Sunteți pe pagina 1din 28

p r o d u c t M A D E I N I T A LY

Pompe de c[ldur[ ap[ - ap[, sol - ap[, cu ciclu reversibil

pomp[ de c[ldur[ de mare eficien\[ pentru locuin\e noi vas de acumulare op\ional disponibil[ ;i n versiunea f[r[ ciclu reversibil

HSW

pomp[ de c[ldur[ cu capacitate medie pentru locuin\e modernizate disponibil[ ;i n versiunea f[r[ ciclu reversibil

HXW

Sisteme inteligente pentru locuin\e

confortabile

Tot ceea ce v[ pute\i dori!


n descrierea pompelor de c[ldur[, adesea se men\ioneaz[ o economie de energie de aproximativ 75%. Aceast[ valoare se refer[ la pompele de c[ldur[ geotermale cu bucl[ nchis[ prin care trece un amestec de ap[ ;i glicol. De fapt, n cazul pompelor de c[ldur[ cu bucl[ deschis[ (acolo unde acestea sunt permise), economia de energie este chiar ;i mai mare, dep[;ind de cele mai multe ori chiar 80%, n func\ie de temperatura apei din sol (n general, temperatura acviferului se situeaz[ n mod constant la o valoare mai mare de 10C). Aceste valori pot fi atinse mai u;or cu o atent[ proiectare a sistemelor de `nc[lzire ;i controlul climatic utiliz]nd unit[\i de joas[ temperatur[. Prin includerea unui sistem solar de nc[lzire pentru producerea apei calde menajere, consumul redus al pompei de nc[lzire poate fi redus ;i mai mult, cu nc[ 20-25%* n cazul cl[dirilor bine izolate.*.
*Aceast[ economie suplimentar[ este ob\inut[ prin simpla includere a unor colectori solari (de exemplu). Aceast[ valoare se refer[ la consumul total anual care, n func\ie de necesit[\ile de nc[lzire, va fi redus n mod semnificativ prin folosirea unei pompe de c[ldur[, astfel nct producerea apei calde menajere va avea o pondere mai mare n consumul total de energie. Acest consum poate fi redus dac[ se folose;te energie solar[ care, din acest punct de vedere, este mai eficient[ dect pompa de c[ldur[. Se va \ine cont de faptul c[ n aceast[ estimare a consumului anual de energie nu a fost luat[ n considerare ;i func\ia de r[cire folosit[ n timpul verii.

Nu exist[ niciun fel de limit[ a creativit[\ii ;i inventivit[\ii designerilor atunci cnd vine vorba de identificarea unor solu\ii eficiente ;i a unor noi elemente care s[ asigure o economie ct mai mare de energie. Adev[rata provocare o constituie conceperea unui sistem care s[ asigure economia de energie ;i izolarea optim[. Pentru o construc\ie care dispune de o izolare optim[ ;i de un sistem inteligent de nc[lzire, se vor folosi pompe de nc[lzire cu o putere de doar 5-7 kW , n timp ce cl[dirile normale sunt nc[lzite cu cazane supradimensionate cu o putere termic[ de 20 sau 24 kW!
Economia de 75-80% se refer[ la consumul de energie ;i nu la costuri. Cu alte cuvinte, mai mult de 3/4 din energia consumat[ de sistem poate fi luat[ din mediul nconjur[tor (ap[ sau sol). Din punct de vedere al costului, economia variaz[ n func\ie de tehnologia folosit[ de pompa de c[ldur[. Se nregistreaz[ o valoare mai mare a economiei de energie comparativ cu pompele de c[ldur[ tradi\ionale cu gaz sau combustibil lichid folosite n construc\iile cu un grad rezonabil de izolare sau care au fost renovate ;i adaptate corespunz[tor. Pre\ul pentru combustibil /energie folosit n compara\ia f[cut[ variaz[ de la \ar[ la \ar[. 3

Pompe de c[ldur[> FOLOSIREA ENERGIEI REGENERABILE Aer - Sol - Ap[


Cele mai comune trei elemente care exist[ pe planeta noastr[ constituie, teoretic, o rezerv[ inepuizabil[ de energie ;i c[ldur[ pe care, datorit[ tehnologiei moderne ;i cercet[rilor din domeniul industrial, o putem folosi n mod eficient.. Ferroli, companie de renume n domeniul sistemelor de climatizare, a conceput solu\ii eficiente n acest domeniu, solu\ii care includ pompe de c[ldur[ eficiente din punct de vedere ecologic, adaptate nevoilor locuin\elor moderne. Respectarea angajamentelor prezente ;i viitoare Cum pot fi evaluate angajamentele luate fa\[ de genera\iile viitoare?

Utilizarea sistemelor de nc[lzire care func\ioneaz[ pe baz[ de energie regenerabil[ n detrimentul energiei tradi\ionale (cum ar fi gazul sau combustibilul lichid) aduce n prim plan angajamentul asumat privind respectarea mediului. Angajamentul nostru implic[ adoptarea unor tehnologii variate, cum ar fi re\elele hidroelectrice, eoliene ;i fotovoltaice, pentru producerea de electricitate, sau pompele de nc[lzire ;i panourile solare* pentru producerea de c[ldur[ direct n locul n care aceasta este folosit[.

*aceste sisteme sunt ideale n anumite aplica\ii locale ;i pot fi folosite mpreun[ cu alte sisteme de producere a c[ldurii care folosesc surse regenerabile, cum ar fi cazanele cu pele\i.

Consumul de energie sub form[ de c[ldur[ este mult mai important dect consumul de energie sub form[ de electricitate (energia termic[ reprezint[ 48% din consumul de energie la nivel mondial, n timp ce electricitatea reprezint[ doar 17%). Acesta este motivul pentru care Comisia European[, promovnd valorificarea resurselor regenerabile de energie "RES" prin Directiva 2009/28/CE, recunoa;te rolul predominant al consumului de energie sub form[ de c[ldur[, admi\nd totodat[ faptul c[ pompele de c[ldur[ pot func\iona pe baza energiei regenerabile. n Documentul privind utilizarea surselor regenerabile pentru nc[lzire - 2009, ENEA* confirm[ faptul c[ optimizarea utiliz[rii energiei sub form[ de c[ldur[ ;i modernizarea reprezint[ o prioritate pentru statul italian pentru atingerea obiectivelor incluse n Protocolul 20-20-20.

*Agen\ia Na\ional[ Italian[ pentru Noi Tehnologii, Energie ;i Dezvoltare Durabil[

Energia zilelor noastre


n \[ri precum Spania, Germania, Fran\a ;i SUA, n care energia solar[ fotovoltaic[ este subven\ionat[, constructorii au propus integrarea n pompele de c[ldur[ a unor sisteme fotovoltaice. Astfel, pe de o parte, re\eaua este alimentat[ cu electricitatea n exces produs[ de panourile fotovoltaice pe durata zilei ;i, pe de alt[ parte, furnizeaz[ energie atunci cnd este necesar (de exemplu, pentru alimentarea pompei de c[ldur[). n acest fel, utilizatorul (sau utilizatorii) poate deveni el nsu;i produc[tor de energie, cu costuri zero n ceea ce prive;te electricitatea ;i nc[lzirea (prin utilizarea energiei fotovoltaice ;i a pompelor de c[ldur[). La propunerea Uniunii Europene, aceste locuin\e se numesc Locuin\e cu consum energetic zero ;i se dore;te ca acest concept s[ capete cu adev[rat amploare pn[ n anul 2020. Ceea ce este `mbucur[tor, este faptul c[ este disponibil deja n prezent..

gama

HSW

HSW
Pompe de c[ldur[ reversibile ;i sisteme de nc[lzire cu sau f[r[ vas de acumulare pentru apa cald[ menajer[ (op\ional, poate fi integrat).

Temp. max. a circuitului de nc[lzire> Temp. min. de func\ionare> Refrigerent (tip freon)>

60C -10C (+5C pentru ap[-ap[) R410A


Versiune cu rezervor de acumulare inchis

Versiunile cu alimentare monofazic[ 230V-1N-50Hz Sistem> ap[-ap[ sol-ap[ Op\iuni principale> Capacitate de `nc[lzire (W10 W35)> Capacitate de `nc[lzire (B0 W35)> 3 2 5 4 7 5 9 7 11 9 kW termic kW termic

- op\ional, doar versiunea cu nc[lzire (f[r[ ciclu reversibil) - vas pentru producerea /acumularea apei calde menajere (se poate integra sub pompa de c[ldur[) - schimb[tor de c[ldur[ pentru producerea instantanee a apei calde menajere (o alt[ op\iune include versiunea cu vas de acumulare integrat) - schimb[tor de c[ldur[ ;i pomp[ pentru bucla unui vas separat de acumulare - pomp[ (surse /bucle nchise) sau van[ cu dou[ c[i - sisteme electrice de nc[lzire n trei trepte - demaror progresiv (limitator pentru curentul de vrf) - r[cire - sistem de func\ionare free cooling - termostat - telecomand[ cu sau f[r[ fir - senzor de control al umidit[\ii pentru modul r[cire - module de expansiune pentru gestionarea sistemului (mai mult de 2 zone n mod nc[lzire ;i mai mult de 1 zon[ n modul r[cire)

Caracteristici

alimentare monofazic[ refrigerent ecologic R410A circuit nchis de r[cire ;i etan;eizat n interiorul unei cutii speciale, amovibile (disponibil[ ca pies[ de schimb) , pentru fiabilitate maxim[, ntre\inere u;oar[ ;i nlocuire rapid[, f[r[ scurgeri de gaz microprocesor ncorporat pentru controlul sistemului de nc[lzire /r[cire gestionarea 1 circuit direct + 1 circuit mixt n mod nc[lzire ;i 1 circuit mixt n mod r[cire module de expansiune pentru gestionarea unor zone multiple gestionarea unor unit[\i multiple, n cascad[ (maximum 16), n mod nc[lzire, cu ajutorul controlerului integrat control eficient realizat cu ajutorul curbelor de c[ldur[ func\ie de protec\ie mpotriva Legionella selectarea modului de producere a apei calde menajere> (A) van[ cu trei c[i care poate fi instalat[ pe unitate (B) van[ cu trei c[i ;i schimb[tor de c[ldur[ + pomp[ pentru apa cald[ menajer[ (C) schimb[tor suplimentar de c[ldur[ pentru producerea instantanee a apei calde menajere (numai `n versiunea cu rezervor de acumulare `nchis) input digital pentru gestionarea perioadelor de timp cu tarif special timer /dispozitiv de programare pentru producerea apei calde menajere (cu vas de acumulare separat) func\ie op\ional[ de r[cire (r[cire pasiv[> disponibil[ pentru toate unit[\ile, att pentru cele reversibile ct ;i pentru cele care au doar func\ie de nc[lzire) demaror progresiv (op\ional) sond[ exterioar[ pentru controlul climatiz[rii dispozitiv ncorporat pentru controlul umidit[\ii cu senzor de umiditate (op\ional) pentru r[cire pe timpul verii nregistrare alarme (istoric) control al sistemului de nc[lzire solar[ termostate de camer[ (op\ional) telecomand[ cu sau f[r[ fir (op\ional) contor al timpului de func\ionare pentru compresor ;i pompe sistem integrat de gestionare (cu trei niveluri ale puterii termice) a sistemului electric de nc[lzire (op\ional) pomp[ cu trei viteze ;i vas de expansiune (10 l) deja instalat pomp[ integrat[ sau van[ cu dou[ c[i pentru circuitul surs[ (surse sau bucle nchise) vas de expansiune (10 l) instalat pe unitate
7

gama

HSW

Pompele de c[ldur[ din seria HSW sunt ideale pentru aplica\ii n sistemele reziden\iale de dimensiuni mici ;i medii (apartamente) Pompa de c[ldur[ nu necesit[ conectarea la o surs[ de gaz ;i nici instalarea de co;uri de fum. ntre\inerea se face foarte u;or. Pentru locuin\ele care dispun de o izolare adecvat[, este suficient s[ se instaleze unit[\i cu capacitate redus[. Locuin\ele asupra c[rora au fost realizate lucr[ri de modernizare ;i care dispun de sisteme de nc[lzire cu combustibil lichid (motorin[, CLU, GPL), prin utilizarea pompelor de c[ldur[ se asigur[ o reducere a costurilor nregistrate. Microprocesorul permite controlul sistemului de nc[lzire /r[cire, al vasului de acumulare pentru apa cald[ menajer[ ;i al sistemului de nc[lzire cu panouri solare Datorit[ sistemului de control ncorporat, n cascad[ (pn[ la 16 unit[\i), generatorul de c[ldur[ poate fi folosit pentru aplica\ii n sistemele de dimensiuni medii (complexe sportive). Sistemele suplimentare de nc[lzire (op\ionale) sunt disponibile cu alimentare monofazic[ ;i trifazic[. Aceste sisteme de nc[lzire genereaz[ o putere termic[ suplimentar[ de 9 kW care este gestionat[ n mod automat de c[tre microprocesor pentru trei niveluri de c[ldur[ (33%-66%-100%). Telecomanda este disponibil[ n varianta cu fir sau f[r[ fir ;i permite utilizatorului s[ acceseze toate func\iile sistemului. n varianta standard, pompa dispune de o sond[ de exterior. Pompa este disponibil[ ;i n varianta cu pompa pe partea sursei (van[ cu dou[ c[i), montat[ deja pe unitate. n varianta standard, pompa dispune de un sistem de pompare cu trei viteze. Pompa de c[ldur[ poate fi conectat[ la sisteme cu temperatur[ joas[, cum ar fi sisteme de nc[lzire prin pardoseal[ /pere\i /tavan ;i radiatoare din aluminiu (dimensionate n func\ie de necesit[\i), n vederea optimiz[rii coeficientului de performan\[ ;i pentru r[cirea serpentinei. Producerea apei calde menajere poate fi gestionat[ n mai multe feluri. Vasul op\ional de acumulare, de 120 l, poate fi folosit att pentru p[strarea apei calde menajere ct ;i pentru producerea apei calde prin intermediul schimb[torului de c[ldur[ (op\ional, instalat pe unitate). n acela;i timp, accesul la vasul separat de acumulare se face prin intermediul unei vane cu trei c[i instalat[ pe unitate (op\ional) sau cu ajutorul unei vane cu trei c[i externe ( pentru a vedea tipul vasului de acumulare recomandat ;i schemele de conectare, consulta\i paginile urm[toare). Vana cu trei c[i, sistemul de protec\ie mpotriva Legionella, punctul de configurare ;i program[rile de orice tip ale vasului de acumulare sunt controlate prin intermediul microprocesorului. Pentru cre;terea eficien\ei sistemului, n unitatea de control poate fi integrat un sistem solar de nc[lzire.
8

HSW
SISTEME AP{-AP{ SAU SOL-AP{ (SARAMUR{)
Cadru Model Alimentare cu energie electric[ 3.1 230 - 1 - 50 5.1 230 - 1 - 50 1 7.1 230 - 1 - 50

specifica\ii tehnice

9.1 230 - 1 - 50

11.1 230 - 1 - 50

M.U. V-ph-Hz

~NC{LZIRE cu pomp[ ap[-ap[ (versiune IP> cu ciclu reversibil) ~NC{LZIRE W10W35 (surs[> ap[ int. 10C ext. 7C / instala\ie> ap[ int. 30C ext. 35C) Putere termic[ 3,30 5,01 6,72 Consum energie 0,58 0,89 1,23 COP 5,69 5,63 5,46 Debit ap[ pe partea sistemului 566 857 1149 Presiune util[ pe partea sistemului 60 52 41 Debit ap[ pe partea sursei 780 1181 1579 Pierdere de presiune pe partea sursei 6 13 21 ~NC{LZIRE W10W45 (surs[> ap[ int. 10C ext. 7C / instala\ie> ap[ int. 40C ext. 45C) Putere termic[ 3,04 4,61 6,18 Consum energie 0,70 1,07 1,46 COP 4,34 4,31 4,23 Debit ap[ pe partea sistemului 519 785 1052 Presiune util[ pe partea sistemului 62 54 45 Debit ap[ pe partea sursei 672 1015 1355 Pierdere de presiune pe partea sursei 5 10 16
PERFORMAN|E NOMINALE PERFORMAN|E NOMINALE Instala\ie la temperatur[ medie Instala\ie la temperatur[ joas[

9,13 1,67 5,47 1560 34 2147 24 8,39 1,98 4,24 1429 39 1844 19

11,6 2,15 5,40 1989 27 2731 25 10,7 2,54 4,21 1827 32 2353 20

kW kW l/h kPa l/h kPa kW kW l/h kPa l/h kPa

~NC{LZIRE cu pomp[ sol-ap[ (versiune IP> cu ciclu reversibil) ~NC{LZIRE B0W35 (surs[> sararmur[ int. 0C ext. -3C / instala\ie> ap[ int. 30C ext. 35C) Putere termic[ 2,44 3,70 4,97 Consum energie 0,57 0,88 1,21 COP 4,28 4,20 4,11 Debit ap[ pe partea sistemului 418 634 850 Presiune util[ pe partea sistemului 64 58 52 Debit ap[ pe partea sursei 658 997 1331 Pierdere de presiune pe partea sursei 5 10 17 ~NC{LZIRE B0W45 (surs[> sararmur[ int. 0C ext. -3C / instala\ie> ap[ int. 40C ext. 45C) Putere termic[ 2,24 3,40 4,57 Consum energie 0,69 1,06 1,44 COP 3,25 3,21 3,17 Debit ap[ pe partea sistemului 382 581 779 Presiune util[ pe partea sistemului 65 60 54 Debit ap[ pe partea sursei 546 828 1106 Pierdere de presiune pe partea sursei 3 8 12
PERFORMAN|E NOMINALE PERFORMAN|E NOMINALE Instala\ie la temperatur[ medie Instala\ie la temperatur[ joas[

6,74 1,64 4,11 1154 47 1810 19 6,20 1,95 3,18 1057 50 1504 14

8,60 2,11 4,08 1471 43 2299 20 7,90 2,51 3,15 1347 46 1909 15

kW kW l/h kPa l/h kPa kW kW l/h kPa l/h kPa

R{CIRE cu pomp[ ap[-ap[ (versiune IP> cu ciclu reversibil) R{CIRE W30W7 (surs[> ap[ int. 30C ext. 35C / instala\ie> ap[ int. 12C ext. 7C) Putere frigorific[ 2,74 4,14 5,55 Consum energie 0,59 0,91 1,24 EER 4,64 4,55 4,48 Debit ap[ n instala\ie 470 712 954 Presiune static[ disponibil[ n instala\ie 62 56 48 Debit ap[ pe partea sursei 571 866 1161 Pierdere de presiune pe partea sursei 3 8 13 R{CIRE W30W18 (surs[> ap[ int. 30C ext. 35C / instala\ie> ap[ int. 23C ext. 18C) Putere frigorific[ 3,56 5,39 7,21 Consum energie 0,59 0,90 1,24 EER 6,03 5,99 5,81 Debit ap[ n instala\ie 611 927 1242 Presiune static[ disponibil[ n instala\ie 59 49 38 Debit ap[ pe partea sursei 710 1077 1443 Pierdere de presiune pe partea sursei 5 11 18

7,53 1,68 4,48 1296 43 1575 14 9,78 1,68 5,82 1686 29 1959 21

9,61 2,16 4,45 1652 37 2013 15 12,5 2,17 5,76 2147 22 2498 22

kW kW l/h kPa l/h kPa kW kW l/h kPa l/h kPa

* Date declarate n concordan\[ cu EN 14511. Valorile sunt date pentru unit[\i f[r[ accesorii sau op\ionale. Saramur[ = ap[ cu 30% etilenglicol

gama

HSW
PERFORMAN|E NOMINALE - Instala\ie la temperatur[ medie

SISTEM AP{-AP{ (VERSIUNE IP> CU CICLU REVERSIBIL)


PERFORMAN|E NOMINALE - Instala\ie la temperatur[ joas[

Varia\ia temp. pe circ. `nc[lzire> W35


18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 3.1 5.1 7.1 9.1 11.1

Varia\ia temp. pe circ. `nc[lzire> W55


Putere termic[ (kW)
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 3.1 5.1 7.1 9.1 11.1

Putere termic[ (kW)

Temperatur[ intrare - surs[ (C) Consum energie (kW)

Temperatur[ intrare - surs[ (C) Consum energie (kW)

11.1 3 3 9.1

11.1

7.1

9.1 5.1 7.1 1 5.1 3.1 1 3.1

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Temperatur[ intrare - surs[ (C) COP


11.1 9.1 7.1 5.1 3.1

Temperatur[ intrare - surs[ (C) COP

5 11.1 9.1 7.1 5.1 3.1

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

10

HSW
SISTEM SOL-AP{ (VERSIUNE IP> CU CICLU REVERSIBIL)
PERFORMAN|E NOMINALE - Instala\ie la temperatur[ joas[

specifica\ii tehnice

PERFORMAN|E NOMINALE - Instala\ie la temperatur[ medie

Varia\ia temp. pe circ. `nc[lzire> W35


18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 3.1 5.1 7.1 9.1 11.1

Varia\ia temp. pe circ. `nc[lzire> W55


18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 7.1 5.1 3.1 9.1 11.1

Putere termic[ (kW)

Putere termic[ (kW)

Temperatur[ intrare - surs[ (C) Consum energie (kW)

Temperatur[ intrare - surs[ (C) Consum energie (kW)

11.1 3 3

9.1

11.1

7.1

9.1 5.1 7.1 1 5.1 3.1 1 3.1

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Temperatur[ intrare - surs[ (C) COP


11.1 9.1 7.1 5.1 3.1

Temperatur[ intrare - surs[ (C) COP

11.1 9.1 7.1 5.1 3.1

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

11

gama

HSW

LIMITE DE OPERARE
Graficele de mai jos eviden\iaz[ domeniul de operare `n care func\ionarea corect[ a unit[\ii este garantat[. Zona punctat[ indic[ domeniul de func\ionare `n cazul `n care pe partea sursei este o bucl[ `nchis[ umplut[ cu glicol (saramur[) limitele opera\ionale normale f[c]nd referire la utilizare de ap[ din pu\uri.
~NC{LZIRE

Varia\ie temperatur[ - circuit `nc[lzire (C)

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

R{CIRE
Varia\ie temperatur[ - circuit r[cire (C)

R[cire pasiv[

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

Diferen\a de temperatur[ `ntre intrare ;i ie;ire T max valoare maxim[ T min valoare minim[

Circuit `nc[lzire 11 3

Surs[ 5 1

C C

Observa\ii importante de proiectare> 1) ~n cazul `n care schimbul de c[ldur[ optim / debitul minim al sistemului nu poate fi garantat, astfel `nc]t s[ men\in[ diferen\a de temperatur[ `n limita maxim[, un sistem de stocare exterior ar trebui instalat cu pompa de c[ldur[ (de ex. rezervor tampon) asigur]nd astfel func\ionarea compresorului c]t mai continu[ ;i regulat[ posibil. De obicei rezervorul tampon este calculat dup[ cum urmeaz[> 25 l/kW x HP capacitate de `nc[lzire = volumul total de stocare `n litri. Rezervorul tampon poate fi de asemenea necesar ca o rezerv[ de energie termic[, `n anumite \[ri care au structuri tarifare speciale (ca de ex. Germania) care permite deconectarea la orele de v]rf tarifare.
* aceasta se poate `nt]mpla, de ex., cu debitele la sisteme, care sunt prea mici sau zero ca urmare a zonelor de `nc[lzire oprite `n timpul func\ion[rii normale (de c[tre vane de zon[ ;i/sau vane termostatice), sau alternativ, dac[ temperatura de ie;ire cre;te din cauza sistemului subdimensionat sau c]nd se ajunge la echilibrul termic `n zonele `nc[lzite `n timpul sezoanelor intermediare. Ca un exemplu, debitul minim necesar al sistemului pentru 7 kW HP (7000 W termici) este 548 kg/h, folosind calculul> Q(Wh) = m(kg)x1,16x3Tmax sistem (C) unde m(kg/h = P(W)/12.76

2) Pentru sistemele de `nc[lzire `n pardoseal[ `n zonele independente, `n camere mici *ex. b[i) numai elemente radiante cu van[ termostatic[ ar trebui folosite (radiatoare tubulare/ radiatoare port-prosop) astfel `nc]t s[ limiteze supra`nc[lzirea `n aceste camere.

12

HSW
Cadru Model Unitate Alimentare electric[ F.L.A. Curent total maxim de pornire F.L.I. Consum maxim de putere electric[ Curent maxim de v]rf M.I.C. Curent maxim cu soft-starter (op\ional) ~nc[lzitor electric integrat Alimentare electric[ F.L.A. F.L.I. Int. max. total[ curent alimentare (230V-1N-50Hz) Int. max. total[ curent alimentare (400V-3N-50Hz) Consum maxim de putere electric[ 3.1 5.1 1 7.1

specifica\ii tehnice
9.1 11.1 M.U.

230 - 1 - 50 5,9 1,3 36 32

230 - 1 - 50 7,7 1,7 45 35

230 - 1 - 50 10,1 2,2 52 38

230 - 1 - 50 13,3 2,9 82 41

230 - 1 - 50 17,0 3,7 112 43

V-ph-Hz A kW A A

230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 39,1 13,0 9,0

230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 39,1 13,0 9,0

230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 39,1 13,0 9,0

230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 39,1 13,0 9,0

230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 39,1 13,0 9,0

V-ph-Hz V-ph-Hz A A kW

Pomp[ pe partea sursei (op\ional) Alimentare electric[ F.L.A. Curent total maxim de pornire F.L.I. Consum maxim de putere electric[ Greutate `n func\iune Unitate f[r[ accesorii Unitate Accesorii Controlul debitului la surs[ Pomp[ Van[ cu 2 c[i Produc\ie A.C.M. Van[ cu 3 c[i Van[ cu 3 c[i ;i schimb. de c[ldur[ primar Van[ cu 3 c[i ;i schimb. de c[ldur[ sec. R[cire pasiv[ Rezisten\e electrice integrative Accesorii - rezervor A.C.M. Zgomot* Nivel presiune sonor[ la1m distan\[

230 - 1 - 50 0,8 0,15

230 - 1 - 50 0,8 0,15

230 - 1 - 50 0,8 0,15

230 - 1 - 50 0,8 0,15

230 - 1 - 50 0,8 0,15

V-ph-Hz A kW

133

137

139

148

152

kg

4 3 5 13 14 8 6 202

4 3 5 13 14 8 6 202

4 3 5 13 14 8 6 202

4 3 5 13 14 8 6 202

4 3 5 13 14 8 6 202

kg kg kg kg kg kg kg kg

36

37

37

38

38

db(A)

* Valori `n condi\ii standard (ISO 3744) `n zone f[r[ suprafe\e reflectoare cu factor direc\ional = 2

DIMENSIUNI
1 Retur instala\ie 1 M 2 Tur instala\ie 1 M 3 Retur A.C.M. 1 M 4 Tur A.C.M. 1 M 5 Retur surs[ 1 M 6 Tur surs[ 1 M 7 Retur panou solar 1 M 8 Tur panou solar 1 M

Unitate cu accesoriu "rezervor ACM

13

gama

HXW

HXW
Pompe de c[ldur[ reversibile sau pompe care dispun doar de func\ia de nc[lzire Temp. max. a circuitului de nc[lzire> Temp. min. de func\ionare> Refrigerent (tip freon)> 60C -10C (+5C pentru ap[-ap[) R410A

Versiunile cu alimentare monofazic[ 230V-1N-50Hz Sistem> ap[-ap[ sol-ap[ Capac. de nc[lzire (W10 W35)> Capac. de nc[lzire (B0 W35)> 12 9 14 10 17 12 kW termic kW termic

Versiunile cu alimentare trifazic[ 400V-3N-50Hz Sistem> ap[-ap[ sol-ap[ Op\iuni principale> Putere termic[ (W10 W35)> Putere termic[ (B0 W35)> 12 8 14 10 17 12 20 15 23 17 27 19 kW termic kW termic

op\ional, versiunea f[r[ ciclu reversibil schimb[tor de c[ldur[ ;i pomp[ pentru nc[lzirea unui vas de acumulare separat pomp[ (surse /bucle nchise) sau van[ cu dou[ c[i sisteme electrice de nc[lzire n trei trepte soft starter (limitator pentru curentul de vrf) r[cire termostat telecomand[ cu sau f[r[ fir senzor de control al umidit[\ii pentru modul r[cire module de expansiune pentru gestionarea sistemului (mai mult de 2 zone n mod nc[lzire ;i mai mult de 1 zon[ n modul r[cire)

14

Caracteristici
alimentare monofazic[ (versiunile pn[ la 15 kW ap[-ap[, 11 kW sol-ap[) refrigerent ecologic R410A circuit nchis de r[cire ;i etan;eizat n interiorul unei cutii speciale, amovibile (disponibil[ ca pies[ de schimb), pentru fiabilitate maxim[, ntre\inere u;oar[ ;i nlocuire rapid[, f[r[ scurgeri de gaz microprocesor ncorporat pentru controlul sistemului de nc[lzire /r[cire gestionarea 1 circuit direct + 1 circuit mixt n mod nc[lzire ;i 1 circuit mixt n mod r[cire module de expansiune pentru gestionarea unor zone multiple gestionarea unor unit[\i multiple, n cascad[ (maximum 16), n mod nc[lzire, cu ajutorul controlerului integrat control eficient realizat cu ajutorul curbelor de c[ldur[ func\ie de protec\ie mpotriva Legionella selectarea op\iunilor de producere a apei calde menajere> (A) van[ cu trei c[i care poate fi instalat[ pe unitate (B) van[ cu trei c[i ;i schimb[tor de c[ldur[ + pomp[ pentru apa cald[ menajer[ input digital pentru gestionarea perioadelor de timp cu tarif special timer /dispozitiv de programare pentru producerea apei calde menajere (cu vas de acumulare separat) func\ie op\ional[ de r[cire (r[cire pasiv[> disponibil[ pentru toate unit[\ile, att pentru cele reversibile ct ;i pentru cele care au doar func\ie de nc[lzire) soft starter (op\ional) sond[ exterioar[ pentru controlul climatiz[rii pentru versiunea standard dispozitiv ncorporat pentru controlul umidit[\ii cu senzor de umiditate (op\ional) pentru r[cire pe timpul verii nregistrare alarme (istoric) control al sistemului de nc[lzire solar[ termostate de camer[ (op\ional) telecomand[ cu sau f[r[ fir (op\ional) contor al timpului de func\ionare pentru compresor ;i pompe sistem integrat de gestionare (cu trei niveluri ale puterii termice) a sistemului electric de nc[lzire (op\ional) pomp[ cu trei viteze ;i vas de expansiune (10 l) instalat pe unitate pomp[ integrat[ sau van[ cu dou[ c[i pentru circuitul surs[ (surse sau bucle nchise) vas de expansiune (10 l) instalat pe unitate
15

gama

HXW

Pompele de c[ldur[ din seria HXW sunt ideale pentru aplica\ii n sistemele reziden\iale de dimensiuni mici ;i medii (apartamente) Pompa de c[ldur[ nu necesit[ conectarea la o surs[ de gaz ;i nici instalarea de co;uri de fum. ntre\inerea se face foarte u;or. Pentru locuin\ele care dispun de o izolare adecvat[, este suficient s[ se instaleze unit[\i cu capacitate redus[. Locuin\ele asupra c[rora au fost realizate lucr[ri de modernizare ;i care dispun de sisteme de nc[lzire cu combustibil lichid (motorin[, CLU, GPL), prin utilizarea pompelor de c[ldur[ se asigur[ o reducere a costurilor nregistrate. Microprocesorul permite controlul sistemului de nc[lzire /r[cire, al vasului de acumulare pentru apa cald[ menajer[ ;i al sistemului de nc[lzire cu panouri solare. Datorit[ sistemului de control ncorporat, n cascad[ (pn[ la 16 unit[\i), generatorul de c[ldur[ poate fi folosit pentru aplica\ii n sistemele de dimensiuni medii (complexe sportive). Sistemele suplimentare de nc[lzire (op\ionale) sunt disponibile cu alimentare monofazic[ ;i trifazic[. Aceste sisteme de nc[lzire genereaz[ o putere termic[ suplimentar[ de 9 kW care este gestionat[ n mod automat de c[tre microprocesor pentru trei niveluri de c[ldur[ (33%-66%-100%). Telecomanda este disponibil[ n varianta cu fir sau f[r[ fir ;i permite utilizatorului s[ acceseze toate func\iile sistemului. n varianta standard, pompa dispune de o sond[ de exterior. Pompa este disponibil[ ;i n varianta cu pompa surs[ (van[ cu dou[ c[i), montat[ deja pe unitate. n varianta standard, pompa dispune de un sistem de pompare cu trei viteze. Pompa de c[ldur[ poate fi conectat[ la sisteme cu temperatur[ joas[, cum ar fi sisteme de nc[lzire prin pardoseal[ /pere\i /tavan ;i radiatoare din aluminiu (dimensionate n func\ie de necesit[\i), n vederea optimiz[rii coeficientului de performan\[ ;i pentru r[cirea serpentinei. Producerea apei calde menajere poate fi gestionat[ n mai multe feluri. Accesul la vasul separat de acumulare se face prin intermediul unei vane cu trei c[i care poate fi instalat[ pe unitate (op\ional) sau cu ajutorul unei vane cu trei c[i separate ( pentru a vedea tipul vasului de acumulare recomandat ;i schemele de conectare, consulta\i paginile urm[toare). Vasul separat de acumulare poate fi nc[lzit prin intermediul unui schimb[tor de c[ldur[ ;i al unei pompe instalate pe unitate. Vana cu trei c[i, sistemul de protec\ie mpotriva Legionella, punctul de configurare ;i program[rile de orice tip ale vasului de acumulare sunt controlate prin intermediul microprocesorului. Pentru cre;terea eficien\ei sistemului, n unitatea de control poate fi integrat un sistem solar de nc[lzire.

16

HXW
SISTEME AP{-AP{ SAU SOL-AP{ (SARAMUR{)
Cadru Model Alimentare electric[ 12.1 14.1 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 400 - 3N - 50

specifica\ii tehnice

1 17.1 20.1 230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 400 - 3N - 50

23.1 400 - 3N - 50

27.1 400 - 3N - 50

M.U. V-ph-Hz

~NC{LZIRE cu pomp[ ap[-ap[ (versiune IP> cu ciclu reversibil) ~NC{LZIRE W10W35 (surs[> ap[ int. 10C ext. 7C / instala\ie> ap[ int. 30C ext. 35C) Putere termic[ 11,8 14,3 16,7 Consum energie 2,21 2,68 3,14 COP 5,34 5,34 5,32 Debit ap[ pe partea sistemului 2023 2434 2863 Presiune util[ pe partea sistemului 57 47 49 Debit ap[ pe partea sursei 2761 3330 3910 Pierdere de presiune pe partea sursei 17 24 20 ~NC{LZIRE W10W45 (surs[> ap[ int. 10C ext. 7C / instala\ie> ap[ int. 40C ext. 45C) Putere termic[ 10,9 13,1 15,4 Consum energie 2,64 3,18 3,73 COP 4,13 4,12 4,13 Debit ap[ pe partea sistemului 1861 2237 2629 Presiune util[ pe partea sistemului 61 52 54 Debit ap[ pe partea sursei 2375 2861 3359 Pierdere de presiune pe partea sursei 13 18 15
PERFORMAN|E NOMINALE PERFORMAN|E NOMINALE Instala\ie la temperatur[ medie Instala\ie la temperatur[ joas[

20,4 3,81 5,35 3480 34 4774 29 18,8 4,51 4,17 3193 41 4099 22

23,6 4,43 5,33 4029 33 5511 25 21,7 5,25 4,13 3688 40 4714 19

26,7 5,05 5,29 4560 20 6246 32 24,6 5,95 4,13 4183 29 5360 24

kW kW l/h kPa l/h kPa kW kW l/h kPa l/h kPa

~NC{LZIRE cu pomp[ sol-ap[ (versiune IP> cu ciclu reversibil) ~NC{LZIRE B0W35 (surs[> sararmur[ int. 0C ext. -3C / instala\ie> ap[ int. 30C ext. 35C) Putere termic[ 8,74 10,5 12,4 Consum energie 2,18 2,62 3,09 COP 4,01 4,01 4,01 Debit ap[ pe partea sistemului 1497 1800 2126 Presiune util[ pe partea sistemului 69 63 63 Debit ap[ pe partea sursei 2321 2799 3303 Pierdere de presiune pe partea sursei 13 18 15 ~NC{LZIRE B0W45 (surs[> sararmur[ int. 0C ext. -3C / instala\ie> ap[ int. 40C ext. 45C) Putere termic[ 8,03 9,68 11,4 Consum energie 2,62 3,13 3,69 COP 3,06 3,09 3,09 Debit ap[ pe partea sistemului 1369 1649 1946 Presiune util[ pe partea sistemului 71 66 66 Debit ap[ pe partea sursei 1912 2314 2729 Pierdere de presiune pe partea sursei 9 13 11
PERFORMAN|E NOMINALE PERFORMAN|E NOMINALE Instala\ie la temperatur[ medie Instala\ie la temperatur[ joas[

15,0 3,72 4,03 2571 55 4014 22 13,8 4,44 3,11 2356 59 3324 16

17,4 4,33 4,02 2983 54 4641 19 16,0 5,18 3,09 2732 58 3835 13

19,7 4,91 4,01 3377 46 5264 24 18,1 5,85 3,09 3090 52 4349 17

kW kW l/h kPa l/h kPa kW kW l/h kPa l/h kPa

R{CIRE cu pomp[ ap[-ap[ (versiune IP> cu ciclu reversibil) R[cire W30W7 (surs[> ap[ int. 30C ext. 35C / instala\ie> ap[ int. 12C ext. 7C) Putere frigorific[ 9,77 11,8 13,9 Consum energie 2,24 2,69 3,17 EER 4,36 4,39 4,38 Debit ap[ n instala\ie 1680 2025 2385 Presiune static[ disponibil[ n instala\ie 65 57 58 Debit ap[ pe partea sursei 2055 2474 2916 Pierdere de presiune pe partea sursei 10 14 11 R[cire W30W18 (surs[> ap[ int. 30C ext. 35C / instala\ie> ap[ int. 23C ext. 18C) Putere frigorific[ 12,7 15,2 18,0 Consum energie 2,23 2,70 3,17 EER 5,70 5,63 5,68 Debit ap[ n instala\ie 2181 2628 3108 Presiune static[ disponibil[ n instala\ie 53 41 43 Debit ap[ pe partea sursei 2547 3065 3626 Pierdere de presiune pe partea sursei 15 21 17

16,8 3,81 4,41 2883 48 3516 16 21,7 3,84 5,65 3744 27 4361 25

19,5 4,45 4,38 3346 47 4089 14 25,3 4,46 5,67 4362 25 5085 21

22,0 5,03 4,37 3792 38 4627 18 28,6 5,07 5,64 4929 11 5741 27

kW kW l/h kPa l/h kPa kW kW l/h kPa l/h kPa

* Date `n condi\ii standard (EN 14511) f[r[ accesorii op\ionale< condi\ii de temperatur[ ;i umiditate specificate `n tabel. Saramura = ap[ cu 30% etilen-glicol..

17

gama

HXW
PERFORMAN|E NOMINALE - Instala\ie la temperatur[ medie

SISTEM AP{-AP{ (VERSIUNE IP> CU CICLU REVERSIBIL)


PERFORMAN|E NOMINALE - Instala\ie la temperatur[ joas[

Varia\ia temp. pe circ. `nc[lzire> W35


36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 12.1 17.1 14.1 20.1

Varia\ia temp. pe circ. `nc[lzire> W55


27.1 23.1

Putere termic[ (kW)

Putere termic[ (kW)


36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 17.1 14.1 12.1 20.1 23.1 27.1

Temperatur[ intrare - surs[ (C) Consum energie (kW)


8 8

Temperatur[ intrare - surs[ (C) Consum energie (kW)


27.1

23.1

20.1

27.1 23.1 20.1

17.1 14.1 12.1

17.1 14.1

12.1

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Temperatur[ intrare - surs[ (C) COP


27.1 23.1 20.1 17.1 14.1 12.1

Temperatur[ intrare - surs[ (C) COP

5 27.1 23.1 20.1 17.1 14.1 12.1

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

18

HXW
SISTEM SOL-AP{ (VERSIUNE IP> CU CICLU REVERSIBIL)
PERFORMAN|E NOMINALE - Instala\ie la temperatur[ joas[

specifica\ii tehnice

PERFORMAN|E NOMINALE - Instala\ie la temperatur[ medie

Varia\ia temp. pe circ. `nc[lzire> W35


36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 12.1 17.1 14.1 20.1 23.1 27.1

Varia\ia temp. pe circ. `nc[lzire> W55


36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 17.1 14.1 12.1 20.1 27.1 23.1

Putere termic[ (kW)

Putere termic[ (kW)

Temperatur[ intrare - surs[ (C) Consum energie (kW)

Temperatur[ intrare - surs[ (C) Consum energie (kW)


27.1

23.1

20.1

5 27.1 4 23.1 20.1 3 17.1 14.1 2 12.1

17.1 14.1 12.1

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Temperatur[ intrare - surs[ (C) COP

Temperatur[ intrare - surs[ (C) COP

27.1 23.1 20.1 17.1 14.1 12.1

27.1 23.1 20.1 17.1 14.1 12.1

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

0 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

19

gama

HXW

LIMITE DE OPERARE
Graficele de mai jos eviden\iaz[ domeniul de operare `n care func\ionarea corect[ a unit[\ii este garantat[. Zona punctat[ indic[ domeniul de func\ionare `n cazul `n care pe partea sursei este o bucl[ `nchis[ umplut[ cu glicol (saramur[) limitele opera\ionale normale f[c]nd referire la utilizare de ap[ din pu\uri.
~NC{LZIRE

Varia\ie temperatur[ - circuit `nc[lzire (C)

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

R{CIRE
Varia\ie temperatur[ - circuit r[cire (C)

R{CIRE PASIV{

Temperatur[ intrare - surs[ (C)

Diferen\a de temperatur[ `ntre intrare ;i ie;ire T max valoare maxim[ T min valoare minim[

Circuit `nc[lzire 11 3

Surs[ 5 1

C C

Observa\ii importante de proiectare> 1) ~n cazul `n care schimbul de c[ldur[ optim / debitul minim al sistemului nu poate fi garantat, astfel `nc]t s[ men\in[ diferen\a de temperatur[ `n limita maxim[, un sistem de stocare exterior ar trebui instalat cu pompa de c[ldur[ (de ex. rezervor tampon) asigur]nd astfel func\ionarea compresorului c]t mai continu[ ;i regulat[ posibil. De obicei rezervorul tampon este calculat dup[ cum urmeaz[> 25 l/kW x HP heating capacity = total storage in litres. Rezervorul tampon poate fi de asemenea necesar ca o ezerv[ de energie termic[, `n anumite \[ri care au structuri tarifare speciale (ca de ex. Germania) care permite deconectarea la orele de v]rf tarifare.
* aceasta se poate `nt]mpla, de ex., cu debitele la sisteme, care sunt prea mici sau zero ca urmare a zonelor de `nc[lzire oprite `n timpul func\ion[rii normale (de c[tre vane de zon[ ;i/sau vane termostatice), sau alternativ, dac[ temperatura de ie;ire cre;te din cauza sistemului subdimensionat sau c]nd se ajunge la echilibrul termic `n zonele `nc[lzite `n timpul sezoanelor intermediare. Ca un exemplu, debitul minim necesar al sistemului pentru 7 kW HP (7000 W termici) este 548 kg/h, folosind calculul> Q(Wh) = m(kg)x1,16x3Tmax sistem (C) unde m(kg/h = P(W)/12.76

2) Pentru sistemele de `nc[lzire `n pardoseal[ `n zonele independente, `n camere mici *ex. b[i) numai elemente radiante cu van[ termostatic[ ar trebui folosite (radiatoare tubulare/ radiatoare port-prosop) astfel `nc]t s[ limiteze supra`nc[lzirea `n aceste camere.

20

HXW
Cadru Model Unit Alimentare electric[ F.L.A. Curent total maxim de pornire F.L.I. Consum maxim de putere electric[ Curent maxim de v]rf M.I.C. Curent maxim cu soft-starter (op\ional) Alimentare electric[ F.L.A. Curent total maxim de pornire F.L.I. Consum maxim de putere electric[ Curent maxim de v]rf M.I.C. Curent maxim cu soft-starter (op\ional) Rezisten\e electrice suplimentare Alimentare electric[ F.L.A. F.L.I. 12.1 14.1 1 17.1 20.1

specifica\ii tehnice
23.1 27.1 M.U.

230 - 1 - 50 17,4 3,7 96 45 400 - 3N - 50 6,6 3,7 46 30

230 - 1 - 50 22,0 4,7 141 49

230 - 1 - 50 24,8 5,3 174 59

V-ph-Hz A kW A A

400 - 3N - 50 400 - 3N - 50 8,1 9,0 4,7 5,3 54 69 33 40

400 - 3N - 50 400 - 3N - 50 10,1 11,6 6,0 7,0 86 96 47 51

400 - 3N - 50 V-ph-Hz 12,9 A 7,8 kW 105 A 54 A

230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 Curent total maxim de pornire (230V-1N-50Hz) 39,1 Curent total maxim de pornire (400V-3N-50Hz) 13,0 Consum maxim de putere electric[ 9,0

230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 400 - 3N - 50 39,1 39,1 13,0 13,0 9,0 9,0

230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 400 - 3N - 50 39,1 39,1 13,0 13,0 9,0 9,0

230 - 1 - 50 V-ph-Hz 400 - 3N - 50 V-ph-Hz 39,1 A 13,0 A 9,0 kW

Pomp[ pe partea sursei (op\ional) Alimentare electric[ F.L.A. Curent total maxim de pornire F.L.I. Consum maxim de putere electric[ Greutate `n func\iune Unitate f[r[ accesorii Unitate Accesorii Controlul debitului la surs[ Pomp[ Van[ cu 2 c[i Produc\ie A.C.M. Van[ cu 3 c[i Van[ cu 3 c[i ;i schimb. de c[ldur[ primar R[cire pasiv[ Rezisten\e electrice integrative Zgomot* Nivel presiune sonor[ la1m distan\[

230 - 1 - 50 2,1 0,41

230 - 1 - 50 2,1 0,41

230 - 1 - 50 2,1 0,41

230 - 1 - 50 2,1 0,41

230 - 1 - 50 2,1 0,41

230 - 1 - 50 2,1 0,41

V-ph-Hz A kW

221

224

245

247

252

255

kg

10 6 8 21 14 7

10 6 8 21 14 7

10 6 8 26 14 7

10 6 8 26 14 7

10 6 8 31 19 7

10 6 8 31 19 7

kg kg kg kg kg kg

39

39

40

40

41

41

db(A)

* Valori `n condi\ii standard (ISO 3744) `n zone f[r[ suprafe\e reflectoare cu factor direc\ional = 2

DIMENSIUNI
1 Retur instala\ie 1 M 2 Tur instala\ie 1 M 3 Retur A.C.M. 1 M 4 Tur A.C.M. 1 M 5 Retur surs[ 1 M 6 Tur surs[ 1 M

21

Prezentare general[

Pompele de c[ldur[ se integreaz[ n circuitul de nc[lzire. Pompa trebuie proiectat[ astfel nct s[ se integreze construc\iei respective, fie c[ este vorba de o construc\ie nou[ sau de una renovat[, ;i s[ corespund[ cerin\elor energetice ale construc\iei ;i tehnologiei sistemelor acestora. Forajul (realizat pentru instalarea sondelor cu bucl[ nchis[ sau pentru forarea pu\urilor de ap[) trebuie s[ respecte reglement[rile n domeniu n vigoare la nivel local ;i trebuie realizat de personal calificat. n general, cu ct temperatura pu\ului (sursei) este mai ridicat[ sau, cu alte cuvinte, temperatura solului sau a acviferelor, cu att mai eficient[ este pompa din punct de vedere al costurilor nregistrate. De regul[, acviferele au o temperatur[ mai mare dect apele de suprafa\[ care pot nghe\a ;i care prezint[ riscul de ancrasare dac[ se afl[ aproape de suprafa\[ sau ntr-un sol calcaros (n aceste cazuri, se recomand[ utilizarea filtrelor ;i /sau schimb[toarelor intermediare de c[ldur[). Acviferele, n cazul n care debitul este constant ;i suficient de rapid, pot nregistra o temperatur[ medie anual[ cuprins[ ntre 8 ;i 14C sau, n anumite cazuri, chiar mai mult. Pentru verificarea parametrilor fizico-chimici ai acviferului (pH, con\inutul de oxidan\i ;i metale grele, cum ar fi: fier, mangan, etc... ;i al\i parametri importan\i pentru o bun[ func\ionare a sistemului), se va realiza un test de scurgere a apei din acvifer care s[ acopere un interval de timp de 24-48 ore. Rezultatul testului (debitul existent) este pozitiv n cazul n care debitul maxim se men\ine pe toat[ durata testului. n timpul testului, apa este pompat[ afar[ din acvifer la debitul maxim necesar pentru func\ionarea pompei de c[ldur[ (a se vedea datele nominale indicate de produc[tor sau se va men\ine o valoare medie de 240 l/h pentru fiecare kW din capacitatea de nc[lzire a pompei). Forajul pu\urilor de ap[ (unul pentru extragerea apei cu o pomp[ submersibil[ ;i cel[lalt pentru eliminarea apei napoi n acvifer, situate la o distan\[ minim[ de 10-15 m unul fa\[ de cel[lalt ;i, dac[ este posibil, cu dou[ niveluri diferite pentru extragerea ;i eliminarea apei), acolo unde acest lucru este permis, reprezint[ cea de-a doua solu\ie din punct de vedere al raportului cost /performan\[ ;i se recomand[ mai ales n cazurile n care pompa de nc[lzire va fi folosit[ ;i pentru r[cire pe timpul verii. Eficien\a pu\urilor din punct de vedere al costurilor scade n func\ie de adncimea acviferului, deoarece costurile pentru forajul pu\ului ;i consumul de energie al pompei submersibile (costuri opera\ionale) cresc. Pu\ul n care se elimin[ apa trebuie s[ fie suficient de larg pentru a se evita blocarea acestuia. Pentru o adncime mai mare de 20 -30 m, scoaterea apei din pu\urile forate recent nu mai este eficient[ din punct de vedere al costurilor. n cazul sistemelor cu bucl[ nchis[ (bucle prin care circul[ o solu\ie salin[ ;i anticongelant), este necesar s[ se studieze geologia ;i morfologia solului la adncimea la care urmeaz[ s[ fie instalate buclele. Att pentru buclele nchise orizontale ct ;i pentru cele verticale, conductivitatea termic[, capacitatea termic[ ;i nivelul de umiditate ale solului trebuie verificate ;i m[surate. n cazul sistemelor cu capacitate redus[, se va estima cel mai eficient tip de sistem din punct de vedere al costului. De regul[, acolo unde spa\iul permite, pentru nc[lzire se prefer[ instalarea buclelor orizontale. Acest tip de instalare este mai pu\in performant pentru r[cire, n zonele cu temperaturi foarte ridicate. Spa\iul necesar (un teren pe care nu se afl[ copaci nal\i) instal[rii va fi de 2,5 mai mare dect suprafa\a care urmeaz[ a fi nc[lzit[ (acest parametru poate fi mai mic n cazul n care locuin\a este foarte bine izolat[ sau poate fi mai mare dac[ pompa se folose;te ;i pentru r[cire). La instalarea n soluri cu pietri; sau nisip, performan\ele sunt diminuate considerabil att pentru func\ia de nc[lzire ct ;i pentru cea de r[cire, iar valorile de referin\[ sunt altele (bucle mai lungi, suprafa\[ mai mare a terenului). Terenul nu poate fi acoperit cu beton /asfalt sau cu alt tip de pavaj, deoarece apa de ploaie trebuie s[ poat[ p[trunde n sol, astfel nct s[ poat[ regenera c[ldura din primul strat al solului, acolo unde sunt instalate buclele. Pentru buclele nchise se folosesc de obicei \evi din polietilen[ DN 25 (PP), instalate n paralel, la o distan\[ de 0,80 - 1 m una fa\[ de cealalt[ (ntr-un pat de nisip la o adncime de 1 - 1,5 m).

22

Pompele de c[ldur[ cu bucl[ vertical[ nchis[ (cu \evi DN 25 sau DN 32) reprezint[ o alternativ[ la cele dou[ variante prezentate anterior. De regul[, buclele din polietilen[ (PP) sunt utilizate doar pentru nc[lzire, fiind concepute pentru o valoare limitat[ a presiunii, corespunz[toare unei adncimi de pn[ la 100-110 m, n timp ce \evile din polietilen[ reticulat[ (PE-XA) sunt utilizate pentru r[cire (sau pentru valori mai mari ale presiunii ;i /sau pentru adncimi mai mari). Buclele pot fi cu tub dublu cu profil U (performan\[ mai ridicat[ n m[sura n care se garanteaz[ un debit mai mare ;i legarea n paralel pentru siguran\[ sporit[< n acest caz, pre\ul este ;i el mai ridicat), sau pot include o singur[ bucl[ n form[ de U. Sondele se vor instala la o distan\[ de cel pu\in 8-10 m una fa\[ de cealalt[ pentru a evita interferen\a termic[. Pentru func\ionarea n mod nc[lzire, s-a calculat c[ o singur[ bucl[ (pentru aplica\ii de mici dimensiuni) poate extrage din sol o putere termic[ de aproximativ 5 kW, cu alte cuvinte aproximativ 50 W/m. Astfel, pentru un factor de performan\[ sezonier[ (FPS) de 4 (calculat n func\ie de curbele de c[ldur[ n condi\ii nominale, cum ar fi o temperatur[ a sistemului de 35C), sonda cu bucl[ nchis[ va asigura 75% din c[ldur[ ;i, n consecin\[, sistemul format din bucl[ + pompa de c[ldur[ va putea asigura o capacitate total[ de> 5 x [SPF / (SPF - 1)] = 5 x [4 / (4 - 1)] = 6,66 kW Pentru un coeficient mai ridicat de performan\[, cum ar fi performan\e mai mari ale pompei de c[ldur[ (;i, respectiv, valori mai ridicate ale factorului de performan\[ sezonier[, de exemplu 4,5), unitatea are nevoie de o bucl[ mai lung[ ;i mai costisitoare sau, pentru aceea;i lungime a buclei, capacitatea de nc[lzire va fi mai mic[ (pentru aceea;i valoare a temperaturii - 35C). 5 x [SPF / (SPF - 1)] = 5 x [4 / (4,5 - 1)] = 6,42 kW Astfel, cu ct coeficientul de performan\[ este mai ridicat (valoare nominal[), cu att lungimea buclei aflate n sol trebuie s[ fie mai mare. Capacitatea termic[ a solului este permanent aceea;i> aceasta se va lua din tabele speciale dup[ ce au fost calculate cerin\ele de nc[lzire ale locuin\ei (din proiect) ;i num[rul anual de ore de func\ionare la sarcin[ maxim[. Astfel, pentru valori mai ridicate ale coeficientului de performan\[, lungimea buclei trebuie s[ fie mai mare (forare) sau, suprafa\a terenului trebuie extins[ (pentru bucle orizontale). Oricare dintre cele dou[ solu\ii men\ionate anterior constituie un avantaj deoarece asigur[ reducerea consumului de energie al pompei de c[ldur[. Pentru func\ionarea combinat[, respectiv ;i n mod nc[lzire, se va avea n vedere faptul c[ solul poate primi o valoare a c[ldurii de maximum 40W/m (pe care o va disipa), astfel nct o bucl[ de 100 m cu o capacitate de 5 kW n mod nc[lzire va putea asigura doar 4 kW n mod r[cire (pentru sisteme de mici dimensiuni). n cazul solurilor care con\in pietri; sau nisip, performan\a scade n mod sim\itor, att n mod nc[lzire ct ;i n mod r[cire, astfel nct se vor lua n considerare alte valori de referin\[ (bucle mai lungi). Pompa de c[ldur[ va fi dimensionat[ pentru a extrage c[ldura de la surs[ (sol) pentru un num[r maxim standardizat de ore pe an (pentru \[rile Europei continentale> n mod normal 1800 sau 2400 ore)< acest num[r de ore face leg[tura dintre puterea medie de la sond[ ;i valorile reale ale energiei termice care poate fi utilizat[ gratuit n decursul unui an. Aceste tabele ;i num[rul de ore de func\ionare la sarcin[ maxim[ indic[ puterea termic[ medie garantat[ disponibil[ n mod permanent din sol (50 W/m n exemplul anterior). n zonele cu o temperatur[ mai sc[zut[ (cum ar fi Elve\ia), func\ionarea anual[ este estimat[ la 2400 ore, astfel nct performan\a echivalent[ pentru acela;i tip de sol n Elve\ia este estimat[ a fi mai mic[> n cazul pompelor de c[ldur[ ap[-ap[ nu se pune problema unei valori maxime a energiei extrase ntr-un an (putere x num[rul orelor de func\ionare la sarcin[ maxim[). n cazul n care se folose;te o pomp[ de c[ldur[ cu bucl[ nchis[ pentru producerea apei calde menajere, chiar mai mult[ energie trebuie extras[ din sol (func\ionare cu o durat[ mai lung[) comparativ cu energia necesar[ calculat[ lund n considerare necesit[\ile de nc[lzire ale locuin\ei respective. Aceast[ energie suplimentar[ necesar[ pentru nc[lzirea apei calde menajere trebuie evaluat[ n mod corect ;i lungimea buclei trebuie m[rit[ n mod corespunz[tor. n general, pentru producerea apei calde menajere cu sisteme de nc[lzire de dimensiuni medii, se estimeaz[ o putere de aproximativ 500 Watt a buclei (echivalentul a aproximativ 10 m de bucl[ vertical[) pentru fiecare persoan[ care locuie;te n locuin\a respectiv[ pe parcursul unui an. Prin utilizarea unui sistem solar de nc[lzire, aceast[ valoare poate fi redus[ (acest lucru implic[ costuri mai mari pentru bucl[) de la 50 la 80%. Totodat[, se va \ine cont de faptul c[ n cazul cl[dirilor noi, atunci cnd acestea sunt izolate corespunz[tor, apare o alt[ problem[ care necesit[ c[ldur[ suplimentar[ n primul an, pentru uscarea pere\ilor ;i a pardoselii (acest lucru implic[ un consum adi\ional de energie de pn[ la 20-30%). Din acest motiv, att n perioada n care pardoseala se usuc[ (cteva s[pt[mni), ct ;i pe durata primei perioade n care se folose;te modul de nc[lzire, va fi necesar[ o surs[ suplimentar[ de nc[lzire dac[ pompa de nc[lzire este un sistem cu bucl[ nchis[ (sol) vertical[ sau orizontal[. Dac[ nu se procedeaz[ astfel, exist[ posibilitatea ca solul s[ se r[ceasc[ foarte mult ;i s[ nu poat[ reveni la temperatura sa de baz[ nainte de sezonul de nc[lzire, astfel nct func\ionarea ntregului sistem va fi afectat[ chiar pe termen lung. Aceast[ problem[ legat[ de pompele de c[ldur[ geotermale instalate n cl[dirile noi poate fi rezolvat[ prin legarea la pompa de c[ldur[ a unui boiler sau prin folosirea (recomandat[) unor sisteme electrice suplimentare de nc[lzire n perioada de nceput a func\ion[rii pompei. Costul forajului pe vertical[ poate varia sim\itor n func\ie de loca\ie, de experien\a personalului, de autoriza\iile /certificatele necesare, de tipul de sonde /\evi folosite, de calitatea amestecului de bentonite ;i cuar\ folosit pentru umplere (\ine\i cont de faptul c[ umplerea trebuie realizat[ de jos n sus, prin injectare la presiune ridicat[), de situa\iile n care este necesar s[ se treac[ prin acvifere (n acest caz sunt necesare tehnici speciale de etan;eizare pentru a mpiedica interconectarea nedorit[ /nepermis[ a diferitelor acvifere, lucru care poate face activitatea mai costisitoare ;i de mai lung[ durat[) sau de straturile mobile de pietri;, etc.

23

Scheme de func\ionare DIAGRAMA 1 - FUNC|IONARE ~N MOD ~NC{LZIRE

Pomp[ de c[ldur[ Ferroli HSW / HXW ;i rezervor de ap[ cald[ (300-400-500 l) cu serpentin[ din cupru (cu suprafa\[ mare).

Op\ional> ACM `n serie cu sisteme de `nc[lzire solar[ ECOTECH. Not[> Pompa pe partea sursei (sol) (pentru circuite cu bucl[ `nchis[) sau pompa submersibil[ pentru surs[ (ap[) (pentru sisteme de ap[ din pu\) este extern[ ca standard ;i ar trebui s[ fie dimensionate `n mod specific. Pompa pe partea sursei - sol pentru circuitele cu bucl[ `nchis[ poate fi comandat[ ca ;i op\iune deja montat[ pe pompa de c[ldur[.

SURS{

SCHEMA FUNC|IONAL{

DIAGRAMA 2 FUNC|IONARE ~N MOD ~NC{LZIRE

Pomp[ de c[ldur[ Ferroli HSW/HXW ;i rezervor acumulare ap[ cald[ cu manta dubl[ (200-300 l).

Op\ional> ACM `n serie cu sisteme de `nc[lzire solar[ ECOTECH.

Not[> Pompa pe partea sursei (sol) (pentru circuite cu bucl[ `nchis[) sau pompa submersibil[ pentru surs[ (ap[) (pentru sisteme de ap[ din pu\) este extern[ ca standard ;i ar trebui s[ fie dimensionate `n mod specific. Pompa pe partea sursei - sol pentru circuitele cu bucl[ `nchis[ poate fi comandat[ ca ;i op\iune deja montat[ pe pompa de c[ldur[.

SURS{

SCHEMA FUNC|IONAL{

Observa\ii pentru dimensionare> capacitatea maxim[ de `nc[lzire distribuit[ de pompa de c[ldur[ `n cele mai extreme condi\ii adverse ale sursei, trebuie s[ fie schimbat[ `n rezervorul de acumulare la debitul de proiectare prev[zut, care garanteaz[ c[ diferen\a de temperatur[ r[m]ne peste valoarea minim[ (3C) la debitul de operare al pompei de c[ldur[. Aceasta trebuie s[ fie de asemeni garantat[ cu o temperatur[ ini\ial[ a apei 1n rezervorul de acumulare de 45C (PC porne;te atunci c]nd temperatura apei calde menajere `n timpul acumul[rii scade sub punctul setat, chiar `n timpul zilelor c[lduroase. ~n consecin\[, rezervoarele de stocare adecvate cu o suprafa\[ mare de schimb de c[ldur[ sunt necesare (ca standard aprox. 2,5 ori suprafa\a serpentinei `ntr-un rezervor de stocare solar normal de acela;i volum. De exemplu, pentru rezervor de stocare cu serpentin[e, trebuie s[ fie `n jur de 1 mp serpentin[ pentru 3-4 kW capacitate `nc[lzire a pompei de c[ldur[.

25

HSW - HXW
DIAGRAMA 3 - FUNCIONARE N MOD NCLZIRE
Pomp[ de c[ldur[ Ferroli HSW cu rezervor acumulare solar

Not[> Pompa pe partea sursei (sol) (pentru circuite cu bucl[ `nchis[) sau pompa submersibil[ pentru surs[ (ap[) (pentru sisteme de ap[ din pu\) este extern[ ca standard ;i ar trebui s[ fie dimensionate `n mod specific. Pompa pe partea sursei - sol pentru circuitele cu bucl[ `nchis[ poate fi comandat[ ca ;i op\iune deja montat[ pe pompa de c[ldur[.

SURS{

SCHEMA FUNC|IONAL{

Scheme de func\ionare SCHEMA 4 - FUNCIONARE N MOD NCLZIRE


Pompa de c[ldur[ HSW /HXW ;i rezervorul tampon (600 - 1000 l) folosit pentru a evita pornirea frecvent[ a pompei - boiler cu pele\i /lemne - prenc[lzirea ;i acumularea zilnic[ (80 - 100 l) a apei calde menajere. n aceast[ configura\ie se acord[ o importan\[ deosebit[ nc[lzirii centrale ;i reducerii costurilor prin utilizarea unor surse de energie diferite, n func\ie de disponibilitatea ;i de eficien\a acestora (pomp[ de c[ldur[ cu energie solar[ /cu pele\i sau lemn.
Apa cald[ menajer[ este prenc[lzit[ n serpentina din rezervorul tampon ;i este apoi p[strat[ n vasul de acumulare separat. Astfel, n timpul iernii, o parte din c[ldura de la rezervorul tampon este folosit[ pentru a prenc[lzi continuu apa cald[ menajer[, n timp ce vasul de acumulare pentru apa cald[ menajer[ poate fi reumplut n orice moment de c[tre pompa de c[ldur[, f[r[ ca procesul de nc[lzire s[ fie oprit (c[ldura va continua s[ fie scoas[ din rezervorul tampon). Stratificatorul dublu integrat n rezervorul tampon are rolul de a eficientiza returul c[tre sistemul de nc[lzire ;i de a permite zonelor cu o valoare diferit[ a temperaturii s[ se afle n leg[tur[, f[r[ a crea interferen\e ntre acestea. Sistemul Tank-in-Tank la care schimb[torul de c[ldur[ este constituit din dou[ rezervoare concentrice asigur[ ;i alte avantaje> 1) se mpiedic[ depunerile de calcar n circuitul de ap[ cald[ menajer[ 2) se poate crea o bucl[ pentru recircularea apei (dac[ este necesar) 3) vasul de acumulare poate fi conectat direct la pompa de c[ldur[ (f[r[ schimb[toare de c[ldur[) 4) atunci cnd pompa este folosit[ n mod r[cire pe durata verii, ntreruperea opera\iunii de r[cire n timpul producerii apei calde menajere este redus[ datorit[ prenc[lzirii solare ;i datorit[ faptului c[ rezervorul tampon nu trebuie nc[lzit, nici m[car pe durata verii 5) ocup[ un spa\iu redus, n special datorit[ faptului c[ montarea acestui tip de pomp[ se face n pozi\ie mural[ ;i nu ocup[ spa\iu pe sol.

Not[> pompa de c[ldur[ geotermal[ (pentru circuitele cu bucl[ nchis[) ;i pompa care se poate imersa se livreaz[ separat ;i pot fi dimensionate n func\ie de necesit[\i. Pompa de c[ldur[ poate fi comandat[ cu pompa de c[ldur[ geotermal[ pentru circuitele cu bucl[ nchis[ deja montat[.

SURSA

Supapa cu trei c[i controlat[ de sonda diferen\ial[/ unitatea de control> dac[ diferen\a de temperatur[ (temp. rezervorului tampon - T retur)> 10C, returul este deviat c[tre partea de jos sau c[tre partea din mijloc a vasului de acumulare.

NB> rezervorul tampon instalat astfel nu poate fi utilizat ca rezervor tampon pentru r[cire n timpul verii, deoarece este folosit cu sistemul solar de nc[lzire a apei calde menajere. Pentru r[cire este necesar un rezervor tampon separat.

SCHEMA FUNC|IONAL{

SCHEMA GENERAL - NCLZIRE + AP CALD MENAJER I RCIRE


Unitate care include toate variantele op\ionale> (1) circuit reversibil nc[lzire /r[cire (2) van[ cu trei c[i integrat[ pentru nc[lzirea circuitului (3) schimb[tor primar de c[ldur[ ;i pomp[ circuit ap[ cald[ menajer[ (4) pomp[ de c[ldur[ geotermal[ (5) schimb[tor suplimentar de c[ldur[ pentru r[cire.

SCHEMA FUNC|IONAL{

27