DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor didactice Competenţe

generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităţii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.

DEFINITIVAT Competenţe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Competenţe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităţii profesorului.  Conţinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenţe generale (liceu), obiective de referinţă şi sugestii pentru activităţile de învăţare (gimnaziu)/ competenţe specifice şi conţinuturi asociate (liceu); recomandări privind conţinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităţii profesorului. Modelul comunicativ-funcţional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităţi de învăţare. Metode specifice ale învăţării active, ale învăţării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

  1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcţional al programelor de limba şi literatura română. 

 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor  modalităţi diverse de construire a activităţilor  didactice în concordanţă cu

Tipologia itemilor: itemi obiectivi.edu.C. eseu structurat. dialogate. referat. Competenţe vizate prin diferiţi itemi. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise.C.  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. probe practice. Educaţiei şi Tineretului.2.. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. C.E. 2002. Editura Aramis Print. Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. 2.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. argumentative. probe scrise. Construirea unor activităţi de învăţare specifice domeniilor disciplinei. C. Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . Liceu. evaluarea competenţei de lectură. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. pornind de la obiective de evaluare  date. redactarea de texte funcţionale. M.1. Bucureşti. Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie literară. (site-ul Ministerului Cercetării. rezumat. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. adecvate specificului generic al textelor – epic. www. Bibliografie  Curriculum Naţional. Aria curriculară Limbă şi comunicare). investigaţie.  Ghid metodologic. eseu liber etc.       3. de comunicare şi de literatură. Activităţi de învăţare a categoriilor lexicale şi gramaticale. observare sistematică a comportamentului elevilor. 3. Învăţământ primar şi gimnazial. 2 . informative. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităţii elevilor în orele de limbă. Bucureşti.C.. descriptive. obiectivele / competenţele. evaluarea competenţei de comunicare orală.. Editura Aramis Print.N.prelectură.E. evaluarea competenţei de redactare. liric şi dramatic.ro. Aria curriculară Limbă şi comunicare. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi.E. portofoliu. caracterizare de personaj. 2002. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. secţiunea Preuniversitar. M. Identificarea  modalităţilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. Principii şi modalităţi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenţei lingvistice. proiect. 3. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. Activităţi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative.N. Programe. Construirea unor  probe de evaluare.  comunicării.). lectură şi postlectură – . autoevaluare).2.. Metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (probe orale.

2003. literatură) în cadrul procesului de învăţare-predare-evaluare. 2006. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române.      Goia. Proiecte europene ce vizează studiul 3         . diversitate lingvistică. Sâmihăian. reflectată în programele şcolare la nivel de competenţe. grade didactice. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. dificultăţi. Mihail (coord. obiectivele / competenţele vizate. 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. ediţia a III-a. 2002. Pamfil. Continuităţi şi discontinuităţi în ceea ce priveşte: conţinuturile. Cluj-Napoca. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Structuri didactice deschise.  Conţinuturi Harta conţinuturilor celor trei domenii limbă. Relaţia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. Bucureşti. I (2005) şi II (2006). Editura Sedcom Libris.) – Ghid de evaluare.1. avantaje. Casa Cărţii de Ştiinţă.). Competenţe specifice 1. comunicare interculturală. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităţilor. Secrieru. coeziune socială. 1. Cluj-Napoca. metode şi instrumente de evaluare). Analiza abordării pe verticală a disciplinei. valori şi atitudini şi conţinuturi. învăţare pe tot parcursul vieţii. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. Abordarea integratoare – justificări. Analiza unor modalităţi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Pamfil. definitivat.4.2. 1. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Modalităţi de integrare a conţinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. 2001. Florentina. Editura Dacia. comunicare). Limba şi literatura română. comunicare. cetăţenie democratică. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. metodologia sugerată (metode de predare-învăţare. comunicare.3. Iaşi. 2006. Stan. de la un an şcolar la altul. literatură. GRADUL DIDACTIC II Competenţe generale 1. Mihaela – Didactica limbii române. Editura Aramis. Editura Paralela 45. Alina – Studii de didactica literaturii.

modelul dezvoltării personale. planul de idei al lucrării. literatură). comunicare. literatură). Adecvarea metodelor de evaluare la finalităţi şi conţinuturi. comprehensiune. învăţării prin cooperare. Strategii şi metode specifice gândirii critice. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. modelul lingvistic. editarea. producerea de text literar: alegerea temei. Analiza  avantajelor şi limitelor de aplicare a unor  instrumente şi metode de evaluare tradiţionale şi alternative. Opţionale de aprofundare. învăţării prin experienţă. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naţională şi pentru bacalaureat. limite şi avantaje ale acestora. Exemplificări.2.1. Proiectarea şi analiza unor activităţi de învăţare complexe. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. Modalităţi de realizare a unor activităţi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. care pot conduce la formarea competenţelor specifice disciplinei     3. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăţare-evaluare. şi opţional integrat. extinderi. limite şi avantaje ale activităţilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. Exemplificări. scrierea liberă. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. analiză şi interpretare.). Folosirea diversificată a formelor. 2. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Analiza aplicării unor metode specifice învăţării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. de extindere.2. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităţile limbilor şi al literaturii. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. corectarea.1. comunicare.    3. 4 . redactarea primei forme.2. 3. ca disciplină nouă.     2. Avantajele şi limitele metodelor tradiţionale şi alternative de evaluare. Exemplificări. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. teste de evaluare sumativă etc. limite şi avantaje ale metodelor active. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. verificarea şi corectarea. ciornele succesive. editarea formei finale. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiţionale şi complementare.

Iaşi. 9-102).C. (site-ul Ministerului Cercetării. M.E. 2002. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Alina.   Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenţelor specifice disciplinei: competenţa lingvistică.. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.N. Editura Universităţii din Bucureşti. Editura Aramis Print. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. 2006.edu. Petrescu“. secţiunea Preuniversitar. Ligia.unei programe şcolare a disciplinei. competenţa literară sau culturală.) 5 . 2005. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Editura Dacia. 2007. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Repere actuale.home. www. Relaţia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităţilor. Casa Cărţii de Ştiinţă. Ghid metodologic. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii. Cluj-Napoca. Bucureşti. Cluj-Napoca. Pamfil. Educaţiei şi Tineretului. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Structuri didactice deschise.C. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. 2002.. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Editura Polirom.) – Comunicare şi argumentare. Aria curriculară Limbă şi comunicare.. ediţia a V-a.E. Goia. a obiectivelor / competenţelor programelor şcolare de limba şi literatura română. Ghid teoreticoaplicativ. Paradigme didactice. M. Perspective didactice. Bucureşti. Mirela (coord.ro). Bibliografie                Borchin. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.C. Editura Paralela 45. 2003. Curriculum Naţional. Timişoara. Tămâian. Programe. 1999. Liceu. Casa Cărţii de Ştiinţă. Editura Excelsior Art. Limba şi literatura română. Bucureşti. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. 2002. Parfene.E. 2005. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Învăţământ primar şi gimnazial. Lectura. Norel. 3-4 decembrie 2004. competenţa de comunicare. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. C. Cluj-Napoca. Pamfil. Cluj-Napoca (www.anpro.ro.) Pamfil. pp. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Limbă şi literatură. Editura Aramis Print. 2005. ClujNapoca. C. Alina – Studii de didactica literaturii.N. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. 2005 (primele trei capitole. Perspective. Teorie şi aplicaţii. 2007.. Sarivan.

(Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Florentina.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Stan.1. Mihail (coord.3. Andra – Cum se scrie un text?. definitivat. 2001. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. 3.      Sâmihăian. ediţia a III-a. Adecvarea demersurilor didactice la particularităţile colectivului de elevi. 1. Limba şi literatura română. Departamentul de Politici lingvistice. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. 2001. 2. 2006. 2007. a unor atitudini afective. Secrieru. I (2005) şi II (2006). prin valorificarea elev. Şerbănescu. se vor avea în vedere următoarele competenţe: COMPETENŢE GENERALE COMPETENŢE SPECIFICE 1. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înţelegerea de către elevi a conţinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziţiile în contexte noi. Selectarea adecvată a conţinuturilor disciplinei în vederea formării competenţelor. Proiectarea secvenţele didactice ale evaluării în contexte educaţionale diverse. 2. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităţi şi competenţe intelectuale şi acesteia (literatură. pe formarea complexă a personalităţii conţinuturilor ştiinţifice şi prin folosirea acestuia. organizarea şi evaluarea 2. Proiectarea. volitive. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susţinut pentru obţinerea gradului I.1. limbă şi comunicare) şi a operatorii.2. Abordarea conţinuturilor disciplinei.1. Valorificarea conţinuturilor specifice 1. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Construirea unor demersuri didactice activităţii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative.1. Mihaela – Didactica limbii române. Editura Sedcom Libris. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară).) – Ghid de evaluare. noutăţilor apărute în fiecare dintre ele motivaţionale. www. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor.coe. Iaşi. ediţia a II-a. grade didactice. Site-ul Consiliului Europei. Editura Polirom.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăţarea. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. 2.) Sâmihăian.3. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 1. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. reflectată în programele şcolare şi în 6 . 2. Iaşi. Editura Aramis. unor strategii metodice specifice. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Bucureşti.4.

(site-ul Ministerului Cercetării. www. Editura Aramis Print. pp.  Limbă şi literatură. ediţia a V-a.E. Liceu.. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.  Ghid metodologic.) – Comunicare şi argumentare. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăţarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Casa Cărţii de Ştiinţă. Casa Cărţii de Ştiinţă.N. 2003.3.  Goia. Ghid teoreticoaplicativ. Bibliografie  Borchin. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.manuale. 7 . Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia.  Lectura.C. Programe. Perspective didactice. Cluj-Napoca. 2007. Bucureşti.edu. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. 3. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. 2002. Aria curriculară Limbă şi comunicare)  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Editura Polirom.  Norel. 2006. C. Timişoara. Editura Aramis Print. Editura Excelsior Art. Bucureşti.E. M. 2007.. Aria curriculară Limbă şi comunicare.  Parfene. Cluj-Napoca. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare. Educaţiei şi Tineretului. 1999. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiţionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor. Paradigme didactice. 2005 (primele trei capitole. Tămâian.  Curriculum Naţional.  Pamfil. M. Alina – Studii de didactica literaturii. 2005. Structuri didactice deschise. Editura Dacia. 2002.ro. Alina. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii.. 2005.N. 9-102). Teorie şi aplicaţii.4.E. Iaşi. ClujNapoca. Editura Universităţii din Bucureşti. 3. Editura Paralela 45.  Limba şi literatura română.C.)  Pamfil. 3. Mirela (coord. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.. Bucureşti. Cluj-Napoca. Învăţământ primar şi gimnazial. 2002. secţiunea Preuniversitar. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităţile programelor şcolare ale disciplinei. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. C.  Pamfil. 3-4 decembrie 2004. Proiectul pentru Învăţământul Rural.2. Repere actuale.C.

Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Iaşi.) Sâmihăian.coe. 2001. Petrescu“. 2005. Mihaela – Didactica limbii române. Iaşi.) Sâmihăian. accesibile candidaţilor. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Secrieru. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Florentina. I (2005) şi II (2006). Ministerul Educaţiei şi Cercetării.home.        Perspective.) – Ghid de evaluare. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Proiectul pentru Învăţământul Rural. definitivat.). Cluj-Napoca (www. 2006. Mihail (coord. Editura Polirom.ro). Editura Sedcom Libris. 2001. Limba şi literatura română. Şerbănescu. Editura Aramis. la nivelul fiecărei universităţi. ediţia a III-a. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. ediţia a II-a. Site-ul Consiliului Europei. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Andra – Cum se scrie un text?. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. 8 . Sarivan.anpro. grade didactice. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Ligia. Stan. cu lucrări apărute în plan local. 2007.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Proiectul pentru Învăţământul Rural. www. Departamentul de Politici Lingvistice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful