Sunteți pe pagina 1din 4

d

OFICI MONITORUL

AL E ORGA NELO R DE S P E C IA L I TAT ACTE PUBL ICH CHNTRAL ALH ADM tNt$TRATtHt
M I N I S T E R UA L DMINISTRATIE $I INTERNELOR

ORDIN

privindaprobarea tarifelorpentruserviciile furnizatede AgenliaNalionalii de Gadastru gi a taxeide autorizare gi Publicitate pentrupersoanele lmobiliari 9i unitilile salesubordonate geodeziei lucriri de specialitate din domeniile cadastrului, care realizeazd gi cartografiei
art. 8 alin. (2) lit. b)si alin. (7)din Legea cadastruluigi Av6nd in vedereprevederile nr.7/1996, a publiciti{iiimobiliare privindorganizarea republicat6,ale art. 6 alin. (7) lit. fl din Hotdrirea Guvernuluinr. 1.21012004 gi funclionareaAgen{ieiNalionale republicat6, lmobiliard, si ale HotdrArii de administrafie de Cadastrugi Publicitate Consiliului de Cadasiru alAgen{iei Nationale 9i Publicitatelmobiliardnr. 1 din 24 marlie2009, prin care s-au aprobatpropunerile de tarifepentruaciivit6tile de Agenlia desfaqurate gi propunerile lmobiliardgi instiluliile sale subordonate Nafional'ide Cadastrugi Publicitate de tax6 de autorizarepentrupersoanele geodeziei gi cartografiei, din domeniile cadastrului, care realizeazi lucrdride specialitate gi fl'tnclionarea in temeiulart. 7 alin.(4) ciinOrcionaniacieurgenfda Guvernuiuinr.30i2007 privinci Minisieruiui organizarea cu rrodificdrileulterioare, Administrafieigi Internelor, aprobatdcu modificdriprin Legea nr. 1512008, viceprim-ministrul,ministrul administra$iei si internelor,emite urmdtorul ordin: Art. 1. - ('1)Se aprobdtarifelepentru serviciilefumizate de Agenlia NafionalS de Cadastru9i Publicitatelmobiliaragi de prevdzute in anexa nr. '1 . unitalilesale subordonate, (2) Persoanele fizice si juridice care solicitd prestarear previzute de prezentul ordin au obliga{ia de plata a serviciilor tarifelor, in care prin lege se prevedein cu excepliasitua{iilor nrod expres exceptareade la plata acestora. (3) Serviciilecare se referi la inscrieri itr cartea funciard, gratuiti previzute la nr. cft. 2 din anexanr. 1, includgi eliberarea a unui extras de carte funciardpentru informare,care prezinti nrodul in care a fost efectuatdinscrierea.(4) La cerere,AgenliaNalionali de Cadastru9i Pltblioitate pot prestain regim de lmobiliardsi unitdlilesale subordonate rrrgen(d prevdzute serviciile de prezentul ordin. presupune (5) Platatarifelor furnizarea serviciilor de urgen!6 prinordin al directorului general intr-unternren stabilit solicitate al AgenfieiNa{ionale de Cadastru Inrobiliar5. 9i Publicitate pe (6) Furnizarea in regimde urgentdpresupune, serviciilor l6ngi plata tarifelorpentrufurnizareaserviciilorla termen,gi plata unui tarif suplimentar, al cdrui cuantum este de 4 ori valoareatarifului nr:rmal, dar nu mai mult de 5.000 lei. (7) Solufionarea cererilor de inscrierein cadea funciardin regim de urgenfi nu poate deroga de la principiulprioriti{ii inscrierilorin cariea funciarS, in cazul existen{eiunor cereri rnultiple cu privirela acelagi imobil.In cazul in care respectarea principiului de mai sus nu permitesolulionarea cereriiin regim de urgenli, tarifulde urgenfd va fi restituit solicitantului. (8) In sirua{iairr care serviciulsolicitatnu poate fi furnizatin regim de urgenfd din cauza lipsei urror documentenecesare solu{iondrii cererii,termenulde solu{ionare cu se prelungegte termenulacordatprin notade conrpletare a dosarului, prevdzute Art. 2. - (1) Tarifele in anexa nr. 1 se achit5de cdtresolicitant sau de cdtreoricealtdpersoani interesatd, daci pd(ile convin astfel. (2) Tarifeleprevizute in anexa nr. I se incaseazd anticipat pentrufurnizarea inregistririicererilor solicitate. serviciilor (3) Neplata tarifuluicorespunzitorserviciilorsolicitate, in terrnenul legal,sau plataparliali a acestuiaatragerespingerea cererii. (4) TarifeleplStitepentrucererilerespinse nu se restituie. Cererilerespinsepot fl redepuse, in limita cereriiinifiale, fird plata unui tarif suplimentar, ?ntermen de maximum30 de zile de la datacomunicSrii calendaristice incheierii. irnplinirii Ulterior acestuitermen, redepunerea cereriise tarileazdcu 60 lei. In situafia in care la redepunereacererii respinse se solicitd furnizareaserviciului in regim de urgen{d,se va procedain felul urmdtor: a) dac6, in vedereasolu{ion5rii s-a achitat cereriirespinse, tarifulde urgenld,nu se va mai achitaun nou tarifde urgenld; b) daci, in vederea solu{iondrii cererii respinse,nu s-a achitattariful de urgenli, se va achita un tarif suplimentar al cdruicuantumestede 4 ori valoarea tarifului normalpercepui in vedereasoluliondrii cereriirespinse. (5) CAnd printr-osinguri cererese soliciti furnizarea rrrai tarifulse datoreazdpentfufiecareserviciu nrultorserviciidiferite, solicitat, dupd naturalui. (6) irnpotrivamoduluide stabilirea tarifuluise poate face cerere de reexaminarela oficiul de cadastru gi publicitaie imobiliard. Directorul oficiului de cadastru gi publicitaie imobiliarii,in urrna analizei cererii de reexaminare,poate totali sau pa(iaki a tarifuluicontestal. dispunerestituirea A r t . 3 . - ( 1 ) S u n t s c u t i t ed e l a p l a t a t a r i f e l o rs e r v i c i i l e previzute la nr. crt.2.'1 din anexa nr. 1, in cazul primei inregistrdriin cadastru9i cartea funciar2i a terenuriloragricole situate in extravilanul localitSlilor, dobAnditeprin titlurilede proprietateemise in bazerLegii fonduluifunciar nr. 1Bl1 991, gi completArile ulterioare, republicati,cu modificirile 9i a Legii asupra nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptuluide proprietate terenurilor agricole gi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor L e g i i f o n d u l u if u n c i a rn r . 1 B / 1 9 9 1p i a l e L . e g i i nr. 169/1997, cu rnodificirile gi corrrpletiirile ulterioare. Furnizareain regim de urgen{i a acestorserviciipresupLlne plataunui tarif de urgenfd in cuantumde 480 lei. prerrdzute (2) Serviciile la nr, crt.2.3 codurile2.3.1gi 2.3.2din de anexanr. 1, in cazulintabuliriiin carleafunciari a dreptului proprietate in baza Legiinr. 1012001 asupraimobilelor dobAttdile juridical unor imobilepreluate in mod abuziv in privindregimul cu perioada6 martie 1945- 22 decembrie1989,republicati, cu 60 lei, ulterioare, se tarifeazd modificdrile 9i completSrile prevdzute la nr. crt.2.1 din (3) Sunt scutitede platatarifelor anexa nr. 1 serviciilede prinrdlnregistrarein cadastru9i cartea funciari a imobileloraflate in patrimoniulstatului gi al unitd{ilor Serviciulprevdzut la nr. cft. 2.3 codul administrativteritoriale: prevdzut la cu 60 lei. Serviciul 2.3.1din anexanr. 1 se tarifeazd cu 10lei in nr. crt.2.1 codrl 2.1.2 din anexa nr. 1 se tarifeazd cazul recep{ieitehnicepentru exproprieri.

2
OFICIALALROMANIEI. MONITORUL PARTEA I, Nr. 253/16.IV,2009 de receptiea (10) Sunt scutite de plata tarifulr-ri .) Sunt scutitede la plata tarifelorserviciile previzut la nr. cr1.2.1 imobiliardsolicitate in codul2.1,2 din anexa nr. 1 serviciile ,arilorde cadastrugi cele de publicitate de recep{iea expertizelor de Cadastru judiciarein specialitatea ,gimnormalsau de urgenldde AgenfiaNa{ionald geodezie gi cadastru,cu topografie, lmobiliard,de unitdlilesale subordonate9i de privirela corectitudineadatelortopograficeutilizate. ;i Publicitate \ persoanele care au calitatea de angajat alAgenlieiNalionale de Art. 4. - Se aprobd nivelul taxei de autorizare pentru Cadastru si Publicitate subordonate, persoanele lmobiliari ori al unitdtilor care realizeazd lucriri de specialitate din domeniile in cazttlin care acesteasunt titulariai unui drept real asupra cadastrului, geodeziei gi cartografiei, prevdzutdin anexa nr, 2. imobilului ce face obiectulcererii. Art. 5. -Anexele nr. '1gi 2 fac parte integrantddin prezentul (5) Sunt scutitede la plata tarifelorseruiciile de recepliea ordin. lucrdrilor de cadastrugi cele de publicitate imobiliard cu privire Art. 6. in Monitorul Oflcial al ordin se la imobilele ce fac obiectulOrdonanlei de urgen!5a Guvernului R o m A n i e P i , a r t e al , g i i r a nr. 3412005privind desemnareaAgenliei Na{ionalepentru Art.7. - (1) filEia vigoare a prezentufi-ri ordin se Locuinte sd realizeze lucrSri de construire a abrogi Ordinul 9i/saude reabilitare ministrului internelor reformeiadministrative 9i caselorde locuitdin zonele calamitate, aprobatdcu modificdri privindaprobarea nr.37I 12047 tarifelorpentruservicii le furnizate prin Legeanr.211120O5, cu modificdrile ulterioare, de Agenlia Najionald de Cadastrugi Publicitatelmobiliard9i (6) Sunt scutitede la platatarifelorprevdzute prezentul de unitrilile sale subordonate,publicat in Monitorul Oficial al ordin setvbiile de cadastrugi publicitateimobiliari solicitatede Rom6niei, Partea l, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificirilesi judecat5, instan{ele de organelede cercetaregi de urmdrire ulter"!crare, penald,Autoritateapentru Vaiorificarea Activeior Siatuiui gi completArile (2) La data intrdrii in vigoare a prezentului ordin, art. 68 Agen!ia NalionalS de Adnrinistrare FiscalS, cu excep!ia prevdzute serviciilor la nr. crt. 2.'1codurile2.1.1, 2.1.2 gi 2.1.3, alin. (2) din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice 9i juridice care pot si realizeze9i sd verifice lucriri de la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1Si 2.3.2 din anexa nr. 1. (7) Sunt scutitede la plata tarifelorserviciile de recepliea specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei gi lucrdrilor realizate de cadastru imobiliard in cartografiei pe teritoriul Rominiei, aprobat prin Ordinul 9i celede publicitate ministrului administraliel publice nr. 538/2001,publicat in cadrullucrdrilor de cadastrugeneral. (8) Sunt scutite de la plata tarifelor datele furnizate Monitorul Oficial al Rominiei, Partea l, nr. 686 din contractorilor Agen{iei Na{ionalede Cadastru si Publicitate 30octombrie 2001, se modifici gi va avea urmdtorul lmobiliardgi ai unitSlilorsubordonatepentru lucririle realizale" cuprins: Oricetaxd de autorizare se achitSde solicitant odatdcu la solicitarea acestorinstitutii. ,,(2) dosaruluide autorizare (9) Este scutit de la plata tarifelor serviciul prevazut la depunerea sau reautorizare la Agenfia de Cadastru9i Publicitate n r . c r t . 1 . 2 c o d u l 1 . 2 . 1 3 d i n a n e x a n r . 1 , f u r n i z a ti n s t i t u { i i l o r Nalionald lmobiliari sau la oficiulde publice in indeplinirea specifice. cadastru si publicitate imobiliard, dupd caz." atribu(iilor p. Viceprim-ministru, gi internelor, ministrul administraliei C r i s t i a nF i i n i g i , secretarde stat

Bucuregti, 6 aprilie 2009. Nr.39.


Nr.1ANEXA LISTA tarifele pentru serviciile furnizate de Agenlia Nalionali de Cadastru 9i Publicitate lmobiliari

cuprinzind Nr. crt. 1

9i de unitilile sale subordonate


Denumirsa servlciului

Grupe de servicii

Codul serviciului

Unitatea de rnisufd

Tariful (lei/unitate de mSsuri)

Avize,recepliisi furnizaredate
1.1.1. Aviz inceperelucrdri

lucrare
ha

1.1

Avizegi receplii

1.1.2.

de Receplie tehnicipentru lucrdri mdsurdtori terestre

100 2O0, darnu maimult de '1,500


1 0 , d a r n u m a i m u l td e 2,000

fotogrammetrice 1 . 1 . 3 . Recep{ie lucrSri 1.2.1


Furnizare date de cadastru, 1 . 2 . geodezie Ei cartografie

ha

de la o stalie lnregistrdri GNSS permanentd, cu cu anunlprealabil 24 de ore


GNSS in timp Serviclipozilionare real - ROMPOS Harli 9i planuricadastrale si topograflcetipArite gi HA(i 9i planuricadastrale topograficedigitale- raster gi Hdrli gi planuricadastrale - vectorial topografice digitale

uto

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.


1.2.5.

utd

0
An

foaie de hartd foaie de hart6 stratpe foaiede hartd

.2i

120

,jiu

_\
OFICIALALROMANIEI, MONITORUL PARTEA I. Nr. 253/16.IV,2009

Grupe de servicii

Codul serviciului l.z.o,

Denumirea serviciului

Unitateade m6suri

lariful (lei/unitate de misurd)

planimetrice, Coordonate gi 3D altimetrice


gi Copiicertificate ale planurilor hdrtilor PIanparcelar in formatdigital Plan parcelar analogic

punct
foaie de plan/harti ha

15

1.2.7. 1.2.8.

pran
km2 km2 fotogramd km2 km2

20
ZU

1 . 2 . 1 0 . Ortofotoplan rezolulie 0,5-2 m . 1 Ortofotopian 1.2.1 rezolu{ie 0,1-0,4 rn 1 . 2 . 1 2 . Aerofotograme


Mozaic ortofotoplan rezolufie 1.2.13. 0,5-10 m

100
tcu

10 50

Model numeric al terentLlui cu punctelor 1 . 2 . 1 4 . densitatea cuprinsa intre


t--zu ill

Model numeric al terenului cu punctelor 1 . 2 . 1 5 . densitatea maimic;i de20m


a L.

km2

15

Servicii de cadastru 9l publicitate imobiliari Recepliegi infiinlare cartefunciari Primainregistrare 2 . 1 . 1 a imobilelor/ 2.1. 2 . 1 . 2 , Receplie ( nr.cadastral)" unita!ilor i n d i v i d u a l( e u.i.)t) t. | -J. Infiintare cartefunciard
z.z- |

imobil/u.i. imobil/u.i. imobil/u.i

120 60 60
OU

imobilrezultat/u.i. Receptie dezmembrare/comasare rezultata Inscriere dezmembrare/comasare imobilrezultat/u.i. in carteafunciard rezultata pentruexproprieri Dezmembrare Dreptde proprietate sau dezmembrdmi nte in favoarea persoanelor juridice Dreptde proprietate sau dezmembrdminte in favoarea persoanelor fizicegi a cultelor religioase recunoscute in condi{iile legii imobilrezultat/u.i. rezultatd valoareadin act

2.2.

Dezmembrare/ Comasare2)

?.2.2. 2.2.3.
t-J. I

60 10
0,5%3)

2.3

Intabulars ea u inscriere

valoareadin act

0,15%3)

z.J.J-

lpoteca/Privilegiua) lmobileexpropriates) Fuziune/Divizare Alte notdri(inclusiv radierea) gi Indreptare eroaremateriald reoozitionare imobil Rectificare limiteimobilsi modificaresuprafatd Reconstituire cartefunciard

opera[iurre imobil imobil opera{iuneB) imobil imobil carte funciard imobil

1 0 0 / i m o b+ i l0 , 1 % din valoareacreaniei garantate 0,5%3)

.A

Notare

2.3.4. 2.4.1
aAa L,+,2.

60

2.5.1 2 . 5 . Rectificare 2.5.2. 2.5.3. 2.6.1 2 . 6 . Actualizare


informalii tehnice

120
n

Irrscriere constru ctii


Extindere sau desfiin,tare constru c{ii categorie de 9i actualizare destinalie sau alte folosin{d, informalii tehnice

6 0 + 0 , 0 5 %d i n valoareado impozitare a construcfiei

2.6.2.

imobil

60

'/ ,' ROM(NIEI, I, Nr.253/16,IV.2009 OFICIALAL PARTEA MONITORUL


Grlrpe de servicii Codul serviciultti Denurnirea serviciului Unitateade nrdsurd Tariful (leilunit3tede mdsur5)

2.7.1

2.7.2. 2.7.3.
z-I.t+-

documente din arhivST) 1 5 m i n u t e Consultare Extras de carte funciardpentru inrobil informare Extras de carle funciardnentru autentificare Certificatde sarcini Copii certificatedin mapa de acte qi cdrti funciare imobil

10 20 40 100
5
T

certificat
fitd

Consultare/ 2 . 7 . lnformare

2.7.5.

2.'7.6.

de Certificatprivindidentificarea publicitate cadastru 9i gi de numdrului topografic/cadastral imobiliari sausector 't00 carte funciari dupd proprietaruluis) al municipiulr-ri numeie/denumirea Bucureqti
pe Extrasdin planulcadastrai, ortofotoolan imobil

proprietar/birou

2"7.7.

't)Tarifele la cerere a: includ fLtrnlzarea punctelor c o o r d o n a t e l op r unctelor d e d e t a l i u5 i a c o o r d o n a t e l o r din re{elele de riclicare d i n c l o c u m e n t a t i i lc ea d a s t r a l e e x i s t e n t ei n a r h i v i g i d i n relelelede indesire; - coordcrnatelor punctelordin re{eauageodezicirde stat irr plan de proiecJie Stereografic1970; - planuluicadastralactualizat(fomratA4): - hdr,tilor gi planurilorcadastraleFj topografice,indiferentde scard si ediJie (formatA4); - datelorde pul>licitate imobiliardnecssare realizirii lucriril (consultare cartelunciari 9i copii de pe plarrultopograficclecarte furrciard). 2) Inclusivoperaliunilede apartamentare, respectiv lnscriere condominiu. 3)Dinva|oareadirrac|,clarnumaipu|irrde60leipentrufecareimobi|;c1acA -

inf

tarifulprevizut la serviciulde la nr. cd. 2.1 c.odul2.1.2. La constituirea sau transmiterea dezmembrdmintelor dreptuluide proprietate, tarifulse determindla valoareadeclaratdde pdrli, dar nu mai putin de 20% de pdrli, dar nu mai pufin cio 80% din valoarea oriontativA stabilild prin exportizaintocnriti de camera notarilorpubiici.in ambele situafiitariful minim nu poale fi nrainric de 60 lei pentlr-r flecare irnobil. q ) I n c l u d es i n o t a r e ai n t e r d i c i i i l o r . asc'cia{iilor de proprietari se percepelarif pentru inscrierea!.Iivilegiului finanlatoruluiconstiluitprin contractul de ipotecd. 5)Rec8pliadocur.nen1a,|ieicadaStra|epentrUintregu|inrobilciirrcaresedszme|nbreaz,isuprafatas[J|]us5eXprop|.ierii,recep!iapropuntrild(} de proptietateal statuluidob6ndit prin exproprieresi a dreptulLri cle adrrinisl|are. 5) Notarea sau radiereauneifnscrierietoctuati intr-o cerrte funciard,irr baza unei singure incheiari,roprezintdo operaiiune.Radieroaipoteciiincludegi radiereainterdictiilor. r) Serviciltlse aplicd gi datelorde caclastru, geodezie gi cartografieprevdzutela nr. crt. 1.2. B)Seryiciulinclude eliberareaunui certificatcu privirela identilicarea numirului cadastral/topografrc;i a nunrirului de cade funciari ale inrobilelor clupd nurnele/denumir solicitA serviciulse depun la biroulde cadastru9i publicitateirnobiliard.

J
ANF:XA Nr.2 Taxa de autorizarepentru persoanele care realizeazS lucriri de specialitatedin domEniilecadastrului, geodezieiEi cartografiei
l.ir, crI.

Denumirea

Unitateade misurir

Taxi (lei/unitate de mdsurd)

Aulorizare Autorizareapersoanelor fizic pers(]and persoana

1.1

400 2.000

1 . 2 . Autorizarea jufidice persoanelor

S-ar putea să vă placă și