Sunteți pe pagina 1din 5

Problema 1. S a se calculeze probabilit a tile ca o persoan a in v arst a de 40 ani s a e in viat a la 70 ani respectiv s a nu e in viat a la aceast a v arst a. Problema 2.

a 2. Care este probabilitatea ca o persoan a in v arst a de 30 ani s a decedeze intre 50 si 60 ani? Problema 3. S a se calculeze viat a medie a unei persoane in v arst a de 95 ani. Problema 4. S a se construiasc a arborescent a viager a si de deces in cazul x = 40 si n = 3. S a se determine probabilit a tile p41, p42, p43, si 3/4 q40. Problema 5. S a se calculeze factorul de actualizare viager 20 E40 cu procentul de actualizare 5%. Problema 6. Care este valoarea medie actual a a anuit a tii viagere constante posticipate, respectiv anticipate in cazul unei persoane de 40 ani care pl ate ste ratele viagere de 1000 u.m. timp de 5 ani. Problema 7. S a se determine valoarea medie actual a a anuit a tii fract ionate, anticipate, (12) imediate, a30 . Problema 8. S a se calculeze factorul de actualizare in caz de deces 20 D40 , consider and procentul 5%. Problema 9. Care este valoarea medie actual a a anuit a tii de deces 10/20 A50 ? Problema 10. O persoan a de 25 ani se asigur a s a i se pl ateasc a peste 15 ani, dac a este in viat a o sum a de 1000000 u.m. a) Care este valoarea primei unice? b) Care este valoarea primei anuale pltibile pana la expirarea termenului de asigurare? Problema 11. S a se calculeze valoarea primei lunare pe care trebuie s a o plateasc a o persoana in v arst a de 28 ani, timp de 25 ani, pentru ca dup a aceea s a primeasc ao pensie lunar a de 120.000 u.m. S a se rezolve problema si in cazul c and persoana pl ate ste rate lunare numai timp de un an. Problema 12. O persoan a in v arst a de 45 ani i si asigur a familia cu o sum a de 100000 u.m. care urmeaz a s a e pl atit a de c atre institut ia de asigurare dac a decesul are loc in decurs de 25 ani. a) Care este valoarea primei unice? b) Care este valoarea primei anuale ce urmeaza a pl atit a pe tot timpul asigurarii? 1

Problema 13. O persoan a in v arst a de 45 ani dore ste s a primeasc a, dac a va in viat a, la v arsta de 60 ani suma de 1000000 u.m., iar dac a decedeaz a inaintea implinirii acestei v arste suma o va primi familia sa. a) Care este prima unic a? b) Care este prima anual a pl atibil a pe tot timpul asigur arii? Problema 14. S a se calculeze folosind metoda prospectiv a rezerva matematic a in cazul asigur arii de deces dac a asiguratul plate ste prime anuale pe tot timpul asigur arii. Problema 15. S a se calculeze, cu metoda retrospectiv a, rezerva matematic a in cazul asigur arii de pensii dac a asiguratul pl ate ste prima anual a timp de n ani, iar plata pensiei, de o unitate monetar a, se va face dup a aceast a dat a. Rezolvare: Formula rezervei matematice prin aceasta a doua metod a de calcul este:
/t Dx

Rt =

/t Dx t Ex

Conform problemei avem: x - v arsta persoanei asigurate, S = 1 u.m. si k = n. S tiind c a suntem in cazul unei asigur ari de pensii, prima va : Nx+n Nx Nx+n

P =

Pentru calcularea rezervei matematice prin metoda retrospectiv a, obligat iile celor dou a p art i vor actualizate la momentul zero, acela al incheierii contractului de asigurare, deci c and asiguratul are x ani. Datoria asiguratului const a in a pl ati anticipat prima, P p an a in momentul t, deci: /t Dx = P /t ax . Spre deosebire de acesta, institut ia de asigurare nu are nici o obligat ie, deci: /t Dx = 0. Rezult a: P /t ax t Ex

Rt =

Dac a exprim am anuitatea si factorul de actualizare viager prin intermediul numerelor de comutat ie si realiz am simplic arile corespunz atoare, avem: Nx+n Nx Nx+t Nx Nx+n Dx+t

Rt =

Problema 16.

S a se calculeze rezerva matematic a in cazul c and dou a persoane se asigur a in urmatoarele condit ii: -prima persoan a, in v arst a de 30 ani, incheie o asigurare de viat a de 80000 u.m. pe timp de 20 ani cu plata unor prime anuale pl atibile pe tot timpul asigur arii; - a doua persoan a, in v arst a de 40 ani, incheie o asigurare de deces cu plata anual a a primelor timp de 15 ani, cu condit ia ca dac a ea decedeaz a in acest r astimp, familia s a obt in a 100000 u.m. Cele dou a contracte au fost incheiate cu un decalaj de 3 ani, iar momentul in care se cere rezerva este de 5 ani dup a incheierea primului contract. Rezolvare: Pentru asigurarea de viat a avem: x1 = 30, n1 = 20, S1 = 80000, t1 = 5. Cu aceste date, rezerva este: D50 N30 N35 D35 N30 N50 7070, 22 355643 264460, 38 = 80000 15607, 64 355643 97674, 03 = 12809, 44

Rt1 = S1

Datele cunoscute in cazul asigur arii de deces sunt: x2 = 40, n2 = 15, S2 = 100000, t2 = 2. Atunci: M42 M55 (M40 M55 ) (N42 N55 ) D42 D42 (N40 N55 ) 2812, 97 2212, 27 (2891, 02 2212, 27) (170376, 62 66010, 99) = 100000 10858, 35 10858, 35 (193870, 81 66010, 99) = 429, 8 Rezerva total a este dat a de:

Rt2 = S2

R = R1 + R2 = 12809, 44 + 429, 8 = 13239, 24 (u.m.)

Probleme propuse

Problema 1. Se consider a o persoan a in v arst a de 20 ani. S a se calculeze: a) probabilitatea ca persoana s a e in viat a la 70 ani; b) probabilitatea ca persoana s a nu e in viat a la v arsta de 70 ani.

Problema 2. S a se calculeze viat a medie a unei persoane de 30 ani, respectiv de 90 ani. Problema 3. Cunosc and numai valorile funct iei de supraviet uire lx s a se calculeze, prin recurent a, probabilitatea px si qx respectiv viat a medie, ex . Cum se exprim a dx care reprezint a num arul de decedat i intre anii x si x + 1? Problema 4. S a se construiasc a arborescent a viager a si de deces in cazul x = 50 si n = 2. S a se calculeze probabilitatea 2/3 q50 . Problema 5. Folosind arborescent a viager a si de deces in cazul x = 30 si n = 3 s a se calculeze probabilit a tile p30 p33 , q30 q33 , 1 p30 3 p30 , 1 q30 3 q30 , 0/1 q30 3/4 q30 . Problema 6. S a se calculeze factorul de actualizare viager 15 E25 . Problema 7. S a se calculeze factorul de actualizare in caz de deces 15 D25 . Problema 8. O persoan a in v arst a de 25 ani se asigur a s a i se pl ateasc a peste 15 ani, dac a va in viat a o sum a de 50000 u.m. Care este valoarea primei unice? Care este valoarea primei anuale pl atibile p an a la expirarea termenului de asigurare? Problema 9. O persoan a in v arst a de 28 ani dore ste s a primeasc a peste 25 ani o pensie lunar a de 20000 u.m. Care este valoarea primei lunare daca aceasta va pl atit a pe tot timpul asigur arii? Problema 10. O persoan a in v arst a de 30 ani i si asigur a familia cu o sum a de 1500000 u.m. care urmeaz a s a e pl atit a de c atre institut ia de asigurare dac a decesul are loc in decurs de 30 ani. Care este valoarea primei unice? Care este valoarea primei anuale ce uremaz a a pl atit a pe tot timpul asigur arii? Problema 11. O persoan a in v arst a de 45 ani dore ste s a primeasc a, dac a va in viat a la v arsta de 60 ani, suma de 500000 u.m., iar dac a decedeaz a inaintea implinirii acestei v arste, familia s a primeasc a aceast a sum a. Care este valoarea primei unice? Care este prima anual a pl atibil a pe tot timpul asigur arii? Problema 12. S a se calculeze, folosind metoda retrospectiv a, rezerva matematic a in cazul asigur arii de deces dac a asiguratul pl ate ste prime anuale pe tot timpul asigur arii. Problema 13. S a se calculeze, folosind metoda prospectiv a, rezerva matematic a in cazul asigur arii de pensii dac a asiguratul plate ste prime anuale timp de n ani, iar plata pensiei se va face anual, dup a aceast a dat a. Problema 14. S a se calculeze rezerva matematic a in cazul unei asigur ari de deces dac a persoana, care are v arsta de 40 ani, se obliga s a pl ateasc a prime anuale timp de 15 ani, iar dac a decesul se produce in acest r astimp familia s a primeasc a 500000 u.m. Rezerva se va calcula peste 2 ani. 4

Problema 15. S a se calculeze rezerva matematic a in cazul unei asigur ari mixte dac a persoana pl ate ste prime anuale pe tot timpul asigur arii.