Sunteți pe pagina 1din 2

EXAMEN Modelarea deciziei nanciar-monetare.

Subiecte
3 iulie 2007
Timp de lucru: 2h. Calculele se fac cu pastrarea primelor 4 zecimale, rotunjite.
1. Functia de utilitate intertemporal a a unui consumator dinamic este
l (C
0
. C
1
) = ln C
0
+
1
1 +o
ln C
1
. (1)
unde C
0
si C
1
sunt cantit atile consumate n momentele 0, respectiv 1, iar o 0 este
factorul de actualizare subiectiv a. Pretul bunului consumat este acelasi n ambele
momente, 1
0
= 1
1
= 1. Se noteaz a cu 1 economiile pe care le face consumatorul n
momentul 0, cu : rata de dobnd a la care sunt fructicate aceste economii si cu \
0
,
respectiv \
1
, veniturile n cele dou a momente.
(a) S a se exprime rata de crestere a consumului c =
C
1
C
0
1 si semnul economiilor n
functie de o, : si de rata de crestere a venitului, =
W
1
W
0
1.
(b) S a se calculeze C
0
, C
1
si 1.
(c) Se consider a doi consumatori, denumiti n continuare si 1, care difer a numai
prin rata de dobnd a la care si pot fructica economiile: :
A
:
B
, avnd aceleasi
venituri si aceleasi preferinte descrise prin functia de utilitate (1). Se noteaz a
cu C
A
0
, C
A
1
, 1
A
, respectiv C
B
0
, C
B
1
, 1
B
, consumurile si economiile ec arui con-
sumator. S a se precizeze semnele urm atoarelor expresii: C
A
0
C
B
0
, C
A
1
C
B
1
si
1
A
1
B
. S a se interpreteze economic rezultatele obtinute. S a se calculeze C
A
0
,
C
A
1
, 1
A
si utilitatea maxim a pentru :
A
= 5%, \
0
= 100, = 10% si o = 2%.
2. Pe o piat a coteaz a 1001 active cu risc. Se noteaz a cu \ portofoliul cu cel mai mic
risc posibil ce se poate forma cu aceste active si cu \ portofoliul care maximizeaz a
utilitatea unui investitor care, desi si poate p astra o parte din avere sub form a de
numerar, alege s a o investeasc a pe toat a pe piata de capital. Se noteaz a cu j
V
, j
W
rentabilit atile medii ale celor dou a portofolii si cu o
V
si o
W
riscurile acestora. Se
noteaz a cu , activul f ar a risc si cu ` portofoliul pietei. Pentru piata de capital
respectiv a se cunosc urm atoarele informatii:
= 437. 4847; 1 = 36. 9752; C = 3. 2674.
unde = c
T

1
c, 1 = c
T

1
j si C = j
T

1
j.
1
(a) S a se calculeze j
V
, j
W
, o
V
si o
W
.
(b) Un investitor doreste s a obtin a o rentabilitate medie de 10% investind ntr-un
portofoliu optim notat cu 1, care s a includ a numai active cu risc. Cum se poate
forma acest portofoliu si care este riscul pe care si-l asum a investitorul?
(c) Alt investitor doreste s a obtin a aceeasi rentabilitate medie de 10% investind ntr-
un portofoliu optim notat cu Q, care s a includ a si activul f ar a risc. S a se pre-
cizeze structura si riscul portofoliului Q si s a se compare o
2
P
cu o
2
Q
, stiind c a
1
f
= 6%. S a se interpreteze economic rezultatul obtinut. S a se calculeze co-
varianta Co [1
P
. 1
Q
] dintre rentabilitatea portofoliului 1 de la punctul (b) si
rentabilitatea portofoliului Q.
3. Economia unei t ari este descris a prin urm atorul model IS-LM:
1 = C +1 +G+`A; C = c (1 1) ; 1 = 1 q :;
`A = 1 A; A = : 1 ;
`
1
= |
1
1 |
2
:; 1. G. 1.
`
1
exogene;
unde 1 reprezint a productia agregat a (PIB), C consumul privat, 1 veniturile bugetare,
1 investitiile, : rata de dobnd a, 1 exportul, A importul,
M
P
oferta real a de moned a,
G cheltuielile guvernamentale. Se noteaz a cu

1 productia agregat a corespunz atoare
ocup arii depline a factorilor de productie (PIB potential).
(a) S a se deduc a expresia la echilibru pentru PIB (1 ) si pentru rata de dobnd a
(:), n functie de parametrii modelului si de variabilele exogene. S a se calculeze
numeric valorile PIB si a ratei de dobnd a pentru: c = 0. 82; = 0. 3; q = 60;
: = 0. 45; |
1
= 0. 3; |
2
= 100; 1 = 55. 4; G = 68. 5; 1 = 110. 9;
M
P
= 108. 4.
(b) Pentru a stabili impactul actiunilor de politic a scal a asupra economiei, guvernul
calculeaz a urm atoarea functie:
1 = (1)
2
+c

1

1

2
.
unde 1 este modicarea decitului bugetar, iar

1

1

este abaterea PIB de


la nivelul potential, dup a adoptarea m asurii de politic a scal a. c este un para-
metru ce caracterizeaz a importanta relativ a a abaterii PIB de la nivelul potential
n fundamentarea deciziilor de politic a scal a. Guvernul doreste s a creasc a chel-
tuielile guvernamentale cu o sum a determinat a, acoperind aceast a crestere prin
cresterea taxelor si prin modicarea datoriei publice: G = 1 + 1, unde cu
1 s-a notat modicarea stocului de datorie public a. Se noteaz a cu r proportia
n care cresterea cheltuielilor guvernamentale este nantat a prin mprumuturi de
stat, r =
B
G
. Presupunnd c a guvernul doreste s a creasc a cheltuielile guverna-
mentale cu o sum a G = 1, s a se exprime n functie de r modicarea decitului
bugetar (1) si noul nivel al PIB.
(c) S a se g aseasc a nivelul optim al lui r, care face ca impactul cresterii cheltuielilor
guvernamentale asupra economiei s a e minim. S a se studieze si s a se interpreteze
economic cazurile c = 0 si c !1.
2