Sunteți pe pagina 1din 3

L nr. 82 publicat în M.Of. nr.

265 din data: 12/27/91

L82/1991

Legea contabilitãþii
Art. 1. _ Regiile autonome, societa?ile comerciale, institu?iile publice, unita?ile cooperatiste, asocia?iile oi celelalte persoane
juridice, precum oi persoanele fizice care au calitatea de comerciant au obliga?ia sa organizeze oi sa conduca contabilitatea
proprie, potrivit prezentei legi. Art. 2. _ Contabilitatea, ca instrument principal de cunoaotere, gestiune oi control al
patrimoniului oi al rezultatelor ob?inute, trebuie sa asigure: a) înregistrarea cronologica oi sistematica, prelucrarea, publicarea
oi pastrarea informa?iilor cu privire la situa?ia patrimoniala oi rezultatele ob?inute atît pentru necesita?ile proprii ale
persoanelor prevazute la art. 1, cît oi în rela?iile acestora cu asocia?ii sau ac?ionarii, clien?ii, furnizorii, bancile, organele
fiscale oi alte persoane juridice oi fizice; b) controlul opera?iunilor patrimoniale efectuate oi al procedeelor de prelucrare
utilizate, precum oi exactitatea datelor contabile furnizate; c) furnizarea informa?iilor necesare stabilirii patrimoniului
na?ional, execu?iei bugetului public na?ional, precum oi întocmirii balan?elor financiare oi a bilan?ului pe ansamblul
economiei na?ionale. Art. 3. _ (1) Contabilitatea se ?ine în limba româna oi în moneda na?ionala. (2) Contabilitatea
opera?iunilor efectuate în valuta se ?ine atît în moneda na?ionala, cît oi în valuta. Art. 4. _ Ministerul Economiei oi Finan?elor
emite planul de conturi general, modelele registrelor oi bilan?urilor contabile, formularele comune privind activitatea
financiara oi contabila, normele metodologice privind întocmirea oi utilizarea acestora. Pentru societa?ile bancare, acestea se
elaboreaza de catre Banca Na?ionala a României oi se aproba de catre Ministerul Economiei oi Finan?elor. Art. 5. _ (1)
Persoanele prevazute la art. 1 au obliga?ia sa conduca contabilitatea în partida dubla oi sa întocmeasca bilan?, respectiv dare
de seama contabila în cazul institu?iilor publice, denumite, în prezenta lege, bilan? contabil. (2) Ministerul Economiei oi
Finan?elor stabileote categoriile de persoane care pot ?ine contabilitatea în partida simpla, precum oi cele care întocmesc
bilan? contabil. Art. 6. _ (1) Înregistrarile în contabilitate se fac cronologic oi sistematic, potrivit planurilor de conturi oi
normelor emise în condi?iile prevederilor art. 4. (2) Orice opera?iune patrimoniala se consemneaza în momentul efectuarii ei
într-un înscris care sta la baza înregistrarilor în contabilitate, dobîndind astfel calitatea de document justificativ. (3)
Documentele justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au
întocmit, vizat oi aprobat, ori înregistrat în contabilitate, dupa caz. Art. 7. _ (1) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile
oi imobile se face la valoarea de achizi?ie, de produc?ie sau la pre?ul pie?ei, dupa caz. (2) Crean?ele oi datoriile se
înregistreaza în contabilitate la valoarea lor nominala. Art. 8. _ (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obliga?ia sa efectueze
inventarierea generala a patrimoniului: la începutul activita?ii; cel pu?in o data pe an pe parcursul func?ionarii sale; în cazul
fuzionarii sau încetarii activita?ii, precum oi în alte situa?ii prevazute de lege. (3) Excep?ii de la regula inventarierii obligatorii
anuale se aproba de Ministerul Economiei oi Finan?elor. Art. 9. _ Evaluarea elementelor patrimoniale pe baza inventarierii oi
reflectarea acestora în bilan?ul contabil se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Economiei oi Finan?elor. Art. 10. _
Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la art. 1 îl constituie bilan?ul contabil, care trebuie sa dea o imagine
fidela, clara oi competenta a patrimoniului, a situa?iei financiare oi a rezultatelor ob?inute Art. 11. _ (1) Persoanele prevazute
la art. 1 organizeaza oi ?in contabilitatea, de regula, în compartimente distincte, conduse de catre directorul financiar-
contabil, contabilul oef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta func?ie. Aceste persoane trebuie sa posede
studii economice superioare. (2) Contabilitatea persoanelor prevazute la art. 1 poate fi organizata oi ?inuta oi de persoane
juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Acestea raspund potrivit
legii. (3) Raspunderea pentru organizarea oi ?inerea contabilita?ii, potrivit prevederilor prezentei legi, revine
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obliga?ia gestionarii patrimoniului. (4) Persoanele fizice
prevazute la alin. 1 raspund, împreuna cu personalul din subordine, de ?inerea contabilita?ii potrivit legii. (5) În cazurile în
care contabilitatea nu se ?ine de persoane autorizate, raspunderea revine patronului. Art. 12. _ (1) Obiectul contabilita?ii
patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie baneasca a bunurilor mobile oi imobile, inclusiv solul, boga?iile naturale,
zacamintele oi alte bunuri cu poten?ial economic, disponibilita?ile baneoti, titlurile de valoare, drepturile oi obliga?iile
persoanelor prevazute la art. 1, precum oi miocarile oi modificarile intervenite în urma opera?iunilor patrimoniale efectuate,
cheltuielile, veniturile oi rezultatele ob?inute de acestea. (2) De?inerea de valori materiale oi baneoti sub orice forma oi cu
orice titlu, a oricaror drepturi oi obliga?ii patrimoniale, precum oi efectuarea de opera?iuni patrimoniale fara înregistrarea lor
în contabilitate sînt interzise. Art. 13. _ (1) Contabilitatea mijloacelor fixe se ?ine pe categorii oi pe fiecare obiect de eviden?a.
(2) Contabilitatea valorilor materiale se ?ine cantitativ oi valoric sau numai valoric. Art. 14. _ Valoarea ac?iunilor emise sau a
altor titluri, precum oi varsamintele efectuate în contul capitalului subscris se reflecta distinct în contabilitate. Art. 15. _
Contabilitatea clien?ilor oi furnizorilor, a celorlalte crean?e oi obliga?ii se ?ine pe categorii, precum oi pe fiecare persoana
fizica sau juridica. Art. 16. _ Contabilitatea cheltuielilor se ?ine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor. Art. 17. _ Contabilitatea
cheltuielilor finan?ate din mijloace bugetare oi extrabugetare asigura atît eviden?a pla?ilor de casa, cît oi a cheltuielilor
efective, pe structura clasifica?iei bugetare. Art. 18. _ Contabilitatea veniturilor se ?ine pe feluri de venituri, dupa natura lor.
Art. 19. _ (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileote lunar. (2) Repartizarea profitului se înregistreaza în
contabilitate pe destina?ii, potrivit legii. Art. 20. _ (1) Principalele registre ce se folosesc în contabilitate sînt: registrul-jurnal,
registrul-inventar oi cartea mare. (2) Ministerul Economiei oi Finan?elor poate excepta folosirea unora din aceste registre de
catre unele persoane prevazute la art. 1. Art. 21. _ Registrele de contabilitate se utilizeaza în stricta concordan?a cu
destina?ia acestora oi se prezinta în mod ordonat oi completate, astfel încît sa permita, în orice moment, identificarea oi
controlul opera?iunilor patrimoniale efectuate. Art. 22. _ Pentru verificarea înregistrarii corecte în contabilitate a opera?iunilor
patrimoniale se întocmeote lunar balan?a de verificare. Art. 23. _ (1) Persoanele fizice oi juridice care utilizeaza sisteme de
prelucrare automata a datelor au obliga?ia sa asigure respectarea normelor contabile, stocare, pastrarea sub forma supor?ilor
tehnici oi controlul datelor înregistrate în contabilitate. (2) Unita?ile de informatica poarta raspunderea prelucrarii cu
exactitate a informa?iilor din documente, iar beneficiarii raspund pentru exactitatea oi realitatea datelor pe care le transmit
pentru prelucrare. Art. 24. _ Înregistrarea în contabilitate a opera?iunilor determinate de fuziunea sau încetarea, potrivit legii,
a activita?ii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare întocmite în asemenea situa?ii.
Art. 25. _ Registrele de contabilitate, precum oi documentele justificative, care stau la baza înregistrarilor în contabilitate, se
pastreaza în arhiva persoanelor prevazute la art. 1, timp de 10 ani, cu începere de la data exerci?iului în cursul caruia au fost
întocmite, cu excep?ia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani. Art. 26. _ În caz de pierdere, sustragere sau
distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la
constatare. Art. 27. _ (1) Bilan?ul contabil se întocmeote obligatoriu anual, precum oi în situa?ia fuziunii sau încetarii, potrivit
legii, a activita?ii persoanelor prevazute la art. 1, dupa caz. (2) Pentru regiile autonome oi societa?ile comerciale în care statul
de?ine cel pu?in 20 % din capitalul social, precum oi pentru alte persoane juridice, Ministerul Economiei oi Finan?elor poate
stabili întocmirea oi depunerea bilan?urilor contabile oi la alte perioade decît anual. (3) Bilan?ul contabil se compune din:
bilan?, contul de profit oi pierderi, respectiv contul de execu?ie în cazul institu?iilor publice, anexe oi raportul de gestiune. (4)
Exerci?iul financiar începe la 1 ianuarie oi se încheie la 31 decembrie, cu excep?ia primului an de activitate cînd acesta începe
la data înfiin?arii, respectiv înmatricularii, potrivit legii, a persoanelor prevazute la art. 1. Art. 28. _ La întocmirea bilan?ului
contabil se au în vedere urmatoarele reguli: a) posturile înscrise în bilan? sa corespunda cu datele înregistrate în contabilitate,
puse de acord cu situa?ia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului; b) compensari între conturile ce se
înscriu în bilan? oi, respectiv, între veniturile oi cheltuielile din contul de profit oi pierderi nu sînt admise. Art. 29. _ Bilan?urile
contabile sînt supuse verificarii oi certificarii de catre cenzori, contabili autoriza?i sau exper?i contabili, dupa caz, în condi?iile
stabilite de Ministerul Economiei oi Finan?elor. Art. 30. _ (1) Bilan?ul contabil, dupa aprobare, se publica în condi?iile
prevazute de lege. (2) Bilan?ul contabil anual se pastreaza timp de 50 de ani. (3) În caz de încetare a activita?ii persoanelor
prevazute la art. 1, bilan?ul contabil, precum oi registrele oi celelalte documente la care se refera art. 25 se predau la arhivele
statului în conformitate cu prevederile Legii fondului arhivistic na?ional al României, daca legea nu dispune altfel. Art. 31. _
(1) Un exemplar al bilan?ului contabil anual se depune pîna cel mai tîrziu 15 aprilie anul urmator, de catre toate persoanele
prevazute la art. 1, la direc?ia generala jude?eana a finan?elor publice, respectiv a municipiului Bucureoti. (2) Institu?iile
publice oi celelalte persoane juridice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite depun un exemplar din
bilan?ul contabil trimestrial oi anual la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta. (3) Ministerele,
departamentele oi celelalte organe ale administra?iei publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile jude?ene oi
Consiliul municipiului Bucureoti, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Economiei oi
Finan?elor un exemplar din bilan?ul contabil trimestrial oi anual, potrivit normelor oi la termenele stabilite de acesta. Art. 32.
_ Pentru verificarea calcularii oi regularizarea cu bugetul de stat oi cu bugetele locale, dupa caz, a veniturilor cuvenite
acestora, potrivit legii, persoanele prevazute la art. 1 vor depune, lunar, la direc?iile generale ale finan?elor publice jude?ene
oi a municipiului Bucureoti situa?ia privind "Rezultatele financiare oi obliga?iile fiscale", conform modelului oi la termenele
stabilite de Ministerul Economiei oi Finan?elor. Art. 33. _ (1) Contabilitatea trezoreriei finan?elor publice se organizeaza în
cadrul Ministerului Economiei oi Finan?elor oi unita?ile sale subordonate oi cuprinde: opera?iunile privind execu?ia de casa a
bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat; constituirea oi utilizarea mijloacelor extrabugetare oi
a fondurilor cu destina?ie speciala; gestiunea datoriei publice interne oi externe, precum oi alte opera?iuni financiare
efectuate în contul organelor administra?iei publice centrale. (2) Organizarea oi conducerea contabilita?ii trezoreriei
finan?elor publice se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Economiei oi Finan?elor. (3) Ministerele,
departamentele oi celelalte organe centrale ale administra?iei publice, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori
principali de credite, precum oi institu?iile publice cu personalitate juridica din subordinea acestora organizeaza oi conduc
contabilitatea veniturilor încasate oi a cheltuielilor efectuate, potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare oi a
fondurilor cu destina?ie speciala. Art. 34. _ (1) Contabilitatea bugetelor locale se organizeaza oi se conduce la nivelul
jude?elor oi al municipiului Bucureoti, municipiilor oi sectoarelor municipiului Bucureoti, oraoelor oi comunelor, potrivit
normelor stabilite de Ministerul Economiei oi Finan?elor, care sa asigure înregistrarea opera?iunilor privind: a) veniturile
încasate oi pla?ile efectuate în executarea bugetelor locale oi a fondurilor cu destina?ie speciala, constituite potrivit legii; b)
eviden?a transferurilor din bugetul de stat oi a fondului de tezaur, constituit în condi?iile legii. (2) Institu?iile de stat de
subordonare locala, care au personalitate juridica oi ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, organizeaza oi
conduc contabilitatea veniturilor oi cheltuielilor, potrivit bugetului aprobat. Art. 35. _ Contabilitatea bugetului asigurarilor
sociale de stat oi a celorlalte organe autonome de asigurari sociale, precum oi a unita?ilor subordonate acestora, se
organizeaza oi se conduce de fiecare unitate de asigurari sociale. Art. 36. _ (1) Ministerul Economiei oi Finan?elor întocmeote
anual bilan?ul pe ansamblul economiei na?ionale. (2) Obiectul principal al bilan?ului pe ansamblul economiei na?ionale îl
constituie patrimoniul na?ional, cuprinzînd patrimoniul public oi cel privat, inclusiv solul, boga?iile naturale, zacamintele oi
alte bunuri cu poten?ial economic, evaluate în expresie baneasca. (3) Eviden?a în unita?i naturale sau natural-conven?ionale,
dupa caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substan?e minerale utile oi celorlalte resurse naturale ale solului
oi subsolului se realizeaza de catre organele oi unita?ile care administreaza, exploateaza oi folosesc bunurile respective. Art.
37. _ Bilan?ul pe ansamblul economiei na?ionale se prezinta Guvernului, odata cu contul general anual de execu?ie a
bugetului de stat. Art. 38. _ Constituie contraven?ie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sînt savîroite în
astfel de condi?ii încît, potrivit legii, sa fie considerate infrac?iuni: 1. de?inerea de valori materiale oi baneoti sub orice forma
oi cu orice titlu, precum oi existen?a oricaror drepturi oi obliga?ii patrimoniale, fara a fi înregistrate în contabilitate; 2.
primirea oi eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel, fara documente justificative de intrare oi ieoire; 3. neîntocmirea
balan?elor de verificare; 4. nerespectarea normelor emise de Ministerul Economiei oi Finan?elor cu privire la: a) utilizarea oi ?
inerea registrelor de contabilitate; b) arhivarea oi pastrarea documentelor justificative oi a documentelor contabile, precum oi
reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; c) efectuarea inventarierii patrimoniului; d) întocmirea,
verificarea, certificarea oi depunerea bilan?urilor contabile. Art. 39. _ (1) Contraven?iile prevazute la art. 38 pct. 1 oi 2 se
sanc?ioneaza cu amenda de la 20.000 la 50.000 lei, iar cele prevazute la pct. 3 oi 4, cu amenda de la 5.000 la 20.000 lei. (2)
Constatarea contraven?iilor oi aplicarea sanc?iunilor se fac de persoanele cu atribu?ii de control financiar oi alte persoane
anume împuternicite de Ministerul Economiei oi Finan?elor. (3) Contraven?iile prevazute la art. 38 le sînt aplicabile dispozi?iile
Legii nr. 32/1968 privind stabilirea oi sanc?ionarea contraven?iilor. Art. 40. _ Efectuarea cu otiin?a de înregistrari inexacte,
precum oi omisiunea cu otiin?a a înregistrarilor în contabilitate avînd drept consecin?a denaturarea veniturilor, cheltuielilor,
rezultatelor financiare oi elementelor patrimoniale ce se reflecta în bilan?ul contabil constituie infrac?iunea de fals intelectual
oi se pedepseote conform legii. Art. 41. _ Guvernul României va prezenta, în termen de 60 de zile de la data publicarii legii,
proiectul de lege pentru organizarea activita?ii de expertiza contabila oi a contabililor autoriza?i. Art. 42. _ Ministerul
Economiei oi Finan?elor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora regulamentul de aplicare a
acesteia oi va actualiza oi reedita planul de conturi general, modelele registrelor oi bilan?urilor contabile, formularele comune
privind activitatea financiara oi contabila, precum oi normele metodologice privind întocmirea oi utilizarea acestora. Pîna la
reeditarea acestora, se utilizeaza în continuare planurile de conturi, instruc?iunile de aplicare a acestora oi normele contabile
existente, actualizate pe baza actelor normative ce se vor adopta în aceasta perioada. Art. 43. _ Ministerul Apararii Na?ionale,
Ministerul de Interne oi alte institu?ii prevazute prin lege propun Ministerului Economiei oi Finan?elor norme proprii privind
organizarea oi conducerea contabilita?ii. Art. 44. _ Ministerul Economiei oi Finan?elor exercita controlul asupra modului în care
se aplica prevederile prezentei legi. Art. 45. _ Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 1992. Art. 46. _ Prevederile prezentei
legi se aplica oi subunita?ilor fara personalitate juridica, cu sediul în strainatate, ce apar?in persoanelor prevazute la art. 1 cu
sediul sau domiciliul în România, cît oi subunita?ilor cu sediul în România, ce apar?in unor persoane juridice sau fizice cu
sediul sau domiciliul în strainatate. Art. 47. _ Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: - Decretul nr. 375/1956
privind reconstituirea actelor, documentelor oi eviden?elor cu con?inut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în
Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956; - Hotarîrea nr. 1885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea oi conducerea
contabilita?ii, atribu?iile oi raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil, publicata în Buletinul Oficial nr.
156 din 29 decembrie 1970; - Hotarîrea nr. 1533/1973 privind formularele cu regim special, publicata în Buletinul Oficial nr.
189 din 2 decembrie 1973; - Hotarîrea nr. 1116/1975 privind îmbunata?irea analizei pe baza de bilan?, creoterea
operativita?ii oi calita?ii informa?iilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unita?ilor socialiste de stat, publicata
în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975; - orice alte dispoziþii contrare prevederilor prezentei legi.