Sunteți pe pagina 1din 32

AANNEEXXOO LLaa ffrraassee yy yyoo

LLAAMMIINNAASS DDEE AACCCCIIÓÓNNEESS

LLAAMMIINNAASS DDEE SSUUJJEETTOOSS

LLAAMMIINNAASS DDEE VVEERRBBOOSS

LLAAMMIINNAASS DDEE OOBBJJEETTOOSS