Sunteți pe pagina 1din 118
Viorel NICOLAU ARHITECTURA CALCULATOARELOR I Cartea” Universitara BUCURESTI 2005 altura Carte Universiars St. Prof. lon Bogdan 11 A, sector 1, Bucwet Tel: 021-211 01 4 Fax: 21-211 3847 email caren universiea@ipeneto dieu acedis de Moitera Educa Cece prin Como! National al Cert Since in Isto Syperon. Decree CP Ribot Nala s Romine NicoLats vow Shier clare /ios Nl, ace Caeser 308 Fe | Banorsa.ones 5 2005.-Bibioge. - ISBN 9737 cos2 Referens: Prot univ. ding Gheorghe PUSCASU ISBN 973-731-0985 Vol 1.-1SBN 973-731-1035 PREFATA Calculator, considera pe crept cwvint © minune a teiniit rmodeme,rprezit cel mat rspinditinsumen al seit contemporane, Sind practi tliat inate drei de sctiviate Diverstatea mare « problemeler ce pot fi rzolvat into manic lgrimict a condus, din considerente economic, la 9 mae vaiewte de azulaware, fecae ex elemeate speiice pentru 0 anumith gant de ‘probleme, Utlizaen ficient acaclatoarelr neces sere de canoe fandamentale despre module lar de eliza functionae Canes se séreseas, in primal rind, stodentiloe si speciligior din omeaileIngineriasstemeior 9 caleulatoaralor $i Inginerieelecroned, Inst poate consti oar de sud, pnts tcl ites deving ov ‘maj mult deci simpli utilizar de caleustoare Toru, cates mu se deste a fo simpltintroducere in lea caleulatoarlor ito reer in revista prncpalelr subsite ale un calculator. De aceea, ea presupuneo seie de cunotint despre eircuitcle Agate, algebra Boole si lame de programate. Un specialist webu sles proictezesseme de caleul, fie ele rit de simple, mu i asmblee Calculator sas nstlere sistem de opera Tesi denied orien cam se gst fn DEX: liga si aria dea price consi (cdi), wath cae tebuie fe obec de ud a discipline Prefats Discipin AriectrcacolatorelrFunizen28 noi de bass vind subssemele' componente ale caleulatorulsi si modal de Feronecare alr, ase ine, rin wtecura ales, se objid enterile de performance. Pe Ling earactrl sii, dsciplina are sin putemieearcer Inginrese,mpregnat de evolu tehologict din kine deceni, Pe deo pare, cx cuprinde un bagi de cunosinge toreice species, oneal valable, Acstea pet inelegereafenomeacar ce au loc intean stem de caleel si pot f utilzte peut proecarea 9) implementareaunor no sstee mai perforant Pe de alt pare, realizaen si inferconeeuren subsistemelot ‘componente ale uni cileultordepind esenil do teologia de tbc, {= eanoaie un progres contin, co dns accetuats Pe wn oizont de ‘inp de doa iva a, 6 component x ra utctina bine deni tortie poate deveni dep din pet de vodare ehlogie. Un exempla clocveat fn acest sent i constiuie memorie DRAM, care in ama deceniy a cunoscut ma mule eliza tehnologice eu peormanf foarte dient. Dinamica oceooat a progresuliehoolgic determin shim rapide ale standardelo de fabricate, care inevitabil modified gi completed Inga de cunowingeteoretice- Cercetaes gi dezvoltare iSnologicl au event _motoceretirh timiice, pine dicipline cunscind 0 ‘ransformae st de adcli, tan timp ait de seu. CCanea reprezin prima pate aussi Arata calealatorefor $i cuprnde elementele defiitoni ale. subsistemeor ‘componente ale uni cleusior, state fa mod deena, tn func de gradu de abordare a lor lt ale discipline. De-acees, elementele Sobsistemulus de inareesie suatprezentate succnt, iar nofune mai Complexe (refeoare Ia mierosrhitcturs i iaterdopendenfele hare Software) sunt wate fn paren adoua a curs [Lure pomese dela clementle cu sutra Functional cea mai simpli, dar cre pun cele mai multe probleme de realize gi limsteuss pevformastle gencale ale sistemului. Dine aes, until de memorie {#interwonetara lori magia inctinas oa mul unitate cent Prefats Pe de alts pate, micrproesoarele sunt sisemele cele msi performante, ir 9} cele mi complexe. Shia acestore tebuie fhe ‘radu pe dou plan: ftereonecare cu celelaltesubsisteme, respect Fnctionare si opimizare inert. Cari conpine 7 capitol, fecareavind in frit, cite 0 serie de Invebsi si probleme propuse. De cite oft a fost posi, idle av fest prezenate gai, ir noun wore a fst insite de exemple, Ast fasten conti 107 fg, cea 80 de exemple peste 250 de Ines probleme propase ‘Deoaee, la noi tn a, calularoarele personae compatiie IBM PC sunt cele mai spine caleultore,exemplifcinle ay fost nate pe acest tip de aPhiectur. Din aclagi metiv, nofune generale de la rmieropoctsoare au fst arcuate pe ai ntl N86. In capital 1 sunt define note de baz s sunt evident 0 serie de limite ale caleulatoarele reale.Capclul 2 prezins prncpaele ‘aceitict lsc ale magistallor de emma digit, precum # sarinfele conectiri uniter Ia magisrale. fn capitol 3, sunt define carcteisicile uniter de memerie. si sunt studate clemencle Subwisemulul irahizat de memoce. Tipurle de route iotprae de remore sunt site im capitol 4. Capitol 5 aprofindenzs notin Priviod memoria primar, chm sunt orgaizaea $1 adesaea, ara de ‘memose, comulrea bloculor. Cpitolal 6 prezin apecte generale se fuefoni!intercnectr uniti centrale ct ascent pe mieroprocseosre. In capitol 7, se preznta mieroprocesorl de bari a fami! Intel 186, a, ‘iui mod de ru conse condonaes cen mai sever in fcjonaes miroprcesourslor moderne, impus de compastilatea software Jn ncheier, dese simi exprim recunoptin ff de fai, petra injlegere #1 spinal constant acondat. De asemenea, dorese rmulmese turwor petenlor 91 colegio, care may susiaut mal In repitiea acest it Autor (Gala, ianare 2005