DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor didactice Competenţe

generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităţii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.

DEFINITIVAT Competenţe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Competenţe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităţii profesorului.  Conţinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenţe generale (liceu), obiective de referinţă şi sugestii pentru activităţile de învăţare (gimnaziu)/ competenţe specifice şi conţinuturi asociate (liceu); recomandări privind conţinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităţii profesorului. Modelul comunicativ-funcţional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităţi de învăţare. Metode specifice ale învăţării active, ale învăţării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

  1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcţional al programelor de limba şi literatura română. 

 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor  modalităţi diverse de construire a activităţilor  didactice în concordanţă cu

Competenţe vizate prin diferiţi itemi. Liceu. Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie literară. 2002. Aria curriculară Limbă şi comunicare.. M.C. Metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (probe orale.E.  Ghid metodologic. Tipologia itemilor: itemi obiectivi. lectură şi postlectură – . evaluarea competenţei de lectură. caracterizare de personaj. evaluarea competenţei de comunicare orală. valorile şi atitudinile prevăzute în programe.1. descriptive.. redactarea de texte funcţionale. 3. liric şi dramatic.N. investigaţie.C. Identificarea  modalităţilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. Bucureşti. Activităţi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative. probe scrise. Construirea unor  probe de evaluare. Bibliografie  Curriculum Naţional. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Bucureşti. obiectivele / competenţele.prelectură. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi.  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . adecvate specificului generic al textelor – epic. (site-ul Ministerului Cercetării. M. www.N. autoevaluare).). 2. proiect.. de comunicare şi de literatură. probe practice. eseu liber etc.E.C. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităţii elevilor în orele de limbă. pornind de la obiective de evaluare  date.E. dialogate. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise.2. eseu structurat.2. Aria curriculară Limbă şi comunicare). Construirea unor activităţi de învăţare specifice domeniilor disciplinei.ro. Principii şi modalităţi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenţei lingvistice. secţiunea Preuniversitar. Educaţiei şi Tineretului. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. Programe. 2 . Editura Aramis Print. Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. argumentative. Editura Aramis Print. Învăţământ primar şi gimnazial. informative.       3.. 2002.edu. 3. evaluarea competenţei de redactare. C. portofoliu. C. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.  comunicării. referat. Activităţi de învăţare a categoriilor lexicale şi gramaticale.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. rezumat. observare sistematică a comportamentului elevilor.

comunicare. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Proiecte europene ce vizează studiul 3         . Relaţia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. de la un an şcolar la altul. Pamfil. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. metodologia sugerată (metode de predare-învăţare. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Limba şi literatura română. 2001. Sâmihăian. Pamfil.2. valori şi atitudini şi conţinuturi. I (2005) şi II (2006).) – Ghid de evaluare. Casa Cărţii de Ştiinţă. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. cetăţenie democratică. Editura Dacia. Florentina.4. obiectivele / competenţele vizate. învăţare pe tot parcursul vieţii. literatură) în cadrul procesului de învăţare-predare-evaluare. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. 2006.1. dificultăţi. Mihaela – Didactica limbii române. 2006. literatură. Alina – Studii de didactica literaturii.      Goia. ediţia a III-a. GRADUL DIDACTIC II Competenţe generale 1. Modalităţi de integrare a conţinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. diversitate lingvistică. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Secrieru. Competenţe specifice 1. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2003. Mihail (coord. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. definitivat. Cluj-Napoca. metode şi instrumente de evaluare). Abordarea integratoare – justificări. comunicare). reflectată în programele şcolare la nivel de competenţe. 1. comunicare. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităţilor. Iaşi. Analiza unor modalităţi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. 2002. Structuri didactice deschise. Editura Sedcom Libris. avantaje. 1. Cluj-Napoca. 1.3. Bucureşti. Editura Paralela 45. Analiza abordării pe verticală a disciplinei.).  Conţinuturi Harta conţinuturilor celor trei domenii limbă. grade didactice. Stan. coeziune socială. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Continuităţi şi discontinuităţi în ceea ce priveşte: conţinuturile. comunicare interculturală. Editura Aramis.

   3. învăţării prin experienţă. analiză şi interpretare. Folosirea diversificată a formelor. Modalităţi de realizare a unor activităţi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. modelul lingvistic. Exemplificări.2. editarea. comunicare. verificarea şi corectarea. limite şi avantaje ale activităţilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. 2. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. editarea formei finale. Opţionale de aprofundare. Proiectarea şi analiza unor activităţi de învăţare complexe.1. planul de idei al lucrării. teste de evaluare sumativă etc. limite şi avantaje ale acestora. Avantajele şi limitele metodelor tradiţionale şi alternative de evaluare. Analiza aplicării unor metode specifice învăţării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. limite şi avantaje ale metodelor active. literatură). 3.). Exemplificări. Exemplificări. 4 . Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naţională şi pentru bacalaureat. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiţionale şi complementare. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română.1. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. Analiza  avantajelor şi limitelor de aplicare a unor  instrumente şi metode de evaluare tradiţionale şi alternative. care pot conduce la formarea competenţelor specifice disciplinei     3. producerea de text literar: alegerea temei. ciornele succesive. şi opţional integrat. literatură). Modele specifice disciplinei: modelul cultural. comunicare. extinderi. Strategii şi metode specifice gândirii critice.2.2. comprehensiune.     2. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. de extindere. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăţare-evaluare. redactarea primei forme. învăţării prin cooperare. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. modelul dezvoltării personale. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităţile limbilor şi al literaturii. corectarea. scrierea liberă. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. ca disciplină nouă. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităţi şi conţinuturi.

Alina. Mirela (coord. Limba şi literatura română. 2007. www. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. C. Teorie şi aplicaţii. Norel. (site-ul Ministerului Cercetării. Repere actuale. Casa Cărţii de Ştiinţă. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Limbă şi literatură. 2005. Bucureşti. Cluj-Napoca (www.. Paradigme didactice. Relaţia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităţilor. Învăţământ primar şi gimnazial. Sarivan.E. Petrescu“.C. Educaţiei şi Tineretului.C. Pamfil. Ghid teoreticoaplicativ. Alina – Studii de didactica literaturii.C.) Pamfil. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. 9-102). Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.) – Comunicare şi argumentare. Perspective. Editura Aramis Print. Cluj-Napoca. Ghid metodologic. Pamfil. 2002. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Bucureşti. 2003. Bucureşti. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română.. 2002. Editura Polirom. Perspective didactice.E. Parfene. 2005.. Editura Aramis Print.ro). Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.N.. Editura Excelsior Art. ClujNapoca. Cluj-Napoca. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii.ro. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.E. M. 2005 (primele trei capitole. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Programe. a obiectivelor / competenţelor programelor şcolare de limba şi literatura română. Proiectul pentru Învăţământul Rural. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Tămâian. Structuri didactice deschise. secţiunea Preuniversitar. ediţia a V-a. Ligia. Lectura. Editura Paralela 45. 2007. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. pp. 2005. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.edu.   Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenţelor specifice disciplinei: competenţa lingvistică.home. Timişoara.anpro. Cluj-Napoca. Editura Universităţii din Bucureşti. Iaşi. Editura Dacia. Bibliografie                Borchin. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Curriculum Naţional. Liceu. M. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Goia.) 5 . Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. competenţa de comunicare. 1999. 2002. 2006. Casa Cărţii de Ştiinţă. competenţa literară sau culturală. C. 3-4 decembrie 2004.unei programe şcolare a disciplinei.N.

2. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. 1. a unor atitudini afective.3. I (2005) şi II (2006).coe. Adecvarea demersurilor didactice la particularităţile colectivului de elevi. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Stan. reflectată în programele şcolare şi în 6 .2. definitivat. ediţia a II-a. Abordarea conţinuturilor disciplinei. Iaşi. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională.) – Ghid de evaluare. 2. Valorificarea conţinuturilor specifice 1.) Sâmihăian. Proiectarea secvenţele didactice ale evaluării în contexte educaţionale diverse. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Bucureşti. Iaşi. www. Mihaela – Didactica limbii române.1. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. 2001. Secrieru. Limba şi literatura română. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. organizarea şi evaluarea 2. noutăţilor apărute în fiecare dintre ele motivaţionale.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. 1. unor strategii metodice specifice. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. se vor avea în vedere următoarele competenţe: COMPETENŢE GENERALE COMPETENŢE SPECIFICE 1. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităţi şi competenţe intelectuale şi acesteia (literatură. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară). volitive. Editura Sedcom Libris.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăţarea.4. 2. 2007. grade didactice. 3.3. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înţelegerea de către elevi a conţinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziţiile în contexte noi. Departamentul de Politici lingvistice. ediţia a III-a. Editura Polirom.      Sâmihăian. 2006. Florentina. Proiectarea. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susţinut pentru obţinerea gradului I. Andra – Cum se scrie un text?.1.1. Mihail (coord. 2001.1. Şerbănescu. prin valorificarea elev. 2. limbă şi comunicare) şi a operatorii. Construirea unor demersuri didactice activităţii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. Selectarea adecvată a conţinuturilor disciplinei în vederea formării competenţelor. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Site-ul Consiliului Europei. pe formarea complexă a personalităţii conţinuturilor ştiinţifice şi prin folosirea acestuia. Editura Aramis.

3-4 decembrie 2004. www. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. (site-ul Ministerului Cercetării.E.  Ghid metodologic. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română.)  Pamfil. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). secţiunea Preuniversitar. 2002.. Mirela (coord. Repere actuale.manuale. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Editura Universităţii din Bucureşti. 3. 1999. Structuri didactice deschise. 9-102).  Curriculum Naţional. Casa Cărţii de Ştiinţă. Editura Aramis Print. Alina. Aria curriculară Limbă şi comunicare)  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.  Pamfil. Bucureşti. 3. Editura Dacia. Casa Cărţii de Ştiinţă.. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Alina – Studii de didactica literaturii. Editura Paralela 45. Cluj-Napoca. Tămâian.edu. Paradigme didactice. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia.  Limba şi literatura română. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Bibliografie  Borchin. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităţile programelor şcolare ale disciplinei. M. Bucureşti. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Ghid teoreticoaplicativ. 2007.4. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăţarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. Teorie şi aplicaţii.C. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. ediţia a V-a. 2003. 2006.ro. 2005 (primele trei capitole. 2005. Bucureşti.  Pamfil.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.  Parfene.3. 2002.  Goia. Proiectul pentru Învăţământul Rural.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.C.2.  Norel.N. Aria curriculară Limbă şi comunicare. 7 . Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiţionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. Editura Excelsior Art. C. Iaşi.N. 2007.) – Comunicare şi argumentare. Cluj-Napoca. C. Perspective didactice..E. Editura Aramis Print. 2002. Cluj-Napoca. Editura Polirom.. 3. Programe. Timişoara.C. M. Educaţiei şi Tineretului. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. 2005. ClujNapoca. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.E. pp.  Limbă şi literatură.  Lectura. Liceu. Învăţământ primar şi gimnazial. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii.

Site-ul Consiliului Europei. Stan.        Perspective. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. I (2005) şi II (2006). la nivelul fiecărei universităţi. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.home. Editura Sedcom Libris. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Sarivan. Iaşi. 2005. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. cu lucrări apărute în plan local. 8 . ediţia a II-a. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Departamentul de Politici Lingvistice. Şerbănescu. Editura Polirom. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. 2007. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Mihaela – Didactica limbii române. 2001.) Sâmihăian. 2006. definitivat. Editura Aramis.) – Ghid de evaluare. Florentina. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Proiectul pentru Învăţământul Rural. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em.) Sâmihăian. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Andra – Cum se scrie un text?. 2001. Cluj-Napoca (www.ro). ediţia a III-a. Secrieru. www. accesibile candidaţilor.coe.anpro.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Limba şi literatura română. Mihail (coord. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.). Iaşi. grade didactice. Ligia. Petrescu“.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful