Sunteți pe pagina 1din 151
Editat de: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Constructiilor in Constructii si Econo! Bucuresti - Sos. Pantelimon nr. 266 Telefon: 2 55 10 20; 2 55 22 50/179 - redactie 1102, 108 - difuzare BULETINUL CONSTRUCTIILOR see ee Vor.6 2002 1, PRESCRIPTII TEHNICE ‘© Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozttivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu, indicativ GP-063-01, aprobat de MLPTL cu ordinul nr. 1615/02.11.2001..... 5 + Ghid de evaluare a riscului de incendiu $i a sigurantei la foc la sal aglomerate, indicativ GT-030-01, aprobat de MLPTL cu ordinul nr. 1613/02.11.2001 107 © Ghid pentru proiectarea automatizari instalatilor din centrale si puncte termice, indicativ 1-36-01, aprobat de MLPTL cu ordinul nr. 1614/02.11.2001 187 “Toate drepturie asupra cecal edi unt rezervale INCERG Bucurewi, Nu este ermisa reproducerea inlograld sau paral a materialelor din Buetinul Constructor tara consimtamantul sors al NCERC Bucurest MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR $1 LOCUINTE! ORDINUL NR. 1615 din 02.11.2001 pentru aprobarea regi ‘executarea i exploatarea dispozitivelor gi sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu" ‘Avand in vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare Generald nr. 3/08.10.2001 si Avizul Consi nr. 115/29,06.2000, Tn conformitate cu preveder ‘or, 10/1995 privind calitatea tn construc in temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 gi ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si funcfionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturiior gi Locuintei, Ministrul Lucrarilor Publice, Transporturilor gi Locuintei, emite urmatorul art, 38 alin. 2 din Legea ORDIN Art. 1 — Se aproba reglementarea tehnicd "Ghid pentru proiectarea, executarea gi exploatarea dispozitivelor gi sistemelor de evacuare a furului si a gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu’- indicativ GP-063-01, elaborata de IPCT-S.A. si prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2 - Reglementarea tehnic& prevazuta la art. 1 se publica in Buletinul Constructiiior prin grija Directiei Generale Tehnice in Construct gi in brogura tiparita de IPCT-SA. 2 Art. 3 - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicari Buletinul Constructilor. Art. 4 — Direciia Generala Tehnicd in Construct va aduce la Indeplinire prevederile prezentulul ordin MINISTRU, MIRON TUDOR MITREA (MINISTERUL DE INTERNE ‘CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL AVIZ Nr. 4 din 30.03.2001 La corerea INSTITUTULUI DE PROIECTARE, CERCETARE $I TEHNICA DE CALCUL IN CONSTRUCTII - IPCT, ‘nregistrata cu humarul 223/06.03.2001, potrvit atributior ce Ti" revin_ conform provederior art. 17, alin. (1), i. d, din Legea nr. 121/1996 privind brganizarea §i functionarea Corpului Pompieror Mitr sale art 16 alin. (3) din’ Ordonanta Guvemulul nr, 60/1997 privind apararea impotriva incendilor, aprobat prin Legea nr. 212/1997, modiicata completata prin Ordonanta Guvernului ne. 174/2000,”Inspectora General al Corpului Pompierior Miltari avizeazé iverarea .GHID PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA $I EXPLOATAREA DISPOZITIVELOR $I SISTEMELOR DE EVACUARE A FUMULUI SI A GAZELOR FIERBINTI DIN CONSTRUCTII IN CAZ DE INCENDI Avizul se emite in baza: © redactaril finale elaborate de catre IPCT S.A. Bucuresti, cu modificarile solicitate de catre L.G.C.P.M., © contractului nr. 35/1999; © avizului CS. al MLP.A.T. nr. 115 din 29.06 2000; © procesului - verbal nr, 30249 din 30.03.2001, al sedintei comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militar (COMANDANTUL CORPULU! POMPIERILOR MILITARI General de brigad: Viadimir SECARA LOCTITOR AL $EFULUI DE STAT MAJOR $1 SEF AL INSPECTIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Coionel, ing. $tefan FIRESCU MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR $1 LOCUINTE! GHID PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA $1 EXPLOATAREA DISPOZITIVELOR SI! SISTEMELOR DE EVACUARE A FUMULUI SI A GAZELOR FIERBINTI DIN CONSTRUCTII in CAZ DE INCENDIU INDICATIV: GP-063-01 Elaborat de: IPCTS.A. DIRECTOR GENERAL: Dr.ing.Dan Capatina DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: _Ing.Serban Stnescu DIRECTOR INSTALAT! Ing.Dan Berbecaru ‘SEF PROIECT: COLECTIV ELABORARE: \g.llinca Bogdan Ing.Luminita Dumitrescu Ing.Dan Berbecaru Avizat de: + DIRECTIA GENERALA TEHNICA IN CONSTRUC' DIRECTOR GENERAL: RESPONSABIL: Ing.lon Stanescu Coordonat de: 2 ALR. PRESEDINTE: Acad.prof.onorific dr.ing.Liviu Dumitrescu