www.muzeubt.ro / www.cimec.

ro

Redactor coordonator: Ionel Bejenaru

Volumul de faţă include teme de ISTORIE, MEMORIALISTJCĂ, CIVILIZAŢIE, ARTĂ, CUlTURĂ, vechiul anuar al Muzeului Judeţean Botoşani "Hierasus "fiind rezervat exclusiv ARHEOLOGIE!

ISBN: 973-8053-04-8

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Editura "AXA" Botoşani 1999 Director Coriolan CHIRICHEŞ Consilier editorial Gellu DORIAN Tel. ·031 519967; Fax 031 532584
-

Muzeul Judeţean Botoşani 1 ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

MUZEUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS
I 1999
Redactor coordonator Ionel BEJENARU

Volumul de faţă include teme de ISTORIE, MEMORIALISTICĂ, CIVILIZAŢIE-CULTURĂ, NOTE. COMENTARII. IDEI, vechiul anuar al Muzeului Judeţean Botoşani, .Hierasus", fiind rezervat exclusiv ARHEOLOGIE!

Editura AXA Botoşani

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

I.ISTORIE

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS

Preocupări de orientalistică-turcologie în România în perioada c. 1875 c. 1950. Consideratii introductive
,

Dr. Dan PRODAN Tn prezenta contribuţie îmi propun să analizez cauzele, caracterul, motivaţiile, evoluţia şi finalităţile preocupărilor şi studiilor de turcologie din România, în perioada 1875-1950, cu privire specială la activitatea didactico-ştiinţifică a turcologului german Franz Babinger în ţara noastră (1935-1943), şi să formulez concluziile ce se impun. Tnsă trei precizări trebuiesc făcute de la început. Tn primul rând, o astfel de abordare nu poate fi concepută şi realizată fără analiza aceleiaşi categorii de preocupări istorice din perioada anterioară, 1878-1918, adică de la cucerirea cu arma în mână şi recunoaşterea oficială europeană a independenţei de stat a României până la realizarea Marii U niri. Această conduită a fost impusă de faptul că majoritatea categoriilor de preocupări de orientalistică­ turcologie din perioada 1918-1948 au debutat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul celui următor, că unii orientalişti-turco/ogi români şi-au desfăşurat activitatea ştiinţifică-didactică în ambele perioade, că au existat unele proiecte didactice universitare orientalistico-turcologice vehiculate mereu post 1878, că anumite cerinţe şi norme ale cercetării istorice orientalistico-turcologice s-au impus la finele secolului al XIX-lea, că unele instituţii ştiinţifice de cercetare a istoriei Europei central-sudice (Institutul pentru studiul Europei sud-orientale) au fost înfiinţate în ajunul (1913-1914) declanşării Primului război mondial, că anumite idei şi concepţii, favorabile sau opuse unor realităţi sau deziderate, odată intrate în mentalul individual şi/sau colectiv, se schimbă greu sau deloc etc. Tn a/ doilea rând, nu pot fi studiate preocupările româneşti de turcologie din perioada 1875-1950 fără a face referiri la contribuţiile de arabistică, iranistică, ebraistică, sino/ogie, mongolistică etc., elaborate de cercetătorii noştri în intervalul temporal amintit şi aflate în strânsă legătură cu cele de turcologie. Am considerat deci necesar să subliniez existenţa în România, în perioada 1878-1948, şi a preocupărilor de arabistică, iranistică, ebraistică, sinologie, mongolistică etc.. a raporturilor acestora cu cele de turcologie, în cadrul sferei cuprinzătoare a orienlalisticii. Pentru a preciza locul şi rolul turcologiei în orientalistica românească în intervalul temporal anterior amintit, a ilustra conexiunile ştiinţifice-de cercetare şi didactice-formative dintre orientalistică şi turcologie, a argumenta atenţia deosebită pe care am acordat-o ultimei dintre ele, am introdus şi am folosit binomul relaţional orientalistică-turcologie.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

7

cimec.ro .www.muzeubt.ro / www.

Said5 . Accepţiunea geografica-istorică dată termenilor sinonimi orientalistică (studii orientale) sau orientalism a evoluat în ultimele patru secole. pp. pentru a denumi studiul. Anwar Abdel Malek3 . evoluţia. nr. Crts/s. de interesele ştiinţifico-didactice u niversitare şi poJitice. Tn . L'orientalisme en crise.D. Pantheon Books.Revue de I'Ecole Nationale des Langues Orientales" (lnfra abreviat: . în ediţia . 1 879-1880.P.ro / www. în funcţie de: nivelul dezvoltării istoriei ca ştiinţă.revoluţionară" din 1 791 . 53. Gustave Dugat. passim.N. militare. Paris. Jules Mohl. Conotaţiile şi semnificaţiile academice (didactice şi ştiinţifice). op.muzeubt.O. 5 www. Ed. In .92-1 10. 2 voi. literara­ mentala-filosofice şi politico-militaro-"colonialiste" din secolele XVII-XVI I I se vor amplifica. Sald.Today [anll 1970) an Ortentallst is'tess likefy to caii himseff an Oriental/si than he waa almost any time up to Wortd War 11 [compl. semnificaţiile termenului orientalistică (studii orientale) au suferit importante redimensionări. Adrien Malsonneuve. adaptare şi completlri de Nadia Anghelescu. reorganizarea şi redimensionarea activităţii ştiinţifico-didactice de studiere a "Orientului".. Hiver 1963. comerciale etc. al Orientului 1 (Apropiat.1-29. Termenul orientalisticli a fost inclus oficial în Dicţionarul Academiei franceze. din acel stat. Ed�ura Univers Enciclopedic. Ed. Histoire des orientalistes de /'Europe du X/1-e au Xtxe siedes. Westem conceptions of a Orient. in Dicţionar de civilizaţie musulmani. OrientaHsm. şi subi.c/1. 1 868-1870.ro 9 . pp. subcap. în Europa. 'Edward W. de prezentare şi reprezentare a acestui spaţiu geografica-istoric în mediul academic şi livresc. la o rapidă şi precisă familiarizare cu problematica prezentei contribuţii.Diogene". pe de o parte. caracterul. Paris. ediţia 1-a. Said.' passlm.243. Ed.1-49.L. Permanenta raportare a istoriografiei orientalistico-tureologice româneşti la cea universală permite atât sublinierea influenţelor reciproce dintre cele două entităţi.p.W. Paris. să afirme că în anii 1 950-1 970 orientalismul (studiile orientale) trăversa(u) o perioadă de 1 Yves Thoraval.ACTA IIOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS * * * Definirea termenilor orientalistică şi turcologie şi punctare� principalelor momente din evoluţia acestor discipline istorice vor contribui. Aceste noi evoluţii i-au determinat pe cercetătorii fenomenului orientalistic. în special după Primul război mondial. cât şi.E.R. diplomatice. 'Anwar Abdel Malek. Tn seccilul al XX-lea. pp.) " . Relnward. anumite aspecte devenind inadecvate iar unele conotaţii fiind amendate de trecerea timpului. motivaţiile.Orientului. Andre Mirambel4 sau Edward W. de statul unde apăreau şi se dezvoltau preocupările de cercetare a . Orienta/isme d'hier el d'aujourd'hu/. obiectivele. Vingt-sept ans d'hlstolre des tjtudes orientales: Raports fa/les il/a Soc/tj/6 asiatique de Paris de 1840 il 1867. no.cimec. pag. 44. de evoluţia situaţiei politico­ diplomatice internaţionale etc. E. Această redefinire a identităţii orientalisticii a fost impusă de: dezvoltarea continuă şi afirmarea plenară a ramurilor orientalisticii (studiilor orientale) ca discipline de sine stătătoare. New York."). vor permite conturarea şi fixarea unui termen istoriografic universal de comparaţie în legătură cu originea. dar deschise interdisciplinarităVi. autorul a mal afirmat el: . sau de popularizare în mass-media.2 voi. Pe de altă parte. pp. 103-104.1/1964. în cadrul mentalului colectiv etc. profundele transformări politico-militaro-colonialiste pe plan mondial (mai ales după 1 945). Galllmard. 1997. Paris. diversifica şi individualiza în veacul următo�. precizarea locului şi rolului primeia în evoluţia celei de-a doua. · 1978 (370 p). ' Andn!J Mlrambel.. . Mijlociu şi Tndepărtat) . Bucureşti. Orientalisticl. traducere. finalităţile etc. numit de către istoricii acestei categorii de preocupări şi "secolul orientalisticii". preocupărilor româneşti de orientalisticli-turcologie.

Gilbert Grandguillaurne. Europa Occidentală fiind zona de referinţă.. ebraistica. n-le 2.Q. VIII. pp.L'orianla//sme tel qu'en lui m11me. idem. Evident. La tangage del'oriantallsme (pp. Hassan Hanafl. Conditions d'une reflection sur /'islam arabe (pp. Orianla//stes 6condults? Oriantalistes reconduits. la care se adăugau arealurile europene şi africane aflate sub stăpânire şi/sau influenţă directii orientalo-islamică: Spania. R. 1 983. ce poate constitui şi obiectul unui veritabil "studiu de caz": nr. iamatologia 1 0• O astfel de clasificare este însă relativă şi incompletă. Mohammed Arkoun.A. Oriantalist tourism (pp. Portugalia. mongolistica.3-6). [Mohammed] Arlcoun and authanticlty (pp. 1981 (in limba arabA).pp. • Acest numAr special cuprinde urrnA1oarele studii şi articole: Femard Khosrokhavar. de reper. Du neo-orianta/isme de [Bertand} Badie: enjeux et m6thQdes (pp. indianistica (indologia). in .. Beirut. S. religia etc. ln acest context. forme de manifestare şi modalităţi de comunicare.ro 10 . M.221 -228. Dessaprendre l'oriantalisme. 1 974. Nadia Anghelescu.Comparative Civillsation Revlew".". referitoare la limba. 1 71-176). 1 1 5-1 20). orientalistica şi noile evoluţii politice. hamitologia. ideologico-religioase.. arabistica (islamistica). Percy Kemp.A. L'Europe el 1'/slem. din lumea islamică etc8 . L'oriantalisme est-H theoretiquement speciffque? A propos des interpretetion sur la revo/ution iraniene (pp.M. nr. XXV. 1973.1 77-180). Guidl. in B. lslamlsm (pp. 537 .cimec. Le Fescination de /'Islam. 1 984. dlscours oriantalistes el pens6e sc/entiflques. sudul Italiei. compartimentări şi specializări în cadrul orientalisticii: egiptologia. . Robert tl. 'Abd an-Nabi lstlf. cit. sinologia.L. găzduite în paginile unor volume de sine stătătoare6 sau ale unor prestigi­ 7 oase periodice de orientalisticii . 7 'Aziz ai-Azmeh.Muzeul Judeţean Botoşani "criză" a identităţii. Discussions sur l'object de l'oriantatisme.muzeubt. Paris. in . XXXI . Lee. numeroase populaţii şi popoare şi aceste realităţi şi evoluţii etnice concrete au impus. pens6e islamique.".1 49-162). Ali Behdad. J. in .S. East and West. nemijlocită. Paris. bazate pe folosirea direc­ tă. In . Langages arabes du presant. n-le . Postface.50/ ianuarie-martie 1 990 al periodicului "Peuples Mediterraneens 1 Mediteranean Peoples". nr.W.7-40).'a. 1 63-170). mai ales. Muhammed Arkoun. 00 · · · · · · .A. 1978. The arliculation of oriantallsm. Jarnes Eddine Bencheickh.". Maxime Rodnison.ro / www. p.Lewis. Mutuals perceptions. Orientalistul italian Michelangello Guidi a definit orientalistica în anii '40 ai se­ colului al XX-lea. in . Ghassan Salame. . "Orientul" era intinsa regiune aflată geografic la estul acesteia: imensul continent asiatic (Orientul Apropiat. dimensiunea "geografică" a termenului "Orient" au variat de-a lungul ultimelor trei-patru secole. ca fiind un complex de cercetări şi studii. istoria. demografice etc. The escape from the seraglio: aniHJrientalisic trends in modem -a.1/mars 1 984. Berque. berberistica. economice. voi. Presentation (pp. www. Aria geografică s-a extins direct • E. 1 984. a inclus 1 2 articole şi studii despre acea�tă disciplină istorică: trecut-prezent-viitor. in . Alain Roussillon. New York.". J. nr.A .-C. nordul Africii de la Oceanul Atlantic la Marea Roşie9.'a. literatura.". In E.).41-58). pe o arie geografică atât de întinsă au trăit. nr. Roma.M. Paul Vieille. militare. in . civilizaţia.I. indigene din "Orient". L'at1iculation de l'orientalisme.nr. Paris.Q.56/octombrie 1983 (in arabA). Ed cA. Critlque de la raison islamique.1971 . turcologia (despre populaţiile şi popoarele turcice). idem. amintesc doar un singur exemplu. Paris. The discurs/ve formation of orientalism (pp. ldem . iranistica.411981. de-a lungul ultimelor 1 01 2 milenii.2/juin 1980. Paris. Sicilia. Abdei-Kebir Khatibi. Galal ai-'Azm Sadeq. 1 21-148). 75-1 06). Nous el l'oriantalisme. sciences soc/ales el colonisation. S. Mijlociu şi Extrem). op. cultura. popoarelor şi populaţiilor din amintitul spaţiu geografic. Mohammed Arkoun. 1 980.Maghreb pluriel". culturale. De l'oriantallsme {J l'occidentalisme (pp.". caucazologia. 1 949. Oriantalisme et contre-orientalisme. lnterrogations".S. semitistica.Bucarest.A. Said.23/ianuarie religious studies. Vatin (ed. Hlsham Dja�.M. Le pur et l'impur (pp. Discuţiile şi analizele generate de acest "bilanţ provizoriu" s-âi:J amplificat. • M. in . Pa1ai. 538. Le debat sur l'orientaltste dans le champs inte/lectuel arabe: l'aporia des sciences soc/ales (pp. XXVII. a izvoarelor istorice locale. Discours islamiques. n-rs 13-1411 985-1986. Le�es. Abdolrahman Mahdjoub. E. subintitulat sugestiv "L'Orientalisme.O.A.'a.1 1 0. 92.41198 1981 (in arabA). Oriantalismo. in .". Paris.59-74). The Arab Mlnd. Connalsance du Maghreb. idem. Gordon Pruett. Islam. p. caracteristici determinate de însăşi evoluţia orientalisticii ca disciplină istorică.". As others see us. Conotaţia şi.32/octombrie 1 981 (in arabA). sociale. Case eds.· · Ibidem.107-1 1 4). Tn . în secolele XIX-XX. Maisonneuve et Larousse. L'orientalisme d6soriant6.

p. economia. Vostokoveden/e. p. mongolistica. Braghinski 1 5 au definit orientalistica în termeni aproximativ identici: disciplina istorică ce studiază.1 79/C. filosofia. "N. Limita vestică a "Orientului" in Europa Centrală a fost împinsă către estul continentului pe măsură ce zonele din centrul acestuia erau "europenizate". Notice /u6 au VIl-e Congres des bnentalistes 11 Vi6nne. \•� iversităţilor. le 2 octobre 1886. Pour histo/re du premier Institut des atucles sud-est europ6enne. la cele 'din vestq/ sau "Occidentul" bătrânului continent. Sur les �6ments tun:s dans la /angue roumaine.S. Astfel. "Orientului". i �nsacrate acestui subiect. literatura. respectiv activitatea ştiinţifice-didactică desfăşurată în cadrul academiilor. pp. 233-244. la a/ VII-lea Congres al orientaliştilor. s. Orientaliştii sovietici N. zonele sau regiunile din estul sau "Orientul" acesteia trebuiesc raportate. Said. Konrad. poziţia geografică "orientalistică" a Europei central-sudice de astăzi a rămas.) !'Occident finit ă Viemne. col. în mod complex. istoria. criticată de alţii. A doua perloadl a studiilor sud-est europene Tn Romania. (secolele XI-XIX). începând cu secolul al XX-lea. 12 Al. Astfel. nr. La începutul secolului al XX-lea. mais c'est ă Bucarest que debute !'Orient. indologia etc. 1 985. instrumentarul ştiinţifico-didactic ar orientalisticii şi extinzând sfera geografico-istorică de manifestare a acesteia.SOS-514. idem. ţara de la "Porţile Orientului". in . In . Bucureşti. "Ramurile naţionale" ale orientalisticii contribuie la dezvoltarea acestei categorii de studii: . nr.l. a înfiinţat la Bucureşti. Prima accepţiune pe �re o incumbă · acest termen este �O�t'T!ică.R. 641 -M9.S. Edward W. III. geologice etc.ro 11 . 1 1 55.ro / www. . Moskva. A. sinologia.. tânărul orientalist sui-generis român Nicolae Iorga a lansat .S.). monumentele culturii materiale şi spirituale ale Orientului. adică "occidentalizata". Luând ca sistem sau element de referinţă Europa. Institutul sud-european. Moakva. arta. www. Raforml sau declin. 11. Institutul pentru studiul Europei sud-orientale ( 1 9 1 3. In .I. în contrapondere. Haşdeu.vatra•. desfăşurat la Viena în octombrie 1 886. De /a istoria crltlcl /a crlticlsm. geografic şi istoric. Tg. delegatul României. având asentimentul tacit al orientaliştilor europeni participanţi la această reuniune ştiinţifică internaţională: "( . entre Viemne et Bucarest oscille une zone de fluctuation" 11 . geografico-istorică cu statut "orientalistic" încă imprecis. voi. "I. pag. "N. Konrad1 4 şi I. turcologia. a precizat. istoricul şi filologul B. 1 963. nr. Bucarest (21 p. aceeaşi. 11. între Viena şi Bucureşti (mai precis cursul Dunării inferioare) exista o zonă . iranistica. Pippidi.211986. cu dublă finalitate: politico-naţională şi istorica-ştiinţifică. arabistica.n. Andrei .V. 722. voi.cimec. Peste trei decenii.muzeubt. Mureş. noi "ramuri regionale" Tmbogăţind. 1 971 . etnografia. Regiunile de la sudul Dunării inferioare aparţineau încă. autorul unei recente monografi. exegetul fenomenului orientalistic european şi american în secolele XVI II-XX. a precizâţ că termenul "orientalism" implică mai multe conotaţii şi s�rnni��ţi( interdepi:tndente î':ltre ele. Constantinescu.P. pp. Din această zonă în curs de "europenizare". Haşdeu.". Zub. de "occidentalizare". Braghlnski. pp. In Sovet:ska/a /storlceska/a Enţlldoped/ja. şi vor mai trece câteva decenii până când limita vestică a spaţiului oriental va fi "axa oblică" Marea Neagră-Bosfor-Dardanele-Marea Egee. apreciată de unii orientalişti. limba. · • " B. în general. 1 1-1211991 . capitala României. 1.1 9 1 4)13. făcea parte şi tânărul regat al României. arheologice. P.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS proporţional cu numărul şi "viteza de înaintare" în "Orient" ale expediţi!lor militare. 1 211931.Boabe de grau•..389. religia. Vostolcoveden/11. egiptologia. Această clasificare este totuşi relativă şi incompletă. semitologia. geografice. Bucureşti.l. Acest spaţiu geografica-istoric cuprindea ţările din Asia şi din Africa de Nord. an XVl. col. Tn Bo/'şaia Sovet:ska/a Enţildopedlja. . asirologia.un concept [geografico-istoric] integrator: Europa sud-orientală"1 2.

este adevărat că termenul este astăzi mai puţin preferat de către specialişti. a completat autorul. survenite îrfsecolul al XX-lea. militare. Interacţiunea şi intercomplementalitatea intre conotaţiile academică. Tn concluzie. bibliotecilor etc. D. o primă consecinţă fiind demonetizarea acestuia. cercetare Tn domeniu. 1 6 . ca punct de plecare sau ca motivaţie pentru teorii literare-filosofice.3. filosofi. "in comparaţie cu sintagma studii orientale.cimec. Profundele evolu�i şi mutaţii politice.]" .muzeubt. cercetarea. guvernatori imperiali sau regali etc. este un orien­ talist. op.. i ntre "Vest" şi "Est". coloniale etc. Said a precizat că. 1 978. A doua accepţiune a termenului "orientalism". cultural-ideologic etc. teoreticieni politici. militar. religios. p. favorizarea cuceririi. pp. tradiţiile. W. sau avea în centrul atenţiei sale Orientul: descrierea. obiceiurile. este maniera. Din a doua jumătate a secolului al XVII I-lea se poate identifica o considerabilă �i permanentă. scriitori. "orientalismul" poate fi analizat. p. asociaţii lor nonguvema­ mentale. cum am mai amintit. sugerată sau poate chiar impusă de autorităţile statale. 20 Ibidem.W. " Ibidem. 1 920. modalitatea sau sistemul de gândire. •• Ibidem. referitoare la populaţiile şi popoarele.şi aceasta este valabil dacă persoana este antropolog. "orientalismul" a fost o modalitate şi un instrument de stăpânire. Said. ca origine. 2. un mare număr de intelectuali (poeţi. Edward W. · Sesizând corect aceste transforămări.institutelor de. astfel că i n anii '50-'60 conceptul a trecut. reorganizare.) au acceptat această bipolaritate fundamentală pentru secolele XVI-c. interpretat şi caracterizat ca o "instituţie corporativă" ce se ocupă cu. menţinere şi consolidare a autorităţii "Occidentului" asupra "Orientului"20. A treia semnificaţie a termenului "orientalism" este mult mai istoric şi materialist definită decât celelalte două. poeme in versuri. P. gândirea. printr-o criză de identitate. colonizării şi stăpânirii acestui întins spaţiu geografico-istoric. au pus sub semnul întrebării . Said. denotă atitudinea executivă samavolnică şi tiranică a colonialismului european din secolul al XIX-lea şi de la inceputul celui următor"21 . apreciere. Muzeul Judeţean Boto1anl •• Edward. gnoseologică-epistemologică şi axiologică făcută intre "Orienr şi "Occident". descrieri de călătorie. studierea. dar mai ales după 1 945. dintr-o dublă cauză: este atât de vag şi general. expuneri şi rapoarte cu caracter politic. •• Ibidem. istoric sau filolog -fie in aspectele sale specifice. economişti. fundaţiilor culturale. dominare. fiă in cele �enerale. şi ceea ce el sau ea face este orientalism [subl. social.2. Pornind de la această disjuncţie teoretico-filosofică. www. economic. Din a doua jumătate a secolului al XVI I I-lea.ro / www. nuvele şi romane. amintite anterior. p. evoluţiile complexe din "Orient"1 8 .2-3. şi au amendat unele conotaţii ale termenului de "orientalism" (orientalistică). concepţiile. sociolog. pe care a anâlizat-o E. ştiinţifico­ didactică şi cea literare-filosofică ale termenului Orient au fost şi sunt încă constante ale orientalisticii (studiilor orientale).cit. "Oricine care se documentează şi scrie despre sau cer­ cetează Orientul . economice.ro 12 . "pendulare" fi literaţilor şi gânditorilor europeni intre cele două forme de manifestare a "orientahsmului"1 9 . şi reprezentare bazat(ă) pe distincţia ontologică. 21 Ibidem. elaborarea de materiale informative şi intocmirea politicii oficiale statale referitoare la.

1994. pe de o parte. arabistica (studiile arabe şi islamistica). autorul a afirmat că. 1997. 25 Alfred Kurela. cultural-ideologic. gnoseologico­ spirituală a spaţiului geografice-istoric respectiv: "Orient" (Est) sau "Occident" ( Vest). turcologia (studiile turce şi otomane). indiferent de epoca istorică sau de spaţiul geografic de locuire (în Est sau în Vest). individualizându-se trei direcţii de evoluţie: 1. urm�rile acestora pe plan istoric. 1925. 258 p. această încheiere este. 23 V. Voloşin24 au insistat asupra aceloraŞi trei accepţiuni date termenului "orientalism". erau totuşi interdependente între ele22 . . Orientalam. Nakamura s ă susţină existenţa unei comunităţi d e gândire ş i d e simţire a oamenilor de pretutindeni de-a lungul istoriei. militar. religios. institute de specialitate. ed. Barthold. militar.V. fundamental. 547 p. 1938. lângă dorinţa firească de cunoaştere a propriului trecut istoric. 1 947. a colonialismului şi expansionismului agresiv rusesc. Moskva. 3. identificănd influenţele reciproce şi posibilele similitudini26 . a 111-a. B. Moskva . umanitatea este. pp. pe plan politic. O imagine de ansamblu asupra relaţiilor complexe. ed. influenţele şi similitudinile descoperite. lstorija aucenija Vostoka v Evrope 1 v Rosi/. religios. o altă "recunoaştere" a existenţei crizei de identitate a orientalisticii din anii 1 950-1 970. Moskva. cultural ideologic etc. Aceste "domenii orientalistice". comercial.cimec.). V. a fost urmarea directă. expansiunea colonială franceză în nordul Africii şi în Orientul Apropiat. explicitând însă conotaţia "colonialistă" a "orientalismului" expansionist imperial rus în Asia de S. Barthold23 şi M. tradul:ere din limba englează de Dinu Luca. în "Orient". Paris. asociaţii ştiinţifice non-guvernamentale. Centrală şi de Est. Savantul japonez Hajime Nakamura a comparat ideile religioase şi filosofice apărute de-a lungul istoriei în "Orient" cu cele răspândite în "Occident". Wien.muzeubt. poate cea mai puternică şi cea mai dezvoltată în Europa la începutul secolului al XX-lea. Ed. al cunoaşterii "celuilalt" etc. pe . 22 www. 191 1 .Die Brucke" Ver1ag. o posibilă soluţie a acesteia: orientalistica să devină o pagină a (orientalistică) a subliniat Louis Bazin în ceea ce priveşte orientalistica franceză. din "raţiuni istorice şi politice-statale". Les Turks des Mots. 1948.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS dezvoltat şi s-a constituit într-un ansamblu unitar de discipline istorice şi de concepţii geografico-politice. filosofic. ediţia franceză: La decouverte de I'Asie: Histoire de l'orientalisme en Europe et en Rusie. a 11-a. Indirect. aceeaşi . religios. 23 2 p. des Hommes. Fiecare categorie zonală de idei religioase-filosofice reprezenta "cartea de vizită" sau matricea. Autorii au lăsat să se înţeleagă că orientalistica academică ştiinţifico-didactică rusească (universităţi. istorico-filosofic. Autorul a precizat că în secolele XIX .V.Leningrad. iar pe de altă parte. a oferit Alfred Kurela în sinteza sa25 apărută la începutul perioadei "războiului rece". facultăţi. . "' Hajime Nakamura. a unei comuniuni universale. Mustata Kemal Ataturk et la turcologie francaise.începutul lui XX. 3 trad. pe plan politic. orientalistica franceză s-a Accepţiuni şi conotaţii relativ asemănătoare ale termenului "orientalism" Louis Bazin. 2. 19 7.ro / www. campanii şi expediţii de cercetări inter. vechea dihotomie "Orient Occident" ar trebui abandonată în favoarea unei deschideri integratoare. ed. astfel că. Payot.l. între Est şi Vest. cu un anumit grad de autonomie proprie. Ost und West.414-42 1 . din secolul al XVI-lea până în 1 91 7. I-au determinat pe H . Leningrad. Akademiai Kiad6. Tn concluzie. Budapest. Minuţioasa şi critica analiză efectuată.ro 13 . EdHura Human«as. In idem. cultural etc. 24 M. Voloşin. NikHine.. V.şi multidisciplinare etc. Bucureşti. omenirea. Orient şi Occident: o istorie comparati a ideHor.

ro / www. în lumea greacă.c.1 7-22. comerciale. în 1/iada şi Odiseea. orientalistica (orientalismul) europeană s-a manifestat sub formă politica-militară. I.. pp. ulterior...58-65. Am avut în vedere următoarele criterii: periodizarea clasică a istoriei universale. Yves Thoraval.).) şi de stabilire a relaţiilor comerciale între Europa mediteraneană şi estică şi întinsul spaţiu oriental. M.S. iar în plan cultural-ştiinţific s-au difuzat elementele fundamentale. Herodot. Marca Polo. op.c. care. toate cele trei aspecte fiind interdependente intre ele iar ultimul avînd la bază un 7 accentuat. a arabilor şi mongolilor-tătarilor în Europa. loc. 1-a urmat.538. novatoare. Amiannus Marcellinus etc. pp. religioase etc. Konrad. Plutarh. de la Orient la Universal. Polibios. obiective şi subiective. culturale etc. a Romei (veritabile centre de putere ale lumii europene în raport cu "Orientul") în vecinătatea "lumii orientale" (Atena în apropierea Asiei Mici. . Flavius Josephus. Afanasie Nikitin etc. coloana 1 1 56. Hecataios din Milet.istoriei gândirii şi reflecţiei umane. pp. a Romei în Orientul Apropiat şi în Africa de Nord.W. Pe plan didactic-universitar. A doua etapă în istoria orientalisticii a fost segmentul temporal medieval (secolele V-XV).cit. Hellanicos din Mitilene. coloana 723. m ai mwlte etape.cit.ro 14 .390.. să se facă trecerea. Titus Livius. ale Atenei şi. politice. Tucidide. comercială etc. ulterior.). desfăşurarea cruciadelor statelor feudale occidentale în Orientul Apropiat şi Africa nordică. cit. Atrag însă atenţia asupra criteriilor.V. ce au stat la baza periodizărilor întocmite de diferiţi istorici ai orientalisticii. cu o cronologie mai mult sau mai puţin riguroasă. Roma şi apropierea Africii de Nord via Marea Mediterană. ale culturilor şi civilizaţiilor ebraică şi arabă. op. Tn perioada medievală (medie) a istoriei sale. începutul 1-a făcut însuşi legendarul şi genialul poet grec Homer (sec. Tn prima etapă a istoriei sale (secolele IX î. a versificat magistral despre evenimentele şi conflictele politica-militare derulate în N. . apoi stăpâna Orientului Apropiat). Asiei Mici (zona Troia-llion) şi bazinul estic şi central mediteranean la cumpăna secolelor XIII-XI I î.c. relaţiile complexe. Guldl.clt. via Marea Egee şi Strâmtorile Bosfor şi Dardanele. Valenţele şi finalităţile orientalistice ale acestor opere l iterara-istorica-geografice nu au fost însă receptate în epoca respectivă. Barthold. S-au concretizat primele iniţiative şi încercări de cercetare şi cunoaştere nemijlocită a Orientului feudal (Guillaume de Rubruck. N.). militară.. Pornind de la definiţia orientalisticii (studiilor orientale. pp. op.cit. op. culturale.e. iar în lumea romană Sallustius.Jmea orientală şi despre expansiunea politică. op. cit.V.V e. politica-militare.c. ale Romei cu Orientul etc. în universităţile apusene s-a introdus studiul limbilor orientale ebraica şi araba.. în istoria acestei discipline istorice se pot distinge . op.cimec. filologica-universitară şi culţural-ştiinţifică. de diferite categorii (istorice.243-244. orientalismului) amintită anterior. formulată şi conceptualizată la cumpăna secolelor XIX-XX. Pe plan politic-militar această etapă s-a caracterizat prin derularea invaziilor populaţiilor venite din Asia Centrală. Giovanni da Pian del Carpine.. în şens invers. Xenofon. p.cit. necesar şi justificat descriptivism geografic2 . Muzeul Judeţean Botoşani "'Vezi fi E. care au relatat despre relaţiile complexe ale po/is-urilor greceşti şi a Regatului macedonean cu lt. V..muzeubt.l. Said. militare. Arrian etc. Astfel.e. www. Suetonius. cu eforturile şi consecinţele de rigoare. aşezarea geografica-strategică a Atenei şi. orientalistica (în varianta greco-elenistico-romană) a fost literaro­ istorico-descriptivă. O primii etapă în istoria acestei discipline a fost orientalistica anticii greco­ elenistico-romanli. la Mondial.e.. IX î.Braghlnski.

l.mijlocul secolului al XX-lea). folclorului. op. op. topografic etc. www. axiologic). filologia. N. Pe baza acumulărilor ştiinţifice orientalistice cantitative şi calitative. col. Din 1873. Vezi şi I. col. filologic.l. p. op.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS A treia şi cea mai importantă etapă din istoria orientalisticii a fost cea modernă (secolul al XVI-lea . op. Konrad. Ea a reprezentat epoca de glorie. întocmirea şi editarea dicţionarelor unor limbi orientale. Konrad.. Tn această etapă s-au manifestat plenar toate cele trei accepţiuni de referinţă pe care le incumba termenul orientalism (orientalistică. bazată doar pe studierea limbilor. cit. modalitate optimă de comunicare şi de schimb de informaţii ştiinţifice. op. calitatea şi cantitatea contribuţiilor publicate în ele fiind în continuă creştere. op. plurivalentă. S-au organizat primele expediţii ştiinţifice.46-. distincte. în Orient: Egipt şi Orientul Apropiat. s-au organizat congrese internaţionale ale orientaliştilor. 723-725.197. Yves Thoraval. unor ediţii de cronici şi opere ştiinţifice orientale. Tn etapa modernă a evoluţiei sale. E.muzeubt.colonialistă" de stăpânire. de dezvoltare.. studii orientale): academică (didactico-ştiiinţifică).. fundamentală pe studierea organizată.ro / www.cit. 244-245.. "instituţie corporativă. editarea de cronici... 1 1 3-122. cit. coloanele 1 156. dominare şi exploatare a "Orientului". coloana 723.. Tn această perioadă s-a făcut trecerea de la orientalistica practică. 53 9. Sald. Prima perioadă (sec.1 23-148. 245.S.. cit.539.. 538. fn a doua perioadă (a doua jumătate a secolului al XVI I I-lea-mijlocul secolului al XIX-lea) a acestei etape s-au pus bazele orientalisticii ştiinţifice în Europa: s-a organizat ori s-a reorganizat învăţământul superior universitar orieritalistic. Tn a treia perioadă a evoluţiei moderne a orientalisticii (a doua jumătate a secolului al XIX-lea . V.cit.I. 244. p.. op. op. op. geografic. N. 25-45. Bragh1nskl.cit. pp. 1 157. cultura şi civilizaţia popoarelor şi populaţiilor din Orient în epocile antică.ro 15 . V. Y�es �raval. de profundă şi temeinică manifestare multidirecţională a orientalisticii (studiilor orientale. deja iniţiate şi cunoscute din perioadele anterioare.cit. coloana 723. pp. "'N. pe lângă înfiinţarea altor instituţii şi societăţi orientale sub patronaj statal.V. cit. op. Au fost editate descrierile şi relatările de călătorie ale unor călători europeni în Orient. au fost elaborate lucrări fundamentale referitoare la istoria.cit. Aceste trei conotaţii s-au manifestat relativ simultan şi interdependent.W. Yves Thoraval. cu caracter arheologic. A fost întocmită şi editată 28 gp . p. riguroasă.Sald. I. XVI-mijlocul sec.. orientalistica a cunoscut trei perioade succesive. cataloagelor manuscriselor orientale din diferite biblioteci şi colecţii publice şi/sau particulare.390. GUidl.cit. .1 1 57. V.. op. M. ceea ce a sporit amploarea "sistemului triunghiular" al orientalisticii. lingvistica sau lexicografia orientală. E. etnografic. s-au înfiinţat societăţi.Konrad. op. sistem filosofico­ literar de gfmdire şi reprezentare (pe plan ontologic. M. p. Guldl. la orientalistica ştiinţifică. pp. op. Braghinskl.392 . pp.S. institute şi biblioteci orientale. gnoseologic-epistemologic. cu o periodicitate de 3-4 ani.cit.cit. XVI II) s-a caracterizat prin crearea. orientalismului) mondiale. Prin urmare.49-71 .premiselor cercetării ştiinţifice a Orientului: studiul limbilor orientale în Europa.cit. op.cimec. medie şi la inceputul celei moderne29. W. s-au amplificat preocupările complexe de orientalistică iniţiate în perioada premergătoare şi amintite anterior.70. descrieri de călătorie şi manuscrise orientale au fost formele de manifestare ale orientalisticii în acest interval tempora(8. a majorităţii formelor şi modalităţilor de manifestare ale popoarelor şi populaţiilor din Orient30. Pe lângă acestea..cit.metodologice în domeniu. p. concomitent. Barthold. 1 66.. a sporit numărul periodicelor de orientalistică. şi configuraţiei geografice a ţărilor Orientului. Ba�hold. pp.mijlocul celui următor) s-a extins obiectul de studiu al acestei discipline istorice şi. s-au amplificat principalele sale tendinţe şi direcţii de dezvoltare.

·Astfel.A. turcologia. 2 voi.S. suplimentar.Macmillan & Co. •. 1947.W. 3 University Press. " Gustave Ougat. . Yves Toraval. in august 1954. 4 voi.. london. "'V. Iea.. . 1 41 :l!l Barthold3 . 1925. www. Primele cercetări. Cambridge de-al XXIII-lea Congres internaţional al orientaliştilor. Holt4 3 . 1911. HoH. Sinor (editor) . Said44 au elaborat noi studii şi sinteze referitoare la originile.V. Essals Orientaux. şcolile şi contribuţiile. Oriental Essays: Portraits of Seven Scholars. op. g. 2 voi. cit.71-226. în cadrul activităţilor şi mentalităţilor politico-academico-filosofice pe plan mondial. 1879-1880. în ordinea cronologică şi a importanţei realizărilor..muzeubt. (Volum editat cu ocazia celui " O.. Sinor (and others). secolul al XIX-lea a fost secolul orientalisticii. Paris. în · " I. Preocupllri de turcologie Tn Romania Tn perioada lntertJe/icll. Lewis. din secolul al Xli-lea până prin anul 1 86833 . 1. pe următoarele planuri: filologic­ lingvistic-lexicografic.P. majoritatea ramurilor acestei discipline istorice: egiptologia.au provocat o "criză de identitate" a orientalisticii.. Said. în această epocă de aur a orientalist�cii. �. Bucureşti.ro 16 . Orientalism and Hlstory. scopurile. 1' 908-1 938.U. indologia. Paris. D. 194 . 1938. S. etno-folclorice etc. 1 999. Paris. Levy.cit.. Barthold.. 1961. op. Ed. 1954. /ntroduction a /'Histoire de /'Orient musulman.M. începând cu anii 1 945-1 950. cu privire specia/li la activitatea lui Franz Babinger (1935-1943}.. Leiden. New York. B.cit.. op. La Renaissance orientale {1765-1850]. orientalismului) au fost· întreprinse şi elaborate în secolul al XIX-lea. op. 1950..J. col.. Konrad op...1995. M. op. E. Tn această perioadă şi-au afirmat individualitatea proprie în cadrul orientalisticii . Jean Sauvaget4 0 . Milion refondue et completee par Claude Cahen.201-282. Oxford. A.ro / www. Franz Babinger . mongolistica. Această importantă contribuţie a fost completată ulterior cu cele semnate de Raymond Schwab34 Jules Mohl35 si James Darmesteter36. de orientalistică din Europa. op. Paris. Elements de bibliographie. desfăşurat la Cambridge.) "'A. conform noilor realităţi concrete contemporane.. Ed. op. studii şi contribuţii referitoare la istoria orientalisticii (studiilor orientale. ale cărei cauze au fost analizate32 deja de istorici ai acestei discipline istorice. Guidi. postbelică. cit.). ' constituie primii paşi în această direcţie. .. cit. Tn epoca modernă a evoluţiei sale. 1960.J. O redimensionare a sferei geografico-istorice şi o redefinire a studiilor orientale. Tn acest context s-a subliniat ideea că această căutare şi restabilire a identităţii orientalisticii poate şi trebuie să fie realizată. Arberry. sinologia.Muzeul Judeţean Botoşani monumentala lucrare colectivă Enciclopedia lslamului. Tn secolul al XX-lea V.232-260. istoric-evenimenţiaf . "' Jean Sauvaget. . pp. Barthold. Voloşln. Ele au fost continuate şi amplificate în veacul următor. A. Raymond Schwab. A patra etapă în istoria orientalisticii este cea contemporană. 1-a. arabistica. Historians ofthe Middla East.cit. Tn concluzie. Ed. în 3 limbi europene. 1978. etc. Ea a reprezentat suma cunoştinţelor ştiihţifice despre Orientul islamic în prima jumătate a secolului al XX.245-246.S.cit. orientalistica s-a manifestat. op. cit. 1937.725-727. op. Din acest punct de vedere.R. Oxford University Press. M. M. etc. "' B. Lewis-P.Sald. ed. coloanele 1157-1163. Jules Mohl. pp. pp. .V. Profundele mutaţii survenite în·evoluţia politico-militaro­ "colonialistă" a lumii post 1945. semitistica. teză de doctorat. . Paris.cit. iranistica. V. Vezi analiza acestor cercetări şi contribuţii la Dan Prodan. iamatologia. ebraistica. Voloşin39. 1883. 2 Arberry4 . James Darmesteter. Payot. Gustave Dugat a elaborat un dicţionar al celor mai importante figuri de orientalişti francezi şi europeni.539. E. ..M.cit. N.. arlleologico-epigrafic. Braghlnlki.V. Rusia (U.cit. direcţiile de evoluţie.W. op. sau Edward W. finalităţile. . orientaliştii au afirmat şi au impus individualitatea şi statutul propriu ale acestei discipline istorica-filologice. etnografico-folcloricj literaro-filosofico-geografico-descriptiv. pp.S. 1962 .390-392.. + 1 voi. Paris. Vezi supra contribuţiile şi analizele citate la notele 1 -7 . 1869-1870.cimec.

Bue&nfll. W8J'IZ8WII. 1901. 0. XX.2f>-30) etc. Jahmunderts. Cambridge. Leipzig. pe IAngA lucrArile citate la notele 2. /1. Szkk. Akademlai Klâdo. 1971. Pa ris .'.ro / www. contribuţiile Bistrei A. u {posladnle} trtdţar lef (1917-1947]. cit. 81 p. nr. Buanfll. studiile lui Th. nr.HOrleta/ Studles in the sixty years of Independent Po/and (1918-1939.20-27). studiul S� Kakuk. '" Pentru evoluţia orlentallsticii In Franţa vezi. 36 şi 40. "Cccrruulc:trr fi conferlnle. Nalllno'.821�28). EliiMMifl' in limba francezj. nr. 1975-1985.O. In voi.522 p. 1-211955.395-405). Panorrltna de 1'/slamo/of/1!1 en U. pe lingi conlribuţlile IITIInllle la notele n-111 2. K. V. Molkva. ldem. evoluţia. anul VIII. Paris. 1975. HoH. nr. la contribuţiile citate la notele 2. 11. 470 p.E. în •p . 22 p. In Polonia. ldem . Dan Prodan. Emllilln Vullescu (Orlentallstica romanii. pp. pp.O. 23. Bucurettl.S. .93118). an· acaclemlc 1947-1848.ro 17 . S. 1-211952. Histotiography of Jugos/evle. 1 1 9--125). 1951.351-361) . 1876. EdH. 1987) sau monografia omagială Centenaire de L'i:cole des Langues Orientales Vlvantes en France.\fl. idem. articolele lui Victor Korosee (Les 6ludN orientala. en Y0Uf1061avle.1895. Ion Matei (Notes concemant l'enu/gnement dea /angues orientala. pp. Wai'SZIIWII.ofM Mauignon.369-378) etc. 19611.Band. 1928.'.-454-<t75). in 'Terra' . Beograd.211970. M. '. Roma) etc. în 'P. în 'P .cimec. 1971. !n fos1a Cahos/ovacie studiile lui Oldrich Fris (Orlentali XXIII. pp.111957.I. no. Tn Italia. Praga. XXIV. 1. Maason-Oursel (La Connalssance scientifiqua de I'Asie an France. Praga. pp. pp.111969. ' .306-315). Mihail Guboglu . XXV. 40. orientalismulw) in ţările lumii cu vechi tradiţii in această disciplină istorică a fost studiată de către cercetători interesaţi de trecutul amintitului domeniu didactico-ştiinţific45. Richard N.'. nr. pp.'. pp. pe IAngA Studiile �ate la notele n-le 2. se adaugă cele elaborate de Francesco Gabrieli {Otiantalisti del Novecento. Frye.R. în "O. 1 5. Edltln "Cartea Rusii" . 24. fi concJuzll]) . Islam as an Hlstorlcal Problem In European Historlography since 1800.96-107). 1912) etc. 1965-1975. in 'A. 40. 1895 etc. Cent ens d'enseignement de la Philo/ogie turqua 8 I'Universitt! de Budapeste. pri�ţipalii reprezentanţi cu contribuţiile lor) orientalisticii (studiilor orientale. A.SD-02). 1971.146-155).1-211952.'.16-26). + 437 p.. 1 79f>-.'.I.R. XX. Roma. G. Leipzig.'. 1 1 -44. dapuls 1900 at las vati�tt!s da I'Orlenta/lsme.1-21 1 949 .�. Bucurettl.S. Roma. Paria. lzdaWilvo "Naulla". Praga. 1967.'.1-211955.A. R . mai vezi şi pe cele semnate de Johann FOck (Die arablschen Studlen In Europa bis In dan Anfang des 20. Jan Kabrda (Les �tudes orlentales en Y0Uf1061avle {L'BCIMM de /'Institut Oriental 8 Sarajevo). 11. pp.. The Near East and the Great Powers.L. idem. XVI. Budapestini. 5 capitole. pe lângă contribuţiile citate la notele n-le 2. 1955._.A. mai vezi şi pe cele semnate de Jan Reychman (Osiqgn�cia radzleckiej orlentalistyki w dzledzinle 8/iskiego Wschodu.S. Warsurwa. 40. în 'A. 1955-1965.51-165.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRJONALIS secolele X\t ii-XX.O. Heyne (Otientalisches Datenbuch. mai vezi fi pe cele l8l1'l'lllle de A.1927-'XVII. în 'A.' . pp. în 'S.S. A.muzeubt. Theodor Benfey (Geschlchte der Sprachwissenschaft und otientalischen Philo/ogle in Deutschland. Moskva.S. pp. Gli studi otiantali in Italia negi/ ultimi cinquant'anni (1 8771927i. Cvetltova (La. U. 1968. 38. perssnll fi turcii. V. in RomSnia. O.. pp.R.'. Bucun!fll. O . 23.A. Roma.344-356). Gottafschen Vertag.. de Gubematis (Mat�tiaux pour servir 8 l'hlstolre des "udas orlentales an Italie.R. Agulelll (Asupnt tn68lflfllltiţM studiilor orientale.lt$. Bucurettl . P. idem. Collection 'Varia Turclca'.1/1957. nr. caracteristicile . Praga. faac. pp. 23. în • A . per I'Or.' . · www. In voi. Munchen.O. 1n 'lzvesti ja Akademlj Nalk S . A. Bucureşti. edllal ele lndllul da lludl �. anul 11. 1956. 1962.211969. IIIOrle-ftlologill". 1948.161-164). Hislorlography af JllgN/avle.211953. 081111Q (/zucenle 81/jnego Vostoka v Rosal ()a)C ­ Midalo XX VIIQI). 34. K. Avr. Borovkov (VOifOI!oVIIdMie v S. sm in Czechoslovakia. ed. în 'Acta Orienlllil l l Acedemlae Sclentlarum Hungaricae' . O. W8fSZIIW8.'. EdHor In Chief Oragostav YankoviC.R. pp. ln MelangM L.P.E. O . In 'Revue Phllosophlque'. Nallino'. Franz Beb/ngllr p /Mtitutul de Turco/ogie de la l at/ {1�1945).O.). W8J'IZ8WII.. Tn Ga""an/a. 1960. nr.. 23.R. n-os 7-9/Julllet-5eptembre 1953. 198 1 .Gibb (Oriental Studles In the United Kingdom. nr..S. Mass. Gabriel! (G// Studl Orlentali a gli Ordini Religtosi in Italia. Gli Studl sul Vicino Orienta In Italia da/ 1921 al 1970. t. Petra6ek (Les �tudes arabes et islamiques et la �mitologie en Tch�ovaquie.' . L'Orlentalisme islam/sant en France {1698-1 798). nr.S . 11. Tn Anglia.'. Mari•Matilda Alexandrescu-Oersca Bulgaru (Les �tudits lslamlques en Roumanle. ls1anbui-Paris.311956. Harvard University Press.S. Jan Reychman (Par( sJow o Rumunskiej Orlentalystica.8. în 'R. 1913-1927. Istoria (cauzele.164-201) etc.P. a lui Jan Kabrda (0rlental/6tylca Bulgarstca. pp. V. Beograd. lnst�uto per I'Or1ente ·c.S. L'Orlente lslamlco. Praga. in Ungaria.31�.41octornbrie-Oecembrie 1956. Halevy (Notes bio-bi bl iographiques concemant l'histolre des �tudlls otientales en Rouma. Paris. Bucarest.Band. 1985 [cap�olul Orlentallstica] etc. !n fos1a Iugoslavie. în B. Ronl*ll fi studiile orientale. în "S. pp. (Odllltallllca ". 23. Ed�ions lsls.I. 1.M. XXXVII-a annee . în "A. în 'A . .�. 1965 [capi1olul Orlentalistica]. 511947. in Rusia şi 1n foita U. XIX.O. 1897. Praga. 1931). (Din tradlţlle odenta/isticii rom4neşti. op. ldem. Josef Kllma (L'�tat actuel des �tudes concemant /'Orient ancien en Tchfcoşlovaqule {l'activiM scientifique de /a pramiere section de /'Institut Oriental da Pragua). pp. Lewis . pp. Smlmov (Ocerld 1atottJ 1zucenfe lslama v S. Contrlbutions roumaines aux �tudes orlentales. F� Otdet'. 194f>-1983J. 23. Jan Rypka (L'Orlentalisme an Tch�ovaqule. nr.A. in "RomAnia Jun. 14. mal vezi fi pe cea semnată de H. 1n "R. Hlstorlographle Yougos/ave. 'C. Budapest. Theodor Menzel (Des 11eut1ge Russlahd unii dle � In "1.O . 143. complementar contribuţiilor c�ate la notele n­ le 2.4(20}-1 956. Mihail Guboglu (Orlentalistica romanii.B4-97) etc. în 'R .1-25). Otto Harrassowitz Ver1ag. 1n "S. /. 1n 'C. Bucarea1. In Bulgaria.S. Mc�Uva. 40. O . Beograd. S. �old Tyloch (ed�.7-29 etc. XXXVII-a ann6e.. 1959. nr. Henry Laurens (Les Orlg/nas lntallectuels de l'axpedition d'Egypta. P. faac.R.23-78D. pp.523-629). 9. V-VI.'. Insi. Seclill ele illorle-llolog l le. Consideraţiuni generale istorlco-linguistice esupnt 1/mblor arabil. ln "P. Bucuref1i. L'Orlenta Preislamlco. pp.li". Ed�. Paris. M.S. S. Berlin).O. 212 p.V. idem. [cap�olul Orlentalistica]. 1958.e z djlej()w Po/skiey orlentalistylci. pp.A.) etc. nr.'. Paris. 1869). 40 p. 40. 1900. pp. 3 (19}-1 956. şi pe cele semnate de P. (lnlroducere. no. 184 p. 1993. 1993. 1954 !amplu � de N. pp. dans les Pays Roumaines. Cu privire specia/li /a rom4nl.).. Mayer A. pp. în "Studia Turclca". pp. i:tudea /stamlques en Bu/gal1e. Popet<»-Spinenl (Orientul asiatic in l iteratura geografici romaneasc/1.

London. Moskva). I-ci Ci�. Orhon. Said (vezi supra nota nr.R.şi pluridisciplinare. 1. ideologice etc dintre Europa şi Orient in ultimele trei secole au fost analizate de Georges Corm. in Halil lnaleik. . Istanbul.S. Gafurov (0 perspektivah razvitija sovetkogo vostokovedenija. t. Ankara. în "Analele româno-sovietice. Do oktiabr'skii period. pp. Bucureşti. Quarante ans d'6tudes orientales en U. I: www. vol .U. 1-15) etc./oc. 111-cO Ciit. Bakla. traducere in limba română de Ioana Rotundu. nr. în "R. N.". prefaţll de Claude Kamoouh. "Decanul". L'orientation des (!tudes historiques en Turqu/e. Seria Istorie-Filosofie".S0-57). Middle East Institute.. pp. filologic. Facu�atea (de Filologie şi Istorie-Geografie de la Ankara. "" "Era extraordinar că Ataturk.şi subl. '" Mihai Maxim. Sarcinile actuale ale istoricilor sovietici ai Orientului. CCXXXIV. lstorija izucenija tiurskih yazlkov v Rossii. 1999. vezi sinteza întocmită de Muhammad Hamidullăh (Les 6tudes lslamiques â Haiderabad-Decan. 1958. în "A. articolelor.cimec. G. 1958. Binghampton. 47 Robert Man1ran. idem. 1972) etc. 69-96). Manfred Halpem ( editorH Middle East Studies Network in the United States. în "S. militare. 1957.7-9.". ca un corolar. N. Istoria unei modemitilţi neimplinite. se interesa într-un mod atât de pasionat de istorie. religioase. Bucureşti.2-22). Washington. I. A fost editată publicaţia de specialitate "Şarkiyât Mecmua'si" ("Revista de orientalistică"). religios etc .261-315). 1969. V. Speiser (Near Eastem Studies in America. Paris.". . Editura Dacia. 1970.dl. 1 . 1971. Brief reviews (1917. 1 729-1955. XXXVII-e annee. 1. nr. Impact of the "Annales· School on Ottoman Studies and New Findings (intra abreviat: Impac(). înfiinţată în 1 935] era menită să pregătească tineri învăţaţi. XVI. cărţilor etc . folcloric. cit. M. Moskva).R.De �a balcanizare /a liban/zare. inter. Studies in Ottoman Social and Economic History.69-96. cu populaţiile şi popoarele ce le-au locuit în ultimele 4-5 milenii. Ankara. 1978. Tn această tânără republică. El voia s/1 gilseascil turcilor o identitate diferitil de cea otoman/! şi islamicil. Leningrad. rark Tarih Yayinlari 8/b/iyogrefyasi. 1985. a se mai consulta şi contribuţiile semnate de Nathaniel Smith (Early Oriental Studies In Europe and the Work of the American Oriental Society. Kononov.7-a). tomul XXXV. A.E. In S. Istanbul Oniversitesi Edebiyat Fakaltesi Yayinlari Bibliyografyasi (1973-1978).irk48 şi sub impactul şcolii franceze de la . Imperiul Otoman. în ·voprosî lazikoznanija".311-323. în "Review". Enver Koray.5/1956. 1979. s-au situat Orientul Apropiat. 1939-1945. 1965.E.O. a organizat congrese internaţionale şi a invitat savanţi europeni să discute problemele istoriei turceşti. Istanbul. Halil lnalcik. Ataturk şi Inceputurile istoriografiei turceşti moderne. Washington. LXXXIX-e annee. Fifty years of Soviet Oriental Studies. Cluj-Napoca. nr. B. etnografic . pp..S. în "M. Variorum Reprin1s. istanbul. June 1975. editor Kethleen H.M. Bucarest. ) Aşa încât a fondat Societatea [Turcă] de istorie în 1931 şi apoi. diplomatice.ro / www. U. Halil lnalcik. în "Rapport on Current Research 1 958". unul din "beneficiarii" direcţi ai noii orientări conceptualo-organizatorice în domeniul istoriei a preşedintelui turc.I.A. 95-100.1/1982. San. în "Ucijonîe Zapiski instituta Vostokovedenija Akademij Nauk S. V.O.76-88). in . această ţară fiind "borna geografică de referinţă". Titlurile studiilor.105-113.R.cit. · 50 TUrkiye Bibllyografyasi. Kuzneţova-L. 4311923. ( . în "R. aflat în estul Turciei sau în Orient4 7 .S. economice.69-96 (reeditat în idem. Kulaghina (Iz istorii sovetkogo vostokovedenija. 1957. pp. Impact.ro 18 . N. Europa şi Orientul . 1974. Mijlociu şi Tndepărtat. voi. XXV. după punerea bazelor istoriografiei turceşti moderne.". studiile orientale sau orientalistica în Turcia după 1930 au cunoscut o dezvoltare rapidă şi multidirecţională. în primul deceniu al preşedenţiei lui Mustata Kemâl46 . pp.111969. 11-ci Ci�. 1. cu�urale.". istanbul-Ankara.Muzeul Judeţean Botoşani O referire specială trebuie însă să fac în cazul Turciei republicane.H. Praga.muzeubt. 1960. Reports".3/1957. 340 p. 1. pp. G. Moskva). pp.S. 2).Annales" în istoriografia turcă modernă49.P. l/1 957. Sub impulsul concepţiilor şi eforturilor doctrinar-organizatorice în domeniul istoriei turcilor ale lui Mustata Kemâl Atati. idem. pp.. pe lângă sin1eza elaborati! de Edward W.A. Konrad (O putijah razvltija sovetskogo vostokovedenija. în "Sovetskoe Vostokovedenie".1/1948.]"­ PUd Mihai Maxim. pp. nr. pp. ce constituiau rezultatele concrete ale acestor cercetări complexe.2/aprilie-lunie 1950.S. Evolu�ile şi influenţele politice. pp. pp. anul III. nr.A. Brown. Menachem Mansoor (Present State of Arabic Studies in the United States.19 6 7). 38. Moskow. O.R. pp. 70 fascicole (anuale).. Istanbul Oniversitesi Edebiyat Fâkaltesi Yayinlari Bibliyografyasi (1924-1972). . 1917-1967. una din direcţiile fundamentale ale cercetării istorice turceşti a fost orientată către spaţiul geografica-istoric asiatic. care sll producă lucrări de manieră şi nivel european(compl. 1968-1978. A. Paris. Moskva. eaedem. loc.Decanur osmanisticii mondiale: Profesorul Halil lnalcik (infra abreviat: "Decanur). În centrul acestor investigaţii cu caracter istoric. A.". 1927-1996. Ankara. P. au fost 50 incluse în bibliografia istorică turcă . în "Joumal of the American Orien1al Society". nr. Struve (Sovetskoe vostokovedenie za 40 lat (1919-1959). ln Pakistan. 1842-1922. a precizat profesorul Halil lnalcik. A. Istanbul Oniversitesi Yayinlari Bibliyografyasi (1933-1963). pp.165-166) etc. 1955-1968.. 1960. 1967. Istanbul. idem.

din Bucureşti. şi Â.nal of islamic Studies". Umba turco-osmanll. "Dergi" (MUnchen. economică şi socială turcă". din 1 92 1 ). "Przegl11. în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. popoarelor şi populaţiilor ti. a "fenomenului ti. "Rivista degli Studi Orientali" (Roma. "Joumal of Economic History" (New York. din 1 925). "Studia Turcica" (Budapesta). din 1 970). . Nâdir Devlet. studiu.şi pluridisciplinară. 26 voi. Turkic Stud/es in the World and Turlcey. din 1 922). reprezentanţi.3 1 1 -323. în institutele orientale şi în universit�ţile din Europa. America de Nord etc. t 949. "Amiv Orientaini" (Praha. din 1 963). desfăşurate în ultimul secol şi jumătate. După afirmarea propriei sale identităţi în cadrul orientalisticii.muzeubt. 1 984.A. din 1 953).l-a. din 1897). Curs practic. in voce Orientallsmo. din 1925).). Tn schimb. expunere despre .T. "Oriente Modemo" (Roma. "Studia et Acta Orientalia" (Bucarest. din 1 907). "Joumal of Turkish Studies· (Cambridge. Articole şi studii de turco/ogie sunt publicate şi in a�e periodice de istorie cu un orizont geografice-temporal mai larg: "Joumal Asiatique· (Paris. opinie. din 1 989) etc.I. La această accepţiune dată termenului turcologie s-a ajuns în urma studiilor şi cercetărilor inter. un rol important în cadrul acestor etnii avându-1 poporul turc (otoman)52 . Mihai Maxim. desfăşurate în ultimile şapte decenii. 1 955-1 958). din 1 948). contribuţii etc. "TOrk KO�Orii Araştinnalari" (Ankara-Istanbul.d Orientalistyczny" (Warszawa. Rexue des Etudes Turques· (Paris-Strasbourg-Louvaln. 52 Ettore Rossi.din cuvintele: Tup.. Turcologia.K. de "lingvistică turcă". intre 1 904-1 926).S. tematica şi rezoluţiile unor congrese de specialitate (de "turcologie". interesaţi " Tennenul este de origine greacâ. "Belleten· (T. Europa estică şi central-sudică.Tip. asupra turcilor (preponderent asupra turcilor otomani) din ZOI")8 geografico-istorică anterior amintită. din 1 968). "TOrk KO�Orii" (Ankara-Istanbul. Mihai Maxim. Abordarea globală. al culturii turceşti. din 1 9 1 0). parere. provenind . "Tiurkologhiceschij Sbomik" (Moskva. din 1 947). din 1 985). istoriei.HAnkara. "' "Turkiyât Mecmua'si" (Istanbul. în diferite ţări ale lumii. Deci. din 1 937). de "istorie politică. www. Roma. "Die Weit des lslams· (Berlin. "Studia Islamica" (Paris. inter. din 1 957). "Jour. din 1822). din 1 983). p. doar aspectele lingvistico-culturale ale trecutului turcilor53 .XXV. culturii. "TOrk Dunyasi Araştinnalari Dergisi" (Ankara.ircice din Orient. 53 Robert Mantran. pp. "Anatolia Modema• (Ankara. op. din 1 957). din 1843). "Problemi vostokovedenija" (Moskva. "Acta Orier\talia" (Copenhagen-Leiden. Mass. p.) turcologiei s-a situat în centrul preocupărilor unor cercetători în domeniu. din 191 7). din 1 9 1 3). 1 993). "Der Islam• (Berlin. .OJO( = cuvânt.L. din 1 976).cit.S. Asia. "Oriens· (Leiden. "Mitteilungen des Seminars fOr Orientalischen Sprachen• (Berlin. in E. "Joumal of the Near Eastem Studies" (UniversHy of Chicago. în activitatea didactico-ştiinţifică cu caracter istoric desfăşurată în institutele de profil şi în universităţile din Turcia. 195 5-1977) . "lntemational Joumal of Middle East Studies" (Los Angeles.1 96 1 ). . de "artă turcă". "Bulletin of Schooi of Oriental and African Studies· (London.ircic" se regăseşte în programele. comparatistă. prin termenul turcologie (Wrl<oloji 1 Wrl<iyât 1 Wrl<liik) se înţelegea în această ţară doar studiul limbii turce şi. p. Istanbul. "Sovetskaja Tiurkologhija" (Baku. Turkic Studies in Turlcey.. Illinois. această conotaţie extinsă acordată termenului turcologie a fost acceptată şi însuşită abia în ultimii 30--40 de ani. din 1 847). p. din 1 964). eventual. din 1 948).sau subintitulate de turcologie54. este disciplina istorică ce se ocupă cu studiul limbii. voi.-or = turci. "Materialia Turcica" (MUnchen. "Studia Orientalia" (Helsinki. din 1 975). Până prin anii 1 960.ro / www. "Sovetskoe vostokovedenie" (Moskva. Univ. cercetare. "Narodi Azii i Afriki" (Moskva. din 1 973).S (ediţia a 11-a. "ZeHschrift der Deutschen Morgenlăndischen Gesselschaft" (Leipzig. din 1 942).543. "TOrkiOk Araştinnalari" (Istanbul. Ed. "Joumal of Economic and Social History of the Orient" (Leiden. din 1941).şi pluridisciplinare. "TOrkische Bibliothek" (Berlin.41 . se identifică aceeaşi concepţie şi în programele şi sumarele unor publicaţii interne sau internaţionale editate în diferite ţări ale lumii şi auto. in voi.. De asemenea. evoluţia (caracteristici.ro 19 .ACTA MOLDAYlAE SEPTENTRIONAUS * * * Turcologia5\ ramură a orientalisticii. din 1 929). "Middle East Joumai" (Washington. 1987. Umba turco-osmanll. din 1 969). din . 1959-1961). "Cultura Turclca" (Ankara-Istanbul.cimec. de "folclor turc" etc. "Turcica. "Joumal of the American Oriental Society" (Columbia University-New York. din 1 970). civilizaţiei etc.

De �. cărţile de turcologie publicate. până la activitatea ştiin�că Tn domeniu a lui Joseph von Hammer-Purgstall55• Acelaşi temeinic analist a insistat şi asuPra importanţei $i perspectivelor de viitor ale abordării interdisciplinare blzantinlstJci§. 8erfln.".Z. � G1111. sfera geografico. metodele de investigare ftiinţiftcă. Afn*tn.85-87. Desfăşurarea primului Congres internaţional de turcologie.". 1918 (nr.nd. . 1�228) ct. obiectivele şi finalită�le. să enumere şi să desaie componentele suprastructurii statale in domeniu: facultăţi.istoricl şi principalele contribu�i in 'domeniul "studiilor turceşti" (tarldsche Stucl/en) . Tn oraşul azerbaidjan Baku. Ac.. 1929..nd.N.ll bla 8.Au1rn11en Jo-' 11011 � tn "W. 192fl: ln "l. catedre. Turcologul gennan .lropa.directA a turcologilor prezenţi.I. cu participarea . simpozioane de turcologie etc.-. pe plan european. Un sinonim Tncă uzitat era: "studiile turcologice" (turlcologische Studien). centre universitare de studii tutrologice...turcologiei Tn El. de _.411-415. epud Th. • FIWlZ · 88binger. p.de trecutul acestei discipline istorice. apoi . au analizat . cupo� IZilooo . . a impus analiza principalelor momente din istoria turcologiei. congrese. in secolele XV-XVIII. medie sau lungă duratA formulate in aecolul 81 XX-lea.B. •Tu� � Ober � � UtWI Ober lllten � www.. 1927. Turcologul rus A. Astfel. Aşmarin a fOnnulat. Babinger a acceptat in cele din urmA şi tennenul "turcologie" (Turlco/ogie). 2fl.1-78. In Ballu. 58 Unele consideraţii asupra trecutului turcologiei şi a starii ei actuale • Autorul a considerat cA "bazele turcologiei ştiinţifice" au fost puse Tn Imperiul ţarist rus Tn a • . se · numeşte "turcolog" (Turlcolog)57• Faptul cA binomul tenninologic­ rela�onal turcologie-turcolog(i) s-a impus in ştiinţa istorică mondialA Tn primii ani după rizboi_ul din 1 91 4-1 9 1 8 este dovedit de insăşi denumirea congresului (turlcologische Kongress).nd. a trecutului statului otoman58 • Deşi a preferat denumirile: "studii turceşti" (Wrldsche Studien) şi "studii otomane• (osmanische Studien)... der T� A.osmiJnisticA (byzantinisch . Tntre 26 februarie-6 martie 1 926.111.cimec. piedicile subiective şi/sau obiective ce stAteau in calea dezvoltării acest� ramuri a orlentalisticii. XVI.a.ro / www.S.cercetări turcologice de scurtă. "domeniul (sfera) turc(A) Tn toate fonnele sale de manifestare". programele de .a. . Cel care intreprinde astfel de studii şi cercetAri . articolele. . XXX. Ei au unnărit să definească sfera geografioo­ istorică de cercetare a acestei discipline istorice.. al activită�lor universitare didactico-fonnative şi ştiin�ce-de cercetare şi sfera turci:Jiogiei.osmanische Studien). 17 Teodor Mena!. Muzeul Judeţean Botopni Vll. in cadrul lucrărilor congresului.ro 20 . La sfArşitul lucrărilor congresului a fost redactat. �. ElnlgN .�. 1DfldM In "B. Leipzig.a.dt. Cel care efectua "studii turcologice" (turlco/oglsche Studien) se numea "turcolog" (Turlcolog}. a prilejuit interesante discuţii referitoare la Tnsăşi denumirea acestei discipline istorice. Franz Babinger a analizat caracterul. ·' . op.iiMia . pe scurt: "ştiinţa domeniului turc" (Kunde der Turlcentums). pp. 01e lurldachen Sludlen In EIJI'OINI blz zum . • �ctem. obiectivele. Theodor Menzel a sintetizat rezultatele discu�ilor purtate in cadrul congresului in legătură cu insăşi denumirea disciplinei istorice şi cu statutul istoricului care intreprinde aceste studii şi cercetări. Der 1. _ ". ·pp. Fr.• pp. N.pr�� lucrirllor c:ongr-*'1 (pp. > �2:.2). institute. publica1ii de specialitate.::enzat studiile. -. a pennis fonnularea unui bilanţ provizoriu al realizărilor şi contribu�ilor ştiin�ce Tn această ramurA a orientalisticii · pAnA Tn 1 925. Vezi fi F. 11119.1�129.7. toc. Majoritatea istoricilor care au organizat şi au participat la acest congres au acceptat tennenul de "turcologie" cu semnifica�a de disciplină istorică ce studiază popula�ile şi popoarele turceşti.".. conferinţe. şi publicat un program de perspectivă. au .. raporturile cu disciplinele istorice conexe etc.muzeubt.

.� � "''IW'. . Tbomsen li ale francezului Jean Deny.Do ". T... . V. . 1tiii5. . ZlljKzlr.. bnmga iil perioadele interbelică ti poslbelic:ă Tn diferle tiri ale lumii . 11 M. IW".. � H11111 Sdlll" Zeci Velldl ToOM... .. E. Berezi n . o.. T 'A' 19M.illlfJtwdH ilbir:e a ha:lt'*ii popu�ilor ti popoarelor tun:etti (tiftke).......1&-17119'B-1t134.. KMIIII AafGit « ... --. ..n Konwunpf. .. lllll:llllln � d6rjWdilllbWdlow 6a ..tn..... .. a lepiezettlat prna anabi de bilarJI a realizărilor turcologic:e moodiale pAnA ln ....ro 21 .". 'Analiza lui Afnain a continuai li a COII'I*ISt studiul l u i Fr.flnu w ..AM-421.... Malow... Bar1hold.. p let de cercetări de perspeclivl ln domeniu.. lurool ogia a fost preponderent Hngvislico-le:dcoglltlico-epignlffcă Pornind de la 8CII!IIIe malităţi concrete tun:ologul-ling ti lexicogtaful rus a fonnlâll ...F.. Molkv8. ......v...lldl -. � .-... prin activitatea cldac:tică-d e cercetare şi operele fllit'lk:e ale tm:alogilol RlfÎ fi germani:: Bcdtlingk.. T"_. � ""DDI. IIfiK--. \Y ' te\ 1958 (XXI + 113 p.. 7 7 7 7 7 b�l)dl w �._ · " • • v... DotWe�c � ".. v....... FfnflllnMfll.I. ... Hans .. C11111t11m W.2t1155...._. Raclov... . . -.. ln lnlliza sa 1Ji1antien1 (1958) a COl 7 7 7 el.-. i1Z � z ".ro / www.. . • Blbllotl. Je8n llenV"'...$ • · a.. � "Z..O.. XILBind." . IW"A/1983... Olt ...F.. t pldclll � "Yenl lllrk .iat Sladiul actual şi problemele de vifor ale ceroelilti ialotice a pt1pOIM8Ior �. T� In .. pp2D-214... 11121....thold. 1984. � 'P. Ettore Louis Bazin83..._. program complex de perspectivă al oe�cetlrilor iiiiJDrioe faAungille pe pllm nudal Tn deceniile urmAtoare.G... . ������... versific�Jtiei li "muril R'P" dialectelor şi limbilor "turc:efli" (toi'Cice)._ Louis Bazin.. ...bgen Komrum. lk*MtaM. .121-1-Q. -. H V... . ". a. caadieluF._"... ._.-. � · · · � � Zaja:.� .O. p.. .V.. Iggn8" . 'P. u � blllln PfUiil(lailr. Blddl a ... fonetici . publicaM &Awior. p. de exemplu. "' J.. IIIII.V.. b 'P.. pcvau ClOIII.. ce trebuiltu aibl tn wdele sttderea: rTlOrfologiei... JVil dlgll illl..V.-a • www.....-.enţia sa ·m cadrul lucririlor congres&Jui . o plalificae generalA a priolili� de vitor ce slilllaJ ln .2411 168.. ... W.. . pp.o: . flM8.Rejclwl&laz.. .)..". Kalanov etc. atalz.. W.-. .. Marele savant lm::lq rus V.on.� � "W..LS. PU Wiltlk.... tn•'pe ele. 1974.""....) a..t 7 ·u. � -s . .O.. Reydlnwl... la sftrtilul secolulli al XIX-Ma Ji laJncepulul celui urmllar.. Tlftlllllogll llr S... lrene Melikoffl'..JCI..."... ..UA.w... Mllai Maxim• ele.. Sfida btdllgtzl• w s. Dnre . pp.. .. IAiplig. . 8u1:ant1.. obieciNeFe... de{JI IUn:hl "' .IMn 0.a::eSb comuniliţi ti etnii turceşti (tiii'Cice) oc::upA o pazilie . � "C.311 981 . asupr. . Sland unt1 ct..zln.. .api otientalislice In epoca modernA... D q il .ll. In deceniile �.. 9&-Uit � ". .. sintaxei ."..alti ln aDU� ac::eSiui domeniu orientalistic.311154.. . rezultatele oe�cetlrilor fliitflke ln ac r 11 dielte IBillilllicl s-au concretizat ln temeinice c:onlributi refetieoae la .... Activitatea clidacliico-tti i nţifică şi contri buţi ile fundawnentale Tn domeniu ale dMezlU W.." pad .... 8aliL • �rtne . � "". oferind o imagine de ...LSLA.N... o._ DlnJ. w._. 8arthokt a atalz.._ + 983 p. • M5W u... IIDwtt t* r'IMWI �. N....... A.-. i acestei ramuri Babi nger din 1 91 9...._ Tua:..M...SQ. T�...... Ed.. b:. w..."._._ • E.U 19218 ti...ACTIt IIOLDAVIA. a1 marcat o nouă etapă ln istoria lutcologiei monciale....". .Atnuf. Barthold..W..dm.t.. lllnl" 19 aaJinl 1933. 04 ...-."..... VIII (UOOCII... lexia*i.. iiiiDricl a SI F • li etniilor torcice din Asia Centrală ti de Vest.__ . � .... Piecand de la aceste COilllidenllli..iat .... 7!Si p. . .r ".".._ � 'P...IMerv...-. la mijlocul secolului al XX-lea. .cMIII .... . RsvW"._ ballogill .. � E.... �. W. ..:.2.cimec..... 1-. �. In paioadele .".. XXV.-.. Z dDn:lllliu ".. • Elbw � . Lazarev.. 1 s AJI..-.•.. ODa .." In *' 8iondlllll .muzeubt. �.. .. .... Hlnl .O....-a • Loull a..... a1 bou•• "'biianpi provizorir a1e realizărilor istolioglafiei ucctogice egapene li __.. � .E SEPTENTRlONAUS doua jurnllale a secoll*i al XIX�.. .". ....311168...-m-...... .

Un sinonim al acestei expresii este "turcologie" (turcology în engleză). p. literaturii. iar proiectele.SB-1 30. din arealul lor geografice-istoric de locuire . pentru a desemna disciplina istorică ce studiază trecutul populaţiilor şi popoarelor torcice. Europa de Est şi Central-sudică. limbii. 1984.Muzeul Judeţean Botoşani turcologice pe plan mondial erau Tncă preponderent lingvistice. religiei. Istanbul. culturii şi civilizaţiei lor. Wl!y Tuf1(ic Studies are impoltant?. Turcologii trebuiau să depăşească dificultăţi de specializare de ordin lingvistic. Tn al treilea rând. 1987. cât şi pe orice persoană din lume care aparţine "rasei turceşti" (turl<ish race). în cel mai inalt grad pe turcologi şi formează obiectul de studiu a numeroase cercetări turcologice. L. Turcologul Alexandra Benningsen a răspuns la intrebarea: de ce studiile turcologice sunt imporlantei 1 Autorul a demonstrat şi argumentat că importanţa acestora se manifestă tn primul rând pe plan academic. de accesul restrictiv la unele izvoare istorice primare etc. apoi pe cele create de imensitatea şi diversitatea etno-istorică a spaţiului geografic turcic. metodele şi rezultatele investigăr!i acestuia vor contribui la conturarea tot mai pregnantă a propriei identităţi turcologice i n cadrul orientalisticil0 . Astfel. ln al doilea rând. loc. Limba turr:o-osmanl. determină unitatea studiilor turcologice. Benningsen a precizat că studiile turcofogice (turcologia) reprezintă un "câmp dificil" de cercetări istorice inter.23. civilizaţiei etc. din Europa de Est şi central-sudică. populaţiilor şi popoarelor torcice din Asia de Nord şi Centrală. se poate pune semnul · 70 _ · 70 Alexandre Benningsen. din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe a Universităţii "Marmara" din Istanbul. limbii. sau turl<ic area studies) se ocupă cu cercetarea istoriei. Tn concluzie.. evoluţia demografică a acestor comunităţi umane preocupă . termenul de turc (turcesc) se aplică numai turcilor din Turcia. Inel Englnun. Ghid practic. Louis Bazin. Bucureşti. culturii. Bazin a apreciat că bilanţul investigaţii lor turcologice este modest. A. Tn limba turcă se folosesc termenii Tiirl<liik. bazată pe identitatea lingvistică. o altă analiză bilanţieră făcea importante precizări şi clasificări de ordin teoretico-terminologico-metodologic şi trecea in revistă contribuţiile şi proiectele instituţionale in domeniul turcologiei începând cu primii ani interbelici. www. vorbitorul limbii turce. ln faţa turcologiei. filologice şi lexicografice. in voi.muzeubt.ro 22 . Raportând rezultatele concrete ale cercetărilor şi studiilor turcologice din ultima sută de ani la imensitatea geografică şi bogata şi tumultuoasa istorie a populaţiilor şi pqpoarelor turceşti. � "această disciplină istorică relativ nouă. editors: n Mihai Maxim. Peste trei decenii. Tiirl<iyat şi Tiirl<oloji.1 3-27. importanţa studiilor turcologice rezidă în abordarea istorică a evoluţiei şi dezvoltării culturii. La turcclogie: bilan provisoire. pp. iar cel de turcic gurcic) tuturor neamurilor turceşti.ro / www. stătea un vast domeniu geografico-istoric de cercetare.) "Studiile torcice" (Turl<ic studies. cit. ideologiei şi formelor de organizare politică a etniilor torcice. în domeniul cercetării istorice a trecutului popula�ilor şi' popoarelor tOrcice din Asia. Unitatea Tn diversitate a popoarelor turceşti. în plină expansiune ştiinţifică". pp. Emin Gursoy-Naskali. Turkic Studies in the World and Tuf1(ey. (Tn limba română. NAdir Devlet.cimec. Este vorba despre simpozionul Turl<ic Studies in the World and Turl<ey (1987).şi pluridisciplinare. organizat de "Turkiyât Araştirma ve Uygulama Merkezi" (Centrul de studii şi aplicaţii turcologice). Turrologul Nâdir Devlet a făcut precizările şi clarificările terminologice­ metodologice necesare: termenul "tork" (în limba turcă cu echivalentul "turk" în engleză) are o dublă semnificaţie: desemnează atât pe cetăţeanul turc din Republica Turcia (Tiirl<iye Ciimhiiriyeti).

Les voyageurs et la connaisance de la langue ·turque an Europe (pp. Comunicările celor 38 de participanţi au fost reunite în volumul publicat în 1 99776 .muzeubt.A. Bucureşti. actes du colloque organise par I'I. • "' J.. P ierre Caspar.AE SEPTENTRIONAUS echivalenţei între TOrl<liik Araştirmalari TOrl<o/oji Turl<ic Studies. caracterul. 77 Andre Bourgey.23-':4(l). pp. Tn grupajul următor (La naissance d'un savoir) s-au urmărit cauzele. a fost amintită doar contribuţia de referinţă a lui Lazăr Şăineanu..c. Frarn. hommage des 'Langues Orienta/es• â Istanbul (pp. .1=.. Hasan Eren a trecut în revistă75 studiile turcologice (turl<ic studies) din ţările Peninsulei Balcanice şi din Ungaria (în ceea ce priveşte România.. politice. cu caracter bilanţier.67-78).A. 1987.1 3-22). cu această ocazie. Istanbul et les langues orientales. Turldc Stud/es In Turlcey. Autoarea a apreciat. cu tema "Istanbul şi limbile orientale" .69-80.41-56. lingvistică. că în deceniul IX al amintitului secol cercetarea europeană în imensul domeniu al turcologiei este abia în stadiul preliminar.ro / www. au căutat modalităţi şi canale de comunicare cu "celălalt": creştinii au început să-şi însuşească şi să = = 73 Nadir Devlel. amintitul volum se dovedeşte a fi o contribuţie majoră la istoria orientalisticii şi turco/ogiei filo/ogico-lingvistico-lexicografice din Europa şi Imperiul otoman între secolul al VI-lea e. 1 91 4. Edlte par Frederic Hitzel et publies par I'I. etnică. exagerat însă. .... 1�' . Bicentenarul înfiinţării Şcolii franceze de limbi orientale vii (L'Ecole des Langues Orientales Vivantes .. . L 'emp/o/ du grec comme langue dip/omatique par les Ottomans (fin du XV-e . -4. 75 Hasan Eren.A.O. desfăşurat în oraşul de pe Bosfor. Elienne Guyon.ACTA MOLDA'lt'J. o trecere în revistă a dezvoltării turcologiei româneşti după 1 900 (sau 1 9 1 8). L'�co/e Normale Sup6rieure et l'art d'einseigner (pp.3-8). / . . 1 997. � �· • . militare.N. pp. cât şi cea "turca-orientală".(.O.Paris. Bacque-Grammonl. 2 voi. modalităţile de însuşire şi modul de folosire al "limbilor turce" sau "orientale" de către europeni între secolele VI-XVI I 78.als Richard. Influenţa orientală asupra limbei şi cu/turei române..-L. � J! . ştiinţifice etc. cit. culturală şi religioasă).. Le dictionnaire de /'Ha 'tot (pp. Prin tematica abordată şi prin subiectele inedite studiate.. Fran. Pornind de la factorii pereni ai unităţii tarcice (geografică. 1 900).A.C.d6but du XVI-e siecle r 5:: � lcfiel f (: ' 48). le-au completat pe cele amintite anterior. · 88). Avant les )eunes de /angue: coup d'oeil sur /'apprentissage des tangues turques an moRd f Byzance Il Gu/1/aume Postei (Vr-xvr siec/es)-{pp. Chantal Lemercier-Quelquejay a analizat caracteristicile generale şi evoluţia preocupărilor de turcologie (studiile tarcice) în Europa în secolul al XX-lea.L.9-12).A. cit.( 1 9-99 \.F. La Convention et les �coles de /'an III (pp. între 29-31 mai 1 995. Slephane Yerasimos.C..cimec. Les interpretes orientatistes de la Bibliotheque du Roi (pp. Nâdir Devlet a trecut în revistă instituţiile şi institutele academice universitare din Turcia în care se desfăşoară o intensă şi bogată activitate de cercetare în domeniul TOrl<IOk Araştirmalarl. cu participare internaţională. Turldc Studies In the Balkan Countries and Hungary. Volumul a fost structurat tematic în 7 capitole. Este regretabil faptul că nici un turcolog român nu a realizat. ce au contribuit la înfiinţarea Şcolii franceze de limbi orientale vii. în anul 1 79577 .O.N.E..4 de " � retien Balivel. a l'occasion du bicenlenalre de I'Ecole des Langues Or ientales. iar pe de altă parte au oferit o imagine de ansamblu asupra evoluţiei turcologiei în secolul al XX-lea.89-1 03).C. Chanlal Lemercier-Quelquejay.y . Istanbul . Autorul a analizat critic � rincipalele contribuţii turcologice ale noii şcoli istorice republicane turceşti post 1923 3 .'? .: � Valin.. Concluzia acestor cercetări este că atât "lumea creştină". h< ®. el I'I.L. f:. în voi. 29-31 mai 1995. pp.29-39.L.ro 23 ' . conştienţi fiind de faptul că această categorie de preocupări a existat în istoriografia naţională.oise Blechet. Baş TercDmln de Soliman le Magnifique (pp. istorică. d'lslanbul el I'I. .N. \. cit. . în voi. Istanbul.c.> . 30 martie 1 795) a fost marcat prin organizarea unui colocviu. 541 p. /. diplomatice. 1 987. . . Tn primul capitol (Les Eco/es de /'An III) au fost studiate condiţiile obiective şi subiective. De l'�cole des Jeunes de Langues â 1'/. Nicol s . în voi.. comerciale..F. A propos de YOnus Beg. www. Turldc Studies in Europe. putându-se vorbi încă de "preistoria studiilor torcice"74 . . Aceste contribuţii publicate în 1 987.

. The french cltogmanate In Yigna.. (pp. in Orientul musulman.". . dia . Roderic H.lllnl . l m i: des drogmans"). ._ ." ... Una din mişcările acestei activităţi didactice a fost apariţia instituţiei dragomanului.lli p.. U :u n . ".. Meninski şi d'Herbelot au elaborat dicţionare._. devenite clasice...257-270)....._. Davi1011.. L'tcole polonlllşe des /angueş � ".....iiiiD .de l..r • ..23>256).. • Anll*1e GaWer. M8rlelle � "_� da � da PiiiiiJ « ...uliiJw1.cimec..105-108)._ o... Tn Austria şi Franţa... s-au întemeiat adevărate dinastii de dragomani ("dynasties de drogmans") care au format o aristocraţie otoman� "în afara claselor" ("une aristocratie «inclassable» )80• Deosebit d e interesante sunt contribu�ile grupate în capitol�! al V-lea (Traduclion).... La jeune da lanfiW$ L-. otomanii au folosit greaca şi latina...21>234).427-432). '*il da � .ro / www... Loula . ctognwn frllnfaiiJ (1�1 793).... "..... . traducător oficial in cadrul reprezentanţelor diplomatice sau consulatelor marilor puteri europene la Istanbul.. � (pp.. ... �• • • r-\111 . La "......_ bque (Jip.... .... L&...ptlf/T .. d'apiN /a collecllon da -._".. sultanii otomani au folosit traducători oficiali (dragomani...1117-214)...31e-332). .. (1".......mia _.. ". . Md .sikhf (pp.. Urw arlstoc:nltJt "lnclauabla": leş drogmana (llltlaxlona ..451-t77).... .. în relaţiile cu statele creştine ortodoxe şi catolice din Europa Centrală şi de Vest..._ ........_ ".... . X\111-it IMI* (Jip.. cât şi a "politicii orienlale" a marilor puteri europene. *· fa1918: le France * eon..(pp. . dia "Qfflwwwi cf 1/nglM" (pp....._._ diiW I"'rrent du XIX• � (pp..283-318)." roumaln (pp.". ca "limbi diplomatice". (pp. in perioada amintită8 1 • Ultimele două grupaje reunesc sludii referitoare la două ipostaze in care s-a aflat interpretul sau translatorul pentru limbile orientale intre secolele XVII-XIX: călător în Orient sau sfătuitor ori in&o1ifor al călatorilor europeni..._ _. marile puteri europene au înfiinţat la Istanbul les ecoles orientales: au fost studiate "cazurile": francez.. veneţian şi polonez78.. elef da hJ diplomatie f'Wolutlonnalta ' c s a •• (pp'D3-311D). Calher1ne Bopp&­ .. Fcnlal « . Pentru europeni... . Du . daM un 0t1ent Mrangement pmche (ppAD-415111). l..... Pe de altă parte. Rulat ... . .109-122). in Imperiul otoman. interpretul a contribuit. .. Thierry Zarcone..... Un ctugman tniRiicien: coup d'Ofll $Uf hJ Ilie et leş 0C1CMN * CIIMiw FCIIIIbl (pp. 1111r1e de r.... ale limbilor otomană-arabă-persană."_ . . • Aln..'Gnllt._ (p1 ..131-140). (pp. publicate in 1688 şi 1 697.-.. când bizantinii au Y 11it pentru prima dată in contact cu turcii in zona Eufratului.. * hcb:Di dla lanfiW$ au XVIkl ll«<e.... � . Nora Şeni. Dynulieş da drogmanş et • . .. folosească "limbile turce" încă din sec.._.... indirect..Muzeul Judeţean Botoşani -A.417-425).. « . La tnJdilion phanatfole et . .... LM "Atrnlt*nş" du rol de France (pp. L&.351�)... du llll* (Jip. arabi nord-africani etc..... Pentru aceasta. .ro 2A . ...... . La lnlductbl. italieni etc. /&PII otbnlwiHJIP.".. Trw dlll*e al the c1ragomenş (pp. intre secolele XIV-XVI .27 -311).... • � Plpjii. Tadeusz Mazda.." . ofblwne . .. AniNde T• ..1�188).. 1111*11. hJ ptoplll(1tlllde (pp.373-«<2). Contexte et appllcaiJon de /a .... .. T �? L. Deux grandN dynaşiJes • c1rogn1ana: 1eş . eu X\111-it IMI*: "_. drr ... ._ ._ ._. T ....... T ..".... tercOmân-1) in cadrul relaţiilor diplomatice cu marile puteri europen � recrutaţi dintre etnicii greci. ....l.. lsabetla Palwnbo Fossati c-.. Gllles Veinlaein. * France (Jip. • tiU :dl Bln Hlddll" .... G*wd Gnlc:.._ * � . la promovarea politicii colonialiste "orientale" a marilor puteri " � ) .... . www...__ . Gnvrrnl.... referitoare la evoluţia orientalisticii-turcologiei lingvistico-filologico­ lexicogralice din Europa intre secolele XVII-XX.... . Aceste domenii ale orientalisticii­ tun:ologiei s-au aliat atat in slujba academismului dldactico-ştiinţific...-403-410). o. (pp.....141-15Z). • 11 . în această eră a dragomanilor ("L' XVII-XIX...tBntinople au XVI". în a 1 1-a jumătate a secolului al XVII-lea..." � (Jip�72).VI. .".... "_ ...181-174)..1o1w1n Slrauu...X\111-it IMI* (Jip.. in Imperiul i H otoman şi/sau Levant (L'intetpf8te et le voyageur _ Pe de altă parte. De "cealaltă parte"._ * CDIIM (pp.......... . Conşulş ... ... iijlllt dia ... ..._.. llllr � .. .. lllapiiMa « .. lllllw llllrle TOIIZMI. . Allllandlr H...411-t18).123-129).llal � "_ --. llll. cea mai eficientă însuşire a limbilor otomano-orientale se putea realiza "la faţa locului": la Istanbul. Christian Wlndler...muzeubt...153-180).. secolele armeni..

B. p. in "Forschungen zur Volks.. întocmită de Adam V. in "T . Cotula şi publicată în 1 905.99-1 1 1 .. TOrk Dil Kuru�yinda Okunan Bilim�fldirillerden Ayrilbaslm". M. pp. Unii orientalişti au desfăşurat şi o activitate diplomatică 83 in Orientul musulman (L'interprete et la diplomatle) . Henry Laurans. Studii da turcologia in Romania. op. Le Chate/ier. bizantine. no. "" Ion Matei. la cunoaşterea originalei şi interesantei lumi torcice. Umba turco-osmanl. structura şi finalită�le "primei gramatici otomane in limba română". passim. referitoare la Ţările Române85. . Concluziile acestor analize critice au subliniat adevăruri istoriografice de necontestat: preocupările româneşti de turcologie au existat. Cercetările şi studiile de turcologie din România au fost analizate de Dimitrie lmbrescu86 .2/1988. Medievistul universalist Andrei Pippidi a analizat activitatea dragomanilor şi învăţăceilor de limbă turco-otomană în cadrul ambasadei franceze (le_ la Istanbul în secolul al XVII-lea. Carol GOIIner .K.tele turceşti in limba romSnl. Drogmans el enfants de /angue: /a France da Constantlnople au XV/l-e sJecle. op. Der Beitrag der rumllnlscher turkologischer Forschungen zur basseran Kenntnls des osmanlschen Reiches..E. XIX. Orientallsica romSn/l. passim. Rum/lnlsche Beitrage zur Geschichte des osmanischen Re/ches. cu circa 5000 de elevi care trebuiau să înveţe limba turco-osmană . XXI.ro 25 .40�10. Fran<. Revistll l�eraril". 1968. Recherches sur Mathurin-Joseph Cor (1805-1854}-(pp. anale etc. Mihai Maxim şi Andrei Pippidi. Mihail Guboglu87 . întinse teritorii. idem. Diplomatie el orientalisme.265272 . L'orlentalista transytvain dr.E. 1 59-162. /a turco/ogie avant la lettre. vezi şi Annexe: Uste alphab6tique des drogmans da France s Istanbul du XVI-e sJecle a 1914 (pp. .V. cit. 1/Spring. Acest manual. Alexandrescu ­ 1 Dersca Bulgaru90. Unii · dragomani erau francezi. .:!er preponderent evenimenţial-factologic. ruseşti. Europa estică şi centtc:l­ sudică. era destinat celor peste 70 de şcoli române-otomane din l �eriul otoman.1 15-120. op.497-531 ).". 02 Mihai Maxim. anul XL.3-0/martie -iunie · 1 944. Memlekelimizde TUrk Dillnin Ogranilmesi (Unele cerctatlri raferitoara /a turcologla romSneascl şi /a cuvi�J.S.S0100. pp.28�288.18-2 1 . no. ACTIt MOLDitVlJtE SEPTENTRIONitUS · europene in epoca modernă. '" Dlm�rie lmbrescu. îşi aduc contribuţia lor.2/1 981.e sJecle (pp. Mihai Maxim. Sibiu. '" Andrei Pippidi. pp. op. cit.ols Georgeon. condiţiile obiective şi subiectiVI! de elaborare. ldem. . www. in "R. idem. •• Carol GOIIner. Haievy. Ei a" activat ca translatori şi Tn cadrul unor acţiuni diplomatice franceze . Studiul limbii turce in ţara noastr/l). · turcologia a parcurs mai multe etape.479-484). cit. Evolulion de /a chafT/8 da drogman du Divan Imperial durant -.T . ele fac parte integrantă din cele pe plan mondial. nr. "' Dan Prodan. din Asia vestică. pp. cit. " Mihail Guboglu.M. T . idem. având o veche tradiţie.'-). în prima etapă. in "Ramuri. Halevy88.. idem. referitoare la invaziile populaţiilor tOrcice asiatice peste aceste. arabe. nr. alţii greci. passim. in "XI. Craiova. Astfel. Referirile la populaţile torcice au un cara. Mayer A. Turcologul Mihai Maxim a analizat motivaţiile. a legăturilor şi activităţilor · comerciale transcontinentala.E. folosibil încă şi astăzi. in "R.E. Polltlque musulmana et orienla/isme (pp. pp. Montagne.2/1978.. Bucarest. . La acest simpozion intema�onal au participat şi doi istorici români. passim. de organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice--ştiinţifice în acest domeniu istoric etc. 1996. din ce în ce mai importantă. determinate cronologic de derularea evenimentelor politico--d iplomatico--m ilitare . pp. maghiare. Tn evoluţia sa multiseculară. Ion Matei89 . germane etc. • "" Sinim Kuneralp. Mihai Maxim92 sau Dan Prodan93.".muzeubt.E.. loc. ·. pp.a XIXo. devenit o raritate bibliografică. Contributlons aux dSbuts des studes da turcologle an Roumanie.485-496). passim.E.131-140. vot. Andrei Antelfry. se încadrează mărturiile istorice ale autorilor de cronici. Bucarest. secolele VII-XII.cimec.und Landeskunde". XXVI-e annee. pp. La pramiilra grammaira ottomane en roumain.S. 00 Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru. polone.406. La premiera grammaira ottomane en roumain. R.ro / www. Amintesc în acest context cronicile şi analele persane. Romanya TUrkolojisi ve Roman Dillnde Tari( SfJz/ari hakklnda Bazi Araştlrmalar. Istanbul. XVI+-XV/11-e siac/es. Cluj-Napoca. pp. Contributlons roumaines. nr. Massignon.533-538). cit. Ma �er A.

L. şi prin informaţiile foarte preţioase inserate in cronici şi anale persana.E.E. ln aceste prime două etape.A doua etapa a preocuparilor turcologice a inceput in secolele XII I-XIV. poppe. odată cu intrarea furtunoasă şi brutală pe scena istoriei Asiei şi Europei estice şi central­ sudice a mongolilor (tătarilor) şi turcilor otomani. 1. H.). ruseşti. X-e ann6e. V. embrionul turcologiei-osmanisticii. Dle europlischen TOrlcendruke des XVI.W. Bukareat-Ber11n. turcologia nu a existat ca disciplină istorică in accepţiunea actuală a termenului şi. prin relatările de călătorie ale lui Giovanni da Pian del Carpine.A. turcologia a fost preponderent osmanistica. H. V.I. instituţiilor statale. Babinger. turcologii O. Radlov. au apărut primele fnsemnări şi relatări despre turcii otomani şi. Menavino etc. Katanov. E.ani www. dar mai ales din a doua sa jumătate. Paul Ricaut. Mustafa Kemll Atatarlc et la turcologle hl!faise. din intreaga evoluţie a acestei discipline istorice94• 14 Pentru detelil vezi Ettore Roaai . Rypka. lexicografic. Geza Kuun. Deguignes. P. A. Nemeth. Carol G611ner.543. J . JOrg von NOremberg. N. Prin contribuţiile lor cu caracter lingvistic. Mordtmann. Meninski.Band:1501-1550. Bro�kelmann.ro / www. Mouradja d'Ohsson. Ritter. pp. Muzeul Judeţean Boto. BUCIII'Ht. etapa cuprinsă intre mijlocul secolului al XIX-lea şi mijlocul celui următor a fost cea mai bogată in realizări din istoria turcologiei. V. lncepând cu secolul al XIX-lea. Du Ryer. I. pp. H . in mentalul european intelectual şi popular. in centrul cercetărilor de specialitate situându-se· acum şi alte populaţii şi popoare tOroice din Asia.V. Zinkeisen etc) sau lingvistico­ filologico-lexicografic (prin gramaticile şi dicţionarele elaborate de Molino. voi. La inceputul secolului al XIV-lea. Angiolello. social. Fr. idem. Deny. istoric. Sauvaget. Toderini etc. Maggio. orizontul preocupărilor turcologice europene s-a extins. polone. ale lui Hans LOwenklau. in "A. iar referitor la aceştia. Tncepând cu secolul al XVI-lea şi până pe la mijlocul secolului al XIX-lea. au pus bazele turcologiei moderne şi au individualizat această disciplină in cadrul orientalisticii. italiene etc.. J . p. preotul Gheorghe transilvăneanul. N. 1961-1968. d'Herbelot. cultural. S-au pus bazele mongo/isticii (tataristicil). Guer. calitativ şi cantitativ. general acceptată astăzi. Menzel. limbii şi literaturii lor. W. H .K. F'ramleres ltudes en Ocddent sur /'origine et /a pulssance des Turr:s. cel mai reprezentativ secol. Feraguti. Marsigli. Fr. Giese. Kraelitz. pe to� tOrcicii din Asia de Nord şi Centrală. Vambery. Megiser. La turcologie avant la lettre din secolele VII-XVIII poate fi caracterizată ca fiind o "turcologie restrictivă" geografica­ istorică. arabe. Cambini.S. Bulletln".E. J . Agostlno Penusi.98-130..414-421. Roma. XXV. In voce Orlentall&mo. Gibb. Tavetnier. de cel descriptiv-memorialistic: Schiltberger. pp. Kowalski.cimec.. 1949. bizantine. prin urmare. Astfel. Turoica. Smirnov. Turr:olg/a.muzeubt. germane. căt. in E. Guillaume de Rubruck sau Marco Polo.. nu i se poate aplica matricea defini�ei conceptului. d'Abbaville. Thompsen etc. ln această etapă preocupările de turcologie (-osmanistica) au avut un caracter istoric-evenimenţial-instituţional (prin contribu�ile cronicarilor otomani. F . P. Th.ro 26 . Louis Bazin. Boehtlingk. Primele preocupari osmanistice au avut un caracter cronistic. J . von Gabain.I. pentru că turcii otomani au ajuns să-i simbolizeze. I . Bonelli. II. G. religios etc. in sensul că s-a concentrat in special asupra mongoli/or-tatarilor şi turcilor­ otomani. relaţional. de la inceputul secolului al XV-lea. La turr:o/Of}ie: bllan ptOIIIsc/re. maghiare. L. A.W. Jahttlunderts.J. 8. Barthold. G. dublat. Wittek. Fekete. Joseph von Hammer-Purgstall. L. Uzun�arşili etc. Fr.Band: 1551-1600. D. Mehmed Fuad KOprOIO. Paulo delia Valle. doar asupra istoriei evenimenţiale. M.S. A. N . la care se adaugă cei afirmaţi in prima jumătate a secolului al XX-lea: C. T. V. no 1/1 972. Dimitrijev.49-84.

asupra istoriei medii şi moderne a înaintaşilor noştri. 24 p. Pace. a antroponimiei.XV-XVII). . www. Vecinătatea. veritabil centru de putere bi. pe multiple planuri. toponimiei. ţlrlle Rom•ne şi dreptul otoman al popoarelor (sece/ele XV-XVIII). româna-otomane in p�rioada amintită. 00 Mihai Maxim. Acestea au ca obiect de investigaţie ştiinţifică teme. hidronimiei. particular.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS A patra etapll din istoria turcologiei a fost cea postbelicll. Bucurefli.otomanii in epocile medie şi modernă. evoluţia situaţiei politico-militare internaţionale in Europa Centrală şi de Est. şi Ţările Române. pe aceşti parteneri seculari de convieţuire. de limbă. al evoluţiei orientalisticii şi turcologiei mondiale ar fi incomplet dacă nu aş prezenta sumar originea.şi tricontinental. uzi. şi această vecinătate a conferit un caracter aparte. dorinţa păstrării entităţii şi identităţii statale româneşti cât şi curiozitatea nativă s-au aflat la originea încercărilor unor reprezentanţi ai claselor conducătoare şi de mijloc româneşti de a-i cerceta şi cunoaşte mai indeaproape pe otomani.muzeubt. de asemenea. Evident. Raporturile de suzeranitate 1 protecţie­ vasalitate intre Imperiul otoman. caracteristicile generale ale relaţiilor seculare. de stare materială. relaţiile bilaterale. pp. pe "turci". să aibă intensitatea şi urmările celor din secolele X I II-XIV. Voi sublinia. 76-266. Editura Ali.. rezumatul tezei de doctorat.cimec. schiţat anterior. Cu o individualitate bine conturată in cadrul orientalisticii. a "turcului păgân şi asupritor". aşternute pe hârtie şi ajunse până la noi. complexe. r4zbo/ şi cometţ In ISlam. de educaţie şi culturA.ro / www. de-a lungul secolelor. culturii şi civilizaţiei medievale şi moderne româneşti. Viorel Panaite. 1998. evoluţia şi finalităţile complexe ale interesului manifestat de români faţă de populaţiile torcice. tOrcico-mongolo-otomane de-a lungul veacurilor. Rlzboi şi pace in Islam. "plătitoare de tribut" (harâţgOzâtr.ro 27 . motivaţiile. 576 p. * * * Tabloul general. Bucul"efti. 1995. dezavantajoase pentru români. Cu ultimii d intre aceştia. ldem. perioadelor diferite când au fost conştientizate etc. atât conflictele militare cât şi convieţuirea paşnică româno-tOrcică 1 mongolă (secolele X-XVII I) şi-au pus amprenta. Otomanii şi românii au fost vecini pe cursul Dunării inferioare aproape cinci secole (sfârşitul veacului al XIV-lea -1 878). putându-se vorbi chiar despre apariţia unor subramuri ale turcologiei. datorată deosebirilor de religie. dovedesc varietatea gradelor şi nivelelor de percepere a "celuilalt". mărturiile şi însemnările lor. Observaţiile. devenind deja disciplină istorică de sine stătătoare. Cu l'lltiJrll'll speciali /a relaţii/a rom4no-otomaoe (sec. au fost percepute ca atare de către români. româna. de mongoli 1 tătari şi de . cu o inhmsitate mai mare sau mai mică. sui-generis relaţiilor complexe. spaţii geografice şi perioade istorice bine precizate. tătari. Relaţiile româno-tOrcice au o tradiţie de unsprezece secole. a mentalului colectiv. locuitorii din cele trei ţări româneşti s-au mai confruntat pasager. lntre secolul al X-lea şi sfârşitul secolului al XIV-lea românii sedentari din spaţiul geografica-istoric carpato-nistriano-danubiano pontic au coabitat vremelnic cu populaţii seminomade tOrcico-mongole: pecenegi. turcologia a continuat să evalueze in diferite direcţii de cercetare istorică. ţlrile Rom•ne şi Inalta Poartl. conjuncturilor politico-militare. fără ca aceste "contacte bilaterale". şi in perioada următoare (secolele XV­ XVI II).

Muzeul Judeţean Bototani
La mijlocul secolului al XV-lea s-a derulat "experienţa personală turcologică" a preotului Gheorghe transilvăneanul din Ramoş (Rumeş) in Imperiul otoman. Acest "islamist transilvănean din secolul al XV-lea", potrivit aprecierii lui Alexandru Stan96, şi-a expus propriile observaţii, trăiri, sentimente şi experienţe despre şi in legătură cu turcii otomani in celebrul său Tractatus de Moribus, Condicionibus et Nequicia Turcorom, ed.l-a, Roma, 1 480- 1 481 . Contribuţia turcologică a preotului Gheorghe transilvăneanul, considerat a fi un precursor sui-generis al lui Dimitrie Cantemir, este deosebit de valoroasă, atât ca izvor istoric, cât şi ca operă literară reprezentativă a culturii transilvănene timpurii in limba latină. Tractatus este o sursă istorică inestimabilă in legătură cu relaţiile interreligioase intre creştinism şi islamism intr-o perioadă de ultimă confruntare intre Imperiul bizantin şi Imperiul otoman, către mijlocul secolului al XV-lea. Contribuţia turcologică a preotului Gheorghe transilvăneanul, i nsuficient cunoscută şi puţin folosită in istoriografie, este o dovadă in plus a faptului că preocupările româneştii de turco/ogie îşi au originea in secolul al XV-lea. Relaţiile politice, diplomatice, militare, economice româno-oJomane au constituit baza interesului manifestat de români faţă de istoria şi limba turcilor otomani. Procupările româneşti de turcologie din secolele XV-XVI I I s-au manifestat pe mai multe planuri: referiri la istorie, limbă, instituţiile statale, obiceiurile, tradiţiile, folclorul etc otomanilor în istoriografia moldo-munteano-transilvană; primele cursuri de limbă şi scriere turco-osmană organizate la "academiile princiara" de la Bucureşti şi laşi sau la V/âh Sarây-ul din capitala sultanală de pe Bosfor; elaborarea unui mare număr de lucrări filologico-lexicografice de turcologie de interes didactic; primele iniţiative de organizare a unor "arhive" sau depozite cu documente otomane în Principatele Române; activitatea istoriografică orientalisto-turcologică a lui Dimitrie Cantemir, lenăchiţă Văcărescu sau Dionisie Fotino97 . Primele menţiuni "oficiale" despre otomani, Imperiul otoman şi relaţiile româno-otomane se întâlnesc în istoriografia moldavă din secolele XV-XVI . Tn veacul următor, umaniştii Grigore Ureche şi Miron Costin au continuat aceste tendinţe şi preocupări, în conformitate cu realităţile concrete, complexe, politico­ militare, economice, sociale, religioase etc şi cu spiritul epocii lor. Proiecţia imaginii otomanilor, a istoriei lor şi a relaţiilor cu românii în mentalul cult moldav din secolele XV-XVI a cynoscut o evolu e graduală, complexă, determinată de un ansamblu de factori subiectivi şi obiectivi . Tn secolul al XVI-lea, irnaginea otomanilor şi a Imperiului otoman in cronistica oficială moldavă (Macarie, Eftimie, Azarie) denotă o percepţie evolutivă, impusă de penetrarea militară a armatelor sultanului în Europa central-sudică. Dacă până in 1 538 viziunea "oficială" faţă de otomani nu a depăşit sfera interpretărilor cronicarilor, anonimi din epoca lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, după acest an preocupările autorilor moldavi anterior amintiţi faţă de fenomenul otoman au evoluat gradual. Otomanii

'" Alexandru 1. Stan, Preotul Gheorr�he, islamist transi/vlnean din secolul al XV-lea, în ·s.T.", anul XXII, nr.3-411 970, BucureŞti, pp.291-298. 111 Ion Matei, Contributions aux d6but des 6tudes de turr:ologie en Roumanie, XVI-e-XV/11-e siecles, loc. cit., pp.991 1 1 ; Mihail Guboglu, Orientalistica romlnl, pp.315-318; idem, Contributions roumaines, pp.455-457; Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Les 6tudes islamiques en Roumanie, pp.351-353. '" Mihai Berza, Turcs, E'.mp/le ot1oman et relations rouflllino.rques ...tu dans l'historiographie mo/dave des XV-e-XV/1-e siecles, în "R . E.S. E . E.", X-e lllln6e, no.311972, Bucarest, pp.59�27. Reeditat în idem, Pentru o istorie a vechii culturi romlneşti, culegere de studii edltat6; cu o Introducere ti note de Andrei Pippldl, Editura Eminescu, Bucureşti, 1 985 (XLVIII + 265 p.), pp.7&-103.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

28

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS

erau observaţi şi caracterizaţi in funcţie de evol4ţia evenimentelor politica-militare internaţionale în care au fost implicaţi, evenimente ce influenţau, într-o măsură tot mai mare, şi Ţările Române99. ln secolele XVI I-XVI I I , istoriografia românească, oficială sau promovând interesele unor grupări boiereşti sau nobiliare, a reflectat şi realităţile complexe din societatea otomanli, ceea ce însemna extinderea orizontului "observaţiilor şi analizelor şi asupra unor "segmente" ale experienţei otomane ignorate până atunci: activitatea economică, conflictele sociale, manifestările cultural-religioase, viaţa cotidiană, aspecte financiar-monetare etc. 1 00 . "Imaginea celuilalt, a turcului, reprezentat simbolic prin realitatea societăţii otomane, a traversat secolele [XV-XVI II-compi. D. P.], constituindu-se treptat, pe măsura amplificării informaţiei istorice modelate de o serie de factori reflectând fidel mentalul colectiv şi opţiunile culturale-religioase şi politice ale generaţiilor" 1 0 1 . O altă forr"(lă de manifestare a preocuplirilor româneşti de orientalisticli­ turcologie în secolul al XVI I I-lea a fost explorarea unor regiuni geografice din Asia Centrală, nestrăbătute până atunci de europeni, unde au locuit, sau mai locuiau încă popoare şi populaţii de origine torcicli. Astfel, în timpul călătoriei sale către capitala Imperiului chinez, Nicolae Spătarui-"Milescu" a trecut, în iulie 1 675, prin localitatea siberiană Enisensk, aşezată pe fluviul Enisei. l nteresându-se despre relieful şi cursurile de apă din regiunea Eniseiului superior, a aflat de la autorităţile locale ruseşti şi de la călăuzele băştina.şe că pe malurile acestui fluviu în amonte de târgui Krasnoiarsk, înainte de "pragul cel mare", în masivul muntos Saianul de Vest, se găsea o stâncă pe care era dăltuit un text în vechiul alfabet "runic" torcic. Această scriere era însoţită de sculpturi murale, reprezentând scene din istoria timpurie a turcilor din Asia Centrală. Nicolae Spătarul nu a văzut personal inscripţiile turcice din zona Eniseiului superior, ci a aflat despre ele doar din relatările localnicilor. Fin şi conştiincios observator al regiunilor pe care le străbătea, globetrotter-ul moldav a 0 inclus aceste informaţii inedite în Jurnalul său de călătorie in China 1 2 . Însemnăr'ile sale, editate însă în Rusia abia în 1 882, constituie prima menţiune a unui călător 10 european prin Asia Centrală despre inscripţiile torcice de pe Eniseiul superior 3 . Şi
Imaginea Imperiului- otoman in cronistica moldoveanl a secolului al XVI-lea. în "Tribuna", s.n., anul IV. nr.23 (2032)/ 1 1 - 1 7 iunie 1 992, Cluj-Napoca, p.B. 00 1 ldem, Societatea otomani in istoriografia romaneascl a secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, în "C.L.S.O.", nr. 1 , 1989, Bucureşti. pp.1 65-179. Vezi ş i încercarea de sinteză a aceluiaşi autor, Imaginea societlţii otomane in istoriografia romaneasca in secolele al XV-lea - al XIX-lea, în voi. Cuffurll şi societate Tn epoca modeml, îngrijit de Nicolae Bocşan, Nicolae Edroiu, Aurei,Răduţ iu, Ed�ura Dacia, Cluj-Napoca, 1990 (304 p.), pp.159-167. 101 Călin Felezeu, Imaginea societlţii otomane, p.167. , 102 Nicolae Spătarui-Milescu, Juma/ de cllllltorie in China, traducere, cuvânt înainte, indicaţîi bibliografice de Corneliu Bărbulescu, Ed�ura Eminescu, Bucureşti, 1 974 (337 p.), pp.57-58. 103 Am parcurs cu mare aten�e însemnările din jurnalul de călătorie al lui Nicolae Spălarul şi am marcat pe hartă traseul deplasării. Călătorul moldav nu a traversat nici regiunea Enlseiului superior şi a maslvelor muntoase Saianul de Vest - Tannu-Oia, şi nici cea a rAului Orhon şi a mun�lor Hangai de Est. Prin urmare, nu putea să vadă şi să cerceteze personal inscripţiile tOrcice eniseiCO-{)rhonice. Le-a descris indirect, dupl relatlrile localnicilor, cum acelaşi lucru a făcut şi în legătură cu întinsele regiuni ale Eniseiului superior şi Orhonului. Această real�ate, pe care trebuie si o acceptllm, nu diminuează însă cu nimic întâietatea şi importanţa Informaţiilor furnizate de erud�ul călător şi sol moldav. Cu atăl mal muH cu căi călătorii ruşi în Asia Centrală, anteriori lui Nicolae Spătarul (Vasili Tiumeneţ [1615], lvan Petlin [1618-1619) şi Feodor lsaacovici Baikov [1 653-1656)) au urmat trasee exterioare regiunilor anterior amintite, unde se găseau inscripţii torcice (vezi 1. P. Magtiidovici, Istoria descoperirilor geografice, EdHura ştiinţifică, Bucureşti, 1 959 (970 p.), pp.538-539; Atlas Geografic şcolar, E.D.P., Bucureşti, 1 997, pp.12-13, 23, 26). Pentru a îndepărta şi uHimele incert�udini, obiecţii sau nedumeriri, redau relatările lui Nicolae SpAtarul despre inscrip�ile tOrcice eniseice, in contextul ma/ larg al insemnlri/or despre regiunea Eniseiulul superior. Astfel, călătorul moldav a precizat: "Descrierea rAului Enisei nu o vom face mai departe, pentru că pe rAul Enisei până la Enisensk am navigat doar două zile. După aceea am navigat pe rAul Tungusk [în real�ate rAul Angara) până la Baikal. Nu scriem despre Enisei şi pentru că izvoarele lui sunt necunoscute; nu se ştie nici de unde pornesc. Se spune doar că izvoarele lui nu sunt departe de cele ale lui Obi. Blştinaşii mai spun că de la izvoarele lui Enisei se
90 Călin Felezeu,

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

29

cu atât mai mult se cuvine a fi cunoscute aceste originale preocupări de orientalistică-turcologice cu caracter geografica-istoric, cu cât ele aparţin unui erudit moldav! Tncepând cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea, umaniştii români au manifestat un interes deosebit pentru lucrările de geografie (sau cosmografiile) elaborate şi tipărite în Europa Vestică şi Centrală. Pentru savan�i umanişti, prezentarea "cosmosului" (a organizării Lumii, în care Pământului/Terrei Ti revenea un loc bine precizat) era complementară descrierii faptelor întâmplate pe Pământ, întregind astfel relatarea istorică. Astfel, istoria (prezentarea faptelor petrecute pe glob) şi cosmografia (descrierea regiunilor unde ele s-au petrecut) înfăţişau în maniere relativ diferite, însă complementare unitatea Lumii create de Divinitate. Ambele moduri de prezentare erau concepute şi realizate tipologie, în funcţie de sfera de preocupări descriptivismul factologic împletindu-se cu cel geografic. Tn perioada în care Nicolae Spătarui-"Milescu· călătorea în Asia Centrală şi în China de Nord-Est, elaborând ulterior opere geogr�fico-descriptive originale de o mare valoare ştiinţifică, alţi învăţaţi români au manifestat, de asemenea, un interes deosebit pentru lucrările geografice sau cosmografiile europene în care descrierea Asiei, a Orientului, ocupau un loc important. Pe de o parte, în mediile culte din Transilvania circulau deja ediţiile occidentale în latineşte ale unor astfel de cosmografii. Pe de altă parte, la sfârşitul s.ecolului al XVII-lea s-au tradus în limba română şi s-au răspândit, prin copii manuscrise geografii descriptive ale Asiei, ale Orientului. Amintesc în acest context doar copiile realizate, între 1 693-1 703, de Costea Dascălul de la Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului 1 04, sau de Ion Cojocarul sîn Dobre (Ioan Dobrescu, în 1 81 3), ţârcovnic la Biserica Batişte din Bucureşti. Ambele au titluri sugestive pentru interesul manifestat de intelectualii şi cititorii români faţă de Asia, de Orient Povestea ţărilor şi împărăţiilor c§te-s in 5 păm§ntul Asiei10 . Care au fost cauzele acestui interes orientalistic cu caracter geografica-istoric? Pornind de la arhicunoscuta curiozitate umană, subliniez faptul că Asia (Orientul) era considerată de către români ca fiind locul de origine al tătarilor şi al turcilor otomani, cu care înaintaşii noştri au avut legături complexe, pe diferite
aud lebede {Sif;.0 pAnA la cele ale lui Obi. ( . . . ) De la Krasnoiarsk mai departe se mai merge inel in sus pe raul Enisei. ( ... ) Cei din Krasnoiarsk umblA pe Enisei dupA hamei, care creşte din belfUQ în ostroave" [Nicolae Spltarui-Milescu, op. cit., pp.57-58.]. Despre inscripţiile tOrclce eniseice, acesta ,a relatat: "PAnA a nu se ajunge la pragul cel mare, este o stlncii pe malul Eniseiului. Pe aceastA stlncii este silpat în piatrA ca un fel de scriere necunoscutli; sunt silpate şi cruci, de asemenea sunt silpate şi chipuri de oameni care �n în miini ghioaga şi mutte astfel de lucruri. Dupil cum se spune, asemenea pietre cioplite sunt în locurile pustii, dar nimeni nu ştie ce este scris şi de cAtre cine. in locurile acelea începe o cataractă de temut pe rAul Enlsel [compl. şi subl. D.P.]"-{/bidem, p.58). Nicolae SpAtarul a fost foarte atent şi receptiv la relatArile localnicilor, dovedindu-se încii o datA un spirit curios, cu ;preocuplri diverse. A menţionat în mod special "runele" tOrcice în formA de cruce, uşor de identificat în textul in 5qQp�el , datoritA identitAţii grafice cu simbolul suprem al religiei creştine. SA nu ignorăm faptul el atAI băştinaşii (lll puşi ruşi, cAl şi însuşi Nicolae SpAtarul, erau creştini ortodocşi. A mal amintit şi de sculpturile murale, scene reprezentative ale trecutului eroic tOrcic, ce completau textul propriu-zis al inscripţiilor. In felul acesta, mesajul ideatic al inscripţiilor tQrclce eniseice, transmis peste generaţii şi veacuri, avea şansa sil fie rnutt mai bine înţeles şi pe deplin recepJat. Referitor la Inscripţiile tOrcice eniselco-orhonice, vezi ediţia criticA reallzatâ de prof. Muharem Ergin, Omun Abideleri (Monumentele de pe Omon). Istanbul, 1973, 189 p. (texte şi traduceri), şi comentariile lui Mustefa Ali Mehmed, Istoria turr;ilor, E.Ş.E., Bucureşti, 1976, pp.46-55, sau Aurel Decel, Istoria Imperiului otoman piinii /a 1656, E.Ş.E.. , Bucureşti, 1978, p.12. 1 04 Povestea ţilrllor Asiel. Cosmografle veche romaneascil, ediţie de Clitillna Velculescu şi V.Gurulanu, Ilustraţii de Mihaela Dumitriu, dupA desene de epoc.ii, Editura Vestala, Buc:ureştl , 1997(143 p.), pp.9-42. 1 05 ldem, pp.66-142.

Muzeu � Judeţean Botoşani

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

30

ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONALIS

planuri, încă din secolul al Xli i-lea. Această realitate de facto şi de jure nu putea fi ignorată de români ci, dimpotrivă, studiată de aceştia, pentru a-i înţelege originea, evoluţia, formele de manifestare etc. Pe de altă parte, Asia (Orientul), deşi era o "lume veche" sub raportul existenţei istorice in sine, apărea în ochii românilor ca o "lume nouă" în ceea ce priveşte explorarea geografică directii, nemijlocitli. Interesul orientalistic-geografic s-a completat, în această situaţie, cu cel istoric. La începutul secolului al XVIII-lea a fost realizată prima analiză "din interior" a vieţii politica-militare, de curte, economica-sociale, culturii, civilizaţiei etc. din Imperiul Otoman de către un român, cărturarul umanist Dimitrie Cantemir. La mijlocul aceluiaşi secol, a apărut în Europa apuseană, în traducere engleză, franceză şi germană originala şi fundamentala sintezli otomanli a orientalistului­ turcolog moldav, cu titlul iniţial în limba latină: Historia incrementorum atque 1 6 decrementorum Aulae Othomanicae 0 • ln această contribuţie de un real şi permanent interes ştiinţific, autorul a expus concepţia proprie despre evoluţia istorică a statului otoman. Aceasta a cunoscut, în viziunea lui Cantemir, două faze distincte: incrementa: fondarea, expansiunea teritorială, mărirea şi gloria politico-diplomatică, militară, culturală etc; şi decrementa: regres şi decădere generală, sesizabile încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Foarte valoroase din punct de vedere istoric sunt notele şi observaţiile personale ale lui D. Cantemir referitoare la multiplele aspecte şi forme de manifestare ale acestei experienţe istorice unice ce a fost Imperiul otoman. Toate aceste însemnări personale trasau contururile "ima� nii turculţ�i", în percepţia savantă românească, de la începutul secolului al XVII I-lea 7 . La sfârşitul aceluiaşi secol, boierul muntean Enăchiţă Văcărescu a elaborat o Istorie otomijniceascij a prea putemicilor şi marilor impijraţi, acordând atenţie şi legăturilor multiple şi complexe româno-otomane şi a modului cum acestea erau percepute şi caracterizate în societatea românească, în general, în cea munteană în particular. Cărturarul român a mai întocmit şi un dicţionar/vocabular bilingv, otomano-român şi româno-otoman, cu caractere chirilice (rămas încă în manuscris), ceea ce denotă, pe lângă intenţia şi finalitatea strict lexicografica-filologică, şi dorinţa de a-1 cunoaşte mai bine pe "celălalt", pe "turc", şi din punct de vedere lingvistic. La începutul secolului al XIX-lea, Dionisie Fotino a scris Vieţile sultanilor, de la 'Osmân 1 până la Mahmud al 1 1-lea, o încercare de istorie otomană centrată pe biografiile padişahilor de la Istanbul. A identificat, poate influenţat de concepţia lui Dimitrie Cantemir, două etape distincte în evoluţia istorică a Imperiului otoman: una de mMre şi alta de decijdere. Această scriere oferă interesante informaţii despre percepţia turcului sud-dunărean în societatea românească în contextul noilor evoluţii şi mutaţii politico-militare din imperiu şi din Europa central-sudică în primele decenii ale acelui veac. La mijlocul aceluiaşi secol, Anton Pann şi lanache Pashal au întocmit alte dicţionare/vocabulare . româno-otomane şi otomano-române, tipărite de astă dată atât în scopuri didactico-filologice cât mai ales practice: negustorii români trebuiau
100 Dimitrie Cantemir, Creşterile şi descreşterile Imperiului Otoman. Textul original latin fn forma finalA revizuitA de autor, facaimll al manuacrlsului LAT-1 24 de la Biblioteca Houghton, Harvard University, Cambridge, Mass., publicat cu o introducere de Virgil CAndea, membru al Academiei RomAne, Editura Roza VAnturilor, Bucur841i, 1999, CIV+1 064 p. 107 O abOn!are a percepţiei .imaginii turcului" de cAtre cArturarii romAni din secolele XVI-XVIII a realizat Dan Horia Mazllu, Noi despre ceilalţi. Fals tratet de umanologie, Editura Polirom, laşi, 1999 (262 p.), pp.71-100.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

31

să-şi însuşească limba "turcă", la nivel colocvial , pentru a-şi putea conduce afacerile comerciale în sudul Dunării, în Imperiul otoman. Indirect, se percepe deja o mutaţie în mentalul colectiv şi individual românesc: "turcul" devenise şi "partener de .afaceri" , trebuia deci să-i cunoşti şi să�i vorbeşti limba pentru a putea colabora cu el. Mai mult decât atât, aromânii din 1mperiul otoman trebuiau să vorbească limba turco-osmană pentru a putea să-şi revendice şi să-şi apere drepturile istorice în faţa autorităţilor locale şi centrale otomane. începând cu ultimul sfert al secolului al XVI-lea, dar mai ales după 1 829, Imperiul otoman şi zona Levantului au devenit o profitabilă piaţă de desfacere pentru materiile prime, cerealele, animalele etc. româneşti. Ori, pentru a face alîş-veriş în aceste spaţii geogra�co-comerciale turco-osmanofone, românii trebuiau să vorbească această limbă şi să ştie să folosească alfabetul arab în actele oficiale sau particulare întocmite cu această ocazie. Vremurile se Schimbau, oamenii evoluau, iar mentalită�le se transformau odată cu ei. Dacă până în 1 878 a existat, între I mperiul otoman şi Ţările Române/România o deosebire şi o diferenţă de statut politica-juridic internaţional (statul otoman fiind "subiect de drept internaţional" iar entităţile (entitatea) statale româneşti "plătitoare de harâ9" [harâ9giizâi) şi autonome pe plan intern, tânăra Românie afirmându-şi chiar iniţiativele şi veleităţile de politică externă independentă), după tratatul de la Berlin ( 1 /1 3 iulie 1 878) această realitate de jure şi de facto a fost depăşită. României i s-a recunoscut Independenţa de stat pe plan european, devenind "subiect de drept internaţional" şi intrând astfel în "concertul european". Prin urmare, România independentii a obţinut un statut juridic echivalent cu cel al Imperiului otoman, din punct de vedere al dreptului internaţional. Statul otoman nu mai era "imperiul asupritor, dominator", ci devenea un "partener egal de dialog", un "celălalt" cu care se putea trata şi colabora "pe picior de egalitate". "Turcul" anonim1 08 devenea un sud-dunărean ca oricare altul, cu care se putea vorbi, se putea colabora, se puteau încheia afaceri comerciale etc. în mod amical, "de la egal la egal". Această nouă epocă şi aceste noi realităţi trebuiau analizate şi apreciate conform principiilor internaţionale moderne de colaborare şi cooperare între state independente. Despre acel "prezent" româno-otoman trebuiau să se pronunţe oamenii politici şi diplomaţii. Trecutul aparţinea istoricilor şi ei erau cei mai în măsură să-I cerceteze, să stabilească coordonatele generale şi particulare ale evoluţiei sale, să emită judecăţi de valoare, sine ira et studio, în legătură cu aceasta. Anexarea Dobrogei (fostă otomană timp de patru secole şi jumătate) cu 1,1rmări concrete şi perceptibile pe plan economic, social, cultural, ideologic, religios, mental, demografic, etnografic etc.) la România, în 1 878, şi instituirea, într-o primă etapă, a administraţiei româneşti în această provincie au fost alte cauze ale sporirii interesului românilor pentru amintita regiune şi ale intensificării în consecinţă a preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie În perioada 1878-1918. Popula�ile turco-tătare musulmana şi turco-găgăuză creştin ortodoxă, tradiţiile, obiceiurile, folclorul etc. aces­ tora, aspecte ale istoriei politice, economice, sociale, militare etc. , antroponimia, topo­ nimia, hidronimia de origine turca-orientală, arhitectura islamică, regimul juridic al pământurilor din Dobrogea au fost tot atâtea subiecte de interes şi de cercetare
Vezi şi studiul lui Laurenţiu Vlad, Turcul. Un persooaj 81 imaginarului popular, pp.144-163.
100

Muzeul Judeţean Botoşani

in "C.L.S.O.". nr.2,

1993, Bucureşti,

32/ www.cimec.ro www.muzeubt.ro

ACTIt MOLDitVlAE SEPTENTRIONitUS

orientalisticcrturcologic;�. asupra cărora istoricii, juriştii, lingXiştii, etnografii sau ' folcloriştii români s-au oprit cu înţelegere şi preocupare. După 1 9 1 8, cănd visul se.;;u lar al României Mari a devenit un fapt politic împlinit, şi o realitate economică, socială, culturală etc. concretă, cercetarea istorică românească şi-a reierarhizat priorităţile. Astfel, studiul relaţiilor româno-torcice (secolele X-XIII), româno-tătare (secolele XII I-XVIII), româno-otomane (secolele XIV-XIX), a istoriei Imperiului otoman şi a Europei central-sudice otomane (sec.XIV­ începutul sec.XX) a sporit în importanţă, preocup�rile de orientalistică-turcologie căpătând o nouă valoare istoriografică. Problematica lucrării de faţă o constituie, aşadar, analiza critic� a preocup�rilor româneşti de orientalistică-turcologie, în diferite direcţii de cercetare, în perioada 1 878-1 948, sublinierea caracteristicilor generale şi particulare, ştiinţifico-­ metodologice, ale acestora, conturarea unei imagini generale de ansamblu a evoluţiei acestei categorii de cercetare istorică, precizarea locului şi rolului ei în dezvoltarea istoriografiei româneşti în intervalul precizat. De asemenea, stabilirea ponderii acestor preocupări istoriografice naţionale în orientalistica-turcologia mondială, a gradului de încadrare tematică şi conceptuală, a valorii ştiinţifico-­ metodologice a contribuţiilor româneşti în raport cu cele europene, a influenţei reciproce dintre cele două istoriografii turcologice, cea naţională şi cea internaţio­ nală. Şi nu în ultimul rând, am urmărit s� stabilesc în ce mod, cu ce intensitate şi cu ce urmări concrete a influenţat sfera politică românească direcţiile de cercetare istorică orientalistico-turcologic� din ţara noastră: motivaţii, finalităţi, contribuţii publicate etc. Am urmărit şi conexiunea inversă, adică posibilitatea ca cercetările şi studiile româneşti de orientalistică-turcologie să fi influenţat hotărârile şi deciziile din sfera politică naţională. Tn situaţiile în care această posibilitate s-a materializat, am precizat modul şi intensitatea cu care respectiva influenţă s-a produs. Evident, am specificat şi urmările imediate şi în timp ale acestei interdependenţe. "Studiul de caz" al acestei lucrări îl reprezintă analiza activităţii didactico­ ştiinţifico-de conducere a turcologului german Franz Babinger la Bucureşti, ca invitat oficial şi angajat cu contract al Institutului pentru studiul Europei Sud-Estice (1 9351 937), prin persoana directorului acestei instituţii, marele istoric român Nicolae Iorga. Ulterior, Franz Babinger a funcţionat în calitate de conferenţiar şi profesor universitar suplinitor, cu contract, pentru cursurile de limbă turcă şi de istorie a Imperiului otoman, la Universitatea din laşi, Facultatea de Litere şi Filosofie (1 9371 943). În perioada 1 940--1 943 a fost directorul de studii al Institutului de Turcologie din capitala culturală a Moldovei, la a cărui înfiinţare a avut un rol important. Turcologul german a luat ca exemplu organizarea şi activitatea didactico-ştiinţifică din cadrul institutului ieşean atunci când a înfiinţat (în 1 948) la Munchen şi a condus Institut fur Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turl<ologie, în cadrul Universităţii din capitala Bavariei. în istoriografia românească nu a fost studiată înc� în mod global istoria preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate al celui următor, mai exact de la recunoaşterea europeană a independenţei de stat a României (1 878) până la preluarea totală a puterii politice de câtre comunişti (30 decembrie 1 947) şi la urmările acesteia în domeniul orgaizării învăţământului superior, a instituţiilor statale de cercetări istorice, a publicaţiilor de specialitate etc. Aşadar, acest interval este doar un segment temporal al lungii perioade (secolele XV-XX) în care preocup�rile româneşti de orientalistică33 www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Necesitatea studierii diferitelor dir�i de evolu�e. contribuie la clarificarea şi individualizarea unui capitol important din istoria istoriografiei româneşti. pp. a calită�i acestora. de asemenea.turcologie s-au manifestat continuu şi ascendent. -iranistică. în anii următori acea sinteză de istorie a '"' Abia In deceniile postbelice turcologil Mihail Guboglu. "" Alexandru Zub. Alexandrescu-Dersca Bulgaru.ro 34 . Dj. Alexandresru-Oersc:a Buigaru ti Mustata Ali Mehmed au publicat variantele In limba romAni ale rei&Uirilor de cilătorie ale sirianului Paul din Alep ti turcului EvliyA Celebi (secolul ai XVII-lea) prin sp&11u l romAnesc nord-dunilrean. atteaptili Inci. au tradus fl editat volume de documente ti cronicl otomano-orientale privitoare la ţjrile RomAne. Lnll sau mai mulţi Mecena dezinteresaţi fl pasionaţi de Istorie ti. Cercetările şi studiile româneşti de orientalistică-turcologie din perioada 1 878-1948 au fost rezultatul acumulărilor cantitative şi calitative în acest domeniu din secolele anterioare (XV-XX). -ebraistică etc. A continuat acţiunea. Tn perioada interbelică s-au iniţiat şi perfe�onat in domeniul turcologiei unii specialişti români. integral sau în regeste. ceea ce-i va permite. firesc. cât şi in cele conexe: preocupările româneşti de orientalistică-arabistică. au fost finalizate de Mihail Guboglu (1 960-1 965). Bucuretti . Aurel Decei. a anumitor categorii de preocupări tematice ce au caracterizat istoriografia românească in perioada 1 878-1 948 a fost subliniată cu insistenţă. aşadar. o solidă şi temeinică "bază de plecare" pentru unele dire�i şi proiecte de cercetare turcologicA trasate. Mustata Ali Mehmed. Muzeu� Judeţean Botoşani www. Cristina Feneşan etc.M. Realizarea acestor analize istoriografice "fragmentare" (şi doresc ca prezenta contribuţie să fie una dintre ele!) va contribui la imbogă�rea instrumentarului istoricului cu noi "unelte de lucru". Sper. lumina tiparului. Lucrarea mea se constituie şi intr-o invita�e adresată istoricilor români. in anii următori. Noi volume conţinAnd "piese" din aceleati categorii de izvoare istorice Olomano-orientale. analitic şi sintetic.ro / www. relatărilor de călătorie etc otomana-orientale referitoare la ţările Române in evul mediu şi în epoca modernă. şi promisiunea de a continua şi a aprofunda propriile mele cercetări in acest domeniu şi a oferi. 8-9. Traducerea (începută de acelaşi turcolog) şi editarea acestor documente. sub forma conştientizării propriei lor existenţa şi identităţi. interforetarea critică şi editarea. că prezenta contribuţie va acoperi. Mihai Maxim. indirect.muzeubt. in ITI8I1UIIais. Dj. iniţrate şi derulate în perioada 1 948-2000. în istoriografie. S-a lansat şi ideea intensificării cercetArilor turcologice româneşti în arhivele. De /a istoria critici /a critlclsm (Istoriografia romln/1 /a finele secolului XIX fi inceputul secolului XX}. lăudabilă şi utilă. şi străini de a fi mereu curioşi şi de a continua cercetările in acest domeniu. importanţei. Consider. mai ales. Editura Academiei. Urmau apoi studierea. totodată. Ele au constituit. conform normelor în domeniu. Prin aceste investiga�i s-au urmărit descoperirea şi traducerea documentelor cronicilor. M. ce deţineau fonduri cu izvoare istorice otomana-orientale referitoare la istoria românilor.cimec. începută în anii celui de-al doilea război mondial de către H. M. Siruni. a utilităţii. Aurel Decei. Siruni. de istoricul Alexandru Zub. Mihail Guboglu. de inventariere-catalogare a documentelor otomane de la Arhivele Statului din Bucureşti. cantită�i şi. ale acestor izvoare istorice 09. Ea mai reprezintă. că analiza preocupărilor româneşti de orientalistică­ turcologie din perioada amintită. bibliotecile şi muzeele din Turcia (în special din Istanbul) din ţările europene şi din Orientul Apropiat. Valeriu Veliman. #Să-şi asume responsabilitatea unei "restitu�i cantitative· a "ofertelor istoriografice" din perioada amintită anterior1 1 0 . specialiştilor şi cititorilor români şi străini. care îşi vor desfăşura activitatea didactico-ştiin�fică in deceniile postbelice: H. Tahsin Gemil. măcar în parte.M. au continuat fl extins aceaatj categorie de cercetiiri. 1 985 . în ultimii ani. mongolistică (-tataristică). acest segment istoriografic neabordat încă.

ale unor contribuţii turco/ogice au făcut ca incadrarea lor tipologică să comporte abordări diferenţiate şi. nu au fost operabile in unele cazuri. 35/ www.I.1 944.I. in special intre anii 1 93 1 . un cercetător turcolog de valoare europeană. Mai ales în cazul lui Franz Babinger. travaliul savantului german poate fi abordat prin prisma obiectivelor şi finalităţilor activităţii universitare didactico-formative. 1988. Această conduită a fost impusă însă de bogăţia informaţională. laşi. de varietatea şi polivalenţa ideilor şi concluziilor formulate in aceste contribuţii. precisă. Primele două ipostaze au determinat-o pe a treia.I. şi citarea unor astfel de studii în două sau chiar trei direcţii de evoluţie ale cercetării turcologice româneşti. ca unul din cei mai mari turcologi ai generaţiei sale. perioadă in care ministru şi ambasador in România a fost Hamdullâh Suphî Tanriover. aflată la Bucureşti.ro www.cimec. având câteodată dubii in ceea ce priveşte oportunitatea inglobării in prezenta contribuţie a unor preocup�ri de orientalistică-turcologie sau renunţarea la ele. nepierzând însă ocazia de a reflecta la "capcanele" pe care trebuie să le evite istoricul în acţiunea de selectare şi sistematizare a izvoarelor şi informaţiilor primare necesare abordării actului complex şi responsabil de analiză a unor realităţi şi evoluţii istorice sau istoriografice şi de formulare a concluziilor ce se impun. în acelaşi timp. a proiectelor de cercetare ştiinţifică-turcologică sau a indatoririlor şi obligaţiilor de serviciu în funcţia de director de studii al Institutului de Turcologie de la laşi (1 9401 945). De exemplu: arhiva Ambasadei Republicii Turcia la Bucureşti. în Europa şi în România.A. ulterior profesor universitar). voi.ro . sau arhiva şi corespondenţa lui Nicolae Iorga (in special dintre anii 1 938 . '" lnforma11e oferltj de Mihail Guboglu.muzeubt. nu putea fi un profesor universitar de înaltă ţinută fără a se dovedi. Astfel. criteriile teoretica­ metodologice de apreciere şi incadrare ale contribuţiilor istoriografice. să genereze controverse.noiembrie 1 940). nepotul marelui istoric. "de frontieră". Pe de altă parte.615.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS preocup�rilor româneşti de orientalistic�-turcologie din secolul al XV-lea până in zilele noastre. nu înseamnă neînţelegerea de către autor a tematicii lucrării. unilateralitate sau eroare de interpretare critică.X. dintr-un anumit punct de vedere. cu o bogată experienţă didactică în acest domeniu la Universitatea din Berlin. De asemenea. in "A. Ulterior aceste probleme de identitate orientalistico-turcologică au fost rezolvate. şi nu ar fi fost numit director de studii al Institutului de Turcologie din laşi dacă nu s-ar fi impus. precizez că analiza sumară. nu se poate face o delimitare clară. finalitatea şi valenţele intersegmenţiale. intre activitatea didactică universitară (conferenţiar. cea de cercetător ştiinţific în domeniul turcologiei şi cea de director de studii al amintitului institut. iar ultima le-a împlinit pe cele anterioare. Tn timpul cercetărilor întreprinse pentru adunarea şi sistematiza rea tematică a materialului informativ necesar elaborării sintezei de faţă am întâmpinat unele greutăţi generate de imposibilitatea cercetării anumitor fonduri arhivistice păstrate in instituţii de stat sau in custodie particulară. Evident. Plecând de la această realitate concretă. posibil. fond arhivistic aflat in marea arhivă a Centrului de Cercetări Istorice şi Documentare a juristului­ istoric Ertogrul Zekâi Okte din lstanbul 1 1 1 . p.".XXV/2. O situaţie oarecum similară se întâlneşte şi in cazurile activităţii didactice­ ştiinţifice-de conducere desfăşurată de turcologul german Franz Babinger in România (1 935-1 943). in custodia domnului Andrei Pippidi.

sociale. independenţa de stat şi incorporarea Dobrogei. finalităţilor. fără de care institutul in sine nu şi-ar fi avut rostul. de trinomul relaţional babingerian: profesor­ cercetător-director de studii.ro / www. * * * Umitele cronologice (1 878. etc. structurilor etc. pentru a oferi o imagine de ansamblu. au fost infiinţate şi au activat institute de cercetare ştiinţifică. al Marii Uniri. 1 9 18.muzeubt. necesită unele explicaţii şi argumentări. 1 878. înfiinţarea altora noi la Cluj. Oradea). iar transpunerea in fapt a programului de activitate de la 3 mai 1 939 ar fi rămas literă moartă. religioase. cercetarea istorică românească şi-a reevahiat. În urma unor iniţiative private au fost organizate institute de istorie a Europei sud-estice. cât şi prin redimensionarea şi reformularea scopurilor. când am trecut in revistă istoria Institutului de Turcologie de la laşi. 1 948) ale perioadei avute in vedere in prezenta lucrare. Revenirile şi reluările informativo-analitice impuse de strânsele interdependente anterior amintite. În majoritatea universităţilor existau secţii de istorie a românilor şi universală. netrunchiată. Odată idealul naţional suprem realizat. De asemenea.şi multidisciplinare a devenit o "modă interbelică". Marea majoritate a acestora işi au originea in deceniile anterioare şi. la general.. o constantă a cercetării istorice româneşti.ro 36 . culturale. de turcologie (la laşi. Limita cronologică mediană. pe plan european. Papacostea).Cinci decenii. Ultimul act politic a însemnat introducerea administraţiei româneşti în această provincie. redimensionat şi reierarhizat priorităţile. Printre ele s-au numărat şi cele de istorie a românilor (istorie naţională) sau universală. Timişoara. de bizantinologie (N. didactico-formative universitare. obiectivelor. istoricii români au abordat şi alte domenii geografico-temporale ale investigaţiilor istorice printre aceste numărându-se şi preocupările de orientalistică-turcologie. a trebuit să "cobor în timp" incă patru:. 1940-1 945). cât şi permanenta raportare la intreg. au ca scop atât argumentarea unor afirmaţii şi demonstraţii pe care le-am făcut in cursul analizelor intreprinsa in acest "studiu de caz". Importante progrese s-au obţinut in domeniul invăţământului. unde această ştiinţă era predată de figuri ilustre ale şcolii istorice româneşti. in diferitele domenii ale ştiinţei. Institutul ca formă de organizare a activităţii ştiinţifice şi de polarizare a muncii unei echipe inter. Iorga) sau de balcanologie 0/. a evoluţiei acestor preocupări. luând ca reper cronologic un alt an politic. 1 91 8. economice. Pe de altă parte. pe diferite paliere de cercetare. condus de Franz Babinger. atât prin innoirea şi extinderea organizatorico-instituţională (reprganizarea vechilor universităţi de la laşi şi Bucureşti. şi vicerversa. după 19 18. O dezvoltare apreciabilă a cunoscut-o invăţământul superior. Chişinău. a trebuit să fac referiri sumare şi să o raportez şi la cea de cercetare turcologică. ştiinţei şi culturii. artr făcut trimiterile necesare la activitatea universitară didactică şi de cercetare turcologică desfăşurate de acesta.cimec. româneşti. Tn cadrul universităţilor sau facultăţilor. programelor. În 1 878 României Mici i s-au recunoscut. Cernăuţi.�uze'!l Judeţean Bototani Prin urmare. a fost anul desăvârşirii formării statului na�onal unitar român. cu toate urmările şi implicaţifte imediate şi de durată asupra vie�i politice. atunci când am analizat activitatea universitară didactico­ formativă a profesorului german in România. turcii şi tătării musulmani şi găgăuzii www.

p. 113 1 1• 112 Al. a reorganizat activitatea didactico-formativă. pp. Cele subordonate universităţilor au fost fie desfiinţate. Şi Academia Română a fost epurată de vechii membri indezirabili şi reorganizată după criterii politica-ideologice comunista-staliniste ( 1 948) . anul VI. "oferta istoriografică" din ultimele două decenii-. Tn urma impactului comunist asupra învăţământului şi ştiinţei. Zub. după criterii comunista-staliniste: unificare la nivel naţional.10 (367}-octombrie 1 997. s-a materializat în preocupi1ri de orientalistică-turcologie în perioada 1878-1918.. Ibidem. nr. una dintre acestea fiind preocupi1rile de orientalistică-turco/ogie. nr. ln domeniu� învăţământului.". cu filiale la laşi şi Cluj). laicizare.43. cultural­ religioase.8. a fost un an obişnuit.88.9. atât din punct de vedere didactico-formativ. p.ro 37 . Bucureşti. cit. istoria şi istoricii au avut foarte mult de suferit. anul XXX I . Toate acestea în funcţie de politica internă a statului comunist faţă de op. unele dintre ele create şi impuse artificial. in "Lumea Magazin". prin acceptarea materialismului istoric marxist-leninist şi formarea unui val de istorici marxişti. Însă evoluţia tematică ulterioară a istoriografiei româneşti a fost deosebit de interesantă.52-55. Aceeaşi soartă au avut-o şi cele cu statut juridic propriu.muzeubt. Din rândul acestor categorii de "propuneri istoriografice" prezentate societăţii româneşti au făcut parte şi preocupi1rile de orientalistică-turcologie. totuşi anumite repere conceptuale şi direcţii tematice pot fi individualizate. ştiinţei şi culturii româneşti. scrisul istoric românesc a avut de suferit1 1 5 . Bucureşti·. istoricul ieşean Alexandru Zub 1 1 2 . Preocupările de orfentalistică-turcologie. prin respingerea istoriografiei "burgheze" şi a istoricilor nemarxişti. -ca şi 1918. Vezi "M. ideologizare şi îndoctrinare forţată etc. Tn aceste condiţii. (1 948. Deşi "peisajul istoriografic" din "treimea de veac care a precedat întâia conflagraţie mondială e deconcertant".ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS ortodocşi devenind supuşi ai statului român. fără a dispare cu totul. centralizare excesivă. pentru finalizarea unor proiecte editoriale orientalistico-turcologice concepute şi demarate anterior acestei date).devenit unicul diriguitor al învăţământului. cercetarea istorică românească a fost "reorientată" politico-ideologic către alte teme de studiu. noua lege din 3 august 1 948. Nici institutele de cercetări istorice nu au scăpat reorganizării comuniste. nr. a realităţilor economice. în totală contradicţie cu tradiţiile cercetării istorice româneşti interbelice. hidronimice. p. etnice şi demografice. subordonat Academiei Republicii Populare Române.n. un câmp mai vast de investigaţii şi o augmentare a spiritului critic după 1 878. cât şi ştiinţific. pe toate treptele sale. 1948 (plus 1 -7 ani. de reierarhizare a direcţiilor şi segmentelor de cercetare ştiinţifică turcologică. Noul regim comunisto-stalinist a impus rescrierea istoriei românilor. s. Tn 1 947-1 948.ro / www.I. Limita cronologică superioară.2 (58)­ februarie 1998. . după cum a afirmat acelaşi exeget1 1 3.cimec. Ca urmare. Aşa cum a precizat. majoritatea istoricilor "burghezi" din perioada interbelică au fost eliminaţi din învăţământul universitar1 14 . ce au cunoscut noi motivaţii şi finalităţi. unii dintre ei fiind ulterior întemniţaţi. au trecut printr-o perioadă de redefinire şi de reevaluare a motivaţiilor. fie incluse (cele din Bucureşti) în cadrul nou înfiinţatului Institut de Istorie şi Filosofie. toponimice etc. pe de o parte. 1944-1960. interesul pentru studierea evoluţiei politice a Dobrogei otomane.. a fost anul în care regimul comunisto-stalinist a . www. Pe plan istoriografic 1878.de cercetare. pe de altă parte.S (363)-iunie 1 997. Sovietizarea istoriografiei rom6neşti. p. sociale. cu peste un deceniu în urmă. �le secolului al XIX-lea a fost complexă şi pluridirecţională. '" Andrei Cllpuşan. scopurilor şi finalităţilor demersului cognitiv. Tn consecinţă.

E. a fost eliberat abia in 1 954. după incetarea activităţii didactica-ştiinţifice desfăşurate in cadrul Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti (1 945-1 948). ulterior.E.654-655. consilier ştiin�fic şi cercetător ştiinţific principal la Institutul de I storie . 1 957).XXXI I.N. În paralel. ca arhivist principal specialitatea paleografie. 111 Mihail Guboglu. inventariind cea mai mare parte a arhivei otomane a insulei Ada-Kale şi actele armeneşti provenind din arhivele regionale din Transilvania.A. Tn 1 955 a fost reangajat la Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Bucureşti. Iorga" din Bucureşti 1 18.19. în perioada 1 947-1 952 a fost asistent universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii bucureştene. sigilografie. Au trebuit să treacă ani până când. voi. E. H. 1947. 1978.". numismatică etc. istoria relaţiilor româna-otomane intre secolele XV-XIX. Istoria Imperiului OtomMI plnl la 1656. 111 Florin Conslantiniu.. in E. Aurel Deoai (1905-1976). 1 951 .nlfti . Ulterior. Tn ALnll o-i. Buanfti. E. Siruni. Valul comunist loveşte Mini&terol de Externe.n. Vll"gil Cioc:Aial. rv. istoria preocupărilor româneşti in acest domeniu (secolele XV-XX) 1 1 9 . anul XXXI . A fost adus cu forţa in România şi arestat o perioadă de timp (1 957-1 964) de către regimul comunist pentru pretinsa vină de . IX. pp.I. in "R.Ş. s. 1978.R. interesante de urmărit sunt destinele orientaliştllor-turco/ogilor români care şi-au inceput carierea didactică-formativă şi/sau ştiinţifică de cercetare in perioada interbelică.. Iorga" (1 949-1963). 1 977. a devenit şef de lucrări. a preferat să rămână in străinătate. tt.O. dictate de Moscova. Bucureşti.ro 38 .32�. islamică (1 955-1 968). şi de politica externă promovată de România in raport cu Turcia şi cu ţările islamice din Orientul Apropiat şi Mijlociu. pp. ldem. prol.2/1970. Tn acest context politico-ideologico-cultural nefavorabil. la 31 iulie 1 94i 1 . Ambasadei) României de la Ankara. � Alexandreşeu-()ersca Butgaru. evident.S. in "M. p.muzeubt. pe motive politice. 1 954. tătară. Tn următorii doi ani ( 1 968-1 970) a fost . arestat in aprilie 1 945 de agenţii sovietici şi trimis in "Gulagul roşu". dr. Sitvnila BOde ani. după ce a fost îndepărtat de către comunişti.Ş. Astfel. Bucurefli. coord. Direcţiile principale ale activită�i de cercetare orientalistico-turcologică au fost: istoria Imperiului otoman. După eliberarea din penitenciar. a fost angajat arhivist-turcolog la Direcţia Generală a Arhivelor Statului şi.ro / www. contribu�ile orientalistico-turcologice să revină. Hagop Dj. rv. ulterior. Dj. S-a transferat şi a activat ca cercetător principal la nou infiinţatul Institut de Studii Sud-Este Europene din Bucureşti (1 963-1 968). Mi�a il Guboglu.A. modest ca la orice (nou) inceput. A participat.N. pp.170-171. tătară şi găgăuză. pp.".. eu comunicări ştiinţifice de orientalistică-turcologie la congresele internaţionale de orientalistică (1 948.2(359}-februarie www.7-10.Iorga" din acelaşi oraş (1 949-1 975). Cuvint Tnalnte. turco-osmană. a desfăşurat. a fost ales membru al unor societă� istorice europene de profil. in . Andrei �. Aurel Decei. Ştefan Ştefinesal. din func�a de secretar de presă şi consilier cultural al Le9aţiei ( de la 1 martie 1 946. a fost angajat cu jumatate de normă la Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Bucureşti.". in ciuda vârstei înaintate (născut in 1 890) o 1 bogată activitate de cercetare şi publicistică in domeniile turcologiei şi armenisticii 1 6 .I.."na�onalită�le conlocuitoare" turcă. anul XLVII. Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti (1 943-1 948) şi la Institutul de Istorie .cimec. odată aceste clasificări conceptuale şi metodologice realizate. a lucrat ca cercetător ştiinţific la Institutul de istorie . Elucl.N.conferenţiar titular" la Facultatea de Istorie-Filosofie a 110 Muzeul Judeţean Bototani 1 17 1997.spionaj in favoarea puterilor imperialiste". in peisajul istoriografic românesc la sfârşitul anilor '50. ambele politici fiind. diplomatică. Bucharest. univ.

I. lafi.ACTIt IIOLDAV'IAE SEPI'ENTIUOMAUS Universită�i din Bt. până acum. "unul dintre pu�nii cunoscători ai limbii turce" din România. Fără aceste analize "fragmentare" şi restituiri "parţiale"_ pe tărâm istoriografic orientalistico-turcologic. voi. Conduzia analizei sale este realistă şi deosebit de actuală. 121 Dumitru lmbresa. sinteze etc. lonlţl fi lec:l lriv. segmente sau direcţii de evolu�e ale preocupărilor româneşti de orientalistico-turcologie in perioada 1 878-1948.I.923-924. dr. iniDCmitA de Cristina Codarcea. IY. care şi-au desfăşurat activitatea didactico-ştiinţifică in acest interval la instit�ile de învăţământ superior sau la institutele de cercetare in domeniul istoriei.turceşti" asupra Ţărilor Române. Anca Radu Popesru. dr. de istoria Imperiului otoman şi a rela�ilor româno-otomane120. inaugurau o serie de cercetări de specialitate fundamentate pe izvoarele documentare otomane păstrate in România. 1. in general corect.A. 1982. pp.cimec. Gh. valorificănd in studiile sale unele documente otomane aflate la Arhivele Statului din Bucureşti.279-286. in "R.". in "A. Dj. XIX. Milai Maxim. Elena Gheorghe. cit. . obiectul unor cercetări şi analize sistematice. tema precizată in titlu nu a constituit. in istoriogr:afia orientalistico-turcologică românească şi străină.taJreşti. 1. www. au fost elaborate articole. referitoare la anumite momente. Sesizând. membnJ corespondent III Soclatllţi Tun:e de latDde. Studii de turoologie In Romlnia. Mlh/11 Gubo(lu (191 1-1989).mei Ecallerina Glb:lglu. Dj.X. 1989.ro 39 .U. cauzele. p. pp. MIII/li Guboglu. COI1IUbl ru penniaiulea cto. Siruni. 121 ln 1 944 Dumitru lmbrescu a atras şi el aten�a istoricilor români şi opiniei publice din ţara noastră asupra necesită�i şi importanţei "studiilor de turcologie in România". Iri/.XLIII. elabo!ârea lucrării de faţă ar fi intămpiant serioase şi reale greută�. 122 /b/dem.Jn-382. caracteristicile şi urmările penetra�ei otomane in Europa. pp. autorul a subliniat caracterul particular al rela�ilor româna-otomane şi formele de exercitare a domina�ei . Gh. Răspunsurile la unele probleme neelucidate ale rela�ilor româna-otomane se găseau in "documentele turceşti" aflate din belşug in amive/e otomane şi in număr de câteva mii la Artlivele Statului din România. altele cu informa�i amendate de cercetarea ştiin�fică ulterioară in domeniu. Profe$IJtlJ/ Mihail GuboţJu la 70 de ani.o:. coordonalori : pret. in cadrul cărora s-au �nut cursuri şi seminarii de turcologie etc.anul LVIII.275-2n. loc.ro / www.-. pp. Contrib�ile turcologice ale lui H. Cu toate acestea.compl. unele dintre ele cu idei şi conduzii interesante şi valabile încă şi astăzi. rY.J.P. in "A.I. 1 989.311981 . loniţl. Siruni a făcut primii paşi in această direcţie. studii.i twcolog I'DI'I*t. după jumătate de secol: "semnalăm importanţa studiilor de turcologie pentru cunoaşterea evolu�ei noastre [istorice] şi ne mărturisim credinţa că o stimulare a lor ar duce la rezultate dintre cele mai îmbucurătoare pentru cultura [şi istoria . Istoricul turcolog şi arhivistul H. unde a predat cursurile de limba şi pa�rafia turco­ osmană.pp. MihBi Gubo(Jiu (1911-1989). ru bibliografia setectivl a c:ontribuliilor regretaluk. D.15&-162. l. cu formularea concluziilor ce se impuneau.muzeubt.I.A.". · "" "Carnetul de nud" al lui Mihail Guboglu. Valorificarea lor ştiinţifică se impunea cu necesitate şi de indată.f06-108.B. Cum am mai amintit. Bucurefli . Buanfti.] 1 românească" 22 . in ·c.L. anul XXXVIII. * * * Istoriografia temei.162. Buanfti. 1990.. Milai Maxim. pp. la orientaliştii­ turcologi români sau străini (mă refer aici la savantul german Franz Babinger) . biografii.s. monografii.

ro 40 . . A atras atenţia asupra specificului studiilor acestuia: valorificarea critică a documentelor otomane de la Arhivele Statului din Bucureşti. La sfârşitul articolului său . catedre. in special istorici şi lingvişti. autorul a lăsat să se inţeleagă că din onentalistică făcea parte şi turcologia. începând cu predarea limbilor orientale şi terminând cu desăvârşirea pregătirilor [lor] ştiinţifice". voi. Mihai Guboglu a propus: . atât cantitativ cât şi tematic). arta. Siruni. începând cu secolul al XVII-lea până in 1 955. de popularizare a cercetărilor istorice în domeniu in România. unele note şi trimiteri bibliografice sunt eronate sau incomplete. M. Autorul a amintit şi a caracterizat sumar principalele contribuţii româneşti in aceste -direcţii ale cercetării turcologice.314. loc. Guboglu a clasificat preocupările româneşti de orientalistică-turcologie in contribuţii cu caracter istoric (istoria otomanilor şi a relaţiilor româno-otomane). legate de numele orientalistului-turcolog. ca fiind "un ansamblu de discipline ştiinţifice ajutătoare istoriei. şi a formulat concluzii pertinente referitoare la evoluţia acestor preocupări. H.. este însă importantă din mai multe puncte de vedere: a folosit in deplină cunoştinţă de cauză termenul de "turcologie" pentru ramura orientalisticii ce studia istoria "turcilor" şi a relaţiilor "turco"-române. autorul a propus un program concret şi eficient de activitate didactico-formativă şi ştiinţifică-de cercetare. Guboglu să fie privit şi folosit cu circumspecţia de rigoare. institute şi diverse societăţi [ştiinţifice] orientale. studiind limba. de editare a izvoarelor istorice otomane referitoare la români şi de valorificare ştiinţifică a acestora. cu implicarea materială şi morală a statului "democratic" român..Trecând peste discrepanţa dintre titlul şi conţinutiAI · articolului (la prima vedere� personal m-am aşteptat la o analiză istoriografică mai cuprinzătoare. p. pp. Orientalistica romSn/1. publicarea şi valorificarea ( .ro / www.muzeubt. pp. precum şi reviste [ştiinţifice] de orientalistică).Orientalistica . ceea ce impune ca aparatul critic al sumarei contribuţii elaborată de M. un modest "studiu de caz". care s-a format in mod istoric. literatura. economia. Fără a preciza in mod explicit. lmbrescu. lectorate.IX. etnografia. Autorul a definit orientalistica. nenumăratele culturi materiale şi spirituale ale Orientului. inspirându-se din Bo/'�aia Sovetskaia Enţiklopediia (art. lexical-didactic. filologico-lingvistic. cit.1 93-202). Dj. formarea unor "cadre tinere de orientalişti.cimec. 1 951 . Plecând de la premisa că in cadrul orientalisticii române "un loc important il ocupă cercetările turcologice cu privire specială la elucidarea raporturilor turco-române sub raport istoric şi lingvistic". ) bogatelor fonduri orientale de la noi şi din străinătate". contribuţia neturcologului D. etnografic. pronunţându-se pentru sprijinirea de către forurile tutelare româneşti a acestei iniţiative benefice.cercetarea. '2• Muzeul. toponimie. care să grupeze puţinele forţe orientaliste (orientalişti] şi să valorifice prin publicare lucrările bune care '23 Mihail Guboglu. O primă imagine de ansamblu a caracteristicilor evoluţiei şi a direcţiilor tematice de manifestare a turco/ogiei româneşti in cadrul orientalisticii române�ti (secolul al XVII-lea .. devenit cetăţean român. A dovedit existenţa unor preocupări de turcologie in istoriografia românească. Judeţean Botoşani Ibidem. Moskva. Dacă concepţia metodologică de abordare a subiectului este originală şi încă actuală. www. Vostokovedenie .314--350. folcloric. 1 955) a oferit turcologul româj'l Mihail Guboglu in 1 9561 3. "înfiinţarea unor instituţii cu caracter didactic şi ştiinţific (facultăţi. adică ale ţărilor Asiei şi Africii septentrionale" 1 24 .c. . hidronimic..

132 Ibidem. în cea mai mare parte.1 7-20. devenită clasică. 296.} orientale cu privire la ţara noastră.P. preocuparea a fost foarte slabă [compl. epigrafice etc. Paleografia şi diplomatica turco-osmană.N. 299.5-26.16-20. Mihail Guboglu a analizat sumar evoluţia unei direcţii a preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie. +IV plan� + 1 1 p. sau a existat doar un început modest de activitate. ) în ceea ce priveşte cercetarea şi valorificarea documentelor !şi cronicilor] turco-orientale.+40 de fotocopll de documente). să editeze. .ro / www. 1 [1556-1913). documentaro-cronistic] şi de o preţioasă calitate.] 125 . în special celor de turcologie. se impune o atenţie mult mai mare studiilor de orientalistică.. ceea ce a facilitat popularizarea preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie în istoriografia străină.C. Vezi infrs. 7 Studiu şi album12 . Am insistat în amănunt asupra acestui proiect de program al activităţii didactico-ştiinţifice turcologice din România din două motive: era o prelungire şi o reluare în timp a programelor teoretice sinonime din perioada interbelică. D. ldem. documentare şi cronistice. 1"' Ibidem. 312. existenţa interesului pentru cercetarea evoluţiei istoriografiei turcologice româneşti în ţara noastră. pp.. Acest studiu a avut şi o variantă abreviată în limba franceză 1 26 .cimec. 304. 287. cerceteze şi valorifice ştiinţific aceste izvoare istorice otomana-orientale. editarea şi valorificarea ştiinţifică a izvoarelor istorice otomane.A. enumera în fapt ceea ce s-a propus în această direcţie în intervalul amintit şi nu sa realizat concret. bibliotecile. 1 30 Ibidem. reflectă relaţiile noastre cu Orientul Apropiat şi în special cu Imperiul Otoman. cercetarea şi valorificarea izvoarelor [istorice. A demonstrat. index. şi subl. pp. Ca atare.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS aşteaptă cu anii lumina tiparului". 288..20. Tn lucrarea sa. Ed�ura Academiei R. 131 Voi. documentare. P.]" 1 3 .6. pp. Perioada 1 878-1948. 127 1"' 125 www. intocmit de Mihail Guboglu. cronistice. D. pp. 310. a fost studiată amănunţit. Tn această privinţă. . Aceasta deoarece nu existau în România destui istorici şi filologi orientalişti-turcologi care să traducă.P. notele n-le 285. loc. de asemenea.349-350. "o cercetare serioasă a problemelor orientale legate de" populaţiile turco-tătaro-găgăuze din România [completări D . P . 31 1 . D. p.I. Romane. din Bucureşti. respectiv cercetarea. 1958. este o sarcină măreaţă a ştiintei din România [compl. cit. Concluzia acestei treceri în revistă ilustra în fapt nivelul de dezvoltare al acestei categorii de preocupări şi al orientalisticii-turcologiei româneşti în general. muzeele [din România] se găseşte un bogat material [istoric otoman. ( . de la începutul secolului al XVII I-lea până în 1 95i28 .. Bucuretti (683 p.R.ro 41 . Tn intervalul 1 878-1 948 în "vechea istoriografie română.454-475. Contrlbutions roumaines.muzeubt. care. p. traducerea. ' istorico-lingvistice 3 1 1 Tn introducerea la vol.l al Catalogului documentelor turceşti păstrate la A. şi subl.]"1 30 . Iniţiativa lui Nicolae Iorga de a forma tineri turcologi români sub directa îndrumare didactico-ştiinţifică a unor specialişti străini în domeniu (cazul lui Franz Babinger13\ nu s-a soldat cu rezultatele pozitive atât de mult aşteptate 1 34 Ibidem. Mihail Guboglu a subliniat încă o dată importanţa izvoarelor istorice otomane (documentare şi cronistice) pentru scrierea istoriei relaţiilor multiple şi complexe româna-otomane în perioada: secolul al XVI-Iea-1 91 3. '34 1bidem. pp. la mijlocul anilor 150: "în arhivele. 1"' Ibidem. fiind considerată de autor drept cea mai importantă din întreaga evoluţie a acestei categorii de preocupări 1 29 . ce mă interesează în mod deosebit. ignorate în trecut. . 349 p.

prof. Vasilescu a acceptat şi - T �rafia Universit4�1 din Bucurefll. volum intocm" de Mihail Guboglu şi Mustata Ali Mehmed. cit. . publicată in 1 97i . intesrale sau parţiale. prof. loc. ' ldem.1 950-1 96i 39 . Prima parte a acestei contribuţii este un rezumat actualizat şi mai bine structurat al articolului aceluiaşi autor.izvoare narative turceşti". 1977 (900 p. vol. Romlnia. indianisticii.ro 42 . iranisticii şi armenisticii. '"" Diac. in . cu informaţii istorice atât de preţioase pentru istoria românilor şi a relaţiilor româno-otomane. M.ro / www. Doar aşa se puteau forma filologic viitorii turcologi români. 1 9671 37 . Această contribuţie a lui M . şi compl. a subliniat necesitatea întocmirii căt mai rapide a unui corpus al cronicilor otomane referitoare la istoria românilor. Ed"ura Academiei R.P.XV-mljl. încă din 1 928. sec. loc. XVII. Crestomaţie tun::il. Introducere. .]" 1 42 • Cu excepţia completărilor1 la activitatea şi opera arabistică ale lui Silvestru Octavian lsopescu şi Vasile Radu. 562 p.l.Muzeul Judeţean Botoşani in ceea ce priveşte izvoarele cronistice otomana-orientale.621�28.P. unele fragmente referitoare la istoria românilor. Izvoare narative privind Istoria Europei Orientale şi Centrale (1263-1683).c. ' "' Ibidem.. marele istoric Nicolae Iorga a subliniat in repetate rânduri necesitatea înfiinţării unei catedre de limbi orientale. Emilian Vasilescu a recenzat critic şi a completat1 40 studiul lui M. p. pp. Guboglu a prezentat turcologilor şi istoriografiei din Turcia.265-272. '"" Ibidem. respectiv contribuţiile filologico-lingvistico-lexicale şi studiul limbilor turco-osmană şi turcă modernă in perioada: secolul al XVII-lea . Bucuretti. contribuind la o mai bună şi realistă cunoaştere a acestora in lumea ştiinţifică turcofonă. sec. Deşi Nicolae Iorga. începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. caracteristicile generale ale evoluţiei acestei categorii de preocupări turcologice din spaţiul românesc in intervalul precizat anterior.)" 1 4 1 .legătură cu studiul religiilor orientale sau cu lucrările teolo .. p. Guboglu despre Orientalistica română apărut in 1 956.622.14-22. Aceleaşi idei. Orientalistica romlnl. in invăţământul universitar românesc. în principal de limbă turcă. referitor la evoluţia orientalisticii româneşti. extrase. ebraisticii. ••• Ibidem. Turcologul român a studiat şi altă direcţie a preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie.cimec.). Guboglu ( . 1 31 Ibidem. au fost reiterate de Mihail Gubo�u in introducerea unei alte culegeri de . publicat in 1 956. deşi nu ne interesează aici. lenăchiţă Văcărescu). www.15-20. mai ales in turcologie (subl. cerceta şi valorifica ştiinţific izvoarele istorice documentare şi cronistice otomana-orientale şi elabora "studii originale in domeniul turcologiei din România" 1 38. celelalte nu interesează in mod direct aici. S. Completările de care am amintit au fost făcute la autori şi contribuţii din ramurile arabisticii. până la mijlocul anilor '60 acest deziderat al istoriografiei turcologice româneşti nu a fost realizat1 35 . cit.. pp. pp. Recenzorul a apreciat că "prezentarea orientalisticii române făcută de d.269-272. in limbile de largă circulaţie europeană.622�23. in intervalul c. E. '31 Ibidem. "" Cronici turceşti privind Ţlrile Romlne. 1966. d upă manuscrise originale sau după traduceri. Diac.gilor români [orientalişti] [subl. Din aceste ultime ediţii s-au tradus şi publicat in limba română. D.muzeubt. prezentate însă mai sintetic. pp.269. pp. ""' Mihail Guboglu. acelaşi Mihail Guboglu a precizat faptul că asemenea izvoare au fost folosite in istoriografia românească încă din secolul al XVII I-lea (Dimitrie Cantemir. Partea a doua a articolului. O atenţie deosebită a fost acordată perioadei 1 878-1 948. Emlllan Vasllescu. După 1 900. ) vădeşte din partea d-sale o 'bogată informaţie. Romanya TOrl<olojlsl ve Romen Dlllnde Tari< StJzlerl hakklnda Bazl Araştinnalar.. pp. conţine analiza succintă a acestei categorii de preocupări turcologice româneşti. D.

Guboglu pentru impulsionarea dezvoltării orientalisticii-turcologiei in România. turcă modernă.Au cours du dernier quart du siecle precedent (XIX-e siecle) commencent a paraitre . p. Guboglu din 1 956.93-107. cit. . cit •• 1on Matei. printre altele. Din punctul meu de vedere. Tn secolul al XVII I-lea in Ţara Românească şi Moldova au existat "tipografii arabe". dar mai ales in cel următor.351-358. Halevy a adus "quelque supph�ments d'information et quelques rectifications d'ordre bio-bibliographique" la contribuţia lui M. 125. unde s-au tipărit mai multe cărţi religioase in limba arabă.. publicată in limba franceză. pp. www. pp. autoarea a lămurit orjginile. pp. studiul limbilor orientale şi a continuat. modernă şi contemporană. .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS sprijinit moral programul propus anterior de M. persană) in Ţările Române şi in România in perioada: secolul al XVI-Iea-1 966 1 49 . ''" Ibidem. lanache Pashal. loc. pp. 147 l!f· 1 1 9-1 25) . Mayer A. Autorul a cercetat iniţiativele şi realizările pe plan didactic in acest domeniu al orientalisticii-turcologiei: in secolul al XVII-lea a inceput. Notes concemant l'enseignement des /angues ottenla/es dans fes Pays Roumalns. Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru a trecut sumar in revistă u nele direcţii ale evoluţiei preocupărilor de orientalistică-turcologie in Ţările Române şi in România in perioada: secolul al XVI-Iea-1 968. Matei le-a acordat o atenţie deosebită. in care M . '" Ibidem. "cartea de vizită" a studiilor turcologice in România in epocile medie. Mari•Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru. M. au fost elaborate primele dicţionare româna-otomane şi otomana-române. Constantin Petrescu Perioadelor antebelică şi interbelică. pentru arabii creştini ortodocşi din Orientul Apropiat. pe care a apreciat-o ca fiind "un aper9u tres erudit des etudes orientales en langue roumaine" 1 47 . Contribuţia autoarei amintite. principalele direcţii ale preocupărilor român�ti didactica-ştiinţifice de orisntalistică-turcologie de-a lungul ultimelor trei secole 1 . anterior analizat. Astfel. Notes bicrbibliographiques concemant l'hlstoira des ltudes ottentales en Roumanle.. Pentru ultimul sfert al secolului al XIX-lea.ro / www. pp. in secolele XVII I-XIX. fără a insista in mod special asupra intervalului 1 878-1 948. 123-12"'. cit. Turcologul Ion Matei a studiat originea. Les ltudes islamiques en Roumanle. o importanţă deosebită prezintă subcapitolul referitor la "activităţile de cercetări islamice".muzeubt. 1. loc. Halevy. '"' Ibidem. La sfârşitul acestui secol. Orientalistul Mayer A. Guboglu din 1 956.93-1 16. persana) in spaţiul istoric românesc.sfârşitul celui de-al XIX-lea. a completat.359-361. intregind şi articolul lui M. loc. caracterul şi evoluţia studiului "limbilor islamice" (turca osmanli. in istoriografie. manuale de conversaţie şi gramatică elementară ale limbii turce de către lenăchiţă Văcărescu . Ibidem. in Moldova şi in Ţara Românească. in cadrul mai larg al "studiilor islamice" in spaţiul geografica-istoric precizat1 44 . cu intreruperi şi cu unele reorganizări. arabă. motivaţiile subiectiva-obiective şi evoluţia studiului limbilor orientale (cu specială privire la turco-osmană. Anton Pann.351-361.119.122. . 1 5 0. autorul a oferit interesante informaţii despre activitatea ştiinţifică orientalistică a fraţilor Lazăr şi Constantin Şăineanu. aspecte ce mă interesează in mod direct1 46 . a enumerat bibliotecile şi arhivele din România ce deţineau importante fonduri de izvoare scrise "islamice".ro 43 . precizând numărul acestora şi titlurile principalelor "piese" 1 45 . araba. Aceste completări şi rectificări bie-bibliografice s-au referit la studiile de orientalistică in spaţiul românesc in perioada: sfârşitul secolului al XVI-lea . pp.. Alexandrescu-Dersca Bulgaru a prezentat. cu alfabet arab.cimec.

temeinică "bază de plecare" pentru preocupările româneşti de turcologie din secolele XIX-XX. crearea unor conferinţe sau catedre de limbi orientale (in special turcă) în învăţământul universitar românesc (N.211 988.99. XXVI-e 11/lnc!le. 10-1 1 . la laşi a existat un Institut de Turcologie. începând cu secolul al XVII I-lea şi până la începutul anilor '80 1 56 . Alexandrescu-Dersca Bulgaru. no. Limba turco-osmanl. pp. 1 .E. neinteresându-mă î n mod direct i n prezenta lucrare. no. civilizaţiei turcilor otomani şi tătarilor in secolele amintite. Tntre 1 940-1945..muzeubt. Dans cette region vivait une population tatare et turque" 151 . Această abordare relaţională a preocupărilor europene şi româneşti de turcologie filologico-lingvistică şi lexicală a permis sublinierea existenţei unor influenţe reciproce Intre cele două "zone" cu "interese turcologice" şi a faptului că lucrările . Acest important studiu al lui Ion Matei a completat contribuţiile anterior analizate ale lui M. a prezentat istoriografiei străine principalele momente şi direcţii ale evoluţiei acestui domeniu al orientalisticii-turcologiei româneşti în perioada precizată. '57 Ibidem. Halevy şi M. Apres 1 878.99-1 1 1 . despre Dimitrie Cantemir.. 1 .E. într-un cadru instituţional-didactic patronat moral şi material de instituţia domniei.E. pe măsura aşteptărilor1 53 .Muzeul Judeţean Botoşani des conditions favorables pour le developpement des etudes orientales et pour un enseignement des langues orientales.". Tn perioada interbelică s-au manifestat două tendinţe în ceea ce priveşte pregătirea didactice-ştiinţifică a viitorilor specialişti români orientalişti-turcologi filologi şi istorici: prima. www. Bucarest. pe planul studierii istoriei şi limbii acestora.E. Brătianu. '"" Ion Matei. Fiiind publicat în limba franceză. pp. p. Conltibutions aux d6but des 6tudes de turcologie en Roumanie. culturii. Guboglu. "R. '52 1bldem.E. Vezi "R.S. Continuându-şi cercetările în domeniul istoriei turcologiei româneşti. a cărui activitate nu a fost. A. Tu rcologul Mihai Maxim a particularizat şi a caracterizat succint principalele momente şi direcţii ale evoluţiei preocupărilor româneşti de turcologie. "'' 1bldem. autorul a oferit interesate informaţii despre iniţiativa organizării unor arhive unde să fie păstrate în condiţii optime "actele turceşti". Trebuie însă subliniat faptul că această sumară trecere în n!'\tistă a fost realizată în contextul mai larg al cercetării "studiului limbii turce în Europa şi în Turcia". Curs ptactlc. din care a sintetizat câteva capitole şi a publicat un studiu în 1 988 155 . 1 8-22..). p.XVI/l-e siecles.cimec.7-3. pp. iniţierea şi specializarea lor în centrele universitare europene cu "vechi tradiţii" in acest domeniu. Gh. .1 1 2.". M. XVI-e . a doua. din secolul al XVI-lea până prin 1 9801 57 . 1 1 2-113. epoca şi opera sa istorică turcologică etc. limbii. p. totuşi e a este importantă d i n cel puţin două puncte de vedere: clarifică şi motivează "originile" interesului manifestat de români faţă de studierea istoriei. XXVI-e 1111nc!le. Bucarest.211988.S.13-23. "" Mihai Maxim. Concepţia şi metoda ştiinţifică originală de abordare a subiectului au permis conturarea unei clare imagini de ansamblu asupra evoluţiei interesului românesc faţă de otomani. pp.M. S-au obţinut unele rezultate demne de amintit in ceea ce priveşte elaborarea unor gramatici şi dicţionare române-turc şi turco-român 152. totuşi. Ibidem. Iorga. Iordan etc. Ion Matei a elaborat "une ample etude sur l'evolution et le developpement des etudes de turcologie en Roumanie" 154 .ro / www..ro 44 . la Dobroudja devient une province de I'Etat roumain independent. De asemenea.1 14. Deşi această contribuţie se referă doar la secolele XVI-XVI I I .E.

.]"1 65 .ro / www. De asemenea. Cotula se adresa în primul rând celor circa 5000 de elevi români din peste 70 de şcoli româna-otomane din imperiul semilunii 1 64 .". "Prima gramatică otomană în româneşte" a lui Adam V. Turcologul Mihai Maxim a enumerat şi a comentat iniţiativele româneşti din prima jumătate a secolului al XX-lea de înfiinţare a unei suprastructuri universitare didactico-formative şi ştiinţifice-<:le cercetare în domeniul orientalisticii-turcologiei din �ara noastră.[compi.35. 1. s.641-049. .". ibidem. S-a amintit. Editura Eneiclopedicii. Raportarea permanentă a evoluţiei turcologiei româneşti la cea mondială sporeşte valoarea ştiinţifică a acestor contribuţii. în istoriografia românească.. pp.D. în secolul al XIX-lea şi în prima jumătate a celui următor.sfârşitul secolului al XVI I I-lea.ACTA MOI. t. iar altele rămase doar în faza de proiect 1 6 . tânărul [pe atunci!] istoric N.1 1-12-1991 . principalele repere cronologica. nr. efectuate în 1 898-1 899 şi finalizate prin copierea a 2 1 5 documente turco-osmane din secolul al XVI-lea. Acelaşi autor a analizat succint. A doua per/oad/1 a studiilor sud-est europene In Romania. . .]" 1 61 . Pentru o abordare interdiscipllnarll şi comparatistll a relaţiilor romllno-otomane. Bucurefti. cu o prefaţa de prof..26. "Principala slăbiciune a Institutului".D. .... 1993.L. a fost că "s-a identificat tot mai mult cu persoana directorului său [N. . in . pp. p.cimec. Bucureşti. La premiere gremmaJre ottomane en roumain. amintitul autor a fixat locul în cadrul preocupărilor româneşti de turcologie lingvistică şi a stabilit rolul Gramaticii limbei otomane (1 905) a lui Adam V. Bucurefti. sumar analizate anterior. .DAVIAE SEPTENTRIONAUS româneşti în domeniu. într-o paradigmatică contribuţie158 . unele dintre ele materializata. loc. stare materială etc.n. Halil lnaleik. concepţia istorică a lui N. Ţllrile Romane şi Inalta Poartll.P. Istoricul Andrei Pippidi a analizat caracteristicile şi direcţiile de cercetare. "" ldem. despre editarea tratatelor ("capitulaţiilor") anterior menţionate.S-30. elaborate şi tipărite în intervalul 1 878-1 948 1 60 .I... ocupaţii. din Imperiul otoman 1 63 . contribuie la o mai bună cunoaştere a evoluţiei unor categorii de preocupări turcologice româneşti în perioada 1 878-1 948. www. In "R. istoriografia românească a incitantei probleme a tratatelor ("capitulaţiilor") acordate de Imperiul otoman Ţărilor Române în perioada: sfârşitul secolului al XIV-lea . 1 989.406. .25-36. Ibidem. Atenţia cuvenită s-a acordat studiilor turcologice referitoare la această chestiune... cit. Andrei Plppldl. proteică. Iorga referitoare la acest areal istoric. De curând. au fost comparabîle sau competitive ştiinţifico-metodologic cu cele europene. a afirmat autorul. ubicuă.ro 45 .403-410. Refonnll sau declin.din colecţia MOhimme Defterleri (Condicile afacerilor importante). fundamentală pe "o abordare interdisciplinară şi comparatistă a relaţiilor româno­ otomane" 1 59 . pentru prima oară în istoriografia universală. pp. publicaţiile şi cursurile de specialitate din cadrul Institutului pentru studiul Europei sud-estice. lămurind anumite aspecte necunoscut� încă din istoria amintitelor preocupări istoriografice.ll. asupra importanţei căreia atrăgea atenţia..O. Iorga [compi. p. 1990. 299 p.S. autentice sau apocrife. Studiile profesorului şi cercetătorului Mihai Maxim.muzeubt. Caracterul juridic al relaţiilor romllno-otomane In evul mediu. Cotula în învăţarea acestei limbi de către românii. despre "primele sondaje (româneşti] în arhivele turceşti" din Istanbul. '"" Ibidem.C. în acest context. de diferite vârste. biblioteca. pp. editoriale şi de colaborare ştiinţifică internaţională ale celei de-a "doua perioade a studiilor sud-est europene în România [1 9 1 9. rămase în manuscris sau tipărite. . '"' ldem. ldem. p.. ibidem.1 948] .P.. Iorga].

.P. . 1• Clllin Felezeu. Etapa studiilor noastre ( .P. pp. preluate din anumite culegeri de documente. Elementele de continuitate faţă de imul Institut sunt mai importante decât factorii de ruptură W [compl. referitoare la originea. 171 Cristina F-f811. passlm. a făcut Cristina Feneşan 171 . Totuşi. Este ceea ce reiese şi din parcurgerea publicaţiilor Institutului [subl. au fost publicate unele izvoare istorice otomane referitoare la tema sa de studiu. Revista ["R. pp. importanţa şi urmările pe plan politic. o vitalitate nouă. actele oficiale otomane din 1 6491 Referiri sumare la istoriografia turcologică românească referitoare la problema complexă a întemeierii Principatului autonom al Transilvaniei în raporturile cu lmperFul otoman (mijlocul secolului al XVI-lea). pp.1 1 8. referitoare la tema menţionată. E . publicate între 1 878-1948.�9. referitoare la tema amintită 169 .209-215. pp. autorul a enumerat principalele contribuţii ale orientaliştilor-turcologi din România. -� 1• Ibidem. social. 1 70 Ibidem. Turcologul român a precizat că numărul şi semnificaţia istorică ale acestora sunt modeste în comparaţie cu caracterul.644 . Germania sau România. publicate în România în perioada 1 978-1948. numismatice etc. Tangenţial. p. aceste contribuţii au subliniat caracteristicile generale ale statutului individualizat al Transilvaniei în raport cu Imperiul otoman în perioada 1 541-1 688. contribuţii ştiinţifice sau periodice de specialitate. Călin Felezeu a trecut în revistă izvoarele istorice otomane. economic. Indirect. . A. Analizând istoriografia problemei pe care o studia. 1• Ibidem. şi aici criza istorismului s-a făcut simţită ( . a doua după cea de început.1 1-45. Editura Enciclopedlcll . 1996 (383 p.S. publicate în România în intervalul temporal amintit. apărută în perioada 1 878-1 948.ro . calitativ şi cantitativ. ). ale faptului istoric derulat gradual între anii 1 538-1 571 172 .Institutului [pentru studiul Europei sud-estice]. passim. D.]" 67 ."] îşi lărgise domeniul de preocupări ( .cimec. al Transilvaniei în raporturile cu Imperiul otoman (1 541-1 688) 1 . Austria. . Statutul Principatului Trasilvaniei In rapoltur/le cu Poarta Otomani (1541-1688). în intervalul 1 878-1 948. neputând să fie folosite direct izvoarele istorice otomane.)" 1 66 . cronistice. 1 997. 46-64. bibliotecile sau muzeele din Turcia. i se poate însă obiecta că. D. Ibidem. când însăşi influenţa culturală a lui Iorga era diminuat�. unde fuseseră editate în diferite limbi europene.97. prin Institutul [de Studii şi Cercetări Balcanice] condus de Victor Papacostea şi prin revista sa «Balcania». epigrafice. ConallluitN Principatului autonom al T ranalvaniei. Cluj-Napoca. . Istoriografia turcologică românească referitoare la amintita temă a fost modestă.muzeubt. Călin Felezeu a amintit şi de contribuţia ştiinţifică a turcologului german Franz Babin9ter la studierea statutului Transilvaniei reflectat în 0.). Presa Unlwnltlri Clujeanll. ). documentare şi narative. şi compl.ro / www. 1 87 Ibidem. pp.E. autoarea a enumerat şi izvoarele istorice otomane. Tn concluzie.H. religios ideologic etc. a dat unele semne de oboseai� în anii '30. documentare. caracteristicile şi evoluţia statutului politicosLuridico-militar etc. Puţine documente şi cronici otomane fuseseră descoperite direct în arhivele. şi subl. Pippidi a precizat că . deşi nu a încetat să activeze în direcţia ce-i fusese imprimată iniţial.. care i-a oferit [lui N. Istoricul clujean a ajuns la concluzia că în România. Ungaria. . 347 passim Pr. şi Muzeu� Judeţean Botoşani www. nu s-a epuizat înainte de a fi cunoscut. . ). . 220. Bucurefti .totuşi unică. Iorga] o tribună şi mijloace de difuzare a ideilor sale. .

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Românistul american Frederick Kellogg a elaborat şi publicat de curând A History of Romanian Historical Writing.Ş. de cercetătorii români şi străini ai acestui subiect.I. 170 N. 36 p.. pe care autorul a caracterizat-o succint1 75 .1923) 178. pp. California. E. Acelaşi autor a studiat. date unor etape ale conturării identităţii şi evoluţiei istoriografiei româneşti.1 9 1 8" 174 . fie intr-o contribuţie specială consacrată acestui subiect1 79 . 1986. fie in cadrul general al Istoriei popoarelor din sud-estul Europei in epoca modemli (1 789. 1 32 p. Astfel. de autenticitate şi de credibilitate finalităţilor şi ecourilor demersului istoriografic intreprins. fie in articole speciale consacrate acestui subiect. 189 p. Ciachir. concis şi pertinent principalele caracteristici ale evoluţiei istoriografiei române in "vârsta de aur. Kellogg este un bun şi lucid cunoscător al scrisului istoric românesc din ultimel. raporturile române-otomane in această perioadă şi in alte contribuţii ştiinţifice Fredertck Kellogg. Un eveniment politic fundamental. in general. 1 91 8-1 944".52-06. de pe care a abordat problematica studiată. passlm.66-74. 1 990. Bucureşti. Poziţia sa de outsider.R. Editura lnstitu1Uiui European.cimec. Fr. 173 www. principalele repere cronologice ale evoluţiei acestor raporturi in perioada amintită au fost particularizata şi explicate in lucrarea colectivă Politica extemli a 177 României. numite de el "vârste". Dicţionar cronologic • Istoricul Nicolae Ciachir a analizat evoluţia amintitelor raporturi in intervalul 1.D. 1897. autorul a identificat două etape ale evoluţiei scrisului istoric românesc. m Coordonatori Ion Calllfeteanu ti Cristian Popişteanu.. Activitatea ştiinţifice­ didactică şi producţia istoriografică ale orientaliştilor români din cele două "vârste metalice" au fost amintite in contextul mai larg al evoluţiei scrisului istoric românesc in perioada 1 859-1 948.E. Zub. discutabile la o analiză mai atentă.130-167. 1 948-1 989".193-371. pp. Bucut8fli.muzeubt. O lstotte a lstotiogratfei romane. Bakersfield. 79-81 . 1" Ibidem. In "A. echilibrate şi obiective ale caracteristicilor evoluţiei istoriografiei româneşti in perioada 1 878-1 948 dovedesc faptul că Fr. Marea Unire infăptuită gradual (aprilie-decembrie 1 9 1 8). 1996. de "celălalt"..E. tradusă în 1 996 şi în limba română1 73.83-106. căreia Fr.1 9 1 8 au fost analizate fie in cadrul unor lucrări de sinteză referitoare la politica externă a României in epoca modernă. se cuvine menţionat faptul că etapizarea scrisului istoric românesc.S (23)11970. Buletin de studii fi referate". Tncepând cu 1 947-1 948 debuta o nouă perioadă in evoluţia istoriografiei române. "" Ibidem. pp. extru. Pentru perioada ce constituie obiectul analizei mele. Trecând peste denumirile "metalice". ".).e cinci secole. lafl. "vârsta de mercur. Contrlbuţil la studiul relaţiilor romano-turce (1878-1914).. este acceptată. traducere de Laura Cuţitaru. 1 859.Ş. pp. propusă de românistul american. 711 1 E. prefaţa de Al. * * * Raporturile complexe române-otomane in perioada 1 878. Bucuretti (405 p. 75-79. tangenţial însă. Ibidem. a oferit un plus de obiectivitate.ro / www. nr.878-1 9 1 8 . a marcat trecerea la o nouă etapă a evoluţiei istoriografiei româneşti.ro 47 . Astfel. "vârsta de argint.I. Kellogg i-a reliefat principalele coordonate de manifestare 176 . Kellogg a subliniat. pp. Iar analizele pertinente.

Bucureşti.211978. mai ales. 1 939-1 944(relaţiile româno-turce in primul an de război şi în timpul guvernării lui Ion Antonescu) 1 94 . Bucureşti. cu unele trimiteri şi note incomplete. 1 938-1 939(relaţiile bilaterale in ajunul celei de-a doua conflagraţii mondiale) 1 93.1 8G-235. VII. anul LV. nr. nu a devenit un impediment major în calea dezvoltării relaţiilor dintre cele două state. p g. Clachir.). nr. ldem. XL.XLVII-XLVIII. 102 Constantin Velichi. idem. Bucureşti. pp.A. 101 Ibidem. pp.1 7-23. pp.X. in "Muzeul Na�onal". in "SAI. Editura Kriterion.XV.". Acţiunile diplomaţiei romlneşti pe plan balcanic In perioada 1878-1900. nr. Bucureşti. pp. intre 1 878-1912. . Rolul Romlnlel In sud-estul Europei Intre anii 190G-1912. in "R. pp. pp. 1 923-1 928(stabilirea relaţiilor diplomatice bilaterale pe baze noi) 190. care a analizat condiţiile interne din imperiul semilunii în 1 8771 81 . 1 994 !255 p. Istoria. In "A. 1 928-1 934("colaborarea româno-turcă pentru securitate colectivă" în sud-estul Europei) 1 91 . idem. VI. 114 Ibidem. Bucureşti. Asociaţia din Romlnia a "Junllor Turci".34-49. pp. izvoare 1 00 ldem. EdHura Ştiinţifică. nr..A.211980. A. extras._.1 45-1 51. 1 1 0 Mihai Maxim.I. VII. in recenta monografie elaborată de Mehmed Ali Ekrem 188 . 1"' Ibidem..37s-385. Editura Pomlcă. Constantin Velichi. Contribuţii /a istoricul relaţiHor romlne>-turce (1923-1938). 100 Ibidem.ro 48 .ale sale1 80.1 71-198.2�.27-34. Tahsin Gemil.". pp.I.".96-136.B.I. XXXI.". pp. ulterior ambasadorului turc in România. Ekrem.e· 1 28-135. Mehmed Ali Ekrem a analizat succint relaţiile româno-otomane în perioada 1 878-1 9 1 4 în contex1ul studierii "situaţiei economice. In "SAI. 85 Politica extem/l. care a abordat relaţiile dintre statele balcanice.72-106. 1 934-1 940(colaborarea bilaterală în cadrul Tnţelegerii Balcanice) 1 92 .). 1983. 1 . Bucureşti. 1 73-195 (cu o bibliografie selectivi despre Junii tura). Ekrem. cuvAnt inainte de Demeny Lajos. 6 p.ro / www. Relaţiile romlne>-turce Intre cele doull rtzboaie mondiale (1918-1944). Romlnia şi ţllrile balcanice In perioada 1878-1900.67-95. Imperiul otoman şi statele din Balcani Intre 1878-1912. sociale şi etnice a turcilor dobrogeni între 1 878 şi primul război mondial" 1 84 • Autorul a ajuns la concluzia că problema populaţiei de origine turco-tătară nu a fost o chestiune în litigiu între România şi Imperiul otoman. 1970. Bucureşti. laşi. idem. Ekrem nu a cercetat Arhiva Legaţiei sau Ambasadei Republicii Turcia la Bucureşti (perioada interbelică) şi nici arhiva personală a ministrului. pp. pp. XXVI. pp.dl. Mai amintesc şi interesantele contribuţii ale lui Mihai Maxim. 1 La diplomatie roumaine dans les Balkans entre 1878-1900. nr. 1977.muzeubt. Ultimul istoric amintit a cercetat caracteristicile şi evoluţia relaţiilor bilaterale româno-turce de-a lungul etapelor pe care le-a delimitat in cadrul perioadei interbelice: 1 9 1 8-1 923(prăbuşirea unui imperiu multinaţional anacronic şi întemeierea Turciei moderne) 1 89 .A. Raporturile româno-turce in perioada interbelică in anii celui de-al doilea război mondial şi în primii ani postbelici au fost studiate în dicţionarul cronologic deja amintit1 85.I. in "R. idem. voi.SO-M. M.cimec. de pe poziţia Imperiului otoman 1 82 sau Tahsin Gemil. 107 ldem.9/1978.U. Romlnia In sud-estul Europei (1848-1886). 152 p. Bucureşti. pp.". M. în "Balcanla"..303-309. Situaţia intemll a Imperiului otoman la 1877. pp.". Din istoria turcilor dobrogeni.dl. 1 970. Implicaţiile pe plan european ale revoluţiei turca din 1908. 1. 1977.1625-1647.". care a studiat relaţiile dintre revoluţia "Junilor turci" şi populaţia musulmană din România 183 . PP. Belgrad. in "R. Autorul a folosit însă o bibliografie selectivă pentru elaborarea contribuţiei sale. 1993. N. în sinteza 1 86 şi articolul special 187 ale lui Nicolae Ciachir şi. Bucureşti.1 68-250. 968 (237 p. Hamdullâh Suph1 Tannover (1 931-1 944). 1 982. 102 Ibidem. Bucureşti. pp. M.�27-352. passim. XXXIII. in "A. 1 • Ibidem. Muzeu' Judeţean Botoşani www. A. r.

Bucureşti. participarea României.753-760. YtldiJnOmOnde Lozan ve lsmet lniJnO. pp.31 6-324.311 981.H. a oferit succinte informaţii Viorica Moisil200.cimec. Istanbul.ro / www.).". Aceste studii au fost elaborate fie pe baza valorificării informaţiilor oferite de izvoare istorice inedite.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS istorice fundamentale pentru studiul acestei teme. XX. contribuţia lui M . Astfel. Hustrat. nr. pp. Tn ciuda acestor neajunsuri şi neîmpliniri. Osmanlt-Rus hart>mm sebepleri (Cauzele razboiului ruso-tun.298-299. "" E. tratatele de pace şi urmările războiului ruso/româno-otoman din 1 877-1 878 au fost analizate de Y. Situaţia internă a imperiului semilunii în timpul "perioadei absolutiste" (1 876-1 907).Cm. XXXIV.d 1. 1979.BB3-898. româno-otomano/turce. ambele fonduri aflate la Istanbul. ''" Mircea N. Cu această ocazie. Un om ca oricare altul.". originea mişcării Junilor turci. nr. Y. economice.41198 1 . Z.1 07-1 98. am consultat şi unele contribuţii de specialitate ale istoricilor turci.". M . Moisil. Biikreş. activitatea dr. în perioada 1 878-1 948. caracterul. Resimlerle 1293 H. '"'' Y. Ankara.muzeubt. Luptele tu�ruseşti din 1877-1878). Les relations entre Turque kfjmaliste et la Roumanie pendant /'entr&-deux-guerres. Ekrem rămâne deocamdată cea mai importantă monografie consacrată relaţiilor româno-turce în perioada 1 91 8-1 944. pp. evoluţia şi conţinutul ideilor lor politice. în primul rând pe baza valorificării informaţiilor inedite din jurnalul lui 1. Ekrem a analizat influenţa relaţiilor române-otomane în perioada interbelică asupra situaţiei juridice. In "R. In "Belleten". pp. Y. (Partici perea RomAniei la Conferinţa de la Lausanne renectatll ln contribuţiile istoriografiei şi In izvoarele romlneşti) .ro 49 . Acelaşi autor a mai studiat anterior caracteristicile şi evoluţia raporturilor româno-turce în segmentul temporal 1 928-1 9341 95 . Relaţiile romlno-turce (1928-1934).A. Grigore C.H. Karal. ss. perioadă în care ambasador al României în Turcia a fost matematicianul Grigore C. Popa 1 98 . Kurat. 1877-1878. desfăşurarea revoluţiei Junilor turci şi ecourile acesteia în România. Harl>/. ""' Viorica Moisil. T. Atitudinea României este reflectată şi în alte izvoare istorice sau memorialistice. Oztuna. Romen Kaynaklan ve Tarih�i§i'nin lşt{jl altmda Romanya'nm Lozan Konferansma Kattltşt in vot.R. fie prin sistematizarea istoriografiei unei probleme până într-o anumită perioadă. Ankara. 1876-1907 (Istoria otomanll. Ed�ura Albatros. T. 1976-1907). ministrul de Externe ş i şeful delegaţiei române la acea · conferinţă internaţională. Kurae01 . culturale. politice. www. TUrle-Rus Savaşt (Rilzboiul din 1293 H. 202 T. căt şi în istoriografia românească a temei. Bucarest. 1 962. desfăşurarea. pp. "" Eliza Campus. lbrahim Themo şi retragerea sa în România. Karal203 . Despre r�laţiile cordiale româno-turce în intervalul martie 1 946-septembrie 1 948. pp. 1969. Bucureşti. pe multiple planuri. 1962. Vllf"" Cilt: Birlnd Meşrutiyet ve lstibdat Devirleri. Tn "R. voi. G .S/198 1 . XXVI-nci yili. Alte imagini de ansamblu asupra evoluţiei rela}iilor dintre Turcia kemalistă şi România între 1 923-1 939 au mai oferit Eliza Campus 97 şi Mircea N. T. a turcilor 00 dobrogeni în deceniile dintre cele două războiaie mondiale 1 . Bucarest. Oztuna202 sau E. ' '" ldem. nr. sociale. 1995 (333 s. In "R. Moisil. z. Mihai Maxim 1 99 a studiat participarea României la Conferinţa de la Lausanne (noiembrie 1 922-iulie 1 923) şi poziţia ţării noastre faţă de revendicările legitime ale delegaţiei turce. 105 1dem. 70.R. Ankara. Quelques aspects des relations roumaino-turques pendant /'entr&-deux-guerres mondiales.A. Din istoria. '90 Mihai Maxim. demografice religioase etc.567-592. VIII: Prima perioadll constituţionalll şi perioada absolutist/J. Duca. cauzele. Referitor la evoluţia şi caracteristicile raporturilor complexe. reed itat in revista "Renkler". XX. 1877-1878. Popa. Osmanlt Tarihi. din 1877-1878). Kriterion Yayinevi. 1994. IV.4 1 1 -434.

I. 224 T. in alfabet arab. Kuran. 210 Mahmut Gologlu. Istanbul. 1964. Cauzele şi caracterul participării Imperiului otoman la Primul război mondial. 2 voi.. 2 voi. 1919-1922 (Lupta de eliberare naţiona//1. New Haven. Atatarl< Anadoluda. 1968. necunoscute sau puţin folosite in istoriografia românească. 1 959. Oxford. voi. Tn aceste contribuţii au fost evidenţiate şi participarea delegaţiei române la amintita conferinţă. 3 voi. Seirul. 1957. ""' Sina Akşin. 1 965.B. Ankara. 1 987. �romovarea intereselor româneşti şi convergenţa acestora la cele turceşti. 1948. S. Ankara. 1918-1923.. 1908-1914. lbrahim Themo. beligeranţa româno--otomană sau prevederile şi urmările armistiţiilor de la Mudros �i Mudanya au fost cercetate de Mihdat Sertoglu210 . L. B. Ankara.ozan Konf8ranst. E. Ankara. B. E.. 212 Fahri Belen. Romanya. Lozan Konf8ranst ve lsmet Paşa (Conf8rinţa de la Lausanne şi lsmet p/lş/1). Celal Baya� 16 . Mecidye. TOrl< /stikJSI Harbt. Yalman.cimec. Ankara. Hariciye Vekâleti224 sau de S. Lozan (LauS/Inne). J6n TOrl<leri ve lttihat ve Terakk/ (Junii turci şi "Uniune şi Progres"). . Kâzim Ozalp21 9 . Ankara.. pp. C. Tarih Dairesi. 1919-1921 (Atatarl< In Anatolia. 210 KAzim Ozalp. ascensiunea politică a lui Mustafa Kemâl.H. 1918-1923).. Hariclye VekAieti. /. 1 955. L. Biylklloglu21 4 .. Tari< lstlklM Harbt (RIIzboiul turc de independenţi). Procese­ verbale şi documente). 21° Celal Bayar. N. in 10 fascicole. lmki/lp Tarihimiz ve lttihat ve Terakki (Istoria revoluţiei noastre şi "Uniune şi Progres"). TOrkgeldi21 3 . 1965-1972. 1343 H. 5 voi. dr. m Dr. Ben de Yazdtm: MHff MOcadeleye Giriş (Şi eu am scris: Introducere In studiul luptei de eliberare naţiona//1). C. Y. 217 S. Informaţii interesante. Tutanaklar ve Belgeter (Conf8rinţa de pece de la Lausanne.ro / www. Karacan.. Kuran208 sau Ahmed Feroz 09 . ) . Ankara. B1y1khoQiu. ( 1 924--1 925). J(jn TOrlderinin Siyasl Fikirleri.B. idem. Mahmut Go1o. S.. E. 221 S.relaţiile româno--ot omane până in 1 91 4 au fost studiate de E. 1 963-1967. Ankara. lstanbul. 220 Y. Istanbul. Birinci Cihan Harbmda TOrl< Harbt (Rizboiu/ turc In cadrul Primului rllzboi mondial). H. Birinci C/han Savaşma girişimizln gervek sebepleri {Adevlrate/e cauze ale intrllrii noastre In Primul r/lzboi mondial). Ankara. 1967. Karaman21 7. 1 933. 210 Mihdat Sertoglu.H. H. in "Belgelerte TOrk Tarlhi Dergisi". F. TOrkgeldi. F. Annistiţiul de la Mudros şi aplicarea sa) . 1 969. idem. despre desfăşurarea războiului turc pentru eliberare şi independenţă ( 1 9 1 8-1923). Karaman. Mflff MOcedete. evoluţia tratativelor diplomatice şi prevederile tratatului de pace incheiat in această localitate (iulie 1 923) au fost studiate de Cemil Bilsel222 sau A. ""' Ahmed Feroz. Istanbul.XV. 223 A. 211 A. 1930. Turl<ey in the World War. 1939 (ediţia a 11-a. 1943. Tarih Dairesi22 .K. reed�are. 1895-1908). 8 voi. TOrl< lnki/Sbt Tarlhi (Istoria revoluţiei turceşti 221 G. Peker. lttihat ve Terakki Cemiyetinin Teşekk0/0 (Intemeierea societlţii "Uniune şi Progres"). www. L. N. Meral25 . Istanbul. 1968-1971.K. oferă contribuţiile istorice elaborate de T. 21 5 N. Princeton. Ramsaur.p1u21 8. ""' Şerif Mardin. 1971-1972. Lozan Banş Konf8ranst. 1919-1922). New York. Istanbul. . 1971. 1 987). 1895-1908 (Ideile politice ale Junilor turci. Sina Akşin206. Bayu�20 sau sub auspiciile G. A. lbrahim Themo207. 1919-1921). 1 962-1 968. Ramsau�04• erif Mardin205 . lstiklM Mocadelesi ve Enver Paşa (Lupta pentru independenţi şi Enver p/lş/1). noul curs al relaţiilor bilaterale româno-turce.3-13. ""' A. Istanbul. The Young Turl<s: Prelude to the Revolution of 1908.muzeubt. Istanbul. 5 voi. Istanbul. 2 voi. 1922-1923 (Conf8rinţa de la Lausanne. 21 4 T. pe baza documentelor acestui for european editate sub patronajul T. S. 1948. !Jif udros MOtarekesi ve Tatbikati (Rizboiul turc pentru independenţi. 1940-1967. E. 1 962. Karacan223 . 1 969./stiklS/ Savaşmm vesika ve resimleri (Documente şi fotografii din rllzboiul pentru independenţi. Participarea şi activitatea delegaţiei turce la Conferinţa interrnaţională de la Lausanne (1 922-1 923). Ankara. "}. sprijinul acordat de Muzeul Judeţean Botoşani � "" E. The Young Turl<s: The Committee of Union and Progress in Turl<ish Politics. Istanbul. Yalman21 1 . N. ecourile acestora in presa turcă şi română etc. Meray. Peke� 1 5 . Conneticut and London. Mudros ve Mudanya Matarekelerinln Tarihi (Istoria armistiţiilor de la Mudros şi Mudanya). 222 Cemll Bllsel. 6 voi. 1922-1923).ro 50 . Lozan (LauS/Inne). Bayur.nkara . A. Fahri Belen2 2 sau A. 213 A. Mllff MOCIIdele Tarihi {Istoria luptei de eliberare naţtona//1).

Ţerek. Ha att ve Eserieri (H. şi extras. voi.1 918. 1962. Vl-nc1 y1 1 i . Hamdulllh Suphl TanniJver ve am/ari (H. pp.cimec. Ambllly Annemase. laşi. principalii reprezentanţi. s-au făcut referiri şi la relaţiile politica­ diplomatice româno-otomano/turce în acelaşi interval temporal. 1 950. pp. TUrlciye Dellletinin Dtş Siyasl (Politica exteml a statului turc:). TUrle Kurtu/uş Savaşt 118 Dtş Polltl kast {Rizboiul de eliberare turc: şi politica exteml). U. Gennany and the Ottoman Emp/re. ""' Dr.muzeubt. Panaitescu. MUnchen. concepţiile şi "şcolile" istorice. Ankara. ldem.US. Ioan Bogdan233 . R. T. activitatea diplomatică în România. S. Sonyer28 au analizat catacteristicile generale.A. N..C. 1-a jucat diplomatul şi literatul turc Hamdullâh Suphî TanriOver. Ankara. nr. a p. atenţie in mod special preocupările de · "" Y.XXVII.1-211943. A. pp. 1914-. 1974. Turlcish Forelgn Policy. Giurescu234. Bayur. autorii au oferit o imagine de ansamblu veridică. Un rol important in promovarea cooperării zonale româno-turce. a_supra opţiunilor politice externe otomane sau turce în perioada 1 91 4-1 948.1-50.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS diploma�i români cererilor legitime ale părţii turce. nu au avut in . in •Academia RomAnă. S. memoriile etc. 234 C. R.XXXIV. . Hamdulllh Suphl Tannover (1885-1966). C. Sonyel. întărirea colaborării româno-turce în sud-estul Europei etc. Discursuri de recep�une·.. 220 S. Tangenţial. acestuia au fost cercetate de Mustata Bayda.ro / www. caracteristicile. fascicolele 1-11. Vere-Hodge..I. T.-229 sau de dr. Akşin227 sau S. 1968. 233 Ioan Bogdan. împlinirile şi nerealizările etc. XX. P. Boldu�36• în cercetările lor asupra evoluţiei istoriografiei româneşti in intervale temporale strict delimitate. in revista "TUrii YurdU". Fethi Tevetoglu. Menteş Matbaasi. laşi.7-91iuli-ptembrie 1 926. lstoliografia romlnlf şi problemele el actuale. Istanbul. Ataturlc'Un dtş pol/lika Hkeleri 118 dip/omasisi (Principiile şi diplomaţia polllicii exteme a lui Ataturlc).H. H. in "J. 231 Ulrich Trumpener. pp. Tipografia A. etapele etc. 227 A. politicii externe turceşti în timpul lui Mustata Kemâl AtatOrk. 191&-1942.". T. istoriografiei româneşti din perioada 1 8781 948. sau in următoarele trei decenii.O. Fethi Tevetoglu230. reeditat în "Studii şi cercetAri istorice".ro 51 . Princeton.F. Viaţa. Panaitescu235 sau Alexandru V. Bayu. direcţiile de evolu�e. C. şi contribu�ile referitoare la evoluţia politicii externe otomane în timpul primului război mondial. VIII. Turlcey's Entry into Worid War 1: an Assesment of Responsabil/lies. . 1968. Akşln.369-380. H.E. ministru şi ambasador al ţării sale în România ( 1 931-1 944). de asemenea. Istanbul . tendinţele şi programele de cercetare. 1 938. şi amintirile sale). Hamdulllh Suphl TanniJver'ln Romanya'daki �/Işma/an (Activitatea lui H. in "S. Tn "R. 1 905. 1. pp.J. Vere-Hodge232 . In RomSnia).. Boldur. y Sevin� Matbaasi. nr.". Giurescu. Band. R . 1 986. ldem.3-28. R. XII. Y. S. Bucuretti. 232 E. Folosind izvoare istorice inedite sau reanalizându-le pe cele edite. 1946. Ankara. 1964-1966. au fost studiate in contribu�i cu tematică segmenţială sau în încercări de sinteză a dezvoltării scrisului istoric românesc. motivaţiile. V. Ştiinţa istorici romlnlf In ultimii 25 de ani {192{}-1945}. opera literară.S. 235 P.1-95. curentele de gândire.. Rum/fnische Geschichtsschreibung. P. Prietenia şi colaborarea turca­ română in perioada interbelică sau dovedit a fi factori politica-diplomatici constanţi de stabilitate in Europa central-sudică şi în zona Mării Negre. Istanbul. ��� A. Bucurefti. Considerţii asupra Istoriografiei romlneşti In ultimii dou/fzeci de an/ {1905-1925]. * * * Originile. dire�ile geografice de manifestare. 220 Mustata Baydar. Am consultat. semnată de Ulrich Trumpene�31 . Constat/fri şi remedH.204-232. 49 p. elaborată d e E . say1 6/Temmuz 1967. 1 947. 98 p.". www. "din afară". !. pe diferite planuri.153-16 1 .P. 191&-1948. Viaţa şi operele sale). pp.

multidirecţionale de la începutul secolului al XX-lea. O sintetică trecere în revistă a evoluţiei istoriografiei româneşti ân cele opt decenii de care mă ocup a realizat istoricul Pompiliu Teodor în 1 970238. căt şi viaţa şi opera ştiinţifică ale marilor "corifei" ai scrisului istoric românesc. 5 voi . Tipografia Universită�i din Bucureşti. Pentru deceniul 1 9�1 946. orientările. 230 Lucian Boia. 1 976. www. Evoluţia istoriografiei romane. Cluj. "ofertele" şi realizările. organizatorice etc. după cum el însuşi a caracterizat-o. fără a nominaliza în mod deosebit preocupările de ooontalistică-turcologie. 1949. pp. zonă geografica-istorică căreia i s-a acordat accep�unea spa�o­ temporală cea mai largă. pp. Ed�ura Academiei. 312 p. generoase. Această bibliografie sumar adnotată a trecut în revistă 1 09 contribu�i istorice româneşti în domeniul orientalisticii-turcologiei. 231-238. 11. căutările şi neîmplinirile etc. şi cele de orientalistică-turcologie. XL-L. pp. pp. Editura Dacia. Evoluţia ştiinţei istorice romăneşti. 1970 (L+478 p. Lucian Boia a elaborat prima imagine de ansamblu asupra evoluţiei istoriografiei rom§ne de la origini până la începutul anilor 1 970239. studiind uriaşa operă 1 istorică a lui Nicolae lorga24 . aşa cum am mai 243 subliniat. 1 985.7/198 1 . . Exegetul ieşean a oferit o primă şi completabilă sinteză. istoriografiei române în ultimul sfert al secolului al secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a celui următo�40.140-144. Ulterior. in "Oriens".V-XII.Muzeul Judeţean Botoşani orientalistică-turcologie.333-346.1233-. pp. metodologice. ci au trasat doar coordonatele generale conceptuale. '"' Ibidem. istoricii turcologi Aurel Decei şi Nicoară Beldiceanu au întocmit o bibliografie selectivă a contribuţiilor istorice româneşti referitoare la "Orienr. fiind analizate atât tendinţele.cimec. De la istoria critici la critidsm (Istoriografia romSneasci!! la finele secolului XIX şi la inceputul secolului XX). d 1. prezentându-le istoriografiei mondiale şi fiind singura încercare de acest gen din România în prima jumătate a secolului al XX-lea.R. Bucureşti. Leiden.".muzeubt. analizând succint celebra sinteză a istoriei otomane. in "R. nr. G. 238 Pomplllu Teodor. fără o restrângere doar la Orientul islamic237. '"" Vezi şi idem. a particularizat în cadrul ei preocupările de turcologie. domeniile şi "şcolile" de cercetare istorică. Fragmentarea cronologică a "duratei lungi" a evoluţiei istoriografiei româneşti de către aceşti istorici i-a împiedicat astfel să individualizeze noile direcţii şi domeniile de cercetare istorică apărute în ştiinţa istorică românească începând cu ultimul sfert al veacului al XIX-lea. Autorul a studiat caracteristicile generale şi liniile de evoluţie. 435-477.240-268. NicoarA Beldiceanu. Dar cercetătorul per excellentiam al fenomenului istoriografic românesc în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a celui următor este Alexandru Zub. 24' Ibidem. 1 07434. anul XXXIV. a evoluţiei istoriografiei române în ultimul sfert al secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale celui următo�44. 377 p.ro 52 . 1 9081 9 1 3242 . Kitap/ar ve Mecmua'lar. Bucureşti.ln sinteza lui Lucian Boia se observă deja tendinţa de a individualiza direcţiile şi domeniile de cercetare istorică apărute în istoriografia românească începând cu ultimul sfert al secolului al XIX-lea. ""' Ibidem. Printre ele. De exemplu. şt cele de orientalistică-turcologie . Lucian Boia a amintit şi a analizat sumar şi preocupările de orientalistică-turcologie ale unor istorici care şi-au desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică în perioada amintită anterior. pp. Printre ele. Evoluţia gindir i i istorice romăneşti. direcţiile. ce se "pierdeau" astfel în şuvoiul "ofertei istoriografice" complexe. ale cercetării şi scrisului istoric în spa�ul românesc. '"' Alexandru Zub.1 250.). . Gotha. După ce a conturat o imagine de 237 Aurel Oecei.259-260. O.ro / www. Romanya (Bibilographie 1936-1946 des publications roumaines sur i'Otient). .

autorul a studiat "geneza şcolii critice"2 ("Deceniul ultim al secolului al XIX-lea e răstimpul în care . Institutul de Turcologie (1 940-1 945. pp. Zub a continuat studierea evoluţiei istoriografiei româneşti şi a elaborat o temeinică contribuţie referitoare la scrisul istoric românesc în perioada interbelică255 . revista de specialitate (. 156 .. 7 s-a infiripat şcoala critic� (subl. pp. 1 95. pp.O. a acestui original "concept integrator": temeiurile. pp. a Imperiului otoman în ultimă instanţă: Institutul �entro studiul Europei sud-orientale/sud-estice ( 1 9 1 4-1 948. 239-242 . a cercetării istorice a "Europei sud-estice". Gândind şi procedând astfel. ale Institutului pentru studiul Europei sud­ orientale (Bucureşti)254.2 . 2 77. pp. O. "programul şi etapele" cercetării istorice promovate de aceasta248.. Al. 233-244. 233-2 37.. 239-240.1 69-185.ro 53 . Ibidem. . 255 ldem.. practică. documentologice sau evenimenţiale ale perioadei şi istoriografiei interbelice256. 253 Ibidem. programul activităţii ştiin�fice-de cercetare şi didactico­ formative. 203-2 1 1 . pp. '" Ibidem. . 250 Ibidem. De asemenea. Al. 1 9 1 .� . 252 www. Iorga dorea să particularizeze locul şi rolul românilor în istoria acestei zone de intersecţie şi interdependenţă a două continente (Europa central-sudică şi Asia vestică J şi "încerca să reconcilieze perspectiva locală cu cea mai largă. de istorie a lumii. Al. . Ibidem.1 62.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS ansamblu asupra "sfâr�tului de veac [al XIX-lea] îa istoriografie"245. R. instituţională-de cercetare. 296. 237. 41 2 p. ·balcanice (1 943-1 948.1 63 .1 09."). 254 1bidem. colaborările interne şi interna�onale în domeniu etc. ''" Ibidem. prezentat la 24 ianuarie 1 91 4.abreviat : "B. EdHura Junimea. E. elaborării şi ecourilor istoriografice ale sintezei G. 2 sau patronate de 1 acest polihisto�5 ) .1 34. Zub a enumerat rezultatele concrete ale proiectelor de organizare instituţională.Bulletin de !'Institut pour l'�tude de I'Europe Sud-Orientale" . la laşi)260 sau Institutul de studii şi cercetăn.1 97-251. 268. A analizat "un concept integrator: Europa sud-orientală"252 . pp. p. I . Al. pp. După conturarea orizonturilor şi perspectivelor bibliografice. 208.103-153 . evidenţiind predispoziţiile pentru zona balcanică. a 57 "şcolilor" istorice şi a programelor acestora . laşi. 49-102 . la Bucureşti)261 • ln perioada interbelică. iar ansamblul institutelor' create sau numai propuse la noi [în România] trebuia să � .ro / www.141. 141. pentru lumea otoman�. 1 989 . la Bucure i)2 9.1 2-1 3. "institutul devenise pretutindeni [în lume] un mod de organizare a activităţii ştiinţifice.154-196.. pp. 2 1-1 68. a "Europei balcanice". statală sau privată. pp. 250 Ibidem. autorul a insistat asupra tendinţelor. lstorie şi istorici In RomSnia interbelici. Ibidem. 252 .. direc�ilor şi domeniilor de cercetare istorică. pp. teoretizat şi introdus în circuitul istoriografic de N. ''" Ibidem. Zub a amintit de preocupările de orientalistic�-turcologie ale lui Nicolae Iorga Ja insistat asupra genezei.cimec. întemeierea. pp. pp. Ibidem. exegetul ieşean a "radiografiat" şi concretizarea efectivă. S. 326 . în strânsă legătură cu dimensiunea geografice­ istorică şi istoriografică europeană258. 326 .. Iorga.182 .150. p. 326. "imQiicaţiile teoretice şi de metodă" ale programului şcolii critice asupra scrisului ist� c din epoca respectivă249 . p. '"" Ibidem. 250 Ibidem. culturale.muzeubt.. 258 Ibidem. 25 7 Ibidem. 1 95. Zub)"24 . 188--189 . Ibidem.

263.2/1978.1 1-18. Ştefan ŞtefAnescu. pentru prima dată în istoriografia românească.". Ibidem.ro / www. promotori etc. Brătianu în această direcţie se înscriau pe linia convingerii sale ferme că orie(ltalistica-turcologia �utea şi trebuia să aducă un real folos şi mari avantaje scrisului istoric românesc263 • . RumiJnische Beitrage zur Geschichte des osmsnischen Reiches. Turcologul german Franz Babinger a fost invitat oficial la Bucureşti de către Nicolae Iorga. ca introducere la Enciclopedia istoriografiei româneştf6 • ln această sumară trecere în revistă a evoluţiei scrisului istoric românesc din secolul al XVII-lea până la zi.I. ldem.)"262 .amănunt.. 770 77' m Coordonator ttilnţllic: prof.. D. preocupările româneşti de orientalistică-turcologie au fost particularizata în cadrul "ofertei istoriografice" complexe. a fost invitat de medievistul universalist Gh. şi compl. autorul a subliniat principalele caracteristici.S.Ş.283-288. Sibiu. nr. cunoaştere a Imperiului otoman şi a istoriei sale265. elaborate de Alexandru Zub. totul raportat la şi explicat prin dezvoltarea generală a scrisului istoric românesc în perioada anterior precizată. pentru a pune bazele unei iniţieri în turcologie la nivel universitar şi a organiza investigaţii turcologice inter. pp. Carol GOIIner a individualizat contribuţia românească la scrierea istoriei Imperiului otoman. unde a profesat în domeniul său (1 937-1 943) ş i a fost directorul de studii al amintitului Institut de Turcologie.und Landeskunde".ro 54 . Nicolae Andrei Antal M r.muzeubt.164-165 (voce de Damaschln Mioc). 326. XIX. Atitudinea şi demersurile lui Gh.răspundă unei tendinţe de etnopedagogie şi progres [subl.53 (voce de Dan Berindei) pp. pp.142. pentru care îi lipseau însă abordările strict domeniale şi "studiile de caz�: exegetul ieşean a oferit.. Aurel Decei272 . 1. a concluzionat autorul.1�eut Judeţean Botoşani ffy270 .E.cimec. au fost prezentate principalele repere ale vieţii şi activităţii didactico-formative şi ştiinţifice de cercetare ale orientaliştilor­ turcologi din intervalul 1 878-1 948/1 955: M . direc�i şi domenii de cercetare. o imagine de ansamblu a evoluţiei şi realizărilor acestei categorii de preocupări istorice.E. Alexandrescu-Dersca Bulgaru269 . Bucarest. fără a aminti sau a insista în mod special asupra preocup�rilor de orientalistică-turcologie. Fără a coborî la analiza de . Dionisie Fotino şi Nicolae Iorga. Nicoară Beldiceanu27 1 . '"' ldem. '"" Vezi infrll . U lterior.. 471 p. p. p. 1978. www. XXI.32-33 (voce de Florin Constantiniu). ai fenomenului istoriografic românesc în perioada 1 878-1 948268 . unlv. Der Beitrag der rumiJnlscher turlfO/og/scher Forschungen zur besseren Kenntnis des osmsnischen Reiches. Acelaşi autor a reluat şi a explicitat problema contribu�ei studiilor turcologice româneşti la o mai bună şi obiectivă . pp. 1 . Jdem. E. 121-122 (voce de Damasc:hin Mloc).şi pluridisciplinare în Dobrogea (1 93�1 937).7·20. pp. Mihail Guboglu273 . ln monografiile anterior amintite. Ştefan Ştefănescu a realizat o Scurtă privire asupra istoriografiei 7 româneştf66 . E .36 (voce de L. . generoase şi multidirec�onale de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi din prima jumătate a celui următor. Dem6ny) p. 203 Ibidem. lucrarea citată la nota nr. în cadrul turcologiei europene din ultimele trei secole264 • A analizat sumar contextul istoric sud-est european (secolul XVII I-începutul secolului XX) şi reflectarea sa în istoriile otomane scrise de Dimitrie Cantemir. 1 1 5-120.R. nr.E. pp. '"' ldem. in "Forschungen zur Volks.P.182. in "R.21198 1 . în succinte medalioane bie-bibliografice. ""' Carol GOIIner. ldem. "şcoli" istorice. Tn a doua parte a acestui enciclopedii. pp. 773 /dem. lenăchiţă Văcărescu. >61 "" E. pp. dr. M . Buculllf1i. Brătianu l a U niversitatea din laşi.

pp. ".". .Ş. Pentru perioada interbelică281 . p. şi în contradicţie cu aserţiunile făcute de autor în cadrul aceluiaşi articol. 1985. programul şi activitatea didactico-ştiinţifică ale Facultăţilor de Litere şi Filosofie ale Universităţilor din Bucureşti şi laşi. warazawa. pp. ldem. laşi.. Hagop Djolonian Siruni276.� ' " . . 1 980. P. p. �3/1956. cu importanţa lor istoriografică..� 1 . istorie a Imperiului otoman sau a relaţiilor complexe şi multiple române-otomane. . instrument istoric de lucru. D. 1 72 p. . 279 /bidem. în timpul războiului german. D .466). --. Referindu-se în mod special la preocupările româneşti de orientalistică­ turcologie din perioada interbelică. Istoriografia ieşeanl interbelici. in "P.muzeubt. p. despre Institutul de Turcologie (1 940-1 943). I(Jem. pp. pp. laşi. cit. • • 'il ' ' . racordată evident la pulsul celei româneşti şi europene. condus de acelaşi turcolog german. pp. ) ca şi în organizarea şi funcţionarea. 528. 215 /dem. . Vezi şi succinta analiză a G..:.cimec. www. Par{ slow o Rumunskiej Orientalistyce (CIIteva cuvinte despra orientalistica ro(ri �l . Orientalistul polon a mai enumerat şi principalele contribuţii turcologice ale lui Franz Babinger în perioada "românească" a activităţii sale didactico-ştiinţifice. mai ales. modem şi Tncă adual (realizată de Adolf Armbruster. sporadic sau cu o anumită continuitate.R. � 'C ! z '"' Vezi şi idem. Ibidem. cursuri şi seminarii de limbă şi paleografie turco-osmană. a secţiei de Turcologie [Institutul de Turcologie] de pe lângă Universitatea din laşi [compl. Această afirmaţie este doar parţial exactă. în perioada 1 920-1948.U. Institutului pentru studiul Euro�ei �st-orientale (sau Europei sud-estice) şi I nstitutului de studii şi cercetări balcanice 77 .I. Tn acest context. depus nici un efort faentru dezvoltarea acestei ramuri a ştiinţei [istorice româneşti . limbă turcă modernă.183-184 (voce de Ştefan Ştefănescu).ro 55 � .compl. pp.1 9 1 8279 şi 1 9 1 8-1 944280 . fără ca aceste realizări didactice turcologice să fie amintite. insistând în mod special asupra perioadei 1 860. ) [la] dezvoltarea studiilor istorice de turcologie în România. Ion Matei275 . 1 '? .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS lorga274. t � )'� . Istoria la Universitatea din laşi. .:= .]" 84. Tn această sinteză a evoluţiei istoriografiei ieşene.525._ � 282 Jan Reychman.525...)> .]"283 . La sfârşitul enciclopediei s-au oferit date generale despre înfiinţarea. într-o anumită perioadă [1 940-1 945]. Istoricul ieşean Vasile Cristian a studiat activitatea didactice-ştiinţifică în domeniul istoriei la Universitatea din laşi278 . XXVI. P. 368. .366. In aceste instituţii s-au organizat şi desfăşurat. ".9-24. .82-1 19. nu a amintit însă nimic despre cursurile şi seminariile de limbă turco-osmană şi de istorie a Imperiului otoman ţinute de Franz Babinger la Facultatea de Litere şi Filosofie din laşi (1 9371 943) şi.I.213-214 (voce de Damaschln Mioc). autorul a analizat viaţa şi opera marilor istorici ieşeni care s-au afirmat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a celui următor.523-530 Ibidem.O. din capitala culturală a Moldovei. i � . 700 Ibidem.O . ( . .". autorul a amintit "contribuţia deosebită [pe care] a avut-o istoricul-turcolog Franz Babinger ( .. "neglijarea domeniului orientalisticii [în România] este o moştenire tristă a vechilor guverne burghezo-moşiereşti [din perioada interbelică]. neuitând să amintească şi de cele două volume-"publicaţiuni ale Institutului de Turcologie" (1 942-1 943). nu s-a pomenit nimic nici despre Institutul de Turcologie de la laşi (1 940-1 945).299 (voce de Georgeta Penelea). pp. m Vasile Cristian.. loc. . pp. Jan Reychman a apreciat că la începutul anilor 1 950. O sumară trecere în revistă a evoluţiei orientalisticii române în epocile modernă şi contemporană a efectuat orientalistul-turcolog polon Jan Reychman în 1 956282 . care nu au. m telem. in "A.ro / www.

1 967-196fi290. printre care şi perioada "românească" 1 935-1 943). 1 966. 1. index. W. 1 988. în Albania).turcologii Siidosteuropas und der Levante289. deşi o cunoşte� a făcut Gh. III.+48 plante. pe când era director de studii al Institutului de Turcologie de la laşi. orientalistico-turcologică.'. Franz Babinger. Wien. Schriltenverzeichnis. P.ro / www.M:JZeL' Judeţean Botoşani * * * Referitor la orientaliştii-turcologii sau -arabişti români sau străini (în cazul nostru. Wurzburg. d e a reuni şi reedita cele mai importante articole şi studii elaborate de Franz Babinger. 1 962. 437 p. fără a aminti însă nimic din institu�a propriu-zisă. 1962. Brătianu într-o lucrare fundamentală despre originea poporului român2 După moartea intempestivă a turcologului german (23 iunie 1 967).Ş.. www. 1 968)285 bibliografia contribuţiilor sale ştiin�fice orientalistico-turcologice. 202 Editura Academiei R. Band. " 2110 XXXI edition. 1 1 8. Franz Babinger (1891-1967).muzeubt. 1962. la DOrres 1 Durazzo. De asemenea. 1 951 . Kissling. 124. p.O. "" H. 1968.Band. "" Vezi supra notele numerele 45. 1 938. J . 1 966. in "Aimanach der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften".. 310 p. 1 2 1 . MOnchen. studiu şi note de Stelian Brezeanu. ceea ce a permis cunoaşterea permanentă şi îndeaproape a bogatei sale activităţi de cercetare şi publicistice în domeniul anterior amintit.+IV planşe+1 1 p. II. 1. ""' I.Band. O laconică referire la activitatea didactica-ştiinţifică a turcologului german. !reducere de Mariana RAdulescu. XXVI. Duda. Ulterior însă.1 83. edi�e îngrijită. marile enciclopedii generale. Bucurefli.cimec. RomAne. pp. 1968 (postum). p. London. Studiu şi albud9 turcologul român 1-a apreciat pe savantul german ca fiind unul dintre . Duda288 . în mai multe volume. 349 p. MOnchen. au evocat personalitatea şi opera complexă. H. In "S. ""' Gh. în ceea ce-l priveşte pe Franz Babinger (1891-1967).E. MOnchen. 1967. Bucureşti. pp. s-a materializat iniţiativa. 1968. 1 957. în medalionul inserat în acest dicţionar au fost prezentate principalele repere � • � • '"" Franz Babinger. 1 968. l a Munchen. O enigml şi un mirarol istoric: poporul roman. savantul german Franz Babinger) care şi-au desfăşurat activitatea în România în perioada 1 878-1948. 1 958. ln contribuţiile publicate în . E. acesta a publicat periodic (1 938. . cu titlul general: Aufsiitze und Abhandlungen zur Geschichte • cronologiCa şi publicistice ale vieţii şi activităţii didactica-ştiinţifice ale turcologului german.+72 planşe. benefică d i n toate punctele d e vedere.F.. în masiva i temeinica lucrare Paleografia şi diplomatica turco-osmană. există în istoriografie unele contribuţii bio­ bibliografice ce permit formarea unei imagini de ansamblu ·asupra vieţii şi activităţii didactica-ştiinţifice ale acestora. BrA1ianu.ro 56 . prefaţ!l.1 955-1 95629 Mihail Guboglu nu a amintit nimic despre activitatea didactica-ştiinţifică a lui Franz Babinger în România (1 935-1 943) sau despre Institutul de Turcologie de la laşi (1 940-1945).31 7-323.Band. Voi aminti doar The International Who's Who. Astfel. cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani şi a jumătate de secol de activitate ştiinţifică-publicistică ( 1 961). 1 966. Tncă din timpul vieţii . foştii colaboratori pe plan didactic şi ştiinţific. includeau (şi includ) medalioane consacrate vieţii şi activită�i didactico-ştiin�fice a marelui turcolog german. Hans Joachim 27 Kissling 8 şi Herbert W.375-379. editate în ţările lumii cu vechi tradi�i în acest domeniu. nota 1 . a marelui dispărut.Band.67. 1951. din anul mo�i lui Franz Babinger. 1 957.

Tn 1 960. pp.S. pp. 300 Ibidem. După moartea lui Franz Babinger. Urmarea firească a acestor demersuri. a savantului german. în deceniile I I I-V ale secolului al XX-Iea299 . trebuiau să pună bazele unui învăţământ universitar formativ în domeniul turcologiei (osmanisticii). trecând peste resentimente şi atitudini subiective.". prin apelul la specialiştii europeni în domeniu care. Informaţiile "cronologice" oferite de M. în general. P. că "de exemplu..A. p.L. Mihail Guboglu a evocat viaţa şi activitatea turcologică. în România în perioada interbelică. 126. unde a ţinut cursuri şi seminarii de turcologie (1 9371 943) şi a fost directorul de studii al Institutului de Turcologie (1 940-1 943) din acest g Ibidem. n. universitarii ieşeni Gh.il. Guboglu le-a făcut. de asemenea. in "R. in "A. Guboglu în legătură cu fostul său director de studii de la laşi erau. a afirmat. ""' Cristina Feneşan. pp. "" Valeriu Mangu. 207 Lucian Năstas.P. Bucureşti. Autoarea a prezentat direcţiile principale ale activităţii ştiinţifico-didactice ale turcologului german în întreaga sa carieră ( 1 9 1 0-1 967). privind rezolvarea "chestiunii" prof. 1 968. prin Franz Babinger. A amintit iniţativele şi eforturile depuse de Nicolae Iorga pentru a suplini lipsa de orientalişti­ turcologi români. cit. A enumerat.37�374. 1 3 contribuţii turcologice babingeriene cu referire specială la relaţiiile româna-otomane între secolele XIV-XVI I .]"29 . pp. 1982. invitaţi în România pe bază de contract. la dezvoltarea osmanisticii române. . nr. Franz Babinger.cimec. ştiinţificâ şi didactică. Franz Bablnger. cunoscutul turcolog german Franz Babinger.314-31 7. p.A. nr. 1968. 312. (Tn legătură cu recenziile pe care M.15. corecte. între 1 934-1 944 [mai exac\ pentru perioada 1 935-1 947].I. Franz Babinger: ein deutscher Beitrag zur rumSnischen Osmanistik. VII. 24. cu sprijinul savanţilor străini.S. "" Ibidem. D. E .23�235.�/1 994.. 28. Nu a pomenit însă nimic despre Institutul de Turcologie.37�374.I.ACTA MOI. vezi intra. 203 16 şi 1 7. Bucarest. contribuţiilor turcologice ale lui Franz Babinger. insistând în mod special asupra perioadei "româneşti" ( 1 935-1 943) din fecundul său travaliu..D.F. assim).compi.". catalogul citat la nota numărul 1 29. cu nuanţe de subiectivism şi exagerare. De vorbi! cu lorgu Iordan.DAv'lAE SEPTENTRIONALIS cunoscuţi [pe plan mondial .E. unde a fost publicată cererea Decanatului F. Vezi supra. Ulterior.muzeubt. doc. pp. nu a făcut nimic în acest sens [compl. a folosit.".31 �322. la nota nr. de-a lungul anilor. XXXII-e annee. în dialog cu lorgu Iordan. 1 1 9. 1 1 8. Cristina Feneşan a analizat contribuţia germană. I-au invitat pe turcologul german la laşi. 1 985. Editura Eminescu.6.I.O. cu rezoluţiile ministeriale aferente. din laşi.E. XXII/1 . pp. la propunerea lui N.14. in "S. Din arhiva Universitilţii Mihililene din laşi. Mihail Guboglu.X. fiind angajat cu contract de statul român. şi subl. Lucian Năstasă 97 a publicat unele documente inedite despre invitarea lui Franz Babinger la laşi (1 937) şi găsirea resurselor financiare�entru plata activităţii didactice universitare a savantului german. Iorga. a fost angajarea cu contract a lui Franz Babinger la Institutul pentru studiul Eur�ei sud-estice din Bucureşti (condus de N. laşi. Brătianu şi lorgu Iordan. www. pentru perioada 1 935-1 937 . . 23. a precizat condiţiile juridico-financiare în care a fost angajat cu contract Franz Babinger la Universitarea din laşi (1 938). istorici şi filologi.ro 57 . Bucarest.. Valeriu Mangu2 . insistând asupra perioadei "româneşti" a acesteia (1 935-1 943)296.despre iniţiativa de a forma tineri turcologi.ro / www.. 1. scriind . op. a citat şi a introdus în bibliografia generală a contribuţiei saleJ>rincipalele studii şi articole ale lui Franz Babinger referitoare la tematica abordată2 .] pentru cercetările lor orientale"293 . Iorga) .

a completat Cristina F. din 5 şi respectiv 27 decembrie 1 930 păstrate în Arhiva de familie N. condiţiile în care turcologul german Franz Ba6inger a fost invitat în România (1 935) şi angajat cu contract de N.193-195. Cristina Feneşan a sesizat corect dualitatea terminologică302 folosită de Franz Babinger pentru a denumi domeniul istoric de cercetare în care îşi desfăşura activitatea: "turcologie" (expresie folosită mai ales pentru studiile filologica­ lingvistice) .P. :m lbldem.O. pp.".S. ) Este deci. Iorga. Am amintit şi de iniţierea unui demers universitar privind transferarea Institutului de Turcologie de la 301 Ibidem. Ulterior. ln anexa studiului său. pentru toate categoriile de preocupări de turcologie). Iorga. Tn ceea ce mă priveşte. . Decei.eneşan.164-201. vol. Tn această contribuţie am lămurit. p. sub patronaj statal. Bucurefli.ro 58 . D. pp. Tn concluzie.ll. Iorga. Iorga. 304 Tn "C. şi "studii turceşti" (folosită cu caracter global. a cercetării ştiinţifice în domeniu (Institutul de Turcologie de la laş1). Facultatea de Litere şi Filosofie305• Turcologul german a avut o contribuţie importantă la înfiinţarea Institutului de Turcologie de la laşi (1 aprilie 1 940).. din 1 937 şi-a continuat activitatea didactice-ştiinţifică la Universitatea din laşi.L. Ibidem. şi publicat un an mai târziu304 . pp. .. parţial exagerate. pentru a fi lămurite unele aspecte încă puţin sau deloc cunoscute ale activităţii de orientalist­ sui generis a lui N . timpul activităţii complexe a lui Franz Babinger în ţara noastră şi amintesc doar numele lui N. şi a "influenţat" benefic atât cercetarea.)"303 . Orientalişti-turcologi şi preocupări ştiinţifice de turcologie au existat în România atât anterior. Dj. pp. Această dublă activitate "a câştigat un loc de onoare în istoriografia românească. în sensul că turcologul german Franz Babinger a semnat "actul de naştere" doar al osmanisticii didactice universitare româneşti.319-320.oraş301 . R.N.J. A.317-319. Muzeul Judeţean Botoşani româneşti. Antalffy. am elaborat un studiu. a osmanisticii moderne şi la impulsionarea "studiilor turceşti" în ţara noastră. la 21 ianuarie 1 992. "" Ibidem.319. .179-193.19S-197. Siruni sau A. ""' Ibidem.. am precizat condiţiile în care a fost organizată şi dotată şi· a funcţionat Biblioteca de turcologie a acestui institut307. laş1) . după ce am cercetat (1 989-1 991 ) fondurile arhivistice Universitatea din laşi-Rectorat şi -Facultatea de Litere şi Filosofie (conservata la A. De asemenea.ro / www. trebuiesc însă nuanţate.cimec. pe plan didactic. Franz Babinger şi Institutul de Turcologie de la laşi (1940-1945).muzeubt. Aceste concluzii. pp. al cărui director de studii a fost 306 ( 1 940-1 943) .D. o realitate de netăgăduit că activitatea desfăşurată de Franz Babinger în România între 1 934-1 943 a constituit actul de naştere al osmanisticii româneşti şi că a influenţat-o in timp (subl. Cristina Feneşan a publicat două scrisori ale lui Franz Babinger către N. H. Iorga. ( . ""' Ibidem. 1993. pp. Acest important şi inedit fond epistolar şi documentar trebuie cercetat cât mai repede cu putinţă şi valorificat informaţional. la I nstitutul pentru studiul Europei sud-estice din Bucureşti. www. pe baza documentelor inedite descoperite în amintitele fonduri arhivistice. Din tradiţiile orientalisticii prezentat în cadrul şedinţei lunare a Laboratorului de Studii Otomane de la Facultatea de Istorie din Bucureşti. căt şi organizarea instituţională. preocupările şi scrisul istoric turcologic în România în deceniile I I I-V. autoarea a afirmat că germanul Franz Babinger a avut o importantă contribuţie la organizarea. cât şi în .

Bucureşti (sub tipar). el există de jure! De ce nu ar fi revitalizat? O bună conlucrare intre facultăţile de profil [de istorie. . vol. XXXV III. Vezi F. Dan Prodan.24.56316 Dezember 1931 . 1 908-1 91 3). Geburtstag. 1996.R. la 3 decembrie 1 93 1 . idem. autor al sintezei de istorie otomană G. Clu}-Napoca. mi-am exprimat speranţa că intr-un viitor nu prea îndepărtat "un Institut de Turcologie ar reuni toate aceste forţe creatoare [ale turcologiei româneşti] şi ar urmări finalizarea complexă a unui program de studii şi cercetări in domeniu.iorgolog" (cum el însuşi s-a autocaracterizat).182. Şi aceasta nu din curtoazie sau cu intenţie măgulitoare. Nicolae IOITia zum 60.".S.". şi am urmărit influenţele şi . Institutul de Turcologie de la laşi şi-a incetat de facto activitatea in 1 945.26-38).1 27-134.I. (B. nr. referitoare la relaţiile politice româno-transilvane in 1 64931 3 . Am comentat şi am publicat originalele scrisorilor trimise de Franz Babinger lui Nicolae Iorga in perioada 1 920-1 937. 13). IOIT/a. oferind astfel noi informaţii despre colaborarea ştiinţifică dintre cei doi _a�� interbelică31 1 .I.IXI. 13 ldem. subliniind caracteristicile generale ale activităţii didactice-ştiinţifice desfăşurate de turcologul 30 german la Bucureşti (1 935-1 937) şi laşi (1 937-1 943) 1 . Berlin. culturală şi artistică a lui Nicolae Iorga: discipol al lui Karl Lamprecht.UXI. anul 1931 (nr. On a Bemt and an 'Ahdnlme Handed to Prlnce GheoiT/he Rlk6cz/ Il in 1649.".2/Summer 1994.49-51. Deci. �courile acestor contribuţii în istoriografia românească in ultimele trei sferturi d'e veac31 2 . sub patronajul moral şi material al statului român. LXX. Franz Babinger : "doresc foarte mult si pun turco/ogia la Bucureşti pe o bazl solidl". XXXV II.oficial" şi de necontestat al marelui său profesor şi mentor. Leipzig. Tn incheiere. fără a fi desfiinţat prin decizia oficială a forurilor ierarhic superioare. Astfel.n. no.. (5 masive volume. ar constitui «cheia de boltă» a oricărei [viitoare] intenţii serioase in domeniul turcologiei româneşti [compl. de asemenea.P. realistă. preocupat de cerr:etlrl otienatlistice etc.ro / www. A se vedea şi textul conferinţei radiofonice ţinută de Franz Babinger la postul gennan de radio "Deutsche Welle" din Berlin. Iorga. Tn ceea ce priveşte viaţa şi opera istorică a orientalistului sui-generis Nicolae Iorga (1871-1 940). pp. p. . 3'4 Franz Babinger. in "M. Activitatea sa de . Corespondenţa Franz Babinger . pp." .Nicolae /Ofrla (192()-1937) in "A. româno-otomane. complexe. Anul 1649 In cadrul relaţiHor otomantrtransi/vane. in "DAZ.. au constituit obiectul unor preocupări bie-bibliografice încă din timpul vieţii Magistrului de la Vălenii de Munte. www. Botoşani. însuşi Franz Babinger 1-a omagiat ee N.n . 1 71-179.s.lll. Am revenit asupra vieţii şi operei turcologice ale lui Franz Babinger.B.]"309. ci ca o recunoaştere obiectivă. O. 2000 .4 (325)/aprille 1994.I. a ob�nut doctoratul In Istorie la Universitatea din Leipzig (1893). mai · ales plnl la rlzboiul mondial. cu titlul: Leglturl/e culturale Intre Germania şi Romlnia. "' ldem. acest] Institut şi ministerul de r�sort. . D. 310 300 Ibidem. p. am insistat in mod deosebit asupra celei din 1 920.cimec. In "M. In partea finală a acestei conferinţe turcologul german a evocat marea personalitate şi vaSUl operă ştiinţifică. In "A. M id -1 1" Century Transyfvania and Franz Babinger. 312 ldem. in "Hierasus·. ( ff. Dintre aceste contribuţii. idem.ro 59 . In "T. a rolului important şi al locului central pe care le ocupa savantul român in cultura şi orientalistica-turcologia românească.". Am analizat. nr. laşi (sub tipar). pp. Bucureşti. a devenit biobibliograful . vol. Iorga cu ocazia implinirii vârstei de 60 de ani şi a sărbătorii zilei numelui3 4 . 2001.• anul XXVIII. 1 1 9-1 70. A R. a debutat cu 300 Ibidem.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS laşi la Bucureşti. Studiile lui Franz Babinger referitoare la istoria romlnilor şi a relaţiilor romlno-otomane In evul mediu Secolele XIV XVII ) . laşi (sub tipar). program bine gândit. X. judicios şi precis formulat. Franz Babinger-turco/og celebru şi agent secret?. fostul secretar particular al lui N.muzeubt. Corespondenţi N. Jahrg. s.. nefinalizat insă308. Barbu Theodorescu.393 (1932). 2000.". anul XXXIV.R. pp. contribuţiile turcologice istorici in per � ale lui Franz � ger referitoare la istoria medie a românilor şi a relaţiilor multiple.

lorga315 . Bucureşti.cimec. 1944. Bucureşti. 3 1 1 p. tematică şi analitică a întregii opere a lui Nicolae lor� a 37 3 (1 890-1 940)3 1 6 . Theodorescu. voi. Un concurs universltar celebtu (Nicolae Iorga).. Tn selecţia datelor. în completarea bibliografiei operei lui N. Tipografia Căt1ilor bisericeşti. sociali şi economici a lui Nicolae Iorga.+planşe bibliografii la pp. 1 7 Ibidem. D. amintita bibliografie este un bine întocmit şi indispensabil instrument de lucru pentru cercetătorul care studiază preocupările de orientalistică-turcologie ale polihistorului Nicolae Iorga. pp. E. literară. 1937.. 8/bliograph/e des travaux de Nicolae Iorga en fangues �trangeres.P.l (18�1901). t.muzeubt. edi�e ingrijitA de de Barbu Theodorescu. Bucarest.Muzeul Judeţean Botoşani întocmirea. studii. comentate sumar şi reunite în subcapitole speciale. importanţa.+facs. Editurii Mlnerv8. Iorga (Studiu şi documente). pp. principalele direcţii ale activităţii sale didactica­ ştiinţifice plurivalente. 022 Ibidem. concursului universitar din anul 1 894-1 895. Tn 1 976 acelaşi autor a publicat bibliografia critică. Bucureşti. pp. 1988 . din ţară şi din străinătate. 1 930. Dar acest volum atât de necesar şi folositor nu a fost încă �ublicat. am urmărit să acordăm o atenţie principală activităţii ştiinţifice a marelui savant. Bibliografia operelor lui Nicolae Iorga.XXII.14. ultima "concepută ca un auxiliar al bibliografiei .15-123. 382 p. l!uanfti. idem. pp. 1 979. 1890-1934. '" Ibidem. Tn bibliografia editată în 1 976 3 preocupările de orientalistică-turcologie 1 şi de istorie a relaţiilor român(}-()tomane 322 în epocile medie şi modernă ale lui Nicolae Iorga au fost particularizata. ediţie IngrijitA de Barbu Theodorescu. "consacrat referinţelor critice din publicaţiile româneşti şi străine" . Ibidem. 1871-1840.] în epocă şi în posteritate"320 .. = ldem. 1941 (ă la memoire de N. cronologie şi bibliografie..5-14. periodică a bibliografiei contribuţiilor lui N. Scrisori cltre Nicolae Iorga. miza. Despre viaţa lui N. ActMtatea lui Nicolae Iorga pe anul 1928.SS-100. :Rrecum şi datelor biografice care explică formarea şi 1 evoluţia personalităţii sale" 9. Studii fi documente. Bucureşti. ldem. ldem. şi care "va rotunji profilul bibliografiei noastre. 324 1dem. Documente literare. Prin urmare.+fig. Bulletin de la section historique•. 848 p. Bibliografia Istorici şi literartJ a lui Nicolae Iorga. P. Buc:urettl .E. ' ldem.ll: Bibliografia politici.S-14. Ed�ura ·cartea romAneascA". r.189-175. 576 p. Bibliografia şcolartJ 1 lul N. . 1 . modernă şi contemporană" la Universitatea din Bucureşti324. p. BIJCIAfll . voi. permiţând încadrarea fiecărui titlu de carte într-un context biografic mai larg. surprinzând ecoul operei [lui Nicolae Iorga .ro 60 . Editura Tineretului. In "Academie Roumaine.D.. ' Aurelian Sacerdoţeanu.... Theodorescu în 1 935-1937. XXXIX+150 p.ro / www. 1931.1 2>520). 1 972. tipărite în intervalul 1 934-1 94 1 : 41 1 titluri de cărţi. X+630 p. Vll+208 p. 1929-1930. în intenţia lui B. passim. idem. voi. p. Nicolae lorg1. Vll1+370 p. in Anuarul Universitlţii din Bucureşti. urmările etc. Din aclMtatea ştiinţifici a d-/ui Profesor N. Nicolae Iorga. Bibliografia a fost precedată de o prefaţă 1 şi o cronologie 8 . Iorga).!. BUCUI'efli .12. 1 935. li (1902-1912). enumerate. Anterior.1 901 325. vol. 1976. 1 3-55. de al doilea. concepţia istorică. '1 5 Barbu Theqdorescu. m . Iorga.+83 fotografii. pp.+10 pl. 1 928 . vol..� . 1 979. Acest volum va fi completat. un instrument la îndemâna cercetătorilor. . rezultatul . în urma căruia genialul candidat a devenit titularul "catedrei de istorie medie. in "Floarea soarelui". a publicat catalogul contribuţiilor marelui istoric român. idem.!..compl. Editura Minerva. Iorga. Bucureşti. Barbu Theodorescu a pregătit pentru tipar şi a editat scrisorile primite de N. 1890-1934.276-350. 320 Ibidem. XXIV+381 p. Iorga Tn anul şcolar 1929-1930. Bucureşti. { www. în perioada 1 890. acelaşi autor a "radiografiat" condiţiile de desfăşurare.. E. Barbu Theodorescu a elaborat lucrarea biografică Nicolae lorga323 . Iorga întocmită de B. 321 lbidem. pp. politică etc.Ş.

+1 map. autoarea a concluzionat: "cette ouvre si riche de savoir et de reflection occupe une place importante dans la developpement de l'historiographie de I'Empire Ottoman. Alexandrescu-Dersca Bulgaru a analizat concepţia istorică a lui N . VI. Alexandrescu-Dersca Bulgaru a analizat "tezele fundamentale" ale marelui istoric român privitoare la originea etnică a otomanilor şi politică a statului otoman.R.ro / www. Iorga (1934-1941). .M. ascensiunea. 1943. in "R.A. Iorga. Ibidem. 327 Maria-Matilda Alexandrescu-Oersca Bulgaru. p. in "B. O. pp. 1 908-1 91 3).R. 192 p. Cu ocazia centenarului naşterii lui N.". finances.DAVlAE SEPTENTRIONAUS articole. în care cele cu conţinut istoric (inclusiv cu tematică turcologică) ocupau un loc important. republicane. cu Ţările Române în evul mediu şi în epoca modernă. 1941 . Par lă. 39 p. cu un caracter aparte. et qui favoriserent la survivance des nations conquises. Tn centrul analizei autoarei s-a aflat amintita G. Depassant ses predecesseurs par l'envergure de sa conception historique. acestui subiect. www. Iorga. multilaterale.Nicolae lorga's Geschichte des omanischen Reiches is a work of great value in which the scholar's encyclopedic "" Autelian Sacerdoţeanu. fondarea.muzeubt. şi alte contribuţii ale lui N.144-149. declinul şi prăbuşirea Imperiului otoman. Pubishing house of the Academy of the S. N. Iorga în domeniul orientalisticii-turcologiei a fost monumentala G. de-a lungul întregii sale cariere ştiinţifice. Nicolae /orgii-li Romenian Historian of the Ottoman Empira.121. Iorga se refusa ă tracer une nouvelle collection documentee de biographies comme l'avait fait en son temps Hammer ou une histoire de la culture comme Zinkeisen. Gotha. 331 Ibidem.". 1 01-122. anui iVI2. la începutul anilor 1 970. 332 Ibidem. a abordat pentru prima dată în istoriografie preocupările marelui savant român pentru studierea istoriei Imperiului otoman şi a relaţiilor româno--otomane327 .cimec. 1 1 �9. classe dominante. economique et spirituelle des provinces"328 . Bucureşti. formarea statelor naţionale în Peninsula Balcanică şi în Orientul Apropiat şi naşterea Turciei moderne. Iorga consacrate. M. M. "" Ibidem. N. armee.R. lorga. �. pp.R. pp. Bibliografie. avându-se în vedere. Iorga referitoare la istoria Imperiului otoman330. autoarea a afirmat: .ACTA MOl. N. N. Iorga referitoare l a Imperiul otoman ş i contribuţia marelui istoric român l a cercetarea şi scrierea istoriei acestei formaţiuni statale tricontinentale. idem. Contribuţii bibliografice. Tn concluziile332 acestui studiu. Opera lui N. ti extras. 1941 . pp. Alexandrescu-Dersca Bulgaru a întreprins o nouă cercetare a contribuţiei savantului român la studierea şi scrierea istoriei Imperiului otoman329 .410437.326. histolien de I'Empira Ottoman. c'est-ă-dire etudier la vie de cette importante fraction de l'humanite du Sud-Est europeen sous tous ces aspects en insistant sut les facteurs qui concoururent ă l'organisation et au maintien de I'Empire: dynastie. colaboratoare şi discipolă a lui N.M. M . de asemenea. După ce a prezentat carcteristicile generale şi originalitatea concepţiei istorice şi a metodei de cercetare ştiinţifică ale lui N.70-143. kemaliste331 . ce reflecta nivelul dezvoltării istoriografiei turcologice în legătură cu tema amintită. Bucarest. Contribuţia fundamentală şi încă actuală a lui N.O. stagnarea. conferinţe etc. renouvela presque completement l'historire de I'Empire Ottoman en introduisant dans son «architecture» toute une suite de chapitres consacres ă la vie sociale. aflată în relaţii complexe. M . Iorga.ro 61 .. Bucarest. 1 972. Tn legătură cu această sinteză. Tn 1 943 autoarea. m ldem. 11 entendit faire oeuvre d'histoire universelle. studentă. Iorga. (5 masive volume. Bucureşti.

pp. multiple. analizând global contribu�ile marelui savant român referitoare la istoria Imperiului otoman şi a relaţiilor româno-otomano/turce339. originea. istoria medie şi modernă a românilor nu poate fi înţeleasă pe deplin. N. Pornind de la concepţia istorică proprie a lui N.44--<45 .critică a fost realizată segmenţial. Virgil Cândea a studiat activitatea şi contribuţia ştiinţifică ale lui N.P.25-48. Iorga: istoria Imperiului otoman (cu accent pe G. D. Bucurefti. O. conform căreia. româno-otomane-turce342 • Toate aceste contribuţii istorice ale lui N . . . pp.1 87-250. www. ) [G.compl. is not on a work of erudition( .211973. R. autorul a publicat bibliografia contribu�ilor lui N . . grounded on profound thinking" . pp. Nicolae Iorga-i storic a/ Imperiului otoman şi al relaţiHor romlno-turce. a Imperiului otoman. a precizat Virgil Cândea. subliniindu-se şi interconexiunile obiective între domeniile de cercetare istorică circumscrise anterior amintitelor 340 preocupări ale lui N. in volumul omagial Nico/as Iorga. kemaliste34 . derularea particularităţile. in special. Alexandrescu-Dersca Bulgaru 1-a apreciat pe N. Mihail Guboglu a extins studiul sferei preocupărilor de orientalistică­ turcologie ale lui N . ).35-44. 337 Ibidem. la relaţiile româno-otomane şi la Turcia kemalistă (65 de titluri)338.30-35. Analiza preocupărilor de orientalistică-turcologie ale lui N. 34' Ibidem. ldem.cimec. şi asupra lucrărilor marelui savant referitoare la istoria Imperiului otoman şi a Peninsulei Balcanice sub stăpânirea sultanilor336. ( . . 340 Ibidem.R. ln analiza sa.200. ) The G. "" Ibidem. 45-47. 330 Mihail Guboglu. The originality of there interpretations opened new vistas for the historical research. lorge el l'h/storie de /'Empire Ottoman. Iorga. Nicolas Iorga inaugurait une optique nouvelle ă la fois objective et irlmique dans l'etude des ecoles nationales d'historiographie de !'Europe du Sud-Est. 1 naşterea Turciei moderne. .243-246. ( . M. este cea mai minuţioasă şi mai cuprinzătoare din câte s-au intreprins până acum in istoriografie. 334 333 Ibidem. In "A. . pp. . Iorga in calitate de istoric al Europei de Sud-Ese35. . Abordarea . cum era şi firesc. ""' Virgil CAndea. Iorga ca fiind "istoric al Imperiului otoman" ("historien de I'Empire Ottoman". l'homme el l'oeuvre . in general. in op. Nico/es Iorga. p. 342 Ibidem. Iorga referitoare la istoria Europei de Sud-Est. Oeuvre de vaste anvergura. 1972.. . autorul a insistat. realizată de autoare. but a work of interpretation. historien de /'Europe du Su�st. O.200-201 . O. Tn toate contribuţiile sale amintite anterior. pp. la nota 330. "a Romanian Historian of the Ottoman Empire"). "Avec I'Histoire de I'Empire Ottoman.146. Un rezumat al acestei temeinice şi pătrunzătoare analize a fost publicat tot in 1 972334 . Iorga au fost elaborate pe baza studierii şi � pp. M . în universalitatea ei. . ""' Ibidem. ln anexa studiului său.ro 62 .muzeubt.ro / www.I. consecinţele etc.. 148.". cit. Guboglu a cercetat contribuţiile de istorie otomană ale savantului român. pp. in strânsă legătură cu cele ale relaţiilor multiple şi complexe româno-otomano/turce.1 75-186.B.R. pp.M. Bucarest. fără studierea evoluţiei Orientului Apropiat. Iorga.U. anul XXII. pp.] exprime les conceptions de Iorga touchant toute la peninsule balkanique sous la domination turque"337 . relaţiilor complexe. nr. Iorga.M�e u l � udeţean Botoşani knowledge and the erudite precision combine with the novelty and boldness of the history of the Ottoman Empire as an integrant part of world history.) . un loc important I-au ocupat cele privitoare la Imperiul otoman.

E. Les exceptionelles qualites et la profondeur de sa conception historique imposent le respect ă tous les historiens qui lui ont succede" 3o49 . IV-ncO yili.cimec. pp. n-os 1-2/1971 . După observaţiile generale. historien pragmatique.47.R. autorul a precizat: "Nu se poate spune că N . dr. autorul Istoriei Otomane Tn 5 volume). Ibidem. sinteza fundamentală a lui N. a demonstrat receptarea şi folosirea sintezei otomane amintite in istoriografia turcă şi a reprezentat un omagiu al ştiinţei istorice turce adus savantului român. In revista "TOrk KOitOiil". În celebra sa contribuţie G. Beş cilttik Osman/1 Tarihl yazan profew Nilcolaye Yorga (Profesorul N. islamistică sau turcologie-subl.29-33. IX-e annee. La conception de Nicolas Iorga suri'Empire Ottoman. 343 Turcologul Bekir Sitki Baykal a formulat câteva consideraţii referitoare la """ Mihail Guboglu. Iorga privitoare la istoria Imperiului otoman. Iorga. in perioada 1 8931 9403<13 . evoluţia pe multiple planuri. Nazimiye TOI)an. Iorga despre originea istorică. cu urcuşurile şi coborâşurile ei. fiind citat frecvent [in lucrările �i enciclopediile de orientalistică.ro 63 . M . istoricul turc a concluzionat: N . Tn concluzie. dar temeinica analiză a concepţiei istorice novatoare a lui N. Ankara.P. Bulletin".I. Iorga referitoare la istoria I mperiului otoman3o47 . Bucarest. dar el a pătruns adânc in domeniul orientaliştilor. pp..29. care alcătuiesc viaţa intregii omeniri. Ahmed Temir. 340 Ibidem. pp. caracteristicile generale etc. ) obiectivul principal al sintezei sale a fost de a desprinde liniile fundamentale ale evoluţiei statului otoman şi ale politicii sale interne şi externe"3o48 .muzeubt. cât şi "orientale"-otomane: cronistice. nr.318-319).ro / www. www. O. p. G.R. in legătură cu preocupfJrile de orientalistică-turcologie ale marelui polihistor român. Ankans. Nikolaye Yorga'nm Do{Jumunun yazonco y1/1 dolayswle (Cu ocazia aniversllrii a 100 de ani de /a naşterea lui Nicolae Iorga). documentare. . w Tayylb GOkbllgin. ale acestei experienţe istorice unice. pertinente.318326 (cu un elogios Cuvllnl Introductiv de prof.33. s'est efforce de rapporter. ""' Ibidem. p. in revista "TOrk KOitOiil". Istoricul turc a citit G. dans un esprit de parfaite objectivite. şi operei sale orientalistico-turcologice. Contribuţia lui M. in frunte cu Geschichte des osmanischen Reiches. p. Guboglu a sistematizat şi a completat informaţiile despre şi analiza activităţii ştiinţifice de orientalist sui-generis a lui N .O.E. Istoricul turc Tayyib Gokbilgin a subliniat elementele fundamentale ale concepţiei ştiinţifice a lui N. Nazimiye TOI)an. X-ncu ylll. Iorga schiţează in linii mari toată evoluţia istoriei Orientului şi Occidentului. in "A. Guboglu a afirmat: "ln măreaţa sa operă istorică. ( .41/ Mart 1966 . dane " du sens de realites. 1 1 315 Mart 1 972. Iorga.E. încă din perioada interbelică. "marele istoric român" a aplicat "o nouă concepţie despre istoria otomană.27-33. D. multe dintre ele descoperite şi publicate de însuşi marele istoric român.]"3o4 .493-496. Succinta. .. folosite de savantul român în elaborarea vastei sinteze otomane. cunoscător de limbă turcească.ACTA MOLDA'lllAE SEPTENTRIONALIS valorificării ştiinţifice a unui important număr de izvoare istorice central şi vest­ europene. tous les faits et evenements etudies ă leur cadre historique. la ccentenarul naşterii sale.R. în istoriografia românească şi străină346. ""' Ibidem. pp. 340 /bidem. nr. cu măreţia şi decadenţa popoarelor. Iorga.S. Despre pregătirea de specialitate a savantului român in acest domeniu. occidentale şi orientala-otomane. Iorga ar fi fost un orientalist­ turcolog in adevăratul sens al cuvântului. făcută de unul dintre cei mai mari istorici turci contemporani. O. cu toate bucuriile şi durerile ei"344 . epigrafice etc. făcute asupra surselor istorice. N. numită Imperiul otoman. şi compl. pp.

25-28 mal 1 978.statul otoman in Anatolia. . www. Iorga. generată de cunoaşterea superficială a trecutului otoman şi de neînţelegerea specificităţii acestuia. otomane perimate. in voi.. N.muzeubt.cimec.V. Nicolae Iorga a atras deseori atenţia asupra caracterului eclectic.bey/ik-urile turceşti . Iorga.9. putea să le redea turcilor adevărata identitate şi personalitate şi să le ofere posibilitatea unei autentice dezvoltări moderne. in domeniul orientalisticii-turcologiei. pe de altă parte. precizând că nu trebuie făcută eroarea. r'1 volumele 1 1 .cit. evoluţia. dar are nevoie de o necesară "aducere la zi" informaţionalo­ istoriografică. faptul că doar un stat naţional turc. Baykal. N. 27 noiembrie 1990. a subliniat gradul de receptare a acesteia in istoriografia turcă din anii '40-'70 ai secolului al XX-lea.44-47. Sesiunea omagiala Nicolae Iorga-Virgil Madgearu. Nicolae lorga-cercetltor al istoriei otomane. Introducerea şi voi. neadaptată timpurilor moderne. diacronică şi integratoare. p. Bucureşti. 267. în Mihai Maxim. comunicare prezentată în cadrul Slmpozionului romăno-turc de istorie. A tradus ulterior în limba turcă şi a publicat in 1 948.Muzeul Judeţean Botoşani când era student în Germania. în voi. laic şi democratic. 428. Despre opiniile a�or Istorici turci referitoare la sinteza otomană a lui N. Turcologul român Tahsin Gemil a oferit o imagine istoriografică de ansamblu asupra activităţii lui N. 1 993. pp. ep. pe de o parte. cu un deceniu inaintea lui Mustata Kemâl. I I I şi IV ale G. referitoare la contribuţia lui N. Iorga de "cercetător al istoriei otomane". 10/1 978. principalele contribuţii istoriografice ale lui N. Nicolae Iorga a fost primul istoric european care a prezentat istoria otomană in contextul mai larg. Iorga la scrierea istoriei Imperiului otoman şi a rela�llor romAno-otomane. Vezi şi considera�ile generale ale "decanulul" osmanisticii mondiale actuale. Aceasta deoarece statul otoman a fost o piedică în calea dezvoltării spiritului naţional turc. culturale etc. "Decanu/". Şi nu in ultimul rând. Contribuţia orientalistico-turcologic� a lui Nicolae Iorga. Bucureşti.. Halîl lnalcik. cănd savantul de origine română trăia şi îşi 350 B. Parlamentul Romaniei. are la bază o originală concepţie istorică sincronică. De asemenea. militare. Iorga a prevăzut. la accesul marelui istoric romAn la izvoarele osmano-orientale etc. a frânat innoirea şi europenizarea structurilor politice. decăderea. S. Ţlrile Romilne şi Inalta Poartll. prof. în Prefaţa savantului turc la contribuţia lui Mihai Maxim. apud Mihai Maxim. ' Tahsin Gemil. de a pune semnul egalităţii între statul otoman şi cel (naţional) turc. S.31 . V (1 774-1 9 1 2) al vastei sinteze otomane. de asemenea. vezi ibidem. Imprimeria Coresl.42 1 . europene. Baykal a reliefat noutatea şi modernitatea operei turcologice a lui N .1 878. O. iar religia islamică. prăbuşirea şi urmările 1 existenţei I mperiului otoman . Bucureşti. a fost o punte cultural-istorică de apropiere şi de legătură intre cele două popoare. Pornind de la aceste realităţi istorice şi considerente conceptual­ metodologice. conceptual şi informaţional. loc. Yorga'nin Osmanli Tarihiye dair Fikirleri (Consideraţii asupra /storlel lmperlulul oiOIINin a lui N.ro / www. nr. a insistat asupra continuităţii istorice: Imperiul seldjukid .9. Iorga. 1. a preluării şi a ideologizării de către conducătorii otomani a moştenirii imperiale romano-bizantine şi a celei islamico-califale. pp.ro 64 . Primul merit al lucrării lui Iorga a fost acela că a răspuns exigenţelor ştiinţifice ale inceputului secolului al XX-lea. 1 99 1 . Au fost amintite. cosmopolit al statului otoman. Luca Vornea i-a consacrat filologului orientalist Laz�r Ş�ineanu (1 859-1934) o lucrare bio-bibliografică încă din 1 928.dl. în "R. 1 877-1878. pp. R. instituţionale. produs al timpului său şi "bun comun al culturii mondiale" . Simpozionul romlno-turc de istorie. subliniind principalele caracteristici şi coordonate ale concepţiei istorice novatoare a marelui savant român referitoare la � neza. român şi turc. in conformitate cu cercetările istorice ţn acest domeniu din perioada 1 91 3-1 978 350• Analiza intreprinsă de 8. abundă in sugestii interesante. vechile sinteze ale lui Hammer-Purgstall şi Zinkeisen fiind depăşite metodologie. la Ankara. socio-economice. universal. Iorga).".

in-8'. nr. Preocupările filologice orientalistice de tinereţe ( 1 889. Lazlr Şllneanu (1859-1934) cltre Moses Gaster. avec 5 annexes.43-5 1 . "" Constantin Şllineanu. Lazlr Ş4ineanu. ce I-au determinat pe fratele său mai mare să se stabilească la Paris ( 1 901). a doua publicată) impotriva detractorilor săi. pp. in idem. in "Memoriile Secţiei de Ştiinţe filologice. pp.1 8-19. in "Anuarul de Folclor". Constantin orientalistice ale lui Lazăr Şăineanu. Le grande phHologue (1859-1934).ro 65 . Şăineanu. 359 Lazllr Şllineanu. Cluj­ Napoca. Memoriu autobiografic. Lazare Sarnllan. 1978 (456 p. cu un portret şi patru anexe. la Paris şi Leipzig (1 887-1 889) şi la Bucureşti ( 1 885-1 900). 303 Ibidem. accentul punându-se pe preocupările ştiinţifice 358 sale. . /. lucrarea lui Luca Vornea a fost singura contribuţie românească consacrată vieţii şi operei lui Lazăr Şăineanu. Histoire de mes ouvrages. O actMtate de jumltate de secol in serviciul ştiinţei. cu ocazia implinirii vârstei de 70 de ani şi a 50 de ani de activitate publicistico-ştiinţifică (în 1 929). fn prima parte a contribuţiei sale. "juneţea". Vlll+96 p. 1 62-183. 1901 . mort la Paris.. subiective şi obiective. Trecând peste accentele subiective fireşti in cadrul acestei categorii de evocări. 3-4/1 983. O carieriJ filologiei (1885-1900). Larousse.1 90 1 ) ale lui Constantin Şăineanu (1869-m. Lazlr Şlineanu (1859-1934).). 352 www. "" Ibidem. "" Vlrglullu Florea.A. in care acesta a oferit numeroase detalii inedite şi interesante despre activitatea sa orientalistică. Vlll+152 p. Paris. ldem.OLDAVIAE. Editura ·universul" S. t. 1 928. 1 947.VI. şi două luări de poziţie (prima rămasă in manuscris. SE. Macrea362 . Tn Amintirile Şăineanu a făcut referiri şi la studiile şi activitatea filologică-orientalistică a fratelui său Lazăr.. Prin urmare. contribuţia lui C . Sa vie el son oeuvre. Bucureşti.. Vlll+56 p.ACTA M. 67 p. Luca Vornea a enumerat 61 de contribuţii ale filologului orientalist român (până i n 1 928 inclusiv): studii. "" ldem. pp. in idem.266-319. 61-62. pp.Ş. pp. Contribuţii la istoria lingvisticii şi filologiei romlneşti. Noi informaţii despre viaţa şi opera lui Lazăr Şăineanu conţin şi contribuţiile semnate de Virgiliu Florea360. Lazlr Ş/fineanu .. nu dispunem in prezent nici măcar de un modest articol despre viaţa şi primele încercări de filologie orientală ale lui Constantin Şăineanu. deja menţionat anterior. 1935. Paris.ro / www. 1 984. Bucarest. Les sources indigenes de /'etyrno/og/8 franraise. . .NTRIONALIS desfăşura activitatea ştiinţifică la Paris352 . Bucureşti.. 1 52-153.Istoricul unei Tmplmlnteniri. 47 p. Lazlr Ş/fineanu. literaturA şi arte a Academiei". Ed�ura "AdevArul" S. 355 autorul a grupat sumarele a două cursuri universitare. idem. pp. Amintiri. a fost prima trecere i n revistă a intregii opere filologice a fratelui său. Deşi conţine unele inexactităţi şi aprecieri subiective. Lucia Wald. ldem. după 1 947) nu au stârnit interesul nici unui cercetător român al studiilor orientale în România la cumpăna dintre secole. fratele mai mic al lui Lazăr. 1 929. Bucureşti. Macrea. articole. traduceri etc. cu excepţia volumului autobiografic Amintiri. "bărbăţia" şi "maturitatea". Bucureşti. autorul a prezentat principalele repere cronologice ale vieţii lui Lazăr Şăineanu353 : "copilăria". cărţi.omul şi ope111 . 68-69.. Une camere philologique en Roumaine. Les pllrp i eties d'une natura/isation. Bucurefll.PTE. Trebuiesc amintite ş i contribuţiile autobiografice359 ale l u i Lazăr Şăineanu. Ed. Lucia Wald361 sau D.. Bucureşti.E. apărută ş i in limba franceză 357 . torne 111-e: Recherches complllmentaires. cu scurte observaţii critice şi cu prezentarea recenzii lor româneşti şi străine făcute acestora354.1 27-150. 1-39 (Schlţl biogratrc4). Autorul a precizat condiţiile in care a studiat la Luca Vomea. pp. 1901 .muzeubt..cimec. a evocat viaţa şi opera ştiinţifico-filologică a fratelui său dispărut in plină putere creatoare356..41-125 (Bibl iografie critici). predate de Tn anexe Lazăr Şăineanu la Bucureşti şi Paris. 362 D . Tn partea a doua.A. Constantin Şăineanu. Memoire autobiographique. A precizat motivele. "" Ibidem. schiţ4 biografiei urmat! de o bibliografie critici. E.

R. En guise de conclusions. une composante de l'activite d'orientaliste. în "S. 'Jtfl ludovic Demeny. Andrei Antaltry. poate peste câteva decenii să le simţim nevoia [compl. raportându-le.". de la concursul pentru obţinerea unei burse pentru studiul limbii turco-osmane. Tn anii următori a elaborat şi publicat modeste contribuţii în domeniul său de iniţiere.A. Profiluri mureşene. locul şi rolul lor în dezvoltarea orientalisticii interbelice româneşti. a renunţat la preocupările sale de orientalistică.1958) au fost studiate de Doroteea Sasu365. . am reluat studiul vieţii şi activităţii ştiinţifice ale dr.27(). în legătură cu gradul de receptare a importanţei studiilor orientalistice în România: era foarte greu. Valeriu Niţu366 sau Ludovic Demlmy367 • Aceşti autori au amintit principalele momente şi etape cronologica ale vieţii .Muzeul Judeţean Botoşani Paris (1 888-1891) şi Leipzig ( 1 89 1 -1 892) filologia orientală. Tn ceea ce mă priveşte. p.l (308 p. Ibidem.cimec. Andm Antaltry et les �tudes orientales en Roumanie.I.). Antaltry Endre.36. şi subl.ro 66 .P.. 1 97 1 . pp.48. Ladislau Koczlăny..9(). ( . www.276.l. dacă nu imposibil. nu putem totuşi ignora observaţia pe care acest "modest soldat de jertfă". p. vol. pp. 1 958. pentru care avea totuşi pregătirea universitară de specialitate363 . D. . ) Noi nu suntem încă pregătiţi pentru asemenea studii. Tn 1 901 a fost respins. 1957. unde studiile orientaliste evocă un zâmbet de ironie la intelectualii noştri.muzeubt.100. ) în ţara noastră. Iorga (unul dintre promotorii dezvoltării orientalisticii româneşti din perioada interbelică). Bucarest. în Ioan Chlorean. vol. Valeriu Niţu. Folosind cu circumspecţia de rigoare afirmaţiile memorialistului.Săineanu. Andrei Antaltry. 300 Dan Prodan. 1 52-153. D.344-347.".97. Ibidem. pe baza informaţiilor inedite ale corespondenţei dintre cei doi istorici366• Tn concluzie. . 1 1 8-66. volume V.O. de către Ioan Bogdan. Valeriu Niţu. no . studiilor şi carierei orientalistice ale savantului târgmureşan. cu o puternică încărcătură subiectivă. filolog orientalist nerealizat.]"364• Viaţa şi opera ştiinţifică ale orientalistului transilvănean dr. la evoluţia preocupărilor româneşti de orientalistică (cărora contribuţiile savantului transilvănean li s-au integrat organic) . p. Amintiri.e. e. P. iar pe de altă parte. au analizat sumar procupările de orientalistică (istorie şi filologie) ale acestuia. ee. unele dintre ele pătimaşe. · ""' Dorothăe Sasu. Deziluzionat şi resemnat.ro / www. . A devenit doctor în filologia orientală al Universităţii din Leipzig în 1 892. . pe de o parte. în E. Târgu-Mureş. de orientalist-arabist şi -iranist. a făcut-o. am precizat: "Les contributions turcologiques d'Andrei Antalffy sont le resultat de son activite scientitique d'historien-orientaliste. 1978. Andrei Antalffy a ete un orientaliste roumain transylvain ayant des preocupations solides et fructueuses dans la domaine de l'arabistique-iranistique (l'activite de philologue-traducteut') et de la turcologie (l'activite d'historien) . ale ploieşteanului Gheorghe Popescu-Ciocănel(1869-1929) au fost studiate de 1 . 1 /Spring 1996.. L'activite d'historien-orientaliste (turcologue) n'a donc represente qu'un aspect de ses preocupations dans la domaine de l'orientalistique. în "T. L'orientallste trensytvain dr.R. să tie editată o "revistă semitică [de orientalistică-semitologie] ( . prin 1 895-1 896. Andrei Antalffy. tout en faisant la remarque que les deux categories d'activite ne peuvent pas etre bien delimitees. nous pouvons affirmer que le dr. la relaţiile de colaborare ştiinţifică cu N . "" C. Andrei Antalffy (1877. car elles connaissent une interpenetration et une complementarite determinees justement par l'evolution historique objective de l'orientalistique"369 • Viaţa şi opera ştiinţifică. Simache . Cluj-Napoca.

.cimec. . Silvestru Octavian lsopescu(1878-1922). Preotul Vasile Radu. traduclftor din siriacll. a fost studiată de dr. Sistemul religios al isJamului.. pp. Gheorghe Popescu-Cioc/Inel. 9-1 01septembrie-octombrie 1972. Gheorghe Speranţă374. ) ) Simach&-P. Activitatea de orientalist-arabist a lui Silvestru Octavian lsopescu(18781922) . anul XIX.".R. Atanasie Negoiţă375 şi dr. extras. 538 p. laşi. Bucureşti. dr. Targu-Mureş (pp. Ştefănescu37 . in "S.E."..T.).P. Andrei Antalffy. Mircea Piicurariu. 1 940. Mircea Păcurariu. Bucureşti. dr. Timişoara. ale Coranului ( . 5-6/1 938. 1996 (503 p. 6: 6 www. o astfel de operă presupune din partea traducătorului o cunoaştere mai mult decât mediocră a limbii arabe ( .C. această unică ediţie critică (până acum) a . !udeţului Prahova. 71 Viorel Bagiacu. Vasile Radu (1887-1940). nr. Gheorghe Speranţă. loc.A.371-374.B. . text arab şi traducere franceză. Radu Vasile. prof. pp. . 382 Pr. 21 -307 (Cllllltoria patriarllului Macarie al Antiohiei in Moldova şi Tara Romaneascll). Silvestru Octavian.). Ştetiinescu. prof. . Bucureşti.". 380 Drd. O.muzeubt. 375 Pr. prefaţarea şi publicarea ediţiei critice a Călătoriei patriarhului Macarie. X. + 441 p. VI. şi subl. 370 1. didactic şi ştiinţific. 2252 p. O traducerea a cărei notă caracteristică este respectarea. Autorii au amintit principalele repere cronologice ale vieţii. 8 8 M. vechi şi moderne. pp.Ş. pp. op. au amintit de studiile de specializare din domeniul limbilor semitice (inclusiv araba) ale acestui geniu filologic bucovinean. in "M.716-718. Ed�ura "Univers Enciclopedic". Alexandrescu-Dersca Bulgaru. III. dr. Paul din Alep. la Universitatea din Viena (1900-1908). Aceşti cercetători au amintit de cursurile şi specializarea lui V. E. in Cllllltori strlfini.S. O. 374 Drd.S-6/mal-iunie 1967. Pllrintele profesor Vasile Radu. Un orientalist p/oieştean.R.35 �). Glurescu.· . + IX pl. univ. Ploieşti. .278-279. cit. anul XXX I II. au subliniat coordonatele activităţii didactica-ştiinţifice ale profesorului ploieştean. nerealizat însă. Nicolae Neaga373 . 3" M. a 9 8 8 fost cercetată de C.359-374). lraducere şi ed�are: Asociaţia Studenţilor musulmani din România. lsopescu. după originalul arab. passim. dr. anul LVIII. Popescu.". a particularităţilor chiar şi stilistice ale originalului. Bucureşti.363-366. 3n Dr. ediţia 1. 1927-1949: VI + 99 p. D. pp. pp. Vasile Radu şi-a demonstrat competenţa în sfera filologiei arabe prin traducerea. Atanasie Negoiţă. primul orientalist roman. seria a 1 1-a.ro 67 . pe modesta mea garanţie. prof. 372 O a�â traducere a fost realizatA şi editată de curând: Coranul cel Sfant. D. Deşi incompletă. 1998. Mircea Păcurariu376 . 1976. in idem. loc. V. Giurescu37 . D. Radu în domeniul limbilor orientale (inclusiv araba) la Institutul Catolic (diplomat în limba şi literatura arabă). primul traducător al Kur'ân-ului din limba arabă în româneşte372 . Dr. prefaţând şi publicând Coranul în limba română (Cernăuţi. Bucureşti (pp.. lsopescu . făcută de lsopescu . Nicolae Neaga. Mircea Păcurariu3 2 . p. Un orientalist roman-S. 468-472.1 6-20. Toţi aceşti autori.491 -493. M.M. 379 1.M. 50 de ani de la moartea lui Silvestru Octavian lsopescu. Pr. " ' Pr. I .". Andrei Antalffy. 1971. Cleric/ romani orientalişti. deşi nu s-a ocupat în mod special de activitatea filologică arabistică a lui S. drd..]"377 . Bucureşti. 1 969. Editura Islam. nr. voi. Şi activitatea unui alt orientalist-arabist român Vasile Radu (1 887-1940). în revista "Scanteieri". anul XXXI . univ. în "R. (. a precizat în legătură cu prima traducere în româneşte a "Cărţii sfinte islamice": "Veţi crede.O. 5-67/mai-iunl&-iulie 1 957. Bucarest. Traducerea sensurilor şi comentarii.1036-104 1 . pe măsura pregătirii universitare de specialitate. Dicţionarul teo/ogilor romani.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS Popescu370 şi de Viorel Bagiacu37 1 . Muzeul de Istorie al 18 p. Gheorghe Speranţă3 0 . uneori până la minuţiozitate. lsopescu şi-a dovedit erudiţia în sfera filologiei arabe traducând după originalul arab.I. nr. nr. pp. el însuşi traducător al Kur'ân-ului din arabă în maghiară.D. că ea [traducerea] rezistă comparaţiei cu cele ma bune tălmăciri. in "S. lsopescu (1878-1922). VIII. pp. Alexandrescu-Dersca Bulgaru3 1 sau dr. in "G. drd. 373 Pr. Pr.O. Gheorghe Popescu-Cioc/Inel. Gheorghe Speranţă.". i n idem. anul l . S. 1912. 1 940. in Moldova şi in Valahia [1653-1658].cit.375. citându-se succesiv.ro / www. cit. ) [compl. in "B. şi la Ecole des Hautes Etudes ( 1 921 -1927) din Paris. cum este cazul tălmăcirii româneşti a Coranului.O. al Antiohiei in Orient.214-215. au enumerat şi analizat sumar contribuţiile de orientalistică ale acestui inimos şi entuziast orientalist român. pp. dr.

299. prin cercetările sale şi vastele cunoştinţe în domeniul turcologiei şi armenologiei.muzeubt. p. op. O.)"386 şi a atras atenţia istoricilor români asupra turcologului H. stabilit în România. D. Dj.A.Dj. scoţând în evidenţă preocupările constante şi enumerând principalele contribuţii de orientalistică-turcologie ale acestui savant de origine armeană. Dj. . Mihail Guboglu 1-a omagiat387 pe H . '"" D(an) S(luşanschl]. Siruni.. Siruni Hagop D jolonlan. a reiterat principalele coordonate ale activităţii ştiinţifico-didactice în domeniul turcologiei şi armenisticii ale neobositului şi harnicului cercetător H .ro 68 .A.Dj. şi subl. 376. Vezi supra. . ( .textului arab383 a fost folosită ca ediţie de bază pentru traducerile ulterioare în alte limbi europene (printre care şi în româneşte. Concomitent. Studile orientale in România au avut in persoana sa un neobosit animator [subl. p.}". P .cit. H. XXXV. turcă şi armeană"389 .Dj. "unul din cei mai importanţi reprezentanţi ai orientalisticii româneşti din ultimii cincizeci de ani. ceea ce demonstrează. Siruni ( . depăşeşte cifra de 200. '"" D. cu multe lucrări preţioase.". Vezi şi observaţiile pertinente ale lui Andrei Antalffy.)"392 .". . Siruni şi a "interesantelor sale studii" de turcologie.654.. Vezi supra. pp. op.I. . Bucureşti.211 970. ) a inaugurat publicarea documentelor turceşti din arhivele româneşti. . pp. p.414.211973.S-6: "să atrag atenţia asupra unui caz{traducerea amintitS) de reimprospStare a interesului la noi pentru astfel de studii (de orientalisticll-arabistlcâ-compl. lmbrescu. Siruni a desfăşurat o febrilă activitate pentru dezvoltarea orientalisticii române [subl. a contribuit la o mai profundă cunoaştere a trecutului nostru istoric ( .P. 1 977. Bibliografia contribuţiilor de turcologie şi armenistică ale lui H .. D. Siruni. recenzorul a precizat că "toate aceste trei lucrări inaugurează o serie de cercetări [de turcologie). Sironi (1890-1973}.". Dj. nota nr.1 941 . In "S. Dj. Ghinea. Dj. pp. Acesta "este primul învăţat din România care ( . edite şi inedite. Aproape toate traducerile sale din preţioasele izvoare turceşti din arhivele noastre sunt însoţite de facsimile şi de textul original"386 .)"390 . în 1 973. . Siruni la 80 de ani. . 1 978.. care. nota nr. Autorul a amintit principalele momente şi etape ale vieţii şi direcţii ale activităţii didactica-ştiinţifice în domeniile turcologiei şi annenisticii ale octogenarului Siruni.P. "a desfăşurat o bogată activitate didactică în domeniul orientalisticii· române. Siruni. H. 302 1bidem. Mihail Guboglu a afirmat că "H . anul L. Siruni a fost . In E. Dj. 91 Nicolae Ghinea. "" Georgeta Penelea. Dj. lncă din 1 944 . D .655. în 1 976384) .162. publicate în perioada 1 940. 301 Nicolae M. H . In concluzie. în concluzie. in "R. Dumitru lmbrescu a recenzat385 trei "studii de turcologie" ale lui H.D j. in "R. Bucarest. Siruni la împlinirea vârstei de 80 de ani. .ro / www. p.cit. . încă o dată.XXXII. 1 1 9.cimec. prin predarea limbilor clasice şi moderne. H. . valoarea ştiinţifică europeană a acestei contribuţii româneşti de Muzeul Judeţean Botoşani orientalistică-arabistică. 380 1bidem.A. "" Ibidem.cit. nr.652-655.O. ) a îmbogăţit orientalistica în ramurile ei cele mai reprezentative: armenistica şi turcologia.R. loc. IX.. anul XLVII. ). pp. Bucureşti..nr. voi. Dan Sluşanschi393 şi Georgeta Penelea394 au prezentat sumar viaţa şi opera ştiinţifico-didactică ale lui H .P. ) Timp de o jumătate de veac ( . voi. . Siruni... orientate pe materialul documentar turcesc aflat în arhivele noastre [din România-compl. P . .413-414. '"" Ibidem. . Dj .. Siruni (1890-1973). ). 367 Mihail Guboglu. în necrologuf publicat la moartea lui H. www.168-169.

B. pp.Berciu3 7 .. Bucarest.".E. printre altele.377-362. 1 976.cimec. bogată şi temeinică.35-36. 1 . Toate aceste studii au condus la concluzia că savantul a fost unul din cei mai mari orientalişti­ turcologi români din secolul al XX-lea şi că opera sa istoriografică. copia contemporană a unui 'ahidnâme acordat de sultanul Mehmed 11 lui Ştefan cel Mare. Virgil Ciocâltan398 .I. XVIII. Bucarest.". pp. Mihail Guboglu (191 1-1989).1 933.R. 1 990. 1 993. pp. române-otomane în evul mediu. 269. Damaschin Mioc399. operei turcologice a lui Mihail Guboglu. in "A.121-122. Aurel Decei. in Aurel Decei. Profesorul MihaH Gubogfu la 70 de ani. pp.". Decei Aurel. juridice. 1 989. nr. univ. ştiinţific�idactică a turcologului român ( 1 938-1 989).279396 Vasile Netea.I. L-am cunoscut personal pe regretatul turcolog Mihail Guboglu. tradusă în româneşte şi publicată în 1 945. 66. ""' Gh.".R.275-277 (şi bibliografie selectivl întocmită de Cristina Codarcea. "" Damaschin Mioc.711969. XIX-e annee. Cluj-Napoca. 1.. de asemenea.U.R. pp.ro / www. "" Anca Radu. 36. 1 976. 1. XV. cu lucrări fundamentale în diferite direcţiii de cercetare turcologică. dr. XV. ""' Mihai Maxim. "'" Elena Gheorghe. unde a descoperit.lS - J Aurel Decei (1905-1976).ro 69 .7-10. In memoriem Aureli Decei. 402 Damaschin Mioc. Mihail Guboglu. Autorii au precizat etapele formării ştiinţifico-didactice ca orientalist­ turcolog ale lui Aurel Decei la Istanbul (1 932. după cum.3/1961 . 1. Gh. Supremul Judecător. Mihail Guboglu (191 1-1989).A. la 1 5 februarie 1 989. 1977. In "Apulum". a raporturilor politice-diplomatice. documentare. 1962. "" Mihai Maxim.". 266). in "R. Viaţa şi opera ştiinţifice-didactică orientalistico-turcologică ale altui turcolog român.).A. pp. dr. t .H. fundamentală pe izvoare istorice otomane-orientale inedite sau edite. Cuvint Inainte. 395 [Pompiliu Teodorj.I. www. idem. pe baza acestora oferind o nouă viziune asupra caracteristicilor şi evoluţiei vieţii culturale din Imperiul otoman. în domeniul orientalisticii ale lui Aurel 96 Decei . Aurel Decei. pp. Gubogtu Mihail. Aurel Decei (1905-1976). nr. XLIII. ""' Mihail Diaconescu. 1976 (412 p. de asemenea.92$-924. cu care am discutat. va trece cu succes examenul Timpului.I. loniţă. coordonatori: prof. no. in E. Anca Radu405 şi Elena Gheorghe .H.muzeubt. Gh. Ion ACTA M.Ş.L. S-a subliniat. 111960. pp. cronistice.. nr. Bucureşti. întreruptă brusc la dispariţia intempestivă a savantului aflat încă in plină putere creatoare. Cu temeinice studii şi articole. Mihai 406 Maxim403 . Mihai Maxim400 şi Mihail Diaconescu40 1 . epigrafice etc. însă nevalorificate ştiinţific.I. Alba-Iulia.1 70-172. cu ediţii de documente şi cronici otomane referitoare la relaţiile române-otomane.X.O. pp. membru corespondent a/ Societlţii turce de istorie. voi. Istoria Imperiului otoman panl le 1656.1 905-1976) au fost studiate de Pompiliu Teodor395. o analiză a contribuţiilor turcologice ale lui Aurel Decei in diferite direcţii de cercetare istorică. S-a întreprins.". 1 977.S. lect. a concluzionat in acest caz turcologul Mihai Maxim.A.429-43 1 . in "A. pp.I. I nformaţiile. despre Institutul de Turcologie de la laşi (1 940-1 945) şi primii ani ai activităţii sale ştiinţifico-didactice turcologice (1 938-1 946). Aceşti cercetători au trecut în revistă atât activitatea profesională.45-47. Ţlrile Romane şi Tnalta Poarll.769-772. 273. nr. pp. LVIII. 397 Ion Berciu. pp. laşi. XIX.411976.1 64-1 65.7B1 -765. pp. pp. 1 969. IX. Viaţa şi activitatea ştiinţifice-didactică. i se potriveşte profunda semnificaţie a hadîs-ului muhhamedan: "moartea unui om de ştiinţă înseamnă dispariţia unei lumi". 79. in "A. Bucureşti.. militare etc. in "C. in "R. Vasile Netea3 . că Aurel Decei a efectuat cercetări în arhivele turceşti din Istanbul. cât şi contribuţiile istoriografice turcologice elaborate şi publicate de-a lungul amintitei jumătăţi de veac. inspirat. Sibiu. 398 Virgil Ciocăltan. Bucureşti. in E. idem./.O.OLDAVlAE SEPTENTRIONA L. Mihail Guboglu 1 9 1 1-1989) au fost studiate de Damaschin Mioc402. in "R. univ. 1976.". XIX. Bucarest. Mihai Maxim.106-106. loniţă4 ./. in "S.61-71 .N. E. Turcologul român a folosit direct izvoarele istorice orientale-otomane.A.".C. XXXVIII. loniţă. 1 940-1 947) Paris şi Berlin (1 9331 935) şi principalele repere ale activităţii sale istoriografice turcologice în ţară sau in străinătate (1 935-1 976). L 'll6ritege scientifique d'un grend orientaliste roumain (Aurel Decei). Bucureşti. in "Transilvania". pp. R.

dezvoltarea presei în limba turcă etc. Deosebit de interesante s-ar dovedi Amintirile sau Memoriile acestei "surse istorice şi istoriografice vii" care este d-na M. 197-198. H. pe plan politic. studiile de orientalistică­ turcologie în România. pp. . Marla-Matilda.M. dar a ars aceste scrisori inainte de intrarea Armatei Roşii în Bucureşti (30 august 1 944). aspectele colaborării ştiinţifice N.interesante şi inedite. omul de cultură şi diplomatul turc H. organizarea. cu tematică istorico-culturală. funcţionarea etc.M. organizarea sau modernizarea învăţământului confesional. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. religios. în domeniul orientalisticii filologico-istorice. ministrul Educaţiei Naţionale. editarea de izvoare cronistice europene şi orientale (relatările de călătorie ale lui Paul din Alep prin Ţările Române) referitoare la istoria românilor. le-am valorificat într-un prim studiu despre activitatea ştiinţifico­ didactică turcologică a lui Franz Babinger la laşi (1 937-1 943)407 . specializarea şi activitatea ştiinţifico-didactică orientalistico­ turcologică ale Mariei-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru (născută în 1912) au fost studiate de Florin Constantiniu408 .A/exandrescu-Dersca Bulgaru. începând cu anul 1 935. români şi străini. Institutului de Turcologie de la laşi. despre Republica Turcia şi relaţiile româno-otomane în epocile medie şi modernă. Acesta a amintit de specializarea la Paris.1 944) ale lui Hamdullâh Supht Tanrtover (1885-1966). care au activat in România în perioada 1 878-1 948. Tanriover a fost ministru şi ambasador al Republicii Turcia în România (1 931 -1 944).S.ro 70 . Constantiniu a precizat şi principalele direcţii de cercetare istorică în acest domeniu abordate de M . studii de istoriografie orientalistico­ turcologică românească în epocile modernă şi contemporană. 181-191 . pe care distinsul amfitrion mi le-a oferit cu generozitate. patriotul. cultural. H. "'" Florin ConS1antinlu. Iorga de la B A R . Tn această calitate oficială a avut o contribuţie decisivă la organizarea unor cicluri de conferinţe. fără a aminti de personalitatea şi activitatea diplomatico­ culturală în România ( 1 93 1 . M . Alexandrescu-Dersca Bulgaru: istoria Imperiului otoman.I. I niţierea. dotarea cu cărţi şi hărţi istorice şi susţinerea morală a activităţii didactico-ştiinţifice din cadrul Institutului de Turcologie de la laşi (1940-1945). cu care am discutat (la 1 5 februarie 1 989) şi am corespondat (în 1 990) despre activitatea ştiinţifico-turcologică a lui Franz Babinger în România (1 935-1 943). realizată la Bucureşti (1 935-1 937) sub conducerea lui Franz Babinger. in E. O cunosc personal pe d-na M. Iorga. angajarea cu per­ sonal de specialitate. Tn bogatul fond epistolar Corespondenţă N. A sprijinit minorităţile turcă şi tătară (musulmane) şi găgăuză (turci creştini) din România. fiindu-le studentă şi. pp. ulterior. O-sa a corespondat cu Franz Babinger în perioada 1 9351 944. a cercetătoarei bucureştene. Tanriover a avut un rol important în înfiinţarea. Din tradlţiHe. am descoperit mai multe invitaţii • Muzeul Judeţean Botoşani "'' Dan Prodan. cu această ocazie. înfiinţarea. lorga-Franz Babinger (pe cei doi savanţi d-sa i-a cunoscut personal.R.S. FI. evoluţia relaţiilor româno-otomane (secolele XIV-XIX) . în legătură cu evoluţia preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie.cimec.32-33. în continuarea iniţierii în acest domeniu. 1978. la �cole des Langues Orientales Vivantes (1 937-1 938). discipolă). De asemenea.muzeubt. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. .S. Tannover i-a cunoscut personal şi a colaborat ştiinţific cu turcologul german Franz Babinger şi cu marele istoric român N.ro / www. Din punctul de vedere al temei mele de cercetare. www. Universitarul. econo­ mic. Nu pot încheia această sumară trecere în revistă a bio-bibliografiilor analitice consacrate orientaliştilor-turcologilor.

în ţară şi peste hotare. idem.passim.I. . "' M. * * * Referitor la Institutul de Turcologie de la laşi (1940-1 943) şi la biblioteca sa de specialitate.S. nr. 1986. p. 233. i s-a făcut cunoscut. Fethi Tevetoglu41 2. "' Vezi supra.616-617).Nicolae Iorga (1920-1937). ed�ata de Dan Prodan in Corespondenţa Franz Babinger . Vlll+180 p. Mihail Guboglu421 .220-221 . 1 984. subliniindu-se faptul că "Institutul de www. amintirilor. XXIV. lbn Qlldi Bucureşti. "" Aurel Decei -Nicoară Beldiceanu. la manifestările culturale şi la dineurile organizate cu diferite ocazii. 40.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTlUONAUS oficiale din partea Legaţiei Republicii Turcia la Bucureşti adresate soţilor Iorga. Notll bibliograficll. Ankara. 34. idem. redactor responsabil: conf.I. 42. gen. XXVI2. ed. M. in "A.idem. din 1 7 septembrie 1 935. S. 1942.A. 1929. 2000.X.I. 205 p. Acaroglu . . Tannover. TOrker.ro 71 .M.Teil: Ultext. S. "' M. 1 928 (cu caractere arabe). H.A. "' Mihail Guboglu. Warszawa.A. a III-a. Institutul de Turcologie de la la . in "TOrk YOrdO". "" Mihai Maxim. Am descoperit şi scrisoarea de răspuns a lui H.XXIII/2. Iorga. 1987. 1 938-1 939 . (vezi şi nota bibliograficll semnată de Mihail Guboglu. laşi. 1 943. Tahsin Gemil423 .". Umba turco-osmanll. 2. 30. Editura Otto Harrassowitz. în legătură cu unele chestiuni de ordin istorice-filologic legate d e trecutul comun româno-otoman409 . 1 943.X. ldem. Anca Radu424 sau Constantin Şerban425 au făcut sumare referiri la ""' B. "'Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru.R. 1960. vol.21Şubat 1967.muzeubt. s-a scris puţin şi sporadic. Despre viaţa şi opera politico-di� lomatică culturale-literară etc. p. Bucureşti.I.S. 1 "'H. Cuza" din laşi pe anul academic . 18. TannOver. 410 Vezi supra. Mihail Guboglu41 3 sau Mehmed Ali Ekrem41 4. Editura Univers�ăţii Mihăilene. la nota nr. nota nr. fără ca istoria acestei instituţii să fi constituit obiectul unor preocupări şi cercetări sistematice până în 1 993. Aurel Decei . cu referiri şi informaţii interesante şi pitoreşti şi despre România (cu populaţiile turcă. [voi. cursuri de limbă turcă s-au mai ţinut ( . editată de dr.I. p. . Bucarest. Ekrem. nota nr. Ankara. laşi. pp.42-137. passim. 1 968 .A. p. D. tătară şi găgăuză de aici). . cu caracter statistic. p. Pal'fl sJow o Rumunskiaj Orientalistyce. . Mihai Maxim422 . in "P. 276. "' Mihail Guboglu. von Chalil bin lsmă'il . Orientalistul polon Jan Reychman a amintit de organizarea şi funcţionarea Institutul de Turcolo� ie de la laşi. laşi (sub tipar). La Campagne de TimOr en Anatolie(1402). Date succinte. laşi. sau conferinţelor originalului literat turc415 . şi gllglluzii). Ankara. În primul rând. Tannover au scris: Mustata Baydar41 . Iorga. '" Voi. D.".".X. 1 7.415 (1935). dr.. pp. TanriOver ve Gagauzlar (H. XXV]. Corespondenţll N.I. Din istoria. K. nr. pp. Pe marginea lucr4rii lui Franz Babingerdespra istoriografii otomani.M . Leipzig. Franz Babinger. ed. ediţia 1-a. in "A. Gafiţanu.ro / www. T. Gonebakan (Floarea soarelui).+5 hăf1i. 1949. I .1 1 5. 1988. lzmir. 1931 (cu "noile caractere turceşti"-in alfabet latin).". Rela�ile Ţllrilor Romllne cu Poalta Otomanll in documente turceşti (1601-1 712).7. 1pp. ) şi la Institutul de Turcologie de la lati (1 940-1 945)". 229. 230. 334. Imprimeria Naţională.853-854.311956. publicat de Mihai David.R. Die V Samauna. "' Tahsin Gemll. sau pentru perioada 1 9391 94s41 6.. "" 1939-1959. p.G. au oferit Anuarele Universitătii Mihăilene 417 "Aiex. 5. 525. ale lui H . Acaro!)lu .I. Turker41 1 . ff.cimec. VI-nei yili. ''9 Jan Reychman. 1 2.I. S . pp.98. Rela�ile romllno-turce. nota nr. herausgegeben von Franz Babinger. 1 1 bis: "sporadic. IstanbUl. VII. pp. legând această instituţie de numele şi activitatea lui Franz Babinger4 1 . Fethi Teveto!)lu. Mihail Guboglu.. 1. 21. XXXVII. Da� Yolu (Calea clltre munte).Nicoară Beldiceanu420 . A. nota nr. in "A. unde s-au ofem date generale despre institut. a 11-a. in "S. ita (Menllkibnllme) des Schejch Bedr ed-Din MahmOd.I. Nu trebuiesc uitate nici editarea sau reeditarea operelor literare. S. prin publicaţiile editate sub egida sa41 . adresată lui N . la monografia c�ată supra. 528.O.O.".A. 124 p. Bucureşti.M.

J.n . •şcoala noul" de istorie. in "A. pe baza inventarelor inedite ale cărţilor de orientalistică­ turcologie ce i-au apartinut. 425 Constantin Şerban. pp. •şcoala noul" de istorie. 432 ldem.I. Am insistat.A.I. . vol. Mlrturii documentare (III). 1 987.ll. martie-mai 2000. XXII/1. 428 torgu Iordan. Lucian Năstasă şi Petre Ţurlea4 au publicat unele documente oficiale inedite despre institutul ieşean. 1. am folosit. Gorovet. ""' Ştefan S.J. în perioada Turcologie din laşi a creat o bază moralA şi materială (şi·a constituit o bibliotecA de specialitate deoseb" de vatoroasA) importantă pentru activităţile uHerioare in domeniu". caracteristicilor şi realizărilor activităţii universitare didactica­ ştiinţifice desfăşurate în cadrul acestei instituţii etc. 428 descoperite la A.ro / www.Muzeul Judeţean Botoşani organizarea şi funcţionarea de scurtă durată a acestei instituţii. pp.F. Pe baza cercetării fondurilor arhivistice Universitatea din laşi . conducerea Rectoratului ieşean a perfectat.429-430. p. asupra principalelor momente cronologice ale "preistoriei" şi "istoriei" acestui institut unic în felul său. 1 989. Bucureşti (pp. Zub. din laşi la sfârşitul anilor 1 930. s.Rectorat şi Universitatea din laşi .I.".R.141-143. Mlrturii documentare (1).. 1-2/ianuarie-februarie 1991. Înzestrată cu lucrări şi periodice de referinţă in domeniul său [al turcologiei . Lucian NAstasA. Petre Ţurlea.Facultatea de Litere şi Filosofie ( 1 937. Alexandru Zub a analizat condiţiile. împreună cu H. pp. 43' ldem. Biblioteca Institutului de Turco/ogie de la laşi. Gorovei426.cimec. izvoarele istorice folosite la elaborarea ei se clasifică în trei categorii: documentare. Biblioteca.I. . TanriC>ver şi Franz Babinger. Dintre cele edite. 181-182. D. condiţiile şi detaliile înfiinţării Institutul de Turcologie de la laşi.N. XXIV/li.S. ""' Dan Prodan. obiective şi subiective. nr. am realizat o analiză şi o repartizare tematică ale acestora.ro 72 . Botoşani. laşi.P. * * * Datorită tematicii istoriografice a prezentei lucrări. Din tradiţiile .X. Ştefan S.X. lorgu Iordan. folosind documente inedite. unele repere cronolosice menţionate fiind eronate. idem. nr. laşi.A. nota nr. izvoarele istorice documentare folosite se împart în edite şi inedite. în aprilie 1 939. laşi. 342. doc.muzeubt.I.I. D.86. narative şi memorialistice.".I. Tn concluzie am precizat că acest fond de carte de specialitate a constituit "( . in "R. praf.3A.164-201 . D. in "Mentor XXI". R. Memorii. p. ln legălură cu biblioteca de specialitate a institutului. Bucureşti.subt. pp.11.85-97). am elaborat şi am publicat in 1 993 un studiu despre Institutul de Turcologie de la laşi şi Franz Babinger430 . nr. în care a fost organizat şi a funcţionat Institutul de Turcologie din capitala Moldovei. .405. am analizat şi am stabilit rolul şi locul documentelor otomane publicate în Principatele Române/România.]"432 . ca o etapă firească a procesului de fundamentare instituţional-statală a cercetării şi activităţii ştiinţifice in ţara noastră429 . Gorovei.N. 1 977. 1985.1 948).". an 11. 477 Ştefan S.S. 326.923-924. în 1 939-1 940. www. 4211 Al. Istorie şi istorici in Romlnia Interbelici. p. Biblioteca savantului Nicolae Iorga (1).B(9). şi compl. Ed"ura Eminescu. 195.339. pp. Din tradiţiile .L. in "A. pregătind înt �egul material pentru tipar43 1 . p. ) o bibliotecă bine dotată.293-294.. păstrate la A. fostul decan al F. a reamintit împrejurările în care. Tn Memoriile sale. laşi. 424 Vezi supra. La' rândul lor.

I.I. In "B. 39 p.I. Nicolae /ofT/a2. fn lumina documentelor turceşti din Arfllvele StetuJul.I.Uricariul cuprlnzlltorlu de Hrisoave. pp. pp.7-8fiUii. Concepţia. 1940. le doullzeci de en/ de arlllplslorle.ll-m. ci mijlocit.S. pp.I:R. idem. in "R. 1944. voi. 445. Ghenadie Petrescu şi C. 1945. in "A. anul XVII. V/ 194 1 . Andre! Veress. Documente prlvitoere /a cometţul romlnesc. 1876-1942. Bucurefli. 1. m.". MII10polltul ArdH/ulul. . Tratatul de pac»-suuhn. . Mihai Regleanu. rY. C.XXXVIII. nr. de asemenea. nr.I-XXI.7. gen. cu caracter de pionierat. seria tura'! . germană. 10 voi. voi.173. Documente prlvltoare /a lstotfa Arrleu XI.A. Haşdeu. dr.R. t. P . N.Z. Sturza. Acte şi scrisori (1527-1690). rY. t. in cadrul preocup�rilor romaneşti de orientalisticl-turcologie. m.R. In "R. e�tevlrl (pomenit şi supt numele de Ahmfld Ferldun Bel nlfangl).A. 1 92&-1939. Documente privitoare la istoria rotrllnilor.l/1-2. R. 1 926.". 376. din Biblioteca Academiei Române (M.". 386. Bucurefll .1n-191+8 fotocopll.A. 1940. Eudoxiu de Hurmuzaki şi colaboratorii.303-310. IV/1940.I.1n-185.M.al X/X-lea privitoare la familia Mano.ll. voi. 1 17.muzeubt. Zece documente tutceşli din vremea lui Alezendru Ghlce Vodll. N/1 .IV.l {IY. 318-319. pp. Z. Andrei Antalfl'y. A. Doul beiudele de le Cenghei-ChiDI.8-23.a XIX-8. In prezenta contribuţie. despre N. H. română.". Domni romlnl le Poarte Otomen/1. s. nr. scrls/1 /e cereree sultanului Mehmed 11. BIJCUI'8f1i . Andrei Antalffy) . 405. XIIU1984. .C. Sirunl. Bucurefll.48&-508. Bucureşti. sârbă sau maghiară. Nicolae 81/an. I.".ro 73 . 6-88+4' taca. Bucarest. Bucurettl. Dj. idem. lorga-ed�or de documente otomane.R.R. Bănescu).cimec.A. idem.". Bucurefll .181-183. Bucurefli._plei. cu 1-3 pAI1i ti 10 voi. subcap. pp.R. pp. . Citeva scrisori şi documete tutceşli ptfvltoare la ţlltle noeatte. 585.. idem. ACTA IIOLDA\t'lAE SEPI'ENTIUONALIS www. 399.363-391+1 pl. lnf'nl. în arhive.. idem. 188&-1909. Lllhovary. Ghenadle Petrescu şi C. Tn ambele cazuri. Bucureftl pp.R.319-330.S/1887.M. OJ. 1942.nchelat TnlnJ sultanul Mahmed 111 11-lea şi Ştefan cel Mere le 1479. O .lboie 1931. 1473-1868. vol. Aceste izvoare istorice au fost preluate fie din unele culegeri de documente. MOnŞII'at el-Se/elin el lui Rukhsllnzecle Ahmed Ferldun. ldem. Bucurefli.c.33-42. 351-357. 494.a Nouli".ll. Sibiu. Colescu-Vartlc._. 432. an XX. Buanfli.A. V/1. !. . vezi Barbu 111eodorescu. Alex.. Papiu-llarian). 1863. documentarele otomane originale fuseseră anterior traduse în limbile latină. lafl. Fllltti .S. italiană. In "A. 587. 580-591 . O nlvlllre necunoscutii e bendelor tutceşli rn Ţllfe RomMe le 1 769 ( dupl documente llJrcefll din Alt!lvele Stelului). Bucureşti. Iorga. 1941._. domnul Moldovei. . Aurel Decel .2 fi 111. Bănescu. voi. fasc. 1907. fie din fondurile documentare ale unor arhive. XV. voi .I­ Bucurefti. passim. pp. 1940. C. In "A. MOldovei şi Ţltil Romlneşli. Tllm/lcirea pre&-lnllltului hati-§erlf ce s-a trimis de cllnJ Sublima Poartll lui Grlgor&-Vod/1 Ghica /a anul 1826 (sic!) dupl Tncheierea lrlltatului de pace de la Alcennan. pp. 1939-1940.R. G.R.�94+4 taca.".. Documente din secolele el XVI-lea .G. fasc. 1976. 374. pp. 11. Filitti.172-173. P. Alexandrescu-Dersca) sau Biblioteca egipteană de la Cairo (Andrei Antallfy). Hafdeu.". Al. Andrei Veress.w R. Acte şi documente relative la istoria renaşlerii Romlniei. Ultimii patru istorici aminti� au fost specialişti turcologi. Furnlc4. passim. pasşinl.1 2&-165. 1 950-m . autorii anterior pomeni« nu au putut consulta direct documentele otomane în original. poz. ceea ce le-a permis accesul direct la documentele originale otomane.+28 pl81lf8. greacă. in "T. biblioteci sau muzee de stat ori particulare din Europa sau ţara noastră (N. 1943. 361. G.M. " : .". . 1931. A propo& d'un flnnln du sulten """. C. Sturza. Alte documente otomane referitoare la Ţările Române şi la rela�ile româno­ otomane au fost descoperite în urma unor cercetări. slavă. O. 8 p. Doull documente din Biblioteca Egipteenll de le Cairo despre cucerlree Chiliei şi Cettţii Albe In 1484.VI I/2. Anafore şi 8lt8 Acte. t.. In "R.XXIII. PapiiHiarian. suplimentare. 439. 356. 1199-1836.307-315.I-XXV. Mari&-Matllde Alexendresc:u-OerKe. Documente turceşli referltoare le evenlmetele din 1821-1822. . 1865.ll. 236-287. m. Romlnla faţ/1 de cap/tu/aliile Turciei.+XXI plenfe.I. Bucurefli. Mano. pp. N.C. 438. din sutele a XIV-a. voi.lll. el /u/. 1915. in C L anul XXI. Tipografia "Buclumul RomAnesc". Furnică. Omtlglu Tnlllt Prea Stlnţtel SMI Dr..M. Siruni}. 1852-1895. 385. 324-327.I. publicate de O..". ROMIII .M. in "R. Bucureftl pp.2 (paginile refetitoa-e la Nicolae Iorga). gen. Radu Rosetti.S. voi. voi. Opt sctlsorl turceşti Ilie lui Mihnee Il "Turcitul". D. 1 850-c. Acte tutceşli ptfvltoare le hotarele dunllrene MI Ţllti Romlneşti. //!t-In "8. 1. idem. biblioteci sau muzee din Istanbul (Aurel Decei. 400.8. In "A. 124 p. ulnla din voi. In total 45 de vot. B.". Tn "A. s. metoda şi condiţiile tehnice de editare ale documentelor originale otomane reflectau in fapt cerinţele şi exigenţele ştiinţifice şi nivelul de dezvoltare ale """ 111eodor Codrescu.". pp.VI.17-25.2. ca Izvor pentru Istoria tOmlnlor. Verslunee turceascl a coniNiuni paltlerllutul Ghenlldle Il Scholafloş. Bucurefll. Mano. Mlhlll Regleenu. pp. pp.". Bucurefll.I. . B . voi. In "R. Tipografia "Rominl. EudoXiu de Hunnuzakl (şi colaboratorii). pasşinl.ro / www. In "A. 398.A. o c:ornpondenţll necunoscut! rn l1mbiJ turceascl e lui Scariat C/1/imach/. prin intermediul amintitelor traduceri. polonă.3-14. Culegere de facsimlle pentru Şcoala de Arlllvlstlcll. Bucurefll.1-28). Nefiind turcologi (istorici sau filologi). lucrări ştiin�fice sau periodice. Bucureftl pp..13f1811U1e-m 1ri artle 1934. franceză. poz. editate in diferite ţări europene sau chiar Tn România (cum au procedat Theodor Codrescu. Bucureftl pp.25&-283.".lll. idem. IV'. In "B.".".". Bucureftl pp. 444. Colescu-Vartic. s. Bucunlfti. passim. ori a parcurgerii fondurilor otomano-orientale din arhivele de la Bucureşti (H.

ro . • .R (431 voi. fără intocmirea unei ediţi. Se publicau doar traducerile in diferite limbi alt. Bănescu (1 926). cu citarea surselor de preluare. ale cercetării istorice a trecutului Imperiului otoman şi ale rela�ilor româno­ osmane au sporit. fără varianta in limba turco-otomană. Iorga de la B.71. Aşa au procedat N. 152 p.. laşi. in sensul că traducerile in româneşte ale originale lor otomane erau inso�te de textul in osmană cu alfabet arab şi/sau cu alfabet latin. R. că de o importanţă deosebită pentru studierea şi darificarea rela�ilor de colaborare ştiin�fico-didactică dintre Franz Babinger şi N. fondul nr. condi�ile obiective şi subi�ctive ale incetării activită�i acestuia. despre posibilul tr$1lsfer al I nstitutului de Turcologie de la laşi la Bucureşti ( 1 941 . Iorga. Tar\fiOYer. culturalA şi ştiinţifică a ministrului şi ambasadorului Republicii Turcia in România (1931-1 944) .dupA cum am precizat deja. Relaţiile rorn4no-turce.l . s-a modificat "in bine". 1972. şi Athiva de familie N. Siruni ( 1 93 1 -1 943). Ed�ura Minerva.sute de Qosare.I. Bucureşti. atât la nivelul turcologiei europene. 1993. 434 58-64/1 923-1944 cori�rf infurmaţii foarte interesante. edille Tngrijită de Barbu Theodorescu. sau de o fotocopie bine realizată tehnic. Iorga. Bucureşti.Facultatea de Litere şi Filosofie. H . 74 . Aurel Decei (1 9401 945). Mano a publicat un bemt din 1 1 90 H. conservata la A.N.). despre invitarea şi angajarea cu contract a lui F� Babinger la Bucureşti ( 1 935-1 937). Andrei Antalffy (1 933-1 834).Muzeul Judeţean Bototani cercetării istorice din acei ani.M. Am precizat..cimec. critice. iar dintr-al doilea este abia la Tnceput436. Doar o singură şi lăudabilă excep�e: inainte de primul război mondial. H. dosarele nr.R. din anii 1 937.A.ro / www.1 943) etc. in marea mtijoritate inedite. studiu şi documente.G. Institutul de Turcologie./1 776. intr-un alt context. Athiva Facultiiţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti se găseşte la A.muzeubt.N. Publicarea selectivă a unor documente epistolare cu caracter orientalistico-turcologic din primul fond a · debutat cu un sfert de secol în urmă435. C. a textului. . documentelor otomane. Elucuretti . despre relaţiile I'Cifllflno-turce tn1 perioada interbelică şi despre activitatea diplomatică.S. aceste importante documente oferă informa�i indispensabile despre: activitatea didactico-fliin�că a lui Franz Babinger (1 9371 943) şi a lui Mihail Gu�lu ( 1 940-1 945) la laşi. "' Tn Athiva Ministerului Afacerilor Exteme. Din categoria izvoarelor documentare inedite fac parte miile de piese aflate. Britiaflu.ll (1902-1912).M. fără realizarea criticii inteme. colaborarea cultural-ştiin�fică intre A/ma Mater Jassensis şi Ambasada Republicii Turcia din Bucureşti etc. in fondurile: Universitatea din laşi . C. Iorga in mediile universitar şi academic bucureştean.R.. c:ontervate la A. edille lngrijită de Barbu Theodorescu. . con�n informa�i interesante. vol. istorice şi filolofice. voU (189G-1901). şi la laşi (1 937-1 938) de· către Gh. acordat familiei sale. D.1 948. Dj.J. l. Grupate in. X+630 p.D. Iorga sunt Fondul corespondenţii N. inso�tă de o fotocopie bine realizată tehnic.Rectorat şi U. in special volumele dintre anii 1 920-1 938. pa�al utilizate .Scrlsorl cln Nicolae /orpa. Turcia. M. Atitudinea faţă de izvorul istoric otoman şi de editarea acestuia. Alexandrescu-Dersca ( 1 943).D. T n perioada interbelică cerinţele ş i exigenţele editării izvoarelor istorice otomane. de către N.. cât şi a celei româneşti. in 1 907.. Dosarele din anii ·1 935-'t 938 ale fondurilor Ministerul Educaţiei Naţionale şi Savel RIJdulescu. !)ocumenl8 literare.N. . in traducere franceză inso�tă de o fotocopie a originalului documentului ot9man . aflată în custodia d-lui Andrei Pippidi. www.A. Mehmed Ali Ekrem. Dosarele referitoare la anii 1940-1945 con�n informa�i inedite despre ecourile asasinării lui N.

·ce au c:oritribuit. 16 fi 17 (despre invllllree lul Frenz Bebinger le lefl fi gislrM anelor flnenclere penlru piele ectlvillllt dldec:tlcll 8 --. XXVII p. 2000.441-<473 (34 de documente din perioade 189>1939). eu Prol. tumelar de t. voi.blngw per repport • Nlcoetl 8eldlceenu. rn "Ronw»­ Turclce".In 1937-1938). Alexandru AndroniC. penlru 8COI"d-.. IUb IIJ*. lt*nlle _. Tahsin GemH.164-201 . 2000. sau grupajul documentar referitor la 'N.6 (despre un _.ul XLVIII. 441 N. IT.I...I. � fl ..I. sau desflturatl Tn cadrul InStitutUlui de Turcologie de ta lati (1940-1945). Alexandrescu-Oersca Bulgaru. en XXIX. in Nicoară Beldiceanu. doc.I. 2000.. lll tredua in llmbe frwloezj . t.. preptll penlru ti!*" cele pelru ICrilorl pe -.ro / www. Dr... . PenllltNcu..X.. Buc:uretti . Jntr. fiind deulacller 8ellrag zur IIMnll*'­ oam. pp... Frenz ·Bab/ngflr.I. publicat Tn 1 971443• Doresc sA precizez cA izvoarele documentare şi epistolare. pp. � I1Rolog N� Beldlc:eMu: vezi o. IT. •Tn ocDnbrte 1 141 ). 288 p. 8ucurefll.. Mi-au mai fost de un real folos informa1iile inedite. 2000.XXXIII. D4n Prodlln. Din fondurile documentare şi/sau epistOlare de artlivl. a. 111111 XXXIV.. Bucere11 (�.ql /1 /efi fi � le mottfN lut N.1 . suprll note IT. "VINil d epz IUn:oloflle It 8ucurefll pe un lwltl IOiid". ca martori ocUlari sau ca cercetAtori. Edllln Mlnenre. de bibliotecA sau particulare amintite anterior s-au publicat deja ·unele "�piese•. . voi. "M. deosebit de interesante şi de importante. 1995. . ·P. Toate aceste persoane au fost. ldem. Edllln MlneMI. mai amintesc. Tn "R. 8ucurefll . la lămurirea subiectelor cercetate. pji.. Din ". 45-48. din Alti/ve de � Nlcolee lot(Je.IT. CorNpondenţi.320-322. puţin folositA in trecut: Tn Turcia. Iorga. IT. ec1111e fngrljiiA •de Pin Ţurtea. vol.. 281 p. Cele 1 8 saisori se gAsesc acum Tn Athiva personali Dan Prodan. lllctDr PepacoltN (14 oct. Eluanftl. �.. . /otpl. Bucunlfli .n. 1'1018.". Tn legAturi cu activitatea didactic:o-ttiinţi ·turcologic:f a lui Nicolae Iorga.. XXXI I..E. in "inima osmanismului• ... Viorica Balan. Am preflll.A. "'Feplul -. n-oa s-. P..".4 (325)/eprille 1994.N.. R. In "M.48-61. din Istanbul. Aurel Golimas.311971. lefl.. Din aceste epistole inedite aflăm cum se derula stagiul de perfecţionare Tn turcologle (istorie şi filologie)._..upre notele IT. Frenz s. ·edllle tngrijlli ·de rPtn Ţurtea. 409 fi 431.lll (1913-1914). Tn fosta capitalA otomanA. de asemenea. 648 p. Edllln MlneMI. P. Documente ..o anumitA mAsuri. Buanftl..E.atHgul llfiQtfl de doliu 1n llllniOifl lul N.1. /otpl.. 1998. prof.tlne F.. Bucunlftl . mentorului său. din 30 nolen'ibrle 1935.lnlrocludlv de Anchi Plppldl. . Buanftl.. Tn perioada 1�1995. e publlaM doul � ... ldem. �....tl. In ltudiUI 1111 Frenz s.. la Istanbul. rv:. pe cele semnate de: 'lucian 'Nir5tasl440. 01 cn. UM81er el lrwliUulul de Tl. Buanftl. lui FrwR Bebinger ciR Nlcolee � din 5 fi 27 decembrie 1930.ro 75 .N lui NicoiN iot(Je.• en XXVIII.lefl le Buclnfll. . Pe li• 'COntribuţiile pomer'!lte deja438. IT.". 427. Tn "A. Tn marea m•joritate · EdiUII MlneMI. ln ':M. aucur.. www. despre temele de studiu enurnerlde anterior. unde puteau fi cercetate şi fabuloasele arhive.297..IV (�91>1918).-. IT.lallogle de le .373-374. ale tinerilor (pe atunci !) cercetAtori Nicoară Beldiceanu şi Ion Matei. XXXIHI ann6e. � . a. TlluleKu. . IUb tii*".lll. biblioteci şi muzee cu zeci de milioane de documente şi manuscrise otomane. voi. IUb tlf*: 'ldem. N1ooett � ·Mutles 1 lltanbul.nt -. in "R. Mai suntem informa�. con�nute Tn co�pondenţa pe care am purtat-o ctJ M.429-430..31 �).nlslllf..n Prodlln.. 1Ha}. 19118.. ·Ecaterina Vaum441 . 434-4311..300-30 1 (-.n. edllle TngrijiiA de Petre Ţurtea. Frenz � celfDu fi egent aecm?. 40 • • • Din llieţl fi iCIMtei. Eluanftl .". Tn "M. despre o nouA o�une de spedalizare Tn turcologie. pllfl � � e lul Frenz Bebklger).. ldem. Franz Babinger sau Mihail Guboglu.. 440 Vezl IIUpf8 note IT. pp. In voi. lludlu . �...cimec.. a comentat şi a pregătit pentru tipar437 saisorile trimise de ICtor Papacostea.. lldJIIe..S. mai mult sau mai puţin .Vezi . 1979. ldem. �. IUb III*": mei vezi fi · conlrlbuţllle � supn� le na4ele nr. In "Rorlw»-Turclce".muzeubt.. � . V perioada 1 4 octombrie 1 946-28 septembrie 1948.lui Nlcolee !orgii... Dan Prodan442. �· 4511-485 ti extra.". 1991...I. a./1994.. "*''ltNuul de E*me . lndld de Ec:elerlne Van._ primii de .1 1 (344)/nolembiie 1995. Anton "Niţu. Nicoari Beldiceanu438. dac. Cornelie P�.. lorge. vol.E. P. Mihai Splnu şi Petre Ţur1811 .... ori deţin informa1ii .blnger. EdiUII Minerva.".n. 1993.V (191&-1918).". d-na Comelia Papacostea­ Danielopolu a selectat. lefl. 1 umplut de ct. fQofŞ-28 .Din Arhiva de familie Victor Papacostea. XLVI + 402 p.

ln consecinţă. Va/schia. Fuad KOpr0/0 Arrnagm (MMenges Fuad KDptfJ/0).92-93. · greacă. 12 p. otomana-orientale şi europene. Firu. Popescu-Ciocănel. nr.674. Trflpcea. Karadja. www. III. pp.. Altele au fost descoperite în fondurile turca-orientale ale unor arhive. V. plină la descrierea oretului Kiev (Ucraina) Inclusiv. p. 1 1 3-1 24. Cernăuţi. Cjalicolf.XVV1937-1938. italiană. Bucurefli. Edi�unea Academiei ROITlâne. extras.. 237-302.XXIV. A m folosit. Voyage du patrfarche Macarie d'Antioche. Trâpcea. Un istoric turc despre noi. an IV. d'apres le manuscrlt no. 11.Isopescu. Bucureştl. Cialicoff. 32 p. (reednare Tn "A. 459. izvoarele istorice narative otomana-orientale identificate fuseseră traduse în limbile latină. idem.C.11. Iorga.. Ion Ursu.N. 1 943. au constituit "osatura informaţională" a capitolelor acestei contribuţi i . cit:. Firu. anale. anul XXIII.33-103 ti an XXXII. traducerea acestora în româneşte şi publicarea lor în ţara noastră s-a făcut după aceste variante intermediare. 11. Hafdeu. S. pp. pp. Paris.3-56. nr.173-175. Th. t. an IX. nr. Editura Otto Harrassowllz. adnotatlf.399. .". Clf/lflotii/e patrfattlului Macatie In Moldova. 444 publicate în România în perioada c.XII/1 933.R. Oradea. nr. N. Les Voyages de Patriarche Macarie dans la Mo/davie.7�1912. Tn "R. pp. 1 939. dr. 1 943.398-409+14 pagini fotocopll. Bucureştl. Aurel Oecei. 1. pp. IV. Omagiu lui Ioan Lupaş.2.13/lanuarie-Martie 1 937. nr. La traductlon franţais du pr6cedent manuscrit. Bucurefti. Haşdeu. traducere duplf originalul arab. Paris.: Goran 1. despre ocuparea cetlfţH Oredea de clftre turci. N . Paris.. de dr.". t. In voi.G. lbn Qlfdi Samauna.3-56.19-194. pentru Nicolae Iorga vezi Barbu Theodorescu. L+304 p. Bucurefti. Gh. pp. Papiu-llarian.ro / www.400.". texte arabe. Oonado da Lezze.303.217-235. Papiu-llarian in "T. P.374.I.XXII. 1653-1658.ro 76 .". 458. Dia V"lta (Menlfkibnlfme) des Schejch Bedr ed-Din MahmOd. von Chalil bln lsmli'il bln Schejch Bedr ed-Oin MahmOd. herausgegeben von Franz Bablnger. 1 930.454. pp. idem. pp. Constantin Moisil.&-7/februarl&-martle 1 923.". t. Vasile Radu sau Andrei Antalffy. Voyage du patrfarche Macarie d'Antioche. p. Poema lui Michel Behelm despre cruciadele Impotriva turcilor din anii 1443 şi 1444. Bucurefll. Emilla Cioren. 1906. 1 976. Bucurefll.1 080. Editorii respectivelor izvoare otomana­ orientale nu au folosit textele manuscrise sau ediţiile critice ale acestora. Bucurllfll . Tn "Dobrogea Jună". 1. fasc. Bucurefll.".1027. 1 909. posesori ai unui . voi. Din cronica rimatlf a lu/ Sini Caleb/. Spre deosebire de această cunoaştere.1/1.I. Constanţi!. 1�146). voi. Leipzig. 1 863. Evtia Celebi. nr. 1 24 p. ca Izvor pentru Jltoria Romlfnilor (traduse din limba turceasclf). 1 933.201-364..C. pp. relatări de călătorie etc. pp. 109. Goran 1. 538 p. an IV. Th. 1 24: p.9-10/mai-iunie 1 923. 60 1 6 de la Bibllolh6que Nationale de Paris. O.I.cimec.LR. Popescu-Ciocănel. Al. nu puteau citi. maghiară sau bulgară. la Implinirea vlfrstei de 60 de ani. 1900 . idem.". 1912.". Er:nilia Cioran. Andrei Antalffy). Paris. nr. româna-otomane în eppcile medie şi modernă. pp. am analizat ş i a m subliniat importanţa izvoarelor istorice narative. Constantin Molsil. Unele izvoare narative au fost preluate din diferite culegeri de cronici. pp. 1 1 5. I. amintite în paginile antedoare.1 950 .I. les Pays de Cosaques el a Moscou. Tn "Patrologla Orientalis".Muzeul Judeţean Botoşani inedit6 şi numai în număr mic edite. 1. Al. Intre anii 1652-1659. 1 . voi.. 1 1 9-1 2 1 : 1 23. O.247-2111 . Spicuiri din cronicarii turci. pp. pe diferite planuri. passim. datorită decesului neafleplal al arabistulul romAn): Gh.Teil: Ulfaxt.31-95.264-265. in "A.4.I. In "Revista Societăţii <<Tinerimea Română>>". nr. Clfllftoria lui Evi/a Ce/abi prin Moldova In anu/ 1659 (traducere din textul turcesc). August 1940. in "R. In "B. in voi. Vasile Radu. Historia Turchesca. Corenul. în q:�drul evoluţiei preocup�rilor romaneşti de orientalistic�-turcologie.S. TnsoţltA de o Introducere. datorită faptului că nu cunoşteau limba turcă-osmană sau alte limbi orientale (araba sau persana). Karadja. Va/aur des manuscrits et des treductions.muzeubt. contribuţii ştiin�fice sau periodice (de către B. an VIII.P.XXV/1 936. Bucureşti. publicatA. Bucurefll. 1909. 1. Bucureşti. N.".C.1-3/ianuarie-martie 1 923. �Iuda pre/lmlnaire. 1919.XXVI. an XXIX. Zerva. Silvestru Octavian lsopescu. pendant les annlfes 1652-1659. Ţare Cazacllor şi Moscova.. pp. idem loc. Nicolae Iorga'. Bucurefll.R. p. clfllftor turc. cit.M. 400.+IX pl. Texte arabe el traduction fran�aise par. Zerva. Clfllftoria lui Evtia Celebi-Efendi. 1. referitoare la istoria Imperiului otoman şi la relaţiile complexe. pp. colatlonne avec le manuscrlt no.603-720 (traducere incort'!pletli insi. Urau. orientaliştii romani Gh. C. pp.}(jiTI von NOrenbafTI. In "B. Vechea cronicii otomanlf editatlf de dr. tmpreunlf cu o Introducere de dr. nr. ldem. 1 949. idem Toc. 1 953. Clf/ltoriile Patrtattlului Macarie de Antiohia In Ţlfrile Romlfne. pp. din Europa sau chiar din România de căre (N. ln ambele cazuri.Y.". (13�1514). Tn "B. traducere şi publicare mediat� a textelor diferitelor izvoare narative otomana-orientale. 1 1 2.112. Istanbul. Tezlf pentru lic11nţa In Istorie. C . lsopescu.R. nr. gen. franceză. 99 p. . Paris. B.1 860-c. Popescu-Ciocănel. . nr.259-276.M. Cronica lui . S. 1912.390. Vl+271 p. Gh. vol.I.433-434. /a Va/achie. . Bucurettl.O. fasc.247.R. Bucurettl. biblioteci sau muzee publice ori private.O.1 �202. 1 927. an 11. in "B. Friedrich Giese.802-805 du British Museum de Londres. Vasile Radu).R. pp.ll.5. 1865. pp. nr.. 1. Gh. Andrei Antallfy. Un "Fetihnlfme-1 Karabo{1dlfn" (1538) de Nasuh Malre/4:1. l . germană. ldem. translitera şi traduce astfel de înscrisuri cu alfabet arab. 1/1942. in "B.253-254. Traducere din ungureşte. pp. voi.. fasc.

186�1881. bibliotecile sau muzeele din Turcia. fie ediţii critice bilingve (arabo-franceză Nasile Radu. Iorga. turcologi sau arabişti. au folosit manuscrisele originale. 425 p. Această abordare direct� a textelor originale. turco-franceză /Aurel Decei sau osmano-turcă 1 Franz Babinger) . oferind o solidă bază de plecare şi un temeinic element de referinţă pentru contribuţiile ulterioare in domeniu. Papiu-llarian. EdHura Moldova. Karadja) sau în diferite periodice de specialitate (N.. realizată de anterior smintiţii orientalişti-arabişti şi turcologi români. descoperire. Specialiştii orientalişti. voi. tradus.1 4 1 6]. prefaţl'i şi indice de Stelian Neagoe. în ediţii critice ( 1 . T h . idem. 1996. români sau turci. cât şi preocup�rile de orientalistic�-turcologie din ţara noastră.CTA MOLDAVIAE SEPTENTIUONALIS impresionant instrumentar filologic şi istoric · otomana-oriental. Editura lllbatros. de cultură etc. C. 11 (1939- www. juma/ele.ro n · .Tnsemnlri zln/ce. Aurel Decei) sau străini. in limbile în care au fost scrise.ro / www. Carol al ll-iea. în particular. Bucureşti. in alfabet arab. comentarii şi note critice (Gh. Pe de altă parte. Însemn�rile SjU memoriile unor personalităţi politice. 1 994.ed iţia a III-a. Izvoarele narative vest şi central-europene despre istoria otomanilor şi a relaţiilor române-otomane au fost publicate. diplomaţi. cu introduceri. Iorga. analiză şi publicare a izvoarelor istorice narative otomane-orientale sau europene a impulsionat atât cercetarea istorică şi produc�a istoriografică românească în general. de către Franz Babinger) sau cronici (a lui Nasuh Matrak�i) despre expediţia sultanală otomană în Moldova. lucrând direct cu respectiva categorie de surse istorice.l-lV. a contribuit la impulsionarea preocup�ri/or rom�neşti de orientalistic�-turcologie. Iorga). Karadja). vol. Observăm. publicate in Europa occidentală. Ursu. Referitor la normele şi tehnicile de editare a textelor izvoarelor narative otomane-orientale. Tnsemnlri zilnice (decembrie 1918-decembrie 1919). editate in ultimele şapte-opt decenii445. Această unitate În diversitate a activităţii de căutare. uneori însoţite de scurte introduceri sau succinte note explicative (B. Popescu-Ciocănel. Haşdeu.Tntre datorie şi pawne. 1990-1991. ale unor izvoare narative osmano-orientate.lt. copille sau ediţiile critice. N. nespecialiştii În orientalistic� au publicat doar traducerile româneşti ale acestora. regina RomAniei.muzeubt. Zerva) . Aceştia. C. Maria . Bucureşti. a · modalităţi lor de abordare. din 1 538 (de către Aurel Decei). ed i�a a 1 1-a. Andrei Antalffy sau Gh.deontologie nespecialist-specialist (orientalist-arabist 1 turcolog). consemnate de sirianul Paul din Alep. efectuate de turcologi români (Andrei Antalffy. 1 (1904-1939). Emilia Cioran. în culegeri de izvoare istorice (N. oameni de ştiinţă. Elementul de noutate referitor la cercetarea şi publicarea izvoarelor narative otomano�orientale 1-a reprezentat primele sondaje în arhivele.cimec. i-111. C. Unii ""' Memoriile regelui Carol / al Romlnlei.P. 1. N . a depozitelor de conservare şi a fondurilor narative otomano-orientale cercetate. a u publicat fie numai traducerea românească sau franceză a surselor primare. totul centrat pe binomul relaţional formativo-informativo . o diversitate a surselor de preluare. a oferit cercetătorilor din ţara noastră surse istorice fundamentale pentru studiul istoriei Imperiului otoman şi a relaţiilor româno-otomane intre secolele XV-XVII . EdHura Machiavell i. Al. voi .l. Din categoria izvoarelor memorialistice scrise am folosit amintirile. Moisil.l. 1 . voi. ale Kur'�n-ului. Povestea 11/eţii me/e. Trâpcea. Cialicoff. care îşi desfăşurau activitatea didactica-ştiinţifică în domeniu în România (Franz Babinger). analizat şi editat ulterior biografii ale unor importante personaje istorice otomane (şeyh-ul Bedr ed-dîn Mahmud [1 359. cronicilor anonime otomane ori relatărilor de călătorie ale "patriarhului itinerant" Macarie de Antiohia. de un martor ocular. Firu). au descoperit. de analiză şi de publicare a acestora. aşadar. l8fi.

Duca. 415. s. Constantin ŞAineanu. Potnte fi emlnl*t. ecfi1ie Tngrijlti. educaţional. Bucurettl .. 111110.. 11. nlllditere. Tn "M. Edlllni M8chillvel. SUntem n1f1W llcllofl.. poetf811 fl Indice de St111en NNgoe. voU-111 . 111Q8. IIOI. 1101. . 11185.23G-285.. Tn VOI. al cercetArii Istorice ti activitAţil istoriografice etc..". de ". cufiOŞQJf. 311935.<411935.A. 1101. C1M11 a ât. . Hetlraler (Memotf). 3311 p. Bucurettl. � llll. 1 p.). · 19112-1994. 1. 1113-. pp.. ElMIIU8I A'-"dru l. pp. New Yc1111.iclem.. evoluţia ti.. Gknlcu.. le fac . 1838.I...52-68..1122 (Memotl. Ecllluni Sport-Turilm.318-337.. Tn "M.5 (362)-mlll 11197. Amlnt/tl lfll -.. 19111-111117.I.". 11191-1924. COCIIdorielori : Gh. Editura Eminaa. Bucurettl.I... 11122. ediţie TngrljiUI. Roll*l.. Amintiti.. aucur. edllle de Stllllen NNgoe. Nlt:dee Tot._. 1120-11144.. Ideologic.". Rotnlnul nu poate tril fiii zvonuri [rnet1»-eptffl 1e43 }. sinuoasA alteori. dialoguri despre care am amintit deja Tn paginile anterioare. De un real tola. ecfi1ie de � Cluei fi l'arcla Oortn Ion. Emanuel Alexandru Lahovary. Buclnfti. In "R.C.le 0 llilfl de om . nr.. . prin calvarul cirora a fost silitA si treaci societatea romAneascA la lfArtlbJI celei de-a doua conflagra�i mondiale (C. Constantin Riduleacu-Motru. <t32 p. Buulu ti C.1CI-13. Al�i au oferit detaliile ti lAmuririle necesare pentru trasarea evoluţiei.. 258 p..nlin Şiineeoo.1-VIII. Velerie eo. mi-au foat ti prec:izjrile cu Cllr8Cter memoriaJatlc pe care le-au fAcut Mihail Gubogiu ti M. VOI. 1e43.U XXXI. 111'. polltJce. vezi supra fl lucrtrlle rnenţ1one1e III notele 229. Crlstofor 1.t. G.ro 78 . ldem. edille lngrttA. Buanfli.u XXXI . Giureacu. Darurilor".1. Valeria CoatAchel).22-26. Nu au lipsit nici referirile ti reflecţiile despre condiţia intelectualului universitar rotnln ln deceniul "profundelor transformAri" (1945-1 955) pe plan politic. S. � ". " de oamenf lfll llmpul "*'· lncepu�te .2P32. ld1lţjl blogrlftc:t . ". C.R. 1840). ediţie. odiDmOife 11123-31 dtcembtle 11131. Dotmule Btllienu[me#-lulle 11U7]. 1671-19».. editia a V-e. HamduiiAh Suphi TanriOver).F.. pp. Istanbul.memctialifti au lAsat posteritA�i infonna1il deosebit de interesante.11. culisele rela�ilor politic:o-diplomatice româno-otomano 1 bJrce ln perioada 1 875-1948 (regii Carol 1 şi Carol al 1 1-le&.. cele pu� " ". .. I.• . Tn "M.eiMMry. mai ales. aucur. Llli Ioane CipiN· fi Gebriete Oumilnlscu.. Tllu ..VII. Edllurli Eucicklpedk:i. despre trasAturile. IV.. Crlatofor 1. C. Gh. T rtu Maiorescu. edllle.. ldem. ir1lrocllare de Dinu C. }.."". Al. Edibn F"'*�Jei Cultlnle Romane. NlcdN /otDI. Buclnfti. ldem. 11184. ediţie B. nr. C. Editurii �.e. }. ldem. Cemel . Giureacu. Simionelcu.. s. 11197. 230. 1 M7. Buclnfti. iclem. 21 . social... RAdui-u-Molru. Gknlcu. Editurile Explee-Helicxln-Mec:hieve. Simionescu). Buclnfti.. VOI.". }. eon. Buc:lnfli. C&mAI pff'. "* ti CIIII*Urll de Vllleriu � fi Sende �. Edllunl MIMrve."_..ll . Conltenlln �• .l:.7 (3&4)-iulle 1 1197. Edltull "Univefsuu" S.1-N.....II0-103. 11178. Rodlcll Bichis. 1 . 157 p. Bucuetti­ Timlfe*li. Edllunl �. Buclnfti.. Aleandru Melghllon••· NI* polltJce. Beciu. 15-t p.II..G. Edllln Encidopedidi.1111.. preocuplrllor rotnlneşti de orient. Hlbrtt.ro / www. pp.. Iorga.. ldem. . edl1le lngri jili . 1914-1919. lorgu Iordan. 19n. 111'. Bucurettl . nr.. cudnl Tnelnle ti indice de Geargele Penelee-Filllli.i. MemoriN oi Turldsh Stetesman. edllle de Dinl C. VOI. VldDr Sllvelcu. 111&4 (295 p.n.I.n. Penlru 1:. 1111�111311.. 19113-1 9115.. Edllurlle �1. In wwrruri de tNtrl§te {dec:emblfe 11Uf-labnlerie 11U7].fi indice de Lia io. 1�111118.C.n.R. GMdull (memorii).tJchel. CollltMfiiGpot (1902-1901}. omul fi opeta. Editurii "Plumb".I-II. pp. C. V15 1'ebtuerie 1e43. multe dintre ele cu caracter de noutate.ne CipiN.. aucur.. s.cimec. llnlanl uneori. Bucurettl . 1101.1 de IIIMie.. indice ednolel de Stellen NNgoe.. Duca. Edllurtle "Silex"-OŞ. 1959.". NlcoiM Iorga._.. www. pp.II-III. Buc:lnfli. Armend ctlinelcu. le rlztioelele blltc:eiM:e " Cedtfeletul._.8 (383)-iunie 11197. li Bucurettl. 1�1938. In ptagul nJglmulu/ dlctaforlal {febluetle-lrlettle 11U7]. CemAI 114f'.lorde letl. 1101. Gll. 11113--1122). VOI. regina Maria.. Alexandrescu-De Bulgllru Tn CUf'IUI diacu1iilor P* care le-am avut cu cei doi bJrcologi Tn februarie 1 989. Memotf. 1Q81. ecfi1ie.L". lorgu Iordan.". � de dr... 1981. RevlziMe fi ecMugHie pe cani expMenţe celor 75 enl lmpllnlfi mi-e Impus . � ti indice de Stlliln NNgoe. 111118. s. p. VOI. Mltlnelcu. Tn "M. s.. Victor Sllvelcu... Bucurettl .I.M._. nr. (361 )--eprilie 11197. Note fi "'-"# zilnoll». 550-689. . Cinci ani fi doul lunl tn penllencienJI de le SIQh« (7 me/ 111� Iulie 11155).alisticl­ turcologie ln ir:rtefvalul precizat anterior (N.1-V. . Editurii M8c:hlevelll. economic..". Bucurettl. Amlnllti [11181-11UŞJ. Amintiti �.vu. cultural. Armand CAlinescu. 1113-.U XXXI . (183� 1938). Editurii ·p-.+22 fl*lgr8fti . 11122.. ediiJe englezi: Djemll Pahe... Alexandru Marghiloman.. Istanbul. pp. Buc:lnfli .ll. .muzeubt.n. Gknlcu (coonloiiiiiDr). C1M11 .U XXXI.

"A. Bucureşti. Istorie". O. arab. "Arhiva Dobrogei". U.G. Paris.C. 'Cerectliri Istorice.I.R." "B. Xenopol» din laşi.S. Biblioteca Academiei Române." "Arab Studies Quarterly".Ş.I.M.. Praga. "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie cA. Bucureşti. "A.M.N. "A. . 'Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice'.I. "A. Arhivele Nationale ale României.' "A.M." circa.Br "A." 'Armee-Zeitung Jildirim'.S." "A. 'Bulletin de rlnstitut pour rEtude de fEurope Sud-Orientale'. 1 964-1 989.A.O. Leiden.E. "An.A. I . .C.. Bucureşti. "A. "Buletinul SocietAtii Numismatice Române".Z. Leipzig.Q. . "B.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Abrevieri "Arabica". laşi." "Archiv Orientalni".. ar. D. .E. B.N. Bucarest." "B. Bucureşti.X. "A.X. I. DireCţia Arhivelor Istorice Centrale.A.C.ro 79 . României'. Bucureşti." A.M.T.M.S.E.J. "Analele Brăilei". laşi.R.I. laşi.G." "C.ro / www.I..cimec." 'Analele Dobrogei". Directia JudeţeanA iaşi. "A.' "B.E.C.Z.S." "Analele Ştiinţifice ale UniversitAtii cAl. Bulletin". "A. I . Xenopol» din laşi.S. BrAila.laşi. Bucarest.A. laşi-Bucureşti.I. Memoriile Sectiunii Istorice".R." 'Balcania'.S.D.G." B. Leipzig.C.O. "Analele Academiei Române." "B. c.R.L.I. RevistA de istorie româneasCă". Bucureşti.E. Cuza» . 'Buletinul Societăţii Geografice Române'.O.U.R.' "C. Cluj. "Byzantinische Zeitschrift'.laşi. "Archiv fOr Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik"." "A." "Arhiva RomâneasCă". Arhivele Naţionale ale Românîei.L. Bucureşti.�.R.O. "A.N.B. Bucureşti. A. "Anuarul Institutului de lstorîe NationalA din Cluj"." "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie cA. Constanta-Bucureşti.R. laşi. Biblioteca Centrală UniversitarA. Arhivele Naţionale ale României. D.N. 1 . Damasc." "B..U. Bucureşti.S.A.N. "Biserica Ortodoxa Romana·.G.Cemliuţi. Bulletin" : "Association Internationale d'Etudes Sud-Est Europeen. "Convorbiri Literare". www.T.I. 0.U. Bucureşti.A. I.I. Bucureşti.". D. Constanţ. I. DireCţia Municipiului Bucureşti. "Arhiva IstoriCă a României". Istorie'. Bucureşti. I.I.I .S. "C. O.B.R. A. .' "A.I ." "A." B. 'Caietele Laboratorului de Studii Otomane".' "B.I.R.I. Bucureşti. Bucureşti.N." "C. 'Buletinul Comisiunii Istorice a." 1 990 . I. .R. 'Analele Universităţii din Bucureşti. O. "Cahiers des Etudes sur la Mediteranee Orientale et le Monde Turco­ lranien". "B.muzeubt. "Anuar de Geografie şi Antropologie". "A.. "A.R.

Lettere ed Arle.L.a." "J.cimec. "M. 1 930 .R:" "D. .L. Istanbul-Ankara. . "M.S. "Forschungen und Fortschritte". Wien-Leipzig. /. "Der Islam".R." • Joumal Asiatique". "M. fasc.A. Encyc/opedia of the Social Sciences.T. E. Weltverkehr und Kulturpolltik. Ministerul Afacerilor StrAine (din România)." "J. Roma. f." .F. "Euphoron". S. Split.K. "H.muzeubt. . "AI-Mustaqbal al-'arabi".ro / www.Muzeul Judeţean Bolofanl d. Dresden.A. /memoriile . fascicolalfascicolele. Darmstadt. "F. Berlin. Enciclopedia Italiana di Scienze." F." "Euph.L. "Hamburgischer Correspondent". H.C. New York." memoriul. "Jahrbuch der asiatischen Kunst". E. Editura ŞtiinţifiCă şi EnciclopediCă. 1 929.A. . .Ş. "F. "Dacoromania". . D. . Zeitschrift fOr Literaturgeschichte. Bucureşti.F. . Berlin.B. "Jugoslovenski Turizam". MOnchen und Leipzig. "J.S. Bucureşti. Jugoslovenski Turizam".G. Bucureşti. filele. M.T.S." fila. "D. Cluj. Bucureşti." "J.A.ro 80 .f.T.Z. e." "Glasul Bisericii"." "H. Frankfurt am Ma in.A. "Frankfurter Zeitung". Hamburg./mem. "Die Erde".B. E. "Jugoslavija.V. "Hrisovur. "Mitteilungen der Deutsch-TOrkischen Vereinigung". "Deutsche Allgemeine Zeitung".F." "Lebenslaufe aus Franken". "Hessische Biographien".'a." "D." Hegira (Hicre).J. Wien und Leipzig. "1. ." era creştina. Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. Paris.c." " lslâm Ansiklopedisi. www.I. "E. wa an.B. "G. 1-11." dosar (arhivistic). I. Split.E." "H.Z. Leipzig. ·�utsche Rundschau fOr Geographie". illustrierte Mo.natsschrift fOr Ulnder und Volkerkunde.F. Zagreb. Berlin. III.A. m. Facultatea de Litere şi Filosofie din laşi. f. Cairo. Berlin. "L. "Morgenblatt". F. f.

KallmOnz. "M.E." "Mitropolie Moldovei şi Sucevei". "Revista Fundaţiilor Regale". "R. Bucureşti.N.S.O. Arheologie şi Filologie".R. Bucarest. ' Abteilungen." "MOnchener Neusten Nachrichten".S. "R." "R.J.O.I.I. "Revista pentru Istorie. "0 .". . "Studia et Acta Orientalia".S.I." : "Mitteilungen des Seminars «Jr orientali!Schen Sprachen.L.I. Giessen. Paris.A.O. Bucureşti.H." "S.G.I." "R.N. Bucarest. "Ortodoxia. Bucureşti.G.I. laşi. Bucureşti." "R." "S. "Studii şi Materiale de Istorie Medie".A.S.O." "R.ro 81 . Bucureşti. "Revue des �tudes lslamiques". Wien-Hannover. ·. "N.O.O.ro / www.muzeubt. Berlin. Bucureşti. Bucureşti. · "Die Neue Orienr. "Oriente Modemo". .H." "M. Bucureşti." "R. ' "Manuscrlptum". "Revista degli Studi Orienta.R.E. "N. "P. p.I." "O. Bucureşti. �. "Studii şi Articole de Istorie"." "R. "Ms.R." "R.H. Warszawa. "S.W. MOnchen.O. seria ." www." "R. "M. .u·.ACTA MOLDAVlAE SEPl'ENTIUONitLIS Ministerul Educaţiei Naţionale. "Revista IstoriCA". "Revista de Istorie"." "Mitteilungen zur Omanischen Geschichte". "Revue des �tudes Sud-Est Europeen".H." n. român. . MOnchen.E." notă." "R.S.T.W.R. "Revue Historique".N.E. s.dl. Bucureşti. Roma.F.R.S.v. Bucureşti.R.R." "O.S. M. "M." "Revista Arhivelor"." rom." s.A. II. Paris.Ab.n. Bucureşti. Berlin.E. ." "R. serie nouA ." "Die Oberpfalz".M. ." "Memoriile· Secţiei de Ştiinţe Istorice" ale Actademiei Român� Bucureşti." "Magazin Istoric".I. Bucarest.�.cimec.M.M.P. . "Nachrichten der Giessener Hochschulgessellschaft". Bucarest. "S. "Przegllt(l Orientalistyczny". românesc. "Revista· de Istorie şi Teorie LiterarA". · .F.F. "M. "Monatschrift zur Geschichte und Wissenschaft der Judentums". ." "N. "M.A. "Sudostforschungen". Bucureşti. Roma. "Der Sammler". "Revista IstoriCA RomanA". Revista Patriarhiei Române". "Revue Historique du Sud-Est Europeen". şi s." "R. · paginile.G. Augsburg." "S." pp. 11. Bucureşti.S . "Revue Roumaine d'Histoire·. beletristische Beilage zur "Augsburger Abendzeitung". "Noua Revistă RomânA". s. pagina. "M. Westasiatischen Studieri".M.S.I. . MUnchen.n.

"Studii Teologice".R.R. RevistA de Istorie". Leipzig. Universitatea din Bucureşti. ChişinAu.I.B.D. serie veche .dl.G.-Rectoratul. 1 "Studii.l. Bucureşti. "Zeitschrift der deutschen morgenlldischen Gesellschaft". "V.T.B. www. .Muzeul Judeţean Bototanl "S. .muzeubt. "T. "Z." "T." "S. 'W." tomul . U.I . . te. U. "Viaţa Basarabiei". .B.I.M. Berlin. subl.B." "Die Welt des lslams".ro / www. U.v.I. M.R." "Zentralblatt fOr Bibliothekswessen". Leipzig. Cluj-Napoca. turcesc. subliniere/sublinieri. turc. t." "V." "Z. laşi. "Viata RomAneasca· .R." s. "Tezauru de Monumente Istorice pentru RomAnia". Bucureşti. Bucureşti.ro 82 . . Universitatea din laşi." voi. U.-Rectoratul.R.B. "Transylvanian Review". volum/volume. Berlin.R. "Der Tag•. U.cimec. . U.

nl. lmperlu/ otomM fi statele din 8McMI Tntre 1878-1912... la 9 mai 1 877 ministrul de EXterne Mihail Kogălniceanu a răspuns interpelării deputatului N. nr..". se impune.it.lll (1876-1877).1. .ro 83 . pp. Raporlurlle I"'mfno-otomane In perioada 1877-1918.Ş. A doua zi. declar!nd că . � (1878-1914) .171198. la Tncept. Tn petlt»da c.fl).. .) şi chiar cu Turcia.Ş. pp.... ).ro / www. Conslderafll asupra evoluţiei istDrlogndlel rotr*Jeftl la sflrşltul secolului al XIX-lea fl lncepuiUI celui urmMtol' Tn cadrul evenimentelor politica-militare determinate de reizbualirea ..... Tn aceeaşi zi.SA..._ _ _ _ _ = !'VIUl. lluanfti (eldras.... 11150. pp..I.. In . Bucunlfll. aoq.t 1an c .. 1s1ot1a . Bucuretti.132. Buclnfll.. M .. 1994. şi cu Turcia vom face legături nouă. .suntem independen1i ..I. din � estul Europei In epocii modeml (1 7811-1923} (lnh 8brevl8t: latott... la 1 0 mai 1 887.. AC'l . nr.. conform căruia . p.A. 36 p. CXXIIdal-.. p.u.1. In .". � . � introducllve.). Camera Deputa�lor şi Senatul României au votat mo�uni referitoare la ruperea rela�ilor cu Imperiul otoman şi la .aizei orientale" (1 875-1 878). E. 1986. Edltunl MactUvetll.E.... EdltLn Axa. 1 999..aractaristicile şi evoluţia preocuplrilor de orienta­ 1 listică-turcologie Tn cadrul dezvottArirgenerale a istoriografiei romAneşti Tn perioada 1 878-1 9 1 8.Adll MoldftiM SeptenlriciMIII". . 1.. ldem..(Mih llllnMIIt Confrlll.. ediţie fl indice de Stelian Neagoe..132. p... de un INI10r oculllr (lnlnl 8brevi81: MM�cde). .. o scurti trecere Tn revistă a derulArii raporturilor pe multiple planuri Tntre RomAnia independentJ şi Imperiul otoman Tn acest interval.. www. Preocupări de orientalistid şi turcologie in România intre Inde�ndenţl şi Marea Unire (1878-1918) dr.ologle Tn Romtt-.independenţei absolute a ţirir. 11187.289. 1.. Bucuretti. D1cf10t1N c...cimec..". Bullllln de atudll fl l1lfenlte" .I.. In ."..noi vrem să fim bine cu t98te popoarele (. E.. Prflocuplrl de orlenteli:IIJcl. completată cu o privire de ansamblu asupra fenomenului istoriografic romAnesc la cumpăna dintre secole. Fleva.consacrarea oficială" a . Contribufii le latotlcu/ 181. = . ' Vezl Dan Prodan.. Politica exteml • Romlnlel. wzl fi eonat.«<rr. 3 Polllb exteml..muzeubt. 2 Apud Nicolae Clmllr. XV/1970. iu. Dan PRODAN Pentru a inţelege mai bl:i.1tin Vellchi. vol.. Memorllle regelui C. domnitorul Carol 1 şi cele două corpuri legiuitoare au proclamat oficial independenţa de stat a României�.S (23)11970. .8..s. Crill*! P�. ·-' ..a-149.U .«>.R.E. care nu mai au ra�une de a fi. suntem na�une de sine stătătoare" şi a formulat unul din principiile viitoarei politici externe româneşti. V.ro/ 1 el Romlnlel.D.187k.rono1og1c (lnh 8brevl8t: PoMicll exfllml). iar nu ca să rarnanem Tn acele legături ca până astăzi. p.

Istanbul.'. pp. T. Conform tratatului de pace de la Berlin (iulie 1 878). Tn timpul evenimentelor din 1 885-1 886 din Balcani.A. ' Tn urma alipirii Dobrogei şi a Insulei Şerpilor la RomAnia (1878).247. Primul ministru extraordinar şi plenipotenţiar român la Istanbul a fost Dumitru Brătianu. Ca urmare a atitudinilor favorabile reciproce. Istoria.mama crlzil orientalil" şi defecţiunea .". vezi Y. www._ 1 879)9. Ciachir. iar in imperiu numeroşi aromâni creştini.protecţia" sultanului otoman.n Dobrogea in Imperiul otoman unii musulmani dobrogeni. Ciachir. Muzeul Judeţean Bototanl '· .Y. 400 p. Conven�a romano-otomana de repatriere a acestora s-a incheiat la 5 decembrie acelaşi an (Politica extemil.protecţie" otomană. Oz1una. 1 997 (277 p.137-138. Ankara. România se invecina pe lil)ia Dunării cu o formaţiune statală aflată sub .9-10. p.269.Axis" . reveniţi intre timp la casele lor. Independenţa naţionali a Romlniel. Romania şi crizele internaţionale. alteţa regală Carol 1 a stabilit rela�i diplomatice cu noul principat bulgar. Istoria.141. laşi. Gheorghe Cliveti.73-75. Politica extemil. in . De facto. De jure. ' Politica externi. Bucure�i. Luptele turco-ruseşti din 1877-1878). 2 1 1 -248. şi dând dovadă de luciditate diplomatică şi de adaptare la noile realităţi geo-politice. iar primul său omolog otoman s-a numit SOieymân Bel . inclusiv de către Imperiul otoman. Sultanul Abdulhamid al 1 1-lea a apreciat comportarea corectă a guvernului şi autorităţilor locale româneşti faţă de populaţia musulmană din Dobrogea şi de bunurile mobile şi imobile ale acestora. cap. că in Dobrogea locuiau numeroşi musulmani. încă din februarie 1878. Osmani1-Rus harbmm sebepleri (Cauzele rilzboiului ruso-turc din 1877-1878). in . . nr.138.A. Factorii de decizie otomani. Academiei. 137). ceea ce demonstrează faptul că şeful statului român era pe deplin conştient de faptul că Imperiul otoman nu mai avea frontieră pe linia Dunării5 . Turle-Rus Savaş1 (Rizboiul din 1293 H. Ed. idem. şi de la Berlin (iulie 1 878).311977. p. p. in noua situaţie politica-juridică existentă. Dintre aceştia făceau parte cei care s-au refugiat vremelnic in Bulgaria de Est in perioada 1 877-1 878. in septembrie­ decembrie 1 878 cele două state au efectuat primul schimb de diplomaţi. 567-592. pp.. Harbi. cât şi alţii care rămăseseră atunci pe loc. EdHura Kri1erion. 33-34/1 976. Contribuţii. 1877-1878. p.concertului european• (1875-1878).279-291 . fără să anunţe in prealabil sau să aştepte confirmarea . s-a organizat Principatul . ilustrat. Aceeaşi atitudine au manifestat-o oficialităţile româneşti şi după 1 88 1 . 1877-1878.137. să-i elibereze şi să-i repatrieze pe cei 6. independenţa de stat a României şi alipirea Dobrogei la tânărul stat românesc. pp.35-48.269-270. 1969.I. Resimlerie 1293 H. V: Independenţa Romaniei: . anul XXVI. Bucureşti.T.Războiul ruso-româno-turc4 (1 877-1 878) s-a incheiat cu tratatele de pace de la San-Stefano (YeşilkOy). pp. 1 0 Tn deceniul al IX-lea al secolului trecut relaţiile româna-otomane au fost cordiale Ji paşnice. Bucureşti.000 de prizonieri de război otomani.ro / www. an in care au inceput să emigreze di. idem. pp.ro 84 . autonom al Bulgariei.protectorului" otoman. Mustata Ali Ekrem. relaţiile diplomatice fiind stabilite la nivelul legaţiilor (februarie in anii următori s-au reorganizat ori s-au înfiinţat noi consulate româneşti in Imperiul otoman sau otomane în România. ' N.). anul LIV. p. Bibliografia turcâ privind acelaşi subiect a fost studiată de Mihail Guboglu. ţinând cont de această realitate şi luând in considerare faptul că nu existau litigii româna-otomane de ordin teritorial6 sau de altă natură7 . 1962.. 10 N. ' Partea romana s-a aratat dispusă. Cucerima Independenţei de stat a Romlniel şi Tnsemnltatea ei istorici. 1853-.S. Istoria. Contribuţii. pp. Bucure�i 1 986. p. Ciachir. Din Istoria turcilor dobrogeni (infra abreviat: Din istoria). lângă Istanbul (februarie 1 878). pp.Belleten". Politica extemil. idem. au recunoscut independenţa României şi au creat astfel posibilităţi de colaborare pentru viitor pe baze juridice noi.R.1 913. prin care s-a recunoscut pe plan european.cimec. Bibliografia turci mferltoam la rlzboiul din 1877-1878. • N.Kurat. pp.12. in . Politica extemil. 1 994. guvernul ' Din bogata bibliografie romAnească referitoare la acest război amintesc doar Nichita AdAniloaiei. Editura Fundaţiei . sub . p.muzeubt. nr.

anul li.151 .80-103. conducătorii otomani. " N.18. Astfel. ceea ce conducătorii otomani au acceptat. cultural. Contribuţii. Ciachir. Diplomaţii otomani au recunoscut.3/1935. /stotia. Amintiti diplomatice. Editura Academiei.Economia Naţională"). autorităţile române solicitând ca aromânilor din im �eriu să li se protejeze drepturile legitime.reciprocităţii de tratament faţă de musulmanii din România şi nu în schimbul unei alianţe politice-militare. V-VI. Nicolae Iorga. 1935-1936. pp. Politica extem/1. 1. "Vezi Mihai Maxim. Politica extem/1. p.31 8-337. apreciat şi mulţumit României pentru rolul Constructiv jucat în cursul tratativelor de pace. Halil lnalcik. alegerea unor muhtari proprii. Ciachir. 1 3-16. pp. Bucureşti 1993.284. Constantinopol (1902-1906). 1876-1907). destinată aromânilor din - 11 N. Cadrul juridic al relaţiilor romiJno-otomane In evul mediu. Editura EnciclopedicA.ro / www. Tn consecinţă. ldem. Istoria. /storia. a adoptat o atitudine neutră şi cor�ctă faţă de beligeranţi. fosta arhivă a marilor viziri otomani şi s-au copiat şi tradus în limba franceză 2 1 5 documente otomane din MOhimme Defterleri-Condica Afacerilor Importante). Osmanlt Tatihi. pp. în . 1 958.drepturi egale cu cele ale celorlalte comunităţi naţionale nemusulmane din Macedonia şi Epir. 1 ln deceniul următor. Pa/eografla şi diplomatica tumrosman/1. VIII "" Ci/t: Bitinci Meşrutiyet ve lstibdat Devirleti. neafectând schimbul de vizite ale unor oficialităţi româneşti în imperiu 1 3 . idem. Iorga. p. cu o prefaţă de prof. voi.149. mediind conflictul şi încheierea păcii de la Bucureşti (februarie-martie 1 886) pe principiul respectării statu-quo-ante teritorial. primul în istorio� rafia universală.muzeubt. Contribuţii.26. România a refuzat încheierea unei astfel de alianţe 1 2 .569. 294-295.pentru intreaga perioadă 1 875-1907 vezi E. Ciachir. Relaţiile · bilaterale s-au consolidat. 1962.65-71 : infonnaţii despre această importantă arhivă şi despre anterior amintita monumentală colecţie de documente otomane. p.R. Politica extem/1.553. Dar oamenii politici români doreau satisfacerea acestor demersuri în schimbul . R. Ţlltile Romllne şi Inalta Poart/1. cereri formulate anterior şi de partea română. au încercat să găsească un aliat puternic în zona Dunării. Karal. p. Contribuţii. (intra abreviat: Ţlltile RomiJne şi Tnalta Poart/1). n N.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS roman . pp. Lupta poporului romlln pentru independenţ/1. pp. Contribuţii. pentru Academia Română1 4 . nr. libera folosinţă a limbii române în şcoli şi biserici" 1 6 • Legată de acest eveniment este şi publicarea primei gramatici otomane in limba română. 1977. 15 N. Politica extem/1.4/1935. valoarea şi importanţa excepţională a acestor izvoare documentare 5. pp. nr. 1876-1907 (Istoria otoman/1.".18. in voi. ln acest context s-au realizat primele sondaje româneşti în arhivele otomane din Istanbul (la Başbakanlzk Arşivi Arhiva Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. Mihail Guboglu. 292-293.18-19. Z. Studiu şi album (intra abreviat: Pa/eogrefia). la 9 mai 1 905 sultanul Abdulhamîd al 1 1-lea a promulgat irâde-aua prin care s-a recunoscut aromânilor din Imperiul otoman . p. a intuit încă din 1 900. R. Tipografia Universităţii din Bucureşti. Bucureşti. partea otomană fiind favorabilă creşterii teritoriale a statului român peste Carpaţi şi fiind dispusă să recunoască mitropolitul ortodox şi drepturile legitime ale aromânilor din Imperiul otoman. Tn ciuda acestor nepotriviri de interese şi eşecuri. sangiacurilor şi cazalelor. 1900 (extras din . Emanuel Alexandru Lahovary.R. au propus de mai multe ori României încheierea unei alianţe politice. idem. notă bibliograficâ in: . Bucureşti. 274-284. idem. Documente noi despre rilzboiul moido-otoman din 1574.pp.149-150. reprezentarea în consiliile reprezentative ale vilaietelor.cimec. Istoria.ro 85 . pp. Viitorul istoric al Imperiului otoman şi al relaţiilor române-otomane. pp. ceea ce ar fi periclitat statu-quo-ul şi echilibrul de forţe în zonă şi ar fi provocat suspiciuni marilor puteri europene.". p. VIII : Prima petioad/1 constituţiona/11 şi perioada absolutist/1. p.12-13. coordonator: Ioan Scurtu. cordiale pe plan politic. 289-292.1S. militar. F. 35. pp. Documente şi cercetiJti asupra istoriei financiare şi economice -a Principatelor RomiJne. După două decenii de insistente demersuri diplomatice româneşti . relaţiile române-otomane au continuat să rămână paşnice. www. idem..1 74. voi. 1' N. 550.144. pp. pp. Ankara. presaţi de criza complexă în care se afla imperiul şi de numeroasele pretenţii teritoriale ale vecinilor creştini. Ciachir.

. 1948. Gramatica 1/mbei otomane. din octombrie-noiembrie 19. nelnţelegeri ce emenlnţau JIU'18fN In pracllci • prevederilor pAcii de la Bucure. Adam. 87-97. 328-334. 1939 (ed. Această poziţie a determinat pAstrarea unei stricte neutralităţi.a1nd IrU di1re oaapeţ1 (<1> ILrc:l .". Atvned Bedelll Kuran.C. 1913. Ramuur. The Young Turlcs: The Commltte of Upion and Progress In Turlclsh Pol/tic$. Gnkur. Romlnll.n. Pentru cel de miine. Deşi Imperiul otoman a fost refuzat politicos de către diploma�a romAneascA să participe la tratativele de pace de la Bucureşti..-ti vtzlll.Jurr/lor Turti". 258 p.. vezi 18 Gheorghe Zbuc::Ma.P. Romlnlll Şi rilzboalele balcanice.. 29 septembrie 1 9 1 3). latl.Uniune fi Progres").ti In 8CIIIIIfl � o lneali mal . Istanbul.tl <august 1913. Acţiunea militarii a romlnHor . cirlllll i-11 !n111ee � politic real: . 5 (338) 1 rnal 1995.o103-<109. 19381 965." . ldem. rv.t. Ankara.Imperiul otoman (Cotula V.l 11011111 editat de Stellan Neagoe.. ni . Editura Socec. nr. 1 5>156. Tltu Maiorescu. pp. 1995. Harb Tarihi Dalresl. 1957. Tn luna mai 1 91 422• pentru incheierea unei alianţe politica-militare otomano-romAno-bulgare. ldem. Politica externi. 17 190S. pp. 1987. eonst.n. . lttthat 1111 Teral<ki Cem/yellnin TeplckUIU (Tntemelerea societtţl . La pramifre grmmai re ot1omane en roumaln. 1940-1987.48-52 (In dlferendul grec:o-turc.ro / www.7-42. Acţiunea militarii a RomlnJel. a.l de rAzboaiele blliclll'llce. Vezi mal recent ti Dumitru Preda. Asoci8ţM din Romlnll a . Mecldlye.. Btk.8 (339) / lunill 1995. 1989.13. • cArei garant moral era RomAnia . •Medierea" •• aokl8t cu un deplin auc::ces rorntneac. pp. totu?i rela�ile romAna­ otomane au rămas paşnice şi cordiale până in vara anului 191s2 . 84. /slorla.X.23-24. 31 7-320. Rornanya.) • Tn anii unnltori. ldem. . vol.a pus lr'llrela'ell d8Cil lillll11 8f8 de nUl la Muaul Judepan Bototanl www. relrnprii1\IIIJ la Belrut. ed iţie fi Indice ednotat de Stellan Neagoe. The Young Turlcs: Prelude to tfHI Revolutlon of 1908. N. In . cap VI: Romlnia fi crlzele din sud-estul Europei (1878-.cimec.muzeubt. Take Ionescu . lnkllp Tarlhlm/z 1111 lttthat 1111 Teral<ki (lstorla revoluţiei noasl18 fi . In 1 0 pArţi. 101111 Bulel.1 Imperiul otoman.n..xim.. Bucuntttl.lorga In legillri a. 1 73-195 (cu o bibliografie aelectlvi despre Junii turci). 20 T. 1912-1913._. rtlzboaiele balcanice fi Cldrfalelll.. Politicii externi. 308. penttu plirlirea ti edmlnlat�WN lnaulelor din Marea Egee.n . Dr. Edilura Hurnanit8s. Ei au salutat revoluţia Junilor turci18. 1908-1914.. nr.E. " E. ti mal oompleli In care ae c:iiiAa a ne prinde . a. Oemenll politici � au oon1rtt a.ro 86 . " N.7880. 334-335. N. Oxtord. J*11 ci clelc:lll* � el . pp. J(Jn Torlclerln S/yasl F/kltterl.. nr. CIIIChlr. J(Jn TUrle/eri 1111 Jttthat 1111 reral<k/ (Junii tura fi . pp. pp. pp. Edltlona I'Harmattan .. pp. 88/kan Harbi Tarlh/ (lslorla rtzbolulul balcanlc) . Tahsln Gemll. Contribuţii.<:uJturalo.A.A. 3 voi.-Montreal. atll nou>. cit.1 nae atenţie 8ll8flimentele ce ' s-au derulat Th ' imperiu 1h perto.I. op. 189�1908 (Ideile politice ele Jurrllor tura 189�1908). Ankara.M. 1997. 1999. Pagini de /storle S!Jd. BIJCUI'IIftl .1 913): atVUment.I. lstorla. rnef1\lrd pe .esl europeanl. lllanbul. partee a IV-• (1913-1916). In JOc.).. aR XXVII. pp.7 (318) / Iulie 1 993. Princeton. tatonările emisarilor universitari otomani au continuat. P. 21 N. sporind ti pe aceaatA cale preatlglul moral ti dlplorn8tic III ţArii noastre In aud-estul Ewopel). Gheo!Vhe Cllveti.ll.r .VII. Bucurettl .OW. cit. TOrlc lnkillbi Tarlhi (Istoria revoluţiei turceşti). RomAnia şi Imperiul otoman s-au situat Tn aceeaşi tabără politico-militară. Contrlbuţ/1. CIIIChir. an XXIX.. In Bulgaria cu ostlfi/ I!Oflll. pentru o noul eborc/ere. pp. deoarece RomAnia era adepta luptei de eliberare naţională a popoarelor asuprite de marile imperii istorice multin&1iOOaJe şi a desivArşirii formării statelor naţionale unitare.13-18. Conatanlln Argetolanu.. Şerlf Mardln. New York. 1 987). In . 1 52-155. aprec:iind-o ca pe un �iment progresist ti aperAnd ci va aduce ai'OI'llânilor din Balcani noi drepturi şi libertiţi politico-sociaJo. O lllaţl de om.Uniune fi Progres"). ambele state fiind interesate să tempereze elenul cuceritor nejustificat al bulgarilor şi să păstreze echilibrul de forţe in Balcani. 1�1908.ig rel ioaae.47-53. Relaţiile cordiale ale RomAniei a. pp. ce s-a prelungit şi Tn perioada primului război balcanic (1 912-1913)19• Tn timpul celui de-al doilea război balcanic (191 3)20.7 1101. Iorga. Editura Alblltroa. • 11-a.20-23.I. pp.. lbnlhlm Temo.Uniune fi Progres").D.P..O. coordonate d8 cordialitate ti corectiludine. AnWtrllrl din vremea celor de ierl. voi. In vot Istanbul et IN LMiguN Orlentales. pp.) mJ. 22 Vezi apreclerite kJi N. 1964. Iorga.. 249-266. Editura Machlawlll.1 ·Junii turci nu au fost totuşi umbrite de refuzul constant al plrţii romAne de a incheia o alianţă poltico-mllitarA a. 1 7 Vezi ti Mihai M. Feroz Ahmad. pp. 238 p. Istanbul. reJati11a � . 1914.. unde se hotărau modificări teritoriale doar intre statele creştine balcanice (diferendul otomana-bulgar s-a rezolvat prin tratatul de la Istanbul. pp. Bucuretti . O Imagine de ansamblu referitoare la poziţia RomAniei faţ. 458 p. 1 965. Pe de altă parte.da 1�1909. 1991 . BUCUI'8fti.mediator intemaţlonal. Istanbul-Ankara. int8relaţi Tn primul rtnd Tn men'nerea pAcii şi a echilibrului politic balcanic.8 (317) 1 august 1993.D.. 1970. Romlnla fi rtlzbolllele bllc8nice. in capitala RomAniei. Yusut Hlkmet Bayur. Aksln Sine.ntlnopole. Vilenli de Munte. han:tndiHni lll lllzitll tiiCMICi (din mal 1914 . indreptata impotriva unui stat balcanic.

pp.anului 1 91 8..CJa10iogle fl lllbllcV'alle (Hhl llllnlvla N. au atacat şi ocupat Oobrogea (toamna 1 91 6).24-29. 1963-1967. Clachlr. Cont� faite aux hOtes unlversitalrea turca • runlversit6 de Bucarest. 111 . 1976. III doree o � a noaaln!l al �� fi tu'dl In vedelea Lnei zdrobiri a . pp. din august 1 9 1 6. New �. aprilie 1 897 şi august 1 901 . g. n-oa 1 -2 / 1971. 1967 (205 p. 1913-1919. E. le 6/19 mal 1914.". pp. 191�1922). Bmci Cl!an Hlllblnda Ţ/Jrl( HarlJt (Rilzbo/IJ tutt: In C8dnJ pr/rnlili ltzboi monclal). Trupele otomane. 8mdulllh Suphl TannOvar. ln concluzie.A.Belgeler1e Tirt Tlrill Derglsl". Poli/lea extetn4.J. cordiale. l!ucu'efti.D.H. 180. pe multiple planuri. 191�1922 (Memoli. Iorga.. ln primul război mondial cele două state s-au situat în blocuri militare adverse: Imperiul otoman în tabăra Puterilor Centrale din noiembrie 1 914. pp. Istoria. S-au încheiat conven�i comerciale in noiembrie 1 877. U. 61 6 . La concep­ /ion de N/cdas /org8 Sll fEnpe Oltoman. 362-363. 1962.E.mpenar. Quelquea mots sur le flllalions enl18 le Roumalns et /e peup/e tutt:. MlcllM SertoOiu. pp. 24 Vezi foeoiJlllla !JUPUui de prolasori fi Sludenţl Ud.E.".1 920) sau editate in volume25. XV / 1968. Djemal Pasha. se poate afirma că in perioada 1 878. 24 p.110-1 1 1 . Sertlil Miri' (N. au fost la un pas de a fi finalizate în intervalul 1 908-191427. palpabile. a vorbit frumos şi obiectiv despre RomAnia. pp.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Cu acest prilej N. llltll'lbul.. dorinţă de cooperare între două state aşezate în zone economice primordiale: RomAnia in bazinul Dunării inferioare cu ieşire la Marea Neagră.A. ministru şi ambasador al Republicii Turcia în RomAnia.ro / www. riveran la intinse spa�i maritime şi cu deschidere către Asia Centrală. Istoria. p.34). � www. Clactk. 1948.161-162. 1 57. Hatualar.. Cartea a doua). p. Tn.24. � dt /a Mudtos §i Bp/icate8 sa). IntocmitA de M. în conferinţele sale publice (din 1 9 1 9 . pp.X. noasl18 tn pt1mU rbbol monclal). Şi tAnărul lector universitar (la Universitatea din Istanbul) Hamdullăh Suphî Bey (viitorul Hamdullăh Suphi TannOver. Cont11buţil. 1 931 . cap. lzmlr. Turlcey'& Entry i1!c World War 1: An Assessement d Responsa/Ji/ili. O *'fi dt om. Buc:aest (pp. editatA de dr. lll . pp. Vezi fi Carnal P. ldem. General FaiYi Belen. 285-291 . Turlcey In /ha World War. 187&-1914. lstalbul. Ş.A. 368. llltll'lbul . 5 voi. 3-13. " N. 1 5 1 . a1 gAndU la 8CIIII � � pe an Aullro-Ungaia. Mudros MOtat8ktJsi 118 Tlllblkab (Rilzbo/IJ tutt: pentru kldependenţl.). Istoria modeml a Roln*iei. rela�ile economice romano-otomane s-au caracterizat prin nor­ malitate şi.I. in . 195.cimec. la Tayylb GOkbllgln. lql..l .. /. populaţia musulmană de aici. lldnc/ Kitep (Calea cl118 munte. 430-451 (bibliognllie la pp.I. HIIHt. pp. '" N. BUielln".62. ediţie B. toleranţa religioasă practicată de statul romAn. 1965.145. Pollllca extarnl a Roln*iei. Ali Fuat Ttngeldl. 1�. Tnsă alte conven�i comerciale şi consulare. Memohls d a Turldsh Stalesm8n. voi. 165-166. o dor8ll al tDid pUillnla. "' N. Ahmed Emln YalrNWI. In . lniUIU din l!ucu'efti.I.3e9-380.617. ca urmare a capitulării imperiului la Mudros (octombrie 1 9 1 8)26. voi. 1.E. pp. XXV / 2.I. Vezi ti nota blbliograflcl la aceastA carte. De fapt. pp. IDtr/ti).E. Mudros 118 Mudanya MIJ� Tartr (Istoria 8frl'lisli/iiOr dt la Mudros §i Mudanya). TOrlc lsti/dtll HarlJt.. Gheorghe Platon. 1914. au fost paşnice.560-651).lorga a evocat . E. 29 . �._.E. ldarn. Politica extemll.S. voi.. 1930. Last but not /east. Bucarest. derulate conform conven�ilor men�nate anterior şi contractelor comerciale specifice incheiata intre negustori şi/sau grupuri de negustori din · cele două state. In nijtocul lar Bll*1du-se Nicolae larga. Ankara. Bmci Cl!an SaVliŞina girişinizin � $8bebleri (Adevhlllle CIIUZII IJie IntiM. completate cu un acord bilateral de despăgubire a musulmanilor emigra� din Dobrogea după 1 878-1 881 . Anka'a. 1968. Connec:licU end London. Nicclae /org8 (1871-1940). IX• nl6a.XXXIV (1962).1 9 1 4 între RomAnia şi Imperiul otoman relaţiile complexe.Iorga. 1922. l!ucu'efti. DaQ Yolu. voi.muzeubt. Fathl Tevetojjlu. retrăgAndu-se abia în toamna .1 944) a făcut parte din delegaţia cadrelor didactice universitare şi a studenţilor turci ce a vizitat RomAnia în mai 1 91 424• Ulterior. ciudo8IA peniiU adU din 8UgUit 1913.149. iar RomAnia in tabăra Antantei.P. Comerţul românesc în Imperiu şi în Levant. Tevllk Blylkho01u.ro 87 . .. 1922. . vezi fi Barbu Thaodonllcu. New Yak..a. Carnal.. alături de cele germano-bulgare. ediţie englezii. E.M. Guboglu. Ankara. reeditare: Carnal Pllfll. căt şi cel otomano-levantin în ţara noastră erau realită� concrete.momentele bune" şle relaţiilor romAno-otomane din trecur3. Imperiul otoman stăpân pe strAmtori. In .

1966. pp. micile diferende şi incidente fiind deplşite cu Tnţelegere şi bunăvoinţA de ambele pArţi.turcologie în perioada pe care o am Tn vedere.conform aprecierii istoricului N. au reglernentat organizarea administrativ-teritorialA. comerţului.priet�ti. romAn rorntno lsiorla Eluanftl hri cr/llci$m www. Ţltfle Romlne şi Inalta Poatfl. pp. Legea de organizare a Dobrogei din 2 martie 1880 ro adevărată cons�· . Ciachi(29}.�27. DobnJca 11e Torlder (Dobrogea §/ turcii ).29-30. Clachlr. şi dezvoltarea ştiinţelor. "' Lucian Boia. Moatedb Olkoul. nivelul de dezvoltare econornico­ sociali a Dobrogei era comparabil cu cel al RomAniei de la stănga Duniri�1 . Ajunşi Tn acest punct al expunerii. precum şi aromAnii din Reninsula BalcanicA nu au constituit catlZe ale unor litigii ireconciliabile .muzeubt. Astfel. pp. pp. Iar istoria nu putea rămâne in afara acumulărilor cantitative şi calitative realizate de acestea32. opera Tn fier şi beton a inginerului romAn Anghel Saligny). legea din 1882. Buanştl. devine o profesiune. Contribuţii. 31 Pentru detalii vezi M. A.296-297 fl M. Ankara.ro 88 .1 . 32 Alex. atitudinea şi comportarea realistă a autoritjţilor româneşti. cea din 1903. p. improprietArirea unor categorii de popula�i etc.106 21 N . Istoriei i se recunoaşte �tatutul de ştiinţă. Toate aceste legi. Din i$torla. /stona. 1. p.cimec.n-106. aşa cum exista o viaţă politică.296 . subcap. Ciachlr. culturală sau literară. şi populaţia musulmani de aici au constituit unele din rnotiva�ile anumitor preocupări româneşti de orientalistică . este necesar şi util si conturez tabloul general al integrării Dobrogei in cadrul statului roman duPA 1878. pp. transporturilor (prin intrarea Tn funcţiune a vestitului pod peste DunAre (Feteşti Cemavodi). .1 90033. vezi fi Mihai Maxim. ediţia l-a. 30 Ibidem. activitatea istorică românească a inregistrat . · - Muzeul Judeţean Bototanl * * * . /ntroducet8.vieţi istoriografice". economică. Acestă .ro / www. tehnici şi reguli precise de muncă.o remarcabilă evolu�e in ultimele decenir ale secolului trecut şi in primii ani ai secolului nostru.943 locuitori Tn 1 879 la 381 . turismului. 296.. Ca urmare. Din i$torla. Eknlm. cap. iar istoricul un profesionist care cunoaşte şi foloseşte creator metode.140.ldru Zub. regimul proprietăţii imQbillare. despre locul fl rolul Dobrogei In cadrul statului ti a relaţiilor otomane vezi idem.meserie" res�ată. A.297. + 1 (ediţia a 11-a. Istoria. creşterea populaţiei (de la 1 06. 1976. precum şi interesul şi hArnicia locuitorilor provinciei au contribuit la refacerea şi dezvoltarea agriculturii. rela�onal. p. Progresul general al societă�i româneşti a insemnat. abia Tn ti�ul primului rAzboi mondial cele două state s-au situat Tn · tabere mUitare adverse Dobrogea şi popula�a musulmană de aici. Eknlm.8.profesionalizare" şi inzestrare cu metode s-a incheiat către anul . /storloţJratla. Tntre cele două state. pentru că trecutul otoman al acestui teritoriu romAnesc:. dar "' N. EIIOIIJ!ia istorlogt8flai romlne. Toate preocupările istorice şi rezultatele lor concrete dovedeau existenţa unei . la fel ca in oricare altă . De /a Ctltkl /a (lstorloţJraffa romlnl la finele secolului XIX şi /a Inceputul stiCOiu/ui . XX). Editura Academiei . cu modificările ulterioare şi regulamentele aferente pentru transpunerea ei Tn practică. 1985.306 locuitori Tn 191 �. 256 p. pp. O privire retrospectivă asupra evolu�ei istoriografiei romAneşti la cumpăna dintre secole va ajuta la conturarea locului şi rolului preocupărilor româneşti de orientalistică -turcologie in cadrul activită�lor ştiinţifice patronate de Muza Clio. industriei. Tn perioada anterioară declanşirii primului război mondial. 1987).5 .

turcologie din această perioadă se deosebesc mai multe direcţii de activitate: descoperirea. in sinteza acestuia. dr.au pus accent pe document. .273. continuată firesc cu folosirea lor in lucrări de specialitate. op. prelungindu-se şi in primele decenii ale secolului nostru"37 . actul in . .varsta de aur. pp. istoricul Alexandru Zub: . desigur.9.Europa Est­ Orientală". 37 Ibidem. . op.. autenticitate. Noi deschideri s-au realizat in mai multe direcţii de cercetare istorică: problematica evoluţiei omenirii. lafi. fructul influenţelor programului.Institutului European". 30 www. rigoare a criticii. metodei şi spiritului . . Zub. Vezi o lncen:are de tipologizare la Laurenţiu Vlad.ACTA . in linii mari.lingvistice. 1996.cimec. Bogdan Murgescu. cu şcoala creată de G. prin publicarea şi interpretarea lor critică. in noile condiţii şi realităţi obiective interne şi externe. aceste noi preocupări sunt. Ibidem.Ioan Bogdan . cat şi al lărgirii orizontului cercetării catre noi spaţii etno . cercetări istorice prop. elaborarea manualelor. p.îşi trăia deci un crepuscul nu lipsit de grandoare. in cadrul acestei pluralităţi inscrii�u-se. fie şi in dauna sintezei cuprinzătoare.ro 89 .p.1 evoluţia istoriografiei romAneşti Tn . sine era benefic şi pentru re-definirea propriei identităţi româneşti 9.şeoala critică". in mod rigid şi exclusivist. vezi fi interesantele observa�i ale romlnistului american Fredrick Kellog fAcute Tn legaturi a. pentru a-1 re-cunoaşte şi a-1 inţel�e cat mai bine. Dintre cei trei istorici amintiţi. traducere de laura Cuţitaru.L.MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS nu trebuie să înţelegem şi să folosim această limită temporală.şcolii critice". Tn .co .istorica .23. in evoluţia istoriografiei române.Dimitrie Onciul.turcul" C'musulmanul") de la sudul Dunării nu mai era duşmanul secular. Iorga a fost. Ea corespunde. preocupări cu dorite finalităţi instiuţional . in marea lor majoritate.peisajul isto�rafic din treimea de veac ce a precedat întâia conflagraţie mondială e deconcertanf . s-a afirmat plenar .otomane. cit. Un personaj al imaginarului popular.triada critică": Nicolae Iorga .52�. după formula lui N. preocupări lexical . factorul coagulant al direcţiei critice ce s-a conturat in istoriografia română la finele secolului XIX. 311 Ibidem.N. încă modest şi timid.didactice. studierea toponimiei româneşti de origine orientală. prefaţA de Alex.riu-zise.istorice.144-163.O. cercetări etnografice . univ. coordonatori: conf. ilustrată magistral prin . Burureştl pp. studierea civilizaţiei materiale şi spirituale a unui anumit popor etc. cit.".celălalf'. momentul maturită�i depline.34 Tn ultimul deceniu al secolului trecut.muzeubt. in cadrul preocupărilor de orientalistic� .273. devenită de altfe: clasică. şi a construcţiei. p. .ro / www.Revue Historique" şi reprezintă. Zub.C.culturale: pentru un român. nr. lărgirea orizontului cercetării prin aplecarea asupra unor zone geografice (de exemplu . A fost doar un reper cronologic in cadrul une1 evoluţii de-a lungul mai multor decenii. ci . care trebuia re-studiat.S. preocupările de orientalis� turcologie. dată fiind personalitatea lui Haşdeu"35 . Asia Mică sau Orientul Apropiat). Monod pe lângă . al perfectei omologări cu istoriografia europeană"36. Apare astfel pe deplin întemeiată constatarea exegetului acestei probleme. Editura .partenerul de dialog". ghidurilor de conversaţie $i a dicţionarelor necesare insuşirii limbii turco· - 34 L. filosofia istoriei. in timp ce direcţia romantică in istoriografie . 1859-1918". _ 35 Al. . Mihai Maxim şi asist. traducerea şi editarea documentelor şi cronicilor tur.2 1 1 993. Corifeii şi discipolii ei . Departe de a fi disonante in campul istoriografic. politic şi religios. Boia. Iorga. p.9. p. intens efort pentru analiza şi valorificarea surselor documentare. Turcul. O istorie a Istoriografiei ramine. popoare (cum ar fi turco-osmanii) şi civilizaţii uitate sau ignorate până atunci. univ.

2.468-482. Autonomia Moldovei (faţ� de Poarta otoman�). celelalte două preluate din periodicele vremii46 .l. . la ultimul document.cimec. militare.osmane.l. .n. laşi. P. în lucrări cu caracter lingvistic etc. T(heodor) C(odrescu)"44 . a menţionat sursa: . in aceeaşi perioadă.l.. din perioada 1 780-1 822.1 1 5-1 34.3�50.243.Toate actele. traducerea şi editarea documentelor şi cronicilor turco .231 .231 .225-243. a publicat numeroase acte otomane doar în traducere românească: astfel în vol. în publica�i .D. oficiale. editorul a menţionat: "Toate actele diplomatice de la faţa (pagina . Descoperirea. 1889.XVI: traduceri de documente diplomatice austriece şi otomane referitoare la răpirea Bucovinei. ed. sociale. berât-e.n .246.otomane ca izvoare istorice indispensabile pentru înţelegerea raporturilor politice. 1 4 Ed. Numeroase piese din această categorie de izvoare şi-au găsit locul în ediţii de documente şi cronici. Uricariul cuprinziJtoriu de Hrisoave.1 776. · <> Ibidem. etc. pp. a XIX-a (Intra abreviat: Uricariul). voi. economice. din cuprinsul său se vede că din vechime nu două tratate s-au încheiat cu Turcia. Anafore şi alte Acte.ro 90 . Sturza. în monografii. 44 Ed. pp. D. "' Ibidem. după copii ale acestora47 . Tn voi IX: 3 traduceri de documente din perioada 1 856-1 866.n. 1 77 1 .Articolul acesta l-am publicat după textul unui manuscris vechi. Ed. p. capitolul Acte diplomatice. laşi.) 1 1 8 şi până aice (p. hotărâri judecător�şti etc.433-460.Această condică se află în biblioteca I. 1853. 1875. Tn voi XIII : 2 traduceri de documente din 1 856.ll. Ed.): Posleduindu-se şi fiind Întocma cu originalul s-au Încredinţat. laşi.muzeubt. Tn voi. iar altele din diferite publicaţii ale epocii45.S.81-82. surse istorice europene referitoare la istoria Imperiului otoman şi/sau la relaţiile româna-otomane intre secolele XIV . 1887. . Mihail Sturza Vomic.) le­ am tipărit din o condică manuscriptă în număr de 1 50 feţe. pp.. 1 857. 1892. Principelui Mihai G. Codrescu. din sutele a XIV-a. Tn privinţa provenienţei acestora.l. "' Ed. T(heodor) C(odrescu)"42 . "' Theodor Codrescu.XIX Tn a 11-a jumătate a secolului al XIX-lea a sporit preocuparea istoricilor şi oamenilor de cultură români pentru descoperire<\. traducerea şi editarea izvoarelor istorice Muzeul Judeţean Bototani documentare şi cronistice otomane. 1 852-1895. pentru care garantez autenticitatea lor.l. PP-221-224. I-XXV. P.n. în bogata sa colecţie de documente40. T(heodor) C(odrescu)"43 .P. www. . IV: 7 traduceri de documente din intervalul 1 546-1 822. dară trei.lll 41 au văzut lumina tiparului 23 de traduceri de fennân-e (ordine sultanale). juridice. unele fără indicarea depozitului. româno otomane în evul niediu şi în epoca modernă.D.ro / www. Tipografia Buciumul RomAn. mai toate actele acestea poartă la capătul fiecăruia (apostila . culturale. Theodor Codrescu. . unele volume au fost reeditate ulterior. 246 . Sau: . făcut cesta din urmă în timpul domnului Vasile Lupul Albanezul.421 -424. D.. scris de însăşi mâna sa. p. laşi. studierea literaturii populare şi a folclorului turco . laşi. laşi. beraturi.1 18-231 . 1. Tn voi.244-269.) le-am scos dintr-o condică a mea scrisă pe la 1 826. hâtt-i hiimâyOn-uri (rescripte imperiale) mektOb-uri (scrisori). 1-18. fermanuri tipărite de la faţa 231 şi până aici (p. citatul la p. prima după originalul aflat în posesia lui Th..tAtar din Dobrogea şi din Peninsula Balcanică. pp.P. Tn"'volumul VI: 1 1 traduceri de documente din perioada 1 774-1 842.

preluate din edi�a tipAritA de Mihail Kogălniceanu, 1 875<48. Tn voi. XX: traducerea 50 t mui fenn'n din 1 79249, iar in voi XXI I : traducerea unui benU din 1 8 1 0 , dupA copii din anii emiterii. Majoritatea documentelor otomane editate in Uricariu cuprinz�tor de diverse 1cte care pot servi la istoria rom,Rilor nu au men�onate depozitul de păstrare, nici c,;�r dacă traducerea s-a făcut după original sau după copii fidele; in unele cazuri srăcut menţiuni despre izvoarele primare folosite; alte traduceri au fost preluate din ,_,.Jriodicele vremii. S-a precizat de cătrt:t şditor, şi este necesar să menţionez faptul, că la inceputul secolului al XIX-lea existau , la unii boieri progresişti moldoveni, preocupări de a grupa şi inventaria documente otomane in condici sau colecţii, în scop politic, economic, social, juridic, fără intenţia editării lor. Această primă colecţie importantă de documente din istoriografia românească, alcătuită de un entuziast, nu de un istoric sau filolog, a fost produsul perioadei romantice a istoriografiei noastre, când atitudinea critică faţă de document şi de scrisul istoric abia de întrezărea, iar referitor la principiile moc;leme de editare a izvoarelor istorice în general, a celor documentare în special, se manifestau poziţii şi se purtau încă discuţii contradictorii. De aceea, valoarea istorico-documentară a acestui Uricariu trebuie apreciată prin prisma acestor consideraţii: pentru secolul trecut a fost o_ realizare importantă, însă ea nu mai corespunde principiilor şi cerinţelor actuale de.editare a documentelor. Unele documente otomane au fost editate În voluminoasa colec�e de Documente privitoare la istoria românilol'1 , ina!Jgurată de Eudoxiu de Hurmuzaki, continuatA şi completată de al� istorici şi filologi, apărutA, în marea majoritate a volumelor (40 din 45), în perioada de care ne ocupăm. Nici un document otoman nu a fost editat în limba originală sau nu a stat la baza unei traduceri în limba română, şi această realitate datorită faptului că editorii nu posedau cunoştinţele necesare de filologia şi paleografia turCCK>tomană. Au văzut lumina tiparului doar traduceri (efectuate în anul emiterii documentului otoman sau ulterior) în limbile latină, germană, franceză, italiană, polonă, maghiară, slavă ale acestor acte istorice aflate în arhivele şi bibliotecile Europei apusene şi Centrale. Rămasă încă cea mai importantă col�e de documente externe privind istoria României, numeroase volume fiind emana�a .şcolii " critice istorice româneşti de la cumpăna secolelor XIX-XX, totuşi criteriile de traducere şi editare ale documentelor sunt departe de cerinţele actuale în domeniu. Multe documente otomane au fost editate în cunoscuta colecţie 52 coordonată de D.A. Sturza, Gheorghe Petrescu şi C. Colescu-Vartic, mai omogenă şi mai judicios structurată decât cele analizate anterior. Astfel, în voi. 1 ( 1 391 - 1 84 1 ) , cap. 1: Tratatele dintre Principatele Române şi Turcia, sunt prezentate .tractatele" româno'" Ed.l, 1891 , l&fi, pp.S0-127. "" Ed.l, 1892, lafi, pp.308-31 1 . "' Ed.l, 1893, lafi, pp.417-418. 50 Eudaxlu de 1-UmJlaki (fi colaboralorti), DoaJmenl8 pdvltoate l/l isiotta I'OI'IIInlor, 1 199-1836, 110I.I-XXI , ru 1-3 pjlr1i fi 10 \101. sup�it'tle�We, In 10181 45 de \101., Eluc;u"efti, 1876-1942. Tn leglillri ru această co1ec:11e fi documenlllle 01001ane pe an le c:onţtne, tLn:ologiJ Mihail Glmglu a predat că ,mai ales 1DITU XXI c:onţtne 1.11 rT1Ift IUTlilr llrTTwle, aaisori vizirale fi 8118 cloc:unerte 1!sc:efti � din artlivele din Vtena, Budapeeta fi LW17N. Se poale pt'8SUpl.ll8 că l.ll8le aJ lest emile de � SlM!ilor tn linbi Slnline, dar cele mai nUle aJ fost � dupii originaiiJ tm::esc. Ata. l:ulbd, documenlllle din arhivele polone, reprodus�� In poieni Ql traducel1 In flwlcezii fi regeslll ranllnetti (\101. 1. supl. 11), aJ fost tradule direct din �- In 1786, de IL.nlologil (sic!) poieni, ca clragclmlrU CnAia" (Mihail Glmglu, Paleogtafla şi dPfomatlce �­ Studii şi 11/bum (nta llbrevlat : f'rt/eotplfa), Edilln Academiei, Eluc;u"efti , 1958, p.18). Vezi ti preziiiUrea glll1lll1lli fllDd de Florin Consllnlnlu In E.I.R., 1978, p. -410. Vezi fi ptezettlaea glll1lll1lli fllDd de Florin Ca1llll1i1lu In E /. R, 1978, p. 410 ' 152 Acte şi documente relatiile /a istoria renaşterii Rom,niei, publicate de D. A. Sturza, Ghenadie Petrescu ti C. Colescu-Vartlc, 10 voi., Bucureşti, 1 889-1909.

ACTIt IIOLDitlr'lltE SEPTENTIUONitLIS

·

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

91

otomane din 1 391 ; 1 460; 1 5 1 1 şi 1 634, cu indicarea sursei de preluare53. 33 de traduceri de documente otomane din perioada 1 774- 1 841 au completat acest volum. Este de apreciat faptul că după fiecare traducere eragrecizată sursa arhivistică sau documentară de preluare a documentului54. ln voi. 11 , 1 1 156, 1\f7 , VSS , Vl/1 1 59 şi Vll60 alte zeci de traduceri de documente otomane au fost editate conform aceleiaşi concepţii. Tn total, aproximativ 1 30 de documente otomane au fbst editate în paginie colecţiei; traducerile româneşti ale documentelor otomane, îmbogăţirea surselor documentare ale istoriei românilor, menţionarea pentru fiecare piesă documentară a sursei de preluare sau a depozitului de păstrare, folosirea marilor colecţii europene şi româneşti de documente şi a periodicelor vremii, autohtone şi străine etc. sunt elementele pozitive ale acestei restituţii documentare. Au rămas vizibile totuşi carenţele de concepţie şi de metodă ale actului editării de documente istorice. Traducerile româneşti ale unor documente otomane au fost editate de istoricul şi filologul B.P. Haşdeu în publicaţia .Arhiva Istorică a României " : corespondenţă otomano-polonă referitoare la Tările Române în sec. XV-XVI I , du �ă 1 inventarul oficial al documentelor depuse în arhiva castelului regal din Cracovia , scrisoarea din 28 iulie 1 574 a marelui vizir otoman Sokollu Mehmed pâşâ adresată starostelui Podoliei, Gheorghe Jazlowiecki, referitoare la războiul antiotoman declanşat de Ion Vodă al Moldovei62. O analiză detaliată şi o traducere în limba română a hâtt-i şerif-u lui din aprilie 1 827 acordat lui Grigore-Vodă Ghica a realizat George 1. Lahovary63. După câteva consideraţii generale istorica-juridice despre această categorie de acte, traducătorul a insistat asupra documentului emis în 1 827, însoţind traducerea cu expicaţii marginale şi completând-o cu un mic glosar al termenilor turco-otomani, preluat din lucrarea lui Lazăr Şăineanu, Elemente turceşti in limba română, Bucureşti, 1 885, 1 46 p. Alexandru Papiu-llarian a publicat traducerile româneşti a 9 documente otomane de la începutul secolului al XIX-lea din Condicile lui Constantin Alexandru Ypsilanti Ji Ioan Gheorghe Caragea, printre care şi a cunoscutului hâtt-i şerif din octombrie 1802 . Asupra ultimului document s-a oprit şi Lazăr Şăineanu, oferind o traducere mai bine realizată şi adnotată65 .
.. Ibidem, vol.f (1391-1841), B�l. 1889, pp.1-8. .. Ibidem, paS$ÎITI, Intre pp.1 39-1080. ,. lbldem,vol.ll, Bucureşti, 1 889, passim,41 de documente, '" lbidem,voU I I, Bucureşti, 1 889, pass/m, 16 de documente. "' lbldem,voi. IV, Bucureşti, 1 889, p!lssim,10 documente . .. lbldem,voi.V, Bucurefli, 1890, passim, 8 documente. 50 lbidem,voi .VI / 11, Bucureşti, 1896, passim,4 documente. "' Ibidem,voi.VII, Bucureşti, 1 892, passim,5 documente. " B. P. Haşdeu, in ,.Arhiva lstoncll a RomAniei" (intra abreviat: .,A.I.R."), ·t. 11, Bucureşti, 1865, pp.6G-63, grupaj nr.14 / antlotoman al Ţărilor RomAne (1595), in .,A.I.R." t. 11, 1865, Bucureşti, nr. 3, pp.18-21 , fi documente privind relaţiile romAno - otomane Tn context pol�lc sud - est - european: in .,A.I.R.", t. 1 / 1 , Bucureşti, 1 865, nr. 43; 64; 90; 1 1 2; 145; 148; 149; 150; 1 5 1 ; 152; t. 1 / 2, 1865, nr. 1 60. "' Ibidem, t. 1 / 1 , Bucureşti, 1 865, pp. 43-46. 153 George 1. Lahovary, Tllmllcirea prea�rnattului hati-şerif ce s-a trimis de ciltre Sublima Poartil lui Grigore-Vodll Ghica la anul 1826 (sic!) dupll Tncheierea tratatului de pace de la Akerman, in . Convorbiri L�erare" (infra abreviat .C .L .j, anul XXI, nr. 6 1 1887, Bucureşti, pp.483-508; 58G-591 . 04 ,A.I. Papiu-llarian, in .Tezauru d e monumente istorice pentru România" (infra abreviat : .T.M.I.R.", voi . 11, Bucureşti,
05

Muzeul Judeţean Bototani

11. Istoricul a mai publicat rapoartele ambasadorilor moscovi� in Imperiul Habsburgic despre inceputul războiului

1863, pp.307-315; 318-319; 324-327; 351-354. Lazlir ŞAineanu, Influenţa orientalll asupra limbei şi cu/turei romane (intra abreviat: Influenţa orienta15), voi. Introducere. Umba. Cultura. Resultate. Concluziune. Bibliografie, Bucureşti, 1 900, pp. CCXCIII - CCCX).

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

92

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS

Şi Nicolae Iorga a publicat unele documente descoperite in arhivele unor state din Europa apuseană şi Centrală sau aflate la Biblioteca Academiei Române ori la Arhivele Statului - Bucureşti. Astfel, in Arhivele Imperiale din Viena, fondul "Turcica" , a descoperit 22 de documente inedite, din perioada 1 564-1 587 referitoare la Petru Şchiopul al Moldovei, dintre care 6 documente in limba turco-otomană, traduse in româneşte de 1. B. Seni, "interpret jurat la Ministerul de Externe"86. ln perioada 1 898-1 899, din iniţiativa Academiei Române, au fost copiate şi traduse in limba franceză 2 1 5 documente otomane de diferite categorii din registrele şi condicile păstrate in Arhivele marelui vezirat din Istanbul. Aceste documente, din intervalul 1 558/966 H .-1 788/1 202 H. se referă la relaţiile româno-otomane pe plan politico-economic, precum şi la legăturile Ţărilor Române cu statele vecine. Copierea şi traducerea acestui valoros fond documentar (păstrat azi la B.A. R . ) s-au datorat strădaniilor lui Nişan Djivanian, Caracaş efendi şi francezului A. Lahaille,, dragomanul ministrului României in capitala otomană. Supravegherea · intregii activităţi a efectuat-o însuşi ministrul ţării noastre la Istanbul, Trandafir Djuvara (1 896-1 900), ajutat fiind de celebrul jurist şi editor de tratate ale Inaltei Porţi, Gabriel efendi Noradounghian67 . Nicolae Iorga a fost primul istoric român care a înţeles şi a semnalat importanţa deosebită a acestui fond doctrmentar pentru studierea şi prezentarea adevăratelor rela�i românCH>tomane in sec. XVI-XVIII; el a parcurs intreagul fond, a dasificat tematic şi a rezumat 95 din aceste documente 68. De asemenea, aşa cum s-a precizat deja 69 , "N. Iorga a intuit primul, in istoriografia mondială, valoarea excep�onală a ·acestor izvoare documentare" extrase din volumele 3-5 ale marii col�i de "Condici ale afacerilor importante" (MOhimme Defterlen). Tn introducerea subcapitolului, tânărul istoric a subliniat că aceste documente se refereau la .( . . . ) fapte mărunte, de toate zilele, din acelea care, adunându-şi la un loc neinsemnătatea, alcătuesc o istorie de o mai mare însemnătate şi de un interes mai puternic decât cronologia stăpânirilor sau tastele luptelor''. Documentele aveau o deosebită importanţă istorică: .Prin aceste izvoare, scoase de curând la lumină, se lămuresc multe puncte esenţiale din situaţia noastră faţă de Putera suzerană şi se îndreaptă o sumă de păreri greşite cu privire la purtarea �e care au avut-o cârmuitorii turci, fără deosebire de timp, faţă de ţările tributare" . N. Iorga a înţeles şi a regretat realitatea tristă că " la tipărirea in intregime a acestor piese, încărcate de greoaia şi inflorita retorică orientală, nu e de gândit nici aici, nici, dacă se va proceda cu măsură şi pricepere, in altă parte. Prefacerea lor in scurte regeste, resumate se impune"7 1 . Harnicul descoperitor şi editor de documente a rezumat 36 de acte referitoare la "hotare şi afaceri de hotare", 29 legate de afaceri de negoţ şi furnituri " " şi alte 30 despre .afaceri mai mult politice"72 • Ulterior a mai publicat încă "două

66 N. Iorga, Documente noi, Tn cea mai mare parte romane, relative la Petru Şchiopul şi Mlhill Vleazul, in .AAR.M.S.I.", s.ll, t. XX, 1897-1898, rO, Bucureşti, dac. III-IV-V 1 pp.438-44 1 ; dac. VIIVp.445; dac. X 1 p.446; dac. XIVf p.450. " Mihail Guboglu, Paleografia, p.18. ,. Ibidem; N. Iorga, Porunci turceşti din veacul al XVI-lea c4tre Domnii noştri, in idem, Documente şi cercetari asupra istoriei financiare şi economice a Principatelor Romane, Bucureşti, 1 900 (-1 902), extras din revista .Economia Naţională", pp. 174-183. '"Mihai Maxim, Documente noi despre r.§zboiul moldo-otoman din 1574, in voi. cit., 1977, p.68. 70 N. Iorga, Porunci turceşti... , p. 1 74.

