Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL DEZVOLTĂ RII REGIONALE ŞI TURISMULUI

ORDINUL

nr.1775 din 25.09.2012 pentru aprobarea reglementă rii tehnice “Ghid privind calculul ş i alcă tuirea constructiv ă a plan ş eelor compuse lemn-beton la cl ă diri vechi ş i noi”, indicativ GP 116-2011

În conformitate cu prevederile art.10 ş i art.38 alin. 2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţ ii, cu modifică rile ulterioare, ale art.2 alin. (3) ş i alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglement ă ri tehnice ş i de cheltuieli aferente activit ăţ ii de reglementare în construcţ ii, urbanism, amenajarea teritoriului ş i habitat, aprobat prin Hot ă rârea Guvernului nr.203/2003, cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare, ş i ale Hot ă rârii Guvernului nr.1016/2004 privind m ă surile pentru organizarea ş i realizarea schimbului de informaţ ii în domeniul standardelor ş i reglement ă rilor tehnice, precum ş i al regulilor referitoare la serviciile societ ăţ ii informaţ ionale între România ş i Statele Membre ale Uniunii Europene, precum ş i Comisia European ă , cu modifică rile ulterioare, având în vedere Procesul–verbal de avizare nr. 22/2012 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 5 „Structuri pentru construcţ ii” ş i Procesul–verbal de avizare nr. 3/2011 al Comitetului Tehnic de Coordonare General ă , în temeiul art. 5 pct. II lit. e) ş i al art.13 alin.(6) din Hot ă rârea Guvernului nr.1631/2009 privind organizarea ş i funcţ ionarea Ministerului Dezvolt ă rii Regionale ş i Turismului, cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare,

ministrul dezvolt ă rii regionale ş i turismului emite prezentul

O R D I N:

Art. 1. - Se aprob ă reglementarea tehnică Ghid privind calculul ş i alcă tuirea constructivă a plan ş eelor compuse lemn-beton la cl ă diri vechi ş i noi”, indicativ GP 116-2011, elaborat ă de Institutul Naţ ional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţ ii, Urbanism ş i Dezvoltare Teritorial ă Durabil ă "URBAN- INCERC" Sucursala Timi ş oara, prev ă zut ă în anexa care face parte integrant ă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin *) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I ş i intr ă în vigoare la 30 zile de la data publică rii.

Reglementarea tehnică aprobat ă prin prezentul ordin fost adoptat ă cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/655/2011 din 22 martie 2012, prev ă zut ă de Directiva 98/34/CE a Parlamentului

European ş i a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţ ii în domeniul standardelor ş i reglement ă rilor tehnice, publicat ă în Jurnalul Oficial al Comunit ăţ ilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificat ă prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European ş i a Consiliului din 20 iulie 1998, publicat ă în Jurnalul Oficial al Comunit ăţ ilor Europene L 217 din 5 august

1998.

MINISTRU Eduard HELLVIG

*) Ordinul şi anexa se public ă şi în Buletinul Construc ţ iilor editat de c ătre Institutul Na ţ ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc ţ ii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", care func ţ ioneaz ă în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.