DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor didactice Competenţe

generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităţii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.

DEFINITIVAT Competenţe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Competenţe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităţii profesorului.  Conţinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenţe generale (liceu), obiective de referinţă şi sugestii pentru activităţile de învăţare (gimnaziu)/ competenţe specifice şi conţinuturi asociate (liceu); recomandări privind conţinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităţii profesorului. Modelul comunicativ-funcţional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităţi de învăţare. Metode specifice ale învăţării active, ale învăţării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

  1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcţional al programelor de limba şi literatura română. 

 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor  modalităţi diverse de construire a activităţilor  didactice în concordanţă cu

Bucureşti. Editura Aramis Print. Tipologia itemilor: itemi obiectivi. Competenţe vizate prin diferiţi itemi. 3. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităţii elevilor în orele de limbă. 3. pornind de la obiective de evaluare  date. informative. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Editura Aramis Print. proiect. 2002.. descriptive.). utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. C. caracterizare de personaj.2. Liceu.E. evaluarea competenţei de comunicare orală.E.N. eseu liber etc. probe scrise. eseu structurat. Identificarea  modalităţilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. M. lectură şi postlectură – . autoevaluare). portofoliu. valorile şi atitudinile prevăzute în programe.C. rezumat. Construirea unor  probe de evaluare.       3. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. Aria curriculară Limbă şi comunicare. referat. Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . observare sistematică a comportamentului elevilor. redactarea de texte funcţionale.E.C. 2. Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. de comunicare şi de literatură. Educaţiei şi Tineretului. Bibliografie  Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.. C. M. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă.  Ghid metodologic. investigaţie. Bucureşti. liric şi dramatic. 2002.1. (site-ul Ministerului Cercetării. Activităţi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative. evaluarea competenţei de lectură.N. www. adecvate specificului generic al textelor – epic. Învăţământ primar şi gimnazial. argumentative.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. Programe.edu. probe practice. Aria curriculară Limbă şi comunicare).  comunicării. Principii şi modalităţi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenţei lingvistice. Metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (probe orale.  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.C. secţiunea Preuniversitar. Construirea unor activităţi de învăţare specifice domeniilor disciplinei. evaluarea competenţei de redactare. Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie literară. 2 .ro.2... Activităţi de învăţare a categoriilor lexicale şi gramaticale. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. dialogate. obiectivele / competenţele.prelectură.

obiectivele / competenţele vizate. dificultăţi. 2006. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. comunicare). Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. literatură) în cadrul procesului de învăţare-predare-evaluare. Mihail (coord. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare.). Analiza abordării pe verticală a disciplinei. Casa Cărţii de Ştiinţă. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. ediţia a III-a. coeziune socială. comunicare. Abordarea integratoare – justificări. 1. grade didactice. 2001. Iaşi. reflectată în programele şcolare la nivel de competenţe. 1. 2003.2. Bucureşti. Stan. Analiza unor modalităţi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă.  Conţinuturi Harta conţinuturilor celor trei domenii limbă. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române.      Goia. 1. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. comunicare interculturală. Relaţia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. comunicare. literatură.) – Ghid de evaluare. Alina – Studii de didactica literaturii. metode şi instrumente de evaluare). Modalităţi de integrare a conţinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. Competenţe specifice 1. I (2005) şi II (2006).1. Mihaela – Didactica limbii române. definitivat. Cluj-Napoca. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Editura Aramis. Limba şi literatura română. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Structuri didactice deschise. de la un an şcolar la altul. 2002. Sâmihăian. Florentina. diversitate lingvistică. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităţilor. 2006. GRADUL DIDACTIC II Competenţe generale 1. Editura Paralela 45. învăţare pe tot parcursul vieţii. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. Proiecte europene ce vizează studiul 3         .3. Editura Sedcom Libris. avantaje. valori şi atitudini şi conţinuturi. Secrieru. Continuităţi şi discontinuităţi în ceea ce priveşte: conţinuturile. Cluj-Napoca. Pamfil. Pamfil.4. cetăţenie democratică. metodologia sugerată (metode de predare-învăţare. Editura Dacia.

redactarea primei forme. Exemplificări. 4 . comunicare. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. analiză şi interpretare. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. extinderi. Proiectarea şi analiza unor activităţi de învăţare complexe. Strategii şi metode specifice gândirii critice. scrierea liberă. Modalităţi de realizare a unor activităţi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. învăţării prin cooperare. Analiza aplicării unor metode specifice învăţării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. 2. modelul lingvistic. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. învăţării prin experienţă. Avantajele şi limitele metodelor tradiţionale şi alternative de evaluare. planul de idei al lucrării. producerea de text literar: alegerea temei.1. comprehensiune. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. care pot conduce la formarea competenţelor specifice disciplinei     3.    3. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiţionale şi complementare.2. limite şi avantaje ale metodelor active. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea.1. Opţionale de aprofundare. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. editarea. Exemplificări. editarea formei finale.     2. corectarea. ca disciplină nouă. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăţare-evaluare. verificarea şi corectarea.2. limite şi avantaje ale activităţilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. Exemplificări. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. comunicare. Analiza  avantajelor şi limitelor de aplicare a unor  instrumente şi metode de evaluare tradiţionale şi alternative. de extindere. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naţională şi pentru bacalaureat. şi opţional integrat. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităţile limbilor şi al literaturii. modelul dezvoltării personale. Folosirea diversificată a formelor. literatură).2. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. teste de evaluare sumativă etc. 3. ciornele succesive.). limite şi avantaje ale acestora. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităţi şi conţinuturi. literatură).

E. M. Pamfil. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Aria curriculară Limbă şi comunicare. www. a obiectivelor / competenţelor programelor şcolare de limba şi literatura română. (site-ul Ministerului Cercetării. Parfene. Editura Dacia. Liceu. Editura Paralela 45. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Bibliografie                Borchin. Editura Aramis Print. 2005 (primele trei capitole. Petrescu“. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. competenţa de comunicare. Curriculum Naţional. 2005. Ghid teoreticoaplicativ. Casa Cărţii de Ştiinţă.. Editura Excelsior Art.. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. pp. Bucureşti. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Casa Cărţii de Ştiinţă. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.   Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenţelor specifice disciplinei: competenţa lingvistică. Ghid metodologic. competenţa literară sau culturală. 9-102). 2002. Limba şi literatura română. 2005. Iaşi.home. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.ro).edu. Cluj-Napoca. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.) 5 .unei programe şcolare a disciplinei. Pamfil. secţiunea Preuniversitar. Învăţământ primar şi gimnazial. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii. Structuri didactice deschise. 2002. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală.) – Comunicare şi argumentare. Tămâian. Goia. Bucureşti. 2002. 3-4 decembrie 2004. Cluj-Napoca (www.N. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Norel. Teorie şi aplicaţii. Cluj-Napoca. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Proiectul pentru Învăţământul Rural.. Limbă şi literatură. Educaţiei şi Tineretului. 1999.E. Paradigme didactice. Programe. Timişoara.C.. Alina – Studii de didactica literaturii.C. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.) Pamfil. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Editura Universităţii din Bucureşti. M. ediţia a V-a. 2003. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Repere actuale. Bucureşti. Editura Polirom. C. Lectura. Sarivan. Editura Aramis Print.anpro.E. 2007. C. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. 2006. Perspective didactice.N. Perspective. 2007.ro. Alina.C. Relaţia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităţilor. Ligia. ClujNapoca. 2005. Cluj-Napoca. Mirela (coord.

Abordarea conţinuturilor disciplinei. ediţia a II-a. 2001. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. I (2005) şi II (2006).) – Ghid de evaluare. Iaşi. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.3.1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2006. unor strategii metodice specifice. Proiectarea. Editura Aramis. Florentina. 2. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară).2. Proiectul pentru Învăţământul Rural. 1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. limbă şi comunicare) şi a operatorii. Editura Polirom.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. reflectată în programele şcolare şi în 6 . Site-ul Consiliului Europei. Limba şi literatura română. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităţi şi competenţe intelectuale şi acesteia (literatură.1. Iaşi.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăţarea. grade didactice. www. 2. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. Şerbănescu. 2007. pe formarea complexă a personalităţii conţinuturilor ştiinţifice şi prin folosirea acestuia. Mihail (coord.3.) Sâmihăian. 1. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Andra – Cum se scrie un text?. ediţia a III-a. Valorificarea conţinuturilor specifice 1. 2. organizarea şi evaluarea 2.4. definitivat. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susţinut pentru obţinerea gradului I. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. 2001. Construirea unor demersuri didactice activităţii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. Adecvarea demersurilor didactice la particularităţile colectivului de elevi. Mihaela – Didactica limbii române. volitive. Editura Sedcom Libris. Bucureşti. Stan. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională. 3. Proiectarea secvenţele didactice ale evaluării în contexte educaţionale diverse.1.coe. Secrieru. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înţelegerea de către elevi a conţinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziţiile în contexte noi. Selectarea adecvată a conţinuturilor disciplinei în vederea formării competenţelor. se vor avea în vedere următoarele competenţe: COMPETENŢE GENERALE COMPETENŢE SPECIFICE 1.      Sâmihăian. a unor atitudini afective. Departamentul de Politici lingvistice. noutăţilor apărute în fiecare dintre ele motivaţionale. prin valorificarea elev. 2.1.

Bucureşti. Casa Cărţii de Ştiinţă. pp.) – Comunicare şi argumentare. M. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. 2002.)  Pamfil. 2005 (primele trei capitole.4.  Limba şi literatura română. Bucureşti.  Pamfil. www. 2005. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii. 1999. Aria curriculară Limbă şi comunicare.E. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Editura Dacia.C. 3-4 decembrie 2004. 9-102). ClujNapoca.  Norel. secţiunea Preuniversitar. 2002.  Lectura. Ghid teoreticoaplicativ. Cluj-Napoca.C.C. 7 ..3. Structuri didactice deschise. C.  Limbă şi literatură.  Parfene.2. Editura Excelsior Art. 2006. Editura Aramis Print. 3. 2003.manuale. Editura Universităţii din Bucureşti.E. Alina.ro. Repere actuale.. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.edu. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăţarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. M. C. Bibliografie  Borchin. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităţile programelor şcolare ale disciplinei. Paradigme didactice. 3. Editura Paralela 45. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiţionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. Iaşi.. 2007. Învăţământ primar şi gimnazial. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2002. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.E.  Pamfil. Casa Cărţii de Ştiinţă.N. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia.  Curriculum Naţional. Editura Aramis Print. ediţia a V-a. 2005.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare. Cluj-Napoca.  Ghid metodologic. Programe.N. Timişoara. (site-ul Ministerului Cercetării. Alina – Studii de didactica literaturii. 2007. Mirela (coord. Perspective didactice. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.  Goia. Cluj-Napoca. 3.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor. Teorie şi aplicaţii. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Editura Polirom. Educaţiei şi Tineretului. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.. Bucureşti. Tămâian. Aria curriculară Limbă şi comunicare)  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Liceu.

8 . www. 2007. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Limba şi literatura română. Sarivan. Petrescu“. Site-ul Consiliului Europei. Secrieru. Cluj-Napoca (www. Andra – Cum se scrie un text?. accesibile candidaţilor. Mihaela – Didactica limbii române. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.coe. ediţia a III-a. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare.anpro. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. I (2005) şi II (2006). NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. Editura Sedcom Libris. Ligia.        Perspective. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.) Sâmihăian.ro). Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Editura Aramis. definitivat. Mihail (coord. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. 2005. 2006. Iaşi. la nivelul fiecărei universităţi.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. grade didactice. Departamentul de Politici Lingvistice. 2001. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Şerbănescu. Stan.) Sâmihăian.). Iaşi. Editura Polirom. Florentina. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. 2001. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em.) – Ghid de evaluare. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare.home. cu lucrări apărute în plan local. ediţia a II-a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful