P. 1
Nicolae Banescu - Istoria Imperiului Bizantin Vol 1

Nicolae Banescu - Istoria Imperiului Bizantin Vol 1

|Views: 28|Likes:
Published by Roxana Rădeanu
Nicolae Banescu - Istoria Imperiului Bizantin Vol 1
Nicolae Banescu - Istoria Imperiului Bizantin Vol 1

More info:

Published by: Roxana Rădeanu on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

NICOLAE BÃNESCU ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN VOL.

I
IMPERIUL CRESTIN si ASALTUL INVAZIILOR ( 313-610 )

NICOLAE BÃNESCU (1878—1971) sI SINTEZA SA DE ISTORIE BIZANTINÃ Era în zilele Congresului International de Studii Bizantine tinut la Bucuresti la începutul lunii septembrie a anului 1971. Organizatorii acestui Congres - al XtV-lea în seria generalã a Congreselor de bizantinisticã - îl denumiserã si „Bucuresti II", având în vedere faptul cã prima întrunire internationalã a bizantinistilor avusese loc tot la Bucuresti, în anul 1924. în dupã-amiaza uneia din acele zile însorite, o sedintã plenarã a Congresului avea loc întru-unul din amfiteatrele Facultãtii de drept situat la parter, în partea de rãsãrit. Pe la mijlocul sedintei, în timpul unei comunicãri, pe usã a intrat un tânãr congresist - Matei Cazacu, din câte îmi amintesc eu. El s-a îndreptat cãtre presedintele sedintei, spunându-i ceva cu o voce imperceptibilã pentru participantii din salã. Scurta discutie particularã dintre cei doi s-a încheiat repede, în acelasi timp cu textul comunicãrii prezentate de cãtre unul dintre congresisti. Dupã acel moment, înainte de a anunta titlul comunicãrii urmãtoare, presedintele sedintei, care era profesorul Giuseppe Schiro de la Universitatea din Roma, s-a ridicat în picioare, aducând la cunostinta întregii adunãri, cu o voce gâtuitã de emotie, „la triste nou-velle, recemment parvenue: le Professeur Nicolae Bã-nescu est mort â un âge tres avance. Je vous propose une minute de recueillement â sa memoire." In ultimii ani ai unei vieti exemplare si îndelungate, Nicolae Bãnescu simtise din plin semnele de uzurã ale unei bãtrâneti petrecute într-un fel de quasi-anoni-mat, dar lumea istoricilor, ca si a altor reprezentanti ai disciplinelor umaniste, îi pronunta numele cu respect si chiar cu admiratie, încã din primii ani de studentie, mi-a fost dat sã aud acest nume trecut uneori, alãturi de cel al lui Nicolae lorga, la unele prelegeri de istorie veche si medie. Destinul i-a hãrãzit însã lui Nicolae Bãnescu o iesire de exceptie din scena vietii pãmântesti, încheiate chiar într-un moment când la Bucuresti era adunatã crema bizantinisticii mondiale, care 1-a omagiat înso-tindu-1 pe ultimul drum pe savantul ce pãrãsise aceastã lume, spre a se întâlni „cu cerul si cu stelele", dupã cum descrisese el însusi moartea lui Iulian Apostatul în paginile sintezei aduse acum la lumina tiparului. Este revelator în aceastã privintã discursul rostit cu ocazia înmormântãrii sale de cãtre profesorul Paul Le-merle, membru al Institutului Frantei si, pe atunci, Presedintele Comitetului International de Studii Bizantine. Se poate afirma cã pentru anonimatul în care fusese aruncat de cãtre evolutia politicã a tãrii sale dupã anul 1948, Nicolae Bãnescu a fost rãzbunat într-o oarecare mãsurã: chiar si autoritãtile aflate la originea acestui anonimat au fost puse în situatia de a-1 rupe: în ziua urmãtoare funeraliilor savantului, într-o paginã interioarã a unuia dintre ziarele centrale putea fi citit un articol despre „O viatã închinatã stiintei", dedicat tocmai personalitãtii savantului, plecat atunci din lumea celor vii. Pentru o presã strict controlatã cum era cea din România acelor vremuri, care se apropiau de sfârsitul unei scurte si trecãtoare perioade de dezghet, faptul era însã iesit din comun, impus de incidenta unei situatii de exceptie, marcate de decesul unei personalitãti stiintifice chiar în orasul si în momentul când specialistii breslei sale se aflau întruniti în Congres. Nicolae Bãnescu a vãzut lumina zilei la Cãlãrasi, la 16 Decembrie 1878, ca al treilea din cei 14 copii ai sotilor Petre si Ecat.erina Bãnescu, nãscutã Drãgulãnes-cu. Situatã în vechea vatrã de romanitate din Sud-Estul României, zona din jurul orasului Cãlãrasi face parte din regiunea Dunãrii de Jos, a cãrei frãmântatã istorie în perioada bizantinã avea sã-1 preocupe si consacre pe savantul de mai târziu în lumea stiintificã.

Fiu de avocat, INicolae Bãnescu si-a petrecut copilãria la Gãiesti, iar .studiile liceale la Sf. Sava, centru de învãtãmânt cu o -veche traditie în capitala tãrii, dupã absolvirea cãruia s-a înscris la Facultatea de litere si filosofic a tinerei, pe atunci, Universitãti din Bucuresti. Viitorul savant i-a. avut aici ca dascãli pe B.P. Hasdeu (1838-1907). Titu Maiorescu (1841-1917) si Ovid Densusianu (1878-19'38) pentru domeniul filologic, iar pentru istorie pe Grigore Tocilescu (18501909), Dimi-trie Onciul (1856-1923) si Nicolae lorga (1871-1940). Cei dintâi i-au inspirat lui Nicolae Bãnescu preocuparea pentru forma aleasã si claritatea expunerii, iar ceilalti dorinta de informare si curiozitatea stiintificã, rigoarea metodei si strãdania permanentã pentru cunoasterea adevãrului istoric, într-o atmosferã de eruditie, elan creator si veritabil patos patriotic, încã de la începutul activitãtii sale stiintifice, el s-a obisnuit sã îmbine pre-cizia informatiei cu forma aleasã de exprimare, pentru care a avut un cult permanent, dovedit de numeroase pagini ale scrierilor sale, ca si de textul prezentei sinteze de Istorie a Imperiului Bizantin. Forta de evocare a trecutului, seninãtatea cugetãrilor si forma aleasã de exprimare a lor îl apropie pe Nicolae Bãnescu de alti reprezentanti de seamã ai studiilor istorice clasice si bizantine, în primul rând de Charles Diehl, cu care a avut comunã chiar si cutezanta de a reda istoria Bizantului „în chipuri si icoane", cum si-a intitulat Nicolae lorga una din sintezele sale de istorie a românilor. Dupã cum Charles Diehl a lãsat douã volume de „Figuri bizantine", Nicolae Bãnescu a descris cu o competentã egalã, cu o remarcabilã mãiestrie artisticã si o incontestabilã valoare literarã „Chipuri si scene din Bizant", carte apãrutã în 1927 la Cluj, unde autorul ei se înscria în pleiada cãrturarilor români ce dãdeau strãlucire Universitãtii din Nord a României Mari, institutie stiintificã si culturalã întemeiatã din 1919- Unul dintre acesti cãrturari, filologul Vasile Bogrea, se stinsese prematur din viatã în anul anterior aparitiei cãrtii la care ne referim si pe care Bãnescu o dedica memoriei sale: „Acest volum, ce strânge la un loc câteva articole si conferinte menite a înfãtisa publicului nostru unele aspecte ale vietii Bizantului, de care ne apropie un lung si vechi trecut istoric (subl. ns. — T.T.), e închinat memoriei scumpe a bunului meu prieten si strãlucit coleg V. Bogrea, din al cãrui îndemn mai cu seamã iese azi la luminã." O mentalitate diferitã de aceea a zilelor noastre, când multi tineri se grãbesc sã ajungã cât mai repede creatori în domeniul istoriei si autori de cãrti, îi impunea lui Nicolae Bãnescu, în vârstã de aproape 50 de ani atunci si dispunând de un bogat palmares stiintific,din care nu lipseau nici titlurile de cãrti, o atitudine retinutã, publicându-si noua carte la îndemnurile unui coleg dintr-o breaslã foarte apropiatã de a lui. în ciuda ezitãrilor sale initiale, cartea s-a bucurat de succes atât în rândurile specialistilor, cât si a publicului larg. Nici a doua vâri antã a ei, apãrutã în preajma Congresului International de Studii Bizantine de la Bucuresti, adicã în anul 1971, nu a fost publicatã din initiativa lui N. Bãnescu., ci din aceea alui Gheorghe Cront, istoric al dreptului civil si canonic, specialist în vechiul drept românesc, c^re în Nota asupra editiei pe care o îngrijea, a arãtat cã în ea erau retipãrite cinci din cele nouã studii prezente în vechea editie, anume „Hypatia, martirã a filosofici pãgâne, Heraklios si asediul Constantinopolului, Leon al V-lea Armeanul, Mihail Psel-los", în sfârsit „Mariue Comenul", care încheiase si cartea din 1927. Nu rnai figurau alte trei studii referitoare la Theodor Studitul, la „Bizantini si Rusi la Silistra (a.972)" în vremea recuceririi Bulgariei de Nord-Est de cãtre loan Tzimiskes, ca si la Katakalon Kekaumenos, general bizantin din veacul al Xl-lea. Cauze de ordin „ideologic", mai ales prezenta elementelor religioase, pot sã explice destul de usor lãsarea deoparte a acestor trei studii, ca si a celui privitor la Sf. loan Chrysos-tomul. Aceleasi motive de opotunitate usor de înteles ne pot explica de ce editorul a dat ultimul titlu mentionat ca absent în e ditia sa. în realitate el figura si aici, în varianta aproape identicã din cadrul studiului privitor la împãratul Arcadius. Acesta, ca si cel privitor la Theodosius sau Teodosie cel Mare, erau, dupã cum tot Gh. Cront ne informeazã, „capitole extrase din lucrarea intitulatã Istoria Bizantului, pe care autorul a elaborat-o ca sintezã finalã a cercetãrilor sale", într-ade-vãr, textul acestor douã studii este identic celui pe ca-re-1 întâlnim si în editia de fatã, reprezentând mai putin de o zecime din totalul acestui volum. Existã altminteri si alte indicii, chiar în manuscrisul pe care-1 avem la îndemânã, cã Gh. Cront a avut cunostintã de existenta lui. Regretatul învãtat a mai adãugat alte

trei istorii la editia sa din 1971, privitoare la împãratii Vasi-le I si Vasile al II-lea, ca si la Anna Dalassena, „mama Comneilor", unul dintre ultimele studii ale lui Nicolae Bãnescu, apãrut în periodicul bisericesc „Mitropolia Olteniei" din anul 1963. întrucât cenzura oficialã nu agrea notiuni ca sfânt ori martir, editorul din 1971 a introdus studiul despre loan Chrysostomul în acela, mult mai extins si mai laic, privitor la împãratul Arca-dius, iar titlul „O martirã a filosofici pãgâne: Hypatia", aflat în editia din 1927, a fost inversat în „Hypatia, martirã a filosofici pãgâne". De asemenea, referirile prea insistente la crestinism existente în ultimul paragraf din „Un asediu memorabil al Constantinopolului (626)", au dus la suprimarea acestui paragraf la editia din 1971. Sã revenim însã la tineretea lui Nicolae Bãnescu, marcatã de dobândirea licentei, în anul 1901, dupã care a functionat ca profesor de limba francezã la un liceu din Craiova. încã din aceastã perioadã el si-a fãcut debutul în activitatea stiintificã, prin studii de literaturã anticã greacã publicate mai ales în revista „Literaturã si artã românã". De atunci dateazã si primele sale traduceri din greaca veche, în primul rând din dramaturgia lui Eschyl, Sofocle si Euripide, pentru ca în anul 1907 sã. ajungã la „Viata lui Pericle" de Plu-tarh, care marca it teresul tânãrului erudit pentru istorie, chiar pentru ansamblul istoriei, întrucât de la lumea anticã a trecui la editii de izvoare si studii privind istoria medievalã, premodernã si chiar modernã a românilor, cu predilectie fatã de capitolele legate de legãturile româno-grecesti si de grecitatea post-bizan-tinã, pentru ca în tfinal sã-si concentreze activitatea stiintificã asupra istoriei bizantine, impunându-se încã din timpul vietii si rãmânând în constiinta posteritãtii ca bizantinist. Aceastã evolutie a sa a fost marcatã de perioada care a îwceput cu anul 1907 si în care el a functionat ca inspector scolar, Director al Liceului „Di-mitrie Cantemir"dfci Bucuresti si apoi ca Director al liceului de la Mãnãstirea Dealu. Orientarea sa spre studiile bizantine a fost marcatã de perioada cupriasã între anii 1910-1912, când a frecventat cursurile de limbã si literaturã greacã la Universitatea din M nchen, sub îndrumarea lui August Hei-senberg (1869-1930), urmasul lui Karl Krumbacher (1855-1909) la ca:edra de studii bizantine; Krumbacher crease bazek moderne ale acestor studii în Germania Kaiserului îsi initiase prima revistã internationalã de studii bizantine - Byzantinische Zeitschrift, care apãrea sistematic cu începere din anul 1892 si la care Nicolae Bãnescu avea sã fie un colaborator statornic, în special cu recenzii si cu note bibliografice, mai ales pânã în perioada celui de-al doilea rãzboi mondial, asa cum a colaboîat si la alte reviste internationale de bizantinisticã, al cãror numãr a sporit cu trecerea timpului. Posedând temeinice cunostinte de istorie si filologie clasicã, Nicolae Bãnescu si-a însusit o pregãtire serioasã pentru domeniul dificil al bizantinologiei, redactând si o lucrare privind evolutia timpului viitor în limba greacã, deosebit de apreciatã pentru valoarea sa stiintificã si rãmasã „ca un model al genului", aducând autorului ei titlul de doctor cu mentiunea magna cum laude In iulie 1914, chiar în momentul izbucnirii primului rãzboi mondial, în acea perioadã de grele încercãri pentru lumea europeanã, tânãrul savant si-a vãzut teza de doctorat publicatã la Bucuresti, în 1915, întelegând însã sã îmbine preocupãrile stiintifice cu îndatoririle patriotice si luând parte, ca ofiter de rezervã, la rãzboiul dus de România de atunci pentru întregirea neamului. Dupã realizarea Marii Uniri si crearea Universitãtii din Cluj (1919), Nicolae Bãnescu a fost numit profesor de istorie bizantinã la aceastã Universitate, fiind ales membru corespondent al Academiei Române în acelasi an (1919), care deschidea cea mai bogatã perioadã a activitãtii sale stiintifice, încununatã prin alegerea sa ca membru activ al Academiei Române, în primãvara anului 1938. Rostit la sedinta solemnã de la 25 mai 1938, Discursul sãu de receptie reprezenta sinteza unor preocupãri de cãpetenie privind Bizantul si romanitatea de la Dunãrea de Jos, directie de studiu pe care savantul a urmãrit-o constant în activitatea desfãsuratã ca bizantinist. în Rãspunsul sãu la acest Discurs de receptie, Nicolae lorga sublinia faptul cã studiile bizantine ale lui Nicolae Bãnescu porniserã de la cunoasterea culturii grecesti de pe teritoriul românesc. Pornind de la aceastã premisã fundamentalã, metoda savantului era „simplã si bunã, neavând nevoie de nici o îndreptare si prefacere. Totdeauna bine informat, pleci de la mãrturia de viatã, care se cheamã documentul. Nu lasi la o parte nici o stire venitã din vremea însãsi în care au fost

stãrile ori s-au petrecut faptele. Dar, cum ai un simt de umanitate, nu-ti închipui cã orice document cuprinde adevãrul si anume adevãrul total. El nu spune decât ceva venit de la un anume om în anume împrejurãri si pentru un anume scop. Interpretarea se impune de la sine. Dumneata ai putut face si aceasta, cãci nimic nu-ti era necunoscut." lorga sublinia aici eruditia si spiritul critic al lui Bãnescu, care îl impun si în zilele noastre pe istoricul de vocatie, con-siderându-1 în acelasi context pe proaspãtul membru al Academiei drept „un rãspânditor al acelui larg spirit al Renasterii senine, surâzãtoare si armonioase, care pretutindeni trebuie invocat". lorga releva calitãtile de mai sus în opera tipãritã a lui Bãnescu, iar acestea se confirmã pe deplin în textul care vede astãzi destul de târziu lumina tiparului. Considerãm chiar cã ele reprezintã motivatia esentialã a publicãrii lor, mai presus de suita adevãrurilor relevate aici, adevãruri care pentru cititorul zilelelor noastre si pentru nivelul actual al studiilor bizantine pot apãrea pe alocuri prea restrânse, individuale si partiale dacã le raportãm la gradul de generalitate al sintezelor actuale, care pãcãtuiesc însã si ele uneori printr-o tendintã exageratã cãtre socializarea istoriei si impunerea unor vesminte prea largi pentru osatura faptelor istorice pe care se vãd chemate sã le îmbrace. Bãnescu nu cãuta sã aplice societãtilor trecute retete si concepte operante în lumea de astãzi, ci pornea de la cunoasterea realitãtilor trecute, de la „ce ne învatã pe noi trecutul", sintagmã aflatã chiar în titlul unui studiu al sãu, cãtre lumea actualã, care este un produs al acestui trecut, nicidecum invers, în acest sens trebuie înteles spiritual deplin umanist al operei sale, care porneste de la decriptarea izvoarelor lumii trecute, care sunt si izvoare ale realitãtilor prezente. Pentru ca aceste realitãti sã fie cât mai conforme naturii umane si aspiratiilor ei milenare, se impune a deosebi modele trecãtoare de modelele perene, în domeniul stiintelor, moda reprezintã un adevãr aparent, iar adevãrul aparent poate fi un adversar al adevãrului, mai perfid decât neadevãrul însusi. Deprins cu clasicismul si cu lumea de bine si frumos a antichitãtii grecoromane, Nicolae Bãnescu a intuit cã trecutul nu poate fi înteles si perceput corect dacã îi aplicãm concepte ale lumii de astãzi, pe care lumea de altãdatã nu le cunostea. Semnifivativ în acest sens este ultimul discurs ce i-a fost dat sã-1 rosteascã în Academia Românã la exact zece ani de la Discursul sãu de la receptie. Era 27 mai 1948. Multe lucruri se schimbaserã în România în rãstimpul acelui deceniu atât de agitat. Mult mai numeroase erau însã schimbãrile ce urmau sã se producã sub impulsul unor constrângeri pe care societatea româneascã nu le mai cunoscuse în istoria ei zbuciumatã. Pretentia de a construi o lume nouã, o altã societate si chiar „un om nou", a dat frâu liber solutiilor de rupturã brutalã cu trecutul, de înlãturare a oricãrei continuitãti cu acest trecut si cu institutiile sale, chiar si cu cele mai reprezentative ori mai venerabile. Printre acestea s-a aflat si Academia Românã. Cu experienta deja îndelungatã a vietii sale, cu marea sa viziune istoricã, Nicolae Bãnescu a înteles perfect cã solutia care se pregãtea si pentru Academia Românã nu era una de continuitate, ci de rupturã cu trecutul si realizãrile lui, care mai cu seamã în privinta institutiei academice erau remarcabile. Titlul acestui ultim discurs rostit de el în Academia Românã reprezenta un veritabil manifest în favoarea spiritului liber, a libertãtii de gândire care garantase remarcabilele realizãri de pânã atunci ale Academiei Române. El îsi dãdea seama cã solutia bunã si corectã era a continuitãtii, nu a rupturii totale cu trecutul, adicã nu una extremistã, ci una a justei mãsuri. Tocmai de aceea discursul sãu, despre care nu stia cã avea sã fie ultimul tinut de el în Academia Românã, dar probabil cã intuia acest lucru, era intitulat „Mãsura lucrurilor". Titlul se inspira probabil din activitatea parlamentarã a lui Ionel I.C. Brãtianu, remarcabil om politic si cãpetenia Partidului National Liberal, grupare si optiune politicã în rândul cãreia militase si Nicolae Bãnescu. Savantul întelesese cu discernãmânt intentiile oficialitãtilor de atunci, care arãtau „cã nu poate fi vorba de o adaptare a înaltei noastre institutii la cerintele nouã ale vremii, de o simplã modificare de statute, ci, cum observa atât de bine în sectia istoricã, colegul nostru Silviu Dragomir, e vorba pur si simplu de suprimarea Academiei Române de pânã acum si de înlocuirea ei cu alta nouã". Acest „categoric verdict" la adresa „nobilei institutii osândite a-si încheia azi brusc existenta", îl determina pe Bãnescu sã sustinã „o modalitate care sã permitã nu a tãia brutal

firul împletit de atâtea generatii, ci a-1 înnoda, spre a-1 duce mai departe". Primul adevãr pe care autorul discursului îl sublinia cu tãrie era acela cã „în lunga existentã de 80 de ani", la data respectivã, Academia Românã „n-a fost un azil al bãtrânetii marilor figuri ale stiintei, literaturii si istoriei românesti. Fiecare din aceste venerate figuri a desfãsurat în sânul înaltului for de culturã o activitate pe care o mãrturisesc arhivele lui si rafturile depozitului de publicatiuni, dar o mãrturiseste mai cu seamã popularitatea de care se bucurã între români opera lor. E de ajuns a vã cita pe Hasdeu, pe Maiorescu, To-cilescu, Pârvan, lorga, pe Dr. Marinescu, pe Dr. Babes, titeica, Antipa, pe Puscariu, care ne-a pãrãsit ieri". Bãnescu sublinia în continuare cã se face „adesea si nu numai la noi, o mare, o grosolanã eroare de metodã, judecându-se oamenii si faptele trecutului, cu ideile timpului nostru. Ideile se schimbã însã de la o epocã la alta: tempora mutantur et nos cum illis..., desi mi se pare cam paradoxalã sentinta strãmosilor, cãci timpul duce linistit mersul, fãrã salturi, în curgerea lui fãrã sfârsit; ideile singure dau nãvalã, de multe ori înaintea lui, fac salturi". Autorul sustinea cu tãrie cã fiecare epocã „îsi are un anumit climat moral de la care nimeni nu se poate sustrage. A socoti altfel este a cere, de pildã, regimului feudal, rãspândit timp de secole asupra întregii Europe, ideile de azi ale exproprierii agrare sau votului universal". Desigur cã si din motive de oportunitate politicã, el îsi argumenta opinia sa foarte corectã prin-tr-un exemplu preluat chiar din istoria rusã. „Eu as recomanda zelosilor critici care ignoreazã acest principiu sã ia exemplu de la «marii» nostri vecini, de la Uniunea Sovieticã, unde în aprecierea faptelor trecutului nu se face aceastã confuzie. Am ascultat, d-lor colegi, câteva conferinte ale d-lui Bocicarev, consilierul de la legatia sovieticã de la noi, asupra statului rusesc, si am vãzut cu cât entuziasm ne-a prezentat figura eroicã a lui Dmitri Donskoj, marele print de Moscova, biruitorul de la Kulikovo, unde a câstigat cea dintâi biruintã asupra tãtarilor". „Totusi - continua atunci autorul -cine cunoaste istoria veche a Rusiei mai stie încã de câte ori acest erou a nãvãlit cu armatele sale asupra altor state rusesti - si erau o puzderie: Novgorod, Smolensk, Tver, Rjazan au fost trecute prin foc si sabie si locuitorii, tot rusi, târâti în robie. Dar nu i-a trecut prin minte eruditului consilier de legatie a osândi memoria lui Donskoj pentru aceste lupte pe care noi le numim azi fratricide. Ideea unitãtii nationale este o creatie a secolului al XlX-lea si nu i se putea cere lui Donskoj la sfârsitul veacului al XlV-lea, cum nu se putea cere Voievozilor nostri, pe care îi prezintã astãzi în atât de scãzuta luminã a «istoriei», improvizatii de la noi". Savantul îsi dãdea seama de efectele negative pe care le avea imitatia servilã a unei mode istoriografice dogmatice, înguste si închistate, care dupã un deceniu de circulatie avea sã fie, chiar în acele noi conditionãri social-politice, depãsitã prin opinii mai largi si mai nuantate, desi aceste opinii se mentineau în conti* Acest Discurs al lui N. Bãnescu a fost publicat de cãtre Acad. V. Gândea în „Academica", anul IV, 1994, februarie, nr. 4 (40), p. 23, sub titlul Un mare discipol al lui Nicolae lorga. nuare în cadrele conceptiei oficiale, impuse, fatã de care îsi afirmau mai departe fidelitatea tocmai pentru a o putea amenda mai usor bazându-se pe realizãri pentru a cãror justã evaluare se cuvine astãzi sã evitãm tendintele de desconsiderare sau minimalizare. Unui istoric de talia lui Bãnescu nu-i puteau însã scãpa neobservate opiniile simpliste care reduceau toatã bogãtia vietii istorice la o dependentã directã de uneltele cu care oamenii au produs de-a lungul timpului lucrurile necesare traiului zilnic sau vedeau în voievozii nostri numai niste boieri care-i asupreau pe tãrani. Suntem datori sã apreciem astãzi pãtrunderea cu care Nicolae Bãnescu observa înlãturarea adevãratelor lor valori de pe scena istoriografiei române si înlocuirea lor cu tot soiul de „improvizati", ca sã folosim propria sa terminologie. împotriva acestui val de imposturã a avut curajul sã se ridice cu toatã convingerea Nicolae Bãnescu. si a fãcut-o cu riscul de a nu-si mai vedea încununatã propria carierã, iar gestul acesta îndrãznet a contribuit evident la excluderea sa din Academia Românã, reorganizatã în acelasi an 1948, de fapt epuratã de multe din valorile ei anterioare, printre care se înscria si numele sãu. Curajul pe care prin elogierea memoriei lui Nicolae lorga îl dovedise înfruntând extremismul de dreapta chiar în 1941 si care se repeta acum în confruntarea cu extremismul de stânga, în unele

privinte chiar mai putin tolerant decât cel dintâi, 1-a marginalizat atunci rapid si pe Nicolae Bãnescu. Prin discursul sãu din 27 mai 1948, învãtatul si-a pecetluit în mod voluntar intrarea într-un îndelungat con de umbrã, în conditiile noului regim politic, care alãturi de atotputernicia unui singur partid politic o dezvolta si pe cea a statului totalitar, care trebuie sã controleze totul, inclusiv viata stiintificã si spiritualã, deci si Academia Românã. Ridicându-si glasul împotriva proiectatei tutelãri a Academiei Române de cãtre stat, al doilea punct important al Discursului rostit de Nicolae Bãnescu în mai 1948 avertiza cã „omnipotenta statului duce în chip fatal la aservirea spiritului. Vedem ce luptã se dã astãzi pentru libertatea gândirii. Centralizarea, împotriva cãreia se duce în lumea civilizatã o luptã de un secol, atinge azi în atâtea pãrti punctul ei culminant. Este, domnilor, o tendintã generalã a slãbi la exces pãrtile corpului social fatã de întreg. Rãul e vechi, îl semnala pe la 1840 un mare gânditor politic, Tocqueville, în cartea-i celebrã închinatã democratiei americane... Individul rãmâne astfel singur si dezarmat în fata omniprezentei statului. S-a demonstrat ca cel mai mare pericol al unei societãti ruina individualitãtii umane si s-au cãutat limite acestei puteri excesive: ele (adicã aceste limite - n.n., T.T.) nu s-au aflat decât în asigurarea spiritului de libertate. Aceastã asigurare trebuie sã o cãutãm si noi astãzi." Observãm cã în mai cât se poate de explicabil, cartea lui Toqueville, de care N. Bãnescu se folosea pentru a-si sustine cu mai multã fermitate punctul de vedere, avea sã fie trecutã la index de cãtre autoritãtile regimului de „democratie popularã", pentru a se bucura de circulatia pe care o meritã abia dupã anul 1989. Fãrã teamã sau retinere, autorul discursului sublinia apoi cã „dacã democratia e o formã necesarã a societãtii moderne, ea trebuie sã aibã la temelie, si în acelasi timp drept limite, toate libertãtile- si nu le mai amintesc, dar accentuez cã în fruntea tuturor stã libertatea gândirii". Pentru acest imperativ major întelegea sã lupte în continuare N. Bãnescu, chiar în conditii de marginalizare si de anihilare a pozitiilor sale, dobândite prin merite stiintifice incontestabile. Savantul îsi dezvolta în continuare opiniile pe baza experientei antichitãtii greco-romane, citând principiul „justei mãsuri" drept calea cea mai bunã de evolutie a societãtilor, sintetizat în sintagma greceascã to metron kai to meson ariston, sau echivalentul ei latin medio tutissimus ibis, afirmând spre sfârsit cã „nu ne sperie democratia, dar adevãrata democratie: rãspuns elocvent si de mare curaj dat sintagmei „democratie popularã" a regimului politic deja instaurat atunci în România. Aflat la începuturile sale si în conditiile de atunci, acelasi regim vedea în romani doar pe cuceritorii si asupritorii dacilor, nicidecum pe strãmosii poporului român, alãturi de daci, fireste, astfel încât apelul la citate latine, într-un moment când limba latinã urma sã fie scoasã din scolile românesti, deficientã reeditatã si astãzi în învãtãmântul nostru, chiar dacã motivele ei sunt acum altele, nu însemna decât sã te asezi în calea tãvãlugului, cu riscul de a fi strivit de el. Iar Nicolae Bãnescu s-a aflat printre cei care si-au asumat în chip constient acest risc. Este relevant faptul cã savantul stia din propria sa experientã „ce înseamnã în practicã tutela statului. Au semnalat-o în toate timpurile cugetãtorii politici. Reunind în mâinile sale toate puterile, statul poate fi un protector, dar poate fi si un tiran, între vitiile inerente unui regim politic, cugetãtorii au denuntat ca cel mai grav tendinta spre tiranie, spre despotism. Nici un regim politic nu e scutit de aceastã tendintã. si eu mã tem, domnilor, pentru autonomia spiritualã, principiul de temelie al acestui înalt for de culturã" care era si este si azi Academia Românã. Rector al Universitãtii din Cluj, doctor honoris causa al Universitãtii din Athena încã din anul 1937, Nicolae Bãnescu îsi continuase nestingherit activitatea, în cadrul Universitãtii din Bucuresti din toamna anului 1938 pânã în anul 1947, iar în Academia Românã pânã în 1948. Conducând Catedra de Studii Bizantine vreme de un deceniu, profesorul Bãnescu prezentase istoria integralã a Bizantului pe parcursul a trei ani de studii, tinând totodatã cursuri speciale însotite de seminarii, pe parcursul cãrora se fãceau în primul rând interpretãri de texte bizantine. Ales secretarul Sectiei de Istorie a Academiei Române, dupã moartea lui N. lorga, Bãnescu a mai fost Director al Institutului de Studii Bizantine, al Institutului de Studii Sud-Est Europene, preluând si conducerea la „Revista Istoricã", apãrutã pânã în anul 1947.

în locuri care de regulã sunt indicate prin semne de cãtre autor. Pigulevskaja din Uniunea Sovieticã. lipsite de compromisuri. aflându-se deja la o vârstã prea înaintatã. ca si al Comitetului de conducere al revistei internationale „By-zantion". din Italia. La acest omagiu au subscris o serie de personalitãti strãine ca Vitalien Laurent. când i s-a dedicat un volum din „Revue dea Etudes Byzantines".s. Vârsta tot mai înaintatã. Brezeanu. Bãnescu bizantinistului german H. în anul 1958. sã-1 omagieze pe savantul ce împlinea venerabila vârstã de 90 de ani. unde n-au lipsit însã elogiile la adresa atitudinii sale demne. tinut la Ohrida în 1961. autorul . alcãtuitã de P. datorãm unele informatii lui St. sau din faptul cã fiind redactate mai târziu decât textul de bazã si în mod separat de acesta. Despre viata si activitatea lui N. Beck la 25 septembrie 1964. tomul VII din anul 1969**. Tommaso Bertele si Giuseppe Schiro. care trebuiesc intercalate în textul initial.G. Mai reiese faptul cã o primã redactare a textului era încheiatã încã din anii 1936-1937. este de amintit onoarea ce i s-a fãcut cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. Manuscrisul autograf din care mai bine de o treime vede acum lumina tiparului prin acest prin volum de istorie bizantinã ne-a fost pus la dispozitie de cãtre Academicianul Virgil Gândea. 12. 1961. îl reimpuneau atentiei autoritãtilor din tarã: angajate atunci într-o nouã directie de recuperare a traditiei autohtone si a trecutului poporului român. Nãsturel era recomandat pentru a redacta în viitor notitele bibliografice ale contributiilor românesti prezentate la revista „Byzantinische Zeitschrift". Nicolae Bãnescu detinuse si alte onoruri. reabilitarea sa lentã si timidã. în anii grei ai celui de-al doilea rãzboi mondial.Ritmul sustinut al activitãtii sale stiintifice a fost întrerupt în 1948. calitatea de presedinte de onoare al acestui Congres. acestea i-au acordat titlul de profesor emerit în anul 1964. Bãnescu. sustinut la Oxford în 1967. l. ca si a celui urmãtor. uneori apar în fise si formulãri care le repetã pe cele din textul initial. VII. apãrut la Bucuresti în perioada 19131946.s. în manuscrisul dupã care este publicatã cartea de fatã se aflã si ciorna unei scrisori adresate de N. activitate pe care Nicolae Bãnescu nu mai era în mãsurã sã o continuie. Alte dificultãti provin din anumite neconcordante între textul de bazã si adaosurile din fise. cãruia-i multumim pentru acest fapt si care a primit manuscrisul de la rudele învãtatului. Herbert Hunger din Austria. pentru a-si continua dupã aceea aparitia la Paris. De la bun început se poate observa foarte usor faptul cã manuscrisul nu reprezintã forma definitivã. în „Revista de istorie" XXXI. iar câtiva ani mai pe urmã au fost de acord ca prima fasciculã din „Revue des Etudes SudEst Europeennes". Gyula Moravcsik din Ungaria. întrucât între cele peste 600 de pagini ale sale se aflã un numãr mult mai mare de fise de cele mai diverse mãrimi. Steven Runciman din Anglia. pânã în zilele noastre. de membru al Societãtii de Studii Bizantine din Athena. care apare si astãzi la Bruxelles. Raymond Janin. orientare care avea sã netezeascã drumul viitoarei monopolizãri a acestui trecut de cãtre propaganda oficialã. la care a lucrat cu începere din anii '30 pânã la începutul anilor '60 ai veacului al XX-lea. Jean Gouillard din Franta. precum si ruperea legãturilor cu traditia istoricã anterioarã si cu centrele apusene ale studiilor bizantine nu i-au mai îngãduit sã redacteze forma finitã a marii sinteze. ca de altfel si al periodicului „Revue Historique de Sud-Est euro-peen". revistã ale cãrei prime numere vãzuserã lumina tiparului chiar aici la Bucuresti. Johannes Irmscher si Peter Wirth din ** Numãr din RESEE. Paul Lemerle. Francois Halkin din Belgia. Emanuel Kriaras din Grecia. prin care P. Germania. 22212233). Nãsturel. era inclusã si bibliografia lui N. Bizantinistul Nicolae Bãnescu (100 de ani de la nastere). pp. Bãnescu. Ca o expresie a acestui fapt. cum ar fi calitatea de reprezentant al României în Comitetul International care pregãtise sãrbãtorirea a 60 de ani de viatã ai lui August Heisenberg în 1929. N. 1978. Alegerea sa ca vicepresedinte de onoare al Asociatiei Internationale de Studii Bizantine cu ocazia celui de-al XH-lea Congres International de Studii Bizantine. Kurt Weitzmann din SUA. Veselin Besevliev si Ivan Dujcev din Bulgaria. datoritã si ruperii legãturilor traditionale cu lumea stiintificã din Occidentul Europei. Existã însã nu putine cazuri în care locul exact al fiselor nu este indicat. unde la p.9-17.

sunt indicate între paranteze trepte. acolo unde manuscrisul prezintã lacune. întrucât printre ultimele aparitii citate de Bãnescu figureazã cartea lui B. îngrijitã în vederea dactilografierii si apoi a publicãrii. Vârsta înaintatã . Urmeazã textul paginat cu cifre arabe. adãugând si multe note suplimentare. Prelucrãrile ulterioare ale textului ne-au convins însã cã Bãnescu a avut sovãieli în privinta acestei periodizãri initiale. pe care autorul a optat ulterior sã o ducã pânã la anul 1081. Am înlocuit doar unele forme prea arhaice ca „dete" prin echivalentul sãu actual „dãdu". a detaliului cu semnificatie istoricã. O mentiune specialã o meritã faptul cã în jur de o sesime din întreaga lucrare. necesarã întelegerii textului de cãtre cititori si pentru a face legãtura între partea anterioarã si cea urmãtoare. întrucât numai prima parte. spre exemplu. pentru unele subcapitole privitoare la domnia lui lui Theodosie al II-lea. ca si aspectul laborios al întreprinderii de a pune în circulatie scrierea cea mai extinsã a lui Nicolae Bãnescu. a lui loan Tzimiskes si anul 1204. cele trei momente ale demarcatiei dintre ele fiind reprezentate prin domnia lui lustinian I. De asemenea. are o redactare definitivã. atât în text cât si în note. se încheie cu domnia lui Phokas. în loc de „legati de glie". Pe lângã valoarea istoricã. redactatã definitiv. afirmând. aspect tratat uneori cu prea multã libertate de cãtre autor. am îmbogãtit adnotãrile autorului. Acelasi procedeu 1-am aplicat si putinelor interventii pe care le-am fãcut în textul propriuzis. nefinisatã si cu fisele neincluse în text. care se publicã acum. insuficient finisat. fapt mentionat chiar de înscrisuri ale lui N. a acestei scrieri. Adãugirile noastre. de continut. care este documentatã si îndreptatã spre lãmurirea faptului concret. Nu ne extindem asupra valorii stiintifice. De aici derivã meritele expunerii. Apreciem astfel cã dispunerea întregului material redactat de cãtre autor se distribuie destul de echilibrat în cele trei volume. In afara modificãrilor impuse de actuala ortografie.trecuse deja de 80 de ani . am acordat o atentie specialã concordantei timpurilor. Intentia autorului de a redacta aceastã sintezã integralã de istorie bizantinã reiese nu numai din continutul manuscrisului si al fiselor adãugate printre pagini. când se poate considera cã se deschide a treia si ultima perioadã a istoriei bizantine. numerotatã cu cifre romane. însemneazã cã autorul a realizat partea initialã de redactare definitivã în jurul anului 1960 sau la putin timp dupã aceastã datã.nu i-a mai oferit însã rãgazul de a continua redactarea definitivã. inclusiv cele proprii. de exemplu.planificân-du-si publicarea lucrãrii în patru volume. din care primul. Pentru a-1 face pe cititor sã înteleagã nivelul actual al acestor studii. Bã-nescu. ci si din scurta Prefatã a lucrãrii. sau aparitia destul de frecventã a perfectului simplu. cu titluri reconstituite dupã mentiuni sporadice ale autorului. care trece însã de jumãtatea volumului publicat aici. în aceeasi ordine de idei. în aceeasi directie. are pagini dispãrute. Preocuparea pentru acest aspect pare sã-1 fi absorbit prea mult . a cunoscut redactarea definitivã a autorului. Rãzboiul cu gotii"). astfel cã urmãtoarele cinci sesimi ale sintezei au rãmas numai cu redactarea initialã. unde am introdus o expunere mult abreviatã. instalarea noii dinastii a lui Heraklios marcând începutul unei alte etape în istoria Bizantului. între acestea figureazã sintagma „legati de brazdã". Ea reflectã stadiul de dezvoltare în care se aflau studiile bizantine cu o jumãtate de veac în urmã. ca si aparitia prea deasã pe alocuri a prezentului istoric. Din cele arãtate aici reies cu prisosintã dificultãtile. în manuscris existã pentru aceastã primã parte si câteva pagini rãzlete. deci cam jumãtate din primul volum. am cãutat sã mentinem intacte expresiile si formele. alãturi de sintezele lui Nicolae lorga. utilizate de cãtre autor. Rubin despre lustinian I. Unele pagini sunt de o frumusete aparte. cã adevãratul moment de trecere de la o etapã la alta este reprezentat de cãtre domniile lui Maurikios si Phokas. în cea mai sistematicã expunere a Istoriei Imperiului bizantin realizatã pânã în prezent de un român. cel de fatã. dupã modelul si exigentele pozitivismului. Faptul are valoare. remarcãm absenta totalã a fiselor adiacente în prima parte. care se constituie. Incluzând si subcapitolul 6 al domniei lui lustinian (intitulat „Cucerirea Italiei. tinând de redactarea anterioarã si având formulãri absolut identice cu redactarea definitivã. aprecierile de valoare cu privire la întregul text al acestei Istorii trebuie sã tinã seama de caracterul sãu neterminat. textul lui Nicolae Bãnes-cu are si valoare literarã.

Bury. In partea a doua a cãrtii am redat printr-un corp de literã mai mic câteva fragmente care par mai degrabã fise de documentare ale autorului. decât o redactare finitã a lucrãrii. 1889. cât si a formelor utilizate de cãtre autor pentru redarea numelor proprii transmise de cãtre izvoare. folositã consecvent de cãtre autor. altminteri. London. Justinien = Ch. 1896. The Eastern Provinces = E. dificultate sporitã în cazul formelor grecesti încetãtenite deja în limba românã. Histoire de la domination byzantine en Afrique (533-709). 1924. t. 2 vols. de care Nicolae Bãnescu a fost legat în chip firesc. Pentru sistematizarea textului. Bury. Diehl. am adãugat respectivele titluri. Am preferat ultima formã. de filonul ei cel mai autentic. L 'Afrique byzanîine = Ch. De asemenea. de pãrti. principiu care corespunde. cãutând însã sã mentinem nealterat stilul autorului. rezultate dintr-o capacitate de intuitie pe care expunerea sa o dovedeste adeseori si care îl aseazã fãrã dificultate alãturi de alte figuri de seamã ale istoriografiei române. Miinchen. ABREVIERI ALE AUTORULUI Brooks. mai ales în privinta titlurilor de capitole. Diehl. 1923. Dincolo de valoarea în sine a textului pus acum pentru prima oarã la dispozitia publicului nostru cititor. Faptul este valabil si pentru titlul acestui volum. Leroux. atât în privinta stilului. 1912. si opiniilor noastre. Brooks. a informatiei. Nicolae Bã-nescu ar fi acordat o atentie cuvenitã si acestui aspect. History form Arcadius to Irene = I. Interventiile pe care le-am efectuat mai ales în note. care este unul deosebit de cultivat. A History of the Later Roman Empire form Arcadius to Irene (395-800). precum „Calcedon" pentru „Chalkedon".B. au fost trecute între paranteze drepte. ca si de volume. ca si expresii iesite din uzul limbii române actuale. Paris. London. History I si History II = I. Leroux. Bury. Suntem însã încredintati cã la redactarea completã si la definitivarea întregii lucrãri. continând abrevierile utilizate de noi. cap. Etudes sur l'ad-ministration byzantine dans l'Exarchat de Ravenne (568-751). Buiy. Brãtianu. L 'Afrique byzantine. Bury. II. Paris.pe autor. pe cât posibil. inclusiv titlul pe care 1-am dat acestui volum. l.. în vederea actualizãrii. la lista de abrevieri a autorului am adãugat o alta. ca si a tineretului studios. Diehl.W. Justinien et la civilisaation byzantine au W-e sfecle. London. considerãm cã se cuvine preluat si dus mai departe mesajul unei initiative care leagã actuala istoriografie românã de matca ei initialã. de traditiile si de realizãrile ei din trecut.B. 1888. cu convingerea cã formulãrile lor se apropie cel mai mult de spiritul expunerii autorului. operatiune pe care autorul nu a finalizat-o. Histoire de la Litteraturegrecque. Litterature grecque = Alfred et Maurice Croiset. Singurele modificãri operate de noi privesc unele forme arhaice. l. XVI). Usoarele variatii pe care le întâlnim în text nu schimbã principiul urmat de Nicolae Bãnescu. Multe dintre ele lipsesc. Diehl. The Eastern Provinces form Arcadius to Anastasius (Cambridge Medieval History. ca Nicolae lorga sau George I.. Paris. în spiritul redãrii etimologice a notiunilor. Easteern Roman Empire = I. cu deschideri cãtre „noua istorie". A History of the Eastern Roman Empire form the Fãli of Irene to the Accession of Basile I (802-867). Rigoarea stiintifici impune redarea uniformã a termenilor proprii.B. 5 vols. Diehl. . inclusiv în formulãrile de titluri. Bury. Tudor TEOTEOI NOTÃ ASUPRA EDITIEI Textul care urmeizã reproduce cu fidelitate manuscrisul autograf al lui Nicolae Bãnescu. Diehl. A History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian (395-565). Croiset. L'Exarchat de Ravenne = Ch.

Paris. 146 to A. 4 voi. Bury. Byzanz und Persien in ihren diplomatischvotkerrechtlichen Beziehungen im ZeitalterJustinians. Jones. Le monde oriental de 395 â 1081. Tozer. Oxford. v. 1947- . ed. 7 vols. Byzanz und Persien = K. Byzance et l'Orient sous Ies successeurs de Justinien.H. LRE = A. C. et T. Stein. Histoire du Bas-Empire II.M. Atena. Miiller. Munchen. Washington. Decline and Fãli. I. Il-er Teii. H. Press. Cambridge Mass. Munchen. Stein. 1965RE = Paulys Realencyclopâdie der classischen Altertumswissenschaft. Geschichte des spãtromischen Reiches. Bas-Empire II = E. Leipzig (Munchen). Il-e Hãlfte. Schmid. 1877. Stein. 1941-EBPB = Etudes byzantines et postbyzantines. III. 284-602..KO npoccojTOypaqHKO AE^IKO Bu^avTivfjt 'loTOpiaq Kcd IloXuio^ov.B.-G. L'empereurMaurice = Paul Goubert. Stuttgart. Finlay. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Stein. 1996-FHDR = Fontes Historiae Daco-Romanae. Histoire du Moyen Age.. Paris. Paris. Vasiliev. 1885 GRBS = Greek-Roman and Byzantine Studies Hunger. Praga. Paris. 1979-EHR = English Histori cal Review.A. 2 voi. Reiches vornehmlich unter den Kaisern Justin II und Tiberius Constantinus. New York-Oxford. Literatur = H. 3 voi. ABREVIERI ALE AUTORULUI Goubert. Bury = Edw. Gilterbock. Londra EPLBIP = 'EyK'OKA. Stahlin.C.. 1951. 1978 Jones. L'empire byzantin I. Paris. ed. Le monde oriental = Ch. Stein. 1919. 1928. Bruxelles. Gtiterbock. Birmingham BS1 = Byzantinoslavica. 1882ADSV = Anticnaja Drevnost' i Srednie Veka. 2 vols. 19641982 FHG = Fragmenta Historicorum Graecorum. Vrem. Oxford. Gibbon. Griechische Litteratur = W. Vasiliev. Marcais. A History of Greece form its conquest by the Roman to the present time B. Berlin. 1961. Roma. Munchen. 1864. Bucuresti. 1906. Sanktpetersburg (Leningrad). I. 1964 LM = Lexikon des Mitrelalters OCP = Orientalia Christiana Periodica.. 1935-ODB = OxfordDictianary ofByzantium. London. Stein. Paris. Litteratur. 1944. Byzance avânt l'Islam. 5 voi. apãrate la Bucuresti VR = Variorum Reprints Viz. Harvard Univ. ed. 1932. Kirche = H. Geschichte = E. Bucuresti. 1892-Dagron. G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. 1984 DOP = Dumbarton Gaks Papers. 1929-BZ = Byzantinische 2-eitschrift. Boli. Justin the First = A. Naissance d'une capitale. I-III. Moscova. MV. II = A.F. Otto Stãhlin. Gibbon. The Later Roman Empire. pub-lie par Remy Palanque.. Histoire de l'empire byzantin. col. 1894-1927. ed. Studien zur Geschichte des byzant. Stuttgart. 1950 (Dumbarton Oaks Studies I). Diehl et Marcais. Hunger. Sverdlovsk (Ekaterinburg) Beck.oîrciSi. voi. Vasiliev. Schmid. a Vl-a. 1959 BMGS = Byzantine and Modern Greek Studies. Justin the First.A. An Introduction to the Epoch ofjustinian the Great. = Vizantijskij Vremennik. = Analecta Bollandiana. 1949Vasiliev. Picard. Diehl et G. 7 vols.1901. Naissance = -G. Dagron. Studien = E. ed. a Il-a. Beck. Picard. Wilhelm von Christs Geschichte dergriech.. 1893REB = Revue des Etudes byzantines. Wissowa. 1944 si (R)EB pentru vols. ABREVIERI ALE ÎNGRIJITORULUI EDItIEI An. History of Greece = George Finlay.D. wien. Paris. „Histoire Generale". 1991 TM = Travaux et Memoires. The History of the Decline and Fãli of the Roman Empire. ed. neue Beafbeitung hrsg. L'empereur Maurice. 1896-1900.

care pune capãt celei din urmã manifestãri superioare a vietii pãgâne. 1897. noi vom începe istoria Imperiului bizantin de la Constantin cel Mare.. . Acestea se întâmplã. a Il-a. si o istorie a Bizantului trebuie sã prezinte. anastaticã. Verlag. dacã vrem o datã mai exactã. discutatã cu atâta pasiune în anii din urmã. voi. si chiar înainte de Theodosius cel Mare. ceea ce deosebeste radical epoca bizantinã de cea romanã e strãmutarea centrului de greutate al imperiului din Apus în Rãsãrit si înlãturarea treptatã. ci întreaga dezvoltare în toate domeniile vietii. New York. IV. a Orientului grec de Occidentul latin. M. Dar Krumbacher a arãtat cu multã dreptate1 netemeinicia acestor pãreri si motivele pentru care trebuie sã se înceapã cu mult înainte de Justinian. . 1970]. 1952. ed. >-:.s 36 Franz Dolger reprezintã acelasi punct de vedere când afirmã ca început al istoriei bizantine anul 325. cãci nu se pot avea în vedere numai faptele singulare.prãbusirea sub loviturile turcilor otomani (1453) . „Introducere". f^. a limbii latine de cãtre cea greacã. Burt Franklin.. *. tor politic de mare însemnãtate si. Munchen. învãtatul german vede punctul initial al acestui proces în întemeierea noii capitale la Constantinopol si în împãrtirea imperiului rezultatã dintr-însa în cele douã jumãtãti: de Apus si de Rãsãrit. predominant. cãreia îi corespunde în limba noastrã caracterizarea de protobizantinã. în jumãtatea de Apus si cea de Rãsãrit. împãrtirea istoriei bizantine în perioade./. în sfârsit. Eminentul bizantinist englez J. Prin aceste douã fapte se pecetluieste definitiv separatia.. Francke AG. prin întemeierea unei noi capitale. asezate în cercul de influentã a culturii grecesti. Noi urmãm traditia practicã a expunerii acestei istorii pe dinastiile de împãrati. De aceea. caracterizatã atât de bine prin expresia fruhbyzantinisch a germanilor... în anul 324. când imperiul se împarte între cei doi fii ai sãi. afirmã Krumbacher.^ . toate aceste mari prefaceri. Schneider).:„.nu încape discutie. timpul în care organismul Statului a suferit o prefacere adâncã si durabilã. ca o consecintã a acestui fapt. si anul 330. în literatura si arta greacã se îndeplinesc prefaceri fundamentale. Consideratii atât de serioase nu pot fi ignorate. 1923. sau de la data decretului de închidere a Universitãtii din Atena (529). când Constantin cel Mare ocupã tronul imperiului ca singur stãpânitor. adâncitã tot mai mult. Altii gãsesc mai potrivit a porni de la moartea lui Theodosius cel Mare (395). A. sau. „Introducerea" la Istoria Bizantului.PREFATÃ Dacã în privinta datei cu care se încheie istoria Bizantului .. [ed.. oricât de sumar.«<„. 2 Cambridge Medieval History. . . Bury socoteste si el cã dezvoltarea „bizantinismului" a început din secolul al IV-lea si cã unele din trãsãturile sale caracteristice încep sã aparã îndatã dupã întemeierea Constantinopolului2. cu încetul.-. acela în care elementul grec ajunse în Imperiul roman un fac1 Geschichte der byzantinischen Litteratur. e ceva artificial. De aceea.:. Geisteswissen-schaftliche Reihe". în „Wissenschaftliche Forschungsberichte. la începutul veacului al IV-lea. Sub raport politic. 3 Byzanz (collaborateur pour l'Art byzantin: A. în cele din urmã. Berna. London. timpul în care în limba.. Unii pornesc de la Justinian I. ca simbol al primei manifestãri puternice a Bisericii crestine hotãrâtoare pentru dezvoltarea politicã si culturalã în Evul Mediu. hotãrâtoare pentru însusi caracterul Statului bizantin. pãrerile se deosebesc când e vorba sã se determine mai precis timpul de unde aceastã istorie trebuie sã înceapã.. anul întemeierii Constantinopolului... adaugã Krumbacher.. si care constituie întâia sa perioadã. „Palladium al puterii politice si bisericesti a imperiului în Orient"3. din primele timpuri ale imperiului pânã în zilele celui din urmã Paleolog.. schitând astfel evenimentele secolelor al IV-lea si al V-lea. fãrã de care greu s-ar întelege aceastã istorie. pentru el timpul în care se plãmãdesc germenii acestei aoi epoci a istoriei nu poate fi decât acela în care vechiul pãgânism oficial a fost înlocuit cu noua religie a lumii. de la data urcãrii sale pe tron (527).^t.

potrivit sistemului.. Vt *» *' •* . fiul lui Maximian. el câstigã victoria. . 1934. '**-*.. în Pannonia. între Sava si Drava. PARTEA ÎNTÂI DINASTIILE CONSTANTINIANÃ si THEODOSIANÃ CU SUCCESORII LOR U-M-JI'UILM 9». I. *JZ«. la rândul lor. ««AnC *M»» «fu Cu tMiuZ. dar având încã forte puternice. Luptele lui Constantin cu rivalii. LUPTA PENTRU DOGMA NICEEANÃ v ' «J»K u w# *t* s * -fi CONSTANTIN CEL MARE l. rom. Constantin. «4. <* Zo V \$. tracL de Mãria Holban. 43 Aliat cu Licinius. TVv»iuL Itt^ — C». dupã obiceiul sãu. a_l doilea în Occident. Ei îsi asociarã. întruniti la Carnuntum. toate mãsurile împotriva lor fiind abolite. 273. Ea a fost îndelungã si înversunatã. Diocletian si Maximian. fãrã a-i recunoaste acest titlu. Dar întelegerea dintre cei doi Augusti nu tinu multã vreme. ci Constantin. Zosimus afirmã cã nu Licinius a fost cauza. împãrati subalterni. Când. 1974. ti 4*<. asociati cu titlul de Cesari. rãsturnând întreaga alcãtuire politicã a lui Diocletian. Prima luptã se dãdu la Cibalae. Bucuresti. „Convertirea"sa. p. la l mai 305.. voind sã atragã de partea sa unele din popoarele care se aflau în cuprinsul stãpânirii lui Licinius2. si rãzboiul civil se dezlãntui îndatã. Maxentiu pierind în apele Tibrului. cel dintâi în Orient. Vechii Augusti ai tetrarhiei. datã la portile Romei (la Pons Milvius). Chlorus muri în Britannia. ceilalti doi membri ai tetrarhiei. în calitate de Cesari. prin care crestinii obtineau libertatea deplinã a cultului. foit*. Recunoasterea crestinismului. se arãta necredincios pactelor încheiate. o revoltã împotriva lui Galeriu îl proclamã în locul sãu ca împãrat pe Maxentiu. iar pe Constantin doar îl tolerau. Conflictul izbucni în 314. în bãtãlia decisivã din 312. *» CONSTANTIN CEL MARE sI URMAsII SÃI. 115. p. Licinius se retrase pe jumãtate învins. . 32 [ed.* . se retraserã în viata privatã. p. otv*«. într-o regiune de latinizare absolutã1. fjr •*** WT&L. La Roma. Constantin se întâlni apoi la Milan cu Licinius. >» t. Evenimente grave se întâmplarã în curând. si legiunile îl proclamarã August pe fiul sãu. fiul lui Constantiu Chlorus. Bucarest. trecurã în locul lor ca Augusti. desi Licinius o luase de sotie pe sora lui Constantin. 1 N. politica religioasã. unde se zice cã împreunã au dat vestitul Edict de la Milan. voi. Acesta din urmã se întoarse atunci în locul pe care-1 pãrãsise. Histoire de la vie byzantine. care-i . lorga. cei doi Augusti ai tetrarhiei instituite de cel dintâi. pe Maximin Daia si pe Severus. s-a nãscut la Naissus (azi Nis). Galeriu si Constantiu Chlorus. Maximin si Galeriu pierirã în cursul acestui rãzboi.Einlei-tung. în anul 306. fost ofiter al lui Galeriu. îl recunosteau de August pe Licinius. Constantin. Constantin porneste în Italia împotriva lui Maxentiu. care.

care aruncã vina acestui nou rãzboi asupra lui. Leipzig. Licinius trimise emisari la natiunile sale. Pe neasteptate. se predã (18 septembrie 324). ne spune Zosimus. restul cavaleriei trecu. Constantin trimise emisari sã-1 execute.ai. prin asa-zisul „Edict de la Milan". Valens. pe care Licinius îl fãcuse Caesar. (TJV TOUTO avrâ ãt%6vri TOV tfjv avwv 6c<paipeîT. la Adrianopol. Constantin rãmase de acum singur stãpânitor al imperiului. Dupã zece ani. pregãtindu-se iarãsi pentru rãzboiul cu Licinius. risipiti prin pãduri. unde a construit portul. trecu râul pe malul celãlalt. la stânga Adrianopolei (324). Licinius. Edictul a fost urmat de o serie de mãsuri luate de Constantin în favoarea Bisericii crestine. La Chrysopolis el dãdu o nouã luptã cu Constantin. Fugi la Nicomedia. Texte etabli et traduit "X par Fr. II. iar a lui Licinius în Hellespont. în apropierea luptei decisive cu Maxentiu. O armatã si o flotã impunãtoare se strânserã astfel. L. Tetrarhia lui Diocletian îsi încheia astfel scurta sa existentã. nemaiavând decât putine trupe. prin urmãrile pe care le-a avut. cu toatã armata. Izvoarele precizeazã contributia fiecãrei natiuni în corãbii si oameni. era demis din aceastã demnitate. fiii lui Constantin cel Mare. Histoire nouvelle. . Toate acestea au fãcut sã se vadã într-însul un convins religios. fu asediat si trecu în Asia. 17: AiKivviov JJ. lupta fiind egalã3. Nu dupã mult timp. afirmã Zosimus4. Victoria lui Constantin nu fu decisivã.BV ou SeScoKOTOt aînav. Licinius îsi desfãsurã fortele de la muntele de deasupra orasului pânã la 200 de sta-dii. la locul unde Tonos (Tungea) se varsã în Ebru (Mãrita). strãbãtu Thracia. Les Belles Lettres. care se întãrea retrãgându-se. Recunoasterea oficialã a crestinismului. pe care o pierdu. sã se creadã într-o adevãratã „convertire" a lui Constantin. voi. 44 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN urmãtoare: Constantin rãmânea stãpân pe Illyricum si pe toate natiunile de dincolo. Renuntând la purpurã. I. Licinius pe Thracia si pe Orient. Profitând de aceasta. 20. însotitã de viziuni. Flota lui Constantin ancorã la Pireu. cel putin asa sustin Eutropius si Zosimus. s-a dus apoi la Thessalonic. Licinius fu trimis la Thessalonic. Ea se discutã încã si azi. cu o ceatã de cãlãreti. 1971). Constantin a distribuit prizonierii între orase. încât Constantin. 1887 (=Zosime. simti nevoia sã trateze. învins. ed. unde i se fixã resedinta. întorcân-du-se de peste Dunãre din rãzboiul cu sarmatii. Aflând de aceste pregãtiri. Armatele rãmaserã în fatã mai multe zile. Constantin. cu cei mai buni soldati. dar. s . 4 II. fiul lui Licinius. sotia sa obtinând jurãmântul lui Constantin cã-i va respecta viata. Ai sãi. erau proclamati Cesari. Constantin si-1 stabili pe al sãu lângã tãrmul Ebrului. 19. 28: HET' ou TroAu Toug dpitovg nair\cac. care nu exista mai înainte. Crispus si Constantin. aflându-se în tinuturile dusmanului. cãci ambitia sa era sã reconstituie unitatea imperiului în folosul sãu si al familiei sale. Mendelssohn. a fost un fapt considerabil. se predarã a doua zi. Teubner. II. „cãlcându-si jurãmântul. si Licinianus. pânã la flotã. Paschoud. ca aceea a lui Constantin. poruncind sã fie pregãtite corãbii de rãzboi si forte pedestre si cãlãri. Historia nova. provocând panicã în armata rivalului sãu. Refugiat la Byzantion. Putine probleme ale istoriei au fost atât de mult dezbãtute ca aceea a „convertirii". cãci era obisnuit cu aceasta". Kcova'ravrivov Se KCCTU TO CTUv77î?Lg au-nâ Jtepi Ta av^Kei^eva ipavevTog ãniaTov KCCÎ Tâv Li?v<3v Tivã TCOV TtÎ Pambeia AIKIVVIOV Ãagovrcov napaan&cai Ibidem. Constantin deschidea iarãsi conflictul. A doua zi se încheia pacea în conditiile 2 Zosimos.000 de oameni. Paris. Multi cãzurã din ambele pãrti.permiserã a da o nouã bãtãlie în Thracia. fluviul si încãierarea a fost crâncenã: pânã la asfintitul soarelui au cãzut pe 45 NICOLAE BANESCU câmpul de luptã 34. Licinius îsi avea lagãrul în Thracia.

Licinius. Leipzig.Aufl. Ai sãi. se predã (18 septembrie 324). botezul pe patul de moarte . în acea epocã: conferit in extremis. se predarã a doua zi. a fost un fapt considerabil. în apropierea luptei decisi-ve cu Maxentiu. sã se creadã într-o adevãratã „convertire" a lui Constantin. 1898. La Chrysopolis el dãdu o nouã luptã cu Constantin. în acea epocã: conferit in extremis.000 de oameni. El si-a dat seama de puterea în crestere a noii credinte si . crestinii reprezentau un factor însemnat în imperiu. învins. Schwartz6. istoricul bisericesc contemporan. însotitã de viziuni. botezul se socotea cã asigurã mântuirea. sotia sa obtinând jurãmântul lui Constantin cã-i va respecta viata. Renuntând la purpurã. Putine probleme ale istoriei au fost atât de mult dezbãtute ca aceea a „convertirii". risipiti prin pãduri. pânã la flotã. Aufl.lucru obisnuit. Nu dupã mult timp. Tetrarhia lui Diocletian îsi încheia astfel scurta sa existentã. ca aceea a lui Constantin. Ea se discutã încã si azi. Fugi la Nicomedia.lucru obisnuit. botezul se socotea cã asigurã mântuirea.. istoricul bisericesc contemporan. El a primit. Adolf Harnack e de aceeasi pãrere când aratã7 cã. Toate acestea au fãcut sã se vadã într-însul un convins religios. si victoria crestinismului în Asia Micã era clarã înainte de epoca lui Constantin. El si-a dat seama de puterea în crestere a noii credinte si vedea într-însa o armã pentru a-si pãstra unitatea politicã a statului. Licinius fu trimis la Thessalonic. Cum era de asteptat. strãbãtu Thracia.. 4 II. Atitudinea lui Constantin a pornit din motive politice. Leipzig. O pãrere identicã exprimã Ed. 46 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Izvorul principal de la care se porneste în aceastã discutie este Eusebiu din Caesarea. Recunoasterea oficialã a crestinismului. „ca si cum religia putea fi ceva pentru o inimã devoratã de setea de a domni". Refugiat la Byzantion. nemaiavând decât putine trupe. unde i se fixã resedinta. fu asediat si trecu în Asia.46 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Izvorul principal de la care se porneste în aceastã discutie este Eusebiu din Caesarea. cãci era obisnuit cu aceasta". 1906. fãcându-se crestin. 6 Kaiser Constantin und die christliche Kirche. Cum era de asteptat. prin urmãrile pe care le-a avut. 28: fiLT' oi) tov> mbt dpifovt TraTrjaat (fjv TOUTO avrâ avwv âcpaipeîrai. în cartea sa de mare rãsunet asupra lui Constantin5. se stie. 2. nu sovãie a tãgãdui categoric acestui mare ambitios schimbarea de credintã. Constantin rãmase de acum singur stãpânilor al imperiului. 47 câmpul de luptã 34. si Primul Consul când semneazã Concordatul: amândoi se gândeau numai la puterea si la gloria lor. de altminteri. Cei mai multi nu-i recunosc lui Constantin o convingere religioasã în favoarea crestinismului. 1913. Atitudinea lui Constantin a pornit din motive politice. Nu vede nici o deosebire între Constantin. afirmã Zosimus4. de altminteri. în secolul al IV-lea. pãrerile savantilor în aceastã privintã sunt foarte diferite. „cãlcându-si jurãmântul. pentru care perspicacitatea diabolicã a stãpânitorului universal realizare însemnãtatea aliantei cu Biserica pentru monarhia universalã pe care o pregãtea. dar. Cei mai multi nu-i recunosc lui Constantin o convingere religioasã în favoarea crestinismului. Leipzig-Berlin. 3. cu cei mai buni soldati. botezul pe patul de moarte . pe care o pierdu. Constantin trimise emisari sã-1 execute. se stie. El a primit. pãrerile savantilor în aceastã privintã sunt foarte diferite. prin asa-zisul „Edict de la Milan". Jacob Burck-hardt. 7 Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten dreiJahrhunderten. Edictul a fost urmat de o serie de mãsuri luate de Constantin în favoarea Bisericii crestine. iar în 5 Die Zeit Constantiris des Grossen.

vedea într-însa o armã pentru a-si pãstra unitatea politicã a statului. Jacob Burck-hardt, în cartea sa de mare rãsunet asupra lui Constantin5, nu sovãie a tãgãdui categoric acestui mare ambitios schimbarea de credintã, „ca si cum religia putea fi ceva pentru o inimã devoratã de setea de a domni". Nu vede nici o deosebire între Constantin, fãcându-se crestin, si Primul Consul când semneazã Concordatul: amândoi se gândeau numai la puterea si la gloria lor. O pãrere identicã exprimã Ed. Schwartz6, pentru care perspicacitatea diabolicã a stãpânitorului universal realizare însemnãtatea aliantei cu Biserica pentru monarhia universalã pe care o pregãtea. Adolf Harnack e de aceeasi pãrere când aratã7 cã, în secolul al IV-lea, crestinii reprezentau un factor însemnat în imperiu, si victoria crestinismului în Asia Micã era clarã înainte de epoca lui Constantin, iar în 5 Die Zeit Constantin's des Grossen, 3. Aufl., Leipzig, 1898. 6 Kaiser Constantin und die christliche Kirche, Leipzig-Berlin, 1913. 7 Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten dreijahrhunderten, 2. Aufl., Leipzig, 1906. 47 NICOLAE BANESCU alte provincii ea fusese destul de bine pregãtitã. Geniul politic al lui Constantin si-a dat seama de realitate si n-avea trebuintã pentru aceasta de o inspiratie specialã. Trebuie sã relevãm si pãrerile juste ale lui Hugo Koch8, care duc la aceeasi concluzie. V. Duruy nu se deosebeste în pãrerea sa de toti acestia, încercând a pãtrunde pânã în adâncul sufletului lui Constantin, istoricul francez declarã cã a gãsit într-însul „o politicã, mai degrabã decât o religie (une politique plutot qu'une religion)9. Ca si Burckhardt, îl apropie si el din acest punct de vedere pe Constantin cel Mare de Bonaparte. Alt istoric francez, mai aproape de noi, Leon Ho-mo, cunoscut prin atâtea pretioase lucrãri asupra epocii imperiale romane, îl prezintã pe Constantin, care practicase, ca si tatãl sãu, Constantiu Chlorus, monoteismul solar oficial10, evoluând putin câte putin, si încã înainte de campania de la Pons Milvius, cãtre un cult solar purificat, care sfârseste prin a lua caracterul unui adevãrat „deism". Autorul afirmã cã nu suntem în fata unui „fenomen individual" si semnaleazã un mers analog la colegul lui Constantin, la Licinius, „un pãgân convins". Homo aratã mai departe cã faimosul Edict "X 1913. Konstantin der Grosse und das Christentum, Munchen, 9 Histoire des Romains, Paris, 1885 (nouvelle ed.), t. VII, p. 88. 10 V. excelenta lucrare asupra sincretismului religios, care duse la monoteismul solar impus de Aurelian ca religie oficialã a imperiului: Les e'mpereurs romains et le christianisme, Bibi. historique, Paris, Payot, 1931; pentru citatia noastrã, pp. 114-116. 48 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN de la Milan, care poartã dubla semnãturã, desemneazã puterea cereascã supremã sub perifraze vagi - si, ca atare, strict deiste - ca „divinitate, divinitas", „tot ce este divinitate în locuinta cereascã, quicquid est di-vinitatis in sede caelestf, „divinitate supremã, summa divinitas1'. Rugãciunea pe care Licinius va cere armatei sale s-o rosteascã pe câmpul de bãtãlie de lângã Adrianopole, adaugã învãtatul francez, „va fi a unui curat deist". Dar pentru firile veacului al IVlea, setoase de credintã si înflãcãrate de practici, deismul, conchide el, suprem rezultat al monoteismului solar, nu reprezenta decât o formulã goalã si rece, „un de ces expedients commodes, ou lapolitiquepouvait trou-ver son compte, mais qui ne donnait satisfaction ni aux besoinsprofonds de l'âme, ni aux aspirations in-times du coeuf. N. lorga îl socoteste pe Constantin un latin, „un latin din Occident, foarte pãgân ca spirit, oricare ar putea fi pãrerea asupra pretinsului sãu «proces de constiintã», care miroase îndestul a politicã a pãcii romane si a punerii în faptã pentru ideea de Stat, mai sacrã decât toti zeii vechi si moderni, a

oricãrui element existent de vitalitate"11. A. A. Vasiliev, înregistrând diferitele pãreri privitoare la aceastã dezbãtutã chestiune, socoteste cã „recunoscând aplecarea sincerã a lui Constantin pentru crestinism, nu s-ar putea lãsa deoparte vederile sale politice; ele au trebuit sã joace un rol esential în atitudinea pe care a manifestat-o el în privinta crestinismului, care-i putea fi util în mai multe chipuri"12. 11 Histoire de la vie byzantine, I, pp. 31-32; cf. p. 81. 49 Fãrã a-si însusi minunile povestite de Eusebiu, Gaston Boissier crede în sinceritatea convertirii lui Constantin. Ea se explicã, dupã el, fãrã aceste minuni. E de ajuns sã ne amintim cã împãratul era un superstitios înspãimântat, care, zvonindu-se cã Maxentiu încerca sã-i atragã pe zei de partea sa prin tot felul de invocatii si sacrificii, se temea sã nu fie învins dacã nu obtinea protectia vreunei divinitãti puternice. Astfel, a fost adus a cere ajutorul Dumnezeului crestinilor. Când s-a decis la aceasta, continuã Boissier, nu s-a multumit a-1 invoca în adâncul sufletului sãu, cãci, ca toti pãgânii, el nu credea decât în eficacitatea practicilor. A pus deci dinaintea soldatilor steagul împodobit cu monograma lui Christos, faimosul labarum, si a asteptat rezultatul bãtãliei pentru a se declara cu totul cucerit de noua credintã13. Eminentul medievist francez F. Lot contestã motivele politice, când, trecând peste „convertirea" lui Constan12 Histoire de l'empire byzantin, Paris, ed. Picard, 1932, p. 60. 13 La fin du paganisme, t. I", Paris, Hachette et Cie, 1907, chap. Ier [labarum era o variantã a lui lauratum (gr. Ãavpârov) sau laureatum (signuni), întrucât stindardul lui Constantin cel Mare era o cruce dominatã de o coroanã de aur (semnul victoriei), iar sub ea se aflau portretele suveranilor, cf. H. Gregoire în „Byzan-tion", 12 (1937), pp. 277-281 (Encore l'etymologie de "labarum^. Bãnescu nu a luat în seamã (sau nu a cunoscut) si acele opinii care au admis o origine celticã pentru Ãââapov (de la celticul „llafar"), cf. J.-J. Hatt, La vision de Constantin au sanctuaire de Grand et l'origine celtique du labarum, în „Latomus", 9 (1950), pp. 427-436. Mai apropiatã ni se pare si nouã derivarea din lau-reum (vexillum); de adãugat la bibliografia acestui detaliu A. Alfoldi, The Conversion of Constantine and Pãgân Rome, Oxford, 1948 si M. Green, J. Ferguson, Constantine, Sun-Symbols and the Labarum, în „Durham University Journal", 80 (1987), pp. 917]. 50 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN tin, crede cã în adeziunea lui la crestinism e o parte de sinceritate. A pretinde cã împãratul Constantin a aderat la crestinism din motive politice înseamnã a crede cã avea interes s-o facã. Dar crestinismul era rãspândit numai în Pars Orientis. A trece la crestinism era, pentru un suveran care domnea în Occident, un non-sens, era chiar periculos, cãci armata, singura fortã realã a Statului, era pãgânã. Pentru Lot, numai o concluzie este posibilã: anume cã a cedat unei impulsiuni subite, de ordin patologic sau divin. Dacã nu s-a convertit de la victoria lui asupra lui Maxentiu, afirmã. învãtatul francez, a dat însã semne exterioare, oficiale, ale adeziunii sale la noua credintã. Din prudentã, Constantin menajeazã un timp pãgânismul; dar favorizati în permanentã au fost crestinii. Lot socoteste cã împãratul si-a arãtat mai cu seamã zelul dupã victoria sa definitivã asupra lui Licinius. (324). Labarum e de atunci gravat pe monede, în efigiile din acest timp, împãratul apare în atitudinea rugãciunii, cu ochii la cer. El intervine constant în afacerile Bisericii, interventie care culmineazã cu ocazia Sinodului de la Niceea (25 iulie 325). întemeierea Constantinopolului, care, dupã el, e o „enigmã", s-ar explica prin aceleasi sentimente. Lot vede în decizia grãbitã a lui Constantin, dupã victoria definitivã asupra lui Licinius, un semn al recunostintei sale cãtre Dumnezeu, care-i dãduse biruintã14: Un apãrãtor al sinceritãtii lui Constantin este si eruditul numismat al epocii lui Constantin, Jules Mau-rice15, întemeiat pe cercetãrile sale în acest domeniu. )4 La fin du monde antique et le debut de Moyen Âge, Bibliotheque de syntese historique,

l'Evolution de l'humanite, Paris, 1927, pp. 36-37. 51 Trebuie sã punem alãturi de toti acestia pe savantul olandez D. C. Hesseling, desi în consideratiile pe care le face el nu existã o perfectã coerentã, în lucrarea închinatã civilizatiei bizantine16, Hesseling se desparte de aceia care vãd în Constantin numai geniul politic. Inconsecventele atitudinii împãratului, ca si crimele de care s-a fãcut vinovat, sunt, afirmã el, contradictii evidente ale sinceritãtii sale religioase. Mãsurile care au lovit în pãgânism depãsesc apoi textul Edictului de la Milan, care acorda, simplu, deplina libertate a cultului. „ Cel mai bun mijloc de a rezolva aceastã contradictie", afirmã Hesseling, „este de a vedea înainte de toate în Constantin pe Cesarul roman decis sã mentinã unitatea imperiului'1. El îsi dãdea bine seama cã noua credintã devenise o putere în fata cãreia pãgânismul n-ar fi putut sã se mentinã mult timp. Ceea ce fãcea tãria crestinismului, zice autorul, era doctrina sa sprijinitã pe o revelatie precisã. Nu trebuie sã ne mirãm cã o astfel de unitate a fãcut o adâncã impresie asupra spiritului unui împãrat roman: el simtea bine cã era într-însa o fortã analoagã unitãtii care dãdea imperiului puterea sa, „încât nu numai din calcul, ci din convingere îmbrãtisa partida puterii spirituale în crestere". latã însã cã cercetãrile recente ale lui Henri Gre-goire, savantul bizantinist de la Bruxelles, clatinã din temelii pãrerile traditionale privitoare la „convertirea" 15 Constantin le Grand. L 'origine de la civilisation cbretienne, Paris, 1925. 16 Essai sur la civilisation byzantine, Paris, Alf. Picard et Fils, 1907, pp. 8-9. 52 lui Constantin si la vestitul Edict de la Milan. Ele meritã a opri îndestul atentia noastrã. Mai întâi, în primul sãu studiu, intitulat La „conver-sion" de Constantin11, H. Gregoire pune în adevãrata-i luminã rolul lui Constantin fatã de ideea crestinã, ajungând la concluzia cã Eusebiu a confiscat pentru întâiul împãrat crestin toatã gloria lui Licinius. Pornind de la constatãrile lui Harnack (Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderteri), învãtatul belgian subliniazã existenta celor douã blocuri ale imperiului de la începutul secolului al IV-lea: Orientul crestin si Occidentul pãgân. Regiunea unde crestinismul a pãtruns mai adânc, de la primii sãi pasi pânã la victoria finalã, e Asia Micã. Considerând atitudinea împãratilor tetrarhiei fatã de chestiunea religioasã, se constatã, dupã patruzeci de ani de pace, reluarea persecutiei cu o înversunare ca-re-i dã caracterul unui rãzboi de exterminare. Rãspunzãtori de acest masacru sunt împãratii din Orient -Diocletian, Galeriu, Maximin -, ai cãror supusi erau, în masã, crestini, în Occident, rãmas pãgân în bloc, e, dimpotrivã, tolerantã: Constantiu Chlorus nu executã decât prea putin edictele de persecutie; Maxentiu, încã de la uzurparea sa, îi favorizeazã pe credinciosii din Roma, iar Constantin a luat deodatã atitudinea cea mai inexplicabilã, convertindu-se brusc, cum afirmã traditia ecclesiasticã. Totul s-ar explica prin convingerile religioase ale împãratilor. 17 Apãrut în „Revue de l'Universite de Bruxelles", 36 (decembre 1930 - Janvier 19M), pp. 231272. 53 m Aceasta e teoria istoricã pe care H. Gregoire o supune unei analize pãtrunzãtoare, pentru a proba cã „adevãratele motive de mãsuri adesea contradictorii nu sunt fãrã legãturã cu conjunctura politicã a momentului". Autorul probeazã, cã ideea persecutiei a pornit de la Galeriu18. în iarna anului 302-303, venind la Nico-media, la Diocletian, el a reusit a-1 convinge sã întreprindã exterminarea crestinilor. Galeriu exercita în acel timp o mare influentã, era, dupã expresia lui Gregoire, „sabia tetrarhiei". El repurtase asupra persilor, în 297, o victorie strãlucitã si era idolul armatei. Cele mai bune

contingente ale acestei armate erau alcãtuite din tãrani danubieni, pãgâni fanatici. Galeriu venea din aceleasi regiuni. Nãscut lângã Sardica, mama sa era o daco-romanã: mulier superstitiosa, cum o carac- • terizeazã Lactantiu, ea îi ura pe crestini. Ambitia lui Galeriu de a restabili unitatea imperiului în folosul sãu pare verosimilã. Prigonirea crestinilor îl fãcea sã aparã opiniei militare „ca un campion al cultului oficial". Abdicarea lui Diocletian si a lui Maximian, în 305, a fost, cum o probeazã textele produse de H. Gregoire, o adevãratã loviturã de Stat a lui Galeriu. Apoi, întrunirea vechilor Augusti la Carnuntum n-a fãcut decât sã sanctioneze deciziile Iui Galeriu. Acesta îsi alese Ce-sarii: Maximin Daia, o rudã, si Sever, un ofiter al campaniei din Persia. Când acesta muri, dupã proclamarea lui Maxentiu, Licinius, candidatul lui Galeriu, fu 18 Ed. Gibbon, în monumentala sa History ofthe Decline and Fãli of the Roman Empire, ed. Bury, t. II, p. 127 si urm., exprimã aceeasi pãrere cu privire la initiativa fanaticului Galeriu. 54 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN proclamat August. Constantin, care, la moartea tatãlui sãu (306), fusese proclamat de trupe împãrat, a fost tolerat de congres. H. Gregoire surpã apoi legenda care fãcuse din Maxentiu un „tiran" si un persecutor, stabilind cã, în realitate, acest uzurpator a fost primul binefãcãtor al crestinismului, în timpul domniei sale de 6 ani, el a oprit persecutia, a restabilit ierarhia bisericeascã si a restituit bunurile eclesiastice confiscate, în aceastã reabilitare, autorul are în sprijinul sãu cercetãtori care 1-au precedat (Caspar, Groag, Pincherle). în lupta pe care o ducea cu rivalii sãi, Maxentiu avea tot interesul sã exploateze nemultumirea stârnitã de persecutie. Mai departe, H. Gregoire aratã cã edictul de tolerantã al lui Galeriu, din aprilie 31119, cu acele stranii considerente ale preambulului, face evidentã o interventie care-1 va fi determinat pe implacabilul dusman al crestinismului, atunci muribund, la o astfel de palinodie. Singur Licinius a putut face aceastã interventie, cãci el s-a aflat la cãpãtâiul lui Galeriu în acele momente. Conflictul cu Maximin 1-a îndemnat a-i smulge actul de clementi fatã de crestini, pentru a-si atrage populatia atât de masiv crestinã a Asiei Mici. Lucrul n-a fost, desigur, prea usor. Ecoul luptei interioare a lui Galeriu a trecut în redactarea neobisnuitã a edictului. în ce priveste viziunile lui Constantin, întâmpinãrile învãtatului belgian sunt fãrã replicã, în autenticitatea Vietii lui Constantin mai nimeni nu mai crede astãzi. Acest „panegiric romantat", cum îl numeste H. Gregoire, e mult posterior evenimentelor. Cât pentru mo1 Afisat la Nicomedia, în ziua de 30 aprilie 311. 55 nograma lui Christos de pe scuturile soldatilor lui Constantin, ea nu e altceva decât semnul urãrilor ce se fãceau la aniversarea domniei împãratului, acele vota (publica) atât de frecvente în epigrafia numismaticã a epocii20. Astfel, întreaga „ travestire în cruciadã a campaniei din 312", pentru a întrebuinta expresia sugestivã a autorului, se nãruie înaintea criticii serioase, în lupta cu Maximin, Licinius apare aproape un „campion al crestinismului". Lactantiu a înregistrat faptul în toate amãnuntele21. Cele douã armate se aflau fatã în fatã la Tzirallum (azi Ciorlu), în Thracia, în câmpia pe care Lactantiu o numeste Campus Sere-nus (recte: Ergenus)22. Maximin promise lui Jupiter cã va nimici cu totul numele de crestin dacã va repurta victoria, în noaptea urmãtoare, un înger îi apãru lui Licinius, în somn, poruncindu-i sã se scoale si sã se uneascã cu armata sa, pentru a invoca numele Dumnezeului suprem, asigurându-1, în acest caz, de victorie. Licinius viseazã chiar cã se destepta si cã îngerul îi dicta cuvintele de care trebuia sã se foloseascã în rugãciune, îndatã ce s-a trezit, el chemã un secretar si-i dictã rugãciunea: „Dumnezeule suprem, te rugãm; Dumnezeule sfânt, te rugãm; îti încredintãm toatã 20 E vorba de semnul numeral X, pentru a zecea aniversare, într-o coroanã de laur (Jaurea). 21 De mortibus persecutorum, XLVI. 22 [în perioada bizantinã, toponimul Tzirallum a devenit TzourouKDos]. D. Gregoire a rectificat

expresia lui Lactantiu în Campus Ergenus, dupã numele afluentului Ergenus, Erginus al fluviului Hebrus, cum a rectificat si Campus Mardiensis în Campus Ardiensis, de la numele altui afluent Ardus, al aceluiasi fluviu. 56 dreptatea; îti încredintãm mântuirea noastrã; îti încredintãm imperiul nostru. Prin tine trãim, prin tine suntem învingãtori si fericiti" etc23. Soldatii lui Licinius puserã jos scuturile si cãstile, si împãratul, începând rugãciunea, fu urmat la moment de ofiteri si trupã, cu mâinile ridicate la cer. De trei ori repetarã rugãciunea, atât de tare, încât armata din fatã auzi zgomotul. Rezultatul luptei (30 aprilie 313) fu dezastruos pentru Maximin: soldatii lui crestini se predarã în masã sau se împrãstiarã. învinsul fugi pânã la Tarsos, în Cilicia. Licinius intrã apoi în Nicomedia, si Lactantiu ne spune cã aduse multumiri Dumnezeului care-i dãduse biruinta, iar la 13 iunie 313 se afisã în aceastã capitala edictul de tolerantã si restituire, numit atât de impropriu „Edictul de la Milan". H. Gregoire explicã apoi împrejurãrile conflictului dintre Constantin si Licinius, singurii Augusti rãmasi pe teren, faza finalã a acestui conflict, în care Licinius, speculând impopularitatea lui Constantin printre multimile pãgâne si populatia Romei, îsi schimbã atitudinea religioasã. Biruit în ultima luptã, datã la 18 septembrie 324, 23 Summe deus, te rogamus; Sancte deus, te rogamus. Omnem justitiam tibi commendamus; Salutem nostram tibi commendamus; Imperium nostrum tibi commendamus. Per te vivimus, Per te victores etfelices existimus. Summe sancte deus, Preces nostras exaudi, Brachia nostra ad te tendimus, exaudi, Sancte summe deus. , J 57 la Chrysopolis, în Bithynia, dupã ce o pierduse pe cea dintâi, lângã Adrianopol, el îsi pierdu mai întâi tronul si apoi viata, si trecu în istoria eclesiasticã pãtat de sângele celor din urmã martiri. Toatã gloria lui a fost atunci confiscatã în favoarea lui Constantin, îngerul care i se arãtase în Campus Ergenus pãtrunse mai târziu în legenda lui Constantin. Rugãciunea quasicrestinã adresatã Dumnezeului suprem (Summus deus) a trecut în Vita Constantini. Edictul din 313, pe care Lactantiu îl atribuie lui Licinius, e prezentat de Eusebiu sub numele ambilor împãrati; dar nici el, nici alt scriitor ecclesiastic nu 1-a calificat niciodatã ca „Edict de la Milan", si nici un istoric, bisericesc sau profan, nu ne raporteazã cã în conferintele de la Milan s-a produs vreun edict de tolerantã. Numele acesta e o conjuncturã modernã24. într-alt studiu, apãrut în Byzantion (13, 1938, pp. 561-583): Eusebe n'est pas l'auteur de la „Vita Constantini" dans sa forme actuelle et Constantin ne s'est pas „conveni" en 312, H. Gregoire subliniazã dezacordul radical dintre Istoria Eclesiasticã a lui Eusebiu si Vita Constantini, în privinta convertirii lui Constantin: pe când cea dintâi nu vorbeste nici de minune, nici de cruce, nici de labarum ori de Edictul de tolerantã, Vita repetã pretutindeni viziuni, miracole si stindardul cu crucea, fãcãtor de minuni. Savantul belgian conchide cã vreun „epigon", cu ajutorul diferitelor izvoare, printre care figureazã si Istoria Eclesiasticã, a compus compilatia care se numeste Vita Constantini. Acest 24 Interesantã concluzia lui Erich Caspar (Gesch. des Papsttums, I, 1930), citatã de autor: „Ein «Edikt von Mailand» ist vollig aus der Ueberlieferung zu streichen". 58 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN epigon a fãcut din persecutia crestinilor de cãtre Lici-nius cauza celor douã rãzboaie ale sale cu Constantin. La „vision de Constantin" liquidee, din aceeasi revistã25, e un rãspuns la obiectiile învãtatilor Zeiller, Alfoldi si Petersoa, în care autorul stabileste cã „viziunea" îsi are originea în panegirice pãgâne, adevãrate manifeste politice si religioase, dictate de Constantin. Mentionãm încã cele câteva recenzii26 în care autorul îsi apãrã cu succes punctul de vedere

împotriva preopinentilor sãi Andreas Alfoldi27, Norman H. Baynes28 si J. ZeilJer29. încheierile ce rezultã din toatã aceastã vie dezbatere sunt urmãtoarele: 1. Nu se mai poate admite o „convertire" a lui Constantin în preajma luptei de la Pons Milvius; 2. Asa-zisul „Edict de la Milan" e inexistent. El îsi trage originea din Edictul publicat de Licinius la Nico-media; 3. Vita Constantini, în forma în care ni s-a transmis, nu este opera lui Eusebiu din Caesarea, si a fost compusã cãtre sfârsitul sec. al IV-lea. Ea a crestinat, cum 25 14 (1939), pp. 341 si urm. 26 în Byzantion, VII, p. 652 si urm. si XIV, 341 si urm. Mai înainte (in nr. 10, 1935) a dat rãspunsul sãu hotãrât obiectiilor învãtatului J.-R. Palanque. 27 The helmet of Constantine with the Cbristian Monogram, extras din „The Journal of Roman Studies", 1932. 28 Constantine the Great and the Cbristian Cburch, Londra, 1929 (= „Proceedings of the British Academy", voi. XIV). 29 Quelques remarques sur Ies „visions" de Constantin, „Byzantion", XIV (1939), pp. 329-339. 59 NICOLAE BANESCU aratã învãtatul Gregoire, toate acele „viziuni" pãgâne puse pe seama lui Constantin; 4. Pãstrând un timp o prudentã rezervã fatã de noua credintã, geniul politic al lui Constantin si-a dat seama, dupã înfrângerea lui Maxentiu, de forta acestei credinte fatã de pãgânismul în decãdere si a înteles ce armã puternicã ar avea într-însa pentru asigurarea unitãtii monarhiei autocratice pe care o clãdea. De aici, toatã seria de mãsuri menite sã mãreascã autoritatea si prestigiul Bisericii30. Constantin a acordat clerului crestin toate privilegiile de care se bucurau pãgânii: 1-a scutit de impozite, de sarcini si servicii de Stat. în 321, a decretat legea 30 [Ca orice adevãr istoric, nici aceste concluzii, considerate de Bãnescu definitive la vremea respectivã, nu pot fi absolutizate, mai ales dacã le privim sub toate cele patru puncte ale lor. Spre exemplu, opinia care respinge paternitatea lui Eusebiu din Cesareea asupra „Vietii lui Constantin" este departe de a se fi impus în istoriografie, tendinta ei generalã înclinând azi spre acceptarea acestei paternitãti (pentru aceasta, v. J. Quasten, Initiation aux Peres, voi III, Paris, 1963, p. 450, ap. T. Bodogae, studiu introductiv la Eusebiu de Cezareea, Scrieri, partea întâia, Bucuresti, 1987, pp. 19-20; mai sceptic este G. Dagron, L'Empire romain d'Orient au IV siecle et Ies traditionspolitiques de l'hel-lenisme: le temoignage de Themistios, TM (Paris), 3 (1968), pp. 229276, aici p. 88, n. 25 si Idem, Naissance d'une capitale (v. Infra, n. 46). Referitor la „convertirea" lui Constantin cel Mare, scepticismul lui H. Gregoire este împãrtsit si de istoriografia actualã: convingerile intime ale lui Constantin vor fi diferit destul de mult de regulile ce s-ar atribuit unui bun crestin în zilele noastre, marcate de atâtea orientãri, unele destul de exclusiviste prin raportare la celelalte. Nu acesta e însã aspectul care conteazã cel 60 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN care dãdea Bisericii drept de mostenire, în urma acestui act, bunurile Bisericii cresc în mod considerabil. Foarte însemnate privilegii furã acordate (318) tribunalelor episcopa]e. Oricine îsi putea aduce pricinile dinaintea acestor tribunale si sentintele lor aveau aceeasi putere ca si cele ale tribunalelor civile, în 333, Constantin întãri aceastã jurisdictie a Bisericii. Aceastã strânsã, legãturã dintre Stat si Bisericã a fãcut ca Statul sã se intereseze de chestiunile religioase, ceea ce duse la Sinodul de la Niceea (325), primul Sinod ecumenic, fa.pt de o însemnãtate considerabilã, care afirmã întâia oarã politica Statului fatã de Bisericã. Prin noua sa situatie, Biserica crestinã dezvoltã o vie activitate care se manifestã mai cu seamã pe tãrâmul dogmelor. Statul intervine în discutiile dogmatice si le îndrumã cura îi dicteazã interesul. mai mult în cazul de fatã, ci deosebirea între ceea ce putea fi în fapt Constantin cel Mare în materie de convingeri religioase si ceea ce o întreagã hagiografie crestinã i-a atribuit de-a lungul

care-si apãrau ideile fãrã urã împotriva celor care nu le admiteau. care nu putea admite ca pentru niste cuvinte zadarnice sã se tulbure pacea romanã. pasionatã de controversele religioase. Kraft. Doctrina lui Arie. Arie. în 324. A. adunati în Sinod la Ierusalim. în a doua jumãtate a sec. asistat de Hosius. Berlin. Miinchen. Se credea cã pacea fusese redatã Bisericii. hotãrând a-i convoca pe episcopii din toatã lumea crestinã într-un Sinod care sã dezbatã chestiunea în prezenta sa. H. ridicã o problemã din cele mai grave în sânul Bisericii. 1938. si un Sinod compus din episcopi din Libia si Egipt ratificã sentinta patriarhului (321). Hosius. Ed. socotitã de ortodocsi ca erezie. „Aus der byzantin. exilati în locul lor. A. împãratul. Constantin cel Mare. îsi reluã îndatã influenta asupra lui Constantin. Dupã discutii vii. K. H. Barnes. Aceastã scoalã a fost. 1948). iar Eusebiu de Nicomedia alungat din Scaun. El scrise patriarhului Alexandriei si lui Arie. la care participarã mai mult de 250 de episcopi (unii dau cifra de 318) si la care episcopul Romei trimise doi reprezentanti. din bibliografia subiectului. o/jootxriog iâ> /Tarpi". în aceste dezbateri. a Il-a. consubstantial cu Tatãl. episcopul de Cor62 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN duba. Kaiser und Kirche von Konstantin bis Byzanz. în bazilica din Niceea. zicea el. Presses Univ. duse scrisoarea. New York. Dacã Fiul este nãscut din Tatãl. der Wdss". Episcopii. 188-212. al III-lea. interveni cu autoritatea sa. Un preot din acest oras. Massachussets. cât si pe acelea ale adversarilor lui Arie. iar nu fãcut. invitându-i sã se înteleagã. Piganiol. Tatãl exista dinaintea Fiului. T. Bucuresti.H. 1957. L'Empire chretien (325-395). Cambridge. si Acesta nu era deci homousios (o/zooucnog). în care Christos a fost recunoscut ca „Fiul lui Dumnezeu. Iliescu. Lietzmann. Konstantin der Grosse und sein Jahrhundert. cunoscut pentru stiinta sa. Eusebiu de Nicomedia. 1974. Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik". împãratul avu atunci o mare idee politicã. Barnea. se informã la fata locului si se întoarse. El primi acolo atât plângerile partizanilor. Astfel se deschise. ed. pp. Constantin ratificã Simbolul si-i reduse pe opozanti la tãcere. Paris. îsi fãcu multi adepti.D. Viata spiritualã era acolo deosebit de activã. care pare sã fi avut conducerea dezbaterilor. Actele Sinodului nu ni s-au pãstrat. Dupã câtiva ani. la Antiochia. Ea se ivise de fapt mai înainte. leagãnul arianismului. Constantin însusi se schimbã total în favoarea arienilor: Arie si discipolii sãi cei mai zelosi au fost rechemati din exil. îl asigurarã pe împãrat cã doctri63 . 1982. Constantine and Eusebius. mai sunt de mentionat J. dar realitatea dezminti foarte curând aceste sperante. Darmstadt. ed. 1981. I. celebrul Sinod. Patriarhul Alexandru îl excomunicã pe Arie. Konstantin der Grosse. favoritul împãratului. stiintificã si Enciclopedicã. O. iar apãrãtorii cei mai distinsi ai Simbolului de la Niceea. „Sitzungsber der Berliner Akad. dusmanul înversunat al lui Arie. Aland. Ceea ce stim în aceastã privintã ni s-a transmis prin scrierile unora din membrii Sinodului si ale unor istorici. dupã expresia lui Harnack. unuî din oamenii cei mai luminati ai epocii. în Siria. consubstantial cu Tatãl. nãscut. în iulie 325. aducând lui Constantin toate informatiile privitoare la agitatia arianismului. Constantine and the Conversion of Europe. Jones.M. Arie s-a refugiat pe lângã Eusebiu al Nicomediei si a aflat în Orient multi partizani printre episcopi. Sinodul 1-a condamnat pe Arie si a fixat Simbolul Credintei. Die Anfãnge des Problems Kirche und Staat. O doctrinã nouã se iveste acum în lumea Alexandriei. readus în Scaunul episcopal. 1947). 1960. avu o parte mare. 1962 (=Londra. unde Lucian.timpului (în sens similar. Arie fu exilat în pãrtile cele mai sãlbatice ale Illyriei si scrierile sale arse. de France. întemeiase o scoalã de exegezã si teologie. Vogt. si dogmele formau în acel mediu de neastâmpãr intelectual obiectul celor mai aprinse discutii. recomandând clerului din Alexandria exemplul filosofilor Greciei. I. în prezenta lui Constantin. Athanasius din Alexandria.] ' ' 61 NICOLAE BANESCU Alexandria Egiptului era în acea vreme marea metropolã a stiintei grecesti. Constantin îl biruise definitiv pe Licinius si venise la Nicomedia.

42 (1972). considerabil augmentate si îmbunãtãtite de Bury. ci si sub urmasii acestuia.NICOiAE BÃNESCU na lui Arie nu era contrarã credintei niceene. prin confirmarea lor. DJ. ci practicã si politicã32. 64 sovãitoare a împãratului. ca si bibliografia utilã a scrierilor aceluiasi autor se poate gãsi în foarte recentul Lexicon prosopografic al istoriei si civilizatiei bizantine ('EyKVKÃoxmSiico IJpcxTconoypaipiKO AetiKO Bvtavnvrîq 'latopiac. J. Cambridge. fãcând a se recunoaste oarecum suveranul drept cãpetenie a Bisericii. cu toate prigonirile dezlãntuite împotriva sa. pp. Das byzantinische Jabrtausend. stâlp al dreptei credinte31. Miinchen. îsi atrase mânia lui Constantin. mentionãm ca mai importante urmãtoarele titluri: H. ed. cu o bibliografie cuprinzãtoare a subiectului. 383-403. L. El continuã totusi lupta sa neobositã în sprijinul Ortodoxiei si nu numai în timpul lui Constantin. Miinchen. 65 . Interventia autoritarã a împãratului. voi. Index general. 355. De cinci ori izgonit din Scaunul patriarhal. Roma. Editions Gallimard. a pus temelia raporturilor dintre Stat si Bisericã. s. 419-435 din cap. a Il-a. voi. au fost caracterizate prin termenul de cesaropapism. 1996 (cea mai recentã si mai completã abordare)]. luând parte activã la lucrãrile lui si dând deciziilor luate putere de drept. au apãrut la Londra. „Staat und Kirche". Raporturile acestea. Athena. 1959. o serie de alte aparitii editoriale au îmbogãtit sensibil datele discutiei. 131-195 si 532-594. Dagron. Church and State in the Byzantine Empire: A Reconsideration of the Problem of Caesaropapism. respins în ultimii ani de atâtia învãtati ca inadecvat33. S-a cãutat a se explica aceastã neasteptatã schimbare de atitudine a împãratului prin influenta Curtii sau prin relatiile intime si de familie. sensul lor general confirmând afirmatia fãcuti aici de Bãnescu. The History of the Decline and Fãli of the Roman Empire. 136-139. ed. un semiarian. Empereur et pretre. La politica di Costantino nella controversia ariana. II.. si. Cea mai accesibilã editie a scrierilor lui Athanasie cel Mare se aflã în P. t. Eusebe de Cesaree et la naissance de la theorie «cesaropapiste». p. cap. „Atti del V Congresso Internationale di studi bizantini" (= „Studi bizantini e neoellenici". 37-38. 1984 (c/ Infra. n. p. Athanasius. între acestea. de Gibbon. Ignacio. Alte editii. S. XXI. 33 [De la redactarea acestui text. 1896-1900. 1939). acum patriarh al acestei dieceze. Etude sur le «cesaropa-pisme» byzantin. Geanakoplos. Athanasius lãsã amintirea unui mare atlet al lui Christos. p. 1996. [Cele sapte volume ale noii editii. sa furtunoasã a fost schitatã cu obisnuitu-i talent. 32 Ortiz de Urbina. Beck. ci prezenta o formulã de credintã neutralã. despre acelasi Athanasie al Alexandriei. p. editat sub îngrijirea lui A. dupã izvoare. Paris. Beck.v (în special pp.3 de la p. care vor stãpâni de acum statornic viata religioasã a Bizantului. Tbe Byzantine Theocracy. si el primi botezul din mâinile lui Eusebiu de Nicomedia. V. în „Church History". Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. Runciman. Constantin se crestinã. nu îl primi pe eretic. care chemã Sinodul. 33108. 34 (1965).G. I. pãrere dupã care principiul conducãtor al politicii constantiniene în controversa arianã nu a fost de naturã doctrinarã. numai pe patul de moarte. H.-G. se stie. S. Naissance d'un capitale. 36-37 (cap. v. pp. XIV)]. p. Ei cerurã sã fie reprimiti în dieceza Alexandriei. pp. G. în care totusi muri. 1978. Sanstetie. 284-298.-M. Paris. E mai acceptabilã în aceastã privintã pãrerea unui cercetãtor spaniol al acestei politici 31 Cariera. „Byzantion". Dagron. 381-403. îndeosebi n.-G. 1977. 25-28. Bury. Kai /ToArncr/wC = EPLBIP). 46). învinuit de adversari cã a împiedicat transportul grâului egiptean la Constantinopol. si G. Sawides. poate si prin aceea cã suveranul nu-si dãduse de la început seama cât de puternice erau în Orient sentimentele celor ce simpatizau cu arianismul.

p. Ridicat la tron de legiunile britanice. Constantin. 1909. de care tinea. Orientul rãmânea aproape intact. La fin du monde antique et le debut du Moyen Âge. care. Gibbon. a alergat în grabã acolo unde prezenta sa era necesarã. t. lorga. el putuse admira pozitia incomparabilã a acestui oras.stim ce mare loc tin viziunile în activitatea acestui împãrat . op. dupã fericita expresie a lui Ed. Hr.Constantin se hotãrî asupra orasului Byzantion'''. 37 El îsi trage numele de la Byzas. în urma unui vis . observã cu dreptate N. * Scriitor bisericesc din secolul al Vlea. împodobind-o în câtiva ani cu multã mãretie. a cãrui intrare era interzisã flotelor vrãjmase printr-un puternic lant de fier aruncat de la un tãrm la altul. dupã mãrturia lui Sozo-menos36. Puterea economicã a pãrtii de Rãsãrit era mult mai mare decât a celei de Apus. de la Acropolea cetãtii pânã la turnul din Galata. din marginea asiaticã a Bosforului. Asia Micã si Pont. Flota sa avea cel mai sigur adãpost în Cornul-de-Aur. Constantin se gândise mai întâi la coasta asiaticã. Bosforul si Hellespontul sunt cele douã porti ale Constantinopolului. militare si economice. o mizerie adâncã a urmat epocii Antoninilor. Gibbon. Lot. invaziile germanice zguduirã puternic provinciile din Apus. înfipt ca un cui între • 35 Ed. Cu prilejul ultimelor operatii ale rãzboiului cu Licinius. îl fãcea sã supravegheze mai bine decât din Roma miscãrile barbarilor Germaniei. Maximian îsi tinea de obicei Curtea la Milan. în alegerea unei situatii privilegiate a fundatiei sale. cit. pentru nevoile pãcii sau ale rãzboiului. si numai rareori s-a oprit la Roma. în cursul secolului al III-lea. noua capitalã se putea usor apãra împotriva asalturilor dusmane. care. înainte de Constantin. Ajuns apoi la capãtul nãzuintelor sale si mai aproape de apusul vietii. veche colonie a Megarei. la locul unde fusese vechiul Ilion (Troia). iar Diocletian fãcu din Nicomedia resedinta sa preferatã. prea putin. 150. 43.). se pare. Bury. suveranul putea face fatã deopotrivã pericolului ce ameninta la Dunãre si la Eufrat. insula care unesc coasta Thraciei cu cele ale Asiei si Helladei. Londra. II. era în chip firesc paznicul insulelor Arhipelagului. cel mai bun port din lume. unde presiunea barbarilor era tot mai amenintãtoare.. pe Cornul-de-Aur38. în primele veacuri ale erei noastre. situat la poalele Alpilor. Tot de aici se puteau arunca repede armate la frontierele de Nord si de Est. 67 NICOLAE BANESCU Thracia. întemeierea Constantinopolului De o însemnãtate covârsitoare pentru dezvoltarea ulterioarã a Statului a fost întemeierea noii capitale a lumii romane. Asezatã în punctul de întâlnire al Europei cu Asia. Orientul elenic a avut. un mare Stat a avut destinul sãu legat de acest oras. ed. protejatã dinspre uscat de zidul ce se întindea de la port pânã la tãrmul Mãrii Marmara (Pro-pontida celor vechi). 1-au putut îndemna pe Constantin a pãrãsi vechea capitalã a imperiului. dupã înfrângerea Iui Licinius. El avu.2. Suveranitatea acestei capitale se pierduse. în fata Occidentului devastat. 66 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN interesa. Motivele n-au putut fi decât politice. De aici. la fiecare pas. desigur. Stãpânul Constantinopolului. înconjuratã din trei pãrti de apã. s-a gândit a-si stabili într-o resedintã permanentã puterea si maiestatea tronului35. pe tãrmul european. a vizitat pe rând provinciile statelor sale. cum observã atât de judicios Ferdinand Lot. si în multe rânduri Constanti-nopolul a putut reface imperiul34. seful expeditiei (jumãtatea sec. cât timp a beneficiat de o bunã sãnãtate. si cu depãrtata insulã a Cretei. Timp de secole. o însemnãtate preponderentã în toate domeniile. cei doi Augusti ai tetrarhiei si-au stabilit resedinta în provincii. motive serioase de a pãrãsi Roma si a-si strãmuta în Orient noua capitalã. care-1 34 F. Nu trebuie sã credem cã amintirile republicane ale Romei sau privelistea monumentelor sale impunãtoare. al VIMea î. împãratul se duse acolo în persoanã si trase hotarele cetãtii viitoare. p. iar pericolul prezentat de Imperiul persan al Sassanizilor dãdea o importantã tot mai mare frontierei de est. Portile se si construiserã. si cine avea în mâinile sale aceste douã . proclamau atât de elocvent traditiile pãgânismului. în întinderea excesivã a cuceririi. cheia drumului ce duce la continentul Africii39. când.

Hertzberg subliniazã. de ajuns ca sã-1 convingã pe Constantin în favoarea acestei pozitii. de asemenea. p. comertul lumii întregi fu atras la Con-stantinopol40. ca în Roma.. la 15 stadii de vechea fortificatie. împãratul rãspunse cã va merge pânã când îl va opri cãlãuza nevãzutã care merge înaintea sa. 41 J. cãci gândul sãu a fost ca noua capitalã sã fie asemenea celei vechi. 7. 67. din punct de vedere comercial. Un rescript imperial îi dãdu numele de Noua Romã (Nea 'Pa)fir[). Constantinopolul e centrul unde se încruciseazã toate marile drumuri ale imperiului42. 69 NICOLAE BANESCU portant faptul cã. Hertzberg. N-avu totusi curajul sã identifice pe senatorii fundatiei sale cu cei din vechea capi42 G. de la ThessaLonic. Astfel. t. de la Trape-zunt. care de la limanul Ni-prului. si pe deasupra nu era unul care sã se compare cu promontoriul vechiului Bizant în privinta tãriei strategice41.. se vãrsau în portul Constantinopolului. Londra. si anume toate câte veneau din Marea Neagrã. 1883. toate produsele tinuturilor de la miazãnoapte si de la miazãzi veneau în 38 Figura pe care o descrie are forma unui corn de cerb sau de bou. Timp de secole. Constantin crea aici un Senat. Legenda crestinã raporteazã cã suveranul. de o însemnãtate deosebitã cã mai multe din aceste cãi maritime.0 ^^^^^^mfiSji^^^ . Locul ce-1 închideau ele era de patru ori mai mare decât al orasului Byzantion. în sec. Oncken). dupã victoria sa asupra ultimului împãrat al tetrarhiei. Era. în sfârsit. orasul lui Constantin) s-a impus si s-a pãstrat pânã astãzi. Zidurile lui Constantin începeau de la port si ajungeau la Marmara (Propontis). ca si cele de la Alexandria Egiptului. p.. Când cei din jurul sãu îi atraserã atentia cã a depãsit cele mai vaste dimensiuni ale unui oras. De la început. de la Marea de Azov. 22. n-are seamãn în ce priveste avantajele sale pentru comeit si navigatie. care. pe apele Pontului si Mediteranei. pozitia privilegiatã a fundatiei lui Constantin din toate aceste puncte de vedere. furã de acum opriti prin aceastã barierã puternicã. care mijloceau aici traficul cu interiorul tãrilor pontice. 39 N. pentru bizantini. iar cel de Con-stantinopol (KcovatavTivovno^iq. . p. si aici îsi gãsesc toate capãtul lor natural". din tãrile cele mai depãrtate. sunt numai continuarea altor mari linii. în ziua de 11 mai 330. din Creta si Rhodos. Bury. dincolo cu Turanul si Iranul. II. Bury. Geschichte aer Byzantiner und des osmanis-chen Reiches (colectia „Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen" a lui W. al III-lea. îsi mânaserã flotele pânã în mijlocul Mediteranei. 1923. op. învãtatul german G. în cuvinte care meritã a fi reproduse. Constantin întreprinse constructia noului oras. 4. conduse solemn procesiunea. Avantajele comerciale ar fi fost. care însemna hotarul pânã unde trebuia sã se întindã orasul. History cfthe Later Roman Empirefrom the deaih of Tbeodosius I to the death ofjustinian. Aceastã datã rãmase ziua aniversãrii sale. ed. „El e asezat la încrucisarea tuturor cãilor maritime. Epitetul „de Aur" face aluzie la bogãtiile care. TheByzantineEmpire. zice el. 156. Portul Chrysokeras.treceri le putea închide usor flotelor dusmane. din Delta Nilului se întâlnesc aici. cãlãuzind brazda traditionalã. Lucrãrile nu erau încã terminate când împãratul sãrbãtori inaugurarea. Când însã cele douã porti se deschideau pentru comert. a fost întotdeauna foarte im* Gibbon. lorga. afirmã Bury. din vechime vestit. 1907. Importanta acestei cetãti din punct de vedere strategic si economic fusese recunoscutã de cei vechi. din punct de vedere comercial. La 324. de la Phasis. din Attica. si provinciile Orientului mântuite de primejdiosii pirati. Berlin.: 68 portul capitalei. /. p. singure. cu lancea în mânã. în partea de Sud cu interiorul Africii si cu porturile Mãrii Rosii si Oceanul Indian. yevâ-âhia. politic si militar. cit. Barbarii Pontului Euxin. l. Londra.

16. în sfârsit. asupra lui Xerxes. asa numita spina44. Etudes de topographie de Constantinople byzantine. si vechiul Palladium adus din Roma. Apoi. acoperea o mare întindere de teren. lSO-201. De atunci. dupã mãrturia pe care o aflãm la istoricii eclesiastici. Artistul îl înfãtisase pe zeul luminii sau. moaste de martiri. 27 (1924). între care Sfânta Sofia. în ce priveste consulii. pãstratã pânã azi. dupã biruinta lor de la Plateia. Naissance d'une capitale: Constantinopole et ses institutions de 330 ã 451. cum presupuneau supusii. Porticele. 111-1451. un nimb de raze strãlucitoare îi înconjura capul43. pe când Constans. împãrtirea teritoriului în 14 regiuni. adusã din Atena sau dintr-un oras al Phrygiei. erau împodobite cu coloane de marmurã de tot felul si cu numeroase statui de bronz. înregistrând legenda dupã care Constantin ar fi îngropat sub fundamentul coloanei pãrticele din lemnul sfânt al crucii. Ideea rolului de resedintã imperialã e exprimatã în reprezentãrile monetare ale orasului lui . închinatã întelepciunii divine si terminatã de Constantiu. si globul. Bãile. Lathoud. nu putea lipsi nici aici. douã arcuri de triumf. cu sceptrul în mâna dreaptã. porticele si terasele sale. Constantin despuie orasele Asiei si Greciei de cele mai pretioase ornamente ale lor. 443-444 („L'Epine"). pe însusi Constantin. împodobitã de Eucharistiei. fratele sãu. pp. autorul so-coate cã toate acestea proclamã originile crestine ale Constan-tinopolului. nu clarissirni. cu coloana de bronz a celor trei serpi încolãciti. Constantin. ale cãror capete purtau celebrul trepied de aur închinat de greci templului de la Delphi. Guilland. pe care Victoria înaripatã punea piciorul. 12 panere pentru pâinea 71 un Circul sau Hippodromul. BMGS. ne aratã pânã la ce amãnunte fu împinsã grija de a face din Noua Romã un oras asemenea celui vechi. La consecration et la dedicace de Constantinopole. Dagron. cum erau senatorii Romei. [Pentru ansamblul acestei problematici. Paris. Consulatul fu împãrtit între cele douã capitale. Fãrã nici un scrupul. ale înteleptilor si poetilor antichitãtii furã aduse spre a înfrumuseta noul oras. pp. 1974]. Pentru coloana celor trei serpi încolãciti. fiind simpli clari. din care se mai vede astãzi o parte. Fiindcã în timpul asediului vechiului Byzantion împãratul îsi asezase cortul în vârful colinei a doua. ca si pentru bibliografia ei. îi lãsã la Roma. El avea formã elipticã si. purposes and mutila-tions. cititorul se poate documenta apelând la magistrala sintezã a lui G. el vru sã perpetueze aceastã amintire si trase pe locul acela principalul Forum. D. Cuprinderea a sapte coline în incinta orasului (douã dintre ele. The serpent Coloumn of Delphi in Constantinopole: placement. e adevãrat. si Biserica Sfintii Apostoli. care-1 înconjurau din toate pãrtile. 72 strãlucite mozaicuri. care purtau numele de Zeuxippos. numele de Capitoliu dat uneia dintr-însele. Numai în 339 Constantin luã Consulatul la Constantinopol.ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN talã: ei furã pusi Ierarhic în urma acelora. voi. p. partea a doua („L'Hippodrome"). pp. statuile zeilor si eroilor. clãdirea palatului imperial. în mijlocul acestui Forum se înãlta o coloanã uriasã de porfir. mult mai târziu). 289-314. Trofeele rãzboaielor memorabile. pentru a-si împodobi fundatia sa. dintre care una de dincolo de Cor-nul-de-Aur o aminteste pe cea de peste Tibru a Romei (Trastevere). 1969. Constantin ridicã. Thomas T. între altele. era împodobitã. erau împodobite de statui. cu grãdinile. în stânga. la cele douã intrãri de la capete. „Echos d'Orient". între Hippo-drom si Sfânta Sofia. unde împãratul îsi alese locul de mormânt. Statuia colosalã a lui Apollo. Era o constructie mãreatã. pânã la moartea sa. Axa care tãia în douã arena. cu multele lui curti. 44 [R. care ocupa un loc atât de însemnat în viata Romei vechi. 28 (1925). ridicatã încã din vremea lui Septimiu Sever. biserici. Sfânta Irina. îl luã la Roma. El fusese adus de Constantin. era asezatã în vârful coloanei. I. 43. 1992. Presses Universitaires de France. v. Madden. Berlin—Amsterdam.

ia dat si numele sacerdotal de 'Av&ovcrct. p. a închinat orasul sãu zeitei Tyche si. Dagron. Strãmutarea centrului politic în Orient a fãcut cu putintã despãrtirea definitivã. Constantinopole et ses institutions de 330 ã 451. G. editia a Il-a. Versammlung deutscher Philologen und Schulmâner in Wien". al cãrei tip. Strzygowski. sceptrul tinut în mânã figurând autoritatea imperialã.. potrivit obiceiului. incinta orasului nu mai putu cuprinde multimea populatiei revãrsate dincolo de ziduri si ea a trebuit sã fie lãrgitã. deosebirea dintre ele se adânceste din ce în ce mai mult. Festschrift zur 42. 115. consideratiile înnoitoare ale lui G. pe lângã numele de Kcovaravnvovno^ig si Nea PmjJiTf]. Constantin îi invitã pe bogatii senatori ai Romei. stând pe tron. 414. în „Revue historique". dupã cum vechea Romã îl avusese pe acela de Flora. în pofida unitãtii teoreticã a imperiului. 471. 143-159. 185. Idem în „Byzantion". 17 si 432. 307 si 336J. ea poartã pe cap coroana de zid (^modiolos) si tine în mâna stângã cornul plin de fructe. 74 curiali ai provinciilor. 40. F. lungã.Constantin: bustul încununat de laur si acoperit de mantia imperialã. 40eanee. e înfãtisat pe monedele lui Constantin. p.cã noua creatie a lui Constantin e si capitala lui politicã. voi. cã împãrati din veacul al V-lea au purtat acest tip de coroanã. Cu aceasta. Naissance d'une capitale. pe de altã parte. p. dãruindu-le palate construite în diferite cartiere. cu picioarele sprijinite pe partea dinainte a unei corãbii. Libertãtile de care se bucura plebea Romei furã introduse si la Constantinopol. AL\nepa 'PW/JTJ. 1984. 1984. Pentru semnificatia constitutionalã a lui „modiolos". Reiske. 1829. tine în mânã sceptrul. Un privilegiu mare la Roma fuseserã distribuirile de grâu. pp. 38 (1938). Naissance d'une capitale-. 1984. care întotdeauna a stãpânit conceptia politicã a Bizantului. care-si aflau usor mijloacele de existentã în satisfacerea trebuintelor si luxului celor bogati. 1893. a celor douã jumãtãti. Pentru a-si popula noua capitalã. Charanis. Elenismul . simbolul Constantinopolului. p. se poate adãuga discutia lui P. O clasã care ajunse în curând numeroasã în Constantinopol a fost aceea a meseriasilor si a negutãtorilor. El îi atrase în fundatia sa si pe cei mai avuti * [Despre legãturile dintre 'Av&ovaa si echivalentul sãu latin Flora. Dagron. Paris. Dolger în BZ. Faptul cã statuia zeitei Tyche din Constantinopol purta acest „modiolos" este întãrit de emendarea fãcutã de G. 189-195.. I. [Termenul modiolos apare în surse numai din veacul al X-lea. Statuile sale au fost distruse în epoca iconoclastilor. de asemenea45 Constantin et la fondation de Constantinopole. ale imperiului (pars Orientis si pars Occidentis). Juillet-Aout 1915). când Constantin al Vll-lea Porphyrogennetos afirma în „De cerimoniis". „Byzantion". 15. n. caracteristic numelui sãu de Antbustf6. Acoperitã de un lung chiton si de o manta. 13 (1938). sub Theodosius cel Mare. Graz 1893. Paris. pp. ca si Tychepoleos. Dagron. Presses Universitaires de France. în mai putin de un secol. al cãrei Scaun este45. Izvoarele vechi ne spun cã împãratul Constantin cel Mare. si Constantin le acordã si capitalei sale: corporatii de ncwicularii furã organizate pentru a aduce grâul din Siiia si Egipt48. The Imperial Crown Modiolus and its Constitutional Significance. în „Analecta Graeciensia. oferindu-le domenii si pensiuni. v. Constantinopole imagi-naire: Etudes sur le recueil des Patria. 73 NICOLAE BANESCU "N. ed. 44-45. QOX (II. 12 (1937). de Rãsãrit si de Apus. Bonn. din epoca elenisticã si romanã. Lipsa acestui atribut pe reprezentãrile monetare ale vechii Rome ne aratã cum observã Louis Brehier . Die Tyche von Konstantinopel. luat din numeroasele reprezentãri ale zeitei TV%TI noheax. pp. pe de o parte. 240. largitiones fru-mentariae. si de atunci Panaghia se impune definitiv ca patroanã a orasului47. 102)]. 377-381. pp. c. Tyche îsi avea la Constantinopole statuia sa. Urmãrile fundatiei lui Constantin au fost hotãrâtoare pentru istoria ulterioarã a imperiului. atestat de losif Genesios si pentru împãrãtesc.

Aparenta republicanã a fost înlãturatã complet înainte de sfârsitul veacului al HJ-lea. 1966]. 76 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN nant. care au dat Bizantului unul din caracterele sale specifice. o rupere cu trecutul. Payot. pentru a da imperiului unitatea moralã ca-re-i lipsea. . reduse Orientul în stãpânirea romanã si a putut fi considerat ca un adevãrat rsstitutor orbis.... ca si despre echivalentul sãu grecesc va\>K>. Reformele au fost initiate de Diocletian si continuate si duse la capãt de Constantin cel Mare. Histoire de la ine byzantine. care s-a impus cu începere din veacul al VII-lea. si în 48 [Despre latinul navicularius. cum observã atât de judicios istoricul englez Bury.. se reduce la o treptatã si hotãrâtã uzurpare a mai tuturor functiilor pe care Augu&tus le atribuise Senatului50. princeps a fost de la început factorul predomi49 N. în 274. 77 nai. Diocletian si urmasul sãu Constantin stabilesc. Ceremonialul. pentru a înlocui cu totul. o republicã. cel dintâi îsi puse pe frunte diadema de tip oriental. 51 Guglielmo Ferrero. Temperley. din punct de vedere constitutio50 History of tbe Later Roman Empire from the death of Theodosius l to the death of Justinian (395-565). centrul natural în jurul cãruia avea sã se grupeze lumea orientalã. Imperiul roman întemeiat de Augustus a fost. aceastã perioadã a imperiului a fost numitã cu drept cuvânt Principatul sau Diarchia. în primele trei veacuri. edited by H. Bury. El îi învinse pe germani. a precizat cu multã documentare aceastã pãtrundere. panglica împodobitã cu perle si. Byzance et la mer. Londra. apoi. el fãcu. monarhia absolutã. La defense du monde. 20-26.. B. si limba sa era limba latinã. I. col. sugestia divinitãtii. Dar limba greacã pãtrunsese încã din secolul al IV-lea în diferite domenii ale lumii oficiale49. din monoteismul solar religia oficialã a Statului51. Selected essays of J. Conceptia orientalã a suveranitãtii. Dar Diocletian. Le gouvernement du monde. ales în septembrie 284. dupã câteva secole. Antoniadis-Bibicou. cu aspiratiile si tendintele sale. se poate consulta H. . La ruine de la civilisation antique. Paris. care transformã d-efinitiv Statul dintr-o republicã într-o autocratie. 1921. Ahrweiler. Paris. Constantin fãcuse din nou a sa creatie un oras latin. L'empire romain. I. The constitution of the Later Roman Empire. p. a cãrui pozitie constitutionalã era exprimatã prin titlul de princeps... „Bibliotheque historique". era. 5. Modificarea structurii statului. pp. 47 si urm. p. Cambridge 1930. îndeplinitã prin reforme radicale. De aceea.. limba latinã. Macmillan and Co. prin situatia sa geograficã. pe o nouã bazã. . El se socotea împãrat roman. 1923. Crearea orasului resedintã a lui Constantin se împleteste cu o serie de reforme care contribuirã a preface radical structura Statului roman. Aruncând masca republicanã.atotputernic în Orient impuse în scurtã vreme limba greacã în locul celei latine ca limbã oficialã. Biserica Orientului a fost ea însãsi un factor de greciza-re. Aceastã mare schimbare. Opera sa a fost continuatã si desãvârsitã de Constantin. 1963.. Dar. 1930. Cf. Paris. Recherches sur Ies donanes ã Byzane. p. în aceastã diar-hie. apare iarãsi. împãratul. Paris.r|poc. 99 si urm.Reformele a. precum si H. si istoria constitutionalã a Principatului. Leon Homo.. 75 aceastã limbã vorbi episcopilor în Sinodul de la Ni-ceea.. afla o limitare a puterilor sale în drepturile Senatului. guvernãmântul fiind împãrtit între împãrat si Senat. eliberã Italia. scãpã imperiul de toti pretendentii. Aurelian a încercat cel dintâi a opri descompunerea imperiului printr-un plan coerent de reforme si rãzboaie. lorga. 3. Cu Aurelian. dispãrutã odatã cu dinastia lulia-Claudia. L'exploatation du monde. Constantinopolul a fost. din punct de vedere constitutional. întreprinse hotãrât un plan de reforme concret si logic.

lustinian. în 293. Biblio-theque de philosophie scientifique. o minge în mâinile soldatilor52. sacra vestis. pentru rolul de subordonat. Sistemul deveni astfel o tetrarchia. institui un collegium al împãratilor. Imperiul ajunsese. prin mediocritatea spiritului sãu. 53 G. Homo. „divin". el adoptã vesmintele si încãltãmintea împodobite cu pietre scumpe si mãrgãritare. Basilios I spune fiului sãu: „Primesti imperiul de la Dumnezeu"55. Diocletian avea preeminenta recunoscutã celui mai în vârstã (. 1924. Acestia depindeau fiecare de unul dintre cei doi Augusti. XII (1937). Ea are efect asupra a tot ce tine de împãrat. tot ce-i apartine îmbracã un caracter sacru: sacra se numeau dispozitiile care emanau de la împãrat. doi Cesari. Les pharaons romains. Paris. internã. Paris. Maximian a fost pentru Diocletian un auxiliar pretios. pe care 1-a luat pentru sine. împãratul trebuia sã fie cât mai mult prezent în tot locul. si împãratii ajung sã se priveascã ei însisi ca vicari ai lui Dumnezeu pe pãmânt. III. în cap. vorbeste despre împãrat ca trimis de Dumnezeu ca sã fie legea vie. Sugestia divinificãrii a fost deviza constantã a autocratilor. alta. externã. în acest timp. O schimbare se face si în stilul .Augustus senior). sistemul te-trarhiei rezolva si problema vitalã a succesiunii. Occidentul. garderoba. 185 si urm. 1930. în aceastã simbolicã nomenclaturã. ceremonialul complicat al Orientului. Dacã divinificarea oficialã a împãratilor a fost 79 NICOLAE BANESCU opritã de crestinism.Una dintre cauzele principale ale marii crize politice a secolului al III-lea au fost desele uzurpãri. aproape invizibil pentru supusii sãi. într-o lege. introdusã definitiv de Constantin ca suprem simbol al suveranitãtii autocratice. înclinânchj-se fãrã rezerve înaintea geniului superior al marelui împãrat. Era. consacrarea persoanei lor a fost pãstratã în epitetul de „sacru". Pe lângã însemnãtatea administrativã. în diar52 L. acesta trebuia sã stea departe de masele de jos. la mijlocul veacului al III-lea. Aceasta îl îndemnã pe Diocletian sã lãrgeascã sistemul. Pentru aceasta. caracterul de violentã pe care nu-1 avusese mai înainte: una. înconjurat de o Curte strãlucitã si luxoasã. Experienta secolului al III-lea arãtase cã sarcina de a conduce imperiul întrecea puterile unui singur om. Payot. puternicele confederatii militare ale barbarilor. sã îngenuncheze si sã sãrute purpura. La un an dupã urcarea sa pe tron. Cesarii furã împãrati în subordine si legati de Augus-tii respectivi prin adoptiune. evolution et decadence. atri-buindu-se fiecãruia câte o portiune din teritoriul administrat de seful sãu. sã strãbatã provinciile si sã comande în rãzboaie. pp. bun general. fiul lui Hercule53. Cei doi Cesari erau socotiti ca succesorii desemnati ai celor doi Augusti si aveau sã-i înlocuiascã automat în ziua când acestia dispãreau prin moarte sau abdicare. Cine venea dinaintea sa trebuia sã îndeplineascã actul adoratiei. spre a remedia acest neajuns. Diocletian. Diocletian si Maximian. în secolul al IX-lea. Diocletian conducea Orientul. el îsi alese un coleg în persoana lui Maximian. 54 Vezi J. Pentru a întãri prestigiul suveranului. apartamentul sãu sacrum cubi-culum. Maurice. Bloch. O etichetã severã prezida la toate actele Curtii imperiale. pe Constantiu Chlorus si pe Galeriu. cauzele particulare care dau crizei. am vãzut. Persoana sa e divinã. Conceptia orientalã a regalitãtii divine e acum formal exprimatã în diademã. „Byzantion". numind. colegul sãu. Grija cea mare a lui Diocletian a fost de a pune capãt acestor continue uzurpãri. ea se exprima si prin numele de Jo-vius. dând lui Maximian pe acela de Herculius. L'empire romain. a expus în chip luminos. fiul lui Jupiter. Retras în apartamentele palatului sãu. L'empire romain. palatul în care locuia era sacrum palatium. sunt desemnati ca rude de zei. monarhul apãrea în public numai în ocazii rare si înconjurat de aparatul unui fast extraordinar. pp. un danubian din Pannonia. un ecou al caracterelor religioase ale regalitãtii faraonilor54. lacunele organizatiei militare romane. împãratul apãrea de acum în public cu fruntea încinsã de diademã. sã se ridice la o înãltime inaccesibilã muritorilor de rând. indicat. 71-10378 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN hie.

din cauza caracterului rebel al populatiei sau din cauza rãzboiului permanent cu vecinii. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in spãtantiker und fruhbyzantinischer Zeit. . . guvernatorul provinciei nu mai are a face cu armata60. Pontica. si. „Scriptores Byzantini". unicul organ al imperiului care. Bucuresti. care fu numitã diecezã. IX). titlul de despotes. VIII. cinci în Orient58 si sapte în Occident59. 172]. Hispaniae. si numãrul acesta merse crescând. ne aratã cã numãrul provinciilor ajunge la 120. 1985 (col. controlul corporatiilor. -ufjt nâheatq. Oxford. El purta titlul de vicarius.. .. demnitatea e metionatã si mai pe urmã. iar situatia particularã a Italiei fu suprimatã. în Theophylaktos Simokatta. ca si celelalte teri81 torii ale imperiului. intitulat Praefectus AugustaH^1'. A. Afarã de câteva provincii în care. The Later Roman Empire. e una din trãsãturile orientale cele mai caracteristice ale transformãrii Statului roman.. voi. La aceste patru Prefecturi se adãugau alte douã: a Romei si a Constantinopolului. Britanniae. Academiei. pp. v. 1964. Diocletian institui diecezele. 1906. având în frunte un functionar subordonat Prefectului Pretoriului si ale cãrui puteri erau numai civile. nicãieri. în fruntea provinciilor astfel micsorate se aflau guvernatori cu puteri numai civile. între cele mai însemnate îndatoriri ale sale era aprovizionarea capitalei cu grâu. I. Suveranul e pentru supusii sãi dominus. Imperiul se împãrtea în patru sectiuni sau prefecturi: Galliile. în sfârs-it. pânã în epoca lui Heraklios. Galliae. Aceasta a fost o altã inovatie a lui Diocletian. sub Diocletian. pe cele mai vechi monede cu inscriptii grecesti. I. 282. încât el ajunse o autoritate deplin civilã. Jones. 13. Se înlãturã. în sec.. (LRE). Italia. BZ. Thracia. introdus de Heraklios56. grija apeductelor. 55. cu puteri administrative. si de cel al Egiptului. Diocletian desfãcu vechile provincii în pãrti mai mici si introduse în acelasi timp în cârmuirea lor separatia puterilor civile de cele militare. 58 Oriens. 11-12. History of the Later Roman Empire. _ _.. Ed. dupã zdrobirea statului persan. Era principalul judecãtor criminal în capitalã. avea controlul politiei. Cele patru Prefecturi se desfãceau în 96 de provincii. de la Diocletian încoace. având la îndemânã fortele militare. afarã de al Orientului. 80 b. Avea. Pannoniae. Provinciile adiacente furã grupate prin reforma sa într-o circumscriptie. [G. Viena. p. întrunea încã în mâinile sale puterile civile si militare. al IV-lea. care se chema Comes Orientis. L'origine des titres imperiaux ã Byzance. Mihãescu. p. puteau usor sã încerce a uzurpa. dominus noster apare pe monedele lor. din 57. pe care savantii o dateazã din sec.. Moesiae. Istorie bizantinã. 59. Acesta venea în rang îndatã dupã Prefectul Pretoriului. . încât Notitia Dignitatum.. numiti de împãrat la recomandarea Prefectilor. Rosch. 11 (Teofilact Simocata. H. în acelasi timp. Illyri-cum si Oriens. Pentru a micsora puterea guvernatorilor de provincii.titular al împãratilor. Reforma administrativã. "Ovatia âaaiÃeiag. financiare si judiciare. . Termenul de basileus apare si el mai târziu. Louis Brehier.Vezi Bury.. Constantin îi retrase însã puterile militare. scoase de sub autoritatea Prefectului Pretoriului si puse sub aceea a Prefectului orasului. si peninsula fu împãrtitã în provincii. Diocletian a creat 12 dieceze. Africa. câte erau înainte de Diocletian. în Fruntea lor se afla câte un Praefectus Praetorio. 284-602. traducere de H. •. M.. Comanda militarã a provinciei se afla în mâinile unui 57 [Despre praefectus Augustalis si schimbãrile suferite de aceastã demnitate în vremea lui lustinian I. fireste. El pãstreazã vechiul sãu caracter civil. spre a împiedica prin aceastã fãrâmitare slãbirea imperiului si a puterii centrale. 56. al Vlea. Asiana. care. en<xp%oc. spre ex. supravegherea pietelor. Viennensis. puterile civile si militare rãmaserã întrunite în aceeasi mânã. împãratii îsi însusesc acest termen. Italia. 1978]. deosebirea dintre provinciile imperiale si cele senatoriale.

. Geschicbte des spâ'tromischen Reiches. un fel de cancelar care. si el era seful corpului de interpreti ai limbilor strãine. dar în special asupra departamentelor secretariale (scrinid) ale palatului. în A. ca trãdarea. Der magister officiorum in der Spâtantike. Wien. asa-zisele scholaepalatinae. 1970. Clauss. 1956. 1928. fãrã legãturi unul cu altul. cu ajutorul imperialelor scrinia. din care trei erau guvernate de proconsuli. am vãzut. Constantin. Avea apoi puterea de a supraveghea administratia. reduse puterea Prefectului Pretoriului. Purpura. El capãtã sub Constantin o importantã mai mare decât sub DiocLetian: lucra ca o înaltã Curte. pregãtea legile si rãspunsurile la cereri. cit. p. în fruntea sa se afla maltul demnitar creat acum. Consiliul împãratului. mai înainte Consilium principis. Ca Director al Postei Statului (. spionându-i pe guvernatori. I. pp. Stein. Paris. se aflau sub comanda sa.cursuspubli-cus). Gouillard. p. 25 (1979). p. care n-avea întotdeauna calitãtile necesare pentru guvernãmântul civil. un fel de ministru 61 Diocletian a schimbat numele de Consilium în Consistorium. [«Le consiliumprincipis devint le Consistorium lorsque ses membres se tinrent non plus assis mais debout en presence de l'empereur». în acelasi timp.H. un corp de functionari care forma serviciul secret al statului. op. traduc tion francaise de J. . Urmasul lui Diocletian înmulti si mai mult provinciile. 23). Histoire de l'Etat byzantin. 1980]. insuficienta elementului militar. si avea multe din atributiile exercitate mai înainte de Prefectul Pretoriului. fiindcã tn autocratie membrii lui trebuiau sã stea în picioare (. Sirey. Miinchen. 202208. El luã de la acesta directia fabricilor de arme si grija sigurantei personale a împãratului. Payot. V. Fãcea parte din Consistorium magister officiorum. Receptia ambasadorilor strãini intra de asemenea în atributiile sale. un fel de curieri imperiali întrebuintati pentru tot felul de misiuni confidentiale. unul dintre cei mai înalti demnitari. quaes-tor sacri palatii. 82 dux. Le declin du monde antique (284-610). în sfârsit. Bury. mai fãceau parte din Consistorium si cei doi mari comandanti militari. functiile unui Ministru al Afacerilor Externe. de aceea regimentele de gardã întocmite de Constantin. G. avându-i sub ordinele sale pe Agentes in rebus. Avea apoi conducerea ceremoniilor Curtii si controla departamentul special (Officium admissionum). [Tratare mai recentã a acestor aspecte de cãtre G. 66]. magistri militum praesenta-/es65. Alãturi de quaestor si de magister officiorum. si magister officiorum era numit astfel de la autoritatea pe care o exercita asupra serviciului civil. se mai aflau în Consistorium cei doi conducãtori ai Finantelor: comes sacrarum largitionum. p.ML Jones.60 E. dinaintea cãreia se aduceau cazuri importante. M. care constituia statul major al unui ministru sau guvernator. si comes rerum privata-rum. Avea. cit. BÃNESCU al Casei imperiale62. care îsi aveau resedinta în capitalã. Paris. op. el orânduieste cãlãtoriile ambasadorilor strãini în capitalã. Ostrogorsky. Ei erau în Rãsãrit în numãr de 120063. raportând despre reaua purtare a functionarilor si 62 Officium era termenul pentru corpul functionarilor civili (officiales). 29. II„magister officiorum" e la „schola agentium in rebus". care se ocupa cu întocmirea ceremoniilor si cu audientele imperiale. un fel de Ministru al veniturilor publice64. în prezenta împãratului (v. 83 NICOLAF. în „Labeo". al veniturilor scoase din domeniile particulare ale împãratului. saptezeci si unu de praesides si cinci de correctores. treizeci si sapte de consulari. si. Aceastã refoimã fãcea mai anevoioase uzurpãrile si repara. Ed.consistere). Ministerul sãu cuprindea un grup de departamente amestecate. se numeste acum Sacrum Consistorium si a primit o nouã organizare61. prin urmare. p. Bury. 105. Erau pretutindeni în provincii. voi. Ministrul veniturilor particulare. 84 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN veghind sã nu se foloseascã rãu Posta.. si era consultat în materie de legislatie si politicã. Noii ministri apar acum cu atributii care tineau mai înainte de resortul Prefectului. I. 124.

. P J.. 1991. de crearea birocratiei caracteristice monarhiei absolute. spectabiles si darissimf8. M Sacrae largitiones însemnau „cheltuieli imperiale". pp. .. în acelasi timp. „Byzantion". op. E. 63 Bury.. Officium era biroul functionarului civil sau militar. Purpura. Organizarea militarã. cãci. dupã rânduiala lui Constantin. 172-173-[Meritã adãugate aici si alte contributii. Ea ajunge acum un titlu particulai care se dãdea membrilor Senatului si. cit. printre care donativul plãtit trupelor era partea cea mai importantã (Stein. 36-37)]. vo7. înmultirea provinciilor trebuia sã aducã o sporire a numãrului legiunilor. cum atât de bine observã Stein.. întocmitã în liniile sale mari de Diocletian si desãvârsitã de Constantin. marele sambelan69 (praepositus sacri cubiculi) erau illustres. fie civili. Stein. E. pp. cit. cit. p. I. 29-30. pp. . Seeck. op. precizate cu scrupulozitate si însotite fiecare de anumite ceremonii... Stein în Opera Minora selecta. E. 66. op. cit. 1968. Dupã dânsii... pp. I. o fictiune cu atât mai uimitoare. Teoretic. 67. 68. vicarii. pe care la expirarea serviciului o aruncau. în „Annali del Seminario giuridicio di Palermo". op. New York-Oxford. . contrar pãrerii lui Mommsen. Toti marii dregãtori ai Statului erau învestiti cu rangul uneia din urmãtoarele trei clase: illustres (viri).. în Paulys Real-Encyclopãdie der classischen Altertumswissenschaft. 165-275. comandantii sefi ai armatelor.. Serviciul lor era militia. Oxford Lfniversity Press. claris-simus era o expresie vagã de respect. care-1 fac sã-i considere pe ambii praesentales. tuturor celor luati dintre dânsii pentru guvernarea provinciilor si pentru alte posturi mai mici. 68 (1978). independente de infanterie. Organizarea statului birocratic bizantin îsi afla încoronarea în ierarhia rangurilor.probabil. Kazhdan (= Ka dan) în ODB. 105. cit. prin locul ce-1 ocupau.I.. 31. Hoepffner. Autorul combate pãrerea lui Ensslin. voi. prin urmare. . în veacul al IV-lea. Bury. „officiale?'. G. fie militari. pp. pentru care magisterpeditum praesentalis era superior celuilalt. v. jtEpipXeTttoi si 86 La început... anume iX^ovoipiov. 1894. 85 Marea reformã administrativã a lui Diocletian fu însotitã de înmultirea sarcinilor functionarilor. pretindeau o distinctie mai mare decât aceea a unui simplu senator: proconsulii.. pp. XI (1936) 483-498. liberare onorabilã)67. A. O parte a legiunilor proveni acum din detasamentele cavaleriei (vexillationes). pp. .. Titlul de spectabiles se acorda celor care.. Scriitorii relevã multimea enormã a dregãtorilor care umpleau în aceastã epocã micile districte si orasele. precum O. guvernatorii militari ai provinciilor.. superior celui al infanteriei (pedi-tum). A. 71-115. cheltuielile acestui birou de finante consistau mai ales din darurile în bani ale împãratului. 34 (1973). Capii ministerelor centrale. [Despre aceste titluri onorifice (cu respectivele lor echivalente grecesti. I curiosi e la scuola agentium in rebus. I. în timpul simplicitãtii romane. „Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik". o întreagã scarã de ranguri. birocratie amplificatã de Constantin. retragerea din functie era numitã cu un termen militar honesta missio (retragere. 174-175). Another Curiosus.'. semnul lor distinctiv era centura. Amsterdam. Stein. cu cât. pp. Locul cel mai înalt în aceastã ierarhie îl detineau membrii familiei imperiale.. Importanta cavaleriei a fost determinatã de felul de . Marii demnitari aveau în subordine un personal extrem de numeros si ierarhizat. împodobiti cu titlul de nobilissimi. Sijpesteijn.. se îndeplini separatia puterii civile de cea militarã66.•-. c. initial egali. voi. 775-779. a cãror tãrie era însã mai micã decât înainte.. 149 si urm (cf. erau presupusi soldati ai împãratului. op. 65 în privinta lor. Hoepffner produce serioase argumente. si Prefectul Pretoriului. Les „magistri militum prae-sentales" au IV-e siecte. desfãcute din legiunile vechi si organizate în corpuri separate. p. magistri scriniorum. dupã care magister equitum praesentalis era.

Ele erau conduse de tribuni si puse sub comanda înaltului demnitar magister qfficiorum71. 1883 (si Hildesheim. p. 663-671.. si anume lipsa unei armate mobile de campanie. LRE.armeni. 1984]. astfel numiti fiindcã aveau uniforma albã. care stãteau în portice la Atena. Da& romiscbe Militãrwesen seit Diocletian. voi. 2 voi. XIV (1924) (studiu greu accesibil pentru bibliotecile românesti)]. în majoritate barbari.. candidati. Titresetfonctions. Constantin alese cele mai bune trupe din comitatenses si fãcu din ele garda imperialã. 10 (1973 = „Mdlanges Sjuzjumov". al cãror sef. a fost creatã de Diocletian si dezvoltatã de Constantin cel Mare. sub Zenon -isaurieni). 25-26) la anul 767]. 73 Bury. 71 [R. Idem. Recrutate la început din barbari (mai mult germani.I. I p. Londra. p. Guilland. Les institutions de Vem-pire byzantin (L'evolution de l'humanite). p. comitatenses (în care cele mai bune era Palatini. formatã din 300 excubitores (sau exkoubitores).. Scholae Palatinae. 1969. 442. 17-40. studiul VI (Maîtres du IV-e et du V-e siecles. Jones. 333 si 337. în Idem. Londra. 206 si urm. dupã scolile filosofice. Odatã cu aceastã creatie. p. Cartea III. A. Berger si W. eia condusã de un comes excubitorum. 69 [Despre praepositus Sacri cubiculi. Fortele militare ale imperiului constau acum din douã categorii de oameni: 1) trupele mobile de escortã sau campanie. dupã ADSV (Sverdlovsk.Taica). în epoca mai târzie. 72 [Se pare cã primul domestikos ton scholon a fost patrikios Antonios. Roma. Byzantine Praetorians. p. 177. Recherches. si s-au pãstrat pânã târziu în epoca bizantinã75. mentionat de cãtre cronicarul Theophanes Confessor (Cbronograpbia. Kleine Schriften. v. în organizarea. II. Bd. p. 26. 37. în „Roman and Byzantine Studies. în secolul al V-lea scholele erau în numãr de sapte în Orient si cinci în Occident.]. Palatinii au fost 70 Scholae. comes excubitorum. 65-72 si 155. reeditare. 1070-1085 si 3 (1929). op. 23-27.. aici voi. 1949. 1913.. Recherches sur Ies institu-tions byzantines. care înlocuiau vechile gãrzi pretoriene): ele îl însoteau pe împãrat în miscãrile sale si formau un fel de „suitã sacrã" (comttatus). Fiecare schola constã la început din 1000 de oameni. de Boor. voi. ei se strângeau în luptã în jurul împãratului. cap. strâns legatã de persoana împãratului. Strâns legat de scholae era un corp de gãrzi. 528 si urm. 88 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN scosi din servicuL persoanei împãratului si pusi sub comanda sefilor militari din capitalã (magistri militum praesentales). 1976 studiul nr. militia de tãrani asezati pe pãmântul din regiunea limes-ului si comandati de duci (duces). Studia human. asa-zisele scholae palatinat. Dunlap. The of-fice of the Chamberlain in the late Roman Empire. toti cãlãri. comandantul tuturor era donecmKoq i&v G%oÃã>v72. ICI. care mai târziu a devenit .. Berlin. 1967. Univ. J. cit. Haldon. mica gardã de corp a împãratului. îsi pierdurã caracterul militar. sub Leon . Frank. Louis Brehier. New York. O. 2) trupele de frontierã sau limitanei. se poate consulta: R. S. deosebiti prin arme si solda mai mare73. Leipzig.. I. I. si un portic era destinat gãrzilor în palat. BerlinAmsterdam. [Creatã de Leon I (457-474). of Michigan. mai târziu din 500. 74 Mommsen. ca sã fie gata la ordinele împãratului. VR. 1963). Ensslin în RE 9 (1914). 87 luptã al imperiului nou al Sassanizilor.". VR. 1976. V. Când împãratul nu mai iesea în fruntea trupelor la rãzboi. Paris. Bonn. pe care împãratul sã o poatã misca oriunde se întâmpla sã fie amenintat. ale cãror forte militare constau mai cu seamã din trupe cãlãri. ed. si chiar paza palatului le fu luatã si încredintatã trupei de ex-cubitores. 1552-1568. 4455)]. I. Titres etfonctions de l'Empire byzantin. p. Schriften. Aceastã armatã. veche militarã exista o lacunã mare. Guilland. 1975). a2i Ekaterinburg). [R. C. Hirschfeld.. voi. A. R. Hist. era un mare demnitar74. Guilland. p.

657-659]. J. II. Limitanei. de aceea li se zice si castriciani. cit. care stationa la Curtea imperialã. în bunã parte. compus din cavalerie si infanterie. pe când în armatele de campanie serviciul tinea numai 20 de ani. dar fricoase si slabe în fata dusmanilor (Ferox erat in suos miles et ra-pax. 10-11... cavaleria. Londra. Sub aceastã conditie. studiul nr. Grosse. Titres et fonctions. organizati sub controlul ofiterilor romani. Acesti strãini (gentiles) erau mai ales germani si sarmati. din punct de vedere militar. Ei erau plãtiti mai putin si aveau scutiri de impozite mai mici. 210-225]. domestici. capitolul despre organizarea armatei. 1920. ed.domestikos ton exkoubiton.. Izvoarele recrutãrii erau multiple: 1) erau. romani sau strãini. Jones. soldatii de frontierã apar ca o militie de tãrani asezati. voi. LRE. Grosse. este spatbarios Strategios pentru anul 765 (c/ Theophanes. restul mergea la limitanei. în pãrti. ajunge acum generalã. de câte 1000. 438. mentionat în izvoare. 89 Pe când scholarii si candidatii erau stricto sensu gãrzi ale persoanei imperiale si nu pãrãseau niciodatã Curtea. cum sugereazã R. La începutul imperiului. p. Aceastã militie ereditarã cãzu în desuetudine înainte de lustinian. 57. Poate. Cele dintâi se potrivesc pentru trupele de pe Rin.. pp.. despre raportul între scholae si excubitores. Soldatii primesc lotul lor de pãmânt (fundi limitotrophi). comandantul fiecãrei portiuni poartã titlul de dux limitis provinciae illius™. XVII. Gibbon a relevat defectele organizatiei militare a lui Constantin. în unele cazuri de praepositi. Serveau timp de 24 de ani. concediu obtineau numai exceptional77. decât pentru a-i însoti pe împãrati.. cãci cei mai buni soldati se alegeau pentru armatele comitatense si palatine. 75 [Mãrturiile privitoare la candidati în toatã istoria bizantinã au fost adunate de R. erau împãrtiti în regiune pe castra si castella. proprietãtile sunt mostenite de copii si libere de impozit. Se mai chemau si duciani. voi. Infanteria armatei de campanie se alcãtuia din legiuni mici. 3) fiii soldatilor. cit. Fiecare . 77 R. de la Diocletian. Toate aceste unitãti erau comandate de tribuni. Berlin. p. Primul detinãtor al acestei calitãti. Din secolul al IV-lea pânã în al Vl-lea. Romische Militãrgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenvetfassung. fiindcã erau comandati de duci (duces). Comanda lor o aveau comites domesticorum. ei aveau numele special de laetf6. 91 Frontiera era împãrtitã. op. se aflã în interior (în Isauria. auxilia. p. 1976. si de aceea stigmatizate de Ammianus Marcellinus. în Egipt). obligati a urma profesiunea tatãlui. care le socoteste teroarea concetãtenilor. afarã de gardã. 4) strãinii asezati înãuntrul imperiului erau alt izvor de trupe. p. denumirea primitivã a soldatilor de frontierã e ripenses sau riparienses. castresiani. The Imperial Administrative System in the Ninth Century. I. Jones. cap. abuzând de situatia lor privilegiatã. toatã armata sa. 2) recrutii procurati de proprietari funciari.. descurajarea trupelor de frontierã prin conditiile de inferioritate în care erau puse fatã de cele palatine. v. mai târziu. castellani. Limitanei apar în tot timpul existentei lor ca soldati de clasa a doua. vexillationes (500 de oameni). care mai înainte era nuBury. mai era un corp de gãrzi. dupã regiunile provinciilor si. II. dar putea fi trimis oriunde pentru scopuri speciale. ignavus vero in hostes et fractus) . slãbirea disciplinei acestora din urmã. 39. -Guilland. independenti de magistri militam. stãtea la frontierã (Jimes). Dunãre si Eufrat. Bury. 1911. 90 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN mai dreptul veteranilor. Cf. aventurierii numerosi. care se ofereau voluntar si primeau pulveraticum (monedã mãruntã sau cheltuieli de cãlãtorie). sub comandã separatã. cit. cit. ca o rãsplatã pentru apãrarea frontierei. p.op. mai întâi. op. 658. Proprietatea. II. consta din escadroane. în Gallia. apare denumirea de limitanei. castriani. si din corpuri de infanterie usoarã. care predominã în secolul al Vl-lea.

etiopienii. praefectus praetorio. înainte de Diocletian.magister equitum. pp. foederati. si comandantul infanteriei fu investit cu autoritate si asupra cavaleriei. . Thracia si Illyricum. 36-37. [Aspectele militare au fost reluate de cãtre D. 132-169. glorio-sus. Despre annona (dvvrâva) si annona militaris. El s-a sprijinit întotdeauna pe aportul micilor state vecine cu imperiul si aflate în raporturi de dependentã fatã de acesta. op. W. El avea. op. rezidând la Constantinopol si comandând fiecare jumãtate din palatini. i se dã uneori si denumirea din urmã. Der Oberbefehl des spâtromischen Heeres im 4. 78 Mommsen. alteori cea de comes et dux. pp. ceilalti trei comandau în provinciile mari: Orient. 21-28]. arabii la Eufrat. Bucuresti-Koln. Afarã de el. 1966]. sefii acestor state (indicate ca gentes. rang de perfectissimus. la frontiera de sud a Egiptului. magister equitum etpeditum. 272. mtriGeiq).cit. Der Konstantinische Patriziat. ei ascultau de magister militum în circumscriptia cãruia se aflau80. 381-397. Haldon.. întocmirea aceasta a fost apoi modificatã. suppl. foedus. presupusã a fi plata soldatilor adusi în campanie. ele primeau protectia romanã si erau scutite de tribut.. 12 (1970). D. Hoffmann.mag-isterpeditum. Chr. [A se adãuga aici A. Recherches sur Ies institutions. tratamentul acesta a suferit o schimbare: seful statului clientelar avea sã priveascã o subventie anualã (annonae foederaticae. pp. 556-790. în ultimii ani ai lui Theodosius cel Mare aceastã supremã comandã a armatelor Occidentului. Viena. nu poate fi ignorat studiul lui A. erau în Occident subordonati comandantului infanteriei. fu concentratã în mâinile lui Stilicho. Heil.. cit.. 550-950: A Study of the Origins of the Stratiotika Ktemata. 79 Grosse. 1979. IV. p. cãtre sfârsitul secolului al Vl-lea devine magnificus. obligate a apãra teritoriul roman împotriva dusmanilor externi cu fortele lor proprii. sefii trupelor de frontierã. pp. dar Constantin a retras prefectilor puterea militarã si a creat pentru comanda armatelor o nouã categorie înaltã de generali: magistri militum. Comanda supremã a armatei si jurisdictia cea mai înaltã erau în mâinile împãratului. ele vor fi asezate ca foederati pe pãmântul imperiului81. Astfel de federati au fost. fiind astfel comandant al infanteriei si cavaleriei.F.. Cerati. în „Actes du 9e Congres International d'etudes sur Ies frontieres romaines". comanda superioarã o avea.dux fiind si comes de primul rang. voi. iar locuitorii lor ca gentiles sau barbari) se legau prin tratat de aliantã. si erau pentru imperiu federati. Sub Constantin au fost numai doi: unul comandând infanteria . II... gr. doi dintrînsii magistri militum praesentales (sau in praesenti). 1974. tzanii. concentrare care conferi o putere enormã unui singur om.. cap.. situatia rãmase aceeasi. [Ansamblul acestor aspecte a fost reluat de cãtre R. prin contracte similare. Titres etfonctions. 1975]. cele mai multe popoare germane. Caractere annonaire et assiette de l'im-pot foncier au Bas-Empire. abasgii în Caucaz. numãrul acestor magistri militum a fost ridicat. în Orient. în epoca lui Theodosius cel Mare clarissimus. în Occident gãsim doi magistri militum in praesenti. op. L'armee de Diocletien et la reforme constantinienne. în schimbul acestor servicii. sau magister utriusque militiae. 1952 si J. acesta din urmã coordonat de cel dintâi. Paris. Pe baza unui astfel de contract au fost asezati la sudul Dunãrii vizigotii de cãtre Theodosius cel Mare si. în secolul al V-lea. Idem. în timpul din urmã. cit. si. aflãm în Orient cinci magistri ai cavaleriei si pedestrimii. uneori si a contribui cu osti la rãzboaie. unul al infanteriei si altul al cavaleriei.Jahrhundert n. Basel-Stuttgart. Sub acest împãrat. iar în papirii egipteni apare ca patrikios19. de pe la mijlocul secolului al IV-lea. van Berchem. 80 Bury. studiile cu numerele VII-XIV. 92 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Curând însã dupã Constantin cel Mare. Paris. lãzii. care aveau sã dezmembreze provinciile din Occident. se stie. de la începutul secolului al V-lea spectabilis (greceste nepid^emoq). 93 NICOLAE BANESCU Statul roman nu si-a apãrat frotierele numai cu armatele sale regulate.. Recruitment and Conscription in the Byzantine Army C. pânã la Constantin. Demandt în RE. duces. celãlalt cavaleria . Guilland.

auri lus-tralis collatio.„ 94 d. pp. pp. Dieiu-gatio-capitatio-Frage und die Bindung der Agrarbevolkerung an die Scbolle. Paris. Principalul izvor de venit era impozitul funciar pe pãmânt si munca agricolã. Gugliemo Ferrero. 125-130. 97-109. &oi5epãmi et Ztpatiâtai dans l'armee byzantine au Vf siecle. luxul Curtii imperiale si sporirea armatei reclamau cheltuieli mari. Pãmântul putea fi de naturã si de întindere diferitã.. 47. Uberbegungen zur Foderatenfrage. dar avea o valoare identicã si dãdea aceeasi contributie. la fiecare 5 ani. 59-72. 1984. în aceastã epocã. Decãderea economicã si reforma financiarã.. Acesta fu amenintat de pericolul ca multe ocupatii laborioase. a II-s. decurionul fugea de senatul municipal. pp. M. pp. 231-251.. A. Cesa. si introduse un nou regim de impozite. în „Historia". Asupra federatilor cf. pp. L'impot de capitation sous le Bas-Empire romain. G. Acestei grave situatii autoritatea i-a 83. care tinea seamã de calitatea pãmântului si de productivitatea lui. printr-un nou sistem de impozite. îsi pierdu aceastã situatie favorizatã. 324-349. Karayannopulos. pentru a fi impus. p. Gesch. 96 . Impozitul loveste deci proprietatea. cum s-ar zice astãzi. Chambery 1916. Maspero. Lipsa de brate era mare. IV.. 307-316]. chap. „Actes du VIP Congres de la Fede"ration Internationale des Associations d'Etudes Classiques". 92 (1984). BZ. 1921. care îsi însuseste toate aceste excelente consideratii ale învãtatului francez. de un caput corespunzãtor. Piganiol a dovedit cã sis82. era presupusã cã reprezintã portiunea de pãmânt necesarã întretinerii unui om (capul). si Diocletian se îngriji de aceastã necesitate cu multã energie si ingeniozitate. cit.] . Zur Frage derfoederierten Staaten in der spãteren Romischen Kaiserzeit. 5 jugera de vie erau identice ca valoare cu 20 jugera de pãmânt cultivabil de calitatea întâi. de la Constantin cel Mare. Italia. lucrãtorul îsi pãrãsea mestesugul. jugatio-capitatio. ' 95 temui jugatio-capitatio presupune cã în nici un caz omul nu poate fi impus fãrã pãmânt. Bury. sã fie pãrãsite si pãmânturile lãsate necultivate din lipsã de brate de muncã. 21 (1912). impozitul lovea unitatea fiscalã compusã din tãran si pãmântul sãu83. Unitatea. Budapesta. 33-34. La ruine de la civilisation antique. I. pp.. un nou cadastru. „Mittei-lungen des Instituts fur osterreichische Geschichtsforschung". Marele proprietar numãra atâtea cãpita sau juga câti oameni putea întretine pãmântul sãu. Ostrogorsky. op. cu 40 de jugera pãmânt de calitatea a doua si cu 60 de calitatea a treia82. Munchen 1952. si sarcina fiscului nu era usoarã. 19(1966). cap ut înseamnã puterea de muncã umanã corespunzãtoare unui jugum. fiecare se simtea apãsat de conditia sa si cãuta sã scape de ea: tãranul dezerta de la tarã.. „Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher". pp. în ridicarea veniturilor a fost de-acum înainte predominantã tendinta de egalizare si uniformitate. Die Theorie A. Tulburãrile secolului al III-lea nimiciserã proprietatea Statului. jugum. Piganiols uber die lugatio-Capitatio und die neueren Auffassungen uber die Entwicklung der sozialen und fi-nanzwirtschaftlichen Institutionen in Byzanz. Toate formau o singurã unitate. Sistemul impozitului creat de Diocletian. Astfel. ed. Un jugum avea nevoie. [G. voi. strânse impozitul pe cap si pe proprietate într-o unitate. Diocletian decretã o revizie generalã a valorii pãmântului. jugum. II. Cf. Wirth. J. de aceea. des byzan-tinischen Staates. p. populatia oraselor care exercita negot sau mestesuguri plãtea o contributie. mai înainte scutitã de sarcinile impuse celorlalte provincii. . Orãseanul nu reprezenta un caput. si fiscul se silea sã afle pentru fiecare jugum disponibil un caput. Dezvoltarea birocratiei centrale si provinciale. Idem. 16 (1967).81 Ibidem. ^ . 42. atât de necesare. [Trebuie adãugate aici contributiile lui J.

de la Constantin cel Mare. în vechile monarhii din Asia si Egipt. Multi coloni ajung insolvabili si venitul fiscal suferã. 1927. Lot. a fost introdusã în întregul imperiu. rezervându-si o parte si împãrtind restul în loturi. iar proprietarii de pãmânt. Pentru cultivarea lor. sunt revendicati precum sclavii si pedepsiti. desigur. Decurionii trebuiau sã distribuie totalul de juga sau cãpita impuse orasului (civitas) între possessores si sã procedeze la ridicarea impozitului funciar. Acestia sunt legati de pãmânt. Declinul vietii municipale e una dintre faptele sociale cele mai importante din secolele al IV-lea si al V-lea. I. Colonul devine un arendas perpetuu si ereditar.. date la arendasi zisi liberi. voi. op. cit. în Grecia veche si în Gallia independentã. care conferea dreptul de cetãtean tuturor provincialilor. legislatia lui Constantin creeazã. De la finele Republicii. pp. imperiul se afla într-o crizã agricolã. se rãrirã foarte mult de la Traian încoace. Constrângerea a fost aplicatã si membrilor senatului municipal. p. La sfârsitul secolului al III-lea. si copiii lor dupã dânsii86. ale vechilor municipii si cetãtilor libere grecesti. Colonatul devine deci o stare. el a existat. mica proprietate ruralã dispãruse. Numele lui Constantin cel Mare e legat de primul text legislativ (octombrie 332) privitor la celebra institutie a colonatului. Colonii sunt trecuti în rol pe domeniul de care tine parcela lor. Paris. dupã expresia lui Buiy. care închiriau pãmântul pe termen scurt. L'evolution de l'humanite). Legea lui Caracalla. constituiau corpul din care erau alesi magistratii municipali. constând. erau douã sisteme: unul direct.aflat un singur remediu: constrângerea. si nu corpul proprietarilor de mosii forma reala municipalitate romanã si era întrebuintatã de guvernul imperial ca un instrument de stoarcere fiscalã si ca un mijloc de împiedicare a eventualelor opozitii împotriva administratiei centrale în strângerea dãrilor87. Administratia fãcea totul ca sã lege fiecare caput de jugum atribuit lui. Dupã reformele financiare ale lui Diocletian. dar sunt de fapt neliberi. Pentru a dezlega 84 F. legati de pãmânt. Proprietarii de pãmânt în provinciile romane locuiau în general în orase. 98 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN autoritatea administrativã era încredintatã unui senat oligarhic numit Curia. mai convenabilã unui despotism central. dar pe solul Occidentului. din cei mai bogati proprietari de mosii din oras sau district. tintuirea fiecãruia în conditia sa84. Treptat. Dacã fug.casati). Pãmântul îi tine legati din tatã în fiu. greceste evand'Ypaqtoi. care posedau 25 de jugere. de aci numele de adscripîicii (censibus adscripti). Curia. el a fost rezultatul sistemului de exploatare agrarã romanã. 85 Ibidem. probabil. numiti curiali (curiales) si decurioni (decuriones). anihila privilegiile distinctive ale coloniilor romane. Plãtesc în bani si mai ales în naturã o zecime din produse. 55-57. împreunã cu cel care i-a primit. care forma teritoriul sãu. si mai rar sclavilor asezati (. Regimul n-a fost inventat. o nouã organizare municipalã. Astfel. întâiul sistem fu pãrãsit prin scãderea numãrului sclavilor. celãlalt. Ei îi alegeau pe functionarii municipali si ocupau vacantele ivite în corpul din care fãceau parte.. Erau independenti de proprietarii din mijlocul cãrora fuseserã luati. cum aratã Lot85. Legislatia lui Constantin cel Mare a pecetluit institutiile municipale ale imperiului conferindu-le caracterul fiscal pe care ele îl pãstreazã pânã la sfârsitul imperiului. arendarea. pãturi de populatie ruralã tot mai largi ajunserã încãtusate de brazdã. Micii arendasi liberi. o nouã „castã": ea îi face pe coloni arendasi cu forta. Toatã Bury. 115 si urm. La fin du monde antique et le debut du Moyen Âge (Bibliotheque de synthese historique. coloni. încredintând aceste proprietãti intendentilor si lucrându-le cu ajutorul sclavilor. erau rãspunzãtori cu averea . Rãmâneau marea proprietate si cea mijlocie. responsabilitãtile Curiilor cresc. Proprietarii nu puturã atunci decât sã-si dividã pãmântul. Ei continuã a face parte din clasa liberã. de care. o condi-tio intermediarã între libertate si sclavie. 97 aceastã problemã agrarã. Fiecare oras avea un district agricol.

I. pp. unde începuse presiunea serioasã a gotilor. gr. ed.24 gr. 1966-1973. G. cântãrind 4. 1982. 86 (1969).. Mãsura îsi are originea în Egipt. Siliqua reprezenta 1/24 din solidus. pp. III. Acest solidus constantinian. si fiul fu legat de profesia tatãlui. în fruntea ostilor. ci si bunurile pãrãsite ale particularilor. Miinchen-Viena. 287-333. I.] . Gugliemo Ferrero. Finlay. 19-62. încât o livrã de aur valora 72 de solidf0. Oxford. precum A. De la sfârsitul secolului al III-lea.adjectio sterilium). îndeplinitã de Constantin cel Mare.Stiftung fur Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung". Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. îndatorati a plãti impozitul pentru portiunea respectivã. To2er. pp. Kurbatov. A history ofGreecefrom its conquest by the Romans to the present time. [tinând seama de avântul înregistrat de numismatica ultimelor decenii. Preturile erau exorbitante în secolul al IV-lea. pp. Li se interzice a-si pãrãsi locul nasterii88.. p. pe care Constantin o numi solidus. Era o organizare coercitivã. Pentru viata economicã a imperiului. de la începutul secolului al IV-lea. o alcãtui vizantijskogo goroda v IV . Schmidt socoate cã sub domnia lui Constantin cel Mare aceastã consolidare si-a aflat sfârsitul91. împãratul si-a afirmat astfel vointa energicã de a pune capãt consolidãrii stãpânirii gotilor în stânga fluviului.R. Se ia atunci o mãsurã extraordinarã: conditia curialului sau decurionului devine ereditarã.. 179-199]. I-III. Faimosul edict al lui Diocletian. cit. 89 Asupra organizãrii economice. pãmântul nelucrat al Statului era atribuit în chip fortat cultivãrii proprietarilor particulari. 90 Valoarea modernã a lui solidus era de 15. Sarcinile lor devin covârsitoare si. 1877. aceastã mãsurã a fost aplicatã în tot imperiul si ea a privit nu numai pãmânturile Statului. vouia^La. Aceeasi crizã agricolã fãcu sã se introducã în finantele bizantine sistemul asa-zisei emdoÃri (. 120 si urm. Cerile Morrisson et alii. care taxeazã toate mãrfurile. care s-a bucurat multe veacuri în toatã lumea de mare vazã. 88 [De adãugat aici W. v. mai târziu vnepnvpov. Grierson. t. mentionãm doar abordãrile mai sintetice. Baza acestui sistem. 1971. Purifications et alteration de Rome ã Byzance. Paris. 4. Alãturi stãtea siliqua^de argint. Hahn. Osnovnye problemy vnutrennego razvitija 99 NICOLAE BANESCU Constrângerea s-a aplicat apoi profesiunii de care atârna hrana capitalelor. care cântãrea pe jumãtate cât solidus. 10-17 si voi. si Constantin recurse la aceastã mãsurã fiindcã transporturile libere 1-ar fi costat foarte mult. 87 G. L'ormonnaye.VII w. cât timp argintul fatã de aur era în raport de 1:12. Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionen (Kurialen) in der Kaisergesetzgebung des 4-6 Jahrhunderts. unde. Leningrad. II. Bellinger. P. serviciului armatorilor care efectuau transporturile maritime de grâu din Africa si Egipt. din epoca Ptolemeilor.48 gr de metal pretios. L. a format mult timp baza sistemului monetar bizantin.43 franci aur. nu se mai afla nimeni dispus a primi cu dragã inimã cariera senatorialã de provincie. astfel cã 72 de solidi din livra de aur valorau 144 siliquae din livra de argint. p. p. El a asigurat frontiera Rinului si a desfãsurat o vie activitate Ie aceea a Dunãrii. aici voi. I. ne-o dovedeste89. 1985. fixând preturile. pe cale de rechizitie. în Korruption im Altertum. 100 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN moneda de aur (aureus). Actiunea de apãrare a imperiului. Washington. De pretio rerum venalium. 2. 178-186. 108-109.lor personalã. Navicularii sunt organizati în corporatii (colle-gia). op. foarte însemnatã a fost asanarea sistemului monetar. „Zeitschrift der Savigny . Constantin cel Mare si-a câstigat un merit deosebit pentru energia cu care a reprimat atacurile barbarilor. Immunitãt und Korruption der Curialen in der Spãtantike. Schubert. voi.

91 L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stãmme bis zum Ausgang der Volkerwanderung. Die Ostgermanen, II. Aufl., Miinchen, 1934, p. 225. 101 în anul 322 se produse atacul sarmatilor de vest sau iasygilor92 împotriva cetãtii de la Dunãre -Campona. într-o scurtã campanie, Constantin respinse atacul si-i urmãri pe barbari pânã în lasygia. în 323, începu a doua nãvãlire a gotilor în rãsãritul Peninsulei Balcanice. Ei pãtrunserã, sub ducele Rausimod, prãdând în Moesia de Jos si Thracia. Constantin porni în persoanã împotriva lor, îi aruncã peste Dunãre, trecu dincolo de fluviu si învinse, în tinuturile noastre, pe Rausimod, care pieri în aceastã ciocnire. Biruinta lui Constantin avu drept rezultat unirea întregului limes de la Dunãrea de Jos într-o singurã mânã, si aceasta aduse o schimbare în politica romanã fatã de goti. Acestia avuseserã pânã acum initiativa; dupã înfrângerea suferitã, ei au fost reprimati în propria lor asezare93, în campania aceasta, Constantin negociazã cu chersonitii, care intervin, usurând sarcina generalilor lui Constantin94. 92 Gibbon îi considerã pe acesti sarmati asezati încã din vremea lui Plinius în câmpiile Ungariei de Sus, de unde i-au alungat pe dacii de pe Tisa pe înãltimile Carpatilor, drept descendenti ai iasygilor, tribul cel mai numeros si mai rãzboinic al acestei natiuni (op. cit, ed. Bury, t. II, p. 229). 93 Cari Patsch, Beitrãge zur Volkerkunde von Sudosteuropa, III: Die Volkerbewegung an der unteren Donau in der Zeit von Diokletian bis Heraklius, 1. Teii, Bis zur Abwanderung der Goten und Taifalen aus Transdunavien (Akad. der Wiss. in Wien, Philos.- hist. Kl. Sitzb., 208, Bd., 2. Abhandl.), Wien und Leipzig, 1928, p. 13 si urm. 94 V. Constantin Porphyrogennetos, De adm. imperio, ed. Moravcsik, Budapesta, 1949, p. 264 si urm. [însotitã de traducerea englezã a lui R.J.H. Jenkins, scrierea are si o a doua editie, îmbunãtãtitã, apãrutã la Washington, 1967, reprezentând primul volum al colectiei „Corpus Fontium Historiae Byzantinae".] 102

Constantin întreprinse apoi la aceastã frontierã, atât de amenintatã acum, lucrãri tehnice militare menite a asigura respectul autoritãtii imperiului din partea germanilor. El construi anume peste Dunãre douã treceri permanente, care, împreunã cu întãririle corespunzãtoare de pe tãrmul de miazãnoapte, fãceau cu putintã un control al activitãtilor de dincolo de fluviu si o interventie rapidã a imperiului. Una din aceste treceri privea Oltenia, îndreptatã împotriva taifalilor (înruditi cu gotii), cealaltã Muntenia, împotriva gotilor. în anul 328, Constantin construi la nord de Oescus, în dreapta gurilor Iskerului (la satul bulgar actual Gigen), un pod de piatrã95, în fata cetãtii Sucidava (aproape de Celei). Al doilea loc pe Dunãre, neobisnuit de prielnic pentru legãturile dintre cele douã maluri, era la Transmarisca Turtucaia. în fata acestei vechi cetãti a times-ului, în locul Oltenitei de azi, unde Patsch presupune vechea asezare Marisca, la vãrsarea Argesului, împãratul ridicã Constantini-ana-Daphne, care, prin situatia ei, asigura legãtura cu Transmarisca96. Identificatã de Tocilescu si Pârvan cu Spantov, la 10 Km est de Oltenita, Patsch gãseste aceastã localitate prea abãtutã din drum si pune cetatea lui Constantin mai degrabã la Ulmeni. Impor95. Asupra acestui pod, An. Inst. de Studii clasice, I, p. 156 si urm. [D. Tudor, Podurile romane de la Dunãrea de Jos, Bucuresti, 1971 (si versiunea francezã a cãrtii: Idem, Lesponts romains du Bas-Danube, Bucuresti, 1974); O. Toropu, Noi contributii privitoare la podul lui Constantin cel Mare de peste Dunãre, „Analele Universitãtii din Craiova, Ist.-Geogr.-Filos.", I (1972), pp. 20-33-1 96. Prokopios, DeAedif., IV, 7, 7 si urm. . . ..-,., 103

NICOLAE BANESCU tanta mare pe care împãratul o dãdea acestei treceri a Dunãrii o aratã nu numai numele împãrãtesc al acestui cap de nord al podului, dar si faptul cã a bãtut, pentru aceastã creatie, monede97. Rezultatele acestor puternice întãriri, legând cele douã maluri ale Dunãrii, n-au întârziat a se produce, si un savant de talia lui Cari Patsch le apreciazã îndeosebi când afirmã cã amândouã aceste treceri asa de bine alese, strânserã atât de tare tinuturile de dincolo de fluviu cu imperiul, încât dusmanul se putea socoti ca învins, iar vechea provincie a Daciei ca încorporatã imperiului (dass der Feind- wie ihn auch die Munzbilden darstellen - als uberwunden und die alte dazische Provinz als dem Imperium angegliedert angesehen werden konnten)9S. Puterea imperiului, afirmã el, legãtura statornicã pe care o aveau garnizoanele romane de dincolo de Dunãre cu anexa lor civilã exercitarã acolo nu numai o influentã militarã. Pe lângã faptul cã în Dacia, pãrãsitã în anul 271, se pãstraserã pãrti din vechea populatie romanã, care acum puteau gravita cãtre sud, crestinismul prinsese rãdãcini printre goti. între dânsii se aflau crestini, încã din a doua jumãtate a secolului al III-lea, în urma convertirilor fãcute de preotii greci adusi în anul 264, ca 91 Patsch, op. cit., p. 20. [Localizarea cetãtii Constantiniana Daphne este încã viu disputatã, cf. I. Barnea, O. Iliescu, Constantin cel Mare, p. 115 si urm, p. 143, n. 78 si 86; P. Diaconu, în cãutarea Daphnei, „Pontica", 4(1971), pp. 311-317 si Idem, Sur l'emplacement de l'ancienne Daphne, „Studia balcanica. Recherches de geogr. historique" (Sofia), 10 (1975), pp. 87-93.1 fj 98 Ibidem, pp. 22-23. --t j? .•'..-:/;•,yiu^fe.îK^/.u.^jiui/iv, ,,..;•,• 104 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN prizonieri din Cappadocia, probabil si din Phrygia ori Galatia, si, cum presupune amintitul erudit, în urma influentei exercitate din tinuturile Pontului si Dunãrii colonizate cu goti, a celei a multor provinciali târâti din prima jumãtate a secolului al III-lea din tãrile balcanice, ca si în urma cãsãtoriilor mixte ori a serviciului în armata romanã". La începutul anului 332, gotii, nemaiputând ataca în sud, unde frontiera era atât de bine pãzitã, îi atacã pe sarmatii Argaragante^00, în Banatul actual. Acestia cer ajutorul lui Constantin, care trimite pe fiul sãu Constantin al II-lea si-i zdrobeste (20 aprilie 332): aproape 100.000 de goti au pierit de foame si de frig. Salvati de imperiu, sarmatii sunt atacati de Limigantes, servii lor revoltati, care-i bat si-i silesc la emigrare, împãratul primeste în imperiu 300.000 (!) colonizati între Belgrad si Orsova (334)101. Linistea în Balcani n-a mai fost tulburatã pânã la moartea împãratului (337). ^ 5. Ultimele evenimente ale domniei 1 în anul 326, Crispus fusese ucis de Constantin cel Mare la intrigile sotiei sale a doua, care voia sã asi•» Ibidem, pp. 23-24. 100 La Eusebius: „Acraragantes". 101 Ibid., p. 28 si urm. Cf. N. lorga, Histoire des Roumains et de la Românite orientale, voi. II, Bucarest, 1937, pp. 45-46. [Volumul românesc al acestei sinteze are în prezent o a doua editie, îngrijitã de Editura Enciclopedicã, 1991; G. Bichir, Sarmatii si relatiile lor cu geto-dacii, în „Studii. Revista de istorie", 38 (1985), pp. 1043-1057 si pp. 1164-1177.] ; :' 105 gure tronul propriilor sãi fii. Mama lui Constantin, Elena, deschise ochii fiului sãu si Fausta fu atunci, la rândul ei, ucisã. Aceste intrigi puseserã la ordinea zilei chestiunea succesiunii imperiale. Constantin vru sã crute imperiului criza ce pãrea inevitabilã. El stabilise în folosul sãu unitatea imperialã sfãrâmatã de Diocletian, dar îsi dãdea seama cã împãrtirea imperiului, sub o formã sau alta, era de acum o necesitate. De aceea, în 335, cu prilejul aniversãrii a treizeci de ani, procedã la o împãrtire definitivã a imperiului între cei trei fii ai sãi si doi din nepoti, Dalmatius si Hannibalianus.

Constantin al II-lea, cel mai mare dintre fii, primi lotul pãrintesc primitiv: Britannia, Gallia, Spania; Constantiu luã Orientul (Asia Micã, Siria, Egiptul); Constans luã Italia, Illyricum, Africa; Dalmatius avu Peninsula Balcanicã (Macedonia, Thracia, Achaia), cu misiunea de a apãra tãrmul gotic al Dunãrii; Hannibalianus primi Asia Micã Orientalã (Cappa-docia, Pontul, Armenia Micã), cu titlul de Regele Regilor, în asteptarea cuceririi Statului persan. Aceastã orânduire a lui Constantin favorizeazã, fireste, pe fiii sãi, mostenitorii prezumtivi; dar, alãturi de dânsii, ea fãcea loc si Cezarului Dalmatius si fratelui sãu Hannibalianus, o asociatie care fu consolidatã si prin douã aliante: o fiicã a lui luliu Constantiu, semi-sora lui Iulian, Constantia, deveni sotia lui Constantiu, iar Hannibalianus luã în cãsãtorie pe fiica împãratului Constantin cel Mare, numitã tot Constantia si care va ajunge apoi sotia lui Gallus. S-a cãutat a se realiza astfel buna întelegere între diferitii reprezen106 tanti ai dinastiei. Dar împrejurãrile aveau sã rãstoarne în curând, cum vom vedea, toate aceste previziuni. în Orient, dusmanul iranic al imperiului, dupã decenii de liniste, ridicã din nou capul. Când puterea pãrtilor fu doborâtã ele Artasir I, la a-^ nul 226, Statul iranian a fost reînnoit de o serie de monarhi ai dinastiei sassanide102, care au reînviat gloria vechilor Achemenizi. El era o putere recunoscutã de Imperiul roman ca un stat de rang egal. Una din trãsãturile caracteristice ale acestui Stat era nobilimea ereditarã, în care se deosebeau douã clase: nobilimea înaltã, stãpânã pe vaste domenii, în care exercita puteri princiare, si nobilimea inferioarã, partea sãnãtoasã a natiunii, de asemenea proprietari, cunoscuti ca dikhani. Un fel de relatii feudale, socoteste Bury, au existat între aceste douã clase ale nobilimii, si organizatia militarã pare a fi fost în legãturã cu obligatiile feudale. Altã trãsãturã caracteristicã a statului persan era religia, controlatã de o preotime cu imense puteri si exercitând o influentã conservatoare. Fiecare district, în provinciile Pers iei, se afla sub controlul spiritual al unui mare preot mag (corespunzând episcopului), si în capul întregii ierarhii sacerdotale stãtea supremul arhi-mag. Odatã cu stabilirea crestinismului, Statul roman prezintã si el o preotime puternicã, organizatã ca o ierarhie, intolerantã si zeloasã de persecutii103. 102 Numitã astfel dupã bunicul lui Artasir. [=Ardasir I, 224-241, întemeietorul dinastiei sasanide, 224-651]. 103 J. Buiy, History ofthe Later Roman Empirefrom tbe death ofTheodosinsetc.,l,p.90. -UJÎnnr ' i : ,,;•<:•'\r 107 NICOLAE BANESCU Conflictul între aceste douã puteri spirituale era inevitabil. Crestinii furã adesea prigoniti în Persia; ceva mai târziu, secta Nestorienilor, urmãritã de bizantini, îsi gãsea refugiul la persi, care de obicei îi ocroteau. în fruntea Statului persan se afla acum Sapor al II-lea, fiul lui Hormisdas, un monarh cu mari însusiri politice si militare. El trimise, în 336, lui Constantin cel Mare o ambasadã insolentã, cerând evacuarea provinciilor de la Tigris cucerite sub Diocletian. împãratul rãspunse cã va veni sã exprime în persoanã sentimentele sale lui Sapor. într-adevãr, odatã cu primãvara (337), el porni în fruntea armatei. O cometã de mãrime extraordinarã se arãtã atunci pe cer, aruncând nelinistea în spirite. Putin mai în urmã, împãratul se simti rãu. Trecând aproape de apele termale de la Helenopolis, în Bithynia, el se opri acolo, sã facã o curã; dar nu se simti mai bine. în prada unei febre violente, fu transportat în vila sa din Akyron, lângã Nicomedia, unde, dupã câteva zile, îsi dãdu sufletul (22 mai 337), dupã ce primise botezul.

Disparitia neasteptatã a suveranului produse o emotie adâncã. Ofiterii sãi îi depun trupul fãrã viatã într-un cosciug somptuos si-1 duc la Constantinopol, unde fu expus acoperit de purpurã si cu diadema pe cap, într-una din sãlile cele mai frumoase ale palatului sacru. Multã vreme fu vegheat de o gardã, în timp ce dinaintea lui se desfãsura ceremonialul de rigoare.- la ora obisnuitã a audientei lor, senatori, magistrati si demnitari veneau sã salute cadavrul îmbãlsãmat, pentru a paraliza astfel intrigile pânã la sosirea unuia dintre mostenitorii tronului. «s •-* 108 l Informat de cele întâmplate, Constantiu nu putu sosi îndatã la Constantinopol. în ziua de 2 august 337, se promulga încã o lege în numele defunctului. Dupã aceastã datã avurã loc cu pompã funeraliile, si trupul împãratului, care troneazã pânã azi în istoria crestinismului, fu coborât în mormânt, în bazilica. Sfintilor Apostoli, clãditã de el104. 104 J. Bidez, La vie de l'empereur Julien, Paris, Les Belles Lettres, 1930, pp. 12-14. • ! -• 109 NICOLAE BANESCU B. URMAsULUI CONSTANTIN CEL MARE 1. Reconstituirea unitãtii imperiului Sistemul de familie care înlocuia artificialul colle-gium întocmit de Diocletian era menit sã aibã o soartã identicã. Mai repede decât regimul tetrarchiei, el se va nimici în rãzboaie civile. Procesul care fãcuse din Constantin stãpânul unic al lumii se va reînnoi, dupã moartea sa, în favoarea celui cle-al doilea fiu, Constantiu; dar imperiul a fost mântuit de dezmembrare, cum observã atât de bine Finlay, numai prin exterminarea celei mai mari pãrti a familiei imperiale105. Cei trei fii ai lui Constantin vãzuserã cu ochi rãi împãrtirea din 335, care atribuise o parte de imperiu colateralilor, îndatã dupã înmormântarea tatãlui lor, ei se proclamarã Augusti (9 septembrie 337), conside-rându-se singurii stãpâni ai imperiului, si provocarã o revoltã militarã la Constantinopole împotriva rudelor. Perfidia lui Constantiu dase cu jurãmânt asigurãri verilor sãi alarmati. El nãscoci totusi un pretext al crimei puse la cale. Dupã câte relateazã Philostorgios, unul din continuatorii lui Eusebiu, Constantiu ar fi primit din mâinile episcopului de Nicomedia un rulou continând ultimele vointe ale lui Constantin. Acesta îsi exprima bãnuiala de a fi fost otrãvit de fratii sãi si cerea fiilor sã-1 rãzbune si sã ia mãsuri pentru siguOp. cit., voi. i, p. 105. 110 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN ranta lor. Trupele instigate provoacã un mãcel groaznic, în care pier cei doi frati ai lui Constantin, mai multi nepoti, între care Dalmatius si Hannibalianus, si totodatã unii dintre înaltii demnitari ai Statului. Singuri Gallus si Iulian, în vârstã de 12 si respectiv 6 ani, scãparã din acest mãcel, poate din cauza vârstei, care-i fãcea inofensivi. Cei trei frati au apoi o întrevedere la Sirmium si procedeazã la o nouã împãrtire teritorialã, care adause la lotul lui Constantiu provinciile celor doi veri ucisi. Dar armonia dintre ei nu tinu multã vreme. Constantin al II-lea, ambitios, vru sã urmeze exemplul tatãlui si sã reconstituie unitatea imperiului în folosul sãu. El se ridicã împotriva fratelui sãu Constans, ale cãrui state erau limitrofe cu ale sale, merse asupra Romei, dar, atras într-o cursã, pieri (340). Provinciile sale furã anexate de Constans. Nu mai erau acum decât doi împãrati. Aceastã di-archie tinu 10 ani, Constans era un vicios si nemultumi elementul militar. O conspiratie se urzi împotriva lui. Magnentiu, un soldat de origine germanã, care se ridicase prin serviciile sale în vârful ierarhiei, se proclamã împãrat la banchetul

dat de intendentul finantelor Marcellinus, la Autun. Informat, Constans, care se afla la vânãtoare în apropiere, cãutã scãparea fugind cãtre Spania; dar, ajuns de o trupã de cãlãreti franci la poalele Pirineilor, el fu omorât106. Magnentiu rãmase stãpân pe Occident. O altã uzurpare, a lui Vetranion, unul din generalii armatelor de la Dunãre, se produse în Illyricum. Sora 1 Zosimus (Bonn), II, 42. 111 lui Constantiu, Constantia, vãduva lui Hannibalianus, îl îndemnase sã se proclame Caesarîn primãvara anului 350. Vetranion era bun militar, iubit de soldati, din rândurile cãrora se ridicase; era însã un om simplu, fãrã nici o culturã. El îsi luã rolul în serios si scrise lui Constantiu pentru a-i promite alianta si a cere mâna sorei sale. Aceasta scrise si ea fratelui sãu, explicându-i cã alegerea lui Vetranion s-a fãcut numai spre a împiedica armatele de la Dunãre sã treacã de partea lui Magnentiu. Constantiu veni din Orient, unde purtase fãrã succes rãzboiul cu persii. El cãutã mai întâi sã-1 loveascã pe Vetranion înainte ca uzurpatorii sã se uneascã si izbuti sã însele simplitatea lui, atrãgându-1 în cursa unor tratative amãgitoare. Se alese un loc la frontiera provinciilor limitrofe, pentru o întrevedere, spre a se asigura, prin jurãmânt reciproc, si a pune la cale operatiile rãzboiului civil. Locul ales a fost Sardica (Sofia de azi), unde trupele amândurora se întrunirã la 25 decembrie, într-o vastã câmpie, în mijlocul lor se ridicase tribuna de pe care împãratii obisnuiau sã vorbeascã trupelor. Constantiu propuse sã se ia de arbitru armata însãsi, ceea ce Vetranion primi, înteles cu sefii fortelor acestuia, Constantiu, care avea întâietatea, tinu un discurs dibaci, în care aminti soldatilor de gloria si libertatea tatãlui sãu, de jurãmintele ce legau legiunile de dinastia sa. Soldatii, întetiti de ofiterii din jurul tribunei, izbucnirã în aclamatii puternice pentru fiul lui Constantin. Impresionat, Vetranion se aruncã la picioarele lui Constantiu, cerând iertare, împãratul se multumi a-1 dezbrãca de purpurã, apoi îl îmbrãtisa, îl primi politicos la masã si-1 trimise la Prusa, în 112 Bithynia, într-un palat, unde putu sã-si ducã, timp de sase ani, o viatã confortabilã107. Rãmânea Magnentiu, puternic, fiidcã fusese recunoscut de Britannia, Gallia, Spania si Italia. El înainta, în marsuri grãbite, în fruntea unei impunãtoare armate de provinciali si barbari. La Mursa, pe Drava, armata lui Constantiu îl zdrobi, dupã o bãtãlie teribilã, în care 50.000 de oameni rãmaserã pe câmpul de luptã. Ceea ce a contribuit la victorie a fost trecerea la imperiali a francului Silvanus, general renumit, împreunã cu corpul sãu de cavalerie. Scãpând de încãierare, Magnentiu se refugie la Aquileia, întãrind trecerile muntilor. Dar aparitia flotei romane pe coastele Italiei produse multe defectiuni. Roma, unde Magnentiu înecase în sânge tentativa lui Nepotianus de a-1 înlocui (iunie 351), era ostilã uzurpatorului. Când armata imperialã reusi a trece Alpii lulieni, Magnentiu fugi cu putinele-i trupe dincolo de Alpi, la Lugdunum (Lyon), încercã a trata, renuntând la purpurã, dar, urmãrit de aproape, nu-i rãmase, pentru a nu cãdea în mâinile dusmanului, decât a se sinucide108. Aceste evenimente ocuparã anul 352 si jumãtate din 353. Represiunea fu nemiloasã. Unitatea imperiului era cu aceasta reconstituitã. 107 Ibidem, II, 44. 108 Detalii asupra, înversunatei lupte si a sfârsitului ei la Zosimus, II, 46-53. [A. se vedea si studiul lui J. Sasel, The Struggle between Magnentius and Constantius II for Italy and Illyricum, „Ziva antika", 21 (1971), pp. 205-216.] 113 2. Constantin al II-lea

(singur împãrat: 353 - 3 noiembrie 361) a. Tribulatiile lui Gallus si Iulian. Educatia lor. Gallus înaintat Caesar, executia lui. Dupã masacrul din care singuri scãpaserã, cei doi veri ai lui Constantiu al II-lea îsi duserã mult timp o viatã retrasã, într-un adevãrat exil, urmãriti necontenit de vigilenta bãnuitoare a împãratului, supravegheati de oamenii sãi de încredere, înconjurati de spioni, care îl tineau la curent cu tot ce putea interesa suspiciunea stãpânului lor. Gallus rãmase, probabil, un timp în capitalã sau, cum cred unii, undeva în Asia, dar pe Iulian îl regãsim în palatele pustii din Nicomedia, în fundul Golfului Astakos, pe coasta asiaticã a Propontidei. Acolo trimise noul stãpân al Orientului pe orfan, si Eusebiu, episcopul orasului, era însãrcinat a-i supraveghea educatia. Nu departe se afla mama Basilinei, bunica lui Iulian, bucuroasã a-si regãsi în acest copil amintirea fiicei sale, care murise curând dupã nasterea lui. Ea îi dãrui un domeniu cu o vilã si vaste dependinte în preajma orasului Chalkedon, si Iulian era fericit sã-si petreacã acolo vacantele, gustând în acel mediu câmpenesc bucurii de care îsi va aduce aminte mai târziu cu înduiosare. Pedagogul Mardonius, un bãtrân eunuc scit foarte învãtat, fost lector al Basilinei, plin de bunãtate si de foc sacru pentru profesiunea sa, se îngrijea de educatia copilului. El îi desteptã gustul pentru literatura clasicã, admiratia pentru frumusetile lui Homer si Hesiod. Iulian îi va pãstra o amintire scumpã si o adevãratã veneratie109. 114 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN De aici, dupã moartea lui Eusebiu (341-342), Iulian fu transferat la Macellum, domeniu imperial din Cappadocia, unde veni si fratele sãu Gallus. Bãnuitorul despot simtise nevoia de a-i interna într-un loc sigur. Aici nu mai era vorba de studii profane; s-a urmãrit a se împlini instructia religioasã a tinerilor prin lecturi si explicatii din Vechiul si Noul Testament, pelerinaje si rugãciuni la mormintele martirilor, cântece sacre la bisericã. Gallus n-avea educatia lui Iulian si nu era pregãtit pentru asemenea lucruri, fiind si o fire brutalã; Iulian însã îsi dãdu obisnuita silintã si fãcu progrese repezi. Impresionabil cum era, înclinat spre misticism, fu initiat în practicile crestinismului, pe care mai târziu le va recomanda ca exemplu. El cunoscu acolo pe George de Cappadocia, episcopul arian, care avea sã sfârseascã atât de tragic în Alexandria Egiptului. George avea o frumoasã bibliotecã si-i permise lui Iulian s-o cerceteze. Constantiu poposea adesea la Antiochia Siriei, unde, sub influenta unor prelati piosi, cum era episcopul Leontios din acel oras, începu a avea remuscãri 109 Excelenta monografie închinatã vietii lui Iulian de J. Bidez, La vie de l'empereur Julien, Paris, Belles Lettres, 1930, e lucrarea fundamentalã în aceastã privintã. [Trebuie adãugatã însã bibliografia de limbã englezã si germanã a iltimelor decenii, pentru care se poate face trimitere la The Oxford Dictionary of Byzantium, prepared at Dumbarton Oaks, sub îndrumarea lui A.P. Ka dan, voi. I-HI = ODB), New York - Oxford, 1991, s.v. Julian", în voi. II, p. 1079, de unde mentionãm pe R. Browning, The Emperor Julian, Berkeley-Los Angeles, 1976 si E. Pack, Stãdte undSteuern in der Politik Julians: Untersuchungen zu den Quellen eines KaiserbUdes, Bruxelles, 1986.] 115 MCOLAE BÃNESCU pentru singurãtatea în care se afla, înconjurat numai de strãini. La sugestia acestor prelati, exilul verilor sãi îsi aflã acum sfârsitul. Cãtre finele anului 347, un ordin sosi la Macellum, dispunând trimiterea la Curte a lui Gallus, care fu un timp încã supravegheat. Iulian, absorbit de cãrti, era mai putin de temut, si el putu pãrãsi Macellum si veni la Constantinopol, unde afla toate mijloacele pentru a se adânci în studiile sale. Prin directia datã de Constantiu acestor studii, e putin probabil sã fi urmat altceva decât gramatica si retorica. El frecventa în acelasi timp bisericile. Spionii împãratului nu-1 pierdeau însã din ochi. Iulian avea vreo douãzeci de ani. Firea sa vioaie, sincerã, lipsitã de orgoliu, îl fãcea sã se apropie de oricine, fãrã consideratie de rangul sãu, si-i atrase simpatiile capitalei. Alarmat de popularitatea ce si-o câstiga, Constantiu îi dãdu ordin sã pãrãseascã îndatã

Iulian gãsi mijlocul de a-si procura zilnic copia lectiilor lui. nu era accesibil multor inteligente. Les Belles Lettres.pentru a zugrãvi încântarea religioasã. Hist. cit. avu la Nico-media o întrevedere cu fratele sãu Iulian. Bidez. [Vezi si Infra. între celebritãtile sofisticii a doua. pãgânismul în pericol recurse la ajutorul fortelor elenismului. Sistemul lui Plotin. Marele pontif al neoplatonismului mistic a fost lamblichos. actul de a iesi din sine111. La 15 martie 351 el îl ridicã pe Gallus la rangul de Caesar. poruncind demonilor si vorbind cu zeii. la Antiochia. . proclamat împãrat la Au tun.. se produse în Occident uzurparea lui Magnentiu. De multã vreme ceva se pregãtea în filosofic. 887-890. de a se desface de lucrurile pãmântesti. 497 a îngrijitorului editiei). prea subtile si delicate. unul dintre familiarii împãratului. 2). adorat de discipoli ca o fiintã supranaturalã. fiindcã Dumnezeul sãu era dincolo de sensibil si de inteligibil. Constans pieri de mâna emisarilor sãi. La retori. t. care-si preda atunci în acel oras învãtãmântul. Hist. sã-si desãvârseascã studiile. în drumul cãtre resedintã. 117 lui.Constantinopol si sã se retragã la Nicomedia. înseamnã schimbare de stare. pp. (Vezi Cousin. Desi i se interzise de a urma cursurile celebrului retor. deviere. El avu norocul sã gãseascã acolo pe Libanios. Avântul cãtre Dumnezeu nu-1 cerea Plotin ratiunii si inimii. O sintezã era necesarã. atunci totul se sterge si totul se reveleazã112. Iulian a fost u-nul dintre cei mai entuziasti discipoli ai lui Libanios. p. Adevãrata virtute este unirea cu Dumnezeu. Brehier. metafizician subtil. Enneades. La începutul anului 350. împreunã cu sotia sa. cu Plotin. 116 Evenimentele politice aduc deodatã o schimbare neasteptatã în regimul tinerilor exilati. care. Acesta întãri într-însul cultul pentru literatura anticã. ele tindeau a se topi unele în altele. absorbind ce mai rãmãsese din anticele religii elenice si atrãgând unele elemente ale credintelor noi. Pentru Cousin. dau o succintã si excelentã caracterizare a filosofiei acestui spirit original. Ceea ce-1 atrage acum e misticismul. pe care-1 întrevãzuse la Nicomedia. V. de la litter. Când sufletul s-a eliberat de tot ce-1 leagã de lume. încetul cu încetul. 1884. cã prima silintã a vointei lui trebuie sã fie de a se avânta „dincolo". Em. îi dãdu de sotie pe sora sa Constantia si schimbã cu el jurãminte solemne de bunã întelegere înaintea epis-copului-misionar Theophil Indianul. 179. si ea se îndeplineste în prima jumãtate a secolului al III-lea. op. I. în veacul al IV-lea. Plotin arãtase cã prima întrebuintare a ratiunii este de a întelege cã omul e captiv în materie.care. Introduction. 1924. 118 . Discipolii sãi cãutarã a prezenta speculatiile filosofici sale în imaginile seducãtoare si vaporoase ale cultelor mistice. etimologic. „nebunia sublimã a sufletului pierdut în unitatea divinã". în care îl initiaserã primii sãi educatori110.. pp. Dincolo de ratiune va fi pentru el intuitia si dincolo de intuitie extazul (ejccrracng). Xlle ed. de a-si elibera sufletul de trup. Situatia gravã îl sili pe Constantiu a întelege cã trebuie sã-si asocieze pe unul din singurii membri ce mai erau în viatã din dinastia sa. rãtãcire. generale de la philosophie. n. în mediul acesta fu pus pentru întâia oarã în comunicatie cu zeii. n. Paris. Libanios rãspundea întru totul cerintelor spiritului superior al noului sãu discipol. vechile doctrine se apropiaserã. în fuga-i cãtre Spania. dupã expresia lui Bidez. dupã voie. pentru a se închide în vechea resedintã imperialã.] 112 Alfred si Maurice Croiset. Plotin. grecque. 16 si urm. Cf. Paris. Condensând într-un larg sistem de eclectism elemente ale teologiei împrumutate din toate filosofiile si din toate religiile elenismu110. care ne expune cu multã claritate 111 Alexandrinii au întrebuintat pentru întâia oarã acest cuvânt . care obtinu de la Constantiu libertatea de a merge. ca toate doctrinele filosofice. care putea clãtina educatia crestinã a tânãrului. Frontiera Orientului era în acel moment serios amenintatã. Gallus primea sarcina de a guverna Orientul si pleca. Iulian nu mai avea ce cãuta. Pentru a doua oarã Iulian trecu Bosforul.

Cesarul usuratec se desfãta în plãceri. cãtre Priskos. care trimise pe lângã fratele sãu pe Aetius. Fr. et adhibitis paucis clam ferro succintis uesperi per tabernas palabatur et con-pita quaeritando Graeco sermone. Iulian îl primi cu multã simpatie. supravegheat cum era. XTV. Pe când era pãzit acolo. relateazã cã noaptea. ci un preot si un mistagog (initiator în mistere): el învatã unirea realã cu Dumnezeu. dar. la lumina tortelor.. îi cerea sã vinã împreunã cu sotia sa. l. 114 G. ajunsi în Bithynia. pe care o cunostea bine. dar. XIV. pe 115 Ed. Ei se aruncã în divinatie si theurgie. socotind cã influenta ei îl va linisti. si teologul fu convins de credinta sa nealteratã.rãspundea unor trebuinte ale sufletului sãu pe care crestinismul nu le putuse multumi. 190. îi arãtã întelegere. trãiesc în plin supranatural. despuiat de vesmintele regesti si îmbrãcat cu tunica si mantaua comunã. „de a. 1871. în limba greacã. p. merge spre ea sau de a o atrage la sine. cel mai pretios izvor al epocii. Gallus îsi continuã singur drumul cãtre destinul sãu. se initie în theurgie. si el o lãsã sã terorizeze orasul printr-o serie de executii116. ai cãrei credinciosi. 119 NICOLAE BANESCU peregrinãrile sale la theurgi ajunserã la urechile lui Gallus. si apoi îl chemã la Milan. care-i poartã si astãzi numele. I. decât rationamente subtile si reverii semete. ca ziua115. Boisser. lamblichos nu mai e un filosof. La el aleargã Iulian. si aceasta o fãcea fãrã rusine în oras. în practicile religioase ale misterelor neoplatonismului. 19:. Berlin. de a auzi vo cea ei în visuri sau în oracole si de a sti de la ea însãsi natura si planurile sale"114. Pentadius notarul si Mellobaudes. trimisi de tiranul obsedat spre a-i lua un interogatoriu . III (L'empereur Julien). seful arienilor extremisti. quid de Caesare quisque sentiret et haec confidenter agebat in urbe ubi pernoctantium luminum claritudo dierum solet imitãri fulgorem. lamblichos nu mai era în viatã. Ea iu înmormântatã lângã Roma. în acest timp.misticismul alexandrin. care se afla în Ephes. Ammianus Marcellinus. Rapoartele primite de împãrat îl alarmarã. Acest învãtãmânt era mai mult decât o metafizicã îndrãzneatã. ce stie fiecare despre Cesar. chap. l. op. 99. îl îndreaptã cãtre Maximus. întrebând. cutreiera tavernele si rãspântiile. se decise în cele din urmã a porni. t. El îi retrase mai întâi mare parte din trupe. alunecând în speculatii extravagante. pentru a înlãtura bãnuielile. urcat repede într-o trãsurã privatã (carpento privata) si dus în Histria. întovãrãsit de o bandã de spadasini travestiti. 113 Cousin. sub cuvânt cã vrea sã se întretinã împreunã asupra afacerilor imperiului. un teolog de reputatie al epocii. Constantia exercita asuprã-i o influentã funestã. el pretindea a pune la îndemânã mijlocul de a fi în comunicatie cu Divinitatea. desfãcuti de interesele pãmântesti. cuius erat inpendio gnarus. La fin du paganisme. humani cruoris auida nihil mitius quam maritus (Ibidem. Ajuns la Poetovio. Eyssenhardt. într-un mausoleu monumental. Elenismul ajunge cu el o religie exaltatã. învãtãmântul filosofilor la care alerga Iulian -spune atât de bine Gaston Boissier . Din nefericire. dar la Pergamon se afla Edesios. osoful. tribun militar. temându-se de mâjiia lui. cit. Constantia ezitã câtva timp.. face evocatii si minuni113. 2). care luase drunual spre Atena. bãtrân si obosit. vrãjitoria secolului al IV-lea. inflammatrix saenientis adsidua. Spiritul lor pierde din ce în ce contactul cu realitatea. cel mai venerat dintre discipolii sãi. muri de o febrã subitã117. se pasiona pentru spectacole si se deda la acte compromitãtoare. sosirã Eusebius sambelanul (_cubiculi praepositus). el continuã a se arãta crestin. Gallus trezi prin purtãrile sale nemultumirea generalã. ca frate. 1907. lângã Pola. Constantiu insista ca Cesarul sã-si grãbeascã venirea si. Fi. la Antiochia. afirmã eminentul erudit. 116 Megaera quaedam mortalis. întors la Nicomedia. Paris. 120 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN care o doreste mult. era pus sub gardã. în Noricum. Iulian plecã atunci la Ephes si acolo îl cunoscu pe vestitul Maximus (351).

amãnuntit cu privire la omorurile sãvârsite la Antiochia. Palid de emotie, Gallus îngãimã cã executiile s-au fãcut la instigatia sotiei sale. La aceastã insultã a memoriei surorii sale, Constantiu, apucat de o mânie fãrã de margini, nu mai vãzu sigurantã pentru sine decât în moartea nefericitului Cesar. Serenianus fu îndatã expediat, împreunã cu alti doi delatori, pentru a-1 executa. Cu mâinile legate la spate, „ca unui hot rãufãcãtor", dupã expresia lui Ammianus, Gallus fu decapitat cãtre sfârsitul anului 354 ns. Cunoscând amãnuntele acestei sinistre tragedii, Iulian fu atât de impresionat, încât de multe ori pãrea 117 Ammianus, XIV, 11, 6: cum Bithyniam introisset, in statione quae Caenos Gallicarios appellatur, absumpta est in febrium re-pentina. 118 XIV, 11, 23:... et ita conligatis manibus in modum noxii cuiusdam latronis cemice abscisa. 121 cã vede spectrul trupului decapitat al fratelui sãu. Odatã cu executia lui Gallus, primea si el ordinul de a se prezenta la Milan. Acolo se gãsi în prezenta unei acuzatii formale: i se imputa cã pãrãsise Macellum fãrã autorizatie, cã avusese conciliabule cu fratele sãu dizgratiat, când trecuse prin ConstantinopoF19. Iulian s-a apãrat energic. Suspectat, calomniat de puternicii intriganti de la Curte, el simtea cã viata sa e în primejdie, si Constantiu, sub influenta camarilei, nu voia sã-1 primeascã în audientã. O interventie neprevãzutã si hotãrâtoare îl salveazã, împãrãteasa Eusebia, care exercita o mare influentã asupra sotului sãu, se apropie cu simpatie de tânãrul nefericit, pledeazã cu ardoare cauza lui si obtine a-1 primi în audientã si a-1 asculta, întrevederea aceasta avu darul sã linisteascã mânia despotului. Dorinta lui Iulian era sã se întoarcã în linistea domeniului mostenit de la bunica sa, si Eusebia îi obtinu autorizatia. Iulian plecã, dar la Como fu întors din drum din cauza revoltei generalului Silvanus în Gallia, provocatã de infamia delatorilor din jurul tronului. Suspiciunea se trezi din nou în sufletul lui Constantiu, care se temu ca Iulian sã nu întâmpine în calea sa pe rebeli. Eusebia, din marea sa afectiune pentru Iulian, îl convinge atunci pe împãrat sã-1 lase a-si urma un timp învãtãtura la Atena, unde nu va mai putea fi periculos. Aceastã hotãrâre fu primitã de Iulian cu o nespusã bucurie. El putea sã vadã în sfârsit orasul viselor sale. în vara anului 355, îsi fãcea intrarea în Atena, streIbidem, XV, 2, 7. 122 curându-se fãrã zgomot, supravegheat cum era, si descindea la locuinta elegantã a unui nobil din Antiochia, Celsius, prieten intim al lui Libanios120. Cu toate devastãrile pe care le suferise, orasul îsi pãstra vechea splendoare a monumentelor sale. Acropole, cu atâitea minuni ale artei, era intactã. Pallas-Athena trona încã în mijlocul Parthenonului; sacrificiile se îndeplineau si solemnitãtile cultului pãgân se desfãsurau în toatã mãretia lor. Ne închipuim usor impresia strecuratã în sufletul tânãrului setos de marile amintiri ale trecutului. El nu-si pierdea vremea în distractiile obisnuite ale tineretului zgomotos, ci se lãsa în voia entuziasmului sãu pentru frumusetile ce-i Fermecau privirea si pentru învãtãmântul ce fãcea atunci gloria metropolei elenismului. Universitatea atenianã rãsuna în acea epocã de elocventa sofistilor celebri, în jurul cãrora se îngrãmãdeau tinerii studiosi din cele mai depãrtate provincii ale imperiului. Arta cuvântului era la grecii de atunci o adevãratã desfãtare a spiritului, prin efectele sale în mare parte muzicale. Oratorul era acum un emul al poetilor lirici. Aplicând o prozodie care nu se mai simtea în limba vie, el scotea în relief, ca un virtuos, timbrul si armoniile elocutiunii sale si exalta pe auditori prin muzicalitatea frazelor, de multe ori pure sonoritãti, lipsite de fond serios. Aceste lucruri ne fac, poate, sã surâdem astãzi. Dar, cum observã cu drept cuvânt un învãtat care s-a oprit asupra lor, trebuie sã mãrturisim cã nu le mai putem întelege. Acest acord absolut al cuvântului si urechii

120 Bidez, op. cit., pp. 108-110. 123 sunt fenomene care s-au pierdut pentru noi. A fost un gen de elocventã si un sistem de educatie de care nu mai avem azi idee, cãci se întemeiau pe un sentiment care a dispãrut: iubirea dezinteresatã a vorbirii frumoase121. Apoi, limbile vechi ne sunt atât de putin familiare, avem pentru ele un sentiment atât de strãin, încât nu ne putem da seama de farmecul pe care-1 gãseau într-însele cei vechi, farmec pierdut pentru noi. Cã nu erau lucruri atât de dispretuit, ne-o aratã faptul cã crestinii, mari oratori ai Bisericii, n-au ocolit scoala retorilor greci. Cursurile cele mai frecventate erau cele ale lui Prohaeresius. Reputatia sa ajunsese pânã în Occident si împãratul Constans îl chemã sã-1 asculte. Cãlãtoria sa a fost un triumf22. Iulian se interesa însã mai mult de filosofic. scoala lui Platon supravietuia în grãdinile Academiei, si aici zãbovea tânãrul setos de doctrina complexã a theurgilor. Eleusis, unde se celebrau încã, în toatã mãretia lor, misterele zeitei Demeter, nu era departe, si Maximus recomandase lui Iulian sã meargã sã-si împlineascã initierea la hierofantul vestitului sanctuar. Tânãrul print pãtrunse în veneratul templu al divinitãtilor subterane, strãbãtu toate fazele initierii în misterele lor, împãrtãsindu-se de înaltele adevãruri filosofice desprinse din simbolismul lor complicat. 121 Petit de Julleville, Histoire de la Grece sous la domination romaine, Il-e ed., Paris, 1879, pp. 351-352. 122 Roma îi ridicã o statuie de aramã, cu o inscriptie adesea citatã pentru aliteratia de patru ori repetatã: Regina Rerum Roma, Regi Eloquentiae. (Jbidem, p. 350). 124 Reprezentantul neoplatonismului, Priskos, recomandat de Edesias, se afla la Atena. Iulian îl cercetã, sedus de ocultismul 5ãu. Eunapios ni-1 prezintã ca un om gelos de ideile sale, pãtruns de demnitatea filosofici, vorbind domol, p« un ton întotdeauna solemn. Iulian i-a pãstrat statornic un mare respect, împreunã cu Maximus, Priskos a stat la cãpãtâiul sãu, în ultimele-i momente, când clzu rãnit pe câmpul de bãtaie; ei i-au dat cele din urmã mângâieri filosofice înainte de moarte. Iulian cunoscu la Atena si pe corifeii de mai târziu ai Bisericii, pe l^asile de Caesarea si Grigorie de Nazianz. Cel din urmã, pasionat, îsi aduce mai târziu aminte de tânãrul si originalul membru al dinastiei si-i schiteazã, dupã eroica lui moarte, un portret plin de urã. Ceea ce rãmâne din aceastã schitare este, cum aratã Bidez, timiditatea sa nervoasã, notatã de Libanios, care ne spune cã, înaintea numerosilor prieteni ce fãceau cerc în jurul sãu la Atena, Iulian nu pronunta un cuvânt fãrã ca o roseatã pudicã sã nu-i coloreze fata, urmând apoi debitul vorbirii sale repezi, de care se resimt adesea scrierile lui123. Fericirea sederii lui Iulian la Atena n-a fost de lungã duratã. Pe neasteptate, la începutul toamnei, el primi ordin sã vinã la Milan. Revolta lui Silvanus în Gallia se încheia cu asasinarea lui; dar imperiul era acum asaltat din toate pãrtile. Francii, alamanii si saxonii ocupaserã 40 de orase pe Rin, târând populatia în captivitate si ducând cu ei o pradã imensã; quazii si sarmatii cutreierau Pannonia si Moesia superioarã; iar în Orient, persii nu încetau de a ataca, tinuturile imperiului. Constantiu îsi 125 NICO1AE BÃNESCU dãdea seama cât de greu putea face fatã unei situatii atât de grave, dar pregeta a-si alege un asociat la imperiu, din cauza, excesivei iubiri de putere si a suspiciunii fatã de toti124. Se gândi totusi, în cele din urmã, a-si asocia pe Iulian. O luptã de influente se dãdu atunci în jurul sãu. Delatorii se sileau a-1 abate de la acest gând; singurã Eusebia, „foarte instruitã, si cu o prudentã mai presus de sexul femeiesc", cum o caracterizeazã Zosimus, le tinu piept si convinse pe Constantiu sã punã pe Iulian ca Cesar peste natiunile de dincolo de Alpi, cãci, tânãr cum este, de o fire simplã, zicea ea, cufundat toatã viata în studii si nestiutor în toate, „va fi pentru noi mai bun decât oricare altul"125.

Iulian, care-si astepta soarta într-un cartier din Milan, fu chemat în sfârsit la Curte, si ceremonia învestiturii sale în calitate de Caesar avu loc la 6 noiembrie 355, în fata trupelor prezente la Milan. Constantiu pronuntã un discurs în care, lãudând însusirile vãrului sãu, ceru ratificarea armatei pentru alegerea lui. Trupele îl întrerupserã cu un murmur de aprobare, si împãratul puse atunci pe umerii lui Iulian purpura si-1 proclamã Caesarîn aclamatiile lor. El îi adresã apoi lui Iulian o alocutie plinã de sfaturi bune si de asigurãri. Armata îsi lovi zgomotos scuturile de genunchi, semn al bucuriei cu care aproba si al admiratiei cu care 123 Bidez, op. cit., p. 118; cf. Zosimus (Bonn), III, 1-2. 124 Zosimus, III, 1: iXiaftai Se KOIVCOVOV ij\c, âp%fjt oi>K etMppei &iâ ie (pi'kapx'iut vnepfloXriv Kal TO nâvtaq e%eiv ev vnoyia. 125 Ibidem-. ãpeivcov ie ecrTai navwq erepov nepi r]jJ.ãq. Cf. Ammianus Marcellinus, XV, 8, 3126 primea pe Cesarui strãlucind în purpura imperialã. Iulian luã dupã aceea loc în carul imperial alãturi de suveran si fu introdus solemn în palat126. El a fost fericit a prezenta, din îndemnul împãratului, omagiile sale împãrãtesei Eusebia. în panegiricul ce-i închinã mai în urmã, Cesarui a consemnat scena memorabilei întrevederi. Când veni în fata ei, i se pãru cã vede, ca într-un templu, statuia Moderatiei (ayaAjua acacppoavvrig). „Unele - îi zise basilissa - le si ai de la noi; celelalte le vei avea de la Dumnezeu numai dacã esti credincios si drept fatã de noi". Aproape atât a auzit, nici un cuvânt mai mult - urmeazã el -, desi în elocventã nu era mai prejos de cei mai buni oratori. Iulian iesi de la audientã plin de admiratie si uimire, cu impresia de a fi auzit vorbind Modestia însãsi, „atât de dulce si suav era sunetul vocii sale"127. împãrãteasa îi fãcu un dar, care era pentru Iulian de cel mai mare pret: o mare cantitate de cãrti de filosofic si istorici buni, de oratori si poeti, care 1-au însotit în campaniile sale si pe care, cum declarã în panegiricul amintit, de câte ori le cerceta, în rãgazurile sale, nu putea uita pe aceea care i le dãruise128. b. Iulian Caesar, apãrarea Galliei. Luptele de la Rin cu germanii (355-359). Pregãtirile de plecare se grãbeau. Iulian primea comanda Galiilor, Britanniei si 126 Ammianus, XV, <?, 5-15. 127 Elogiul împãrãtesei Eusebia, p. 97, la Bidez, L'empereur Julien, Oeuvres completez, t.I, 1ere pârtie, Paris, Les Belles Lettres, 1932. 128 P. 98. 127 Spaniei, dar Constantiu, dupã obicei, îsi luã toate mãsurile de precautie, punându-1 pe Cesar sub o umilitoare tutelã. Ursicinus fu înlocuit în comandamentul suprem cu Marcellus, un general mediocru, care avea si misiunea de a supraveghea de aproape miscãrile lui Iulian, în Manifestul sãu de mai târziu cãtre atenieni, acesta aratã situatia de inferioritate în care era pus: a fost trimis în Gallia nu atât pentru a comanda armatele din acea provincie, cât pentru a se supune generalilor de acolo, cãci li se scrisese si poruncise formal sã nu spioneze pe dusmani mai mult decât pe el129, într-adevãr, înaltii functionari care se aflau cu el -Florentius, prefectul Galici, Sallustius quaestorul -aveau sã primeascã ordine numai de la Constantiu. Pentru ca atmosfera ce i se crea sã fie completã, împãratul îi dãdu pe sora sa Elena de sotie130. La l decembrie 355, Iulian iesi din Milan, petrecut o bucatã de drum de împãrat. La Turin aflã stirea unui dezastru ce i se ascunsese: Colonia cãzuse în mâinile barbarilor, dupã un crâncen asediu. Aceastã veste fu pentru tânãrul Cesar o prevestire rea; dar, aclamat în calea sa de populatie, el îsi întãri încrederea. Sosind la Vienna, pe Ron, toti îi iesirã înainte din oras si din împrejurimi, aclamându-1 cãlduros, în timpul când Iulian intra în Gallia, aceasta oferea o priveliste tristã, nu mai avea nimic din prosperitatea de odinioarã. Pe urma 129 Cãtre Senatul si poporul atenian, în aceeasi editie a lui Bidez; 1.1, partea I, p. 224. 130 Desigur, mai în vârstã decât Iulian, care avea 24 de ani. Elena a avut în aceastã cãsãtorie un

rol sters si a murit curând dupã declararea conflictului dintre sotul si fratele sãu. ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN nãvãlirilor sãlbatice din veacul al III-lea, orasele erau ruinate, câmpiile rãmase în paraginã, populatia rãritã. Lutetia Parisiorujn (Parisul) se refugiase în L'île de la Cite, Bordeaux îsi mutase portul în estuarul unui modest râu (Deveze), spre a rezista surprinderilor, la adãpostul fortificatiilor131. Manifestul cãtre atenieni ne aratã situatia dramaticã aflatã de Iulian în Gallia. O foarte mare multime de germani, spune e33 locuiau fãrã teamã în jurul oraselor devastate ale celtilor. El socoteste la 45 numãrul oraselor deschise, ale cãror ziduri fuseserã nimicite de nãvãlitori; o fâsie de pãmânt exploatatã de barbari dincoace de Rin (jLm TãSe TOV 'Privov) se întindea „de la izvoarele lui pânã la ocean". tinut pânã acum departe de orice initiere în afacerile publice, Iulian era cu totul strãin de cunostintele reclamate de noua sa situatie. Constient de marea misiune ce i se încre dintase, el se sili, în iarna petrecutã în palatul din marginea Ronului, a-si dobândi aceste cunostinte. Sallustius, spirit luminat si onest, administrator excelent, îl initie în afacerile Statului; în acelasi timp, Cesarul îsi fãcu rãbdãtor educatia militarã, studiind exercitiile soldatilor si pregãtindu-se alãturi de ei pentru rãzboi. Odatã cu vara <356), alamanii îsi reluau incursiunile. Iulian primi ordinul împãratului de a-si duce armata la Reims. în drumul sãu pânã acolo, Cesarul curãtã locurile de bandele prãdalnicilor germani. La Reims, fu pus la curent cu planul operatiunilor. Un corp de armatã condus de împãrat trebuia sã treacã Bidez, La vie de l'empereur Julien, Paris, 1930, p. 136. 129 NICOLAE BANESCU Rinul aproape de lacul Constanta, spre a face o diversiune cãtre Pãdurea Neagrã, în timp ce alte trupe, sub comanda lui Marcellus si Ursicinus, aveau sã execute o miscare paralelã dincoace de frontierã, spre a împiedica pe barbari a trece în Gallia. Programul acesta fu executat întocmai. Iulian, aflând cã mai multe orase cãzuserã în mâinile dusmanului, cuceri Brumath si se îndreptã direct la Colonia, ocupatã mai înainte de germani si o recuceri aproape fãrã luptã; el îsi duse apoi trupele la Senones (Sens), pentru a petrece acolo iarna132. Dar campania anului 356 nu avusese mari rezultate, în iarnã, bandele barbarilor începurã iarãsi jafurile lor ca mai înainte, si Iulian fu nevoit a-si rãspândi putinele trupe ce le avea pentru a apãra pe locuitori. Informati de slaba lui garnizoanã la Sens, Cesarul fu asediat de o masã de barbari. Marcellus, care se afla în apropiere, nu-i veni în ajutor, dar Iulian, cu putinii sãi soldati, apãrã energic zidurile, stând cu îndãrãtnicie la creneluri, încât barbarii se vãzurã siliti a pãrãsi asediul dupã o lunã133. Informat de indolenta lui Marcellus, împãratul îl recheamã, în raportul ce-i face, incapabilul general cautã sã-1 compromitã pe Iulian, si acesta scapã numai prin devotamentul sambelanului sãu, eunucul Eutherios, care demascã toatã calomnia, garantând pentru credinta Cesarului134 si prin sosirea la Curte, tocmai Ia timp, a celor douã panegirice compuse de Iulian în onoarea lui Constantiu si a împãrãte132 ttridem, pp. 141-142. 133 Ammianus, XVI, 4, 2, 3. IM Ibidem, XVI, 7, 1-4. 130 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN sei Eusebia1*5. Marcellus fu trimis la Sardica, si în locul sãu fu numit în Callia Severus, general cu experientã si disciplinã, care a fost pentru Iulian un pretios colaborator. în 357, Cesarul primeste încuviintarea, obtinutã pentru el de Eusebia, de a comanda personal trupele136. Dar, în locul vrednicului Ursicinus, Constantiu îi trimitea pentru comanda infanteriei pe un dusman, Barbation, care avusese un rol în uciderea lui Gallus. în primãvara anului 357, reluând campania împotriva germanilor, Iulian porni cãtre Vosgi, în timp ce Barbation trebuia sã meargã spre Bale, planul fiind sã-i prindã pe dusmani ca în cleste. Iulian

nimiceste o bandã de germani care prãdaserã în interior si se opreste la fortul Saverne, pe care cãuta sã-1 punã în stare de apãrare. Barbation, care opera pe seama sa, vru sã treacã Rinul, dar nu izbuti, fu atacat de barbari în retragerea sa si urmãrit pânã dincolo de Bale, pierzând o mare parte din bagaje, cu animalele si oamenii de serviciu, Aceastã biruintã îi încuraja pe ala-mani, care se coaHzarã, în frunte cu regii Chnodomar si Velstrap, pentru a-1 ataca pe Cesar, stiind de la un transfug cã e izolat la Saverne, cu o trupã numai de vreo 13-000 de oameni137. Iulian nu asteptã a fi atacat, ci porni cu armata sa de-a lungul cãii romane ce ducea spre Argentoratum (Strassbourg), si în apropiere de acest oras iscoadele descoperirã de pe o coli135 Bidez, op. cit, p, 145. 136 Zosimus, III, 2, 5. 137 Ammianus, XV], 12, l, 2 [Velstrap apare însã sub forma Vestralp]. c t ; • :>: '•...'. "y \ .-v.-•'••. 131 NICOLAE BANESCU na armata barbarilor. La adãpostul colinei, Cesarul îsi aseazã îndatã trupele în ordine de bãtaie si le aruncã asupra dusmanilor. Lupta a fost crâncenã si s-a terminat, în jumãtate de zi, printr-o înfrângere nimicitoare a barbarilor, de trei ori mai numerosi. Escadroanele romane, risipite la început, au fost întoarse Ia atac prin energia lui Iulian, care stiu sã le înflãcãreze, si infanteria, desi covârsitã de dusmani, tinu piept vitejeste. Toatã cavaleria alamanilor, în frunte cu Chnodomar, fu decimatã si pusã pe fugã. Alamanii, urmãriti pânã la Rin, se înecarã cu miile, Chnodomar fu capturat, si Iulian îl trimise trofeu lui Constantiu. Cesarul obtinu o victorie strãlucitã, care avu un mare rãsunet: armata germanilor confederati fu nimicitã138. Iulian nu se opri însã aici: el vru sã-si desãvârseascã victoria ducând rãzboiul pe teritoriul dusmanului. Trecând îndatã Rinul, îi fugãri pe barbari în fumul incendiilor pânã în pãdurea Hercynianã, în care pãtrunse, întãrindu-se într-un fort în ruine, ridicat de Traian. Acolo se prezentã o solie a alamanilor implorând pacea. Iulian le acordã un armistitiu de 10 luni. Putin mai în urmã, regii însisi se prezentarã, dând cu jurãmânt asigurãri139. Iulian se întoarse în Gallia cu armata sa. Severus se afla la avangardã si surprinse aproape de Meusa o bandã a francilor prãdând tinutul, în fata fortelor pe care nu le bãnuiau, ei se închid în douã fortãrete pe malul fluviului, unde sunt blocati 138 Descrierea pe larg a acestei mari biruinte la Ammianus, XVI, 12, si la Bidez, op. cit., pp. 149-154. 139 Ammianus, XVII, l, l, 2, 3 si 11, 12, 13. 132 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN si siliti sã se predea. Iulian îi trimise lui Constantiu, care-i înrola în trupele sale140. Dupã aceste grele operatii încununate de succes, Iulian îsi duse d-e astã datã trupele sã ierneze la Lutetia ParisiorumL4!. Cu toate succesele avute, Iulian socotea cã primejdia nu era încã înlãturatã pentru Gallia, cã trebuia consolidatã frontiera Rinului, asigurat în special cursul inferior al fluviului. Pentru restaurarea regiunilor devastate, trebuia sã obtinã de la dusman reparatii în naturã si mai cu seamã repatrierea celor târâti în captivitate. De aceea, fãrã a astepta timpul obisnuit al operatiilor militare, în mai 358 se aruncã asupra francilor salieni din Toxandria142, silindu-i sã semneze un tratat de supunere cãtre imperiu si obligându-i sã-1 apere. Trecu apoi Meusa si pãtrunse în tara chamavi-lor, alt trib al francilor, impunându-le aceleasi conditii si cerându-le ostatici. Izvoarele bizantine au înregistrat memorabila scenã a barbarilor care, la cererea lui Iulian de a i se da ostatec fiul regelui, au început a plânge amarnic împreunã cu regele lor, jelindu-se cã fiul regal pe care-1 cere a pierit în luptã, înduiosat, Iulian, care-1 avea captiv, îl prezentã deodatã barbarilor, descoperindu-le intentia de a-1 creste cum se cu140 Bidez, op. cit., pp. 154-155. 141 Ammianus ne spune cã toate aceste izbânzi ale lui Iulian erau luate în râs la palatul lui

Constantiu, unde Cesarul era numit în batjocurã Victorinus, fiindcã în rapoartele sale vorbea mereu de înfrângerea germanilor. 142 Ammianus, XVE, 8. Toxandria era o tarã de pãduri si bãlti ce se întindea de lâng ã Tongres, pânã la vãrsarea râului Vahal în Rin. .. .,,,.-. .:......,..,,.,„, •;,;............ ... 133 vine, pe lângã el, stârnind prin aceasta bucurie mare si încrederea lor si impunându-le astfel conditiile pãcii143. Iulian începu, de asemenea, sã ridice fortãrete pe cursul inferior al Rinului, iar pentru a le aproviziona, reparã flota britanicã si o spori cu 400 de bãrci construite în pãdurea din Ardennes, spre a aduce în Britannia grâul necesar144, în sfârsit, spre a repopula câmpurile deserte ale Galici, Iulian impuse alamanilor eliberarea miilor de captivi. El trecu Rinul la dânsii, si regii dusmani, intimidati, predarã prizonierii, pe care Iulian îi avea însemnati de secretarii sãi, demascând prin acest control trucurile întrebuintate de alamani spre a nu-i elibera pe toti. în 359, trecu din nou Rinul în acest scop si constrânse pe ultimii recalcitranti a restitui prizonierii145. Rezultatul celor patru ani de rãzboi cu germanii la frontiera Rinului a fost rezumat de însusi Iulian, în Manifestul sãu cãtre Senatul si poporul atenienilor. a trecut de trei ori Rinul, a obtinut repatrierea a 20.000 de prizonieri retinuti de germani dincolo de fluviu; în douã bãtãlii si un asediu (bãtãliile de la Strassbourg si din Toxandria si asedierea forturilor de pe Meusa) a fãcut multime de captivi, oameni în toatã puterea. A trimis lui Constantiu patru batalioane de pedestrasi dintre cei mai tari, si altele trei mai putin bune (TCT143 Eunapios, în Excerpta de Legationibus (ed. Bonn), l, pp. 41-45. Zosimus îl rezumã. Cf. Petros Patrikios, Excerpta de Legat. (Bonn), 16. 144 Cãtre Senatul si poporul atenian, ed. Bidez, 8. 145 Bidez, La vie de l'empereurJulien, pp. 156-161. ,s;;îi 134 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN tapat ãpi&noix; r&v KpaTiatcov netâv, tpeîq T<3v EÃarTOVtov), douã escadroane foarte pretuite de cavalerie (iitneav -rãtficcra Svo TO evrifioTara) si a recucerit, ca Cesar aproape 40 de orase pierdute146. Trei ierni la rân-d dupã bãtãlia de lângã Strassbourg le petrecu Iulian la Lutetia. înainte de el, Augustii sau Cesarii care guvernaserã Gallia au locuit de cele mai multe ori la palatul din Treves. Iulian a preferat Lutetia pentru pozitia sa mai centralã, de unde, fãrã a fi prea departe de Rin, putea supraveghea mai bine administratia Galiei si a Britanniei. Splendida capitalã a Frantei ocupa atunci o micã insulã în mijlocul Senei si n-avea intrare decât pe douã poduri de lemn. L'île de la Cite era asezatã la rãspântia drumurilor ce duceau în atâtea pãrti; apele Senei si afluentilor sãi serveau de multã vreme pentru transporturi. Iulian îsi ducea în aceastã resedintã viata sa simplã de ostas, de care întotdeauna a tinut sã se înconjoare, si care îi atrase devotamentul trupelor. Dormea în asternuturi tari, se destepta, obisnuit, la miezul noptii si se aseza la lucru, la lumina unei lãmpi, ocupându-se de afacerile imperiului, dupã care trecea la ocupatiile spiritului, simtind nevoia de a se cultiva, cãci, dupã cum mãrturiseste unor prieteni, e de mirare cã mai vorbeste greceste, într-atât s-a barbarizat din cauza tãrilor în care se aflã147. Citea din Caesar, din Plutarch sau din alti scriitori, studia tratate de artã militarã sau 146 Cãtre Senatul si poporul atenian, p. 227. 147 Ei Kai ptfeyyof/jrjv 'JEAATjvicrri, •dav^ã^siv ãtwv.ovTcog eo/iev etcâeSapSapcofievoi Sm rã %<npia (Scrisoarea 8, cãtre Eumenios si Pharianos., ed. Bidez, p. 15). 135 se adâncea în speculatiile filosofici. Scrisul, marea sa pasiune, nu lipsea din aceste preocupãri ale

aducând în Orient trupele viguroase de veterani. El dãdu. 5eivâq 6 crweamÃîj ta cpvovcp. în somn. îl chinuia pe împãrat148. Germanii de dincolo de Rin. urcându-se la tribunã. sosea în Gallia în ianuarie 360 cu douã ordine ale suveranului: 148 Ammianus. Despre faptele împãratului sau despre Regalitate. Sintula se simtise dator sã plece cu trupele gãrzii. pentru campania de primãvarã. Eusebia murise (359) si Constantiu rãmase prada delatorilor din jurul sãu. 15: Kai T<»V rov Kawapoq Karop-â(OficcT:cav ev wîg ânâviatv ord/zacriv.. Cesarul iesi în întâmpinarea lor si. neputinta lui Constantiu de a înfrânge cerbicia rãzboinicului Sapor contrasta izbitor cu faptele de arme ale lui Iulian. Trimisul împãratului insista pe lângã Iulian sã se grãbeascã. compunea un nou panegiric al lui Constantiu. care era atunci la Vienna. trupele sale de heruli si batavi. se închise în apartamentul sotiei sale încã în viatã. 14. Bilete incendiare circulau printre soldati. C. Iulian. geniul imperiului îi apãru încurajându-I. însãrcinat a lua cu el pe cei mai buni soldati ai gãrzii de corp. tmsw 137 NICOLAE BANESCU Concentrarea trupelor avea loc la Lutetia. fãgãduindu-le cã va obtine de la împãrat iertarea. a fost pretextul de a slãbi puterea militarã a Cesarului. dar el. viclean cum era. XX. într-o împrejurare atât de gravã. Iulian înstiinta cã sotiile si copiii soldatilor îi pot urma. Familiile se tineau. alergarã la palat si începurã a striga : Iulian August! Cesarul. care aveau o familie. care zdrobise pe barbari la Rin si asigurase în câtiva ani linistea si prosperitatea Galici. Zosimus. Conflictul cu Constantiu. redacta în sfârsit corespondenta trimisã prietenilor depãrtati sau colaboratorilor sãi. uimit. rugându-se lui Zeus sã-i dea un semn în aceastã fatalã împrejurare. altul cãtre Sintula. Dupã obicei. nu erau bucurosi a fi transportati la capãtul lumii. III. 8. sã renunte la o întreprindere atât de primejdioasã. Ei întretineau atmosfera de invidie si suspiciune a Curtii. Iulian proclamat Augustus. lor si revocarea ordinului de plecare. fãcându-1 rãspunzãtor de orice întârziere. înrolati ca auxiliari. cerând a-i aduce imediat. tribunus stabuli. XX. cum ceruse Decentius. si acestia se retraserã la sfârsit cu pãrerea de rãu de a fi siliti sã se despartã de un sef atât de binevoitor150. Atacurile necontenite ale persilor în Orient. iar camarazii lor. la care vor afla recompensele meritate. în Câmpul lui Marte. invitând pe unii. Dar . 4. Cesarul vru sã se consulte mãcar cu prefectul Florentius. le tinu o cuvântare cãlduroasã. desi Iulian nu fusese de aceastã pãrere. gemând. primiserã numai cu conditia cã nu vor trece Alpii. rãspânditã pretutindeni. Amenintarea persilor. precum si auxiliarii celti si petulanti. îngrijorati de o glorie ce-i ameninta. Lupicinus fusese însã trimis cãtre sfârsitul anului 359 în Britannia. Ei se înarmarã. Un secretar al împãratului. si-i scrise acolo. Impresionat. ' Ammianus. care biruiserã belicoasele natiuni ale Germaniei. fu nevoit a recunoaste cã datoria sa era de a se supune. Când se fãcu ziuã.spiritului: redacta relatia diferitelor sale întreprinderi. ca Priskos. soldatii agitati gãsirã mijlocul de a rãmâne în patrie cu seful pe care-1 iubeau. 136 unul cãtre generalul Lupicinus. prin urmare.. urebant luliani virtutes. 1: Properantem Constantium orienti ferre suppetias turbando prope diem excursibus Persicis. sã se întoarcã la datoria lor. lãudându-i pentru isprãvile lor si felicitându-i pentru onoarea ce vor avea sã serveascã unui suveran puternic si generos. dupã cãderea Amidei. quas per ora gentium diuersarum fama celebrior effundebat. cãci Sallustius fusese si el rechemat de invidia lui Constantin. neavând cu cine se consulta. ordin ca trupele sã iasã în grabã din statiunile de iarnã149. Faima tânãrului Cesar. cerându-i a transmite soldatilor un ordin de mobilizare. nu rãspunse. plângând situatia lor si soarta Galici lipsite de apãrare. punându-li-se la dispozitie posta publicã. 9. Iulian se arãtã soldatilor si-i rugã sã se linisteascã. la el. 4. si Decentius trebui sã trateze cu Iulian. unde nãvãliserã pictii si scotii. El invitã apoi pe ofiteri la un banchet de rãmas bun. dupã dânsii. si soldatii începurã a murmura. în cursul noptii. Decentius.

corpul gãrzii. pãrãsindu-si sotia si copiii. pe care istoricul nu le-a vãzut si care. pe care Iulian are grijã a-i trimite cu posta publicã. spune Ammianus. ed. oferindu-i pentru rãzboiul contra persilor trupele gãrzii si contingente de tineri Leti {adolescentes Laetos quosdam). recapitulând victoriile lor si lãudându-le curajul. Die ostromiscbe Kaiser-und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im hofischen Zeremoniell. compusã din Pentadius. el a adãugat. meritul personal singur va trage în cumpãnã. n. t.] 152 Ibidem. XX. Ei trecurã în cele din urmã Bosforul si aflarã pe Constantiu la Caesareea Cappa-dociei. 17. Solia lui Iulian a întâmpinat mari dificultãti în drumul sãu. 1956 (=Jena. Nemaivãzându-1. entuziasmati de aceste cuvinte. 153 Ibidem. Ei duceau din partea noului August o scrisoare plinã de deferentã fatã de suveranul sãu. în sala Consistoriului152. dinaintea tuturor trupelor adunate în Câmpul lui Marte. 20-22. promitând cã de acum înainte la orice promovare. fu condus de Iulian dinaintea unei adunãri la care convo154 Ammianus. altele secrete. încredintând rãspunsul sãu quaestorului Leonas. Soldatii. pe care furia soldatilor i-ar fi sacrificat. nimeni nefiind bucuros a înlesni cãlãtoria emisarilor unui rebel. împlinindu-se astfel riturile de proclamare a noului Augustus. Maurus. niciodatã"155. Treitinger. voi. 4. temându-se de o crimã. 12. Un lãncier îsi scoate colierul ce-i împodobea gâtul ca stegar151 si-1 pune îndrãznet pe capul lui Iulian în chip de dia150 Ibidem. dar îsi rezerva numirea în celelalte posturi. „n-au existat. 428. Trimise în acest scop o ambasadã bine aleasã. spre a avea oameni cunoscuti din propria-i experientã. pentru a-i duce lui Constantiu stirea evenimentelor. obiceiul de a pune pe capul noului împãrat un 138 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN demã. 4. reînnoindu-si mai tare strigãtele. 417-420. 5. 13151 Ibidem. lovirã zgomotos cu lãncile în scuturi153. si tinu o cuvântare solemnã. unde rãmâne tot restul zilei. capiti luliani imposuit confidenter. Darmstadt. dau buzna înarmati în palat. La vestea celor întâmplate. si din Eutherios. /zavidiciov. 8. probabil de origine scandinavã. poate.. amenintãtori. 22. si nu se potolesc decât atunci când îl vãd pe Iulian apãrând. urmând obiceiului. împãratul cuprins de mânie porunci ambasadorilor sã iasã. cum sugereazã Gibbon. despre acest detaliu si semnificatia lui. Apoi. 140 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN . soldatii se agitã. III. Iulian se urcã la tribunã. le dãdu voie sã plece. linistindu-se. precum si cai de curse din Spania (equos currules Hispanos)m. de aceea. XX. sosind la Lutetia. Acesta. . 1-8. 4. sambelanul. 1-au ridicat pe Cesar pe un scut. La aceastã scrisoare deschisã. ajuns apoi comes. cit. El ar fi voit sã evite calamitãtile unui rãzboi civil si sã nu fie învinuit de ingratitudine. 18: abstractum sibi torquem. Decentius pleca din Gallia. Pentru prefecturile pretoriului accepta numirile lui Constantiu. p. Putin mai în urmã. decoratã cu steaguri. Iulian întrebuinta titlul sãu de Caesar. în aclamatiile întregii armate. Florentius îl urmã. El izbuti sã asigure si fuga spionilor si delatorilor.soldatii îsi dãdeau seama de toatã gravitatea faptei lor si. Acesta. 155 Op.!. în semnãturã. . asemenea torques (gr.-<P»tf w* »**• 139 NICOLAE BANESCU Rãmânea ca Iulian sã-si clarifice situatia fatã de Constantiu. [Dupã unele opinii.. Bury. cu Sintula în frunte. 13. dojenitoare si muscãtoare (objurgatorias et mordaces). pp. La citirea scrisorii. K. Istoricul ne-a pãstrat si numele acestui stegar. în costumul imperial. promite soldatilor câte cinci solidi de aur si o livrã de argint de fiecare. se grãbi a veni îndãrãt la Lutetia. O zi mai în urmã. O. ar fi dispãrut dupã veacul al Vl-lea în Bizant. Wessel în Reallexikon zur byzantinischen Kunst. aipentog). strãlucitor. unul din spionii lui Constantiu pe lângã Iulian. quo ut draconarius utebatur. II. 1938). cãutã sã negocieze cu împãratul. •'-•'• •« -^ •'•? •** . care era pe drum. apoi intrã în palat. în ordinea civilã si militarã.

avea sã-si ducã trupa sa de 10. în locul unde. Se zvonea cã are întelegere cu unii sefi germani.000 de soldati de elitã. pp. când au ajuns la Aquileia. si acolo dãdu citire rãspunsului implacabil al lui Constantiu. 9. Pentru accelerarea înaintãrii. în vestitul mausoleu din Via Momentana. Fiindcã miscarea vâslelor era potrivitã cu iuteala cursului apei si ajutând si vânturile favorabile. care comanda fortele din Illyricum. 7. asistenta întrerupse. Iulian consulta zeii. La auzul pasajului în care se osândea actul de la Lutetia. Preocupat de paza Rinului. n-avu nici un rezultat. flota a ajuns în unsprezece zile la Sirmium159. Iulian trecu fluviul împotriva francilor attuarii. dar e surprins de Dagalaiphus cu detasamentul sãu. iar Iulian. prin tunete de aclamatii. pierind el însusi. exclamând din toate pãrtile în sunet de voci teribile: Auguste luliane. îl asigurau de încrederea lor. unde trebuia sã-si îmbarce trupele pentru a le transporta la Sirmium. Cãtre primãvara anului 361. 192-193142 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN sãu. Urcã apoi Rinul. observã Zosimus. care nu admitea nimic din doleantele lui Iulian. repetân-du-i versurile unui oracol care anunta moartea apropiatã a lui Constantiu pe pãmântul Asiei. fu arestat de un trimis al Cesarului si deportat în Spania. Acolo. ca suspecte. sã intre în Illyricum. Se descoperi si o scrisoare a lui Vadomar cãtre Constantiu. la 19 mile de Sirmium. ci pur si simplu îi cerea. unde-si stabili cartierele de iarnã. dar. spre a fi depuse lângã cele ale sorei sale Constantia. trecând toate obstacolele. care. XX.000 de oameni prin Retia si Noricum. peste ape si mlastini. Sotia lui Iulian muri în acest timp. Trupele sunt debarcate. o fantomã luminoasã îi apãru. El tinu o cuvântare trupelor. trimis ca sã-1 aducã. 4. la Bononia161. îsi dãdu seama de pregãtirile fãcute 156 Ammianus. generalul cavaleriei. peste munti. în Gallia. Iuteala cu care Iulian a strãbãtut distantele i-a impresionat pe contemporani: dusmanul s-a trezit cu el la Sirmium fãrã sã fi auzit de pornirea lui din Gallia160. astepta flotila în care toti se îmbarcarã. pentru a apãra orasul. 157 Ibidem. Corespondenta celor doi adversari se urmã pe acelasi ton pânã la sfârsitul anului 360. Pe drumuri impracticabile. De acolo. ceea ce pãrea a confirma atacul alamanilor lui Vadomar la hotarele Retiei. lipsit atunci de trupe. într-o noapte.case populatia orasului si trupele. pe cãile serpuitoare ale Alpilor. Italia de sus. adunase în grabã câteva trupe. cu o avangardã de 3. Trupele garnizoanei s-au predat si au fost expediate. dupã cum decretaserã provinciile. 9. Regele trãdãtor trecând mai târziu Rinul. XX. la comandantul roman. în fata conflictului inevitabil. Iulian îsi conduse oamenii cu o energie neobositã. din ordinul 158 Bidez. Jovinus strãbãtea. generalul Lucillianus. îl însãrcina pe agentul sãu Gaudentiu sã punã în stare de apãrare Coastele Africii si sã-i asigure grâul acelor regiuni. în apropiere. nu mai voirã a-si continua . 6. de unde se îndreptã spre Besancon. La ine de l'empereurjulien. care-1 retinu la masã. celelalte corpuri de armatã aveau sã-1 ajungã cât mai repede posibil158. spre a se mântui pe sine si a mântui si pe intimii sãi. si rãmãsitele sale furã trimise la Roma. Iulian trimise împotriva lor pe cornitele Libinon. si ajunse la Dunãre. unul dintre favoritii lui Constantiu. înainte de sosirea lui Constantiu. Iulian hotãrî sã porneascã repede. Acest oras era resedinta prefecturii de Illyricum. pe Saone si pe Ron se coborî la Vienna. îi bãtu si le impuse pacea. dar temându-se încã de nãvãlirile barbarilor reînviati !157. soldatii si autoritatea Statului restaurat. se îndrepta prin Pãdurea Neagrã spre Dunãre. Misiunea episcopului arian al Galici. Epictet. care pierdu însã lupta. în seara de 10 octombrie. 141 de adversarul sãu în vederea campaniei: el recruta trupe si concentra aprovizionãri la poalele Alpilor Cottieni si pe tãrmul lacului Constanta. sã renunte la sforãiturile trufase si sã se mãrgineascã la sarcina de Caesar156. îsi împãrti fortele în trei corpuri: Nevitta. cu alt corp. între Alpi si Dunãre. asigurând buna stare a cetãtilor pânã la Bale.

aflatã în Pannonia secunda. 163 Ibidem. Iulian dãdu în curând ordinul de plecare la Con-stantinopol.mostenise toate defectele tatãlui sãu. si rãmãsitele sale pãmântesti au fost urmate de o procesiune de crestini cu fãclii în mâini. Bury. voi. Helladei si pânã la Roma. Astfel îsi încheie viata împãratul Constantiu. au ocupat-o. Vestea ajunge la popoarele vecine si la natiunile cele mai îndepãrtate. spre a-1 pedepsi pe rãzvrãtit. Iulian oferi acesteia a doua zi o cursã de care. Constantiu se botezase. 144 . pe tãrmul Propontidei. se hotãrî a-si duce fortele militare în Europa. 6: sed iile ut fax uel incensus malleolus voluciter ad destinata festinans. dar n-avu nici una din calitãtile sale. într-un moment de luciditate. ca si tatãl sãu. Febra i se agrava si simti cã sfârsitul i se apropie. col. Strãbãtând Thracia repede. în apropierea iernii. Dupã un asediu îndelungat si lupte înversunate. Constantiu. si din toate pãrtile vin ambasade spre a-1 saluta. aclamat de populatie. Curând dupã venirea lui Iulian. este evident cã aici nu poate fi vorba nici de Bologna actualã. ei s-au predat numai când au aflat cã a murit Constantiu162. rij|Mrtte{fejirttA| 'JBIPP:: Jovian. ultima statiune a Ciliciei. care -zice atât de bine Gibbon . îsi reluã marsul pe calea ce ducea la Constantinopole. însãrcinate163. Constantiu. cit. 5. primi ordin sã transporte cu mare pompã trupul decedatului la Constan-tinopol. centru cu care Bononia de aici avea legãturã directã. t. (provincie în care se afla si metropola Sirmium (azi Sremska Mitrovica). ed. din Antiochia spre Asia Micã. II. întãrindu-se într-însa. XXI. aflând cã Sapor s-a retras din teritoriul imperiului. III. care se gândea si la soarta tinerei sale sotii. îndatã ce Nevitta sosi cu trupele sale. escortat de trupe si de multimea celor ce-1 întâmpinaserã. ajunse la Herakleia-Perinthus. 10. populatia se repezi dincolo de ziduri. 162 Ammianus. intonând zi si noapte cântece religioase pentru odihna sufletului sãu.drumul. XXI. La Tarsos simti începuturile unei febre. apoi. 1899. spre a fi înmormântat lângã ai sãi. Instigate de tribunul Nigrinus. 160 Ammianus. apreciind pozitia tare a cetãtii. pe patul de moarte. Orasele imperiului trimit delegati pentru a-1 felicita si a-i prezenta coroana de aur165. situatã în nordul Italiei. Sturgart. La Naissus redacta manifestele sale trimise în orasele Illyriei. dupã câte ne relateazã Ammianus. 159 III. dupã cum reiese si din descrierea lui Ammianus (cf. 6. spre a-si câstiga simpatiile. El porni. acum un simplu protector domesticus. îsi continuã totusi drumul pânã la Mopsucrene. Eunucul Eusebius încercase a provoca alegerea unui nou împãrat. Caracterul sãu a fost „un amestec de slãbiciune si trufie. 1-ar fi indicat pe Iulian ca succesor. sã asigure pe Iulian cã toti soldatii imperiului erau gata sã meargã sub steagurile sale. Este vorba de o altã Bononia. :< 143 Dupã ce intrã în Sirmium. Dupã o grea agonie. dar nu izbutise. Ocupat în Orient cu persii. care avea sã urmeze la tron lui Iulian. si Iulian îsi fãcu intrarea (11 decembrie 361) în capitalã în aclamatiile unanime ale poporului. îndatã ce se stiu la Constantinopol despre sosirea sa. 703)1. 439-440. situat în antichitate în Moesia superioarã. El ocupã Naissus (Nis) si un defileu din Haemus. 161 [întrucât mai multe localitãti din Imperiul roman purtau acest nume. Doi ofiteri furã expediati îndatã la Naissus. dar nici de actualul Vidin din nord-vestul Bulgariei. sosi în Constan-tinopole si galera care aducea rãmãsitele lui . 15. 11. 12.. pp. care-i asigura înaintarea. XXI. 9. de superstitie si cruzime"164. 164 Op. Cari Patsch în Real-Enzyklopãdie der classischen Altertumswissenschaft. îsi dãdu sufletul în ziua de 3 noiembrie 361.

la Chalkedon. care-i fãcea atât de temuti în timpul . Cu educatia sa filosoficã.. ofiterii celor douã corpuri ale gãrzii. îndatã ce intrã în palatul imperial. fiindcã a devenit fericit (rãposat). pentru transmiterea ordinelor sale.. p. . t. multumindu-se pentru cancelarie cu patru secretari si cu 17 agentes in rebus.26 iunie 363) a. care fãrã nici o sperantã am auzit cã ai scãpat de hidra cu trei capete! Nu vorbesc. 33. înaltul tribunal îsi luã resedinta dincolo de strâmtoare. descoperit. în acelasi timp. ---168 Care nu trebuie confundat cu cel din Gallia. Cei vinovati de înaltã trãdare nu furã atinsi de acest tribunal. în Excerpta de Leg. I. pp. Arbetion. Jovienii si Herculeanii. constituit ca înaltã Curte de Justitie. p. sa instituit un tribunal". Jovinus. ne-fiind prin firea sa nicidecum blând. decis a readuce lumea romanã la anticele sale traditii. al cãrui nume singur înfiora. el dezbrãcã pe acesti curieri de rolul lor de spioni si politisti. cum rezultã din scrisoarea acestuia cãtre Hermogenes166. si patru generali. Modelul sãu era Marc Aureliu. Iulian coborî în port cu trupele sub arme. 145 NICOLAE BANESCU s 3 • Domnia împãratului Iulian . (Bonn). agens in rebus.. Reduse considerabil si personalul serviciilor sale. expulzând toatã acea domesticitate excesivã ce se înghesuia zilnic în jurul persoanei împãratului sub înaintasii sãi. ex-prefect al Egiptului167. comandantul infanteriei.> 147 NICOLAE BANESCU strict necesari. 2-e pârtie. comandanti supremi ai armatelor: gotul Nevitta. preferat de zei ca unul care a practicat pe tron lectiile filosofici. Iulian luã mãsuri pentru reducerea personalului extrem de numeros.cum se zice. Mãsura a fost cerutã noului împãrat. nas vrea sã sufere pe nedrept. altii. si alamanul Agilon. zis Catena. organizaserã si exploataserã serviciul de spionaj. furã condamnati a fi arsi de vii. Actele administratiei sale interne.. Judecãtorii furã alesi din sânul autoritãtilor indicate prin jurisdictia lor civilã sau militarã pentru asemenea afaceri. Oevres completes. L'empereurJulien. Eunapios. Pedepsele cele mai grave s-au pronuntat contra celor care. si pãstrând numai pe cei 169. Fiindcã însã multi acuzatori se ridicã împotriva lor. Iulian pãstrã si pe tron sobrietatea vietii sale de ascet. pe care în satira-i filosoficã Cesarii îl socoate superior tuturor predecesorilor. 1924. 60. de Constantiu (acela a fost cum a fost). Pentru a nu fi supus la influentele Curtii sau orasului. ci de fiarele din jurul sãu. (3 noiembrie 361 . pentru a stabili responsabilitatea crimelor sãvârsite în domnia ce se încheiase. Odatã stãpân pe imperiu. si împãratul se vãzu nevoit a aplica el însusi unor asemenea criminali pedeapsa capitalã1®. 207-211. ca Cesar. desi multora le pãrea astfel. si. scris. Cât despre acestia. 3. Dar aceluia. unde cosciugul fu coborât în cripta ce-1 astepta. Paris. Apodemius. care-1 fãceau si pe acela mai neînduplecat. eu. cu care. la Curtea lui Constantiu. . jur pe Zeus.Constantiu. osânditi la pedeapsa capitalã. 146 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Sallustius fu însãrcinat a prezida sedintele. prefect de Illyricum si Italia. fie-i tãrâna usoarã! . iar Arbetion a conduce instructia. chemat la comanda prefecturii Orientului168. Sallustius. 167 „O. Au fost numiti Mamertinus.. Paul. complicele sãu. care am fost mântuit peste orice asteptare. La vie de l'empereurjulien. 46. Iulian încredinta devotatilor sãi comandamentele militare si marile demnitãti. 166 Bidez. Spre a da toatã importanta spiritului militar. Bidez. el dispretul onorurile si luxul care însoteau în mod obisnuit viata suveranului. erau autorizati a urmãri dezbaterile. o. merse în fruntea convoiului pânã la Sfintii Apostoli. magistri ai cavaleriei. itfii. care îsi aruncau privirile de invidie asupra tuturor. Lettres etfragments. îi deprinsese în Gallia pe cei ce-1 înconjurau. El institui apoi un tribunal exceptional. eunucul Eusebius. martor e Zeus.

el intervine promulgând primele edicte generale în materie de religie. O circularã care interpreta legea preciza însã ce întelegea împãratul prin moralitate. si educatia tinerimii trebuia încredintatã profesorilor . n-a voit sã fie numit cu titlurile sonore si zadarnice de dominus si despotes. Firea vioaie si sincerã nu putea suferi aparatul complicat al ceremonialului asiatic. dar decretul trebuia sã întruneascã unanimitatea curialilor celor mai competenti si sã obtinã ratificarea împãratului. preotii vechilor sanctuare se aflau în mare decãdere. distrugerea multor monumente ale cultului pãgân si spolierea bogãtiilor pe care le posedau. ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Iulian s-a îngrijit. Iulian promulga o lege care lovea direct în crestinism. : 149 NICOLAE BANESCU Greciei si a imperiului. el conferi Senatului din Constantinopol privilegiile si onorurile de care se bucura pânã acum numai Senatul Romei170. în ultimele zile ale anului 361. îngrijindu-se a le asigura o functiune cât mai bunã. pãgânismul se afla într-o situatie criticã. a reduce la normal folosirea Postei publice. Din prudentã. Convocând pe episcopii dizidenti . Iulian putea crede într-o renastere a elenismului. anulând sentintele de exil pronuntate pe chestiuni de dogme de cãtre Constantiu172. care devenise o mare povarã pentru municipalitãti. 236 si urm. într-o domnie care numãrã mai putin de doi ani.ne spune Ammianus -. a redus impozitele si a cãutat sã le repartizeze echitabil. reduse la rolul de adevãrate agentii ale fiscului. curialii se sustrãgeau tot mai mult obligatiilor la care erau chemati. si Iulian a suprimat prin edictele sale scutirile nedrepte. adicã din momentul în care a luat contact cu realitãti întristãtoare pentru el. functionarii nu mai avurã dreptul de a elibera permise de cãlãtorie. dupã Iulian. s-a mãrginit a proclama cã pretutindeni se putea relua vechiul cult al zeilor care fãcuserã mãrirea 171 Ibidem. Ca urmare. El acorda totodatã o tolerantã universalã. Bidez a stabilit cã ostilitãtile lui Iulian împotriva crestinismului au început numai din iunie 362. Exemplul pe care-1 dãdea el însusi i-a atras iubirea soldatilor si disciplina lor. în ce priveste justitia. împãratul se îngriji a o face mai expeditivã si prevãzu pedepse pentru cei ce provocau întârzierea proceselor. apoi. pentru a asigura mai bine functiunea curiilor. A pus frâu fiscalitãtii "abuzive. le-a usurat sarcinile atât de apãsãtoare. spre a participa la sinoade). Iulian a îmbrãtisat aproape toate domeniile vietii Statului. ta nãipia. La 17 iunie 362. El retrase clerului crestin dreptul de a o folosi pe cheltuiala Statului (pe vremea lui Constantiu episcopii erau mereu pe drumuri.domniei lui Constantiu. Peste mãsurã de împovãrati. Legea cerea pentru numiri în învãtãmânt un decret al Senatului municipal atestând moralitatea candidatului. Iulian nu putea sã rãmânã indiferent la aceastã pãrãsire a traditiilor strãbune. Tânãrul împãrat era prin educatia sa un partizan entuziast al vechilor traditii ale elenismului. de la data pornirii sale spre Antiochia. Când a ajuns la tron. fiidcã ei vedeau în clasicii greci o tesãturã de inventii diabolice. dupã expresia savantului belgian. Exceptional de activ. Atent fatã de orasul sãu natal. p. A pus ordine în administratie. afarã de prefectul pretoriului. Comandamentele au fost încredintate celor încercati171. era unui pontificat care tine sã transforme elenismul într-o teocratie174. s-au bucurat de atentia sa deosebitã. îi invitã a renunta la discordiile lor si a profita de toleranta ce li se oferea pentru a-si practica fiecare religia sa fãrã teamã173. Aceste mãsuri au provocat. de asemenea. Atunci începe. care înlesneau evaziunea de la îndatoriri. Prin aceastã largã tolerantã. care interziceau sacrificiile si hotãrau închiderea templelor. Consiliile municipale ale provinciilor. pe care îl observau cu ostentatie si strictete înaintasii. Constantiu luase o serie de mãsuri aspre. > n s. mai cu seamã în Asia Micã si Egipt. Armata a avut si acum toatã atentia sa. în acelasi timp. revocând functionarii nedemni si asezând în fruntea ei cele mai bune elemente. Crestinii nu puteau. sã întrebuinteze scriitorii clasici în lectiile lor.

tânãrul Theodor. 310. se Ibidem. Bidez ne-a dat. Nu trebuie sã uitãm apoi cã în veacul al IV-lea în multe regiuni ale Occidentului opera convertirii crestine era putin înaintatã. Procopios. II. ed.-<& qq JK^-Î V 151 „apostazia" era un lucru destul de obisnuit în epoca lui Iulian. Dar pentru a putea întelege jocul complet al influentelor care au dus la aceastã convertire . recunoaste cã zeii au înteles sã facã dintrînsul mântuitorul lumii. apoi Lucius.adaugã el trebuie sã ne amintim cã Iulian n-a fost numai mistic: a fost. El îsi simte o vocatie supranaturalã. p.. Apostazia lui Iulian a fost înainte de toate. >••-. au fost pãgâni care. Apostazia lui Iulian. con-cepurã un plan de reactie . mai degrabã dorintele. educatia.de o-nestitate neîndoioasã. b. „actul unui mistic sedus de promisiunile de nemurire cereascã si de viziuni de fericire". stim cum si-a fãcut. în materie de credintã. mare tulburare. cu rezerva din partea lui de a putea profesa unele dogme ale primei sale credinte. TCC nãtpia. cum n-au convins. p. Eugenius si Maximus în Occident. El e cunoscut istoricilor bizantini sub numele de „apostatul" (renegatul) 6 napa6ãrrig. 2 si urm. Bury. generalisimul care vru sã-1 ucidã pe Theodosius pentru a restabili idolatria. dar cei care exercitau autoritatea sa în provincii erau mai putin sub privirile publicului si ei urmau. 150 O altã lege. întreprinderea care-1 seduse pe Iulian pãrea atât de ispititoare pãgânilor. curând dupã disparitia lui Iulian. nu 1-au putut convinge. în acea epocã. pp. Caracterul lui Iulian îl fãcea sã deteste cruzimea. conspiratorii grupati mai târziu în jurul egipteanului Pamprepios. de multe ori cu cruzime. sub privegherea episcopului de Nicomedia. ea dãdu loc la necurmate tentative de contra-revolutie. în acelasi timp. cum o caracterizeazã atât de bine învãtatul belgian. încã de copil. N-am putea însã afirma categoric cã avem a face la el cu o adevãratã renegare a credintei. care-i obliga pe crestini sã repare pagubele pricinuite prin distrugerea templelor în timpul domniei lui Constantiu. 174 Bidez. 5. explicatia justã a fenomenului. în care Iulian a fost initiat. op. prietenul vestitei Hypatia. 225-229. Se proclama astfel o stare de incompatibilitate între elenism si credinta crestinã. Trebuiau deci restaurate vechile traditii ale strãbunilor. pe atâtia altii. 172 Ibidem. când aratã cã 175 Ibidem. Practicile crestinismului. în special în Orient. arãtându-i relele pricinuite imperiului prin alianta sa cu o religie subversivã. Faptul cel mai însemnat al domniei împãratului Iulian a fost reactia sa împotriva crestinismului. arianul Eusebius.. pp. în excelenta sa monografie adesea amintitã. 152 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN lãsarã târâti de aceleasi ambitii. încât. Mult timp posturile înalte au fost acolo ocupate de pãgâni. initiat în misterele neoplatonismului si înãltat la episcopatul Cyrenaicei. produse în imperiu. Cazul lui Synesius. Cu toatã toleranta proclamatã de Iulian. 489. timp de douã secole. în care o crizã de îndoialã întorcea din nou spiritele la politeism. ca si Iulian. Dar Mardonius deschisese de la început spiritului sãu receptiv tezaurele cugetãrii elenice. 82-83. t. de adversarii lor. decât ordinele suveranului lor175. el îi proteja pe adeptii vechiului cult si crestinii furã în mod treptat lipsiti de functiile lor în administratie si armatã. si un om de actiune si un om de Stat. dupã expresia justã a lui Gibbon. în toate marile familii ai cãror copii erau instruiti de retori crestinii erau putin numerosi. cit. si grija fatã de reputatia sa îl îndemna la respectul legilor justitiei. 173 XXII. Violentele crestinilor încurajati în domnia precedentã furã acum rãzbunate. de la Magnentiu încoace. e caracteristic în aceastã privintã176.

c. Dar încercarea lui Iulian n-a reusit. si ea putu opune o serioasã rezistentã operei de restaurare religioasã întreprinse de împãrat. într-o vreme de crizã alimentarã. p. Pentru ca sã încerce a reînsufleti un cler inert. iar episcopii îsi disputau de atâtea ori Scaunele. socotind inutilã o ambasadã. sã loveascã Persia în inima regatului si sã pedepseascã astfel trufia 177 Ibidem. Dezgroparea osemintelor fostului episcop Babylas si transportarea lui . cum conchide Bidez. Biserica se organizase. pasionatã de plãceri. 278. timp de douãzeci de ani. pãstrându-i dupã aceea o amintire ne-stearsã. Pentru a le face plãcere. si ceru lui Libanios sã pronunte un discurs. dar nu gãsi decât indiferenta autoritãtilor si a publicului. Discursul e o glorificare a suveranului. de jocuri si dansuri obscene. dupã afirmatia retorului. Moartea împãratului Iulian.cum o numeste Libanios în Panegiricul închinat orasului sãu natal180 179 Ibidem. dar Iulian respinse propunerea. pe tot timpul sederii lui Iulian în Antiochia. în apropiere de metropola Siriei. a biciuit cu verbul sãu inspirat pãcatele societãtii frivole a Antiohiei. de sãrbãtoriri si bacanale. spre a fi vândut mai ieftin. 84. propunând trimiterea de negociatori. unde hotãrâse asi concentra toate fortele. consilierul sãu influent.. chiar plebea nu numai cã nu vegeta. împãratul dãdu antiohie-nilor spectacolul unei curse de Hippodrom. og. într-o asemenea atmosferã. a monumentelor ridicate de împãrati. crezând cã va vedea acolo pompa unei mari ceremonii. p. „instrumentul pe care secolul sãu i-1 oferea nu mai era. Iulian fu aclamat de o mare multime care iesise în întâmpinarea sa. care ni s-a transmis. dar el a încãput pe mâna acaparatorilor. cu pietele în care toatã ziua se înghesuia multimea. prin gloria armelor sale împotriva germanilor. în schimb. când el însusi avea sã vinã în Persia.împotriva progreselor crestinismului177. a tineretii sale studioase. 154 era un centru de bogãtie si de lux rafinat. Expeditia împotriva persilor. Predicile Sfântului loan Chrysostom. hecatombe de animale jertfite erau consumate de trupe. îndreptându-se spre Antiochia. 178 Ibidem. cu vestita dumbravã Daphne. ne înfãtiseazã în toatã cruzimea ei privelistea moralã a marii si lascivei metropole a Orientului. Acolo. Antiochia veacului al IV-lea. pronuntat cu prilejul jocurilor olimpice din anul 360. a adus si grâu din Egipt. Libanios se afla printre cei trimisi de oras înaintea suveranului. La Daphne se afla un templu celebru al zeului solar Apollo. de curse de cai. p. în mâinile sale. si Sapor al II-lea gãsi prudent a scrie împãratului. sederea în An-tiochia. Un singur rival temut rãmânea în fata imperiului: regele persilor. încât celebrul retor fu. Iulian a luat mãsuri ca sã usureze populatia. Apostatul fu redus la starea de a-1 ruga sã imite institutii foarte deosebite de cele ale scumpei sale Hellade"178. Iulian impusese. a cãrui populatie amestecatã se rãsfãta în viata-i usuraticã. decât un corp putin capabil de a vibra. un mare respect popoarelor dimprejur. si acesta se întretinu cu el. 153 NICOLAE BANESCU dusmanului care insultase în atâtea rânduri maiestatea Romei. Tânãrul suveran hotãrî sã ia ofensiva. xayKâÃri Aâcpvij . El îsi fãcea sacrificiile sale în temple si. cu tot zelul sufletului sãu entuziast. cu porticele sale mãrete care strãbãteau orasul de la un capãt la celãlalt. a convertirii lui la cultul elenismului179. îl invitã la palat si o mare prietenie se legã între dânsii. cu strãlucirea palatelor încrustate în marmurã si fildes. „ci cu desfãtare îsi ducea viata". Mari pregãtiri de rãzboi se fãcurã. în timp ce locuitorii sufereau de foame. care. 314. împãratul auster si modest nu putea fi popular. Aversiunea fatã de crestinism era întretinutã si de privelistea pe care o oferea însãsi Biserica: erezia lui Arius împãrtise lumea în tabere.. si Iulian se duse la sãrbãtoarea anualã a zeului. Cãtre solstitiul de varã al anului 362 el trecu Bosforul.

El le dãdu instructiuni sã manevreze dincoace de Tigru. o mie de vase. dar nu împotriva altora. unde se opri câteva zile. si el urmã în expeditia sa itinerariul marelui cuceritor al Asiei. purtând provizii. înconjurat de ofiterii principali. legile. Trecând în urmã dincolo de Chaboras. ultima cetate a imperiului. sosind la 27 martie la Callinicum (Rakka). apoi. trimitând pe front si pe flancuri iscoade . pornind cãtre Hierapolis.. care îsi ofereau concursul lor. ci a sa însusi. o multime de locuitori de toate conditiile îl conduse. înconju155 N1COLAE BÃNESCU rât de câtiva intimi. care au condus moastele sfântului cântând un psalm insultãtor la adresa lui Iulian. Se va rãzbuna prin insulte. care separa cele douã imperii. împãratul se retrase tot mai mult în palatul sãu. în momentul decisiv. si biserica cea mare din Antiochia fu atunci închisã. Apoi sosi si flota pornitã din Samosata. dupã campanie. îsi dã aerul de a glumi si a râde. operã a sculptorului Bryaxis. jignit de batjocurile lor. El distrugea podul în urma sa.000 de oameni sub comanda lui Procopios si a lui Sebastian. fost duce de Egipt. Iulian pãrãsi Antiochia. regele Armeniei. cincizeci de galere de luptã si cincizeci de pontoane182. la Tarsos. pozitie strategicã la vãrsarea râului Chaboras în Eufrat. Iulian intra în tara dusmanã. dar o adâncã amãrãciune se desface din aceastã apologie. dar el. Curând dupã aceea. trecând prin Corduene si Moxo-ene (la sudul lacului Van). pe strãzile orasului multimea impertinentã îl sfideazã. Cu prilejul Saturnaliilor. Iulian. pe cel mai scurt drum la Tarsos. pentru începerea campaniei. 318-319. mãrturiseste cusururile ce i se imputã. Iulian îsi luã mãsurile dictate de experienta sa militarã. coborî pe Eufrat spre sud. pp. crestinii dau foc într-o noapte templului. pãrãsind Hierapolis. rãspunse cã-1 vedeau pentru ultima oarã si cã se va întoarce. op. pentru purificarea din jurul sanctuarului. Se gândea. la o lunã de la plecarea din Antiochia. care se mistui împreunã cu statuia de ivoriu a lui Apollo. Iulian rãspunse acestor invective ale populatiei în chip inocent. pentru a merge aiurea. sã devasteze regiunile fertile ale Mediei occidentale si sã se întoarcã dupã aceea pentru a ajuta operatiunile din Assyria. cântând cuplete care luau în bãtaie de joc religia. A doua zi. sã opereze jonctiunea lor cu Arsak. unde obtinurã o ultimã audientã si încercarã sã-1 înduplece181. pãzindu-se de orice surprindere. în Osroene. si Iulian trimise în acea directie 30. adicã „dusmanul bãrbii". arme si masini de rãzboi. 182 Ibidem. Iscoade venirã în grabã sã anunte o nãvãlire a escadroanelor lui Sapor într-un punct al frotierei. Asezat pe o înãltime. desigur. primi vizita seicilor nomazi arabi. De aici grãbi apoi mai departe si. ajunse la Circesium. 156 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN La 13 martie. Gloria lui Alexandru cel Mare îi înflãcãra ambitia. numindu-1 tap si ciclop. urându-i o întoarcere glorioasã si rugându-1 sã uite neplãcerile ce avuse. Membrii Senatului Antiohiei îl însotirã pe împãrat pânã la Litarba. Iulian nu putea fi indiferent la aceastã crimã. a indignat pe crestini. 316-318.în cimitirul orasului. Bidez. care îsi oferise ajutorul. tinu trupelor un discurs elocvent. compunând sub formã de satirã o apologie ironicã intitulatã Misopogon. 157 NICOLAE BANESCU spunându-le cã au prea multe de rãzbunat pentru a sovãi sã rãspundã la apelul patriei. pp. trecu Eufratul pe un pod de vase si ajunse în mars fortat la Carrhae (Harrân). arãtând armatei cã trebuia sã-si punã speranta numai în izbândã. Soldatii aclamarã zgomotos. în momentul plecãrii. cit. aminteste antio-hienilor tot binele ce a voit sã le facã si îsi aduce aminte cu regret de timpul fericit în care galii rãspundeau bunei sale vointe. tinuta si chiar barba împãratului. La începutul lui martie 363. Cu o exagerare de un comic bufon. El adreseazã ingratei populatii o singurã amenintare: va pãrãsi un oras care 1-a înteles atât de rãu. cu restul armatei.

nici trupele lui Sebastian si Procopios. urcând Tigris. Armata înainta astfel. sunt fugãriti pânã la zidurile orasului. fortele lui Iulian trecurã peste toate piedicile si ajunserã la Perisabor. cã Procopios si Sebas-tian. care. care. Dar curentul fluviului era prea repede si flota nu-1 putea urca usor. de privatiuni si de boli. Atacatã de persi. nu se arãtau. în cele din urmã. stãpânã pe teren. Ctesiphon era puternic fortificatã. Victor si germanul Dagalaiphus comandau ariergarda. unde printr-o miscare dibace puse cavaleria dusmanã pe fugã. în preajma capitalei. în loc sã îndrepte spre Iulian o privire încurajatoare. apãrea si dispãrea pe nesteptate. si nu întâlni ajutoarele promise de Arsak. înaintarea se face acum printr-o câmpie inundatã. ei furã atacati energic si pusi pe fugã. spre a hotãrî dacã trebuie sã se întreprindã asediul capitalei. Una se înfipse între coastele împãratului. Pe când îsi încuraja trupele în urmãrirea escadroanelor persane. si a trebuit sã li se acorde trei zile de odihnã. la stânga escadroanele de cavalerie. rãnindu-1 adânc. Iulian izbuti a-si trece într-o noapte trupele pe malul stâng al Tigrului. Secundin. când un nour de praf se ridicã în depãrtare. cu parcurile lor de vânãtoare servind regelui. apãratã de apele ce o împresurau. lãsând mai bine de douã mii de morti pe locul de luptã. Armata înainta cu greu. Trei palate mãrete. ca atunci. în care armata lui Iulian se tinu bine. pe care Iulian îi astepta aici. desprinsã din Regatul seleucid sub forma unui regat independent cu capitala la Edessa. în ziua de 16 iunie 363. avu o viziune fatalã: geniul imperiului îi apãru. se decise a renunta la asediu si a pãtrunde în interior. Diocletian a transformat-o în provincie romanã]. împãratul e înstiintat cã la una din aripi centrul a fost aproape zdrobit de cavaleria dusmanã. dar cu capul acoperit de un vãl si. ocupând toate pozitiile întãrite pânã la Ozagardana. Fãrã a tine seamã cã. Printr-un asediu greu. Iulian tinu un consiliu de rãzboi. ea cade în mâinile lor si e prefãcutã în cenusã. ceea ce îl fãcu pe . cetatea a fost luatã cu asalt si dãrâmatã la pãmânt. ridicate pe malul Tigrului. având la dreapta sa pe Nevitta cu câteva legiuni de-a lungul Eufratului. . într-o regiune acoperitã de coline. fratele lui Sapor refugiat la bizantini. care începea urmãrirea dusmanului. unde o luptã furioasã se încinse cu persii generalului Surena. pânã la Maioza-malcha184. 184 La Gibbon: Maogamalcha. închidea coloana. în noaptea care preceda acea zi. Soco-tindu-se cã el avea sã fie lung. din cauza cãldurii. au fost nimicite în aceastã continuã înaintare. ducele de Osroene183. Dupã un asediu puternic. Decis a pune mâna pe capitala dusmanului.pentru recunoasterea terenului si prevenirea surprinderilor. situatã la unsprezece mile de Ctesiphon. El vru s-o tragã afarã. La 26 iunie aveau sã-si reia marsul. care ocupau colinele. închis în cor+ tul sãu. cetate la 50 de mile de capitalã. sub comanda lui Arinthaeos si a lui Hormisdas.Iulian s-o ardã. împãratul. împãratul se afla într-un mars din zorii zilei. fãcutã pentru a închide drumul cãtre MS [prOvincie istoricã din nord-vestul Mesopotamiei. cãci bande de persi incendiau pretutindeni dinaintea nãvãlitorilor recoltele. A doua zi. îsi scosese platosa. care fu incendiatã. 158 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN capitalã. El se asezã la centru cu infanteria. care timp de peste trei veacuri a fost stat tampon între Imperiul roman si Regatul part. el se întoarse si iesi încet din cort185. vestind aparitia armatei considerabile a lui Sapor al II-lea. Proviziile începurã a lipsi. •<•. si armata lui Iulian trecea pe întinderi pustii. 159 NICOLAE BANESCU Câteva zile în sir avurã loc lupte de hãrtuialã. ca odinioarã în palatul din Lutetia. în care Iulian a desfãsurat toatã arta sa de militar cu experientã. Intrând apoi într-o regiune tãiatã de canale pentru ajutarea agriculturii. Iulian smulse scutul unui soldat si alergã cu un ajutor de trupe în locul primejduit. si unde apãrurã întâia oarã persii.„ cetate puternicã. acestea aruncarã în urma lor o ploaie de sãgeti si sulite. armata se urni din loc. pe o arsitã grozavã. amãgiti de regele Armeniei. în tot acest mars ea era hãrtuitã mereu de cavaleria persanã. Dar trupele erau extenuate de cãldura arzãtoare.

doreste sã fie înlocuit printr-un demn urmas. Grigorie de Nazianz îl batjocoreste pentru meritele.. Paris. împãratul îsi revine si-i conjurã sã nu umileascã prin lacrimi de slãbiciune moartea unui suveran care în curând se va uni cu cerul si cu stelele. unul dintre intimii sãi. Astfel pãrãsi viata acest om extraordinar. fu pansat de medicul Oribasius. ed.spunea. 161 NICOLAE BANESCU prezenti cã nu vrea sã dea indicatii. decât sã te întristezi când cea mai nobilã parte din noi se desface de cea care-1 degradeazã si-1 umileste. izbucnesc si ei în plansete. pãgânii furã huiduiti si Libanios se 162 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN simti un timp în primejdie. Saint Augustin etlafin de la culture antique. Bucuresti. spre a fi înmormântat dupã dorinta sa. 1943 si H. nici prin cruzimea unui tiran. Toti tãcurã. împãratul Iulian avu un sfârsit care a fost comparat cu al lui Socrate. dar. pagini frumoase pot fi citite în P. asa cum o întâlnim si la Ammianus (cf. nici prin durerile unei lungi boli. dacã Iulian ar fi trãit. Colaboratorii împãratului au fost urmãriti: Maximus. 1997. cã mã smulge din lume printr-o moarte glorioasã". Teoteoi. ca bun cetãtean. Toate acestea îl obosirã. agitându-se. pe care-1 iubea mult. „Filosofia . 8. Persii pãrãsirã câmpul de luptã în care îsi lãsaserã doi generali. voi. Când stirea mortii lui Iulian ajunse în imperiu. Ador bunãtatea lui pentru mine. De Macrobe ã Cassiodore. Enciclopedicã. Moartea sa e povestitã în amãnunt de Ammianus. si Iulian începu o convorbire metafizicã asupra naturii sufletului. martor ocular186. 5. Pretutindeni inscriptiile care glorificau numele tânãrului împãrat furã nimicite. Courcelle. Gândindu-se la alegerea unui succesor. 160 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN ar fi avut urmãrile unei victorii decisive. a IV-a. 1958. XXIV.dar îsi tãie degetele de muchiile ascutite si cãzu de pe cal în nesimtire. si. spuse celor 186 XXV. dupã ce bãu. bãtãlia îsi urma cursul. Era cãtre miezul noptii (26 iunie 363). de Boccard. îsi provocã o hemoragie care-i grãbi sfârsitul. ca si pentru defectele sale. echivalent cu numen caeleste sau chiar Deus caelestis. o revoltã izbucni împotriva prefectului. „Etudes byzantines et post-byzantines". în fata acestei privelisti. p. precurseur de l'historiographie byzantine. si strigãtele soldatilor ajungeau pânã la cort. bucuria crestinilor. Dus în cort. III.m-a convins cã sufletul nu este cu adevãrat fericit decât când s-a eliberat de legãturile trupului si cã trebuie mai degrabã sã te bucuri. ceru apã si. în mijlocul discipolilor: aceeasi tãrie înaintea mortii. T. si rana se redeschise. cu privire la aceastã întrepãtrundere între crestinism si pãgânism în partea de apus a Imperiului roman. întrebã dupã aceea de Anatolius. 3. a fost un delir si reactia lor violentã. . E. Ed. si când Sallustius îi rãspunse cã a cãzut în luptã. Multumesc Zeului vesnic187 cã n-a îngãduit sã pier nici printro conspiratie. Ammien Marcellin. Marrou. care vedeau în aceasta mâna rãzbunãtoare a divinitãtii. La Constantinopol. împãratul începu a plânge pierderea acestui bun prieten. cincizeci de satrapi si o multime din cei mai bravi soldati.-I. Les lettres grecques en Occident. vãdeste si influenta exercitatã de gândirea crestinã asupra filozofiei pãgâne a acelei vremi. La Antiochia. Iulian . Paris. în acest timp. Cei din jurul sãu. îsi dãdu îndatã sufletul. sintagma numen sempiternum. dar. cu filosofii Priskos si Maximus. Polemistii crestini 1-au atacat cu furie. aceeasi seninã filosofic în fata misterului ei. Puterile încep apoi a-1 pãrãsi. care lãsã în istoria lumii un rãsunet atât de mare. lucrare tradusã recent si în limba românã]. care aflã armata în retragere. izbânda trupelor sale 1 Ammianus Marcellinus. Corpul sãu fu transportat la Tarsos. 187 [De inspiratie neoplatonicã. fu însãrcinat a escorta convoiul pânã la destinatie. Iulian îsi ceru calul si armele pentru a se întoarce la luptã.. miscati. 26-27). Dusmanii fuseserã în aceastã bãtãlie aproape zdrobiti si. theurgul din . Procopios. El simtea cã se înãbusã. în apropierea ultimelor sale momente.

ca bun cetãtean. fu executat. Toate acestea îl obosirã. în care îsi luaserã însemnãri (Seleucus. unul dintre intimii sãi. care vedeau în aceasta mâna rãzbunãtoare a divinitãtii. Ammianus Marcellinus îsi publicã istoria sa. care-1 însotise pe Iulian în Persia. Polemistii crestini 1-au atacat cu furie. La Antiochia. Callistus)... si apoi o lungã oratiune funebrã în care îl prezentã ca ales al zeilor si binefãcãtor al lumii189. . dupã ce bãu. împãratul îsi revine si-i conjurã sã nu umileascã prin lacrimi de slãbiciune moartea unui suveran care în curând se va uni cu cerul si cu stelele.. împãratul începu a plânge pierderea acestui bun prieten. Oribasius exilat la goti. op. încât sotii de arme ai lui Iulian si martorii ultimelor sale victorii se temurã a publica ceva. Abia dupã cinci ani de la moartea lui Iulian. Libanios mãrturiseste de ce este silit. 332-335. îsi dãdu îndatã sufletul.. spre a fi înmormântat dupã dorinta sa. p. Libanios putu compune o monodie. si când Sallustius îi rãspunse cã a cãzut în luptã. într-o scrisoare cãtre prietenul sãu Aristophanes. în marele sãu doliu. Putin înainte de sfârsitul secolului al IV-lea. în fata acestei privelisti. cel mai amãnuntit. La Constantinopol. întrebã dupã aceea de Anatolius. calitãtile deosebite si devotamentul sãu pentru interesul public. ca si pentru defectele sale. miscati. dar. Eutropius. si apoi o lungã oratiune funebrã în care îl prezentã ca ales al zeilor si binefãcãtor al lumii189. sã pãstreze tãcerea fatã de calomniatorii gloriosului dispãrut188. Era cãtre miezul noptii (26 iunie 363). Când stirea mortii lui Iulian ajunse în imperiu. puturã redacta o naratiune a rãzboiului. cu filosofii Priskos si Maximus. Teroarea fu atât de mare. recomandat mai înainte împãratului. dar. în care îsi luaserã însemnãri (Seleucus. cit. pp. recomandat mai înainte împãratului. sã pãstreze tãcerea fatã de calomniatorii gloriosului dispãrut188.. pp. pãgânii puturã aduce omagiul cuvenit suveranului care cãzuse pentru apãrarea patriei. care aflã armata în retragere. încât sotii de arme ai lui Iulian si martorii ultimelor sale victorii se temurã a publica ceva. theurgul din Efes. datoritã si tolerantei lui Jovian. Toti tãcurã. ceru apã si.. Cam s Bidez. doreste sã fie înlocuit printr-un demn urmas.. o revoltã izbucni împotriva prefectului. si rana se redeschise. El simtea cã se înãbusã..Efes. puturã redacta o naratiune a rãzboiului. Pretutindeni inscriptiile care glorificau numele tânãrului împãrat furã nimicite. Mai întâi. care-1 însotise pe Iulian în Persia. mai pitoresc si mai veridic din autorii pe care îi putem consulta pentru a sti ce idee îsi fãcurã despre Iulian cei ce-1 cunoscuserã de aproape"190. în rezumatul sãu de istorie romanã. Callistus). Oribasius exilat la goti. ' Ibidem. care lãsã în istoria lumii un rãsunet atât de mare. Cei din jurul sãu. în rezumatul sãu de istorie romanã. câtiva ofiteri participanti la ultima campanie. fu executat. izbucnesc si ei în plansete. Eutropius. Grigorie de Nazianz îl batjocoreste pentru meritele. 337. câtiva ofiteri participanti la ultima campanie. a fost un delir si reactia lor violentã. bucuria crestinilor. pãgânii puturã aduce omagiul cuvenit suveranului care cãzuse pentru apãrarea patriei. ne-a lãsat asupra împãratului filosof pagini de judecatã nepãrtinitoare. Când mânia crestinilor se mai potoli. } Ibidem. cultura întinsã. Libanios putu compune o monodie. Abia dupã cinci ani de la moartea lui Iulian. datoritã si tolerantei lui Jovian. Când mânia crestinilor se mai potoli. 163 prezenti cã nu vrea sã dea indicatii. Magnus.. re-cunoscându-i . într-o scrisoare cãtre prietenul sãu Aristophanes. Teroarea fu atât de mare. 336-337. Mai întâi. Colaboratorii împãratului au fost urmãriti: Maximus. în marele sãu doliu. re-cunoscându-i meritele. fu însãrcinat a escorta convoiul pânã la destinatie. Procopios. Corpul sãu fu transportat la Tarsos. „cel mai complet. si Iulian începu o convorbire metafizica asupra naturii sufletului. ne-a lãsat asupra împãratului filosof pagini de judecatã nepãrtinitoare. Astfel pãrãsi viata acest om extraordinar. Libanios mãrturiseste de ce este silit. pãgânii furã huiduiti si Libanios se 162 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN simti un timp în primejdie. Magnus. pe care-1 iubea mult.

în stânga Tigrului. entuziasmul si sinceritatea credintei sale. Sapor. urmãrirea a fost continuã. Zosimus 1-a prezentat cu simpatie. Ibidem. 164 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN C. Putin înainte de sfârsitul secolului al IV-lea. si atunci fu ales Jovian. op. necessariam quidem. ' Ibidem. Dar. Cam f Bidez. CONTINUATORII DINASTIEI CONSTANTINIENE. • . Este ardoarea. Ammianus Marcellinus îsi publicã istoria sa. 163 NICOLAE BANF. p. IOVI AN. fãrã ca cele douã armate sã se prindã într-o adevãratã luptã. 349-351. Pânã la Dur. începuse urmãrirea imperialilor. socotindu-se biruitor. El trebui sã retrocedeze persilor cele cinci provincii transtigritane cucerite de Galeriu." '. Eunapius ne-a povestit domnia lui Iulian dupã jurnalul medicului Oribasius. Sapor al II-lea. trecând si în drama religioasã. el cãutã sã asigure îndatã pacea cu persii. 336-337. cum o caracterizeazã Eutropius192. fatã de situatia criticã a armatei sale. se grãbi a le primi în conditii cu totul umilitoare pentru imperiu... ca suveran model. pp. în cele din urmã. calitãtile deosebite si devotamentul sãu pentru interesul public. îndatã ce aflase de moartea lui Iulian. savantul belgian proclamã un mare adevãr când afirmã cã. ei se înteleserã a oferi tronul lui Sallustius.. ofiterii armatei tinurã sfat pentru a alege un urmas.. „nu trebuie sã uitãm cã Apostatul pretinse a reprezenta partida traditiei si cã întotdeauna el mãrturisi oroarea pentru spiritul de noutate. persii furã respinsi cu mari pierderi. Ceea ce-1 distinge si face mãrimea lui nu e nici ideea conducãtoare. fãcu propuneri de pace. lovian (27 iunie363. Un tratat pe 30 de ani fu semnat între cele douã puteri. si ne-a expus opera de reabilitare întreprinsã. si. situatia armatei fiind destul de precarã. Cedarea cetãtii Nisibis produse o mare jale printre locuitori. legenda Apostatului a preocupat fantezia hagiografilor. dinastia lui Constantin cel Mare se stingea cu totul. cele mai puternice douã cetãti ale Meso-potamiei. si 165 N1COLAE BÃNESCU Singara. „cel mai complet. pp. e. odatã cu dezgroparea manuscriselor ce cuprindeau scrierile suveranului atât de calomniat.17februarie 364) Cu moartea lui Iulian. nu trebuie luat în râs si calomniat: el meritã respectul „datorat nobletei moralitãtii sale"191. cit. pp. invocând vârsta. } Ibidem. 337. din care locuitorii puteau pleca. în dimineata zilei de 27 iunie. cornitele gãrzii. dupã el. Pannonian de origine. prefectul pretoriului. pentru a întelege atitudinea lui Iulian. la prima ciocnire. întãrit prin jurãminte si ostateci. în sfârsit. mai pitoresc si mai veridic din autorii pe care îi putem consulta pentru a sti ce idee îsi fãcurã despre Iulian cei ce-1 cunoscuserã de aproape"190. Nisibis. fãrã însusiri deosebite. siliti a emigra. pe care Jovian. VALENTINIAN sI VALENS 1. sed igno-bilem.meritele. Acesta însã.SCU în acelasi timp. Dupã lungi discutii. Eruditul Bidez le-a schitat în ultimul capitol al amintitei sale monografii (Histoire et legende). Istoricii epocii vorbesc cu durere si indignare despre aceastã pace dezonorantã. de asemenea. De la începutul Evului Mediu. efortul prodigios al vointei lui". cultura întinsã.. Dacã Iulian n-a izbutit. desi mãrginindu-se la hãrtuieli.. în zadar fruntasii . înregistrând pãrerile contradictorii ale modernilor. gândindu-se la pierderile mari pe care le suferise. nici întreprinderea pe care o concepu: sunt înaltele calitãti ale inteligentei sale si ale caracterului sãu. sã pãrãseascã în mâinile persilor Armenia. cel mai amãnuntit. nu primi. 332-335. mai cu seamã în Franta. lipsitã de provizii si hãrtuitã necontenit în retragerea ei pe teritoriul dusmanului.

t. LKãaTt\q EKKeîaSai mîc. numele lui Valentinian. Unii o atribuie urmãrilor unei indigestii pricinuite sau de cantitatea de vin... prefectul pretoriului. Themistius. •t". Jovian si-a luat calea. sau de calitatea ciupercilor consumate seara. 196 Ibidem. El transmise o circularã guvernatorilor de provincii. Bury. în care îsi mãrturisea credinta si asigura stabilirea legalã a religiei crestine. 34: navra Se fjv otjucoyfjg Kai dprivcnv /leord. . n. Buiy. 195 Gibbon. mai putini în alte orase. dupã mai multe Paris. Valentinian îsi arãtã de la început energia. p. asupra acestei personalitãti pot fi adãugate titluri mai recente: Politique et theologie chez Athanase d' Alexandrie. 31)]. în Bithynia. în mijlocul aclamatiilor trupelor (27 februarie 364). spre a fi înmormântat. odatã ce Nisibis era cedatã193. aclamat de multime. Valentinian I avea o înfãtisare maiestuoasã si se deosebea prin energia sa fãrã margini si devotamentul pentru binele public. 90 (1979). „Greek. 550.. Jovian nu se lãsã înduplecat. dupã o masã copioasã. spunând armatei cã. 2.. ed. Alegerea avu loc la Niceea. H. 27 (1986).. 115. t. un oras obscur între Galatia si Bithynia.. Tronul rãmase vacant timp de zece zile.orasului se aruncarã la picioarele împãratului în trecere. întruni sufragiile întregii adunãri. Athanasius' First Exile. „Zeitschrift fur Kirchengeschichte". 6. . 1974. nepaâv eq>68oiq. p. El avusese mai înainte... e datoria sa sã se gândeascã la siguranta si interesul imperiului. Vestitul Athanasios iesise din retragerea sa la vestea mortii lui Iulian si. un pan-nonian. trecând pe la Tyana si Ankyra. Dupã ce asigurã pacea cu dusmanii. Adunarea solemnã a puterilor civile si militare ale imperiului oferi din nou coroana lui Sallustius. trimis de Senatul capitalei sã exprime noului suveran devotamentul sãu loial. p. III. odatã ce încrederea ei 1-a înãltat pe tron.» . VALENTINIAN I (2 7februarie 364 -17 noiembrie 3 75) Noul ales era fiul comitelui Gratian. n. •.. 193 Zosimus. Corpul decedatului suveran a fost trimis la Constantinopol. Niaiâwt avmît. II. Kannengisser. De la Antiochia. a putut vorbi cu elocventa sa obisnuitã de principiile tolerantei filosofice195. ed. 166 Spiritul moderat al lui Jovian proclamã o tolerantã universalã fatã de agitatia sectelor numeroase în sânul Bisericii. o întrevedere cu noul împãrat în Antiochia. Descurajarea fu mare pretutindeni. pp.. Oprindu-se la Dada-stana. grãbit. N-au lipsit însã nici zvonurile de otrãvire196.... înainte ca titularul sã ajungã în capitala sa. op. 193. 304-338. oîofievcov. A. îsi reocupase Scaunul arhiepiscopal din Alexandria194.. fiecare oras so-cotindu-se expus nãvãlirii persilor. cãtre Constantinopol.. dupã altii. în cuvântarea ce tinu. M. seful unei schole a gãrzii197. Domnia cea nouã avu un sfârsit neasteptat. 194 [La bibliografia existentã în manualele de patristicã. împãratul se culcã si fu gãsit a doua zi dimineata (17 februarie 364) mort în patul sãu. cunoscut pentru meritele sale militare în Africa si Britannia. Cei mai multi locuitori s-au refugiat la Amida. zguduitã în timpul predecesorului sãu. ofiter de merit. 2-4. si Supra. ci dãdu poruncã de evacuare. dar acesta pentru a doua oarã refuzã.. Jovian cãutã sã restabileascã linistea Bisericii. a fost asfixiat în somn de cãrbunii aprinsi imprudent într-o camerã cu peretii de curând vopsiti.. Zur Biographie des Athanasios von Alexandrien. III. Armata îi ceru sã-si asocieze un coleg la imperiu. Cauza acestei morti neasteptate a fost explicatã în diverse feluri. p. : 167 NICOLAE BANESCU propuneri respinse. Roman and Byzantine Studies". cit. .„. rugându-1 sã nu-i dea pradã dusmanului furios din cauza celor trei înfrângeri suferite.•. 192 Citat de Gibbon.. v. El fu îndatã învestit solemn. C. Drake. ed.. Recunoaste cât de mare e . Tetz.. Atunci.

. pãstrând pentru el Illyricum. Administratia imperiului. El interzise expunerea copiilor nou-nãscuti si stabili în cele 14 cartiere ale Romei 14 medici cu stipendii si privilegii. Dar unul din marile sale merite a fost.greutatea acestui imperiu pentru mâinile slabe ale unui muritor. surprinsã. Era numit de Praefectus praetorio. Armata. Reims si Treves. care tinea la disciplinã în armatã si la ordine în Stat. ne spune cã trâmbita de rãzboi rãsuna de la un capãt la celãlalt al lumii romane. dar alegerea unui prieten sincer cere o maturã deliberare si aceasta îl priveste. 1923. History of the Later Roman Empire. a înãbusi abuzurile din administratie si justitie. ca un subaltern (in modum apparitoris). dupã expresia lui Ammianus. Mai presus de toate însã. un suveran întelept. XXVI. 541 (Bonn). Spre a asigura linistea si prosperitatea oraselor. Situatia era atunci extrem de criticã.. afarã de practicile care ascundeau vicii sau dezordini sub masca religiei. Intentia sa era ca retorica si gramatica sã se învete în limbile greacã si latinã în metropola oricãrei provincii. El îi arãta un mare devotament. Valentinian pãrãsi Milan si merse la Lutetia. cu pãrul blond si ochii frumosi. Londra. sentintele dictate de multe ori glumet.. si barbarii dãdeau asalt la toate frontierele: alamanii devastau Galiile si Raetia. bandele prãdalnice ale gotilor Thracia. si Proco-pios. Acest om teribil s-a arãtat. sarmatii si quazii Pannoniile. getulii si maurii cutreierau Africa. pictii. Ammianus Marcellinus. Valentinian permise toate cultele. iar în Orientul depãrtat regele persilor punea mâna pe Armenia199. Apãrarea imperiului. Valentinian oferi lui Valens prefectura Orientului. Se reglementa disciplina studentilor în chip serios. a le sprijini drepturile si a le expune plângerile înaintea tribunalului magistratilor civili sau chiar la picioarele 169 NICOLAE BANESCU tronului. „încât multi ziceau cã seamãnã cu David". Valentinian a creat functia defensorilor {defensor civi-tatis). Acesta era în vârstã de 36 de ani si n-avea talentele fratelui sãu. pe care le privea adesea cu plãcere devorând bucãti din trupurile celor executati. putin albastri. cu energia-i cunoscutã. o rudã a împãratului Iulian. marea grijã a lui Valentinian I a fost apãrarea imperiului. ca si sectelor crestinismului. 197 Cedrenus. o lunã mai în urmã. Theo-dosius I transferã curialilor numirea lui198. Moartea lui Iulian atâtã îndatã poftele de pradã si de cucerire ale barbarilor. 198 Buiy.. cu resedinta la Constantinopol. un martor ocular. recunoscându-i superioritatea geniului si ascultându-1. Italia si Gallia. care aveau sarcina de a ocroti pe cei slabi. si împãratul. venind la Constantinopol. pãgânilor. Gallias Raetiasque simul Alammani populabantur. se linisteste. Calamitãtile care bântuiau imperiul n-au fãcut decât sã sporeascã ferocitatea congenitalã a inimii sale. într-o epocã de aprige lupte religioase. a. I. Sarmatae Pannonias et Quadi. Protectia legii era asiguratã tuturor. fiind dur pânã la cruzime. resedintele . cu resedinta la Milan. 170 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN în toamna anului 365. 5: Hoc tempore uelut per universum orbem Romanum betticum canentibus bucinis excitae gentes sae-vissimae limites sibi proximos persultabant. de la Dunãrea de Jos pânã la hotarele Persiei. Valentinian I era un brav soldat. toleranta generalã garantatã de el în materie de credintã.. 168 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Imperiul fu împãrtit între cei doi frati. semnalând si cusca celor douã ursoaice enorme. întâietate. Ammianus Marcellinus a înregistrat atâtea din executiile lui sumare. ne spune cã era mare de trup. 199 Ammianus. acordã titlul de Augustus fratelui sãu Valens (28 martie 364). prin anumite acte de guvern. Tot astfel se sili. rosu. încerca sã uzurpe tronul lui Valens. de lângã camera lui de culcare. scotii si saxonii Britannia. dar avea o fire violentã. scoala din Roma si cea din Constantinopol aveau. fireste. p-60. b. Valentinian întemeie si o institutie liberalã pentru educatia tinerilor si sprijinul stiintelor în declin.

încã din acel an. Valentinian clãdi 201 Ammianus. sefii lor rãniti mortal. întorcându-se la Treves. ale pictilor si . nimicindu-i în mare parte (368)202. Atacati energic. pe vârful unui munte aproape inaccesibil. III.. III. XXVII. degradându-i în fata întregii armate. XXVII. hotãrât a da o lectie durã dusmanului. Alamanii lãsarã pe câmpul de luptã 6. coastele Galliei si Britanniei rãmâneau însã expuse atacurilor piratilor saxoni. alamanii îsi reluau invaziile în Gallia.. surprinse în regiunea Metz o armatã a alamanilor si alta pe malurile Mosellei. reclamând subsidiile promise. si cei care scãparã fugirã la a treia si mult mai importanta armatã. Alamanii târãsc cu dânsii o multime de captivi.000 de morti si 4. luându-le armele si hotãrând sã fie vânduti ca sclavi. utfuisse longis saeculis aestimetur intacta.200 de oameni. si comandantul care avea apãrarea coastelor a cerut ajutorul lui Severus. în cele din urmã. magister officiorum. 10. Barbarii nu se intimidarã. pp. care s-a prefãcut a primi. Bury. ita saepius adolescit. Jovinus alungã resturile acestei invazii pânã la tãrmul Rinului si veni apoi la Lutetia. 172 aceastã barierã a Rinului. Trupele imperiului furã învinse. steagul Herulilor si Batavilor cãzu în mâinile barbarilor. s-au asezat în lagãr. Valentinian. cu toatã marea înfrângere ce suferiserã. 2. . împãratul îi purtã cu vorba pânã se retraserã. 202 Ibidem.000 de rãniti201.Galliei de Nord. cit. XXVII. în 371. 34. Revoltati de purtarea trufasã a lui Ursacius. în 368. fortificã malurile Rinului cu mari constructii pe tot cursul sãu. t. aflatã la Châlons-sur-Marne. fatã de ambasadorii lor si de micsorarea darurilor ce li se acordau la o nouã domnie. Britannia se afla si ea pradã incursiunilor îndrãznetelor triburi de la nord. cãci nu avea interes sã contribuie la distrugerea uneia din cele douã natiuni pe care le putea manevra una contra alteia. se pregãtirã a da piept cu Jovinus într-o luptã decisivã. p. acestia au atacat provinciile maritime ale Galliei. în timp ce el trecea Rinul în fruntea unei puternice armate. de la Raetia pânã la strâmtoarea Oceanului (Mânecii)204. Jovinus. XXVIII. alarmati. Saxonii au fost încercuiti si aproape nimiciti. capitularea saxonilor. la început. Cu toatã opunerea barbarilor germanici. Gibbon. trec în masã Rinul. ed. în fruntea unei puternice armate disciplinate. t. La începutul anului urmãtor. Ei dau foc satelor si târãsc captivi în pãdurile lor. armata imperiului 200 Ibidem. l: Rhenum omnem a Raetiarum exordio ad usque fretalem Oceanum magnis molibus communiebat. care pare intactã. 36-37. XXVIII. Dar când burgunzii vin la Rin în numãr de 80. unde Valentinian cu generalii sãi îi luarã cu asalt. 204 Ibidem. Batavii se aruncarã atunci la picioarele lui. El încercã sã-i atragã si pe burgunzi (370) împotriva alamanilor. cerând iertare si fãgãduind a-si spãla onoarea într-o nouã încercare. împãratul îsi îndreptã toatã atentia la întãrirea frontierelor Galliei. 5: Immanis etiam natio. 171 MCOLAE BÃNESCU învinse cu o pierdere de 1. 1. porunci comitelui Sebastian sã pãtrundã prin Raetia cu trupele din Italia si Illyricum. încãierarea fu aprigã.. 203 Ammianus. ea tinu o întreagã zi de varã (366). ei surprind Moguntiacum (Mayenta) în timpul unei sãrbãtori crestine. care atrãsese populatia de la ziduri. neputând opri devastarea satelor. spre a primi demnitatea de consul pentru anul urmãtor.000. care asigurã linistea Galliei pentru tot restul domniei sale. ceea ce s-a datorat si perfidiei generalului roman. Gibbon. acestia având cu dânsii contestatii pentru niste mine de sare. seful infanteriei. loc. dândusi seama cã are a face cu o natiune de temut. 2. Dacã fortificatiile ridicate de Valentinian apãrau interiorul tãrii. în toiul iernii. sefii barbari. în curând. De aceea. multi pierirã. Valentinian îi pedepsi aspru pe Batavi. reînnoindu-se mereu203. cu egalã bravurã de ambele pãrti.. unde petrecu timp de zece ani pentru apãrarea. Valentinian consimti cu o prefãcutã repulsie200. alamanii nãvãlesc în Gallia înainte de trecerea lui Valentinian peste Alpi. si întãrirea frontierelor. Cf.-. Alamanii.

Toate plângerile rãmâneau fãrã efect. dupã pradã. Firmus era fiul unui sef mauritan puternic. Valentinian trimite îndatã pe spaniolul Theodosius. pp. .. rãzboiul se încheia (373)207. O armatã destul de mare se adunã în jurul revoltatului.scotilor205. Maxi-min. si trãiau din cultura pãmântului si din pescuit. în drumul pânã la Londra. pãtrunzând în interior si biruind orice rezistentã. 173 înstiintat la Treves cã cei doi sefi militari ai Brita-nniei au fost surprinsi si ucisi de barbari si provincia aproape pierdutã. cu dibãcia sa. voind probe evidente. înainte de a fi trimis în Africa. Theodosius debarcã în Africa (372-373). Pentru apãrarea provinciilor sale Illyricum si Raetia. t. Valentinian trimise pe cel mai bun general. bate mai multe trupe de barbari si libereazã multi captivi. pe Theodosius. prin restaurarea fortificatiilor.v. dar acesta.<. Africa romanã se afla de multi ani în mâinile unui guvernator militar rapace. cornitele Romanos.. îmbarcându-se cu o micã trupã de veterani la gurile Ronului.. se aruncau împreunã asupra provinciilor. se spânzurã în timpul noptii. ca sã scape Britannia. general abil si energic. prin talentele sale militare. suspendã atunci lucrãrile. nu-si întrerupse operatiile. regiune de câmpii întinse pânã la mare. se fãcuse odios întregii populatii.. Firmus provoacã rãscoala poporului sãu. . dãdu oraselor multã sigurantã. nu furã în stare sã reziste talentului militar al lui Theodosius.v . care. Acestia se plâng cã o fortãreatã se clãdea pe terenul lor. rãu înarmati. Avaritia comandantilor militari. Marcellianus îl invitã 101 Ibidem. debarcã în Britannia si. :•. Firmus cãutã sã însele vigilenta generalului printr-o supunere aparentã. 174 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN urmãrit cu un zel neobisnuit de cornitele Romanos.Provincialii lui Firmus. care. Numidia si Mauri-tania cad în puterea lui Firmus. Cu aceasta. uitân-du-si certurile. . la el si-1 asasineazã. care îl privea ca pe un eliberator (372). cu care se uneau uneori si piratii saxoni. încuraja dezertãrile si dezorganizarea armatei. Theodosius constitui o nouã provincie. fãrã disciplinã. . ed. si Equitius.» 175 NICOLAE BANESCU cu perfidie pe Gabinius. 47-48. spre a înãbusi rãscoala lui Firmus. Ultima campanie a lui Valentinian a fost împotriva quazilor. }. Acest brav general învinse armatele alamanilor pe Dunãrea de Sus..=. . guvernatorul de Illyricum. prin crimele sale. nu e de mirare cã populatia s-a strâns repede în jurul unui rebel. împãratul îl rãsplãti numindu-1 comandant suprem al cavaleriei206. sã pacifice Africa. neavând nici o scãpare. Pictii locuiau în Caledonia orientalã. Acesta trece strâmtoarea cu o armatã de veterani. cornitele stiind sã cumpere întotdeauna cu bani constiinta anchetatorilor. Caesarea e prefãcutã în cenusã. care lãsau trupele neplãtite. ceea ce îi provocã pe quazi. Prefectul Galliei. Aceste triburi nordice nu puteau suferi stãpânirea romanã si. readuce sub drapel soldati rãtãcitori si acordã o amnistie generalã.u. pp. acesta fu somat a-i preda pe fugar. spre a-1 informa pe împãrat. în cearta dintre fiii sãi pentru mostenire. Refugiat la un rege maur (Igmazen). . Sub o astfel de ocârmuire. pe care o numi Valentia. regele quazilor. Apoi. Ca omagiu pentru suveranul sãu. alungându-i în coltul de nord al insulei. 50-52. Temându-se pentru viata sa. trãind din pãstorit. Quazii se ridicã pentru a-1 rãzbuna .. 205. scotii ocupau înãltimile muntilor în partea occidentalã a Caledoniei. care va face lucrãrile fãrã ca barbarii sã-1 mai inoportuneze cu protestele lor. III.-. care lãsase o mare avere. el curãtã provincia de barbarii dusmani. Totodatã. în douã campanii succesive (368 si 369). Buiy. el începuse a ridica si pe Dunãrea de Sus fortificatii. profitã de ocazie spre a-1 determina pe împãrat sã încredinteze provincia Valeria fiului sãu Marce-llianus. Firmus îl ucise pe unul din frati si fu atunci Gibbon.

se revoltã împotriva lui Valens. sã potoleascã mânia dezlãntuitã a suveranului. Vajnicul soldat avu. prezumtios.> 3. cea de a doua sotie a sa. nãscuti din douã cãsãtorii: pe Gratian. nu vãzu în toate cele întâmplate decât vina barbarilor si întreprinse o expeditie de rãzbunare sângeroasã împotriva quazilor. Monarhul. si el îi rãspunse cã se va pronunta dupã ce va examina lucrurile la fata locului. Fostul general Procopios. porni cu mare parte din fortele Galliei împotriva lor. Lumea romanã era acum condusã de Valens si de cei doi nepoti ai sãi. 4 (1946). prin aclamatiile lor. în ambitia lor de a conduce în numele unui copil. arzând si omorând tot ce întâlni în cale. Valens n-avea nici una din însusirile acestuia. el dobândea drepturile ereditare ale familiei Flavia. El aflã la Constantinopole prieteni . în provincia Italiei. Interventia tânãrului Theo-dosius. Gratian fixã împãrãtesei si fiului sãu Valentinian al Illea 209 V. Valentinian I lãsa dupã el doi fii. si asocierea sa la imperiu fusese ratificatã de armatele Galliei. fiul Iustinei. din mâinile tatãlui sãu. 3 si urm. care încercau. încât el se prãbusi în bratele celor de fatã si îsi dãdu peste putin sufletul. rezervându-si pentru sine comanda tãrilor de dincolo de Alpi. îsi asezã cartierul de iarnã la Bregetio. se ciocnesc cu trupele lui Equitius. privirea. 6. . asupra lui si A. în cursul ultimei sale expeditii. Valentinian f.9 august 3 78) a. pe care o repudiase. pe care le nimicesc în mare parte. Gratian primise încã de la vârsta de 8-9 ani.si obtin. încât trecu Dunãrea înapoi fãrã a fi pierdut un om208! Plãnuind a-si completa actiunea într-o a doua campanie. Orientul a fost tulburat de o rãscoalã de mari proportii. umilit. ca de obicei. Evenimentele din Asia. Vocea. Asociat la imperiu de fratele sãu. de vreo 18 ani. salveazã situatia. Trecând Dunãrea în tinuturile lor. insultându-i cu cele mai grele cuvinte. Alfoldi. Atâta groazã bãgã în barbarii refugiati în munti. un copil de 4 ani. Aflând la Treves cele întâmplate. la Carrhae. Pericolul unui rãzboi civil fu împiedicat numai de atitudinea moderatã a lui Gratian. în primãvara 375. Acestia. suspendate prin energia fostului împãrat. neputând ataca Sirmium. 7 si urm. Prin cãsãtoria sa cu Con-stantia. pe Dunãre. dar pasiunile. 176 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Aceastã explozie de mânie îi provoacã ruperea unui vas sanguin. Ammianus. reînviarã acum. înrudit cu Iulian si despre care se spunea cã fusese îmbrãcat de acesta cu purpura. le devasta cu o furie implacabilã. Revolta lui Procopios. si pe Valentinian al Il-lea.împãratul Valens l (28 martie 364 . un sfârsit vrednic de viata sa209. fiica lui Constantiu al Il-lea. dãdu audientã deputatilor provinciilor din Illyricum. le dernier des grands Pannoniens. Numele sãu fusese adãugat la numele lui Valentinian I si Valens în actele publice. El primi alegerea armatei si declarã cã îl va socoti pe fiul Iustinei ca pe un frate si nu ca pe un rival. 177 NICOLAE BANESCU resedinta la Milan. Dar acesta le rãspunde cu o violentã extremã. sefii militari Merobaudes si Equitius. concursul cavaleriei sarmatilor (374). O ambasadã a sarmatilor îl întîmpinã pe cale. cu titlurile si insignele puterii supreme. XXX. „Revue d'histoire comparee". Sosind la Sirmium. încã de la începutul domniei. p. mantia de purpurã si diadema. acesta semnalându-si talentele militare de care va da dovadã mai târziu ca împãrat. care fu prezentat trupelor si învestit. Valentinian se mânie aprig asupra barbarilor si. Acolo i se prezentã o ambasadã a quazilor. Gratian urmã deci la tron tatãlui sãu. cu titlul de Augustus (în august 367). simtin-du-si viata amenintatã. apãratã de ziduri. invitarã în lagãr pe Iustina cu fiul sãu. gesturile trãdau furia sa nestãpânitã. ducele Moesiei (viitorul împãrat). la 54 de ani. fiul Severei. disputându-i tronul (septembrie 365).

pentru a observa miscãrile persilor. iar Arinthaeos. era mai presus de toti. nu puturã împiedica regatele Armeniei si Iberici de a-si recãpãta neutralitatea între cele douã imperii. recunoscut ca suveran legal. invitat sã se consulte cu împãratul. persii. 12-17. Bury. furã atrase în conspiratie. III. pp. ocupati cu tulburãrile lor interne si cu rãzboiul la hotare. având sã apere tocmai atunci frontiera de nord. Lupicinus alergã cu legiunile Siriei în ajutorul suveranului sãu. o armatã a lui Valens îl restaura pe Sauromaces. care comanda împreunã cu Vadomar fortele romane stationate la hotarul Armeniei. amenintatã de o invazie. care conduse acolo o expeditie cu mari forte militare. t. Arbetion. privitoare la înlocuirea regelui iber (ivir) Sauromaces prin ruda sa apropiatã Aspakures este bazatã tot pe textul lui Ammianus. care. si atât de mare era autoritatea sa. tãranii din împrejurimi. întemeiate pe nemultumirea generalã. [Evenimentele. III. numindu-i copiii sãi si îndemnândui sã vinã alãturi de bãtrânul general. în Armenia se formã un partid numeros în favoarea lui Pap (Papa). vãduva lui Constantiu. cu o micã trupã ce comanda atacã un corp numeros de rebeli. încât Procopios se afla în curând în fruntea unei mari ostiri stãpân pe Constantinopole. în douã lupte ce avurã loc. 55-56. Valens se afla la Caesarea. 211 Gibbon. 179 NICOLAE BANESCU vãrate provincii ale lor. spre a nusi expune viata. Numai la moartea neastâmpãratului Sapor al II-lea (380). care pun în locul sãu o creaturã a lor. care de atâtea ori îi dusese la victorie. se gândea sã renunte la coroanã. Vezi si Gibbon. simtindu-se amenintat. scãpã cu fuga. spre a fi recunoscut. fiul lui Arsak. iesi din retragerea sa si primi comanda unei armate. îi salutã pe soldatii lui Procopios.] 180 . sunt cunoscute atât din izvoare latine (Ammanus) sau grecesti (Prokopios). Informatia urmãtoare. la care se adaugã Jovienii si Herculienii. mãrind prestigiul acestuia în ochii populatiei. pp. 4 si 16 si XXX. în toiul unei lupte. Fatã de persi. intimidat. nemultumitii. Regele. mãresc numãrul acestei armate. prin forta si valoarea sa. 2. dar în urmã îl trãda. Regele Armeniei. în mijlocul banchetului ce i se dãdu. El fãcu însã greseala sã rãspundã invitatiei comitelui Traian. trupele din orasele Thraciei si din cetãtile de la Dunãre. La adãpostul acestui tratat. 6-10. trupele lui Procopios îl pãrãsirã si el rãtãci un timp în Phrygia. legate si de domnia regelui persan Sapor al II-lea (310-380) sau sapur. El fu salvat însã de energia generalilor sãi. Arsak. persii fac din Armenia si Iberia ade210. încât ei se supuserã fãrã a sovãi. unde fu împiedicat a merge mai înainte. veteranul marelui Constantin. cãutând sã nu le dea pretext de ostilitate prin cãlcarea tratatului rusinos încheiat de Jovian. Fiul lui Hormisdas îmbrãtisa si el cauza rebelului. strecurându-se în patrie. Soldatii îl aclamarã pe Procopios. dar nu putu interveni. descurajati. XXVI. Valens contribui a-1 restaura pe tron (369). Fazele acestei aventuri sunt relatate de Ammianus. în Iberia. Douã cohorte de gali. Ed. Valentinian I primi vestea revoltei din Orient. Iberia avu o soartã identicã. Când vãzu printre acestia soldati care serviserã sub comanda sa. sã-si predea pe propriul lor comandant. t. iar Faustina. cu o voce de tunet. pânã ce fu trãdat de ai sãi. Bury. pe malurile fluviului Cyrus (372). când i se aduse vestea rãscoalei si. Gotii dau si ei uzurpatorului câteva mii de auxiliari. care îl investi cu puterile unui proconsul roman. Valens avu o atitudine prudentã. se 178 cãsãtori cu Procopios. Regele Sauromaces fu alungat de persi. cât si din cele armenesti (Moise din Choren). si atunci. 2. Nefericitul rege pieri în Turnul Uitãrii din Ecbatana (367)211. XXVII. regele fu asasinat (374).care îi dau sperante. jurându-i credintã. ed. 12. le strigã. fu ridicat si închis de Sapor al II-lea. de teama persilor. îsi scoase casca. si pieri decapitat (366)210. veni pânã la Tarsos. care nu puteau uita amintirea lui Iulian.

cit. 14(1988). Corãbiile lor pãtrund chiar prin Bosfor în Propontis si Marea Egee. au început sã capete tot mai multã consistentã argumentele care admit cã în cazul de fatã este vorba mai degrabã de Gothia situatã în partea. Vizigotii înseamnã „gotii întelepti". Claudiu al II-lea a câstigat asupra lor. cãci acum începe presiunea puternicã a barbarilor germani la aceastã frontierã. Ulfila (Wulfila) a fost evanghelizatorul gotilor din pãrtile Dunãrii. pe la 348.. la Naissus.A. Studiul acesta a apãrut mai întâi în limba românã în „Studii teologice". op. si întotdeauna gotii se întorceau. Christianitas Daco-Romana. Theophilus Gothiae. fãcând o multime de prizonieri. o mare biruintã (269). crestinismul se introdusese la gotii din Crimeea. Decomposition de l'empire (395. si înainteazã pânã în insulele Rodos. în Moesia. ulterior. Claudiu al II-lea luã pentru aceasta epitetul de „Gothicus". Bloomington. A history of the Ostrogoths. Acest punct de vedere. Ulfila compuse cu ajutorul literelor grecesti alfabetul gotic si traduse Biblia în limba gotã. arieni si . se stie. nimicind orasele prospere de pe coastele Greciei. . pe care i-a putut converti. este sustinut de Emilian Popescu. Profitând de anarhia veacului al III-lea. cel putin trei comunitãti cunoscute: niceeni. în veacul al III-lea. El fusese ordonat episcop de arianul Eusebius al Nicomediei. 212 Cele douã ramuri ale gotilor sunt. Aceasta a fost. sud-esticã a României de azi. a participat la Sinodul de la Niceea (325). p. Th. în Idem. p. [Opinii mai nuantate la E. o mare perse213 [Reiese cã Bãnescu înclina spre opiniile care considerau cã acest Theophilus a fost episcop al Gothiei din Crimea. apoi în germanã în „Byzantina" (Thessalonic). 237-2491.1. el rãspândi printre goti arianismul. însotit de toatã informatia bibliograficã a subiectului. Nu trebuie sã ne închipuim toatã Gothia arianã fiindcã Ulfila era arian. 1966. Geschichte aer Westgoten. Cipru si Creta. F. V. Infra. Lot. Lot. S. vizigotii si ostro-gotii. ajungând pe tãrmul asiatic. nota 90. întors în patria sa. se stie. la începutul erei crestine. Claude. prima pãtrundere a gotilor în imperiu214.] 181 NICOLAE BANESCU Ei vin însã în atingere cu imperiul si pe uscat. împãratul Decius pieri în luptele cu dânsii (251). Ulfila n-a fost un episcop al gotilor. Gotii trãiau. Stutgart. unde venise în anul 341 în ambasadã la Constantiu. cãci wisi se leagã de tema germanicã al cãrei sens e „întelept. precumpãnitoare atunci în istoriografie. Burns. ostrogotii sunt „gotii strãluciti" (radicalul austr). n. Rãzboiul cu gotii. H. Aceste nume nu trebuie traduse cum se obisnuieste: gotii de Apus si gotii de Rãsãrit. Wolfram. pe care îi înrola în parte în armatã. Oxford. Academiei române. 182 cutie îi sileste pe goti împreunã cu Ulfila a cere adãpost în imperiu. cum aratã Jacques Zeiller. par F. Cum aratã un învãtat bollandist. pe acelasi drum. si de atunci pornesc o serie de incursiuni nimicitoare pe mare. pãtrund în Crimeea.:. ca pirati. Pericolul german va fi timp de câteva decenii marea problemã a pãrtii de Rãsãrit a imperiului. Bucuresti. 1928. . De mai multe ori ei devasteazã litoralul caucazian. Dar Valens avu mai cu seamã sã-i înfrunte pe goti la Dunãrea de Jos. ci al tmorgoti. D. pânã la tãrmurile Mãrii Negre. de unde. ei emigrarã în tinuturile de sud ale Rusiei. 178-186. 120. la Antiochia. . 38 (1987). Thompson. Moartea lui Valens. retrase ostile si administratia din Dacia. în secolul al IV-lea. 1970. între Don si Dunãrea de Jos. „ .b. 5 p. 73-81.. pentru motive ce nu se cunosc. 1979. 1994. The Visigoths in the Time ofUlfila. Pfister et Fr. Dupã vreo sapte ani. Au fost în Gothia centre de crestinism diferite. prudent". pe malurile Balticei. dar Aurelian.751). 1. lãsând-o în voia lor. Ganshof. Paris. Ed. Pentru a-i face sã înteleagã scrierile sfinte. începurã a trece Dunãrea si a prãda în imperiu. dincolo de Dunãre. episcopul gotilor213. Bischofin der Krim oder an der unteren Donau ?. Chr. la sfârsitul secolului al II-lea. 1984. Munchen. . în Histoire de Moyen Âge. colonizând pe ceilalti. Ei sunt primiti si asezati lângã Nicopolis. . Expeditiile acestea se mãrgineau la prãdãciuni. 224. p. Pe la jumãtatea secolului al III-lea._ . Theophilos. pe tãrmul de nord al Pontului Euxin212.

Themistius ne spune cã împãratul a stat toatã ziua sub cãldura soarelui în barcã217.. Bucuresti. Principesa catolicã 217 e<p' rjÂico cmc. dar trimit ambasadã pentru pace. 214 J. sub Constantiu. se întoarse la Constantinopol. Le christian-isme dans la diocese de Buzãu jusqu 'au VIF siecle. Sitzb. dar marea lor majoritate fu anexatã de 218 [într-adevãr. în anii 348 si 360. Les origines du christianisme chez Ies Goths. pãstrându-se acolo (osetii)220. si roT^OtpaÎKOi e expresia pentru acesti goti grecizati în urma unei lungi simbioze219. 208 Bd. Saints de Thrace et de Mesie.S. fiecare în barca sa si însotit de un numãr egal de oameni înarmati. Persecutia a continuat si a fost violentã: 26 de persoane furã ucise într-un sat. Nãsturel. Ies Actes de Sãint Savas. in Wien. XXXIII. II. fjv. Paris. pe un pod de vase. 31 1912. trecând Dunãrea pe la Isaccea în pãrtile Basarabiei. Em. 710714. 216 Cari Patsch. loc. 1970. p. împing cãtre vest neamurile barbare. fu atunci înecat (12 aprilie 372) în râul Museos. în vara anului 369. H. 184 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Gaatha. Valens si judele vizigotilor venirã. în anul 375. Histoire et arcbeologie. pp. 5 si urm. Boli. t. der Wiss. Delehaye. 183 Gotii au fugit dinaintea lui. 215 Joseph Mansion. si o parte dintr-însii fugirã pânã la tãrmul Balticii. cãzuse cel dintâi în ciocnirea cu hunii. Ea e mentionatã în secolul al VlII-lea. si. ca sã mai poatã fi pusã la ndoialã (v. voi. în „Melanges offerts ã Gustave Schlumbergef. unde Athanaric îsi avea resedinta. cit. si împãratul trecu Dunãrea înapoi.175-185. asiguratã de Constantin cel Mare între Transmarisca si Constan-tiniana-Daphne. federati. revãrsându-se ca o trombã din Asia.-hist. unde tratarã despre conditiile pãcii. Trecerea fluviului. em tfjg vecoq. „Revue des etudes sud-est eu-ropeennes". din tribul Atharid. 54-55). Trebuind sã vinã la tratative.. hunii. Athanaric observã cã el a jurat sã nu punã piciorul pe pãmântul imperiului si s-a hotãrât atunci ca întrevederea sa cu împãratul sã aibã loc în mijlocul Dunãrii. Ed. KL. când Valens îsi trecu pe acolo trupele. Gotii urmarã aceeasi tacticã din anul 367. t. în An. p. VII (1969). el îsi relua actiunea.. l Teii: Bis zur Abwanderung der Goten und Taifalen aus Transdunavien. Sava. 36-37. apropiindu-se iarna. si Valens a rãmas în lagãrul sãu din Marcianopolis.. în Idem. pp. identificat cu Buzãul nostru218. Popescu. dupã ratificarea tratatului si primirea ostatecilor. 1928. în stânga Dunãrii. Bol!. Zeiller. unde se aflau alti goti.. 1924. Beitrãge zur Volkerkunde von Siidosteuropa. p. Wien und Leipzig. cu fiica sa Dulcilla. gotii pãgâni îi prigonirã aprig pe crestini. care despãrtea teritoriile lor. Imperiul alanilor. pânã când revãrsarea furtunoasã a hunilor îi aruncã în provinciile imperiului. Le premier etablissement des Goths chretiens dans l'empire d'Orient. de unde vor porni apoi cu neamurile germanice în Gallia si Spania. Gotii pãgâni de dincolo de Dunãre erau. Philos. între Tanais (Don) si Volga. P. p. Gotii se tinurã de acum linistiti timp de sase ani. text reprodus si în Fontes Historiae Daco-Romanae. 216221. (Akad. relegat în Scitia)215. Academiei. contingente ale lor au luat parte la luptele împotriva persilor216. et eco HL%pi Seihrig oi/fiag (Patsch. Valens petrecu în Marcianopolis si iarna 369-370. aici este vorba de versiunea francezã a studiului apãrut în limba românã în volumul Spiritualitate si istorie . pânã în mijlocul fluviului. era încã pãstratã în 367. 2 Abhandl). Ploile au împiedicat orice actiune în anul urmãtor. Christianitas Daco-Romana. 1994. au condus resturile populatiei la Kyzikos. altii scãparã în muntii Caucaz. Valens avu de luptat încã de la începutul domniei cu gotii de peste Dunãre.audieni (sectarii lui Audius. Regele lor pieri în luptã.. forma Mousaios este apropiatã de hidronimul Buzãu. retrãgându-se în fata armatei romane. f\viKa nâ^iara ECCVTOV <pÃo-toSecrTepot.. III Die Volkerbewegung an der unteren Donau in der Zeit von Diokletian bis Heraklius. Bruxelles). în iunie. si Sf. 157-177. An.

. I. Bucuresti. si. trupe auxiliare. Bãtrânul si vestitul rege al acestora. voi. nemaiavând sfaturile lui Valentinian I. în Moesia. cum cred unii. Thessalonic. 414416. 218. p. izbuti a-si face loc printre dânsii. 233. Alatheus si Saphrax. Athanaric. n. p. se consultã cu ministrii sãi. op. XXX. gonindu-i de acolo pe sarmati224. si ei nu stiau ce sã facã. Valens. unde voia sã se apere printr-o linie de întãriri. Cât despre Athanaric.dupã expresia bine informatului Ammianus . regiune inaccesibilã din pricina multimii de pãduri si a muntilor. G. care sã fie dusi în orasele Asiei. 1972. Kulakovskij. 59. care purta titlul de jude(nervingorumjudex). Meridiane. se retrag pe malurile fluviului Danastris (Nistrul)221. care ar spori considerabil veniturile tezaurului. XXXI. Alatheus si Saphrax. E. în locul recrutãrii anuale. si cei mai multi se arãtarã încântati de aceastã cerere. de asemenea. cum suis omnibus decli-navit.la întorsura Cariatilor. editie îngrijitã de V. împreunã cu Witheric. p. Gotii însã stiurã a profita de vanitatea functionarilor. când. cu rugãmintea de a-i primi si pe dânsii. I. pentru a-si pãstra armele. silise pe împãrat sã iscãleascã pacea în mijlocul Dunãrii. Chrysos. care. ei se gândirã sã se retragã dincolo de Dunãre. 8. p. sã cultive câmpiile Thraciei si sã dea. 222 Ibidem. care trecuserã fluviul si-1 amenintau din spate.pentru a trece peste Dunãre. Istorija Vizantii. 2 si p. 1988. 4. p. 183J 220 [în sens similar. cãutã sã reziste pe Nistru. punând între dânsii si dusman bariera puternicã a fluviului222. puteau plãti un impozit.. Cãpetenia thervingilor (vizigotilor). 221 Ammianus Marcellinus.Caucaland poate fi însã regiunea muntoasã a Banatului.. se sinucide. n. 1-5. 1983. e salvat de doi generali energici. dar compatriotii sãi nu-1 urmarã. Valens dãdu. traducere de Michaela Spinei. la nevoie. Withimer. 12-13. în toatã expunerea luptelor cu . neputând înfrunta primejdia. Sarmatis inde extrusis). în acelasi volum. trimitând o solie împãratului. Ostrogorsky. v. prin urmare. 1915. temându-se de un refuz la fel. 7. Izvoarele ne aratã ca ei implorarã cu lacrimi autoritãtile imperiului sã-i lase a trece Dunãrea. Buzãu. fãgãduind sã fie linistiti. I. hunii se aruncarã asupra ostrogotilor vecini. 223 Ammianus. nici ai Coziei. 3. 219 C. care îi târãsc cu dânsii în viforoasa lor înaintare spre vest. To Bvtãvnov Km oi FOT^OI. 199. Rãspunsul a fost negativ. 186 ordin sã se ia mãsuri pentru trecerea gotilor în imperiu si pentru subzistenta lor pânã când li se va defalca un teritoriu suficient. notele editorului (spre ex. III. 4. Sub comanda lui Fritigern si Alavivus. un copil. Ed. vizigotii ocuparã malul Dunãrii si cerurã protectia împãratului. 185 NîCOLAE BÃNESCU huni. din moment ce istoricul spune cã au ocupat regiunea gonind de acolo pe sarmati (Ad Caucalandensem locum altitudine siluarum inaccesum et montium. au venit la tãrmul Dunãrii. cu Fritigern si Alavivus (376)225. împreunã cu ei. Atharid din izvor este însã cãpetenia pãgânã a locului]. si locuitorii indigeni. retrãgându-se între munti si siret. Gh. Hermanrich. din aceastã cauzã s-a retras cu ai sãi în Caucaland. si nu muntii Buzãului. Fiul sãu Witheric. XXXI. Kiev. Valens puse conditia de a preda armele si copiii în vârstã. 224 Ibidem. sub pretext cã s-a legat prin jurãmânt sã nu calce niciodatã pe teritoriul roman. Brãtianu. regele Gruthungilor (ostrogotilor). Romanii se luptarã cu valurile ziua si noaptea . Patsch. 1-3. amintindu-si cã tratase cu îngâmfare pe Valens. Spinei. cit. îngroziti. De la origini pânã la cucerirea otomanã. XXXI. . dar. 25) indicã si alte surse bibliografice ale subiectului si tematicii înrudite cu el]. atacat fãrã veste de huni. Ei vedeau în asezarea gotilor o sporire a populatiei rurale si a fortelor militare. în aceeasi vreme. unde vor primi educatie.[Iul. Noii supusi ar apãra imperiul. Marea Neagrã. Farnobius. pp. 259-277). cade în luptã. ales rege. Histoire de l'Etat byzantin. în disperarea sa. 3. multimea fãrã numãr a vizigotilor. voi.

ne înfãtiseazã si Sf. Bucuresti. . 2 si urm. în cuvinte dramatice. Entwurf einer historischen Etbnographie. slãbind paza la Dunãre. si Lupicinus fu înstiintat cã mai multi dintre soldatii sãi si-au pierdut armele si [Ipoteza respinsã de Bãnescu este însã cea mai probabilã.. cu ostrogotii si regele lor225. înfometarea gotilor. punând-o pe fugã si smulgându-i armele. în acest scop. dar comandantul Adrianopolei le dãdu ordin sã plece imediat. Wolfram.. Acestia se plâng de lipsurile ce îndurau. el cultivã prietenia cu ostrogotii si îsi duse încetul cu încetul armata la Marcianopolis. ridicã asediul si încep a devasta cumplit Thracia.. 189 turile armatei lui Lupicinus. 3. 6.. Oameni hrãpãreti. Ieronim pustiirea tinuturilor (Pannonia sa. sfãrâmã legiunile romane.. unde se refugiaserã res226 Ibidem. Gotii îl asteptau la nouã mile de Marcianopolis. Lupicinus îi invitase pe sefii gotilor la un mare banchet. pentru a nu fi atrasi în revoltã. 1979). Fritigern. furã primiti cu aclamatii si ei hotãrãsc rãzboiul226. Ametit de bãuturã. Biruitori. coordonator C. si cei doi generali se gândirã a-i depãrta de frontierã. 225 Ibidem.. Munchen. Ei se aflau sub zidurile Adrianopolei. Lupicinus porneste împotriva lor în fruntea trupelor ce putu aduna. printr-un atac strâns si impetuos. pãstrându-si calmul. si Enciclopedia arheologiei si istoriei vechi a României. el si însotitorii sãi traserã sãbiile si-si deschiserã drum prin multimea care umplea curtile palatului si strãzile. 265. Geschichte der Goten. pânã la portile orasului.. XXXI. Enciclopedicã. si H. XXXI. în loc sã respecte poruncile împãratului.<. clin pricinã cã acestia nu-i lãsau sã se foloseascã de piata bine aprovizionatã a orasului. spuse pe un ton linistit cã o ceartã se pare cã s-a încins afarã între cele douã natiuni si poate avea consecinte mari dacã nu e imediat potolitã cu autoritatea prezentei sale. Illyricum si Thracia).>. unde încãlecarã si se fãcurã nevãzuti. si suita lor rãmãsese sub arme la poarta palatului. Acesta pune în descrierea faptelor pasiunea sa de got. unde. provocând.. lordanes. 187 Lupicinus si Maximus aveau conducerea militarã a Thraciei. prin rapacitatea lor. Calamitatea din .acesti barbari. 188 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN viata. Gotii cerurã un rãgaz de douã zile. I. armând contra lor populatia. La zgomotele si tipetele auzite. ei cautã sã profite de situatie. fugi de pe câmpul de luptã. Von den Anfãngen bis zur Mitte des sechsten Jahrhimderts. o ceartã se iscã între goti si soldatii romani. Alatheus si Saphrax se folosesc de acest lucru si trec fluviul în imperiu. zice el. Cu aceste cuvinte. Ei îl întâlnesc apoi pe Fritigern si trec sub steagurile sale.] . în atare împrejurãri.. ei sunt situati în pãrtile Banatului. cf. Ed. dându-si seama cã-si pierd vremea în zadar.. 1994. De la ceartã s-a ajuns la lovituri. „în afarã de cer si pãmânt.. si barbarii. . gotii îsi sporesc îndatã fortele cu compatriotii lor comandati de Suerid si Colias. pânã la Tisa. XXVI.. nu fãrã exagerare. Dar orasul se apãrã energic. Fritigern se impusese ca sef al vizigotilor si îi tinu în frâu pânã la momentul prielnic de a se ridica împotriva stãpânirii romane. .•.. voi.. . p.. împrãstiin-du-i în diferite provincii. împreunã atacã Adrianopole. • . Lupicinus.. afirmã Ammianus. el dãdu poruncã sã se ucidã gãrzile lui Fritigern si Alavivus. întrucât Caucaland poate fi legatã de Gothia nord-dunãreanã. Preda. care. si ministrii lui Valens doreau sã-i treacã Hellespontul. fãrã deosebire de vârstã si sex. fuseserã primiti în serviciul imperiului. toate au pierit"228. 5. Insultele si provocarea acestei improvizate armate îi fac pe goti sã se repeadã asupra ei. Fritigern îsi dãdu seama de pericolul ce-1 ameninta si. Gotii ucid pretutindeni. Ajunsi în lagãr. în curând. înainte de emigratie. toate sunt nimicite prin foc si sabie227. unde ura dintre goti si romani va izbucni într-o revoltã generalã (377).. situatã în regiunea respectivã (v. pãrãsind steaguri si trupe.

2.. s-a hotãrât a pãrãsi Antiochia si a merge sã punã capãt rebeliunii gotilor. Apud Gibbon. 6. 8. în lupta cu dânsii. Gotii se aflau în lagãr. de ambele pãrti.continuã . nãvãlesc peste Rin. lângã Colmar (mai 378). venea în ajutorul colegului sãu. împiedicându-i sã iasã din tinutul unde se gãseau. „aflându-se între soldatii de rând. dupã cum se crede .nu se mai putea vedea cerul. cele douã armate s-au retras fiecare în lagãrul sãu. se temu sã nu fie el însusi blocat si se retrase cu trupele sale. 122. Gratian se pregãtea a-si duce trupele în Rãsãrit.) au trecut Dunãrea. n. informati despre acest lucru. Generalii romani cãutarã sã izoleze lagãrul gotilor. cu cavaleria lor. fiind sigur de biruintã. devastând sãlbatec totul. Gotii au fost însã atât de impresionati de neasteptata rezistentã a trupelor imperiului. în care îl sfãtuia sã-1 astepte. Valens. încât s-au închis în cercul lor de care. Acolo a avut loc bãtãlia crâncenã. Câtiva ani mai târziu. . cimentând alianta os-trogotilor cu el. XXXI. Saturninus. Lãsându-si bagajele si proviziile lângã zidurile Adrianopolei. si au hotãrât împreunã sã-i atace pe barbari. aflând grozãviile din Thracia. Cam în aceeasi vreme. tineretul got adunat în capitalele provinciilor fu masacrat de trupe în aceeasi zi dinainte hotãrâtã. si împãratul a trebuit sã iasã împotriva lor. cunctaperierunt. carrago . se sileau cel putin sã nu-si dea viata nerãzbunatã. p. în asteptarea lui Alatheus si Saphrax. gelos pe victoria tânãrului nepot. 228 ubipraeter caelum et terram. încurajat în aceastã atitudine de lingusitorii din jurul sãu. 103. 229 Ammianus. pentru a ajuta lui Valens. XXXI. Valens porneste atunci din capitalã în fruntea trupelor. la carele gotilor. dar aflând cã un nou val de barbari (huni. Ammianus Marcellinus a vãzut câmpul acestei înversunate bãtãlii înãlbit de oase230. încât soldatii.a. pe o mare arsitã. Valens ajunge. Fritigern însceneazã o ambasadã. magister militum. pânã la sosirea sa. El era întâmpinat cu manifestatii ostile la Hippodrom. 191 potriva barbarilor. La ordinul lui lulius. a rechemat trupele de veterani din Armenia si a trimis în Europa. 231 Ibidem. unde fiii gotilor fuseserã rãspânditi în orasele provinciilor. ca sã-i înfometeze. Dar Valens. 1-3 si urm.obisnuita fortificatie a barbarilor 227 Sine distantia enitn aetatis vel sexus. alani s. Pãmântul se acoperise de râuri de sânge (humus rivis operta sanguineis).). Valens sosea la Constan-tinopol. ca sã conducã rãzboiul contra gotilor229. nemaiputând merge. de la Dunãre la Rodope231. dar alamanii. nu-1 mai asteptã pe Gratian. 190 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN în localitatea Salices din nordul Dobrogei. Comandantii îsi orân-duiesc trupele în linii de bãtaie. 7.. barã în acest scop iesirile din Haemus. din ziua de 9 august 378. t. de unde n-au mai iesit timp de sapte zile. La cãderea noptii. trimitând înainte pe Richomer cu o scrisoare. Gotii s-au revãrsat atunci care încotro au apucat.spune el . l. Din pricina prafului ce se ridica . pãzindu-le strict. fãrã a se sti care a biruit. Alatheus si Saphrax recunosc acum sefia lui Fritigern. s-a produs încãierarea. Gratian. pe Traian si Profuturus. asezate în cerc. care rãsuna de strigãtele îngrozitoare233. . La sfârsit. au cãzut multime de luptãtori. caedibus incendio-rumque magnitudine cuncta flagrabant (XXXI. La sosirea lor în Thracia. Ammianus ne-a de-scris-o în stilul sãu înflorit. care a durat o zi întreagã. 2 si urm. 7). Bury. închisi în cercul lor de care. Asa se ajunse la memorabila luptã de lângã Adrianopol. trimis cu auxiliarii sãi de Gratian din Gallia.provinciile europene a trezit temerea ca ea sã nu se întindã si în Asia. sã nu se expunã singur într-o situatie atât de periculoasã232.. Lupta a fost lungã si sângeroasã.. si în care. populatia indignata cerându-i sã iasã îm230 Albentes ossibus campi (XXXI. liber acum pe miscãrile sale. Dupã aceea. împãratul. Comandantul Cavaleriei.. el a câstigat o mare biruintã la Horburg. ed. III.. nerãbdãtor a da o loviturã dusmanilor singur. cei doi generali s-au unit cu Richomer. El a fãcut atunci pace cu persii.. cornitele domesticilor.

dându-le foc. Gratian. în afarã de lupta de la Cannae . care nu stiau cine este. Dacia si Macedonia. Luptele cu gotii. Wien. El primea Orientul. barbarii s-au împrãstiat în tinuturile nordice237. si n-a fost apoi gãsit nicãieri". generalul cu acelasi nume. dându-si ultima suflare.. Unul dintre candidati. clamoribus resultans horrificis. la rangul de Augustus. s-a prãbusit.Ammianus -. douã din diecezele Illyricum-ului. pe care-1 avusese Valens. 5. frumusetile ce se desfãsurau privirii lor si multimea imensã a locuitorilor. A fost un mãcel din care abia a treia parte din armatã a scãpat. Chemat ia Curte. Gotii au atacat apoi Adrianopolul. si a murit în 232 Ammianus. scãpat pe o fereastrã.. miscentes cunctapopu-lationibus et incendiis.încheie Ammianus . cã s-a dus cu câtiva „candidati" si eunuci la o casã tãrãneascã din apropiere. l. • . grav rãnit de o sãgeatã. 13. în aclamatiile trupelor.. pe când era bandajat. Dupã analele istorice. împreunã cu hunii si alanii. luptase glorios în Britannia si Africa. 233 Ibidem. la Sirmium. si fusese executat în chip las. Noul ales învãtase arta rãzboiului sub conducerea ilustrului sãu tatã si. Gesch. Dupã executia pãrintelui sãu. îngrãmãdind la întãrituri masinile de rãzboi. adaugã istoricul. pe Theodosius. 12 si urm. 13. în calitate de dux Moesiae primae. al cãrui tatã. se dovedise un comandant excelent. THEODOSIUS CEL MARE (19 IANUARIE 379-17 IANUARIE 395) 1. Locuitorii se unirã cu soldatii în aceastã înversunatã apãrare. prea tânãr. unde resturile armatei au luptat cu disperare pentru a-si salva viata. el se retrãsese în patria sa spaniolã. trecurã în stãpânirea sa238. XXXI. 4. 10: nec iam obiectupulveris caelum patere potuit adprospectum. a fost înconjurat de dusmani. au ars clãdirea cu oameni cu tot. ducând viata de particular în domeniul sãu de la Caucha. de ministrii care abuzaserã de tineretea suveranului lor. cãci nimeni n-a afirmat cã 1-a vãzut sau cã ar fi fost de fatã. 12. 237 Ibidem. pp. au îngrãmãdit în jurul casei mãnunchiuri de paie si lemne si. nu avea experienta si priceperea cerute de o situatie atât de gravã. nullo renitente. cu etaj. unde i-au uimit tãria zidurilor.n-a fost dezastru mai mare235. Theodosius fu înãltat de Gratian în ziua de 19 ianuarie 379. 1928. 295-296. XXXI. Dupã grele pierderi. Stein. TRIUMFUL ORTODOXIEI] ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN A. XXXI. El simti nevoia de a-si asocia un coleg în locul lui Valens. dar. 238 E. Fiind primiti de la etajul casei cu sãgeti si nevrând sã piardã ocazia de a prãda. XXXI. XXXI. si avu meritul de a alege pe cel mai bun general. . însãrcinat în special cu conducerea rãzboiului gotic. au strãbãtut atunci pe îndelete câmpiile Thraciei. pergebant. 16: Itineribus lentis. ceva mai înainte. v 193 furioasã a arabilor sositi de curând din Asia. 14. 19236 Ibidem.. cã Valens nu si-a dat sufletul îndatã. ajungând pânã la Constantinopol. ar fi povestit cele petrecute234. Alungati de o iesire 234 Ibidem. în mijlocul masacrelor si incendiilor236.. Altii sustin. gotii s-au convins de neputinta lor de a cuceri orasul si s-au retras. des spâtromischen Reiches. 194 [DINASTIA THEODOSIANA. XXXI. 192 curând. 233 Ibidem. si. 13.

în cãutarea altor regiuni pentru actiunea lor de jafuri. cere ajutorul lui Gratian. cu Alatheus si Saphrax. Ele se îndreaptã în douã directii: vizigotii. Se pare cã ostrogotii respinserã unele triburi germane pânã în Gallia. în februarie 380. si ei se desfac în bande de pradã fãrã ordine. spre a înfrunta bandele unite ale gotilor. unde îsi stabili cartierul general.1 240 în t. care începurã a avea succese asupra barbarilor împrãstiati. Theodosius publicã un decret prin care fixeazã regulile credintei pentru supusii sãi. Gotii. 298. treptat. si astfel primi botezul la 28 februarie 380. I. al editiei operei lui Gibbon. ostrogotii. Am adoptat. III. p. simtindu-si viata primejduitã. recrutate dintre cei mai feroci rãzboinici ai Germaniei si Scitiei243. luptând hotãrât împotriva compatriotilor sãi. Cunostintele noastre asupra aventurilor ostro-gote din acele pãrti sunt neîndestulãtoare. Theodosius. De aceea întrebuinta o metodã potrivitã situatiei. la Thessalonic. Desi nãscut într-o familie crestinã. Disensiuni încep a se produce între goti si aliatii lor. cronologia stabilitã de Ifland239 si admisã de Bury240. Noul Augustus nu avea o armatã îndestulãtoare si disciplinatã. M1 Gesch. Theodosius se afla la Thessalonic. a II-a. în Calicia. un niceean. care stiu sã atragã pe unii din sefii principali ai gotilor. El se îngriji a întãri fortificatiile si garnizoanele oraselor. ( . De aici putea supraveghea miscãrile barbarilor si distribui ofiterilor sãi operatiile pe tot cuprinsul peninsulei. îi atacã viguros cu . La 24 septembrie. unde îsi organiza armata si îsi distribuia fortele. 1980. de la portile Constantinopolului pânã la tãrmul Adriaticii. înfãtisarea sa maiestuoasã. prin danii si promisiuni. dar comandantul Thraciei. 197 NICOLAE BANESCU Izvoarele ne expun confuz toatã aceastã actiune militarã a lui Theodosius. s-au întors pe malurile Dunãrii de Jos. . Theodosius. Theodosius intrã triumfãtor în Constantinopole. Boala lui Theodosius îi încurajeazã pe goti. Theodosius der Grosse una seine Zeit. în mici armate. Odatã cu aceasta. f ' . cei doi împãrati se întâlnesc în conferintã la Sirmium (în septembrie 380). cautã sã atragã în serviciul sãu pe sefi. initierea sa în noua credintã. în Panno-nia si Moesia superioarã. Thessalia si Achaia. Cât timp fusese în viatã. Provinciile de la Dunãre scãpaserã de gruthungi sau ostrogoti. Dupã un timp. 1878. Munchen. cu moartea lui. alta. des spãtromischen Reiches. neavând forte 239 DerKaiser Theodosius der Grosse. ed. Giildenpenning. cu forte sporite. care trimite trupe cu generalii Bauto si Arbogastes. în expunerea noastrã. el întârzie. cã au încheiat cu Gratian un tratat pe care 1-au cãlcat repede242 si au înaintat spre nord. fiindcã Alatheus si Saphrax plecarã de aici cãtre vest. confruntând aceastã cronologie si cu datele lui E. Theodosius cãzu greu bolnav la Thessalonic si. încurajate de împãrat. dupã obiceiul de atunci. de neam regal. încurajând trupele a face dese iesiri împotriva barbarilor care cutreierau împrejurimile. O parte se îndreaptã împotriva gotilor din Dacia si Moesia. Stein2"'1. Cu putinele trupe pe care le avea la îndemânã. pânã la supunerea totalã a gotilor. alanii si hunii sunt aruncati cãtre sfârsitul anului peste Balcani. sub Fritigern. au pornit în Epir. La sfârsitul verii. Lippold. ceru sã fie botezat. sub conducerea lui Modares. La mijlocul lui iunie 379. din mâinile episcopului Ascholius. ca acel Modares. aplicând-o cu toatã energia.Theodosius avea 33 de ani când fu chemat din singurãtatea sa de la Caucha. însusirile deosebite de care dãduse dovadã fãceau sã fie asemãnat cu cei mai mari împãrati. care tinu patru ani. îsi deschise drum de la Sirmium pânã la Thessalonic. în a doua jumãtate a anului 380. gotii au fost uniti. care reîncep ostilitãtile. [A. Vechea gelozie dintre ostrogoti si vizigoti se trezeste din nou. Ei încercarã sã treacã într-o noapte Dunãrea în imperiu. Detasamentele garnizoanelor se uneau. opereazã în Thracia si obtine în iulie o mare victorie asupra barbarilor. Appendixl. care trecu în serviciul imperiului. bine informat. disciplina lor slãbeste. Fritigern dispare. si ridicat pe tron. Gratian vine în Pannonia împotriva gotilor. 198 suficiente. lucrare publicatã împreunã cu A.

Aceasta n-a împiedicat totusi ca. obositi de atâtea lupte. tratatã cu multã curtenie de Theodosius. O colonie numeroasã a vizigotilor fu asezatã în Thracia. 199 Athanaric. Odotheus. sã treacã Dunãrea cu o bandã de ostrogoti care fu aproape nimicitã de Promotus. înecându-i în mare parte. si el se gândi la obtinerea unui tratat avantajos. Stein.. Dar provinciile. în curând. t. Introducerea masivã a gotilor în armatã a fost judecatã cu asprime de istorici (lordanes îl numeste pe împãrat „amicul poporului got". Triburile si familiile lor îsi pãstrau sefii. de pozitia lui minunatã. 134. Trupele cu care Theodosius îsi duce mai departe rãzboaiele au fost în majoritate germani. împrãstiati si împutinati. 244 Data e propusã de Bury. 200 având deplina autonomie si scutire de impozite.. ca federati. III. ed.. socoteste de asemenea cã acesta „a deschis larg barbarilor armata". recunoscurã în Athanaric pe regele natiunii si se strânserã în juru-i. Resturile ostrogotilor furã transportate. cit. se înroleazã sub steagurile imperiului. barbarii intraserã în armata imperiului. si cine îsi ridicã mâna asupra lui e rãspunzãtor cu sângele sãu"245. amator generis Gothorum). sine dubio terrenus est imperator et quisquis adversus eum mânu moverit. 245 Deus. acum. p. în 386. Regele got rãmase uimit de frumusetea orasului pe care întâia oarã îl vedea. XXVII. 133. 243 "Etîvog n ZKvâiKdv nãaiv âyvcocTTOv. 229. gotii. erau acum secãtuite. ipse sui sanguinis reus existit (XXVIII). unii militari de valoare. al mostenirii lãsate de Theodosius cel Mare. Theodosius nu fãcea decât sã urmeze în aceastã privintã procedeul obisnuit al înaintasilor. inquit. care a numãrat între sefii ei multi mercenari. p. Recrutarea elementelor indigene devenise o dificultate tot mai mare pentru imperiu si. Funeraliile sale au avut loc cu mare solemnitate în capitala. întreaga sa armatã. pe care o obtinurã la 3 octombrie 382. . 201 NICOLAE BANESCU îsi atinge punctul culminant247. se vãzu silit sã pãrãseascã refugiul sãu din Caucaland si sã treacã Dunãrea. ele multimea corãbiilor si de puternicele fortificatii. privind soldatii în linie de bãtaie. din care mai înainte se scoteau cei mai vigurosi ostasi. si dintre cei mai buni. împãratul îl invitã în capitala sa. Cei care scãparã se predarã imperiului. lordanes afirmã cã. îi caracterizeazã Zosimus (La Gibbon. nevoile apãrãrii cereau un mare numãr de soldati. ed. Athanaric ar fi exclamat: „împãratul e fãrã îndoialã un zeu pe pãmânt. cerurã pacea.. barbarizarea armatei romane E. op. p. t. Alatheus pieri atunci în apele fluviului (380)244. dar demnitatea regalã a fost desfiintatã. care simteau relele anarhiei. 242 lordanes. nota 130). Bury. la nord de Balcani. el se îmbolnãveste si moare la sfârsitul lui ianuarie 381. când toate frontierele sunt luate cu asalt. în Phrygia si Lydia. încã din vremea lui Constantin cel Mare. în apropiere de Constan-tinopol. Ei sunt identici cu gruthungii care se rãscoalã mai târziu cu Tribigild. încât „pericolul german" formeazã un capitol obisnuit al acestor domnii la istoricii moderni. Un cercetãtor recent. operei lui Gibbon. slãbit de vârstã. Supunerea unui corp atât de însemnat al vizigotilor fãcu impresie printre barbari si decise si pe altii. si barbarii sunt tot mai cãutati pentru serviciul militar. care privise de departe succesele gotilor. III. Dar vârsta potolise îndrãzneala vechiului luptãtor. Resturile lor au fost si ele colonizate în Phrygia. Stein socoteste cã. cã „barbarizarea armatei" si-a atins în domnia lui Theodosius adevãrata ei încoronare. un sef. Un tratat fu încheiat cu imperiul. stipulându-se obligatiile si privilegiile lor. Având o întrevedere cu Theodosius. Mare parte din trupele lui Fritigern. de la mijlocul secolului al IV-lea.flota. Barbarii au . si generalii gotilor erau numiti si depusi dupã placul împãratului.. si un monument fu ridicat în memoria lui. multi au intrat în rândurile armatei246. imperiului. si stim cã ea a fost atât de funestã pentru urmasii imediati ai lui Theodosius.

impus moravurile lor, armele legionare au fost pãrãsite si anticele signa, vulturii legionari si imaginile imperiale, suspecte de idolatrie. Dragonul a devenit drapelul pentru numeri. Aceastã politicã a lui Theodosius I si-a avut reversul ei si în ordinea economicã si socialã. Ea produse, prin solda însemnatã ce se plãtea, o mare sporire a cheltuielilor si, cu aceasta, o crestere apãsãtoare a sarcinilor financiare. Populatia fu aruncatã în mizerie; patronatul, împotriva cãruia luptaserã în zadar înaintasii energicului împãrat, se întinse în tot imperiul. tãranul, ruinat economiceste, cufundat în datorii si lãsat la discretia functionarilor abuzivi, fu nevoit a se pune sub patronatul unui puternic latifundiar. Pierzându-si libertatea, el ajunse serb al patronului sãu. în aceastã epocã se desãvârsi în tot imperiul legarea colonilor de brazdã249. Sãrãcia Thraciei ruinate 247 Ibidem, p. 299. [M. Parvan, La politica gotica di Teodosio nella pubblicistica delsuo tempo, Roma, 1964.] 248 E. Demougeot, De l'unite ã la division de l'empire romain, 395-410. Essai sur le gouvernement imperial, Paris, 1951, pp. 22-31249 E. Stein, Geschichte des spãtromischen Reiches, I, Wien, 1928, p. 299 si urm; G. Ostrogorsky, Gesch. des byzantiniscben Staates, ed. a Il-a, Miinchen, 1952, pp. 43-44. 202 îl fãcu pe Theodosius sã suprime (3 aprilie 393) capi-tatio humana în aceastã diecezã250. 2. Uzurparea lui Maximus în Occident. Interventia lui Theodosius. Evenimente grave se petrec în curând în Occident si ele aduc interventia militarã a lui Theodosius. Gratian îsi pierduse încrederea poporului si a armatei. Neglijându-si datoriile de suveran, el se pasionase de vânãtoare, înconjurându-se de favoriti ai distractiilor sale. Parcuri imense fuseserã închise si umplute cu tot soiul de animale sãlbatice; un corp de alani se afla în serviciul militar al palatului, si admiratia împãratului pentru iscusinta lor în mânuirea armelor fãcuse dintr-însii garda sa favoritã. Tânãrul împãrat obisnuia acum sã aparã în costumul si cu armele lor, ceea ce îi înstrãina simpatia cu care mai înainte îl înconjurase armata. Favoritii abuzau de puterea lor si aceasta îi înstrãina si simpatiile populatiei, în 383, trupele din Britannia se revoltã si îl proclamã împãrat pe Maximus, un spaniol. Acesta nãvãleste îndatã în Gallia cu fortele sale. Gratian, pãrãsit de trupe, fuge din resedinta sa, Lutetia, însotit de 300 de cãlãreti, îndreptându-se cãtre Lugdunum (Lyon). Ajuns acolo, guvernatorul provinciei îl dãdu în mâinile lui Andragathius, generalul cavaleriei uzurpatorului, sosit pe urmele fugarului. Andragathius, potrivit instructiilor pe care le primise, îl executã imediat (25 august 383). Maximus trimise apoi un am1 E. Stein, op. cit., p. 311. -^ , 203 NICOLAE BANESCU basador împãratului din est pentru a se justifica, afirmând cã uciderea lui Gratian s-a fãcut fãrã stirea sa. El ar fi bucuros, afirmã totodatã solul sãu, sã-si întrebuinteze fortele în comun pentru apãrarea imperiului; dar, dacã prietenia sa e respinsã, va disputa cu armele puterea imperialã. Orientul fusese sleit de luptele îndelungate cu gotii si, cu toatã dorinta de a rãzbuna asasinarea binefãcãtorului sãu, Theodosius fu silit sã-si ascundã sentimentele si se prefãcu a consimti la cele întâmplate. El hotãra numai ca Maximus sã se multumeascã a stãpâni regiunile de dincolo de Alpi; în Italia si Africa rãmânea mai departe Valentinian al II-lea, sub tutela mamei sale Iustina, care guverna. Dupã câtiva ani, uzurpatorul, profitând de nemultumirea populatiei fatã de mãsurile Iustinei în favoarea arianismului, se ridicã împotriva tânãrului împãrat, în august 387, el nãvãleste cu forte puternice în Italia. Valentinian al II-lea, cu mama si cu sora sa Galla, abia avurã timp sã fugã la Aquileia, sã se îmbarce repede pe o corabie, care-i duse la Thessalonic. Ei implorã sprijinul lui Theodosius. Acesta, vãzând cum ucigasul lui Gratian se face stãpân pe întregul Occident, nu mai ezitã. Vine numaidecât la Thessalonic si îsi uneste cauza cu a lui Valentinian, cãsãtorindu-se cu Galla251, distinsã prin frumusetea ei rarã252. Aceasta îi dãrui, în anul urmãtor, pe Placidia, menitã unei vieti de stranii aventuri. Ostilitãtile nu începurã imediat, iarna fiind

251 împãrãteasa Flacilla murise cu putin timp înainte. 252 'Etaiaia Sioaipenovcav JcdÂAei (Zosimus, IV, 14). >t 204 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN apropiatã si cei doi rivali având nevoie de timp pentru pregãtirile de rãzboi. Theodosius îsi asigurã pacea cu persii253, apoi, în primãvara urmãtoare (388), porni din Thessalonic cu o puternicã armatã recrutatã dintre barbari (goti, alani, huni), si se îndreptã spre Valea Savei. Siscia, postul cel mai înaintat al lui Maximus, cade în mâinile sale. La Pcetovio avu loc apoi ciocnirea celor douã armate. Dupã o luptã grea, Maximus e învins. El fuge si se închide în Aquileia. în dimineata urmãtoare, Theodosius ajunge în fata cetãtii. Descurajati si indiferenti la ambitia uzurpatorului, soldatii si populatia grãbirã cãderea lui. Maximus e smuls de soldati, dezbrãcat de ornamentele imperiale si târât în lagãrul lui Theodosius. împãratul îl lasã în voia soldatilor sãi, care îl duc din fata lui si-1 decapiteazã (iulie sau august 388)254. Fiul sãu Victor, asociat mai înainte Ia tron, pieri odatã cu cãderea sa. Theodosius ajunse astfel stãpân pe întregul imperiu. El restabili în Occident pe Valentinian al IIlea si rãmase în Italia timp de trei ani, pentru restaurarea autoritãtii imperiului si îndreptarea abuzurilor sãvârsite în anii uzurpãrii, în acele pãrti. Theodosius vizitã în acest timp, împreunã cu Valentinian al II-lea, Roma, vechea capitalã a lumii romane (iunie 389). Cu prilejul acestei vizite, care a tinut câteva luni, el emise mai multe legi. Zosimus pune aceastã vizitã a Romei dupã bãtãlia de la Frigidus, îm253 împãrtind Armenia: regiunea eufratesianã, la vest, rãmânând lui Theodosius, Persarmenia, la est, Sassanizilor. 254 Stein dã data de 28 august 388. 205 NICOLAE BANESCU potriva celui de-al doilea uzurpator, Eugenius. Dar Bury socoate cã e la mijloc o confuzie între suprimarea lui Maximus si suprimarea lui Eugenius, si cã vizita la Roma dupã al doilea rãzboi e un duplicat al celei de dupã întâiul rãzboi255. Când pãrãsi Italia (iulie 391), Theodosius trimise pe Valentinian al II-lea în Gallia, ca sã vegheze la Frontiera Rinului, unde francii ripuari nãvãliserã în timpul rãzboiului cu Maximus. El avu astfel în mâna sa întreg Occidentul, sub tutela efectivã a lui Theodosius. 3- Politica religioasã a lui Theodosius. De la moartea lui Constantin cel Mare pânã la suirea pe tron a lui Theodosius I, s-au scurs patru decenii, în care crestinismul, desi era religia împãratilor si a unei însemnate pãrti a supusilor lor, n-a fost totusi religia statului, în provinciile de vest pãgânismul era predominant, iar în cele din est partidul crestin era slãbit de secte rivale. Arienii si ortodocsii se aflau unii fatã de altii într-o rivalitate mai mare decât fatã de pãgânism256. în politica sa internã, Theodosius se sili mai cu seamã a dezlega definitiv chestiunea religioasã. Erezia arianã rupsese unitatea moralã a imperiului. Pãgânismul începuse si el, dupã reactia lui Iulian, a reînvia. Pentru a pune capãt acestor disensiuni religioase, Theodosius avu drept program sã facã a triumfa cre255 T. III al ed. iui Gibbon, Appendix9256 Finlay, op. cit., t. I, p. 134. 206 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN dinta ortodoxã si, pentru a realiza acest lucru, urmãri stãruitor persecutia cultelor dizidente, a arianismului si a pãgânismului. încã din 380, când, grav bolnav, se hotãrî a primi botezul, suveranul dãdu un edict solemn, prin care definea credinta sa si o impunea imperiului. Distinctia între „catolic" si „eretic" fu stabilitã acum definitiv prin lege. Sub termenul de „catolic" se întelegeau aderentii credintei niceene: reprezentantii tuturor celorlalte tendinte religioase furã declarati „eretici". Pãgânii (pa-ganî) furã

asezati într-o categorie specialã. Prin acest decret din 28 februarie 380, împãratul invita toate popoarele din imperiu sã adere strict la religia pe care Sf. Petru a propovãduit-o romanilor si a cãrei traditie s-a pãstrat si e acum profesatã de pontiful Damasus si de Petru al Alexandriei. „Potrivit disciplinei Apostolilor si doctrinei Evangheliei, trebuie sã credem în singura divinitate a Tatãlui, a Fiului si a Sfântului Duh, sub o maiestate egalã si o pioasã Trinitate". Aderentii acestei unice doctrine se vor chema „crestini catolici", si „fiindcã socotim - declara Theodosius - cã toti ceilalti sunt nebuni extravaganti, îi vestejim cu numele infam de «eretici». Ei n-au dreptul sã numeascã adunãrile lor cu numele venerabil de biserici". Theodosius îi ameninta apoi cu pedepsele ce le-ar socoti necesare257. Nicean convins, împãratul începu o adevãratã luptã împotriva ereticilor si pãgânilor. Pedepsele cu care îi lovi crescurã progresiv. Ereticii 257 Edictul e dat în traducere de Gibbon, op. cit., ed. Bury, t. III, pp. 148-149. '••••j^ »*-< ••'•• •»...•*«•':••» ;j^ii-r n A»L 207 suferirã restrictii grave în drepturile lor civile (în privinta testamentelor, mostenirilor s.a.). Dupã intrarea sa în Constantinopol (noiembrie 380), Theodosius puse în vedere patriarhului arian Demophilos sã aleagã între subscrierea Crezului nicean si retragerea sa din Scaun. Patriarhul preferã a se retrage, si împãratul conduse la catedralã pe Grigorie de Nazianz si-1 asezã în Scaunul arhiepiscopal. Dar Grigore nu putu rezista partidelor care luptaserã contra lui si fu silit asi pãrãsi curând Scaunul, din cauza canonului invocat, care oprea pe episcop sã treacã de pe un Scaun pe altul, si fu înlocuit de un laic, Nectarios. Dorind sã aducã pacea în Bisericã, Theodosius convocã, în mai 381, un Sinod la Constantinopole, prezidat de Nectarios. Completând opera Sinodului de la Niceea, el a formulat definitiv dogma credintei catolice. Singuri reprezentantii din Orient ai Bisericii participarã la acest Sinod, cunoscut sub numele de al doilea Sinod ecumenic. Actele sale nu se cunosc, si la început nu i s-a dat numele de „ecumenic"; în Sinodul de la Chalkedon (451) a primit o sanctiune oficialã. Chestiunea principalã dezbãtutã în acest al doilea Sinod, în domeniul credintei, a fost aceea a ereziei lui Macedonius, care, dupã dezvoltarea naturalã a arianismului, admitea creatia Sfântului Spirit. Sinodul, stabilind doctrina consubstantialitãtii Spiritului cu Tatãl si cu Fiul, condamnã erezia lui Macedonius si o serie de alte erezii în legãturã cu arianismul. El confirmã Simbolul de la Niceea în privinta Tatãlui si a Fiului, si îi adaugã un articol asupra Sfântului Spirit. Acest arti208 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN col stabilea dogma identitãtii si consubstantialitãtii Sfântului Spirit, a Tatãlui si a Fiului. în acest Sinod se stabili si rangul patriarhului dq Constantinopol în raport cu episcopul Romei. Al treilea canon al Sinodului declarã cã „Episcopul Constantinopolului e cel dintâi dupã episcopul Romei, cãci Constantinopol e Noua Romã". Decizia aceasta era îndreptatã împotriva tendintelor Patriarhului de Alexandria, care nãzuia a-si întinde autoritatea asupra întregului Orient, cum o avea Papa asupra Occidentului. Odatã cu aceastã luptã împotriva ereticilor, Theodosius luã mãsuri tot atât de hotãrâte fatã de pãgâni. Demougeot aratã cã, pânã cãtre 391, împãratul a tolerat oarecum pãgânismul, cum o probeazã pledoaria lui Libanios Pro templis, scrisã între 388 si 390, ca si indulgenta lui Theodosius fatã de celebrul retor, pe care 1-a numit prefect onorar258. De la victoria sa asupra lui Maximus, cresterea autoritãtii sale si influenta lui Ambrosius îl îndeamnã sã nu mai tolereze pãgânismul. în februarie 391, Theodosius interzise în Roma sacrificiile, în iunie 391, întinse aceastã interdictie asupra Egiptului259. Se oprea chiar vizitarea templelor pãgâne. La Antiochia au fost prohibite distracti258 Op. cit., p. 67. Dar înainte de 388 prefectul pretoriului Cynegius (care moare în acest an) primise ordin sã închidã templele (Zosimus IV, 37). [Existã si studii mai noi privind politica religioasã a lui Theodosius, precum: W. Ensslin, Die Religionspolitik des Kaisers

Theodosius d. Gr., Miinchen, 1953; N. King, The Emperor Theodosius and the Establishment of Christianity, Londra, 1961.] 259 E. Stein, op. cit., I, 323209 ile licentioase Maiuma, în cinstea zeitei Venus si a lui Bacchus, atât de populare, încât Arcadius le-a restabilit260. în urma acestor mãsuri, templele se închid; dar adesea ele furã nimicite si prãdate, cu toate bogãtiile si comorile lor artistice, de populatia fanaticã. Asa a fost ruinat faimosul templu al lui Serapis din Alexandria (vestitul Serapeum), centrul cultului pãgân din agitata metropolã a Egiptului. S-a crezut cã, odatã cu minunile de artã ce împodobeau celebrul sanctuar, a fost distrusã si vestita bibliotecã, nimicindu-se astfel atâtea opere ale geniului antic. Lucrul nu e însã sigur261. Ultimul edict, din noiembrie 392, interzicea definitiv sacrificiile, libatiunile, ofrandele de parfumuri, suspendarea coroanelor, prevestirile, tratând vechea religie de superstitie pãgânã (gentilicia superstitia)262. Un episod celebru al luptei deschise contra pãgânismului a fost suprimarea altarului Victoriei (Nike) din Senatul roman. Acesta îsi dãdu acum mari silinte pentru restaurarea lui. Senatorul Symmachus, personalitate considerabilã a epocii, bogat si elocvent, cel mai fervent apãrãtor al pãgânismului, a fost ambasadorul Senatului pe lângã împãrati. Dar elocventa lui s-a lovit de rezistenta arhiepiscopului de Milan, Ambrosius, a cãrui mare autoritate a impus suveranilor. Spre a întãri pozitia Bisericii, Theodosius lãrgi privilegiile clerului, cãutând în acelasi timp a face aceste 260 Demougeot, op. cit., p. 79261 V. observatiile lui Bury, ed. lui Gibbon, t. III, Appendix 10. 262 Cod. Theod., XVI, 10, 12, 21. 210 privilegii inofensive fatã de Stat. Astfel, împãratul obligã printr-un edict Biserica sã suporte sarcinile extraordinare de Stat {extraordinaria munerd). Mãrgini apoi, din cauza abuzurilor ce se fãceau, obiceiul de a se recurge la dreptul de azil al Bisericii, care-i proteja pe vinovati. S-a interzis debitorilor Statului a se sustrage de la datoriile lor refugiindu-se în biserici, si clericilor de a-i ascunde. Politica religioasã a lui Theodosius cel Mare a fost salutatã cu entuziasm de scriitorii bisericesti, în ce priveste sectele, ea n-a dat însã rezultatele asteptate. Ereziile continuã si dupã el; ele se vor înmulti chiar si vor agita mereu spiritele, tulburând unitatea religioasã a imperiului. Dar unde actiunea lui Theodosius avu o victorie completã, a fost în lupta pe care a dus-o împotriva pãgânismului. De aceea ruina religiei pãgâne e descrisã de sofisti ca un cataclism, care acoperi pãmântul de întuneric si restabili vechea domnie a haosului. 4. Conflictele împãratului cu Ambrosius. Energia cu care Theodosius îsi impunea vointa, când era în joc respectul ordinii publice, îl fãcu sã impunã uneori mãsuri excesive, care 1-au pus în conflict cu arhiepiscopul de Milan, Ambrosius, unul din reprezentantii cei mai eminenti ai Bisericii din Occident. Ambrosius se trãgea dintr-o familie nobilã: tatãl sãu ocupase postul însemnat de prefect al pretoriului în Gallia. Fiul primise o educatie aleasã si ajunsese, trecând prin treptele obisnuite, pânã la rangul de consular al Liguriei. La 34 de ani fu ales, fãrã voia sa, 211 episcop, si încã nu primise botezul, în zãdar încercã sã refuze aceastã functie spiritualã, pentru

care nu se simtea chemat: aclamatiile entuziaste ale populatiei îl silirã s-o primeascã. De cincisprezece ani Ambrosius exercita la Milan puterile unui adevãrat suveran al Bisericii, cãlãuzind constiinta împãratilor. Respectat de Gratian, temut de Iustina, protectoarea arianismului, marele prelat se bucura de toatã încrederea împãratului Theodosius. Conflictul între dânsii se produse întâia oarã din cauza incidentului iscat între crestini si evrei la Callinicum; a doua oarã, cu ocazia, mãcelului din Thessalonic. La Callinicum, micã cetate pe Eufrat, evreii, numerosi, aveau o sinagogã. Ei nu trãiau în general bine cu crestinii. La îndemnul episcopului, cãlugãrii arserã sinagoga, la l august 388. Cultul ebraic nu era interzis, si magistratul provinciei îl obligã pe episcop sã reclãdeascã sinagoga sau sã plãteascã pagubele. Theodosius aprobã sentinta, ceea ce îl fãcu pe Ambrosius sã-i scrie, protestând. El declarã apoi de la amvonul bisericii cã nu va mai oferi sfânta jertfã la altar pânã ce nu va obtine declaratia suveranului asigurând impunitatea episcopului si a cãlugãrilor de la Callinicum. Fatã de aceastã hotãrâtã atitudine, Theodosius, care tinea la prelat, a revocat sentinta. O faptã mai gravã se petrecu doi ani mai târziu Ia Thessalonic, provocând un nou conflict între împãrat si arhiepiscop. Orasul Thessalonic era apãrat de o garnizoanã gotã, comandatã de Botheric. Populatia nu-i putea suferi pe goti, fiind gata a se încaierã cu dânsii, în a212 nul 390, Botheric a arestat un vizitiu de la Hippodrom, favorit al publicului. Multimea ceru cu zgomot eliberarea lui si, nefiind satisfãcutã, se rãsculã. Garnizoana, slabã, nu putu împiedica uciderea lui Botheric si a câtorva ofiteri, trupurile lor mutilate au fost târâte pe ulite. Primind vestea celor întâmplate, Theodosius, în mânia sa, hotãrî sã rãzbune moartea locotenentului sãu prin uciderea locuitorilor vinovati. Ordinele furã expediate, si, când încercã apoi a le opri, era prea târziu. Populatia orasului a fost chematã la cursele de Hippodrom, si când acesta se umplu, gotii, ascunsi împrejurul sãu, nãvãlirã înãuntru, mãcelãrind populatia. Câteva mii de oameni pierirã în acest mãcel. Informat despre asasinatul în masã, Ambrosius expuse împãratului, într-o scrisoare privatã, enormitatea crimei, ce nu se putea sterge decât prin lacrimile pocãintei. Când apoi suveranul veni în catedrala din Milan, sã-si facã rugãciunile, episcopul îl opri în prag, spunându-i cã pocãinta privatã nu era de ajuns spre a ispãsi o gresealã politicã si a potoli justitia lui Dumnezeu, împãratul se retrase si numai dupã opt luni de pocãintã fu admis iarãsi în comunitatea Bisericii. Aceste fapte ne aratã autoritatea moralã la care se ridicase Biserica, prin slujitorii sãi exceptionali, într-o vreme în care aceastã autoritate moralã aproape dispãruse din lumea civilã263. 263 [Pentru autoritatea lui Ambrosius de Milano, la lucrãrile ceva mai vechi ale lui J.R. Palanque (Saint Ambroise et l'Empire ro-main, Paris, 1933) si F.H. Dudden (The Life and Times of St. Ambrose, 2 voi. Oxford, 1935), se adaugã A. Paredi, Sânt' Ambrogio, Milano, 1985; D. Williams, Ambrose of Milan and the 5. Arbogast si uzurparea din Occident. \ * Interventia lui Theodosius. Moartea sa. La un an dupã întoarcerea lui Theodosius în Orient, se produse o nouã uzurpare în Occident. Francul Arbogast fusese însãrcinat de Theodosius, cu titlul de magister militum, sã apere Occidentul. El trecuse Rinul si-i adusese la ascultare pe franci, care nãvãliserã în Gallia pe timpul revoltei lui Maximus. Arbogast se dovedise un brav soldat, devotat intereselor Statului, a cãrui credintã fusese probatã sub doi împãrati. Tânãrul Valentinian al II-lea n-a stiut sã si-1 apropie. Curtea sa de intriganti nu-1 putea suferi pe general; usor influentabil, Valentinian fu îndemnat sã scape de tutela lui supãrãtoare, într-o zi, când Arbogast veni în Consistoriu, împãratul îi întinse un rescript prin care îl destituia. în fata acestui act îndrãznet, barbarul se înfurie, aruncã la pãmânt rescrip-tul, strigând cã, numit de Theodosius, nu putea fi revocat decât de el. Tânãrul împãrat, mânios, îl amenintã cu sabia. Dupã câteva zile, Valentinian al II-lea fu gãsit spânzurat de un

copac, asasinat, desigur, de cel amenintat (15 mai 392)264. Arbogast sovãi a lua imperiul pentru el, gãsind mai prudent a domni sub numele unui roman, si ridicã pe tron pe un functionar al Curtii, roman de origine, fost retor, Eugenius. end of the Arian-Nicene conflicts, Oxford, 1995; C. Pasini, Ambrogio di Milano, Azione e pensiero di un vescovo, Milano, 1996; alte studii si titluri în EPLBIP, voi. II, Athena, 1997, p. 83]. 264 L. Homo, L'empire romain, p. 127 si urm Arbogast era pãgân, si uzurparea aceasta produse o trecãtoare reactie a pãgânismului, care avu rãsunet în armatã, compusã din barbari, si la Roma, orasul vechilor amintiri, unde totul vorbea despre zei. Eugenius încercã a fi recunoscut de Theodosius, dar nu reusi. Anul 393 a fost întrebuintat de ambele pãrti în pregãtiri de rãzboi. Eugenius strânse o armatã de alamani si franci; Theodosius avea cu el, afarã de gotii sãi, pe alani, pe huni si iberii din Caucaz. între ofiterii sãi principali se gãseau câtiva dintre barbarii care aveau sã joace un rol însemnat în evenimentele domniilor urmãtoare: Gainas, Alaric, Stilicho. în 394, Theodosius luã ofensiva, pornind pe valea Dunãrii. Arbogast se feri de Pannonia, fatalã altor uzurpatori, si-1 asteptã pe adversar pe linia Alpilor lulieni. împãratul izbuti sã forteze trecerea si întâlni armata inamicã nu departe de Aquileia. în ziua de 5 septembrie 394 avu loc bãtãlia, la Râul Rece (Frigidus amnis), afluent al fluviului Sontius (Isonzo), în valea Wipbach265. Bãtãlia a fost crâncenã si a tinut douã zile. în prima zi, Theodosius fusese aproape biruit; zece mii de goti cãzurã în încãierare, si situatia pãru atât de compromisã, încât generalii îl sfãtuirã pe împãrat la retragere, pentru a-si reface armata. Dar Theodosius refuzã a se recunoaste învins. Noaptea, Arbitrio, trimis de Arbogast, ocupã înãltimile din spatele armatei împãratului, ceea ce agrava situatia acestei armate. Arbitrio însã trecu, nu se stie cum, de partea lui 265 prjn aceastã vale trece drumul militar care duce de la Aquileia la Emona (Laybach). V. Demougeot, op. cit., p. 108, nota 71. . Theodosius, si când a doua zi reîncepu lupta, un vânt glacial se abãtu pe valea strâmtã a râului, izbind în fatã trupele uzurpatorului si înlesnind astfel victoria imperialilor. Pentru scriitorii eclesiastici, ea a fost determinatã de o minune266. Eugenius cãzu prizonier si ceru iertare împãratului, dar soldatii, neînduplecati, îl decapitarã. Arbogast scãpã din luptã, rãtãci câteva zile prin munti si, în disperare de cauzã, se sinucise267. Cu aceastã victorie, Theodosius reuni în mâinile sale imperiul, dar numai pentru cinci luni. Curând dupã înlãturarea ultimei uzurpãri, împãratul se îmbolnãvi de hidropizie, îl aduse pe fiul sãu cel mic Hono-rius la Milan si depuse în mâinile sale sceptrul Occidentului, în Orient, el îl orânduise împãrat pe Arcadius, fiul sãu mai mare. La 17 ianuarie 395, Theodosius cel Mare îsi dãdu sfârsitul. Odatã cu disparitia sa, imperiul se gãsi desfãcut pentru totdeauna în douã pãrti: cea de Rãsãrit (pars Orientis) si cea de Apus (pars Occidentis). Corpul marelui Theodosius fu îmbãlsãmat si transportat la Constantinopol, unde fu înmormântat la Sfintii Apostoli. 266 Demougeot, op. cit., pp. 107-108. 267 loan de Antiochia, HG, ed. C. Mtiller, voi. IV, [Paris, 18851, fragm. 187. B. URMAsII LUI THEODOSIUSI l. împãratul Arcadius (l 7 ianuarie 395 - l mai 408) a. Stilicho si Rufinus. Revolta vizigotilor. Ala-ric. Theodosius I e cea din urmã mare figurã

episcopi. duc. în fruntea ostilor. Roma. Aceasta a fost. 1923.. Borba mez du politic eskoj oppoziciej i pravitel'stvom Vizantii v 395-399gg. . îndatã dupã moartea lui. puse ordine la frontiera Rinului. Mazzarino (. op. p. cel putin pentru fiul sãu Eucherius. 247-280 si A. I. vandal de origine.] .istoricã romanã. 107. Slab la minte. ambitios si avar. dacã nu pentru sine. Cameron. 1942). Ambitia lui Rufinus îl aduse în conflict cu Stilicho. îndatorati a lupta pentru imperiu când nevoia o va cere. ADSV. eunuci. t. un brav ofiter. se pare. p. p. „Harvard Studies in Classical Philology". El trecu în toiul iernii Alpii. Pe patul de moarte. 1928. 73 (1969). 6974. viata împãratului e o alergare continuã. I. p. op. ridicat pentru meritele sale la rangul de magister utriusque militiae. fãrã initiativã. Ferdinand Lot a putut socoti cã odatã cu moartea lui Theodosius I începe istoria Evului Mediu268. suspectat a urmãri aceleasi planuri. 106 si urm. în existenta sefului Statului se constatã acum o schimbare profundã. el e jucãria celor ce stau în jurul sãu. ei îl însotirã pe împãrat în campania contra lui Eugenius si suferiserã în acea campanie pierderi grele. Pfister et Fr. Paris 1927. Un astfel de om era prefectul pretoriului din Orient. pp. cum presupune Bury. Acesta a fost ales 271 Portretele lor la Buiy. op. Lot. . si la Demougeot.. 99-105. un aquitan inteligent si activ. el îi recomandã deci grijii lui Stilicho. si în Rãsãrit si în Apus. se pot adãuga aici studii ca Al. femei. în ce-1 priveste pe Honorius. o fatã de mare frumusete. pp. 233 si urm. ducând o viatã de plãceri si urmãrind a strânge o imensã avere. de la un capãt la celãlalt al imperiului. principala cauzã a revoltei lor. Sverdlovsk (astãzi Ekaterinburg). poate. Ganshof. „ascunsi" la Constantinopol si Ravenna. Viata împãratului e concentratã în palat. . tot atât de incapabili si. sã exercite influenta sa asupra lui Arcadius. [Pe lângã lucrarea lui S. dupã expresia unui eminent medievist francez. demnitari servili. .. Lot. Pânã la aceastã datã. cu Galla Placidia. Arcadius era de 17-18 ani la moartea tatãlui sãu. Conflictul dintre dânsii izbucneste cu prilejul revoltei vizigotilor. par F. existenta de fantomã a suveranilor din Extremul Orient.. History of the Later Roman Empire. Chr. Bury. era menit a fi stãpânit de oamenii energici ai Curtii sale.S. ea provoacã adesea prãbusiri de situatii si dramatice suprimãri de vieti269. fiica puternicului general Bauto. cit. Ei nu mai apar în fruntea armatelor. ceea ce însã este sigur e cã pornirea lor împotriva imperiului a fost stimulatã de Alaric.. Paris. cit. Asezati de Theodosius I în Moesia de Jos. cit. fãrã principii. Stilicho putea pretinde. ca membru al familiei.Stilicone. între Dunãre si Balcani. Primul sãu act de administratie aratã tuturor vigoarea si spiritul sãu vrednic de a comanda. Flavius Rufinus. Theodosius îl socotise vrednic de o aliantã cu familia sa si-i dãduse de sotie pe nepoata si fiica sa adoptivã Serena... 217 nuntã. Toatã aceastã lume se urãste si se de268 Histoire du Moyen Âge. el avea la îndemânã cele mai multe forte ale imperiului. nutrind gândul de a ajunge la tron ca asociat al lui Arcadius si a-1 cãsãtori pe împãrat cu fiica sa. Izvoarele timpului ni-1 descriu ca pe un monstru 269 F. 270 J. cãci. De aceea. London. 199 si urm. ambitios si rapace. inspecta garnizoanele si se întoarse la Milan. Stilicho era iubit de soldati. sefi de oaste barbari. pe care dorea sã-1 cãsãtoreascã cu sora vitregã a împãratului. pp. Succesorii luiTheodosius I se închid într-o viatã sedentarã. decãderea imperiului se accentueazã repede. La fin du monde antique et le debut du Moyen Âge. determinându-1 pe Arcadius a o lua pe Eudoxia. întors din misiunea pe care o avusese la persi pentru încheierea pãcii (387). cã Stilicho ar fi fost numit regent al pãrtii de vest încã de pe timpul minoritãtii acestuia270.] : . [Chestiunea a fost reluatã apoi de Emilienne Demougeot. 13 (1976). si cel mai firesc protector era unul legat de dânsii prin legãturi de familie. Theodosius the Great and the Regency of Stilico. afirmã Bury. Urmasii sãi au fost. Kozlov.. Theodosius voise sã asigure copiilor sãi prea tineri un protector. Dar eunucul Eutropius îi încurcã planurile. Mama sa era o romanã. O luptã era iminentã între aceste douã personalitãti271. . trãiesc retrasi.

Tot atât de avid. fãcuse parte din jumãtatea de Apus a imperiului. zugrãvit în culori tot atât de negre ca si Rufinus. înaintând cãtre zidurile Constantinopolului. Idem. întrebuinta toate mijloacele de jefuire. Arcadius îl alese pe eunucul Eutropius. ajungând pânã în Siria. la un semn al lui Gainas. împãratul si Curtea iesirã sã salute trupele în Campus Martius. Cauza principalã pentru care Stilicho reclama acest teritoriu era faptul cã Peninsula Balcanicã dãdea pe atunci cei mai buni luptãtori273. la Hebdomon. a fost cã Serena si fiul sãu se aflau atunci la Constantinopole. marele sambelan. Gainas ajunse. Bury socoteste cã eunucului i se datoreazã. Dupã obicei. Alaric se pare cã a voit sã-si atragã prietenia lui Rufinus. Ordinul acesta sosi tocmai când Stilicho se pregãtea sã-i atace pe vizigoti în valea Peneiului. op. si cea mai probabilã explicatie a ezitãrii lui Stilicho. desi stãpân pe situatie. . si acesta va fi acum principalul ministru al imperiului în Orient. nu numai pãrtile europene ale stãpânirii lui Arcadius au fost devastate de barbari: hoardele hunilor transcaucazieni nãvãlirã prin portile Caspicei si pustiirã tinuturile înalte ale Armeniei si câmpiile Mesopotamiei. pe Sava. Fortele sale erau superioare gotilor si victoria asiguratã. un barbar îl strãpunse cu sabia pe Rufinus. 273 Ibidem. cit. sub ochii împãratului (27 noiembrie 395). care alergase în calea barbarului. si în douã scrisori descrie ororile sãvârsite de huni. iar rezultatul negocierilor a fost cã Alaric s-a retras din vecinãtatea orasului si s-a îndreptat spre vest.219 seful întregii armate a vizigotilor. fiindcã domeniile acestuia. Ea fu primitã cu demonstratii de bucurie de populatia tiranizatã de atotputernicul ministru. p. cãci chestiunea Illyricului oriental îl interesa de aproape. în locul sãu. si sã înceteze orice actiune. pp. dar el se supuse ordinului. Gotii pustiirã Thracia si Macedonia. „Byzantion" 20 (1950). si miscarea pe care a condus-o a fost o adevãratã miscare nationalã2^2. cursuspubli-cus. Dar în Thessalia el se gãsi deodatã în fata lui Stilicho. 27 si urm. 109-110. Ieronim era în Palestina. Gainas. Sf.. de a lua din atributiile prefectului pretoriului administratia generalã a postelor. El trateazã cu el. Rufinus smulse lui Arcadius ordinul ca acela sã expedieze îndatã la Constantinopol 272 Bury. care cuprindea Grecia si tãrile centrale din Balcani. pp. inovatia introdusã de Arcadius. Temându-se de o victorie ce ar fi câstigat rivalul sãu asupra lui Alaric. cel mai puternic în administratie dupã împãrat. Linia despãrtitoare între Est si Vest mergea de la Singidunum (Belgrad). lãsându-1 pe Alaric sã-si ducã înainte opera de pustiire cu vizigotii sãi. Cf. cãtre vest. 109-111. si se retrase cu armata sa la Salona. si cobora spre sud pe Drina pânã la Adriatica. în acest an. aruncându-i dincolo de Caucaz277'. Molatecul Arcadius trecu sub influenta eunucului Eutropius. care luptaserã în Occident împotriva lui Eugenius. Note sur la politique orientale de Stilicon. înainte de 379. Pe când le treceau în revistã. si supravegherea fabricilor de arme si a le trece asupra marelui demnitar magister officiorum275. Stilicho pretindea cã vointa lui Theodosius fusese ca fiii sãi sã se întoarcã la vechea situatie si ca autoritatea lui Honorius sã se întindã pânã la hotarele Thraciei. El privea cu gelozie si suspiciune pe prefectul Orientului. lângã lacul Scutari. prefectura Illyricum. poate. S-a cãutat a se explica aceastã atitudine. Eutropius conduse o expe221 ditie împotriva lor în 398. spionii sãi erau pretutindeni. au fost crutate de barbar. 220 trupele Orientului. la Constantinopol. pe Via Egnatia. situate în preajma capitalei. iar în acel an Gratian o cedase lui Theodosius. Asasinarea lui a fost desigur instigatã de Stilicho. Stilicho trimise deci trupele Orientului cu un ofiter devotat. întorcân-du-se înapoi pe unde venise.

cit. Appendix. Megara cãzu la prima somatie. Atena fu crutatã. unde Maurul Gildo stãpânea insolent. Madison (Wisconsin). Capitularea lui Alaric era sigurã. cum vom vedea.adaugã Demougeot . revolta comitelui Africii. Atitudinea lui Stilicho se poate explica.zice el . gelosi de interventia lui Stilicho.. Dar. Marele templu al Demetrei si Persephonei din Eleusis furã prãdate.. barbarul se putu strecura întro bunã zi. 278 Op. Golubcova. câte o parte de adevãr.La începutul anului 396. au tratat cu Alaric si i-au asigurat retragerea (sugestia lui Claudian). nu se stie cum. History. Istmul de Corint era ultima barierã si ea fu trecutã. noaptea temut e de soti". [E. 222 Occident. în aceastã împrejurare. în Elis. Pericolul german în Est. prin politica de loialism dinastic a generalului „respectuos de autoritatea imperialã în Orient ca si în Occident".A. pp. N. dar aceastã chemare nu veni. si Curtea lui Arcadius nu luã nici o mãsurã spre a-si proteja supusii. la hotarele Occidentului. ar fi restabilit ordinea în Orient.nu poate fi îndoialã cã a fost desfacerea Illyricului de Rãsãrit din stãpânirea lui Arcadius277. din motive 277 Nota 12 la ed. pentru scopurile sale. dupã tactica sa. Gildo. si el nu trecuse în serviciul lui Stilicho . retrãgându-se în Epir. si se întelege cu Eutropius. p. Un an întreg petrecu Alaric în Pelopones. Stilicho astepta sã fie chemat pentru a-i izgoni din Grecia pe nãvãlitori. Oricum. Dupã ce cuprinse Corintul. îndreptându-se spre Arcadia. manevrând cu prudentã. Demougeot afirmã cã e aproape sigur cã Stilicho lãsã de bunã voie pe Alaric sã plece. 1982. 172. devasta Beotia.. hotãrî a pune capãt revoltei din Africa. sfârsi prin a închide pe Alaric într-un cerc de întãrituri pe platoul Pholoe. 62-74. operei lui Gibbon. b. trecu în Attica si ocupã Pireul. Neglijenta lui Stilicho (dupã Zosimus). pregãtin-du-si o victorie care nu putea întârzia. 1949. Thompson. 166 si urm.. Pentru aceasta. îl caracterizeazã Claudian. care profita de lipsa armatei de Occident. Italija v nacale Vveka i vtorzenie Alariha vRim. care cade în mâinile sale fãrã rezistentã276. ca si Rufinus. „Vestnik Drevnej Istorii". hostis publicus. 4. si Eutropius îl convinse pe împãrat si Senatul sã-1 declare pe Stilicho dusman public. sugereazã acelasi autor. Stilicho porni totusi sã elibereze Grecia. pp. gotii n-au întâmpinat un singur om înarmat pentru a li se opune. Alaric luã Argos si strãbãtu Peloponesul pânã la Sparta. p. 2) Arcadius si ministrii sãi. voi. cum o restabilise în 274 Idem. jignind maiestatea imperiului si terorizând de 12 ani provincia cu tirania sa: „Ziua e spaima bogatilor. Claudian spune cã el primi ordin de la Honorius. op. 276 Demougeot. un lucru e în afarã de îndoialã: ostilitatea Curtii din Constantinopole fatã de Stilicho. incapabil de a împiedica debarcarea. Eutropius se temea. Revolta maurului Gildo. 3) Stilicho se presupune a fi încheiat o întelegere secretã cu Alaric.I. lãsând pe Arcadius favoritilor sãi nedemni si ocupându-se de consolidarea Occidentului. Scopul lui Stilicho în expeditiile sale illyrice . în primãvara anului 397. se îmbarcã în Italia si debarcã la Corint fãrã nici o piedicã.. p. . în tot acest mars triumfal. dupã învãtatul englez. 275 Ibidem. si ar fi fãcut-o cu bucurie. III. de interventia Occidentului. 114 si 126. Alaric primeste de la Arcadius titlul râvnit de magistermilitum per Illyricum ($98-399). panegiristul lui Stilicho279. Romans and Barbarians: The Decline ofthe Western Empire. unde Alaric se refugiase. Curtea lui Arcadius încurajeazã apoi.] 223 politice pe care nu le cunoastem278. 115. Bury înregistreazã cele trei pãreri exprimate cu privire la scãparea lui Alaric: 1. El se retrase din Illyricum. Toate aceste trei pãreri contin.fiindcã îndatã dupã aceea devasteazã Epirul. plãtind o grea rãscumpãrare. cit. Alaric nãvãli în Grecia. apoi Stilicho. care era ocupatã în Grecia. Câteva ciocniri avurã loc în aceastã regiune muntoasã. Stilicho era prea prudent pentru a provoca un conflict între cele douã Curti. Cãderea lui Eutropius si Gainas.

unde. cele cinci provincii ale Africii erau inevitabil atribuite Occidentului. pp. cãutând sã evite un conflict între cei doi împãrati. pãstrând o suspectã neutralitate. Der Aufstand des Afrikaners Gildo und seine Nachwirkungen.. îmbarcându-1 pe Ron Bury. „Klio". Vãzând acum relatiile încordate dintre cele douã Curti. cum au pretins dusmanii acestuia. 18 (1972). având un ajutor pretios de la Gildo. pentru a-1 apropia mai mult. întors la Constantinopol. Vânturile 1-au aruncat însã la tãrm si a fost capturat. o rebeliune în Africa era mai serioasã decât oriunde. fratele si dusmanul lui Firmus. Stilicho nu putea pãrãsi Italia si dãdu comanda lui Mascezel. ci condamnat la moarte dupã o înfãtisare în proces281. începu. 167-176. El aduse grâul adunat în Gallii. prevenind la timp calamitatea ce ar fi lovit populatia capitalei. p. în primãvara anului 398.Divitibusque dies et nox metuenda mãritis. Gildo fugi pânã la Tabraca. op. si Mascezel era dornic acum de rãzboi mare. T. poate. 224 Cu 18 ani mai înainte (379). care fugise nu se stie de ce si ceruse azil împãratului. Intrã deci în tratative cu Constantinopolul. în armata lui. 225 si transportându-1 în apele Tibrului si aduse si din Spania. Pentru a mãguli Senatul. ceea ce însemna o declaratie de rãzboi. în orice împãrtire a imperiului. fiindcã Africa era grânarul sãu. în anul 399. Energia lui Stilicho luã mãsuri repezi pentru a asigura aprovizionarea Romei. Stilicho îsi întãrea pozitia prin cãsãtoria fiicei sale. Gildo nu permise corãbiilor cu grâu sã plece la Tibru. cu titlul exceptional de magister militum.. cu Honorius. History. pp. 121. Rebelul fu învins aproape fãrã vãrsare de sânge în provincia Byzacene. El nu fu executat îndatã.. comite al Africii. Gildos Herrschaft und die Niederlage bei Theueste (Tebessa). Gainas. ostilã vechiului ei protector. El refuzã a trimite trupe lui Theodosius în expedita acestuia contra lui Eugenius. Eutropius reclamând Africa pentru Orient. în vara anului 397. Se pare cã unii din aliatii lui Gildo au fost corupti de Mascezel. Occidentul refuzã a-1 recunoaste. el se gândi sã dea rebeliunii sale forma unei treceri a Africii de sub autoritatea lui Honorius sub aceea a lui Arcadius. cãci Stilicho. Pozitia sambelanului se clãtina acum serios. aproape de drumul militar ce ducea pe coastã la portul Tabraca. pp. îi ceru sã-1 declare solemn pe Maur inamic public. Maurul Firmus încercase a-si crea un regat în Africa. Stilicho era dusmanul sãu si el îsi afla un aliat în persoana Eudoxiei. un frate al lui Gildo. n-a voit sã vadã în Gildo decât un rebel. Gildo se rãzbunase omorându-i fiii.. Mascezel. Succesul sãu repede a displãcut. unde propunerile sale sunt bine primite. dar încercarea fusese înãbusitã de armele lui Theodosius. 185-186. cu nepotul împãrãtesei Aelia Flaccilla. 178-186. Kotula. lui 281 Demougeot. O tranferare a diecezei Africii sub Arcadius pãrea un rãspuns la propunerea de a se transfera prefectura de Illyricum sub autoritatea lui Honorius280.] 226 Stilicho. Gildo a fost numit. pieri si el în curând. Pentru Roma. si. sau produs mari dezertãri. Italia fu scandalizatã la primirea acestei stiri: un eunuc consul nu se mai auzise. împãratul unise în cãsãtorie pe Salvina. zece mii de oameni furã îmbarcati pentru a trece în Africa. iar dupã moartea împãratului se pregãti a deveni independent. „Altertum". ca rãsplatã. pregãtiri pentru suprimarea lui Gildo. el întretinea probabil relatii . Dar credinta Maurului n-a tinut mult timp. Mãria. pe râusorul Ardelio. fusese ridicat la rangul de magister militum. întors în Italia biruitor. ori a pierit printr-un simplu accident. [HJ. 40 (1962). încercând sã scape pe o corabie. în primãvarã (398). Diesner. în acelasi timp. foarte numeroasã.cit. întorcându-se la un vechi uz. marele sambelan Eutropius era numit consul si aceasta stârnea indignarea nobilimii senatoriale. în tot timpul iernii o flotã se adunã la Pisa. fiica lui Gildo. iar Gildo primise tinutul în numele lui Honorius.

Tribigild se îndreptã spre Con-stantinopol pentru a-1 intimida pe împãrat.. înaltul prelat african venise în 399 la Constantinopol spre a cere pentru Kyrene o usurare de impozite împãratului. schimbã negocierile sale cu Tribigild în rebeliune si înainteazã împreunã cu el. pp. Senatori si demnitari legati de traditiile romane erau indignati de înãltarea unui eunuc la consulat si alarmati de a vedea importante comenzi militare tinute de germani. se stie. fu exilat în insula Cipru. Amenintat de soldati. si Eutropius. Gainas fu. p.[G. Theodosius I. cu titlul de coloni. în 386. 126 si urm. creatura sa. Eutropius se refugie la Sfânta Sofia. cu armata. fratele lui Aurelian. dar Eutropius nu le-a dat mare . si numai Chrysostom îi scãpã viata. Saturninus si loan.. op. p. degradat din rangul de patriciu. o parte din acesti barbari.. 285 Bury. pp. în muntii dintre Pisidia si Pamphylia s-au dat lupte. Eutychian. 223. 230-231. Osnovnye certy politiceskoj oppoziciipravitel'stvu Vizantii v 399-400 gg. în functia de prefect al pretoriului284. confiscându-i-se averea. vãzând pericolul.D. . de fapt. Paderborn. care-si da aerul cã e loial. El trimise contra rebelilor pe gotul Gainas si pe generalul roman Leon. de unde voirã sã-1 smulgã. atentie. Goten in Konstantinopel. ADSV. op. 132-133. fãcu presiuni. Dusmanii eunucului profitarã de acest moment critic pentru a-1 ataca. Comandantul 227 lor. printr-o emotionantã cuvântare. instigati probabil de Gainas. A. întâlnirea avu loc la Chalkedon si Arcadius primi toate conditiile. Tribigild însã nu veni. episodul acestei tiranii germane îsi aflã sfârsitul în iulie 400285. 1985. si ei dãdeau un escadron de cavalerie armatei romane. ca si sporirii puterii germane în imperiu. Cãderea lui Eutropius (august 399) atrase si pe a prefectului pretoriului. si Arcadius îl dizgratie.. organizã apãrarea. purta urã sambelanului si-i atâtã pe os-trogoti la revoltã. care. Aurelian si prietenii sãi. Albert. op. creat de împrejurãrile critice ale stersei domnii a lui Arcadius. Era totodatã si o loviturã adusã lui Gainas. geloasã de marea ascendentã a sambelanului asupra sotului sãu. dar gotul pune conditii: nu primea negocierile decât cu împãratul în persoanã si într-un loc afarã din capitalã. fãcându-1 rãspunzãtor de victoria gotilor. Chrysostom interveni pentru viata ostatecilor. Gainas îsi fãcu intrarea solemnã în capitalã. instalase în Phrygia. cãci provincia era fãrã apãrare. Eunucul. pp. crezând cã are a face cu dezordinile câtorva bande de coloni germani. Panica din Constan-tinopol îl îndeamnã pe Arcadius a negocia.. si aceasta a însemnat biruinta partidului antigerman. El fu decapitat la Chalkedon283. comunicã la Constantinopol cã nu se putea face pace cu Tribigild cât timp e la putere Eutropius282. fu adus în fata unui tribunal prezidat de Aurelian si condamnat la moarte. cit. stãpân pe guvernul de Rãsãrit vreo sase luni. cit. Leon îsi pierde viata într-o luptã. Caesarius fu instalat prefect al pretoriului. Miscãrile au început în primãvara anului 399. Câteva luni mai în urmã. care scãparã numai cu exilul. prãdând la tãrmul Propontidei. Gainas 1a ajutat pe Tribigild.. seful acestui partid antibarbar era Aurelian. cerea apoi sã i se predea ca ostateci trei antibarbari notorii: Aurelian. si urm. care capitulaserã. Aceasta se întinse usor. 249-253. sã-si pãstreze postul de magister militum inprasenti si sã se numeascã Caesarius. dupã campaniile sale împotriva ostrogotilor (gruthungi). 283 Demougeot. sã i se acorde intrarea în Constantinopol cu toti soldatii sãi. simtindu-se amenintat de 282 Ibidem. acuzat cã aspirase la imperiu. Bury. Aurelian fu numit în locul sãu. fost prefect al orasului. Gainas. cit. era si el potrivnic lui Eutropius. sprijinitorul sãu principal. Un document interesant pentru spiritul ce stãpânea acum în cercurile înalte si mijlocii ale imperiului e discursul lui Synesios Uepi ficcaiÂeiat {Despre suveranitate). pp.. Bury. si e probabil cã a publicat acest 284 Ibidem. 129-132. favoritul împãrãtesei. a fost prilejul care a dus la cãderea lui Eutropius si a provocat în acelasi timp lupta împotriva influentei germane în Orient. care scapã. Kozlov. Partidul roman antibarbar. Eudoxia.cu Stilicho si tintea rãsturnarea eunucului. Tribigild. . Revolta ostrogotilor din Phrygia.

239 si urm. Lozovan.. în toamna anului 400. I. grija pentru apãrarea imperiului amenintat de barbari.] 230 Ideile conducãtoare ale manifestului. data alungãrii gotilor din Constantinopol. ed.. pp. apelativul e folosit pentru a-i desemna pe goti.. învingãtor al fratelui sãu Caesarius. revendicãri pe care generatia dinainte de el nu le cunostea. Berlin. afarã din oras288. ^. dupã ce a obtinut. Aux origines du christianisme da-co-scythique. La Synesios apar însã noutãti. 23-31-] 229 ' . populatia romanã îl detesta. II. spijinit de seful mercenarilor „sciti"286. Ideile politice generale ale partidului reprezentat de Aurelian însufleteau discursurile lui Themistius. pp. grijã moralã prin rãspândirea filosofiei. S-a întâmplat cã o cersetoare se afla la una . trebui sã se mãrgineascã a publica discursul. 286 Op. Byzance et la românite scythique. Tirania lui Gainas n-a putut tine mult. dar redactatã mult mai înainte. sã-si facã rugãciunile într-o bisericã clãditã de Theodosius. „Slavia". mai târziu pe slavi. furã cuprinsi de panicã si pornirã. crede cã aceste cuvinte îndrãznete n-au putut fi pronuntate niciodatã. familiare tuturor pane-giristilor imperiali de la Traian încoace. adunau.16 (1979). Când gotii aflarã de plecarea sefului lor. potrivit suveranului ideal. Dupã aceea.) o interesantã paralelã între ideile conducãtoare ale lui Themistius si cele ale lui Synesios. la Hebdomon. Gotii îsi fãceau rugãciunile ca arieni. în zona balcanicã. Uepi npovoiaq 77 Aiyvntwq. prin usurarea impozitelor. regele Egiptului. noaptea. datoritã lui Aurelian. care se ocupã pe larg de ideile discursului-program. Synesios. cum bine observã învãtatul francez. 197-224 si voi. [Ca si în sursele bizantine de mai târziu. Altheim. Tumultul gotilor aruncã spaima în populatie. precum si Idem. Berlin. reducerea sâcâielilor administrative. 109-104). .. la sfârsitul anului 399 sau începutul anului 400. dacã nu le convine. Sub trãsãturile lui Osiris. Slavjaniskiti. Byzantinoturcica. ca si crestinismul romanic din stânga Dunãrii de Jos si din Skythia Minor = Dobrogea (cf. 1958.u. în învãlmãsealã. apãrutã dupã 12 iulie 400. Gy Moravcsik. preceptorul ales de Theodosius pentru educatia lui Arcadius287. invitându-i sã se întoarcã de unde au venit. Gainas se hotãrãste deodatã a pãrãsi capitala sub pretextul unei indispozitii si se duce. Berlin. încurajarea agriculturii. grija fatã de starea supusilor. Ei încercarã a ocupa câteva biserici din 287 Demougeot schiteazã (p. o poveste alegoricã. Mai întâi. p. Programul acestui regim ideal era stabilit în liniile sale mari. voi. sã recruteze armatã nationalã (romanii n-ar putea sã se apere ei însisi. 146-165. ca în primele veacuri ale istoriei lor ?) si pe goti sã-i sileascã la munca pãmântului. Autorul îl sfãtuie pe suveran sã curete armata de goti. voi. E. 29 (1960). . cu o micã escortã. în F. grijã materialã. cit. a Il-a. suveranul trebuind sã ia sfat de la senatori. tãtari (cf. locuri comune scolare. când acesta se afla prefect al pretoriului. afarã din oras. pp. Demougeot. numele de „sciti" este aplicat tuturor popoarelor migratoare care au trecut prin spatiul nord-pontic pânã la Dunãre (întreprinzând adeseori incursiuni si la sud de marele fluviu. 231 capitalã si dãdurã nastere la dezordini. satisfacerea cererii sale pentru Kyrene. 1962. care poate fi privit ca manifestul antigerman al partidului lui Aurelian. rãufãcãtorul Typhon. 234 si urm.. •?* . însãrcinati a-1 ajuta sã guverneze. IV. luându-si tot ce aveau. respectul privilegiilor aristocratice. El rãmase însã credincios partidei antigermane si asteptã cãderea lui Gainas si întoarcerea lui Aurelian pentru a face sã aparã.. pp. nestiind ce planuri aveau. cumani. 1960. infiltrati în armatã si magistraturi. grija fatã de ordinea publicã prin libertatea de constiintã si toleranta religioasã. Dujcev. apoi pe pecenegi. Povestirea egipteanã. II. el îl glorifica pe Aurelian. pp. care izbutise a uzurpa provizoriu puterea. Apoi. 279-283. Geschichte der Hunnen. în sfârsit.' discurs-program.

Gainas veni la Hellespont. si care-i poartã numele289.din portile de Vest si. c. 253). Eudoxia. ci în morala practicã.. fu întronat la 26 februarie 398. izbutind a închide portile. Nãscut în capitala Siriei. sub Arcadius. ar fi rãspuns cã 1-ar lãsa pe. regele hunilor. muri în 397. pericolul got îsi gãsea sfârsitul în provinciile Orientului. din Cilicia pânã în Palestina. Eunucul trecuse putin mai înainte prin acel oras.. Eutropius avu atunci o excelentã inspiratie aducând în Scaunul de patriarh pe loan Chrysostom (Gurã de Aur) din Antiochia. Se spune cã. si care. cit. pp. Seeck. Demougeot.Chrysostom a fost crescut de o mamã iubitoare care. Rãu aprovizionat si descurajat. gotii care nu apucaserã a iesi sunt atacati de populatia înfuriatã. Acoperisul bisericii fu smuls. Episodul acestei grave crize a imperiului a fost celebrat la Constantinopol: scene de revoltã au fost reprezentate în sculpturile ce împodobesc columna lui Arcadius. se aflau trupe sprijinite de corãbii de rãzboi. op. si gotii ucisi cu pietre si cãrbuni aprinsi (12 iulie 400). cãsãtorit cu o romanã. Un tumult general se produse. obosit de pledoariile de barou. avusese un rang în armatã . interesul suprem nu sta în controversele teologiei. 233 Egipt. si astfel si-a început loan Chrysostom cariera ilustrã în metropola Siriei. adus la Constan-tinopol. El socotea cã datoria sa principalã era sã lupte îm- . decis a trece în Asia. se sili a-1 atrage la crestinism. El urmã cursurile de retoricã la scoala vestitului Libanios. în ultimii ani ai lui Theodosius. înaintat magister militum si curãtise Mediterana de pirati. Gotii se asezarã în tabãrã pe tãrmul european si. dintr-o familie nobilã si bogatã . pp. loan Chrysostom si Curtea lui Arcadius. declarat dusman public. Pentru el. patriarhul Constantinopolului. cit. când nu mai avurã provizii. ridicatã în 403 în Forum. vãzând atâta îmbulzealã. spre a merge în Bury. un got pãgân. prin care îl felicita pentru succesele sale de barou. care-1 ucise si-i trimise capul lui Arcadius. El se crezu prada unui demon si se duse sã se roage pentru libertatea lui la moastele Sfântului loan Botezãtorul. Un got. Fravitta avu onoarea unui triumf si fu numit consul pentru anul 401. S-a pãstrat o scrisoare de la el. Cu mica trupã ce-i rãmãsese. El cãzu în mâinile lui Uldin.tatãl sãu. crezu cã a venit ziua din urmã a Constantinopolului si începu a se ruga cu voce tare. [Demougeot expune aceste consideratii la pp. un roman interveni si-1 omorî. care descoperi talentele extraordinare ale discipolului sãu. Dar pe celãlalt tãrm. Secundus. Aurelian fu restabilit în fruntea prefecturii. vru s-o ucidã. s-a închinat cresterii îngrijite a copiilor sãi. urmãrindu-1 cu admiratia si iubirea sa dincolo de anii de scoalã. 133-137. si orãsenii. op. dincolo de Haemus. lãsându-se a fi dusi de curent. Flota lui Fravitta îi întâmpinã si-i scufundã. Cu pieirea lui Gainas. Orasele Thraciei se apãrau ca cele din Asia împotriva lui Tribigild. El fusese. citat de Demougeot (p.Ioan. la Abydos.] 232 mandate de Fravitta. Episcopul Antiohiei. si fusese uimit de elocventa si popularitatea marelui predicator. mânios. Chrysostom. vãduvã la 20 de ani. si loan. avusese un rol mare în politica natiunii sale ca sef al partidei filoromane. unde ar fi voit sã-si recruteze soldati. 256-266. Nectarius. Aceste trupe erau co288 Dupã O. Episcopul Flavian îl fãcu preot. hotãrârã a încerca sã treacã strâmtoarea pe niste plute grosolane. Gainas. o slãbiciune nervoasã periculoasã (psihastenie) ar explica toate nesocotintele lui Gainas. Gainas privind neputincios de pe tãrm dezastrul gotilor sãi. 255-262 din op. Libanios socotea geniul lui Chrysostom ca un dar al muzelor si sperase sã-1 câstige pentru cauza vechilor credinte ale Greciei. însãrcinându-1 cu predica. porni în fugã spre nord. pãstrate în capela clãditã de Theodosius la Hebdomon. primi botezul si fu numit lector al bisericii din marele oras. jefuind. Meletios. întrebat de prieteni pe patul de moarte pe cine lasã în locul sãu. si chiar dincolo de Dunãre. Ei îsi aflarã repede refugiul într-o bisericã aproape de palat. porni în Thracia cu armata ce-i mai rãmãsese. Faima elocventei sale se rãspândi în tot Orientul. cit. dacã crestinii nu i 1-ar fi smuls290.

cu pardoseli în mozaic. v. p. mai recent G. spectacolele cu dansuri lascive si cântecele obscene. a splendidelor lor portice. între femeile din înalta societate dusmane patriarhului. Castricia. care 291 Vezi frumoasa-i caracterizare. op. cu pãrul frizat strãlucind de perle si diamante. cu hamuri împodobite si în mijlocul u-nui alai de sclavi si eunuci. putin 235 curtenitoare. superstitiile. cu practicile lor grosolane. spiritul cuvântãrilor lui tindea. îmbrãcate în haine de mãtase. n.v. Bury îl aseamãnã cu socialistii moderni. ca sã te mântui de pãcate prin milostenie". în care vedeau un tiran al Bisericii. Eccles. frivolã. cenzurase aspru spiritul de desfrâu si simonie al prelatilor. ca sã-si audã osânda. VIII. ca într-un film de cinematograf. p. „Libanios"). Cercetând abuzurile mai multor biserici din vestul Asiei Mici (401). El se indigna de luxul peste mãsurã al femeilor care mergeau la bisericã în car aurit.] . patriarhul comise imprudente care-i stârnirã noi adversari. 383. temându-se de aceeasi soartã. sporite încã de apucãturile unei Curti trufase. e târâtã la marea tribunã a predicii lui Chrysostom. toate trec. N-avea nimic din geniul împãciuitor al unui Ambrosius sau al unui Augustin. Index general. dominate de Eudoxia. El se ridicase de la amvon împotriva femeilor care serveau clerul capitalei sub numele de surori. pp.. cit. Cap. sub biciuirea nemiloasã a cuvântului sãu înaripat. fiica lui Saturninus. Scopul sãu era reforma moralã a lumii si temperamentul sãu aprins de sirian îi dãdea în aceastã misiune un avânt pasionat292. 234 potriva voluptãtii claselor bogate. desigur. sã denunte risipa de bogãtii care ar fi putut usura clasele sãrace. vãduva lui Promotus. cu amulete si vrãjitorii. 292 Demougeot. Jean Chrysostome") si 562 (s. „ca femeile care joacã în teatru".v.. care îsi purtau bãrbile lungi pe sub portice.. 300. [Despre cele douã personalitãti ale epocii. Palladius citeazã câteva intime ale Eudoxiei: Marsa. . în casa cãreia se întâlneau vrãjmasii lui Chrysostom293. trufia filosofilor. de o fire asprã. Dagron. tras de catâri albi.. multimea sclavilor care formau cortegiul celor avuti. el procedã cu asprime si depuse vreo 13 episcopi. Altii.. nu pe cea politicã . Hist. gãtite cu lanturi de aur. lãcomia si avaritia clerului si cãlugãrilor. sã-1 ridice pe sãrac împotriva bogatului si le-a fost usor dusmanilor sãi sã-1 acuze cã „seduce multimea".••• . Chiysostom atacã nu numai viciile si extravagantele celor avuti. Desi condamna inegalitatea socialã. 236 trecurã în tabãra dusmanilor sãi. în aceastã pasionatã denuntare a celor bogati291. Strãlucirea palatelor. Eugraphia. „Biserica nu e fãcutã spre a expune într-însa asemenea bogãtii".si nimic nu era mai departe de gândurile sale decât faptul de a rãsturna ordinea stabilitã a lucrurilor. dând în lãturi lumea pe uliti dinaintea lor. ele veneau fãrã sfialã înaintea altarului. 298 293 Ibidem. 561 (s. Toatã viata artificialã. dar si senzualitatea. Chrysostom era om de un ascetism împins pânã la extrem. cu ziduri încrustate în marmurã si fildes. în politica sa religioasã.. înteleserã cã siguranta lor nu se putea bizui decât pe ruina primejdiosului arhiepiscop.• . în casa cãreia crescuse Eudoxia. La Constantinopol înaltul prelat gãsea toate viciile Asiei. le striga predicatorul. pp. luxul fãrã frâu al meselor. observã atât de judicios Bury -. II.290 Sozomenos. pe dinaintea ochilor nostri. Naissance. insultând în mod crud mizeria atâtor sãraci. „Bogat te-a fãcut Dumnezeu pentru ca sã ajuti pe sãraci -proclama Chrysostom -. la Bury. 138-140. ce caracterizeazã societatea metropolei siriene în aceastã epocã de agonie a lumii pãgâne.

episcopul de Gabala. patriarhul de Alexandria. în vara anului 403. cã . Un Sinod al sãu îi condamnã pe cãlugãrii din Nitria si-1 anatemiza pe Origenes. preveniti de Theophil. Isidor. cã rezervase pentru uzul sãu bãile palatului episcopal. sub influenta împãrãtesei. Theophil. sigur de protectia Curtii. Acest Sinod se întruni dincolo de Bosfor. unde populatia era de partea lui Chrysostom. La moartea lui Nectarius. care ceru pedepsirea lui. care îl puse sã predice. în Egipt. Când acesta se întoarse din Asia. iau drumul Palestinei. acuzând pe Theophil. Majoritatea episcopilor erau egipteni. construit de Rufinus. el tinu (403) o predicã plinã de violentele sale de limbaj obisnuite. nemângâiatã de plecarea predicatorului ei favorit. cã a intrigat contra lui Severian. Epiphanios de Cipru fusese instigat de Theophil si adunase un Sinod al episcopilor sãi. Acesta îi primeste bine. îndrãznet si impulsiv. si. care condamnase pãrerea lui Origenes. în fruntea cãrora se aflau patru cãlugãri numiti pentru statura lor înaltã „Fratii lungi". voise sã-si impunã la Constantinopol un preot alexandrin. cãruia Epiphanios îi arãtase o mare ostilitate. sã cearã protectia lui Chrysostom. O rãcealã se produse din aceastã cauzã între patriarh si Eudoxia. episcopii refuzã a le da adãpost. cu toatã porunca împãratului de a se supune. convocã Sinodul sãu. o pastoralã în care-1 osândea pe Origenes si discipolii sãi. însotiti de 300 de cãlugãri origenisti. Eudoxia. ferindu-se a-1 tine în Constantinopol. în Siria. trupe obtinute de la prefect furã trimise sã-i aresteze pe supãrãtorii cãlugãri. împãrãteasa. Severian stiu sã câstige sferele Curtii si pe multi din adversarii lui Chrysostom. în 401. cã insulta sau defãima pe clerici. devotat patriarhului. care aruncase conceptia antropomorficã a divinitãtii. din care nici unul nu era de ajuns spre a depune un episcop: cã vânduse marmura pusã de o parte de Nectarius pentru a decora biserica Sfânta Anastasia. cu aluzii transparente. cã pedepsise un cãlugãr care lovea pe sclavul sãu. în Palatul Stejarului {Dryas). ca un ciclop. cã numise pe Epiphanios nebun si demon. Mânios. un mare ambitios. Arcadius îl cheamã pe patriarhul Alexandriei la Constantinopol ca sã rãspundã la acuzatiile ce i se aduc. dând. îl învinui de erezie pe Severian. în timpul lipsei sale din capitalã. „Fratii lungi". Acesta cãutã sã se scape de fratii inoportuni si declarã rãzboi origenismului. dãdu ascultare intrigilor partizanilor lui Theophil. iar Eudoxia îi fãcu o primire cãlduroasã. cãtre sfârsitul anului 401. îl recheamã si impune lui Chrysostom sã se împace cu el. O listã de învinuiri împotriva lui Chrysostom fu prezentatã împãratului. simtin-du-se ofensatã. care venise sã se închine la capela Sfântul loan Botezãtorul. care intrase acum în conflict cu Theophil pe o chestiune de bani si fusese 237 condamnat de un Sinod de clerici servili ai prelatului. El a fost judecat în lipsã. invitã Sinodul sã se ocupe de ele294. unde. ceea ce-1 jigni pe Chrysostom. Aceeasi doctrinã stãpânea printre cãlugãrii numerosi din pustiul Nitriei. diaconul Serapion. si ea le promite a interveni pe lângã augustul sãu sot pentru a le face dreptate. Ei stârnesc mânia arhiepiscopului prin interventia lor în favoarea lui Isidor. iar Chrysostom refuzã a se prezenta înaintea unui Sinod compus din dusmanii sãi si de patru ori repetã refuzul sãu. dar nu vru sã comunice cu dânsii pânã ce nu le va examina cauza. dupã ce preveni Curtea.Severian. în fata unui Sinod prezidat de episcopul capitalei. venise la Constantinopol. Chrysostom fãcu greseala de a refuza sã prezideze Sinodul ce avea sã-1 judece pe Theophil. si nu-i putea ierta lui Chrysostom faptul cã-i înlãturase protejatul. Ei o întâlnesc pe Eudoxia. care. râvnind a-si întinde hegemonia spiritualã asupra întregului Orient. Ei vin atunci. sub cuvânt cã e vorba de lucruri petrecute în altã diecezã. în care se auzi cuvântul de lezabel. Cãlugãrii dau o cerere împãratului. Theophil împãrtãsise pânã acum pãrerea ereticã a lui Origenes. Cel mai înversunat dusman al lui Chrysostom era Theophil. si atunci acuzatul se transformã în acuzator. la îndemnurile Eudoxiei. el pãrãsi capitala. cã îsi lua masa singur. la Constantinopol. si. îl lãsã a-i tine locul. unde fusese bine primit de Chrysostom. Nemultumit cu pedeapsa usoarã aplicatã de patriarh. El fu îndemnat sã vinã la Constantinopol pentru a lua si semnãtura lui Chrysostom. acuzat de lucruri foarte diferite.

o ciocnire avu .. care se opri la Sfintii Apostoli. ceru lui Arcadius sã-1 recheme pe patriarh. dãdurã proportii incidentului. care fãcu sã se tãrãgãneze lucrurile câteva luni. a. pp. Ceremoniile inaugurãrii aveau un caracter pãgân. a împãratilor si pioasei împãrãtesc. aluzia. în-fãtisând-o pe Augusta si asezatã în vârful unei coloane de porfir în mijlocul pietei Augusteon. aruncând invectivele sale obisnuite împotriva vanitãtii celor mari. prin cuvintele295: „Din nou Herodiada se înfurie. 325-326. Chrysostom se întoarse în capitalã în mijlocul bucuriei generale. în ziua de Pasti (17 aprilie 404). Chrysostom nu-si putu stãpâni mânia si se plânse prefectului. Sinodul de la Antiochia fusese însã pãtat de arianism si dusmanii lui Repetate la Socrates si Sozomenos. Furia multimii care înconjura Marea Ibidem. mai ales favoritul loan. multi din episcopii sãi au venit însã si au fost instruiti sã facã uz de canonul Sinodului de la Antiochia din 341. cum o caracterizeazã Bury. cit. Prietenele Eudoxiei. fatã de împãrãteasã. Cântecul si zgomotul tulburarã serviciul divin de la Sfânta Sofia. Theophil fãcuse o experientã care nu-1 putea încuraja la o a doua vizitã. Aceste excese de 240 limbaj furã raportate la Curte si exploatate de dusmanii episcopului influenti pe lângã împãrãteasã.. din nou danseazã. înspãimântatã. aproape de Sfânta Sofia. oficiind la Sfânta Sofia. Acuzatiile erau prea usoare si s-a invocat refuzul de a se prezenta dinaintea episcopilor. unde poporul îi ceru sã predice. si se predã. Chrysostom. în curând. i 239 Bisericã împiedicã ofiterii de a-1 ridica timp de trei zile. Duminica urmãtoare. Ea scrise acestuia. Pastele se apropia. Eudoxia era acum bucuroasã ca Sinodul sã fie compus din adversarii patriarhului. Arcadius îi interzise lui loan sã pãrãseascã palatul episcopal. din palat. iar Arcadius a întãrit sentinta printr-un decret care pronunta exilul. Sinodul se întruni la începutul anului 404. într-o procesiune solemnã. De astã datã. a dedicat basilicii o statuie de argint. Un cutremur de pãmânt se produse si se vãzu într-însul un semn al mâniei dumnezeiesti. însotite de dansuri si muzicã. Eudoxia îsi manifestã supãrarea si Chrysostom agraveazã situatia printr-o nouã predicã lipsitã de mãsurã. depozitia sa rãmânea definitivã si irevocabilã. care sã anuleze acuzatiile ce i se aduseserã în septembrie 403 si invitatiie erau trimise. din nou cere capul lui loan pe tavã". Eugraphia si Castricia. el îsi începu predica. Cu prilejul unei ceremonii în cinstea patronului sãu. aflând aceastã deportare. era prea transparentã pentru ca Eudoxia sã nu se simtã insultatã296. prefectul orasului. dacã un episcop depus de un Sinod ar apela la puterea temporarã. împãcarea aceasta dintre prelat si Curte n-a putut fi durabilã din pricina temperamentului nestãpânit al lui Chrysostom.a primit vizite ale femeilor s. care nu voia sã-1 înfrunte pe împãrat sau sã provoace o revoltã. 241 Chrysostom se aflarã într-o pozitie dificilã. încât rezultatul sã fie confirmarea hotãrârii Sinodului de la Dryas. Sinodul 1-a condamnat. coruptie sau constrângere. într-o noapte. în capela de la Hebdomon. Dar împãratul persistã în refuzul sãu de a se împãrtãsi cu patriarhul. 314-317. Populatia. se revoltã. Demougeot. aproape de vila Eudoxiei. Dusmanii lui Chrysostom îi câstigarã pe episcopi prin convingere. Simplicius. pp. un incident comun îl împinge la o „grosolanã impolitete". Câteva luni dupã întoarcerea sa. dupã care. el tinu o mare predicã. Chrysostom ceruse insistent convocarea unui Sinod general. se furisã. dezvinovãtindu-se si fãcându-i declaratii care o pun într-o frumoasã luminã. op. în care chemã binecuvântarea lui Dumnezeu asupra poporului credincios. al cãrei text s-a pierdut. Eudoxia.

ns. 242 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN I O grindinã teribilã se abãtu asupra orasului. împãrãteasa Eudoxia muri. întretinând. Boli. îi împiedicã sã pãtrundã în palat. [K. în muntii Taurus. Berkeley. Curând dupã aceea. I. din adâncul singurãtãtii sale. pentru serviciul divin. Jean Cbrysostome en conflit avec l'imperatrice Euduxie. fu îmbarcat în ascuns si dus pe coasta Bithyniei. p.. Chrysostom a fost transportat la Kukusos. van Ommeslaeghe. Holum. în cele din urmã. Dusmanii se temurã încã de el. Rãspunsul sosi însã dupã ce Chrysostom plecase în exilul sãu definitiv. ttrimise Papei actele Sinodului de la Dryas. Theophil. A doua zi. 351. unde aceia veniserã de la Sfânta Sofia. 1982. pentru a pune capãt conflictului. alimentat de un vânt puternic. 297 Demougeot. cum scrie exilatul cãtre un prieten al sãu. Stilicho îl îndemnã pe Honorius sã adreseze fratelui sãu în douã rânduri scrisori de imputãri. loan. Ea se încheie cu câtiva morti. Ei smulg lui Arcadius un nou ordin prin care Chrysostom era transferat la poalele Caucazului. Trimise o lungã scrisoare lui Innocentiu. dãm ca exemplu traducerea româneascã a Vietii lui Nifon. cãci. slãbit de puteri. socotind cã e prea aproape de capitalã si gãsirã prudent a-1 strãmuta într-un loc mai depãrtat. Theodosian Empresses. 243 NICO1AE BÃNESCU Aceste frãmântãri religioase au avut urmãri pentru relatiile dintre Curtile de la Constantinopol si Rave-nna. altã încãierare se produse cu publicul adunat afarã din bisericã. Dar ambasada fu maltratatã: Anthemios. El se supuse. fu expediatã de Papã sã-i ducã lui Arcadius aceste decizii. îsi dãdu sfârsitul la Comana Pontului. 86)]. Arcadius. p. cuprinse Senatul si edificiile palatului imperial dinspre sud.) cuget si gând bun. „cel mai pustiu loc de pe tot pãmântul". Ana. povestind toate cele întâmplate de la afacerea „Fratilor lungi" si cerând un Sinod ecumenic.T.. se întinse la clãdirile vecine. asteptându-1 pe loan si clerul sãu. fãcu apel la Papã. Bucuresti. ministrul atotputernic în Orient si dusmanul lui Stilicho. în exil. cerând tinerea unui Sinod general la Thessalonic.loc între credinciosi si armatã. în drumul cãtre aceastã nouã destinatie a exilului sãu. si o mare prigonire se dezlãntui împotriva lor297. . op. escortat. . îi trimite înapoi în Italia. sã mute moastele sfântului loan Hrisostom de la Cucus (subl. focul izbucni la Sfânta Sofia si. în aceeasi noapte. dar Papa se pronuntã de partea lui loan si aprobã tinerea unui Sinod ecumenic. prevenit. O ambasadã de episcopi romani si câtiva orientali. ca sã dea iertare si tãmãduire maicei sale Evdoxiei împãrãtesei. la Pityus (azi Pitzunda). pp. Cercetãrile ordonate de Arcadius atribuirã focul aderentilor lui Chrysostom. Chrysostom. cit. îi interneazã într-un fort si. spre a evita o nouã revoltã. si trimitând tuturor cuvântul de îmbãrbãtare pentru credintã. Aici îsi petrecu ilustrul prelat cei din urmã trei ani. F. într-al aceluia chip se asemãnã si crestinul Neagoe Vodã" (în Literatura românã veche (1402-1647).TT) în tarigrad. Toate acestea duserã la o rupturã între cele douã Curti. ca si în cea postbizantinã: pentru aceasta din urmã. dumnezeiesc în inima lui. exasperat. ca sã însele vigilenta credinciosilor (20 iunie). Iarãsi morti si rãniti. Iesind pe o poartã dosnicã. ca si mai demult (lui) Teodosie cel Mic împãrat. în ziua de 14 septembrie 407298.n. Papa Innocentiu adunã la Roma un Sinod de episcopi italieni. Episcopii orientali veniti cu dânsii furã arestati si deportati. la care guvernul oriental nu dãdu nici un rãspuns. voi. servind drept cãlãuze. care declarã condamnarea lui Chrysostom ilegalã. la insistentele adversarilor. la 6 octombrie 404. o corespondentã activã cu prietenii si admiratorii sãi din toate pãrtile crestinãtãtii. si se vãzu în ea un semn al mâniei divine. Pagubele au fost imense. prieteni ai lui loan.] 298 [Acest exil al lui loan Chrysostomos apare uneori în hagiografia bizantinã. îi poruncea lui Chrysostom sã plece. orãsel aflat la hotarul Cappadociei si Armeniei. redactatã în veacul al XVI-lea de cãtre protosul athonit Gavriil: „Deci îi veni (lui Neagoe Basarab — n. în thermele lui Constantin. 97 (1979). . 1969.T. pe tãrmul Pontului Euxin. 131-159.

El îndeplini acest lucru. Illyricum nu-i oferea mare lucru. Stilicho 300 [Acest popor. Lupte mari. Prima invazie a lui Alaric în Italia (401-403) Când s-a retras din Peloponez (397). Italia. loan Chrysostom a rãmas pânã astãzi una din cele mai strãlucite figuri ale Bisericii de Rãsãrit. nimicit de tiurci prin 552. cu titlul magister militum per Illyricum. tipãrite la Bucuresti în perioada 1924-1935. Presses Univ. sã obtinã de la Honorius un teritoriu si concesii în provinciile Dunãrii. mai dinainte ocupate de triburi înrudite. de o miscare uriasã. Paris. si apoi. el a rãmas în acele pãrti. Papa se încãpãtâna sã nu reia relatiile cu Orientul atâta timp cât numele lui loan nu fu înscris pe dipticele în care figura lista episcopilor de Constantinopol. Musset. ca sã respingã nãvãlirea. în acele locuri. cãtre 429-430. Momentul prielnic a fost pentru el nãvãlirea în Noricum si Raetia a unei mase de triburi germanice.l 245 sef sãlbatic. seful unui numeros popor jen-jen (gengen)300. dupã Battifol. îngrijitã de M. Timp de patru ani. El trecu Alpii. E probabil cã nu se gândea sã dureze acolo un regat. în care Italia se gãsea fãrã apãrare. Thracia fusese stoarsã. Bucuresti. pânã la Marea Balticã. se hotãrãste a nãvãli în Italia. Ed. îsi crease un imperiu efemer între Coreea si Turkestan. asediind Aquileia. sau Zarun. îi silirã pe huni sã fugã dinaintea lor. înainte de 419.Memoria marelui patriarh a fost totusi reabilitatã datoritã tenacitãtii lui Innocentiu si episcopilor occidentali. care cãzu repede. de France. deodatã. la sfârsitul anului 401. 1991. Alaric a pãtruns cu vizigotii sãi în Epir. împãratul Theodosius al II-lea merse întru întâmpinarea 244 lor la Chalkedon si conduse el însusi procesiunea solemnã la mormântul episcopilor de Constantinopol. se hotãrî la rândul sãu a înscrie numele lui loan pe diptice. ci. în fata acestei mari migratii. obtinut de la Arcadius.115. asa cum îl caracterizeazã atât de lapidar N. sub un 299 Cãrti reprezentative în viata omenirei. d. un grai si un scris au fost mai strâns unite într-o personalitate vrednicã de respectul tuturor timpurilor"299. patriarhul Atticus satis-fãcu dorinta Papei. nepotul si urmasul lui Theophil în Scaunul Alexandriei. Les inva-sions. Profitând de aceastã situatie. se foloseste Alaric. dupã Mgr. Nãvala lor împinse toate aceste neamuri cãtre nord. Gherman. Honorius voia sã fugã în Gallia si cu greu fu convins cã va fi în sigurantã între zidurile Milanului. Radagais (Radagaisus). apãrutã în douã volume la Bucuresti. Les vagues germaniques. Enciclopedicã. Ei se îndreptarã spre tinuturile Pontului Euxin. si Stilicho îsi duce trupele peste Alpi. în noiembrie 401. care se întinsese din Coreea pânã dincolo de Irtâs. 246 . cum crede Bury. pe care o cunoscuse. Spre a-1 împãca. Astfel pãtrunde Radagais în provinciile imperiului. sau selun. ortografiat si jouan-jouan. 61-62)]. rãmãsitele ilustrului lor pãstor furã aduse în orasul imperial (ianuarie 438). toate triburile vizigote care ocupau Illyricum oriental. în 5 volume. locuitorii din preajma Mãrii Baltice sunt siliti sã-si pãrãseascã. lorga. p. pornite dinspre Baltica. Apoi Cyril. pe urma unei mari furtuni stârnite. locurile. la cererea pioasã a populatiei si clerului capitalei. cãci. îl atrãgea. 1965. [Lucrarea a avut o a doua editie. De acest moment. dar dupã alte opinii avarii ar fi diferiti de jouan-jouan (L. faptul s-ar fi aflat la originea migratiei avare spre vest. ceea ce reuseste. la rândul lor. precum si una recentã. orasele Venetiei deschiserã portile înaintea lui Alaric si acesta era gata sã meargã a asedia Milanul. Barbarii erau un întreg popor. Intrarea gotilor în Italia produse consternare. pe la 400. p. Duchesne. dezlãntuitã de la extremitatea de rãsãrit a Asiei. iar dupã treizeci de ani de la moartea lui Chrysostom. în cele douã luni urmãtoare. împãratul se rugã înaintea sicriului pentru pãrintii sãi. provocate în China de Tulun. „rareori o viatã. 1916. apoi soarta lui Gainas îi dãduse de gândit. barbarul si-a echipat trupele cu arme din arsenalele romane ale diecezei Daciei.

asezat într-un punct strategic la Pollentia (Pollenza). putea înfrunta un dusman. cu restul trupelor. La apropierea dusmanului. cum au probat-o evenimentele. El sfãtui pe împãrat si Curtea sã reziste la Milan pânã când va strânge trupe la frontiera cea mai apropiatã. de unde îi putea fi de ajutor pentru a-si realiza planul de a anexa Illyricum de Est. recrutã soldati mercenari vandali si alani. 378-379. 248 mai mici în toate pãrtile orasului. Stilicho îl urmãri. Procesiunea trecu pe sub un arc de triumf impunãtor. Acesta. Stilicho deschise negocieri. la sfârsitul lui februarie 402. Classis. Suprimarea luptelor de gladiatori. care. iar mica adâncime a apelor împiedica intrarea corãbiilor de rãzboi. silindu-se sã ajungã la sud de Turin. de la Asti (Hasta) o luã spre sud. iar regii goti si . Aceeasi apã fu introdusã în santul ce împrejmuia zidurile si era distribuitã apoi pe o mie de canaluri 302 Stein. 247 frontierã. calea artificialã care lega Ravenna de continent se putea strica. plinã de pomi305. pe Sava302. pp. construind un port.avea putine trupe. mai bine decât orice alt oras al peninsulei. El soseste la timp. Augustus 1-a ales spre a f i o statiune navalã. Augustus aduse aici apele Padului prin mijlocul orasului pânã la port. situatã în mijlocul lagunelor si insulelor. portul lui Augustus era o grãdinã foarte întinsã. Conditiile nu le cunoastem301.. 303 Demougeot. Ravenna ajunse astfel resedinta împãratilor. cit. Printr-un canal. p. Marea s-a retras cu încetul la patru mile de orasul modern. 298. Stilicho trateazã din nou. Vizigotii coborârã de-a lungul tãrmului liguric în directia Etruriei. dar suferi un dezastru complet. 160-162. când scrie lordanes. Ravenna fusese un obscur oras provincial. pp. si Alaric primi sã pãrãseascã Italia. care se închiserã între zidurile ei.de clãdiri. El nu mai asteptã armata din Gallia si lupta se dãdu în ziua de Pasti (6 aprilie 402). Nemultumit de rezultat. astfel cã el si-a dus Curtea si guvernul de la Milan la Ravenna. la drumul ce ducea în Gallia. Stilicho fu aclamat pe carul triumfal alãturi de Honorius. Dar Stilicho. si scapã Milanul asediat de Alaric. dar Stilicho putu ocupa lagãrul got. pe o întindere de mai multe mile. op. îl încercui sub zidurile Veronei. la începutul verii 403. prin care i se permite lui Alaric sã se aseze în districtele de 101 Buiy. încã din secolul al Vl-lea. învins de atâtea ori. Senatul îl invitã pe împãrat sã celebreze aceste mari biruinte odatã cu al saselea consulat al sãu. împãrtindu-1 în insule. la trei mile depãrtare de oras. trecu iarãsi în Italia. urmãrit de învingãtori. Alaric rãmase în apropierea hotarelor si. erau acoperite de bãlti. la care adãugã armata din Raetia si trupe rechemate de la Rin si din Britannia. împrejurimile.. n. El apucã atunci. Pericolul ce-1 amenintase pe împãrat la Milan îl face sã-si caute un adãpost mai sigur fatã de invaziile germanice. în decembrie 401. în 404. temându-se a nu fi încercuit. nu se documenteazã303. care înlesneau apãrarea. op. ridicã asediul si o apucã pe valea Tanaro spre vest. op. sustinutã cu mare curaj de ambele pãrti. Portul putea adãposti 250 de corãbii de rãzboi. cu care a fost unit printr-o sosea solidã peste lagune. 284. dând populatiei jocuri de circ. Comunicatia se fãcea pe poduri si cu corãbiile304. Orasul s-a populat repede. cit. iar familia lui Alaric si bogãtiile lui cãzurã în mâinile sale. care-i spionase miscãrile. locurile goale s-au umplut. plecã în acest scop în Raetia si Noricum. împãratul stãtu atunci la Roma câteva luni. cit. drumul spre nord. regele vizigot rãmase nemiscat câtiva ani. înainte de Augustus. Aceastã schimbare fãcu si mai grea apropierea de oras. de care vorbesc unii cu acest prilej. si Alaric. Se încheie un foedus.. atacat în lagãrul sãu. atacându-1 din toate pãrtile. atacând Verona. la 10-12 mile de gura sudicã a Padului. Alaric se bãtu cu înversunare. Stilicho se grãbi si cãzu asupra lagãrului barbar.

Disperarea-i fãcea pe barbari sã se arunce adesea asupra întãriturilor lui Stilicho. valuri de barbari germanici se nãpustesc la granita de nord-est a Italiei. imperiul avea liniste la frontiera Rinului si Alaric stãtea nemiscat în Savia306. n. p. Stilicho. Proviziile furã astfel oprite si apa tãiatã. de o rarã bogãtie. El asediazã mai întâi Florenta. asupra lagãrului dusman. Hoardele lui Radagais devastarã Raetia si Noricum. ci apucã drumul spre Roma. dar altele s-au pãstrat. unde pierde destul timp pentru ca Stilicho sã-1 ajungã. Italy and her invaders. iar auxiliarii acestuia se aruncarã. sub auspiciile Placidiei. n.. în fata presiunii hunilor. El rechemã trupele si recrutã cu mari silinte altele noi. [Pentru opiniile care predominã azi în ce priveste localizarea regiunii Caucaland. cu eruditia si talentul sãu. 356. cit. prin Brenner. învãtatul francez Charles Diehl. p. n. 20-21. XXIX. Aceastã formidabilã emigratie iesea din aceleasi regiuni ale Balticei. în secolele al V-lea si al Vl-lea. cãutã a-i închide drumul. încât Stilicho pãrãsi provinciile. Stilicho îl pãstrã. Germanii furã respinsi din jurul Florentei si strânsi în cercul de întãrituri pe colina Faesule (Fiesole). ostrogotii. Gallia si Spania.] 250 lui imens al barbarilor. Unele din acele monumente au pierit. dar marea lor frumusete artisticã. Stilicho nu vru s-o expunã într-o luptã deschisã cu furioasele multimi ale germanilor.sunt decoratiile în mozaic. 200. Hodgkin. au trebuit sã-si pãrãseascã tinuturile lor de la Dunãrea de Jos. 1). apoi. suevi. cap. ce 304 lordanes. temânduse ca acesta sã n-apuce calea spre Gallia. prãdalnice. cum a arãtat L. spune cã „a saptea parte din apele fluviului" curgea prin mijlocul cetãtii. pãtrunsã de influenta Bizantului. care vãrsaserã odinioarã multimea cimbrilor si teutonilor asupra Romei. burgunzi. asezându-si cartierul general la Ticinum (Pavia). sediul guvernului si capitala Italiei. Patsch crede cã erau si vizigoti pãgâni. v. Invaziile germane în Italia. Supra. ceea ce e mai probabil308. venind pe calea litoralului. Clãdite din cãrãmidã.000 dupã unii. E numitã gresit la Cassiodor si lordanes. . III. 305 Ibidem. dar fu descoperit si capturat. Suavia (v.. Multe incidente sângeroase au avut loc în cursul acestui memorabil asediu. aparenta lor exterioarã nu face impresie. mãrginindu-se la apãrarea Italiei. rãmasi în regiunile din Caucaland. Trufasul rege al confederatiei germane n-avu altã scãpare decât aceea de a capitula. I. în toamna anului 405. Situatia imperiului era atât de slabã. Comandând singura armatã ce-o mai avea.vice-regii sau exarchii bizantini care le urmarã fãcurã dintr-însa. Atractia mare a Ravennei erau operele artistice cu care suveranii au împodobit-o pe rând. alani. sub conducerea aventurierului Radagais. deodatã. fu aplicatã pe o scarã mare si cu un efect mai puternic. ca sã-i împodobeascã triumful si-1 Ibidem. pp.000 dupã altii. Era o îmbulzealã de bande furioase. când. voi. Schmidt. Se aflau apoi vandali. care. O mare spaimã îi cuprinse pe italieni în fata numãru306 Provincia romanã Savia e Slavonia de azi. 8. Metoda închiderii dusmanului într-o linie tare de valuri. adicã ale Banatului307. 354. la rândul lor. El încercã sã fugã. pe care o întrebuintase de douã ori împotriva lui Alaric. Radagais nu îndrãzni sã-1 atace. 224. ale lui Theodoric Ostrogotul si lui lustinian cel Mare. 400. trecând Apeninii în Toscana. C. situatã între Drava si Sava. Cei mai numerosi erau. op. e. pânã la mijlocul secolului al VUI-lea. se revãrsarã în câmpia fluviului P6 (Padus). de triburi fugare în cãutare de pãmânturi. 249 împodobesc zidurile si pe care ni le-a prezentat. si ele ne aratã dezvoltarea artei crestine în Italia. Barbarii se desfac în trei corpuri. ceea ce a determinat pe unii istorici sã facã din Radagais un rege al gotilor. 307 Demougeot. Regele confederatilor germani lãsã la o parte pe Honorius în bãltile Ravennei. în ultimele luni ale anului.

ceilalti vânduti ca sclavi. acestea îl ridicarã la imperiu pe Constantin. pustiind tinuturile pânã la poalele Pirineilor. Stilicho începu lupta cu uzurpatorul. aflând cã bande de vandali. Orasele Galliei neocupate de barbari îl recunosc pe uzurpator. mizeriile populatiei ajunse pradã barbariei311. un simplu soldat. care treceau de 100. dar dupã cãderea eroului el fu sters de dusmanii sãi. unde vandalii silingi se unesc cu ei. cele^ lalte douã corpuri ale confederatiei conduse de el. Vandalii asdingi. siliti a se retrage spre sud. la 23 august 406. Acesta. . glorifica de asemenea curajul si prudenta generalului. Godegisel. care nu se mentinu decât patru luni si cãzu sub loviturile trupelor. op. în Forum. Armata victorioasã avu partea sa de onoruri: inscriptia ce i s-a închinat pe un alt monument. Sarus nu putu ajunge la capãt si se întoarse în Italia (408) fãrã rezultat. în cele din urmã. Galii n-au cunoscut un asemena dezastru din secolul al III-lea: Sf. în Forum. ridicatã. Armata trimisã de acesta în calea lui e învinsã. vandali. astfel. 383. Stilicho primi omagiul unei statui de bronz si argint. Gunderic. masacrele. datoritã numelui sãu. în aceste trupe pãtrunsese spiritul de revoltã. Situatia aflã o schimbare în vara anului 407. apucarã una la vest. mai putin numeroase.. peste Aisne. Senatul si poporul proclamarã recunostinta lor cãtre împãrati. Constantin debarcã deci la Boulogne cu forte considerabile si repurta câteva succese asupra barbarilor. alani si suevi pustiiserã Belgia a Il-a si se apropiau de Canalul Mânecii. care pretinse. 252 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN vin în ajutor si vandalii. Ei pornesc. toti. devastând. îi înving si. 310 Episodul acestei mari lupte la Demougeot. El îsi constitui o Curte si proclamã pe fiii sãi. Constantin ocupã Arles (Arelate). când vin în Gallia trupele din Britannia. Ieronim descrie incendiile. le w Tribunele pentru cuvântãri. se hotãrî a trece strâmtoarea împotriva lor. capitala Galliei. alani si suevi. de a apãrea ca liberator al Galliei si a constrânge astfel pe indolentul Honorius sã1 recunoascã de coleg. Nu le rãmânea decât sã se îndrepte prin nord-est cãtre Gallia. trec Rinul si inundã Gallia. îi atacã din nou împreunã cu dânsii pe franci. pe care soldatii 1-au ucis repede. Cu toate acestea. 358—361 si la Bury. prin favoare exceptionalã. unde-si stabileste resedinta. Zosimus povesteste cã au proclamat împãrat mai întâi pe Marcus. pentru cã acest civil era incapabil si avar. pierind în luptã. în Aquitania. se gândi a nu-si tine trupele în actiune si. iar spre Balcani vizigotii lui Alaric le închideau drumul. alta spre valea Ronului. La sfârsitul anului 407. El încredinta germanului Sarus expeditia contra lui Constantin. Prizonierii cei mai buni furã înrolati în armata imperiului. în decembrie 406. cit.251 NICOLAE BANESCU executã dupã sãrbãtorile victoriei. cã descinde din Constantin cel Mare. dar si aici dusmanii lui îi sterserã numele310. Dupã dezastrul bandelor lui Radagais în 406. cu noul lor rege. vãzând în aceasta mijlocul de a-si mãri prestigiul. peste Meusa. apoi grosul nãvãlitorilor o apucã spre sud peste Seine. caesari. apoi pe Gratianus. Populatia spera de la un împãrat roman asezat în Gallia sã fie apãratã de barbari.000 de oameni. Numele învingãtorului figura si el pe monument. Aceastã mare biruintã fu sãrbãtoritã de italieni prin pompe oficiale si monumente votive. rãmâneau încã sub arme între Apenini si Alpi sau între Alpi si Dunãre. p. 167-168. alanii atinserã cei dintâi Rinul. 253 iernii 406-407. Pe frontonul u-nui arc de triumf. regele lor. alanii si suevii ajung la Main. Constans si Iulian. Cãtre sfârsitul Demougeot. Ele proclamarã împãrati. lângã rostre (in rostris)m. pentru a scãpa de soarta tragicã a celor doi înaintasi. Asdingii se lovirã de o armatã de franci si furã învinsi. în toamna anului 407. pp. Alanii. Alte douã bande. cu regele lor Respendial. pp. Italia era bine pãzitã de Stilicho. Pentru a-si întãri pozitia.

unde propriile-i trupe se ridicã împotriva lui. Constantin nu mai avu altã scãpare decât sã dezbrace purpura imperialã si sã caute refugiu într-un sanctuar. unde fu sfintit preot. Soarta vizigotilor Situatia lui Stilicho devine din ce în ce mai nesigurã. Lipr\vr]t) si Lampadius. suevii si alanii trec peste Pirinei în Spania. furã împresurati la Arles. Acesta combãtu ideea suveranului. steaua lui începuse sã apunã. pentru Galla Placidia. iar acestia îl influentau mult pe împãrat. el se întoarce apoi în Spania. expedie o ambasadã lui Stilicho. vandalii asdingi. ceilalti doi scãparã pe mare în Italia sau în Orient. Asdingii si suevii ocuparã Gallaecia. arãtând cu Zosimus. Stilicho avea un mare dusman în Olimpius. când primi stirea mortii fratelui sãu Arcadius. în drum spre Ravenna. p. Aristocratia Romei îl ura. afirmã Zosimus. multi socotind ca o dezonoare a imperiului pacea cu acest barbar. 2. punându-si pe Eucherius ca al treilea împãrat. Sinodul. murise (404) si Honorius fu convins sã o ia pe sora ei. împreunã cu fiul sãu Constans. cerând o indemnitate pentru lunga lui sedere în Epir. ci pactul servitutii)313. Constantin. 255 cu Alaric. primul lor regat. fuge dinaintea trupelor imperiale. sed pactio servitutis!" (Aceasta nu e pacea. 254 dar în bãtãlia pe care o dãdu lângã zidurile cetãtii fu biruit. ca si pe sotia sa. Doi frati furã executati la Arles de Constantin. iar alanii se asezarã în Lusitania (Portugalia de azi). tfj natpico (pavfj aceste cuvinte. silingii. Erau patru frati si armata lor fu distrusã în Pirinei. Acesta vine cu o puternicã armatã. Ei rezistarã câteva luni. în limba strãmosilor. cu fiul sãu Iulian. trimis peste Rin sã aducã ajutoare. Acolo se aflau rudele marelui Theodosius. sora lui Honorius. Eucherius. acum captivã în mâinile gotilor. urându-1 pentru uciderea verilor sãi din Spania. Nenorocirile Galliei. Alaric. silingii. strigã atunci. El s-a predat. împotriva jurãmântulu dat. care obtinuserã mari posesiuni de la el si se simtirã datori a rezista. la nord de Duro. porunci. un om cu multã prestantã si care avea o mare pasiune pentru sora vitregã a împãratului. Serena. Bonn. pentru pace (vnep tf\c. el însusi pierind prin trãdare. îsi avea aderenti si în Occident. cu Placidia.Constantin îl trimise pe cel mai bun general. sã cucereascã Spania. dar popularitatea lui scãzuse. Thermantia. pe care stiu sã-1 alarmeze prin calomniile sale. ocupate de un uzurpator si prãdate de barbari. îndemnându-1 sã scuture tutela supãrãtoare a socrului. i se atribuia ambitia de a voi sã împartã imperiul în trei pãrti. Honorius. unul dintre cei mai ilustri senatori. cu regele lor Gunderic. acesta. împãrãteasa Mãria. Baetica de Sud. care venise din Spania. burgunzii întemeiarã în Gallia. Trimis. decedat la l mai. la Rin. Putin mai în urmã (413). dar cea mai mare parte a traseului sãu trece prin Spania. lui Hono-rius. care au trecut în istoria lui Zosimus: „Non est ista pax. Gerontius. ca sã protejeze interesele nepotului sãu Theodosius si se consultã în aceastã privintã cu Stilicho. A doua nãvãlire a lui Alaric în Italia. 288. sã-1 scape. un perfid demnitar si favorit al împãratului. cu resedinta la Wbrms. Cãderea lui Stilicho. în anul 408. asteptând ca generalul Edobich. Armata lui Gerontius. Fiica sa. ajunse la Bononia. ed. erau atribuite incapacitãtii sau trãdãrii sale. sã fie ucisi amândoi (septembrie 411). El se gândea sã meargã Ia Constantinopol. cu fiul sãu. sub regele Gundahar312. Stilicho sustinu în Senat pretentia regelui got si stârni dezbateri aprinse. Legãturile 312 [Râul Douro se varsã în Oceanul Atlantic pe teritoriul Portugaliei. luând jurãmântul biruitorilor pentru siguranta vietii sale. 256 . Stilicho spera sã uneascã si pe fiul sãu. unde este cunoscut sub numele Duero]. din lagãrul sãu de la Emona (Laybach). în 409. O împrejurare nouã provocã manifestarea acestor sentimente ostile. Honorius trimite în Gallia pe Constantin. de teama lui Stilicho. aprobã lui Alaric 4000 livre de aur. planurile asupra Illyricului oriental dãdeau loc la bãnuieli. victorios în Orient. Antigermanismul.

314 Bury. pe socrul lui Honorius. Olympius îi denuntã împãratului în mod perfid planurile ce le-ar fi nutrit Stilicho de a-1 înlãtura pe Theodosius din Orient si a aseza acolo pe tron pe propriul sãu fiu. 170-173. dar.declarã marele istoric englez. asigurat prin jurãminte. în fruntea barbarilor. Stilicho opri pe devotatii sãi de a-1 apãra si se lãsã a fi decapitat (22 august). ultimul mare general roman. crezând cã si Honorius a fost ucis.drept cuvânt ce primejdie ar fi pentru împãratul legitim sã pãrãseascã Italia. la instigatia lui Olympius. „Despotismul. se acuza ministrul atotputernic de a fi predat Italia barbarilor. La Ticinum intrigantul instigã trupele cu aceleasi calomnii si. Aceasta îi înstrãina pe sefi si-i aduse pieirea. ele se revoltarã si cei mai buni generali. El respinse acest rol si preferã moartea317. se predã în mâinile comandantului. 400 si urm. mândria sa de roman de adoptie. cit. pe tutorele moral al împãratilor. ca sã meargã. putin probabile"316. cãci avea încrederea armatei. Gibbon. când un uzurpator e în Gallia. Thermantia repudiatã si averea eroului confiscatã. cu dreptate. împãratul se duse la Ticinum (Pavia). care. dupã ce i-a luat viata fãrã cercetare. crimele sale. Claudian. 315 Patru luni dupã executia lui Stilicho. prin intrigile Curtii decãzute a lui Honorius. . op. Eucherius 257 NICOLAE BANESCU fu ucis la Roma. Demougeot nu sovãieste a afirma cã Stilicho ar fi putut reactiona si birui. sã-i pedepseascã pe revoltati. Astfel pieri. repugnarã unei convertiri ce ar fi transformat pe mostenitorul lui Theodosius. înregistrând la rândul sãu acest dramatic sfârsit. sunt obscure. la Verona si sub zidurile Florentei. cum îl caracterizeazã. Italia se cufundã în nenorocire. „Tot trecutul sãu si obisnuintele sale de om de stat îl împiedicarã de a lua el însusi initiativa dezordinilor. credinta sa în valorile care fãcuserã caracterul sãu si reusita sa. Pretinsul sãu proiect de a pune diadema pe capul fiului sãu nu se putea face fãrã complici si fãrã pregãtiri. Uciderea lui lãsã o patã nestearsã asupra stersei domnii a lui Honorius. Cum aratã el atât de plauzibil. un edict publicat în numele lui Honorius restabilea între cele douã jumãtãti ale imperiului comunicatia atâta timp întreruptã de uzurpatorul public (praedopublicus). A doua zi. atât de amenintatã pe atunci. sfãtui sã i se dea sarcina de a pacifica Gallia. Dar aflând apoi cã împãratul e în viatã. pentru ca Alaric sã nu fie un pericol. p. la sosirea lui Honorius.. 258 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN dar nu se putea decide a dezlãntui rãzboiul civil în Italia. El îsi dãdu seama cã se aflã într-o situatie fãrã iesire si se îngrozi. Prietenii lui. n-are nici un drept la sufragiul impartial al posteritãtii" . cu asemenea vederi. nu scãpã nici el de furia rãzbunãrii314. vag enuntate de vocea urii sau lingusirii. o nouã scrisoare a împãratului poruncea executia. si. pp. pe regentul atât de mult timp atotputernic într-un simplu rebel". si un tatã ambitios. prietenii lui Stilicho si înalti demnitari furã ucisi sub ochii înspãimântati ai indolentului împãrat (13 august). în chip obscur. Honorius se convinse de aceste prudente sfaturi si scrisorile necesare erau gata semnate. Un complot se urzi îndatã împotriva marelui general. pe care îi învinsese pe rând la Pollentia. dar resedinta era în puterea dusmanilor sãi. Alaric nu mai avea de cine sã se teamã. Curând dupã aceea. Acesta se refugiase într-o bisericã. i-a vestejit memoria fãrã probe"315. el pregetã a merge cu barbarii sãi asupra romanilor. unde erau adunate trupele care aveau sã plece în Gallia. Stilicho se oferi a merge în locul sãu în Orient. „Serviciile lui Stilicho sunt mari si evidente. tinu sfat cu sefii. trimise ordin comandantului Heraclian sã-1 aresteze pe Stilicho. scãpati din mãceleul de la Ticinum furã urmãriti de ura implacabilã a lui Olympius. poetul care celebrase gloria ilustrului general. Cu disparitia lui Stilicho. Când Stilicho aflã la Bononia cele petrecute. n-ar fi lãsat pânã la douãzeci de ani în postul obscur de tribun al notarilor pe un tânãr destinat imperiului. Stilicho se decise a merge la Ravenna ca sã se asigure de garnizoanã. Honorius.

Senatul se obliga a-1 sili pe împãrat la 316 Tomul III. 259 ii ir pace. convinsã cã Roma era inevitabil pierdutã. e cã a fost la mijloc trãdare. Alaric iesi din Roma a sasea zi. p. Populatia e redusã la foamete si. 296-297. prefectul Romei. pe care o asediazã din nou. La sfârsitul anului 409. Altinum. în acest moment gotul Sarus. 317 Demougeot. tulburatã de moartea si mizeriile produse de foamete. în fruntea armatei încãrcate de prãzi. Grozãyiile sãvârsite de barbari în acele zile au fost o adevãratã catastrofã. a cãrei activitate caritabilã era neobositã. nimicind tot ce se opunea în drumul sãu si prãdând numai tinuturile ce nu i se împotriveau. Ceea ce e sigur. captivã. în ziua fixatã luarã armele. Simtindu-se prea slab spre a se aseza statornic în Italia. pãtrunse în Italia si.cum aratã convingãtor Demougeot .'-•. în noaptea de 24 august 410. Pe drum. spre Neapole. Cere apoi Senatului un nou împãrat si-1 proclamã pe Priscus Attalus. Alaric permise armatei sale trei zile de jaf. Pentru a-1 intimida. mai cu seamã în cartierele aristocratice318. crestinã ferventã si corespondenta Sfântului Ieronim. care. cit. flota sa e însã risipitã de furtunã si aceasta schimbã destinul vizigotilor. pp. si pentru ca locul unde au fost depuse rãmãsitele regelui got sã rãmânã ascunse pentru totOp. se gândi a trece în Sicilia. deschisã înaintea lor de sclavi. dar la Cosentia (Cosenza) se îmbolnãvi subit si muri. acuzatã de întelegere cu barbarul. dar nu izbuti. 4000 haine de mãtase. «. ei sunt surprinsi de Alaric si în mare parte ucisi sau prinsi.. :-. predându-i-se imediat 5000 livre de aur. Dar aceiasi autori . Nefiind satisfãcut. sora lui Honorius. împodobit cu trofeele luate de la Roma. 30000 de argint. intrã în scenã si schimbã mersul lucrurilor. Anicia Proba. Se trimite o expeditie contra Africii si ea dã gres. des260 chizând orasul în fata gotilor. ed. El atacã îndrãznet lagãrul lui Alaric si acesta. în iulie 410.-. Foametea si epidemiile se întinserã în cetate si Senatul a fost nevoit sã facã propuneri de pace. Jovius. Alaric ceru tot aurul si argintul din oras. trecu Apeninii si asedie Roma. înainte de sfârsitul anului 410. se sili a încheia pace. bãnuind o perfidie a Curtii. Incendiile completarã opera jafului si a violentelor: ele mistuirã palate si monumente somptuoase. dupã ce pradã Aquileia. Alaric se îndreptã cãtre nord.. si în albia ei se construi mormântul regal. Procopius povesteste cã regele dãduse ca sclavi senatorilor ilustri 300 de tineri goti valorosi si de neam nobil. în toamna anului 408. Dar Honorius nu fãcu nimic. s-ar fi decis a scurta ororile asediului. au zugrãvit mãceluri si scene teribile. spre a se stabili în Africa. Alaric cautã o întelegere cu Honorius.în ciuda bunelor intentii ce-i animau. apoi apa a fost adusã din nou în albie. toate averile si toti sclavii care pot proba calitatea lor de barbari. un dusman al lui Alaric aflat în serviciul romanilor. Serena fu executatã. op. 426. El înainteazã pe calea Apianã în provinciile de sud ale Italiei. cit. Cremona. 3000 bucãti de piele coloratã rosu si 3000 livre de piper. fiind vorba de barbari crestinati.El se afla în Noricum si ceru sã se retragã în Pannonia. în cele din urmã regele got consimte a ridica asediul. Alaric se întoarce iarãsi la atacul Romei.. El fu înmormântat sub albia torentului Busento. Bury. masacrarã în timpul noptii garnizoana si deschiserã asediatorilor poarta Salaria. în urmã. în schimbul unei plãti. vãduva extrem de bogatã a prefectului Probus. ducând pe Galla Placidia. rupe negocierile începute si porni a treia oarã asupra Romei.. Propunerile acestea furã respinse. . care-1 înlocuise pe Olympius. 470-477. El ocupã portul si blocheazã orasul. prefectul pretoriului. Scriitorii crestini încearcã sã atenueze aceste grozãvii. îl depune solemn pe Attalus la Rimini si începe tratative lângã Ravenna. Istoricul mai povesteste cã o nobilã ilustrã. La Regium. gotii pãtrund în Roma prin poarta Salaria. Ajuns la capãtul extrem al peninsulei. . O multime de captivi furã pusi a abate cursul apei. trimise numai sase mii de soldati din Dalmatia sã apere Roma. pp.

alarmati. a trebuit sã negocieze cu Constantiu. ca federati. Acesta. pentru a se aseza în Tarraconensis. trimit ambasade la Ravenna.. Curând dupã aceea fu încoronatã Augustã si Galla Placidia. nu era înclinat la o atitudine de pace fatã de Roma. Ceilalti barbari. în forma romanã. cãzând în rebeliune. Wallia îi urmã ca rege. Athaulf trece în sfârsit în Spania. Din aceastã cãsãtorie se nãscurã doi copii: Justa Grata Hon oria (în 417 sau 418) si Valentinian (al III-lea). se proclamã împãrat. dusman de moarte al lui Athaulf. Silit a-si pãrãsi planul. Toulouse si Bordeaux si în ianuarie 414 o convinse pe Placidia sã-1 ia de sot. Constantiu (al III-lea) e asociat apoi ca împãrat de Honorius si fu încoronat Augustus în ziua de 8 februarie 421. op. El puse stãpânire pe Narbonne. refuzarã a-i recunoaste pe Constantiu al III-lea si pe Placidia ca Augusti. ca mai înainte Alaric. sustinând cauza fiecãruia . intrã în scenã de partea uzurpatorului. dupã moartea lui Honorius. Gotii au fost rãsplãtiti pentru serviciile lor. sã scape trecând în Africa.cum observã Bury -fiindcã Placidia fusese cãsãtoritã cu Athaulf. poate . Wallia îndatorându-se a o repatria pe Placidia si a face rãzboi barbarilor din Spania în numele imperiului. . dându-li-se locuri în Gallia si anume Aquitania secunda. împãratii din Bizant. Wallia îi exterminã pe silingi.000 de mãsuri de grâu. iar capul sãu e trimis lui Honorius. Jovinus. ziua când Constantiu intra în al doilea consulat. Dar în Africa. Dupã disparitia sa. unde oamenii sãi 262 erau amenintati de foamete se gândi. nefericitii captivi care lucraserã acolo au fost mãcelãriti. Honorius intrã în ceartã cu sora sa vitregã si la Ravenna se formeazã douã partide. al cãror rege captiv fu trimis lui Honorius. Constantiu muri dupã o domnie de 7 luni (2 septembrie 421).261 NICOLAE BANESCU deauna. Un acord a fost încheiat (416). cit. Theodosius al II-lea si Pulcheria. luatã ostaticã de Alaric. însufletit de un spirit national gotic. Galla Placidia se întoarse astfel în Italia si. între Garonne si Loire. Narbonne si coasta Mediteranei au fost rezervate imperiului319. Astfel se încheie viata aventurosului rege vizigot. Jovinus e prins apoi si el si ucis. cumnatul sãu. Athaulf. în 412. poate si fiindcã socoteau cã. în iulie 419. un gallo-roman. ceilalti nu. fu ales la tron (418)320. prin care împãratul se obliga a preda gotilor 600. El fãcuse greseala de a lua în serviciul sãu pe unul din sotii lui Sarus si acela îl ucise. Theoderic I. Athaulf ceru grâu pentru gotii sãi si o provincie în Gallia. la l ianuarie 417. care frãmântase atâta timp provinciile ambelor pãrti ale imperiului. si el sfârsi prin decapitare. Erau acum prin urmare douã regate teutonice sub autoritatea romanã pe pãmântul Galliei: regatul burgund la Rin (Burgundia din Niebelungenlied) Bury. Strâmtorat în Spania. p. oprise transportul grâului. fiica marelui Theodosius si a Gallei. Asdingii si suevii au fost recunoscuti. ucigasul lui Stilicho. Dar parte din corãbiile sale furã nimicite de valuri. Cãsãtoria se celebrã la Narbonne. în toamna anului 413. apoi gãseste mai prudent sã-si caute loc în altã parte si porneste pe coasta de vest spre nord. 263 NICOLAE BANESCU si regatul vizigot la Atlantic. El ducea cu el pe Galla Placidia. fu ales rege si el rãmâne un timp în sudul Italiei. 204. ea se cãsãtori cu el. Wallia n-a trãit sã-si vadã aceastã asezare a poporului sãu: el muri câteva luni dupã încheierea pactului si un nepot al lui Alaric. întreg imperiul va fi reunit sub sceptrul împãratului din Bizant321. Athaulf trecu Alpii. cu orasele Bordeaux si Toulouse. poate pentru a-si încerca norocul în Gallia. împãratul hotãrî s-o recapete pe Placidia. cum pierise si flota lui Alaric în strâmtorile Siciliei. în strâmtoare la Gades. Ei se încaierã si Sarus cade luptând eroic. spre a fi recunoscuti ca fede-rati. Heraclian. Sarus. Gotii nu puturã fi deci aprovizionati si Athaulf nu îndeplini obligatiile sale. spre a-1 rãzbuna pe seful sãu (septembrie 415).

Ea cãutã refugiu la Constantinopol (423). cea mai puternicã apãrare. cu copiii sãi. îl restaura si întãri. lângã Marea Marmara. pe Anthemios.28 iulie 450) a. Zidul interior. dintre care cinci erau folosite în scopuri exclusiv militare. consul . Fundatia lui Constantin cel Mare se întinsese de la întemeierea sa. cunoscutã sub numele de Sycae si apoi de Galata. Kyros. 209-210. de o grosime de 14 picioare. era plinã de munitii si întotdeauna ocupatã de paznici. Intrarea principalã si cea mai renumitã era Poarta de Aur. Anthemios luã mãsuri ca o flotilã sã stationeze în apele Dunãrii. în arcuri. Ruinat apoi de un cutremur.Theodosius al II-lea (cel Tânãr) (l mai 408. Synesius. Zidurile erau strãbãtute de zece porti. în 413. asociat mai dinainte la tron si imperiul avu norocul sã aibã în fruntea administratiei sale un om superior. domnia lui Honorius îsi afla sfârsitul: el muri de hidropizie. completat în urmã. Arcadius lãsa dupã el un fiu de vreo sapte ani. Anthemios ridicã. fiind expusã urgiei barbarilor. devastate de incursiunile barbarilor. în memoria 266 I ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN victoriei sale asupra rebelului Maximus. între zidul interior si cel exterior se întindea o terasã. 5. avu o mare ascendentã asupra contemporanilor sãi. O invazie a regelui hun Uldin în Moesia de Jos fu respinsã de el. ridicând înaintea lui un al doilea zid cu turnuri. prefectul Orientului. . zid flancat de 96 turnuri puternice. pp. prefect al pretoriului. Era si acesta prevãzut cu 96 de turnuri. în chip considerabil. Fortificatia se alcãtuia din cinci elemente. Guvernarea lui Anthemios. El se îngriji apoi de restaurarea oraselor din Illyricum. în mai putin de o sutã de ani. Regiunea a XlII-a. pe unde intrau triumfal împãratii întorsi din expeditii. din Ravenna. la 15 august 423. Zidul exterior era numai de douã pânã la 6 Vi picioare grosime si construit. completat apoi printr-un al doilea. Câteva luni mai în urmã.patrikios. 264 3. prefect al pretoriului. Spre a o pune la adãpost. tot de 61 de picioare lãrgime si împãrtit prin stavile. aliati ai hunilor. care-i furniza apa. Avea trei bolti si era ziditã din blocuri enorme de marmurã lustruitã322. din care cea de sus. întinse în 439 acest zid de-a lungul Mãrii Marmara si Cornului de Aur. care cutreierau îndrãznet 265 NICOLAE BANESCU tinuturile pânã sub zidurile capitalei. Minoratul sãu. Constantin. în 447. Placidia fu izgonitã. pe Thedosius al II-lea. în partea din afarã a zidului se afla un rambleu lung de 61 de picioare si dincolo de el un sant de adâncime variatã.Anthemios. largã de la 50 pânã la 64 de picioare. prin însusirile sale deosebite. prefectul orasului. Ea a putut fi ridicatã de Theodosius cel Mare ca un arc de triumf. Disensiunea sporind. cam la o milã de zidul cel vechi. zidul interior al centurii de întãriri. 320 Ibidem. El restabili armonia între Curtea din Constantinopol si cea din Ravenna si asigurã. Lui i se datorã si constructia marelui zid ce înconjoarã cãtre uscat Constantinopolul. de la 30 pânã la 35 de picioare înãltime. populatia orasului se înmultise atât de mult. învestit cu cele mai înalte titluri si demnitãti . în cea mai mare parte. Pentru asigurarea frontierei de nord împotriva viitoarelor nãvãliri. dincolo de Cornul de Aur. n. care condusese afacerile statului în ultimii ani ai domniei celui dispãrut. santul avea legãturã cu marea. colonizând-i în Asia Micã. Pulcheria Augusta.dintre ei. printr-un nou tratat. 321 Ibidem. încât trecuse dincolo de zidul lui Constantin. fãcând prizonieri o hoardã numeroasã de skiri. era întãrit de 96 de turnuri de câte 60 de picioare înãltime. Fiecare turn avea douã camere. Sfântul loan Chrysostom n-au decât cuvinte de laudã pentru el. cu intrare de pe parapetul zidului. pacea la frontiera Persiei.

„fiica filosofului athenian Leontios". în care declamatiile retorilor întretineau încã viu cultul literaturii clasice a Greciei. Studiul antichitãtii stãpânea. manuscrisele vechi si a le împodobi cu miniaturi. îi plãcea a transcrie. lustinian va clãdi acest pod din piatrã. Ea a înfruntat eroic. îsi petrecea de obicei timpul cu pictura si gravura. sunt si astãzi în picioare. întreaga educatie. atrasi de reveria misticã si de speculatiile subtile ale neoplatonismului. cu numele Athenais. KocAAvypacpoc. aproape 40 de ani. Athenais-Eudokia. ea se îngriji ca fratele sãu sã fie crescut în principiile crestine. 323 A fost un moment vorba. Cronica lui Malalas ne-a transmis povestea romanticã a acestei cãsãtorii. Foarte evlavioasã. lucru rar pe atunci la Constantinopol. aduna în jurul sãu la Atena tineri din toate provinciile. la rangul de Augusta. asalturile furioase ale atâtor barbari. Leontios a fost unul din învãtatii care au ocupat la Atena „tronul sofistilor". Theodosius cerea surorii sale sã-i afle înainte de toate o fatã de o frumusete fãrã pereche. timp de o mie de ani. Atena veacului al V-lea era mai cu seamã vestitã prin scolile sale. Ea conduse de fapt imperiul. 322 Descrierea amãnuntitã la Bury. La 4 iulie 414. I. cunoscute sub numele de Zidul lui Theodosius. Pulcheria. sã se dãrâme aceste glorioase resturi si interventia constiintei europene a putut opri impietatea. închinatã Bisericii. Theodosius al II-lea ridicã pe sora sa. Byzantine Constantinopole. ea luã în mâinile sale regenta pentru fratele sãu. spre a-1 apãra de continua ruinã si a-1 asigura împotriva atingerii fatale a timpului si oamenilor! O contributie solidarã internationalã n-ar putea fi refuzatã unei asemenea initiative. într-o frumoasã caligrafie. 267 fiindcã îi aflãm un succesor si în postul de prefect al pretoriului. op. Ea poate veni din partea unui congres international al bizantinistilor. Desi numai în vârstã de 16 ani. Fiul lui Arcadius n-avea însã posibilitãtile si entuziasmul marilor avânturi ale spiritului si ocupatii inutile îl absorbeau în orele sale libere. Pentru aceste înclinatii. însusirile deosebite ale fetei. constituind unul din cele mai grandioase monumente ale Bizantului323. Nu-1 interesa dacã era nobilã ori de sânge împãrãtesc sau bogatã. frumusetea ei fãrã seamãn îl fãcurã pe Leontios s-o creadã predestinatã unui viitor strãlucit. O împrejurare neasteptatã aduse la Curtea imperialã minunea care nu putuse fi gãsitã pânã atunci. Fortificatia aceasta s-a pãstrat neschimbatã în tot cursul vietii Bizantului. Toatã viata ei palpita în jurul acestor scoli. Având si doi bãieti. cum se spunea învãtãmântului public al artei oratorice. Comunicatia cu aceastã regiune se fãcea cu luntri. a dovedit o energie de care n-a fost niciodatã capabil indolentul sãu frate. dupã dorinta pe care acesta i-o exprimase. el a trecut în istorie cu porecla de „caligraful". El strânse o avere imensã si se îngriji a da fiicei sale o învãtãturã aleasã. când fu aproape de moarte. Numele lui Anthemios nu se mai întâlneste de acum înainte. ultimul refugiu al cugetãrii elene. Resturile acestei formidabile întãrituri. pãrintele lãsã .. aproape în starea în care au rãmas pe urmele cuceririi turcesti. în aceastã epocã. dându-i cei mai buni profesori si instruindu-1 în arta de a guverna. care înãltã pe tronul Bizantului o frumoasã si instruitã provincialã. Foarte instruitã. E probabil cã nu mai era în viatã. inteligentã si foarte instruitã. p. Ce minunatã ar fi însã si o operã de restaurare a acestui imens monument. Academia lui Plato. Pulcheria s-a îngrijit a afla pentru fratele sãu si o sotie. vorbind si scriind greceste si latineste. mai mare cu doi ani decât Theodosius. b. 70-72 si la Van Millingen. Pulcheria. 46 si urm. Pulcheria luã asuprã-si educatia tânãrului basileu.. dar Cornul de Aur se trecea pe un pod de lemn. cu toate cercetãrile fãcute în toate pãrtile: o fatã de o fru268 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN musete extraordinarã. al cãrui capãt de sud era la Blachernae.nu era fortificatã. în numele sãu. cit. în timpul nostru. pp.

cãutând. Eudokia traduse apoi Profetiile lui Daniel si Zacharia. 271 . compuse asanumitele „cen324 Cf. Efectul acestei confruntãri fu decisiv: împãratul se declarã hotãrât a o lua de sotie. împãrãteasa rãmase acolo timp de un an. Pulcheria trezi curiozitatea tânãrului împãrat prin descrierea entuziastã a frumusetii fiicei lui Leontios. primi numele crestin si împãrãtesc de Eudokia. norocul frumoasei ateniene începu a se întuneca. Astfel ajunge Athenais în audientã la Pulcheria. le porunci sã astepte.acestora prin testament întreaga avere. cu strãlucirea fastului obisnuit. însotitã de o suitã strãlucitã. povestitã tot atât de romantic de acelasi cronicar. ne dã singura explicatie a acestei dizgratii. Din primii ani ai ridicãrii sale pe tron. elocventa cu care-si pleda cauza fãcurã o im269 NICOLAE BANESCU presie adâncã asupra Augustei. Sufletul sãu pasionat aflã adesea motive de agitatie. iar în ziua de 7 iunie 421 ea îsi celebrã. 601 (Bonn). Aceasta puse câteva întrebãri mãtuselor privitoare la copila care-o fermecase. prin admiratia pentru inteligenta si instructia ei. care exercita încã marea sa influentã asupra lui Theodosius. fu proclamatã Augusta. Cum presupune Bury. învãtata fiicã a lui Leontios cultivase cu iubire poezia si avusese la Curte cenaclul sãu de literati. Dar eunucul Chrysaphios. poate. Eudokia avu bucuria de a-si vedea fiica pe tronul glorios al Romei.zicea prin testament tatãl . printre care Kyros din Panopolis se distingea prin talentul sãu de poet. care-i nimicise viata. inteligenta-i sclipitoare. ea pleca în pelerinaj la Ierusalim. Frumusetea ei mare. I. poate. „cãci îi ajunge . basilissa îsi puse acum talentul în serviciul credintei. botezatã de patriarhul Attikos. unde îsi petrece în amãrãciune cei din urmã ani ai vietii sale odinioarã atât de fericitã. Athenais se rugã în zadar de fratii sãi sã nu-i rãpeascã dreptul. pãrti din Vechiul Testament si un critic de reputatia patriarhului Photios are frumoase cuvinte pentru aceastã operã. în singurãtatea tristã a exilului. Retinutã la Curte. care e mai presus de norocul oricãrei femei". Reluându-si aceste îndeletniciri. ca sã aducã multumiri la mormântul Mântuitorului pentru norocul fiicei sale. dupã un an. Eudokia ceru voie a se retrage la Ierusalim (443). n-a fost. si amândouã o îndemnarã sã se plângã la Curte împotriva nedreptãtii ce i se fãcuse. strãin de aceastã intrigã. Eudokia îsi aflã o mângâiere în operele de caritate si în ocupatiile literare. atât de puternic în acele regiuni. în anul urmãtor. vizitând bisericile si adorând moastele pretioase pãstrate în orasul sfânt. la altã mãtusã. Neîntelegerea intrase în familia imperialã si Eudokia cãzu în curând în dizgratia împãratului. în apartamentul surorii sale. în octombrie 437. pentru a le scoate apoi. foarte influent pe lângã Theodosius. luã din mâinile lor plângerea si alergã la fratele sãu. caracterizatã ca „vrednicã de laudã pentru o femeie si împãrãteasã". Eudokia cântase în versuri eroice biruintele armatelor imperiului asupra persilor. în aceasta si o rãzbunare împotriva Curtii. unde aceasta o introduse pe strãinã. pe Eudoxia si.norocul sãu. O sorã a mamei o primi la ea si o duse la Constantinopol. frumoasa atenianã renuntã la cultul pãgân si. el a putut sã despartã pe cele douã Auguste. din afectiunea împãratului si a-si asigura atotputernicia324. cãsãtoria cu Thedosius al II-lea. miscãrile-i pline de gratie. p. Athenais-Eudokia nãscu. Theodosius chemã pe prietenul si confidentul sãu Paulinos si amândoi se ascunserã dupã o perdea. Ea trãi multã vreme în armonie cu Pulcheria. Pierzându iubirea si încrederea lui Theodosius. pe rând. Dupã un an. Când se întoarse la Constantinopol. Ea traduse. Ea se aruncã în bratele monofisismului. în 439. sora lui Leontios. Athenais avea sã primeascã numai o sutã de monede de aur. O intrigã în jurul prie270 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN teniei dintre Eudokia si Paulinos. Cedrenus. acestia furã neînduplecati si o alungarã chiar din casa pãrinteascã. în acelasi metru epic. prin cãsãtoria sa cu Valentinian al II-lea. Era de 20 de ani.

pp. Figures byzantines. op. 1909. ea se stinse din viatã în orasul patimilor lui Christos la 20 octombrie 460. Cf. Colectia „Histoire de Moyen Age". cum am vãzut. Supravietuind tuturor catastrofelor familiei sale.48. în Orient. Istoria ne-a pãstrat un amãnunt care pãtrunde ca o razã de dincolo de mormânt în misterul dramaticei cãderi a basilissei: „Când fu sã-si dea sufletul — scrie Malalas326.] 326 P. unde adusese la ascultare pe Theodoric I al vizigotilor. la Constantinopol. I. bine plãtiti. la Curtea cãruia stãtuse în copilãrie ca ostatic. 358 (Bonn). îsi aflase refugiul. fiul sãu. alani de origine. Dupã ce îi zâmbise atât de radios în splendida-i tinerete. I. pentru a primi ajutor. se crede. pentru succesele sale în Gallia. Photios nu pregetã a lãuda mult poemul. mult mai târziu. spre a o face sã cadã în mrejele iubirii ce apelase la el. Paris. Leipzig. [v. izgonitã din Ravenna. Ea pare a oglindi. El îsi dãdu seama cã interesul sãu era sã se înteleagã cu Placidia.NICOLAE BANESCU toane din Homer". Theodosius trimise deci în Occident. p. dar Orientul fusese zguduit de mari tulburãri.. Ch. iar el. Evenimentele politice din Occident. La instigarea sa. 1928. furã trimisi înapoi. Paris. E. cu o mare armatã. el putu dobândi la nevoie trupe de huni. Cyprian. primind titlul de comes. la Aquileia. Hunii. Valentinian al III-lea fu ridicat la rangul de Cesar (octombrie 424). Felix pieri într-o revoltã la Ravenna (429). Cedrenus. si K. t c. Athenais-Eudokia a pus în ea ceva din propriul sãu suflet. 325 F. Placidia si copiii sãi însoteau aceastã armatã. Legenda vrãjitorului din Antiochia. cu ajutorul versurilor din Homer. 327 F. Valentinian al III-lea fu încoronat la Roma împãrat327. Câteva zile mai apoi. combinate în chip ingenios. Dupã moartea lui Honorius (august 423). sosi Aetius. povestind episoade din viata Mântuitorului. se ridicase în Apus un uzurpator. a martiriului ce încununeazã viata sa si a Justinei. I-ere serie. Numai rivalitatea marilor generali i-a creat dificultãti. cãsãtorie care avea sã se celebreze. p. Dar opera sa de seamã a fost poemul în trei cânturi închinat Sf. propria istorie a fiicei de filosof325. 248. sefi militari dintre cei mai buni. în urma disensiunilor din familia imperialã. a fã-cut-o apoi sã guste pânã la fund din paharul amãrãciunilor. Aetius fu apoi învestit de Placidia cu aceastã comandã. Verificând-o. Ajunsi la Tessa-lonic. p. La 23 octombrie 425. Aetius. domnia lui Theodosius al II-lea avu câteva timp liniste. povestea minunatã a tinerei crestine Justina si a ispitelor celebrului vrãjitor. Decomposition de l'empire (395-751). p. 428-429. loan a fost prins la Ravenna. cu care îsi . Galla Placidia. 1892. 52 si urm. din cauza vârstei lor. în multe privinte. el fu trimis în lagãrul Placidiei. încercând în zadar a câstiga de partea sa pe Ardabur. convertit la crestinism în puterea credintei. Theodosius se decise a interveni în favoarea rudelor sale. Holum. Cf. menit a avea o situatie predominantã. unde a fost executat (mai-iunie 425). III AuflL.ea jurã cã a fost nevinovatã de acuzatia pentru Paulinos". loan (primi-cerius notariorum) si aceasta schimbã cu totul atitudinea Curtii bizantine fatã de Placidia. I. Stein. împreunã cu copiii sãi. pe generalii Ardaburius si Aspar. Lot. Gregorovius. la care fusese trimis de loan. hotãrân-du-se totodatã si cãsãtoria viitorului împãrat al Occidentului cu fiica celui din Orient. fu însãrcinat cu apãrarea Galliei împotriva vizigotilor. cu însemnate trupe de huni. 112-224. era fiul lui Gaudentius din Moesia de Jos (ofiter subaltern al lui Stilicho)328 si ridicarea lui repede în cariera sa se da-toreste relatiilor strânse cu regele hunilor. Soarta a fost crudã cu frumoasa Athenais. pp. Cf. Comanda militarã supremã de generalisim (magister utriusque militiae) o avu la început Felix timp de patru ani (425-429). 273 NICOLAE BANESCU Galla Placidia conduse ca regentã Occidentul. trãia în amintirea oamenilor. Geschichte des spãtromischen Reiches. t. Diehl. Legând prietenie cu Rugila si cu urmasii sãi. 272 înainte de moartea lui Honorius. în primii 12 ani ai domniei lui Valentinian si autoritatea sa n-a fost contestatã. vãduva lui Constantiu al III-lea. cit. Athenais. 607 (Bonn).

cit. pp. vandalii se încaierã cu suevii si interventia comitelui Asterius al Spaniei îi sileste pe vandali sã se coboare în Baetica. ca sã-si împartã Africa. dictã conditii Curtii din Ravenna si obtinu restaurarea sa în comanda ce i se luase. cit. încã din 409. comandantul armatei imperiale.. pp. trimis sã cârmuiascã Africa. la nord de Duro.. Vandalii asdingi. pentru a scãpa. voi. 330 Ibidem. precum si rangul de patriciu (434). sub numele lui Valentinian al III-lea. Aalen. Forte noi se trimit din Italia si de la Constantinopol. Dar acesta nu se supune si cei doi rivali se ciocnesc lângã Ariminum. care primi iarãsi comanda. Murind în 428. F. prin intrigile lui Felix. 1964. ed. Un alt general de frunte al epocii a fost Bonifaciu. cum fãcuserã mai înainte regii vizigoti. când spune cã vandalii. Paris. de schisma ereticilor donatisti si de separatismul guvernatorilor. care-i urmã. cum presupune Brooks. care-i dã comanda supremã în locul lui Aetius. Bonifaciu se întoarce în Italia si e bine primit de Placidia.. 104-114. Geiseric and Attila. în timpul acesta. ale cãror resturi. 1969. Das letzte Jahrhundert Pannoniens. prin urmare. ocuparã Gallaecia. 257 si urm. Vizigotii furã apoi adusi si ei în Spania de regele Athaulf. cel mai însemnat si mai abil dintre sefii germani din acel timp. Genseric ridicã asediul în iulie 431. El guvernã douãzeci de ani Occidentul. Cu ajutorul sãu se întoarse în Italia. cãci doi ani mai târziu avu loc invazia 328 Aetius se nãscuse la Durostorum. apãrându-se cu îndârjire timp de un an (430-431).sã fie invitat spre a trece în Africa331. Destinul lor istoric e cum nu se poate mai bine caracterizat de Bury. „Historia". Amsterdam. Placidia cãutã sã-1 câstige din nou pe Bonifaciu. fu urmat la tron de Geiserich (în formã romanizatã Genseric). Ciocnindu-se cu Genseric în Numidia. sã treacã în Africa. 127-128. El plãnui. Spania nu multumea ambitia sa. dar faptul nu se adevereste. Aetius scãpã în Dalmatia si se duse la Curtea prietenului sãu Rugila. iar vandalii silingi în Baetica de Sud. Dupã moartea acestuia. au fost ursiti „sã-si afle ultima lor locuintã si mormântul lor în Africa"329. la aceastã pãrere. Courtois. E mai probabil sã fi fost chemati. sub conducerea lui Aspar. Ei s-au purtat cu o ferocitate care a întrecut-o pe cea a tuturor barbarilor. 22 (1973). amândoi beligerantii (Sigisvult. Astfel se încheie tratatul din 331 Op. Simpla coincidentã a întâmplãrilor a dus. Bonifaciu fiind învingãtor. [C. sã fi apelat la ei. vandalii îsi întind cuceririle în Numidia. I. nevoie 329 Bury. 275 observã pe drept cuvânt F. poate din cauza unei rãni (432). Varady. în mai 429. el fu chemat a se justifica si aceasta îl împinge la revoltã (427). sub regele lor Gunderic. împreunã cu suevii. unde imperiul nu-i recunoaste330. op. împrejurãrile trebuiau sã-1 încurajeze: stãpânirea romanã era acolo zguduitã de revoltele maurilor. alanii se asezarã în Lusitania (azi Portugalia). dar ele furã zdrobite în bãtãlia care avu loc. Les Vandales et l'Afrique. Dorind a-si consolida stãpânirea în provinciile cucerite. 1955. Lot . pp. El muri însã curând dupã aceea.] 276 . 55—56. tot poporul vandalilor si alanilor se îmbarcã si trecu în Africa. Wallia.câstiga izbânzile. Sfântul Augustin muri acolo la începutul asediului. p. aduse servicii imperiului zdrobind pe silingi. 244. poate.. 274 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN vandalilor în Africa. ca si rebelul). pp. regele hunilor. Gunderic îsi luã titlul de „rege al vandalilor si alanilor". 376-476.] . Genseric nu avea. pp. Devenind suspect. a Il-a. precum si alte titluri în EPLBIP. Genseric cãuta acum pacea cu imperiul. Clover. el cucereste Noua Cartaginã si Hispalis (Sevilla). poate cei dintâi care au trecut Baltica dintre popoarele est-germane. Dupã plecarea vizigotilor în Gallia. se alipirã as-dingilor. el fu învins si se închise în Hippo. 202-209.M. patru popoare barbare trecuserã Pirineii în Spania. Se zice cã atunci ar fi chemat pe vandali din Spania. [L. ocupând diferite provincii.

Se spune cã 20. 257-258. vizigotii furã tinuti în frâu. dar invazia hunilor în imperiu îl sili pe Theodosius sã recheme fortele sale din Occident si s-a încheiat atunci o pace nefavorabilã. Dar acest tratat n-a fost de lungã duratã. prin care se cedau vandalilor Mauritaniile si o parte a Numidiei. Tripolitana si o parte din Numidia. în 436.•'" 277 în Gallia. Flota vandalã se întoarse în Africa. Aetius socoti cã cea mai bunã politicã a imperiului fatã de Genseric era sã întretinã cu el relatii prietenesti si el convinse pe Valentinian al III-lea sã consimtã a-si logodi fiica mai mare. 94. care se pãstrã pânã în secolul al VI-lea333. Ei s-au asezat în Zeugitana si au fãcut din Carthagina capitala lor. •! . dar se apãrã energic. Curtea bizantinã sprijini din toate puterile scoala de traduceri a acestor initiatori. ci încredinta supravegherea asupra satrapilor unui comandant militar. Resturile lor au fost transportate de Aetius în Sapaudia (Savoia). iar îndatã dupã aceea par a fi ocupat cele douã Mauritanii si a fi anexat Balearele. Luptele tinurã un an fãrã vreun rezultat. Byzacena si restul din Numidia. magister militum în Gallia. Prin tratatul din 442. p. ceea ce aduse rãzboiul între cele douã imperii. dintre care cel atribuit Persiei (Per-sarmenia) cuprindea patru cincimi ale teritoriului si numai o cincime statul vasal Bizantului. Persia si Imperiul Bizantin. persii cãutând sã impunã armenilor influenta religioasã sirianã. pânã la moartea lui Valentinian (455). cit. în august 421. si în 415 el numi rege al Armeniei pe propriul sãu fiu. d. la sud de lacul Geneva. Astfel pieri primul regat burgund din Gallia. Sapor. în fruntea acestei miscãri au fost Mesrob si meritosul catholicus Sahag.'•> ". Eudokia. si-au creat o flotã. întemeiatã pe literatura greacã. refuzând a-i preda. Panormus fu asediat (440). si-au luat de la început o atitudine ostilã credintei catolice.. Corsica si Sardinia. pp. Ca arieni. împreunã cu regele lor Gundahar. împãratul nu impuse nici un succesor. în 441. dar orasul fu eliberat de Litorius. pirateria. vandalii obtineau regiunile cele mai bogate: Zeugitana cu Carthago.. lezdegerd se simti dator a înfrâna miscarea plinã de viitor a nationalismului armean. templul focului din Susiana fu ars si fatã de mãsurile aspre luate împotriva lor multi crestini îsi cãu-tarã refugiul pe teritoriul Imperiului bizantin. Theodoric asedie Narbonne. Pulcheria îi ocroti. Armenia a fost împãrtitã în douã state clientelare. op. op. care îsi pregãti în curând o flotã mare. 278 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN pentru crearea unei culturi religioase nationale. Cel dintâi descoperi scrierea armeanã si traduse Biblia în limba tãrii. Vechea dusmãnie politicã dintre lumea iranicã si cea romanã era sporitã prin opozitia lor religioasã. Carthagina cãdea în stãpânirea lui Genseric.-••'•. alungând clerul din Carthagina si confiscând bisericile pentru erezia lor332. cu Huneric. expeditia bizantinã sosea într-ade-vãr în Sicilia. cornitele Armeniei. cu resedinta la Wbrms. Clientul bizantin Arsaces muri în 390 si guvernul trecu atunci în mâinile a cinci satrapi. tratat negociat de Stilicho. atacând Sicilia. Dar armenii se împotrivirã cu îndãrãtnicie acestor presiuni si se produse o miscare în timpul domniei lui Theodosius al II-lea Bury. situatã . Theo-dosius cel Mare fãcuse o mare gresealã fatã de Armenia.11 februarie 435. cit. fiul lui Genseric. iar influenta religioasã greceascã energic combãtutã. Burgunzii nãvãlirã în Belgia de Sus si furã nimiciti în 436 de hunii lui Aetius. Armenia. în tulburãrile ce se iscarã. cãci nici bizantinii nu puturã cuceri Nisibis. 02 Bury. imperiul pãstra Mauritaniile. alt fiu al regelui (420).000 de burgunzi au fost ucisi. poate din cauza pregãtirilor mari de la Constantinopol pentru a elibera Carthagina. aceasta nu schimbã situatia si generalul bizantin Ardabur deschide ostilitãtile printr-o nãvãlire victorioasã în Arzanene (Armenia de Sud). nici persii fortãreata de hotar Theodosiopolis. în Armenia persanã crestinii furã prigoniti de suverani si de preotii mazdeeni. Prin tratatul din 387 cu Sapor al III-lea. Genseric consimtea a plãti imperiului un tribut anual. în octombrie 439. recunoscând astfel autoritatea Romei. Când lezdegerd si Sapor furã îndepãrtati de Bahram. exercitând.

op. cãrora li se adãugau initial alte 4000 de livre. Thodosius al II-lea a tratat cu hunii prin intermediul mai multor ambasade. pp. Imperiul cunostea. cu titlu de arierate. Attila a cârmuit împreunã cu fratele sãu mai mare. Nãvãlirea peste Dunãre a hunilor în 422 îi sili pe bizantini la tratative cu persii. Asaltat de primejdia barbarã din exteriorul. dar ea nu aduse nici o schimbare teritorialã si nu avu lungã duratã. Singidunum. tocmai în partea de rãsãrit. ceea ce înseamnã cã era vorbitã de o populatie din regiune. acesta din urmã consimtea sã-i plãteascã un tribut anual de cel putin 350 de livre aur pentru ca avansul amenintãtor al hunilor în unele directii ale Peninsulei Balcanice (ajungând în Thracia si chiar în Grecia continentalã. în primul sfert al veacului al V-lea. Disputele religioase. sã solicite instalarea la sud de marele fluviu. printr-un acord favorabil încheiat cu Imperiul la Horreum Margi. în care limba latinã continuã sã reprezinte o „lingua franca". [Sãvârsitã de mâna unei cãpetenii hunice de la nord de Dunãre. ba chiar si Asia Micã. Viminacium. Cu toate promisiunile persilor. Nãvãlirea hunilor în Peninsula Balcanicã. cea mai cunoscutã fiind condusã de Priskos (448-449). ajungând pânã în Siria si Mesopotamia. Se încheie pacea pe o sutã de ani. înteleasã de mai multe etnii. în prima jumãtate a domniei sale. în rândurile cãrora crestinismul de orientare arianã fãcuse progrese rapide si considerabile.453). pe care 1-a asasinat. 334 Stein. venit din vecinãtãtile Chinei si ajuns pânã la Dunãre. dupã ce în ultimul sfert al veacului al IV-lea îsi croise o stãpânire care îngloba o mare parte din Europa rãsãriteanã. cu urmãri deosebit de periculoase pentru stãpânirea romanã. unde se plasa . Sirmium si Naissus) sã sileascã autoritãtile de la Constantinopol la un tribut de 2100 livre de aur. Stãpânirea hunicã a premers astfel statele medievale de stepã. hunii s-au organizat sub o formulã statalã incipientã. astfel 280 cã Theodosius al II-lea a fost silit sã le acorde considerabile subsidii anuale. rugi si altii). uciderea lui Gainas arãta încã o datã Imperiului roman proportiile noului pericol hunic. administratã de functionari trimisi de la Ctesiphon334. a cãrui relatiune de cãlãtorie pânã la curtea lui Attila constituie o sursã pretioasã de informatie pentru cunoasterea stãrilor de lucruri de la Dunãrea de Mijloc si chiar de la nordul acesteia: conglomeratul de popoare sau etnii aflate sub stãpânirea hunicã oferã elementele unei civilizatii de mixturã euro-asiaticã. 424-425. La acestea se adãuga acum revãrsarea hunilor.. prigonirea crestinilor se va relua. Nestorianismul si mono-fizismul. Apogeul puterii hunice a fost atins sub regele Attila (434 . dupã ce au pus mâna pe Ratiaria. între timp. 281 NICOLAE BANESCU f. gepizi. si acesta e meritul domniei lui Theodosius al II-lea fatã de poporul armean. chiar pe teritoriul Imperiului. dar efemeritatea ei impune rezerve în privinta unor concluzii de prea mare generalizare335. ca si din interiorul sãu. întinsã din Caucaz pânã în Pannonia. Attila. jefuind teritoriile nord-estice ale Imperiului. rãmânând singur stãpânitor. cit. Hunii supuseserã pe alani si triburile germanice întâlnite la nord de Marea Neagrã si de Dunãrea de Jos (ostrogoti. fratele lui Rugila. fiu al lui Mundiuch. scoase definitiv Armenia din sfera orientalismului. sub conducerea lui Rua sau Rugila. în calitate de federati.în nordul Armeniei bizantine. dinastia nationalã a Armeniei e rãsturnatã si tara incorporatã ca simplã provincie persanã. legând-o de civilizatia greco-romanã. silindu-i pe vizigoti. Elementul gotic înregistrase astfel prima sa afirmare în viata Imperiului de Rãsãrit si chiar la Constantinopol. care la mijlocul ultimului deceniu al veacului al IV-lea trecuserã prin pãsurile Muntilor Caucaz. în 428. Bleda. în asemenea împrejurãri. 279 în ordinea moralã însã literatura de traduceri sprijinitã de Bizant. heruli. e.

doctrina naturii unice a lui Christ. Histoire de l'Empire byzantin. fie ele chiar si din cele mai putin potrivite. voi. L. . pe care scoala din Antiohia îl considera drept omul nãscut dintr-o simplã femeie. p. sustinea cã în toatã viata sa de pe pãmânt Christos a rãmas Dumnezeu. E. 288. Le monde byzantin. unde avea sã moarã mai târziu (451). Nestorios a avut adepti care i-au dus învãtãtura în Persia sassanidã. Berlin. Exilat la început în regiunile unde Imperiul se învecina cu lumea arabã. august 449).\ cism. p. învãtãturã sustinutã de Nestorios. mai rationalistã. mult mai aplecatã spre misti. sau monophysitã. Geschichte derHunnen. Paris. sustinând cã Mãria era doar mama lui Christos („Christotokos"). care obtinuse la Ephes condamnarea lui Nestorios. „Attila".centrul sãu vital. A History ofAttila and the '' Huns. E. Nestorios venea din cercul teologilor din Antiohia. însotit de majoritatea migratorilor germanici trecuti la crestinism. 1969-1975. Tomul papei Leon I era de fapt o scrisoare dogmaticã adresatã patriarhului Flavian de la Constantinopol (Epistola dogmatica ad Flavianum). Amsterdam. Atât prima doctrinã. voi. încetase de a mai reprezenta o chestiune de primã importantã pentru statul roman. creind o bisericã de sine stãtãtoare si rãspândindu-i doctrina pânã în China si Extremul Orient. care 1-a condamnat pe Eutyches (448). I. I-a. ed. Antiohienii sustineau prezenta a douã naturi deosebite în Christos. Produs al scolii din Alexandria. Excomunicat de cãtre un sinod patriarhal (448). 1948. elev al lui Theodor din Mopsuestia. „tâlhãresc" („brigandajul de la Ephes". A. Biserica din Alexandria vedea însã în cele douã naturi ale lui Christos. escaladarea celui de-al doilea val al disputelor cristologice.. Papalitatea nu s-a lãsat însã sedusã de succesele doctrinare ale scaunului alexandrin. 336 [Hesseling. Varady. cât si cea de a doua. Oxford. a celor douã persoane si douã naturi. declar-ându-se de acord cu sinodul de la Constantinopol. disputele vizau natura lui Christ. Maenche-Helfen în BZ.v. Brehier. Vasiliev. p. 1948. p. a fost condamnatã de cãtre al treilea Conciliu ecumenic de la Ephes (431). adversari Bisericii din Alexandria. numai omul s-a nãscut în Christos din Fecioara Mãria si numai el a suferit pe cruce. p. 61 (1968). urmasul faimosului Kyril al Alexandriei (412-444). 18]. 270-276. De aceastã datã. 5 voi. având si sprijinul papei Coelestinus. Dogmaticii secolului al IV-lea au provocat o vie discutie privitoare la christologie. Rod al scolii din Antiohia. Essai sur la civilisation byzantine. Athena. convocat de cãtre Dioscor. iar papa Leon I (440-461) a elaborat celebrul sãu Tom doctrinar.. Paris. 282 firea omeneascã. 41-69 si resp. una desãvârsit divinã si alta desãvârsit umanã. Dar controversele religioase nu încetaserã câtusi de putin n interiorul sãu. voi. acesta a fost însã reabilitat în anul urmãtor de cãtre un sinod ulterior. Ed. tluri în EPLBIP. arianismul. discutii pasionate de dogmã purtându-se în Capitala bizantinã pretutindeni si în toate situatiile. Dupã aceastã conceptie. 24. Dos letzteJahrhundertPannoniens. fãrã nici un amestec cu 335 [Franz Altheim. dar care prin virtutiile sale se dovedise vrednic de a se uni cu Verbul dumnezeiesc. 1998. 1932. p. A. conform pãtrunzãtoarei remarci a Sfântului Grigore de Nyssa336. alte ti. puneau în pericol dogma întrupãrii. Thompson. III. 376-476. convocat de noul împãrat Marcian si soldat cu un mare triumf al ortodoxiei]. apoi în Egipt. a Il-a. 60 (1967). ca prim val care marcase aceste dispute în veacul al IV-lea. unde a supravietuit pânã în zilele noastre. mai ales . prin care s-a pregãtit condamnarea monophysismului de cãtre con-ciliul de la Chalkedon (451). Write si O. I (Vie et mort de ' Byzance). în vreme ce scoala din Alexandria. asa cum fusese ea definitã prin Conciliul de la Niceea. unde 283 NICOLAE BANESCU se sustinea cã si dupã întrupare trebuie sã distingem douã naturi perfecte în unica persoanã a lui Christos.. L. a fost sustinutã la Constantinopol de arhimandritul Eutyches. 1969. 100-101. G. s. apoi patriarh de Constantinopol în perioada 428-431. Ea nega calitatea de „Nãscãtoare de Dumnezeu (Theotokos) a Maicii Domnului.A.

numit Al Treilea Sinod Ecumenic339. în privinta adaptãrii credintelor si ceremoniilor pãgâne la obiceiurile crestine. în conflictul cu Nestorios. XpiaioTOKog. Candidianus reprezenta la acest Sinod pe împãrat si el avea ordin a 339 [C. Tot astfel. 286 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN se abtine de la orice manifestare. Tozer. proclama. Ephese et Chalcedoine. dar el îsi aflã mai ales un mare dusman în Kyrillos. cu care convertitii erau obisnuiti.. Camelot. om foarte ambitios si autoritar din punct de vedere dogmatic. I. voi. cãci Mãria a fost un om si dintr-un om nu se poate naste Dumnezeu. ca nimeni sã nu o mai numeascã pe Mãria „Nãscãtoare de Dumnezeu". Paris. Astfel se întruni. ceea ce produse agitatie în populatia capitalei. Kyrillos. dar nu reusi. El ne aratã cã mai mult de opt biserici în Attica au fost clãdite pe locul templelor pãgâne si numele dedicatiei lor amintesc. 337 Bury. el nu se sfia a o numi „Nãscãtoarea lui Hristos". dând o însemnãtate deosebitã cultului mamei lui Dumnezeu. templul lui Tezeu e închinat Sfântului Gheorghe. Nestorios cãutã sã-i abatã pe credinciosii sãi si clerul de la veneratia exageratã care-i fãcea sã o socoteascã pe Fecioara Mãria „Nãscãtoare de Dumnezeu". în legãturã cu existenta anterioarã a unui templu pãgân închinat Zeitei-Mame. El scrise la Constantinopol împãratului. 372-37333s p 424_ n.. O legiune de sfinti si martiri înlocuiau vechea legiune a zeilor si eroilor337. sfântul rãzboinic. sustinând cã cele douã naturi formeazã o unitate indivizibilã.. [o constatare asemãnãtoare se poate face si pentru biserica Sfintei Fecioare sau a Maicii Domnului de la Ephes. ocupã locul unde se afla templul lui Poseidon. Anastasios. în rãspunsul cãtre patriarhul de Alexandria. deci. adus cu el din Antiochia. împãratul îi imputã cã seamãnã discordia în Bisericã si în familia imperialã si-i fãcea cunoscut cã va aduna un Sinod. History. cãutã sã dividã familia imperialã. patronul marinarilor. 1877). de obicei.având un fond comun de superstitii. era un dusman înversunat al christologiei antiohiene si. numele acelor temple.cum observã atât de just Bury . lãsând Sinodului deplinã libertate de a decide. Fãrã a astepta . patriarhul Alexandriei.T. care. P. II. dar Theodosius si Eudokia spijineau pe Nestorios. Un preot. 1962]. Caracteristic este cã altarul celor 12 zei e înlocuit printr-o bisericã a celor 12 Apostoli. Augustei. Ei aveau o mare autoritate asupra clerului si aflau în cãlugãrii numerosi din mãnãstirile desertului o armatã credincioasã si fanaticã. Paris.supranaturalul si dãdea precãdere naturii divine a Mântuitorului. o bisericã a Sfântului Nicolae.] 285 Nestorios îsi atrase dusmãnia pioasei Pulcheria. 1907. sunt instructive faptele semnalate de Rev. Hefele . pp. divinitãtile feminine. De acest prestigiu se foloseau patriarhii Alexandriei. Mãria înlocuia.H. '\ 284 Crestinismul îsi deschisese larg portile credintelor si cultelor similare. gelosi pe rivalul lor de la Constan-tinopol. Pulcheriei. în predicile sale. OeoroKog. la Niceea. Leclercq. pentru aceastã multime. toate religiile . 287-377. care sã punã capãt discutiei. Pulcheria era de pãrerea lui.F. râvneau la suprematia Bisericii orientale. fatã de popularitatea ce o avea în lumea pãgânã cultul zeitei naturii. la 7 iulie 431. p. Sfântul Athanasios avusese un rol însemnat în victoria credintei ortodoxe asupra arianismului. Biserica fãcuse o concesie acestei înclinãri a multimii. în editia datã de el operei lui Finlay (Oxford. i. sustinând cã expresia ©eoroKog e sacrã prin traditie si christologia antiochianã desparte cele douã naturi ale lui Christos. Disputele religioase ale veacului al IV-lea dãduserã Bisericii metropolei egiptene un mare prestigiu. în predicile pe care le tinea. templul zeitei Ilithya este acum biserica Panaghiei Blastike (a Fecunditãtii). Sinodul din Efes. H. Pe locul unui templu al lui Asclepios e o bisericã a Sfintilor Anargyri (Cosma si Damian)338. Histoire des conciles. atotputernicã la Curtea lui Theodosius.

288 Flavian muri pe drumul exilului. la începutul domniei lui Iustin I (518-527). trecurã de partea lui Kyrillos. cum observã atât de just Ch. socotind cã natura umanã a Mântuitorului se pierde în natura divinã. tot atât de ambitios. dupã expresia papei Leon I. veniti si ei. subtile chestiuni religioase au tulburat adânc linistea si autoritatea Statului bizantin în secolul al IV-lea. confirmã si depunerea pronuntatã de minoritate împotriva lui Kyrillos si a lui Memnon. Dar. Diehl. La insistentele sale. Aceastã formulã fusese definitã de papa Leon I tocmai în scrisoarea dogmaticã adresatã patriarhului Flavian de la Constantinopol]. îsi fãcu drum un nou curent religios. excomu-nicându-1 si depunându-1 din Scaunul sãu. Kyrillos deschise Sinodul si 200 de episcopi îl judecarã pe Nestorios si-1 condamnarã ca eretic. Nestorios fu exilat. aceastã formulã n-a obtinut însã sustinerea din partea paplitãtii. sub influenta celor din jurul sãu. Acesta îi ceru lui Nestorios sã abdice. profesând doctrina doketismului (dupã care natura de om a lui Christos e numai aparentã).sosirea lui loan al Antiohiei si a legatilor papei Coelestinus. arhimandritul Euthyches din Constantinopol. Era un nou triumf al Egiptului si el va da extensie doctrinei cunoscute sub numele de monofizitism (juia tpvcrig. la 28 iulie 450. retras la Antiochia. prezidat de Candidianus. ci „sub aparentele religioase pare cã se ascund interese. la Petra. mãsura colegului sãu. unde se bucura de popularitate. Constantinopol. o singurã naturã divinã). în Arabia. ca atare. în cursul acestor tratative. care avea propria ei formulã de împãcare si avea tot interesul sã o promoveze. dar Kyrillos stiu sã cumpere prin gratificatii si daruri de tot felul pe functionarii palatului. îl excomunicarã si-1 depuserã pe Kyrillos si pe mitropolitul Memnon de Efes. printr-o formulã ce proclama „unirea fãrã amestec a celor douã naturi ale lui Christos". Aceste delicate. 340 [Epistola dogmatica ad Flavianum a papei Leon I a fost invocatã si mai târziu ca document cu valoare dogmaticã de cãtre papalitate. Dar. cãlugãrii „sciti". Legatii papei. a gãsit bucuros în aceste certuri prilejul de a se manifesta". Slabul împãrat întãri asemenea decizii. raporturile Bisericii si Statului în Imperiul bizantin si-au avut rolul lor în aceste dezbateri religioase541. în vremea papei Hormisdas (514-523). împãratul îl sacrificã pe Nestorios si aprobã întoarcerea în Scaun a lui Kyrillos si a lui Memnon. Papa Leon I cel Mare aprobã. disputând asupra unor formule dificile si de atâtea ori zadarnice. Dioskoros. un nou sinod la Efes. ca o reactie împotriva nestorianismului. Un partizan al teologiei alexandrine. a clerului si populatiei agitate de cãlugãrii lui Kyrillos. De altã parte. Slãbiciunea împãratului nu putu impune cu autoritate o solutie crizei ce frãmânta Biserica si luptele continuarã. dar urmasul lui Kyrillos. nu trebuie sã vedem în ele numai certuri de teologi. fu pedepsit de patriarhul Flavian. care a trecut în istorie. se declararã singurul Sinod îndreptãtit si. Theodosius al Il-lea pãrãsea aceastã lume. depus împreunã cu Ibas de Edessa si Theodoret de Kyrros. la 8 august 449. Un an mai în urmã. care-1 influentarã pe împãrat. în Biserica Alexandriei. . numitã si „theopaschitã". 287 NICOLAE BANESCU care atribuia naturii divine a lui Christos precãderea. Nestorios. unde fostul patriarh muri în anul 451. programe. Pulcheria îl decise în urmã pe fratele ei a-1 transfera într-o oazã din Thebais. O mare teroare se dezlãntui împotriva lui Flavian. spre exemplu în cursul tratativelor de împãcare care au pus capãt schismei akakiene dintre Roma si Constantinopol. cu numele de „sinodul briganzilor". au pus în circulatie o nouã formulã de conciliere între ortodocsi si monofiziti. aparitii politice si cã antipatia veche si profundã a Egiptului si Siriei semite împotriva lumii grecesti si a capitalei sale. în 436. deveni inoportun patriarhului loan. Candidianus a raportat lui Theodosius în favoarea lui Nestorios. ca eretici. care ajunsese la întelegere cu Kyrillos. sosi loan al Antiohiei. în acelasi timp. Theodosius al II-lea adunã. Câteva zile mai târziu. proveniti adicã din Scythia Minor. se declarã pentru cel pedepsit. cu episcopii sirieni si se adunarã în contrasinod. printr-o scrisoare dogmaticã340.

cu vaste sãli de studiu (în bazilica theodosianã. 82 si urm. accentul cãzând însã asupra unei perioade istorice ulterioare. Edictul stabilea 10 profesori de gramaticã pentru limba latinã si 10 pentru limba greacã. un edict prin care întemeia Universitatea din Constantinopol. Organizarea învãtãmântului superior la Constantinopol. învãtãmântul superior. 1926.sophistae) pentru cel în limba greacã. Se înfiinta apoi o catedrã de filosofic si douã de drept342. g. ceea ce pricinuia neajunsuri pentru jurisconsulti.300). în 425. din care se împãrtãsea entuziast tinerimea din toate provinciile imperiului. Le premier humanisme byzantin. Lemerle. dreptul si filosofia. Codex Theodosianus. Invazia pustiitoare a lui Alaric. adevãratul sãu centru în imperiu fusese pânã acum orasul Atena. care au reorganizat-o de mai multe ori în cursul veacurilor. fixând numãrul profesorilor la 31. cunoscutã sub numele de Codex Gregorianus. Ea primea acum o nouã loviturã. Domnia lui Theodosius al II-lea ne-a lãsat si o culegere a constitutiilor imperiale. Paris. iesitã probabil din îndemnul acestuia. unde catedrele vestitilor sãi retori si filosofi aveau atâta rãsunet. în timpul domniei lui Theodosius al Il-lea s-au realizat douã lucruri de mare însemnãtate pentru civilizatia bizantinã: întemeierea Universitãtii din Constantinopol si publicarea unei culegeri a edictelor imperiale sub numele împãratului. era intitulatã Codex Hermogenianus. ca mai înainte în atâtea mari centre ale Orientului. [O serie de aspecte au fost reluate de cãtre P. nu se mai pãstraserã sau cãzuserã în uitare. Notes et remarques sur en290 Crearea catedrelor de limba greacã si numãrul mai mare al retorilor greci aratã rãspândirea pe care o avea aceastã limbã în capitalã si în provinciile din Orient.lãsând ur-'masului sãu sarcina grea de a concilia pãreri atât de neîmpãcate. care initiarã. A fost deci nevoie a se remedia nesiguranta în aplicarea dreptului si. de France. Speck. din epoca lui Diocletian (c. zdruncinase la rândul sãu mult viata intelectualã a metropolei elenismului. cuprinzând constitutiile de la sfârsitul secolului al . 1971 si P. prin Universitatea orânduitã de Theodosius al II-lea la Constan-tinopol. menitã a avea un rol însemnat în viata intelectualã a imperiului. Noua Universitate fu instalatã într-un loc special. promulgate izolat. Fuchs. Brehier. cap. atinsese în chip serios prestigiul acestui înalt învãtãmânt. Presses Univ. Triumful crestinismului. cuprindea constituseignement et culture ã Byzance des origines au X-e siecle. G. L. 3 retori (ora-tores) pentru învãtãmântul în limba latinã si 5 retori sau sofisti (. p. compusã sub urmasii acestuia. lângã Capitoliu). Le monde oriental. Theodosius dãdea acum acestui învãtãmânt o organizare care-1 consolida. Multe constitutii. Notes sur l'histoire de l'en-seignement superieur ã Constantinople. prin grija marilor suverani. Codex Theodosianus. în secolul al iV-lea. de care adesea se simtise nevoia. retorica. Marcais. s-a resimtit de multe ori de împrejurãrile grele prin care a trecut statul. Strãmutarea capitalei imperiului în orasul întemeiat de marele Constantin atrãsese aici o multime de retori si filosofi. Die hoheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. cealaltã. Fundatia lui Theodosius al II-lea. în secolul al IV-lea. 3 (1926). 21-22. IV. Profesorii furã opriti de a mai da lectii particulare. ea s-a ridicat însã iarãsi. împãratul publica. se alcãtuiserã douã culegeri juridice: una. purtau un costum special si formau o asociatie. Materiile predate de ei erau: gramatica. înainte de Theodosius. Die Kaiserliche Universitãt von Konstantinopel. Leipzig. Ch.] <> •> 291 tiile de la Hadrian pânã la Diocletian (294). „Byzantion". i42 Vezi Fr. Diehl. ei primeau acum onorarii de la Stat. în ultimii ani ai acelui secol. 289 NICOLAE BANESCU în ce priveste învãtãmântul superior. punând în fruntea ei învãtati celebri prin vasta lor eruditie si prin activitatea ce au desfãsurat-o.

Codex Theodosianus. acesta a trimis regelui Boris (866) „legile venerabile ale romanilor". Redactat în limba latinã. oferindu-i mâna pentru o cãsãtorie platonicã. dupã el. Sub Theodosius al II-lea se simtea nevoia unei noi culegeri si împãratul hotãrî a se aduna într-un compendiu edictele împãratilor crestini de la Constantin cel Mare pânã la el inclusiv. I. Histoire de l'empire byzantin. multumind astfel si . la rândul lor. spre a-si tine legãmântul ce-1 fãcuse. în politica internã. t. probabil. îndatã dupã moartea fratelui sãu. a înlesnit aceastã cooperare343. împãrtite. dar aceasta cu greu ar fi ad-mis-o supusii Bizantului. la o întrunire a Senatului Romei vechi. 344 Actele oficiale au fost date în traducere de Bury.sfârsitul lui ianuarie 457) a. redactat de legistii Romei Noi. Faimoasa Lex romana visigothorum. infirmã aceastã pãrere si aratã cã Leon I a fost de fapt cel dintâi împãrat încoronat de patriarh si încoronarea lui n-a fost. Patriarhul Anatolios a luat. Marcian (28 august 450. 130-131. Ea fu publicatã în Orient. dupã numele rezumatului publicat de regele vizigot Alaric al II-lea.:•: 293 NICOLAE BANESCU Unii istorici au vãzut în Marcian întâiul împãrat bizantin încoronat de patriarh. examinând de aproape izvoarele. se alipi Orientului si Illyricum occidental (Pannonia si Dalmatia). 233-234. Eudoxia. în titluri (titult). parte la ceremonie. I. acest Codex e împãrtit în 16 cãrti. cu capitala sa Sirmium. Aceastã nouã culegere. a cãrui vizitã la Constantinopol. în exercitiul puterii sale. Codul theodosian e un izvor pretios pentru cunoasterea istoriei interne a imperiului în secolele al IV-lea si al V-lea. a exercitat o mare influentã asupra legislatiei barbare. E numitã si Breviarium Alariciamim. prin calitatea functiei celui ce încoroneazã. Ensslin. împreunã cu Valentinian al III-lea. Politica internã. dar W. si Bury socoteste ca probabilã întelegerea împãratului Theodosius cu Pulcheria în privinta alegerii senatorului Marcian.A. O .. o legitimare. El a servit ca bazã legislatiei lui lustinian. trebuia sã se aplice si în Occident. de Theodosius al II-lea. Problema religioasã: Sinodul de la Chalkedon. care. Vasiliev. la moartea sa. întronarea. exprimând astfel unitatea imperiului. si nici o încoronare „bisericeascã". a fost recunoscut în mod public344. Ensslin nu exclude posibilitatea ca augusta Pulcheria sã fi tinut locul celui ce încoroneazã3''6. 345 Vezi A. în ce-1 priveste pe Marcian. Marcian s-a silit a înfrâna cheltuielile. pentru cãsãtoria sa cu fiica lui Theodosius. le cunoastem numai din fragmentele ce ni s-au transmis. atotputernic în domnia indolentului Theodosius. dupã pãrerea unor învãtati bulgari. History. . Codul. Pulcheria 1-a înãltat pe tron pe Marcian. pp. noul împãrat s-a dovedit un bun si energic suveran. Amândouã aceste culegeri nu ni s-au pãstrat. împreunã cu surorile sale. consacrânduse Bisericii. Decretele apãrute dupã publicarea Codexului furã numite novelle (leges novellae). La 23 decembrie acelasi an. El a cãutat a pune capãt sistemului de a se vinde functiunile administrative si a desfiintat impozitul numit follis. n-au fost altele decât vestitul Breviarium^.. Introdus în Occident în epoca invaziilor ger343 Cu prilejul acestei vizite. Importanta acestui Breviarium în viata europeanã a veacului al IX-lea se vede si din faptul cã.. conducerea jumãtãtii de est a imperiului trebuia sã treacã asupra colegului din vest. la începutul secolului al Vl-lea. destinatã supusilor romani ai regatului vizigot. 4. 292 mani ce. ce apãsa asupra proprietãtii senatorilor. întrucât Theophanes ne spune cã basilissa a trimis dupã patriarh si Senat si a proclamat ca împãrat al romanilor pe Marcian. Primul sãu act a fost executarea lui Chrysaphios. evitând a impune noi sarcini populatiei si iertând si rãmãsitele de platã. Theodosius al II-lea nu lãsase nici un urmas si. la 15 februarie 438. la cererea bulgarilor cãtre papa Nicolae I de a H se trimite „legile lumii".III-lea (296) pânã la 324. nu e decât un rezumat al Codului theodosian. pp.

a cãror actiune era în perfectã armonie. pp. la Chalke-don. Sinodul recunoaste un Christos unic în douã naturi. la frontiera de Sud a Egiptului. acesta permitândule a vizita insula Philae. au fost înlãturate. patriarhului de Constantinopol aceleasi privilegii ca si episcopului roman. . prin canonul 28. Dupã deciziile Sinodului din 449. care-si impune de acum autoritatea în materie religioasã. în ziua de 8 octombrie 451. Hotãrârile Sinodului avurã însã consecinte politice însemnate pentru Bizant: provinciile Orientului. care agita atât de mult societatea. întinzând jurisdictia sa în diecezele Pontului.clasa înaltã a societãtii. Florus. dar. iar cãlugãrii partizani ai celui depus. marile ambitii ale patriarhilor alexandrini. spre a întãri acolo apãrarea. se înstrãineazã tot mai mult de imperiu348. b. cit. 4. prin care acesta interzicea cãsãtoria unui sena346 Zur Frage der ersten Kaiserkronung durch den Patriarchen und zur Bedeutung dieses Aktes in Wahlzeremoniell. cit. împãratul a stiut sã ia o atitudine hotãrâtã. La Chalkedon a triumfat. 294 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN tor cu o sclavã sau cu o femeie de conditie socialã inferioarã. 30. diviziune sau separatie. situatia se schimbã radical. în loc sã distribuie bani populatiei. Dioskoros fu depus. el fixa doctrina întrupãrii Mântuitorului. 349 Bury. 101-115. fãrã confuzie sau alteratie. Leon I primi favorabil protestul prelatilor condamnati în acel Sinod si rupse orice relatii cu Dioskoros. p. 33-34. Marcian a anulat si mãsura lui Constantin cel Mare. 348 Vezi Charles Diehl. Asiei si Thraciei547.. Marcian convocã al IV-lea Sinod ecumenic. Theodosius al II-lea. Kirche. cunoscuti sub numele de blemmyi si novadae. 237-238. Acest sinod impuse o mãrturisire a credintei împotriva teologiei alexandrine. odatã cu ridicarea lui Leon I în fruntea Bisericii romane. Iar Sinodul dãdu o loviturã si influentei Romei Vechi în 295 Orient. hunii. într-o scrisoare dogmaticã. Blemmyi au încheiat atunci tratat cu imperiul. op. 296 . Roma veche îl sustinuse la început pe ambitiosul Cyril. la începutul acestei domnii.. a respins în pustiu pe acei barbari. Dar primejdia cea mare pentru imperiu erau acum. pentru a se ruga zeitei Isis349. adoptând formula christologicã a lui Leon. în problema religioasã. expus la nãvãlirile barbarilor din acea regiune.. Flavian. pp. Documentul acesta a fost numit mai târziu Tomul lui Leon. Având acum concursul episcopului Romei Vechi. Sinodul de la Chalkedon a fost un triumf al papalitãtii. care nelinisteau tinutul. n. Prãbusirea stãpânirii bunice. pp. si BZ. op. împãrtise în douã provincia Thebais (de Sus si de Jos) si unise în aceleasi mâini puterea civilã si militarã a provinciei de Sus.. strâns legate de pãrerile condamnate de Sinod. politica imperialã. Am vãzut de câte ori de347 Beck. O mãsurã de interes obstesc a fost si aceea prin care hotãra ca. consulii trebuiau sã contribuie la reparatia apeductului orasului. la frontiera de nord. Wurzburg. o actiune militarã avu loc. cãutând a restabili autoritatea compromisã a Statului fatã de Bisericã. supusi autoritãtii episcopilor. Atitudinea împãratului în politica externã. Nãvãlirea lui Attila în Occident. Theodoret si Ibas reintegrati în Scaunele lor. de fapt. V. în ce priveste politica externã. adresatã patriarhului de Constantinopol. Marele pontif luase atitudine împotriva ereziei lui Eutyches si. 1947. proclamând douã naturi într-o singurã persoanã. Printrun decret din 454. acordând. comandantul acelei provincii sub Marcian. 42 (1942). râvnind la dominatia Orientului.

pentru a protesta si a declara cã va veni sã impunã dreptul Honoriei la o împãrtire a imperiului. fu îndepãrtatã de la Curte si logoditã cu sila cu un senator bogat. Când atinserã Rinul. El o pretinde imperiului ca logodnica sa si cere ca jumãtate din teritoriile peste care domnea Valentinian al IIIlea sã fie predate ei350. în primãvara anului 450. y< 297 NICOLAE BANESCU Mesajul a sosit. saxonii de pe Loire si alanii din Orleanais. op. vreo 20 de kilometri la vest de Troyes. care-1 urmãrea de aproape. Honoria recurse la protectia lui Attila. Ea începu la amiazã si tinu pânã noaptea. Justa Grata Honoria. de care împãratul putea fi sigur cã nu va unelti cu sora sa împotrivã-i. Regele vandalilor trimisese multe daruri lui Attila. rugii din regiunile Tisei de Sus. cãuta pretexte. 298 de la vizigoti si Avitus. în vara anului 451. si Honoria scãpã numai prin silintele Placidiei. în primãvara anului 451. repudiate de Huneric. Hyacinthus. Honoria trimisese inelul sãu pentru a arãta cã mesajul era autentic. Marcian avu o atitudine plinã de energie fatã de ei. înainte de a ajunge acolo. mai multe alte orase cucerite. bãtrânul suveran stiu sã rãspundã cu demnitate cã pensia vãrsatã obisnuit cãpãteniei lor nu putea fi socotitã ca un semn de supunere si se mãrgini a trimite lui Attila o ambasadã cu daruri. quazii. pentru a porni asupra Occidentului si gãsi unul de ordin sentimental. burgunzii federati si celtii din Armoricum. trimise o ambasadã la Ravenna. li se adãugarã bur-gunzii. Metz fu înconjurat si distrus. cu regele lor. lupta a fost un teribil mãcel. cerându-i sã-i vinã în ajutor. La începutul lui aprilie. era o femeie ambitioasã. Orientul scãpã de rãzbunarea regelui hun datoritã împrejurãrilor. e silit a se opri. ea avusese la Curte o situatie însemnatã. unii din ripuari. alanii. cãruia îi plãceau formele. Armata sa era compusã nu numai din huni. Cererea fu adresatã împãratului senior la Constan-tinopol si acesta scrise lui Valentinian. cit. o sumã de bani si inelul sãu. om linistit. Astfel se ajunse. pentru tratamentul rusinos al fiicei sale. Genseric se temea de rãzbunarea lui Theodosius. fu trimis în misiune la Theodosius si izbuti. Datã cu o rarã îndârjire de ambele pãrti. cu ocazia unui incident de la Curtea lui Valentinian al III-lea. Ardaric. Dar ajutorul cel mare îl astepta Bury. romanii îl gãsirã pe Attila puternic întãrit . El gãsi prudent a se retrage si apucã drumul spre Troyes. Herculanus. Aetius nu avea trupe cu care sã înfrunte nãvãlirea. Când ambasadorii lui Attila se prezentarã. herulii.l vastarã barbarii lui Attila provinciile din acele pãrti sub Theodosius al II-lea. s-o scape de cãsãtoria nedoritã. tinta lui Attila era Orleans. skirii din apropiere. îl executã pe Hyacinthus. Compromisã în relatii cu intendentul sãu. Theodemir si Widimir. înainte de cãsãtoria fratelui sãu. ostrogotii. Attila. Attila trecu Rinul. dar Attila a preferat a-1 socoti o propunere de cãsãtorie. sub cele trei cãpetenii ale lor. auzind de cele întâmplate. Se pare cã Aetius cu fortele sale si Theodoric cu vizigotii sãi sosirã la Orleans înainte de Attila si acesta nu îndrãzni sã dea asalt lagãrului lor puternic fortificat. Aceastã armatã formidabilã se revãrsã în provinciile belgice. turingii. sfãtuindu-1 a o da pe Honoria regelui barbar. bine vãzut la Curtea din Toulouse. la memorabila luptã de la Campus Mauriacus. Dar Valentinian. El se grãbi a-si ridica o armatã dintre barbarii federati ai Galliei: francii salieni.. spre a-si reclama „tributul". Curajul vizigotilor si strategia iscusitã a generalului roman îi zdrobirã pe huni. pentru a se opune armatei confederale. •. trimitându-i printr-un eunuc credincios. probabil. Exasperatã de perspectiva acestei cãsãtorii. silindu-se a-1 stârni împotriva vizigotilor. furios. Regele vizigot Theodoric pieri în încãierare. ci si din fortele tuturor supusilor sãi germani. pp. la începutul domniei lui Marcian.. sora lui Valentinian al III-lea. Attila. Walamir. care-1 determinarã pe barbar a se arunca de astã datã asupra Occidentului. 288-290. Erau gepizii. care locuiau la estul fluviului si o parte a francilor ripuari. acum însã nu mai putea juca decât un rol sters si aceasta o irita. A doua zi.

sângele ce de obicei îi curgea pe nãri nãpãdindu-1. 355 C. 54-691. rugi. sta gata sã dea asalt întãriturii. heruli . S-a vorbit de o teamã superstitioasã a regelui hun. ci. apucând pe o cale nenorocitã în gât. fiul regelui Theodoric. asezãri în lagune au fost si în epoca preistoricã si în epoca romanã. Italia a suferit greu de foamete354. Ildico. . Trecând Alpii lulieni. prin interpretarea pasajului din lordanes (C. el se cãsãtori.si-1 ucise pe Ellac. 291-292.). Aquileia fu nimicitã. Ei venirã în lagãrul hunilor. sub pretext de a-si reclama logodnica. 9 (1984). Convinse deci pe Thorismud sã se întoarcã în grabã la Toulouse. Populatia Venetiei cãutã un azil în insulele Adriaticei352. Dingizech la nordul Dunãrii355. fiul mai mare al lui Attila. între Tisa si Crisuri. pp. [R. Macartney socoteste.cum observã Bury . Kohlfelder. pe unde intrã în Pannonia.L. III. se folosise necontenit în favoarea imperiului. Nu se cunosc consideratiile care au determinat aceastã subitã retragere. Cum spune Bury (ed. Ambasadori distinsi furã trimisi sã trateze cu barbarii: consularul Avienus. acesta se retrage imediat din Italia.. fratii i-ar putea contesta succesiunea la regat. Aetius îl lãsã astfel pe Attila sã scape cu restul armatei sale. Thorismud. Appendix 26). la un an dupã expeditia sa în Italia (453). obosit de vin si de somn scrie lordanes . Marcian expe-die câteva trupe cu care Aetius nu putea risca o bãtãlie. Convinse de asemenea si pe franci sã se întoarcã îndatã în tara lor351. 300 ÎSTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Cruntul rege al hunilor era ursit sã-si încheie. Toatã Italia de Nord cãzu în mâinile lui Attila. în „ Byz. care n-a putut fi identificat. '". op. în absenta sa. cel mai mic dintre fiii lui Attila. Hunii fugirã spre Marea Neagrã. cit.la acest pãgân. Attila se întoarse pentru a rãzbuna umilirea ce suferise. pe fluviul Nedao. Intrat în tara sa. dupã o rezistentã eroicã. n. cãci. Trygetius. 106 si urm. „American Journal of Ancient History". viforoasa-i viatã. se stabili la extremitatea Scitici Mici. tinutã numai prin marea lui personalitate. op. se aruncã de astã datã asupra Italiei. sã mãreascã prestigiul aliatilor sãi vizigoti.A. El nu avea interes sã distrugã puterea hunilor. praefectuspraetorio si Leon. 1933. ostrogoti. Neugr. o adunare heteroclitã de popoare. aprins de dorinta de a rãzbuna moartea tatãlui sãu. Vasalii germani profitarã de aceastã împrejurare. de teamã sã nu cadã iarãsi sub jugul hunilor (The End of the Huns. se prãbusi odatã cu el. Alte motive au hotãrât atitudinea neasteptatã a barbarului victorios: armata sa era bântuitã de boli si ea ducea si o mare lipsã de hranã. Hernac. conduse în Panno-nia (454) coalitia acestor vasali — gepizi. de care.sta culcat pe spate. 353 lordanes. A.D. în noaptea nuntii. A Reassessment ofEastem Imperial Policy toward Attila. Jahrbucher". dar negocieri începurã îndatã. în acelasi timp. 301 . 1-a sufocat". 50). si. Drumul Romei era deschis. care intrã în Pavia (Ticinum) si Milan (Mediolanum). cu o frumoasã germanã. t. dar Aetius îl opri. lângã tãrmul sudic al lacului Garda. Nu voia. pp. 299 în anul urmãtor (452). Marcian's Gamble. unde.în dosul carelor sale. 4. fugãrit pânã în valea Dunãrii. în lunga sa carierã. cã ei se întoarserã mai târziu în locurile lor si aceasta i-a silit pe goti sã caute refugiu pe teritoriul imperiului. Ibidem. curând dupã aceea. episcopul Romei. pentru un tribut anual353. 354 Bury. Valentinian al III-lea nu avea armatã. Istoriei lui Gibbon. muri de o hemoragie. 352 Legãtura ce se face între fundatia statului venetian si invazia lui Attila nu are bazã istoricã realã. în iarna anului 450-451. XLII. care anevoie se poate întelege . „Pe când. Ardaric. pp. n-a putut iesi pe cãile obisnuite. cãpetenia gepizilor. între numerosii fii ai lui Attila n-a fost nici unul care sã ia în mâinile sale cu energie mostenirea tatãlui. Imperiul sãu. X. 450-453. 295. Tânãra-i sotie a fost bãnuitã de aceastã moarte nãpraznicã. Getica. Dupã întrevederea avutã cu Attila. multumindu-se a-i hãrtui pe huni.

fu atacat de acestia si ucis. 303 descãleca. skirii s-au asezat acolo mai departe.. Il-e ed. Atacat. Baudrillart. în ziua de 16 martie 455.cum crede Bury .cu totul în interesul civilizatiei.. si-i cunoscuse bine pe barbari. de care imperiul a avut mai multã teamã. dar intriga sambelanului fãcu sã nu reuseascã. ajutat de eunucul sambelan Heraclius. Pe când Valentinian se ducea cãlare la curse. un nepretuit izvor în lupta cu dusmanii germani.. Gepizii si-au întins stãpânirea asupra Daciei. Aceastã întârziere a procesului dezmembrãrii. familia marelui Theodosius se stinge. 1908. p 297. si în al doilea rând. desigur. îl convinse pe împãrat de pericolul ce-1 ameninta din partea ilustrului general. poate . >••-_ . Consularul Petronius Maximus era pe atunci un mare personaj la Roma. acuzându-1 de trãdare si. Petronius Maximus sperase sã obtinã locul de frunte alãturi de împãrat. se nãpusti asupra lui. stiind cã instigase la moartea sotului ei si. Saint Severin apotre du Norique (453-482). Paris.Prãbusirea imperiului hun a produs o modificare fundamentalã în asezarea geograficã a barbarilor din regiunea Dunãrii. A doua zi dupã asasinat (17 martie 455). în Campus Martius. fiului sãu Palladius. nevrednicul suveran 1-a ucis cu propria sa mânã. Contemporanii 1-au pretuit si 1-au lãudat foarte mult. prin constanta ajutorare a generalilor romani cu auxiliari. dacã nu-1 va suprima el mai înainte. op. a fost . trãgându-si sabia. El purta o mare dusmãnie lui Aetius si. trãise ani de zile ca ostatic.s 302 aproape 30 de ani. care a fãcut sã se mentinã stãpânirea imperiului în tãrile destinate în cele din urmã a ajunge regate teutonice. cu el pieri cel din urmã sprijin al pãrtii de Occident a imperiului. Moartea lui Aetius. Influenta si prestigiul sãu se datorau mai cu seamã imensei sale averi. Cu moartea sa. Â. p. spre a-i tine în dusmãnie unii cu altii.dupã pãrerea lui Bury . cit. cãci stim cã Eudokia. Marcian profitã de aceastã nouã asezare a barbarilor. nemaifiind nici un membru de sex bãrbãtesc al acestei familii.. atrãgând doi ofiteri barbari. Marcellinus îl socoteste magna Occidentalis reipublicae salus157. învãtatul englez a caracterizat foarte bine functia de mare însemnãtate pe ca a avut-o imperiul hunilor în istoria europeanã. prin controlul multora din popoarele germanice de est de dincolo de Dunãre. A realizat acest lucru pe douã cãi: în primul rând. fãrã a-i da timp sã se apere.între skiri si rugi336. Fãrã îndoialã. pe când Aetius fãcea raport dinaintea suveranului. care primirã un subsidiu de la imperiu si a asigurat ostrogotilor o asezare permanentã în nordul Pannoniei. pe Eudokia. Asupra lui Aetius s-au exprimat multe pãreri. 1-a chemat pe Genseric. Optila si Traustila. marele general fu ucis miseleste (21 septembrie 454). El pare a fi fãcut o aliantã cu gepizii. la est. pe lângã Alaric si Rugila. în acelasi moment si de eunuc. si herulii în aceeasi vecinãtate. El urzi atunci alt complot. într-o zi. îndatã ce ' Ibidem. A fost. Gelos de atâta glorie. 300. EI a ajutat sã se întârzie întregul proces al dezmembrãrii germanice a imperiului roman. Aetius apãrase tronul lui Valentinian al IIIlea 356 Bury. ridicat la rangul de Caesar.. Maximus fu înãltat pe tron. Situatia gravã a Occidentului. în fata Noricului. si îndemnându-i sã-si rãzbune stãpânul. Pentru a-si consolida situatia. ca sã-1 rãstoarne pe tiran. fosti partizani ai lui Aetius. Eudoxia însã îl ura prea mult. acesta sãri deodatã de pe tron. o constrânse pe Eudoxia sã-1 ia de sot si sã-si dea fiica. ca federati ai imperiului. Cf. cu o micã gardã si însotit de Optila si Traustila. dupã o traditie poste -rioarã.. Apelul la Genseric avea si un motiv particular.. c. Rugii îsi aflarã noi locuinte pe tãrmul de nord al Dunãrii. Lecoffre. la sfatul lui Aetius de a dezarma . un general capabil si un dibaci mânuitor de oameni.

Laurent.ostilitatea regelui vandal printr-o aliantã matrimonialã. fiul unui print suab. Genseric intrã în Roma. înãltatã la Blachernae. cu putin înaintea mortii sale. Eudoxia si fiicele sale. 30 (1972). ca federat si aliat. în apele Corsicii. sub numãrul 4). în 453. IV. Le trisepiscopat du pa-triarcheMatthieu f (1397-1410). 360 [Adunarea sau depunerea Cinstitului Vesmânt al Maicii Domnului în Biserica de la Blachernai (sau Vlacherne) ar fi avut loc. Devos. dar nu reusi sã protejeze orasul împotriva jafului si violentei. Trei zile mai târziu. pretioase opere de artã furã smulse. în prada imensã adunatã de jefuitori se aflau si odoarele de aur aduse de Titus de la templul din Ierusalim. Ricimer. publicat si în FHDR. înteles cu un nobil roman. Bucuresti. fusese promisã fiului acestuia. 48 (1978). Croke. Dupã ce strânserã astfel toatã bogãtia publicã si privatã a Romei. regele lor. Acesta vine în Italia si Roma îl primeste. stãpânea situatia. Timp de 16 ani exercitã o autoritate pe care n-o avusese nimeni mai înainte. care a clãdit o capelã specialã pentru a-1 359 Aceastã picturã e atribuitã Sfântului Luca. Singura fortã în Occident erau vizigotii. Pe când iesea cãlare din oras. Aici se pãstra un vesmânt al Fecioarei. fiind serbat pânã astãzi la data de 2 iule în calendarul ortodox. Timp de douã sãptãmâni. p.. Marcian îsi începuse domnia la 25 august 450. a proclamat împãrat. Un grandproces canonique ã Byzance an debut du XV siecle. târând dupã ei multime de captivi. a ridicat la Constantinopol mai multe lãcasuri de rugãciune. unde Ricimer. p. clãditã pe tãrmul de est al orasului si renumitã prin icoana Fecioarei. 155. care-1 numise generalisim. 303-316)]. Dar nu era bine vãzut la Roma. în acest timp. împãratul Marcian se stinse din viatã la sfârsitul lui ianuarie 457 si cu el dinastia lui Theodosius îsi încheie destinul358. Leon I. REB. Theodoric al II-lea. un nobil si literat. adus de la Ierusalim în domnia urmasului lui Marcian. evenimentul este imortalizat de cãtre Sinaxarul constanti-nopolitan. fiind acceptat si de împãratul Marcian. 94 (1976). Orientul avu multã liniste în vremea în care Occidentul era nãvãlit din toate pãrtile de barbari. Pulcheria murise mai înainte. p. potrivit altor opinii. Multimea îl sfâsie apoi în bucãti (31 mai 455). Eudokia se cãsãtori acolo cu Huneric. Pãrãsit de garda sa si de prieteni. el fu creator de împãrati în Occident. Majorian. . A. 1982. Huneric. în vremea împãratului Leon I (457474). „Byzantion". p. 5-9. trimisã de cumnata sa de la Ierusalim359. V. 457. bun prieten cu el. Eudokia si 304 Placidia. la l aprilie 457. si cea mai celebrã din toate. metodic. Saintjean de Lycopolis et l'empereurMarcien. An. meritând elogiile 358 [B. vandalii prãdarã Roma. Palatul de pe Palatin fu scotocit peste tot. The Date and Circumatances of Marcian's Decease. Papa Leon I îi iesi înainte la porti. între altele si de cãtre disertatiile canonice ale mitropolitului Macarie de Ankyra (cf. voi. câstigând o victorie asupra flotei vandale (456). alta Theotokos Hodegetria („care duce la Victorie"). Oricum.D. Theodoric al II-lea trecu în Spania si-i zdrobi pe suevi. stirea cã Genseric pornise cu flota stârni panicã printre populatia Romei si un exod general se produse. 327. încetând din viatã la 27 ianuarie 457 (P. vandalii îsi încãr-carã corãbiile si se întoarserã în Africa. dintre care trei au fost închinate Maicii Domnului: una. Nãscut pe la anul 392. aproape de Sfânta Sofia. La sfârsitul anului 456. Boli.Ea trãise o viatã de pietate si de multã caritate. pe Avitus. Majorian fu proclamat împãrat. un individ îl lovi cu o piatrã în tâmplã si lovitura îl ucise pe loc. la Toulose (9-10 iulie). în cursul lungii sale conduceri. care deveni episcop si în curând muri. se aflau printre ei. Se continuã astfel o traditie atestatã pânã la sfârsitul statului bizantin. Theotokos din Chalkoprateia (cartierul negustorilor de bronz). Maximus se gândi sã fugã. recunoscut de urmasul lui Marcian. avea comanda supremã si. îl depuse pe Avitus. 305 Bisericii.

la Bury. Paris.. Acest titlu îsi are la el originea. Brehier fãcea trimitere la J. Ed. scria cã „La Constantinopol moastele Fecioarei. seful isaurian îsi schimbã atunci numele sãu neobisnuit în acela de Zenon. magister militum per Orientem. patroana orasului. pp. era puternicã. dupã încoronarea nepotului sãu (Leon al II-lea). plimbate pe metereze ori de câte ori Constantinopolul era asediat. cum aratã Bury (op. el îl alese pe Leon. în ultimele zile ale orasului. Leon I„Thracul" (7/ebr. fiindcã în copilãrie era cunoscut ca 6 /nxrpot Baaihevg. n. 31-48. 457. . Bucuresti. 362 Supranumele de „cel Mare". I. 44 si urm. Cu stingerea dinastiei lui Theodosius. p. un fel de Palîadium protector al capitalei360. Rãscoala si statul Asãnestilor. 206 (cartea reprezentând traducerea româneascã a volumului al III-lea al sintezei „Le monde byzantin". 1989. care a vãzut pentru prima oarã lumina tiparului la Paris în anii 1948-1950). iar aceastã manifestare exercita o influentã binefãcãtoare asupra moralului apãrãtorilor cetãtii" (în traducerea lui N. erau 306 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN primi (77 ãjia aopog). Ricimer. Princeton. Aceste relicve. 608. în faptul cã. Spre a neutraliza puterea lui supãrãtoare. care veni la Constantinopol si cãruia Leon îi dãdu de sotie pe fiica sa Ariadne (466-467). la 7 februarie 457. 474) a. vestiti prin vigoarea si vitejia lor. n. rptjSouvog TTJV ãtiav. 323. URMAsII DINASTIEI THEODOSIENE. [W. 363 Descrierea ceremoniei. Civilizatia bizantinã. 95]. reînvia acum. spre a fi deosebit de Arcadius. în acest scop. cu care apare la unii istorici. nu se putea gândi sã urce pe tronul imperiului. pp.3febr. Senatul n-a putut decât aproba 361 Cedrenus. avea atunci cea mai mare autoritate în armatã. numit Tarasi-kodissa364. DISPUTA ÎN JURUL DOGMEI CHALKEDONIENE 1. cit. (Bonn): ovrot 6 BacnAeug &pât fjv TO yevog.T. originar din Thracia361 si crestin ortodox. si voi. dupã Constantin Porphyrogennetos. 1968. dar reprezenta interesele germane (sotia sa era o ostrogotã). Fiind arian si un barbar. Leon I îsi recrutã regimente din supusi indigeni si anume din isaurieni. nu poate fi luat în sensul pe care posteritatea 1-a acordat marilor împãrati..E. cum s-a mai spus înainte. S-a multumit deci cu rolul pe care-1 avea în acelasi timp. 1921. Nefiind un Augustus sau o Augusta. El avea comanda de magister militum inpraesenti. Brehier. La Sfânta Mãria a Blachernelor se pãstrau giulgiul si tunica sa (maphoriori). v. 91. Suprimarea lui Aspar. 1994. p. 315-316. Pentru acelasi maphorion sau omophori-on.T. întâiul împãrat încoronat de patriarh. dupã proclamarea noului împãrat. L.Referitor la acest aspect. centura Sa. Byzantium and tbe Decline of Rome. Ebersolt. fiind. împãratul îsi apropie în acelasi timp pe unul din conducãtorii lor. ^OOVT). desi într-o formã mai putin violentã. Aspar era un alan. care servise ca domesti-cus sub Aspar362. Spincescu).] 309 aceastã alegere si Leon fu încoronat în palatul Hebdomon. ea fu îndeplinitã de patriarhul Anatolios363. în amintirea unui cetãtean care a ajuns la mãrire în Statul roman365.) apãrãtor al orasului. iar fiul sãu. Recrutarea trupelor de isau-rieni. Kaegi Jr. Pozitia lui. alegerea unui nou împãrat trebuia fãcutã de armatã si Senat. ns. atât de agresiv în timpul lui Arcadius. cit. cei doi Leon au fost deosebiti ca Aecov 6 /xeyag si Aecov 6 niKpoq. a fost numit. stiintificã. iar la Sfînta Mariaa din Chalkopratia. . Aceastã sacrã relicvã a fost pentru populatia Constantinopolului. Enciclopedicã. Arda-burius. op. p. aveau o importantã imensã.. 307 m. Aspar. p. Tot asa Theodosius al II-lea era numit „cel mic". rãzimatã pe germani si strãini. sprijinit pe trupele sale germane. privite ca un paladium (subl. acela de a ridica împãrati pe care sã-i domine. învestit cu rangul însemnat de patricius. pentru a îndeplini ceremonia încoronãrii. Bucuresti. încoronarea. dupã întronarea lui Leon I. Sanctuaires de Byzance. Situatia Lazicei. Ed. în Italia. 1). Pericolul german.

voi. nu 1-a putut ajuta si. 363 Vezi F. înãltând la rangul de Caesar pe fiul-sãu Patrikios (469-470). 318. împãratul a cãutat sã linisteascã multimea. op. p. magister mili-tumper Thraciam. pentru a fi opusi mercenarilor strãini366. ales în Pars Occidentalis. Bury. Anagast. declarând cã Patrikios era gata sã treacã la adevãrata credintã. Pfister et Ganshof. El domni pânã în noiembrie 465. în lipsa lui. Pentru aceastã faptã. dar fiind atacat de Peroz al Persiei (468). p. The Eastern Provinces. autoritatea în Lazica fu pierdutã. V v. fiica mai micã a împãratului. voi. Paris. ed. Caesarul Patrikios a fost numai rãnit. 311 în acest timp. p. a fost un împãrat de seamã. în fata atâtor intrigi. de367 (J. devotat împãratului. Brooks. în 461. Decomposition de l'empire (395-751) (în „L'histoire du Moyen Age". cf.B. El a încercat. t. op. în primii ani ai domniei. LRE. unde se hotãrãste distrugerea lui Aspar si a familiei sale (471).< 365 Hodgkin. •' .. un german. ••-• . când muri. . Gobazes se declarã supus imperiului. Fatã de barbari a avut o atitudine energicã: a pacificat Gallia. iubitor al binelui public. Histoire de l'Etat byzantin. Situatia în Occident.> 310 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Leon I institui si un nou corp al gãrzii. Londra. E probabil sã fi fost recrutati dintre isaurieni. p. 529-534. Când Zenon. în scurta-i domnie de patru ani. Rãzboaiele cu vandalii si ostrogotii. 471. Ostrogorsky. I. p. 1928. cit. I-er). pe când se afla în Thracia pentru a respinge o nãvãlire a hunilor. Primindu-1 apoi la Constantinopol. E. 366 Bury. Excubitorii. . 1923. dupã care Leon I îl trimite ca împãrat pe Anthemios. numit magister militum per Orientem. cãci îl întâlnim întâia oarã în domnia lui. p. Aspar nu putea vedea cu ochi buni aducerea în capitalã a trupelor de isaurieni si a sefului lor. Athena.. cum sugereazã Brooks: "nãscut din Rusumblada".«. par Lot. A urmat un lung interregn de doi ani. Lot. Libius Severus.nacale 70-h gg. . voi. 29-30. a produs o revoltã generalã la Constantinopol si manifestatii zgomotoase au avut loc la Hippodrom.. p. Când se întoarse în Italia. A. a trecut în Spania si a voit sã se îmbarce pentru recuperarea Africii. . cu soldati de-ai lui Zenon. ADSV. 20 (1983). Kozlov. III. fiica lui Marcian. 252 si resp. Trimisi ai Curtii îl conving sã renunte la întreprinderea sa si el pretinde cã a fost instigat de Ardaburius. Constantinopolul nu-1 recunoscu. Indakos. III. Leon I a fost stigmatizat cu porecla de makelles (mãcelarul)367. p. Osnovnye napravlenija politiceskoj oppozicii pravitel'stvu Vizantii v 50 . 1998. putea fi . a plecat în Isauria. . n. i'"*> 312 capitat368. care-i disputase imperiul lui Va-lens. Geschichte des spãtromiscbem Reichhes. 90. 36. Zenon se întoarce în grabã la Constantinopol. unde a suprimat un periculos brigand. în fruntea imperiului fu pus un om obscur. Viena. Aspar si Ardaburius au fost ucisi de eunuci în palat. bibliografia privitoare la Aspar si la fiul sãu Ardaburius existã în EPLBIP. Leon I. 473. Alesul era cãsãtorit cu Euphemia. p. 1928. Dar ridicarea unui arian la un rang recunoscut ca o treaptã spre tronul imperial. ocupat cu expeditia în Africa. 150]. el a dat o legislatie însemnatã. sã-1 asasineze pe acesta. p. împãratul a împlinit o veche promisiune fãcutã lui Aspar.. Majorian. W. la l aprilie 457. Dar flota romanã fu capturatã si proiectul sãu zãdãrnicit. între Genova si Pavia fu învãluit de oamenii lui Ricimer.[Opinie sustinutã si de G. Cf. vãrul lui Iulian. descendent al lui Proko-pios. I. Bonn). p. astfel. 2. Noul Caesar a fost logodit cu Leontia. care se temea de el si. 82 si urm. EnsslinJ 3M 'Poucro'DjLijSAaSeroTou (Candidus. o interventie în Lazica îl sili pe regele Gobazes (sau Goubazes) sã abdice în favoarea fiului sãu. însotit de putine trupe. cit. b. Stein. amenintã cu rebeliunea. Bunicul sãu fusese vestitul Anthemios din timpul adolescentei lui Theodosius al II-lea. 316-320. dupã câteva zile.

trebuia sã-i atace pe vandali în Sardinia si apoi sã se uneascã la Carthagina cu ceilalti. la oarecare distantã si a dat câteva zile lui Genseric. cu care era logoditã înainte de cucerirea Romei. care se revãrsarã din Pannonia în imperiu . generalul Heraclius cu fortele Egiptului avea sã debarce în Tripolitana si sã meargã pe uscat asupra Cartaginei. Aspar. Dupã Hodgkin. cea mai costisitoare si mai puternicã întreprindere navalã pe care au pregãtit-o romanii: flota numãra nu mai putin de 1113 corãbii369. ed. dar Basiliskos. un om incompetent si nesigur. Ei au luptat cu credintã sub stegurile lui Attila.F. Diplomat. Verina. 37-40. Cu ei puterea regalã e întâia oarã divizatã la goti si T. dacã nu poruncitã. 369 G. Hodgkin. Walamer a ocupat Slavonia. pp. I. Widimer372. ca sã aducã natiunea într-o stare de slãbiciune si dependentã. Leon I se hotãrî a porni o actiune decisivã. luptarã la Nedao. impusese aceastã numire. IV. Urât de populatie. dupã lupta de la Nedao. 10-11. p 178. Cãtre sfârsitul domniei sale. Theodoric. Bury. Ei apar împãrtiti în trei grupe. Tozer. Dar regele vandalilor rupse în curând pacea cu Orientul. ed. dupã moartea puternicului suveran hun. ed. Finlay. 314 Am vãzut cã. de Attila. se nãscu tocmai în momentul în care Thiudimer primea vestea biruintei lui Walamer asupra hunilor. scuturând jugul hunilor si umplurã golul lãsat de ei în Pannonia. 1877.deci considerat un reprezentant al familiei lui Theodosius. împãratul Marcian îi admisese ca federati. Decline and Fãli. presupune cã aceastã diviziune a puterii a fost încurajatã. . el s-a retras la Herakleia370. spre a dezarma Orientul. în marea bãtãlie din Campus Mauriacus. Oxford. avea un fel de suprematie asupra fratilor sãi mai tineri371. Vandalii amenintau astfel comertul Mediteranei. lordanes nu e clar în descrierea împãrtirii acestei provincii între frati. fiica lui Anthemios. iar triunghiul de nord-vest. dar. a fost atribuit fratelui mai tânãr. 1896. flotele sale debarcau si prãdau. s-a oprit într-un port. care încercaserã a se întoarce în locurile de 371 Italy and her invaders (476-535). Oxford. Cea din urmã se cãsãtori acolo cu senatorul Anicius Olybrius. fãrã care nu se putea nimic în Occident. Marcellinus. nimicindu-i jumãtate din flota imperialã. Noul ales sosi în Italia si fu proclamat împãrat în ziua de 12 aprilie 467. sub influenta Verinei si a lui Aspar. Planul era sã-i atace pe vandali din trei pãrti: Basiliskos avea sã meargã direct la Carthagina. Croatia de Nord între Drava si Sava. t. Balaton). t. Thiudimer. sub trei frati din neamul regesc al amalilor: Walamer. puse în fruntea ei ca sef pe Basiliskos. 313 Expeditia fu organizatã pe o scarã vastã (468). Acest consimtãmânt a fost asigurat prin cãsãtoria barbarului atotputernic cu Alypia. el trimise la Constantinopol pe Eudokia si Placi-dia. în loc sã loveascã imediat Carthagina. candidatul lui Genseric. a Il-a. Din nefericire Leon. cu fortele italiene. H. o lungã regiune între Dunãre si lacul Pelso (Platen See. în unire cu fortele Italiei si Dalmatiei. Widimer (Widemir) si Thiudimer (Theodemir). în 467 el fãcu o incursiune în Peloponez. împrãstiind flota lui Genseric în apropierea Siciliei. în pretioasa-i operã asupra nãvãlitorilor Italiei. pentru a fi opus lui Olybrius. în care acesta a putut scoate altã flotã si ataca prin surprindere. Edw. si devasteazã tinuturile de la Dunãre pânã în Thessalia. magister militum Dalmatiae. pentru a nu întãri pozitia lui Leon printro victorie atât de mare. Genseric relua ostilitãtile contra Italiei. pp. III. pentru a-i nimici pe vandali. sotul Placidiei. Cel mai mare dintre frati. între lacul Pelso. Gibbon. Sava si Dunãre. Mai trebuia însã si consimtãmântul lui Ricimer. ostrogotii îsi dobândirã neatârnarea. Walamer. fratele sotiei sale. Basiliskos fugi cu restul flotei în Sicilia si de acolo la Constantinopol. Heraclius si Marcellinus siau executat fãrã dificultate misiunea. History ofGreecefrom its conquest by the Romans to thepresent time. Leon I avu de lucru cu ostrogotii. care avea sã joace un rol atât de mare în Italia.

Walamer. 375 Hodgkin. era în întârziere si trimit o ambasadã la Constantinopol. fiul lui Hunimund. iarna. Acest got e probabil sã fi fost.. au dat drumul fiului sãu si captivilor. cit. capturându-1 pe regele Hunimund si târând în sclavie mare parte din armatã. suevii au fost nevoiti sã treacã peste ostrogoti. încãrcat de daruri. se bucura totusi de prietenia Bizantului si îsi primea regulat onorariul anual. smulgând Sirmium din mâinile regelui sarmat . fiindcã era greu sã-i hrãneascã sau socoteau riscant a robi un popor asa de mare375. fãrã stirea tatãlui. 373 Datã admisã în general pentru nasterea lui Theodoric. Acesta dãdu o luptã sângeroasã cu suevii si skirii care aveau o confederatie si cu gepizii. ostrogotii îi bat strasnic si-i alungã din Pannonia. plãtin-du-le rãmãsita subventiei dintr-o datã si garantând-o pentru viitor. O parte dintre ei trecuserã mai înainte. Aceastã mare confederatie fu învinsã de ostrogoti.. Strânse în jurul sãu o trupã de vreo zece mii de oameni si se strecurã. i-a atacat pe ostrogoti. ei ridicã armele.. 13. p. Când el era în vârstã de 7 ani. omnino flo-rentem cum suis. pe Theodoric. Suevii cu care aveau acum de a face locuiau în coltul sud-vestic al Germaniei. Ostrogotii i-au atacat noaptea în lagãr. n. pe care sub eufemismul de strenuae sau strenae („dar de anul nou"). p. Romanorumque amicitiis junctum et annua solennia consequentem et se tantum despici" (lordanes. 22-23. Theodoric se pregãti îndatã pentru întâia sa faptã de arme. Indignati. probabil pe la 470. împãratul Leon I îl pusese în libertate. aruncat de pe cal în timpul bãtãliei ce avu loc lângã Sava. drept garantie a fidelitãtii lor. în regiunea cunoscutã azi sub numele de Pãdurea Neagrã. 315 unde fuseserã alungati (454)373. Thiudimer îl aflã acasã pe fiul sãu Theodoric. o primeau de la Bizant. nãvãlesc în Moesia si o devasteazã în lung si în lat. 76. întors de la Constantinopol.. atacati de Dingizech.372 Ibidem. fãrã nici o legãturã cu neamul regesc al Amalilor. Coborâtor dintr-un neam inferior. Suabia. în timp ce Amalii erau lãsati în sãrãcie si dispret374. fiul lui Thiudimer. un copil de 7 ani. Au avut apoi lupte cu suevii. loc. un tânãr de vreo 17-18 ani. Dupã un timp. cum presupune Hodgkin. 18-22. 2). la rândul lor. am vãzut. Ostrogotii. fratii ostrogoti descoperã cã indemnitatea. supranumit Strabo (Sasiul). ostrogotii au pãstrat cu credintã pacea. spre a rãzbuna înfrângerea suferitã. fu strãpuns de lãncile suevilor si lordanes afirmã cã ostrogotii au sters de sub soare numele skirilor. 317 NICOLAE BANESCU rugii si sarmatii. în legãturi de prietenie cu Leon I. Trecând Dunãrea. s-au obligat a nu mai cutreiera regiunile din sudul Dunãrii si. rãzbunând moartea lui Walamer376.. pp. pe timpul când acesta era un simplu subaltern al patronului comun. cât a stat Theodoric la Constan-tinopol. Leon I s-a vãzut silit a încheia pace cu ei (461). citat de Hodgkin. Rãspunsul adus n-a fost multumitor. Dupã moartea lui Hunimund. fiul lui Triarius. Bine înzestrat. Când se întoarse din aceastã campanie. Oamenii lui Walamer au recunoscut acum autoritatea lui Thiudimer. La Curtea din Constantinopol era atunci un sef got. Pentru a prãda în imperiu.. vident Theodericum Triarii filium. cu vandalii si alanii. cit. 316 Timp de zece ani. lângã lacul Pelso (Balaton). 376 Ibidem. în 471. 374 „Missa legatione ad imperatorem Walamir ejusque Germani. pp. Theodoric. aliindu-se cu skirii. în Spania. au trimis ostatic la Constantinopol pe cel mai în vârstã dintre mostenitorii Amali. trimitându-i în patria lor. Ei erau amestecati cu ala-mannii. acest copil s-a fãcut repede iubit de Leon I. ca sã lãmureascã lucrurile. op. jefuindu-le vitele. strãbãtu Moravia si Boemia si îi lovi din spate pe suevi si pe confederatii lor alamanni. nepotul sotiei lui Aspar. Thiudimer întreprinse o altã campanie. Ei au purtat unele lupte cu vecinii de la nord si est. care trecu Dunãrea cu hunii sãi.

ostrogotii. negociazã cu seful ostrogot si se încheie o conventie prin care barbarii se obligã a înceta jafurile. Olybrius. 75 de ani mai înainte. iar patriciul la Milan. dar. evenimente grave s-au întâmplat în Biserica Alexandriei. plãtindu-i pentru a trece. în 472 împãratul domnea la Roma. Monastir.. Dar Ricimer nu supravietui nici douã luni socrului sãu: el muri de hemoragie. fiindcã servea interesele adversarilor. asedie îndatã Roma si o cuceri cu usurintã. Thiudimer muri (474)377 si Theodoric. Anthemios a cãutat a-si asigura concursul burgunzilor împotriva gotilor. la 18 august. Euric. de hidropizie. socotind Pannonia prea strâmtã pentru ei. îsi luã sarcina mai grea de a se stabili pe teritoriul Imperiului bizantin. dar n-a putut rezista agresiunii lui Euric. care a fost un prelat blând si tolerant380. 25-27. o apucã pe valea Moravei si ocupã Naissus (Nis). se gândea a-si întinde stãpânirea asupra întregii Galii si asupra Spaniei. între Anthemios si Ricimer erau acum relatii dusmãnoase. asociat mai dinainte la tron. la îndemnul mamei sale. cu o scrisoare în care îl îndemna sã1 suprime pe Olybrius. si-a unit fortele cu ale lui Euric. trimitând la Roma o deputãtie. proclamat împãrat la Ravenna. Thiudimer trecu Sava cu o armatã considerabilã.Babai. galo-ro-manii cerurã protectia lui Anthemios. cãzurã în mâinile sale. în chestiunea religioasã. Aflând de succesele fiului sãu. Temându-se a-1 declara ca succesor pe Zenon. la 15 iulie 472379.. ™ Ibidem. care fu ucis. El îl scoase pe uzurpator din Scaun. Vãzând primejdia. Dar acesta. Dar împãratul trimise si un mesager lui Anthemios. care-1 înãltaserã în Scaun pe Timotheos. în locul sãu fu numit alt Timotheos. Thiudimer porni de la Naissus spre Thessalonic (primãvara anului 473). p. în Thessalia. ca mai puternic. unde cantonase. pp. Widimer si Thiudimer hotãrârã sã plece. fiul lui Zenon si al Ariadnei. în Macedonia. în noiembrie se stinse si Olybrius. renuntând la demnitatea regalã. de vreo sase ani. iar împãratul trebui sã-i cedeze altã regiune. Patriciul Hilarianus. un tânãr de 20 de ani acum. posibil si Larissa. apoi de acolo la Cherson. Politica religioasã a lui Leon L Moartea sa. primind în schimb o regiune fertilã. Geschichte. c. regele vizigotilor. luând avizul episcopilor din fiecare eparhie si-1 exila la Gangra. Dupã moartea lui. Anthemios si Ricimer. Pacificarea Galliei era o problemã tot atât de gravã pentru Anthemios cum fusese pentru Majorian. care impuse sarmatilor de la frontierã neutralitatea. unde muri. Moesia de Jos cu Novae. ca sã-1 împace pe Anthemios cu 377 Datã indicatã de Stein. fu trimis de Leon I la Roma. lãsându-1 pe Widimer sã nãvãleascã în Italia. Situatia era acum si mai rea. cu ocazia consulatului sãu. îl . Leon I nu tolera acest lucru. lãsã imperiul nepotului sãu Leon al II-lea. regele vizigotilor378. 319 Ricimer. Fiul lui Widimer îi conduse si. zis Basilikos. lângã Marea Egee. care-1 proclamã în aprilie pe Olybrius împãrat. Nu mult înainte de moartea lui Leon. partizan zelos al lui Dioskoros.. Thiudimer. Glycerius nu fu în stare sã lupte cu ostrogotii si intrã în tratative cu ei. în Gallia. luã succesiunea ca rege. Cunoscutul literat Sidonius Apollinaris fãcea parte din misiune. Theodoric fu trimis într-un mars rapid spre sud. continuând astfel politica înaintasului sãu. zis Aeluros. pe atunci la Constantinopol. 528. ca federati. Scrisoarea cãzu în mâinile lui Ricimer. abia ajuns acolo. cereau sã fie dusi la rãzboi. fusese ucis de alexandrini. Tronul Romei fu ocupat de Glycerius. Alaric. se îmbolnãvi si muri. Widimer porni în 473 cãtre Italia. Anthemios fu prins si decapitat. vãzându-se asediat. Patriarhul Proterios. din cauza impopularitãtii isaurienilor. Leon I trecu din viatã în ziua de 3 februarie 474. comandantul de Thessalonic. si el a compus un panegiric împãratului. Italia era împãrtitã în douã. Leon I a îmbrãtisat ortodoxia stabilitã de Sinodul de la Chalkedon. Stobi. El trecu peste Balcani în valea fluviului Axios (Vardar). cu o grupã de orase. 318 Curând dupã aceste evenimente.

275. curând dupã moartea lui Leon. Basiliskos. Bonn). 380 Theoph. Mal-chos ne spune cã nu avea în firea sa cruzimea lui Leon I. mai mult din ostentatie decât cu adevãrat". sub aceste bune auspicii. împãratul îsi ia sotia si mama. Revoltele lui Mar-cian si Illos. 128 (Bonn). dupã moartea lui Genseric (477). 390-391. îndreptându-se spre patria sa Isauria. situatã la poalele muntelui Taurus. nici mânia neîmpãcatã care-1 stãpânea pe acesta încontinuu. p. pp. la întâmplare"382. regiunea. toate se goliserã iute de Zenon. însotit de putini isaurieni. fu proclamat de Senat si încoronat împãrat. Tânãrul împãrat muri dupã nouã luni si Zenon rãmase în fruntea imperiului singur. Genseric i-a predat atunci pe toti captivii sãi si ai fiului sãu si i-a îngãduit lui Severus sã rãscumpere câti a putut dintre ceilalti. sprijinind . „multe fiind dãruite de el amicilor. tot atât de ambitios ca si ea. History. 472. iar acesta izbuti a-i câstiga de partea lor pe isaurianul Illos si pe fratele sãu Trocundes. El ajunse cu totul impopular. Verina nu rãmase. Nici experienta afacerilor publice n-o avea. când a murit. spuse cã cel mai bun dar ar fi libertatea captivilor. întelegem lipsa de popularitate a noului împãrat si multele rebeliuni ce-i disputarã atâtia ani tronul. si urm. se strecurã dincolo de Bosfor.. 322 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Marcus la rangul de Caesar. punând capãt rãzboiului vandal atât de pãgubitor. Ambitioasã. îndatã dupã aceea s-a încheiat o pace perpetuã (474). încoronându-1 apoi si Augustus. El o încoroneazã îndatã pe sotia sa. nici stiinta prin care domniile pot fi conduse în siguratã381. 275-276 (ed. Dacã la acestea adãugãm cã trupele de isaurieni. p. Finantele se aflau în cea mai mare penurie. The Eastem Provinces. Ca precautie împotriva intrigilor Verinei. Zenon (9 februarie 474-9 aprilie 491) a. III. Ultimul act al acestui rãzboi a fost ocuparea orasului Nicopolis. Zenon îl trimise pe Severus sã trateze pacea si acesta. I. Dar Basiliskos nu se putu mentine mult timp. pe care el se sprijinea. la Chalkedon (9 ianuarie 471). 379 Bury. Zenon era un om lipsit de însusiri. 377. 384 Zonaras.W. care a fost confirmatã. pp. se fãcuserã tuturor nesuferite prin violentele si grosolãnia lor. bani din tezaurul imperial si. de fiul 383 sau Abia începuse. dar în multe era ambitios „si cele ce le sãvârsea.asociazã pe tatãl sãu la domnie. mai înainte magister officiorum. ca Augusta. t. Speriat. I. în tezaurul public. 2. fiind greu de strãbãtut de armate. cum sperase. Ibidem. 321 darurile ce i se fãceau. oameni de încredere ai împãratului. si ridicã pe fiul sãu 383 E. Brooks. p. pp. domnia lui Zenon si o conspiratie se urzi împotriva sa. cãci cele pe care le lãsase Leon I. ea nu putea suferi sã se vadã aruncatã pe planul al doilea si se gândi a ridica la tron pe favoritul sãu Patrikios. p. El si-a inaugurat totusi domnia cu un mare succes. Verina-1 atrase în conspiratie si pe fratele ei Basiliskos. Când toate pregãtirile furã gata. Zenonis. Bury. stãpânã pe situatie. Uzurparea lui Basiliskos. Verina îl convinse pe Zenon cã Senatul si poporul sau unit în hotãrârea de a-1 rãsturna si cã singura sa scãpare e fuga. 172-173 (Bonn). refuzând 382 Ibidem. condusã de împãrãteasa vãduvã Verina (475-476). unde se simtea mai în sigurantã. le fãcea pentru glorie si pentru a-si atrage admiratia. 320 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN punându-i pe cap diadema imperialã în Hippodrom (9 februarie 474). îl suprimã în acelasi timp pe Patrikios384.

„English Historical Review". surghiunit în Asia Micã si hirotonisit preot. unde se afla cartierul lui Zenon. a fost cel mai de seamã si mai nobil dintre dusmanii sãi. pp. închis într-un turn a cãrui poartã a fost ziditã si turnul dat în paza unei trupe sigure. 384 Zonaras. rebelul pieri acolo de foame. [E. se îndreptã cãtre Constantinopol. întrunind în persoana sa calitatea de gramatic. nepotul sotului sãu. exilat în Isauria. p. ajutându-1 sã-si recapete tronul. Dupã Bury. de o informatie impresionantã. pp. Marcian trebui sã-si caute azil la Sfintii Apostoli. dar Marcian nu sustinu mai departe atacul si amânã pânã a doua zi rezultatul final. declarându-i cã nu se simtea niciodatã în sigurantã cât timp aceastã femeie va rãmâne în Constantinopol. 390-391. Trimitându-1 pe Illos cu fratele sãu împotriva lui Zenon. Zenon îi datora o deosebitã recunostintã pentru serviciile ce-i fãcuse. Mai înainte de a intra în capitalã.monofizitismul. Zenonis. Marcian se socotea mai îndreptãtit sã ocupe tronul. III. împãratul din Occident. dincolo de Bosfor386. Acesta. Zenon o pãrãsi la discretia lui Illos. ne-a . aceea a lui Marcian. poet si filosof. Illos trecu Bosforul cu isaurienii sãi si risipi armata lui Marcian.] 323 Dupã vreo trei ani se produse a doua încercare de a-1 rãsturna pe Zenon. în Thebaida. Cel din urmã revoltat împotriva domniei lui Zenon. 52-52. între altele. o porphyrogenetã. El era. Cãsãtorit cu Leontia. fiica mai micã a împãratului Leon I. 324 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN destãinuire. apoi o închise în fortãreata din Dalisandos. împreunã cu familia sa. fie primind scrisori de la Senat. Prokopios. Illos se retrase atunci de la Curte. Hodgkin ne-a schitat în câteva pagini cariera acestui interesant tip al pãgânismului388. Sub influenta ei. apoi la Alexandria. I. fie ademeniti de banii si promisiunile lui Zenon. III. De trei ori viata îi fusese în primejdie prin uneltirile lor. 8 (1893). atacã palatul cumnatului sãu si casa lui Illos. Dar un studiu excelent asupra lui. pe care n-a avut-o savantul englez. pp. t. probabil la sfârsitul anului 478. dupã mamã. deci fiu de împãrat. o femeie foarte frumoasã. Basiliskos. Dar fu rechemat în curând si împãratul îi iesi înainte cu o suitã impunãtoare. Bury. fiind scos din Sfânta Sofia. unde se refugiase. 128 (Bonn). nepot al fostului împãrat cu acest nume si fiul lui Anthemios. el îsi ridicã trupe si împreunã cu fratele sãu. III. 129-130.W. Brooks. dar deodatã trec de partea lui. a fost exilat într-o fortãreatã din Cappadocia. avea si ea un favorit. egipteanul Pamprepios din Panopolis. în acest timp. unin-du-si fortele cu ale lor. care o trimise cu o mare suitã în Isauria. informându-i cã nebunia lui Basiliskos e insuportabilã si îndemnân-du-i sã ajute la întoarcerea lui Zenon. Ca atare. nãscutã dupã ce tatãl sãu se urcase pe tron. acestia îl înving un timp. Armatele unite merg la Constantinopol si Zenon intrã astfel fãrã rezistentã în vechea sa resedintã (august 476). silind-o a se cãlugãri în biserica din Tarsos387. 385 Zonaras. în parte atrãgând-o prin daruri. el se dusese la Atena. Printre însotitorii lui Illos. ceva mai târziu. La Niceea. pe când Ariadne fusese nãscutã înainte de domnia lui Leon. pp. pe Harmatios. O bãtãlie crâncenã avu loc si victoria era aproape câstigatã. în acea zi de triumf. Illos îi descoperi lui Zenon intrigile Verinei împotriva vietii sale. ei au fost decapitati. Dar femeile din familia imperialã îl urmãreau cu nepotolita lor urã. cu sotia si copiii sãi385. Atenienii 1-au considerat cel mai eminent dintre discipolii divinului maestru. unde studiase filosofia la scoala neoplatonismului mistic a celebrului Proclus. Harmatios fusese numit magister militum în Thracia. de unde fu scos. The Emperor Zenon and the Isaurians. Verina era cea mai vinovatã dintre toate. concetãteanul sãu Illos. ea îl îndemnase pe prefectul pretoriului Epinikos sã-1 asasineze si acesta. Dupã ce predase literele la Panopolis. se gãsea si un om cu multã reputatie printre contemporani. 209-238. Basiliskos îl trimite acum sã-i întâmpine pe adversari în Asia. îi fãcu aceastã Hodgkin. Illos reuseste sã-1 despartã pe Harmatios de Basiliskos. Leontia se retrase si ea într-o mãnãstire.

24.iar filosoful nostru demisiona si pãrãsi Atena. fiecare în felul sãu. ci în toatã libertatea si-1 manifesta391. •TO Ibidem. 53 si urm. El fu ridicat de atotputernicul sãu prieten la înalta functie de quaestor al palatului sacru. el nu fãcea un secret din pãgânismul credintei sale. SeiKvvfievov. de care îsi legã apoi viata. arãtându-1 ca practicând magia si profetiile. dar atentatorul nu reusi decât sã-1 rãneascã. în acest oras plin de crestini. „zilele lui Libanios si Iulian". tãindu-i o ureche. s. atât de sugestiv. v. prieten intim al lui Illos. Ca si dascãlul sãu Proclus. (pevaKia&eig "7/Uoug /iL/zLpi/iv?#fLvj7 Ao/tfflTepov avmv nâvucav eicpivs tâv naiSsvrâv KcovoTavrivov. Arhontele era însã un mare înfumurat si pretindea de la protejatii sãi o adulatie permanentã. pasaj din Malchos: To ' iat. 389 H. p. Ei îl convinserã pe Zenon si Verina sã-1 exileze. s. dar împãratul îi spuse s-o cearã lui Illos. 391 Suidas. Pamprepios a tinut cu mare elegantã despre suflet un discurs mult meditat. Ariadne câstigã pe unul din garda scholarilor sã-1 asasineze. 24 din iulie 1929. probeazã Kd'âiepoî. având un mare protector în arhontele Theagenes. Pamprepios era un grec.dat Henri Gregoire389. Atunci Marsos. Multi dintre cei prezenti filosofarã. plecând la Constantinopol. învãtatul belgian .-.v. un sofist egiptean despre care se spun 390 Ibidem. Illos 1-a proclamat „mai întelept decât toti profesorii din Constantinopol. El cuceri mâna unei ateniene si o catedrã de filologie390. El avu cu Pamprepios un „conflict de amor propriu" -cum îl caracterizeazã. ale profetiei si theurgiei. cu speranta de a revedea. Ariadne ceru si ea stãruitor lui Zenon rechemarea mamei sale. si-1 aduse la Illos. Fermecat de cele auzite. dar discutia a lãsat confuzie în spirite din pricina contradictiilor.. într-o împrejurare înregistratã de Suidas. un iubitor de literaturã. Illos ceru 392 Suidas. La vie et Ies vers de Pamprepios aventurier paien. III. închis de Illos de mai multi ani într-o fortãreatã din Isauria. încât duse la bãnuiala cã stie si alte lucruri „ale întelepciunii secrete". pp. 2238. Creditul lui Pamprepios se întemeia pe prezicerile ce le fãcea ministrului protector. Au câmp d'un Wallenstein byzantin. la revolta lui Illos. Pamprepios îl cunoscu pe Illos. poate lãmuri fãrã gres chestiunea în discutie. dori sã audã vorbindu-se despre suflet. 388 P. OVK L%ov vnoKpiaiv. fãcân-du-1 sfetnicul sãu. asupra acestui delicat subiect. cu un mare salariu plãtit de Stat. disensiunea dintre Zenon si Illos a fost începutã de cel dintâi. p. în „Bulletin de l'Association Guillaume Bude". Hodgkin.' 387 loan de Antiochia:ev Tt? Katã Tapaov Lf ap. atrasi de Pamprepios. Generalul. spuse cã Pamprepios. ''''"'" '' • ' . prin îngrijitã lui vorbire fluentã392 si 1-a numit profesor. împãratul cerând cu insistentã eliberarea fratelui sãu Longinus. dupã Damascius. deci un pãgân în credinta sa si invidiosii uneltirã a-1 compromite. nr. Acesta neînduplecându-se. vrov Tg nappr\Giaq Jipo8r\)i(og 326 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN minuni. Gregoire. Illos trimise dupã el si-1 luã în Isauria. 325 NICOLAE BANESCU cooperatia elenilor pãgâni. 53. Acest studiu. multumitã omului de încredere al acestuia. aflându-se odatã cu oameni învãtati. Dupã loan de Antiochia. cãci era plin de întelepciune politicã (?ccd TJV jap noÃiriKfjg avvâaewq e/i^Aeog)393. neferindu-se a-i face lui Illos preziceri împotriva împãratului. Pamprepios îsi asimila artele secrete ale magiei. 1. adevãratul „Mecena" al Universitãtii ateniene. neadmitând nici o independentã. n.

uzurpatorul intrã solemn în Antiochia395. 27-28. între el si suveran mocnea acum dusmãnia si un conflict era inevitabil. prigoniti de fanatismul arianului Huneric. Zenon îl revocã din comandamentul Orientului. dar când avu mâinile mai libere. Asa se explicã îndelungata functiune a lui Sebastian în acest însemnat post.. Verina murise curând dupã începerea asediului. Textul unui horoscop anonim al lui Pamprepios. Situatia grea în care 1-au pus pe împãrat. ucis din ordinul lui Illos. în 488. în bãtãlia care avu loc. ca dispunând de coroanã. HG. Oamenii de care se înconjurase. Pingree. Carolus Muller. Pânã la începutul anului 484. isauriefiii sunt învinsi. catolicii.. ' Gregoire. rãsturnarea ereziei monofizite triumfãtoare a Edictului de unire al lui Zenon. pentru trãdare. împãratul. Rebelul se închide atunci în fortãreata isauricã Cherreas (Cherris) împreunã cu aderentii sãi principali: Leontios. se aliazã apoi cu Verina. desi punea la mezat functiunile si guvernãmintele398. pp. Illos îl scoate din închisoare pe Marcian si-1 proclamã împãrat. Illos cãutã sã-si creeze o partidã în imperiu. Zenon îi mobilizeazã pe barbarii lui Theodoric Amalul. în Occident cu Odovakar. La refuzul sãu. Reforme administrative. pp. în mare parte isaurieni. sub cuvânt cã aduce o propunere de iertare. voi. Illos si Leontios furã decapitati si capetele lor trimise la Constantinopol. ed.] 329 NICOLAE BANESCU b. si ea. 1870. cf. V. în acelasi timp.cit. S-a negociat cu dusmanii Bizantului: în Orient cu persii. 1-a împiedicat sã intervinã în Africa în ajutorul crestinilor. stabilit dupã loviturã. 396 H. pe care o aduce din fortãreata isauricã în care zãcea. La 27 iunie 484. el fiind deosebit de dibaci în materie de finante. era omul care sã realizeze acest proiect. unde furã purtate în vârful unor prãjini în Hippodrom. Marsos. Astfel se dezlãntui rãzboiul care tinu patru ani394. Elenii sperau o reînviere a epocii lui Iulian. care a . pp. Zenon introduse însã în administratie unele inovatii care aveau sã rãmânã. I. îl proclamã. p. împãratul a fost nevoit a încredinta prefectura pretoriului. în costum imperial. neavând nici ei vreo cunostintã de administratie. Gregoire. Illos se instaleazã la Antiochia. Ea s-a oferit împãratului în acest scop si. loan din Antiochia. Acesti „fosti consuli" au format timp de secole o clasã de demnitari bizantini. fragm. DOP. Stein397. împãrãteasa Verina. 29. ales de Illos. seria revoltelor se încheie definitiv. prins în ostilitãtile cu ostrogotii. nu lasã nici o îndoialã în aceastã privintã396. Pamprepios. Politicul Horoscopes from the Reign of Zeno. urmat de credinciosul Pamprepios si de alti prieteni si aderenti. la Tarsos. Marsos murise si el. Pamprepios. Pamprepios pierise cu trei ani mai înainte. prin abilitatea si relatiile sale. 214. Zenon nu avea pregãtirea necesarã pentru a conduce Statul. Dar înainte de a lua ofensiva. unui om priceput în afaceri. Politica internã a lui Zenon. Paris. confiscându-le proprietãtile. nu putu lua nici o mãsurã. 395-396. înlocuindu-1 cu loan Scitul. Fortãreata sustinu un asediu eroic timp de patru ani si cãzu în cele din urmã prin trãdarea sotiei lui Trocundes. îi ceru lui Illos sã-1 libereze pe Longinus. 30 (1976). „marea masinã pentru procurarea banilor". se introduce în cetate si deschide portile dinaintea trupelor imperiale. el îi expulza din Constantinopol pe prietenii rebelului. Cu aceasta. S-a cãutat a se atrage toti nemultumitii. p. El a creat noua demnitate aulicã de consul onorar sau ex-consul. cit. în politica internã. ano VJKXTCOV. auxiliari rugi comandati de fiul lui Aspar. Noul formular al credintei (ffenotikori). împãrat pe patriciul Leontios. Era în 481-482. Pamprepios e înãltat de acesta la însemnata demnitate de magister officiorum.327 sã meargã în Orient spre a se reface si Zenon îl numeste magister militum per Orientem. 31. st. 133-150. conferind astfel calitatea fictivã de consul persoanelor care nu exercitaserã de fapt consulatul. ! Bury. Ermenric. an. [D. cum o caracterizeazã E. Firmin Didot. 328 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN împotriva isaurienilor.

Felix al III-lea. *° Duchesne. 'EVGJTIKOV (482). Consistoriul imperial. t. O anatemã solemnã se pronuntã împotriva lui Nestorios si a lui Eutyches. Acest Henotikon plãcu mai cu seamã egiptenilor. rai ãnpcc'cov eâv ev Tt\ paaiÃâcog ccvÃfj 5ianpãTTLO"&cci 330 de un delict grav: Senatul din Constantinopol participã în largã mãsurã la jurisdictia asupra membrilor sãi.supravietuit disparitiei consulatului propriu-zis. 7. Provinciile Orientului fuseserã pierdute pentru imperiu. si Senatul. Patriarhii monofiziti de Alexandria si Antiochia au prilejul de a intra iarãsi în sânul Bisericii imperiului. p. Regatul ostrogot. consacratã uneori procesului unui membru al Senatului399. ãnavta. E cel dintâi act al schismei dintre Occident si Orient si. o formulã împãciuitoare. Fapte politice de o gravitate exceptionalã se întâmplã în aceastã domnie în jumãtatea de apus a imperiului. Stein a stabilit cã. nici pe ortodocsi cu privire la unirea celor douã naturi ale lui Christos. ale cãrui sedinte se numesc silentia. 276: Kan^evcav. se desparte de ea. roman din Pannonia. recrutate din micile popoare de la Dunãre. 331 îl confundã pe Christos. fost în serviciul lui Attila. în ce priveste politica internã a fost încercarea de a restabili pacea în sânul Bisericii. Deciziile celui de al patrulea Sinod de la Chalkedon se eludarã si. 500 si urm. în sarcina lor era întretinerea conductelor de apã ale capitalei. din cauza tineretii sale. Se hotãra cã Mântuitorul e de aceeasi naturã cu Tatãl. Faptul cel mai însemnat al domniei lui Zenon. împotriva tuturor ereticilor care îl împart sau 399 Op. p. Noul formular al credintei fu semnat. Se expune în el. El merse asupra Ravennei. prin politica religioasã a predecesorilor.. doctrina catolicã asupra întrupãrii. si de aceeasi naturã cu noi. III (1911). 70 si urm. Odovakar si Theodoric. în timpul pãstoririi lui Akakios si a urmasului sãu Anastasios. de toti episcopii Orientului. începutul dezagregãrii stãpânirii romane din Apus. p. Bizantul va cãuta iarãsi apropierea de Roma. Histoire ancienne de l'Eglise. du Bas-Empire. t. în natura Sa de om. Rangul lor era inferior numai patriciatului. Zenon dãdu celebrul Edict de unire. Cu timpul. coanep e| atOpãq. Armata Italiei era în acest timp compusã din elemente barbare. Romulus (29 octombrie 475). eliberate de jugul hunilor si sfãrâmate de os- . Zenon a modificat apoi jurisdictia senatorialã. alungându-1 pe Nepos (impus de Leon I) la Salona si proclamându-1 augustus pe fiul sãu. c. 398 MaJchos. sefii Bisericii simtiserã nevoia de a le readuce în sânul ei si a cãuta. Numai papa vechii Rome. s-a depreciat însã din ce în ce mai mult. Orestes. li s-a permis a rezida afarã din capitalã. II. ale cãrui sedinte se cheamã con-ventus. Luptele cu gotii. pe placul monofizitilor. prin urmare. zis Augustulus. se întrunesc într-o sedintã comunã. La îndemnul sãu.' Scopul principal era de a nu jigni nici pe monofiziti. dupã câteva decenii. p. Prefectul orasului nu mai avu asupra lor jurisdictia civilã si o nouã jurisdictie fu stabilitã de acum pentru senatorii vinovati 397 Hist. astfel. silentium et conuentus. la începutul secolului al V-lea. în natura Sa divinã. cit. în mod exact. intrase în Italia si fusese înãltat la rangul de generalisim (magister militum). aceastã nouã formulare a credintei putea strânge la un loc pe prietenii si pe dusmanii Sinodului al IV-lea. Se ocoleau însã expresiile „o naturã" si „douã naturi"400. fãrã a adopta si fãrã a respinge termenii particulari sau opiniile sectelor vrãjmase. Patriarhul Akakios propuse atunci o nouã formulare a credintei. Politica externã. Când cei distinsi cu rangul de clarissimi si aproape toti spectabiles au pierdut dreptul de a lua loc în Senat.

Era numai un Imperiu roman. vizigoti. cãutã sã trãiascã în bunã întelegere cu vecinii.. Histoire ancienne de l'Eglise. . care e cuprinsã si arsã. „El apartine ... începu procesul prin care pãmântul italian avea sã treacã în mâinile ostrogotilor si longobarzilor. Orestes se închide în Pavia. De aceea... burgunzi.. gãzduite de locuitori si hrãnite din magaziile Statului. vila lui Lucullus din Campania401. probabil. fiindcã reprezintã un stadiu important în procesul dezmembrãrii imperiului.. fiul vestitului Edecon. -•••<. 173). . cum s-a mai întâmplat temporar. Fratele sãu Paul e ucis în Ravenna. el veni în Italia si luã serviciu în garda imperialã. desfãcute în parte din . Odovakar s-a dovedit un cârmuitor inteligent. herurilor.adaugã Bury aceluiasi catalog de date cronologice care cuprinde anul 418.„. t. un skir. . Armata barbarã îl alese pe Odovakar rege. Nemultumirea era atâtatã de un ofiter. Apusul a ajuns în cele din urmã. în 476 acelasi principiu al dezintegrãrii a fost întâia oarã aplicat Italiei. El îi restitui puterile monetare de odinioarã si. ..-. cãrora li se distribuiserã pãmânturi si care îsi pãstrau legile.. multumindu-se a-1 despuia de purpurã si a-i hotãrî ca resedintã. care apartinea dinastiei imperiale. al mercenarilor refugiati în Italia. Odovakar crutã pe tânãrul Romulus Augustulus. El fugi la Piacenza. cu consimtãmântul lui Zenon. . Când poporul sãu fu nimicit de ostrogoti (pe la 470).. O treime a veniturilor financiare a fost atunci încasatã în naturã pentru cheltuielile militare.. la care se adãugau rugii refugiati în Italia. invidiau soarta federatilor ostrogoti. . III (1911). expresie pe care Bury o considerã cu dreptate ca inexactã si nefericitã.. 101 Hodgkin a propus identificarea acestei viile cu Castel dell'Ovo de la Neapole. 500 si urm. pp. i 333 NICOLAE BÂNESCU Evenimentele din 476 au fost de obicei socotite drept „cãderea Imperiului de Apus". Asezarea germanilor de est ai lui Odovakar. care uneori era guvernat de doi sau mai multi augustf.. cu familia sa.tertia) soldatilor sãi. turkilingilor. Situatia creatã în 476 a fost similarã celei a domniilor împãratilor ridicati de Ricimer. Cererea fu respinsã si îndatã izbucni revolta. cãci. Pe la mijlocul verii anului 476. unde fu prins si decapitat (august 476). pentru acordarea unei solde anuale soldatilor (donativum). consilierul favorit al lui Attila. El si-a dat seama cã fortele sale militare (vreo 15.. cu o pensie de 6000 aurei. din ordinul Senatului... dar numãrul proprietãtilor ce puteau fi împãrtite în toatã Italia era considerabil si multe rãmãseserã nedistribuite.. cit.000 de oameni) nu-i puteau da autoritatea de a stãpâni aristocratia italianã si relatiile cu strãinii. ci rege al natiunilor. sub unica suveranitate a împãratului din Orient. dupã cum afirmã el. Revolutia italianã din 476 a fost un eveniment însemnat. trupele reclamarã lui Orestes o treime din pãmânturile Italiei.. afirmã învãtatul englez. ceea ce refuzase guvernul imperial. Fatã de Senat avu o atitudine binevoitoare.. Ele nu erau multumite de aceastã situatie. când Valentinian a cedat tãrile Africii vandalilor.. 408-409. El distribui a im Op.... p. III. 332 trogoti: rãmãsitele skirilor. Odovakar dãdu de asemenea celui mai vechi ex-con-sul. regele skirilor. . numit prior sau caput senatus. s-au bãtut atunci monede de aramã curatã.-. pe vremea aceea întins si pe continent. .... Trupele barbare erau cantonate în Liguria.. „nici un imperiu n-a cãzut în 476 si nu era un imperiu de Apus care sã cadã. nu al Italiei. . Odovakar (Odoacru). când Honorius i-a asezat pe goti în Aquitania. cum so-coate Stein. Originea sa regalã îi dãdea o mare autoritate asupra armatei.. si anul 435. > . în câmpia fluviului P6.. sub autoritatea regelui de natiunea lor. El îsi luã prenumele de Flavius.*° Duchesne. vandali.. ale francilor si normanzilor"402.. cuprinzând o parte din cartierul modern Santa Lucia (Op. cit. 334 treia parte a pãmânturilor italiene (.. . anumite atributii. p.

fiul lui Feva. cãci Frederic. asasinat în primãvara a-nului 480 de doi din oamenii sãi. executând pe asasinii lui Nepos si fãcu o campanie împotriva rugilor din Noricum. în 479 pozitia lui Odovakar se întãrise. El reusi a recupera si Dalmatia. Acesta stiu însã a-1 convinge cã face jocul romanilor. cu titlul de rege al gotilor. op. si-1 atâtã împotriva aceluia. poate. Amalul pretindea concesia unui teritoriu pentru poporul sãu si grâu pentru armata sa pânã la epoca recoltei. Odovakar a tinut seamã de principiul în virtutea cãruia baterea monedelor de aur era rezervatã împãratului. Histoire du Bas-Empire. supranumit Strabo (Sasiul). Verina fusese închisã si Illos era puternic la Curte. „Symmeikta". 335 dar spuse ambasadei lui Odovakar cã împãrat al Occidentului era Nepos si seful ei de la acesta trebuie sã cearã titlul de patrikios. p. barbarul numi un consul care fu recunoscut si în Orient406. Un got. El trimise pe Theodoric Amalul împotriva lui Strabo.000 nomisma-ta si mâna unei fiice a lui Olybrius si a Placidiei sau a altei nobile din oras.. la sfârsitul domniei lui Leon I. El nu se întelesese cu Nepos.000 de livre de aur si 40. Nepos dispãru în curând. 404 Malchos. Strabo cerea sã i se îndeplineascã cele stabilite cu Leon I. Dacã pierduse Proventa meridionalã cu Arles si Marsilia.. 47.000 livre de argint si. cedatã lui Eurik al vizigotilor. voind. el nu-i va putea opri pe ai sãi de la jafuri. înruditã cu el. care uzurparã stãpânirea Dalmatiei. un venit anual de 10. 240-241. Zenon fu însã prudent. declarând cã. II. fugi în Moesia inferior la ruda sa. Dar. Theodoric. 236. împãratul se întoarce atunci iarãsi spre Strabo si încheie cu el un acord. Sicilia. Aprovizionarea Romei era. 235. Karamaloude. Amalul. mai ales dreptul de a numi functionarii. p. Apãrarea Italiei a fost asiguratã. în sigurantã. la sfârsitul anului 476. ca sã ducã acolo insigniile imperiale. Pentru a se apãra împotriva gotilor. prin aceasta. Odovakar încheie cu Genseric al vandalilor un tratat favorabil. El trimisese. o pensie anualã si postul de magister militum in praesenti. în scrisoarea ce-i trimise. pp. Dar promisiunile n-au folosit si Theodoric devasta pãrtile Thraciei din vecinãtatea muntelui Rodope. Zenon încearcã a atrage pe Theodoric Amalul de partea sa. fiul lui Triarius. Amalul se împacã atunci cu el si amândoi trimit ambasadori la Bizant. afarã de fortãreata Lilybea.. nemultumit de aceastã 407 Malchos.] . Stein. care furã aproape exterminati. E. deosebit. 405 406 Ibidem. Acesta îi dãdu cantonamente. dacã cererea sa nu va fi satisfãcutã. (476-481). 44. împãrtind cu el mostenirea puterii imperiale a Occidentului si sã facã oarecum autoritatea sa legitimã. fãgãduindu-i 1. p. sprijinea aceastã cerere. De la 480 înainte. prin care acesta îi lãsa. dacã va face rãzboi omonimului sãu407. o ambasadã la Constantinopol.prefectura urbanã403. Feletheus) fu luat captiv si executat. Zenon îl numeste patrikio^. avertizând cã.roAm?aj TOV Zfivcovog nerã TT)V nrcbar] rov SVTIKOV 'PcofiaiKov Kpâmvt. 403 E. 336 Ostrogotii se revãrsau neîncetat din locuintele lor din Pannonia si erau din nou un pericol pentru imperiu. Regele lor. Feva (s. Aceasta contribui la cãderea lui Odovakar. pânã atunci în serviciul imperiului. pp-73-90. p. cit. Theodoric. El nu-i acordã nici un sprijin efectiv. Stein vede în aceastã mãsurã intentia de a-1 reînvia pe princeps senatus al Romei republicane. [A. un singur împãrat e de ajuns pentru Occident si Orient si sã cearã lui Zenon sã-1 numeascã pe Odovakar patrikios si sã-i încredinteze guvernarea Italiei404. Ol CTTTJV . în împrejurãrile de fatã. pustia Thracia. Stein. venitã din Dalmatia ca sã cearã sã-1 ajute pentru restaurarea sa. Zenon se decise deci a recunoaste lui Odovakar anumite prerogative imperiale. 6(1985). în schimbul unui tribut. La Curtea din Constantinopol se afla atunci si o solie a lui lulius Nepos. Zenon a cãutat sã punã în conflict pe cei doi Theodoric. a face din Senat un sprijin al stãpânirii sale. Verina. care urmãresc distrugerea lor.

ci tot poporul ostrogot. între timp. celãlalt Theodoric se apropie de Constantinopol. Ia locul numit Staulul lui Diomede. care suferea de foame si cerea alte cantonamente. calul sãu îl aruncã într-o lance pusã cu vârful în sus. cãci. la Novae. în acest timp Theodoric avu întrevederea cu Adamantios lângã Dyrrachion. Aventurierul ducea cu sine nu numai armata. amenintatã. o conventie se încheie si Theodoric obtinu concesia „tãrii Hesperiei". în 488. pretextând oboseala trupelor. ucis de celãlalt Theodoric. Theodoric. Moartea neasteptatã a lui Strabo schimbã iarãsi situatia. el fu asasinat de un sef ingrat. lângã cort. Accidentul i-a fost fatal (481)""°. timp de un an si jumãtate. Toti alergarã sub steagurile sale.337 atitudine fatã de adversarul sãu. înconjurat cum este din toate pãrtile de forte romane. Reputatia lui Theodoric si natura expeditiei trezirã o înflãcãrare generalã. care comanda Illyricum. Malchos. suficient pentru întretinerea armatei sale. Sabinian îi tinu pe goti în frâu în Epir. un ostrogot fost în serviciul lui Leon si care trãia la proprietatea sa lângã Dyrrachion.000 de livre aur pentru acel an. El ceru un plenipotentiar si împãratul îl trimise pe Adamantios. în 481. împãratul se hotãrî a face cu el o nouã întelegere. Melantias. sfãtuindu-1 la o atitudine prietenoasã fatã de împãrat. Zenon era bucuros a se scãpa de un barbar greu de îmblânzit. Dar o nouã rupturã avu loc. dând ostateci si declarându-se gata a face rãzboi lui Strabo si a-1 restaura în Dalmatia pe Nepos. El exagera victoria sa. iar apoi (484) fu numit ma-gister militum in praesenti (483). împreunã cu . Theodoric fu ridicat la rangul de consul si-1 asistã pe împãrat împotriva rebelului Illos. în 482. într-o dimineatã. cu fiul sãu Recitach si cu 30. cãzu. Ambasadorul bizantin îi fãcu imputãri pentru purtarea sa si-i atrase atentia asupra pericolului la care se expune. spre a oferi gotilor un teritoriu în Pautalia (Kiistendil) si 2. Acesta izbuti a evacua orasul. care luã conducerea. 339 NICOLAE BANESCU asupra Constantinopolului. barbaria se trezi în el si se decise brusc a-si aduna o armatã si a porni 409 Ibidem. el îsi rezerva drepturile teoretice ale suveranitãtii imperiului4". cu pãmânt bogat. îndemnându-1 a pune mâna pe cetate. trei ani mai în urmã. pãrãsind Epirul si orasele acestei regiuni si mergând în Dardania. O întrevedere avu loc cu împãratul. la interventia surorii sale. simulând cã vrea sã-1 ajute pe împãrat si. Adamantios plecã sã-1 consulte pe Zenon pentru toate acestea si. pe care avea sã-1 pãrãseascã pentru totdeauna. El dãdu ostrogotilor pãrti din Moesia si Dacia Ripensis. intrând din nou în conflict cu imperiul409. din nefericire. care se afla în Constantinopol. cu propuneri de tratative. 245-258. la rândul sãu. repurta o victorie asupra unei pãrti din armata lui Theodoric. unde îl ajunse un ambasador al lui Zenon. Zenon îi aduce împotriva lui pe bulgari. prãdând totul în calea sa. pp. la apelul poporului sãu. acesta prãda Macedonia si Thessalia si ocupa Larissa. iar Theodoric devasta Thracia (486) si se îndreptã cãtre Constantinopol (487). care sunt însã bãtuti (481). Aceastã întâmplare îl apropie din nou pe Zenon de Theodoric. Apoi. se strecurã prin Rodope în Macedonia si se opri în fata Thessalonicului. O idee trecu atunci prin mintea lui Zenon sau a sfetnicilor sãi: cã 1-ar putea pedepsi pe Odovakar si elibera provinciile illyrice de amenintarea ostrogotilor. Theodoric trimise mesaj lui Sidimund. pp. dar pe Via Egnatia. 258-259. sãvârsind prãdãciuni. fiul lui Thiudimer. trimitând vorbã împãratului sã nu încheie acordul408. unde se aflã un mare teritoriu. se retrase în Moesia. El coborâse cu sotia. Regiuni fu ocupat. ceru sã petreacã iarna la Dyrrachion si sã plece în Dardania în primãvarã.000 de goti spre Grecia. dând lui Theodoric însãrcinarea de a-1 înlãtura pe guvernatorul Italiei. Sabinianus. de asemenea si capitala. 410 Fiul sãu. 338 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Cu prilejul revoltei lui Marcian.

. Numele acestuia continua a figura pe avers. 295-296. pe revers era gravatã numai monograma lui Theodoric. Theodoric preferã a supune rnai întâi Italia de Nord. care urmase lui Zenon. dar zece zile mai târziu. Acolo e asediat de ostrogoti câtiva ani.. Odovakar se întoarce asuprã-i. cuprinde Cremona si Milan si asediazã Pavia. într-un sens. IV. si familia sa e exterminatã413. . Italia rãmânea parte a imperiului. Traustila. a cãrei pozitie era mai puternicã. Regele lor. Festus. care nu putea fi cuceritã decât printr-un lung asediu. prior senatus. Timp de sase ani împãratul Anastasios. împãratul Anastasios tratã cu emisarul regelui. Odovakar se închise în Ravenna. Theodoric s-a abtinut a lua vreo mãsurã care sã fie incompatibilã cu pozitia unui vicerege. II. Decline and Fãli. dar cu restrictia cã nu putea numi un got. învins. 416 si urm... Theodoric scapã de asediu. în 490. Odovakar îl astepta pe Sontius (Isonzo). Ajutat de vizigoti. unde se desfãsurã a treia bãtãlie înversunatã (11 august 490). La sfârsitul lui septembrie. Ordonantele lui Theodoric nu erau leges. Pozitia subordonatã a regelui reiese înainte de toate din faptul cã nu avea puterea de a face legi. a sovãit a defini situatia noului stãpân al Italiei. Theodoric trecu Alpii lulieni. în baza unui tratat (5 martie 493) si sefii dusmani consimtirã. sub pretext de complot. instalati la Sirmium. 412 Gibbon. Se gândi însã a nu-i risipi în toatã peninsula. cu femeile. (:{ 341 NICOLAE BANESCU multe ambasade trimise din Roma n-avurã nici un rezultat. încercã sã se opunã. pp. Schmidt. Pozitia regelui ostrogot ca delegat reiese din faptul cã n-a uzat de anii domniei sale în datarea oficialã a documentelor. El se închise atunci în Ravenna. ci numai un roman. în 497. p. Die Ostgermanen. sub anumite conditii. Mai 413 L. I. ca emigratia unui întreg popor. Gesch. dar puterea sa avea anumite limite. el iesi din Pavia si Odovakar se retrase în spatele râului Adda. Odovakar e ucis de mâna chiar a lui Theodoric. lângã Verona. bãtrânii si averea lor. la un banchet. stabilind definitiv raporturile de drept public între regatul Italiei si imperiu. pe Athesis (Adige). la est de Milan. masând cea mai mare parte la nord de P6. El îsi luã resedinta la Ravenna.. sângeroasã. învins din nou. der deutschen Stdmme bis zum Ausgang der Volkerwandeung.-. sau care sã fi îngreuiat o recunoastere ulterioarã. Marsul sãu trebuie privit. Stãpân pe situatie. Dreptul de a numi consuli. Aufl.. Miinchen. acordat de Zenon lui Odovakar. lângã ruinele Aquileei. unde se dãdu prima bãtãlie (28 august 489). Theodoric fu recunoscut ca generalisim roman (magister utriusque militiae) si guvernator al Italiei. tinutul acesta era ocupat de gepizi.. 340 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN nouã bãtãlie. Cele douã mii de care pierdute într-o singurã actiune rãzboinicã dau o idee despre bagajele ce urmau armata ostrogotilor în aceastã campanie a Italiei412. cei doi ministri ai fi- . pierdutã de Odovakar dupã un mare mãcel.resturile rugilor lui Frederic. sub jurãmânt. Ostrogotii furã primiti la Ravenna. magister officiorum. pe cursul Dunãrii. nu efigia sa. ci edicta. . -. Ca sã sfârseascã. La rândul sãu. rezervatã ca prerogativã supremã împãratului. în toamna anului 488 Theodoric se puse în miscare. Biruind toate obstacolele. t. care implicau suveranitatea împãratului si pe care el le-a observat cu loialitate. acordând gotilor o treime a domeniilor romane. Theodoric era un cârmuitor independent. Reiese apoi din faptul cã n-a pretins dreptul de a bate modedã decât ca subordonat al împãratului. 1941. avu loc o 411 Bury. . care determinarã pozitia sa constitutionalã. Prin aceastã întelegere. : . apoi se închise în Ticinum (Pavia). fu transferat acum lui Theodoric.. dupã expresia lui Gibbon. ed Bury. Theodoric îi propune împãrtirea puterii. copiii. 190 si urm. dar fu zdrobit si pieri în luptã.. Excluderea se întindea si la toate functiile civile (Prefectul pretoriului.. pp. guvernatorii provinciilor. Theodoric se îngriji mai întâi sasi aseze poporul sãu în tarã. în cele din urmã se ajunse la o întelegere. vicarul Romei. el fugi la Verona. El intrã fãrã greutate în Milan. a guverna provinciile Italiei în comun. apucând drumul Pannoniei.

desi fusese ales de majoritatea alegãtorilor419. celebrând la Roma tricen-nalia. 417 L. în „Das neue Bild der Antike". Calitatea lor de soldati strãini determinã caracterul Curtilor de judecatã a ostro-gotilor: curti militare erau instituite pentru dânsii. guvernatorul civil roman era în fiecare provincie unul militar got: comes Gothorum provinciae si. II.500 hi) de grâu anual. II. . III. mãrturii ale avântului artistic pe care orasul 1-a cunoscut în domnia lui418.". pe lângã defensorul si curatorul roman. acei agentes in rebus. op. 253-254. în Spania. cit. t. comes Gothorum civitatis. fiindcã strãini în Italia nu erau numai os-trogotii. 411-432. Pe plan religios.. chap. p. pp. autorul aratã cum toti sefii militari germani. 418 Asupra bisericilor clãdite la Salona. Elementul roman a predominat în Statul lui Theodoric. în „Zeitsch. el continuã a functiona ca mai înainte. Les barbares (Peuples et civilisations). 404-414. pp. Bd. a clãdit bisericile Sân Apollinare Nuovo a palatului lui Theodoric si Santa Mãria in Cosmedin. 122.20. Ensslin. înlãturat mai înainte (502).. Politica sa externã. au rãmas legati de idea imperiului. dupã moartea papei Anastasius al II-lea (498). IV. pânã la regele got. fatã de armata ostrogotã Theodoric era si regele poporului sãu. Urmãrind etapele influentei germane. echivalent gotic al curierilor imperiali. du Bas-Empire. Pe lângã acesti comitesprovincia-rum si comites civitatum. a împrejmuit aceste douã orase cu ziduri noi si a restaurat apeductele de la Ravenna si Verona. în legãturã cu alegerea urmasului sãu. therme la Pavia si Verona. în fiecare oras. XIX (1949). saio). IlI-e ed.. 344 prilej 200 de livre de aur pe an pentru întretinerea zidurilor si a anticului palat imperial. „Byzantion". Senatul fu tratat cu respect. Guvernãmântul lui Theodoric. el a pre414 Bury.. fãrã concursul cãreia nu putea administra. Hodgkin. îngrijindu-se a repara ruinele Italiei. L'influence des Goths ã Salone. 453 si urm. Halphen. 343 dominat chiar în personalitatea regelui416. în Africa. Gotii erau exclusi si de la demnitatea onorificã de patrikiostU. a acordat cu acest 416 Vezi L. t. treizeci de ani de domnie. p.. puse capãt agitatiilor ce stãpâneau de câtiva ani populatia romanã. A construit palate la Ravenna. 73-77. în primãvara anului 500. . Aceeasi pãrere e împãrtãsitã si de W. posturile militare erau încredintate numai gotilor. sporite în continuu de la Constantin cel Mare. care recunosteau toti regalitatea lui. . La Ravenna a secat bãltile pentru a planta arbori fructiferi. d. care executau ordinele emanate de la suveran415. Pe lângã titlul sãu de magister utriusque militiae. Lângã.000 de modii (10. lui Ejnar Dyggve. se afla câte un comandant de piatã got. schweizerische Gesch. f. barbarii stãpâni rãmân credinciosi traditiilor lor nationale. pp. I. pp. 1936. Personalitãtile literare ale epocii. Cf. un corp de officiales goti era alcãtuit din asa-zisi saiones (sing. 415 Stein. El a adoptat titlul de Rex (nu Rex Gothorum). Theodoric îl impuse în cele din urmã pe Symmachus. A acordat apoi poporului din Roma distribuirea gratuitã a 1. care se clatinã din toate pãrtile417. Das Romerreich unter germanischer Waltung von Stilicho bis Theoderich.342 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN nantelor. în Italia. questorul palatului). Paris. Schmidt. v. Theodoric se arãtã binevoitor fatã de lumea romanã. art. .. Theodoric a fost un rege constructor. zice un savant francez. 19 (1940). 1942. V. ci si germanii rãmasi ai lui Odovakar si rugii. în schimb. Rom-Berlin. din cauza plângerilor primite împotriva vietii sale scandaloase. se vede un got silinduse a sustine vechiul edificiu imperial. Hist. Pe când în Gallia. Theoderich. unde a descins. precum si Mausoleul sãu. romischer Patricius undKonig derGoten.

du Bas-Empire. datã fiind cresterea ce o 419 Stein. Cassiodorus a scris douã opere istorice închinate regalitãtii si trecutului poporului got: l. Symmachus. originar din Balcani. agresivul rege al francilor salieni. si-a trãit copilãria în Italia de Sus. Amândoi erau reprezentantii cei mai autentici ai romanitãtii pe care Theodoric voia s-o asocieze la opera sa. Dar cu toate cã acesta se sili a-i câstiga covârsindu-i de onoruri. se cãsãtori cu regele turingilor. în chip arbitrar. amic politic credincios al lui Theodoric. pp. la îndemnul lui Faustus. se cãsãtori cu Sigismond. Audofleda. cit. din motive nationale si sociale. loan fiind prieten personal al lui Boethius. prefect al pretoriului si consul. 132 si urm. ca favorizând proiecte îndreptate împotriva guvernului . Thrasamond. în care prezintã stãpânirea lui Theodoric si trecutul gotilor în lumina cea mai favorabilã. fiul ministrului Cassiodorus al lui Odovakar. El trecea drept omul cel mai învãtat al epocii sale. comentariile sale asupra diferitelor opere filosofice ale antichitãtii si mai ales traducerea operelor lui Aristotel privitoare la logicã"422. cu al regelui got420. Anicius Manlius Severinus Boethius a fost un opozant al regelui ostrogot. El a desfãsurat o activitate variatã pe terenul literelor si s-a deosebit mai cu seamã în arta epistolarã. p. 421 Hodgkin. Ennodius a fost reprezentantul sãu principal. în 522.. cu prilejul alegerii. din care s-a pãstrat numai un fragment tradus de lordanes. 391-396. Regele got nu s-a amestecat în alegere. o nepoatã a regelui ostrogot. O cronicã scurtã. •-. ca bunic al lui Amalaric. care stãpânea în mediul 420 Rex Theodoricus inlitteratus ?. ajutat de Theodoric. la începutul lui august 523. Symmachus a fost prior senatus. El plãti cu viata nobila sa atitudine fatã de barbarii uzurpatori. Theodoric a asigurat o lungã perioadã de pace. o luã de sotie pe sora lui Theodoric. „cãci se poate zice cã stiinta medievalã din Occident a avut ca bazã tratatele sale de aritmeticã si de teorie muzicalã. 2. 284 si urm. loan I a fost ales ca succesor. Magnus Felix Ennodius a fost u-nul dintre ei. ei pãstrarã o atitudine rece. Dupã Anonymus Valesianus.. O fiicã a lui Theodoric îl luã de sot pe regele vizigotilor. dar n-a putut fi multumit de rezultat. El împãrtãsea cu socrul sãu. Nãscut în sudul Galliei. Lunga sa domnie a fost ilustratã de câteva distinse personalitãti literare. Boethius a fost consul în 510 si. Amalaberga. 346 lor. Cu Clovis. Alaric al II-lea. cum socoate Ensslin. la împãratul Iustin I. II. regele vandalilor. III..în politica externã dovedi energie. în clerul din Milan. a trebuit sã intre. E mai probabil cã pasajul acesta se referã. luând-o în cãsãtorie pe sora lui. s-au interceptat scrisori cãtre împãrat de la senatorii cei mai de vazã si care fãceau sã fie bãnuit Albinus. Laurentiu. Murind papa Hormisdas. al cãrui nume a putut fi înlocuit mai târziu. Adept al politicii regelui ostrogot. Istoria gotilor. consolidând situatia Italiei. Boethius cunostea limba greacã la perfectie. servindu-1 apoi credincios si pe Theodoric. s-a silit a face din acest oras un centru intelectual. stabili legãturi de familie. 345 NICOLAE BANESCU primise la Constantinopol. fatã de goti. în corespondenta ce se tinea de obicei cu Occidentul. Ariana. t. în „Hist. Alaric al II-lea. Nobil de origine. fiul minor al ginerelui sãu.. p. Theodoric era un agramat care se folosea de un sablon pentru semnãturã. Jahrbuch". ceea ce nu e verosimil. din cauza sãrãciei.. Amalafrida. alta. îndeplini functia de magister officiorum. antipatia. regele burgunzilor. în Spania si Septimania exercitã o dominatie efectivã. între devotatii lui Theodoric se numãrã si Cassio-dorus (Flavius Magnus Aurelius). din punctul de vedere al istoriei ideilor. Stein îl situeazã exact în pragul Evului mediu. Episcopul de Milan. poate el însusi got4". 1940. în sfârsit.. Hist. op. unde a stat atâta vreme ca ostatic. dar n-a exercitat sub Theodoric nici o functie publicã. Reluã Proventa de la vizigoti si Dalmatia de la uzurpatori si anexã Pannonia Secunda. cãutând a-si întãri situatia prin aliante matrimoniale.

în mai. 1. Anastasios nu era un personaj prea mare. si cunoscut pentru pietatea sa.-J. Anastasios I (11 aprilie 491 .] 349 Marii Biserici. roman si plin de toatã virtutea imperialã". a nu schimba nimic în Bisericã. Aceste acte de cruzime întunecã domnia lui Theodoric. s-a putut constata puterea simtului dinastic ce stãpânea populatia. l. împãrãteasa a apãrut atunci în Hippodrom.). silentiarul424 Anastasios. Ariadne se pronuntã în favoarea unui bun functionar al Curtii. noul ales fu încoronat de patriarhul Euphemios. cu împãrãteasa vãduvã Ariadne. ceea ce se admite. 131. dupã ce-i luã mai întâi în scris un document prin care se lega cu mari jurãminte a pãstra credinta neatinsã. I. ca sã întrebuintãm expresia lui Duchesne.. iar poporul si soldatii (gãrzile palatului) în Hippodrom. Dar Senatul si demnitarii nu se pot întelege asupra persoanei împãratului si atunci Urbicius. ca sã se apere împotriva acuzatiei de înaltã trãdare. cu suita ei. Era. înainte de a auzi cererile ei. vestita sa lucrare asupra mângâierilor filosofici. Alegerea. Boethius a fost condamnat la executia capitalã si confiscarea bunurilor. Alegerea e povestitã în toate amãnuntele sale în lucrarea Despre Ceremonii a împãratului Constantin al Vll-lea Porphy-rogenetul. îi sfãtuieste sã-1 trimitã pe patriarh pentru a cere Augustei sã aleagã ea însãsi pe viitorul împãrat. cap. Albinus fu citat dinaintea regelui. conservatorul tezaurului sacru (o'KsvcxptiÂ. fiindcã se declarase solidar cu el. Personalitatea sa. care fu aclamat de popor si armatã'125. Multimea a izbucnit din nou în aclamatii. Symma-chus.cct.9 aprilie 518) a. corpul silentiarilor din care fãcea parte avea un personal de mâna a doua. a fost executat de asemenea. praepositus Augustae. de altminteri. Noul basileus se cãsãtorea apoi. Punctul ei de plecare e problema a cãrei expresie celebrã e Cartea lui Iov: cum se acordã ideea Provindetei cu faptul cã de atâtea ori pe pãmânt triumfã cel rãu si cel bun e covârsit. 122 Op. 425 De Cerim. 56(1995). Boethius compuse în celebrul turn din Pavia. Demnitarii au fost de pãrere ca Augusta Ariadne sã meargã la Hippodrom si sã vorbeascã poporului. Originalitatea operei stã mai cu seamã în stilul si în compozitia ei. cerând un împãrat roman si Ariadne rãspunse cã. [R. BS1. prin vocea unui libellisios. Documentul a fost depus în Arhivele 424 Pãstrãtorul ordinii în procesiunile si adunãrile împãratului. Debellogoth.. elogios de un istoric ca Prokopios423. La sfârsitul anului 524. Lilie.os-trogot. a poruncit factorilor constitutionali sã aleagã „un crestin. 3-12. p. pp. ceea ce se chema la . în ziua de 11 aprilie 491. 347 în calitatea-i de magister officiorum. a fost acuzat la rândul sãu si arestat. vrednicã de meditatiile antichitãtii. unde fusese închis. socrul sãu. era de 60 de ani când s-a urcat pe tron. cerându-i sã dea imperiului un împãrat ortodox: op&oSotov âacnÃea tr\ oîjcou/ievrj! Augusta a rãspuns. Die Kronung des Kaisers Anastasios I. pasionat pentru chestiunile religioase. Boethius. aflând frumoase cuvinte pentru devotamentul si ordinea bunã a poporului fatã de maiestatea imperialã.. 3. în hlamida imperialã. apreciatã. si multimea a primit-o cu aclamatiile obisnuite. De consolationephilosophiae. membrii Senatului si patriahul s-au adunat în porticul dinaintea Marelui Triklinos. încercând a clasa afacerea care ameninta sã-1 compromitã pe Albinus. 348 înaltii demnitari. Rãspunsul dat de Boethius nu e contrariu învãtãmântului Bisericii. în ziua de 9 aprilie 491 si se procedã la alegerea viitorului împãrat. Originar din Dyrrachion. Când Zenon muri de dizenterie. 92. Pânã sã se hotãrascã sentinta. si toti furã bucurosi de aceastã alegere si-1 aduserã pe Anastasios. cit. în grija lui Macedonios.

eruditul teolog al monofizismului433. iar atitudinea împãratului fatã de Bisericã i-a «s M-gr. Frãmântãri si lupte interne. o luptã aprigã în jurul credintei si ea dãinui o lungã perioadã de timp. 133 (Bonn). si Severos din Sozopolis. 428 Lydos. Domnia noului ales. 49. repurtarã asupra rebelilor o mare biruintã la Kotyaeion. în 492. în fruntea revoltei. Wisconsin. trimitând împãratului la Constantinopol capetele lor. din Selinus. Athenodor si episcopul de Apamea. cu Philoxenos (Xenaias). ortodoxia oficialã neoferindu-le suficiente garantii"426. motiv pentru care i s-a zis Sitcopog (ceacâr)427. Sinodul de la Chalkedon fusese un triumf al politicii imperiale si papale. care nu primeau fãrã ezitare comuniunea patriarhului. The University of Wisconsin Press. b. Trupele imperiale. împãratul si-a dat seama mai mult decât predecesorii sãi cã interesele vitale se aflau pentru imperiu în est. Demagistr. educatia bunã si generozitatea sa428. cu destulã dreptate. silindu-1. ea avu sã înfrunte rãscoala isaurienilor. Ele erau acum o adevãratã primejdie pentru imperiu si împãratul se vãzu nevoit a se scãpa de o tutelã periculoasã. punându-i uneori tronul în primejdie. în comparatie cu a lui Zenon. în Pisidia. atâtate de sefi. p-5. episcop de Hierapolis432. un scriitor de la mijlocul secolului al Vl-lea îl laudã pentru întelepciunea. care urmãri cu tenacitate gândul de a smulge lui Anastasios imperiul. Madison. De la început. 1-au întãrit în aceste 429 Brooks. „unul din acei scrupulosi cu tendinte monofizite. iar în 498 loan Gotul pune mâna pe ultimii sefi si-i decapiteazã. The Eastern Provinces. Imperialii câstigã câteva mari victorii. se aflau sefi dintre cei mai populari: Linginines (Lingis). dar el stârni în provinciile de est. Anastasios. El se bucura de o bunã reputatie. Cum observã. 46. mari dificultãti. Conflictul religios continuu dintre împãrat si supusii sãi a înlesnit revolta lui Vitalian. III. uUu< . Anastasios era. t. The Religious Policy ofAnastasius the First (491-518). înalt de talie. si dezlãntuirã un crâncen rãzboi civil.Constantinopol un SiaKpivonsvog. 427 Zonaras. care furã purtate dinaintea multimii în Hippodrom. 51. atotputernice. unde mono-fizitismul era în crestere. avea o înfãtisare plãcutã si o particularitate a ochilor. în care sefii rebeli cad în mare parte. o bunã parte a populatiei sale fu strãmutatã în Thracia si de atunci puterea sa politicã n-a mai însemnat nimic429. unul fiind negru. care a frãmântat provinciile Asiei Mici mai bine de sase ani. 1939Prefata. purtat în pãrtile sudice ale Asiei Mici. un alt Longinos. Fonte-moing et C-nie. a fost mai linistitã. si aceasta a determinat întreaga sa politicã religioasã430. Trupele de isaurieni pe care se sprijinise Zenon ajunseserã. Duchesne. Longines din Cardala. 430 peter charanis. spre a-1 încorona. Cu aceasta. care înlocuise Evanghelia cu sabia si avea sã piarã în aceste sângeroase hãrtuieli. 351 Politica religioasã a lui Anastasios i-a creat. 1925. un recent cercetãtor al politicii religioase a lui Anastasios. n-a fost totusi scutitã de rãzboaie si de serioase tulburãri interne. pp. conduse de loan Gotul si de loan Kyrtos (Ghebosul). L. Isauria a fost supusã definitiv. terorizând populatia. a-i preda promisiunea scrisã cã nu va schimba nimic din credintã si va respecta deciziile Sinodului de la Chalkedon431.. Church and State in the Later Roman Empire. III. în acele regiuni de munte rãzboiul se transforma însã într-un rãzboi de guerillã si de asedii. Paris. de altfel. care luã un caracter national. îndepãrtându-i pe isaurieni din capitalã. celãlalt albastru. t. cunoscut pentru sentimentele sale monofizite înainte de a fi fost ales împãrat si aceasta explicã atitudinea hotãrâtã a patriarhului. retrãgându-le si dotatia anualã pe care o primeau din timpul predecesorului sãu.icti A' 350 atras ostilitatea populatiei capitalei. p. guvernator al Isauriei. în tot cursul domniei. [O a doua editie a lucrãrii a fost realizatã de cãtre Centrul de Studii bizantine din . L'Eglise au Vl-e siecle. Politica religioasã a lui Anastasios. Legãturile avute apoi ca împãrat cu corifeii doctrinei monofizite. prin protectia acestuia. Trupele se revoltarã. 479-480.

-1 .. Anastasios a fost bucuros s-o asculte. T. 48. în consecintã. împãrate auguste scria Gelasius -. când acea ambasadã plecase la Constantinopol. Paris. la începutul anului 494. Festus obtinea recunoasterea lui Theodoric si dãdea împãratului promisiunea cã-1 va face pe papã sã accepte decretul de uniune. condusã de senatorul Festus. în 496.5432 Numit de obicei Philoxenos de Mabbugh. 352 sentimente. Henotikon.) divina tractantibus fidelium convenit corda submitti". 431 M-gr. Gelasius profitã de aceastã ocazie si scrise lui Faustus sã discute cu împãratul si aspecte religioase. care o reproduce în lucrarea sa. pe care Preaînalta divinitate 1-a rânduit ca sã predomine asupra tuturor preotilor si care. douã lucruri de care aceastã lume e mai cu seamã guvernatã: autoritatea sacrã a pontifului si puterea regalã. stii. ceea ce 433 E. de la care luãm aceste amãnunte. Fon-temoing et C-ie. Aceasta ar fi însemnat însã recunoasterea de cãtre papã a dreptului ce-1 avea împãratul de a hotãrî politica si doctrinele Bisericii prin edict si asa ceva. de fapt. Duchesne. II. 157 si urm. 1974.. si dacã e drept ca inimile pline de credintã sã fie supuse tuturor preotilor care trateazã lucruri drepte divine435. Fiindcã nu obtinuse recunoasterea sa ca rege al Italiei. Stein. propunând reluarea negocierilor pentru înlãturarea schismei. cum vom vedea. Suprematia spiritualã a Scaunului roman era atestatã de canonul pãrintilor si de traditie. dupã numele sirian al orasului sãu. a onorat pietatea întregii Biserici'"136. ca sã negocieze cu împãratul în privinta situatiei lui politice în Italia. De aceea.] 353 nu fãcuse. Doctrina ce o profesa el reiese în chip evident din negocierile cu papa Gelasius. Charanis.\ . autoritatea preotului e mult mai mare. Dintre acestea. dupã câte a relatat. ca un om al cuceririi. cu atât mai mult se cuvine sã i se 435 [Traducerea mai precisã a textului „Et si cunctis generaliter sacerdotibus recte (subl. /.. [=ed. în cadrul colectiei „Byzantina Keimena kai Meletai". de fapt. totusi. Gelasius a rãspuns atunci dorintei împãratului si. cu aceeasi misiune. cã. 1925. 19. Theodoric trimise la Constantinopol. aratã cã Gelasius se 354 arate aceeasi consideratie prelatului acestui Scaun. condusã de senatorul Faustus. ns. : . p. 11.. Pretentiile papale privitoare la autoritatea spiritualã si temporalã sunt precizate lãmurit în aceastã scrisoare. Theodoric. op. desi întreci în demnitate restul omenirii. împãratul se asteptase ca Gelasius sã-i trimitã cu prima ambasadã a regelui o scrisoare de salut. a Il-a. 434 Charanis. iar în primirea si administrarea sacramentelor ceresti tu stii cu dreptate cã trebuie sã fii supus orânduirii religiei mai degrabã decât sã o prezidezi. adicã si dacã se cuvine ca inimile credinciosilor sã se supunã îndeobste tuturor preotilor care profeseazã în chip drept lucrurile dumnezeiesti. cit. L'Eglise au Vl-e siecle. Thessalonic. cum o calificã pe drept cuvânt Charanis. în 492. 1974. regele ostrogot.. sunt. p.Thessalonic. ducând împãratului o scrisoare a papei Anastasius al IIlea (urmasul lui Gelasius). împãratul insistase ca Faustus sã cearã papei sã-1 onoreze cu o astfel de scrisoare. care cuprind o expunere luminoasã a politicii religioase a lui Anastasios. autoritatea sa spiritualã implicã pe cea temporalã: „Fiindcã. un „document extraordinar". i. p. ceva mai mult.].T. crede cã împãratul ar fi sugerat un compromis rãmas necunoscut434. Histoire du Bas-Empire. . prea clementul meu fiu. trimise o ambasadã la Constantinopol. O solie papalã fu expediatã în acelasi timp. L. nu era cu putintã. în lucruri ale credintei îti pleci grumazul tãu prelatilor si de la dânsii astepti cauzele mântuirii tale. Ambasadorul n-a uitat a pune chestiunea si. îi trimise scrisoarea asteptatã. o nouã ambasadã.. p.

p. când a intervenit. un Sinod al episcopilor adunati în Constantinopol gãsi cã doctrinele lui Euphemios nu erau strãine de nestorieni si-1 depuse din Scaun. raconte que Macedonius (sic!) requis de restituer le document signe par Anastase au moment de son couron-nement s'y serait refuse et que depuis lors l'empereur lui aurait voulu tout le mal possible".. a întrebuintat o politicã a moderatiei. 27. Anas-tasios tinea sã-si exercite în plinã libertate judecata sa asupra conditiilor religioase în imperiu. p. Pope Gelasius and emperor Anastasius. Charanis. Capizzi. un Sinod local în Constantinopol. adept fervent al Sinodului din Chalkedon. BZ. implacabili fatã de edictul lui Zenon. partida dusmanã acestui edict triumfã la Roma în persoana papei Symmachus si în tot cursul domniei lui Anastasius nu mai putu fi vorba de o întelegere cu Roma. politicã initiatã de Mongos si mentinutã credincios de urmasii sãi.] 355 isaurienilor437. în 499. 22. cit. C. în interior însã împãratul se sili a-si impune doctrina. a fost suspectat de simpatie fatã de rebeli.. în confruntarea acesteia cu orientãrile heterodoxe si mai ales cu monofizismul protejat de împãratul Ariastasios I. Dar cãlugãrii nu s-au împãcat. dans un endroit ou son recit est singulierement rapide (III. Situatia religioasã era acolo cea mai grea pentru . patriarhul de Constan-tinopol. Charanis. t. L'imperatore Anastasia I(491-518). 356 semnase edictul lui Zenon. având în vedere tendintele hotãrât monofizite din Egipt.. la Hippodrom. fu numit succesorul sãu440. care confirma doctrinele Sinodului din Chalkedon „corect formulate". (De la mort de Theodose â l'election de Gregoire le Grand). El semnã îndatã. cf. El ceru sã i se restituie documentul si nu-1 obtinu decât cu forta. 440 Theoph. care si-ar fi exprimat regretele pentru lunga campanie împotriva dovedea nu numai un apãrãtor al ortodoxiei. p. insti-gatia revoltei a fost atribuitã trupelor de isaurieni. 32). Siria era în schimb sfâsiatã de partide. cit. 436 Ibidem. în acest timp Egiptul denunta oficial Sinodul de la Chalkedon. din cauzã cã 437 A. Fliche et V. Ostilitatea cãlugãrilor chalkedonieni din capitalã. în interesul pãcii religiei. Roma. suveranul pare a fi insistat cã nu trebuie sã fie proclamat si nici înlãturat în mod public439. Histoire de l'Eglise. bãnuiala intrigilor patriarhului cu sefii isaurieni pare a-1 fi determinat pe Anastasios sã nu-1 mai tolereze. unele doctrine fiind. pe care a urmat-o papalitatea în decursul evului mediu (în acest sens. a Il-a. în timpul îndelungatului rãzboi ce a urmat. p. în cele din urmã. op. patriarhul. cit. si statuile împãratului si sotiei sale au fost smulse de pe piedestalul lor si târâte pe strãzi de multime. 12. Martin. Duchesne. p. 1937. în noiembrie 495.skevophylax) al Marii Biserici. n. 438 Evagrius afirmã acest lucru. dupã dânsii. 140 (de Boor). v. îl decise a tine. 4. Cf.. 44 (1951). iar ei au fost îndatã expediati din capitalã. împãratul a intervenit cât mai putin în afacerile religioase ale Egiptului si. 1: „Evagrius. Macedonios. edictul Henotikon. ceea ce a mãrit antipatia dintre el si împãrat. 439 Cf. [ed. 1969)]. Relatiile noului patriarh cu împãratul au fost un timp bune. în speranta împãcãrii cãlugãrilor. O serie de patriarhi cãzurã victime acestor mãsuri. în privinta Sinodului din Chalkedon. 111-116. Cel dintâi a fost Euphemios. conservatorul tezaurului sacru (. nu admise a devia de la politica înaintasilor sãi. Dvornik. iar dupã moartea sa (noiembrie 498). p. 51.KK>C. 304. op. lovindu-se de o statornicã opozitie pe care n-a pregetat a o înãbusi prin mãsuri extreme. cu permisiunea împãratului. op. Euphemios era apoi si în posesia documentului prin care împãratul garanta deciziile Sinodului de la Chalkedon si acest lucru a fost socotit ca una din cauzele de cãpetenie ale frictiunilor dintre ei438. ci si un promotor al doctrinei numite „gelasiene" de cãtre istoriografie. F. urmasul lui Gelasius (decedat în noiembrie 496).Anastasius al II-lea. Când o revoltã serioasã izbucni în 491. rãu formulate (iivã KO. 27.

sigileazã manuscrisul depus în altarul Marii Biserici443. Partida monofizitilor era condusã de Philoxenos. înainte de sfârsitul anului. în 508-509. fost monofizit. magister officiorum. stârni. ca sã evite tulburãrile în capitalã si. Aceasta-1 decide pe Anastasios sã-1 depunã pe Macedonios. Charanis socoteste cu multã probabilitate cã. în urmã. Monofizitii fugiti din Persia. profesiunea de credintã prin care recunoaste primele douã sinoade. Cãlugãrii prigoniti hotãrârã a se plânge împãratului si. favorabilã monofizitilor. 40. în vara anului 511. dar acum aderent al Sinodului din Chalkedon. presbiter si schevophylax al Marii Biserici. un numãr de douã sute dintre ei furã condusi de Severos în capitala imperiului. fapt confirmat si de Evagrios.Anastasios. unde erau urmãriti. La 27 iulie 511. poate în legãturã cu situatia religioasã din Siria. în 507. Macedonios ar fi mers mai departe. la rândul sãu. cit. patriarhul n-a acceptat a-1 Charanis. sã-1 aresteze pe patriarh si sã-1 deporteze din capitalã. tinut la Claudiopolis. a cãrui politicã religioasã coincidea cu interesele religioase ale lui Severos. Marele demnitar îl duse. Rãzboiul cu Persia. suspendã pentru un timp lupta. la Chalkedon. economul Marii Biserici si le duce împãratului. de unde le ia apoi Kalopodios. lupta religioasã în Siria ia o formã violentã. în mãnãstirea lui Dalmatius. o persecutie aprigã a cãlugãrilor monofiziti din Palestina. 30-31. condam358 nând public Sinodul din Chalkedon. iar cei ce-1 resping sunt eretici. Anastasios îi primi cu cinste pe cãlugãrii condusi de Severos si se întretinu cu acesta despre starea Bisericii. . Mai întâi îi cere protocoalele originale ale acelui Sinod. Interventia insistentã a împãratului în lupta religioasã din Siria avu o serioasã repercusiune în capitalã. îi cer o profesiune de credintã în scris. spre a da o sanctiune legalã depunerii patriarhului. din porunca împãratului. de la patriarhatul din Ierusalim. op. patriarhul îl primi cu simpatie. un cãlugãr. Nephalios. alungându-i din mãnãstirile lor. Philoxenos fu invitat de împãrat la Constantinopol. 357 primi si împãratul a trebuit sã-1 strecoare în secret afarã din capitalã. p. au întãrit opozitia din Siria si împãratul. îi ocrotea441. cãci avea mare trecere pe lângã împãrat. probabil cu consimtãmântul patriarhului Elias. Monofizitii sirieni. cit. el tinu. El avu însã parte de o primire ostilã în capitalã. la cererea îm442 Op. lucrând împotriva persecutorilor si influentând cursul evenimentelor. îl depune formal. el anatemizeazã pe Flavian pentru slãbiciunea atitudinilor sale. Macedonios a repudiat profesia de credintã datã împãratului declarând în mod public. aprobându-i actiunea. Politica sa în acea regiune a fost o politicã de energie. în puterea noptii. Anastasios adunã Sinodul si reuseste sã câstige sprijinul membrilor sãi. Cu înãltarea lui Flavian în Scaunul Antiohiei. Patriarhul Macedonios n-a putut privi indiferent strânsa legãturã a iui Anastasios cu sefii monofiziti. dar el refuzã a le preda si. un Sinod local. seful monofizit stãtu trei ani la Constantinopol (508-511). pp. cãzu si el în urma noii ofensive monofizite. pentru sigurantã. între 502-505. socotind pe Macedonios nestorian. care au pãrut extremistilor din ambele pãrti ca o condamnare a Sinodului din Chalkedon"2. unde monofizitul agresiv era foarte urât de cãlugãri si de populatie. Macedonios a fost apoi exilat la Euchaita si în locul sãu a fost înãltat ca patriarh Timothei. un monofizit. în anul urmãtor. trecând sub tãcere pe cele din Efes si Chalkedon. Flavian. fatã de presiunile împãratului. dar. cã rãmâne credincios Sinodului din Chalkedon. Când instigatorul veni la Constantinopol.. La 7 august dã ordin lui Celer. care le distruge. vãzând în ei o apãrare împotriva pericolului persan. Era deci o nouã confirmare a edictului Henotikon. îngrijorat de alarmarea cãlugãrilor ortodocsi ai capitalei. patriarhul Antiohiei. patriarhul a putut face concesii însemnate. împãratul le sustine cererea si patriarhul îi supuse.. dupã izvoarele monofizite.

w [Marinos era ministrul de finante al lui Anastasios I (cf. pãzit energic de cãlugãri. împãratul. 24. în duminica de 4 noiembrie 512. punând în mare primejdie tronul lui Anastasios. în strigãtul: „Alt împãrat pentru romani !". Apoi. împãratul le porunci sã procedeze conform cu planurile lor. Senatorii Celer si Patricius. sfãrâmând orice rezistentã. întâia oarã când grupa cãlugãrilor veniti cu Severos. petrecându-si restul vietii la Petra.. altii vociferau pentru viata lui . gãsind acolo un cãlugãr sirian fãrã ajutor. fãrã coroanã pe cap si fãrã însemnele suveranitãtii. la presiunile suveranului. clauza monofizitã 6 aTavpcotfeiq 81' 77/iâg(„care ai fost rãstignit pentru noi"). 361 NICOLAE BANESCU populatiei. ed. era reclamat zgomotos sã îmbrace purpura. la care au participat si cãpeteniile monofizitilor. a Il-a. la capãtul extrem al Palestinei. fugi si se ascunse. unind în persoana sa traditiile familiilor Anicia si Theodosius. si a expresiei „douã naturi" în particular. cit. De douã ori tronul sãu a fost amenintat de aceste revolte în chip serios. în general. încãierãri mari avurã loc între populatia ortodoxã si cãlugãrii monofiziti adusi de cãpetenia lor în oras. concretizate de dânsii sub forma unui Typos. a anatemizat Sinodul atât de contestat. care au suferit însã o mare înfrângere: partida lui Flavian a iesit în acest Sinod învingãtoare. O încãierare se produse apoi. Tulburãrile se repetarã a doua zi în biserica Sfântul Theodor. se decise la un gest îndrãznet. ceea ce stârni o mare emotie în publicul ortodox444. dar nu se mai întoarse niciodatã. cunoscutã ortodoxã. în care unii îsi pierdurã viata. Severos fu hirotonit patriarh al Antiohiei. gloata fãrã frâu se opri în fata casei lulianei Anicia Olybria. Thessalonic. smulgând statuile împãratului de pe piedestalul lor si târându-le pe strãzi. prefectul orasului. trecând sub tãcere pe cel de la Chalkedon. cit. Multimea strãbãtea furioasã orasul. convins cã violenta rãscoalei face imposibilã restabilirea ordinii cu forta. dar acesta. I. îi tãie capul. rãsunând de strigãtele populatiei: unii intonau Trisagion în forma ortodoxã. adversarii au determinat depunerea lui. Un adevãrat lagãr ortodox se instala în Forum Constantini. monofizitii n-au fost multumiti. în 512. mai exaltati decât cei palestinieni. ziua alegerii lui Severos ca patriarh al Antiohiei. care rãspunse cântând acelasi imn în forma ortodoxã. încât. prudent. într-un costum foarte simplu. op. apare fãrã veste în loja imperialã a Hippo-dromului. 631 (Bonn). 78)]. trimis de împãrat lui Flavian spre a-1 semna. 1974. Sotul sãu. în cele din urmã. intercala în Trisagion.. fiica împãratului Olybrius si a Placidiei celei tinere. Multimea se nãpusti asupra casei lui Marinos445 si. Casa lui Marinos fu incendiatã si lucrurile de pret împãrtite 444 Cedrenus. Patriarhul încearcã a evita acest lucru printro nouã profesiune de credintã. întãritã de alti solitari. cântat la Sfânta Sofia. 6 noiembrie. Desi patriarhul subscrise din nou la Henotikon si recunoscu primele trei sinoade ecumenice. Platon. 359 paratului. din jurul Antiohiei. p. nu 1-a putut însã multumi pe împãrat si pe monofiziti. abia scãparã cu viatã. îl înfipse într-o prãjinã si-1 purtã prin oras. fugi peste Bosfor. strigând în bãtaie de joc: „Iatã conspiratorul împotriva Treimii!". un Sinod local în Antiochia. Dar era prea târziu.443 Duchesne. la 6 noiembrie. desi denuntã pe marii teologi compromisi în erezii si introduse patru capitole ce dãdeau impresia cã era împotriva Sinodului din Chalkedon. op. trimisi de împãrat sã potoleascã dezordinea. Multi îsi pierdurã viata în aceste încãierãri. Flavian fu avizat sã pãrãseascã orasul pânã la restabilirea ordinii. Areobindos. El plecã. iar în ziua urmãtoare. Charanis. Philoxenos îsi asumã conducerea si intrã în Antiochia cu o multime de cãlugãri. Capitala imperiului a fost zguduitã adesea de revoltele populatiei indignate de politica religioasã a îm360 paratului. Ei voiau respingerea fãrã limite a Tomului lui Leon si a actelor de la Chalkedon. miscarea luã caracterul unei periculoase revolutii. p.

Hypatios detinea comanda trupelor din Tracia. în fruntea trupelor sale de huni si bulgari si 446 Bury. cu voce bâlbâitã si cu extremitãtile pleoapelor aprinse. îi promise a se purta bine de acum înainte si se împrãstie apoi în liniste446. el declarã cã vine sã apere hotãrârile Sinodului de la Chalkedon. împãratul ceru senatului sã-1 declare pe Vitalian dusman public al Statului roman si o armatã mare fu trimisã împotriva lui. magister militum in praesenti. din provinciile de la Dunãre. care fu asasinat. Contributions to Dobrudja History un-der Anastasius I. ed. o revoltã se întâmplã la Constantinopol. sã negocieze. pe unul din autohtonii latinizati din Balcani. Ppaxvg Kai rpauAog TT)V qxovrjv Kai tdg ãitpaq roîv BÃe<pccpoiv vxoKLKaviJ. atacatã. pars prior. loan din Antiochia ne-a schitat în câteva trãsãturi caracteristice portretul fizic al ambitiosului rebel: „un omulet scurt. sub comanda lui Hypatios. iar armata de uscat. Vitalian. a îndrepta greselile lui Hypatios""9 fatã de dînsii si a ajunge la întelegere cu papa în problema religioasã. dacã e numit de Marcellinus Comes Scytha. Hypatios si alti sefi cãzurã prizonieri si a fost nevoie de expedierea unei ambasade pentru rãscumpãrarea lor. Paris. 362 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN apare sub zidurile Constantinopolului pentru a-1 rãsturna pe împãrat. 363-374.. I. aceasta înseamnã cã era originar din Scythia (Dobrogea actualã). History. corupându-i pe paznici.annonae foeder447 Unii 1-au socotit got. începu tratative cu rebelul. un general ce se distinsese în rãzboiul cu persii. du Bas-Empire. dupã Stein. Vitalian se decide a ataca din nou capitala.Hist. V. op.. El îl trimite pe Patricius.] 448 XpoviKã. armata imperialã se întãri la Akra. Dar un an mai târziu o nouã primejdie amenintã iarãsi tronul lui Anastasios. ofiterii intrã în Constantinopol si aflã un împãrat binevoitor care-i copleseste cu daruri si promite a satisface doleantele trupelor lui Vitalian (Anastasios voise a reduce proviziile federatilor . un illirian cu multã experientã. 214 e: Av&pwniaKoc. abil diplomat. dar adãugã. într-acestea. 438-439. Vitalian navu altã alternativã decât sã se retragã si sã astepte urmãrile. originar din Scythia (Dobrogea actualã)447. dar. Anastasios declarã cã e gata sã renunte la tron.. fragm. în ziua urmãtoare. n.Lvo<. II. pp. pp. suferi o înfrângere dezastruoasã. dar ambasadorii furã prinsi la Sozopolis si banii rãscumpãrãrii (1000 pfunzi de aur) confiscati. FHG. unde. dar E. op. „Dacia". în Bosfor.s. în acelasi timp. Hypatios fu rechemat de la comanda în Thracia si în locul sãu fu trimis Kyrillos. Spre a-si câstiga simpatia populatiei. se ridicã.. în 513. Sperând a se folosi de nemultumirea populatiei. C. pe care o 449 [Cum reiese si din expunerea ulterioarã. Prin glasul unui crainic. vîog âv 363 aticae). Charanis. pp. Anastasios însã nu se mai gândi sã-si tinã promisiunile. pe uscat si pe mare. pp. Acesta se întâlneste cu Vitalian si se înteleg ca ofiterii sefi ai acestuia sã vinã în capitalã. exercitând functia de comes foederatorum (el comanda o parte din regimentele federale stationate în dieceza Thraciei). Duchesne. [Pentru o serie de aspecte ale politicii lui Anastasios I în Scythia Minor. cit. El echipeazã o flotã de 200 de corãbii si o trimite. 21-22. Barnea. Tatãl sãu are un nume (Patriciolus) care n-are nimic gotic. ofiterii jurarã credintã împãratului si pãrãsirã capitala. Dupã un prim succes. Stein aratã (. v. n. cit. cã numai unul poate fi ridicat la împãrãtie si urmeazã deci sã-si aleagã un împãrat. Anastasios. covârsitã de masa barbarilor de „huni". fiu al lui Patriciolus"448. Aceste cuvinte neasteptate ale bãtrânului suveran dezarmarã furia multimii. 2) cã.Marinos si a lui Platon. care în multe privinte a fost precursoarea celei duse de lustinian I la linia Dunãrii. Multumiti. în 514. de Vitalian. pe când dormea. Muller. care îl invitã a-si relua coroana. 178. avea . pe tãrmul mãrii. I. 49-50. sã trateze direct cu împãratul. p. luptã cu bravurã. 4 (1960). Evagrios îi zice lui Vitalian 0pa| si expresia indicã. t. când împãratul interzise celebrarea unor anumite festivitãti. 1870.

înstiintând cã a decis a trimite o ambasadã sã negocieze cu împãratul. si-j cerea a da toatã atentia instructiunilor pe care le aveau ambasadorii. la Con-stantinopol. mai apoi sã întreprindã un pelerinaj la Ierusalim. veni de-a lungul coastei. împãratul n-a închis totusi poarta negocierilor. Papa cerea neted acceptarea Sinodului din Chalkedon si a Tomului lui Leon. condamnarea în mod public a memoriei unei lungi serii de prelati. înainte de cea dintâi (împãratul vorbea acum de mijlocirea ce poate face în privinta tulburãrilor din Scythia. Respingând astfel propunerile papei. cit. sã provoace o mare discordie a populatiei. Apoi scrise din nou pentru cea dintâi. fiind proclamat împãrat. 88. p. împãratul îi expedie o scrisoare destul de simplã. este cã ea „a fost plãnuitã"450. în acord cu promisiunea fãcutã lui Vitalian.Singura explicatie satisfãcãtoare a sosirii atât de târziu a primei scrisori. Cu el deschise împãratul negocierile. „ca prin aplanarea disputelor. trimisã la 12 ianuarie 515. Hormisdas rãspunde. dupã Charanis. urmând-i în scaun Hormisdas. Scrisoarea a ajuns în mâinile papei dupã patru luni si jumãtate. Vitalian se retrase linistit. 364 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN conducea el însusi. cerând sã fie mai exact informat asupra obiectului Sinodului asteptat. 451 Ibidem. în 515 s-a întâmplat un fapt care a putut determina pe împãrat la mãsura luatã. nu poate fi însã de pãrerea papei în ce priveste condamnarea celorlalte persoane. ci promitea a scrie din nou. rãspunde lãmurit cã Nestorius si Eutyches au si fost anatemizati mai înainte. Unii istorici moderni au conchis cã parte dintre huni au servit în armata lui Vitalian în timpul primei sale rebeliuni si erau acum încurajati sã . rechemarea episcopilor catolici exilati. 365 NICOLAE BANESCU doua scrisoare a împãratului. a cãrui acceptare ar fi însemnat absoluta supunere fatã de papã. Hypatios fu eliberat în schimbul unei importante rãscumpãrãri si Vitalian. La sfârsitul lui decembrie 514. neînduplecat adversar al politicii religioase a lui Anastasios. în calitate de nepot al lui Anastasios I]. op. sã se poatã restabili unitatea Bisericii"). Motivul acestei mãsuri nu se cunoaste. pontiful Romei. pentru unirea Bisericilor. iar pânã atunci a doua scrisoare a împãratului. El a fost înlãturat în acest an de la comanda Thraciei. Anastasios era interesat de pacea internã a imperiului si nu putea. a sosit papei în martie 515. numit comandant al Thraciei. între altele. sãvârsitã cu valuri de sânge. îsi încheia viata. Hunii sabiri nãvãlirã în provinciile pontice si le prãdarã în acelasi timp. scrisã în alt ton. Symmachus. aprobate de împãrat. semnarea de cãtre împãrat si episcopii din Est a unui Libellus adus de legatii papali.. p. la a P. a H-a. în urma cãrora a crezut potrivit sã se adune un Sinod. ed. ca urmare. Când a fost predatã papei. Anas-tasios fu silit a negocia si-1 expediazã pe loan al Vale-rianei. nu poate fi plãcutã lui Dumnezeu". angajându-se cã o ambasadã alcãtuitã din persoane de rang ecclesiastic va fi trimisã pentru a discuta cu pontiful Romei451. in-vitându-1 a astepta Sinodul ce avea sã fie convocat la Herakleia Thraciei. în iulie 514. în iulie 515. care stabileste împreunã cu rebelul termenii pãcii. spre reexaminare de cãtre Scaunul roman. pentru satisfacerea papei. Anastasios se obliga apoi sã-i recheme pe episcopii depusi si sã adune un Sinod general la Herakleia Thraciei.92. inclusiv Akakios: o anatemizare publicã a acestora ar provoca desigur tulburãri si vãrsare de sânge si „unitatea Bisericii. Anastasios stia cã între Hormisdas si Vitalian a fost o corespondentã si cã Theodoric se afla în legãturi prietenesti cu el. Conditiile aduse de legati erau pentru Anastasios inacceptabile. era prea târziu ca sã facã pregãtirile spre a asista la importanta adunare. Charanis.sã lupte ulterior cu Vitalian. 366 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN în 516 capitala avu sã înfrunte a treia revoltã a lui Vitalian. iar în vremea rãscoalei „Nika" (532) a sfârsit în chip tragic. Având si nemultumirea internã.

Vitalian se refugie. acesta cãutã a exploata situatia din Siria. în august 516. Chabanis. în speranta cã-1 va determina prin influenta sa pe papã. sã primeascã un compromis. el a fost silit sã stea de acum linistit453. îl îndemna pe împãrat sã dea toatã atentia problemei religioase. III. de un învãtat atenian numit Proclus (nu neoplatonicianul). 1. episcop de Misenum. cit. cit. Scãpat astfel de pericolul din afarã. pp. op. n. împãratul continuã prin urmare schisma. împãratul încredinta operatiile militare lui Marinos. fiindcã nu-1 recunoscuse pe Severos. La intrarea Cornului-de-Aur. Cf. Bury.. încât ambasadorii n-au putut ajunge la nici o întelegere. p. Trei din principalii sãi aderenti cãzurã în mâinile imperialilor. în momentul când el se pregãtea sã atace în Vest. unde episcopii se desfãcuserã de Thessalonic si cereau papei sã-i ia înapoi în sânul Bicericii romane. Diehl. condamnând apucãturile sale trufase. 45. op. Cãtre sfârsitul acestui 453 E. neizbutind a-i atrage pe delegati.-nimicitã aproape total printr-o compozitie chimicã similarã focului grecesc de mai târziu452. cit. îi expedie înapoi sub gardã. 452. multi episcopi din Illyricum si Grecia iesiserã din comuniunea episcopului de Thessalonic. Dacã politica religioasã a lui Anastasios a tulburat imperiul în cursul lungii sale domnii. t. Cronicarul bizantin o numeste „sulf natural" (t9efov ãitvpov). Anastasios. 367 fu depus din comanda sa asupra Thraciei. Politica sa financiarã a asigurat statului o prosperitate fãrã de care s-a putut zice cã apogeul . Anastasios reia negocierile cu papa. datate 28 iulie 516. cu sfãrâmãturile armatei sale. Un numãr de epicopi din Siria si Palestina refuzarã a-1 recunoaste pe Severos ca patriarh al Antiohiei. alta senatului. Situatia din Illyricum si Grecia. p. op. în Peninsula Balcanicã situatia nu era mai bunã. Pretextul lui Vitalian era cã Anastasios nu-si îndeplinise promisiunile religioase din 514. p. 76. El interpretã edictul Henotikon ca o adevãratã abrogare a Sinodului de la Chalkedon. cit. Vitalian 452 Aceastã compozitie chimicã a fost procuratã lui Marinos. care nu mai era prefect al Pretoriului. Marinos obtinu o izbândã decisivã asupra flotei rebelului compusã din goti si huni. nemultumitoare imperiului. Ennodius. Charanis. Stein. Ch.30 septembrie 515454. dupã câte relateazã (pp. încurajat de aceastã situatie. Revolta sa a fost de data aceasta scurtã. si înlocuit cu loan.. la Anchialos. Administratie si reforme. c. Hist. 63-65. El decise sã se adreseze si senatului. p. între octombrie 514 .devasteze provinciile din Est. Doi dintre ei 1-au depus chiar din Scaun. fapt pentru care împãratul îi scrise (11 iulie 517). „Le monde oriental". Scrisorile papei furã însã rãspândite de cãlugãri ortodocsi în orasele Orientului.. Cum am vãzut. Ei furã executati la Constantinopol. Dar senatul era sub influenta papei. printre care si hunul Tarrach. apeleazã la papã. episcop de Pavia. nemultumiti de persecutiile lui Severos. papa se decide a trimite a doua ambasadã la Constantinopol. administratia avu însã într-însul un excelent cârmuitor si o serie de reforme salutare se leagã de numele sãu. plecarã din Roma în primãvara anului 517. si Peregrinus. care-1 asasinase cu propria-i mânã pe Kyrillos. Cât pentru Hormisdas. iar armata de uscat îi fu zdrobitã la Sykai (Galata). cu ordinul strict de a nu se opri în vreun port al imperiului. Slãbit mult dupã aceastã înfrângere. 1944. Dorotheos si apelaserã la papã.. Ei duceau o scrisoare cãtre împãrat. care se bucura si de sprijinul lui Theodo-ric. Doi ambasadori furã trimisi la Roma cu douã scrisori: una adresatã papei. cãlugãrii din Syria Secunda. op. recunoscându-1 de cãpetenie a lor. 184. dar si un numãr de scrisori ale papei menite a crea în Orient o opinie publicã favorabilã pozitiei romane. 368 an. în care rolul principal îl avu Severos. 402-405) Malalas. Elias al Ierusalimului fu exilat la Aila. Dificultãtile acestea îl fãcurã pe Anastasios sã cheme Sinodul de la Tyr al episcopilor orientali. du Moyen Age.

împãratul a dat pradã focului orice înscris privind acest impozit. De la începutul secolului al IV-lea acest impozit lovea comertul si toate profesiile. într-un raport stabil fatã de aur si argint. A promulgat apoi ordonante pentru provinciile limitrofe din dieceza Orientului si pentru Libia. nici uriasa operã a constructiilor sale455. Dar. a expus în amãnunt sistemul monetar al lui Anastasios si împrejurãrile care 1-au impus (. Situatia era agravatã de problema locurilor sterile459. El a demonetizat toate monedele conventionale ce invadaserã piata si a reluat baterea monedei de bronz456. 3(1971). el se ridica la fiecare trei ani. 371 NICOLAE BANESCU tâmpina acest neajuns. Xpvaoiekeia (impozitul de aur). Abolirea lui a fost primitã cu o bucurie generalã în tot imperiul. Anastasios introduse. Vasiliev. El permise rãscumpãrarea în .] 370 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN civitas asupra unui functionar.93-102. Desi în principiu ea nu trebuia aplicatã decât exceptional. istoE. sã-i vândã mãrfuri la preturi fixate de autoritate. spre a compensa golul produs. spre a împiedica si în viitor „impozitul odios" (. în cazuri de nevoie extraordinarã. Stein. în 498. p. I. pp. cum îl calificã. cu totul sãrãciti. 13. Roum. p. de fapt.Les origines du sesterce et du miliarense et leur conti-nuite jusqu'aux temps byzantins. fãrã a-i excepta pe servitori.000 de nomismata).A. O institutie care avu o mare aplicare în aceastã epocã a fost asa numita coemptio. printre care se afla în primul rând întrtinerea armatei.cpopog Tig 5vaxLpr\Q. op. Anastasios luã si în aceastã privintã mãsuri. vechea auri lustralis collatio.040. aducând moneda de cupru. Fãrã buna administratie a lui Anastasios. Oficial. ci ea trecu în fiecare 456 învãtatul numismat român M. Anastasios a realizat si o însemnatã reformã monetarã. 369 NICOLAE BANESCU ria bizantinã n-ar fi cunoscut rãzboaiele glorioase ale lui lustinian. care intra în casa prefectului pretoriului. cel mai mare tezaur înregistrat de istoria financiarã a Bizantului: 320. Soutzo. Spre a preîn457 Bury. în comunicarea fãcutã la Congresul de studii bizantine de la Belgrad. se recurse la un mijloc foarte simplu: statul îi obliga pe supusi. în locul acestui impozit. de fapt. Introduse. follis. t. o reformã de ordin financiar. Panegiricul lui Anastasios. Atributiile sale furã mult lãrgite. El a lãsat la moartea sa. de asemnea. 49. administratia îi dãdea un caracter arbitrar si neregulat. pentru cerintele armatei si el apãsa greu asupra populatiei rurale. I. în „Buletin de la section his-torique de l'Acad. A. Chrysos în „Byzantina". p. Hist. observã atât de just Stein. încât panegiristul sãu afirmã cã. nimicind astfel si amintirea celor suferite458. dar. cit. 192. cu toate cã a usurat sarcinile fiscale care apãsau asupra celor sãraci si a executat însemnate lucrãri publice. O astfel de cumpãrare se numea coemptio. 505 (Bonn). scãzând în parte sumele pe care soldatii limi-tanei trebuiau sã le verse autoritãtilor militare. dupã care grija strângerii impozitelor n-o mai aveau curialii. vindex.000 livre de aur (adicã 23.. 54-58.puterii si civilizatiei bizantine din secolul al Vl-lea n-ar fi fost cu putintã. Contributiile în naturã pentru annona se puteau înlocui prin bani. care suferise mari deprecieri. 458 Prokopios din Gaza. History. impozit plãtit în aur si argint. sã fie repetatã în fiecare an. [Vezi si Ev. a impozitului cunoscut sub numele de cbrysargyron. p.". ajunse. de l'Empire Byzantin. El a fixat un nou tarif pentru taxele pe care vasele ce treceau prin Hellespont si Bosfor le plãteau flotilei imperiale însãrcinate a supraveghea aceste strâmtori. numit de prefectura pretoriului. pp. E de subliniat mai întâi faptul cã împãratul a redus cheltuielile personalului de prisos al Curtii. ceea ce a fãcut ca primirile în naturã sã nu mai fie suficiente pentru cheltuielile în naturã. pe prostituate si cersetori'157. Altã reformã însemnatã a fost abolirea. XIII (1927). 144. Atât de hotãrât a fost Anastasios în mãsura ce-o luase.

Politica externã a lui Anastasios. popoarele barbare aciuate dincolo de Dunãre încep a trece fluviul în imperiu. cit. op. 15. între Don si Cucaz. izvoarele pomenesc de incursiunile „getilor". în natiunea bulgarã a acestei epoci se aflau reuniti. Piganiol. 373 NICOLAE BANESCU în anii 493. ca sãrbãtorile numite Brytae. 462 Prokopios din Gaza. pp. fãrã a permite totusi ca ea sã devinã insuportabilã. popor hunic (turcotãtar). guvernul lui Anastasios se sili a face cât mai eficace institutia adiectio sau emfioÃri. luptele sângeroase cu animalele sãlbatice în circuri463. la origine. în afarã de jefuirea populatiei. în acelasi timp bulgarii. 461 Stein. care pânã atunci nu fuseserã încã legati de brazdã. pp. 209. Rãzboaiele. si scopul de a opri progresul marii proprietãti în paguba celei mici. Tot astfel Anastasios interzise. doritor a pãstra pe cât posibil unitãtile fiscale existente. fiindcã bandele lor. sub care se înteleg grupuri eterogene de popoare. ca interzicerea traficului functiunilor publice. precum si rãmãsite ale pãgânismului. 1916. trec acum Dunãrea în imperiu în 499.ri q^OK^vcrov). Aceste incursiuni slave si bulgare în Peninsula Balcanicã pe timpul lui Anastasios n-au avut. preludiul marii lor imigratii din secolul al Vl-lea. 506-507: -&eaq ãnav$p<nnovq le numeste panegiristul. cit. nici unei proprietãti de curial sau de tãran liber pãmânturi senioriBury. 464 Stein. 507. Trebuie sã adãugãm la acest capitol cã mãsurile împãratului Anastasios nu s-au mãrginit la asigurarea prosperitãtii finantelor. 32. devastând provinciile de nord. Unele privesc ordinea moralã a societãtii. op. 46 si urm. Stein. marii proprietari funciari având si alte mijloace de a-si mãri proprietãtile. Ea avea. Semnalãm si alte reforme de ordin financiar. erau rude foarte de aproape ale bulgarilor465.. Kutrigurii. a decretat cã acei arendasi. cit. veniti întâia oarã în atingere cu bizantinii sub domnia lui Zenon. Nimeni nu putea fi însã constrâns a transporta la biroul de receptie produsele ce i se cumpãrau sau a plãti cheltuielile de transport si aceastã mãsurã fu primitã cu multumire de contribuabili. Dispozitiile edictate de Constantiu al II-lea în 361 par a fi la baza acestei distinctii461. p. care-i aduse împotriva ostrogotilor. încã din epoca anterioarã se fãcea distinctie între adiectio în interiorul marilor domenii (ejiif$okri o/io5ouAwv) si adiectio în teritoriile oraselor (em[loÂ. Anastasios a avut sã înfrunte de multe ori lupte grele cu acesti barbari. împãratul. A fost însã ineficace. poate. pp. 505. alt rezultat.. la care autorul trimite. în 499. între care se crede cã se aflau probabil si unele triburi slave. si utigurii. 463 Ibid. în Rusia meridionalã. astfel încât nu se putea atribui unei seniorii funciare pãmânturi necultivate apartinând curialilor sau tãranilor liberi. care se celebrau cu executãri de dansuri de origine cultualã si erau adesea prilej de lupte aprige ale factiunilor Hippodromului. pentru a nu pierde unitãti fiscale. nu mai puteau pãrãsi pãmântul unde rezidau fãrã întrerupere de mai mult de 30 de ani. Armatele imperiului n-au putut opri pe nãvãlitori si ei au pãtruns pustiitor în Thracia. Panegiricul. dar sublinia sã statutul lor de oameni liberi rãmânea intact*50. Ei repurtarã o victorie asupra bizantinilor la fluviul Tzurta si în 502 devastarã Thracia. De asemenea. Histoire du Bas-Empire II.Cf.. adãugând ceva la annona. op. pp. p. Ele furã suprimate în anul 502464 d. 502-503. Macedonia si Tessalia. cum au stabilit cercetãrile mai noi. huni occidentali alungati din câmpia Ungariei si elemente turcesti venite din Asia centralã încã de la mijlocul secolului al V-lea. 444-445. Moartea sa. 372 ale necultivate. 207-208.. în ce priveste politica externã.. oricât de . L'impot de capitation. 11.bani. cum vor avea mai târziu. practicat pe o scarã atât de întinsã pe timpul împãratului Zenon462. 81 .

pp. cum a probat Ed. al cãror rezultat a fost publicat de E. cãci atâta timp cât regele era redus pentru purtarea rãzboiului la chemarea nobilimii latifundiare. Zenon a fost cu persii în neîntreruptã pace. Altheim u. 11. cf. pp. Interesele acestora se atingeau în Caucaz cu ale Bizantului. Sãpãturile fãcute la Constantinopol si în împrejurimi (de la 1936 pânã la 1951).lt der Sasaniden. zidul lui Anastasios merge spre disparitia sa totalã. Voir p. suspendatã încã de Leon I. se întorceau în locurile de unde veniserã.numeroase. în 488. p. cit. Selymbria). 502-503. Moravcsik. mãrginite de magi si de nobilimea latifundiarã. ne dau interesante informatii. cit. op. ruinate cu totul astãzi. ce mai existã. Jahrb. Dar împãratul simti nevoia sã-si protejeze capitala amenintatã de barbarii de la nord. scoase dintr-un articol dat publicitãtii de Feridan Dirimtekin469 asupra constructiei si stãrii actuale a acestei faimoase apãrãri. urcat pe tron dupã moartea indolentului Valakh (Balas). drepturile ei nu puteau fi atinse470. într-un loc. Ungar. n. Zidul era construit din pietre patrunghiu-lare legate cu ciment si nu mai are nici un turn. El a avut multi ani de luptat pentru restaurarea autoritãtii regale. El construi în acest scop „prea marele zid si întrecând orice închipuire" (TO /leytorov KCCI xpentov Jtãarig evvoiag reî^og) întins „de la o mare la *' Stein.25 metri si o grosime de 3. [Constructia zidului ar fi început prin 503-504. B. Kavadh I. op. afarã de câteva crâmpeie asemãnãtoare. S-au întrebuintat pânã si la constructia drumurilor. 52-90. Schwartz. Ce pãcat cã nu se gãseste mijlocul de a se cruta de la distrugere urmele arheologice ale unui mare trecut. V. a fost în întregime clãdit cu pietre din zid.. 467 Stein. 425-459. 23 (1982). 468 Les fouilles byzantines ã Istanbul et ses environs. Stiehl. 442: 1947 . X (1930). op. pe Marmara. Se vãd încã locurile unor porti si douã lagãre întãrite.. El începea de la Marea Neagrã la Avcik Iskelesi si se termina la vest de Silivri (v. care înconjurau în interior douã treceri din cele mai importante. cum îl caracterizeazã panegiristul lui Anastasios4615. Aceastã situatie se datora structurii imperiului si armatei sale. Kurfalli. 6l. cit. Zidul lui Anastasios avea o lungime de aproape 52 km si se afla la 50-60 km de centura vechilor zidiri ale lui Theodosios. care a cercetat acest zid în 1947. Gy. care de multã vreme a devenit o adevãratã carierã de piatrã.. R. Dar. 375 muirii. p. care permit sã ne dãm seama de vechea stare a împrej*6 Prokopios din Gaza. „Byzantion". desi le suprimase plata pentru întretinerea fortificatiilor caucaziene.] 469 Membru al Comisiei pentru conservarea monumentelor istorice. N-os 5-6 (mai-juin 1953). spune Feridan. Bruxelles. un segment din zid prezintã încã o înãltime de 5. dupã ce devastau o bucatã de vreme tinuturile. fiul lui Peroz (Firuz). Un sat. a cãror înãltime atingea 10 metri. 374 cealaltã". în „La Nouvelle Clio". Staatshausha. Croke în GRBS. desi în 1898 învãtatul german Schuchardt numãrase multe turnuri. 376 . Imensele proprietãti ale nobilimii se bucurau de mari privilegii. 73 si urm. în fruntea Statului persan se afla acum unul din cei mai destoinici sasanizi.. la capul Karinca. si cunoscut la scriitori sub numele de „Zidul cel Lung" ^aKpov TEi^ot)467. Kavadh I n-a mai 470 F. t. p. XXI (1951). care de multe ori ajungeau pânã sub zidurile ei. p.Le mur anastasien. crede cã Anastasios a restaurat si întãrit numai zidul care ar fi existat de mai înainte. iar puterea centralã nu se putea exercita nemijlocit asupra lor.15 metri. 89. 281 si urm. 4. de mai bine de un mileniu! Cu mult mai însemnat a fost rãzboiul purtat de Anastasios cu persii (502-506). Mamboury468.

268-269 si 305. Când se simti destul de tare. A fost o luptã de câtiva ani. care trecea drept adept al lui Mazdak. cã sistemul sãu reprezintã numai o dezvoltare specialã a celui maniheic475. 377 NICOLAE BANESCU marea reformã a impozitului funciar pe baze mai sigure si mai juste472. izgonindu-1 pe cel mai mare. Christensen 1-a analizat si Altheim-Stiehl adaugã consideratiile lor erudite. care si-a avut influenta sa în lumea iranicã. în ultimii ani ai lui Kavadh. în epoca lui Diocletian. 356-376. 300 si urm. a cãror chemare a fost urmatã de mase. cu multã perspicacitate a mers mai departe. prin descoperirea scrierilor originale maniheice în Turchestanul chinez si mai cu seamã prin rezultatele deosebit de interesante ale cercetãrii maniheice. Acesta ocupã la el acelasi loc pe care îl are Stãpânul Luminii la Mazdak. Chosroes îi doborî sângeros pe mazdakiti. Dupã o lungã asteptare. precursoare a comunismului473. asigurândusi suprematia. la femei si unelte. Kavadh se întoarse împotriva sectei mazdakite antisociale. întorcându-se cu acest ajutor (498 sau 499). obtinu de la acesta o armatã de heftaliti. lãmurind pe deplin caracterul actiunii lui Mazdak. Nr. cap. Cererile se întinserã la bani si la proprietate. iar A. cãci asupra amândurora apãsa greu jugul clasei care dobândise puterea. în fragment aflãm înnoiri hotãrâtoare fatã de doctrina lui Mani si ele sunt determinate de neoplatonism. apãrutã în revista „La nouvelle Clio" de la Bruxelles474. 474 Tomul V. El subliniazã cã doctrina lui Mazdak e clãditã pe fundamentul pus de Mani. Cea mai înaltã posibilitate a omului e sã devinã asemenea lui . Noldeke are meritul de a fi vãzut în Mazdak un reformator. unicul ce ni s-a pãstrat. Nobilii au izbutit a-1 închide pe rege (496) în vestitul „Turn al tãcerii" (Lethe). ca sã dea sãracilor. încât ei intrarã în casele nobililor si luarã femeile si banii. erau partizanii naturali ai regelui contra nobilimii. El se mãrgini a arunca pe cei din urmã împotriva celor dintâi. Pretioasa contributie a învãtatilor Franz Altheim si Ruth Stiehl. Christensen. Kavadh era prea slab pentru a face fatã în acelasi timp si nobililor si mazdakitilor. aratã lãmurit fazele acestor interesante cercetãri. Dupã câte ne relateazã Tabari471. o zdrobi. în scurt timp. despãrtit de doctrina lui Mani. propovãduia la Roma. în traducere arabã. Dar cercetãri ulterioare au adus multe si noi precizãri în aceastã privintã. Historyll. pe care. care. Astfel a fost prezentat interesantul episod al sectei lui Mazdak. Se probeazã cã fragmentul lui Mazdak oglindeste si ideile lui Porphyrios din scrierea sa asupra Soarelui. Dupã vreo doi-trei ani. 9-10. care se deosebeste de toti urmasii prin caracterul sãu religios. Predominarea nobilimii feudale fusese zdrobitã de mazdakiti. 473 Asa si de cãtre Bury. regele îsi reocupã tronul. Mazdak und Porpbyrios. atâtati de ei. 472 Ibidem. 1953). Chosroes. câstigând interventia sotiei haganului. pp. prin siretenia sa. tãranii. 7-10 (iulie-dec. lupta si biruinta Dumnezeului bun asupra principiului întunericului din sistemul dualist al lui Mani. Urmãrile acestei comunitãti a femeilor si bunurilor au fost dezastruoase pentru nobili. ale cãrei amãnunte nu se cunosc. spre a-si asigura întreaga autoritate regalã. care sã-1 ajute. 378 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN De mare însemnãtate a fost descoperirea unui fragment original dintr-o scriere a lui Mazdak. Programul lui Mazdak e gândit mai mult religios decât social.voit sã suporte tutela acestei nobilimi si o împrejurare ce-1 putea ajuta s-o zdrobeascã era rãscoala popularã provocatã tocmai atunci de un comunist cu numele Mazdak si de aderentii sãi împotriva clasei înalte. Th. mazdakitii cereau împãrtirea egalã a averilor. IV. pp. Acesta a avut un precursor în maniheul Bundos. pp. ei voiau sã ia de la bogati. p. furã atât de puternici. mazdakitii. Pentru aceea el ridicã la succesiunea tronului pe al treilea fiu al sãu. Kavadh izbuti sã scape din închisoare si fugi la heftaliti. Ea nu mai era în stare a opune nici o rezistentã si Kavadh putu initia 471 Ibidem. de asemenea.

în cele din urmã Anastasios puse în fruntea unei armate puternice pe Celer. dupã sase ani de sovãire.. în 506 se încheia si tratatul de pace pe sapte ani476. 381 IV. 4771. Individualitatea sunt. La începutul anului 503. pentru a termina puternica cetate Dara. 481-483380 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Vorbind despre aceastã cetate „mare si puternicã a Mesopotamiei.-filol. cisterne. în vârstã de optzeci de ani. Kavadh deschide deci ostilitãtile. împãratul obligându-se a plãti anual persilor 550 de livre de aur. în privinta relatiilor cu Occidentul.. El ceru împãratului reluarea plãtilor stipulate prin tratatul din 442. 56]. îndatã ce-si consolida autoritatea regalã în interior. Amândouã aceste acte sunt o afirmare a ideii unitãtii imperiului. de amestecul cu întunericul. Resedinta ducelui de Mesopo-tamia fu transferatã de la Constantina în noua cetate. amestecul cu întunericul. Rãul. Basilissa Ariadne murise cu trei ani mai înainte. în vara anului 502 si cucereste Theodosiupolis (Karin. ceea ce înseamnã mortificarea Individualitãtii. pp. în 505. op. la cinci kilometri de frontierã. un il-lyrian priceput. . pentru întretinerea fortãretelor din Caucaz. Medd. Kavadh I avu o lungã domnie (488-531) si a fost un mare suveran. silin-du-1 pe Kavadh la încheierea unui armistitiu. devasta tinuturile persilor si asedie Amida. pierdutã de bizantini. 6. v. asezatã între hotarele romanilor si persilor". Anastasios profitã de încurcãturile ce le aveau persii cu hunii la nord. secundat de alti buni comandanti. Pompeius si Hypatios. Pentru detalii. Ev. Anastasios întelegea sã acorde regelui un împrumut. Cedrenus adaugã cã Anastasios „fãcu acolo bisericã si magazii de grâne. Danske Vidensk. 216-217. împãratul completã si întãriturile de la Martyropolis si Theodosiupolis. deschise diferendul ce-1 avea de lãmurit cu Bizantul." IX. Brooks. 479 Stein. care. îl recunoscu ca delegat al imperiului pentru guvernarea Italiei si-i întoarse însemnele imperiale trimise de Odovakar. Ea trebuia sã tinã în respect Nisibis. hist. Anastasios îi acordã titlul de consul478. 379 deci sã se împãrtãseascã de femei si proprietate în acelasi chip ca de apã. El nu lãsa nici un fiu si n-a luat nici o mãsurã spre a asigura succesiunea. cade în mâinile persilor si Amida. v. Oamenii aveau ^5 L 'Iran sous Ies Sasanides (1944) si Le regne du roi Kavadh I et le communisme mazdakite. dupã un asediu de trei luni. II. cit. prin care se îngãduia persilor sã pãrãseascã Amida. apãrarea comunã împotriva barbarilor de dincolo de munti. sã se elibereze de Rãu. o numi Anastasiopolis si-i dãdu privilegii de oras477. p. Histoire du bas-Empire. Selsk. pe teritoriul care nominal era al imperiului. dar acesta nu vru sã renunte la ceea ce socotea un drept al sãu. (Bonn). fortul principal la granita Mesopotamiei. Ura si Lupta. desi ar fi putut ridica pe unul din cei trei nepoti: Probus. pustiind crunt Mesopotamia bizantinã si cea persanã. Clovis îsi constituise regatul franc în Gallia. ca si Condradictia. a cãror pricinã Mazdak o vedea de cele mai multe ori în femei si proprietate. Lupte necontenite avurã loc. am vãzut cã Anastasios. XXXII (1978). tribune (rostre) si douã bãi publice". tot atâtea piedici. spre a defini situatia regelui ostrogot Theodoric. pp. de foc si pãsune. se stinse din viatã. Chrysos în DOP.Dumnezeu. Erzerum). 478 [Pentru surse si bibliografia discutiilor privitoare la consulatul lui Clovis. în noaptea de 9 spre 10 iulie 518479. un fel de recunoastere a legitimitãtii puterii sale. capitala Armeniei romane. „Kgl. 630. p. Atingerea acestui ideal presupune ca el sã se dezbare mai înainte de particularitatea sa proprie. dupã o lungã domnie plinã de mari osteneli.

unde s-a nãscut (c. trateazã acelasi subiect în a sa Istorie ecleziasticã. Udai cova. Ed. si duce povestirea de la Sinodul din Niceea pânã la 428. Theodoret. Eusebios a dat si numeroase scrieri de exegezã. pe care uneori îl transcrie. Ca scriitor. ne-a lãsat si el Istoria eclesiasticã în 5 cãrti. se pot mentiona W. de a nota. 30. faptele si scrierile lor. de a stabili pentru fiecare Scaun apostolic seria episcopilor. 482 Cf. povestirea de unde acela o lãsase si a dus-o mai departe. n. Socrates. de la 305 pânã la 439. Din aceastã operã ni s-au pãstrat 480 Schmid-Stãhlin. § l. Nu aflãm într-însa o expunere dramaticã a evenimentelor. . 1974. Viata lui Constantin. tinerea sinoadelor si întemeierea bisericilor. Nu trebuie sã credem însã cã aceastã literaturã e strãinã de spiritul elenismului. care au ajuns pânã la noi. 1988. episcop de Kyrros. a. 1968. I. e un encomion. de a face cunoscuti pe marii martiri si pe marii doctori. Pe lângã opera de istoric. si autenticitatea sa. Princeton. din seria aparitiilor mai recente. ca si Socra-tes. în care schiteazã pentru fiecare popor succesiunea cronologicã a marilor evenimente ale istoriei sale pânã la 325. dar faptele relatate au o valoare documentarã de primã ordine. compusã cãtre 450.1 382 numai fragmente. El îl urmeazã de aproape pe Socrates. însã Supra. avocat din Constantinopol. Moscova.v. Literature and Society in the Early Byzantine Period.E. 265) si unde a exercitat episcopatul de la 313 pânã la moartea sa. de care se apropie prin aceea cã întregul material adunat trebuia sã intre într-un cadru cronologic. relative la diferite pãrti din Vechiul si Noul Testament. cap. în 5 cãrti. Griechische Litteratur.] 383 NICOLAE BANESCU olului al V-lea. e si azi contestatã482. asa cum ni s-a transmis. dar îmbrãtiseazã epoca de la Sinodul din Niceea pânã la 425. si „ideea singurã de a alege acest subiect si a-1 pune în istorie era în sine nouã si fecundã"481. Moscova. fãrã nici o artã. cum o spune în prefatã. V. cap.VIA tA INTELECTUALÃ DE LA CONSTANTIN CEL MARE PÂNÃ LA IUSTINIANI 1. un fel de dezvoltare a celui din urmã capitol al cronicii. „Christliche Schriftsteller. Sozomenos. un panegiric al marelui împãrat. Ea nu ni s-a pãstrat în forma originalã. Z. Al Cameron. de încrederea cãruia întotdeauna s-a bucurat. ei acceptã si rãspândesc idei din literatura profanã480. Istoriografia e reprezentatã prin Eusebios din Caesarea (în Palestina). în patru cãrti. Autorii crestini se folosesc de forme ale literaturii grecesti. Eusebios n-are însusiri deosebite: povestirea e uscatã si putin coerentã. în Siria de Nord. si desface din diferitele serii de fapte sincronismul care era obiectul ultim al lucrãrii sale. un avocat din Constantinopol. Dar opera sa cea mai importantã este Istoria ecleziasticã. Nauka. cãtre mijlocul sec481 Vezi frumoasa caracterizare la Croiset. perioadele de persecutie si calm. Kaegi. în 10 cãrti. Byzantium and the Decline of Rome. Eadem. Obiectul sãu era. Eusebios a scris o Cronicã. Istoria lui Eusebios a avut continuatori. si a lãsat un numãr de scrisori. în sfârsit. a reluat. 1985. Literatura crestinã în aceastã primã perioadã a istoriei bizantine. Idejno-politieeskaja bor'ba v ran-nej Vizantii (po dannym istorikov IV-VII v. Nauka. pp. Litterature grecque. domnia lui Constantin cel Mare.V. El îsi scoate informatia din scrieri. în 340. El este întemeietorul istoriografiei bisericesti si izvorul principal pentru domnia lui Constantin cel Mare. si douã mari opere apologetice. Londra. voi. Einleitung". independent de ceilalti doi. 911-912. IV. Vizantijskaia kul'tura. în 9 cãrti. [între completãrile ce se pot face. sub acelasi titlu de Istoria eclesias-ticã. aparitia ereziilor. a editorului. scrisori sau amintiri lãsate de oamenii epocii. Ed. de a însemna fazele întinderii crestinismului. [V. literatura crestinã tine un loc însemnat.

în floare. Vasile era un om de actiune. cu tot talentul sãu de orator. se simti atras cãtre Bisericã. în 374. unde îl cunoscu pe Iulian si legã prietenie cu Grigorie de 384 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Nazianz. Hrãnit cu filosofia greacã. Caesarea. unde rãmase vreo zece ani si unde strânse prietenia cu Vasile. omiliile Contra cãmãtarilor si cea Cãtre tineri asupra felului de a trage folos din autorii profani. b. nu fãrã dificultãti. vestitii retori ai epocii. totul fiind real în povestirea biblicã. 3) scrierile zise ascetice. Se deosebesc totusi unul de altul prin caracter si spirit. fiind. Grigorie de Nyssa. în numãr de 365. sprijinul Ortodoxiei în Orient. îl chemarã sã le fie conducãtor. si-1 convinse pe Grigorie a primi sã fie numit acolo episcop. metropola provinciei. episcop de Nazianz. a cercetat apoi pe maestrii cu renume la Caesarea Palestinei. muri Eusebios. Tatãl sãu îl aduse ca ajutor la Nazianz si. Cappadocia a dat. ortodocsii din Constantinopol. oprimati de arieni. îsi completã apoi aceastã educatie la Caesarea. el le foloseste în formã crestinã cu multã dexteritate. Grigorie veni în capitala . cele mai multe din epoca episcopatului sãu (370-379) si constituind unul din cele mai interesante documente pentru istoria secolului al IV-lea. Grigorie de Nazianz a fost în strânsã prietenie cu Vasile cel Mare. întors în patrie. în anul 331. apropiati prin comunitatea de idei si prin geniu. unde tatãl sãu tinea scoala de retoricã. Vasile cel Mare a fost. Dar. care expune faptele pânã la 428. si aceasta va fi una din operele principale ale vietii sale. Acolo aflã. dar a trebuit sã treacã un timp pentru a se consacra sacerdotiului. în a doua jumãtate a secolului al IV-lea. Opera sa cuprinde: 1) douã scrieri dogmatice {Contra lui Eunomios si Asupra Sfântului Spirit). renumitã prin scolile sale. el a îmbinat aceste douã elemente cu multã gratie si usurintã'83. Vasile îsi fãcu prima educatie intelectualã în Neo-Caesarea Pontului. era unul din marile orase ale imperiului. cincisprezece cuvântãri Asupra Psalmilor. îsi pãrãsi episcopatul si plecã sã trãiascã în retragere la Seleucia Isauriei. în special cu doctrinele lui Platon si Plotin. El si-a fãcut mai întâi învãtãtura în scolile din Caesarea. cãutã singurãtatea. a fost timp de sase ani consilierul sãu si când. Ei îl audiarã pe Himerios si pe Libanios. Teologia numãrã în aceastã epocã câteva mari figuri ale literaturii crestine. atunci episcop în Caesarea. încurajati de venirea la tron a lui Theodosius I. Stilul sãu e al unui scriitor de rasã. El ni sa pãstrat fragmentar. în interpretarea textelor biblice înlãturã orice alegorie. 4) o culegere de scrisori. Târgul zgomotos si grosolan îl scârbi si el fugi în singurãtate. cãci aceste texte trebuie luate în385 NICOLAE BANESCU tocmai. Grigorie un meditativ. cãrora le dã exemplul si regula. Vasile. vizitã Siria si Egiptul. Tatãl sãu. în 370. începu a organiza în Pont comunitãti religioase. Grigorie de Nazianz si fratele lui Vasile. cãutând retragerea departe de lume. un orator. Vasile exercitã timp de opt ani o mare autoritate în mijlocul luptelor si primejdiilor. voia sã-1 aibã de ajutor si-1 decise a primi preotia (361). dupã disparitia lui Athanasios (373). ridicã la rang de episcopat târgul Sasima.Trebuie sã amintim alãturi de acestia si pe Philostorgios. atunci. dintr-o veche familie bogatã si crestinã. Grigorie îi urmã în Scaun. 2) o serie de omilii. Arianismul a stârnit acolo pasiunile. întors în Cappadocia. La întoarcere. dintre care cele mai însemnate sunt: Hexaimeron (nouã cuvântãri asupra operei celor sase zile). prin temperament. în 379. a-i urma în Scaun. în apãrarea Ortodoxiei se ilustrarã în primul rând „cei trei cappadocieni": Vasile cel Mare. pe cei mai ilustri reprezentanti ai acestei literaturi. Plin de reminiscentele literaturii clasice si de acelea ale Scripturii. la Alexandria si la Atena. si-i pronuntã elogiul funebru. Hirotonit preot în 364 de Eusebios de Caesarea. el fu ales. De atunci Mitropolit de Cappadocia. obiect de litigiu cu episcopul Anthim de Tyana. Nãscut în Caesarea. la Constantinopol si Atena. Un mare numãr de alte opere ale sale nu ni s-au mai pãstrat. în 371. Botezat de episcopul de Caesarea. unde cunoscu viata monahalã aflatã acolo. de moartea lui Vasile. dupã un an.

care triumfase la întâiul Sinod ecumenic din 325. Dar. ci în oratorie. iar la Sinodul din Constantinopol apare ca unul din teologii cei mai ascultati ai Orientului. Un loc mai mic ocupã. Contra adversarilor vietii monastice. pe-trecându-si cei din urmã ani la domeniul sãu pãrintesc. unde muri cãtre 390. p. fie la Constantinopol. Grigorie a întrebuintat în poemele sale metrul clasic. mai înainte485. cât. 485 Vezi capitolul privitor la Domnia lui Arcadios. în liniile sale mari. Dar. Celor ce întretin la dânsii fecioare. In ultimii ani. a fost numit de fratele 387 NICOLAE BANESCU sãu (371) episcop al micului oras Nyssa din Cappadocia.). de moralã. mai presus de toate. Elocventa sa are mai multã amploare si strãlucire decât a lui Vasile cel Mare484. Scrise în cea mai mare parte la Kukusos. Chrysostom nu se preocupa atât de dogmã. în toatã aceastã operã imensã. El este mai mult teolog decât orator sau scriitor. la 53 ele ani. ne-a dat strãlucita figurã a lui loan Chrysostom (Gurã-deAur). Grigorie de Nyssa. 386 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN imperiului si. cei dintâi episcopi sositi îl aleserã patriarh al metropolei. descurajat de luptã. 940-948. vestitã prin scolile sale. cit. Scrisorile sunt aproape toate din epoca retragerii si se referã la incidente private. timp de doi ani. închinat Bisericii. El a lãsat în urma sa o operã considerabilã. Unele privesc misiunile pe care le încuraja sau le punea la cale. pp. Tratatele privesc chestiuni de moralã religioasã (Asupra penitentei. care trebuie asezat alãturi de marii cappadocieni. 934 si urm. alãturi de aceste genii. Sunt vestite între discursuri elogiile funebre tinute la moartea lui Athanasios si a Iui Vasile cel Mare si cele cinci Discursuri de teologie. interesante pentru cunoasterea omului. relele moravuri. Silindu-se a trezi în fratii sãi virtutile crestine. Grigorie pãrãseste înalta demnitate (iunie 381) si se retrage la Nazianzos. Când. el a biciuit îndrãznet viciile. dar s-a exersat si în versificatia zisã „ritmicã". reluându-si ocupatiile de episcop. cum aratã Croiset. pe care editorii moderni o împart în douã cãrti: Poeme teologice si Poeme istorice. în care intrã minunatele predici tinute fie la Antiochia. 388 ca scop sã le sustinã curajul. . Despre cãsãtoria unicã. expuneri ale doctrinei ortodoxe. Scrierile sale numeroase se referã mai ales la exegezã. Atunci. A lãsat si scrisori. întemeiatã nu pe cantitatea silabelor. Asupra sacerdotiului. Reputatia sa se întemeiazã înainte de toate pe opera-i dogmaticã. nu în poezie aflãm geniul sãu. în 381. Antiochia Siriei. care cuprinde trei feluri de scrieri: tratate. Rareori o elocventã a fost atât de spontanã si atât de puternicã. prejudecãti ce rodeau la temelia societãtii în aceastã epocã de lungã agonie a pãgânismului. op. scrisori si poezii. Opera sa se compune din discursuri. Sub Valens.a. Unei tinere vãduve s. Avem de la el si vreo cincizeci de discursuri tratând mai mult despre moralã. Scrisorile sunt aproape toate din perioada exilului.. el face sã se aleagã alt episcop si se retrage definitiv din viata activã.I8H Croiset. Viata sa atât de agitatã a fost schitatã. Discursurile cuprind toatã seria omiliilor. a compus o întinsã operã poeticã. ele se adreseazã numerosilor prieteni lãsati în urma sa si au 484 Ibidem. a avut de luptat împotriva arienilor. avu de luptat cu adversarii. Ea a smuls întotdeauna admiratia ascultãtorilor si ne captiveazã si astã2i numai la simpla lecturã. La acestea se adaugã 129 epitafe si 94 mici bucãti gnomice sau epigrame. care se numãra în aceastã epocã între marile metropole intelectuale ale Orientului. în 383. ci pe numãrul lor si pe accent. dar regularitatea alegerii sale fu contestatã de noii sositi. Sinodul ecumenic se adunã la Constantinopol. discursuri si scrisori.

un om exceptional.!. Energicul teolog e si un abil orator. la 20 de ani. Alexandria 1-a dat si pe patriarhul Cyril. Ea a dat Bisericii figura impunãtoare a Sf. care e în strânsã legãturã cu luptele sale teologice. a fost apoi atras de Chrysostom la viata asceticã si. Pãrintele ereziei. în 383. De aceea. Nãscut cãtre 370 dintr-o distinsã familie pãgânã din Pentapolis. într-o misiune pe lângã împãratul . tratate dogmatice. pãgân mai întâi. Synesios a fost trimis de patria sa la Con-stantinopol. jjji ii! 390 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Ca gânditor. fiica matematicianului Theon.. Anton. s-a retras în mãnãstirea organizatã de Diodor din Tarsos. Scrisorile ce ni s-au pãstrat de la Synesios mãrturisesc recunostinta duioasã si admiratia adâncã ce i-a pãstrat-o tot timpul vietii. el strãbãtu sub cinci împãrati o viatã de lupte îndârjite. în 399. Reprezentantul de frunte al acestei scoli a fost Theodor de Mopsuestia. fusese osândit în Sinodul de la Niceea si trimis în exil. Croiset. în Cilicia.\:4. pentru a înlãtura credinta cã o persoanã divinã a putut suferi si muri. fiind astfel initiatorul direct al nestorianismului. el a trecut la urmasi ca un adevãrat atlet al lui Christos. orator si filosof. scoala exegezei literare. care contribuise mai mult decât altii la formularea dogmei „consubstantialitãtii" (6/ioouaia). prin temperament. 927-928.scoala Antiohiei era. pp. Biografia Sf. Egiptul 1-a produs si pe Synesios din Kyrene.. care alcãtuiesc un izvor din cele mai însemnate pentru istoria eclesiasticã a secolului al V-lea. Celelalte scrieri sunt aproape toate împotriva doctrinei arienilor. Ea s-a bucurat de timpuriu de traduceri în limba latinã si în limba sirianã. .. în 392 a fost chemat la episcopatul din Mopsuestia. El a compus un mare numãr de scrisori si cuvântãri. unde si-a continuat studiile sub directia acestuia. El stie perfect sã construiascã o demonstratie. op. caracteristicã scolii alexandrine si a deosebit în Christos 389 NICOLAE HÃNESCU douã persoane. unde fu initiat în filosofia neoplatonismului de renumita Hypatia. schiteazã icoana idealã a vietii ascetice. fãcând din Fiul lui Dumnezeu o creaturã. în opozitie cu cea din Alexandria Egiptului. opere de polemicã si de exegezã. Adversarul sãu principal fusese Athanasios. A fost un adversar al exegezei alegorice. . dusmanul neîmpãcat al lui Nestorios. Alexandria Egiptului era de asemenea una din marile metropole culturale ale Orientului. Ales episcop de Alexandria în 328. Athanasios a desfãsurat o mare activitate literarã. între care un mare tratat Asupra întrupãrii. a dat o serie de Comentarii asupra Scripturii si diferite opere de controversã teologicã. si a fost supranumit „cel Mare". El tine un loc însemnat în istoria dogmelor si a literaturii prin explicarea îndrãzneatã a principiilor de exegezã ale învãtãtorului sãu. sã punã faptele povestite în argumente si sã le conducã metodic la concluzia pe care o impun. Arianismul. Athanasios pãtrunde în miezul lucrurilor. întemeietorul cãlugãrimii egiptene. dupã moarte486. El a urmat acolo lectiile lui Libanios. Discursul Contra gentililor combate politeismul pãgân în stilul vechilor apologeti. în care totusi si-a încheiat viata. nãscut cãtre 350 la Antiochia. Cel Despre întruparea Verbului apãrã credinta în întruparea lui Christos. a fost hirotonit preot. Prin implacabila sa luptã în apãrarea ortodoxiei. care umple jumãtate din secolul al IV-lea cu zgomotul luptelor sale pentru adevãrata credintã. agita adânc în aceastã epocã spiritele credinciosilor. si timp de zece ani a predat învãtãmântul la Antiochia. el cere ca sufletul omenesc sã meargã drept la Dumnezeul unic din care totul purcede. alungat de cinci ori din Scaunul de patriarh. Arios. Nu ni s-au pãstrat din toate acestea decât fragmente si traduceri în limba latinã si sirianã. Ca scriitor. Sinoadele care au condamnat pe Nestorius 1-au lovit si pe el cu anatema. cit. el si-a primit cultura în scolile superioare din Alexandria. Athanasios cel Mare. unde a rãmas pânã la sfârsitul vietii (428). trecut apoi la crestinism si devenit episcop.

originar din Asia.1 •••• '. în care fu întãrit de patriarhul Alexandriei. se întoarse la Kyrene. intitulatã Despre suveranitate (Flepi Paaikeiaq) e privitã ca manifestul anti-german al partidei nationaliste din capitala imperiului. crede cã aceastã îndrãzneatã cuvântare n-a putut fi pronuntatã niciodatã. compusã în exilul sãu din Egipt. Povestirile egiptene povestesc lupta lui Osiris si a lui Typhon. Dupã ce a stat acolo câtva timp. în marginea pustiului. c. e un izvor însemnat pentru viata ilustrului prelat488. Demougeot. § 3.. Oientul a produs si pe cel mai însemnat istoric al monahismului egiptean. e Dialogul istoric despre viata Sf. Cunoscãtor perfect al vietii solitarilor egipteni si palestinieni. el ne înfãtiseazã în prima linie în aceastã operã.. Ea se compune din discursuri. Synesios a compus zece imnuri în dialectul doric si în metru antic. si s-a întors în Asia Micã trecând prin Palestina. se cãsãtori cu o 391 crestinã si petrecu mai multi ani la domeniul sãu. Scrierea sa fundamentalã e AavaiaKov (Historia Lausiaca). operã plinã de nobile sentimente si de sinceritate.Arca-dius. Synesios de Cyrene.[Se poate adãuga aici Chr. Tratatul Despre vise e un document al superstitiilor neoplatonice. al cãrui devotat admirator a fost. Hagiografia.. La întoarcere. cãruia i-a fost închinatã. Ales episcop de Helenopolis.fftfe' •' "îR'Hxr^'i t/« . Lacombrade. Le discours sur la royaute de Synesios de Cyrene ã l'empereur Arcadios. participând si la luptele cu briganzii Libiei. Scrierea.). scrisã pe la 420 si numitã astfel dupã sambelanul imperial Lausos. scrisori si imnuri. Paris. i. care-i analizeazã ideile. Les Belles Lettres. fiindcã ne introduc în viata epocii. Altã scriere a lui Palladios. la sud de Kyrene. apare si poezia religioasã . însotitã de note si comentarii (These complementaire. a fãcut o cãlãtorie în Egipt pentru a cunoaste pe cãlugãrii vestiti acolo. 1951. si sunt o mãrturie a studiilor sale multilaterale. avu episcopatul de Aspuna. Ea a avut o întinsã rãspândire mai ales în mãnã393 NICOLAE BANESCU stiri. spiritualã. d.vîjb <>• 392 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Aurelian si relatiile dintre el si fratele sãu Caesarios. parte din cele auzite de la altii. Dar o importantã cu mult mai însemnatã decât toate acestea o are corespondenta lui Synesios. în Galatia. istoria cãlugãrimii din Egipt si Palestina. Paris. care nãvãleau în tinut. Printre scrierile de tinerete trebuie citatã cuvântarea menitã a fi cititã dinaintea lui Arcadius. desi fãcuse. a fost amestecat în cearta origenistilor si exilat de Arcadius în Egiptul de Sus. Lucrarea constituie deci pentru noi un izvor de cãpetenie pentru cunoasterea vechii istorii a monahismului. si Synesios s-a mãrginit a o publica487. în Bithynia. parte din experienta proprie. foarte instructive. 1951 si Idem. în aceastã primã perioadã a istoriei bizantine. pe Palladios. Ea cuprinde peste 150 de scrisori. unde petrecu mai multi ani. cu vânãtoarea si cu studiile filosofice. Aceastã cuvântare. la care fusese în misiune.). cu multã loialitate. cãtre prieteni si cãtre Hypatia.388. El s-a nãscut în 364.. loan Cbrysostom. Ca poet. Poezia religioasã. în anul 411. Elogiul cheliei e o compozitie sofisticã.'••'. rezervele sale asupra doctrinei si disciplinei. si a dobândit o culturã clasicã temeinicã. în . ocupându-se cu economia proprietãtii sale. Opera lui Synesios formeazã o tranzitie între literatura pãgânã si cea crestinã a acestor din urmã secole. sub care în realitate se ascund prefectul pretoriului 487 Vezi domnia lui Arcadius. Cu acest prilej compuse cunoscuta-i cuvântare Despre suveranitate (Jlepi jSamAeta^). si a fost de timpuriu tradusã în limba latinã si în mai multe limbi orientale. traducere. hellene et chretien. (These. Synesios fu chemat de toti în fruntea episcopatului de Ptolemais. în Galatia. în forma unui dialog. Les Belles Lettres.. spre a cere pentru patria sa o usurare de impozite.o.

669. ziua sãrbãtorii sale. Odatã cu pierderea libertãtii grecesti. Manuscrisul de mâna sa a fost pãstrat în biserica Theotokos. ci numai isochrone. asa-zisele Kanones. exista încã alãturi pãgânismul.ritmicã. cãci vocalismul nou nu mai cunoaste vocale lungi si scurte. Aceastã poezie crestinã nu mai îmbracã versul clasic. • 395 NICOLAE BANESCU 2. a venit apoi. cu visurile lor de nemurire. 1915. ca preot. 1000 de kontakia. cum se chema elocventa de aparat.Hr. sau în ceremonii. si într-însul acest gen apare în perfectiunea sa cea mai înaltã"490. ed. 153489 Geschichte der byzant. si instrumentele cu care forma spiritele erau pentru profesor mitologia si istoria pãgânã491. Sofistica rãspundea unei trebuinte profunde a elenismului de atunci. idealurile înalte ale neoplatonismului. si în aceeasi bisericã vestitã a fost sãrbãtoritã îndeosebi aniversarea sa. Literatura pãgânã. Sofistica. care însufletea miscarea intelectualã a epocii.. p. pe când altii îl pun în cea a lui Anastasios I. în legãturã cu biserica Theotokos ev roîg Kvpov. unde a fost. Turchi. care a dat imnului religios. Persistenta sa se datoreste multor cauze. 490 Ibidem. dinaintea unui public ales. la data ele l octombrie. a slujit ca diacon în biserica învierii din Berytos. rezumate atât de bine de Brooks: patriotismul roman. Krumbacher189. supranumit Melodul (6 MeÃcodog). ea ne povesteste cã Romanos s-a nãscut într-un oras din Siria. p. a. Reprezentantul ei principal a fost Romanos. 394 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN mai solemn si mai sublim. sub împãratul Anastasios. Krumbacher deosebeste trei epoci principale în dezvoltarea istoricã a poeziei religioase: epoca pregãtirii. si a obtinut printr-un vis miraculos darul poetic al imnurilor. traditia puternicã a împãratului stoic Marc Aureliu. epoca de înflorire. Dar cea mai trainicã si mai persistentã influentã conservatoare era aceea a retoricii. si cea din urmã. 963 si urm. care vedea încã în adorarea zeilor unica salvare a cetãtii eterne. la Constantinopol. unde a continuat a se exercita si a se produce chiar în afarã. ale cãrei începuturi au fost schitate cu multã eruditie de K. încã din secolul al II-lea d. care începe cu o nouã formã arhitectonicã de poezie. Romanos caracterizeazã. p. Ea îi deschidea calea cãtre succes în viatã. caracterul cel ** N. O lungã discutie a împãrtit pe cercetãtori în aceastã privintã. dupã expresia lui Krumbacher. ea si-a cãutat refugiul în scoli. compunând aprox. „cea mai însemnatã fazã a istoriei poeziei grecesti a imnurilor. a „sofisticii". în aceastã epocã de triumf al crestinismului. elocventa nu-si mai putea afla loc în agora. construit dupã cantitatea silabelor. La civiltã bizantina. Principiul formei noi este numãrul silabelor si accentul. Bibliografia asupra celebrului imnograf la p. îi procura iluzia frumusetii literare. cultul Cybelei si Isidei. Torino. Putinele date asupra vietii sale se aflã aproape numai într-o veche legendã cuprinsã în Minee. Toti reprezentantii sãi ilustri au fost profesori de retoricã. Foarte mult pretuit ele întemeietorul bizantinologiei. care stãpânea educatia tinerimii. Litteratur. a Il-a. în care cântecele ce-1 glorificau pe Dumnezeu erau compuse din cuvinte ale Sfintei Scripturi. Dar argumentele produse de Krumbacher ne fac a admite cã Romanos si-a început cariera poeticã sub Anastasios I (491-518). Faptul cã legenda nu precizeazã sub care anume din cei doi Anastasios a venit Romanos la Constan-tinopole a fãcut ca unii savanti sã punã acest eveniment în timpul domniei lui Anastasios al II-lea (713-715). dupã cum spune acesta. 671. ceea ce ne izbeste în istoria literaturii grecesti e popularitatea de care se bucura sofistica. Erau „sofisti" în toate . în care imnurile religioase de larg cuprins ajung la desãvârsire. în cadrul expunerii noastre ne intereaseazã epoca imnurilor religioase care începe în secolul al Vlea si înfloreste mai cu seamã în secolele al Vl-lea si al VII-lea. Pãstratã în patru diferite versiuni mentionate de Krumbacher. al lui Mithra si Orpheus.

Vasile cel Mare. cu mãretia monumentelor ce o împodobeau. Thoughts and ideas of the Period. A profesat un timp la Atena. iar la Antiochia Siriei. chemat de împãratul Iulian pe lângã el. Pasionat de elocventã. a studiat la Atena. loan Chrysostom a fost elevul admirat al celebrului Libanios. ale cãror opere ni s-au transmis. t. S-a bucurat de mare credit sub împãratul Iulian. la Nicome-dia. un Grigorie de Nazianz au fost printre elevi. El a fost recunoscut ca cel dintâi dintre maestrii elocventei în Siria greacã. si din scrierile sale ni s-au pãstrat o mare parte. Nu e de mirare deci cã din toate pãrtile imperiului tinerii setosi de a-si întregi educatia se îmbulzeau în metropola cugetãrii elene. a stat departe de viata politicã. Burnouf. Scrieri de scoalã. p. Theodor de Mopsuestia. Cele mai vestite din aceste asezãminte se gãseau în Orient. El si-a câstigat acolo o mare celebritate ca profesor. monodia la moartea lui Iulian si un epi-taphios închinat acestuia. în toate orasele care aveau institutii analoge cu facultãtile sau universitãtile noastre492." l> . La 362. Grigorie de Nazianz. între marii sofisti ai timpului.••: . apoi la Constãritinopole. 397 N1COLAE IUNESCU tor. care-1 numi quaestor. cele mai scumpe sperante ale sale risipindu-se odatã cu disparitia lui. IP. dacã crestinii „nu i 1-ar fi smuls". 568 si urm.ti-npov. Vasile cel Mare si Grigorie de Nazianz au putut fi astfel atrasi printre auditorii sãi. prin strãlucirea formei. El a compus 80 de cuvântãri. elogii.-*.?Mi 398 Libanios a scris mult. Libanios si Themistios formeazã treimea vestitã a veacului al IV-lea. unele. Himerios a fost numai om de scoalã. . Paris. în epoca lui Constantin si a urmasilor sãi. unde aflau profesori eminenti si un mediu literar distins. History". . rjfiojtoiîoci. în „Cambridge Med. modele ele exercitii pregãtitoare (. Odatã cu strãmutarea centrului politic în noua capitalã a lumii. unde a stat cinci ani. în care se face a vorbi un personaj istoric sau legendar în anumite situatii. citind si recitindu-i pe oratorii attici. la o datã nesigurã (dupã unii.'. unde apoi si-a avut catedra sa de re492 Em. descrieri (eKqpãaeiq). cãtre 315) si a urmat la scolile din Atena. un Vasile cel Mare. îl plânse ca prieten si ca apãrãtor al elenismului. si ea se manifesta si în domeniul intelectual. .Kpojv^vãajJiaia). dar s-a pregãtit mai ales pentru oratorie. pe care 1-ar fi lãsat urmasul sãu. la Niceea.. adicã în lumea greacã. din care s-au pãstrat integral numai 24. Moartea neprevãzutã a tânãrului suveran a fost pentru el o mare loviturã. Elevii sãi cei mai distinsi au fost crestinii: loan Chrysostom. voi.q . Libanios îl caracterizeazã pentru aceastã calitate TOV ecr$T]/jacri 'ka. amplificãri pe o temã fictivã (jueAerai). în Occident ca si în Orient. Ele erau îndeosebi înfloritoare în Constan-tinopol si Atena. simple amplificãri ele scoalã asupra unor subiecte fictive.Y8fc . 389. 396 pãrtile imperiului roman. si-a întrerupt activitatea. I. aceasta dobândise o importantã fireascã. 1885. •:•. Himerios. exercitându-si acolo învãtãmântul pânã la sfârsitul vietii (c. p.491 Vezi interesantele consideratii ale lui Brooks. din pãrinti bogati. altele — opere ele circumstantã. Histoire de la litterature grecque. Libanios s-a nãscut la 314 în Antiochia Siriei. ea trãia spiritual din mostenirea strãlucitã ce i-o lãsase antichitatea. si-a reluat învãtãmântul la Atena si 1-a continuat pânã la sfârsitul vietii. Dupã moartea acestuia. dar Atena. si reprezentanti din cei mai ilustri ai literaturii religioase. povestiri. si în cele din urmã se întoarse în orasul sãu natal. Himerios din Bithynia s-a nãscut în Prusias (Brusa). cu limba si traditiile sale. era privitã ca adevãratul centru al clasicismului. La scolile ei nu veneau numai pãgânii: crestinii însisi erau atrasi de farmecul învãtãmântului lor. cum s-a exprimat el însusi. 393). Antiochia.

dintre toti zeii. sperând un nou Herakles si Dionysos. Discursul adresat Regelui Soare (Eig TOV pacrikea "HXwv) e un fel de meditatie. Griecb. Dupã aceea. o consolare ce si-o adreseazã lui însusi. Discursul cãtre Mama Zeilor (Eîf TJ)V jUTjTepa t&v $L<yv). trimis la Roma. el a pronuntat cuvântarea solemnã la Antiochia. Cea mai însemnatã e Contra Crestinilor (Karã rahiÃaicov). în 377. pe Jovian. împãratul Iulian se stie cât entuziasm îi aratã493. una pentru consulatul fiului sãu si alta pentru pacea lui Valens cu gotii. Studiase cu pasiune pe poeti. Libanios a lãsat si o întinsã corespondentã. în numele Senatului. care se ocupa cu filosofia si cu literatura clasicã. în 350. tinu o cuvântare pentru Valens. cele dintâi. si nu tot ce a scris a ajuns pânã la noi. ) indicând prilejul si subiectul discursurilor sale. astãzi pierdutã. A compus apoi discursuri. Themistios a fost un mare personaj. a impresionat prin adânca sa cunostintã a autorilor clasici. salutã apoi. A stiut sã vorbeascã împãratilor cu demnitate si. pp. Themistios a fost oratorul oficial al Constan-tinopolei. în momentul despãrtirii de prietenul sãu scump Sallustius. a tinut discursul la decenaliile lui Gratian. Expert în literatura clasicã. amintirile din Homer si Platon se îngrãmãdesc în cuvântãrile sale. 400 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN atât de absorbitã de actiunea militarã purtatã cu multã bravurã.proconsul. ajungând unul din oamenii cu vazã ai imperiului. Ca scriitor. iar în 358-359 . unde deschise o scoalã. a reclamat libertatea cultului cu nobilã înãltime de cuget. cele mai multe referitoare la evenimente contemporane. impuse de convenientele oficiale. cu prilejul Consulatului. exprimã aceeasi înflãcãratã pietate. Iulian împãratul are multe afinitãti cu acesti reprezentanti ai retoricii. tinu o cuvântare 399 dinaintea lui Constantiu. binefãcãtoarea sa. El a salutat urcarea pe tron a lui Iulian. retori. constând din Viata oratorului si din argumente (vnofieasu. între 345 si 360 compuse Parafraze la operele lui Aristotel. prin sentimentele sincere pe care le exprimã. pe care gelozia lui Constantiu îl îndepãrteazã de el. filosofi. Avem trei discursuri oficiale: douã panegirice ale împãratului Constantiu. cel din urmã fãcând un mare contrast cu ele. compuse pe vremea când era Cesar. episcopi. el a gãsit timp sã scrie. si o cunoastem numai din combaterea ce i-o . Avno%iK6q. care 1-a numit prefect al orasului (384). si-a fãcut mai întâi educatia pe lângã tatãl sãu. si atingând subiecte foarte variate. Frumoase pagini de sinceritate si înãltime de idei aflãm si în discursul al Vlll-lea. demnitari. Nãscut în Paphla-gonia (c. Themistios stiu sã-si atragã. în sfârsit. 1011-1013. cum bine le caracterizeazã Croiset. scris în Gallia. care. compus dupã toate regulile artei. amestecat în evenimentele politice ale timpului. iar la decenaliile lui Valens si Valentinian (373). o tesãturã de minciuni strãlucite. în care autorul scoate în relief. celelalte fiind amplificatii de scoalã. Elocventa sa nu e lipsitã de gratie si de strãlucire. în 355. adevãratul mijlocitor între lumea de sus si cea de jos. Deosebit de interesant e Panerigicul adresat orasului sãu natal. si Elogiul împãrãtesei Eusebia. pe istorici. 317). pe Helios ca cel mai cuprinzãtor. A fost un orator sãrbãtorit încã din viatã: Libanios are pentru el o mare admiratie.lucrãri critice asupra lui Demosthenes. si-a îndeplinit acest rol în chip onorabil. si prin aceasta limba sa pãrea contemporanilor de o mare bogãtie si puritate. Grigorie de Nazianz îi recunoaste titlul de jSacrtAeug Ad/ov. pentru a face ideile greu de înteles ale marelui filosof accesibile tuturor. într-o societate sfâsiatã de lupte religioase. Dar fondul naturii lui Iulian apare mai bine în operele satirice. apoi la Constantinopol. împãrati. adresatã cãtre oameni de tot felul: pãgâni sau crestini. Datoritã talentului sãu. a rostit sase cuvântãri sub Theodosius cel Mare. dupã victoria acestuia asupra lui Prokopios. o interpretare alegoricã a mitului Cybelei. în viata sa atât de scurtã si Schmid-Stãhlin. pe moralisti. îl numi senator. Litteratur. favoarea împãratilor pânã la Theodosius I.

îsi bate joc amarnic de el. Un edict de maximum. cãrora li se adaugã si Alexandru. pe un ton de pamflet batjocoritor. Scrisã repede. Cea dintâi cuprinde un scurt rezumat al istoriei imperiului de Ia August pânã la Diocletian. Paris. Acestor nerusinate cântece. compus la Antiochia. ca o introducere la opera propriu-zisã. 2e pârtie (Lettres et fragments). 57). Istoriografia numãrã o serie de reprezentanti ai literaturii pãgâne. I. pe lângã aceastã valoare documentarã. si împãratul. afirmând cã zeii renegati si-au retras protectia lor fatã de imperiu. în care autorul îsi propune a schita evenimentele din secolul al IV-lea si din timpul sãu. Priskos din Fanion (Thracia). si în corespondenta sa strãbat de multe ori sperantele si deceptiile ce-1 stãpâneau. cã 401 Dumnezeul Bibliei e nedrept. în aceastã satirã. pun în aceastã satirã virulentã. pentru moravurile sale destrãbãlate. Dar. ne-a lãsat o operã istoricã intitulatã Istorie bizantinã (loTopia BvtavTiaKrî). Ea ne face sã pãtrundem. Zosimos e singurul istoric cu oarecare relief în secolul al V-lea. Aflãm însã într-însa pasaje care nu sunt lipsite de farmec. De aceea. zice atât de 402 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN bine Bidez. Preface. gelos si violent. ca satirã. Dusmanul bãrbii (Microncbyov) e locuitorul Antiohiei. A trãit sub Theodosius al II-lea si urmasii sãi si a scris Istoria contemporanã ('IffTopia vâa) în 6 cãrti. Iulian a compus-o înainte de campania în Persia (362-363). ca acela în care Iulian opune Orientului molesit asprimea nativã a celtilor. i-a iritat pe antio-hieni. 403 NICOLAE BANESCU Totusi. el încearcã a demonstra cã sunt tot atâtea mituri în Biblie cât si la poetii greci. VII. sofist si om de stat sub Theodosius al II-lea si Marcian. delicat. Dupã cum acesta a arãtat cresterea puterii romane într-o perioadã decisivã a existentei sale. iar Marc Aureliu obtine cele mai multe voturi. Este. b. Silen e comicul Olimpului si judecã pe fiecare dintre oaspeti. capodopera lui Iulian. Belles Lettres 1924. Saturnaliile sau Cesarii are aceeasi notã satiricã. ca cel în care ne descrie atât de amãnuntit ambasada lui . care au protejat crestinismul. Dar pentru o astfel de temã filosoficã el n-are pãtrunderea de spirit necesarã. oeuvres completes. Banchetul. în 363. dar Polybios a fost modelul sãu. Zosimos voieste sã explice declinul într-o perioadã tot atât de hotãrâtoare în sens contrar (I. fãcându-se a-i lãuda calitãtile. La un banchet dat de Kronos olimpienilor iau parte si Cesarii divinizati. fãcând aprovizionãrile dificile. între cauzele decãderii romane însenineazã si distrugerea religiei nationale. iubitor de plãceri si de moliciune. si ei 1-au batjocorit în cântece pe împãrat. poate. Iulian ne-a lãsat si o vastã corespondentã de o mare valoare documentarã. Admiratia si pasiunea pentru elenism. Istoricul îl rezumã uneori pe Eunapios. adversar al filosofilor. El vedea cum se nãruie în jurul sãu vechile credinte ale Heladei. prin informatia sincerã ce o cuprinde si prin claritatea expunerii. p. cã profetiile n-aveau a face cu evenimentele povestite de Evanghelie. un spirit cam dur. în mijlocul cãrora a trãit ani de zile. La sfârsit. unele destul de mari. un element de frumusete. conceput ca cea mai purã expresie a religiei si umanitãtii. din care ni s-au pãstrat fragmente. are loc un concurs de merit între cei mai buni. e sever cu Constantin cel Mare si Theodosius I. în secretul uneia clin vietile cele mai tragice ale istoriei494. Misopogon. Iulian le-a rãspuns ca om de spirit. luându-i în batjocurã pe adversari.consacrã Cyril al Alexandriei. istoria lui Zosimos e una dintre cele mai bune ale epocii. Celelalte cãrti duc povestirea de la moartea lui Diocletian pânã în primii ani ai domniei lui Theodosius al II-lea. 'm L'empereurJulien. dupã expresia lui Croiset. t. lipsit uneori de bun gust. e. corespondenta se deosebeste si prin umorul si pitorescul atât de spontan cu care autorul stie sã schiteze scene si portrete. oprindu-se la cucerirea Romei de cãtre Alaric (410).

tuturor zeilor. Ammianus Marcellinus. Studiu introductiv. a compus un tratat de matematici. note si indice de prof. voi.Theodosius al II-lea la Attila. III. C. douã scrieri filosofice mai importante: Teologia pla405 tonicianã si Comentariul asupra lui Timaios.). pânã la Unul absolut. Proklos merge mai departe în Comentariul sãu: de la unitate el se ridicã din abstractie în abstractie. Platon proba necesitatea unitãtii (ev). Timp de zece ani a audiat lectiile sale. întipãrite de o adâncã melancolie. care povestesc faptele de la 353 pânã la 378. Proklos a sfârsit cu imnuri (Soarelui. 404 nia lui Iulian împotriva persilor si e perfect informat asupra evenimentelor pe care le expune496. bun fatã de toti. fiintei. „inainte de a se pierde în sânul unitãtii absolute. c. Hunger. Popescu. Hypatia e de asemenea o figurã celebrã între neo-platonicienii epocii. femeie de o rarã frumusete si înzestratã cu talente exceptionale. trãind cu putin si având o purtare exemplarã. II. 5. nãscut la Antiochia. încetãtenitã de la Renastere încoace. p. pentru a explica logic si ontologic multiplul (TroAAd). 1997. cel mai de seamã dintre neoplatoni-cieni. care ar fi mai îndreptãtitã decât aceea de „Suidas". traducere. 1982)]. pe care nici întelegerea. si a fost initiat acolo în filosofia greacã de Plutarh si mai ales de Syrianos. Unul. proiectul de a face sinteza filosofiilor si de a le realiza unitatea. în Parmenide. istoria Imperiului roman. ca inspiratã. 496 [Pentru alte delalii bibliografice. el a învãtat la Alexandria filosofia lui Aristotel cu peripateticianul Olympiodor si matematicile cu savantul Hieron. Res gestae. Enciclopedicã. Photios vorbeste despre Priskos cu mari elogii. gândirii. în aceste imnuri. Vorbirea sa era usoarã. Tot astfel. Verlag. Malcbosîncã trebuie amintit pentru opera sa. o vastã eruditie îl fãcuse tot atât de familiar cu divinitãtile strãine. pus sub protectia specialã a zeilor. în filosofic n-are un singur sistem: el posedã la perfectie si uneste laolaltã cele mai bune sisteme. p. 19-27. Bucuresti. Discipolul si biograful sãu Marinos din Neapolis (Samaria) ni-1 înfãtiseazã ca un personaj predestinat. un grec sirian. Ed. De la el a primit. v. H. apoi alte clouã Comentarii. David H. superior actului. 1978 (voi. el se refugiazã o clipã cu gândul în antichitatea venerabilã. care. într-o imensã ierarhie. si care nu se reveleazã decât în extaz497. Nãscut la Constantinopol (c. Afarã de vreo douãzeci de opere care s-au pierdut. ca si cu cele nationale. A mers apoi sã se perfectioneze la Atena. Filosofia are un reprezentant de frunte în persoana lui Proklos. Muzelor. unde neoplatonismul si-a avut ultima sa strãlucire. Ea prezintã evenimentele dintre anii 96-378. dintr-o bogatã si nobilã familie originarã din Lycia. Lucra mult. Marcellinus a participat la campa495 [Traditia manuscrisã a Lexiconului pledeazã pentru forma Suda Cn co\)5a). 410). în limba latinã. ambasadã din care istoricul a fãcut parte. Die hochsprachlicheprofane Literatur der Byzantiner. al V-lea. încât se numea însusi preot universal si hierofant al lumii. Ni s-au pãstrat dintr-însa numai ultimele 18 cãrti. Pe toate le cunostea si le onora. a scris. Beck. urmasul sãu la conducerea scolii neoplatonicilor. asupra lui Alcibiade si asupra lui Parmenide. Proklos îsi fãcea lectiile fãrã pregãtire. se poate consulta si EBPB. Informatiile sale privitoare la viata si moravurile hunilor sunt extrem de interesante. ca o traditie a scolii. nu era lipsitã de culoare dramaticã. Fiicã a matematicianului Theon. 2). nici simturile nu-1 pot atinge. Bucuresti. altul de astronomie. pentru bibliografia discutiei. probabil. 40-42]. obiect statornic al tuturor gândurilor sale. Miinchen. Cititorul român are acum la dispozitie si traducerea acestui text însotitã de comentarii (Ammianus Marcellinus. Minervei etc. dupã Suidas495. voi. suprem azil al mizeriilor sale"498. „Handbuch der Altertumswissenschaft" XII. în mitologie. fãrã obosealã.H. la sfârsitul sec. Stein îl socoteste ca cea mai mare aparitie literarã între Tacit si Dante. Istoria romanã. ea conduse scoala .

e. 406 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN dupã mãrturisirile celor vechi. 1954. Lungile frize care acoperã acum zidurile bisericilor. Paris et Bruxelles. înalte demnitãti.. 1928. ca o carte. dupã unii. aceastã laturã confirmã opiniile emise în ultimul veac cu privire la trãsãturile comune dintre ortodoxia bizantinã si platonismul antichitãtii târzii (J. von Ivânka. expunând cu mãiestrie ascultãtorilor nu numai doctrina lui Platon. p. L'art chretien primitif et l'art byzantin. unele surse-i atribuie si iluminarea Capitalei pe timpul noptii. pentru a lua un caracter narativ si istoric. Hr. El avea nevoie de vaste edificii ale cultului. al V-lea. Tipurile actorilor principali ai dramei sacre tind a se fixa. grec din Panopolis. 408 . ci toate disciplinele filosofici. între realizãrile sale. situatã în jurul metropolei faraonice Teba. Arta este bine reprezentatã în aceastã perioadã a începuturilor. 268-272]. 1967)]. p. H. Ubernahme und Umgestaltung des Platonismus durch die Vãter. Ea cuprinde 48 de cãrti. care nu mai seamãnã cu aceea a catacombelor si ale cãrei trãsãturi esentiale apar mai ales în Orient502. de la împrejurãrile care au precedat nasterea zeului pânã la admiterea sa în Olimp. Untersuchungen zu Gebet und Gottesver . Paris. Paris. Tebaida a fost o regiune istoricã a Egiptului de Sud. Siria. 4W [Numitã în grecesteTbebais. pânã la dizgratia sa. probabil cu începere din 438. dupã expresia unui excelent istoric al artei. Naissance. Histoire generale de la philosophie. Egiptul. alte detalii despre el în Dagron. datoritã cãreia a ocupat. ca în versul bizantin de mai târziu. Les editions G. Ca poet. survenitã în 441. 2e ed. a pierit ucisã de plebea fanaticã a Alexandriei. Synesios s-a aflat printre elevii sãi si i-a pãstrat în toatã viata o adâncã veneratie. 1944. Aceastã ilustrã interpretã a filosofici. Decoratia monumentelor sacre îsi pierdu prin urmare caracterul simbolic. condusã de lectorul Petru. în Asia Micã. în persoana acelui Kyros. pe care ne-o atestã scrisorile rãmase de la el. 197. strãin de aceastã oribilã crimã. Astfel se formeazã o iconografie nouã. prin cãderea accentului tonic în general pe silaba penultimã de la sfârsit.ehrung der Neuplatoniker. E. înconjuratã de o sincerã admiratie a tineretului studios. în care cei care nu puteau citi Sfânta Scripturã aveau sub ochi marile evenimente ale istoriei crestine501. 1884. Cel mai însemnat dintre dânsii a fost Nonnos din Panopolis. 10. în Tebaida499. regiunea a devenit un puternic centru de iradiere al monahismului crestin]. încât întrecea. p. care trebuia sã aibã alt rol si alt înteles. împodobite de un nou decor. de o lungime considerabilã. care. d. 498 V. a Il-a. înfãtisând scene ale Vechiului Testament si ale Evangheliilor sunt.neoplatonicã din Alexandria si ajunse la atâta eruditie. Platonisme ct theologie mystique.. Nonnos nu e lipsit de calitãti: are o imaginatie bogatã si ne dã o serie de tablouri impresionante. ed. sub Theodosius al H-lea. într-adevãr.-P. Cousin. a compus faimoasa epopee mitologicã Dîonysiacele (Aiowaiaxã). Versul sãu are un efect muzical. în „Bibliothãque d'histoire de l'art". Paris. Danielou. 500 [Cyrus sau Kyros. 501 Ch. pe toti filosofii din epoca sa. Ambitiosul Cyril sal Alexandriei n-a fost. pe la mijlocul sec. a se individualiza. Poezia si-a avut si ea reprezentantii sãi pãgâni în aceastã epocã. Einsiedeln. Ni s-au pãstrat de la el epigrame500. cãci autorul îngrãmãdeste în subiectul sãu toate legendele pe care le stie. 497 [Prefatatând orientarea contemplativã a monahismului bizantin si ortodox de mai târziu. Koln. de o viatã exemplarã. Van Oest. Toatã legenda lui Dionysos e pusã în versuri. 1964. 407 Panopolis ne-a mai dat un poet. admirat în cercul literar al împãrãtesei Eudokia. a fost si prefect al orasului Constantinopol. Esser. Poemul e o masã confuzã de povestiri. cãzând apoi în dizgratia suveranului odatã cu protectoarea sa si sfârsind ca episcop de Kotyaeion. Diehl. Crestinismul triumfãtor în secolul al IV-lea aduse o mare activitate artisticã. în secolul al IV-lea d.

Gãrzile palatului aveau o parte însemnatã în aceastã alegere si marele sambelan (praepositus sacri cubiculi).. l!' •• ^? '4' ? ^ r s a ° .Y«' î P f f. 10-11. numeroase bazilici de tip elenistic se ridicã de asemenea în aceastã epocã: Sf. eunucul Amantios. învestit în acel moment cu comanda de comes excubitorum2. datând de la începutul sec.i. pp. /'. Restaurarea credintei ortodoxe. curând dupã cucerirea Constan-tinopolei. atât de "' celebrã mai în urmã.O x^ -t» I g s s O S -4* -w*-v V *fc»8f>f»i *•••)L' *. a încercat sã-1 ridice pe tron pe un anume Theocrit. din secolul al V-lea. 12. Influenta lui lustinian împãratul Anastasios I nu s-a preocupat sã asigure succesiunea la tron si nici unul din nepotii sãi nu i s-a pãrut un bun pretendent la coroanã1. reconstruitã apoi. IUSTINI(9IUUE518. " loan Botezãtorul. Bisericile din "" Thessalonic sunt si ele frumoase monumente ale artei primitive bizantine. de marele Justinian. 503 Ea a fost distrusã de turci. Pe locul sãu se aflã azi moscheea Mirakhor Giami. Palatul lui Diocletian.-> ^ c. op. al V-lea). în toatã splendoarea ei. 502 Ibidem.V* Av:'. a fost ridicatã de acest înalt demnitar. în cartierul Psamathia503. în secolul al V-lea. Acelasi caracter istoric se manifestã în mozaicurile de la Santa Mãria Maggiore (sec. al IV-lea. Paul-afarã-din-Ziduri. Sf. devotat al sãu.Asia Micã au jucat un rol însemnat în formarea acestei arte primitive. fost consul. loan din Laterano. de la sfârsitul secolului al IV-lea. el dãdu bani lui Iustin. atât de monumental. . Constantin cel Mare a ridicat Sfânta Treime si Sfintii Apostoli din Constantinopole. cit. în Occident. sunt alte impunãtoare monumente ale acestei arte primitive. Prin toate aceste creatii. Politica internã. Sf. Sf. aproape de Poarta de Aur. în acest scop.l AUGUST527) 1. din mãnãstirea lui Studios. în care stilul istoric apare în mozaicuri în toatã strãlucirea sa504. secolele al IV-lea si al V-lea reprezintã în istoria artei perioada de pregãtire a epocii strãlucite a lui Justinian. Bazilica Sf. pãstrat pânã astãzi la Spalato. A trebuit deci ca organele abilitate sã decidã în asemenea împrejurãri sã procedeze la alegerea noului împãrat. Alegerea si personalitatea sa.. 409 . p. Sofia a fost începutã de el si terminatã de Constantiu. 504 Diehl. Pudentiana. Mausoleul Gallei Placidia si Baptiseriul Ortodox din Ravenna.

History I. Rubin (Zeitalter lustinians.v 413 NICOLAE BANESCU dea un împãrat: „Multi ani senatului! Senat al romanilor.Cartea despre Ceremonii a Porphyrogenetului ne-a transmis descrierea oficialã a acestei alegeri3. Prin urmare. cap. s-ar fi cuvenit ca excu-bitorii sã propunã candidati fãrã perspectivã de reusitã si sã intimideze Senatul. cerându-i sã-i 1 [Autorul repetã aici o opinie pe care a expus-o si la sfârsitul capitolului anterior. Dar pãrerea celorlalti se impuse si Iustin a venit în Hippodrorn. Astfel ajunse la tron soldatul norocos. 93. reusita n-ar fi fost sigurã. împreunã cu dieceza Macedoniei. trupele gãrzii si poporul se adunarã la Hippodrom si aclamau senatul. cum a arãtat Bury. 530. se certau în legãturã cu alegerea împãratului.. Fiindcã timpul îi grãbea. care. pe care îl sili sã meargã pentru a primi vesmintele imperiale. pentru a nu i se impune o persoanã indezirabilã. pe care excubitorii îl respingeau. dar predominã mãrturiile privitoare la originea sa illyricã. un tribun. senatorii si patriarhul. clacã Iustin ar fi fost proclamat numai de excubitori.. dar albastrii nu-1 aprobau si aruncau cu pietre. 16-17. Bury îl socoteste ca o foarte probabilã punere în scenã a lui Iustin si a prietenilor sãi. cerem împãrat dat de Dumnezeu pentru oikumenel". Cubicularii trimiseserã vesmintele si încoronarea avu loc imediat în kathisma (loja imperialã). 414 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Schitând acest episod. adunati la palat. care unea palatul cu Hippodromul. f "l • C . Stein. capitala Dardaniei. Partizanii lui Iustin puteau în acest chip sã sileascã înaltul corp sã urgenteze. încât unul îl si lovi pe Iustin cu pumnul. la rândul lor. Scholarii singuri erau mâniosi ele alegere. Aceia însã. 6 Izvoarele îl numesc când „trac". 1960. 81). I Bd. auzind despre ce nume era vorba. vreme de câteva generatii dupã moartea sa (cf. Noul împãrat era un tãran illyrian6. ar fi putut atrage consimtãmântul general si înfrânge rezistenta scholarilor. în dimineata zilei de 10 iulie. nu-1 acceptau si propuneau un general. ajuns mai târziu episcop de Herakleia. afirmã B. dat de Dumnezeu pentru armatã. 19(1978).A. prieten cu Iustin. timp în care gãrzile . Iustin a fost aclamat ide cãtre toti cei prezenti în Hippodrom. Ei stiau cã nu se pot bizui pe scholari si. cerând cubicularilor sã le dea vesmintele imperiale pentru cel aclamat. p. tineau ele prefectura Illyricum. pp. Justin the First. Asupra acestei domnii a lui Iustin I avem întinsa lucrare recentã a lui A. zdrelindu-i buza. Celer. când „illyrian". a cãrui autoritate. ca sã nu le ia altii înainte (armata si poporul). Geschichte I. Berlin. Senatul sfârsi prin a hotãrî alegerea lui Iustin. nu-i luau în seamã. Cameron în GRBS. provincie a diecezei Dacia. Propunãtorii bãteau la poarta de ivoriu. Vasiliev.excubitorii si schelãrii . p. 318. An . I. Cei dintâi proclamau de împãrat pe loan. dar ea se cuvine serios amendatã: nepotii si descendentii familiei lui Anastasius I au detinut însemnate pozitii în viata politicã. Apucând apoi lancea si scutul. Pentru ambele posibilitãti sunt indicii. In cele clin urmã. 25-276). nu departe de Scupi. fiind aclamat de ambele factiuni. locul de origine al familiei fiind în Dardania. magister officiorum\ le atrase atentia sã dea zor cu decizia. E. Dar ei continuau sã nu se înteleagã. împãratul având în creatia sa mai multã încredere decât în scho-lele palatine. sprijinitã de excubitori. Trebuia sã se facã deci astfel ca initiativa sã vinã din partea Senatului. 3 De Cerim. Scholarii. 5 Ibidem. care avea sã dea imperiului domnia strãlucitã a nepotului sãu lusti-nian. nãscut în satul Bederiana. înaltii demnitari.lucrau în Hippodrorn. A. Aceasta e explicabil. tu sã învingi! Cerem împãrat. 4 History II. în porticul marelui Triklinos. Dar situatia cerea ca senatul sã indice o persoanã acceptabilã pentru excubitori si Iustin îndeplinea aceastã conditie5. fiind sãvârsitã de patriarhul loan. dupã descrierea Porfirogene-tului.] 2 Acest corp de gardã fusese instituit de curând de Leon I. cf.

cãtre sfârsitul domniei lui Leon I. acesta din urmã din Bederiana. Se distinsese si în lupta împotriva lui Vitalian. apoi luau mâna împãratului si o plimbau împreunã cu condeiul peste cele patru litere. cã în sinodul din 449 se aflau printre episcopi mai multi agramati si t era. Proclos din acest fragment era „quaestor Sacri Palatii"(KoiaioTrop la Prokopios. [Pasajul respectiv afirmã cã „pe când stãpânea în Bizant împãratul Leon. Ajuns bãtrân. era condusã de : acest tipar. împãratul având o lungã si distinsã carierã la urcarea pe tron9. 2-4). el nu cunoaste deloc scrisul si se dovedea. care. „Scriptores Byzantini". i r /-k„. Cu putina sa cunoastere a administratiei civile. o lãsau slobodã. Mihãescu. purtând pe umeri desagii în care nu luaserã de acasã nimic altceva decât pâine coaptã în spuzã. Academiei. Mass. XX (1950). 64). '. un analfa416 mâna împãratului. Desi se impusese ca brav soldat. „Byzantion". 1950 (Dumbarton Oaks Studies. Vasiliev contestã aceastã afirmatie a istoricul bizantin. dar ca sã aibã o mãrturie din mâna împãratului pentru cei care urmau sã ducã la îndeplinire aceste hotãrâri. le fãcea pe toate dupã mintea lui.] 8 Ele compuneau cuvântul legi („am citit"). Anecdota. I). Iustin se remarcase ca militar sub Anastasips I. p. Nu avea însã nici o calitate pentru conducerea imperiului. Lupicina.'K'*. 415 actualul Skopje (fost Uskiib)." (Procopius din Caesarea. în chipul acesta dobândeau semnãtura împãratului" (Prokopios. iar dupã ce o treceau prin toate cele patru gãuri ale lemnisorului. folosindu-se. . t. Limba sa natalã era latina.. iar 7 Prokopios. 65. oamenii de la curte s-au gândit la cele ce urmeazã. . XX. Pentru calitãtile lor fizice. p. trei tineri tãrani din pãrtile ilirilor. în Byzantion. dar Iustin nu putea scrie asemenea hotãrâri si nici nu întelegea ceva din cuprinsul lor. 1972. § 6. luptând neîncetat cu greutãtile sãrãciei si ca sã scape si de dânsa. corpul nou creat cu titlul de excubitori. împãratul i-a pus de pazã la palat. au hotãrât sã intre în oaste. Vezi cu privire la ea recenzia lui E. §6. cit. Sfetnicul care îl îndruma si avea în seamã dregãtoria scrisorilor.iMa . ca sã-si caute norocul înrolându-se în armatã7. dar Honigmann observã cu drept cuvânt. el venise cu traista în bãt la Constantinopol. cit. Ditibist si Iustin. §6. Au pornit pe jos si s-au îndreptat spre Bizant. Honigmann. anume Zimarh. 82-8310 Recenzia asupra cãrtii lui Vasiliev.Introduction to the Epoch of Justinian the Great.» în favoarea unei asemenea posibilitãti. ' . pentru a semna documentele. lucru ce nu se mai întâmplase pânã atunci în împãrãtia romanã. p. anume Proclos. Cambridge. 63.. Harvard University Press. Au pregãtit anume pentru asa ceva o bucãticã de lemn în care au sãpat patru litere în limba latinã. fuseserã primiti cu totii în garda palatului. p.-. însotit de doi prieteni. cu un picior în groapã.. 337-351. 342. Bucuresti.] ' Justin the First. luã numele de Euphemia. desigur.' > . Ed. 1950. de o tãblitã de lemn în care se tãiaserã patru litere8. Istoria secretã. mai necesar pentru un episcop sã stie sã scrie si sã citeascã decât pentru un rãzboinic10. p.. înmuiau condeiul în cerneala cu care obisnuiau sã scrie împãratii si îl puneau în mâna acestui împãrat.ti«>-«ia$ !<i|. loc.st: 11 . încoronatã ca Augustã. Dupã ce au ajuns si au fost primiti în rândurile ostenilor. ed. ed. Iustin se cãsãtorise cu o captivã. 11-16). cãci se întâmpla cã erau tineri chipesi si cu trupurile vânjoase. Ca atâtia altii dintre tinerii sãi compatrioti. . luase parte la rãzboiul cu isaurienii si la cel cu persii sub acest împãrat si ajunsese la treapta de comes excubitorum. [Acelasi text din Anecdota sau Historia arcana (= Istoria secretã) scrie cã „Iustin a pus mâna pe domnie. era lipsit de cea mai elementarã culturã si Prokopios afirmã cã nu stia nici mãcar sã scrie. criticã. cum zicem noi. traducere si introducere de H. Era obiceiul ca împãratul sãsi punã semnãtura pe hotãrârile luate în numele sãu. •> . 13-14. VIII.. t. col. tinând condeiul. ar fi fost covârsit de înalta-i pozitie dacã n-ar fi avut lângã el pe bet. § 6. Istoria secretã. potriveau scândurica amintitã deasupra hotãrârii.M 417 .

p. Reluarea legãturilor cu Roma. p. 20. desigur. ca si asupra momentului însemnat al sosirii sale în capitala imperiului. iar soborul a avut loc la 20'iulie cu episcopii pre" Ibidem. Vasiliev reproduce15 o serie de acte contemporane privitoare la adunarea credinciosilor din acele douã zile memorabile (15 si 16 iulie 518). Walter de Gruyter et Co. iar 11 Das Zeitalter Justinians. [Pentru informatii mai noi. Flavius Petrus Sabbatius lustinianus. Appion a fost numit în demnitatea de prefect al pretoriului. si acesta a fost fiul surorii sale. cu bibliografie. 80-81. senatori exilati de împãratul Anastasie. Berlin. îndatã ce ia conducerea imperiului. 1960. El îi rechemã pe patriciul Appion. a fost avansat la consulat în Vest17'.. Patriarhul. avea multã experientã politicã. în Siria. Asupra copilãriei. pp. 14 Bmy. La Constantinopol. • • j{ 15 Justin the First. si edictul imperial privitor la hotãrârea luatã a fost rimis în tot Orientul. 136-144. care amenintase tronul înaintasului sãu si îl chemã de asemenea la Constantinopol13. Athena. Patriarhul loan si un mare numãr de episcopi ai Orientului au semnat aceastã profesiune de credintã ortodoxã. în 520. multimea adunatã la Sfânta Sofia cerea zgomotos sã se arunce anatema asupra eutychienilor. El nu se putea împãca. 411. nu avem. Tânãrul îsi pãrãsi numele de Petrus si Sabbatius si a rãmas cunoscut cu acela de lustinianus. nu mult mai în urmã (525). în felul sãu ortodox. lustinian a fost înrolat între candidati. a fost marele act care inaugureazã noua domnie. unde stãpânea erezia monofizitã.B •41$ NICOLAE BANESCU zenti în Constantinopol16. History. La cererea legatilor. nepotul sãu era de vreo 36 de ani. pe care-1 aduse de timpuriu la Constantinopol. el se nãscuse într-un sat obscur. (arpccTriÃ-atrig AvccTokfjg). pe Diogenianus si Philoxenos. prin manifestarea sa energicã. 410 (Bonn). dar totul spune în aceastã privintã. lustinian a inspirat. Câteva zile dupã moartea lui Anastasie I. afirmã cu drept cuvânt savantul Rubin11. manicheilor si a patriarhului Severos al Antiohiei.] • 418 Philoxenos. primit cu simpatie pretutindeni. o aprigã persecutie se dezlãntui împotriva monofizitilor din imperiu. O ambasadã trimisã papei Hormisdas îi cerea sã expedieze legati la Constantinopol. cu despãrtirea religioasã dintre cele douã pãrti ale imperiului. p. . au fost sterse de pe dipticele bisericesti. care au rãmas în Orient 18 luni. în neputinta de a linisti multimea. Legatii au fost primiti cu mari onoruri. .. împreunã cu ale împãratilor Zenon si Anastasios. îngrijindu-se a-i da o bunã educatie romanã. v. Iustin cãutã sã si-1 apropie si pe Vitalian. EPLBIP. tineretii si educatiei sale.. A fost numit îndatã ma-gister militum in praesenti si. Severos de Antiochia a fost depus si anatemizat de sinodul de la Tyr (518) si mai mult de 30 de episcopi monofiziti ai patriarhului de Antiochia au . p. II. sã se declare formal recunoasterea sinodului de la Chalkedon si sã se convoace un sobor al episcopilor pentru restabilirea unitãtii bisericesti. nici o stire. Când Iustin se ridicã pe tronul imperiului. capul miscãrii monofizite din Orient. aceastã atitudine. magister militwn per Orientem. el ajunge una din cele mai însemnate personalitãti ale Curtii. cã Iustin s-a îngrijit de timpuriu în cariera lui de ofiter de soarta rudelor sale rãmase la Bederiana si Tauresium. Iustin se interesã de aproape de acest nepot. p. afarã de Siria a doua. grãbirea hotãrârii. a fost silit sã-i satisfacã doleantele: el a aruncat anatema cerutã. Ca si unchiul sãu. II. Tauresium. 83. . Ei aduceau profesiunea de credintã ortodoxã stabilitã de papã. prin urmare pãrãsirea politicii religioase a lui Zenon si restaurarea hotãrârilor sinodului de la Chalkedon. Numele lui Akakios si ale altor patriarhi eretici. a fost ridicat la consulat. Iustin cãutã sã scape de inoportuni: Amantios si candidatul sãu The-ocrit au fost executati12. I.. voi. Ne-având copii. Bd. în împrejurimile actualului Skopje (Uskub). Diogenianus. 1997. pentru confirmarea restabilirii unitãtii religioase..cineva care sã-1 ajute si cãlãuzeascã. adaugã el. Populatia capitalei a determinat. 12 Malalas.

în a saptea lunã a consulatului sãu (iulie 520).. în cei din urmã ani ai acestei domnii. I. îndatã ce a murit tatãl 18 P. se stie. Theodotus Kolokynthios. când a devenit caesar) s-a recunoscut prin aceasta calitatea sa de mostenitor al tronului. t. lustinian era fãcut rãspunzãtor si de aceastã crimã. el a fost adevãratul conducãtor al imperiului. • ••• . îl aduce treaptã cu treaptã mai aproape de picioarele tronului17. patrikios. Imperiul pierduse. ai cãrei regi se numãrau între vasalii persilor.:. El n-a fost fãrã rezultat. pp. cf. dupã expresia atât de potrivitã a lui Ch. illustris. 231.*>•. 220-231. El i-a rechemat pe toti episcopii calcedonieni exilati de predecesorul sãu. în timpul lui Leon I. p. p. Kulakovskij. Hist. autoritatea sa în Lazica. spre a duce protestul lui. lusti-nian se afla în acel moment bolnav. Relatiile cu Regatul de Axum Domnia lui Iustin I a avut frumoase rezultate în ceea ce priveste politica externã. op. Reactia ortodoxã a fost mai blândã în Egipt.. linistea a stãpânit atât în Constantinopol. History II. a rupt cu politica agresivã a înaintasilor sãi si a întretinut relatii prietenesti cu Bizantul.fost izgoniti din scaunele lor.><. .. factiunile au provocat mari dezordini. Iustin. E. în 522 o schimbare însemnatã se produse în situatia acelei depãrtate tãri. Lectia administratã Albastrilor a prins însã bine si. dar. un mare scandal a avut loc în capitalã: Albastrii ucid o persoanã de rang si Iustin dã ordin sã se pedepseascã aceastã crimã. însusirile intelectuale si capacitatea politicã a lui lustinian i-au câstigat o influentã preponderentã asupra împãratului. 2. nu numai la Constantinopol. Stein. II. constient de ascendenta sa romanã. rãzboiul cu persii. în „Cambridge Medieval History".<. magister militum in praesenti. ci. • •»». II. Vitalian era un rival mai serios si. întretinând poporul cu spectacole grandioase. mãnãstiri au fost închise.. Detractorii! sãi afirmã cã n-a avut nici un scrupul pentru a înlãtura pe cei care îi puteau fi rivali.-.•* ». p. Malalas ne relateazã cã regele lãzilor. dar se spune cã a cãutat si alte 17 Justinien. II. . 421 NICOLAE BANESCU mijloace de sustinere. Interventia în Caucaz. 21-23. prin influenta pe care o exercitau. Tzathes (Ztathios). iar instigatorii lor erau Albastrii. pp. unde multi exilati si-au aflat adãpost. în tot timpul domniei lui Iustin I. îi executã pe culpabili. Kiev. în timpul domniei lui Iustin. prin atragerea factiunii albastrilor. Diehl. t. Executarea eunucului Amantios e atribuitã instigatiei sale. 19 Bury. în 521. siliti sã fugã în pustiuri. Persecutia tinu trei ani (518-521). • . • . cãlugãrii urmãriti. cum afirmã Malalas18. îi sprijinise pe verzi. Rând pe rând comes al domesticilor. du Bas-Empir&. 16 Vasiliev.*. Politica externã.. unde regele Hilderich. a fost numit comandat al trupelor care tineau garnizoanã în capitalã. în 524. Când a fost apoi înãltat la rangul de nobi-lissimus (înainte de 525. îl scoase pe Theodot din functie si-1 trimise în exil la Ierusalim. el obtinea consulatul si dãdea vietii capitalei o mare strãlucire. Aceste mãsuri provocarã si protestul lui Theodoric al ostrogotilor. Prefectul orasului.. 416 (ed. El a stiut sã stabileascã relatii strânse la frontierele imperiului cu popoare care au devenit aliati pretiosi ai Bizantului în conflictul permanent ce exista între Imperiu si persi. 8 si urm. 420 în timpul acestei domnii încetã si prigonirea ortodocsilor din Africa.' 422 .. cãci gotii au fost exceptati de la actiunea edictelor.:*» v. cât si în provincii19. Bonn). 1912. în toate orasele. 2. el a fost ucis în palat. Puterea sa era sprijinitã de ortodocsi.v • ••.m. Istorija Vizantii. cit.* • '. care îl trimise pe patriarhul loan al Romei la Constantinopol. când se însãnãtosi. Anastasios I.

dar fãrã rezultat. I. Popoarele crestine ce se întindeau de la Marea Neagrã la Marea Caspicã. Regele persan mai dorise ca împãratul sã adopte pe Chosroes. Damnazes. în acest timp. albanii . s-a ferit sã cearã învestitura lui Ka-wad. dar nici aceasta nu i-a reusit21. si-1 încorona cu diadema de aur romanã. pãtrunzând adânc în interiorul tãrii. dupã un armistitiu de mai mult de douãzeci de ani22. Consolidarea puterii bizantine în Lazica avea o mare însemnãtate. atacã cetatea Nisi-bis. au nãvãlit în Persarmenia. la rãsãrit de ei. Bell. amândoi tineri din garda lui lustinian. iar Belisarios a fost numit duce de Mesopotamia. spre a nu fi obligat sã-si însuseascã riturile credintei persilor si a venit la Constantinopol. 11. care cu putin mai înainte recunoscuse autoritatea lui Iustin I. care nu mai era în viatã23. si de Timostrat. de asemenea. Apamea si Antiochia. destinat la succesiune. încãltãmintea însã era adusã din patria sa. Astfel. Primind multe daruri de la împãrat. condusã de Libelarius tracul. Persii i-au urmãrit. dar din pricina cãldurii insuportabile este nevoitã sã se retragã. reîncepu aprigele sale incursiuni în regiunea oraselor Emesa. în care se aflau.gravitând în sfera influentei i 20 Malalas. împodobitã cu mãrgãritare20. Kawad a expediato mare armatã în Iberia si Gurgen vãzând ajutorul bizantinilor cu totul insuficient. în Lazica. îi puse hlamida de mãtase albã prevãzutã cu un tablion de aur. Kawad nu putea privi cu indiferentã aceastã imixtiune a împãratului în regiunile ce-1 interesau atât de mult. sã-1 ajute pe Gurgen. Deosebit de importante sunt în istoria acestei domnii legãturile strânse dintre imperiu si regatul . s-a provocat reluarea ostilitãtilor dintre persi si bizantini. ducele Mesopotamiei. împodobitã cu mãrgãritare. în locul lui Timostrat. pp.sãu. s-a refugiat cu familia si cu notabilii tãrii în Lazica. si au fost siliti sã se retragã. Dar Probus n-a reusit si Iustin 1-a trimis pe strategul Petros cu ceva huni în Lazica. la rãsãrit de acestia. Dar aprovizionarea anevoioasã a acestor cetãti ia silit pe bizantini sã le pãrãseascã si ele au fost ocupate de persi. aflat în serviciul persilor. ca sã ridice acolo auxiliari huni si sã-i aducã în ajutorul iberilor. cerând sã fie învestit de cãtre împãrat. Altã armatã bizantinã. Lahmidul Mundhir. I. pe care se afla brodat portretul împãratului Iustin. Dar Gurgen s-a revoltat si a cerut ajutorul împãratului Iustin. tunica albã (ãanpov TrapatavSiov). 423 NICOLAE BANESCU bizantine. Iustin îl botezã si-i dãdu o sotie bizantinã. brodatã cu medalioane de aur. Observând acestea. dar nu i-au putut ajunge din cauza dificultãtilor terenului. Pers. Valeriana. iberii si. Acesta trimite atunci pe patriciul Probus cu multi bani la Bosporos. Belisarios si Sittas. de-a lungul versantului de sud al Caucazului . Petros a fost revocat si alte trupe au fost trimise de Iustin. Libelarius a fost apoi revocat si în locul sãu a fost trimis în fruntea Orientului Hypatios. condusã Ibidem. oprea intrarea în imperiu a barbarilor de la nordul Caucazului. 11. au devastat tinuturi pe o mare întindere si s-au întors din aceastã campanie cu o pradã imensã. magister militum per Orientem. Dar într-o a doua expeditie ei au suferit o mare înfrângere. El a protestat. efigii ale suveranului. surprinsi de armata persanã. Pentru a contrabalansa întinderea imperiului în Lazica.lãzii. Tzath si sotia sa se întoarserã în Lazica si aceastã tarã rãmase de acum în strânse legãturi cu Bizantul.. sub comanda lui Ireneu. 412-413. 424 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN de fratii Narses si Aratius. Cingãtoarea (77 tâvr/) era. 21 Prokopios. dupã obiceiul persan (m ttayyîa). oras autonom al Crimeei. nelinisteau Persia. pentru a ocupa cetãtile de la granita ei cu Iberia. fiica patriciului Nomos. fiindcã Lazica închidea persilor accesul Mãrii Negre si. în acelasi timp. de asemenea. Kawad a cãutat sã strângã legãturile de vasalitate ce uneau Iberia cu Persia si a vrut sã-1 forteze pe regele Gurgen sã adopte riturile persilor.

D. Bizantul socotea Abisinia un stat vasal. precum si la interesele economice din sud-est. Bvtâvno KCCI Epvdpã QâKacca. Prin acest nume egiptenii întelegeau popoarele negre de la sudul Egiptului. . der Wissenschaften zu Berlin". Storia d'EUopia. bogat în jertfe si iubit de zei. Abisinia a fost cunoscutã mai bine odatã cu asezarea stãpânirii grecesti în Egipt (urmasii lui Alexandru cel Mare). Addis Abeba. 1984. Regele Zoscales era avid de câstig. B. începând cu Homer. Oosterhout. . 5.. Idem. în Vechiul Testament avem mentiuni despre etiopieni sub numele Kus. Methuen. Din veacul I crestin începem a avea stiri mai precise. Axum era piata principalã pentru negotul de fildes în nord-estul Egiptului si Adulis antrepozitul stãpânirii. Stein. Africanobyzantina: Byzantine influences on Negro Sudanese cultures. 2 voi. care îi pomeneste ca fiind niste rãzboinici egipteni. History ofEthiopia and Abyssinia. 1932. A. Dupã convertirea sa. pentru negustorii arabi si pentru cei romani. II. graeci minores. cf. Bergamo. care ne vorbeste despre ei ca despre un popor foarte pios. asezat în marginea lumii elenistice. anastaticã. Acest regat de Axum a avut relatii cu imperiul bizantin în timpul domniei lui Iustin I. Axum era atunci resedinta unui regat (77 Aî^ou/rrj. cu mult înainte de aparitia cãrtii sale închinate lui Iustin I26. E. Athena. UNESCO general History of Africa. (Vv-. H. 1879. regatul abisinian de Axum. [Pentru acest subiect. 2. îi aflãm si la Herodot si Strabo. Regatul nu purta numele de etiopian. Hendricks. prin care se fãcea exportul si importul pe mare. 1878. du Bas-Empire. 267 si urm. la miscãrile politice si religioase ale epocii. 1972. p. mai pot fi consultati si alti autori ca: C. Th. Ancient and medieval Ethiopian History to 1270. Wallis Budge. 1981. Miiller.6th cent. în „Abhandl. Papadopoullos. în secolul al IV-lea. II. Akad. voi. 1966. relatii dictate de politica religioasã a împãratului. Johannesburg. Berlin.etiopian de Axum. 3nd cent. fugiti sub Psammetich si primiti de regele etiopienilor. 426 acela de axumitic.. descrise ca populatii aflate în stare naturalã (la Aga-tharchides si Artemidor). mai mult sau mai putin activ. regatul a fost legat de Bizant si a luat parte. a fost atras în oarecare mãsurã de influentele acestei lumi prin Ptolemeii din Egipt. cum aratã Dillmann. 25 Ed. Denarii romani si monedele de cupru aveau acolo curs. 1928. ci pe ry of Nubia and Ethiopia. ev 77 jSacriAeiov).. la ãa%an al lui Herodot. 4. învãtatul german A. The Queen of Sheba and her only son Menzelik I. 1970. pentru cultura poporului sãu. Numele Axum e de raportat. 1988. urmãtoarele: 1. Hist. E. Vasiliev s-a oprit pe larg asupra acestui interesant episod. der Konigl. de unde putem conchide cã el a înteles folosul legãturilor comerciale cu grecii. dar un barbar de culturã greceascã. El a arãtat cã poporul pe care grecii îl 23 Ibid. Dillmann ne-a schitat începuturile statului axumit într-o lucrare de la sfârsitul secolului trecut24. Dupã un Periplus datat cu probabilitate înainte de 75 dupã Christos25 rezultã. Scriitorii greci îi amintesc. dar stirile ce ni le dau acestia despre etiopieni sunt vagi. 24 liber die Anfãnge des Axumitischen Reiches. cu numele egiptean acr^a/i. Geogr. B. legãturi care au fãcut din acest regat un pretios aliat al Bizantului si al politicii sale în pãrtile Mãrii Rosii. being the «Book of the Glory of Kings» (Kebra Nagast). p. 3. A. Official documents written in Greek illustrating the ancient histo425 numeau AÎTioneq era numit de egipteni Kus sau Kes. S. Athena. în adoptarea crestinismului. Oxford. Conti Rossini.OÃOI. Berkeley. Dupã autor. afirmã Dillmann. Eruditul învãtat arãta cã înainte de convertirea la crestinism. care se întindea de-a lungul Mãrii Rosii. Atunci s-au explorat tãrmurile Mãrii Rosii si au fost cunoscute mai cu seamã populatiile de pe tãrm.. Ei sunt numiti la Herodot avro-(J. 1928 si ed. Selassie. 362-380 si 401-422]. D.A.C. Letsios.

Chestiunea e tratatã apoi în Justin the First. Frumentius a putut sã lucreze ca misionar. cap. în Siria si Mesopo-tamia. în cadrul expunerii noastre. Dhu-Nuwas. efectiv sprijinit de împãra26 Justin I (518-527) and Abyssinia. Interventia imperiului în aceste pãrti nu pornea numai din grija pentru crestinism. socotea el. Dar Yemenul nu era exclusiv crestin: alãturi de crestinism existau acolo si iudaismul si vechiul pãgânism. 1960. Frumentius si-a depus functiunea si s-a întors în Egipt.Nuwas. (1933). înainte de masacrul crestinilor. Ela Asbeha pe numele sãu etiopian. afirmã el. Ceea ce ne intereseazã este numai interventia împãratului Iustin I pe lângã regele de Axum pentru a face rãzboi lui Dhu-Nuwas (Nowas). pp. Mai departe. înainte de toate.regele abisinian n-a fost condus. Regele Abisiniei era. cele dintâi ca mijloc de intimidare a crestinilor. de asemenea stirile ce ni le dau Martyrium Are-thae si Inscriptiile lui Dbtt. Berlin. anonimã. 67-77. era cel mai important centru crestin în Arabia de Sud. Protector al iudaismului. când regele.si în Arabia bratul prelungit al imperiului mondial roman (sub împãratul Constantiu al II-lea)". Când acesta a ajuns la majorat. Dusmanul lui Elesboas în Yemen era. care pierdea însã din ce în ce teren. dupã cum aratã traditia arabã. Meropius a cãzut victimã indigenilor ostili ai coastei etiopiene. Athanasios a . Walter de Gruyter et Co. transmisã în limba sirianã. în Arabia de Sud-Vest. în izvoarele grecesti Elesboas. în timpul lui Iustin. învãtatul Rubin a schitat lãmurit soarta vecinilor Mãrii Rosii în aceastã epocã. în BZ. puse puternic piciorul în Yemen. acesta întreprinsese o aprigã persecutie împotriva crestinilor din Yemen. Comunitatea din Nagran (Nadjran). ca si din primejdia pãtrunderii persilor în Arabia de Sud. si existenta crestinismului printre hi-myariti era bine cunoscutã la nord. Dupã raportul istoricului contemporan Rufinus. fireste. 427 l tii bizantini Iustin I si lustinian. fiindcã a câstigat pentru statul sãu prietenia si ajutorul imperiului. cum caracterizeazã foarte bine învãtatul istoric prãbusirea acestei stãpâniri. Cartea Himyaritilor. Erster Bând. prin însusirile lor. Ele nu pot intra. V. 302. Pentru evenimentele acestea dintre anii 521-525. iar în alte izvoare Kaleb. în demnitãti înalte la Curte. ci si de motive politice. 28 Ibidem. cuprinzând rapoarte de campanii si detalii topografice. în lucrarea sa privitoare la epoca lui Justinian27. 428 resele politice si comerciale. regele himyariti-lor (homeritilor) din Yemen. în calitatea sa de consilier al regentei din timpul minoritãtii regelui. întâia jumãtate a secolului al Vl-lea a fost. opera lui Prokopios nu ne dã stiri. stãpânirea axumiticã din Yemen a fost nimicitã de Chosroes al Persiei. dar cei doi însotitori mai tineri au scãpat cu viatã si au ajuns cu timpul. adaugã Rubin28. multã vreme active în Yemen. între izvoarele scrise privitoare la aceste întâmplãri avem. episod al îndelungatului rãzboi dintre Bizant si Persia. 33. ci mai ales din inte-s 27 Das Zeitalter Justinians. „crestinismul abisinian îsi datoreazã stimulentul sãu misionar hotãrâtor cãlãtoriei unui anume Meropius în «Indii»".. dupã Vasiliev. „ultima paginã strãlucitã" a istoriei regatului axumitic. ^ 429 NICOLAE I5ÃNESCU unde a raportat patriarhului Athanasios asupra situatiei tinerei Biserici a Etiopiei. de credintã iudaicã. Misiunile crestine au fost. repetat de istoricii greci. Vasiliev urmãreste pe scurt destinele statului abisinian în decursul veacurilor. Dupã vreo 50 de ani. Rubin precizeazã cã etiopianul Ezana a fost considerat drept Constantin al Abisiniei: „el a putu sã fie -afirmã acesta . numai de simpatii religioase. p. în special a celor din orasul Na-djran.

Elesboas îsi petrecu iarna anului 524-525 cu pregãtirile. Frumentios und Ezana. Koln.29 Rãzboiul cu sassanizii a silit Roma la initiativã si pe coasta de est a Mãrii Rosii. iar la homeriti îl puse rege pe Abramios. Washington. 1965. el a fost ucis. 39. F. Maprvpwv TOV ãyiov ApeOa. unde pierirã familiile de seamã. de credintã iudaicã. ca sã ajute tãrii lor fãcând rãzboi lui Dhu Nuwas si au însotit cererea cu darul unui Evangheliar pe jumãtate ars. „avocatul intereselor evreo-persane". 79. unul dintre crestini. importante sunt si studiile învãtatilor rusi. apoi îl stabili pe fiul lui. emirul tribului.] 430 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN time a fost si Harith. împãratul. 1995. 1964]. EKKXtiomcmKog Odpoq". Ruth Stiehl. 152-153 (s. Influenta lui Frumen-tius în anii minoritãtii negusului Ezana lãmureste îndestul atitudinea acestuia proromanã si prietenoasã crestinilor. V. 32 Ibidem. 30 [Cea mai recentã bibliografie asupra acestor episoade în EPLBIP. se sfârsi prin victoria deplinã a regelui de Axum: pãrãsit. în special din orasul Nadjran. 1961. dezlãntuise persecutia împotriva crestinilor din Yemen. (s. 106-109. în momentul hotãrâtor. întreprinderea expeditiei sale s-a deschis în 525. III. între vic29 [Evenimentele au fost reluate ulterior de cãtre A. sub conducerea lui Theophilos Indianul. B. v. s-a înfãtisat împãratului. prin cuvântarea cãtre trupe si printr-un serviciu religios solemn în biserica principalã din Axum. ethnarches (guvernator). Arethas. iar cea mai recentã abordare a lor la Irfan Shahid.crezut cã nimeni altul nu trebuia sã continue lucrarea începutã si 1-a trimis înapoi pe misionar în calitate de cel dintâi episcop al Bisericii abisiniene. p. scãpat din mãcel. Daus Dhu Taalaban. având si ajutorul flotei imperiului. Dupã o traditie. publicat de Boissonade33. si în alte regiuni ale himyaritilor. dupã Rusalii. 312. metropola Arabici de Sud si în Aden. pãtrunsese în el prin perfidie si-i omorâse pe toti crestinii care nu voiserã sã-L renege pe Christos. IV-VJvv. v. Oppladen. înstiintându-1 despre cele întâmplate în Sudul Arabici. fiindcã era locuit de crestini. Rubin. 431 îndatã dupã aceastã victorie a început opera restaurãrii crestinismului în Yemen. Biserici se ridicau în Zhafar. nu numai în scop politic si comercial. de feudalii oraselor sud-arabe. voi. Die Datierung des Konigs Ezana vonAksum. 314. „Klio". 1997. p. Sabba). Umstrittene Daten. cit. Apoi trupele s-au pus în miscare în directia Adulis32. Patriarhul Antiohiei joacã un rol proeminent ca centru spiritual. Untersuch-ungen zum Auftreten der Griechen am Roten Meer. nume care în textele grecesti sunã Aretbas. foarte bun crestin. Misionarii care produc puternicul avânt al crestinismului în a doua jumãtate a secolului al V-lea si începutul secolului al Vl-lea provin. Byzantium and the Arabs in the 6'" century. aduse episcopi în Nadjrân si-i converti pe homeri-tii pãgâni. op. 31 B. Episodul a trecut în hagiografie. p. „'A^CDjmrov (A^ouiJ. Cercurile crestine din Himyar s-au adresat de asemenea negusului si episcopului sãu. „ApeGoct" si „ApeGccq dyioq") si p. Moscova-Leningrad. Elesboa sau Elesbaa adunã mare multime de osti si atacã pe apã si pe uscat.. Altheim. care asediase orasul Nadjrân (M/pa). în Yemen a fost trimisã o solie. Lupta cu Dhu-Nuwas. Pigulevskaja.. ci si misionar. pe care negusul îl trimise împãratului. Am vãzut cã Dhii Nuwas. 234-248. neputând interveni însusi.uajv) 8t>vaoteta"). se adreseazã negusului cu rugãmintea de a-i da sprijinul sãu31. Hendricks. Araby u granic Vizantii Hrana v. iesind biruitor. în cea mai mare parte. din spatiul sirian. p. ca N. . Dhu Nuwas urmãrind în primul rând exterminarea lor. Dihle.30 Prigonirea s-a întins. Aceste întâmplãri sunt datate de autor între anii 320-335. povesteste cum împãratul Iustin îi scrie lui Elesboa sã intervinã împotriva regelui „evreu" al homeritilor (în Sfânta Scripturã. în Idem. El ridicã apoi o bisericã. evident. regele himyaritilor din Yemen. Euprepios. Ezana basileus d'Axum: quelques consideration prosopographiques et chronologiques.

. iar ceremoniile urmãtoare avurã loc în Delphax. Diehl. foarte pretioasã pentru aprecierea îndelungatei si glorioasei domnii a lui lustinian. BÃNESCU A murit în ziua de l august 527. Charles Diehl aratã cât e de greu sã judecãm personalitatea marelui împãrat. fabulos de bogat si puternic. apãrut în „Biilletin de la section historique de l'Acad. Actul încoronãrii se sãvârsi în marele Triklinos al palatului. în societatea înaltã a Curtii imperiale. împãratul nu a pregetat sã abroge pentru aceasta legea care interzicea înaltilor demnitari ai Statului de a se cãsãtori cu femei de conditie servilã. 1930. Justinien et la civilisation byzantine au Vl-e .a>v koyoi (cu persii. Acesta n-a împiedicat însã interventia bizantinã în favoarea lor. Istoricul cel mai însemnat al domniei lui lustinian e. Palermo. protectia crestinilor fiind în general pentru împãrat si o armã politicã dincolo de hotarele imperiului.Restaurarea crestinismului în Yemen a dat frumoase rezultate si o sutã de ani mai târziu. actiunea întreprinsã de Iustin I 33 Anecdota graeca. monofiziti. Paris. alãturi de regatul de Axum. împreunã cu Justinian. în „Melanges Ch. în ziua de l aprilie 527. în acest sens. asupra Rãzboielor. Autorul îl identificã în mod plauzibil cu împãratul Etiopiei. trebuie mentionat si studiul colegului C. el conferi nepotului sãu demnitatea de Augustus. 36 Opere capitale asupra marelui împãrat: Ch. provenitã din rana pe care o primise într-una din campaniile sale.-. n. a fost încoronatã Augusta. Le pretrejean. în 8 cãrti. si nu în Hippodrom. a trãit la Constantinopol. voi. El a însotit pe Belisarie în toate campaniile sale. Ascultând de sfaturile senatului. Se cunoaste curiozitatea stârnitã de misteriosul suveran crestin. dar pentru scurtã vreme. lorga. ULTIMUL MARE ÎMPÃRAT ROMAN (527 APRILIE l .. Crestinii himyariti erau. una asupra Edificiilor. legea ereticilor si a ma-niheenilor. ca atare. Ynep i&v 7tohâ(j. cu vandalii si cu gotii). a fost deci în mãsurã sã observe de aproape faptele si oamenii37. Prokopios din Caesarea Palestinei. Roum. Odatã cu el.. e unul din actele însemnate ale politicii sale externe35. Iustin cãzu greu bolnav. Ilepi Kiicr^aTcov (De Aedificiis) si. dacã evanghelizarea Yemenului a fost initiatã sub Constantiu (secolul al IV-lea) de cãtre arianul Theophilos. fãrã discutie.era cea din Himyar si în special din Nadjrân34. cu toate cã avem multe izvoare asupra domniei sale.observã Henri Gregoire . un tracoillyr de limbã latinã. 3. [V. iar la 4 aprilie îl puse pe patriarh sã-1 încoroneze. El era. . unde se aflau adunate gãrzile. X (1923). explication de son nom. Cenni sulle relazioni tra l'Abissinia e l'Europa catolica nei secoli XIV-XV con un itinerario inedito del secolo XIV (Estrato del volume primo). ea a început serios sub domnia împãratului Anastasios. 1910 (Cente-nario della nascita de Michele Amari). I-er voi. 433 NICOLAF. IUSTINIAN I. „singura comunitate crestinã cu adevãrat puternicã si organizatã" . t. ca si unchiul sãu. Diehl". Marinescu. si Supra.565 NOIEMBRIE 1314) 1. Personalitatea împãratului* lustinian I avea 45 de ani când s-a urcat pe tronul imperiului. si dãdu. Opera sa e. sotia lui lustinian. fireste. în sfârsit. Son pays. Theodora. 34 Mahomet et le monophysisme. în epoca lui Moha-mmed. De asemenea si N. 432 în Himyar. 73-112. 24 si 29]. pp. Prokopios ne-a lãsat trei lucrãri asupra epocii sale: una. dupã cum aratã învãtatul belgian. cãci. 35 în legãturã cu regatul de Axum. din pricina unei ulceratii la picior.. botezat de oamenii Evului Mediu cu numele enigmatic de „Pretre Jean". promulgatã între 4 aprilie si l august 527. . 107-119. Iustin se întrema apoi. pp. îl coopta la tron pe lustinian. Moartea lui Iustin I în primãvara anului 527. Asocierea lui lustinian la imperiu. V.

într-un cuvânt. numite de obicei Istoria secretã. în a doua. publiee par Remy Palanque. socotit mai presus de cei mai mari oameni ai Antichitãtii: el i-a strivit pe barbari. însirând constructiile civile. moravurile decãzute. de atunci. la voi. ci si în pamfletul despre care e vorba. a ridicat credinta pe o singurã temelie. ne face un entuziast panegiric al împãratului. 1-4. în care a pus toatã ura si toatã patima sa. Prokop und der KaiserJustinian. rezumatã apoi în „The Cambridge Medieval History". Dar pasiunea 1-a târât sã facã din povestirea sa. 1-50). ce corespund pasajelor respective din Anekdota si De Aedificiis'*2'. 1-943 Prokopiana. o adevãratã cronicã scandaloasã a Curtii bizantine. la rândul sãu. care-si aflã aplicarea nu numai în scrierea despre Rãzboaie. punând capãt rãtãcirilor. în toatã cruzimea lor. 1623. Jignit în patriotismul sãu. Arcana Historia. în Suda aceste Memorii sunt intitulate Anekdota („lucruri inedite"). Haury a stabilit cã ea a fost scrisã în 55043. în cea dintâi dintre aceste lucrãri. Berlin.W. Dar Feiix Dahn. notis illustravit. Istoria secretã e. l (ed. B. voi. cap. „o satirã grotescã" pe soco* Berlin. relevând pasaje din scrierea despre Rãzboaie. editate de el. articolele: Prokop verweist auf seine Anekdota. de neexprimat în public sau în cãrtile scrise pentru slãvirea domniei... Istoria secretã a dat loc. în care autorul ne înfãtiseazã. dând pilda unei clemente superioare. Cãutând o explicatie a operei de ponegrire. l. Bury. nr.. Descoperitã în 1623 de N. Erster Bd. Lugduni [= Lyon]. Walter de Gruyter et Co.siecle. 1901. I-II (pp. IV al operei lui Gibbon. a redat imperiului provinciile pierdute si a întemeiat numeroase orase. 1937. si atunci îsi va fi vãrsat toatã amãrãciunea în aceste Memorii. Jacob Haury a adus. 41 Vezi A. analogiile de stil si de gândire dintre Anekdcta si celelalte opere ale istoricului. qui est liber nonus Historiarum ex Bibliotbeca Vaticana Nicolaus Alemannus protulit. 42 V. probe evidente. a ajutat pe sãraci . 9-21 437 NICOLAE BANESCU . si în aceastã epocã istoricul se afla în-tr-o stare de spirit care ne face sã întelegem opera sa. Alemanni în Biblioteca Vaticanului39. Untersuchungen zum byzantinischen Prosarhythmus (Prokopios von Casarea). 1918. 37. 36 (1936). Haury). Paris. BZ. pp. Prokopios e plin de admiratie pentru lustinian si Belisarie. E. 1865. Latine reddidit. s-o priveascã drept un pamflet 33 De Aedificiis. 435 un fel de memorii. dupã justa expresie a lui Stein. 1960. a pus rânduialã în legiuirile nesigure de mai înainte. în Prokopios von Caesarea40. destul de convingãtor. De Groot. la multe discutii. Leroux. Stein. II. Das Zeitalter Justinians. pp. 39 Procopii Caesariensis 'AveKdora. el este indignat de insuccesele lui Belisarie si de neglijentele lui lustinian. cel mai devreme cãtre sfârsitul secolului al Vl-lea. 1949. a iertat dusmanilor sãi. BZ. Paris. în momentul în care Propkopios îsi publica cele 7 cãrti ale Rãzboaielor (a opta a fost adãugat în 553554). Rubin. dimpotrivã. militare si religioase ale domniei. Histoire du Bas-Empire II. 1892. în Appendix. pp. Groningen (Holland). Augsburg. 37 Cronologia carierei istoricului a fost stabilitã de J. I. în sprijinul acestei concluzii. Studierea principiilor ritmicii cunoscute a prozei bizantine. Contrazicerea în care se aflã fatã de celelalte opere ale lui Prokopios i-a fãcut pe multi sã-i conteste autenticitatea. fiindcã nu s-a publicat decât dupã moartea împãratului. a dus la aceeasi concluzie în favoarea autenticitãtii41. a fãcut sã domneascã fericirea în imperiu: eu&xi/iovi )3i<y TJ)V TTOÂiTeiav (fjuvdmcrev38. a pus în luminã. schitând în cele mai triste culori portretele prezentate mai înainte cu atâta admiratie.. 436 iesit din cercul opozitiei dinastice.

439 vechi si chiar la popoarele primitive de astãzi. atât de original în expunerile sale. Der frommste aller Fiirsten dieser Welt verwandelt sich in den Furs-ten der Dãmonen. Haury). sensul si tendinta politicã a expresiei ãp%cov dai^ovaiv din Istoria secretã a lui Prokopios: „Der Zweite der Welt nach Goth und allerchristlichste. îsi gãseste locul cuvenit în vârful ierarhiei iadului. motivul demonilor fãrã cap. [Tradus.teala împãratului si împãrãtesei. pe baza unui bogat material documentar. luând toatã perversitatea de la ceilalti oameni. la capãtul unei lungi domnii. cum se întâmplã de obicei. lustinian avea 45 de ani când a ajuns pe tron. un suflet perfid si mincinos. cãci noaptea. ca aceia pe care poetii îi numesc vampiri si care urmãresc distrugerea omenirii si. pânã când. 24 si urm. Cei însãrcinati a strânge dãrile. pe drept cuvânt. care a lãsat urmele sale în papirusuri magice elenistice. 46 Ibidem. prin palat. în apreciata sa lucrare asupra lui lustinian. a lui Belisarie si a An-toninei44. unde era rãspândit cultul lui Osiris fãrã cap. 44 Histoire du Bas-Empire. la urmã. 13-14. de aceea. împãratul cel crestin. împãratul însusi e nãscut dintr-un asemenea demon. 1-3. poate chiar egal al lui Christos. însirând aceste' bârfe colportate de prostimea din Constantinopol pe socoteala lui lustinian. totusi. 8. nici în povestile naive si scandaloase din Anekdota49.. 45 Anekdota.] 48 Kaiser lustinian als kopfloser Dãmon. marea preocupare a lui Justinian ar fi fost sã adune bani. pp. fãrã loialitate si fãrã credintã. El mentioneazã între probele naturii demonice a lui lustinian tocmai acel pasaj în care Prokopios aduce mãrturia celor doi servitori de încredere care vorbesc despre plimbarea lui lustinian noaptea. iar istoricii din vremea noastrã s-au oprit cu interes asupra ei. nesuferitii (popo-Ã. Justinian e caracterizat ca un om pervers si usor de amãgit. Sai^iovcov ãpxcov47. se prãbuseste în abisurile unei uri infernale si. destul. El a domnit 38 de ani si. Apoi capul lui lustinian se fãcea deodatã nevãzut si trupul decapitat rãtãcea astfel singur. pp. de prefãcãtorie si cruzime. în administratia statului în cei din urmã . 1951. „Pare cã natura. fiind aproape de împãrat. Gantar precizeazã în mod documentat cã teama de cei fãrã cap era înnãscutã la cei 47 Der Fiirst der Dãmonen. 1961. ci auzindu-le de la cei ce afirmã cã le-au vãzut atunci". Charles Diehl se întreabã. Prokopios a fost. sunt niste „demoni setosi de sânge" 5ai/ioveg Tra/lctyzvafoi. Eruditul Berthold Rubin. în lunga sa domnie. în BZ. un amestec de slãbiciune si coruptie. vie-leicht sogar christusgleiche Kaiser stiirzt in die Ab-griinde eines infernalischen Hasses und findet wie die gefallene Engel Luzifer seinen standesgemãssen Platz an der Spize der hollischen Hierarchie. observã savantul francez. aceastã conceptie se întâlnea mai ales la vechii egipteni. 438 Aceste lucruri rãspândite în public si culese de istoric în opera sa de ponegrire. asemenea îngerului cãzut Luci-fer. „oameni perfect sãnãtosi". p. BZ. fãrã cap. cãci nici sprâncenele. Citând aceastã interpretare a lui Rubin. figura sa se prefãcea pe neasteptate într-o masã de carne informã.a lãmurit. Altii povesteau cã. despre aceste douã portrete atât de contradictorii unde este adevãrul si declarã cã el stã la mijloc: nici în laudele exagerate din cartea Edificiilor. 54. aduc pe planul întâi ceea ce s-a numit demonologie* lui Prokopios. a pus-o în sufletul acestui bãrbat"45. de prudent spre a adãuga: „Acestea le scriu nu vãzân-du-le însumi. învãtatul sârb K. 44. capul se întoarce iarãsi la trup. 469-481. Gantar socoteste interesant sã cerceteze un alt motiv al demonologiei lui Prokopios48. pasajul sunã astfel: „Al doilea în lume dupã Dumnezeu. sperjur.. (ed. 720. el se ridica adesea de pe tronul sãu si rãtãcea prin apartamente. 12. ei îmbracã chipul omenesc46.OtOI.. nici ochii nu se mai vedeau la locul lor si nimic nu mai era de recunoscut. Cel mai evlavios principe al acestei lumi (se transformã în) cãpetenia demonilor". dupã câte spun servitorii palatului.

celãlalt cu vreo zece ani mai în urmã. pp. si de Prokopios. 12. scriind tratate si susti-nându-si pãrerile în discutii cu înaltii prelati. pe Malalas. are multã grijã de operele de cari50 Editia Zotenberg. 14-15. Uneori se scula pe la miezul noptii. Sunt în Anekdota. si lucruri adevãrate ce se pot recunoaste confruntându-le cu alte scrieri din aceeasi epocã. subtire. un început de chelie. Activitatea sa extraordinarã e recunoscutã. cunoscutã sub numele de Nika. mânca putin. loan Lydos. ba chiar si o clasã de studenti de drept54. figura rotundã. operã pãstratã într-o versiune etiopia49Justinien. pielita obrazului coloratã. socotind. lustinian ne apare mai gras. Diehl. lustinian. mustata micã. pãrul si barba cãrunte31. cum s-a spus adesea. în ce priveste fizicul. pp. se scula odatã cu zorile si se culca foarte târziu. Diehl comparã aceste descrieri cu portretele în mozaic pãstrate la San-Vitale si la San-Apollinare Nuovo din Ravenna. nu bea niciodatã vin. dupã spusele lui Prokopios. cu o expresie mai molaticã. Numai . p. Spre a ne face o idee exactã despre lustinian. 440 na50. cu figura rotundã. Cu ajutorul lor putem controla spusele lui Proko-pios si schita mai aproape de adevãr portretul marelui împãrat. unul din 547. se supunea la post o zi si douã nopti. XXIV. cit. Malalas adaugã cã avea nasul drept. fata îmbujoratã. învãtatul francez ne schiteazã apoi. l.ani ai domniei sale s-a insinuat destrãbãlarea. de altfel. dar sunt si nãscociri grosolane. figura împãratului e mai lunguiatã. în cel de la San-Apollinare Nuovo. pãrul ondulat. mai cu seamã legume. în mijlocul ceremonialului greoi al Curtii. un lucru josnic satisfacerea poftelor fizice si. era de talie mijlocie. se ridica de la masã dupã ce gusta de câteva ori din mâncare. scriitorul bisericesc din a doua jumãtate a secolului al Vl-lea. episcop egiptean de la sfârsitul veacu-> lui al VH-lea. Spre a-si face o idee apropiatã de înfãtisarea fizicã a lui lustinian. fortãretele sã se ruineze. împãratul. Altã trãsãturã caracteristicã a lui lustinian era vanitatea. 1883. 51 P. dar mai ales în faptul cã împodobea cu numele sãu orase. Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliotheque Nationale. Mustata a dispãrut si masca aceasta grasã nu mai are nimic din energia figurii dintâi. bãtrân. din acelasi timp. 52 Op. pânã si în materie de teologie. functiuni publice (cele create în domnia sa). din epoca lui lustinian. Ea se manifestã în multe chipuri. Modest în traiul sãu zilnic. lustinian se deosebeste prin simplitatea vietii si obiceiurilor sale. 441 tate. amabil. care scrie în veacul al Vl-lea un tratat asupra magistraturilor. dupã Ch. pe loan din Nikiu. Milos fatã de sãraci.. asa cum ne apare la sfârsitul domniei52. pe Agathias. Aceastã vanitate 1-a fãcut sã-si atribuie o capacitate universalã. împãratul arãta adesea un suflet nehotãrât si slab. oricine se putea apropia de el. Când religia prescria. Se stie cât de mult îsi pierduse cumpãtul în timpul rãscoalei de la Hippodrom. în toatã amploarea lui. cu fata rotundã. în portretul de la San-Vitale. Blând. lustinian îmbãtrânit. 125-605. Acesta e. avem afarã de Prokopios. nasul drept. îl caracterizeazã drept „cel mai neadormit dintre toti împãratii" (TG)V nãvicav /3acn-Aecav or/ptOTvoTarov)". pielea albã. lãsa armata sã decadã. spre a se apuca de lucru. pe Eva-grios. adesea. portretul moral al marelui împãrat. dupã descrierea lui Prokopios. 425 (Bonn). cum reiese din mãrturiile izvoarelor. Ch. se dezinteresa de opera pe care mai înainte o condusese cu multã energie. Dormea putin. destul de pronuntatã. asista tot mai indiferent la abuzurile functionarilor sãi si îsi petrecea timpul în lungi si sterile discutii teologice. iar lucrarea trebuie folositã cu precautie. pãrul buclat. în împrejurãri grave. Paris.

1909. Diehl — una din cele mai mari opere ale istoriei: legislatia lui lustinian. IV ed. Putini suverani au avut mai mult sentimentul maiestãtii imperiale. 26 si urm. împãratul se socotea reprezentantul lui Dumnezeu pe pãmânt. Visul sãu a fost de a reconstrui unitatea romanã de odinioarã. e încã una din scãderile domniei sale. împãratul fiind nevoit sã tolereze abuzurile celor obligati. p. Alãturi de aceste evidente scãderi. 55 Ch. Pentru întelegerea evenimentelor domniei lui lustinian trebuie sã cunoastem si cealaltã figurã care. Theodora. Justinien. Justinien. deosebim însã în personalitatea lui lustinian si însusiri de primã ordine. El este capul suprem al Bisericii si campionul religiei. p. rãspunzãtor fatã de el de administratia imperiului lui Christos. p. alãturi de împãrat. Colaboratorii civili ai lui lustinian. Histoire du Bas-Empire. cum observã cu drept cuvânt Stein. imperatrice de Byzance. I-ere serie. în timpul lui lustinian. III. din aceste putine mãrturii. ^ Anekdota. 53 De mag. Paris. în toate operele sale mari el a simtit mâna ocrotitoare a Divinitãtii si proclamã acest lucru în novellele sale58. 1904. II. 55. Bury. 11.atitudinea energicã a Theodorei i-a salvat atunci tronul. Diehl. 442 Risipa nebunã de bani. pe care Stein o socoteste mai glorioasã decât rãzboaiele lui Belisarie si Narses. 443 Dar alãturi de traditia romanã. Figures byzantines. nu atât pentru satisfacerea nevoilor sale. Cf. acelasi. lustinian întrupeazã tot atât de mult si ideea crestinã. Theodora. Aceeasi înaltã idee a maiestãtii imperiale a impus mãretia de care lustinian a stiut sã se înconjoare în lunga sa domnie. Paris. p. 51-75. 27 si urm. Din sentimentul acestei maiestãti imperiale a iesit -ca sã întrebuintãm expresia fericitã a lui Ch. sã-i procure banii de care avea necontenit nevoie. 277. operã imensã. mai importantã decât strãlucirile Sfintei Sofii57. * Ibidem. E. II. 402. 24.. subliniatã cu indignare de Prokopios. se stia putin despre Theodora59. a avut un loc însemnat în imperiu si a avut adesea un rol covârsitor în guvernare. în care aventurierii germani îsi tãiaserã suveranitãti si trebuie sã recunoastem cã a izbutit a face din acest vis aproape o realitate55. Nu putem uita cã aceeasi idee crestinã a inspirat si misiunile care au dus.. 57 Histoire du Bas-Empire. vezi Charles Diehl. Stein. p. History. Curioasã la un autocrat ca el era slãbiciunea cu care se lãsa influentat de lingusitori. 444 stie. prin functia lor. care a dat Europei moderne bazele dreptului sãu56. 59 Pentru biografia împãrãtesei. cã Theodora exercitase o mare influentã si în certurile religioase. întreprinderile sale militare au ceva din entuziasmul cruciadelor: suveranul nu putea suferi sã-i vadã pe dreptcredinciosi supusi ereticilor arieni. 2. cultul respectuos al traditiei romane. 2. isapostolos. Mãrturiile scriitorilor o arãtau ca o femeie energicã si se stie cu câtã hotãrâre a intervenit în grava crizã provocatã de rãscoala din 532. pp. Rareori aparatul imperial a fost mai strãlucit. In ordonantele sale. 22 si urm. cât spre a mãri prestigiul si gloria monarhiei. . ortodoxia si civilizatia Bizantului de la un capãt la celãlalt al lumii cunoscute pe atunci. înainte de descoperirea lui Alemanni. egalul Apostolilor. lustinian evocã necontenit vechile amintiri ale Romei. Se mai 58 Diehl. II.

aclamatiile zgomotoase ale populatiei. prin marile centre ale Orientului. Prokopios ne povesteste apoi.cum observã Diehl .Istoria secretã a lui Prokopios destãinuia acum lucruri extraordinare. 27-28. Dar chiar în opera de ponegrire. Ceea ce e sigur. de cãtre Patriarh. Theodora a pãrãsit o bucatã de vreme capitala. aceastã simplã întâlnire fiind socotitã de rãu augur60. a plecat si a petrecut un timp în obscuritate. Hekebolus. O traditie pãstratã multã vreme pretinde cã Theodora ducea în acel moment o viatã 60 Anekdota. spre a însoti un guvernator. cu un mare lux de amãnunte. Dar când Euphemia muri. 445 NICOLAE BANESCU retrasã si corectã. cu ovalul slãbit. trãia la Constanti-nopol un sãrac cu numele Akakios. este cã. spune Ch. ea a fost cea mai corectã si mai austerã femeie. în lumea suspectã a culiselor Hippodromului. se produse în teatru si obtinu succese. fiind admiratã pretutindeni pentru frumusetea ei. foarte frumoasã . în roluri de cameristã. desi micã. nu poate fi inventat totul în naratiunea lui Prokopios si . ca lustinian între demnitarii sãi. în 523. sub supravegherea slabã a mamei. înainte de a urca pe tronul imperiului. Bury socoteste cã acest capitol al biografiei împãrãtesei. Ea i-a plãcut lui lustinian. Aici s-a întâlnit pe lustinian. Orfanã de timpuriu. dar mai prejos de frumusetea împãrãtesei. lustinian. Descriind Thermele lui Arcadius din Constan-tinopol. are mai mult valoare de zugrãvire a moravurilor contemporane decât de stigmatizare a moravurilor Theodorei. 9. Theodora. atrãgând atentia prin vioiciunea sa spiritualã. trebuie sã admitem totusi cã istoricul a exagerat mult trãsãturile acestui portret. Ea avea atunci între 20-25 de ani. Sora sa. Când ajunse mare. a crescut. si ea putu atunci primi în Hippodrom. care s-a aprins de iubire pentru ea si nu numai cã a coplesit-o de bogãtii. mostenitorul tronului. ca matroanele din epoca bunã a Romei.si plinã de gratie. odatã înãltatã pe tron. într-o locuintã modestã unde-si petrecea timpul torcând lânã. Dacã e sã-1 credem. 61 Ibidem. Prokopios ne spune cã acolo se înãltã si Theodorei o statuie frumoasã. Desigur. Certându-se apoi cu el. dar a vrut s-o ia chiar de sotie. ci numai cât palidã. a apãrut alãturi de ea. împreunã cu surorile sale. el a fãcut ocolul lumii. care vãzuse debuturile sale.25 (ed. solemn. la Sfânta Sofia. paznic al ursilor de la Hippodrom. Se întoarse iarãsi în Capitalã61. dupã mãrturisirea chiar a lui Prokopios. Diehl. a fost atrasã de viata scenei pe care o cunoscuse si a figurat în pantomime. Din tot acest farmec. statura împãrãtesei pare mai înaltã si mai subtire. obtinu de la acesta pentru Theodora înalta demnitate de patriciu. în provincia Pentapolis din Africa.scrie el . de altfel. Haury). în primii ani ai veacului al Vl-lea. fata delicatã. Theodora era de o mare frumusete. unde împãratul clãdi un atrium împodobit cu splendide coloane si o multime de statui de bronz si de marmurã. „fiindcã frumusetea ei este cu neputintã omului a o spune în cuvinte si a o imagina"62. cu . Comito. întemeiat numai pe mãrturiile dusmanilor sãi. iar Prokopios se exprimã în aceastã privintã cu multã ad446 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN miratie. sub peruca sub care abia ghicim pãrul cel negru. dar micã de talie si debilã nu cu desãvârsire. a avut o viatã necondamnabilã. lumea se ferea de ea ori de câte ori o întâlnea pe strãzile capitalei. El era tatãl Theodorei. 9. portretul ce ni s-a pãstrat la Sân-Vitale. care nu era încântatã s-o vadã pe Theodora urmându-i la tron. Prokopios mãrturiseste frumusetea deosebitã a Theodorei: „era. unde Theodora apare în mijlocul doamnelor Curtii. De trei secole. când lustinian fu asociat la tron. cu o privire totdeauna vioaie si plinã de expresie"63. care tinea atâta loc în domnia unchiului sãu. Acesta e romanul Theodorei. Apoi. Sub lunga mantie imperialã. sub greaua diademã ce-i acoperã fruntea.fãrã a crede cã Theodora. în 527. Theodora a fost încoronatã alãturi de el. povestit de Prokopi-os. S-a lovit însã de împotrivirea hotãrâtã a împãrãtesei Euphemia. nu mai are nimic. schitat cu urã si patimã. aventurile scandaloase ale Theodorei. Ca fizic.

11. chemându-1 pe împãrat la datoria sa. Pe când lustinian a rãmas simplu. 3000 de soldati credinciosi ai gãrzii nu erau de ajuns pentru a înfrunta furia multimii si lustinian se pregãtea sã fugã din Constantinopol.nasul drept si subtire. [Traducerea fãcutã de H. 10. p. 11. a strigat ea. 448 multimii din 532. într-o novellã. „Pentru cine a domnit e insuportabil sã fie un fugar". conduse de un „Curator al Casei divine a Augustei" (Curator divinae domus serenissimae Augustae) si lustinian pare a fi sporit considerabil aceste domenii. lustinian afirmã. Dar influenta pe care Theodora o exercita asupra lui lustinian era datoratã . în ciuda mediului din care venea. „De altfel Theodora avea o înfãtisare plãcutã si frumoasã. negri. se ridicã deodatã. Theodora. lustinian nu pregeta sã lucreze independent. semnalatã de învãtatul englez. Mihãescu aceluiasi pasaj sunã astfel. Suverana a arãtat întotdeauna o energie mândrã si un curaj bãrbãtesc. 1972. 95)J 447 •pw însusirilor sale intelectuale decât farmecului sãu fizic. cã a avut-o pãrtasã pe împãrãteasã la mãsurile pe care le lua. Puterea sa. tot n-ar fugi. Vederile lor se deosebeau mai cu seamã în ceea ce privea politica religioasã. în adevãr. Chiar dacã nu i-ar mai rãmâne altã scãpare decât fuga. Bucuresti. sfidând împrejurãrile cele mai critice. Istoria secretã. La sfârsitul novellei (ea era privitoare la numirea guvernatorilor de provincie). orfelinate si spitale. „Eu n-as mai exista fãrã aceastã purpurã. Capitala se afla în plinã revoltã. dar nu prea mult. si o privire totdeauna sãlbaticã si pãtrunzãtoare" (Prokopios. „Eu însã tin la o veche maximã. cã purpura e un frumos lintoliu". (<bq KCcA.eioc ecm)65. Numele Theodorei figureazã alãturi de al lui lustinian în inscriptii.cum aratã Bury . de care nu dãdea socotealã. în actiunea pe care o desfãsura. p. Aceastã influentã era recunoscutã de împãrat în mod public. si multe orase au fost botezate cu numele sãu. Biserica i-a fost to- . O mare parte a orasului se mistuia în flãcãri. ed. Se întelege cã o astfel de femeie a trebuit sã aibã un rol însemnat în guvernarea imperiului. Vaste domenii în Asia Micã erau atribuite împãrãtesei. statura mãruntã si fata putin cam palidã. lustinian i-a arãtat o iubire fãrã margini si i-a dat în mod solemn toate onorurile legate de situatia ei de suveranã. îmbãrbãtati de neînduplecata atitudine a suveranei. are marea si corãbii le îndemânã. 63 Anekdota. Dinaintea sa trebuiau sã se prosterneze cei mai înalti demnitari. a întemeiat o multime de fundatii religioase. chipul sãu stã alãturi de al împãratului în mozaicurile de la Sân-Vitale. Theodora salva astfel tronul lui lustinian.6v evTOicpiov fj 6aoiA. Belisarie si Mundus au pãtruns cu trupele în Hippodrom. n-as mai trãi în ziua în care lumea nu mar saluta ca împãrãteasã". Dacã împãratul vrea sã scape. H. Theodora era o monofizitã devotatã si întotdeauna a cãutat sã-i protejeze pe monofiziti. I. se datora independentei sale economice. Pioasã. Theodora. Theodora s-a arãtat la înãltimea situatiei sale. par a avea ceva din vioiciunea de care amintea Prokopios. are o gravitate solemnã. Basilissa avea la dispozitie mari mijloace financiare. aproape melancolicã. zise Theodora. A rãmas celebrã atitudinea sa cu prilejul teribilei miscãri a M Historyll. Atunci când împãratul se afla în dezacord cu dorintele ei. aceasta e usor: bani are multi. Ea s-a acomodat repede cu maiestatea imperialã. cu prilejul cãsãtoriei sale64. ea a stiut sã se înconjoare de toate elegantele si a dus la extrem cerintele etichetei. înecând revolta în sânge. 30. indignatã de lasitatea generalã. de fatã la Consiliu. Singuri ochii mari. se impunea demnitarilor un jurãmânt de credintã lui lustinian si Theodorei.mai mult 62 De Aedificiis. Mihãescu.

Recunoscând partea cuvenitã exagerãrilor. 4). Un impozit greu a fost provocat de cutremurul teribil din mai 526. prin faptul cã nu se împiedica de prejudecãti conservatoare. fiindcã basilissa era o adeptã sincerã a mo-nofizismului. lipsiti de mijloacele publice ale transportului. în anul urmãtor a izbucnit rãzboiul cu persii si când lustinian a ajuns pe tron. talent si nesecate mijloace de a stoarce bani. (Stein crede cã era echivalentul grec al latinescului scriniarius). History. Mari cantitãti de vin se stricau în magazii si cultivatorii sãrãceau. Dupã mãrturisirea unui scriitor. Rezultatele au fost îndoite: 451 stirile dezastrelor în provincii. . ajungeau întârziate la Curte. care nu au putut fi acoperite decât prin sporirea sarcinilor financiare care ajunserã sã apese prea greu asupra populatiei. lustinian. de exemplu. controla operatiile subalternilor si colectorilor de impozite în provincii. în timpul domniei lui Iustin aceastã economie fusese risipitã. I. starea aceasta lamentabilã a finantelor se datora incompetentei celor ce ocupaserã prefectura sub domnia lui Iustin (loan Lydus).. care. capabil sã umple tezaurul. E descris ca cel mai îndrãznet si dibaci om al timpului sãu. Afarã de cresterea veniturilor prin mijloace curate sau infame. n. în aceeasi 450 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN calitate. dupã câtva timp. El a fost ridicat la rangul unui illustris si ajunsese Praefectus praetorio înainte de 531. In sudul Asiei Mici si în Siria. enorm de bogat si cheltuia averea sa în ospete si orgii. Când a murit. a înlocuit caii prin mãgari si iuteala cãlãtoriei a fost micsoratã. 24. Bell. Dar avea calitatea care pretuia mai mult în ochii împãratului. pentru a fi transportate la Constantinopol. A redus serviciul postei. care fusese multã vreme în birourile prefectului pretorienilor de est. ci si prin independenta lui. a produs nemultumiri în cercurile senatoriale si a dus inevitabil. 14 milioane si jumãtate de lire sterline). la tiranie. care a lãsat Antiochia în ruine si a nimicit 250. si i-a pãstrat pânã la sfârsitul vietii o amintire nestearsã. II.65 Prokopios. § 45 (cf. a fost cunoscut de lustinian si a fost apoi înaintat logothet. Pers. Scriitorii contemporani îl zugrãvesc ca. Energia si neîndurarea lui erau enorme. Maxima e din Isokra-tes. începuse ca functionar în biroul unui magister millitum. Archidamos. el a ajuns. si Bury. loan recurse la economii care au fost stigmatizate de opinia contemporanã ca vãtãmãtoare interesului public. de un cancer. Lydos a înregistrat mijloacele violente prin care storcea bani de la bogati. sub prefectul pretoriului. Hotãrârea lui de a mãri puterea tronului si a pãstra guvernarea cât mai mult în mâinile sale. 35 si urm.000 de oameni. Functionarii prefectului sileau la plata impozitelor în aur.000 livre de aur (cea. loan din Cappadocia. care cereau actiuni grabnice. Politica frugalã a lui Anastasios lãsase urmasului sãu o rezervã de 320. un monstru grosolan. Dar era absolut fãrã scrupul în metodele sale si. gãsi un om pentru acest post. Nu a avut nici o însusire spre a fi absolut indispensabil pentru acest minister. situatia financiarã era foarte criticã. în parte. ca si suma de 400. functionar care. în timp ce procura împãratului banii pe care i-i cerea. de asemenea. Strãlucirea domniei lui lustinian n-a adus fericire sau multumire supusilor sãi. p. putem sã credem cã el si-a câstigat influenta asupra împãratului nu numai prin dibãcia lui în umplerea tezaurului. voi. erau siliti sã-si ducã produsele în porturi. pentru cã nu primise o educatie liberalã si anevoie putea vorbi si scrie. nãscut în Caesarea Cappadociei. Mai grave au fost consecintele pentru arendasii din provincii. planurile lui ambitioase de expansiune au reclamat cheltuieli.000 livre intratã în tezaur pe calea veniturilor. 449 NICOLAE BANESCU tusi ostilã. loan. cu exceptia liniei mari la frontiera Persiei. 45. care s-a afirmat când s-a opus pe fatã proiectului cuceririi Africii si. în iunie 548. lustinian a plâns-o nemângâiat.

care sã tinã câtiva ani. în libertate. Prokopios îl acuzã si de scãderea greutãtii monedei de aur. sã înlãture monopolul persilor prin mijlocirea Abisiniei. comes sacrarum largitionum. 66 J. 532). în afarã de cantitãtile destinate manufacturilor statului. dacã acest administrator tiranic continuã. având ascunsi mai dinainte purtãtorii trimisi de Theodora: eunucul Narses si comandantul gãrzii palatului. în privinta acestui articol economic imperiul depindea de vecinii sãi persi. date fiind ostilitãtile continue ale persilor cu imperiul. prin protectia basilissei. el îi succedã lui Theodort ca prefect al pretoriului. pusã la cale cu Theodora. de la sfârsitul secolului al IV-lea. el a fost numit. Numit comes sacrarum largitionum cãtre 540. 36-39. Barsymes a fost de douã ori comes sacra-rum largitionum si de douã ori prefect al pretoriului. Revocat în timpul revoltei Nika (532). dusmana neîmpãcatã a lui loan. Singuri agentii statului erau autorizati sã cumpere mãtasea brutã de la negustorii barbari. înstiintat de fiica sa. unde-i dãdu lui loan întâlnirea. pe care o convinse cã Belisarie e foarte nemultumit de împãrat si cã. 55-59. în loc de 210. Antonina o câstigã pe fiica acestuia. Theodora. lustinian încearcã. 453 Problema mãtãsii.B. 1923. dar tentativa nu reusi. pe la începutul anului 543. el cãzu în cursã. acesta amâna însã hotãrârea sa pânã ce izbucni o revolutie. împotriva vointei Theodorei. ei o revindeau pe acelasi pret negustorilor de mãtase brutã. silind întreprinderile private sã . care i-au înlocuit. Barsymes a stârnit nemultumirea generalã si lustinian s-a hotãrât sã-1 revoce. Erau. Antonina. Petru Barsymes rezolvã problema în favoarea fiscului. care era sã-1 coste tronul (Nika. a fost restaurat în postul sãu îndatã dupã înãbusirea rãscoalei. Locurile unde se fãcea comertul între bizantini si persi erau Callinicus. lustinian îi dã voie sã se întoarcã la Constantinopol. loan de Cappadocia e depus de lustinian. unde se afla Belisarie. Mãtãsãriile imperiului se aprovizionau cu stocuri mari. Barsymes comprimã puternic pensiunile acordate de împãrat. Numai dupã moartea Theodorei. se simti datoare a deschide ochii lui lustinian si a-i arãta cã. în iarna 530-531. de ar fi ajutat de tatãl ei. loan de Cappadocia nutrea ambitia de a se înãlta pe tron. furnizori ai industriei private. El era sirian si servise ca scriniarius la prefectura pretoriului. care aveau absolutã nevoie sã treacã în imperiu mãtasea pe care o cumpãrau pentru a o revinde. Persii urcau pretul si negustorii si fabricantii bizantini se ruinarã. se opri lângã Chalkedon. Nisibis si Dvin. în 542. dus în Egipt si închis la Antinoopolis. care nu-1 putea suferi si stia de nedreptãtile sale. Pentru acest complot fictiv. în aceastã calitate. comites commerciorum (ce tineau de sacrae largitiones) si. episcopul Eusebiu. care-si avea centrele cele mai importante la Beirut si la Tyr. Londra. Tot atât de lipsit de scrupule ca si acesta. în 547. dar ca preot66. pentru a doua oarã. pp. în drum spre Orient. cât era cursul mai înainte. Dupã nouã ani el a cãzut în dizgratie printr-o stratagemã a Antoninei. si pp. Dacã argumentele ei produserã un efect asupra împãratului. Dar acolo. care nu a putut face decât sã întârzie demisia protejatului sãu pânã cãtre mijlocul anului 546. o copilã naivã. Marcellus. care se schimba pe 180 de fotteis. Bury. totalizând 20 de ani si mai bine în aceste 4 exercitii ministeriale. între 540 si sfârsitul domniei lui lustinian. History of the Later Romane Empire from the death ofTheodosius to the death ofjustinian. de la începutul secolului al Vl-lea. II. Prin administratia sa abuzivã. Petru Barsymes. urât de locuitori. propria lui situatie va fi primejduitã. el îsi atrase protectia Theodorei. fãcându-si practica administrativã sub directia lui loan de Cappadocia. obligati a vinde mai ieftin decât cumpãrau. commerdarii prefecturae. care-1 sileste a se face diacon si-1 exileazã la Kyzi-kos. sau direct acesteia. e 452 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN asasinat si Theodora face ca loan sã fie implicat în aceastã crimã.în cele din urmã. 1-ar rãsturna pe lustinian. P.

). Opera militarã a lui lustinian. vizigotii. Ele au smuls din mâinile barbarilor provinciile pierdute mai înainte. în anul 476. Arcadius si Ho-norius. Dupã Prokopios. Kotan. multi mesteri si lucrãtori au fost greu încercati timp de multi ani 454 si numerosi s-au refugiat în Persia. a fost stabilit monopolul mãtãsii. unde cultura venitã din China exista de aproape jumãtate de secol si unde bizantinii se puteau duce prin nordul Mãrii Caspice. în momentul în care lustinian a luat conducerea imperiului. dupã unii. Regii barbari. astfel. pp. spre a pecetlui aceastã dependentã. trimis de Iustin al II-lea.68 67 Serinda ar fi. Aceastã tarã. De la moartea lui Theodosios cel Mare (395). devenise regatul ostrogotilor.69 Toate acestea alcãtuiau 64 de provincii (eparhii) organizate în douã prefecturi: 1. stãpânul Sogdianei timp de câtiva ani (+572). 126-128. Negutãtorii de mãtase s-au ruinat în mare parte. sã negocieze un tratat de prietenie si de comert cu seful turc Sizabul. si aduc de acolo viermi de mãtase. monopolul a fost pentru Barsymes un prilej de a se îmbogãti extraordinar. fãrã a trece prin statul persan. împãratul crestin. poate si Cochinchina (Bury II. trebuie sã fie localizatã probabil în Sogdiana (între Oxus si laxarte). în Africa. vandalii. 456 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN cu capitala la Thessalonik (apoi la Justiniana Prima). Dar toatã problema mãtãsii trebuia sã-si schimbe cu totul aspectul în urma unui eveniment care ilustreazã domnia lui lustinian în istoria economicã: introducerea viermilor de mãtase în imperiu. Siria pânã dincolo de Eufrat. A existat însã întotdeauna în Bizant principiul de a nu recunoaste pierderile teritoritoriale. cu exceptia pãrtii nord-vestice (Dalmatia). care au fost crescuti în imperiu. erau priviti ca vasali si împãratii. co-mitiva sacrarum largitiorum s-a însãrcinat a satisface trebuintele particularilor. în cele din urmã. II. * E. acesta nu mai stãpânea decât partea de rãsãrit. le-a fãcut sã disparã si. Francii si burgunzii se asezaserã în Gallia. a Orientului. provinciile cãzuserã rând pe rând în mâinile cuceritorilor germani. un lac bizantin. 332 n.observe pretul maxim. Pe lângã aceasta. „Serinda". obisnuiau a le conferi demnitãtile ierarhiei aulice. dupã scurta stãpânire a lui Odoacru (Odovakar). asezati în diferite provincii ale imperiului. Din Sogdiana provenea de asemenea mãtasea pe care o ambasadã turcã o propunea bizantinilor în 568 si acolo merse în anul urmãtor cilicianul Zemarch. prefectura Illyricum. Histoire du Bas-Empire. având numai 13 provincii. cu capitala la Constantinopol). 455 3. cu 51 de provincii. p. Justinien. cãlugãrii se întorc în tara „Serinda"67. împãratul primi propunerea. 761-773). iar în Africa Egiptul si Cyrenaica. împãratii nu le-au socotit niciodatã definitive. unde au trãit mult timp. fãrã a o mai cumpãra de la persi. a Thraciei. Stein. a cãrei identificare a ridicat multe contestatii. Astfel. depozitar unic al adevãratei credinte. în Occident. are misiunea de a . Pars Orientalis. în locul lor. 2. prin marile sale expeditii militare încununate de izbândã. ei îsi rezervau asupra lor drepturile de urmasi legitimi ai Cezarilor. care tinea de ostrogoti. grupate în 5 dieceze (în care intra si una din Europa. Occidentul a fost în cea mai mare parte din nou incorporat la imperiu si Meditera-na a ajuns. Ei apãreau astfel ca suzerani ai lor. Ea cuprindea în Europa Peninsula Balcanicã aproape întreagã. 69 Diehl. lumea romanã se împãrtise între fiii sãi. între altele. fãrã a fi constrânsã la pretul maxim. lustinian primi vizita unor cãlugãri care îi propuserã sã-i facã cunoscut mijlocul de a produce mãtase în imperiu. pp. De atunci aceste douã pãrti ale imperiului se izolaserã tot mai mult una de alta. Armata bizanti-* na în aceastã epocã Domnia lui lustinian se deosebeste. în Spania. stãpânirea romanã încetase sã mai existe si Italia. Asia Micã pânã în muntii Armeniei. Iustin al II-lea a putut arãta ambasadorilor turci plantatiile de duzi din Siria si initiativa lui lustinian se aflã la originea producerii mãta-sei în lumea mediteraneanã.

Pentru a întelege rezultatele campaniilor întreprinse. pentru a-i primi si a-i cuprinde pe toti. pp. din care N. iar populatia romanã subjugatã de eretici avea necontenit privirile atintite spre Bizant. istoricul ecclesiastic din secolul al IV-lea. declarã istoricul bisericesc. Diehl semnaleazã un pasaj caracteristic din Eusebios. ea era comandatã de un tribunus. soldati romani. fj oÎKOVnevri. Illyricum si din Isauria. 71 Ibidem.aîoi oipanâxai. . Comitatenses. Aceastã împãrtire venea din deosebirea zeilor adorati. lustinian însã a avut si câteva corpuri de persi. 22 si urm. s-a arãtat pe pãmânt. dar acum. de suitã) este mai putin uzitat. trebuie sã stim întocmirea armatei în epoca lui lustinian. goti si vandali. El nu-i putea pãrãsi pe supusii sãi binecredinciosi sub jugul ereticilor. imperiul roman. tiraniile.rãspândi pretutindeni cunoasterea acestei credinte. violente si jafuri. rol. pp. Regii barbari simteau acest fapt ei însisi. Cea mai mare parte a barbarilor care ocupaserã provincii ale imperiului erau arieni. stationate în capitalã. necesitatea de a asigura din nou imperiului dominatia mãrilor.. împãratul avea dreptul si datoria sã reducã în unitatea imIbidem. 1939. cereau însemnele demnitãtilor romane. semnul mântuirii si al biruintei.70 Ideea aceasta stãpâneste în secolul al Vl-lea. Astãzi. se considerau vasalii sãi. Acest imperiu si aceastã credintã au menirea de a strânge într-o armonie eternã neamul omenesc întreg. 278-279. factor de cãpetenie al puterii sale.71 Aceste conceptii au dus. fãrã îndoialã. 59-61. Nu erau între ei barbari. la campaniile care ilustreazã domnia glorioasã a lui lustinian. Se mai numesc oi EK KaiaÃâ'YOV si aveau caracter national. de tiranii si principate. De aici. I. care trebuiau sã dea aparentã de legitimitate stãpânirii lor. Ei erau comandati de duci {duces). Champion. lorga face principalul motiv al acestor campanii72. acea tha-lassocratia. un singur Dumnezeu S-a anuntat tuturor. e întrebuintat în acelasi sens). din neglijenta stãpânilor lor. monedelor de aur purtau efigia împãratului. Ch. principatele siau încheiat viata. Histoire du Bas-Emtrire. în prima linie dintre muntenii voinici din Thracia. Kaiâ'kojoc. 2. pp. fortele armate ale imperiului se împãrteau în cinci categorii principale: 1. p. când Crucea. cãci aceastã liberã circulatie fusese pierdutã prin asezarea ostrogotilor lui Theodoric în Italia si a piratilor vandali în Africa. trupe recrutate aproape exclusiv dintre supusii imperiului. La aceste douã clase s-a adãugat o nouã organizare. Ele se recunosc de atâtea ori în actiunea marelui împãrat. listã. Marile comenzi ale generalilor numiti magistri mili-tum si deosebirile dintre comitatenses si limitanei s-au pãstrat si acum. Dar. Stein. alãturi de aceste conceptii. de unde astepta mântuirea. cãzuserã în mâinile necredinciosilor. libera circulatie a marilor cãi de civilizatie. de aceea solicitau cu stãruintã imperiului recunoasterea. în afarã de trupele gãrzii. E. II. Cf. 12 Formes byzantines et realites balcaniques. foederati. 458 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Ceea ce ne izbeste de la început în opera militarã a lui lustinian sunt fortele numeric putine care au cucerit Africa si Italia. pp. 457 NICOLAE BANESCU periului regiunile care. Eusebios aratã cã altã datã lumea era împãrtitã într-un mare numãr de domnii. 1922. partea sa în determinarea împãratului. Bucharest. opera fostilor zei s-a risipit. si Etudes byzantines. un singur imperiu e în picioare. în aceleasi conditii ca si mai înainte. de celelalte sectiuni ale armatei. de bunã seamã. si-a avut. Ei erau bucurosi sã guverneze ca delegati ai suveranului bizantin. Numele tehnic de comitatenses (trupele de escortã. care formuleazã conceptia imperiului universal întemeiat pe religie. Bucharest-Paris. 135-139. Limitanei au aceeasi functiune de a proteja frontierele. 'Pa>{j. Unitatea independentã militarã e acum numerus (numele sãu grec e dpittyzog sau lãtfia. dominatiile. rãzboaie necontenite. aceste trupe se deosebesc ca c-rpocTiâtai. 129-128.

pp. învãtându-i a-si transforma în multe directii traditiile si metodele lor militare. greu înarmatã. Maspero. în contrast cu cei ce mâncau pâinea cazonã obisnuitã. gr. tâvn). Atât erau 73 Bury.73 Astfel organizatã. era o parte însemnatã a armatei. corespunzând ofiterilor. cei mai destoinici soldati alergau sub . în care om si cãlãret erau acoperiti de fier. ci si împãratului. încât. 206 si urm. Tactica si echipamentul armatelor imperiale se modificaserã fundamental. Patriciul Germanos. Cavaleria grea era înarmatã cu arc si sãgeti. „cavaleria de fier" (ferreus equitatus). în timpul lui lustinian. legati printrun tratat cu imperiul. ceea ce implicã o recunoastere oficialã. anti s. dãdeau. una din figurile epocii. goti. 97-109. Erau comandati de ãpxovTEt. o pâine de grâu finã. ele rezistau celor mai iuti sarje ale cavaleriei persilor. III. Infanteristul purta platose si jambiere de metal. R. Li se plãtea soldã si annona din tezaurul public. în Le monde oriental. cãsti de metal. Ch. heruli. care. când 459 NICOLAE BANESCU barbari. 146-149. zale. huni si goti sau munteni din Thracia si Asia Micã. din necesitatea de a se adapta celor ale dusmanului secular oriental. în secolul al Vl-lea. Multi dintre ei erau recrutati din mijlocul familiei imperiale. Foederati constituiau partea cea mai întrebuintatã dintre barbari (goti. Ei au adoptat ele la dusmanul lor armura defensivã: platose. pp. autoritatea sefului era totul si dacã lustinian n-a condus niciodatã trupele pe câmpul de rãzboi. Erau douã clase distincte: hypaspistai (vnccGTtmrai). Acestia stãteau nemijlocit în jurul sefului. History II. ca oameni care mâncau pâinea finã a stãpânului. purtãtori de lance. si termenul derivat din acesta îi desemna pe soldatii privati. Th. forte conduse de sefii lor proprii.). J. aveau o mare soliditate. Altã imitatie din Orient a fost tragerea cu arcul. în schimbul subsidiilor anuale. la singura veste a unei expeditii conduse de el. soldati din escorta privatã a comandantilor militari. 0oi8epãToi et ErpancoTai dans l'armee byzantine an Vf siecle. armata bizantinã era de o bravurã incontestabilã. 73-76. Majoritatea lor erau strãini. Justinien. p. Diehl. împãrtiti în tagmata. superiori în rang si mai putini ca numãr. Amândouã categoriile erau trupe cãlãri. Berlin. cum aratã atât de bine Bury. Aliatii ai>nna%oi. Idem.. 461 NICOLAE BANESCU de mare prestigiul sãu de general si încredera trupelor în el. dupã mãrturisirea lui Prokopios.3. heruli. Numele vine de la bucella. 1920. Lungile rãzboaie cu persii au fost. ei purtau ca semn al serviciului imperial cingãtoarea (cingulum. huni. el a avut sansa de a fi secundat de un corp de generali eminenti. pesmetul militar. pp. Erau adesea întrebuintati în misiuni confidentiale. în Idem. în sfârsit. sclaveni. Das romische Militârwesen seit Diocletian. purtãtori de scuturi si doryphoroi (<5opu-(popoi). Mommsen. 4. o 460 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN scoalã pentru romani. pp.) si erau organizati ca trupe sub ofiteri. Asupra armatei în aceastã epocã. Bd. 5. bande de barbari (huni. Grosse. sarceni etc. BZ 21. deci de tribuni si de comites foederatorum. legatã prin jurãmânt de credintã. toti ofiterii superiori aveau o trupã ele escortã. v. când romani. a fost cel mai renumit dintre nepotii lui lustinian. Aceasta nu o împiedicã sã comitã uneori la acte de indisciplinã.a. sã punã în comandamentele de frunte rude apropiate. altã clasã de luptãtori erau bucellarii. pentru siguranta tronului sãu. asa zisii cataphraktarii (KaTã(ppaKTOi). Doryphoroi erau obligati a depune jurãmânt de fidelitate nu numai sefului lor. 75-78. Historische Schriften.. Romische Militãrgescbichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung. Pentru moralul ei. cu lance si sabie. Liniile sale puternice. cãci împãratul tinea. abasgi. pe dedesubt o za si pe cap casca de metal. 1912.

9. cunoscut prin succesele sale în Asia. când rãzboiul cu ostrogotii în Italia luase o întorsãturã cu totul periculoasã. în clipele grele. 1970. Germanos a murit pe neasteptate la Sardi-ca75. 101-102 si de Bury. ca si tatãl lor. cu numele de Iustin. Iustin si lustinian. 75 Prokopios. în sfârsit pe loan. Bell. afabil si apropiat celor ce-1 întâlneau. învestit cu înalta demnitate de curopalates. 39. pacificatorul Africii. un numãr care probeazã.. l. amândoi mari generali. asemãnân-du-se omului foarte sãrac si obscur"77. trimis guvernator în Africa. pentru a merge acolo ca generalisim. în 538. pe lângã acestia. Dar numeroasele comandamente militare ale imperiului reclamau. fiul Vigilantiei (sora lui lustinian) si al lui Dulcidius. VI. garda sa personalã. rãsplãtea dupã bãtãlie pe cei curajosi. iar celor ce-si pierduserã în luptã calul sau arcul sau orice altceva le dãdea altul în loc78. El a lãsat doi fii. 11. cãsãtorit cu Comito. Belisarie este adevãratul erou al domniei. III. p. în istoria militarã a secolului al Vl-lea. Cariera sa agitatã a fost schitatã de Diehl. scrie cã era nãscut în localitatea Germania din provincia Dacia Mediterranea. History II. în momentul mortii lui lustinian. 6-7. plãcut la înfãtisare mai mult decât toti. permitându-i sã întretinã o armatã atât de puternicã79. Besevliev). nu numai bogãtia sa. despre care tot Prokopios. care i-a deschis drumul cãtre coroana imperiului. Historia ecclesiastica. nepotul lui Vitalian. Belisarie era deci „cel mai cunoscut trac din timpul lui lustinian I". dusmanii chiar îi arãtau o mare admiratie. cum bine observã Stein. Martinus. zguduitã de rãzboaie. origine atestatã si pentru alti comandanti militari ai perioadei. sora împãrãtesei Theodora.t> KEÎtou). lustinian a apelat de asemenea la el. îi mângâia pe rãniti cu mari sume de bani. gata a sarja în fruntea escadroanelor sale. pomenit adesea biruitor în luptele cu persii. dar si încrederea ce-i arãta împãratul. 462 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN luat-o în cãsãtorie pe fiica lui Germanos si s-a distins adesea prin energia si talentele sale în rãzboaie. bravura lui fãrã seamãn. Bãnescu nu se referã si la cea balcanicã a lui Belisarie. El a rãmas totusi credincios împãratului. (V. Gotb. Prejecta. III. Bessas. apela la talentele sale. 40. . „Era frumos si mare la trup. cu toate marile sale însusiri. proveniti din cadrele armatei sau din rândurile înaltilor demnitari. 80). Soldatii îl adorau. Un alt nepot al împãratului. 7? Prokopios. care s-a ilustrat în luptele din Africa.. 15). ei sunt figurile proeminente. Popularitatea lui în armatã i-a atras ura Theodorei si adesea a fost tinut la o parte. ibid. III. situatã la frontiera „dintre traci si illyri". loan Troglita. 36-39. sotul unei nepoate a lui lustinian. între cei mai buni a fost Mundus. a jucat un rol însemnat în aceastã domnie. 21. patriciul Solomon. T\ QpaKcov TE Kcd 'lAAvpicov ]j. 463 NICOLAE BANESCU mirabil. Untersuchungen uber die Personennamen bei den Thrakern. cunoscut în prima parte a domniei lui lustinan. [Mentionând originea armeanã a lui Narses.. care. Generos fatã de soldati ca nimeni altul. 652 (Bonn). apoi Areobindos. III. Evagrius. Ca soldat e ad76 Cedrenus. cântat de Corippus. barbarii se înmulteau sub steagurile sale. azi Separeva Banja. Goth. în Bulgaria de sud-vest (op^irito 8e 6 BeXvoctpiog EK repimviaq. luptãtor victorios în Orient. Amsterdam. Dar peste toti acestia se ridicã prin geniul lor Beli-sarie si Narses.steagurile sale74. îl trimise cu puteri extraordinare în Africa. Dar. unde sfârsi asasinat. care-1 asezã comandant în Illyricum16. iar în 550. multi alti generali. pãrtas la aceleasi lupte pentru pacificarea Africii zguduite de revolte.LTaJ. în mijlocul sperantelor ce se puneau în marile sale talente. I. si Artabane. Justinien. în campania din Italia a putut avea 7000 de bucellari. care a 71 Bell. între generalii de seamã înruditi cu familia imperialã trebuie amintit si Sittas. ca si pentru Comentiolus de la sfârsitul veacului al Vl-lea (cf.

III. p. El si-a început cariera în palatul sacru. E. l. 82 Asupra legendei vezi si Finlay. El i-a acordat toatã încrederea si 1-a covârsit de onoruri. 79 Histoire du Bas-Empire II.. A fost întâmpinat de un entuziasm popular atât de mare. „Arethusa". în lumea bizantinã.aarov EKeivov roi) /le/o/ievou Bekiaapiov (di anonimo autore). izvorul acestei imense averi era uneori contestabil. A. 70 si urm. în primii ani ai domniei lui lustinian. History of Greece. Prin eroismul si mãretia faptelor sale. identic cu primicerius sacri cubiculi. în „Studi bizantini e neoellenici" din Neapole. nimeni nu i-ar fi rezistat. 203-205)]. si . mai recent în Prosopograpby ofthe Later Roman Empire (= PLRE). din respect pentru virtute si teamã pentru putere"80. p. a fost enorm de bogat si.. 11. „dacã ar fi dat un ordin. de care s-a resimtit de multe ori în lunga-i carierã militarã. Belisarie era superior tuturor generalilor epocii. la întoarcerea sa din prima campanie în Italia.. Portretul sãu la Diehl. Belisarie a avut. lawpia TOV Bvtavnvov Kpâwvq. e înãltat la postul însemnat de mare sambelan {sacellarius. 1978 (reeditare 1991). Cambridge. Barnea. datoritã Antoninei. J. III. 80 Bell. Elementele traco-getice în Imperiul Roman si în Byzantium (veacurile HI-VIII). Goth.. înfrumusetate într-un adevãrat roman. excelent mânuitor al trupelor. în literatura popularã neogreacã avem trei versiuni ale acestei legende. Antroponime traco-dacepe sigilii bizantine. Stein. 1992. 1978. încât Prokopios a putut scrie cã. dar aceasta nu tinea multã vreme. Thesalonic. 1976. voi. eunucul Narses. 285. v. I. Morris. Amintirea isprãvilor si dizgratiilor sale a impresionat adânc posteritatea. despre care vorbeste legenda. Justinien. A. Des. prea bogat si acoperit de glorie. Theodora and Antonina in the Historia Arcana. schimbându-se mult competenta sacellariat-ului. 203-206 si mai ales XVII. în „Thraco-Dacica". Fischer.Mare tactician. 1987. Rusu. orbit din porunca împãratului si nevoit a întinde mâna.'gur. sacrum cubiculum a primit o modificare în organizarea sa. 1. al cãrui titular a avut de acum rangul si titlul de praepositus sacri cubiculi*4. Belisarie a rãmas în istorie o figurã extrem de popularã. Dar nu trebuie sã credem nici în ingratitudinea împãratului. of California. 1-2. I.8. meritul de a fi rãmas toatã viata sa credincios lui lustinian. Belisarie a trebuit sã trezeascã neliniste: era prea puternic. 284286. povestind nefericirile în care si-a încheiat viata. 1975. Alãturi de Belisarie trebuie asezat rivalul sãu. ca sã-1 vadã si nu se putea sãtura de privelistea ce-i oferea. A putut fi deci suspectat si adesea a suferit dizgratia suveranului. istorii miscãtoare. între atributiile sale avea si comandamentul spatharo-cubilarilor). p. 1-2. 253-279. Dacã e sã credem povestile Istoriei secrete. VIII. p. încã din secolul al X-lea. 157-162. se nãscuse în Per-sarmenia. 158:! 167 si la E. Airiyrimg mpaiOTârr] TOV tfaujuacrrou ãv5pog 81 Despre Antonina. s. I. Martindale. Karayannopoulos. înAlte detalii asupra toponimului Germania si a antroponimului Belisarie se aflã la LI. Cantarella. circulau asupra sa. ed. 107-109 (ap. ca cersetorii. Appendix I (On the Blindness of Belisarius) si mai recent: R. Marea scãdere a lui Belisarie a fost slãbiciunea fatã de sotia sa Antonina81. p.EVov BeÃiaapiov. / 464 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN tr-adevãr. 19. lustinian a avut întotdeauna nevoie de el. XVI si XVII82. Procopius and the 6"'century. partea din Armenia datã Persiei prin împãrtirea din 384. din veacurile XIV. voi. 563 si 570-572. pentru a trãi. J. Iubit de populatie. Cameron. Bucuresti. 78 Ibidem. care. goti si de mauri. voi. p. dupã întoarcerea lui Narses din misiunea în care fusese trimis la Alexandria. aceste povestiri se propagã sub formã literarã pânã în Apus. cu suita sa de vandali. op. La Airjyrimq ojpawTccrri TOU 6avfj. în jurul numelui sãu s-a format un ciclu de legende. p. lumea se îngrãmãdea pe ulite în fiecare zi la trecerea sa. Univ. Jones. p. cit. în calitate de spatharo-cubicular al împãratului83. III. 518. Cãtre 537. 465 TOU ÃeyoiJ. Armean de origine. Amplificate. I. «. 1996.

în 538. stând în acelasi rând cu magistri militum si. v. [Mai recent. un om care. chemându-i pe longobarzi în Italia. Nu poate fi îndoialã. nu exagerat însã. desigur credincios. Stein. de astã datã spre a lua acolo comanda. si HG. bunuri ale suveranului. observã foarte bine Hodgkin. Dar atitudinea de independentã a lui Narses. 84 E. Eunucul era un om înzestrat cu mari însusiri. le aminteste de vechile beneficii primite de la lustinian. IV. împarte bogãtiile din sãculetul sãu si izbuteste a-i convinge sã strige: „lustinian imperator. Mai târziu însã. când împrejurãrile o cereau. 273-274. Geschichte der byzanti-nischen Volksliteratur. 167-171. nu putea aspira niciodatã la purpurã. Avea si controlul domeniilor din Cappadocia. fiul lui Huneric si al Eudokiei88. ed. contagioasã pentru altii. de urile de odinioarã împotriva Verzilor. Oxford. Bury aratã cã el exercita probabil o autoritate generalã asupra tuturor slujbasilor în legãturã cu Curtea si persoana împãratului. pentru a o restabili. Histoire du Bas-Empire II. arme . Narses apare ca un acaparator de comori sau ca un trãdãtor.] 83 Garda de corp imperialã compusã din eunuci. Aceasta a sporit încrederea de care se bucura pe lângã lustinian si Theodora. fiind mai puternic decât oricare dintre ministri. Narses era pus în fruntea trupelor de întãrire trimise în Italia si multi cercetãtori s-au întrebat care a fost motivul împãratului ca sã trimitã un consilier. întâlneste câtiva dintre conducãtorii factiunii albastre. având acces continuu si confidential la suveran. de multã energie. Pe când Hypatios. în zilele teribile ale revoltei Nika.bani. ' • -•. . Domnia lui. spre a se rãzbuna. t. 275. dar soldat fãrã experientã. 466 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Narses a ajuns astfel un illustris si unul dintre cei mai mari. cã în mintea suveranului lua tot mai mult consistentã ideea cã strãlucitele victorii ale lui Belisarie pot face 85 T. Hodgkin. într-o misiune atât de rãzboinicã. 87 Portretul sãu schitat de Diehl. proclamat nou împãrat. care dovedise însusiri militare. ca si în jurul lui Belisarie. t.adaugã un studiu asupra istoriei acestui poem. 1896. pp. Narses. Ofensiva militarã a lui lustinian a. tu vincas!". a fost din nou trimis. si cã era necesar sã-1 observe de aproape. „întocmai ca un consilier aulic în lagãrul lui Wallen-stein. Rãzboiul cu vandalii. Narses se strecoarã în stradã cu un sãculet în mânã. . când situatia din Italia a ajuns criticã. în amintirea Italiei bizantine. Rãmas în Italia cu puteri de vice-rege. II. 357-358. 468 4. lustinian a fost nevoit sã-1 reclame. asupra originii si difuzãrii sale. 1971. capabil. Diehl cã romanul tine în aceste istorii mai mult loc decât adevãrul. se afla în Hippodrom. printr-un devotat al dinastiei. mântuit85. 86 Ibidem. rupse unitatea de comandã a lui Belisarie si. mii. primind felicitãrile prietenilor si ascultând invectivele multimii împotriva lui lustinian.si astfel a putut zdrobi ultimele rezistente ale ostrogotilor87. Justinien. Beck. luat din tezaurul imperial. a fost Narses în pretoriul lui Belisarius". oameni.r. Ea nu are însã culoarea sentimentalã pe care o are la acesta. Dar marile sale calitãti ale mintii erau întunecate de sufletul sãu dur si de aviditatea sa de bani. Si în jurul sãu s-a format de timpuriu o legendã. în practicã.Hilderic. p. prin vârsta si conditia sa. Italy and her invaders 476-535. . foarte inteligent si abil. adevãrat inventar al ecourilor pe care 1-a avut legenda lui Belisarie în literatura si arta universalã. Cucerirea Africii. IV. 467 din el un primejdios rival pentru imperiu. Coalitia celor douã factiuni a fost astfel ruptã si tronul lui lustinian. eunucul sambelan fãcuse un nepretuit serviciu stãpânului sãu. El a fost destul de abil spre a cere si a obtine toate mijloacele pe care nu le obtinuse Belisarie. sau comisarii Conventiei în lagãrul lui Dumou-riez. el a lãsat acolo o amintire dureroasã. Miinchen. Dar trebuie sã recunoastem cu Ch. precizeazã Hodgkin86.

Flota debarcã undeva în Sicilia. lustinian interveni. 1. Belisarie a fost însãcinat sã conducã expeditia. cerând uzurpatorului sã-1 punã în libertate pe Hilderic si sã-i redea demnitatea regalã..000 de oameni (nu 16. pe care îl vom mai întâlni adesea. pe 92 Ibidem. sub pretext cã vor sã fugã la Bizant. escortate de 92 de vase de rãzboi. Regele. de care nu se simtea strãin prin originea sa pe jumãtate romanã90. sentiment întãrit si mai mult de visul povestit de un episcop sosit tocmai atunci din Orient. 10-15. dupã Stein. Hilderic era învinuit pe deasupra de prietenia cu lustinian. au fost întrebuintate la transportul acestor trupe. cum fusese în Asia. la care avea drept dupã legea lui Genseric privitoare la succesiune. exploatate de un rival ambitios. 9. Dar ambasada bizantinã se întoarse fãrã nici un rezultat. 88 Aceasta era fiica Eudoxiei lui VaJentinian al III-lea. 90 «PiAog L5 ra fiâhiaTa lovcmviavâ rai |evo$ eyevero. Dar lustinian nu tinu seamã de aceste pãreri.000 pedestrime. Amalasuntha având fatã de ei o atitudine amicalã. era la rãzboi prea molatic89 si maurii ajunseserã stãpâni pe mai toatã Mauritania si pe sudul Nu-midiei. prefectul pretoriului. cum se spune de regulã) si anume: 10. El încheie în curând pacea zisã „eternã" cu dusmanul asiatic (532) si tinu un consiliu pentru rãzboiul cu vandalii92. 1.000. l. titlul nou de arpa^r/tog avTOKpãicop. prin slãbiciunea ei. el avea sentimentul unei datorii religioase fatã de supusii africani drept-creclinciosi. riscurile mari ale întreprinderii. 9.roAe/iov /mAtfaxrdg re Aîav (Bell. vãrul lui Hilderic. numãra. în acest consiliu. 10. amenintând Byzacena. condusi de Oamer. iar este pentru învãtatul englez echivalentul termenului de imperator. lângã Aethna.000 de „aliati" (heruli si bulgari). 9. 24 si urm. iar cei rãspunzãtori de finantele Statului se speriau de cheltuiala enormã a întreprinderii. pentru a porni expeditia în Africa. El a primit. rezervat mult timp numai împãratilor94. provocã. 8-18. a avut curajul sã expunã împãratului. si nici generalii lor. împreunã cu Belisarie s-au îmbarcat si Antonina si Prokopios. Armata. probabil. 93 Ibidem. lustinian 1-a învestit cu puteri nelimitate. Dar Gelimer rãspunde insolent si împãratul se gândi atunci sã punã capãt cât mai repede rãzboiului cu persii. pe Oa-mer cel orbit si pe fratele sãu si arãtând. loan din Cappadocia. cã nu va tolera un refuz. cerând lui Ge-limer sã trimitã la Constantinopol pe Hilderic. 470 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN care îl vom întâlni de acum adesea. seful unui trib. istoricul primind a-1 servi si acum ca asesor civil. 18. Trupele abia întoarse clin Orient nu se entuziasmau nici ele. l. si Antalas. ca generalissim al fortelor trimise în Africa. dupã mãrturisirea lui Prokopios. un frate al acestuia si mai multi notabili romani. în încheiere. 469 NICOLAE BANESCU lustinian expedie o nouã ambasadã. E interesant sã constatãm cã împãratul nu a aflat la consilierii si ministrii sãi nici o încurajare pentru aceastã actiune.000 cavalerie excelentã si. 89 Eig TOV . vreo mie cinci sute sau douã mii95. Convins de justetea cauzei. 9. împreunã cu Oamer. din familia regalã. 91 îbidem. 5. în schimb. iar Gelimer a fost ridicat pe tron91. Vând. Gelimer îl orbi pe Oamer si înãspri închisoarea pentru ceilalti. Prokopios a fost îndatã trimis la . Cinci sute de corãbii. 5). Vandalii au suferit o mare înfrângere. zice Prokopios (îbidem). garda personalã a lui Belisarie. Dezastrul marii expeditii a lui Leon I nu se stersese din amintirea lor. ceea ce a trezit nemultumiri. înregistrate de Prokopios93. Gelimer. o revoltã internã. I. 10. I. în plus. în mai 530 el a fost rãsturnat si aruncat la închisoare.prin urmare nepot al lui Genseric. îmbarcatã cãtre jumãtatea lui iunie 533 în portul din Constantinopol. de perspectiva noilor primejdii ce le asteptau. O luptã avusese loc în aceastã provincie între vandali. cum crede Bury. unde bizantinii îsi reînnoirã proviziile si-si cumpãrarã cai.

fãrã sã bãnuiascã nimic. 1. 21. de Carthagina. si N. 1925. Gelimer s-a refugiat la Bulla Regia. Gelimer însusi iesise din Carthagina si se gãsea la patru zile de coastã în Byzacena. * Ibidem. prin urmare. 3. Istoricul aflã la Syracuza cã Gelimer nu se astepta sã fie atacat în curând în Africa. îndreptându-se spre Carthagina. 41. unde îl suprimase pe Godas. 2) cã cei 5. luptân-du-se. I. pe care începe 97 Ibidem. întâlnirea era hotãrâtã de vandali în ziua de 13 septembrie la Decimum. Prokopios se opreste asupra unei scene impresionante provocate de regele vandal. Histoire du BasEmpire II. 1985. .000 de cãlãreti erau atpaii&iai (poiSepâmi (4 vexillationes si 9 regimente de federati). vandalii o rupserã la fugã spre Numidia. intra nici herulii si hunii. dupã ce Belisarie îi promisese cu jurãmânt un tratament onorabil. aproape toatã flota sa. în vestul Numidiei. Regele îsi cãutã scãparea la maurii din muntii inaccesibili Pappua. Belisarie a dat. nemaiputân-du-se stãpâni. op.. Munchen. [Despre Amalasuntha. 20.. Ammatas a executat ordinul si. I. îsi pierduse mintile. 313. Detasamentele înaintate ale lui Belisarie au fost apoi surprinse de Gelimer si ele fugirã în dezordine cãtre Belisarie. Gelimer. aflat într-o suburbie a Carthagi-nei. Dar prietenii gãseau cã omul e plin de spirit. în Sardinia. sosind câteva ore mai devreme. 10. 40. în aceastã cifrã nu pot. 2. Gesch. în Proconsularis. care se revoltase. Londra. cãtre jumãtatea lui decembrie 533. care se întorsese în grabã. II. Astfel îsi pierdu vremea pânã când se pomeni cu Belisarie pe coastele Africii. o nouã luptã.. 25 si urm. iar acum ajungând prizonier. 472 r ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN imediat sã o fortifice. 30 km. Pãtrunde apoi în Numidia si in-I trã în Hippo Regius (Hippona). în99 Ibidem. Adus înaintea lui Belisarie. cu maurii. aflat la Carthagina. Belisarie intrã în Carthagina98. 71 si urm. dacã nu cumva vandalii întinseserã vreo cursã si pentru a afla unde s-ar putea debarca mai sigur. Acesta restabili repede ordinea si se aruncã în goanã asupra vandalilor.000 de soldati alesi ai lui Tzazon. pentru a-si face un regat personal. n.Syracuza pentru a culege stiri96. Flota bizantinã trecu din Sicilia în Africa fãrã a întâmpina cea mai micã rezistentã. H. încât unii dintre cei de fatã credeau cã. sã-1 asasineze pe Hilderic si pe sotii sãi de captivitate si sã iasã înaintea bizantinilor. 127. El pieri în luptã si trupele sale furã urmãrite pânã sub zidurile Carthaginei. Surprinsi în dezordine. Grosul " ei îl formarã cei 5. Wolfram. cu 5. 4.] 471 tele sãu Tzazon. Obisnuit sã reflecteze întotdeauna la marile întâmplãri omenesti. la Tricamarum.000 de soldati si 120 de vase. 409 si urm. nici buccel-larii lui Belisarie. Gelimer pierdu si aceastã luptã. 387 si urm. împotriva gotului Godas. unde îsi pregãti o nouã armatã. Trupele debarcarã la Caput-Vada. spre a-i ataca din front. l. din Sardinia. La 15 septembrie. p. Baynes în „English Historical Review" (= EHR). l. cit. 96 Prokopios. Vând. Blocat acolo toatã iarna de o trupã condusã de herulul Pharas. El îl expediase pe fra94 HistoryU. care observã cã Prokopios spune clar {Bell. urmãriti energic de bizantini pânã noaptea. în timp ce el îi va lovi din spate. vreo 15 km de Carthagina. Gelimer a început deodatã sã râdã. n. unde pune mâna pe tezaurul regal". a fost silit sã se predea cãtre sfârsitul lui martie 534. v. cãci fiind din familie regeascã si înãltat la domnie si din copilãrie pânã la bãtrânete înconjurat de putere solidã si de mari bogãtii. Gelimer dãdu ordin fratelui sãu Ammatas. apoi redus la fugã si la multã teamã si îndurând suferinta din Pappua. Gelimer descoperise cadavrul lui Ammatas si se oprise pentru a-1 plânge si înmormânta. în Byzacena. p. cerând în acest scop ajutorul lui lustinian97. La stirea invaziei. der Goten. 95 Asa socoteste Stein. 11. în care Tzazon a cãzut100. 14. din prea mare durere. s-a ciocnit cu mica avangardã bizantinã. la 31 august. V.. 25 si urm. vasal imperiului. lipsit de provizii.

ca si prefectura. Balearelor si fortãretei Septem. pietrele scumpe. cit. cu sediul la Carthagina. pp. în momentul . 1-8. Belisarie se îmbarcã vara.regele nu înceta sã rosteascã cuvintele Scripturii: „Desertãciunea desertãciunilor. 106 Aceste sacre relicve au fost trimise de lustinian înapoi la Ierusalim. 474 zonieri. 473 NICOLAE UÃNESCU cercând astfel toate bunurile si nimicniciile soartei. cucerite din Byzacena si Numidia. cale de 30 zile de Carthagina. Ore întregi au defilat dinaintea poporului adunat pe treptele Hippo-dromului spoliile Africii cucerite: tronurile de aur. a fost lãsat în fruntea Africii ca magis-ter militum. în spatele lor se aflau triburile nomade. dincolo de Columnele lui Hercule. Corsicii.. Solemnitatea s-a desfãsurat cu multã strãlucire. de fapt. a socotit cã lucrurile omenesti de nimic alta nu sunt vrednice decât de mult râs101. 13. nimicind trupele i imperiale. întelegând cã din toate pãrtile multimea privea la nenorocirea lui . în aprilie 534. nimeni n-o mai primise în imperiu de aproape 600 de ani105. Gelimer se deosebea între acestia prin mantaua lui de purpurã. op. Gelimer a fost bine tratat de lustinian. II. numerosi soldati. ele au început sã se miste împotriva autoritãtii imperiale care se instala. Vandali lustiniani. se crea si un magisterium militum Afri-cae. care i-a dãruit un întins domeniu în Galatia. trimisi sa cantoneze la frontiera Persiei.100 Ibidem. lustinian anuntã aceasta în mod solemn si îsi ia în titulaturã. Capitularea lui Gelimer însemna. cit.>$ iii?. 102 Ibidem. 5 si urm. II. Archelaus e numit prefect al pretoriului Africii. vasele de acelasi metal pretios. 319. de cealaltã parte a Columnelor lui Hercule103. putin numeroase107. op. 1M Ibidem. 7.. La plecarea lui Belisarie. schitând cadrele administratiei civile si militare a provinciilor cucerite. ofiter distins. Intre ele se aflau insigniile imperiului si vasele sacre ale Templului din Ierusalim. Triburile berbere formau 105 Prokopios. Solomon a iesit cu armata împotriva lor si a dat lupta în câmpia de la Mam-ma.. care se întindea si asupra Sardiniei. dintre care unii intraserã în rândurile buccellarilor învingãtorului. el a promulgat douã constitutii. op. Africa pãrea cuceritã. o multime de pri-> 101 Prokopios. printre care si Gelimer cu elita sefilor armatei. Africanus. supranumele de Vandalicus. 2. având comanda tuturor trupelor circumscriptiei prefectorale104. cit. Solomon îi urmãreste si în muntele Burgaon obtine o mare victorie . în cursul iernii. 14-16. vesmintele si trãsurile somptuoase. zdrobindu-i108. o onoare pe care. dupã afirmatia lui Prokopios. ducând cu el o pradã enormã. care uimeau prin talia lor uriasã. I. Solomon. II. Dar la începutul anului 535 nãvãlesc iarãsi. gata sã prade tinuturile bizantine. 5. toate sunt desertãciune". p. dupã vechiul obicei. mormane de monede de argint . si fortãreata Septem (Ceuta). 315-317). 9. iar altii constituiserã cinci regimente de cavalerie. armean de origine. El a trebuit de la început sã înfrunte revolta populatiei indigene (534). Rechemat la Constantinopol. sfârsitul rãzboiului vandal. Dus la Constantinopol. cit. . berberii nãvãlirã în teritoriile . op. Dupã câteva luni. insulele Baleare si Pityuse. 9. îmbarcãrii lui Belisarie. detasamente ale armatei bizantine ocuparã Sardinia si Corsica.toate comorile pe care o sutã de ani ele pradã le grãmãdise în tezaurul vandalilor. O 101 Stein. (Detalii asupra acestor lupte la Stein. II. Dupã distrugerea Statului vandal. lustinian a acordat generalului sãu credincios si biruitor rãsplata extraordinarã a triumfului..?*. 475 NICOLAE BANESCU populatia de bazã. smulse de Genseric la jefuirea Romei106.relateazã Prokopios . apoi Gadeira (Cadix). Veneau în urmã captivii. unde si-a petrecut restul zilelor ca mare proprietar funciar102. Caesarea Mauritaniei.

de unde a iesit noaptea. 14. Solomon ceru ajutorul lui Belisarie. rebelii pãrãsirã orasul. s-a revoltat. fost bucellar al generalului Martin114. 18-19114 Ibidem. 113 Ibidem. optând pentru o atitudine binevoitoare. debarcând într-un loc pustiu si. trebuind sã organizeze fortele imperiale. cit. aceea de prim magister militum inpraesenti. nu tolera cultele neortodoxe. op. 5 si urm. iar soldatii arieni erau persecutati din cauza religiei lor. trupele imperiale din Numidia si-i asasinã pe generali (vara anului 536)116. putin câte putin. op. pentru a pacifica provincia115. cerând prea mult de la soldati. Solomon confiscase apoi în bloc pãmânturile posedate de vandali si multi soldati. unde se afla Belisarie. curãtind Byzacena de dusmani si lãsând numai pe berberii aliati condusi de Antalas109. L'Afrique byzcmtine. 11. 13. Diehl. Dupã prãdarea Carthaginei. Solomon. cãsãtoriti cu captive vandale. II. 71-74. Amnistia acordatã rãsculatilor care se întorceau la datoria lor îi aduse pe multi înapoi. stãpân în Aures. Stotzas a venit cu armata sa asupra Carthaginei. II. 22-42.. 14. Dar în curând situatia deveni criticã prin revolta. atrase. care începuse rãzboiul pentru Italia. Fu hotãrâtã asasinarea lui Solomon în catedrala din Carthagina. Rãzvrãtitii pun în fruntea lor pe Stotzas. urcarã pe furis într-o corabie si trece în Sicilia. Informat de cele întâmplate. luarã cu asalt palatul si Solomon scãpã de la moarte ascunzându-se în capela palatului. 10. de unde a pornit în Africa. pe Germanos. se revoltarã si ele si începurã sã-i ucidã pe cei favorabili guvernului.. împotriva altui sef berber. învestit cu cea mai înaltã functie pe care o putea avea un general.. pentru apãrarea tinutului de dincoace de Aures110. Un incident neprevãzut a contribuit la sporirea confuziei. Celelalte. în ziua de Pasti 536. erau instigati de acestea sã prindã partea lor din pãmântul fostilor soti.. 110 Ibidem. Cauzele nemultumirii erau numeroase. Conspiratorii nu au avut însã curajul sã dea lovitura si trupele compromise iesirã din Carthagina. II. 108 Prokopios. întârzierea plãtii soldelor trezea proteste. Diehl. dar nu izbuti a-1 învinge. cu mult mai gravã. urmând sã se întruneascã toti la Bulla Regia. 6 si urm. dar rebelii nu îndrãznirã sã atace si se retraserã în Numidia. împreunã cu Prokopios si câteva persoane din suitã. nu era popular. 14. Germanos a debarcat la Carthagina cu o micã suitã.. multumindu-se a ridica în cursul iernii 535-536 o serie de fortãrete. Unul dintre regimentele de Vandali lustiniani trimise în Orient. Germanos . lavdas. 111 Prokopios. p. a soldatilor. In primãvara anului 537. " fl 476 întelegea sã-1 pãstreze pe seama Statului si a împãratului111. Dupã plecarea lui Belisarie. dar nu a putut intra imediat în campanie. Prokopios. Stotzas atrase la el. 109 Ibidem. ajungând la timp spre a scãpa Carthagina asediatã de Stotzas. ajuns în Lesbos. Trecu apoi în Numidia. ceea ce a fost iarãsi un motiv de revoltã112. II. care a trecut îndatã cu o mânã de bucellari în Africa. El îsi câstigase un bun nume în luptele cu slavii la Dunãre. cit. cit. 18-40. 112 Ibidem. Stotzas si rebelii sãi furã învinsi la Membressa si fug în Numidia. 15 si urm. op. dupã câteva zile de nehotãrâre. o parte dintre rebeli. silindu-i pe mateloti sã-1 ducã în Peloponnez. printr-o cuvântare îndrãzneatã. II.asupra lor. 65 si urm. ca si împãrtirea inegalã a prãzii din campania anului 535. general despre care am amintit. de acest fapt profitã Theodor din Cappadocia pentru a ocupa Carthagina. comandantul însã 107 Ch. Cu un tact deosebit. convins de aportul divin la recuperarea Africii. lustinian a trimis în Africa. 9-10. cu puteri extraordinare. II. II. cit. op. 14. Belisarie s-a întors în Sicilia. II. lãsând provizoriu comanda lui Theo-dor din Cappadocia si lui Ildiger. Urmãrit de Belisariu. lustinian. intrând în relatii cu trupele revoltate. 12. 477 Ajuns în Sicilia. 22 si urm. le-a încurajat în atitudinea lor113.

indisciplina trupelor îl fãcu sã piardã bãtãlia de la Cillium (mai-iunie 544).. n. El a curãtat armata de elemente rebele. II..•t* 480 sotul Prejectei.< • : 479 la mare pânã la masivul Aure si la stepele din Hodna. lui Belisarie.. II. op.. în Mauritania.2. 87-91. Data de 544 e stabilitã de Stein. cit.. Tezaurul sãu a cãzut în mâinile lui Solomon. . cit. Ajutat de Cutsina al Numidiei. L'Afrique byzantine. O victorie obtinutã la picioarele acestui masiv va sili pe mauri sã se retragã în Mauritania. cit. Astfel. •. a fost repede înãbusitã.: ^\. acesta fiind logodit cu o nepoatã a Antoninei. Stotzas scãpã fugind în Mauritania. cum îl caracterizeazã Proko-pios120. la locul numit (Ad) Cellas veteres™. op. om nobil.. nevoind sã rupã cu imperiul. op. rãspândirã peste tot mizeria. nepotul lui Solomon. . lustinian trimise. trimis ca duce în Tripolitania.. antica provincie romanã a Africii. Situatia fiind pentru el gravã. din ce în ce mai numerosi. în persoana lui Areobindos. lustinian a fãcut o gresealã când i-a hotãrât ca urmas în Africa pe Sergios. dar. 17. El soseste însotit de Prejecta. instigatã de un buccellar numit Maximin. Solomon îl învinse pe Antalas aproape de Theveste. numele este Zralag Berepeg.. Vând. Diehl. n.. în cele din urmã. :.. Dupã aceste mari rezultate. ceea ce nu ne surprinde. 119 Prokopios. cumulând din nou functiunile de prefect al pretoriului si de magister militum. op. cit. II.. Rãmâneau triburile berbere. si-a recrutat elemente noi. ca prefect al pretoriului. Revolta a luat proportii. vechea Mauritanie sitifianã. Stein. op. op. pentru a-i tine în respect pe indigeni. îndreptãtind încrederea ce i-o arãta împãratul.:=. multe fortãrete mari si mici118.. declarându-i cã maurii sunt gata sã se supunã dacã îl revocã pe Sergios. Cu aceasta. de asemenea. 327.. scrise lui lustinian. . fiindcã Solomon îi omorâse un frate. în sfârsit.. Antalas din Byzacena se revoltase si el. 324. Luându-si resedinta în Leptis Magna. 16 si urm. si de Artabane.. 116 Data e stabilitã de Stein. uciderea si fuga locuitorilor. dar împãratul nu a dat urmare scrisorii. de Athanasios. Stotzas apãru si el cu vandalii credinciosi. 326.l. de 118 Prokopios. Antalas. >. a fost alungat si a fugit. câteva zile mai târziu. 3. 19 si 20. veni la Carthagina. cea mai mare parte a triburilor berbere fiind alãturi de Antalas. provocatã de insolenta si incapacitatea lui Sergi-os. > „I. rãnit. Cei care au scãpat din luptã si-au declarat supunerea. cit.. De astã datã Solomon si-a dat toatã mãsura capacitãtii sale militare. 21. în 538. în care el însusi pieri119. lavdas a rezistat un timp întro citadelã. Sergios s-a arãtat incapabil sã domine situatia. Solomon construi acolo o multime de fortãrete.1 w ' ^ 478 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN zdrobitor. un coleg lui Sergios (545). îl bãtu 115 Ibidem. Bell. insurectia condusã de el a luat sfârsit.. Datoritã energiei lui Solomon.. Maurii. dar. intacte si unite. unde ridicã. tri-mitându-le la Bizant si în Italia. în 543. el stârneste revolta tribului numit Levathai. omorând 80 dintre oamenii sãi. de la Tri-politania pânã la hotarele Mauritaniei caesariene. La Prokopios. pe vârfurile prãpãstioase ale muntelui. cit. tinutul a avut o perioadã de liniste. Dupã aceea atacã si supuse toatã Mauritania primã. în 540. revolta triburilor berbere s-a dezlãntuit din nou. II. 15. spre a cere unchiului sãu ajutor. i-a expulzat pe vandalii care dãduserã arme rebelilor lui Stotzas si a reînceput rãzboiul cu berberii printr-o expeditie în Aures. a recunoscut stãpânirea lui lustinian. trimisi cu daruri pentru a întãri pacea. 117 Stein. tot platoul înalt al Numidiei a fost ocupat.porneste asupra lui în Numidia si. 548. dar fãrã nici o experientã a rãzboiului.. Altã rebeliune. în Byzacena. jaful si incendiul. . Germanos se întoarce (539) la Constantinopol si Solomon îsi reia comanda în Africa.

care suferise teribil în aceste îndelungate rãzboaie. pe care îl trimise în Italia. '•"•"^'482 catã de Troglita asupra lui Carcasan 1-a lovit mortal si biruinta a rãmas imperialilor. [Numele Guntarith este redat de Prokopios sub forma Gontharis (v. 9-14. Cf. se uniserã cu cei din Byzacena. 554. Cresconius Corippus într-o epopee. 551-552. care adusese atâtea servicii imperiului. el a cãzut (în iarna 545-546). cu aliatul imperial Cutsina si. Antalas a reusit sã scape. prin ineptia guvernatorului militar Rogathinus. 121 Ibidem. Solomon si Germanos. care pregãtea o revoltã. astfel. au fost gãsite de bizantini în tabãra dusmanã. fiul lui Sisinniolus. Soarta lui Gun-tarith era însã. reluarã ostilitãtile. când se credea cã totul s-a sfârsit odatã cu . în 563. b. 26. printre care mai multi vandali. O sulitã arun123 Dupã Stein. El si-a reorganizat armata. strãpuns la un banchet de sabia lui Artabane. Bãtrânul sef Cutsina. 3 sau III.. II.. 24. nu se stie de ce. încã din aprilie 534. îl asasinã pe Areobindos (sfârsitul anului 545). în vreme ce maurii din Tripolitana. II. unul dintre nepotii sãi. în primãvara anului 548. 6). Dupã ordinul împãratului. iar Areobindos în Byzacena. 28. Ordinea pãrea a fi aproape restabilitã. care a decis soarta rãzboiului. pentru multi ani în Africa bizantinã. Dar în curând ducele Numidiei. încheind un fcedus cu lavdas. la Carthagina. încã o datã tulburatã în 563. loan Troglita a fost învestit cu demnitatea de patriciu si a rãmas comandant în Africa pânã în 553Faptele lui glorioase au fost citate de poetul Fi.] 481 NICOLAE BANESCU Succesorul lui Artabane în Africa a fost loan Trogli-ta. Pacea a fost. 24. era asigurat printr-o pensie anualã. dar Antalas continua sã prade tara. ofiter brav. îndreptându-se cãtre Byzacena. la rândul ei. unde Cutsina luase si el armele contra imperiului. într-o câmpie din aceastã provincie. II. a cãrei înrudire cu împãratul i-ar fi legitimat stãpânirea. Reorganizarea Africii bizantine. în timp ce pe altii i-a trimia la Constantinopol122. unde va ajunge la mari demnitãti. pentru a se declara rege. pierdute în lupta de la Cillium. lãsat singur fatã de forte mult superioare. cit. în toamna anului 546. însã.cu putine trupe armene. cit. aflatã la originea actualului Gunter. Rogathinus 1-a suprimat. lohannis (loaniada). porneste în campanie împotriva lui Antalas si Carcasan. dupã ce 1-a rãnit mortal pe Stotzas121. 1-a rechemat la Constantinopol. 31. unul dintre cei mai buni conducãtori ai lui lustini-an123. în iarna 546-547.. supranumele de Troglitâ. O luptã sângeroasã a avut loc în Byzacena meridionalã. condusi de seful le-vath Ierna. dar. O luptã a avut loc în Proconsularis. Troglitâ repurta o victorie desãvârsitã asupra triburilor coalizate. 32. lustinian 1-a rechemat pe Sergios. care-i suprimã si pe principalii lui complici. Cutsina trecuse de partea imperialilor. a cãzut. sã-si primeascã banii. a câstigat un ajutor însemnat de la maurii din Numidia. când maurii din Tripolitana. 120 Ibidem. 122 Ibidem. care se întâlneste numai la Jordanes. Troglitâ a sosit pe mare la Car-thagina. Stein. la cererea sa. pe la mijlocul anului 547. 30-33.. sub un sef cu numele Carcasan.2). op. unde mai comandase un regiment de federati sub Belisarie. dupã câteva luni. Antalas a trebuit sã se supunã si el. Guntarich. dar Ierna si mii de alti berberi au fost ucisi si steagurile lui Solomon. sef berber important din Numidia. în urma atâtor dezastre. împãratul 1-a rãsplãtit nu-mindu-1 magister militum. 1-2. îl împacã pe Ifisdaias. în regiunea Syrtei Mici. aratã cã el era probabil originar din regiunea numitã Tpâyihoq situatã în Macedonia (op. Fiii sãi s-au ridicat atunci în Numidia si revolta a fost destul de serioasã pentru ca lustinian sã trimitã în Africa pe Marcian. Linistea s-a restaurat. si Bell Gotb. 29 si urm. III. Sergios trebuia sã lupte în Numidia. intitulatã dupã numele sãu. El se distinsese ca duce de Mesopotamia. în rãzboiul cu persii si nu venea întâia oarã în Africa. pecetluitã. gândin-du-se sã se cãsãtoreascã cu Prejecta. n. Troglitâ a pierdut bãtãlia de lângã Marta (azi Mãret). Areobindos rãmâne acum sef suprem. în care loan. Când a venit. care a pus capãt tulburãrilor124.

147-148. asezate în lagãrele întãrite (castra)127 ale frontierei. cu resedinta la Carthagina125. Acesta tinea sã restabileascã în Africa administratia pe care o cunoscuserã supusii sãi. cur-sores. a ajuta ti126 Ibidem. curieri pentru serviciul corespondentei. I-ere pârtie. lagãre întãrite (castra). sub comanda ducilor. cu un personal foarte numeros. scri-nium operum. si auxiliari grupati în corporatii sau scholae (exceptores. schitând noua orânduire întocmitã de împãrat. justitia (prefectul având o competentã considerabilã si pronuntând sentintele fãrã apel). care primeau cererile adresate prefectului. cit.. Prefectul pretoriului era înconjurat de un numeros personal. grefieri administrativi. având administratia caselor prefecturii si ordonantarea cheltuielilor provinciei etc. un fel de gardã personalã. nu de un proconsul. pp. în calitate de casier general al corpului de expeditie. draconarii. comandate de praesides. Stein. în care autoritatea prefectului era foarte întinsã. Cancellarii. îl ajutau în aceeasi materie. distingând între elementele acestui sistem: orase fortificate (civitates). II) expune principiile sistemului defensiv al Africii bizantine. pentru perceperea impozitelor. Prefectul pretoriului era mare dregãtor al imperiului. civile. functionari de rang înalt. care exercitase mai înainte functia la Bizant si în Illyricum. cu titlul de consulares sau praesides. întrebuintati în misiuni de încredere. Importanta pe care o atribuia eliberãrii lor se arãta. comandate de consulares. Una privea administratia civilã. Bury. administratia (propunând suveranului pe guvernatorii diferitelor provincii si numind direct anumiti functionari). în sfârsit. purtãtorii drapelului etc. Sub autoritatea prefectului erau sapte guvernatori. singularii. Mauritania I (sitifianã). Mauritania II (caesariana. scrinium arcae. care consistau în cea mai mare parte din limitanei. prin cealaltã constitutie pentru Africa. trebuiau sã fie în stare. cu apunta-mentele lor: consiliatii. Livre II. ele priveau deci legislatia (prefectul asigura promulgarera tuturor legilor si deciziilor imperiale). de asemenea. Byzacium si Tripoli-tania. 559. împãrtit în douã categorii: angajatii distribuiti într-un numãr de birouri. chap. redute mai putin importante (burgi) si ziduri de baraj (clisurae). Alãturi de acestia era officium pro-priu-zis. modul în care întelegea sã se înfãptuiascã ocupatia militarã. op. Provinciile Africii bizantine erau acum: Proconsularis. l'administr. lustinian a emis cele douã constitutii privitoare la reorganizarea Africii recuperate.)126. Chestiunile religioase nu-i erau nici ele strãine: avea politia cultelor si protectia Bisericii ortodoxe. Numidia. în hotãrârea ca Africa sã fie administratã.capitularea lui Gelimer. Historyll. 483 NICOLAE BANESCU ci de un praefectus praetorio si sã formeze o diecezã specialã. Rescriptul imperial din aprilie 534 punea în fruntea administratiei cu acest titlu pe Archelaus. fortãrete mari (castella). care vin imediat dupã consilieri. 98-106. mittendarii. ca Oriens si Illyricum. Livre II. birouri L'Afriqne. 127 Charles Diehl (. însãrcinati cu administratia civilã a provinciilor.L'Afrique byzantine. finantele. îl ajutau pe prefect în administrarea justitiei. Trupele de frontierã. Rescriptul din 534 enumera diferitele categorii de persoane pentru fiecare serviciu. lustinian restabili aceastã magistraturã în toatã autoritatea sa. însãrcinati cu socotelile. în caz de agresiune. chartularii. Atributiile sale se întindeau asupra întregii administratii civile. tingitanã) si Sardinia. în ce priveste reorganizarea militarã. bine plãtiti. I-ere pârtie. libelli. însãrcinat cu lucrãrile publice si constructiile. 484 l C ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN însãrcinate cu redactarea actelor si pãstrarea arhivelor. cum observã Diehl. 485 NICOLAE BANESCU . aflându-se acum în Africa. lustinian pre-scria. scrinia (commentariensis si ab actis).

împrejurãrile aveau sã ofere în curând si aici un pretext interventiei Imperiului bizantin. si forsitan commotio aliqua fuerit. care a avut de suferit si din cauza intolerantei religioase. îl încredinta deci grijii a trei goti civilizati. Hartmann a reprodus (Untersuchungen zur Geschichte aer byzantinischen Verwaltung in Italien. cum aratã Diehl. quod nos misimus. Numidia si Mauritania. aut de illis. pp. Armata mobilã. stia bine greceste. quae provideret tua magnitudo. ut aliipro-vinciales videntas eos perpartes ad illa loca se conferanf) exem-plum fecimus unius numeri limitaneorum. Cucerirea Italiei. ut secundum exem-plum. cit. Africa a fost împãrtitã militar în 4 circumscriptii: Tripolitania. era curajoasã si inteligentã131. domesticus (în textele epocii ulterioare: unoaipa-nyydg). sic tamen ut. Amalasuntha a fost nevoitã sã primeascã protestele lor. Lui Theodoric îi urmase la tron un copil.. 87. nu în sensul primitiv al cuvântului. 129 Stein. qui possit et castra et civitate Hmitis defendere et terras colere. voi. care dobândeau terenuri în apropierea frontierei si erau obligati sã le cultive128. grija împãratului de a introduce ordinea si a asigura linistea în tara eliberatã. cantonatã în interiorul tãrii. Africa în mâinile bizantinilor constituia o admirabilã bazã de operatii pentru cucerirea Italiei. 22-24. non longe limitem exeuntes nec ipsi limitanei nec duces eorum.". c. fiica marelui re130 V. 52-53) pasajul caracteristic asupra acestor trupe din constitutia din aprilie 534 privitoare la administratia militarã a Africii si adresatã lui Belisarie: „pro limitaneis vero ordinandis (. lucrãrile de utilitate publicã în orase. Comanda peste numeri o aveau tribuni sau comites. 1889. nu întelegeau civilizatia italianã si credeau numai în arta rãzboiului. recrutati din triburile 128 Ludo M. nepotul sãu. în orase. având un ajutor. si inveneris de provinciis idonea corpora. II. Pe lângã acestia. regimente de mercenari barbari din natiunile vecine. ca popor. mãsurile pentru repopularea regiunilor devastate ne aratã interesul suveranului pentru prosperitatea Africii. si hotãrî sã dea fiului sãu educatia pe care o primise si ea. desi nu erau pe placul ei. ut. era compusã din milites comitatenses. Rãzboiul cu gotii. în genere cãlãri. ubi dispositi fuerit. cu atâtea jertfe reîncorporatã în imperiu"0. Câtiva sefi se prezentarã reginei. Nu se poate tãgãdui totusi. 487 ge. Ruinele fortãretelor bizantine rãspândite peste tot în Africa mãrturisesc activitatea desfãsuratã de lustinian pentru protectia tãrii. per castra et loca. constituind trupe de infanterie si regimente de cavalerie recrutate din populatiile provinciilor. Leipzig. organizatia în numeri sau KaTdAoyoi. Byzacena. menit sã facã din el un efeminat si las132. limitaneorum constituas numero in uno-quoque limite. op. apoi din federati (Joederati). Limitaneii erau soldati coloni. quos antea milites habebant..quia necessarium nobis esse videtur. pe care Amalasuntha. tara a iesit cu totul ruinatã din îndelungatele lupte purtate în toate provinciile ei si Prokopios însirã urmãrile nefericite ale cuceririi. observatiile savantului francez din Cambridge Medieval History. 540-750.. nota de la p. fiscalitatea abuzivã apãsa greu asupra populatiei. protestând împotriva regimului de educatie a regelui. 486 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN africane. ut extra comitatenses milites per castra limitanei constituantur. care împãrtãseau vederile sale. îl avea din cãsãtoria sa cu vizigotul Eutharic.nuturile unde erau rânduite fãrã sã astepte întãriri de la armata de expeditie. armata mobilã cuprindea si contingente de indigeni (gentiles). possint ipsi limitanei sine comitatensibus militibus una cum ducibus suis adi-uvare loca. Dar gotii. eos ad similitudinem nostri exempli ordinet. Atha-laric a fost scos din pregãtirea . Athalaric. ca entitãti autonome129. Un magister militam Africae era comandant tuturor trupelor. Regina primise o educatie romanã la Ravenna. Ea a luat frânele cârmuirii în timpul minoratului fiului sãu. Administratia bizantinã instalatã din nou nu a fost dintre cele mai bune.

489 NICOLAF. Ea comunicã lui Alexandru intentia sa si acesta se întoarse cu episcopii la Constantinopol. Viata de plãceri îl ruinase cu totul pe Athalaric. pentru chestiuni de doctrinã teologicã. 132 Ibidem. 3. în care îi propunea acestuia sã-i cedeze bunurile din Toscana în schimbul unei sume de bani. Bell. care îl informeazã despre arestarea reginei. Dar dupã formalitãtile ipocrite. I.pedagogilor si. prin încãlcãri asupra vecinilor. în noiembrie 534. spre a aduce regentei plângeri cu privire la purtarea ei nemultumitoare. în acest timp Athalaric s-a stins din viatã (2 octombrie 534). 488 educatie liberalã si se închinase studiului filosofici lui Platon. împãratul a fost bucuros sã o primeascã si i-a pregãtit o casã la Dyrrachion. declarând cã totul e bine. Populatia se plânsese împotriva rapacitãtii sale si Amalasuntha îl silise la restituiri133. când gotii se luptaserã cu gepizii la Sirmium pentru dezertorii bulgarii si pentru afacerea cetãtii Lilybaeum. 3-4. cu prilejul campaniei din Africa. un abil diplomat. fiind o naturã slabã. îi întâlni pe Liberius si Opilio. mai târziu. regina vandalilor. deoarece situatia ei era mai criticã decât oricând. amenintatã de un complot. Era însã de o mare cupiditate. vãrul ei (fiu al Amalafridei. I. lustinian scrise imediat o scrisoare Amalasunthei. Alexandru avea misiunea precisã de a încheia o conventie secretã cu regenta. La moartea lui regenta. Goth. asigurând- . o sorã a lui Theodoric). Primind mesajul regentei si pe al lui Theodahad.. El nu avea nimic din însusirile militare ale rasei sale. Theodahad nu avea ambitii de mãrire. lustinian a trimis un nou agent în Italia. Rãu vãzutã de goti. Se bucurase de o 131 Prokopios. unde. I. Theo-dahad (Theodad). pe Petrus. BÃNESCU depunã puterea în mâinile lui lustinian134. Petru îi întâlni pe gotii care duceau scrisorile ce vesteau moartea lui Athalaric si ridicarea la tron a lui Theodahad. luã mãsuri împotriva conspiratorilor si simti nevoia sã-si pregãteascã retragerea. nu si-ar fi putut pãstra decât cu greu situatia si ea se gândea sã Ibidem. în realitate. reamintind serviciile aduse împãratului în Sicilia. trei dintre sefii goti ostili au fost îndepãrtati de la Curte. Furã expediate îndatã scrisori lui lustinian despre noua situatie135. Ajuns în portul Aulona. Amalasuntha a fost apoi silitã de ingrat sã scrie o scrisoare lui lustinian. trimisi în misiuni militare la frontierã. aveau sã fie ucisi. El a adunat rudele celor trei goti ucisi de reginã. a fost târât de tinerii asociati acum la educatia sa nationalã în vicii care îi ruinarã repede sãnãtatea. Venind momentul critic. Theodahad aruncã masca. Doi episcopi din Rãsãrit venirã la Roma. cu prilejul jafului de la Gratiana. întrebând dacã ar fi dispus sã o primeascã. 6 si urm. Theodahad le încredinta o scrisoare cãtre lustinian. 2. Odatã cu episcopii venise (în 534) si un agent imperial. al rangului de senator si al permisiunii de a trãi la Constantinopol. Amalasuntha avea o rudã apropiatã în Italia. Amalasuntha. Dar aceste acuze urmãreau numai sã-i amãgeascã pe goti. El trimise în grabã un mesager la Constantinopol si asteptã ordine noi. în drumul sãu pe Via Egnatia. Avea numeroase proprietãti în Toscana si. Idealul sãu era sã-si petreacã viata în plãceri la Constantinopol si a cãutat sã-si realizeze aceastã dorintã îndatã ce s-a ivit prilejul. i-a suprimat pe notabilii care-i erau credinciosi si pe ea a închis-o într-o insulã a lacului Bolsena. care nu mai avea mult de trãit. Theodahad a scris el însusi în acelasi sens. în acest timp. 2. luându-i jurãmânt cã-i va lãsa exercitiul guvernãrii. 3-4. în caz de nevoie. Regenta a replicat acestor acuzatii. Amalasuntha a comis o gresealã fatalã: i-a propus lui Thodahad sã împartã cu ea demnitatea regalã si 1-a proclamat rege. trimitând scrisorile cu doi senatori: Liberius si Opilio136. se fãcuse stãpân pe o mare parte a acestei provincii. unde sã poatã poposi în drumul sãu spre Constantinopol. foarte impopularã. Ea îi scrise lui lustinian. Alexandru.

135 Ibidem. Succesele acestea rapide au provocat indignarea soldatilor ostrogoti. } • . O revolutie militarã îl rãstoarnã pe Thoda-had (noiembrie 536)142 si îsi alege un sef în persoana lui Vitiges. unde îsi serba nunta cu o principesã din familia lui Theodoric. [în editia româneascã a lui H. mai mare (avea 7. Gotb. Athena. Goth. cu titlul însemnat de avTOKpâTOtp.. p. rudele gotilor ucisi convingându-1 pe Theodahad s-o execute în interesul propriei sale sigurante. Mihãescu. în caz contrariu.I (rcpicnv 6 na^etiot e'crrai)"-137 Aceasta e tragica istorie a Amalasunthei. ca un casus belii. 5. Singurã garnizoana din Pa-normon (Palermo) a opus rezistentã. trebuia sã pãtrundã în Dalmatia. 46-47)]. Les ambassades byzantines en Occident._ j A\ M 490 tiunii în sensul cã trebuia sã-i punã în vedere lui The-odahad si gotilor cã e pregãtit sã o sprijine pe regentã. O misiune cu scrisori si daruri îl invita sã coopereze împotriva arienilor goti141.. comandatã de Mundus. 1980. I. când a încercat sã fugã din Roma la Ravenna [Ibidem. în acelasi timp. diplomatia imperialã se silea sã atragã împotriva ostrogotilor o aliantã barbarã si cerea. Sicilia a fost cuceritã. magister militum per Ittyricum. Acesta a trecut apoi în Africa. 1-4. Populatia. în acelasi timp. Belisarie cucerea Neapole. cum ne-o povesteste Prokopios în istoria rãzboaielor. el îi ceru lui Theodahad sã abdice si sã-i lase Italia. History II. de unde împãratul îi dã ordin sã vinã în Italia împotriva gotilor. fiica Amalasunthei.EÎ iL KO. 407-1096. cu bani. l. I.. cealaltã. 27-28. sã ia Salona139. Mundus le-a învins usor si a luat Salona. care îi ura pe os-trogoti. 9. dupã un scurt asediu. cã aceastã crima înseamnã „rãzboiul neîmpãcat între împãrat si goti (âcrnovSog PO.. însotit de Prokopios (mai 536). Dar în Anekdota™ el o acuzã pe Theodora de aceastã crimã: ea s-ar fi temut de venirea reginei. T. lustinian a socotit omorârea reginei. de asemenea. textul respectiv se aflã la p. 1-10 (traducerea lui H. Mihãescu (v. afarã de garda personalã a generalului). în numele lui lustinian. : -dl .o de protectia sa si-i dãdu lui Petru instruc134 Prokopios. Rãzboiul cu gotii. 492 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN El îsi pierdu vremea retras la Ravenna. Deoarece a fost o cãsãtorie silitã. dar de o bravurã încercatã. p. 5. fãrã greutate. în noiembrie. ca si Gelimer al vandalilor. era încredintatã lui Belisarie140. dar a fost repede învinsã de Belisarie. I. I. 31. un om incapabil sã reziste atacului imperial. el si-a fãcut din . zice Prokopios.CIÃ. 4. 7). Acesta nu avea însã însusirile unui general. 141 Ibidem. 138 16.EV KCCI cpvaei ãvavSpot. \ "(0Ibidem. n. tânãrã încã si frumoasã. Petru nu a ezitat sã-i declare. împãratul a pregãtit expeditia. cit. soldat de origine obscurã.500 de oameni. 163-164.. Lounghis. Ea trebuia sã urmeze drumul 137 Bell. op.(ov JJ. Theodahad era. 2. El trimise asupra Italiei douã armate: una. 4. 11. Campania s-a deschis în 535. Prin ambasadorul sãu Petru. Ca si regele vandal. 60 si urm. 5. [Despre ansamblul acestor evenimente. cãreia îi oferise protectia imperiului. Dar autoritatea împãratului si declaratiile ambasadorului nu O' mai puturã salva pe Amalasuntha: ea a fost ucisã în închisoarea sa (30 aprilie 535). Belisarie intrã în Italia pe la Rhegium. îl salutã ca pe un eliberator. 1-11. 142 El a pierit ucis pe drum. 3-4. si i-ar fi cerut lui Petru sã îl îndemne pe Theodahad sã o ucidã.i \ 491 pe mare si sã opereze o deschidere în Sicilia. v. cu Ma-tasontha. 133J 139 Bell. va avea rãzboi. Supra.] 136 Bury. 8 si urm. sprijinul merovingianului Theodebert. 4. Fortele ostrogote din Dalmatia erau slabe.q . I. el ne înfãtiseazã exemplul tipic a ceea ce fãcuse civilizatia romanã din barbari: nu mai avea nici una din energiile native ale rasei sale .

Când jumãtate din trupele lui au trecut Pons Milvius. nici tãierea apeductelor. 145 Stein. l. Cu atât de putini oameni. la 9 sau 10 decembrie 536. desigur. în decembrie. 350.-•. care întreprindea actiuni mari cu mijloace putine. .K . 6. si acestea 1-au determinat pe Vitiges sã facã propuneri de pace. într-o scrisoare adresatã împãratului. 147 Ibidem. alte trupe au fost trimise. nu întelegea a-1 învesti cu comanda armatei. el dorea ca Belisarie sã conducã întreaga armatã cum va crede si se cuvine ca toti sã i se supunã „în interesul Statului . si ele au debarcat pe coastele Adriaticii. Biruitorul a primit în curând supunerea Apuliei si Calabriei. Fatã de aceastã armatã formidabilã.^493 NICOLAE BANESCU energii a lui Belisarie. bãnuit de întelegere cu dusmanii. nici bolile si foametea care decimau trupele sale nu au putut sã-i biruie rezistenta. e ridicat din Scaun (18 noiembrie 537) si înlocuit cu Vigilius. Avea. Gotb. Vitiges a rãmas mai mult de un an (februarie 537 -martie 538) sub zidurile cetãtii. n. 17. sub comanda lui Narses. cu conditia de a o lua de sotie147. 24. Datius. cã sunt dator Majestãtii Tale cu moartea si de aceea nimeni nu m-ar putea scoate viu de aici"114. Armata adusã dinaintea Romei era sporitã cu cea venitã din Proven-ta. s-a îndreptat asupra Romei si. El a trebuit sã ia mãsuri energice contra unor senatori favorabili gotilor. astfel. a intrat. trimitându-1 pe Narses în Italia. si a gotilor din Samni-um de Sud143. Belisarie a respins propunerea. cãci el respectase pactul lui Theodahad. declarând. la asediul Romei câteva zeci de mii de soldati. cã cedeazã Campania si Sicilia si cã va plãti un tribut anual. 11. Fortele puse sub comanda lui Belisarie erau cu totul mediocre. Vitiges a ridicat asediul Romei 144 Ibidem. 146 Prokopios. în februarie 538. Flotele imperiale dãdeau în acest timp lovituri în toate pãrtile. face aceastã declaratie de credintã si de vitejie: „Eu stiu.. sub comanda lui loan. Spoleto si Perusa.000 de oameni din Orient. înconjurat de forte considerabile si. 7. II. cit. sosesc în Italia noi ajutoare. Vitiges trece la ofensivã. Dar îndatã s-a vãzut neajunsul politicii militare a lui lustinian. loan nãvãlea în Picenum si cucerea Rimini. op. împãratul a fost impresionat de atâta bravurã si a trimis întãriri în Italia. nepotul lui Vitalian.. Dar neîntelegerile dintre cei doi generali au slãbit autoritatea lui Belisarie si au anihilat unitatea de conducere. fãrã sã întâmpine din partea garnizoanei ostrogote vreo rezistentã. O scrisoare a împãratului cãtre Belisarie spunea categoric cã. chemat de populatia romanã. în Roma. . Belisarie. La sfârsitul anului 536. • . La stirea cãderii cetãtii Rimini. I. încât nici asalturile furioase ale vrãjmasilor. La apelul arhiepiscopului ele Milan. prin solii trimisi lui Belisarie. în care nu erau goti. el aratã inferioritatea în care se aflã. cerând sã i se trimitã întãriri. 15. el a fãcut minuni de ingeniozitate strategicã si de curaj personal. fãrã a putea face nimic: toate silintele sale se sfãrâmarã în fata admirabilei Bell.ea o dusmancã implacabilã. Belisarie le atacã puternic cu toate fortele sale si gotii au avut pierderi considerabile148. armistitiul expirând. Papa Silverius. Matasontha îi oferea Ra-venna. Unele din aceste întãriri au ajuns la Roma. Belisarie s-a silit apoi sã punã Roma în stare de apãrare contra unui eventual asediu si a trimis detasamente ca sã ocupe Narni. acordând numai un armistitiu de trei luni. II. Tot atunci mari cantitãti de grâu se apropiau de Roma. Belisarie avea în Roma numai 5. trupe bizantine au intrat cu Mundilas în Liguria si au ocupat (aprilie 538) acest oras.^494 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN (martie 538). 3 si urm. pentru ca ambasadorii sã poatã trata cu împãratul146. în cele 69 de lupte dintre asediatori si asediati145. care o cedase francilor. Pe la mijlocul anului 538.. restabilind în ea autoritatea lui lustinian. 10.000 de soldati. în februarie. 1-4.

Belisarie refuzã. II. Regele cãuta sã provoace dificultãti din afarã imperiului si a izbutit sã trimitã o solie la Chosroes al persilor. Francii lui Theodebert au profitat de aceste lupte dintre goti si bizantini pentru a trece Alpii în Italia. si a-1 decide sã facã rãzboi imperiului150. 34. II. în mai 540. care veniserã la el în secret. Bury. Lucrurile s-au 149 Ibidem. cit. în disperare. Belisarie se opune instructiunilor primite. dar cu multã cinste. care a fost apoi recucerit de goti. Narses însã socotea cã este sub demnitatea functiei sale sã lucreze ca subordonat al unui general si pretexta. îsi insultau acum sotii. p. lustinian s-a vãzut nevoit sã-1 recheme pe Narses la începutul anului 539. din ordinul sãu. Atunci gotii. Vitiges a fost constrâns sã-si dea consimtãmântul. spre a-1 încredinta de supunerea lor. Când ambasadorii se întoarserã în lagãrul sãu. 496 traordinarã: proclamarea lui Belisarie ca împãrat al Occidentului. 29. Mihãescu. Belisarie întelege sã rãmânã credincios suveranului sãu. flota bizantinã pãtrunde în portul Classis. si permite gotilor care locuiau dincoace de P6 sã se ducã sã-si cultive pãmântul. care auziserã de la sotii lor cã dusmanii sunt mari la trup si mult mai numerosi. El propunea o împãrtire a Italiei: tãrile la nord de P6 vor fi pãstrate de Vitiges. arãtând cu mâna pe învingãtori. Tezaurul regal din Ravenna va fi împãrtit egal între pãrtile contractante. Atunci s-a întâmplat un fapt care aruncã o curioasã luminã asupra moravurilor bizantine ale veacului al Vl-lea. 10.. p. 194. le-au acceptat fãrã sovãialã. cu toate protestele tuturor generalilor. [= Rãzboiul cu gotii. Ravenna e blocatã pe uscat si pe mare. cele de la Sud vor fi ale împãratului. el se preface cã primeste propunerile si promite emisarilor goti. între care si Milan. II. cerându-i sã-si punã semnãtura pe tratatul de pace pe care gotii o socoteau indispensabilã pentru validitatea lui. nevrând sã renunte la o biruintã totalã pe care o stia atât de apropiatã. Doi ambasadori sosesc din Constantinopol. comandanti din multe cetãti trimit la Belisariu. 497 . în mâinile lui lustinian. mai bune decât ar fi dorit.l traducerea lui H. amânândusi numai depunerea jurãmântului pe care trebuia sã-1 facã în calitate de suveran al italienilor si gotilor. 22 si urm. luarã o hotãrâre ex1 Prokopios. aducând instructiunile lui lustinian pentru pace. în aceastã situatie trupele s-au risipit în diferite directii. 495 NICOLAE BANESCU îndreptat repede: una câte una cetãtile cad în mâna lui Belisarie. când trebuia sã colaboreze la actiunea lui Belisarie. Stein crede cã lustinian nu a putut fi strãin de interventia lui Vitiges pe lângã Chosroes si de aceea s-a decis sã ofere îndatã ostrogotilor pacea în conditii neasteptate. încât bizantinii se simt mai în sigurantã în Ravenna. dar se grãbeste sã profite de acest neasteptat prilej. Gotii. spre a-1 convinge de primejdia pe care o prezintã pentru el cãderea Italiei. surprinsi de aceste propuneri. 12 si urm. cã planul acestuia nu e interesul Statului149. 199-200. Belisarie îl pune pe Vitiges sub pazã.nostru". în acelasi timp. Cãtre sfârsitul anului 539. silit sã capituleze si aservit enorm pe urma acestei reocupãri. Belisarie îl atacã în acest ultin al sãu refugiu. si le imputau lasitatea151. Singure femeile barbare. Ei trimiserã la el în secret emisari. Cu toatã vointa formal exprimatã de suveranul sãu. pp. cã va îndeplini promisiunile pe care i le ceruserã (de a respecta viata si proprietãtile gotilor). op.. Bury. ce-rându-i sã primeascã domnia. fiind aproape egali la numãr cu gotii. încãrcatã de provizii. 151 Prokopios. 131. Luându-si precautiile necesare pentru înlãturarea oricãrei suspiciuni. pentru alimentarea orasului. Când vestea cãderii Ravennei se rãspândeste. Belisarie cuceri totusi câteva orase. II. Italia centralã este curãtitã de dusmani si Vitiges se închide în Ravenna. Portile Ravennei se vor deschide astfel si Belisarie îsi face intrarea în oras în fruntea gãrzilor sale. dupã cea a Africii. II. pustiind îngrozitor valea Fadului. lãsând lui Belisarie singur conducerea operatiilor.

începuse si el i tratative. lustinian îl tri. Roma cãzu. îi va nimici pe senatori si va ataca Illyricum. lustinian se gândi sã-1 recheme pe Belisarie din Asia. prin trãdarea isa-urienilor. Rãzboiul interminabil cu persii ne explicã excesiva '. s. 4.fusese atunci asasinat de goti). voi. noaptea. Eraric. 219. gotii se . iar viteazul Artabazes a murit 498 din pricina rãnii primite în lupta singularã cu un got urias. îl opri însã de la acest gând. v. alt comandat bizantin de origine armeanã. în toamna anului 541. El va supravietui numai doi ani înfrângerii sale. dupã multe lupte. prelungire a rãzboiului în Italia. [Acelasi izvor îl mai mentioneazã pe Artabanes. unde purta rãzboiul cu persii si sã-1 trimitã iarãsi în Italia. (Eraric . el dãrâmã mai întâi o treime din zidurile . armean de origine si ofiter f capabil. la 17 decembrie 546. comandantul unei armate gote la nord de P6. 163 a lui N. unde comanda Bessas. El îsi schimbã îndatã atitudinea si nu se mai gândi decât la salvarea poporului . n. Belisarie. Totila porni deci energic la actiune. lustinian 1-a tratat cu omenie. printr-o scrisoare în care-i vorbeste de monumentele care fac gloria Romei si prin care ea apartine posteritãtii. III. Matasontha.. însã acesta sfãtui sã fie ales Ildibad. Amândoi pierirã din pricina intrigilor în care fost prinsi. în primãvara anului 542 lupta se dã lângã Faenza. în momentul în care partida decisã la rezis. Surprinsi un moment de cãderea Ravennei. plin de energie si cu mari însusiri militare. poarta Asinaria. puternici încã în nordul Italiei. Fatã de aceastã situatie. astfel încât o insultã 152 Prokopios. îi oferirã coroana lui Uraîas. în Totila gotii îsi aflaserã un sef tânãr. Imperiul nu avea des. Ambasadorii lui Totila erau instruiti sã declare cã. spre a obtine mijloacele necesare unei actiuni serioase. el va dãrâma la pãmânt toatã Roma. izbuti sã fie recunoscut rege si intrã în tratative cu imperiul. învestit cu depline puteri. tule mijloace ca sã sustinã lupta pe douã fronturi. care comanda la Verona. privit ca eventual ' succesor. care deschiserã gotilor. pe care îl ucisese152. dacã pacea va fi respinsã. 23-29. nepotul împãratului. Bãnescu. Totila hotãrãste sã întreprindã o expeditie în acele pãrti. încercarea sa de a cuceri Verona nu izbuteste si imperialii se retraserã dincoace de P6. sãu. în aceeasi calitate de comandat suprem. 1-a luat mai târziu în cãsãtorie pe Germanos. pentru care se poate consulta EPLBIP. care-i punea în vedere cã trebuie sã trateze cu Belisarie. Dar îl trimise fãrã trupe si fãrã mijloace suficiente si bravul general a încercat în zadar sã scape Roma cu putinele trupe aduse de loan trimis anume de Belisarie la împãrat.. Athena. III. care se afla la Porto. 1998. Totila spera cã acest succes va pune capãt rãzboiului si începu negocieri. p. tentã i-a oferit coroana. i-a acordat titlul de patriciu si i-a dãruit un domeniu în Asia. Generalii romani nu aveau nici o unitate de actiune si Totila a putut cuceri multe orase în Italia centralã. împreunã cu floarea aristocratiei gotice. Dar Totila. luptã în care bizantinii au fost învinsi. iar cãtre sfârsitul anului 546 împresura Roma. nepotul lui Ildibad. Vãduva sa.] 499 NICOLAE BANESCU asupra ei va fi privitã ca o mare nedreptate fãcutã tuturor generatiilor viitoare153. ca si Infra. mise în Italia pe Artabazes. ca si pe Gelimer. respinse de lustinian.l Vitiges a fost transportat apoi cu familia sa la Con-stantinopol. în acest scop. desteptarã si. iar unul dintre rugi. Nelinistit de succesele pe care imperiul începea sã le aibã în sudul Italiei.

ca sã se poatã apãra. în acelasi timp. loan ocupã apoi Tarent. în mâinile gotilor. 153 Bury. în fata fortelor superioare ale gotilor. pentru a începe din nou asaltul în zorii zilei urmãtoare. pp. III. 154 Prokopios.] 157 Ibidem. pe Tibru multe provizii si toate acestea atraserã populatia refugiatã în împrejurimi. III. Bell. 32). dupã o luptã crâncenã. în aprilie 547. pe care îl ocupase mai înainte. [în textul lui Prokopios e Perusia. astãzi Tivoli. III. cãtre primãvara anului 549Reusita fiind imposibilã din pricina mijloacelor extrem de reduse de care dispunea. III. în lagãr.. Aduce. 158 Ibidem. numãrând vreo patru mii de oameni si pe Va156 [în textul original Tibouris (Prokopios. magister militum al Armeniei. Numai portile sfãrâmate de goti nu avu vreme sã le aseze din nou. oras situat lângã Roma. în momentul previzibilei întoarceri a regelui got. loan se retrase în Otranto159. A doua zi. lângã muntele Gargano155. cu Valerian si loan. La insistentele lui Belisarie. tot ce dãrâmase Totila. 155 Ibidem. . 18-19. care se retrãsese la Otranto si-i hãrtuia pe gotii risipiti în toate pãrtile. azi Perugia]. îmbrãcându-le în fier si trimise iarãsi împãratului cheile. asediat de Totila. apoi se întoarse în sudul Italiei. 7. Rossano. Cavaleria sa fu decimatã de Totila lângã Rossano si Belisarie trecu la Messina. iar Totila se îndreptã spre Italia centralã. Perusa cãzu. lustinian trimite câteva întãriri. soldatii necesari spre a asigura apãrarea si intrã cu restul armatei în Roma. Dar .. în iulie 548. unde îsi va petrecu iarna din 547-548.Romei si hotãrî sã evacueze orasul. Generalul a venit la Crotona cu putine trupe. Totila atacã Perusa (vara anului 547). lip-sindu-i cu totul varul pentru a le cimenta. l si urm.. lãsând o bunã parte din armata sa afarã din oras. târând în alaiul sãu senatul captiv. Totila ocupã cea mai mare parte din teritoriile cucerite de loan. ca împãratul sã-i trimitã întãriri serioase. 20-24. Primãvara trecu la Otranto. la rãsãritul soarelui. el porni cu restul armatei spre Lucania154. asezându-si tabãra lângã Tibru. 23. III. 10. se mãrgini sã arunce unele peste altele pietrele. în 25 de zile. unde erau închisi senatorii si sotiile lor. fãrã ca gotii sã încerce a-1 împiedica. cu o mie de buc-cellari ai sãi. de asemenea. 19 si urm. poruncise lui Belisarie sã întreprindã o ofensivã în sudul Italiei. pe care îi elibereazã si îi trimite în Sicilia. spre rãsãrit. Belisarie asezã portile zidurilor. apoi încercã sã ajute. III. astfel încât Totila s-a vãzut silit sã-i adune la nordul Apuliei. 500 a putut repara astfel. 24. temându-se pentru Sicilia. 159 Ibidem. 25. gotii au fost înfrânti. la vest. Goth. 24. Rossano a trebuit sã capituleze. Totila se retrase atunci la Ti-bur156. ca sã nu-i poatã Urmãri imperialii. sãpat mai dinainte. 8 si urm. 243-244. Dar si acest atac a fost respins sângeros. îndatã ce auzi. 10. 4 501 NICOLAE BANESCU lerian. Punând toatã armata la lucru. dar nu izbuti si generalii se despãrtirã. fugãrind trupele gote din Capua. Belisarie îi asezã pe cei mai buni luptãtori la portile dãrâmate si. care rezistã158. ducând în Campania populatia care mai exista. la care avea mare trecere. sã intervinã prin Theodora. în fata zidului astfel improvizat se afla un sant adânc. 4. Belisarie lãsã la Porto. 19-22. 22. Belisarie a îmbarcat-o la Otranto pe sotia sa Antonina pentru a merge la Constantinopol. la Constantino-pol157. pentru pazã. Ei se retraserã în tabãrã. surpând toate podurile de pe fluviu. gotii se aruncarã cu mare furie si zgomot asupra zidurilor. III. 26. Neputând construi într-un timp atât de scurt cât dãrâmase Totila din împrejmuire. II. Totila se ridicã cu toatã armata si veni la Roma. III. unde loan dãduse o mare loviturã. care a tinut pânã noaptea. II. împãratul. 23. începu imediat sã restaureze zidurile. pornind cãtre nord.

fost buccellar al lui Belisarie. sã supunã si Messina. Indice. la care el adãugã altii din propria sa pungã. acesta denuntã indirect complotul. Italia aproape nu mai avea apãrare. 35. de asemenea. afirmã Pro-kopios. Flota ostrogotã. op. ginerele lui Germanos. la zvonul apropiatei sosiri a unei armate mari imperiale în Italia de Sus. se adresã din nou împãratului. cit.. socotind cã acesta era prea în vârstã si putin experimentat în ale rãzboiului. lustinian se hotãrâse sã trimitã împotriva gotilor ca generalissim pe nepotul sãu Germanos. 152. în acelasi timp. în timp ce. lustinian s-a indignat cã nu a fãcut-o imediat si asa se explicã nehotãrârea împãratului fatã de general. El se gândise — mãrturiseste Prokopios — sã-1 trimitã în Italia pe Germanos ca generalisim al rãzboiului cu gotii si acestia. cu câteva mii de pedestri. Totila ocupã iarãsi Roma. fiica Amalasunthei. îl trimise pe urma lui pe 62 Stein. si trecuse la Pa-normon (Palermo). gotii ocupau Rimini si repurtau o mare biruintã asupra unei trupe imperiale aproape de Ravenna.afirmã istoricul . „Artabanes". III. asediatã de goti. dupã câteva luni. 503 Artabanes163. [Prokopios. încântat de aceastã misiune. a cãrui flotã fusese împrãstiatã de o furtunã. ed. printr-o nouã trãdare a isaurienilor. biruind cu totul trupele guvernatorului de Salona trimise asupra lui si capturându-le corãbiile161. în mâinile sale. III. Mihãescu. Dar. Totila a încercat. si putu aduna în scurtã vreme. aflând. împãrãteasa murise de un cancer. Belisarie îl lãsase acolo pe buccellarul sãu Diogenes. intraserã în mare panicã. 278. sus-pendându-i un timp din functii. încercând sã-1 atragã si pe Germanos. trecând în Sicilia (mai 550). 23 si urm. spune mai departe istoricul. 424. partea adãogitã. comandând Illyricum. unde îl gãsi. v. îl determinã pe lustinian la o sfortare supremã. Totila pãrãsise Sicilia cu o pradã imensã. într-un complot împotriva împãratului. El începu lucrãri de reconstruire si se îngriji de repopularea orasului. op. n. 25.cã gotii se vor rusina sã ia armele împotriva lui dacã ar fi avut-o însotitoare pe sotia sa. Plecarea lui Belisarie înrãutãti situatia. lustinian o admite. participa si el la 163 Implicat mai înainte. un tribut anual si trupe de câte ori imperiul ar cere. Rhegium cãzu. Din toate pãrtile alergau mercenari sub steagurile sale si buccellari ai altor generali. în care se instala acum ca un suveran. cu alti doi armeni de la Curte. 161 Ibidem. El a tratat însã cu clementã pe complotisti. Apoi începu sã devasteze Sicilia. în lipsa ajutorului ei. în drumul sãu fãcu sã capituleze Taren-tul si. Iustin si lustinian. înainte de sfârsitul anului 550. având trebuintã de Belisarie împotriva persilor160. soldat încercat.] . la Syracuza. împãratul îi puse la dispozitie mari sume de bani. Apoi. Dar lustinian nu primi ambasada regelui si acesta se hotãrî sã ducã rãzboi în Sicilia. Artabanes. nepotul lui Vitalian. fãrã a izbuti. Sicilia întreagã fãcând parte din bunurile private ale Coroanei162. nu se stie de ce împãratul s-a rãzgândit si a expediat în locul sãu pe Liberius. ca mai înainte Africa. v. continuã mentionatul istoric. condusã de transfugul Indulf. care se apãrã câteva luni.înainte de sosirea ei. Totila ata160 Prokopios. urmasã legitimã a lui Theodoric164. la nord de Apen-nini. p. Fiii sãi. cit. ridicau trupe în Balcani. dar în ianuarie 550. iar loan. pentru a-1 înlocui. M 502 cã din nou Roma si reusi sã o recupereze. într-adevãr. devasta cumplit în primãvara anului 549 coasta Dalmatiei. s. Invazia insulei care interesa direct Curtea bizantinã. p.. Rãzboiul cu gotii. sã salveze Italia. Cãsãtorit cu Matasuntha. el credea . oferind Sicilia si Dalmatia. care deschid poarta Sfântul Paul (antica porta Ostiensis). gândindu-se. si Supra. Antonina nu a putut face altceva decât sã obtinã rechemarea lui Belisarie. multã armatã din cei mai viteji oameni. 30. H. Liberius nu putuse rãmâne în Syracuza. întrucât faima lui era cunoscutã de toti.

la bãtãlia memorabilã care a decis soarta rãzboiului. 11-15. -u-"-< * 504 I ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN expeditie. la sfârsitul lunii. care era ocupatã de dusman. Când sclavenii au aflat de la captivi cã Germanos e la Sardica. si toate trupele care asteptaserã sosirea lui Narses la Salona. lustinian scrise lui Germanos sã-si amâne plecarea în Italia si sã porneascã imediat sã scape Thessalonicul si orasele dimprejur de primejdia care le ameninta165. 166 Ibidem. Totila. Ajungând în Istria.000 de cãlãreti). si iesi în Via Flaminia. se vãzu în fata unor obstacole neasteptate: francii. care ocupau interiorul Venetiei. Peste 5. III. 400 de gepizi. Avea trupe din diviziile de la Constantinopol. nepotul lui Vitalian. se îndreptau spre Thessalonic. Efectivul cu care a pornit din Salona. nesocotindu-1 în stare sã exercite autoritatea necesarã asupra tuturor generalilor. avea posibilitatea sã ducã în Italia marea majoritate a rãzboinicilor acestui popor. Resturile împrãstiate ale trupelor bizantine învinse de goti se adunaserã în Istria. si trecând peste 506 gurile fluviilor prin mijlocul unor poduri flotante167. Germanos porunci armatei sã se pregãteascã de plecare.. III. stiind ce pustiu vor lãsa în urma lor. Ei erau vestiti prin cruzimea lor sãlbaticã. la sfatul lui loan. Sfârsitul Statului ostrogot pãrea apropiat. s-a produs o nãvãlire puternicã a sclavenilor care. porni din împrejurimile Romei. procedase la lucrãri de terasament care fãceau regiunea dintre Adige si bãltile Ravennei inaccesibilã. cade deodatã bolnav si moare pe neasteptate166. Generalii care comandau în Italia cetãti care rezistau încã prindeau curaj în asteptarea renumitului lor coleg. Narses a luat calea pe uscat. pe la începutul lui aprilie 552 nu putea fi mai mic de 30. 39. aproape de . unde îl asteptau Valerian si Iustin. Se decise pentru eunucul Narses. implicit ale celor trecuti la dusman si pe care spera sã-i aducã înapoi. nimicind populatia pe unde treceau. El a intrat în Apennini. stirea rãspânditã în Italia a fãcut o profundã impresie. în toamna anului 550. Datoritã vechilor lui raporturi cu herulii. apucând drumul pe la nord. Dar. 40. Gotii erau nelinistiti. scrie Prokopios.000 de oameni. Scãpat de grijã. 40. cãci îl cunosteau din luptele purtate la Dunãre ca strateg al Thraciei. în întâmpinarea lui. Soarta a vrut însã altfel. afarã de aceasta. se înspãimântarã atât de tare. de unde porni în primãvara anului 552. sã lupte împotriva urmasilor lui Theodoric. lustinian nu se putu decide sã-1 numeascã în locul lui Germanos pe loan. care cunostea bine regiunea. pe la vest de Petra Pertusa. un mare numãr de bulgari. înlãturã aceste dificultãti. având sã porneascã peste douã zile cãtre Italia. Zadarnic încercarã gotii sã-i închidã drumul lângã Rimini. Din nefericire. La 6 iunie. pe care împãratul a trebuit sã le accepte. Neavând la îndemânã o flotã atât de mare spre a-si îmbarca aceastã armatã. 9.164 Bell. pe de altã parte. Luând cu sine pe Valerian si trupele sale. Goth. al cãror contingent principal era condus de Philemuth (mai mult de 3. trecând Dunãrea. pe unde auziserã cã va trece Germanos. cu o hotãrâre eroicã. Când totul a fost gata. a cerut banii necesari pentru a putea plãti rãmãsitele soldelor datorate trupelor din Italia. magister militum per Illyricum. 9 zile mai târziu. Narses era hotãrât sã completeze mult înarmãrile destul de considerabile ale lui Germanos si. 505 anumite conditii. cãci Narses ridicase alte trupe în Thracia si Illy-ricum. nu-1 lãsau sã treacã prin teritoriul lor. nepotul lui Vitalian. armata ajungea la Ravenna. de-a lungul coastei. III. l si urm. Astfel se ajunse. -^ ••«!' •lto '~f. care nu primi decât în 165 Ibidem. încât îsi schimbarã îndatã directia si se strecurarã în Dalmatia.500 de longobarzi se adãugaserã armatei. pe care îl trimisese Totila la Verona. seful got Tei'as. o trupã de transfugi persani. Narses îsi reluã marsul.

pozitie foarte puternicã. arãtând o vigoare extraordinarã. dupã chiar expresia lui Prokopios.. p. 156-157.. op. 234 si urm. el a murit în satul Caprara (Caprae) si a fost îngropat de ai sãi. 35. Armata ostrogotã. pune locul acesta la Pianello. cit. la poalele Vezuviului. 170 Prokopios. descrisã viu de Prokopios. ajungând la Roma. lustinian primi iarãsi cheile Romei. deci si unii si altii se aruncau cu multã însufletire asupra celor aflati în preajma lor. Ea fu pusã pe fugã.. 168 în amintirea victoriei asupra galilor. 604. unii pentru a muri. A fost o luptã homericã. Dar un nou dusman se ridica la nord. desi îi vedeau în neputintã. • : 508 Bãtãlia a durat douã zile întregi. cum s-a dovedit în împrejurarea de fatã Teias. 19 (1943). pe la sfârsitul lui iunie 552.. pânã noaptea. demnã de o epopee... luã un altul de la un scutier. au fost ucisi de cãtre urmasul lui Totila. în mare parte. 272)." (Prokopios. respinsã de la prima ciocnire. Chr.Tadi-nae sau de un loc numit. [„Aici voi înfãtisa o luptã de multã însemnãtate si un bãrbat cu nimic mai prejos de adevãratii eroi. cit. Urmãrit de un gepid care îl strãpunse cu lancea. Din nordul Italiei. Goth. unde se afla tezaurul regilor goti. Acoperit de scut. strânsi în jurul regelui lor. Gotii erau împinsi la cutezantã de deznãdejdea în care se gãseau. pp. care gândeau cã odatã cãzut.. Dupã aceea.. IV. Lupta a avut loc pe la sfârsitul lui iunie 552. 169 Dupã expresia lui Prokopios. Reuniti la Ticinum (Pavia). iar romanii. Procopius din Caesarea.. Bell. el. IV. Lot. Când îsi vãzu scutul plin de lãncile înfipte în el. ibid. Chr. Cf. op. trecând pe lângã cetatea Nuceria170. încât nu-1 mai putea . lovind cu dreapta si fãrã a da nici un pas înapoi. care au fost trimise lui lustinian la Constantinopol. 445). p. Busta Gallorum („Mormintele galilor")168 în Apennini. nu departe de anticul Sentinum (V. când si acesta se acoperi de 12 lãnci înfipte în el. luptã cu furie. 3. op. într-o armurã strãlucitoare. Teias a alergat pentru a elibera Cumae. Ambele tabere s-au observat mult timp. ar fi eronatã. op. repurtate de romani în 295 î. BellGoth. data e indicatã de E. adversarii lui Narses 1-au ales ca rege pe Teias. Fortschritte". primind în cale supunerea gotilor si adeseori plângerile italienilor. înconjurat de câtiva rãzboinici.. cit. 167 Prokopios. 7-14. D ie Schlacht im Appenin 552 n. dupã traducerea lui H. Stein. iar a doua zi au reluat lupta. îi înfruntau din toate puterile. 20. F. Senatorii pe care-i alungase Totila din Roma au avut. azi Monte Lettere). cuprinsã de panicã. IV. Mihãescu. care izvorãste de la poalele Vezuviului. 2). Narses asedie Cumae. Corpul sãu a fost dezgropat de învingãtori si despuiat de ornamentele sale. în aceste circumstante. fiind foarte înversunatã. iar ceilalti spre a-si arãta vrednicia. era tinta dusmanilor. op. gotii dãduserã drumul cailor. gotii nu aveau sã mai continue lupta. S. în Apenini. gotii furã siliti sã se retragã la Muntele Laptelui (Mons Lactarius. 35. ei s-au bãtut fãrã a ceda nici un pas de teren. care fuseserã trimisi ca ostatici dincolo de Pad. cit. 171 Nesigurã. mai ales. dar a fost biruitã prin tactica nouã a lui Narses. în „Forschungen u. p. la intrarea în Gola di Frasassi. 8-25. a arãtat cã forma Tdyivai din textul lui Prokopios. aceeasi soartã în orasele Campaniei. Totila luptase cãlare. pp. op. care în vremea domniei sale a fost de cinci ori luatã si recuceritã (Gibbon. cit. deoarece le era rusine sã dea înapoi în fata unor oameni mai slabi decât dânsii. 29. vreo câtiva kilometri la sud de Dracon. y§i<?a^ 507 NICOLAE BANESCU Narses înainta apoi prin Toscana. i-au atacat pe imperiali la 30 octombrie 552171. dar unde hrana le lipsea cu totul. Stein. 601 si n. Teias conducea asaltul. o „luptã de eroi". Regele got a ocupat o pozitie forte pe tãrmul stâng al râului Dracon (azi Sarno). Fuchs. 600-601. Stein. Hotãrâti a învinge ori a muri. întrucât se aprovizionau greu. IV. Azi e Gualclo Tadino. Rãzboiul cu gotii. 26.. cit. disperarea gotilor fugari a fost urmatã de o sângeroasã rãzbunare: trei sute de tineri din familiile nobile. p. Neavând de ales. pe care o ocupã pentru a cincea oarã169.

Ultimele resturi gotice. împãratul a anulat donatiile si confiscãrile operate de la Totila încoace. Bressanone) n-au fost ocupate decât în 562. dupã moartea cãpeteniei lor. Ei cereau sã li se permitã a se retrage în pace si sã ia cu ei fie ceva bani. 510 Toatã Italia situatã la sud de Pad era acum adusã sub stãpânirea împãratului de la Bizant. care n-au stat indiferenti la aceste evenimente. resturile poporului got. Stein. 610. 274 si urm. însângeratã. Datoritã tratamentului onorabil pe care Narses nu li 1-a refuzat. dar a cãzut în luptã. lãsându-i pe supusii lor alamani. nu departe de Capua. op. Dar o epidemie bântui pe drumul de întoarcere armata lui Leutharis. dar în clipa în care-1 schimba. fãrã a lãsa urme ale stabilirii lor în peninsulã.misca usor. voi. în ciuda neutralitãtii pe care-o afisau în principiu. unde au fost înrolati în armata imperiului. devastatã. Toatã Italia era acum a Imperiului bizantin. gotii au trimis câtiva dintre conducãtori la Narses. sclavii pe care confiscãrile le smulseserã marilor proprietari funciari si suspectati de simpatie 173 Ibidem. când Narses i-a trimis lui lustinian cheile portilor lor173. cãrora li se aliaserã multi goti. Printr-o constitutie datã la 13 august 554. Despre supunerea provinciilor transpadane. colonii. * Organizarea Italiei. prã-dând pânã în sudul extrem. dar nu ca sã trãiascã în supu509 NICOLAE BANESCU nere fatã de împãrat. turmele. Narses i-a trimis la Constantinopol. ducele franc Aming a venit în ajutor. a restaurat vechea stare de lucruri. nu avem informatii.. fie averea pe care o depozitaserã în fortãretele italiene. La sfatul lui loan. Butilin strãbãtu atunci cu grosul fortelor tot teritoriul pânã la Regiuni. adresatã lui Narses si lui Antiochus. p. Dându-si seama cã nu pot învinge si recunoscând cã Dumnezeu este împotriva lor. au dat tot concursul lor ostrogotilor. redând stãpânilor legitimi pãmânturile. omo-rându-1 pe loc. pp. la est de Neapolis. conduse de Ragnaris si refugiate la Compsa (probabil Conza). II.. prefectul Italiei. ceru un alt scut. sã încerce o loviturã în Italia. t. celebra Pragmatica Sanctio. iar fiul sãu Theodebald era slab. a acordat privilegii poporului si aristocratiei. iar Vidin a fost luat prizonier de cãtre Narses si trimis la Constantinopol. puturã pleca sã-si caute adãpost la alti barbari. cu armele si bunurile lor. a ratificat contractele încheiate cu statul pentru lucrãri de domeniu public înainte de Totila. care-si avea cartierul de iarnã în Venezia. Buiy. trec Alpii în primãvara anului 553.'nun». ci sã se retragã undeva afarã din frontierele romane. pentru ca armata lui sã vadã cã regele ei este mort. Francii. Când cornitele ostrogot Vidin a încercat sã-1 împiedice pe Narses a trece Adigele. îl lovi o sãgeatã. Francii hotãrârã o neutralitate aparentã. 174 E. 273-274. Dupã 20 de ani de lupte. I se tãie apoi îndatã capul. Gotii au dispãrut în populatia romanã. Dar Verona si Brixia (azi Brixen. Narses a primit conditiile. cu obligatia pentru goti de a nu mai face rãzboi imperiului172. însã Theociebert murise. pierind si Butilin în acea ciocnire. Italia reintra în sfârsit sub autoritatea imperialã. unde sã poatã trãi independenti. Pe malurile fluviului Casilinus sau Vulturnus (Volturno). Narses îi exterminã. cit. Biruinta asupra lui Aming a fãcut ca Venetia francã sã cadã sub stãpânire bizantinã174. au fost asediate de Narses si s-au predat în primãvara lui 555. ruinatã. care fu înfipt într-o prãjinã. unde stãpâneau încã goti si franci. astfel încât el însusi muri. 511 pentru Bizant. . Doi frati. Garnizoanele gotice sperau totusi sã restabileascã regatul gotic cu ajutorul francilor. spre a-1 anunta cã ei se predau. cit. ! J. pp. care pleda energic pentru moderatie. Leutharis si Butilin. op.Ei au strãbãtut tinuturile.

Theodoric fusese regentul regatului vizigot în timpul minoratului nepotului sãu Amalaric. populatia fusese silitã sã se refugieze. cât si asupra armatei. El se purtã brutal cu ea. Tânãrul rege. Armata a continuat sã fie împãrtitã în trupe de izbire. Amalaric iesi sã-si apere posesiunile din Gallia. d. lustinian îi supune controlului episcopi-lor. dupã cãderea lui Witiges. el a cãutat un pretext pentru a-si trimite armatele biruitoare împotriva vizigotilor. Comanda militarã a fost încredintatã unui gener-alissim. dintre locali. Rãzboiul pentru Spania. Sardinia. Amalasuntha si Theodahad rãmâneau valabile. se cãsãtori cu o printesã francã si aceastã cãsãtorie îi aduse nefericirea. Toate contractele fãcute între romani în orasele învinse în timpul rãzboiului erau valide. Tronul fu ocupat de Theudis. superior guvernatorilor care continuarã. Toate donatiile fãcute particularilor sau corporatiilor de Athalaric. 209. cu titlul de patriciu. magister militum. pentru a creste puterea lor localã. prezidând opera de reconstructie. prin legea din 13 august 554. se decreteazã ca acestea sã fie restituite vechilor proprietari. în 547. functionarii vor fi alesi de episcopi si de nobilii regiunii. regele Childebert. Nu se stie dacã lusti-nian îsi formase de la începutul domniei vreun plan pentru recucerirea Spaniei. armate de acoperire. Theudis fu asasinat. ci simplu Prefect al Italiei. cu toate cã rezultatul rãzboiului 513 din Italia era încã departe de a fi sigur. Putin dupã aceastã catastrofã. dar guverna ca un vicerege si avea putere supremã atât asupra functionarilor civili. încurajat de criza prin care trecea dominatia bizantinã în Africa. care era departe de autoritãtile imperiale din Ravenna. în fruntea serviciului civil. înainte de a desãvârsi supunerea ostrogotilor. dar fu bãtut si ucis de trupele rãsculate (531). sub diferite titluri. dar e semnificativ cã titlul sãu nu era praefectus praetorio. dar putem fi siguri cã aceasta era una din ambitiile sale si cã. Roma e administratã de Senat. compuse din provinciali si auxiliari barbari. redus la rolul de simplu consiliu municipal. . Justinien. numiti tot magister militum când exercitau comenzi mai mari175. Urmasul sãu. Portile si. un general capabil. 161-163 si Diehl. Narses fu însãrcinat cu administrarea Italiei. si trupe de frontierã (limitanei). îl avu alãturi pe Antiochus. el a fost invitat sã intervinã în Spania si. în iunie 548176. armata vizigotã fu nimicitã. grupate în garnizoane de-a lungul frontierei. Pentru provincii. Narses administra timp de 13 ani teritoriul cucerit. în multe cazuri. Sicilia n-a fost cuprinsã în Italia: ea rãmase sub praetorul ei. în 549. El avea oficial un post militar. valurile Romei au fost restaurate. Sardinia rãmâneau Africii. care se îndreptã spre Narbonne. Italia fu administratã civil de un prefect. atunci regina chemã pe fratele sãu. 512 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN de atunci dispozitiile codului imperial aveau sã se aplice si în Italia ca în toate celelalte pãrti ale Imperiului. care n-avea nici una din calitãtile tatãlui si bunicului sãu.Separatia puterilor civile si militare fu pãstratã. sã administreze provinciile. dar cele fãcute de tiranul Totila urmau sã fie anulate. Prefectura Italiei nu se întindea asupra Africii. asa cum s-a observat mai sus. care va domni 17 ani. Corsica erau sub viceregele Africii. Thiudigisalus (Theodegisel) avu aceeasi soartã dupã un an si ceva. lustinian n-a sovãit sã se foloseascã de prilejul ce i se oferea. sub duci. Liniile generale pentru reorganizarea provinciei furã indicate. O inovatie însemnatã se face în privinta guvernatorilor provinciali: ei vor fi alesi pentru fiecare provincie de episcopi si magnati. Corsica. El încredintase conducerea afacerilor lui Theudis. care devenise din diecezã prefecturã. iar casele si proprietãtile fuseserã ocupate de altii. Theudis asediazã cetatea Septem. fiindcã nu voia sã îmbrãtiseze arianismul. care trecuse la Orient. Aceastã lege prevedea cã începând 175 Vezi Lot. nici asupra Dalmatiei. Troglita trimise însã trupe spre a o debloca si în lupta care avu loc. Mãsura era luatã în interesul marilor proprietari. în timpul rãzboiului si invaziei francilor.

515 NICOLAE BANESCU 5. între Siria bizantinã si valea Eufratului. Balearele . de conflictul între regalitate si înalta aristocratie sacerdotalã si militarã. cãtre Bactriana. Gorres. motiv pentru care fu legat de aceea a Africii. Wirth în „Lexikon des Mittelalters". El era tulburat de luptele pretendentilor la tron. voi. un incontestabil prestigiu si o glorie care nu putea sã rãmânã fãrã urmãri. cit. ele nu se fãcurã fãrã mari eforturi. Die byzantinis-chen Besitzungen an den K sten des spanisch-westgotischen Rei-ches. Athanagild.. au fost atacate cu furie. Corsica. 2. hunii ephtaliti (heftaliti) sau albi. la picioarele Caucazului. Mediterana ajunsese iarãsi un lac roman. cu rang de magister militum. p. E. BZ 16. Totusi. La sud de Muntii Caucaz. pp. profitând de aceste disensiuni. Prin ocuparea cetãtii Septem. spre exemplu. oscilând între cele douã imperii. Spania bizantinã cuprindea districte si orase situate la vest si la est de Gades. 515 si urm. pricinuia de asemenea prilejuri de lupte. în afarã. între Pontul Euxin si Cas-pica. Un pretendent. în aceastã regiune intrau orasele Noua Carthaginã. Astfel. al . 554-711.] 514 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN Liberius izbuti sã învingã trupele lui Agila si cuprinse partea ele sucl-est a Spaniei. 820-821. oferind tronul lui Athanagild. Thomson. dezlãntuind persecutia contra ortodocsilor. prãdaserã crud tara. 5 si urm. altele Persiei. prin eforturile lui lustinian. fãrã jertfe uriase sau nespuse suferinte si privatiuni. 287. dar nu stim dacã era independent sau subordonat guvernatorului Africii178. P. autoritatea împãratului se întindea astfel pânã la Coloanele lui Hercule.. v. Dalmatia. Corduba si Assidonia. Goubert. la frontiera de nord-est. 554-624. Bury. Byzance etl'Espagne visigothique. Mai întâi. lipsite de trupe. Oxford. Ei îl uciserã pe Agila (555). Armenia. cit. s J. Mai multe cetãti maritime din aceastã regiune furã cucerite. II. si ele erau un izvor de dificultãti continue. în Asia. bizantinii refuzând a le ceda lui Athanagild. dãdeau necontenit prilej de conflict. 177 [Despre aceste evenimente..reintrarã în unitatea imperiului. 1969. insulele bazinului occidental al Mediteranei . dar chiar acolo unde atingerea nu era directã. defensiv.arianul Agila ia succesiunea. tara lãzilor. Aceasta fãcu sã se întreprindã si în Orient expeditii si rãzboiul fu. sud-estul Spaniei. J. se afla la vest Colchis. împãrtitã încã de la sfârsitul veacului IV în douã state. Toate aceste cuceriri costarã mult. (R)EB. Teritoriul cucerit de Imperiu era prea mic pentru a forma o prefecturã. Stein pune expeditia la aceastã datã. o putere moralã care înseamnã mult în existenta unui stat. celãlalt de bizantini. Africa Orientalã întreagã. rãtãceau triburile arabe. p 561 si Excursus P.Sicilia. micile popoare intermediare. Frontierele celor douã state se atingeau într-o multime de puncte. op. 206-207 si 1159. mai ales în Me-sopotamia. Rãzboaiele defensive ale lui lustinian Acestea furã rãzboaiele purtate pentru ambitia lui lustinian. frontierele Orientului. prin urmare. 176 E. Un guvernator militar fu instalat în noua stãpânire. în vremea în care imperiul îsi îndrepta astfel toate silintele sale în Apus. Aceasta fu cea din urmã cucerire a lui lustinian în Occident. 1907. dintre care unul atârna de persi. unele dintre ele vasale Bizantului. F.. vizigotii îsi uitarã discordiile si se unirã. în fata acestei primejdii. Pe la mijlocul veacului V regatul persan pierduse mult din prestigiul sãu. în pãrtile acestea. prin aceste cuceriri. 1944. p. în sfârsit. care i-a împiedicat pe bizantini sã se întindã mai mult. op. lustinian dãdu imperiului. de la Gibraltar. Italia. p. Sardinia. se revoltã împotriva lui (551) si cere ajutorul lui lustinian. care în 552 îl trimite în Spania pe Liberius cu o armatã177. popoarele din tara lãzilor si din Iberia sovãiau între clientela bizantinilor si protectia regilor sassanizi. Gruber si G. The Goths in Spain. persii erau de veacuri dusmanii neîmpãcati ai romanilor.

Oricum. pe cursul inferior al râului Kyros (azi Kura). nici unul dintre adversari nu a deschis ostilitãtile. Kavad era si el ocupat cu înãbusirea unei miscãri persane de inspiratie comunistã mazdakismul. o cãpetenie de briganzi. Con-stantia. încã înainte de moartea lui Iustin. oprindu-i sã-si îngroape mortii. între culmile estice ale Muntilor Caucaz. Ei au întreprins atunci incursiuni de pradã în teritoriile persane si arabe. unde comanda supremã o avea Sittas. Sura si Beroea. numitã Comito181. numit de curând phylar518 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN chos. Bizantinii câstigau tot atunci o biruintã si în Armenia. Negocierile nu au dus însã la nici un rezultat. regele de Hira. Belisarie. a invadat Mesopotamia. ostilitãtile au început atât în Mesopotamia. formând o nouã armatã încredintatã lui Pompeius.cãror nume 516 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN a rãmas în Lazistan.000 de oameni. care în aprilie 529 era avansat magister militum per Orientem. sub conducerea lui Mundhir. gratie ajutorului acordat de seful arab Abukarib.. 2-8. condusã de printul Xerxes. Bizantul a avut acum de reprimat o rãscoalã a sa-maritenilor în Palestina (primãvara anului 529). stat clientelar Persiei. probabil nepot al lui Anastasios. Edessa. Poate cã ar fi fost înlãturat. în anul 528. Rezultatul negocierilor a fost însã mediocru. Ostilitãtile din 529 au început printr-o incursiune combinatã de forte ale persilor si arabilor. litoralul vestic al Mãrii Caspice si nord-estul Armeniei. Dar în iunie 530 Belisarie repurta lângã Dara o mare victorie asupra unei puternice armate persane superioare numeric si condusã de Perozes180. în locul sãu a fost numit Belisarie. Acestia îi ucideau pe crestini. de unde s-a retras atât de repede. care era duce la Dara. incendiindu-le bisericile si proprietãtile. si doi comandanti de-ai lor ucisi. drept represalii. trãiau albanii. Rãscoala a fost înãbusitã cu mare greutate. Pers. care a pãtruns în Siria pânã aproape de zidurile Antiohiei. I. Dupã o nouã victorie persanã pe Eufrat. dacã lustinian nu s-ar fi decis sã construiascã lângã Dara o nouã fortãreatã. cât si contra înaintãrii persilor spre coastele Mãrii Negre. care erau crestini. iar mai spre est Iberia sau Geor-gia. retrãgându-se repede peste frontierã. spre a anunta urcarea sa pe tron. fiind o barierã atât contra barbarilor din nordul Caucazului. lustinian a trimis atunci mai multe trupe si noi cãpitani în fortãretele Amida. O nouã suspendare de arme s-a convenit la apropierea iernii. Dar si persii au avut pierderi grele. Importanta Lazicei (Lazike) era îndoitã pentru romani. O armatã persanã de 30. Romanii au fost învinsi într-o luptã dezastruoasã179. din ordinul lui lustinian. în teritoriul roman. Astabedh. fuseserã initiate negocieri cu persii. întrucât Pompeius nu pare a fi corespuns asteptãrilor. El era sotul surori mai mari a împãrãtesei Teodora. 13. în vreme ce persii erau reprezentati de cãtre „maestrul oficiilor". din partea romanã participând generalul Hypatius si bãtrânul rãzboinic Pharesmanes. cât si în Lazica. unul dintre cei mai buni generali bizantini. Belisarie a scãpat cu Prokopios. proclamându-si chiar un rege în persoana iui Julian. lustinian trimitând la Ktesiphon ambasada condusã de Hermogenes. Regele persan Kavad I (488-496 si 498-531) dorise sã-i asimileze pe iberieni. au început noi negocieri de pace. Kavad a gãsit atunci un pretext pentru a începe rãzboiul. încât romanii nu au putut sã-1 ajungã. dar cu locuitori crestini. . Victoria a fost dobânditã asupra unei armate formate din persarmeni si auxiliari sabiri. Bell. începând a construi chiar pe frontierã o nouã fortãreatã. în a doua parte a anului 527. ajungând în curând cel mai celebru general al veacului sãu. dar acestia au reactionat si regele lor Gurgen s-a întors spre romani. 517 viatã. Din fericire. Persii au declarat cã nu pot tolera aceastã nouã constructie si.

. iar în . Bizantinii mai plãteau persilor 11. pentru încheierea pãcii „eterne" intrate în vigoare în vara lui 533. 13. cu intentia de a invada Siria. 184 Mermeroes în Prokopios. cit. I. sau sã se întoarcã în tara lor. pp. 15. Acesta a zãdãrnicit douã încercãri ale persilor de a lua Martyropolis. devastând totul pânã în Cilicia si Siria. J83 Prokopios. Satrapii îsi pierdurã puterea militarã182. împãratul recunostea suzeranitatea persilor asupra Iberiei. Tratatul nu aducea nici o schimbare a granitelor dintre cele douã state. în calitate de generalissim. autoritãtii unui magister militum per Armeni-am (et Pontum Polemoniacum et gentes). Sittas i-a supus pe tzani. 3). Stein. I. Sittas i-a fãcut pe tzani sã accepte crestinismul. 291). Dar la întoarcere invadatorii au fost atacati de Doro-theu si Bessas. Existenta unei neîntelegeri între Belisarie si subordonatii sãi a dus la rechemarea sa de cãtre împãrat. o demnitate. Stein. între Sura si Kallinicum. hunii sabir. i-a urmat ca magister militum per Armeniam. La instigarea lui Mundhir. nu de marii feudali puternici de odinioarã. ci la Constantia. o adevãratã plagã pentru provinciile pontice. ca si satrapiile sau gentes. fiind anulate toate cuceririle fãcute de ambele pãrti de la izbucnirea rãzboiului. Refugiatii iberi din Constantinopol puteau sã rãmânã acolo. armean de origine. op. 181 Ibidem. 1-30 (c/ Stein. iubitor de rãzboi. o populatie sãlbaticã si pãgânã. \iippavr\q. op. 15. A împins frontiera statului sãu pânã la Oxus. introdu180 Ibidem. Sosirea lui Belisarie a provocat o luptã în dreapta Eufratului. I. retribuitã de rege si dependentã de el. Rufin si Hermogene au ajuns la întelegere cu el în septembrie 532. mihran însemnând comandant suprem al armatei persane. iar acestia recunosteau suzeranitatea romanã asupra Lazicei. cf. a completat reforma statului persan începutã de tatãl sãu Kavad. El a creat o armatã permanentã. op. si a fost supusã. p. E.Armenia Mare. 519 când astfel civilizatia în mijlocul acestor barbari183. în tot cursul lungii sale domnii. Sit-tas a fost numit apoi magister militum praesentalis. au întreprins o teribilã incursiune în Imperiu. Ambii generali au obtinut în anul 530 douã mari victorii asupra generalului persan MihrMibroe184. la 12 mile de Chalkis. lustinian a construit apoi în aceastã tarã impracticabilã cetãti si drumuri. mai ales în domeniul financiar si militar. în anul 528 a fost scoasã din circumscriptia condusã de magister milîtum per Ori-entem.000 de oameni ai cavaleriei persane. dar care nu a durat decât sapte ani. Pers. Oprindu-se la Gabbula. Mundus fiind trimis în locul sãu la comanda armatei Orientului. împreunã cu Pontul Polemo-niac si Armenia Prima si Secunda. a fost organizatã ca provincie. 13.. Bell. 182 E. supranumit Nusirvan (Anursirvan. cit.. 9-15 si II. care le-au smuls o mare parte din pradã. Prokopios vede în Mihran. spre nord-est. 289-290. 19-25. al cãrei rezultat n-a fost tocmai fericit pentru bizantini. Moartea bãtrânului Kavadh (13 septembrie 531) si venirea la tron a fiului sãu Chosroes a schimbat însã datele problemei. Al doilea rãzboi persan. pãstrând însã. Chosroes s-a silit sã-si sporeascã considerabil regatul. a. 520 Chosroes 7(531 . 288.. comandamentul pe întregul teatru de rãzboi de la nord. Doro-tbeu.579) a grãbit tratativele de pace deja începute. gr. un ofiter capabil. cei 15. adusi de persi împotriva bizantinilor. aceastã oaste prãda împrejurimile. n. Prin politica sa înteleaptã.000 livre de aur pentru întretinerea fortificatiilor si apãrarea pãsurilor Caucazului185. Ducele de Mesopotamia nu mai rezida la Dara. Chosroes I. Energic si ambitios. între timp. cit. 9 si urm. \. Kavad continuã ostilitãtile în anul 531. cel dintâi titular al acestei demnitãti a fost Sittas. 30. condusi de Azareth. situatã la frontiera imperiului.. 14 (Firuz Mihran. 15. Bell. treceau primãvara Eufratul la Circesium. p. 13. însemnând „cu sufletul nemuritor"). sub Iustin I. I. Pers.

voi. un „kentenarion" având 100 livre. regele persan a cucerit Sura. Lucrurile au fost grãbite de rãzboiul purtat de bizantini în Italia. iar orasul ars. Gãsind motive împotriva lui lustinian.. Dependenta lor de Imperiul bizantin consta nu în plata unui tribut.000 de livre de aur si o platã de 500 livre anual sub pretextul întretinerii fortificatiilor caucaziene. Nobilii de acolo aveau obicei sã-si aleagã neveste din Bizant. populatia masacratã. în lipsa lui Belisarie. invadând teritoriul bizantin cu o puternicã armatã (martie 540)186. II. trecând-o prin foc si sabie: 12. Trecând pe la Edessa si Dara.000 de locuitori au fost dusi prizonieri. pp. a fost trimis cu 300 soldati în Orient. 1-18. la care a invitat poporul. 188 Ibidem. dând în schimb piei si sclavi. sosind la Antio-chia. în care a pierit Sittas (538). general si administrator capabil. Berhoia (Alep) a fost transformatã în cenusã de cãtre Chosroes. Witiges a trimis soli la Chosroes pentru a-i cere ajutor. locuitorii sãi apãrând trecã-torile fãrã a solicita vreo cheltuialã în oameni sau bani Imperiului191. op. E. cit. în toamna anului 539. I. a luat de asemenea contributii pentru a nu se deda la jafuri. era fiul unei bizantine si servise ca silentiar în Palatul bizantin. a silit orasele întâlnite în cale sã-i plãteascã mari sume de bani. l. Tot atunci se produsese o revoltã a Armeniei romane. loan si Iulian. Sleind astfel orasele. ci în alegerea regilor lor. 191 J. Alte mii de oameni au fost dusi în captivitate lângã Ktesiphon. acesta a rupt pacea. arãtându-i cât de amenintatã era siguranta regatului persan dacã lus-tinian ar cuceri si Italia. Nelinistit de progresele bizantinilor. 10. Lãzii depindeau de negustorii romani în ceea ce privea grâul. op. exercitând astfel un monopol care . cit. rebelii au cerut ajutorul lui Chosroes. II. 186 Prokopios. 187 Ibidem. 9.000 livre de argint pentru a nu prãda orasul.. Regele persan trata în acelasi timp cu ambasadorii imperiali. Aflat la Hierapolis (= Mab-bugh). el n-a întreprins ceva deosebit pentru a-1 combate pe Chosroes187. în profitul tezaurului imperial si al sãu propriu. Urcând de-a lungul tãrmului drept al Eufratului. care ocupa acest comandament de multi ani de zile. Gubazes. II. sarea si alte articole necesare consumului. concentrând acolo tot comertul regiunii în mâinile sale. Mergând apoi la Apameia. Buzes era atunci al doilea magister militum per Orientem. 100. 1. Pers. s-a multumit cu 1. Germanus. Antiochia a fost cuceritã si jefuitã cumplit. 14-36. II. apoi a dat curse de circ190. cit. Pers. Asediat în Ravenna. 8. 5. regatul de Lazica sau Col-chis a început sã joace un rol foarte important în rãzboaiele dintre bizantini si persi. regele din acel moment al Lazicei.partea opusã pânã în Yemen. II. Bell. de faptul cã magister militum Ivan Tzibus. 488-490. vãrul lui lustinian.. Stein.. Bell. 189 Prokopios. unde regele le-a construit un oras dupã tipul celui natal al lor188. 522 Pornind înapoi de acolo. exploata fãrã milã Lazica. El îi sugerase lui lustinian construirea for-tãretei maritime Petra. Regatul acesta al lãzilor era o barierã necesarã împotriva raselor scitice transcaucaziene. 521 tea cã aceastã pornire spre dominatia universalã constituia o amenintare serioasã si pentru stãpânirea lui. II. 12-15. re-trãgânduse în final pe un alt drum decât acela pe care venise.. op. p. Apãrându-se. 523 NICOLAE BANESCU Ostilitãtile redeschise de persi i-au gãsit pe lãzi nemultumiti de bizantini. privind Mediterana189. dupã Africa (primãvara anului 539). el sim185 Prokopios. Chosroes a înaintat apoi pânã la Seleucia. în aceste circumstante. s-a retras din teritoriul bizantinilor la finele verii anului 540. portul Antiohiei. Bury. Textul lui Prokopios vorbeste de 110 KEVTi]vãpia. 190 Ibidem. încredintatã întelepciunii împãratului bizantin. Drept conditii de pace el cerea vãrsarea imediatã a 5. 22.

Lãzii nu erau deloc încântati de stãpânirea persanã. op. 524 întreprins o razie dincolo de Tigris. 26. Pãrtile contractante se obligau la pace pe cinci ani. ostilitãtile anului 541 încheindu-se în acest mod. II. Ibidem. Abia în primãvara lui 544 el si-a reluat comandamentul din Italia. provincia fusese guvernatã de satrapi indigeni aflati sub controlul unui comandant militar. gãsind despotismul acesteia mult mai greu de suportat decât oprimarea crestinilor. dar si din ostrogotii care se su-puseserã Imperiului roman. formate din soldatii care luptaserã împreunã cu el în Italia. care si-a aflat sfârsitul în aceastã înfrângere. care alergase cu trupele în regiune. O schimbare însemnatã s-a fãcut în Armenia romanã. 525 NICOLAE BANESCU O ambasadã a lui lustinian sosea apoi la Ktesiphon pentru negocieri. Chosroes a nãvãlit din nou la vest de Eufrat. în Euphratesia.000 livre de aur (adicã 400 pe fiecare an). regele Gubazes fãcându-i o supunere solemnã. El a atacat mai întâi Nisi-bis. Belisarie s-a retras. întorcându-se toamna în Persia. învecinatã cu Lazica. Ducele loan Troglita al Mesopotamiei repurta douã victorii asupra persilor invadatori (544-545). Dupã aceasta. un nou rãzboi a izbucnit în 546 între lakhmidul Mundhir si ghassanidul Harith. a cãzut în dizgratie ca urmare a intrigilor Theodorei. la aflarea vestii cã hunii care invadaserã Armenia romanã fuseserã nimiciti de Valerian si cã Belisarie nãvãlise în Mesopotamia persanã. Un corp militar care însotea expeditia a 192 Prokopios. 15. pe care persii au refuzat sã o evacueze. cetatea s-a predat în conditii onorabile. care a pierit în luptã. Tribunus. Bizantinii au pãtruns în continuare în Persarmenia. Acesta sosise în Orient încã din primãvara acelui an. deoarece pentru bizantinii era de interes vital controlul acestui teritoriu si implicit al comertului din Marea Neagrã. 1-25. 19. III. Ostilitãtile nu puteau fi evitate mult timp. în anul 541. Legati strâns de religia crestinã. Chosroes a . Noul rãzboi din Lazica. Belisarie. Chosroes a mai obtinut de la lustinian pe cel mai bun medic. 193 Ibidem. Chosroes a pãtruns în Lazica în fruntea unei puternice armate. cit. Cu tot armistitiul încheiat. dar nu pentru La-zica. rugându-1 pe regele persan sã-i alunge pe romani din tara lor. în lupta de lângã Dara. Decis a pune mâna pe Lazica. dincolo de Eufrat. în continuare a asediat Petra.privea vânzarea si cumpãrarea tuturor mãrfurilor de export si import192. magister militum per Armeniam. capitala provinciei (543). 9. Chosroes a lãsat acolo o garnizoanã. comes Armeni-ae. sub conducerea lui Harith. De data aceasta. distrugând Callinicum. în cele din urmã. aproape de Dvin. abolit încã din anul 528. dar crezând cã n-o va putea cuceri. în anul urmãtor. apãratã cu energie de Tzibus. ei nu puteau rãbda faptul cã erau cu totul împiedicati de la orice comert cu lumea bizantinã. localizatã nu departe de Chalkis (iunie 554)196. pentru un an de zile195. Resedinta acestui guvernator era Martyropolis. ei priveau cu ochi rãi practicarea cultului mazdean în tara lor. pânã când Harith a repurtat o mare victorie în desert împotriva lui Mundhir. Cele douã puteri nu au intervenit însã în conflictul dintre sefii arabi. dar s-a retras apoi de teama ciumei bubonice care izbucnise în Orient.. regele persan fiind silit sã se retragã în schimbul a 500 livre de aur (544)194. Dezbinati. Tratatul era valabil si pentru statele tampon arabe. generalii bizantini au fost însã biruiti de persi la Anglon.. provincia era organizatã sub conducerea unui guvernator de rang consular. silind-o sã i se predea193. Pânã atunci. din ordinul lui lustinian. O solie a lãzilor s-a prezentat atunci la curtea din Ktesiphon cu scopul de a relua legãturile de vasalitate rupte în anul 522. soldate în primãvara anului 545 cu încheierea unui tratat. b. a asediat fortãreata Sisaurana (între Nisibis si Tigris). Un puternic atac al lui Chosroes asupra Edessei s-a frânt în fata rezistentei de care au dat dovadã trupele generalului Martin si populatia întreagã. Imperiul plãtind dinainte 2. Pe lângã aceasta. 27. II. generalul persan Mihr-Mihroe a cãzut în mâinile sale. aducând întãriri considerabile.

iar la Constantinopol a sosit din partea per197 Prokopios.. care se afla la Constantinopol. p. apãrat cu succes de cãtre Martin si Iustin. l. IV. 9. Tzath primind însemnele demnitãtii regale din mâinile împãratului204. 503. persii suferind o mare înfrângere lângã Archaiopolis.. ocupatã de ei. cit.. întrucât armistitiul pe cinci ani expirase în 550. care au durat pânã în toamna anului 551. ca si celelate trupe persane din Lazica. un afluent al lui Phasis (550). Bell. ™ Ibidem. Bell. în Lazica sosea astfel Dagistheus cu 8. p. Patriciul Athanasius. 202 Prokopios. Petra a fost cuceritã de cãtre Bessas. 35. în anul 555. 7. Goth. le-a fost smulsã din mâini de cãtre Iustin. 14. II. Stein. silindu-i pe asediatori sã se retragã198. cit. Acesta a zdrobit o revoltã a altor douã neamuri caucaziene. Ei au atacat împreunã Petra. 116.. Stein. IV. 200 Ibidem. a esuat202. lãzii au trimis o solie la lustinian protestând pentru uciderea regelui lor si cerându-1 ca rege pe Tzath. op. care avea sã fie primit în mod solemn de cãtre lãzi. II. 528 put operatiunile militare (556). 199 Idem. 10. 203 E. 3-6 si IV. lovit de o sãgeatã199. cit. au fost apoi nimicite de fortele unite ale lui Dagistheus si Gubazes (549). între timp. 1-11. 573-574). rugându-1 sã-i vinã si în ajutor contra persilor. Dar garnizoana lãsatã de Mihr-Mihroe în Petra. redevenind bizantinã. 8. 513204 Agathias. care reînnoia armistitiul pentru alti cinci ani.. altã fortãreatã situatã pe malul drept al râului Phasis. p. Bury. pentru cã îi denuntase lui lustinian pentru neglijentã în conducerea rãzboiului. op. IV. op. lustinian le-a îndeplinit dorinta. op. 526 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN încercarea nu a reusit.. Pers. în locul lui Dagistheus (Dagisthaios).000 de soldati (548). Persii au suferit apoi o altã mare înfrângere: Rhodopolis. Dupã un asediu de luni de zile. fapt acceptat cu mare bucurie de cãtre acestam. 510. III. Trupe numeroase erau comandate în 554 de Bessas.. p. care a rezistat pânã când prin clisurile nepãzite Mihr-Mihroe si-a fãcut aparitia cu o mare armatã. Martin. Stein. Buzes si Iustin. magister of-ficiorum. întors recent de pe frontul cu gotii din Italia. 9. trimitând acolo considerabile întãriri. Stein. trimis de împãrat sã ancheteze uciderea lui Gubazes si pedepsirea asasinilor a sosit în Lazica înaintea noului rege Tzath. dar atacând în continuare orasul Phasis. fiul lui Germanos. 1-14.. Gubazes a fost ucis de Martin si Rusticus (acesta din urmã trimis în calitate de comisar imperial cu mari puteri. O încercare a persilor de a ocupa Archaiopolis. op. IV. 196 E. S-a ajuns la un nou tratat. au reînce201 E. Bell.600 livre aur201. 17. persan. dupã moartea comandantului ei. 17. un senator onest. 12 si urm. Goth. a fost trimis Bessas. cit. II. Numele generalului persan la Prokopios este Mermeroes. 6 (si E. care s-au unit cu lãzii lui Gubazes. 41-46 si IV. Altã mare armatã persanã condusã de Chorianes a fost nimicitã de bizantini si de lãzi pe râul Hippis. pp. pe frontul de est. Apoi s-au . 198 Ibidem.încercat sã-1 asasineze pe Gubazes. Cum Mihr-Mihroe murise în vara aceluiasi an. Faptul 1-a determinat pe lusti-nian sã caute a-i alunga cu totul pe persi din Lazica. la Ktesiphon a sosit pentru negocieri Petru. 8. dupã ce zece ani se aflase în manile persilor. Neclaritatea deciziilor privitoare la Lazica a dus însã la noi tensiuni. cit. 29. Bizantul plãtind alte 2. acuzat de lãzi cã ar fi ajuns la întelegere cu persii. 30. alãturi de generali)203. iar Gubazes i-a cerut iertare lui lustinian. 527 silor Izadh-Gusnasp (Yazdgusnasp) pentru continuarea negocierilor. J. fratele mai mic al lui Gubazes. abasgii (abchazii sau afk-hazii) si apsilienii200.

IV.000 monede de aur (solidi aurei) pe an si anume primele sapte anuitãti. inclusiv cu riturile lor de înmormântare. alani si alti barbari sã treacã strâmtorile centrale ale Caucazului pentru a prãda în teritoriile bizantine. unde se aflau birouri de vamã: Callinicum. adicã aproape 3. dar în 530 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN viitor fugarii nu mai puteau avea azil de o parte sau de alta. în Osrhoene. Persii se obligau sã-i împiedice pe huni. bagajele lor fiind scutite de taxele obisnuite. Comertul era ocupatia de cãpetenie a populatiei. dar au fost supusi si reprimati cu duritate205. IV. Pacea bizantino-persanã a fost încheiatã cãtre sfârsitul anului 561 la Dara.revoltat misimienii. Stein. Nisibis si Dvin. înainte de era crestinã. 15. Importanta istoricã a rãzboiului din Lazica a constat în faptul cã Imperiul bizantin a închis accesul marii puteri asiatice a persilor în Pontul Euxin si a îndepãrtat eventualitatea ca aceasta sã ajungã un rival periculos si în apele acestei mãri. unde a încheiat un nou armistitiu. Negustorii arabi erau admisi numai la Dara si Nisibis. zdrobitã definitiv (558). spre ex. 5. 7. de cãtre Izadh-Gusnasp si magister officiorum Petru din partea bizantinã. op. 1-20.] 529 Aceastã pace era stabilitã pe 50 ele ani. Hristos acest regat a devenit regatul Sabeenilor himyariti. Autoritãtile romane si persane se angajau sã împiedice contrabanda. Amenintat de persi. angajament ce nu avea însã caracter retroactiv. Izadh-Gusnasp207 a mers din nou la Constantinopol. Supusii romani sau persi refugiati la dusman în timpul rãzboiului au fost autorizati a se repatria. Ambasadorii celor clouã state urmau sã utilizeze posta publicã. iar celelalte în fiecare an dupã scurgerea primului deceniu. Desi era iubit de soldati. 11. O rãscoalã a tzanilor. pe care Bizantul a cãutat sã o tinã permanent sub controlul sãu. Contractantii se obligau sã nu construiascã noi fortificatii aproape de frontierã. asa cum era de aproape douã veacuri. Litigiile dintre particulari la frontierã urmau sã fie rezolvate de cãtre comisii mixte. precum si o incursiune a hunilor în Armenia au fost ultimele evenimente militare din aceste regiuni. Martin a fost si el revocat de cãtre lustinian (557).000 livre de aur trebuiau vãrsate imediat. dar cu conditia de a nu face prozelitism. 205 Agathias. de care se leagã legenda reginei din Saba. în toamna anului 557. eveniment urmat de extinderea statului persan pânã la Oxus si de necesitatea consolidãrii stãpânirii persane în aceste regiuni. pe regele Solo-mon. Rusticus a fost condamnat la moarte si executat. prezidate de cei doi guvernatori de provincie interesati în aceastã privintã. 207 [„Isdigousnas" în textul lui Prokopios. Crestinii erau tolerati în statul persan. Ceea ce 1-a determinat pe Chosroes la acest pas în raporturile cu Bizantul a fost faptul cã hunii heftaliti au fost zdrobiti de o coalitie turco-persanã cãtre anul 560. un mic popor ce locuia la nord-vest de apsilieni. în Bell. declinul sãu a fost rapid si ireversibil]. [Mult mai târziu. E. La sfârsitul veacului al II-lea î. Frontiera rãmânea neschimbatã în Armenia si Mesopotamia. La mijlocul . Alte articole priveau comertul si populatiile limitrofe. alte trei la începutul anului al optulea.. 4 si IV. unde înflorise. dupã ce statul bizantin a pierdut acest control în favoarea republicilor comerciale italiene.. se spune. 206 Agathias. 4-7 si IV. Iustin a fost numit generalisim în Lazica206. cit. IV. 514-515. care 1-a vizitat. care pregãtea pacea definitivã. pe Eufrat. lustinian intrase în legãturi cu abisinienii si himyaritii din Arabia. Traficul era permis negustorilor în anumite orase. capitala Persarmeniei. Persii renuntau la toatã Lazica. trebuind sã fie extrãdati. Statelor tampon arabe [cum erau cel lakhmid ori cel ghassanid] li se interzicea sã-i atace pe bizantini sau pe persi. Procesul destinat a rãzbuna uciderea lui Gubazes fiind terminat. regatul Sabeenilor (Saba-suba). pp. Gotb. iar bizantinii se obligau a le plãti suma de 30. în sudvestul peninsulei Arabia se aflã provincia Yemen. în timpuri îndepãrtate.

lustinian a trimis apoi o ambasadã la Axum. Misionari crestini au activat în ambele tãri începând încã de pe timpul domniei lui Constantius al Il-lea. înstiintându-1 despre fapta sa si îndemnându-1 sã facã la fel. în timpul lui Zenon sau Anastasios209. si si-a împlinit promisiunea. regele himyaritilor (homeritilor).veacului al IV-lea a început sã se propage acolo si crestinismul. în acest timp. care era cartierul general al crestinilor (523). Dar Dhu-Novas a stãpânit doi ani. regele abissinian Andas a nãvãlit în Yemen. Portul sãu Adulisera la 15 zile de cãlãtorie de Axum. care îi favoriza pe evrei. iar iudaismul s-a stabilit în Yemen. capitala regatului abissinian. Un rãzboi a fost probabil între himyariti si abissinieni. supusi celui dintâi. unde rezida regele. dacã refuzau a îmbrãtisa iudaismul. 3209 Ibidem. p. Aflãm cã în timpul împãratului Anastasios un episcop a fost trimis la himyariti. convertit si el la crestinism. o cãpetenie himyaritã. de credintã iudaicã. 208 Bury. himyaritii din Yemen. se învecina la nord cu Suakim. a fost primul episcop în Abissinia208. astfel încât scopul lui lustinian în aceastã privintã nu a fost atins. instigându-i pe . Yemen si insula Socotra. E posibil ca Iustin si patriarhul Alexandriei sã fi trimis curieri la Axum. Andas a fost urmat de Tazena210. timp în care a exterminat sistematic comunitãtile crestine din sudul Arabici. se întindea spre vest pânã în Valea Nilului si spre sud pânã la coasta Somaliei. nu mai stim despre aceste regiuni apropae un secol si jumãtate. papyrus. Asediul fu lung si el promise a cruta pe locuitori dacã-i predau orasul. II. care a fost rege la începutul domniei lui Iustin. scãpând astfel imperiul sãu de monopolul persilor. fusese crescut crestin211. ordonat de Athanasios. cunoscuti si ca axu-miti. 322. La instigatia Constantinopolului. ca represalii pentru rãul tratament al evreilor în Imperiul bizantin. Comercianti romani frecventau Adulis. emirul tribului lui Harith Ibn-Kaab. care a biruit si ocupat Yemenul. timp în care crestinismul na mai progresat acolo. Acest lucru era însã greu de îndeplinit. Dimnos. în ajutorul acestora a intervenit însã regele abissinian crestin Elesbo-as. Omorând toti etiopienii din tarã. 532 Andas fãgãduise sã îmbrãtiseze crestinismul în caz de victorie. Era vorba ca axumitii sã aducã mãtasea de la Taprobane (insula Ceylon. convertit probabil la iudaism. El i-a înstiintat pe patriarhul Alexandriei si pe împãratul Iustin I cu privire la victoria sa asupra iudaismului. unde era o mare piatã de produse ale Africii: sclavi. a ucis pe Dimnos si a lãsat un vicerege cu o garnizoanã etiopiana în tarã. când un arian numit Theophilus a fost numit episcop al bisericilor noi din Abissinia. erau frecvente si din timp în timp ei cãutau sã obtinã controlul politic asupra sud-vestului Ara-biei. Dar nu se tinu de cuvânt si pentru cã acestia nu au voit sãsi renege credinta. ivoriu si aur de Sasu. a început o aprigã prigoanã împotriva crestinilor. împãratul i-a trimis un episcop din Alexandria. se proclamã rege si începu a persecuta pe crestini. Relatiile comerciale ale abissinienilor cu vecinii lor de peste strâmtori. rege al himyaritilor. de la numele capitalei lor Axum. iar ftul sãu Elesboas. azi Sri Lanka). el merse cu o mare armatã contra orasului fortificat Nejran. izbuti sã învingã garnizoana etiopiana. aromate. urmãrind sã se foloseascã de aceste popoare în 531 vederea intereselor sale comerciale si militare. Dhu-Novas. Frumentius. n. Dupã aceea. între care era si Harith. el masacra 280 de persoane. Dhu-Novas trimise apoi emisari lui Mundhir de la Hira. a masacrat un numãr de negutãtori greci. în prima parte a veacului al Vl-lea. Abissinienii si himyaritii Regatul abissinienilor sau ethiopienilor. Nu e sigur dacã Elesboas a trimis imediat o armatã pentru a-i restabili autoritatea sa (519-520). ca si la homeriti. care a întâlnit însã un adversar puternic în iudaism.

Purta brãtãri de aur si tinea un scut aurit si douã lãnci aurite. Kais 1-a trimis pe fiul sãu Muaviah ca ostatec la Constantinopol. Iulian cãlãtori la Adulis pe mare si avu o audientã la Ela Atzbeha la Axum. Douã expeditii au fost trimise împotriva lui Abram. a vizitat capitala imperiului si a fost numit phylarch al Palestinei215.?L. Tatãl lui Non213 Ibidem. cedând conducerea fratelui sãu. Esimiphaios a fost detronat si închis. Elesboas) nãvãli în Yemen cu o mare armatã (524-525). Regele primi bucuros a se alia cu imperiul împotriva Persiei. El sãrutã pecetea scrisorii împãratului si fu uimit de bogatele daruri pe care i le adusese Iulian. iar seful lor. iar în urmã. pentru ca. Serviciul principal pe care abissinienii îl puteau face era sã distrugã monopolul comertului de mãtase al persilor. la origine sclavul unui roman din Adulis.?. nu a indigenilor si e probabil cã Abram. care stãteau împrejurul lui. Pentru a ataca din Yemen Persia. Dupã aceastã traditie. La Taprobane. Regele sta pe un car la care erau înhãmati patru elefanti. Istoricii si cronicarii nu ne spun nimic despre reînvierea comunitãtilor crestine în regatul himyaritilor dupã cãderea lui Dhu-Novas. Yemen si Maad. II. în afarã de un sort de pânzã brodat cu aur si de curele împodobite 210 Pe care inscriptiile îl descriu ca „Rege de Axum si Homer si Reidan si Saba si Salhen". transportând ei însisi acest articol de la Ceylon la porturile Mãrii Rosii. Scopul ambasadei era sã câstige cooperarea împotriva Persiei. stim numai cã ambasadorul a întâmpinat în cãlãtoria sa multe primejdii. al cãrui nume era Esimiphaios. Homer e Himyar (Bury. ei nu furã în stare sã execute promisiunile. Gregentiiis de Ulpiana a fost . 324-325. Avem totusi alte documente care aratã numirea unui episcop si-i descriu activitatea în Yemen.qq 534 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN nosus. Desi Julian izbuti în negocierile sale si regii promiserã ce li se cerea. care în-cãrcau toatã mãtasea îndatã ce ajungeau în port2". la curtea lui Ela Atzbeha si Esimiphaios. 212 Ibidem. Arabii din Maad (Nejd) erau supusi himyaritilor. El era gol. 211 Ibidem. a luat puterea. pp. 1). la propunerea pe care Iulian era însãrcinat sã o facã si lui Esimiphaios. sã fi fost numit comandant al garnizoanei de cãtre Ela Atzbeha însusi. în fruntea unei armate de himyariti si maaditi sã nãvãleascã în Imperiul persan213. abissinienii erau înlãturati de persi. Ela Atzbeha (la scriitorii bizantini: Elesbaas. . un agens in rebus. 214 Ibidem. erau înarmati si flautisti cântau. a fost întrebuintat si el în ambasade si în douã ocazii condusese negocieri cu Kais. Consilierii sãi. si un anume Abram. în orice caz. 533 NICOLAE BANESCU cu mãrgãritare peste stomac si umeri. Astfel au fost relatiile politice ale celor douã regate de la Marea Rosie. Pare a fi fost o revoltã a garnizoanei etiopiene. lustinian îl trimise pe Iulian. Abram. Planul lui lustinian era sã obtinã iertarea lui Kais. Despre misiunea urmãtoare a lui Nonnosus. în 531. îl învinse si ucise pe Dhu-Novas si puse în locul sãu un crestin himyarit. omorâse o rudã a regelui si fusese silit sã fugã în pustiu. care era un rãzboinic vestit. seful arab din Nejd. p. care era crestin. ca rege tributar212. serviciu care le-ar fi fost si lor profitabil.abissinieni sã-i rãzbune pe crestinii ucisi si sã-1 suprime pe tiran. dar în amândouã abissinienii au fost învinsi si Ela Atzbeha s-a resemnat a-1 recunoaste pe Abram ca vicerege. 323 si n. trebuiau sã se facã marsuri lungi prin pustiul Arabiei si himyaritii se dãdurã înapoi de la o astfel de întreprindere. Ela Atzbeha consimti. Imediat dupã ambasada lui Julian trebuie sã fi izbucnit o revoltã în Yemen. pe care lustinian îl trimisese în Abissinia. 326. când. Kais. ca suzeran al Yemenului.• .

470. împreunã cu regele. Ultimii germanici. în aceastã concurentã birui l 215 Ibidem. op... 328-330. 327 n. cit. Bucuresti. IV al operei lui Gibbon editate de el. si 1-a învins cu totul. traducerea româneascã a textului de cãtre H. p. 216 Aflatã într-un manuscris din Sinai si publicatã de A. blemmyi. a mai redactat un Cod de legi pentru Abram. Academiei. cu un evreu învãtat. 198).. 328329). Rãzboiul cu gotii. anti si huni." XIV. III. bulgari. pp. op.. 12 notabili se fãcurã crestini. 20-22 (ed. Vasiliev: Vita Gregentii. Dar adesea prãdau provinciile Balcanilor. . Bury a arãtat nedumeririle pe care le ridicã povestirea din viata lui217. 221 Bury. împãratul îndeplinind rolul de nas. Goth. Illyricum si Grecia. Haurz. De la 540 pânã la sfârsitul domniei lui lustinian aceste popoare terorizeazã Thracia. în traducerea datã de Bury. Bell. Hunii rãspândesc aceeasi cruzime peste tot. rãspândind. Opera omnia. 535 Theodora220.] 536 Hunii. adesea pânã sub zidurile Con-stantinopolului. tulburau necontenit provinciile de sus ale Egiptului. slavii si germanii amenintau serios provinciile danubiene. trag oamenii în teapã. Nobadae si regele lor Silko se convertise la crestinism cãtre 540. zice Stein). care locuiau mai sus de prima cataractã si vecinii lor din sud.. voi. pe când lustinian dorea sã fie ortodocsi. 222 [Informatia este preluatã din Prokopios. probabil. . Theodora voia sã-i facã monofiziti. Grepes (sau Gretes) regele herulilor venea la Constantinopol sã primeascã botezul. Leipzig. 1.. Appendix la voi. II. Procopii Caesarensis. (Apud Bury. Populatiile barbare din nordul Dunãrii. Teubner. 1963. mãcelul si groaza. în vremea domniei lui Iustin. nimicesc tot ce le iese în cale. II. crezând totusi cã la originea traditiei se aflã un miez istoric218. pe tãrmul stâng al Savei. 1907.hf! 219 Ibidem. 38. Ed. Provinciile Europei suferirã de asemenea foarte mult de aceastã slãbire a garnizoanelor de la frontiere.. Nu numai provinciile Asiei s-au resimtit de marile eforturi ale Imperiului pentru rãzboaiele sale din Apus. „Bibliografia"). în „Viz. 330. Bury. 23 si urm. p. 217 Bury. voi. El a tinut o discutie publicã asupra meritelor iudaismului si crestinismului. Blemyi si Nobadae Zelul misionarul lui lustinian si al Theodorei219 n-a trecut cu vederea popoarele africane care trãiau pe Nilul de Sus. prefãcându-le adesea într-un imens pustiu. . între Egipt si Abissinia-.trimis din Alexandria ca episcop de Safar. începurã sã treacã necontenit în imperiu. Slavii. în ianuarie 528. De acum. 1963. Mihãilescu în Procopius din Caesarea. sãlbatici. Incursiunile hunilor si ale slavilor. cit. Emisarul lui lustinian sosi dupã cel al Theodorei si fu concediat de Silko. Istoria lui Gregentius216 a fost privitã cu scepticism si chiar existenta lui a fost pusã în discutie. nota 18: The Axumites and Hi-myarites. neoprindu-se nici în fata mãnãstirilor. Vrem. 220 Detalii asupra acestei concurente la loan din Efes. pp. herulii detin un loc important în armatele imperiului. p. care fusese toleratã în puterea unei vechi conventii cu acest popor221. regele himyaritilor. slavi. p. nobadae. îi ucid cu lovituri de ciomag222. Aceastã populatie (nobadae) convertitã la crestinism coopera cu imperiul pentru a-i sili pe Blemmi sã adopte aceeasi credintã. Convertirea blemmilor îl fãcu pe lustinian sã punã capãt credintei pãgâne la Philae. Aceasta e rãscumpãrarea tristã a izbânzilor repurtate în Apus. II. p. c. 218 Asupra acestor evenimente cf. lustinian le acordã subsidii de federati si pãmânturi în jur de Sin-gidunum (teritoriul Bassiana.

Timp de trei ani el. W. Dar ei pierirã într-o luptã cu Constantiolus. intrã în 529 în serviciul împãratului... el câstigã o biruintã în Thracia asupra bulgarilor227. [Textul este reprodus si în Procopius. unguri si fmni (uralo-altaic. Mun-dus. al Vl-lea hunii22* si slavii. masacrând poporul si fãcând multi prizonieri. 101. AM 6031. cu Pompei. un ofiter de origine slavã. bulgarii si-au fãcut aparitia la Dunãre. III. Situatia era cu atât mai criticã în Balcani. împotriva lor si pieri în 533. cit. Kampf der Religionen. care muri în luptã. Nãvãlirile lor furã. 308. La întoarcere. Stein. Malalas.. I-V. fu numit magister militum per Thracias. Dupã Lubor Niederle. p. Lucrarea a fost reeditatã. op. Voi. Trecurã peste Zidul cel lung si devastarã pânã în suburbiile Constantinopolei. în 540. de asemenea în Fontes Historiae Daco-Romanae (= FHDR).Cei mai teribili dusmani pentru aceastã regiune au fost însã în sec. p. în veacul al V-lea (cãci în 482 împãratul Zenon le solicitase ajutorul împotriva gotilor. 450. Alte douã hoarde nãvãlirã pânã în Grecia. II. 226 Ibidem. pe fluviul latros (azi lantra)229. ele pãtrund în Chersonerul tracic. Prokopios. du Bas-Empire. sclaveni si anti. de Gruyter. cit. Geschichte der Hunnen. Dar trupe trimise de Amalasuntha îi resping"5. 306-307. ei bãturã o armatã comandatã de Ba-duarius si de Iustin. Stein. Von den Anfãngen bis zum Einbruch in Europa. 227 Malalas. în acelasi an. [Izvorât din Muntii Balcani. urmasul lui Iustin (duce de Moesia secunda). pp. p. El a trecut de mai multe ori Dunãrea. Mihãescu. inaccesibil prin fortificatiile Istmului231.. voi. voi. cãzurã în manile lor. II. Bell. IV. Ei au luat foarte adesea parte la invaziile din cursul veacului al Vl-lea. op. în 528. se produse o nãvãlire de numeroase hoarde de bulgari. Berlin. 1959.. 439-445. p. amân223 Hoardele cunoscute în istorie ca huni. fiind prezenti si la atacul asupra Constantinopolului din anul 626. voi. în 530. Theoph.] 229 E. admisã si de Bury. Goth. 1). râul lantra (nume derivat din latinul „latrus") trece prin orasul Veliko-Târnovo. V. [Tratarea mai recentã a subiectului în Franz Altheim. Die europãischen Hunnen. doi sefi bulgari nãvãlirã în Scitia si Moesia secundã. parcurge podisul din partea de nord a Bulgariei si se varsã în Dunãre la est de SviStov. Bell. tot mai dese si mai nimicitoare. III.225 Ibidem. bulgar aflat în serviciul imperial. Chilbudius. apoi pustiirã tara pânã în Thracia. 1959-1962. t împãratul îl rãscumpãrã numai pe Constantiolus224. 1970. magister militum per Illyricum. II. 155 si urm. Sittas. care-1 numeste magister militumperIllyricum226. I.. Rãzboiul cu gotii. par a face parte din ramura mongolã a marelui grup de rase care-i cuprinde si pe turci. Niedergang und Nachfolge. Paris-Bruxelles. p. 437 si urm. si cu Ascum. de la venirea lui lustinian. Bucuresti. Gepizii încercarã a smulge os-trogotilor Sirmium (ocupat mai înainte de Theodoric). Mai târizu. care juca un mare rol în tinuturile danubiene. voi. voi. 1-6. venind din pãrtile fluviilor Volga si Don. unde devastarã totul. A. p. alungã din dieceza sa pe bulgari. cu cât cea mai mare parte a trupelor disponibile fuseserã trimise în Orient. care cucerirã în Illyricum 32 de fortãrete 224 E. voi.M. Die Hephthaliten in Iran. n. voi.. în Chalcidica230. dupã clasificarea lui Peisker. ed. care în vremea domniei lui Valens si-au fãcut aparitia la apus de Marea Caspicã. 14. Goth. 228 Prokopios. afarã de Pelopones.] 538 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN de importantã secundarã si luarã cu asalt orasul Cas-sandria (vechea Potideia). Academiei. 6032. voi. Hist. Ed.] 537 doi fiind surprinsi de alti bulgari. ucis de sclaveni228. magister militum praesentalis. 308. în 535. traducere de H. I. îi învinse pe bulgari în Moesia Secunda. Dar de fiecare datã se întorceau la nord de Dunãre232. Theoph. iar în 499 e atestatã prima lor invazie în Balcani). Seria popoarelor barbare împotriva cãrora lustinian trebuia sã-i protejeze pe supusii sãi europeni .

p. p. în veacul al 233 [stirea se aflã în Mauricius. Academiei. Apoi apar hunii si ei au fost expusi o datã mai mult la apãsarea care a fost destinul lor secular. 278/2791. 31 si urm. Slavii Polesiei n-au format un stat. Ed. [= ed. Leip-zig. a fost tragicã. fragmentul se aflã si în FHDR. Erau împotriva disciplinei militare. care sfãrâmase imperiul lui Attila. Histoire. care pare a fi fost un nume local legat de o anumitã grupã trãind într-un loc numit Slovy235. ei pãstreazã mai multe din caracteristicile pe care li le-au impus viata lor în Polesia. din cele mai vechi timpuri. anti si sclavini: „Post Herulorum cede idem Hermanaricus in Venethos arma commovit. în tinuturile noastre. sãgetile otrãvite. într-o epocã necunoscutã. Bucuresti. pentru molid. pp. traducere si introducere de H. voi. a fãcut sã nu se stabileascã o unitate politicã. VI). Sclaveni (subl.. Bell.] 231 A.. Vasiliev. nici un tratat nu-i putea lega. 1970 (col. dar o a treia grupã.. Paris. si kutrigurii la est. Slav. Una dintre urmãrile cele mai însemnate ale acestui eveniment a fost expansiunea slavilor la vest si sud. îi numeste veneti2^. N-aveau un nume comun. Acordarea acestui nume s-a datorat faptului cã aceastã grupã a fost printre cele dintâi care au venit în atingere cu Imperiul roman. herulii si longob-arzii la nordvest de gepizi. ca mai înainte. p. respirând printr-o trestie lungã. în 234 [lordanes afirmã de fapt cã slavii din vremea sa erau cunoscuti sub trei denumiri: veneti. Patria lor e deci dincolo de zona acestor copaci. Apropierea de stepele Rusiei de Sud i-a expus la nãvãlirile nomazilor asiatici. cum îi numesc Prokopios si lordanes. Trãiau aproape separati unul de altul. voi. Les Slaves. S-au hrãnit probabil cu peste si mana care creste în pãrtile acelea. nu se bãteau în ordine de luptã si rar întâmpinau pe dusman în câmp deschis.Getica 119). I. Când apar în lumina completã a istoriei. Slavii trãiau in vecinãtatea bulga230 Prokopios. pe care numai cei mai experimentati urmãritori o puteau descoperi233. ab una stirpe exorti. Mihãescu. se aruncau în apã. 426/427.] 235 [Explicatii mai plauzibile asupra originii numelui slav se aflã la Fr.] 541 . ei n-au avut un rege. Aceastã dispozitie generalã a popoarelor rezultase în urma bãtãliei din Pannonia. 100. II. id est Venethi. Niederle. pentru vite si lapte. Dvornik. 4-6.. Erau perfizi. 230-235. Bucuresti. Pers. prin care numim toate popoarele diferite care au iesit din Polesia. . 4. Historie et civilisation.) însotit de traducerea româneascã. l. . Ei nu s-au putut uni împotriva dusmanilor care-i prãdau si-i târau ca sclavi. ei au început a se împrãstia dincolo de hotarele Polesiei. Erau germani si huni. voi. Antes. ns. Hunii erau reprezentati prin bulgarii de la nordul Dunãrii. 1923. Manuel de l'Antiquite slave. Armele lor erau scutul. înainte de domnia lui lustinian acesti sclaveni.T. lordanes (. 1963. în colibe sãrãcãcioase. tinutul acesta nesãnãtos e cunoscut ca Polesia. editie criticã. p. 232 L. Slavii nu au cuvânt pentru fag. sulita.. Arta militarã. slavii. Grupa germanã consta din trei popoare germanice de Est: gepizii (în Transilvania). II. vine din Slovene. 1970. p. Tenbner. I. intrã acum în scenã. Haury. care se varsã în Nipru la nord de Kiev. care au ocupat pe rând tãrile dintre Don si Nistru. în sec. al Vl-lea..prin diplomatie si arme. 140-141. Desi învãtaserã sã coopereze. du Seul. 1970. tria nune nomina ediderunt. 223-224.T. ei nu-si pãrãseau libertatea si nu se supuneau autoritãtii unui rege. era deci de trei rase diferite. Paris. „Scriptores byzantini". 539 rilor pe malurile Dunãrii de Jos.. în pãrtile Basarabiei.A. se asezaserã împreunã cu alt popor înrudit. Pentru a scãpa de dusman. . Natura teritoriului împiedicând o circulatie liberã si statornicã. Nu se puteau apãra decât ascunzându-se în pãdurile si bãltile lor. voi. Nam hi. de la Dunãrea de mijloc la Don. 540 IV-lea au fost cuceriti de Hermanric. Au trãit în grupe izolate de sate sub o cârmuire patriarhalã. Istoria lor. Ed. regele ostrogoti-lor. Studiile din urmã au arãtat cã patria primitivã (preistoricã) a slavilor a fost reprezentatã de mlastinile râului Pripet. 163-164. antae..

Scandina-via. îi atacã chiar la ei. îi înspãimântã si ei trecurã în Dalmatia. aflatã la Elba de Jos (veniserã din Scandi-navia înainte de August). ei câstigarã o mare biruintã asupra Bizantului la Adrianopole. în 529. desfãcându-se în douã pãrti. altii. cie-a lungul tãrmului Dunãrii de Jos. timp de trei ani. deveniserã o putere considerabilã si agresivã la Dunãrea de Sus. în 545. se îndreaptarã spre Tesa-lonic. Apoi. iar când ostrogotii pãrãsirã Pannonia. Multe castele si cetãti au cãzut atunci în mâinile lor si multime de captivi au luat drumul robiei. sclavenii au fost zdrobiti în Thracia de Nar-ses. pe malul Dunãrii. De acum deveniserã mai îndrãzneti. apãruti de curând la Dunãre. dar sunt alungati. dar e probabil cã ei au venit adesea împreunã. oferind antilor locuri la Turris. dar rãmãseserã putin timp acolo. scãpând peste Dunãre cu ajutorul gepizilor. Curând dupã aceastã invazie. primiti de gepizi în locurile lor. Atrocitãtile comise de ei întrec tot ce se aminteste despre hunii lui Attila. Fortarã Zidul cel lung si rãspândirã groaza în suburbiile capitalei. dar furã urmãriti si pierdurã prada pe care o luaserã. Mai târziu (507-512). ei treceau Dunãrea. O gãsi în rivalitatea unui alt popor german de Est. Ca si hunii. Stabilindu-se în aceastã fortãreatã. cerurã locuri în imperiu. Dupã alti doi ani nãvãlesc din nou. unii revenind în vechea lor patrie. lustinian luase Sir-mium de la ostrogoti. magister militumperlllyricum. aveau sã se despartã în douã. informatii despre o invazie serioasã. Unii au trecut Helles-pontul. una devastând Illyricum. Mai târziu. o parte trec . între sclaveni si anti a izbucnit o ceartã. primind întãririle noilor veniti. Curând dupã 543 NICOLAE BANESCU ce Odavakar îi cucerise pe rugi. împreunã cu hunii. herulii. se scindeazã. Altã incursiune. Grecia de Nord e devastatã. dar. si în 549 o bandã de 3000 de oameni pãtrundeau pe Hebrus. dându-le o subventie anualã pentru a împiedica tre542 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN cerea bulgarilor. lustinian îi boteazã si le dã locuri lângã Singidunum. Peloponesul a scãpat. când prindeau momentul. alteori bulgarii. cum am mai amintit. De mai mult de un veac ei îsi pãrãsiserã patria. ei îsi vor schimba rolul de victime în acela de jefuitori. pe atunci la Sardica.NICOLAE BANESCU vecinãtatea bulgarilor. ca federati ai imperiului. în anul urmãtor. Cei mai puternici dintre barbarii de la frontiera Dunãrii erau gepizii. Noi vecini ai imperiului. Dar dupã trei ani îi aflãm devastând Illyricum pânã aproape de Dyrrhachium. dar Germanus. în 550. Ei învinserã pe Iustin si Baduarius. ei ocupã o parte din Dacia Ripensis si fac nãvãliri în provinciile de la sud. Chil-budius. Succesul acesta îi dã un curaj ce i-a fost fatal: odatã. bulgarii cu o mare oaste prãdarã Peninsula Balcanicã de la o mare la alta. longobarzii ocupaserã tãrile lor la nord de Noricum. antii pier distrusi de avari. cu provincia Pannonia secunda (527-52S)236. bulgarii au nãvãlit în Moesia inferioarã si Scitia. în acest timp (sub împãratul Anastasios) erau tributari altui popor est-germanic. magister militum per Thraciam. alta Thracia. ei trecurã în câmpia dintre Tisa si Dunãre. Totusi. în invaziile mentionate sub lustinian sunt pomeniti uneori slavii. a trecut Dunãrea cu putine trupe si a fost ucis. pentru cã erau maltratati de acestia. care luaserã parte la distrugerea imperiului hunic si în a doua jumãtate a veacului V se fixaserã la nord-vestul Ungariei. si prãdau în imperiu. aruncând groaza într-însii. bãtuti de longobarzi. în 540. lustinian le tãie subsidiile si cãutã o nouã metodã pentru a-i tine în frâu. numai datoritã fortificatiilor Istmului. E preludiul ocupatiei teritoriale care va hotãrî istoria viitoare a Sud-estului european. La 602. pânã în 540. antii si sclavenii dãdeau auxiliari armatelor romane. cu care seamãnau în obiceiuri. din Transilvania. dar n-o putu pãstra si gepizii o cucerirã. unde fuseserã vecini cu saxonii. a fost respinsã cu mari pierderi pentru ei de Munclus. Tessalia. în pãrtile Basarabiei. trecurã Balcanii si nãvãlirã în Thracia. lustinian se folosi de împrejurare pentru a-i învrãjbi si mai mult. longobarzii. Cruzimea si rapacitatea de care dãdeau dovadã a determinat reprimarea lor de cãtre armata romanã. ajungând pânã la Zidul cel lung. prãdând coasta opusã. nu avem.

Prokopios. el denuntã noul tratat cu gepizii sub pretextul cã au ajutat pe sclaveni sã treacã Dunãrea. r. IV. Bas-Emp. 302-303. 8 si 11 (ed. lustinian le dãduse locuri în Noricum si Pannonia si le garantase o subventie ca federati237. 13. Ei primirã si în întelegere fu stipulat cã. Curând dupã aceea. alta rãmân fede-rati ai imperiului. r. ale lui Belisarie. ajutati de la Constantino-pol. 586. 528. 27..care-si aveau locuintele în Basarabia. Bell. 19. 239 E. pe la mijlocul secolului al Vl-lea. II. trecu Dunãrea si devasta tãrile ilirice. 18. dacã-si vor gãsi tara ocupatã. în luptele cu vandalii. Gepizii se temuserã de dusmanii lor. Goth. lustinian decise sã-i ajute pe longobarzi si le trimite în primãvara lui 549 un corp de 10. pe utiguri. Bella. IV. regele utigurilor.sub gepizi. 533. si lustinian cultiva prietenia lor cu daruri anuale240. în anul urmãtor (552). Aceastã atitudine atâtã gelozia utigurilor si Sandichl trimise o ambasadã sã impute lui lustinian nedreptatea actiunii sale. 18. Stein. Haury. Audoin era regele longobarzilor si Thorisin al gepizilor. Ambii trimiserã ambasadori la lustinian. sã-i informeze despre ceea ce s-a întâmplat la ei acasã si sã le ofere o sumã de bani pentru a pãrãsi teritoriul roman.. III. 7 si p. . cit. Bell. n. trecu Donul. p. sosirã ca fugari pe pãmânt roman.] 544 neutralitatea. la est de Marea Azovului. pp. condusã de Iustin si lustinian. care prãdau în provinciile din Balcani. 33. al doilea sperând sã obtinã de la împãrat 236 Bury. IV. Utigurii trãiau dincolo de Don. Bell. si lustinian consimti. III. 23 si IV. 7). cit. lustinian trimise îndatã un sol lui Sandichl241. 1). si îndatã încheiarã o aliantã cu kutrigurii239.000 de kutriguri. Politica lui. Erau un popor formidabil si lustinian luase demult precautii pentru a-i tine în frâu.. la Dunãre. 15-25. iar în Scitia politica lui era sã foloseascã un alt popor hunic. Aceastã trupã întâlni un corp de heruli pe care îl birui. 18. care comandase în Africa pe auxiliarii huni. primul cerând ajutor. op. împotriva kutrigurilor. Stein. . Când stirea ajunse 238 Ibidem. rãzboiul amânat dintre lon-gobarzi si gepizi izbucneste. Data acestor evenimente e fixatã de Bury la 551245. Gepizii cãutarã sã reînnoiascã vechea aliantã cu imperiul. Când o armatã de 12. dã forma Sandii] 242 Prokopios. cerându-i sã dovedeascã prietenia sa fatã de imperiu si sã nãvãleascã în tinutul vecinilor sãi. 298-300. Ei au fost îmblânziti prin mari daruri244. 241 Stein ortografiazã Sandilkh (v. ocupând stepele rusesti dintre Don si Nipru. bãtu pe dusman si târî pe femei si copii în sclavie242. l. cu femeile si copiii lor. 9-12. Goth. nepotii împãratului. conflictul izbucneste între gepizi si longobarzi. Sandichl împlini dorinta împãratului. lustinian îl trimise pe unul dintre generalii sãi la kutriguri. 240 E.. 14. Acestia erau o ramurã a rasei hunice. Stein. probabil. op. verii pentru a ajuta longobarzilor fu abãtutã din drum pentru a reprima o revoltã în Ul-piana si n-a . Ei erau condusi de Sinnion. Mihãescu. pp. o altã bandã de 2000 kutriguri. dar în acest timp.000 de cãlãreti. împãratul le acordã un tinut în Thracia. 188 si 258. [Traducerea lui H. Goth. si erau. 237 Cf. p. Armata imperiului. r. 545 la Constantinopol. longobarzii si gepizii se împãcaserã. Rãzboiul lor era numai amânat238. p. [Prokopios. instigati de gepizi. de armeanul Aratius si de herulul Suartuas Kamsaraka. 587. strâns înruditi cu bulgarii sau onogundurii . 34. era sã se foloseascã de longobarzi împotriva gepizilor. IV. contine fragmentele la pag. dar când longobarzii curând dupã aceea îi cerurã sã-si împlineascã obligatiile si sã le trimitã trupe în ajutor. 584. Longobarzii erau crestini încã de când se aflau sub jugul herulilor.descendentii hunilor lui Attila . 532. sã se întoarcã si sã primeascã de la împãrat tinuturi în Thracia-4'. Aceasta era situatia când.

Belisarie se dovedi marele tactician de odinioarã. 19. 395-1071. Lounghis. K. a doua în Chersonesul tracic. cit. vrãjmãsia dintre aceste clouã popoare germane izbucni iarãsi. fiind întrebuintati la întãrirea lagãrului si la înselarea inamicului asupra fortelor reale ale bizantinilor. 400 au pierit. peste Bosfor.. 548 Germanus. fãcându-i sã creadã cã armata e mare. El adunã câteva mii de oameni din militia citadinã si din veteranii care luptaserã cu el în Italia. Zabergan puse sã se construiascã bãrci. 1980. simti. Cu toatã vârsta sa înaintatã. iesi din oras si-si asezã tabãra la satul Chettus. lustinian a rãscumpãrat captivii contra unei sume mari de bani si kutrigurii trecurã înapoi Dunãrea.000 de cãlãreti alesi.. op.. Toate tezaurele bisericilor dintre Euxin si Cornul de Aur furã aduse în oras sau trecute în Asia. 5. 2. a treia. sã salveze capitala. Longobarzii câstigarã o victorie completã asupra gepizilor si Auduin (mai-iunie 552).. si longobarzii. Les ambassades byzantines. îi imputã cã 1a privat ele ajutorul pe care i-1 datora pentru trupele longobarde care sustinuserã recent armatele imperiale în Italia. Zabergan pustii Thracia încã 4 luni. Nobilii tremurau în casele lor. 257. Agathias. 8-24.ajuns la destinatie. în vreme ce nici un roman n-a fost rãnit serios247. lustinian fãcu apel la bãtrânul Belisarie. 7. si 19. respinsi. 24< Ibidem.] 547 alarmat pe tronul sãu. Ei se asezarã în lagãr la Melantias. . anuntând stirea lui lustinian. Soarta hunilor din Chersonesul tracic nu fu mai fericitã. un sat pe Athyras.. Unindu-se cu banda ce se întorcea din Chersones. ajung si iau parte la luptã. op. tãranii din Thracia. un ofiter brav. op. 1991. pp. îl rechemã la Constantinopol. IV. [T. H (3-uqavTivfi K-opmpxta . pentru ca hunii sã creadã cã sunt multi. l. Finlay. iar pacea durã cât domni lustinian. porneste sub Zabergan cãtre Constantinopol. locuitorii intrarã în panicã. Belisarie îsi asezã trupa de luptã. 546 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN date de cumnatul regelui. Aceste provincii par sã fi fost lipsite cu totul de trupe. Numai trupele coman243 Ibidem. Amalafridas. 300 de cãlãreti alesi se aruncarã dintr-o vale pã-duroasã în flancul lor. Zabergan se aruncã la luptã cu 2. La Constantinopol. Belisarie atacã din front si îi încurcã. o armatã trecu Dunãrea înghetatã si avanseazã fãrã împotrivire prin Scitia si Moesia. Atrocitãtile comise de aceastã a treia bandã sunt descrise de un contemporan.. au fost aprinse focuri în câmpie. în aceastã criticã situatie. Ei intrarã în panicã si fugirã. 298-304. îmbarcã oameni la Aenos (lângã gura râului Hebrus) ca sã debarce pe coasta sud-vesticã a Chersonesului. la câtiva kilometri de zidul lui Theodosios.000 cãlãri. kutrigurii se refãcurã dupã înfrângerea suferitã din partea utigurilor vecini si în iarna 558-559. crezând cã sunt urmãriti. sub un sef numit Zabergan. Athena. împãratul le întinse o cursã pentru a-i nimici. 11. IV. Idem. în Thracia.. aruncã asupra lor 20 de corãbii cu oameni înarmati si flota barbarã fu nimicitã: nici unul nu scãpã. Byzanz und die Langobarden . 500-680. împãratul era 246 Bury. refugiati în Constantinopol. Athena. 245 Bury. Zabergan îsi împãrti armata în trei: una trimisã în Grecia sã prade. 1989. 18. ajutati de alti aliati. 303. unde a fost respinsã de garnizoanã. Gepizii încheiarã apoi tratate de pace de perspectivã cu longobarzii si imperiul. Dupã moartea lui. Scrise lui Sandichl (Sandilkh) cã . intrând în Thracia. Athena. . sterserã numele gepizilor de pe harta politicã a Europei246. Lagãrul fu pãrãsit imediat si kutrigurii fugirã mereu. 6-22. II. iar planul sãu tactic îi atrase pe huni în cursã. cit. Chrestou. în câtiva ani. lustinian. cit. Câti puturã scãpa de la întãri-turi. Banda trimisã în Grecia nu putu face nimic. gelos pe victoria lui Belisarie. Apoi. neputând trece de Termo-pyle. însoteau armata. se unirã cu Zabergan. care se varsã în Propontis. Neputând face spãrturã în marele val care închidea peninsula.. n.

însãrcinati în particular cu apãrarea zidului lung ridicat de Anastasios între Marea Neagrã si Marmara. Pericolul hun a fost resimtit si în Crimeea. la care se adãugau magistri militum praesentales. Bury. resturile marii migratii germanice. el organizã teritorii militare. îi amenintã cã. p. Hunii acaparaserã cea mai mare parte a peninsulei si amenintau posesiunile imperiului. Sandichl se aruncã asupra vecinilor sãi si ostilitãtile neîncetate dintre aceste douã popoare le-au mistuit energia. si J. IV din ed. pe care adesea i-am întâlnit. peste care se afla un magister militum Armeniae. dacã sunt într-adevãr amicii imperiului. cuprinzând Moesia si Scitia: în texte. lui Gibbon. nota 16. în Africa se pusese de asemeni un magister militum. d. si apãrate de trupe speciale. lustinian a construit mai multe forturi si un lung zid ale cãrui urme se vãd. Dar pentru apãrarea imediatã a frontierei. lustinian desfãcu în douã acest vast comandament: Armeniile si Pontul alcâtuirã un comandament nou. lustinian reorganiza o institutie militarã a vechiului imperiu: de-a lungul Hmes-ului. încredintate acelor magistri militum. în Europa. iar ei trebuiau sã si . trei mãsuri erau menite a desãvârsi aceastã operã defensivã a imperiului: 1) alcãtuirea de comandamente mari. comandate de duci. soldati si coloni în acelasi timp. ' Vezi Justinien. Din veacul al V-lea imperiul se împãrtea. Diehl.dar acestia din urmã nu trebuie confundati cu bulgarii care au trecut Dunãrea în Moesia în secolul al VH-lea si au întemeiat statul bulgar248. 249 Ed. deci. In aceastã privintã. fiecare în circumscriptia sa. kutrigurii au luat tot aurul destinat utrigurilor si îl îndemnã sã se arunce. Acolo. Appendix la voi. 3) construirea unui mare numãr de citadele. De la mijlocul veacului al III-lea. J. Totodatã. Acest sistem de fortificatii a înlãturat primejdia bunicã în posesiunile bizantine si în colonia gotilor. dacã îi va lãsa nepedepsiti. siretenia a prins. erau si gotii. 549 NICOLAE BANESCU mertul imperiului cu barbarii din acele pãrti. Astfel 9 sau si 10 generali. Orasele Cherson si Bosporos jucau acolo un mare rol in co248 Cf. menit a asigura apãrarea tãrii250. Prokopios si Agathias îi prezintã pe kutriguri si utiguri drept triburi ale hunilor. Una dintre preocupãrile necontenite ale lui lustinian a fost aceea de a-si asigura fruntariile imperiului împotriva acestor nãvãliri care se înteteau din ce în ce mai mult. acesti mari sefi. limitanei. Italia si Spania cucerite de asemenea avurã pe ai lor. Cum aratã Ch. erau un magister militum per Illyricum si unul per Thraciam. 2) crearea unor teritorii militare la frontiere. care rezidau la Constantinopol si exercitau puterea lor într-o largã zonã în jurul Con-stantinopolului. împãratul va transfera amicitia sa kutrigurilor. apãrarea. si sã ia si ce li se datoreazã. din punct de vedere militar. 550 lustinian pãstrã aceste circumscriptii teritoriale. în munti. asigurând.intrând în Thracia. Ei s-au luptat cu Theodoric si au nãvãlit adeseori în Peninsula Balcanicã în vremea domniei lui Anastasius249. cu rangul de spectabiles. Apãrarea imperiului. îsi împãrteau puterile militare ale Bizantului. teritoriul imens de la Marea Neagrã pânã în Egipt era pus sub autoritatea unui singur magister militum per Orientem. Kutrigurii sunt înruditi cu bulgarii . se întâlneste adesea un magister militum al Moesiei. paza hotarelor se încredintase unor trupe speciale. la care se pare cã adãugã un comandament nou. analogi generalilor nostri de corp de armatã. cãrora li se dãdeau pãmânturi în apropierea frontierei. nu ajungeau. asupra lor. p. 244 si urm. grupate într-un sistem nou. în câteva comandamente mari. cel putin. în Asia. Bury. 24. de Boor. Bulgarii din vremea lui lustinian poartã si numele de uno-gunduri. „soldatii de frontierã".

552 comanda ducelui vecin cu dânsii si concurau cu limi-tanei la apãrarea teritoriului roman25-. în schimbul unui ajutor anual (annona) vãrsat în mâinile sefilor. în rescriptul adresat în aceastã împrejurare lui Belisarie se arãta care era rolul si conditia acestor soldati. Oamenii. grupati în regimente comandate de tribuni. prevãzute cu apã si alimente si ocupate de garnizoane mici. aceste triburi se legau a deveni servitorii Bizantului si a pune contingentele lor la dispozitia autoritãtii imperiale. apãrarea granitelor. lustinian se sili sã ridice pe toate frontierele o linie continuã de fortãrete. Pentru a face fatã menirii lor. perpetuitatea serviciului militar era conditia formalã a dreptului lor de proprietate. (ppovpia. pentru a împiedica orice relatii comerciale neautorizate între barbari si imperiu. ele trebuiau sã închidã frontiera si sã supravegheze apropierea dusmanului. în nici un caz nu puteau pãrãsi limesul unde erau asezati. La cererea împãratului. acoperi toate provinciile de o retea de castella. în idem. pe timp de pace. destul de apropiate unele de altele.castella. Scopul lor era îndoit: pe deoparte. 227-228. Aceasta a fost întotdeauna preocuparea generalilor bizantini: asigurarea unui adãpost populatiei lipsite de . pp. sub ordinele sefilor nationali. în schimb. Prin aceste mãsuri. se desfãsura o a doua linie de citadele. lustinian reorganiza aceastã armatã teritorialã. ei trebuiau sã ia armele si sã sarã în apãrare. iar pe de altã parte sã serveascã drept bazã de operatii coloanelor expeditionare trimise pentru a prãda teritoriul inamic. întelegi admiratia exprimatã de istoricul veacului al Vl-lea. ei ajungeau adesea primejdiosi prin indisciplina. ei veneau. iar în fata acestei opere colosale prin care. p. fãrã concursul armatei regulate. aceea care. în acelasi timp ele ofereau azil populatiilor din câmpie. în caz de invazie. ofiterii trebuiau sã-i instruiascã adesea251. Sistemul era urmãtorul: de-a lungul limes-ului. lipsa de credintã si cupiditatea lor233. ei primeau si o soldã. rolul principal pe care-1 aveau limitanei era de a ocupa si apãra cetãtile situate de-a lungul limes-ului. Das romische Militãrwesen seit Diocletian. primeau pãmânturi probabil scutite de impozit. El realizã. pe lângã aceasta. 252 Mommsen. legate între ele printr-o linie de posturi . Supusi autoritãtii ducilor. în orasele întãrite si fronturile frontierei. mai însemnate si mai distantate unele de altele. sub numele de foederati sau gentiles. solid construite. încorpora în armata imperialã popoarele barbare (gentes) cantonate în apropierea imediatã a frontierei. De aceea. sã se punã sub 251 Ibidem. risipite pe toatã întinderea vechiului imperiu bizantin. Pentru a apãra monarhia. impresia este de uimire. Ele erau de obicei orase mari. prin bravura lor. Bd.le cultive si totodatã sã le apere. în spatele ei. Auxiliari preti-osi. în aceastã privintã. în caz de tulburare la granitã. prin cunoasterea locurilor. El completã opera restaurând o institutie militarã a Romei. voi. 553 Dar aceastã linie nu era totdeauna o barierã de netrecut pentru dusman. când se vãd ruinele acestor numeroase si puternice citadele. soldatii acestia cultivatori erau împãrtiti în garnizoane mai mult sau mai putin tari. întãrin-du-1. 253 Justinien. sã cultive aceste pãmânturi si sã supravegheze cãile care duceau dincolo de limes. lustinian a „mântuit monarhia". 206 si urm. El însusi schitã planul dupã care se fãcu aceastã reorganizare în Africa. 226-227. la o oarecare distantã. Azi. lustinian spera sã asigure. III. cu garnizoane puternice. reconstitui. dupã expresia lui Prokopios. Historische Schriften. o serie de orase fortificate. recrutati dintre 551 provincialii de la granitã mai ales. Erau autorizati a se cãsãtori si familia lor locuia cu dânsii în acele castella unde cantonau. în aceste mari fâsii de teritorii militare. uneori în schimbul unor teritorii cedate din pãmântul roman. pp. ei trebuiau. care serveau de sprijin celor dintâi. admirabilul sistem defensiv creat odinioarã de Roma. o operã care pare o minune.

. IV. în spatele acestei prime linii. în fiecare cetate era apoi un arsenal public si corpuri special organizate pentru manevrarea masinilor de rãzboi. defileuri-le erau pãzite de redute si transformate. localitatea natalã a lui lustinian. dupã expresia bizantinã. dupã Prokopios. Scupi. Octavum. în Thracia sute de castella se ridicarã. pentru a-i asigura pe apãrãtori împotriva minelor din partea dusmanilor. începu o nouã erã în istoria sa sub numele lusti-niana prima. 12 si chiar 18 metri înãltime. santul trebuia sã fie foarte adânc. mai mult de 80 de castella furã construite ori reparate. [Competentã si foarte utilã identificare si raportare a acestor toponime la denumirile lor actuale în H. puternicul cap de pod Lederata255. Turnuri multe si dese trebuiau sã acopere cu folos spatiile intermediare si unele dintre ele. izolate de restul sistemului defensiv. Pe când marile cetãti. Acestea erau.K1 împodobitã cu constructii frumoase.apãrare a provinciilor. mai la miazãzi în Macedonia. Nu putem enumera. printre care citãm: Singidunum (Belgrad). Numai în Dardania. de la îmbucãturile Savei pânã la Gurile Dunãrii. aveau trei linii de apãrare -un zid de centurã înalt de douã etaje si flancat de turnuri puternice cu creneluri. BucurestiParis. cu douã sau cu o singurã linie de apãrare.] 256 Ibid. în Epir. Pe frontiera de nord. Durostorum. în privinta lucrãrilor de apãrare ce le cuprindeau. Viminacium. gros pentru a rezista loviturilor aplicate de masinile de rãzboi. Astfel toatã tara se acoperise de cetãti si întãriri254. vechi citadele romane pe care împãratul le puse în stare de apãrare. pe coline se înãltau turnuri de observatie de unde se vestea apropierea dusmanului. mãrginit de un parapet de pãmânt . La langue latine dans le Sud-est de l'Europe. arhiepiscopia de Justiniana Prima a apãrut prin novella a Xl-a din 14 aprilie 535. în Dardania. erau adevãrate forturi. în 1960. ale cãrei prevederi au fost reluate pe scurt si în nuvella CXXXI din 18 martie 545. ce repede si energicã activitate s-a desfãsurat în acesti câtiva ani pentru aceastã întreprindere colosalã. 257 [Creatã pentru prefectura Illyricum. IV. 1978. în clisuri. Dar în toate gãseau aplicatie unele principii comune ale fortificatiei bizantine.fortãretele mai mici si redutele erau construite dupã un sistem mai simplu. 554 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN pentru a împiedica escaladarea si a asigura apãrãtorilor dominatia asupra miscãrilor inamicului. Securisca. apãrutã la Bucuresti. Troesmis. grosimea era de aproape 4 metri. lângã satul în care el se nãscuse. Se poate vedea prin urmare ce sfortare uriasã s-a fãcut. Astfel era. Trecãtorile însemnate. 5-6.. Augusta. prin vointa lui lustinian. în cea mai mare parte. provincia de origine a lui lustinian. 234-238. 555 Ratiaria. iar pe tãrmul stâng. Ea se aflã în apropiere de Tauresium. în trãsãturile sale generale. cãi strategice se deschideau înãuntrul tãrii pentru a pune în comunicatie fortãretele si a face apãrarea mai usoarã. Dar originalitatea operei lui se vede în mãsurile luate pentru a asigura. pe toate frontierele imperiului si se poate lesne ghici câtã cheltuialã de lucru si de bani. De aceea se construiau într-însa o multime ele magazii de aprovizionare si multe cisterne si apeducte. 8. dupã însemnãtatea lor. protectia teritoriului bizantin. un alt zid înaintea acestuia si un sant larg si adânc. în Dacia. formând o a doua si a treia linie de apãrare. sistemul fortificatiei bizantine în veacul al Vl-lea. Novae. ale cãrei centre mai importante fuseserã pânã atunci Sirmium (azi Sremska Mitrovica) si Thessalonic. Unii . în sfârsit. Trebuia de exemplu ca zidul sã fie foarte înalt si gros: înalt Ibidem. lucrare mai completã decât editia ei româneascã. acelea de la hotarele asiatice mai ales. opt castele noi au fost construite si 61 restaurate256. Mi-hãescu. unde se concentra rezistenta supremã. Cetatea trebuia sã fie apoi bine înzestratã cu provizii si apã. asa cum ne apare în Africa si în alte cetãti însemnate ale Orientului. Desigur cã aceste cetãti si forturi se deosebeau. Zidul avea 10. E de ajuns sã fie schitate trãsãturile principale ale operei. 255 Aed. în Moe-sia. numeroasele lucrãri de fortificatie fãcute din nou sau restaurate de lustinian.

Hierapolis. în spatele acestei linii. V. devenit ulterior Achris (azi Ohrida). DeAedif.. Bãbus. altã linie. 53-65. Crimeea era ocupatã de huni.. Colonea. Sabrata261. 1987. fu invitat la Constantinopol si lustinian îl botezã. Bury. Apoi. . 5 Viena. III. t. întors acasã.în Byzacena. în interior. 1948. Capsa.] 258 Ibid. 9-10. în Euphratesia. pp. Zur Problematik von Justinianea Prima. II. Nicopolis. între ele. zidurile Cherso-nului refãcute si douã noi forturi se ridicarã în sudul peninsulei. Thelepte. Zeugma. Din mãsuri de prudentã. se ridicarã întãriri si în Grecia de Nord. Cherson si Bosporos erau marile centre ale comertului între Mediterana si bazinul Don si Volga. Constantina. Callinicum. Petkovic. regele lor.R. Edessa. fortãrete puternice. Sardica si Naissus furã restaurate solid. Bosporos fu întãrit puternic. mai departe castelul Ammaedera. A. Popovic în XXVI Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina. spre sud-vest (V. Paris. Pe coastele Pontului Euxin. la Raedestos clãdi o puternicã cetate si construi din nou zidurile ce protejau Chersonesul Thraci-ei258. Apoi. coasta se acoperi de citadele. Boskovic în „Actes du IV-e Congres International d'etudes byzantines". Kitharizon. la Termopyle se opri trecãtoarea prin ziduri. în Mesopotamia Amida. Puternica citadelã Petra proteja tara Lãzilor. Carrhae. II. . p. „Cahiers Archeologiques (Paris). Justiniana Prima în lumina noilor cercetãri. opera lui lustinian259 cuprinde multe pagini. Belgrad. sediul cunoscutei arhiepiscopii autocefale care în toatã perioada medievalã a purtat titlul fostei lustiniana Prima. Lesfouilles de Tsaritchin Grad. VI. . în Armenia. în sfârsit. 40556 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN ea fu ridicatã la înalta demnitate de metropolã eclesi-asticã a Illyricului. Sura. V. Dar în 528. III.. o altã Theodosiupolis. opinie pe care o vedem împãrtãsitã si de N. Arheologii iugoslavi sustin cã lustiniana Prima se afla pe locul actualului Caricin Grad. în Asia. în Africa. 4. Dara.249-311. apoi Zenobia si Pal-myra la hotarele desertului. Popovic Tsaritchim Grad. 239 Ibid. 84-92. aici era deci totul de refãcut. 49-63. Ravenna. Dopmann.învãtati au identificat-o cu Scupi. T6 'AÂOUOTOD KCII TO ev roptovftiTOCig260. Circesium pe Eufrat. Kulu260 Prokopios. La acestea se adãugarã o multime de noi fortãrete: în Tripolita-nia. Antiochia. l.. Leptis Magna. altii cu Lychnidus. 1951. Chusira. lustinian trimise forte mari care îi intimidarã pe huni si restabilirã ordinea. 1987. 1979. p. în spate. Sitefortifie dans l'Illyricum byzantin. Bãnescu. P. Martyropolis (cu trei linii de apãrare). iar garnizoana fu omorâtã. H. istmul de Corint se tãie printr-o întãrire flancatã de turnuri. actualul Skopje.j. . 311-312. Les monuments de Tsaritchin Grad etjustiniana Prima. p. „Cahiers Archeologiques". Sebasteia. Laribus. Mamma. Nu stim încã dacã erau în relatii de federati. în mijlocul peninsulei. 261 De Aed. în „Studii teologice". Multe existau înainte de lustinian. vandalii distruseserã fortificatiile mai tuturor oraselor. Kondic si V. Ulpiana (azi Lipljan) fu de asemenea înfrumusetatã si luã numele de lustiniana secunda. E. Grod. situat la 40 km de Naissus (azi Nis). Astfel toatã Peninsula Balcanicã alcãtui un vast câmp întãrit. în „Miscellanea Bulgarica". V. cu mult mai jos. . Euagrios vorbeste de 150 orase refãcute de lustinian. 557 PFT porul îl ucise.-D. 7. fãrã a mai socoti numeroasele castella intermediare: numai între Amida si Dara erau 15. care ajunse o formidabilã cetate. Theodosiupolis (Erzerum). distruse idolii si po48. de la Trapezunt pânã la Eufrat se întinserã mai multe linii de fortãrete. în care aflãm între altele Satala. el avu meritul de a completa si a coordona aceste citadele într-un sistem riguros. IV. Grabar. Heracleea fu apãratã. opera înfãptuitã fu si mai mare. Meli-tene. p. 1948. Chiar pe coastele arhipelagului si ale Mãrii Marmara se construirã fortificatii. 1977. 10-12. în fine. XXXIX. III. D.

tot tãrmul Africii. ea a format. Dreptul sãu. Vaga furã restaurate. VI. pe tot parcursul Evului Mediu si rãmâne încã si azi. Diehl. Alãturi de aceste mari rãzboaie pe care le-am vãzut. de o multime de fortãrete. la hotarul cel mai depãrtat al dominatiei imperiale. Prin opera sa juridicã. 6. Regulile sale se scoteau din 2 izvoare: ordonantele imperiale (leges) si scrierile jurisconsultilor (jus). învãtatul francez ne dã explicatia acestei stranii constatãri264. incapabile de a apãra regiunea respectivã. se umplurã de fortãrete. Era prin urmare o urgentã sã se . 6. Acelasi lucru se petrece probabil pe Dunãre. Pe de altã parte. „sã înfrunte toatã lumea". si. si în acelea unde erau trupe imperiale se întâlnesc adesea detasamente prea slabe. împãratul trebuia sã fie prin urmare un rãzboinic si un 560 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN legiuitor în acelasi timp. Roma fusese mare mai cu seamã prin douã lucruri: prin gloria armelor si prin stiinta dreptului. 7. s-a lucrat prea repede si soliditatea constructiei a fost jertfitã. decadenta. pânã la Coloanele lui Hercule263. Din ordinele si sub influenta sa a fost redactat acel monument de compilatiuni juridice si de ordonante pe care modernii le numesc Corpus juris civilis. Trebuie sã tinem apoi cont cã multe dintre marile fortificatii ale domniei s-au ridicat în urma invaziilor si pentru a le preîntâmpina întoarcerea. în Mesopotamia. Justinien. 243-246. lustinian a întreprins si o operã legislativã. apãrãtorii priveau neputinciosi la prada si incendiile barbarilor asupra tinutului. judecãtile se întemeiau mai putin pe lege decât pe bunul plac al judecãtorilor. în urma nimicirii care însoti invazia lui Chosroes. de asemenea. Chartagina. Opera aceeasta defensivã cu adevãrat considerabilã. aceste cetãti ofereau un adãpost locuitorilor de la tarã si ele nu puteau fi cucerite usor de adversari care nu erau priceputi în arta asediului. prin care Roma a transmis posteritãtii ceea ce a creat mai bun. veni repede pãrãsirea. Pe lângã acestea. procesele deveneau interminabile. dupã activitatea primilor ani. VI.558 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN fo262. în sfârsit. de exemplu. al cãror reprezentant si mostenitor legitim se mândrea a fi. si acesteia i se datoreazã. Realizãrile interne ale domniei lui lustinian a. ale cãrui patru pãrti sunt: Institutele. -i:fe V:>Y> k 559 NICOLAE BANESCU era astfel cãlcatã de incursiunile ce nu puteau fi oprite. împãratul luã mãsurile de apãrare necesare. Chiar dincolo de provinciile cu totul supuse bizantinilor. Dar aceste materiale erau foarte împrãstiate. multe lucrãri au rãmas chiar neterminate. ele se gãseau anevoie si apoi erau pline de contradictii. tara descoperitã 262 Ibid. lustini-an se arãta deci mostenitor al vechii Rome. armata de ocupatie nu era destul de mare pentru a ocupa serios toate aceste posturi. aici. Ch. Pentru lustinian. Multe posturi secundare par a nu fi avut deloc garnizoanã si a fi fost încredintate numai pazei locuitorilor. Administratia suferea din aceastã pricinã. Opera legislativã. în fata Spaniei. adevãratã bazã a studiului Dreptului roman. V. în cea mai mare mãsurã. popularitatea numelui sãu printre urmasi. Pentru a ridica un numãr atât ele covârsitor de cetãti într-un timp atât de scurt. Operã uriasã. ca pretutindeni. 263 Ibid. dupã afirmatiile lui Procopios. Numidia fu acoperitã. Diehl subliniazã adâncul respect pe care lustinian îl purta traditiilor vechi romane. mai erau si consideratii de ordin practic ce trebuiau sã-1 hotãrascã în aceastã privintã pe basileu: era dezordinea adâncã ce stãpânea atunci Dreptul roman. ale berberilor în Africa. ale slavilor si hunilor în Europa. Codul lustinian si Novelele. observã Ch. Dar de pe înãltimea zidurilor lor. puternicul castel Septem putea. Digestele. a fost totusi neputincioasã în a opri invaziile persilor si arabilor în Asia. Desigur. dupã invazia slavã pustiitoare din 540.

în fruntea cãrora stãtea Trebonian. Z. &ein. a doua 7 Justinien. Lucrarea era enormã: trebuiau sã se extragã vreo 2. doi din Beyruth). într-un an si ceva lucrarea era gata: la 7 aprilie 529. La 13 februarie 528. în aceastã operã. Histoire de BasEmpire. fu gata dupã trei. Theofil. armonizate si distribuite în 7 cãrti. Oricât de importantã. Libertatea lãsatã comisiei a fãcut ca . el vru sã strângã într-un corp de doctrinã pãrerile jurisconsultilor celor mai eminenti ai Romei vechi. Lucrarea.adune si sã se coordoneze toate aceste texte. 4 profesori de drept: doi din Constanti-nopole. Histoire des sources du droit romain. numeste Libri ad Sabinum. o comisie de 10 membri. E. si rezultatul n-a fost desãvârsit. Dar mai ales sau pus la contributie Ulpian si Paul. sub presedintia lui Treboni-an (11 avocati. Bury. cel mai vechi. Aproximativ 40 de jurisconsulti au dat aceste extracte. în sfârsit. V. p. lustinian avu norocul de a gãsi pentru aceastã operã uriasã un om eminent: Trebonian a fost sufletul acestei lucrãri si împãratul însusi o recunoaste. colectia de texte astepta a fi promulgatã. Materialele astfel adunate furã apoi cercetate în comisie. luând locul culegerilor de mai înainte de acest fel26'. P. si pânã la Hermogene si Charisius.. pentru care se programaserã 10 ani. 266 stiinta lui multilateralã e schitatã de Gibbon. Ulpian si Paul îmbogãtiserã tratatul de drept civil al lui Sabinus si care se. von Lingenthal. 1892. Dar opera personalã a lui lustinian furã Digestele (Digesta sau Pandec-tae . pentru a pune la îndemâna juristilor. Paul si Gaius asupra Edictului perpetuu al lui Hadrian268 si care se numesc Libri ad edictum. Graba cu care s-a fãcut a împiedicat realizarea ei perfectã. op. sã modifice.. doi avocati de merit si un profesor de drept de la scoala din Constantinopol. mai ales cele compuse de Ulpian. ed. Paris. pp. cit. II. cap. 250. 492. 1959. se ocupa de textele care nu intrau în nici una din acele categorii si mai ales Chestiunile si Rãspunsurile lui Papinian. 402-417. sã se reducã într-un sistem usor de consultat si sã se punã capãt arbitrariului magistratilor265. clasate. mai cu seamã sã evite contradictiile. III. 562 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN despuia lucrãrile privitoare la jus honorarium. El voia sã pãstreze astfel posteritãtii pretioasele materiale adunate în timp de veacuri de întelepciunea romanã si sã dea astfel un nou impuls stiintei juridice. covârsind de laude stiinta juridicã a ministrului sãu si experienta sa practicã266. Paul si Scaevola. înainte de lustinian. Acesta fu Codul lustinian împãrtit în 12 cãrti si care trebuia sã aibã putere de lege în tot imperiul. seria edictalã si seria papinianã. cit. antinomii. începând de la Q. Astfel se formarã trei serii de extrase: seria sabinia-nã. fiind publicatã în 533. opera aceasta nu era originalã. Ch.000 de cãrti.nãvSeKTai). Berlin. cum o numeste chiar el. textele necesare ale jurisprudentei. Sunt repetitii si sunt contradictii. 561 Y NICOLAE BANESCU natã sã strângã si sã claseze constitutiile imperiale de la Hadrian încoace. Diocletian si Teodosius al II-lea compuseserã astfel de coduri. 248-250. fu însãrci265 Ibid. lustinian a îngãduit comisiei sã aleagã ce socoate mai bun. care au trãit în vecul al IV-lea. 1894. IV. Kruger. Dar lustinian chemã ajutorul lui Dumnezeu pentru aceastã „operã deznãdãjduitã". sã elimine. Geschichte des griechisch-romischen Rechts. Multe puncte slabe au fost relevate în aceastã operã. în special din comentariile cu care Pomponius. Ea a fost împãrtitã în trei sectiuni: una extrãgea din operele privitoare la jus civile.. Diehl. o comisie formatã din 16 membri a fost constituitã. Ambitia împãratului mergea încã mai departe. a treia parte. înalti functionari administrativi. La 15 decembrie 530. op. sub o formã comodã. Mucius Scaevola. pp.

împãratul însãrcina printr-o ordonantã o comisie compusã din 17 functionari în activitate sau retragere. Aceastã nouã editie fu promulgatã prin constitutia de la 16 noiembrie 534. cã lucrarea lui lustinian ne-a transmis izvoarele dreptului roman si a fãcut prin aceasta un serviciu imens stiintei juridice si istoriei. La 13 februarie 528. Numãrul legilor publicate de lustinian în decursul celor cinci ani care urmarã redactiei Codului din 529 fu atât de mare încât o nouã editie se impuse. singura pe care o posedãm. cuprinzând legislatia în vigoare continutã în Codurile Gregorian. cu ajutorul cãreia sã strângã într-o singurã operã ceea ce ar trebui sã se extragã din scrierile jurisprudentei clasice. El face obligatoriu anul al cincilea de studiu. în privinta textelor utilizate. Comisia era alcãtuitã din 16 membri: magister libellorum Stein. Roma si Beyruth. era autorizatã sã suprime constitutii întregi. Trebonian a fost sufletul acestei întreprinderi. Hermogenian si Theodosian. si stabileste în primul an de studii Institutele si primele cãrti din Digesta. vine îndatã Paul271. Editia a doua a Codului lustinian. Cãtre octombrie 529. manual elementar în 4 cãrti. * Justinien. ' f 563 NICOLAE BANESCU Nu e mai putin adevãrat. poruncind lui Trebonian sã constituie o comisie dupã alegerea sa. Trebonian fu ridicat în functia de Chestor al Palatului sacru. înainte de publicare Digestelor. profesor la Beyruth. 268 Codificarea rescriptelor imperiale impuse de el ca singura legislatie. dar cea mai mare parte a textelor apartin jurisprudentei secolelor al II-lea si al III-lea. dintre care unii se urcã în timpurile Republicii romane. fie ea perimatã sau nu. 404-405. Trebonian cumula chestura cu Magisterium officiorum™. 564 Constantin. care a dat singur o treime a lucrãrii. Comisia executã lucrarea în 14 luni. si aceasta a fost opera lui Trebonian. care 1-au redactat dupã lucrãri analoge ale epocii clasice. Dupã Ulpian. constitutia imperialã din 21 noiembrie 533 dãduse putere de lege Institutelor. cuprinzând 12 cãrti ca si cea dintâi. terminã marea operã de codificare. sã modifice textele pe care le pãstra si chiar sã contopeascã mai multe într-o singurã lege. Enorma lucrare a fost terminatã în trei ani. el fusese avocat la baroul prefecturii Orientului. în acest scop. si Doro-theu. pe care o tinu pânã la moartea sa.Deo auctore). profesor de drept la Constantinopol. Comisia trebuia sã elimine orice contradictie si tot ce era perimat si inutil. destinat studentilor în drept. . o multime de opere admirabile ale dreptului roman se pierdurã ori se alterarã269. câteva luni dupã publicarea Codului. Dupã publicarea Codului. Originar din Pamphylia. reforma programa învãtãmântului juridic. a cãrei întrebuintare fu interzisã. precum si legile posterioare acestora. sã se mutileze textul lor pentru a se înlocui cu proza comisiei si. care a dat putere de lege Digestelor.adesea sã se omitã interpretãrile jurisconsultilor. sã reia proiectul theodosian de a codifica si mostenirea jurisprudentei clasice. Lucrarea a alcãtuit Digestele. redactatã de Trebonian în 50 de cãrti. la sfatul lui Trebonian. cu aceleasi drepturi cu care fusese învestitã comisia Codului. Câtiva ani mai târziu. pp. 4 profesori de drept (doi din Constantinopol si doi din Beyruth) si 11 avocati. din doi avocati si dintr-un profesor de drept sã elaboreze un Cod nou. iar cei trei ani urmãtori sunt consacrati numai Digestelor. 251-254. pânã atunci facultativ. cu toate acestea. Câteva sãptãmâni mai târziu constitutia promulgatã în aceeasi zi cu a Digestelor. ajutat de patru membri ai comisiei Digestelor. pe când redactorii Codului Thedosian nu fuseserã autorizati decât la schimbãri menite a face textul fiecãrei constitutii mai clar. lustinian promulgã constitutia sa (Tanta circa nos). Theofil. iar al cincilea Codului. Autorii erau Tre-bonian. El a dat la 15 decembrie 530 o constitutie (. pe când lucrãrile pentru Codul Theodosian tinuserã aproape nouã ani. si la 16 decembrie 533. lustinian se hotãrãste. Izvoarele sunt scoase din aproape 40 de autori. Redactorii erau investiti. fiind cãlãuza principalã a redactorilor. împãratul nu admite scoli de drept în afarã de cele de la Constantinopol. în chipul acesta.

de aceea s-a lãsat condus. Sclavajul se îmblânzi mult. vechea conceptie a familiei dispare. Fetele. Pãtruns de influenta crestinã. Dar alãturi de aceste traditii ale trecutului pãstrate cu pietate în veacul al Vl-lea apar si idei noi. Patriapotestas nu mai îngãduie tatãlui sã refuze consimtãmântul la cãsãtoria copilului. de ceea ce el numeste humanitas. O mare lãrgime de vederi strãbate în opera lui lustinian. la fel cu Trebonian. 408-409. 85-87. lustinian se gândea la aceasta încã din 530. apãru a doua editie a Codului. de simplificare. în 533 si în acelasi an opera fu gata. Relatiile dintre tatã si copii se schimbã. redactate dupã planul Institutelor lui Gaius. Ulpian proclamase cã în dreptul natural toti oamenii sunt egali. XVI s-a obisnuit a se numi Corpus juris civilis întregul format din Institute. 272 Ibidem.De altminteri. Se puse ca principiu dreptul natural al copilului de a mosteni o parte din averea tatãlui. care guverneazã fãrã control si a cãrui autoritate e de drept divin. cuprinzând 4600-4700 decizii. ca limba dreptului roman . p. Tot asa în ce priveste bunurile. cã orice om se naste liber si cã sclavia e o stare contra naturii. Aceasta fu refrezen-tatã de Institute (Institutiones). Schimbãri revolutionare sunt prevãzute în dreptul de succesiune: rudenia de sânge. El puse pe Trebonian si doi profesori de drept -Theofil si Dorotheu . 256-260. e acela pe care îl posedãm . hotãra acum transmiterea bunurilor. emise de la 529 încoace: noul titlu e Codex repetitae praelectionis. în ce priveste dreptul persoanelor. opera lui lustinian pregãti cãile pe care avea sã se îndrumeze legislatia modernã274. Codul din 534 si Novelle (adicã esentialmente legile lui lustinian posterioare acestei date)272. de blândete. p. eliberarea din sclavie fu încurajatã si fãcutã mai usoarã. Pentru tinerimea care dorea sã studieze dreptul. pp. sporitã cu deciziile sau rescriptele împãratului. copilul nu putea fi dezmostenit. Acelasi spirit se observã si în conditia sclavilor. Femeia devine egalã cu bãrbatul.sã redacteze acest manual. si acesta e un lucru caracteristic. Digesta. 565 NICOLAE BANESCU Opera juridicã a lui lustinian a fost redactatã în limba latinã.sã fie pãstratã pe cât posibil ca limbã oficialã a imperiului2'73. în dreptul persoanelor. care merg de la Hadrian pânã la 534. Codul si Digesta nu erau suficiente. legea precizeazã si întãreste drepturile sale asupra dotei. sau cel putin motivele acestui refuz trebuie sã fie înfãtisate magistratului.latina . 274 Ch. ale dreptului celor 12 Table. 566 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN lut pe bunurile pe care le câstigã. Teoria despotismului imperial e formulatã pentru prima datã în termenii cei mai expresivi si mai completi. în toate relatiile dintre membrii familiei se introduce un spirit de blândete si un viu sentiment al demnitãtii personale. Prin aceasta. 411. lustinian se arãta încã mostenitorul Cesarilor Romei. 407. era necesar un manual practic. 271 Ibidem. Afarã de cazuri foarte rare. Prin spiritul acesta de echitate. el a tinut. Anulã editia din 529 si acest text. de interesul public si de naturalis ratio. pp. Diehl. Acelasi spirit se impune fatã de conditia femeilor socotite pe treapta de jos a societãtii: curtezanele si actritele. el a simtit caracterul adesea îmbãtrânit al vechiului Drept roman. Le monde oriental. ele se puteau acum cãsãtori cu oameni liberi si chiar cu persoane ele rang senatorial (vezi aici influenta Theodorei). numai din sec. surorile furã chemate la mostenire. prin bãrbati si femei. Justinien. în parte abrogate de mult. Fiul ajunge stãpân absoIbidem. în ce priveste dreptul lucrurilor. Ceea ce ne mai izbeste în opera legislativã a lui lustinian e ideea statului constituit dintr-o ierarhie de functionari care se supun unui sef absolut. mostenitor al împãratilor romani. Astfel principiile cele mai largi si mai echitabile ale dreptului gintilor stergeau definitiv regulile strâmte. pp. 567 în 534.

Toate aceste lucrãri atestã marea activitate care domnea în scolile de drept în veacul al VI-lea276.. în momentul în care lustinian lua conducerea imperiului de Orient. certurile religioase mãreau dezbinãrile interne si fãceau si mai acutã criza în care se zbãtea monarhia. Pentru completarea operei sale. al treilea si al patrulea an se studiau Digestele.">M\ b^>. Pe deasupra.. orice comentariu. Un avocat din Constantinopole...rP ' 569 l NICOLAE BANESCU ceau noului regim mostenitorii deposedati ai lui Anas-tasios. tezaurul era gol. El opri orice studiu critic asupra textelor legislatiei. Iulian. Pentru a pãstra în puritatea sa originalã aceastã legislatie. Sãrãcia din ce în ce mai mare a imperiului sleia izvoarele bogãtiei publice. pentru a curma mai cu seamã abuzurile administrative.. Pentru a lecui toate aceste rele. Ele n-au fost niciodatã reunite în colectie oficialã. obiceiurile dezastruoase ale administratiei publice produceau o mare nesigurantã si o mizerie adâncã.. Codul275. Roma. situatia internã a monarhiei era foarte gravã. el o urmãri. pentru modificarea unei pãrti care ar fi impus mai târziu o schimbare. 263-264.r278 Novelles. :r : . dar se studiau foarte putine opere: un rezumat din Institutele lui Gaius... Introduse în administratia bizantinã unele principii esentiale si prin aceasta domnia sa reprezintã un moment important în . lustinian organizã învãtãmântul juridic. Opera administrativã.-.. Alexandria si aiurea.. scoli de drept erau numeroase în Imperiu: la Constantino-pol.. II. ceva din cãrtile lui Ulpian ad Sabinum si din cometariul sãu asupra Edictului. în 555277Novellele furã scrise în greacã... Un nou program de stat se schitã..... La Constanti-nopol factiunile Hippodromului frãmântau populatia cu rivalitãtile lor si întretineau opozitia pe care o fã276 Ibidem. impozitele nu se mai puteau încasa. pp. Dreptul penal si procedura criminalã erau lãsate la o parte.: ... 266. O reformã se impunea. în al doilea. 8 cãrti din Responsa ale lui Papinian si cele 23 de cãrti din Responsa ale lui Paulus. o mare reformã se impunea. lustinian pãstrã pe primele trei.. •.. în tot cursul domniei sale. în al cincilea. orice schimbare.. pp.:" . cum se exprimã însusi lustinian întro ordonantã a sa: „nonpaterna voce legem conscripsimus sed hac communi et graeca. cu toatã intentia anuntatã a lui lustinian... în cazuri neprevãzute. pentru a fi mai bine întelese. Se permiserã numai traducerile si rezumatele (indices). în provincii. Cea mai mare parte totusi se referã la afaceri administrative si eclesiastice si au prin aceasta un mare interes pentru istoria administrativã a domniei. Acest fapt nu împiedicã totusi parafraze la texte. coli.. lustinian îsi rezervã siesi dreptul de a legifera în toatã libertatea. lustinian întreprinse cu îndrãznealã aceastã reformã. cu mare stãruintã. p. Caesarea. tit. învãtãmântul cuprinse cinci ani. le strânse prima datã. 568 r ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN mentarii de multe ori întinse.. pentru a pune ordine în lucruri. I. lustinian hotãrî prescriptii cu privire la cercetãrile stiintifice. . învãtãmântul se fãcea pânã atunci în 4 ani. fondul de rezervã constituit de împãratul Anastasios era aproape secat.azi sub numele de Codul lustinian. în primul an studentii (Justiniani novi) învãtau Institutele si primele 4 cãrti din Digeste. De la 534-565 el publicã sub numele de novellae leges o serie de 154 ordonante. interpretãri. co5 Just... Tot din dorinta de a pãstra curatã legislatia sa. 277 Ibidem.. care în multe puncte însemnate modificarã dreptul Codului si Digestelor. Berytos. b. Pretutindeni se arãtau motive de dezordine si tulburãri. 264-265.-.. ut omnibus sit nota propter facilem interpretationem"278. VII.

Aboli sistemul cumpãrãrii functiei. cu integritate si cinste si sã apere pe supusii împãratului de orice violentã. scãzu mult sumele plãtite la numire si permise sã se plãteascã numai anumite sume (awr\&eiai) pentru obtinerea brevetului de numire. Histoire du Bas-Empire. Diehl. p. împãratul aratã cã ei obisnuiau sã ia de la contribuabili de trei si de zece ori mai mult decât plãtiserã . sã fie drepti în judecãtile lor. E. si împãratul îi fãcu responsabili de plata integralã a contributiilor regiunii ce li se încredinta. Cei care aspirau la asemenea posturi erau nevoiti sã se împrumute cu dobânzi enorme. împãratul mãri veniturile functiilor publice. datoratã înainte de toate generozitãtii perechii imperiale281. în 535. Pentru a împiedica exploatarea contribuabilor. Mai contribuia la aceasta si un interes superior de stat: provinciile ruinate nu mai puteau da nimic pentru nevoile publice. dupã expresia sa. Apoi impuse oricãrui functionar depunerea unui jurãmânt solemn prin care se obliga a servi credincios pe stãpânii sãi lustinian si Theodora prin care declara cã a obtinut functia fãrã a da nimãnui bani ca suffragi-um. pe care faimosii defensores erau neputinciosi a le apãra. ei întretineau pe cheltuiala lor bande de bucellari care pustiau tinuturile. De aceea. op. II. El cerea necontenit ca functionarii sãi sã aibã. pp. 270-274. lustinian fu adânc miscat de aceastã stare de lucruri nefericitã si primejdioasã.. adevãrati tirani feudali. 570 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN rea postului si ei cãutau sã si le procure prin mijloace neregulate pe socoteala provincialilor. noul numit se îndatora sã guverneze fãrã înselãciune. Legislatia iustinianã mãreste influenta episcopilor în controlul administratiei. pentru nedreptãti diferite. o grijã realã fatã de supusii sãi. toti câtia aveau de îndreptat plângeri împãratului. Marii proprietari. e de ajuns a strãbate no-vellele lui lustinian. Acestia trebuiau apoi sã se intereseze de strângerea contributiilor. spiritul sãu autoritar era condus în chip firesc cãtre centralizarea administrativã. Iar în Constantinopol imigrau în masã multimea nemultumitilor. Pentru a ne face o idee despre cauzele multiple ce impuneau aceastã reformã. serios constituit si recrutat cu deosebitã atentie. le uzurpau pãmânturile. le devastau locuintele. Justinien. 572 . Rãscoalele izbucneau adesea în provincii. orasele.pentru functia lor. date pe 15 si 16 aprilie. încorporau la domeniile lor bunurile altora. aducând în capitalã fermentul revolutiei80.istoria administrativã a Imperiului de Rãsãrit279. Guvernatorii trebuiau sã trãiascã din salariile lor si sã se poarte pãrinteste fatã de populatie.. 270. „mâinile curate". cit. afarã de taxele permise. Stein. Episcopii erau invitati sã supravegheze purtarea guvernatorilor si sã E. De aici. 463-464. adevãrate documente oficiale în aceastã privintã. lustinian se 280 Diehl. prin acest jurãmânt. sã pedepseascã pe vinovati. cit. prin douã ordonante (novellele 8 si 17). în a doua sa prefecturã. 571 NICOLAE BANESCU strãduia sã creeze un corp de functionari disciplinati si docili. era pustiite. sã nu primeascã bani. tara se depopula. Un vechi obicei al Bizantului era de a se lua sume considerabile de la cei care erau numiti ca guvernatori ai provinciilor (suffragia) si aceste sume mergeau parte la împãrat. op. lustinian fixã principiile reformei administrative la care a contribuit si loan din Cappadocia. Stein. socotea cã rolul de reformator era o datorie a functiunii sale imperiale. tarinele se goleau de muncitori si agricultura încetase. El avea o sincerã dorintã de a face bine. al acelor suffragia. iar acest lucru sleia tezaurul. 463 si urm. un act de recunostintã cãtre Dumnezeu care-1 coplesise cu binefacerile sale. în care autorul rezumã observatiile crude ale împãratului. Soldatii apãsau ele asemenea greu asupra locuitorilor. Salariile nu erau de ajuns sã-i despãgubeascã de sumele cheltuite pentru obtine 1 Ch. ducea la coruperea justitiei si la demoralizarea generalã în provincii. parte la prefectul pretoriului.

Functia de defensor civitatis ajunsese nefolositoare în practicã. reuni într-un singur guvernãmânt cele douã provincii vechi ale Libiei. reorganizat dupã un plan simplu. Consideratii de ordin militar au determinat aceastã creatie: quaestor exercitus e înainte de toate un general însãrcinat cu apãrarea Dunãrii de Jos. Aceastã nouã circumscriptie cuprindea Moesia secundã si Sci-tia — cele douã provincii danubiene care fãcuserã parte pânã acum din dieceza Thraciei . c. si în celelalte pãrti. Diehl286. nu încercã o revizuire completã a sistemului existent. 284 Buiy. Byzance et la mer. desfãcutã din dieceza Orientului. Just. în veacul al V-lea. care serveau odinioarã de intermediari între administratorii provinciilor si prefectul pretoriului. O lege din 18 mai 536 înfiinta o magistraturã cu caracter special. dispãreau vicarii diecezelor. legãtura dintre cele 5 provincii pu285 Stein. Aceastã novellã nu a putut fi primitã cu bucurie de municipalitãti. si deasupra guvernatorilor de provincii fu pus un magistrat superior. 283 Stein. deoarece poruncea ca în fiecare oras cetãtenii fruntasi sã îndeplineascã functia timp de 2 ani prin rotatie si impunea ca. crescutã mult prin anexiuni recente. 467-468. fiindcã era îndeplinitã de oameni fãrã influentã sau situatie. Paris. care voia un guvernãmânt local mai puternic si o putere centralã mai ascultatã. Quaestura exercitus. pentru protectia poporului împotriva abuzurilor administratiei. pe lângã vechile atributii. prin novella 31 din anul 536 fu împãrtitã în 4 provincii. 474-475. care era navigabilã pentru cele mai mari vase ale epocii. ca sã rãspundã de actele sale. 338-339573 fãcu multe schimbãri în care se depãrta de la principiile lui Diocletian. pp. cãci Moesia secundã se întindea de-a lungul Dunãrii. Cum aratã foarte bine Stein283. pp. precum si insula Cipru. lustinian. op. 1966. putine schimbãri se fãcuserã în amãnuntele sistemului provincial care fusese întocmit de Diocletian si modificat ici-colo de urmasii sãi. Reorganizarea provincialã. El combinã în unele cazuri provincii mici pentru a alcãtui mari guvernãminte. Acesta e începutul sistemului care a creat la începutul secolului al VH-lea regimul „themelor".. Confirmarea vechii reguli dupã care guvernatorul trebuia sã rãmânã în provincia sa timp de 50 de zile dupã iesirea din functie. al cãror text trebuiau sã-1 afiseze pe usile bisericilor282. Ahrweiler. 276 si urm. Presses Universitaires de France. Tot asa. un illustris depinzând direct de împãrat. Au fost date tot atunci si alte câteva legi. II.] 574 l ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN se sub ordinele quaestondui armatei era caracterul lor maritim sau quasi-maritim. op. [Aceste aspecte au fost reluate de H.. aceea de quaestor lustinianus exercitus (quaestor iustinian al armatei).. Provinciile fuseserã mereu îmbucãtãtite284. pp. cit. în acelasi timp în care numãrul provinciilor si deci al guvernatorilor scãdea. defensorii sã decidã procese în valoare de pânã la 300 nomismata si în cazuri criminale mici283. Dar într-o novellã (din 15 august 535) atribuitã de Stein influentei lui loan de Cappadocia se încearcã reînvierea institutiilor municipale pe bazã laicã. care nu puteau avea o atitudine independentã fatã de guvernatori. lustinian cãutã sã o restaureze printr-o reformã. desfãcute din dieceza Asiei. Armenia.reclame stricta aplicare a legilor.provincia insulelor (adicã Cyclaclele si arhipelagurile însirate de la Lesbos pânã la Rhodos) si Caria. Cele douã provincii: insulele si Caria sunt originea „themei Carabisiani". . Egiptul. ca sef civil si militar al teritoriilor puse sub autoritatea sa. trebuie amintitã în mod special. cum a arãtat Ch. si sediul administratiei sale se aflã la Odessus (Varna). Macedonia II fu reunitã cu Dardania. dar 282 Diehl. cit.

pentru apãrarea frontierei. Se punea astfel capãt rivalitãtilor care fãceau administratia publicã ineficace. p. [Opinie diferitã la H. pretori. Aceastã întârziere si-o explicã Stein prin pregãtirea specialã de care a fost nevoie pentru reorganizarea Egiptului. Paflagonia. 576 tanei. cum a fost Strategius. Un lant continuu de fortãrete a fost înãltat de-al ungul frontierelor. pentru a simplifica mecanismul administratiei si pentru a întãri autoritatea publicã. lustinian remedia si sistemul judiciar. e acum împãrtitã în 5 circumscriptii. toate cauzele de o valoare mai micã decât 500 aurei287. în Palestina si Armenia I la rangul de proconsul. lustinian se hotãrî sã reuneascã în mâinile aceluiasi functionar puterile civile si militare. 290 si urm. înalte demnitãti ale unor aristocrati mari latifundiari. un moderator fu pus în noul Helle-nopont (unit acum cu Pontus Polemaniacus). Armenia III. Aveau atributii de ordin financiar si un drept de jurisdictie foarte întins. . lumea dãdea nãvalã în Constantinopol pentru a depune plângeri împotriva primilor judecãtori si acest fapt pricinuia mari cheltuieli pentru împricinati. în Pisidia. Et. ei unirã o largã autoritate asupra soldatilor cantonati în circumscriptiile lor. si fãceau sã sufere administratia. byz. Prin statutul din 539. la aproape 3 ani dupã ultima novellã reformatoare. a organizat de-a lungul limes-ului districtele militare conduse de duces si ocupate de trupe speciale. întãrind armãtura administrativã a Statului288. Era cunoscutã încetineala justitiei. Diehl. 282. înainte de toate însã. al cãrui loc îl luau. pentru binele supusilor sãi. Diehl. el a adãugat la „magister militum11 pentru Thracia si Illyricum încã unul. în Europa. în cele douã Moesii si în Dacia. care cuprindea 9 provincii civile grupate din punct de vedere militar în 3 ducate. Ei iau titlul de duce si întrunesc în mâinile lor puterea civilã si comandamentul militar. Lycaonia. creând „magistri militum" pentru Armenia si Mesopotamia. Trei limites au fost formate în Egipt. Legea pe care o institui apãru în primele luni ale anului 539. p. Galatia . comes sacra-rum largitionum). Reforma administratiei egiptene trebuie consideratã drept opera lui loan de Cappadocia. în Egipt prefectul augustal.. La puterea civilã. aceastã diecezã. Just.în sfârsit. De acum înainte. lustinian a reorganizat si marile comandamente militare. lustinian a împãrtit aceastã comandã. în unele pãrti se pãstrarã aceste puteri. câteva comenzi au fost înjumãtãtite în Siria si pe Eufrat. De aceea toti administratorii nou creati de lustinian în diecezele Pontului si Asiei. în Arabia si Fenicia vechiul praeses fu ridicat la rangul de moderator. în epoca lui lustinian erau douã provincii intitulate Armenia. proconsuli. op. Ei aveau rangul de spectabiles si erau împodobiti cu titlul lustiniani. ai cãror sefi sunt total independenti unul de altul. 1905.. prefectul augustal e abolit ca sef civil al întregii dieceze a Egiptului. iar cele douã provincii ale Cappadociei furã unite sub un pro^ consul lustinianus.câte un comes lus-tinianus (comites). Prin aceasta. comiti. Sa cãutat a se mãri tot mai mult prestigiul ducilor. proasta evidentã. ei puteau judeca în apel chiar cauze de o valoare sub 500 bani de aur [nomisme]. al Moesi-ei. fãcând parte din dieceza Pontului. în vreme ce altii vegheau la Dunãre în Scitia. Din aceastã pricinã. în Isauria. dar în provinciile mai dificile. moderatori. pentru a tine în frâu elementele de descompunere feudalistã. cit] 575 duce. limi287 Ch. în Thracia se instituirã pretori (praetor lustinianus). pe lângã cã tribunalele capitalei erau încãrcate de afaceri mãrunte. alti duces au fost stabiliti în Armenia. reuneau în mâinile lor atributiile si apuntamentele vechiului praeses si 286 Ch. Siria. în Orient cornitele Orientului. furã autorizati a judeca în apel. el aplicã sistemul. Un magister militum per Orientem comandase pânã la el întregul teritoriu ce se întindea de la Marea Neagrã pânã în Egipt. Ahrweiler. fãrã posibilitatea de recurs. venalitatea si partialitatea judecãtorilor. unde erau de învins rezistente mari (monofizismul protejat de Theodora.

Africa. Dar acestea erau numai abateri exceptionale de la principiul stabilit. De asemenea. 476-480. pãstrã. Reorganizarea a fost fãcutã prin pragmatica sanctiune din 554. donatii fãcute de regii barbari. Nicopolis) plus parte din Pontus Polemoniacus (Trapezus si Cerasus). fiindcã în acelasi timp. op.parte din vechea Armenia primã (Teodosiopolis. Un comes sacri patrimonii per Italiam fu numit si imperialii logotbetae cereau cu rigoare rãmãsitele din timpul regilor goti. Reformele acestea. Tot asa au stat lucrurile si în prefectura Italiei reconstruitã.restul din vechea Aremnia primã si parte din Pontus Polemoniacus (Comana. cit. lustinian sterse tot ce reamintea „tirania" barbarã. voi. cum a fost înainte. apoi. 1. district dincolo de Eufrat. La nevoie. al Romei si al Italiei. îndatã dupã aceea. având în subordine 7 guvernatori. Belisarie în Africa si Narses în Italia organizau apãrarea frontierei. Honorias si vechea Paflagonia au fost unite într-o nouã Paflagonie. 3. Satala. Fiecare provincie forma o mare comandã cu un magister militum în frunte. care transformau Orientul./ tricte din nou. Armenia a treia . creând 4 provincii ale Armeniei. i 579 NICOLAF. dar strict separatã de cea civilã. 5: . pp. Contracte semnate în timpul lui Totila. mãsuri economice luate de ei în favoarea colonilor sau sclavilor erau anulate si Pragmatica restaura proprietarilor romani toate pãmânturile pe care le aveau înainte de Totila. împãratul a distribuit aceste dis1 Stein.Prin no-vella 31 din anul 536. 4. Numeroasele oficii care controlau detaliile îi ajutau pe functionari si asigurau predominarea conducerii civile în prefectura Africii. iar contributiile realizate împãrtite. în fruntea guvernãmântului civil al Africii a fost asezat un prefect al pretoriului. între arca prefectului si casa largitiones. în parte din Pontus Polemoniacus si în parte din noi teritorii. Solomon si Germanos au combinat functiile si chiar titlurile de prefect pretorian si magister militum. Narses a fost un real vicerege. De la 535 un praetor era în fruntea Siciliei recucerite. BÃNESCU Administratia militarã era în acelasi fel orânduitã.vechea Armenia secundã. Zela si Brisa). nr. aflat sub un guvernator cu titlul de moderator.. purtând tilurile consulares Bury.Sophanene. duci comandau districtele militare (limites) create de-a lungul frontierei. V. ed. formate în parte din cele douã vechi provincii. Armenia a patra . vechile împãrtiri administrative si deosebirea dintre puterea civilã si cea militarã. Italia. lustinian introduce legislatia promulgatã de el în Vestul recucerit. asistat ca mai înainte de 2 vicari. în Africa erau la început 4. în tãrile cucerite de lustinian. Spania se aflau sub autoritatea unui astfel de magister. functionarii civili guvernau cele 13 provincii în care a fost împãrtitã peninsula. Gibbon. principiul reorganizãrii administrative în Africa a fost acela al vechii separatii între autoritatea civilã si militarã. Appendix. dupã 538 un prefect al pretoriului era numit în Italia si regimul administratiei civile era stabilit dupã capitularea Ravennei. Colonea. în practicã. Restul din Pontus Polemoniacus a fost unit cu vechiul Hellenopontus pentru a forma un nou Helleno-pontus. sub un pretor289. Armenia secundã . estul Armeniei a treia (capitala Martyropolis). Armenia primã . în Africa si Italia recucerite. A fost reconstruitã dupã modelul roman. împãratul. II. exigente politice sau militare impuneau concentrarea întregii autoritãti întro singurã mânã. Sub autoritatea prefectului. care pânã atunci fuseserã în afara sistemului provincial. preocupat sã dea populatiilor imaginea exactã a administratiei romane asa cum ele o cunoscuserã mai înainte. în Africa. 4. nu au fost introduse si în Occident. Vechiul sistem de impozite fu restaurat. Ca si în Italia. 578 si praesides. Sardinia si Corsica tineau de prefectura Africii. 2.

provinciile erau rãu guvernate. sã vegheze ca acestia sã-si termine treburile repede si sã se întoarcã acasã. Duci erau si în Sardinia si Sicilia. provinciile de Vest au apelat la împãrat sã le ajute în mizeria lor. Depopulate. abuzurile functionarilor continuau ca si înainte. Toate viciile. Mãsurile au adus o realã prosperitate. 22-24. porturi deschise. si sã ridice din ruine pe cele nimicite de cutremure sau incendii. dãinuiau si înfloreau. în timp de pace cultivau pãmântul si vegheau cãile ce treceau prin limes. comandati de tribuni. 581 NICOLAE BANESCU care au zguduit tara. biserici. History. pentru a grãbi împãrtirea justitiei si a scãpa capitala de o multime turbulentã. atât de cenzurate în ordonantele din 535. ei primeau feude. în care împãratul se plânge de întârzierea cu care noii functionari iau în stãpânire cârmuirile lor. lupte cu armele. Car-thagina împodobitã cu un palat. acum abolit291. pânã la sfârsitul domniei. împãratul a usurat impozitele. se hotãrî. Grupati în regimente. Pe lângã acestia. doborâtã de Totila. si totusi. Roma pusã în posesia privilegiilor care sã-i dea o înviorare economicã. Prokopios ne-a schitat în Istoria secretã mizeria pe care restaurarea imperiului a adus-o în Africa si Italia. lustinian auzi acest apel. Ceea ce e mai grav. lustinian se mãgulea cu faptul cã a restabilit ordinea. quaesitor. lustinian s-a interesat îndeosebi sã înzestreze orasele cu asemenea lucrãri: terme. ei stationau în orase întãrite si castele de la frontierã. judecãtor suprem si prefect al politiei în acelasi timp292. în aceste districte stationau trupe speciale. Ravenna înfrumusetatã cu constructii ca Sân Vitale si Sân Apolinare în Classe ajunse o capitalã. Numidia si Mauritania. în care se demascã administratori abuzivi si în care soldatii se mentioneazã ca o adevãratã plagã a provinciilor. Aceste reforme administrative au fost completate printr-o mare operã de lucrãri de utilitate publicã. lucrãri de utilitate publicã furã ridicate în orase. iar tribunalul sãu se ocupa cu anumite cazuri de crime293. patru erau si în Italia. lãsând tinuturile luni întregi în pãrãsire. Dacã ne întrebãm acum care a fost rezultatul marii reforme din 535. acte de brigandaj. Au fost luate mãsuri în Africa în scopul restaurãrii cultivãrii câmpurilor. Avea si functii judiciare. rãscoale ' Diehl în Cambridge Med. Se puteau cãsãtori. în 539. apeducte. sã se interzicã purtarea armelor celor care nu erau înrolati în armatã. de-a lungul frontierei Alpilor. dupã tipul celor vechi. textele oficiale ne reveleazã omoruri.Tripolitana. în 539. dupã devastãrile crunte ale rãzboiului. strivite de impozite. lustinian a fost nevoit sã repete ordonantele sale. Neapole ajunse un mare port comercial290. li-mitanei. a cãutat sã restaureze marea aristocratie. un fapt ne izbeste de la început si anume cã. Pentru a li se pune capãt. Aceasta se constatã din numeroasele novelle. Ei pun contingentele lor la dispozitia ducilor din limes si sefii lor primesc de la împãrat un fel de învestiturã. Acesti gentiles sau foederati fac un tratat perpetuu cu împãratul. necontenit. El a înlocuit pe praefectus vigilum (vwre-Jiapxog) subordonat mai înainte prefectului orasului. Nu puteau pãrãsi niciodatã limesul. El trebuia sã-i asiste pe cei care aveau motive legitime pentru a veni în capitalã. Recrutati dintre localnicii de la frontierã. împãratul înfiinta la Constantinopol un magistrat extraordinar. Au fost luate mãsuri similare si în Italia. sã-i trimitã la domiciliu pe cei care nu aveau motive serioase sã rãmânã în capitalã. splendide bãi. ca semn al suveranitãtii romane. By-zacena. în timp de rãzboi. a protejat si îmbogãtit Biserica si a reparat dezastrele rãzboiului. orase noi construite pe platoul înalt al Numidiei. ^aits] 580 Disperate. . districtele furã repopulate. în prima parte a domniei sale. pp. primind un subsidiu anual (annona). cisterne. lustinian încercã sã încorporeze în armata imperialã popoarele barbare locuind în împrejurimile imperiului. Milan fu ridicat din ruine. sã atragã atentia asupra prescriptiilor date. luau armele si apãrau postul încredintat lor sau împreunã cu trupe similare îi respingeau pe nãvãlitori. pacea publicã a fost mereu tulburatã.

op. 455 si 803. Rom. cit. cit. Adãugirea de impozit era numitã epibole. care. 334-336. Când o provincie nu avea provizii suficiente. Cheltuielile mari ale dom. 291 V. acestora li se atribuiau anumite obligatii privind serviciile publice. Prokopios aruncã rãspunderea pentru aceasta asupra lui lustinian. pentru constructiile sale uriase. rãspunzãtoare pentru toatã suma impusã membrilor ei. De-a lungul întregii sale domnii. strivitã de impozite. cã era un impozit pe clãdirile înalte296. pompa curtii. d. un nume care sugereazã.6Kr\vaa. 584 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN invaziile dusmane si ciuma au pricinuit ruina multor proprietari si cã aplicarea acestei epibole a fost adesea foarte stânjenitoare295. în genere apãsãtor în Imperiul bizantin. N1COLAE BÃNESCU toate fãceau sã creascã nevoia de bani si lustinian insista totdeauna sã se încaseze cele datorate de supusi. cum observã Bury. ci o mostenire a trecutului. acest fapt nu are altã explicatie decât lipsa unei mâini energice care sã ducã la executarea ordonantelor. era si judecãtor si sef de politie: „Pretorul poporului" (. Un impozit care pare a f i o noutate si despre care nu gãsim urmã în legislatia imperialã este asazisul ae-rikon (ãepiKOV).. Dacã rezultatul a fost lamentabil. Nu era o noutate faptul cã locuitorii provinciilor prin care treceau trupele la rãzboi erau obligati sã procure hrana necesarã soldatilor si nutretul pentru cai si sã le transporte în lagãre. Sistemul impozitelor. care era cunoscut ca o cumpãrare în comun . prin crearea unui nou post de demnitar. emp. 349-350. lustinian era incapabil în aceastã privintã. care. Stein. un contrast între aceste eforturi ale lui lustinian si mizeria populatiei din provincii. Micile proprietãti ale arendasilor liberi dintr-o comunã erau socotite unitate fiscalã. pentru luxul imperial de care era înconjurat. Politica financiarã. Pentru rãzboaiele sale de cucerire. constructiile. Legile împãratului ne aratã. trebuie sã recunoastem cã abuzurile stigmatizate n-au fost în cea mai mare parte inventate de lustinian. 582 Prefectul orasului a fost degrevat de o parte a rãspunderilor sale. pentru aflarea lor. Altã institutie apãsãtoare era epibole. pp. E. Drept urmare. Pentru a alimenta tezaurul. 583 . atunci când pãmânturile rãmâneau necultivate. fãcea. a fost sub aceastã domnie greu de suportat pentru populatie. pp. necesitãtile domniei silindu-1 a da cel dintâi exemplul încãlcãrii legilor pe care le promulga. Sistemul. Cei care erau fiziceste capabili si refuzau aceste sarcini. 80. el avea nevoie de sume enorme. nu avea nici un scrupul. 292 Nov. împãratul trebui sã creeze impozite noi si sã impunã o rigoare exageratã în administrarea finantelor.ducea la contributii insuportabile. erau expulzati din oras. pe proprietarii vecini rãspunzãtori de impozitele acestor pãmânturi. rãzboaiele purtate. trebuia sã si le procure din altã parte. 294. Diehl. Este. op. tot efortul lui de a împiedica abuzurile functionarilor si a apãra populatia de excesele colectorilor de impozite.coemptio (avvatvri) . lustinian a suferit din cauza lipsei de bani. ca si quaesitor. de fapt. în anumite cazuri. Aceste proprietãti erau numite 6^. lustinian pãstrã acest principiu. Hist. 293 Vezi Bury. 294 Ibidem.în privinta celor care nu aveau un loc de muncã. Prevedea sã fie plãtiti pentru tot ceea ce procurau armatei si nici o contributie în bani nu trebuia cerutã de la ei294. ale cãrui atributii erau sã-i pedepseascã pe hoti. în timpul celui de-al doilea rãzboi persan. pentru cheltuielile politicii sale fatã de barbari. El a fost mai putin liberal si prudent decât unii predecesori în anularea rãmãsitelor acumulate si în scutirea provinciilor devastate de invazie.npaiiwp TOV Sfmov). lustinian a dat o lege în 545 pentru a-i apãra pe locuitori. ofthe lat. E probabil totusi cã în provinciile orientale. Cu toate criticile ce i s-au adus. p. dar nu pare sã-1 fi fãcut mai aspru decât înainte. II.•> niei. însã.. .

astfel încât. contribuind la scumpirea bunurilor. posesiunile sale erau luate de cãtre fisc.Bunurile imperiale au sporit prin recuperarea Africii. scãderea pensiilor oficialilor servind în birourile centrale a fost tot o mãsurã impopularã. ei fiindu-i echivalentã „gloaba" din Evul Mediu românesc. cumpãrarea unei 586 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN demnitãti fãrã functie efectivã e de mult timp ceva legal. completându-se efectivele celor 7 scholae existente. care lipsi populatia de spectacole. fãrã a mai fi recrutati soldati noi. cei numiti pe bani nu serveau ca ofiteri subalterni. Dolger si G. în sec. dar primeau si o cotã din taxele încasate. comespatrimonii. 2). II.] 585 moniale. Zenon a creat consulatul onorific. de câte 500 de oameni. Se aplicau si confiscãri la adresa vinovatilor. Monopolul armelor nu avea motive economice (particularilor fiindu-le interzisã cumpãrarea armelor). 128 (anul 545) persoanele rãspunzãtoare sunt descrise ca oi o/id<5ouÂa rj o\i6KT\vca xcopia xrex-TTj/jevot (Bury. altul la Hieron (iesirea din Bosfor). drept o afacere personalã a împãratului. col. ai cãror functionari aveau salariu. Inovatia operatã de Justinian a constat în aceea cã ambele statiuni au fost transformate în vãmi pentru importuri. cu repercursiuni neplãcute: abolirea consulatului. astfel încât a trebuit ca o parte din ei sã facã garnizoanã aiurea. Acelasi împãrat a vândut locuri în scho-lele palatine. lustinian a distribuit demnitãti de illustris cu aceeasi profunzime (larghete). Dacã mai târziu. [în aceastã privintã. acest lucru a fost continuat. Existau însã posturi de observatie în Hellespo'nt si Bosfor. desi erau prea numerosi pentru a stationa toti în capitalã. Ei erau plãtiti cu salariu fix si nu primeau nimic de la co-rãbieri. p. care controlau sã nu se producã evaziuni fiscale: un functionar era la Abydos. iar domeniile care-1 compuneau sunt încredintate curatorilor (. III.curatores divinae domus). Paris. Unele schimbãri s-au fãcut si la vama din Constan-tinopol. în paguba proprietãtii private vecine. Creatiile masive de il- . Originea sa o gãsim mai înainte în timp. Actes de Xeropotamou. Dar acum taxele vamale erau încasate atunci când corabia ajungea în portul capitalei. aceste 4 scholae de datã recentã au fost suprimate fãrã despãgubiri297. Ceea ce pare adevãrat este economia fãcutã de lusti-nian. care controlau exportul mãrfurilor prohibite. în special în Galatia. 1964. dupã cum aratã Stein. 350. care se obtinea prin plata a 100 livre aur. urmate de alte serii de abuzuri. lustian a fãcut o altã schimbare: patrimoniul dispare. Evident. echivalând cu achizitia unei rente viagere. au fost create alte patru. lustinian a mai fost acuzat de Prokopios pentru traficul cu functiile înalte. „Archives de l'Athos". ci numai ca gãrzi de corp ale împãratului. chestiunea a fost transatã de cãtre F. Ostrogorsky: âftp desemna amenda plãtitã fiscului bizantin pentru diverse încãlcãri ale legii (cf. si Jacques Bompaire. pasul decisiv în evolutia care a dus la acest rezultat pare a data de ia lustinian. împãratul Anas-tasios I instituise un nou ministru. X. de asemenea. în realitate. în caz de moarte a unui proprietar. constând din proprietãti confiscate. „Istoria secretã" îi imputã lui Justinian faptul de a fi instituit monopoluri. în loc de a încorpora proprietãtile confiscate în res privata. în cele din urmã. Numãrul de protectores domestici s-a mãrit. 350 n. lustinian având intentia de a considera administrarea domeniilor patri295 în Nov. bunurile private si domeniile coroanei s-au extins considerabil. unde mortii rãmâneau înscrisi pe liste. Sub Iustin I. De asemenea. Parcimonia lui devine si mai criticabilã în cazul armatei. 296 II. ceea ce a avut urmãri negative pentru valoarea acestei trupe. Iar monopolul mãtãsii corespundea unei necesitãtii. Cel din Hieron purta mai târziu si titlul de Ko^Tjq toi) 'lepov KOU IlOVTOX). în provinciile din rãsãrit. 146). el a fãcut un comert foarte rentabil cu functiile onorifice. Domus divina era patrimonium si curatorul pare a fi fost un functionar de curte mai degrabã decât unul de stat.

pp. loan de Cappadocia a obtinut de la lustinian legea din l septembrie 531.adusese depopularea satelor. dacã e sã-1 credem pe Prokopios. mostenirea vechii administratii romane si. KanviKov. extinzând dispozitia lui Zenon la toate orasele imperiului. Diehl. erau de primã necesitate. V. n. dreptul de patentã.. o nouã organizare si impuse o rigoare nemaiîntâlnitã în aplicarea sa299. dupã spusele unui istoric contemporan. lovea clãdirile. p. necultivate. adjectio. Stein. taxele mari care loveau comertul pe mare. a tãia arbori si a-i face scânduri pentru construirea galerelor. Ch. 5 m. Un alt impozit despre care am amintit. îngrãmãdite în hambarele imperiale. amintind cã multimea mizeriilor clin epocã . presãra pãmântul cu cadavrele oamenilor si animalelor301. Hist. a da cânepa pentru pânzã etc. pe care un sistem de repartitie gresit îl fãcea si mai apãsãtor.. spolierile guvernatorilor . Masa de illustres creatã îl sili pe lustinian sã nu permitã intrarea în Senat decât pentru patricii298. amenintat cu ruina. du Bas-Emp. pp. armatei. mai ales a spatiilor libere dintre ele. 428-432. Diehl. II. pentru alimentarea capitalei. se adãugã greutatea mare a impozitului enifto^r]. Nu numai cã li se ridica grâul. Contravenientii erau amendati cu 10 livre aur. pe care lustinian nu a inventat-o. Existau apoi sarcinile extraordinare. -corvezile de tot felul. 588 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN în sfârsit. Dacã grâul era prea mult pentru capitalã. iar când era prea slabã si capitala era amenintatã de foamete. cit. care constau în a da cãrute. 300 E. prin rãspunderea colectivã a grupelor cadastrale (o/id<5ot>Ao:) si fiscale (o/iofc^vcra) îsi asigurã încasarea integralã a impozitului. lipsit de o parte însemnatã a contributiilor. prefectul îi silea pe provinciali sã rãscumpere foarte scump cerealele. iar fiscul era. Lydus. prin urmare. 296. 299 V. foametea. cei care nu erau proprietari plãteau impozit personal. Hist.bolile. Acestea erau contributiile în bani. dintre care unele. fiscul cerea contributia de grâu în bani. p. op. legiuitorul legã de pãmânturile cultivate pe cele sterile si. rãzboaiele. functionarii storceau provinciile pânã le secãtuiau.. 297 V. curatorii caselor divine. Stein. în sfârsit. II. cit. curierilor împãrãtesti. 298. Monopolul industriei mãtãsii a sãrãcit industriasii . aprox. impozitele indirecte. cit. 298 E. Pentru întretinerea trupelor. 296. în a întretine podurile si soselele. dãrile în naturã (annonae) tineau un loc tot atât de mare. 3 587 NICOLAE BANESCU La impozitul funciar. op. cum era fabricarea pâinii. Atunci. un regulament al lui Zenon (478) interzicea construirea de iesinduri cu o înãltime mai micã de 15 picioare. între acestea trebuie amintite dreptul de vamã perceput la intrarea în Helespont si Bosfor. fiindcã ea exista dinainte. despre care am vorbit si pe care îl reluãm din perspectivã fiscalã. îVV 589 Era apoi organizarea în monopoluri a celor mai multe industrii. op. Un mare numãr de functii au fost create: un al treilea magister militum praesentalis. adesea stricate. voi. si acoperirea „aerului" acestor 15 picioare prin coloane sau ziduri. ãepiKOV („taxa aerului"). quaestor lustinianus exercitus. dar supusii trebuiau sã-1 transporte din fundul provinciilor pânã în orasele unde stationau trupele sau pânã în porturile în care se îmbarca pentru Bizant: corvoadã grea. pãmânturile rãmâneau pãrãsite. Legislatia imperialã se ocupa de mult timp de politia constructiilor. Acesta fu empokr\. taxele puse pe mãtase. care. în Constantinopol. numai cã el îi dãdu. oameni pentru transportul demnitarilor. pe care Prokopios îl atribuie lui lustinian. însã Supra. provinciile trebuiau sã procure grâul si acesta era pentru contribuabili un izvor de abuzuri nemãrginite. duBas-Emp. atât de greu. Alãturi de acestea. Când recolta era prea bogatã.. capitatio humana. cai.. 443-444. 428-429.lustres onorari a depreciat mult illustratul vacant si a accelerat sub lustinian deprecierea progresivã a tuturor demnitãtilor. obtinând astfel un mare venit pentru Prefecturã300.

lustinian sã strãdui sã scadã numãrul acestor privilegiati. iar loan Lydus declarã cã „o invazie dusmanã era mai putin teribilã decât sosirea oamenilor fiscului"303. ca si din Istoria secretã a lui Prokopios. nu erau supuse. si scrie proconsulului din Cappa-docia aceste rânduri semnificative: „Am fost informati cu privire la abuzuri atât de extraordinar de grave comise în provincii. t. donatii fortate.Siriei. dupã ce spune câteva cuvinte despre starea proprietãtilor private. care se ocupau în special de aceasta. ed. desi se recomandã ca apãrãtorul nobilimii. Situatia era astfel încât Prokopios afirmã în Istoria secretã cã „împãratul pãrea mai de temut decât barbarii". V. E interesant cã aceastã novellã a fost publicatã la patru ani dupã rãscoala Nika. ca imixtiune în mosteniri. stoarse de favoritii regimului. ne oferã totusi un tablou foarte interesant al conflictelor sociale din sec. cã posedau chiar turme care le apartineau. numãrul de oameni care îi însotesc si nerusinarea cu care furã tot". Politica socialã. 268. adaugã cã „proprietatea statului s-a transformat aproape complet în proprietate privatã. lustinian se sili statornic sã distrugã marea proprietate funciarã. .. încât reprimarea lor poate fi anevoie încercatã de o singurã persoanã învestitã cu o mare autoritate. cãci ea a fost rãpitã si datã pradã. aflate sub domnia arbitrarã a marilor latifundiari localnici. Diehl expune situatia lamentabilã a provinciilor asiatice. cit. chiar dacã e sã nu dãm crezare exagerãrilor din Istoria secretã. Zachariae v. ed. un casier. «h 590 dusmanii sãi cei mai primejdiosi erai marii proprietari de domenii.m^oXr\. fundatiile pioase. Una dintre trãsãturile caracteristice ale politicii interne a lui lustinian a fost lupta tenace pe care a dus-o împotriva marilor proprietari de pãmânt. în papirusuri se aflã indicatii analoge asupra Egiptului din epoca lui lustinian. cãtre împãrat. Domenii întinse apartineau de asemenea bisericilor si mãnãstirilor.. uneori falsificate. Numeroase confiscãri au fost operate. care administrau teritoriile lor întinse fãrã a se îngriji câtusi de putin de puterea centralã. Apoi. si ne este chiar rusine sã relatãm necuviinta cu care intendentii seniorilor se plimbã înconjurati de gãrzi. împotriva acestor proprietari funciari lustinian a dus o luptã fãrã crutare. si nici un singur om n-a ridicat glasul pentru a protesta. Legea acorda anumite scutiri: bunurile bisericilor. Sate întregi fãceau parte din posesiunile sale. VI vaste proprietãti funciare situate în tot Egiptul. care. Prokopios ne-a descris mizeria pe care o adusese în Africa si Italia recucerite restauratia imperialã prin acest sistem financiar tiranic302. armate de lucrãtori. 303 Citati de Ch. cit. si în tinuturile îndepãrtate de centru. I. si cã puneau mâna pe proprietãtile particularilor. Diehl. consilieri si colectori de impozite. de exemplu. oameni înarmati si gãrzi personale. ca si pe ale statului. o politie si chiar un serviciu postal. Unul dintre membrii vestitei familii aristocratice Apion po304 Novellã 30. Avea secretari. 306-308. Cunoastem aceastã luptã din novelle si papirusuri. 302. Guvernul simtea cã rivalii si 302 Ch. p. într-una din novellele sale. Prin mijloace diferite. cãci toate gurile erau cusute cu aur"304. pp. al Vl-lea. totusi el nu a reusit sã zdrobeascã complet marea aristocratie funciarã. lustinian deplânge situatia alarmantã a proprietãtilor funciare ale statului si particularilor din provincii. confiscare pentru mãrturie falsã. implicit si toate hergheliile de cai. cum ar fi . Rezultã din aceste declaratii cã seniorii din Cappa-docia se bucurau de puteri depline în provinciile lor. Ea a rãmas unul dintre elementele cele mai periculoase ale imperiului în epocile urmãtoare. p. e.. op. Lingenthal. fondurile militare nu plãteau nici un fel de impozit. Aparatul sãu de casã era aproape regal. lustinian se îngriji foarte mult de perceperea impozitelor. intendenti. 591 N1COLAE BÃNESCU seda în sec. la corvezi si la e. procese religioase în scopul de a lipsi Biserica de proprietãtile sale. Acesti mari seniori îsi aveau închisorile lor si întretineau trupele lor personale.

Byzanz (Wissenchaftliche Forschungsberichte. 307 V. stãpânã pe latifundii enorme. luate adesea. în timpul lui lustinian se deosebeau tãranii care trãiau în comunitate pe teritoriul satului de aceia care erau asezati pe pãmânturile proprietarilor. Fr. Ea e adresatã proconsulului din Cap-padocia. o adevãratã primejdie pentru siguranta statului. ajungând cu timpul. 1) Comunitãtile rurale erau nevoite adesea. A. 472. de a-si alege un patron care le apãra împotriva abuzurilor oamenilor fiscului si care primeau de la ele în schimb anumite taxe.^(apiiai . cu deplinã proprietate pe teritoriul comunitãtii. în paguba micii proprietãti funciare private. Sciences.Egiptul. Verlag. cãruia împãratul îi denuntã. Stein. KWjury-roupai. si se înconjurau de o trupã înarmatã. Berna. paragraful respectiv din Fr. apãsati de impozite. care se dedau la tot felul de violente fatã de locuitori. Schneider. si numai un numãr mic trãia în comunitãti sãtesti libere. în toate pãrtile imperiului. uneori foarte drastic. dar chiar si proprietatea statului. Acesti „puternici" uzurpau cu îndrãznealã nu numai proprietatea privatã a micilor posesori de pãmânt. A. Birurile erau puse global pe sate si tãranii rãspundeau de ele solidar. 1952. datatã 536. recurg la protectia marilor proprietari. of Hist. o întindere considerabilã. Geisteswissen-schaftliche Reihe). Ei plãtesc birurile nemijlocit la perceptorul districtului ori prin intermediul primarului. lustinian denuntã de multe ori aceste nelegiuiri în novellele sale si. Vorbind despre populatia din provincie. e în special caracteristicã în aceastã privintã307. Francke AG. fãrã menajamente. Ei întretineau un aparat administrativ care nu se deosebea de cel al statului. Una dintre novelle. patrocinium. ci în parte si în interesul tãranilor care erau astfel îndoit supusi impozitelor. priTpOKCO-\iiai . M. Locuitorii lor . ia mãsuri energice pentru a le pune capãt. pp. Dolger aratã cum tãranii. narpcoKiviov sau npoaiaoia. 28. în Armenia. autoritar cum era. începând din secolul al IV-lea. Die Frage des Grundeigentums in Byzanz. dupã vechiul obicei roman. slãbind la rândul ei autoritatea statului. Fr. fu de timpuriu interzis. • 592 pã cum vom vedea.sunt oameni liberi. feudalitatea era puternicã. Dolger. 5/1933. • „rtwd -. Dar aceastã interzicere repetatã (pânã în timpurile lui Romanos Leka-penos) ne aratã cã acest obicei nu a putut fi cu totul dezrãdãcinat. o stare socialã care nu s-a schimbat pânã la cãderea imperiului308. acest patronat. marea aristocratie asiaticã (oi 5vvaroi). iar prin aceasta îsi pierd starea de oameni liberi si ajung în situatia colonilor pe M V. a cãrui actiune împotriva datornicilor era astfel împiedicatã. Dolger. Se constatã cã încã din secolele V-VI populatia agricolã în numãr precumpãnitor trãia ca tãrani pe jumãtate liberi pe domeniile puternicilor laici si religiosi. Marea proprietate funciarã luase. Nu din cauza interesului fiscului. v. duNov. Extras din Bulletin Intern. exercita o adevãratã teroare în fata cãreia autoritatea statului era neputincioasã. Satele . Acest patrocinium dura cât timp patronul se mentinea într-o situatie puternicã: uneori el tre- . 109-113593 jumãtate liberi. praepositi.aveau primarii lor: praefecti.%Q)pia eÃev&epiKcc. adevãrati /toujceAAdpioi. în epoca lui lustinian. Comm. situatia dramaticã a provinciilor terorizate de marii latifundiari. Ea a crescut necontenit. Bizantul luptã împotriva feudalitãtii prin crearea unui post de moderator de Hellenopont si a unui post de pretor al Paflago-niei. de împãrati306. insistând asupra necesitãtii înfrânãrii abuzurilor marilor proprietari care încorporau domeniilor lor bunuri strãine305. în ciuda tuturor mãsurilor de protectie destinate micii proprietãti tãrãnesti.

de aceea i se spune servus terraem. urma a se plãti ca dobândã anual l keration de fiecare nomisma.LV-âepiKã si cu locuitorii lor. sentimentul unei continuitãti este mai puternic decât acela al unor rupturi totale cu situatiile din trecut310. când si acesta ajungea într-o pozitie publicã de vazã. Lingenthal. pp.adscripticii sau evanâ'ypa^oi aveau cu totul altã situatie. însã. le ocupau pãmântul întreg pentru aceastã datorie. mãnãstirilor si altor asezãminte. care cultivau cu mijloacele lor pãmânturile închiriate în schimbul unei arende în naturã ori în bani. Novella 32 din anul 535 era adresatã clarissimo praesidi Haemimonti Thraciae împotriva celor care împrumutându-i pe coloni cu grâne în timp de lipsã. tot astfel nici proprietarul nu-1 putea despãrti de acest pãmânt. 1958. âp^aaiai). si pe plan social. Când împãratul acorda asemenea i munitãti unei persoane private. Caracteristica de cãpetenie. [în continuarea unor rânduieli antice. Pentru împlinirea îndatoririlor lor de muncitori. un peculium si o bucatã de pãmânt. „Revue historique". altii coloni censibus adscripti. ei nu mai puteau sã se mute. v. aceasta era rãspunzãtoare cãtre fisc de impozitele datorate statului. tãranii îi plãteau lui. Erau astfel numiti deoarece trebuiau declarati la cens. Aufl. CCXIX.] 309 Ed. agricolae sau yecypyoi. Deosebirea între ei era urmãtoarea: . erau locuitorii de pe pãmânturile proprietarilor . 1958. unele dintre ele însotind toatã istoria bizantinã. Proprietarul le putea da spre folosintã. Din aceastã categorie fãceau parte muncitorii de pãmânt. ori bisericilor. 218 si urm. Dar eva. . 2) în opozitie cu aceste L<0pia LÃ. aici pp. se prefigurau încã de pe acum fenomene care aveau sã devinã acute mult mai târziu. p. censiti sau adscripticii. III. Gesch. pp.Ibidem.no'ypa-<poq nu putea dispune liber de peculium. Berlin. de cãtre proprietar. Lemerle.] 596 O boalã nimicitoare s-a abãtut asupra imperiului în 542. Dupã trecerea a 40 de ani. 9394. CCXX. unii liberi coloni. EssquissepourunehistoireagrairedeByzan.ee: Ies sources et Ies problemes. iar dacã împrumutul a fost în nomis-mata. Dupã moartea lui fãrã urmasi. Dupã cum un adscripti-cius nu se putea elibera de cultivarea pãmântului. 310 [P. la bizantini evanotpacpoi. proprietarul îi putea constrânge. Tot câstigul lor apartinea stãpânului. peculium se întorcea iarãsi la proprietar. dar nici proprietarul sã-i goneascã ori sã le cearã mai mult decât fusese prevãzut în contractul de arendare. 32-74 si 254-284. Zach. a acestei categorii e cã evand'Ypaitioi nu puteau sã aibã nici o proprietate. Ei primeau de 595 la proprietar locuinta si întretinerea si îi datorau servicii (operae. precum sclavii. Ei erau legati de brazdã. Pentru acestea ei puteau sã se plãteascã si cu o dare în naturã. împãratul ordonã sã li se restituie colonii or (rofg yecop-yofg) pãmântul.colonii liberi erau arendasi mici.care apartineau deci împãratului. ori senatorilor.a>voi sau nKr&coToi. Kãfj. 1892..aroi. Un adscriptitus era principial îndatorat la cultivarea pãmântului. 594 cea asupra fiului. în schimbul întretinerii. Fugarii erau adusi cu forta înapoi. des gr. fixând prin lege drept dobândã pentru împrumut a opta parte din modios pentru fiecare modios pe an.-romischen Rechts. 43-94. rãspândindu-se aproape în toate colturile . la bizantini KOÃ.

prin care era prescrisã restabilirea preturilor de dinainte de ciumã313. Ea a fost. De la 545 la 548 au fost cutremure de pãmânt si ploi multe. Bury. înzestrat cu gustul controversei.lui si decimând cumplit populatia.000 de oameni si chiar câte 10. care mult timp n-au putut fi îngropate. ciuma din 542 a ucis mai mult de 300. II. cum ar putea fi numitã dupã simpto-mele ei. în 544 era stinsã în tot imperiul. Populatia ruralã fu si ea decimatã. 597 NICOLAE BANESCU stantinopole. ea pãtrunse apoi în Italia si Sicilia. se revãrsã distrugând cea mai mare parte a orasului si multe sate vecine. mureau pe zi câte 5. II. Ea se rãspândi apoi în Asia. Ca urmare. socotea cã cea dintâi datorie a unui suveran e „de a pãstra neatinsã credinta crestinã". 7. pe tãrmurile Egiptului si de acolo trecu la Alexandria si în Egipt. în anul urmãtor atinse Constantinopolea. Opera religioasã^4 lustinian s-a ocupat foarte mult de Bisericã. apoi se rãspândi în Asia Micã si. exploatãrile agricole avurã sã suporte suplimentul de impozit. asa cum fusese Tucidide în Atena. strãzile si casele s-au umplut de cadavre. ne-a lãsat descrierea amãnuntitã a acestei boli bubonice. Dar cea mai teribilã plagã din epoca lui lustinian rãmâne cea dintâi pe care am amintit-o. Ciuma încetã la Constantinopol dupã 4 luni. Marea Neagrã inundã coasta Thraciei în regiunea de la Odessos si Dionysopolis. pe la începutul primãverii. jumãtate din orasul Cyzic a fost distrus de un cutremur de pãmânt. Pe mare.000311. martor ocular al acestei calamitãti în Constantinopol. Mai teribil fu cutremurul din decembrie 557. Italia si Persia n-au fost crutate nici ele. pierirã312. exercitând asupra ei întreaga sa autoritate. La Constantinopol. în regatul Persiei. Dar niciodatã furia ei n-a fost mai mare decât întâia oarã. tinuturile Egeei si Con1 J. în insula cu acelasi nume. a avut loc si o urcare generalã a preturilor. viata publicã si privatã a fost dezorganizatã complet. Istoricul Prokopios. 62-66. Persecutia era deci o . fluviul Cydnus. dupã socoteala lui Bury. Se pare cã a pãtruns în aceste tãri în 543. aproape toti locuitorii din Kos. apoi în Palestina si Siria. Calamitatea se produse mai întâi la Pelusium. el tinea sã pãstreze unitatea credintei si avea o urã neîmpãcatã împotriva tuturor ereticilor. necontenite cutremure încercarã greu Constantinopolea Ni-comedia si alte orase. care distruse cartiere întregi din capitalã. fãcând multe victime. de unde pãtrunse în Spania si Gallia. mai distrugãtoare decât epidemia dezlãntuitã în Atena în zilele lui Pericles si la Londra în vremea domniei lui Carol al IIlea. timp de 3 luni mai multe mii pe zi. la sfârsitul verii. în 544. Foarte instruit în lucrurile religioase. adjectio 112 Agathias. împãratul era întotdeauna dispus sã discute si sã scrie în materie de credintã. Din toamna lui 541 aceastã epidemie teribilã s-a declansat în Egipt. unde. care au distrus recoltele si au provocat foamete. pp. pânã ce Beyruthul a fost reconstruit. în martie. în august si septembrie 554. ferm legat de Ortodoxie. pp. unde fusese importatã din Abysi-nia. Ca si Constantin cel Mare ori Theodosius. prin Mesopotamia. 15-16. La Beyruth sau numãrat mai mult de 30. un cutremur groaznic devasta dieceza Orientului. Consecintele au fost îngrozitoare din punct de vedere economic.000 persoane. Diehl. Pios din fire. zice Ch. Celebra scoalã de Drept a trebuit sã fie transferatã la Sidon. în iulie 551. mâna de lucru rãritã. împãratul a fost nevoit sã dea o ordonantã (23 martie 544 ?). 598 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN pentru pãmânturile pe care ciuma le pustiise. Timp de patru luni ea decimã populatia Constanti-nopolului. pânã când împãratul nu alcãtui un serviciu funebru special. dar de la începutul lui 542 izbucnise în Constantinopol. ciuma bubo-nicã. în afarã de asta. care strãbate Tarsos din Cilicia. Peninsula Balcanicã si Africa latinã.000 de morti. în toiul ei. mai ales în 558. în septembrie 543. în anii ce urmarã a mai apãrut. Spiritul sãu autoritar nu putea admite dezbinãri în materie de credintã.

Gouillard. Eliade. care aduce si ea la zi bibliografia acestui subiect. Dio-cletian. cap. bibliografia utilizatã de N. Paris. amestec doctrinar de zoroastrism cu credinte mitologice babilonunene. De acum. The Medieval Mani-chee. D. în legea pe care a dat-o.datorie împotriva tuturor acelora care tulburau armonia desãvârsitã a Bisericii. Marcionismul este o erezie puritanã. De l'autonte imperiale en matiere religieuse ã Byzance. 56. Ne mãrginim a face aici referire la S. 1991. Bucuresti. în secolul al II-lea. Culianu. I. marcionistii s-au constituit în biserici cu ierarhie clericalã. Paris. Nemi-ra. L'eresia de la male. Cambridge. Domat-Montchres-tien. J. 299-324. Zeiller. Ed. XXVII („Noi sinteze iraniene". pp. op. pp. cap. II. crestinism si gnozã în epoca imperialã". ia mãsuri din cele mai drastice împotriva lor318. L'heresie dans l'Empire byzantin des origines au XII" siecle. Torino.. „tulburã populatiile pasnice". Al II-lea Sinod Ecumenic (Constantinopol. 57. l. Pe lângã toate acestea. Historie et mythes. A fost confirmat Simbolul niceean. „pricinuiesc mari pagube oraselor". Diehl. „Travaux et Memoires". p. rivala noastrã. 473-483. afirmã el. 1972). Raoul Manselli.. Batiffol.] 600 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN ligia traditionalã a cãrei pazã îi e încredintatã „de vointa divinã". Praga.. 314 V. 601 . în imperiul pãgân. Pãrintii Bisericii au fost împotriva mijloacelor violente fatã de eretici. cit. 1947 (tradus în francezã sub titlul Le Mani-cheisme medieval. „Aceastã veche religie. Obolensky. Loos. voi. 3. 756-760. 4. Peres. Bãnescu este mult mai bogatã la ora actualã. n. Paris. The Bogomik: A Study in Balkan Neo-Manichaism. 1933. Dualist Heresy in the Middle Ages. [Referitor la aceastã temã. ci o religie nouã. p. 56. Pion. 1948 (reprint. Astfel. tinzând la abolirea familiei si a muncii316. împãratul avea împotriva acestei secte încã un motiv de indignare: maniheii „veneau de la natiunea persanã. la origine. întelegând necesitatea unui cler pentru pãstrarea doctrinelor lor si pentru fondarea de comunitãti. cultul religios era o afacere de stat: împãratul era în acelasi timp mare pontif. M. a primit de la proconsulul Africii Iulian o cerere în privinta acestei secte si se decise a o prigoni. Ch. unde s-au nãscut si de unde ies multe crime"317. 1963. XIV. Istoria credintelor si ideilor religioase. Couliano. dar ei nu erau decât schismatici. El trebuia sã apere traditia si unitatea religioasã a statului. 1972). 1995 (traducerea editiei franceze. Paris. La lutte contre l'heresie en Orient jusqu'au IX-e siecle. Bas-Emp. Acesta a împins si la persecutarea crestinismului. Morala sa era antisocialã. precum si bibliografia criticã de la pp. Maniheismul. biserici. conciles. p.P. nu era o erezie crestinã. respinge Vechiul Testament si contestã autoritatea Apostolilor. L'empire romain et l'Eglise. cit. Gasquet. el invocã re315 V. M. Ei recomandã contra dizidentilor mãsuri de ordin spiritual. al V-lea319. aflându-se în Africa. unele secte au instituit clerici. Stein. împãratul imputã maniheilor crimele lor. 1965. citati la Cront. Novatieniim secolul al III-lea aveau. stiintificã. 319 P. empereurs. II. Gnozele dualiste ale Occidentului. p. Les gnoses du-alistes d'Occident. Runciman. El propovãduieste abstinenta. 318 Codul gregorian. 381) avea de examinat erezia lui Macedonius. 1990). Acesti eretici au existat prin bisericile lor pânã în sec. din acelasi motiv al unitãtii religioase traditionale315. sincretismul religios a fost favorizat în imperiu. 4-7 (Mosaicorum et romanorum legum collatio. 37-45.P. 10. 281. de asemenea. 280301) si XXIX („Pãgânism. pp. Cambridge. VII. L'Eglise naissante et le catholicisme. Paris. 14. 1974. XV. pp. op. care a fost condamnatã. Bucuresti. 331-361). 313 E. Pentru a preciza doctrina ortodoxã asupra punctelor ata317 Ibid. Ed. p. al II-lea. nu trebuie sã fie corectatã de una nouã". 1928. cu exceptia Sfântului Pavel. 599 începând din sec. 316 Cront. Ei aveau „moravuri execrabile". 1). I.

în fata numeroaselor erezii. cea mai severã. Fatã de arieni fu mai întâi binevoitor din aceleasi motive ca si Iustin. La aceastã revoltã luarã parte maniheii. Chiar unele profesiuni liberale sunt interzise ereticilor. pe marcellinieni (sectã derivatã din sabellianism). în aceastã epocã. începutul bisericii jacobite. în 536. Gotii. lustinian cãutã sã determine mai întâi care era crestinismul oficial. Pentru el. sã fi fost numai cominatorie. un Sinod întrunit la Constantinopol îi anatemizeazã pe capii monofiziti si condamnã scrierile lor. Cât priveste restrictiile de drept privat prescrise împotriva ereticilor. împãratul îsi dãdea seama cât de mult slãbeau certurile religioase unitatea statului si tulburau ordinea socialã. Dar ortodocsii reactionarã si împãratul a fost influentat. A fost fãrã milã împotriva maniheilor. Principiul lui lustinian e cã numai crestinii ortodocsi pot sã se bucure complet de drepturile civice. tratându-i drept criminali. Astfel. a-i proscrie ar fi însemnat a înstrãina de imperiu provincii importante. IMPERIULUI BIZANTIN Montanistii furã loviti cu închiderea bisericilor si expulzarea clericilor din capitalã. ei nu puteau fi profesori. De aceea luã mãsuri atât de severe lustinian.cate de Macedonius si de alti eretici. în folosul bisericilor ortodoxe. si nominal pe eunomieni (aripa stângã a arianismului). Ereticii erau prea numerosi în imperiu si împãratul se multumi sã le aplice alte pedepse. împãratul a confirmat aceastã sentintã. 603 Afarã de aceste pedepse. care fu adãugatã la simbolul niceean. Sunt exclusi si de la barou. 602 ISTORIA. erau stãpânii Italiei. ei nu puteau depune mãrturie în justitie (samaritenii. în 529. el adoptã si impuse supusilor sãi principiile dogmaticii crestine asa cum se concretizase în urma celor 4 Sinoade Ecumenice. maniheii. Dar pedeapsa cu moartea pare sã nu se fi aplicat. De aceea nu-i tratã ca eretici. Nestorianismul a determinat cel de-al III-lea Sinod ecumenic. Sinodul a anatemizat orice erezie în general. Pe de altã parte. „cãci nimic n-ar plãcea mai mult lui Dumnezeu decât sã cunoascã pe toti crestinii întro aceeasi curatã credintã". Numai în 545 furã si ei inclusi printre eretici. succesiunea ortodocsilor trece la rude . O persecutie fu ordonatã în 537. Aceasta era pentru lustinian o îndatorire religioasã. care a persistat. si prescrie cã pãrintii eretici nu pot micsora prin nici o liberalitate pãrtile copiilor lor ortodocsi. erezia atrage restrictia drepturilor civice. Mai rar era aplicatã confiscarea în folosul fiscului. Monofizitii se bucurarã de asemenea de bunãvointa lui lustinian si aceastã atitudine se explicã prin influenta Theodorei. Printr-o atitudine conciliantã. Prin formule legislative. împãratul se arãtã iarãsi conciliant si pânã la sfârsitul vietii sale oscilã în privinta monofizitilor. Ele sunt retrase ereticilor. iar împãratul se temea de represalii din partea lor. cel putin la începutul domniei sale. dintre care exilul era. în lipsã de copii. o revoltã a evreilor izbucni în Palestina si ea a proclamat chiat un împãrat. prescriind pentru ei moartea. O altã pedeapsã era confiscarea. interzicând-o când condamnatul avea descendenti ori ascendenti pânã la cel de-al treilea grad. Ereticii vor fi mãrginiti la functii oneroase. aplicatã cel mai adesea bisericilor si paracliselor ereticilor. photieni ( a cãror doctrinã e împrumutatã de la Paul din Samosata) si pe apolli-naristi. dar un an mai târziu. lustinian credea cã îi va determina sã reintre în Bisericã. aproape toti arieni. lustinian îi exclude pe copiii ereticilor de la succesiune. considerându-i pasibili de pedeapsa cu moartea pe toti cei care i-ar primi si nu i-ar preda imediat judecãtorilor. Tot astfel ereticii nu aveau acces la functiile publice. pe sabellieni. ma-sacrându-i pe crestini si dând foc bisericilor. lacob Baradai a fondat în Siria o bisericã monofizitã. Apoi. montanistii si sectele derivate din manihei si montanisti). acesti eretici erau prea numerosi în imperiu. ca sã nu poatã atrage pe cei simpli în erorile lor. toti câti nu erau în sfânta comuniune cu Biserica universalã prin mijlocirea preotilor sãi erau eretici. Mai mult. macedonieni. Sinodul a redactat o mãrturisire de credintã. Nu toate sectele au fost tratate în acelasi chip.

Centrul vechii credinte era Atena. Polites. fiscul primeste mostenirea. 1992. legea îl opreste sã aibã sclavi ortodocsi320. I. Fatã de acestia. la Fecioara Mãria. N. prin multimea credintelor care iesiserã din vechea unitate a crestinismului.ortodoxe chiar foarte depãrtate. lustinian continuã aceastã politicã. de insultele crestinilor. a sinagogilor evreiesti sau samaritene. nici hirotonirea. iar crestinii drept idolatri). protejat de vandali si ostro-goti. deosebirile erau si mai mari: nestorieni în Armenia. Evreii erau numerosi în imperiu si samaritenii formau în Palestina o grupã mare de dizidenti. victimelor de tot felul. B. evreii drept schismatici. iar dreptul lor de a lãsa testament era mãrginit. prin rescriptele sale din 527 si 528. în tot timpul domniei sale. populatia aceasta. care se mai ridicase înainte. 1959. 605 în legãturã cu aceasta stã cercetarea inchizitorialã împotriva tuturor partizanilor declarati sau ascunsi ai vechiului pãgânism. Gnosticii socoteau tot astfel. dar si în Alexandria. încã de la început. p. 1893. Ales al lui Dumnezeu. . Pentru persoanele Bisericii exista o jurisdictie specialã: episcopul singur e judecãtorul. si nu numai la Atena. lustinian confiscã în 529 bunurile Academiei platonice si opri învãtãmântul în filosofic si drept de la Universitatea din Atena. tradus si în greceste. Provocati de legile intolerante. dezlãntui o mare prigoanã împotriva acestor eretici. în Occident am vãzut ce amploare luase arianismul. sectã echivocã. el îi excluse pe eretici de la functiile publice si profesiunile liberale. Tpeîg Fataîoi. Ereticii nu puteau depune în justitie mãrturie împotriva ortodocsilor. Gaza321 si aiurea. Cu cea mai mare rigoare procedeazã împotriva maniheilor (pe care pãgânii îi socoteau drept evrei. Nu puteau mosteni. Ta-takis. Evreii aveau oarecare tolerantã în Orient. sefii Bisericii au con604 ISTORIA IMPERIULUI BIZANTIN tro