Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat ntre:

1. ...................................., in calitate de LOCATOR


si 2. ........................................, in calitate de LOCATAR Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI. Locatorul, ............................, inchiriaza locatarului, ................... imobilul din ........................, unde i va desfura activitatea ............................, societate n curs de constiture. Imobilul a fost predat locatarului astzi data semnrii contractului n bun stare. Art.2 DURATA Termenul de inchiriere este de ........ an, cu incepere de la ............. pana la ...................... La expirarea termenului de inchiriere, prezentul contract poate fi prelungit de parti prin act aditional. Art.3 CHIRIA Chiria lunara este de ............... si se plateste lunar in ultima zi lucratoare a fiecarei luni. Art.4 OBLIGATII SI DREPTURI 4.1 Obligatiile locatarului: - sa achite chiria si cheltuielile comune de intretinere la termenele convenite; - sa foloseasca spatiul conform destinatiei sale; - sa exploateze imobilul inchiriat ca un bun proprietar, evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea constructiilor si accesoriilor aferente; - sa permita proprietarului sa execute, intr-o perioada stabilita de comun acord, lucrarile de reparatie si intretinere care-i cad in sarcina; - sa nu execute nici un fel de reparatii sau modificari in spatiul inchiriat sau la instalatiile aferente, fara acordul proprietarului; - sa restituie proprietarului spatiul inchiriat la termenul stabilit pentru incetarea contractului; 4.2 Obligatiile proprietarului: - sa asigure folosinta spatiului inchiriat pe toata durata prezentului contract - sa execute pe cheltuiala sa lucrarile de intretinere la elementele de constructii si la instalatii, devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora, pe toata durata contractului; Art.5 RASPUNDEREA CONTRACTUALA In cazul in care locatarul nu achita locatorului chiria datorata la termenele prevazute in prezentul contract, datoreaza suma de 0.001% cu titlul de penalitati pentru fiecare zi de intarziere.

Daca locatorul nu-si executa obligatia de a efectua lucrarile de reparatie care-i cad in sarcina, va datora locatarului suma de 0.001%, cu titlu de daune interese pentru fiecare zi de intarziere pana la executarea obligatiei. Art.6 Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat in toate cazurile de proprietar. Art.7 INTERDICTIA SUBANCHIRIERII SAU CEDARII SPATIULUI Este absolut interzisa subanchirierea sau cedarea sub orice forma, totala sau partiala a imobilului inchiriat, fara aprobarea scrisa a locatorului. Art.8 FORTA MAJORA Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Art.9 SOLUTIONAREA LITIGIILOR Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoreoti competente. Prezentul contract s-a incheiat astazi 23.03.2004 in 2 exemplare.

LOCATOR

LOCATAR