Sunteți pe pagina 1din 4

REPORTAJ

tea Sfbntaprin PoartaOilor / Poarta lui $tefan lPoartaLeilor (toatetrei, denumiri ale aceleiagi porti, aflatd nu departede Gradina Ghetsimani), pe partea dreapt6,la parterul unei caseobiqnuite,locuitd qi in prezent,se afld locul in cares-andscutMaica Domnului. Sub de la parterulclddirii, cobisericularuseasca bordnd o scardabia ghicitd, foarte strdmtd gi intunecoasI,ajungi la o locuinld din secolul o grotd etaintii, cu doud nivele suprapuse, jati cu cdmdrulenu foarte mari, casaSfinlilor Pdrinti Ioachim giAna. Esteimpresionant sd te gdndegtiin ce condilii umile - pentru lumea de astdzi- a crescutmicula Maria, cea din neamul impdrdtescal Regelui David, cea care urma sd devind mama Fiului lui Dumnezeu! Mergdnd mai departepe shadu!i in cetate,ajungemimediatpe Via Dolorosa - drumul strabdtutde Iisus in timpul Patimilor Sale,purl6nd cruceagrea de lemn in spate
s4 aprilie20r3 / LUMEACRtiDI^-]'EI

- iar mai apoi, la^BisericaSfrntului Morm6nt, de faot BisericaInvierii Domnului! Estecale de 15 - 20 minute de la casaSfinlilor P6rinji Ioachim si Ana pdnd la Biserica Sffintului MormAnt, iar de acolo, continudnd drumul in bazarul cregtin,in maximum 10 minute se ajungela casaBunicii Maicii Domnului, situatd pe o strdduldmai feritd a actualului bazar. Aqadar,in maximum 30 de minute, pe shddufele strdmteqi intortocheate ale cet5fli, probabil gi atunci pline de comercian{i, SfrntaAna cu micu{aMaria (carea fost dusl la templu la vdrsta de hei ani gi jumdtate) ajungeaude acas5 la bunici: PreotulMattam qi bdtrdna Miriam. Acegtia au ar,ut trei fete: Ana - mama Sf Ioan Bomama Mariei, Elisabeta - mama fiilor hi Zevetezdtorulqi Salomeea deu, Sfinlii Apostoli Ioan gi lacov. La inceput de martie 2013, intr-o zi de sdmbdtd,am avut cdtevaore libere in Ierusalim qi, gtiind unde estelocalizataMindstirea Saydnaya- Bunica Maicii Domnului - am
www.lumeacredintei.com

luat-o singurdintr-acolo.$tiam cd de reguld uqabisericii mdndstiriiesteinchisd.Chiar ldngd intersecjia cdtre mdndstire,imi atrageatenlia o maiedmicufd, iute dar cu migcdri elegante,carevorbegtecu un tarabagiugi pleacd grabitd.Ildrd sd gtiu de ce, gribesc qi eu pasul, dupd ea. In doud minute ajung astfel exact in fa{a por{ii mindstirii pe care o cdutam, maica deschide cu cheiao uqddin curte,inheb dacdpot intra gi eu qi imi spvne:nu, nu, venili la ora Sase, numai atunci deschid!$tiam arecheia,deci Bunicd numai maica stare{d ca Maicii Domnului mi-a scos-oin cale,lucru rar, pentru cd maica stare{d,grecoaici, are ascultarela brutdria Patriarhiei Grecegti a Ierusalimului qi estesingwa care face prescurile - pentrutoatebisericile ortodoxedin Ierusalim. Iar mdine fiind duminicd, avea foarte mult de lucru! Am revenit la ora qasesearacu o parte din dupd care, grup, maica starefi ne-adeschis, ne-a spus extremde amabildgi zdmbitoare,
www.lumeacredintei.com

intreagaistorie a mdndstinr: Ne afldm pe locul casei in care s-a ndscut SfdntaAna,mamaMaicii Domnului. Deci suntemin casaBunicii Maicii Domnului, a strdbunicii Mdntuitorului nostru! Clddirea actuala esteveche,din secolul zece,am renovat-o de curdnd Si am gdsit ofrescd cu un inge4 de secol zece,o vedeli acolo sus,infaya intrdrii! Avem o icoand miraculoasda Maicii Domnului cu Pruncul, mareJdcdtoare de minuni, care a venit aici singurd,prin aer din Siria, de la Mdndstireq Saydnayade ldn-gd Damasc - mdndstire veche, fondata de Impdratul in anul 547. lustinian Numelemd-ndstirii din Siria, Saydnaya,inseamndPrima Doamnd,Maica Domnului - de la aceastd icoana venitd miraculos aici in lerusalim, pe la anul I 700,Si mdndstirea noastrd a preluat numele.Icoana esteoriginald, in Siria la mdndstires-a obsentatlipsa ei, iar cdnd niqte crestinisirieni au venit la lerusalim sd se inLLIMEACITEDINTEI /aprilie2o13 ss

REPORTAJ

O intdmplare minunatd esteaceeacu un din nordul tdndrde 27 de ant,un protestant Tdndrula in Canada. Suediei,caretrdiegte altrt un accident atdt de grav, inc?ttparalizat qi in comd fiin$, medicii a$teptau sdmoarl tAndin orice clipd. In aceastareafldndu-se, rul avdzut o femeiecareincercasdil trezeasFragment avdzutun preot careavea c5.Apoi s-a1rezit, dinfresca in mind un vas cu ulei sfin1itde la o icoanbgi 10 desecol care i-a spus:eu suntdin Siria, o s[ i1i fac crudescoperit ce pe picioarecu ulei sfin1itgi tu vei fi bine! in timpul s-avindecat!Apoi a venit aici, in $i t6n5ru1 renovirilor Tara Sfintd, ca sd ii mulfumeascdDomnuau chine la Locurile Sfinte,aurecunoscut-o,cre- lui pentru cd i-a redatvia{a! Protestan{ii o casdpenalbturi de MdndstireaSaydnaya zand ca afost vorba de unjaf, au luat-o sd o eracazat.Cdnd a vitru oelerini.unde tdn6ru1 ducd inapoi in Siria. Dar pe dram, icoanaa zitit GradrnaGhetsimani si Morm6ntul MaidispdrutSi s-a intors tot singurd aici! cii Domnului (icoanaMaicii Domnului IePirintele Nicolae,preotul notru insofitor, rusalimitisa, mare fbcdtoarede minuni) t6icoandare o misiuneleintreabddacdaceastd ndrul a inlelescd Maica Domnului era femegatlde locurile acestea, de Ierusalim.Maica Mai apoi, tresdil trezeascd! ia careincercase rdspunde cd da, icoana aceastaajutd Stareld familiilor care vor sa aibd copii Si nu pot! Fe- cdnd pe aici pe strdduld,in dreptul mdndstirii (careabia estemarcat6,din exterior),a simprunci primeSteunfitil meia care iSidoreSte posteSte, sunt se spovedeEte... de la candeld, lit ceva specialqi s-agdndit cd pe aici trebuie sd fie o biserici. A infrat in curte (carearamultefotografii aici cu copii din Romdnia! - zdmbeqte td ca gi cdndaredoar caseobignuitede locuImediat, o doammaica starefd. nostrutresare - Ei ea are aceeagi it), a incercatpe la ugi, iar in fala ugii biserina din grup-ul iardgia aparento ugdoarecare) cii (gi aceasta, problema!Insd cum gtiamcd nu esteortodoAintrebat o femeiece este simlit cevaspecial. ne spux6, ceremprecizdi,iar maicastareld a chemat-ope maica starefi, care aici, aceasta ne'.avem ofemeie din Wena,catolicd, care a i-a povestitmaiTAn6ru1 a venit gi a deschis. luatftilul de la candelaicoaneiSi acum are cii stareledespreaccidentullui, apoi a incecopil! Dar atenlie,dacdfemeia nu esteortoput sd pund inhebdri tot mai multe, despreordoxd, trebuie sd sepregdteascd; sd se spotodoxie. Maica stareldl-a indrumat sprePatrivedeascd,sd posteascdtrei zile, sd se impdrarhie.oentrr ca ea ayeatreabdcu ascultarea tdseascd Si apoi sd iafitilul candelei,cu apd la brutdrie. Dupd un timp, a primit un telefon, au intotsfinlitd! Copiii carese nascastJbl baptisteriul,cd va fi botezatun sdpregdteascd deauna undevape corp un semn din na$tere, simbolizdndfitilul candeleide la icoanasiria- adult. Era chiar tdn6ru1care fusesemai inainte inbisericd gi careapoi a devenitpreotorcd a Maicii Domnului! murise, todox in Canada!El de fapt aproape ne vorbegmaicastare!6 Mai departe, iqi hdia ultimele clipe, cdndDomnul l-a inte desprecele trei altare alebiseicli'. altarul centrql, care dd Si hramul mdndstirii, este viat, iar el acum lucreazdpentru Dumnezeu! vieyii,'trebuie sa credem, Domnul estesursa inchinatIntdmpinarii Domnului ( 2 februarie, sdrbdtoritpe calendarulvechi).In stdnga sd avem speranld Si nddejde in El! -nefinalizeazdmaica stareji aceastdistorisire a tAnlruavem altatul Tuturor Sfinlilot iar in dreapta, gi pe ea... lui. carea impresionat-o altarul inchinat SfinteiAna Si Bunicii Maicii Maica stare!6ne ddruiegteapoi reproduDomnului, Miriam. In spatese afld un mare ceri cu doud foartespecialeicoane:ceamai baptisteriu,in care sunt botezalioamenidin pand qi imoortantl icoand a locului, care a si frtoatd lumea,protestanfi,musulmani, numelemdndstirii cut in timp sa se schimbe evrei!
CITEDIN'lIll 56 aprilie 2O13/ LLIN{Flr\ wwwlumeacredintei.com

in Saydnaya- icoana frcdtoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul,ceavenita din Siria, careesteagezatildng[ altarul central, dupdun grilaj ce nu se deschide niciodata! Cea de-adoua icoanaestecea careinfEpatru generalii,genealogia maternd [iqeazd a Fiului lui Dumnezeu:b[trAnaMiriam, fiica sa, Sf6ntaAna, nepoatasa,Maria - PreasfdntaNdscdtoarede Dumnezeu qi Pruncul Iisus, in sfintelesalebra{e!Este qi aceasta caresldvegte sfino icoanaimpresionantd, {eniavie{ii femeilor alesede Domnul spre implinirea planului Sdu de mAntuire a omenirii cdzutein pdcat...Deasupra tronului in care acesteasunt reDrezentate se afld un medalioncu icoanainiAmpindriiDomnului (hramul mdndstirii); esteacolo Sf6ntul gi Dreptul Simeon,cel care,trebuind sd traproorociade la ducd din ebraicdin greceste Isaia,,,Iat6,Fecioarava lua in pdntecegt va nagteFiu", chiafnu a putut credecd acest lucru poatefi posibil - dar Dumnezeuluplanul Sdu,generatle cra sd-giimplineascd dupi generalie...
www.lumeacredintei.com

generali Mindstirea vedere Saydnaya dinSiria,

Siria: Ministirea Saydnaya, aldoilea lerusalim


Mdndstirea Saydnayadin Siria se afld la21 kn nord de Damasc,capitalafdrii, in zondmontand,la 1500metri altitudine,in locul in care traditia sustinecd Abel a fost ucis de cdtre fratele sdu,Cain; de altfel, in perioadaelenistic6, zona eranumita Abilene, de la numele lui Abel. Mdndstirea,aflatd pe vdrful unei indlfimi, domind zora ea o coroand, toatecelelalte constructii(case$i
( I R I I D I N ' l ' F l/l a p r i l i e2 0 1 3 5 7 I-LiNllrA

REPORTAJ

foartemulte biserici- ortodoxti.catolice.siriace) fiind aqezate in jurul ei, pe versan(cu hraSaydnaya fii muntelui.Mdnbstirea mul Naqterea Maicii Domnului - 8 septembrie) a fost construitdin anul 547 de cdtre Impdratul Iustinian, in urma a doud revela{ii: tab[ra impdratului, pregdtitd de luptd impotriva pergilor, era vldguitd de lipsa apei in degert; impdratuluii s-aardtato cdprioara pe care,urmdrind-o pentru vanat, l-a dus la un izvor de apd gi, transformdndu-se intr-o icoandstralucitoare a Maicii Domnului, i-a spuscd nu o va omori, ci in acel loc va construio bisericdin cinsteaei. Astfel, pentru amata creqtind a Imperiului Bizantin,a fost rezolvatdproblema foarte importantd a apei,iar Impdratullustiniana dat ordin imediat sd se conceapd planurilepentruaceasti mdrea!6 mdndstire. Nemullumit de lucrarea arhiteclilorsdi,impdratul,in urma altui vis in carei s-a ardtatdin nou Maica Dom5 8 a p r i l i e2 0 1 3 i l - L \ 1 1 \ ( I t t l ) l \ I l : l

nului, a trasatel insugiplanurile,carestau labaza contruc{ieimdndstiriip6ndin ziua de azil Fdcind parle din vecheaPatriarhie a Antiohiei, Mdndstirea a devenit Sayanaya cur6nd atdt de renumitd, incAt a fost secole de-ardndul consideratd al doilea loc de pelerinaj, dup6Ierusalim. Icoanafbcdtoare de minuni a Maicii Domnului de la M[ndstirea Saydnayaeste consideratd a fi una dintre cele oatru icoane pictatede citre SfdntulApoitol qi EvanghelistLuca in timpul vie{ii Maicii Domnului. Icoanaa apdrutin mdndstire la sfdrgitul secoluluial VIII-lea, adusddin lerusalimintr-un mod carede asemenea dovedegte dorinla Maicii Domnului de a se afla icoana ei in acestsfdntlocag,pe careil patroneazd. De-a lungul secolelor, mul{ime de vindecdri s-aurev[rsatde la aceastd icoandmare gi fhcdtoare de minuni, fbcdndsd sporeasc6 mai mult faima mdndstirii atdt cregtiniic6t gi musulmaniivenind aici sd ceardprotecNdscitoarede Dumlie gi ajutor Preasfintei nezeu.Pentrunagtere de prunci, maicile dau problema,fitil de femeilor careau aceastd la candelaicoaneiMaicii Domnului, pictatd de Sf. Apostol gi Evanghelist Luca. Una mdndstire dintre icoaneledin aceastd a ajuns singurdin lerusalim,ducAndcu ea gi obiceiul tdmdduitor(folosireafitilului candeleide gi numelemdndstila icoand)qi transferdnd rii siriacein lerusalim,la Mdn6stirea Bunicii Maicii Domnului, in careea a vrut sd r5mAnd.

gi li se dd sd de minuni. Ei merg la mdndstire careardeinainmdnAnce din fitilul candelei Iar apoi ,,Maria" tea icoaneicelei minunate. Textul in limba de maijos versiunea romAni creEtinilor este dupdcredinla le dd celece doresc, Mare, a relatdrii scrise de m6nd, in Postul martie lor. 2005 a Parintelui la5f6nta lgnatie, Egumen lnsuflelili de emofie,arabul saudit gi Manastire a Pastorilor BetAhurvithleem, relatare sofiasa i-au cerutgoferuluisd ii ducala emisisubegida Fratiei Sfantului Morm6nt, mdndstirea,,Saidnaya" a,,DoamneiCreqtiPatriarhia lerusalimului.Textul a fostcules de nilor", spundnd: vom aveaun copil, ,,Dacd arhimandritul Nectarie ldaho, Serfes, Boise, SUA, md voi intoarce i1i voi da20.000de dolari 9i in Ajunul inaltarii Domnului, 2005. 8 lunie SUA, iar mdndstirii80.000de dolari SUA". in decembrie2004,unarab saudit,muAstfel, s-audus la m[ndstireEi au {bcut precumli s-azis. Mai apoi, s-auintors la sulman,s-a in{Eligatla mai multe agen{ii de gi dupdcevavreme,femeiaa fost presdpentru a relataurmdtoarea int6mplare ei acasd gdsitdinsdrcinatd. de necrezut. carei s-apetrecutqi carei-a Dupd cdtevaluni, a ndsschimbatdefinitiv viata. Povestea aceasta a cut un bdie{elminunat.A fost cu adevdrato apdrutla televiziune, la radio, pe internet,a minune a Doamnei noastre,de Dumnezeu circulat inziare, reviste gi broguri in intreaga Ndscdtoarea. Acum, de indatdce so{iasa a ndscut, Arabie Sauditd,in Siria, Palestina9i in ldrile veclne. bdrbatul saudit a vrut sd se intoarcd in Siria, pe carele Idcuse. Acum c61ivaani, acel bdrbats-a cdsdtorit ca sd-gi{ini ldgdduinfele qofergi i-a cu o musulmancdfoarte bogat6,insd stearpd. La intoarcere, l-a sunatpe acelaqi Anii au trecut, gi in pofida tuturor strdduincerutsdil ia de la aerooorlul din Damasc. insemnate, insd goferuleraun om vicleangi rdu, gi i-a !elor qi a chelh:ielilormedicale fbcute la mulli doctori, au rdmas{dr6 copii. convins pe doi prieteni ai sii sd meargi impreundcu el la aeroportca sd il ia pe bogatul Pdrinlii lui i-au propuss6 se cdsdtoreascd cu o alt[ femeie, pdstrdndu-oqi pe int6ia sa arabsaudit,sdii ia banii qi s6 il omoare. Aqadaql-au luat pe bogdtagde la aeroporl, so{ie(legealocaldingdduiepAndla patru cds6torii concomitente). iar el, in timp ce conduceau, fErd sd igi dea Obosit,nelinigtit gi deznddajduit. bdrbarul nu a primit sfatul seama cd pldnuiserisd il omoare,le-a spus pdrinfilorsdi,ci a alessdplecein vacan{d prietenilorgoferuluicd le va da fiecdruia cu solia sain Siria.Ajunqi acolo,au inchiriat dintre ei 10.000de dolari SUA. Fiind ei tot nemulfumili, s-auabdtutde o limuzind gi un gofer care sd ii poarte ca ghid in cdldtoriilelor prin Siria.De-a lungul la drumul cdtre mdndstiregi au mers intr-un qoferula obseruat vacantei, cd perechea sau- loc pustiu,undel-au omorAtpe bdrbatul indureratd,mAhnit6.Deditd plrea amdrdtd, saudit,apoi i-au tdiat capul gi celelalte pd(i oarecedeveniseapropiatde pereche,goferul ale trupului sdu(mdinilegi picioarele) in i-a intrebat ingrijorat de ce sunt nefericili bucdfi.Orbifi de patimdqi coplegilide fapta poatepentru cd nu sunt mulfumi{i de felul in groaznicd pe caretocmai o sdvArgiserd, au pus rdmdgilelebdrbatuluiin portbagajul careconduceexcursia? Perechea i-a mdrturisit goferului cd primaginii,in loc sd le pdrdseascd acolo.Dupd cina nefericirii lor esteneputinlade a avea ce i-au luat banii, ceasulgi tot ce mai avea, copii. $oferul, careera gi el musulman,le-a au purces sd cauteun alt loc pustiu pentru a spusatuncicd.in Siria.cre;tinii- gi anume scdpade rdm5gi1e. cregtinii ortodocgi au o mdndstirenumitd Apoi, pe cdnd se aflau pe autostradd, PanaghiaSaidnaya(nume compusdintr-un maqinaa fbcut o pandgi s-aoprit in mrjlocul drumului.Cei trei s-audatjos ca sdvaddce cuvAntgrecesccareinseamndPreasfhnta gi un cuvdnt arab care inseamndDoamna se intAmplase cu motorul.Un trecdtors-a noastrd)gi cd mulli oameni carenu pot avea oprit sd ii ajute,insdei, temAndu-se ca nu prunci se indreaptdcdtre icoanaei fbcdtoare cumva sd se descopere faptalor ceagroazwww.lumea(redintei.com I L \11 \ ( Ilt:l)l\ I l:l /aprilie20l3 59

Siria: minune cutremutdtoarea din anul 20M

REPORTAJ

EAAHHOPAOAOSON

+ilu Mov4 ttirv florPdvov .rAdfcl v rirf toca l{'@c{r',' tv HIncto{*)6o6 p.

IIATP ION IeP0c0itYt'{ON lf,FXe Afloraatrtl{H aaba*oTuc _J^ tePa '!apd,

I ii

'6;;'

- 7,{F!',;t: W ; T'/ffi';
suntinc6, evidente. Atunci cAndsauditul a ;egitdin portbagajul maqinii,pdreaa fi, literalmente, fbcutdin nou (pus laolaltd), mdfturisindintr-unacd Panaghia a pus la loc trupul sdugi l-a inviat cu ajutorulFiului ei. lmediat dupd aceasta, arabul saudit gi-a chemat rudelein Siria.gi au merstoli impreund la mdndstirea Panaghiei Saidnaya. drind laud6,slavdgi rugdciuni,iar in locul darului ini{ial de 80.000dolari SUA (pe careil lbgdduise),a dat 800.000de dolari SUA pentru Ndscdtoarea de Dumnezeu Astdzi,atuncic6ndbdrbatulacesta istonsegte amdnuntele acestei minuni coplegitoare,igi incepepovestirea cu cuvintele:,,Pe cdnderammusulman, mi s-aupetrecut cele - ceea ce urmeazd..." ce aratd ci nu mai estemusulman, nici el. nici farniliasa. Aceastd minunea covArgit cu infricogatd surprinderetoatd lumea arabd- rnusulmand gi intreg Ori,entul Mr.llociu. ,,SLAVA DOMNULUI DUMNEZEULUI NOSTRU, DOMNUL PUTERILOR''
Maria CHIRCULESCU Miriam Turism
www.lumeacredintei.com

nicd, au spusca nu au nevoiede ajutor.ins6 in timp ce pleca.motociclisrul in irecere a observat picurdnddin spatele sAnge vehicol u l u i .9 i a c h e m ap t olitia pentru invesrigalii. cdciintreaga gi cei trei barneni scend dddeau de bdnuit.Poliligtii a sosirgi, vdzandsdngele de sub magindgi de pe asfalt,au ordonat desch idereaportbagaju Iui. poltbaEi bine, atuncicAndau deschis gajul.dintr-odata barbarul saudit s-asculat. in chip vddit 9i minunatin viafd Eitealbr, zicandu-le: Panaghia a ,,Chiaracum aceastd isprdvit sd-micoasd garul.chiaraici 1gile-a ardtalzonamdrului lui Adam), dupd ce mi-a cusut restul trupului". Ydzitnd aceasta, cei trei ucigagiqi-aupierdutde indatdmin[ile au innebunit. Politiale-apuscatugele gi in tlmp ce eraupurta{icetreun spitalde nebuni, crirninaliistrigaucd estecu neputin{d ca bdrbatulsauditpe careil omordserd, decapiqi maceldriserd taserd sd mai fie in viatd. Sauditul a mersla un spitalpentrua fi examinatde cdtredoctori,iar acestia au confirmatgi au intaritfaptulca acele cusdruri eraufbcutede pulind vreme,validAndastfel intamplarea minunatd Cusaturile erau,gi
6 0 a p r i l i e 2 0 1 3 /Il \ 1 1 \ ( I t l l ) l \ l l I

S-ar putea să vă placă și