Sunteți pe pagina 1din 13

Coclindu-~i putregaiul $i ap~le arriare, Zariram in ar$ita eumplita de amiciz Pe Baragan, departe, lucirea unui iaz : Opala moarta

prinsa intr-un inel de sare: '!'i-am spus pe tarmu-i : - Balta aceasta mii-nfioara .. Nu tremura pe dinsa nici eel', nici nor, nic.i zbor, $i sub povara sura ~i grea de cositor Oglinda ei nu simte lumina din afara. Nici salcia pe mal1.J.ri frunzi$ul nu 9i-l pUnge; Nici nufarul pe apa nu ride alb in stu. Pe maluri ning seaietii zadarnicullor puf, Pe apa ca un blestem pustiul se rasfringe ... Lumina serii insa se raspindi pe iaz, $i se facu din apa murdara 0 griidinii. In care cr2SCdin fire $i pete de lurnina Zambile $i lalele $i roze de $il~~Z.
I

$i cind albastrul noptii ne-adtise mic$unele Pe paji$tile apei $i lin le-a rii.sfirat. Cind eerul, pentru clipa de ta~na,_$i-aliisat . Pe-aleele lichide prun~li$ul alb de stele, .

Noi in genunchicazul:a:m ... ,.Petaie. eu .. petale,

Din balta~cea:mai tris:ta,gl'adi-naai fiicut. 0, Ooamne, inflor~e~t.e ~ir.bietul :nostuu lut Cu raza pogoritiLdin darurile TaI-e.

J ~i din satul alb ~i vino sa vedem ca de pe plaja Cum, latindu-~i unduirea, urea unduind pamintul, Largul ocean pacific ce-1;>i incremeni avintul. . Suflete, prive~te bine ~i de-:acuma tine straja, Caci coboara inserarea ~i ne bate-n fata vintul. Ritmic, lanuri nesflqite mi~dnd valul lor de spice, II pornesc din capul zarii ca sa-l fringa-n cap de sat; II izbesc de-un dig de crida, indirjit ~i indesat ; II resfira printre case, ce se-ncearca sa-l despice, $i-n ograzi imbalarite, strabatind, I-au revarsat. Ca un far -de piatra, turnul, dirz biserica-:;d ridica. - Clopotul de seara-i paznic ve~nic trist ~i ve~nic treaz .. o cireada razletita la pa~une pe islaz, Pare-un stol de pasa.l'ialbe ce se lasa fara fdca [n furtuni, pe pieptul verde al inaltului talaz. De praf alb umflindu-~i pinza pe' albastrul departarii Navigheaza ~arabane : repezi luntri de pescar, $i in urma fuge drumul, ca 0 pirtie de val' Peste valuri, spre co~are potmolite-n largul tal1.i Ca vapoare parasite de demult de marinar. $i pareati in miezul serii, ce conturul va-necase, Voi, inal te ierbi cosite, voi, sulfine mid, ~i voi,. Flori de dmpneadunate ~i culcate in trifoi : Alge verzi ~i anemone palide$i lungi sargase, In~iratepe nisipqri de-al refluxului ~ivoi.

bar tiirani ell greb-Ja~n.:c;mina, .aaunarii.goemonul, Llnga-o mare de finete,pe un tarm inchipuit. $i un clopot, de departe, d vecernii a vuit, $i din port:in port plut~:;;;t, 9i.se inmulte~tc zvonul, $i trept~t, -din tmda-=u'.unda, cintecuL s:-:amintuit. Se-nopteaza ... ~i dmpiaj~Lascund oceanul... Suflete, ce-n scoica noptii e~ti bolnavul margarit, Pentru pamintene drumuri orice suflet e oprit, Dar pri'Ve~tecu nesatiu,_deodata, Ia lima.nul _ Oceanului ce~acuma transparen.ta ~i-a lllarit. Fara valuri, flira-maluri ~i cu luciu de fasfor, Peste tin i~i bolte~te limpezimea ideala Marea cea adevarata,.nalucita ~i reala, Unde trupul nu mai es;te pntru visuri neci'ofor,- Uncle inima nu minte, unGe dorul nu 1n~eala. Lini~te desavi~itii ... Cu lumina ei verzuie Pilplie in farul umbri, pe un tarm divin, 0 stea $i desfii~urlndu-~i pinza, noruI, nemaivrind sa st,ea; In chip falnic de galera spre tarii incet se suie ... Dar galera se scufundii 9i vamine nUIIl:ai ea. Suflete, te pregate9te, vintul serii bate inca ... C corabii ne vor duce, vis ~i trup, la DumneZu ? Clopotul de seara suna de plecare ~i mereu Faruri l10i se-aprind i-n-s,telepe un tarm de crez ~i stincii, Pe un tiirm la care poate n-o s-ajungi nid tu, nici eu.

Acolo unde-n Arge~ se varsa Riul Doamnei ~i murmura pe ape copiHiria mea, Ca Negru- Voda, care desciHecind venea, Mi-am ctitorit'viata pe dealurile toamnei. Prin viile de aur ca banii dintr-o salba Pe al colinei mele impodobit pieptar, Inchis-am fericirea in strimtul. ei hotar D2 nuci bogati,in umbra, umbrind 0 casa alba.

AcolC?-npacea noptii, pe drumuri de podgorii, Am mers tacut alaturi de carele cu boi, Cind neaua lunii ninge pe salcii in zavoi, Cind ~opote~te valea de cintecele morii. Las aHora tot globul terestru ca 0 minge, Eu am ramas in paza pridvorului strabun, Ca sa culeg cu ochii livezile de prun .Cincl alb Negoiul, toamrra, de ceruri- se atinge.

Si tot vislnd la vremea dnd inflorinl tcii, Pe cind imbradi tara al iernii alb suman, Sa deslu~esc cumpiere trec'utul, an cu an, Pe drumuri departatesl.mindu-9i clopoteii.. Sa stau, pe dud afara se stinge orice 90apta, Privind cenu9a calda din vatra mea; de-acum . Si sa aud deoctata cu-:nfioi'are cum Trosne~te amintirea ca a castana coapti'!.

Tot mai miroase via a tamiios ,~i coarna, Mustos a pierski 00apte ~icrUd. a foi de. nuc ... Vezi, din zavoi sitarii spre alte veri se due; Ce vrea eu mine toamna, pe dealuri de ma-ntoarna? Nu e amurgul ;inca, da-rzhl.aepe:'-rod . ~i soarele de aur.da-n pirg ea.-o:gutuie. Aeum - omidaneagra - spr;e po,ama lui:sesuie Tir111, un tren de marfa pe-al Arge~ului pod.

eu galben ~i cu_r01;iU l~i coase codrul iia. Prin foi lumina- zooara ca viespi de chihlibar. o .ghionoaie toad ihtr-un agud, ;;i rar Ca un ecou al toamnei raspunde todilia... _
S-a dus. ~i iara~i suniL.. ~i tace. Dar aud - Ecou ce adormise ~i-a tresarit deodata In inimacum prinde 0 toaca-ncet sa bata Lovind in amintire ca pasarea-n agud.

Deschidcu teama u~a dimarii de-a1tadata Cu cheia ruginie a raiu1ui oprit, Trezind in taina mare a poamelor, sm~rit, Mireasma ~i racoarea ~i umbra lor uitatii. Mil prinde amintirea in vinatul ei fum, Princare crese pe politi ~i rafturi ca pe ruguri, Arzind in umbra, pierbici de jar ~i-,alba~:tristrugurl $i pere de-am r09u eu flacari de parfum. $ovaitor ca robu1 ce ealdi 0 eomoara. Din basmul cu 0 mie 9i una de nopti, ma-nehin : V<ldpepeni verzi - smaragde eu miezul de rubin $i Lamiio~iigalbeni ca soare1e de vai-a. Se-aprind fan tasmagorie caise si gu{ui : Trandafirii lampioane 9i lampi de aur verde ... Dar p<lr<lsindeamara ee mintile imi pierde, Tot rodul vraj itoarei ell lacat 11ineui.

Nu s-a c1.intitnimica 9i recunose iata~ul Bunieului pe care, viu, ~u ~-am cur:oseut. Ramase patu-i simp~u i?laZl r:edvesfaeut; $i eeasullui pe masa ~i-a mal pastrat hc-taeu1. Vad rochia bunicii eu 9a19i malaeov, Vad unif.orma veche de ,,,ofitir" la moda . V d~' Pe cind era el J,unker - demu1t - sub Ghlea a Cind mai merge~m boierii in butea 1a Bra~ov,

de Vle, . Vad putina1ui uncloelua bai defoi de nuc. A sdrtlit u~a... un pas ... ~i-a~tept naUC Sa in tre-ca:dmumeLtLdusmumaLpJna ... n-: vie.

c:!' ~b~ t 1k1:$US -. t' 4;,(' t' 1 . 1 l' mga ay lC;':~l.a JIlliemn

Un rontait;cle;,fioar:C sauceasuLma trezi"? Ecou i~ifac, in taina,ca rime1e poemii... ~i eeasul vechi tot bate, tic-tic, la poarta vremii, ~i ~orieelulr:Qa:de'tre<!:utul zhmc-Zi.

Fe -.sctin,J}astrind ~ privirea ei "vie,:au .ramas -'Pe galhena-gazeta ce.,.ncremene~te anul. Odaia de-a1tii'datii-nii..:arata'tlilismamil : Iau oche1arii moarteil?i-i pun sfios pe nas. Prin' abureala-vremii nus-a'schirriba t nimica, Doar poze1e din rame vechi auintinerit ... Dar din adinc de-oglinda, in fata,'mi-a zimbit In jiltul ei - ca-n Vl'emea dnd eram mic La geam fo~ne~te,p1op-ul-.sau.pa,?ii au fo~mit? Prin u~a zavorita "ei" intra in odaie. E 0 fetita : Pia, ell bucle : Niculaie ... Dar cine e'batatuL.acelaJini~tit? . Bllniea,-hdapefrunte,;blopd,;parul'la Co ,parte ... " De ce se uita astfel la mine TNu':'lmai9tiu ... .Nu vreau sa-l ~tiu... nu:pot sa~1~tiu... E prea tirziu I . DeomuLchel$iorau,damlnlegat;,ope,moade. '

buniea.

~i versurlle mele iini Val'~r~i oprirea.

_ 0; strofele pe care, ani Iungi, ca un zaraf . Le-am strihs cu sirg in sufIet, Ie-am cintarit in vra~ Gindind cu vorbe de-aur sa eumpar nemurirea.

J\ceia~i o:hi ,siHbatici, aceIa~i zimbet trist. D~n'Care faunsem a dorului povara ... . ~1 eu acela~i tinar ;>ipalid bonjurist .. I' Cin~ ~ infa.!?uratiiin valul de pe!'cal I~balsa,mat~de yin~ul~adurilor, in var.il!, V~la 1arn<.l haJut~la consululmu8'cal.

Dar sfintele silabe.eu rima,~ieezura, .. :. Ce-mi sunt aeuma :clntec:, i:c6ai111 ~i panum, Nu val' patrunde pina in vLsulineu postum D2scatu~at din steiul de paminteasca zgurA. Voi recuno~te totu~i, pe polita unica, Doar cartile ee-neuie perfecte amagiri .. ~i fata miadioasa eu coapsele subtiri~ . ,. . 1 Ce-n patu-mi doarme goala,in ghem <> pisica.

ca

~,cas:a ,a,m~ntiri~ <:,u-?bloane;>ipridvor, .. ra1enJem zabre'lira ;>1 poarta ~i zavQr. liar hornui. nu mai trage ',alene din ciubuc De' dnd luptara-n codru ~i poteri ~i haiduc. In ~ullor spre zare imbatdnira plopii. AC1 SOSI pe vremu..ri bunica-mi Calyopi. Ner~bdator bunicul pindise de la scara Berlina leganata prin lanuri de sec~ra.

,.,

",

..Le. oi recunoa~te toate, nepricepind ~c Din cite astazi omul eel nou iube~te-n ele, ~i le-oi privi eu-aC~i mirare ea pe-acele Rclicve mo~tenite..de la copilul mic.. .

Calea~ca, drum de ~loapte, paduri adinci de fag ~i prin frunzi.!?eluna cernuta-n CMta fina, Poiene necosite de mult .!?i mirdS vag De flori de fin in floare, de fragi ~ide sulfin~';

P~-~tunci,nu erau trenuri ca azi ;>idin ber'lina San, subtlre-o fata in larga crin~1ina. Priv,md cu ea sub luna dmpia ca un lac . Bumcul meu desigur i-a re<::itat Le La;''' " "'"

In pace sufleteasca topindu-'Se, te-alina


Realitatea vremii pe al naturii prag. 'Prin ce metempsicoza revad obrazul drag Mfetei de-altadata in alba cririolina I

Jl spuse

l~rcind deasuI;ra ~ei 'ea umbre berze cad, "Sburatorul die-un tinar Eliad.

Ea-l asculta. tacuta, eu ochilile peruzea ..; ~i totul ce' romantic ca-n basme S6 urz:ea.

M-ai aseu!ltat pe'gtnduri, cu ochide ametlst, ~i ti-am parut romantic p0ate simbolist.

~r

Si cumi?edeau.,. departe, .un clopota su~a~, . De nunta sa'll de moarte. In turmalveclll,<hnsat.

Si cum i?ooeam... departe, u~ dopot a sunat :- Ace1a~iclopot poate - 'in tUInul vechi din' sat ..~

Dar ei, in dipa asta slmteau .ea-o s~ r~:na .. Demult e mort bunicul, bunlCa e batrina ...

..

,.. ..,

.,

Ce straniu lucru : vremea ! - Deodatii pe perete Te vezi aievea numai in ~tersele portre~e.
. .

Te recuno.;;ti in Ie, dar nu ~i-n fat a ta~. ." Oci tr;upul tau ~ uita, dar, tunu-l pot}Ulta.~.

'"

Nu, cuvintele purtate ca argintii Villturati din mlna-n mina pe tjghele, Ar putea sa mi techeme-n ochli mintii, Riu muntean, eu limpezlmi de acuarle. Cum sa dau cu slave ne,gre .;;itoeite, Jocul fraged . numai apa, numai soare, $i frl!lnzi$ul . spuma verde pe rikhite, $i lumina aur spr-intn sub'picloare ; Naltul oer priInllvaratic care mina Sus la munte, pe ulmet ?i pe arini.;;ti, Norii albi ~i Ie adapa turma pina Vine seara _u-ale umb,'elor nelini$ti ; Hidicindu-se in noapt : vajnlc taur, Dealul-care p.ateoer de stinjen-ei.; _ $.i zvlenin&!a-;;;,i booW1ifl!i;c,spl'doij>c.a 'C!ie-aur. ,$:telJ.e1ezvh-lit.e-n zare - pumn d-e J,nei .;

Ca ien sosi bunka ... ~i'vii acuma tu : Pe urmele brlinei trasura ta. statu.

Acel~i drum te-aduse prin ~anul de ~eeara. " Ca di~a tragi, in dreptul pndvoru1Ul, la scar~

Subtire, calel nisipul pe care ea sari.. , Cu ber:uele intT-illsul amurgul se Oprl..

$i m-ai gasit, zimbindu-mi, di prea na1v:eram . Cind ti-am ~optit poeme de bunul Fran-c~sJammes.

lar dnd in noapte dmpul fu lac intifl.S:sub .luna Si-am spus "Balada lunei" de-Horia Fur.:tu.na,

Pe scrinul Sl.md,pe masa de mahon~ Cle.c;;tarul eupei picura arr.urg. Pe Fni.9tea lautei fara ZVOll, Piezi~ petale delumma cutg. Atinsa, struna tainic a sunat ... Si Sin-Nicoara din icoan~ Vlehl Ramine mut eu deget ridicat ~i cinteeul tacerii in uTechi.

8e cern garoafele de Luchian ~i singerate cad din rama 101', Prin florile unui chilim 0ltean Sperioase pasari se inalta-l1 zbor.
!.

Pe-ostrachina un cerb a tresarit ... Si de pe raft, din fieee voium, Paetii ies s-asculte lin~tit Un cmtec risipit ea un parfum~

S-ar putea să vă placă și