Şi {ie;.. Crin alb» neprihănit şi scump, cu care sufletul meu a cântat şi cânta împreunâ. Mulţumirea veşnicâ a celei mai neprihănite şi mai scumpe dintre iubiri...

yi vouâ, suflete alese, vouâ care iubiţi... O, - numai vouâ, celor în care arde puternica, fierbinte, nemărginita, Dragostea LUI, Pentrucâ numai voi le puteţi înţelege.

.o Isuse.. In marea ei de flâcâri sunt simţuri şi trăiri înalte ca durerea statornicei iubiri i Şi jaru-Ocestor doruri o mistue 'n suspin Deaştept cu buze arse o şoaptă şi-un alin. E inima întreaga cu dragostea din ea Deschisa ca la 'ntâia atingere a Ta. adesea.ISUSE. iartă dacă 'n carte va fi vr’un gând nebun Că 'n doru-aprins. Ţi-aduc aci prinosul duioaselor iubiri. . In slovele 'nşirate pe firele de viers E plânsul şi cântarea şi dorul meu neşters... r O... adesea....In lunga 'nşiriiire de viersuri şi cântâri Suspina mistuirea aprinselor chemări Şi-i grămădit bleanul iubirii fără saţ Din muta aşteptare a ochilor scăldaţi... eu n'am ştiut ce spun Şi n’am ştiut. cu umede priviri. cuvântul ce-l aleg Să 'ncapă 'n el iubirea şi focul meu intreg .

Şi dorul şi plânsul tăinuit Şi dragostea aprinsă din care-au zămislit Şi câte jertfe 'n ele a trebuit sâ ţes.. Iar dacă daru-acesta de Tine-o fi primit Ca mirul Magdalenei: — tot dorul mi-e 'mplinit Şi chiar de n'aş fi 'n lume de nimeni înţeles — Când voiu vedea că 'n mâna-Ţi podoaba le-ai cules Şi ’n umeda-Ţi privire.Sâ pot sâ-l spun in felul in care zace 'nchis In iâima-mi de flăcări şi ’n ochii mei de vis... Că Tu ştii tot. mi-ai pătruns. fiorul lor ascuns — Voi şti că-a mea dorinţă.. că TU mai înţeles! . Isuse. Isuse.. „-Şi mi-e de-ajuns.

IN AŞTEPTAREA MIRELUI .

pe totdeauna. Cum vulturul 'năltiinea. senină. Al Tău. Fă-mi paşii 'ntotdeauna Cărarea Ta s'o tină Şi mâinile-mi cu lucrul In Via Ta. Cum dorul cheamă-astâmpăr. Fă-mi faţa 'ns&ninată Ca Faţa Ta. Dă-mi sufletului linişti Şi gândului hodină. Cum muntele-Furtuna. Să-Ţi fiu şi eu cununa i .TE CHEM Cum Zorii cheamă Ziua Şi-Amurgul cheamă Luna.. In ochii mei aprinde Din ochi Tăi — lumină. In patime. . Precum în âl Tău suflet E linişte deplină-. Fă-mi inima de Pace Ca Inima Ta plină. Aşa Te chem întruna. In vorba mea Tu pune Vorbirea Ta divină. . In moarte. le mbină. . Isuse. Şi 'n vieată să fim una: Precum îmi eşti Tu Capul. Să fiu al Tău.

Să fiu cu Tine UNA Ca ramul din tulpină . . In glasul meu să-audă Vorbirea Ta cereasca. Toţi câţi mă vor cunoaşte Pe Tin’ să Te cunoască. .Dorinţa fără-astâmpăr In Dorul Tău mi-alină. Fiinţa mea. Să-ajungă toată viaţa. Pe Tin' să Te privească. De dragul Tău. . Să-mi umple 'ntregul suflet Şi tot meii mult să crească. Căci meii presus de toate A vrut SĂ TE IUBE ASCĂ . Toţi câţi 'or să mă vadă. . Din moartea vieţii mele. . Pe veci şă-mi stăpânească. Deplin să strălucească. Pân' ce dorita clipă Veni-va să unească Pe veci cu Tine-o vieâţă Ce-a stat să părăsească. Viaţa Ta. şi lumea Şi slava pământească. . Isuse. . Cu-a Ta se contopească. în mine. Vieaţa Ta să crească Şi slava care umble Fiinţa Ta cerească.

Al Tău pe totdeauna. . Cunună-mă cu. Cunună-mă cu Tine ! Şi 'n dulcea 'mbrăţişare Tu tot mâi strâns mă ţine. Cunună-mă cu Tine! Fă-mi zilele cu dorul ^ Şi dragostea Ta pline Ca vulturul cu stânca. Ca iedera cu pomul. * NĂDEJDEA MEA . Cu tot <ce am în mine.. Mire Veşnic Al slăvilor senine. Ţine! Ca stelele cu bolta In nopţile senine. i' Nădejdea mea prea-fericită Prieten bun şi scump şi drag. Ce dijlee'Ţi simtfpăşireaî sfântă Re albul’sufletului prag! . Cunună-mă cu Tine! . Cunună-mă cu Tine! Să fiu âl Tău. Ca dragostea cu dorul.CUNUNĂ-MĂ CU TÎNE Isuse. Isuse. Mai logodit cu Cerul. .

Isus iubit.. Şi faţa. Când limpede. Isus. . . . . Isus. In dragostea Ta arse Şi inima. Ţi4 pun. ni-s întoarse . din pălmi. Din mii de viersuri azi mă-adun Şi crinul cel mai.O. <■ s Ce darnic.. . Când ostenit aplecu-mi capul Pe pieptu-Ţi iubitor să-l fân. Ce sfântă 'nviorare-mi umple Adâncul sufletului meu. Isuse. Cu câtă grije-mi porţi Tu paşii Prin spinii lumii să mă treci. Pe-a ispitirii lui poteci .... Să nu mă 'nşele iar vrăjmaşul. * DE DORUL TĂU De dorul Tău. * . La masa Ta mă ntorc flămând. Tu Apa Vieţii 'mi dai să beu. Doamne. Şi Te-aşteptăm. Ţu mă saturi Cu-azimi de mii de daruri. când Din lungi cutreierări de lume. alb : Vieaţa Sub cruce 'nlăcnmat. scump şi bun şi drag Prieten. spre Răsărit.Ce limpede Ţi-aud bătaia Duioasei inime din sân.

Ţi-om duce 'n braţe pline. Isus iubit. . Iar noi. Ne du mâi sus. O Mire drag şi vină. Toţi crinii dorului nespus i. Pe cea mai albă floare. . Din pomul albelor minuni. o veşnicie. Privind spre Ceruri. Schimbaţi în chipul Tău ni-i da A păcii albe haine. Că Te-am chemat şi Te-am dorit Cât nimenea nu ştie. ■ ■.Cum crinii-aşteaptă rouă. ■$> Şi 'n zorii fiecărei luni. iubit şi scump Isus. Mai sus de nori. De drag. Precum îţi presărăm acum A' dragostei suspine. Ţi-om pune la picioare. Te chemăm Cu mâinile-amândouă: Treci peste anii viitori. • In clipa când ni-i cununa Cu-a slavei Tale Taine. In Ţara de Lumină. Şi-Ţi vom cânta. Şi Ţi-i vom presăra în drum Vrăjiţi pe veci de Tine. Şi-ai dragostei de Tine.

. — zorii altei Tinereţi. Venim din văi de moarte şi ruine. înfioraţi de-atâtea frumuseţi. dorit Ierusalim . Ne-om dărui depli#«$i#uturora. Având pe buze-Acelaş dulce Nume Şi'n piept aceleaşi sfinte bucurii. un crin pe-al Tău altar.Cu suflet alb de nevinovăţie. Sub crucea Ta aducem fiecare Potirul alb al crinilor din noi. ca roua ’mbelşugată. o jertfă ne 'nfricată $i 'n orice sân. Vom suferi şi moarte şi urgie. . . Venim ca să-Ţi aducem Ţie — Dar. Să-l umpli Tu cu sfântă ’nflăcărare Şi să ne-arunci în lupţşţ Ta apoi. . Vin tinerii ca să-Ţi aducă Ţie. Isuse. Cu ochi scăldaţi în Haru-Ţi minunat. In orice piept. . Ştiind că încurând noi vom purta Pe frunte 'n fericita Veşnicie Cununi de slăvi şi sărutarea Ta . Din toate cele patru părţi de lume Suim spre Tine mii şi mii de mii. Isus iubit. Că-atâtea sfinte bucurii în Tine Şi-atâta fericire am aflat. * Privind cu ochii 'n lacrimi Aurora Cerescului. Pământul pentru Cer să-l cucerim.

Cheamă-un val pe altul val. Orice clipă îţi aduce Alt nou dor. Alt nou dor . acolo Sus... . Iţi aduce 'n scumpuŢi prag Tot ce pot avea pe lume Mai de preţ. . alte doruri. Mi-se cheamă-a' mele doruri . Care-i valul ce m'o duce Până Dincolo 'ntr'un salt? —"Dorul dorurilor mele De pe Ţărmul Celălalt! . mai drag. . Alte clipe. . în orice clipă.Către Ţărmul de Cristal. Unde inima-mi cu toată Dragostea din ea mi-ai dus. . ^ ^ Cât Te cheamă. mai bun. Strălucit şi sfânt şi ’nalt: Toată dragostea mea suie Către Ţărmul Celălalt Cum. cât suspină. .DORUL DORURILOR MELE. Vin şi-Ţi spun cu lacrimi. cât Te doreşte-un suflet care Te iubeşt$$|9ţfc Atât . vrăjite 'n dor de ţărmuri. . Cât doreşte clipa când Poala albei Tale haine Ţio va săruta plângând ..Dorul dorurilor mele.

^ Fericita mea Nădejde. !* Vieţii mele-ai desvelit! |. l'Mire drag şi preaiubit: |Ce 'nălţimi. Aprinde'n noi dorinţa Ta divină : Din slăvi în slăvi spre Tine să plutim. Spre culmi cereşti de har să năzuim. In glas ne-adu chemările Iubirii .Isus iubit. a noastră tinereţe Sub crucea Ta. Tu mbracă-o 'n slava zărilor de Sus. Muri-vom pentru dulceîajdB8Pşmne ' Tot fericiţi. E singurul Dar ce-Ţi putem aduce. Cu strălucirea sfintei Tale Feţe. ce haruri.Ce oceane de lumină îCu-adâncimi de vis măreţ.. In piept puteri de jertfă să ne-adui. .Şi*apoi în lumea Ufii să ne pui: — Te vom mărturisi la 'ntreaga lume Cu-avânt şi cu curaj nebir^L. In ochi ne dă lumina Fericirii. In schimbu-atâtor veci de frumuseţi Ce ne-ai gătit prin Jertfa de pe Cruce In Cerul fericitei Tinereţi. ce slăvi. Ţi*am adus . precum . ca jertfă. £ [FERICITA MEA NĂDEJDE . Condu-ne Tu pe drumuri de lumină.

. Să mă nvredniceşti de-atâta Fericire câtă-mi dai ? Că mi-ai dat şi-mi dai cât Doamne. Curcubeie şi cununi! . . Stăpâne-al Slavei Cerului mai sus de Rai. Strălucind în mii de chipuri Cu-alte noui şi noui culori! Ce nespuse. în orice zi tărie Să smulgem rădăcina păcatului din noi. privind spre Tine. Inundate 'n mii de raze. Doar să plâng. . ce slăvite Nalte şi adânci minuni. . Să 'ntâmpinăm durerea cu cânt de bucurie %Şiurcând să nu ne 'ntoarcem privirile 'napoi. ISUSE. . Isuse. Atâta pot . Plinătate de Vieată şi 'nviere. Belşugul veşniciei spre care năzuim: Umplut-ai viata noastră cu har şi cu putere Ca moartea şi vieaţa din noi s'o biruim. Nici cu gândul nu socot! — Şi'n extaz. . . PLIN . Că ’n Tine-avem.Cine-s eu. Isuse. .Stăpânite de atâtea Mii de mii de frumuseţi! Ce de ceruri presărate Cu întinse mări de flori..

. jUn sol dorii ce-aduce solia aşteptată: jşChemarea fericită spre Ţara de Apoi . Isuse 'n Tine am aflat. Cât n'o să poată niciodată Să spună-un păcătos iertat. Mai mult decât putut-am crede Sau mi-am putut închipui. ©in „împărat al Spaimei". De unde văd pe Dumnezeu.. QpffPPi TŞiţspine In veci eu n’am să p<j Atâta Milă şi Iubire. cum o priveam odată. f |Vieaţa vieţii noastre. Ce vieată binecuvântată Adus-ai sufletului meu! E-atâta bunătate 'n Tine Stăpâne-atât de scump Cât cu-al meu glas. [Ţu ai făcut. . pe ultimul vrăjmaş. ISUSE! Isuse. . Căci Tu ne-ai dat asupră-i învingere deplină. Culme minunată. crinii mulţumirii. din Moarte pentru noi.. de-aici şi 'n veşnicie. prin moarte. cu plâns de bucurie i)in inimile noastre — în poală-Ţi sămănăm. Atâta dragoste şi pace Eu aflu 'n Tine zi de zi. Nădejde fericită spre care ne*avântăm. pcăpându-na în Slavă de-al Spaimelor Lăcaş.fn Tine-avem curajul ca n linişte senină Să aşteptăm şi moartea.. |Azi..

. mai mult. Mereu în jurul Tău ne-adui. Căci ai' . eatât de mic Şi’n neputinţa mea. ISUSE!. Mergeam din ce în ce mai jos : Tu ne-ai scăpat şi-abia acuma Vedem din ce adânc ne-ai scos. In veci... când glasul gurii mele E-atât de slab. Isuse. Am fost căzuţi în fărdelege.noastră In chip a«P|funat. . Isuse. Primeşte jertfa unor lacrimi Şi darul cântecului smult Din fundul unei inimi care Ţi-ar da Dar nare ce. fii ^Wtoyântat.. Când Tu mă faci să văd acuma Ce nici naş fi putut visa? Cu ce cuvinte dati-voiu slavă Când Tu mă faci. ' Fii binecuvântat... Noi Te urmăm şi-abia acuma Vedem pe ce 'nălţimi ne sui. FII BINECUVÂNTAT. nimic. Ţi-aş putea cânta... să am Atâta har cât altădată Nici să-mi închipui nu'ndrăzneam ? Cu ce..22 Cu ce înfiorate glasuri Isuse. Nimic n'am ce-Ţi jertfi. Din văi de chin şi de tristeţe. acum.

Adus-ai munţi ^ Mruri grei Şi-atâta fericită sfeif^ De-o 'nfrânge greutăţi ei. parcă n'o mai pot. Şi slava-Ţi. Doamne. Cu-atâta mare de lumină Şi plinătăţi de bucurii Umplut-ai inima-mi sfârşită De chinu-atâtor ani pustii. nu mai pot s’o port. Isuse. Cântăm plângând de bucurie: Isus. 'n ceru-Ţi minunat. inimă de carne Şi-i slab al ei subţire tort. fii binecuvântat! * ISUSE DULCE / Isuse dulce. In biata-mi inimă firavă.Abia acum gustăm dulceaţa Şi harul nouii Tale vieţi. Şi. Că-i biata. Abia acum când fericirea-Ţi Ne nalţă. . Mă copleşeşte greutatea Slăvitei Tale fericiri. Urzitorul Eternei mele mântuiri. Dar fericirea azi. Când Tu ne porţi din slava ’n slava Atâtor mii de frumuseţi. Mă doare-atâta fericire Ife*. Ţi-am dus durerile nespuse. Putut-am duceamaru-Ţi tot.

In râu de lacrimi. . venit . Dar nici în seara asta o. . a cerului mireasă. rămâi nebiruită. Cu candela credinî Aprinsă. Isuse. Nu-i nicio luminiţă în sat. Ce trează-aştepţi întruna pe Mirele iubit. Coboară înserarea pe faţa zilei stinsă Şi Mirele. fecioară. Prin câte chinuri şi lacrămi şi necaz ? . la nicio casă. De cât am fost învrednicit! Fecioară înţeleaptă cu candela aprinsă. fecioară. fecioară nici astăzi pa. Vegherea să ţi-o ia. fecioară. Se 'ntinde ca o mreajă a somnului ispită. Căci sfânta-ţi priveghere curând se va gata. -ochii tu spală-ţi-i de somn Şi 'n haina curăţiei aşteaptă n prag afară Dorita arătare a scumpului tău Domn. Pe-albastrul Cer se-anină pusderie de stele. — Tu suflet alb şi candid. suspin . O. Strălucitori luceferi răsar în lung şi 'n lat. . Tu singură.. Lumina să ţi-o stângă. Veghezi . nu e printre ele Luceafărul. .\ E mult mai inult de cât încape In bietu-mi suflet obidit. ce-atât L-ai aşteptat . Că nicăeri nu-i parcă un singur suflet >treaz.. . — Şi copleşit.

Dorm toţi? ^ nu-i nimica! Tu rabdă şi veghează.. Ir' Cu glas duios şi nfiorat. — /or trece toate-acestea.TAINA VIEŢII NOASTRE Isuse. a candela sleită mai toarnă untdelemn. £tiu. ţ.. 7 W' v ‘* . Plângi mult? — E grea vegherea. vor trece-aşa de 'n pripă. mai sufere o clipă. Taina vieţii noastre. Dum n’ar fi fost vreo-dată — când El va face. pe veci te-a mângâiat. . — Cântare fără de sfârşit — Privesc cu lacrămi fericirea Ce'n ceruri Tu mi-ai pregătit... CNT Mulţimi de îngeri. fără număr.un sema.25 Veghează! Mai veghează.Cu ce cununi măreţe de sori şi slavă pline fi mbracă-acum El fata ce-a plâns şi-a priveghiat.. cât plângi.. lăsare Faţa dulce a Mirelui-ce-Vine £i Haru-I într’o clipă.veşnici primăveri. suflet scump. Văd cerurile luminate De minunatele-Ţi priviri Nemărginiri înfiorate De sbornl albei Fericiri. Privesc cu lacrămi răsăritul Cereştei. împărăţia minunată De fericiri şi mângâieri. ■ ** !)ar iată: Răsăritul încet se luminează •«-obrazul plin de lacrămi în Slavă ţi-1 răsfrângi.

Uimiţi de-atâta măreţie. MAI SUS^ „Mai sus. * Albeşte-mi Tu veşmântul Şi fă-mi-1 iar curat. \ Mi-aprinde iar în inimi Căldura •— căpătâi. Ca 'n vremea fericită A Dragostei dintâi. Oceanul celor mântuiţi. şi rîu de alte lacrimi îmi «mple ochii 'ntorşi îtî sus Şi doar o singură dorinţă Mai am in inimă. ‘ . Ca 'n clipa fericită In care l-ai spălat. Isus: Când contopi-mă-voiu în totul... y t ^ r H MAI SUS.. Isuse: „De cât am fost învredniciţi!" Privesc.26 Ascult cum cântă'n mii de feluri Acelaş cântec minunat. Acolo 'n slava fără-apus E Ţara noastră sfântă. mai sus mereu mai sus.. Cu Vieaţa fără de dureri... Suspină fericiţi. * ISUSE DRAG. Să faci şi sufletu-mi o floare In pragu-acelei Primăveri." A noastre inimă cântă.

.. mai sus.. al jjostru vas de lut Se sfarmă. La cerul ce spre noi. Tot mai uŞor. Mai sus.. Pe frunţi ni se aprind. tot mai plăcut Urcuşul ni-se face. Blutim cu sufletul înnot Prin Marea de Lumină. mereu mai sus. Atât avânt înălţător Şi har ne înveşmântă. Se cern pe feţe străluciri Din dulcea Dimineaţă. Cu dor doritu-Ţi Nume: Mai sus.. mai sus. Isuse. Se-aprind-luminile 'if priviri' *-: De-a Cerului vieaţă. suspinând căutăm Dorita Ta Cetâte: ^ Mai sus.Suind spre Ea Isus.. privim miraţi j Măreaţa Slavei Taină Mai sus. deschis Lumini de-argint coboară. şi muţi. scăpaţi de tot Ce 'n noi rămas-a tină. se desface.. Din pietre scumpe. Uşor. mai sus. . Fiinţa noastră sboară.. salbe.... pÎHrtâîn şchmbaf Slăvită. Privind a noastră Ţântă. încet. ~ca să scăpăm De ţot ce'^nei păcat e. mai sus. Ca să ieşi in lume! Urcăm cti iii plini de dor. Mai sus-. pe âlSI^iripi de vis. albă haină. Mai sus.

se văd clipind arare.. Fugând în ascunzişuri de codri nevăzuţi.. Ce mai 'naintea Zilei ce'i Mari va răsări. mai sus. Ce raze prind A noastre haine albe ! Mai sus.. Ca focurile 'n codri. din Cer în Cer. ici-colo. Opaiţe vii ce încă nestinse stau. plângând™. Cutremuraţi. LUCEAFĂR DULCE .Mai sus.. vin zorii şi sfe ţese Ca n ziua cea dintâie în care-au fost făcuţi.. Ne-am cufundat In slava Ta adâncă.. Iţi cădem la picioare Şi sărutând slăvitu-Ţi straiu. Şi dorul cât în ochii avem Şi-a ochilor lumine>«=Preafericiţi că Te vedem Şi rămânem cu Tine. Din scame de lumină.. Mai sus. Aşteaptă răsăritul Luceafărului dulce. Atâtea slăvi am colindat Şi tot mai mergem încă.. Se ’mprăştie 'nnoptarea în cercuri tot mai dese. — fecioare Cu inimi ne 'ntina*e de-a iadului plăceri. mai sus Cu braţul plin de soare. mai sus. . prin nopţi de primăveri. Ca feţele-ostenite pe Sânul Lui să culce Şi 'n braţul Lui odihna dorită-a-şi regăsi. Isus. Doar a târziu. In poala Ta vojn_jwfte Tot braţul plinde crini din Raiu Şi salbe şi cunune.

Ne ia la Sânu-Ţi dulce. de inima dorită. de dorul Tău plângând Ni-i dor de mângăierea-Ţf. Răsai! Ni-i dor.. cu faţa Ta slăvită.. Ni-i dor ca glasu-Ţi dulce pe nume să ne cheme. cu sfântă duioşie. Căci Te-aşteptăm atâţia.. .Când candela vegherii e gata să se stângă. Isuse. o clipă mai curând. de plâns ni-i faţa stoarsă.. In somnul cel de moarte pământu-i adormit. Isuse.. Noi aşteptăm.. cu-o clipă mai curând. cu dor şi cu nesaţ. Răsai Isuse. Răsare să ia 'n slavă cu Sine pe ai Săi. Simţim că noaptea trece. Adu-ne deslegarea de-a lutului zăvoare Şi albul sbor din zorii seninei Dimineţi Ce 'ntregul Cer va umple în valuri de cântare Cu-atâta Fericire j Şi-atâtea frumuseţi. Răsail Arată-Ţi faţa cu-o clipă mai de vreme. Luceafăr dulce. chemarea Ta cea nouă Şi Te chemăm. * ** Luceafăr scump. de doru-I să mai plângă... pe braţ. o trâmbiţă-un cuvânt.. de chipul Tău cel blând. Isuse. Şi miile de-amaruri... că zorii se revarsă Şi faţa ni-i întoarsă Mereu spre Răsărit. Ni-i dor. — Atunci: o rază dulce. Când mii de duhuri rele să*o curme se frământ. Răsai. Câad ochii n'au nici lacrămi. Isuse. Ca pruncii ce-şi ridică mânuţele-amândouă Când mama lor se-apleâcă să-i salte sus. Doritul.. se duc să nu mai vie k Şi mii de mâini se 'nalţă pe dealuri şi pe văi: — Luceafărul.

ce am să-Ţi aduc eu oare Acolo sus. ■t><O. iertat deplin !. că 'n Tine. de bucurie plin. Beuşi al Morţii-amar venin.. iejrtat deplin! Ţi-oiu pune'îi picioare-un suflet Alb.f\IERT AT DEPLIN. rând am să vin. Iertat să fiu.. crezând în Tine. Ca eu acum. Ce lacrimi. Să vadă Ceru 'ntreg iertarea Ce-o poţi Tu da. Ce daruri? —Că-am fost iertat. Isuse Drag.. iertat deplin. Ce cântări. Isuse. ŞI-0 DAI DEPLIN .. Scăpat pe veci de-al Morţii chin. mult mat alb ca orice crin. Eu ştiu. Prin moartea Ta sunt azi. Am fost iertat.. Isuse Doamne pentru mine.. Fiidcă Tu mi-ai dus osânda îmi torni în inimă alin. Să cânt în mijlocul furtunii Când azi.

Isuse. Te văd mai strălucit. | când sosit-a ceasul sortit. ^sufletul raţul BOŞ al ^vin pi .INT PAŞTILE I. 'nvii cu Tine-odată slăvită Dimineaţă cărei fericire e fără de sfârşit.. <. scăldat în foc de soare. “|ia paznici pus-a de străji. îmi vine ruga 'n Sus. Isuse. 'ntr'o primăvară ca asta de senină.. cer de sărbătoare şi straiu de Cireşar coborît în mine tot Raiul de lumină. irupt şi 'ntunecare şi lespezi şi peceţi |i înviat. din nou învii. iuluci împărăţia atâtor frumuseţi. şi 'n mine-ai înviat. pt Paştile! Isuse. |#stăzi când cântarea în lacrimi mi-se cerne. tivesc cu ochii'n lacrămi Făptura Ta măreaţă • \ mii de sori. ca iară .al învierii. | ătâtea lespezi grele ai fost acoperit. ca 'n locul obidei şi durerii. fericirea belşugului de Har. ■’ mână. văd în mine Chipul.-arăţi la lumea asta de orbi şi de orbiţi L ai ispăşit păcatul prin moartea Ta amară pregătit-ai slavă la cei neprihăniţi. l nimb de mii de lacrimi de-a mele 'ncununat strâng în cuib de suflet slăvită sărbătoare iilei când. crinii luminii 'n drum Ţi-aşteriîe. | fost săpat mormântul de-atâţia ani în mine. pe lângă Tine. forul ce cu-atâtea peceţi mi-Te-a 'ngrădit.

. CtnttHla Apoo. cu braţul plin de flori. In lu»tă toţi vişinii din lume.Up .Şir Ca i. r»OHZ . .. pur^îe care mi-ai adus. Şi-Ţi Ca p rii.

* DIN FOCUL VIEŢII TALE Din focul Vieţii Tale. Viata mea — scânteie De-o clipă a sărit. Străfulgerînd în haos Sclipiri de diamant.. cu slavă tot mai mare In sufletele albe a 'ntregului norod! Ca ’n toamnele chemării — azi. Dos*> \ Ce-adânc şi ce înalt . i V (' De m'am pătruns atunce 1v Din scurtul clipei salt. Nălţimi îmi desveleau. Să-aducă 'n poala-Ţi sfântă pe-atât belşug de rod. Stăpâne preaiubit..|c . V Ce Veşnic eşti Tu. -. Plutit-am într 'o clipă Cărări de veşnicii Şi-am străbătut ca gândul Adâncuri şi TăriiAdâncurile-atâtea Adâncuri mi-arătau. potop de flori de spume: Podoaba cea mai nouă a Albei Sărbători .32 S'aştemă 'n calea-Ţi sfântă... învie iar Isuse. S'a ridicat în noaptea Adâncului neat. plinul brat de floare. Nălţimile atâtea "* . .

. Cu sufletul de pace plin. . Şi-Ţi mulţumim de orice-amaruri Ca pentru orice mângâieri. Am fost o mărturie.viu. In orice zi şi ’mprejurare. . Iţi mulţumim de orice chin: De-atunci de când. Aceiaş mulţumire-adus-am Şi alungaţi Ca şi primiţiDurerea ştim că-i partea noastră In lumea asta de dureri. DE TREI ORI PE ZI . ■ Părinte-al suferinţii noastre Ce lungul plâns neai măsurat. Ca pentru-o binecuvântare. ca n Tine Pe veci să fiu topit: —Scânteie 'ntoarsă 'n Focul Din care-a zămislit. aşa ca mieii La lupi ai spus că ne trimiţi. . Genunile acelea Prin care m'ai trimis. . Ca zarea unui vis. Tu.Am luminat o clipă. ce ştii lunga noastră jale Şiamarul cât am îndurat. Ca alte mii de mii. . Şi iarăş. Dovezi de-a Ta Fiinţă Din veci pe veşnicii.

Suntem atât de fericiţi. Părinte E cântărit de mâna Ta.. . Sub voia-Ţi sfântâfne-am plecat — Şi pentru rău. Ii treci prin încercări pe-aceia Ce vrei să-i scapi. . ai hotărît Să fim sdrobiţi de-atâtea cazne $i totuş fericiţi atât! . . . Cu grija dragostei cereşti. Căci ştim că unde se sfârşeşte Această CLIPA de amar. încredinţaţi de-aceasta. Căci ştim că orice greu. • . Căci am ştiiit că’n voia-Ţi sfântă Aşa. din veci. Chiar dacă mâine dimineaţă Ar trebui să fim jertfiţi. Şi peste cât putem noi duce Tu niciodată nu ni-i da.Căci am ştiut că Tu. Părinte. căci îi iubeşti. Şi suntem fericiţi! . Ca pentru bine Aceleaşi mulţumiri Ţi-am dat. De-aceia ’n glasuj nostru fost-au Aceleaşi mulţuipri mereu Şi pentru clipa «ea uşoară Ca pentru ceasul cel mai greu. . Părinte. începe VEŞNICIA plină De strălucire şi de har . De-aceia noi Ţi-aducem pururi A noastreumile mulţumiri Şi pentru noaptea fără stele Ca pentru-a zilei străluciri. Doamne..

Fiindcă Dumnezeu — prin Tine Şi pentru Tine — ne-a primit. Va fi spre fericirea noastră Şi binecuvântarea Ta. Pe veci de veci avem deplin! In faţa măreţiei Tale A noastre inimi se închin . ORICE DAR Isuse. In Tine-avem NĂDEJDEA ’ntreagă Că tot ce-avem şi vom avea. PACEA Cu Tatăl Cel în veci Slăvit. . Iar astăzi. . In Tine-avem IsUse. când încă Doamne. In Tine-avea-vom FERICIREA Pe veşnicii de veşnicii In Cerul binecuvântatei Şi negrăitei bucurii.’o. In Tine. Noi suspinăm pe-a lumii căi.MARE FĂRĂ MARGINI Isuse. In Tine-avem pe veci IERTAREA De-al nostru mult şi greu păcat Că 'n dăruirea Ta deplină Cu-al Crucii Sânge ne-ai spălat. Mare fără margini De binecuvântări şi har — Umila noastră mulţumire In faţa Ta 'ngenunche iar. Căci pentru-a noastră isbăvire Vieaţa Tu Ţi-ai dăruit. In Tine-avem RĂSCUMPĂRAREA Din mână celui Răsvrătit. .

Pe veci Ai Tăi . scumpul nostru Nume. Căci inima din piept ne bate Atât de fericit . — Slăvită noastră fericire — Tu. şi-aici în lume De nimeni nu vrem să mai ştim. Al nostru eşti! Cu plinătate Simţim la noi că-ai coborît.. mult mai sus de stele. Cu Tine 'n lumi de slăvi ne-ai dus Şi-alături. Din adâncimile de rele. ^ SLĂVITĂ NOASTRĂ VEŞNICIE. Cu tot ce-avem ne dăruim.. atât. .. .. r Ai Tăi pe veci . din care Vom fi ai Tăi. La Sânul Tău ne-am alipit. Căci Ţie. ..36 Chemăm cu dor o Zi. avea-vei drept. Al nostru eşti . şi noi Isuse Pe veci de veci suntem ai Tăi Şi cu priviri spre Ceruri duse Umblăm pe-a lumii triste căi. De acum pe cuget.. Cu îngerii din cer ne-ai pus. . . pe gândire. Slăvită noastră veşnicie — — Mântuitorule iubit — înlăcrimaţi de bucurie. singur Tu. . . Pe inima ce bate 'n piept.

Din nişte slugi. Dorite Salvator. In veci. de bucurie Vom plânge stând la sânul Tău. de-acum. . .. Ai Tăi suntem . . Din lanţurile grele De pofte şi păcat. din grea robie. Suitu-m-ai în slavă Din cele dedesupt . Soare Dulce.. De-atunci m'ai deslegat. . Din noaptea morţii ntâmpin Slăvitu-Ţi Răsărit . Al Harului slăvit.. Ţi-aduce mulţumire Cu cânt îalăcrimat. Tu Isuse... .. Mai scos din întunerec Şi lanţul mi l-ai rupt. SOARE DULCE Isuse. ISUSE. Făcut-ai fii lui Dumnezeu . . Cu dulcea Ta căldură. şi Sfântu-Ţi Nume Cu-atâta dor îl pomenim ! Şi-afar’ de Tine ’n astă lume De nimeni nu vrem să mai ştim. Azi. Isuse . . ... Trezitu-mi-ai în suflet Al altei Vieţi fior. Soare al Iubiri — Un rob răscumpărat.

Te chem cu ochii umezi Şi sufletu 'n extaz . . Şi m'a lăsat şi Luna Şi soirele. Atras de-a Ta chemare. Cu-atât mai mult. . De cura ieşit-a Luna Şi până-a scăpătat. Isuse. In marea-Ţi de lumină Cu cât moi cufunda. .Fă orice vrei cu mine. . Un veşnic fericit MI-E SETE . Isuse. Plângând îţi voi cânta. . Că dintr'un rob nemernic Căzut şi 'nlăntuit Făcutu-m’ai. aşa: Cu viata tot meu arsă De Dragostea din ea. . De-atâţia ani întruna Cu dor Te-am aşteptat. Doar glasu-Ţi mai ascult: Cu cât mai mult muri-voiu Cânta-Ţi-voi tot mai mult . Când soarele sărută Al zilei alb obraz. Spre cer voi tot sui Şi-un ceas măifeţ cu Tine Pe veci mă va uni.

De mări de slăvi înconjurat. LUMINA VEŞNICIEI NOASTRE Lumina veşniciei noastre. De poate ’ncape-atâta slavă •In nişte bulgări de noroi? Cu ce măsură minunată In inimi ne-ai putut turna Atât belşug de fericire Cât noi nici n’am putut visa? Din ce necunoscute Ceruri. Iubitul meu Iubit . De-avem cu-atât mai multă pace Cu cât purtăm mai multe cruci? .Azi Te doresc atâta Cât nu Te-am mai dorit: Mi-e sete de Iubire. fii binecuvântat! Ne-ai copleşit întregul suflet Cu-atât belşug de cer. Atâtea mii de Haruri noui Şi binecuvântări ne dai? Prin ce putere neştiută Tu noui şi noui puteri neaduci. . încât Nici ochii ce ne rid prin lacrimi Nici graiul nu pot spune cât . Din ce adânci ’nălţimi de Rai. Iubitul sufletului nostru. . Din ce Lumină orbitoare Ai smuls lumina pusă ’n noi. . . Isus.

. & SLAVA SLAVEI MELE Isuse. . Atâta-Ţi mulţumim. Ca 'n schimbu-acelei fericite împărăţii să-Ţi dăruiesc. Şi-i prea puţin . Atâtor înălţimi de slavă. Aş da o mie de vieţi. . . Isuse Doamne. pentru-această moştenire Şi viitor aşa măreţ. . Isuse. . Dar n’am decît o viaţă. Ci pentrucă nu*Ţi pot mai mult . atât! . Slava slavei mele. Nimica nu-i prea mult în lume Şi nu-i prea mare nici un preţ. Dacă-aş avea. . Isuse-ai coborît.. Cât nu pot spune a noastre lacrămi. Şi-un singur suflu pământesc. De-atâta sfântă măreţie Ce ’n noi. pe-o Fericire Şi pentru-un veac aşa măreţ. Isvor ascuns în Dumnezeu! Atât noian de fericire Gătit-ai sufletului meu • . . — Nu pentrucă-Ţi jertfesc o vieată. Azi când osânda mi-o ascult. O. . . Stăpân pe veci m’ai hărăz't. Dar nu le am! . . De-aştept cu ochii plini de lacrimi Al veşaiciei răsărit. Doamne. Şi plâng.

Pentru-al Tău har nemărginit. Isuse dulce. Pe Tine. o să-i iei. Isuse. . Pentru atât cât ne-ai dat nouă. fii slăvit! Vrem să ne-asemănăm cu Tine. O. Noi Te slăvim. Vrem ca purtând a Ta ocară. fii slăvit! & IN CHIPUL TĂU . . Să Te slăvim. Isus iubit. Ca să se-asamene. In totul. cel pe drept iubit. la Nunta Ta măreaţă. Când Tu veni-vei. In chipul Tău. O. . fii slăvit. Pentru iubirea Ta. Mire plin de slavă. O. Căci numai pe acei ce-avea-vor Curată Fata Ta în ei. Isuse. In Vieaţa Ta nevinovată. In Cer. Vrem să-Ţi urmăm.PE TINE Pe Ţine. Cu Vieaţa Ta.oi Te slăvim. Topeşte toată vieaţa mea. Pe Tine cel de slavă vrednic: N. Să mă cufund cu totu-aş vrea Şi Faţa Ta desăvârşită Să strălucească 'n faţa mea.

Şi astfel, oriş'când slina-va Chemarea trâmbiţei cereşti, Să fiu gătit şi alb, Isuse, Atât de alb Cât Tu doreşti! & ' MAI SUS . „ . Mai sus, Isus .... Pe căi de raze Ne du cu Tine 'n veci să fim, Să umplem cu cântări de slavă Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Cu Ţara Slavei In totul să ne contopim, Să'mpodobim cu-a noastre inimi Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Azi sfânta-Ţi Faţă Doar prin credinţă o privim. Acolo Te-om vedea în totul Ierusalim, Ierusalim! * FERICIT APOSTOL . . . Fericit apostol al Iubirii Care 'n seara Cinei ţi-ai culcat Capul greu de drag şi duioşie Pe Sânul cel mai alb şi minunat.

Oare ce ai pututăsimţi atuncea Că apoi tu cât ai mai trăit, Numai spre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit! In străfundurile vieţii tale, Oare ce isvor s'a deşteptat, Că de-atunci, de mii de ani, tot curge Şi nici pân’astăzi încă n’a secat? Ce foc tainic oare-a fost acela, Care inima atunci ti*a 'ncins, Că de-atunci de mii de ani, tot arde Şi astăzi este parcă mai aprins? Ce poveri ai dus de-atunci în suflet, De ti-au fost de-apururi ochii grei, De-ai purtat at^ta strălucire, Atâta dor şi dragoste în ei? . . . Azi iubit apostol, când şi 'n mine Inima e numai dor şi jar, Când întregul suflet mi-se scaldă In mări de fericire şi de har, Stând culcat pe-acelaş Sân ca tine Dus mă simt pe-al Cerurilor prag, Şi mi-s ochii plini de strălucire Şi grei de atâta dragoste şi drag, Astăzi, sfânt apostol al Iubirii, Te 'nteleg dece pân' la sfârşit Numai despre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit . . .

O, Isuse dulce, dulcele meu Domn, Ziua treaz şi noaptea, suspinând în somn' f Sufletul meu cheamă chipul Tău cel blând- Ziua treaz, Isuse, noaptea suspinând. f, Fermecat de dorul dulcelui Tău chip Pe-a chemării drumuri, sufletu-mi risip * Şi în stropi de lacrămi inima mi-o ard Să-Ţi aduc mireasma mirului de nard. Pe-al Tău drum, în calea pasului curat, Crinii cei mai albi şi scumpi i-am presărat i--Şi de-atâţia ani de seri şi dimineţi Te aştept . . . aştept. . . şi nu Te mai areti! O, Doritul meu, o Mire Minunat, .Nu-i de-ajuns suspinul cât am suspinat? * Nu ajunge oare plânsul cât am plâns, , De nu-mi stâmperi încă dorul cel nestâns ? ♦ Nu-s destul de-aprinse-a dragostei dorinţi, .Oare nu-s destule lacrime fierbinţi. * Oare nu-i de-ajuns de arsă inima, De mai poţi să întârzii şi mai poţi tăcea ? Nu-s de-ajuns de. albi ^Sufletului crini, . Ori acei ce-aşteaptăratâţia-s de puţini, * Că a lor chemări şi lacrimi nu ajung, . De Ţi-e drumul parcă zi de zi mai lung? O, Isuse drag, o1 Mire Minunat, Dorul meu Te cheamă ziua ne 'ncetat; Sufletul meu ars Te cheamă noaptea 'n somn- O ascultă1, vino, dulcele meu Domn.

Pe noi ţot aşteptarea şi astăzi ne apasă. Răstii şi 'n casa noastră a Praznicului zori’ E lung.. . O vino şi adu-ne întregul Raiu de Soare. întreaga încăpere cu grije-^h primenit. De-aceia a lor case. la ei e „Moş Crăciun". Teaşteaptă neatinse. Şi cele mai alese din daruri stau pe masă. Ei pot să cânte astăzi. Ci albfele petale a crinilor din noi... Ei ţin o sărbătoare ce an de an le vine.. Cu-o haină mai aleasă. Sunt mesele ’ncărdate de traiul mulţumit. — „Crăciunul" a sosit. Şiaprinsă e lumina la fiece fereastră E praznic azi.. o Mire Preaiubit. ajunul de-aşteptare. azi e Prasnic aici în lumea noastră..ISUSE. Umplut-am de podoabe a sufletului casă. de zeci de veacuri. Deşi în geam lumina aproape s'a topit. De-aceia noi gătit-am nu ieslea de poiată. . Ajunul aşteptării slăvitei Sărbători Ce va aduce-atuncea când noaptea-i mai adâncă Măreaţa arătare a Zilei-FărătNori. Căci Sărbătoarea noastră: TU. încă n'ai sosit. >E vremea arătării doritei Sărbători . La noi insă şi astăzi e tot ajunul încă. Isuse. de zâmbet pot fi pline. Şi-am aşternut în calea-Ţi nu paie ca odată. . Ci candida 'ncăpere a inimilor noui.. cu-o zi de trai mai bun. AZI E PRAZNIC : Isuse. Deşi tot cald şi bine e şi la noi îrf casă.

Azi paşii mei mai poartă numai Un trup îmbătrânit‘şi gol. De arde 'n dorurile mele Atâta patimă şi foc? De-am străbătut atâtea vremuri Şi drumuri fărâ de popas. • Şi m'ai lăsat să-mi ard vieaţa In jarul singurului gând: ’ Să trec doritele-Ţi hotare. C'un ceas. dulce Patrie-a Iubirii. . Mi-i dor de tot ce am Acolo. Mai curând. Zadarnic amăgirea Lumii ■ Cu-al ei miraj îmi dă ocol.. Ţinut de-argint şi de cleştar. 0 lasă-mă să-Ţi trec odată Doritul. . Cu ce suspinuri şi ce lacrimi Şi doruri te-am putut căuta! Ce haruri mi-ai turnat in suflet. Grădina crinilor de nea. Căci inima-mi şi tinereţea Şi tot avântul minunat. De vraja păcii şi luminii Şi fericirii tale-atras !. . dragul Tău hotar .. Acolo 'n Tine le-ai luat. . De nu-mi mai aflu n lume loc.DORITĂ PATRIE-A IUBIRII Dorită Patrie-a Iubirii.' Cu-o clipă. Tu.

Ai sfărâmat întunecarea Cu lutul ce ne*a zăvorit Şi-atâtea străluciri şi-atâtea Zări noui în noi ai isvorît. Pe totdeauna Cu Isus.. *' INIMA-MI MEREU SUSPINĂ Inima-mi mereu suspină > După Ţara cea de. sfântă şi măreaţă Taină.MĂREAŢĂ MINUNATĂ TAINĂ Măreaţă.. minunată Taină. Ce 'n sufletele noastre-ai pus Slăvită.. După Ţara de Lumină După Mirele Isus.Sus. . binecuvântata împărtăşire cu Isus! Ai ridicat a noastre inimi Pe culmi cu-atâtea slăvi şi har De ne-a cutremurat extazul Luminii fără de hotar.. Trezitu-ne-ai în inimi coarda Acelor harice simţiri Ce-aduc într’un pahar de suflet Oceanu 'ntregii Fericiri. Desăvârşeşte 'n noi ce-ai pus Şi contopeşte-ne In totul. * O. De clocoteşte 'n noi să rumpă Al firii şubred stăvilar. Azi mistui sufletele noastre Cu-al dragostei din Tine jar.

Ţara mângâierii mele. (Prelucrare) & DE VĂD. Ţara dulcei fericiri. le-ascult răpit Şi de Tine-atât cât astăzi Nici-odată n'am dorit. Unde sfinţii stau la masă Şi-al meu Mire e 'mpărat. şi tot ascult. Fă-mă-o clipă mai de-vreme. . Cântecele Tale scumpe.. De văd o floare-mi pare Că Faţa-Ţi am văzut Şi’n dorul Tău cu sete Strâng floarea şi-o sărut. Fă-mă să Te văd mai iute Şi să trec doritu-Ţi prag. mi-i dor. mi-i dor de-acasa De Căminul minunat. Ţara veşnicei Iubiri. Sus. De-aud un cânt — şi cântul Din dragoste e smult — Că-i glasul Tău îmi pare Şi-ascult.. acolo-i Ţara Păcii. Ţara Mirelui meu drag. Ţara mea. Să-Ţi văd faţa de smarald Şi-al meu suflet în oceanul Fericirii să mi1 scald.Ah.. Ţara dorurilor mele.

fă să ne schimbe După chipul Tău slăvit.De simt o adiere De dulce vântişor. Te vom privi de-apururi. . . îmi pare că mă ’nvălui Cu braţul Tău uşor Şi-aştept mereu şi’n laturi Cu-atâta dor privesc: — Dece nu vine oare? El ştie că-L iubesc . Când vom fi asemeni Ţie Şi Te vom vedea cum Eşti... Fă-ne Tu mereu să ţinem Omul vechiu răstignit. MIRELE IUBIRII NOASTRE. Dorul nostru fericit.. Să Te fure dela noi. Mirele Iubirii noastre.şi ochii Nu mi-i satur de privit. Te privesc mereu . Socotind ca un gunoi Orice slavă ce-o dă lumea. Duhul Sfânt. 0. .. Să-Ţi cântăm o veşnicie Cu oştirile Cereşti.

inimă bolnavă! Cum nu te-a topit văpaia Câtă te'nconjoară. în mut extaz. Inimă bolnavă. Cum mai poţi să porţi în tine greaua ei povară? .IN ZIUA FĂRĂ NOAPTE In ziua-fără-Noapte. Şi scump Norod . măreţia supremei Frumuseţi. La sfintele-Ţi picioare punând. Isuse. . Mire-al Frumuseţii. privi-vom veşnic pe Faţa Ta iubită De Mire. slăvi*Te-vom. Mai alb ca neaua slavei — Un drag. De nu arzi şi ţnu te mistui. cum veşnic Te slăveşte. din slava Ta curată. . Vrăjiţi. Vei da Miresei Tale belşug de străluciri Şi Ea purta-va veşnic veşmîntul fără pată Cu dragostea-Ţi şi dorul din glas şi din priviri. # jSuiBJ)E LUT/ Cuib de lut. Şi vei vedea atuncea ce inima-Ţi doreşte: Copt rodul Jertfei Tale şi-al Sângelui Tău rod. Când vom putea pătrunde în Taina negândită A Dragostei. Cum nu te fărâmă oare Greaua ei povară. umplut cu-atâta Dragoste de slavă. ca soarele 'n amiaz. Cum veşnic Te urmează. A Slavei şi-a Harului măreţ. Tu. Ce putere te mai ţine. Cununile de slavă ce haru-Ţi ni-le puse Pe fruntea strălucită.

iubit Isus.Te-ard de-atâţia ani în taină Dorurile — lavă — Oare cum nu eşti cenuşă. Unde-a dorurilor pară Arde vâlvătaie. Isus iubit. Inimă bolnavă. inimă bolnavă? Cuib de foc ce-mi arzi vieată. . Să te-arunc acolo unde-i Dragostea vâltoare? — Unde mistuie şi arde dragostea vâltoare. Noi Te iubim ne-âsemuit — Tu şi mai mult. Cum nu pot eu oare. Noi Te-aşteptăm cu gândul Sus — Tu şi mai mult. Cum nu te-ai făcut cenuşă. Scrum şi spuză să te facă dulcea lor văpaie Ca să nu-mi mai arzi vieaţa Numa’n dor de slavă. Se te facă scrum odată Dulcea lor văpaie. iubit Isus. Cuib de lut umplut cu Soare. Lut îndrăgostit de soare. Inimă bolnavă. inimă bolnavă. Noi Te dorim cu dor nespus — Tu şi mai mult.

Că-al nostru lut e mărginit. De nu mi-ai da înviorare. — Cu-atâtea" sângerînde rane. Dar Tu iubeşti neţărmurit. Tu însă nai. In toate. noi avem un prag. Apărător de nu miai sta. Isuse drag! # J VIEAŢA VipjI MELE Isuse. Răcoarea ApeLJ^ale -Vit? Ce-aş face n colţii-atâtor fiare. Vieaţa vieţii mele. Tu dacă nu riii le-ai lega? Ce-aş face-aici în golu-acestei Pustietăţi şi 'ndepărtări. Dacă lumina Feţii Tale Pe cale-mi n'ar mai lumina? Ce-aş face n stepa asta arsă De focul secetei pustii. Ce-aş face-ăici în noaptea asta Atât de adâncă şi de grea. Ce mare har mi-ai dăruit In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. .52 Şi-ori cât de mult noi T-am iubi — Iubirea Ta mai mare-ar fi.

dorul creşte. Atâta har mi-ai dăruit . Mistuit de dor străbaţi Ţări îndepărtate : Arse şi pustii şi moarte ţări îndepărtate. Jalea arde. Arzi de sete ’n gol de stepe. Vieata vieţii mele. Isuse. Nicăeri nu-i nicio frunză. . Glas hain te prigoneşte Şi mereu te-alungă. PORUMBEL STRĂIN*) „Porumbel Din stejarii depărtaţi"— Fără soţ şi frate.De mai lipsi de mângâierea Cereştei Tale 'nviorări? In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. . Inoptarea morţii ’ncepe aripa să-ţi taie. Iar din urmă dorul creşte Calea-i tot mai lungă. Pieptu-i vâlvătaie Şi noptarea grea începe Aripa să-ţi taie. . Nicio creangă verde. calea-i tot mai lungă. *> Diţpi Pmim 56.

Mâna albă rănile să-ţi lege? Cazi • . . Cât de mare-i şi fierbinte dorul ce te pierde.Niciun suflet să pâtrunză Dorul cât te pierde. mulţumesc eu oare Că azi. dor şi depărtare. porumbel străine . Unde-i albul suflet oare Care te 'nţelege. • dar sufletul tău suie. Unde-i Mâna iubitoare Rănile să-ţi lege Mâna moale. Porumbel străine. Dorul dorurilor tale. Zâmbet alb. spre soare. Mântuitorul meu. . . Către Ţara unde nu e Dor şi depărtare. Unde nu e despărţire. Eu am iertare Şi odihnă i pace am cu Dumnezeu? Cum pot să-Ţi mulţumesc că astăzi Eu ştiu că ’n Tine sunt iertat. # . Unde te aşteaptă 'n cale Veci de slăvi senine: Ţara dorurilor tale. CUM OARE? Cum pot să-Ţi .

* O. Nici lacrimă pe lume nu-i Să-Ţi spun măcar a miia parte Din CAT. U Cum pot să-Ţi mulţumesc. Din veşnicii pe veşnicii. Nici cântec.Că dîntr'un suflet plin de tină Sunt astăzi alb şi nepătat? Cum pot să-Ţi mulţumesc că golul Din suflet Tu mi-l-ai umplut Cu-atâta slavă şi lumină Cît nici în Ceruri n'a 'ncăput? Cum pot să-Ţi mulţumesc că 'n trista Şi-amara-mi vieaţă-ai revărsat Atâta har şi fericire Cum niciodată n'am visat? t. Mire-al vieţii mele. din lumea morţii Te chem cu-atâta dor să vii. Isuse. Te-a$tept. In pacea Miezului de Noapte. . De-aici de jos. Cu 'nfiorat şi lung suspin. MIRE SCUMP Isuse. Şi CUM. Când slava care mă aşteaptă Nici a privi-o nu 'ndrăsnesc? Cum oare? Când nici glas. Cum oare pot să-Ţi mulţumesc. Aş vrea să-Ţi spui? . .

. Eu stau privind cu dor spre Tine. Luceafărul vieţii mele. Isus iubit. 0. In dorul aşteptării Tale Te chem Şi plâng. vino. Te-aştept cu dor. vin: In revărsat de zori.56 Te chem cu dor Pe nume: Iubitul meu. Mi-e dor! 0. de-ai veni! Iar seara când lumina fuge Spre depărtări de lumi pustii. 0. ISUSE? Mire-al veşniciei mele Ce'n extaz. plângând Teador. Mire drag! * CÂND. Mire drag. Isuse.. când cerul Lumină prinde 'n răsărit. Oare. când afla-mi-voi stâmpăr Dorului cemi arde 'n dor? . In Miez de Zi când toţi aleargă A lumii treburi spre-a 'mplini. Te-aştept să vii. Cu candela iubirii-aprinsă. Coboar’ o clipă mai de-vreme. De atâta timp Te-aştept în prag.

ca anii. Când. Neştiind de nimeni altul. Când afla-şi-va lângă Tine Aşteptatul ei alin? Aceşti ochi ce 'n focu-atâtor Mii de lacrimi s'au topit. uitând de toată slava Raiului de haruri greu. Vom fi numai Tu şi eu? Când? Căci zilele. Trec aşa de cătinel Şi-acest lut mă leagă parcă In cătuşe de oţel? . cu-aceste două braţe Ce de*o vieaţă să întind. Voiu putea 'n sfârşit ca poala.. Când se vor scălda 'n lumina Slavei Chipului Dorit? Când.Când pe sânul Tău cel dulce Fruntea-mi grea de străluciri Voi putea s’o culc în pacea Dulcii Tale fericiri? Inima-mi ce-a ars atâta De-al iubirii dulce chin. Măcar poala Să-Ţi cuprind? Când putea-Ţi-voi numai Ţie Spune multul meu amar Care-mi arde Şi-mi topeşte Inima ’ngropată ’n jar?..

. Că n'am aripe să sbor. Isuse. o Mire drag. Mi-e dor.58 Când. Anii-s lungi cât nişte veacuri Şi mi-e dor.. MI-E DOR..

LA NUNTA NOASTRĂ 1944 - .

Va clocoti în isbucntri De slavă Veşnicia. Din înălţimi şi din Genuni.. atunci. Adânci şi tainice Zidiri In haru-acelei Fericiri Striga-şi-vor bucuria. so fi oprit Şi Lumi ce nu sau mai zărit In Ceasu-acela fericit S’o 'mbrăţişa 'n iubire. Din drumul Ei. O Mână preafrumoasă. Din munţi. De Minuni. Din văi . Va fi o bucurie Cum nu s'a pomenit cuvânt Nici sus. Când sfinţii Tăi. în Nesfârşit.. Mire Sfânt. cu mii de mii Ţi-or auzi chemarea. Intreaga-Alcătuire 0 zi. Măreţe. necuprinse Firi. Cum din vecii n'a fost nicicând Şi nici n'o să mai fie. De Sori De Stele Şi de Luni Topi-Va salbe şi cununi: Fodoabe de mireasă. în Cer Nici pe pământ...LA NUNTA NOASTRĂ La nunta noastră. Din mii de Raze.

. De îngeri Şi de Raze. Şi cel mai dulce Mire . . ISUSE. Mi-au spus-omulţi In multe feluri.. Când nici Iubirea Ta. Când purtat de patimi. In haru-acelei Sărbători Vor pune-a Dragostei comori Pe frunţi de scumpi biruitori: Cunună de topaze. Nici Harul. . . Isus iubit. .. Şi va urma. Isuse. CÂND . Nespusa strălucire A Nunţii fără de sfârşit 'Unui norod preafericit Cu cel mai scump. Nici Frumuseţea-Ţi Nu ştiam. Pe calea lumii rătăceam.Şi din pustii In alb veşmânt de stele vii Pe-a Cerului de-argint câmpii îşi vor opri ninsoarea. Cel mai dorit.. . Şi miile de mii de sori.

‘Crin iubit. Că Fericirea Ta Şi Pacea Şi Frumuseţea N'au hotar. Că nimensa. . dar păstrează-ţi alba ta sfinţire. .. Ei nu mi-au spus! * CRIN IUBIT. . ce suferi multa Spinilor rănire. — Rabdă totul. Ţie Ţi-aş preda. cât Tine 'n lume Nu-i vrednic a mat fi iubit. Dar astăzi. . Mi-au spus aţâţi Şi-atât. Nici a tniia parte Din cât văd eu. Că Frumuseţea Ta întrece A 'nchipuirii 'nalte Zări. Că eşti Izvor de nesecate Şi neştiute 'nviorări . Că-a Ta Iubire-i fără margini. Să-ti păstrezi neprihănită. . pe veşnicie. Alba Ta sfinţire.Cât eşti de Bun şi plin de har. Isuse. De tot ce 'n Tine aş afla Când inima. t Când mă scald în harul Şi n Slava care mi-ai adus. întreagă. Făr' de 'nceput şi de sfârşit. Isuse.

In faţa sufletului meu Când Faţa Ta răsare. — O. jjuţin şi-or trece Toate 'ntr'o clipită Şial Tău Mire-o să-Şi arate Faţa Lui dorită: Faţa dulce. veghează: mulţi se luptă candela să-ţi stingă. Albă şi curată . Veşnicia ’ntreagă Iţi va fi răsplată C'ai răbdat mereu — şi'n totul Te-ai păstrat curată Pentru El. Toate se frământă Să 'ntineze cu-a lor gânduri Haina Ta cea sfântă. — Tu te luptă şi-ti păzeşte haina ta cea sfântă. Faţa scumpă. Candela să-ţi stingă— Ah. Desfrânatul duh al lumii Caută să te-atingă Vălul alb să ţi-1 distrame. Adâncul vieţii mele 'ntregi De dragul Tău tresare. Mii de mâini întunecate împrejur se-adună. Să-ţi răpească şi să-ţi rupă Scumpa ta cunună. Doar puţin. Faţa Lui dorită.Duhurile fărdelegii. veghează să nu-ţi rupă scumpa ta cunună. Şi-atunci. . . IN FAŢA SUFLETULUI MEU. Prin mii de chinuri. .

. Adâncul vieţii mele ’ntregi De dragul Tău tresare.Din suflet a' Iublrii-mii De rândunele sboară Şi. * CÂT FARMEC AI! . Te odihneşte ’n patul alb Al dragostei curate. pe care vii Spre-a inimii 'ncăpere. Sădit-a crinii cei mai albi Iubirea ce Te cere. Acolo 'n odăiţa ei. E-un dulce farmec In taina mugurului crud . Tu Mire eşti şi Rege. Cu mii de lacrime de drag Pe perne presărate. Cum nu pot să-Ţi mai aflu seamăn In tot ce'n lume-i mai d« preţ! 0. Alesul dragostelor mele. Cât farmec ai... e-un frumos. Tu Mă umple tot mai tare. Şi cu al Tău dulce farmec. . Fnnţa-Ţi înconjoară. Ce frumuseţi.... . ciripind de-atâta drag. In calea Ta. Ai viei Tale struguri dulci Cu mâna Ta'i culege.

al iubirii mele Foc. . Le ai pe toate la un loc: & AL TĂU NUME. e Un farmec minunat şi sfânt. Dar. dorul dorurilor mele.. Tu. Al Tău" Nume nu-i „Mesia" Nici „Isus" Nici «Domn Ceresc" Nici un altul — orişicare Ar fi 'n graiul omenesc. Tu. pururea rămân cu el. In tot ce e frumos... al vieţii mele Mire. pe când Cerul Şi pământul Şi Frumuseţea 'n orice fel Au toate Numai câte-un farmec Şi.. Ceva ce inima Ţi ’nalţă Şi-aduce Cerul pe pământ. / Minunat şi tainic In raza caldă. Tu. In tot.Când şoapta dragostei de vieaţă !h pieptu-i Gângurind i-aud Şi-i altul. ce 'ntrun lemn Trezeşte sfânta 'nfiorare Ce naştea-1 Frumuseţii semn .

doar Frumsetea Numelui pe care-L ai. Fericit. Al Tău Nume a-1 cuprinde Niciodată noi putea. Sau cu mintea ce-aş avea. N'am ştiut cum Te numi. De Har. cu graiul. Ce pe-un mugur şi pe*o rază Intr'o floare-i contopesc? . Ceresc.. Intr’un fel în care nu-s. numai Ca să pot cumva vorbi Despre Tine care Altfel. Eu. cuvinte Ca să poată-aşa fi spus. Bănuieşte. Numai inima.Eu Ţi-am dat un nume. Cu condeiul. Al Tău nume-i însă altfel. In clipe De extaz.. De Rai. & CINE-AR ŞTI? Cine-ar şti simţi fiorul Dulce. Poate nici în cer.

Isuse 'mbrăţişarea Noastră. Tu singur să cobori. Aş vrea. Să vezi acolo strânse A dragostei comori. dar cine-ar şti că 'n taina Dulce-a contopirii lor E. S'asculţi acolo viersul Ce n'a putut fi scris. . De mistuie vieaţa In care zace 'nchis. A amânduror? * IN TAINICELE-ADÂNCURI In tainicele-adâncuri Din sufletu-mi ascuns. In care niciodată Şi nimmi n'a pătruns. Isuse dulce.Cine-ar şti-auzi pe lume Şoaptele de drag ce-şi spun Albul fluture Şi-o floare Când în soare Se cunun? Cine-or şti trăi frumuseţea Din fioru-acel divin Când sărută-un bob de rouă Faţa albă a unui crin? O.

Coboară cu seninul Duioaselor priviri. In locul cel mai gingaş Al tainelor afunzi.... Iubitule. & IUBITULE. pătrunzi. ia-mă de mână Şi hai să sburăm!. tot mai sus. Vino Pe câmp s’alergăm! O. Unde numai Tu. Singur Tu. Spre Ţara în care Iubirea mi-ai dus. E-atâta Lumină Pe unde plutesc: Isuse. Ce mult Te iubesc I . In alba încăpere A candidei iubiri.Şi-acolo.. Dar nu pot spune-aşa. VINO. Mă ’nalţă Cu Tine In sus. Şi-ascultă Şi priveşte Cât drag îţi poartă ea — Eu pot cânta Şi plânge. Isuse.

. O. Odată. Sublim. m'a legat.Mai sus. Simţit-am odată sărutul Tău blând. M'a răpit. de mult. Mai aproape De Ţara de-Argint! La Sânul Tău dulce Mereu să m'alint! O. Isus.. Deatunci Te iubesc. îngeresc. mi-ai cântat Şi glasul Tău dulce. Fermecat. De-atunci Te tot chem şi Te caut plângând. Să trec al Luminii Şi-al Slavei Hotar Şi lasă-mă Unde Voi şti c'am găsit Iubirea deplină Şi fără sfârşit. /Te iubesc.* AL DRAGOSTEI CÂNTEC Al dragostei cântec nespus de frumos Odată. du-mă Prin Ceruri de Har. du-mă.. la Sânul Tău dulce-am plecat Truditul meu cap să-l alin . adânc şi duios.

odată. pe Tine Te vrea. Viata. Cuvântul Tău dulce eu l*am auzit.Şi după odihna ce-atunci am aflat. Te iubesc. Isus. Şi astăzi suspin. Mire fără pată. * Fiinta-mi întreagă. Isuse. însetat. Ca Numele Acela care E.. Eu Te chem Şi doresc Să-l ascult. Isuse. Mai scump Şi mai duios. Şi dragostea mea. & CE NUME? Ce nume-ar fi mai dulce oare. demult. dintre toate. Te iubesc. Din toţi Acel ce-i mai iubit? . Fericit. De-atunci. Lumina. De Tine ’nsetez şi doresc. Mai frumos ? Cine-ar putea mai fi vreodată Aşa de-ales şi preţuit Ca Tine. Mai drag. fermecat..

Din ce mă arde*a Ta iubire Aş vrea Mai mult Să mă aprinzi. . . . Din ce îţi dau iubirea 'ntreagă. Din ce Te caut. simt cu Tine Caş vrea s'alerg din loc în loc. Când oare voi fi plin de Tine.. Isuse. . Din ce Te cânt.. Aş pune 'n cântec Mai multă patimă şi focDin ce Te chem. Aş vrea Mai mult Să Te iubesc. la Sân să mă cuprinzi. Din ce mă mistui de dorinţă Aş vrea Mai mult Să Te doresc. Să simt codată mi-eşti de-juns!.Ce dragoste-ar mai fi ursită Pe veci să 'nlănţuie aşa? — Mai e mireasă fericită Atâta oare Cât a Ta? & DIN CE IŢI DAU . Ca fundul mării nepătruns? Să nu Te mai doresc. Tot mai aproape Te-aş vrea.

. — Ce-Ţi şopteşte. ce desmierdări ti-aduce Raiul Fericirii 'n prag! Ce alint Ce vieată dulce. Drag. . Ce-I tot spui? Când a Cerului sclipire Scaldă ochii Tăi afunzi. — Ce te 'ntreabă Ce-I răspunzi? Când se-apleacă. Tu care Stai culcat pe Sânul Lui. Intr'o dulce contopire./ Ce-I şopteşti? Ah.SUFLET FERICIT Suflet fericit. . îi-e dor de Dimineaţa în Slavă răsărită . In adânca 'mbrăţişarş. . — Cât ţi-e scump Şi ce'I eşti drag! . Când Te scaldă-alor lumine. I mult decând e noapte şi lumea-i bântuită le mii de duhuri rele cu ’nşelătoare şoapte. — Ce-ţi tot spune. Spre tine Şi tu 'n ochii Lui priveşti. .

Nu-i ceasul cel r _ __ . O. Ah. ' Când inimile-aşteaptă şi ’n suflete e jar. f rtf* . Mai este oare mult? Plâng inimi sfâşiitede lunga despărţire. — Străjerule.. Departe-s oare zorii seninei Dimineţi? Se fierb în jur talazuri. cât mai este. Străjere. Străjere. Trântiţi sub greutatea ce inima le-a smult: Ni-e toată aşteptarea la glasul veştii tale .Atât de grea ni-e starea. . Mai este mult din noapte? Aţâţi din cei ce-aşteaptă sunt copleşiţi de jale..— Străjeriile. Le-au ars atâtea doruri şi-au suferit atât Şiaşteaptă 'ndurerate o clipă de iubire • . • — Stăjerule. > r-J.. Străjere. e marea furtunoasă •. cât ? & | E-atât de grea vegherea când noaptea se lungeşte. — Străjerule. Străjere. Străjere.. — Străjerule. cum na fost niciodată' . Când mistuie durerea şi plânsul copleşeşte . zorii nu răsar? Mai este mult din noaptea aceasta 'ntunecoasă.

Vin valuri mari şi grele cum n’am mai Înt3flnit,~'s Simţim ca noastre inimi curând n'o să mai poafţ.;, Ah, sună Răsăritul, Străjerule iubit 1

I;' )i obezi şi stăvili de ţărnă şi de fier Sărbătoarea dorită-a Biruinţii aşteptată Isuse, Ştiu că 'n vieaţa asta Odată, va veni o zi In care lungile suspinuri Şi frământări se vor sfârşi. Că 'n ziua-ceia, umbra morţiv Va duce ‘nfioratul lut _ In recea ţărnii 'mbrăţlşare 1* '"~ Din care 'ntâi a fost făcut, Că totce-aici a fost: vieaţa, Mişcare, Lume, Simţământ, Le ’ngroapă 'n ultima durere întâiul bulgăr de pământ Dar, o, Cu toate-acestea, Doamne, Această Zi, o chem de mult, Din lunga 'ncătuşare-a Firii Şi-a Lutului Să simt că's smult, din Cer . . . După Isaia 1.

'I ISUSE, ŞTIU... &

76 Că sbor, cu albe-aripi de soare Mai sus, Mai sus, De Cer mai sus, S’ajung în Ţările Luminii Ce curg din Chipul Tău, Isus, Trecând de porţile aceastea Ce 'n partea asta sunt de fier , Să ies de ceialaltă parte De aur, De smarald, De Cer . . . Cu ce cântări de bucurie, Isuse-atunci, Te voiu slăvi, Scăpat din cea mai neagră noapte, La cea mai strălucită Zi . • • El vine iar, El vine iar! — Copii ai Lui ce-L aşteptaţi, Cântaţi! Nu plângeţi, 0, cântaţi ! Sfârşeşte-al Vostru lung calvar: El vine iar; El vine iar, * El vine iar! . • . 0, suflet drag, ce-aştepţi mereu Cu-acelaş dor ceaştept şi eu, Curând s'o stinge-al nostru jar: El vine iar!

. Mire Dulce. suflet scump.El vine iar. El vine iar. . Eu vin curând"! Şe ^farmă-al morţii stăvilar! El vine iar! El vine iar. vino iar! DIN PLIN In Jertfa Ta. Isuse. ah. El vine iar! . . El vine iar! . nimic nu vrem Decât atât: să Te vedem! Adu al nuntii noastre har —. Iertare. Vieată. El vine iar! Isuse. .0. E lumea lung şiamar pustiu. Dar nu-i departe-al ei hotar: El vine iar. o ştiu. In Harul Tău divin. Parcă-L aud cu dor spunând: „Eu vin curând. In Tine. din plin. In chipul Tău senin. O. Fericire Şi Pace am. Mântuire Şi slavă am din plin.. Ţi-e greu.

Isuse.* 0. prin Tine Al Cerurilor Crin. Nădejde Şi Dragoste din plin. Iubite Isus. . ■■ Să fiu de-a Ei haruri deplin copleşit. 0 creşte-mi Iubirea. îmi umple cu Dorul pe care-L aştept Şi ochii Şi glasul Şi inima 'n piept. In starea şi n locul în care m'ai pus.Prin Tine. Să port pretutidfcgi belşugu-I de har Şi-a Ei revărsare Să n'aibă hotar. creşte-mi Iubirea. * 0. Isuse iubit. fă-mă Cu Tine pe deplin. 0. Isuse. creşte Iubirea In inima mea. Să-mi crească în suflet cu val după val.. o. Flăcări. fă-mă una. din plin. Să ardă 'n mine. Iubirea Ta. CREŞTE-MI IUBIREA . Ca râul Ce creşte De dă peste mal. mereu Te-oi ruga. Credinţă am. ¥ 0.

.. — Cu Tine-aş mai trăi odat" ! . Isuse.79 O. Că am dorit atât. mereu Te-aş ruga: O. creşte-mi iubirea Cu focu-I sfinţit Şi chiar de m’ar arde să fiu mistuit. Şi-acum. Când sunt atât de-aproâpe De Ţărmul drag şi aşteptat. Flămând de iubire. Isuse. creşte Iubirea In inima mea! MI-A FOST. Dar o. Mi-a fost aşa de lungă vieata Şi mi-a părut aşa de grea. Deşi doresc să vin. Că astăzi lungul drum de chinuri îmi pare scurt Şi fericit. Şi-am vrut atât Să scap de ea. Iubirea Ta cu-atâta Şi-atâta har M’a copleşit.

De nu po{i s'o priveşti. Când soţ pe lume n’ai? Când Stelele Sau Luna Sau Soarele de Mai. . Când soarele-o străluce. Ce mult de drag îmi eşti! — Sunt ochii Tăi mai limpezi Ca bolţile cereşti.CU CINE SĂ TE-ASEAMĂN? Cu cine să Te-aseamăn. * Ce drag îmi eşti. * Eşti mai frumos ca Cerul Ce Tu-1 împodobeşti. Mai paşnic ca 'năltimea Prin care Tu pluteşti.... Sau arborii pădurii Sau florile din plai Şi tot ce mă atrage In lume Sau în Rai Nu poate-avea Frumsetea Pe care Tu o ai!.. ' Mai rumen decât zorii Ce Tu îi desveleşti. Mai limpede ca Marea In care Te-oglindeşti. « Scump Mire.. Mai mare ca adâncul Pe care-1 stăpâneşti. E fata Ta mai albă Ca neaua depe creşti.

* . Cu-a Tale 'ncălţăminte Piciorul mi-ai legat Şi ceru'n Sărbătoare In jur l-ai adunat. Inelul Tău de aur In deget mi-ai schimbat. _ O dulce Mire. al Puterii falnic Stăpân şi împărat.. Tu. 0.. Cu haina cea mai albă Pe veci m’ai îmbrăcat. Al slavei nesfârşite Ales încununat. Din toată-Alcătuirea Eşti Cel mai Minunat* Tu eşti Acela Care Din moarte m'ai scăpat Şi 'n Templul veşniciei Cu Tine m’ai luat. Mai scump ca vieata De mii de ori îmi eşti. In braţe m'ai luat . Tu. Mai dulce ca Iubirea In care mă topeşti. Mai drag.81 Mai arzător ca Dorul Pe care mi-1 trezeşti. Al miilor de îngeri Şi ceruri — lăudat. Al Frumuseţii Luceafăr Minunat. Când Tu.

Isuse. Cel fără margini Şi fără de hotar.82 Şi ’n Ziua cea mai scumpă Din câte-au luminat. . Când Tu. O. Cobori în încăperea Sărmanei mele vieţi. Simt cum îmi arde lutul Puţemicul Tău Foc Şi că sub Cer. Mă umpli Tu de har. Eu nu-mt mai aflu loc. CA MUGURUL Ca mugurul ferice De soare sărutat. . Isuse. Cu Tine. Ce nu mai poate 'ncape In coaja 'n care-a stat Că vieaţa nouă-1 umple Cu clocot şi cu foc Şi 'n strâmta-i încăpere El nu-şi mai află loc. De-o copleşeşti cu-atâtea Si-atâtea Frumuseţi. Tot astfel când. cu Tine Pe veci m'ai cununat . .

Dar şi azi eşti numai singur Singurel. . singurel pe lume. . Aşteptatul Dorurilor tale. pe lume— Suflet mistuit de doruri. Sau dă-mi un trup din Ceruri Să pot să Ţi-o mai port . Mirele-aşteptat de dorul dorurilor tale I Darul cel mai scump ce-atuncea Duce-i-vei 'nainte Va fi vieaţa arsă 'n jarul Dorului fierbinte — Vieaţa arsă ’n aşteptarea dorului fierbinte . s Dar priveşte 'n sus pe lunga Lacrămilor cale. ia-mi povara Ce-mi sfarmă slabul cort. * Jk SUFLET MISTUIT Suflet mistuit de-aprinsul Dragostei tăciune..Şi plâng: O. un Nume. Vine Dragul. muta-ţi rugăcium» Chemi de-atâţia ani de zile Cu-aşa drag. .. Ce de munţi de doruri poartă Muta-ţi rugăciune — Munţi de doruri şi de lacrămi.

. .ISUS E-AL MEU! Am lăsat în urmă lumea Şi am ajuns pe-ai slavei munţi. al veşniciei mele dulce şi puternic Far. Sunt bogat: Isus e-al meu! Tot ce poate să-mi dea lumea e cenuşe fără preţ. ca stinsul muc de seu. Isuse-al meu! Despărţit pe veci. * Clocotesc în mine-atâtea doruri fără de hotar Plâng. Nu doresc decât a Slavei Bogăţii şi Frumuseţi. ars-am a’ ei legături şi punţi. să 'n frângă stăvilarul timpului încet şi greu — Peste miile de valuri. Cheamă-mă. Domnul meu — Azi am tot. Să rămâi pe veci de acuma numai Singur Tu şi eu — Nu mai vreau nicio comoară. Isuse Dulce. Isuse-al meu! . Tu vei fi mereu acelaş Pururi drag. azi am tot: Eşti Tu al meu! 0. Nu m’atrage decât dorul după Tine. Singur Tu rămâi de-acuma dragostea-mi pe veşnicii — Şi când tot ce e — va trece ars. . De lume. Cu-a Iubirii flăcări. Tu Şi inima şi vieaţa mi-le umpli şi le 'nchegi. De părinţi Şi de copii.

Că iară vei veni. Numai Ochii Numai glasul Numai Sânul Tău Şi noi . Tu eşti Singur Tot ce vreu. Adă clipa. — Curând Când oare-vei veni la mine? — E aşa de mult Isuse când? .• * J A E-ATÂT DE GREU . 86 Tu Iubitul vieţii mele •" Şi-al iubirii mele 'ntregi. Mire-al meu. Cheamă-mă şi ia-mă 'n braţe şi mă ţine-aşa mereu Azi nu vreau nici Raiu ' Nici Ceruri. când veni-vei iară. Adă Ceasul. Isuse — când? — E-atât de greu! E mult decând ni-ai spus Iubite.. Când vom fi pe veci. .. Tine. E-atât de greu în lumea asta Orfani de Tine. cu. cu Tine^ Cununaţi) Să rămânem împreună veşniciile apoi.? Isuse. fericirii fără saţ. . Ah.

E farmecu-acelaş. Ca astfel.CUTREMURAT Cutremurat ridic privirea Spre Fata Ta. De-aceia 'n farmecu 'nserării Când cântă sufletumi vrăjit Privesc în sus Şi chem cu lacrimi Să vii Să vii —Isus iubit! . Cântarea Ta nare In veci „ultim viers" . Iubirea Ta nare Un „ultim sărut". & IUBIREA TA. Să m’adâncesc nemăsurat In marea Dragostei Divine Căci după Ea am însetat .. Isuse Blând Şi-mi cântă 'n inimă Iubirea Chemarea singurului~gând: Să mă îmbrac în lucitoarea Lumină-a Veşnicei vieţi Şi să mă pierd pe veci în marea Nemaisfârşitei Tinereţi . . De-apururi neşters.contopit cu Tine. . Eu fără de capăt Ca fără 'nceput. . .

CU-ATÂTA LARGĂ DĂRNICIE Cu-atâta largă dărnicie Tu mi-ai tot dat mereu. — Când n'or mai fi ceruri Şi n’o fi pământ. Când n'or fi nici lacrimi Nici plâns Nici dureri. In dragostea noastră Nu-i „ultim cuvânt". Ci pururi mai plin e De drag şi de dor. Când n’o fi nici lume Nici cine-o privi: — Iubirea. — Din nesfârşita-Ţi bogăţie Atâtea daruri mi-ai adus. . Isus. . Iubirea-Ţi. . Căci Dragostea-Ţi n'are Un „ultim sărut": E fără de capăt Ca fără 'nceput . Mai dulce va fi.87 Alintul Tău n'are Un „ultim fior". Când n'or fi nici stele Nici soare Nici Cer.

. de lacrimi ud. Din ce mai mult 1-aud.. Ia-mi toate-aceste daruri!. Isuse.. Un zid. De nu-Ţi mai văd privirea blândă Nici glasul dulce nu-Ţi aud — Şi biata-mi inimă flămândă Te cheamă 'n dor. — Să-Ţi văd doar slava Feţii Tale Să fim iar singuri Amândoi . . Şi tot mai mult. .. Ce dulce-mi sunăscumpu-Ţi Nume Când Ţi-1 vorbesc Şi Ţi-1 ascult. la-le Isuse iarăş dintre noi. . .Şi mi-ai tot dat. Aş vrea mai mult. Stau între mine şi ’ntre Tine Un gard. . • * CE DULCE-MI SUNĂ . îmi pare între-a Slavei stele Luceafăr unic. . Iar azi un gând amar îmi vine: Aceste 'mbelşugări de har. luminos .. .. Cât nu-i măsură Să le cunoască 'ntregul pret Şi mi-ai tot dat. Un stăvilar . . De îmi umplură Vieata veşnicei vieţi • .

. 4 CÂND TU . Fiorul Tău mi-alintă-auzul Cii-aşa iubire-i fermecat Ca dintr'o muzică cerească Acordul cel meu minunat ■. ţine Şi toate cătră Tine Isuse. . Când Tu eşti lângă mine. . Cu cât mai mult îl spun. . Soarele Divin . Isuae L-aş vrea mai mult Şi tot mai mult . Mirele meu drag. mai du}ce Crin — Pe Cerul fericirii noastre Tu singuţ. 0. Cât farmec poartă scumpu-Ţi Nume Că de-1 vorbesc Ori de-1 ascult. . Când Tu eşti lângă mine Uit doruri.. . mă atrag Când mâna-Ţi mă 'nconjoară Şi-aud doritu-Ţi glas. . Uit suspine Uit tot ce mă mai.Şi ’n Ceru ‘ntreg — Mărgăritarul Cel mai de preţ Şi mai frumos In scumpa Raiului grădină Tu cel mai alb.

cât sunt fericit! . . te voiu vedea. . loc iubit. dumă-acum în Ţara In care mi-e Comoara Şi 'n care Primăvara Iubirea şi Cântarea Sunt fără delhotar . . Să cânt şi eu iubirea ta. du-mă-acum în Ţara De dragoste şi har O. . — Tot sufletu-mi suspină: Când. Pe marea cristalină? . O. Cânt Tu eşti lângă mine Prin lumi de haruri pline Te 'nalţi mereu cu mine De-adorm pe Sân la Tine Nespus de fericit . Oare când. ' Când oare n tine voi întră. sfânt locaş. Ah. l IERUSALIME! Ierusalime.\ Când mâna-Ţi mă nconjoara Uit jalea ce doboară Şi-amaru 'ntreg îmi sboară — Iubirea-mi Te mpresoară Şi 'n voia Ta mă las.. Ierusalime. cum va fi în tine? —Când lungul dor ce-aici l-am plâns . . Când Tu eşti lângă mine Ah.

De-a lumii trecătoare-avuturi.. Ia-mă . Vino. Iubirea mea. Iubit Isus. Cu drag. MIRE! O. Isuse. Te rog vieata să mi deslegi Şi dă-mi averea care 'ntrece A’ lumii bogăţii întregi.Si-amarul cât în piept l-am strâns Va fi uitat Şi şters Şi stâns Şi n'or mai fi suspine! . Dă-mi fericirea care ’ntrece A lumii-acestei' fericiri . Te cheamă. .. Te cheamă sufletu 'n extaz Cu râu de lacrimi pe obraz O. . Vino az' — Şi ia-mă Ia-mă. Sunt trist. O. Şi sărac: Dă-mi alba Ta neprihănire Cu frumusetea-i să mă 'mbrac. Mire-al miilor de haruri. Isus. . . vino.

lumii-amare rădăcini. . . Să-Ţi pot gusta pe veci frumuseţea Luminii ochilor senini. Să mă doreşti. iubirea care Dispreţuieşte-a ei iubiri Ca slobod. > Şi nu-Ţi mai pot aduce Ca altădată. Ca lutul frământat. . De lunga aşteptare Cu care Te-am chemat. Mai mult . Mi-e inima secată. . Te iubesc! . Deslegat de toate A. az' Mireasma cea mai dulce A dragostii 'n extaz Nici dulcea 'nflăcărare A vieţii tişgreşti. Ce Te făceâ mai tare. Ah. * MI-E INIMA . . . Cântă. . Dar toată-a mea fiinţă Când ochii Ţi-i privesc Suspină. .Iubirea . Strigă: Isuse.

aievea. cum numai Tu ştii spune. . Din lacrămi. . Când Măriei Magdalena Vestea harului i-o spui. din ochi.. Cum din dulcea 'nlănţuire Pururi. . nu Te-aş mai lăsa. Câtă duioşie 'n glasul Şi 'n chemarea Ta adui. Când. Isuse. Din glas. . La mulţimea care-ascultă Câtă mângăiere-i faci. Aş vrea. Căci flămânda mea iubire Te dogeşte tot mai mult. Ţi-aş privi o veşnicie Ochii dragi şi minunaţi. • • AŞ VREA . Când ne-araţi frumos. Fericeşti pe cei săraci.. Doar mi-aş sătura iubirea Fără frâu şi fără sat . Să mă poti la Sân lua.-LASĂ-MĂ SĂ STAU . 'de-aş fi copil. Haru-acelei Alte Vieţi. Lasă-mă să stau de-oparte Să Te văd şi să Teascult. Cu cât dor privim acele Potolite frumuseţi! Ah.

cu 'ntreagă mea fiinţă. Aş vrea să-Ţi spun. Isus Dulce. Şi cu întreaga mea fiinţă Să pot odată să-Ţi şoptesc. Te iubesc! . Un cuvânt. care numai Ţie Aş vrea să pot Să Ţi-1 şoptesc. . . Aşa cum simt Şi cum doresc.. Aş vrea. In felu 'n.. Din doruri Şi din cânt. Aş vrea fiorii-a mii de lacrimi In două boabe Să-l adun Şi fermecul a mii de cânturi In versul-acela Tot săl pun. Fericit. Fior. Din mii de şoapte de iubire Să string In una 'ntregul dor.Din viers. Aşa cum numai Ţie singur Aş vrea: Isuse. Cum n'a spus nimeni. Din mii de ani de fericire Un singur.

Vezi cât plâns avem pe fată. dece nu-i mâine oare Ziua întâlnirii. dece nu vine Ziua deslegării? Mii de inime suspină. Doamne. Vină! Adă Zorii de lumină Inimelor ce suspină Arse în dor de Tine! Adă mâine dimineaţă Ziua revederii. Albă. Doamne. Când. Când vom isbucni spre Soare. Veşnică Ninsoare Pentru scumpa Sărbătoare: Ziua întâlnirii! Dece oare nu mai vine Ziua deslegării? Să se sfarme ce ne ţine.ZIUA REVEDERII Cum nu-i mâine dimineaţă Ziua revederii. Mai curând să fim cu Tine. Vom privi Lumina ’n fd|ă — Adă. Ah. Arse 'n dor de Tine Şi Te cheamă: Vino. . dimineaţă Ziua revederii! Ah. Cât suspin. scăpaţi pe veci din ceată.

. Ah. O albă floare-a răsărit . ni-e sete de hodină . Un mugur s'a 'ntâlnit cu-o rază Şi ’nfioraţi au tresărit: Din dulcea lor îmbrăţişare. — Ascultă-ne.Ce traiu. . dă-ne Tu dorita uşurare. Povara grea deabia o mai purtăm. Ah. Doamne. Cum Te dorea de-o veşnicie. .. — -~ { Tpţi copiii Tăi suspină. Te rugăm. Tot astfel când sfârşitu-mi suflet Isuse Dulce. Aş vrea mai strâns la sân să-Ţi pier. — Ascultă-ne. —i4 Ca lacrămi zilnic pâinea ne-o udăm' Ni-e sete. Te rugăm. Isuse. . în dulcea-Ţi desmierdare... Ce vieaţă! Adă. Te-a aflat.. Gem inimi sub grozavă apăsare. Isuse. Ca să-Ţi rămână n braţe numai O floare albă pentru Cer. GEM INIMI.. adu-ne-o.. Cu atâta foc Te-a ’mbrăţişat. Şi-acum. .. dimineaţă Ziua revederii! UN MUGUR .

De dragul Tău.. fă-ne visul fără deşteptare. Te rugăm.. adă Tu dorita întâlnire. — Ascultă-ne. în dulcea ’mbrătişare. Mai poti tăcea. — Ascultă-ne. Te rugăm. de-un ceas de mângâiere.. O Dulce Dor.. Doamne.. Te visăm — Ah.. O. Ajunge. Isuse. să disperăm — Adu-ne azi sfârşitul depărtării. Te rugăm. Ah. Isuse... dor. Putea-vei mult să nu ţii oare seamă De-atâtea mii de lacrimi ce vărsăm. De-atâţia ani de lungă despărţire... Ah.... adu-ni-1.97 De-ătâţia ani. Te rugăm. De-atâtea ori... adu-ne-o. vremea întristării. sdrobiti. din greu luptăm Ni-i dor. — Ascultă-ne adu-ne-o Te rugăm. Cu inimi sfâşiate suspinăm. când munţi de Dor Te cheamă?.. nu lăsa... — Ascultă-ne O vino. Cu ochii treji. cu valuri de durere Şi munţi de sfâşieri.. Genunile de-arândul .? — Ascultă-ne.

. Spre Tine. Aproape.. . călător Cu dorul Şi cu gândul. Şi azi. Mai dulce Mire . . Mai scump. Dulce Mire . Mai aproape. Şi ca un val de pe ocean. an de an Spre Ţărmuri neatinse. toate mările de dor Le-am grămădit în mine Din fciua 'ntâi când călător. Purtat de-un gand ca jaru-aprins Am mers fără oprire Spre-un Chip. . Cu mâini spre Ţărm întinse. Spre-un Braţ întins. când fermecat Iţi simt Sărutul pe pleoape. Am apucat spre Tine. Spre-un Dor. Eu. lntins-am braţe.98 Cutreierat-am. Când la doritu-Ţi Sân m'alint. * In boabe de mărgean le-adun Pe-a viersurilor fire Cunună pentru cel mai Bun.

—Mire fericit o. Desmierdat cu-aşa iubire. M-ai trezit sub măr. Sfânta Dragoste dintâi. Sub privirile de stele. niciodată n’am fost Singur şi pribeag . Mai trezit sub măr. Minunata. Ca a meal . Plin de rouă 'n păr. —Doamne. —Oare unde-i azi pământul. . îmi topeşte-a Ta privire Inima de drag. o. Dreapta 'ntins-ai peste mine. Mire. Sau numai a mea ? Nu-i pe lume fericire Sfântă. nu-i decât din Tine Dragostea dintâi — Dulcea. .DRAGUL DESMIERDĂRII MELE. Sunt în Cer demult? Când s'a risipit pământul. Fost-am eu pribeag ? Nu. De-s în Cer demult? Dece oare 'ntreaga Fire Cântă-acum aşa? -Mai e oare fericire. Stânga-căpătâi. Plâng când Ţi-1 ascult. Iti ascult răpit cuvântul. Dragul desmierdării mele.

Dupft Cânt. nu-i nimeni. răsar Şi 'n sus. Fericiţi Nemuritorii Cununaţi sub măr! Pentru Nunta fără capăt Cununaţi sub măr . atâta sărbătoare Râde 'n ochii Tăi! Toate’Dragostea din Ceruri Râde 'n ochii Tăi. Cine-i fericit ca mine. Că de ani şi ani L-aştept. Drum cu crini împodobit Ca să-mi vină Cel Iubit. . Cântă 'n zumzetul de-albine Câmpu 'nmiresmat. nimeni. Mire minunat .. Drum cu lacrimi. • Torc cununi de rouă zorii Şi ne-anină ’n păr. Nimeni. Cântărilor * PESTE-AL ANILOR HOTAR. peste vârful lor Fac drum lung Cu lungu-mi dor. Lung şi drept. Mire minunat? Ah.Unde-i azi cetatea n care Lătrau câinii răi? — Ah.. Peste-al anilor hotar Răsar zorile. .

Aştept.. Ci-i pustiu. de suferit. Lung şi drept.. Arde-mi soarele de-amiaz' Lacrimile pe obra^. Toţi şi-aştern şi s’odihnesc.. Lung îi drumul. Şi nu-i loc de odihnit. înmulţesc suspinile. Aştept. Uscă vânt de răsărit Sufletu*mi secătuit.Zorii toti au răsărit Şi Tu încă n'ai venit. Numai eu stau şi privesc.. Mult in piept — Până când mai tot aştept ? Toţi au casă şi cămin. Umbra serii s'a lăsat Peste câmp şi peste sat Când s’aprind luminile. Mult îi dorul. . Arde aşteptarea ’n gând Şi mă uit pe drum plângând Tu ai spus că vii curând Şi eu stau tot suspinând. Numai eu suspin strein. Jar mi-i inima din piept Şi aştept.. Tot aştept mereu să vii Şi văd căile pustii Fără pic de bucurii Şi Tu-ai spus că nu 'ntârzii.

.Nu. Isus. Tu ai venit „curând" . Râd şi plâng de fericit Şi un veac de-aşi fi stătut Azi. Dragostea m'a răsplătit. Te-am întâlnit.. Slava Ta m'a copleşit. Şi când Tu mă 'ntrebi cu drag „Mult M'ai aşteptat în prag?“ Eu. Sărmana-mi inimă plângea. Deşi ’n atâţia ani. Deşi. . Nici fericire Cât mine nimeni nu purta.. de-atâta dor sfârşită. Ah şi nici n'am tresărit: Mâna Ta m’a 'nvăluit. un ceas mi-ar fi părut.Bate-un ceas întârziat Miezul nopţii 'nfiorat-. . Ne 'nţelegem gând cu gând: . DEŞI-A TRECUT . Decând întâiadată 'n suflet Iubirea Ta mia ’nmugurit. . Că nici dureri. .. atâta * Am pătimit şi-am sângerat. Când dulcea Dragostei durere M'a copleşit şi m'a 'nălţat. de haruri copleşit.. Deşi-a trecut atâta vreme Decând.

Mai drag Şi plânsul ce Te cheamă. Căci doru-I aprinde în inima mea O dragoste cum alta nu-i. De ard în dorinţa pe veci de-a-L avea Şi plâng în chemările Lui. Cu-acelaş drag de 'ntâia oară Te chem.. Doar vremea ce mereu se scurge îmi face mai duios. Isuse Şi Te-aştept. Cu taina ferbintei şi dulcei Iubiri Vieaţa De El mi-a legat.. & UN CÂNTEC DE DRAGOSTE Un cântec de dragoste 'mi cântă ’n priviri. .Şi azi cu-aceiaş nerăbdare Şi dor nestăpânit în piept. Un cântec cum n’am mai cântat. Iubirea mea e neschimbată Şi pentru mine 'n veci rămâi In locu-acela scump în care Te puse Dragostea dintâi. Acelaş cântec de iubire Din ziua când ne-am cununat Eu Ţi-1 păstrez mereu şi astăzi Neprihănit Şi nepătat. „Vino" Şi dorul ce Te-aşteaptă 'n prag.

Când vreau să-l rostesc. Căci graiul Şi slova Nu-1 pot încăpea. PLÂNGE 'N INIMI Plânge 'n inimi sfâşierea Dorului nemărginit. In inima mea Al dragostei viers minunat. n'am cuvânt. Depărtare. căci nu-1 pot cânta Aşa cum e 'n ea Necântat . . Isuse iubit. Ascultă-1 Isuse.Şi cântecu-acasta cu dor nesfârşit De-o vieată. Depărtare. Din doruri. nu pot să-l cânt. Isuse. Tu singur ştii dragostea mea Şi dorul ce doare când plâng copleşit De-un cântec ce nu-1 pot cânta. nu e 'n inima mea Şi-aşa cum e. Ascultă. în sân l-am purtat. . Aşa cum îl cânt. Isuse. Din lacrămi. Isuse. Unde-i oare-al tău sfârşit? . Din crini împletit — Aş vrea să 1-1 cânt ne-ncetat.

Cât suspin! — Revedere. Şi nici azi nai revenit. întâlnire. întristare. întristare. Unde-i oarfe-al tău sfârşit? Nu cârtim niciunul. Oare când veni-vei iar? Tu ni-ai spus: „Puţină vreme"... Fericire. Dar Tu ştii cât e de greu » Aşteptarea. Oare când te vom găsi? Cât preţ ne-ai cerut ! Ce doruri. Vino! Te-am plătit din plini.. Aşteptarea Să ne chinuie mereu Unde-i oare clipa-aceia Cât a veşniciei zi? Fericire. Doamne. Ce de lacrămi. întâlnire. .16$ Creşte flacăra dorinţa Şi-arde sufletele în jar.. Revedere.

Doamne. Căci mă ’ntreb ce-ar fi O. . Lumea asta de tristeţe Dacă n’ar înviora-o a Iubirii frumuseţe! Citye-ar mai putea să-i poarte uriaşa ei povară. Ah. Dulce Şi uşoară? Cine-ar mai putea să ’ndure întunerecul de ură Dacă nar fi fost Iubirea cu-al ei Soare şi Căldură? Ce-ar fi Mila Şi Răbdarea Şi a vieţilor unire? % Ce rămân din toate-acestea când în ele nu-i Iubire ? . Ce-a putut simţi atuncea prima inimă-omenească! Din ce tainice străfunduri de slăvită strălucire Din ce-adânc de-amărăciune.. Care mistuie şi arde inimile ’n care cântă Dar atâta fericire poartă ’n cazna ei cea sfântă . Din ce har de fericire Ai putut şă-i ţeşi duioasa. Sfânta ei alcătuire. De aduce ’n ochi şi n suflet aşa stări de strălucire!. . Doamne.. când'ai făcut ca ’n lume Dragostea să zămislească.C^ND AI ZĂMISLIT IUBIREA Când ai zămislit Iubirea şi-ai adus-o nouă 'n lume. N'am ştiut că-acesta’Ţi-este-adevăratul Nume! Dar am bănuit că 'ntrânsa este vraja şi puterea Care singură închiagă Fericirea cu Durerea Şi aduce ’n suflet starea fără seamăn de frumoasă Care mângâie când doare Şi înalţă când apasă. Dacă Dragostea ri’ar face-o Mică.

Isuse. a Ta dragoste curată Dragostea . Adânca. Nicio inimă cu alta astăzi n'ar mai fi unită.. apropiere! N'ar fi fost nimica ’n stare vrăşmăşia să le*o ’nfrângă Şi să poată laolaltă măcar două să le strângă. . Nicio lacrimă uscată. Ori de frate. N’ar mai fi 'nflorit un zâmbet nici pe-o fată 'ndurerată N'ar fi nicio rană 'nchisă. Să suspine Şi să bată . Sfânta. de n'ar fi fost. când ai făcut ca 'n lume să răsară-a Ta Iubire Câtă binecuvântare ai adus la Omenire!. Ar fi fost un gol Şi-o moarte Şi-o tristeţe nesfârşită. cât de cât.107 Ah. . . .. .. . Nici-un suflet cu alt suflet nu s ar fi unit vreodată. ^ . . Ar fi fost pe veci o noapte peste lumea asta toată. mare-a Ei nemăsurată. Nicio inimă de mamă. Că n’ar mai fi fost în lume niciodată vre-o putere Ca să poată-aduce 'n inimi..— Că de-ar vrea acuma lumea pentru Ea să-Ţi mulţumească Şi-ar aduce munţi de jertfe Darul Tău să-l răsplătească îŞi alţi munţi de mulţumire. Ca 'n acele două piepturi cu-o unire-adevărată Doar o inimă să simtă. Ori de tată. Ah. Lumea n'ar fi-aflat ce-i dorul şi sărutul niciodată.

In deajuns să-Ţi răsplătească . . De rugăciune..De suspin.N'au să poată niciodată . Nu un an — ci-$ veşnicie să înalţe şi să-adune ..

. Stăpânul meu ceresc. . . . Singură Iubirea Cea fără timp Şi fără Zid. să Te iubească Şi Ţi-ar da pentru Oceanul Veşnic al Iubirii date. Iubirea . Ah. care doar iubirea noastră O ceri şi o aştepţi mereu Iubirea . Iubirea care-ai aşteptat-o Şi după care însetezi Şi care 'n inimile noastre Ţi-e dor s'o simţi Ţi-e dor s’o vezi! . . . . & AH. . CÂT DE VREDNIC .. cei iubiţi. .Numai când ar vrea Isuse. Şi ce puţini sunt azi aceia Ce Te aşteaptă Şi iubesc! . Iubirea care să întreacă Tot ce-a putut mai fi iubit. Iubirea care să iubească Nemicşorat Şi nesfârşit. . cât de vrednic de iubire Eşti Tu. Domnul meu. In faţa cărei Veşnicia Şi cerurile se deschid. . O iubire mare Atât cât Tine. Picătura fericită a iubirii lor curate — Doar aceasta ar fi-o jertfă vrednică de-â Ta Jertfire Numai singură Iubirea e un dar pentru Iubire . Tu. . .

. De Tine însetez . Pe cât vrei Tu. De Lumină. £ DE TINE ÎNSETEZ . | Caut Faţa Ta iubită: De Tine însetez. Cu inima smerită Eu paşii Ţi-i urmez. In dorul fără margini De Tine însetez Cu cât mai mult adâncul Fiinţii mi luminez’ De Pace. Dă-mi harul Harului ceresc Să pot ca pentru lumea 'ntreagă. . Să Te iubesc .Ţ. .Cât meriţi Tu iubirea noastră Şi ce puţin eşti preţuit! In ce puţine inimi astăzi Eşti Cât ai vrea să fii Iubit! Isuse. . Isuse: De Tine însetez. scumpa mea Iubire. . . Când fruntea-mi obosită Pe umăr Ţi-o aşez.' Ca cerbul după ape In caldele amiez' Caut Faţa Ta.

. Cu-acea iubire cum în lume Pe nimeni alţii n’am iubit Iubesc prietenii ce paşii $i-au împletit cu paşii mei. Isuse. cu duioşia Privirilor din ochii Tăi . Suspin Şi lupt Şi mă sfârşesc. Iubesc vrăşmaşii Iubesc pe buni. Cu-o dragoste ce-ar fi în stare Să se jertfească pentru. umple-mi Tu fiinţa Cu-al harurilor miez. . ’ Iubesc pe toţi. Isuse.O. Iubesc fiinţele ce ’n vieaţă Cu vieaţa mea s'au contopit. Iubesc pe răi. £ ) V IUBESC! Iubesc pe-ai mei cu 'ntregu-mx suflet Mai mult ca vieaţa mea-i iubesc Pentru iubirea lor. De dragoste 'nsetez. Iubesc pe fraţi. Şi-afundă-mă 'n oceanul Iubirii 'n care crez. • . Cu Dragoste /. Să nu mai însetez. Să n'o mai chem atâta. ei.

. -• 0 margine. Belşugul De Har şi Binecuvântări Ce-Ţi umple. Isus.Dar în iubirile acestea Isuse. * ISUS. .. Din Tine isvoresc Şi 'n Tine Se 'ntorc isvoarele de har. Oceanul Fericirii Şi Vieţii fără de hotar.. Se sting Şi se sfârşesc. A Dragostei adânci cămări. Ies stropii care-aduc belşugul Peste-al ogoarelor întins Şi dupăce.. Aceiaşi stropi se vârsă râuri. OCEANUL FERICIRII. Tot astfel. o Isus.. Numa n iubirea Ta. . până peste margini. înviorate. la care toate Se pierd. Eu n'am hotar şi nici sfârşit Pe Tine Te iubesc atâta Pe cât eşti Tu: Nemărginit • . Aşa cum din adâncul jnării Cu albul norilor cuprins. In largul valurilor sân. Isuse. In urmă Toate le rămân. e-un hotar ceresc.

dupăce se 'nviorează Acel nepreţuit pământ. In Slava fără moarte Şi fără de hotar . . De mi-a rămas tot lutul La pragul lui slăvit? . Oceanul de Iubire Şi doruri fără de hotar .. SPRE LUMILE LUMINII îndrăgostit de-al Slavei Nemărginit întins.. M'am ridicat.Când mi-le 'ncarci întregi In suflet Şi mă trimiţi la fraţii mei! . Spre lumile Luminii Aripile-am întins. . Din Tine isvoresc Şi ’n Tine Se ’ntorc isvoarele de Har.. Isus. Ce revărsări de mii de haruri Tu faci să ploaie peste ei! .. In ce tărîm de Soare Şi Raiuri am sosit. . pe scara Nălţimilor de har. .. . In râu de doruri fără samăn Să vină Iar La Sânu-Ţi sfânt. Ca.

Iar când a ei străfunduri Deplin s'au liniştit. . . Şi 'n marea Luminii m’am topit . Şi arde Adâncul meu întreg? Ce Soare mă 'nfăşoară De nu pot să-L privesc. mă copleşesc ? Dece atâtea Valuri Mă ţin Şi mă atrag. Isus! . . . Cu teamă Şi cu drag? M’am avântat . Dar şi cântări Şi lacrămi La fel. Dar stâmpără . Cu dragoste. Simtit-am fericirea Fiorului nespus Că sunt deacum 0 rază In Slava Ta. . .113 Ce Flacără m’atrage. . De nu pot s'o 'nteleg. Cu frică.

* Atâtea inime sihastre A mângâiat şi-a fericit. Cântarea shuciumării voastre Atâta plâns a potolit. \ Aţi suspinat îndurerate Pe-atâtea drumuri şi cărări Chemând priviri înrourate De 'ntârziăte aşteptări. durerea-vă divină Cu milă stau şi v-o ascult Şi parcă-o inimă străină Va plâns şicântat demult. .. Că nu pot crede cum tot jarul Ce 'n voi a fost îngrămădit Să-şi poarte 'n inima-mi focarul Şi ea să nu se fi topit. Sărmane dorurile mele. Din suflet Şi din glas Şi-a voastre lacrime amare Mereu neşterse-au tot rămas Iar azi. Dar lunga voastră 'ndurerare Din ochi.. In ce iumini v'aţi în Hat .DORURILE MELE Sărmane dorurile mele Cât sbucium e ’ngropat în voi De aşteptările acele Ce ard Şi plâng In amândoi. .

N'am nici dor. N'am niţs glas: Este-al Nuntii noastre ceas. Fă cu mine ce voieşti: Mi-e de-ajuns că mă--iubeşti. . N’am nici grije. târzie Şi viu şi eu curând la voi. In al Fericirii ceas Eu în voia Ta mă las..De nu mi-ati mai venit din ele In cuibul care v’a sburat! . — Pe-aici e toamnă grea. • / Ah. Culmile de neatins. staţi Acolo 'n bucurie Şi nu vă ’ntoarceti înapoi . Lângă TineTScump Odor. »Mi-e de-ajuns că ştiu mereu Că-s all^u şi eşti al meu. . Mire ce mă porţi în Car Lumile fără hotar. In al veşniciei Rai Toată dragostea să-mi dai* Iar eu sufletul întreg Pentru veci. N'am nici teamă. închid ochii şi rămân jRăzimat de scumpu-Ţi sân. Slăvile de necuprins. de Tine-1 leg .

. Tu rămâi. cu ce cuvânt să-Ţi spun Iubirea tot mai mare ce ’n suflet Ţi-d adun . . Ca să-Ţi spun cât Te iubesc Şi să-Ţi spun că ’n veci mereu Eşti al meu. al dorului meu Dor.. Şi slăvile atâtor cereşti învio ări Ce mi au născut isvorul duioaselor cântări Şi pacea cea adâncă şi limpede de az’ Ca iezărul de munte în c ucile de-amiaz. COMOARA MEA ÎNTREAGĂ . Al Păcii. . In alba neprihană a dragostei dintâi Comoara mea întreagă. . % Demult mi-am dat vieata. . Şi harul fără margini \şi-atâtea mângâieri Ce-mi vindecă sdrobirea trecutelor dureri — De nu Te-aflam pe Tine.. cum aş şti eu oare că ’n lume s’ar afla Iubireadevăra*ă. Isuse. / Al Puterii Şi-al Dragostei Isvor? . . . Şi inima-mi cu toate iubirile din ea Şi-atâta dor ne leagă de-atuncea pe-amândoi De n’are vremea stăvili să pună între noi Şi nu găsesc Isuse. Al meu . . 0. pe veci să fie*a Ta. de n’ar fi fost a Ta? Cum aş fi-aflat că poate pe-acest pământ stricat Să fie-o fericire şi-un har aşa bogat. Al meu.116 Şi ’n veci am să Te ’nsotesc.

de-aici! Ce’nfiorări de fericire îmi umple sufletul întreg. . Şi m'ai făcut să aflu isvorul Tău ascuns . . Cu inima sdrobită şi sufletul înfrânt. Şi inima-mi cu toate iubirile din ea. . . Când am văzut că toate a lumii juruinti Trăiesc atât cât roua sub razele fierbinţi Şi înşelat deatâtea iubiri care-au pierit. . Când inima mi-o scalzi în haruri Şi mi-o răpeşti în tot. — Ah. M’ai ridicat din groapa în care-am fost sdrobit. De-aceia ’n neprihana iubirii cei dintâi Comoara mea întreagă.!. Tu.Şi după-atâtea triste şi-adânci îndurerări Când tot ce-|vui în suflet s'a dus ca fumu 'n Zări. Când mă 'ntoarceam cu toate nădejdile 'n mormânt. Şi am uitat trecutul cu rănile de jar Şi muta svârcolire a plânsului amar Şi 'n locu 'ntunecimii. Frumuseţe făiă seamăn Ce'n veci mereu mai dulce eşti. nu ştiu ce-a fost Doamne. & CUNUNA CURĂŢIEI MELE. — De-aceia Ţi-am dat vieaţa pe veci să fie-a Ta. . adusu-mi-ai atât Belşug de strălucire. . Pe ce ’nălţimi de strălucire Şi de splendoare mă ridici. pe veci doar Tu rămâi . dar ştiu: mi-a fost de-ajuns. că nu pot spune cât . Cununa curăţiei mele Ce sufletu-mi împodobeşti.

. Slava curăţiei mele Ce-atâta dor în glas mi-ai pus.o xânt. Fericirea Ta ? . IN SUFLETU-MI . Ah. Când Tu mă 'mpodobeşti cu-a Tale Cereşti şi veşnice comori! Cununa frumuseţii mele L . Cu ce fiori de drag Te ţin Pe fruntea albă de spălarea Puterii Sângelui divin. » Când să-Ţi arate tot ce-aş spune Nu-i niciun cântec pe pământ.. Cu ce iubire.Când şoapta desmierdării Tale Atât de bine o 'nţeleg! * Cu ce văl alb de curăţie Şi frumuseţe mă 'nfăşori. — Cum apa ’n stâncă-şi face cale Indurerareaşi face loc: • Cum a putut. oare Aceiaş inimă purta întreaga lumii 'ndurerare Şi 'ntreagă. Cât Te iubesc! Cu ce iubire. Cu ce necunoscute glasuri » Cereşti iubirea Xa . In sufletu-mi sfârşit de jale Şi ars de-al dorurilor foc. Isuse.

um — în atâta prigonire ^Şi în atâta plâns amar Să simtă-atâta fericire Şi-atâtea revărsări de har? v Ah. Tine V esnicia jfţtrea^i.. Urît aşa" ‘i Şi-aşa iubit? \ Nu-i nimeni fericit ca mine . Şi nime-aşa nefericit ! * £ E AI TU MAI M -Ce ai Ţu mai mult ca alţii.I•. Cel mai Nume ? • ^ Dece oare^re Fiinţa-Ţi Dragostea m&. frumseţea llraleasă ^ ^’are-asemănare. Mai* despreţ ca lumea 'ntreagă. Plin de ha^Mpţ de farmec. . . Veşnicia ntreagl^ Ah... Dulcea Ta” iubire . Dulcele meu Mire? 4 Dece oare-atât de scumpă Este-a Ta iubire. Fermecat®! cflp n poală-Ţi. Dece glasul Tău imi pare Cel mai drag din lume? Dece-i Nuia^^Tău oare Cel mai dj^flUume.lea^^A De-aş rămâne |pkga. cine-a mai putut'fj. . — cine.

cotoară-Te şi ia-mă. Scumpă. Veşnicăf Mireasă *t CÂND .‘Cine-ar fi să poată spune Cât de drag mi-eşti oare. VCând transfiguUt. : . . Dragostea şi duioşia Umedei lumiiie. Mi-se umezesc de dragu-Ţi Ochii din lumme . Dorul meu de-Acasă. . A™ Când mă ’nseamaă ^jjflgiicia Cu sărutu-i Pe obraz.. Care cântec Care lacrimi. Făptura-Ţi Pot 4 Ti-o alege Glastil Ţău din mii de glasuri Pot a-1 înţelege ! Cântă ntreaga mea fiinţă. Ah. Albă. _ _ _ Fericită. Cât ai Tu mai mult. — Cine-i ca'şi Tine! . trec pragul ţinuturi de extaz. In Cetăţile de Aur Vreau să-Ţi fiu Mireasă. Când Ţi-1 înţelege . Pot a spune. ■ Dintre mii~3e-aleşi. oare ?' . ca alţii.

*■& ^piiPHarfa îunei fără samăn Iubiri Aprinse. )ar cât sunt trist că nicvcântarea îici plânsul dorului iiebun. In orice viers am pus o parte ' Din vieaţa care le-a purtat. Isuse. ibitul meu Iubit .l s'o spun. . &m Vrut a Dragostei/ văpaie S*o smulg din suflet şi s’o iau Şi cu-a ei flăcări arzătoare La lumea ’ntreagă. Să-Ţi cânt. Mai drag Şi mai frumos. pe' pământ Am vrut. viu eu 4ca Magdalena vasul scump şi-l-a sfărmat §n eK ca nimeni.is. foc să-i dau. f ■*. |icl arzătoarea mc*Tlubire jhi-i spusă pum am vn. In fiecare slovă arde Un strop din suflet îngropat. Cum am ştiut. Să văţr că arde-o lume ’ntreagă Ipipn/eu am ars şi-am suferit IflQe vâragul dragostei de Tine . p mai fie 'nmiresmat. . ţine.

aşa Cântarea Dragostei ce-aicea Am vrut Dar n'am putut cânta .Şi sparg. . măcar în ceruri Să-Ţi cânt. . . Isuse dulce. harfa Cu care de-o vfe&ţăŢi cât Ca nimanuia. Isuse Drag. după Tine Să nu mai cânte pe pământ Ajută-mă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful