Şi {ie;.. Crin alb» neprihănit şi scump, cu care sufletul meu a cântat şi cânta împreunâ. Mulţumirea veşnicâ a celei mai neprihănite şi mai scumpe dintre iubiri...

yi vouâ, suflete alese, vouâ care iubiţi... O, - numai vouâ, celor în care arde puternica, fierbinte, nemărginita, Dragostea LUI, Pentrucâ numai voi le puteţi înţelege.

. iartă dacă 'n carte va fi vr’un gând nebun Că 'n doru-aprins. . eu n'am ştiut ce spun Şi n’am ştiut. ... Ţi-aduc aci prinosul duioaselor iubiri. adesea. E inima întreaga cu dragostea din ea Deschisa ca la 'ntâia atingere a Ta. In marea ei de flâcâri sunt simţuri şi trăiri înalte ca durerea statornicei iubiri i Şi jaru-Ocestor doruri o mistue 'n suspin Deaştept cu buze arse o şoaptă şi-un alin.. cu umede priviri.. adesea.. In slovele 'nşirate pe firele de viers E plânsul şi cântarea şi dorul meu neşters...o Isuse. cuvântul ce-l aleg Să 'ncapă 'n el iubirea şi focul meu intreg ...ISUSE. r O.In lunga 'nşiriiire de viersuri şi cântâri Suspina mistuirea aprinselor chemări Şi-i grămădit bleanul iubirii fără saţ Din muta aşteptare a ochilor scăldaţi.

. Iar dacă daru-acesta de Tine-o fi primit Ca mirul Magdalenei: — tot dorul mi-e 'mplinit Şi chiar de n'aş fi 'n lume de nimeni înţeles — Când voiu vedea că 'n mâna-Ţi podoaba le-ai cules Şi ’n umeda-Ţi privire. „-Şi mi-e de-ajuns. Că Tu ştii tot... fiorul lor ascuns — Voi şti că-a mea dorinţă. Isuse. Şi dorul şi plânsul tăinuit Şi dragostea aprinsă din care-au zămislit Şi câte jertfe 'n ele a trebuit sâ ţes. că TU mai înţeles! ..Sâ pot sâ-l spun in felul in care zace 'nchis In iâima-mi de flăcări şi ’n ochii mei de vis.. mi-ai pătruns. Isuse.

IN AŞTEPTAREA MIRELUI .

Precum în âl Tău suflet E linişte deplină-. Să-Ţi fiu şi eu cununa i . Isuse. Cum dorul cheamă-astâmpăr. Al Tău.. Aşa Te chem întruna. In vorba mea Tu pune Vorbirea Ta divină. . . In patime. In moarte. In ochii mei aprinde Din ochi Tăi — lumină. Şi 'n vieată să fim una: Precum îmi eşti Tu Capul. . senină. Fă-mi inima de Pace Ca Inima Ta plină. le mbină. Cum muntele-Furtuna. Să fiu al Tău. Fă-mi faţa 'ns&ninată Ca Faţa Ta. pe totdeauna. Dă-mi sufletului linişti Şi gândului hodină.TE CHEM Cum Zorii cheamă Ziua Şi-Amurgul cheamă Luna. Cum vulturul 'năltiinea. Fă-mi paşii 'ntotdeauna Cărarea Ta s'o tină Şi mâinile-mi cu lucrul In Via Ta.

. Vieaţa Ta să crească Şi slava care umble Fiinţa Ta cerească. . şi lumea Şi slava pământească. Căci meii presus de toate A vrut SĂ TE IUBE ASCĂ . Pân' ce dorita clipă Veni-va să unească Pe veci cu Tine-o vieâţă Ce-a stat să părăsească. Viaţa Ta. . Să fiu cu Tine UNA Ca ramul din tulpină . Deplin să strălucească. . în mine. Toţi câţi 'or să mă vadă.Dorinţa fără-astâmpăr In Dorul Tău mi-alină. Din moartea vieţii mele. . Isuse. Să-ajungă toată viaţa. . Fiinţa mea. Cu-a Ta se contopească. Pe Tin' să Te privească. Să-mi umple 'ntregul suflet Şi tot meii mult să crească. De dragul Tău. Toţi câţi mă vor cunoaşte Pe Tin’ să Te cunoască. . Pe veci şă-mi stăpânească. In glasul meu să-audă Vorbirea Ta cereasca.

Cunună-mă cu Tine! Să fiu âl Tău. Ce dijlee'Ţi simtfpăşireaî sfântă Re albul’sufletului prag! . * NĂDEJDEA MEA . i' Nădejdea mea prea-fericită Prieten bun şi scump şi drag. Cu tot <ce am în mine. Cunună-mă cu Tine ! Şi 'n dulcea 'mbrăţişare Tu tot mâi strâns mă ţine.. Ţine! Ca stelele cu bolta In nopţile senine. Isuse. Ca iedera cu pomul. . Cunună-mă cu Tine! Fă-mi zilele cu dorul ^ Şi dragostea Ta pline Ca vulturul cu stânca.CUNUNĂ-MĂ CU TÎNE Isuse. Cunună-mă cu Tine! . Al Tău pe totdeauna. Cunună-mă cu. . Ca dragostea cu dorul. Mire Veşnic Al slăvilor senine. Mai logodit cu Cerul.

.Ce limpede Ţi-aud bătaia Duioasei inime din sân. Isus iubit. <■ s Ce darnic. * .. .. ni-s întoarse . La masa Ta mă ntorc flămând.. In dragostea Ta arse Şi inima. Şi faţa. Pe-a ispitirii lui poteci . Tu Apa Vieţii 'mi dai să beu. * DE DORUL TĂU De dorul Tău. Din mii de viersuri azi mă-adun Şi crinul cel mai.. Şi Te-aşteptăm. . Când ostenit aplecu-mi capul Pe pieptu-Ţi iubitor să-l fân. din pălmi. Isus. scump şi bun şi drag Prieten. Când limpede. . Ţu mă saturi Cu-azimi de mii de daruri. Isuse. . spre Răsărit. când Din lungi cutreierări de lume. alb : Vieaţa Sub cruce 'nlăcnmat. .O. Ţi4 pun. Cu câtă grije-mi porţi Tu paşii Prin spinii lumii să mă treci. Isus. Ce sfântă 'nviorare-mi umple Adâncul sufletului meu. Doamne. Să nu mă 'nşele iar vrăjmaşul.

O Mire drag şi vină. Isus iubit. Că Te-am chemat şi Te-am dorit Cât nimenea nu ştie. Şi Ţi-i vom presăra în drum Vrăjiţi pe veci de Tine. Mai sus de nori. Precum îţi presărăm acum A' dragostei suspine. Ţi-om pune la picioare. In Ţara de Lumină. Toţi crinii dorului nespus i. . • In clipa când ni-i cununa Cu-a slavei Tale Taine. Şi-Ţi vom cânta. iubit şi scump Isus. ■$> Şi 'n zorii fiecărei luni. Te chemăm Cu mâinile-amândouă: Treci peste anii viitori. Şi-ai dragostei de Tine. Privind spre Ceruri. Ţi-om duce 'n braţe pline. . Pe cea mai albă floare.Cum crinii-aşteaptă rouă. ■ ■. o veşnicie. De drag. Schimbaţi în chipul Tău ni-i da A păcii albe haine. Iar noi. Ne du mâi sus. Din pomul albelor minuni.

Să-l umpli Tu cu sfântă ’nflăcărare Şi să ne-arunci în lupţşţ Ta apoi. un crin pe-al Tău altar. Pământul pentru Cer să-l cucerim. . Având pe buze-Acelaş dulce Nume Şi'n piept aceleaşi sfinte bucurii. Că-atâtea sfinte bucurii în Tine Şi-atâta fericire am aflat. o jertfă ne 'nfricată $i 'n orice sân. ca roua ’mbelşugată. Ne-om dărui depli#«$i#uturora. In orice piept. Vin tinerii ca să-Ţi aducă Ţie. Isus iubit. * Privind cu ochii 'n lacrimi Aurora Cerescului. Cu ochi scăldaţi în Haru-Ţi minunat. Venim ca să-Ţi aducem Ţie — Dar. Venim din văi de moarte şi ruine. Isuse. . — zorii altei Tinereţi. Sub crucea Ta aducem fiecare Potirul alb al crinilor din noi. Vom suferi şi moarte şi urgie. . Din toate cele patru părţi de lume Suim spre Tine mii şi mii de mii. înfioraţi de-atâtea frumuseţi. Ştiind că încurând noi vom purta Pe frunte 'n fericita Veşnicie Cununi de slăvi şi sărutarea Ta . . .Cu suflet alb de nevinovăţie. dorit Ierusalim .

Dorul dorurilor mele. Cât doreşte clipa când Poala albei Tale haine Ţio va săruta plângând . mai drag. Alt nou dor . mai bun.. Strălucit şi sfânt şi ’nalt: Toată dragostea mea suie Către Ţărmul Celălalt Cum.. acolo Sus. .Către Ţărmul de Cristal. în orice clipă. vrăjite 'n dor de ţărmuri. alte doruri. Mi-se cheamă-a' mele doruri . .. cât Te doreşte-un suflet care Te iubeşt$$|9ţfc Atât . Iţi aduce 'n scumpuŢi prag Tot ce pot avea pe lume Mai de preţ. . . . Unde inima-mi cu toată Dragostea din ea mi-ai dus. Orice clipă îţi aduce Alt nou dor. Vin şi-Ţi spun cu lacrimi. Cheamă-un val pe altul val. . Care-i valul ce m'o duce Până Dincolo 'ntr'un salt? —"Dorul dorurilor mele De pe Ţărmul Celălalt! . cât suspină.DORUL DORURILOR MELE. . ^ ^ Cât Te cheamă. Alte clipe.

Ţi*am adus . Tu mbracă-o 'n slava zărilor de Sus. Aprinde'n noi dorinţa Ta divină : Din slăvi în slăvi spre Tine să plutim. ca jertfă. Spre culmi cereşti de har să năzuim. In piept puteri de jertfă să ne-adui. Condu-ne Tu pe drumuri de lumină. . ce haruri. ^ Fericita mea Nădejde.. Muri-vom pentru dulceîajdB8Pşmne ' Tot fericiţi. precum . !* Vieţii mele-ai desvelit! |. In glas ne-adu chemările Iubirii . £ [FERICITA MEA NĂDEJDE . a noastră tinereţe Sub crucea Ta. E singurul Dar ce-Ţi putem aduce. In ochi ne dă lumina Fericirii. ce slăvi. l'Mire drag şi preaiubit: |Ce 'nălţimi. Cu strălucirea sfintei Tale Feţe.Isus iubit.Şi*apoi în lumea Ufii să ne pui: — Te vom mărturisi la 'ntreaga lume Cu-avânt şi cu curaj nebir^L.Ce oceane de lumină îCu-adâncimi de vis măreţ. In schimbu-atâtor veci de frumuseţi Ce ne-ai gătit prin Jertfa de pe Cruce In Cerul fericitei Tinereţi.

Cine-s eu. Strălucind în mii de chipuri Cu-alte noui şi noui culori! Ce nespuse. Nici cu gândul nu socot! — Şi'n extaz. Isuse. . .. . în orice zi tărie Să smulgem rădăcina păcatului din noi. Curcubeie şi cununi! . Belşugul veşniciei spre care năzuim: Umplut-ai viata noastră cu har şi cu putere Ca moartea şi vieaţa din noi s'o biruim. Să mă nvredniceşti de-atâta Fericire câtă-mi dai ? Că mi-ai dat şi-mi dai cât Doamne. . Plinătate de Vieată şi 'nviere. Stăpâne-al Slavei Cerului mai sus de Rai. Că ’n Tine-avem. Atâta pot . ISUSE. Inundate 'n mii de raze. Isuse. ce slăvite Nalte şi adânci minuni. .Stăpânite de atâtea Mii de mii de frumuseţi! Ce de ceruri presărate Cu întinse mări de flori. PLIN . . privind spre Tine. Doar să plâng. Să 'ntâmpinăm durerea cu cânt de bucurie %Şiurcând să nu ne 'ntoarcem privirile 'napoi. ..

Căci Tu ne-ai dat asupră-i învingere deplină.. pcăpându-na în Slavă de-al Spaimelor Lăcaş. Ce vieată binecuvântată Adus-ai sufletului meu! E-atâta bunătate 'n Tine Stăpâne-atât de scump Cât cu-al meu glas. de-aici şi 'n veşnicie.. crinii mulţumirii. .. ©in „împărat al Spaimei". Atâta dragoste şi pace Eu aflu 'n Tine zi de zi. din Moarte pentru noi. Culme minunată. Isuse 'n Tine am aflat. [Ţu ai făcut. prin moarte. . cu plâns de bucurie i)in inimile noastre — în poală-Ţi sămănăm. De unde văd pe Dumnezeu. f |Vieaţa vieţii noastre. Nădejde fericită spre care ne*avântăm. pe ultimul vrăjmaş. jUn sol dorii ce-aduce solia aşteptată: jşChemarea fericită spre Ţara de Apoi . QpffPPi TŞiţspine In veci eu n’am să p<j Atâta Milă şi Iubire. |Azi.. . Cât n'o să poată niciodată Să spună-un păcătos iertat. Mai mult decât putut-am crede Sau mi-am putut închipui. ISUSE! Isuse.fn Tine-avem curajul ca n linişte senină Să aşteptăm şi moartea. cum o priveam odată.

Ţi-aş putea cânta. Nimic n'am ce-Ţi jertfi...22 Cu ce înfiorate glasuri Isuse.. când glasul gurii mele E-atât de slab.noastră In chip a«P|funat. Căci ai' . Isuse. . Am fost căzuţi în fărdelege. să am Atâta har cât altădată Nici să-mi închipui nu'ndrăzneam ? Cu ce. In veci. acum.. Primeşte jertfa unor lacrimi Şi darul cântecului smult Din fundul unei inimi care Ţi-ar da Dar nare ce. FII BINECUVÂNTAT... Mereu în jurul Tău ne-adui.. fii ^Wtoyântat. eatât de mic Şi’n neputinţa mea. Mergeam din ce în ce mai jos : Tu ne-ai scăpat şi-abia acuma Vedem din ce adânc ne-ai scos. Din văi de chin şi de tristeţe. Isuse. ISUSE!. Noi Te urmăm şi-abia acuma Vedem pe ce 'nălţimi ne sui. mai mult. Când Tu mă faci să văd acuma Ce nici naş fi putut visa? Cu ce cuvinte dati-voiu slavă Când Tu mă faci.. nimic.. ' Fii binecuvântat.

Urzitorul Eternei mele mântuiri. In biata-mi inimă firavă. Cu-atâta mare de lumină Şi plinătăţi de bucurii Umplut-ai inima-mi sfârşită De chinu-atâtor ani pustii. Doamne. Şi slava-Ţi. Mă doare-atâta fericire Ife*. Că-i biata. Mă copleşeşte greutatea Slăvitei Tale fericiri. inimă de carne Şi-i slab al ei subţire tort. nu mai pot s’o port. Putut-am duceamaru-Ţi tot. . Adus-ai munţi ^ Mruri grei Şi-atâta fericită sfeif^ De-o 'nfrânge greutăţi ei. Dar fericirea azi. Abia acum când fericirea-Ţi Ne nalţă. parcă n'o mai pot.Abia acum gustăm dulceaţa Şi harul nouii Tale vieţi. Când Tu ne porţi din slava ’n slava Atâtor mii de frumuseţi. Isuse. fii binecuvântat! * ISUSE DULCE / Isuse dulce. Şi. Cântăm plângând de bucurie: Isus. Ţi-am dus durerile nespuse. 'n ceru-Ţi minunat.

\ E mult mai inult de cât încape In bietu-mi suflet obidit. — Tu suflet alb şi candid. -ochii tu spală-ţi-i de somn Şi 'n haina curăţiei aşteaptă n prag afară Dorita arătare a scumpului tău Domn. a cerului mireasă. Ce trează-aştepţi întruna pe Mirele iubit. O. Dar nici în seara asta o. . Veghezi . Cu candela credinî Aprinsă. Pe-albastrul Cer se-anină pusderie de stele. In râu de lacrimi. fecioară. Prin câte chinuri şi lacrămi şi necaz ? . la nicio casă. suspin . . Isuse. rămâi nebiruită.. ce-atât L-ai aşteptat . fecioară nici astăzi pa. Vegherea să ţi-o ia. fecioară. De cât am fost învrednicit! Fecioară înţeleaptă cu candela aprinsă. Lumina să ţi-o stângă. nu e printre ele Luceafărul. . Tu singură. Se 'ntinde ca o mreajă a somnului ispită. Căci sfânta-ţi priveghere curând se va gata. Coboară înserarea pe faţa zilei stinsă Şi Mirele. venit .. Nu-i nicio luminiţă în sat. . Că nicăeri nu-i parcă un singur suflet >treaz. — Şi copleşit. fecioară. . Strălucitori luceferi răsar în lung şi 'n lat.

Taina vieţii noastre. ţ.25 Veghează! Mai veghează.. împărăţia minunată De fericiri şi mângâieri. . Dorm toţi? ^ nu-i nimica! Tu rabdă şi veghează.un sema.veşnici primăveri.. vor trece-aşa de 'n pripă. Plângi mult? — E grea vegherea.. cât plângi. Privesc cu lacrămi răsăritul Cereştei. Dum n’ar fi fost vreo-dată — când El va face. £tiu. Ir' Cu glas duios şi nfiorat. pe veci te-a mângâiat. CNT Mulţimi de îngeri. — /or trece toate-acestea.. mai sufere o clipă.. — Cântare fără de sfârşit — Privesc cu lacrămi fericirea Ce'n ceruri Tu mi-ai pregătit. Văd cerurile luminate De minunatele-Ţi priviri Nemărginiri înfiorate De sbornl albei Fericiri. ■ ** !)ar iată: Răsăritul încet se luminează •«-obrazul plin de lacrămi în Slavă ţi-1 răsfrângi.Cu ce cununi măreţe de sori şi slavă pline fi mbracă-acum El fata ce-a plâns şi-a priveghiat.TAINA VIEŢII NOASTRE Isuse. lăsare Faţa dulce a Mirelui-ce-Vine £i Haru-I într’o clipă.. fără număr. a candela sleită mai toarnă untdelemn. 7 W' v ‘* . suflet scump.

Să faci şi sufletu-mi o floare In pragu-acelei Primăveri. Cu Vieaţa fără de dureri. MAI SUS^ „Mai sus.. Isus: Când contopi-mă-voiu în totul. \ Mi-aprinde iar în inimi Căldura •— căpătâi. Uimiţi de-atâta măreţie. Acolo 'n slava fără-apus E Ţara noastră sfântă.. Ca 'n clipa fericită In care l-ai spălat. şi rîu de alte lacrimi îmi «mple ochii 'ntorşi îtî sus Şi doar o singură dorinţă Mai am in inimă. Ca 'n vremea fericită A Dragostei dintâi. mai sus mereu mai sus.26 Ascult cum cântă'n mii de feluri Acelaş cântec minunat. y t ^ r H MAI SUS... ‘ . * ISUSE DRAG. Suspină fericiţi." A noastre inimă cântă.. * Albeşte-mi Tu veşmântul Şi fă-mi-1 iar curat. Isuse: „De cât am fost învredniciţi!" Privesc. Oceanul celor mântuiţi..

Tot mai uŞor.. Cu dor doritu-Ţi Nume: Mai sus. tot mai plăcut Urcuşul ni-se face. Mai sus.. albă haină. şi muţi. Fiinţa noastră sboară. suspinând căutăm Dorita Ta Cetâte: ^ Mai sus. Se-aprind-luminile 'if priviri' *-: De-a Cerului vieaţă. Pe frunţi ni se aprind. se desface. mereu mai sus. încet. Din pietre scumpe.. Uşor. Isuse. Mai sus-. Mai sus.. mai sus. Atât avânt înălţător Şi har ne înveşmântă.. privim miraţi j Măreaţa Slavei Taină Mai sus. pe âlSI^iripi de vis. mai sus. al jjostru vas de lut Se sfarmă. ~ca să scăpăm De ţot ce'^nei păcat e. La cerul ce spre noi. deschis Lumini de-argint coboară.. scăpaţi de tot Ce 'n noi rămas-a tină.. Ca să ieşi in lume! Urcăm cti iii plini de dor. Se cern pe feţe străluciri Din dulcea Dimineaţă..Suind spre Ea Isus... mai sus. salbe. Blutim cu sufletul înnot Prin Marea de Lumină.. . mai sus. pÎHrtâîn şchmbaf Slăvită. Privind a noastră Ţântă.

Ca focurile 'n codri. Atâtea slăvi am colindat Şi tot mai mergem încă. Şi dorul cât în ochii avem Şi-a ochilor lumine>«=Preafericiţi că Te vedem Şi rămânem cu Tine. Mai sus.. Din scame de lumină.. Doar a târziu. se văd clipind arare. Cutremuraţi. Isus.. Ce mai 'naintea Zilei ce'i Mari va răsări. . Ne-am cufundat In slava Ta adâncă.. In poala Ta vojn_jwfte Tot braţul plinde crini din Raiu Şi salbe şi cunune. — fecioare Cu inimi ne 'ntina*e de-a iadului plăceri. LUCEAFĂR DULCE . din Cer în Cer. mai sus Cu braţul plin de soare. Ce raze prind A noastre haine albe ! Mai sus... ici-colo.. Fugând în ascunzişuri de codri nevăzuţi. Ca feţele-ostenite pe Sânul Lui să culce Şi 'n braţul Lui odihna dorită-a-şi regăsi.Mai sus. Se ’mprăştie 'nnoptarea în cercuri tot mai dese. prin nopţi de primăveri.. Aşteaptă răsăritul Luceafărului dulce. plângând™. Opaiţe vii ce încă nestinse stau. Iţi cădem la picioare Şi sărutând slăvitu-Ţi straiu. vin zorii şi sfe ţese Ca n ziua cea dintâie în care-au fost făcuţi. mai sus. mai sus.

Adu-ne deslegarea de-a lutului zăvoare Şi albul sbor din zorii seninei Dimineţi Ce 'ntregul Cer va umple în valuri de cântare Cu-atâta Fericire j Şi-atâtea frumuseţi. — Atunci: o rază dulce. o clipă mai curând. Când mii de duhuri rele să*o curme se frământ... că zorii se revarsă Şi faţa ni-i întoarsă Mereu spre Răsărit.. Luceafăr dulce. o trâmbiţă-un cuvânt. Doritul.. de inima dorită. pe braţ. Răsai! Ni-i dor. . cu dor şi cu nesaţ. se duc să nu mai vie k Şi mii de mâini se 'nalţă pe dealuri şi pe văi: — Luceafărul.. Ni-i dor ca glasu-Ţi dulce pe nume să ne cheme. cu-o clipă mai curând. Isuse.. Noi aşteptăm. Ca pruncii ce-şi ridică mânuţele-amândouă Când mama lor se-apleâcă să-i salte sus. Ni-i dor. Isuse.. Căci Te-aşteptăm atâţia. Răsare să ia 'n slavă cu Sine pe ai Săi. Răsail Arată-Ţi faţa cu-o clipă mai de vreme. Simţim că noaptea trece. Răsai Isuse. Răsai. Şi miile de-amaruri.. Ne ia la Sânu-Ţi dulce. de plâns ni-i faţa stoarsă. de chipul Tău cel blând. chemarea Ta cea nouă Şi Te chemăm. Isuse. cu faţa Ta slăvită... de dorul Tău plângând Ni-i dor de mângăierea-Ţf..Când candela vegherii e gata să se stângă. In somnul cel de moarte pământu-i adormit. de doru-I să mai plângă.. Isuse. * ** Luceafăr scump. cu sfântă duioşie. Câad ochii n'au nici lacrămi.

Ca eu acum.. că 'n Tine. iejrtat deplin! Ţi-oiu pune'îi picioare-un suflet Alb. Fiidcă Tu mi-ai dus osânda îmi torni în inimă alin... Ce lacrimi. Isuse Doamne pentru mine. crezând în Tine. Ce daruri? —Că-am fost iertat.ce am să-Ţi aduc eu oare Acolo sus. Ce cântări. Scăpat pe veci de-al Morţii chin. Isuse Drag. Să vadă Ceru 'ntreg iertarea Ce-o poţi Tu da. Prin moartea Ta sunt azi. ŞI-0 DAI DEPLIN . rând am să vin. de bucurie plin... Să cânt în mijlocul furtunii Când azi. Am fost iertat. Eu ştiu.f\IERT AT DEPLIN. Isuse. ■t><O. iertat deplin !. Beuşi al Morţii-amar venin.. Iertat să fiu. iertat deplin. mult mat alb ca orice crin.

crinii luminii 'n drum Ţi-aşteriîe. 'ntr'o primăvară ca asta de senină. din nou învii.al învierii. ca 'n locul obidei şi durerii. pt Paştile! Isuse. şi 'n mine-ai înviat. | fost săpat mormântul de-atâţia ani în mine. fericirea belşugului de Har. Isuse. iuluci împărăţia atâtor frumuseţi. pe lângă Tine.. ca iară . Isuse. tivesc cu ochii'n lacrămi Făptura Ta măreaţă • \ mii de sori. 'nvii cu Tine-odată slăvită Dimineaţă cărei fericire e fără de sfârşit. | ătâtea lespezi grele ai fost acoperit. forul ce cu-atâtea peceţi mi-Te-a 'ngrădit. |#stăzi când cântarea în lacrimi mi-se cerne. ^sufletul raţul BOŞ al ^vin pi . irupt şi 'ntunecare şi lespezi şi peceţi |i înviat. Te văd mai strălucit. “|ia paznici pus-a de străji.-arăţi la lumea asta de orbi şi de orbiţi L ai ispăşit păcatul prin moartea Ta amară pregătit-ai slavă la cei neprihăniţi. văd în mine Chipul. cer de sărbătoare şi straiu de Cireşar coborît în mine tot Raiul de lumină. ■’ mână. <. l nimb de mii de lacrimi de-a mele 'ncununat strâng în cuib de suflet slăvită sărbătoare iilei când.. | când sosit-a ceasul sortit.INT PAŞTILE I. îmi vine ruga 'n Sus. scăldat în foc de soare.

pur^îe care mi-ai adus.Şir Ca i.Up . r»OHZ . cu braţul plin de flori. . In lu»tă toţi vişinii din lume. Şi-Ţi Ca p rii.. CtnttHla Apoo..

Viata mea — scânteie De-o clipă a sărit. Nălţimi îmi desveleau. S'a ridicat în noaptea Adâncului neat. potop de flori de spume: Podoaba cea mai nouă a Albei Sărbători . cu slavă tot mai mare In sufletele albe a 'ntregului norod! Ca ’n toamnele chemării — azi..32 S'aştemă 'n calea-Ţi sfântă. Nălţimile atâtea "* . i V (' De m'am pătruns atunce 1v Din scurtul clipei salt. învie iar Isuse. . Dos*> \ Ce-adânc şi ce înalt . Stăpâne preaiubit. * DIN FOCUL VIEŢII TALE Din focul Vieţii Tale.. Străfulgerînd în haos Sclipiri de diamant. Să-aducă 'n poala-Ţi sfântă pe-atât belşug de rod. Plutit-am într 'o clipă Cărări de veşnicii Şi-am străbătut ca gândul Adâncuri şi TăriiAdâncurile-atâtea Adâncuri mi-arătau. -.. V Ce Veşnic eşti Tu. plinul brat de floare.|c ..

In orice zi şi ’mprejurare. Dovezi de-a Ta Fiinţă Din veci pe veşnicii. Genunile acelea Prin care m'ai trimis. Tu. ca n Tine Pe veci să fiu topit: —Scânteie 'ntoarsă 'n Focul Din care-a zămislit. Ca alte mii de mii. ce ştii lunga noastră jale Şiamarul cât am îndurat. Ca pentru-o binecuvântare. .Am luminat o clipă. Cu sufletul de pace plin. ■ Părinte-al suferinţii noastre Ce lungul plâns neai măsurat. Iţi mulţumim de orice chin: De-atunci de când. aşa ca mieii La lupi ai spus că ne trimiţi. . Şi iarăş. DE TREI ORI PE ZI . . . Ca zarea unui vis. Am fost o mărturie. Şi-Ţi mulţumim de orice-amaruri Ca pentru orice mângâieri.viu. . . Aceiaş mulţumire-adus-am Şi alungaţi Ca şi primiţiDurerea ştim că-i partea noastră In lumea asta de dureri.

Şi suntem fericiţi! . căci îi iubeşti. . Ca pentru bine Aceleaşi mulţumiri Ţi-am dat. De-aceia noi Ţi-aducem pururi A noastreumile mulţumiri Şi pentru noaptea fără stele Ca pentru-a zilei străluciri. • .. . Chiar dacă mâine dimineaţă Ar trebui să fim jertfiţi. Părinte. De-aceia ’n glasuj nostru fost-au Aceleaşi mulţuipri mereu Şi pentru clipa «ea uşoară Ca pentru ceasul cel mai greu. Căci ştim că unde se sfârşeşte Această CLIPA de amar. Părinte. Şi peste cât putem noi duce Tu niciodată nu ni-i da. . Căci am ştiiit că’n voia-Ţi sfântă Aşa. începe VEŞNICIA plină De strălucire şi de har . ai hotărît Să fim sdrobiţi de-atâtea cazne $i totuş fericiţi atât! . Doamne.Căci am ştiut că Tu. Sub voia-Ţi sfântâfne-am plecat — Şi pentru rău. Căci ştim că orice greu. Cu grija dragostei cereşti. din veci. Părinte E cântărit de mâna Ta. încredinţaţi de-aceasta. . Suntem atât de fericiţi. . Ii treci prin încercări pe-aceia Ce vrei să-i scapi..

MARE FĂRĂ MARGINI Isuse. . ORICE DAR Isuse. . In Tine-avem NĂDEJDEA ’ntreagă Că tot ce-avem şi vom avea. Fiindcă Dumnezeu — prin Tine Şi pentru Tine — ne-a primit.’o. In Tine-avem IsUse. Va fi spre fericirea noastră Şi binecuvântarea Ta. In Tine-avea-vom FERICIREA Pe veşnicii de veşnicii In Cerul binecuvântatei Şi negrăitei bucurii. Noi suspinăm pe-a lumii căi. Iar astăzi. Căci pentru-a noastră isbăvire Vieaţa Tu Ţi-ai dăruit. In Tine-avem RĂSCUMPĂRAREA Din mână celui Răsvrătit. când încă Doamne. In Tine. PACEA Cu Tatăl Cel în veci Slăvit. Pe veci de veci avem deplin! In faţa măreţiei Tale A noastre inimi se închin . . In Tine-avem pe veci IERTAREA De-al nostru mult şi greu păcat Că 'n dăruirea Ta deplină Cu-al Crucii Sânge ne-ai spălat. Mare fără margini De binecuvântări şi har — Umila noastră mulţumire In faţa Ta 'ngenunche iar.

mult mai sus de stele. şi-aici în lume De nimeni nu vrem să mai ştim. r Ai Tăi pe veci . Cu tot ce-avem ne dăruim. Cu îngerii din cer ne-ai pus. ... . Căci inima din piept ne bate Atât de fericit . Căci Ţie.. ^ SLĂVITĂ NOASTRĂ VEŞNICIE. Al nostru eşti! Cu plinătate Simţim la noi că-ai coborît. Cu Tine 'n lumi de slăvi ne-ai dus Şi-alături. . Pe veci Ai Tăi . .. şi noi Isuse Pe veci de veci suntem ai Tăi Şi cu priviri spre Ceruri duse Umblăm pe-a lumii triste căi. Pe inima ce bate 'n piept. Din adâncimile de rele. scumpul nostru Nume. singur Tu.. Al nostru eşti . . De acum pe cuget. . avea-vei drept. — Slăvită noastră fericire — Tu.. La Sânul Tău ne-am alipit. . atât. din care Vom fi ai Tăi. Slăvită noastră veşnicie — — Mântuitorule iubit — înlăcrimaţi de bucurie.36 Chemăm cu dor o Zi. pe gândire.

Suitu-m-ai în slavă Din cele dedesupt .. Din lanţurile grele De pofte şi păcat.. . Al Harului slăvit. . Din noaptea morţii ntâmpin Slăvitu-Ţi Răsărit . Soare al Iubiri — Un rob răscumpărat.. SOARE DULCE Isuse.. .. . de-acum. Tu Isuse.Din nişte slugi. ISUSE.. Ţi-aduce mulţumire Cu cânt îalăcrimat. Soare Dulce. . de bucurie Vom plânge stând la sânul Tău. Azi. Ai Tăi suntem . Făcut-ai fii lui Dumnezeu . In veci. Isuse . Cu dulcea Ta căldură. Trezitu-mi-ai în suflet Al altei Vieţi fior. din grea robie. . De-atunci m'ai deslegat. . Mai scos din întunerec Şi lanţul mi l-ai rupt.. Dorite Salvator. şi Sfântu-Ţi Nume Cu-atâta dor îl pomenim ! Şi-afar’ de Tine ’n astă lume De nimeni nu vrem să mai ştim.. .

. Că dintr'un rob nemernic Căzut şi 'nlăntuit Făcutu-m’ai. . Isuse. . Atras de-a Ta chemare. . Spre cer voi tot sui Şi-un ceas măifeţ cu Tine Pe veci mă va uni. Cu-atât mai mult. Şi m'a lăsat şi Luna Şi soirele. . De cura ieşit-a Luna Şi până-a scăpătat. Te chem cu ochii umezi Şi sufletu 'n extaz . Plângând îţi voi cânta. In marea-Ţi de lumină Cu cât moi cufunda. . Doar glasu-Ţi mai ascult: Cu cât mai mult muri-voiu Cânta-Ţi-voi tot mai mult . Isuse.Fă orice vrei cu mine. De-atâţia ani întruna Cu dor Te-am aşteptat. aşa: Cu viata tot meu arsă De Dragostea din ea. Când soarele sărută Al zilei alb obraz. Un veşnic fericit MI-E SETE .

încât Nici ochii ce ne rid prin lacrimi Nici graiul nu pot spune cât . . Iubitul meu Iubit . . Din ce adânci ’nălţimi de Rai. Atâtea mii de Haruri noui Şi binecuvântări ne dai? Prin ce putere neştiută Tu noui şi noui puteri neaduci. Iubitul sufletului nostru. fii binecuvântat! Ne-ai copleşit întregul suflet Cu-atât belşug de cer. . De mări de slăvi înconjurat. De-avem cu-atât mai multă pace Cu cât purtăm mai multe cruci? .Azi Te doresc atâta Cât nu Te-am mai dorit: Mi-e sete de Iubire. Din ce Lumină orbitoare Ai smuls lumina pusă ’n noi. De poate ’ncape-atâta slavă •In nişte bulgări de noroi? Cu ce măsură minunată In inimi ne-ai putut turna Atât belşug de fericire Cât noi nici n’am putut visa? Din ce necunoscute Ceruri. Isus. LUMINA VEŞNICIEI NOASTRE Lumina veşniciei noastre. .

Doamne. De-atâta sfântă măreţie Ce ’n noi. Stăpân pe veci m’ai hărăz't. . atât! . Nimica nu-i prea mult în lume Şi nu-i prea mare nici un preţ. . . Slava slavei mele. .. . Azi când osânda mi-o ascult. pentru-această moştenire Şi viitor aşa măreţ. . Dacă-aş avea. Şi-un singur suflu pământesc. De-aştept cu ochii plini de lacrimi Al veşaiciei răsărit. Dar nu le am! . Isuse-ai coborît. O. pe-o Fericire Şi pentru-un veac aşa măreţ. . Isvor ascuns în Dumnezeu! Atât noian de fericire Gătit-ai sufletului meu • . . Atâtor înălţimi de slavă. . Isuse. Aş da o mie de vieţi. & SLAVA SLAVEI MELE Isuse. Şi plâng. Şi-i prea puţin . Ca 'n schimbu-acelei fericite împărăţii să-Ţi dăruiesc. . — Nu pentrucă-Ţi jertfesc o vieată. Dar n’am decît o viaţă. . Atâta-Ţi mulţumim. Cât nu pot spune a noastre lacrămi. Isuse Doamne. Ci pentrucă nu*Ţi pot mai mult .

. Cu Vieaţa Ta. . fii slăvit! & IN CHIPUL TĂU . fii slăvit. la Nunta Ta măreaţă. Isuse. Isuse. In totul. Când Tu veni-vei. fii slăvit! Vrem să ne-asemănăm cu Tine. cel pe drept iubit. Pe Tine cel de slavă vrednic: N. Vrem să-Ţi urmăm. Pentru atât cât ne-ai dat nouă. O. In Cer. In chipul Tău. o să-i iei. Ca să se-asamene. Să mă cufund cu totu-aş vrea Şi Faţa Ta desăvârşită Să strălucească 'n faţa mea.PE TINE Pe Ţine. Isus iubit. Pe Tine. Căci numai pe acei ce-avea-vor Curată Fata Ta în ei. O. In Vieaţa Ta nevinovată. O.oi Te slăvim. Pentru-al Tău har nemărginit. Vrem ca purtând a Ta ocară. Noi Te slăvim. Isuse dulce. . Pentru iubirea Ta. Topeşte toată vieaţa mea. Mire plin de slavă. Să Te slăvim.

Şi astfel, oriş'când slina-va Chemarea trâmbiţei cereşti, Să fiu gătit şi alb, Isuse, Atât de alb Cât Tu doreşti! & ' MAI SUS . „ . Mai sus, Isus .... Pe căi de raze Ne du cu Tine 'n veci să fim, Să umplem cu cântări de slavă Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Cu Ţara Slavei In totul să ne contopim, Să'mpodobim cu-a noastre inimi Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Azi sfânta-Ţi Faţă Doar prin credinţă o privim. Acolo Te-om vedea în totul Ierusalim, Ierusalim! * FERICIT APOSTOL . . . Fericit apostol al Iubirii Care 'n seara Cinei ţi-ai culcat Capul greu de drag şi duioşie Pe Sânul cel mai alb şi minunat.

Oare ce ai pututăsimţi atuncea Că apoi tu cât ai mai trăit, Numai spre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit! In străfundurile vieţii tale, Oare ce isvor s'a deşteptat, Că de-atunci, de mii de ani, tot curge Şi nici pân’astăzi încă n’a secat? Ce foc tainic oare-a fost acela, Care inima atunci ti*a 'ncins, Că de-atunci de mii de ani, tot arde Şi astăzi este parcă mai aprins? Ce poveri ai dus de-atunci în suflet, De ti-au fost de-apururi ochii grei, De-ai purtat at^ta strălucire, Atâta dor şi dragoste în ei? . . . Azi iubit apostol, când şi 'n mine Inima e numai dor şi jar, Când întregul suflet mi-se scaldă In mări de fericire şi de har, Stând culcat pe-acelaş Sân ca tine Dus mă simt pe-al Cerurilor prag, Şi mi-s ochii plini de strălucire Şi grei de atâta dragoste şi drag, Astăzi, sfânt apostol al Iubirii, Te 'nteleg dece pân' la sfârşit Numai despre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit . . .

O, Isuse dulce, dulcele meu Domn, Ziua treaz şi noaptea, suspinând în somn' f Sufletul meu cheamă chipul Tău cel blând- Ziua treaz, Isuse, noaptea suspinând. f, Fermecat de dorul dulcelui Tău chip Pe-a chemării drumuri, sufletu-mi risip * Şi în stropi de lacrămi inima mi-o ard Să-Ţi aduc mireasma mirului de nard. Pe-al Tău drum, în calea pasului curat, Crinii cei mai albi şi scumpi i-am presărat i--Şi de-atâţia ani de seri şi dimineţi Te aştept . . . aştept. . . şi nu Te mai areti! O, Doritul meu, o Mire Minunat, .Nu-i de-ajuns suspinul cât am suspinat? * Nu ajunge oare plânsul cât am plâns, , De nu-mi stâmperi încă dorul cel nestâns ? ♦ Nu-s destul de-aprinse-a dragostei dorinţi, .Oare nu-s destule lacrime fierbinţi. * Oare nu-i de-ajuns de arsă inima, De mai poţi să întârzii şi mai poţi tăcea ? Nu-s de-ajuns de. albi ^Sufletului crini, . Ori acei ce-aşteaptăratâţia-s de puţini, * Că a lor chemări şi lacrimi nu ajung, . De Ţi-e drumul parcă zi de zi mai lung? O, Isuse drag, o1 Mire Minunat, Dorul meu Te cheamă ziua ne 'ncetat; Sufletul meu ars Te cheamă noaptea 'n somn- O ascultă1, vino, dulcele meu Domn.

Şi cele mai alese din daruri stau pe masă.. Ei pot să cânte astăzi. Şiaprinsă e lumina la fiece fereastră E praznic azi. . Şi-am aşternut în calea-Ţi nu paie ca odată. o Mire Preaiubit. Căci Sărbătoarea noastră: TU. ajunul de-aşteptare. Ei ţin o sărbătoare ce an de an le vine. Ci candida 'ncăpere a inimilor noui. Cu-o haină mai aleasă.. de zâmbet pot fi pline. . azi e Prasnic aici în lumea noastră... întreaga încăpere cu grije-^h primenit. Ci albfele petale a crinilor din noi. >E vremea arătării doritei Sărbători . De-aceia a lor case.ISUSE. la ei e „Moş Crăciun". O vino şi adu-ne întregul Raiu de Soare. Deşi în geam lumina aproape s'a topit. Pe noi ţot aşteptarea şi astăzi ne apasă. De-aceia noi gătit-am nu ieslea de poiată. Isuse. încă n'ai sosit. cu-o zi de trai mai bun. Sunt mesele ’ncărdate de traiul mulţumit.. Răstii şi 'n casa noastră a Praznicului zori’ E lung.. Ajunul aşteptării slăvitei Sărbători Ce va aduce-atuncea când noaptea-i mai adâncă Măreaţa arătare a Zilei-FărătNori. La noi insă şi astăzi e tot ajunul încă. . Deşi tot cald şi bine e şi la noi îrf casă. AZI E PRAZNIC : Isuse. Umplut-am de podoabe a sufletului casă. — „Crăciunul" a sosit. de zeci de veacuri. Teaşteaptă neatinse..

. Azi paşii mei mai poartă numai Un trup îmbătrânit‘şi gol. Acolo 'n Tine le-ai luat. 0 lasă-mă să-Ţi trec odată Doritul. . Căci inima-mi şi tinereţea Şi tot avântul minunat.. Cu ce suspinuri şi ce lacrimi Şi doruri te-am putut căuta! Ce haruri mi-ai turnat in suflet. • Şi m'ai lăsat să-mi ard vieaţa In jarul singurului gând: ’ Să trec doritele-Ţi hotare. De arde 'n dorurile mele Atâta patimă şi foc? De-am străbătut atâtea vremuri Şi drumuri fărâ de popas. dulce Patrie-a Iubirii. Mi-i dor de tot ce am Acolo. . Mai curând.DORITĂ PATRIE-A IUBIRII Dorită Patrie-a Iubirii. Grădina crinilor de nea. Zadarnic amăgirea Lumii ■ Cu-al ei miraj îmi dă ocol. dragul Tău hotar .. De nu-mi mai aflu n lume loc. Tu. C'un ceas. Ţinut de-argint şi de cleştar. . De vraja păcii şi luminii Şi fericirii tale-atras !.' Cu-o clipă.

Desăvârşeşte 'n noi ce-ai pus Şi contopeşte-ne In totul.Sus. Trezitu-ne-ai în inimi coarda Acelor harice simţiri Ce-aduc într’un pahar de suflet Oceanu 'ntregii Fericiri... . minunată Taină. * O. Ai sfărâmat întunecarea Cu lutul ce ne*a zăvorit Şi-atâtea străluciri şi-atâtea Zări noui în noi ai isvorît. Ce 'n sufletele noastre-ai pus Slăvită. Azi mistui sufletele noastre Cu-al dragostei din Tine jar. sfântă şi măreaţă Taină.. binecuvântata împărtăşire cu Isus! Ai ridicat a noastre inimi Pe culmi cu-atâtea slăvi şi har De ne-a cutremurat extazul Luminii fără de hotar.MĂREAŢĂ MINUNATĂ TAINĂ Măreaţă. *' INIMA-MI MEREU SUSPINĂ Inima-mi mereu suspină > După Ţara cea de.. De clocoteşte 'n noi să rumpă Al firii şubred stăvilar. După Ţara de Lumină După Mirele Isus. Pe totdeauna Cu Isus.

Ah. Sus. De-aud un cânt — şi cântul Din dragoste e smult — Că-i glasul Tău îmi pare Şi-ascult. şi tot ascult. Ţara dulcei fericiri. Ţara mea. Ţara dorurilor mele. acolo-i Ţara Păcii. Ţara Mirelui meu drag.. mi-i dor. Să-Ţi văd faţa de smarald Şi-al meu suflet în oceanul Fericirii să mi1 scald. (Prelucrare) & DE VĂD.. le-ascult răpit Şi de Tine-atât cât astăzi Nici-odată n'am dorit. Fă-mă-o clipă mai de-vreme. Ţara mângâierii mele. Cântecele Tale scumpe. Unde sfinţii stau la masă Şi-al meu Mire e 'mpărat.. De văd o floare-mi pare Că Faţa-Ţi am văzut Şi’n dorul Tău cu sete Strâng floarea şi-o sărut. mi-i dor de-acasa De Căminul minunat. Ţara veşnicei Iubiri. . Fă-mă să Te văd mai iute Şi să trec doritu-Ţi prag.

Fă-ne Tu mereu să ţinem Omul vechiu răstignit. .şi ochii Nu mi-i satur de privit.. Duhul Sfânt. Socotind ca un gunoi Orice slavă ce-o dă lumea. MIRELE IUBIRII NOASTRE. Să-Ţi cântăm o veşnicie Cu oştirile Cereşti. . . Te privesc mereu . Te vom privi de-apururi.. Când vom fi asemeni Ţie Şi Te vom vedea cum Eşti... îmi pare că mă ’nvălui Cu braţul Tău uşor Şi-aştept mereu şi’n laturi Cu-atâta dor privesc: — Dece nu vine oare? El ştie că-L iubesc . Mirele Iubirii noastre. Dorul nostru fericit. Să Te fure dela noi. fă să ne schimbe După chipul Tău slăvit. 0.De simt o adiere De dulce vântişor.

La sfintele-Ţi picioare punând. slăvi*Te-vom. ca soarele 'n amiaz. Când vom putea pătrunde în Taina negândită A Dragostei. Mire-al Frumuseţii. Cum veşnic Te urmează. Isuse. Vrăjiţi. umplut cu-atâta Dragoste de slavă. cum veşnic Te slăveşte. . Ce putere te mai ţine. A Slavei şi-a Harului măreţ. inimă bolnavă! Cum nu te-a topit văpaia Câtă te'nconjoară. Mai alb ca neaua slavei — Un drag. # jSuiBJ)E LUT/ Cuib de lut. Cum mai poţi să porţi în tine greaua ei povară? . Tu. Şi vei vedea atuncea ce inima-Ţi doreşte: Copt rodul Jertfei Tale şi-al Sângelui Tău rod.IN ZIUA FĂRĂ NOAPTE In ziua-fără-Noapte. privi-vom veşnic pe Faţa Ta iubită De Mire. Inimă bolnavă. . din slava Ta curată. De nu arzi şi ţnu te mistui. în mut extaz. Cum nu te fărâmă oare Greaua ei povară. măreţia supremei Frumuseţi. Şi scump Norod . Cununile de slavă ce haru-Ţi ni-le puse Pe fruntea strălucită. Vei da Miresei Tale belşug de străluciri Şi Ea purta-va veşnic veşmîntul fără pată Cu dragostea-Ţi şi dorul din glas şi din priviri.

Te-ard de-atâţia ani în taină Dorurile — lavă — Oare cum nu eşti cenuşă. . inimă bolnavă? Cuib de foc ce-mi arzi vieată. Cum nu pot eu oare. Lut îndrăgostit de soare. Noi Te iubim ne-âsemuit — Tu şi mai mult. Noi Te dorim cu dor nespus — Tu şi mai mult. Isus iubit. Să te-arunc acolo unde-i Dragostea vâltoare? — Unde mistuie şi arde dragostea vâltoare. Cuib de lut umplut cu Soare. Noi Te-aşteptăm cu gândul Sus — Tu şi mai mult. Cum nu te-ai făcut cenuşă. Scrum şi spuză să te facă dulcea lor văpaie Ca să nu-mi mai arzi vieaţa Numa’n dor de slavă. Unde-a dorurilor pară Arde vâlvătaie. Inimă bolnavă. iubit Isus. Se te facă scrum odată Dulcea lor văpaie. inimă bolnavă. Inimă bolnavă. iubit Isus.

Apărător de nu miai sta. Că-al nostru lut e mărginit. Isuse drag! # J VIEAŢA VipjI MELE Isuse. Vieaţa vieţii mele. — Cu-atâtea" sângerînde rane. noi avem un prag. Ce mare har mi-ai dăruit In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. Dar Tu iubeşti neţărmurit. Ce-aş face-ăici în noaptea asta Atât de adâncă şi de grea. Tu însă nai.52 Şi-ori cât de mult noi T-am iubi — Iubirea Ta mai mare-ar fi. In toate. De nu mi-ai da înviorare. . Tu dacă nu riii le-ai lega? Ce-aş face-aici în golu-acestei Pustietăţi şi 'ndepărtări. Dacă lumina Feţii Tale Pe cale-mi n'ar mai lumina? Ce-aş face n stepa asta arsă De focul secetei pustii. Răcoarea ApeLJ^ale -Vit? Ce-aş face n colţii-atâtor fiare.

. Isuse. Inoptarea morţii ’ncepe aripa să-ţi taie. Nicăeri nu-i nicio frunză. calea-i tot mai lungă. . Arzi de sete ’n gol de stepe. Vieata vieţii mele. Jalea arde. Mistuit de dor străbaţi Ţări îndepărtate : Arse şi pustii şi moarte ţări îndepărtate. . dorul creşte. Iar din urmă dorul creşte Calea-i tot mai lungă.De mai lipsi de mângâierea Cereştei Tale 'nviorări? In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. Nicio creangă verde. *> Diţpi Pmim 56. Atâta har mi-ai dăruit . Pieptu-i vâlvătaie Şi noptarea grea începe Aripa să-ţi taie. PORUMBEL STRĂIN*) „Porumbel Din stejarii depărtaţi"— Fără soţ şi frate. Glas hain te prigoneşte Şi mereu te-alungă.

Unde-i albul suflet oare Care te 'nţelege. . Către Ţara unde nu e Dor şi depărtare. Unde-i Mâna iubitoare Rănile să-ţi lege Mâna moale. Cât de mare-i şi fierbinte dorul ce te pierde.Niciun suflet să pâtrunză Dorul cât te pierde. # . Unde te aşteaptă 'n cale Veci de slăvi senine: Ţara dorurilor tale. Unde nu e despărţire. porumbel străine . CUM OARE? Cum pot să-Ţi . . Zâmbet alb. • dar sufletul tău suie. . Mâna albă rănile să-ţi lege? Cazi • . mulţumesc eu oare Că azi. Dorul dorurilor tale. Eu am iertare Şi odihnă i pace am cu Dumnezeu? Cum pot să-Ţi mulţumesc că astăzi Eu ştiu că ’n Tine sunt iertat. spre soare. Porumbel străine. dor şi depărtare. Mântuitorul meu.

. * O. Nici lacrimă pe lume nu-i Să-Ţi spun măcar a miia parte Din CAT. MIRE SCUMP Isuse. Nici cântec. Te-a$tept. In pacea Miezului de Noapte. Cu 'nfiorat şi lung suspin. din lumea morţii Te chem cu-atâta dor să vii. Aş vrea să-Ţi spui? .Că dîntr'un suflet plin de tină Sunt astăzi alb şi nepătat? Cum pot să-Ţi mulţumesc că golul Din suflet Tu mi-l-ai umplut Cu-atâta slavă şi lumină Cît nici în Ceruri n'a 'ncăput? Cum pot să-Ţi mulţumesc că 'n trista Şi-amara-mi vieaţă-ai revărsat Atâta har şi fericire Cum niciodată n'am visat? t. Mire-al vieţii mele. . Când slava care mă aşteaptă Nici a privi-o nu 'ndrăsnesc? Cum oare? Când nici glas. Cum oare pot să-Ţi mulţumesc. U Cum pot să-Ţi mulţumesc. Şi CUM. Isuse. De-aici de jos. Din veşnicii pe veşnicii.

vin: In revărsat de zori. In Miez de Zi când toţi aleargă A lumii treburi spre-a 'mplini. când cerul Lumină prinde 'n răsărit. 0. vino. plângând Teador. Cu candela iubirii-aprinsă. In dorul aşteptării Tale Te chem Şi plâng. Eu stau privind cu dor spre Tine. 0. Mire drag! * CÂND. Isus iubit. Isuse. de-ai veni! Iar seara când lumina fuge Spre depărtări de lumi pustii. Oare.. când afla-mi-voi stâmpăr Dorului cemi arde 'n dor? . Te-aştept să vii. ISUSE? Mire-al veşniciei mele Ce'n extaz. Mire drag. Luceafărul vieţii mele. Te-aştept cu dor. Coboar’ o clipă mai de-vreme. Mi-e dor! 0. De atâta timp Te-aştept în prag..56 Te chem cu dor Pe nume: Iubitul meu.

ca anii. Când afla-şi-va lângă Tine Aşteptatul ei alin? Aceşti ochi ce 'n focu-atâtor Mii de lacrimi s'au topit. Neştiind de nimeni altul. cu-aceste două braţe Ce de*o vieaţă să întind. uitând de toată slava Raiului de haruri greu.Când pe sânul Tău cel dulce Fruntea-mi grea de străluciri Voi putea s’o culc în pacea Dulcii Tale fericiri? Inima-mi ce-a ars atâta De-al iubirii dulce chin. Voiu putea 'n sfârşit ca poala. Vom fi numai Tu şi eu? Când? Căci zilele. Când se vor scălda 'n lumina Slavei Chipului Dorit? Când. Când.. Măcar poala Să-Ţi cuprind? Când putea-Ţi-voi numai Ţie Spune multul meu amar Care-mi arde Şi-mi topeşte Inima ’ngropată ’n jar?. Trec aşa de cătinel Şi-acest lut mă leagă parcă In cătuşe de oţel? ..

58 Când.. Că n'am aripe să sbor. o Mire drag.. MI-E DOR. . Mi-e dor. Isuse. Anii-s lungi cât nişte veacuri Şi mi-e dor.

LA NUNTA NOASTRĂ 1944 - .

Adânci şi tainice Zidiri In haru-acelei Fericiri Striga-şi-vor bucuria. De Minuni. Măreţe. Intreaga-Alcătuire 0 zi. Va fi o bucurie Cum nu s'a pomenit cuvânt Nici sus.. necuprinse Firi. Din înălţimi şi din Genuni. Din munţi. O Mână preafrumoasă. atunci. Din văi .. Mire Sfânt. De Sori De Stele Şi de Luni Topi-Va salbe şi cununi: Fodoabe de mireasă. Din mii de Raze.. Cum din vecii n'a fost nicicând Şi nici n'o să mai fie. Din drumul Ei. Când sfinţii Tăi.. so fi oprit Şi Lumi ce nu sau mai zărit In Ceasu-acela fericit S’o 'mbrăţişa 'n iubire. Va clocoti în isbucntri De slavă Veşnicia.LA NUNTA NOASTRĂ La nunta noastră. în Cer Nici pe pământ. cu mii de mii Ţi-or auzi chemarea. în Nesfârşit.

Pe calea lumii rătăceam. Nici Harul. Nespusa strălucire A Nunţii fără de sfârşit 'Unui norod preafericit Cu cel mai scump... Şi va urma. Când nici Iubirea Ta. ISUSE.. . Isuse. In haru-acelei Sărbători Vor pune-a Dragostei comori Pe frunţi de scumpi biruitori: Cunună de topaze. . Când purtat de patimi. . Şi cel mai dulce Mire .Şi din pustii In alb veşmânt de stele vii Pe-a Cerului de-argint câmpii îşi vor opri ninsoarea. Nici Frumuseţea-Ţi Nu ştiam. Mi-au spus-omulţi In multe feluri. . CÂND . Şi miile de mii de sori. De îngeri Şi de Raze. .. Cel mai dorit. Isus iubit.

Că Frumuseţea Ta întrece A 'nchipuirii 'nalte Zări. .Cât eşti de Bun şi plin de har. Dar astăzi. Isuse. Nici a tniia parte Din cât văd eu. .. t Când mă scald în harul Şi n Slava care mi-ai adus. Isuse. Că Fericirea Ta Şi Pacea Şi Frumuseţea N'au hotar. Că eşti Izvor de nesecate Şi neştiute 'nviorări . De tot ce 'n Tine aş afla Când inima. ‘Crin iubit. Alba Ta sfinţire. . Că-a Ta Iubire-i fără margini. dar păstrează-ţi alba ta sfinţire. pe veşnicie. . Ţie Ţi-aş preda. ce suferi multa Spinilor rănire. — Rabdă totul. întreagă. Ei nu mi-au spus! * CRIN IUBIT. . Făr' de 'nceput şi de sfârşit. Să-ti păstrezi neprihănită. Mi-au spus aţâţi Şi-atât. cât Tine 'n lume Nu-i vrednic a mat fi iubit. Că nimensa.

Candela să-ţi stingă— Ah. Şi-atunci. IN FAŢA SUFLETULUI MEU. Doar puţin.Duhurile fărdelegii. Veşnicia ’ntreagă Iţi va fi răsplată C'ai răbdat mereu — şi'n totul Te-ai păstrat curată Pentru El. Toate se frământă Să 'ntineze cu-a lor gânduri Haina Ta cea sfântă. Mii de mâini întunecate împrejur se-adună. — Tu te luptă şi-ti păzeşte haina ta cea sfântă. . . Prin mii de chinuri. veghează să nu-ţi rupă scumpa ta cunună. veghează: mulţi se luptă candela să-ţi stingă. . Faţa Lui dorită. In faţa sufletului meu Când Faţa Ta răsare. jjuţin şi-or trece Toate 'ntr'o clipită Şial Tău Mire-o să-Şi arate Faţa Lui dorită: Faţa dulce. Albă şi curată . Desfrânatul duh al lumii Caută să te-atingă Vălul alb să ţi-1 distrame. Să-ţi răpească şi să-ţi rupă Scumpa ta cunună. Faţa scumpă. Adâncul vieţii mele 'ntregi De dragul Tău tresare. — O.

. In calea Ta. Te odihneşte ’n patul alb Al dragostei curate. ciripind de-atâta drag. Acolo 'n odăiţa ei. . Cum nu pot să-Ţi mai aflu seamăn In tot ce'n lume-i mai d« preţ! 0. Ai viei Tale struguri dulci Cu mâna Ta'i culege.. Tu Mă umple tot mai tare.. Alesul dragostelor mele. E-un dulce farmec In taina mugurului crud . Sădit-a crinii cei mai albi Iubirea ce Te cere. e-un frumos. Cu mii de lacrime de drag Pe perne presărate. Fnnţa-Ţi înconjoară. Ce frumuseţi.. Cât farmec ai. Adâncul vieţii mele ’ntregi De dragul Tău tresare. Şi cu al Tău dulce farmec. * CÂT FARMEC AI! .. .Din suflet a' Iublrii-mii De rândunele sboară Şi. Tu Mire eşti şi Rege.. pe care vii Spre-a inimii 'ncăpere.

. al iubirii mele Foc. In tot. In tot ce e frumos. pururea rămân cu el. Tu. / Minunat şi tainic In raza caldă.. Tu. Le ai pe toate la un loc: & AL TĂU NUME. dorul dorurilor mele. e Un farmec minunat şi sfânt.Când şoapta dragostei de vieaţă !h pieptu-i Gângurind i-aud Şi-i altul. Tu. Al Tău" Nume nu-i „Mesia" Nici „Isus" Nici «Domn Ceresc" Nici un altul — orişicare Ar fi 'n graiul omenesc. Ceva ce inima Ţi ’nalţă Şi-aduce Cerul pe pământ. ce 'ntrun lemn Trezeşte sfânta 'nfiorare Ce naştea-1 Frumuseţii semn . Dar. pe când Cerul Şi pământul Şi Frumuseţea 'n orice fel Au toate Numai câte-un farmec Şi... al vieţii mele Mire..

Al Tău nume-i însă altfel. & CINE-AR ŞTI? Cine-ar şti simţi fiorul Dulce. De Har. De Rai. Bănuieşte. Poate nici în cer. Ceresc. In clipe De extaz. cuvinte Ca să poată-aşa fi spus. Numai inima. Sau cu mintea ce-aş avea. numai Ca să pot cumva vorbi Despre Tine care Altfel. N'am ştiut cum Te numi. doar Frumsetea Numelui pe care-L ai.Eu Ţi-am dat un nume. Eu. Intr’un fel în care nu-s. Fericit.. Cu condeiul. Al Tău Nume a-1 cuprinde Niciodată noi putea. cu graiul.. Ce pe-un mugur şi pe*o rază Intr'o floare-i contopesc? .

S'asculţi acolo viersul Ce n'a putut fi scris. In care niciodată Şi nimmi n'a pătruns. Să vezi acolo strânse A dragostei comori. De mistuie vieaţa In care zace 'nchis. Tu singur să cobori.Cine-ar şti-auzi pe lume Şoaptele de drag ce-şi spun Albul fluture Şi-o floare Când în soare Se cunun? Cine-or şti trăi frumuseţea Din fioru-acel divin Când sărută-un bob de rouă Faţa albă a unui crin? O. Isuse dulce. Aş vrea. A amânduror? * IN TAINICELE-ADÂNCURI In tainicele-adâncuri Din sufletu-mi ascuns. dar cine-ar şti că 'n taina Dulce-a contopirii lor E. . Isuse 'mbrăţişarea Noastră.

Mă ’nalţă Cu Tine In sus.Şi-acolo. Isuse. VINO. tot mai sus. Iubitule. Vino Pe câmp s’alergăm! O. In locul cel mai gingaş Al tainelor afunzi. pătrunzi. ia-mă de mână Şi hai să sburăm!. E-atâta Lumină Pe unde plutesc: Isuse.. Spre Ţara în care Iubirea mi-ai dus. Dar nu pot spune-aşa. Ce mult Te iubesc I . & IUBITULE. Şi-ascultă Şi priveşte Cât drag îţi poartă ea — Eu pot cânta Şi plânge.... Unde numai Tu. Coboară cu seninul Duioaselor priviri. Singur Tu. In alba încăpere A candidei iubiri.

la Sânul Tău dulce-am plecat Truditul meu cap să-l alin . du-mă Prin Ceruri de Har. M'a răpit. Deatunci Te iubesc. mi-ai cântat Şi glasul Tău dulce. De-atunci Te tot chem şi Te caut plângând. Odată..Mai sus. Să trec al Luminii Şi-al Slavei Hotar Şi lasă-mă Unde Voi şti c'am găsit Iubirea deplină Şi fără sfârşit. Simţit-am odată sărutul Tău blând. m'a legat. Isus.. du-mă.. Fermecat. O. Mai aproape De Ţara de-Argint! La Sânul Tău dulce Mereu să m'alint! O. /Te iubesc. Sublim. adânc şi duios. îngeresc. de mult.* AL DRAGOSTEI CÂNTEC Al dragostei cântec nespus de frumos Odată.

Eu Te chem Şi doresc Să-l ascult. pe Tine Te vrea. dintre toate. Fericit. Te iubesc. Şi dragostea mea.. Viata. Lumina.. demult. Cuvântul Tău dulce eu l*am auzit. Din toţi Acel ce-i mai iubit? . Ca Numele Acela care E. Mai scump Şi mai duios. Mai frumos ? Cine-ar putea mai fi vreodată Aşa de-ales şi preţuit Ca Tine. De Tine ’nsetez şi doresc. Şi astăzi suspin. Mire fără pată. însetat. Te iubesc. & CE NUME? Ce nume-ar fi mai dulce oare.Şi după odihna ce-atunci am aflat. * Fiinta-mi întreagă. Isuse. Isuse. Mai drag. fermecat. De-atunci. odată. Isus.

. Din ce Te cânt. Din ce mă mistui de dorinţă Aş vrea Mai mult Să Te doresc. Aş pune 'n cântec Mai multă patimă şi focDin ce Te chem. . Isuse. Când oare voi fi plin de Tine. Din ce Te caut. la Sân să mă cuprinzi. simt cu Tine Caş vrea s'alerg din loc în loc. Tot mai aproape Te-aş vrea. Din ce mă arde*a Ta iubire Aş vrea Mai mult Să mă aprinzi. Aş vrea Mai mult Să Te iubesc. . Să simt codată mi-eşti de-juns!.. .Ce dragoste-ar mai fi ursită Pe veci să 'nlănţuie aşa? — Mai e mireasă fericită Atâta oare Cât a Ta? & DIN CE IŢI DAU . . Din ce îţi dau iubirea 'ntreagă. Ca fundul mării nepătruns? Să nu Te mai doresc.

— Ce-Ţi şopteşte.SUFLET FERICIT Suflet fericit. Când Te scaldă-alor lumine. îi-e dor de Dimineaţa în Slavă răsărită . In adânca 'mbrăţişarş. . ce desmierdări ti-aduce Raiul Fericirii 'n prag! Ce alint Ce vieată dulce. — Ce te 'ntreabă Ce-I răspunzi? Când se-apleacă. — Cât ţi-e scump Şi ce'I eşti drag! . . Tu care Stai culcat pe Sânul Lui. . . Drag. . Intr'o dulce contopire. Ce-I tot spui? Când a Cerului sclipire Scaldă ochii Tăi afunzi. Spre tine Şi tu 'n ochii Lui priveşti. I mult decând e noapte şi lumea-i bântuită le mii de duhuri rele cu ’nşelătoare şoapte. — Ce-ţi tot spune./ Ce-I şopteşti? Ah.

e marea furtunoasă •. O. Nu-i ceasul cel r _ __ .— Străjeriile..Atât de grea ni-e starea. Când mistuie durerea şi plânsul copleşeşte . cât ? & | E-atât de grea vegherea când noaptea se lungeşte. — Străjerule. Străjere. ' Când inimile-aşteaptă şi ’n suflete e jar. Străjere.. Trântiţi sub greutatea ce inima le-a smult: Ni-e toată aşteptarea la glasul veştii tale . . cât mai este. Ah. > r-J. Străjere. Departe-s oare zorii seninei Dimineţi? Se fierb în jur talazuri.. f rtf* . zorii nu răsar? Mai este mult din noaptea aceasta 'ntunecoasă. cum na fost niciodată' . Le-au ars atâtea doruri şi-au suferit atât Şiaşteaptă 'ndurerate o clipă de iubire • . — Străjerule. Mai este mult din noapte? Aţâţi din cei ce-aşteaptă sunt copleşiţi de jale.. — Străjerule. Străjere. • — Stăjerule. Străjere. Mai este oare mult? Plâng inimi sfâşiitede lunga despărţire.

Vin valuri mari şi grele cum n’am mai Înt3flnit,~'s Simţim ca noastre inimi curând n'o să mai poafţ.;, Ah, sună Răsăritul, Străjerule iubit 1

I;' )i obezi şi stăvili de ţărnă şi de fier Sărbătoarea dorită-a Biruinţii aşteptată Isuse, Ştiu că 'n vieaţa asta Odată, va veni o zi In care lungile suspinuri Şi frământări se vor sfârşi. Că 'n ziua-ceia, umbra morţiv Va duce ‘nfioratul lut _ In recea ţărnii 'mbrăţlşare 1* '"~ Din care 'ntâi a fost făcut, Că totce-aici a fost: vieaţa, Mişcare, Lume, Simţământ, Le ’ngroapă 'n ultima durere întâiul bulgăr de pământ Dar, o, Cu toate-acestea, Doamne, Această Zi, o chem de mult, Din lunga 'ncătuşare-a Firii Şi-a Lutului Să simt că's smult, din Cer . . . După Isaia 1.

'I ISUSE, ŞTIU... &

76 Că sbor, cu albe-aripi de soare Mai sus, Mai sus, De Cer mai sus, S’ajung în Ţările Luminii Ce curg din Chipul Tău, Isus, Trecând de porţile aceastea Ce 'n partea asta sunt de fier , Să ies de ceialaltă parte De aur, De smarald, De Cer . . . Cu ce cântări de bucurie, Isuse-atunci, Te voiu slăvi, Scăpat din cea mai neagră noapte, La cea mai strălucită Zi . • • El vine iar, El vine iar! — Copii ai Lui ce-L aşteptaţi, Cântaţi! Nu plângeţi, 0, cântaţi ! Sfârşeşte-al Vostru lung calvar: El vine iar; El vine iar, * El vine iar! . • . 0, suflet drag, ce-aştepţi mereu Cu-acelaş dor ceaştept şi eu, Curând s'o stinge-al nostru jar: El vine iar!

Dar nu-i departe-al ei hotar: El vine iar. In Tine. Mântuire Şi slavă am din plin.0. E lumea lung şiamar pustiu. ah. El vine iar! Isuse. Vieată. In chipul Tău senin. . vino iar! DIN PLIN In Jertfa Ta. O. nimic nu vrem Decât atât: să Te vedem! Adu al nuntii noastre har —. In Harul Tău divin. suflet scump. o ştiu. Ţi-e greu. din plin. El vine iar! . Mire Dulce. El vine iar. Fericire Şi Pace am.. Eu vin curând"! Şe ^farmă-al morţii stăvilar! El vine iar! El vine iar. . El vine iar! . Parcă-L aud cu dor spunând: „Eu vin curând.El vine iar. . Isuse.. Iertare.

Să ardă 'n mine. CREŞTE-MI IUBIREA . Iubirea Ta. din plin. . 0 creşte-mi Iubirea. Isuse. creşte-mi Iubirea.Prin Tine. Iubite Isus. creşte Iubirea In inima mea.. îmi umple cu Dorul pe care-L aştept Şi ochii Şi glasul Şi inima 'n piept. Credinţă am. o. prin Tine Al Cerurilor Crin. * 0. Nădejde Şi Dragoste din plin. 0. In starea şi n locul în care m'ai pus. fă-mă una. Să-mi crească în suflet cu val după val. fă-mă Cu Tine pe deplin. Flăcări. Să port pretutidfcgi belşugu-I de har Şi-a Ei revărsare Să n'aibă hotar. Ca râul Ce creşte De dă peste mal. Isuse. ■■ Să fiu de-a Ei haruri deplin copleşit.* 0. mereu Te-oi ruga. ¥ 0. Isuse iubit.

79 O. Isuse. Că am dorit atât. Şi-am vrut atât Să scap de ea.. Iubirea Ta cu-atâta Şi-atâta har M’a copleşit. creşte Iubirea In inima mea! MI-A FOST. Dar o. — Cu Tine-aş mai trăi odat" ! . Şi-acum. Că astăzi lungul drum de chinuri îmi pare scurt Şi fericit.. Când sunt atât de-aproâpe De Ţărmul drag şi aşteptat. Isuse. Flămând de iubire. Deşi doresc să vin. mereu Te-aş ruga: O. Mi-a fost aşa de lungă vieata Şi mi-a părut aşa de grea. creşte-mi iubirea Cu focu-I sfinţit Şi chiar de m’ar arde să fiu mistuit.

. « Scump Mire.. * Eşti mai frumos ca Cerul Ce Tu-1 împodobeşti. Ce mult de drag îmi eşti! — Sunt ochii Tăi mai limpezi Ca bolţile cereşti. Mai paşnic ca 'năltimea Prin care Tu pluteşti. Mai limpede ca Marea In care Te-oglindeşti. Sau arborii pădurii Sau florile din plai Şi tot ce mă atrage In lume Sau în Rai Nu poate-avea Frumsetea Pe care Tu o ai!. .. De nu po{i s'o priveşti.CU CINE SĂ TE-ASEAMĂN? Cu cine să Te-aseamăn. Când soţ pe lume n’ai? Când Stelele Sau Luna Sau Soarele de Mai. ' Mai rumen decât zorii Ce Tu îi desveleşti. Mai mare ca adâncul Pe care-1 stăpâneşti.. E fata Ta mai albă Ca neaua depe creşti. * Ce drag îmi eşti.. Când soarele-o străluce.

Tu. Al miilor de îngeri Şi ceruri — lăudat. Mai dulce ca Iubirea In care mă topeşti. 0. Cu-a Tale 'ncălţăminte Piciorul mi-ai legat Şi ceru'n Sărbătoare In jur l-ai adunat. Al slavei nesfârşite Ales încununat. al Puterii falnic Stăpân şi împărat. Din toată-Alcătuirea Eşti Cel mai Minunat* Tu eşti Acela Care Din moarte m'ai scăpat Şi 'n Templul veşniciei Cu Tine m’ai luat. * . Al Frumuseţii Luceafăr Minunat. Mai scump ca vieata De mii de ori îmi eşti.81 Mai arzător ca Dorul Pe care mi-1 trezeşti. Mai drag.. Când Tu.. Cu haina cea mai albă Pe veci m’ai îmbrăcat. In braţe m'ai luat . _ O dulce Mire. Tu. Inelul Tău de aur In deget mi-ai schimbat.

Mă umpli Tu de har. Cobori în încăperea Sărmanei mele vieţi. Isuse. Cel fără margini Şi fără de hotar. Când Tu. cu Tine Pe veci m'ai cununat . De-o copleşeşti cu-atâtea Si-atâtea Frumuseţi. Cu Tine. Eu nu-mt mai aflu loc. Simt cum îmi arde lutul Puţemicul Tău Foc Şi că sub Cer. CA MUGURUL Ca mugurul ferice De soare sărutat. Tot astfel când. . Ce nu mai poate 'ncape In coaja 'n care-a stat Că vieaţa nouă-1 umple Cu clocot şi cu foc Şi 'n strâmta-i încăpere El nu-şi mai află loc.82 Şi ’n Ziua cea mai scumpă Din câte-au luminat. . O. Isuse. .

. un Nume. pe lume— Suflet mistuit de doruri. Mirele-aşteptat de dorul dorurilor tale I Darul cel mai scump ce-atuncea Duce-i-vei 'nainte Va fi vieaţa arsă 'n jarul Dorului fierbinte — Vieaţa arsă ’n aşteptarea dorului fierbinte .. . ia-mi povara Ce-mi sfarmă slabul cort. Ce de munţi de doruri poartă Muta-ţi rugăciune — Munţi de doruri şi de lacrămi. singurel pe lume.. muta-ţi rugăcium» Chemi de-atâţia ani de zile Cu-aşa drag. * Jk SUFLET MISTUIT Suflet mistuit de-aprinsul Dragostei tăciune. Aşteptatul Dorurilor tale. . Dar şi azi eşti numai singur Singurel. Sau dă-mi un trup din Ceruri Să pot să Ţi-o mai port .Şi plâng: O. s Dar priveşte 'n sus pe lunga Lacrămilor cale. Vine Dragul.

Singur Tu rămâi de-acuma dragostea-mi pe veşnicii — Şi când tot ce e — va trece ars. Nu doresc decât a Slavei Bogăţii şi Frumuseţi. Să rămâi pe veci de acuma numai Singur Tu şi eu — Nu mai vreau nicio comoară. ars-am a’ ei legături şi punţi. * Clocotesc în mine-atâtea doruri fără de hotar Plâng. Isuse Dulce. . al veşniciei mele dulce şi puternic Far.ISUS E-AL MEU! Am lăsat în urmă lumea Şi am ajuns pe-ai slavei munţi. . . ca stinsul muc de seu. De lume. azi am tot: Eşti Tu al meu! 0. Isuse-al meu! Despărţit pe veci. Cheamă-mă. Cu-a Iubirii flăcări. să 'n frângă stăvilarul timpului încet şi greu — Peste miile de valuri. Domnul meu — Azi am tot. Isuse-al meu! . Nu m’atrage decât dorul după Tine. Tu vei fi mereu acelaş Pururi drag. Sunt bogat: Isus e-al meu! Tot ce poate să-mi dea lumea e cenuşe fără preţ. Tu Şi inima şi vieaţa mi-le umpli şi le 'nchegi. De părinţi Şi de copii.

Numai Ochii Numai glasul Numai Sânul Tău Şi noi . 86 Tu Iubitul vieţii mele •" Şi-al iubirii mele 'ntregi.? Isuse. . Când vom fi pe veci. — Curând Când oare-vei veni la mine? — E aşa de mult Isuse când? . Cheamă-mă şi ia-mă 'n braţe şi mă ţine-aşa mereu Azi nu vreau nici Raiu ' Nici Ceruri.• * J A E-ATÂT DE GREU . când veni-vei iară. Tine.. cu Tine^ Cununaţi) Să rămânem împreună veşniciile apoi. .. Adă clipa. Tu eşti Singur Tot ce vreu. fericirii fără saţ. Că iară vei veni. Ah. E-atât de greu în lumea asta Orfani de Tine. Mire-al meu. cu. Adă Ceasul. Isuse — când? — E-atât de greu! E mult decând ni-ai spus Iubite.

. . & IUBIREA TA. Să m’adâncesc nemăsurat In marea Dragostei Divine Căci după Ea am însetat . E farmecu-acelaş.contopit cu Tine. Iubirea Ta nare Un „ultim sărut".CUTREMURAT Cutremurat ridic privirea Spre Fata Ta. Cântarea Ta nare In veci „ultim viers" . . Ca astfel. Eu fără de capăt Ca fără 'nceput. De-aceia 'n farmecu 'nserării Când cântă sufletumi vrăjit Privesc în sus Şi chem cu lacrimi Să vii Să vii —Isus iubit! . Isuse Blând Şi-mi cântă 'n inimă Iubirea Chemarea singurului~gând: Să mă îmbrac în lucitoarea Lumină-a Veşnicei vieţi Şi să mă pierd pe veci în marea Nemaisfârşitei Tinereţi . .. De-apururi neşters.

Ci pururi mai plin e De drag şi de dor. Iubirea-Ţi. Când n’o fi nici lume Nici cine-o privi: — Iubirea.87 Alintul Tău n'are Un „ultim fior". Mai dulce va fi. — Din nesfârşita-Ţi bogăţie Atâtea daruri mi-ai adus. Când n'or fi nici stele Nici soare Nici Cer. CU-ATÂTA LARGĂ DĂRNICIE Cu-atâta largă dărnicie Tu mi-ai tot dat mereu. In dragostea noastră Nu-i „ultim cuvânt". Căci Dragostea-Ţi n'are Un „ultim sărut": E fără de capăt Ca fără 'nceput . Isus. — Când n'or mai fi ceruri Şi n’o fi pământ. . Când n'or fi nici lacrimi Nici plâns Nici dureri. . .

. la-le Isuse iarăş dintre noi... Iar azi un gând amar îmi vine: Aceste 'mbelşugări de har. Aş vrea mai mult. Un stăvilar . . Ia-mi toate-aceste daruri!. Un zid. — Să-Ţi văd doar slava Feţii Tale Să fim iar singuri Amândoi . îmi pare între-a Slavei stele Luceafăr unic. • * CE DULCE-MI SUNĂ . De nu-Ţi mai văd privirea blândă Nici glasul dulce nu-Ţi aud — Şi biata-mi inimă flămândă Te cheamă 'n dor. de lacrimi ud. . Stau între mine şi ’ntre Tine Un gard. Din ce mai mult 1-aud. . .Şi mi-ai tot dat. . . Şi tot mai mult. .. . Isuse. luminos .. Cât nu-i măsură Să le cunoască 'ntregul pret Şi mi-ai tot dat.. De îmi umplură Vieata veşnicei vieţi • . Ce dulce-mi sunăscumpu-Ţi Nume Când Ţi-1 vorbesc Şi Ţi-1 ascult.

.. Când Tu eşti lângă mine Uit doruri. . 4 CÂND TU . mai du}ce Crin — Pe Cerul fericirii noastre Tu singuţ. 0. . . . . Isuae L-aş vrea mai mult Şi tot mai mult . ţine Şi toate cătră Tine Isuse.Şi ’n Ceru ‘ntreg — Mărgăritarul Cel mai de preţ Şi mai frumos In scumpa Raiului grădină Tu cel mai alb. Cu cât mai mult îl spun. mă atrag Când mâna-Ţi mă 'nconjoară Şi-aud doritu-Ţi glas. Când Tu eşti lângă mine. Uit suspine Uit tot ce mă mai. Cât farmec poartă scumpu-Ţi Nume Că de-1 vorbesc Ori de-1 ascult. Mirele meu drag. Fiorul Tău mi-alintă-auzul Cii-aşa iubire-i fermecat Ca dintr'o muzică cerească Acordul cel meu minunat ■. Soarele Divin . .

cât sunt fericit! . Pe marea cristalină? . l IERUSALIME! Ierusalime. . ' Când oare n tine voi întră. dumă-acum în Ţara In care mi-e Comoara Şi 'n care Primăvara Iubirea şi Cântarea Sunt fără delhotar . sfânt locaş. .\ Când mâna-Ţi mă nconjoara Uit jalea ce doboară Şi-amaru 'ntreg îmi sboară — Iubirea-mi Te mpresoară Şi 'n voia Ta mă las. Să cânt şi eu iubirea ta. Cânt Tu eşti lângă mine Prin lumi de haruri pline Te 'nalţi mereu cu mine De-adorm pe Sân la Tine Nespus de fericit . O. . . cum va fi în tine? —Când lungul dor ce-aici l-am plâns . Ierusalime. . loc iubit.. Ah. — Tot sufletu-mi suspină: Când. Când Tu eşti lângă mine Ah. du-mă-acum în Ţara De dragoste şi har O. Oare când. te voiu vedea.

Sunt trist. Te cheamă. Iubit Isus. Şi sărac: Dă-mi alba Ta neprihănire Cu frumusetea-i să mă 'mbrac. . MIRE! O. Te cheamă sufletu 'n extaz Cu râu de lacrimi pe obraz O. Isus. Vino. Ia-mă . De-a lumii trecătoare-avuturi.Si-amarul cât în piept l-am strâns Va fi uitat Şi şters Şi stâns Şi n'or mai fi suspine! . vino. Isuse. Cu drag. . Vino az' — Şi ia-mă Ia-mă. Iubirea mea. . Te rog vieata să mi deslegi Şi dă-mi averea care 'ntrece A’ lumii bogăţii întregi. Dă-mi fericirea care ’ntrece A lumii-acestei' fericiri . O... Mire-al miilor de haruri. .

. iubirea care Dispreţuieşte-a ei iubiri Ca slobod. az' Mireasma cea mai dulce A dragostii 'n extaz Nici dulcea 'nflăcărare A vieţii tişgreşti. Ca lutul frământat. * MI-E INIMA . . Dar toată-a mea fiinţă Când ochii Ţi-i privesc Suspină. Mai mult . De lunga aşteptare Cu care Te-am chemat. Să-Ţi pot gusta pe veci frumuseţea Luminii ochilor senini. Strigă: Isuse. Cântă. Să mă doreşti. . Ce Te făceâ mai tare. Mi-e inima secată. .Iubirea . . . Ah. . Deslegat de toate A.lumii-amare rădăcini. > Şi nu-Ţi mai pot aduce Ca altădată. Te iubesc! . .

Din glas. Cu cât dor privim acele Potolite frumuseţi! Ah. Lasă-mă să stau de-oparte Să Te văd şi să Teascult. • • AŞ VREA .-LASĂ-MĂ SĂ STAU . Fericeşti pe cei săraci. . Căci flămânda mea iubire Te dogeşte tot mai mult. Isuse. Doar mi-aş sătura iubirea Fără frâu şi fără sat . aievea. Aş vrea.. La mulţimea care-ascultă Câtă mângăiere-i faci. cum numai Tu ştii spune. . Haru-acelei Alte Vieţi. Din lacrămi. din ochi. nu Te-aş mai lăsa. Câtă duioşie 'n glasul Şi 'n chemarea Ta adui. Cum din dulcea 'nlănţuire Pururi. Când ne-araţi frumos.. Când Măriei Magdalena Vestea harului i-o spui. . Ţi-aş privi o veşnicie Ochii dragi şi minunaţi. . Să mă poti la Sân lua. 'de-aş fi copil. Când.

cu 'ntreagă mea fiinţă. . Cum n'a spus nimeni. Aşa cum simt Şi cum doresc. Aş vrea. In felu 'n.Din viers. Isus Dulce. Din mii de ani de fericire Un singur.. Din mii de şoapte de iubire Să string In una 'ntregul dor. Şi cu întreaga mea fiinţă Să pot odată să-Ţi şoptesc. . care numai Ţie Aş vrea să pot Să Ţi-1 şoptesc. Aş vrea să-Ţi spun. Aş vrea fiorii-a mii de lacrimi In două boabe Să-l adun Şi fermecul a mii de cânturi In versul-acela Tot săl pun.. Fior. Un cuvânt. Din doruri Şi din cânt. Te iubesc! . Aşa cum numai Ţie singur Aş vrea: Isuse. Fericit.

Vezi cât plâns avem pe fată. Arse 'n dor de Tine Şi Te cheamă: Vino. Doamne. Vom privi Lumina ’n fd|ă — Adă. dimineaţă Ziua revederii! Ah. Vină! Adă Zorii de lumină Inimelor ce suspină Arse în dor de Tine! Adă mâine dimineaţă Ziua revederii. Doamne. Cât suspin. Când vom isbucni spre Soare. Albă. dece nu-i mâine oare Ziua întâlnirii. dece nu vine Ziua deslegării? Mii de inime suspină. Ah. Veşnică Ninsoare Pentru scumpa Sărbătoare: Ziua întâlnirii! Dece oare nu mai vine Ziua deslegării? Să se sfarme ce ne ţine. Când. scăpaţi pe veci din ceată. . Mai curând să fim cu Tine.ZIUA REVEDERII Cum nu-i mâine dimineaţă Ziua revederii.

adu-ne-o.. Ah. Tot astfel când sfârşitu-mi suflet Isuse Dulce. dimineaţă Ziua revederii! UN MUGUR . . Ca să-Ţi rămână n braţe numai O floare albă pentru Cer. ni-e sete de hodină . în dulcea-Ţi desmierdare. Te rugăm. .. Cum Te dorea de-o veşnicie.Ce traiu. O albă floare-a răsărit .. .. — Ascultă-ne. Te rugăm. —i4 Ca lacrămi zilnic pâinea ne-o udăm' Ni-e sete.. Ah. Un mugur s'a 'ntâlnit cu-o rază Şi ’nfioraţi au tresărit: Din dulcea lor îmbrăţişare. Isuse.. Isuse. Ce vieaţă! Adă. GEM INIMI. dă-ne Tu dorita uşurare. Şi-acum. . — Ascultă-ne. Gem inimi sub grozavă apăsare. Doamne... Aş vrea mai strâns la sân să-Ţi pier. Cu atâta foc Te-a ’mbrăţişat. Povara grea deabia o mai purtăm. — -~ { Tpţi copiii Tăi suspină. Te-a aflat.

Mai poti tăcea. Te visăm — Ah. Te rugăm. O Dulce Dor. Te rugăm... De-atâţia ani de lungă despărţire. adă Tu dorita întâlnire. Ah.... adu-ni-1. O...? — Ascultă-ne. când munţi de Dor Te cheamă?. sdrobiti. Cu inimi sfâşiate suspinăm.. Isuse. nu lăsa. adu-ne-o. Te rugăm. Putea-vei mult să nu ţii oare seamă De-atâtea mii de lacrimi ce vărsăm. Te rugăm. Ajunge.. — Ascultă-ne O vino. cu valuri de durere Şi munţi de sfâşieri. Isuse... — Ascultă-ne adu-ne-o Te rugăm. din greu luptăm Ni-i dor. să disperăm — Adu-ne azi sfârşitul depărtării. vremea întristării.. dor.. Genunile de-arândul ..97 De-ătâţia ani. De dragul Tău. — Ascultă-ne. De-atâtea ori. Cu ochii treji. Ah. în dulcea ’mbrătişare. Doamne. de-un ceas de mângâiere... fă-ne visul fără deşteptare.. — Ascultă-ne...

Aproape. toate mările de dor Le-am grămădit în mine Din fciua 'ntâi când călător. Mai aproape. Când la doritu-Ţi Sân m'alint. an de an Spre Ţărmuri neatinse. Dulce Mire . călător Cu dorul Şi cu gândul. . Mai scump. . Spre-un Braţ întins. Mai dulce Mire . . Spre Tine. Spre-un Dor. Eu. .98 Cutreierat-am. când fermecat Iţi simt Sărutul pe pleoape. Am apucat spre Tine. Şi ca un val de pe ocean. Şi azi. Purtat de-un gand ca jaru-aprins Am mers fără oprire Spre-un Chip.. Cu mâini spre Ţărm întinse. lntins-am braţe. * In boabe de mărgean le-adun Pe-a viersurilor fire Cunună pentru cel mai Bun.

Mai trezit sub măr. —Oare unde-i azi pământul. Sub privirile de stele. M-ai trezit sub măr. o. De-s în Cer demult? Dece oare 'ntreaga Fire Cântă-acum aşa? -Mai e oare fericire. Dragul desmierdării mele. nu-i decât din Tine Dragostea dintâi — Dulcea. Stânga-căpătâi. Desmierdat cu-aşa iubire. —Mire fericit o. Plâng când Ţi-1 ascult. niciodată n’am fost Singur şi pribeag . Mire. Sau numai a mea ? Nu-i pe lume fericire Sfântă. Plin de rouă 'n păr. Ca a meal . Fost-am eu pribeag ? Nu.DRAGUL DESMIERDĂRII MELE. —Doamne. Dreapta 'ntins-ai peste mine. Sunt în Cer demult? Când s'a risipit pământul. Sfânta Dragoste dintâi. . Iti ascult răpit cuvântul. . îmi topeşte-a Ta privire Inima de drag. Minunata.

răsar Şi 'n sus. peste vârful lor Fac drum lung Cu lungu-mi dor. nu-i nimeni.Unde-i azi cetatea n care Lătrau câinii răi? — Ah. Dupft Cânt. atâta sărbătoare Râde 'n ochii Tăi! Toate’Dragostea din Ceruri Râde 'n ochii Tăi. Cântă 'n zumzetul de-albine Câmpu 'nmiresmat. Drum cu crini împodobit Ca să-mi vină Cel Iubit. • Torc cununi de rouă zorii Şi ne-anină ’n păr.. Mire minunat . . Drum cu lacrimi. Lung şi drept. Mire minunat? Ah. Cine-i fericit ca mine. Peste-al anilor hotar Răsar zorile. Că de ani şi ani L-aştept. Cântărilor * PESTE-AL ANILOR HOTAR. . Fericiţi Nemuritorii Cununaţi sub măr! Pentru Nunta fără capăt Cununaţi sub măr . Nimeni. nimeni..

Umbra serii s'a lăsat Peste câmp şi peste sat Când s’aprind luminile. Jar mi-i inima din piept Şi aştept. Uscă vânt de răsărit Sufletu*mi secătuit.. Mult in piept — Până când mai tot aştept ? Toţi au casă şi cămin. Lung şi drept.. . Aştept. Toţi şi-aştern şi s’odihnesc. Şi nu-i loc de odihnit. de suferit. Numai eu suspin strein. Arde aşteptarea ’n gând Şi mă uit pe drum plângând Tu ai spus că vii curând Şi eu stau tot suspinând. Aştept.. Mult îi dorul. Numai eu stau şi privesc. Lung îi drumul. Tot aştept mereu să vii Şi văd căile pustii Fără pic de bucurii Şi Tu-ai spus că nu 'ntârzii. Ci-i pustiu.. înmulţesc suspinile.. Arde-mi soarele de-amiaz' Lacrimile pe obra^.Zorii toti au răsărit Şi Tu încă n'ai venit.

. Deşi-a trecut atâta vreme Decând. Nici fericire Cât mine nimeni nu purta. Decând întâiadată 'n suflet Iubirea Ta mia ’nmugurit.Bate-un ceas întârziat Miezul nopţii 'nfiorat-. .Nu. . Când dulcea Dragostei durere M'a copleşit şi m'a 'nălţat. Slava Ta m'a copleşit. Deşi ’n atâţia ani. Şi când Tu mă 'ntrebi cu drag „Mult M'ai aşteptat în prag?“ Eu. Că nici dureri. atâta * Am pătimit şi-am sângerat. un ceas mi-ar fi părut. Dragostea m'a răsplătit.. Isus. Râd şi plâng de fericit Şi un veac de-aşi fi stătut Azi. DEŞI-A TRECUT . .. Tu ai venit „curând" .. Deşi. Ah şi nici n'am tresărit: Mâna Ta m’a 'nvăluit. Sărmana-mi inimă plângea.. . de-atâta dor sfârşită. de haruri copleşit. Ne 'nţelegem gând cu gând: . Te-am întâlnit.

Cu-acelaş drag de 'ntâia oară Te chem. & UN CÂNTEC DE DRAGOSTE Un cântec de dragoste 'mi cântă ’n priviri. Căci doru-I aprinde în inima mea O dragoste cum alta nu-i. .. Acelaş cântec de iubire Din ziua când ne-am cununat Eu Ţi-1 păstrez mereu şi astăzi Neprihănit Şi nepătat. Mai drag Şi plânsul ce Te cheamă.. Cu taina ferbintei şi dulcei Iubiri Vieaţa De El mi-a legat.Şi azi cu-aceiaş nerăbdare Şi dor nestăpânit în piept. Doar vremea ce mereu se scurge îmi face mai duios. Isuse Şi Te-aştept. Un cântec cum n’am mai cântat. Iubirea mea e neschimbată Şi pentru mine 'n veci rămâi In locu-acela scump în care Te puse Dragostea dintâi. De ard în dorinţa pe veci de-a-L avea Şi plâng în chemările Lui. „Vino" Şi dorul ce Te-aşteaptă 'n prag.

Căci graiul Şi slova Nu-1 pot încăpea. Depărtare.Şi cântecu-acasta cu dor nesfârşit De-o vieată. Isuse. căci nu-1 pot cânta Aşa cum e 'n ea Necântat . Isuse iubit. Unde-i oare-al tău sfârşit? . . Isuse. In inima mea Al dragostei viers minunat. Isuse. Din crini împletit — Aş vrea să 1-1 cânt ne-ncetat. . în sân l-am purtat. n'am cuvânt. Tu singur ştii dragostea mea Şi dorul ce doare când plâng copleşit De-un cântec ce nu-1 pot cânta. Din doruri. Depărtare. nu e 'n inima mea Şi-aşa cum e. Aşa cum îl cânt. nu pot să-l cânt. Ascultă-1 Isuse. PLÂNGE 'N INIMI Plânge 'n inimi sfâşierea Dorului nemărginit. Când vreau să-l rostesc. Ascultă. Din lacrămi.

Dar Tu ştii cât e de greu » Aşteptarea.. Vino! Te-am plătit din plini. . Unde-i oarfe-al tău sfârşit? Nu cârtim niciunul. Revedere. Şi nici azi nai revenit. întristare. Doamne. Oare când veni-vei iar? Tu ni-ai spus: „Puţină vreme". Ce de lacrămi.. Cât suspin! — Revedere. întristare. Fericire. Aşteptarea Să ne chinuie mereu Unde-i oare clipa-aceia Cât a veşniciei zi? Fericire. întâlnire. Oare când te vom găsi? Cât preţ ne-ai cerut ! Ce doruri. întâlnire..16$ Creşte flacăra dorinţa Şi-arde sufletele în jar..

. Sfânta ei alcătuire. Doamne. când'ai făcut ca ’n lume Dragostea să zămislească. Dacă Dragostea ri’ar face-o Mică. Lumea asta de tristeţe Dacă n’ar înviora-o a Iubirii frumuseţe! Citye-ar mai putea să-i poarte uriaşa ei povară. Care mistuie şi arde inimile ’n care cântă Dar atâta fericire poartă ’n cazna ei cea sfântă . . Din ce har de fericire Ai putut şă-i ţeşi duioasa.. Ce-a putut simţi atuncea prima inimă-omenească! Din ce tainice străfunduri de slăvită strălucire Din ce-adânc de-amărăciune.C^ND AI ZĂMISLIT IUBIREA Când ai zămislit Iubirea şi-ai adus-o nouă 'n lume.. N'am ştiut că-acesta’Ţi-este-adevăratul Nume! Dar am bănuit că 'ntrânsa este vraja şi puterea Care singură închiagă Fericirea cu Durerea Şi aduce ’n suflet starea fără seamăn de frumoasă Care mângâie când doare Şi înalţă când apasă. Doamne. Ah. Căci mă ’ntreb ce-ar fi O. Dulce Şi uşoară? Cine-ar mai putea să ’ndure întunerecul de ură Dacă nar fi fost Iubirea cu-al ei Soare şi Căldură? Ce-ar fi Mila Şi Răbdarea Şi a vieţilor unire? % Ce rămân din toate-acestea când în ele nu-i Iubire ? . De aduce ’n ochi şi n suflet aşa stări de strălucire!.

Nicio inimă de mamă. Lumea n'ar fi-aflat ce-i dorul şi sărutul niciodată. cât de cât. Că n’ar mai fi fost în lume niciodată vre-o putere Ca să poată-aduce 'n inimi. Ori de frate. Nici-un suflet cu alt suflet nu s ar fi unit vreodată. ^ . când ai făcut ca 'n lume să răsară-a Ta Iubire Câtă binecuvântare ai adus la Omenire!. mare-a Ei nemăsurată... Nicio lacrimă uscată. . Ca 'n acele două piepturi cu-o unire-adevărată Doar o inimă să simtă. Sfânta.. Ar fi fost pe veci o noapte peste lumea asta toată.. N’ar mai fi 'nflorit un zâmbet nici pe-o fată 'ndurerată N'ar fi nicio rană 'nchisă. . .— Că de-ar vrea acuma lumea pentru Ea să-Ţi mulţumească Şi-ar aduce munţi de jertfe Darul Tău să-l răsplătească îŞi alţi munţi de mulţumire. Ah. . Isuse. Ar fi fost un gol Şi-o moarte Şi-o tristeţe nesfârşită. . .107 Ah. Nicio inimă cu alta astăzi n'ar mai fi unită. apropiere! N'ar fi fost nimica ’n stare vrăşmăşia să le*o ’nfrângă Şi să poată laolaltă măcar două să le strângă. . Adânca. Să suspine Şi să bată . a Ta dragoste curată Dragostea . Ori de tată. de n'ar fi fost.

. Nu un an — ci-$ veşnicie să înalţe şi să-adune .N'au să poată niciodată .De suspin.In deajuns să-Ţi răsplătească .. . De rugăciune.

cei iubiţi. . Iubirea care să iubească Nemicşorat Şi nesfârşit.. . CÂT DE VREDNIC . Domnul meu. Singură Iubirea Cea fără timp Şi fără Zid. Tu. . Iubirea care-ai aşteptat-o Şi după care însetezi Şi care 'n inimile noastre Ţi-e dor s'o simţi Ţi-e dor s’o vezi! . .Numai când ar vrea Isuse. . . care doar iubirea noastră O ceri şi o aştepţi mereu Iubirea . Stăpânul meu ceresc. In faţa cărei Veşnicia Şi cerurile se deschid. . & AH. . să Te iubească Şi Ţi-ar da pentru Oceanul Veşnic al Iubirii date. . O iubire mare Atât cât Tine. . cât de vrednic de iubire Eşti Tu. . Picătura fericită a iubirii lor curate — Doar aceasta ar fi-o jertfă vrednică de-â Ta Jertfire Numai singură Iubirea e un dar pentru Iubire . Iubirea . Iubirea care să întreacă Tot ce-a putut mai fi iubit. Şi ce puţini sunt azi aceia Ce Te aşteaptă Şi iubesc! . . Ah. .

. In dorul fără margini De Tine însetez Cu cât mai mult adâncul Fiinţii mi luminez’ De Pace. . Să Te iubesc . scumpa mea Iubire.Cât meriţi Tu iubirea noastră Şi ce puţin eşti preţuit! In ce puţine inimi astăzi Eşti Cât ai vrea să fii Iubit! Isuse.Ţ. | Caut Faţa Ta iubită: De Tine însetez. De Lumină. . Dă-mi harul Harului ceresc Să pot ca pentru lumea 'ntreagă. Pe cât vrei Tu. Când fruntea-mi obosită Pe umăr Ţi-o aşez. . . De Tine însetez .' Ca cerbul după ape In caldele amiez' Caut Faţa Ta. Isuse: De Tine însetez. . £ DE TINE ÎNSETEZ . Cu inima smerită Eu paşii Ţi-i urmez.

. • . umple-mi Tu fiinţa Cu-al harurilor miez. Iubesc fiinţele ce ’n vieaţă Cu vieaţa mea s'au contopit. ’ Iubesc pe toţi. Isuse. Să n'o mai chem atâta. Cu Dragoste /. Iubesc vrăşmaşii Iubesc pe buni. Şi-afundă-mă 'n oceanul Iubirii 'n care crez. cu duioşia Privirilor din ochii Tăi . Să nu mai însetez. £ ) V IUBESC! Iubesc pe-ai mei cu 'ntregu-mx suflet Mai mult ca vieaţa mea-i iubesc Pentru iubirea lor.O. Isuse. Suspin Şi lupt Şi mă sfârşesc. Cu-acea iubire cum în lume Pe nimeni alţii n’am iubit Iubesc prietenii ce paşii $i-au împletit cu paşii mei. De dragoste 'nsetez. ei. . Iubesc pe fraţi. Iubesc pe răi. Cu-o dragoste ce-ar fi în stare Să se jertfească pentru.

Eu n'am hotar şi nici sfârşit Pe Tine Te iubesc atâta Pe cât eşti Tu: Nemărginit • . . Din Tine isvoresc Şi 'n Tine Se 'ntorc isvoarele de har. o Isus. Tot astfel. Numa n iubirea Ta. Aşa cum din adâncul jnării Cu albul norilor cuprins. A Dragostei adânci cămări. Aceiaşi stropi se vârsă râuri. -• 0 margine.. Ies stropii care-aduc belşugul Peste-al ogoarelor întins Şi dupăce. e-un hotar ceresc.. la care toate Se pierd.Dar în iubirile acestea Isuse. înviorate. . Se sting Şi se sfârşesc. până peste margini. Isuse.. * ISUS. Belşugul De Har şi Binecuvântări Ce-Ţi umple. Oceanul Fericirii Şi Vieţii fără de hotar... In urmă Toate le rămân. OCEANUL FERICIRII. In largul valurilor sân. Isus.

Oceanul de Iubire Şi doruri fără de hotar . Spre lumile Luminii Aripile-am întins... Ca. . In râu de doruri fără samăn Să vină Iar La Sânu-Ţi sfânt... In ce tărîm de Soare Şi Raiuri am sosit. dupăce se 'nviorează Acel nepreţuit pământ. .Când mi-le 'ncarci întregi In suflet Şi mă trimiţi la fraţii mei! . De mi-a rămas tot lutul La pragul lui slăvit? . In Slava fără moarte Şi fără de hotar .. Din Tine isvoresc Şi ’n Tine Se ’ntorc isvoarele de Har. . . SPRE LUMILE LUMINII îndrăgostit de-al Slavei Nemărginit întins. pe scara Nălţimilor de har. Isus. M'am ridicat. . Ce revărsări de mii de haruri Tu faci să ploaie peste ei! .

. . Şi 'n marea Luminii m’am topit . Şi arde Adâncul meu întreg? Ce Soare mă 'nfăşoară De nu pot să-L privesc. Isus! . . mă copleşesc ? Dece atâtea Valuri Mă ţin Şi mă atrag. . De nu pot s'o 'nteleg.113 Ce Flacără m’atrage. Cu dragoste. Cu frică. . Dar şi cântări Şi lacrămi La fel. Cu teamă Şi cu drag? M’am avântat . . Dar stâmpără . Simtit-am fericirea Fiorului nespus Că sunt deacum 0 rază In Slava Ta. . Iar când a ei străfunduri Deplin s'au liniştit.

DORURILE MELE Sărmane dorurile mele Cât sbucium e ’ngropat în voi De aşteptările acele Ce ard Şi plâng In amândoi. * Atâtea inime sihastre A mângâiat şi-a fericit.. .. \ Aţi suspinat îndurerate Pe-atâtea drumuri şi cărări Chemând priviri înrourate De 'ntârziăte aşteptări. . Cântarea shuciumării voastre Atâta plâns a potolit. In ce iumini v'aţi în Hat . Că nu pot crede cum tot jarul Ce 'n voi a fost îngrămădit Să-şi poarte 'n inima-mi focarul Şi ea să nu se fi topit. Din suflet Şi din glas Şi-a voastre lacrime amare Mereu neşterse-au tot rămas Iar azi. Sărmane dorurile mele. Dar lunga voastră 'ndurerare Din ochi. durerea-vă divină Cu milă stau şi v-o ascult Şi parcă-o inimă străină Va plâns şicântat demult.

De nu mi-ati mai venit din ele In cuibul care v’a sburat! . . — Pe-aici e toamnă grea. Mire ce mă porţi în Car Lumile fără hotar. • / Ah. de Tine-1 leg . In al veşniciei Rai Toată dragostea să-mi dai* Iar eu sufletul întreg Pentru veci. staţi Acolo 'n bucurie Şi nu vă ’ntoarceti înapoi . . Culmile de neatins. târzie Şi viu şi eu curând la voi.. N'am niţs glas: Este-al Nuntii noastre ceas. In al Fericirii ceas Eu în voia Ta mă las. N'am nici dor. »Mi-e de-ajuns că ştiu mereu Că-s all^u şi eşti al meu. Fă cu mine ce voieşti: Mi-e de-ajuns că mă--iubeşti. N’am nici grije. Slăvile de necuprins. N'am nici teamă. închid ochii şi rămân jRăzimat de scumpu-Ţi sân. Lângă TineTScump Odor.

. COMOARA MEA ÎNTREAGĂ . Al meu . pe veci să fie*a Ta.. % Demult mi-am dat vieata. . . . . Şi inima-mi cu toate iubirile din ea Şi-atâta dor ne leagă de-atuncea pe-amândoi De n’are vremea stăvili să pună între noi Şi nu găsesc Isuse. Şi harul fără margini \şi-atâtea mângâieri Ce-mi vindecă sdrobirea trecutelor dureri — De nu Te-aflam pe Tine. 0. Al meu. Tu rămâi. de n’ar fi fost a Ta? Cum aş fi-aflat că poate pe-acest pământ stricat Să fie-o fericire şi-un har aşa bogat. Şi slăvile atâtor cereşti învio ări Ce mi au născut isvorul duioaselor cântări Şi pacea cea adâncă şi limpede de az’ Ca iezărul de munte în c ucile de-amiaz. al dorului meu Dor..116 Şi ’n veci am să Te ’nsotesc. cum aş şti eu oare că ’n lume s’ar afla Iubireadevăra*ă. Isuse. Ca să-Ţi spun cât Te iubesc Şi să-Ţi spun că ’n veci mereu Eşti al meu. Al Păcii. . In alba neprihană a dragostei dintâi Comoara mea întreagă. . cu ce cuvânt să-Ţi spun Iubirea tot mai mare ce ’n suflet Ţi-d adun . / Al Puterii Şi-al Dragostei Isvor? . .

de-aici! Ce’nfiorări de fericire îmi umple sufletul întreg. Pe ce ’nălţimi de strălucire Şi de splendoare mă ridici.Şi după-atâtea triste şi-adânci îndurerări Când tot ce-|vui în suflet s'a dus ca fumu 'n Zări. Când inima mi-o scalzi în haruri Şi mi-o răpeşti în tot. Cu inima sdrobită şi sufletul înfrânt. Cununa curăţiei mele Ce sufletu-mi împodobeşti. . — De-aceia Ţi-am dat vieaţa pe veci să fie-a Ta. Şi m'ai făcut să aflu isvorul Tău ascuns . Când am văzut că toate a lumii juruinti Trăiesc atât cât roua sub razele fierbinţi Şi înşelat deatâtea iubiri care-au pierit. M’ai ridicat din groapa în care-am fost sdrobit. Şi am uitat trecutul cu rănile de jar Şi muta svârcolire a plânsului amar Şi 'n locu 'ntunecimii. dar ştiu: mi-a fost de-ajuns. Şi inima-mi cu toate iubirile din ea. . . . nu ştiu ce-a fost Doamne. De-aceia ’n neprihana iubirii cei dintâi Comoara mea întreagă. Tu. . că nu pot spune cât . — Ah.!. adusu-mi-ai atât Belşug de strălucire. Când mă 'ntoarceam cu toate nădejdile 'n mormânt. & CUNUNA CURĂŢIEI MELE. . . Frumuseţe făiă seamăn Ce'n veci mereu mai dulce eşti. pe veci doar Tu rămâi .

Ah. Isuse. oare Aceiaş inimă purta întreaga lumii 'ndurerare Şi 'ntreagă. Cât Te iubesc! Cu ce iubire.. Fericirea Ta ? .Când şoapta desmierdării Tale Atât de bine o 'nţeleg! * Cu ce văl alb de curăţie Şi frumuseţe mă 'nfăşori. Slava curăţiei mele Ce-atâta dor în glas mi-ai pus. In sufletu-mi sfârşit de jale Şi ars de-al dorurilor foc. Cu ce fiori de drag Te ţin Pe fruntea albă de spălarea Puterii Sângelui divin. — Cum apa ’n stâncă-şi face cale Indurerareaşi face loc: • Cum a putut.. IN SUFLETU-MI .o xânt. Cu ce necunoscute glasuri » Cereşti iubirea Xa . Cu ce iubire. » Când să-Ţi arate tot ce-aş spune Nu-i niciun cântec pe pământ. Când Tu mă 'mpodobeşti cu-a Tale Cereşti şi veşnice comori! Cununa frumuseţii mele L .

Şi nime-aşa nefericit ! * £ E AI TU MAI M -Ce ai Ţu mai mult ca alţii. Dulcele meu Mire? 4 Dece oare-atât de scumpă Este-a Ta iubire. Tine V esnicia jfţtrea^i. . Dulcea Ta” iubire . cine-a mai putut'fj. . Fermecat®! cflp n poală-Ţi. frumseţea llraleasă ^ ^’are-asemănare.lea^^A De-aş rămâne |pkga. .um — în atâta prigonire ^Şi în atâta plâns amar Să simtă-atâta fericire Şi-atâtea revărsări de har? v Ah. Dece glasul Tău imi pare Cel mai drag din lume? Dece-i Nuia^^Tău oare Cel mai dj^flUume.I•.. Veşnicia ntreagl^ Ah.. — cine. Mai* despreţ ca lumea 'ntreagă. Plin de ha^Mpţ de farmec.. Cel mai Nume ? • ^ Dece oare^re Fiinţa-Ţi Dragostea m&. Urît aşa" ‘i Şi-aşa iubit? \ Nu-i nimeni fericit ca mine .

Ah. trec pragul ţinuturi de extaz. Albă. — Cine-i ca'şi Tine! . Dragostea şi duioşia Umedei lumiiie. Când Ţi-1 înţelege . Scumpă. oare ?' . Veşnicăf Mireasă *t CÂND . Dorul meu de-Acasă. : . ca alţii.‘Cine-ar fi să poată spune Cât de drag mi-eşti oare. . Făptura-Ţi Pot 4 Ti-o alege Glastil Ţău din mii de glasuri Pot a-1 înţelege ! Cântă ntreaga mea fiinţă. In Cetăţile de Aur Vreau să-Ţi fiu Mireasă. VCând transfiguUt. _ _ _ Fericită. ■ Dintre mii~3e-aleşi. Care cântec Care lacrimi. Mi-se umezesc de dragu-Ţi Ochii din lumme . Pot a spune.. . A™ Când mă ’nseamaă ^jjflgiicia Cu sărutu-i Pe obraz. Cât ai Tu mai mult. cotoară-Te şi ia-mă.

)ar cât sunt trist că nicvcântarea îici plânsul dorului iiebun. viu eu 4ca Magdalena vasul scump şi-l-a sfărmat §n eK ca nimeni.*■& ^piiPHarfa îunei fără samăn Iubiri Aprinse. Isuse. Să-Ţi cânt. Cum am ştiut. Să văţr că arde-o lume ’ntreagă Ipipn/eu am ars şi-am suferit IflQe vâragul dragostei de Tine .is.l s'o spun. p mai fie 'nmiresmat. In orice viers am pus o parte ' Din vieaţa care le-a purtat. pe' pământ Am vrut. . |icl arzătoarea mc*Tlubire jhi-i spusă pum am vn. ibitul meu Iubit . Mai drag Şi mai frumos. . foc să-i dau. &m Vrut a Dragostei/ văpaie S*o smulg din suflet şi s’o iau Şi cu-a ei flăcări arzătoare La lumea ’ntreagă. f ■*. In fiecare slovă arde Un strop din suflet îngropat. ţine.

Isuse Drag. . aşa Cântarea Dragostei ce-aicea Am vrut Dar n'am putut cânta . harfa Cu care de-o vfe&ţăŢi cât Ca nimanuia. Isuse dulce. după Tine Să nu mai cânte pe pământ Ajută-mă. . măcar în ceruri Să-Ţi cânt. .Şi sparg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful