Sunteți pe pagina 1din 7

INSPECTORATUL C O L A R JUDETEAN A R G* E S

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALS]

Aprobat Arge, C.A. al or cotar neral, of. Florin


F1$A DE EVALUARI PENTRU ACORDAREA GRADATIEI SESIUNEA 2013 iNVATATORl/INSTITUTORl/PROFESORI PENTRU iNVATAMANTUL PRIMAR Numelesi prenumele: Funcfia: (Jnitatea de ?nva{amant: Vechime in tnva^amant: Grad didactic: Punctaj CRITERII DE EVALUARE MAXIM Auto evaluare

H w>

MAXIM SO p /. Criteriitl activit&filor complexe cu valoare instntctiv-educativa: a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in atingerea obiectivelor/coinpetentelor specifice impuse de curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale Max. 4 p de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational; / p/an fcolar - promovabilitate: 100% - iunie 0, 75 p/an sc. - promovabilitate: 100% - septembrie 0,50/an $colar - promovabilitate 75-90% - iunie 0, 2 5 /an scolar - promovabilitate: 75-90% - septembrie b) inifierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea program ului Max. 4 p AEL. in cadrul scolii foe baza de raport dat de aolicatie); - inifierea unor proiecte (creare de lecfii, inovare) - programul AEL se utilizeaza citrent la toate disciplinele - programul AEL se utilizeaza In mod curent, dar nil la toate disciplinele - programitl AEL se utilizeaza in mod sporadic la majoritatea disciplinelor c) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, concursuri cultural-artistice si sportive incluse in Calendarul activitatilor educative nationale elaborat de Ivlinisterul Educatiei, Cereetarii, Tineretului si Sportului, materializate prin obtinerea premiilor: locul 1, al Il-lea, al Ill-lea, mentiunilor si premiilor speciale la faza internationala/nationala/judeteana/a niunicipiului Bucuresti si interjudeteana/regionala; Nota: Pentru rezultatele la olimpiada se puncteaza 100%, iar pentru concursuri 50%. nivel international 0.50 p/an scalar 0,25 p/an $colar 0,20 p/an scolar 0, 1 5 p/an scolar

Max. 16 p

Max. 4p

had I
locul If load III men{iune premiu special

\/ echipa 0,90 p/elev/ echipa 0,80 p/elev/ echipa 0,75 p/elev/ echipS 0,75 p/elev/echipa

,J U D E J E A N
U R G E S

INSPECTORATUL. C O L A R

MINISTERULf EDUCATIEI NAJIONALE|

Punctaj CRITERU DE EVALUARE MAXIM


0,25 p/elev/echipa
Max. 4p

Auto evaluare

-s tf>
H-5

participare nivel national tocull

locuin
load /// men/fane premiu special nivel inter] ude{ean/regional/ jude$ean

locid i

hcid n
local ftf menfiune premiu special

0,75 p/elev/echipa 0,70 p/elev/echipa 0,60 p/elev/echipa 0,50 p/elev/echipa 0,25 p/elev/echipa Max. 8p 0,50 p/elev/echipa 0,40 p/elev/echipa 0,30 p/elev/echipa 0,20 p/elev/echipa 0,15 p/elev/echipa

d) pregatirea loturilor olimpiee pentru concursurile scolare, participarea, in calitate de membru at comisiei de evaluare/organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale si internationale incluse in prograinul de activitati si in calendarul Max. 4 p inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Este indicat sa se precizeze nutnele cadntiui didactic; Max. Ip 0,25 p/ - participarea, in calitate de membra al comisiei de evaluare/organizare activitate / an $colar Max. 3 p - pregatirea elevilor distini la concursuri cullitral-artistice si sportive 0,75 inter nafionale p/activitate/ an $colar 0,50 p/activitate/ nafionale an colar 0,25 p/activifate/ inferjifdefene/regionale an $colar 0,10 p/activitate/ /udefene an $colar e) pregatirea loturilor olimpiee, activitatea in unitati de invatamant vocationale, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale ori internationale; organizarea de Max. 4 p concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean; organizarea de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean; (attete decat cele cuptinse in calendarul ISJ/MECTS)

11NSPECTQRATUL 'S C O L A R JUDETEAN A R G E S

MINISTERUL|

EDUCAJIEI NATIONALE

Punctaj CRITERH DE EVALUARE MAXIM Auto evaluare

-3 > ii

- pregatire lot olimpic - membru al juriului, al comitetului de organizare la alte concursuri la nivel: international

Max. 1 p
0,25 p/an se.

national

interjitdetene/regionale

fitdelean - participare cu elevii la spectacole, expozitii, eoncerte, simpazioane la nivel: international

national

interjudetene/regionale interscolar f) rezultate masurabile obtinute in activitatile culturale si educative organizate in scoala, cu impact la nivel local/judetean/interjudetean/a) municipiului Bucuresti/national/ international; g) activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta si in cadrul unitatilor de invatamant vocational sau cu elevi cu dificultati de fnvatare h) activitatea desfasurata in vederea realizarii echitatii in educatie (activitati de remediere scolara, gradinita* de vara, de educatie incluziva, de educatie inulticulturala/interculturala, educatie pentru diversitate/alteritate, programe de educatie a parin|ilor recunoscute la nivel judetean/national) aclivitate desfasurata In vederea realizarii echitatii in educate la nivel national

max. 1,5 p 0,50 p/activitate/ an scalar 0,30 p/activitate/ an scalar 0,20 p/activitate/ an scalar 0,10 p/activitate/ an scalar max 1,5 p 0,30 p/activitate/ an scalar 0,20 p/activitate/ an scalar 0,15 p/activitate/ an scalar 0,10 p/activitate/ an scalar Max. 4p 0,50 p/elev Max. 4p 0,50 p/elev
Max. 4 p

0,75 p/activitate/ an Scalar 0,50 p/activitate/ an activitate desfasurata in vederea realizarii echitatii in educate la nivel judetean Scalar Max. 4 p i) rezultate inasurabile/cuantifieabile obtinute in desfasurarea unor activitati practice, 1 p/activitate/ educative pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice; an scolar j) rezultate deosebite obtinute in activitati de voluntariat la nivel local /judetean / national Max. 4 p / international 0,50 p/activitate la nivel international 0, 40 p/activitate la nivel local national 0, 30 p/activitate la nivel judetean 0,20 p/activitate la nivel local

INSPECTORATUL S C O L A R JUDETEAN (A R G E S

MINISTERUL| EDUCATIEI NATIONALE|


Punctaj CRITERII DE EVALUARE MAXIM Auto evaluare
ri w> i

Max. 5p k) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea 1 ,25p/activ./ an colectivelor redactionale ale revistelor scolare colar 1) participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU Max. 5 p - 90 saupeste 90 de credite / p/curs - 60-89 credite 0,75 p/ curs - 30-59 credite 0,50 p/curs - sab 29 credite 0,25 p/curs m) coordonarea activitafilor din cadrul Strategies Rationale de actiune cotnunitara Max. 4 p informarea elevilor asupra strategies Rationale de ac^iune comunitarS, iniplicarea in acjiuni concrete a elevilor cu problerne de comunicare si integrare sociala si scolara, atragerea de fonduri pentru persoane aflate in dificultate, cu ocazia sarbStorilor de iarna, mrisorului si / p/activitate pascale, organizarea si desfaurarea de activitaji de mgrijire sau protecjie a copiilor, batranilor, persoanelor cu nevoi speciale n) integrarea copiilor cu cerinte educative speciale in scolile de masa si desfasurarea Max. 5 p activitatilor de educate remediala. 0,50p/elev Max. S p o) participarea concreta la sustinerea performance! scolare si la pregatirea remediala; 0, 50 p/activitate p) crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru Max. 4 p / p/soft sustinerea progresului scolar. 2.Criteriiil privlnd performance deosebite In inovarea didacttea/manageriala: MAXIM lOp a) elaborarea de programe scolare, regulamente, tnetodologii, indruinatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didaetice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Edueatiei, Cereetarii, Tineretului si Sportului, dupa caz; carti in Max. 2 p domeniul educational, inregistrate cu ISBN; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala: / p/ programa contribttfia la elaborarea de programe colare avizate de M. E. C. T.S I p/ regitlament contribufia la elaborarea de regulamente si metodologii avizate de inspectoratul cotar salt de sau metodologie M.ECT.S, dupa caz contribufia la elaborarea de manuale Declare avizate de M.E.C. T.S I p/mamtal Ip/auxiliar sau conlribtifia la elaborarea de auxiliare didaetice si ghiditri metodice avizate de M. E. C. T. S ghid contribufia la elaborarea de reviste $colare avizate de inspectoratul $colar sau de M. E. C. 71 5, 0,50 p/revista dupa caz 2 p/contribu(ie contribufia la elaborarea de car{i in domeniid educational, Inregistrate cu ISBN 0,50 contribttfia la elaborarea unor programe $colare pentru discipline oplionale noi p/programa contribufia la elaborarea unor programe scolare vizand curriculum pentru optional integrat in 0,50p/ programa dezvoltare locala. b) elaborarea de carfi si luerari stiin|ifice publicate in domeniul didacf icii, specialitafii si Max. 2 p managementului educational, inregistrate cu ISBN;
carfi inregistrate cu ISBN 2 pi carte luerari tiin(i/jce inregistrate cu fSBN (articole, studii in reviste de specialitate/educafionate, I p/lucrare exchtsiv volumul simpozioanelor) c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activ State in domeniul sindical in cadrul federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didaetice la nivel Max. 1 p local/judetean/nationa I/international, participarea cu comunicari la sinipozioane judetene, regionale, nationale si/sau Internationale, contributia la cercetari sfiintifice in specialitate sau in domeniul problematic!! invatamantului si educatiei; se va stabili tin punctaj

JUDETEAN IA R G E S

MINISTERUlJ EDUCATIEI NATIONAIE|

Functaj CRITERII DE EVALUARE defalcat pentru cursuri cu o durata de minimum 3 zile (24 de ore) MAXIM Auto evaluare -^ o> j-^

C|) activitatea de: evaluator de mamtaie mentor formator Lider de sindicat la nivel : - judefean - heal (unitate)

Max. 1 p / p/evaluare 0,50 p/an colar 0,50 p/an scalar

I p/an colar 0, 25 p/an $colar

c2) participarea en comunicari la simpozioane judegene, regionale (zonale), Rationale si/sau international, susfinere de referate metodico-stiintifice la nivel de comisii Mas. 1 p metodice/cerc pedagogic 0,50 Internationale p/participare/ an $colar 0,40 p/participare/ nationals an s.colar 0,30 p/participare/ interjitdefean an $colar 0,20 p/participare/ fttdefene an s.colar participare cu lucrari la manifestari tiinifice: conferinje nationale/internajionale, sesiuni 1 p/participare Stiintifice organizate de Universitafi, Societatea Nationals de specialitate c3) participarea la formarea personalului didactic prin CCD, in calitate de formator, contribute la cercetari tiin$ifice in specialitate sau in domeniul problematicii Max. 1 p Tnva(amantului i edueafiei: 0,50 p/formare participarea la formarea personalului didactic pria CCD, in calitate de formator Contribute in specialitate: doctorat/master/stitdiipostuniversitare 2p/l,50p/Ip 2p/l,50p

Contribute in specialitate in domeniul managementului, problematicii invafamanCitlui $i editcafiei: doctoral, master susfinere de lecfii/referate demonstrative la nivel de cere pedagogic

0,25 p / tecfie / refer at / an $colar d) activitate ca metodist, menibru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul Max. 4 p inspectoratului scolar si in comisia nationals de specialitate, coordonator de cere 0,50 p/calitate/ an colar pedagogic; e) activitatea desfasurata in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte Max. I p normative/administrative cu caracter normativ, in cadrul unor comisii consultative de 0,25 p/comisie/ dialog social si al altor structuri de dialog social, precum si in comisiile Rationale de an $colar specialitate. MAXIM 5 p 3. Criterml piivind participarea ta proiecte: a) proiecte din fonduri struct u rale europene, proiecte internationale care au ca objective 2 p/proiect performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia civica, educatia complenientara, formarea personalitatii

