Sunteți pe pagina 1din 32

nout\]i editoriale mai 2012

Peste 280 de eBook-u uri POLIROM [i CARTEA ROMNEASC|


peste 280 de eBook-uri disponibile alte 220 de eBook-uri p`n\ la sf`r[itul anului 2012 c\r]ile noastre pot fi desc\rcate [i de pe Apple iBookstore,
Barnes & Noble (Nook Books) [i Sony Reader Store

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

CUPRINS
Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialectica Luminilor ...... 4 Ioan Petru Culianu, Iter in silvis ................................................... 5 N. Steinhardt, Monologul polifonic ............................................. 6 Norman Manea, Cartea fiului ....................................................... 7 Marta Petreu, O zi din via]a mea f\r\ durere ................................ 8 Aurora Liiceanu, R\nile memoriei ................................................ 9 Gellu Naum, Opere II ................................................................ 10 Gheorghe Cr\ciun, Femei albastre ............................................. 11 Alexandru Ecovoiu, Dup\ Sodoma ............................................ 12 Adrian Chivu, Strada ................................................................. 13 Chuck Palahniuk, Blestema]i ..................................................... 14 Alan Sillitoe, Singur\tatea alerg\torului de curs\ lung\ ............... 15 Andr Breton, Nadja .................................................................. 16 Lev Tolstoi, Sonata Kreutzer [i alte povestiri .............................. 17 Philip Ceallaigh, {i te treze[ti r`z`nd ....................................... 18 Lynn Cullen, Eu s`nt fiica lui Rembrandt .................................... 19
3

Elfriede Jelineck, Pianista .......................................................................... 20 Jonathan Coe, Clubul putregaiurilor .......................................................... 21 Paul Auster, Sunset Park ............................................................................ 22 Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray ...................................................... 23 Horia Ursu, Asediul Vienei ........................................................................ 24 Gnter Grass, Decojind ceapa .................................................................... 25 Georges Simenon, Maigret `[i pierde cump\tul .......................................... 26 Ian Morris, De ce Vestul de]ine `nc\ suprema]ia [i ce ne spune istoria despre viitor ........................................................ 27 Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Go[u (editori), Istoria comunismului din Romnia ........................................................ 28 Florin A. Sava, Psihologia bazat\ pe dovezi empirice .................................. 29 Lucian-Dumitru D`rdal\, Daniel Biro (coord.), Introducere `n rela]iile interna]ionale ........................................................................................ 30 Anamaria Neagu, Transmisiunea `n direct .................................................. 31 Mark Solonin, Butoiul [i cercurile ............................................................. 32

nout\]i editoriale mai 2012

PLURAL M

XXX

Max Horkheimer, Theodor W. Adorno


Dialectica Luminilor
Traducere [i prefa]\ de Andrei Corbea ISBN: 978-973-46-2327-3, 145x225 mm

Lucrare fundamental\ a unui `ntreg curent filosofic, teoria critic\ a {colii de la Frankfurt, `ntre ai c\rui reprezentan]i de marc\ se num\r\ [i g`nditori precum Jrgen Habermas sau Herbert Marcuse, Dialectica Luminilor analizeaz\ procesul logic [i istoric prin care, `n loc s\ contribuie la crearea unei societ\]i mai umane, Luminile ajung s\ se transforme `n contrariul lor mitul sau barbaria pe care voiau s\ le combat\. ~n acest sens, Luminile nu constituie un simplu moment istoric, o mi[care cultural\ [i [tiin]ific\ ce str\bate secolul al XVIII-lea, ci un proces mult mai vast de civilizare, ce cuprinde at`t epoca epopeilor homerice, c`t [i industria cultural\ contemporan\. Autorii caut\ totodat\ s\ afle `n ce m\sur\ proiectul Luminilor poate fi salvat `n condi]iile `n care progresul are [i un aspect distructiv, iar autodistrugerea ra]iunii [i regresul spre mitologie favorizeaz\ pe de alt\ parte instaurarea despotismelor. Din cuprins: Conceptul Luminilor Ulise, sau mitul [i Luminile Juliette, sau Luminile [i morala Industria cultural\: Luminile ca mistificare a maselor MAX HORKHEIMER (1895-1973), filosof [i sociolog, reprezentant al {colii de la Frankfurt. Volume: ber die deutschen Juden, Autoritrer Staat. Die Juden und Europa etc. THEODOR W. ADORNO (1903-1969), filosof, sociolog, muzicolog, reprezentant al {colii de la Frankfurt. Volume: Minima Moralia, Negative Dialektik etc.

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

BIBLIOTECA IOAN PETRU CULIANU

XXX

Iter in silvis I. Eseuri despre gnoz\ [i alte studii


Traduceri de Dan Petrescu [i Hans Neumann Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2239-9, 130x200 mm ISBN ePUB: 978-973-46-2822-3 ISBN PDF: 978-973-46-2823-0

Elementul comun al studiilor ce compun volumul ap\rute `n diverse publica]ii `ntre anii 1975 [i 1980 este fenomenologia cu multiple fa]ete a gnozei. De[i `ntre Grecia antic\ [i epoca lui Mihail Bulgakov s-a scurs mult timp, de[i specula]iile `nc\rcate de pesimism ale lui Empedocle [i Maestrul [i Margareta par separate de un abis, `n m\sura `n care [i unul, [i cel\lalt caut\ un r\spuns la `ntrebarea de unde vine r\ul?, e legitim s\ le compari concluziile pentru a vedea dac\ `ntre ei exist\ sau nu vreo asem\nare. ~n opinia lui Culianu, am`ndoi s`nt duali[ti [i nihili[ti [i, `ntruc`t nihilismul reprezint\ destinul Occidentului modern, autorul exploreaz\ Antichitatea t`rzie, Rena[terea [i romantismul pentru a arunca o lumin\ nou\ asupra c`torva momente ale acestui destin. Din cuprins: Demonizarea cosmosului [i dualismul gnostic Femeia din ceruri [i umbra ei Religia ca instrument al puterii [i mijloc de eliberare `n mediul necre[tin IOAN PETRU CULIANU (1950-1991) a fost profesor de istoria religiilor la University of Chicago. Autorul unor studii consacrate privind gnosticismul [i magia renascentist\. Dintre volumele publicate la Editura Polirom: Eros [i magie `n Rena[tere. 1484 (2003, 2012), Cult, magie, erezii (2003), Jocul de smarald (2005, 2008, 2011), Dic]ionar al religiilor (`mpreun\ cu Mircea Eliade, 2007) [i Tozgrec (2010).

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

SERIA DE AUTOR N. STEINHARDT

XXX

Monologul polifonic
Edi]ie `ngrijit\, studiu introductiv, note, referin]e critice [i indici de {tefan Iloaie Repere biobibliografice de Virgil Bulat Edi]ie cartonat\ Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2534-5, 130x200 mm, 488 p. ISBN ePub: 978-973-46-2696-0 ISBN PDF: 978-973-46-2697-7

Coeditare cu M\n\stirea Sf`nta Ana, Rohia Programat ini]ial s\ apar\ `n vara lui 1989, Monologul polifonic a fost publicat abia `n 1991, la doi ani dup\ moartea autorului. ~n stilul s\u caracteristic, N. Steinhardt acoper\ `n eseurile reunite `n volum o palet\ literar\ larg\, de la SF la genera]ia interbelic\, de la Ion Creang\ la Lucian Blaga [i Octavian Paler, de la S\rmanul Dionis la La Paradis General [i antiromanul lui Bedros Horasangian, dar nu ezit\ nici s\-[i exprime opiniile cu privire la libertatea indivizilor [i a popoarelor `n celebrul text Suflet de rob (sau taina libert\]ii), care a atras aten]ia Securit\]ii. N. STEINHARDT (1912-1989), eseist [i publicist. La Editura Polirom au ap\rut: Jurnalul fericirii (2008), D\ruind vei dob`ndi. Cuvinte de credin]\ (2008), ~n genul... tinerilor (2008), Principiile clasice [i noile tendin]e ale dreptului constitu]ional. Critica operei lui Lon Duguit (2008), Articole burgheze (2008), Primejdia m\rturisirii (2009), ~ntre via]\ [i c\r]i (2010), Escale `n timp [i spa]iu (2010), Geo Bogza (2011), Eseu despre o concep]ie catolic\ asupra iudaismului. Iluzii [i realit\]i evreie[ti (2011), Critic\ la persoana `nt`i (2011), Incertitudini literare (2012).

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

SERIA DE AUTOR NORMAN MANEA

XXX

Cartea fiului
Edi]ie cartonat\ ISBN: 978-973-46-2683-0, 130x200 mm, 262 p.

Publicat\ ini]ial `n 1976, Cartea fiului face parte din ciclul variantelor la un autoportret, al\turi de Captivi. ~ntr-un text dens, Norman Manea vorbe[te despre via]a pictorului renascentist Piero di Cosimo [i despre via]a Siei Strihan `ncarnare a imaginii Simonettei Vespucci pictate de acesta `n chip de Cleopatra, cu un [arpe `ncol\cit `n jurul g`tului , despre figura singular\ a Mentorului [i despre lupta ilegal\, totul pe fundalul unei epoci reconstituite cu mare fidelitate. Un text `n care, dincolo de obsesiile legate de moarte, de spaime [i de gesturile pline de curaj, de suferin]\ [i bucurie, principala preocupare a personajelor este s\ supravie]uiasc\ [i s\-[i men]in\ moralitatea, `n ciuda banalit\]ii [i a rutinei existen]ei. NORMAN MANEA, unul dintre cei mai aprecia]i prozatori romni, profesor de literatur\ european\ [i writer in residence la Bard College, New York. Dintre volumele ap\rute la Editura Polirom: ~ntoarcerea huliganului (2003; ed. a II-a, 2006, 2008, 2011 roman distins cu Premiul Mdicis Etranger), Despre Clovni. Dictatorul [i Artistul (2005), Plicul negru (ed. a V-a, 2007, 2010), ~naintea desp\r]irii. Convorbire cu Saul Bellow (2008), Atrium (ed. a II-a, 2008), Variante la un autoportret (2008), Cuvinte din exil (cu Hannes Stein, 2011), Captivi (ed. a II-a, 2011).

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

SERIA DE AUTOR MARTA PETREU

XXX

O zi din via]a mea f\r\ durere


Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2634-2, 130x200 mm, 360 p. ISBN ePub: 978-973-46-2818-6 ISBN PDF: 978-973-46-2819-3

O colec]ie de eseuri, unele inedite, `n care Marta Petreu reia teme ce au preocupat-o dintotdeauna, dar abordeaz\ [i subiecte mai pu]in prezente `n alte scrieri ale sale. Pe un ton deta[at [i adesea amuzat, ne vorbe[te despre natura timpului [i despre utopia recunoa[terii la Hegel, interpreteaz\ operele lui Eliade, Preda [i Budai-Deleanu, dar [i destinul lui Elias Canetti sau face paralele surprinz\toare, ca aceea `ntre concep]iile marxismului [i ideile Martei din Noul Testament. Amintiri din copil\rie sau experien]e de adult ale autoarei completeaz\ acest volum, conferindu-i pe alocuri accente de confesiune. Din cuprins: Despre un timp sufletesc Marin Preda, cu dragoste [i m`nie De la Oedip la Prometeu Apocrifa secund\ Frica [i Foamea Bioy Casares `ntre nostalgia divinului [i ispita animalit\]ii Lege uman\, lege divin\ MARTA PETREU este profesor de istoria filosofiei romne[ti la Universitatea Babe[Bolyai din Cluj-Napoca [i redactor-[ef al revistei Apostrof. De aceea[i autoare la Editura Polirom: Despre bolile filosofilor. Cioran (2008, 2010), Diavolul [i ucenicul s\u. Nae Ionescu Mihail Sebastian (2009, 2010), Acas\, pe C`mpia Armaghedonului (2011), Apocalipsa dup\ Marta (2011), Cioran sau un trecut deocheat (2011), De la Junimea la Noica. Studii de cultur\ romneasc\ (2011), Filosofia lui Caragiale (2012).

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

SERIA DE AUTOR AURORA LIICEANU

XXX

R\nile memoriei Nuc[oara [i rezisten]a din mun]i


Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2798-1, 120x185 mm, 360 p. ISBN ePub: 978-973-46-2874-2 ISBN PDF: 978-973-46-2875-9

~ntre 1949 [i 1958, satul Nuc[oara a fost centrul mi[c\rii de rezisten]\ din mun]i conduse de Toma Arn\u]oiu. Grupul Arn\u]oiu nu mai exist\; membrii lui au fost executa]i. Exist\ `ns\ supravie]uitorii acelor vremuri [i amintirile lor. Pe baza interviurilor cu ace[ti supravie]uitori, Aurora Liiceanu `ncearc\ s\ reconstituie evenimentele, s\ determine motiva]iile participan]ilor la rezisten]\, s\ clarifice structurile de putere `n grupurile de partizani sau conflictele din cadrul acestora, s\ stabileasc\ o tipologie a tr\d\rii sau a r\zbun\rii. Portretele diferitelor personaje nu p\streaz\ nimic din aura de legend\ pe care le-au conferit-o pove[tile despre mi[carea de rezisten]\, dezv\luind oameni obi[nui]i, cu nelini[ti, speran]e [i temeri, oameni care au scris `ns\ o pagin\ de istorie. Ast\zi: Nuc[oara Trecutul recent: rezisten]\ [i sat Psihologii diferite [i moarte controversat\ Lumea satului Sf`r[itul: de la [antaj la tr\dare Contextul: ]\r\nimea Chiaburimea: elementul du[man Colhozul [i groaza de abandon Leg\tura de s`nge [i leg\tura de p\m`nt AURORA LIICEANU, doctor `n psihologie, cercet\tor senior la Institutul de Filosofie [i Psihologie Constantin R\dulescu-Motru din cadrul Academiei Romne. De aceea[i autoare la Editura Polirom: R\nile memoriei. Nuc[oara [i rezisten]a din mun]i (2003), Prin perdea (2009), Rendez-vous cu lumea (2010, 2012), Patru femei, patru pove[ti (2010, 2011), La taifas (2010), Via]a nu-i croit\ dup\ calapod (2011) [i Cuvinte `ncruci[ate (2012).

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

OPERE

XXX

Gellu Naum
Opere II Proz\
Edi]ie `ngrijit\ [i prefa]\ de Simona Popescu Edi]ie cartonat\ Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-1818-7 (vol. I-IV), 978-973-46-2265-8, 130x200 mm ISBN ePub: 978-973-46-2607-6 ISBN PDF: 978-973-46-2608-3

Dup\ integrala poetic\ Gellu Naum, volumul de proz\ continu\ edi]ia de referin]\ a operei poetului [i prozatorului suprarealist. Acesta reune[te, `n ordine cronologic\, toate c\r]ile de proz\ suprarealist\ ale autorului, de la Medium [i Teribilul interzis, ap\rute `n 1945, p`n\ la Zenobia, romanul publicat pentru prima oar\ `n 1985. Vor urma `n seria de Opere un volum de teatru [i altul cu texte de tinere]e, inclusiv texte scrise `n colaborare, dar [i manifeste, coresponden]\ etc. Nu exist\ distinc]ie `ntre proz\ [i poezie. Eu socotesc [i nu numai eu, probabil o mare parte din lumea poe]ilor c\ poezia [i proza s`nt la fel, s`nt acela[i lucru. Am scris [i proz\ pentru c\ aveam nevoie s\ le spun oamenilor cum am f\cut poezie. Ce poezie? Poezia e acela[i lucru. (Gellu Naum) GELLU NAUM (1915-2001) este unul dintre cei mai importan]i suprareali[ti europeni. Poezia sa, proza [i piesele de teatru au fost traduse `n englez\ (publicate at`t `n SUA, c`t [i `n Marea Britanie), francez\, german\, spaniol\, maghiar\, s`rb\ [i leton\, prob`nd contribu]ia sa la vitalitatea poeziei romne[ti celei mai largi audien]e interna]ionale. A primit numeroase distinc]ii literare, iar `n anul 2000 a fost propus pentru Premiul Nobel.

10

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

FICTION LTD

XXX

Gheorghe Cr\ciun
Femei albastre
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2639-7, 130x200 mm, 256 p. ISBN ePub: 978-973-46-2872-8 ISBN PDF: 978-973-46-2873-5

Romanul r\mas `n manuscris [i ne`ncheiat al cunoscutului scriitor optzecist Gheorghe Cr\ciun a fost anun]at de fragmentele publicate `n reviste literare [i a devenit deja o legend\ printre admiratorii s\i. Legenda se nume[te Femei albastre, o carte despre parcursul ini]iatic al unui b\rbat deja matur la momentul Revolu]iei din 1989, scris\ cu fraza impecabil\ [i cu inteligen]a [i vigoarea caracteristice prozatorului. Personajul central al romanului, un individ divor]at, ce schimb\ slujbe, dar [i femei, alearg\ dup\ o himer\, pe care o vede `ntrupat\ `n f\ptura de celuloid a actri]ei Nicole Kidman. Femeile reale pe care le iube[te senzual nu reu[esc s\-l satisfac\ afectiv. Va r\m`ne el `n bra]ele fidelei, odihnitoarei Ondina sau va ceda vampei inocente Ada Comenschi? Va r\m`ne `n avocatur\ sau va continua s\ scrie romane poli]iste? GHEORGHE CR|CIUN (1950-2007), unul dintre reprezentan]ii de seam\ ai curentului optzecist `n literatura romn\. A publicat romane Acte originale/Copii legalizate (1982), Compunere cu paralele inegale (1988), Frumoasa f\r\ corp (1993) [i Pupa russa (2004) , eseuri [i un volum de proz\ scurt\, desene [i fotografii Mecanica fluidului (2003).

11

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

FICTION LTD

XXX

Alexandru Ecovoiu
Dup\ Sodoma
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2731-8, 130x200 mm ISBN ePub: 978-973-46-2870-4 ISBN PDF: 978-973-46-2871-1

Dup\ o tinere]e libertin\ [i aventuroas\, Thomas, profesor de etic\ `n Copenhaga, `ncepe s\ fie preocupat de descenden]a sa. Donator, c`ndva, pentru o clinic\ specializat\ `n fecund\ri in vitro, vrea s\-[i vad\ copiii unii, poate, deja tineri adul]i. Identitatea lor, ascuns\ `n memoria calculatoarelor clinicii, nu poate r\m`ne la nesf`r[it o tain\ pentru Thomas, care porne[te s\-i caute. Pe fundalul r\t\cirilor eroului `ntr-o lume care, prizonier\ a sexului [i pl\cerii, ar avea nevoie de un nou potop purificator, romanul dezvolt\ o reflec]ie asupra identit\]ii profunde a individului, asupra realit\]ii cuplului, asupra sensului sexualit\]ii. ALEXANDRU ECOVOIU, unul dintre cei mai cunoscu]i autori romni contemporani. De acela[i autor, la Editura Polirom au ap\rut: Saludos (2004, edi]ia a III-a; Premiul Uniunii Scriitorilor din Romnia, 1996; Premiul revistei Observator, Mnchen, 1998), Ordinea (2005), Sigma (2005, edi]ia a II-a; Premiul Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti), Sta]iunea (2007, edi]ia a II-a; Premiul Academiei Romne) [i Cei trei copii-Mozart (2008, edi]ia a II-a; nominalizat la premiul ASPRO).

12

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

EGO. PROZ|

XXX

Adrian Chivu
Strada
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2732-5, 130x200 mm, 248 p. ISBN ePub: 978-973-46-2802-5 ISBN PDF: 978-973-46-2803-2

Istorisit\ la persoana `nt`i de protagonistul s\u, Traian, un b\iat de 11 ani, povestea are `n centru dispari]ia unchiului acestuia, mister `n jurul c\ruia unul dintre prietenii b\iatului construie[te un scenariu `n care unchiul a fost omor`t de so]ia lui, cu ajutorul mamei lui Traian. El `[i convinge prietenii c\ are dreptate [i dezvolt\ scenariul p`n\ la un nivel fabulos, brod`nd o istorie complicat\ `n care intriga poli]ist\ se `mplete[te cu pl\smuiri alimentate de spaim\, supersti]ii [i credin]a `n strigoi. Toate acestea se proiecteaz\ pe fundalul `nt`mpl\rilor m\runte ce recompun nostalgic copil\ria `n Romnia anilor 80: mersul la [coal\ [i poznele mai mult sau mai pu]in inocente din jurul blocului, conflictele dintre grupurile rivale din cartier, schimbul de timbre, completarea oracolului, dar [i emo]iile primei iubiri [i descoperirea sexualit\]ii. O poveste plin\ de umor, sensibilitate discret\ [i triste]e despre candoarea [i cruzimile vrstei. ADRIAN CHIVU este autorul volumelor Schizosonet (2005), Caiet de desen (2008), Exit (2008), Benzi desenate (2009), Obraji alba[tri, pleoape verzi [i buze mov (2010). Romanul s\u de debut, Caiet de desen, a fost tradus `n limba italian\ (2011) [i a ob]inut premiul Insula Europea (2009), precum [i o men]iune special\ din partea comisiei de acordare a Premiului Francesco Alziator (2011).

13

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

BIBLOTECA POLIROM. PROZ| XXI

XXX

Chuck Palahniuk
Blestema]i
Traducere din limba englez\ de Vlad Pojoga ISBN: 978-973-46-2646-5, 130x200 mm

Romanul Blestema]i poart\ `n sine imaginea unui Woodstock etern, cu celebrit\]i de prima pagin\ b\t`ndu-i drumurile (v-a]i putea `nt`lni la un bulg\re de popcorn caramelizat cu Frank Sinatra, John Lennon, Jackie Onassis sau chiar cu Norman Mailer), `ngreunat totu[i de birocra]ia `nfior\toare a demonilor [i de proiec]iile nesf`r[it de plicticoase ale clasicului film hollywoodian Pacientul englez. E[ti acolo, Satan? S`nt eu, Madison, strig\ feti]a de treisprezece ani, cu mintea [i limba ascu]ite ca briciul, care face raportul iadului de la fa]a locului. Expediat\ pe lumea cealalt\ de o supradoz\ de marijuana, Madison e nevoit\ s\-[i petreac\ ve[nicia `n compania unei g\[ti mai pestri]e dec`t pilulele ce asigur\ fericirea mamei sale multimiliardare. ~mpreun\ cu o majoret\ cu pantofi contraf\cu]i, cu un fotbalist, un tocilar [i un punkist, Madison traverseaz\ De[ertul de M\trea]\ [i Valea Scutecelor Folosite pentru ca, p`n\ la urm\, s\-l `nfrunte pe Satan `n propria fort\rea]\ dr\ceasc\. Supranumit portdrapelul genera]iei nihiliste, CHUCK PALAHNIUK s-a n\scut `n 1962. Este autorul controversatului Fight Club, publicat `n 1996 [i devenit un clasic al literaturii underground. ~n 1999, Palahniuk public\ Supravie]uitor [i Mon[tri invizibili, urmate de Sufocare (2001), C`ntec de leag\n (2002), Jurnal (2003), B`ntui]ii (2005), Rant (2007) [i Pygmy (2009). A mai publicat o carte de amintiri [i `nsemn\ri de c\l\torie, Fugari & refugia]i (2003), [i un volum de eseuri, Mai ciudat dec`t fic]iunea (2004). P`n\ `n prezent, `n colec]ia Biblioteca Polirom au ap\rut romanele Fight Club (2004), Sufocare (2004), Jurnal (2006), C`ntec de leag\n (2007), Mon[tri invizibili (2008), Rant (2009), Supravie]uitor (2009) [i Pygmy (2011).

14

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

BIBLOTECA POLIROM. PROZ| XX

XXX

Alan Sillitoe
Singur\tatea alerg\torului de curs\ lung\
Traducere din limba englez\ de Ciprian {iulea ISBN: 978-973-46-2831-5, 106x180 mm

Nuvela Singur\tatea alerg\torului de curs\ lung\ (The Loneliness of the Long-Distance Runner) a fost publicat\ `n 1959 [i ecranizat\ `n 1962, dup\ un scenariu scris de autor, `n regia lui Tony Richardson. Filmul i-a adus actorului Tom Courtney (cunoscut publicului pentru rolurile de mai t`rziu din filme precum Doctor Jivago sau Noaptea generalilor) un Premiu Bafta pentru debut `n 1963. Protagonistul, un t`n\r rebel, ajunge s\ fie `nchis pentru o spargere, `ntr-un centru de corec]ie unde i se ofer\ [ansa s\ ia parte la un concurs de cros pe distan]e lungi. Dimine]ile friguroase, chinuitoare [i orele lungi de alergare `l fac s\ se g`ndeasc\ la lumea din jur, cu ipocrizia ei, lipsa de moralitate [i ]elurile superficiale. Al\turi de aceast\ nuvel\, volumul con]ine alte c`teva povestiri, printre care: Unchiul Ernest, Domnul Raynor `nv\]\torul, Fotografia cu barca de pescuit, Arca lui Noe, S`mb\t\ dup\-amiaz\, Declinul [i pr\bu[irea lui Frankie Buller. ALAN SILLITOE (1928-2010) s-a n\scut `n Nottingham. Reprezentant al Genera]iei Tinerilor Furio[i, din Anglia anilor 50, a scris numeroase romane [i povestiri, abord`nd mai ales o tematic\ social\, precum Saturday Night and Sunday Morning (1958), despre atmosfera decep]ionant\ [i derizorie a clasei muncitoare `n anii de dup\ r\zboi, The General (1960), A Start in Life (1970), Ragmans Daughter (1972), The Widowers Son (1976), [i a publicat de asemenea c`teva volume de eseistic\ [i de poezii. ~n 1997 este ales membru al Societ\]ii Regale de Literatur\ britanice.

15

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

BIBLOTECA POLIROM. SERIA CLASICII MODERNIT|}II

XXX

Andr Breton
Nadja
Traducere din limba francez\ de Bogdan Ghiu ISBN: 978-973-46-2434-8, 106x180 mm

Nadja (1928), un roman-manifest cu puternice influen]e autobiografice, este una dintre capodoperele absolute ale suprarealismului. Mai mult dec`t o simpl\ nara]iune ce urmeaz\ pa[ii unui t`n\r prin Paris [i leg\tura lui cu o femeie, ea reprezint\ o obsesie ce `l va urm\ri `ntreaga via]\. Cartea con]ine de asemenea un grupaj de patruzeci [i patru de fotografii ce surprind oameni, locuri, obiecte [i situa]ii. Nadja, care `n rus\ `nseamn\ speran]\, este o punte `ntre fantezie [i lume, este felul `n care fantezia `[i g\se[te loc, nu `ntotdeauna palpabil, `n realitate, construind un mod de a fi cu spiritul `n prezent [i de a te bucura pe deplin de starea de fapt. Este o stare mental\, o viziune, iar cititorul `[i poate pune deseori `ntrebarea dac\ ea exist\ cu adev\rat.
ANDR BRETON (1896-1966), unul dintre fondatorii [i teoreticienii suprarealismului, a influen]at prin operele sale de o incontestabil\ originalitate `ntreaga scriitur\ a secolului XX. De[i [i-a f\cut debutul literar la o v`rst\ fraged\, s-a dedicat o vreme studiului medicinei [i psihiatriei, aplic`nd unele dintre principiile acestora scriiturii sale. Dup\ desp\r]irea de dadaism, c\ruia i s-a al\turat `n 1916, a fondat `mpreun\ cu alte personalit\]i literare grupul suprarealist, ale c\rui linii generale s`nt schi]ate `n faimoasele sale manifeste. Volumele de poezii, povestiri [i eseuri publicate de Breton de-a lungul vie]ii ilustreaz\ perfect principiile acestui curent, aduc`nd un suflu inedit literaturii din epoc\.

16

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

BIBLOTECA POLIROM. CLASICI UNIVERSALI

XXX

Lev Tolstoi
Sonata Kreutzer [i alte povestiri
Traducere din limba rus\ de Magda Achim, Ana-Maria Brezuleanu, Leonte Ivanov, Marina Vraciu Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2455-3, 130x200 mm ISBN ePub: 978-973-46-2869-1 ISBN PDF: 978-973-46-2869-8

Volumul Sonata Kreutzer [i alte povestiri reune[te textele care dezvolt\, de-a lungul unei perioade de peste cincizeci de ani, teme tolstoiene celebre. ~n nuvela Cazacii (1852-1862), eroul, un t`n\r aristocrat, redescoper\ bucuria comunic\rii cu natura, via]a fireasc\ [i integr\ a omului simplu. Sonata Kreutzer, povestea unei gelozii care duce la crim\, interzis\ la vremea public\rii, face parte dintr-un ciclu de scrieri ce critic\ din ce `n ce mai accentuat morala vremurilor, institu]iile statului, Biserica, civiliza]ia [i cultura, `ntregul mod de via]\ specific claselor cultivate. De asemenea, interesul autorului se `ndreapt\ spre temele mor]ii, p\catului, c\in]ei [i rena[terii morale, `n jurul c\rora s`nt construite nuvelele Moartea lui Ivan Ilici (1884-1886), P\rintele Serghie (1890-1898) [i Hadji-Murat (1896-1904). Al\turi de acestea, colec]ia de fa]\ include povestirile: Doi husari (1856), Cele trei mor]i (1858), ~nsemn\rile unui nebun (1884-1886), Trei pustnici (1886), Dup\ bal (1903), Cuponul fals (1903-1904), Kornei Vasiliev (1905). LEV TOLSTOI (1828-1910), celebrul scriitor rus, este autorul unei opere `n care individualul [i na]ionalul cap\t\ dimensiuni universale. ~ncep`nd cu trilogia autobiografic\ scris\ `n perioada 18521857, romanele Copil\ria, Adolescen]a [i Tinere]ea, sondarea fluidit\]ii universului interior [i a temeiurilor morale ale omului a devenit principala tem\ a operelor sale. Dintre scrierile sale celebre fac parte romanele R\zboi [i pace (1863-1869), Anna Karenina (1877) [i ~nvierea (1889-1899).

17

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

BIBLOTECA POLIROM. PROZ| XXI

XXX

Philip Ceallaigh
{i te treze[ti r`z`nd
Traducere din limba englez\ de Dan Sociu ISBN: 978-973-46-2692-2, 106x180 mm

Cu un aer de proz\ realist-minimalist\, romanul lui Philip Ceallaigh are asupra cititorului romn efectul de literatur\ a insolitului. Realit\]ile noastre s`nt ca de[ertul pentru beduini at`t de familiare, c\ ne-au devenit de mult aproape invizibile. Nu mai vedem blocurile `n care ne-am n\scut [i am tr\it at`tea decenii, pentru c\ ne-am ata[at de ele. La fel se `nt`mpl\ [i cu str\zile, cu rela]iile dintre oamenii de aici, cu perspectiva noastr\ asupra dragostei [i prieteniei, cu rela]iile de putere, distrac]iile [i toate celelalte lucruri obi[nuite [i `nt`mpl\toare. Privirea mediat\ de proz\ a irlandezului tr\itor la Bucure[ti le insoliteaz\ [i le cur\]\ de minciuna ata[amentului, ca perspectiva unui extraterestru naturalizat `ntr-un univers str\in, ce se proiecteaz\ asupra `ntregii vie]i a planetei de adop]ie. PHILIP CEALLAIGH s-a n\scut `n Waterford, Irlanda. A `nv\]at s\ citeasc\ folosindu-se de dialogurile din benzile desenate, a trecut la c\r]i despre animale [i, la v`rsta de 9 ani, a f\cut o pasiune pentru literatura SF. A tr\it `n diverse locuri, precum Anglia, Rusia, Spania, Statele Unite, Georgia sau Kosovo, schimb`nd slujbele la fel de frecvent ca domiciliile. Din 2000 s-a stabilit `n Bucure[ti, unde a lucrat ca editor [i translator. Asemenea majorit\]ii personajelor sale, este alergic la mediul corporatist, la orarul fix [i la meseriile bine pl\tite, drept care, pentru o scurt\ perioad\, a fost singurul irlandez care a muncit ilegal pe un [antier din Romnia. La Editura Polirom i-au fost publicate c\r]ile ~nsemn\ri dintr-un bordel turcesc (2007) [i Ce dulce e lumina (2009).

18

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

BIBLOTECA POLIROM. SERIA PROZ| XXI

XXX

Lynn Cullen
Eu s`nt fiica lui Rembrandt
Traducere din limba englez\ de Natima M`ndril\ ISBN: 978-973-46-1300-7, 130x200 mm

Dup\ ce mama `i moare de cium\ [i fratele pleac\ s\ se stabileasc\ `ntr-un loc `ndep\rtat, Cornelia van Rijn, o fat\ de nici 14 ani, `[i d\ seama c\ nu mai are nici un prieten sau confident, cu excep]ia tat\lui ei, un om str\in de conven]iile contemporanilor. Ajuns `n dizgra]ia clasei privilegiate din Amsterdam pentru c\ refuz\ s\-[i ajusteze arta la gusturile patronilor culturali, Rembrandt van Rijn e acum, din c`te se b`rfe[te, la un pas de nebunie [i nu o mai are dec`t pe fiica lui. ~ns\ [i ea e b`ntuit\ de propriile secrete scandaloase, g\sindu-[i bucuria doar `n `nt`lniri tainice cu Carel, fiul unui magnat al comer]ului naval. Dar `n via]a ei mai este cineva: Neel, ultimul ucenic al tat\lui s\u, al c\rui devotament nezdruncinat fa]\ de Rembrandt o uime[te [i o emo]ioneaz\ profund. Eu s`nt fiica lui Rembrandt se sprijin\ `ndeaproape pe evenimentul istoric, pe fundalul c\ruia creeaz\ un scenariu despre maturizarea [i emanciparea unei femei de sub umbra cople[itoare a tat\lui, ce amenin]\ s\ `i eclipseze toate visele. LYNN CULLEN (n. 1955) este o autoare de romane istorice [i c\r]i pentru copii foarte apreciat\ de critic\ [i de public, decern`ndu-i-se numeroase premii literare. The Creation of Eve a fost recunoscut drept unul dintre cele mai bune romane ale anului 2010 de c\tre criticii ziarului The Atlanta Journal-Constitution, iar Eu s`nt fiica lui Rembrandt a figurat pe lista celor mai bune romane istorice pentru publicul t`n\r ale anului 2008. Ultimul ei roman, Reign of Madness, o are drept eroin\ pe Juana cea Nebun\, fiica reginei Isabella [i a regelui Ferdinand al Spaniei.

19

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

TOP 10+

XXX

Elfriede Jelineck
Pianista
Traducere din limba german\ de Nora Iuga Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2654-0, 106x180 mm ISBN ePub: 978-973-46-2726-4 ISBN PDF: 978-973-46-2727-1

Romanul Pianista a fost ecranizat `n regia lui Michael Haneke, `ntr-o o produc]ie cu Isabelle Huppert, Beno`t Magimel [i Annie Girardot `n rolurile principale, [i a ob]inut Marele Premiu la Festivalul de la Cannes din 2001. Romanul Pianista (1983) o are `n prim-plan pe Erika Kohut, o celibatar\ de 35 de ani sacrificat\ de mama sa autoritar\ pe altarul artei. Nefiind destul de talentat\ ca s\ devin\ pianist\ de concert, ea este `ns\ silit\ s\ se resemneze cu statutul de profesoar\ la Conservatorul din Viena. Erika locuie[te `nc\ al\turi de mama ei [i toat\ lumea o consider\ o fiic\-model, `ns\ are o latur\ pervers\ ascuns\: merge la peep show-uri [i frecventeaz\ localuri dubioase, unde imigran]ii aga]\ femei, frustr\rile sexuale [i emo]ionale `mping`nd-o spre sadomasochism. C`nd unul dintre studen]i se `ndr\goste[te de ea, Erika `l supune unor chinuitoare ritualuri sadomasochiste, iar iubirea imposibil\ dintre ei se `ndreapt\ inevitabil spre dezastru. ELFRIEDE JELINECK s-a n\scut `n 1946, `n or\[elul austriac Mrzzuschlag. A f\cut studii de muzic\, teatru [i istoria artei. Cu toate c\ [i-a `nceput cariera literar\ ca poet\, s-a orientat `n scurt\ vreme spre roman, care i-a adus recunoa[terea criticii [i a publicului larg. A semnat numeroase scenarii de film [i librete de oper\, disting`ndu-se [i ca o valoroas\ traduc\toare [i eseist\. ~n 2004, activitatea sa literar\ a fost recompensat\ cu Premiul Nobel pentru Literatur\. Aceleia[i autoare la Editura Polirom i-au mai fost traduse romanele: Exclu[ii (2005), Amantele (2006) [i L\comie (2008).

20

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

TOP 10+

XXX

Jonathan Coe
Clubul putregaiurilor
Traducere din limba englez\ de Radu Paraschivescu Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2681-6, 106x180 mm ISBN ePub: 978-973-46-2806-3 ISBN PDF: 978-973-46-2807-0

Clubul putregaiurilor, ap\rut `n 2001, are ca fundal Anglia anilor 70, marcat\ de nelini[ti sociale, tensiuni interetnice, mode culturale [i obsesii identitare. ~ntr-un ora[ deturnat de la ritmurile sale obi[nuite, ac]iunea se `ncheag\ `n jurul c`torva liceeni afla]i la v`rsta ingrat\ a primelor amoruri, aspira]ii [i tr\d\ri. Captiva]i de ideea unei cariere umaniste `n plin declin industrial, ace[tia descoper\ pe cont propriu ceea ce p\rin]ii [i [coala s-au ferit sau n-au [tiut s\ le spun\. Lumea lor cunoa[te schimb\ri spectaculoase de la o zi la alta, adev\rul din c\r]i corespunde tot mai rar celui din via]a de zi cu zi, iar elanul tinere]ii `ncaseaz\ corec]ii c`nd ustur\toare, c`nd de-a dreptul comice.
JONATHAN COE s-a n\scut `n 1961, la Birmingham. Romanele sale Femeia `nt`mpl\toare (1987), Un strop de dragoste (1989) [i Piticii mor]ii (1990; Polirom, 2006) impun o nou\ voce a literaturii britanice contemporane. Pentru romanul Casa somnului (1997; Polirom, 2001), considerat\ capodopera sa, i se decerneaz\ Writers Guild Award [i Prix Mdicis Etranger. La Editura Polirom au ap\rut de asemenea Ce h\cuial\! (2008), Clubul putregaiurilor (2004), Cercul `nchis (2006), Ploaia `nainte s\ cad\ (2009), ~nsp\im`nt\toarea via]\ personal\ a lui Maxwell Sim (2011).

21

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

TOP 10+

XXX

Paul Auster
Sunset Park
Traducere din limba englez\ de Daniela Rogobete ISBN: 978-973-46-2693-9, 106x180 mm

Miles, un t`n\r de 28 de ani, `[i petrece vremea cutreier`nd [esurile Floridei ca s\ fotografieze peisajul dezolant [i obiectele l\sate `n urm\ de familiile nevoite s\-[i p\r\seasc\ locuin]ele ipotecate, ajunse `n proprietatea b\ncilor, `n plin\ criz\ economic\. Miles are un trecut plin de suferin]\, dup\ un accident `n urma c\ruia [i-a omor`t fratele vitreg [i care a atras dup\ sine izolarea de tat\ [i de mama sa vitreg\. Dup\ ce rela]ia cu o adolescent\ minor\ declan[eaz\ un scandal `n familia fetei, Miles hot\r\[te s\ se `ntoarc\ `n Brooklyn; aici locuie[te `ntr-o cas\ abandonat\, al\turi de al]i locatari cu propriile probleme, preg\tindu-se pentru inevitabila confruntare cu tat\l s\u, pe care nu l-a mai v\zut de mul]i ani. Sunset Park construie[te o atmosfer\ de mit `n plin\ contemporaneitate, o poveste despre dragoste [i iertare nu doar `ntre b\rba]i [i femei, ci [i `ntre ta]i [i fii. PAUL AUSTER (n. 1947) este unul dintre cei mai influen]i scriitori americani ai zilelor noastre. Autor prolific, a publicat volume de poezie, eseistic\ [i proz\ autobiografic\. A debutat `n 1985 cu Ora[ul de sticl\, urmat de Fantome [i Camera `ncuiat\, care alc\tuiesc Trilogia New Yorkului. Palatul lunii (1989), Leviatan (1992) [i Mr. Vertigo (1994) `i consolideaz\ reputa]ia de scriitor preocupat de experimentul lingvistic [i de jocul ideilor. La Editura Polirom i-au mai fost traduse romanele: Tombuctu (2003), Cartea iluziilor (2004), Nebunii `n Brooklyn (2007) [i Un om `n `ntuneric (2010).

22

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

TOP 10+

XXX

Oscar Wilde
Portretul lui Dorian Gray
Traducere din limba englez\ de Magda Teodorescu Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2642-7, 106x180 mm ISBN ePub: 978-973-46-2828-5 ISBN PDF: 978-973-46-2642-7

Portretul lui Dorian Gray (1891), singurul roman al lui Wilde, a st`rnit controverse aprinse `n presa victorian\ din pricina accentelor sale homosexuale. Jocul la care scriitorul englez `[i face p\rta[i cititorii este acela de a privi `n dou\ oglinzi diferite, ambele deformatoare, destinul unui om supus `n aceea[i m\sur\ realit\]ii [i fic]iunii. Cu alte cuvinte, ni se ofer\ [ansa de a p\trunde `n lumea lui Dorian Gray, cet\]ean al lumii [i, `n acela[i timp, al artei, om superficial [i, `n acela[i timp, interiorizat. Capodopera lui Oscar Wilde devine astfel, dincolo de arta narativ\, o invita]ie de a medita asupra condi]iei artistului care penduleaz\ permanent `ntre cele dou\ lumi ale sale: cea obiectiv\ (societatea) [i cea subiectiv\ (arta). Romanul a avut o influen]\ major\ asupra literaturii epocii sale, fiind adaptat `n numeroase r`nduri pentru scen\, pentru televiziune [i pentru marele ecran.
OSCAR WILDE (1854-1900) s-a n\scut la Dublin, `ns\ dup\ `ncheierea studiilor la Trinity College s-a stabilit la Londra. Poet, dramaturg [i prozator, a publicat de-a lungul vie]ii numeroase volume de poezii [i povestiri, piese de teatru [i eseuri. Nonconformist, dispre]uind conven]iile morale, a dus o via]\ pe m\sura personalit\]ii sale. Crea]ia lui se distinge prin subtilitatea caustic\ a satirei [i ingeniozitatea paradoxului, verva sc`nteietoare a replicilor, rafinamentul cizel\rii stilistice a frazelor. De acela[i autor, la Editura Polirom au ap\rut volumele: Dec\derea minciunii (2001) [i De Profundis (2003).

23

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

TOP 10+

XXX

Horia Ursu
Asediul Vienei
Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2653-3, 106x180 mm, 396 p. ISBN ePub: 978-973-46-2876-6 ISBN PDF: 978-973-46-2877-3

Asediul Vienei a fost distins cu Premiul Ion Creang\ al Academiei Romne [i Premiul pentru proz\ al Uniunii Scriitorilor din Romnia.
O fresc\ a Transilvaniei dup\ al doilea r\zboi mondial din perioada comunismului triumf\tor p`n\ `n epoca tranzi]iei postrevolu]ionare , un roman al nostalgiilor central-europene, al declinului unei lumi cu r\d\cini aristocratice. Personajele romni, unguri, germani, evrei, armeni, care alc\tuiesc un mediu multietnic, unde diferen]ele lingvistice nu reprezint\ un obstacol `n calea comunic\rii au `n comun m`ndria apartenen]ei la un fost imperiu, dar [i complexul c\ locuiesc departe de centru, de o Vien\ imaginat\ ca un loc al miracolelor. ~ns\ nici Viena nu mai e ce a fost [i, mai mult, lumea `ntreag\ pare s\ se fi schimbat complet `n ultima jum\tate de secol: `n timp ce vechii aristocra]i decad, fo[tii v`nz\tori la Gostat devin `ntreprinz\tori de succes dup\ Revolu]ie, ajung`nd s\ cumpere nu doar superbele case ale celor dint`i, ci chiar [i cavourile lor. HORIA URSU este absolvent al Facult\]ii de Filologie, doctor `n filologie al Universit\]ii Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca, unde pred\ cursuri `n cadrul Departamentului de limbi moderne [i comunicare `n afaceri. A fost profesor asociat la Universitatea Jules Verne, Amiens, Fran]a, `n 1990 [i 1991. A debutat `n volumul colectiv Debut 86 la Editura Cartea Romneasc\, unde a mai publicat Anotimpurile dup\ Zenovie, `n 1988. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Romnia.

24

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

ESEURI {I CONFESIUNI

XXX

Gnter Grass
Decojind ceapa
Traducere de Victor Scorade] ISBN: 978-973-46-2734-9, 106x180 mm, 480 p.

Cartea autobiografic\ lui Gnter Grass publicat\ `n 2006 a st`rnit controverse aprinse `n presa din `ntreaga lume dup\ ce, la v`rsta de 80 de ani, c`[tig\torul Premiului Nobel al Germaniei postnaziste a povestit pentru prima dat\ c\, `n timpul celui de-al doilea r\zboi mondial, c`nd avea 16 ani, s-a `nrolat voluntar `n trupele Waffen-SS. Copil\ria petrecut\ `ntr-un apartament `nghesuit din Danzig, bravada tinere]ii printre ruinele Germaniei de dup\ r\zboi, foamea de alimente, de dragoste [i de art\, precum [i geneza celebrului s\u roman Toba de tinichea s`nt doar c`teva coordonate ale autobiografiei sale, care ne dezv\luie un Gnter Grass `n postura sa cea mai intim\, chiar [i cu riscul unei sinucideri morale, cum titrau ziarele siderate de m\rturisirea surprinz\toare a scriitorului. GNTER GRASS, unul dintre cei mai aprecia]i scriitori germani ai secolului XX, s-a n\scut `n 1927, la Danzig. A publicat numeroase volume de poezie, teatru, eseuri [i memorii, dar genul care i-a adus succesul interna]ional a fost romanul. La Editura Polirom au ap\rut romanele ~n mers de rac (2002), Toba de tinichea (2005, 2007, 2012), Anestezie local\ (2008), Pisica [i [oarecele (2009) [i volumele de memorii Decojind ceapa (2007), Aparatul de fotografiat (2008) [i Secolul meu (2011). Activitatea sa literar\ a fost recompensat\ cu cele mai prestigioase distinc]ii, culmin`nd cu Premiul Nobel pentru Literatur\ (1999).

25

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

SERIA MAIGRET

XXX

Georges Simenon
Maigret `[i pierde cump\tul
Traducere de Nicolae Constantinescu ISBN: 978-973-46-2635-9, 130x200 mm, 192 p.

Emile Boulay, patronul mai multor cabarete din cartierul Montmartre [i de pe Champs-Elyses, este g\sit strangulat `n apropiere de cimitirul Pre-Lachaise. ~ncerc`nd s\ rezolve aceast\ crim\, ce pare opera unui amator, Maigret descoper\ c\ patronul, un om foarte econom, retr\sese de cur`nd 500.000 de franci din cont. Pe m\sur\ ce ancheta avanseaz\, el afl\ de asemenea c\ Boulay, care aparent nu avea du[mani, nu era str\in de moartea unui r\uf\c\tor pe nume Mazotti, dar [i c\ avocatul acestuia le cerea clien]ilor s\i bani, sub pretextul c\ trebuia s\-l mituiasc\ pe Maigret. Comisarul se confrunt\ acum cu o dubl\ problem\: pe de o parte, trebuie s\ g\seasc\ asasinul, iar pe de alta, este nevoit s\-[i apere imaginea... GEORGES SIMENON (1903-1989), unul dintre cei mai cunoscu]i autori de literatur\ poli]ist\. P`n\ `n prezent, c\r]ile sale au fost v`ndute `n peste 850 de milioane de exemplare `n `ntreaga lume. ~n aceea[i serie: Maigret [i vagabondul Maigret [i fantoma R\bdarea lui Maigret Pivni]ele hotelului Majestic

26

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

HISTORIA

XXX

Ian Morris
De ce Vestul de]ine `nc\ suprema]ia [i ce ne spune istoria despre viitor
Traducere de Irina Vainovski-Mihai [i Miruna Voiculescu ISBN: 978-973-46-2444-7, 160x235 mm

O monumental\ istorie a lumii, ce `ncepe acum circa 50.000 de ani cu migra]ia lui Homo sapiens din Africa spre Asia [i Europa [i ajunge p`n\ la actuala domina]ie a Vestului asupra restului lumii. ~n plus, identific`nd permanent modele de dezvoltare `n istorie, autorul face predic]ii interesante despre ceea ce ne va aduce viitorul. Ian Morris vede evolu]ia umanit\]ii `ntr-o manier\ cvasideterminist\, `n care geografia condi]ioneaz\ dezvoltarea social\, iar aceasta din urm\ schimb\ `n]elesurile geografiei. Ciclurile identificate `n istorie `l conduc la concluzia c\ Estul trebuie s\ r\stoarne suprema]ia Vestului `n urm\torul secol. Totodat\ lumea globalizat\ [i evolu]ia tehnologic\ vor face `ns\ ca acest pattern fundamental `n istoria umanit\]ii, conform c\ruia Estul [i Vestul se succed\ ca modele civiliza]ionale, s\ devin\ caduc, iar geografia s\ `[i piard\ pentru prima dat\ relevan]a `n `n]elegerea istoriei. Din cuprins: ~nainte de Est [i Vest Vestul preia conducerea M\surarea trecutului Estul recupereaz\ decalajul Um\r la um\r Declin [i pr\bu[ire Epoca Orientului Occidentul recupereaz\ decalajul Epoca Occidentului De ce Vestul de]ine suprema]ia... deocamdat\ IAN MORRIS este profesor de istorie la Stanford University. Dintre lucr\rile publicate men]ion\m: Death-Ritual and Social Structure in Classical Antiquity (1992), Archaeology as Cultural History (2000).

27

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

HORS COLECTION

XXX

Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Go[u (editori)


Istoria comunismului din Romnia Vol. al II-lea: Documente. Perioada Nicolae Ceau[escu (1965-1971)
Edi]ie cartonat\ ISBN: 978-973-46-2553-6, 170x240 mm

Volum ap\rut sub egida Comisiei preziden]iale pentru analiza dictaturii din Romnia Al doilea volum al Istoriei comunismului din Romnia con]ine 102 documente, `n cea mai mare parte inedite, din arhive: note, stenograme, rapoarte, decizii. Documentele reflect\ principalele preocup\ri ale conducerii din epoca respectiv\: consolidarea pozi]iei lui Nicolae Ceau[escu la conducerea partidului prin `ndep\rtarea persoanelor incomode [i `nlocuirea cu persoane loiale, apari]ia cultului personalit\]ii, Decretul 770/1966 de interzicere a avorturilor [i aplicarea acestuia, `n\sprirea controlului plec\rilor `n str\in\tate [i intensificarea urm\ririi str\inilor veni]i `n Romnia, m\surile pentru contracararea activit\]ii cultelor, trecerea Securit\]ii sub controlul Comitetului Central, activitatea mili]iei, invadarea Cehoslovaciei [i reac]ii ale regimului la aceasta. MIHNEA BERINDEI este cercet\tor la Institut des Sciences Sociales du Politique, CNRS. La Editura Polirom a mai publicat Ultimul deceniu comunist. Scrisori c\tre Radio Europa Liber\, vol. I (`n colab., 2010). DORIN DOBRINCU este director al Arhivelor Na]ionale ale Romniei. La Editura Polirom a mai publicat Listele mor]ii. De]inu]i politici deceda]i `n sistemul carceral din Romnia potrivit documentelor Securit\]ii, 1945-1958 (2008). ARMAND GO{U este conferen]iar al Facult\]ii de {tiin]e Politice, Universitatea din Bucure[ti.

28

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

COLLEGIUM. PSIHOLOGIE

XXX

Florin A. Sava
Psihologia bazat\ pe dovezi empirice Ghid practic de cercetare `n psihologie
Prefa]\ de Daniel David ISBN: 978-973-46-2238-2, 160x235 mm

~n general, exist\ o ruptur\ `ntre cuno[tin]ele oferite de manualele introductive de metodologia cercet\rii `n psihologie [i standardele existente la ora actual\ la nivel interna]ional. Primele ofer\ o serie de informa]ii introductive, dar insuficiente pentru a r\spunde cerin]elor de a realiza o cercetare competitiv\ la nivel interna]ional din punct de vedere metodologic. Volumul r\spunde acestei nevoi [i acoper\ golul existent `n bibliografia autohton\ privind cuno[tin]ele metodologice necesare pentru a putea realiza cercet\ri de calitate, oferind un set de bune practici din perspectiva curentului majoritar `n psihologia actual\ psihologia bazat\ pe dovezi empirice (evidence-based psychology). Din cuprins: Mituri moderne despre cercetarea de v`rf `n psihologie Bazele cercet\rii fundamentate pe dovezi empirice O prezentare sintetic\ a conceptelor metodologice [i statistice esen]iale Un ghid simplificat de alegere a metodelor statistice utilizate Standardele APA de redactare a unui articol de specialitate FLORIN A. SAVA este conferen]iar universitar doctor [i [eful Catedrei de psihologie de la Universitatea de Vest din Timi[oara, cadru didactic asociat la Catedra de psihologie clinic\ [i psihoterapie de la Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca. De acela[i autor la Editura Polirom: Metode implicite de investigare a personalit\]ii (coord., 2011).

29

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

COLLEGIUM. RELA}II INTERNA}IONALE

XXX

Lucian-Dumitru D`rdal\, Daniel Biro (coord.)


Introducere `n rela]iile interna]ionale Teme centrale `n politica mondial\
Prefa]\ de Andrei Miroiu Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\ ISBN print: 978-973-46-2227-6, 160x235 mm ISBN ePUB: 978-973-46-2466-9 ISBN PDF: 978-973-46-2467-6

Manualul se adreseaz\ studen]ilor de la Rela]ii interna]ionale [i studii europene [i de la {tiin]e politice care, dincolo de cunoa[terea teoriilor domeniului, doresc s\ `[i dezvolte abilit\]ile de interpretare a evenimentelor curente din politica mondial\. Autorii ofer\ o prezentare succint\, oriunde este posibil, [i a unei perspective romne[ti asupra evolu]iilor interna]ionale [i totdat\ asigur\ un nivel c`t mai accesibil lucr\rii, apt s\ o fac\ interesant\ pentru publicul general, receptarea textelor nefiind condi]ionat\ de acumularea prealabil\ a unor cuno[tin]e teoretice. Din cuprins: Suveranitatea Hegemonia Proliferarea nuclear\ Transferurile de armament Interven]ia umanitar\ Terorismul Conflictele `nghe]ate Diploma]ia Organizarea interna]ional\ Integrarea regional\ Guvernan]a global\ Dezvoltarea Lumea a Treia Economia interna]ional\ Energia Mediul Democratizarea Religia Cultura LUCIAN-D DUMITRU D~RDAL| este lector universitar doctor la Universitatea Mihail Kog\lniceanu din Ia[i [i coordonatorul colec]iei Collegium. Rela]ii interna]ionale a Editurii Polirom. DANIEL BIRO este lector universitar doctor `n cadrul School of Communication, International Studies and Languages, University of South Australia.

30

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

COLLEGIUM. MEDIA

XXX

Anamaria Neagu
Transmisiunea `n direct
ISBN: 978-973-46-2636-6, 160x235 mm, 240 p.

Transmisiunea `n direct este utilizat\ tot mai frecvent de televiziunile comerciale pentru a-[i dinamiza con]inutul, pentru a-l face mai atractiv [i a-l aduce mai aproape de public. Acord`nd o aten]ie deosebit\ zonei [tirilor, manualul Anamariei Neagu este primul de acest tip din Romnia. Pe l`ng\ partea teoretic\ [i tehnic\ a transmisiunilor `n direct, volumul include sfaturi [i exemple concrete din experien]a reporterilor de teren cuprinz`nd [i un capitol cu recomand\ri f\cute de unii dintre cei mai cunoscu]i jurnali[ti de televiziune din Romnia , precum [i exerci]ii care au ca scop dezvoltarea tacticilor de transmisiune `n direct. Din cuprins: O redac]ie, o echip\ Generalit\]i despre [tirea de televiziune Pas cu pas, `n direct Imaginea `n transmisiunea `n direct Codul vizual Cum s\ prevezi neprev\zutul Interviul `n direct Transmisiunea `n direct din str\in\tate Dincolo de direct e o `ntreag\ via]\ Vocea noastr\ cea de toate zilele Pove[ti ANAMARIA NEAGU este licen]iat\ a Facult\]ii de Jurnalism [i {tiin]ele Comunic\rii, Universitatea din Bucure[ti, unde pred\ `n prezent un curs dedicat transmisiunii `n direct. Are experien]\ `n pres\, lucr`nd mai `nt`i `n redac]ia Gazetei Sporturilor, apoi `n redac]ia postului Realitatea TV (reporter de [tiri, editor sport, editor [tiri) [i la Prima TV.

31

CUPRINS

nout\]i editoriale mai 2012

HEXAGON. ISTORIE

XXX

Mark Solonin
Butoiul [i cercurile 22 iunie 1941 sau c`nd a `nceput Marele R\zboi Patriotic
Traducere de Maria S`rghe ISBN: 978-973-46-2237-5, 135x200 mm

Istoricul militar rus Mark Solonin este autorul mai multor c\r]i despre al doilea r\zboi mondial, `n care demoleaz\ vechile mituri ale propagandei comuniste, cum e cel al imperiului stalinist lini[tit, pa[nic [i aproape ne`narmat. ~n cel mai cunoscut dintre volumele sale, Butoiul [i cercurile, autorul dezv\luie realit\]ile dure ale Uniunii Sovietice cu prec\dere de la `nceputul r\zboiului, denun]`nd minciuna [i teroarea unui regim care, dup\ ce a v\rsat r`uri de s`nge omenesc, dup\ ce a fost salvat de la o pieire sigur\ prin sacrificiul eroic al milioanelor de cet\]eni sovietici, a ie[it din r\zboi aureolat de cel mai mare triumf. Iar concluzia la care ajunge Mark Solonin este c\ pentru Stalin al doilea r\zboi mondial pe care l-a preg\tit, l-a provocat [i l-a dezl\n]uit cu at`ta tenacitate, dar at`t de inabil s-a `ncheiat cu o victorie ce nu i-a apar]inut, cel mai genial conduc\tor de o[ti al tuturor timpurilor [i popoarelor fiind declarat creatorul [i organizatorul Marii Victorii. MARK SOLONIN este istoric militar, interesat cu prec\dere de al doilea r\zboi mondial [i de epoca lui Stalin. A publicat mai multe c\r]i pe tema celui de-al doilea r\boi mondial, `ntre care Pe aerodromurile ce par adormite (2006), 25 iunie: incon[tien]\ sau agresiune? (2007) sau Istoria fals\ a Marelui R\zboi (2008, declarat\ cea mai bun\ carte a anului din Rusia).

32

CUPRINS