DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor didactice Competenţe

generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităţii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.

DEFINITIVAT Competenţe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Competenţe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităţii profesorului.  Conţinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenţe generale (liceu), obiective de referinţă şi sugestii pentru activităţile de învăţare (gimnaziu)/ competenţe specifice şi conţinuturi asociate (liceu); recomandări privind conţinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităţii profesorului. Modelul comunicativ-funcţional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităţi de învăţare. Metode specifice ale învăţării active, ale învăţării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

  1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcţional al programelor de limba şi literatura română. 

 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor  modalităţi diverse de construire a activităţilor  didactice în concordanţă cu

C.C. Programe. M. lectură şi postlectură – .E. referat. evaluarea competenţei de lectură. evaluarea competenţei de comunicare orală. www. probe scrise. adecvate specificului generic al textelor – epic. rezumat. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Construirea unor activităţi de învăţare specifice domeniilor disciplinei. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise..).1.ro. dialogate. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. Bibliografie  Curriculum Naţional. (site-ul Ministerului Cercetării. Editura Aramis Print.N. Principii şi modalităţi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenţei lingvistice. 3.2.prelectură.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. descriptive. Bucureşti. 2002.E. evaluarea competenţei de redactare. observare sistematică a comportamentului elevilor. 2. Bucureşti. Construirea unor  probe de evaluare. Identificarea  modalităţilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei.       3.  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.. investigaţie.2. 3.. Liceu. Competenţe vizate prin diferiţi itemi. secţiunea Preuniversitar. proiect. C. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. Metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (probe orale. 2002. caracterizare de personaj. redactarea de texte funcţionale. eseu structurat. argumentative.  Ghid metodologic.C. Educaţiei şi Tineretului. informative. portofoliu. M. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităţii elevilor în orele de limbă. Activităţi de învăţare a categoriilor lexicale şi gramaticale. obiectivele / competenţele. probe practice. Aria curriculară Limbă şi comunicare).E. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română.edu.. de comunicare şi de literatură.N. Tipologia itemilor: itemi obiectivi. C. Activităţi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative.  comunicării. 2 . eseu liber etc. pornind de la obiective de evaluare  date. Editura Aramis Print. autoevaluare). Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie literară. Învăţământ primar şi gimnazial. Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . liric şi dramatic.

Mihaela – Didactica limbii române. 2001. Cluj-Napoca. 2002. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Structuri didactice deschise. de la un an şcolar la altul. 2006. comunicare. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european.      Goia. Alina – Studii de didactica literaturii. cetăţenie democratică. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. grade didactice. Abordarea integratoare – justificări. Analiza unor modalităţi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. metode şi instrumente de evaluare). Competenţe specifice 1. Pamfil. Editura Paralela 45. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. literatură) în cadrul procesului de învăţare-predare-evaluare. Editura Dacia. Iaşi.3. învăţare pe tot parcursul vieţii. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităţilor. Stan. Mihail (coord. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. GRADUL DIDACTIC II Competenţe generale 1.1. Analiza abordării pe verticală a disciplinei. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Florentina. 2006. Secrieru. comunicare. Limba şi literatura română. Continuităţi şi discontinuităţi în ceea ce priveşte: conţinuturile. comunicare interculturală. diversitate lingvistică. 2003. Editura Aramis. Casa Cărţii de Ştiinţă. I (2005) şi II (2006). comunicare). Bucureşti. 1. 1. Cluj-Napoca.  Conţinuturi Harta conţinuturilor celor trei domenii limbă. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Modalităţi de integrare a conţinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. valori şi atitudini şi conţinuturi. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Pamfil. metodologia sugerată (metode de predare-învăţare.2. Relaţia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. dificultăţi. reflectată în programele şcolare la nivel de competenţe.) – Ghid de evaluare. obiectivele / competenţele vizate. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. Sâmihăian.4. coeziune socială. Proiecte europene ce vizează studiul 3         . literatură. ediţia a III-a.). definitivat. Editura Sedcom Libris. 1. avantaje.

2. producerea de text literar: alegerea temei.    3. literatură). Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. verificarea şi corectarea. Proiectarea şi analiza unor activităţi de învăţare complexe. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. limite şi avantaje ale metodelor active. şi opţional integrat. Strategii şi metode specifice gândirii critice. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăţare-evaluare. analiză şi interpretare. ca disciplină nouă. comunicare. corectarea. planul de idei al lucrării. Exemplificări. comunicare. Exemplificări. care pot conduce la formarea competenţelor specifice disciplinei     3. Modalităţi de realizare a unor activităţi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. redactarea primei forme.1. editarea. Exemplificări. de extindere. modelul dezvoltării personale. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiţionale şi complementare.2. Avantajele şi limitele metodelor tradiţionale şi alternative de evaluare. învăţării prin cooperare. limite şi avantaje ale activităţilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. modelul lingvistic. ciornele succesive. extinderi. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităţile limbilor şi al literaturii. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. Folosirea diversificată a formelor. Opţionale de aprofundare. 4 . grile de evaluare a comunicării orale sau scrise.1. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. literatură). Analiza aplicării unor metode specifice învăţării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. Analiza  avantajelor şi limitelor de aplicare a unor  instrumente şi metode de evaluare tradiţionale şi alternative. limite şi avantaje ale acestora. scrierea liberă. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităţi şi conţinuturi.).     2.2. 3. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. teste de evaluare sumativă etc. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. 2. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naţională şi pentru bacalaureat. comprehensiune. învăţării prin experienţă. editarea formei finale.

2002. Curriculum Naţional.. Iaşi. www.) Pamfil. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu.unei programe şcolare a disciplinei. competenţa literară sau culturală. C. 2005. pp.) – Comunicare şi argumentare. Ligia.   Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenţelor specifice disciplinei: competenţa lingvistică. Casa Cărţii de Ştiinţă. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Petrescu“. Bucureşti. 2006. Educaţiei şi Tineretului. Cluj-Napoca (www. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.E. Pamfil. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. 2005. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Programe. Editura Paralela 45. Editura Universităţii din Bucureşti.C. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. 2005 (primele trei capitole. Limbă şi literatură. 2002. Cluj-Napoca. Alina. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. M. 2007. competenţa de comunicare.. ediţia a V-a. Pamfil.) 5 .. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii.N. Editura Polirom. Editura Excelsior Art. Teorie şi aplicaţii. ClujNapoca.anpro. Casa Cărţii de Ştiinţă. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Mirela (coord. a obiectivelor / competenţelor programelor şcolare de limba şi literatura română.ro). Cluj-Napoca. Perspective didactice. Editura Aramis Print. Aria curriculară Limbă şi comunicare.E. Învăţământ primar şi gimnazial. Structuri didactice deschise. Parfene.. Editura Aramis Print.N.home. (site-ul Ministerului Cercetării. Perspective. Sarivan. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Ghid metodologic. C. Norel. 2005. Liceu. Cluj-Napoca. Alina – Studii de didactica literaturii. Relaţia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităţilor. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.edu. Timişoara. Editura Dacia.ro. Bibliografie                Borchin.C. 9-102). Repere actuale. 2003. 2002. 1999. Proiectul pentru Învăţământul Rural. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Limba şi literatura română. Bucureşti. 2007. Ghid teoreticoaplicativ. 3-4 decembrie 2004. Paradigme didactice. Tămâian. Lectura. secţiunea Preuniversitar.C. Goia. M.E. Bucureşti.

