Sunteți pe pagina 1din 3

Problema 1. O persoan a este in posesia unei cambii (polit e) av and valoarea nominal a de 15 000 u.m.

. scadent a la data de 15 mai 2004. In data de 26 februarie 2004, r am an and f ar a lichidit a ti disponibile, sconteaz a la o banc a aceast a polit a. In urma negocierii taxei de scont, obt ine un procent de 10%. S a se determine: a) scontul comercial si scontul rat ional al polit ei; b) valoarea actual a comercial a si rat ional a. Problema 2. Un efect comercial cu valoare nominal a de 5 000 u.m. este scontat la o banc a inainte de scadent a cu 30 zile si sunt negociate urm atoarele condit ii: - taxa de scont p = 10%; - taxa de andosare 0, 5%; - comision independent de timp 0, 2%; - comision x 5 u.m.; - TVA (pentru comisionul x si cel independent de timp) 19%; - o majorare de dou a zile de banc a. Se cere s a se determine agio (cu TVA) si valoarea scontat a. Problema 3. O persoan a este in posesia a dou a efecte de comert : primul in valoare nominal a de 3 000 u.m. cu scadent a peste 65 zile si al doilea in valoare nominal a de 5 000 u.m. cu scadent a peste 80 zile. Persoana are nevoie de bani lichizi, ceea ce o determin a e s a- si andoseze ambele efecte, e s a le substituie cu un alt sistem de efecte care s a-i e mai convenabil. F ac andu- si anumite calcule, se hot ar a ste s a- si substituie efectele de comert pe care le posed a cu altele trei: primul in valoare nominal a de 1 000 u.m. cu scadent a peste 30 zile, al doilea in valoare nominal a de 4 000 u.m. cu scadent a peste 50 zile si al treilea in valoare nominal a necunoscut a, dar cu scadent a peste 60 zile. Se stie c a taxa de scont negociat a cu banca andosatar a este p = 10%. Problema 4. O persoan a este in posesia urm atoarelor polit e: 1) V N1 = 1 250 u.m. cu scadent a peste n1 = 40 zile, 2) V N2 = 2 400 u.m. cu scadent a peste n2 = 45 zile, 3) V N3 = 1 750 u.m. cu scadent a peste n3 = 60 zile. Persoana dore ste s a schimbe aceste polit e cu una singur a in valoare nominal a
3

Scontul comercial

VN =
i=1

V Ni . Care va scadent a acestei polit e?

Problema 5. O polit a in valoare nominal a de 2 000 u.m. scadent a la data de 1 august 2003 este scontat a la o banc a in data de 1 noiembrie 2000 in regim de dob and a compus a cu taxa anual a a scontului p = 11%. S a se calculeze valoarea scontat a precum si scontul. Problema 6. O persoan a este in posesia a trei polit e av and valorile nominale in progresie aritmetic a cu rat ia 1 000 u.m., prima av and valoarea nominal a de 2 500 u.m.. Cele trei polit e au scadent ele in datele: 30 octombrie 2003, 20 1

noiembrie 2003 si respectiv 10 decembrie 2003. Persoana dore ste s a sconteze polit ele la o banc a in data de 27 august 2003 si face un studiu de oferte de la dou a b anci. Cele dou a oferte sunt date in tabelul de mai jos: Agio Taxa de scont (n 90 zile) Taxa de scont (n>90 zile) Taxa de andosare Comision independent de timp Comision x / efect Nr. zilelor de banc a B1 12% 12% 0,6% 0,1%+TVA 2 u.m. +TVA 2 B2 11,5% 12,5% 0,5% 0,2%+TVA 3 u.m. +TVA 2

a) Determinat i care banc a ofer a condit ii mai avantajoase de scontare pentru client. b) Care este taxa real a si efectiv a de scont relativ la scontarea primei polit e la cele dou a b anci. c) Dac a persoana ar dori s a- si inlocuiasc a cele 3 polit e cu una singur a, cu valoarea nominal a egal a cu suma valorilor nominale ale celor trei polit e, apel and la banca B1 , care este scadent a mijlocie a polit ei unice? Problema 7. O persoan a este in posesia a 3 polit e (efecte de comert ). Prima polit a are valoarea nominal a de 1 950 u.m., a doua are valoarea nominal a de 2 000 u.m. si scadent a peste 89 zile, iar a treia are scadent a peste 40 zile. Merg and cu ele la banc a s a le sconteze (azi) prime ste pentru ecare c ate 1 910 u.m.. a) Care este taxa de scont? b) Care este scadent a primei polit e? c) Care este valoarea nominal a a celei de-a treia polit e? d) Dac a persoana dore ste s a- si inlocuiasc a cele trei polit e cu una singur a, in valoare de 6 000 u.m., care este scadent a polit ei unice (scadent a comun a a celor trei polit e)? e) Care este scadent a mijlocie pentru cele trei polit e? Probleme propuse Problema 1. In data de 28 februarie 2003 se sconteaz a la o banc a un efect de comert in valoare nominal a de 3 000 u.m. cu scadent a peste 84 zile. Dup a negocieri se ajunge la o tax a de scont p (pentru noi necunoscut a) si o majorare de o zi de banc a. Se mai stie c a diferent a dintre scontul comercial si cel rat ional este de 2 u.m.. Se cer: a) taxa de scont negociat a p, b) valoarea scontat a (actual a) comercial a si rat ional a. R: a) p = 11, 077%; b) A = 2 921, 53; A = 2 923, 53 Problema 2. O persoan a este in posesia a trei efecte de comert despre care se cunosc valorile nominale si scadent ele dup a cum urmeaz a: V N1 = 2 500 u.m., n1 = 45 zile, V N2 = 2 500 u.m., n2 = 60 zile, V N3 = 2 500 u.m., n3 = 75 zile. 2

Dorind s a le sconteze la o banc a, prime ste trei oferte de la trei b anci B1 , B2 si B3 date in tabelul de mai jos: Agio Taxa de scont (n90 zile) Taxa de scont (n>90 zile) Taxa de andosare Comision indep. de timp Comision x/efect Nr. de zile de banc a B1 10% 11% 0,5% 0,1%+TVA 3+TVA 2 B2 10% 10,5% 0,4% 0,2%+TVA 5+TVA 1 B3 11% 11,5% 0,4% 0,2%+TVA 5+TVA 1

a) S a se intocmeasc a borderoul de scontare pentru ecare efect de comert si s a se prezinte o gril a de decizie pentru persoana in cauz a.