Sunteți pe pagina 1din 13

(/

18

27 26 25 fl, 2<. 2' Fig. 3.21. Cutia de viteze AI\: 6-80:

1 - capacul arborelui primar; 2 - rulmentul arhorelui primar;' 3 pinionul arborelui primar; 4 capaeuJ cartcruJui superit'f al cuLici de viteze; 5 ineluJ de cuplare pentru vitezele a cincca !iiia ~asca; 6 phlion viteza a cineca arborc secundar; 7 pinion vitcza a patra arbore secundar; 8 ine) de cuplare pentru vitezele a trcia ~i a patra; 9 pinion viteza a trcia arbore secundar; 10 pinko viteza a doua arbore secundar; 11 inel de cuplare vitezele intii ~i a dona; 12-pinion viteza intii arbore secundar; /3-pinion pentlu mersul inapoi arbore sccundar; 14 carteruJ superior (capacul cutiei de viteze);

__

15

- fulment

posterior

arbore intermediar; pinion viteza a cineca arbore intermediar ;30 - pinion pentru angrenarea permanentcl a arboreJui intermediar; 31 carterul inferior al culiei de vitczc; 32 fulment anterior arbore il1termediar; 33 capae anterior;

flan~ii posterior i 23 pinko mers inapoi; 24 pinion viteza intH arbore intermediar; 25 arbore iutermediar; 26 pinion viteza a doua arbore intermediar; 27 pinion viteza a treia arbore intermediar;

metrului; 21 - capae posterior arborc intermediar; 22 - rulment

tahometru;

18

arbore secundar; 16 - arbore secundar; 17 _ melc antrenare de antrenare; 19 - pinionul tahometruJui; 20 _ capacul taho29 -

28 - pinion vUcza a patla

34

arbore

primar.

20, capacul 1 al arborelui primar ~i capacele anterior 33 ~i posterior 21 ale arborelui intermediar. Arborele primar 34, care este ~i arborele ambreiajului, se sprijina cu capul anterior in volantul motorului iar cu partea posterioara in carcasa cutiei, pe rulmentul 2; capatul din interiorul cutiei se termina cu pinionul 3 al angrenarii permanente. Arborele secundar 16, sprijinit cu capul anterior in interiorulpinionului 3, pe un rulment cu ace, iar cu partea anterioara in carterul cutiei pe rulmentul 15, poarta: inelul de cuplare 11 pentru cuplarea vitezelor intU ~i a doua; inelul de cuplare 8 pentru vitezele a treia ~i a patra; inelul de cuplare 5 pentru vitezele a cineea. ~i a ~asea (priza directa); pinioanele 13, 12, 10, 9, 7 ~i 6 eorespunzatoare mersului inapoi ~i vitezelor intU, a doua, a treia, a patra ~i, respect iv, a cineea; melcul de antrenare a tahometrului 17 ~i f1an~a de antrenare 18. Toate pinioanele sint lib ere pe arb ore , iar butucii inelelor de cuplare sint fixati prin caneluri. Arborele intermediar 25, sprijinit pe rulmentii 22 ~i 32, fixate prin pres are - pinioanele 30 pentru anpoarta grenare permanenta, 29 pentru viteza a cineea, 28 pentru viteza a patra, 27 pentru viteza a treia ~i 26 pentru viteza a doua; arborele este dintr-o bucata eu pinionul pentru viteza intii ~i pinionul de mers inapoi. Pinioanele 28 ~i 27 smt dintr-o bucata, formind de fapt un pinion dublu. Lanturile cinematice ale cutiei de viteze AK 6-80, fara reductor, se realizeaza prin reperele:

Carcasa cutiei de viteze Hidi reductor (fig. 3.21) este formata din: carterul inferior 31, in care sint montati arborii; carterul superior 14 (denumit ~i capacul cuti~i de viteze), in care sint montate axele furcilor; capacul 4 al carterului superior, in care este instalat axul central de comanda, cu levierul selector; capacul tahometrului 80
6

_ viteza
_

viteza intii: 34_3_30-24-12-11-16; a doua: 34_3_30-26-10-11-16;

viteza viteza viteza viteza

a a a a

treia: 34-3-30-27-9-8-16; patra: 34_3-30-28-7-8-16; cincea: 34-3-30-29-6-5-16; ~asea (priza direeta): 34-3-5-16.

Ambreiajul

- c.1019

81

Arborele intermediar trebuie sa. aiba un joc axial de 0,14-0,17 nun. Reglarea jocului se face eu ajutorul inelului distantier din capatul din fat a al arborelui (dintre capac ~i rulment). Reglarea este corecta atunci dnd la rotirea arborelui intermediar se inregistreaza un moment rczistent de 15-20 daN.em. Cutia de vitcze AK 6-80 fara reductor este eonstruita in doua variante: pentru drumuri grcle, eu rampe ~i pentru drumuri bune, fara rampe (cu suprapriza pentru viteza). Constructia este identica, diferind numai dimensiunea pinioanclor ~i rapoartele de transmitere. In cel de-al doilea eaz priza directrt este viteza a cincea, iar vitcza a ~asea (suprapriza) se realizeaza prin pinionul 6, prin urmatorullant cinematic: pinionul 3 (arbore primar) pinionul 30 pinionul 29 - pinionul 6 inelul de

cuplare

arborele

secundar.

In functie de tipul autovehiculului la care se folose~te, eutia de viteze AK 6-80 poate fi montata in pozitie verticaUl (eu capaeul superior in plan orizontal), sau in pozitie "culcaUi" (cu eapaeul superior in plan vertical). In ambele variante, subansamblul de transmitere a comenzii este de tip la distan/ii cu arbore rott"tor (fig. 3.22). Arborele rotitor 4 (arborcle de comanda), prevazut cu levierul selector 5 ~i pirghia de comanda 6, se sprijina in suportul 2, pc rulmentii eu ace 3, suportul fiind dintr-o bucata cu capacuI 1 al carterului superior al cutiei de viteze. Legatura dintre maneta de viteze situata la vol an (nu pe podea) ~i arborele rotitor se face prin articulatia eu cap sferic 9, f1an~a 8 ~i un sistem de tije (pina la coloana volanului ~i in lungul accsteia) ; tija care se articuleaza cu f1an~a 8 este, de asemenea, prevazuta eu f1an~a. ubansamblul de aetionare a inelelor de cuplare pentru variant a fara suprapriza (fig. 3.23) euprincle: cadrul 1

Fig.

3.22.

Subansamblul de transmitere a eomenzii arbore rotitor la eutia AK 6-80:

prin

1 - capacul carterului superior at cutiei de viteze; 2 rotitor; 3 - rulment ell ace; 4 - arbore rotitor; 5 6 - plrghie de comandil; 7 - tijil de suslinere; 8 ticulare; 9 - articulatie cu cap

suportularborelui -levier selectorj fla,!~iI pentru arsferic.

de sustinere a tijelol' eu furci, care este ehiar earterul superior al eutiei de viteze tija 2, care se sprijina in loea~urile 16 ~i pe care sint montate furca 3 ~i man~onul 12 de cuplare a mersului inapoi; tija 4, sprijinita in loea9urile 15, avind montata furea 11 pentru euplarea vitezelor a cineea ~i a ~asea; tija 8, sprijinWi in loca~urile 14, 83

82

3.1.8. Cutia de viteze AK 6-80 cu reductor GV 80


Cutia de viteze AK 6-80 cu reductor GV-80 (fig. 5.24) este un ansamblu compus din cutia de viteze AK 6-80, prezentata la 3.1.7., ~i un reductor GV-80. Acest ansamblu realizeaza 12 viteze pentru mersul inainte ~i doua. viteze pentru mersul inapoi. In acest ansamblu, la cutia de viteze AK 6-80 se inlocuie~te arborele primar cu unul mai scurt, care este ~i arborele secundar al reductorului. Carcasa 4 a reductorului GV-80 este din doua parti simetrice, eu planul de separatie in plan vertical; semi-

Fig. 3.23. Subansamblul de acponare a inelelor de cuplare la cutia de viteze AK 6-80, fara suprapriza:
V- cadrul tijelor; 2 - tij1\ pentru cuplarea mersulul fnapoi; 8 furc1\ pentru cuplarea tij1\ pentru cuplarea vitezelor a cincea ~i a ~8Sea; 5 furc1\ pentru mersulul fnapol; 4 cuplarea vitezelor a treia ~i a patra; 6 -furc1\ pentru cuplarea vitezelor fnUl ~i a doua; tlj1\ pentru cupJarea vltezelor a 7 tlj1\ pentru cuplarea vitezelor fnUl ~i a doua; 8 man~on pentru vitezele fntli ~i a doua; 10 man~n pentru vitezele treia ~i a patra; 9 a treia ~i a patra; 11 furc1\ pentru cuplarea vitezelor a cincea ~I a ~sea; 12 m~n de cuplare a mersului Inapoi; 13 -Ioca~ pentru tija de cuplare a vitezelor fnUl ,I a doua; 14-loca, pentru tija de cuplare a vitezelor a treia ~i a patra; 15 -foca~ pentru tlja de cuplare a vitezelor a cincea ~i a ~asea; 16 -Ioca, pentru tija de cuplare a mersului fnapoi I 17-cap conic; 18 ~i 19-arcuri.

2
f

If 10 9

avind montate furca 5 ~i man~onul 10 pentru cuplarea vitezelor a treia ~i a patra; tija 7, sprijinita tn loc~urile 13, avind montate furca 6 ~i man~onul 9 pentru cuplarea vitezelor intii ~i a doua. Fiecare tija. este prev11.zuta. cu 0 siguranta. formata. dintr-un cep conic, 17, ~i unul sau doua. arcuri, 18 ~i 19. Sistemul de blocare dintre tijele furcilor este format din doua. bile ~i un ~tift, ca la cutia de viteze AK 5-35. Reglarea jocului axial al furcilor se face conform celor prezentate in fig. 3.19. 84

8 7 6

Fig. 3.24 Cutia de viteze AK 6-80 eu reduetor GV 80: 1 - arborele principal al reduc.torului; 2 - rulmentul arborelui principal; 3 - pinionul arborelui principal; 4 carcasa reductorului; arborele prlmar al cutiei de viteze; 6 rulmentul posterior al 5 arborelui intermediar; 7 - arbore1eintermediar; 8 - pinion angrenare permanentZia~bore intermediar; 9 -'- rulmentu] anterioar al arborelui intetmediar; 10 - capacul anterior al arborelui intermediar; 11 - sin.. croni7~torul reductorului.

--

I
carcasa posterioara se asambleaza la partea fronta11:La la carcasa cutiei de viteze, iar semicarcasa anterioarA. ambreiajului. Arborele principal 1 este !?i arborele ambreiajului. Pc capatul acestuia din interiorul carcasei este montat, pe doi rulmenti cu ace, pinionul 3, care este prevazut cu dantura frontala pentru sincronizator; acest capat este prevazut cu un alezaj in care se sprijina arborele primar 5 al cutiei de viteze. Arborele principal este sprijinit in semicarcasa anterioadi. pe rulmentul 2, fixat in carcasa, printr-un inel de siguranta, !?i flan!?a arborelui primar. Arborele intermediar 7, dintr-o bucata cu pinionul 8, se sprijina, in ambele semicarcase, pe rulmentii eu role conice 6 ~i 9. Capatul posterior al arborelui are un alezaj cu caneluri prin care se imbina cu arborele intermediar al cutiei de viteze, formind eu acesta tot timpul corp comun. J oeul axial al arborelui intermediar trebuie sa fie de 0,12-0,15 rom. Reglarea se face prin garnituri de reglare, la verificare trcbuind sa se obtina un moment de 15-20 daN.cm.; Sincronizatorul 11 este format din elementele indicate in fig. 3.25. Actionarea reductorului se face pneumatic, eomutatoml fiind montat pc maneta de sehimbare a vitezelor, montata pe volan. Meeanismul de actionare (fig. 3.26) este format din: inelul 1, fixat pe inelul de euplare al sincronizatorului; axul 2 eu furcile de aetionare a inelului 1, sprijinit pe rulmenti eu ace in loc~urile 5, executate in cele doua semicarcase; furca de comanda 3, fixata cu un capat pe eanelurile axului de eomanda iar cu celalalt capat articulata cu tija pistonului cilindrului pneumatic 4. Prin deplasarea inelului sineronizatorului 11 (v. fig. 3.24) ditre dreapta (cum privim figura), se creeaza legatura rigida intre arborele principal al reductorului ~i arborele

(I

!2~ /II

~o60
J

01600
L~8 "'9
3.25. Sincronizatorul
4-

Fig.
1,3, 19;,i 22

redl1ctorl11ui:

_ rulwen!i; 2 ~I 25 -Inele; roai1t~ dintate; (j _ butuc; 7 - inel;

arborelui principal; 5 ~i 14 - co. 8, 10 ~i 11 - arcuri; 9 - protectia arcului; 12-element de blocare; 13-man~on de cuplare; IS ~i 18-inele elastice; 16, 17 ~i 21 -incle distantierc; 2O-arborelc primar al cutiei de ,'ilezc AI{ 6-80; 23-semiinel; 24 - siguran!e. pinionul

primar al cutiei de viteze, obtinindu-se !?ase viteze, ale earor lanturi einematice au fost prezentate in 3.1.7. Prin dcplasarea inelului sincronizatorului eatre sting a, pinionul3 se fixeaza pe arborele principal al reductorului, mi!?earea accstuia fiind transmisa, prin pinionul 8, la arborele intermediar 7 !?i apoi la arborele intermediar al eutiei de viteze, obtinindu-se inca !?ase viteze. Intrucit, dupa valoarea raportului de transmitere, treptele de viteza obtinute eu reductor se incadreaza intre treptele de viteza obtinute de eutia de viteze AK 6-80 fara reduetor, numerotarea eelor 12 viteze obtinute de la 0 eutie AK 6-80 eu reductor este urmatoarea: viteza intii este viteza intii a cutiei AK 680

(v. fig. 3.21)

86

87

- viteza a zecea - viteza a cineea a eutiei AK 6-80 eu GV 80;


viteza a unsprezeeea AK 6-80; - viteza a douasprezeeea AK 6-80 eu GV 80.

vite3a a ~asea a cutiei


- viteza a ~asea a eutiei

Deci, vitezele eu numar fara sot indicate pe seleetorul de la bord sint viteze obtinute fara reduetor, iar eele eu numar eu sot sint obtinute prin euplarea reduetorului. Urmarind fig. 3.24 ~i 3.21, 1anturile cinematice ale eelor ~ase trepte de viteza determinate de reductor se realizeaza prin reperele:

25-24-72-77-76(v. fig. 3.21);


- viteza a patra: 7-77-3-8-7~i25-26-70-71-76; - viteza a ~asea: 7-11-3-8-7~i 25-27-9-8-76; - viteza a opta: 7-77-3-8-7~i 25-28-7-8-76; - viteza a zeeea: 7-11-3-8-7 ~i 25-29-27-65-76; - viteza a douasprezeeea: 7-11-3-8-7 ~i 25-303-5-76.

viteza a doua:

7-11-3-8-7

(v. fig. 3.24) ~i

Fig. 3.26. Actionarea ffductorului GV-80: 1- ine];2 - axulcufurcilede cOIr.and~;3 lurca de comandti; 4 -cilindrol pneumatic; 5 -Ioca~urile de suslinere.

- viteza a doua este viteza fntH a eutiei AK 6-80 eu reductor GV 80;

viteza - viteza a treia a eutiei AK 6-8) eu- GV 80; a sasea , viteza eu-GV 80; a opta 88

- 80; viteza a patra - viteza a doua a eutiei AK 6-80 eu GV - viteza a cineea - viteza a treia a euti::i AK 6-80 ; viteza a ~aptea

- viteza a treia - viteza a doua a eutiei AI{ 6-8) ;

3.1.9. Cutia de viteze S 6-80


Cutia de viteze ZF S 6-80 (fig. 3.27) este folosita la transmisia automobilelor ROMAN 111 UD eehipate eu motoare D 2156 HMU. Este 0 cutie de viteze eomplet sineronizata, eu eomanda lateraUi de tip eu arbore rotativ, care asigura ~ase viteze, dintre care una suprapriza pentru mersul inainte ~i una pentru mersul inapoi, nesineronizata. Pinioanele angrenajelor pentru mersul inainte sint in angrenare p~rmanenta. Din punet de ve89

viteza a patra a eutiei AK 6-8)

viteza a patra

a eutiei AI{ 6.8);

- viteza a noua - viteza a cineea a eutiei AK 6-80;

Fig. 3.27. Cutia de viteze

S 6-80.

dere eonstruetiv este identidi eu eutia de viteza AK 6-80, dcosebindu-se de accasta prin aeeea ea inelele de euplare slnt prevazute eu sineronizatoare.

3.1.10. Cutia de viteze ASH 75-2-8


Cutia de viteze ASH 75-2-8 (fig. 3.28), folosita la transmisia autobuzelor Ikarus tip 260 ~i 280, eehipate eu
Fig. 3.28. Cutia
1carcasa ambreiajului; 2fulmentu!

de viteze
de presiune;

ASH 75-2-8:
3

~
4 -

pacul arborelui primar; 5 - carcasa cutiei de viteze; 6 - pinion arbore primar; 7 - sincronizator pentru vitezele a patra ,i a cineca; 8 - rama de blocare; 9 - capacul suport pentru maneta de viteze; 70 -maneta de viteze; l1-furc~ pentru cuplarea vitezelor
tijelor;

furea de dcbreiere:

ca.

a patra ~i a cineca; 12 74 - pan~; 15 -

treia arbore secundar; 17 - tija pentrucuplarea\THezetor a doua ~i a treia; 18-fureA pentru cuplarea vitezelor a doua ~i a tr~ia; 19-sincronizator pentra vitezele a doua ~i a treia;20 - ~tift pentru cuplarea vitezelor a doua ~i a trcia; 21 - capacul cutiei de
viteze; 22

tija pentru cuplarea vHezelar a patra ~i a cineca; 13 - cadrn! pinion vitcza a patra arbore secundar; 16 - pinion viteza a

lntii ~i mersul inapoi; 25 ~ furca pcntru caplarea vitezelor lntH ~i de mers lnapoi; 26 nion viteza lntH ~i mersal lnapoi; 27 - bol~ de contact; 28 arbore secundar; 29 melc tahometru; 30 - pinion tahometru; 3' capacul tahometrul ui; 32 flan~ii de trans.

hilA; 23

pinion viteza a doua arbore secundar;

24

tija de cuplare viteza

misie; 33 -

arbore intermediar; 35 - pinion viteza a trcia arbore intermediar; 36 - pision viteza a patra arbore Intermediar; 37 couductii de ulel; 38 filtru de ulel; 39 pinion
angrenare permanent.l

dantura pinion

viteza

tntii arbore intermediar; interwediar j 40

34

-arbore

--

- pi.

pinion

vitcza

a dona

arbore

intermediar.

91
90

motoare D 2156 HMU, realizeaza cind viteze de mers inainte ~i una pentru mers inapoi. Vitezele intii ~i de mers inapoi se cupleaza prin deplasarea pinioanelor respective, iar vitezele a doua a cincea sint sincronizate. Pinioanele arborelui intermediar sint fixate pe arbori prin caneluri. Dantura pinioanelor pentru viteza intii ~i pentru mersul inapoi de pe arborele intermediar este executata chiar pe arbore. Pinioanele de pe a patra se arborele secundar pentru vitezele a doua sprijina pe cite doi rulmenti cu ace. Cu exceptia pinionului pentru viteza intii de pe arborele secundar, restul perechilor de pinioane, corespunzatoare treptelor de viteza sint in angrenare permanenta. Arborii primar ~i secundar se sprijina, in carcasa cutiei de viteze, pe rulmenti cu bile, iar arborele intermediar se sprijina, in fata, pe un rulment cu role conke, iar in spate - pe un rulment cu bile. Ungerea cutiei de viteze este asigurata in dublu sistem prin presiune ~i prin barbotaj. Ungerea sub presiune se realizeaza cu 0 pompa montata la capatul anterior al arborelui intermediar, care aspira uleiul din baie printr-un filtru ~i 11trimite sub presiune, prin conductele practicate in carcasa cutiei ~i arbori, pina la rulmentii cu ace ai pinioanelor. Comanda cutiei de viteze este de tipul cu maneta la distanta ~i levier central in capacul cutiei de viteza. Lanturile cinematice ale vitezelor se realizeaza prin reperele :

3.1.11 Cutia de viteze 6 MS-70


Cutia de viteze ~ MS-70 (fig. 3.29), folosita la transmisia autobuzelor. SANOS 12/14 echipate cu motoare de tipul 2F /205 ~i 2F /212 A, realizeaza ~ase viteze de mers inainte ~i una pentru mersul inapoi. Viteza a cincea este

Fig. 3.29. Cutia de viteze 6 MS-70.

viteza intii: 6-39-40-33-26-28;

- viteza a doua: 6-39-40-34-23-19-28; - viteza a treia: 6-39-40-35-16-19-28; - viteza a patra: 6-39-40-36-15-7-28; - viteza a cincea (priza directa) 6-7-28.
92

priza direcUi (raport de transmitere 1 : 1)~ iar viteza a ~asea, care este suprapriza (raport transmitere 1 : 0,714) ofera posibilitatea ca in aceasta treapta. arborele secundar sa. aiba. 0 turatie mai mare dedt arborele primar. Cu exceptia vitezei intii, toate celelalte trepte de viteza slnt sincronizate. Pe arborele secundar, pinioanele corespunzatoare vitezelor a ~asea, a patra, a treia, a doua ~iintii sint montatf pe rulmenti cu ace iar sincronizatoarele sint fixate pt arbore pe caneluri. Pe arborele intermediar, pinionu pentru angrenarea permanenta. cu arborele primar ~ pinioanele corespunzatoare vitezelor a ~asea, a patra ~ a treia, slnt rigidizate pe arbore prin caneluri, iar pini oanele pentru viteza a doua ~i lntii slnt dintr-o bucat1 cu arQorele. 9i

lJ~

II>

~2 ;;;r--4 ~5

9-4:7 8

Comanda eutiei de vlteze 6 MS- 70 este de tipul eu malleta. la distanta ~i arbore rotitor, montata in eapaeul eutiei de viteze. Subansamblul de aetionare a sineronizatoarelor ~i a pinioanelor baladoare (fig. 3.30), asemanator eu eel al eutiei de vi-

format din: eadrul 1 If_____ de sustinere a tijelor, montat sub eapaeul eutiei de viteze; tija 2, Fig. 3.30. Subansamblu de aetionare a eu furea 3 pentru mers sineronizatoarelor ~i pinioanclor la eutia inapoi ~i man~onul de de viteze 6 MS-70: euplare 10; tija 4, eu 1- cadrul de suslinere a tijelor; 2 - tijA pcntru cuplarea mersului fnapoi; 3 - turei (teei la tel) furea pentru vitezele pentru euplarea vitezelor fntll pillA la a eincea inintii ~i a doua ~i manelusiv; 4 - tijii pentrn euplarea vitezelor fntli ,i a doua; 5 - tijA pentru euplarea vitezelor a treia ~onul de euplare g; ~i a patra; 6 - tijA pentru cuplarea vitezei a fasea; 7 - manfOn euplare viteza a ,asea; 8 - manfOn tija 5, eu furea pentru cuplarevitezelea treia ,i a patra; 9 - manfOn cuplare vitezele Intli ,i a doua; 10- manfOn vitezele a treia ~i a cuplare mersul fnapoi; 11 - tureA euplare viteza a ~asea. patra ~i man~onul de euplare 8; tija 6, eu furea 11 ~i man~onul de euplare 7 pentru viteza a ~asea. In subansamblul eomenzii la distanta (fig. 3.31), legatura dintre arborele rotitor montat pe eutia de viteze ~i maneta de viteze de la postul de eondueere se face printr-o transmisie eompusa din trei argori eu ar94

7~

~=

~__ __6

teze AK 6-80, este

Fig. 3.31. Comanda eutici de viteze 6 MS-70: a _ suportulmaneteideviteze; b - comandala distanla; 1 - manetadeviteze;2 - levi.. de comandA; 3 _ suportullevicruluide comandA; 4 suportul comenzii la distan\a
j

_ _

tijA de comandA; 6 _ arbore cardanic posterior; 7 arbore intermcdiar posterior arbore cardanic cent:-al; 9 - arborc intermcdiar anterior; 10 - arbore cardani( anterior.

--

tieulatii eardanice, 6, _8 ~i 10. ~i doi arbori interme. diari, 7 ~i 9. La autobuzele SAN as 12/14 eu motoare tip 2F /205 ~ 2F /212A se folose~te ins5. ~i eutia de viteze ZF -S6-70< eomplet sineronizata. eu ~ase vitcze de mers inainte. dintn care viteza a cineea este priza directa, ~i una pentru mersu

inapoi. Construe~ia arborelui primar ~i a arborelui intermediar este asemanatoare eu eea a arborilor eorespunzatori de la cutiile de viteza ZF-AK 6-80 ~i 5 6-80. Comanda eutiei de viteze ZF 56-70-3 este de tipul la distanta, eu arbore rotitor.

viteze ~i un ambreia j, 1, prin care se poate solidariza eoroana eu arborele pinionului planetar 5; - doua, trei ~i ehiar patru pinioane 4, denumite sateliti, care angreneaza eoneomitent eu pinionul planetar 5 ~i eu eoroana 2, repartizate la distante egale pe cjreumferinta pinionului planetar;

3.2. Cutii de viteze planetare


Cutia de viteze planetara este formata din mai muIte angrenaje planetare eu ajutorul earora se obtine redueerea sau amplifiearea turatiilor arborilor lor. Angrenajul planetar eel mai simplu (fig. 3.32) euprinde: - un pinion central, 5 denumit planetar (sau solar), montat pe arborele eonduditor 8; 0 eoroana, 2, eu dantura interioara, prevazuta eu un arbore coaxial eu arborele planetar, un meeanism de frinare 3 care poate bloea eoroana in raport eu eutia de

un portsateliti

6 pentru

sprijinirea

axelor

satelitilor,

b
5 - pinion planetar; 6 - portsate1i\i; 7 - arbore condus; 8 - arbore conduciitor.
a sec\iune breiaj; 2 -

Fig. 3.32. Angrenajul


longitudinala; b

coroanA;

3-

sec\iune transversalii; 1 mecanism de frinare; 4 - sateli t;

pJanetar:

- am-

prevazut eu arborele 7, coaxial eu arborele pinionului planetar. Angrenajul planetar deseris nu poate deveni organ de transmitere dedt dad: unul din eei trei arbori devine arbore eondueator (euplat eu arborele motorului), al doilea arbore eondus (euplat eu transmisia autovehieulului), jar al treilea sa fie imobilizat eu 0 frina sau eu un ambreiaj. Avind in vedere ea din trei elemente eomponente unul se fixeaza iar eelelalte doua sint in mi~eare, orice angrenaj planetar de felul eclui descris poate realiza ~ase rapoarte de transmitere, dintre care: doua ea reductor, unul ea reductor inversor, doua ca amplificator ~i unul ea amplificator inversor. 1n eazul din fig. 3.32 se pot realiza urmatoarele rapoarte de transmiterc: Pozi!ia neutrd (punctul mort) se obtine dnd frina 3 cste slabWi:iar ambreiajul 1 decuplat; pinionul planetar 5, antrenat de arborele eonduditor 8, transmite mi~carea satelitilor 4, dar aee~tia se rotese pc axele lor astfel ea nu pot roti portsatelitul 6, arborelc 7 al acestuia nepurindu-se roti din eauza inertiei autovehiculului. Priza directd se obtine dnd frina 3 este slab Wi iar ambreiajul 1 este euplat; prin solidarizarea eoroanei 2 eu arborele eonduditor 8 ~i deci ~i eu pinionul planetar 5, satelitii 4 nu se mai pot roti in jurul axelor lor, astfe! ea antreneaza diseul portsateliti ~i arborele eondus, eu 0 rotatie egala eu eea a arborelui eonduditor. Treapta de demultiplicare se obtine dnd Mna 3 este strinsa iar ambreiajul 1 deeuplat; pinionul planetar 5
.

96

Ambreiajul

- c. 1019

(zatul

2)

97

...,.

obliga satelitii sa ruleze pe coroana 2 ~i in acela~i tilllp ~i ~ jurul axel or proprii, ceea ce antreneaza rotireaa discului portsateliti ~i. respectiv. a in acela!?i sens arborelui eondus 7, lnsa. eu 0 turatie mai mica. dedt turatia pinionului planetar, numarul dintilor aeestuia fUnd lllai lllic dedt numarul dintilor eoroanei. Raportul de transmit ere in acest caz este

~8,7

n1 =-

n2

= 1

Zz +,

Zs

unde: n2 este turatia


112

arborelui condueator

8;
1

turatia

arborelui condus 7;
5.

Z2 Zs

numarul de dinti ai coroanei 2; numarul de dinti ai pinionului planetar

najele planetare pentru viteza Intli ~ia treia ~i portsateliti in angrenajulplanetarpentru viteza a doua ~i pinion planetar In angrenajul pentru mers Inapoi; 7-frln~; 8 _ coroan~ In angrenajul planetar pentru mersul Inapoi; 10 ~i 11 portsateliti;
12

2, 4, 6 ~i 9 sateliti; 3 coroan~ in angrenajul planetar pentru viteza a doua ~i portsateliti in angrenajul plane tar pentru viteza a treia; 5 coroan~ in angre-

_ ambreiaj; _ arbore

Fig. 3.33. Cutia de viteze Wilson:

In conc1uzie, prin montarea in serie a mai multor angrenaje planet are, se poate obtine 0 cutie de viteze cu mai multe trepte; care ofera 0 trecere u~oara ~i fadi pauze de la 0 treapta la alta0 functionare silentio as a ~i 0 buna adaptabilitate la automatizare. Trebuie mentionat ca in prezent se produc ~i cutii de viteze mixte, formate dintr-o cutie de viteze in trepte cu pinioane baladoare ~i 0 cutie de vitezc cu angrenaje planetare.

condus (cardanic); 13 ~i 19 - pinioane planetare;


Inapoi; 15

pentru

mersul

planetar

pentru

viteza a dous;

14 angrenaj planetar angrenaj planetar pentru viteza Intli; 16 angrenaJ 17 - angrenaj planetar pentru viteza a treis; 18 arbore

conducator (motor).

3.2.1. Cutia

de viteze

Wilson

Angrenajele planetare au comun arborele conducator 18 ~i arborele condus 12, cuplat cu transmisia. Pe arborele conducator 18 este montat pinionul planetar 13 (dublu), pentru angrenajele 15 ~i 16, pre cum ~i discul conducator ~i placa de presiune ale ambreiajului 1. Pentru obtinerea vitezelor necesare angrenajele planetare sint legate intre ele in serie, prin urmatoarele piese :

_ coroana
_

5 a angrenajului planetar 15 pentru viteza

Cutia de viteze Wilson (fig. 3.33) este 0 cutie de viteze formata din patru angrenaje planetare, 14, 15, 16, 17, ~i un ambreiaj, 1, care reali?eaza patru viteze pentru !TIcrsul Inaintc ~i una pentru mer sui inapoi. Se folose~te la autobuz,:'(' SA\T{EM ~i unele autocamioane grele Leyland. 98

intti, este poi, doua

care este construita. astfel incit, in acela~i timp, pinion planetar pentru angrenajul 14 de mers inadisc portsateliti pentru angrenajul 16 al vitezei a ~i coroana pentru angrcnajul 17 al vitezei a treia; coroana 3 a angrenajului planetar 16 pentru viteza a doua, construWi. astfel indt, in acela~i timp, este ~i portsateliti pentru angrenajul 17 al vitezei a treia j 99

- pinionul planetar 19 al angrenajului 17 pentru viteza a treia, care, in acela~i timp, este ~i discul condus al ambreiajului 1. Viteza ntii se realizeaza prin frinarea coroanei 5 a angrenajului planetar 15 prin urmatorul lant cinematic: 18-13-6-11-12. Viteza a doua se realizeaza prin frinarea coroanei 3 a angrenajului planetar 15 prin urmatorullant cinematic: 18-13-4-5 (angrenajul 15) -6-11-12. Viteza a treia se realizeaza prin frinarea pinionului planetar 19 al sistemului planetar 17 prin urmatorul lant cinematic: 18-13-4 (angrenajul 16)-3 (angrenajul 16) - 2 (angrenajul 17) - 5 (angrenajul 15)6-11-12. Viteza a patra - priza directa - se realizeaza prin cuplarea ambreiajului 1, situatie in care satelitii nu se mai rotesc in jurul axelor lor, ci numai in jurul axei pinioanelor planetare, angrenajele fnuctionind ca un tot compact, astfel ca mi~carea ajunge la arborele condus prin p ortsateli tul 11. M ersul napoi se realizeaza prin frinarea coroanei 8 a angrenajului planetar 14, prin urmatorullant cinematic: 18-13-6-5 (coroana in angrenajul 15 ~i pinion planetar in angrenajul 14) - 9-10 - arborele condus (cu mi~care inversata). Punctul mort sau pozitia neutra se obtine atunci dnd ambreiajul 1 ~i frine1e 7 ale tuturor angrenajelor sint decuplate.
3.2.2. Cutia de viteze ZF 5 5-110 GP Cutia de viteze ZF 5 5-110 GP (fig. 3.34) este 0 cutie de viteze compusa dintr-o cutie cu cinci trepte cu pinioane baladoare ~i un angrenaj planetar, care impreuna
100

asigura 0 yiteza de mers foarte incet (denumit Krieehgang in limba germana~i Crawler in limba engleza), opt viteze de mers inainte ~i una pentru mersul inapoi.

Cntia de viteze 2 poate fi 0 cutie 5 5-35 sineronizaUi,

de tip "euIcat" ~i cu comanda prin arb ore rotitor (v. 3.1.6), san 0 cntie de viteze de tip AK-5 nesineronizata (y'. 3.1.5); in acest ultim caz cntia de viteze poarta denumirea 5-K-IlO GP. Angrenajnl planetar 1 cu angrenare interioadi, inchis intr-o careasa format a din doua bucati, asamblate in plan vertical, este format din: pinionul planetar 13 (solarnl), montat pe eane1uri la capatul posterior al arborelui secundar 20 al cutiei de viteze ; - satelitii 14, in total patru bud!. ti, sustinuti de discul portsateliti 18, montat pe caneluri pe arborele de transmisie 19 al angrenajului planetar; - coroana 15 cu dantura interioara, al direi butue se rote~te liber pe butucul portsatelitului 18; - suportul 16 pentru blocarea (frinarea) coroanei in raport cu carcasa angrenajului planetar;

mecanismul

de cuplare

17, prin

care,

pe de 0 parte,

se poate bloca coroana in raport cu careasa angrenajului planetar, iar pc de alta parte, se poate rigidiza coroana la arborelc de transmisie 19. Comanda acestei cutii de viteze este de tipul la distanta, transmisia facindu-se printr-o instalatie electropneumatid!. iar actionarea prin arb ore rotitor. De ase- . menea, cuplarea-decuplarea angrenajului planetar se fae electropneumatic. V iteza de mers foarte nee! se rcalizeaza prin cuplarea vitezei intii in cutia de viteze ~i blocarea coroanei angrenajului planetar in raport eu carcasa, prin urmatorul lant cinematic: 4-27-23-10-11-20-13-14-18-19. 101

- ...--

I
<Fig. 3.34. Cutia de viteze ZF 5 S

a - sec~iunelongitudinalli; b -Ian~ul cinematic al viterelor; 1 - angrenajulplanet'


5
2 7 pinion viteza a trcia arbore secl1ndar;8 - sincronizatorul vitezelor a doua ~i a trti 9 - piniaDu] vitezei a doua arbore secundar; 10 - pinion viteza intii arbore secundl
11

110 GP:

culia de viteze; a - comanda prin 'arbore rotitor; 4 - pinionul arboreluiprim; - sinc:ronizator vitezaa patra~i a cincea;6 - pinionvitezaa palraarbore secund
sincronizatorul

cundar; 13 pinion planetar; 14 sateli~i; 15 coroana angrenajului pleaneb 16 suport pentru blocare coroanei; 17 mecanism de cuplare; 18 portsatelJ 19 arbore de transmisie; 20 - arbore secundar; 21 pinion pentru inversarea mi~ la mersul Inapoi; 22 pinion mers Inapoi arbore intermediar; 23 pinion viteza Ir arboreintermediar; 24 - pinion viteza a doua arbore intermediarj 25 - pinionvit a treia arbore intermediar; 26 pinion viteza a patra arbore intermediar; 27 pin angrenare permanenU arbore intermediar; 28 arboreintermediar;29 arbore pritt

vitezelor

Intli

~i mersul

Inaoi;

12

pinion

mers

Inapoi

arbore

matic:

Viteza intii se realizeaza prin euplarea vitezei a do] in eutia de viteze ~i bloearea eoroanei angrenajului pJ netar in raport eu eareasa, prin urmatorullan~ cinemati 4-27-24-9-8-20-73-74-78-79. Viteza a doua se realizeaza prin euplarea vitezei treia in eutia de viteze ~i bloearea eoroanei angrenajui planetar in raport eu eareasa, prin urmatorul lan~ cir

4-27-25-7-8-20-73-74-78-79.
prin urmatorul lant cinematic:

Viteza atreia se realizeaza prin euplarea vitezei patra in eutia de viteze ~i bloearea eoroanei planetare
raport

Ners incet -+ VI -+

-26-6-5-20-73-74-78-79. Viteza a patra se realizeaza prin euplarea prizei dire in eutia de viteze ~i bloearea eoroanei planetare in rap eu eareasa, prin urmatorul lant cinematic: 4-5-2l 73-74-78-79.
V itezele de la a cincea

eu eareasa,

4-

V2 S

VJ -+ V -+

LJ
LJ o t-::...:=
1

V7
Atrsinopd

-+ \i;-Va

'

~.
--r---a::J

grenajele planet are. In aeest seop se deblocheaza roana fata de eareasa ~ise rigidizeaza eu arborele de tra misie 79, tot prin meeanismul de euplare 77, caz in c sateli~ii, eoroana ~i arborele de transmisie se rotese preuna eu arborele seeundar al eutiei de viteze, datol pinionului planetar 73. Vitezele a cineea - a opta realizeaza prin urmatoarele lanturi cinematice: 10~

a opta se realizeaza fara

102

----

viteza a cincea prin lantul cinematic at vitezei a doua din cutia de vitezc; - viteza a ~asea prin lantul cinelnatic al vitezei a treia din eutia de viteze; viteza a ~aptca prin lantul cinematic al vitezei a patra din eutia de viteze; - viteza a opta prin lantul cinematic al prizei direete din eutia de viteze. V iteza pentru mersul fnapoi se realizeaza prin desolidarizarea eoroanci de arborele de transmisic si bloc area acesteia in raport eu carcasa ~i prin cuplarea' treptei de mers inapoi in eutia de viteza, prin urmatorul lant cinematic: 4-27-22-21-12-11-20-19.

3.3. Intretinerea cutiei de viteze ,


Operatiunile sint prevazute de intretinere neeesare in tabelul 3.2. eutiilor de viteze
Tabelul 3.2.
Opera! ii de intre!inere la eutia de viteze
Periodicitatea Opcralia Automobile
ell motor Cll benzina
I

[km]
Automobile Cll motor diesel

Verificarea etanseitiitii Verificarea fixiir'ii pd suport Verificarea nivelului ulciului Verificarea stringerii piulitei flan~('i de transmisie ~i stringerii pilllitelor capacelor Verificarea mecanismului de comanda. Schimbarea ulc.iului

Zilnic 2000-2500 2000-2500


800010 000
20 000

Zilnic 3000 3000 12000


24 000

10 000

12 000

104

..