Sunteți pe pagina 1din 17

4.3.

SOCIET ATEA AGRiCOLA PRIVATA uVIILE NOI"


JUDEŢUL CONTANŢA

4.3.1. Caracterizarea generală şi baza tehnico-materială

Societatea agricolă ''Viile Noi" este o societate privată, Înfiinţată În


1992, în baza Legii nr.36/1991. Societatea s-a constituit prin asocierea a
391 de proprietari cu o suprafaţă totală de 577 ha.
Patrimoniul existent la înfiinţarea societăţii a fost de 14,2 mii lei, cu
valoarea unei acţiuni de 10.000 leVacţiune.
Din punct de vedere geografic este aşezată În partea de S-E a
oraşului Constanţa, beneficiind astfel de o serie de avantaje:
- transportul produselor agricole se face uşor, existând drumuri
I

accesibile;
- distanţa până la locul de depozitare a produselor (silozuri) este
foarte mică;
- existenţa unui sistem de irigaţii funcţionabil;
Ponderea cea mai mare o deţin soiurile de tipul cemoziomurilor,
acestea asigurând condiţii favorabile culturilor agricole.
Societatea este condusă de Adunarea Generală aasociaţilor care
asigură luarea deciziilor importante :
- aprobarea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere;
- structura culturilor;
- programarea investiţiilor;
- politica creditelor;
- modul de împărţire a profitului şi a rentei, etc.
Adunarea generală alege consiliul de administraţie şi Comisia de
Cenzori. Consiliul de administraţie este format din 7 membri şi ia o serie
de decizii cu aplicabilitate rapidă (ex: desfacerea produselor agricole,
etc.).
Conducerea operativă este asigurată de Comitetul de direcţie format
din 2 membri.

167
Activitatea societăţii "Viile Noi" se desfăşoară exclusiv în
domeniul lucţiei vegetale, întreaga suprafaţă de 577 ha fiind
cultivată, în pricipal, cu ~ale pentru boabe.
La înfiinţarea societăţii au existat şi 50 ovine care au fost
Iichidate prin lrârea asociaţilor (motivul fiind nivelul ridicat al
pierderilor datorată preţului te scăzut la lână şi celelalte produse).
Societatea deţine şi un sector mecanic ce are în dotare : 5
tractoare U
2 combine SEMA11 O, 3 semănători, 9 remorci, 4 pluguri, 1 MA, 3
grape, 4 le stelate, 1 cultivator, 1 tocător de furaje
(nefuncţionabile). 1 ARO teren, 1 latelier, alte utilaje; de
asemenea, mai are în dotare magazii de cereale :abile doar pentru
produsele ce urmează a fi repartizate asociaţilor conform Jtului.
Spaţiile de creştere a animalelor au fost închiriate pentru divtrse
activităţi lozite en gros).
Societatea are 9 persoane cu contract de muncă (dinca~el 4
persoane A).
În concordanţă cu statutul adoptat, obiectul de activitate esţsi
exploatarea 1urilor agricole, creşterea animalelor, valorificarea
produselotagricole prin jiţionare, prestări servicii, închirieri maşini
şi utilaje pentru tEarte persoane, 'itate de import-export.

4.3.2. Parametrii tehnico-economici ,i financiari

Ţinând cont de structura suprafeţelor cultivate (tabelul nr.4.3) şi


lucţiei (tabelele 4.4.-4.5) se poate aprecia că societatea agrico!Iă
"Viile Noi" specializată în producţia de cereale.
Randamentele obţinute în perioada 1995 -1997 prezintă un nivel
mediu 75 - 4.280 kg/ha la grâu şi orzoaică) exeptând anul 1996
când o parte din 'afeţele agricole au fost calamitate.
Criteriile avute în vedere la stabilirea structurii culturilor au fost:
·minimizarea necesarului de forţă de
muncă, • asigurarea unei rentabilităţi
ridicate şi stabile,
168
·satisfacerea cererii de produse agricole, formutată de către
membrii asociaţi
Societatea dispune de condiţii favorabile în vederea creşterii
randamentului la ha şi va trebui să se orienteze spre $oiuri superioare
la grâu (creşterea indicilor de calitate a grâului de panificaţie).
Ponderea suprafeţei ocupată cu porumb s-a redus de la; 1 ~ro
În 1995 la 0,3% În 1997 datorită greutăţilor întâmpinate În procesul de
valorificare.
De asemenea, din cauza blocajului financiar (decontarea dintre
agenţii economici făcându-se cu mare Întârziere) unitatea a renunţat
şi la cultura porumbului pentru furaj,

Tabelul nr.4.3.

Structura suprafeţelor cultivate la principalele culturi 1995 -1997

Cultura 1995 1996 1997 1998


Suprafaţa % Suprafaţa % Suprafaţa % Suprafaţa %
ha ha ha ha
O 1 2 3 4 5 6 5 6
Grâu 20 34,7 15 25,9 300 52,0 350 60,6
0 0
Orzoaică 11 20,4 92 15,9 190 32,9 ~OO 34,7
8
Porumb .

70 12,1 45 7,8 2 0,3 5 0,1


boabe
Floarea
17 29,4 10 17,3 82 14,2 22 4,5
soarelui
Sfeclă
11 1,9 25 4,3 - - -
zahăr -
- - 16 - - -
In fuior
0
27,7 -
TOTAL: 57 100 57 100 577 100 577 100
7 7

Sursa: evidenţa tehnică a societăţii

169
Tabelul nr.4.4

Producţiile medii la principalele culturi 1995 :-1997:


kglha

Cultura 1995 1996 1997 1


998
O 1 2 3 , 4
Grâu 4.225 2.180 3:583 4.00
0
Orzoaică 4.280 2.402 3.575 3.80
0
3.00
Porumb boabe 4.000 2.889
- 0
2.20
Floarea soarelui 1.982 1.811 2.146
0
Sfeclă - 17.080 - -

Tabelul nr.4.5

Producţiile totale la principalele culturi În perioada 199$ 11997


tone

Cultura 1995 1996 1997 1998 9


8/9
O 1 2 3 4 4
Grâu 845 327 1.075 1.400 166
Orzoaică 505 221 679 760 90
Porumb boabe 280 130 6 15 5
Floarea soarelui 337 181 176 48 14
Sfeclă zahăr - 427 - - !

-
In fuior 276
- - - : -
Sursa: evidenţa tehnică a societăţii

170
Rentabilitatea diferă de la o cultură la alta, iar analiza. detaliată
a cheltuielilor şi a veniturilor este redată prin intermediul unor
indicatori tehnicoeconomici.
Din datele prezentate În tabelul nr.4.6 se observă o evoluţi~
oscilantă a producţiei mediVha la grâu, rata rentabilităţii fiind În
scădere an de an ca urmare a preţului de valorificare al produsului
care În 1997 a fost cu22~% > 1995 În timp ce costul de producţie a
crescut cu 329%.
Iată deci că ritmul creşterii cheltuielilor a depăşit peaoela al
veniturilor, fapt explicat prin creşterea preţurilor la inpout-rile din
agricultură.

Tabelul nr.4.6.

Indicatori tehnico-economici la cultura grâu

Specificare U.M. 1995 1996 1997 97


/9
%
O 1 2 3 4 5
Producţia medie kg/ha 4.225 2.180 3,583 84
Cheltuieli materiale lei/ha 150.070 197.127 257,a03 172
Cheltuieli cu personalul lei/ha 87.130 128.513 436le17 501
Cheltuieli cu lucrările lei/ha 125.415 86.666 148.383 118
mecanice
Cheltuieli totale lei/ha 403.470 517.000 1.126.960 279
Cost de producţie lei/to 95.496 237.156 314.500 329
Preţ de valorificare lei/to 245.000 470.000 560.000 229
Valoarea producţiei lei/ha 1.036.055 1.022.000 2.000.873 193
Profit net lei/ha 632.585 505.000 873.913 138
Rata rentabilităţii % 156,7 97,6 7,7,5 x

Sursa: Calcule efectuate având la bază date din evidenţa


operativă a societăţii şi din bilanţurile contabile

171
Acelaşi fenomen se Întâlneşte şi la produsul orzoaică unde preţul
de valorificare a crescut cu 334%, iar costul de producţie cu 350% În .~
997 faţă de 1995 (tabelul nr.4.7).
Cât priveşte cultura florii-soarelui, din datele prezentate (tabelul mA.a)
rezultă că este rentabilă. Costurile de producţie sunt relativ mici iar
preţurile de valorificare au crescut an de an (aproape dublându-se faţă de
al'hul anterior), rentabilitatea fiind În creştere.
Deşi există piaţă de desfacere iar preţul de valorificare ,e$t~
acoperitor, această cultură nu se poate extinde foarte mult (ea deţinând
Între 29% În 1995 şi 14% În 1997) motivul fiind asigurarea rotaţiei
culturilor la aproximativ 5 ani.
Spre deosebire, posibilităţile reduse de valorificare a produsului
porumb boabe, a determinat eliminarea acestei culturi din structura de
producţie (după anul 1997).
Tabelul nr.4.7

Indicatorii tehnico-economici la cultura orzoalcă

Specificare U.M. 1995 1996 1997 9


7/9
%
O 1 2 3 4 5
Producţia medie kg/ha 4.280 2.402 3.575 8
3,5
Cheltuieli materiale lei/ha 117.432 130.935 368.447 314
Cheltuieli cu personalul lei/ha 86.881 155.380 252.084 290
Cheltuieli cu lucrările lei/ha 94.172 122.826 145.768 155
mecanice
Cheltuieli tataie lei/ha 340.042 520.000 996.26a 293
Cost de producţie lei/te 79.450 216.486 278.675 350
Preţ de valorificare lei/te 196.000 600.000 655.000 334
Valoarea producţiei lei/ha 839.712 1.444.000 2.341.63~ 279
Profit net lei/ha 499.670 924.000 1.345.368 269
Rata rentabilităţii % 147 178 135 x

Sursa: Calcule efectuate având la bază date din evidenţa


operativă a societăţii şi din bilanţurile contabile

172
Tabelul nr.4.8

Indicatorii tehnico-economici la cultura floarea soarelui

Specificare U.M. 1995 1996 1997 9


,
7/9
%
O 1 2 3 4 5
Producţia medie kg/ha 1.982 1.811 12.146 108
Cheltuieli materiale lei/ha 91.923 136.550 363.658 396
Cheltuieli cu personalul lei/ha 86.188 155.380 256.939 298
Cheltuieli cu lucrările lei/ha 92.388 120.140 145.646 158
mecanice
Cheltuieli totale lei/ha 312.064 488.000 996.353 319
Cost de producţie lei/te 157.449 269.464 464.284 295
Preţ de valorificare lei/te 384.000 660.000 1.280.000 333
Valoarea producţiei lei/ha 760.076 1.194.000 2.749.793 362
Profit net lei/ha 448.012 706.000 1.753.440 392
Rata rentabiiităţii % 144 145 1;76 x

Sursa: Calcule efectuate având la bază date din


evidenţaoperativă a societăţii şi din bilanţurile contabile
Tabelul nr.4.9.

Indicatorii tehnico-economici la cultura porumb boa~

Specificare U.M. 1995 1996


O 1 2 3
Producţia medie kg/ha 4.000 2.889
Cheltuieli materiale leVha 116.271 165.200
Cheltuieli cu personalul leVha 86.871 114.755
Cheltuieli cu lucrările leilha 190.800 219.044
mecanicetotale
Cheltuieli leVha 434.828 574.000
Cost de productie lei/to 108.707 , 198.685
Preţ de valorificare lei/to 226.570 460.700
Valoarea producţiei leVha 906.285 1.331.000
Profit net lei/ha + 471.457 757.000
Rata rentabilităţii % 108 132

Sursa: Calcule efectuate având la bază date din evidenţa


operativă a societăţii şi din bilanţurile contabile

173
T$belul nr.4.10
Evoluţia veniturilor, a cheltuielilor ,i a rezultatelor În perioada
1995 -1997
- mii lei -

Specificare 1995 1996 1997 1997/19


, 95
%
O 1 2 3 4
I . Venituri totale 606.263 768.98 1.512.206 249
din care: 8
- veQetal 597.605 755.16 1.503.213 252
- alte venituri 8.658 13.819 8.993
II. Cheltuieli totale 207.996 345.80 619.697 -
298
din care:
- veQetal 205.973 340.66 651.002 320
III. Rezultat financiar 398.267 423.17 892.509 224
din care:
- veQetal 391.632 414.50 846.211 216
IV. Rata profitului brut
În sectorul veoetal 190 122 129 x

Sursa: Calcule efectuate În baza bilanţului anual al


societăţii (CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE)
Analizând evoluţia pe ansamblu a producţiei vegetale, rezultă
următoarele:
- rata rentabilităţii a fost mai mare În 1995, ajungând la 190% (ca
urmare a politicii de subvenţionare a dobânzii la unele produse
agricole);
În 1996 rata rentabilităţii scade la 129% fenomen: explicat prin
creşterea nivelului dobânzilor la credite ajungându-se la peste
100% (Anexa mA - credite În valoare de 82 mii);
- În 1997 se observă o uşoară creştere faţă de 1996. dar ritmului
creşterii cheltuielilor (298%) a depăşit pe acela al veniturilor
(249%) determinând menţinerea rentabilităţii la nivel aproape
constant chiar dacă producţile medii au crescut simţitor În
1997/1996).
Din punct de vedere a resurselor financiare, reţinem faptul că În
momentul înfiinţării societatea dispunea de un capital social d~ 14 mii
lei. Ulterior valoarea capitalului social s-a modificat ajungându-se la
34 mii lei În 1997 format În mare parte din valoarea utilajelor (partea
preponderentă, respectiv 97%) şi din clădiri.

174
Această valoare a capitalului social este fără influenţa prqvenită
ulterior ca urmare a reevaluării activelor (respectiv H.G. 500/1994)
Prevederile H.G.500/1994 au fost cu termen de recom~ndare şi
În această situaţie societatea prin hotărârea adunării generale a
asociaţilor, nu a procedat la modificarea capitalului social.
În schimb capitalul propriu a crescut În 1997 faţă de 1995 .cu
170% ca urmare a creşterii profitului societăţii (Anexa nr.4)
Analiza financiară a societăţii este redată cu ajutorul
indicatorilor din tabelul nr.4.11, indicatori care exprimă performanţele
agenţtlor economici În cazul contractării de credite, În relaţiile
contractuale cu alţi parteneri de afaceri şi totodată asigură
fundamentarea planului de afaceri.

Tabelul nr.4.11
Indicatori economica-financiari ai societăţii agr',icole
"Viile Noi" În perioada 1995 - 1997

N Specificare U.M. 1995 1996 1997


cr
Or 1 2 3 4 5
1 Rata rentabilităţii economice
. = Pr ofit exp loatare 0/0 134,7 105,3 75
Total active
2 Rata rentabilităţii financiare
. Pr ofit net % 150,7 127,3 158,
= Capital propriu
3 Cifră afaceri
w= NumDr persoane mii lei 66.400 83.908 167.
4 Lichiditate generală 024
Active circulante % 2,9 1,0 0,7
= Datorii curente
5 Solvabilitate financiară
= Capital propriu 0/0 0,4 0,4 0,3
Cifră de afaceri
6 Grad de Tndatorare
Total datorii 0/0 0,2 0,5 0,8
= Total active
7 Rata capitalului propriu faţă de
activele
fixe
= Capital propriu % 3,6 1,9 1,0
Active fixe
8 Rotaţia activelor fixe Tn cifra de
. afaceri
= Cifrtl de afaceri
Active fIXe % 8,5 4,5 3,5

Sursa: Calcule efectuate În baza datelor din tabelele


prezentate şi anexele nr.3 şi nr.4
175
Pe ansamblu, evoluţia indicatorilor economico-financiari :este
pozitivă.
Deşi profitul a crescut an de an creşterea este nesemnificativă in
r~port cu rata inflaţiei inregistrată în această perioadă.
De la înfiinţare şi până în 1995 societatea avea olichiditate
generală favorabilă (mai mare de 2,5%), dar începând cu 1996 acesta
a început să scadă ca urmare a creşterii datoriilor curente (în special
almpQzitwlui pe profit).
Unitatea are o solvabilitate financiară favorabilă an de an,
depăşind pragul de 30%. Spre deosebire de aceşti indicatori, gradul de
îndatorare
'înregistrează o evoluţie nefavorabilă (crescând de 0,2% în 1995 la
0,8% în 1997), dată fiind creşterea datoriilor din 1996, 1997 (Anexa
nr.4) şi anume : impozitul pe profit (unitatea devenind plătitoare de
impozit pe profit din 1996) şi TV A de plată ca urmare a blocajului
determinat de neâncasarea clv produselor agricole la timpul optim în
vederea stingerii datoriilor scadente).
Evoluţia oscilantă a indicatorilor economico-financiari pe
perioada analizată a fost determinată de unele greutăţi cu care se
confruntă marea majoritate a societăţilor cu profil agricol: preţurile
inpouturilor pentru agricultură au crescut mai repede comparativ cu
cele ale produselor agricQle (în 1998 preţul la grâu fiind la nivelul
anului 1997 sau sub acest nivel, respectiv între 600 - 700 leVkg, la orz
fiind sub nivelul preţului din 1996, 1997, la porumb acelaşi preţ, iar la
floarea soarelui înregistrându-se o creştere cu 12% - Anexa nr.5).
Mecanismul "foarfecelui preţurilor" a funcţionat din plin numai
că după perioada 1989 a fost defavorabil produselor agricole.
Totul a fost lăsat în baza mecanismelor pieţei numai că în
perioada de tranziţie ca şi în viitor este nevoie de sprijin acordat
agricultorilor sub diferite forme (preţuri minime garantate). De
asemenea se impune aplicarea bazelor legale la timpul optim (aşa de
exemplu se explică acordarea primei la grâu pentru 1998 cu întârziere
ca urmare a necorelării preţurilor CU şi fără primă practicate între
producător şi cel care a achiziţionat produsul).
Este necesară acordarea unor facilităţi fiscale pe de o parte
pentru creşterea potenţialului economic al societăţilor agricole, iar pe
,qe altă parte pentru capitalizarea agriculturii.

176
Orice societate agricolă pentru a supravieţui trebuie să se adapteze
cerinţelor pieţii interne şi externe. Cele mai multe dintre acestea
lucrează cu costuri ridicare iar gradul de rentabilitate economică este în
scădere.
Necorelarea dintre achiziţionarea factorilor de producţie şi
valorificarea optimă a produselor agricole atrage după sine efecte
negative asupra rezultatelor financiare.
De exemplu o societate care ia un credit cât de mic ( în cazul
nostru 82 mii) pentru desfăşurarea procesului de producţie până la
rambu.rsare aduce influenţe negative în costuri din 2 puncte de vedere:
- pe de o parte dobânda destul de mare (80% pe an);
- pe de altă parte, deşi se obţine un profit brut în cazul nostru de
702
mii el este numai scriptic şi nu încasabil deoarece implică şi
plata impozitului pe profit care tn valoare de 25% (176 mii)
atrage după sine penalităţi de întârziere, respectiv 0,25%/zi
(deci 13,2 mii/lună) influienţând costurile negativ (actualmente
aceste. penalităţi (de 7,5%/lună depăşesc procentul creditului
de ~ 6,66%/lun~).
O altă direcţie de acţiune ar putea fi reducerea fisca.lităţii pentru a
încuraja producătorii agricoli în vederea atingerii performanţelor
ecOnomice.
Cu privire la capitalizarea agriculturii, statul a venit· În sprijinul
producătorilor prin acordarea de credite cu dobândă subvenţionată în
vederea procurării de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole şi
instalaţii pentru irigat (Ordonanta 36/1998 cu Normele metodologice de
aplicare).

4.4. SOCIETATEA COMERCIALĂ "AGRIAS" CASTELU


JUDEŢUL CONSTANTA

4.4.1. Caracterizarea generală a societăţii

S.C. "AGRIAS" Castelu este o întreprindere agricolă cu capital mixt,


care are ca obiectiv realizarea unor cantităţi mari de produse
agroalimentare destinate pieţei interne.
Capitalul social al societăţii a suferit modificări atât din punct de
vedere structural (pe forme de proprietate) cât şi al majorării acestuia.
177
Orice societate agricolă pentru a supravieţui trebuie să se
adapteze cerinţelor pieţii interne şi externe. Cele mai multe dintre
acestea lucrează cu costuri ridicare iar gradul de rentabilitate economică
este în scădere.
Necorelarea dintre achiziţionarea factorilor de producţie şi
valorificarea optimă a produselor agricole atrage după sine efecte
negative asupra rezultatelor financiare.
De exemplu o societate care ia un credit cât de mic ( în cazul
nostru 82 mii) pentru desfăşurarea procesului de producţie până la
rambursare aduce influenţe negative în costuri din 2 puncte de vedere:
- pe de o parte dobânda destul de mare (80% pe an);
- pe de altă parte, deşi se obţine un profit brut în cazul nostru de
702
mii el este numai scriptic şi nu încasabil deoarece implică şi
plata impozitului pe profit care în valoare de 25% (176 mii)
atrage după sine penalităţi de întârziere, respectiv 0,25%/zi
(deci 13,2 mii/lună) influienţând costurile negativ (actualmente
aceste. penalităţi (de 7,5%/lună depăşesc procentul creditului
de ~ 6,66%/lună).
O altă direcţie de acţiune ar putea fi reducerea fiscalităţii pentru a
încuraja producătorii agricoli În vederea atingerii performanţelor
economice.
Cu privire la capitalizarea agriculturii, statul a venit în sprijinul
producătorilor prin acordarea de credite cu dobândă subvenţionată în
vederea procurării de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole şi
instalaţii pentru irigat (Ordonanţa 36/1998 cu Normele metodologice de
aplicare).

4.4. SOCIETATEA COMERCIALA "AGRIAS" CASTELU


JUDETUL CONSTANTA

4.4.1. Caracterizarea generală a societăţii

S.C. "AGRIAS" Castelu este o întreprindere agricolă cu capital mixt,


care are ca obiectiv realizarea unor cantităţi mari de produse
agroalimentare destinate pieţei interne.
Capitalul social al societăţii a suferit modificări atât din punct de
vedere structural (pe forme de proprietate) cât şi al majorării acestuia.
177
Indicatorii tehnico-economici ai principalelor culturi vegetale În perioada 1995 - 1997 la
S.C. "AGFllAS"C8-ste1lilUdelu1-Conatanţif

Cultura Suprafaţa cultivată .. Producţia medw. Cost de producţie Preţ de-tivrare Rezultat financiar
ha kglha tei/kg lei/kg mii lai
1995 1996 1997 1995 1996 1 1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997
997
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Grâu 1.521 1.417 1.519 4.096 4.263 4.954 213 289 532 223 400 750 66.317 668.478 1.640.477
.....• Orz 444 430 607 4.669 5.284 5.491 158 225 479 170 356 650 25.579 299.158 569.950
-....l
1.0
Orzoaică 263 295 303 4.692 4.583 5.125 163 199 429 183 583 600 25.258 520.143 265.541
Porumb 277 322 254 5.484 2.609 6.842 189 609 726 181 530 600 -12.355 - 66.213 - 218.971
boabe
Floarea 470 474 427 1.680 1.297 2.023 382 789 1.391 666 1.116 1.400 139.423 +201.271 7.774
soarelui
Fasole 103 177 140 1.155 757 1.014 1.090 3.011 5.881 1.323 2.677 2.500 15.774 -44.748 -479.967
boabe

Sursa: Dare de seamă statistică 1995 - 1997


Tabelul nr.4.5.1

Indicatorii tehnico-economici ai principalelor culturi


vegetale În anul 1997 la S.C.Agromec Mircea Vodă .S.A.
judeţul. COl1stanţa

Cultură Suprafaţa Producţia Cost de Preţ Rezultat


cultivată medie producţie mediu
de financiar
(ha) kg/ha leilkg lei/kg mii lei
Grâu 1.764 4.317 599 737 : 1.050.89
Orz 467 4.344 463 661 6
401.672
Floarea 901 1.274 1.038 1.265 260.567
soarelui
In 107 904 1.154 1.193 3.772

Sursa: date tehnico-operative din societate


Tabelul nr.4.5.2.

Evoluţia veniturilor, cheltuielilor ,i rezultatului financiar


la S.C. "AGROMEC" Mircea Vodă S.A. judeţul Constanţa
În perioada 1995 - 1997

mii lei

Nr. Specificare 1995 1996 1997 ·97/95%


crt. $
1. Venituri totale 2.859 6.621 17.100i 192
dincare:
1 - venituri din exploatare 2.817 6.076 16.950, 193
.1.
din care:
- cifră de afaceri 2.509 5.828 12.4~0 159
1 - venituri financiare 1 90 47 -
.2.
1 - venituri excepţionale 41 455 103, a

.3.
II. Cheltuieli totale 2.833 5.584 15.244 173
din care:
1 - cheltuieli din exploatare 2.319 5.103 13.671 189
1.1
1 - cheltuieli funciare 500 381 1.547'
1.2
1 acheltuieli 14 100 20 -
a

1.3
III. excepţionale
Profit brut 26 1.037 1.856' 97/96 90
IV. Profit net 10 790 1.477 97/96 94

Sursa: Contul de profit şi pierderi 1995 - 1997

186
Tabelul nr.4.6.5

Venituri cheltuieli ,i rezultate financiare aferente


fermei (fără proiect)

- mii lei
-

2
Specificare 1999 2000 2001 2002
003
2.40 2.42
A. Venituri totale 2.369 2.392 ·2.407
9 3
din care:
1.90 1.90
1. comerţ 1.900 1.900 1.900
0 0
2. arendă 280 241 256 258 272

3.prestări servicii terţi 189 251 251 25~ 251

B. Cheltuieli de exploatare directe -


1.905 1.940 1.940 1.95 1.94
TOTAL

din care:
1.58 1.58
1. pentru comerţ 1.571 1.582 1.581
2 4
2. arendă 224 215 216 i 225 218

3. prestări servicii 110 143 143 143 143

C. Cheltuieli indirecte 157 157 157 : 157 157

D. Cheltuieli directe+indirecte -total

(fără amortizare) 2.062 2.097 2.097 2.107 2.102

E. Venit net 307 295 310 302 321

195
Anexa nr.3

Evoluţia activului patrimonial al


Societăţii Agricole Viile Noi (1995 -1997)

mii lei

N Specificare 1995 1996 1997


r.
cr
t.
O 1 2 3 4
1. Active imobilizate TOTAL
din care: 71,7 169~8 428,0
- clădiri 7,7 7;7 7,7
:,

- construcţii specia le 1,6 3,7 3,7


,
- maşini, utilaje 58,6 158\2 417,0
II. Active circulante TOTAL
din care: 219,1 224,1 697,6
1 Stocuri din care: 23,9 669 160,0
1.
;1

- materii prime, materiale 19,7 62,9 66,5


- animale 0,1
- , -
1 Alte active circulante 195,2 151,1 537,5
1.
I Cheltuieli inregistrate in avans 1:'
II. 276,
(producţie neterminată) 44,7 155,9 1,
1
TOT AL activ patrimonial 335,5 549,81 1.401,7
TOT AL activ patromonial 130 136 175
mii $

Sursa: Bilanţuri anuale ale societăţii 1995 - 1997; cursul $ este


cel comunicat de Ministerul Finanţelor odată cu
instrucţh.mile privind Îmchiderea de bilanţ (este curs
BNR la finele anului) 1995 - 2.578 lei/$
1996 - 4.035 leV$
1997 - 8.023 lei/$

201
Anexa nr.4

Evoluţia pasivului patrimonial al


Societăţii Agricole Viile Noi (1995 - 1997)

mii
lei

N Specificare 1995 1996 1997


r.
cr
t.
O 1 2 3 4
1. Capital propriu din care: 260,4 325,5 443,9
- capital social 33,4 33,8 34,4
- rezerve 3,0 3,0 3,0
- profit 398,3 423,2 702,6
Repartizarea profitului 398,3 423,2 702,6
Fonduri 226,5 294,9 406,5
II. Datorii total din care: 75,1 224,3 . 957,8
Imprumuturi - 82,0 '
-
Furnizori
Alte datorii (impozite, taxe, etc.)
6,4
68,7 142,3 .
- :

955,0
2,8

,,

TOT AL pasiv patrimonial 335,6 549,8 1.401,7


TOT AL pasiv patrimonial 130 1[36 135
mii $

Sursa: Bilanturi anuale ale societăţii 1995 - 1997; cursul $


eSte cel comunicat de Ministerul Finanţelor odată cu
instrucţiul11i1e privind Îmchiderea de bilanţ (este curs
BNR la finele :~ului) 1995 - 2.578 lei/$
1996 - 4.035 lei/$
1997 - 8.023 lei/$

202