DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor didactice Competenţe

generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităţii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.

DEFINITIVAT Competenţe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Competenţe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităţii profesorului.  Conţinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenţe generale (liceu), obiective de referinţă şi sugestii pentru activităţile de învăţare (gimnaziu)/ competenţe specifice şi conţinuturi asociate (liceu); recomandări privind conţinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităţii profesorului. Modelul comunicativ-funcţional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităţi de învăţare. Metode specifice ale învăţării active, ale învăţării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

  1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcţional al programelor de limba şi literatura română. 

 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor  modalităţi diverse de construire a activităţilor  didactice în concordanţă cu

eseu structurat. Liceu. C.2. informative. Învăţământ primar şi gimnazial. Competenţe vizate prin diferiţi itemi.ro. Identificarea  modalităţilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. Construirea unor  probe de evaluare. probe practice. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi.C. Metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (probe orale. Activităţi de învăţare a categoriilor lexicale şi gramaticale.  comunicării.edu. www. 2002. argumentative.E. Bibliografie  Curriculum Naţional. Activităţi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative. observare sistematică a comportamentului elevilor. lectură şi postlectură – . 3. eseu liber etc. Bucureşti. Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie literară.).prelectură.N. M. evaluarea competenţei de redactare. Construirea unor activităţi de învăţare specifice domeniilor disciplinei. descriptive.. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română.1. referat. Editura Aramis Print. portofoliu. 2 . evaluarea competenţei de lectură. evaluarea competenţei de comunicare orală. liric şi dramatic. adecvate specificului generic al textelor – epic. de comunicare şi de literatură. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. proiect. Educaţiei şi Tineretului. C. Bucureşti. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. M. Aria curriculară Limbă şi comunicare. probe scrise. autoevaluare). dialogate.E. Programe. Principii şi modalităţi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenţei lingvistice. Editura Aramis Print. redactarea de texte funcţionale.2. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităţii elevilor în orele de limbă.  Ghid metodologic.. Tipologia itemilor: itemi obiectivi.. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . pornind de la obiective de evaluare  date. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. secţiunea Preuniversitar.N.       3.C. caracterizare de personaj. rezumat. (site-ul Ministerului Cercetării. 3.C. Aria curriculară Limbă şi comunicare).E. Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. 2. 2002.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia.  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. obiectivele / competenţele.. investigaţie.

Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Casa Cărţii de Ştiinţă.3. Competenţe specifice 1. ediţia a III-a.1. obiectivele / competenţele vizate. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Pamfil. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2001. valori şi atitudini şi conţinuturi. GRADUL DIDACTIC II Competenţe generale 1. diversitate lingvistică. 2006. Cluj-Napoca. Proiecte europene ce vizează studiul 3         . Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. reflectată în programele şcolare la nivel de competenţe. 2006. Limba şi literatura română. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. comunicare). comunicare. Editura Sedcom Libris. Analiza abordării pe verticală a disciplinei. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităţilor. învăţare pe tot parcursul vieţii. Pamfil.      Goia. Florentina. Analiza unor modalităţi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. Continuităţi şi discontinuităţi în ceea ce priveşte: conţinuturile. Stan. avantaje. Relaţia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. coeziune socială. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. cetăţenie democratică. de la un an şcolar la altul. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. Mihail (coord. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.2. Abordarea integratoare – justificări. comunicare.). literatură. Sâmihăian. Cluj-Napoca. metode şi instrumente de evaluare). 1. grade didactice. metodologia sugerată (metode de predare-învăţare. 2002. Alina – Studii de didactica literaturii. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Modalităţi de integrare a conţinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. 1. 1. Editura Aramis.) – Ghid de evaluare. Secrieru.  Conţinuturi Harta conţinuturilor celor trei domenii limbă. I (2005) şi II (2006). Mihaela – Didactica limbii române. Iaşi. dificultăţi. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. Structuri didactice deschise. definitivat. Bucureşti. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. literatură) în cadrul procesului de învăţare-predare-evaluare. comunicare interculturală. Editura Paralela 45.4. Editura Dacia. 2003.

corectarea.). Folosirea diversificată a formelor. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. Modalităţi de realizare a unor activităţi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. Exemplificări. 4 . editarea. 2. Analiza  avantajelor şi limitelor de aplicare a unor  instrumente şi metode de evaluare tradiţionale şi alternative. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. limite şi avantaje ale activităţilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităţi şi conţinuturi.1. şi opţional integrat. Proiectarea şi analiza unor activităţi de învăţare complexe. Analiza aplicării unor metode specifice învăţării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. Exemplificări. planul de idei al lucrării. comunicare. învăţării prin experienţă. Avantajele şi limitele metodelor tradiţionale şi alternative de evaluare. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. literatură). de extindere. editarea formei finale.2. teste de evaluare sumativă etc. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităţile limbilor şi al literaturii.    3.     2. învăţării prin cooperare. extinderi. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăţare-evaluare. ca disciplină nouă. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiţionale şi complementare. modelul lingvistic. care pot conduce la formarea competenţelor specifice disciplinei     3.2. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. modelul dezvoltării personale. literatură). verificarea şi corectarea. limite şi avantaje ale acestora. comunicare. scrierea liberă. analiză şi interpretare. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. producerea de text literar: alegerea temei. Strategii şi metode specifice gândirii critice. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naţională şi pentru bacalaureat. ciornele succesive. 3. limite şi avantaje ale metodelor active. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. Exemplificări. Opţionale de aprofundare. comprehensiune. redactarea primei forme. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română.1.2.

Proiectul pentru Învăţământul Rural. www. Cluj-Napoca (www. Alina.E.E. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Ghid metodologic. Învăţământ primar şi gimnazial.) Pamfil. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.home. 2002.. 2005. Casa Cărţii de Ştiinţă. Limbă şi literatură. C. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Petrescu“. 2005. 1999. Bibliografie                Borchin. Relaţia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităţilor. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. 2007. 2005 (primele trei capitole. Proiectul pentru Învăţământul Rural.C. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Perspective didactice. M. Ghid teoreticoaplicativ. ClujNapoca. pp. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Mirela (coord. Timişoara. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Iaşi. Perspective. Bucureşti. Parfene. Limba şi literatura română. Alina – Studii de didactica literaturii. Paradigme didactice. 9-102). Editura Aramis Print. Editura Universităţii din Bucureşti. 2007. Ligia. Editura Dacia. Cluj-Napoca. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Repere actuale. 2003.   Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenţelor specifice disciplinei: competenţa lingvistică... Teorie şi aplicaţii. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Pamfil. (site-ul Ministerului Cercetării. Educaţiei şi Tineretului. Editura Excelsior Art. Editura Paralela 45. Norel.unei programe şcolare a disciplinei. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română.. Cluj-Napoca. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. M. 2005. Curriculum Naţional. competenţa literară sau culturală.) 5 .N. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii. competenţa de comunicare. 2002. Casa Cărţii de Ştiinţă.) – Comunicare şi argumentare. Bucureşti. Pamfil. Liceu. a obiectivelor / competenţelor programelor şcolare de limba şi literatura română.ro). Goia. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Tămâian. 2006. Cluj-Napoca. Structuri didactice deschise. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Programe. Editura Aramis Print. Editura Polirom. 2002. secţiunea Preuniversitar.N.anpro.E. 3-4 decembrie 2004.C. C.edu. Lectura. ediţia a V-a.C. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.ro. Sarivan. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Bucureşti.

coe. Editura Sedcom Libris.1. Şerbănescu. volitive. 2. Mihail (coord. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor.1. 2001. Selectarea adecvată a conţinuturilor disciplinei în vederea formării competenţelor. Editura Aramis.) Sâmihăian. 2.2. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.      Sâmihăian. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înţelegerea de către elevi a conţinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziţiile în contexte noi. Andra – Cum se scrie un text?.3. Stan. 2007. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susţinut pentru obţinerea gradului I. 2001. unor strategii metodice specifice. noutăţilor apărute în fiecare dintre ele motivaţionale. se vor avea în vedere următoarele competenţe: COMPETENŢE GENERALE COMPETENŢE SPECIFICE 1. 2. Site-ul Consiliului Europei. grade didactice. ediţia a II-a. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Limba şi literatura română. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Departamentul de Politici lingvistice. a unor atitudini afective.3. definitivat. pe formarea complexă a personalităţii conţinuturilor ştiinţifice şi prin folosirea acestuia. Construirea unor demersuri didactice activităţii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. organizarea şi evaluarea 2. Mihaela – Didactica limbii române.1. 1. prin valorificarea elev. 2006. Editura Polirom. Proiectarea. Valorificarea conţinuturilor specifice 1. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităţi şi competenţe intelectuale şi acesteia (literatură.4. reflectată în programele şcolare şi în 6 . Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară). Secrieru.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. 1.1. 2.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăţarea.) – Ghid de evaluare. Abordarea conţinuturilor disciplinei. 3. Bucureşti. Iaşi. Proiectarea secvenţele didactice ale evaluării în contexte educaţionale diverse. limbă şi comunicare) şi a operatorii. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. Iaşi. Florentina. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. ediţia a III-a. Adecvarea demersurilor didactice la particularităţile colectivului de elevi. www. I (2005) şi II (2006).

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.E.. 3.  Curriculum Naţional. 2002. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă).N. 3-4 decembrie 2004. Timişoara. Teorie şi aplicaţii. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Tămâian. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală.N.. C. 3. Iaşi. Alina.  Norel. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Perspective didactice. C. 9-102). Bucureşti. Editura Polirom. 2007.4. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. 2005. ClujNapoca. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii.3.manuale.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor. Editura Paralela 45. Învăţământ primar şi gimnazial. Cluj-Napoca. Mirela (coord. 2007. Editura Universităţii din Bucureşti. Cluj-Napoca.  Ghid metodologic.) – Comunicare şi argumentare. Ghid teoreticoaplicativ. Bucureşti. 2002. Educaţiei şi Tineretului. Structuri didactice deschise. M. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităţile programelor şcolare ale disciplinei.E. Editura Excelsior Art. Liceu. 2002. M.  Limba şi literatura română. Cluj-Napoca.C. 2005 (primele trei capitole. Repere actuale. Programe. Editura Aramis Print. Bucureşti.E.  Parfene. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.2. Proiectul pentru Învăţământul Rural. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. pp.  Goia. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăţarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia. 1999.edu. Aria curriculară Limbă şi comunicare)  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Editura Dacia.  Limbă şi literatură. ediţia a V-a. 2005. Bibliografie  Borchin. Casa Cărţii de Ştiinţă..ro. 2003. 3. (site-ul Ministerului Cercetării.)  Pamfil.  Pamfil. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiţionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. secţiunea Preuniversitar.C. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. 7 . Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu.  Lectura.C. Paradigme didactice.  Pamfil. Editura Aramis Print. Alina – Studii de didactica literaturii. www. 2006. Casa Cărţii de Ştiinţă.

Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Editura Aramis. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.) Sâmihăian. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Limba şi literatura română. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. 2005. Editura Sedcom Libris. 2001. cu lucrări apărute în plan local. Proiectul pentru Învăţământul Rural.coe. I (2005) şi II (2006). Ministerul Educaţiei şi Cercetării. accesibile candidaţilor.). definitivat. 8 . ediţia a II-a. la nivelul fiecărei universităţi.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Cluj-Napoca (www.) – Ghid de evaluare. Florentina. Mihaela – Didactica limbii române. Editura Polirom. 2007. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. 2001. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Secrieru. Mihail (coord. Departamentul de Politici Lingvistice. 2006. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor.) Sâmihăian.        Perspective. Sarivan. grade didactice. Stan. Petrescu“.ro). Şerbănescu.anpro. Ligia. Iaşi. Andra – Cum se scrie un text?. ediţia a III-a. Site-ul Consiliului Europei. Iaşi. www.home.