Sunteți pe pagina 1din 3

Drepturile si obligatiile angajatorului

Potrivit art. 40 din Codul muncii, angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; Neexecutarea acestor dispozitii are drept efect posibilitatea sanctionarii disciplinare a salariatului in cauza . Daca neexecutarea nu a avut caracter imputabil, ci a fost doar consecinta neintelegerii de catre salariat a acestor dispozitii sau a neintelegerii modului in care trebuie ele implementate, atunci salariatul nu va putea fi sanctionat, dar contractul sau de munca ar putea fi desfacut pentru necorespundere profesionala . sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; sa constate sa var sirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si Regulamentului intern. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca . Aceasta obligatie a angajatorului va trebui corelata cu cea prevazuta in art. 4 alin. (2) din Legea nr. 130/1996, a contractelor colective de munca , potrivit caruia la prima reuniune a partilor, in vederea negocierii contractului colectiv de munca se vor preciza informatiile pe care patronul le va pune la dispozitie delegatilor sindicali sau ai salariatilor si data la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie. Informatiile trebuie sa permita o analiza comparata a situatiei locurilor de munca, a clasificarii profesiilor si meseriilor, a nivelului de salarizare, a duratei timpului de lucru si a organizarii programului de lucru. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncaaplicabil si din contractele individuale de munca. Angajatorul este obligat sa acorde aceste drepturi salariatilor in toate imprejurarile, chiar si atunci cand exista acordul acestora cu privire la neacordarea unui drept. Potrivit art. 38 din Codul muncii, salariatii nu pot renunta la aceste drepturi, iar tranzactiile prin care s-ar prevedea o atare renuntare sunt lovite de nulitate. Codul muncii prevede pedepse contraventionale si chiar penale pentru nerespectarea fiecaruia dintre aceste drepturi. Exemplu - Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei. - Nerespectarea dreptului la greva , prin impiedicarea unui salariat sau a unui grup de

salariati sa participe la greva se sanctioneaza de la 1.500 lei la 3.000 lei. - Nerespectarea dreptului salariatilor de a nu lucra in zilele de sarbatoare legala , respectiv neacordarea sporului la salariu, pentru ipoteza in care acest drept nu a putut fi exercitat se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. - Nerespectarea drepturilor salariatilor in privinta orelor suplimentare se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei. - Nerespectarea dreptului salariatilor la repaus saptamanal se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei. - Neacordarea indemnizatiei de somaj tehnic, de 75% din salariul de baza , in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei. - Nerespectarea regimului muncii de noapte se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei. Incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de varsta sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munca al minorilor constituie infractiune si se pedepse ste cu inchisoare de la 1 la 3 ani. De semnalat ca aceasta fapta era sanctionata initial doar cu amenda , dar inspectoratele de munca au solicitat modificarea reglementarii. Aceasta modificare a intervenit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 576 din 5 iulie 2005. In latura obiectiva a acestei infractiuni pot fi cuprinse fapte ca: - angajarea unui minor mai tanar de 15 ani; - angajarea unui minor pe un loc de munca greu, vatamator sau periculos; - mentinerea minorilor la lucru pentru o durata mai mare de 6 ore pe zi, respectiv 30 de ore pe saptamana etc.

sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii si sa seconsulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora. Aceasta obligatie este prevazuta de art. 40 alin. (2) lit. d) si e) din Codul muncii, cumodificarile ulterioare. Fac exceptie asa-numitele informatii sensibile , care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii Daca unitatea are mai mult de 20 de salariati, aceasta obligatie de informare/consultare intra sub reglementarea unei legi speciale, Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, publicata in Monitorul Oficialnr. 1.006 din 18 decembrie 2006. Informarea, inteleasa ca o transmitere de date de catre angajator catre reprezentantii angajatilor, pentru a le permite sa se familiarizeze cu problematica dezbaterii si sa o examineze in cunostinta de cauza, va privi: a) evolutia recenta si evolutia probabila a activitatilor si situatiei economice a intreprinderii;

b) situatia, structura si evolutia probabila a ocuparii fortei de munca in cadrul intreprinderii, precum si cu privire la eventualele masuri de anticipare avute in vedere, in special atunci cand exista o amenintare la adresa locurilor de munca; c) deciziile care pot duce la modificari importante in organizarea muncii, in relatiile contractuale sau in raporturile de munca, inclusiv cele vizate de legislatia romaneasca privind procedurile specifice de informare si consultare in cazul concedierilor colective si al protectiei drepturilor angajatilor, in cazul transferului intreprinderii. Nerespectarea de catre angajator a acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei. Transmiterea cu rea-credinta de informatii incorecte sau incomplete, de natura a nu permite reprezentantilor angajatilor formularea unui punct de vedere adecvat pentru pregatirea unor consultari ulterioare se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei. Consultarea, definita ca un schimb de pareri si stabilirea unui dialog intre angajator si reprezentantii angajatilor, va avea loc intr-un moment, intr-un mod si cu un continut corespunzatoare, pentru a permite reprezentantilor angajatilor sa examineze problema in mod adecvat si sa elaboreze un punct de vedere. Nerespectarea obligatiei angajatorului de a initia consultari mai inainte de a lua o deciziecare sa duca la modificari importante in organizarea muncii, in relatiile contractuale sau in raporturile de munca se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 25.000 lei. sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii. Nedepunerea de catre angajator, in termen de 15 zile, in conturile stabilite, a sumelor incasate de la salariati cu titlu de contributie datorata catre sistemul public de asigurari sociale, catre bugetul asigurarilor de somaj ori catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda ; sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistra rile preva zute de lege; sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului. Neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000; sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.