Didactica Limbii si literaturii romane

DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor didactice Competenţe

generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităţii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.

DEFINITIVAT Competenţe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Competenţe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităţii profesorului.  Conţinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenţe generale (liceu), obiective de referinţă şi sugestii pentru activităţile de învăţare (gimnaziu)/ competenţe specifice şi conţinuturi asociate (liceu); recomandări privind conţinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităţii profesorului. Modelul comunicativ-funcţional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităţi de învăţare. Metode specifice ale învăţării active, ale învăţării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

  1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcţional al programelor de limba şi literatura română. 

 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor  modalităţi diverse de construire a activităţilor  didactice în concordanţă cu

3. evaluarea competenţei de lectură. probe scrise. Editura Aramis Print.prelectură. de comunicare şi de literatură.C. Editura Aramis Print. observare sistematică a comportamentului elevilor. Activităţi de învăţare a categoriilor lexicale şi gramaticale.  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Aria curriculară Limbă şi comunicare). eseu liber etc. Învăţământ primar şi gimnazial.       3. Tipologia itemilor: itemi obiectivi. liric şi dramatic. Bucureşti.  comunicării. 2002. argumentative. investigaţie. lectură şi postlectură – ..C. eseu structurat.ro.N. redactarea de texte funcţionale. M. Construirea unor  probe de evaluare. C. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităţii elevilor în orele de limbă. adecvate specificului generic al textelor – epic. C. autoevaluare). Construirea unor activităţi de învăţare specifice domeniilor disciplinei.C. 2. 2002. Identificarea  modalităţilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei.E. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. dialogate.E. Competenţe vizate prin diferiţi itemi. descriptive. obiectivele / competenţele. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. secţiunea Preuniversitar. Educaţiei şi Tineretului. portofoliu. rezumat. caracterizare de personaj. M. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi..E.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. Liceu. evaluarea competenţei de redactare.1. pornind de la obiective de evaluare  date. Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . informative. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. referat. Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie literară. www. evaluarea competenţei de comunicare orală.edu..2. Principii şi modalităţi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenţei lingvistice. Programe.  Ghid metodologic. Bucureşti. (site-ul Ministerului Cercetării. probe practice.2. Bibliografie  Curriculum Naţional. Metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (probe orale. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. 3.). Activităţi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative. proiect. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. 2 . valorile şi atitudinile prevăzute în programe.N.. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi.

Editura Aramis. Pamfil. Analiza abordării pe verticală a disciplinei.2.4. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2003. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.  Conţinuturi Harta conţinuturilor celor trei domenii limbă. metode şi instrumente de evaluare). comunicare. coeziune socială.1. 2006.). I (2005) şi II (2006). Cluj-Napoca. de la un an şcolar la altul. Relaţia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. 2002. Editura Sedcom Libris. Stan. diversitate lingvistică. Iaşi. Abordarea integratoare – justificări. Mihail (coord. Bucureşti. 2006. ediţia a III-a. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Florentina. Alina – Studii de didactica literaturii. reflectată în programele şcolare la nivel de competenţe. Continuităţi şi discontinuităţi în ceea ce priveşte: conţinuturile. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. literatură) în cadrul procesului de învăţare-predare-evaluare. 1. Casa Cărţii de Ştiinţă. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. Analiza unor modalităţi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. Proiecte europene ce vizează studiul 3         . 1. 1. grade didactice. Pamfil. GRADUL DIDACTIC II Competenţe generale 1. Competenţe specifice 1. 2001. definitivat. Cluj-Napoca. Secrieru. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Limba şi literatura română. Mihaela – Didactica limbii române.3. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. cetăţenie democratică. obiectivele / competenţele vizate. comunicare interculturală. Editura Paralela 45. dificultăţi.) – Ghid de evaluare. valori şi atitudini şi conţinuturi. Sâmihăian. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităţilor.      Goia. Structuri didactice deschise. comunicare. comunicare). literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. învăţare pe tot parcursul vieţii. avantaje. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Editura Dacia. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. metodologia sugerată (metode de predare-învăţare. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. literatură. Modalităţi de integrare a conţinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă.

2. modelul dezvoltării personale. Proiectarea şi analiza unor activităţi de învăţare complexe. scrierea liberă. limite şi avantaje ale metodelor active. Folosirea diversificată a formelor. învăţării prin experienţă. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. corectarea. Analiza  avantajelor şi limitelor de aplicare a unor  instrumente şi metode de evaluare tradiţionale şi alternative. Modalităţi de realizare a unor activităţi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz.1. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităţile limbilor şi al literaturii.). 3. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. editarea formei finale. Strategii şi metode specifice gândirii critice.    3. Avantajele şi limitele metodelor tradiţionale şi alternative de evaluare. limite şi avantaje ale activităţilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. editarea. Exemplificări. Exemplificări. limite şi avantaje ale acestora. 4 . modelul lingvistic. literatură). Analiza aplicării unor metode specifice învăţării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română.1. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. şi opţional integrat. redactarea primei forme.2. de extindere. comunicare. învăţării prin cooperare. analiză şi interpretare. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. ciornele succesive. extinderi. literatură). Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. comprehensiune. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiţionale şi complementare. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. Opţionale de aprofundare. ca disciplină nouă.2. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naţională şi pentru bacalaureat. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităţi şi conţinuturi. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăţare-evaluare. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. producerea de text literar: alegerea temei. Exemplificări.     2. verificarea şi corectarea. care pot conduce la formarea competenţelor specifice disciplinei     3. planul de idei al lucrării. teste de evaluare sumativă etc. comunicare. 2.

Lectura. 2007. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii. 2006. Perspective. Bucureşti. 2007. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Petrescu“. Limbă şi literatură. Proiectul pentru Învăţământul Rural. 1999.) – Comunicare şi argumentare. Ghid metodologic. Repere actuale. pp. C. Limba şi literatura română. Alina. competenţa de comunicare.) 5 . Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Editura Polirom. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. 2002.N. Pamfil. Casa Cărţii de Ştiinţă. ClujNapoca. Editura Dacia. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.. Curriculum Naţional. Învăţământ primar şi gimnazial.anpro. Mirela (coord. 2002. Editura Aramis Print. Cluj-Napoca.N. Liceu. www. Teorie şi aplicaţii. Relaţia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităţilor. a obiectivelor / competenţelor programelor şcolare de limba şi literatura română. Programe. Perspective didactice. Bucureşti. Paradigme didactice. Tămâian. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă).ro). Educaţiei şi Tineretului. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. secţiunea Preuniversitar. Cluj-Napoca (www. Sarivan.edu. competenţa literară sau culturală. Alina – Studii de didactica literaturii. Norel. Ghid teoreticoaplicativ. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.C. Ligia. Pamfil. 3-4 decembrie 2004. Bucureşti.   Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenţelor specifice disciplinei: competenţa lingvistică. C. 2005. Editura Paralela 45. 2003. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare..C. M. Bibliografie                Borchin.) Pamfil. 2002.home. ediţia a V-a. Cluj-Napoca. 2005..C. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Parfene. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Casa Cărţii de Ştiinţă.E. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. M. 2005 (primele trei capitole. Structuri didactice deschise. Editura Excelsior Art..ro. Timişoara. 9-102). Cluj-Napoca. Aria curriculară Limbă şi comunicare. 2005.E. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Editura Universităţii din Bucureşti. Goia.unei programe şcolare a disciplinei. Editura Aramis Print. Iaşi. (site-ul Ministerului Cercetării.E.

Proiectarea. definitivat. Site-ul Consiliului Europei.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăţarea.2. limbă şi comunicare) şi a operatorii. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională. unor strategii metodice specifice. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităţi şi competenţe intelectuale şi acesteia (literatură. 2. noutăţilor apărute în fiecare dintre ele motivaţionale. Mihaela – Didactica limbii române.1. 2. Proiectul pentru Învăţământul Rural. 2. Bucureşti. Editura Aramis. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară).) Sâmihăian. 2006. prin valorificarea elev. Secrieru. ediţia a II-a. Şerbănescu. Selectarea adecvată a conţinuturilor disciplinei în vederea formării competenţelor. 2.      Sâmihăian. ediţia a III-a. Departamentul de Politici lingvistice.4. Stan. Editura Sedcom Libris. 1. volitive. Iaşi. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înţelegerea de către elevi a conţinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziţiile în contexte noi. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Abordarea conţinuturilor disciplinei. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. Andra – Cum se scrie un text?.3. 3. Valorificarea conţinuturilor specifice 1. www. reflectată în programele şcolare şi în 6 .) – Ghid de evaluare. 2007. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. a unor atitudini afective. Proiectarea secvenţele didactice ale evaluării în contexte educaţionale diverse. grade didactice. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. se vor avea în vedere următoarele competenţe: COMPETENŢE GENERALE COMPETENŢE SPECIFICE 1.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii.1. Iaşi. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Mihail (coord. 2001. I (2005) şi II (2006).1. Limba şi literatura română. 1.1. Construirea unor demersuri didactice activităţii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. Adecvarea demersurilor didactice la particularităţile colectivului de elevi. Florentina.3. organizarea şi evaluarea 2. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susţinut pentru obţinerea gradului I. Editura Polirom. pe formarea complexă a personalităţii conţinuturilor ştiinţifice şi prin folosirea acestuia.coe. 2001. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Editura Polirom. Programe. C. secţiunea Preuniversitar. (site-ul Ministerului Cercetării. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Bibliografie  Borchin. Iaşi.E. 1999. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Învăţământ primar şi gimnazial.  Lectura.  Limba şi literatura română. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.)  Pamfil. Liceu.  Pamfil. 3. www. Editura Paralela 45.  Norel. 2007. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. 2002. 3-4 decembrie 2004. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Perspective didactice. Alina. Mirela (coord. ClujNapoca.  Curriculum Naţional. Casa Cărţii de Ştiinţă. Bucureşti.4.ro.  Goia. Aria curriculară Limbă şi comunicare)  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.C. 2002. Alina – Studii de didactica literaturii.E. Ministerul Educaţiei şi Cercetării...  Parfene.N. 2006.C. 2005. Timişoara. 2005. Teorie şi aplicaţii. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.E. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Cluj-Napoca. 2003. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăţarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. Aria curriculară Limbă şi comunicare. 7 . Tămâian.  Pamfil. pp. ediţia a V-a. Repere actuale. Educaţiei şi Tineretului. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităţile programelor şcolare ale disciplinei. Casa Cărţii de Ştiinţă. Cluj-Napoca.. Editura Dacia. Editura Universităţii din Bucureşti. Bucureşti. M.C. C. M. 2002. Cluj-Napoca. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Editura Excelsior Art.. 9-102).  Ghid metodologic. Editura Aramis Print. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiţionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. Structuri didactice deschise. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia.manuale.) – Comunicare şi argumentare. 3.edu. 2005 (primele trei capitole.3. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Paradigme didactice. Ghid teoreticoaplicativ.N. 3. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Bucureşti. Editura Aramis Print.2.  Limbă şi literatură. 2007.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.

2001.coe. Cluj-Napoca (www. 2006. 8 . Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii.ro).home. Andra – Cum se scrie un text?. cu lucrări apărute în plan local.). Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. grade didactice.) – Ghid de evaluare. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Iaşi. Sarivan. Proiectul pentru Învăţământul Rural.        Perspective. 2007.anpro. 2001. Proiectul pentru Învăţământul Rural. accesibile candidaţilor. la nivelul fiecărei universităţi. ediţia a II-a. Mihaela – Didactica limbii române. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Secrieru. 2005. Şerbănescu. Mihail (coord. www.) Sâmihăian. Florentina. Stan.) Sâmihăian. Editura Sedcom Libris. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Editura Aramis. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Limba şi literatura română. Ligia. Editura Polirom. Site-ul Consiliului Europei. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Iaşi. I (2005) şi II (2006). Petrescu“. Departamentul de Politici Lingvistice. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. ediţia a III-a. definitivat. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful