Sunteți pe pagina 1din 38

Audit si control finaciar 2007 Finante si Banci 3 zi id fr 4 zi id 5 fr

TRUE/FALSE 1. Controlul este o necesitate obiectiva si subiectiva, dar nu este un scop, ci un mijloc de

perfectionare a activitatii executive, inclusiv a managementului.


a. True b. False

2. Controlul este o necesitate obiectiva si subiectiva, este un scop, dar nu este un mijloc de

perfectionare a activitatii executive, inclusiv a managementului.


a. True b. False

3. Controlul este lipsit de sens daca nu se manifesta si ca forma de perfectionare a modului de

gestionare a patrimoniului si de organizare si conducere a activitatii entitatii publice.


a. True b. False

4. Controlul este lipsit de sens daca se manifesta si ca forma de perfectionare a modului de

gestionare a patrimoniului si de organizare si conducere a activitatii entitatii publice.


a. True b. False

5. Metodologia de control, ca sistem, reprezinta interconditionarea, cu caracter stiintific si

normativ, a procedeelor si modalitatilor, principiilor si mijloacelor care fac posibila actiunea de control.
a. True b. False

6. Metodologia de control, ca sistem, nu reprezinta interconditionarea, cu caracter stiintific si

normativ, a procedeelor si modalitatilor, principiilor si mijloacelor care fac posibila actiunea de control.
a. True b. False

MULTIPLE CHOICE 1. Auditarea activitatilor desfasurate intr-o entitate publica, se desfasoara: a. anual b. la 2 ani c. cel putin la 3 ani

d. cel putin la 5 ani e. cel putin la 4 ani 2. Auditorii interni: a. trebuie sa-si indeplineasca atributiile in mod obiectiv si independent, cu b. c. d. e.

profesionalism si integritate raspund pentru masurile luate in urma analizarii recomandarilor prezentate in rapoartele de audit participa la elaborarea si implementarea sistemelor de control intern nu sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat la o entitate publica sunt in excusivitate responsabili pentru efectuarea controlului intern

3. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la atributiile Compartimentului de audit public intern

sunt false: a. elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern b. raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit c. informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate d. in cazul constatarii unor iregularitati raporteaza Curtii de Conturi e. intocmeste raportul anual de audit public intern
4. Care din afirmatiile de mai jos nu corespunde realitatii: a. masurarea riscurilor depinde de probabilitatea de aparitie si de gravitatea

consecintelor evenimentului
b. masurarea riscurilor utilizeaza drept instrumente de masurare criteriile de apreciere c. masurarea riscurilor depine de persoana care le calculeaza d. probabilitatea de aparitie a riscului este exprimata pe o scara de valori pe trei

nivele: mica, medie, mare e. criteriile utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului sunt aprecierea vulnerabilitatii entitatii si a controlului intern
5. Care din elementele mentionate mai jos nu reprezinta reguli de conduita ale auditorului: a. integritatea b. independenta c. confidentialitatea d. subiectivitatea e. obiectivitate 6. Compartimentul de audit public intern nu notifica entitatea/structura auditata: a. cu 15 zile inainte de declansarea misiunii de audit public intern b. despre scopul si principalele obiective ale misiunii de audit public intern c. despre faptul ca pe parcursul misiunii vor avea loc interventii la fata locului d. asupra programului stabilit de catre auditor e. despre durata misiunii de audit public intern

7. Conducatorul Compartimentului de audit public intern de la entitatile subordonate este

numit/destituit de: a. conducatorul entitatii publice, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern b. conducatorul entitatii publice cu avizul organului ierarhic superior c. conducatorul entitatii publice d. Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern e. Ministerul de resort
8. Dosarul permanent cuprinde urmatoarele documente, cu exceptia: a. ordinului de serviciu b. copiilor xerox ale documentelor justificative c. proiectului raportului de audit d. extrase din documente, legi, reglementari e. notificarii privind declansarea misiunii de audit 9. In cazul in care, in timpul misiunii auditorii constata abateri de la prevederile legale aplicabile

activitatii auditate, acestia trebuie sa: a. instiinteze conducerea unitatii b. instiinteze structura de control abilitata pentru continuarea verificarilor c. conducatorul unitatii auditate si structura de control abilitata pentru continuarea verificarilor d. structura auditata e. organul ierarhic superior
10. Initierea auditului nu presupune: a. intocmirea ordinului de serviciu b. intocmirea declaratiei de independenta c. intocmirea notificarii privind declansarea misiunii de audit public intern d. intocmirea minutei sedintei de deschidere e. inaintarea notificarii structurii auditate 11. In notificarea adresata structurii auditate, se precizeaza: a. planul misiunii de audit b. analiza riscurilor c. scopul, principalele obiective si durata misiunii d. calendarul intalnirilor e. perioada de auditare 12. Interventia la fata locului presupune: a. efectuarea controlului intern b. constatarea si raportarea iregularitatilor c. elaborarea raportului final d. urmarirea recomandarilor e. stabilirea unor termene ferme de implementare a recomandarilor

13. Notificarea structurii care va fi auditata precizeaza urmatoarele, cu exceptia: a. scopul si principalele obiective ale misiunii de audit b. durata misiunii de audit c. tematica in detaliu d. programul stabilit exclusiv de catre auditor e. componenta echipei de audit 14. Nu face parte din procedura de colectare a informatiilor: a. identificarea legilor si reglementarilor aplicabile structurii auditate b. solicitarea principalelor documente de functionare a structurii auditate c. organizarea unei sedinte de identificare a criteriilor de analiza a riscurilor d. obtinerea fiselor postului e. solicitarea procedurilor 15. Nu se au in vedere la intocmirea planului de audit al misiunii urmatoarele elemente: a. respectarea periodicitatii de auditare b. evaluarea riscului asociat diferitelor activitati c. sugestiile conducatorului entitatii publice d. sugestiile organului ierarhic superior e. recomandarile Curtii de Conturi 16. Nu sunt instrumente de audit intern: a. Chestionarul de control intern b. Chestionarul - lista de verificare c. Pista de audit d. Interviul e. FIAP-ul 17. Nu sunt tehnici de verificare: a. Confirmarea b. Fisa de identificare si analiza a problemei c. Comparatia d. Recalcularea e. Examinarea 18. Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt urmatoarele, mai putin una: a. sa efectueze controlul intern b. sa asigure o mai buna administrare si pastrare a patrimoniului c. sa asigure o mai buna monitorizare a conformitatii cu regulile si procedurile

existente d. sa asigure o evidenta contabila si un management informatic fiabile si corecte e. sa asigure consiliere conducatorului entitatii/structurii auditate
19. Obiectivele controlului intern sunt urmatoarele, cu exceptia: a. eficacitatea si eficienta functionarii institutiei

b. c. d. e.

fiabilitatea informatiilor interne si externe elaborarea de programe de dezvoltare conformitatea cu legile conformitatea cu reglementarile si politicile interne.

20. Ordinea de zi a sedintei de deschidere nu va cuprinde: a. prezentarea auditorilor b. prezentarea obiectivelor misiunii de audit c. asigurarea conditiilor materiale necesare derularii misiunii d. intocmirea Fiselor de identificare si analiza a problemelor(FIAP) e. prezentarea scopului misiunii 21. Pregatirea misiunii de audit public intern presupune intocmirea urmatoarelor documente, cu

exceptia: a. declaratiei de independenta b. ordinului de serviciu c. notificarii privind declansarea misiunii de audit public intern d. formularului de constatare si raportare a iregularitatilor e. programului de audit
22. Principalele tehnici de audit sunt: a. chestionarul de control intern b. chestionarul - lista de verificare c. fisa de identificare si analiza a problemelor d. verificarea, observarea fizica, interviul si analiza e. pista de audit 23. Principalele tipuri de audit sunt urmatoarele, cu exceptia: a. audit de sistem b. audit de baza c. audit de regularitate d. auditul performantei e. audit de conformitate 24. Proiectul de raport de audit public intern: a. se transmite la Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern

pentru analiza si avizare


b. este insotit de documente justificative c. informeaza conducatorul entitatii auditate asupra modului de implementare a

recomandarilor
d. se transmite unitatii auditate numai dupa analiza si avizarea de catre conducatorul

entitatii publice care a aprobat misiunea


e. este documentul pe baza caruia se intocmesc FIAP-urile 25. Proiectul planului de audit public intern: a. se elaboreaza de catre compartimentul de audit public intern al entitatii publice de

la nivelul ierarhic imediat superior


b. se elaboreaza pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati,

programe sau proiecte sau operatiuni


c. este intocmit pana la data de 20 decembrie a anului precedent d. nu necesita referat de justificare e. se transmite spre avizare la organul ierarhic superior 26. Proiectul planului de audit public intern se intocmeste pana la data de: a. 15 noiembrie a anului precedent b. 30 noiembrie a anului precedent c. 20 decembrie a anului precedent d. 1 ianuarie a anului in curs e. 15 decembrie a anului precedent 27. Punctele de vedere ale structurii auditate la proiectul de raport se transmit echipei de audit in

urmatoarele termene: a. in maxim 15 zile de la primirea proiectului de raport b. dupa 15 zile de la primirea proiectului de raport c. in maxim 10 zile de la primirea proiectului de raport d. in maxim 5 zile de la primiea proiectului de raport e. nu exista un termen stabilit in Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern
28. Reuniunea de conciliere cu structura auditata se organizeaza in termen de: a. 5 zile de la primirea punctelor de vedere b. 10 zile de la primirea punctelor de vedere c. 15 zile de la primirea punctelor de vedere d. imediat ce s-au primit punctele de vedere e. nu exista un termen stabilit prin lege 29. Urmarirea implemetarii recomandarilor formulate in raportul de audit revine: a. compartimentului de audit b. conducerii institutiei c. structurii auditate si conducerii institutiei d. compartimentului juridic e. compartimentului financiar-contabil 30. Controlul financiar este: a. fotografiere si sintetizare a activitatii financiare b. o functie a managementului, un mijloc de cunoastere a realitatii si de corectare a

erorilor
c. o prognoza a abaterilor de la prevederile legale 31. Controlul ca necesitate obiectiva si subiectiva este: a. un scop b. un mijloc de perfectionare a activitatii c. o forma a evidentei contabile

32. Controlul financiar are in vedere: a. numai constatarea abaterilor sau lipsurilor b. numai recuperarea lipsurilor sau remedierea abaterilor c. constatarea deficientelor, neconcordantelor cu prevederile legale, lipsurilor,

precum si stabilirea masurilor de valorificare a constatarilor negative


33. Modul de aplicare si indeplinire a directivelor stabilite, prevenirea si inlaturarea aspectelor

negative si consolidarea celor pozitive, precum si relatiile, fenomenele si procesele financiare sunt: a. elemente metodologice de executare a controlului financiar b. componente ale obiectivului controlului financiar c. actiuni externe sferei controlului financiar
34. Controlul financiar are ca functii specifice: a. functia de constatare si de corectare si functia de prevenire si de perfectionare b. functiile: educativa si stimulativa, de constatare si corectare, cunoastere si evaluare c. functiile de: prevenireperfectionare; constatarecorectare; cunoastereevaluare;

educativastimulativa
35. Dupa momentul in care se executa controlul raportat la momentul desfasurarii activitatii sau

efectuarii operatiilor ce se controleaza financiar, se manifesta sub de: a. control operativcurent si control incrucisat b. control preventiv si control concomitent c. control preventiv, operativcurent si ulterior
36. Controlul operativcurent: a. surprinde procesele economice si financiare desfasurate (executate) b. cuprinde in sfera sa activitatile si operatiile in momentul (timpul) efectuarii lor c. este un procedeu de control financiar 37. Controlul financiar preventiv: a. constata lipsurile sau pagubele produse, stabileste cauzele si vinovatii si propune

masuri pentru preintampinarea unor abateri similare in viitor b. proiecteaza desfasurarea operatiilor in conditii de legalitate c. constata daca au fost respectate intocmai prevederile legale cu cazul producerii efective a operatiilor din sfera controlului financiar
38. Controlul ulterior: a. prezinta si un accentuat caracter preventiv pentru operatiile si activitatile ce

urmeaza a se desfasura in viitor, dupa data controlului financiar b. opreste, in faza de angajare sau de efectuare, a operatiilor pentru care nu sunt indeplinite conditiile legale c. este un procedeu faptic de control financiar

39. Pentru a se obtine o imagine fidela a activitatii economico-financiare controlate este necesar

ca:
a. sistemul de documente si evidenta sa constituie obiect al controlului si sursa de

informatii pentru control


b. datele cu caracter de evidenta (contabile) sa fie confirmate de alte date fara

caracter contabil
c. sfera controlului financiar sa se confunde cu evidenta, cu fotografierea si

reflectarea/simularea dinamicii economico-financiare


40. Controlul documentelor justificative pe baza carora se efectueaza inregistrarea in contabilitate

a existentei si modificarilor elementelor de activ si de pasiv are in vedere obiective: a. de forma si de tipizare b. de fond si de intocmire in format electronic c. de forma si de continut
d. de continut si de fond TRUE/FALSE 1.

Auditorii interni se numesc sau se revoca de catre conducatorul entitatii publice, respectiv de catre organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de control financiar preventiv.
a. True b. False

2.

Auditorii interni se numesc sau se revoca de catre conducatorul entitatii publice, respectiv de catre organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de audit public intern.
a. True b. False

3. Auditorii interni sunt reprezentati de catre conducatorul entitatii publice, respectiv de catre

organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de control financiar preventiv.


a. True b. False

4. Auditorii interni sunt reprezentati de catre conducatorul entitatii publice, respectiv de catre

organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de audit public intern.


a. True b. False

5. Auditorii interni nu trebuie sa fie implicati in auditarea programelor si proiectelor finantate

integral sau partial de Uniunea Europeana, daca au responsabilitati in derularea acestor programe.
a. True b. False

6.

Auditorii interni trebuie sa fie implicati in auditarea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana, daca au responsabilitati in derularea acestor programe.
a. True b. False

7.

Auditul intern este un control de evaluare a sarcinilor, de conformitate a inregistrarilor contabile, rapoartelor, elementelor de activ, capitalurilor si rezultatelor.
a. True b. False

8.

Auditul intern este un control de natura manageriala care opereaza prin masurarea si aprecierea cantitatii altor actiuni de control.
a. True b. False

9.

Auditul public intern este activitatea functional dependenta si subiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice.
a. True b. False

10. Auditul public intern este activitatea functional dependenta si obiectiva care da asigurari si

consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice.
a. True b. False

11. Auditul public intern este activitatea functional independenta si obiectiva care da asigurari si

consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice.
a. True b. False

12. Auditul public intern este activitatea functional independenta si subiectiva care da asigurari si

consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice.
a. True b. False

13. Comitetul pentru Audit Public Intern dezbate si avizeaza Raportul anual privind activitatea de

audit public intern si il prezinta Parlamentului.


a. True b. False

14.

Comitetul pentru Audit Public Intern dezbate si avizeaza raportul anual privind activitatea de audit public intern si il prezinta Guvernului.
a. True b. False

15. Conformitatea este caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative produse

in cadrul unei entitati publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre entitatea in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia, potrivit legii.
a. True b. False

16. Conformitatea este caracteristica unei operatiuni de a servi in mod adecvat, in circumstante

date, realizarii unor obiective ale politicilor asumate.


a. True b. False

17.

Controlul faptic este procedeul de stabilire a modalitatii, existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor economico-financiare.
a. True b. False

18.

Controlul faptic este tehnica de stabilire a modalitatii, existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor economico-financiare.
a. True b. False

19. Controlul intern este control managerial si reprezinta organizarea, politicile si procedurile

utilizate pentru a se asigura ca programele iti ating scopurile; resusrsele utilizate pentru realizarea programelor sunt in concordanta cu scopurile si obiectivele entitatii publice; programele sunt protejate impotriva fraudei si gestiunii necorespunzatoare; informatiile se obtin la timp, sunt mentinute, raportate si utilizate in procesul decizional.
a. True b. False

20. Controlul prin sondaj cerceteaza cele mai reprezentative documente si operatii, care permit

formularea unor concluzii cu caracter general asupra obiectivului controlat.


a. True b. False

21. Controlul total cerceteaza cele mai reprezentative documente si operatii, care permit

formularea unor concluzii cu caracter general asupra obiectivului controlat.


a. True b. False

22.

Controlul total cuprinde numai o parte din operatiile si documentele din cadrul obiectivelor stabilite si pe intreaga perioada supusa controlului.
a. True b. False

23. Controlul total cuprinde toate operatiile si documentele din cadrul obiectivelor stabilite si pe

intreaga perioada supusa controlului.


a. True b. False

24. Din punct de vedere al fondului, controlul documentelor are ca obiective: autenticitatea;

exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor; efectuarea corecta a calculelor.


a. True b. False

25.

Din punct de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: autenticitatea; exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor; efectuarea corecta a calculelor.
a. True b. False

26.

Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se inscriu in Raportul national anual elaborat de Directia Generala de Control Financiar Preventiv din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

a. True b. False

27. Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv propriu se inscriu in Registrul

privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu.


a. True b. False

28.

Economicitatea inseamna maximizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate.
a. True b. False

29. Economicitatea inseamna maximizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor

estimate ale unei activitati, cu mentinerea cantitatii corespunzatoare a acestor rezultate.


a. True b. False

30. Economicitatea inseamna maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele

utilizate.
a. True b. False

31.

Economicitatea inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate.
a. True b. False

32.

Economicitatea inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea cantitatii corespunzatoare a acestor rezultate.
a. True b. False

33. Eficacitatea reprezinta gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre

activitati si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective.


a. True b. False

34. Eficacitatea reprezinta gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre

activitati si raportul dintre efectul obtinut si rezultatul proiectat al activitatii respective.


a. True b. False

35. Eficienta inseamna maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate. a. True b. False

36. Eficienta inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor

estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate.


a. True b. False

37.

Eficienta inseamna minimizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate.


a. True b. False

38.

Functia de auditor intern este compatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala orientata spre profit sau recompense.
a. True b. False

39.

Functia de auditor intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala orientata spre profit sau recompense.
a. True b. False

40.

In lupta impotriva fraudei actioneaza Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), care a fost infiintat in 1999 ca o substructura a Comisiei Europene dupa ce unitatile si efectivele pentru coordonarea prevenirii fraudei sau dovedit a fi institutii de control destul de eficiente.
a. True b. False

41. In lupta impotriva fraudei actioneaza Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), care a

fost infiintat in 1999 ca o substructura a Comisiei Europene dupa ce Unitatile si Efectivele pentru Coordonarea Prevenirii Fraudei nu sau dovedit a fi institutii de control destul de eficiente.
a. True b. False

42.

Institutia publica mica este institutia care deruleaza un buget anual care depaseste nivelul echivalentului in lei a 100.000 pe o perioada de trei ani consecutivi.
a. True b. False

43.

Institutia publica mica este institutia care deruleaza un buget anual de pana la nivelul echivalentului in lei a 100.000 pe o perioada de trei ani consecutivi.
a. True b. False

44. Institutia publica mica este institutia care deruleaza un buget anual de pana la nivelul

echivalentului in lei a 100.000 pe o perioada de cinci ani consecutivi.


a. True b. False

45. Institutia publica mica este institutia care deruleaza un buget anual de pana la nivelul

echivalentului in lei a 100.000 pe o perioada de trei ani.


a. True b. False

46. Legalitatea este caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul

principiilor si regulilor procedurale si metodologice care ii sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte.
a. True b. False

47. Legalitatea este caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt

aplicabile, in vogoare la data efectuarii acesteia.


a. True b. False

48. Oportunitatea este caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative produse

in cadrul unei entitati publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre entitatea in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia, potrivit legii.
a. True b. False

49. Oportunitatea este caracteristica unei operatiuni de a servi in mod adecvat, in circumstante

date, realizarii unor obiective ale politicilor asumate.


a. True

b. False

50.

Pentru operatiunile care se supun si controlului preventiv delegat al Ministerului Finantelor Publice, refuzul vizei de control financiar preventiv propriu (intern) face ca proiectul de operatiune sa poata fi supus controlului financiar preventiv delegat.
a. True b. False

51.

Pentru operatiunile care se supun si controlului preventiv delegat al Ministerului Finantelor Publice, refuzul vizei de control financiar preventiv propriu (intern) face ca proiectul de operatiune sa nu poata fi supus controlului financiar preventiv delegat.
a. True b. False

52. Persoanele cu atributii de control nu sunt obligate ca in cursul efectuarii actului de control, sa

procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunilor, a corpurilor delicte si a oricaror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmarire penala.
a. True b. False

53.

Persoanele cu atributii de control sunt obligate, in cursul efectuarii actului de control, sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunilor, a corpurilor delicte si a oricaror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmarire penala.
a. True b. False

54.

Prin audit se intelege un examen obiectiv al unui element cu scopul de a exprima o opinie sau de a obtine o concluzie asupra obiectului auditat.
a. True b. False

55. Prin audit se intelege un examen subiectiv al unui element cu scopul de a exprima o opinie sau

de a obtine o concluzie asupra obiectului auditat.


a. True b. False

56. Regularitatea este caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul

principiilor si regulilor procedurale si metodologice care ii sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte.
a. True

b. False

57. Regularitatea este caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legale care ii

sunt aplicabile, in vogoare la data efectuarii acesteia.


a. True b. False

58. Afirmatia: Din punct de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective:

autenticitatea; exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor; efectuarea corecta a calculelor." este:


a. True b. False

59. Afirmatia: Din punct de vedere al fondului, controlul documentelor are ca obiective:

realitatea-exactitatea si eficienta; legalitatea-justetea; respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. este:
a. True b. False

60. Afirmatia: Auditul public intern este activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si

consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatea entitatii publice. este:
a. True b. False

61. Afirmatia: Controlul intern cuprinde ansamblul formelor de control exercitate la nivelul

entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace; include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile. este:
a. True b. False

62. Afirmatia: Economicitatea inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea

rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate. este:
a. True b. False

63. Afirmatia: Riscul este posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil de a avea un

impact asupra realizarii obiectivelor. este:


a. True b. False

64. Afirmatia: Controlul faptic este procedeul de stabilire a modalitatii, existentei si miscarii

mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor economico-financiare. este:


a. True b. False

65. Afirmatia: Auditorii interni pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la o

structura sau entitate publica daca sunt soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul acesteia sau cu menbrii organului de conducere colectiv este:
a. True b. False

66. Afirmatia: Functia de auditor intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca

activitate profesionala orientata spre profit sau recompensa." este:


a. True b. False

67. Afirmatia: Auditul de sitem reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si

control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora. este:
a. True b. False

68. Afirmatia: Auditul performantei examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea

obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele. este:
a. True b. False

69. Afirmatia: Sfera auditului public intern cuprinde sistemele de management financiar si

control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente. este:


a. True b. False

70. Afirmatia: Din punct de vedere al fondului, controlul documentelor are ca obiective:

autenticitatea; exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor; efectuarea corecta a calculelor. este:


a. True b. False

71. Afirmatia: Din punct de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: realitatea-

exactitatea si eficienta; legalitatea-justetea; respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. este:

a. True b. False

72. Afirmatia: Auditul public intern este activitatea dependenta si obiectiva care da asigurari si

consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatea entitatii publice. este:
a. True b. False

73. Afirmatia: Auditul public intern este activitatea independenta si subiectiva care da asigurari si

consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatea entitatii publice. este:
a. True b. False

74. Afirmatia: Auditorii interni nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la o

structura sau entitate publica daca sunt soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul acesteia sau cu menbrii organului de conducere colectiv . este:
a. True b. False

75. Afirmatia: Functia de auditor intern nu este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca

activitate profesionala orientata spre profit sau recompensa . este:


a. True b. False

76. Afirmatia: Sfera auditului public intern cuprinde sistemele de management financiar si

control, exclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente. este:


a. True b. False

77. Afirmatia: Creditul bugetar este suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana

la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru alte actiuni. este:
a. True b. False

78. Afirmatia: Creditul bugetar este limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul

exercitiului bugetar, in limitele aprobate. este:


a. True b. False

79. Afirmatia: Creditul de angajament este suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima

pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru alte actiuni. este:
a. True b. False

80. Afirmatia: Creditul de angajament este limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in

timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate. este:


a. True b. False

81. Afirmatia: Creditul de angajament este limita minima a cheltuielilor ce pot fi angajate in

timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate. este:


a. True b. False

82. Afirmatia: Din punct de vedere al fondului, controlul documentelor are ca obiective:

autenticitatea; exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor; efectuarea corecta a calculelor. este:


a. True b. False

83. Afirmatia: Din punct de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: realitatea-

exactitatea si eficienta; legalitatea-justetea; respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. este:
a. True b. False

84. Afirmatia: Auditul public intern cuprinde ansamblul formelor de control exercitate la nivelul

entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace; include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile." este:
a. True b. False

85. Afirmatia: Controlul intern reprezinta activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si

consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatea entitatii publice." este:
a. True b. False

86. Afirmatia: Eficienta inseamna maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele

utilizate. este:
a. True b. False

87. Afirmatia: Eficacitatea inseamna caracteristica unei operatii de a respecta sub toate aspectele

ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care face parte. este:
a. True b. False

88. Afirmatia: Riscul este propunerea formulata pentru a corecta sau a ameliora deficientele

constatate. este:
a. True b. False

89. Afirmatia: Controlul faptic reprezinta un ansamblu de reguli specifice, tehnici si instrumente

care imbinate cu o anumita maiestrie procedurala specifica profesionistilor contabili, expertilor in domeniu, se aplica in vederea solutionarii concrete a problemelor ce decurg din functiile controlului. este:
a. True b. False

90. Afirmatia: Fondurile publice reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor

administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu. este:
a. True b. False

91. Afirmatia: Entitatea publica este autoritatea publica, institutia publica, compania/societatea

nationala, regia autonoma, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativteritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public. este:
a. True b. False

92. Afirmatia: Auditul de regularitate reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de

conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora.este:
a. True b. False

93. Afirmatia: Auditul intern este controlul managerial si reprezinta organizarea, politicile si

procedurile utilizate pentru a se asigura ca programele isi ating scopurile. este:


a. True b. False

94. Afirmatia: Managerii agentului economic au responsabilitatea principala de a intocmi si de a

prezenta situatiile financiare ale agentului economic, dar sunt interesati si de informatiile cuprinse in situatiile financiare, chiar daca au acces la informatii financiare si de gestiune suplimentare, care ajuta la infaptuirea proceselor de planificare, luare a deciziilor si control. este:
a. True b. False

95. Afirmatia: Din punct de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective:

autenticitatea; exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor; efectuarea corecta a calculelor. este:


a. True b. False

96. Afirmatia: Din punct de vedere al fondului, controlul documentelor are ca obiective:

realitatea-exactitatea si eficienta; legalitatea-justetea; respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. este:
a. True b. False

97. Afirmatia: Patrimoniul public reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor

administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu. este:
a. True b. False

98. Afirmatia: Entitate publica este Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele,

celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare. este:
a. True b. False

99. Afirmatia: Institutie publica este Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele,

celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare. este:
a. True b. False

100. Afirmatia: Institutia publica este autoritatea publica, compania/societatea nationala, regia

autonoma, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public. este:
a. True b. False

101. Afirmatia: Angajament legal este orice act cu efect juridic, din care rezulta sau ar putea

rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. este:


a. True b. False

102. Afirmatia: Angajament legal este orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice

sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia. este:


a. True b. False

103. Afirmatia: Operatiune este orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a

patrimoniului public, indiferent de natura acesteia. este:


a. True b. False

104. Afirmatia: Proiect de operatiune este orice document prin care se urmareste efectuarea unei

operatiuni, in forma pregatita in vederea aprobarii sale de catre autoritatea competenta, potrivit legii. este:
a. True b. False

105. Afirmatia: Proiect de operatiune este orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor

publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia. este:


a. True b. False

106. Afirmatia: Managerii agentului economic nu au responsabilitatea principala de a intocmi si de

a prezenta situatiile financiare ale agentului economic, dar sunt interesati si de informatiile cuprinse in situatiile financiare, chiar daca au acces la informatii financiare si de gestiune suplimentare, care ajuta la infaptuirea proceselor de planificare, luare a deciziilor si control. este:
a. True b. False

MULTIPLE CHOICE

1.

Care dintre variantele de mai jos sunt obiective ale auditului public intern?
a. asigurarea obiectiva si consilierea, destinate sa imbunatateasca sistemele si b. c. d. e.

activitatile entitatii publice intocmirea documentelor justificative pentru operatiunile patrimoniale exactitatea si realitatea inregistrarilor contabile pentru stabilirea si indeplinirea obligatiilor financiare si fiscale fata de stat conducerea corecta si la zi a contabilitatii inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor acestuia

2. Care dintre variantele de mai jos nu este o caracteristica ale operatiunilor, activitatilor sau

actiunilor care se efectueaza sau se desfasoara in cadrul institutiei publice si sunt supuse auditului public intern? d. oportunitatea temporala a. acoperirea riscului de sistem b. acoperirea riscului intern e. oportunitatea structurala c. incadrarea in plafoanele valorice
3. Care dintre variantele de mai jos reprezinta functii particulare ale controlului financiar? a. functia de prevenire si functia de d. functia educativa si functia stimulativa

perfectionare
b. functia de cunoastere si functia de e. functia de revizuire a obiectivelor sau

evaluare
c. functia de constatare a situatiei si

previziunilor viitoare

functia de corectare
4. Care dintre variantele de mai jos reprezinta functii specifice ale controlului financiar? a. functia de constatare a situatiei si d. functia de invatare si autoinvatare a

functia de corectare b. functia de relaxare a activitatii firmei


c. functia de pregatire a agentului

realitatilor e. functia de masurare a posteriori a exercitiului

economic
5.

Care dintre variantele de mai jos reprezinta obiective ale auditului public intern?
a. constituirea si evaluarea capitalului social si a patrimoniului b. exactitatea si realitatea inregistrarilor contabile pentru stabilirea si indeplinirea

obligatiilor financiare si fiscale fata de stat


c. intocmirea documentelor justificative pentru operatiunile patrimoniale d. conducerea corecta si la zi a contabilitatii e. sprijinirea indeplinirii obiectivelor entitatii publice printr-o abordare sistemica si

metodica, prin care se evalueaza si se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrarii

6. Precizati care dintre variantele de mai jos nu reprezinta categorii de riscuri specifice auditului

public intern. a. riscuri operationale b. riscuri generate de schimbari legislative, structurale, manageriale, etc. c. riscuri fiscale
7.

d. riscuri de organizare e. riscuri financiare

Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern?
a. confirmarea b. comparatia c. interviul 8. d. urmarirea e. examinarea

Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern?
a. garantarea b. analiza c. examinarea d. punerea de acord e. compararea

9. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern? a. punerea de acord d. garantarea b. recalcularea e. observarea fizica c. urmarirea 10. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern? a. confirmarea d. verificarea b. garantarea e. urmarirea c. punerea de acord 11. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de audit public intern? d. observarea fizica a. interviul b. recalcularea e. analiza c. verificarea 12. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de audit public intern? a. observarea fizica d. verificarea b. confirmarea e. interviul c. analiza 13. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de verificare? a. comparatia d. analiza b. garantarea e. urmarirea

c. punerea de acord 14. Una dintre variantele de mai jos nu reprezinta o etapa a interventiei la fata locului. Precizati

care este aceasta. a. intervievarea personalului auditat

d. determinarea abaterilor prin

b. verificarea inregistrarilor contabile c. cunoasterea activitatii, sistemului sau

compararea situatiei reale cu cea stabilita e. realizarea de testari

procesului supus verificarii si a structurii procedurilor aferente


15. Una dintre variantele de mai jos nu reprezinta o etapa a interventiei la fata locului. Precizati

care este aceasta. a. verificarea modului de realizare a corectarii actiunilor mentionate in auditurile precedente
b. verificarea inregistrarilor contabile c. cunoasterea activitatii, sistemului sau

d. efectuarea de investigatii

administrative pentru combaterea fraudei, coruptiei si altor activitati ilegale e. intervievarea personalului auditat

procesului supus verificarii si a structurii procedurilor aferente


16. Care dintre variantele de mai jos nu reprezinta functii specifice ale controlului financiar? a. functia de prevenire si functia de d. functia educativa si functia stimulativa

perfectionare
b. functia de cunoastere si functia de e. functia de revizuire a obiectivelor sau

evaluare c. functia de constatare a situatiei si functia de corectare

previziunilor viitoare

17. Care dintre variantele de mai jos nu reprezinta functii particulare ale controlului financiar? a. functia de constatare a situatiei si d. functia de invatare si autoinvatare a

functia de corectare
b. functia de relaxare a activitatii firmei c. functia de pregatire a agentului

realitatilor
e. functia de masurare a posteriori a

exercitiului economic
18. Care dintre variantele enumerate mai jos reprezinta procedee de control ? a. controlul preventiv d. controlul ulterior b. controlul incrucisat e. controlul documentar-contabil c. controlul specific 19. Care dintre variantele enumerate mai jos reprezinta procedee de control? a. controlul invers cronologic d. analiza contabila

b. controlul documentar-contabil c. investigatia de control

e. controlul preventiv

20. Care dintre variantele de mai jos reprezinta tehnici ale procedeului de control documentar-

contabil? a. punerea de acord b. reconstituirea cantitativa a unor evidente global-valorice pe baza inventarelor si actelor de gestiune c. observarea fizica

d. interviul e. garantarea

21. Care dintre variantele de mai jos nu reprezinta tehnici de audit public intern? d. inspectia faptica a. observarea fizica b. interviul e. analiza c. verificarea 22. a. analiza de laborator b. observarea directa c. inventarierea

Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici ale controlului faptic? d. expertiza tehnica e. analiza contabila

23. Enuntul: totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau

ale entitatilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu, reprezinta definitia: a. auditului public intern d. entitatii publice b. fondurilor publice e. institutiei publice c. patrimoniului public
24. Enuntul: sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de

stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome, fondurile provenite din credite contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri externe nerambursabile, repezinta definitia: a. auditului public intern d. entitatii publice e. institutiei publice b. fondurilor publice c. patrimoniului public
25. Enuntul: Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de

specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutii publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare al acestora, reprezinta definitia: a. auditului public intern d. entitatii publice b. fondurilor publice e. institutiei publice c. patrimoniului public

26. Enuntul: autoritatea publica, institutia publica, compania/societatea nationala, regia

autonoma, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public este definitia: d. entitatii publice a. auditului public intern e. institutiei publice b. fondurilor publice c. patrimoniului public
27. Enuntul: activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru

buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatea entitatii publice, reprezinta definitia: a. auditului public intern d. entitatii publice b. fondurilor publice e. institutiei publice c. patrimoniului public
28. Tehnica de control care are ca sfera de activitate documente financiar-contabile primare, dar

obiectul verificarii il formeaza informatiile comune ale diferitelor exemplare apartinand aceluiasi document, este: a. controlul cronologic d. controlul reciproc b. controlul invers cronologic e. controlul sistematic sau pe probleme c. controlul incrucisat
29. Compartimentul de audit public intern de la entitatile publice subordonate se organizeaza cu

acordul : a. conducatorului institutiei publice b. entitatii publice de la nivelul ierarhic superior c. Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern d. Comitetului pentru Auditul Public Intern e. Directiei Generale a Finantelor Publice teritoriale sau a Municipiului Bucuresti

NUMERIC RESPONSE 1. Precizati cate tipuri de audit public intern exista?

2. Precizati cati directori generali are UCAAPI?

3. Precizati care este marimea sporului pentru complexitatea muncii (%), aplicat la salariul de

baza, de care beneficiaza auditorii interni?


4. Pana la ce grad de rudenie, nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la o

structura sau entitate publica, auditorii interni ce sunt rude, soti sau afini cu conducatorul sau cu membrii organului colectiv de conducere al entitatii publice?

5. Cate rapoarte anuale ale activitatii de audit public intern sunt elaborate de compartimentul de

audit public intern din cadrul entitatilor publice?


6. Cu cate zile inainte de declansarea misiunii de audit public intern trebuie ca entitatea publica

sa fie notificata de catre compartimentul de audit public intern, cu privire la scopul, principalele obiective si durata acesteia?
7. Precizati cate criterii sunt utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului?

8. Precizati cate niveluri sunt utilizate pentru exprimarea vulnerabilitatii entitatii publice?

9. Precizati cate niveluri sunt utilizate pentru aprecierea controlului intern al entitatii publice?

10. Precizati cate categorii de functii rezida din continutul, natura si obiectivele controlului

financiar?
11. In cate categorii se grupeaza documentele daca se are in vedere prelucrarea datelor cu sisteme

electronice de calcul?
12. Precizati numarul formelor de control financiar ce se contureaza avand drept criteriu de

clasificare momentul in care se exercita controlul raportat la momentul desfasurarii activitatii sau efectuarii operatiilor?
13. Precizati anul in care Romania a semnat Conventia penala a Consiliului Europei privind

coruptia?
14. Precizati in cate modalitati se poate savarsi coruptia?

15. Precizati in cate forme se organizeaza si exercita controlul financiar preventiv la entitatile

publice?
16. Precizati numarul capitolului din Acordul de aderare cu privire la controlul financiar prin

care Romania a acceptat acquis-ul comunitar in domeniul controlului financiar?


17. Precizati in care an a fost infiintat Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) ca o

structura a Comisiei Europene de lupta impotriva fraudei?

18. Precizati care este numarul legii aparuta in anul 2002, prin care este reglementat auditul public

intern?
19. Platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare se

supun auditului public intern cel putin o data la .... ani.


20. Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de

creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora se supun auditului public intern, cel putin o data la ..... ani.
21. Perioada maxima de control financiar preventiv delegat este de ........ zile lucratoare de la

prezentarea operatiunii, insotita de toate documentele justificative solicitate.


22. In cazuri exceptionale, controlorul delegat are dreptul sa prelungeasca perioada de control cu

maximum ............. zile lucratoare, informandu-i in acest sens pa controlorul financiar sef si pe ordonatorul de credite.
23. Avizul de control se comunica, pentru agentii economic care fac parte din categoria marilor

contribuabili, in scris, cu ...... de zile inainte de inceperea controlului.

COMPLETION 1. Examinarea de catre o persoana independenta si competenta a fidelitatii repezentarii contabile

si financiare este definitia .....................


2. Auditul reprezinta examinarea de catre o persoana ......................... si competenta a fidelitatii

reprezentarii contabile si financiare.


3. Auditul reprezinta examinarea de catre o persoana independenta si ................... a fidelitatii

reprezentarii contabile si financiare.


4. Auditul intern este activitatea de evaluare organizata la nivelul unei entitati economice sub

forma unui .................


5. Auditul ............ intern este activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere

conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatea entitatii publice.

6. Auditul public intern nu trebuie sa fie confundat cu controlul ................., care este definit si ca

ansamblul masurilor luate de catre conducere in scopul imbunatatirii gestiunii riscului si cresterii probabilitatilor ca scopurile si obiectivele stabilite sa fie atinse.
7. Controlul ............ este controlul managerial si reprezinta organizarea, politicile si procedurile

utilizate pentru a se asigura ca programele isi ating scopurile.


8. Controlul intern este controlul ................ si reprezinta organizarea, politicile si procedurile

utilizate pentru a se asigura ca programele isi ating scopurile.


9. Controlul financiar public intern reprezinta intregul sistem de control intern din sectorul

.........., format din sistemele de control ale entitatilor publice, ale altor structuri abilitate de guvern si dintr-o unitate centrala care este responsabila de armonizarea si implementarea principiilor si standardelor de control si audit.
10. Auditul public intern este activitatea care se desfasoara cu privire la formarea si administrarea

fondurilor publice si administrarea patrimoniului public de catre entitatile ............


11. Termenul ............ publica include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele,

celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutii publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare al acestora.
12. Auditul de sistem, auditul performantei si auditul de regularitate sunt cele trei ........... de audit

public intern.
13. Enuntul: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale

unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate, reprezinta definitia data pentru termenul de ...................
14. Enuntul: gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si

raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective, reprezinta definitia data pentru termenul de ...................
15. Enuntul: maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate, reprezinta

definitia data pentru termenul de ....................


16. Angajamentul ...................... este orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii,

afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii.

17. Angajamentul ...................... este orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta

o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.


18. Enuntul: caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative produse in cadrul

unei institutii publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre institutia in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia, potrivit legii, reprezinta definitia data pentru ..........................
19. Enuntul: caracteristica unei operatiuni de a servi, in mod adecvat, in circumstantele date,

realitatii unor obiective ale politicilor asumate, reprezinta definitia data pentru ......................
20. Enuntul: caracteristica unei operatii de a respecta toate prevederile legale care ii sunt

aplicabile, reprezinta definitia data pentru ...............


21. Enuntul: caracteristica unei operatii de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si

regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care face parte, reprezinta definitia data pentru ......................
22. Auditorii interni se numesc sau se revoca de catre conducatorul entitatii publice, respectiv de

catre organul colectiv de conducere, cu ......... conducatorului compartimentului de audit public intern.
23. Functia de auditor intern este ................... cu exercitarea acestei functii ca activitate

profesionala orientata spre profit sau recompensa.


24. Auditorii interni selectati pentru realizarea unei misiuni de audit public intern intocmesc o

....................... de independenta, cu scopul de a demonstra independenta fata de entitatea sau structura auditata.
25. Sistemul de documente si evidenta este atat ................. al controlului, cat si sursa de informatii

pentru controlul activitatii economico-financiare.


26. Din punct de vedere al ..............., controlul documentelor are ca obiective: autenticitatea;

exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor; efectuarea corecta a calculelor.


27. Din punct de vedere al ................... sau continutului, controlul documentelor are ca obiective:

legalitatea-justetea; realitatea-exactitatea; respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente.

28. Controlul faptic este ................... de stabilire a modalitatii, existentei si miscarii mijloacelor

materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor economico-financiare.


29. In timpul desfasurarii controlului pentru inlaturarea deficientelor constatate si prevenirea

repetarii lor, se propun sau se dispun masuri .................


30. Pe baza constatarilor si propunerilor organelor de control financiar, conducerea agentului

economic controlat si a organului care a dispus controlul stabilesc o serie de masuri de ......................
31. Controlul financiar preventiv se organizeaza de .................................. de credite principali,

secundari si tertiari, precum si de directorii generali ai regiilor autonome prin compartimentul financiar-contabil.
32. Controlul financiar preventiv se exercita prin ............... de catre persoanele din cadrul

compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice.

