P. 1
Didactica Limbii si literaturii romane

Didactica Limbii si literaturii romane

|Views: 750|Likes:
Published by Maria Camelia Cosma
Programa
Programa

More info:

Published by: Maria Camelia Cosma on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor didactice Competenţe

generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităţii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.

DEFINITIVAT Competenţe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Competenţe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităţii profesorului.  Conţinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenţe generale (liceu), obiective de referinţă şi sugestii pentru activităţile de învăţare (gimnaziu)/ competenţe specifice şi conţinuturi asociate (liceu); recomandări privind conţinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităţii profesorului. Modelul comunicativ-funcţional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităţi de învăţare. Metode specifice ale învăţării active, ale învăţării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

  1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcţional al programelor de limba şi literatura română. 

 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor  modalităţi diverse de construire a activităţilor  didactice în concordanţă cu

ro.. Competenţe vizate prin diferiţi itemi. Tipologia itemilor: itemi obiectivi.E. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. Editura Aramis Print. liric şi dramatic.C. (site-ul Ministerului Cercetării. Bibliografie  Curriculum Naţional. Construirea unor  probe de evaluare. adecvate specificului generic al textelor – epic. informative. obiectivele / competenţele. evaluarea competenţei de redactare. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. 2002. M. argumentative. Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . Principii şi modalităţi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenţei lingvistice.  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. evaluarea competenţei de comunicare orală.prelectură.C. Aria curriculară Limbă şi comunicare. secţiunea Preuniversitar. Editura Aramis Print.N. observare sistematică a comportamentului elevilor. probe scrise. caracterizare de personaj. rezumat. pornind de la obiective de evaluare  date. Activităţi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative. probe practice. eseu liber etc. dialogate.N. Bucureşti. Identificarea  modalităţilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. 2 ..1. C.       3.). 3. Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie literară. Metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (probe orale. Educaţiei şi Tineretului. Programe. 3.  Ghid metodologic. descriptive. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. proiect. autoevaluare). Aria curriculară Limbă şi comunicare). Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităţii elevilor în orele de limbă.C. redactarea de texte funcţionale. evaluarea competenţei de lectură.2.edu. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Învăţământ primar şi gimnazial.E. www.E. de comunicare şi de literatură. Liceu. M.. 2. investigaţie. eseu structurat. lectură şi postlectură – . Activităţi de învăţare a categoriilor lexicale şi gramaticale.  comunicării. C. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. 2002.. referat. Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal.2. Construirea unor activităţi de învăţare specifice domeniilor disciplinei. portofoliu. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Bucureşti.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia.

Abordarea integratoare – justificări. Editura Paralela 45. metode şi instrumente de evaluare). Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Casa Cărţii de Ştiinţă. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Editura Aramis. literatură. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităţilor. Mihail (coord. 2002.) – Ghid de evaluare. 2006. 2003.      Goia. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. cetăţenie democratică. Alina – Studii de didactica literaturii. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. 2001. avantaje. coeziune socială.  Conţinuturi Harta conţinuturilor celor trei domenii limbă. Mihaela – Didactica limbii române. Secrieru. GRADUL DIDACTIC II Competenţe generale 1. 2006. Cluj-Napoca. comunicare). Continuităţi şi discontinuităţi în ceea ce priveşte: conţinuturile. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. comunicare interculturală. de la un an şcolar la altul. comunicare. Analiza abordării pe verticală a disciplinei. Relaţia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. Cluj-Napoca. Pamfil. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Iaşi. Bucureşti. metodologia sugerată (metode de predare-învăţare.2. I (2005) şi II (2006). Proiecte europene ce vizează studiul 3         . Editura Dacia.3. definitivat. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. ediţia a III-a. comunicare. dificultăţi. literatură) în cadrul procesului de învăţare-predare-evaluare. valori şi atitudini şi conţinuturi. reflectată în programele şcolare la nivel de competenţe. diversitate lingvistică. Editura Sedcom Libris. grade didactice. Modalităţi de integrare a conţinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. Stan. Pamfil. 1. 1. învăţare pe tot parcursul vieţii. Sâmihăian. obiectivele / competenţele vizate. Florentina.4. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Competenţe specifice 1.1. 1. Structuri didactice deschise. Limba şi literatura română.). Analiza unor modalităţi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă.

limite şi avantaje ale acestora. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naţională şi pentru bacalaureat. comunicare. scrierea liberă. de extindere.     2. producerea de text literar: alegerea temei. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. învăţării prin cooperare. 3.2.1. literatură).2. planul de idei al lucrării. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiţionale şi complementare. Modalităţi de realizare a unor activităţi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. editarea. Modele specifice disciplinei: modelul cultural.). 2. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. Opţionale de aprofundare. Strategii şi metode specifice gândirii critice. Exemplificări. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităţi şi conţinuturi. Analiza aplicării unor metode specifice învăţării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. limite şi avantaje ale activităţilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. Analiza  avantajelor şi limitelor de aplicare a unor  instrumente şi metode de evaluare tradiţionale şi alternative. literatură). Rolul metodelor active în procesul de predare-învăţare-evaluare. Exemplificări. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare.    3. modelul lingvistic. Exemplificări. Avantajele şi limitele metodelor tradiţionale şi alternative de evaluare. extinderi.2. corectarea. care pot conduce la formarea competenţelor specifice disciplinei     3. ca disciplină nouă. Folosirea diversificată a formelor. ciornele succesive. învăţării prin experienţă. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităţile limbilor şi al literaturii. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. şi opţional integrat. 4 . grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. verificarea şi corectarea. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. comprehensiune. limite şi avantaje ale metodelor active. analiză şi interpretare. comunicare. editarea formei finale. teste de evaluare sumativă etc.1. redactarea primei forme. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. modelul dezvoltării personale. Proiectarea şi analiza unor activităţi de învăţare complexe.

Editura Paralela 45. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. 2007. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română.   Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenţelor specifice disciplinei: competenţa lingvistică. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Proiectul pentru Învăţământul Rural. competenţa literară sau culturală. 2003.home. Educaţiei şi Tineretului. Norel.) Pamfil. secţiunea Preuniversitar. Editura Aramis Print. 2002. Ghid teoreticoaplicativ. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Limbă şi literatură. Mirela (coord. Timişoara. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii.. Alina – Studii de didactica literaturii. Cluj-Napoca. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Relaţia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităţilor. Bibliografie                Borchin. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Goia. Tămâian. Teorie şi aplicaţii.anpro. Editura Polirom. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. www. ClujNapoca.N. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Ghid metodologic. 2005. Cluj-Napoca. Perspective.. Ligia. Iaşi.. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Liceu.) – Comunicare şi argumentare. Curriculum Naţional.) 5 . a obiectivelor / competenţelor programelor şcolare de limba şi literatura română. 2006. Programe. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Pamfil. 2005. Sarivan. Editura Dacia. Perspective didactice. 2007.unei programe şcolare a disciplinei. Bucureşti. Structuri didactice deschise.C.ro. competenţa de comunicare. Casa Cărţii de Ştiinţă. ediţia a V-a. Cluj-Napoca (www.N. Alina. Cluj-Napoca. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Pamfil. 3-4 decembrie 2004. 9-102). Editura Universităţii din Bucureşti. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.ro). 2002.E. Bucureşti. C. (site-ul Ministerului Cercetării. Învăţământ primar şi gimnazial. Paradigme didactice. pp. 2005. M. Lectura. Editura Excelsior Art. 2005 (primele trei capitole.C. M. Editura Aramis Print.edu. Limba şi literatura română. C.E.. Parfene. Casa Cărţii de Ştiinţă.C. 1999. Repere actuale. 2002. Bucureşti. Petrescu“.E. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Aria curriculară Limbă şi comunicare.

Şerbănescu. www. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susţinut pentru obţinerea gradului I.      Sâmihăian.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Stan. 2. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională. Construirea unor demersuri didactice activităţii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. 2001.) – Ghid de evaluare. Proiectarea secvenţele didactice ale evaluării în contexte educaţionale diverse.) Sâmihăian. Mihail (coord.1. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Selectarea adecvată a conţinuturilor disciplinei în vederea formării competenţelor. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. pe formarea complexă a personalităţii conţinuturilor ştiinţifice şi prin folosirea acestuia. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităţi şi competenţe intelectuale şi acesteia (literatură. se vor avea în vedere următoarele competenţe: COMPETENŢE GENERALE COMPETENŢE SPECIFICE 1. Mihaela – Didactica limbii române. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înţelegerea de către elevi a conţinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziţiile în contexte noi.2. Florentina. reflectată în programele şcolare şi în 6 . Site-ul Consiliului Europei. a unor atitudini afective.1. Bucureşti. unor strategii metodice specifice. limbă şi comunicare) şi a operatorii. Limba şi literatura română. Editura Polirom. Adecvarea demersurilor didactice la particularităţile colectivului de elevi. Editura Sedcom Libris. 3. Andra – Cum se scrie un text?. grade didactice. Editura Aramis. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară).Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăţarea. 2001. definitivat. 2. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române.1.3. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Secrieru. Iaşi. ediţia a II-a. 2. I (2005) şi II (2006). pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. organizarea şi evaluarea 2.4. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor.3. Proiectarea. volitive.1. 2. prin valorificarea elev. 1. noutăţilor apărute în fiecare dintre ele motivaţionale. Abordarea conţinuturilor disciplinei. 2007. 1.coe. Iaşi. Proiectul pentru Învăţământul Rural. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. 2006. ediţia a III-a. Valorificarea conţinuturilor specifice 1. Departamentul de Politici lingvistice.

Editura Polirom. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală.C. Casa Cărţii de Ştiinţă. 2005 (primele trei capitole. Liceu. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiţionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei.  Lectura. Editura Excelsior Art. 3. M. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Programe.  Limba şi literatura română. Cluj-Napoca. C.N. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Editura Universităţii din Bucureşti. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.)  Pamfil. 2002. Bucureşti. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Educaţiei şi Tineretului. 2007. Aria curriculară Limbă şi comunicare)  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Editura Paralela 45. secţiunea Preuniversitar. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia. 2005. Alina – Studii de didactica literaturii. 3. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Învăţământ primar şi gimnazial. 2002. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităţile programelor şcolare ale disciplinei. Repere actuale. Perspective didactice. Iaşi.2. Alina.E. Aria curriculară Limbă şi comunicare.edu.manuale. Casa Cărţii de Ştiinţă.C.4. 9-102). Mirela (coord.E. C.  Parfene. Timişoara.  Pamfil. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii.N. Cluj-Napoca.  Norel. M. Editura Dacia. 1999. Editura Aramis Print. Bucureşti.. Ghid teoreticoaplicativ. 2006. www.  Pamfil. Paradigme didactice. Bucureşti. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Editura Aramis Print. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. 7 . pp.E.  Limbă şi literatură.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare. Structuri didactice deschise. 2002. 2005.  Ghid metodologic.  Goia. 3. 2003.C. (site-ul Ministerului Cercetării. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăţarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română...) – Comunicare şi argumentare. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Proiectul pentru Învăţământul Rural. 2007..ro. Bibliografie  Borchin.3. Teorie şi aplicaţii.  Curriculum Naţional.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor. ediţia a V-a. ClujNapoca. Tămâian. Cluj-Napoca. 3-4 decembrie 2004.

Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor.) Sâmihăian. ediţia a II-a.ro).) Sâmihăian. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Andra – Cum se scrie un text?. I (2005) şi II (2006). 2001. grade didactice. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Stan. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Limba şi literatura română. Mihail (coord. Petrescu“. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Secrieru. Iaşi. 2006. Mihaela – Didactica limbii române.). 8 .anpro. Şerbănescu. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. la nivelul fiecărei universităţi. Iaşi. Editura Aramis. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Editura Polirom. Site-ul Consiliului Europei. 2005. Ligia.) – Ghid de evaluare. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em.        Perspective. 2007.home. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. definitivat. 2001. www. Florentina. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. cu lucrări apărute în plan local. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. Editura Sedcom Libris. Departamentul de Politici Lingvistice. ediţia a III-a. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. accesibile candidaţilor.coe. Sarivan. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Cluj-Napoca (www.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->