Sunteți pe pagina 1din 33

www.spiruharet-grile.myforum.

ro

Bazele contabilitatii

1. Care este obiectul de cercetare al contabilittii: a. activele patrimoniale ale unittii b. patrimoniul unittii c. pasivele patrimoniale ale unittii 2. Cheltuieli avans reprezint : a. cheltuieli curente efectuate de societate b. cheltuieli efectuate in perioada curent ce privesc perioada anterioar c. cheltuieli efectuate in anul curent dar care privesc perioadele viitoare 3. Cheltuielile presupun: a. angajarea si plata factorilor de productie b. angajarea, plata si consumul factorilor de productie c. plata si consumul factorilor de productie 4. Principiul genaralizrii si sintetizrii informatiilor se realizeaz cu ajutorul : a. bilantului contabil b. registrul jurnal c. registrul cartea mare 5. Verificarea documentelor justificative, se face: a. de organele de conducere a societtii b. la sfirsitul fiecrui exercitiu financiar c. de form si de fond 6. Prin patrimoniul unittii inelegem : a. masa bunurilor economice a unittii b. totalitatea drepturilor si obligatiilor pe care unitatea si le asum in legtur cu bunurile pe care le posed c. totalitatea bunurilor economice si a drepturilor si obligatiilor create 7. Activele circulante prezint urmtoarele caracteristici: a. durata ciclului de exploatare este de regul mai mare de 1 an b. particip de regul la mai multe circuite economice

www.spiruharet-grile.myforum.ro

c. particip la procesul de productie cu intreaga lor valoare de utilitate si se consum

8. Capitalul social reprezint: a. sursa proprie si permanent ce se constituie la infiintarea societtii din aportul actionarilor b. o surs de finantare a activittii societtii c. capitalul ce se constituie din profitul net al societtii 9. Veniturile inregistrate in avans reprezint: a. sume incasate in exercitiul curent dar care vor afecta rezultatele exercitiilor viitoare b. venituri curente realizate de societate c. veniturile realizate in exercitiul curent dar care privesc exercitiile anterioare 10. Analiza si sinteza sunt procedee: a. specifice contabilittii b. comune mai multor stiinte economice c. comune tuturor stiintelor 11. Verificarea de fond se refer la: a. aspecte privind modul de complectare a rubricilor din document b. aspecte privind necesitatea, legalitatea, oportunitatea si economicitatea operatiilor economice c. aspecte legate de semnarea documentelor de persoanele imputernicite 12. Bunurile economice reprezint: a. substanta material a patrimoniului patrimoniul economic b. provenienta juridic a patrimoniului - patrimoniul juridic c. totalitatea bunurilor si a drepturilor rezultate din folosirea lor 13. Activele circulante se grupeaz in: a. active circulante materiale si bnesti b. active circulante in decontare c. active circulante materiale, bnesti si in decontare 14. Emisiunea de noi actiuni conduce la: a. mentinerea capitalului social b. majorarea capitalului social c. micsorarea capitalului social

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

15. Veniturile presupun: a. obtinerea, facturarea si incasarea productiei b. obtinerea si facturarea productiei c. facturarea si incasarea productiei

16. Observatia si rationamentul sunt procedee: a. specifice metodei contabilittii b. comune situatiilor economice c. comune tuturor stiintelor 17. Registrul jurnal reprezint : a. registru de inregistrare sistematic b. registru de inregistrare cronologic c. registru deinregistrare a rezultatelor inventarierii 18. Drepturile si obligatiile reprezint: a. totalitatea relatiilor create prin procurarea de bunuri economice din resurse imprumutate b. totalitatea relatiilor de proprietate in cadrul crora se produc si gestioneaz bunurile economice c. totalitatea relatiilor create prin procurarea de bunuri economicedin resurse proprii 19. In structura imobilizrilor necorporale se cuprind: a. cheltuieli de constituire si cheltuielile de dezvoltare b. cldiri si fondul comercial aferent c. terenuri si concesiunile 20. Rscumprarea si anularea propriilor actiuni conduc la: a. programe informatice b. majorarea capitalului social c. reducerea capitalului social 21. Dup destinatia lor cheltuielile se structureaz astfel: a. cheltuieli de exploatare si financiare b. cheltuieli de exploatare, financiare si extraordinare c. cheltuieli de exploatare si extraordinare

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

22. Documentatia si evaluarea sunt procedee: a. comune tuturor stiintelor b. comune stiintelor economice c. specifice metodei contabilittii 23. Registrul, Cartea mare reprezint: a. registru de evident sistematic b. registru de evident cronologic c. registru de evident curent a operatiilor 24. Patrimoniul juridic cuprinde: a. patrimoniul propriu b. patrimoniul strin c. patrimoniul propriu si strin 25. Programele informatice se cuprind in categoria: a. cheltuielilor de dezvoltare b. alte imobilizri necorporale c. concesiuni, brevete, mrci de fabric si alte valori similare 26. Primele legate de capital, rezult din: a. operatiuni de crestere a capitalului social prin emisiuni de noi actiuni b. operatiuni de reducere a capitalului social prin rscumprarea propriilor actiuni c. operatiuni de rscumprare si anularea actiunilor proprii 27. In functie de activitate care le genereaz veniturile se structureaz: a. venituri financiare si extraordinare b. venituri din activitti de exploatare si extraordinare c. venituri din exploatare, financiare si extraordinare 28. Calculatia si inventarierea sunt procedee: a. specifice metodei contabile b. comune stiintelor economice c. comune tuturor stiintelor 29. In registrul jurnal se inregistreaz: a. zilnic si in mod cronologic toate documentele justificative ce privesc miscarea elementelor patrimoniale b. la sfarsitul anului toate documentele justificative c. lunar in mod sistematic toate operatiile economice si financiare

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

30. Valoarea economic a bunurilor economice este dat de: a) valoarea de piat a bunurilor b) valoarea de utilitate, aceea de a satisface anumite nevoi c) valoarea contabil de inregistrare 31. Fondul comercial este: a) o mobilizare corporal ce se altur cldirilor b) o cheltuial efectuat pentru cercetare-dezvoltare c) o cheltuial efectuat pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate al unittii cum ar fi: clientel, vadul comercial, reputatie etc. 32. Rezervele legale se pot constitui din: a) profitul brut b) profitul net c) veniturile nete ale societtii

33. Principiile metodei contabilittii sunt: a) principiul prudentei si al permanentei metodelor b) principiul dublei reprezentri si al dublei inregistrri c) principiul independentei exercitiului financiar 34. Bilantul contabil si balanta de verificare sunt procedee: a) comune stiintelor economice b) comune tuturor stiintelor c) specifice metodei contabilittii 35. Registrul cartea mare inregistreaz: a) lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, toate inregistrrile din registrul jurnal b) lunar, direct sau prin regrupare a tuturor operatiilor consemnate in documentele justificative c) toate operatiile economice si financiare evidentiate in registrele contabile 36. Ecuatia de echilibru global al patrimoniului este dat de relatia a) bunuri economice + drepturi = obligatii b) bunuri economice = drepturi + obligatii

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

c) bunuri economice + obligatii = drepturi 37. Un activ corporal trebuie recunoscut in bilant dac: a) produce beneficii pentru societate b) genereaz beneficii economice viitoare, iar costul poate fi evoluat credibil c) se poate evalua la costul pietii 38. Rezervele legale se constituie: a) din profitul brut , in proportie de 5% pan cand rezerva ajunge la 20% din capitalul social b) din profitul net conform prevederilor legii c) din profitul societtii conform hotraii AGA 39. Principiul dublei reprezentri const in: a) reflect patrimoniul sub aspectul destinatiei economice b) reflect patrimoniul sub aspectul surselor de de provenient c) reflect patrimoniul sub dublu aspect: al destinatiei economice si al surselor de venituri 40. Contul si sistemul de conturi este procedeu: a) comun tuturor stiintelor b) specific metodei contabilittii c) comun stiintelor economic

41. Registrul cartea mare serveste pentru: a) in intocmirea balantei de verificare b) in intocmirea bilantului contabil c) in intocmirea registrului jurnal 42. Cheltuielile cu reparatii efectuate la imobilizri corporale pentru asigurarea utilizrii la parametrii initiali sunt recunoscute a. drept cheltuieli care mresc valoarea mobilizrii respective b. drept cheltuieli efectuate in avans c. drept cheltuieli ale perioadei in care au fost efectuate 43. Rezervele statutare se constituie: a. din profitul brut al societtii conform prevederilor legale b. din profitul net conform prevederilor din statutul societtii

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

c. din profitul unittii conform prevederilor legale 44. Ecuatia de egalitate existent in principiul dublei reprezentri: a) Activ = Pasiv b) Debit = Credit c) conturi analitice = contul syntactic 45. Principiul prudentei presupune: a. inregistrarea tuturor operatiilor incerte in momentul constatrii lor b. luarea in consideratie a tuturor profiturilor recunoscute sau nerecunoscute c. s se evite riscul de transfer asupra viitorului a incertitudinilor prezente 46. Jurnalul pentru vanzri serveste pentru: a. stabilirea lunar a TVA deductibil b. stabilirea lunar a TVA colectat c. stabilirea lunar a TVA de plat 47. Bunurile economice (mijloace economice) reprezint: a) activul patrimonial b) pasivul patrimonial c) mijloace extrabilaniere 48. In structura lor imobilizrile corporale cuprind: a) fondul comercial aferent constructiilor b) concesiuni ale utilajelor c) terenuri, constructii , instalatii, utilaje, mobilier etc 49. Alte rezerve se constituie: a) din profitul brut al societtii conform prevederilor statului b) din profitul net, in mod facultativ prin hotrarea AGA c) din profitul societtii conform prevederilor legale 50. Principiul dublei inregistrri const in : a) inregistrarea operatiilor economice de dou ori: odat la iesire dintr-o faz si a doua oar la intrarea in alt faz b) se refer la patrimoniu in structura sa global c) inregistrarea operatiilor grupate pe structuri patrimoniale

51. Principiul permanentei metodelor presupune:

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

a) aplicarea unor reguli noi corespunztoare situatiei create b) aplicarea unor procedee comune si a altor stiinte c) aplicarea aceleiasi reguli si procedee contabile pentru evaluarea si inregistrarea operatiilor

52. Jurnalul pentru cumprri serveste pentru: a) stabilirea TVA colectat b) stabilirea TVA deductibil c) stabilirea TVA de recuperate 53. Drepturile si obligatiile reprezint: a) activul patrimonial b) pasivul patrimonial c) surse extrabilantiere 54. Imobilizrile corporale sunt prezumate in bilant la: a) cost de achizitie sau productie mau putin amortizrile cumulate b) cost de achizitii sau productie mai putin ajustrile pentru depreciere cumulate c) cost de achizitie sau productie mai putin amortizrile si ajustrile pentru depreciere cumulate 55. Rezultatul reportat reprezint: a) profit din anii precedenti nerepartizat de AGA sau pierdere din anii precedenti neacoperit b) profit nerepartizat de AGA c) pierdere realizat si neacoperit de societate 56. Ecuatiile ce se constituie in cadrul principiului dublei inregistrri: a) Activ = Pasiv b) Debit = Credit c) Total conturi analitice = contul sintetic

57. Principiul independentei exercitiului financiar presupune: a) delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor pe msura angajrii acestora

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

b) inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor si veniturilor la data pltii respectiv incasrii c) inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor si veniturilor la data producerii lor indiferent la ce perioad se refer 58. In structura sa bilantul contabil cuprinde: a) debit si credit b) conturi sintetice si analitice c) activ si pasiv

59. Activul patrimonial (mijloacele economice) si grupeaz dup: a. modul de valorificare a bunurilor economice; b. gradul de lichiditate a bunurilor economice; c. modul de valorificare si gradul de lichiditate a bunurilor economice. 60. Reevaluarea imobilizrilor corporale se face: a. la valoarea just; b. la valoarea de utilitate; c. la valoarea contabil. 61. Rezultatul exercitiului reprezint: a. profitul din exercitiile precedente nerepartizat de AGA; b. o surs proprie de finantare calculat ca diferent intre venituri si cheltuieli; c. profitul obtinut din activitti extraordinare. 62. Principiul inregistrrii cronologice si sistematice presupune ca: a. operatiile s fie inregistrate in succesiunea lor in timp si grupate (sistematizate) pe structuri ale patrimoniului; b. operatiile s fie inregistrate in ordinea sosirii documentelor justificative; c. operatiile s fie inregistrate pe elemente patrimoniale. 63. In functie de importanta si frecventa utilizrii lor documentele contabile pot fi : a. documente privind salariile; b. documente privind vinzrile; c. tipizate si netipizate. 64. In activul bilantului se cuprind: a. bunuri economice si drepturi si obligatii; b. bunuri economice; c. drepturi si obligatii.

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

65. Pasivul patrimonial (sursele de finantare) se grupeaz, dup: a. modul de finantare a mijloacelor economice; b. gradul de exigibilitate a surselor de finantare; c. modul de finantare si gradul de exigibilitate a surselor de finantare. 66. Activele circulante materiale cuprind: a. stocuri si productie in curs de executie; b. investitii financiare pe termen scurt; c. mijloace circulante aflate in decontare. 67. Ajustrile reprezint: a. cheltuieli efectuate de unitate pentru evenimente deosebite; b. rezerve constituie pe seama cheltuielilor la sfarsitul exercitiului financiar, cand se constat probabilitatea producerii unor deprecieri de valoare; c. rezerve constituite pentru acoperirea unor pierderi din intreprinderi. 68. Inregistrarea cronologic se realizeaz in: a. registrul carte mare; b. balanta de vanzare; c. registrul jurnal. 69. Documentele cu regim special sunt documente pentru care: a. exist reglementri legale privind tiprirea, circulatia, evidenta si pstrarea lor; b. exist reglementri ale intreprinderii privind tiprirea, circulatia, evidenta si pstrarea lor; c. se tipresc fr reglementri exprese.

70.In pasivul bilantului se cuprinde: a. mijloacele economice; b. drepturile si obligatiile (sursele de provenient); c. mijloacele economice drepturile si obligatiile. 71. In structura activului patrimonial se cuprinde: a. active imobilizate si cheltuieli efectuate in avans;

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

b. active circulante si cheltuieli efectuate in avans; c. active imobilizate, active circulante si cheltuieli efectuate in avans. 72. Activele circulante bnesti cuprind: a. disponibilittile bnesti si investitiile financiare pe termen scurt; b. disponibilittile bnesti aflate in curs de decontare; c. disponibilittile bnesti aflate imobilizate in stocuri de materii prime. 73. Capitalul strin reprezint: a. sursa proprie de finantare a activittii unittii; b. fonduri strine atrase de la terti pe o perioad determinat; c. surs strin utilizat de unitate pentru finantarea unor activitti extraordinare. 74. Inregistrarea sistematic se concretizeaz prin: a. balanta de verificare; b. registrul jurnal; c. registrul cartea mare. 75. Documentele justificate sunt: a. acte scrise ce consemneaz operatiile in momentul efecturii lor; b. acte scrise ce consemneaz operatiile ce urmeaz a se produce in viitor; c. acte scrise ce consemneaz operatiile ce s-au produs anterior. 76. In activul bilantului, ordonarea posturilor se face: a. in functie de gradul de exigibilitate a elementelor patrimoniale; b. in functie de modul de valorificare si gradul de lichiditate a elementelor patrimoniale; c. in functie de cile de formare a surselor de finantare. 77.In structura pasivului patrimonial se cuprind: a. capitaluri proprii si provizioane; b. capitaluri proprii, capitaluri strine, provizioane si venituri realizate in avans; c. capitaluri strine si venituri realizate in avans. 78. Activele circulante in decontare cuprind: a. clienti, efecte de primit, avansuri acordate, etc; b. investitii financiare pe termen scurt; c. disponibilitti bnesti imobilizate in creante. 79. Imprumuturile de emisiuni de obligatiuni sunt: a. imprumuturi pe termen scurt obtinute de societti;

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

b. surse proprii de finantare; c. imprumuturi pe termen lung obtinute de societate prin emisiuni de obligatiuni. 80. Principiul inregistrrii sintetice presupune: a. operatiile s fie inregistrate in contabilitate pe feluri de bunuri; b. operatiile s fie inregistrate in contabilitate pe grupe sau categorii de bunuri, drepturi si obligatii; c. operatiile s fie inregistrate in contabilitate pe feluri de drepturi si obligatii. 81. Documentele justificative indeplinesc urmtoarele functii: a. functii de informare; b. functia de prevenire a operatiilor nelegale; c. functia de stabilire a unor indicatori sintetici. 82. In pasivul bilantului ordonarea posturilor se face in functie de: a. modul de valorificare a elementelor patrimoniale; b. grupul de lichiditate a elementelor patrimoniale; c. gradul de exigibilitate si cile de formare a surselor de finantare. 83. Activele imobilizate prezint urmtoarele caracteristici: a. perioada de utilizare este de regul sub un an b. particip la mai multe circuite economice si isi recupereaz valoarea pe calea amortizrii c. particip la un singur ciclu economic si se consum dup prima utilizare 84. Efectele comerciale reprezint: a. sume incasate sau pltite prin banc b. sume de incasat sau pltite la data efecturii tranzactiei c. sume de incasat sau pltite la termenul prevzut in efect 85. In structura surselor strine intr: a. creditele bancare si datoriile societtii b. creditele de incasat ale societtii c. sumele in curs de decontare 86. Principiul registrrii analitice presupune: a. registrarea operaiilor in contabilitate pe grupe sau categorii de bunuri b. registreaz operaiilor in contabilitate pe grupe sau categorii de drepturi si obligaii c. registrarea operaiilor in contabilitate pe feluri de bunuri, drepturi si obligaii 87. Documentele justificative indeplinesc urmtoarele funcii:

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

a. funcia de prevenire a operaiilor nelegale b. funcia gestionar c. funcia de stabilire a unor indicatori sintetici 88. Activul bilanului este format din urmtoarele posturi: a. active imobilizate si active circulante b. capitaluri si active imobilizate c. active circulante si datorii 89. Care din afirmaiile de mai jos nu corespunde explicaiei date? a. bilanul cuprinde elemente de activ grupate dup natur, destinaie si lichiditate b. bilanul cuprinde elemente de pasiv grupate dup natur, provenien si exigibilitate c. bilanul cuprinde elemente de activ grupate dup natur, destinaie si exigibilitate 90. Imobilizarile necorporale reprezint: a. active nemateriale b. titluri de valoare c. cheltuieli efectuate in scopul obinerii dreptului de proprietate asupra unui bun 91. Care afirmatie dintre cele de mai jos nu corespunde expliocaiei date? a. brevetul este actul prin care se recunoaste unei persoane dreptul de exploatare a unui produs, al carui proprietar este; b. cheltuielile de constituire sunt effectuate pentru lucrri sau obiective de cercetare, menite s contribuie la crearea de noi tehnologii, produse si servicii; c. concesiunile sunt cheltuieli efectuate de societate pentru obinerea dreptului de exploatare a unor bunuri sau servicii; 92. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corect? a. marca de fabric reprezint sume investite pentru a face ca produsele unei entiti s se deosebeasc de produsele similare ale altor entitati; b. licena reprezint dreptul catigat de o intreprindere de exploata un brevet de invenie, prin cumprarea acestuia; c. concesiunea reprezint cheltuieli efectuate pentru obtinerea dreptului de proprietate asupra unui bun.

93. Care din trsturile, enumerate mai jos, nu caracterizeaz mijloacele fixe? a. au o valoare de intrare mai mare decat limita stabilit prin lege;

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

b. au o durat normal de utilizare mai mare de un an; c. au o durata mai mica de un an indiferent de valoare 94. Care dintre imobilizrile financiare de mai nu fac parte din categoria creantelor imobilizate? a. titluri de participare si interese de participare; b. garaniile, depozitele si cauiunile; c. creantele legate de participatii si imprumuturile acordate pe termen lung. 95. In structura activelor circulante nu se includ: a. stocurile; b. creantele; c. cheltuielile in avans. 96. Care dintre elementele patrimoniale de mai jos nu fac parte din activele circulante bnesti? a. conturile la bnci, casa si acreditivele; b. aciunile si obligatiunile proprii, rscumprate; c. avansurile de trezorerie, timbrele fiscale si postale 97. Elementele de trezorerie sunt: a. active imobilizate necorporale; b. active circulante materiale; c. active circulante bnesti. 98. Capitalul social se majoreaz prin: a. rascumpararea aciunilor proprii; b. conversia obligatiunilor in actiuni; c. emisiunea de obligaiuni. 99. Actiunea reprezint: a. un titlu de valoare si un efect comercial; b. un drept al actionarilor asupra activelor imobilizate; c. o fraciune de capital social si un titlu de proprictate. 100. Principalele ci de diminuare a capitalului social sunt: a. acoperirea pierderilor precedente si plata datoriilor; b. conversia obligaliunilor in actiuni; c. acoperirea pierderilor precedente, retragerea acionarilor, rascumpararea si anularea aciunilor proprii.

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

101. Var sarea capi talului social reprezint: a. angajamentul scris al acionarilor de a participa cu aporturi la capital; b. contravaloarea bunurilor economice subscrise; c. punerea efectiv la dispoziia societatii a aporturilor subscrise de ctre acionari sau asociai 102. Ce efect au rscumprarea si anularea aciunilor proprii: a. micsorarea datoriilor; b. micsorarea capitalului social; c. majorarea capitalului social; 103. Capitalul subscris nevrsat reprezint: a. capitalul pus efectiv la dispozitia unitii; b. valoarea actiunilor proprii emise si rscumprate; c. capitalul angajat de asociai sau actionari dar care nu a fost pus efectiv la dispoziia unitii. 104. Micsorarea capitalului social nu se poate realiza prin: a . emi s i u n e a d e n o i a c i u n i ; b . rscumprarea si anularea aciunilor proprii; c . reducerea valorilor nominale ale aciunilor sau prilor sociale. 105. Rezervele legale se constituie din: a. profitul nerepartizat; b. profitul net; c. profitul brut. 106. Care dintre categoriile de datorii, prezentate mai jos, sunt datorii comerciale? a. furnizori si efecte de pltit; b. datoriile in cadrul grupului; c. avansurile incasate in contul comenzilor. 107. Una dintre formele de mai jos nu poate fi atribuit contului: a. forma bilantier a contului; b. forma unilateral a contului; c. forma list a contului. 108. Una dintre trsturile de mai jos nu poate fi atribuit contului: a. contul reprezint un model de evidenta si calcul sn expresie valoric;

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

b. contul este un model de inregistrare cronologic a evoluiei patrimoniului; c. contul realizeaz dubla reprezentare a patrimoniului 109. Legtura reciproc dintre debitul unui cont si creditul altui cont poart denumirea de: a. inregistrare cronologic; b. corespondena conturilor; c.inregistrare sistematic

110. Formulele contabile de stornare se utilizeaz intr-una din urmtoarele situaii: a. pentru corectarea altor formule contabile efectuate anterior gresit; b. pentru registrarea operaiilor cu o frecvena redus; c. pentru registrarea operaliilor ce nu au caracter repetitiv. 111. Utilizarea formulelor contabile de stornare in negru duce la: a. anularea formulei contabile efectuate anterior gresit; b. denaturarea soldurilor conturilor corespondente; c. denaturarea rulajelor conturilor corespondente. 112. Care din clasele de conturi, prezentate mai jos, nu sunt conturi de bilan? a. clasele 8 9; b. clasele 4 5; c. clasele 1 3. 113. Una dintre funciile de mai jos nu poate fi atribuit balanei de verificare: a. funcia de centralizare a veniturilor si cheltuielilor; b. funcia de analiz a activitii economice; c. funcia de legtur dintre conturile sintetice si analitice; 114. Una dintre functiile de mai jos nu poate fi atribuit documentelor contabile: a. functia de asigurare a integrittii patrimoniului; b. functia de analiz a activitatii economice; c. functia juridic. 115. Care dintre registrele, menionate mai jos, sunt registre contabile obligatorii? a. registrul de cumprri si registrul de vanzri; b. registrul de cas si registrul numerelor de inventar; c. registrul jurnal, cartea mare si registrul inventar. 116. Cum se clasific inventarierile funcie de momentul care se efectueaz?

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

a inventarieri periodice si inventarieri anuale; b. inventarieri generale si inventarieri pariale; c. inventarieri totale si inventarieri prin sondaj 117. Cum se clasific inventarierile functie de gradul de cuprindere a elementelor patrimoniale: a. inventarieri periodice si inventarieri anuale; b. inventaricri generale si inventarien pariale; c. inventarieri totale si inventari prin sondaj. 118. Cum se clasific inventarierile funcie de modalitatea de efectuare? a. inventarieri periodice si inventarieri anuale; b. inventarieri generale si inventarieri partiale; c. inventarieri totale si inventarieri prin sondaj [grila]1. Care este obiectul de cercetare al contabilittii: a. activele patrimoniale ale unittii b. patrimoniul unittii c. pasivele patrimoniale ale unittii 2. Cheltuieli avans reprezint : a. cheltuieli curente efectuate de societate b. cheltuieli efectuate in perioada curent ce privesc perioada anterioar c. cheltuieli efectuate in anul curent dar care privesc perioadele viitoare 3. Cheltuielile presupun: a. angajarea si plata factorilor de productie b. angajarea, plata si consumul factorilor de productie c. plata si consumul factorilor de productie 4. Principiul genaralizrii si sintetizrii informatiilor se realizeaz cu ajutorul : a. bilantului contabil b. registrul jurnal c. registrul cartea mare 5. Verificarea documentelor justificative, se face: a. de organele de conducere a societtii b. la sfirsitul fiecrui exercitiu financiar c. de form si de fond

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

6. Prin patrimoniul unittii inelegem : a. masa bunurilor economice a unittii b. totalitatea drepturilor si obligatiilor pe care unitatea si le asum in legtur cu bunurile pe care le posed c. totalitatea bunurilor economice si a drepturilor si obligatiilor create 7. Activele circulante prezint urmtoarele caracteristici: a. durata ciclului de exploatare este de regul mai mare de 1 an b. particip de regul la mai multe circuite economice c. particip la procesul de productie cu intreaga lor valoare de utilitate si se consum

8. Capitalul social reprezint: a. sursa proprie si permanent ce se constituie la infiintarea societtii din aportul actionarilor b. o surs de finantare a activittii societtii c. capitalul ce se constituie din profitul net al societtii 9. Veniturile inregistrate in avans reprezint: a. sume incasate in exercitiul curent dar care vor afecta rezultatele exercitiilor viitoare b. venituri curente realizate de societate c. veniturile realizate in exercitiul curent dar care privesc exercitiile anterioare 10. Analiza si sinteza sunt procedee: a. specifice contabilittii b. comune mai multor stiinte economice c. comune tuturor stiintelor 11. Verificarea de fond se refer la: a. aspecte privind modul de complectare a rubricilor din document b. aspecte privind necesitatea, legalitatea, oportunitatea si economicitatea operatiilor economice c. aspecte legate de semnarea documentelor de persoanele imputernicite 12. Bunurile economice reprezint: a. substanta material a patrimoniului patrimoniul economic b. provenienta juridic a patrimoniului - patrimoniul juridic c. totalitatea bunurilor si a drepturilor rezultate din folosirea lor

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

13. Activele circulante se grupeaz in: a. active circulante materiale si bnesti b. active circulante in decontare c. active circulante materiale, bnesti si in decontare 14. Emisiunea de noi actiuni conduce la: a. mentinerea capitalului social b. majorarea capitalului social c. micsorarea capitalului social 15. Veniturile presupun: a. obtinerea, facturarea si incasarea productiei b. obtinerea si facturarea productiei c. facturarea si incasarea productiei

16. Observatia si rationamentul sunt procedee: a. specifice metodei contabilittii b. comune situatiilor economice c. comune tuturor stiintelor 17. Registrul jurnal reprezint : a. registru de inregistrare sistematic b. registru de inregistrare cronologic c. registru deinregistrare a rezultatelor inventarierii 18. Drepturile si obligatiile reprezint: a. totalitatea relatiilor create prin procurarea de bunuri economice din resurse imprumutate b. totalitatea relatiilor de proprietate in cadrul crora se produc si gestioneaz bunurile economice c. totalitatea relatiilor create prin procurarea de bunuri economicedin resurse proprii 19. In structura imobilizrilor necorporale se cuprind: a. cheltuieli de constituire si cheltuielile de dezvoltare b. cldiri si fondul comercial aferent c. terenuri si concesiunile 20. Rscumprarea si anularea propriilor actiuni conduc la:

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

a. programe informatice b. majorarea capitalului social c. reducerea capitalului social 21. Dup destinatia lor cheltuielile se structureaz astfel: a. cheltuieli de exploatare si financiare b. cheltuieli de exploatare, financiare si extraordinare c. cheltuieli de exploatare si extraordinare 22. Documentatia si evaluarea sunt procedee: a. comune tuturor stiintelor b. comune stiintelor economice c. specifice metodei contabilittii 23. Registrul, Cartea mare reprezint: a. registru de evident sistematic b. registru de evident cronologic c. registru de evident curent a operatiilor 24. Patrimoniul juridic cuprinde: a. patrimoniul propriu b. patrimoniul strin c. patrimoniul propriu si strin 25. Programele informatice se cuprind in categoria: a. cheltuielilor de dezvoltare b. alte imobilizri necorporale c. concesiuni, brevete, mrci de fabric si alte valori similare 26. Primele legate de capital, rezult din: a. operatiuni de crestere a capitalului social prin emisiuni de noi actiuni b. operatiuni de reducere a capitalului social prin rscumprarea propriilor actiuni c. operatiuni de rscumprare si anularea actiunilor proprii 27. In functie de activitate care le genereaz veniturile se structureaz: a. venituri financiare si extraordinare b. venituri din activitti de exploatare si extraordinare c. venituri din exploatare, financiare si extraordinare 28. Calculatia si inventarierea sunt procedee:

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

a. specifice metodei contabile b. comune stiintelor economice c. comune tuturor stiintelor 29. In registrul jurnal se inregistreaz: a. zilnic si in mod cronologic toate documentele justificative ce privesc miscarea elementelor patrimoniale b. la sfarsitul anului toate documentele justificative c. lunar in mod sistematic toate operatiile economice si financiare 30. Valoarea economic a bunurilor economice este dat de: a) valoarea de piat a bunurilor b) valoarea de utilitate, aceea de a satisface anumite nevoi c) valoarea contabil de inregistrare 31. Fondul comercial este: a) o mobilizare corporal ce se altur cldirilor b) o cheltuial efectuat pentru cercetare-dezvoltare c) o cheltuial efectuat pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate al unittii cum ar fi: clientel, vadul comercial, reputatie etc. 32. Rezervele legale se pot constitui din: a) profitul brut b) profitul net c) veniturile nete ale societtii

33. Principiile metodei contabilittii sunt: a) principiul prudentei si al permanentei metodelor b) principiul dublei reprezentri si al dublei inregistrri c) principiul independentei exercitiului financiar 34. Bilantul contabil si balanta de verificare sunt procedee: a) comune stiintelor economice b) comune tuturor stiintelor c) specifice metodei contabilittii 35. Registrul cartea mare inregistreaz:

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

a) lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, toate inregistrrile din registrul jurnal b) lunar, direct sau prin regrupare a tuturor operatiilor consemnate in documentele justificative c) toate operatiile economice si financiare evidentiate in registrele contabile 36. Ecuatia de echilibru global al patrimoniului este dat de relatia a) bunuri economice + drepturi = obligatii b) bunuri economice = drepturi + obligatii c) bunuri economice + obligatii = drepturi 37. Un activ corporal trebuie recunoscut in bilant dac: a) produce beneficii pentru societate b) genereaz beneficii economice viitoare, iar costul poate fi evoluat credibil c) se poate evalua la costul pietii 38. Rezervele legale se constituie: a) din profitul brut , in proportie de 5% pan cand rezerva ajunge la 20% din capitalul social b) din profitul net conform prevederilor legii c) din profitul societtii conform hotraii AGA 39. Principiul dublei reprezentri const in: a) reflect patrimoniul sub aspectul destinatiei economice b) reflect patrimoniul sub aspectul surselor de de provenient c) reflect patrimoniul sub dublu aspect: al destinatiei economice si al surselor de venituri 40. Contul si sistemul de conturi este procedeu: a) comun tuturor stiintelor b) specific metodei contabilittii c) comun stiintelor economic

41. Registrul cartea mare serveste pentru: a) in intocmirea balantei de verificare b) in intocmirea bilantului contabil c) in intocmirea registrului jurnal

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

42. Cheltuielile cu reparatii efectuate la imobilizri corporale pentru asigurarea utilizrii la parametrii initiali sunt recunoscute a. drept cheltuieli care mresc valoarea mobilizrii respective b. drept cheltuieli efectuate in avans c. drept cheltuieli ale perioadei in care au fost efectuate 43. Rezervele statutare se constituie: a. din profitul brut al societtii conform prevederilor legale b. din profitul net conform prevederilor din statutul societtii c. din profitul unittii conform prevederilor legale 44. Ecuatia de egalitate existent in principiul dublei reprezentri: a) Activ = Pasiv b) Debit = Credit c) conturi analitice = contul syntactic 45. Principiul prudentei presupune: a. inregistrarea tuturor operatiilor incerte in momentul constatrii lor b. luarea in consideratie a tuturor profiturilor recunoscute sau nerecunoscute c. s se evite riscul de transfer asupra viitorului a incertitudinilor prezente 46. Jurnalul pentru vanzri serveste pentru: a. stabilirea lunar a TVA deductibil b. stabilirea lunar a TVA colectat c. stabilirea lunar a TVA de plat 47. Bunurile economice (mijloace economice) reprezint: a) activul patrimonial b) pasivul patrimonial c) mijloace extrabilaniere 48. In structura lor imobilizrile corporale cuprind: a) fondul comercial aferent constructiilor b) concesiuni ale utilajelor c) terenuri, constructii , instalatii, utilaje, mobilier etc 49. Alte rezerve se constituie: a) din profitul brut al societtii conform prevederilor statului b) din profitul net, in mod facultativ prin hotrarea AGA c) din profitul societtii conform prevederilor legale

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

50. Principiul dublei inregistrri const in : a) inregistrarea operatiilor economice de dou ori: odat la iesire dintr-o faz si a doua oar la intrarea in alt faz b) se refer la patrimoniu in structura sa global c) inregistrarea operatiilor grupate pe structuri patrimoniale

51. Principiul permanentei metodelor presupune: a) aplicarea unor reguli noi corespunztoare situatiei create b) aplicarea unor procedee comune si a altor stiinte c) aplicarea aceleiasi reguli si procedee contabile pentru evaluarea si inregistrarea operatiilor

52. Jurnalul pentru cumprri serveste pentru: a) stabilirea TVA colectat b) stabilirea TVA deductibil c) stabilirea TVA de recuperate 53. Drepturile si obligatiile reprezint: a) activul patrimonial b) pasivul patrimonial c) surse extrabilantiere 54. Imobilizrile corporale sunt prezumate in bilant la: a) cost de achizitie sau productie mau putin amortizrile cumulate b) cost de achizitii sau productie mai putin ajustrile pentru depreciere cumulate c) cost de achizitie sau productie mai putin amortizrile si ajustrile pentru depreciere cumulate 55. Rezultatul reportat reprezint: a) profit din anii precedenti nerepartizat de AGA sau pierdere din anii precedenti neacoperit b) profit nerepartizat de AGA c) pierdere realizat si neacoperit de societate 56. Ecuatiile ce se constituie in cadrul principiului dublei inregistrri: a) Activ = Pasiv b) Debit = Credit c) Total conturi analitice = contul sintetic

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

57. Principiul independentei exercitiului financiar presupune: a) delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor pe msura angajrii acestora b) inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor si veniturilor la data pltii respectiv incasrii c) inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor si veniturilor la data producerii lor indiferent la ce perioad se refer 58. In structura sa bilantul contabil cuprinde: a) debit si credit b) conturi sintetice si analitice c) activ si pasiv

59. Activul patrimonial (mijloacele economice) si grupeaz dup: a. modul de valorificare a bunurilor economice; b. gradul de lichiditate a bunurilor economice; c. modul de valorificare si gradul de lichiditate a bunurilor economice. 60. Reevaluarea imobilizrilor corporale se face: a. la valoarea just; b. la valoarea de utilitate; c. la valoarea contabil. 61. Rezultatul exercitiului reprezint: a. profitul din exercitiile precedente nerepartizat de AGA; b. o surs proprie de finantare calculat ca diferent intre venituri si cheltuieli; c. profitul obtinut din activitti extraordinare. 62. Principiul inregistrrii cronologice si sistematice presupune ca: a. operatiile s fie inregistrate in succesiunea lor in timp si grupate (sistematizate) pe structuri ale patrimoniului; b. operatiile s fie inregistrate in ordinea sosirii documentelor justificative; c. operatiile s fie inregistrate pe elemente patrimoniale.

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

63. In functie de importanta si frecventa utilizrii lor documentele contabile pot fi : a. documente privind salariile; b. documente privind vinzrile; c. tipizate si netipizate. 64. In activul bilantului se cuprind: a. bunuri economice si drepturi si obligatii; b. bunuri economice; c. drepturi si obligatii.

65. Pasivul patrimonial (sursele de finantare) se grupeaz, dup: a. modul de finantare a mijloacelor economice; b. gradul de exigibilitate a surselor de finantare; c. modul de finantare si gradul de exigibilitate a surselor de finantare. 66. Activele circulante materiale cuprind: a. stocuri si productie in curs de executie; b. investitii financiare pe termen scurt; c. mijloace circulante aflate in decontare. 67. Ajustrile reprezint: a. cheltuieli efectuate de unitate pentru evenimente deosebite; b. rezerve constituie pe seama cheltuielilor la sfarsitul exercitiului financiar, cand se constat probabilitatea producerii unor deprecieri de valoare; c. rezerve constituite pentru acoperirea unor pierderi din intreprinderi. 68. Inregistrarea cronologic se realizeaz in: a. registrul carte mare; b. balanta de vanzare; c. registrul jurnal. 69. Documentele cu regim special sunt documente pentru care: a. exist reglementri legale privind tiprirea, circulatia, evidenta si pstrarea lor; b. exist reglementri ale intreprinderii privind tiprirea, circulatia, evidenta si pstrarea lor; c. se tipresc fr reglementri exprese.

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

70.In pasivul bilantului se cuprinde: a. mijloacele economice; b. drepturile si obligatiile (sursele de provenient); c. mijloacele economice drepturile si obligatiile. 71. In structura activului patrimonial se cuprinde: a. active imobilizate si cheltuieli efectuate in avans; b. active circulante si cheltuieli efectuate in avans; c. active imobilizate, active circulante si cheltuieli efectuate in avans. 72. Activele circulante bnesti cuprind: a. disponibilittile bnesti si investitiile financiare pe termen scurt; b. disponibilittile bnesti aflate in curs de decontare; c. disponibilittile bnesti aflate imobilizate in stocuri de materii prime. 73. Capitalul strin reprezint: a. sursa proprie de finantare a activittii unittii; b. fonduri strine atrase de la terti pe o perioad determinat; c. surs strin utilizat de unitate pentru finantarea unor activitti extraordinare. 74. Inregistrarea sistematic se concretizeaz prin: a. balanta de verificare; b. registrul jurnal; c. registrul cartea mare. 75. Documentele justificate sunt: a. acte scrise ce consemneaz operatiile in momentul efecturii lor; b. acte scrise ce consemneaz operatiile ce urmeaz a se produce in viitor; c. acte scrise ce consemneaz operatiile ce s-au produs anterior. 76. In activul bilantului, ordonarea posturilor se face: a. in functie de gradul de exigibilitate a elementelor patrimoniale; b. in functie de modul de valorificare si gradul de lichiditate a elementelor patrimoniale; c. in functie de cile de formare a surselor de finantare. 77.In structura pasivului patrimonial se cuprind: a. capitaluri proprii si provizioane; b. capitaluri proprii, capitaluri strine, provizioane si venituri realizate in avans;

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

c. capitaluri strine si venituri realizate in avans. 78. Activele circulante in decontare cuprind: a. clienti, efecte de primit, avansuri acordate, etc; b. investitii financiare pe termen scurt; c. disponibilitti bnesti imobilizate in creante. 79. Imprumuturile de emisiuni de obligatiuni sunt: a. imprumuturi pe termen scurt obtinute de societti; b. surse proprii de finantare; c. imprumuturi pe termen lung obtinute de societate prin emisiuni de obligatiuni. 80. Principiul inregistrrii sintetice presupune: a. operatiile s fie inregistrate in contabilitate pe feluri de bunuri; b. operatiile s fie inregistrate in contabilitate pe grupe sau categorii de bunuri, drepturi si obligatii; c. operatiile s fie inregistrate in contabilitate pe feluri de drepturi si obligatii. 81. Documentele justificative indeplinesc urmtoarele functii: a. functii de informare; b. functia de prevenire a operatiilor nelegale; c. functia de stabilire a unor indicatori sintetici. 82. In pasivul bilantului ordonarea posturilor se face in functie de: a. modul de valorificare a elementelor patrimoniale; b. grupul de lichiditate a elementelor patrimoniale; c. gradul de exigibilitate si cile de formare a surselor de finantare. 83. Activele imobilizate prezint urmtoarele caracteristici: a. perioada de utilizare este de regul sub un an b. particip la mai multe circuite economice si isi recupereaz valoarea pe calea amortizrii c. particip la un singur ciclu economic si se consum dup prima utilizare 84. Efectele comerciale reprezint: a. sume incasate sau pltite prin banc b. sume de incasat sau pltite la data efecturii tranzactiei c. sume de incasat sau pltite la termenul prevzut in efect 85. In structura surselor strine intr: a. creditele bancare si datoriile societtii

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

b. creditele de incasat ale societtii c. sumele in curs de decontare 86. Principiul registrrii analitice presupune: a. registrarea operaiilor in contabilitate pe grupe sau categorii de bunuri b. registreaz operaiilor in contabilitate pe grupe sau categorii de drepturi si obligaii c. registrarea operaiilor in contabilitate pe feluri de bunuri, drepturi si obligaii 87. Documentele justificative indeplinesc urmtoarele funcii: a. funcia de prevenire a operaiilor nelegale b. funcia gestionar c. funcia de stabilire a unor indicatori sintetici 88. Activul bilanului este format din urmtoarele posturi: a. active imobilizate si active circulante b. capitaluri si active imobilizate c. active circulante si datorii 89. Care din afirmaiile de mai jos nu corespunde explicaiei date? a. bilanul cuprinde elemente de activ grupate dup natur, destinaie si lichiditate b. bilanul cuprinde elemente de pasiv grupate dup natur, provenien si exigibilitate c. bilanul cuprinde elemente de activ grupate dup natur, destinaie si exigibilitate 90. Imobilizarile necorporale reprezint: a. active nemateriale b. titluri de valoare c. cheltuieli efectuate in scopul obinerii dreptului de proprietate asupra unui bun 91. Care afirmatie dintre cele de mai jos nu corespunde expliocaiei date? a. brevetul este actul prin care se recunoaste unei persoane dreptul de exploatare a unui produs, al carui proprietar este; b. cheltuielile de constituire sunt effectuate pentru lucrri sau obiective de cercetare, menite s contribuie la crearea de noi tehnologii, produse si servicii; c. concesiunile sunt cheltuieli efectuate de societate pentru obinerea dreptului de exploatare a unor bunuri sau servicii; 92. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corect? a. marca de fabric reprezint sume investite pentru a face ca produsele unei entiti s se deosebeasc de produsele similare ale altor entitati;

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

b. licena reprezint dreptul catigat de o intreprindere de exploata un brevet de invenie, prin cumprarea acestuia; c. concesiunea reprezint cheltuieli efectuate pentru obtinerea dreptului de proprietate asupra unui bun.

93. Care din trsturile, enumerate mai jos, nu caracterizeaz mijloacele fixe? a. au o valoare de intrare mai mare decat limita stabilit prin lege; b. au o durat normal de utilizare mai mare de un an; c. au o durata mai mica de un an indiferent de valoare 94. Care dintre imobilizrile financiare de mai nu fac parte din categoria creantelor imobilizate? a. titluri de participare si interese de participare; b. garaniile, depozitele si cauiunile; c. creantele legate de participatii si imprumuturile acordate pe termen lung. 95. In structura activelor circulante nu se includ: a. stocurile; b. creantele; c. cheltuielile in avans. 96. Care dintre elementele patrimoniale de mai jos nu fac parte din activele circulante bnesti? a. conturile la bnci, casa si acreditivele; b. aciunile si obligatiunile proprii, rscumprate; c. avansurile de trezorerie, timbrele fiscale si postale 97. Elementele de trezorerie sunt: a. active imobilizate necorporale; b. active circulante materiale; c. active circulante bnesti. 98. Capitalul social se majoreaz prin: a. rascumpararea aciunilor proprii; b. conversia obligatiunilor in actiuni; c. emisiunea de obligaiuni. 99. Actiunea reprezint:

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

a. un titlu de valoare si un efect comercial; b. un drept al actionarilor asupra activelor imobilizate; c. o fraciune de capital social si un titlu de proprictate. 100. Principalele ci de diminuare a capitalului social sunt: a. acoperirea pierderilor precedente si plata datoriilor; b. conversia obligaliunilor in actiuni; c. acoperirea pierderilor precedente, retragerea acionarilor, rascumpararea si anularea aciunilor proprii. 101. Var sarea capi talului social reprezint: a. angajamentul scris al acionarilor de a participa cu aporturi la capital; b. contravaloarea bunurilor economice subscrise; c. punerea efectiv la dispoziia societatii a aporturilor subscrise de ctre acionari sau asociai 102. Ce efect au rscumprarea si anularea aciunilor proprii: a. micsorarea datoriilor; b. micsorarea capitalului social; c. majorarea capitalului social; 103. Capitalul subscris nevrsat reprezint: a. capitalul pus efectiv la dispozitia unitii; b. valoarea actiunilor proprii emise si rscumprate; c. capitalul angajat de asociai sau actionari dar care nu a fost pus efectiv la dispoziia unitii. 104. Micsorarea capitalului social nu se poate realiza prin: a . emi s i u n e a d e n o i a c i u n i ; b . rscumprarea si anularea aciunilor proprii; c . reducerea valorilor nominale ale aciunilor sau prilor sociale. 105. Rezervele legale se constituie din: a. profitul nerepartizat; b. profitul net; c. profitul brut. 106. Care dintre categoriile de datorii, prezentate mai jos, sunt datorii comerciale? a. furnizori si efecte de pltit; b. datoriile in cadrul grupului;

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

c. avansurile incasate in contul comenzilor. 107. Una dintre formele de mai jos nu poate fi atribuit contului: a. forma bilantier a contului; b. forma unilateral a contului; c. forma list a contului. 108. Una dintre trsturile de mai jos nu poate fi atribuit contului: a. contul reprezint un model de evidenta si calcul sn expresie valoric; b. contul este un model de inregistrare cronologic a evoluiei patrimoniului; c. contul realizeaz dubla reprezentare a patrimoniului 109. Legtura reciproc dintre debitul unui cont si creditul altui cont poart denumirea de: a. inregistrare cronologic; b. corespondena conturilor; c.inregistrare sistematic

110. Formulele contabile de stornare se utilizeaz intr-una din urmtoarele situaii: a. pentru corectarea altor formule contabile efectuate anterior gresit; b. pentru registrarea operaiilor cu o frecvena redus; c. pentru registrarea operaliilor ce nu au caracter repetitiv. 111. Utilizarea formulelor contabile de stornare in negru duce la: a. anularea formulei contabile efectuate anterior gresit; b. denaturarea soldurilor conturilor corespondente; c. denaturarea rulajelor conturilor corespondente. 112. Care din clasele de conturi, prezentate mai jos, nu sunt conturi de bilan? a. clasele 8 9; b. clasele 4 5; c. clasele 1 3. 113. Una dintre funciile de mai jos nu poate fi atribuit balanei de verificare: a. funcia de centralizare a veniturilor si cheltuielilor; b. funcia de analiz a activitii economice; c. funcia de legtur dintre conturile sintetice si analitice; 114. Una dintre functiile de mai jos nu poate fi atribuit documentelor contabile: a. functia de asigurare a integrittii patrimoniului;

www.spiruharet-grile.myforum.ro

www.spiruharet-grile.myforum.ro

b. functia de analiz a activitatii economice; c. functia juridic. 115. Care dintre registrele, menionate mai jos, sunt registre contabile obligatorii? a. registrul de cumprri si registrul de vanzri; b. registrul de cas si registrul numerelor de inventar; c. registrul jurnal, cartea mare si registrul inventar. 116. Cum se clasific inventarierile funcie de momentul care se efectueaz? a inventarieri periodice si inventarieri anuale; b. inventarieri generale si inventarieri pariale; c. inventarieri totale si inventarieri prin sondaj 117. Cum se clasific inventarierile functie de gradul de cuprindere a elementelor patrimoniale: a. inventarieri periodice si inventarieri anuale; b. inventaricri generale si inventarien pariale; c. inventarieri totale si inventari prin sondaj. 118. Cum se clasific inventarierile funcie de modalitatea de efectuare? a. inventarieri periodice si inventarieri anuale; b. inventarieri generale si inventarieri partiale; c. inventarieri totale si inventarieri prin sondaj

www.spiruharet-grile.myforum.ro