Sunteți pe pagina 1din 11

Instala ii electrice Dr.

Florin POP, profesor

Cursul 9
5.3 Atenuarea regimului deformant n re eaua de distribu ie Continua dezvoltare a echipamentelor electronice de putere, a utiliz rii tehnicii de calcul n birouri i locuin e are ca efect apari ia n re eaua electric de distribu ie a unor curen i reactivi nesinusoidali. Curentul alternativ redresat este echivalent cu o sum de curen i sinusoidali, cu o component fundamental de frecven de baz (50 Hz) i o serie de armonici, ale c ror frecven e sunt multiplii ntregi (n general, impari) ai frecven ei de baz (150, 250, 350, 450, 550 ... Hz). Curen ii armonici sunt injecta i n sistemul de putere trifazat de alimentare. Datorit lor, pe impedan ele din sistem apar tensiuni armonice care se suprapun peste tensiunea fundamental i distorsioneaz sistemul de tensiuni al re elei. Ca urmare, apar deranjamente n sistem, se m resc pierderile n re ea i sunt posibile deterior ri ale altor sarcini racordate la sistem determinate de fenomenul de rezonan . 5.3.1 Regimul deformant Regimul deformant este regimul permanent de func ionare a re elelor electro-energetice de tensiune alternativ n care undele de tensiune i de curent sunt periodice i cel pu in una din ele nu este sinusoidal . n re elele electrice ale consumatorului sunt instalate sarcini liniare i neliniare. Sarcinile liniare sunt: - rezisten e ohmice (nc lzitoare cu rezisten e, l mpile cu incandescen ); motoarele trifazice de c.a.; - condensatoarele. Sarcinile neliniare sunt: - transformatoare i balasturi; - convertizoare statice; - convertizoare de frecven , n special pentru motoarele de induc ie cu tura ie variabil ; - surse de putere nentreruptibile (UPS); - alimentatoare pentru echipament casnic (TV, calculator, l mpi fluorescente compacte). O nregistrare a varia iei zilnice a nivelului armonicii 5 ntr-o re ea de medie tensiune urban - figura 5.9 (n anii 1985/1987) eviden iaz c sursa de poluare se g se te n sarcinile neliniare ale consumatorilor casnici, dat fiind maximul ce apare n jurul orei 21; consumatorii industriali racorda i la aceea i re ea func ioneaz ntr-un singur schimb de produc ie. Efectele regimului deformant. Regimul deformant are numai consecin e nefavorabile asupra func ion rii consumatorului i a sistemului electroenergetic n ansmblu, principalele efecte fiind [PE 143]: a) afectarea func ion rii echipamentelor electronice cuplate la tensiunea re elei, inclusiv a echipamentelor de comand ale redresoarelor;
Fig. 5.9

b) introducerea de erori suplimentare pentru aparatele de m sur , perturbarea func ion rii releelor de protec ie i a receptoarelor de telecomand centralizate; erorile de m sur ale wattmetrelor (pn la 3%) i ale contoarelor de induc ie (pn la 14%) se datoresc mic or rii factorului de putere n regim deformant k=P/S< cos ; c) solicitarea peste limitele admise a instala iilor de condensatoare pentru compensarea puterii reactive; d) pierderi suplimentare de putere i energie activ n re elele electrice, datorit m ririi puterii aparente S=P2+Q2+D2 cu termenul corespunz tor puterii deformante D;

9-2

e) sc derea randamentelor motoarelor electrice determinate de pierderi suplimentare i cupluri parazite; f) nc rcarea suplimentar a elementelor sistemului electroenergetic (linii, transformatoare); g) apari ia unor supratensiuni periculoase n condi iile de rezonan pentru anumite armonici. Element deformant este un aparat ce produce sau amplific tensiuni armonice. Elementele deformante sunt de tou tipuri: a) De categoria I - alimentate cu tensiuni sau curen i riguros sinusoidali produc fenomene deformante (de ex. cuptoare cu arc, redresoare, orice sarcin electric cu caracter pronun at neliniar); altfel spus, alimentate cu tensiuni sinusoidale produc curen i deforman i ( sunt generatoare de curen i armonici); b) De categoria a II-a - alimentate cu curen i deforman i amplific aceast deformare (de ex. linii electrice ale c ror inductan e i capacit ti proprii alc tuiesc circuite oscilante cu frecven a apropiat de a curen ilor armonici din re ea), condensatoarele din instala iile de compensare a puterii reactive). 5.3.2 Parametrii regimului deformant Analiza armonic . Studiul m rimilor electrice periodice nesinusoidale se bazeaz pe analiza armonic , opera ie de descompunere a unei m rimi periodice oarecare n oscila ii armonice, ale c ror frecven e sunt multipli ntregi ai frecven ei fundamentale (de 50 Hz). Aceast descompunere se exprim matematic prin seria Fourier. n cazul m rimilor din circuitele electrice, caracterizate prin simetria impar a formelor de und de tipul f(t)=-f(t+) - forma de varia ie a undei pe semiperioada pozitiv este aceea i n semiperioada negativ - func ia periodic nesinusoidal se descompune ntr-o sum de func ii periodice sinusoidale de rang impar figura 5.10:
f (t ) =

