Şi {ie;.. Crin alb» neprihănit şi scump, cu care sufletul meu a cântat şi cânta împreunâ. Mulţumirea veşnicâ a celei mai neprihănite şi mai scumpe dintre iubiri...

yi vouâ, suflete alese, vouâ care iubiţi... O, - numai vouâ, celor în care arde puternica, fierbinte, nemărginita, Dragostea LUI, Pentrucâ numai voi le puteţi înţelege.

cu umede priviri..... adesea. cuvântul ce-l aleg Să 'ncapă 'n el iubirea şi focul meu intreg .In lunga 'nşiriiire de viersuri şi cântâri Suspina mistuirea aprinselor chemări Şi-i grămădit bleanul iubirii fără saţ Din muta aşteptare a ochilor scăldaţi. In marea ei de flâcâri sunt simţuri şi trăiri înalte ca durerea statornicei iubiri i Şi jaru-Ocestor doruri o mistue 'n suspin Deaştept cu buze arse o şoaptă şi-un alin. Ţi-aduc aci prinosul duioaselor iubiri.. adesea... iartă dacă 'n carte va fi vr’un gând nebun Că 'n doru-aprins.o Isuse. In slovele 'nşirate pe firele de viers E plânsul şi cântarea şi dorul meu neşters. .. r O.ISUSE. E inima întreaga cu dragostea din ea Deschisa ca la 'ntâia atingere a Ta. .. eu n'am ştiut ce spun Şi n’am ştiut..

Isuse. că TU mai înţeles! . „-Şi mi-e de-ajuns. fiorul lor ascuns — Voi şti că-a mea dorinţă.Sâ pot sâ-l spun in felul in care zace 'nchis In iâima-mi de flăcări şi ’n ochii mei de vis.. Şi dorul şi plânsul tăinuit Şi dragostea aprinsă din care-au zămislit Şi câte jertfe 'n ele a trebuit sâ ţes... Iar dacă daru-acesta de Tine-o fi primit Ca mirul Magdalenei: — tot dorul mi-e 'mplinit Şi chiar de n'aş fi 'n lume de nimeni înţeles — Când voiu vedea că 'n mâna-Ţi podoaba le-ai cules Şi ’n umeda-Ţi privire. Isuse. Că Tu ştii tot... mi-ai pătruns.

IN AŞTEPTAREA MIRELUI .

.TE CHEM Cum Zorii cheamă Ziua Şi-Amurgul cheamă Luna. In patime. Cum vulturul 'năltiinea. Fă-mi paşii 'ntotdeauna Cărarea Ta s'o tină Şi mâinile-mi cu lucrul In Via Ta. Dă-mi sufletului linişti Şi gândului hodină. . le mbină. Fă-mi faţa 'ns&ninată Ca Faţa Ta. Isuse. Cum dorul cheamă-astâmpăr. In moarte. Şi 'n vieată să fim una: Precum îmi eşti Tu Capul. . . Al Tău. senină. pe totdeauna. Să-Ţi fiu şi eu cununa i . Să fiu al Tău. Aşa Te chem întruna. In ochii mei aprinde Din ochi Tăi — lumină. In vorba mea Tu pune Vorbirea Ta divină. Precum în âl Tău suflet E linişte deplină-. Cum muntele-Furtuna. Fă-mi inima de Pace Ca Inima Ta plină.

Dorinţa fără-astâmpăr In Dorul Tău mi-alină. Deplin să strălucească. . Să-ajungă toată viaţa. . Pe veci şă-mi stăpânească. Vieaţa Ta să crească Şi slava care umble Fiinţa Ta cerească. în mine. . Viaţa Ta. Să-mi umple 'ntregul suflet Şi tot meii mult să crească. Să fiu cu Tine UNA Ca ramul din tulpină . . Isuse. Pân' ce dorita clipă Veni-va să unească Pe veci cu Tine-o vieâţă Ce-a stat să părăsească. De dragul Tău. Cu-a Ta se contopească. Din moartea vieţii mele. Căci meii presus de toate A vrut SĂ TE IUBE ASCĂ . Pe Tin' să Te privească. Toţi câţi mă vor cunoaşte Pe Tin’ să Te cunoască. . Fiinţa mea. . şi lumea Şi slava pământească. . In glasul meu să-audă Vorbirea Ta cereasca. Toţi câţi 'or să mă vadă.

Al Tău pe totdeauna. Ca iedera cu pomul. i' Nădejdea mea prea-fericită Prieten bun şi scump şi drag. Cunună-mă cu Tine! . Cunună-mă cu Tine! Fă-mi zilele cu dorul ^ Şi dragostea Ta pline Ca vulturul cu stânca. Ca dragostea cu dorul.. Isuse. Cunună-mă cu Tine! Să fiu âl Tău. * NĂDEJDEA MEA . Mai logodit cu Cerul. .CUNUNĂ-MĂ CU TÎNE Isuse. . Cunună-mă cu. Mire Veşnic Al slăvilor senine. Cunună-mă cu Tine ! Şi 'n dulcea 'mbrăţişare Tu tot mâi strâns mă ţine. Cu tot <ce am în mine. Ce dijlee'Ţi simtfpăşireaî sfântă Re albul’sufletului prag! . Ţine! Ca stelele cu bolta In nopţile senine.

<■ s Ce darnic. când Din lungi cutreierări de lume. spre Răsărit.. La masa Ta mă ntorc flămând.. Ţi4 pun. .. Din mii de viersuri azi mă-adun Şi crinul cel mai. Isus..Ce limpede Ţi-aud bătaia Duioasei inime din sân. Când ostenit aplecu-mi capul Pe pieptu-Ţi iubitor să-l fân.O. alb : Vieaţa Sub cruce 'nlăcnmat. Ţu mă saturi Cu-azimi de mii de daruri. * .. Cu câtă grije-mi porţi Tu paşii Prin spinii lumii să mă treci. . Ce sfântă 'nviorare-mi umple Adâncul sufletului meu. Şi faţa. Şi Te-aşteptăm. ni-s întoarse . Să nu mă 'nşele iar vrăjmaşul. Isus iubit. . scump şi bun şi drag Prieten. . Când limpede. Doamne. Pe-a ispitirii lui poteci . Isuse. din pălmi. Tu Apa Vieţii 'mi dai să beu. Isus. * DE DORUL TĂU De dorul Tău. In dragostea Ta arse Şi inima. .

Pe cea mai albă floare. Şi-ai dragostei de Tine. • In clipa când ni-i cununa Cu-a slavei Tale Taine. Şi Ţi-i vom presăra în drum Vrăjiţi pe veci de Tine. In Ţara de Lumină. Iar noi. Că Te-am chemat şi Te-am dorit Cât nimenea nu ştie. De drag. Schimbaţi în chipul Tău ni-i da A păcii albe haine. Toţi crinii dorului nespus i. Ţi-om pune la picioare. Privind spre Ceruri. ■ ■. .Cum crinii-aşteaptă rouă. O Mire drag şi vină. o veşnicie. Ţi-om duce 'n braţe pline. . Precum îţi presărăm acum A' dragostei suspine. ■$> Şi 'n zorii fiecărei luni. Mai sus de nori. iubit şi scump Isus. Te chemăm Cu mâinile-amândouă: Treci peste anii viitori. Din pomul albelor minuni. Şi-Ţi vom cânta. Ne du mâi sus. Isus iubit.