IINSPECTORATE 'S C O L A R
JUDETEAN |A R G E S

MINISTERUL| EDUCATIEI NATION ALE |


Punctaj CRITERII DE EVALUARE MAXIM Auto evaliiare
-5 w>
t-5

preseolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la sehimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice; b) proiecte elaborate si im piemen tate in baza prevederilor Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatainantul preuniversitar, aprobata prin 0,5 p/ait/proiect Ordinal ministrului educatiei, cercetarii. tineretului si sport ului nr. 5.486/201 1. materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal. SepuncteazG/iecare anfinalizat cu raport 4. Cri ferial privind cre$terea prestigiutui itnitafii de tnvafamant/conexe: MAXIM 5 p Max. 1 p 0,50 a) contributii individuate si/sau in echipa la dezvoltarea institutions la a scolii; p/activitate/ an cotar b) atragerea de finan|ari extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de docu men tare si informare, laboratoare etc., avand ca efeet creterea calitafii institufiei sj Max. I p a procesului de predare-lnvatare-evaluare, a bazei didactico-materiale; donafii/sponsorizari a caror valoare depa$e$te in medie pe fiecare trimestru din perioada / p/activitate/ evaluata valoarea minima legala a anal mijlocfix (1800 RON) an f color I p/activitate/ venituri din organizarea de expozitii cu vdnzare cu realizarite elevilor i cadrelor didactice an $colar I p/activitate/ venititri din organizarea de spectacole artistice i sportive pentni elevi $i paring an $colar I p/activitate/ venituri din inchirieri de spa(ii la solicitarea terfifor an $colar venituri din organizarea $i desfa$urarea de acttvitatf de instntire complementara $1 0,25 p/activitate desfa^urarea de actwitati deformare continua a actiilfilor (inifiere in not meserii, perfecfionari /an colar etc) 0,25 venituri din organizarea $i desfa^urarea de activitafi de microproditclie i intrefinere $i p/activitate/ reparafii pentnt terfi an $colar c) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara, avand drept Max. 2 p obiectiv cresterea calitatii procesului de invatamant; organizarea de exatrsii de stitdii, in scopul stimiitarii interesulni elevilor pentni acumularea de / p/activitate/ an $ color noi cuno$tin{e organizarea de concursuri colare in scopul stimidarii interesulni elevilor $i valoriflcarii I p/activitate/ an colar potentfalului creator organizarea de ceratri extracurriculare In scopul stimularii interesulm elevilor pentru I p/activitate/ an $colar acumularea de noi cuno$tin{e $i experience i valoriflcarii potenfiahtlui creator 0,25 organizarea de serbari yi expozifii colare in scopul valoriflcarii potenfialului creator /alte p/activitate/ acttvitafi an $colar Max. 1 p d) realizari in ceea ce priveste educa$ia adulfilor i conversia profesionala (cursuri, I p/activitate/ an programe, materiale a ux ilia re, platforme de mva^are). colar 100 p TOTAL AUTOEVALUARE puncte Semnatura candidatului,

Nota: Pentru itiscrierea la concitrsul de obfinere a gradafiei de merit, candidatiil (rebate sa aiba calificativul ,Jbarte bine" in fiecare an colar mcheiat din perioada evaluata. La toate criteriile se acorda punctajul pentru activitatea desfapfrata in perioada 01.09.200S-31.0S.2012 sau daca este cazul conform Art. 5 (2) din OMECTS 6211/13.11.2012.

IINSPECTORATUL 'S C Q L A R JUDETEAN lA R G E S

MINISTERUL FDiirATIEI bUUOA j Itl NATIQNALE

Dosand trebuie sa confina dona opisuri cu dociimente justificative pentru punctajld obfinut $i pagina la care se regase$te fiecare document din dosar. Memoriul de activitate care detaliaza punctajul d'mfi$a va avea, ca si capitole si siibcapitole, criteriile $i subcriteriile dinfi$a. Documented justificative se asaza in dosar in ordinea criteriilor si subcriteriilor din fi$a de evaluare, numerotdndit-se paginile. Nu se vor lua in considerare adeverintele care nu au numar de inregistrare.

EVALUARE I.$.J.

puncte

Semnatura inspector colar de specialitate,

REEVALUARE I..J. (dupa contestatie)

puncte

Semnatura inspector scolar de specialitate,