n care An este valoarea efectiv a armonicii de rang n a m rimii f (tensiunea u sau curentul i). Pentru n=1 se ob ine m rimea fundamental (corespunz toare frecven ei fundamentale de 50 Hz; pentru n=2k+1 se ob in armonicile impare de rang superior, 3, 5, 7, 9, 11, ..., cu pulsa iile n=n2f =2nf, respectiv 350=150 Hz, 550=250 Hz, 750 Hz=350 Hz, ... n cazul unor unde ce nu sunt riguros impare, seria Fourier cuprinde att un termen constant, ct i func ii sinusoidale de rang par pe lng cele de rang impar.
Fig. 5.10

n =1

An sin nt + n ,

Parametrii regimului deformant pentru instala iile de joas tensiune. Deformarea undei de tensiune/curent se caracterizeaz prin urm torii indicatori: a) Reziduu deformant reprezint unda care se ob ine dintr-o und periodic dat dup suprimarea armonicii fundamentale. Valoarea efectiv a reziduu-lui deformant este
Ad =
n =2

An

b) Nivelul armonicii este raportul, exprimat n procente, dintre valoarea efectiv a armonicii considerate (An) i valoarea efectiv a fundamentalei (A1); - pentru curba de tensiune u=Un/U1100, (%);

9-3

- pentru curba de curent i=In/I1100, (%). c) Coeficientul de distorsiune este raportul, exprimat n procente, dintre valoarea efectiv a reziduu-lui deformant (Ad) i valoarea efectiv a fundamentalei (A1)
40

- pentru curba de tensiune

u =

Ud U1 Id I1

100 =

n =2

Un

U1
40 n =2

100, ( %) ;

In

- pentru curba de curent

i =

100 =

I1

100, ( %) .

Aspectele calitative privind nivelurile de compatibilitate ale regimului deformant n punctele de delimitare ntre consumator i furnizor sunt reglementate prin Normativul privind limitarea regimului nesimetric i deformant n re elele electrice PE 143/94 (elaborat n concordan cu normele CEI 1000-3-2/90 i ANSI/IEEE-519/1992). Valorile limit admise ale parametrilor regimului deformant pentru instala iile de joas tensiune n punctul de delimitare sunt: - coeficientul de distorsiune = pentru curba de tensiune: u 8%; = pentru curba de curent: i (5 ... 20)%, n func ie de m rimea curentului de scurtcircuit n punctul de delimitare Isc, considerat ca multiplu al curentul nominal corespunz tor sarcinii conectate Is (<20Is ... >1000Is) ; - nivelul armonicilor = de tensiune (valori par iale)
Rang n u, % 3 5 5 6 7 5 9 1,5 11 3,5

= de curent (valori par iale, rangul n<11): I (4 ... 15)%, n func ie de m rimea curentului de scurtcircuit n punctul de delimitare:
Isc/Is Nivelul armonicii i, % , n<11 Coeficientul de distorsiune, i, % <20 4 5

20-50 7 8

50-100 10 12

100-1000 12 15

>1000 15 20

5.3.3 Filtre de armonici Limitarea regimului deformant la instala iile existente se face prin instalarea filtrelor de armonici. Filtrele se monteaz dup ce m sur torile efectuate conform PE 143 au pus n eviden dep irea valorilor limit admise ale parametrilor regimului deformant nivelurile armonicilor i coeficentul de distorsiune sau exist pericolul apari iei fenomenului de rezonan pe una din armonicile produse de acest regim. Elemente de circuit simple n re ea deformat . a) Fie un circuit LC serie, compus dintr-o bobin i un condensator cu inductivitatea L i capacitatea C la frecven a de 50 Hz. Impedan a fa de armonica n este determinat de reactan ele celor dou elemente (considernd rezisten a nul pentru cazul ideal al elementelor de circuit simple) Zn=nL 1/nC. Circuitul este n rezonan serie pe o armonic n dac Zn=0, adic n22LC=1. Frecven a armonicii rezonante este fn=1/2LC. Impedan a fiind minim (teoretic zero), la aplicarea unei tensiuni u se ob ine un curent foarte mare (teoretic infinit). Filtrul selecteaz armonica n, oferind acesteia o cale de curent de impedan minim . Dac la bornele unui receptor se conecteaz n paralel un circuit LC serie cu bobina i condensatorul acordate la rezonan serie pe frecven a fn, armonica de curent n este untat prin filtrul paralel i nu mai ajunge la receptor.

9-4

Receptorul este protejat de p trunderea curentului armonic In de c tre filtrul absorbant conectat n paralel cu bornele sale figura 5.11, a. b) Fie un circuit LC paralel, compus dintr-o bobin i un condensator cu inductivitatea L i capacitatea C la frecven a de 50 Hz. Admitan a fa de armonica n este determinat de susceptan ele celor dou elemente (considernd rezisten a nul pentru cazul ideal al elementelor de circuit simple) Yn=1/nL nC. Circuitul este n rezonan paralel pe o armonic n dac Yn=0, adic n22LC=1. Frecven a armonicii rezonante este fn=1/2LC. Admitan a fiind minim (teoretic zero), impedan a echivalent este maxim (teoretic infinit ), astfel c la aplicarea unei tensiuni u se ob ine un curent foarte mic (teoretic nul). Filtrul selecteaz armonica n, oferind acesteia o cale de curent de admitan minim echivalent cu o impedan maxim . Dac la bornele unui receptor se conecteaz n serie un circuit LC paralel cu bobina i condensatorul acordate la rezonan paralel pe frecven a fn, armonica de curent n este blocat prin filtrul paralel i nu mai ajunge la receptor. Receptorul este protejat de p trunderea curentului armonic In de c tre filtrul refulant conectat n serie la bornele sale figura 5.11, b.
L L C C

Fig. 5.11

Receptor

Receptor

De remarcat c un filtru absorbant LC acordat pe o frecven fn are un caracter capacitiv pentru frecven e inferioare (deci pentru fundamental i armonicile inferioare) pentru c nL < 1/nC, fiind astfel util pentru compensarea puterii reactive i un caracter inductiv pentru frecven e superioare (deci pentru armonicile superioare) pentru c nL > 1/nC, eliminnd pericolul de apari ie al altor fenomene de rezonan la armonici superioare figura 5.12, a. O combina ie a celor dou tipuri de filtre prezint un caracter dual, fiind filtru absorbant pentru frecven a f1 ( reactan a nul ), respectiv refulant pentru frecven a f2 (reactan a infinit ) figura 5.12, c.

Fig. 5.12

9-5

Curen ii armonici din re eaua de distribu ie pot fi considerabil redu i prin folosirea filtrelor absorbante. Filtrele sunt circuite cu rezonan serie, dimensionate pentru a produce rezonan a exact la o frecven armonic dat , fie ea 250 Hz a armonicii a 5-a. Datorit impedan ei sc zute a filtrului pentru aceast armonic , curen ii de frecven a 250 Hz sunt absorbi i de filtru i nu mai p trund n re ea. n plus, filtrul prezint un caracter capacitiv pentru fundamentala tensiunii - 50 Hz - i contribuie la compensarea puterii reactive cu frecven a de 50 Hz. Filtrele se dimensioneaz ncepnd de la armonicile inferioare spre cele superioare, de obicei pentru armonica 5, armonica 7 i, mpreun , armonicile 11 i n multe cazuri, este suficient s se prevad doar un filtru pentru armonica 5, curen ii armonici din re ea reducndu-se cu pn la 70 ... 90 %. Filtrele se monteaz n pozi ia central , la tabloul general al consumatorului sau la tabloul sarcinii generatoare de poluare armonic - figura 5.13 Pentru dimensionarea filtrelor se consider : - curen ii armonici ai sarcinilor; - nivelul distorsiunii tensiunii n sistem; - reactan a de scurtcircuit n punctul de conectare. O formul simpl de calcul a frecven ei de rezonan fr=50Sk/QC, n func ie de puterea de scurtciruit Sk n punctul de conectare a condensatoarelor i de puterea reactiv QC a acestora. 5.3.4 Efectele armonicilor asupra condensatoarelor din instala ia de compensare a puterii reactive sistem de distributie primara (a) Comportamentul condensatoarelor n re ele cu transformator echipamente de control n frevcven audio. Echipamentul de Joasa tensiune control n frecven a audio utilizeaz semnalele emise n frecven a 160 ... 1350 Hz n re eaua de distribu ie a energiei la filtre electrice, pentru a comanda relee receptoare conectate la re ea. de la convertor Datorit caracterului dependent de frecven al reactan ei =5 =7 =11.13 l() capacitive (XC=1/C, unde =2f, f fiind frecven a semnalului M de control emis n re ea), condensatoarele absorb aceste filtre convertor semnale; tensiunea de comand este asfel sc zut sub limitele opera ionale n apropierea condensatoarelor. Pentru a elimina acest neajuns, conectarea condensatoarelor la re ea se face fie Fig. 5.13 prin intermediul unor blocuri de frecven , fie a unor reactoare (bobine). Conform unor reglement ri specifice, n re ele f r armonici i cu frecven a semnalului mai mic de 250 Hz, se pot folosi baterii de compensare a factorului de putere f r reactoare i cu o putere a condensatoarelor pn la 35% din puterea aparent a transformatorelor de alimentare, f r alte m suri de protec ie. Dac frecven a semnalului este mai mare de 250 Hz, bateriile de condensatoare cu puteri mai mari de 10 kVAr trebuie s fie prev zute cu un bloc de frecven audio n re elele cu un con inut ridicat de armonici, mbun t irea factorului de putere este posibil doar cu condensatoare conectate n serie cu reactoare (condensatoare de tip inductiv), care au un puternic caracter inductiv pentru frecven e mai nalte dect anumite frecven e audio i nu necesit instalarea suplimentar a unor blocuri de frecven audio. Parametrii corespunz tori reactan elor trebuie selecta i n raport cu frecven a audio folosit :
Frecven a, Hz XL/XC , %
<250 14 >250 7 >350 5

trece sus.

(b) Condensatoare conectate n serie cu reactoare. Condensatoarele din instala ia de mbun t ire a factorului de putere i inductivit ile existente n re eaua de distribu ie pot forma un circuit rezonant la o anumit frecven armonic n - XLn=XCn, adic [n]L=1/[n]C, echivalent cu (2n50)2LC=1; n aceast expresie n este ordinul armonicii (5, 7, 9, 11, ...); 50 - frecven a de baz (50 Hz); L - inductivitatea bobinei din re ea, la 50 Hz; C - capacitatea condensatorului din re ea, la 50 Hz. Ca urmare a valorii sc zute a impedan ei echivalente, intensitate curentului

9-6

pentru armonica n poate cre te considerabil i, astfel, poate provoca deteriorarea elementelor de re ea n cauz - condensatorul i/sau bobina. Din aceste motive, condensatoarele conectate n sisteme echipate cu convertizoare/ redresoare trebuie s fie prev zute cu bobine nseriate - figura 5.14. Circuitul serie bobin -condensator este astfel dimensionat nct frecven a de rezonan s fie mai mic dect armonica 5 - ntre 200 i 220 Hz. Circuitul devine inductiv pentru frecven ele superioare, deci pentru toate celelalte armnoici din re ea i nu mai este posibil apari ia altor fenomene de rezonan . ntruct prin condensator circul i o important parte din armonicile de curent, n special armonica 5, instala ia de mbun t ire a factorului de putere asigur i o atenuare a polu rii armonice din re ea.

sistem de distributie primara transformator Joasa tensiune transformator

Putere activa P

Putere reactiva Q

=5

=7

=11.13

M convertor

filtre

condensator convertor

Fig. 5.14

Condensatoarele de tip inductiv pot fi utilizate att n compensarea individual ct i centralizat . Se recomand montarea acestui tip de condensatoare n cazul n care echipamentul care genereaz armonicile reprezint mai mult de 20% din sarcina consumatorului. 5.3.5 Cerin e reciproce de calitate pentru iluminatul electric - energia electric Reglement ri. Standardul romnesc. Prevederile prescrip iei PE 143 sunt prezentate anterior: Standardul IEC. Emisia armonic pentru echipamentul de iluminat este reglementat n standardul IEC 1000-3-2 Limitele armonice pentru aparate de joas tensiune cu curen i mai mici de 16 A, echipamentul de iluminat fiind ncadrat n clasa C. Nivelul armonicilor de curent nu trebuie s dep easc valorile limite admise (k este factorul de putere al circuitului):
Rang n i , % 2 2 3 30k 5 10 7 7 9 5 11 ... 39 3

Coeficientul de distorsiune, denumit n normele europene coeficientul total de distorsiune (THD - Total Harmonic Distorsion) trebuie s fie mai mic de 33%, iar factorul de putere - mai mare de 0,95. Standardul nu reglementeaz emisia armonic a l mpilor cu desc rc ri cu balast ncorporat, a variatoarelor de tensiune (dimmer) i a echipamentelor de iluminat cu putere inferioar de 25 W, ceea ce face ca l mpile fluorescente compacte i l mpile cu halogeni de 12 V s nu fie cuprinse n standard (fapt criticat de mul i autori n lucr ri de specialitate). Acesta este unul dintre motivele pentru care numeroase studii privind poluarea armonic produs de echipamentele de iluminat s-au axat n special pe l mpile fluorescente compacte Standardul men ionat a fost adoptat ca standard na ional de rile membre CENELEC (organism european ce cuprinde 16 state).

9-7

Standardul ANSI/IEEE. Standardele nord-americane nu specific nici o limit pentru emisia armonic a echipamentelor. Standardul IEEE 519-1992 Practici recomandate i cerin e pentru controlul armonic n sistemele de putere electric ofer doar orient ri privind injec ia admisibil a curen ilor armonici din partea consumatorilor individuali n sistemul de putere. Armonici produse de sursele de lumin . a) L mpi folosite n iluminatul public. M sur ri efectuate n cadrul FRE Cluj (1995) asupra regimului de func ionare a re elei de iluminat public au condus la eviden ierea situa iei din figura 5.15: - distorsiunea undei de tensiune este n limitele admisibile, n timp ce poluarea armonic a undei de curent dep e te valorile maxime admise de PE 143 (IEEE 519) - nivelurile armonicilor de curent 3 i 5 sunt mai mari de 1,20 ... 2,75 ori, iar coeficientul de distorsiune este mai mare de 1,40 ... 1,90 ori; - coeficientul de distorsiune este n general mai mic de 5%, ntruct re eaua alimenteaz att iluminatul public ct i consumatori casnici; - re eaua trifazat public are o sarcin de iluminat nesimetric , observabil n special n armonicile 5 de curent i tensiune; - factorul de putere este sc zut, n unele sectoare de re ea sub 0,6.

Fig. 5.15
Nivelurile armonicilor de curent n re eaua de distribu ie Ordinul armonicii n 3 5 7 9 ... 25 Nivelul faza R 16,0 20,0 10,1 2,6 ... 0,4 armonicii faza S 14,2 14,0 5,9 1,2 ... 0,2 faza T 18,0 32,6 10,8 3,4 ... 0,6 i, %

M sur ri de laborator efectuate asupra l mpilor uzuale folosite n iluminatul public lampa cu vapori de mercur de nalt presiune i lampa cu vapori de sodiu de nalt presiune [7; 11] - au pus n eviden prezen a armonicii 3 de curent, al c rei nivel este de 8 ... 10% pentru lampa cu vapori de mercur, respectiv de 6 ... 12% pentru lampa cu vapori de sodiu; coeficientul de distorsiune este de 8 ... 10% pentru lampa cu vapori de mercur, respectiv de 6,5 ... 13% pentru lampa cu vapori de sodiu (gama de varia ie este determinat de puterea i produc torul l mpii). b) L mpi folosite n iluminatul interior. L mpi cu vapori de sodiu de nalt presiune. Lucrarea [8] analizeaz problemele ap rute n instala iile de iluminat pentru sere, determinate de prezen a armonicilor de curent - factor de putere sc zut, supranc rcarea transformatorului re elei de alimentare, deteriorarea unor echipamente de iluminat i pierderile de energie suplimentare.

9-8

M sur ri efectuate asupra mai multor instala ii de iluminat au eviden iat prezen a armonicilor 3, 5 i 7. Gradul de distorsiune este dependent de sarcina conectat n circuit, coeficientul de distorsiune fiind maxim pentru un anumit num r de corpuri de iluminat conectate; n unele sisteme de iluminat nu a fost remarcat aceast corela ie. Distorsiunea armonic n instala ia de iluminat este cauzat par ial de distorsiunea undei de tensiune din re eaua de medie tensiune; fiind mai mare n cursul orelor de sear , dect noaptea. Pentru evitarea apari iei rezonan ei serie cauzate de armonicile 5 i 7, trebuie ca frecven a de rezonan s fie adus n jurul valorii de 200 Hz. n acest scop (a) se utilizeaz bobine nseriate cu condensatoarele de mbun t ire a factorului de putere ce echipeaz fiecare corp de iluminat, formnd astfel filtre serie individuale sau (b) se prev d bobine de filtrare montate pe fiecare circuit de iluminat. L mpi fluorescente compacte. Numeroase studii au fost elaborate pentru analiza emisiei armonice a acestor tipuri de l mpi. n [15] se propun trei categorii de clasificare: - balasturi electronice cu nalt grad de distorsiune - coeficientul de distorsiune total I dep e te 100%, avnd valori uzuale ntre 110 ... 130% - [9]; - balasturi electronice cu distorsiune redus - coeficientul de distorsiune total I sub 30%, uzual ntre 7 ... 15% - [9] datorit unor componente pasive de control al armonicilor (filtre serie); - balasturi magnetice - coeficientul de distorsiune total I sub 20% al montajului clasic lampa n serie cu un balast inductiv. Studiul [5] urm re te determinarea influen ei produse de utilizarea l mpilor fluorescente compacte ntr-un microcartier de locuin e asupra polu rii armonice a re elei de distribu ie. Zona reziden ial cuprinde 17 case unifamiliale; l mpile incandescente au fost nlocuite cu l mpi fluorescente compacte de 7, 11 sau 15 W produse de firme diferite - GE Lighting, Osram, Philips i Sylvania. Spectrul undei de curent al l mpilor individuale este caracterizat de o puternic armonic trei, coeficientul de distorsiune total fiind ntre 85 ... 103%, n func ie de putere i produc tor. Cu toate acestea, analiza armonic n re eaua de distribu ie nainte i dup instalarea l mpilor fluorescente compacte a relevat o influen sc zut n conductoarele de faz i n conductorul neutru, ceea ce nseamn c poluarea armonic a re elei este determinat de celelalte sarcini electronice - radiouri i televizoare, aparatura video, calculatoare i imprimante i alte echipamente. Contrar a tept rii distribuitorului de energie electric , armonicile generate de utilizarea l mpilor fluorescente compacte n zona reziden ial analizat au un efect minor asupra calit ii puterii n re eaua electric de distribu ie. Studiul [14] analizeaz impactul produs de reabilitarea instala iei de iluminat a unei cl diri. Sarcina total modelat este de 100 kVA, din care iluminatul incandescent reprezint 50%. Se utilizeaz l mpi fluorescente compacte cu balast electronic (cu coeficient de distorsiune total de 115%) i magnetic. n tabel sunt date principalele caracteristici ob inute la diferite grade de nlocuire a l mpilor existente cu noile l mpi fluorescente compacte (cu balast electronic).
Procentul de nlocuire, % Procentul sarcinii LFC din sarcina total a cl dirii, % Coeficientul de distorsiune total, % Distorsiunea undei de tensiune, % 10 1,5 1,7 0,3 25 4,1 4,5 0,7 50 9,4 9,8 1,5 100 26,3 23,5 4,4

Se constat c o sarcin de iluminat cu l mpi fluorescente compacte care nu dep e te 25% din sarcina total a cl dirii afecteaz n limite admise calitatea puterii n re eaua de alimentare. Un alt studiu [10] modeleaz influen a sarcinii create de l mpile fluorescente compacte utilizate n locuin e individuale. Un fider de 10 MVA poate alimenta circa 3000 - 4000 locuin e individuale, fiecare avnd o sarcin posibil de 50 W n l mpi fluorescente compacte de 9 ... 33 W fiecare; dac dou /trei dintre aceste l mpi sunt echipate cu balast electronic, rezult o distorsiune a undei de tensiune ce poate dep i limita de 5%. Astfel, se recomand ca sarcina

9-9

deformant suplimentar (balasturile elcetronice ale l mpilor fluorescente compacte) s nu dep easca 1% din sarcina total a re elei. L mpi cu halogeni. O analiz a caracteristicilor l mpilor eficiente energetic [4] eviden iaz distorsiunea armonic produs de l mpile cu halogeni de 52 - 90 W, cu coeficientul de distorsiune total de 43,7%. Pentru l mpi cu halogeni de joas tensiune, studiul [13] relev distorsiuni provocate de prezen a transformatorului (balastului) de alimentare, cu valori dependente de puterea l mpii, maxime (16,8%) pentru lampa de 20 W i minime (7,9%) pentru lampa de 75 W.

Func ionarea l mpilor electrice ntr-o re ea poluat armonic. L mpile cu incandescen sunt influen ate prin sc derea duratei de via , tiut fiind c aceasta este dependent de nivelul tensiunii de alimentare. Datorit armonicilor, tensiunea de alimentare a l mpilor cre te comparativ cu tensiunea fundamentalei, astfel c o temperatur mai ridicat a filamentului l mpii conduce la sc derea duratei de via . n ce prive te l mpile cu desc rc ri, nu se semnaleaz efecte negative luminotehnice determinate de distorsiunea undei de tensiune. Prezen a balasturilor i condensatoarelor n schemele de alimentare (func ionare) a l mpilor ar putea s creeze probleme de rezonan pentru anumite frecven e armonice. Dar, datorit faptului c frecven a de rezonan a celor mai multe tipuri de l mpi este n domeniul 75 - 80 Hz, aceste probleme nu apar n interconexiunea cu re eaua de putere - [16]. Un interesant studiu [1] analizeaz comportamentul l mpilor fluorescente compacte conectate ntr-o re ea cu unda de tensiune sinusoidal , respectiv deformat , cu diferite grade de distorsiune total , de 4,6%, 15,5% i respectiv 36,4%. Pentru compara ie este analizat i o lamp cu incandescen ; l mpile fluorescente compacte sunt prev zute cu balast magnetic, balast magnetic cu dispozitiv de corec ie a factorului de putere i balast electronic. Rezultatele sunt urm toarele: - balast magnetic - coeficientul de distorsiune al undei de curent cre te de la 10% (pentru unda sinusoidal ) la 14% (pentru unda deformat 36,4%); fluxul luminos emis scade cu 7 - 10% pentru distorsiunea maxim a tensiunii de alimentare; - balast magnetic cu dispozitiv de corec ie a factorului de putere - coeficientul de distorsiune al undei de curent (13%) i fluxul luminos emis r mne constant pentru toate formele undei de tensiune; - balast electronic - coeficientul de distorsiune al undei de curent este de 82% pentru tensiunea sinusoidal , crescnd pn la 99,8% pentru distorsiunea maxim a tensiunii de alimentare; fluxul luminos emis de l mpi cre te cu distorsiunea tensiunii de alimentare. M suri de nl turare sau diminuare a polu rii armonice a re elei de distribu ie. M suri active i pasive de diminuare a polu rii armonice n re eaua de distribu ie i de iluminat public au fost analizate n numeroase lucr ri de cercetare. n instala iile de iluminat public (cu l mpi cu desc rc ri), problem cea mai important este apari ia curen ilor mari pe conductorul neutru, asocia i distorsiunii armonice. Influen a defavorabil a acestora poate fi eliminat cu ajutorul unor elemente pasive - bobine de blocaj montate n diverse configura ii - figura 5.16 (dup [11]): a - compensare individual i filtrare centralizat cu bobin cu neutru auxiliar; b - compensare i filtrare centralizat ; c - compensare i filtrare individual . O solu ie mai costisitoare const n eliminarea conductorului neutru prin utilizarea unui transformator special Y/ cu tensiunea de linie secundar de 230 V, care alimenteaz re eaua de iluminat public ( i consumatorii civili cu receptoare monofazate). Astfel este suprimat automat armo-nica 3, iar pentru eliminarea armonicii 5 se introduce un mic filtru la ie irea din transforma-tor. O solu ie practic analizat n [11] - Ramon San Martin - a constat n introducerea balastu-rilor electronice tip ECOLUM 100W pentru l mpi cu vapori de sodiu de nalt presiune, respectiv ECOLUM 150W pentru l mpi cu vapori de mercur. Instala ia de iluminat cuprinde 122 l mpi cu vapori de mercur i 8 l mpi cu vapori de sodiu. S-a ob inut o

9-10

reducere a pierderilor de putere activ cu 12%, cre terea factorului de putere de la 0,90 la 0,99, m rirea nivelului de iluminare medie cu 30% i reducerea con inutului de armonici, coeficientul de distorsiune total diminuat cu pn la 57% fiind sub limitele admise. Printre m surile uzuale de atenuare a regimului deformant produs n re eaua de distribu ie care alimenteaz cl diri comerciale cu instala ii de iluminat fluorescent trifazate - [12] - sunt: (a) alimentarea prin transformatoare de construc ie special - transformatoare duble cu nf ur ri secundare defazate; conductorul neutru al re elei parcurge ambele nf ur ri secundare i astfel se ob ine neutralizarea armonicii a treia de curent; (b) filtre montate pe nul (ntre punctul neutru al sarcinii i cel al transformatorului de alimentare) alc tuite din dou componente nseriate - un filtru de rezonan serie i unul de rezonan paralel, cu impedan minim pentru fundamental i maxim pentru armonicile 3 i 9; coeficientul de distorsiune total a fost redus de la 8,5% pn la 2,9% (pentru o instala ie trifazat de laborator echipat cu 7 l mpi fluorescente pe fiecare faz ). Concluzii. Instala iile de iluminat echipate cu l mpi cu desc rc ri creaz o serie de probleme re elei electrice datorit caracterului neliniar al sarcinii, factorului de putere sc zut i dezechilibrului produs n re eaua trifazat . Gradul de poluare armonic a re elei este determinat de m rimea sarcinii electrice de iluminat i de caracteristicile individuale ale l mpilor. nc rcarea suplimentar a conductorului neutru al re elei, datorit L1 caracterului nesimetric al L2 sarcinii i prezen ei L3 armonicii a treia, este o N problem ce- i afl rezolvarea prin utilizarea BB unor transformatoare de alimentare de construc ie special sau prin introducerea unor filtre pasive pe conductorul L1 neutru. Poluarea armonic L2 L3 este diminuat prin filtre N pasive pentru armonica 3 sau prin limitarea ponderii BB sarcinii deformante a l mpilor cu desc rc ri n sarcina total a re elei. Influen a produs de L1 tensiunea deformat a L2 re elei asupra func ion rii L3 l mpilor eficiente energetic N este minim .

BB

BB

BB

Fig. 5.16

9-11

1. Iordache Mihaela, Conecini, I., Calitatea energiei electrice, Editrua tehnic , Bucure ti, 1997 2. Seip, G. Siemens - Electrical Installations Handbook, part 2, cap. 7 Power-factor correction, Ed. 2, 1987 3. * * * Normativ privind limitarea regimului nesimetric i deformant n re elele electrice, indicativ PE 143 4. Prospect SIEMENS 5. Prospect FRAKO - Power Factor Correction Capacitors [1] Arseneau, Rejean, M. Ouellette. 1993. The effects of supply harmonics on the performance of compact fluorescent lamps, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 8, No. 2, April, p. 473 - 479 [2] Borg N., Gothelf N. 1995. Lighting Power Quality Standards - A Brief International Overview, IAEEL newsletter no.12, vol 4, 3-4/95, p. 7 [3] Chindri M., S. tef nescu, F. Pop. 1997. A New Policy in Public Lighting of Cluj-Napoca, Proceedings of the 4th Right Light Conference. Copenhagen, volume 1, p. 229 - 232 [4] Etezadi-Amoli, Mehdi, T. Florence. 1989. Power factor and harmonic distorsion characteristics of energy efficient lamps, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 4, No. 3, July, p. 1965 - 1969 [5] Gothelf, Natan. 1997. Power Quality Effects of CFLs - A Field Study, Proceedings of the 4th Right Light Conference. Copenhagen, volume 2, p. 77 - 81 [6] Gluskin, Emanuel. 1990. High Harmonic Currents in Fluorescent Lamp Circuits. IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 26, No. 2, March-April, p. 347 - 350 [7] Gu Mihaela, Camelia Burlacu, M. Costea. 1997. High Pressure Discharge Lamp - A Non-Liniar Circuit Element? Harmonics Level. Network Electricity Losses Determined by Distorting Conditions, Proceedings of the 4th Right Light Conference. Copenhagen, volume 1, p. 237 - 242 [8] de Jongh, K.H.R., J.A Bartels. 1997. Recommendations for large lighting systems to prevent harmonic distorsion [9] Lachaume, J., B. Chazottes, P. Fauquembergue. 1997. Harmonic Disturbances caused by Compact Fluorescent lamps [10] Pileggi, D.J., E.M. Gulachenski, C.E. Root, T.J. Gentile, A.E. Emanuel. 1993. The effect of modern compact fluorescent lights on voltage distorsion , IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 8, No. 3, July, p. 1451 - 1459 [11] Pop Florin, R. San Martin, M. Chindri , L. Ferrero, S. tef nescu. 1997. Analysis of the harmonic distorsion of the public lighting network. Active correction of the harmonics for the public lighting in the Clades dEstrac town, Proceedings of the 8th European Lighting Conference LUX EUROPA, authors separate booklet [12] Szczepanik, J., W. Lawrance, W. Mielczarski. 1995. Reduction of harmonics losses in three phase fluorescent lighting circuits, AUPEC 95 Proceedings, Australia, Vol. 3, p. 507 - 511 [13] Topalis, Frangiskos V. 1993. Efficiency of energy saving lamps and harmonic distorsion in distribution systems, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 8, No. 4, October, p. 2038 - 2042 [14] Verderber, Rudolph R., O.C. Morse, W.R. Alling. 1993.Harmonics from Compact Fluorescent Lamps, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 29, No. 3, May/June, p. 670 - 674 [15] Zavadil B., A.K. Khan, R. Sung, T. Houy. 1997. Evaluation of harmonics Impacts from Compact Fluorescent Light On Distribution Systems [16] Wagner W.E. et alt.1993. Effects of Harmonics on Equipment, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 8, No.2, April, p. 672-680

Bibliografie (a) General pentru curs

(b) Pentru paragraful 5.3.5