MATCHING

Gasiti corespondenta intre caracteristici si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. oportunitate c. conformitate b. legalitate d. regularitate
1. caracteristica unei operatii de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile 2. caracteristica unei operatiuni de a servi, in mod adecvat, in circumstantele date, realitatii unor

obiective ale politicilor asumate 3. caracteristica unei operatii de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care face parte 4. caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative produse in cadrul unei institutii publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre institutia in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia, potrivit legii
1. 2. 3. 4.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. patrimoniu public c. institutie publica b. entitate publica d. angajament bugetar

5. orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei

anumite destinatii
6. totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau ale

entitatilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu 7. Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutii publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare al acestora 8. autoritatea publica, institutia publica, compania/societatea nationala, regia autonoma, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public
5. 6. 7. 8.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. c. patrimoniu public a. angajament legal b. fonduri publice d. audit public intern
9. totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau ale

entitatlor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu 10. orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public 11. activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatea entitatii publice 12. sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome, fondurile provenite din credite contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri externe nerambursabile
9. 10. 11. 12.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. economicitate c. oportunitate b. legalitate d. eficienta
13. maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate 14. minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei

activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate 15. caracteristica unei operatii de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile 16. caracteristica unei operatiuni de a servi, in mod adecvat, in circumstantele date, realitatii unor obiective ale politicilor asumate

13. 14. 15. 16.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. procedeul de control c. analiza b. controlul faptic d. observarea fizica
17. procedeul de stabilire a modalitatii, existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti si a

desfasurarii activitatilor economico-financiare 18. modul prin care auditorii interni isi formeaza o parere proprie 19. un ansamblu de reguli specifice, tehnici si instrumente care imbinata cu o anumita maiestrie specifica profesionistilor contabili, expertilor in domeniu, se aplica in vederea solutionarii concrete a problemelor ce decurg din functiile controlului 20. descompunerea unei entitati in elemente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate si masurate distinct
17. 18. 19. 20.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. comparatia c. garantarea b. punerea de acord d. confirmarea
21. verificarea realitatii tranzactiilor inregistrate prin examinarea documentelor de la articolul

inregistrat spre documentele justificative 22. solicitarea informatiei din doua sau mai multe surse independente (a treia parte) in scopul validarii acesteia 23. procesul de potrivire a doua categorii diferite de inregistrari 24. confirma identitatea unei informatii dupa obtinerea acesteia din doua sau mai multe surse diferite
21. 22. 23. 24.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. examinarea c. recalcularea b. urmarirea d. punerea de acord
25. verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul inregistrat pentru a vedea

daca toate tranzactiile reale au fost inregistrate 26. procesul de potrivire a doua categorii diferite de inregistrari

27. verificarea calculelor matematice 28. urmarirea in special a detectarii erorilor sau a iregularitatilor 25. 26. 27. 28.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. angajament bugetar c. control faptic b. fonduri publice d. institutie publica
29. sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat,

bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome, fondurile provenite din credite contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri externe nerambursabile 30. procedeul de stabilire a modalitatii, existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor economico-financiare 31. orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii 32. Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutii publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare al acestora
29. 30. 31. 32.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. angajament legal c. control intern b. patrimoniu public d. entitate publica
33. totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau ale

entitatilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu 34. autoritatea publica, institutia publica, compania/societatea nationala, regia autonoma, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, si care utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public 35. orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public 36. ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace
33. 34. 35.

36.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. c. economicitate a. regularitate b. eficacitate d. eficienta
37. maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate 38. minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei

activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate


39. gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si raportul dintre

efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective 40. caracteristica unei operatii de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care face parte
37. 38. 39. 40.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. control reciproc c. control incrucisat b. control sistematic d. investigatia de control
41. cercetarea si confruntarea tuturor exemplarelor unui document, existente la unitatea controlata

si la alte unitati cu care s-au facut decontari, de la care s-au primit sau carora li s-au livrat anumite valori 42. modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza 43. modalitate mai eficienta de examinare a documentelor si inregistrarilor contabile prin gruparea documentelor pe probleme si apoi controlul lor in ordine cronologica sau invers cronologica 44. cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor documente sau evidente cu continut identic insa diferite ca forma, pentru aceleasi operatii sau pentru operatii diferite, insa legate reciproc
41. 42. 43. 44.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. expertiza tehnica c. inspectia fizica b. observarea directa d. analiza de laborator
45. examinarea activelor si a altor resurse pentru constatarea existentei acestora 46. modalitatea utilizata in controlul operativ-curent ce consta in urmarirea la fata locului a

modului de organizare si desfasurare a muncii din diferite sectoare sau compartimente

47. modalitate de control utilizata pentru stabilirea integritatii valorilor materiale, realitatii unei

operatii, cunoasterii parametrilor de functionare a utilajelor, rezistentei unor materiale sau constructii etc. 48. modalitate de control utilizata pentru determinarea compozitiei sau continutului unor lucrari sau produse
45. 46. 47. 48.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. expertiza tehnica c. inspectia fizica d. control reciproc b. control incrucisat
49. examinarea activelor si a altor resurse pentru constatarea existentei acestora 50. cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor documente sau evidente cu continut identic

insa diferite ca forma, pentru aceleasi operatii sau pentru operatii diferite, insa legate reciproc
51. modalitate de control utilizata pentru stabilirea integritatii valorilor materiale, realitatii unei

operatii, cunoasterii parametrilor de functionare a utilajelor, rezistentei unor materiale sau constructii etc. 52. cercetarea si confruntarea tuturor exemplarelor unui document, existente la unitatea controlata si la alte unitati cu care s-au facut decontari, de la care s-au primit sau carora li s-au livrat anumite valori
49. 50. 51. 52.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect. a. ordonator de credite c. operatiune b. proiect de operatiune d. credit de angajament
53. limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, in limitele

aprobate
54. orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public,

indiferent de natura acesteia 55. persoana imputernicita prin lege sau prin delegare sa dispuna si sa aprobe operatiuni 56. orice document prin care se urmareste efectuarea unei operatiuni, in forma pregatita in vederea aprobarii sale de catre autoritatile competente
53. 54. 55. 56.

Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect.
a. regularitate b. proiect de operatiune c. angajament bugetar d. credit de angajament

57. limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, in limitele

aprobate 58. orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii 59. caracteristica unei operatii de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatii din care face parte 60. orice document prin care se urmareste efectuarea unei operatiuni, in forma pregatita in vederea aprobarii sale de catre autoritatile competente
57. 58. 59. 60.