Sunteți pe pagina 1din 1

f

a. nivelul calitdlii variazd, in funclie de tehnologia aplicatd; b. nivelul calitdlii variazd,in funclie de standardizarea serviciului gi de
tehnologie;

c. nivelul calitSlii nu depinde de standardizarea serviciului qi de tehnologie. 5. In totalul comer{ului mondial cu servicii comerciale, ponderea cea
a. b.
mai importantl o de{in urmitoarele categorii: serviciile turistice, serviciile ambientale gi serviciile de comunicare" serviciile de transport, serviciile turistice, serviciile de afaceri; serviciile de transport, serviciile de sdndtare qi serviciile sociale. Principalul acord care reglementeazd comer{ul interna{ional cu servicii este: GATT TRIPS GATS. Regula transparenfei impune pir{ilor: sE acorde un tratament favorabil furnizorilor nalionali de servicii; s5 acorde un tratament preferenlial furnizorilor externi de servicii; sd publice toate legile qi reglementdrile.

c.
6. a. b. c. 7. a. b.

c.

8. Nu reprezinti un instrument de politici comerciali folosit in


domeniul comerfului internafional cu servicii: a. restricliile cantitative;

b. obstacolele tehnice;

c. comerlul de stat. 9. Principiul nediscriminirii in comer(ul international cu servicii


presupune acordarea: a. clauzei naliunii celei mai favorizate gi clauzei regimului nalional; b. doar a clatzei naliunii celei mai favorizate; c. doar a clauzei regimului nafionaI.

Bibliografie: 1. De La Guardia C' Molero J., Valadez P., International Competitiveness in Services in Some European Countries: Basic Facts and aPreliminary Attempt
of Interpretation, SETI, Bruges, 2004 2. Iordache 8., ,,Economia comerfului", Ed. Independenla Economicd,

Pite;ti,2009 3. Miron D., ,,Comer! internafional", Ed. ASE, Bucureqti ,2003 4. Nile I., Constantinescu D., Mihdilescu M., ,,Comerful internalional
contemporan", Ed. Independenla economic5, Piteqti, 2005 5. Puiu O., Gust M., Mihdilescu M., ,,Organisme qi politici economice internafionale", Ed. Independenfa economicd, Piteqti, 2006 6. SutE N., ,,Comer! internalional qi politici comerciale contemporane", Ed. Eficient, Bucuregti, 2000