" Ibidem. n Ibidem, p. 1 74-183.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

93

porunci' turceşti catre domnul Moldovei"73, precum şi .halul" (hatt-i hOmdyOn-ul) acordat Ţării RomAneşti Tn .1 826" (cor� la 1 8-27 aprilie 1 8277\ doar Tn traducere romAneascl75• Tn prelungirea aceloraşi statornice preocupări, N. Iorga a editat, de asemenea, originalele şi traducerile altor documente otomane im�rtante (scrisori, privilegii şi tratate politice), dar redactate iniţial in limba greacă76, slavăn sau variantele latineşti78. Se adaugă la acestea varianta in limba italiană a unei scrisori sultanale din 1 533, adresată regelui polon in legătură cu un incident de frontieră la Akkerman79. Referitoare la aceeaşi zonă geografice - istorică (Chilia - Cetatea Albă) sunt şi cele 4 documehte otomane din anii 1 489; 1 576 şi 1 859 descoperite in eo arhivele din Cracovia şi publicate in traduceri latineşti sau italieneşti . Din .depozitele de manuscrise ale Apusului" a adunat şi publicat81 sute de documente in limbi europene dţ5pre războaiele otomano-polone (1 620-1621 )82 sau oto­ mano - germane 0 638-1 699)83, ce completează informa�ile documentare şi cronistice otomane referitoare la amintitele conflagra�i. De asemenea, informa�i romaneşti despre luptele otomano - polone şi otomano - germane din perioada 1671-168984 sau .din ra­ poartele capuchehaiei muntene subt Alexandru-vodă Ghica"(1 834-1 842), numeroase documente greceşti, considerate de neobositul cercetător, editor şi istoric ca fiind .aproape un unicuni', referitoare la problemele tarifului vamal ce trebuia să se aplice, conform prevederilor Regulamentului Organic, negustorilor care intrau in Imperiul otoman prin Ţara Romanească85•
ldem, CAteva manuscrlpte şi documente din ţarl şi din strlllnltate relalive la Istoria ro!MnMor (11) , In .A.A.R.M.S.I.", a. 11, 1. 190S-1906, nr.6, Bucureftl, pp.51 1 -513: capHolul V: destinatarul a fost Mihai Racovlli, documentele datata: sflrlHul anului 1 722-lnceputul anulul 1 723; edHorul a publicat variantele In limba latinA ale -stor ,porunci", realizate anterior duP' originalul In limba turco-oaman4, de traducători germani; depozHul de conservare: Biblioteca Arhivelor Imperiale din Viena. ,. Vezi datarea corectii la Mihail Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, vol.l, 1 558-1913, Bucurefli, 1 960, doc. 2353, p. 472. '" N. Studl şi documente cu ptMra /a Istoria RomAnilor (lnfnl abreviat: Studii şi documente), voi.XXI. Documente interne. Miscel/anea, Bucureftl, pp.36-60. " ldem, Prlvfleglul lul Mohamed al 11-lea pentru Para (1 Iunie 1453), In .A.A.R.M.S.I.", s.ll, t. XXXVI , 1913, nr.3, Bueurefti, pp.69-92 (actul din titlu, In limbile greacll şi Haliri, la pp.69-76; tratatul otornano - venellan din tebruarie 1 446, In gre<:efle, pp.76-80). n S<:riaoaraa auHanulul Mehmed 11 cAtre Petru Aron, din 5 octombrie 1 455, In limba slavii, In ibidem, pp.80-82. eronatA afirmaţia Istoricului eli .originalul turcesc 1-a gAsit de cunllnd d-1 1. Bogdan" pentru simplul motiv eli varianta .turceascll" a actului invocat nu a exlstet. 70 Ale tratatelor otomano - genovez din 1387, otornano - bizantin 1 state creştine (1403) şi otornano - ungar (1451), pp.82-91; ale scrisorilor marelui vizir Sokollu Mehmed plşS şi ale auHanului Selim 11 c11tre TmP'retul german pentru extriidarea lui Bogdan Uipupanu, din ianuar1e 1 573, In ldem, Acte şi fragmente, vot.l, Bueureftl, 1895, pp.16-17; 18-20; 23; 24; alte documente ti traduceri de relatAri de cllllitorie: pp.82-83 (De la Crolx); 1 14; 147; 185-186; 193194; 245-247; 322-323. " ldem, Une lettre du Su/tan au Rol de Po/ogne sur un confllt de fron!ifr11 ' Akkerman (Moricastro, Cetatea Alb!); In ann6e, IHII 3-5 / Mars-Mai 1916, Bucureşti, pp.103-104. ldem, Studll /storlce asupra ChMIIII şi Cetlţil Albe, Editura Academiei RomAne, Bucurefti, 1899, 419p. + 5 pl., in Apendice de documente,pp.296-300 . •• Pentru a 11-a jumlitate a secolului al XIX-lea a ae vedea şi idem, Despre adunarea şi liplrlraa izvoarelor relative /a istoria romAnilor, In voi. omagial Prinos lui D. A. Sturza /a tmpllnlraa celor şaptezeci de ani, Bucureşti, 1 903, pp. 1127 fi idem, Note critice asupra culegerilor de documente interne ro!Mneşli, Bucuretti . 1 903, 34 p., In care N. Iorga a realizat o expunere analiticA şi criticii a evoluţiei istoriografiei romAne In secolul al XIX-lea prin studii, cercetAri folclorice, culegeri ti ediţii de documente Interne ti externe referitoare la istoria 1'0111An ilor. 12 ldem, Studii şi documente. voi.XX, Bucurefli, 191 1 , cap.lll: .Ade polone privitoare la nlzboiul cu turcii din 1621}. 1 82 1 . Dintr-o culegere de scrisori a regelui Slglamund al 11-lea şi alte Izvoare": pp. 147-159: 20 de documente in limbile latinA, Haliri, germanA, din biblioteca oraşului Leipzig. 13 Ibidem, cap. II:"Scriaoara fi rapoarte privHoare la nlzbolul lur'c»germen din 1 683-1 699", pp.59-145: 182 de piese documentare In limbile latinA, Halianll, germanii, francezii din diferite amlve vest ti central-europene. 14 Ibidem, voi.XI, Cercetlri şi regeste documentera, Bucureşti, 1906, pp.131-178. ' .. Ibidem, pp. 3-43; vezi ti Barbu Theodorescu, Nicolae torgr. p. 248.
73

Muzeul Juc:tepan Botopnl

XXVIII,

Iorga,

Este

;.B.I.E.E.S.O.", III'

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

94

ACTA MOLDAVIAE SEPTE.NTRIONALIS

Documente otomane a folosit şi publicat în masiva sa lucrare 86 şi V. A. Urechia. Constantin George Mano, publicând documentele familiei sale, a introdus în culegere şi 3 documente otomane: un berât din mai 1 776, cu facsimilul originalului 7 şi o traducere în limba franceză8 ; un alt berât din aprilie - mai 1 8 1 1 , cu traduceri în 88 limbile română şi neogreacă ; un fermân din octombrie 1 856, cu varianta în limba română89 . Conform surselor bibliografice studiate până acum, este primul caz în istoriografia românească în care o traducere a unui document otoman a fost însoţită de un facsimil bine realizat din punct de vedere tehnic. Dar această atitudine nu a fost impusă de criteriile ştiinţifice de editare a documentelor otomane (autorul nu era editor de documente şi era puţin probabil să fi avut cunoştinţele necesare de limbă şi paleografie turco - otomană), ci mai degrabă pentru a dovedi existenţa documentului, a drepturilor ce le-a conferit, a rolului şi a poziţiei social - politice, economice etc. a familiei. Finalitatea istorico - filologică a acestei noutăţi tehnica­ editoriale cred că îi era străină lui C.G. Mano. Traducerea în limba franceză a unui extras din fermân-ul sultanului MahmOd al 1 1-lea din mai 1 834, acordat lui Dimitrie Ghica, domnitorul Ţării Româneşti a fost � introdusă de Ioan C. Filitti în anexa VI a studiului său din 1 9 1 590 . Mitilineu 9 şi Th. 2 Djuvara9 au alcătuit culegeri de "tratate şi convenţiuni internaţionale ale României", în care au introdus şi acte bilaterale otomano - române sau otomano - ungare, otomano - habsburgice, otomano - polone, otomano - ruseşti, cu articole sau menţiuni referitoare expres la Ţările Române. Aceste acte diplomatice au fost preluate necritic din marile colecţii europene de documente diplomatice şi din ediţia internă Hurmuzaki, fără să fi fost însă studiate şi editate originalele acestor izvoare istorice. Din scurta trecere în revistă a activită�i de descoperire, traducere şi editare a docu­ mentelor otomane se observă că în perioada 1878 - 1918 au fost introduse în circuitul isto­ riografic românesc şi european câteva sute de acte otomane de diverse categorii, descoperite şi preluate din bibliotecile statelor din apusul şi din centrul Europei şi, în premieră, din depozitele similare din Istanbul. Au fost publicate doar traducerile sau rezumatele în limbile latină, franceză (de exemplu, ale celor 215 documente otomane copiate din marea colecţie Miihimme Defterleri şi depuse la BAR.), germană, italiană, polonă, slavă, greacă, română ale originalelor otomane. Nu s-au tradus direct În limba română originalele otomane pentru că nu existau istorici şi filologi români cu temeinice cunoştinţe de limbă, paleografie, diplomatică etc. turc:o - otomană care să se angajeze conştient şi cu perseverenţă în această pe cât de grea şi migăloasă, pe atât de necesară activitate. Din acest motiv şi traducerile efectuate prezentau unele greşeli de c:on�nut şi de
.. V. A. Urechia. Istoria Romanilor. voi. I-XIII. Bucureşti, 1891-1902, voi. 1, pp. 1 -16; 18-19; 476-478; voi. 11, p.139; 465; voi. IV, pp.2-4; voi.V, pp.291-330; voi . XI, p.70 etc. In legătură cu această operă N.lorga a menţionat că .ştiri in ce priveşte administra�a epocei fanariote In orice domeniu, cu mu�e amănunte, se pot găsi, numeroase şi exacte, in marea col�e de documente a răposetului Urechia, int�ulată .Istoria romAnilor". Dacă ar avea şi o tablă de materie, ar fi încă şi mal pre�oasă lucrarea• (in N. Iorga, Istoria romanilor prin c4/lltori, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Adrian Anghelescu, Ed�ura Eminescu, Bucureşti, 1 98 1 , p.408, n.1 ). "' Constantin G. Mano, Documente din secolele al XVI-lea - al XIX-lea privitoare la familia Mana, Bucureşti, 1 907. 662 p. + 1 o planşe; doc. la pp. 1 72-173. 88 Ibidem, pp. 250-252. 00 Ibidem. p. 625. "' Ioan C. Filitti, Romania faţ4 cu capifulaţiile Turciei, in .A.A.R.M.S.I.", s. 11. t. XXXV III, 1 9 1 5, nr. 7, Bucureşti, pp. 1811 83; ed. a 11-a In idem, Opere alese, cuvAnt Inainte, text stabil�. bibliografie, tabel cronologic şi note de Georgeta Penelea, Editura Eminescu, Bucureşti, 1 985, pp. 42-43. · •• M�ilineu, Tratatele şi convenţiunile Romaniei, Bucureşti, 1 874. 112 Th. Djuvara, Tratate, Convenţluni şi Tnvoiri internaţionale ale Romaniei, Bucureşti, 1888.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

95

stil. Foarte puţinele persoane din România care cunoşteau şi foloseau limba turcă şi alfabetul arab nu erau interesate în această activitate de traducere şi editare, având alte ocupaţii şi preocupări. De altfel, activitatea de editare a documentelor turco - osmane era, pe plan european, la primii paşi, o metodă ştiinţifică, critică, unitară în domeniu aistalizân­ du-se abia spre sfârşitul perioadei interbelice: tipărirea textului original otoman în alfabet arab, însoţit de facsimilul bine realizat tehnic, cu translitera�a în alfabetul latin, traducerea, analiza critică a textului, note şi bibliografia respective93. Tn ceea ce priveşte Imperiul otoman, trebuie men�onat dezinteresul autorită�lor otomane faţă soarta documentelor de arhivă şi faţă de arhive în general94. Se cuvine să reamintesc şi două premiere în domeniu: primele cercetări în arhivele otomane atat de bogate în izvoare istorice scrise, explorări patronate de diplomaţii români (1 898 - 1 899) şi prima realizare a unui facsimil după un document otoman, ce a însoţit traducerea actului în limba franceză (1 907). Adăugand şi sutele de documente otomane editate şi utilizabile în cercetarea istorică, pot spune că toate acestea au constituit un modest început (dar, totuşi, un început!) în domeniul explorării directe a arhivelor otomane şi al editării izvoarelor scrise descoperite aici; micii paşi pe aceste cărări neumblate încă îşi vor spori ritmul şi eficacitatea în deceniile următoare.
* * *

Muzeul Judeţean Bototani

Tn a 11-a jumătate a secolului al XIX-lea s-au manifestat primele preocupări pentru traducerea în limba română a unor izvoare narative otomane. Astfel, B.P. Haşdeu a publicat, după o ediţie Tn limba poiană, jurnalul călătoriei solului otoman Resmi Ahmed efendi prin Moldova (august 1 763)95, o mărturie despre Despot­ vodă96, amintirile ienicerului Constantin din Ostroviţa despre campania lui Mehmed al li-lea impotriva lui Vlad Te�ş97 , relaţia turcă despre Mtălia de la Valea AIM intre Mehmet 11 şi Stefan cel Mare 8• La acestea s-au adăugat mărturia florentinlui Andrea Cambini despre asediul şi cucerirea Cetăţii Albe de către Bâyezîd al li-lea în 1 48499 şi Jurnalul călătoriei lui Paul din Alep prin Moldova şi Ţara Românească, însoţindu-1 pe Macarie, patriarhul Antiohiei100 . Lazăr Şăineanu a comentat şi a editat fragmente semnificative din .memoriile" sau insemnările geografico-istorico-militaro-economico-sociale ale unui
Vezi Lajos Fekele, L'llcfiJbn des Chattes turques et ses ptO/IIM!es, in .KOrosi Csoma - Atr:i'Min", 1, Budapesla, 1939, pp.SQ3.514; lricol tradus şi In limba tl.n:A de T. GOkbilgin, Tarie vesikB/an neştf w bu /fin arzettiţj meseleler, in "Beele,een" V, no. 2G'1941, ISialbul, pp. 607-616 (apud M. GOOoglu, Paleogntdla, p. 20); vezi şi M. GOOoglu, Otiantaislb roman.t, in .SAI.", IY. 1/1956, Elucu'eştl, p. 325; idem, ContTbJiions ffiUfl'l8lines aux ltudes OtleniBI$s (illta abnMal: Conl1flutions ff1Ufl'181ines), In ,.ArciW Clriertlllni", 1W1 XXN, IY. 311956, P!Wla, pp.461-462. Despre stadiU indpieli al dezvoMrii tl.f'Cologiei euopene ln]l.ni anJki 1900 vezi şi Mihai Maxim, TMa Romane şi T nalta Poattl, pp. 33-34. "' Mihai M�m, op. dt.,p. 33. 00 De la GalliJ, pri'l lafi, la Hc*l, I!Ddras di1 atnc:a <*lmn1l a u Va61end, t1 "A.I.R.", T. V1, 1865, 8.nnJtti, IY. 274, p.183. '" Prelua1A din Johannes LOwenklau, Annales Suttanorum OsmanicMJm, Francoforti , 1591, pp. 56-59, In .A.I.R.", t. U1, 1665, Bucure,ti, nr. 269, pp. 179-1 80. '" Preluate dupil edi�a In limba polonă din Zblor pisarzow polskich, sec1iunea 11, t. V, Warsz1Ni8, 1828, pp. 1 82-193, in .A.I.R.", 1. 112, 1 865, Bucure,ti, nr. 282, pp. 8-1 1 . '" Prelua1A din cronica lui Saed-ed Din, tradus.t In limba ItalianA de V. Bratutti, Chronlca del'ot1glne a progressJ delia casa olhomana, t. 11, in - 4•, Madrid, 1652, pp.297-303, in .A.I.R.", t. il2, 1 865, Bucure,ti, nr. 304, pp.31 -35. '" Prelua1A din Ubaro delia origini da Turchl el imperlo de/li Ottomani, Firenze, 1 537, in - 8", pp.49-51, in .A.I.R.", T. 112, 1 665, Bucurefti, nr. 310, pp. 55-59. 100 Preluat dupil edi�a Belfour, The travels of Macarius, Patriarch ofAnliochia, London, 1 836, In - 4•, In .A.I.R.", t. il2, 1 865, Bucure,tl, nr. 310 (bis), pp. 59-1 1 1 .
113

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

96

Trei relaJiunl asupra Imperiului Turcesc fa finele secolului al XVI-lea. 1 649-1 650. adunate din depozitele de manuscrise ale Apusului (infra abreviat: Acte şi fragmente). 1 90 1 . Frankfurt.Revista Nouă". 1 07 Emilia Cioran.ro 97 . 11. 1 895. alte fragmente din Tevârih-i âl-i 'Osmân şi 105 cronica lui Mehmed Neşrî . Historiae Musulmanae Turcorum. ""' N. vezi N. foarte interesante. 101 www. Bucureşti. în fondul de manuscrise Szamoskozi. 104 . p. Lazăr Şăinaanu.A. in N. 1 02 Traducerea aflată la Bibliotheque Nationale . VI + 271 p. cap. a tradus î n limba română călătoriile patriarhului Macarie a l Antiohiei prin Ţările Române (după jurnalul completat de Paul din Alep) . nr. nr. în primele decenii ale secolului al XVI II­ lea. jurnalul şi descrierea călătoriei italianului Cornelie Magni prin Imperiul otoman şi Moldova în 1 672106 . Acte şi fragmente cu privire fa istoria romanilor. ţinând cont de faptul că principiile moderne de realizare a unei edi�i critice traducere de texte erau puţin sau de loc cunoscute. 3) ms.I.Un izvor de informaţiune cari nu trebuia neglijat in studiul istoriei noastre sunt cronicile turceşti. Apolodor. Iorga 9 . Tesll de Ucenţll Tn Utere.I. cetatea 09akov (Ozii) etc. in . după ediţia engleză realizată de 107 F. pp. 1 5/1 August 1 900. 35-60. 100 ldem. Bucureşti. ms.N. XXI. 64 p. de care trebuie să �nem seama"•.ACTA MOLDAY'IAE SEPTENTRIONALIS 101 funcţionar anonim otoman de la Hotin. au fost descrise evenimentele din Moldova din 162 1 .M. comentat şi publicat în original trei izvoare istorice cronistice şi documentare inedite sau edite. apoi cele referitoare la anii 1632-1637. Iorga. dezordonată şi naivă. Acest ultim manuscris fusese descoperit de tânărul şi harnicul 10 cercetător şi descoperitor de revelaţii documentare N . 53-62. 1 1 9-120 (nesemnată). 2. cu titlul: Oei principi scolari et eclesiastici di tutte Europe. m. Iorga. 11. prefaţat.b Tarsia . după traducerea în 103 limba italiană a lui laco. 1 899. nr. însă puţin cunoscute. III. voi. Nicolae Iorga'. Iorga. 644 din Manoscritti Gesuitici aflat la Biblioteca "Vittorio Emanuelle". C. in . Iorga . Belfour. Bucureşti.A. Cilf!toriHe Patriarhului Macarie de Antiochia Tn Ţlfrile Romlne. XXXIII.S.A.". 1 00 Au fost descrise evenirnetele politice referitoare la Ţările Române in intervalul 1 639-1659. pp. pp.". anno (15) 78. 1 899. s. dar ele cuprind o sumă de lucruri noi. p. de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi de la începutul celui următor referitoare la Imperiul otoman: 1) Leunclavius. Emilia Cioran. Apolodor. Iorga. Bucureşti. t. aflat la Biblioteca Academiei Ungare din Budapesta. Bucureşti.R. R. 2) raportul maghiar în limba latină despre organizarea internă şi marii dregători ai Imperiului otoman. şi nu după manuscrisul arab aflat la Londra . pp. 1 590. autorul rămas încă anonim a descris într-o manieră detaliată Ţara Românească (lflâk). Bucak.cimec. 1653-1658.R. 1 639. Al doilea memoriu. 254. 1 900.2. Roma. Bucureşti.muzeubt. 53. pp. poziţia 399).A. insuşite şi aplicate in RomAnia.1 1 ianuarie 1 690.). după traducerea în limba franceză a lui Antoine 102 Galland . Dupll un cronicar turc contemporan fui Dimitrie Cantemir. cap. Bucureşti. XI-XII şi XXX-XXXI. Manuscripte. 1 740 . Nu trebuie slf ne mire aceast/f atitudine de acum un secol in urmA. inedit. 1 00 Lucreţla 1. 1. Starea Ţ4rtfor Romane Tn prima jumlltate a secolului al XV/If-fea. Un c/1/iltor italian Tn Tun. val. o altă fostă studentă a lui N.ro / www.". extrase din cronica otomană a lui Hassan Vegihi. 100 In .S. R. pp. Barbu Theodorescu a greşit afirmând că această cronică a fost . 1 2. Theodorescu.tradusă in româneşte (sic!) de Iacob Tarsia" (vezi B. 1 652-1653 (evenimentele din cele două state româneşti extracarpatice) in N.ia şi Moldova Tn timpul razboiului cu Polonia. anul III. la îndemnul lui N . 228: descrierea curţii şi organizării interne a statului otoman pe la 1 586-1 588 în timpul lui Murâd al I I I-lea. Lucreţia 1 . în care era descrisă curtea şi administraţia otomană la începutul sultanatului lui Murâd al 1 1 1-lea. datat 1 606. Nicolae Iorga a publicat în limba română fragmente din cronica lui Mustata Na'ima referitoare la Ţările Române. În această foarte importantă operă istorica-geografică (în 3 volume. Tezlf pentru licenţa Tn istorie. Bucurefti. Traducerea a fost 106 apreciată pozitiv. 11. Cu această ocazie tânărul istoric român şi-a exprimat pentru prima dată părerea despre valoarea cronicilor otomane ca izvoare 104 narative despre istoria românilor .M.1 9-30. voi. in . Iorga. datate c. Moldova (Bogdân) .55-63. a adunat. c i intr-o expunere umflată. t. Aceste cronici nu dau faptele in legătură strânsă. beneficiind de o recenzie favorabilă . Studii şi documente. 1910.Paris. s. Manuscripte din biblioteci strlline relative la istoria romanilor. 1 97 şi publicată in 1 700. 327 p. III.

Nuova Serie.ro / www. p . împreună cu o introducere de dr. S. tradus in «dulcea limbă românească». 110 Ibidem. 202-207). despre cronicarii preluaţi de Donado..autorul 117 întregii opere" . francez 120 nr. Ploieşti. la Paris. ) din Britlsh Museum. este prima carte din literatura persanA tradusă in ţara noastră integral şi din original". in . D. vezi şi aprecierea iranlstului Viorel Bagiacu: . specializarea In 110 orientalistică. Ursu. Valachia. începută de d. că autorul intregii opere e veneţianul Donado da Lezze. pp. calea deschisă la începutul secolului de orientalistul ploieştean. 1 . in . G. perte 1. 1 . pp. dar nu corespunzătoare ca fond istoric.201).cimec.6074 aflat la Bibliotheque Nationale-Paris . 115 Mihail Guboglu. V-L. Belfour şi Emilia Cloranu. P. despre alianţa dintre Ştefan cel Mare şi otomani şi expedi� lui Baii beg In Polonia (pp. Muzeul de istorie al jud. 1909. intercalăndu-le in cuprinsul lucrării sale". Bucureşti. deipre cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe de către otomani /1484 şi incercarea voievodulul moldav de a le elibera (pp. 1 98 1 . collationne avec le manuscrit no. Popescu-Ciocănel. 1 238 şi a publicat la Bucureşti Historia Turchesca (1300-1514) 1 16 a lui Donado da Lezze .B. pp. iar Angiolello nu e decăt autor de memorii. n. p. "" In anexl la contribuţia Ştefan cel Mare şi turcii. Gh. 342: . 208-213).. 1909. Deşi peste jumătate de secol turcologul Mihail Guboglu s-a exprimat aitic adresa calită�i acestei traduceri. publicată. după textul arab. decăt pe originalul arab (sic!)".. despre acesta şi Giovanni Maria Angiolello.t/1475 şi Mehmed al li-lea / 1476 impotriva lui Ştefan cel Mare (pp. 1914: despre expedi�a lui·Mehmed al l i-lea impotriva lui Vlad Ţepeş / 1 462 (pp. Medievistul Ion U rsu a descoperit la Biblioteca Naţională din Paris codicele­ manuscris italian nr. specialist în 112 limbi orientale . te Pays des Cosaques et a Moscou. Bucureşti. in ca 11 ea sa Istoria romanilor prin cititori. C. 18 p. Bucureşti. unii cu mai mult succes (preotul Vasile Radu). pendant les annas 1652-1 659. 1 909.ro 98 . o versiune românească aproape completă: Cllltoriile. introducere.Ecole des Langues Orientales Vivantes". Les Voyages de Patriarche Macarie dans la Moldavie. Vezi 1. totuşi ea a marcat un moment de referinţă în domeniul la respectiv. XIX.. 1969. 6-7. p . Popescu-Ciocânel a fabricat. Ediţiunea Academiei Romane. 1/2. (1909) şi alta franceză după manuscrisele arabe ( . IX: . 6-7 şi @urile ştiinţifice ale autorului amintite in diferitele sale lucrări. Popescu. La traduction fran�ls du precedent manuscr�. 191-195). Intre anii 1652-1659. Gh. 21 p. 11 3 Ibidem. fiind bazate mai mult pe traducerile lui F. Bucureşti. Venezia. Po­ 0 111 pescu-Ciocănel. "' Ibidem. L + 304 p. licenţiat al ambelor ii Asiatice din Paris (1905). ibidem. Historia Turchesca (1300-1514}. pe care le-a folosij Donado.Go/estanul. 1969. voi. Popescu-Ciocânel. Ulterior. ulterior şi alţi specialişti urmând.Gh. Popescu-Ciocllnel. despre izvoarele şi valoarea istorică a cronicii şi. 1. Cllltoriile patriarhului Macarie Tn Moldova. d'apres manuscrit no.Grădina 113 florilor după originalul persan . '" N. 296 . Iorga a amin!� de . apreciat ca fiind . introducere. speclal�atea istorie-geografie. 31-95. adnotată. prin traducerea în limbile franceză1 1 şi română a textului original în limba arabă al călătoriilor anterior amintitului patriarh. despre expediţille lui SUieymAn pSş. p. ta Valachie. membru al Societăţ Un orientalist p/oieştean: Gh. inalte foruri de invăţămănt in 1906.muzeubt. 1912. reuşită. Prahova.". p. Bucureşti. Orientalistica romani.. 1 7 . 11. www. 802-805 du Britlsh Museum de Londres. Acesta a constituit prima încercare . după ms. Popescu-Ciocânel. 33-103 şi an XXXII. estratto. Gh. 1 ' 2 Licen�at al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti (1897). Tn introducere editorul a oferit date generale despre această compilaţie. texte arabe. 111 ldem. Ambele sunt destul de defectuoase.Din cercetările făcute rezultă. 236.traducerea eXjl ctă ca formă.F:cole des Hautes Etudes" şi . cum insuşi prof. Ursu a reluat 11 aceste concluzii într-un studiu publicat în limba italiană 9 .Muzeul Judeţean Botoşani Un important pas înainte în acest domeniu a realizat orientalistul ploieştean Gh. Uno sconosciuto istorica veneziano de/ seco/o XVI (Donado da Lezze}. fără umbră de IndoialA. Paris. în istoria preocupărilor de orientalistică-turcologie din ţara noastră. pentru aceste informaţii vezi pp. despre "însemnătatea cronicei pentru istoria 11 noastră" şi informaţiile istorice inedite pe care le conţinea 8 . Acelaşi istoric a mai publicat şi extrase în limba franceză din cronica lui Sa'adeddîn. 1906. Ţara cazacilor şi Moscova. "" Ion Ursu. a folosit manusaisul arab al juma/ului călătoriei lui 114 Macarie. mai ales. R. după textul arab".Nuovo Archivo Veneto". an XXIX. Popescu-Ciocânel scrie in prefaţă. 110 Donaldo da Lezze. de aplicare a criteriilor moderne în adul traducerii: explorarea şi analiza manusaisului original (cola�onat cu diferite copii contemporane sau ulterioare elaborării textului de bază) şi nu ale unor traduceri în alte limb� oricât de fidele ar 11 fi fost acestea. la . t. după ce tradusese anterior capodopera persană Golestan . Simache. 6016 de la Bibllotheque Nationale de Paris. t.

IX. Constanţa.c ătorul.M. urma textul acesteia (pp.:elebi: astfel. in N..adunatA şi alcituită pe scurtu de dumnealui lannache Vilcâresculu. Bucureşti.237-247). idem. când redactarea manuscrisului s-a o t brusc (pp. text reeditat In :"A. a fost editat manuscrisul lui 1. Rl di Suedia.77). . Cronica a tost elaboratA In limba romAnă. In .1 773). . IV: Tncll dou/1 povestiri istorice romlneşti. u�ima redactatA in limba italianA şi având titlul original Autentica istoria di Carlo XII. 11 despre MahmOd 1 . 121 1n .134146.Ahmed III inclusiv (pp.. (pp. trimis de Ştefan Cantacuzino in sprijinul otornanilor. o nouA ediţie la Ed�ra ETA. Bucureşti. lase. XIV +228 p. iar maiorul lonescu-Dobrogeanu 122 o altă traducere in aceeaşi limbă. an 11. pp. pe baza celor 3 mss.". a precizat că a efectuat traducerea după textul arab original editat de Gustav Fluegel129 . fără a aminti de realizarea şi 28 editarea versiunii româneşti a Kur'ân-ului 1 . IX. 210-213. Gadjanoff. voi. Cluj-Napoca. lsopescu a afirmat că nu avea pretenţii de . Iorga. Iorga. 1 9 1 2. l a inceputul secolului al XX-lea.Biblia" turco-osmanilor.ro / www. p.R. . clţi au fost din Inceputul lmpllraţlei lor piinii astllzi. două cronici despre 12 şederea in Bender a lui Carol al Xli-lea. 1 877) şi Max Henning (la Leipzig. fiiril prefaţa traducitorului). Autorul. Kur'ln şi domniile emirilor şi su�ilor 'OsrN!in 1 . 11. cronica expediţiei turcilor in Moreea .muzeubt. 91 - � 98). 120 Coran textus arab/cus. DupA citeva cuvinte introductive ale ed�orului despre autor (pp. an XXXIV. unele cronici redactate in alte limbi decât turco-osmană: Istorie aleasă pe scurt . nr.cimec. 123 Care a editat Istoria preaputemici/or lmpliraţl othomani. 190 1 ) . Guboglu. 538 p. G. D.39-124. vezi şi M. Iorga. cap.T. 247-274). o compilaţie in limba rorNIN!i de scurte biografii ale sultanllor şi ale faptelor lor de arme. Guboglu. Ullman (la Bielefeld-Leipzig. En grekisk Kron/ka am Karl XII: S. voi. 127 Cronica expediţie/ turcilor In Moreea. 1 715. atribuită lui Constantin Diichiti. un apendice documentar (pp. 1 860. de Alexandru Amira. trebuie să amintesc şi 123 contribuţia lui Al. 121 Goran Cialicoff a folosit o traducere in limba bulgară a lui D. Cemtuţl. p. Gustavus Fluegel. Tradu.3-8).Oobrogea JuNi". redactatA Intre 1 788-1 793 şi terminatA in şewal 1 208/1 794. S. 12 p. in . S. grec stanbullot. 1 9 1 3. după o Introducere cu date generale despre autor şi cronicii . 1905. Papiu llarian . R. G. ln această situaţie. condus de marele paharnic State Leurdeanu. 51 1 p. Llpsiae. 7-8/1 912.I. pp. cap. 122 1n . Silvestru Octavian lsopescu. O.1 83-207. cu referiri la relaţiile lor cu romAnii.R.90) şi un indice de nume (pp. Rege/a Suediei. 78 . ne/ tempo delia sua dimora in Turchia . Geschichte des Qorâns. . pp. a fost membru al corpului expedi�onar muntean. la care se adaugă activitatea laborioasă a lui N . 1 863.275 . Nu putem incheia trecerea in revistă a acestor traduceri de izvoare narative otomane. 192 .Milescu" 124 . 9 .. sli se ştie. scrlto dai suo primo interprete Alessandro Amira e publicata da N. Orlentallstica romlnli. .".205 (cronica in limba greacâ). Bucurefli. Iar In voi. traducere dupA originalul arab insoţltil de o Introducere.. care a tratat in volumul ! despre Muhammad. 98 p.ACTit MOLDAVIAE SEPTENTIUONAUS Mici fragmente referitoare la Dobrogea au fost traduse din interesantele relatări de călătorie (Seyahâtnâme) ale globetrotter-ului otoman Evliyâ <. Bucureflj. având in vedere şi traducerile in limba germană realizate de Boysen (la Halle. Bucarest. a doua 127 126 de Afenduli .327. 1 995. dr.Senm III (pAnA in 1 794). in ibidem. cartea religioasă fundamentală a lslâm­ ului. Gottingen. aflate la B.. an VIII. Coranul. den multe letopiseţe izbranil/1. Conlributions roumaines. Studii şi documente.A. 1 715. redactatA dupA martie 1656. Stockholm.. dr. Chronique de l'expldilion des Turcs en MonJe. atribuită lui N icolae Spătarul . 11.302). tradus ş i editat. vezi şi M. Tânărul universitar bucureştean a descoperit. voi. visle/se i Bender (Afenduli). scrisori şi cronici.Svensk Tidscrift Sartryck". pp. articole citate la n. Tot in prefaţă traducătorul a mai precizat că introducerea l a traducere s e compunea de fapt din prelucrarea sau rezumarea in limba română a introduceriier la ediţiile germane anterior amintite şi a capitolului consacrat Profetului Muhammad din monografia orientalistului Theodor Noldeke. 120.. orientale. 1 • Istorie a/easli pre scurt. recensuit . Iorga. 237-302. ln acelaşi domeniu al traducerii şi editării izvoarelor narative referitoare la istoria Imperiului otoman şi a relaţiilor româno-otomane. 1919. 1/1913.".ro 99 . Storia de/ Saggiomo di Carlo X/l in Turchia. VAcârescu. atribuilli lui Constantin Diichiti. central şi sud-est europene. 1905. Povestiri. pp. 1 912. in timpul expedi�el In Moreea.. Bucureşti. Intru care se aratll toţi lmp/lraţii turceşti. pp.B. 1 869. attribule Il Constantin Diichiti.. 463. 1'" Dr. publlcaUI de Nicolae Iorga. "" Cronica şederii In Bender a lui Carol a/ X/1-/ea. www. Sllvestru Octavian lsopescu. prima scrisă de Alexandru Amira 5 . "" N.

rn . idem.1041 . volume V. Un orientalist roman: S. TArgu Mureş. .Ceea ce ne poate interesa în momentul de faţă este faptul că o traducere a cărei notă caracteristică este respectarea. ).V / 1957. seria 11. Andrei Antalffy traducerea românească din 1 9 1 2 cu ediţia Kur'ân-ului în alfabet arab din 1 869? A ţinut cont şi de traducerile germane anterior amintite? Tn 1 956 turcologul Mihail Guboglu a apreciat că această traducere .347. 137 Gh. lsopescu.". cum este cazul tălmăcirii româneşti a Coranului. o astfel de operă presupune din partea traducătorului o cunoaştere mai mult decât mediocră a limbii arabe.1 0 1 septembrie . traducerea oficială în limba turcească. "'"Dr. Continuând analiza traducerii româneşti din 1 9 1 2 .s. pp.. dr.muzeubt. '"' Ibidem. pp. Andm Antalffy et les 6tudes orientales en Roumanie. făcută de lsopescu. No.100. uneori până la minuţiozitate. Coranul (pp. L'Ori6ntalist transylvain. EdHura Univers Enciclopedic".. prof. Andrei Antattry.M. . 52-60). 1971 . in . p.) englezeşti ( . Tărgu Mureş. Speranţă137. O. Atanasie Negoiţă1 38 sau Mircea Păcurariu13!). dar faptul că nu oferă mai multe . C/erici romani orientalişti. 342-343. anul l. ) italiană ( . a comparat dr.T.. Mohammed (pp. 471 . '"' M. lsopescu . "" Nicolae Neaga. p.originalitate în concluziile formulate 130. nr. "'Ibidem. . 5-611938.ro / www. in voi. 27-49). 9 . 1 958. in . O. Silvestru lsopescu va trebui să figureze ca primul arabist de seamă la noi. pp. putându-se astfel informa despre caracteristicile traducerii? De ce nu le-a făcut publice? Dacă nu.". 1.cimec. 49-52). in revista .Napoca.§n-ului.G. traduclltor din slriacll. A.detalii tehnice" sau termeni de comparaţie pentru o justă şi o obiectivă apreciere ridică unele mici semne de întrebare. DorotMe Sasu.7 1 mai ­ iunie . anul XXXI II. /sopescu (1878 .octombrie 1 972.). anul XIX. că ea rezistă comparaţiei cu cele mai bune tălmăciri.Scânteieri". a particularităţilor chiar şi stilistice ale originalului. nr.ro 1 00 . aşa încât într-o viitoare istorie a studiilor orientalistice în România. Andrei Antalffy. 1 1 -27). cum sunt cele germane ( . 61 . Bucarest. primul orientalist roman. orientalist-arabist cu studii şi specializare la Cairo (1 903-1 905). Cluj . Mircea Păcurariu.S. voi.".5.pe modesta mea garanţie . anul XXXI. ei au fost unanimi în a aprecia îndrăzneala şi originalitatea traducerii. Nu punem la îndoială pregătirea filologică şi calităţile de arabist-traducător ale dr. dr. pp. .386. laşi. 2 1 4 . . 90 . "" Atanasie Negoiţa. p. Guboglu. R. nr.1922). lslamul (pp. .1922). a afirmat: . univ. p. poate fi considerată ca una din cele mai reuşite până atunci"1 35 fără să precizeze însă ce informaţii şi ce termeni de comparaţie au stat la baza acestei afirmaţii.538. 1 30 Pr. Muzeul Judeţean Botoşani 130/bidem. 3 .5. rn Dicţionarul teolog/lor romani. Istoria roabei Tavaddud (pp. şi al� cercetători au analizat viaţa şi opera de traducător ale lui Silvestru Octavian lsopescu (Nicolae Neaga136. www. 1. Orientalistica romanii. . Dan Prodan. Gh. Tn aşa-zisa introducere traducătorul a oferit informaţii despre Arabii inainte de Mohammed (pp.215. 1 . pp.veţi crede .6 1 mal . O. în limba franceză şi ( . in . Andrei Antalffy.M.".Iunie 1 967.6 . Antalffy Endre. III.B. 5 . Spring 1996. în 1 929" 1 32 . 363 . 272. pp. BucureŞ1i.iulie 1 957. Profiluri mureşene.468 . 1036 . pp. orientalistul transilvănean a concluzionat: . nr. rn . iar traducerea lui va fi de mare folos pentru toţi aceia cari îşi vor căuta primul contact cu limba arabă clasică prin ajutorul unei bune traduceri româneşti a Coranului"133. Contributions roumaines. pp. 1996. . BucureŞ1i.T. Speranţa. Valeriu Niţu. calităţile filologice şi valoarea istoriografică a edi�ei româneşti din 1 9 1 2 a Kur'. Tn continuare urmează textul traducerii131 .privită în ansamblu. ale Coranului. Preot Silvestru Octavian lsopescu (1878 . . vechi şi moderne. Unul dintre ele ar fi: 1-a cunoscut personal pe S. Silvestru Octavian. 9-1 1 ) . Tn ultimele patru decenii. 5 . Sistemul religios a/ islamului.472. Bucureşti. în legătură cu care dr.".S. Andrei Antalffy (el însuşi a tradus 34 din limba arabă în limba maghiară Kur'ân-ul şi O mie şi una de nopţi1 ). 50 de ani de ta moartea lui Silvestru Octavian lsopescu.

greceşti) despre relaţiile româno . 1 / lanuarie 1908.ro 101 . filologic. la această . numărului destul de mic de ediţii otomane de izvoare narative. nr. atât în ritualurile religioase cotidiene cât şi ca obiect de studiu în şcolile mahomedane din ţara noastră. de către musulmanii din România. descoperită în comuna Finta. Bucureşti. Popescu-Ciocănel.dorinţa mea este ca scrierea mea de faţă sil dea impuls la o studlere mal temeinica a Orientului din partea clerului nostru şi ca acesta să cunoasca mai cu temelu Mahomedanlsmul. Referitor la izvoarele narative redactate în alte limbi decât turco-osmana. care a adus ataia dauni bisericii noastre" (Coranul.începutul secolului XX. de popularizare şi informare. ci după traduceri (mai mult sau mai puţin fidele textului original) în unele limbi europene. 3. Preocupări de orientalistică-turcologie in domeniul istoriei Tn cadrul acestor preocupări s-au conturat două direcţii de studierea caracterului complex al relaţiilor româno-otomane in evul epoca modernă. putând fi folosită de românii care trăiau în vecinătatea comunităţilor de turco-tătari musulmani. pentru analiza şi înţelegerea unei mentalităţi. ca o alternativă la Kur'ân-ul în limba arabă sau turcă. evoluţie: 1 ) mediu şi in lor statale în o delimitare '"' S. italieneşti. a fost tradusă de filologul orientalist parizian Barbier de Meynard şi de M.c.". Prefaţ/1. pe care cercetările viitoare istorico-filologice în domeniul arabisticii sper să le elucideze. De asemenea. ••• In . după care să se fi realizat traduceri. dar şi accesul. a avut în primul rând o finalitate ştiinţifică. o finalitate religioasă­ didactică. care a folosit manuscrisul arab original (1 906) . care să fi tradus manuscrisele şi/sau ediţiile otomane de cronici. necercetării arhivelor şi bibliotecilor otomane. religios şi didactic. filologic şi lingvistic. Tn al doilea rând. I nscripţia de pe piatra funerară.după originalul arab" a reprezentat un moment important în evoluţia arabisticii româneşti. 2) cerecetarea istoriei turcilor otomani şi a formaţiunii perioada: începutul secolului XIV . menţionez activitatea orientalistului ploieştean Gh. s-a publicat doar epitaful în limba turco-otomană. religie adoptată oficial de turcii otomani. pot afirma că traducerile fragmentelor din izvoarele cronistice otomane nu s-au realizat după manuscrisele sau ediţiile otomane. Tn concluzie. jud.otomane în evul mediu şi despre trecutul statului otoman. aflate în depozitele din ţară sau străinătate. lsopescu a precizat ca . O. cu caractere arabe. alte preluări după ediţii în limba engleză şi bulgară. s-au folosit manuscrisele originale. Importanţa şi valoarea acestei cărţi fundamentale în istoria omenirii justifică necesitatea unei ediţii critice în limba română. pp.muzeubt. Tn ceea ce priveşte traducerile unor jurnale de călătorie. din punct de vedere istoric.sursă primară" a lslâm-ului. Neazi. a unei religii. Dâmboviţa. anul XLII. www.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONALIS Această traducere. în ultimă Instanţă.S). fiind studiată ca izvor istoric. Evident. Toate aceste realizări au contribuit la mărirea numărului de izvoare narative otomane (dar şi româneşti. ce ridică încă unele mici semne de întrebare. arabă.turc" înmormântat în zona re'âyâ-lei (kazli-lei) Giurgiu. profesor de limbile turcă.cimec. L. 224 • 225.ro / www. Prima traducere a Kur'ân-ului în limba română . de pe monumentul funerar al unui . Această situaţie s-a datorat: inexistenţei unor specialişti orientalişti-turcologi români. p. 141 • persană la Şcoala Musulmană din Constanţa /. de către specialişti români. publice şi private. culturi şi civilizaţii universale 140 . ce să reflecte stadiul cercetărilor în domeniu la sfârşitul secolului al XX-lea. Tn ceea ce priveşte izvoarele epigrafice otomane.

322.47. este o primă caracteristică a acestei categorii de preocupări. 1898. Atena 1865. BiografiUe marilor dragomani greci din Imperiul otoman (1661 . . Filitti a analizat în amănunt hatt-i hOm�yCm-ul din 1 856 şi Codul otoman al proprietăţii funciare1 44. 47 p. Istoria sultannor a Imperiului otoman. haffid jiye). Asppcte ale istoriei statului otoman şi ale Europei de Sud-Est s-au situat in atenţia lui D. Djuvara referitoare la relaţiile şi tratativle cu caracter comercial româno-otomane la sfârşitul secolului al XIX-Iea146. '"" T.. conform legilor otomane. Filitti. Rlspuns D-lui B. de 1 700 a 182 1 . Retrocedarea şi reintegrarea Dobrogei în cadrul statului român (1 878) au implicat o cercetare şi o cunoaştere profundă a realită�lor complexe din această provincie românească aflată patru secole şi jumătate sub ocupa�e şi administraţie otomană.. Otientallslica romlnlf. Conflictul vamal cu Turcia. vezi şi M. conculzionând că.29 . . Assan. . drept de preeminenţă prin colonizare 1 45 • Acest studiu. putând fi obţinut de persoane particulare prin: concesiune acordată de stat.1821). Se mai poate aminti aici şi prezentarea lui T. 8 . G. Nicolaescu. 1899. 1 10 p. C. care a studiat R61e diplomatique des Phanariotes. '"' D. 45 . pământuri mev�t. p. transformată in vakuf-uri). contract cu sau fără obligaţii. destinate recultivării (mev�t). Bucurefli. vezi şi M.Eroblemă de ordin teoretic­ i ştiinţific şi practic. p. Stamatiades.muzeubt. Unele contribuţii au fost rezultatul preocupărilor autorilor de a E!lucid� istoria relaţiilor româno-otomane in secolele XIV-XIX şi de a lămuri aspectele fundamentale ale trecutului statului otoman. mulţi dintre ei devenind în secolul fanariot domni în Principatele Române. după edi�a originalA In limba greacA. altele au avut drept motivaţie necesitatea solu�onării unor probleme practice apărute în evoluţia tânărului stat independent român.cimec. pp. Nicolaescu. 1 881. '"" Ibidem. pp.ro / www. lbidfHn. 4) pământurile neproductive. 1900. a fost studiat de juristul George Filitti . După ce a expus scopul lucrării (de a explica juriştilor şi magistraţilor caracteristicile proprietă�i funciare in Dobrogea. care a tradus din greceşte corpus-ul de biografii 48 al marilor dragomani greci intocmit de Epaminodas 1. totalitatea proprietăţilor rurale in Dobrogea era pământ miriye şi aparţinea domeniului public. autorul a analizat cele cinci categorii de pământuri aflate in cadrul statului otoman: 1) proprietatea privată (uhriye. pp. pentru a găsi soluţii viabile acestei probleme şi a grăbi integrarea amintitei provincii in statul român). Guboglu. in contextul istorice-diplomatic sud-est european din · · MP te�l � '� Bototani '42 Georges Filitti. potrivit legilor otomane in vigoare prin 1 880. G. . 328. G. 3) bunurile de mână moartă (vakuf-uri)..45. Bucurefli. Bucarest. '"" Constantin Erbiceanu. Otientallslica romlnl. întrepătrunderea şi caracterul lor de complementaritate. drept de preempţiune. care a prelucrat in limba română lucrarea lui Abram Vaporide. bazat pe lucrările lui Belin şi pe Codul de legi otomane (in limba franceză). 37 p. Un rol important .ro 1 02 . Djuvara. La proprieM fon�re dans la Dobrogea d'apres les lois ottomanes. moştenire. " " Ibidem.28. scrisă in limba greacă (1 888) 147• a lui Constantin Erbiceanu. a contribuit la clarificarea problemei pe plan teoretice-juridic. cu o anumită doză de prevalenţă a uneia sau alteia dintre direcţii. şi a lui 1. Guboglu. 2) proprietate publică (mevkaffiye. 228 p.cla� r re cele două direcţii de cercetare nu se putea şi nici nu se poate face. Regimul proprietă�i musulmana din Dobrogea . www. în cadrul primei direcţii de cercetare I-au jucat studiile cu caracter istorica-juridic. Bucurefli. 5) beneficiile militare (t1m�r şi zi�met) 143• G.

( .+fotggrali l .). pp.ro / www. Xenopol şi asupra relaţiilor româno-otomane (sec. III.capitulaţiunile" acordate de Poarta Otomană Ţărilor Române în evul 153 mediu . precun şi f-Is/Dira Turchesca a lui Donado da Lezze. 1. 8ucu'eşti . vot. idem. 1. cu o bazA documentară la nivelul anului 1 900 . 11. pp. ci făceau parte din proiecte vaste de prezentare a trecutului istoric românesc. "' Scrisori de la Constantin Hunnuzachi clltre Ion Maiorescu. conservlind. Ştefan Pascu. V. O. sau asupra monografi ilor 152 consacrate unor mari voievozi şi domni care au luptat împotriva otomanilor . idem. vot. 8iogalfa unei ClOflŞii'l!e . Iorga. Tncă în timpul perioadei unioniste. Buareşti.1 893. · ''" Paris.. voi.. 11. Istoria lui Mhai VIteazul pentru poporul rom4nesc. 1 880. 8uc:u'eşli.) au pilstrat şi scllpat de pierire naţionalitatea noastra (sub!. Edua Dada. XIV + 402 p. V lllţa şi domnia lui Constantin-Vodil Br/Jncoveanu.".capitulaţiune" cu Imperiul otoman. 1914. 1908. 1 -V. laşi. 1 16 p. 1 1 1 Noiembrie 1902.. Geschichte des rumtJnischen Volkes in Rahmen seiner Staatsbildungen. 1.Ioan Ursu.capitulaţiunilor'' acordate de Poarta otomană românilor în Evul Mediu. ) nu trebuie să uităm un lucru: cil legilturile noastre cu Tmpllrdţia lor (a otomanilor . 1909. voi.1 18.VI. 12 vot. laşi. Iniţ ial lucrare de licenţA. Gotha. I n primul volum a analizat războaiele ruse-otomane din secolul al XVIII-lea şi de ta inceputul celui unmător (21 8 p. şi. contrinuVa a meritat să fie amintită p. popularA. Bucureşti. 1 896. Wlell.X. Istoria lui Şt9fan cel Mare povestitil nearrxJui rom4nesc. laşi.1 1 30. XVIII+405 p. complicata. Scutli istorie a lui Mhai V Iteazul.1 9 1 4.D. apoi perioada ostilităţilor cu sultanii otomani MeiYned 11 Flltih şi Blryezid 11 Veti (1473 . an XXXVI. XXVIII+221 p. pp. 1904. 869 893.827. In concluzie (pp.-scrisoare din 4 / 16 octombrie 1856. (in care lucrare autorul a folosit izvoare narative otorTla1e in traducerile lui Antoine Galllwld / 1 700 şi Josef nuy / 1893. prin acţiunile lor. in . ed.E SEPTENTRION/t. Autorul a apreciat că fanarioţll şi-au conservat Identitatea printr-o pol�ică versatlla. cea a începutului suzeranităţii otomane asupra Moldovei şi cea a re'âyâ-lelor (kazâ-lelor) otomane organizate pe pământ românesc. 10 1 Octombrie 1902. nici Petru Rareş şi nici fiul său Ştefan Rareş nu au mai încheiat o nouă . 1905. 830 . 1 9 1 3 . pp. 1 845).Arhiva Românească". ti nr. Editura Albatros.. El a ajuns la concluzia că prima .p. precum şi descoperirea şi editarea a sute de documente otomane au permis cercetarea unor aspecte importante ale relaţiilor româno-otomane: problema . menţionând faptul că nu au fost rezultatul unor preocupări speciale de orientalistică-turcologie. ei au jucat un important rol diplomatle de lntenmedlari intre Imperiul otoman .. passim). statalitatea şi autonomia acestora (pp.capitulaţiune" a Moldovei acordată de Bâyezîd 11 datează din 1 51 1 (după textul publicat de Mihail Kogălniceanu în . 8 / August 1907. în care s-a insistat această perioadă şi semnate de A.994 . şireata şi duală.compl. scrisori din august-septembrie 1856. Buareşti. www. ed. Iorga . Xenopol. Existenţa mai multor ediţii ale . laşi. bucovineanul Constantin Hurmuzachi s-a interesat de .tractatelor dintre români şi turci".M.c. Paris.. D. Ursu.1538). 1 894.1489).P. nu pot decât să le amintesc. 1 908. Scopul pezentei analize fiind bine precizat.832. L. Fiirst 'o'On Mo/dau (1527 . an 1 1 . 1901 .Vllt.US această perioadă. nr. 1. D.ro 1 03 . 16 p.. in special. 180 p. Şt9fan cel Mare şi turci. Tn primul act de acest fel s-au inclus condiţii avantajoase pentru Moldova: conservarea autonomiei şi statalităţii.cimec. '" N. ldem. vezi supra notele 1 1 5 . 1 997. voi. Les Roumalns el leurs luttes contre les Turcs. 224 p. . Luptele lui Ştefan cel Mare cu turci Tn anu/ 1475 şi 1476. 372 p. Ulterior.. cuvAnt inainte de acad.:ntru curajul autorului de a aborda o problematică vastă pe orizontala spaVului şi pe verticala timpului. XIV-XIX).. deschise către modernitate.). Ursu a studiat relaţiile paşnice ale lui Ştefan cel MIR cu llreii intre anii 1457 . 1904. Buareşti. Buareşti. 1 . Pentru ultimele trei oontribuţii vezi şi Ioana Ursu. 1 987. 205 220). Rilzboaiele dintre ruşi şi turci şi Tnrduririle lor asupra ţllrl i or romlne. voi. Bucureşti. Emest Lavisse el Alfred Rambaud.CT/t. 1 888 .). A. Die Buswerlif/e Politik des Peler Rareş. pp. nr. 52 ldem. 383 (ediţia a 11-a. 1 1 27 . La po/itique ori8ntale de FraflliOis r' (1515 1547).997. Dlmit'IJ Preda.lt. XII +541 p. ldem. ed. an XLII.muzeubt.. Istoria romanilor din Dacia Traianll. Ursu a sesizat corect şi a argLmentat ştiinţifio-qitic principalele etape ale politicii externe a marelui voievod şi ale relaţiilor cu atomanii.1473. 1914. MOLD/t. 1 900. ldem. Cluj-Napoca. iar in volumul al i l-lea cele dintre anii 1 827-1878 inclusiv (378 p. 294 . Nu intenţionez să insist asupra sintezelor de istorie a românilor apărute în 151 150 sau N. 2. la nordul Dunării. pe care et însuşi a editat-o intr-o ediţie aitică 1 Buareşti . bazată pe o educaţie şi cultură superioare. voi.romAni 1 puteri europene. in Histoire �njjrale du IV • sjjjcle 8 nous jours. idem. in concluzie. 213 p. 798 .. timp de peste un secol au ocupat trenurile Principatelor Române. p.378-392) a afinmat că . sous la direction de M. 204 p. 1. "' A. 372 p. autorul a susţinut că Ştefan cel Mare a plâtit tribUt otomanilor in perioadele de colaborare cu aceştia. fără să menţioneze ceva despre vreun tratat de pace moldo-otoman. lassy.)" . Paris. formulând concluzii în general confirmate de cercetarea istorică ulterioară 1 49. Ultimul deceniu din dormia marelui voievod şi dorm moldav s--a C3'8delizal prin relaţii normale cu atomanii. Vezi şi Andrei Radulescu.

65 p.. care învinsese pe turci în atâtea rânduri. că tradiţia istorică. 10 1 Octombrie 1907. 104 1bidem. 504). "" Ibidem. 4 102 Ibidem. nr. p.ro 1 04 . al IV-lea. ) . . au dreptul de a încheia tractate atât cu puteri 54 străine. Tn subcapitolul ultim. Aşadar. introdusă în Cronica lui Ureche de Simion Dascălul. 1 .498). în schimb. 21 . Astfel s-a format povestea închinării la turci sub Bogdan (al I I I-lea). 487): .. Cantemir şi diferitele versiuni ale .capitulaţiunile sunt tractate de protecţiune. Supunerea ţării a trebuit să se facă numai după moartea lui ( . C .22. in vederea propunerii pe care avea s-o facă cu privire la independenţa Principatelor. ' Ed. '00 1bidem. .ro / www. 99). plăzmuind ( . cănd contele Or1ov. echivala 2 cu un tratat de pace. Studiu istoric. 1993.. apreciind că în perioada 1 420-1 456 . loc. p. pp. lnţeleasă pretinsa Inchinare a Moldovei".o scurtă expunere a împrejurărilor în cari s-a făcut închinarea Moldovei către turci şi a relaţiunilor următoare până in domnia lui Bogdan (al l l l­ 0 lea)" 1 6 . 1 01 3 . pp.924 . pe temeiul lui Cantemir şi in vederea năzuinţelor lor. . p.49 . închinarea Moldovei la turci sub Bogdan (al I I I-lea) .reedltare in 1 993. pp. Giurescu a subliniat că: .)" 161 . al lucrări. p. Bucureşti.tractatul" dintre Bogdan (al I I I-lea) şi Soliman Magnificul. nici nu au vreun amestec cu integritatea ei ( . Studii de istorie. Cantemir i-a adăugat în urmă elemente noi. o realitate de fond. . Glurescu. antologie. ci era o simplă dajdle pe care o plătea turcilor un vecin mai slab pentru menţinerea păcii. 1908. 504). ) condiţiile închinării consfinţite printr-un hatişerif al sultanului. 1993. Tributul care se plătise neîntrerupt de la 1 489 se continuă şi mai departe." 1 64 Retrospectiv. i�rijire de ediţie şi introducere de Dlnu C... vezi supra n.cimec. pp. . nr.. 56 (ed. scrisă în 7 vara anului 1 772 1 5 . an. 1 242 -1247. p. s-a recunostituit apoi în 1 772 cuprinsul acestui hatişerif. scrisoare din 30 septembrie 1 856. Cărturarii din secolul al XVII (-lea) nu puteau admite că Ştefan cel Mare. 87. 98).51 (ed.. cit.. Formarea acestei tradiţiuni este de altfel explicabilă. pp. a cerut celor două deputaţiuni să-i arate care erau vechile lor privilegii.de astă dată mai grele" pentru Ştefan cel Mare1 6 şi că )a începutul domniei lui Bogdan (al I I I-lea) situaţia Moldovei faţă de turci era bine definită. aşa cum s-a stabilit în 1 456. Acesta este caracterul pe care 1-a avut haraciui şi astfel trebuie. . 493-494 şi n.. . iar în 1 839 . 503). 58 (ed. incitanta problemă a Capitulaţiilor Moldovei cu 156 a fost studiată.65 (ed. 1993.tractatelor" nu aveau nici o valoare documentară 158 . Capitulaţiile Moldovei cu Poarta Otomanil. Bucureşti. p. independent de o eventuală influenţă a Poarta Otomană evenimentelor politice. 501): . ele au fost arme ' 54 ldem. opera istorică a lui D. 1 2 / Decembrie 1907. 55 (ed.însemnări" ale lui Constantin Hurmuzachi 1 55 Peste o jumătate de secol. Acesta a ajuns la concluzia că . 158 Ibidem. p. dar exprimau. )". că în 1 489 s-a încheiat 3 pacea moldo-otomană. ). p. in idem. 9 1 Septembrie 1907.Muzeui Judeţean Botoşani . Ed�ura Eminescu. Astfel.1015. cât şi între sine pentru unire" 1 .muzeubt. nu se adevereşte deci prin documente. p. 31 (ed. 25. 496 . 4 '"' Ibidem. pp.G . 910 .domnii Moldovei dobândiseră prietenia turcilor prin daruri (subl. p. şi tot pentru motive politice.( .închinare a ţărei n-a fost" 1 6 . lzvorâte din preocupările politice ale epocei în cari s-au produs. iar moldovenii au alcătu�. pp. muntenii au redactat actele ( . 1993. . 1993. ). le-ar fi plătit tribut.A doua capitulaţiune a Moldovei " a fost acordată de energicul sultan Murâd IV lui Vasile Lupu în 1 634.. istorică 1 59 ... pp.. .. (. în condiţii . 65 (ed. nr. că o . că tribului . de care vorbeşte tradiţiunea. cred .64 . de istoricul Constantin Giurescu. C. ''" Ibidem.tractaturile" erau o compilaţie apocrifă a unor boieri români necunoscuţi. www. 1 54 . Principatele nu fac parte întregitoare a Turciei. şi ea trebuie definitiv înlăturată dintre faptele istorice.. ) plata tributului nu insemna alipirea ţării la imperiul turcesc. p. XLI. 1993. Pe temeiul spuselor lui. 1993. 63 (ed. scrierea ( . folosit şi citat aceste . Constantin Giurescu a cunoscut. autorul a făcut . Principatele fiind suverane. '" Constantin Giurescu. 1993. 1 993. p. 157 Ibidem. ) pot afirma cu toată siguranţa că in timpul Congresului de la Focşani.

2 1 19&4. 8 / 1 7 iunie 1908. p. este pentru că autonomia pe care voiau s-o dovedească. şi a unor înţelegeri bilaterale scrise). P. Regimul capitular era alcătuit din excep�i la regulile dreptului intema�onal. 4 1 6 aprilie 1908.". 111 Mlhlll Maxlm. etc.55.1 6. . 3 1 1 - www. 173 Ibidem. Toate aceste constatări a u fost intregile cu afirma�a că . 1985. 1. 1993. cu o prefa1il de Prof. autorul a analizat .capitulaţiilor". text stabil�. 174 Ibidem.ro / www. pp. admiţând afirmaţiile lui N. Şi dacă s-a crezut atâta vreme şi cu atâta convingere în autenticitatea lor. de la 1 879 (noi.prin capitula�i . 170 Ibidem. 25 .. ln capitolul al 11-lea autorul a analizat incercArile Imperiului otomari şi. 29. implicit.. Juristul.C. analizAnd modul cum acestea s-au aplicat. cit.anume cănd s-a produs «inchinarea" Moldovei către Poartă şi cum a fost ea consemnată in mărturiile feluritelor etape" 168.aşa numite de la capitolele in care erau Tmpă�te . romAnii .compl. Introducere la C. an III.4.. 17 . s-a bucurat de consemnări şi recenzii favorabile 1 6� şi . 101 Dlnu C. XVI . 63 p. nr.A. C. Filitti a trecut apoi in revistă . nr.celebru studiu. Romlnla faţl de capitulaţHie Turciei. ".privilegiile capitulare erau de trei feluri: judiciare.a acţionat ca un catalizator şi a îndreptat cercetările in două direcţii: a) autenticitatea ca atare a actelor prezentate de boierii munteni şi moldoveni la tratativele de pace de la Focşani din 1 772. 1. t. 1 908: . Filitti a reluat problema . 23 . Ţlffe ROIMne fi Inalta Poattl. C. O. C. Glurescu. pp. El a precizat că . P(eretz) . 1. s. pe teritoriul otoman şi in Principatele RomAne172 . 3 aplicarea privilegiilor capitulare • Tn ultimul capitol. 167: . bl fondul problemei . bibliografie.23.. Iorga 1 1 902 şi C. an XLII. vezi stadiul lldulll al Istoriografiei problemej . conduzionAnd că . poate prea tranşante. op.Faptele pe care le stabllette d. pp.59.A. C. Filitti a schiţat istoria rela�ilor comerciale şi consulare romano .actele" incheiata de statul otoman cu puterile europene Tn sec. an XVII.2 / 25 februarie 1909. Edltunl Enciclopedici. religioasă şi de a face negoţ a străinilor7 dar Ti şi sustrăgea pe aceştia de sub imperiul legilor statului in care locuiau"1 0 . pp.( . însă intr-un cadru mult mai larg: RomAnia in raport cu tratatele Imperiului otoman cu puterile europene 169. 3 .I.1 914.6 . ) o expunere luminoasA fi documentatA" l i. p. an III.trablteklr" le pp. 69 (analiza Intregului studiu la pp. In . de a n rotesta impotriva şi de a limita. Tn primul capitol al lucrArii.XIX171 .474: . 5). nr. vezi ti �le lut Manole Neagoe.cimec. on Ibidem. trlmiterile se fac la aceastA u�imA ediţie. nr. pp. .S . Bucureftl. D. fără contesta�e din partea Po�i"174. 1. ale Principatelor RomAne.33. Filitti a negat existenţa .".) le-ar fi încheiat cu Poarta" (p. . Giurescu. p.ACTA MOLDAYlAE SEPTENTRlONAUS putemice în lupta patriotică pentru emancipare. Bucurefti.".se Tnţeleg actele Tncheiate Tntre Poarta Otomană şi statele creştine pentru a regula situaţia străinilor Tn imperiul turcesc. Giurescu) 1 1 908 in aceastA problemă.7 / 1 . nr. reeditat In idem. existase într­ adevăr'' 1 65.. reale. Acest .muzeubt. "' Vezl . Conlltbuţii la problema aMIVIti Moldovei f8ţl de Imperiul otoman (fnţe/egefN dlnl18 Bogdan cel Orb fi SIJ/Tm din anul 1512). Ed�ura Eminescu. a unor circumstanţe concret-istorice. Bucureşti. lucrarea paradigmatică pentru etapa antitezei" 166 ( a negării. Fllittl. nr. 1 9 1 5.ro 1 05 .capitula�ile" din punct de vedere istorica-juridic.Viaţa Nouj". de-a lungul timpului. an IV. 1• Ibidem.). 0 1 .R. (XLV + «3 p. 1 . dl .S.. "' Ibidem. 7..convorbiri aitlce". cuvAnt Inainte. pAnă la anihilare. 7 .. diplomatul şi istoricul ! . R. pp. Cadrul jurldlc al 181aţillor romlno-otomane In evul mediu. �III lnalclk. 67.de fapt.) ne-am bucurat de aproape toate imunită�le de care se bucurau şi ceilal� supuşi străini in Turcia.textelor unor presupuse capitulaţll pe care vechii domni (romAni ­ compl. C. şi a cărei amintire se păstrase fără întrerupere. BU<Ueftl. tabel cronologic şi note de Georgeta Penelea.un foarte frumos studiu Independent . XXXV III. p.76). 4 . 11. Giurescu Tn acest studiu sunt de un interes fi o Importanţi cu totul deosebite"/ Em (11) P(ana�escu) /.otomane Tn intervalul 1 878. administrative şi fiscale" şi cu o 31 2. pp.M. In .Neamul RomhiC".L.P. căci nu se mArginea la a garanta libertatea individuală. Opere alese. .

model de analiză sobră şi 77 competentă a subiectului" 1 . Studiul lui 1 . ţara devenind vasală acestora. Iorga Tn . apreciind că problema începuturilor suzeranităţii otomane a cuprins intervalul din istoria Moldovei între prjmele legături tributare şi stabilirea vasalităţii statale 1 79 • Alexandru cel Bun nu a plătit tribut otomanilor.86.000 de galbeni ungureşti 0 . iar . 1914. 1 1 4 p. N. s. a trecut în revistă principalele momente ale relaţiilor româno-otomane în secolele XV. era independent. 10 1 343 . . . 182 Ibidem. XIV.. .închinarea" lui Bogdan al I I I­ lea era o legendă. completând-o intr-un fel pe cea a lui Constantin Giurescu din 1 908 şi invitându-i pe istoricii şi juriştii români să aprofundeze cercetarea aspectelor problemei. C.studiu precis 65 (1 538) 1 . "'Bucureşti..". u• . Filitti.ro 1 06 . Bucarest. pp. 184 Ibidem. a fost o contribuţie importantă in domeniu. op.21 Janvler . an XXIX. pp. Domnul �oldovei era tributar otomanilor.. şi idem.23.64.Fevrier 1916. Iorga a recenzat această contribuţie. Giurescu in 1 908. Cuvint Inainte.1 12. analizând inceputurile şi stabilirea suzemităţii turceşti 78 in Moldova 1 . pp. apreciind-o ca fiind un .muzeubt. analizată sumar de C.. recenzorul a evidenţiat refuzul autorului de a accepta ideea existenţei reale a . recent. L . Tn ceea ce priveşte Ţările Române. tribut otomanilor.M. 67 . A. Constantinescu sau de Gh. n-os 1 .oc:tombrie 1995. Inchinarea şi stabilirea suzeranităţii otomanilor asupra Moldovei au fost consecinţele expediţiei sultanului SOieymân 1 la Est de Carpaţi şi înfrângerii lui Petru 64 Rareş 1 .ro / www. cu certitudine Petru Aron a plătit în 1 456 un 18 tribut în valoare de 2. corelate cu evoluţia situaţiei politice europene la inceputul primei conflagraţii mondiale.n. autorul a afirmat în că în 1 538 boierii au inchinat condiţionat Moldova otomanilor. cu excepţia perioadei ostilităţilor 1J1ilitare. Filitti încă actual după opt decenii. pp. Conatantinesc::u . 35 . 1. A. se cuvine menţionat faptul că ea a fost cercetată şi . Ştefan a reluat plata tributului. 11 . pp.46.49.compilaţie patriotică" din 1 77 1 1 772. XVII I-XIX) 6 . nr. . 113 Ibidem. 20 . prin pacea încheiată probabil în 1489.B . "" N. '" Ibidem.tractatul" moldo-otoman o . Revenind la chestiunea suzeranităţii otomane asupra Moldovei. din perioada şi meritoriu" şi subliniind noutatea şi importanţa europeană a problemei tratate. deci 6 nu vasal 1 3 . 45 . - George1a EESO ann6e www. dar 62 Moldova nu ajunsese încă ţară vasală otomanilor1 . pp. cit. de N . A. cit. porlret de istwic. pp. pp. Ştefan cel Mare a plătit regulat tributul.tractatelor" româno-otomane şr analiza temeinică a 17 condiţiei juridice a supuşilor străini pe pământ românesc (sec. Bucureşti. Ibidem. N. rezultat al preocupărilor istorice-juridice ale autorului.. I. Fililli. . obligaţi fiind. 26 . iar semnificaţia tributului a evoluat de la bir de răcumpărare a păcii (1 456) la cea de bir al ascultării şi supunerii Am insistat în amănunt asupra acestui studiu din două motive: pentru a prezenta stadiul cercetărilor şi viziunea istorică asupra problemei în 1 9 1 4. pp. Constantinescu. .28. poate daruri ocazionale. Zagoritz.cimec. apoi. 1 833-1 8501 75. "' N. Ibidem.Muzeul Judeţean Bototani anexă documenta ră ce cuprindea 1 4 documente in limba franceză. p.". . nefiind socotit un lucru înjositor pentru 6 plătitor1 1 . 1 1 3 -1 14. op. Tn concluzie. dar plata tributului nu implica închinarea ţării.19. 89 .C. m P-lea. 34 .XVI . vezi.. ''" Ibidem. pp.8. ci doar răscumpărarea păcii. 2 . la L C. in . d a r nu supus. în timpul lui Alexandru-vodă. a fost posibil ca după 1 453 moldovenii să fi plătit.

extras. S. pentru care nu venise încă vremea concluziilor definitive. Avril . 419 . iar conducătorii creştini (şi unii gazetari . Llbralrie Felix Alcan.Bruxelles . 107 . 205 . autorul a enumerat şi analizat 1 00 de proiecte de împărţire a statului otoman. a studiat · . T. 1 "7 Gh.AoOt 1914. Zagoritz a reluat studiul problemei intr-o contribuţie1 87 ce era de fapt o amplă recenzie critică a lucrării lui N. Ma mlssion . Vezi interesantele sale memorii: T. '"' Ibidem. pp. Iorga.Luxembourrl Athenes.Revue des Sciences Polltlques". Iorga in . Gh. 6 . Paris. '"' ldem. sunt un produs al timpului lor. www. 1" annee . Souvenirs dlp/omatlques. Paris. datorită intereselor politico-startegice. dar poate fi considerată şi articol independent. Capitulaţiile" române-otomane au existat în realitate.Juln 1 929.229. Bucarest.8 11914. . cel mult a fost reinnoit cel din anul 1 4561 90. actul din 1497 fiind o dovadă în acest sens. militare.7. al uriei anumite baze dQCJ. X + 648 p... IV+180 p. .�.21. după expresia lui N.A. Tn . divergente între statele creştine.recenzie la recenzie".". 1 930.c.eco. pp. fostul ministru al RomAniei la Istanbul (1 896-1 900) 1 91 . an XLVIII. pp. pp.Le Havre . 1887 . Djuvara a afirmat că timp de şase secole popoarele creştine au asaltat Imperiul otoman. Zagoritz.". Stabilirea suzeranitifţH turceşti Tn Moldova. Contribu�ile acestor doi nespecialişti in turcologie.ro 1 07 . dar au fost arse de Ioan Sobiecki în 1 686189. Iorga a recenzat studiul.uri ale opiniei publice) au elaborat proiecte de impărţire ale acestui stat musulman. Bucarest. 1.Constantlnopole . după trecerea a peste opt decenii. Tnsuşindu-şi ideea exprimată anterior de Albert Sorei că . autorul a respins concluziile formulate de N. Studiile acestor . 21 p. O.problema orientală" prin prisma proiectelor teoretice ale adversarilor europeni ai Imperiului otoman de a-1 impă� intre el1 92. In . ' 00 N.muzeubt.I.Solia . idem. Zagoritz. Marile puteri europene s-au considerat ele însele îndreptă�te să revendice • '01 N. nr. Cu arr�umente el prima capitulaţifl atribuitif lui Bogdan III a fost fifcutif de Ştefan cel Mare Tn 1497. Bucureşti.modeşti solda� de jertfă". Constantinescu 1 88. Djuvara. .E. Tn ce priveşte al doilea aspect.08. cănd i s-a acordat lui Ştefan cel Mare un hatt-i şerif ce conţinea drepturi şi obligaţii reciproce . După ce a schiţat istoriografia problemei până în vara anului 1 9 1 4. N. n-os 7 . de la sfârşitul secolului al Xli i-lea şi până la războaiele balcanice inclusiv193.des qu'il y a eu des Turcs en Europe. pp.1925. 9 . Nu a existat însă un front comun antiotoman. 181 . este evidentă preluarea şi dezvoltarea unor idei din contribu�a lui C . �. 7 . ce-ar părea puerile astăzi. pp. Belgrad .Ga/atz .ro / www.ACTA MOLDAVlAE SEI"''ENTO TU NAUS pentru a stabili filiaţia şi ecourile istoriografice. Iorga In . T. 44' IIIV16e. + 1 8 hărţi.�mentar-cronistice. subliniind că dreptul otoman cunoştea o singură legătură între imperiu şi o provincie supusă paşnic: tribului cu tot ce implica acesta pentru ambele pă� aflate în relaţie şi declarându-se de acord cu opinia că in 1 538 Moldova a devenit vasală statului otoman 1 86. G. economice etc. Cents pro )llts de partage de /a Turqute (1281-1913).t Constantlnop/e (1896 1900). au fost etape obligatorii in procesul cercetării acestei probleme istorice.cimec. Giurescu ( 1 908). Ibidem.442. ''" Ibidem.O. ti y a eu une question d'Orient". N. G. tome Lll.S.8 1 Juillet . Ojuvara. L". 5 1 Mal 1914.B.494.B. Iorga a respins concluziile lui Gh. G. Mes mlssions dlplomatlques. E. r • annee. no. al unei anumite concepţii istorice. Tn concluzie.. A. 1914. susţinând că sultanul nu a acordat Moldovei un nou privilegiu în 1 497. susţinând că începutul vasalităţii otomane asupra Moldovei a coincis cu plata tributului în 1 456 şi că stabilirea efectivă a suzeranităţii sultanului s-a realizat în iulie 1497.183. Paris. Constantinescu. Felix Alcan. In . 7 .

cu hărţi întocmite corect şi precis istorico-geografic.3 1 Mart 1914. Trecând peste erorile inerente tratării unui subiect atât de vast in spaţiu şi timp. din punctul de vedere al subiectului tratat. triplu.E.". material şi moral. A. insistând asupra celei de la Giurgiu 98. n-os 3-4 1 1994. bază logistică etc. Acelaşi N .lorga Tn .capete de pod" otomane la nordul Dunării. cetăţile nord-dunărene cucerite de otomani erau aşezate în vaduri ale Dunării sau în locuri prielnice întemeierii unor porturi. in . despre aceste .S. N .o sută de proiecte de împărţire a Turciei". oferind o bază documentaro-cartografică unor discuţii politico­ 1 juridico-teoretice ce durează de mai mulţi ani 95 . ci treptat. Louis Renault a apreciat efortul autorului de a aduna şi a încadra organic proiectele în miezul evenimentelor politico-militare şi în mentalitatea conducătorilor. Constantinescu a realizat primul studiu istorico-geografic asupra re'âyâ-lelor kazâ-lelor) otomane pe pământ românesc.. pp.+1 hartă. Djuvara. in timp ce numărul acestor . autorul a enumerat şi oferit informaţii de ordin geografic. tome XXX I I. Cu deosebitll privire la raiaua Giurgiului in . A. 191 1 . publicată într-o limbă de circulaţie internaţională şi într-o conjunctură politica-diplomatică favorabilă. 495 . Ibidem.S. ce conţinea doar .E. 305).Muzeul J udeţean Botoşani zone de influenţă în statul otoman.E. pp.514 .ro / www.G. religios etc. istoricul român a afirmat că aceste re'âyâ-le (kazâ-le) au avut o motivaţie politico-militară strategică (cap de pod otoman. cu explicaţiile. a fost o importantă contribuţie românească în domeniul turcologiei mondiale la începutul secolului al XX-lea. G. bază de atac. o reuşită întâlnire între un diplomat ce cunoştea bine fenomenul otoman din interior şi viaţa politica-diplomatică apuseană şi o temă de cercetare stringentă şi incitantă in condi�ile complexe de atunci. pentru a se elimina unele greşeli de documentare 196 şi de concepţie . După ce a definit re'âyâ-ua (kazâ-ua)ca fiind teritoriul dependent de o cetate otomană de margine. Şi N. depozit de alimente în caz de � ''" N. A.I.de măna a doua· de a ieşi din anonimat şi de a cointeresa. ''" N. recenzorul a regretat însă faptul că opera nu a fost revizuită de un istoric de profesie. 1• annee. Formes de la paix dans le Sud-Est de /'Europe aux XIV-XV/f siecles. pp. '"' Ibidem. istoric. 1 Imperiul otoman nu a colapsat brusc.ro 1 08 . pierzând provincii după provincii 94 . Tntinderea raialelor . economic. in perspectiva celor trei decenii de la apariţia lucrătrii.. de unde se procurau mijloacele de aprovizionare pentru apărătorii acesteia.planuri teoretice" era.muzeubt. ce era atât hotarul natural româna­ otoman.cimec. referinţele şi hărţile necesare. Bucarest. Bucureşti.) şi una economică (zonă de aprovizionare a garnizoanei şi trupelor din cetate. Constantinescu . Bucarest. Lucrarea lui T.B.R. studiul poate fi folosit şi astăzi pentru bogă�a informa�ilor 1 7 oferite 9 şi cred că nu este o exagerare afirmând că a reprezentat în epocă o completare a sintezei otomane (1 908-1 9 1 3) semnată de N. şi consideraţiile lui Andrei Pippidi: o carte neobişnuită.nu erau decât exerci�i de pură retorică ale unor diplomaţi amatori sau tentative ale unor agenţi diplomatici . Iorga.Anuar de Geografie şi Antropogeografie" (infra abreviat: . jurnaliştilor şi a opiniei publice.A. dar şi o importantă arteră fluvială comercială şi de transport. jurnaliştilor şi diplomaţilor europeni. in concluzie. p. Tn prefaţa lucrării. www.O. pe baza pretinsului lor drept creştin civilizator. afirmând că autorul a realizat o analiză conştiincioasă a proiectelor de împărţire a statului otoman. 1 . Constantinescu a apreciat că otomanii au urmărit să stăpânească ambele maluri ale Dunării. '07 Vezi. pp. Această contribuţie stâmeşte interesul istoricil6r.X.".") anul li.E. fără îndoială. 1910-191 1 .66. guverne şi particulari in realizarea unor planuri utopice (idem. A. originală.E. 65 . no. Iorga a recenzat favorabil această contribuţie. Marea majoritate a acestor proiecte . Din acest motiv. Lucrarea era o sursă de valoare pentru cercetările ulterioare în domeniu. 23-86.

cimec. totuşi cei doi autori au elaborat contribu�i ce reprezentau stadiul cercetărilor în această direcţie la începutul secolului al XX-lea. aceste studii au deschis o nouă direcţie de cercetare a relaţiilor complexe române-otomane. fiind totodată şi o invitaţie la dezvoltarea acesteia. Subliniind că în timpul războiului civil dintre Ioan V Paleologul şi uzurpatorul Ioan VI Cantacuzino.ro / www. Z. rela�ile dintre .grecii " din sud-estul Europei şi 2 1 condiţiile stabilirii otomanilor în Tracia 0 . Perianu a insistat asupra re'âyâ-lei (kazâ-lei) Brăila 1 . au reprezentat una din direcţiile principale de cercetare istorică. G. pp. anul li. 1 91 0-191 1 . bulgari. pp. Zub)" • Am amintit în paginile anterioare contribuţia lui Iorga in domeniul descoperirii şi editării izvoarelor istorice documentare şi narative otomane sau central-sud-est europene referitoare la statul otoman. toţi aceştia smulgând importante teritorii şi privilegii Imperiului bizantin.".latinii " şi .222. Al.muzeubt. a stabilit configuraţia hotarului re'âyâ-lei (kazâ-lei) până în 1 829.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS război. folosind izvoare documentare.ro 1 09 . susţinând c ă a fost cucerită şi organizată de otomani în perioada 1 540-1 544 . Lor le revine meritul de a fi atras atenţia istoricilor şi geografilor români asupra acestor . comme les Arabes. N. narative.". au mşme degre. întregesc astfel sfera preocup�rilor de turcologie ale polihistorului pentru care trecutul şi prezentul statului otoman. in . 9.B. sârbi. des Bulgares et des Latins. Deşi nu au folosit documente şi hărţi otomane. p. des Serbes.) . Perianu. 21 4 200 Al . veneţieni. Raiaua Brlilei. 4 Zub. O trecere în revistă a preocupărilor româneşti de turcologie în perioada 1 8781 9 1 8 nu ar fi fost completă fără o sumară analiză. 201 www. a contribuţiilor fenomenului intelectual-ştiinţific Nicolae Iorga. cit. la care se adaugă articolele din presa vremii despre evoluţiile politico-militaro-sociale din Imperiul otoman. Iorga. · N. 1 79 . op. edite şi inedite. Le resultat de la guerre du Levant et du conflit 202 dinastique ă Constantinople fut leur etablissement en Europe" . Apoi. Tn concluzie. XV. A.125-143 + hărţi. urmarea logică a fost că . Leipzig.. 202 Ibidem. care . etc.singur e un latifundiu. p. 1-2 / 1906.. organizarea militar-administrativă a acesteia. qui n'avaient pas cependant un plan de conquştes durables et n'etaient pas aiguillonnes. La faute est en ă Cantacuzene et.aspect" al relaţiilor române-otomane în evul mediu şi la începutul epocii moderne. iar ca aliaţi pe genovezi. traseul drumurilor comerciale ce o străbăteau etc.. segment de cale comercială etc. cu toate formele sale de manifestare. cartografice etc.A. Latins et Grecs d'Orient et l'�tablissement des Turr:s en Europe (1312 . Hărţile ce însoţeau amintitele contribuţii ofereau detalii suplimentare asupra acestui .1362). Incomplete şi perfectibile. ambii protagonişti au folosit ca mercenari trupele bey-lor turcomani din Asia Mică. no. Iorga a analizat în detaliu situaţia politică internă din Imperiul bizantin la mijlocul secolului al XIV-lea. ' autorul a stabilit cui a aparţinut responsabilitatea penetrării otomanilor în Peninsula Balcanică: " Ce n'est pas l'ambition turque qui etablit un empire musulman ă la place des)3recs. ă ces representants en Orient du commerce et de la civilisation ''" Radu 1 . pe care nu-l poţi 200 străbate într-o viaţ� de om (subl.ceux qui gagnerent ă ce jeu furent les Turcs. antrepozit pentru bunurile trimise din Ţările Române în I mperiul otoman.prezenţe" otomane pe pământ românesc. 99 Radu 1 . par l'irresistible passion de proJjsger contre les ghiaours la vraie loi de l'lslâm. in . Studiile sale de orientalistic�-turcologie.

Tncă de la sfârşitul anului 1 900 Iorga proiectase viitoarea sa vastă sinteză otomană in 4-6 volume. Tahlin Gemil.ouvrage de cette importance"209. . 101-122. Sesiune omag/ali Nicolae /olf/a • VllfiÎI Madgearu. cu slabi leglturl teritoriafl (subl.). aşa cum s-a afirmat anterior"""."(N. voi. 1972. originalitatea viziunii generale asupra fenomenului istoric otoman. Iorga. El conţine mal multe capitole de Istorie politicii . Kar1 Lamprecht n va rAspunde la 12 martie 1901.". noută�le şi neimplinirie ei. Corespondenţi. După aceste sonda�e nereuşite. a Roman/an hfstorian. N. n. voi aminti doar ideile generale ale operei. pe baza studierii corespondenţei dintre cei doi savan� (1 899-1 9 1 2). Iorga. r11omme et roeuvre. 11. implicit. 1991. .compl.B. Nicolae /Oif/8 . hlslorien) . corespondenţi. Bucurefli. sunt gllla cu primul volum din Istoria Imperiului otoman. Editura Minerva Bucurettl (X + 630 p. In voi. Tn acest context. N. 1 Erater Banci (Bis 1451). • ldem. de istoricii romAni206 şi străini207 . Iorga a adAugat un post-'scrtptum: . 240. mii ofer pentru deja discutata Istorie a otomanilor. Peste plllru ani. a Roman/an historian of the Ottomen Emplre (lnfre abnlvllll: N. Imprimeria Coresl. p. voi. voi.. 11f vrea sii vii adresez o mere rugAminte. N. Buc:arest. eadern. pp. in .A. In scrisoarea din 3 martie 1901 catre Kar1 Lamprecht.Dacii ceea ce am fiicut acum (se referea la Istoria poporului romln / 1905 . Scrisori din corespondenla bllllleralii N. e gllla ti va li trimis deja In Iulie ca manuscris" (N. Iorga.I.. N. Golha. 11. voi. şi nu lui Karl Lamprecht. ldern. lolfla at l'llisto/re de I'Emp/re Ottomen (intre abreviat: N. Nicolae /orpa. p. 1908. /orpa.) vii place. anunţand in istoriografia europeană pe viitorul autor de sinteze ale istoriei lmperiilor bizantin204 şi otoman205. Bucurefll. Parlamentul Romlnlei. Sinteza de istorie otomană şi.. D. La conception de Nicolas /Oif/8 sur /'�mp/re Ottoman. Corespondenţi. VIII + 236 p. in locul celei foarte Invechite a lui Zlnkelsen?" (N. Iorga. tanărul istoric roman s-a adresat lui Karl Lamprecht." VI. la 21 mal 1907. 253). locul lui Iorga Tn panteonul istoriografic naţional şi universal etc. 222 ""' ldem. IOifla. subliniindu-se locul şi rolul operei in cadrul preocupărilor româneşti şi mondiale de turcologie. 252). 1.lntiilul volum al Istoriei otomanUor. pour des mesquins buts de suprematie. N.R . Vechiul stat otoman pe temelii naţionale. Gasehichte des oşmani$Chen Rleches nech den Quel/en daffJIIste/1. 10. 2 1 1973. p. Aceste studii VOf ti acum contlnullle . Ar ti cumva de sperlll lii politii apArea In cursul vremii. In . păstrată la B. Mihail Guboglu.B. dar intAmpina greută� in găsirea unui editor occidental care să-şi asume responsabilitatea tipăririi unui . 487. lolf/8 et l'hlstoire). corespondenţi. Iorga a rAspuns lui Kar1 Lamprecht: . corespondenţi. Bucuref11. etc. n comunica cu Slllisfacţle savantului german: .istoric al Imperiului otoman şi al relaţiilor romlno-turce ( intre abreviat: N. Această contribuţie a elucidat aspectele necunoscute ale subiectului studiat. pp. www. M. note ti Indici de Eclllerlna Vaum.A. M. 1943.occidentale qui.S. In col�a dumneavoastrA. nr. Iorga. 251). Perthes In acest sens (Barbu Theodorescu. In voi. p. 11. 467-469). Bulletin". 29-33.�. 'll17 Tayylb GOkbilgin. XX + o486 p. Scrisori cltre N. /Oifla. 190 p.cimec. numită Imperiul otoman. edi�e. au fost analizate. unde e de operlll cu factori mal puternici.cercetltor a/ Istoriei otomane. 175186. Iorga).P.I.A. 243). 201 . De multii vreme studiez rel�lle Imperiului turcesc cu puterile europene fi am publlclll deja trei votuma de documente ti studii privitoare la secolul al XV-lea. concepţia autorului despre această experienţă istorică unică in felul ei. The Byzantine emplre. "'" Apud Barbu Theodorescu. voi.n. hlstorlen de I'Ernplre Ottomen (/nfre abrevl.ro / www. D. IOifla. .E. 25-48. 1907. pp. In scrisoarea catre aceleti din 6 iulie 1907 aducea alte precizAri: . insistAnd asupra noutăţilor de informare şi interpretare introduse de autor şi subliniind aspectele discutabile ale vastei sinteze. /orpa. IX" annee.In pofida tuturor piedicllor pe care le-am lntiimplnllt In acest an extraordinar.tl. mai exacţi. Ale�resco-Oeraca Bulgaru.A.MIIfi&.ldrnru-Oersca Bulgaru. 27 noiembrie 1990. a Roman/an historian). p. Iorga sii elaboreze o nouii Istorie a Imperiului otoman şi cii a Intervenit deja la celebra editurii F. rn martie 1 901 2 0. 172. 1986. BU98rest. /orpa istoric). 1972. l ni�ativa elaborării unei istorii a Imperiului otoman a _!parţinut lui Nicolae Iorga.U.2 1 1971 . o nou. Editura Minerva. p. La 6 mai 1903. modernitatea.muzeubt. pp.ro 1 10 . Iorga. Iorga. 11. eadern.Dacii � li mulţumit cu Istoria romlnHor (ce va apare in 1905 1n limba germanii .P. structura. voi. pp.MIIIIIda Alex. pp. p. ariitAnd cii acceptA bucuros ca N. savantul german venind Tn TntAmpianrea proiectului grandios al fostului său Ibidem. an XXII. /orpa. Bucure.ll lstorle turceascA. fi unde se polite ti realiza ceva mal bun.t: N.1. Edlnborugh. 11. In .. manquerent ă leur devoir"203.. sii se explice formarea imperiului In perimelrul siiu terl1orlai"(N. Nicolae lolfla'. p. Buc:arest. n-os J. N. N. cum era şi firesc. deoarece mal Tntiil este neces. Scrisori cltre N. Iorga · Kar1 Lamprecht au :m M�eu�_:Judeţe•n Botopnl gJ.E. 44-47.

IV.35-42.. în Asia Mică şi în Orientul Apropiat . pp. 2&-33. Golha. tenace editor de documente ·şi cronici otomane şi europene referitoare la istoria statului otoamn. . Tayyib GOkbilgin. Iorga a folosit şi a analizat critic numeroase izvoare istorice documentare. la care s-au adăugat ultimele contribuţii în domeniu ale turcologilor şi orientaliştilor din diferite ţări 2 ale lumii 14. 1908.O. padişahul.M. voi. voi. /ol'f/a.Dersca Bulgaru. bizantine. N.R.. voi._ Jnsetaţi de sânge. pp. elocventă expresie a caracterului peren al imperiului politic -fondat pentru a concretiza aspiraţia omenirii către unitate şi universalitate. V. pp. lol'f/a corespondenţ• cu Kart Lamprecht. 213 Ibidem. Istoria Imperiului otoman era . distrugători şi fanatici.M. Alexandrescu .. nr. Ca urmare. cum au procedat autorii de sinteze otomane din sec. Astfel. XVIII-XIX. voi. Iorga a apreciat că statul otoman nu a fost o prelungire a I mperiului seldjukid. Imperiul otoman.1 91 3 1 La originea redactării acestei contribuţii a stat o nouă şi originală interpretare şi concepţie asupra istoriei statului otoman. modern 13 .democraţi". ci un produs natural al vieţii şi civilizaţiei torcice din Anatolia. provincie ce va constitui baza puterii otomane. i l l . �9. N.. toleranţi. pe care-I considera ca fiind cel mai indicat istoric al generaţiei şi timpului său capabil să ducă la bun sfârşit o astfel de sinteză. 1913.prea serioasă" pentru a mai fi tratată anecdotic. Lărgind sfera cercetării în timp şi spaţiu. 214 M. occidentale. lnsi. /OI'f/a. Alexandrescu .ro 111 . sud şi est-slave etc.. pass/m: M. Soluţia depăşirii acestui anacronism era acordarea libertăţii popoarelor pe care nu · le mai puteau stăpâni şi 2 . Bucureşti.:: 'canice sub stăpânirea otomanică. 72-84. îndrăzneţ autor de studii pregătitoare 2 pentru o sintreză otomană 1 1 .Dersca Bulgaru. 1 1 . Considerând că invazia turcilor în Asia Mică şi apoi în sud-estul Europei a fost un episod în migraţia populaţiilor torcice către Orientul Apropiat şi Peninsula Balcanică.34. cu o atitudine şi o politică bine stabilite şi consecvente. voi.M. voi. N. (precizând aceasta chiar în titlu: . op. lol'f/a. a roman/an histortan.ACTA MOLDA\flAE SEPTENTRIONAUS student. ) . a elaborat o era sa în cinci volume. apărute într-o :R2 cadenţă impresionantă între anii 1 908. Iorga a criticat şi concepţia unilaterală şi puerilă potrivit căreia turcii ar fi fost cruzi.ro / www. epigraflce. XVII + 453 p. 2" Vezi In detaliu M. Sct1sort cltre N.nach den Quellen dargestellt"). 11. pp. cartograflce etc. liniştea sistemului absolutist. 1. 1. . N Iorga. savantul român. XX + 633 p. voi.. numismatice.muzeubt. sălbatici.42-59. Tn ceea ce priveşte izvoarele istorice otomane. Tn elaborarea sintezei sale N. www. 1909. XX +479 p. i. 3 / 1982. In . Gesch/chte des osmanischaQ Relchas nach elen Quelten dal'f18Stellt (/nfra abreviat: G. cronistice. otomanii au fundamentat în sud­ estul Europei. 202 .cimec. op.Manuscriptum". cit. 1 91 1 . Nicoale Iorga. în mod critic şi obiectiv.. 191 0. Opripn. istoricul român a considerat de o importanţă deosebită cercetarea originilor acestor grupuri etnice. pp. cit. biografle sau poetic. era moştenitorul marii civilizaţii romana-bizantine şi păstrătorul tradiţiei mongolo-asiatice a monarhiei universale. ordinul unui singur stăpân": sultanul. 1. Alexandrescu . otomane (în diferite traduceri). XVIII + 512 p. a considerat. XX + 486 p. receptivi la realităţile şi influenţele locale.unitatea monarhică. an XIII.stând asupra condiţiilor diferite de dezvoltare ale popoarelor t:. Iorga a subliniat contradicţia dintre concepţia otomană feudală a unităţii indivizibile a statului sultanilor şi tendinţa modernă a statelor balcanice către unitate şi independenţă naţională. ·a Romanian h/stortan. istoricul român a propus organizarea unei comisii internaţionale de experţi în domeniu ce să se ocupe cu fost publicate fi de: Barbu Theodorescu. pp. edificarea unui stat turc naţional. româneşti. arătând şi demonstrând că aceştia erau . Iorga a înţeles că istoria otomană nu putea fi cercetată decât în contextul ecoluţiei generale a triburilor şi popoarelor turcice.Dersca Bulgaru.

cit. "" Şi pp. voi. 1.R. p..M. Istoria statului otoman a fost cercetată nu doar Tn limitele unei evolu�i na�onale ci in cadrul mult mai vast universal . pp.cimec. luptelor interne din Imperiul bizantin şi a celor pentru suprema�e politico-militaro-economică in Levanf21 . Alexandrescu . Savantul romAn a urmărit apoi inaintarea otomană in Anatolia. 221 N. 3 .30. Iorga a analizat rolul şi locul Imperiului marilor seldjukizi şi a Imperiului Seldjukid din Asia Mică Tn cadrul lumii islamice21 9. Prin a/ doilea pas. stabilirea prin forţă şi cuceririle otomanilor in Peninsula Balcanică.M. viaţa spirituală ("ideeaj21 6. Primul pas în metoda de cercetare istorică aplicată în investigaţiile sale a fost analiza surselor istorice. pentru a realiza un contact direct cu realităţile trecutului. originalitate pentru perioada in care au fost formulate. G. XI e. folosind intr-un mod original metoda compara�ilor.O. p.)21 6. depăşite ca plan de expunere.sinceritate" al documentelor şi cronicilor. pp. I-XX.publicarea documentelor ş i cronicilor otomane �i cu traducerea lor într-o limbă europeană.Dersca Bulgaru. O.1 46. 3 1 . Iorga a realizat expunerea evenimentelor şi faptelor istorice pe baza unui număr de teze fundamentale cu un mare grad de . insemnat şi glorios al acestuia 17 • După ce a insistat in detaliu asupra originii triburilor tOrcice şi a inceputului istoriei acestora (pAnă Tn sec..R. a formulat Iorga analizând rela�ile complexe dintre otomanii cuceritori şi creştinii supuşi din Peninsula Balcanică şi stabilind locul şi rolul românilor in lupta antiotomană până la jumătatea secolului al XV-Iea222 .V.O.Dersca Bulgaru. Iorga. la inceputul secolului al XX-lea. 210 /bidem. Iorga a încercat să treacă de la izvoarele istorice la faptele istorice.97. cit. M. cit. op. când au intemeiat primele forma�uni statale in Asia Centrală . în conexiune cu metoda indu�ei istorice. intemeierea şi expansiunea teritorială a beylik-ulul condus de 'OsmAn 1 şi Orhan.81 . G.M.1 46).R. A/le Geschichle cler turldschen Statmle und Staslbldungsn (pp. încercând să descopere intenţiile reale ale celor implica� şi să stabilească gradul de .). ajungAild la conduzia că tribunle tOrcice au intrat in istorie Tncă de pe la �locul mileniului 1 e.rasa" ("poporul"). interdependenţă şi simultaneitate între evenimentele şi fenomenele istorice.Dersca Bulgaru. op. G. voi. influenţată de cadrul natural. 217 N. demonstrând că aceste realită� istorice au fost posibile datorită pozi�ei geografica-strategice.M.muzeubt. Asiei Mici. W. op.. Alexandrescu . vezi şi M. titlul că1îi 1 este sugestiv in acest sens. �"-� abia după OJCerirea seldjukidă Tn Asia Cenlralii şi Micli (sec. 2 1 5-324. M. într-un binom fundamentat pe relaţii cauzale de filiaţie. X e. fiind un capitol 2 . cit. savantul romAn a urmărit să realizeze . Zinkeisen. pp. De altfel. N.ro / www. multe dintre· ele valabile şi astăzi. 1. pp. 91 . 1. şi metodic.o explicare integrală" a rolului factorilor permanen� şi determinanţi in evolu�a istorică a unei entităţi politice: condi�ile cadrului natural.c. Iorga.. similitudinilor şi paralelismelor intre fapte şi împrejurări istorice. A criticat şi abandonat tratarea anecdotică şi conform legendelor a trecutului Imperiului otoman.. op. VII. Prin a/ treilea pas. 215 M ·reu: �udeţean Botoşan i 21 1 M. .c.Dersca Bulgaru. III. N . Tn prefaţa volumului 1 (de la originile triburilor tOrcice pAnă in 1 451) autorul a insistat asupra sintezelor anterioare elaborate de Josef von Hammer-Purgstall şi J. Istoricul român a urmărit să prezinte trecutul statului otoman în mod imparţial. izvoare istorice folosite. 1910. fără resentimente. . Alexandrescu . 1 47-2 14. 222 /bidem. pp. Tn sinteza istoriei otomane. concepţie istorica-filosofică.ro 112 . vitalită�i şi preponderenţei politica-militare a beylik-ului otoman in N. 71..c.59-69. 218 Ibidem. pentru a putea fi accesibile istoricilo�1 . voi. Idei interesante şi pertinente. 59. Iorga. p. pp. Al�xandrescu . www.. N . cun se � in lstoliografia mondială a subieclului .

islamica şi romano-bizantine.ACTA IIOLDAVlAE SEPTENTIUONAUS Analiza crizei statului feudal otoman de la inceputul secolului al XV-lea. urmărind să cucerească noi teritorii şi să consolideze frontierele imperiului pe importante cursuri de apă (Dunărea Mijlocie. sociale. 107 .M. pp.O. vot. N .lstorlc. Iorga.O. pp.182. 1. în timpul căruia. prezenţa şi manifestările religiei şi ideologiei islamica sunnite. creând astfel prototipul suveranului otoman.Deraca Bulgaru. torr��� et l'histoim. 1909 (XVII + 453 p. cit. Tn volumul al I I I-lea (perioada 1 538-1 640) s-a continuat analiza politicii..R. 325-486. 231-453. pp. Tn cartea 1 din volumul al 11-lea (1451-1 538). M. /Of!la. 177 . Autorul a calificat Imperiul otoman restaurat de sultanul cuceritor ca fiind prima monarhie absolutistă din lume. Alexandresru . Salim 1 şi SOieymân 1 (primii 1 8 ani ai sultanatului său . /Of!la . culturale etc. ""' N. Imperiul otoman a atins apogeul evoluţiei sale şi un prestigiu incontestabil în lumea musulmană227 . volumul terminându-se dealtfel cu subcapitolul despre expediţia otomană în Moldova din anul 1 538. Iorga ca fiind forma de unificare a Asiei Mici. eadem.134. cit.R. 104-105.ro / www. SOieymân 1 a revenit la politica terestră europeană şi iraniană a înaintaşilor săi. militare. a Romenlan hislorian.1 12. pp. 227 N. G. N. G. 3 -230. pp. Ndem . N. în urma cuceririi Egiptului mamelucilor. Mehmed al 1 1-lea. Acest sultan a asigurat perpetuarea im�eriului şi tradiţiilor b(zantine in cadrul originalei sinteze otomane înfăptuite de el2 5. hislorian.39. voi.O. M. Alexandrescu .. Tn cartea a 1 1-a a volumului..M. 1910 (XX + 479 p. 37 . N. însuşindu-şi titlul de calif. 225 Ibidem.Jzii în general valabile şi astăzi în istoriografia mondială a problemei223 . passim.). Acest imperiu unitar cu triplă origine (romano-bizantină. voi. pp. Iorga a considerat că. turceşti. în cadrul politicii maritime a as urat thalassocraţia otomană în Mările Neagră. N. /Of!lll. a refacerii acestuia in deceniile următoare. a subliniat autorul.muzeubt. G. o puternică influenţă romana-bizantină. pp. 98-105. pp. lorga a studiat Bildung des osmanischen Kaiserreiches durch Moharomed 11.O. 11. M. pp.). a unit în propria sa persoană tradiţiile moharhice oriental-mongolice.ro 113 . Cuceritprul Constantinopolului. împotriva lui Petru Rareş. pp. Sava.R. Alexandrescu-Oersca Bulgaru. turco­ mongolică şi islamo-sunnită) a fost apreciat de N . Orientului Apropiat şi a Europei de Sud-Est sub conducerea unui stăpân inContestabil: sultanul autocrat.109.R. N.cimec. M. Iorga.. a Romanian historian. Iorga. N . vot. pp. Drava..Dersca Bulgaru. economice. III. op. op. N. şi urmările sale). 11. Mediterana de Est şi Centrală . La baza acestui imperiu savantul român a identificat elemente şi instituţii preluate din tradiţia turca-mongolă. a imperiului bicontinental a permis autorului conturarea direcţiilor şi caracteristicilor generale ale evoluţiei acestei formaţiuni politice prin formularea unor conch. personalităţii şi epocii lui SOieymân 1 Magnificul şi Legiuitorul. relaţiile complexe romano-otomane găsindu-şi locul cuvenit in cadrul expunerii.M. politica otomană de cucerire a ţărmurilor şi insulelor Mărilor Neagră şi Mediterana (de Est) a fost transpunerea în fapt a concepţiei milenara romano-bizantine ce susţinea necesitatea dominării mărilor vecine posesiunilor terestre. Selîm 1 a asigurat tricontinentalitatea imperiului. a organizării politice.). Eufrat etc. "'" N. 105 . Iorga.. /Of!lll. 1 1�120. www. Iorga a studiat decăderea dinastiei otomane şi guvernarea clasei renegaţilor în perioada 1 566- :Ji 223 N. 3 . G. Ndem. ln cartea a 11-a autorul a studiat politica internă şi externă a sultanilor Bâyezîd 1 1 . religioase. analizând toate aspectele politicii interne şi externe a sultanului considerat de istoricul român ca fiind adevăratul �eriului otoman (pe emirul Orhan 1-a apreciat ca fiind intemeietorul intemeietor al lm statului otoman) 4 . Guboglu. Egee.

M.135. 213 . Autorul a considerat că imperiul a alunecat definitiv pe panta declinului implacabil.problema orientală". Epoca re�elor. politic.1 640 şi încercările sultanilor de a opri decăderea 2 imperiului prin reluarea politicii de cuceriri teritoriale 30• Tn prima parte a volumului al IV-lea (perioada 1 640-1 774). pe de altă parte. personalitatea ştearsă a sultanilor şi dispariţia veleităţilor combative ale acestora. concomitent.R. G. contraofensiva habsburgică in zona Dunării mijlocii şi pacea de la Karlowitz (1 699). pp.i. 230 N.). 3 . . înşelăciunea. pp. . 1 35-404: Verfa// des osmenischen Hauses und der leitenden Renegaten Klasse.războaielor pentru împărţirea Imperiului otoman" intre 1 774-1812.ro / www. 1 1 3. pp. tulburările interne. fenomenele demografice. pp. a Roman/an historian. Iorga a continuat analiza politicii ofensive otomane in timpul dinastiei marilor viziri Kopri. 9 . Iorga.ik Kaynarca (1 774) inclusiv. corupţia. competitorii fiind aus­ triecii şi ruşii. 1 09 . pp. 231 N. până la pacea de la Ki.512. Alexandrescu . pp. voi. Autorul a insistat şi asupra urmărilor nefaste pentru români ale acestor războaie: 2 pierderi teritoriale şi de popula�e 33 . subliniind rolul dragomanilor fanarioţi şi a noii clase de funcţionari erudiţi a efendi-ilor in cadrul statului otoman. adică chestiunea moştenirii acestui mare dar . 405 .).bolnav" stat feudal. Tn ultima Carte a volumului.1 10. 3 . savantul român a studiat politica internă şi externă a statului otoman in intervalul 1 595. la cumpăna dintre secolele XVI I şi XVI I I a apărut . V. aadem..M.: expediţii costisitoare şi insuccese militare (de exemplu victoriile decisive şi politica unificatoare ale lui Mihai Viteazul [1 5931 601 ]). cit. (1 808-1 839). voi. 232 N.125.ili. passim. crizele financiar-economice.. pp. Alexandrescu . 38 . M. concluzionând că statul otoman şi-a prelungit exisfenţa. 2211 Muzeul J udeţean Botoşani Ibidem.Dersca Bulgaru. N. in anumite momE nte critice. schismele religioase in islamismul sunnit şi scleroza ideologiei 22 oficiale. marele şi decisivul eşec de sub zidurile Vienei (1 683).ro 1 14 . N. ""' Ibidem.Dersca Bulgaru. Guboglu.Dersca Bulgaru. Iorga.Dersca Bulgaru. voi. pp. mita. pp. Tn Cartea a 11-a autorul a studiat caracteristicile şi formele de manifestare ale involuţiei Imperiului otoman. pp.istoric. M.muzeubt. 125 . M. eadem. pp. a Romanian historian. Alexandrescu . N. "" Ibidem..1 595.R. h/storian. intre aceştia şi otomanii nativi.1 83. voi. N. N. M. 1 9 1 1 (XVIII + 512 p. a insemnat declinul ireversibil al celei mai vechi monarhii absolutiste şi.479 . N. schimbarea destinaţiei seculare a unor posesiuni funciare etc. pe care austriecii şi ruşii incercau prin toate mijloacele să o rezolve in favoarea lo�31 . inaugurată (1 839) de măsurile inovatoare ale lui MahmOd al li-lea. religios-ideologic etc. 1 82 . analizate sistematic din punct de vedere militar.212: Krlege um die Teilung des osmaniscf!en Retches: 9 ""' Ibidem. IV. şi a primelor încercări de reformare a statului otoman in timpul lui Selim al I II-lea. da­ torită unor evenimete politica-militare europene majore şi politicii constante a anumitor mari puteri europene de a men�ne statalitatea otomană ca o condi�e sine qua non a e­ chilibrului european.M. op. pp.402: Kampfe fîlr Reform und Einheit des Relches. lorgiiJ. al regimului fanariot in Moldova şi Ţara 22 Românească 3 • Al cincilea şi ultimul volum al sintezei (perioada 1 774-1912) a inceput cu analiza . IV. G. semne vizibile ale declinului Imperiului otoman228 • Savantul român a investigat aspectele şi cauzele declinului. op.128. N. 273 . op.i�i. . 120 .272.O.1 30. Iorga. goana după imbogăţire şi ranguri. III. Alexandrescu .O. 1 30 . Iorga. Iorga a studiat in continuare lupta pentru reforme şi pentru păstrarea unităţii imperiului in timpul sultanului MahmOd al l i-le. pp. /orpa el l'histoire. M. (XX + 633p. pe de o parte. inceputul modernizării (după model occidental) a secularelor structuri 23ll feudale otomane . 1 26 . cit.. decăderea armatei şi a spiritului războinic... economic.39 . /orpa. Iorga . www. autonomizarea unor provincii periferice ale imperiului. cit.M.cimec. lupta pentru putere intre renegaţi.

muzeubt. revoluţia Junilor turci (1 908). 403 . Muntenegru.1 1 7. pp. Privită fn perspectiva celor nouă decenii de la publicarea primului volum (1 908) al · sintezei. /orpa.V a fost tipărit în 1 948. Bulgaria. N.O. Serbia.un concept integrator: Europa sud-orientală" (conform aprecierii lui Alexandru � Zub)236• .. 7311 Al. Cartea a 111-a. N. Alexandrescu . caracterul şi urmările viitoarelor războaie balcanice (1912-1 9 1 3) . Zinkeisen (1 8401 863) . pp. în care evoluţia statului otoman şi-a avut un loc şi un rol pe căt de importante pe atât de bine stabilite. Vasta sinteză semnată de istoricul român mai este importantă şi valoroasă şi prin folosirea exhaustivă a izvoarelor documentare şi cronistice descoperite in ţară şi/sau în străinătate şi editate de el insuşi. considera şi cerceta realităţile otomane şi din acest punct de vedere. !orpa at l'histolra. M. N. pp.633. O altă consecinţă a fost aceea că N . formulând con�luzii veridice şi durabile. sunt alte dovezi în acest sens).a Roman/an hlstottiJn. · nu au lipsit totuşi din structura ei subcapitolele sau analizele referitoare la realităţile economice. Cu formidabila sa intuiţie. toate punctele de vedere. contradicţiile între . nach den Quellen dargestellt a fost lucrarea de referinţă în domeniu timp de jumătate de secol. op. Tratarea istoriei universale ca un tot unitar. Iorga a definit şi lansat . încercărilor anterioare ale lui J.40. pp. Iorga a analizat cu minuţiozitate prevederile şi urmările tratatului de la Berlin (1 878).llgaru. pp. IOfV& . eadem. ideologice. Coroborata cu celelalte izvoare istorice N. Albania etc.vechile moravuri". iar întreaga operă a fost reeditată în 1 962 în Occident. religioase etc. cea turcă235.noile timpuri" şi . că mari turcologi. historlan. marea sa valoarea constând în deplina îmbinare a unei cunoaşteri Ştiinţifice enciclopedica şi a unei erudite precizii istorice cu noutatea şi cutezanta concepţiilor şi concluziilor formulate. M. s-a dorit a fi şi o i nvitaţie adresată istoricilor şi turcologilor de a privi. Geschichte des osmanischen Reiches.(faptul că în Turcia voi. N. 233 .. Cele două războaie balcanice au constituit penultima lovitură dată idealurilor perimate ale obtuzilor Juni turci şi unui imperiu muribund.ro 1 15 .Dersca Bi. la bază o singură naţiune. Studierea şi integrarea istoriei otomanilor în cadrul mai larg evoluţiei universale au constituit rezultatul firesc al aplicării concepţiilor înnoitoare istorico­ filosofice profesate de savantul român de reputaţie internaţională. www. von Hammer-Purgstall (1 827-1 835) şi J. 1 13 .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Tn secolul al XIX-lea şi la inceputul secolului al XX-lea conducerea otomană s-a confruntat cu lupta de eliberare naţională şi socială a popoarelor subjugate din cadrul imperiului. pp. din care au rezultat cauzele. sociale. cit. W.R. A reliefat cu claritate contradicţia ireconciabilă între tendinţa anacronică a regimului politic al Junilor turci de a restăbili Imperiul otoman în limitele teritoriale ale secolelor XVI-XVII şi de a introduce un centralism excesiv şi existenţa concretă a statelor naţionale independente în Peninsula Balcanică. 39 .143. /orpa . Iorga. 183 . apreciat-o şi citat-o în perioada interbelică şi postbelică. România. militare. savantul român a înţeles că turcii trebuiau să renunţe la naţionalităţile pe care nu le mai puteau domina şi la visuri deşarte şi să creeze o Turcie modernă. culturale. eadem. 230 G. bizantinologi şi orientalişti au folosit­ o. 135 . din . Zub.cimec. · La sfârşitul acestei succinte prezentări se impune formularea unor concluzii. multinaţional: Grecia.M. N. Guboglu.244. ceea ce a avut ca rezultat formarel:l unor state inde'pendente în Peninsula Balcanică şi în Orientul Apropiat şi grăbirea colapsului bătrânului imperiu .istoric.184.ro / www. Deşi a fost o Geschichte preponderent politică. având. fiind · cu mult superioară.

230 M. Sturza au lost cercetate arhivele otomane de catre persoane r In limba frw1cezA 2 15 documente). p. criticat de recenzorii europeni.77. p. al XXX.Dersca Bulgaru.584. a celui de-al 1 1-lea in 1 538 (anul campaniei sultanale impotriva lui Petru Rareş al Moldovei. eadem. D. 546 . trecând .eeste cauze subiective (lipsa de pregătire a lui Iorga in domeniul anterior amintit}. pp. copiind�rse şi trllducAndLse izvoarete lurcefti. 9 ("In Turcia. C.ln )111cr1Khe \llel1eljlhachlll". lnwrajAnd şi adAncind cercetârile istorice"). Z. pp. idem in "Hisbisct1e \llel1eljl. pp. Activitatea rnodestj In acast domeniu. domnea haosul. atunci responsabilitatea repartizării cărţilor. in special ai volumelor 1-1 1 1 (1 908-1910).Ln:ei al XIII.Orienlallsche l. 20. 148 . pp. divizând astfel domnia celui mai mare sultan otoman). este st balcanice şi mai OJ seană de prirrul rAzboi mondial. a fondurilor documentare. 29 (in 1905 . 817. dupA o luptă dllrzil.505. 1 1 2 .n. 1 9 1 2. Iorga . integrării şi interpretării izvoarelor documentare. Iorga nu avea cunoştinţele necesare de filologie. pp.M.). N.. 460. 58. Prlleografla.un lnvlţat european de origine suedezA.1915. Iorga. 1909. paleografie. 2 Iorga.191 1 marcheazj un Inceput de activrtate intensă In orientalistică.istoric. pătnJndea pentru prima daUI In lrilivele lurcefti din Istanbul. p. specialişti in domeniu237 .Muzeul Judeţean Botoşani editate deja până in 1 91 2 ." al XVI. Sinteza de istorie otomană a fost însă deficitarA din punctul de vedere al folosirii. p. in care. N. otomane. fiind totodată şi primul studiu sistematic al relaţiilor complexe româna-otomane intre secolul XIV inceputul secolului XX din istoriografia românească modernă. De aceea. pp. p.istoric. 1909.1 899.". modeşti şi nesiguri ca orice incepuf39 .1 14.1922 . Guboglu. M.. P. lorgll. . 191 1. a celui de-al V-lea in 1 91 2 (anul declanşării primului război balcanic).ilerai. idem. in J. 546. p. 60. N. spre a strange dorumente tot pentru şederea lui Carol al Xli-lea In Imperiul otonwlj. historian. 43. idem. Alei (. din îndemnul turcologului ungur 1. diplomatică. al XXVI. Dar această neimplinire nu trebuie exagerată sau absolutizată. p. Guboglu.ro / www. se Incepe in 1910 organizarea bogatelor arhive. pentru că. 42 \'De fapt. Şi periodizarea istoriei otomane. conservare.586. tvrco-otomană. Kamcson. această concepţie şi metodă istorică au ilustrat şi onorat linia de conduită anunţată încă din titlu (nach den Quellen dargestellt). depozitelor etc. Problematica primului volum s-a oprit la anul 1 451 (al morţii lui Murâd al 1 1-lea). a celui de-al al I II-lea in 1 640 (anul morţii lui Murâd al IV­ lea). adoptată de N. 578 . otomane cu diferite izvoare istorice erau la primii lor paşi. 109. responsabilitatea acestor imperfecţiuni nu trebuie atribuită exclusiv lui Iorga ci. K SOsshein. p.lerallnl!iU1g.. Contribufions roumaines.548.muzeubt. Eli­ minând din analiză posibilitatea ca autorul să fi fost constrâns de cerinţe de ordin tehnic-tipografic să fi procedat astfel (diversitatea numărului de pagini ale volumelor ar elimina această prezumţie). 1910. 583 . cronistice.O. şi sistemului politica-administrativ otoman. numismatică etc. L Mlrgold. 231 Vezi M. In "8. otomane. in mai mare măsură. Ger1and. p. G. al XVIII. Ji'ellek. epigrafice etc.1 1 ('Perioada dintre anii 1907 . 1 8.47. datorită faptului că N. fapt subliniat şi. bibliotecilor. pp. este discutabilă240 . Orientallstica romllnll. In "Delische l. concepţiei şi metodelor de organizare. 323. Iorga a cercetat şi precizat cu claritate şi obiectivitate (sine ira et studio) locul şi rolul românilor in cadrul istoriei globale otomane. 1 . Guboglu. Gunnar Jahring.l" al XFN. folosire etc.cimec. E. capitolelor şi subcapitolelor in tomuri a revenit exclusiv autorului. 463 .) a ajutat efectiv la organizarea arhivelor turceşti.ileraichlls Zer1rablal. ele fiind Sortrte ingherita de riizboaiele distrugerii (. ai operei savantului român. p. p. nivelului de dezvoltare şi direcţiilor de evolu�e ale istoriografiei otomane şi ale preocupărilor mondiale de turcologie in epocă etc. Se poate spune el c::ercebna lor esw abia In faza ini1i&IA").inceputul 237 C.. pp. In 1 898 . califtcate fi 8bllitale. 41. 1 19. 1909. Alexandrescu . Djwara şi D. A. pAnă atunci. păstrare. el l'histolf!l. 30 (la iniţiativa lui T. N.R. 101f1B . pp. www.ltnct 1914 . a celui de-al IV-lea in 1 774 (anul păcii de la Ku�uk Kaynarca). 801. Dacă limitele cronologice superioare ale volumelor 1 şi V ar putea fi înţelese şi acceptate (1451. eadem.. când lstanbulul a fost OOJpat de forţele străine"). 1913. 76 . 819. In frunte OJ arhivele otomane. de bibliotecă etc. p. 503 . mai ales. savantul român s-a confruntat cu piedici obiective: penetrarea şi cercetarea arhivelor. 186. Tn . datorită faptului că turcologul ungur lr!Y'e Klricson.) nu sunt cercetate în măsura dorintă. a reuşrt să întrtngă fllzislen1B aut0fită1ilor otomane şi să pătrundâ în arhivele sultanilor din Istanbul. Brod<ehlam. pp. N. ""' Vezi şi consideraţiile lui M.. In perioada dintre anii 191 2 .464.ro 116 . 1!01. nici pAnii astAzi (1973 . 1909. 15.

pot afirma că G. Nicolas Iorga. cănd el nu a lef� IncA din faşele povettllor". G. O. Iorga ca fiind . 243 A se vedea şi considera�ile generale formulate de M. in . cele ale volumelor 1 1 . pp.Istoria unui timp se clădeşte Intotdeauna cu materialul adunat pAnă atunci. sinteza otomană). prof. realizare cu mult peste nivelul preocupărilor şi contribuţiilor contemporane europene in domeniu. al sultanatului acestuia. p.Revue Historique".ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS sultanatului tânărului şi energicului Mehmed al 1 1-lea.O. p. 1-IV. 1. lncepAnd chiar de la acela al copilăriei unui neam. Timpurile din urmă IndreaptA neconten� cele ce se afiă gref�e in expunerile de mai inainte şi ( . dar nu decisiv. ) crefte şi se dezvoltă şi arborele Istoriei sale. care au mulţumH şl l-au felicitat pe istoricul român pentru sinteza elaborată. voi. historlan da /'Europa du sud�st. /'homme et l'oauvra. anul unei succesiuni de sultani. apud A. al unei anumite concepţii istorice (abordarea critica-documentară a realităţilor şi devenirii istorice) 243 . Fiecare timp oglindefte. pp. ""' . 185 . unde a prezentat două importante şi apreciate comunicări.cimec. Xenopol.122. subiectiv şi obiectiv.D. Bucureşti. ziarul .Revue Historique"/ 1 908. sărbă atc. 24' .. ImpreunA cu Karl Lamprecht.. Guboglu. francezâ. Istoria Romlnilor din Dacia Traiana. in voi. cunoftlnţele se Intind şi se adAncesc.ro 117 . IO/fla. 144 . pp.149. Xenopol 24 în România sau Gabriel Monod 42 în Franţa. Brăhler a publicat o recenzie favorabilă In . mărind fără incetare orizontul Istoriei. a fost un produs al epocii sale. In august 1 909 decanul Facu�ă�i de Filosofie din Leipzig. 38 (traducere efectuată de istoricul romAn). Belmont i-a solicitat colaborarea. Virgil CAndea. . op. 1 640. al unui anumit nivel de evoluţie şi dezvoltare al istoriografiei româneşti ("şcoala critică de istorie"}. D. I I I şi IV ridică mari semne de întrebare: 1 538.Dersca Bulgaru. A. N. era imens. 1 774. W.R. 1 976. historlan. căruia i s-au ofent in semn de omagiu voi. centrul atenţiei Congresului internaţional de studii istorice (martie 1 9 1 3).E. 1 . Iorga In lumea ştiin�că germarVI.. Oacă ar fi să aşteptăm ca tot materialul Istoric al unul popor să fie descoperit. eadem. In A. pp. 1985.KOinische Zeitung"(19 septembrie 1912) a inserat un articol favorabil despre ainlwa otomanA. Paris. adevăratul întemeitor al Imperiului otoman. Hammer sau Zinkeisen? S-ar mai putea adăuga lipsa unei bibliografii generale şi speciale. In Franţa. căci descoperirile se fac neTncatat. O. a unui glosar de temeni turco-osmani amintiţi în sinteză. etc.260. a unor hărţi strict necesare înţelegerii geografice pe orizontala spaţială a evoluţiilor istorice pe verticala cronologică. Bucuretti.Ş. N. o victorie militară. ediţia a IV­ a. punct de reper fiind un an important. voi.Hoelpi" o istorie a Imperiului otoman (1914). conferindu-le autorului şi şcolii istorice româneşti un loc de cinste in panteonul turcologiei mondiale244 .R. referitoare la G. de locuri. Xenopol. cit. Lucian Boia. practicată anterior de Cantemir. Din Imperiul otoman a primit vizitele unor meri grupuri de profesori şi studen� turci (august 1910. 35. astfel prezentarea domniei lui Suleymân 1 Magnificul şi Legiuitorul a fost fragmentată. n-am mai ajunge niciodată să expunem cursul vieţii sale. de asemenea. otomani. 40 . mal 1 9 1 4). in lucrările Istorice ce le lnfă�şează. In Italia. Iorga.. 1-a apreciat pe N.1116.marele orientalist şi istoric al romAnilor" etc. Seeliger. Nu este mai puţin adevArat că ei au pus cele dintal îndrumări care asigură mersul succesorilor lor şi că au statornicit marile linii ale tabloului pe care alţii n vor indeplini şi aduce la desăvArşire". IV insuti sultanul Mehmed al V-lea ReşAd. engleza. pp.ro / www. pp.48.. Fiecare timp este deci In drept să aibă istoria lui. 1. ) este soarta acelor care Intreprind cei dintai de a schiţa o mare perioadă istorică.M. a unor indici de nume de persoană. L. 347. sinteza otomană.Istoric. M.20 1 . N. 1 1 7 . iar dupA apari�a voi. cunottinţa de atunci a poporului asupra trecutului său. anul unor mari campanii şi victorii militare terestre şi navale. faţă de . Dar. Dar ce relevanţă pot avea succesiunile de sultani pe tronul otoman. de unde inten�a de a prezenta unitar domnia Cuceritorului.durata lungă" a unor fa pte. eadem. ale unor clarificări şi conceptualizări în curs de elaborare. p. Astfel. XLVII. Nicolas Iorga. Iorga al l'hlstolra. N. Iorga . anecdotice şi/sau biografice a istoriei otomane. plecând de la marile adevăruri formulate spre sfârşitul secolului al XIX­ 1 2 lea de celebrii istorici A. 259 . Evoluţia istoriografiei romana. Bucarest. ItalianA. 2CJ0. Tn Anglia a tost. a Romanian hlstorlan.. E..( . 1 9 1 2-anul în care autorul a terminat de elaborat. Tn Germania era elogiat de specialiştii In domeniul turcologiei şi orientalisticii. fenomene şi procese istorice seculare? Au fost toate aceste abordări rezultatul unor carenţe de concep�e şi metodă istorică.muzeubt. un tratat de pace etc. i-a mulţumH personal (mai www. Weigand a apreciat. prof. de a da un mare prilej de cntică şi de Indreptare celor care după el vin si adAncească amAnu�mile. Pemice i-a propus să tipărească la Editura . încheierea păcii după un război desfăşurat pe un front de luptă. 244 Prestigiul d e care se bucura N. Alexandrescu . 1972. 1900 . palide reminiscenţe ale tratării cronicăreşti.

politlco . in ochii lumii intelectuale otomane. Baykal. cum mărturisea. ca fiind un lmpunAtor monument ridicat adavirulul Istoric referitor la geneza şi evol�a statului ti IOCietiţli otomana atc. E. "'' Barbu Theodorescu.R. Iorga era pe deplin conştient de faptul că sinteza otomană din 1 908. Guboglu (N. p. Iorga a fost invitat si conferen�eze despre Istoria popoarelor din S. 2'" N.Hoepli" un compendiu de istorie otomană. O. X. In Cuvint Tnelnte (OnstJz) la traducerea voi. descoperind şi punând in valoare noi izvoare istorice şi bibliografice referitoare la istoria otomană. voi. 250 Barbu Theodorescu. dar şi unul de inaugurare"24 . nici atunci şi nici in perioada interbelică249 .. pp.99.ro . In a doua expunere a analizat Cauzele prlbuşlrll lmperiulul otoman. XVI + 890 s. 20. prestigiul şi valoarea ei ştiin�fică ar fi impus-o cu necesitate şi ar fi dat. Bucureşti. Iorga. ""' Afirma�a lui M. Bucarest.. Pemice i-a propus lui N. biograful sAu.� uzeul Judeţean Bototani Dar.culturale s-au bucurat de un Imens succes. op. Studii şi documente 1/terate. S. . Iorga să tipărească in editura . Nu s-au finalizat nici alte două încercări de traducere. al Insuti autorul unei sinteza de istoria otomanA. augmentată şi adusă la zi.O.aproape zece ani de zile. voi. 156 . S. 1940. probabil integrale. Şi exemplele ar putea continua.4. 1 73.. Iorga . Tn 1 9 1 3-1914 a existat o ini�ativă turcă de a se traduce voi. Confnnce falia aux Mtes universitalres turca i I'Unlversite de Bucarest. Iorga. G. . • francezA (1912). 63. N. dar nici această ini�ativă nu s-a materializat printr-o apari�e editorială250 . Quelques mots sur les 181aliones entre les Roumains el /e peuple tun:. Nu este o exagerare cAnd afirm cA treptele consacrArii definitive a lui N. �lren: B. savantul romAn era cel mal mare Istoric strtin care a scris cea mal valoroasi sinteză otomanA de pAnA atunci. N. cit. 1 18 www. aşa curti a declarat însuşi N. Barbu Theodorescu. 2112 1. Barbu Theodorescu .cimec. nu a amintit nimic despre existenţa unei traduceri ti ediţii anterioare Tn limba turcA. pp. p. După al 11-ea război mondial. pp. Dar ea nu a mai ajuns să fie finalizată pe plan editorial. 1914. Nicolae /orga2. p. unde pot li lntAinite şi aprecierile Istoricilor turci la adresa lui Iorga ti a sintezei sale) cA ar exista o traducere ti o edl�e In perioada InterbelicA a sintezei otomane. Nicolae lorga2. ceea ce cred cA nu s-ac fi intAmplat dacA ea ar fi existat In realitate. passim. Barbu Theodorescu nu au pomenit nimic despre aceastA controversatA ediţia.Istoric. N.1 10. 3 . Europei (noiembrie 1913).. urmărit de ideea că nu voi trăi s-o duc la capăt"246 . Zub. Ankara. S. y> rin natura ei.78. Baykal. O viaţl d4 om. G. nach den QIJe/len daryestellt.T. a apreciat G. 25' N. 45 .. sunt sigur de aceasta. deşi trecutul istoric româna­ otoman. ulterior. p. E. lorga248. Tn Selbia. Al.M. Baykal a tradus acelaşi volum V in limba turcă şi 1-a editat la Ankara251 • Este interesant de ştiut dacă intre ini�ativa traducerii pa�ale din 1 9 1 3-1914 şi cea din 1 947-1 948 a existat o rela�e de continuitate sau nu. revăzută. Iorga . dar primul război mondial să o fi. 2650 p. III. pp. a contribuţiei fundamentale Geschichte des osmanisch. Să fi existat această inten�e.46.. Chakry (Şakrl). realizata da Nuzhet Kudret. O. p. indirect.1912). Tn perioada interbelică a continuat cercetările in arhive.en Reiches. istoricul B. nici N. Savantul român se gâQdea la o nouă ediţie.ro / www.un volum de descriere a provinciilor şi oamenilor nu l-am putut da. in limbile franceză252 sau greacă253• E curios faptul că nu s-a realizat o traducere in limba română a acestei opere..R. . asta inexactA. vizita şi contactele ştlinţlfico . Iorga şi nici secretarul şi. 109 . un important impuls dezvoltării turcologiei româneşti in perioada interbelică. Osman/1 Tarih/.. in 1 938247. muzee etc. a G. Tn iulie 1 914 editorul italian A.) in domeniul turr:ologiel (vezi Barbu Theodorescu. Iorga in Istoriografia mondialA la Inceputul sacolului al )()(:olea au fost formate din cele cinci masive ti temeinice volume ale operei sale capitale (c.A. Imprim Minerva".1 9 1 3 era perfectibilă: ei însuşi a mărturisit că . după un lung p�oces de elaborare de .V al sintezei otomane in limba turcă. Nicolae Iorga'.muzeubt. le 619 mal 1914. amânat sine die? Să fi proiectat Iorga o nouă edi�e in (sau şi in ) limba română spre sfârşitul anilor 191 1). Nicolae lorga2. Nicolae targa'. pp. p. 1 75. ti a dlapus In conaec1n11 traducerea el Tn limba . in 1 948. V 1 1948. sinteza e un punct terrninus. . T�u. Iar In RomAnia. biblioteci.G. 1948.156: M. �.. şi chiar s-a lucrat ia realizarea ei (poate de către Nuzhet Kudret). V-nci Cllt (1 774 . editorii oferindu-mi doar obişnuita plată pe coală".

s. Tn mai 1 914. pp. că . Ţările Române şi-au păstrat autonomia şi fiinţa statală în evul mediu.renegaţia poate fi de trei feluri: de lege.476. Serbarea de la CIJ/ugllreni. ţinută la Ateneul Român la 1 februarie 1 898. 11.rvind altora ca un exemplu"2 .Neamul RomAnesc. no. în faţa oaspe�lor turci veniţi să-I felicite pentru elaborarea sintezei otomane262 ..cimec.. XXXV II.c.806 '+ 3 pl. 20. . 16 p. la ei acasă. Cu privire la luptele lui Mircea cu turcii.S. an XXXI V.". Nu eram acolo ca să fac diplomaţie şi deci le-am spus ceea ce se cuprindea in chiar uHimul cap�ol din Istoria Imperiului otoman.I. Iorga.I.M. Erau culţi şi deschişi către modernitate. Veneţia Tn Marea Neagrll.Neamul RomAnesc". 58 p. .647. A analizat. ) ne-am trez� cu o curioasll vizită a colegilor turci din Constantinopol. •Datina Românească"." s. august 1 9 1 2. Iorga relata. Tn . ldem. Alexandru Movilă. se.P. Bucureşti.1 400). Barbu Theodorescu. stabilind locul şi rolul victoriei de la Călugăreni259 în cadrul acestora . 1901 . 1 . slavonă şi română. Lupta pentru stllpSnirea Vidinului Tn 1365-1369 şi politica lui VIa/cu Vodll faţll de unguri. D . Astfel. conflictele militare româno-otomane începând cu eroicul mome!1t Mihai Viteazul256. număr de volume etc. 645 . Iorga concluzionat că . 30. popor". 3. "" ldem. .ACTA MOI. in . Luptele romAnilor cu turcii de la Miahi V iteazul Incoace.48 p. 1 898. prezenţa Veneţiei în Marea Neagră şi legăturile acesteia cu otomanii şi creştinii la sfârşitul secolului al XIV-Iea256. Dumba. de la lupta de la Cosovo pSnlJ la cea de la Nicopole (1389 . nr.".L. Nicolae Iorga . a lămurit Un episod din cucerirea Peninsulei Balcanice de turcf55. n . in . nici altul n-au găs� ee să le spunA. t. 473 . ei genegaţii . extras (variantă augmentată). peste decenii de la efectuarea ei. cercetând o pagină tumultuoasă din istoria cetăţii Vidin în a doua jumătate a secolului al XIV-lea.". in .. Dacă în teritoriile d� la sudul Dunării.compl. . Mihnea Turcitul.. 1 1 . Moralmente toate trei au acelaşi caracter moral. m.. Renegaţi Tn trecutul ţerilor noa�tre şi al neamului romanesc. 1. XXXVI . cu 59 de documente latineşti Tn anexă ( 1 384 . Bucureşti. 6 / Juin 1914. in . Entre /a turquie moderne et les Empires chretiens de recuperation. Studiul a fost recenzat favorabil in . pp.R. 140 . Bucureşti. · ' Bucarest. de asemenea. DoulJ conferinţe. creştineşte. 1.( . 1900.la u n popor (român . pp. 1914. Toma Cozliceanu.B. Bucureşti. N . cea din urmă fiind chiar mai periculoasă decât celelalte". · idem. p. Legllturile cu turcii şi cu creştinii din Balcani. Un episod din cucerirea Peninsulei Balcanice de turci. Cu/ture romllnll supt fenarioţi. 1 898.. de naţie şi de ideal. Sina. 962-999.ro 119 . nu i-au prigonit pe boierii autohtoni şi nu au înstrăinat averea ţării noastre. savantul român a rezumat raporturile româno-otomane între secolele XIV254 N. P . Bucureşti. în şcoli s-au predat limbile greacă. formulând consideraţii generale257 . extras (71 p. nu sunt incl1 cunoscute.S. ţinută la Ja Ateneul RomAn la 1 februarie 1 898.A. subliniind că . Sinan Celbi.R. iar românii s-au realizat doar prin ei înşişi. 1938. lmpr. 11. pp. pp.A. Iorga a studiat trecutul istoric româna-otoman şi aspecte particulare ale istoriei otomane în contribuţii de mai mică întindere şi importanţă. însă amănunte de Qrdin conceptual. Hrisant Cămăraşul. tehnic-editorial. Bucarest. s-a dezvoltat cultura română261 . ""' ldem.1395). A insistat asupra renegaţilor în evul mediu românesc. propunând o reconsiderare şi o reabilitare a fanarioţilor: nu toţi au fost de origine greacă. L.E. 1 75.". Biruinţa de la Clllugllreni. A trecut în revistă şi luptele lui Mircea cel Bătrân cu otomanii. Bucureşti. Istoricul român a studiat caracteristicile culturii româneşti în timpul regimului fanariot. D. Vălenii de Munte. ''" Jdem. Bucureşti. în continuare. in .141 . '"' I n legiiturll cu aceastll vizită N. ldem.ro / www.C. ) pe care succesul nu 1-a uimit niciodată şi trufia nu 1-a înspăimânatat.muzeubt. sau de maghiarizaţi (mai puţini la număr): Napcea. A cercetat. 1. ocupate de I mperiul otoman. '"" N.celebre" de turcizaţi: Ilie Rareş . în biserica ortodoxă s-a slujit preponderent în limba română. 1914. "" pp.DAVIAE SEPTENTRIONAUS '30? Răspunsul pare a fi: da254. profesori de drept şi de medicinA. 1914.50. 798 . p. annee. La gară era ministrul.I. Iorga. rectorui. 188 / august 1 9 1 8 . Doul conferinţe. pentru . nr. a enumerat cazuri . Ştefan Bogdan.A. Bucureşti.A. N.). Nici unul. şi deci pe neaşteptate sarcina a căzut asupra mea.O. 11. t.M. renegaţii se puteau realiza doar prin otomani şi doar în cadrul structurilor statale otomane.) se îneacă în dispreţul public. pe care o www. an XXXV. � ..compl. ei au învăţat limba română şi unii dintre ei au fost asimilaţi de către români.S.. 257 1dem. cuprins.

Nicolae Iorga etc. C.110). Lupta da /a Lepanto. A sistematizat câteva informa�i disparate despre aventurierul Mihail Cigala (a trăit in secolul al XVII-lea). . raporturile intre otomani şi români au fost ca intre suzeran şi vasal. pp. In voi. A.B .. o istorie adevărată a celor două popoare şi a legăturilor dintre ele nu se putea scrie fără investigaţii serioase şi de durată in arhivele. fi pOOicll ln limba fnn:ezil. Prinos lui D. BucurettJ . Oxford.nt. dupi aproape zece ani de zlle ( . Quelques mots sur les 18/allones entre les Roumalnes et /e peuple turc. precizând locul şi rolul acesteia in istoria otomană şi a estului mediteraneean265 . • ldem.ro / www. unii boieri şi cărturari români au scris istorii otomane sau au lăsat Tnsemnări despre diferite momente impor­ tante din trecutul statului ·otoman: Dimitrie Cantemir. N. Iorga a reluat analiza problemei originii politico-institu�onale a emiratului osman şi ale altor aspecte legate de evoluţia otomană in secolul al XIV­ lea.) ca llln nu fi-eu 111111 nldodalll � fali! In fali!. alf'l8rFtll1l an . recenzie la H. Tn ceea ce priveşte trecutul statului otoman. Recenzorul român a apreciat lucrarea ca având o deosebită importanţă pentru limpezi rea laturilor obscure ale subiectului.l. 100. e. mai ales.1403). conform cărora Orhan nu ar fi succedat lui 'Osmân prin dreptul de moştenire sau că emiratul otoman ar fi fost de origine greacă. pp.·. cele două popoare aveau calită� comune: viaţă simplă.F6vrier 1916. 1914. 1101. � . Iorga propunând corectarea lor prin sporirea aten�ei şi a spiritului critic in analiza izvoarelor istorice şi in formularea concluziilor. otomanii plăteau fumiturile achizi�onate din ţara noastră. 167 . Capitolul despre Bâyezid 1 conţinea numeroase inexactităţi. ldem. muzeele etc. deşi au organizat re'�y�-le (kazâ-le) la nordul Dunării. Dumitraki Varlaam. intr-o amplă recenzie la lucrarea istoricului englez H. III. 1916. contribu�e redactată pe baza cercetării şi folosirii izvoarelor istorice europene şi.au disanlrie de la blnctll!ll" (N. . N. caracterul şi urmările luptei navale de la Lepanto ( 1 57 1 ). s. ·aucurettl. le­ nache Văcărescu. ) : c4. Sturu la tmplinlrea celor pptezecl da an/. n-os 1 . an . A publicat noi iapriveam atunci. a emis preten�i absurde la tronul sultanal266 ...Gibbaona.Muzeul Judeţean Bototanl XIX: au existat momente de confruntare violentă.A. conf6reuce falte aux h6tes unlversltalru turca 11 runlveralt6 de euc. nu aveau dreptul să posede pământuri şi/sau alte proprietă�. A. CI� Presa. o Turcle nouă. să ridice moschei. prin folosirea ultimelor descoperiri in cercetarea istorică in domeniu264.Drum drepl". orientale in original sau in ediţii critice. .16. Dichiiti. 1 9 1 6).175. RezuiiiiU a foii cii la o:rlerlr1l& mea de la lkolwnilllle despre relaiiHe 1nlre noi fi tud. euc. Note cu ptMte /a Ioan 111/hell C/gllla. 1 . O 111aţ1 de om. . 1914.E. cuceririle otomane fiind posibile datorită faptului că aceştia nu mai aveau conştiinţa identităţii de religie şi de rasă cu cei cuceriţi. In an am Iritat cll lll(le (Nil. devotament faţă de divinitate şi de conducătorul temporal. lqrga a analizat cauzele. strid nllllonalll. ClltBctanJI " utmlrlle ei. Mal agreabile . Savantul român a respins insă unele afirma�i ale lui Gibbons.I . • 1c1em.Mării Negre Strâmtorilor. 1903. s-au exercitat puternice influenţe reciproce in cultură şi civiliza�e. In . 0111P1J111 au zibovit l'l1li rrUt de o . Bucarelt.ro 1 20 . The foundallon of tiHJ Ottoman Emplre. le 6 / 19 mal 1914. energie războinică. ur ann6e.a de Uit In AIIIIUII .o . trebuie si aparll ln locul acelui Imperiu otoman a cllrul perpetuare nu putea si fie decllt un anacronism. se supuneau jurisdicţiei domnului român. www. Gibbons referitoare la primul secol de istorie otomană (Oxford. adeci. pp. pretinzând o inrudire prin femei cu sultanii otomani... pp. 290 ..nt. Iorga. stabilirea osmanlâilor in S. 24 p.. dar şi de colaborare avantajoasă. partenerului de colaborare263 . ldem. In . care.iLrr*lle de � Allr8l de lllleW!wi. bibliotecile. popoarele român şi turc au interese comune în zona Dunării .cimec.muzeubt. N.au • se prafacll . otomanii nu au qcupat şi colonizat Ţările Române.fi ce fanatica realllilil nu pllceau. a h/story of tiHJ Osmanlls up to tiHJ daath of Bayezid 1 (1300 .300. Autorul şi-a exprimat op�unea şi încrederea în dezvoltarea constitu�onală.2 1 J-'« . modernă-burgheză şi na�onală a poporului turc in viitor. Europei insemnând de fapt reintoarcerea unor renegaţi greci la locurile lor de obârşie..

Prin aceasta. 59 .).Tn aceste condiţii parazitul turanic murea inevitabil de sărăcie congenitală şi de disperare. Bucurettl.). 271 ldem. pp. Ştiri noi despm /upte/e turro-polone şi turco-germane din anul 1671 şi urmlltorll. IY. experienţa şi interesele imediate ale supuşilor de alte rase (renegaţi).. 29 p. dupA traducerea tranc:ez4 a lui 1. vezi aprecieri In Calenl:llwU � Romhlac". 191 1 (540 p.1 689267 şi despre războiul otomano-austriac de la sfârşitul secolului al XVII-Iea268 .muzeubt. s-a întrebat retoric autorul. Les causes de le catastrophe de I'Empira Ottoman. N. "" ldem.ro 121 . 4p. 1).1(). voi. conducători capabili să înţeleagă şi să realizeze acest deziderat. In .. cu capitala la Constantinopol. 36 p. ce devin parazitare şi domină brutal.. .I. RecenzaU "1. Tntr-o altă conferinţă a explicat ce erau popoarele turanice parasitare. Popt»re Ulri:e peteZ/tal8.11). ldem. Vllenli de Munte. Buanfti.. Se găseau oare. c::anfenlll llnAI'I la Aleneul � la 7 decembrie 1914. www.iniiiiJ. Iorga e pus ln luninA panllelilrrl..A.1/Janvler 1915. Stockholm. care-şi revendică drepturile naţionale. pp. llldnl8 din .cimec. Scrisori şi rapoarte privitoare la rllzboiul turc. la paralizarea propriilor forţe etnice turanice. conf6rence fa�e le 1 1 novembre 1913 A Belgrade.. renunţând la deşarte iluzii imperiale otomane? 27 1 .IIIo­ nall e lmperW aiDrnan fi e IIIIUui � (rega!U ildepeuded .E. 20 p. în lungul exerciţiu al funcţiunii. in . p.Giobus". · Analizând derularea evenimentelor interne şi externe posterioara "revoluţiei Junilor turci" (1 908).Svenak Tidlkrift Slrtryck". pentru că le lipseau tradiţia şi experienţa politica­ administrativă: au recurs la inteligenţa.1� Poponlor". 772 ldem.E. vezi ti varianta romAneascA: Cauzele catastrofei Imperiului otoman.". publicate de N. rY. In StudH şi documente. Golte. n-o. Bucurettl sau auedez. VAienil de Ml.LIX/1913. Buanll. XI (Cercetllri şi regeste documentara). A analizat cauzele iminentei prăbuşiri a Imperiului otoman: mica în­ tindere teritorială a emiratului lui 'Osmân a asigurat otomanilor succese surprinzătoare şi uluitoare în acţiunea de stabilire în Tracia. în secolul al XIX-lea s-a manifestat contrdicţia dintre imobilismul oriental al societăţii otomane şi încercările de reformare şi modernizare. XX. Acestă atitudine a dus la pervertirea renegaţilor în sfera conducerii şi administraţiei şi la exploatarea supuşilor autohtoni. rasele supuse (renegaţii) au guvernat.ll evident ce IDCIIIa trn dezllolllnii iiDico .. voi. lr"' ft16e.B. 1910. energia. 1915.rile. administrat şi apărat Imperiul otoman de-a lungul secolelor. dar renegaţii s-au uzat. Această contradicţie specifică unei populaţii seminomade cuceritoare i-a obligat pe noii stăpâni să acapareze puterile de viaţă ale tuturor supuşilor şi să creeze iluzia deşartă a unei puteri naţionale. Iorga a sublinait necesitatea abandonării de către clasa conducătoare otomană a popoarelor ce nu mai puteau fi dominate şi a formării unei Turcii naţionale. A tradus 1 9 1 de zicale turceşti în limba română269 . Europei270 . Bucureftl.meditativ.262. în cele din urmă. 1906 (307 p. abandonarea politicii de cuceriri. Vilenil de Mine. 1913.A: Orsakeme III/ det ottomanska Rlkets Uttrlngende ur Europa. Minerva" .S. insistând asupra turcilor otomani şi maghiarilor şi concluzionând că a fost foarte uşor pentru turanici să cucerească teritorii şi popoare. und Niedetpang des tiiJ1dschen Herrsc1111fts1Q in Europa. . In Studii şi documente. 97. datorită pierderii fostei sale puteri acaparatoare"272 . � le dullllln'U OJ Aulrle). dar foarte greu să organizeze şi să conducă un stat. . otomanii au fost obligaţi să fondeze un imperiu pe ruinele statelor cucerite. 270 ldem.ro / www.o. Dar noii stăpâni nu puteau conduce singuri noua formaţiune politică. pp. Auf. constrânşi să penetreze în Europa de Sud-Est.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS informaţii documentare despre conflictele militare otomano-polone şi otomana­ austriece din perioada 1 67 1 .178.german din 1863-1699. 4 . 253 . Dec:olnlemln:he.O. a oferit o viziune de ansamblu asupra ascensiuniii şi decăderii puterii otomane în S." e ILtllinlal fepU cii N.145. pp. 1913.. 1908.-E.. La această cauză s-au adăugat decăderea instituţiilor statului.5 decembrie 1913. Iorga (colecţia . 200 Zicale turceşti. la trezirea conştiinţei naţionale a poporului supus. 131 .+1 h. să creeze o cultură şi o civilizaţie materială şi spirituală. e eprec:ial nW111ea fi � ccncluziiiOr -*Ai fi fll*laiUui � (In . spiritul oriental contemplativ .

" I 16.N. 448 .1909.R. a eviden�at starea de decădere economică.. 46 p. 100 . p.R. conferinţă ţinută la Ateneul RomAn in ziua de 1 3 decembrie 1915.1 607).cimec.67 (despre rel�ile greco . în care se va amesteca din ce în ce mai mult dreptatea .R. vezi şi textul din . Apoi a analizat şi a scris despre: Generalul Averescu la Stanbuf77."I 20. idem."l 08. 97 . Cu firea sa vizionară.") 1 1906 . in .R. Vizita studenţilor turcl85."I 28. 1 1 . Ce Tnseamn/1 popoare balcanice. 64 . Cuvântul domnului dr. pp.355).04. -ul feudal Dobrogea şi Includerea sa in Ţara Romăneascl. ce păstrează viitoruP8. aceleaşi numere. 538). in loc cit. 94 . Tntr-o succintă trecere în revistă a situa�ei complexe din Imperiul " otoman la sfârşitul secolului al XIX-Iea276 . Intrarea trupelor germano-bulgaro-otomane în Dobrogea în toamna anului 1 91 6 1-a determinat pe savantul şi patriotul român să elaboreze scurte articole referitoare la străvechiul teritoriu românesc dintre Dunărea de Jos şi Marea Neagră274 .N. Sub ocu�a otomanA elementul romAnesc 273 77' www.103 (despre lnlibuşirea tulburArilor desaise In articolul precedent şi scăderea increderii populare In Junii Turci: . Marele vizir la ldem. Turcia de astllzi cu prilejul a dou/1 cifrţi recente.286.4 1 1916. Tmprejurările din Constatinopole283 Ce reprezentăm în Dobrogea28 . n-o 4 1 1917.1909.61 7 ..1 909).63 (despre adul fundamental din 1908 promulgat de Junii Turci: . 2 4 1 1 5 Decembrie 1900. rezentarea şi sus�nerea intereselor aromAnilor din Imperiul semilunii: .N. pp.1 74. Vălenii de Munte.58 (despre atitudinea Junilor turci In problema Macedoniei:"N. 1916. ţinând cont de publicul căruia genialul orator i s-a adresat.o nouă legătură a popoarelor.". pe o solidă bază materială şi morală. valoarea ştiinţifică a imaginii de ansamblu nu s-au diminuat cu nimic.1912. Turci şi Greci.conservatori: . in loc.secole întregi am stat unii lângă alţii. 1 19 . vecinfi sili şi chestiunea Orientului.1908. ca urmaşi al celui mai vechi popor (daco . La Dobrogea. Ce înseamnă popoare balcanice273 . 353 . m TipArit la Vălenii de Munte. 203 Ibidem. pp.96 (cuvăntarea primului şi singurului deputat arornAn in parlamentul de la Istanbul pentru g. Tulburările din Constantino po1e282. pp.I. savantul român prevedea pentru viitor . pays de synthese.R.Neamul RomAnesc" (infra abreviat: . de asemenea.E. mai multă umanitate".619). redactând numeroase articole publicate în presa vremii. Tinerii Turci şi mişcarea din Macedonia279.R.N. 42 . pp." 1 05.N. m ldem."). 2 . 59 . sus�nând ideea necesită�i restructurării imperiului şi transformării sale într-un stat na�onal turc.N. Ibidem. V + 254 p.N. politică. 770 ldem. 21 27. pp.99 (despre mişcările populare determinate de opoziţia reformatori . împărtăşind clipă de clipă vicisitudinile aceleiaşi vieţi".452. pp. este o culegere de articole din ziarele .07. cultural-morală a acestui conglomerat multina�onal. Politica .R.1 908).B. 21o• Ibidem. p. idem. nr.ro / www. 770 Ibidem. In loc. reunite ulterior (1912) într-un volum sugestiv intitulat: România. cit. Bucureşti. 166 . Mişea în Parlamentul Otoman281. 200 Ibidem. cit.N. La population de la Dobrogea vers la · moiM du XIX-e siecle d'apn!s un manuscrit n!cement dkouvert. susţinând că în Peninsula Balcanică s-au succedat civilizaţiile romană. 56 .Noua Revistă RomănA"(infra abreviat: .4 1 1916 -1917. ldem. no. Constituţia turcească280.1907.134 ( despre drepturile istorice milenara ale romAnilor asupra Dobrogei. pp. Tinerilor Turci'. voi. n-os 3 .otomane şi o prognoză politică: .. Comment nous sommes entn!s dans la Dobrogea. in . Istoricul-ziarist N. Jassy.E. pp.04. aceleaşi numere. 191 2. pp.Semănătorul"l 1 904 şi . pp. R. pp. Sur l'kole et l'flg/ise roumaines en Dobrogea avant l'annexion roumaine. 1605 .R.08. Locuitorii s-au cntflinat ti nu au pArAsit pAmântul lor sub lmpadul mlgraţiilor.muzeubt.1 00.R. profunzimea analizei şi a concluziilor.46 (despre vizita lui Alexandru Averescu in capitala oto­ manA. Jassy. pp. 97 .Neamul RomAnesc". pp. ce au constituit baza evoluţiei istorice a acestei zone.02. mai multă omenie. Iorga a urmărit cu atel)ţie evolu�ile din Imperiul otoman la înce­ putul secolului al XX-lea. 1 1 . că . Romlnii. pp. bizantină şi otomană.1907. 770 Ibidem.17. pentru a oferi sultanului Abdolhamld o decora�e romAneascA: preluat din . firul roşu al adevărului istoric a fost mai intens trasat. 1 31 7 . Dimpotrivă.romanii) care a locuit aici.S.O. .07.Muzeul J udeţean Botoşani A lămurit. Deşi ultimele patru contribuţii au fost la origine conferinţe ocazionale de evoluţiile politica-diplomatice şi ştiinţifice din ţară şi din Europa în intervalul 1 9 1 31 9 1 5 şi susţinute în faţa unui auditoriu eterogen din punct de vedere intelectual.ro 1 22 . idem." I 22. pp. Bucureşti.07." / 1 7. militară.131 8). 2to< Ibidem.. vecinii săi şi chestiunea Orientu­ luim.

4. Dardanelele.09 .Junilor turci'029 � Sfârşitul Adrianopolei otomane298. trebuie să observăm însă constanta preocupare a lui N. "" I n .a cititorii în legătură cu agonia unui imperiu şi cu viitoarea naştere a Turciei moderne.R.N. "" Ibidem. lafi. 302 In .79 / 1 2.. pp. ''" Ibidem.N. plicticoasă şi enervantă acestă enumerare a articolelor despre Imperiul otoman." / 14. Invierea ."/ nr. 3. pp.1 565)." 1 nr.1913.153 (despre vizita lui Hakki .N. pp.42 / 26. pp.R. Starea actuală in Turcia300.. Ultima glorie a Osmanlâilor10.01. 2117 Ibidem.08. "" I n .istoric."/08.N. pp. Califul la moartea lui Abdui-Hamiif1 fn Turcia nouă314. pentru popor" 1 noiembrie 1914.09. pp. pp. N. "" I n .N. 154 . pp.. 1 0 . strategic. "" Ibidem. Lămuriri istorice292.2 1 9 / 1 2. "" I n .07.R. 1 914. 1 8 / mai 1914. 1912." 1 nr.".08.05 . s. 288 Ibidem.ro 1 23 . articolul a fost un răspuns la pretenţiile bulgare.• 1 nr. "" Villenii de Murite. 1573 .N.J1 . pp. 29 p. anexarea Dobrogei la România: necesitate v�ală pentru ţara şi neamul românesc. t.R.N.159 (N. 158 . ISfÎ.R. 1 429 1430.N.N." 1 nr. pp. I n .5 / 1 9 1 2).N. "" Ibidem. 1 912." 1 nr. pentru articolele citate la notele 273 .ro / www. pp. 221 .1 77 (despre pierderea Tripolitaniei de către Imperiul otoman şi ocuparea ei de Italia). lafi. Succesele armatei otomane30 .paşii in România : .1 330).1913. 1329 . pp. 1910.08.N. lql.N.N.157 /1919.R." / 20." 1 nr.N. 641 . Enver15. Distrugerea armenilor din Turcia308.402." 1 nr.198 (despre s�uaţla ulterioară războiului ltalo ."/30. pp. pp.R." 1 07. Dreptul Turciei şi Italiei in Tripolis. .03. 152 . 1 9 1 7. Bucureşti. Amintiri istorice307. păstoritul transhumat al mocanilor români.N.07. XXXV II.R.07.62 1 martie 1 9 1 7. p.1914.43 / 02. "" I n . românii: stăpâni in Dobrogea prin dreptul etno . 1 0 .1914.R.N. pp. www. "'" I n . 191 1 .141 / 26. 1915.spre Constantinopo/'0294 Ceatalgea295." 1 15. "' I n . 19 p. pp." 1 nr.01 . ""' Ibidem. Convent ie cu Turcia'/89.1 / 13.643.N.otoman şi neces�atea regenerăril statale prin forţele na�onale turceşti: . Moştenitorul turcesc 2 la Sinaia 90. lql.N. 143 . Românii şi noua stare de lucruri in Orienf96.144 (un semn al prieteniei Tritre tinerii şi popoarele român şi turc• • N.R.1912). 300 In . "" I n .A." 1 nr. 705 . Guboglu.34. 315 1" ." 1 nr.R. pp.R..I." 1 nr.Jo6. 1 9 1 6.3°9. lafi. Stanbul şi Fanar11. lncă un asasinat politic la Constantinopof99. ".155 (despre intâlnlrea delega�ei studenţilor turci cu oficial�ăţile din Bucureşti: .06. 1 0. "" I n .N. 787.3°3 Războiul islamului304.lstot1c.271 / 1918. 31 0 I n .R.273 / 1918. pp.R.R. 248 . (preluat din . '1 2 l n . Deşi pare lungă." / nr.N.83 / 1 6.33 1 1918.1 267).R. Constantinopolul fără sultan316." 1 nr. R. 1 0 . 1 9 1 7.L.1914.1 265 .R. 1 914.R.1 729 .31 6 vezi ti M. Siluirea unui popor şi răspunderile':i91.250 (armata bulgarii a atins aceastil localitate in marşul el spre Istanbul: everitualele consecinţe: .09.N. 1 71 . cultural.R.1 1 . R. "" Ibidem.64 / 1919." 1 nr.N. Desfiinţarea capitulaţiilor0 Războiul . 33 .46 / 25.10.151 (despre caracteristicile politic ii lor interne şi externe : . Iorga de a se informa şi de a inform. '" I n .N. 286 Ibidem. Biblia turanică a Turcilor12. 1 9 1 3.R.1910.ll.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Sinaia287 Primirea Oaspeţilor Turcf88. 45 . 1 9 1 2. 1 96 / 1919.N. "" Ibidem. »> I n .R.M.Lumina Nouil"/ nr. Turcii .R.R. lnvăţături din Turcia293. ""' I n .muzeubt. Noua aventură a Junilor Turd18.R.R. 8 ." 1 07.35 / 07. 10. Oaspeţi turcP01." 1 nr. 1 916. Războiul Turcilor cu Ruşii. ""' I n .culturali'.domnului Enver'." 1 nr." / 19.706). 191 1 ." 1 nr.N.R.cimec. 1910. 303 In .N.223 (despre inaintarea armatei bulgare spre capitala otomană şi iriteresele României: . acest articol şi urmiltoarele nu au fost cuprinse in culegerea din 1 9 1 2. 148 .R. p." 1 09. pp. care sâ fi fost resimţ�ă de duşmanii de atunci ai României). 196 . 401 .) 285 Ibidem. pp.9 1 ianuarie 1910. 1 75 . na�onal.S.R.N.1 730.N. Iorga a mil�at pentru o alianţă trainică cu Imperiul otoman.43-44. 185 . 1 9 1 0.de stăpânire in Dobrogea. 301 In ." 1 nr.R. pp. /orpa . Intre Greci şi Turc1." 1 29.44 1 09. pp. La unele din evenimentele relatate � � a continuat sâ existe.1 538).1 72 (despre vizita lul lusu1 1zzeddin in România: ." 1 20.R. "' I n .A.N.188 ("N. Bulgarii . 1 745-1 747).

decanul Facultăţii de Filosofie din Leipzig. 282 + 11 pl. accentul căzând asupra capitalei otomane. pe baza celor două monumentale sinteze de istorie publicate în limba germană. 158. despre altele a adunat informaţii. nu stăpânea suficiente cunoştinţe de paleografie. la sfârşitul succintei treceri în revistă a preocupărilor de turr:ologie ale lui N. când se punea. pp. munca remarcabilă depusă şi imparţialitatea desăvârşită dovedită . vezi ti selecţia de pagini din N.marele orientalist şi istoric al românilor''320 .istoric. Tn 1 909. în care finul observator Nicoale Iorga a făcut o radiografie complexă a vie�i cotidiene din localită�le prin care a trecut. . Ed�ura Minerva. Toronţlu. X.) istoricii otomani sau străini" 321 . Chakry (Şakri) 1-a apreciat pe Iorga ca fiind . Pe drumuri deplrtate. semnul egalităţii între Turcia şi Orient. Seeliger. operă fundamentală timp de o jumătate de veac. aprecierea activităţii turcologice a lui Iorga trebuie să se facă în coordonatele epocii sale. Guboglu. turcologia. Studii fi documente literare. D. www. selecţia textelor. fără o delimitare prea clară. Peste câteva decenii istoricii şi cercetătorii turci I-au apreciat pe savantul român ca fiind . N. Sinteza otomană.muzeubt. Aceste . a reprezentat punctul culminant al preocupărilor sale de turcologie. a meditat şi a redactat comentarii fie neutre. şi-au legat existenţa de acestea. 1-a numit . Iorga. Magistrul nu şi-a consacrat întreaga viaţă şi creaţie studierii lumii otomane. Prin Bulgaria la Constantinopol. când orientalistica îngloba. Tn 1 9 1 2 generalul turc M.pentru a expune. voi. 322 Apud M.Muzeul Judeţean Botoşani a fost martor ocular. cu Ilustraţii de pidorul Stoica.ro / www. N. 1. note fi comentarii de Valeriu RApeanu. 1890 . Iorga nu cunoştea şi nu vorbea limba turcă decât colocvial (ceea ce era prea puţin). compara şi judeca faptele şi oamenii. Bucureşti. pp. 45 . ediţie IngrijitA. 1987.E. La începutul secolului al XX-lea. 227 .350. Iorga era apreciat în Europa ca fiind marele istoric al Imperiului otoman.. 1940. autorul unor contribuţii fundamentale în domeniul istoriei otomane322 .le vrai historien de I'Empire Ottoman". Iorga. deci mare cercetător al istoriei Orientului sau mare orientalist. profesorul german W. ci trebuiesc considerate ţinând cont de progresele realizate în domeniul turcologiei în ultimele nouă decenii.. Iorga. P. fără discernământ.Romanya'nin meşhur tarih�isi" ("celebrul istoric al României"). Bucureşti. Se impune o precizare: N. se impune formularea răspunsurilor la întrebările: a fost savantul român turr:olog? Şi cu ce criterii de apreciere vom opera? Cu cele de la inceputul sau de la sfârşitul secolului al XX-lea? Evident. '( . Iorga . diplomatică etc. fie partizane. scrisoare din 5 iulie 1912. Peste ani. "'' I. dar realiste. cu o accentuată tentă de vizionarism. Iorga. în trecut.note de drum" con�n şi numeroase date şi interpretări istorice despre locurile vizitate şi oamenii care. Se cuvine să amintesc şi impresiile de călătorie adunate în volumul Prin Bulgaria la Constantinopof1 9. turco-osmană.46.ro 1 24 . Bucureşti.1926. voi. neputând aşadar să folosească izvoarele istorice scrise otomane în original sau în copii demne de încreder� (ceea ce era strict necesar pentru un "" N. Nicolae lorga2. 1907. unde savantul român s-a deplasat în 1 906 pentru a se documenta în vederea elaborării viitoarei sinteze otomane. ) cu totul altfel decât (au făcut-o . multe din previziunile formulate de savantul-gazetar român se vor împlini parţial sau total.compl. apreciindu-i în mod deosebit talentul de cercetător. dar nu trebuie să ignorăm ecourile post-scriptum ale operei acestuia. studiu.cimec. Cercetarea trecutului Imperiului otoman a fost doar una din direcţiile prioritare ale fecundei activităţi ştiinţifice ale lui N. p. p. Ed�ura Minerva.51. ""Apud Berbu Theodorescu.

răspândite de arabi în Europa). Guboglu. 470. t.istoric.R. Aeeastă realitate a fost subliniată şi de analiştii români (ei înşişi turcologi) ai preocupărilor de turcologie ale lui Iorga: M. 1895 . aceasta din urmă fusese zidită în stil bizantin în vremea Comnenilor.muzeubt. Tn . 1 22.istoric al Imperiului otoman şi al relaţiilor româno­ turce"324.E. Din acest punct de vedere. acest studiu arheologic a reprezentat o noutate în domeniu: cercetarea monumentelor creştine româneşti din lmPE!riul otoman. în perioada publicării sintezei otomane. ""George Baflureanu. in vecinătate se afla Vlâh-Sarây.B.în relativă stare arheologică". Istoricul şi originea lor. Bucurefli. dar şi de turco-arabii converti� la creştinism prin sec. 1 74 (nesemnatA).1 896. M.S. )"325. Un episod din istoria tipografiei In Romlnia. 1 35 . în secolul Xli-lea.S. fusese reşedinţa domnilor şi voievozilor moldoveni şi a reprezentanţilor lor la inalta Poartă (kapukehâyâ-le).ro 1 25 . n. 11. n-o 9 / Septembre 1916. in secolul al XVI-lea a intrat în posesia moldovenilor. Tn concluzie. . Iorga . Alexandrescu-Dersca Bulgaru 1-a " numit . cu alfabet grec sau arab.ro / www. Bucurefli. in . C.56.cimec.Nu se poate spune că Iorga ar fi fost un orientalist turcolog în adevăratul sens al cuvântului.. Orientallstlca romlnl. s.I."'· ""In . Preocupări tangen�ale de orientalistică-turcologie a avut şi George Baştureanu. X e. Iorga nu putea fi considerat turcolog. m. preluate şi de otomani odată cu alfabetul arab326 . pp..152. 1916. iar în cele din urmă Sfântul Nicolae. p. Alexandru Papadopoi-Calimachi329 şi lssa ai-Mualuf30 au studiat un aspect inedit şi interesant al evolu�ei tipografiei în Principatele Române în secolul al XVI II-lea: tipărirea de că� religioase creştin-ortodoxe în limbile greacă. Gheorghe Balş a cercetat Bogdân-Serây-ul din Istanbul. care au refăcut-o şi au ridicat reşedinţa propriu-zisă. Cu atât mai puţin poate fi considerat Iorga turcolog conform criteriilor de apreciere în domeniu de la sfârşitul secolului al XX-lea. de-a lungul timpului.Numa' •• an III. 1 79.O. n. ldem. La începutul secolului al XX-lea clădirea era în ruină. . patriarhi ai Antiohiei. 34 1 . a concluzionat că traducerile greco-turco-arabe ale Cărţilor Sfinte creştine erau folosite de ortodocşii din Imperiul otoman. 1 91 1 .a Romanian historian of the Ottoman Empire"323. Al. In . 1.". 320AI. Papadopoi-Calimachi. In revista . epud M. pp. Teoria formaţiunei cifrelor.E. cu bisericuţa cu numele �i hramul Sfintei Născătoare de Dumnezeu327 . Cifrele arabe. Iorga a fost apreciat.". bisericuţâ a avut. 30 p. Ultimul a afirmat în acest sens: .M. 1901 . 44 . . Serafim din Pisidia şi al�i. Guboglu. mai multe nume şi hramuri: Sfântul Ioan Botezătorul. ca fiind un mare orientalist. p. . legea şi riturile ortodoxe în Orientul Apropiat otoman.A. reşedinţa reprezentan�lor munteni.ÂI .I. Bucarest.". care a descris aceste valoroase "produse tipografice". Contrb i utions. care s-a ocupat succint cu istoricul şi originea adevăratelor cifre arabe (nu a celor de origine indiană. iar Mihail Guboglu . Cifrele sub imprimerie. N. arabă sau turcă. ""' M. Bogdan-Serai. situat pe o colină lângă Cornul de Aur. dar el a pătruns adânc în domeniul orientaliştilor ( .c. 32• 323 Titlurile www.3. p.A. apoi Sfânta Născătoare de Dumnezeu.historien de I'Empire Ottoman sau . arsă însă în 1 784. Bucurefli. iar bisericuţa . 111• annee.M. Editorii acestor cărţi religioase destinate creştinilor ortodocşi din Orientul Apropiat otoman au fost: Atanasie şi Silvestru. în special din Istanbul. Titlul contribuţiei citate la nota 205. ad-hoc şi sui-generis. pentru a păstra credinţa. Domcontribuţiilor citate la nota 205. caracterizările ulterioare fiind mai explicite şi mai apropiate de adevăr: genial istoric al Imperiului otoman şi al relaţiilor româna-otomane. 3301asa ai-Mualuf.B. 1 1 p. p. 327Gheorghe Balş. pot afirma că N. XVII. cunoscător de limbă turcească. 47. Recenzat favorabil în chiar anul apari�ei3 8.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS orientalist-turcolog). Papadopoi-Callmachi. Tipografia arabi a Romlniei ortodoxe.

www. P.XV/If sifk:les (infra abreviat: Contributions).1 1 1 . 1. prof. Din istoria. Iorga. In .1 1 1956.2 / 1988. Alexandrescu .78 . pp. 99 .". 21 al amintitei legi. nu ştim. pp. O lliaţl de om. prin art.E. voi. în acelaşi an. 4. 314 . Bucarest.Dersca Bulgaru. a Dobrogei la statul român. autorită�le române au hotărât.E.". Autorul a mai amintit şi inalta pregătire filologică a prela�lor ortodocşi care au tradus Că�le Sfinte creştine în limbile arabă şi turcă.A. M. "'Mehmed Ali Ekrem. XXXV II. transformarea Imperiului otoman din stat suzeran şi . pp. V . anul VIII. Halevy. pentru instruirea tinerilor turco-tătari. ldem. 8 1 . la sfârşitul secolului al XIX-lea.cimec. pp. Paris. In . A fiinţat în perioada 1 889-1901 la Babadag. •• nr.460.1 1 6. XVf . R. 454 . Iorga.E. 'Udeţean Botoşani nii români. înfiinţarea unui seminar musulman la Babadag. Emilian Vasilescu.protector" în partener de discu�i şi colaborare (cele două entită� statale devenind subiecte egale de drept intema�onal). p. Orleni/IJ/sticll romiJniJ. pp.0.a doua jumătate a secolului al XIX-lea).R. cu condiţia ca respectivele şcoli să intre sub controlul Ministerului Instrucţiunii Publice şi cu precizarea că în fiecare din aceste şcoli. R. 11. Guboglu.R. Bucurettl. apoi a fost transferat la Medgidia. reorganizat 331 N. in .E. p. au contribuit hotărâtor la acţiunea de păstrare şi întărire a credinţei creştin-ortodoxe în Orientul Apropiat otoman şi de consolidare a legăturilor cultural-religioase dintre acest spa�u politica-religios şi Principatele Române dunărene.ro / www. Bucarest. 4 / octombrie-decembrie 1956. M. pentru acest interval de timp. pp. pentru formarea imâm-ilor moscheilor şi pentru predarea principiilor legisla�ei religioase musulmane. Astfel. Notes bio-bibliographiques concemant l'histolre des ltudes orienta/es an Rourn��nie (infnl abreviat: Notes bio-bibliographiques).muzeubt. ce . O . dictate de derularea rela�ilor complexe româno-otomane. Orientallstica romiJniJ. în general.M. conform cu noile realită� politica-diplomatice. predarea limbii române să fie obligatorie333 .garantat libertatea învăţământului comunităţii musulmane.I. 1967. dacă tânăra licen�ată cunoştea şi folosea limba turco-osmană etc. statul român a acordat şi . a elaborat . Acest interes a existat. in . dar motiva�ile şi finalită�le au fost. IW". Preocupări de orientalistică-turcologie cu caracter instituţional-didactic Recunoaşterea europeană a independenţei de stat a României (1 878) şi anexarea. Istoricul român nu ne-a oferit detalii. in . no. fie sinuoase332. diferite. prin acţiunea de finanţare a acestor activită� tipografice. în paralel cu limba turcă. Lucre�a Gane. pentru promovarea şi apărarea intereselor politco-diplomatico-comerciale româneşti în lumea otomană şi în Levant. Bucureftl.Muzeul . existenţa unei popula�i turco-tătare în provincia dintre Dunărea inferioară şi Marea Neagră.ro 1 26 . diac.aşezăminte turceşti" au fost avute în vedere.VI. contribuţiile: Mayer A. ş i în secolele anterioare (sfârşitul secolului al XIV-lea . fie liniare. prin urmare. 93 . no. tânărul pe atunci conducător ştiin�c al acestei lucrări de licenţă. Prin articolul 20 al Legii de organizare a Dobrogei din 1 880. 621-628. conform informa�ilor oferite de N.S . Contributions BUX dlbuts des ltudes de turcologie en Roumanie.".".o teză de licenţă despre aşezămintele turceşti"331 . Les �tudes /s/amiques en Roum11nie (lnfnl abreviat: Les �tudes). 2/1 969. '""Vezi. absolventă a Facultă�i de Litere şi Filosofie din Bucureşti. XXVI' annee . Contributions roumllines.324. în paralel cu reorganizarea celor deja existente în Imperiul otoman şi în alte state musulmane. 351-353.S. necesitatea înfiinţării unor noi consulate şi lega�i.S A I . cu m e ra ş i firesc. au sporit interesul românilor pentru studiul limbilor şi civiliza�ilor islamice în perioada de timp de care ne ocupăm (1 878-1 918).

Leger (limbile sârbă şi rusă).muzeubt. Din categoria specialiştilor filologi amintesc pe fraţii Lazăr şi Constantin Şăineanu şi pe Silvestru Octavian lsopescu.) a specialiştilor în limbi islamice (în special a filologilor şi istoricilor) sau a interpreţilor şi funcţionarilor din consulate. 253. mai veche.ItE SEPTENTRIONALIS în 1 904 în şcoală-liceu cu 8 clase. an IX. ale influenţelor interculturale sud-est europe�7 . p. Istoricul seminarului musulman din Medgidia. Ploieşti. Popescu-Ciocllnel. pp. Pe de altă parte.iunie 1 889 şi-a continuat specializarea în orientalistică ""''Anuarul Seminarului Musulman din Medgidia" (infra abreviat:"A. Alexandrescu . Două direcţii de evoluţie s-au conturat în acest domeniu: prima. filologul român şi-a însuşit elementele fundamentale ale principalelor limbi vorbite în S. 353. Viena. Les l!tudes. /. Popescu-Ciocănel (1907-1916)335 şi Mustata H. \(ezi şi Luca Vomea. Europei şi în Orientul Apropiat ie musulman. absolven�i trebuind să sus�nă examen de diplomă pentru a ocupa ulterior posturile vacante în învăţământul şi ierarhia confesională musulmană. Ion Matei. organizarea unor noi consulate şi agenţii comerciale în alte oraşe din Levant şi încadrarea acestora cu diplomaţi care să cunoască şi să folosească limba turcă şi alte limbi orientale.). 337 A mai urmat. a urmat la Paris. nu puteau rămâne fără ecou în România. Simache.M. 1 1 2. p.A. susţinea necesitatea formării în străinătate (la Paris.1904. Les l!tudes. Haşdeu. Contribuţii /a istoria lingyistlcii şi filologiei romlne�. Mempriu auto .ACTIt MOLDitVI.ro 1 27 .ro / www. pp. unde a audiat prelegerile profesorilor universitari Dozon (limbile bulgară şi albaneză). Th. O. Un orientalist ploieştean: Gh. in . 1 1 2. D.E.M.M. Vezi lazăr Şăineanu.S. tipărirea unui anuar.octombrie 1 888.9 . Barbier de Meynard (limba turcă. care biograf a datat greşit (1888 . între octombrie 1 887 .).u anexe. Lazăr Şăineanu. Cu un portret şi patr. 164-165. o menţiune aparte merită şi prof. p. cursurile prestigioasei �cole des Langues Orientales Vivantes. pp. E. Constanţa. din cea a istoricilor cu preocupări filologice pe Gh. (infra abreviat: Lazllr Şllineanu).biografic. p. de asemenea. 1 901 (VIII + 96 p. S-a hotărât. Avr. 1907 . D. ceea ce i-a permis ulterior să elaboreze temeinice studii de filoloa comparată şi de folclor balcanic.1 . 20. in idem. O carierll filologicll (1885 1900). conform art.181 . P. cursuri la l!co/e des Hautes l!tudes (cu ilustrul romanist Gaston Paris) şi la College de France (cu Michel Breal). în cursul secolului al XIX-lea. Bucureşti. Popescu-Ciocănel şi pe Andrei Antalffy. ca delegat al României). 330 M. cu noţiuni introductive de arabă şi persană). M. p.1 0.1916. 1934. Bucureşti (456 p."). P. EdHura . Abdurrahman.Adevărul' S. 1 9 1 din Regulamentul şcolilor secundare din România. 335 1. Activitatea didactică în această şcoală era finanţată de statul român. pp. vezi şi Ion Matei. in paralel. 1 1 2.Dersca Bulgaru. Notes. licenţiat al Facultăţii de Litere şi F ilosofie din Bucureşti (1 887). 1928 1933. 1969. Cernăuţi. 1928. Lazllr Şllineanu. Alexandrescu . nr. ţară ce avusese timp de secole puternice legături cu lumea otomana-orientală: a sporit interesul pentru studiul limbilor orientale. anii 1903 . Istanbul. Lazllr Şlllneanu. Astfel. in perioada octombrie 1 888 . p. E. Popescu. Dintre profesorii de limbi orientale care au predat aici amintesc pe Gh. 2 1 1921!. Notes. a diplomaţilor de carieră (recrutaţi dintre tinerii aromâni din Balcani şi înscrişi ca elevi la diferite şcoli cu predare în limba turcă din Imperiul otoman)336. Noul statut juridic al României în raport cu Imperiul otoman a impus ridicarea reprezentanţei diplomatice româneşti de la Istanbul la rangul de legaţie ( 1 4 februarie 1 879}..187.An. Din 1 908 a fun�onat ca seminar­ intemae34. Ion Matei. dezvoltarea orientalisticii ca disciplină istorică cu statut propriu şi organizarea primelor congrese de orientalistică pe plan european (la al VI I-lea congres desfăşurat la Viena în octombrie 1 886 a participat şi B. Macrea.cimec.sic!) sosirea lui lazăr Şăineanu la Paris. Notes. Alexandru Alecu. Aguletti . Schiţll biograficll umratll de o bibliografie criticii. Cairo etc. care nu a datat cronologic perioada de studii a filologului romAn in capHala Franţei.M. Legrand (greaca modernă).6. tHiul de doctor in filologie 1-a obţinut la Universitatea din Leipzig (1 martie 1 889) cu o teză despre IHeratură populară (folclor) intHulată: Babele lui Martie.Oersca Bulgaru. _ 1 . Bucureşti. Istoricul unei tmpllmdnteniri.f www. Ş.".

Tn perspectiva timpului. College de France (a aprofundat limba turcă). Derenbourg (limba arabă literară). ebraică şi etiopiană 0 . Barbier de Meynard (limba turcă). despre înrudirile lin� vistice între limbile arabă. 331 Leipzig • Bucurefll. 75 p. cu certificat de frecventare a respectivelor cursuri. in frunte cu slavistul Ion Bogdan. 1 895. Tipografie . aramaică. asiriană. Ultimul i-a declarat candidatului surprins şi deprimat că bursa cu această finalitate era inutilă şi că va cere ministerului tutelar desfiinţarea ei342.ro / www. arabă literară. tânărul Constantin Şăineanu a urmat cursurile prestigioaselor instituţii de învăţământ superior din Paris: /'�cote des Langues Orientales Vivantes (a studiat limbile arabă vulgară.P.triadei critice" şi promotor 1 892. Bucurefll. "" Ibidem. pp. feniciană. Un an mai târziu.cimec. 1 . Ch. 1-a respins. a devenit doctor în filologie orientală al Universităţii din Leipzig. unde studiile orientaliste evocă un zâmbet de ironie la intelectualii noştri (subl. "" ldem. Bucutettl . D.18 • 38. Tn . în care a expus idei generale despre originea şi sistemul acestei familii de limbi. Scheffer (limba persană). pp. având pregătirea adecvată în domeniu şi lucrări publicate. lucrarea a fost primită cu un deosebit interes în cercul orientaliştilor europeni. Limbile semllice.. angajându-se chiar să-I întreţină material în perioada studiilor. în intervalul octombrie 1 888 . 49 p. A fost singurul candidat înscris. pare de neînţeles atitudinea lui Ioan Bogdan. specializare strict necesară pentru studierea relaţiilor pe multiple planuri româno-otomane în evul mediu. destinat special acestui scop. datorită indiferenţei cu care erau privite preocupările de orientalistică in România: . Tn scrisorile de recomandare ale foştilor şi prestigioşilor săi profesori de la aceste înalte instituţii franceze de învăţământ. B . A.muzeubt. Tn ţară însă.) Noi nu suntem încă pregătiţi pentru asemenea studii. poate peste câteva decenii să le sim�m nevoiaoo341 .49. Halevy (limba etiopiană).Muzel'l Judeţean Botoşani (filologie şi folclor balcanic) la Universitatea din Leipzig. . siriană. in 1 895-1 896. cu teza L'Abyssinnie dans la seconde moitie du XVI-e 338 siecle .perioada 1 892-1 901 condiţii obiective potrivnice I-au impiedicat să se consacre exclusiv cercetărilor şi studiilor de orientalistică-turcologie. cu diploma de absolvire datată mai 1 891 . unde a obţinut şi titlul de doctor în filologie-folclor sud-est european (1 martie 1 889) Lazăr Şăineanu 1-a sfătuit şi pe fratele său mai mic. O. la 28 iunie 1 892. persană). După tipărire. Astfel. Autorul s-a consacrat aprofundării limbii turco-osmane339. din fondul Adamachi al Academiei Române. "' Constantln Şllineanu. dar comisia de examinare. /'�cote des Hautes �tudes (a studiat limba etiopiană). Tn iunie 1 901 s­ a ivit o ocazie favorabilă: s-a organizat la Universitatea din Bucureşti primul concurs pentru obţinerea primei burse din România acordată pentru studiul limbii turco­ osmane. A elaborat un studiu de filologie comparată a limbilor semitice. A. 1 947.in ţara noastră.). în care a tradus şi valorificat ştiinţific o cronică inedită abisiniană păstrată la Bibliotheque Nationale din Paris. P. "' ldem. membru al . Odobescu nu s-au arătat interesaţi de ea. Aguletti de a edita o . pp.. www. Houdas (limba arabă vulgară).Universul" S. Amintiri.Revistă de semitologie" la Bucureşti.ro 1 28 . s-a exprimat deplina convingere a semnatarilor că studiile tânărului licenţiat vor fi apreciate în România şi vor aduce servicii reale orientalisticii. ( . Haşdeu şi Al. 48 .mai 1 891 . Avr. Constantin. O. 63 • 66. Amintiri. să-şi însuşească limbile orientale . turcă. Constantin Şăineanu s-a arătat circumspect faţă de ini�ativa lui Th..

. Slavistul Ioan Bogdan s-a arătat neincrezAtor în viitorul cercetă_rilor de orientalistic�-turcologie în România acelor ani. In ldem. fiind consultat ca autoritate în domeniu în disputele filologico-teologice dintre savanţii epocii. Bogdan nu a ezitat să le sprijine. cu o contribuţie hotărâtoare la popularizarea literaturilor religioase orientale în spaţiul românesc şi la impulsionarea preocupărilor româneşti de orientalistic�. iar 1. a urmat în paralel şi cursurile la Ecole des "" Ibidem. pp. Dr. Bucurefll. Pr. la Viena şi. prietenul şi cumnatul lui 1 . Matei.S.1922). 5 . a devenit un orientalist-semitolog de· renume european. . nu devenise încă evidentă actualitatea studiilor de orientalistic�-turcologie pentru istoriografia românească.al . anul XXXIII. la 44 de ani.10 1 septembrie .. cu accente şovine. prin alte lucrări de specialitate. Facultatea de Teologie Ortodoxă (1 908). Nicolae Neaga. armeană şi chiar turcă. aramaica. preot prof. 50 de ani de /a moartea lui Sllvestru Octavian lsopescu. specializările istorie şi geografie. Atanasie Negolţă. B. laşi. Săineanu era fratele mai mic al evreului Lazăr Şăineanu. siriana). Silvestru Octavian lsopescu s-a impus ca unul din marii savanţi filologi orientalişti români din perioada antebelică.şcolii critice" în istoriografia românească la cumpAna dintre secolele XIX-XX. unde nu exista o instituţie de învăţământ superior care să-i pregătească pe viitorii orientalişti. Acest veritabil geniu filologic. anul XIX. Bogdan.1041. Gh. Revenit în Bucovina natală.". Silvestru Octavian lsopescu.S. nr. a urmat studii de specializare în istoria Vechiului Testament şi limbi semite (araba. B.iunie 1967. au distrus o posibilă carieră orientalistică-turcologic� a unui tânăr cu specializare la Paris343. o atitudine subiectivă extraştiinţifică. Ori. ebraică) şi istoria Vechiului Testament la Universitatea din Cemăuţi. Tn felul acesta. . ebraica.ucuretti. pp. siriană. doctor în teologie la aceeaşi instituţie de învăţământ superior religios. armeană. Notes. Ord. la Leipzig şi Berlin ( 1 900-1 908). 5 .M.1 922). 9 .Ultima relfecţle". Şăineanu de la nominalizarea pentru bursă era ultima poliţă plătită indirect lui Lazăr Şăineanu.368. a fost numit docent pentru Hmbile orientale (araM.muzeubt.cimec. in . Mircea PAcurariu. primul orlentallst romln. însuşindu-şi şi solide cunoştinţe de limbă coptă. Dar. . Pr. dupA o analizA atentA. Gh. Editura .T. traducltor din " sirianl. pe marginea lucrării Influenţa orientală .ro / www. pregătirea şi specializarea de filolog orientalisf44 .iulie 1957. o mentalitate refractară şi obtuză. 1036 .153. 1 996. ..". lsopescu. Cleric/ romlnl oriental/şti.octombrie 1 972.Iunie . pp. Iorga. probabil. nr.6 7 1 mal .472. fără să fi avut posibilitatea să-şi dovedească plenar. S.alte studii filologice de specialitate în domeniul orientalisticii­ arabisticii. Sllvestru Octavian lsopescu(1878 . V. www. aramaică. nr. 1 1 2. Existau alte priorităţi. care cunoştea şi folosea 1 0 limbi străine . se pot preciza cauzele obiective şi subiective ale acestei conduita.215. pp. unlv. colegul. Nu trebuie ignorată latura subiectivă: Umărul C. pp.ro 1 29 . vii sau moarte".6 / mai . iar numărul orientaliştilor forma� în străinătate era jenant de mic: în 1 901 doar fraţii Şăineanu. in . Popescu-Cioc�nel. Dicţionarul teologHor romlnl. cel cu care a polemizat virulent N. Deşi a tradus în limba română doar Kur'ân-ul după textul arab. O. p. dr.G . activând până în 1 91 8. 468 . araba şi persana) la Ecole des Langues Orientales Vivantes de la Paris (1 902-1 906). Speranţă. o tradi�e în acest domeniu istoric. care se stabilise definitiv în Franţa încă din martie 1 901 . licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti (1 897). obţinând licenţa în 1 906. fără să mai elaboreze . a studiat limbile orientale (turco­ osmana. anul XXXI. A murit în august 1 922. 214 . 1.363 . in .s. seria 11. 0. Un oriental/si romln: S. 152 .1922). dr. respingerea lui C. . despre care voi insista în paginile următoare. absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Viena (1 900). Prof. lsopescu (1878 . ""' Pr. Bucurefti. alte direcţii de cercetare istorică. A fost apoi profesor de limba şi literatura greacă la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii din laşi (1 9 1 8 .Univers EnciClopedic". III.

ca . orientalistul ploieştean şi-a văzut visul spulberat. voi. prifnind o bursă de la Universitatea din Budapesta.7.1 9 1 6). la 8 noiembrie 1 904. la Facultatea de Litere şi Filologie. 1971 . idem. Primul pas in cunoaşterea Orientului il reprezenta. Tn felul acesta.inaltei şcoli d� teologie" Medreset-ul-giarftiat-ui-Azhar ("Universitatea florilor'') din Cairo. s-a precizat: . lingvistic.M .O. lordicheacu. ln . Popescu­ CiocănE!I s-a autocaracterizat ca fiind .44. nr. Popescu­ Ciocănel nu a obţinut numirea oficială. conferinţA ţlnutA la Ateneul din Bucureşti in ziua de 12 martie 1909. A prezentat şi explicat pe înţelesul auditoriului simbolurile noii culturi şi civilizaţii islamice. Facultatea de Filosofle şi Litere din Bucureşti.S.Muzeul Judeţean Botoşani Hautes ttudes.279. Facultatea a cerut schimbarea acestui post intr-un post de conferen�ar de filologia bizantină".33 .compl. a locuitorilor de aici şi a condiţiilor lor de viaţă. la 12 martie 1 909. In .Dersca Bulgaru. Pentru proaspAtul licenţiat a fost prevăzut in bugetul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Les ttudes..4.434. Gh.".In bugetul Ministerului Instrucţiunii şi al Cu�elor era prevăzut pentru anul financiar in curs (1906 . O carte rari. . Viorel Baglacu. "'" Franz Bablnger. BUCUI'efti. Demosthenes Russo (1869 . tânărul Antalffy. Bucureşti.singurul orientalist român.. extras. p. La 1 1 noiembrie 1906.1 0 1 Octombrie 1907. A plasat data Hegirei la 1 9 iulie 622 e. voi. Bucureşti. publicând in paralel alte contribuţii importante in domeniu347• El a incercat să sensibilizeze opinia publică bucureşteană in favoarea studiilor de orientalistică-turcologie şi de cunoaştere a Orientului geografice istorico . studierea vieţii şi faptelor profetului şi legislatorului Mohamed. forul tutelar superior a aprobat propunerea (confere�ar Constantin Lltzlca) .InsemnAri leşene". Gheorphe Popescu-Ciodnel. . 1928. onorată de bizantinologul Demosthene Russo (191 5-1 938)346 . Bucureftl . cu tema Mohamed şi opera sa348. pentru anul financiar 1 906-1 907. an XLI. LXXI . 1 1 . www. persană) la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti.A. a apreciat conferenţiarul.12 1 1938.cimec. datorită intrigilor de culise ale reprezentanţilor opoziţiei politice. "" Gheorghe. impotrivirii conducerilor Facultăţii şi Universităţii şi criticilor nemeritate.:. dar nu s-a declarat invins: s-a transferat la Seminarul Musulman din Medgidia. limbilor şi literaturilor. a călătorit in Orientul musulman şi a urmat doi ani (1 903-1 905) . un post pentru un conferen�ar de limbile orientale (turc. 1036. In . obţinând. nr. nr. Cu sprijinul protectorului său. bun cunoscător al Orientului şi al graiurilor locuitorilor lui". ln nr. licenţa.1938) zum Gedachtnis. pp. de asemenea. 45 p. Popescu-Ciocinel. susţinând o confertinţă de popularizare la Ateneul Român din Bucureşti. M.. p. 6 .•AiexandresaJ . pp. culturilor şi civilizaţiilor orientale.". pe baza specializării sale la Paris şi a lucrărilor publicate in Franţa şi in Romania până in anul 1 906 inclusiv. 353.L.student tolerat". i-a cultivat interesul pentru studiul istoriei. Mohamed şi opera sa.ro 1 30 . arabii. unde a fost profesor de limbi orientale ( 1 907. vezJ fi lon Matei. Andrei Antalffi a studiat la Institutul Teologic din Alba Iulia şi la Universitatea din Cluj (1 896-1 902).Cultura N�onaiA". In . an IV. arabă.P. Notes. pp. care au protestat impotriva practicii ministrului de resort de atunci de a propune şi de a susţine candidatura unui specialist orientalist. 391. Tn acelaşi an financiar. profesorul şi mentorul său Balint Gabor. �i.ll . o diplomă elogioasă de atestare a frecventării cursurilor de la ""' Th. pp. cunoaşterea Peninsulei Arabice. 1 907-1 91 5) şi apoi in catedră �entru aceeaşi disciplină. care călătorise el însuşi prin Orientul asiatic. Consiliul Facu�ăţii amint�e a propus Ministerului transformarea controversatei conferinţe intr-una de filologie bizantinA. 278 . postul a fost transformat in conferinţă pentru filologie bizantină (conferenţiar Constantin Litzica. cursurile .1 / 1 939.1907 . fără recomandarea şi aprobarea Decanatului şi Rectoratului345. tendenţioase şi răuvoitoare ale unor pseudo-specialişti in domeniul orientalisticii. 4 / Aprilie 1907. 1 1 2. persanll) . membru al Societă�i Asiatice din Paris (1 905).). 1909. 389. 27 noiembrie 1907. D.C. Iar peste un an.L. A primit.muzeubt. Tn memoria lui Demosthenes Russo. la . Dar Gh.c . IX. p.ro / www. un post de conferenţiar pentru limbile orientale (turcă. Contribuţiuni la istoria TnvifţlmSntului superior. p. VIII.C.(Marin Popescu-Spinenl.

Tg. Aguletti. Aguleltl.. adevărată campanie de popularizare a necesita�i şi importanţei ini�erii studiului limbilor orientale în învăţămăntul superior romAnesc. 1097. 5 -9. Avr. Cluj-Napoca. a fost preocupat de studiile orientale incA de pe băncile facultă�i. www.licen�at în litere" (1 895) al Universită�i bucureştene. · necesare (limbile latină şi greacA)350.". solicitAndu-i decanului Ioan �an sprij inul pentru ob�nerea bursei . culturale. elaborănd şi publicAnd · numeroase studi � articole ştiin�ce şi de popularizare in periodicele romaneşti şi străine ale vremii . a cAlAtorit prin Imperiul otoman. cu toate ale lor triburi (.A. . pp. insă acesta din urmă i-a răspuns.) ce trebuiesc făcute asupra acelor popoare ( . 40 p. în arhivele şi bibliotecile capitalei otomane a studiat documente şi cronici otomane.ACTA IIOLDAVlAE SEPTENTIUONALIS însuşi Mohamed Abdu. .. 1958.studiilor orientale" şi a insistat asupra impOrtanţei acestora pentru istoriografia romAneasci351 • Tn prima parte a contribu�ei a răspuns la intrebarea: . . a dezvoltării . 6 .T. In . Avr. un important rol in conştientizarea acestei op�uni avAndu-1 studentul pe atunci Constantin C. A pundat principalele momente ale evolu�ei noii disCipline: 1 795-1 796. 1 /Spring 1998. politica­ diplomatice. Andrei Antalffy şi-a valorificat în mare măsură pregătirea ştiin�ficA de orientalist-turcolog. Andrei An1allfy. filOlogicA. Un caz particular 1-a reprezentat profesorul Th.344 345.. tătară. In . neutru. Doroth6e Saau. muffT-ul Egiptului din acea perioadA. Asupra lnsemnlllfil studiilor orientale. extrăgănd pasajele referitoare la rela�ile romAno-otomane în evul mediu.cimec. printre altele. pp. Sistemul religios al 1$/emulu/. fun�ona şi prestigiosul College de • . comerciale etc. 1957. pp. pp.muzeubt. 1 59 .ro / www. religioase. · .. . fiind prefera� mereu al� candidaţi. în concep�a autorului. .ScAnteieri". op. ZUb. Student al lui Iorga (1 893-1 895). V. no.) date termenului de orientalism. cii. pp. Moisil. . limbile arabă. cu prlvlre /li speciali a romlnl.Jiste transylvain dr. atat de rriult legat de Asia.O. Nu a avut insA norocul. persanA.S.. Anta/ffy el � lludes orlentales en Roumanie. lingvisţice.prin orientalism noi înţelegem: studiile istorice generale asupra tuturor popoarelor foste sau existănd în Orient.) care au locuit din cele mai vechi timpuri.Ce inţelegem prin studii orientale sau orientalism?". să se prezinte la concursul pentru ob�nerea ei. In . dr. f '"' Th. 5 . MIRt. A aprofundat limbile arabA şi ebraicA. turcA. Tn 1. 302 Ibidem. Abia în perioada interbelicA dr.) Arabi. Persani şi Turci.)"�2 . Tn continuare profesorul Aguletti a schiţat un scurt istoric al orientalisticii în Franţa. Deşi discipol al lui Iorga.. 90-93. ) vorba despre: ( . profesorul Aguletti a dus o . istoricA. Sub rubrica de studii orientale se vor cuprinde tot felul de cercetări istorice (pragmatice. v�And marile centre cultural-istorice Ierusalim şi Istanbul. De câteva ori. portdrapelul preocupărilor didactica­ ştiinţifice de orientalisticA pe plan mondial.. Andrei Anta/ffy. în paralel. nr.reat. premiata ulterior (1 896).ro 1 31 . anul l.904 a făcut o altă incercare. culturală etc. ""' Al. şi-a însuşit limbile persanA şi turco-osmanA.Hillel". deşi şi-a declarat adeziunea la şcoala criticii patronata ştiin�c de vestita triadă: lorga-Bogdan-Onciul... intre anii 1 906-1908. inzestrat cu toate cunoştinţelor . cu o teză despre Originea Heteenilor.9. autorul a formulat o defini�e genericA: . · găsirii unui protector înţelegător la ministerul de resort sau la Universitatea bucureşteană. infiinţarea şi începerea adivită�i institu�ei �cote Speciale des Langues Orientales Vivantes (Paris): unde se studiau. La cumpăna dintre secolele XIX-XX.". And.160. nu a ob�nut o bursA pentru specializarea in străinătate în 'domeniul orientalisticii.euc. ori locuiesc incA jumătatea esticA a Asiei şi colţul nord-estic al Africii. L'orlent. . Tătari. voi. Va fi ( . 1.6 / 1938. Bucurefti . Analizănd sumar diferitele accep�uni (geograficA. ţară ce era. Dan Prodan. R. artisti�.

moarte şi savante".studiile turceşti sau . La 1 aprilie 1 822 orientaliştii francezi au intemeiat Sociftt{t asiatique. � • Ibidem. hatişerifuri. culturale. 1 841 . 38 • 37. unde se studiau limbile orientale .asupra insemnătăţii speciale (pentru români) a orientalismului". I storia religiilor ce şi-au avut originea in Orient nu poate fi studiată şi înţeleasă fără aportul cercetărilor de orientalistică.Ibidem.acte.ro 1 32 . Aguletti a particularizat. . cât şi onorarea orgoliului naţional francez353. pp.ro / www. . precum şi a tuturor izvoarelor de informaţii de această natură. Asiei şi in N. dar şi de trasare a coordonaleor viitoarei activităţi: studierea limbilor orientale vii era deosebit de necesară politicii . P. studiile orientale pot contribui la aflarea identităţii de sine. şi pe calea studiilor orientale naţiunea română va intra in concertul naţiunilor europene". D .Journal asiatique". autorul a publicat un articol-rezumat {al ideilor a ne da cheia documentelor turco-arabe.studii turceşti sau " . in cadrul sferei " studiilor orientale. Considerând că prin broşura de popularizare din 1 896 . Tntregi dosare politico-diplomatice. documente de tot felul.vom fi in măsură să explorăm acea avuţie de izvoare care. ce putea fi investigată prin . privitoare la istoria noastră naţională(subl.lumea otomană". Mai mult decât atât.turco-arabe". cu privire la prin atete noastre.)" .turcologie". nu era decât un pas (o problemă de terminologie).studiile turco-arabe". . Această sumară trecere Tn revistă a evoluţiei orientalisticii franceze in secolul al XIX-lea a fost prima incercare de acest fel din istoriografia românească. 1 883).cimec. diplomatice.-V.un reviriment s-a operat in opinia intelectuală a ţării". ce va fi făcut in anii următori. subliniind următoarele aspecte: studiile orientale pot contribui la cercetarea şi scrierea istoriei poporului român şi a relaţiilor cu populaţiile şi popoarele venite din sau aflate in Orient.)"354 . " prioritate avea . această intensă activitate a asigurat primatul Franţei in pregătirea didactico-ştiinţificâ a cursanţilor veniţi din numeroase ţări europene. insemnând o modestă deschidere spre un domeniu ce va interesa in anii următori şi pe alţi istorici şi filologi români. Avr.turcologie". Deşi nu a folosit in mod explicit formula . intereselor militare-strategice şi comerţului Franţei in S. va arunca lumină asupra trecutului nostru".muzeubt. 1 854-1 855. realizate sub raport lingvistic sau istoric. traducerii. prin care studii . pp. un inalt nivel al travaliului ştiinţific orientalistic. A subliniat necesitatea efectuării de cercetări i n arhivele otomane. Numeroase au fost momentele de bilanţ (1 833. analizei critice şi folosirii documentelor otomane in scrierea istoriei românilor şi a relaţiilor române-otomane. autorul a înţeles necesitatea compartimentării sferei orientalisticii.Ibidem. a profilului moral etc. hatihumaiunuri.studiile turceşti sau .25. depistării. comerciale ale României in Orient. D. autorul a insistat . Africii. in cursuri savante. . de nimeni cercetate. Pentru români. 27 -40. P. • Trebuie să subliniez faptul că Th. a poporului român Numai studiile orientale au putinţa de .Muzeul Judeţean Bototanl France. (ce) zac sub colbul archivelor turce.cu extindere la toate fracţiunile etnice musulmana". 1 3 . www. cu celebrul periodic .studii turcologice" sau . E. sporirea numărului catedrelor de specialitate ·şi diversificarea acestora. de aici şi până la . ne sunt necunoscute. datorită extensiunii acesteia in decursul anilor şi a apariţiei necesită�i specializării in studiul diferitelor spaţii geo-etno-istorice. Şi de ce mare interes ne-ar fi!(subl. . efectuate de turcologi. pp. A mai atras atenţia asupra numeroaselor . La sfârşitul studiului său. . transformarea lecţiilor practice de la �cote Spttciale . studiile orientale slujesc intereselor politice. poate.

nici de data aceasta. '"' Lazir Şllnnnu . Nu a folosit. pp. exemplul profesorului Th. 20 . memorialistice. Tânărul şi entuziastul Andrei Antalffy a fost îndrumat şi sprijinit de savantul Balint Gabor. a reuşit să creeze . bibliografice etc. N u trebuie eliminată nici posibilitatea ca însuşi N .. acest . E posibil ca asupra lui Gh. a insistat. din punct de vedere gramatical. să studieze limbile. D. lucrarea in trei volume elaborată de Lazăr Şăineanu şi publicată în 1 900363. pe care le indrumase să trateze. După câteva consideraţii istorica-filologice generale despre cele trei limbi . prin contribuţiile sale de popularizare (1 896. fără referiri documentare. pp. 1 5 .studiile orientale •356.muzeubt. 350 Ibidem.România Jună". dar şi al nereuşitei atingerii acestui deziderat ştiinţifico-didactic. Popescu-Ciocănel studiile lui Th. Aguletti să fi avut o anumită influenţă. după cum el însuşi a pretins.RomAnia Junii". 1 900. www. ]. 3 voi. '"' Ibidem. crearea şi ocuparea unei cariere universitare de profil). nu au avut nevoie. Bucureşti.]")361 . asupra limbilor amintite: araba ("dintre cele trei limbi [ . Avr. 1 900. � ""' ldem. mentorul său. ramificaţie a grupei arice iraniene")360 şi turco-osmana ("grupa principalelor limbi numite musulmana se completează desăvârşit numai prin limba turc� [subl. pp. in lucrările lor de licenţă.. pentru elaborarea ultimei contribuţii a folosit diferite manuale de gramatică ale acestor limbi şi. pp. Influenţa orientall asupra limbei şi cultul8/ romlne. persana ("al doilea rol de frunte in cercul limbilor musulmana il joacă persana modem�. Autodidact în studiul celor . evident. Aguletti a revenit cu CiJteva consideraţii generale istorico­ 35 linguistice asupra limbilor arabă.22.modest soldat de jertfă".Jrefli. este edificator in ceea ce priveşte înţelegerea necesită�i şi importanţei .. Th. în ce măsură profesorul Aguletti. Popescu-Ciocănel.turcologie" sau de . 1 1 . turc� 7 .in pătura noastră intelectuală un curent favorabil preocupărilor şi studiilor de orientalistic�-turco/ogie.P. culturile şi civilizaţiile Orientului musulman. 1 7 . ""' Ibidem. Bucureşti.studiilor orientale pentru români" şi popularizarea acestei stări de fapt.n/1 şi stud/He orientale. 302 Ibidem. De altfel. ei înşişi cu temeinice stagii de pregătire în lumea ştiinţifică germana-franceză. Iorga să-i fi sugerat studentului G h .ro 1 33 . mai ales. arab a constituie baza familiei linguistice musulmane")359. . după expresia lui N. E greu de precizat. 1901.14.19. însă..1 1 . . nu a amintit nimic.ro / www. Aguletti . Ibidem. persan�. subiecte referitoare la istoria relaţiilor româna-otomane in evul mediu. termenii de "turcologie" sau de . Avr. 22 p. de astfel d� "îndemnuri". in care a încercat să prezinte unele noţiuni introductive la studiul acestor limbi vitale pentru progresul turco iei. Iorga. 5 .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS exprimate anterior) in ziarul . Nicolae Iorga şi Lazăr Şăinenau. Deşi nu a reuşit să-şi vadă visul cu ochii (specializarea la Paris in domeniul orientalisticii. " 1 900. preluările şi influenţele reciproce în domeniul vocabularului362. In .17. profesor la Universitatea din Cluj. . aşa cum procedase şi cu studentele Lucreţia Gane şi Emilia Cioran.turcolog". ln concluzie a subliniat elementele comune ale acestor trei limbi diferite prin origine lingvistică: un trecut comun politica-literara-religios. Avr. Rom. la sfârşitul secolului trecut. 357 BUQ. Ulterior. insistând asupra interesului practic pe care ar trebui să-I manifeste românii pentru . 1 90 1 ) . pp.turcolog". despre care.cimec. Nici de data aceasta nu a folosit termenii de . scrierea cu alfabet arab.trei limbi numite musulmana". autor şi al unor manuale de istorie pentru dasele secundare.

cultural etc. pentru studiul acestui areal geo-politic.366 . (. a lăudabilelor prevederi testamentare ale răposatului Grigore Buiudiu. nr. Am amintit anterior qă in bugetul Universită�i din Bucureşti pe anul financiar 1 906. E în adevăr o ruşine pentru noi . 9.P. p. să capteze interesul şi bunăvoinţa unor rnecena pentru înfiinţarea unor burse in străi�e destinate studiului limbilor orientale.L.R. 338.muzeubt. Abdurrahman. din consulatele româneşti din lmperiut otoman. • N. aubcap.cimec. VIII. an XLI. • Al.ro / www.A. 11. Constantin Şiineanu. răposatul Grigore Buiucliu s-a gAndit . Teofil LObel. De acest studiu avem azi cea mai mare nevoie. 1 1 2. nr. . ) .Oersca Bulgaru. Şi sublinia cu regret o realitate cel Mn jenantă. Adam V. p. "'" Ibidem.1 907 a fost introdus un post de conferen�ar pentru studiul limbilor islamica: arabă. că nu putem publica materialul turcesc aflător chiar în biblioteca noastră [a Academiei Româ�subl. Preocupat să clarifice rolul şi locul istoriei românilor in spa�ul istoric înconjurător şi in istoria universală. N. Notes.]'. încât trebuie să recurgem pentru traduceri de ade turceşti la evreii din Minister (. Seni.ro 1 34 . p. susţinea necesitatea Tnfiinţării de catedre şi de cursuri universitare pentru studiul limbilor islamica in universită�le româneşti. 1036. 1. dr. p. . ). 10 1 Oc:tombrle 1907. cap.M. cari am găzduit de la întemeierea Principatelor pe armeni.� .244.". m. Orientalistul Gh. 1.. Papahagi.C.un concept integrator: Europa Sud-Orientală"368. AITII8nil şi romlnii: o paraleli Istorici In .. � n-avem nici o catedm in inv�ţ�m�ntul superior pentru studii Olientale.. Iorga. • * * * Muzeul Judeţean Botopnl A doua direcţie de evolu�e. Eluanfll.". p. a � şi in incercarea de a intemeia. Mustata H. Alexandrescu . ����. a diplomaţilor şi oamenilor de ·cultură români forma� in şcolile din statul otoman. pp.]. Gh. H . o revistă de semitologie la Bucureşti364 Din categoria interpreţilor şi funcţionarilor din Ministerul de Exteme al României. Les �tudes. 47 . că orientaliştii ne lipsesc in aşa grad. Notes. istoric. Ion Matei. p. E o paguM real� că nu puteam Întrebuinţa o sum� de izvoare scrise in aceste limbi ( . Popescu-Ciocănel a inqtrcat să ocupe această catedră.M. Dj.233 . persană. Amintiri.. B. op. cari ne aflăm la hotarul civiliza�ilor asiatice şi cari am stat veacuri întregi în legătură cu Osmanlâii. 215. Cotula. � � creeze burse pentru studiu/ limbilor orientale.A. Dar declanşarea primei conftagra�i mondiale a impiedicat materializarea.) lăsăndu-ne toată averea sa de un milion [de lei].lnchei cu o dorinţă. dar nu a reuşit.T a recAştiga şi aici terenul pierdut [subl. dar şi C011'1pAtimit.48. www.a spus-o expres in testament . cit. Nlcclae iorga•. 1913. N. şi compi. . "" M. extras. 38.ca din venituri. 37.P.367 . 353. Iorga a încercat să sensibilizeze opinia publică romaneascA in ceea ce priveşte pen::epera utilită�i şi necesită�i infiinţării unor catedre pentru studiul limbilor orientale in ţara noastră. 1. dacă nu chiar ruşinoasă: . in folosul unor bursieri români. n cel mai scurt timp va trebui � căut�m Tncheia cu formularea unui imperativ stringent: . Batzaria. vezl fi Barbu Theodorescu. pentru noi cari am avut aşa de mult a face cu tătarii. Bucurefti. ·112. Iorga a formulat şi propus .-D. p. "" Ion Matei. Nicolae Mişu. lbrahim Themo.1 .. Siruni. Zub. XXXVI..D. amintim pe: Constantin Petrescu. cari mi se pare foarle indtept�ţitii. in parte şi de instit�i orientale. impreunA cu alţii. ulterior a fost transformată in catedră de filologie Şi N. turcă. patronată de unii intelectuali români cu funcţii de conducere in ministerul de resort. de limbă.I. pp.. logu.S. de origine..

Iorga (24 Janvier n. Tg.atât de mult exploatate anterior de marile puteri europene. nemancat şi r. seara pe la 9.D. chiar dacâ aceasta era marele istoric N. Trecutul şi ineresele comune zonale trebuiau să se situeze deasupra micilor neînţelegeri şi duşmănii locale.E.şi ii venise in minte să-i asigure un local şi o bibliotecâ. înţelegere şi echilibru. ce se impuneau a fi studiate metodic. 236. Zub. slave. Timişoara. Micile diferende teritorial-naţionale trebuiau conciliate şi aplanate. G. deoarece situaţia tensionată din Europa putea să se răsfrângă negativ şi dramatic asupra Europei Sud-Orientale.".103. Savantul " român a dorit şi a militat ca " Europa Sud-Orientală să aparţină şi în această zonă să aibă puterea de decizie politice-diplomatică. neapărat şi imediati Şi l-am dat-o.Est European. Duca. p. ·"doar europenii sud-orientali". p. Buzatu şi C. vezi şi N. Rosturile primului nostru institut de studii sud-est europene (Intra abreviat: Rosturile).179 1 C. op. in . 1. N. cum s-a întâmplat de multe ori în trecue7 1 . voi. iar 1. trecând peste multiple piedici şi animozităţi.Plumb". Andrei Pippldi. peste care s-au suprapus structuri greceşti. economică. coordonatori Gh. N. C. româneşti etc.ro / www. p.[Nicoale Iorga) infiinlase un lnst�ut Sud . intemeietorul a încercat să obţină de la inceput sprijinul moral şi material al guvernelor din zonă). romane-bizantine. o clădire ce Ti convenea.de fapt ideea nu era rea ." nctis�"[compl. Bacâu. cu pesimism. omul şi opera . Am ven� cu legea in Cameră. după numeroase şi insisitente demersuri. 11. voi. pp.). Iorga aşa cum l-am cunoscut. ministrul Culturii şi Instrucţiunii Publice de atunci.O. 1994. otomane. deşi o considera totuşi interesantă37C). Gh.] lnauguration de /'Institut.. cit. l-am asistat şi la Inaugurare. Mureş. 3 70 I. Ed�ura Helicon. a avut la origine o idee şi o dimensiune politică. p. pp.2 1 1 9 1 4. 236: bă1rânul suveran a văzut in insol�ul institut un nepermis amestec in pol�ica externă a ţării a unei persoane particulare. politicâ a cârei conducere Carol 1 in1elegea să o exer�e singur. 2 1 1 986.ro 1 35 .46.. subliniindu-se interesele comune. nicidecum financiar369 .muzeubt. N . Iorga. împreună cu guvernul liberal condus de 1. 1 993. Rosturile. st. să-i acorde patronajul lor pur nominal. Memorii. edl1le şi indice adnotat de Stelian Neagoe. nr. in .cimec. fără imixtiunea marilor puteri europene . conceptualizându-1: necesitatea întăririi solidarităţii politice sud-est europene. realizată doar de statele din această regiune. p. solidarizante.P. . ""' Ibidem.24: .E. 11. partea a 11-a (1915 . Bucarest.. pe baza realităţii politice sud-dunărene din vara şi toamna anului 1 91 3. bulgare. Prin înfiinţarea institutului şi prin activitatea desfăşurată în cadrul său. militară etc.B. sârbe. Iorga mai urmărea s ă intensifice popularizarea cauzei naţionale româneşti ş i să câştige înţelegerea şi simpatia popoarelor şi statelor din sudul Dunării372. pe Calea Moşilor. m Andrei Pippidi. Ed�ura . Pacea încheiată la Bucureşti in acest an a consacrat poziţia dominantă a României in regiune şi faptul că diferendele politice-teritoriale sud-dunărene s-au aplanat prin eforturile proprii ale statelor din zonă. N . să i-o dau. Fiind o iniţiativă personală a marelui savant român (regele Carol 1 a privit cu suspiciune noua şi originala instituţie. Brătianu. Iorga a înţeles valoarea geografico-istorico-diplomatică a acestui precedent. Fundamentul traco-illiric al zonei. acceptând cu greu. Valeria Costăchel. Al. 1 79 1 C. an XVI. www. III. un Institut pentru studiul Europei Sud-Est Orientale (10 noiembrie 1 91 3).I. A fost o pace zonală. O viaţil de om. pentru a rezista · marilor imperii vecine şi presiunilor exercitate de ele (din acest motiv.G. 1. no. 42 .1916). voi.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS infiinţând. Iorga. p. se cuvenea să devină un factor de dialog. pe care il socotea drept o mare operă a lui .S. 236 239. Marinescu. diminuarea tensiunilor naţionale din acest spaţiu prin conştientizarea apartenenţei lor la o civilizaţie cu rădăcini comune. annee. Iorga.Vatra". Neutralitatea. Ministerul avea undeva departe. Să i-o dau. primind variate adeziuni şi promisiuni de colaborare. Duca. in voi. şi subl. Discours du professeur N.

maghiară. Bucureftj.E. aud­ dunAreni etc.şi pluridisciplinară a programului său de cercetare. no. Iorga nu a reuşit să adune şi să organizeze în cadrul institutului o echipă de specialişti care să efectieze cercetările ştiinţifice inter.".cimec. Şi prin această întreprindere apar clar conturata preocupările lui N.ro 1 36 . apusene şi estice pentru zona aud .Bulletin"-ul instituţiei.şi pluridisciplinare pe care el însuşi le proiectase şi anunţase anterior. cit.1 / 197B. Popescu-Ciocănel şi studentul macedonean 1 . www. . A. să ajute şi să organizeze cercetările privitoare la toate ţările şi na�unile din regiunea carpatică şi din cea balcanică. Iorga.E.E. greacă. însăşi principala funcţie . zonă fostă otomană timp de peste jumătate de mileniu. Se vor elabora comunicări. ea reducăndu-se treptat doar la eforturile şi realizările lui N. 1926. ce a adus faimă şi preţuire ilustrului întemeietor şi ţării sale.) Muzeul Judepan Bototanl să provoace.S. Tn afara influenţei factorului politic.. dar nu s­ au ţinut lecţii nici în semestrul februarie-iunie 1 91 4. a corespondenţi lor de presă etc . pp. a specialiştilor în istorie. Scopul fondării sale era:"( .. 3 . caracterizată prin instituţionalizarea activităţii în echipă. nici în perioada neutralităţii (anii universitari 1 91 4. Gândind şi acţionând astfel. sau ale altor savanţi sud-dunăreni. Pentru curs_ul practic de limbă turcă s-au oferit orientalistul Gh. care elabora în cea mai mare parte şi . Acest institut.. să Tndrumeze. 1 39 ..236 . . turcă. Oare de saaml asupre Tntemeierii şi activitlţii Institutului pentru studiul Europa/ Sud Estice. predarea practică a .estlci a bAITAnului continent. geografie. mai vastă. passim. seminarii şi conferinţe de istorie. savantul român a încercat să reconcilieze şi să integreze perspectiva istorică locală. sârbă. menire şi chezăşie de durată a institutului. Condiţii subiective şi obiective nefavorabile au făcut ca activtiatea ştiinţifică­ didactică în cadrul institutului în primii 5-6 ani de la înfiinţarea sa să fie modestă.S. Bucarest. pp. xv1• ann6e. au fost analizate de Andrei Pippidi In studiul alu Pour /'hl&tolre du premier Institut des t=tudes Sud-Est Euro/)Hnnes en Roumanie (1). cultural şi moral necesar.muzeubt. In . prefigurând o nouă etapă în studierea sud-estului european. indiferent de rang. I nstitutul nu a fost cauza acestor preocupări.limbilor europene sud-orientale": bulgară. raporturile personale ale lui N.237. otomană.156.1 9 1 9 73.4.E. ţinând sema de tradiţiile şi i nteresele actuale româneşti". finalizat parţial prin propriile sinteze de istorie bizantină. Zub op. de istorie a lumii374 . a popoarelor balcanice etc. . Trebuia pregătit întâi climatul ştiinţific. cu atât mai puţin în anii :Barticipării României la primul război mondial şi la campania din Ungaria: 1 9 1 6.1 9 1 6) . lucrări şi eventuale monografii ştiinţifice publicate în anuarul institutului. Constantinescu. Sarmanioti. Dar nu venise încă vremea pentru această nobilă misiune şi dorită finalitate. Pentru aceasta vor fi organizate cursuri. Iorga cu savanţii europeni fi. fondatorul a conturat vasta perspectivă inter.R. mal ales.n actul de Tntemeiere s-a stabilit: institutul nou creat era liber. posterioară etapei travaliului său individual. nBulletin de !'Institut pour I'Etude de I'Europe Sud-Orientale".politice din statele Europei Centrale.1 9 1 5 şi 1 9 1 5. Iorga fată de sud-estul Europei. era primul şi singurul de acest fel din Rom�nia şi unul din cele mai importante din zona ce constitutia obiectul său de studiu37".O. 373 N.ro / www. Activitatea institutului va consta in pregătirea practică a reprezentanţilor oficiali ai României şi ai altor ţări din zonă.E. pp. etnografie. albaneză. ci ocazia instituţionalizării şi oficializării acestora în România în lunile premergătoare declanşării primei conflagraţii mondiale. . neguvemamental. 374 Vezi şi consideraţiile lui Al . fn discursul inaugural. literatură. 375 Nivelul şi intensitatea preocuplrilor ştiinţifico . Editura I. apoi formată îndelung o echipă de specialişti. folclor. sud-est europeană cu şi în aceea mai largă.

N. mult mai tarziu. Bucarest. nici un orientalist român nereuşind să o onoreze. 9 . intenţia şi înţelegerea. O lliaţl de om.53). 1 4 . geografie. care.. materializarea şi finalizarea sau lăsat aşteptate însă căţiva ani376.35).104). . 102 . social. cultural.ACTA MOLDAVIAE SEPTENI'IUONAUS Am constatat că in intervalul dintre Independenţă (1 878) şi Marea Unire (191 8) unii titraţi români s-au ini�at in studiul limbilor islamica in diferite centre universitare de tradiţie (Paris. III. s-a aşezat foarte modest.ro / www. şi etnografie ( . Publica�a noastră. a stârnit interesul oamenilor de cultură români.36 .30 . In căteva odAI din rindul de aua al unei pArAsita case a Ministerului Instrucţiunii. este fi astAzi. n-am putut-o retace. fiind de fală toţi reprezenta�! acelor lări care cu căteva săptămâni In urma se sfAşlaserA cu atata ură.. dupA rAzboi. Tot mai mulţi intelectuali au înţeles necesitatea şi importanţa studierii limbilor islamica pentru romAni şi a înfiinţării unor catedre universitare in România pentru punerea in practică a acestui deziderat. Pentru aceasta am intemeiat la noi. 1. ca fi eventuale excursii. In lndlferenţa guvernelor ce s-au succedat. Monografia a foat structuratA In urmatoarele aubcapltole: Originea romAnilor din Turcia (pp. Preocupări de orlentalistică-turco/ogie in domeniul etnografico-lstorlc Existenţa unei populatii turco-tătaro-găgăuze în România (în special în Dobrogea) şi a unei etnii româneşti la sudul Dunării. ). Intr-o revista. voi. cănd am putut adAugi cltidlrea însăşi. Iorga. la Fundaţia Carol.20). binefăcătoare timp de mai multe secole. peste două decenii. politic: cultural-lingvistic al statului în care locuiau. 5. cea mal caldă fiind a regelui Bulgariei.. . pentru tipArirea unui buletin in limba francezA. ). apoi crearea unei biblioteci care.. Vedeam Inainte o bună conlucrare Intre vecini. ) şi pe Părvan ( . s-a făcut cu solemnitate. care se va transforma. ) ar impiedica toate nenorocirile pe care le adusese In decursul secolului al XIX-lea Invecinat& rivalitate dintre ruşi şi austrieci ( . Influenţa elenismului asupra romAnilor din Macedonia (pp. iar numeroşi români sud-dunăreni au absolvit şcoli medii şi superioare cu predare in limba turco-osmană din Istanbul şi 1 sau din alte centre ale imperiului.ro 1 37 . cea mai sincerA a regelui Serbiei. Viena.muzeubt. Institutul pentru studiul Europei sud-orientale. economic. care avea in program cursuri de limbA. Iorga împrejurările lnfiinl4rii lnstitutului:"MI se părea ( .. pe care o exercttas8răm asupra coreliglonarilor noştri căzuţi in robie turcească.. demografic. a cApAtat InsA destul de repede o vazA de care puteam fi mândru. ) că prestigiul incontestabil pe care RomAnia n căştigase prin pacea de la Bucurefli şi prin men�nerea tratatului ( . Renaflerea conştiinţei 3711 www.. Inaugurarea. au efectuat cercetări şi au elaborat studii despre trecutul şi prezentul acestor populaţii. N. aşteptănd momentul. necercetatA. urmărind finalităţi ştiin�fice şi /sau naţional-propagandistice. Cairo).. Singur regele Carol s-a �nut In cea mal absolutA rezervA: doar ceea ce făcusem era un amestec obraznic In acel domeniu al politicii externe romAneştl a cărei cărmA înţelegea s-o plllstreze el însuşi şi el singur. imbogA�ndu-se necontenit. Monografia.. Nicolae Papahagi i-a prezentat ca pe românii din Imperiul otoman377din punct de vedere istoric. unde am făcut să se ridice maghemiţele care ne-au dat un buget atat de Important. m Nicolas Papahagi. în Imperiul otoman. RomAnii din Plnd (pp. locul şi rolul lor în cadrul social-economic.1 9 1 4). statul.22 .Eminesco". 1905.cimec. conferinţe de istorie. Imi asoclasem pe Murgocl ( . La Inceput. pp. cu stagii de perfecţionare şi documentare la Istanbul şi Leipzig. Principatele valahe din Pind (pp. Numai pe urma am cApital curtea pustie şi plllrăglnitA a acestei propri�. Iorga a i11trodus cursul practic de limM turcă in cadrul programului activităţii didactica-ştiinţifice al institutului intemeiat de el ( 1 9 1 3. Deşi in 1 907 a eşuat incercarea de a se înfiinţa o astfel de catedră la Universitatea din Bucureşti. n-au lipsit nici cola�l sărbeştl" (N. 1&4 p. in acea toamnA de mari prefacert a anului 1913. ).21). care ( . 47 .13). însă fără o finalitate practică în următorii 5-6 ani. pe care nici pAnA astAzi.. cu un evident lată cum caracteriza. Moştenitorul grecesc a trimis căteva cuvinte bune...46). rlmprimerie . Fara venituri altele decat ce dAdea. ) ar putea servi ca să refacem acea mare şi continuă lnlluenlă. Telegramele către Suveranil de peste DunAre au provocat rAspunsuri pline de flllglllduieli pentru viitor. unde lipsea orice interes pentru problemele cele mai Insemnata şi interesele noastre cele mai vizibile in vecinătatea noastră imediatA. Mlreţla romAnilor fa1ă de elenism (pp. Privilegiile RomAnilor din Pind (pp. Rămânea valabilă doar ideea.. Institutul. Les Roumains de Turqu/e.

Muzeul Judeţean Botoşani
caracter propagandistic, era adresată străinătă�i şi reprezenta o adevărată .carte de vizită" a conaţionalilor noştri sud-dunăreni in faţa lumii întregi, într-un moment în care imperiile multinationale mai existau încă, iar problemele naţionale din statul sultanilor îşi aşteptau de sute de ani rezolvarea. Orientalistul ploieştean Gh. Popescu-Ciocănel a oferit o imagine de ansamblu asupra populaţiilor musulmane din Dobrogea378 la începutul secolului al XX-lea, în mijlocul cărora avea să-şi desfăşoare activitatea didactica-ştiinţifică, edilitară, aproape un deceniu. Elaborată în perioada studiilor de orientalistică din capitala Franţei şi publicată într-o prestigioasă revistă franceză de specialitate, contribuţia sa a fost prima de acest gen în istoriografia românească a problemei, cercurile ştiinţifice europene având posibilitatea să se informeze în legătură cu acest subiect de la o sursă competentă şi autorizată. Deşi lucrare de popularizare, a fost elaborată in spirit ştiinţific, orientalistul român efectuând călătorii de studii în mijlocul acestor grupuri minoritare musulmane din Dobrogea. După cum a precizat editorul francez al revistei, Gh. Popescu-Ciocănel pregătea în acea perioadă o importanţa lucrare despre limba, literatura şi obiceiurile musulmanilor din România, din care vedea lumina tiparului, deocamdată, această prezentare generală, ce oferea o imagine de ansamblu, clară şi precisă, a problemei studiate. Existau în România supuşi musulmani: turci, tătari, arabi, găgăuzi, aşezaţi în majoritatea covârşitoare în Dobrogea; în secolul al Xli i-lea s-a organizat prima colonie musulmană in această provincie; începând cu secolul al XV-lea, s-au întemeiat numeroase aşezări-colonii de musulmani pe teritoriul dintre Dunărea inferioară şi Marea Neagră. Cei mai numeroşi dintre musulmani, turcii, ocupau locul al IV-lea între minorităţile etnice din Dobrogea, aproximativ 1 2.000 de locuitori după anul 1 900. Ei au fost mult mai numeroşi, dar au imigrat treptat, după 1 878, în Imperiul otoman; în continuarea acestor consideraţii :ffe nerale, autorul a realizat o succintă trecere in revistă a istoriei Dobrogei otomane 9. Gh. Popescu-Ciocănel a insistat asupra principalelor grupuri etnice musulmane, oferind sumare descrieri ale: turcilor. aspect fizic general, ocupaţii, aşezări şi condiţii de viaţă, ceremonii la na ere, căsătorie, moarte380 ; tătarilor. 1 privire generală, aşezări, obiceiuri şi cutume ; găgăuzilor. se cunoşteau puţine lucruri despre ei; numele acestui grup etnic a căpătat conotaţie peiorativă de .proşti"; erau cei mai puţin inteligenţi dintre locuitorii Dobrogei; vorbesc limba turcă populară, dar sunt de religie creştină ortodoxă382�rabilor : 1 45 de familii s-au stabilit în sudul Dobrogei la mijlocul secolului al XIX-lea Este discutabilă includerea găgăuzilor în categoria populaţiilor de origine musulmană din Dobrogea; de asemenea, în lipsa unor informaţii şi izvoare ştiinţifice

fJ

na�onale (pp.54 - 65); Elenismul (grecismul - n. O. P.) In Turcia (pp.66 - 76); O nouă afinnare a cauzei române in Turcia (pp.78 - 88); lntoleranţa elenismulul (pp.89 - 1 02); Progresele propagandei româneşti (pp.103 - 1 14); ProblerTI!I religioasă a romAnilor din Turcia (pp. 1 1 5 - 1 28); Drepturile istorice (pp.129 - 1 38); Statistica românilor din Turcia (pp.139 - 152: in anul 1894 existau c. 1 .057.000 de aromAni); Viaţa economică, socială şi intelectuală a romAnilor din Turcia (pp.153 - 1 66); RomAnii din Thessalia (pp.167 - 1 71 ); Privire de ansamblu (pp. 1 72 - 184). 378 Gh. Popescu-Ciocănel, Populations musutmanes de ta Roumanie, in .Revue du Monde Musulman", 1• annee, volume 1, no.2 / Decembre 1906, Paris, pp. 1 83 - 197. 3711 Ibidem, pp. 183 - 189. 300 Ibidem, pp. 1 90 - 193. '"" Ibidem, pp. 1 93 - 196. 382 Ibidem, pp. 1 96 - 1 97. 3113 /bidem, p. 197

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 38

ACTA IIOLDAVIAE SEP'I'ENTIUONALIS

despre găgăuzi, autorul a redat ecourile tradi�ei populare romAneşti, ce-i prezenta pe aceştia intr-o ipostază total nefavorabilă. Prin contriblJlia sa, mai mult o luaare de popularizare, Gh. Popescu-CiocAnel a propus in ţara noastră un subiect de cercetare ştiin1ifică ce va runoaşte noi şi variate abordări in perioada interbelică şi asupra căruia aten1ia istoricilor romAni şi străini nu a incetat să se indrepte nici in ziua de astăzi. Bazându-se pe experienţa directă a cinci ani de activitate didactico-ştiinţifică in mijlocul popula�ilor torcice din · centrul şi sudul Dobrogei, orientalistul Gh. Popescu­ Ciocănel a revenit asupra grupului etnic gă uz din această zonă geografică, elaborând in 1912 o monografie istorico-etnografică . Tn această contrib�e autorul a adunat mărturii doa.lmentare şi narative referitoare la originea acestei vechi popula�i turceşti; la acestea s-au adăugat observa�ile personale asupra vie�i cotidiene a găgăuzilor. Deşi unele identificări etno-toponimice au fost forţate iar altele amendate de cercetarea istorică ulterioară, deşi s-au reluat unele idei false, preconcepute, despre găgăuzi, incercarea de monografie a orientalistului romAn a fost prima de acest gen din istoriografia i'omânească a problemei, a.1 erorile, dar şi cu meritele inerente oricărui inceput. Unele informa�i cuprinse in aceste contrib�i au fost folosite de orientalistul german Theodor Menzel385. Concep�a şi maniera generală de prezentarea a popula�ei găgăuze şi a trecutului ei au provocat, peste patru decenii, indignarea turcologului român găgăuz Mihail Guboglu, care le-a respins ca fiind subiective şi nefondate, cu inform�i eronate386. Georgescu a revenit asupra problemei controversate a găgăuzilor şi a originii 10?" , trecand in revistă, la inceputul studiului său, principalele izvoare istorice referitoare la aceştia şi ipotezele despre originea lor etno-istorică, declarându-se adeptul ipotezei originii pecenego-cumane a găgăuzii(?'B. După �nctarea principalelor momente " ', autorul a precizat arealul de din istoria migra�ilor şi luptelor pecenegilor şi cumanilol" " locuire al g�uzilor: sudul Basarabiei, Dobrogea, nord-estul Bulgariei până in regiunea Vama indu�90. Şt. Georgescu a lăsat o descriere in rulori sumbre a portretului fizico­ moral al găgăuzilor; deşi vorbeau limba turcă populară şi aveau obiceiurile, tradiţiile, portul etc. asemănătoare cu ale turcilor, erau creştini ortodocşi, uneori până la fanatism391 . Upsa alfabetului, a literaturii şi istoriei scrise ingreunau foarte mult cercetarea treaJtului acestei popula�i de origine mongolico-pecenego-cumană, a conchis autoru�92. Contribuţia lui Ştefan Georgescu, superioară, prin concep�e. metodă de cercetare ştiinţifică şi concluzii, celor elaborate de Gh. Popescu-Ciocănel, a fost folosită şi citată in istoriografia românească interbelică a problemei, exemplele cele mai elocvente fiind preotul Mihai Ciachir (care a studiat modul de viaţă al găgăuzilor din sudul Basarabiei393) şi tânărul licenţiat pe atunci Mihail Guboglu (el însuşi

i!

Şt�

'"' ldem, G/lg/lulii, Bucurefli , 1912. "" Th. Menzel, Gagauzes, In I'Encyclop6dle de rlslam, voi. 11, 1927, La Haye, pp. 1 34 - 135. ,.. M. Guboglu, Orlenta/islica I'DIIIfn/1, p. 333; idem, Contrlbulions roumaJnes, p.468. '"' Ştefan Georgescu, G/Jglluzil şi originea lor, In .v . R.", an VIII, voi. XXIX, nr. 6 1 1unie 1913, 18fl, pp. 366 -377. ,.. Ibidem, pp. 366 - 367. "' Ibidem, pp. 367 - 371. 300 Ibidem, pp. 371 - 373. '"' Ibidem, pp. 374 - 376. ,.. Ibidem, pp. 376 - 3n. ,.. Mihai Ciachir, Originea G/lg/Juzilor, 11, In .V. B.", an III, nr.S 1 mai 1934, Chifinlu, pp. 3 - 4 (259 - 260), Intreg artlc:olul la pp. 3 - 20 (259 - 276).

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 39

găgăuz din Ceadâr-Lunga ) cu o teză de licenţă despre Găgăuzii in lumina istoriei, 3 1 Cernăuţi, octombrie 1 938 '"} . B. P. Haşdeu, studiind originile localităţii Craiova, a analizat şi mărturiile istorice despre cumanii şi pecenegii aşezaţi in Ţara Românească, susţinând că aceştia erau .neamuri turanice" din grupul turco-tătar, că vorbea4 un dialect inrudit cu cel al otomanilor, oferind şi 1 1 exemple de cuvinte româneşti cu corespondentele lor in cumană şi turcă. A identificat şi unele toponime de origine cumană din zona extracarpatică şi a descris ce·remonialul asiatic al inmormantării la cumani395 . Ilie Gherghel, modestul contracandidat al dr. Ioan Nistor la nominalizarea pentru calitatea. de titular al catedrei de .Istorie a Europei sud-estice, cu deosebită considera�e asupra istoriei românilor" de la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universită�i din Cemău� ( 1 9 1 2)396 , a studiat timp de peste un deceniu ecourile, in izvoarele istorice ale epocii, ale locuirii temporare a cumanilor in spaţiul carpatic. El a dovedit cu mărturii documentare şi cronistice că această populaţie turanică a fost menţionată, in secolele XI-XI I I , sub diferite nume: .Valwen", .Khardesh", .Parthi", 397 . .Kedar", .Kapceak" Deşi mult mai modeste decât in alte domenii ale orientalisticii-turcologiei româneşti, preocupările etnografice-istorice au atras atenţia asupra locuitorilor de origine torcică a României, musulmani (turci şi tătari) sau creştini ortodocşi (găgăuzi). S-a deschis astfel un promiţător câmp de cercetare inter- şi pluridisciplinară, ce-şi va lărgi orizontul in perioada interbelică, când Basarabia şi sudul Dobrogei, unde locuiau grupuri compacte ale acestor minorităţi, vor reintra in componenţa statului naţional unitar roman.

Muzeul Judeţean �totani

/.

6.

Preocupări de orientalistică-turcologie in domeniu/ lexical-lingvistic

Vecinătatea şi legăturile complexe, pe multiple planuri, româno-otomane in evul mediu şi in epoca modernă au determinat influenţe. lexicale otomane-orientale in vocabularul românesc şi imprumuturi româneşti in limba turco-osmană. Aceste imprumuturi bilaterale de cuvinte, mai numeroase din limba turco-osmană in limba română şi p1ai reduse numeric viceversa, au făcut ca in vechile documente şi texte istorice-literare româneşti, precum şi in literatura noastră populară, să existe un număr relativ numeros de cuvinte şi expresii de origine osmano-orientală. Cu trecerea timpului, sensul şi echivalenţa unora dintre ele s-au uitat, ajungând să fie folosite ad litteram intr-un context literar-gramatical neadecvat. A apărut astfel necesitatea identificării, studierii şi catalogării acestor imprumuturi lexicale, o etapă obligatorie in cercetarea influenţelor orientale asupra limbii, culturii şi societăţii româneşti.
304

""' B.P. Haşdeu. OriginUe Craio'IBi, 1230 - 1400, in voi. Oltenescele, Editura Librărie! S. Samitca, Craiova. 1884 (155

M. Guboglu, Orientalistica romllnil, p. 331 : idem. Contributions roumaines, p.469.

Al. Zub, op. cit .. p. 1 6 1 : Ion Nistor, Istoria Basarabiei, ediţie şi studiu bie-bibliografic de Stelian Neagoe, Editura . Humani1as, Bucureşti, 1991, pp. X - XI. "" Ilie Gherghel, Cercetilri privitoare la nomenclatura comanilor. părţile 1 - li, in .Tinerimea RomAnă", Bucureşti, 1899, pp. 263 - 264; 1900, pp.387 - 388; III - IV. in ,.Arhiva", iaşi, 1905, pp. 357 - 359; 1910, pp. 124 - 126; V - VI ­ VII, in .R. 1. A. F.", voi. XVI. 1915-1 922. Bucureşti, pp.187 - 194 (vezi şi . D . R.", III, 1922 - 1923, Cluj, p.1 070).

eJ· pp. 51 - 76; 91 - 104.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 40

. . ACTA MOLDAVIAE SEPTEHTRJONALIS

lncepând cu mijlocul secolului al XIX-lea, lingviştii români, care au studiat neologismele intrate in limba romană, au acordat aten�a cuvenită şi cuvintelor de origine otomano-orientală. Aşa au procedat Ion Heliade Rădulescu398 şi, peste trei decenii, A. Cihac399. Lazăr Şăineanu 1-a apreciat pe revoluţionarul-omul de cultură paşoptist ca fiind primul filolog care a amintit de elementele turceşti in limba română, atrăgând astfel ateo�a asupra lor400. Despre a doua contribuţie acelaşi Lazăr Şăineanu a afirmat: .Lucrarea răposatului Cihac, cuprinsă in al său Dicţionar etimologic, con�ne deja un material relativ insemnat, dar nu încă îndestulător. Despre această parte a operei sale s­ ar .putea zice că ea con�ne-prea mult şi prea puţin: prea mult intrucat, mărginindu-se a in�istra numai limba vie, a admis şi un număr de vorbe de mult ieşite din uz; prea puţin, deoarece n-a inregistrat nici măcar o treime din turcismele aflătoare in literatura noastră istorică, in special in Cronicile din Muntenia şi din Moldova, care, ca scrieri origi­ nale ce reproduc cu fidelitate limba e�i merită o considera�une egală cu celelalte { mooumente ale vechii noastre literaturi'.40 . Acelaşi recenzor a considerat, pe bună dreptate, că A. Cihac a fost ajutat de orientalistul maghiar Armin Vambery să elaboreze subcapitolul referitor la .elementele turceşti" intrate in limba română, din volumul al 1 1-lea al Dicţionarului său. Unii oameni de cultură români s-au ocupat in mod special cu cercetarea imprumu­ turilor otomano-orientale in limba română, însă numai din punct de vedere lexical. Astfel, George Bariţiu, intr-un articol"02 publicat in periodicul .Transilvania", a considerat că era o batjocură pentru limba daco-românească să fie alterată prin folosirea cuvintelor şi expresi­ ilor din limba turcă, ce era, la rândul ei, un amestec intre .dialectele" turcoman, persan şi arab. Cuvintele turceşti in limba română erau insulte şi "atentate" la individualitatea şi caracterul romanic al limbii române, criticul autor declarându-se impotriva folosirii exagerate a turcismelor in limba română403 . Tn continuare G. Bariţiu a reluat 1 06 termeni turco­ orientali din Vocabularul lui 1. H. Rădulescu, pe care i-a redat ad litteram sau cu mici completăn404 . Prin articolul său, gazetarul transilvănean a atras aten�a asupra necesită�i purificării limbii române de .barbarisme" (turcisme) - oferind chiar o listă a acestor termeni ce trebuiau elimina� - şi a introducerii unor sinonime româneşti. Un pas inainte I-au făcut Petre lspirescu şi G. Polyzu, care au studiat imprumuturile turco-orientale in limba română405, in special in cea populară. Petre lspirescu, harnicul culegător, prelucrător şi editor al Basmelor populare româneşti, a adunat şi explicat termeni şi expresii otomano-orientale pătrunse in irecut in graiul comun, întâlnite apoi in poveştile populare româneşti. Eruditul 8. P. Haşdeu, reprezentantul României la al VII-lea Congres al orientaliştilor, desfăşurat la Viena in octombrie fBB6, a prezentat comunicarea Sur 406 les elements turcs dans la langue romaine . La inceputul intervenţiei sale, autorul a precizat că .!'Occident finit a Vienne, mais c'est a Bucarest que debute !'Orient; entre Vienne et Bucarest oscille une zone de fluctuation", reamintind astfel
398 1. H. RMMscu, VocabUBrde liOibe s/rlWie In limba 1011'18n4, 8dcll slavone, UflţJI.Jf8Ş6, tun:eş5. .. , Bua.reşti. 1847, XLII+50p.

""' Al. Cihac, Dictionnaire d'etymolog/e Daco - Roma/ne, voi. 11, El�ments slaves, magyars, turcso - greco - moderne et albanais, Franctort am Main, 1879, pp. 541 - 631 . """ Lazăr Şăineanu, lnnuenţa orientalll asupra limbei şi cu/turei romllne (infra abreviat: lnnuenţa oriental�. vol.l, Introducere. Umba. Cultura. Resultate. Conclusiune. Bibliografie, Bucureşti , 1 900, p. CCXLII. Ibidem, pp. CCXLII - CCXLIII. 402 G. Blliţiu, Culinlla turoeş# ln/imba daco - IDIII, IltJeaSclj in .Transilvalia", a1 VI, nr. 3 1 1 Februarie 1873, Braşov, pp. 21 - 24. 403 Ibidem, pp. 21 - 22. ""' Ibidem, pp. 22 -24. 405 P. lspirescu, G. Polyzu, Elemente turceşti In limba romllnll, Bucureşti, 1885. Tlpăritll in broşuri'! la Bucureşti, 1886, 21 p.
40' 400

1 41 www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

particij:ttan�lor accep�unea geograficA a no�uhii .Orienr, admisă de majoritatea savan�lor orientalişti; apoi a respins cu vehemenţă falsurile vehiculate de autorităţile ungare prin intermediul teoriei lui ROsler neadeviruri istorice pe care istoricul ungar � Hunfalvy le-a reiterat in comunicarea sa 7. "Elementele turceşti" sau .cuvintele turceşti" nu au exercitat absolut nici o influenţă asupra limbii romane, din punct de vedere fonetic, morfologic, sintactic şi semantic, cu excep�a catorva sufixe, cum ar fi: -giu (-ci), -lâc (-llk) etc., a apreciat Haşdeu. Toate lucrările savan�lor romani şi străini, care au studiat problema imprumuturilor otomano-orientale in limbile română şi sud-est europene, aveau 408 lipsuri mai mari sau mai mici in raport cu metoda filologico-lingvisticA folosită , a adăugat autorul. 8. P. Haşdeu a sus�nut necesitatea studierii, identificării şi fixării .cronologiei şi geografiei" unui astfel de imprumut, adică epqca istorică şi zona geografică in care a pătruns în limba română. Apoi să se stabilească gradul de circu�e al respectivului cuvânt şi, în cele din urmă, modificările de sens Tn timp şi spaţiu . La sfârşitul secolului al XIX-lea existau circa 1 500 de .cuvinte turceşti" in limba română; marea lor majoritate a fost folosită de clasa dominantă din societatea românească, clasă ce a fost cea dintâi supusă influenţelor otomano-orientale. Existau şi numeroase cuvinte intrebuinţate in graiul popular. Carenţei fundamentală a tuturor lucrărilor amintite a fost că in ele autorii nu au făcut distin�a necesară, logico-istorico-geografică etc. . între turcii preotomani şi turcii osmanlâi. Unele .cuvinte turceşti" au pătruns în limba română in epoca reotomană (cioban etc.), 41 altele după inceputul secolului al XV-lea (cocioaM etc.) . Convieţuirea pecenego-cumană (secolele X - XIII) a lăsat urme în . vocabularul românesc? s-a intrebat, retoric, pe bună dreptate, 8. P. Haşdeu. Răspunsul era pozitiv şi filologul român a dat ca exemplu cuvântul as/am �camătă), 4 1 pe care 1-a identificat in mai multe texte româneşti din secolele XVI - XVII . La sfârşitul intervenţiei sale, 8. P. Haşdeu a subliniat necesitatea de a supune unui nou şi temeinic studiu, bazat pe principiile metodologice pe care el insuşi le-a formulat, .les elements turcs dans la langue roumaine". Acest viitor studiu cu adevărat ştiinţific asupra imprumuturilor lexicale turceşti in limba română va trebui să fie independent de orice influenţă diplomatică şi 1 sau de orice tendinţă patriotică, pentru că numai aşa se vor lămuri multe aspecte necunoscute sau controversate ale istoriei românilor şi se vor inţelege caracteristicile generale ale 41 psihologiei populare a .latinilor din Orient" 2 . Lazăr Şaineanu a cunoscut comunicarea lui Haşdeu şi a amintit noile principii metodologice propuse de acesta (principiul stratificării in abordarea istorică a influenţei orientale, potrivit căruia limba română poseda cuvinte de origine avară, pecenegă, cumană mongolo-tătară, intrate in lexic anterior cuceririi sudului Dunării 4 3 de către otomani 1 ; şi, mai ales, .teoria turanică" formulată în acest context: orice termen arhaic românesc de provenienţă orientală işi avea originea nu neapărat in
"" Ibidem, pp. 5 - 8. "'" Ibidem. pp. 8 - 10. 0 Ibidem, pp. 1 0 - 1 1 . 4'0 Ibidem, pp. 1 1 - 14. 411 Ibidem, pp. 14 - 18. 412 Ibidem, p.18. ••• Lazir ŞtinNnU, lntluenfa orlenta/1, vot 1, p. CCLVlt

Muzeul JudeJ!an Bototanl

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

142

ACTA MOLDAVIAE SEPTOORIONAUS

limba turco-osmană ci, mai sigur in dialectele turanice din secolele VIII - XIII: avar, i peceneg, cuman, mongolo-tătar4 4) in opera sa apărută in 1 900. Deşi in anii următori 8. P. Haşdeu nu a mai revenit asupra acestui subiect, consideraţiile şi principiile metodologice formulate in 1 886 au avut o deosebită importanţă in fundamentarea teoretică ulterioară a studierii interdisciplianre a imprumuturilor turco-osmane in limba românŞ. Lazăr Şăineanu, in sinteza sa din 1 900, şi-a însuşit şi a aplicat principiile formulate de filologul comparatist român, " atunci când "condiţiile obiective i-au permis, chiar dacă nu a recunoscut in mod explicit această preluare. fmprumuturile turco-orientale in limba română au fost studiate de dr. Theophil L()bel4 1 5 , român care a activat ca funcţionar otoman in diferite provincii ale " imperiului, având astfel posibilitatea să cunoască la faţa locului " limba otomană vorbită in acest stat multinaţional. Cunoscând bine, cum era şi firesc, şi limba maternă, a intocmit un vocabular etimologic al " elementelor turceşti , arăbeşti şi persane in limba română", insumând 1 266 de cuvinte. Tn prefaţă autorul a explicat titlul studiului său: " Dacă am ales ca titlu al lucrării prezente «Elemente turceşti, arăbeşti şi persane in limba română» şi nu «Elemente turceşti in limba română», cum au făcut predecesorii mei, am făcut-o fiindcă sunt de opiniune că, cât priveşte limba osmanli ( . . . ) un cuvânt trebuie să fie considerat ca turcesc numai atunci când e numai turcesc; însă, dacă cuvântul e un imprumut arăbesc sau persan, acel cuvânt trebuie, după circumstanţă, să fie considerat ca arăbesc sau persan şi nu turcesc. O altă cauză pentru adoptarea titlului menţionat este împrejurarea că găsim in limba română, ca şi în celelalte limbi neo-latine, cuvinte cari, cu toate că luate din limba latină, sunt de origine arabă ( . . . ) ; un alt număr de cuvinte de origine orientală, care, cu toate că există şi in limba osmanli, au trecut in limba română prin intermediul altor limbi (greacă, neogreacă, slavă, albaneză, ş.a.) ( . . . ), şi, in fine, o altă categorie de cuvinte ( . . . ), de asemenea de origine orientală, nu sunt întrebuinţate in limba turcească"4 1 6. Prezenta contribuţie era varianta, mult augmentată, a unui prim studiu, din aprilie 1 892, asupra a 87 de împrumuturi turco-orientale. Noile contribuţii româneşti şi străine in domeniu, la care s-a adăugat mărirea numărului izvoarelor filologico­ istorice folosite (20 de titluri), au dat o nouă dimensiune lucrării din 1 894, ce "ar putea contribui câtu � i de puţin la stabilirea adevăratei origini orientale a cuvintelor conţinute intrânsa"4 1 , după cum îşi dorea autorul. Filologul ieşean V. M . Burlă, cel care a semnat prefaţa şi totodată primul recenzor al studiului, a apreciat valoarea contribuţiei şi faptul că aceasta va intra in bibliografia obligatorie a subiectului, şi a adus unele precizări şi rectificări la anumite etimologii discutabile propuse de Th. Lobel. De asemenea a atras atenţia asupra imprumuturilor româneşti în " limba turcească", aspect pe care autorul studiului nici măcar nu 1-a amintit, oferind chiar câteva exemple de astfel de cuvinte4 1 8 .

414

Ibidem, p. CCLVIII. "' Dr. Theophil LObel. Elemente turceşti, arllbeşti şi persane Tn limba românii, Constantinopole - Lipsea, 1894, XXIV + 04 p. 1 "' Ibidem. pp. XVII - XVIII. "' Ibidem, pp. XII - XVII, XVIII - XX. "' Ibidem, pp. VII - XI.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 43

istoriei. 11 al lucrării lui A. Şăineanu.3.CCXLVII. iar autorul nu părea a bănui valoarea istorice-culturală a elementului turcesc în limba română. extras. · "' Lazăr Şilineanu. in special de orientalistul L. Leipzig. arabă. pp. prin intermediul . prin lucrarea sa. pp.orientaliştilor". Tn ultima parte a acestei lucrări cu caracter polemic. D . Observaţlunl relativa /a opera . 40 p. Şăineanu. Fără a fi un orientalist (sic!) d-sa a procedat cu un succes demn de multă laudă la examinarea imprumuturilor turceşti in limba românească"42 1 • Tn continuare. nici turcolog (subl. p. LObel .Muzeul Judeţean Botoşani Mult mai critic la adresa acestei contribu�i a fost L.muzeubt.turcolog" conotaţie de specialist in studiul limbii. căruia autorul i-a contestat. care a apreciat că ea nu con�nea şi nu oferea nimic în plus faţă de voi. Influenţa orienta/1.ro / www.cimec. calitatea de filolog orientalist. 7 . "' Ibidem. arăbeşti şi persane in limba română". erorile inerente fiind semnalizate de recenzorii operei sale. con�nea totuşi elemente interesante: necesitatea stabilirii exacte a originii unui . Th.originii orientale a unor cuvinte româneşti". deşi doar pa�al confirmată de cercetarea filologică comparatistă ulterioară. Teoria prezenţei .elemente orientale" să fi pătruns in limba noastră nu prin filiera directă turco-osmană.cuvinte de bază cu derivatele lor423• Contribuţiile lui Th. LObel a analizat şi comentat critic-comparatist 1 73 de împrumuturi orientale . Cihac. Şăineanu. Bun cunoscător al limbilor română şi . dr. Theophil LObel. !. In .Influenţa orientall asupra limbii şi culturii romana· de Lazlr Şlinaanu. LObel a apreciat că. Contribuţii la stabilirea originii orientala a unor cuvinte romSnaşli. subiective şi gratuite. Lobel a publicat o nouă contribuţie asupra acestui subiect420. LObel 9 .A. Th. L. LObel a perceput şi şi-a insuşit semnificaţia reală a termenilor . in acest domeniu al pr�ocupărilor de orientalistică­ turcologie de la inceputul secolulului al XX-lea. persană.XXX.F . autorul a răspuns unor consideraţii şi afirma�i formulate de L.A. apreciindu-le ca nefondate. <H Ibidem. Th. că nu a ţinut cont de faptul că in limba română au pătruns elemente pecenego-cumano-tătare anterior influenţei !p.M. pe nedrept insă. Şăineanu .37.ro 1 44 . doQândită in urma studiilor de specialitate la Bucureşti. m Ibidem.•• a. deşi fără pregătire filologică de specialitate.orientalist" şi . li.osmanli". "' Dr. Bucureşti. pe baza noilor studii şi ipoteze intrate in circuitul istoriografico-filologic la cumpăna dintre secole. Peste 1 4 ani. Şăineanu.a imbogăţit literatura filologică românească cu o operă preţioasă. LObel a identificat etimologii în general corecte sub raport istorico-filologic. pe bună dreptate. www. pp.imprumut oriental": otomană. o recenzie a sintezei acestuia din 1 900 şi o reluare a analizei .R. A reproşat l sa notelor .nu sunt nici orientalist. Th. culturii şi civilizaţiei turco­ osmane. care a acordat neologismului .limbilor neo-latine" sau sud-est europene. vol.turcolog".elementelor turceşti. P. Paris. LObel au reprezentat două din paginile de inceput ale cercetării filologice comparatiste româneşti in domeniul imprumuturilor . a trimiterilor 1 bibliografice şi sărăcia bibliografiei folosite de Th. ce s-a dovedit a fi un răspuns polemic la afirmaţiile formulate anterior de L. 1 . 2 . Th. nr. realitate recunoscută de el insuşi.l. posibilitatea ca unele . indiferent de filiera prin care a intrat in limba română. era necritic elaborată. CCXLVII . folosindu-i in contextul adecvat.orientale" in limba română. autoapreciindu-se că .S. specialist care făcea parte din grupul mai numeros al . 1 s-a reproşat lui Th. 1908. dar la nivel academic.).422.7. ci indirect. Lobel a fost al doilea cercetător (după Lazăr Şăineanu în 1 900).

9 -10. Contribu�a de tinereţe a lui Lazăr Şăineanu a fost apreciată pozitiv şi recenzată favorabil în ţară şi în străinătate: astfel. Sur.445 de împrumuturi turco-osmane şi 95 de derivate ale acestora. extras din .Magyar NyelvOr".1890. Fără această specializare filologica-istorică nu se putea concepe o abordare cu rezultate concrete. Bucu'eşll. pe de o parte. A.'. Berlin. meticulosul filolog a depăşit toate neîmplinirile contribuţiei din 1 885: şi-a însuşit o metodă adecvată de analiză istorico-filologico-comparatistă. şi-a lărgit orizontul investigaţiei prin definitivarea unor cercetări inter. la Bucureşti (1 882-1 887). www.Litteraturblatt tur romanische und germanische Philologie". D. "' Fr. Tn anii următori. 1 885. cari nu figurează la Cihac şi dintre cari negreşit numai o infimă parte a fost sau este de o întrebuinţare generală.) n-a avut numai o existenţă trecătoare sau o influenţă mărginită ci. 1928. p. P. subliniindu-i atât calitătile. . Die tUrlcischen Elemente in den sUdest. "' Ibidem. Tiktin a caracterizat-o ca "foarte merituoasă lucrarea acestui june temeinic cercetător. op. Dar opera de referinţă în domeniul studierii împrumuturilor în şi a influenţei turco­ orientale asupra limbii şi culturii române a elaborat-o filologul comparatist Lazăr Şăineanu. Sup/flnwlfe. 1886. B. i se poate reproşa lui Lazăr Şăineanu lipsa metodei ştiinţifice filologico-comparatiste şi a experienţei în tratarea unui subiect atât de complex şi. Wien. faptul că nu a studiat temeinic limbile osmană-arabă persană. aşa cum am mai amintit. apud ibidem. p. "' Fr. rareori s-ar putea face vreo obiecţiune'r430. pp. devenind astfel o proprietate 1 inalienabilă a limbii noastre"42 .. F.şi pluri-disciplinare "' Lazăr Şăineanu. W1811. el a ştiut să pătrundă adânc în viata şi în sufletul poporului.41 .R. în mare parte. p . Dictionnaire turco . căt şi lipsurile. Haşdeu43 1 şi Fr. 1884. contribuţia de tinereţe a lui L. pp. . ' În perspectiva timpului. Tânărul filolog a apreciat că "acest element (turco-osman-compl.persan.und est-europaischen Sprachen. vot. Bucarest. t. Paris şi LeipZig (1 887-1 889). Şăineanu a constatat că doar 5-6 verbe turceşti au putut să pătrundă în limba română. Elemente turceşti Tn limba romanii (intra abreviat: Elemente turceşti). asupra subiectului cercetat. loc. că n-au existat contacte directe între români. iar cel daco-român nord-dunărean era destul de bogat în astfel de elemente428 . Şăineanu a oferit prima imagine de ansamblu. voi.Mest. 1889 . 1886. cit. 1 72. Bucureşti. XIX. în cel macedo-român se găseau un număr considerabil de 'turcisme. Continuând analiza.1 876.ildschen Elemente in den si. "' in .IV. MikloSidl. 1868 . 1 . 19&-284. p. 59. Miklosich425 şi bazată pe parcurgerea şi studierea cronicilor medievale şi a vechii literaturi româneşti. pp.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS turco-osmane. "' Vezi şi O. 1885. Bucureşti. Miklosich432 au folosit şi citat contribu�a tânărului filolog român. autorul a identificat 1 . în cadru filologiei comparate româneşti. I nspirată de lucrarea lui Fr. 146 p. Pe autor nu-l subjugă sentimentul na�onal. Macrea. Miklosich. 1890.646-701 şi an III. 2 '" in . 1 . El utilizează în cunoştinţă de cauză datele şi faptele'r429. cit.V. H.. Încă din timpul studiilor la Facultatea de Litere din Bucureşti (1 885) a publicat un prim studiu asupra împrumuturilor turco-osmane în limba română424. 2. Budapesta. an III. 1 . voi.muzeubt. cu pregătire de specialitate.cimec. "" Lazăr Şăineanu. un reprezentant al criticii filologice maghiare a considerat că "scrierea d-lui Şăineanu e animată de un spirit critic. mai ales. Oie ti. Leipzig. P.540 de "elemente turceşti în limba română". în total 1 . în dialectul istro-român nu a pătruns nici un turcism .arabe . pre�oasă mai ales prin multele vorbe extrase din cronici şi alte scrieri. Tn continuare.P.ro / www. Cât priveşte etimologiile sale. "' B.und est-europSischen Sprachen. pe de altă parte etc. 1885. a dicţionarului turco-arabo-persan elaborat de Theodor Zenker426.11. arabi şi persani. apvd Luca Vomea. Elemente turceşti.les t!lt!ments turcs dans la Jangue roumaine. temeinice a subiectului anterior amintit433. "' Theodor Zenker. L. 59. Lazllr ŞAineanu.ro 145 . pp. Haşdeu. 407 . p.

prin contact direct intre turci şi români. pp. pp. "' Ibidem. 1 900. autorul a analizat influenţa orientală asupra limbii şi " culturii române. Tn prefaţă Lazăr Şăineanu a precizat că . 1 434 .LXXXV II.ro 146 . Bucureşti.. '" Ibidem. CCCXXXV p.cimec.Introducere.ro / www. p. în prelungirea şi prin amplificarea istorico-lingvistică a studiului lexicologie din 1 885. Tn ceea ce priveşte elementul lexical şi influenţa sa441 . in acest lung interval.XXXVI . care nu e susceptibilă de a fi românizată'M0.muzeubt. p. "' Ibidem. referitor la verbele osmanlâi. introducerea elementului oriental s-a făcut. fast but nof least. XLI . se pot fixa două perioade succesive şi anume: un prim strat de turcisme din secolele XV-XVI I şi altul din epoca fanariotă.r verb. 1 900 . LXV. www. 1 .conclusiunea cercetărilor şi a " întocmit " bibliografia subiectului studiat. filologul român a apreciat. respectiv asupra limbii şi culturii române.� uzeul Judeţean Botoşani şi.. să înţeleagă din interior caracteristicile generale şi particulare ale acestor existenţe şi experienţe istorice complexe şi să conştientizeze influenţele exercitate asupra realităţilor culturale învecinate. El a precizat de la început în ce a constat "importanţa imprumuturilor: a�unile mutuale între limbile învecinate sunt o necesitate etnică şi rezultatele lor sunt de cea mai mare importanţă pentru istoricul progresului popoarelor: adeseori cu vorba străină se împrumută şi no�unea corespunzătoare şi atunci cemerea şi clasificarea acestor elemente exotice pot da indica�uni pre�oase relative la momentele culturale introduse din afară'"'38 . p.CXXXI I. Toate acestea i-au permis să pătrundă în intimitatea culturilor şi civilizaţiilor orientale. voi. arabă şi persană la �cote des Langues Orientales Vivantes din Paris (1 887-1 888) şi la Universitatea din Leipzig (1 8881 889). s-au materializat în opera filologico-istorică fundamentală elaborată de Lazăr Şăineanu şi intitulată Influenţa orientall1 asupra limbei şi culturei române. a formulat . "' Ibidem. pp.LXXI I. "' Bucureşti. Caracterul lor distinctiv e gradul de circula�une al stratului corespunzător şi mai ales starea provizorie sau permanentă a elementelor sale'M2 . XXXVII . lucru remarcabil. "' Ibidem. P. 5.H-mak sau -mek). 1-11 / 1 -2. că "pe cale directă limba română n-a dobândit din turceşte nici un singu. morfo/ogice şi semantice turco-osmane. în răstimp de peste trei secole. într-un tablou general. datele cele mai importante ale acestei influenţe seculare"435. secolele XVII-XVIII. 439 ale limbii Trecând în revistă elementele fonetice. autorul şi-a propus de a prezenta. XXXV II. a studiat limbile turcă. Tn afară de influenţa cumană anterioară stabilizării turcilor in Europa (. Lazăr Şăineanu a ajuns la concluzia că "turcismele introduse în limba română nu provin toate din aceeaşi epocă. "' Ibidem. LXXI I. cu " referire specială la "limba osmanlâie'"'36.studiul acesta este o incercare de a sistematiza rezultatele acţiunii elementului oriental (in special osmano-tătar) asupra limbei şi culturei române. pp. Pornind de la substratul lingvistic şi ajutat de fântânile istorice corespunzătoare. "rezultatele" acesteia. ). Tn voi. 1 5 ani de acumulări calitative şi cantitative.compl. autorul a analizat "influenţa osmanlâiei asupra limbii române437 . LXXI I . D. şi care îşi găseşte poate explica�unea in finala infinitivului [verbului otoman . " ' Ibidem. "' Ibidem. După sumare "considera�uni etnologice" asupra familiei de limbi uralo-altaice. Astfel. pp.

www. pp. pp. epitete şi generalizări (Însuşiri fizice şi morale. '" Ibidem. nedescoperite încă.CCXXXIV. (. pp.. p.. CCXXVII . Tn domeniul comerţului şi industriei.CLXXVIII. mineralele) . n-au venit de la turci. Lazăr Şăineanu a 446 45 44 studiat manifestarea acesteia in politic:f' • societate . "' Ibidem. pp. '" Ibidem.. negoţul şi 464 463 profesiunile . din contră. "' Ibidem. pp. pp. CCXXIV . după originalele conservata in arhiva imperială din Constantinopole"448 . CCXIX .CXCVI. '" Ibidem.CCXXXIX. direct sau indirect. pp. "' Ibidem. influenţa oriental� şi-a pus amprenta asupra costumului boieresc . a subliniat importanţa literaturii "' Ibidem. CCXV . "' Ibidem. .CXCVI. CLXIV . se găseau in arhivele sultanale din Istanbul: .muzeubt.CLXXXVII. Textul primelor tratate ne este cunoscut după copii posterioara făcute.CLIV. justiţie1 şi dărilor . pp.CCLXXXVIII. autorul a apreciat că acestea aveau la bază acte scrise. CLXXXVII . nora. traiului la curte .. pp. 450 452 454 451 45 curţi1 . pe orizontala spa�ului. ale căror originale. '" Ibidem. CXXXII . "' Ibidem. ci direct de la sârbii din acele pă�'"'44.nutri­ 456 mentului" (mâncăruri şi băuturi) şi . "' Ibidem. pp. "' Ibidem. pp. "' Ibidem.CCXXX. p. pp.CCXVIII. CCXXV .. "Rezultatele" influenţei orientale sau categoriile imprumuturilor (lexical 46 existente s-au concretizat in termeni referitori la locuinţă şi alimentaţiune . după părerea noastră.CCXXVI. m Ibidem.CLXXXI. CXCVII . pp. 449 fn continuare au fost analizate influen ele orientale asupra instituţiei domnie1 . CCXXXVI . "' Ibidem. CLIV. ln sfera polticii.CLXIV. "' Ibidem. pp. Cât priveşte Ardealul.) Tn graiul românilor din Banat întâlnim. CCXLI . şi anume in Muntenia. comerţ şi industrie 7 . pp.cimec. CCXXX . CLXXVIII . pp. m Ibidem. "' Ibidem.CCXXXVI. CXXXII. LXXIX '" Ibidem.ro / www. afară de oraşele limitrofe cu Muntenia.CCXVIII.Raporturile politice intre Ţările Române şi Turcia se află stipulate intr-o serie de atişerifuri şi firmane. analizând relaţiile româno-otomane. CXXXIX .ro 1 47 . a im­ prumuturilor lexicale turco-otomane: . negoţuf şi meseriile45 au stat in centrul analizei efectuate de Lazăr Şăineanu. Moldova.sub raportul circula�unii cel mai mare număr de elemente turceşti il posedă graiul daco-român. armate1 .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS Autorul a stabilit in continuare răpândirea geografică. pp..CCXI. LXXX.1 802). CCXXXIX . "' Ibidem. parfumurile vizite şi 9 58 distracţiuni)'"'57 . J ej 462 461 imbrăcăminte • domeniile naturii (fauna.conclusiunilor""65 filologul român a trecut in revistă isto­ riografia românească şi străină a subiectului studiat. mai rar săseşti ori nemţeşti443 . pp. CCXI .CCXL. "' Ibidem. CLXXXI . turcismele sunt ca şi necunoscute şi in locul lor figurează echivalentele maghiare. lnvestigând influenţa oriental� asupra culturii române. pp.CCXXVI. "' Ibidem.CCXXIV.CCXV.. Bucovina şi (mai puţin in) Basarabia. "' Ibidem. fn ceea ce priveşte societatea 455 românească. CCXIX . pp. noţiuni abstracte) Tn capitolul rezervat . o serie turcisme care însă. ce au urmat intr-un interval de peste patru secole ( 1 39 1 . CXCVII .sociabilit�ţif (fumatul. pp.

in vechea literatură română. CCLXXXVI. Circula�unea elementului oriental se face doar in cuprinsul următor: in Bucovina.. un popor străin prin religie.. nici un verb originar [otoman .CCCXXVII. a intocmit bibliografia subiectului studiat472 şi a formulat câteva ..:Jele istorice. ).V. Vocabularul. "" Ibidem. Filologul român a oferit o nouă traducere românească. incetA efectiv la 182 1 . www. Regulamentul Organic desfiinţA o sumA de elemente ale trecutului. CCLXXIX:"Se impune dar.Izvorul principal pentru turcisme in vechea noastra l�eraturA il constituie cronografia." '" Ibidem. a hatişerifului din 1 80247 1 .Influenţa turceascA directă. pentru o apreciere mai raţionalA a influenţei străine.Am stabil� ( . sub raportul pol�ic. Lazăr Şăineanu a amintit greutăţile intâmpinate in documentarea referitoare la Vorl. s-a manifestat in două d irecţii : ..:Jele populare. viaţa de familie .vorbele istorice dispărute " cât şi . in limbajul documentelor şi in . odatA cu epoca fanariotă. care se resimţeau incA de influenţa secularA otomanA"." "' Ibidem. De altfel. şi . Banat şi Istria. Vocabularul.vechi româneşti ca . p. administrativA. pp. 1 .CCCXXXII.vorbele populare". a conturat harta răspândirii . corpul omului şi sufletul său.406. o demarcaţie ri�uroasă intre aceste două categorii lexicale nu era intotdeauna uşor de realizat 4 . CCCXXVIII . ) mai sus cii Imprumuturile turceşti lipsesc cu desAvArşire romAnilor din Ardeal. a precizat condiţiile istorice in care s-a produs diminuarea .(doar câteva sufixe sau particule). intelectuală a românilor.căntecele istorice": aceste imprumuturi au fost numite . pp. p.cimec.influenţei turceşti" după revoluţia de la 1 82 1 468 şi a avertizat că. "' Ibidem. Filologul român a analizat şi clasificat alfabetic 1 . CCLXIX: .imprumuturilor turceşti" in teritoriile locuite de români467 . '" Ibidem.compl.pe plan cultural". "' Lazăr Şălneanu. III . Dobrogea şi la romAnii din Macedonia. pAnA la ocupaţia rusă a Principatelor (1828 . Lazăr Şăineanu a analizat şi ordonat alfabetic aceste două categorii lexicale in voi. in aprecierea influenţei orientale asupra limbii. In special cea din Moldova ( . CCLXXVIII: .CCCXI.. in fondul limbii populare. andotată şi superioară celor anterioare.o influenţă de altă natură a suferit limba noastră in curs de secole din partea turcilor. Ce ordine de idei s-a putut imprumuta in asemenea împrejurări. a apreciat autorul.in toate acestea nu se află nici o urmă. oglinda ce amai credincioasă: ea nu are de inregistrat nici o noţiune religioasă sau intelectuală propriu-zisă. 1 1 . nici un reflex al elementului turcesc"470 . care circulă şi astăzi". p. CCXCIII . culturii şi civilizaţiei române.observaţiuni suplimentare"47 3 Lazăr Şăineanu a rezervat voi. D.714 imprumuturi-cuvinte d e bază ş i derivatele lor ş i 41 d e cuvinte . "' Ibidem.:Jele istorice. iar in partea a 1 1-a Vorl. suprafaţa pământului.ro / www. CCXLIX: .muzeubt. însă numitorul comun a fost religia creştină ortodoxă.consideraţiunea finală" Lazăr Şăineanu a apreciat că in evul mediu s-au exercitat influenţe slave şi greceşti in viaţa religioasă. p. pp. Moldova (prea puţin in Basara�a).vorbele populare care circulă şi astăzi"469. voi. "' Ibidem. trebuiesc avute in vedere atât .vorbe istorice".imprumuturi locale". sub administra�unea lui Kiselef. apoi in Muntenia.izvor principal" pentru investigarea problemei enunţate in titlu466. Bucureşti. Vortle populare. părţile 1-a şi a 1 1-a. sugerând o colaborare şi o cercetare interdisciplinară in analiza • Muzeul Judeţean Botoşani '" Ibidem.pe plan lingvistic". de ordine politicii.. dar �unea el se prelungi incA aproape un deceniu.ro 1 48 . aceastA dublă considera�une: a vorbelor istorice sau dispArute şi a vorbelor populare. răspândită in sud­ estul Europei. judiciarA şi miiMrA. Se observA la aceşti cronicari o progresiune constantA de inliitrare a elemantului osmaniAu (şl tătilresc) şi e interesant de a urmAri de aproape aceastA continuA sporire a materialului oriental. pp. CCCXII . in acest caz. "' Ibidem. partea 1-a. Dar . străin prin aspiraţii. 755 de vorbe populare'o475 . cilnd. deci 1 . Lumea.1 834). 1 900. p. Limba este. 1 1 al operei sale Vocabularului: in partea 1-a a analizat Vorl. in . De asemenea.] . socială. Influenţa orientală asupra lexicului românesc. 11. pp.P. Influenţa orienta/4. rezultând .

Dr. Influenţa orientalll. " fond les secrets de la langue osmanli.elemente turceşti " cu caracter istorico-literar 477 .1 .1821). Opera "' ldem. Autorul a analizat şi clasificat alfabetic 857 de . vezi şi consideraţiile generale in legatură cu această operă formulate de D. foarte bun cunoscător al limbii turccrotomane. pe care autorul le-a elaborat din toate punctele de vedere. Imprumuturi literare. pp. . tomes XXX . 1 . p. Aceasta este. deci un total de 1 .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRlONAUS acestei categorii lexicale: . 1 902.muzeubt.Revue Internationale de Sociologie". 79-80. et quiconque s'occupe de la langue roumaine en particulier et des langues balkaniques en general. op.cuvinte de bază şi derivatele lor şi 353 de împrumuturi literare" . neo-greceşti. 1 .XXXI . Lazăr Şăineanu a întocmit şi ·. albanezi. cit. L'lntruence orientale sur la langue et la civilisation roumaines. istorice şi literare". 1901 .. V. pp. mai ales în această parte a Vorbelor istorice. . Constantinople. cit. pp. Paris. 78 p. recenzorul s--a exprimat şi in studiul său din 1908. maghiari şi romanici"478 amintiţi în opera sa. la Bucureşti ajungându-se chiar la polemica Lazăr Şăineanu . op. Vorbe istorice. Voi reveni.278. V +281 p. Se cuvine să relevăm cu laudă stăruinţa ce a depus autorul şi întinsele sale cunoştinţe în domeniul filologiei româno-turce. La Langue. li . "' Ibidem.2 1 0 . Indice general. a apreciat că Şăineanu fait preuve d'une grande erudition en general et montre qu'il possede a M. Bucureşti. Şi filologul romanist Gustave Weigand a avut cuvinte de laudă la adresa lucrării lui Lazăr Şăineanu: . si difficile pour les etrangers qui n'en font pas leur etude speciale. Les 6/tlments orientaux en roumaine. şi-mi iau libertatea de a atrage atenţiunea orientaliştilor.turcolog " într-un context adecvat filologico-istoric în literatura românească de specialitate. "' ldem. In acelati sens. o dată în plus. Însumând cele două cifre relative. 1 72-1 74. www. prima folosire a termenului . indicele general al termenilor româneşti.împrumuturi orientale în limba română". Autorul a publicat în limba franceză un rezumat479 al voi. Ea con�ne bogate materiale. Şăineanu d'avoir mis a sa disposition une chritique sai ne et propre a servir de guide.vorbe istorice" . Le l'tlglme de la socleM en Roumaine pendant le mgne des Phanariotes (1711 .Nicolae Iorga. 1 69 . lipsesc în toate operele lexicale ce mi-au fost accesibile. extras din . loc... şi in special turcologilor (subl.vorbe populare.ro 1 49 . Am crezut interesant de a releva aceste lacune în indicele consacrat osmanlâiei. ceea ce a demonstrat. apud Luca Vomea.1 3 1 .480 . Cercetătorul poate găsi într-însa informa�ile cele mai instructive. orientali.Le Mon�eur Oriental".). voi.cimec. obţinem un total de 2. slavi.1 65.( . Vocabularul.lată o operă concepută pe un plan vast.. 11. asupra semnificaţiei folosirii acestui termen. pentru o mai uşoară utilizare şi orientare în această mină de informaţii filologico-istorice ce a fost. deci aproximativ 3. partea a 11-a. 135 . "' Ibidem.ro / www. 1 (Introducere) . 32 p. este şi va fi Influenţa orientală. în paginile următoare. 1 900.Romania". "' in ..La civilisation. 1902.cuvinte de bază şi derivatele " lor. citatul la p. cit.P. Theophil Lăbel. Macrea. extras din . pp. . Paris. Opera fundamentală al lui Lazăr Şăineanu în domeniul terminologiei româneşti de influenţă orientală a fost obiectul a numeroase recenzii în ţară şi în străinătate din partea unor specialişti sau ignoranţi în domeniu. D. buna primire şi rapida receptare de care s-a bucurat în străinătate Influenţa orientală. sera reconnaissant a M. Cet ouvrage a enrichi la litterature roumaine d'une oeuvre de haute valeur. conform informaţiilor pe care le deţin.965 . .000 de elemente . asupra acestei părţi a lucrării"476 .) un număr însemnat de împrumuturi osmanlâi.

Popovici a susţinut că lucrarea lui L. op. de altfel.specializare" în domeniu. Studiile d-lui Laz/lr Ş/lineanu despra influenţele orientale asupra limbii romlne. 1900. in idam. Cluj. . an XI. dând şi 75 de exemple de astfel de " elemente". În virtutea acestui scop. 25 p.. '" Ibidem. preluate din lucrările lui G. obiectivităţii şi competenţei.] rămâne opera d-lui Şăineanu: Influenţa orientală .că sunt departe de gândul că monografia d-lui Şăineanu ar fi epuizat subiectul" 82. Şăineanu488 . pp. www. pp.muzeubt. caracterul "recenziei" lui Alexandru Brăescu de la Scurta a reieşit din 3 însuşi titlul ei48 ..Biblia elementelor orientale din româneşte [subl. "' Alexandru Brliescu de la Scurta. unilaterală şi inexactă.227 . cum era şi firesc. . 363 .369. Şăineanu era incompletă. ce au scos în evidenţă valoarea operei.ro 1 50 . studiu Introductiv şi indice de Mircea Borcllii şi Ion Mării. pregătire de specialitate indis­ pensabilă în cercetarea influenţelor orientale în Balcani485..80. "' In . Iosif Popovici şi-a propus "( .cimec. extraştiinţific şi de atac la persoană ale acestei . Weigand. . pp. în literatura filologică românească. propuse în ultimul timp.9. ) numai să îndrepteze erori strecurate în lucrarea d-lui Lazăr Şăineanu şi să stabilească adevărul după priceperea mea"484 . apud Luca Vomea. . Leipzig. citatul la p. L. Spre . Ulterior. P.ro / www. reproşând şi pretinsa necunoaştere de către cel recenzat a limbilor medio .25. metoda de investigaţie lingvistică folosită de L. extras din revista . t. Şi ţin să adaug . 1 . Şăineanu. 1 . Editura Dacia. contrar opiniei lui L. ce au depăşit uneori cadrul strict ştiinţific-filologic. s-au exprimat şi păreri contrare. 1 . teoria pătrunderii elementelor turca-orientale în dialectul bănăţean prin filiera sârbo/Cfa falsă. diferenţa de valoare intelectual-ştiinţifică între cei doi preopinenţi este prea mare pentru a-i mai aşeza pe talerele balanţei dreptăţii. Caracterul subiectiv. 9 -1 8. Evident. . " ' Ibidem. pp. inexactităţi sau scăpări inerente. cit. Pagini istorica . unei lucrări cu astfel de orizont tematic şi proporţii. Şăineanu nu a reuşit să suplinească marea lispsă. Şăineanu şi P.261. cu o prefaţll de acad. Şi pentru a dovedi propria sa . Popovici a analizat sumar împrumuturile lexicale turca-orientale în limbile balcanice. Nesocotirea acestei lucrări fundamen­ tale a dus la rezultatul că zeci de etimologii turceşti. Astfel. Papahagi486 . Bucureşti. pp.filologice.plagiate involuntare: ele erau deja publicate într-însa ( . polemica Iorga . Sibiu.Muzeul J udeţean Botoşani aceasta e menită a aduce cel mai mare folos celor care se ocupă cu studiul ştiinţific al limbii române'.Şăineanu a dovedit lipsa de pregătire istorică a filologului român. ). O. 1904. Contribuţie /a studiul elementelor orientale din limba romlln/1. 1 . n. in . Fanteziile ura/o-a/ta/ce a/e d-lui Lazllr Şllinaanu. din partea unor nespecialişti în domeniu.Transilvania". pp. sunt. p. 1 . deosebire de aceste recenzii favorabile.Arhiva Societllţii Ştiinţifice şi Literare". 22 . "' Vasile Bogrea.228. '" Iosif Popovici. Constantin Daicoviciu.spre a înlătura orice neînţele�ere . iar rezultatele cercetării au fost pe măsura acesteia. 1 . 1971 . "' Ibidem. criticul recenzor a corectat mici erori şi inexactităţi din apa­ ratul critic şi din bibliografia operei. pp. nişte . Popovici s-a pronunţat împotriva acestei opere filologica-istorice el�6orată de L. propriu însă fabulaţiilor acestui pseudorecenzor. ediţie lngrijit6.260 . subliniind. . Recenzorul a mai susţinut. maghiară şi turcă.Zeitschrift tor romanische Philologie". că împrumuturile lexicale orientale în dialectul bănăţean s-au produs în urma contactului direct dintre otomani şi români şi nu prin mijlocirea limbii sârbe487 • fn concluzie. 1907.48 1 • Filologul român Vasile Bogrea a fost mai sintetic şi mai expresiv în aprecierea sa: . '" Ibidem. a unui studiu veritabil asupra subiectului anunţat în titlu. 18 -22. XXVII. şi micile erori. în " realitate.bulgară.

III."). pp.vorbe populare şi istorice"494 .muzeubt. dar nu şi asupra civilizaţiei propriu-zise. Revenind la subiectul recenziei sale. 1 52 . . Unul dintre ei.Noua RevistA RomAnă" (intra abreviat . supt acela al lexicografiei şi supt acela al istoriei culturale". Acesta din urmă " e mai complet decât al oricui şi utilitatea lui pentru filologul şi istoricul român e incontestabilă. a treia: de la Mihai Viteazul inclusiv la fanarioţi. "' Ibidem. pp.153. 61 . a consultat superficial unele lucrări de specialitate. dar ea nu e de competenţa mea" 9 1 . . definirea acestor . Şăineanu. Ti lipsea acestui critic improvizat. Gh. Iorga a considerat că se puteau fixa patru perioade in evoluţia acestei influenţe: prima: secolul XV . Istoricul român s-a declarat de acord cu titlul şi cu spiritul lucrării. nr.cimec.Luceafărul". Şăineanu. Budapesta. influenţa turca-orientală s-a exercitat asupra limbii şi culturii române. www. Lazăr Şăineanu. dr. din punct de vedere teoretic. Apoi. Iorga a susţinut că Lazăr Şăineanu nu a parcurs toate izvoarele cronistice-documentare ce i-au stat la îndemână. ) Pretutindeni lista e foarte lungă.P. . 26 / 1 5 1anuarie 1901 . N . ( . 60 . şi-a propus să trateze influenţa turcească. C unoştinţele filologice maghiare de care face paradă nu par a fi mai serioase"489 . pp. istoricul român a analizat in continuare opera recenzată din punct de vedere " lexicografic" . a patra: epoca fanariotă (sec. cit. tânărul istoric şi-a propus . .N.ro / www. p.vorbe populare" şi "vorbe istorice-literare" era discutabilă. ceea ce s-a şi întâmplat în unele cazuri. op. XVI I I . Alteori. 58 .59. desigur. D. Studiile d-lui Ş/lineanu despre Influenţele orientale exercitate asupra noastrl. Pentru depăşirea acestor neajunsuri. "' N.84. cunoscut invăţaţilor noştri serioşi prin foarte frumoase lucrări de filologie ( . "' Ibidem.R. 1 904. apud Luca Vomea. voi. următoarea: a doua jumătate a secolului XVI .să îndrept sau să întregesc cele spuse de d-1 Şăineanu relativ la unele elemente turceşti din limba noastră a tuturora şi din dialec­ tul meu [moldovenesc . pp. . Iorga a precizat că " 0 . 83 .61 .L. Tn recenzia făcută cărţii lui L.] îndeosebi. ) Opera poate fi privită supt raportul filologic curat. apreciind metoda ştiinţifică de împărţire a împrumuturilor orientale în "vorbe populare" şi vorbe istorice/literare/provincialisme" şi . ( .compl. pp. Bucureşti. 60.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS pretinse critici obiective este evident. Alexici. orice pregătire specială pentru a aborda un subiect a cărui concepţie şi execuţie ii scapă cu desăvârşire.63. ce putea genera imprecizie sau ambiguitate. influenţa orientală asupra noastră din toate punctele de vedere.ro 1 51 .R. Tn ceea ce priveşte observaţiile pe care le-a formulat. Recunoscând că " parte filologică nu e cea mai puţin importantă.. Tn unele cazuri. "' Ibidem. pp. In . ) . lorga . pentru că autorul nu a definit de la început aceste categorii lexicale în mod clar şi precis. Tn mod deliberat am lăsat la sfârşit trecerea in revistă a episoadelor" " polemicii N . declanşată in urma apariţiei operei filologului român. . Iorga. la fel I-au perceput şi contemporanii. in . 59 -60. clasifi­ carea împrumuturilor lexicale în .mijlocul secolului XVI.multa " osteneală" depusă pentru întocmirea vocabularului. a caracterizat astfel " recenzia" lui Popovici: E un articol " prolix. "' Ibidem. afară de cel pur istoric: din acel filologic prin urmare şi din acela al istoriei culturale.inceputul secolului XIX)490. foarte bogată şi foarte documentată prin exemple literare şi istorice"492 . Gheorghe Alexici.elemente turceşti" printr-o propozitie şi nu prin echivalentul sau echivalenţele lor româneşti sau într-o limbă europeană era un procedeu incomplet. "' Dr. intervenţiile făcându-se la 90 de . de ton pretenţios. de formă şi fond incorect. mai mult. rectificarea va veni de la istoricul ce sunt"493.

Şăineanu . in ciuda acestor căderi. Iorga a avut posibilitatea să citească . Am urmărit doar să scot in evidenţă cum a fost receptată opera in ţară şi in străinătate. academică a analizei şi " criticii aprecierilor.. cu vădite accente de brutalitate verbală: . Lazăr Şăineanu i-a reproşat lui N. Tânărul universitar bucureştean a rectificat unele date şi afirmaţii istorice inexacte susţinute de autor in volumul amintit. care e mare şi după judecata mea ( . .135.compl.contrară§punsurilor" celor doi preopinenţi. toate imputările şi erorile pe care le-a formulat şi le-a scos in evidenţă tânărul istoric referitoare la Influenţa orientală. Ca urmare a acestor neajunsuri a formulat . voi. asupra cărora nu avea nici un motiv să mai insiste . 27 / 1 Februlwie 1901. mai ales. asupra caracterului subiectiv al acestor . pp. Drept urmare. Lazăr Şăineanu a răspuns recenziei lui Nicolae Iorga : . a respins toate acuzaţiile formulate de Lazăr Şăineanu pe un ton ironic. din acest moment urmând o .N.aserţiuni in exacte" şi . ca şi părţi bune. Iorga că i-a citit opera in mod superficial şi că s-a aventurat in domenii ale ştiinţei in care era incompetent. 63 . totuşi. in .".P.. .afirmaţiuni gratuite". in . '" Ibidem. Ş. 27 1 1 Februarie 1 90 1 . voi. "' Lazk ŞAinearu. Bucueşti. . degenerând in imputări extraştiinţifice.ro / www. aluzii naţionaliste etc. pp. Bucurefti.muzeubt. Tn concluzie. nu pretind să scad valoarea cărţii . recenzorul a considerat că lucrarea ar fi fost mai valoroasă dacă autorul ar fi abordat cu mai mare atenţie partea istorică şi lexic()grafică. recunoscănd şi autocondamnându-se pentru faptul că ecenzia din 1 5 ianuarie 1 901 a avut u n ton critic incurajator-laudativ.răspunsul" lui Lazăr Şăineanu din 1 februarie 1 901 inainte ca textul să vadă lumina tiparului. 131 . ripostat" in scris la rândul său. "' N. Ar fi regretabil dacă Academia Română ar respinge-o de la premierea meritată496 .] .".R.N.Pe un personagiu aşa de supărăcios [Lazăr Şăineanu . ci numai şi numai de dragul eului: Le moi est toujour haisable (subl. s-a depăşit conduita ştiinţifică.65. intr-un viitor articol. astfel că a . desigur. filologul orientalist a respins toate . Nu am intenţionat să pun la incercare răbdarea cititorilor prin enumerarea recenziilor asupra operei lui Lazăr Şăineanu. pp. D. rr. A atras atenţia.Opera mea are. era o operă merituoasă şi il onora pe autorul ei. la provocare"500. ce credit ştiinţific i s-a acordat şi.făcute nu pentru folosul ştiinţei. 128.partea filologică" a operei recenzate nu e de competenţa sa497 . să-i stabilesc locul şi rolul in evolutia şi dezvoltarea filologiei comparatiste orientale din ţara noastră. in ceea ce priveşte polemica Iorga .explozie in lanţ" a răspunsurilor" şi a " . III. ele vor fi mai puţine.. dar cred că nu-i drept să i se arunce in spinare pretinse " rectificări şi intregiri" . Şllineanu cand TI lauzi. '" Ibidem. după ce acelaşi recunoscuse că . Cum raspunde d. 1 30.R. www. p . '" Ibidem. 1 34..R. Respingând cu fermitatea-i caracteristică afirmaţia lui Lazăr Şăineanu conform căreia ar fi scris recenzia din 1 5 "' Ibidem. 65. R4spunsul meu cJ.. dar «nemulţumitului i se ia darul». 1 3 1 . a hotărât să-şi schimbe atitudinea: .)"498 . citatul l a p . partea 1.Iui /orpa. N.imputări absurde". nr.observa�i": .Muzeul Judeţean Botoşani "Cât despre observaţiile la partea istorică. p . )"495 .R.Să mă provoace pe mine să-i arăt greşeli de istorie? Dar il pot strivi oricând! Îl cruţasem întâi. la Introducere. părţi slabe.. Făcăndu-le. Iorga.cimec. . începând cu repriza a doua" a răspunsurilor. La rândul său. L. atacuri subiective la persoană. când i l lauzi trebuie să-I loveşti fără cruţare ca să-ţi mulţumească"499 . I I I . Iorga.. şi voi răspunde.indreptările şi intregirile". p.ro 1 52 .surprins că mai mult de jumătate din recenziunea d-lui Iorga se ocupă cu deserta�uni pur filologice".129. a apreciat Iorga. .

partea a III-a 1 1. A dat duşmanilor tăi cea mai pute�nică armă şi se vor servi de dânsa la orice ocazie. op.332.1 6 februarie 1 901 . p.NTRIONAUS ianuarie 1 901 . da.111 . pp.N. Şi colegii universitari . apoi a recitit volumele în cauză. care poate să-ţi facă rău.Iar articolul l-am scris de dragul ştiinţei. L­ a acuzat pe causticul recenzor că a inventat erori în paginile cărţii sale. '" LazN ŞAineanu. oscila.. Bucur'ef1i . Astfel. 29 1 1 Aprilie 1901. vol. Şăineanu lucrează după foarte puţine izvoare şi înşeală lumea lăsând să se creadă că e in deplina stăpânire a informaţiei necesare. voi.136.R. în fine. a respins cu vehemenţă toate criticile formulate de tânărul istoric. · Bucurettl. voi.ACTA MOLDAVIAE st:PTE. cu un spirit .78. voi.cimec. Toronţlu. . 324 . voi. Nu �-1 trimit însă ca să-ţi mai fac sânge rău. in . 29 1 1 Martie 1901 .380. căutând . 506 Ibidem. 325 . cum ne-am obişnuit deja. · � 501 Ibidem. ci numai şi numai de dragul eului ". mai ales asupra celor de la Ştiinţe"502 . A urmat. p. a făcut însă · mare efect şi aşteptă să·l reproducă toate gazetele lui U reche.32 1 1 5 Aprilie 1 90 1 . III.muzeubt. tot ce va mai scrie acesta din egoism bolnăvicios.IV.nu pentru folosul ştiinţei. Va rămânea cu cererea. în prezenta dispută. foarte importantă. pp.R. E singurul articol contra ta. in . Cum rlspunde d. replica503 lui Lazăr Şăineanu. 1935. dar ca să-i fac bine unui om prigonit. in . ai lui Iorga din . www.76.ro / www. pp.R. replldi structuratli Tn 7 puncte. "' I. cu toate lipsurile ei"501 .Şăineanu mi-a scris că critica ta este insolentă şi mi-a cerut să dezmint nişte afirma�i ale tale.noduri în papură" din punct de vedere istoric. Ursu mi-a declarat că nu 1-a citit şi că a rămas încremenit după ce 1-a văzut în revistă.R.radiografii" istorico­ lexicale. Tocilescu et : C(ompan)-ie. refuzându-i totodată competenţa de filolog şi declarând că nu va mai polemiza pe viitor cu Iorga. partea a III-a I II . te vei necăji destul când il · vei ceti aci"504 • Şi cum N. Iorga a dorit să aibă şi in această polemică ultimul cuvânt. partea 1-a. Tn concluzie. nr.". Ar fi fost mai bine dacă ai fi ascultat de mine şi i-ai fi dat pace jidanului. cit. p. între un răspuns tranşant şi ignorarea atitudinii lui Şăineanu: .N. 180 . : de natură istorică şi filologico-lexicală508• Tn urma acestei . p. considerate ca neîntemeiate. colegul şi cumnatul lui Iorga îi scria acestuia la 1 O februarie 1 901 : . '" Ibidem. necunoaşterea fenomenului istoric sau lingvistic analizat confuzii. 228. pp. căci e scris cu multă perfidie.lll. Deşi neonest. care a respins observaţiile anterioare ale lui Nicolae Iorga.Apoi atacurile ce ţi le aduee cu multă dibăcie şi perfidie in «Noua Revistă [Română]» nu pot rămâne fără răspuns. III. Ioan Bogdan. Acelaşi Ioan Bogdan.N. Toronţlu.R.hipercritic" de analiză. '" I. a 11-a fi a III-a.triada critică" şi-au dat sema că divergenţele de idei dintre cei doi au depăşit sfera unei obişnuite recenzii de carte şi a răspunsului celui recenzat. Studii şi documente literare. Iorga a ajuns la concluzia: "a) că d. nr. nr.332. care e un om de talent şi un om harnic şi care a făcut multe lucruri bune şi frumoase. III. Iorga a afirmat răspicat: .R.N. "' Ibidem. Al doilea şi ultimul meu rlspuns d-lui Iorga. Iorga. şi a relevat506 două categorii de erori. ne aduce mari foloase tuturora şi prin această scriere. partea a 11-a.R.ro 1 53 . în privinţa polemicii . tu însă e bine să te astamperi. '" N. · Ultimul răspuns al lui Lazăr Şăineanu 1-a deranjat vizibil pe Nicolae Iorga şi pe apropiaţii săi. care. Tn .". 369 . Ş/llneanu ciJnd " lauzi.". întâi a respins afirmaţiile lui Lazăr Şăineanu din 1 5 februarie 1 901 505. Bucurefli.E.R. într-o altă scrisoare către noul său cumnat. îi va fi indiferent.". inconsecven 7 etc. datată 1 5.E. Bucurefti. 28 1 ' 15 Februarie 1901. căci critica lui Şăineanu a făcut rea impresie asupra multor prieteni ai tăi. nr. VII.187.

1 1 . Vocabularul. www. 81 . p. respectiv.Biblia elementelor orientale din româneşte". pot afirma că abordarea istorică din Introducere este partea slabă a lucrării. P. Ibidem. şi la explicaţiile date de autor unor .379. Eliminând atitudinile şi afirmaţiile subiective şi extraştiinţifice. de oriunde. (1 908-1 9 1 3). partea 1-a: . parcurgând . că marea majoritate a "' '" "' "' Ibidem. Iorga... Dar cum se explică totuşi diferenţa diametral opusă de atitudine din recenziile semnate de N. Acesta a mai recunoscut faptul că monografia lui Lazăr Şăineanu nu a epuizat subiectul studiat. le constituie voi. un călduros articol de laude ( .Sincer spunând ( . 378. A susţinut.cimec. a formulat in general obiecţii pertinente referitoare la .torice a relaţiilor româna-otomane in evul mediu. viitorul autor de prestigiu al G. Şăineanu­ compl.teoria turanică" formulate de 8. de asemenea.. Haşdeu. cit. care este adevărul despre valoarea Influenţei orientale? Adevărul se află undeva la mijloc. intre aprecierea superlativă a lui Vasile Bogrea (care nu era istoric!) şi critica negativistă a lui Nicolae Iorga (care nu era filolog orientalist!). 375. . amestecându-se ori­ ce. Vorbe populare" şi partea a 1 1-a:"Vorbe istorice. Tnsuşi Lazăr Şăineanu a recunoscut că . Subiectivism şi exagerare desprindem şi din întrebarea retorică a aceluiaşi: . la care se adaugă numeroase erori şi exprimări prolixe de factură istorică.opera mea are desigur părţi slabe ca şi părţi bune". D. Iorga la 1 5 ianuarie şi..].�uzel'. Tn special aceste două părţi merită aprecierea filologului Vasile Bogrea: .. .imprumuturi" etc. autorul: . Tn analiza lexicală a . singurul istoric competent care a recenzat . p. completări. p. c) că-i lipseşte autorului noţiunea dezvoltării istorice a unei vieţi politice sau culturale. asupra influenţei orientale asupra limbii şi culturii române.. de la un rând la altul şi că. la Luca Vomea. fireşte.- b) că aceste izvoare sunt întrebuinţate fără nici o critică. uitând multe. şi această convingere lăuntrică trebuie avută in vedere . Observăm in această mărturisire o anumită doză de exagerare. concluziile ce se impun. N.R. de ansamblu. Şi mila aceasta ( .imprumuturilo r turca-orientale" Lazăr Şăineanu şi-a însuşit şi a aplicat . Ibidem.sine ira et studio" opera în discuţie şi formulând. "Părţile bune". ce rămânea în continuare deschis eventualelor şi necesarelor rectificări.Ştim cu toţii că d-1 Şăineanu nu e român. . in orice chip. în perspectiva timpului. )" 10. .. .vorbe populare" din Vocabular. oferind o imagine generală. confuzii şi preluări necritice ale unor informaţii şi izvoare istorico-literare.. vezi şi atrtudinea pro-Şăineanu in cazul acestei polemici. scăderile şi erorile" concepţiei despre şi tratării is. nuantări şi. el intră in contrazicere cu exemplele ce dă şi cu dicţionarele ce copie"5o9.principiul stratificării" şi . mult mai valoroase ale operei.ro / www. omisiuni. 378 . nu e d-1 Lazăr Şăineanu un învăţat foarte slab şi un om foarte necuviincios?"51 1 . să fac un articol de laude. ezitări şi imprecizii in incadrarea lexicologică a unor . . Lazăr Şăineanu nu era istoric şi această realitate s-a resimţit în intreaga operă. 379. nemultumit cu atâta. ) mi-a fost milă [de L.hipercritic" lucrarea. mai ales. . d) că se contrazice de la un volum la altul. Tmprumuturi literare". extraştiinţific şi neacademic 1 este şi atacul la persoană: .vorbe istorice " şi .83. P.. pentru a da un conglomerat inform de cele mai multe ori.. ) m-a făcut să-mi calc pe inimă �i iertând. tratări superficiale.. şi ştim ce e"5 2 Atunci. pp. pp. atacurile la persoană etc. Deplasat.ro 1 54 . din volumul consacrat Vocabularului. părţile 1-a şi a 11-a. din recenziile pe care sumar le-am trecut in revistă.O. op.l Judeţean Bototanl . Ibidem. la 1 şi 1 5 aprilie 1 90 1 ? Ne lămureşte.muzeubt.

ACTA MOI. Influenţa orientală este punctul de plecare şi. singulară în domeniul orientalisticii­ turcologiei atât prin valoarea sa intrinsecă. Lazăr Şăineanu a atras atenţia . asupra . Vezi supra. opera fiind de două ori premiată la Paris de prestigioase foruri ştiinţifice: Institutul Franţei şi Societatea de Lingvistică. Această individualizare a turcologiei în cadrul orientalisticii (şi a turcologilor în rândul orientaliştilo() a devenit o necesitate obiectivă.). ln prefaţa la voi. Un rezumat5 1 3 al volumului 1. consacrat "vorbelor istorice". Lazăr Şăineanu a înţeles că se impunea o delimitare mai precisă a subdomeniului turcologiei. in special a turcologilor [subl. nu şi cu arabii sau persanii. 11/2. preocupat să studieze . Vladimir Drimba /1 9481 950). cum trebuie receptată Influenţa orientală? O operă a timpului său. invitând chiar. cu semnificaţia de filolog-orientalist care se ocupa cu studiile despre limba . în acelaşi timp. actul de naştere al binomului noţional . Th. prin extensiune.ro / www.cimec.turcologiei " ca disciplină istorică.secol al orientalisticii") şi a începutului studiului istoriei relaţiilor complexe. Comisia Academiei Române a respins opera de la premierea meritată. ce studia. Tn schimb.. contrar deci teoriei susţinute de Th.elementelor orientale" a pătruns in limba română prin filiera turco-osmanlâe. poate şi ca . se delimita tot mai clar noua ramură numită turcologie. cu . D.. a dezvoltării orientalisticii în general (ce cunoscuse o acumulare cantitativă şi calitativă continuă de peste un secol. Deci. din toate punctele de vedere. Vasile Bogrea 1 1 92 1 . Popescu­ Ciocănel 1 1 907. a fost publicat în limba franceză (1 1 0 p. cât şi prin faptul că nict un alt filoiQg orientalist român nu s-a mai încumetat să abordeze global acest domeniu. determinată de însăşi dezvoltarea orientalisticii ca domeniu al cercetării şi a istoriei ca ştiinţă. savanţii străini au apreciat-o pozitiv. Introducere. româno-turco/otomane în ţara noastră. populaţiile şi popoarele de origine turco­ asiatică. pătrunzând astfel în circuitul ştiinţific istorico-orientalistic mondial. P. cultura şi civilizaţia . Lobel 1 1 908. asupra acestor împrumuturi lingvistice. că a elaborat o contribuţie importantă la cunoaşterea variilor aspecte ale subiectului investigat. despre istoria.muzeubt.părţi slabe" " amendate de critica istorică încă de la apariţie. Tn urma propriilor sale studii de specialitate. O particularizare benefică in sfera orientalisticii începea să devină tot mai vizibilă. în România. atât de vast. secolul al XIX-lea putând fi calificat. Nici un filolog serios.turcolog­ turcologie" şi al .ro 1 55 . " deoarece poporul român a intrat in contact direct in evul mediu doar cu otomanii.turcolog". Filologul .turcă" şi. cât şi în cea românească.orientalişilor. şi ca . nu-şi poate permite să ignore sinteza ·din 1 900 şi să aibă pretenţia. ce dovedea câ însuşi autorul era conştient de faptul că opera sa era perfectibilă.orientalist român a semnat. sistemul de referinţă al tuturor cercetătorilor. Subliniez că aceasta este prima folosire în literatura filologică de specialitate din România a noţiunii de .turcilor".DAVIAE SEPTENTRIONAUS www. la Bucureşti. totodată. Lobel. indiferent de faptul dacă această realitate obiectivă este recunoscută sau nu de lingviştii orientalişti români sau străini. în evoluţia ştiinţei istoriei. indirect.împrumuturile turca-orientale" în limba română.imprumuturilor lexicale istorice" ce lipseau . pe specialiştii în domeniu să o completeze. Trecând peste semnalarea in sine.in toate operele lexicale ce mi-au fost accesibile". seculare. cu părţi bune" ce rezistă încă şi astăzi criticii filologice comparatiste.]". nota 478. atât în istoriografia europeană. ci doar să ofere " contribuţiuni" mai mult sau mai puţin modeste (Gh .

llterlllurt ti arte a Ac8demlel". A fost . :l-<C/1983. VI.Lazaltl Şa/IIHn. Paris. 1900. a apreciat in continuare autorul.zdrobitoare" semnată de N. ti V8rianta In limba fnlnc:ezA. IY. eare au venit în contact direct cu românii. loc.urmare a recenziei .-8'. pp. 162-183. Consl8ntln �. Dar nu o simplă reeditare. le grande phllologue (1BS . competenţă şi obiectivitate şi �nând seama de toate recenziile făcute edi�ei 1 900 în anii următori. O.1934). prin notele critice. Cluj-N8poca. latorlcul unel tUJtunJizlll. Cuvintele de origine ebraică au pătruns în limba română ca urmare a locuirii pe teritoriul Ţărilor Române a comunită�lor de evrei. 11 / 1 +2 . euc. cit. • Muzeu� Judeţean Botoşani .pur şi simplu un simptom al timpului . care a studiat şi ordonat alfabetic peste 1 50 de astfel de . fie prin intermediul limbii turco-osmane. pp. www.. 1 Introducere şi pentru (re)definirea ştiinţifică-istorică a unor .. Prima modalitate de pătrundere autorul a explicat-o prin colonizările civile cu popula�e arabă in Dobrogea sau pe malul sudic al Dunării.ro / www. at son oeuvnl. turcă. persanne et hebtaique. op. turque.. 1984. a identificat un anumit număr de cuvinte de origine arabă.re.Memoriile 5ec1lel de ftilnţe lllologic:e. non seulement par . 1935. lată de ce orientalistica-turcologia românească şi europeană merită o edi�e critică a Influenţei orientale până in anul 2000 inclusiv! Preocupări in domeniul cercetării . conform expresiei514 unui contemporan. Paris. persană şi ebraică intrate in limba română. . pentru voi. Ln1r ŞMr»anu (1BS .t. .1934). Lucla W81d. Buc:urettl. pp. 288-319. solda� de origine arabă sau persană din armata otomană aşeza� Tn aceleaşi locuri. prin intermediul limbii turco-osmane. fie direct din limbile amintite. Bucurefti . cat timp a urmat cursurile de ini�ere la Ecole Speciale des Langues Orientales Vivantes. Tn urma cercetărilor efectuate la Paris. Această aniversare jubiliară ar trebui întămpinată şi cu publicarea unei noi ediţii a acestei opere. apoi persoane de aceeaşi origine au indeplinit misiuni diplomatice in Ţările Române şi Tn zona Dunării inferioare. me decident a soutenir que quelquesuns des mots d'origine arabe et persane sont passes dans la langue roumaine. locul şi rolul lui Lazăr Şăineanu şi al Influenţei orientale în evoluţia şi dezvoltarea orientalisticii-turcologiei româneşti şi europene la cumpăna dintre secolele al XIX-lea şi al XX-Iea515• Ar fi de dorit şi o traducere a edi�ei a 1 1-a într-o limbă de circula�e intema�onală. în anumite cazuri. 1907. la relizarea căreia să colaboreze fructuos un istoric turco/og. Tn anul 2000 se vor implini 1 00 de ani de la apari�a edi�ei-princeps a Influenţei orientale.-ul de Folclor".Vocabularul şi pentru anumite aspecte . M8aea. Edilln Stock.Mouale. Nu trebuie să ne fie frică de aceste cerinţe. lfl.ro 1 56 .compatrio�·.populare". O carlett flolog/cl. 80-81. Popesc»Cicdnel.orientale" fiind imprumutate astfel de către strămoşii noştri. Bucurefti . a fost rezultatul firesc al indelungatelor rela�i complexe romAna-otomane in evul mediu Tous ces motifs.. Sa W. Vwgillu Florea. A doua modalitate de . se poate păstra titlul original al autorului.muzeubt.cimec. In . 1900.s16. �1. O introducere la această operă ar stabili.vorbe istorice" . ". pentru voi.. şi. a operei. Lazlr ŞI/Manu.filologice" din Introducere. Acestora i s-au adăugat negustorii şi comercian�i . Popescu-Ciocănel. cit.elemente. pp. Quelques mots roumalnes d'orlglna arabe. evident cu reactualizarea limbajului şi grafiei. elaborând ediţia cu maximă atenţie. unele cuvinte . cu un fiiolog orientalist. ldem. . Lnlr ŞI/Manu (1859-1934) cMie MosN Gaater. pătrundere. 47 p. O actMbltll de o }umflate de secd tn sarv1c1u1 flllnfel. In . cerinţă impusă de noile realizări şi acumulări în domeniu din ultima sută de ani. IV 514 LUCII Vomea.imprumuturilor orientale" in limba română a avut şi orientalistul ploieştean Gh. pentru că. 1948. Iorga.AI.vec 5 -. + 49 p. I.. realizarea acestei ediţii critice ar echivala cu o rescriere parţială. LazlrŞllnunu-omul fi opera. 511Gh. în perspectiva timpului şi sine ira et studio. ci o ediţie critică. Celui 1 qul on n'a pas vendu }u4tlce . 87 p. Tntr-un anumit sens. 515 Vezi ti lAzk Şilneanu.

noscut că rm avea IP. 1 908.barbarisme•_ Aqi (in special filologi.stului . � a.. definiţiile şi explicaţiile ' unor termeni şi contestand. RădulesaJ (1 847) şi A.de 'speCialist in domeniul filologiei orientale. Ibidem. II. în . sludii ndu-le in contextul istoric-Cultural-filologic respectiv şi elabodnd CXJn1ri1u1i valoroase în domeniu (L.1 .subslan propriii şi comune.aJel (1894). pp.icate · . .. ·. m lh.�ltatea de litere şi Filosofie din BuaM'eşti. lordănescu. pe care. 1 873) le-au respins aJ vehemenli. unele dintre ele actuale Tncl ti azi. ooii dinb. 1 888-1 890. aprobarea conduceri lJniversitl1ii bucureştene.i oameni de cultură (Gh..1 peteu)i ne. tura\. 47 . M. ·. prin protestul neacademic. PopesaJ-Ciocănel Atacu1 Ja peiSOiall1ă a devenit evident . . 1902.. autorul a rea.:m tel" treDJJ mat. PopesaJ-Ciocănel / 1 907}. O Atit . feSIJii iP . originalitate. lntrodudlon.. persană la Faa. contribuţies1s_ _ mai degrabă etimologic al ştiinţific orientalistic european. · .. 1.. · subiectul şi că unele definiti şi explicati ale unor �turi. . . a pătruns. : Orientalistul pklieşlean a ordonat alfabetic. � ObsaJrul prof. penbu că el nu s-a OCI.430 . 1 900. glourul la PP..elemenSe oaienltade'" rdecăt un mic dicţionar acestor tenneni. filri!l ca numilul caddal � aibă :rec6m�ndarea şi . Bariţiu. -.. tidnd �ma de veetiimea semimilenanl a re1a1fi1or romclno-otomane şi de iniiJentele IIJR:o._ fn . ocazie ' . a r e c e u za f9 CXW11riJu1ia Ollliâr'ltalistului ploieştean�.• � ai recerizorului de. lonMnelcu. 511 "'Ibidem. Şăineanu / 1885. Popescu-Ciocănel. este un sumar glosar de . Haşdeu 1 1 886. criticAnd sever metoda ştiinţifică folosită de aua. a mai precîz:at Gh. 1b.. de către minislrul de resod" a caddat1Jrii orientali.. de a . · · · · · · . Ci1ac (1879) au alras aten�a asupra . P. a . L. Gh.a:z'ă" Şăini!amu ( 1 900).au fost activităţi fireşti In spa�ul geografico-isto romanesc.48. PreocupMile de otienlalistic4.jliistif. Fr.46. pp.lui Lazăr Şăi neanu .împrumuturilor lexicale• turco-orientale Tn limba română.4 / apilie 1907. �. de .4•. ppJ .il dontenid �l-ling�lstic. · · · ' . Mildosic:h -1 1884. ·. Prezentul studiu . Rudow 1 1 8s.ro / www. Uibel / 1 894. H. . . nu era o luaare de filologie.orientale in limba şi · Cultura romana. · · . nr.. . Merita să fie subliniată li ineesaa teorie a pătrul)derii unor· cuvinte arabe şi persane in limba romană direct din lirriJa :de 'origine. încheia această' J: _ . a. persană şi ebraică. www. · Modesta lucrare a lui Gh..e ei orientalişti) s-au apropiat aJ in1elegere şi competenţa profesională de ele. pregMiea li cfi*Ji'na de.434. an xu. pe nedrept. albaneză.sit menţionate în · luaările româneşti străine in domeniu1 1tiogiei şi llexicologiei orientale apărute · · până în 1 905-1 9lJ65 In conc:luzie. mais aussi dinedtement de langue ă langue". mmpletand. propunând plfticarea limbii române de astfel de ..retenţla.. dar respinsa de l. împotriva susţineri. maghiară �­ (Roesler 1 1 865.rintennec:fiaire de la langue uque. . lexicale" sunt posibile · de Tmbogă�n şi complelări..CL"..fi epuizat . specializare în acest domeniu a lui Gh. � 1 1882.IIpilit special cu cercetări filologice in domeniul orientalisticii. ploieştean la postul de oonfelenţiar pentru Imbie bel. Aceste conbibuţii s-au inscris In aau preoaiplrilor eu . ..origine arabă.muzeubt.cimec.in 1Ju9e1u1 ministerului tutelar în anul bugetar 1906-1907.an am mai amirilil . posibilitate avansată de Th. sărbo-aoali. inlr. � m pretenţii de.Jm.IV.. circuitul . a analizat şi expiicat mai mult sau mai ­ puţin etimologic 1 59 de aJVinte. ·arabă şi . !I1W le-ar fi _gă. orizont mai vast ale filologilor orientalişti din sud-estul Europei de a stucia �le lexicale turco­ onentale in limbile sud-est europene: bulgan1. Publicat in limba iarlcez:ă . B.· . 8uc:lnP. Th.ro 1 57 . O bibliografie modestă" doar 0111 ·n 9 titluri. auitorUJ.u l (1 902)operei .

2 2 . . Popescu­ Ciocănel. ' " Ibidem.76. într-o contribuţie referitoare la Originile Craiovei. Oltenescele. sau . "' Ibidem. contemporane. amenin­ ţată cu uitarea sau cu introducerea unor noi denumiri române ti. autorul a identificat 3 etape ale pătrunderii toponimelor de origine orientală în limba română: din prima etapă. reprezentând cartea de vizită a filologiei orientalistice româneşti în ultima sută de ani. Autorul a motivat scopul demersului său prin necesitatea obiectivă de a studia vectîea toponimie de origine arabă. nu şi influenţele lexicale sud-est europene în limba turca-otomană. cu nimic mai prejos decât lucrările de pionierat ale autorilor europeni menţionaţi anterior.ro / www.). Mai trebuie subliniat un aspect al evoluţiei acestor preocupări: s-au studiat. 21 .". . loc. Preocupări de orientalistică-turcologie in domeniul toponimiei " orientale " din România "Influenţa orientală" în România s-a manifestat..29. şi asupra toponimiei. iscoditor şi prolific.57 . 77 . pp. Covurlui. Popescu-Ciocănel. nebună"520. Astfel. 2 3 . Haşdeu. G. pentru a nu se produce confuzii de localizare şi orientare geografică52 . dar nu şi apreciate la adevărata lor valoare istorico­ culturalo-lingvistică. Haşdeu.pădure". şi fixarea lor pe hărţi topo� rafice adecvate. In voi. Originile Craiovei. cit. 79. turcă. Necesitatea practică de a explica unele denumiri toponimice de origine . tătară din România. Primele preocupări în acest domeniu le-a manifestat istoricul şi filologul 8. cum ar fi .1400. pp.2 Bucureşti. integral sau în rezumat.23 . 7. Unele dintre aceste contribuţii româneşti.turceşti " în limba română. adică .ro 1 58 . in . Editura Librăriei S. a atras atenţia asupra unor interesante forme toponimice turcice (cumano-pecenege). au provenit denumirile: � P.. Orientalistul român a insistat şi asupra necesităţii conceperii unor toponime corecte şi exacte. Ulterior acestor preocupări tangenţiale ale marelui spirit filologic neliniştit. Opera filologico-lexicografică a lui Lazăr Şăineanu ("cercetătorul per excellentiam al elementelor orientale la noi". persană. "' Gh. pp. m B.) 521 . s-au situat cercetările şi contribuţia522 orientalistului �h. ceea ce a asigurat circulaţia lor în sfera ştiinţifică europeană şi locul cuvenit filologiei orientalistice româneşti în domeniul orientalisticii mondiale. 1. nr.58. an XXXI . cu rezultate notabile.P.. Craiova. R. influenţe ce au fost desigur sesizate.4 1 . P. potrivit aprecierii lui Vasile Bogrea) stă la loc de cinste în cadrul preocupărilor româneşti şi europene în domeniu. ce să reflecte realităţile geografice locale· concrete. Samitca.teli-deli " . Influenţa orientalll In toponimia romllneasc4. pp.nebun" şi . V-X I I . doar . cele terminate in -ui (CăiiJlăţui. sălbatică. geografic şi isto�c al acestor preocupări 5 3. şi prin interesul filologic.orientală" din ţara noastră s-a completat cu preocupările ştiinţifice ale unor filologi de a studia şi identifica originea lingvistică a acestora.muzeubt.cimec. www. S. cum era şi firesc. pe care a explicat-o şi tradus-o prin .. nepătrunsă. de a elucida unele pagini nescrise ale istoriei convieţuirii româno-turcice în evul mediu.împrumuturile turco-orientale" în limbile sud-est europe­ ne. sec.Teleorman".B.Muzeul Judeţean Botoşani 1 895). pp. ' " Ibidem. concomitent cu cele privitoare la împrumuturile lexicale .orman " ­ . Trecând apoi la analiza subiectului enunţat în titlu.. 1 884 ( 1 55 1 191 0. a năvălirilor populaţiilor fino-ugro-turcice. au fost publicate în limba franceză. 1230 . Desnăţui etc.pădure deasă. 74 . Peceneaga.

8. m - . sec. 1. a deschis o nouă direcţie de cercetare in cadrul preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie. Burnaz.ro 1 59 . mai ales. cu motivaţii practice. Bucegi. unele dintre ele valabile şi. Peceneaga. evident. 1 890. perioada dominaţiei tătare. pp. Popescu-Ciocănel a 5 analizat 1 0 denumiri 27 . 41 . Preocupări de orientalistică-turcologie in domeniul lexicografiei Necesităţi de ordin practic (însuşirea corectă a limbii turco-osmane de către aromânii din Imperiul otoman şi a limbii române de către minorităţile turco-tătaro­ găgăuze din România. La sfârşitul contribuţiei. 36 37 Ibidem. "' Ibidem. . epoca dominaţiei otomane. p . pp.cimec. Comana. in perioada c. "' Ibidem. Schema cronologică propusă este. unele explicaţii şi etimologii fiind amendate însă de rezultatele cercetărilor filologico-geografice ulterioare. Ele au adus noi argumente la dovedirea continuităţii poporului român la nordul Dunării în mijlocul migraţiilor''. pp. s-ar dovedi un ignorant 8 . 30 de toponime analizate erau răspândite in Oltenia. cu un început destul de modest în perioada pe care o am in vedere. unde. Siriu. Aceste cercetări au atras atenţia asupra unor denumiri existente de sute de ani ce.1 9 1 4 . valabilă şi astăzi. in Dobrogea.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS Bărăgan. Tn etapa a 1 1-a .) au impus elaborarea unor gramatici şi abecedare ale limbii turco-osmane. Moldova şi. critic. contemporane. 55 Teleorman 2 . fiind cu succes precedate de . din care Gh. păreau condamnate la uitare. a unor ghiduri de conversaţie şi dicţionare român-turc şi turc-român cu caracter civil şi chiar militar. Caracal. s-au impus 5 alte 10 toponime şi hidronime 26 . cursul ascendent al relaţiilor române­ otomane şi interesele comerciale ale oamenilor de afaceri români în statul otoman şi in Levant. mai ales după 1 878. XIII-XIV. evenimentele politice-militare din sud-estul Europei în care a fost implicată România în perioada 1 877-1 878. Aceste preocupări nu erau noutăţi in domeniu.torcico 1 otomane: cel reprezentat de toponimie. să recenzeze obiectiv.ro / www. existând tendinţa administrativă de a fi înlocuite cu nume româneşti. autorul a insistat asupra insuşirii şi respectării unei conduite deontologice in activitatea de cercetare ştiinţifică: fiecare om de ştiinţă să scrie şi. 30 36.. au devenit uzuale alte toponime. Cele aprox. au oferit noi informaţii referitoare la · " geografia istorică românească şi au prefaţat studiul unui nou capitol al relaţiilor româno . Caraiman. www. in general. mai ales. actuale încă şi astăzi. administrative etc. ştiinţifice.muzeubt. Anton Pann şi lanache Pashal. sec. XV-XIX. Primul dintre ei a intocmit un "' Ibidem. Ţara Românească. Studiul toponimiei de origine orientală din România. in special. nepărtinitor doar în domeniul său de specialitate. să nu interfereze sfere � tiinţifice străine pregătirii şi perceperii sale. pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor consulatelor româneşti din imperiul semilunii şi zonele adiacente etc. 38 4 1 . Tn etapa a I I I-a. operele unor cărturari buni cunoscători ai limbii şi gramaticii turco-otomane: lenăchiţă Văcărescu. Finalitatea preponderent didactico-lexicografică a acestor lucrări nu a insemnat însă ignorarea caracterului şi spiritului teoretico-ştiinţific ale amintitelor contribuţii.

Caracteristicile dialectului turco­ osman folosit in acest ghid de conversaţie au fost studiate cu peste trei decenii in urmă de prof. lb:lnfli. poate din cauza revolu�ei din Ţara Românească (iunie-septembrie 1 848)..1 89.1 7.muzeubt.155.285 r. 36. câte opt pe Săptămână. ce a fost elaborat deja şi s-a inceput tipărirea sa ._ dMiogutf IUiefCI. '" Anton Pann.prefaţa• pă�i 1538._ oara acun la UYri de Pitartil 1-u Plllhal . pp.. sau legat şi de la tipografie cu .i. wzerenl fi protectriţl otomaniceşti şi ". 1 790).ianta in limba francezA in . tipărit in alfabet chirilic de tranziţie. cu traducerea lor in . "' Dialoguri şi vocabular Tn lnli lfmbi RW•i6fC6'. "' Vladimir Drimba. a inclus termeni uzuali din limba română. Guboglu.RI. 3 . deşi conţinea numeroase elemente ale graiurilor din vestul Rumeliei535 . Foile deja tipărite. � şt lutl:e§ce. pp. ambele rămase până azi in manuscris...zl fi lon Mlllli. "' Ibidem.". 164 p. no .ruseşce" şi . plătind . in 1 849. m Anton Pann. şase decenii mai târziu . Paris. sau datorită unor probleme financiare (Anton Pann i-a invitat pe eventualii intereşaţi să plătească anticipat .Inl p. op. 93 . anunţată deja. deoarece acesta nu a mai apărut sub formă de volum legat. 287 p. 100. Surse � pedlu dlillllctolovfa istDricl tuld: Scrisorile turceşti ale lui Anton Pann.dialog"534. Bucuresd.+ t. p.Credo"-ului creştin in cele trei limbi şi o înşiruire a celor mai uzuale numerale cardinale şi ordinale incheiau acest . Deşpt8 lenlchlfl VlcJINcu.pentru trebuinţele omului privat şi omului !pilrit in tipografia lui losef Kopainig. probabil in tiraj redus.Fonetică şi Dialectologie".189v..cimec.. pp.detalii tehnice" pentru a lămuri două aspecte neelucidate ale acestei iniţiative lexicografice: comparând preţul Dialogului cu cel al anunţatului Vocabular.pe foi" sau cu anticipaţie. BAR. cuprinzând expresii din toate formele de manifestare ale vieţii cotidiene. 1849. a redactat şi publicat. Ruafce şi Turcep..ro 1 60 . Traducerea . Tn partea 1 .pe foi. Vladimir Drimba.I şi limba fO/Mnl d Tnveţe ffecine amlndoul limbile. + fotD. Palllel. 1962. 297-306.242. "' Biblioteca Academiei Ramine.. 3-o411987.cs.tu'rceşce" ordonaţi pe trei coloane532 .337. Bul:uretti. 100 p. "' Ibidem. liplrile Tn Moscva. nu a putut fi dusă la bun sfârşit.99. Tn .dialog" era necesar a fi completat cu un vocabular al cuvintelor acestor limbi.şase sfanţi�..costul" foilor sau volumului legat!). Andrei Pi ppidi .părţi".trei sfanţi". In legilldcl � fi opaa a&D\IIui. Anton Pann a anunţat. Dialog tn ftl lmlll: . in . f. un ghid de conversaţie ruso-româno-turc53 1 . Material documentar. Orillntalsllca IOOI. Acum tntllu cu/as cfn .1 00 . 80. 11. w. p.L". Anton Pann.a. 9 . /anac/le VlcJINcu (viaţa şi opefll) . . 848. 1393.. Bucure. s-au pierdut cu timpul. in . www. lluanfc. Editura Milaw.T.pe foi". 1974. a se coosulta: Cornet ctmoiu.înştiinţare" că acest . pp. cunoscut folclorist şi traducător. Culegere de cele mai trebuincioase cuvinte in vorbire. nw. vezi şi considllfatile lui Il.. Bul:uretti . U rmează.. nu posed:\ nici un exemplar din Vocabular. pp.Revue de lingvistique". pp. formule de adresare in cadrul relaţiilor cu autorităţile superioare etc. F ie ct�re Tntocmitl Tn VOtDire dupl Jdiotlşmuf (sic!) ei. am dedus că ultimul ar fi trebuit să aibă c. T "' ldem. pe hârtie velină".171 . turceşte533. toate acestea ordonate pe trei coloane: ruseşte. cit. pitarul lanake Pashal a publicat un nou ghid de conversaţie român<HUSO-turc in alfabet chirilic de tranziţie. IV. vezi şi v. Tipografia lui Anton Pann. 18 -32.. Tiparit in tipografia lui losef Kopainig. care a ajuns la concluzia că era graiul turc vorbit in regiunea Sliven din Bulgaria de Est. Bul:uretti..ro / www. ghidul propriu-zis de conversaţie.exemplar" din acest Vocabular.ce. Doritorii il puteau procura .. ce aparţinea grupului lingvistic turc de Est. astfel că astăzi nu cui"IOSŞtem nici un . 1949. româneşte. Noltls.. in . Tipărirea ... . in partea a 1 1-a. 106. începută şi. 1 "' Ibidem. U n an mai tarziu. 3 / 1 963 .100 .Muzeul Judeţean Botoşani Dicţionar româno-turc 529 şi un Dicţionar turco-român 530(c. Dialog Tn trei limbi AdiQJ ptfn lliJM.. w. lucrare concepută şi realiUită in trei . "' Ibidem. completat cu un vocabular53�. Dat la luminA de Pitanul .Am insistat asupra acestor . ostaş..

. 1 874. modestul d a r conştiinciosul dascăl a mărturisit c ă dorea. Având la bază această experienţă folositoare. Cele două Dialoguri au fost folosite şi în teritoriile vecine Ţării Româneşti. a precizat în continuare pitarul. ceea ce denotă faptul că pitarul lanake Pashal s-a inspirat dintr-o sursă lexicografică rusească. apoi compuse. 1 849. Bucureşci. cu o eraU! g�lil a celor 3 pilrţi (pp. a alcătuit un ghid de conversaţie cu dialogurile necesare . 1 849. 3 . 1 05-1 12). 1 1 -164. Tipilrit in tipografia lui losef Kopainig. atunci care ar fi aceasta? A preluat acesta din urmă fragmente din lucrarea primului şi le-a introdus în Vocabularul din 1 849? Răspunsurile la aceste întrebări vor putea fi formulate după descoperirea .foilor" (sau a volumului legat!) din Vocabularul lui Anton Pann şi după o temeinică analiză comparatist-lexicologică a celor două contribuţii. Autorul spera ca dialogurile şi vocabularul să fie acceptate şi folosite în Moldova. 54 Tn partea a 11-a 1 autorul a introdus dialoguri sub forma frazelor. "' Ibidem. Dialoguri Intinsa.. La începutul secolului al XIX-lea. completat cu un vocabular in trei limbi. Limba turco-osmană folosită în acest Dialog.9. româneşce". fie posibilitatea ca pitarul să fi preluat anumite părţi din compilaţia celebrului folclorist şi traducător. Bucureşci. Partea a III-a 2 cuprinde un vocabular în trei limbi. 5 Bulgaria şi Serbia 39 . prin respectivul manual.muzeubt.. "' Ibidem. 52 p. mă întreb dacă există vreo legătură între vocabularul alcătuit şi anunţat (în 1 848) de Anton Pann (dar necunoscut până acum?) şi cel realizat şi publicat (în 1 849) de lanake Pashal. Dacă da.ro 161 . din Imperiul otoman. www. poate un dicţionar bilingv ruso-turc. cu un grad 54 mai mare de dificultate. Dat acum la lumiNi de .ro / www. "' Ibidem.. le-a învăţat pe amândouă.104. '" Rusciuk. in ceea ce priveşte partea a I I I-a întocmită de pitar. "' ldem.. ruseşce. datorită învecinării cu Imperiul otoman şi Rusia şi necesităţii obiective de a promova afaceri profitabile la sud de Dunăre şi la nord-est de Prut.. . cu grad crescând de dificultate gramaticalo-lexicală). cu termenii lexicali aranjaţi tot pe trei coloane. pp. să facă un serviciu românilor de la sudul Dunării.Dialogurile in trei limbi au fost ordonate pe trei coloane. în ordine alfabetică rusească. româneşce. Un sfert de secol mai târziu. înglobase unele influenţe lingvistice din partea dialectelor turceşti din 5 Peninsula Balcanică 43 . ceea ce dovedeşte fie folosirea unor surse lexicografice comune. pp. Notes.107. pp. Vocabular In trei limbi. Serbia şi Bulgaria. a elaborat şi publicat un Abecedaru Turco-Românu . prin particularităţile sale fonetice şi lexicale.cimec. Dobrogea.000 de cuvinte din limbile rusă şi turcă. Era necesar. Caracterul practic al contribuţiei acoperă o necesitate resimţită în noile condiţiii politice din Ţara Românească din anii 1 848-1 84�. Tipografia lui losef Kopainig. fiind folosit ca dragoman în anii 1 806 şi 1 828-1829.în toate felurile de împrejurări. unde se vorbea mai mult sau mai puţin limba română: Moldqva. . Transilvania. a recunoscut lanake Pashal. ruseşce şi turce�e" cu exemple din toate domeniile şi formele de " manifestare ale vieţii cotidiene (propoziţii simple. ca românii să ştie limbile rusă şi turcă. Numeroase pasaje din Dialogurile lui lanake Pashal sunt 5 asemănătoare sau identice cu unele paragrafe din Dialogul lui Anton Pann 44 . .ACTIt MOLDitVlltE SEPTENTRIONitUS autorul a precizat că întreaga lucrare a fost tipărită cu aprobarea caimacamului Constantin Cantacuzino şi că includea peste 30. '" ldem. lnstitutorul �co�­ 5 lei Române din Rusciuk". 79 p. turceşce. In introducere. p. învăţătorul Constantin Petrescu. 3 . "' Ion Matei. apoi şi în lucruri civile şi ale războiului şi în cele de negoţ".

. Buc:urettl .1 878). Cartojan a otertt apoi Noi infDrmaţll deşpt8 C.părţile cuvântului". 550 partea a IV-a: zilele săptămânii. apreciată de autor ca fiind . pe de o parte. românii puteau convieţui paşnic cu turcii.67. superior. Petrescu fusese Institutor fÎ director. prezentînd-o aşa cum era şi lăsându-1 pe . Cotula nu a . 1 62 www. pp. 5 . Autorul a grupat cele 21 de lecţii în 5 .79. bulgarii au dea11111181 fCOIIIII In 1 878. pp.•.2 1 aprilie .părţile invariabile" ale propoziţiei 9.de alei dupA Introducerea �lor I'Oil'ltnefll.elevii" români de orice vârstă şi stare socială din sudul Dunării. gramatica otomană. Abecedaru a fost prima carte I'OI'I1ineasci publicatA la Slllstra. 9 -37. partea a V-a: lecturi 55 literare pentru consolidarea cititului şi scrisului .65. Tnsuşindu-şi această limbă. pe de altă parte. încadrate la începutul secolului al XX-lea cu tineri dascăli aromâni absolvenţi ai unor şcoli superioare otomane. directorul şcoalei IO/nlne§li din Siliştra. 551 Ibidem. In . pp. 65 .72 . fiind în fapt o gramatică elementară a limbii turce. i-a urmat apoi ftul ln aceleafi funclll (1861 . '" "' "' "' Ibidem.europenizat". voi.. o. cât şi cu cele latine sporea eficacitatea 55 practică a acestui Abecedaru Turco-Românu 2 . In . cicl tl tldjJ lui C.pentru a-i ajuta să-şi însuşească limba turcă. Cotula a elaborat şi publicat Gramatica limbei 55 otomane 3. Petrescu era de origine ardeleanA.A. gimnazial şi liceal). 11. Un document (sJc!) privitor la Istoria culturii romlneşli Tn Dobtogea Tnaklte de anex818.părţile" gramaticale de bază prezentate în succesiune logică. Ibidem.. Ibidem. aş adăuga eu. Lucrarea. Am insistat în detaliu asupra acestui Abecedaru Turco-Românu biligv pentru a cunoaşte. Ibidem. ce era limba oficială a statului sultanilor. Cotula554 . 111r fostul dlnlclor s-a refugiat III Conatanţa. unde a activat ca avoc:at tn problema llchldlrii proprietj1llor Olol'n. 11. dar titlul nu reflecta structura InternA fi con�nutul contrfbuţiei. N.8. pp. 68 . Autorul a detaliat metoda pe care a urmat-o în elaborarea lucrării: a ţinut seama pe deplin de părţile originale şi de caracteristicile generale ale gramaticii otomane. şi pentru a-1 putea. 550 Ibidem. vocale.studentul" străin (în acest caz român) să constate singur deosebirile dintre gramatica limbii sale materne şi şi "" gramatica otomană. Faptul că fusese imprimat atât cu caractere tipografice arabe. cu . lunile şi anotimp urile anului . Manualul era destinat românilor din Imperiul otoman pentru însuşirea şi folosirea limbii oficiale în acest stat.iunie 1919. nr. exerciţii de silabisire şi citire cu grad 54 crescând de dificultate 7 . pp. 148: fCOIIIII rornlneaaci de aici era mal veche. se poate concluziona că acest Abecedaru bilingv era mai mult decât arăta titlul. 37 .A. Petrescu. 1905. p. 238 p. "' Conslantinopole. declinări 54 şi conjugări548 . pp. o. cum era însuşi Adam V. luaarea fiind bine lntocmM.cimec. partea a I I I-a: o lecţie despre . Adică Adam V. Ibidem. aşa cum procedaseră anterior unii autori europeni. consoane.VIII. compara pe viitor cu alte manuale de acest gen şi cu aceeaşi finalitate didactica-pedagogică. partea a 1 1-a: 7 lecţii despre ..·. nr. 1 1 1919.ro / www.muzeubt.. încercând Muzeui . cu elementele colocviale necesare susţinerii unui dialog simplu în această limbă.părţi" tematice: Partea 1: 1 3 lecţii despre litere. pentru .76:C. Din cele prezentate până acum. alfabet. nivelul didactic al procesului de predare-învăţare a limbii turca-otomane în rândul românilor sud-dunăreni .. BUCIRfti. III . "' Vezi şi considera�ile lui Nicolae Cartojan. 71 . Peste trei decenii. Adam V. pp. voi. era folosibilă în special în şcolile româneşti din statul otoman (în ciclurile primar.70.ro . puteau �ă-şi apere drepturile social-politice economice-culturale şi era o condiţie obligatorie a reuşitei în afacerile comerciale .prima gramatică otomană în limba română".Judeţean Botoşani _ Jl · · pp.

pronumele560. 1997 (541 p. totuşi. substantivul 557 .23. pp. pp. Orlentallslica �n•.192. "' Ibidem.Jean Deny al românilor". 84 -184. ) .83. pp. 201 . 189 . "' Ibidem. Tn perspectiva timpului. Deny onorează. � "' Ibidem.337. dar accesibilă şi folositoare celor din ciclurile secundar şi liceal şi autodidacţilor. precum şi reluarea ciclică a materiei de studiu în clasele superioare contribuiau la depăşirea acestei false bariere mental­ didactice. contribuţia pe care am analizat-o şi pe autorul ei. XXX + 1 21 6 p. Autorul. 1 85 . autorul a prezentat şi analizat detaliat alfabetul arab556. Jun Dtmy (1879-1963). Amploarea lucrării părea a fi un impediment în folosirea acesteia. .43. n. fie el mulţi " ani trăitor în Imperiul otoman. pp. mnovateur de la l/nguislique turque. adjectivul 558 . de " pe poziţia .] . 61 . Cotula. pp. 44 . p. Istanbul et les Langues Orlenta/es. www.200. 4 1 1 -4 1 6. Contribulions roumaines. idem. p. Această autoapreciere şi autoevaluare nu însemna lipsă de modestie sau exces de grandomanie. Comparaţia cu celebra Grammaire a lui J. 7 . exemplele şi aplicaţiile gramaticale . D. .european".ro / www. Tn continuare. 68 . .otomane" a sporit caracterul aplicativ şi valoarea ştiinţifică a acestei contribuţii. "' Ibidem. pp.). acest . "' Ibidem. pp. Bogăţia de informaţii oferite o făceau greoaie pentru elevii din clasele primare. "' Ibidem. pp.muzeubt. Tn partea finală a gramaticii s-au explicat regulile generale ale derivării de cuvinte şi ale compunerii de texte. 1 92 1 . "' Ibidem. "' Ibidem. pp.238. conjuncţia564. Deşi are unele impreciziuni şi căteva greşeli. pp. "' Ibidem. . '" M.ro 1 63· .celuilalt". să o trateze şi să o explice prin structura gramaticii româneşti. fără a ne atinge de părţile ei originale"555. '" Ibidem. Astfel. cea mai bună gramaţică a limbii turceşti" . Mai trebuie subliniată originalitatea metodei didactice-ştiinţifice de abordare a subiectului:prezentarea gramaticii otomane din interiorul" acesteia. cunoscând nivelul didactice-pedagogic al pregătirii elevilor în şcolile româneşti de la sud de Dunăre şi cerinţele obiective ale vieţii social-politice şi cultural-economice din I mperiul otoman.189. . prin repartizarea logică a materialului lexicografic şi gramatical poate fi folosită şi astăzi cu succes.P.9.67.469. Mihail Guboglu a considerat-o a fi o . verbul56\ adverbul562. român din Imperiul otoman. O imagine de ansamblu asupra vielii ti operei turcologlce ale lui Jean Deny a oferit de curtnd Louis Bazin.operă interesantă şi originală ( . Guboglu. cu mentalitatea unui turc" şi nu a unui .cimec. a elaborat şi publicat. Paris-Montreal . Felul în care sunt prezentate formele neregulate ale substantivelor arabe nu se întâlneşte nici în opera lui Jean Deny [Grammaire de la langue turque.121 b.60. Dialecte Osmanlis aris. '" Ibidem. 1 1 . 23 . Editions I'Harmatlan. cu numeroase aplicaţii la părţile de vorbire studiate565• Folosirea alfabetului arab pentru cuvintele. am orânduit o gramatică cu cât ne-a fost mai metodic posibil. a fost apreciată pozitiv de specialiştii români în domeniu. dar predarea selectivă a temelor şi lecţiilor în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor. pp.prima gramatică otomană în limba română".compl.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS astfel să o ordoneze. prepoziţia563. numeralul559 . tn voi. după cum el însuşi a apreciat-o.cu un cuvânt. ci sublinierea obiectivă a unei priorităţi în domeniu. 193 . a precizat autorul. Gramatica lui Adam V. pp. edit6 per Fr6d6ric Hitzel. în perspectiva timpului.

1 984 (272 p. p. . Dialog rom•no . în care urma să fie folosit: L'interprete militaire en Orient. + 4 pl. Bucureşti. Romanya Turieo/ojisi 1111 rumen dilinde tarie stJzleri hakkmda bazt araştmnafar. având o finalitate militară expres precizată.1 13. a impus alcătuirea.T.269.K.singurul dicţionar complect al limbii turceşti" apărut în România. fa Tndem•na ·tuturor. Bildirillerden Aynbas1m". fran9ais russe et turc.B. ed. a rămas lucrarea de referinţă în domeniul său. M. a locului şi rolului limbii române în sud-estul Europei. Popescu-CiocAnel. Bucarest.ro / www. că acestă modestă contribuţie ar fi fost . ln exemplarul pe care l-am consultat la Biblioteca Academiei Române "' Mihai Maxim. p. fiind accesibil îndeosebi elevilor din ciclurile primar şi gimnazial de învăţământ. publicată în limba română. 1993. Turcologul roman a precizat că Gramatica lui Adam V. Istanbul et fes fangues orientafes. TOfk Oii Kurultaymda Okunan Bilimsel. idem. pp. Pe pagina de titlu.B. I nferioară ca valoare ştiinţifică şi caracter aplicativ s-a prezentat Gramatica limbei turceştl. cuprinzând cuvintele turceşti. In caractere turceşti şi latineşti. 1968. '" Thessalonic. Deşi 9 alcătuită după un model francez56 şi inspirată dintr-o lucrare asemănătoare publicată de M.( . Orientalistul Gh. Papahagi a fost răspândit şi folosit mai ales în zona Salonic. in voi. existente in primul deceniu al secolului al XX-lea (p. p.turcească". şi toate acestea doar în 1 6 pagini! Tn realitate. între state independente. Gramatica lui Adam V. caracter practic. manualul lui N.. Turcologul Mihai Maxim a apreciat-o ca fiind . p. 78 b. 1 997. 1 91 1 . Curs practic. Popescu-Ciocănel a elaborat şi tipărit un prim dic�onar româno-turc în 1 90857 1 .sa elaborată de Nicolae Papahagi. Cotula era destinata celor cei 5. . Dicţionar turc. a 11-a. această modestă contribuţie a avut un caracter mai degrabă colocvial. Noul caracter al relaţiilor româno-turceşti. arabe şi persane şi . 239 p. Editions I'Harmattan . necesar unui număr tot mai mare de persoane oficiale şi particulare.cimec. mai exact putând fi numit Vocabular. T.. 1 877. cu pronunţarea flguratil. La pre�re grammalre ottomane en roumain. exagerat totuşi. vezi şi Ion Matei. a unui dicţionar bilingv570. In .1 13. 1 877. . 406). . anterioară căştigării Independenţei de stat a României. Munţii Rodopi. '" Ion Matei. Bucureşti.275 de cuvinte-titlu turceşti cu aproximativ 230 de derivate. Paris­ Montreal. cu numeroase elemente ce pot fi şi astăzi utile celor care doresc să studieze limba turco-osmană şi pe nedrept negl �tă (datorită limbii de redactare) în cercetarea turcologică internaţională" 7 . m Gh. 1 6 p.turc.XI. www.). Istanbul.muzeubt.Demoaatul".). A.folosind alfabetul arab pentru cuvintele şi exemplele turceşti". Guboglu. Terentiev în acelaşi an la Sankt Petersburg (Voenii perevodciklkazennoe izdanielrussko-ruminsko-bulgarsko-tureţkii.Muzeul Judeţean Botoşani Timp de aproape opt decenii. '" Ali Cadir lzzet. Notes. vezi şi Ion Matei. deci în total c. 1908.un foarte mare număr de cuvinte noi şi tehnice" folositoare în toate domeniile de activitate. Cotula.ro 1 64 . peste două decenii.000 de elevi din cele peste 70 de şcoli romano-otomane din Imperiul otoman. Vl+363 p. compilaţia a reprezentat totuşi prima manifestare europeană în acest domeniu al lexicologiei româneşti. Lipsa caracterelor tipografice arabe 1-a determinat pe autor să scrie cu peniţa transliteraţia în alfabet arab. Destinată românilor din Imperiul otoman care doreau să înveţe limba . Macedonia. Umba turco . autorul a pretins. ) destul de bine întocmită. Dicţionarul. Memfeketimlzde tarie difinin OQrenilmesi (Intra abreviat: Romanya Turieolojlsl). Notes. 500 de cuvinte de bază cu derivatele lor.1 13. Cotula. 1897. Referitor la dicţionare bilingve şi ghiduri de conversaţie. Tipografia . Notes. Bucureşti. influenţată într-o anumită măsură de Gramatica lui Adam V. 403-409. Ploieşti.. amintesc o lucrare bine întocmită şi cu un pronunţat . n. p. Cum indică şi titlul. cuprindea c. . apărută în anul începerii Războiului pentru I ndependeţa României. roumain.otomani!.

Declanşarea celor două războaie balcanice şi. Popescu-Ciocănel. Ghidul de conversaţie mai conţinea şi un tabel unitar al conjugării verbului olmak (a fi) la cinci timpuri principale. orientalistul român a reamintit faptul că însuşirea limbii turceşti era necesară românilor în activitatea diplomatică. Medgidla. conjuncţii.ltik". în Imperiul otoman şi in Levant. iar cunoaşterea limbii române era necesară musulmanilor din · România. cu transliteraţia necesară în alfabet arab. în colaborare cu dr. comportamentul in diferite locuri şi situaţii . se cuvine subliniată metoda imprimării termenilor . Pe coperta a IV-a se anunţa viitoarea editare a unui Dicţionşr turc-rom/in.574 . turistică etc. "' Ibidem. 81 . Se impune deci cu necesitate elaborarea de către filologii şi istoricii din cele două ţări prietene a acestor atât de necesare punţi lexicografice între limbile şi popoa-rele român şi turc. Pe pagina de titlu autorii au precizat că acest ghid de conversaţie era destini:it românilor şi musulmanilor din Dobrogea. După prezentarea literelor alfabetului arab şi a echivalentelor în cel latin. călătorilor români în Orient şi celor din Orient în România.vorbele populare" . Mai bine întocmit.84. elaborat de acelaşi autor.cimec. lărgind astfel sfera de utilitate ştiinţifică şi practică a modestului dicţionar-vocabular. pronume. pp. după opt decenii. liste cu expresii la formele pozitivă. 128 p. 700-800 p .1 9 1 6 primul volum nu a văzut lumina tiparului. interogativă şi interogativ-negativă la mqdurile şi timpurile verbale principale. colaborator şi editor fiind tot dr. pp. in 1 9 1 5. . lucrării i s-a imprimat un pronunţat caracter practic: s-a simplificat subcapitolul destinat gramaticii. lbrahim Themo din Medgidia. int��ecţii etc. mai ales. 1915. Nici până astăzi. din viaţa coticfiană. cu o finalitate practică precizată. "' Ibidem. având la bază o experienţă îndelungată în ceea ce �riveşte tehnica realizării dialogului româno-turc.ACTA MOLDAV'IAE SEPTENTRIONAUS Bucureşti. pp. 9 . s-au realizat traduceri cât mai fidele ale expresiilor uzuale din cele două limbi573 . intervi:m�a armatei române la sudul Dunării în 1 9 1 3 au impus elaborarea unor vocabulare ce conţineau 'doar cuvinte uzuale.muzeubt. Tipografia . in centru cele turceşti in alfabet arab. urmau 21 de dialoguri pe teme variate. autorul a transliterat cu tuş negru c. În prefaţă. ce şă cuprindă atât . negativă. Pornind de la aceste realităţi obiective. necesare realizării unor conversaţii simple şi rapide cu · . Dar. cu caractere tipografice arabe şi latineşti. declanşarea luptelor pe frontul din Dobrogea în toamna anului 1 9 1 6 a amânat sine die realizarea acestui grandios proiect lexicografic. iar .80. adjective.vorbele istorice" cât şi . aprox. 1 1 0 cuvinte-titlu turceşti cu variantele lor. "' Ibidem. adverbe. iar in dreapta aceleaşi în alfabet latin. numerale. lbrahim Themo din Medgidia. Trecând peste inconvenientele acestei munci de Sisif.ro / www. · "' ldem. www. comercială. a fost ghidul de conversaţie bilingv 72 elaborat de acelaşi G h . În pagină.6. schemă ce se întâlnea rar in lucrările analoge ale timpului şi ce lipseşte în cele elaborate in ultimele decenii în România575. Conducltorul conversaţiunel Tn 10/Mnefle şi tun:eşte. 3 . (după . în două volume. s-au redus lungimea şi amploarea propoziţiilor. din anumite motive. nLt avem o mare pereche de dicţionare rom/in-turc şi turc-rom/in. liste cu substantive.turceşti" atât în alfabet arab cât şi în cel latin.ro 1 65 . formulele arhicunoscuta ale lui Lazăr Şăineanu). textul era ordonat pe trei coloane verticale: în stânga cuvintele şi expresiile româneşti. prepoziţii.

Buantti. CoAM11e. Bucureşti. rămas doar în stadiul de grandios proiect.muzeubt. să manifeste preocupări şi să întreprindă cercetări în sfera literaturii populare şi a folclorului turco-tătar din România şi din Peninsula Balcanică. 1913. p. 1913. ulterior. existenţa unei minorităţi turco-tătaro-găgăuze . nu erau decât promiţătoare inceputuri. se adresau atât românilor din România şi Turcia. 1 66 modeste . după nouă decenii de la apariţie. datorită intrării României în primul război mondial ( 1 9 1 6) şi nerealizat nici până astăzi. Vocabular Tn limbile 1Dtn4nl. anexată de România în 1 878.Iute.mlhrnAn. vezi www. şi promova relaţii de afaceri in imperiu şi in Levant. a adul')at şi tradus în limba română numeroase povestiri cu subiecte pur turceşti"' Ştefan L. Aceste ultime trei vocabulare. contribulii. rela�ile cordiale de colaborare şi prietenie Româno-turce post 1 878 etc. nu con�neau translitera�a in alfabet arab a cuvintelor turceşti. literaturii populare şi folclorului turcesc din estul Peninsulei Balcanice.tica limbei otomane de Adam V. ' ed . complementare in fapt gramaticilor anterior amintite. Dicţionar tDm4n . originar din Sliven (Bulgaria de Est).. Astfel. pentru ultimele trei ti M.ro . dicţionarele şi ghidurile de conversaţie româno-turce şi turco-române a doua direcţie de evoluţie a preocupărilor de orientalistică-turcologie in amintitul domeniu. Necesităţi de ordin practic şi didactica-educativ au impus elaborarea unor manuale pentru studiul limbii turco-osmane. germani. francezi. c. buni cunoscători ai limbii turco-osmane. a acestei prime direcţii de evoluţie a preocupărilor de orientalistică-turcologie in domeniul didactico-lexicografic a fost Grama. ceea ce reprezenta deja o lărgire a sferei de folosinţă. Cotula. S. obţine şi apăra drepturile lor politice. cu un pronunţat caracter practic. "' Mustafll H. Ştefan Luscov576 şi Mustata H. "' C. naţionale etc. Abcll. Anton Pann. şi C. Otfentlll/istica IOINnl. 1 13. adresându-se unor necunoscători ai limbii turco-osmane. gruei şi bulgatt.ro / www. Astfel. Vocabular fOITIIno . Guboglu. • 11-a. Muzeul Judeţean Botoşani 1.9. turci. modeste prin tematica abordată. sub�ctiv şi 1 sau obiectiv pe unii oameni de cultură Români. bun cunoscător al dialectului. dicţionare şi ghiduri de conversaţie româno-turce şi turco-române. Preocupări de orientalistică-turcologie in domeniul literaturii populare şi al folclorului turco-tătar "Vecinătatea imediată" cu Imperiul otoman pe linia Dunării inferioare ante 1 878. Bucureşti. p. şi folosibilă încă şi astăzi. cât şi musulamnilor din aceleaşi state. 1916. 1. elaborate in limba română.popula�a turcofonă din Peninsula Balcanică. Reprezentanta clasică.cimec. o punte lexicografică intre cele două limbi vii. sn Abdurrahmân sunt autorii a două modeste contribuţii ad-hoc. aspect tipografic şi paginaţie. 337.Iute. au oferit românilor din Imperiul otoman (dar şi autodidacWor de pretutindeni!) mijlocul de a-şi însuşi corect şi sistematic limba oficială a statului otoman. Matei. Aceste contribuţii. ce pregăteau şi anunţau un mare dicţionar turc-român in două volume. Notes. în Dobrogea. Vocabularele. destina�a ad-hoc.uacov. Abecedarul şi gramaticile limbii turco-osmane. 1915. prin intermediul căreia conaţionalii noştri sud-dunăreni îşi puteau revendica. 11 p.S. i-au influenţat. comparabilă şi chiar superioară la unele capitole Gramaticii lui Jean Deny. 57 8 Constante a avut preocupări in acest sens. culturale. 700-800 p..bulgaro . 32 p.

283. Anton Pann a fost primul folclorist şi traducător european care a adaptat şi versificat în limba română savuroasa culegere de anecdote otomane 581 Letăyif-i Nasr ed-DÎn Hoca (ce a fost . trivialitatea personajelor. prima carte populară turcească [în 583 58 caractere arabe)" 2) sub titlul Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea . subliniind realitatea că amintita culegere.. comicul de limbaj al acestora. Bucureşti. după Kur'ăn.. cu o Introducere d e dr. acest . constituia rezultatul unei amalgamări cu o veche datină populară românească: irozii586. pp.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS orientale579 . Povestea VOibei.Păcală sau Pepelea al turcilor''.1 1 / 1 Iunie 1900. p. 25 Febtuatie 1900.morale" ce reprezentau chintesenţe ale experienţei şi filosofiei populare turca-orientale. 1 853.R. 1837.muzeubt.ro / www. conaţionalii noştri savurând realmente întâmplările ce-l aveau ca erou pe popularul Nastratin Hogea. bucurându-se de respectul şi preţuirect ţăranilor turci şi ale re'ăyă. Vasile Alecsandri etc. IY. Lui Tllu Mlllotescu. deoarece circulau pe cale orală în întreaga zonă balcanică şi. pp. sinonimul lui Pepelea sau al lui Păcală din literatura populară românească. care a tradus-o şi versificat-o în limba română. 1 853. Masea Gaater. vol. Şi Lazăr Şăineanu a studiat58'1 personalitatea acestui arhetip al literaturii populare turceşti.287. · soo M. au influenţat glumele populare româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi contribuţiile în acest domeniu ale lui Petre lspirescu. ghinionist.281 . "' M. Orientallslica rom4nl.cimec. Poeziile populare turceşti ce-l aveau ca erou pe acest personaj comic au circulat pe cale orală şi apoi (din 1 837) prin intermediul anterior amintitei culegeri. Lazăr Şăineanu a mai analizat şi Jocul păpuşilor şi raporturile sale cu farsa 585 Kargoz : asemănarea dintre jocul profan al păpuşilor şi datina religioasă a Vicleimului sau a irozilor era doar o simplă coincidenţă.503 .lelor creştine (supuşilor creştini)580. sas In voi. 287. Anecdotele lui Nasr ed­ mn Hoca era. Nastralln HoţJea. a III-a. intercalarea în limbajul românesc a cuvintelor şi frazelor străine. completatA fi Ilustratii . Tn . 1943. ed . Aceste povestiri şi proverbe îi erau cunoscute folcloristului încă din copilărie. Buc:urettJ . cea mai răspândită şi mai citită carte turcească .".339. uşor influenţabil. SOl Bucunlfll . 1 68 p.. Istanbul. Jocul păpuşilor apăruse la români la sfârşitul secolului al XVIII­ / lea şi la începutul celui următor. Guboglu. Bucureftl . su Ibidem. s" lazk Şilneanu.l. Omagiu. ş� din care năzdrăvănii se desprindeau proverbe şi . Nastratin ("ajutorul sau sprijinul credinţei islamice") Hogea. prezentat în timpul carnavalului de Ramazan: · avea două personaje "' Povestea arabiei. era tipul legendar al spiritului oriental. culese de Anton Pann. Orientalistlca rom4nl. Craiova. Elementele caracteristice ale acestei alegorii erau: cinismul dialogului. Bucuretti . satirizarea moravurilor epocii.339. www. 1900. iar introducerea de subiecte profane şi triviale într-o reprezentare religioasă era de factură modernă şi se explica prin caracterul popular al carnavalului organizat cu ocazia · acestor sărbători. 1837.ro 1 67 . în Anatolia. Cu atât mai mult se cuvenea să fie amintit meritul de excepţie al lui Anton Pann .504.. cuprindea doar 125 de anecdote. 282 . fiind urmată de numeroase altele. ediţie cu alfabet arab. su In traducere: Anecdotele lui Nasr ed-DTn Hod ja. p. Provetburi sau Povestea VOibei.R. Tn continuare autorul a analizat comparativ cele două forme de manifestare ale mentalului ţărănesc românesc şi turcesc în timpul carnavalului ocazionat de mari sărbători religioase.N. Versificate în limba română (1 853). naiv. pp. Farsa Karagoz era un spectacol al teatrului popular turc de păpuşi din evul mediu. manifestare colectivă ce admitea excentricitate. Guboglu. Ion Creangă. Această primă ediţie românească s-a bucurat la noi de un imens succes şi de o largă circulaţie.

· Muzeul Judeţean Botoşani . Cornelia Călin594.6 1 1unie 1914.285. substantivul propriu Karag6z s-a transformat in timp. In . Westfalen. www. Perioada · fanariotă a reprezentat un secol de exploata re crâncenă a Principatelor Române. farsa Karag6z a influenţat ·intr-o măsură importantă evoluţia şi tematica spectacolelor marionetelor autohtone587 .. Lechte Vertag .Revue des traditions popula ires" ..33 1 1 90 1 .277-283. la nivelul mentalului colectiv597 . "' Metin And. experienţe de viaţă etc. voi. 1 66 . caracterul. 1982. Georg Iacob. stabil indu-se raporturi de suzeranitate­ vasalitate între cele două părţi. regimului alimentar etc.. a ceremonialului de la curţile domneşti.hatişerifurile acordate de împăraţii otomani voievozilor Ţărilor Române".ro 1 68 . trăiri. "' Vlorica Olnescu. p. 1959. anul IX. Tn felul acesta s-a conservat statalitatea românească medievală. pp. passim. Ion Peretz a analizat succint maniera de reflectare a imaginii .144. totuşi ediţia sa a contribl. Nicolae Iorga a tradus din limba franceză 1 9 1 de Zicale turceşti 595 . Acest studiu a cunoscut şi o variantă in limba franceză588 . de asemenea. a ci:lncluzionat Ion Peretz..419. Tradiţia populară româneâseă. burlesc. nr. Farsa · populară turcească Karag6z s-a bucurat de o· mare răspândire în Moldova şi Ţara Românească ' între c. 1 900.ro / www. 1 987. Tn această contribuţie.stc:>ricul român nu le-a tradus direct din limba turcă._i. '" In . · " MIIle et un provetbs turcs. Les m11rlonnettN en Roumanie at an Turquie..nco Mllletl«wui TQI1( Fotklor Kongresl Bildlrtleri". După 1 878 s-au stabilit. a reflectat. 2114 . 1 850.III . Bilgl Yayi. •.268. portului.· principale: Karag6z . a reprezentat o nouă şi importantă fereastră deschisă către mirificul univers al paremiologiei turco­ orientale. relaţii paşnice şi de colaborare între cele două state şi popoare. iar lgnăcz Kunos 1-a tradus în limba germană589 ..Revue orientale pour les 6tudes ouralo-altaiques". Elementele. Anterioară in timp jocului românesc de păpuşi.paiaţa (turcul din popor) şi Hagi A/(!at � u'ncheşul (turcul efendi cult). S-au răspândit. printr-o bogată producţie . R. pp. "' Ibidem. Raporturile româno-otomane în evul mediu au avut la bază. autorul a folosit.68. . Ankara.ş r indivizilor din epocă. ele având în comun unele trăsături şi caracteristici ale evoluţiei geografice-istorice. in . A fost apreciat.167. Ankara. Metin And592 . Aspect$ comparatifs entnJ le spectade des marlonettas roumains at la . de comun acord. Budapest. !on Peratz. ea. a apreCiat autorul.-.Ăt la popularizarea in spaţiul românesc a bogatei zestre de înţelepciune populară turca-orientală. '" Otto Sples.22.Kafri(Jz oyunu". Das Schattentheater in seiner Wanderong 11011 Mol'fiBnland wm Abendland. . psihice-temperamentale etc. '" Cornelie CAlin. fără însă să citeze sau să . racueillis. Deşi i. 222. A.XVI.muzeubt. Decourdemanche596.140 .turcului" in mentalul colectiv românesc. intr-unul comun: caraghios.turci în România în mai 1 91 4 .bakanlik Basimevl. Ion Peretz a dat exemple · de proverbe şi zicători româneşti şi turceşti ce reflectau aceleaşi comportamente. Teatrul de umbnl tun:. Viorica Dinescu593 . EdHLKa Meridi-. . BuciJret!i . A. lql. turcului in folclorul românesc.v. 1878. pp. Tirldsches Puppantheater. bufon. vieţii cotidiene. pp. "' Vezl supra nota nr. aprecierile fiind ·realiste şi obiective. Emsdetten. pp.409 . la ·nordul Dunării. după edi�a franceză a lui J. VII + 122 p. 1 969. Berlin. paremiologică. scrisă cu ocazia vizitei profesorilor şi studenţilor . '" fdem.. traduit et mis en ordre pw 1. in . ·comic.cimec. Autorul a amintit Şi influenţa orientală asupra limbii române. caracteristice erau: comicul de limbaj şi de situaţie. firea. . OecoorOemanche. Paris. Popotvl turceşc şi fok:lorul 1'0171Mesc. anecdote despre Nastratin Hogea. moravurile etc. pp. Genelcse/ Turle T tyatrosu. 1 90 1 . satirizarea moravurilor . înfăţişarea.144. folosit şi· citat de reputaţi speciali�i străini şi români în domeniul teatrului de marionete şi de umbre turc: Georg lacob5 Otto Spies591 . p. turcilor. 1 700 c. passim.57 . no. Paris. S-au adăugat la acestea alte proverbe şi zicători ce reflectau imaginea .

d 1. 1 0. fiind parte integrantă a procesului complex de evolutie şi dezvoltare a istoriografiei româneşti în intervalul 1 8781 9 1 8598. Europei în epocile medie şi modernă. care trebuia.. ci devenea "celălalt paşnic". op. paşnice. cit. Pot consemna şi priorităţi în domeniu: Anton Pann. necesară dimensiune şi manifestare mentală-ideatică pentru un nou model de convieţuire. 231 -234. 1 233-1250. finalizate prin traduceri în limba română ale unor proverbe.ro / www. strângând o bogată colecţie de folclor tătăresc şi turcesc. traducerea şi editarea documentelor şi cronicilor turco-osmane referitoare la trecutul istoric al românilor. cercetări etnografice-istorice. completând contribuţiile din sfere conexe şi reconfirmând caracterul unitar. reconsiderarea relaţiilor pe multiple planuri cu Imperiul otoman.E SEPTENTRIONALIS amintească lucrarea Influenţa oriental�. re-studiat. anecdote turca-orientale (Anton Pann. Acest efort intelectual era benefic şi pentru o deplină cunoaştere şi înţelegere a propriei identităţi româneşti.Lazăr Şăineanu).. au manifestat preocupări în domeniul studierii literaturii populare şi al folclorului turco-tătar din Dobrogea şi Peninsula Balcanică. sau Lazăr Şăineanu cu studiul comparatist anterior amintit. In vecinătatea " imediată" de la sudul Dunării. Frederick Kellogg. folosit şi 'citat în operele unor mari cercetători · români şi străini ai subiectului . corn. pp.ACTA MOLDAVllt. Bucureşti. Evoluţia ştiinţei istorice romllneşti. obiectiv şi subiectiv. pp. pp. a lui Lazăr Şăinenau (1 900). " partenerul de dialog". Tatlâgeac Oud. cercetări istorice propriu-zise. 1 850-1 916. fără prejudecăţi şi resentimente.cimec. politic şi cultural­ religios. . . preocupări lexical1 878 - In '" Al. op. apreciat. teatrul de marionete şi 1 sau de umbre turc . Articolul era o expresie elocventă a stării de spirit a opiniei publice româneşti. altor popoare din S. favorabilă unei relaţii normale. cordiale cu statul şi poporul turc. Nicolae Iorga). · 1. www.. 52-56. nr. pe baza noilor re:_alităţi concrete existente după încheierea Războiului pentru Independenţa ţării. În acest context preocupările de orientalistică-turcologie sunt rezultate fireşti ale interogaţiei intelectuale anterior amintite. Sfera literaturii populare şi a folclorului turco-tătar nu putea lipsi din cadrul domeniului vast al preocupărilor de orientalistică-turcologie în perioada c.muzeubt.711981 .a impus.şi pluridisciplinar al acestor manifestări istoriografice. otomanilor. inter. zicători. cit. pp.".49-228.ro 1 69 . prin abordarea comparatistă a unor reprezenta�i populare de carnaval Oocul păpuşilor. vorbitori cursiv sau colocvial ai limbii turco­ osmano-tătare. Zub. Unii oameni de cultură români.. 140-144. primul traduc�tor european al anecdotelor lui Nasr ed-Din Hoca. idem. pe care o va publica abia în primii ani după terminarea războiului reîntregirii naţionale. anul XXXIV.R. Tnvăţătorul Ion Dumitrescu şi-a desfăşurat activitatea didactică mai mulţi ani în satul Pervelia. preocupări cu dorite finalităţi instituţional-didactice. Constanţa). În cadrul acestor preocupări s-au conturat mai multe direcţii de activitate: descoperirea. Lucian Boia. locuit de minoritatea tătară. Privire de ansamblu asupra preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie in perioada 1 878-1918 Noul statut politica-juridic internaţional al României începând cu anii 1 877stat independent şi suveran.-E. op. prin considerarea unor consideraţii teoretice (Ion Peretz) sau prin debutul acţiunii de culegere de folclor turco-tătar din Dobrogea (Ion Dumitrescu). "turcul" nu mai era duşmanul secular. re-cunoscut şi înţeles cât mai bine şi mai obiectiv. cit.

Djuvara (Cents projects de partage de la Turquie). precum şi. deşi au existat iniţiative în acest sens (Universitatea din Bucureşti. Silvestru Octavian lsopescu. statelor din apusul şi centrul Europei. cu stagii de cercetare şi documentare la Leipzig şi Istanbul): Lazăr Şăineanu. nici unul dintre aceşti specialişti români în orientalistică-turcologie nu a reuşit să obţină Înfiinţarea unei catedre universitare de profil în România şi onorarea ei cu o activitate didactica­ ştiinţifică prestigioasă. ghidurilor de conversaţie şi a dicţionarelor necesare însuşirii limbii turco­ osmane. pe lângă consulatele româneşti din statul sultanilor sau pe lângă Ministerul român al Afacerilor Străine.) şi T. datorită unor împrejurări obiective nefavorabile. Constantin Şăineanu. Gh.cimec. anul universitar 1 906-1 907). studierea toponimiei româneşti de ongme . O.orientală". s-au specializat în studiul limbilor şi civilizaţiilor islamice în diferite centre universitare de tradiţie . Pe de altă parte. diplomaţi etc.lumea otomană" şi a formării de specialişti orientalişti-turcologi. fără ca o delimitare clară şi precisă între cele două direcţii să se poată realiza. ln intervalul 1 878.1 9 1 8 unii licenţiaţi români convinşi pe deplin de utilitatea cercetărilor orientalistice-turcologice pentru istoriografia românească.ro / www. bibliotecile.Muzeul Judeţean Botoşani lingvistice. Popescu-Ciocănel. cu informaţii şi concluzii valabile încă şi astăzi. studierea literaturii populare şi a folclorului turco-tătar din Dobrogea şi din Peninsula Balcanică. din instituţiile similare din Istanbul. R. Avr. XIV .muzeubt. pentru că nu existau-încă filologi şi istorici români care să le fi realizat. Trecând peste aceste deficienţe de concepţie şi de metodă. au introdus în circuitul istoriografic românesc şi european câteva sute de acte otomane de diferite categorii. organizării şi evoluţiei re'âyâ-lelor (kazâ-lelor) otomane de la nordul Dunării inferioare. Totuşi. şi nu traducerile directe în limba română ale acestora. XX. Cairo. Viena. (Paris. istoricul per excellentiam al Imperiului otoman. cercetarea istoriei turcilor otomani şi a statului otoman în intervalul: sec. depozitele etc. analiza originii. Au fost publicate doar traducerile sau rezumatele în limbi europene ale originalelor otomane. Cu precise şi precizate finalităţi politico-strategico-ştiinţifico­ didactice.ro 1 70 .începutul sec. istorici. pentru prima dată. Tn cadrul preocupărilor de orientalistică-turcologie cu conţinut istoric au fost trasate trei direcţii de cercetare: studierea caracterului complex al relaţiilor române­ otomane în evul mediu şi în epoca modernă. descoperite şi preluate din arhivele. Acelaşi inconvenient a caracterizat şi editarea fragmentelor de cronici otomane referitoare la amintitul spaţiu geografic şi timp istoric: traducerile au avut la bază ediţii în limbi europene ale manuscriselor otomane. desfăşurându-şi apoi activitatea în aparatul administrativ otoman. Andrei Antalffy. lucrări de referinţă timp de peste o jumătate de secol. Aguletti şi Nicolae Iorga au dus o continuă campanie de popularizare în România a necesităţii studiilor de orientalistică-turcologie pentru cunoaşterea istoriei relaţiilor româno-otomane.. numeroşi români sud­ dunăreni au absolvit şcoli medii şi superioare cu predare în limba turco-osmană din Imperiul otoman. G. arhivişti. al relaţiilor române- www. iar Th. sutele de izvoare documentare-cronistice otomane au oferit noi şi valoroase informaţii istorice despre evoluţia sud-estului european şi a popoarelor care au locuit aici. ln perioada pe care o am în vedere. traducători şi editori de documente. elaborarea manualelor. se cuvin a fi amintite contribuţiile de valoare europeană ale lui Nicolae Iorga (G. a popoarelor din . Tn ce priveşte a doua direcţie de investigaţie ştiinţifică. întrepătrunderea şi complementaritatea acestora au caracterizat evoluţia preocupărilor istorice de orientalistică-turcologie.

ACTit MOLDAVIAE SEPTENTIUONAUS otomane şi al popoarelor balcanice. Gh. in care institu�e fondatorul a introdus un curs practic de limba turcă. Necesităţi de ordin practic şi didactica-educativ au impus elaborarea unor manuale pentru studiul limbii turco-osmane. comparabilă şi chiar superioară la anumite capitolul Gramaticii similare a lui Jean Deny. Cotula intr-o manieră originală. zicători. Oameni de cultură şi filologi au atras atenţia şi au studiat aceste elemente şi influenţe orientale (1. Rădulescu. deschizând şi anticipând un promiţător câmp de cercetare inter. Modestele investigaţii ştiinţifice asupra toponimiei de origine orientală din România au readus in actualitate denumiri vechi de sute de ani. Activitatea ştiinţifică din perioada interbelică a orientaliştilor-turcologi formaţi şi/sau afirmaţi ca oameni de ştiinţă in perioada antebelică s-a caracterizat prin diversitatea evoluţiilor. Constantin Şăineanu. Haşdeu. de asemenea. musulmani (turci şi tătari) sau creştini ortodocşi (găgăuzi). Bariţiu. cu o activitate concretă abia in perioada interbelică. A. Popescu-Ciocănel nu a mai scris şi publicat · · www. H. Lazăr Şăineanu. debutul acţiunii de culegere de folclor turco-tătar din Dobrogea. masiva G. Gh. destinate românilor şi turcilor de pe cele două maluri ale Dunării. Th. ţinând seama·· de · vechimea semimilenară a relaţilor· româna­ otomane şi de influenţele turco-orientale in limba şi cultura română. prin contribuţii de mai mică Tntindere. Nicolae Iorga.şi pluridisciplinară. Popescu-Ciocănel). să renunţe la o carieră orientalistică-turcologică incă inainte de 1 91 4. L6bel. dicţionare şi ghiduri de conversaţie româno-turce şi turca-române. Preocupările lexical-lingvistice au fost activităţi fireşti in spaţiul geografica­ istoric românesc. realizându-se traduceri in limba română ale unor proverbe. preocupările etnografico-istorice au atras atenţia asupra locuitorilor de origine tOrcică Mult mai modeste decât in alte domenii ale orientalisticii-turcologiei. din România. B. valoroasă şi actuală incă după aproape un secol de la apariţie. R. anecdote turco-orientale. când Basarabia şi sudul Dobrogei. a fost nevoit. Anton Pann a fost primul traducător european (1 853) al celebrelor anecdote ale lui Nasr ed-Din Hoca (in limba română). a celebrei sinteze. ce-şi va lărgi orizontul in perioada interbelică. Cihac. Au fost studiate.ro / www. G. Nicoale Iorga a continuat să studieze istoria Imperiului otoman şi a relaţiilor româno-otomane. teatrul de marionete şi/sau de umbre turc). (1 908.1 9 1 4) . elaborată de Adam V. a infiinţat un Institut pentru studiul Europei Est-Orientale ( 1 9 1 3. Lucrarea clasică rămâne incă şi astăzi Gramatica limbei otomane (1 905). literatura populară şi folclorul turco-tătar din Dobrogea şi din Peninsula Balcanică. cea mai valoroasă şi mai renumită contribuţie internaţională in domeniu. şi au prefaţat studiul unui nou aspect al relaţiilor româno-tOrcico/orientale: cel reprezentat de toponimie. pentru care avea totuşi pregătirea necesară de specialitate. dar nereuşind elaboreze şi să editeze o nouă ediţie. unde locuiau grupuri compacte ale acestor minorităţi: vor reintra in componenţa statului na�onal unitar român. lucrarea de referinţă fiind Influenţa orientală asupra limbei şi cu/turei române(1 900). obiectiv. condamnate indirect la uitare Tn epoca modernă.ro 1 71 .1 9 1 3).muzeubt. O. Fratele său. completând. a lui Lazăr Şăineanu. P. fără consultarea căreia nu se poate elabora un studiu temeinic şi serios in acest domeniu. Mai menţionez: abordarea comparatistă a unor reprezentaţii populare româno-orientale de carnaval uocul păpuşilor.cimec. revizuită şi augmentată. Lazăr Şăineanu s-a stabilit Tn 1 901 in Franţa şi nu s-a mai preocupat apoi de continuarea cercetărilor referitoare la influenţa orientală şi nu a mai elaborat şi publicat o nouă ediţie a operei sale din 1900.

nu se poate scrie istoria orientalisticii-turcologiei mondiale Tn aceeaşi perioadă fără a insista asupra preocup�rilor romiJneşti in domeniu. Preocupările româneşti au fost reprezentate in cadrul preocupărilor internaţionale in domeniu de Nicolae Iorga {G.ro 1 72 . coordonatA de A. de afirmare şi impunere a istoriei ca ştiinţă. se dovedeşte a fi unilaterală şi incompletă. la individualizarea acestei ramuri şi discipline istorice. importanţă şi intindere inegala. Preocupările româneşti in domeniu au reprezentat una din cele mai interesante şi mai incitante pagini ale istoriografiei româneşti. o dovadă a deschiderii spiritului romanesc către universalitate.1 9 1 3). A. Iorga cu G. W.O. Iar preocupările româneşti şi-au adus contribuţia lor. O.Geschichte der europtischen Staaten". pe plan mondial.. F. unele dintre ele depăşind chiar cu succes acest prag valoric: N. Djuvara (Cents pro jects de parlage de la Turquie/1 914). H.stic�-turcologie in cadrul general. in general.R. Influenţele şi interferenţele reciproce.R. in majoritate. materializatA abia in cadrul colecţiei germane . Preocupările româneşti de orientalistic�-turcologie au incercat şi au reuşit. Heeren. de altfel. Orice sinteză a evoluţiei istoriografiei româneşti Tn perioada anterior amintită. cu valoare. Tn perioada 1 878-1 9 1 8 in istoriografia românească s-au manifestat deci reale preocup�ri de orientalistică-turcologie in diferite direcţii de cercetare. au fost benefice ambelor pă�. o incercare de stabilire şi clarificare a locului şi rolului românilor in istoria universală. Cum. realită� obiective şi necesare in cadrul procesului general. Andrey Antalffy a redactat cele mai importante contribuţii ale sale in deceniile interbelice.R. Preocupările autohtone nu se puteau situa in afara procesului firesc şi obiectiv de dezvoltare a preocupArilor intema�onale de orientalistică-turcologie. · www. fără a preciza rolul şi locul acestora Tn dezvoltarea generală a fenomenului istoriografic naţional. von Giesebrecht şi de K.. orientalistica-turcologia mondială este suma diferitelor preocupări naţionale in acest domeniu istoric. Cotula (Gramatica limbei otomane/1 905) şi de Anton Pann (N�zd�v�niile lui Nastratin Hogea / traducere in limba română . să se situeze la nivelul celor intema�onale Tn domeniu. o manifestare concretă a implinirii na�onalului prin universal şi a universalului prin naţional.Muzeul Judeţean Botoşani nimic până la moartea sa prematură { 1 929). Lazăr Şăineanu {lnnuenţa oriental� asupra /imbei şi cu/turei române/1 900). Iorga de a elabora G.1 9 1 8 nu se poate scrie fără a analiza contribu�ile româneşti de orientalistic4-turco/ogie. Tn fapt. Istoria istoriografiei romane in perioada 1 878. Lamprecht. fără a preciza locul şi rolul acest�ra in evoluţia şi dezvoltarea generală a anterior amintitelor manifestări istoriografice. cu influenţele şi interferenţele reciproce respective. L. reflectarea Tn istoriografia na�onală a direcţiilor şi tendinţelor tematice de cercetare in domeniu pe plan intema�onal. mai mult sau mai pu�n semnificativă. Likert.O. Contribu�ile româneşti au reprezentat. G.1 853). O lăudabilă excep�e trebuie insă subliniată: iniţiativa personal� a lui N. dar nu de neglijat şi/sau de ironizat. Adam V.muzeubt.cimec.ro / www. ce ignoră analiza şi inglobarea preocupărilor de orienta/i. T./1 908.

Cluj. Arhivele Nationale ale RomAniei.muzeubt.C. Direeţia Municipiului Bucureşti. laşi. "Buletinul SocietAtii Numismatice Române". I. "An.L.C. 1 964-1 989.I. D. O .G.M. Cuza» . O.R." "Analele Ştiintifice ale UniversitAtii «Al.E. Bucureşti. DireCţia JudeteanA laşi. Bucureşti." Arhivele Nationale ale RomAniei.Z. "Caietele Laboratorului de Studii Otomane". S. D.E.B.M.B.ro / www." "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. Bucureşti. laşi. Bucureşti. " "C." B. "Analele UniversitAtii din Bucureşti.R." "B.R. . A. "A.C. Bucureşti. O. "Buletinul Comisiunii Istorice a României". O.E. Memoriile SeCţiunii Istorice".A.C. "Arhiva Istorica a Romaniei". .X. "Byzantinische Zeitschrift"." ar. Constanta-CernAuti. N." "Balcania". ." "B.N.L. "Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice". "B." "A.N." "Arhiva Româneasca". U.S.".N.S." "B. Bucarest." "C.M. Constanta-Bucureşti." 1 990 ." "B." "A. "Cahiers des Etudes sur la Mediteranee Orientale et le Monde Turco­ l ranien".I.G. "A.I. laşi. Bucureşti.I.G.Q. "Arhiva Dobrogei".ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS Abrevieri "Arabica".G. Arhivele Nationale ale României." ·Analele Dobrogei". I." "A. Istorie". "Buletinul SocietAtii Geografice Române". U. c. Bucureşti. Biblioteca CentralA UniversitarA. laşi..J.A.B.R.A. "A.R. "A.M. "Archiv Orientălni". RevistA de istorie romaneasca". "Analele BrAilei". "C. Bucureşti.laşi. Bucureşti. "A. I .O...Z." "A.S.I.R. "A. I . Leipzig. Bucarest.S. Leipzig.O. I. Bucureşti.I." "Armee-Zeitung Jildirim". "Bulletin de l'lnstitut pour I'Etude de I'Europe Sud-Orientale".S. "Biserica Ortodoxă Română". laşi-Bucureşti.A. . I.A.I. Bulletin" : "Association Internationale d'Etudes Sud-Est European.R. "Analele Academiei Române. Damasc.laşi.N.X.U." "B." "Arab Studies Quarterly".S. "CerectAri Istorice.R. Paris.A. .ro 1 73 . "Anuarul Institutului de Istorie NationalA din Cluj"." B. "A.E. I." "A. Leiden.T.E.. Bucureşti.T. 1. Bulletin". Bucureşti." circa . .I. Bucureşti. BrAila. "A. "Convorbiri Literare". "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. Bucureşti.cimec.O. A.N.I.B. U.I. "A. "B.I. "A.I. A. "A. www. arab. Praga. DireCţia Arhivelor Istorice Centrale." "A. Biblioteca Academiei Române. O. I." "C. R.R." "B.C. Xenopol» din laşi.M.I.Ş.O. Istorie".E. D. R.S.I. Xenopol» din laşi. "Archiv fOr Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik". "Anuar de Geografie şi Antropologie".

"AI-Mustaqbal al-'arabi". f." "H.I. .A. E. Leipzig.Muzeul Jwdeţean Bototanl d. Istanbul-Ankara. Jugoslovenski Turizam". .ro / www." "D. Berlin." Hegira (Hicre). Ber:tin.S. f. Bucureşti. Wien-Leipzig.S.J. ·oer Islam". "Forschungen und Fortschritte". . fărll an.L. Zeitschrift fOr Literaturgeschichte. E." "H. www." "J.cimec. lslâm Ansik/opedisi.L.F. f. fascicola/fascicolele. e. Bucureşti." fila.C.A. "Lebenslaufe aus Franken".a.B./mem.E. 1 930 . "Hessische Biographien"./memoriile . Bertin. "Jugoslovenski Turizam".L. "Deutsche Rundschau fOr Geographie"." • /. 1 929. F. E." "Euph. "M.D. Bertin." memoriul. . . fasc.B. Split. " Jugoslavija.F." "J." M. Paris.muzeubt. /. New York. illustrierte Monatsschrift fOr Ulnder und Volkerkunde. "G.'a.A.S. Weltverkehr und Kulturpolitik. III. "M." "Glasul Bisericii". "Die Erde".c." "J. "E. "Jahrbuch der asiatischen Kunst". Cluj.T." "Journal Asiatique"." " L. Roma.Z. "Hrisovul". Editura Ştiintifieă şi EnciclopediCă. Split. Bucureşti.R. "Dacoromania".G. Hamburg. Dresden. ." dosar (arhivistic). "Euphoron". Encyclopedia of the Social Sciences. Frankfurt am Main. 1-1 1 . filele. "Hamburgischer Correspondent". Ministerul Afacerilor Străine (din România).B. "D. m. J. Enciclopedia Italiana di Scienze. MUnchen und Leipzig.R." era creştină. Bucureşti. "F. "1.A. Cairo. "H.F. . "Frankfurter Zeitung".T. "Mitteilungen der Deutsch-TOrkischen Vereinigung". "F. Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. H. "Deutsche Allgemeine Zeitung".V. Facultatea de Litere şi Filosofie din laşi. Darmstadt.Ş.A.T.Z.K.A.F. Zagreb.ro 1 74 . Lettere ed Arte.f." "M. "Morgenblatt".S. Wien und Leipzig." "D." F.

www." "Die Oberpfalz".E." "R. pagina. "R. "Revista de Istorie". "Revista Fundatiilor Regale". Abteilungen. Augsburg.muzeubt.. Revista Patriarhiei Române"." "Revista Arhivelor".R. "Noua Revistă Română". "Przegl!!_d Orientalistyczny"." "S A I .E. "Nachrichten der Giessener Hochschulgessellschaft"." "R. s." "S." pp.S.O.S. Bucureşti.H." "R.P." "M.E. "Revista pentru Istorie. s. Bucureşti.M. p. M." rom.L.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Ministerul Educatiei Nationale. Bucarest. Westasiatischen Studien". "Memoriile Sectiei de Ştiinţe Istorice" ale Academiei Române. "Revista Istorică Romană"." "R.A.O. Berlin.O.H. MUnchen.R. Bucureşti. Bucureşti.G. "Der Sammler". . beletristische Beilage zur "Augsburger Abendzeitung".ro / www." "R." . E.E." "R.G. românesc. Bucureşti. "Revue des Etudes Sud-Est Europeen". laşi. Bucureşti.A. Giessen. Paris.M. Bucureşti. "Revue Historique du Sud-Est Europeen".W. "Revue Roumaine d'Histoire". Bucarest. "P. "M. Bucureşti. "R. I . Paris. "M." "S.S.A.ro 1 75 ." s.S. . "Studii şi Articole de Istorie".I. "Oriente Moderno".H. "Man uscriptum". "Ms." "R. KallmOnz. Bucureşti. paginile.0 .T. "Revista degli Studi Orientali". "O. "Studia et Acta Orientalia". R." "N." "MOnchener Neusten Nachrichten". Roma.F." "Mitteilungen zur Oman ischen Geschichte".II . . I. "Studii şi Materiale de Istorie Medie".v. MUnchen.N.O. "M. "Monatschrift zur Geschichte und Wissenschaft der Judentums"." "R." "N." seria . Berlin. Bucarest.E." "R. "Revue des Etudes lslamiques"." Bucureşti.I.R.N. "Revista Istorică".S.n. "Die Neue Orient". serie nouă . "M.J.M. Bucureşti. MUnchen." "R. Roma.G.S.Ab.W. "S.N." "Magazin Istoric"." "O." "R. român.I. Bucarest.dl. "Ortodoxia.O.R.S.S.I. "Sudostforschungen". "N. "M. .F. Bucureşti. "M. Bucureşti.cimec." "Mitropolia Moldovei şi Sucevei"." : "Mitteilungen des Seminars fOr orientalischen Sprachen . Arheologie şi Filologie".I. "S.H. ." notă.S.F. Bucureşti. .R. Wien-Hannover. "Revue Historique".I.M. E." n. Warszawa. R. .O.O. "Revista de Istorie şi Teorie Literară". şi s. Bucureşti.n. 1 1 .

B.Muzeul Judeţean Bototani "S. Berlin.R. c'etait une dimension et une manifestation mentale et d'idees necessaires pour un nouveau modele de cohabitation. volum/volume. Cluj-Napoca. " "V. . "Viaţa Basarabiei". vu les nouvelles realites concretes existentes apres la fin de la Guerre pour l'lndependance du pays.dl." "T. "T. d'une maniere objective et subjective. Dans ce contexte. B. "Zeitschrift der deutschen morgenlădischen Gesellschaft". " "Die Welt des lslams".l. sur des multiples plans.cimec. U.. U.R. "Studii Teologice". : "Der Tag".e partenaire de dialogue . t.le voisinage immediat" du sud du Danube. Bucureşti.R. "Tezauru de Monumente Istorice pentru RomAnia". Dans . I. Universitatea din Bucureşti. qui. R. B.R. subliniere/sublinieri.-Rectoratul. U . laşi.ro / www. Bucureşti. "Z. devait etre " etudie de nouveau .v.T. B. . Considerations sur les preocupations roumaines d' orientalistique-turcologie entre 1878-1918 (Resume) Le nouveau statut politico-juridique international de la Roumanie des 1 8771 878 Etat independant et souverain . elles font partie du - www. "Transylvanian Review". mais . serie veche . sans prejuges ni ressentiments." "Z. Cet effort intellectuel etait benefique aussi pour une parfaite connaisance et intelligence de notre propre identite roumaine. B. Universitatea din laşi. sub!.D.R.-Rectoratul.M. Bucureşti. Leipzig. "V." s. avec I'Empire Ottoman. : turc. "Viata Româneasca". U. le " Turc" n'etait plus l'ennemi seculaire. ." "Zentralblatt fOr Bibliothekswessen". " W. turcesc.I .ro 1 76 . politique et culturel-religieux.M.I . Revistă de Istorie".l'autre " " paisible . . " : tomul .G. Chişinău. les preocupations d'orientalistique-turcologie sant les resultats normaux de l'interrogation intellectuelle dant on a parle. re-connu et compris le mieux possible et plus objectivement. "T. U ." voi. la reconsideration des relations." te. . . .muzeubt. Leipzig. U ." "S. I.a exige. Berlin. "Studii.

musulmans (Turcs et Tatars) ou sur les chretiens orthodoxes (gagaouzes). sans une limite claire entre les deux directions.monde ottoman" et pour former des specialistes dans ce domaine. des recherches historiques proprement dites.generis N. Iorga ont introduit en Roumanie l'idee de la necessite des etudes d'orientalistique-turcologie pour connaitre l'histoire des relations roumaino-turques des peuples du .G. des preoccupations lexicales et linguistiques. l'analyse de !'origine.cimec. des Etats de I'Ouest et du Centre de I'Europe ainsi que pour la premiere fois. Djuvara (Cents projets de partage de la Turqu/e). O. Constantin Şăineanu. a mis les bases d'un Institut pour I'Etude de I'Europe Est-Orientale (1 9 1 31 9 1 4). les diplomates etc. ouvrages actuels aujourd'hui ancore. des preoccupations voulant avoir les buts institutionnels et didactiques. des guides de conversation et des dictionnaires necessaires ă l'acquisition de la langue turque-ottomane. Andrei Antalffy. l'eboration des manuels. Beaucoup plus modestes.R. l'etude de la toponymie roumaine d'origine . Caire. Gh. Vienne. des institutions ou les traductions directes en roumain car il n'y avait pas encore de philologues et d'historiens capables de les faire. Th. des Ottomans et d'autres peuples du Sud-Est de I'Europe ă l'epoqe medievale et moderne. lsopescu.et pluridisciplinaire qui deviendra plus importante pendant l'entre deux guerres. La publication des fragments des chroniques relatives au mAme espace geographique et historique ont eu ă la base des documenta rediges dans des langues europeennes des manuscrits ottomans. l'etude de la litterature et du folklore turcs et tatars de Dobrogea et de la Peninsule Balcanique. S. Lazăr Şăineanu.1 91 8. . ont introduit dans le circuit historiographique roumain et european quelques centaines d'actes ottomans de differentes categories. Popescu-Ciocănel. de l'organisation et de l'evolution des kazts ottomans du nord du Danube inferieur. En ce qui concerne cette deuxieme direction il faut rappeler les contributions de valeur europeenne de Nicolae Iorga (G. l'orientaliste sui . des bibliotheques. Entre 1 878-1 9 1 8 certains intellectuels roumains convaincus par l'utilite de ces recherches pour l'historiographie roumaine se sont specialises dans l'etude des langues et des civilisations islamiques ă Paris. la traduction et la publication des documentes et des chroniques turc-ottomans relatifs au passe historique des Roumains.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS proces complexe d'evolution et de developpement de l'historiographie roumaine entre 1 878. quand la Dobrogea et la Bassarabie entreront dans l'espace roumain. les traducteurs et les. Leur interpenetration et leur complementarite ont caracterise l'evolution des preoccupations historiques. On a trace trois directions de recherche dans le cadre des preoccupations d'orientalistique-turcologie: l'etude du caractere complexe des relations roumaino­ turques au Moyen-Age et ă l'epoque moderne.muzeubt. Plusieurs directions se sont mises en evidence: la decouverte. les historiens.Q.orientale". ou il a introduit un cours pratlque de langue turque.debut du XX-e siecle. Avr. www. actes decouverts et pris des archives. Aguletti et N. la recherche de l'histoire des Turcs ottomane et de I'Etat ottoman dans !'intervalle: XIV-e siecle . des recherches ethnographiques et historiques. • L'historien per excellentlam de I'Empire ottoman. des depots etc. Iorga. on a ouvert la voie ă la recherche inter. editeurs de documenta..ro 1 77 .) et de T. Les archivistes. Leipzig et Istanbul.. les preoccupations ethnographico-historiques ont attire l'attention sur les habitants d'origine turque de Roumanie.ro / www.

LObel. De la ml!me maniere on ne peut pas ecrire l'histoire de l'orientalistique­ turcologie . Lazăr Şăineanu. depassant ce niveau. A. Gramatica limbei romlne (1 905) ecrite par Adam V. B. Gh.ro 1 78 . Popescu­ Ciocanel ont etudie les elements et les influences orientales dans la culture et la langue roumaine: Influenţa orlentall asupra 1/mbei şi cu/turei romlne (1 900) de L.mondiale pour la ml!me periode sans insister sur les preoccupations roumaines dans ce domaine.Muzeul Judeţean Bototani Les preocupations lexico-linguistiques ont ete importantes: 1 . sans preciser leur place et leur rOie dans l'evolution et le developpement general des manifestations histor. ă celle de Jean Deny (Grammaire de la /angue turque. Iorga avec son G.R.iographiques deja evoquees. valable aujourd'hui encore. sans preciser leur rOie et leur place dans le developpement general du phenomene historiographique national. H. En general. Th. Entre 1 878. On ne peut pas ecrire l'histoire de l'historiographie roumaine pour 1 878-1 9 1 8 sans analyser les contributions roumaines d'orientalistique-tucologie. Bariţiu. G. P.cimec. importance et grandeur inegales. Les modestes investigations scientifiques sur la toponymie d'origine orientale de Roumanie ont remis en actualite des noms vieux depuis des centaines d'annees et ont mis les bases de l'etude d'un nouveau aspect des relations roumaino­ turques/orientales: la toponymie. des dictionnaires et des guides de conversation destines aux Roumains et aux Turcs des deux c:Otes du Danube. de certains points de vue. on a traduit en roumain des proverbes.en roumain). Şăineanu est le livre le plus important. Rădulescu. Paris.muzeubt.ro / www. www. des anecdotes turco-orientales. ă valeur. Cihac. dans l'historiographie roumaine se sont manifestees de reelles preoccupations d'orientalistique-turcologie dans divers domaines..O. on a aborde d'une maniere comparative des representations populaires roumaino-orientales de carnaval (le jeu des poupees. Anton Pann a ete le premier traducteur european (1 853) des celebres anecdotes de Nasr ed-Din Hoca (Nastratin Hogea . ces preoccupations ont essaye et ont reussi se situer au niveau international du domaine.1 91 8. Des besoins d'ordre pratique et didactico-educatif ont exige l'elaboration des manuels pour l'etude de la langue turco-osmane. on a commence ă recueillir le folklore turco-tatar de Dobrogea. Dialecte osmanlis. On a aussi etudie la litterature populaire et le folklore turco-tatar de Dobrogea et de la Peninsule · Balkanique. Cotula est superieure. Haşdeu. 1 921). le theâtre des marionnettes et/ou celui d'ombre turc). N.

unde aveau mănăstire şi episcopat. armenii sunt deja stabiliţi in Moldova.ltCTit IIOLDitV'lltE SEPTENTRIONitUS Armenii botoşăneni şi rolul lor în dezvoltarea economică a Moldovei Muzeograf Ionel BE�ENARU Dacă Botoşanii sunt atesta� documentar la 1 439.a. poate şi de litera unor izvoare documentare incă neidentificata. făcându-se utili ţării de adop�une. la 560 • • ' Tlgr.ro 1 79 . inchis. a fost ţările române. ca oraş. acordate de Domnie. de marele cutremur din 1 1 3 1 9 ş. multă autonomie. au emigrat incoace şi armenii instări� mai cu dare de mână". Editura Ştiinţifică. este pisania. din cine ştie ce fonduri arhivistice (ne gândim. cum avea să saie Grigore Goilav. Cert este. un zbucium care i-a pus pe drumuri. 1909. până la jumătatea secolului al XIV-lea. Deci. probat în practica unor interese comune. Tn limba armeană. consfinţind existenţa unei biserici armeneşti la Botoşani. www. Bucur'efti . ' Grlgora Gollav. ii oblăduieşte in Ţara Moldovei şi iată-i stabili� in şapte oraşe ale ţării: Suceava. la rându-le.muzeubt. Aşezarea armenilor la Botoşani trebuie abordată şi înţeleasă in contextul zbuciumatei istorii a poporului arm�an . chiar din interiorul coloniilor armeneşti pornind un spirit cooperant. din perimetrul său din preajmă. luată conven�onal. la cele poloneze. i-a desţărat. le intinde mâna. noiembrie 28. inscrip�a aflătoare pe o veche piatră. mai ales in economie-comerţ. implicit a unei colonii armeneşti la Botoşani.care să asigure bunul mers al sloboziilor (coloniilor) lor. laşi . Alexandru cel Bun. BUCtJnlfll . ' Gr. la descălecatele lui Dragoş şi Bogdan.şoltuzi . mai cu seamă. Departe de a avea un regim de izolare. ca trăire. la propăşirea ei. afinită�le dintre români şi armeni au la bază tocmai o atare istorie zbuciumată. Hotin. in Moldova. intre care cele legate de alegerea unor conducători proprii .cimec.n G1'8Qorian. pe când cei săraci şi ţăranii au rămas lipsi� de .odiseea" unui neam intreg. Una din destina�ile lor. dar şi in cultură. dată Tnscrisă in Letopiseţul lui Grigore Ureche. lşforla fi cultura popotUiul ann. Domnul Moldovei. la 1 41 8.gleba".dt. dat fiind faptul că rela�ile armenilor cu popu� românească au un curs neconflictual. Sigur. trăită de amândouă na�ile. agricultură. Sigur. iată-i pe armeni intr-un nou val de emigrare. alunga� şi prigoni� in permanenţă. şi de o serie întreagă de înlesniri.intr-un fel. aici. Dorohoi. cauzate de prăbuşirea regatului armean. capitala Armeniei regale. Gala�. 2 bun cunoscător al istoriei armenilor (botoşănean de origine) • Năpâstui�. Aici. ruseşti. de largheţe. pusă la Tndoială de descoperiri arheologice ale feudalismului timpuriu.n. turceşti). Gollav. 3 Botoşani. unul din argumentele noastre in a-i proba existenţa cu mult timp inainte. op. fericit alese şi fericite. Vaslui. datată 1 350. A nu se inţelege aceasta în sens rigid. 1993. generând . ca târg. creşterea vitelor.ro / www. făcându-şi sim� prezenţa. Armflnll ca tmameletorl de oraşe In parfN de ttslrit • Europei. contribuind. inregistrându-se cinci mari emigrări din ANI. deci acum de ani. in 1 065. armenii ajung rapid la o convieţuire armonioasă cu românii. s-au bucurat şi de protecţie.

Să spunem că Petru Rareş Voievod scria de la Botoşani Tntru negustorie bistriţenilor din Transilvania şi avem deja un fapt atestător de viaţă economică a târgului. acelaşi Gr. arătând că dintru inceput iarmaroacele fuseseră la Botoşani. erau numai magazii armeneşti. din care s-a zămislit o negustorime activă. cu motivaţia corespunzătoare. Astfel. moldovenii făceau negoţ cu boii. Goilav). . ctitorite de Elena Rareş Doamna. unele. de Mateiaş. tirgul vitelor din împrejurul catedralei ortodoxe Uspenia. dăinuie mănăstirea. de domnia lui Petru Rareş poate fi legată şi existenţa unei Curţi Domneşti la Botoşani. Astăzi. din secolul al XV-lea. Tn timp ce Elenei Rareş Doamna. o negustorime locală. Cu ce se făcea comerţ? Aşa cum scrie N. titulatura de . Goilav ajungând la fireasca apreciere. armeneşte şi româneşte. de facilităţile acordate.Botoşani. constatare: Jn adevăr.n. precum şi cele ce duc în partea de est. oraşului n-au venit de la sine. a forţat Domnia in acordarea lor. botoşăneană. mai târziu mutându-se la Sepenic şi Lenţeşti (n. Petru Şchiopul restabilind vechea situaţie şi reînfiinţănd vechea vamă a Sepenicului. atât in planul raporturilor cu administraţia locală . fata lui Despot. arată încă şi astăzi cine au fost cei ce au durat aceste dădiri" (n. Iorga. Privilegiile domneşti acordate. incluzând aici şi comerţul exterior. relaţii pe care se întemeiază insăşi dezvoltarea urbei Botoşanilor. mereu în creştere in secolele următoare.căt şi cu diversele straturi sociale ale populaţiei. primejduiau activitatea economică a Botoşanilor. al dezvoltării ei! Sigur. actul restabilind autoritatea Botoşanilor. printr-un şir de demersuri. străzile dintre Piaţa Carol şi Piaţa Ferdinand.cum vor fi. care. date. in municipiul Botoşani.ro 1 80 . spre a ne păstra vie memoria acelor vremuri.muzeubt. au fost şi obstrucţii. ctitorită. într-o vreme de . Gheorghe şi Uspenia. virtuţi comerciale. Tn calea unor drumuri comerciale vechi. pentru cine vrea să meargă mai departe.să spunem că armenii înşişi au făcut parte din ea. şi altor Doamne ale Moldovei. Ici.lnainte de toate. Cum să nu le capete. din alte centre. de diferiţi voievozi ai ţării . de-a lungul vremii . Alexandru Lăpuşneanu şi Ion Vodă mutaseră iarmaroacele de la Sepenic la Hotin. Secole şi-au pus amprenta pe aceasta. o intreagă istorie stă mărturie acestei convieţuiri armonioase. in acest sens. asigura Botoşanilor o prezenţă comercială activă in viaţa ţării. Boierii chemaţi de Domn şi negustorii obiectează. ale căror cirezi acopereau din primăvară pănă in toamnă . la 1 535. de bună condiţie. de situaţii conjuncturale. au venit ca o recunoaştere a rolului negustorimii botoşănene. pentru a împiedica comerţul cu Polonia. in vreme ce. Muzeul Judeţean Bototani www. zidită la 1 552 de Elena. după cum s-au resimţit de către negustorii locali unele acte ale Domniei. vistiemicul lui Petru Rareş. de capacitarea către comerţ a unei Tnsemnate părţi a populaţiei. în condiţii de schimbare.cimec. în acest sens. în slove cirilice. Botoşanii ii erau apanaj domnesc . faptul fiind determinat de o poziţie geografică optimă. formată din români şi armeni. moşiile lui Miron Costin).ro / www. Iar. doamna lui Petru voievod. tradiţionale. unde armenii îşi aveau locuinţele lor. legate de alte bresle negustoreşti. însăşi istoria sa. în limba armeană sau bilingvă. colo. data publ�rii studiului lui Gr. mult timp. Aşadar. o placă de marmoră sau piatră de tuf de Basarabia.largul Doamnei" tocmai de aici provenind.răcire" a relaţiilor. sud şi vest. Nici o umbră pe aceste relaţii. care. prin legăturile aflate în uz cu Botoşanii. Botoşanii s-au afirmat dintru început ca un centru comercial de marcă al ţării . la Coşula. Botoşanii işi afirmă. dAinuie Bisericile Sf. a unei Cancelarii Domneşti. in apropierea Botoşanilor. uneori.n la 1909.statut păstrat o lungă istorie. acordarea lor fiind nu altfel decât în interesul ţării.

Comerţul consta in coloniale.Callmachu.XXV.Botochani. ' Dionisie Fotlno. ca şi alţi negustori. piei. consemnează in lucrarea sa: . din statul-major de la Viena.Armenii erau arendaşi de moşii in Moldova.].ro / www. membru al Academiei Române. Paris. primind ordin să alcătuiască o descriere topografică şi statistică a Moldovei şi Ţării Româneşti. o serie de privilegii legate de incasarea unor dări speciale de la negustori. de oi. in primul rând. Toma Stigleţ Romaşcu şi Manea din Suceava. tocmai in scopul obţinerii unei producţii animaliere.cimec.. Alexandru Papadopoi-Calimachu. . exportul.Aceasta este un mic ţinut al cărui venit este destinat pentru Doamna. Bucureşti. unde făceau negoţ şi aveau sinagogile pretutindeni. 1 887. Puţin mai târziu . până spre sfârşitul său. tom. . şosele. Oraşul omonim in care este şi rezidenţa isprăvniciilor este al doilea după laşi şi are mişcare comercială după Galaţi"8 . banii rezu� folosindu-se la construirea de poduri şi şosele (1828). multe şi astăzi . in secolul al XIX­ lea. Şi Dionisie Fotino. lorga. men�onează existenţa. Bucureşti. unde ingrăşau boi pentru export şi intre�neau herghelii de cai." Datele de mai sus. fapt regAsit şi la �eograful Malte-Brun. ei se implicaseră in arendăşia de moşii in Moldova.ro 1 81 . in speţă. ' ldem. 1853. cu sărăcirea populaţiei. www. totuşi. la Botoşani. III.in picioare". " Alexandru Papadopoi. HAGIADUR ARMEANUL din Botoşani.muzeubt.faptul că. dispunerea reţelei de căi ferate aruncănd Botoşanii intr-o postură laterală. mai mult formală. a breslei armenilor1 0. Repercusiuni care se soldează. scoate in evidenţă insemnătatea economică a Botoşanilor: .niciodată vânzarea de porci n-a fost o ramură însemnată a negoţului moldovenesc [. . Astfel. s. Notlţl lstorlci c/e$pre oreful Botopnl. lână. Memoriile Secţiunii Istorice.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS intinsele şi grasele păşuni ale poienilor şi văilor"4 . ceară şi tutun. E o constatare care nu scapă nici călătorilor străini." Acelaşi consemnează: . Acum. folosindu-se de materialul adunat. Botoşanii îşi păstrează rolul economic deosebit.există • N. Bucureşti. ei erau numeroşi la oraşe. ' ldem. urmare a veniturilor dobandite prin negustorie. mai ales. negustorii moldoveni Andreico. Iorga menţionând că . 1 942-1934. marginalizată. Bucureşti."5 . in măsură să confere vechiului targ al Botoşanilor o condiţie urbanistică modernă. Şi dă ca exemplu: . ' Malle Brun. armenii botoşăneni. cu repercursiuni neintârziate in viaţa aşezării.s. intr-un fel . fără ostentaţie şi rigiditate. Radisits. Negoţurlle fl tneff81ugurlle tn trecutul rom•nesc. blănuri ruseşti.Botoşanii erau după Galaţi şi Roman localitatea cea mai însemnată in Moldova. la armeni sunt valabile pentru anul 1 822 7 . in 1 789. manufacturi săseşti. de comisiunile topometrice. Acolo armenii şi jidovii făceau comerţ până la Brody şi Lipsea. acelaşi N. Gqrephle UnlverHI/e. care scrie. Jidovii păstrau costumele lor orientale turceşti. 1 906. Domnul loniţă Sandu Sturdza acordă edililor Botoşal')ilor. referitoare la Botoşani. . In "Analele Academiei RomAne·. · sfârşitul secolului al XIX-lea a adus decăderea economică a Botoşanilor.La bâlciul din Lemberg soseau astfel cu boi de vânzare. croat de origine. Se mai adaugă comerţul. O dacrl«e a Principatelor Romfne din 1822. in a sa Istorie generală a Dac/ei. lsforia llfiiHI11 I'8 • Dac/el. o îmbinare a etnicului cu profesionalul. poduri. viile tres commerc. 1943. Nu e de neglijat . ' Ion Nlator. Şi. Unul din ei. la 1 557. Minerva. in vederea comerţului. Interesant este că armenii nu se rezumau la un ror intermediar in comerţul ţării. urmare a plângerilor lor. au putut sus�ne o sumă de proiecte edilitare ­ dădiri. 1 859.ante" . cu virt� arhitectonice.invocam mai la inceput calitatea de buni cooperan� a armenilor cu autorită�le locale . pe la 1 81 0 : .

a devenit sărac şi pustiu.Muzeul Judeţean Bototanl multe mărturii. polonezilor (69). Tn ooncluzie. Demografic. . in numărul său din 8 septembrie 1 921 : . 1 07 armeni. ucrainenilor (1 2}. perşilor (4) şi. la 1 895. in primul rând. E drept.muzeubt. specifică recensămintelor. armenii botoşăneni şi-au confundat istoria cu istoria Botoşanilor. chiar . şi-au pus amprenta pe dezvoltarea lor. ei.cimec. 575 lipoveni Şi.Botoşanii. intre care 1 44 1 5 evrei şi 1 910 armeni. numărul armenilor scade vertiginos.ziarul . erau factorul economic principal al aşezării. 8 septembrie 1 92 1 . al unei istorii despre care vom scrie intotdeauna cu respect şi mândrie. scăderea vertiginoasă a numărului lor are. austriecilor (62). Botoşanii au 31 024 de locuitori. fiindu-le acestora extrem de favorabili. în pace.ro / www. deosebită. fiind o sta�une de drum de fier laterală şi finală. 11 . inaintea germanilor (71). intr-un mic cartier al oraşului. in acest sens: un noian. care aşezare are 550 de ani de atestare documentară.Independenţa". Fără a exclude posibilitatea. in perioadele antebelică şi interbelică. ruşilor (47). care. italienilor (27). avea să rezume. la 1 07. sArbilor (44). a rămas izolat şi. în Strada Armeană.ro 1 82 . altădată. spre a se retrage. din 1 926. www. şi la bine şi la greu. de a-i regăsi pe mul� armeni in rAndul romAnilor. americanilor (1). fiind părăsit de to�. discret. totuşi. fără a supăra pe nimeni. Ca un segment al istoriei care a fost. şi demografică.. participAnd. pregnant acum. nu cu mult timp mai incolo. rămas in locul marelui comerţ. Botoşani. asigurăndu-le o pondere.Independenţa'. existent şi astăzi. la Botoşani). cum ne indică o structură a popula�ei Botoşanilor. la viaţa aşezării. ca motiv declinul economic al Botoşanilor." 1 1 Mărire şi decădere. . 1 5242 de evrei (micul comerţ. care !'!Părea la Botoşani.. cănd Botoşanii au 1 7350 de romAni.

Publicarea şi interpretarea lor a permis autorului conturarea unor aspecte particulare şi o mai bună cunoaştere a istoriei locale. 1 976). 1 3. Semnal Muzeograf Eduard SETNIC Numeroasele epigrafe existente pe cuprinsul Botoşanilor au captat atenţia istoricilor încă de la începutul veacului XX. De altfel. p. Ulterior. p. p. fragmentată în trei bucăţi. Sf. descoperiri. Textul cuprinde şase rânduri din care cinci sunt lizibile.22-24). Deşi dorinţa istoricului a fost de a da un imbold cercetărilor viitoare. credem că provine de la Biserica Roset. Roset (Ibidem. Trei Ierarhi (Ibidem.în adâncime". Sunt cunQscute eforturile şi lucrările distinsului profesor N. ce încadrează o cruce plasată deasupra capului de mort. După numele defunctului. p. în puţine cazuri. 1 905.ro 1 83 . Sf. 1 994) sau cele de mai mică întindere care tratează aspecte oarecum particulare ale epigrafiei particulare şi moderne din România. (Zaharia. 1 965). 1 994) şi judeţul Argeş (Bălan.21). 240. 236. p. Piatră de mormânt. are astăzi forma unui patrulater neregulat. 74. Din punct de vedere tehnic. 1 6-1 7). 1 970. Gheorghe {Ibidem.rămân singulare în peisajul istoriografic local. iar decorul în stilul .cimec. executată dintr-o rocă calcaroasă. ln ceea ce ne priveşte. Sf. mai mult sau mai puţin întâmplătoare. ctitoria familiei cu acelaşi nume. iniţiatorul demersurilor de colectare. au permis includerea şi a altor inscripţii în lucrări cu caracter repertografic.231 . 1 03. 262).295). p. Registrul superior este compus dintr-un decor vegetal. creându-se astfel impresia de . Nicolae. Sf.prin amploare şi metodă de studiu .ro / www.aruncare în faţă" a tuturor elementelor. Dumitru. lucrările sale . ea îşi poate ating scopul fie şi numai dacă le scoate din anonimat. Partea centrală. lntreaga compoziţie a fost mai bine pusă în evidenţă prin înlăturarea marginii drepte a pietrei. Spiridon (Ibidem. în care a fost săpată inscripţia. p. 1 70. 1 905). cu litere chilirice: www.1 5). dorim ca lucrarea de faţă să fie începutul unui (posibil) viitor corpus al inscripţiilor judeţului actual Botoşani. (Boescu-Oproiu. 200. epitaful fiind găsit într-unul din depozitele Muzeului Judeţean Botoşani.44. fără să constituie obiectul unui studiu în sine. 1 976.1 9). 1 .muzeubt. p. I lie. la care a adăugat şi inscripţii din câteva localităţi din judeţ. cercetare şi valorificare a inscripţiilor· medievale şi moderne botoşănene. Atenţia lui Iorga s-a îndreptat îndeosebi către epigrafele existente atunci la bisericii oraşului: Uspenia (Iorga. 239. RAJB.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Inscripţii din Botoşani. 300).meplat" (Boescu-Oproiu. Sf. Locul de descoperire nu este cunoscut. Notabile în acest sens sunt lucrările care privesc oraşele Bucureşti (Eiian. Deşi într-o măsură prea mică în raport cu doleanţele noastre. laşi (Kara-Cheptea. Iorga. Epitaful a fost scris în limba română. (Iorga. 90. de culoare denuşie deschisă. inscripţiile medievale şi moderne au fost adunat publicate în corpus-uri aparte. inscripţia propriu-zisă a fost dăltuită .

XIV. 0. Bucureşti.ro / www. 1 965.50m. oraşul /aşi. dar. Bucureşti. Oproiu. Este scrisă in limba slavonă şi este un epitaf pus pentru a marca mormAntul unei anume Irina. Piatră de mormânt întreagă cu dimensiunile 1 . Tn timp. A fost scris in limba romAnă.meplar . Boescu. cu litere chirilice. 1830 Fev<TUarie><'l>" A fost adusă de la Dumeşti . executatA dintr-o rocă calcaroasă. ln partea inferioară. Textul ­ realizat in tehnica .Supt aciast� piatm odihneşte trupul robului lui Dumnezeu. judeţu/ istoric Argeş (sec. Dece<m>vri<e>13 1 <N>VRASTA DE 75 ani<?> Dumnezeu s�-1 odihneasc�".cimec. De la paleolitic pfJn� in secolul al XVIII-lea.ro 1 84 . PAunescu. Semnalăm aici o inscripţie care provine de la Biserica Sf. Inscripţii boto�nene. Cheptea.cuprinde 1 6 rânduri şi vădeşte in opinia noastră o foarte bună siguranţă a sculptorului şi profesionalismul său. Dificultă�le legate de citirea textului (in parte foarte deteriorat) precum şi ipotezele incă neconfirmate ne impiedică să pronunţăm o concluzie definitivă. Inscripţii medievale şi din epoca modem� a RomfJniei. Bucureşti.20m. Inscripţii medievale şi din epoca modem� a RomfJniei. " 2. de o parte şi de alta a ei. vol. Inscripţii ebraice. spartă Tn trei bucă�. 0.. 0. Textul este săpat şi are la partea superioară un registru format din decora�uni vegetale (flori de crin?) care pornesc de la baza unei cruci. 1 965 . 4.1800). M. 3A). p. Studii materiale şi de istoria culturii•. de culoare galben-cenuşie. boerulu Aga Nicolae Ros�t. Bucureşti. Bucureşti.20m..40m. P. s-a deteriorat in cea mai mare parte. 1 994.l. Dorohoi. 1 905 . Petrescu-Dâmboviţa şi I. 1. BAlan. Inscripţiile medievale ale RomfJniei. care au mposat la anul 185(3). laşi.C.1. Are dimensiunile 1 . Totul este incadrat de un chenar format tot din motive vegetale.N. 1 994 . Nicolae din Locul de provenienţă este necunoscut. 1 970 . 1 976. 1 905.BArsăneşti (RAJB. Un aspect inedit al sculpturii medievale romfJneşti: crucile de piaW Tn . TArgovişte. Oproiu ·1 994 . Elian (coordonator). 1 994. Piatră de mormânt.N. S.Ce<l> ce mevede morm§ntul Mie<U> s� va rugat<U><lui> <Du>mnezeu Sf§ntul<:pentru?> Sufletul mie<U>. Se pot citi ultimele patru rânduri: . Abrevieri bibliografice: BAlan . Chirica. Elian Iorga Kara-Cheptea RAJB Zaharia www.Al.Supt aceast� peatm odihneşte robu<l> lui Dumnezeu Sp�taru<l> lorri<achex?xcare> s-au s�v§rşit din viaţ� la let 1846. 1 976. Kara. Textul: . 1 970.M.Muzeul Judeţean Bototani . XXII I . 1 03. textul este delimitat de un alt registru in care sunt figurate două ramuri vegetale (viţa-de-vie?) ieşind dintr-un vas. Al. Repertoriu/ arheologic al judeţului Botoşani. A. M.Archiva Valahia. Iorga. Zaharia.muzeubt. Boescu. Aceasta este aşezată pe un postament care adăposteşte un cap de mort.. 1848).50m. 3.1 5m. Aşez�ri din Moldova. 0. V. Zaharia. Oraşul Bucuraşti (1395. Şadurschi.

şi aceste meleaguri botoşănene. în acest sens. Negri.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS BOTOŞĂNENII ÎN REVOLUŢIA DE LA 1848 Muzeograf Ionel BEJENARU Marile momente ale istoriei moderne a ţării au antrenat în desfăşurarea lor. pentru dezrobirea �ganilor. activează în Comitetul revolu�onarilor de la Cemău�. Militează. Alecsandri. . A.15-16. p. Botoşăneanul Dimitrie Rallet (181 7-1 858) este unul din cei mai reprezentativi revolu�onari paşoptişti. ale unităţii şi independenţei naţionale� Ne vom opri. Alecsandri. în general.". p. împreună cu . Tn pribegie. Dimitrie Rallet se va bucura de încrederea noului domn Grigore Alexandru Ghica.Propăşirea".Dorinţele partidei na�onale în Moldova".. publicat în . www. p. . revistă apărută în 1 844. Loghin.Magazin Istoric". mânuind condeiul sau abordând problema emancipării ţăranilor. Cuza. 1 . Mihail Kogălniceanu2 . Negri). pregătirii Unirii...iubit şi apreciat de to� contimporanii săi prin cunoştinţele sale întinse şi mai cu seamă prin patriotismul său neadormit. la Cemău� sau la casa familiei Hurmuzaki de la Cemauca.vechi prieteni de gânduri şi idei" (V.Convorbiri literare". Când va reveni in Moldova. om cu vederi progresiste şi îşi va consacra întreaga-i capacitate. ". o. em. contimporan şi părtaş la lucru al ' Kogllulc•IU.37. cât şi aceea care i-a urmat. Suportă. Tn Ţară sau în misiuni diplomatice. Vechiul său tovarăş de luptă. Se ştie că acest Comitet i-a încredinţat lui Mihail Kogălniceanu sarcina de a redacta . Costache Rolla. în Bucovina.cimec. de fiecare dată.13.muzeubt. ' Ibidem. animaţi de idealurile scumpe ale democraţiei şi libertăţii. vomicul Dimitrie Rallet exprimă idealurile patriotice ale unei genera�i de revolu�onari. Mavrogheni. perioada sa premergătoare. Anul revoluţionar 1 848. alături de C. ' . în condiţiile unui areal mai restrâns şi. C.35.ztobltw flgtln/lor. M. scriind. Kogălniceanu. . Vasile Alecsandri.._". punctându-le contribuţia la revoluţia română de la 1 848. 1891. în care ni-l redă pe Rallet . Cernăuţi. cu oamenii lor. Ştie să folosească pana scriitoricească întru adevăr. au consacrat numeroşi luptători revoluţionari. . cu toate că activitatea lor av�� să se resimtă mai mult în alte locuri. receptivi în cuget şi în faptă la arzătoarele idealuri ale naţiunii noastre. dragoste de ţară. întruchipând prin titlu viziunea revolu�onarilor moldoveni.Istoria l�eraturii romAne din Bucovina". . autentic act programatic al revolu�ei rofliânilo?. Al.ro / www. i-a realizat un admirabil portret. C. ca şi ceilal� revol�onari moldoveni. Russo. dreptate. a unor dimensiuni mai limitate ale acţiunilor revoluţionarilor moldoveni.ro 1 85 .q.. 1 926. S-a făcut ecoul valului general de nemulţumire din ţară împotriva regimului de abuzuri şi nedreptă� al domnitorului Mihail Sturdza. TI găsim semnând în . în anii premergători revolu�ei.o întreagă literatură"1 . aprilie 1 978. prigoana autorită�lor după reprimarea mişcării revolu�onare din Moldova. la câteva figuri de revoluţionari patruzecioptişti botoşăneni. &lcu'efll.. succint. p. lfWriiiiW pt1vlleglllorbolet'efll. ca atâ�a al� revolu�onari. Mhll. V. P.

Leonld. dar evidenţiem eforturile sale de a înnoi climatul politic. urmărit de agenţii lui Sturdza. p. ln ultimii ani ai vieţii se retrage la Botoşani.33. N.răsărind arare cu marţialul lui barbişon alb pe terasă"9. asupra domniei lui Mihail Sturdza 1 2 • TI găzduieşte pe Mihail Kogălniceanu.JI său Grigore Ghica a fost singurul voievod al epocii moderne cu disponibilităţi pentru a deveni «un domnitor revoluţionar» " 14 . 1 decembrie 1 882. 1 973.12. Grigore Alexandru Ghica {1 804-1 857). Nu ne propunem acum să o abordăm. ii imbrăţoşă cu căldură şi le dădu servicii de ale . laşi.constituţii politice după cele de la Paris"1 3 • Cu temei. laşi. o atitudine care-i va aduce. prelucrează . ' Ibidem. p. Bucureşti. nu era altul decât unchiul său 10 • Instruit. Cuza.in capul nemulţămiţilor". Minerva. " (n. Pisoski îşi va onora exemplar misiunile încredinţate. Magazin istoric. cel ce avea să fie ultimul domn al Moldovei {1 849-1 856).cimec.pentru neapărate patriotice trebuin�. ajutându-şi tovarăşul să scape de urmărire.Bolcu. " Ibidem. www. lo•n Aleundru. 1 976.12-13. 1 965.13. ' M•rtlnesc:u. Junimea. op. in anii premergători revoluţiei. 1973. El . Ed. Adevfrol despre un destin politic. Vântul de libertate stârnit de inceputul revoluţiei franceze il atrage ii pe Grigore Ghica aflat la Paris. ispravnic al acestui ·�nut şi. afirmă Leonid Boicu ln lucrarea pe care i-o consacră. prinţul mergând braţ la braţ cu socialiştii 1 1 . Reintors in ţară.9. " Ibidem. Nicolae Iorga amintindu-şi-1 din vremea copilăriei sale. in fapt un rechizitoriu. stabileşte legături cu revoluţionarii din emigraţie. activând apoi in rtmdul revolu�onarilor afla� in emigra�e. primind misiuni importante cum ar fi străngerea de .generaţiei ce a pregatit traducerea marilor reforme sociale şi politice in ţară. Muzeul Judeţean Bototani ' Ibidem.muzeubt. din judeţul Botoşani. chiar dacă cel pe care trebuia să-I infrunte.alături de Al. Botoşăneanul Nicolae Pisoski {?-1 888) dovedeşte. p. domnitorul Mihail Sturdza.e. Nicolae Pisoski s-a remarcat prin propuneri 7 constructive. in perioada premergătoare revoluţiei.adună pe to� tinerii cu vederi înaintate. Grigore Alexandru Ghica era instalat în tronul Moldovei..c�. Sameş al �nutului Botoşani. ca un aprig susţinător al alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domn. social-economic şi cultural al societăţii moldoveneşti.331. se va afirma ca un luptător înflăcărat pentru Unire. Locotenent-colonel adjutant şi prieten apropiat al lui Cuza Vodă. începând o zbuciumată domnie. in aprilie 1 848. că . Leonld. p.) O lucrare remarcabilă consacrA Leonld Boicu lui Grigore Alex. Participă la activitatea Comitetului revoluţionarilor români de la Cernăuţi. 151-152. fiind cel care 1-a propus pe Cuza domn in memorabila şi dramatica intrunire a partidei naţionale din 3/1 5 ianuarie 1 859 de la sala .150. se pune . Junimea. N. in fruntea opoziţiei din Moldova. Costllche Negri. vizând stabilirea legăturilor cu revolu�onarii rămaşi in ţară ln anii de după revoluţie. cu alese trăsături patriotice. Acte şi scrisori. mai tarziu al �nutului laşi. " Bolcu. Ghica şi dramaticei sale domnii . 5 Cuza. postelnicul Nicolae Pisoski participă la mişcarea revoluţionară din Moldova. p. ianuarie 1 976. " Ibidem. surghiunul la o mănăstire5 . ' Iorga.Elefant" din laşi8 . . Pericle. Ed. Tn şedinţele Comitetului revoluţionarilor români.4. • p.n. se găseşte. devine un aprig adversar al domnitorului. La 22 iunie 1 849. • Convorbiri literare. din ordinul domnitorului Mihail Sturdza.181. 1. redactând in vara acestui an un memoriu. Ed. O vlaţj de om ap cum • fost. Bucureşti. p. p.agiutoruri băneşti de la binevoitorii români din Moldova· şi a le trimite la Casa de bani injghebată la Cemău� . Ed. De numele său este legată şi intemeierea targului Bucecea. Tineretului. Grigore Ghica s-a apropiat cu uşurinţă de revoluţionarii paşoptişti .ro / www. p..ro 1 86 . predecesoi).

amicul ţăranilor". Mine!Va. într-o vreme când aceste studii erau cu totul părăsite. şi nu degeaba i s-a spus . 31 1anuarie 1891.puse la posturi înalte tineri care nu aveau ranguri şi încă din aceia cari treceau de revoluţionari" 1 6 . " KogAlniceanu. Ed. Avea să moară în condiţii tragice.. Mihail Kogălniceanu avea să-I considere pe Dimitrie Se. expunându-se riscurilor. membru fondator al Ateneului din Botoşani 1 889 18 . preşedinte al Ligii Moldovei20 . . Nevoit să părăsească ţara. 1925. Participarea la mişcarea revolujionară din Moldova nu-l va scuti de urmărirea autorităţilor.1 1 5. decan al baroului de avocaţi din localitate1 9. la unchiul său. la Mee. 1976. " Prutul. Radu. Poull. Ed.1-2. în preajma revoluţiei de la 1 848. 21 iunie 1887. De altfel. p.. Anii de şcoală cu poetul Skavinski şi francezul Malgouverne. Monografia oraşului Botopnl.ro 1 87 . dar păstrându-şi cu fermitate convingerile. .muzeubt.om care a jucat un rol însemnat în ţara aceasta care a purtat un nume din cele mai mari din Moldova . consacrându-şi forţele luptei pentru Unire. www. . Evenimentele anului 1 848 evidenţiază o bogată activitate revoluţionară a fraţilor Scarlat şi Costache Vârnav. p. studiile la Academia Mihăileană23 . p. Dacă nu prin locul naşterii.1 887)2 1 . Academiei. D. " Sion. ca autor de piese de teatru. 1 '. • " UbertaiN. " Ibidem. Aici. Ap�eciindu-i. cum se exprimase Dimitrie Rallet. Bucurefli. SIIVWIII'W conlimpui'Wne. Miclescu fac şi obiectul comunicării noastre).ro / www.Banul Vasile Vârnav cu Tăutul şi cu Alexandru Beldiman sunt singurii moldoveni care s-au indeletnicit cu literatura şi istoria na�onală. p�rsonaliţat�a . 1. Bototanl. s-au infiripat primele lor sentimente patriotice.426. Bot0f811l . 1. canţonete. p. fiii banului Vasile Vâmav din Hilişeul Dorohoiului. T. Artur.XX. " Gorovel. BOI0f811i . Amintiri din coplllrle.2-3. Laurian"1 7 . Mihail. lqi. " Ubertatea. pe pământ străin. UrlCIIrlu/.169. " Prutul. manifestată şi in articolele din presa pe care o conducea îl va pene mereu în conflict cu autorităţile. Viitorul domn Al . 1973.1 1 0. Beldiman25 . luându-1 pe cel de Dumitru Din Scarlat şi se îmbracă ţărăneşte26."28 - 15 Codreacu. mai t�rzl4. Th. Opei'W 11. Pentru el. p. " Ibidem. Dimitrie Scarlat Miclescu (1 820-1 896) poate fi socotit botoşănean prin anii îndelungaţi de activitate desfăşurată la Botoşani (profesor de istorie şi filosofie la Liceul .1-2. Din convingere. BucurettJ. acordându-i toată increderea. A reuşit însă să se refugieze la Hoceni (Fălciu).n. BUCUI'ef11. p. " Rosetti. p. renunţă la boierescul său nume. . vicepreşedinte al Comitetului pentru sprijinirea incendiaţilor din oraşuJ no�!rl! . o serie de funcţii judecătoreşti. Rallet. Scrferf lsforfce. încredinţată de Mihail Kogălniceanu. voi. S-a achitat onorabil de fun�a de comisar pentru explicarea Legii rurale sătenilor.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS Statului" 1 5 . 28 noiembrie 1896. (n. Miclescu un .de stima chiar a multora din inamicii săi şi a întregului tineret". După revolu�e. 9 noiembrie 1669. Mihail Kogălniceanu scria: . i-au asigurat o cultură temeinică şi o conduită patriotică remarcabilă. avea să fie însoţit la plecare . p. Ca fruntaş al partidei naţionale din Moldova va activa laborios pentru Unire. în 1 857. Cuza îl va numi ministru în mai mult� rânduri.durerea cea mare a vieţii sale politice"27 • Atitudinea sa revoluţionară.412. " Ibidem. de pierderea funcţiilorz4. " Ibidem.1. p. D. Se. 28 noiembrie 1896. 1 . în casa părintească. Deţine. unii din ei.A. 1926. în Franţa. o figură care va sta şi în istorie"22 . George. " Vocea Botoşannor. Se va distinge şi in domeniul literar. 1892. îşi va redobândi funcţiile sub domnia lui Grigore Alexandru Ghica.cimec. răsturnarea lui Cuza Vodă va fi .

un cabinet de cetire. Vasile Mălinescu ş. la propăşirea ţării. Bucureş!i. fraţii Golescu. Toader Răşcanu. p. primul moldovean doctor în medicină s. Preşedinte al societăţu a fost ales Ion Ghica. având ca sarcină să elai" .muzeubt. făcut de Vârnav. Fain fi Thunot. fiul cel mare al banului Vasile Vârnav. Depăşindu-şi atribuţiile funcţiei.1111t V. visând deopotrivă la viitoarea revoluţie. Sion.n _ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ·' ' Ibidem. luând parte la acţiuni revoluţionare.cel mai vechi doftor pământean nu numai cu Muzeul Judeţean Bc. xxx 18U (11 Romlnta. romlneascl. Bucureşti. Acesta este " un centru de adunare al românilor. Zelul depus de Scarlat Vârnav se soldează.re de seaml de lucrlrlle Comitetului Socletilţll studenţilor romlnl din Paris pe enii 11U6- · 'a111dala. M. nr-8-10. Negri. Alexandru Ioan Cuza.t·JellJiul Botoşani'. în organizarea serviciului sanitar al Moldovei.Din trecutul 1. " xxx. BUQJtefti.3. Biserica ortodoxl romlnl. A sprijinit plecarea spre patrie a unui grup de revoluţionari români. C. ca şi foştii săi colegi de şcoală. C. din 27 martie 1 848. Opere IV. O.ro 1 88 . " lo . 1898. Sc. " VA av. Coresponden�. •• N. el fiind. Nicolae Bălcescu făcea frumoase referiri: Avem acum .75. Le dovedeşte . aprilie 1931 .D. Intre ei se aflau Nicolae Bălcescu. patronată de poetul Lamartine. în 1 846. �' Bl "cu. '47 . Va reveni el însuşi.. în februarie 1 848. in . Rolul frllţllor Vlmav Tn ren•". din Paris. Edi�e de G.170-187.. Bucureşti. trăsăturile sal1 de patriot şi revoluţionar constituindu-se într-un exemplu pentru toţi. apreciat în mod deosebit de revoluţionarii români. a Pinacotecii ieşene şi. Izbucnirea revoluţiei la Paris. Nicolae. Mavrocordat35 . C. Vlmav. după reprimarea căreia se va reintoarce la Paris. Ve av făcuse parte din acel comitet de şapte persoane. purtător al unor trăsături patriotice şi revoluţionare au�entice. dr. Vârnav pe tărâmul medicinii. . Gh.ro / www. merite în care includea şi activitatea sa de medic practician şi educator sanitar pentru combaterea epidemiei de holeră care a afectat ţara în 1 848. Sc. Dimitrie Bolintineanu. p.pe viu". Rosetti. organizând la sediul Bibliotecii un punct sanitar33. Doctorul Costache Vârnav (1 806-1 877). de altfel. Tn Revista istorici.76.a34• Activitatea lui Scarlat Vârnav este legată şi de înfiinţarea Capelei române din Paris. Paris. Zane. 1919. Ed. Să Consemnăm totodată merit�le deosebite ale dr. 1 974.:>reze" Petiţia-proclamaţiune. munteni şi moldoveni. în primul rând. de Stat. Alături de el. C. fraţii Brătianu. La locuin1 3 sa. ia fiinţă la 2/14 decembrie 1 845 . tot în casele închiriate de el30. p. t �ş a :... după adunarea de la hotelul Petersburg din laşi. Scriindu-i lui Ion Ghica. Tipografia D. p. iar casier Scarlat Vâma-19 .cimec. A. Gh. remarcăndu-se în mişcarea revoluţionară din Moldova. ce -1 va face ţinta aceloraşi măsuri represive iniţiate de domnitorul Mihail Sturdza. îl găseşte pe Scarlat Vârnav înrolat în garda naţională. în Place de Sorbonne nr.r1at.41-57. Domnitorul Mihai Sturdza dădu poruncă ispravnicilor ţinuturilor Moldovei să oprească intrarea în ţară a revoluţionarilor Scarlat Vârnav."31 Din listele incluse în Darea de seamă despre mersul societăţii pe 1 845. cu deschiderea Bibliotecii române din Paris. Kogălniceanu. 1 969. '46. activist pe tArim social cultu111l fi colecţionar de arUl. Pol�ici. u cum îi plăcea să se exprime . " YYlC Revoluţia romlnl din 18U.Anul revoluţionar 18U Tn Moldova. '44 fi 147. M.Societatea stl denţilor români" din Paris.Scarlat Vâmav '1 8 1 3-1 868). Anastasie Panu.dare de seamă semnată de Scarlat Vârnav ­ reiese şi activitatea sa de principal susţinător material al societăţii32 . p. plecat pe la 1 832-1 833 la Paris.154. se remarcă în capitala Franţei printr activitate laborioasă în rândul tinerimii române venită la studii. � www. Claudiu. 1964.. lorgu Sturdza. Costachi şi A. 1 848. februarie-martie 1931. participând la mişcarea revoluţionară din Moldova. de pregătirea şi realizarea Unirii ţărilor române. 1950. Cantacuzino. Scarlat Vârnav se va dovedi principalul animator al societăţii. A ::i.245-272.. la 3 februarie 1 847. Vasile Alecsandri. p. secretar C. figurau Vasile Alecsandri. se dovedeşte. Botoşani. Ed. c-un salon minunat.

dr.a cum a fost. se cuvine să amintim prezenţa şi a altor botoşăneni la revoluţia de la 1 848.cimec. . Tntre ei. " Iorga. p. 2 iunie 1978.1·2..ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS diploma de doctor în rr "'dicină de la Universitatea din Praga. în lupta pentru Unire . Ionel. cum îl definea Nicolae " Iorga. poetul Mihai Cuciureanu (mort încă de tânăr. DIMITRIE RALET GRIGORE ALEXANDRU GHICA (1817-1 858) (1 804-1857) " Bejenaru. în timpul revoluţiei de la 1 848. gânduri şi fapte. în 1 844). şi fratele doctorului. 1976. Alecu Russo.18. pentru legăturile sale de strânsă prietenie cu Vasile Alecsandri.ro 1 89 . De aici. Botoşani. * * * Chiar dacă nu o facem prin mai multe date. Gheo� he Hasnaş. angajarea sa de mai târziu în partida naţională. de a face practică ca doctor în medicină în toate staturile Austriei") da� mai ales. Costache Negri. A. Cu toţii. a Unirii Principatelor. conturul viitoarei teme Botoşănenii şi Unirea " Principatelor". George Cuciureanu şi. . Transilvania şi Moldova. In Clopotul. Pe mulţi dintre ei îi vom întâlni acţionând energic în lupta pentru realizarea unităţii naţionale. O v/aţi de om a. dar totodată cu · .muzeubt. v•mav/1 din H/1/feu. Ed. constituindu-se într-o generaţie de făurari ai României moderne. au probat atunci. Rosetti" . p. www. fapt care în prezenta comunicare s-a rezumat a fi doar o remarcă. revoluţionari din Muntenia. câştigată încă la anul 1 836. N. curaj şi perseverenţă. copia botoşăneană a lui C.ro / www. Minerva. Bucureşti.

ro 1 90 .Muzeul : ludeţean Botoşani .ro / www. SCARLAT VÂRNAV COSTACHE VÂRNAV (1813-1868) (1806-1877) GEORGE CUCIUREANU (1814-1 886) www.cimec.muzeubt.

1-16. Ghlblnescu. 1913. Rldulescu .a. 191 1-1915. de până la 1 848. in Istoria tomlnllor tn chipuri ş/ /coane.I.muzeubt.Codln.6 1 N. 88 p. Constanţa. Constanţa. Ed. despre şcoli.migăloasă şi obositoare" asupra istoriei urbei de la origini până la Unirea Principatelor. .a. 1926. nr. documente.: §-le Rllzboiul din 1877. in Revista Moldovei. Bogdan . Anticipând comentariul nostru la monografia despre Botoşani.ro 1 91 . dacă cunoaştem viaţa documentelor din perioada medievală şi rostul lor in soluţionarea unor probleme din epocile ulterioare. Hangan..2. de pildă. Carenţele evidente îşi găseau atunci şi acum o scuză in salvarea tezaurului documentar struc­ turat in aceste monografii după o logică internă mai mult sau mai puţin de o ţinută ştiinţifică. CI. Gorovei prin volumul său. Cu sprijinul direct al unor persoane avizate. Gorovei din Arhiva Primăriei pot fi cunoscute astăzi numai din cartea sa. Tribunalul Judeclltoresc.supra rostu/ul fi cuprinsulul monografie/ judeţului fi a celor &3 de comune. Tom/ Constanţll. r· ş. 1928. Al. Dobrogea Jună. desprinse de A. Pagini strlvechl. iniţiază la 1 924 un proiect de elaborare a monografiei oraşului. Meritul lor nu poate fi contestat. jdulţl. Monografia cu planul orafulul. Papadopoi-Calimach4 .ro / www. Umuriri . Tipogr. seria 11-a. Suc. p. publicate cu o prefaţă despre istoria Botoşanilor. vomicii de Botoşani). Numeroaselor capitole din cărţi. dar şi a celor din Ţară2 . precum avea s-o caracterizeze Gh. Studiu fi documente. M. biserici. 1 36 p. Conştientizând această stare de lucruri. ' Mai mu�e evenimente descrise depăşesc această dată anunţată de au1or in prefaţa lucrării. studii şi documente existente la acea dată semnate de N.C. Papadopoi-Calllmach. Studii şi C. 1 924.3-13. prezentul fi viitorul slu. 53 p. XXXVI + 130 p. Trecutul. Dimitrie O. Loretta HANDRABURA Monografia oraşului Botoşani (1 926) şi cea despre Folticenii: Cercetări istorice asupra oraşului (1 937) complinesc printr-o abordare originală numărul de biografii ale oraşelor Moldovei 1 . p. 522 p. şi Vu/ulul. Descrieru ' S. Musce/u/ nostru. 1931 . autorul finaliza acum 73 de ani munca . Iorga. LI + 342 www. Cal/mach/ (Studii fi documente. fără a se cunoaşte domeniul şi realitatea in profunzime. naţ. lorga3. Monografia orafulul Tulcea. Câmpulung. in "Analele Academiei Române". de . precum paleologul Traian lchim şi a unor cetăţeni din localitate. V iaţa Românească. v. Ionescu . Hot/ţi Istorici despre oraşul Botoşani (despre numele oraşului. Inscripţii botoşlnene. A. • Al. Bucureşti. 1921 . S. laşi.cimec.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS Monografia oraşului Botoşani după un cronicar fălticenean. laşi. p. istoricul său. ' N.IX. De la bun început se impune o precizare pentru a defini o stare de spirit a vremii şi implicit al specificului cercetărilor monografice de atunci. preşedin­ tele Comisiei lnterimare din Botoşani. Vole u.1 83-220 şi in volumul Botoşani/ In 1932. Dotoholul.filozofie in istorie".Dobrogea n u . laşi. VII I . Schiţll monografiei. 1-3. p.208 286).. tom.. p. 1 905... 1 36 p. Vlăsescu. Oraful /afl. vol.ll. Scurti! privire asupra Botoşanilor de dupll Unire ş. 1 905. Documente relative mal ales /a Botoşani şi Impre jurimi din colecţia d-lul Al. vom face un excurs de argumentare la afirmaţia de mai sus. V. Lucrările apar intr­ o epocă de grabnice sinteze.13-19. 1. Documente blrildene. Simion Labin5 1e lipsea ţinuta compactă pe care avea s-o realizeze A. Labln. Artur Gorovei Praf. Documente botoşlnene. Antonovlcl . Gh. T. unele dosare s-au pierdut iremediabil. Ghibănescu.. O monografie a Botoşanl/or. Ed. Monografie Istorici fi sociali 1/ustnltl. Botoşenl hlmeslţl şi deznldl batonu/ul de Tort. Un oraş tomlnesc: Botoşani. Multe aspecte din viaţa oraşului Botoşani. 1 922. fn timp. Bâriad: Peiu.

Edit. colectiv. Academiei Bucureşti. in recenzie Monografia oraşului Botoşani din .. 1978. Ungureanu. fasc. care să cuprindă toate documentele acestui oraş. cu argumente plauzibile în majoritatea cazurilor. Gorovei adoptă ipoteza lui Al. N. Clurncu. Ansamblul ui'Dan medieval Botoşani. 1952. Greşite sunt afirma�lle lui lorgu Iordan din Nume şi locuri romlneşti Tn Republica Populari Romlnia.7-9. PrimAriei. Ghibănescu in recenzie Monografia oraşului Botoşani din . p. zidită la 1 496 . 1963. 1905. p. /atorla romlnllor. Numai după elaborarea acestei lucrări se poate scrie.7-9. nr. vol. cel care ajunge in timpul scurt la o mare Inflorire este .: Eug. textul nu este scutit nici de erori sau inadvertenţe7 pe care le vom semnala la momentul potrivit. VII.l. A.168. Ed. PAcurariu In lucrarea iatorla b/aerlc/1 ortodoxe romlne. p. Dar înainte de acea istorie a Botoşanilor . botoşAneanul N. partea a 11-a. Se presupune că pe la 1 550 Petru Rareş ar fi ' Acestea au fost sesizate imediat de exegetul in materie.BotOfllni" CI. Ramuri. p. Alexandru Lăpuşneanu V. în colecţiile lui Gh. Ştefan Clubotaru.1 86-193 şi Gh. valorizându-le într--'l variantă definitivă şi personală. El a dat doar în continuare o lungă listă de documente botoşănene nefolosite de folclorist şi aflate în volumele V. In sec.pe alt plan" . al XVIII-lea biserica a devenit minAstire. a lui Teodor Codrescu.clt. VI. C. cum a rAmas plini la secularlzarea din 1 863". Iorga propunea în recenzia amintită1 2 să fie reluată pe un alt plan şi dezvoltată. an XII. cap. Muzeul Judeţean Botoşani www. • N. Axa .1 86-193 şi de Gh.Ioan Neculce". Bot. şi XIX. 1926. Lupu. B. 1 926-1927. aşadar. destul de bogate. Haşdeu şi în colecţia de documente de la Academia Română. din colecţia sa de Studii şi documente. " In cursul veacurilor biserica a suferit mai multe transformAri .. Botoşani. •se pAstreazj şi tumul-clopotni!A de la Ştefan cel Mare.Botăş vine deci de la Batea sau 8 Botuf • C.pusă pe alt plan". p.6. Greceanu. 1926. Iorga. Dicţionar onomastic romlnesc. 1981.6. Denumirea de Târgui Doamnei este justificată do.12-14).10-413. Asupra ui'Danonlmu/ui Botoşanl. 1997.cimec. Al..cumentar şi certificată de cercetările recente1 5. Ştefan Clubotaru. vol. Craiova. 11 CI. Nicolae din Popăuţi. inau�urată de Ştefan cel Mare în curtea bisericii Sf. p. op. Edit. monografia oraşului Botoşani.Meritul este. Constantinescu. 1926. p. p.450. N. Pop/Juţi . Papadopoi-Callimach şi susţine că . A. ' CI. Ghibănescu. ce poartă semnătura locului. Gorovel.ro 1 92 . an XII.41 0-413. Istoricul botoşănean nu arată însă cum trebuie să se prezinte monografia . BUCIJI'eftl .Târgui Doamnei . Iorga ar fi vrut să vadă un Codice botoşănean.362. Istoricul precizează că în Botăş accentul cade pe prima silabă. p. in recenzie O carte despre Botoşani in Revista istoricii. Giurescu infirmă demonstraţia lui Gorovei cu privire la originea lui Botăş din botaş (butaşl.Ioan Neculce". Cum era şi firesc. Ghibănescu. Numele oraşului a suscitat interpretări controversate. In Hierasus. atestat documentar chiar sub această formă 1 1 . Gorovei a adunat rezultatele investigaţiilor de până la el. p.2.l. V. Oraşele din Moldova. p. considera el.311-317. Inscripţii botoşlnene.S şi Istoria romlnllor Tn chipuri fi Icoane. nr. în Arhiva istorică a lui B. Botoşani. Iorga. p. Problema discutată lasă loc interpretărilor până în anii 80-90 când mai mulţi cercetători emit ipoteza provenienţei urbanonimului Botoşani din numele de persoană Botăş (Botoş). autorul Monografiei oraşului Botoşani (edit. Monografia oraşului Botoşani. puse în ordine cronologică. îl conduc pe Gorovei spre aserţiunea i4 din titlul capitolului III intitulat Botoşanii reşedinţă domnească.2-3. Iorga. 1. Acte de domnie din timpul lui Petru Rareş. 1921. in recenzie O carte despre Botoşani in Revista istoricii. 1980. temeinic şi documentat. 1981.17-20. aerle M. Tudose. 1° C. apoi alte documente aflate în colecţia Uricariul. iar în botaş pe ultima 10 . " Dintre oraşele nou apArute. faac. autorul s-a angajat într-o elaborare calitativă şi a scrutat materialul documentar dintr-o perspectivă proprie. P.reşedlnţll domneascll. Chiar dacă munca la această carte a reclamat mai puţine eforturi şi timp decât la cea despre Fălticeni.ro / www. C. " N. p. 1926-1927. Botoşani. trece in revistA toate opiniile emise pAn/1 astazi fArA a ajunge la o concluzie proprie in problema urbanonimului Bototani aşa cum era de aşteptat.muzeubt. Botoşani a fost reşedinţă domnească.125 sau cele ale lui N. vol. " CI. Partea istorică a lucrării este relativ mică.

Iorga. Tulbureni şi mai îndepărtate Costeşti pe Siret.. 23 Din lipsă de izvoare interne botoşănene. lllarln.2. la acea dată un act în limba slavonă consemnează pe . Bolofanl. N. Studii fi documente.293 fi 649. Ele sunt reconstituite de A. ldem. Gheorghe şi Uspenia au fost reparate de Ana. p.ro 193 .26 acestea din urmă fiind extrase din Acte şi documente relative la Istoria Renaşterii Romlnlei de Dim..tl ln aceastA problemi ne propune 1. FAiticeni. voi. Ghl. Până la A. eteria din 1 821 . p. IROricui MinUtlrll RlfcJI. soţia lui Mihai Racoviţă. cap. " Al. .31-45. autorul fălticenean greşeşte afirmând că numele primului vomic de Botoşani la 1 552 este Cristea Ghenovici..XIX. soţia lui Ştefan cel Mare. In Arlllvele Basarabiei. " A. 1905. p. Gheorghe sau Domnească ( 1 55 1 ) şi Uspenia sau Doamnei (1 552) nu sunt ctitoriile ei cum presupunea A. Or.9. 1903. p. Bucureftl. 1927. 1929. ldem. Buanfti. Voievod (Mavrocordat) dăruleşte târgui Botoşani şi Focşani fiicei sale Ralu. Gorovei nu s-au precizat aşezările din ocolul Botoşani..confirmă vechimea ei din 1 381 şi nu de la 1 552 cum s-a crezut mult timp.. op. Elena lui Petru Rareş şi Ana lui Mihai Racoviţă. Maria. Teişor.5. D. G. Ca apanaj al Doamnelor Moldovei. Creiova."20 .16 iar ierodiaconul loanichie Bălan ne dă cu certitudine anul 1 5521 9. scris din . D. In Hlerasus. Goroval. bătălia de la Botoşani din 21 martie 1 788 dintre armata colonelului Fabry şi turci. Gorovei a propagat această presupunere1 7 . " Ibidem. " Vezl T. &Xopn/ . p. anul 1 848. Sturdza. A. " A. A.Mihail vornic de Botoşani"?4 Luptele lui Ştefan cel Mare cu turcii la 1 495 şi cu polonezii la 1 500. leromonah loank:hle Blllln. Documente alaiiO-I'Omlne Intra f/Ue-fA7. 22 La 1 725 lăcaşele Sf. Ulterior 1. unirea principatelor la 1 859 sunt cele mai semnificative evenimente istorice ce au marcat evoluţia sau involuţia aşezării. p. Fostul prefect al judeţului Suceava va numi trei dintre ele: Popăuţi. la anul 1 552.. Buc:urefli . 19 www.28-30. Stăuceni. 1921 .lspisoc sârbesc vechi.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONALIS dăruit târgui soţiei sale Elena. rapoartele inedite din arhiva statului din laşi25. Narcis Cretuteecu. p. Ed.l.cit. " O demonstns�e judk:lou. Chltiniu. p. Ruşi. Slmlonncu.7-8. 1982._"". Citeva Jtlrl dNpl'e MlnUtltN Doemnal de lingi Bompnl.clt.ro / www. Nicşeni. op. Bisericile Sf. Marin aduce mărturii încă pentru treisprezece (Mănăstireni.apanaj al doamnelor Moldovei. Până la ea biserica avea deja o vechime de 1 71 de ani şi documentul de la începutul pereplisului publicat la Chişinău în 1 930 . oraşul şi moşiile din împrejurimi asigurau venituri proprietarilor.�na. p. ca mai târziu iconomul Al. Vetre de alhbtrle romlneesc. " N. Marin In studiul O ctitorle • Ţlrll Romlneffl fn lloldova din Ne. " 1. voi. Simionescu s-o considere corectă. Gorowl. Cristeşti. Gorovei după mai multe surse: cronica lui Ion Neculce. Elena Doamna"1 6 . lstorla Romlnllor tn chipuri f/ /c:o. lnscrlpţll bofoPnene. S. fi lzvoade. D.228-239.Doamna Elena Răreşoaia a innoit de iznoavă şi biserica de la Mănăstirea Doamnei. Sompnl. de lingi Bompnl. 1 90 1 . p.97-1 1 1 .401 . Bucurefli. Iorga. 1986. Prin hrisovul inedit din 20 septembrie 1 784 Alexandru Const. 18fl. Cristeşti. 1931. scriso _rile comitetului unionist din Botoşani către cel din laşi şi rapoartele lor. " Vezl Gh. 1971. Bătrâneşti. cu diferite ocazii. listele de alegători din Divanul ad-hoc. Bulat. " Arhlm. Dedll. 1111 VI.) va fi zidit-o. Elena Rareş doar a refăcut bisericile care erau complet distruse după ce Petru a revenit în Moldova cu a doua domnie: . ocupaţia rusească. a emis ipoteza: .76.n. H. al XIV-M: MlnUtJIN DoeiMel. Tătăraşi şi Curteşti. cu o pret� despre Istoria Botof81lilor.V. fi �. MlnUtltN Agafton.cimec. H. p. 68 2 ..muzeubt. Gorovei şi alţi istorici. Măscăteni pe Jijia şi Dracşani pe Sitna). Botoşeni._u.Poate că (subl. p.170.

BOIOf&ni. iar materialul factologic lipseşte. după încetarea studiilor şi reprezentanţilor de la Conservatorul din laşi.. muzica. armeni.moşia târgului" . pictura sunt acceptate abia din a doua jumătate a secolului amintit. 207 p. Bucureşti. Gorovei prin această lucrare monografică. reprezentate de poeţii Gh. nepot de frate al Mitropolitului Sofronie. de aceea nu vom insista şi noi. Ea succede înainte de toate .cimec. se mai evidenţiază înaltele feţe biseri�şti Sofronie Mic/eseu. compara�e pu�n preten�oasă după noi. 1980. locuri. 1111. Ciubotaru . " Vezi Jeodor T.muzeubt. precum şi lista vomlcilor de Botopnl din perioada 1592-1846. lumea botoşăneană. Menta­ litatea societăţii de la început de veac XVI I era tributară culturii greceşti. M. ambele lucriri semnate de Şt. născută Beldiman. Trupa de actori moldoveni joacă . situaţia neguatodlor specializa1i şi audlţl. Coordonator: Ana Hancea.tocmeli" de căsătorie etc. " Subiectul a fost dezvoltat ulterior In Pagini din istoM tnvl�mtntulul boloflnNn 1759-1IUIJ. Sufletul vechi al Botoşanilor se mai proiectează în moravurile sociale de la 1 853 cum ar fi certurile de bal mascat. istoricul N. . p. Constatăm că ştirile sunt disparate şi incomplete. pe(Spect/ve. iafi. Istorie. Bun1da. comedia Plumper sau Amestecătorul in toate de 1.205. şi In cartea Din trecutul JCOIII boloflnene. Monografie. cele despre monografia Fălticeni. oameni. Bucurefli. . Şi dacă sinteza despre Fălticeni a repurtat un succes mai mare. Datele ce relevă starea şcolilor străine din târg sunt o frumoasă contributie la istoria învăţământului din Moldova de Sus. Nicolini. acesta din urmă fiind reprezentat de moldoveni. Printre personalită�le locului. 27 pe care o comentează în paragrafele Tagma boierească şi Glasul de mai jos. tstoM TNtrulul tn Moldova.l. Aceleaşi carenţe semnalăm şi în tratarea subiectului despre .Mai mult interes a pus. · . dar şi din alte considerente pe ca�e le vom reliefa în alte pagini. 1974 şi Botopnl. Editura Litera. despre care s-a amintit în alte surse2a . a asigurat �rcetărilor ulterioare31 o pistă de decolare relativ temeinică. medicul Gh.uceniciei" probate la Monografia oraşului Botoşani. vol. M. www. Gorovei. cea a breslelor din 1832.cit. Profesori. magistratul Ioan Vrânceanul şi alte nume evocate de A.410. Iorga. op. Cuciureanu. " A. Editura Axa. având sprijinul actorului Costache Caragiale. Botoşani. Junger tradusă din limba germană. pentru teatru. Ciubotaru In monogran.. încât cu vremea. . a stagnat o perioadă Tndelungată. F. Mitropolit al Moldovei între 1 865-1 875. ţigani şi evrei.Letopiseţul oraşului Botoşani". Gorovel. Clubotaru. Eminescu. Editura Sport-Turism. Fapte curioase sunt semnate sub titlul Inceputurile culturale. p. Tăutu.ro 1 94 . 1915. Cu această stagiune a trupei din Botoşani a reinceput activitatea culturală a teatrului din Moldova care. numită de Şt..Mesa lui Gheorghe Asachi Ştefan cel Mare. Temelia pusă de A. 1987.ani. mlrtur/1. 1997. fiul logofătului Scarlat Miclescu şi al Mariei. nerespectarea ordinei publice. care pare să fi avut aşa de mare influenţă asupra boierimii locale. Coordonator: Andrei Cardaş. Pentru populaţia urbei Gorovei ne dă o statistică amănunţită.ro / www. explicaţia este simplă.Muzeul Judeţean Botoşani Aspectul oraşului din trecut este schiţat în paginile călătorilor străini şi din ţară începând cu 1 683 şi până la 1 854 şi autorul le citează fragmentar.30 . Boto. Cuciureanu. " Aceasta. 207 p. Cărţile româneşti. tabloul personalului judec6toresc din anii 1832-1866 sunt preluate integral de Şt. s-au urcat boierii şi cucoanele lor pe scena improvizată a unui teatru. "29 Acesta a fost înfiinţat la 1 838 de directorul şcolii domneşti. Mitropolit al Moldovei între 1 85 1 -1 860 şi Calinie Mic/eseu.

11.cimec. MEMORIALISTICĂ www.ro .muzeubt.ro / www.

cimec.. .ro / www.muzeubt.. www.ro .

societiţile de arme şi gimnasticA. 1891 . dar. aici. organ politic.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS LA BOTOŞANI. se va fonda Ateneul RomAn din Botoşani. dar cu aceeaşi vervA gazetAreascA. adiel tn tot restul vie�i lui Scipione Bidescu. o publicisticA viguroasA.Un Ateneu RomAn Tn Bototani-2.. Nu scrisese el. pusi tn slujba cauzei neamului romAnesc. si scape de . p. prefectul Henri Cortazzi . la Bototani. scoate la 2 martie 1 886.La lucru dar cu to�i.. Intreprinderile teatrale de diletan�. afirmind.4 octombrie 1 904. fusese redador şi publicist la laşi şi Bucureşti. Numai ci. a cArei cauzA. Tntr-o inten�e de a fi cAt mai mult o foaie personali şi nepolitici. Avea si apari pe durata 1 886-1904.. pledeazA pentru o secţiune a Ligii Culturale . 15 dec::embrle 1115. La lucru. la 4 noiembrie 1 889. in urma unui raport al ministrului Cultelor şi lns�unii Publice va fi destituit şi tnlocuit cu N. Curierul romln fiind../ TrAiascA RomAnia!.ro / www.cimec. . . duburile comerciale. cu t�i. Om de inl1iatlvl culturali.tle 1888 • Cutfwvlromln.Uga 1*111'11 unllllell culllnlt 1 romlnllor"..3.. 1 �.) Unde ne sunt duburile de leduri.muzeubt. •Trompetele risuni . de curaj politic. Formarea unei sectiuni a Ligii Culturale mi se impune imperios ca cea mai de cApetenie ti mai urgentA datorie.aceleati cu ale tuturor romAnilor ... de atitudine. peste 20 la numAr. mare. Scipione Bldescu fiind printre fondatorii aii. cercurile literare?. Bldescu a pledat pentru ridicarea condi�ei culturale a Bototanilor -: . versurile fiind ecoul idealului comun? . VOCN Botopnllor. comercial agricol ti literar. p.. .. Prezenţa se la Bototani tncepe ca revizor şcolar pentru judeţele Botoşani şi Dorohoi (8 ianuarie 1 882)... int�.. proba aceluiati curaj politic. 10 oc:tamllrie 1115.(./ Uniti. idealuri . . optind pentru revizoratul şcolar. BoeotMI.• . un ziar de atitudine. ' Cutfwvl �. lni�atorilor! A voastrA va fi onoarea!"3.le-a exprimat ti apArat cu zel. . ministrul O. Cu experienţa cAştigatA.. cum remarca un confrate Tntr-ale publicisticii (Vladimir Şardin). nevoit si lupte adesea pentru cauze opuse vederilor sale".aceastA tndeletnicire de gladiator politic. tot la ziaristicA s-a Tntors. CU SCIPIONE BĂDESCU Muzeograf Ionel BEJENARU Fiu al Tranailvaniei. Sperase Bidescu.. Tn acelati sena. tnscrisi pe drapelul noii instituţii . Scipione BAdescu (2 mai 1 847.la Bototani . Rlflolţ-Silaj . www.ro 197 . A. Sturdza dind curs celor puse la cale de mai marii locului. 12 rn.Un dor pe to� Ti poarti/ SI-şi vadi iar moşia. ceva mai circumspect. mindri.." Mai Tnalnte.unde a adivat tn anii din urmA. fapt surprins şi de presa de aici Tot jocul de culise al politicienilor vremii a produs schimbarea. Ţara de Sus nu poate lipai (.un stilp al regimului din Dorohoi". inten� rAmasi . funcţie onoratA pAnA la 1 octombrie 1 885 c:And. Filotti..3..) din marile chor al Ligii culturale na�nale. Curierul romln. ceva mai Tnalnte. tn fapt. si fie de azi deviza noastrA. Ceva mai tirziu. Bototani) a dat .

R. ca delegat al Li_gii Culturale.F. ca un apel. Ştilnţlflc:A fi EnciclopedicA. de solidaritate. Bădescu dedică un poem . .Judeţean Botoşani ' Vezi fi Ştefan Metef. Bacău. demersul său publicistic este mai intotdeauna convingător.rămas. M�zeul . alături de Grigote Ventura. Curtea de Argeş.". Vasiliu. 4 aprilie 1891. A făcut tot ce i-a stat in putinţă. entuziasmându-se atunci când se illea vreun semn încurajator . Ştefan Stâncă. Procesul Memorandumului. Călărl.R. A susţinut. Roman.C . avea să activeze laborios.' care . IV.Trompetele răsună .asprimi şi oprelişti. prin numeroase inserări cu privire la starea sănătăţii poetului.1-2 . ideea înfiinţării unei. cu ocazia Congresului studen�lor universitari. la nevoia de ajutor.ro 1 98 .ul şi fapta . PAclif811U. Se implică în viaţa cetăţii. la Botoşani. Spre Ion Raţiu au plecat şi de aici. D. Un moment deosebit..3 . pus in slujba triumfului idealurilor scumpe ale na�unii.1 0 mai 1 887. Giurescu de la · Litere şi Filosofie). cu unele excepţii. Alexandria. dincolo de. dat de · servirea unei cauze mari. ei (1 887).C. mereu cu gând. fiind veritabile luări· de atitudine.Cântul Gintei Latine" . Buză!. Scipi. în martie 1 891 .Marchian". la Botoşa�i. chiar şi când ilustrul său fiu avea să fie oaspetele. încercând să spargă indiferenţa administraţiei.O excurslune la lpolefll'. www. puţin mai târziu. Botoşanii s-au dovedit un centru propice activităţii _multor transilvănl]lni6 .V. mâi'"!ile aut9rită�lor.La 1 0 ani de la proclamarea independenţei ţării. de la Drept şi N. După cum. intre vorbitori aflându-se şi Scipione Bădescu. 14 februarie 1889. rece.cimec. in prim'u l rând.spre fraţii de peste Carpaţi..R. ş. �poi.Sănătatea poetului Eminescu. tn timpul propesului memorandiştilor.a.Martirilor independenţei " .la zi" in coloanele CurierpluJ rom�n. Nu şi vechiul său prieten şi coredactor de la . operă a sculptorului Ion Georgescu. cronicele trimise acasă. in 1 890. merge din zi in zi mai spre bine"4 .. " . Emlgrlrl """'tlef11 din Transl/wnla In aec. vernisaj care a avut loc la 1 1 septembrie 1 890. a unităţii noastre româneşti l�a marcat curentul de opil')ie întru sprijinirea Memor�ndumului. de parte de a se complace intr-un exil fără probleme.". definind gazetarul patriot. Craiova. · ' Curlerul romln. Zimnicea. 1977. ' Curleru/ romln.Timpul".R.. în faţa vechii Şcoli Primare . Da� urbea natală a . 1 iunie 1934 . de -soluţii :băneşti.Cronica localA. · . pentru a tatona terenul5.'. secţia Botoş�ni. Erau anii dramatici din finalul vieţii poetului. Delavrancea . .ro / www. intre care şi a unei delegaţii studenţeşti bucureştene (C. Bucureşti. îl susţine pe Mihai Eminescu. · .Guvernele ungureşti ti mi� memorandlatA din Ardeal'. la fel ca şi din alte centre ale vechii Românii (Galaţi.or� Bădescu. Fălticeni. .d�_susţinere. căzârid în . p. pana-i aşterne poezie patriotică şi gândul ne duce iar la . de un ecou· . Bădescll. ' . p. ca atunci când oraşul Botoşani avea să fie victima unui cumplit incendiu . şcoli primare la lpoteşti . A fost evocată figura marelui nostru poet. când refacerea avea nevqie. Ed. 7 chiar dClcă n-aveau să ajungă ja' destinatar. XIII-XX. Tecuci.C. venită la Botoşani şi lpoteşti. L-a sus�nut. graţie IIJi Se. Brăila.muzeubt." botoşăneari s-au implicat.. Tony Bacalbaşa. 1 887-1 889. Z. ca un strigăt. Aşadar.. fiind de partea oricăror iniţiative in acest sens. Turnu-Severin) tE �Iegrame . apărut în foiletonul . din Botoşapj şi Dorohoi.lşi. îr:l care Scipione Bădescu şi . (iunie 1 887) După cum.. Scipione Bădescu este preze11t la Cluj.R. după cum ni se comunică din Bucureşti..�. intru ridicarea. Şt. s"a cântat . a primului bust Eminescu din ţară. B..este desigur cel mai monstruos prqces" s-a bucurat. vizând binele. Râmnicul Sărat.sub acelaşi nobil semn· Eminescu. · . in coloanele .

1 . Cronica română. într-un spaţiu şi de vibraţie coşbuciană 1 1 ." 1 3 . Patriotul român. Guvernul de la Budapesta barându-i accesul. verdictul constituie cea mai brutală lovitură adusă sentimentului general de patriotism şi solidaritate a Românilor de pretutindeni"9.1 ). Cauza este a întregului neam românesc Procesul de la Cluj . Anul Nou român. Buciumul român. p. Mişcarea română. de referinţă. pentru care Bădescu este . " Revisia Moldovei. Catanza română. 1.In opressores·.1 . p.ro 1 99 . făcându-le publice.IS Suplimentul acestuia (nr. ce n-a permis nici ciocnirea unui pahar. Ziarul român. de bună condiţie. Atitudinea politică de curaj a lui Se. " Curierul rom/In. personal. Presentul român. a fost membru corespondent al Academiei Franceze14.Infamie de la Cluj". Toate acestea au făcut din Curierul român o publicaţie indezirabilă în Transilvania. . publicată de Bădescu în Curierul român din 1 8 februarie 1 899. . nr. substanţial. înlesnindu-i pătrunderea în cercuri largi. Pactul . 1 2 aprilie 1930. Nicicum uitat de tovarăşii de idei şi acţiune. ln tot ce face este laborios. La fel. www. Dar. Călătorul român. aşa de mult! . Bădescu . Bădescu în procesul Memorandumului rămâne un act distinct. 14 Iunie 1894. Rolul român. fapt anunţat oficial şi numeroşilor săi cititori 1 2 .când gândeam. Şcoala română. împreună. informaţia diversă./ Un Scipione au Botoşani/ Şi stă călare pe un antal. lordi!chescu. rodnic. C. p. p. V. demascatoare.Un Scipione aveau Romanii." (scrisoare expediată din Bucureşti. Curentul român. Botoşani. la 1 3125 februarie 1 899. nu o dată unor asemenea relaţii. datorită lui Scipione Bădescu. Rostul român. p. acuzatoare 10 . Economul român. L. înşelând vigilenţa autorităţilor maghiare.vechiul meu dascăl în publicistică" îi scrie cu gustul uşor amar dat de o prea scurtă revedere. Curierul român botoşănean s-a bucurat.cimec. însoţind portretul .. prietenia cu Miron Pompiliu. . Caragiale. " Curierul rom/In. prin reconstituirea acelor scumpe timpuri trecute de la . Un bătrân botoşănean işi amintea următorul catren: . lnfonnatorul român. .este procesul întregului neam românesc. deloc de interes mărunt.Timpul". Cuvântul român. Curierul român a continuat să pătrundă la românii transilvăneni. Şi-a adus contribuţia la întocmirea Dicţionarului Larousse. Vorba românului.. speram şi râdeam. cultural. de o ţinută elevată. 8 mal 1894.1 . invocând trecute şi frumoase vremuri . Farul român. gata mereu să cuprindă o nouă .Odă la Transilvania" .ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAI. ' Curieflll rom/In. relevându-le. el a devenit Alergătorul român. Dorul român. ducând mesajul solidar al fraţilor de peste munţi.. Caragiale. definitorie pentru gazetăria ca şi pentru poezia sa.3-4-5/1924. Comerciul român. Rând pe rând. 17 iulie 1 894.. 1 6) publică discursul dr. Lucaciu8 .Cuţitul la os• . in mărime de cabinet. 24 mal 1894. Şi foarte popular. Scipione Bădescu dă curs./ Un Scipione brav general.ro / www. L. Botoşani.scria Se. omniprezent. ' Curierul rom/In.când strălucea pe scena tineretului bucureştean celebrul trio Eminescu-Bădescu-Caragiale .muzeubt. ca altădată.pentru trăinicia dulcilor noastrl'l amintiri din tinereţei". " Vestea. Jurnalul român. înscriindu-se ca un valoros titlu în presa românească.Eroilor martiri " . • român. Gazeta română. schimbându-şi mereu titulatura. în timp ce foiletonul aceluiaşi număr reproducea din Gazeta săteanului din Râmnicu Sărat poezia lui Alexandru Vlahuţă .Moş Pantazi". " Ibidem. al lui 1. Progresul român. Pledoaria sa publicistică este argumentată. de peste 1 8 ani de apariţie (până în august 1 904).20 .Ne-am fi întinerit unul pe altul cu aproape un sfert de veac.. mesajul său patriotic.

ro / www.ro 200 .1deţean Bototani . unde este şi înmormântat. : • www. a unităţii naţionale a poporului nostru.Muzeul Scipione Bădescu a încetat din viaţă la 4 octombrie 1 904. Consecvent.cimec. la Cimitirul . Scipione Bădescu şi Curierul român din Botoşani au mers pe acelaşi făgaş al cauzei comune. la Botoşani.muzeubt. viaţa şi opera.! �. Pilduitor. La 25 mai 1 930.Eternitatea" i s-a dezvelit un monument lucrat de Alberto Pelegrinetti. cu care ocazie personalităţi ale vieţii publice şi culturale de aici i-au evocat personalitatea. . I-au omagiat.

a sprijinit înfiinţarea izlazurilor comunale în localităţile Bălineşti. Pillat a fost ales preşedinte activ al Organizaţiei judeţene Dorohoi a P.. a susţinut transformarea gimnaziului in liceu.administrativă . edilitar şi social. strict necesare pentru refacerea gospodăriilor ruinate în timpul războiului. cultură şi alte sectoare deficitare. talentatul poet . Alexandru Constantinescu. care erau foarte apreciate de vizitatori. Cu o conduită ireproşabilă. a unui www. Burghele. îndrăgitul poet 1. de care era strâns legat prin părinţii săi ce locuiau la Miorcani. Tn scopul stimulării activităţilor din agricultură. şi-a concentrat atenţia asupra greutăţilor din agricultură. funcţii îndeplinite exemplar în perioada interbelică. Pillat 1-a invitat la Dorohoi pe ministrul Agriculturii şi Domeniilor.pentru satisfa�rea nevoilor de ordin cultural. înlocuindu-1 pe Gh. Astfel. foarte apreciat în rândul politicienilor şi oamenilor de cultură din Bucureşti.în funcţiile încredinţate . acţiune încheiată cu punerea în posesie a fiecărui ţăran cu lotul obţinut în urma reformei agrare din 1 92 1 . ca parlamentar. de la începutul vieţii de parlamentar. Cristeşti. Zamostea.L. a stăruit ca organele administraţiei locale să manifeste corectitudine. a cerut în Parlament crearea de bănci care să acorde împrumuturi avantajoase sătenilor. ce a fost foarte impresionat de cele văzute aici. Gh. a declanşat o muncă fără răgaz pentru măsurătoarea şi lotizarea definitivă a ţarinelor şi vetrelor de sat.ACTIt MOLDitVlltE SEPTDITRIONitUS ION PILLAT ŞI DOROHOIUL Prof.adevărate focare de cultură şi lumină". Pillat a desfăşurat . AMARANDEI Creator de autentice valori spirituale. în rezolvarea tuturor problemelor ce le ridica acest ţinut subdezvoltat şi izolat al Moldovei de Nord. O atenţie deosebită a acordat-o ·şcolilor. 1 . Graţie intervenţiilor făcute la organele centrale.muzeubt. 1. Gh. a luat măsuri ferme împotriva elementelor corupte. a iniţiat organizarea de expoziţii zootehnice. ce erau considerate .cimec. La inaugurarea expoziţiilor din 1 7 octombrie 1 924.a sprijinit cu pasiune şi dăruire autorităţile locale. concetăţenii săi. care a devenit preşedinte de onoare. înfiinţarea unei şcoli normale de fete.o susţinută activitate politică şi .1 938). Mitoc. Drăguşeni. învăţământ.ro / www. cultivarea raţională a ogoarelor şi cumpărarea de loturi pe veci din moşiile scoase la vânzare. Tnrudit cu familia 1. C. De aceea. La 7 mai 1 925. agricole şi de industrie casnică.N. Din documentele vremii rezultă că. precum şi cumpărarea pădurilor din comunele Văculeşti şi Zamostea de către săteni.ro 201 . Ca deputat de Dorohoi în Parlamentul României timp de 16 ani (1 922. Brătianu. mai multă înţelegere pentru doleanţele populaţiei şi să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţeneşti prevăzute în Constituţia ţării. a obţinut sume însemnate din excedentele bugetare ale diferitelor ministere . Tot în sprijinul populaţiei din mediul rural.în cadrul fostului judeţ Dorohoi . preşedinte al Organizaţiei Partidului Naţional Liberal şi al Consiliului Judeţean. De asemenea.

cerând mereu consilierilor să se ocupe cu simţ de răspundere de problemele majore ale judeţului. consilier. 1. ln şedinţa de constituire a acestui organism. in perioada 1 934-1 938. Dorohoiul şi-a Dumnezeu şi de oameni. recomanda consilierilor ca . in numele dv.Muzeul Judeţean Botoşani seminar teologic.muzeubt. Napoleon Popovici. Alexapdru Lapedatu. Urmărea ca 1 Gazeta Dorohoiului. C. a invitat să conferenţieze la Ateneul Român de aici personalităţi ca: Gh. condus de dr. Să-mi daţi voie ca. Angelescu. Din lectura proceselor-verbale de şedinţe ale Consiliului Judeţean. pe animatorul de fiecare minut a muncii fără preget şi a cinstei incamate. discuţiile cu caracter de înăsprire a situaţiilor . 1. iar marele artist să fie declarat Cetăţean de Onoare al Dorohoiului etc. reviste. Munteanu-Murgoci. nu-şi au locul". alegerea raportorllor care formau Delega�a Judeţeană etc. alegerea Biroului.in Delegaţia Judeţeană să domnească cea mai frumoasă şi deplină armonie şi să se lucreze cu toată râvna şi cu toată stăruinta . ce a vizitat Dorohoiul de mai multe ori. Cezar Papacostea. pe lângă persoana de înalţă �nută morală şi intelectuală. De aceea. s-a străduit să fie cât mai obiectiv şi imparţial in conducerea dezbaterilor.. sublinia: . repartizarea membrilor pe comisii.a.ro / www. Pillat s-a afirmat şi ca preşedinte al Consiliului Judeţean Dorohoi. C. Nedelcu.. spre deosebire de Parlamentul ţării.Consiliul Judeţean este parlamentul judeţului şi. 1.Să ne bucurăm de cinstea că avem in mijlocul nostru pe domnul vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. din 20 septembrie 1 934.3411925. G. Miniştrii nu prea reluat vechea splendoare. documente ce se păstrează la Direcţia Judeţeană Botoşani a Arhivelor Na�onale. Gala Galaction.Dr. Angelescu". După război..ro 202 . Seminarul . fiind vizitat rând pe rând de domnii miniştri dr. impotriva consilierilor inoportuni lua atitudine hotărâtă. Lecca Moraru ş. Vlahuţă" s-au realizat la insistenţele sale către Ministerul Instrucţiunii Publice. Alexandru Constantinescu. ministrul Lucrărilor Publice. d-1 general Traian Moşoiu. Pillat sublinia: . Pillat. rezultă · că 1 . a stimulat creaţia literară locală şi pe principalii şi animator!." 1 Pe plan cultural. Savin.Aiex.Pimen Mitropolitul" şi Şcoala Normală de Băieţi . rv. pe preaonoratul nostru preşedinte. Pillat acorda o mare aten�e problemelor organizatorice: efectuarea apelului nominal. artistice şi sportive. I nvitarea periodică a miniştrilor pentru a cunoaşte realităţile la faţa locului a constituit o practică permanentă in activitatea lui 1. care au avut loc in anii 1 934-1938. Şcoala Normală de Fete . societăţi cultural­ ştiinţifice. verificarea titlurilor consilierilor aleşi.." Tn aceeaşi şedinţă. Angelescu. www. a incurajat înfiinţarea de ziare. referindu-se la rolul acestui for in viaţa economică şi social-culturală a judeţului. Noi vedem in domnia sa. Dorohoiul era uitat de " il vizitau. Pillat.cimec. alegerea preşedintelui de vârstă. aşa cum rezultă dintr-o cuvântare ţinută in 1 925. lmpunătoarele localuri pentru Liceul de Fete . sprljinindu-ne toată activitatea noastră de aici. George Mârzescu şi acum ne onorează cu vizita strălucitului reprezentant al Ardealului. pentru binele şi propăşirea judeţului Dorohoi. in care aprecia: Tnainte de război." În tot timpul exercitării acestei importante funcţii. C. d-1 1. să-i mulţumim din suflet pentru dragostea cu care ne vine in ajutor la fiecare pas. 1. a sprijinit ideea ca numele lui George Enescu să fie atribuit unei străzi importante din oraş. precum şi a unor şcoli profesionale.Regina Maria"..

a sprijinit acţiunile pentru combaterea bolilor epidemice şi sociii�le prin infiinţarea de dispensare. conduse de maiştri. ocrotirea sănătă�l. 1 .250. · • Cuvintul TIO$/TU. Marele Enescu mulţumeşte Consiliului prin scrisoarea din 30 aprilie 1 936.muzeubt. p. O atenţie deosebită a acordat revistei literare locale . ci exprimarea unor deziderate de program. Pillat a propus sesiunii Consiliului Judeţean din 1 aprilie 1 936 trimiterea unei adrese de omagiu lui George Enescu. 1. Valerian Petrovici. Pentru noul local al Grădiniţei de copii din Miorcani. intr-un cadru festiv. Ca urmare. vă 4 rog să primiţi asigurarea sentimentelor mele cele mai distinse şi devotate".550 lei. conferen�ind in oraş şi la Şcoala Normală Şendriceni despre George Coşbuc. Pillat a intervenit la forurile centrale pentru trecerea Spitalului din Dorohoi pe seama statului. La 21 mai 1 935. ob�nută de la Ministerul Instrucţiunii. iar propunerile constructive ale consilierilor să fie onorate. Pillat a dispus infiinţarea pe judeţ a 5 centre. ds. urmărind ca promisiunile electorale să nu fie numai simple vorbe de capta�une. a susţinut activitatea socletăţilor cultural­ ştiinţifice. a invitat diferite personalităţi care să conferen�eze la Dorohoi. farmacii şi băi populare. . Tmpreună cu dr. a dotat căminele culturale cu aparate de radio. Angelescu. 1a sala Teatrului din Dorohoi ? Deoarece sătenii aveau nevoie de informa�i . De asemenea. Astfel. C. nr. Râncă. 1. indrumarea agricultorilor. Oorohoi. pentru indrumările practice. prefectul judeţului. sportive. toată cinstea şi devotamentul său pentru activizarea vie�i economice şi social­ culturale din �nut. H. p. a reuşit să se dea in folosinţă 26 localuri de şcoli cu 86 săli de clasă şi să inoeapă lucrările la Tncă 52. viaţa culturală etc. iad . 1. 7211936.şi in această perioadă . George D. Pe agenda de lucru au stat . înfiinţarea de biblioteci publice. viu să vă exprim aici.7-911934.000 lei.mama poetului . cadrele didactice din zona Darabani I-au sărbătorit. construirea unui spital nou şi dotarea lui cu aparatura necesară. C. cu următoarele cuvinte: Viu mişcat de mo�unea Consiliului Judeţean al Dorohoiului. A obţinut însemnate investiţii de la Ministerul Construcţiilor pentru imbunătăţirea căilor de comunica�e din judeţ. UrAnd prosperitate iubitului nostru judeţ.23. Liviu Rebreanu cu soţia vizitează Dorohoiul. 1. N . Ca preşedinte al Comisiei cultelor şi invăţământului din cadrul CI. frecvenţa elevilor pe judeţ a ajuns la 86-90%. fel.insemnări". toată recunoştinţa mea pentru cinstea ce mi s-a adus cu acest prilej.ACTA MOLDAVIAE SEPTErmuONAUS ordinea de zi a sesiunilor să se respecte cu stricteţe. apariţia ziarelor şi revistelor.la zi" privind cultivarea raţională a părnAntului. Prefectura jud. Ojog. 1. Enescu. precum şi Domnilor membri ai susmen�onatului Consiliu. Ţugui. un Comitet al Doamnelor. Furtună.problemele privind invăţămAntul de stat.cimec. 2 www. · CU' 1 1 Q săli de clasă.a donat suma de 6. acţiune cu un ecou deosebit in tot judeţul Dorohoi ? Recunoscătoa�:e pentru ajutorul substan�al acordat şcolii dorohoiene de către ministrul dr. Tmbunătă�rea căilor de comunica�e. artistice. condus de Maria 1. pe 29 iulie 1 934. care avea printre colaboratori pe D.a. Broscăuceanu. Pillat . ' Arhivele Naţionale Bolofani.ro / www. Natalia Leontescu ş. cu suma de 1 . a depus toată puterea de muncă.343. Tn perioada grea de după criza economică de supraproducţie din 1 929-1 933.ro 203 . bucurandu-se de o primire deosebită.rocentul promova�lor a crescut la 75-80%. ' Ibidem. la Paris.care prin opera sa Oedip a inscris in cartea de aut a lumii un nume românesc·. conduse de agroriomi şi 1 1 ateliere.24.

când 1. dorohoienii i-au popularizat . IY.fmplinire" ş. . educaţie şi creaţia artistică.succesele pe planul creaţiei literare.la sate. ' lbklem." După marele poet .sentimentul estetic este o plăcere sufletească dezinteresată. Pillat recomanda ca mijloace: păstrarea înfă�şării originale a pământului nostru. fapt ce dovedeşte că legăturile permanente cu viaţa.. îşi schimbă însă pictura sau coloritul la fiecare volum.Comisia financiară". . Recunoscători faţă de ."6 Cu privire la rolul culturii.ro / www. Franţa.5 Radu Gyr elogiază succesele poetului pe planul creaţiei literare. caselor. în octombrie 1 926. a localurilor de şcoli. Pillat sublinia: . Polonia şi alte ţări. păstrându-şi aceeaşi ramă...poezia lui 1.c/1928. . 1.Poeme într-un vers". educa�ei fizice şi altor discipline. îngrijirea străzilor. Mircea Străinul. mobilier. 1. .în periodicele locale . • ' Gazeta Doroholului. dorohoienii sunt informaţi că distinsul nostru poet. Pillat era împotriva vulgarizării artei. Pillat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri pentru acordarea unui ajutor populaţiei din judeţ.Biserica de altădată". căci frumosul nu poate decât să ne înalţe şi să ne purifice." De neuitat rămâne intervenţia lui 1. grădinilor. subliniind că .cimec. ideile înaintate despre cultură. care dă o îmbogăţire şi o lărgire spirituală. S-a mirat grozav de schimbarea făcută numai în doi ani. De asemenea. Satul meu".a.. pentru educa�a artistică în general. loviţi de un incendiu ce a mistuit 25 case. instrumente casnice. în urma secetei din 1 937. au avut urmări pozitive în toate domeniile de activitate.3311926. muzeelor şi expoziţiilor Tn educa�a populaţiei de la oraşe şi sate. îngrijirea grădinilor şi organizarea excursiilor Dacă nu se dezvoltă o educa�e artistică propriu-zisă şi nici nu se formează o atmosferă estetică în opinia publică. Tntr-o cuvântare din 1 936. Astfel. bine cunoscut de participanţii din Germania.Pe Argeş în sus".Muzeul Judeţean Bototani Măsurile energice luate de Consiliul Judeţean. înnoindu-se şi creând aspecte noi. monumentelor în oraşe şi păstrarea elementelor tradi1ionale de arhitectură.poetul desăvârşit şi în administraţie". în cea mai mare parte neasigurate. Apreciem că. cinematografului. nu poate fi vorba de o crea�e artistică. cu oameni de rând. 1. ..Comisia pentru organizarea mişcării" şi a prezidat . Pillat. De aici.). port naţional . a monumentelor naturale.ro 204 . participând la Viena.. insistând pe necesitatea îngrijirii tehnice şi ilustrative a că�lor. Pillat îşi afirmă răspicat personalitatea. rY. precum şi sinistraţilor din Darabani. www. . sus�nând că . care nu mai fusese pe aici de doi ani. la cea de a treia adunare generală a Asociaţiei pentru conlucrarea culturală. Cehoslovacia. cu Miorcanii din apropierea Prutului au avut un puternic ecou în operele sale (. condus de 1. bogata activitate în domeniul administraţiei de stat coincide cu perioada cea mai rodnică pe tărâmul creaţiei literare. decorarea claselor. misiunile îndeplinite peste hotare.numai arta veritabilă purifică !1i innobilează". poetul remarca: . pieţelor. a fost ales în ." De aceea . Pillat. desenului.o politică culturală este singura în stare să dea o personalitate stabilă unui stat şi cultura unui stat se judecă după gradul artistic la care a ajuns. Italia..Limpezimi".muzeubt. Poetul aprecia rolul şcolii în realizarea educa�ei artistice prin predarea muzicii.Cu puţin timp în urmă am vizitat judeţul împreună cu prietenul. arăta contrib$ deosebită a teatrului. puterea socială a artei şi faptul că ea este un instrument de educaţie socială de prim ordin".

care să amintească generaţiilor viitoare despre bogata activitate desfăşurată de acesta ca parlamentar şi preşedinte al Consiliului Judeţean. p. peisajele Doamnei Pillat dovedesc talentul de excepţional al acestei artiste ale cărei opere merită să fie îndelung admirate"8 . La 'telegrama trimisă . "Avem multe de învăţat de la organizarea estetică a minoritarilor."7 Considerăm că ideile despre cultură. care şi-a expus lucrările sale l a Paris.2. florile. 1. Ziarul Figaro" . impunându-se valorificarea lor de către factorii în drept.9 După 1 989.1928. Ca semn de adâncă recunoştinţă pentru bogata sa activitate social-culturală pe meleagurile Dorohoiului. soţia poetului. www.4914. până la molcomele ape ale Argeşului sclipitor de soare. 1. 5 mal 1928. ' Gazeta Dotoholului. peste coarnele Carpaţilor. ca şi a culturii lor. IY.11. comune din apropierea Miorcanilor. gest onorabil al organelor judeţene şi municipale ale administraţiei de stat. reproducând Portretul unei ţărance" menţiona: Prin " " " strălucirea coloritului. Pillat" Cercului cultural. în martie 1 928. Pillat. în faţa Palatului Culturii din Dorohoi s-a dezvelit un bust al poetului.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Interesantă este şi ideea că. Pillat de acum 70 de ani sunt valabile şi azi.muzeubt. în perioada 1 922-1938. Prezenta comunicare constituie un omagiu adus OMULUI şi Poetului. Aprecieri elogioase întâlnim. din 1 9 aprilie 1 928. ' Ibidem. care prin capodoperele sale a căutat să ducă mai departe zvonul fermecător al unei poezii pornite din ţarinele bogate ale Miorcanilor.cimec. au atribuit numele de " 1 . în general. prin fericita dispoziţiune a umbrelor. Pillat a răspuns astfel: Mulţumesc din suflet pentru mărire şi cinste. educaţia estetică. intelectualii din Bivol şi Păltiniş. în presa locală şi la adresa pictoriţei Maria 1 . să o avem cu sfinţenie. " asigurând că voi sprijini frumoasa operă culturală".ro / www. 1 .ro 205 . educa�e şi crea�e artistică ale lui 1.cu acest prilej.B/1928. portretele. prin preciziunea desenului. nu exclude interesul estetic al populaţiilor minoritare. ' Ibidem. IY. Respectarea artei lor proprii.

ro / www.www.cimec.muzeubt.ro .

Darie. Peste acestea. în anul 1 894. Şcoala primară o urmează la Huşi. nici vorbi.muzeubt. In toamna aceluiaşi an se înscrie la Universitatea . se stabileşte definitiv la Botoşani. ca şi despre alţi oameni importanţi ai oraşului s-a scris. distinsa profesoară nonagenară Ileana Turuşancu. suntem în măsură să oferim celor interesaţi de trecutul botoşănean o mai cuprinzătoare imagine a vieţii şi activităţii întinse pe câteva decenii a lui 1 . iar familia. urmând. Darie. Darie.când îşi ia licenţa în Drept . politicianul. din două motive: la Huşi nu exista un liceu de băieţi. P.1 896 cursurile a două facultăţi: Litere şi Ştiinţe . puţin. Din anul 1 896 . cercetările specialiştilor botoşăneni concentrându-se spre subiecte intrate în conştiinta locuitorilor şi prin urmare mai lesne de abordat. nu avea posibilitatea să-I trimită la studii într-o altă localitate.. oaspeţi la Botoşani. Cauza o constituie fie lipsa informaţiilor fie o cercetare mai puţin aprofundată a perioadei în care aceştia şi-au desfăşurat activitatea. in anii studiilor universitare îi cunoaşte pe Nicolae Iorga. Continuarea studiilor liceale era însă problematică. în perioada 1 89 1 . concomitent. DARlE (1869-1954) Muzeograf G�eorghe MEDIAN Printre personalităţile care de-a lungul timpului şi-a legat viaţa de cea a Botoşanilor se înscrie şi Ioan P. dar şi de documente de arhivă şi de presă din prima jumătate a acestui secol pe care l-am studiat în anii din urmă. unde se înscrie. Darie s-a născut la 16 septembrie 1 869 în satul Plopeni. ca fiu al lui Panait şi Marandei Darie. aparţinând de oraşul Huşi. Ion Simionescu şi Emil Severin cu care va întreţine strânse relaţii de prietenie şi colaborare de-a lungul timpului şi care-i vor fi. ale cărei venituri erau mult prea modeste. iar în ani de liceu se întreţine din meditaţii.. Despre omul. despre personalitatea care constituie subiectul acestei lucrări.ro / www. La terminarea Facultăţii de Litere şi Ştiinţe. intrate în patrimoniul Muzeului de Istorie din Botoşani prin amabilitatea fiicei acestuia. s-a adăugat faptul că. drumul de la Huşi la laşi îl parcurge pe jos. nu odată. Din lipsă de bani. P. Principatelor Unite". la Liceul . pe nedrept. Calităţile relevate în anii de seminar (ultimele două clase le absolvă cu media generală 1 0) îl recomandau ca pe un tânăr de mare perspectivă. din împrejurări pe care le vom aminti mai jos. intelectualul de mare valoare şi caracter care a fost 1. tânărul de numai 14 ani decide să plece la laşi. la 12 iunie susţinându-şi cu succes examenul de bacalaureat. ca extern.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRlONALIS PERSONALITĂŢI BOTOŞĂNENE ­ IOAN P.profilul istorie­ filosofie şi Ştiinţe Juridice. dar hotărât să-şi facă o carieră. Conştient de imposibilitatea familiei de a-1 susţine. de profesie agricultori. şi tot aici frecventează cursurile Seminarului cu 4 clase.ro 207 . Ioan P. nu s-a putut multă vreme nici scrie.cimec.Alexandru Ioan Cuza" .se înscrie la www. Datele ne-au fost relevate de un important număr de documente originale privind activitatea acestuia. in urma cercetărilor întreprinse în ultima vreme. in anul 1 891 absolv� cursurile liceului.

. care. editor de ziare şi ziarist. A fost preocupat şi de scrierea de manuale şcolare. cel mai cunoscut manual al cărui autor este.. economic şi literar" al cărui director şi proprietar a fost. fiind .Evul Mediu " din care se păstrează ediţia a 1 1-a din anul 1 927. prin Decizia nr.cimec.279 din 21 august 1 951 a Casei de Asigurări a Avocaţilor din R. unde a predat istoria intre anii 1 894-1 902.ro / www. Un element care iese cu pregnanţă in evidenţă din articolele sale. Drapelul Botoşanilor" din 1 921 . Un domeniu în care 1 . indiferent de nivelul intelectual al acestuia. Vârsta înaintată 1-a scăpat de alte pedepse pe care elita perioadei din anii anteriori instalării comunismului a trebuit să le suporte. conform moralei comuniste. Această din urmă calitate. P. Oglindă a vieţii Botoşanilor. Darie. claritatea mesajului. la nr. a făcut parte din colectivul Liceului . Între 1 aprilie 1 920 şi 1 ianuarie 1922 îndeplineşte funcţia de primar al Botoşanilor iar de la 31 martie 1 926 până la sfârşitul anului 1927 ocupă funcţia de prefect. 1 . succedându-i lui Demostene Vizanti. P. a cărui redacţie şi tipografie se aflau pe strada Dragoş Vodă. până la sfârşitul vieţii. il punea in rândul duşmanilor poporului. limbajul lipsit de preţiozitate. între 1 932-1 939 este numit Decan al Baroului Botoşani. in temeiul Articolului 32 din Decretul 39/1 950.. mai ales.ziar politic. Demn de subliniat este faptul că. om politic. trebuiau lichidaţi. R. duse de-a lungul intregii sale vieţi şi a avut tăria de caracter şi demnitatea de a nu se umili cerând să fie repus in drepturile sale fireşti. P. A trăit.36 . Ca om politic se remarcă din anul 1 908 când pentru un an intră in rândurile Partidului Conservator Democrat. El a editat la Botoşani două ziare: .. manifestări huliganice" şi de a fi indeplinit demnitatea de decan al Baroului Botoşani. când. asupra căreia se impune o atentie deosebită. Ca o recunoaştere a meritelor sale. Ca profesor.Elemente de Istorie Universală . lipsit de răsplata cuvenită unei munci cinstite.Muzeul Judeţean Bototani Baroul avocaţilor. cu o pensie de 4000 lei lunar. n-a incetat nici un moment să-şi exercite profesia de avocat. Laurian" din Botoşani. Motivul invocat in privinţa sa era de a fi avut . în cele ce urmează ne vom opri la activitatea de ziarist reflectată in paginile . îi este sistată pensia. De altfel. prin urmare. pentru a www. A fost căsătorit cu institutoarea Paraschiva Teodoru şi a avut trei copii Electra. fac accesibile aceste articole oricărui cititor. in ciuda numeroaselor probleme pe care cele două funcţii administrative i le-au pus. La 4 iulie 1 927 iese la pensie.muzeubt. Din 1 920 devine membru al Partidului Poporului şi şef al Secţiunii Botoşani a acestuia. n constituie echidistanţa cu care analizează fenomenele politice şi sociale contemporane. Darie a fost o personalitate complexă. prin Decizia nr. La doar trei ani de la ieşirea la pensie. Darie s-a afirmat in mod deosebit este cel al gazetăriei. Conciziunea frazei.Gazetei Botoşanilor" .Gazeta Botoşanilor" din 1 907 şi . ziarul. în lucrarea de faţă. ne-am propus să nuanţăm doar câteva dintre faţet�le personalităţii sale . Cezar şi Ileana.apare săptămânal între anii 1 907-1 91 1 . dar continuă să activeze în cadrul Baroului Botoşani până in anul 1 948. afirmându-se ca unul din cei mai reputaţi avocaţi botoşăneni.profesor.38 din 5 februarie a Casei de Asigurări a Avocaţilor este pensionat. ziare în paginile cărora a publicat numeroase editoriale şi diverse alte articole.P.ro 208 . prezentând in rubrici permanente cele mai semnificative evenimente petrecute în judeţ. Din sumarul fiecărui număr se detaşează editorialele semnate de I.

III. nr. P. .i-a ajuns cu�tul la os" şi nemaiavAnd incredere în politicienii care au abuzat de mandatul lor .dar toate trei una sunt. nr. . care au fnţeles curentul vremii şi n-au repugnat masele.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS avea o asemenea detaşare. in faţa pericolului şi-au dat mâna şi s-au sărutat! " . . în opinia ziaristului o necesitate a bunei fun�onări a mecanismului democratic.il face să constate necesitatea organizării .19.. . partidul poporului. 1 1 . . ' Ibidem.nota el .ro 209 .. ' Ibidem. fapt pe care nu se sfieşte să�l afirme: . Emanciparea politică a maselor devine.r� lll. unul liberal şi altul conservator. in bună parte făuritorii bogă�ilor din această ţară Ji care singuri indură greutăţile armatei şi suportă birurile cele multe şi apăsătoare . 8 rnert1e 1910.nu mai crede că oamenii aşa zişi ai timpului. 1. ' ldem. Darie este un fin observator al vieţii politice româneşti bulversată de evenimentele din primăvara anului 1 907. e foarte natural să se întâmple o reacţiune a clasei de jos dacă ea a ajuns la 1 maturitate şi e conştientă de drepturile ca şi de puterea ei. .Pe adevlrata cale".cimec. politicienii. Evitarea unor situa�i asemănătoare impunea o nouă atitudine a guvernanţilor faţă de ţărănime. . cu denumirea de partidul social-democrat. el arată că . când e vorba de interesul lor de clasă. adevărate cuiburi de tirani"7 .GuvwNrea In dernocnllle" .A deştepta pe ţăran. Tn susţinerea celor afirmate. in anul 1 909.vrea să-şi aibă partidul său. Darie lumii oraşului şi problemelor acesteia. Fără a încerca să justifice maniera în care ţărănimea a reacţionat. au format guverne durabile şi administraţii de li s-a dus pomina de urmaşi.P.. Tn aceeaşi ordine de idei el constată că şi la Botoşani . meseriaşi şi muncitori. pentru că ei singuri au catadixit să asculte dorinţa maselor şi să o urmeze"5. conservatoare şi conservator-democrată .ro / www. petrecut chiar in Botoşani ­ greva lucrătorilor Fabricii de bastoane .aceia dintre guvernanţi. . lume . el fşi dă. . I . Acestei lumi constată el. Un fapt concret. deoarece .. că atunci când libertăţile publice dintr-un stat sunt sugrumate de către pătura conducătoare.. chiar inaintea noastră. in aceeaşi ordine de idei.. P. 1 1 . nr.are trei feţe: liberală. care vor lua pozi�e de luptă contra cluburilor partidelor istorice. el afirmă. 27 febru8rie 1908. cu cluburile sale in fiecare oraş. Darie considerând că . demisia din Partidul Conservator Democrat. Aşa se explică guvernele lungi ale lui Ion Brătianu şi Lascăr Catargi. . şi politică"2. ar fi scoborâţi cu hArzobul din cer". ' Gmlta Botopn/lor.şi de aceea caută să le controleze mai de aproape actele lor politice şi să se fncredinţeze prin sine insuşi dacă în administraţia şi guvernarea lor s-au atins maximum de bine pentru societate"3. 1. O atenţie deosebită acordă 1.odată ce au devenit conştiente (ele) vor alunga autoritarismul şi minciuna din guvernământ" Poporul ­ afirmă el . a-1 reda vieţii publice ar fi o operă şi democrată . 8 Ianuarie 1910.19. 8 *"-ie 1910. . .Pe 8devinU Cllle".. ' ldem.muzeubt.dintre to� primarii de la 1 860 pAnă astăzi. • Gmlta Botopnlor... Cea mai bună dovadă în această privinţă este că la 1 907. 1 www.Clasa noastră dirigentă . III. El constată că la originea acestora se află ruptura dintre pătura conducătoare şi marea masă a locuitorilor ţării. numai doi au rămas in inima poporului: Hasnaş şi Boian. .alcătuită din micii funcţionari. nr.lndrtgirea utelor". 5 Ibidem.

an III. nr.15. .Asistenţa publicA". Darie se ocupă de problemele cu care se confruntă Botoşanii şi locuitorii său . . .Locuinţele sAracilor salvate". an III. " ldem.in special cele din zona Balcanilor .oraşul s-a intins fără noimă fiecare cetăţean şi-a clădit casa. an 11. • . demolările abuzive ale căror victime erau indeosebi cei săraci 1 . lntre alte aspecte care privesc Botoşanii. Tn primul rând. 31 octombrie 1909. Tn numeroase articole. ldem. 5 decembrie 1909. .31 . Eminescu.nu are un plan tehnic. el remarcă lipsa unui plan arhitectural al oraşului. nr. de la care odată aprobat să nu mai poată nimeni devia" . pe această coordonată. lipsa preocupării pentru asistenţa socială1 2 . pe care-i vor susţine pe plan politic şi cultural. asfaltul. 11 www.sunt doar câteva aspecte asupra cărora se va apleca in repetate rânduri. . N. El sesizează procesul de emancipare politică a popoarelor aflate încă. Războiul de Independenţă) sau unor personalităţi proeminente ale ţării (M.E timpul să ne trezim. calitatea Rroastă a pâinii 10.2. Prin ea vom putea lumina opinia publică şi in acest caz vom impune şi partidelor politice . P. socot de datoria fiecărui român adevărat. de a se inscrie in Liga Culturală. • ' Gazeta Botoşani/ar. Activitatea de gazetar a lui 1. an 1 . nr.Muzeul Judeţean Botoşani muncitorilor in faţa ofensivei patronale Sindicalismul .Sii ne trezim". nr. an III.PAinea sAracilor". ' Gazeta Botoşani/ar. cum a vrut şi cum i-a venit prin minte şi apoi.muzeubt. Iorga. 1 . .7. Un loc aparte in publicistica lui 1. a presat prin toate mijloacele şi mai ales prin cele electorale de i s-a prelungit şoseaua. Multe din articolele publicate in Gazeta Botoşani/ar ni-l relevă pe 1.aprovizionarea cu alimente9. 6 februarie 1909.ro 210 . Darie ca pe un competent analist al evenimentelor politice internaţionale.Greva din Botoşani".3.este arma cea mai puternică contra modernei hidre cu multe capete.cimec. apoi iluminatul şi toate comodităţile . I.notează el . ldem. A venit vremea ca fiecare român şi româncă. in acest context. P. Basarabia şi Bucovina.ro / www. fapt ce a favorizat o dezvoltare haotică.Oraşul lips� de flori". Din cauza aceasta. ale cărei consecinţe le resimt din plin cei ce-l administrează Oraşul Botoşani .apreciind că. iar astăzi ne găsim in trista situaţie că resursele bugetare ale comunei sunt foarte departe de a face faţă cheltuielilor de intreţinere"1 3 .notează el . .P. P. nr. Carol 1 etc. Tn acest sens.) in care talentul gazetarului se îmbină cu erudiţia istoricului. . ingineresc. P. asupra cărora nu ne-am propus să ne oprim. zisă capitalizare"8 . 24 mai 1908. la inceputul secolului sub dominaţie străină . am credinţa că prin Liga Culturală vom face pe guvernanţii prezen\i şi viitori să toarcă şi mai departe scumpul fir de mătase al reinvierii na�onale" 4. Darie merită a fi reconsiderat şi pus pe locul . nr. uniţi in Liga Culturală vor da un nou impuls luptei de eliberare naţională a românilor din Transilvania. an 11. Ea merită studiată in intregul ei cuprinzând şi colaborările la alte publicaţii pe care le-a condus sau la care a colaborat şi avem convingerea că cel puţin. mai ales pe noi românii din nordul Moldovei. . Darie nu se poate reduce doar la cele câteva consideraţii făcute aici. . Darie il constituie articolele dedicate unor momente din istoria naţională (Unirea Principatelor. să ne strângem rândurile pentru trezirea şi dezvoltarea simţului conştiinţei naţionale din amorţirea ce ne cuprinde de o bună bucată de vreme. . abstracţie făcând de consideraţii politice. " ldem. 1 noiembrie 1908.18. . 27 februarie 1910. el se situează pe aceeaşi linie cu Nicolae Iorga şi cu alţi intelectuali români care. 13 " Ibidem. se creează premisele favorabile realizării idealului naţional al românilor unirea tuturor intr-un stat naţional.

ro 21 1 . Tn rAndul celor ce au contribuit la făurirea profilului spiritual al Botoşanilor.ACTA KOLDAVIAE.NTRIONAUS ce i se cuvine. Cette etude presente quelques aspects de la vie et de l'activite de l'avocat I .cimec. editeur de joumaux et importante homme politique de Botoşani. journaliste. Les articles aux quels nous faison appel le presentent comme un homme profundement attache aux interl!ts et aux besoins de sa viile.Gazeta de Botoşani " entre 1 907-1 91 1 . SE. Resume www. Voila pourquoi. C'est une premiere etude sur cette personnalite. et elle se refere a son activite en tout qu'editorialiste du joumal qui portait le nom . P.ro / www.PTE. apres quelque temps il est devenu le maire de Botoşani et puis le prefect de Botoşani. Darie.muzeubt. professeur. presque inconnue aux habitants de Botoşani. Ce dignites ainsi que celle d'l!tre le decan du Bareau de Botoşani l'ont rendu victime des autorites communistes apres l'instauration de communisme en Roumanie.

Memorii. trecand de mult in lumea drep�lor. Ghibănescu.Neamul RomAnesc• din care citea intAi articolul de fond semnat de Nicolae lorna·. Scrisori cltre Catlnca 1900-1939. 199� . despre originea căruia s-a scris mult. foarte greu să-ţi propui o călătorie pe urmele strămoşilor lui Nicolae Iorga folosindu-te de imaginea Botoşanilor de ieri şi aşteptând să găseşti în Botoşanii de azi. reacţia de răspuns a fost hotărârea de a-şi publica autobiografia la îndemnul mamei sale2 . Dacă vrem să fim pretenţioşi şi să ne raportăm la alţii. 1939. 1 N. Dar să nu ne pierdem cu firea şi să revenim la realităţile noastre româneşti: ce s-a făcut şi ce propunem a se face în viitor pentru valorificarea moştenirii ştiinţifice şi culturale a operei marelui savant român. vol. . Cum unele din aceste teorii aveau drept ţintă calomnia.şi expus într-un muzeu. afirmându-se în presa vremii că. Iorga. Drăghici.SemANitorul". combătându-i în modul ce îi era caracteristic. adică la modul in care ţări civilizate din apusul Europei îşi cinstesc înaintaşii. atât în timpul vie�i. distinsa şi regretata fiicll a lui Nicolae Iorga pe care am avut onoarea de a cunoaşte personal şi a-mi incredlnţa o parte din amintirile copilAriei sale legate de Zulnia Iorga .care au vieţuit pe meleaguri botoşănene.5. era foarte respectată in familia noastrA. p. p 230. să luăm exemplul Germaniei. Studii Ji documente cu privire la /stor/a Ro""nilor. autori fiind cunoscuţii editori de documente ca: Hurmuzachi. p. S-au emis mai multe teorii asupra originii sud-dunărene a acestei familii. bulgar. art. In fiecare dimineaţA.mama savantului: • .ro / www. Bucureşti. unde găsim 1 28 de locuri memoriale pentru o singură personalitate. cat şi după moartea istoricului. in mod firesc. vol. N. vom restrânge cercetarea noastră numai asupra neamului Iorga.Neamul RomAnesc·. Că doar sunt înaintaşii lui Nicolae Iorga ce au vieţuit intr-o veche aşezare urbană ce se situa între primele 5 oraşe din Moldova dinaintea Unirii Principatelc.132. (cf. www. cu timpul Nicolae Iorga nu mai reacţiona vehement când era etichetat drept grec. inegalabila operă memorialistică a cărui autor a fost.Muzeul Judeţean Botoşani · · --- ------- Pe urmele strămoşilor lui Nicolae Iorga în Botoşanii de ieri şi de azi Muzeograf Violeta DAMASCHIN Privind increngAtura bogată a arborelui genealogie al lui Nicolae Iorga se iveşte. urme ale trecerii lor prin viaţă. 190.150. Greu.43.7. următoarea intrebare: dintre to� aceşti inaintaşi . Iorga. Editura Minerva. Micleşti . Colecţia . ' Din relatările d-nei Liliana Iorga Pippidi. dinspre mamă. Bucureşti. p15G 154)..ro 21 2 . Năculeşti. Bucureşti. 1-a făcut pe Nicolae Iorga să ia atitudine.. O altă serie de teorii false privind originea neamului din care se trăgea. Atunci când calomniatorii săi au întrecut măsura.reprezentan� ai unor vechi şi mândre familii moldovene: Iorga. mai găseşti oare o urmă cat de vagă in Botoşanii de azi? Gândul te duce la o cruce pe un mormânt. Aşa s-a născut ideea cărţii O viaţă de om aşa cum a fost. dupA micul dejun. 1934.>r. în scris şi documentae . i se aducea ziatul . editate de Andrei Pippidi. nr. O /lmurire. 1 33. Pentru a uşura dificila misiune pe care mi-am asumat-o benevol.muzeubt. Nicolae Iorga ar fi de origine iudaică. armean. Arghiropol inrudite cu alţi Costeşti.cimec. 272. 286. in . la mai tot pasul. Torouţiu şi al�i. o placă de marmură pe o clădire sau un document mai vechi publicat într-o carte sau extras din vreo arhivă .

1968. Editura Ramuri. lsfl)rfa romlnllor tn Chlpurt fi Icoane. . p.a. Bucurefti . Şi fiul lui Manolache Iorga. 1925.Cupeţul". care in variantă englezească devine John. 8 Acolo unde mărturiile documentare sunt ambigue.2-3. potrivit cărora obiceiul· negustorilor botoşăneni. Contribuţii /a cunoeJterN ştr�moşi lor lui NicoiH /orge. zis . cum ar fi Tnsemnările unui călător englez. intervin argumente de ordin logic. Blusla Bllnartlor din Botopnl. Pentru a uşura înţelegerea acestui fenomen. Deşi a adoptat stilul de viaţă al negustorilor greci. erau numi� lorgu. extras din .Galeongiul" {soldat pe galere). .Cupeţul" era mândru de originea sa românească. p. op. I. construindu-şi casă cu temelie de piatră în mahalaua Vrăbienilo. lsfl)rta comerţului romlnesc.E. transmisă din generaţie în generaţie la to� urmaşii pe linie masculină până la Mircea Iorga.ajunge la concluzia că numele de Iorga era des întâlnit. AtJAmblul urtJIIn medieval Botoşani. considerându-le demne de a fi redate în rândurile ce urmează. Tom XXXIV.cit. Craiova. iar copiii · p. de a purta haine greceşti. p.ro / www. f.muzeubt. Inscripţia se poate vedea şi astăzi pe icoana îmbrăcată in argint. unde sperau să se întoarcă. Tip.-5. După care trece la fiica Liliana care o las� moştenire fiului ei Andrei Pippidi. 1 932. fie la ei acasă. închinată Maicii Domnului. După cum se ştia. iscălea pe un act de cetăţenie: Costache Gheorghiu natif de Chefalonia. p. Studii fi documente . Manole Avram. Costache Iorga. p. Barbu Theodorescu3 cunoscutul biograf al lui Nicolae Iorga . de a sta pe prichiciul ferestrei cu picioarele încrucişate şi a trage din ciubuc . lnsuşi istoricul citează cu precauţie unele izvoare documentare. bogatul negustor grec.era comun membrilor acestei bresle. fie ei români sau greci.38. Pe la 1 760 se stabileşte la Botoşani Iorga. în posesia căruia se află in prezent. de unde derivă Iorga. Bucweşti. 7 document pe care Nicolae Iorga 1-a păstrat în arhiva de la Văleni până la ocupa�a germană din timpul primului război mondial când acesta a dispărut. H s-a căsătorit cu o româncă. ' Bllrbu Theodornc:u.4 Acesta era un roman macedonean şi venea din sudul Dunării. editat de Muzeul Na�onal de Istorie. îşi păstrau limba şi toate obiceiurile.6 Iorga . priveau continuu spre ţara lor. zis . fie la noi.7. ' ldem.cimec.răstrăbunul meu" . ' ldem. ' Nicolae Iorga. p. 1981. ultimul dintre fiii lui Nicolae Iorga care a deţinut-o până la moartea sa. • NleoiH iorga. Editura Tineretului. reiese clar că numele de Iorga este varianta numelui pur românesc Gheorghe în exprimare grecească. din secolul al XVI II-lea. Nlcolae lorge. din Chefalonia. El se căsătoreşte cu romAnca Ecaterina. şi la care aderăm şi noi. prezentate de Barbu Teodorescu.1 76. folosite de Barbu Theodorescu în mai multe studii elaborate pe această temă. care s-a dovedit a fi primul strămoş al lui Nicolae lorga. www. iar în variantă franţuzească devine Jean. NlcoiH lorge. numit de Nicolae Iorga . BuaJreşti. alături de care practica negustoria. sunt greu de cules. De aceea se căsătoreau intre ei. BuaJreştl. Despre Iorga Galeongiul nu se putea spune că s-a confO(Jllat acestor tradiţii. Tot aşa romAnii purtători ai numelui de Gheorghe venind in contact cu grecii.7. Bucovina..61.Torouţiu.ro 213 .. lnforma�ile despre Iorga Cupeţul. Din lungul şir al numelor de Iorga purtate de familii ce n-au avut nici o legătură de rudenie cu Nicolae Iorga. în opera citată. ' Eugenia Greeeanu. grecii din Principate erau o comunitate foarte solidară.Buzatul" . încă de la 1 600. Era folosit ca nume de familie şi mai rar ca nume de botez.254. 1948. cu precădere în Moldova faţă de Muntenia. zis . să luăm exemplul altui nume pur românesc. Ion. botezându-şi pe fiul său Manole după numele naşului acestuia.ltCTit MOLDitVlltE SEPTENTRIONitLIS OcupAndu-se de familiile Iorga din trecutul românesc. Drept dovadă semnează cu litere greceşti pe icoana de familie cu numele de Gheorghiu în loc de Iorga.Analele Academiei Române". 1921.

casa fiind cu două caturi. astăzi proprietatea doamnei Saint-Georges. un nume stimat şi iubit în tot oraşul: . Acesta continuă afacerea inceputA de tatăl său. O vtaţl de om . incredinţându-i-se spre păstrare arhiva botoşăneană. Dacă imaginea lui Iorga Galeongiul se pierde in negura vremurilor. Şi e firesc să fie aşa gra�e misiunii sale de păstrAtor de arhivă.) aşezată in mahalaua Avrămeni. lucru rar in Botoşani.pe care o de� ne. se căsatoreşte cu Maria Bucur şi practică avocatura pe lângă tribunalul judecătoresc abia infiinţat. Datorită felului lor de viaţă erau lua� drept greci nu numai la noi. Manole. Primul copil al lui Manole Iorga. această indeletnicire nu era organizată.casa este un splendid monument de arhitectură moldovenească şi adăposteşte. de unde işi ia mAturAtori şi reparatori de poduri. Pentru munca depusa.. . O fiică a sa devine so�a lui loniţă BrAnişteanu. apoi Ioan Sandu Sturdza au luat unele măsuri severe in ce privea acea indeletnicire. Alte case. dar şi harului de tălmăcitor de vechi hrisoave.ro / www. so�a şi cei 4 copii: Costache.t. Edllln N. dar abia in anul 1 839. unde s-au stabilit români macedoneni şi aromâni. Strolli. O placă comemorativA redA citatul din O vlaţj de om. Elucunlfti. cu grijă pentru urbea sa.cimec. transmis peste generaţii strănepotului său. lată pe scurt realizările consiliului comunal din care făcea parte inaintaşul lui Iorga: eumpărA tulumbe pentru stins incendii. . la 20 iulie 1 839. Alecu şi Iancu. probabil la Viena. ci şi in Austria şi Ungaria. 1934. devenind un cinstit negustor ales in consiliul comunal al Botoşanilor pe la 1 827. ne indreptăţeşte să afirmăm ca· acest străbun al lui Nicolae Iorga este ctitorul arhivei orăşeneşti. Până la acea dată.acestuia s-au casatorit tot cu români. După moartea tatălui său. astăzi. moştenesc casele părinteşti din Botoşani. cinstit. . lntrând în grija sa.ro 214 .. lăsând in urma sa o familie numeroasă. părăsind negustoria şi imbrA�şând avocatura. de unde aflăm că acesta s-a stins din viaţă bătrân. Despre activitatea edilitară a lui Manolachi Iorga se ştiu multe lucruri.muzeubt. atât Ma·nolachi Iorga. edificator pentru dubla sa semnifica�e . ca prim efor. S-a născut la Botoşani. Revine tn Botoşani pe la 1 833. Primul care depune cerere pentru trecerea examenului ce-i dădea dreptul legal de a practica avocatura era Costache Iorga.contrar temerilor lui Nicolae Iorga . După moartea sa.sfătos. Avea prăvălie de piatră. unde urmează studii juridice.bunicul lui Nicolae Iorga schimbă tradi�a familiei. Muzeu de Etnografie. Portretul lui Manole Iorga este bine conturat in paginile memorialistice. cum • ro.rtistică şi memorială .lada cu documentele risipite ale oraşului "9 . include in oraş satul Băiceni. . iar Manole o ia in căsătorie pe Zoe Costea. Pentru a nu fi acaparată de străini.8. moşia din Capul Dealului şi o sumă mare de bani. domnii Scar1at Callimah. date cu chirie se aflau in mahalaua Sf. Păstrată până in zilele noastre .nota istoricul în aufobiografia sa . [. Mihai Sturdza dă legea de organizare a avocaturii. la conducerea căreia a luat parte către sfârşitul vie�i sale. la 1 829. gospodar de frunte. in anul 1 789. p.valoare . www.. face o nouă organizare administrativă interioară. cat şi ceilal� efori nu primeau salar. o avere frumoasă. la 1 8 decembrie 1 842. Costache . Oupă studiile din oraşul natal pleacă in străinătate.Bătrânul Iorga era un om voinic. mai aproape de noi şi cu mai multe urme vizibile şi azi este fiul Galeongiului. Gheorghe". după trecerea examenului. el ' ldem. propune infiinţarea unui spital şi a unei pieţe in mijlocul oraşului. unde este numit cinovnic la Divan. Elena. se stabileşte la laşi. Astfel.

Trăindu-şi din plin viaţa. la îndemnul fratelui Manole. făcându-le nuntă mare la Mitropolie. îşi amintea cu nostalgie de această perioadă a vieţii sale. Cartea de avocatură poartă data de 1 6 august 1 868. 1 07.scria Iorga .lângă casele conului Costache Iorga".. Nicu .mama lui Nicolae Iorga şi nora lui Costache Iorga. La 3 februarie 1 868 este · trecut între alegătorii colegiului al treilea pentru deputaţi. făcut stolnic de domnul Alexandru Calimah (cf. se naşte la 5 octombrie 1 837. 1' www. era o slujbă importantă. Zulnia Iorga . 11 Scrisoare facsimil Zulnia Iorga câtre Maria Tassu. îndeplinind funcţia de portărel la tribunalul din localitate. Au urmat câţiva ani buni în care tânăra familie a dus o viaţă lipsită de griji. La 1 854 era scriitor în sămişia de vistier. zis Buzatu ­ il descria ca fiind un om înalt de statură. înrudit cu mireasa. paralizându-i mâna dreaptă. Din căsătoria cu Maria Bucur au rezultat 5 băieţi şi 2 fete: Emanoil. . în petreceri. Constandln Sion. Arhondologla Moldovei. în 1 860. La vârsta de 23 ani. Moare la 29 martie 1 876 şi este înmormântat în cimitirul din curtea bisericii Sfânta Parascheva din Botoşani. apoi de laşi. Despre importanţa funcţiei deţinute cităm din însemnările memorialistice ale lui Nicolae Iorga: . avându-1 ca naş pe însuşi mitropolitul Calinic Miclescu. Curând. Gheorghe. cu drept de a face şcoli şi datoria de a prinde hoţii. Ionel BejenaN. Iacob. . p. Urmează studii la şcoala publică şi privată. După câteva luni părăseşte magistratura şi intră în rândul avocaţilor. Căsătoria s-a făcut pe ascuns. baluri.1 1 În anul 1 866. cu uniformă de general de administraţie. . devenit revoluţionar paşoptist (cf. unde face o carieră frumoasă şi o avere de invidiat. .ro / www. iar la 6 octombrie 1 858. are un fiu Nicolae. Bucureşti. de 1 7 ani. 1 994. După o aparentă însănătoşire.Nicolae Iorga" Botoşani. care se mândrea cu faptul de a avea redacţia revistelor sale. Obosit de nopţile pierdute se îmbolnăveşte subit.206). laşi. Dicţionarul Botoşjnenllor. il primeşte în casa sa. Face politică liberală şi ajunge subprefect al plasei Târgului.acela e ceasul naşterii mele. În 1 869 soţii Iorga călătoresc în Austria şi Germania. se căsătoreşte cu Zulnia Arghiropol. în noaptea de 5 spre 6 iunie 1 871 .cimec.după o undă de soare cald . pentru un tratament la băi. În 1 857 se mută din nou la laşi. bunul părinte il iartă. dar şi cheltuia mult la jocurile de noroc.pentru ca la retragere să fie rugat în scris să mai rămână până se va găsi altul tot aşa de vrednic". împotriva voinţei tatălui său. Tatăl lui Nicolae Iorga. Pentru faima sa avem mărturia lui Haşdeu. Vogoride il înalţă la rangul de căminar. Mai târziu. trei trăsuri la scară şi escortă de călăraşi cu petliţe albastre pe cămaşa albă. Nicu Iorga. luând ca pedagog pe Petre Poni. p.muzeubt.. Editura Moldova.tatăl lui Nicolae Iorga . prima sa noră. în corespondenţa purtată de Zulnia Iorga cu Maria Tasu.. Costachi Pisoschi1 0 . norul nenorocirii s-a întors repede asupra casei cu ceardac" . Boier moldovean de origine polonă. cu privirea iute. Peste numai un an devine medelnicer. 1 973. mergând chiar până la brutalitate.. voinic. Zinca şi Olga. 197). mânios. sameş şi ispravnic de Dorohoi. iar în acelaşi an este numit judecător de pace al plasei Coşula. zaiafeturi. Nicu Iorga câştiga mult. . La toţi le-a dat educaţie aleasă.ACTA MOLDAYIAE SEPTENTRIONAUS devenea primul avocat cu diplomă din Moldova. plimbări prin Copou şi jocuri de noroc. după numele dat de naşul său. Nicu Iorga se stabileşte la Botoşani. . Alecu.ro 215 . deţinător Casa Memorială . inv.

cimec. www.Astăzi neamul Iorga . Andrei Pippidi .Tn opinia nepotului savantului.1 2 Tntre urmaşii direcţi ai marelui istoric mai sunt in ţară doar două persoane: Andrei Pippidi şi Graţiela Ioachim.322.este o familie care se stinge. articol din . Nepotul lui Iorga deapte BofoiMI. 10 septembrie 1998.ro 216 . nepoată care a rezultat din prima căsătorie a lui Nicolae Iorga. nr.lumMII de Bolofanl fi Dotohol.muzeubt.ro / www. Muzeul Judeţean Bototanl " Alina Dldl.

Vasile Cornescu ş. comuna Suharău. Gheorghiu ş.a. Tncă din primii ani ai gimnaziului se îndrăgosteşte de artele plastice. viitor artist plastic. organizează prima expoziţie personală de desen şi pictură la Dorohoi.Lecomte du Nouy" (1 926). Fiind un student eminent. Sub indrumarea acestora a ob�nut succese deosebite la concursurile de pictură şi desen in cadrul Societă�i . Verona. Grumăzescu. organizate anual de profesorul N . M. www. giuveanu . Crudu. Iulia Oniţă. Ion Mu­ rariu.ro / www. 1 . D. Popovici­ Lespezi şi 1. Radu Giur. Popovici-Lespezi ajutat de elevul său Ioan Cârdei. T. Gheorghe Tomaziu. N. primind Certificatul nr. profesor remarcabil in învăţământul liceal şi superior din Bucureşti. Florin Niculiu..a. Constantin Radinschi. Tn 1 927. S-a născut la 12 septembrie 1 906 in satul Smârdan. licenţiat al Academiei de Belle-Arte din Veneţia (1 937).cimec. Iancu. impresionat fiind de lucrările de pictură şi desen ale profesorilor săi.) face parte şi Ioan Cârdei. 1. Tot in acest oraş urmează IOAN cARDEI . Asachi" din Dorohoi. Spiru Huian. Dumitru Chipăruş. Manoliu. Tncă din aceşti ani lucrările sale de pictură şi desen sunt apreciate elogios. Gh. localitate apropiată de Livenii lui George Enescu. participă in 1 926 şi 1 927 la colonia. Botezatu.de vară a picturii din Baia Mare. Constantinescu ş. Alexandru lstrate.Tinerimea Română".ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS IOAN CÂRDEI PICTOR. Val. Marcel Olinescu. Furtună.Gh.Tinerimea Română". Gazeta Dorohoiului şi alte publicaţii popularizează in această perioadă (1 9 1 8-1 926) reuşita expozi�ilor de pictură şi desen ale elevilor din liceu. Petre Achiţenie.muzeubt.294 din 24 iunie 1 91 8. 1 968 cursurile acestui prestigios ca liceu a avut ca dascăli pe renumiţii profesori: C.ro 217 .Semicentenarului neatârnării" şi al Societăţii . Tntre anii 1 926-1 930. .Autoportret. Urmează primele patru clase la Şcoala Primară nr. urmează cursurile Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti .se�a pictură. cu prilejul .a. 1 . SCULPTOR ŞI GRAFICIAN DOROHOIAN Prof. instituţie de învăţământ de prestigiu in care işi desfăşurau activitatea in acei ani institutori remarcabili ca Anton Popescu. pictor. AMARANDEI Din galeria artiştilor plastici dorohoieni (Arthur . dar şi pe plan local. sculptor şi grafician. fapt pentru care primeşte din partea Academiei premiul .

Cârdei. După al doilea război mondial. apoi ca lector universitar la Institutul Pedagogic de 3 " 967) a realizat o colecţie de peste 5000 de lucrări cu aspecte din Capitală şi ani (1962-1 din alte localită�. poezie. a expus permanent la toate expoziţiile colective şi a organizat. se stabileşte in Bucureşti unde desfăşoară o susţinută activitate didactică şi social-culturală. apoi diferite reliefuri şi capete răspândite din ţară şi peste hotare. Ca o recunoaştere a succeselor sale artistice. in cadrul aceluiaşi cenaclu.Mişcarea artistică din Ţinutul Dorohoiului" . lucrări ştiinţifice. in Muzeul de Istorie al Capitalei (80 de desene cu aspecte din toate sectoarele). artistul a �nut o strânsă legătură cu meleagurile natale.Imagini din Bucureşti" (1 963) şi .1 5 ani). şeful Cenaclului literar . semnat de Ion Potopin. la diferite licee militare şi de cultură generală ( I . timp de 22 ani. sculptură. fiind regretat de to� cei ce 1-a�unoscut. Ca sculptor. Salonul de artă al Bucovinei (1 942). revista . in spe­ cial cu oamenii de cultură din Dorohoi. Televiziunea Română a organizat o emisiune specială de 20 minute despre . Tn acest scop. rămas in păstrarea familiei pentru a fi valorificat ulterior. lucrare din două volume.Desenul copilului mic". la 7 qecembrie 1 970. monografia oraşului Solca (text şi ilustraţii) şi alte studii importante.Polivalenţa unui artist". Cehia (Praga) etc.ro 218 . 1 943) ş.. Salonul de artă plastică al artiştilor din învăţământ (1 937). Fiind un mare patriot sprijină. coautor al manualului de desen pentru clasa a VIII-a (1 964) ş. este distins cu ordinul . cu foştii săi profesori.muzeubt. fotografii etc. stu­ diu aproape finalizat.3 din 24 ianuarie 1 976 a inchinat o pagină întreagă lui 1 . execută Monumentul lui Ciprian Porumbescu din Suceava (1 933) şi bustul lui Mihai Eminescu din Cernăuţi (1 940).Societă�i pentru cultură şi literatură română din Bucovina" (1 943). Salonul de toamnă (1 937)..Bucureşti in viziunea unui artist". sculpturii şi graficii. ca membru fondator.a.Ion Andreescu" al profesorilor de desen din Capitală. acte. in Muzeul din Suceava ş. Ca profesor de desen.Muzeul Judeţean Botoşani După absolvirea Şcolii de Arte Frumoase se dedică picturii.Bucureşti 500" (1 959).cimec. Pentru omagierea activităţii artistului. participă cu lucrări de desen şi pictură la: Salonul de toamnă (1 931).George Călinescu" din cadrul Academiei Române. lucrări apreciate pozitiv de criticii de artă români şi străini. membru activ al Secţiei pentru educa� estetică din Ministerul Tnvăţământului.a. a indeplinit in Capitală diferite munci de răspundere: metodist la desen pentru Sectorul !.Ciprian Porumbescu" din Suceava (1 933) şi desfăşoară o prodigioasă activitate in cadrul . trei expoziţii personale: .L. stimat de studen� şi colegi. Astfel. Caragiale" . Televiziunea a filmat la casa artistului lucrări de grafică. responsabil al Cercului pedagogic al profesorilor de desen. paralel cu activitatea la catedră.expoziţie de grup împreună cu Vera Ceslovschi-Niţescu şi Jean Niţescu (1 966). Lucrări semnate de Ioan Cârdei se găsesc răspândite prin diferite colecţii particulare din ţară şi din afara ei: Franţa (Chamben).Coroana României" in grad de cavaler (1 934).a. Tn tot timpul vie�i. Fiind un cadru didactic competent şi conştiincios.ro / www. . bucurăndu-se din tot sufletul de avântul mişcării spirituale din această localitate urbană din Nordul Moldovei. N-a reuşit să le publice deoarece a incetat din viaţă. A pregătit pentru tipar . bust dispărut in cel de-al doilea război mondial. Salonul Moldovei (laşi.Flacăra" nr. Reuniunea . referent pentru unele lucrări de desen şi caligrafie. in plină putere de muncă. www. cu scenariul . A adunat un material bogat pentru studiul intitulat . De asemenea.Aspecte din Capitală" . Ca membru fondator al Cenaclului de artă plastică . pictură.

Fie. fost ministru. ieşit din frământarea gândului şi mâinilor mele. care să-i poarte nu­ mele. : . Tn primul rând lacrime sufleteşti pentru pierderea patriarhului nostru şi părintele copilăriei noastre Constantin Ciocoiu . Brătianu.ridică la Cernăuţi taman acelaşi bust al lui 1.Artistul Pictor şi Sculptor. bust Enescu.Dumnezeu să-I ierte şi fie-i ţărâna uşoară. rezultă şi din scrisoarea datată 7 aprilie 1 936.artist pictor şi sculptor. aduce astăzi ştiri ce ies din (.cimec. . Tzigara-Samurcaş de la Bucureşti şi d-1 O. Numai un singur lucru trebuie de-ngrijit: intervenţia Sfinţiei Voastre la care apelez şi-m pun toată nădejdea să fie cât mai rapidă. Şi. pentru care Dorohoiul trebuie să se mândrească.C!drul obişnuit.ACTA MOLDAV'IAE SEPTENTRJONAUS �ă Ioan Cârdei era foarte legat de Dorohoi. V­ tre acţiune. Urmează a treia veste.dacă lucrez eu bustul de la Dorohoi.în cele ce veţi întreprinde pentru sprij inirea lui Cârdei . cei ce nu vor înţelege nobila Sf. . Ar fi timpul ca .aşa cum vă ştiu . căruia . a patra noutate: bustul lui 1. Pledează însă pentru cauza mea. în sfârşit. cât mai discretă şi mai ales să se ridice deasupra oricărei preocupări de politică.după cât înţeleg . Suceava m-a legat de dânsa şi se mândreşte cu chipul în bronz al lui Porumbescu. pe lângă motivele de ordin sentimental enumerate mai sus. comuna Enescu. îi vor da coloratură de partid şi atunci toate visurile noastre se spulberă . Ar putea deci şi Dorohoiul să mă recheme nu numai prin amintirile din satul copilăriei . Furtună . Ardei. şi a generaţiilor viitoare. Chipăruş şi-a făcut renume în Italia şi la Paris. După cum vedeţi am dreptate să vă scriu mai mult chiar dacă n-ar fi vorba de rugămintea ce urmează. ca această marţi din săptămâna Patimilor s ă fi e un început. Tafrali de la laşi) nu rămâne decât să mi se ceară şi să se pună la contribuţie priceperea mea. să execute acest bust cu suma de 80. Dumitrescu-Brăila. dar. Brătianu pentru care fapt D-1 Pillat a fost însărcinat să i a contact cu sculptorii bucureşteni şi spune D-sa . iar retribuţia pentru bustul în cauză ar constitui pentru noi un început de suport.ro / www. Suceava .spun D-lor că .pe care o reproducem în întregime pentru conţinutul şi frumuseţea ei: . de pe care să ne putem avânta spre mult visatele cetă� de artă apuseană. Ş-apoi tot D-sa . «Universul». în care întotdeauna urmăresc cu interes activitatea spirituală a dorohoienilor.în hotar cu Cracalia -. cel ce-aţi fost duhovnicul şi sprijinitorul gânguririlor mele de artă. să facă comparaţie . Dacă dorohoienii I-au nesocotit pe-un Chipăruş.Prea Cucernice Părinte.ţinând seama de darurile cu care m-a înzestrat Dumnezeu . prin şcolăreştile isprăvi sau prin dragostea de mormintele părinţilor.ro 219 . . Dumitrescu-Brăila. şi starea materială a D-lui Dv. Tn al doilea rând vine vestea în legătură cu marele nostru Enescu: teatru Enescu. Nistor . pentru a face şi mai · valoroasă trecerea noastră printre concetăţenii lui Enescu.000 mii în favoarea mea. . atât cemăuţenii cât şi dorohoienii. distincţia cu premiul naţional de poezie acordată Domnului 1.muzeubt. Pillat. şi vă rog să mi le susţineţi cu mult suflet . . Ne bucurăm că şi la noi se recunosc şi se cinstesc merite ce se întâlnesc aşa de rar.angajat de D-1 ministru 1.s-a convenit ca D-1 fost ministru. www.s-au pus pe roate. Aceste gânduri le încredinţez întâi Sf.să fiu eu alesul dorohoienilor. Lucrările poate vor părea greu de abătut dată ce .000 lei. urmărea mişcarea culturală de aici şi că dorea să-I înnobileze cu o operă de artă deosebită. V-tre.adresată scriitorului D. să nu repete faptul c-un. pentru a-1 putea crea pe Cârdei .din moment ce se spune că are şi suflet de artist . ci şi prin o mai înaltă înfăptuire ce m-ar reprezenta în faţa Dv.e ridicarea bustului lui 1. Brătianu la Dorohoi. Am dat dovadă cu prisosinţă că ştiu a face artă: (s-au pronunţat esteţii noştri: d-1 Al. Astfel. Vor avea deci ocazia. iarăşi.îi va veni uşor să renunţe la un fleac de 80. Prima pe tapet .

Cârdei.voivodală"). Cu succese şi mii de mulţumiri. so�a sa. cele cuvenite de la so�a mea (distinsă pe ziua de 31 . dorinţa artistului nu s-a infăptuit. CĂRDEI IOAN. primul studiu de acest fel in limba română. in 1 940. ..Suceava . Doamna Adelina 1. executat de I . 1 936 de către Academia din Chambery cu Diploma . Se cuvine ca şi autorităţile administrative din municipiul Dorohoi şi comuna Suharău să omagieze personalitatea artistului.ro / www.Desenul copilului mic" . Cu sărutări de mână la Doamna. a insistat pentru ridicarea unul bust al lui Mihai Eminescu in judeţul nostru. BUSTUL LUI MIHAI EMINESCU executat la Bucureftl.Muzeul Judeţean Bototanl Să trăiţi Prea Cucernice Părinte şi să vă dea Dumnezeu toate cele bune. Aceste dorinţe nu s-au putut realiza inainte de 1 989.Crucea Albă de Savoia" in gradul de Cigole pentru volumul . bust a cărui fotografle o anexăm la prezenta comunicare spre publicare.ro 220 .. Acesta va realiza. Brătianu ar fi meritat un bust in oraşul Dorohoi. insă. 1958 BUSTUL LUI EMINESCU (GHIPS) ramas tn sala Primariei din Cemauţl. 1 .executat de soţul său in 1 958. in special cu prilejul pregătirii şi sărbătoririi Centenarului Liceului . Furtună la forurile superi­ oare. după modelul . cu prilejul aniversării dându-i numele unei străzi sau instituţii de cultură şi dezvelindu-i un bust intr-un loc corespunzător spre fi pildă generaţiilor tinere. in două volume." Cu toată intervenţia folcloristului şi istoriografului D. precum şi a monografiei oraşului Solca.un bust al lui Mihai Eminescu la Cernăuţi.Cârdei. a men�onat legătura cu Dorohoiul. deşi 1. Cârdei a solicitat ajutor in publicarea lucrării . Tn prezent. pierdut in timpul războiului.aşa cum am mai menţionat anterior .cimec. După moartea pictorului.lucrat in lut .Grigore Ghica" in 1 979. datorită restricţiilor şi greută�lor materiale cunoscute . a cărui fotografie o publicăm. De asemenea. Doamna Adelina 1. sunt condiţii mai prielnice pentru reluarea şi finaliza�a acestor acţiuni de către entuziaştii reprezentan� ai culturii din judeţul Botoşani.muzeubt. 1940 www.

coleg de generaţie cu Mihail Sadoveanu. apoi sub semnătură. părăsea " www. Studiile elementare le face la . la teatru. se înscrie şi mitropolitul Visarion Puiu. i se trezeşte gustul pentru lectură.. Tn capitală. Gheorghe" .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS MITROPOLITUL VISARION PUIU (1879-1964) ­ Pr. română. cu unele reviste literare din Bucureşti. ci prin complexul de lucruri ce-l înconjurau. de la Mrea Neamţ (coleg de Seminar). în familia conductorului de tren Ioan Puiu. Aici la laşi. Lui îi datorez primele compuneri stilistice bunişoare şi primele îndemnări de a citi literatură română şi străină. luând cărţi cu împrumut de la librarul Şaraga şi de la anticarul Kupperman . " Tn toamna anului 1 894. mare cărturar. ale lui Rădulescu-Metru" şi ale " profesorului C �co Dumitrescu laşi. ale lui Titu Maiorescu. " colaborează sfios" .Sf. după absolvirea Seminarului Veniamin. De la laşi. nu numai prin inalta sa situaţie ierarhică în biserică. care funcţiona "în marele palat al prinţului Mihail Sturdza. Tn clasa a VIl-a de Seminar. ajutând fără trâmbiţare zeci de elevi sărmani. prin jertfelnicia dragostei faţă de Biserica neamului. la concerte. nota mitropolitul Visarion. pe Calistrat Hogaş. fost domn al Moldovei". cu sprijinul directorului loanichie Fior Băcăuanul (Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului}. ia contact cu marile personalităţi ale vremii. despre care mitropolitul amintea în însemnările sale: . 1-a avut la lb. istoric. după care urmează o . Melchidisec.cimec. era cople­ " şitoare.ro 221 . mai întâi sub anonimat. Figura acestui vlădică. . Cu sprijinul bănesc al unui călugăr-ierodiaconul Varlaam Arghirescu. la 27 februarie 1 879. dar drept.". la Seminarul . editor şi autor de manuale. precum şi cu foi locale din " laşi. membru al Academiei Române (1 870). Victor. Printre profesori.muzeubt.Sever şi exigent. s-a născut în Paşcanii-gării (partea de jos a oraşului).ro / www. a fost episcopul Melchidisec Ştefănescu (1 823-1 892). ln toamna anului 1 891 . este transferat la . Iar când era Parlamentul deschis.Şcoală de Stat" în Roman. se înscrie la Facultatea de teologie-Bucureşti (toamna anului 1 899) . care şi-au înscris numele în panteonul nemuririi. este înscris în anul 1. asistând la strălucitele lectii-conferintă. .Seminarul Veniamin Costachi" din laşi (Seminar superior cu 5 clase). ambii născuţi la Paşcani. din toate clasele Seminarului participă la expoziţii de pictură. ca pe cineva superior prin sine însuşi.Şcoala nemţească particulară" din Paşcani. Florin ŢUSCANU nedreptăţit al istoriei · lntre marile personalităţi ale Bisericii Ortodoxe Române.care îşi împărţea leafa.Roman. Pe numele de botez." Cel care i-a acordat binecuvântarea pentru a urma Seminarul din Roman.

urmând ca.1 904. plin de energie şi iniţiativă. Visarion Puiu s-a arătat a fi un bun gospodar. primind totodată şi distincţia de protosinghel. care la plecarea lor. mitropolitul Visarion Puiu. având sediul la Curtea de Argeş. se putea arunca în aer în câteva clipe. 1 905). ministrul instrucţiunilor publice. pus apoi la îndemâna Facultăţii de Teologie. · când la Cameră. unde într-o dimineaţă geroasă de iarnă. După unirea Basarabiei cu România . La 1 7 martie 1 921 . unde în ian. La 6 dec. director al Şcolii Normale de Tnvăţători şi al Casei Bisericii intră funcţionar la această instituţie. să fie hirotonit arhimandrit.Acest Seminar . fugind să audă oratori politici. . având un frumos caracter academic" . care va deveni Ministerul Cultelor. XVI I. cu sobele pline de cartuşe şi grenade. în prezenţa episcopului Gherasim Safirin. la cel din Chişinău . va pleca să-şi desăvârşească studiile. care la vârsta de 72 de ani. paşii săi se vor îndrepta spre Kiev.cimec.mitropolitul Visarion Puiu. la Academia Teologică întemeiată de Petru Movilă in sec. pe atunci doar arhimandrit. în preajma lui Spiru Haret.ro ." fn perioada studiilor (un an şi jumătate) la Kiev. este tuns în monahism. Tot la Chişinău. 1 905. apoi va conduce Societatea lstorico­ Arheologică din Chişinău. Din Bucureşti revine la Roman.organizată de un eminent profesor rus.fnsemnări din viaţa mea". a avut prilejul să facă o călătorie de studii şi la Moscova. bun administrator şi slujitor al Bisericii. în biserica Adormirii Maicii Domnului. citesc scrise cuvintele: mitropolit PETRU MOVI LĂ. Sunt lângă mormântul vestitului ierarh. va fi transferat de a Seminarul din Galaţi. a învăţat uimitor de bine lb. avea un foarte bun local. îl lăsase într-o stare de plâns. primind numele VISARION. După examenul de licenţă . Visarion a condus şi Societatea Culturală a Clerului şi aceea de binefacere a oraşului. din Lavra Pecers îşi aminteşte mitropolitul în Tndemnările sale: . Iosif M. 1 908. adăpostise pe rând câleva regimente. română şi a fost mult apreciat şi de Nicolae Iorga când i-a vizitat Muzeul Bisericesc". în ziua de 1 ian. la patru până la cinci sute de săraci.cei mai frumoşi ani ai călugăriei mele" (hirotonit diacon: 25 dec. Parhomovici.muzeubt. pe atunci discuţiile parlamentare. lucrând mai bine de un an.ro / www. domnul Moldovei. După ce a restaurat Seminarul din Chişinău. în care se împărţea hrana zilnic. Bucureşti. în catedrala episcopală. este hirotonit ieromonah. incât un chibrit. ctitor al acestei mari aşezări monahale. iar jurisdicţie asupra judeţelor Argeş şi Olt. mitropolitul Visarion nota că au fost . Visarion este numit inspector Eparhial al Mănăstirilor din Basarabia. 1 944 . la propunerea lui Petre Garboviceanu.1 9 1 8. 222 Muzeul Judeţean Botoşani www." Tn toate aceste posturi de răspundere.pe unul dintre stâlpii enormi ai bisericii. De aici. la 21 dec. este ales episcop al Argeşului. . recent înfiinţată. dar care în vremea Revoluţiei ruse. ca şi al Academiei Kievului. fiul lui Simeon Movilă. 1 909. fiind numit vicar al Eparhiei Dunării de Jos şi director al Seminarului Sf.îşi aminteşte mitropolitul." 1 907.cursuril�:: . Despre anii petrecuţi la Roman. când la Senat.nota în lucrarea autobiografică: . La Kiev. Andrei din Galaţi (1 909-1 9 1 8).

locuind pentru început în gazdă la un evreu şi la un Neamţ. între 1 92 1 . inexplicabilă şi profund jignitoare pentru episcopat. fabrica de lumânări. egali de neplăcută se pune Curtea săvârşind asemenea lucruri". deoarece pe atunci clerul ei (ca şi al multora) era robit politicianismului. Totodată. Aici la Bălţi. ca Exarh al mănăstirilor din Basarabia. după multe frământări şi numai după ce am ameninţat pe administratorii palatişti. episcopul Visarion a avut o activitate deosebit de fructuoasă. că voi intra în palat cu forţa ţăranilor din satele vecine". Cancelariile erau în nişte locuinţe sărace din acest târg. O situaţie stranie. ctitorii şi restaurări de biserici etc. energia. episcop de Huşi (viitorul patriarh al României). a mitropolitului Dositei al Sevastiei precum şi a mitropolitului primat al României. Pe lângă această realizare. nu înlătura neplăcerea lipsei de locuinţă pentru episcop . la 27 martie. le are asupra palatului şi curţii dimprejurul lui. în prezenţa principelui Carol. .Hotin. având studii la Kiev. datată 21 iul. iar instalarea şi scaunul episcopal de la Argeş. iar reşedinţa episcopală era mereu închisă sub cuvânt că este locuinţă regală. despre evidentele drepturi pe care P. că avea drept catedrală. 1-a ales la 29 martie 1 923 episcop al Hotinului.1 929. Şcoli pentru Băieţi şi pentru fete. se lăsase locuinţă maestrului grajdurilor pustii. 1 921 . cu slabă pregătire Evanghelică şi cu multe elemente prea puţin disciplinata.Cetatea Albă. a ctitorit o impunătoare catedrală (piatra de temelie a fost aşezată la 28 sept. ca director al Seminarului. Iorga.arată Visarion. este numit locţiitor de mitropolit al Basarabiei. cunoaşterea limbii ruse. Tn corespondenţa Mitropolitului Visarion Puiu se păstrează câteva scrisori inedite primite de la N.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS Hirotonia sa în arhiereu are loc de Buna Vestire. a patriarhului lerusalimului-Damianos.O. • ••• ••• • www. fiind bun cunoscător al limbii ruse şi al realită�lor din Basarabia.cimec. care nu venea prin Curtea de Argeş decât vreo 2-3 zile pe an. s-au înfiinţat două noi Eparhii. Mi s-a obiectat că aşa a fost de la început şi că Ghenadie a stat în căsuţa din dos. cu reşedinţa la lsmail. am dobândit .muzeubt. De la început nu mi-a plăcut. Pimen).R. ţară constituţională şi cu o religie dominată în a arăta regelui ce greşeli se fac şi în ce lumină nici miniştrii de Culte.S. Sf. Sf. Având în vedere activitatea. Seminarul Teologic. cea mai frumoasă biserică a Ţării. Una dintre ele. Şi aici. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. noi schituri şi mănăstiri. Din nenorocire n-am putut face ca părerea mea să fie primită. ca şi la Argeş. Pentru episcopi. pentru recuperarea palatului episcopal: "Am vorbit regelui. Sinod al B. va lucra în condiţii improprii. cu reşedinţa la Bălţi. studiile la Kiev. că grăjdarul e născut la ţară" . ale Curţii Regale. După revenirea Basarabiei la patria mumă (28 mart. iar împrejurarea . Casa de Ajutor. la 10 martie 1 923: . . . 1 9 1 8). într-o pe care nu o înlătură nici Sinodul. perioada petrecută la Chişinău. Instalarea sa a avut loc pe 13 mai 1 923. a ridicat palatul episcopal. Banca Clerului.ro / www.ro 223 . ne prezintă răspunsul lui Iorga la demersurile făcute de Visarion. Astfel Nicodim Munteanu. procedează la reorganizarea vieţii bisericeşti de aici. Ateliere. cămin�l preoţesc. Locuinţa în Palatul Regal (Episcopal).1 924.

dincolo de interesele inguste ale unui biserici naţionale. ales în Consiliul Eiparhial la Hotin. 1. Ocna. lucru mărturisit de dânsul în mor deosebit. de răceala şi amorţeala în care se mişca Biserica.. având frumoase calită� cărturăreşti.buni şi ascultători. a ajutat studen�i dornici de invăţătură� a făcut dona�i in ian . Ciopraga. până în 1 944 .8/1 928).samarinean milostiv": a făcut dona�i. cu povăţuiri pentru tineri. ce era aproape. poate că răsplată a muncii puse in slujba sa în această latură a ţării. nu s-a bucurat de acelaşi succes în activitatea sa şi nici nu a avut ambianţa spirituală. pastorala. in Tnsemnările sale.4/1 931 ).muzeubt. Brătianu. Arad.. Anul 1 939 devine un an crucial în viaţa mitropolitului Visarion. de la Băi� (Episcopia Hotinului). iar pentru o mai bună cunoaştere a României Mari. patriot. 1 931 . prin decesul mitropolitului Nectarie Cotlarciuc." Episcopul Visarion s-a arătat a fi un . Mitropolitul Visarion. Pe lângă activităţile administrativ-gospodăreşti. lucru dovedit încă din primele veacuri creştine.a. iar în urma acestui eveniment Visarion Puiu este ales mitropolit al Bucovinei. nr.lucrări de conjuncturA" cum le numeşte acad.işi amintea Visarion Puiu. din cele aproximativ 40 de lucrări scrise de dânsul. Cluj. Const. Cu ocazia instalării. Monahismul ortodox din România de astăzi . Pentru a fi sigur că scrisoarea va ajunge pe biroul lui Stalin.Muzeul Judeţean Bototani . mitr. 14 sept. nr. www. a făcut colecta şi pentru bisericile din Grecia şi Bulgaria. prin care-şi exprima nemulţumirea generată de apatia preoţilor. ministere de externe şi legaţii.mai mult de jumătate au fost scrise la Bălţi. cu o credinţă arzândă. La .O. . face pasul hotărâtor şi incearcă printr-o scrisoare. laşi.R. cu ochii minţii şi ai sufletului. Scrisoarea aceasta este un act de mare curaj. aici în Bucovina existând o stare de secularizare. a organizat o excursie pe ruta: Cemău�. Chestiuni bisericeşti . Tn vara anului 1 935. persecuţia şi nedreptatea la care era supus marele popor al Rusiei. Visarion. mitropolitul Visarion a avut o bogată activitate editorială. Oradea. fără teama vecinătă�i haosului şi primejdiei bolşevice. Tg. . mitropolitul Visarion. cănd are loc un cutremur cu urmări grave (revista B. la 1 7 oct. Chişinău. au trecut producăndu-mi bucurii sufleteşti · pe care numai bunul Dumnezeu mi le-a dat. 1 939.1 933. este un unicat. 1 935.ro 224 . reportaje. Gala�.O. datată Cernăuţi. dar şi Biserica Ortodoxă. Adevăruri crude. cum e ramura românească a moldovenilor dintre Prut şi Nistru. fiind instalat la 1 0 noiembrie. Astfel. să-I determine pe acesta să mediteze profund asupra acestei forţe care din totdeauna a fost Biseri� sentimentul religios nu poate fi distrus prin nici un fel de persecuţii. devine vacant. dar cu toate acestea nu s-au ocupat de formarea unui grup de teologi din rândurile monahilor..ro / www. Sinaia.1 938 ş..Cernăuţi. ea poartă pecetea personalităţii WJarelui mitropolit. era nemulţumit şi de Facultatea de Teologie (Cernăuţi).R. Ierarh energic. peste Nistru. o trimite simultan (tradusă) la diferite consulate. a rostit un cuvânt. cunoscută prin profesorii săi. de marele istoric Nicolae Iorga şi de Gh.cimec. lsmail (revista B.Sprijinit de un popor cu drag de Biserică . Braşov. Pe lângă o serie de broşuri. reţinem şi căteva titluri: Documente din Basarabia. Activitatea depusă la Episcopia Hotinului a fost apreciată în mod deosebit de regele Carol al 11-lea. Brăila. Mănăstirile din Basarabia. el vede drama. autori de manuale. adresată direct lui Stalin. Perioada petrecută de Visarion Puiu la Băi� (1 923-1 935) a insemnat foarte mult şi în activitatea sa tipografică. de un mare patriotism. cei 1 2 ani de păstorie in Episcopia Hotinulul. scaunul mitropolitan de la Cernăuţi.

ca o despăgubire pentru stăpânirea 22 de ani a României. Iuliu Scriban. căt de lipsa reacţiilor din partea Bisericilor Ortodoxe. este numit şeful Misiunii Ortodoxe din Transnistria. La 21 februarie 1 946. n condamnă .Visarion n-a fost indignat de lipsa răspunsului din partea lui Stalin.Visarion. Dr. iar el se retrage la Bucureşti. nu avea sferă de jurisdicţie. Italia.sub orice preţ". a fost extrem de anevoioasă. asupra clerului. asupra bisericii. După retrocedarea Basarabiei.ro 225 .ro / www. a părăsit ţara fără autoriza�e şi incuviinţare.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Stalin cu siguranţă a primit scrisoarea. faţă de abuzurile unor reprezentanţi ai autorităţilor. la Vovidenia-Neamţ. moarte. condusă iniţial de Arhim. dar şi-a continuat drumul. Tribunalul Poporului. având reşedinţa la Odessa. Antim Nica}. care avea o experienţă vastă. fiindcă in vara anului 1 942. episcopul Tit Simedrea. Se pare că mitr. in cartea sa . scaunul mitropolitan de la Cernăuţi fiind ocupat de urmaşul său la Băi�. tânărul arhim. Tn aceste împrejurări. sub falsul motiv că ar fi populat cu ucraineni şi odată cu acesta cere şi cedarea părţii nordice a Bucovinei. unde işi va afla şi sfArşitul. La scurtă vreme după retragerea sa. mitropolitul Visarion Puiu părăseşte ţara. fiind in disponibilitate.provocatoare" de răzvrătire. - www. imputandu-i-se faptul că la data părăsirii ţării.. să participe la hirotonirea unui ierarh. cu cererea inapoierii Basarabiei . vine in sprij inul populaţiei ortodoxe din Transnistria. plină de dăruire. Activitatea mitropolitului Visarion Puiu in Transnistria. a fost caracterizat . deschiderea unui Seminar la Dubăsari. Visarion in Transnistria: redeschiderea şi revigorarea unor biserici. iar mai apoi a fost încredinţată mitr.duşman" al poporului. intr-un cuvAnt. motiv pentru care este inlocuit din funcţie. 1 997 dat fiind faptul că in tinereţea sa a activat in aceeaşi misiune. Uniunea Sovietică adresează României un ultimatum. urmată de înlăturarea sa din funcţie. Şederea mitropolitului Visarion Puiu. in urma activită� din Transnistria. Atitudinea fermă şi intransigentă.cruciadă spirituală" . din Bucureşti. in contumacie (lipsă). a ierarhilor şi personalităţilor care ar fi putut să creeze o opinie internaţională. Drumul exilului a fost lung şi anevoios: Austria. La jumătatea lunii august 1 944. Trebuie să amintim câteva din realizările mitr. refacerea vieţii monahale. s-a finalizat prin inaintarea demisiei in ziua de 9 mai 1 940. şi prin aprobarea regelui asupra demisiei. se stabileşte in Franţa. mitropolitul Visarion Puiu. faptul că ar fi participat la acţiuni . la Zagreb. se retrage .la frumosul schit Vcwidenia al Mănăstirii Neamţ". este de scurtă durată. Munca pe care a depus-o aici. menţinând persecuţiile indreptate asupra poporului rus. o .cimec. la 1 iunie 1 940.muzeubt. dar eficientă. hirotonii de preoţi etc.De la moarte la viaţă" . infiinţând o eparhie misionară. Fiind trimis in fruntea unei delega�i. mitropolitul Visarion. pe care a iubit-o atât de mult. nu se va mai intoarce niciodată in ţara sa. (cu vicarul său. in noaptea de 26-27 iunie 1 940. la fel de mult ca şi Biserica neamului. profitând de un moment favorabil. pentru a evita persecu�ile comuniste ce-l aşteptau. aceasta fiind prezentată deosebit de clar de părintele Paulin Lecca. Elveţia iar din 1 946. a deranjat foarte mult propaganda comunistă. Biserica Ortodoxă Română. a studiat-o. tipărirea de cărţi de rugăciuni.

este condamnat şi de Biserică. 1 944. Mitropolitul Visarion Puiu. rămânând doar monah.B/1928. Bucureşti. De la Nistru. aplicându-i cea mai gravă pedeapsă bisericească . prof. drept catedrală servind biserica română de aici. îşi va găsi sfârşitul. in revista Teologie şi Viaţti.. pân' la Tisa. 1 -4/1 994. pentru pătimirea şi moartea sa printre străini: "Cum voi cânta cântarea Domnului în pământ străin" (fragment din Psalmul: La râul Vavilonului). Nicolae Cotos. cu sediul la Paris. 1 / 1 931 . Chişinău. Vlsarlon Puiu. 1 933. Istoria Basarabiei. Visarion Puiu. 10 ani de la reinfiinţarea Episcopie/ Hotinului. fiind înmormântat în localitatea Viels-Maison (nordul Franţei).O.R. 1 0. dezbrăcându-1 de demnitatea arhierească. Ulterior a fost reînhumat în cimitirul Montpamasse.766-768. Pr.ro / www. Credinţa Neamului. 7. Alegerea.CATERISIREA. nr. Excursia P. in revista Teologie şi Viaţă.O.dr. investirea şi instalarea P.1 2/1 99 1 . www. ocupând în Istoria Bisericii noastre locul pe care cu nemăsurată dragoste. Sf. S. cu mult patriotism şi credinţă statornică şi I-ar fi săpat.S. Tnsemnări din viaţa mea. 4. Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia. cu dorul de ţară. 2. rev. Revista B. 1 993. Chişinău.loan lvan. Mircea Păcurariu. Pentru istoria monahismului din Moldova. din Paris. de poporul său (asemeni lui Dosoftei).prof. Candela. Episcop Tit Slmedrea al Hotinului.R. 1 2/1 936. întru nemurire. Diac. nr. laşi. a condus Episcopia Ortodoxă Română din Europa Occidentală. 5. Inscripţia de pe mormântul său este sugestivă.R. A trăit într-o Mre catolică a trapiştilor. Pr. Mitropolitul Visarion Puiu. unde la 10 august 1 964. A.dr. 1 937.ro 226 . 3. Din 1 949 până în 1 958. Vlsarlon Puiu. 6. l .O. Mircea Păcurarlu. 9. mitropolitul Visarion Puiu a fost reabilitat.Muzeul Judeţean Botoşani Mai târziu. consideră justificată hotărârea luată de Tribunal. 9. nr. vol .cimec. în 28 februarie 1 950. pag.Mihal Mocanu. in revista B. nr. 1 2/1 99 1 . Constantin Tomescu. Sinod al B.muzeubt. nr. Pr. Boldur. 8. pentru motive formale. Basarabia. nr. După Revoluţia din 1 989. Bibliografie: 1 .

îmbogăţind literatura de specialitate cu o serie de date ştiinţifice valoroase. atât de utile omului în agricultură. 1 896.Profesor dr. acolo unde tatăl meu .cimec. mijlociu de statură. în satul Costeşti. au o importanţă vitală pentru menţinerea purităţii mediului ambiant. Era un om plăcut la chip. a chipului său. deloc banală. decât aspectul unor insecte comune şi dacă ele nu impresionează prin nuanţele de culoare în raport cu musca domestică. prima Jntâlnire a urmaşilor foştilor membri ai Academiei". Theodor Speranţia. Aşa se explică faptul că şi-a consacrat viaţa studierii biologice a unor grupe de insecte entomofage (în special Tachinidae şi Sirphidae). Lucrările asupra insectelor folositoare în agricultură prezintă o importanţă deosebită prin aceea că au demonstrat că Tiachinidele formează un mijloc de luptă natural contra insectelor dăunătoare agriculturii. Petru Şuster poate fi considerat drept promotor al unui domeniu de cercetare de cea mai mare însemnătate practică: lupta biologică împotriva dăunătorilor din agricultură. Ştefan Fălcoianu. judeţul Botoşani. Implicit. Petru Şuster şi-a adus o contribuţie esenţială în sprijinul protecţiei plantelor de cultură prin mărirea gamei mijloacelor de luptă contra duşmanilor naturii. Olănescu. Cezar Petrescu şi Cornel Mendrea. spre dreapta. putând fi întrebuinţate în lupta biologică împotriva insectelor dăunătoare. de unele influenţe negative ale metodelor chimice de combatere a dăunătorilor. Referindu-se la importanţa acestor insecte. binecuvântată de Dumnezeu. D. comuna Răchiţi.muzeubt. Totodată. în aula Academiei Române.ro / www. mai mult ca oricând. importanţa acestor Diptere www. Cu această ocazie s-a mai vorbit despre: Vicenţiu Babeş. Format la şcoala ilustrului zoolog Profesor 1. cu ajutorul insectelor entomofage. Borcea. alături de experimente şi lucrări practice. elaborând în această direcţie un însemnat număr de lucrări ştiinţifice. 1-a urmărit toată viaţa. cu mare putere de penetraţie sfredeleau sufletul şi stârneau curiozitatea. pentru înlăturarea efectelor negative ale poluării. am vorbit de această dată eu despre personalitatea regretatului meu tată. Născut la 1 5 mai. Petru Şuster face parte din galeria oamenilor de seamă pe care i-a creat pentru eternitate această zonă a Moldovei. Gheorghe Ionescu Siseşti. Astfel.ro 227 . Expresia reţinută. ascundea de fapt un imens univers spiritual. Ideea de luptă contra dăunătorilor agriculturii. probleme care azi. Victor Babeş. privind cunoaşterea aprofundată a biologiei entomofagilor.Dacă Tiachinidele nu oferă. Rădulescu Metru. când le privim în colecţie.ACTA IIOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Despre Profesor Doctor Petru ŞUSTER Elena Florica ŞUSTER La 9 martie 1 974. a avut loc la Academia Română . Petru Şuster afirma următoarele: . plini de tensiune. îşi purta părul negru într­ o buclă lăsată pe frunte. Petru Şuster. Petru Şuster şi-a prezentat de-a lungul vieţii lucrările ştiinţifice. de la Facultatea de Ştiinţele Naturii din laşi. robust. ochii său verzi. prin spiritul său practic şi anticipativ şi-a dat seama de necesitatea imperioasă de menţinere a echilibrului biologic din natură.

Petru Şuster îşi dedică întreaga sa pasiune şi viguroasa sa forţă de muncă studiufui Tachinidelor. Tn sprijinul aplicării in practică a ideilor sale in această direcţie. Tn cele 20 de luni cât a lucrat in laboratoarele . unde studiază colecţia de Tachinidae de la . din Paris. sub imboldul marelui zoolog 1. adică in 1 928. Borcea. teoretică şi practică. " Pe lângă cele 60 de lucrări publicate. Reintors in ţară. Profund cunoscător al fenomenelor din natură.ale Europei. După patru ani. adusă dezvoltării entomologiei. precum şi pentru a studia colecţiile de Tachinide din unele institute de prestigiu . Tn acest timp a reuşit să lucreze chiar cu directorul institutului. va contribui. totodată lucrând şi in . lucrare care il consacră deja ca entomolog. cu care a publicat in colaborare. in diferite centre universitare pentru materiale de documentare. ci şi ecologic. Studiul acestor insecte. pe lângă valoarea ştiinţifică. a cerut in repetate rânduri forurilor in drept să aprobe înfiinţarea in România a unui Institut de Entomologie. pe care a susţinut-o la 1 8 iulie 1 929. mai ales când s-a aplicat metoda biologică de luptă contra insectelor vătămătoare agriculturii". la alcătuirea celei mai complete colecţii de Tachinidae din ţară. făcând schimb de material biologic www. cât timp a trăit.Museum fur Naturkunde". pleacă la Berlin unde a studiat colecţia de Tachinide de la .Muzeul Judeţean Bototani creşte considerabil când ne gfmdim la dezvoltarea lor larvară parazitară. alcătuind o valoroasă colecţie. impunându-se prin autoritatea sa de bun cercetător şi naturalist. pleacă la Viena.muzeubt.Naturhistorisches Museum". nu putem să nu arătăm şi felul cum a căutat să aplice in practică probleme de combatere biologică a insectelor dăunătoare. studiind diferite colecţii din centre universitare europene. caută să-şi agonisească din nou bani pentru a putea să meargă de această dată in Franţa. Hans Przibram. Cu această ocazie studiază colecţia de Diptere de la Museum National d'Histoire Naturelle". judeţul laşi. cercetează sistematic toate zonele ţării. Această lucrare nu a fost numai cu un caracter sistematic. Importante lucrări privind interrelaţiile dintre Tachinidae şi gazdele lor. arătând importanţa practică a acestor Diptere in agricultură prin aceea că paralizează insectele dăunătoare.cimec. Pentru a avea material biologic cât mai bogat şi variat. ajungând la rezultate interesante. fără rezolvare. in 1 924. care a constituit subiectul pentru teza sa de doctorat. pe care le-a folosit in elaborarea lucrărilor de combatere biologică. Pe pământul ce il poseda soţia sa. atât a paraziţilor cât şi a gazdelor. Pe baza materialului colectat şi studiat îşi întocmeşte lucrarea de doctorat .Contribution ă l'etude des Tachinaires en Roumanie".ro / www. Colectând un imens material entomologic din toate colţurile ţării.Institutului de biologie experimentală" a lăsat o impresie frumoasă. au fost efectuate prin culturi in laborator. era o pădurice de stejar care a fost invadată de Limantria Dispar L. comuna Gropniţa. profesor dr. reuşeşte să capete prin concurs o bursă de stat pentru a merge la Viena să lucreze in laboratoarele de biologie experimentală a profesorului dr. lucru care se înfăptuieşte in anul 1 932. Datorită calităţilor sale de bun naturalist şi cercetător.ro 228 . studiază biotipurile acestora şi sugerează unele păreri asupra modului cum pot fi atrase insectele folositoare prin cultivarea Umbeliferelor. Astfel. pe moşia din satul Sângeri. A vizitat toate centrele universitare din ţară. Cererea sa a rămas. bazat pe importanţa şi rolul Tachinidelor in mediul înconjurător prin parazitismul lor larvar. a luat legătura cu specialişti români şi străini. a găsit sprijin şi înţelegere pentru a putea pleca in străinătate. Astfel.Staţiunea de protecţie a plantelor" (Pflanzenschutzstation).

Dr. A doua zi. La prima şedinţă a secţiei de Entomologie şi răspândire geografică a insectelor. sehr beruehmte Entomolog. Petru Ş_uster. casa din satul natal a devenit Casa memorială . in Nord . Lindner (din Stuttgart).Familien. fiind precedat la cuvânt de marele entomolog E. Iar bustul care străjuie intrarea în şcoală este atât de reuşit că numai nu vorbeşte.cimec. Petru Şuster a fost ales. a îmbogăţit inventarul faunistic nu numai al ţării dar şi al întregii lumi. am 21 mai.H. Er ist lange mit Diptarae in Wien. Din activitatea didactică a Prof. al cărei preşedinte era Dr. după zeci de ani.ro 229 . Tachinidae. în perioada 1 8-20 august 1 939. cursurile de Biologie pe care le-a ţinut până la 24 sept 1 954. Embrilogie-. am 1 5 mai. vor rămâne memorabile cursurile de Histologie şi Embriologie din perioada 1 940-1 948 şi apoi. wo Wienssenschatler und Bekante und Verwante vom Patru Şuster teilgennomen haben.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS cu diverşi specialişti.. In Memoriam" .und Sulphidae.Profesor Doctor Petru Şuster". Geboren in 1 5 mai 1 898. Dr. Petru Şuster. Hat ueber 60 Drucklagen in seine Spezialitaet publiziert. ins Costeşti wurde das Jahrhundert gefeiert. care a avut loc la Berlin. in lassy und. Dr.Scurmans Stekhoven iar secretar profesor Dr. dies Jahr. printre aceştia numărându-se şi profesor Dr. ist auch ein Simposion: . practic. Als Achtung und Erinerung fuer den bekante Wiessentschaftler. Tn urma sa.und Bilogischegeschihte. Lucrările sale au fost onorate prin aceea că două au fost prezentate la cel de-al VI I-lea Congres I nternaţional de Entomologie. veniţi din 49 de ţări.ro / www. Dr. Dacă facem o analiză de ansamblu asupra celor 254 de referenţi ai Congresului. Allgermeinebilogie. putem spune că abia zece dintre ei au prezentat mai mult de o lucrare. spre satisfacţia sa şi mândria naţională. vicepreşedinte al acestei secţiuni. Berlin und Paris bbacheftigt. Tn ziua de 1 9 august 1 938 a prez:entat lucrarea . * * * A plecat spre a nu se mai întoarce în lumea noastră în seara zilei de 1 1 octombrie 1 954. Ca o recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice. este ales la 21 decembrie 1 935 membru al Academiei de Ştiinţe din România. als Petru Şuster geboren wurde. Kolbe (din Berlin). www. Am 1 1 october 1 954 starb voile Arbeitsucht.Răchiţi. spezialisiert in Anthomidae-.. Dass Dorf Costeşti . Landkreiss Botoşani.. Dor hat die Histologie-.J.Studien unterrichtet. Petru Şuster hat die Naturwiessenschaft-Fachhoschule in lassy abgeschlossen. Prof. lnzwieschen. a prezentat o lucrare de zoologie experimentală: " Fuehler und Beinregeration nach Ganglienextirpation bei der Egyptischen Gotte". iar şcoala din sat i-a luat numele. Uber due Raupenfliege (Tacchiniden) Rumaeniens" .Moldavian ist der Geburtort des Prof.muzeubt. in Costeşti vorbereitet. la Universitatea din laşi. Petru Şuster.

Prof. Borcea. 1 908.dr. cu o foarte documentată teză: . în calitate de fiică a savantului. Ion Nădejde. Este numit asistent definitiv. Lucrările Simpozionului au început prin vizitarea Casei Memoriale . fiind apoi repartizat la Spitalul nr. unde are profesori de valoare ca lorgu Iordan şi Roiu Luchian. Popovici Bâznoşeanu. 1 91 0-191 7.cimec.ro / www. a fost evocată viaţa şi opera savantului.3 de băieţi din Botoşani. Tşi susţine examenul de licenţă în ştiinţe naturale. unde studiată colecţia de Tachinidae de la . Astfel.La 1 5 mai 1 996 s-a împlini un veac de la naşterea Prof. posteritatea a sărbătorit centenarul naşterii marelui biolog. 1 9 1 8. specialitate zoologie. la Şcoala Normală din Botoşani a avut loc un Simpozion de omagiere a Prof. la Academia Română . în satul Costeşti.filiala laşi. Petru Şuster. în băncile căruia au învăţat şi alţi mari oameni de ştiinţă: A. inaugurată la 29 iunie 1 993 şi au continuat la Şcoala generală Costeşti. în paralel cu activitatea de asistent.Veniamin Costache" din laşi. 1 martie. 1 924. La 17 mai 1 996. Se naşte în satul Costeşti. T. Născut în satul Costeşti. şcoală care poartă numele savantului. Este încadrat asistent provizoriu la catedra prof. Teodorescu. La 21 mai 1 996. 1 47 din Botoşani. 1 91'8-1 923. judeţul Botoşani. Tabel cronologic 1 896. Petru Şuster urmează cursurile anului întâi al Liceului A. Pleacă la Viena unde studiază colecţia de Tachinidae de la "Naturhistorisches Museum " . Petru Şuster" .dr. la specialitatea zoologie sistematică. 1 925. Mihai Ciucă.Insecte dăunătoare agriculturii " .muzeubt. E. 1 91 6. Pleacă la Berlin. al optulea copil al familiei Şuster: Petru.Foarte bine şi laude " . de la a cărui naştere s-au împlinit 1 00 de ani. Muzeul Judeţean Bototanl Centenar Profesor Doctor Petru Şuster www. Absolvă Şcoala urbană nr. judeţul Botoşani. comuna Răchiţi. Petru Şuster. Satisface stagiul militar la compania a 4-a sanitară Roman. 15 mai. 1 923.1 9 1 8 . Nicolae Iorga şi alţii.dr.In Memoriam " . Petru Şuster face parte din galeria oamenilor de seamă pe care i-a creat această zonă a Moldovei. Implicarea mea. având ca învăţătoare pe domnişoara Petrescu. Urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe Naturale din cadrul Universităţii din laşi. 1 923-1 927. binecuvântată de Dumnezeu. Kogălniceanu din laşi. a avut loc momentul aniversar: 1 00 de ani de la naşterea savantului Petru Şuster . ca profesor secundar la Liceul M. 1 noiembrie. Pentru că înţelege rostul faptelor în lume. am considerat-o întotdeauna o sfântă datorie de suflet. Urmează Seminarul . 1 909.ro 230 . Laurian din Botoşani. 1 928. 1 921 . Simpozionul a fost organizat de catedra de biologie a şcolii. fiind încă student. cu gradul de sergent. Funcţionează. prof. în ce priveşte cinstirea memoriei părintelui meu.. 1 aprilie.Dr. Este numit asistent suplinitor la Laboratorul de Zoologie descriptivă. embriologie şi hidrobiologie. 1. în ziua de 1 5 mai 1 996. 25 februarie. obţinând calificativul: .Museum fuer Naturkunde" .

1 februarie. fiind precedat la cuvânt de renumitul dipterolog: Lindner. Hurmuzescu.muzeubt. Ion Atanasiu. martie. 1 936. Hans Przibram. intre aceştia fiind inclus şi Prof.Fuehler und Beinregeneration nach Ganglienextirpation bei der aegyptischen gotte". D. David.Foarte bine şi distincţie" . Se căsătoreşte cu Eufrosina Tăbăcaru (de origine armeană). Cere sprijinul lui Nicolae Iorga dar acesta nu il ajută cu nimic. 1 8 iulie. Horia Hulubei.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRlONAUS 1 929. Este ales membru al Academiei de Ştiinţe din România.ro . deşi funcţiona de 1 8 ani in Universitate şi avea 1 O ani de când obţinuse Doctoratul. P. 1 februarie. aprilie-noiembrie 1 931 .Petru Şuster este cooptat in comisia pentru problemele agriculturii a Consiliului Naţional de cercetări ştiinţifice de pe lângă Academia Română. Petru Şuster ţine şi cursuri de Histologie şi Embriologie. Octavian Mayer. directorul institutului. Procopiu. Wen) sub directa conducere a marelui specialist in biologie experimentală şi anatomie microscopică. Bâznoşanu. 1 930. 1 947. lşi susţine teza de doctorat cu titlul . la biserica din satul Costeşti. 30 aprilie. 1 5-20 august. Obţinând prin concurs o bursă de stat pentru a merge la Viena. judeţul Botoşani. Tn ziua de 1 9 august a prezentat lucrarea: " Ueber de Raupenfliegenffachiniden/Rumaeniens" .dr. 231 www. 1 931 . Este numit şef de lucrări. Şt. 1 aprilie. emisă in acest an de către Ministerul Învăţământului: Anghelescu. Se naşte fiica Elena Florica. Prof. 1 938. 21 decembrie. singurul copil pe care il va avea familia savantului. 1 941 . Participă la al 7-lea Congres I nternaţional de Entomologie de la Berlin. C. activitate didactică pe care a desfăşurat-o ani de zile fără să primească indemnizaţie de laborator. E.dr. A. 1 943. este luat de fui său la Viena timp de o lună de zile. obţinând titlul de doctor in Ştiinţe Naturale cu menţiunea . 1 938. C. Lucrarea de doctorat a publicat-o in Analele Ştiinţifice ale Universităţii din laşi unde i se rezervă cca.cimec. cu care a publicat in colaborare. În ziua de 20 august a prezentat o lucrare de zoologie experimentală: . Miron Niculescu. putem spune că abia 1 O dintre ei au prezentat mai mult de o lucrare. V. Popovici şi M. fiind numit vicepreşedintele secţiei de Entomologie sistematică şi Zoogeografie. lucrează in laboratoarele Institutului experimental de biologie al Academiei de Ştiinţe (Biologische Versuchanstalt der Akademie der Wissenschaften. 1 932. A. Mihai Şuster. prof.200 pagini.ro / www. 1 939. Popovici. Este denumit conferenţiar definitiv la aceeaşi conferinţă. 1 935. Petru Şuster. Legea Învăţământului Superior.Contribution ă l'etude des Tachinaires en Roumanie" (Contribuţii la studiul Tachinidelor din România). Motaş. 1 935. Dacă facem o privire generală asupra celor 254 referenţi ai Congresului. tatăl lui Petru Şuster. Pleacă in Franţa unde studiază colecţia de Dipterae de la Museum " National d'Histoire Naturelle" din Paris. 21 martie. Comisia de examinare este formată din profesorii: 1. 1 940-1 948. Borcea. Este conferenţiar suplinitor la conferinţa de Zoologie. Bădărău. Radu şi alţii. vine să il înlăture pe savant de la concursul pentru ocuparea celor două catedre de Zoolo'gie (la Cluj şi Cernăuţi) pe motivul că era deja asistent. Moisil. alături de alţi oameni de seamă ca: G.

Predă Istoria biologiei. Profesor Doctor Petru Şuster este inmormantat joi. Este numit titularul catedrei de Biologie Generală (Decizia nr. Este ales membru al Colegiului naturaliştilor la secţiunea B . corp didactic ca entomolog (înscris la nr. Petru Şuster'' lucrare pentru gradul 1. Predă Istoria biologiei şi bazele darvinismului.P. 4 decembrie. Conferenţiar dr. monografia: . 1 949. 1 952-1 953. precum ş i cursuri de capitole alese din zoologie ş i ecologie l a studenţii din anul I V Ştiinţe naturale.1 952. 1 950-1 951 . Tn revista .Familia Syrphidae" . 14 octombrie. Predă pentru scurt timp aceleaşi specialităţi. 1 948-1 949. 1 954. . " Valorificarea instructiv-educativă a cercetArilor privind cunoaşterea operei didactice şi ştiinţifice a Profesorului Dr.420).muzeubt.ro 232 . Trimite spre publicare în volumul Faună" . Predă Introducere in biologie şi Bazele darvinismului şi miciurismului. 1 953-1 954. Institutul central pentru perfecţionarea personalului didactic.Ştiinţe naturale cât şi la cei de la Filozofie anul 1 . Tncepand cu acest an. Marin Zvincă. 1 949-1 950. plus Anexa.ro / www. - Bibliografie: www. la cimitirul Eternitatea din laşi. 1 951 . · filiala laşi . la Academia " Română. iar la secţia biologică predă cursuri şi lucrări de histologie şi embriologie (an I I I). Această monografie a fost publicată postum. articol care se bucură de o deosebită apreciere. 1 871 90/1 949). 1 948. Se stinge din viaţă la laşi. Predă Biologie generală.Apariţia şi dezvoltarea cunoştinţelor biologice în antichitate". cursuri şi lucrări de histologie şi embriologie (an I I I). îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul Academiei în calitate de colaborator ştiinţific. la ora 22. Prof. 1 954.P.dr. P. 1 950.1 978.Şuster predă şi cursuri restructurate de biologie generală pentru studenţii din anul IV .4.cimec.Natura" nr. 1 1 octombrie. 1 948.Şuster predă Biologie generală. in 1 959. Bazele darvinismului şi introducere in biologie. publică articolul: . alcătuind un curs de peste 1 000 de pagini. 239 pagini.Muzeul Judeţean Botoşani 1 947-1948. Şuster predă la secţia pedagogie cursuri şi lucrări de biologie generală şi genetică (an IV). 1 954.00.

" din Dorohoi. in urma concursului organizat intre cei doi candidaţi Şt. · · · · www. Bust " de fetiţă" . consiliul şcolar de la . bilet. intr-o academie de sculptură pentru perfecţionarea talentului". D. perspectivă. estetică. cu media de 6. pe care o urmează in perioada 1 904-1 909: Pentru inscriere prezintă actele in copii: Buletin de naştere.ro / www. Chipăruş primeşte rezultatele concursurilor 1 908-1 909: menţiuni. citez doar câteva nume ale colegilor de şcoală: Ştefan Dimitrescu. la 23 septembrie. Richard H�e. După absolvirea gimnaziului . Urmează in paralele secţia de sculptură şi pictură.cimec. Studiind m�tricola. Oscar Han. Acest concurs se ţinea cu deosebită seriozitate. Ioan Cosmovici. 75 şi nota 9 la desen. ora 4 dimineaţa. fiină inscris in matricola şcolii la nr. Profesori: director Em. studiu in gips. Tn anul 1908. in anul 1 906. anatomie. Emanoil P. . pentru a i se . certificat de absolvire a gimnaziului. Chipăruş obţine rezultate deosebite la probele practice şi teoretice. citez din procesul verbal: . directorul şcolii.ro 233 . Dimitrescu şi D. consiliul a hotărât a i se da bursa .ltCTit IIOLDitVlltE SEPTENTRIONitiJS SCULPTORUL DIMITRIE CHI. cerere de inscriere pentru secţia de sculptură.Grigore Ghica V.Şcoala Naţională de Belle-Arte" au recunoscut in D. Certificatul de absolvire a anului V etala toate acestea. in 1 904. Tn perioada anilor de studii 1 904-1 906.Este unul dintre cei mai sârguincioşi având o conduită foarte bună" . Bardasare. in Dorohoi. Regulamentul şi comisia de examinare erau stabilite de consiliul profesoral. 1 6 septembrie.Ghe. Chipăruş .PĂRUŞ (1886-1947) Studii în România 1904-1909 la " " Şcoala Belle-Arte din Iaşi lvona CERNA T Sculptorul Dimitrie Chipăruş s-a născut in anul 1 886. Grigorovici . fiu al lui Haralambie şi Saveta Chipăruşu.Şcoala Naţională de Belle-Arte" din laşi. Otto Briese. Tronescu. D.96. D. A participat in cadrul şcolii la concursurile Lecomte du NoOy.muzeubt. pe anii de studii la clasa de pictură. La terminarea anilor de studii.un ţalent superior pentru arta sculpturii" .de vaccinare. Chipăruş a fost remarcat ca unul dintre cei mai talentaţi studenţi . Chipăruş care. sculptură. şi i-au intocmit un referat de recomandare adresat Ministerului. in 1 909.V. se inscrie la . expune in vitrina magazinului Şaraga (azi hotel Traian). pictură.acorda o bursă in străinătate. SOIIar" in sumă de 30 de lei lunar. D. Pe parcursul anilor de studii. Bardasare. medalie de argint şi de aur. Alex.

Cosmovici. după plecarea din ţară . A.710 x 0. Bogdan. in revista Arta Română" . ln anul 1 909.Expoziţia retrospedivă cu prilejul implinirii a 50· de ani de la infiinţarea Pinacotecii ieşene" .Şcoala Na�onală de Belle-Arte" . Tronescu.Oraşul laşi" . alături de profesorii săi Em. la Florenţa. O.Evenimentul" . apoi in Franţa unde işi continuă studiile la Academia de Arte din Paris.P. Acest eveniment este consemnat in presa vremii.ro / www. Tn revista .Studiu" . . N.Cap de expresie" . Ştefan Soldănescu. Chipăruş. Tn revista Arta Română" . Bardasare. . • Muzeul Judeţean Bototanl www.P. Bogdan. executat in atelierul de la Florenţa.ro 234 .Istoria ilustrat� a oraşului laşi " . O.lucrare in marmură. O. Din materialele consultata am constatat că O. unde s-a dus să-şi perfecţioneze arta sa" . lucrare semnată dar nedatată.560 x 0. au " fost publicate lucrări ale sculptorului O.Cap de " expresie" . Chipăruş. Tn 1 9 1 0 se organizează la laşi . Bardasare.Cap de ţigancă" gips (0. realizate după plecarea din ţară: . Mirea.marmură.Mama" . se eliberează diploma de absolvire a celor două secţii: de sculptură şi pidură.cimec. există o lucrare de sculptură . la care au fost expuse lucrări ale elevilor şi profesorilor de la . Secoşanu.420). regAsim căteva aprecieri a creaţiei sculptqrului O.absolventul a obţinut o deosebită primire in diferite centre artistice din străinătate. Amândoi" . Am consultat numeroase materiale publicate după plecarea din ţară a sculptorului O. Băncilă. . Tn colecţia Muzeului de Artă laşi. 1. dar nu am găsit nimic referitor la creaţia de maturitate. " Dimitrie Chipăruş a participat la această manifestare cu lucrarea de sculptură . Chipăruş pleacă in Italia. 1. . A.muzeubt. Chfpăruş. ziarul . .Triumful viţiului" . N. i se eliberează paşaportul pentru străinătate şi va pleca defi­ nitiv.La cerere. C-tin Stahi. şi a intrat in patrimoniul muzeului in anul 1 956. Otto Briese. Gh.

1 1f4 1'� H t ·· iunie 1 743).Un dascăl şi tipograf grec.. de sensul poruncii creştine. De aceea a tipărit mai întâi Psalmii de laudă a lui Dumnezeu şi i-a inchinat domnului ţării.fiind de incep�tum tipografiei" .şi-1 ' pune sub linul ochiului măriei sale. că aşa este un obicei vechi. devenind un locuitor al p�mântului acestuia ". 1888. sec. ' Thasos = oraş dintr-o InsulA a amipelagulul grecesc. ca cele dintăi ale meşteşugului şi invăţăturii. din aceeaşi carte tipărită la 1 743.prepelile " (cântările) şi istoria numelor şi paşcalia pe 1 97 ani şi gravurile . căci a auzit din învăţaţi. fapt ce reiese dintr-un act datat l a 3 0 martie 1 7scf.. p. Tn predoslovia acestei cărţi.PSALTIREA. in slujba culturii româneşti. După Sotiriovici.muzeubt.. Tncă de la inceput. a adus cu sine un dascAl grec. fiindcă a căpătat . . Duca Sotiriovici. .... DUCA SOTIRIOVICI .ro 235 . ' Blbiografia RomAneascA Veche. de a ajuta pe aproapele său. La sosirea tn laşi.76-79.primeşte şi-/ hmneşte. se simte dator să-şi aducă prinosul muncii lui către 3 noua sa Patrie. care-I . i-a făcut un hrisov prin care i-a acordat unele privilegii.ceea ce înseamnă că era şi gravor. bună moştenire de la Dumnezeu şi desăvârşită bun� petrecere".Sp�şenie. că este pătruns. Bucureşti. Sotiriovici a ţinut să-şi arate mulţumirea către domn şi ţară. Prima sa carte tipărită la laşi . Şi s-a silit pentru ·aceasta. . Şi ca orice locuitor. il cinsteşte şi-/ p�zeşte' . ca lucrul său să fie mai meşteşugit decât al altora. Tuturor de Dumnezeu credincioşilor cetitori. autorul se adresează voievodului prin cuvintele: .' vol. . incepe pompos: .ro / www. ce vor fi reinnoite mai târziu.rcte-e doua domnii""(sept. 1 943. iar domnitorul Moldovei. Florin ŢUSCANU Tn timpul celei' • . dascălul grec avea cu sine şi o tiparniţă. Tn 18forl• Mitropoliei Moldovei fi Sucevel. Constantin Mavrocordat. adăugând . p. "\7'6ievbdul· Constantin Mavrocordat.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTIUONAUS DUCA SOTIRIOVICI .23-24.. Erblce•nu. bun�voinţ�.mai inalt şi mai ales decât ei! Cuvântul către cititori. ' C. El arată mai departe.XVIII Pr. apare în timpul domniei lui Ion Neculai Mavrocordat.cinste şi priinţ�. domnitorul este strănepot al voievozilor celor mari .toate . 1 originar din localitatea Thasos .de la meşteşugul mâinilor mele " .. presărat cu tot felul de citate greceşti şi abilităţi către domn. redactată intr-un stil retoric.ll.fără numai meşteşugul de a tipări Cărţi folositoare şi de suflet mângâietoare". dar nu are altă putere .cu cheltuiala lui făcută".cimec. rog săn�tate şi norocire!" Mai departe arată că a făcut lucrul mai cu osârdie ca alţii şi 1-a impodobit mai vârtos ca aceia de pe limba ebraică şi greacă.. www. se cuvin domnului locului.

care cu cucerire şi cu genunchi plecate s-a inchinat " măriei Sale. pe acel necunoscut incă de la Constantin Mavrocordat (1 84 1 -1 743). sau CĂRJA 4 ARHIEREASCĂ. nr. am procitit. am poftit pe dumnealui Luca Sotiriovici tipograf de le-am scris şi le-am tălmăcit.Gr. Din această alcătuire. cu cuvinte alese şi cu urări obişnuite la astfel de ocazii. tipograful de la Thasos ". Rom. Clrţi.). până la sfârşitul cărţii.muzeubt. care a fost rânduit in anul 1 754. intocmai ca şi călătorul care năzuieşte să ajungă la vad. spunând că: .1 1 2 (copie din 1816 in Condica Mitropoliei).Muzeul Judeţean Botoşani Tn incheiere. el/ roagă cititorii să diarthoseascăl' cu blândeţe greşelile şi termină cu versuri pentru tipograful mulţumit că şi-a sfârşit munca. aparţine unui călugăr . stupii îşi varsă mierea cu indestulare. ' Constantin Turccu. In şec. la care ia parte insăşi natura: "râde câmpul şi se minunează săcerătorul de roadele lui. Tn anul 1 79.având trebuinţă de câteva istorii de invăţătură şi altele ce ne-au trebuit a le scoate de pe cărţile greceşti. ni le dă actul din 1 750 (71 58). impodobit cu invăţătură elinească şi latinească şi de altele. ' Catalogul manuscriselor româneşti (de la Acad. una din marile lucrări juridice ale timpului: VACTIRIA. Prin actul de la 1 750. fiica voievodului .ocârmuire lină şi bunătate ".cu carele dimpreună. ştiind bine şi limba moldovenească. 645-646. ' Şt. ca şi din versurile la stema ţării. Şi zice mai departe preotul COZMA: . in anul 1 749.26. vei logofătul Iordache Cantacuzino . pomii işi oferă fructele lor bogate " etc.6 Un alt contemporan.osanale" domnitorului ţării. Sotiriovici laudă strălucirea minţii. . unite prin frumoase virtuţi in acest dascăl grec. tipografi şi tipografi/ din Moldova. se constată şi talentul poetic al lui Sotiriovici. pe limba moldovenească. să traducă din greceşte. de către mitropolitul Iacov Putneanul. Duca Sotiriovici. de Duca Sotiriovici.Ti dă un nou certificat de capabilitate la 1 5 iunie 1 755 (7263)7 . pace şi sănătate .. in bună măsură. Arhivele Statului laşi. sll lndrepteze. in revista M. latineşte şi moldoveneşte" . care · reproduce.popa Cozma de la Mitropolie. intru care poate să tălmăcească orice carte" . apoi se adresează mirilor.care 1-a cununat şi i-a dăruit mai mulţi robi (ţigani) . se înduplecă viţa de greutatea strugurelui. 1938. bogată in imagini şi idei.inţeleptul şi invăţatul. f. 8 Cheltuiala traducerii a suportat-o mitropolitul iar corectura a făcut-o . 7 www. laşi.ro 236 .XVIII.. din mai toate cărţile ce le-a tipărit. ne arată talent şi cultură. martie 30. P.18-39). tot dumnealui ne-au scris. . Oe$COperlrN a dou• tNnU$CrlH jurtdlce romlneştl (Intregiri.ro / www." Ultima apreciere asupra pregătirii şi destoiniciei lui Sotiriovici. de zi şi de noapte ostenind. vol. buletinul Institutului de istorie a dreptului vechi românesc. Acum el adresează cu un "Epithalamion la prea luminata nuntă " a domniţei Zmaranda. Limba aleasă. După câteva versuri in care-şi arată mulţumirea că domnul 1-a ales pe el să vestească poporului "unire. Dar cele mai autorizate aprecieri asupra destoiniciei lui Duca Sotiriovici. Şi pre arare locuri.S.l. in aceste trei limbi: elineşte. Doc. Şi late scrisori ce ne-au trebuit greceşte..1-2 1960. de astă dată Constantin Mavrocordat. p .. p. la 20 august5.din cuvânt in cuvânt.360/5. Berechet. Mihail Cehan Racoviţă ni-l arată pe Sotiriovici ca pe un . pe care o redăm in acest studiu. luând seama lexurilor . el găseşte un nou prilej de a adresa .cimec.M. p. in cea de a patra domnie a sa in Moldova.ales dintre obştie . dascălul grec de la Thasos. unde s-ar fi intâmplat a se nimeri câte un lex râmlesc sau ' sll cerceteze.

1 1 Despre numărul cărţilor tipărite de acest dascăl grec l a laşi ş i unde vor fi ele astăzi . p. 13 Arh.66.3/f. ale mitropoliei şi ale domnitorului. li. in biblioteca Şcoalei şi " Institutului gimnaziului central din laşi·" 1 0. 1-a pus la incercare. care este menţionată . in prima sa domnie. . 592. . 1 1 N. Această carte a fost procurată de Sotiriovici imediat după apariţia sa. deşi putea să o facă ! Când Constantin Mavrocordat 1-a adus . necunoscută până atunci.. din 1 748"1 5. Demostene Russo din Bucureşti. cu care prin căsătorie se şi înrudise. p.. acest iscusit tipograf-cărturar. la corectarea traducerii textului juridic. Ca orice intelectual.muzeubt.-nut XI. ş i din multe lexicoane dimpreună le­ am indreptat" . oi şi altele şi cu însemnate scutiri fiscale. cu menţiunea in greceşte din cărţile lui Duca Sotiriovici. op.din cadrul domnesc al laşilor" . Bucureşti. din cele de mai sus. ea se găsea in biblioteca prof.ll. ln sfârşit.cu tâlcuirea Octoihonului celui mare şi cu altele şi s-au aflat vrednic" .de la Thasos" . Bucureşti.se incadrau perfect in rândurile boieri mii moldovene la jumătatea secolului al XVII I-lea. Activitatea sa tipografică şi personalitatea acestui mare cărturar . Sotiriovici era . cu urmaşii lui Andrei pisenul. A.c:it . descrise in . din cele arătate anterior. de unde prof.nu putem da un răspuns complet! După cum s-a observat.o psaltire românescă necunoscută. cu bun renume şi cu o bună stare materială şi tipografie proprie.105-106 şi nr. (1688-1750). Georgescu-Tistu a fotografiat foaia de titlu cu inscripţia. N . întâmplarea face să aflăm că tipăritura se găsea in 1 863. 15 Analele Academiei RomAne. P. insemnând fiul lui Sotir) .cum arată documentul .HISTOIRE ROMANE.care.ro / www. p. . TAGLIAVIN I . . l-am impregiurat mai cu multe cuvinte . Pentru una din moşiile sale. 1 3 cu numeroşi ţigani dăruiţi. 1. Georgnc:u-Tistu. www.seria III. tipograful "9. in 1 942. deşi străin (putea fi din Macedonia. Bibliografie literari romlnl. rămas de la dânsul. căci insuşi Constantin Mavrocordat. XX. 1928.St.282. 10 V. unde sunt numeroşi SOTIRI-SOTIRIOVICI .108. Ed. Este vorba de " volumul ! din .14 O incercare de a inmănunchia ştirile despre el a făcut-o C. pentru sunta limbă moldovenească.1 2 Această moşie fusese cumpărată de la urmaşii lui Andrei.femeia Ducăi tipograful" . t. iar in anul 1 932. Mem.un ales al obştei " . cunoscător al limbilor clasice dar şi a celor moderne. · · ' N.opera TITI LIVI I PATAVIN . 593. folosit la treburile culturale ale ţării. după cum ş i dumisale cu dreptul i s-au socotit. ptanşa VIII.Bibliografia Românească Veche" . cărturar al vremii.cimec. pentru IV.360/1 . intitulată . 1932. reiese in mod clar că Duca Sotiriovici era un specialist. tipărită la Veneţia in 1 739. . mem. de pe cele 1 2 1 5 pagini ale manuscrisului lui Cozma. cu stupi. nu a preocupat decât incidental cercetătorii şi istoricii noştri. nu a dat lista intreagă a tipăriturilor lui Sotiriovici. Sotiriovici a avut şi o bibliotecă proprie şi acest lucru este confirmat de prezenţa unui volum. Anuarul general al lnstrucţiei publice pe 1862·1864.498. . " N. laşi.MAGDALENA (româncă).8. intr­ o comunicare la Academia Română. ale boierimii. Ureche. /storfa llteraturfl romln8Jfl. vot. de ce profesorul italian. se judeca la 1 777.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS elinesc. Racoviţă. aducând o contribuţie atât de însemnată prin descoperirea unor vechi cărţi româneşti. era un adevărat privilegiat. Inexplicabil insă. Este lesne de inţeles. secţia tit. Iorga.ro 237 . Georgnc:u-Tistu. . soţia sa .• planşa VIII. 2 1 Uric:ariul. Doc:. pisarul unguresc al domnului M. munca uriaşă pe care a avut­ o dascălul grec.

1 743}. Cum vedem. Şi opt oameni scuti� de tot birul ce ar fi dat pe alţii. 1 743 1 7 2. de aceea susţine tipografia lui Sotiriovici. Domnia şi-a dat seama că forţa tiparului nu putea fi subestimată. SLUJBA SF. ADUNAREA CELOR 7 TAINE 1 751 2 12. TIMOTEI. cu toat� casa lui şi s� ia c�te 20 de lei leaf� pe /un�. Nlculal Hlllodromen fi tipAritA cu cheltuiala prea invAţatului boier grAmttic lllatcu. a semnatarului acestor rinduri. CEASLOV. pentru treaba tipografiei.Muze�. 1 752 ° " Cf.tipografiei şi proprietarului ei. a fost in interesul bisericii. n lipsit� fiind. In prefaţll . 1 747 1 8 4.Canonul Sf. . Aşijdere şi pentru c�t plumb. care face fi o epigramA In versuri cAtre domn. 1 749 7. ca sl-i fie numai pentru lucrul tipografiei. . AceastA cane a fost tipAritA cu cheltuiala lui. Domnia şi-a deschis larg uşa Vistieriei Sale . nici un ban vaml s� nu se dea. Neamţ. TRIOD. PSALTIREA.' www. pentru a lumina norodul. am putea enumera cronologic următoarele titluri: 1 . in locul celei de la Mitropolie. dupl tocmeala ce va avea si i se pl�teascl de la camara n noastm. Marea majoritate a apariţiilor tipografice. Tipăriturile sale au fost comandate atât de administraţia ţării.obligată".muzeubt. ca tipografia lui Sotiriovici sA se bucure de anumite privilegii nea s� poat� lucra neconten�t. . care-şi incetase activitatea de mult. filosofie. ştiinţe. Din prefaţa acestei cărţi am citat cAteva pasaje.la TnAiţlmell obrazului domnesc". a fost un câştig nu numai pentru ţară. LITURGHIE. ci şi pentru biserică. de s-ar Tnt�mpla si tip�reascl domnia voastrij vre-o carte. la biserica din Moldoveni. 1 748 5.. şi s� Tndestuleze ţara de c�rţi. CAt-{ONUL SF.acordAnd salar şi scutiri fiscale insemnate .cimec. actului din 30 martie 1750. MOLITVELNIC. Din cele câte ştim. in această perioadă. PSALTIRE. OCTOIH. tipamiţa Mitropoliei nu mai funcţiona (din 1 732} şi aducerea tipografiei sale particulare. Sotiriovici era unul din favoriţii domnitorului (ca atâţia alţi boieri moldoveni} pentru a indestula ţara Moldovei cu cărţi.ro / www.�uc�efe!n Joţc)fanl tipt'lftraful grec in Moldova ( 1 741 . citat mai sus. de aceea in inventarul acestei epoci se găsesc atât de multe că� teologice şi atât de puţine cărţi laice (literatură. de la Camara Gospod. fiind alcAtuitA de dascAiul Şcoalei domneşti din lati. cat şi de Mitropolia Moldovei. Rân'duiala sfeştaniei mici. La Paşi şi la Cmciun c�te un postav şi un atlaz. Sotiriovici Iti exprimA teama cA nu va putea fi . Splridon• se aflA In colecţia personali de car1e veche bisericeascA. Şi. 1 750 1 0. 1 747 3. 1 749 6. Aşijderea s� scuteasc� 1 11J stupi de desentin� şi 250 de goştin� .ro 238 . 1 749 8.}. " In greceşte. 1 750 1 9 9. 1' 11 10 · Pf. spig/s şi hartie va aduce. jud. 1 751 1 1 . ADUNARE DE RUGĂCIUNI. De la inceput domnitorul a hotArat.nici un ban pe aceste bucate si nu se dea. drept. SPIRIDON. Explica�a este uşor de gAsit: necesitatea unei tipografii. pentru a o avea . de Duca Sotiriovici. 1 6 Privilegiul acesta prevede ca Duca Sotiriovici ns� fie scutit. dar lista lor completă nu se cunoaşte. Un exemplar din aceastA car1e: .

ea este totuşi in măsură să ne dea o idee destul de temeinică despre pregătirea şi activitatea tipograficA. 1 741 2. Tnvăţături preoţeşti despre 7 Taine. la IAŞI. al XVIII-lea. care face parte din seria cunoscutelor sale legiuiri social-fiscale (foaie volantă) 4. Viitorul va putea scoate la iveală noi mărturii. 1 753. Aşa cum a fost descoperită acea Psaltire din 1 748 in colecţia fostei biblioteci papale din BOLOGNA. mAndru de meşteşugul său.22 după tipăritura lui Sotiriovici din 1 771 (7279)! Data aceasta poate stămi obiecţii serioase. 1 747 9. Evhologhion. Paraclitichi.498 este o copie de mAnll dupA eceestli certe. care iscălea pe ultima pagină a cărţilor sale.ro 239 . 1 745 7. p. Mavrocordat (perioadă in care şi tipograful soseşte cu tipografia in Moldova). 1 752 1 1 . Evanghelie. OIHI'falle dapre tipografi/le romftreft/. localizat aici. Pastorala mitropolitului Iacov. cărţi şi foi volante. la jumătatea sec. 1 771 Această ultimă tipăritură se află intr-o copie manuscris. 1 745 8. vor fi fost tipărite tot de către Duca Sotiriovici?3 Socotim insă lista aceasta a tipăriturilor sale provizorie. Tnsă chiar dacă această listă ar rămAne inchisă. Evanghelion. Blblioglllfle RomJneesci veche. p. Dat fiind că altă tipografie nu mai era in laşi in această perioadă. 1 752 14. mu.1 3. Aclldemle RomAni.ro / www. IV. TAGLIAVINI. Pop. Sinopsis. 1 752 (foaie volantă) 1 O.254-256. in tipografia lui Sotiriovici. editorială. s-ar putea să mai apară noi titluri ale dascălului grec in vreuna din bibliotecile noastre. Hrisovul lui V. 1 741 . Molitvelnic. Din inventarul bibliografic observăm însă că incep să apară cărţi la laşi. fără menţionarea Tipografiei: 1 . Mavrocordat pentru locuitorii de la moşiile mănăstireşti. DUCA SOTIRIOVICI. Tnvăţătura arhierească. a acestui ilustru străin. din 1742. din 1 741 . de �tre prof. 1 742 5.muzeubt. Din această perioadă mai avem următoarele titluri.76. intrucăt tipograful grec nu a mai apărut in munca grafică din anul 1 752. 1 744 6.. www.cimec. " V. Adunare de invăţături.C. tipărite de autoritatea bisericească şi cea laică. 21 ACTA MOLDA:VlAE SEfTENTRIONAUS " t. tipograful de la Thasos. Psaltire. TÂRNOSANIE. data inceperii domniei a doua a lui C. 3. - " Cf. bănuim că şi aceste cărţi şi foi volante. 1838.

Cu forţa de convingere a istoriei adevărate. pe de pământul românesc străbun. militar de o reputaţie recunoscută in istoria naţională şi a armatei române. cât a fost la cârma destinelor României in anii 1 940�1 944. r.adică dincolo de pădure. . a dovedit. aducând în sprijin fapte. în realitate. Ion Antonescu. care-i de origine latină. acţionând pentru recăpătarea a ceea ce.. Ion FETCU Multă vreme.cimec.anul marilor rapturi din trupul ţării.anl MAREŞALUL ION ANTONESCU ŞI TRANSILVANIA C(>l. Ion Antonescu s-a ridicat cu fermitate impotriva nedreptăţilor ce i · s-au făcut popori. Aproape cu regularitate. Transilvania n-a fost parte integrantă a Ungariei timp de circa o mie de ani. fapt pentru care s-a creat o stare de fapt ce nu s-a . el trebuia să poarte şi semnătura celui de-al doilea imputernicit din partea guvernului român. date şi argumente ştiinţifice incontestabile: Transilvania este pământ românesc.Muzeul Judeţean Boto.transformat intr-o stare de drept". a ridicat şi susţinut problema Transilvaniei. Ţinutul Herţei şi partea de nord-est a Transilvaniei. din 1 867 până în 1 9 1 8. Tn anul 1 940 . recurgând la cea de Transilvania (Trans Silva . Ion Antonescu. El nu a fost publicat in . atât un termen căt şi celălalt desemnează aceeaşi realitate. maghiarii (veniţi in anul 896. Or. la întâlnirile avute cu Cancelarul Germaniei ( 1 2 la număr. in izgonirea duşmanului până la Budapesta. adică pe timpul existenţei Imperiului Austrci-Ungar. Specialiştii Tn materie demonstrează că Ardeal este un toponim tot atât de vechi ca şi locuitorii care I-au folosit in epoca formării neamurilor indoeuropene.Jiui român. Noi vom folosi şi unul şi altul. când www. a dovedit că Transilvania a fost o provincie românească autonomă. în timp ce Horthy a avut 1 8). ci numai aproximativ 51 de ani. masa largă a românilor a avut convingerea că denumirea Ardeal era de origine maghiară şi evita să o folosească. din Asia) fiind aceia care au imprumutat cuvântul Erdely (cuvânt străin limbii maghiare) din romanescul Ardeal şi nu invers.ro / www.refacerea hotarelor României aşa cum au fost ele realizate prin Marea Unire din anul 191 8. mai ales in timpul operaţiunilor noastre din anii 1 9 1 6-1 919. aşa cum susţine şi astăzi. dar n-a fost ratificat nici de regele Carol al 11-lea şi nici de generalul Ion Antonescu. partea de nord a Bueovinei. constituie leagănul formării poporului român şi al limbii române. că românii au avut multe de suferit din cauza nedreptăţilor ce li s-au făcut de-a lungul timpului. pe care 1-a slujit cu abnegaţie şi dăruire totală. profundul său devotament faţă de poporul român. in conceperea şi desfăşurarea marilor bătălii din aceşti ani impotriva cotropitorilor.ro 240 . Ţelul său .muzeubt. fără jenă. cum se priveşte dinspre Câmpia Panonică spre Dacia). După părerea noastră. prin fapte convingătoare. Dictatul a fost semnat numai de · ministrul de externe Manoilescu. Pentru a fi valabil.Monitorul Oficial" . era pierdut: Basarabia. Puţini cunosc faptul că Dictatul'de la Viena din 30 august 1 940 a fost socotit nul de către Coroană. că. De asemenea. propaganda maghiară.

comisia la care m-am referit. şi au declanşat un regim de cruntă teroare in teritoriul ocupat.Mussolini. copii. conducătorul statului român afirmând că litigiul ungaro-român nu se incheiase. lăsând să se înţeleagă faptul că reparaţii teritoriale aveau să fie făcute în răsărit. a o anihila. temporar. s-a făcut în ideea că Fuhrerul va fi de acord. . autorităţile horthyste au încălcat toate angajamentele ce şi le-au luat prin acel document. intervenţia Cancelarului german pentru oprirea fărădelegilor maghiare in Ardealul ocupat. numeroase femei românce însărcinate cu fost spintecate cu baioneta pentru a nu se mai naşte nici un pui de român. numai cu câteva zile rriai târziu. Scopul urmărit de unguri era acela de a-i sili pe români să-şi părăsească vatra sau să se maghiarizeze (şi in zilele noastre sunt români pe Valea Nirajului care nu ştiu o boabă româneşte. Iertăm. constituirea unei comisii germane-italiene de control pentru a constata crimele comise. 111areşal) a cerut. Hitler. Iuliu Maniu.ro / www. Aşa ceva nici nu se poate şterge cu buretele. Acelaşi lucru 1-a făcut. unde a cerut ca Germania să intervină pentru a apăra drepturile românilor şi a li se îngădui celor alungaţi să se întoarcă la casele lor.muzeubt.II. . iritat la inceput. deci exact in inima României). la care erau supuşi românii. superioare. dar nu uităm! Tncă la timpul potrivit. Zeci de mii de oameni au fost ucişi cu bestialitate. in ciuda unor impedimente. la Berlin.VlAE sEPTE. a fost imbarcat intr-un vagon de vite şi trimis in România. O dată cu cotropirea părţii de nord a Transilvaniei. din 1 4. s-a deplasat in teritoriul ocupat şi i-a determinat. bătrâni care au fost măcelăriţi in chip bestial pentru vina de a fi români. pe horthyşti să pună frâu exceselor abuzive şi teroriste. românii vor proceda la fel cu ungurii rămaşi pe teritoriul României.superioritatea" lor. 1-a ascultat pe general şi a incheiat cu afirmaţia că "istoria pentru România nu s-a sfârşit" . generalul Ion Antonescu (din 1 941 . in acelaşi timp. să ne înveţe ce înseamnă civilizaţie. Nu răscolim monstruozităţile trecutului pentru a invenina atmosfera şi mai mult.ro . a fost discutată şi problema Transilvaniei. solicitând. privind 241 www. N . încă din primele zile ale ocupaţiei maghiare. Nicolae Popovici. Tn urma insistenţelor părţii române şi a avertismentelor.cimec. a limbii. La rândul său. învăţători şi alţii pentru a slăbi rezistenţa românilor şi. in cele din urmă. conducătorul statului român. Trisnea. a trimis un memoriu lui Hitler referitor la suferinţele inimaginabile. în războiul contra sovieticilor.femei . sute de mii obligaţi la ex(jd. al cărui vârf a ieşit in ceafă. forţaţi să părăsească locurile lor de baştină mulţi preoţi. Mulţi români au fost puşi să-şi sape groapa după ce a inceput schingiuirea lor timp de o noapte cu tăierea membrelor inferioare. Protopopul de Huedin a fost ucis prin infigerea unui par in gură. Menţionăm doar unele monstruoase crime inimaginabile: lp. La intâlnirea Antonescu . solicitând intervenţia Cancelarului german pentru a se pune capăt crimelor şi persecuţiilor de tot felul. Moisei . ci o facem pentru a dovedi că n-am uitat ce am pătimit.NTRIONAUS Transilvania şi-a pierdut autonomia şi a devenit provincie ungurească. in cele din urmă.Ţ. La acestea pot fi adăugate multe alte crime săvârşite de cei care şi astăzi vor să demonstreze . feroce ale românilor ardeleni aflaţi sub ocupaţia maghiară. după Dictatul de la Viena.1 6 noiembrie 1 940. scoaterea ochilor şi plasarea de şobolani in orbite. Guvernul maghiar a fost avertizat de către Ion Antonescu că dacă nu se opresc abuzurile. cu anularea efectelor Dictatului de la Viena. parte integrantă a Ungariei. atunci când s-a întâlnit cu Hitler. episcopul de Oradea. Receptivitatea reţinută a lui Ion Antonescu faţă de cererile d e sprijin militar din partea României. liderul P . a aduce ştirbire -relaţiilor române-maghiare.CTA MOLDII.

R. poftele duşmanilor României şi ale uneltelor lor din ţară nu au fost stârpite. nu a fost împlinită decât parţial.M.. în ultimă instanţă.pentru eliberarea căreia 50000 de ostaşi români au dat jertfa de sânge în 1 944.muzeubt. Ion Antonescu a şi obţinut unele promisiuni din partea dictatorului german. fără nici un vot contra.U. din 1 940.. pentru care a plătit cu viaţa mareşalul Ion Antonescu. ca şi a contribuţiei sale la înfrângerea Germaniei naziste şi a Ungariei horthyste. părţii de nord a Bucovinei şi Ţinutului Herţa. Mareşalul. a naţiunii române.ro 242 . începând cu anul 1 941 . a Basarabiei. s-a interesat de mersul operaţiunilor armatei române pe frontul din Transilvania şi a adresat îndemnul său patriotic ca ostaşii să lupte cu aceeaşi dârzenie şi acelaşi eroism. şi U. unele mai voalate (rafinate. M. în subsidiar. şi aceste exemple semnificative. Cauza pentru care românii s-au ridicat la luptă. a considerat hotărârile Dictatului de la Viena.mondializarea" . Totuşi. şi a constituit principalul succes politic şi teritorial dobândit de ţara noastră. ele reînvie. Totul e să ştim ce urâm şi să nu fim slabi in faţa duşmanului. Nici o clipă conducerea statului nostru nu a părăsit ideea necesităţii eliberării teritoriului aflat sub stăpânirea horthystă.C. Decizia respectivă a fost însuşită de către Conferinţa pentru Pace. din perioada dată.S.A. www. a elaborat planuri realiste de acţiune cu scopul de a apăra ţara şi a întreprinde măsuri hotărâte menite să elibereze partea de nord a Transilvaniei de sub ocupaţia străină.S. subliniază importanţa pe care a avut-o existenţa statului român. sub diferite forme. altele foarte brutal prezentate fu diferite foruri internaţionale oficiale sau nu. pentru eliberarea.cimec.dezagregarea. Consiliul Miniştrilor de Externe ai Marii Britanii.St. Franţei. la întâlnirea sa cu mareşalul Ion Antonescu din 23-24 martie 1 944. din cartierul Vatra Luminoasă (Bucureşti). din 30 august 1 940. aceasta în ciuda eforturilor depuse de delegaţia maghiară de a bloca asemen. . Ca o recunoaştere a drepturilor României asupra pământului său strămoşesc Transilvania . Cauza naţiunii noastre. la timpul potrivit. în plină desfăşurare a războiului antisovietic.ea prevedere sau de a obţine. Conferinţa de Pace de la Paris a trebuit să ne dea dreptate în problema Transilvaniei. Hitler declara că Dictatul de la Viena. este dreaptă şi ea va înfrânge toate obstacolele ce i se vor mai ivi în cale. federalizarea României. Astfel. acest instrument de care ne-am folosit în apărarea. nu mai avea nici o valoare. diplomatice). La 7 mai 1 946. cât se putea şi cum se putea atunci.R. cu ştirea conducerii superioare a ţării. a menţinut importante forţe militare la dispoziţie.ro / www. a intereselor noastre naţionale. cel puţin păstrarea a 22000 kmp din partea de vest a Transilvaniei. folosind ca pretext "europenizarea " . lichidarea statului naţional român unitar. Dar totul era prea târziu.Muzeul Judeţean Botoşani Transilvania. dar toate având acelaşi scop . lupta de veacuri a românilor pentru unitatea lor statală este lucrul cel mai sfânt al urmaşilor lui Decebbal şi Traian. la obţinerea Victoriei şi la terminarea războiului în Europa. drept nule şi neavenita şi a stabilit ca frontiera dintre România şi· Ungaria să fie cea existentă la 1 ianuarie 1 938. sub comanda mareşalului Ion Antonescu. Chiar în timpul detenţiei sale din acea casă conspirativă a P. Desigur. De altfel. S. aşa cum au făcut-o şi pe frontul de est. prin mijloacele avute la îndemână.

muzeubt.ro .III.ro / www.cimec.CULTURĂ ' www. CIVILIZATIE .

ro .ro / www.cimec.muzeubt.www.

ro / www. Gh.cât chemarea din adâncime a unui substrat pătruns de valorile Orientului va fi facilitat in mare măsură permeabilitatea artei româneşti la ambianţa artistică orientală şi mai ales ar fi explicat caracterul particular al receptării acestei influenţe. boltit deasupra intrărilor moscheilor. în arta epocii lui Vasile Lupu Profuniv. Secolul XV. .Jn funcţie nu numai de cronologia momentului ci şi de caracterul particular. s-ar ajunge la o perioadă de timp in care tribunle trace anterioare impactului romanizării dominau spaţiul balcanic. Nu numai consecinţa aservirii ţărilor române imperiului otoman . al receptării.ACTIt MOLDAVIAE MERIDIONAUS Interferente oriental-occidentale .XV ii corespunde ogiva gotică din portalul bisericilor lui Ştefan cel Mare. relativ târziu pe un substrat permeabil la influenţele orientale de secole . diferenţiind stilistic arhitectura celor două 245 www. este o trăsătură specifică şi definitorie explicabilă nu numai prin apartenenţa poporului la intinsa Romania orientalia de altădată ci şi prin prezenţa constantei orientale de-a lungul intregii sale istorii şi spiritualităţi.muzeubt.XV-XVI. spre sfârşitul său şi secolul de debut al unei noi perioade ale influenţelor orientale in arta românească.dr. depăşind frontierele Asiei Mici. perfect asimilată şi ea sintezei primului stil naţional. Influenţa orientală in epoca lui Vasile Lupu se realizează. secol i n care moştenirea bizantină fusionează temeinic i n cadrul primelor sinteze româneşti de artă este. Tntr-un fel s-au penetrat aceste influenţe in spaţiul artei bulgare şi sârbe medievale. marchează şi delimitează două mentalităţi distincte in sec.interval in care spiritualitatea bizantină era ea însăşi prin configuraţia ei un vehicul al valorilor orientale. . Tn realitate ne aflăm in faţa unei trăsături specifice şi definitorii.ro . dimensiune in mare măsură constantă a spiritualităţii româneşti. tipic arab. de la popor la popor. realitate căreia in Moldova sec.cimec. MAGARIE O cercetare a influenţei orientale a intregului ansamblu al artei epocii lui Vasile Lupu impune firesc o incursiune fie şi sumară asupra caracterelor specifice ale culturii şi civiliza�ei româneşti şi in cadrul acesteia a dimensiunii ei orientale.re dată altfei.culoar şi vehicul al influenţelor orientale cu origini de o mare diversitate etnică . altfel la români şi in mod sensibil diferit au afectat arta poloneză a secolului XVI I . dar identificabil pe la 1 500-1 5 1 7 şi la uşa de intrare a bisericilor mănăstirilor Dealu sau cea a Curţii de Argeş. intr-un proces continuu ce coboară nu numai spre originile lui ci şi inainte de acestea. Aderenţa la orientalism a artei popoarelor din spaţiul sud-estic european s-a realizat gradat şi de fieca. in realitate. Nefăcând obiectul cercetării noastre ţinem să rememorăm acest aspect cu o profundă imersiune in istorie şi preistorie cu atât mai mult cu cât prea adesea se limitează influenţa orientală la suprastructura spirituală fanariotă a ţărilor române din secolul XVI II cu care in mod nejustificat uneori acesta se confundă. Segmentul de cerc.

Rozetele circulare traforata sau delicat sculptate. Artiştii şi artizanii din toate ţările şi provinciile de altădată ale imperiului bizantin. Cu obârşii in bisericile armene din sec.cit.3 A vorbi despre influenţa oriental-otomană in artă înseamnă a te raporta la imensul creuzet in care se contopeau valorile artistice străvechi sau medievale ale tuturor popoarelor musulmane sau creştine ale căror destine au fost integrate sau pecetluite -prin extinderea imperiului otoman in componenţa acestuia.ro 246 . 1963. Bslf. cel puţin o substanţială comunicare in 2 1 930 la cel de al III-lea Congres de studii bizantine de la Atena.ambele evocând Tn perimetrul vast. vol.l. de la biserica mănăstirii Cozia. Ed.IX-X de la lacul Van aceasta apare aici la Dealu pentru prima oară in ţările romane. influenţele orientale ale decorului se diversifică intens câştigând nu numai in amploarea decorativă ci şi in fuziunea organică cu arhitectura edificiului. influenţele orientale se revendicA de la două spaţii spirituale . kiosk-ul de la moscheia lui Ahmed .ro / www. Minunata cornişă a bisericii mănăstirii Curtea de Argeş realizată in jocul alternanţei dinte stalactite şi alveole rememoreazA aici. zugravii de la Athos etc.. lstanbulul devenise un porto-franco nu numai al negustorilor de pretutindeni ci şi al artiştilor din intregul imperiu otoman propriu-zis. se asociază torsadei. realizate fastuos in spiritul geometrizant al decorativului oriental. Sculptorii in piatră şi lemn din Armenia şi Georgia. ' B.muzeubt.. Şiraz şi lspahan.cimec. p. specifice bisericilor din Caucazul sec.de deasupra pronaosului. apoi Tn Moldova. bijutierii din lzmir şi Istanbul.281. Ionescu. www. vol. Academiei.1 466. Istoria arhitecturii Tn Romlnla.).intre 1 463-1471 etc. împărţind suprafeţele exterioare in două registre. Influenţa orientală asupra artei Ţării Româneşti va fi mai profundă in evul mediu decât Tn Moldova unde va apare dealtfel un secol mai târziu. Enunţate cu sobră eleganţă la biserica mănăstirii Dealu .XI-XII . aduc cu ei zestrea milenară a artei provinciilor de obârşie. decoraţia specifică a mihrabului moscheilor. asimilabil unei ambianţe din O mie şi una de nopţi. primind pe parcurs şi alte conota�i religioase. Profilele de soclu şi comişa bisericilor mănăstirilor Dea/u sau cea de la Curtea de Argeş transpun pe sol jami românesc aceeaşi realitate a moscheilor Bayazidieh (Constantinopol) şi U/u-d (Adana). Ionescu.Muzeul Judeţean Bototanl ţări române. dintre Asia şi Europa al Imperiului otoman. ' Gr. a moscheilor din Adrianopole sau Istanbul se revendicA ferestrele oblic răsucite ale celor două turnuri . ţesătorii de covoare şi stofe din Brusa. la limita de nord a imperiului otoman. acum sub sceptrul sultanului din Istanbul îşi dau intâlnire pe malurile Bosforului. De o eleganţă fantezistA. Bucureşti. Tot din aceeaşi ambianţă. p.mai mici .295. la lăcaşul lui Neagoe Basarab realizat prin bolţari cu marginile ondulate • Gr. Segmentul de arc boltit al uşii de intrare. aghiazmatarul din faţa bisericii rememoreazA arhitectura kiosk-urilor din ansamblul arhitecturii orientale (cf. se colportează modele. op.unul creştin şi celălalt musulman . transpun nu influenţe periferice in raport cu elementele dominante ale omamentaţiei 1 ci valori caracteristice şi definitorii pentru plastica faţadelor intregului edificiu. Cele două panouri din dreapta şi din stânga uşii de intrare din biserica mănăstirii Dealu. Acestor influenţe istoricul de artă G. VAienii de Munte. Distincte. fără hotare. 1931. /nf/uences armen/6n/ennes et geoiJl/ennes sur l'archltecture rouma/ne. panourile decorative de la mănăstirea Dealu cu amintiri ale fastului oriental din seraiurile lstanbulului. din raiale dar şi din principalele ţări care işi păstraseră in cadrul imperiului o relativă autonomie.lcinli kiosk . Se comandă şi execută comenzi. Balş le va afecta dacă nu o lucrare amplă. făcând ulterior o lungă carieră mai Tntai in Muntenia.l.

XI-X I I I . cuprins între localităţile de la poalele Caucazului · şi ţărmurile oceanului Atlantic.cât prin profunzime şi prin remarcabila sa fuziune cu elementele autohtone şi cele occidentale. I nfluenţele orientale exercitate asupra artei româneşti a sec. maxime în epoca fanariotă . în timp ce turcismele sec. este vizibil î n discurile traforata sau sculptate ale Coziei sau cele ale bisericii mănăstirii de la Curtea de Argeş.era www. prin formaţia sa intelectuală.fost în tinereţe ostatic acolo. prin plastica faţadelor bisericilor lui Barnovschi Vodă dar mai ales prin broderia în piatră a exteriorului turlei Dragomirna . Secol al influenţei orientale prin artă dar şi secol al eforturilor spre o sinteză autohtonă în acest domeniu .muzeubt. impresionante prin proteismul semnelor ornamentale. Reprezentanţii acesteia veneau din Fanarul lstanbulului. Acesta a fost în mare măsură un om al Orientului prin origine. XVI I I deveniseră total desuete încă din primele două-trei decenii ale sec. XVII I . prin concepţiile sale ca şi prin modul său de viaţă. Cele 26 de bandouri ce înconjoară de jur împrejur biserica Trei lerarflilor cumulând o gamă atât de diversificată de motive decorative revendicate de un spaţiu geografice-artistic imens.cimec. Acelaşi transfer. Este un apogeu al artei implicit unul al relevării valorilor mitic-ideative .XIX.ro / www. predispus la asimilare şi fusiune.drumul spre o amplă infuzie a ornamenticii orientale era deschis.sec.abandonate.mare furnizor de lucrări decorative finite dar şi de artizani sau indirect prin vecinătatea Munteniei. O analiză a ambianţei social-economice şi spirituale relevă în Moldova sec.ro 247 . XVII se realizează într-un perimetru artistic fertil. Comerţul cu Orientul. Analizând obârşia.indiferent dacă acestea vin direct din Istanbul .mărturii­ mesaje peste veacuri ale unei străvechi civilizaţii. Epoca lui Vasile Lupu va marca un apogeu al influenţelor orientale. dar mai ales prin infiltraţia greaCă în laşi din ce în ce mai numeroasă şi mai persistentă. Sec.temeinic legat de spaţiul sud-est european. Odată realizată prima sinteză a acestor influenţe în arta românească medievală va fi urmată de aceea din epoca lui Vasile Lupu (1 634-1 653) sau peste trei decenii . pentru a fi după 1821 total .XVII în arta Moldovei este un secol al influenţei Orientului . Prin brâul torsadei de la bisericile Galata (1 585) şi Aroneanu (1 594). Impresionează nu atât vastitatea spaţiului care îşi revendică paternitatea acestor motive ornamentale şi nici numărul lor mare (85% din numărul motivelor decorative de pe pereţii exteriori ai Trei lerarflilor aparţin Orientului) ci mesajul lor (nu numai cel estetic) din perspectivă istorică.XVII un areal adecvat acestei influenţe.nu atât prin amploarea influenţelor orientale. Evident nu e o întâmplare că majoritatea lor îşi trădează ca spaţiu originar .cu pretenţii de exclusivitate şi monopol .în cea a stilului brâncovenesc (1 678-1 750). de astădată de la edificiile creştine ale Armeniei şi Georgiei din sec.Orientul.intrăm în însăşi enciclopedia spiritualităţii omenirii. de către ctitorul . Stilizările florilor de crin se transferă de la moscheia Sultan Hassan sau mausoleul Kayt-Bey. precum şi traiectoria peregrinărilor acestora .XVII în Moldova rivalizează în această privinţă cu secolul următor. semantica şi valoarea estetică a acestor motive. stimulat şi protejat de legile imperiului otoman .ACTA MOLDA\(IAE MERIDIONAUS rememorează o realitate frecvent văzută la edificiile laice şi religioase ale lstanbulului. De astă dată spaţiul care va genera sursele acestor influenţe va fi unul mai vast. Promotorul generos al acestei orientări va fi domnitorul Vasile Lupu . ating apogeul artei decorative din evul mediu românesc. În această privinţă orientul artistic al epocii lui Vasile Lupu a avut în posteritate şansa supravieţuirii.

Bucureşti. în sculptura decorativă in lemn. Kesareia. Konya. aurit şi policromat ale catapetesmelor sau in broderiile religioase. Omamentele parietale de o parte şi de alta a intrării in pronaosul Goliei reproduc intocmai una din ţesăturile orientale decorative din epocă. . Frecvente erau ţesăturile turceşti. Şiraz. Aveau căutare covoarele de Brussa.Dacia". Prin exotismul şi vioiciunea coloritului atrăgeau nu odată aten�a călătorilor străini. Vasele persane din friza bandoului XXV pot fi denumite şi annene având in vedere frecvenţa lor in manuscrisele sec. vrejurile vegetale de pe strofe. 1 5S1 68. 5 Ana Oobjanschl. www. nu rare ale domnilor şi boierilor la Istanbul sau de la comercian�i armeni şi turci stabiliţi temporar sau in trecere prin laşi. pe argintăria laică sau cea de cult. Ed. Olnu: L a residence prlnclere de /assy i n .Tşi fac . lzmir.Studii şi cercetări de istorie veche". Cumpărate in urma deplasărilor. Etichetate otomane in mod impropriu.imperiul otoman. Reliefurile decorative in piatră din bandourile Trei lerarhilor. Dată fiind situaţia lui politică. covoare etc. acesta realizează un adevărat koine al vastului repertoriu de motive ale limbajului ornamental.ro 248 .cimec. cele persane sau din Siria. kamhaua adamasca. Andronic.XII-XIV de la Ecimiazin. Meridiane. .Muzeul Judeţean Bototani predominant. 1979. nr.româneas� in acest interval de timp.laică sau cu funcţionalitate religioasă dar şi in cea a textilelor . Al.106.cit. 5 Dacă depistarea configuraţiei orientale a ornamenticii şi delimitarea ei de celelalte elemente cu care ea coexistă (autohtone sau occidentale) nu comportă dificultăţi insurmontabile in schimb clasificarea originilor lor este mai mult decăt anevoioasă.privilegiul aceleiaşi elite . Istanbul dar şi cele persane de Tabriz. op. XIV (1 970). a pietrelor de mormânt.a broderiei religioase indeosebi. 1 (1968). florile. VIctor Simion. Dacă erau menţionate în inventarul unui mediu auster ca acela al mănăstirii Galata cu atât mai mult inundau curtea domnească impodobindu-i pereţii. VIctor Simion: Art. zerbaful sau atlasul <ldiba. e adevărat in grade diferite. in reliefurile de lemn stucat. Tn diferite grade de stilizare frunzele. p. XVII un aflux de mărfuri orientale de o mare diversitate spre ţările române. lspahan.. prin semnificaţiile lor mitice şi prin valoarea lor artistică. ca şi ornamentaţia unor piese de argintările aparţinând până in 1 9 1 7 acestui aşezământ reprezintă in sec. p. intre acestea textilele aveau prioritate. p. Andronic: Ceram/ca otomani descoperltA /a /aş/ in . sau in alte zone ale perimetrului balcanic.ro / www. Al. ceramica şi mai ales faianţa otomană4 era folosită din belşug la curtea domnească dar şi in casele celorlalţi privilegiaţi ai elitei sociale din capitala Moldovei. Eugenia Neamţu. altele direct din Istanbul la date greu de precizat.44. ele deveneau principalul izvor al omamenticii epocii.erau şi ele frecvente.335-388. M.stagiul" in Serbia. p. XVII prin rafinamentul execuţiei şi nivelul lor estetic apogeul influenţei orientale in arta . ele dezvăluie origini care trimit la culturile străvechi ale popoarelor care populau in epoca lui de glorie imperiul bizantin aproape integral înghiţit de către succesorul său . Tn domeniul artelor vizuale influenţa orientală s-a exercitat in primul rând in sculptura decorativă in piatră şi lemn .muzeubt.t In epoca lui Vasile Lupu. Documentele de epocă dar şi cele rezultate din săpăturile arheologice au scos in evidenţă in sec. Inrudirile sunt vizibile. Departe de a fi apanajul exclusiv al uneia din artele vizuale. ' Cf. Unele elemente decorative vin din Ţara Românească după ce . o influenţă oarecum generalizată. 1 . repertoriul ornamental din textilele orientale cunoaşte. Covoarele . divanurile sau mesele. intră in broderia de piatră a Trei ierarhilor. Se comandau m�tăsuri broşate cu fir de aur ca serasyrul. Ana Oobjanschl.

p. G. Dacă problema originii motivelor determină mai degrabă ambiguităţi...coridoarelor" acestora. doar ca valori estetice. Etichetările bizantin sau otoman aplicate ornamentelor devin frecvent ambigui şi nu o dată se confundă. Bucurefli. r.n u: 8/Hrlu Trei Ierarh/ In . www. Ornamente similare sunt depistate de profesorul ieşean. crucea vegetalizată. Sever Mureşanu. Ed. Salt.102. Meridiane. implicit a 8 . La prima vedere identificarea motivelor este deosebit de dificilă având in vedere alterarea configuraţiei concrete.s-46. Studiul comparativ al motivelor ornamentale din cele 26 de bandouri ce inconjoarA de jur imprejur edificiul i-au procurat însă numeroase surprize care i-au răstălmăcit inten�ile ini�ale şi evident etichetările. vol. 1987. p. Mai aproape de adevăr şi în acelaşi timp mai sceptic. qu'on retrouve des les debut de /'ere chretienne et qu'on peut qualifier d'une fa�on plus g�n�rale de byzantins dans le sens le plus large du mot.Analele amnecturii şi ale artelor cu care se leagA" (Bucurefli).a istoriei civilizaţiei umane. devenind elemente de detaliu sau copulative in ansamblul decorativ al bandoului.. persans. profesor de estetică şi istoria artelor la Şcoala de belle arte din laşi incercase acum un secol. qp. dovedindu-se deosebit de util într-o istorie a muta�ilor gustului estetic şi . ' Cf. ca şi in epoca lui Vasile Lupu. entrelacurile). pomul vieţii.şi bizantine (bandourile IX-XVII).ACTA MOLDAV'lAE MERIDIONAUS Odată depistată originea.muzeubt. fizice a motivului de-a lungul întinsei sale traiectorii şi pierderii resturilor lor iniţiale mitic-religioase. din păcate exclusiv de bibliotecă. Judecănd după conformaţia motivului i s-ar putea stabili două origini: una preluată de meşterul-sculptor din arta populară transilvană (cf. imaginea pomului vieţii pe pieptarele din Mărginimea 9 Sibiului şi alta iraniană. altele mult schimbate în configura�a lor ini�ală nu se mai recunosc. concomitent pe filele unui vechi coran sau pe cele ale unor manuscrise greceşti ilustrate din sec.S-1 1. 1971 . a ornamenticii orientale cu rădăcini coborând spre zorii civilizaţiei umane. magistrală prin vastitatea şi conotaţiile ei succesive.l. ' P•ul Petrncu. motivul tanga. Străvechi rune de civilizaţie aceste motive sunt astăzi percepute. în schimb studiul evolu�ei în timp şi spaţiu al acestor motive decorative deschide perspectiva unei imagini a mentalităţilor şi circulaţiilor bunurilor culturale. p. Un ornament al Persiei ahemenide (559-331 ien) poate fi repertoriat in epoca sasanidă (226-641 ) sau in diferite epoci bizantine având in vedere circulaţia neîntreruptă in timp a motivului.XII.. Motfve �tlve celebre. Bucureşti. pe baza unei minu�oase documentări. Meridiane. să pună ordine cel pu�n in domeniul stabilirii originii impă�ndu-le. RAzvan Theodorncu: Ctvllluţla ro""nl/or Intre medieval J l modern. Motivul pomului vieţii este ilustrat intr-o serie respectivă pe primul badou (de jos) al splendidei podoabe parietale a Trei lerarhilor.ro / www. Identitatea acestor motive a fost explicată prin penetraţia şi ' Sever Mu. Astfel un ornament de pe o cupă de bronz din Spania maură este regAsit in plastica decorativă a moscheii D'Oigay el Joucoufy din Cairo dar şi Tn partea superioară a unui vas grec.clt.48. profesorul G. caucasiens.En rea/it� c'est un �tonnant melange de motifs anneniens. problema cronologizării motivului rămâne de obicei in suspensie. Ed.. vasul cu flori. 1 (1890).preponderent geometrizate . Unele apar şi astăzi cu deosebită claritate (motivul soarelui.folosit de al�i) din 6 bandourile I-VII I . Balş conchidea in interven�a sa la cel de al 1//-/ea Congres de studii bizantine din 1 930: .ro 249 . serialul rombului. după presupusa lor origine Tn arabe (care se asimilau termenului otomane . arabes et ottomans.cimec.de ce nu .."7 • Evident îndărătul tuturor speculaţiilor intrevedem acea zestre comună.

clt.muzeubt. 10 11 · · Pa � � Petrescu. nealterate de trecerea timpului. . concomitent cu tardivele lui prelungiri in Moldova de acum 300 de ani apar şi intruziunile barocului apusean. când elementele goticului moldovenesc se mai menţineau prin anumite aspecte în arhitectură. Un pahar de argint (din cole�a Trei leramilof') păstrând în conformaţia sa fondul de autohtonitate al piesei. Miraculoasa broderie în piatră a Trei leramilor ca şi argintăria de cult din epocă bogat realizată prin gravare sau tehnicile au repousse cu inserţii uneori de pietre pre�oase şi perle deschid un alt capitol . 1947. Unele candele au în partea de joc (deasupra părţii eul de lampe) grava� solzii arhicunoscuţi ai faianţei de lznic. unde stilul gotic nu mai avea aderenţi ci mai degrabă se realizau prin imitaţii după aceleaşi detalii ale goticului din bisericile lui Şt�fan i::e l· Mare . De fapt. influenţele sunt tot atâtea însuşiri de valori congenuine . El este un transfer clar din textilele orientale (în special din vechile covoare persane şi turceşti amintite) unde. Spiritul baroc al artei epocii lui V. : • . _ echilibru est-vest. . sculptură decorativă şi argintărie . 1 . Motivul soarelui este tel mai frecvent numeric şi cel mai proteic.efigii întâlnite in arta populară · la majoritatea popoarelor de la poalele Cautazului până la ţărmul' bceanului Atlantic. lri rest uluitorul proteism al motivului integrează străvechiul simbol al lui Helios in peste 50 de flori. rombul deosebit de frecvent . Lupu îşi spune şi de această dată cuvântul.încifrează şi el mesajul de altă dată al zeului-soare.. VIctor Simion.cit.61 -63..fireşti în astfel de confluenţa . op.. Pe fondul sintezei autohtone a faimosului Bizanţ după Bizanţ. S-ar părea că selectarea de către marele anonim care a conceput ornamentaţia Trei lerarhilor dând-o meşterilor spre executare a fost stimulată şi de existenţa motivului în arearul culturii noastre populare. . ilustra�a nr. p. orientul şi occidentul îşi dau mâna excluzând hibridul şi dizarmonia .adevărate permanenţe veneau niai rar. . evidenţiază în mod distinct iMuenţele stilului gotic constantă la noi bicentenară (sec. . Lupu dar şi la cele · obişnuite sau mediocre. 1 7 .Muzeul Judeţean Botoşani statomicirea în etnografia noastră a acestei variante iraniene cu două-trei milenii in urmă1 0.1 1 Pe un fond de evidentă autohtonitate. Tn afară de varietatea de cercuri şi S-uri. avea această semnificaţie.detalii inedite la noi cu peste două secole inaintea epocii. piesă arhaic-tradiţională cu obArşii athonite devine prin osârdia meşterilor lui Vasile Lupu de o stranie eleganţă. Deşi târzii.valorile acestui stil le putem urmări în egală măsură la ctitoriile de faimă ale lui V. Dealtfel acelaşi lucru îl remarca un cercetător ge�an al valorilo f �stre . Copacul în formă de dom gotic este construit din graţioase panouri din argint traforata şi rafinat cizelata după modelul panourilor decorative ale interioarelor seraiurilor de pe malurile Bosforului. O admirabilă căţuie cu mâner.XV-XVI I).ro . arată etnografii.cel al fuziunii influenţelor. Viena.medievale rezumând arta lui Ştefan cel Mare la un _. " Joseph Lechner: BoltlrN blzantlno-gotlcl Tn Moldova Tn sec. impresionează prin includerea cu rafinament şi discreţie a motivului oriental în decoraţie.97.ro / www. Poate acesta a fost ş i unul din rolurile artei poporului nostru aici. p. 250 www. op. la răscruci de istorie şi de irnperii. XV-XVII. Motivul soarelui î n cele 6 3 d e discuri solare relevă proteismul său evoluând in desfăşurarea sa succesivă. ale soarelui . prin meşterii din Transilvania. l a noi. al influenw!pr in cadrul artei epocilor lui Ştefan cel Mare şi Vasile Lupu. aceste influenţe . Doar 3-4 imagini ·corespund efigiilor consacrate. ln ultimă instanţă. Ana Dobjanschl. celălalt filon occidental.cimec.

. Sfinţii arhangheli Mihail şi româneşti - www.în raport cu generalizarea.cimec. Dumitru din Orhei. dăltuitori ai profilelor în piatră ale edificiilor marelui voievod şi urmaşilor săi. cea a mănăstirilor Burdujeni . presupunând inână d e lucru specializată. mai bine zis al Influenţelor acestora. Dispariţia peretelui dinspre pronaos şi naos . ilustrate în Moldova marele portal gotic terminat în arc frânt.toaţe din sec.Suceava sau Budeştii de Jos·-:. unice reprezentări dar şi într-o regiune periferic-estetică a arealului de răspândire a acesteia . Faptul în sine impresionează cu atât mai mult cu cât acesta apare în ciuda neajunsurilor lipsa meşterilor specializaţi (determinând voievodul să facă apel frecvent la reprezentanţii acestora din Ardeal sau Polonia). firesc. Rusticizarea elementelor stilului gotic în cadrul a numeroase edificii religioase este o consecinţă a aceleiaşi situaţii. eliminarea acestuia în cadrul acţiunilor de restaurare din acest secol. pe mâna-unor meşteri de ţară rudimentari . imbatabilă. Treime (Buhalniţa).ACTit MOLDAVIAE MERIDIONAUS omogene structurii acestor edificii după un secol şi jumătate până întratât încât succesorii-beneficiari ai acestor edificii de cult . ancadramentul dreptunghiular din baghete încrucişate ce marca accederea în naos apare acum.XVI I . AsPect. O analiză morfologică a principalelor monumente de arhitectură religioasă din timpul domniei lui V.XVI I . Tn Moldova feudală acest fenomen al supravieţuirii goticului. Ilie . rusticizâAdu-se. Lupu ci se va refugia în ancadramentele de piatră ale uşilor şi ferestrelor bisericii Cetăţuia ( 1 672) şi al altor câtorva edificii până la sfârşitul sec.XVII moldovenesc. Mai pretenţios..ro 251 . existentă întotdeauna în bisericile lui Ştefan cel mare în peretele ce despărţea pronaosul de naos persistă în biserjcile lui Vasile Lupu şi în general în întreg sec. tot aşa cum boierii români pe la 1 830 îşi socoteau tot de-ale noastre straiele lor tradiţional-orientale de epocă fanariotă . Surprinzător pentru cei obişnuiţi cu tradiţia. Lupu scoate în evidenţă cu claritate realizările încă notabile ca şi impasurile vizibile ale acestui proces de supravieţuire a goticului care în Moldova nu se va bloca odată cu sfârşitul domniei (1 653) lui V. marele portal gotic în arc frânt este semnalat în biseriCile � · notabile Tntr-o istorie a artei medievale Sfinţii Petru şi Pavel . XVI I . (Toporăuţi).ro / www. de-ale noastre.generală în sec. Analiza acestor elemente gotice este dificilă. a dus în consecinţă la confuzii în privinţa amplasării lor.le socoteau.a contribuit în cadrul cunoscutului stil moldovenesc .. sunt neajunsuri care determină o stare de regresiune a · plasticii faţadelor edificiilor religioase.u l este vizibil la bisericile Sf. Se .Transilvania . frecvent. la intrarea în pronaos .muzeubt.intervertirea fiind explicabilă prin dispariţia peretelui dinspre naos şi i>ronaos 'şi prin dificultăţile realizării marelui portal gotic d� altădată (mai pretenţios). Stilul gotic era practic abandonat n u numai în regiunile europene care îl generaseră şi promovaseră în strălucite. lipsa materialelor de calitate etc.primul stil al arhitecturii naţionale.simpli imitatori. mai degrabă teoretică.în favoarea stilului Renaşterii şi ulterior a celui baroc. . plasat la intrarea în pronaos şi uşa dreptunghiulară realizată in baghete incrucişate. . Cele două tipuri de ancadramente gotice de uşi. este mai lung indiferent dacă acesta avea în continuare şansa unor meşteri specializaţi (ca la Trei Ierarhi sau Cetăţuia) sau pur şi simplu decădea.XV-XVI . Sf. a fracului occidental. operate asupra edificiilor din sec. dificultăţile de delimitare ale lor fiind consecinţele înseşi ale omogenizării (pe parcursul a două secole) în cadrul arhitecturii autohtone la triumful căreia .i mpune o varietate evidentă a tipurilor de ancadramente la uşi.Solca ( 1 6 1 2-1620). . Sf.

1933. atinge apogeul in uşa bisericii de la Rădeana.te grafice . Lupu.stângaci sculptate in piatră. Parascheva din Ştefăneşti-Botoşani. Sava . General..de cel al edificiilor epocii de apogeu a goticului. Roman (Sf. viguroasă dar evident deficitara artistic atunci când işi propune să imite formele aulice.ro / www. La unele din acestea portalul este incadrat intr-un dreptunghi din toruri sculptate in piatră in formă de frânghie răsucită. o intâlnim acum ca uşă de intrare in biserică sau. Ioan Botez�torol .străpungând altădată zidul dintre naos şi pronaos. destul de bine lucrată . Mai multă acurateţe a stilului o găsim in sălile zise gotice .lucrarea fiind graţie meşterilor angajaţi. Este cazul uşii de intrare in biserica Sf. Elementele verticale ale montan�lor se ineacă in structura zidului. impodobit cu linii neregulat-şerpuitoare este marcat pe parcursul acestora de un şir de rudimentare rozete . Mihail şi Gavril).de la Şerbeşti (Sf. Este cazul uşii de intrare in pronaos de la biserica mănăstirii Sf. asociind-o unui pitoresc ieftin. Dragomima (1 609).Toporău� etc.laşi (1 634). Ilie . lnstllulul de .le simţim in tratarea aceluiaşi tip de ancadrament la bisericile mănăstirilor Dragomima. Blftrlclle moldovetlef1/ din v. le fac greoaie. Scânteia (Sf. Dumitru din Orhei (1638). copiate de meşterii de la ţară după modelele de altădată. Dumitru din Orhei sau a bisericilor din Toporău� sau Bodeştii de Jos.muzeubt. Precaritatea ştirilor documentare nu ne permite stabilirea filierii prin care modelele au .. chiar eleganţa origi­ nară. de un gotic denaturat. Sf.anterioară . Sf. Evident magnifica Sai� Gotic� de la Trei lerarlli a avut ca model pe aceea . el este o copie aidoma al aceluia anterior. Sf. Mihail şi Gavril din Paşcani (1664). ci pe integrarea intregului ancadrament intr-un ansamblu decorativ structural total diferit .Marvan•. Tn această situa�e o găsim la bisericile lui Vasile Lupu. săli festive etc. www. Sf. in edificii/a epocii lui V.XV-XVI. fenomenul rusticizării lor. Mutaţii similare . două flori . La biserica Trei lerarlli (laşi) aparenţele de monumentalitate ale portalului1 4 se păstrează . Treime de la Buhalniţa (1 626-1 629). Balf. " RaporWe.clădiri detaşate de restul constru�ilor cu rol multifun�onal. Voievozi . portalul.construite in incinta mănăstirilor . 1 3 Marele portal gotic işi păstrează rareori vechea lui configuraţie.Muzeul Judeţean Bototani Gavril (Paşcani.curlle a/ XVJI-IeiJ fl a/ XVIII-IeiJ. Dacă acela de la biserica mănăstirii So/ca. Simplifi­ carea detaliilor duce la sărăcirea modelului şi practic la excluderea tensiunii lui dinamice şi in general impresiei de mişcare. Gheorghe .1 636). reflcul integral Tntre 1887-1890 de ntatauratorul bisericii Andre Lec:onte de Nouy.a mănăstirii Dragomima " Cf.imigrar la noi. Onufrie . Dinamica fntretăierii baghetelor incrucişate din partea de sus a portalului dreptunghiular nu mai este Tnţeleasă de meşterii pietrari de la ţară. Sf.dar accentul va cădea nu pe vigurosul monumental ca in seci.cimec. G. · Mult mai frecventă este uşa realizată in bagheta incrucişate .total inadecvat in ansamblu.discuri solare transpuneri in piatră a aceloraşi modele decorative din sculptura populară in lemn. Mulurile portalului sau baghetele incrucişate sunt repetate in virtutea ine�ei. 1 664). in cazul existenţei exonartexului drept cale de acces in pronaos. Sf. Tn această situa�e se prezintă uşa de la intrare de la biserica mănăstirii Sf.ro 252 . in multe din cazurile ulterioare acesta suferă vizibilă modificare.cel oriental . fncercănd s-o redea. Amploarea decorativă in viziunea unei arhaicităţi rurale.deşi nu in aceeaşi măsură . o răstălmăcesc decorativ.35. Sf.Siret (1 672). ele au pierdut Tnsă geometrismul rafinat al modelelor ini�ale din ctitoriile lui Ştefan cel Mare. unde meşterul-sculptor a intercalat . Sa va.1 637). Galata etc. servind ca trapeze. excluzându-se eleganţei şi zvelteţei din trecut. Buc:urettJ . p.laşi.a la actualul portal de la Tl8i lflfllrhl (mljiOcind accesul Tn �) este c:orectA. marcănd intrarea in pronaos işi păstrează monumentalitatea.

a unor motive decorative. Lupu vor fi mai elegante. La ctitoria logofătului Tăutu de la Bălineşti un astfel de arcosoliu. intr-o manieră amintind aceeaşi realitate din pridvorul Dragomimei.proprie multor săli capitulare . Sa/a gotică a Trei lerarhilor . luminată de zece ferestre prevăzute cu banchine şi cornişe lintel îşi sprijină magnificele bol� in ogive pe doi pilaştri octogonali. Aceeaşi eleganţă a ogivelor. Modificările aduse de restauratori nu i-au alterat configuraţia ei inţială. pregnante. o întâlnim in camera-vestibul ce anticipează Sa/a gotică. ln această sală ca şi in aceea care peste trei decenii o va succeda . Ea a fost ocazional paraclis dar mai ales trapeză de zile mari. aceasta Tşi diminuează impresia de greoaie grandoare şi rece solemnitate . stilul gotic Tşi trăieşte cele mai frumoase din ultimele sale momente. planul minuţios ridicat fiind respectat riguros. contraforţii mai pot fi intâlni� dar practic li se schimbă configuraţia sau răstălmăcesc resturile. Stilului gotic aparţin şi elegantele arcosolii adăpostind in nişele de dedesubtul acestora pietrele funerare ale mormintelor.ro / www. Sala spaţioasă.civile sau ecleziastice spaţiu de primire şi reprezentare. nervurile fiind mai ample şi de o neintrecută fineţe . sincronie fenomenului renaşterii romantice a goticu/ui de la jumătatea secolului trecut in restaurările unor reşedinţa aristocrate (castelele de la Ruginoasa şi Miclăuşeni din jud.dantelărie ce le integrează intregului ansamblu decorativ exterior . Pilaştrii susţin fiecare câte opt elegante nervuri de piatră. precedată de o incăpere dreptunghiulară la care se ajunge printr-un alt spaţiu-vestibul succedat in exterior de un rezalit in care s-a amenajat principala intrare a imobilului. Terminată cam odată cu biserica. ale stilului gotic dispar Tn edificiile ecleziastice fiind inlocuita cu altele indatorate altor orizonturi stilistice (este cazul ancadramentelor uşilor şi ferestrelor). sală pentru adunări oficiale .Sa/a gotică a mănăstirii Cetăţuia. Celelalte aspecte. ridicate de meşterii care realizau in sec. . cele ale lui V. Nu ştim in ce măsură vor fi fost şi alţi pictori occidentali ca acel · www. Ele inlocuiesc capelele funerare specifice bisericilor catolice din Polonia vecină.muzeubt. Modelele puteau veni şi din ţară. La Trei Ierarhi masivitatea greoaie de altădată a contraforturilor practic dispare indărătul reliefurilor sculptate in piatra acestora .XV-XVI şi mai târziu. cu baze şi capitele pătrate. ancadramentele de piatră ale edificiilor ecleziastice. provincial.nu numai prin supleţea nervurilor dar şi prin inse�a.practic aneantizându-le.ro 253 . tergiversat până in 1 961 .ACTA MOLDAVlAE MEIUDIONAUS (1 609) după cum cea de la Cetăţuia (1 672} putea să aibă ca model pe prima citată. Piesa dominantă este aşa-zisa sală a paraclisului. conceput intr-un gotic viguros. laşi) .cimec. semicircular. pe parcursul acestora. Astfel de nişe tăiate in grosimea zidurilor pentru a adăposti mormintele ctitorilor sau cele ale membrilor familiilor acestora se puteau vedea şi la Mănăstirea Neamţului sau Mănăstirea Humorolui. indărătul lor se intrevede modelul sălilor capitulare ale Ardealului. Lupu numai la arhitectură.a rezistat până in 1 891 când in cadrul campaniei de restaurare a fost demolată până sub temelii şi refăcută intr-un interval destul de lung. Integrată amplului ansamblu al Trei lerarhilor. putea constitui un exemplu. ţâşnind asemenea jeturilor de apă ale artezienelor pentru a-şi opri energiile ogivelor pe pereţii laterali.construcţie de sine stătătoare in cadrul complexului monastic .adaptate noului stil intre 1 850 şi 1 870. El va fi reluat târziu. Tnainte de stingerea lui definitivă la noi in ultimii ani ai secolului XVII . Evident influenţa goticului nu trebuie strict limitată in Moldova l u i V . . dispusă de altădată altfel. pe pământul Moldovei.

cimec.XV le corespund.Trei Ierarhi. Tehnica stucului (aşa cum el este utilizat în vremea lui Vasile Lupu la nimburile sfinţilor sau la fondul) icoanelor impune un loc în care cele două influenţe. Nicolae din Cetatea Neamţului dar le presupunem existenţa. stucatura. cea răsăritean-orientală şi cea occidentală . Am adăuga penetraţia psihologică. * Destul de dificilă se dovedeşte operaţia de decanta. coloritul viu dar echilibrat. Baraski sigur aparţinea unui spaţiu de cultură germană. somptuoasă sărbătoare a culorii. radicală discrepanţă.55-56. în mod tranşant. p.. " Cf. Dacă le asociem vechilor broderii ale epocii lui Ştefan cel Mare în raport cu care se află într-o clară. www.ro / www. Ed.61-62. orient sau în mediul autohton) este dificilă (atât în privinţa configuraţiei lui figurative cât şi în cea a cromaticii sau stilizării sale ) în schimb compoziţia de ansamblu. mutatii la finele sec. Preeminenţa până la exces a ornamentului . particularităţile fizionomiei ce trimit la arealul spiritual amintit. va cunoaşte plenitudinea mai târziu peste câteva decenii în ambianţa stilului brâncovenesc. dupâ dezafectarea Cetlţil Neamţului. Apartenenţa la baroc a acestor piese din zestrea artistică a mănăstirii este distinctivă. a identificării originii motivului floral (în occident. copleşire cromatică şi permanentă mişcare . Analiza acestui aspect .limba în care îşi sublinia apartenenţa profesională. După aceştia influenţele occidentale sunt vizibile în icoanele catapetesmei amintite prin redarea plastică a volumelor.se întâlnesc şi fu:z:ionează . simbolismului metafizic. Meridiane. maler. Dacă problema delimitării. prin impresia de opulenţă. Semnificativă dar nu prea frecventă în epoca lui V. Nu numai în Orient ci şi în spaţiul Poloniei sec. Sunt cercetători contemporani dispuşi să autentifice această supoziţie. . o adevărată.re a elementelor occi­ dentale în raport cu cele orientale din configuraţia broderiilor religioase realizate în epoca lui V. noua tehnică a stucului este generală de la prima ei utilizare la plafoanele Wawelului ( 1 600) dar continuată progresiv pe întreg parcursul secolului XVII 1 7. Ana Dobjanachl. integrarea ei într-un complex decorativ. în pictura de icoane etc.muzeubt. cele opt broderii �eligioase ale Trei lerarhilor realizează prin fastul excesiv. op.clt. oferă în mod cert indicii pentru o posibilă se •• Ca1apeteasma. rafinamentul aulic.XVI I.XVII. VIctor Simion. ar putea fi o problemă de viitor dacă sursele documentare ar proba-o. un studiu comparat de artă ar elucida multe aspecte ale paralelismului baroc polonez/baroc românesc (din acelaşi secol).în speţă a decorului floral . Lupu. in biserica satului vanatori-Neamţ afiA acum in muzeul Mlnlstirli Neamţului. libertatea de 16 mişcare a personajelor. Ca şi unele piese ale argintăriei şi sculpturii decorative în piatră. chiar bătătoare la ochi. Hieratismul elevat.devine marca distinctivă a acestui curent de artă. sobrietăţii excesive a broderiilor din Putna sec. Sunt trăsături în linia dar şi culoarea icoanelor care trădează acest spaţiu. Lupu. fie şi sporadice. " Marlusz Karpowtcz: Artll polonezi a secolului a/ XVII-IN. . peste un secol şi jumătate.deloc periferic al artei acestei perioade ­ se limitează în lipsa altor piese la broderiile religioase realizate la comanda doamnei Tudos� între 1 638-1639 pentru noua lor ctitorie . un flux ornamental copleşitor. Având în vedere anumite influenţe ale artei otoman-orientale ce s-au exercitat asupra artei poloneze a sec.însăşi configuraţia barocului. 1979.Muzeul Judeţean Botoşani maler Baraski care îşi punea în 1 643 semnătura pe pictura catapetesmei 1 5 bisericii mănăstirii Sf. p.XVI I . Bucureşti.ro 254 . O cercetare a eventualelor influenţe occidentale. Dacă nu era german .

Dacă bordura decorativă practic nu există în broderiile din vremea lui Ştefan cel Mare.bujorul. laleaua. format doar din duetul inscripţiei.prodigios flora! . aceasta va fi venit prin filieră poloneză unde s-a încetăţenit în lumea aristocrată a curţii regale unde nu o dată . trimit la certe analogii cu acelaşi aspect al unei arte vecine . era nu o dată un refugiu dar şi un model politic.procedee tipice din recuzita vizuală a esteticii barocului. O influenţă occidentală se va fi exercitat în domeniul dispunerii elementelor compoziţiei sau chiar ale detaliilor vestimentaţiei personajului (din portretul brodat). Stilizarea lor impusă şi de dificultăţile tehnice (cusătura cu acul. determină o diferenţă de planuri. Suprapunerile grafice ale broderiei (flori într-un uşor relief faţă de suportul textil pe care au fost cusute) întăresc iluzia de adâncime.ca şi maniera stilizării lor întâmpină dificultăţi. Motiveie florale aiCătuîesc ele însele un bandou dispus în dreptunghi cu o proprie logică compoziţională.al fiecărei broderii. chiar fuzionează întrezărind un posibil. Parte din motivele brodate cu fir de argint sau argint aurit . unii regi sau regine aveau genealogii nord-occidentale. Victor Simion. din sec. al apusului şi al răsăritului. cu discreţie. în sec.brodat într-o anumită culoare şi cel de deasupra anume răsfrânt la poale .muzeubt. Nu o dată în etalarea motivelor ca şi în tehnica stilizării şi integrării acestora în compoziţii. • * " Ana Dobjanschi. Lupu se remarcă o bordură lată.ro 255 . 1 8 Aspectul este vizibil convingător pentru tehnica folosită şi consecinţele ei vizuale în broderiile-portrete din Sa/a gotică a Trei lerarhilor.XVI valori de preţ comandate nu numai la curtea de la Wawel dar şi de reşedinţele magnaţilor poloni . de o mare frumuseţe decorativă.luate separat .cimec. Sunt mijloace ingenioase subsumate procurării iluziei . se întâlnesc. p. se crea astfel impresia de adâncime a planurilor marcate prin două sau mai multe repere fixe sau mobile (personaje. Dacă alcătuirea chenarului nu lasă nici un dubiu în privinţa originii sale occidentale în schimb efortul de a delimita izvorul propriu-zis al motivelor .ACTA MOLDAVIAE MERIDIONAUS atribuire. op. XVI I . realizată prin întrepătrunderea a numeroase · flori de o mare varietâte figurativă şi vie diversitate cromatică. Punerea în pagină a tuturor acestor aspecte decorative vădeşte frecvent aceeaşi ambianţă. Veştmântul de dedesubt (rochia sau antereul) în cazul doamnei Tudosca sau prinţului Ioan . autorii broderiei au reuşit să sugereze. rolul ei restrângându-se la vagul chenar dreptunghiular fără nici un ornament.pălăria doamnei Tudosca se datorează aceleiaşi mode occidentale.ro / www. Bordurile ample.familiare varturilor boierimii noastre pentru care Polonia. în schimb în broderiile amintite ale epocii lui V.ca în cazul regelui Sigismund al I I I-lea de Vasa.cea a tapiseriei occidentale . crinul etc.în adâncime prin intermediul detaliilor vestimentaţiei. Prin utilizarea aţei de diferite culori sau a mijloacelor suprapunerilor grafice (cusătura cu firul metalic). nou stil . cele două lumi ale decorului. diferenţa de planuri .prin suprapunerile decorative de perle .brodat într-o alta. Arras sau altele. poală de icoană etc. de a treia dimensiuni.67. elemente arhitecturale) procurând iluzia celei. inconvenientele utilizării firului metalic) este deseori de tradiţie orientală.·a splendidelor exemplare de Beauvais. fie ea dveră.. Primul element care reţine atenţia este bordura. se întrepătrund.cit. Oricât ar fi de orientalizată . sunt tot atâtea transferuri din repertoriul omamental flora! flamand de generală circulaţie în occidentul Europei. chenarul . mai vechi. www.

plătite de domnitor cu contravaloarea lor in argint.cimec. rezumă o configuraţie aparte îndatorată unui model străin. Ca şi Tn cazul celei similare de la Putna.din col�ile ecleziastice sau cele ale familiilor privilegiate . de dom gotic cu piciorul rememorind partea de jos a potirelor de impărtăşanie din sec.. EdHura f!ilnţific6 fi enciclopedici. Nu ne surprinde astfel că Vasile Lupu. In voi.dacă nu in majoritatea lor numerică sigur in ponderea lor estetic-valorică .. 1 976 . din aceleaşi motive unele piese lucrate in locurile amintite sunt atribuite.20 Prin configuraţia lor stilistică ele trimit la o renaştere nordică târzie. " Cf. comandA Tntr-un atelier transilvAnean. Cele patru sfeşnice masive care se văd şi astăzi in faţa catapetesmei la Go/ia ca şi exemplarul din muzeul mănăstirii Cetăţuia fac parte din cele opt sfeşnice văzute in 1 653 de Paul de Alep.ro / www. in plin baroc european. lucrare la laşi. Tradi�ile şi prestigiul argintăriei gotice erau inci imense. Tn Transilvania meşteşugul argintarilor era încă infloritor.putAnd fi atribuite atelierelor din oraşele Ardealului sau Istanbul.XV-XVI când piesele de argintărie .muzeubt. laşul sec. voi.nu acelaşi lucru n putem spune despre argintărie . Copiile după modele străine lucrate in atelierele din laşi sunt o realitate . partea 1.ro 256 . Nu ne surprinde in consecinţA că in argintăria Trei lerahilor (lucrată in intervalul 1 638-1 639) prezenţa pieselor de import din oraşele Ardealului atunci înstrăinat. candelabru! de la Go/ia . Bucurefli. VIctor Simion. www.singurul original rămas intreg . Paul de Alep. in ateliere mai lucrau numeroşi urmaşi ai celor 33 de meşteri in metale preţioase din Sibiu sau celor 40 din Braşovul §. lucrate de meşteri locali şi cele de import sunt vizibile fără efort. p. Dacă dupA ce un atelier local dA la ivealA vestitul epitaf a lui Siluan de la Neamţ putem vorbi fără reticenţe de debutul unei şcoli autohtone a broderiei religioase . Prestigiul argintăriei occidentale . situa�a nu ne surprinde avand in vedere . se apela la atelierele locale dar pentru piesele mai ptetenţioase se recurgea la cele de peste frontierele principatului.41.XIV­ XV ale Transilvaniei catolice. nejustificat.Muzeul Judeţean Botoşa ni Tn anumite privinţe argintăria de cult sau domestică a fost mai permeabilă la influenţele occidentale decât broderia. Evident unele piese nu prezintă nici un dubiu in privinţa originii. " ldem. Mare parte din rAndul importurilor vizau lstanbulul imperiului otoman după cum o altă parte din piese se datorau atelierelor locale. Ele au fost comandate la Danzig (Gdansk) sau Danemarca.104.unui atelier local ieşean. descrise in cunoscutul său memorial.in speţă ::elei gotice .XVI .1ntecedentele sec. Cllltorl atrllnl despre ţjrlle ro""n•.intre acestea cel al argintăriei ai cărei reprezentanţi se constituie intr-o breaslă.Uliţa domnească dar şi al proliferării meşteşugurilor .42-43.era încă imens. Cl/lltorta patriarhului Macarte. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. op.VI. Ana Dobjanschl.M. in schimb să atribuim aşa cum afirmă Ana Dobjanschi şi Victor Simion2 1 ._ ec. comentarii la Ilustraţia nr. in schimb este greu de identificat apartenenţa la solul autohton a pieselor care. convertiti in baroc. " Cf. aceasta va fi slujit Tn 1 639 la sfin�rea ctitoriei Trei lerarhilor. Dacă diferenţele intre piesele de argintărie autohtonă. din Polonia sau statele germane. Este greu. p. consecinţa firească dacă ne gAndim la comenzile impresionante numeric venite din partea boierilor dar mai ales ale curţii domneşti in care numărul invitaţilor servi� in veselă de argint era impresionant. 19 ţomenzile erau numeroase. atelierelor din capitala Moldovei. Şi intr-un caz şi in celălalt documentele istorice argumenteazA situa�a.era de import (din Transilvania in majoritatea cazurilor).XVII nu este numai unul al consolidării familiilor feudale care-şi as umă pentru reşedinţele lor o stradă anume . text TrlgrijH de M. magnifica cadelniţA in formA de tum .cH.

comentarli la ilustraţia nr.fapt incriminat in epocă de către eruditul profesor Sever Mureşanu.amt:mle slujind la slujbele de târnosire ale celor două sfinte locaşuri. op. p.ro 257 . op. Eleganta arcatură sprijinită pe coloane de marmură având deasupra un baldachin (cuvucliu) a fost eliminată. alcătuit însă ingenios din plăcuţe-panouri cu ornamentaţie microasiatică venită prin filieră turcă. op.clt.clt.. Unul din 1639 pare a fi lucrat la Istanbul.pentru spălarea rituală a clericilor . comentari i la ilustraţia nr. " Sever llurqanu. www. Tn Ardeal se va fi realizat cădelniţa in formă de turn gotic. O analiză mai atentă a detaliilor acestei cădelniţe scoate in evidenţă deplasarea lor spre decorativ.muzeubt.. Lupu pentru barocul occidental.97. VIctor Simion. ne P-Un in faţa unui produs reprezentativ pentru o renaştere tardivă. la noi. p.clt. comentarii la llustJ'a1ia rY.clt. departe de a păstra puritatea originară a stilului interferă vizibil cu alte elemente care in principiu il contrazic.98. plăci de marmoră gata prelucrate sau celebrele faianţe decorative de lznik.Orientul şi Occidentul. Admiţând că acest obiect s-ar fi realizat intr-un atelier local ieşean.aceea a preferinţei din ce in ce mai vădită a curţii lui V. ca şi in cazul mixajului din broderia decorativă a Trei lerarllilor. curtea din laşi putea comanda nu numai ţesături. " Ana Dolljanachl. lucrat se pare intr-un atelier german din Regensburg sau Augsburg unde işi comanda dinastia Movileştilor argintăria de familie sau cea de reprezentare. făcând parte din configuraţia altor structuri estetice. Tntre obiectele din zestrea in argint a Trei /erarllilor sunt şi două ibrice de argint . 27 " ldem. 22 in acest caz excepţia ar confirma regula argumentând permanenţa. vot. cum opinează autorii aminti� ai volumului Arta epocii lui Vasile Lupu. VI.92.ACTA MOLDAVlAE MERIDIONAUS Având in vedere iniţialele inscripţiei BBGZM precum şi insemnele heraldice de pe părţile laterale ale candelabrului.50. Dominantele gotice. comantarll la Ilustraţia nr. Nu numai preferinţa pentru diferite obiecte de orfevrărie de factură apuseană dar şi apelul la baroc in unele detalii ale arhitecturii interioare se subsumează aceleiaşi noi orientări. acestea fuzionează organic intre ele. op. rememorând aceeaşi piesă de la Putna realizată cu aproape două secole in urmă . covoare. Conforma�a elegantă a vasului trădând lucrătura unui profesionist de mare măiestrie. " Paul de Alap in antologia citati. aşa cum susţin cei doi cercetători amintiţi. cedase altor maniere şi stiluri.24 Tn acest adevărat porto-franco. Celălalt ibric este tipic pentru arta occidentală. Kutahya ca şi mobilierul luxos al interioarelor Goliei şi Trei lerarllilol5 dar şi veselă de argint. convertită in baroc. nu intr-un atelier local. " ldem. op. Este cazul căţuii din 1 639 donată de doamna Tudosca in care corpul de sus (capacul) are forma unui dom gotic23 in miniatură. dar mai ales gra�a rinsoului floral impodobindu-1 circulat. " ldem. a lui Andre Lecompte du Nouy fără a se păstra măcar o fotografie documentară a ansamblului .cimec.1 03. Brussa.26 Obiectul ar avea şi o altă semnifica�e ..63.. Nu avem nici o imagine a vechiului amenajament al spa�ului in care fusese depusă in 1642 racla Sfintei Paraschiva. in defavoarea aspectului lor stilistic originar.revendicabile prin provenienţa lor celor două extremită� ale artei intre care au oscilat gusturile dart şi meşterii epocii lui Vasile Lupu .clt. in campania de restaurări de după 1 886.ro / www. c:t. a prestigiului argintăriei gotice după ce stilul in care piesa in discuţie s-a realizat. realizatorii acestei piese au avut la dispoziţie din partea comanditarilor cel puţin o schiţă-proiect al acesteia.

faţadele bisericii Go/ia (desăvârşită mai târziu in 1 660 de fiul ctitorului .ro 258 .cit. . consecinţă a influenţei directe a barocului occidental.18-21. 1 922. Golia prin magnificele ei faţade exemplifică cea mai temeinică influenţă a acestui tip de baroc in Moldova sec. Pilaştrii ca şi diferitele valori decorative ale faţadei sustrag edificiul vechiului concept de trăinicie şi potolită măreţie .Muzeul J. Maria.Ştefăniţă Vodă) alcătuiesc in epoca lui Vasile Lupu cel mai reprezentativ exemplu pentru influenţa occidentală. Golia nu va fi un simplu accident şi nici un capriciu . prăbuşirea Tn 1 653 a lui Vasile Lupu a intrerupt o orientare in arta românească care.cel puţin in privinţa planimetriei şi plasticii faţadelor . ne informează Cornelius Magni. secretă şi compensativă. un clasicism interpretat in spiritul unei renaşteri târzii cu treceri spre baroc. XVI I . ln Clllltorl -"In/ despre ţlrl/e romfne. in favoarea unui nou accept al grandiosului. " Nicolae Sablu. pilaştrii încununaţi cu superbe capitele compozite dau o notă de solemnitate elegantă. Gustul pentru fast. Sculptura baroci tn Romlnla.ea corespundea unei noi opţiuni estetice a domnitorului (şi nu numai a lui) care s-ar fi inscris intr-o nouă fază a mentalităţilor şi gustului artistic specific societăţii feudale româneşti din Moldova secolului XVI I .. vibrează de asemenea la o nouă ipostază a monumentalităţii . surprinde in perimetrul arhitecturii ecleziastice a Moldovei sec. Merldi-. " Martua Karpowlcz. dominând pereţii exteriori. aspiră la legături politice cu Polonia şi-şi comandă in occident argintărie pentru eticheta curţii sau pentru ctitoriile sale religioase. in speţă barocă din arhitectura şi plastica noastră decorativă. lux şi opulenţă va fi mai rar intruchipat de expresia orientală a acestora (işi găsise apogeul mai inainte in miraculoasa broderie in piatră a Trei /erarflilo" ci mai degrabă de cea occidentală barocul italian venit prin filieră poloneză. după modelul căreia Golia ar fi fost 9 realizată2 • Este o supoziţie dar nu o certitudine. . op. " Comellua Magnl. Bucul'eftl. el va fi adaptat însă.VI. " ldem.ro / www. montează primul ceas din laşi şi-şi comandă portretul unui pictor olandez (Abraham van Westerwelt).specific bisericilor lui Ştefan cel Mare. Din păcate. Ca şi altădată. aulică. Cll/ltorla ffcfivll spre tabllra din Moldova. dacă nu de esenţă .XVII polonez31 • . voi. Petru şi Pavel din Cracovia. p. cu meşteri italieni veniţi de pe şantierele Poloniei28 vecine comanditarul reţinea in primul rând o nouă formulă a grandiosului estetic. Faţadele sunt străjuite de cei 24 de pilaştri. in interior.17. Prin această nouă înfăptuire lucrată.212. ed. Opera realizată de arhitectul italian 30 Trevano devenise un model frecvent reeditat in arhitectura sec. masiv angajaţi in zidăria de blocuri de piatră şlefuită.cit. Lupu d e a apela l a mâna d e lucru specializată străină care să lucreze . XVII ordonanţa clasică a faţadelor acestui edificiu. Ca arhitectură şi plastică decorativă. exigenţelor cultului ortodox. www.muzeubt. chiar dacă nu s-ar fi generalizat. Vasile Lupu care-şi măritase fiica. Spectacolul acestei succesiuni de pilaştri. p.. op.udeţean Botoşa n i (J e aici ş i până l a hotărârea l u i V . au dus la asocierea Goliei cu biserica Sf.cel puţin de figuraţie. Elansând intregul edificiu.. nu străin de dorinţa. p. Planimetria Goliei. intregului edificiu. după un Radziwil.cit.de astă dată sub semnul barocului sarmatic polonez. Ea aparţine unei epoci in care gustul şi modul de existenţă baroc al principelui moldovean cunoaşte o nouă mutaţie. plan care coboară in imperiul roman al primelor veacuri ale creştinătăţii.554. Ed. de a impresiona. ar fi impus acesteia o nouă dimensiune.cimec. p. .integral in spiritul barocului vest-european vor fi doar zece ani. in mare măsură ca şi aceea a Dragomirnei reproduce planul basilical al bisericii occidentale.

Este o încununare a valorilor decorative şi în acelaşi timp o orizontală necesară care delimitează sus tensiunile verticale ale pilaştrilor. panoul ferestrei devine un spaţiu arhitectural demn de a fi privit pentru el însuşi. pilaştrii compartimentează eleganţ în clasice dreptunghiuri faţadele Goliei şi accentuează o notă certă de verticalitate.cimec. între două benzi înflorite în piatră delimitate sus de o boltă mică semicirculară. pâlpâie sau izbucnesc. se răsu­ cesc ca nişte flăcări. ctitorită în 1 655 de Gh. fiecare din ele. mai sus. Ştefan este o reeditare mai modestă a Golie1). Sub streaşina bisericii o cornişă realizată din muchii succesive sprijinite pe consola se ridică deasupra unei admirabile frize delimitată de alte două benzi .toate înconjurând de jur împrejur edificiul.o arhitravă de origine renascentistă. la rândul lor. din vârful acestora de­ vin un triumf.ACTA MOLDAVIAE MERIDlONAUS Tnlăturând monotonia faţadelor. Configuraţia şi în genere limbajul ei decorativ vor fi reluate peste aproape două secole în cadrul arhitecturii neoclasicii din principatele române. Ferestrele se decupează solemn în dreptunghiurile panourilor desem­ nate de succesiunea pilaştrilor . de energiile dinamice ale turlelor dar într-un alt plan şi într-o altă concepţie decorativă. pe cale de a avea urmaşi (biserica Mănăstirii Caşin. flancată de o parte şi de alta de doi pilaştri corintici (copii reduse ale măreţilor pilaştri ai faţadei). Tncadrate. ferestrele sunt încununate cu frontoane clasice triunghiulare.muzeubt. susţin energetic ideea de mişcare. Exemplu de armonie şi echilibru. * Golia se desemnează în secolul XVII din Moldova drept cea mai autentică transpunere în arhitectura autohtonă a barocului occidental. ele vor fi reluate.ro / www. într­ un arc semicircular . Simboluri milenare ale unor civilizaţii orientale 259 Faţada Gollei www. Este o reeditare a acestuia pe sol românesc. Striaţiile fine şi totuşi nu lipsite de un viguros dinamism al frun­ zelor.organizând şi dominând un spaţiu arhitectural demn de admirat pentru el însuşi. de autonomie în cadrul ansamblului şi de perfectă încadrare în acesta. stingheră şi singuratică în mare măsură la noi în secolele XVII-XVII I . Acestea se înscriu.ro . Volutele frunzelor de acant se ridică. potenţând estetic înseşi tensiunile patetice ale barocului. Ei includ o forţă ascensională pentru care capitalele neocorintice sau mai bine zis compozite dacă avem în vedere şi cele două volute ionice de deasupra.

F. Macarie www.ro / www.Biserica Trei Ierarhi: strivechlul motiv al soarelui tn viziune baroc-florali Biserica roinistlrll Golla (1853) Trei Ierarhi (1839) Foto: G.muzeubt.cimec.ro 260 .

Atunci. că fata era pregătită pentru măritiş2. Fliminti. · Familia ca nucleu al comunităţii săteşti."4 La fel ca şi la peţit.Dacă nu-mi plăcea" (răspundea ea). I nformaţii despre obiceiurile practicate in viaţa satului moldovenesc ne vin încă din secolul al XVI I I-lea 1 prin opera lui Dimitrie Cantemir. inainte de inceperea logodnei. Hudefti. Fata preciza încă o dată că este pregătită şi zestrea este gata: . Din partea viitorului mire. Primul moment care se desfăşura era PEŢITUL. 63 ani in 1 988. Nunta era prilej de sărbătoare. Din acel moment se ştia in sat. Elemente Etnografice in opera lui Dimitrie Cantemir. · . 61 ani Tn 1988 . Eu cu grijă şi răbdare Tăte mi le-am pregătit Am pe culme cinci catrinţe. la casa viitoarei mirese unde avea loc un dialog tipic: . un. căsătorie şi înmormântare. ' De la Âlnălinei Maria. în mod deosebit capitolele XVI I I şi XIX.. cei doi tineri erau încă o dată întrebaţi dacă se plac şi vor să facă logodna.. • 1 Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Florea Bobu Florescu.Vrei să mergi după băiatul acesta?" (era întrebată fata).IQ.Ceremoniile la logodnă şi nuntă". . Culeasi de la Amilinei Maria.ocup. Descriptio Moldaviae.Stai măicuţă liniştită Şi tu tată hodinit. Pe ladă ţol şi scoarţe-n două iţe Şi la blide ştergători Cusute numai cu flori.nu vă adunam la casa mea".Despre înmormântare".ro / www. O condiţie a ieŞitului la horă pentru tânăra fată. era să aibă zestrea terminată. ne vorbesc .Despre datinile moldovenilor". miercuri sau vineri). şi . ' De la AvAdinii Maria. .au.c distinct. atât pentru cele două familii care-şi căsătoreau copiii. 1-2/1995.familiej. · www. era trimis un staroste sau peţitoare (2-3 femei) in zile de post3 (luni. cât şi pentru intregul sat Tinerii se cunoşteau încă de la hora satului.. dacă ajungeau la o înţelegere.muzeubt. Hu de. t i.. stabileau pentru joi sau duminică seara. Tn partea a 1 1-a a lucrării.ro . Nunta tradiţională avea momente individualizate şi specifice unui anume loc. obiceiurile de peste an ca şi obiceiurile referitoare la viaţa de . .ACTA MOLDAVlAE MERIDIONAUS Momente ale ritualului tradiţional de nuntă din zona Botoşani Muzeograf Steliana BĂL TUŢĂ Tn cadrul comunităţii săteşti. LOGODNA. practica o serie de ritualuri bine definite in momentele de naştere.cimec.

la icoane s-a inchinat şi apoi la vânătoare a plecat. tinerii erau logodnici şi logodiţi. in unele sate ale zonei Botoşani.Tţi place de fată?" (era intrebat băiatul). la ceremonie. mirele trebuia să aibă cumpărate voalul. La 2-3 zile după momentul croitului. a fost culeasă de Gh. Periodice. căteva femei şi peţitoarele. La sfârşitul logodnei. Atunci avea loc. Soacra mică scotea valul de pânză şi simulau că foarfecul nu taie şi ca trebuie plată pentru croit. La croit. druştelor. in toamna anului 1 925. Filiala Botoşani. legalizând astfel logodna. Gh. care dovedeau spiritul de creaţie al vornicului.Albina". fata răspundea: .declarat". In jud. Logodna dura 4-5 ore.. ca acoperitoarea de cap dăruită de mire.că nu veneam la casa asta". Darabani. aveau texte diferite.Muzeul Judeţean Bototanl .Oraţia de faţă. CROITUL. veneau soacra mare. Să pofti� la nunta noastră. Abia spre seară venea logodnicul însoţit de sfeteucă (o rudă) şi de vomic. care avea loc luni (in prima zi a săptămânii următoare). Pentru mireasă. Ştergarele pentru naşi erau ţesute din timp de fată şi mama ei. să fie purtată pe mână. Vomicescu.Da". in duminica stabilită începea NUNTA care era condusă de vornic. Gh. Şi-au umblat ce au umblat şi nimica n-au vânat. dintr-un sat pe malul Prutului. năframa şi batistele vomiceilor. ln toată această perioadă. logodnicii mergeau la Primărie la .ro 262 . care-I aştepta cu 3 druşte (domnişoare de onoare). 1926 (. croitul propriu-zis al cămăşii mirelui şi cămăşilor de socru şi soacră. Tn cadrul ceremonialului. dacă ii place de băiat.. Când aproape de îndeseară au dat într-o • De la Amălinei Maria. O astfel de . ' Arhivele Naţionale. bariz. cu muzică de scripcă. 1925").cimec. ciuboţelele şi o acoperitoare de cap (casăncă. Nunta se stabilea in 3-4 săptămâni. joi de dimineaţă s-a sculat. 1 Octombrie.34 din 1 5-31 ian.oraţiile de nuntă". . la logodnică. bertă). din fostul judeţ Dorohoi. pe ochi negri s-a spălat. că nu adunam atâta lume la casa părinţilor". Hudefli.6 . logodnicul şi vomiceii mergeau cu muzică la logodnică unde petreceau până la ora 12 noaptea. am auzrt-o toamna aceasta la o nuntA. aveau loc pregătirile pentru nuntă.Oraţie" de nuntă. La aceeaşi intrebare. soacra mare şi soacra mică stabileau ziua următorului moment important premergător nunţii. După ce tre�au şi acest prag."5 După incheierea săptămânilor de pregătiri. au umblat râpele şi au vânat toate vrăbiile şi au umblat ponoarele şi au vânat toate cioarele. timp in care erau terminate de brodat cămăşile.ro / www. . răspundea el. Bună ziua. ln fiecare sâmbătă seara. Era obiceiul. Gh.Al nostru cinstit şi mândru împărat.muzeubt. XXV. Părţile croite erau date la brodat şi cusut.lmi place. Tot cu acest prilej erau croite şi apoi brodate năframa pentru mire şi batistele pentru vomicei. bună ziua V-o poftit domnul mire şi domnişoara mireasă Socrii cei mari Şi nunii cei mari Şi socrii cei mici. de către mireasă. Dorohoi. ce identifica pe mire cu un vânător şi pe mireasă cu o căprioară. la o nuntă de pe malul Prutului. Vornicul avea rolul principal in ritualul nunţii. Vornicescu. nr.. www. până la nuntă. . .

" . Vornicul prezintă ceata serioasă care a venit cu mirele şi care doreşte să descalece în curtea părin�lor fetei.. cântând şi chiuind şi din pistoale trosnind Până aici la dumneavoastră am sosit Şi aici ce-am zărit? o floricică frumoasă care stă cam sfioasă Care locul nu-i prieşte şi mai tare se ofileşte. să intrăm în pridvoare. să nu ne credeţi morari beţi să descălecăm în scăieţi Noi suntem oameni mari. Căci noi am venit cu târnăcoape de argint. Să scoatem această floricică din pământ. O altă Oraţie de nuntă culeasă chiar de la un vornic. să-i fie lui domnu mire de bună soţioară. Şi să întindeţi covoare. Iar de când ne-a zărit pe noi. www. de unde soarele răsare Nouă să ne aduceţi scaune de argint Să descălecăm aici pe pământ. 1986. Călări pe şase armăsari. Căci tân� nostru împărat De dimineaţă s-a sculat.Bine v-am găsit socri mici Dar nu ne întrebaţi ce umblăm. La casa părinţilor miresei. Faţa albă şi-a spălat. dă de o urmă de căprioară Care a venit încoace şi-napoi nu se mai întoarce Atunci n-ea ales pe noi 6 lipani (viteji). 200 feciori de boieri Şi înspre Chindia mare a plecat la vânătoare Să vâneze căprioare. comuna Copălilu.. ce căutăm De fapt noi sama la nimeni nu dăm. Neculai Cojoc. ori floricica ne-o daţi. pe cap s-a pieptănat Pe cal a-ncălecat. de stau toţi vânătorii şi se miară de ce să fie această urmuşoară? Unii ziceau că această urmuşoară să fie de căprioară. ne îndeamnă să o prezentăm pentru frumuseţea imaginilor plastice dar şi a mesajului pe care îl transmite: . cu floarea nescuturată. cu unghiile cositorite Pornirăm şi venirăm. Atunci socri mici.cimec. feciori de generali. Trifoi verde cosit in noaptea lui Sfântu Gheorghe. S-o scoatem cu tot cu rădăcină Să o ducem la tânărul nostru împărat în grădină Acolo să o răsădească."7 După ce o cere pe mireasă. . ori de noi nu scăpaţi. Coşula. ' Oraţie culeasA de la Vomic. cu coarnele cănite. să crească. mirele este însoţit de vornic şi până la 6 vornicei. Şi-a vânat cerul cu stelele. Generali de lângă mare.Căci . Cu roua neluată.ro 263 . dealul cu florile. Să nu se mai ofilească.muzeubt.ACTA MOLDAVlAE MEIUDIONAUS văişoară.ro / www. că am venit de prin zăvoi Parcă a-nceput să se înveselească şi să zâmbească. Iar la caii noştri să le daţi să mănânce. din trâmbiţă a sunat Mare oaste-a adunat: 200 grăniceri. satele cu fetele Şi înspre apus de soare. să înflorească.

Muzeul Judeţean Botoşani
Strânsă în sărbători, de 2 fete surori Caii noştri să mănânce, şi din capete să mişte Caii noştri să bea şi din capete să dea Socri mici, ce s-a făcut, nu mai este de desfăcut." Un alt moment care are frumuseţea lui în cadrul nunţii, este GĂTITUL MIRESEI. La o masă în mijlocul ogrăzii, sau în casă, era aşezată mireasa în faţa oglinzii ţinută de două druşte surori sau verişoare. Naşa împreună cu druştele îi pun pe cap voalul şi coroniţa cumpărată de mire. După ce mireasa este gătită, oglinda era întoarsă către mire ca să plătească şi acesta punea bani, sau o pereche de cercei care erau puşi miresei la urechi . Ridicându-se din faţa oglinzii, mireasa punea în brâul mirelui năframa şi druştele, batistele la mâna vomiceilor. Urma, apoi, un alt moment cu profunzimi simbolice, numit I E RTĂCIUNEA. Şi cu acest prilej, Vomicul îşi arată talentul creativ, cerând în versuri iertare părinţilor, în numele tinerei perechi. Tinerii stăteau aşezaţi în genunchi pe o pernă aşezată pe un lăicer, orientaţi spre răsărit, dar în faţa părinţilor (socrii mari şi mici) care stau pe o laviţă sau pe scaune. Textele de iertăciune au şi diferenţe dar şi asemănări (cum ar fi precizarea că începutul legăturii în doi este dat de Dumnezeu, încă de la .moş" Adam şi .baba" Eva). Vomicul din satul Mândreşti, comuna Vlădeni, adresează cererea de iertare către părinţi şi nuntaşi: .- Cinsti� gospodari şi gospodine, Vă rugăm să lua� aminte La câteva cuvinte, care stau scrise în cărţile sfinte Şi acum trebuiesc zise: - Cinstiţi gospodari şi gospodine Fete şi feciori şi dumneavoastră Cu toţi ostenitori Iar dumneavoastră cinstiţi părin� Care de la Dumnezeu sunteţi rândui� Ca şi pomii cei rodiţi, care îşi fac roadele lor Pe întinsul livezilor, în răcoarea viilor Asculta� câteva cuvinte de rugăminte: Că aceşti doi tineri, .care stau în genunchi, Cu capetele aplecate, cu braţele încrucişate şi cu feţele ruşinate, Se roagă cu smerenie, să le da� blagoslovenie Iar dumneavoastră cinsti� părin� Fi� buni de-i iertaţi, şi-i binecuvânta�. .a lertăciunea rostită la nun� de vomicul Neculai Cojoc, din comuna Copălău, are de asemenea originalitatea şi frumuseţea ei: .Cinsti� socri mari şi dragi nuntaşi Asculta� Sfânta lertăciune Când Dumnezeu luni prima zi

lert.iciune culeasll de la vomic Mov8nu M. Andrei, sat MlndrettJ, corn. Vl.ldeni, 1987.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

264

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONAUS

A făcut cerul şi pământul, Pe cer 1-a împodobit cu soare, lună şi stele lucitoare Iar pe pământ a dat a văzduhului înălţime Cu zburătoare mulţime. Văzând Dumnezeu că pe pământ nu este bine să nu fie om, L-a făcut pe strămoşul nostru Adam Cu trup din lut, cu oase din piatră, cu sânge din nori După chipul şi asemănarea Sfinţlei Sale. 1-a suflat în faţă şi i-a dat viaţă · · Şi iar văzând Dumnezeu Ca omul să nu fie singur pe pământ 1-a dat somn greu lui Adam Şi 1-a adormit în mijlocul raiului. Atunci Dumnezeu i-a rupt din coasta stângă Din coasta cea mică, să nu-i fie nimică Şi a făcut-o pe strămoaşa noastră Eva, 1-a suflat în faţă şi i-a dat viaţă. Adam trezindu-se din somn Speriat, cu glas tare a strigat: - Ce este aceasta, Doamne? Atunci Dumnezeu i-a răspuns: - Nu te speria Adame, căci este trup din trupul tău Şi os din oasele tale Şi se va chema ţie de soţie Şi veţi fi amândoi un trup Atunci Dumnezeu i-a binecuvântat.
.

Aşa a rânduit Dumnezeu Şi la aceşti doi tineri, zi de căsătorie, Care stau în fata dumneavoastră Cu capetele pl ecate, cu feţele ruşinate Cu genunchii la pământ, Ca două mlădiţe cu rod mult Şi vă roagă pe dumneavoastră Cinstiţi părinţi Să-i iertaţi şi să-i binecuvântaţi, Căci binecuvântarea părinţilor, întăreşte casa fiilor Iar blestemul părinţilor, risipeşte casa fiilor." După rostirea lertăciunii, mirii se ridicau, sărutau mâna părinţilor, şi vornicelul le dădea să mănânce amândoi dintr-un ou (pentru noroc şi fericire) şi apoi, din două pahare pline să ia căte puţin şi restul să arunce în spate către nuntaşi. .Dragi tineri, Poftiţi de gustaţi din această dulceaţă, Şi fiţi foarte fericiţi în viaţă Gustaţi din păhărele, dar mai lăsaţi în ele Şi aruncaţi în spate, la cei cu gurile uscate. "

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

265

Apoi . tinerii ieşeau la drum îndreptându-se către biserică la CUNUNIE, împreună cu druştele şi vorniceii. Soacra mică, lua dintr-o strachină şi arunca în urma mirilor cu zahăr, orez, grâu, fărămituri de pâine, cozonac, pentru ca tinerii să aibă noroc şi belşug în drumul pornit în doi. Ajun ş i la biserică, mireasa punea dosul mâinii pe Uia bisericii, ca să nu aibă copii mulţi. 9 Tn mijlocul bisericii, pe covorul de cununie, stăteau mirii şi naşii, druştele în spatele miresei şi sfetenca în spatele mirelui. După punerea cununiilor, mirilor li se dădea vin din acelaşi pahar. Ieşind din biserică, mirii şi întregul alai, se îndreptau către casa socrilor mici, unde luau masa de cununie după care Vornicul spunea: .De trei ori pe după - masă, Să scoatem nunta din casă. " Din acest moment, urma SCOATEREA ZESTREI din casă, de către vornicei. Druştele sau surorile miresei, păzeau cu străşnicie zestrea, iar mirele trebuia să plătească pentru zestre. Dacă mireasa nu avea toate ţesăturile necesare pentru noua ei familie, vorniceii chiuiau şi făceau cunoscut nuntaşilor . lu, iu, iu pe dealul gol, Că mireasa n-are ţol. " Vorniceii scoteau pe rând din casă lada (sipetul) plină cu valuri de pânză, cămăşi brodate, catrinţe, ştergare, prostiri de pat (cearceafuri). Scoteau apoi ţoiul (ţesătură mare folosită la treieratul şi vânturatul grâului), materialul de saci, scoarţele, lăicerele în patru iţe, plapumele, pernele. Prin sec.XIX şi început de secol XX erau încheiate prin Tribunal Acte dotale, unde apăreau îpscrise toate lucrurile pe care mireasa le primea de la părinţii ei pentru a pleca la casa socrilor. Scoasă din casă, zestrea era pusă în car, unde urca apoi şi mireasa, care primea din mâna mamei un ştergar şi o icoană (de obicei Maica Domnului, Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae, Trei Ierarhi), adusă din casă de vornicei. Uneori, icoana era dată miresei şi de două druşte. La sfârşit, soacra mică, dădea miresei în car şi un colac, pe care mireasa îl rupea deasupra capului, după ce se închina în patru zări. Bucăţile de colac erau aruncate spre nuntaşi, uneori mireasa păstrând o bucată pentru a o mânca împreună cu mirele după încheierea nunţii. Carul cu zestrea şi nuntaşii, porneau către casa socrilor mari, unde continua să se desfăşoare NUNTA. Ajunşi la socrii mari spre seară, vorniceii începeau să strige: .lan strigaţi în gura mare, S-audă soacra cea mare Soacră mare, ieşi în prag, Că ţi-a venit noră-ta Cu cămaşă, cu catrinţă, 1 Cu ştergar în patru iţă" . 0 Sau, pentru a stârni hazul tuturor, versurile strigăturii fac aluzie la viitoarele neînţelegeri dintre soacră şi noră: .Bucură-te soacră mare Ţi-o vinit scărmănătoare (cheptănătoare)" 1 1 .

Muzeul Judeţean Botoşani

' De la Avidănii Maria, Flămănzi, 1986. 1° Culese de la Michiu Gh. Paraschiva, 89 ani, Santa Mare, Tn 24 martie 1 988. 11 ldem.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

266

ACTA MOLDAYlAE MERIDIONAUS

miere.

Mireasa coboară din car, şi este primită de soacră cu bucăţi de zahăr şi cu O frumoasă " Poftire la masă" a fost culeasă la Tudora, 1 2 in 1 988: " Bună sara, La dumneavoastră cinstiţi nuntaşi, La această bogată masă Vă roagă socrul cel mare Şi soacra cea mare Care-au pregătit mâncare, Să luaţi să vă ospătaţi, Cu de toate să vă-ndestulaţi Şi de cumva socotiţi, Dumneavoastră, nuntaşi cinstiţi, Că bucatele-s otrăvite, Voi gusta eu inainte

Şi-i lua o găluşcă Făcută de-o druşcă, De trei zile fiartă Într-o oală spartă, Cu ate legată. " 1 3 După servirea mâncării, urma ÎNCHINATUL PAHARELOR. Vomicul aducea un castron de lut cu apă, ca naşii să se spele pe mâini. Apoi mireasa punea la gâtui naşi lor câte un ştergar frumos, cusut cu flori, in timp ce vornicul striga: " Să trăiască nuna cea mare Că frumos ştergar mai are."1 4 sau "Tare bine i se şede Cadrului cu frunza verde Şi poienii cu stejari Şi nânaşei cu şterg ari " . 1 5 Vornicul trecea apoi cu un castron pe la nuntaşi, începând de la nuni: .Domnilor nuni, să vă fie de bine Să vă trăiască finii şi să înflorească ca măslinii Eu din partea mea le dăruiesc O sută de ani de viaţă Să-i trăiască cu dulceaţă Ani, le-aş da şi o mie Dar imi mai trebuie şi mie Domnii nuni să se caute prin buzunare Ca să-mi deie şi mie, câteva parale".1 6
" Vasile Ungureanu, .Pe sub poate de pădure" , folclor din comuna Tudora, editor Centrul Judeţean al Crea�ei Populare Botoşani, 1 998 , p.67. " ldem. " Culese de la Michlu Gh. Paraschiva, 89 ani, Santa Mare, 1 988 . • • ldem.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

267

Muzeul Judeţean Botoşani
Banii strânşi reprezentau ajutorul dat de săteni, tinerei perechi. După ce erau număraţi, erau legaţi într-o batistă şi puşi în sânul miresei. Naşa îi lua voalul miresei (..o deshobota") şi-i acoperea capul cu un ştergar sau cu o batistă albă în .trei cornuri", sau cu un bariz, ca semn al trecerii ei în rândul femeilor măritate. O parte din piesele care apăreau în ritualul nunţii tradiţionale, aveau o anume semnificaţie: - Voalul miresei - era semn de castitate - Zestrea semnifica belşugul, dar şi hărnicia miresei (care apare şi în versurile pentru momentul PEŢITULUI): .Du-te mamă şi peţeşte, Unde-i vedea culmea plină. Unde-i vedea culmea goală, Să ieşi mamă din casă, Acolo-i lenea cucoană." - Colacul pe care mireasa îl rupea deasupra capului reprezenta fertilitatea. - Năframa pusă de mireasă în brâul mirelui, însemna statornicie şi faptul că mirele îşi asuma responsabilităţi de viitor soţ şi tată în viaţa de familie, dar şi dădea dovadă de maturitate în colectivitatea soţului. - Toiagul, ştergarul şi plosca erau semne de recunoaştere a vornicului ce conducea nunta. - Batistele vomiceilor distingeau dintre flăcăi, pe cei desemnaţi să cheme sătenii la nuntă, să scoată zestrea miresei din casa părinţilor ei şi să o ducă la casa mirelui, să stea tot timpul nunţii în preajma mirelui şi a vornicului. Şi-n alte zone apar piese-simbol: .Creanga de alun, ca semn de fertilitate; Baltagul, atribut simbolic pentru nuntă şi alte ocazii festive în Bucovina, semn distinctiv care capătă funcţii sociale şi de prestigiu şi Plosca de lemn, ca recipient pentru ţuică şi vin." 1 7 Tn cadrul obiceiurilor de nuntă al aromânilor din Dobrogea, se folosesc de asemenea piese cu profunzime simbolică. . în momentul în care mireasa păşeşte în casa viitorului ei bărbat, i se întinde sub picioare o pânză albă pentru ca viaţa în casa cea nouă să-i fie curată şi plină de noroc." 1 8 .La aromânii din Pind, soacra ieşind înaintea miresei, ăi rupe mărunţel deasupra capului un caier de lână albă p