1.1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. noutăţilor apărute în fiecare dintre ele motivaţionale. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susţinut pentru obţinerea gradului I. Editura Polirom. 2. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. grade didactice.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăţarea. pe formarea complexă a personalităţii conţinuturilor ştiinţifice şi prin folosirea acestuia. se vor avea în vedere următoarele competenţe: COMPETENŢE GENERALE COMPETENŢE SPECIFICE 1.      Sâmihăian. 2007.coe. Mihail (coord. Site-ul Consiliului Europei. Secrieru. Andra – Cum se scrie un text?. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională. 2001. a unor atitudini afective. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Şerbănescu. Editura Sedcom Libris. 3. 1. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Bucureşti. prin valorificarea elev. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. Selectarea adecvată a conţinuturilor disciplinei în vederea formării competenţelor. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înţelegerea de către elevi a conţinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziţiile în contexte noi. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. volitive.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Proiectarea secvenţele didactice ale evaluării în contexte educaţionale diverse. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. Stan. limbă şi comunicare) şi a operatorii. Mihaela – Didactica limbii române.1. Editura Aramis. Iaşi. Adecvarea demersurilor didactice la particularităţile colectivului de elevi. 2006.4. Iaşi. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară). organizarea şi evaluarea 2. www.3.1. Florentina. I (2005) şi II (2006). Limba şi literatura română.3. ediţia a II-a. Proiectarea.1. Proiectul pentru Învăţământul Rural. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităţi şi competenţe intelectuale şi acesteia (literatură. 2. unor strategii metodice specifice. 2001. Abordarea conţinuturilor disciplinei.2.) Sâmihăian. definitivat. 2. Valorificarea conţinuturilor specifice 1.) – Ghid de evaluare. Construirea unor demersuri didactice activităţii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. 2. Departamentul de Politici lingvistice. reflectată în programele şcolare şi în 6 . ediţia a III-a.

Cluj-Napoca. Casa Cărţii de Ştiinţă.)  Pamfil. 2002.C. Educaţiei şi Tineretului. Editura Dacia. Bucureşti. Paradigme didactice. M. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia. Bucureşti.  Pamfil. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităţile programelor şcolare ale disciplinei. Tămâian. Bucureşti. Învăţământ primar şi gimnazial.. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Timişoara.  Ghid metodologic.manuale. 3. Ghid teoreticoaplicativ. Liceu. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). 3. ediţia a V-a. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.  Norel. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiţionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei.N. 2002. Editura Universităţii din Bucureşti. 2005.C. 2005 (primele trei capitole. Perspective didactice. secţiunea Preuniversitar. 9-102). Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii. 7 . Aria curriculară Limbă şi comunicare.  Pamfil. Cluj-Napoca.edu. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăţarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română.C. Aria curriculară Limbă şi comunicare)  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Cluj-Napoca. Editura Paralela 45. C. 1999. ClujNapoca.  Parfene. 2002. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu.4. 2003. 2007. Bibliografie  Borchin. 2006.  Curriculum Naţional..  Goia. Iaşi. Editura Aramis Print. Editura Excelsior Art. C. 2007.E.E. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Editura Polirom. M.ro. Mirela (coord. Alina.2.E.  Limba şi literatura română. 3-4 decembrie 2004. Structuri didactice deschise. Alina – Studii de didactica literaturii. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.  Lectura. (site-ul Ministerului Cercetării..  Limbă şi literatură. 3. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor. pp. Editura Aramis Print. Casa Cărţii de Ştiinţă. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Teorie şi aplicaţii.N.) – Comunicare şi argumentare..3. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Repere actuale. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Programe. 2005. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. www.

(Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Site-ul Consiliului Europei. I (2005) şi II (2006). grade didactice.ro). (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Cluj-Napoca (www. Editura Sedcom Libris.home.). 2007.        Perspective. ediţia a III-a. Şerbănescu. 8 . Mihaela – Didactica limbii române. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.) Sâmihăian. Departamentul de Politici Lingvistice. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Stan. 2005. Sarivan.coe. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. la nivelul fiecărei universităţi. cu lucrări apărute în plan local. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor.anpro. 2006. Editura Aramis. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Editura Polirom.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Andra – Cum se scrie un text?. Secrieru. accesibile candidaţilor. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Iaşi. definitivat. Ligia.) Sâmihăian. 2001. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. Petrescu“. 2001. Iaşi. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Mihail (coord. Proiectul pentru Învăţământul Rural.) – Ghid de evaluare. Limba şi literatura română. ediţia a II-a. www. Florentina. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare.