Sunteți pe pagina 1din 180
| MIRCEA BEURAN GERALD POPA JHIDUL MEDICULU DE GARDA 7. PROBLEME ALE STATUS-ULUI VOLEMIC $1 ELEC- TROLITILOR 7.1. Tulburdirile calcemiei 7.4. Evaluarea status-ului volemic si tratarea dezechilibrelor acestuia 8. PROBLEME VARIATE 8.1. Tulburérile glicemiei . 8.2. Febra ... 8.3. Eruptil cutanate gi urticaria 8.4. Perfuzii, sonde, drenuri . 8.5. Hipnotice, laxative, analgezice si antipiretice . 8.6. Cazut din pat .. 8.7 Diagnosticul de moarte . PREFATA ‘Am considerat solicitarea de a citi si a prefata Ghidul _ Medicului de Garda, ca 0 onoare acordata de catre autori. " Parcurgand apoi textul, am addugat acestui sentiment f de ama afia In fata unei cdi} atractive, realizata intr-o "forma modemé, al c&rei continut corespunde pe deplin scopulul “enuntat prin ttlu. "Carta este opera unui colectv larg, potivit tendinfelactuale "de a renunfa la manualele sau tratatele ,de autor* pentru a reuni "Tn elaborarea succesiunil de capitole pe cei mai performanti in domeniile respective de activitate. Adreséndu-se cu prec&dere medicilor rezidenf, cartea are “tn foarte pronuntat caracter practic, prezentand gesturile si ati- " tudinile de adoptat in fata variatelor situafi de urgent, precum E ‘cunostintele pe care trebuie s& se sprijine elaborarea diag- “nosticului si a deciziei terapeutice. Lucrarea este bazata pe 0 documentare teoretic& ampla si "Ia zi, fara a avea ins un caracter livresc. Este evidenta filtrarea " informatiei teoretice prin experienta unel solide si Indelungate Practici in domeniu! urgentelor. Astfel, valoarea de indrumar [practic construit de autori pe experienta proprie in urgente con- fer cdirtii un farmec comparabil cu al povestirilor traite si nu inventate. Textul este redactat in formuldri lapidare, fara balast inutil, ‘Gu exprimari clare, nelsénd cititorului dubii de interpretare gi ‘este structurat intr-o manier& care faciliteazd intelegerea si retinerea sistematica a notiunilor. Cartea prezinta problemele cu care se conrunta cel mal des Practicianul in activitatea de gardé. Evaluarea diagnostica si decizia terapeutic& sunt prezentate sub forma de algoritmuri clare si complete, care oferd tandrului medic un sentiment de SigurantA asemnator cu al navigatorului care dispune de o hart de bund calitate. Adresabilitatea céinii depdgegte categoria rezidentilor de garda. ‘rice medic tanar, indiferent de specialitate, poate avea un eneficiu profesional real prin studiul acestei odin}. Pe de alté “parte, tipul modem de prezentare si actualizarea notiunilor fac lucrarea recomandabilé si mediclor cu experienié deja constituita. Initiatorii Colectiei Medicului Rezident merité toat& lauda pentru efortul de a publica primul volum; le doresc succes deplin {in ducerea la bun sfargit a acestei serii destinate medicilor tineri. Prof.dr. Coreliu Dragomirescu Z.: INTRODUCERE x Be Acordarea ingrijiri medicale cu eficienté maxima, in cel mai interval de timp de la aparitia suferintel, nu este numai o profesionala, ci si o datorie de suflet faa de cei care igi eaz4 viata’ in mainile noastre. Gandirea clinica ce ‘conduita, medical intr-0 situatie de urgenté nu se doar prin asimilarea cunostinjelor din bogatul tezaur Iiteraturii medicale, ci gi prin participarea directa la activitatea ingrjire a bolnavului. Ghidul Mediculul de Garda este reare de a apropia aceste doud domenii in linia intai a acti- jin stare grav, cu anumite semne si simptome. in aces i, recunoasterea fr greg nu a unui diagnostic, ol a cou risc vital major imediat 51 luarea tard intarziere a unei i terapeutice se impune de la sine. Panda stabilirea unui i, fie el un diagnostic de lucru, mai importantd, este acelor decizii medicale care sé sooata bolnavul din zona tisc vital. Ghidul Mediculul de Gardai doreste si fie un ajutor al rezi- jn perioada de trecere de la sala de curs la patul bol- " navului, de asumare a responsabilitatlor pe care acest post le " presupune. Cartea incearca s& ajute la orientarea rezidentului Pine mutitudinea de obstacole pe care le ridica perioada de re in practica spitaliceasca. Ghidul Mediculul de Garda este rezultatul unei activitati de [peste 15 ani in camera de garda, a unui spital de urgent unde ‘practica gi teoria se ingemaneaza in elaborarea foarte rapidé a lunui diagnostic si a unei atitudini terapeutice. ‘Acest lucru poate fi gi greu gi ugor. Tine foarte mult de ori- Zontul medical al medicului de garda. Dorinfa noastra este de a ‘leri medicului de garda, fie el ténar rezident sau experimentat ‘specialist, un algoritm al judeciiilor medicale aga cum se Tegaiseste in experienta unor medici ce deservesc servicii de urge Bs roorontreseares nid uber cop: scrierea unei crt ‘€@ poate fi folosité att ca sursa de referin{& cat gi ca manual. S-au prezentat procesele logice de gandire ce trebuie efectuate pentru tratarea corecta a bolnavilor in situatiiclinice specifics. Dozele medicamentelor recomandate in aceasta carte sunt conforme cu cele mai exigente crterii ale practicii medicale. " Dozele sunt modificate periodic in lumina acumularil experientei medicale si a studillor de laborator efectuate continuu. Aceste