANTIN Montanistii furã loviti cu închiderea bisericilor si expulzarea clericilor din capitalã. Dar pedeapsa cu moartea pare sã nu se fi aplicat. erezia atrage restrictia drepturilor civice. Sunt exclusi si de la barou. Monofizitii se bucurarã de asemenea de bunãvointa lui lustinian si aceastã atitudine se explicã prin influenta Theodorei. Principiul lui lustinian e cã numai crestinii ortodocsi pot sã se bucure complet de drepturile civice. Prin formule legislative. Apoi. Sinodul a redactat o mãrturisire de credintã. succesiunea ortodocsilor trece la rude . în 529.cate de Macedonius si de alti eretici. Ereticii erau prea numerosi în imperiu si împãratul se multumi sã le aplice alte pedepse. Aceasta era pentru lustinian o îndatorire religioasã. dar un an mai târziu. în fata numeroaselor erezii. împãratul a confirmat aceastã sentintã. el adoptã si impuse supusilor sãi principiile dogmaticii crestine asa cum se concretizase în urma celor 4 Sinoade Ecumenice. ei nu puteau fi profesori. începutul bisericii jacobite. Ele sunt retrase ereticilor. lustinian îi exclude pe copiii ereticilor de la succesiune. 603 Afarã de aceste pedepse. sã fi fost numai cominatorie. 602 ISTORIA. cel putin la începutul domniei sale. aplicatã cel mai adesea bisericilor si paracliselor ereticilor. aproape toti arieni. un Sinod întrunit la Constantinopol îi anatemizeazã pe capii monofiziti si condamnã scrierile lor. Ereticii vor fi mãrginiti la functii oneroase. pe sabellieni. Sinodul a anatemizat orice erezie în general. considerându-i pasibili de pedeapsa cu moartea pe toti cei care i-ar primi si nu i-ar preda imediat judecãtorilor. Printr-o atitudine conciliantã. ca sã nu poatã atrage pe cei simpli în erorile lor. care a persistat. Nestorianismul a determinat cel de-al III-lea Sinod ecumenic. Mai rar era aplicatã confiscarea în folosul fiscului. Dar ortodocsii reactionarã si împãratul a fost influentat. Chiar unele profesiuni liberale sunt interzise ereticilor. si prescrie cã pãrintii eretici nu pot micsora prin nici o liberalitate pãrtile copiilor lor ortodocsi. împãratul îsi dãdea seama cât de mult slãbeau certurile religioase unitatea statului si tulburau ordinea socialã. în folosul bisericilor ortodoxe. ma-sacrându-i pe crestini si dând foc bisericilor. erau stãpânii Italiei. De aceea nu-i tratã ca eretici. maniheii. Astfel. Cât priveste restrictiile de drept privat prescrise împotriva ereticilor. montanistii si sectele derivate din manihei si montanisti). iar împãratul se temea de represalii din partea lor. lustinian cãutã sã determine mai întâi care era crestinismul oficial. si nominal pe eunomieni (aripa stângã a arianismului). Tot astfel ereticii nu aveau acces la functiile publice. La aceastã revoltã luarã parte maniheii. pe marcellinieni (sectã derivatã din sabellianism). O persecutie fu ordonatã în 537. cea mai severã. în 536. Nu toate sectele au fost tratate în acelasi chip. în aceastã epocã. dintre care exilul era. Gotii. în lipsã de copii. interzicând-o când condamnatul avea descendenti ori ascendenti pânã la cel de-al treilea grad. prescriind pentru ei moartea. lustinian credea cã îi va determina sã reintre în Bisericã. macedonieni. „cãci nimic n-ar plãcea mai mult lui Dumnezeu decât sã cunoascã pe toti crestinii întro aceeasi curatã credintã". acesti eretici erau prea numerosi în imperiu. împãratul se arãtã iarãsi conciliant si pânã la sfârsitul vietii sale oscilã în privinta monofizitilor. O altã pedeapsã era confiscarea. ei nu puteau depune mãrturie în justitie (samaritenii. A fost fãrã milã împotriva maniheilor. Pentru el. Pe de altã parte. Numai în 545 furã si ei inclusi printre eretici. toti câti nu erau în sfânta comuniune cu Biserica universalã prin mijlocirea preotilor sãi erau eretici.

ortodoxe chiar foarte depãrtate. Ales al lui Dumnezeu. pãgânismul nu murise nici el. 605 în legãturã cu aceasta stã cercetarea inchizitorialã împotriva tuturor partizanilor declarati sau ascunsi ai vechiului pãgânism. Astfel. 'H <pikoaoq>ia eig TO Bvtâvrwv. sectã echivocã. protejat de vandali si ostro-goti. 1893. Dimpotrivã. Tpeîg Fataîoi. agrava situatia lor. Cu cea mai mare rigoare procedeazã împotriva maniheilor (pe care pãgânii îi socoteau drept evrei. împãratul îsi atribuia o nediscutatã competentã pe terenul dogmei si al credintei. iar crestinii drept idolatri). încã de la început. La philosophie byzantine. se revoltã în 529. fratii ortodocsi trebuie sã le restituie partea cuvenitã. Fatã de acestia. Gaza321 si aiurea. lustinian le închise. lustinian continuã aceastã politicã. iar tribunalul laic nu are ce cãuta aici. populatia aceasta. Constantinopol.Crestinii furã mãcelãriti. nu puteau conferi botezul. Pentru persoanele Bisericii exista o jurisdictie specialã: episcopul singur e judecãtorul. p. el îi excluse pe eretici de la functiile publice si profesiunile liberale. de insultele crestinilor. în adversitatea sa împotriva ereticilor. Alte dispozitii legale fac din capii Bisericii protectorii sãracilor. Traditiile pãgâne se pãstrau nu numai în scolile de filosofic. dar si în Alexandria. fiscul primeste mostenirea. Nu puteau mosteni. pp. el cãutã sã fie apãrãtorul Bisericii. Polites. monofiziti în Siria si o multime de alte secte în care se rupeau acestia la rândul lor. la Fecioara Mãria. 1959. victimelor de tot felul. evreii drept schismatici. sclavilor. lustinian confiscã în 529 bunurile Academiei platonice si opri învãtãmântul în filosofic si drept de la Universitatea din Atena. Demosthe-ne Russo (Roussos). 324-326. în Orient. Centrul vechii credinte era Atena. Le pãstrã numai pe cele din Constantinopol si Beyruth. Ta-takis. ai prizonierilor. vicar si chip al lui Dumnezeu pe pãmânt. La începutul veacului al Vl-lea situatia religioasã a imperiului era foarte complicatã. organiza. Cu toate persecutiile împãratilor din veacurile IV si V. Legea opreste în sfârsit cultul ereticilor: nu se puteau aduna. care propovãduiau teoria doketis-muluim. Athena. si nu numai la Atena. în tot timpul domniei sale. deosebirile erau si mai mari: nestorieni în Armenia. sefii Bisericii au con604 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN trolul administratiei civile. N. a sinagogilor evreiesti sau samaritene. se exclude prin urmare adevãrul si autenticitatea Evangheliilor cu privire la Nasterea lui Christos. persecutia era o datorie. J Justinien. ereticul e un paria în societate: orice act legal îi era interzis. Gnosticii socoteau tot astfel. dar pretinse în acelasi timp sã-i impunã disciplina si chiar dogma. biseri321 [Despre scoala din Gaza si reprezentantii ei. Ea ordonã închiderea templelor ariene. B. nici hirotonirea. Acestea sunt principiile generale ale politicii lui lustinian. dezlãntui o mare prigoanã împotriva acestor eretici. pãstrându-i numai în functiile oneroase. care se mai ridicase înainte. ascendenti sau colaterali având jus capiendi. în lipsã de rude. v. în Occident am vãzut ce amploare luase arianismul. I. Evreii aveau oarecare tolerantã în Orient. iar dreptul lor de a lãsa testament era mãrginit. Dar revolta samaritenilor din Palestina. cu profesorii sãi neoplatonici de filosofic. Dacã ereticii exclusi trec la credinta ortodoxã. Evreii erau numerosi în imperiu si samaritenii formau în Palestina o grupã mare de dizidenti. legea îl opreste sã aibã sclavi ortodocsi320. se deosebesc totusi diferite grade. Iustin. Paris. prin multimea credintelor care iesiserã din vechea unitate a crestinismului.] 322 Cã lisus a luat numai o aparentã de om. împãratul le conferã prin lege acest drept. prin rescriptele sale din 527 si 528. 1992. lustinian acordã toatã protectia sa Bisericii. Provocati de legile intolerante. realizând unirea cu Roma. Ereticii nu puteau depune în justitie mãrturie împotriva ortodocsilor. tradus si în greceste. . ci si în cele de drept. 339-340. ea hotãrãste distrugerea sau transformarea lor în biserici ortodoxe. Reglementând tot ce privea organizarea clerului si administrarea lãcasurilor religioase.

multumitã protectiei ascunse a Theodorei. Theodosios. sinagogile dãrâmate cu ordinul de a nu se mai reclãdi. Potrivit . Putin mai în urmã. pp. dar ei se vor revolta mai târziu din nou323. se procedã cu cea mai mare energie. Au fost momente în care ei stãpânirã nesupãrati aproape în tot imperiul. în câtiva ani. întotdeauna lustinian si-a recunoscut dreptul de a interveni direct în afacerile Bisericii. p. suspectat de tolerantã fatã de monofiziti. ca episcop al 325 Ibidem. Multã vreme legea îi numi „sovãitori". biserica iacobitã. în afara celor oneroase. ocupã tronul patriarhal în 535. ei sunt înscrisi pe lista ereticilor. de atunci toate legile împotriva ereticilor li se aplicã si lor. toatã puterea lor în Orient. arieni. din cauza zdrentelor în care se îmbrãca). 90 si urm. imperiul se înfãtisa ca restaurator al Ortodoxiei si ereticii. 20. fu invitat sã accepte Sinodul de la Chalkedon. Trupele imperiale. împotriva celor ce mai rãmâneau.606 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN cile arse. Datoritã organizãrii lui Baradeus. trimis ca trofeu împãratului. Monofizitii erau puternici în Orient si de aceea fuseserã tolerati atât de mult. îndatã dupã cucerire. Acest om energic si îndrãznet va reda monofizitilor. mai ales când în 530 revoltatii chemarã în ajutorul lor pe persi. la sugestia lui Pela-gius. uzurpatorul decapitat si capul sãu. Theodora îi proteja si sub influenta ei împãratul cãutã sã nu provoace dezbinarea imperiului prin atitudine vehementã împotriva lor. De atunci.. dusmanii de moarte ai bizantinilor. SiccKpivonEVOi524. el 1-a determinat pe lustinian sã se întoarcã la Ortodoxie si Anthim fu depus (martie 536). pãgâni. noua bisericã monofizitã a fost numitã. un monofizit. Lucru mai grav. dupã numele sãu. în 536. p. pe un protejat al împãrãtesei. îl consacrã în 542. pentru reorganizarea bisericii monofizite326. 328-329. cultul lor e pro323 V. la care se adãugarã triburile arabe de la frontierã. Din nou se dezlãntui prigoana împotriva monofizitilor.] 608 Edessei. Chemat la Constantinopol în 538. cu autoritate asupra Siriei întregi si Asiei. Activitatea lui se întindea nu numai în Asia Micã si în dieceza Orientului. nici înstrãina bunurile lor. 331. „dizidenti". cãlugãrul lacob Baradeus (Baradai. 607 scris. cu toatã'protectia Teodorei. Patriarhul monofizit Theodosie. revoltatii proclamarã un împãrat. cãlugãrul Paul din Tabenna.000 de samariteni pierirã în luptã. pp. Legea civilã a fost tot asa de durã cu dânsii. evrei. împotriva acestor miscãri. samaritenii nu puteau mosteni. Diehl. exclusi de la functiile publice. Aceastã revoltã a samaritenilor atrase persecutia si asupra evreilor. [Relatare mai circumstantialã a evenimentelor la L. El consacrã o multime de episcopi si mii de preoti si diaconi. lustini-an procedã cu ultima rigoare. el fu exilat cu clerul sãu în Thracia si a fost ales. donatisti furã tratati cu cea din urmã rigoare. în Africa. tot atâtia furã ridicati de sefii care îi vândurã ca sclavi pe pietele persane. trimis de Teo-dat. Sinodul de la Constantinopol (mai 536) anatemiza solemn pe eretici si lustinian confirma sentintele pronuntate de Bisericã. murind Timotei al IV-lea patriarhul Alexandriei. în 541. sefii lor furã prinsi. unde adunã în secret un sinod la Alexandria. tara prãdatã. Cu tot acest insucces. monofizitii au pãstrat în Orient o influentã considerabilã. cit. devotat cauzei ortodoxiei325. op. L'Eglise au Vf siecle. unde trãia protejat de Teodora. înecarã revolta în sânge. fu ales succesorul. 324 Ibidem. în Italia avu loc aceeasi prigonire a arienilor. Multi se convertirã în urma acestei drastice mãsuri. politica lui lustinian a fost plinã de sovãieli. Refuzând. Duchesne. dar si în Egipt. 341-342. nici lãsa testament. încoronat de diademã. Paris. Dar când în 536 papa Agapet veni la Constantinopole. decapitati. La Constantinopol Anthim. exilat din Alexandria la Constantinopol. Cu privire la nestorieni si monofiziti.

ceru cu insistentã convocarea unui sinod ecumenic. sã se întoarcã la Constantinopol. împãratul. papa fugi la Chalkedon. care în ianuarie 543 întrunise un Sinod pentru a condamna memoria vestitului Origen. 1-a fãcut pe papã sã se decidã. împãratul se asigurã de persoana Pontifului. între timp H. iar ceilalti doi prietenii sãi. în 546) un edict prin care condamnã cele „trei capitole". el interpreteazã Scripturile. prin negocieri. clar în acelasi timp Vigilius se îndatora solemn sã con610 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN tribuie pe cât posibil la pronuntarea anatemei împotriva celor „trei capitole". în Africa. p. prin Consti-tutum din 14 mai 553. redacteazã formularele credintei. Sub influenta lui Theodor Askidas (episcop de Caesarea). Vigilius. cu concursul Theodorei. iar multimea adunatã scoate strigãte de oroare. si. el refuzã sã anatemizeze persoana acestuia. s-a supus în cele din urmã despotismului împãratului si împãrãtesei. rãmânând sã se obtinã semnãturile sefilor Bisericii. acest Sinod. s-a deschis la 5 mai 553. Acesta fu ridicat împotriva vointei sale si adus cu forta aici. numit al V-lea Ecumenic. La aflarea celor întâmplate. pp. bine alesi. pentru a-1 satisface pe . la care aflase urme de erezie (învãta preexistenta sufletului)327. Afacerea celor Trei Capitole descoperã aceastã politicã. unde s-a adãpostit în biserica Sfânta Euphemia. nesuferiti monofizitilor. Pasajele cele mai suspecte ale scrierilor lor au fost denuntate sub titlul de „Cele trei capitole". Theodoret din Kyros si Ibas din Edessa. prin jurãminte repetate. în privinta lui Ibas si Theodoret. deci. p. în Dalmatia. la începutul lui 547. alarmat ele ceea ce fãcuse. trateazã. se lãsã convins cã 326 E. împãratul publicã în 543 (dupã Diekamp. cond