Cu ochi scăldaţi în Haru-Ţi minunat. ca roua ’mbelşugată. In orice piept. înfioraţi de-atâtea frumuseţi. . . . Isuse. dorit Ierusalim . Venim ca să-Ţi aducem Ţie — Dar. Că-atâtea sfinte bucurii în Tine Şi-atâta fericire am aflat. Sub crucea Ta aducem fiecare Potirul alb al crinilor din noi. Ştiind că încurând noi vom purta Pe frunte 'n fericita Veşnicie Cununi de slăvi şi sărutarea Ta . . Isus iubit. Venim din văi de moarte şi ruine. * Privind cu ochii 'n lacrimi Aurora Cerescului. — zorii altei Tinereţi.Cu suflet alb de nevinovăţie. Să-l umpli Tu cu sfântă ’nflăcărare Şi să ne-arunci în lupţşţ Ta apoi. Vin tinerii ca să-Ţi aducă Ţie. un crin pe-al Tău altar. Ne-om dărui depli#«$i#uturora. Pământul pentru Cer să-l cucerim. Din toate cele patru părţi de lume Suim spre Tine mii şi mii de mii. Având pe buze-Acelaş dulce Nume Şi'n piept aceleaşi sfinte bucurii. . o jertfă ne 'nfricată $i 'n orice sân. Vom suferi şi moarte şi urgie.

. Alt nou dor . Alte clipe. cât Te doreşte-un suflet care Te iubeşt$$|9ţfc Atât . mai bun. alte doruri. mai drag. Orice clipă îţi aduce Alt nou dor. .. Cât doreşte clipa când Poala albei Tale haine Ţio va săruta plângând . acolo Sus. în orice clipă. Mi-se cheamă-a' mele doruri . Iţi aduce 'n scumpuŢi prag Tot ce pot avea pe lume Mai de preţ. Unde inima-mi cu toată Dragostea din ea mi-ai dus. Vin şi-Ţi spun cu lacrimi.Dorul dorurilor mele. Care-i valul ce m'o duce Până Dincolo 'ntr'un salt? —"Dorul dorurilor mele De pe Ţărmul Celălalt! . ^ ^ Cât Te cheamă.. . Cheamă-un val pe altul val. vrăjite 'n dor de ţărmuri.DORUL DORURILOR MELE. . . . cât suspină.Către Ţărmul de Cristal. . Strălucit şi sfânt şi ’nalt: Toată dragostea mea suie Către Ţărmul Celălalt Cum..

!* Vieţii mele-ai desvelit! |. In piept puteri de jertfă să ne-adui. £ [FERICITA MEA NĂDEJDE .Isus iubit. ^ Fericita mea Nădejde. Tu mbracă-o 'n slava zărilor de Sus. Muri-vom pentru dulceîajdB8Pşmne ' Tot fericiţi. Spre culmi cereşti de har să năzuim. a noastră tinereţe Sub crucea Ta. . Ţi*am adus . E singurul Dar ce-Ţi putem aduce. ca jertfă.Ce oceane de lumină îCu-adâncimi de vis măreţ. ce slăvi. Cu strălucirea sfintei Tale Feţe. l'Mire drag şi preaiubit: |Ce 'nălţimi. precum .. In glas ne-adu chemările Iubirii . In schimbu-atâtor veci de frumuseţi Ce ne-ai gătit prin Jertfa de pe Cruce In Cerul fericitei Tinereţi.Şi*apoi în lumea Ufii să ne pui: — Te vom mărturisi la 'ntreaga lume Cu-avânt şi cu curaj nebir^L. Aprinde'n noi dorinţa Ta divină : Din slăvi în slăvi spre Tine să plutim. ce haruri. Condu-ne Tu pe drumuri de lumină. In ochi ne dă lumina Fericirii.

Belşugul veşniciei spre care năzuim: Umplut-ai viata noastră cu har şi cu putere Ca moartea şi vieaţa din noi s'o biruim. ISUSE. în orice zi tărie Să smulgem rădăcina păcatului din noi. Atâta pot .Cine-s eu. Nici cu gândul nu socot! — Şi'n extaz. ce slăvite Nalte şi adânci minuni.Stăpânite de atâtea Mii de mii de frumuseţi! Ce de ceruri presărate Cu întinse mări de flori. Să 'ntâmpinăm durerea cu cânt de bucurie %Şiurcând să nu ne 'ntoarcem privirile 'napoi. Că ’n Tine-avem. . . Plinătate de Vieată şi 'nviere.. Doar să plâng. Curcubeie şi cununi! . PLIN . Isuse. Inundate 'n mii de raze. Să mă nvredniceşti de-atâta Fericire câtă-mi dai ? Că mi-ai dat şi-mi dai cât Doamne. Isuse. . privind spre Tine.. Strălucind în mii de chipuri Cu-alte noui şi noui culori! Ce nespuse. . . . . Stăpâne-al Slavei Cerului mai sus de Rai.

Atâta dragoste şi pace Eu aflu 'n Tine zi de zi. din Moarte pentru noi. f |Vieaţa vieţii noastre. Cât n'o să poată niciodată Să spună-un păcătos iertat. Nădejde fericită spre care ne*avântăm. De unde văd pe Dumnezeu. crinii mulţumirii. Isuse 'n Tine am aflat. cu plâns de bucurie i)in inimile noastre — în poală-Ţi sămănăm. ©in „împărat al Spaimei". ISUSE! Isuse... cum o priveam odată. QpffPPi TŞiţspine In veci eu n’am să p<j Atâta Milă şi Iubire.. pe ultimul vrăjmaş. . . . prin moarte.. pcăpându-na în Slavă de-al Spaimelor Lăcaş. jUn sol dorii ce-aduce solia aşteptată: jşChemarea fericită spre Ţara de Apoi . Căci Tu ne-ai dat asupră-i învingere deplină. Ce vieată binecuvântată Adus-ai sufletului meu! E-atâta bunătate 'n Tine Stăpâne-atât de scump Cât cu-al meu glas. [Ţu ai făcut. |Azi.fn Tine-avem curajul ca n linişte senină Să aşteptăm şi moartea. Mai mult decât putut-am crede Sau mi-am putut închipui. de-aici şi 'n veşnicie. Culme minunată.

Primeşte jertfa unor lacrimi Şi darul cântecului smult Din fundul unei inimi care Ţi-ar da Dar nare ce... Isuse.. .noastră In chip a«P|funat. ' Fii binecuvântat. Isuse. Mergeam din ce în ce mai jos : Tu ne-ai scăpat şi-abia acuma Vedem din ce adânc ne-ai scos. FII BINECUVÂNTAT. Când Tu mă faci să văd acuma Ce nici naş fi putut visa? Cu ce cuvinte dati-voiu slavă Când Tu mă faci.. fii ^Wtoyântat... nimic.. In veci. Mereu în jurul Tău ne-adui. mai mult. Noi Te urmăm şi-abia acuma Vedem pe ce 'nălţimi ne sui.22 Cu ce înfiorate glasuri Isuse. Ţi-aş putea cânta. Nimic n'am ce-Ţi jertfi. când glasul gurii mele E-atât de slab. Am fost căzuţi în fărdelege. să am Atâta har cât altădată Nici să-mi închipui nu'ndrăzneam ? Cu ce. acum. ISUSE!. eatât de mic Şi’n neputinţa mea.. Din văi de chin şi de tristeţe. Căci ai' ..

Adus-ai munţi ^ Mruri grei Şi-atâta fericită sfeif^ De-o 'nfrânge greutăţi ei. Mă copleşeşte greutatea Slăvitei Tale fericiri.Abia acum gustăm dulceaţa Şi harul nouii Tale vieţi. inimă de carne Şi-i slab al ei subţire tort. Cu-atâta mare de lumină Şi plinătăţi de bucurii Umplut-ai inima-mi sfârşită De chinu-atâtor ani pustii. Doamne. Abia acum când fericirea-Ţi Ne nalţă. parcă n'o mai pot. Mă doare-atâta fericire Ife*. Putut-am duceamaru-Ţi tot. Cântăm plângând de bucurie: Isus. fii binecuvântat! * ISUSE DULCE / Isuse dulce. Că-i biata. In biata-mi inimă firavă. nu mai pot s’o port. Şi slava-Ţi. . Urzitorul Eternei mele mântuiri. 'n ceru-Ţi minunat. Ţi-am dus durerile nespuse. Când Tu ne porţi din slava ’n slava Atâtor mii de frumuseţi. Şi. Dar fericirea azi. Isuse.

fecioară nici astăzi pa. venit . a cerului mireasă. nu e printre ele Luceafărul. In râu de lacrimi. -ochii tu spală-ţi-i de somn Şi 'n haina curăţiei aşteaptă n prag afară Dorita arătare a scumpului tău Domn. suspin . Cu candela credinî Aprinsă.\ E mult mai inult de cât încape In bietu-mi suflet obidit. Pe-albastrul Cer se-anină pusderie de stele. fecioară. Tu singură. . Că nicăeri nu-i parcă un singur suflet >treaz. Se 'ntinde ca o mreajă a somnului ispită. fecioară. De cât am fost învrednicit! Fecioară înţeleaptă cu candela aprinsă. . Prin câte chinuri şi lacrămi şi necaz ? . ce-atât L-ai aşteptat . O. Strălucitori luceferi răsar în lung şi 'n lat. Isuse. Coboară înserarea pe faţa zilei stinsă Şi Mirele. — Şi copleşit.. fecioară. Lumina să ţi-o stângă. . .. — Tu suflet alb şi candid. . Vegherea să ţi-o ia. Dar nici în seara asta o. Ce trează-aştepţi întruna pe Mirele iubit. Nu-i nicio luminiţă în sat. rămâi nebiruită. la nicio casă. Veghezi . Căci sfânta-ţi priveghere curând se va gata.

Dum n’ar fi fost vreo-dată — când El va face. fără număr. vor trece-aşa de 'n pripă.25 Veghează! Mai veghează. Ir' Cu glas duios şi nfiorat. £tiu. pe veci te-a mângâiat.veşnici primăveri. mai sufere o clipă.. Privesc cu lacrămi răsăritul Cereştei. Văd cerurile luminate De minunatele-Ţi priviri Nemărginiri înfiorate De sbornl albei Fericiri. cât plângi. Plângi mult? — E grea vegherea. a candela sleită mai toarnă untdelemn. Taina vieţii noastre... — /or trece toate-acestea.Cu ce cununi măreţe de sori şi slavă pline fi mbracă-acum El fata ce-a plâns şi-a priveghiat. .un sema. lăsare Faţa dulce a Mirelui-ce-Vine £i Haru-I într’o clipă.. — Cântare fără de sfârşit — Privesc cu lacrămi fericirea Ce'n ceruri Tu mi-ai pregătit. ţ...TAINA VIEŢII NOASTRE Isuse. CNT Mulţimi de îngeri. împărăţia minunată De fericiri şi mângâieri. suflet scump. Dorm toţi? ^ nu-i nimica! Tu rabdă şi veghează. 7 W' v ‘* . ■ ** !)ar iată: Răsăritul încet se luminează •«-obrazul plin de lacrămi în Slavă ţi-1 răsfrângi.

Să faci şi sufletu-mi o floare In pragu-acelei Primăveri.... Acolo 'n slava fără-apus E Ţara noastră sfântă. Suspină fericiţi. Ca 'n vremea fericită A Dragostei dintâi. Oceanul celor mântuiţi. Isuse: „De cât am fost învredniciţi!" Privesc." A noastre inimă cântă. y t ^ r H MAI SUS. MAI SUS^ „Mai sus. Isus: Când contopi-mă-voiu în totul. şi rîu de alte lacrimi îmi «mple ochii 'ntorşi îtî sus Şi doar o singură dorinţă Mai am in inimă. \ Mi-aprinde iar în inimi Căldura •— căpătâi. mai sus mereu mai sus. * Albeşte-mi Tu veşmântul Şi fă-mi-1 iar curat. Ca 'n clipa fericită In care l-ai spălat.. Uimiţi de-atâta măreţie... ‘ . * ISUSE DRAG. Cu Vieaţa fără de dureri.26 Ascult cum cântă'n mii de feluri Acelaş cântec minunat.

Ca să ieşi in lume! Urcăm cti iii plini de dor.Suind spre Ea Isus. Din pietre scumpe. La cerul ce spre noi. Uşor. Se cern pe feţe străluciri Din dulcea Dimineaţă. pÎHrtâîn şchmbaf Slăvită. Tot mai uŞor. deschis Lumini de-argint coboară. Fiinţa noastră sboară. Blutim cu sufletul înnot Prin Marea de Lumină. se desface. mereu mai sus. salbe. Mai sus. Se-aprind-luminile 'if priviri' *-: De-a Cerului vieaţă. suspinând căutăm Dorita Ta Cetâte: ^ Mai sus. mai sus. şi muţi. Mai sus.. tot mai plăcut Urcuşul ni-se face. al jjostru vas de lut Se sfarmă. albă haină. Isuse. . mai sus. privim miraţi j Măreaţa Slavei Taină Mai sus. Atât avânt înălţător Şi har ne înveşmântă.... mai sus. Mai sus-.. Privind a noastră Ţântă.. pe âlSI^iripi de vis. scăpaţi de tot Ce 'n noi rămas-a tină. încet... ~ca să scăpăm De ţot ce'^nei păcat e. mai sus. Pe frunţi ni se aprind.. Cu dor doritu-Ţi Nume: Mai sus...

Şi dorul cât în ochii avem Şi-a ochilor lumine>«=Preafericiţi că Te vedem Şi rămânem cu Tine. Aşteaptă răsăritul Luceafărului dulce. ici-colo. vin zorii şi sfe ţese Ca n ziua cea dintâie în care-au fost făcuţi. Se ’mprăştie 'nnoptarea în cercuri tot mai dese. Cutremuraţi. mai sus. . — fecioare Cu inimi ne 'ntina*e de-a iadului plăceri. Ce raze prind A noastre haine albe ! Mai sus. plângând™. Ce mai 'naintea Zilei ce'i Mari va răsări. Mai sus. Ne-am cufundat In slava Ta adâncă. din Cer în Cer. Atâtea slăvi am colindat Şi tot mai mergem încă.. mai sus Cu braţul plin de soare. Ca focurile 'n codri. Fugând în ascunzişuri de codri nevăzuţi.. Iţi cădem la picioare Şi sărutând slăvitu-Ţi straiu.. mai sus. LUCEAFĂR DULCE . se văd clipind arare. In poala Ta vojn_jwfte Tot braţul plinde crini din Raiu Şi salbe şi cunune. prin nopţi de primăveri. Ca feţele-ostenite pe Sânul Lui să culce Şi 'n braţul Lui odihna dorită-a-şi regăsi. Doar a târziu. Isus. Opaiţe vii ce încă nestinse stau.Mai sus. Din scame de lumină......

o trâmbiţă-un cuvânt. Simţim că noaptea trece.. — Atunci: o rază dulce.. Răsai Isuse.. Isuse. Şi miile de-amaruri. Răsail Arată-Ţi faţa cu-o clipă mai de vreme. Luceafăr dulce. Căci Te-aşteptăm atâţia. Doritul. o clipă mai curând.. Adu-ne deslegarea de-a lutului zăvoare Şi albul sbor din zorii seninei Dimineţi Ce 'ntregul Cer va umple în valuri de cântare Cu-atâta Fericire j Şi-atâtea frumuseţi.. se duc să nu mai vie k Şi mii de mâini se 'nalţă pe dealuri şi pe văi: — Luceafărul.. Ni-i dor ca glasu-Ţi dulce pe nume să ne cheme. Isuse. de chipul Tău cel blând.. In somnul cel de moarte pământu-i adormit. de plâns ni-i faţa stoarsă.. Isuse. Câad ochii n'au nici lacrămi. chemarea Ta cea nouă Şi Te chemăm. de dorul Tău plângând Ni-i dor de mângăierea-Ţf.. că zorii se revarsă Şi faţa ni-i întoarsă Mereu spre Răsărit. de doru-I să mai plângă. Isuse. cu-o clipă mai curând. cu sfântă duioşie.Când candela vegherii e gata să se stângă. de inima dorită. Ni-i dor. Răsai! Ni-i dor... * ** Luceafăr scump. cu faţa Ta slăvită. Răsare să ia 'n slavă cu Sine pe ai Săi. Ne ia la Sânu-Ţi dulce. cu dor şi cu nesaţ. Ca pruncii ce-şi ridică mânuţele-amândouă Când mama lor se-apleâcă să-i salte sus. pe braţ. . Când mii de duhuri rele să*o curme se frământ. Noi aşteptăm. Răsai..

Ce daruri? —Că-am fost iertat. Am fost iertat.. Isuse Doamne pentru mine. Isuse... ŞI-0 DAI DEPLIN .. ■t><O. iertat deplin !. Fiidcă Tu mi-ai dus osânda îmi torni în inimă alin. Beuşi al Morţii-amar venin. Să cânt în mijlocul furtunii Când azi. Scăpat pe veci de-al Morţii chin.. că 'n Tine. mult mat alb ca orice crin. Eu ştiu. Prin moartea Ta sunt azi. Iertat să fiu. iertat deplin.ce am să-Ţi aduc eu oare Acolo sus. crezând în Tine. Ca eu acum.. iejrtat deplin! Ţi-oiu pune'îi picioare-un suflet Alb. de bucurie plin. Ce lacrimi. Ce cântări. Să vadă Ceru 'ntreg iertarea Ce-o poţi Tu da.f\IERT AT DEPLIN. rând am să vin. Isuse Drag.

Te văd mai strălucit. | ătâtea lespezi grele ai fost acoperit.. Isuse. “|ia paznici pus-a de străji. ■’ mână. <. pe lângă Tine. fericirea belşugului de Har. 'nvii cu Tine-odată slăvită Dimineaţă cărei fericire e fără de sfârşit. | când sosit-a ceasul sortit. Isuse.al învierii. ca 'n locul obidei şi durerii. şi 'n mine-ai înviat. scăldat în foc de soare. îmi vine ruga 'n Sus. ^sufletul raţul BOŞ al ^vin pi . crinii luminii 'n drum Ţi-aşteriîe. ca iară . tivesc cu ochii'n lacrămi Făptura Ta măreaţă • \ mii de sori. irupt şi 'ntunecare şi lespezi şi peceţi |i înviat. pt Paştile! Isuse.INT PAŞTILE I. din nou învii. cer de sărbătoare şi straiu de Cireşar coborît în mine tot Raiul de lumină. forul ce cu-atâtea peceţi mi-Te-a 'ngrădit.-arăţi la lumea asta de orbi şi de orbiţi L ai ispăşit păcatul prin moartea Ta amară pregătit-ai slavă la cei neprihăniţi. |#stăzi când cântarea în lacrimi mi-se cerne. iuluci împărăţia atâtor frumuseţi. | fost săpat mormântul de-atâţia ani în mine. 'ntr'o primăvară ca asta de senină.. l nimb de mii de lacrimi de-a mele 'ncununat strâng în cuib de suflet slăvită sărbătoare iilei când. văd în mine Chipul.

pur^îe care mi-ai adus. CtnttHla Apoo. In lu»tă toţi vişinii din lume..Şir Ca i.Up . r»OHZ .. . cu braţul plin de flori. Şi-Ţi Ca p rii.

32 S'aştemă 'n calea-Ţi sfântă. -.. Să-aducă 'n poala-Ţi sfântă pe-atât belşug de rod. Nălţimi îmi desveleau. Străfulgerînd în haos Sclipiri de diamant. Stăpâne preaiubit. potop de flori de spume: Podoaba cea mai nouă a Albei Sărbători . Dos*> \ Ce-adânc şi ce înalt . V Ce Veşnic eşti Tu. Viata mea — scânteie De-o clipă a sărit.. Plutit-am într 'o clipă Cărări de veşnicii Şi-am străbătut ca gândul Adâncuri şi TăriiAdâncurile-atâtea Adâncuri mi-arătau.|c . S'a ridicat în noaptea Adâncului neat. cu slavă tot mai mare In sufletele albe a 'ntregului norod! Ca ’n toamnele chemării — azi.. învie iar Isuse. * DIN FOCUL VIEŢII TALE Din focul Vieţii Tale. Nălţimile atâtea "* . . plinul brat de floare. i V (' De m'am pătruns atunce 1v Din scurtul clipei salt..

. . ca n Tine Pe veci să fiu topit: —Scânteie 'ntoarsă 'n Focul Din care-a zămislit. Genunile acelea Prin care m'ai trimis. Ca alte mii de mii. . Tu. Dovezi de-a Ta Fiinţă Din veci pe veşnicii. Aceiaş mulţumire-adus-am Şi alungaţi Ca şi primiţiDurerea ştim că-i partea noastră In lumea asta de dureri. Iţi mulţumim de orice chin: De-atunci de când. ce ştii lunga noastră jale Şiamarul cât am îndurat. ■ Părinte-al suferinţii noastre Ce lungul plâns neai măsurat. DE TREI ORI PE ZI . Şi-Ţi mulţumim de orice-amaruri Ca pentru orice mângâieri. Ca pentru-o binecuvântare.Am luminat o clipă.viu. Şi iarăş. Am fost o mărturie. In orice zi şi ’mprejurare. Ca zarea unui vis. . aşa ca mieii La lupi ai spus că ne trimiţi. . . Cu sufletul de pace plin.

din veci. Şi peste cât putem noi duce Tu niciodată nu ni-i da. căci îi iubeşti. Sub voia-Ţi sfântâfne-am plecat — Şi pentru rău. . . De-aceia ’n glasuj nostru fost-au Aceleaşi mulţuipri mereu Şi pentru clipa «ea uşoară Ca pentru ceasul cel mai greu. Părinte.. Suntem atât de fericiţi. . Ii treci prin încercări pe-aceia Ce vrei să-i scapi. Cu grija dragostei cereşti. Părinte. Ca pentru bine Aceleaşi mulţumiri Ţi-am dat. Căci ştim că orice greu.. De-aceia noi Ţi-aducem pururi A noastreumile mulţumiri Şi pentru noaptea fără stele Ca pentru-a zilei străluciri. Chiar dacă mâine dimineaţă Ar trebui să fim jertfiţi. Căci ştim că unde se sfârşeşte Această CLIPA de amar.Căci am ştiut că Tu. . începe VEŞNICIA plină De strălucire şi de har . Părinte E cântărit de mâna Ta. Şi suntem fericiţi! . Căci am ştiiit că’n voia-Ţi sfântă Aşa. încredinţaţi de-aceasta. • . ai hotărît Să fim sdrobiţi de-atâtea cazne $i totuş fericiţi atât! . Doamne. .

In Tine-avem IsUse. Iar astăzi. Va fi spre fericirea noastră Şi binecuvântarea Ta. Fiindcă Dumnezeu — prin Tine Şi pentru Tine — ne-a primit. In Tine. Mare fără margini De binecuvântări şi har — Umila noastră mulţumire In faţa Ta 'ngenunche iar. In Tine-avem pe veci IERTAREA De-al nostru mult şi greu păcat Că 'n dăruirea Ta deplină Cu-al Crucii Sânge ne-ai spălat.MARE FĂRĂ MARGINI Isuse.’o. când încă Doamne. . In Tine-avea-vom FERICIREA Pe veşnicii de veşnicii In Cerul binecuvântatei Şi negrăitei bucurii. Noi suspinăm pe-a lumii căi. . PACEA Cu Tatăl Cel în veci Slăvit. In Tine-avem NĂDEJDEA ’ntreagă Că tot ce-avem şi vom avea. Pe veci de veci avem deplin! In faţa măreţiei Tale A noastre inimi se închin . . ORICE DAR Isuse. Căci pentru-a noastră isbăvire Vieaţa Tu Ţi-ai dăruit. In Tine-avem RĂSCUMPĂRAREA Din mână celui Răsvrătit.

— Slăvită noastră fericire — Tu. La Sânul Tău ne-am alipit. . ^ SLĂVITĂ NOASTRĂ VEŞNICIE..36 Chemăm cu dor o Zi.. Pe veci Ai Tăi . .. pe gândire. atât. Căci Ţie. r Ai Tăi pe veci .. singur Tu. avea-vei drept. din care Vom fi ai Tăi. Slăvită noastră veşnicie — — Mântuitorule iubit — înlăcrimaţi de bucurie. . . şi noi Isuse Pe veci de veci suntem ai Tăi Şi cu priviri spre Ceruri duse Umblăm pe-a lumii triste căi. Cu îngerii din cer ne-ai pus. Pe inima ce bate 'n piept. Al nostru eşti . şi-aici în lume De nimeni nu vrem să mai ştim. Din adâncimile de rele. . mult mai sus de stele. Cu Tine 'n lumi de slăvi ne-ai dus Şi-alături. De acum pe cuget. Căci inima din piept ne bate Atât de fericit . scumpul nostru Nume. . Cu tot ce-avem ne dăruim. Al nostru eşti! Cu plinătate Simţim la noi că-ai coborît.. ..

din grea robie. . . şi Sfântu-Ţi Nume Cu-atâta dor îl pomenim ! Şi-afar’ de Tine ’n astă lume De nimeni nu vrem să mai ştim. Din noaptea morţii ntâmpin Slăvitu-Ţi Răsărit . Al Harului slăvit. . Cu dulcea Ta căldură. ... Suitu-m-ai în slavă Din cele dedesupt ... Din lanţurile grele De pofte şi păcat. SOARE DULCE Isuse. In veci.Din nişte slugi. . Făcut-ai fii lui Dumnezeu . Soare al Iubiri — Un rob răscumpărat. De-atunci m'ai deslegat. Isuse . ISUSE.. Soare Dulce. de-acum. . Dorite Salvator. de bucurie Vom plânge stând la sânul Tău. . .. Ai Tăi suntem . Ţi-aduce mulţumire Cu cânt îalăcrimat. Trezitu-mi-ai în suflet Al altei Vieţi fior. Azi... Mai scos din întunerec Şi lanţul mi l-ai rupt. Tu Isuse.

In marea-Ţi de lumină Cu cât moi cufunda. aşa: Cu viata tot meu arsă De Dragostea din ea. Cu-atât mai mult. Un veşnic fericit MI-E SETE . Isuse. De-atâţia ani întruna Cu dor Te-am aşteptat. De cura ieşit-a Luna Şi până-a scăpătat. . . Atras de-a Ta chemare. Isuse. Şi m'a lăsat şi Luna Şi soirele. . .Fă orice vrei cu mine. Când soarele sărută Al zilei alb obraz. Spre cer voi tot sui Şi-un ceas măifeţ cu Tine Pe veci mă va uni. Doar glasu-Ţi mai ascult: Cu cât mai mult muri-voiu Cânta-Ţi-voi tot mai mult . . . Că dintr'un rob nemernic Căzut şi 'nlăntuit Făcutu-m’ai. Te chem cu ochii umezi Şi sufletu 'n extaz . Plângând îţi voi cânta.

Din ce adânci ’nălţimi de Rai. încât Nici ochii ce ne rid prin lacrimi Nici graiul nu pot spune cât . De-avem cu-atât mai multă pace Cu cât purtăm mai multe cruci? . . . LUMINA VEŞNICIEI NOASTRE Lumina veşniciei noastre. De poate ’ncape-atâta slavă •In nişte bulgări de noroi? Cu ce măsură minunată In inimi ne-ai putut turna Atât belşug de fericire Cât noi nici n’am putut visa? Din ce necunoscute Ceruri. Atâtea mii de Haruri noui Şi binecuvântări ne dai? Prin ce putere neştiută Tu noui şi noui puteri neaduci. De mări de slăvi înconjurat. Iubitul meu Iubit . . . fii binecuvântat! Ne-ai copleşit întregul suflet Cu-atât belşug de cer. Din ce Lumină orbitoare Ai smuls lumina pusă ’n noi. Iubitul sufletului nostru. Isus.Azi Te doresc atâta Cât nu Te-am mai dorit: Mi-e sete de Iubire.

Stăpân pe veci m’ai hărăz't. Ci pentrucă nu*Ţi pot mai mult . . pe-o Fericire Şi pentru-un veac aşa măreţ. Azi când osânda mi-o ascult. . Slava slavei mele. Nimica nu-i prea mult în lume Şi nu-i prea mare nici un preţ. Aş da o mie de vieţi. Isvor ascuns în Dumnezeu! Atât noian de fericire Gătit-ai sufletului meu • . Dar nu le am! . & SLAVA SLAVEI MELE Isuse. Şi plâng. Isuse Doamne. . Isuse-ai coborît. Ca 'n schimbu-acelei fericite împărăţii să-Ţi dăruiesc. . . . Isuse. Şi-i prea puţin . . Cât nu pot spune a noastre lacrămi. De-atâta sfântă măreţie Ce ’n noi. Atâta-Ţi mulţumim. Atâtor înălţimi de slavă. Dar n’am decît o viaţă. Şi-un singur suflu pământesc. . Doamne. De-aştept cu ochii plini de lacrimi Al veşaiciei răsărit. — Nu pentrucă-Ţi jertfesc o vieată. . pentru-această moştenire Şi viitor aşa măreţ.. O. atât! . Dacă-aş avea. . .

. o să-i iei. Pentru iubirea Ta. Cu Vieaţa Ta. Pentru-al Tău har nemărginit. Isus iubit. Pe Tine cel de slavă vrednic: N. In totul. In Vieaţa Ta nevinovată. O.PE TINE Pe Ţine. Vrem ca purtând a Ta ocară. . In Cer. Să Te slăvim. cel pe drept iubit. Când Tu veni-vei. Pentru atât cât ne-ai dat nouă. fii slăvit! Vrem să ne-asemănăm cu Tine. Vrem să-Ţi urmăm. .oi Te slăvim. Topeşte toată vieaţa mea. Să mă cufund cu totu-aş vrea Şi Faţa Ta desăvârşită Să strălucească 'n faţa mea. la Nunta Ta măreaţă. Ca să se-asamene. Noi Te slăvim. Isuse dulce. O. Mire plin de slavă. Pe Tine. fii slăvit. fii slăvit! & IN CHIPUL TĂU . Căci numai pe acei ce-avea-vor Curată Fata Ta în ei. O. In chipul Tău. Isuse. Isuse.

Şi astfel, oriş'când slina-va Chemarea trâmbiţei cereşti, Să fiu gătit şi alb, Isuse, Atât de alb Cât Tu doreşti! & ' MAI SUS . „ . Mai sus, Isus .... Pe căi de raze Ne du cu Tine 'n veci să fim, Să umplem cu cântări de slavă Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Cu Ţara Slavei In totul să ne contopim, Să'mpodobim cu-a noastre inimi Măreţul Tău Ierusalim. Mai sus, Isus .... Azi sfânta-Ţi Faţă Doar prin credinţă o privim. Acolo Te-om vedea în totul Ierusalim, Ierusalim! * FERICIT APOSTOL . . . Fericit apostol al Iubirii Care 'n seara Cinei ţi-ai culcat Capul greu de drag şi duioşie Pe Sânul cel mai alb şi minunat.

Oare ce ai pututăsimţi atuncea Că apoi tu cât ai mai trăit, Numai spre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit! In străfundurile vieţii tale, Oare ce isvor s'a deşteptat, Că de-atunci, de mii de ani, tot curge Şi nici pân’astăzi încă n’a secat? Ce foc tainic oare-a fost acela, Care inima atunci ti*a 'ncins, Că de-atunci de mii de ani, tot arde Şi astăzi este parcă mai aprins? Ce poveri ai dus de-atunci în suflet, De ti-au fost de-apururi ochii grei, De-ai purtat at^ta strălucire, Atâta dor şi dragoste în ei? . . . Azi iubit apostol, când şi 'n mine Inima e numai dor şi jar, Când întregul suflet mi-se scaldă In mări de fericire şi de har, Stând culcat pe-acelaş Sân ca tine Dus mă simt pe-al Cerurilor prag, Şi mi-s ochii plini de strălucire Şi grei de atâta dragoste şi drag, Astăzi, sfânt apostol al Iubirii, Te 'nteleg dece pân' la sfârşit Numai despre dor şi fericire Şi numai despre Dragoste-ai vorbit . . .

O, Isuse dulce, dulcele meu Domn, Ziua treaz şi noaptea, suspinând în somn' f Sufletul meu cheamă chipul Tău cel blând- Ziua treaz, Isuse, noaptea suspinând. f, Fermecat de dorul dulcelui Tău chip Pe-a chemării drumuri, sufletu-mi risip * Şi în stropi de lacrămi inima mi-o ard Să-Ţi aduc mireasma mirului de nard. Pe-al Tău drum, în calea pasului curat, Crinii cei mai albi şi scumpi i-am presărat i--Şi de-atâţia ani de seri şi dimineţi Te aştept . . . aştept. . . şi nu Te mai areti! O, Doritul meu, o Mire Minunat, .Nu-i de-ajuns suspinul cât am suspinat? * Nu ajunge oare plânsul cât am plâns, , De nu-mi stâmperi încă dorul cel nestâns ? ♦ Nu-s destul de-aprinse-a dragostei dorinţi, .Oare nu-s destule lacrime fierbinţi. * Oare nu-i de-ajuns de arsă inima, De mai poţi să întârzii şi mai poţi tăcea ? Nu-s de-ajuns de. albi ^Sufletului crini, . Ori acei ce-aşteaptăratâţia-s de puţini, * Că a lor chemări şi lacrimi nu ajung, . De Ţi-e drumul parcă zi de zi mai lung? O, Isuse drag, o1 Mire Minunat, Dorul meu Te cheamă ziua ne 'ncetat; Sufletul meu ars Te cheamă noaptea 'n somn- O ascultă1, vino, dulcele meu Domn.

Teaşteaptă neatinse. Sunt mesele ’ncărdate de traiul mulţumit. O vino şi adu-ne întregul Raiu de Soare. La noi insă şi astăzi e tot ajunul încă. Răstii şi 'n casa noastră a Praznicului zori’ E lung. Ajunul aşteptării slăvitei Sărbători Ce va aduce-atuncea când noaptea-i mai adâncă Măreaţa arătare a Zilei-FărătNori. Deşi tot cald şi bine e şi la noi îrf casă... de zeci de veacuri. Şi-am aşternut în calea-Ţi nu paie ca odată. . Isuse. . Umplut-am de podoabe a sufletului casă. de zâmbet pot fi pline. De-aceia a lor case.. întreaga încăpere cu grije-^h primenit. Şi cele mai alese din daruri stau pe masă. Ei pot să cânte astăzi. Căci Sărbătoarea noastră: TU.. Ci candida 'ncăpere a inimilor noui. Deşi în geam lumina aproape s'a topit. Ei ţin o sărbătoare ce an de an le vine. încă n'ai sosit. De-aceia noi gătit-am nu ieslea de poiată. — „Crăciunul" a sosit.ISUSE. .. AZI E PRAZNIC : Isuse. ajunul de-aşteptare. la ei e „Moş Crăciun"... Cu-o haină mai aleasă. azi e Prasnic aici în lumea noastră. Şiaprinsă e lumina la fiece fereastră E praznic azi. >E vremea arătării doritei Sărbători . o Mire Preaiubit. Ci albfele petale a crinilor din noi. cu-o zi de trai mai bun. Pe noi ţot aşteptarea şi astăzi ne apasă.

. De arde 'n dorurile mele Atâta patimă şi foc? De-am străbătut atâtea vremuri Şi drumuri fărâ de popas.. • Şi m'ai lăsat să-mi ard vieaţa In jarul singurului gând: ’ Să trec doritele-Ţi hotare.DORITĂ PATRIE-A IUBIRII Dorită Patrie-a Iubirii. De nu-mi mai aflu n lume loc. dragul Tău hotar . Mai curând. . Acolo 'n Tine le-ai luat. Grădina crinilor de nea. C'un ceas. Zadarnic amăgirea Lumii ■ Cu-al ei miraj îmi dă ocol. Cu ce suspinuri şi ce lacrimi Şi doruri te-am putut căuta! Ce haruri mi-ai turnat in suflet. . Tu.' Cu-o clipă. dulce Patrie-a Iubirii. 0 lasă-mă să-Ţi trec odată Doritul. Căci inima-mi şi tinereţea Şi tot avântul minunat. Azi paşii mei mai poartă numai Un trup îmbătrânit‘şi gol. Ţinut de-argint şi de cleştar. . . Mi-i dor de tot ce am Acolo. De vraja păcii şi luminii Şi fericirii tale-atras !.

După Ţara de Lumină După Mirele Isus. Trezitu-ne-ai în inimi coarda Acelor harice simţiri Ce-aduc într’un pahar de suflet Oceanu 'ntregii Fericiri. Pe totdeauna Cu Isus. binecuvântata împărtăşire cu Isus! Ai ridicat a noastre inimi Pe culmi cu-atâtea slăvi şi har De ne-a cutremurat extazul Luminii fără de hotar. sfântă şi măreaţă Taină. minunată Taină.. Azi mistui sufletele noastre Cu-al dragostei din Tine jar. Ce 'n sufletele noastre-ai pus Slăvită.MĂREAŢĂ MINUNATĂ TAINĂ Măreaţă.Sus. Desăvârşeşte 'n noi ce-ai pus Şi contopeşte-ne In totul. * O. *' INIMA-MI MEREU SUSPINĂ Inima-mi mereu suspină > După Ţara cea de. . Ai sfărâmat întunecarea Cu lutul ce ne*a zăvorit Şi-atâtea străluciri şi-atâtea Zări noui în noi ai isvorît.... De clocoteşte 'n noi să rumpă Al firii şubred stăvilar.

De-aud un cânt — şi cântul Din dragoste e smult — Că-i glasul Tău îmi pare Şi-ascult. Ţara mea. Ţara Mirelui meu drag. (Prelucrare) & DE VĂD. mi-i dor de-acasa De Căminul minunat.. Să-Ţi văd faţa de smarald Şi-al meu suflet în oceanul Fericirii să mi1 scald.. şi tot ascult. Fă-mă-o clipă mai de-vreme. Cântecele Tale scumpe. Fă-mă să Te văd mai iute Şi să trec doritu-Ţi prag. De văd o floare-mi pare Că Faţa-Ţi am văzut Şi’n dorul Tău cu sete Strâng floarea şi-o sărut. Sus. Ţara mângâierii mele. Unde sfinţii stau la masă Şi-al meu Mire e 'mpărat. mi-i dor. ..Ah. acolo-i Ţara Păcii. Ţara dulcei fericiri. le-ascult răpit Şi de Tine-atât cât astăzi Nici-odată n'am dorit. Ţara dorurilor mele. Ţara veşnicei Iubiri.

Socotind ca un gunoi Orice slavă ce-o dă lumea. Să Te fure dela noi.. fă să ne schimbe După chipul Tău slăvit.. . MIRELE IUBIRII NOASTRE. . Să-Ţi cântăm o veşnicie Cu oştirile Cereşti. . Dorul nostru fericit. Fă-ne Tu mereu să ţinem Omul vechiu răstignit.. îmi pare că mă ’nvălui Cu braţul Tău uşor Şi-aştept mereu şi’n laturi Cu-atâta dor privesc: — Dece nu vine oare? El ştie că-L iubesc ..De simt o adiere De dulce vântişor. Te vom privi de-apururi. 0. Duhul Sfânt. Te privesc mereu . Când vom fi asemeni Ţie Şi Te vom vedea cum Eşti. Mirele Iubirii noastre.şi ochii Nu mi-i satur de privit.

A Slavei şi-a Harului măreţ. Vei da Miresei Tale belşug de străluciri Şi Ea purta-va veşnic veşmîntul fără pată Cu dragostea-Ţi şi dorul din glas şi din priviri. din slava Ta curată. Şi vei vedea atuncea ce inima-Ţi doreşte: Copt rodul Jertfei Tale şi-al Sângelui Tău rod. Cum nu te fărâmă oare Greaua ei povară. . măreţia supremei Frumuseţi. Cum veşnic Te urmează. Tu. . Când vom putea pătrunde în Taina negândită A Dragostei. La sfintele-Ţi picioare punând. # jSuiBJ)E LUT/ Cuib de lut. umplut cu-atâta Dragoste de slavă. privi-vom veşnic pe Faţa Ta iubită De Mire. Mai alb ca neaua slavei — Un drag. Mire-al Frumuseţii. Vrăjiţi. De nu arzi şi ţnu te mistui. ca soarele 'n amiaz. inimă bolnavă! Cum nu te-a topit văpaia Câtă te'nconjoară. slăvi*Te-vom. Isuse. Cum mai poţi să porţi în tine greaua ei povară? .IN ZIUA FĂRĂ NOAPTE In ziua-fără-Noapte. cum veşnic Te slăveşte. Inimă bolnavă. Şi scump Norod . în mut extaz. Ce putere te mai ţine. Cununile de slavă ce haru-Ţi ni-le puse Pe fruntea strălucită.

. Inimă bolnavă. Noi Te iubim ne-âsemuit — Tu şi mai mult.Te-ard de-atâţia ani în taină Dorurile — lavă — Oare cum nu eşti cenuşă. Să te-arunc acolo unde-i Dragostea vâltoare? — Unde mistuie şi arde dragostea vâltoare. Isus iubit. Cuib de lut umplut cu Soare. inimă bolnavă. iubit Isus. Inimă bolnavă. Scrum şi spuză să te facă dulcea lor văpaie Ca să nu-mi mai arzi vieaţa Numa’n dor de slavă. iubit Isus. Cum nu te-ai făcut cenuşă. Noi Te-aşteptăm cu gândul Sus — Tu şi mai mult. Unde-a dorurilor pară Arde vâlvătaie. inimă bolnavă? Cuib de foc ce-mi arzi vieată. Cum nu pot eu oare. Noi Te dorim cu dor nespus — Tu şi mai mult. Se te facă scrum odată Dulcea lor văpaie. Lut îndrăgostit de soare.

Apărător de nu miai sta. Că-al nostru lut e mărginit. Ce-aş face-ăici în noaptea asta Atât de adâncă şi de grea. Dacă lumina Feţii Tale Pe cale-mi n'ar mai lumina? Ce-aş face n stepa asta arsă De focul secetei pustii. Isuse drag! # J VIEAŢA VipjI MELE Isuse. noi avem un prag. Tu dacă nu riii le-ai lega? Ce-aş face-aici în golu-acestei Pustietăţi şi 'ndepărtări. Tu însă nai. Dar Tu iubeşti neţărmurit.52 Şi-ori cât de mult noi T-am iubi — Iubirea Ta mai mare-ar fi. Răcoarea ApeLJ^ale -Vit? Ce-aş face n colţii-atâtor fiare. De nu mi-ai da înviorare. Ce mare har mi-ai dăruit In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. — Cu-atâtea" sângerînde rane. In toate. Vieaţa vieţii mele. .

Jalea arde. Glas hain te prigoneşte Şi mereu te-alungă. dorul creşte. Arzi de sete ’n gol de stepe. Inoptarea morţii ’ncepe aripa să-ţi taie. Atâta har mi-ai dăruit . Nicio creangă verde. Pieptu-i vâlvătaie Şi noptarea grea începe Aripa să-ţi taie. calea-i tot mai lungă. Isuse. *> Diţpi Pmim 56. Iar din urmă dorul creşte Calea-i tot mai lungă. Mistuit de dor străbaţi Ţări îndepărtate : Arse şi pustii şi moarte ţări îndepărtate. Nicăeri nu-i nicio frunză. PORUMBEL STRĂIN*) „Porumbel Din stejarii depărtaţi"— Fără soţ şi frate. . . .De mai lipsi de mângâierea Cereştei Tale 'nviorări? In clipa când de bietu-mi suflet Tu Te-ai lăsat să fii găsit. Vieata vieţii mele.

Eu am iertare Şi odihnă i pace am cu Dumnezeu? Cum pot să-Ţi mulţumesc că astăzi Eu ştiu că ’n Tine sunt iertat. Către Ţara unde nu e Dor şi depărtare. . Cât de mare-i şi fierbinte dorul ce te pierde. mulţumesc eu oare Că azi. CUM OARE? Cum pot să-Ţi . .Niciun suflet să pâtrunză Dorul cât te pierde. Mâna albă rănile să-ţi lege? Cazi • . Unde te aşteaptă 'n cale Veci de slăvi senine: Ţara dorurilor tale. Unde-i albul suflet oare Care te 'nţelege. Unde nu e despărţire. # . porumbel străine . Zâmbet alb. Mântuitorul meu. . Unde-i Mâna iubitoare Rănile să-ţi lege Mâna moale. • dar sufletul tău suie. spre soare. Porumbel străine. dor şi depărtare. Dorul dorurilor tale.

Isuse. Te-a$tept.Că dîntr'un suflet plin de tină Sunt astăzi alb şi nepătat? Cum pot să-Ţi mulţumesc că golul Din suflet Tu mi-l-ai umplut Cu-atâta slavă şi lumină Cît nici în Ceruri n'a 'ncăput? Cum pot să-Ţi mulţumesc că 'n trista Şi-amara-mi vieaţă-ai revărsat Atâta har şi fericire Cum niciodată n'am visat? t. din lumea morţii Te chem cu-atâta dor să vii. Cu 'nfiorat şi lung suspin. De-aici de jos. In pacea Miezului de Noapte. . Nici cântec. * O. Nici lacrimă pe lume nu-i Să-Ţi spun măcar a miia parte Din CAT. Când slava care mă aşteaptă Nici a privi-o nu 'ndrăsnesc? Cum oare? Când nici glas. Şi CUM. Mire-al vieţii mele. U Cum pot să-Ţi mulţumesc. Aş vrea să-Ţi spui? . . Cum oare pot să-Ţi mulţumesc. MIRE SCUMP Isuse. Din veşnicii pe veşnicii.

56 Te chem cu dor Pe nume: Iubitul meu. Cu candela iubirii-aprinsă. de-ai veni! Iar seara când lumina fuge Spre depărtări de lumi pustii.. Coboar’ o clipă mai de-vreme. De atâta timp Te-aştept în prag. ISUSE? Mire-al veşniciei mele Ce'n extaz. vino. Eu stau privind cu dor spre Tine. Isus iubit.. Te-aştept cu dor. Mire drag. Luceafărul vieţii mele. Mi-e dor! 0. 0. Mire drag! * CÂND. Te-aştept să vii. vin: In revărsat de zori. Oare. 0. când afla-mi-voi stâmpăr Dorului cemi arde 'n dor? . Isuse. In Miez de Zi când toţi aleargă A lumii treburi spre-a 'mplini. In dorul aşteptării Tale Te chem Şi plâng. când cerul Lumină prinde 'n răsărit. plângând Teador.

Vom fi numai Tu şi eu? Când? Căci zilele.. Voiu putea 'n sfârşit ca poala. Trec aşa de cătinel Şi-acest lut mă leagă parcă In cătuşe de oţel? . Când. ca anii. Neştiind de nimeni altul. Măcar poala Să-Ţi cuprind? Când putea-Ţi-voi numai Ţie Spune multul meu amar Care-mi arde Şi-mi topeşte Inima ’ngropată ’n jar?. Când afla-şi-va lângă Tine Aşteptatul ei alin? Aceşti ochi ce 'n focu-atâtor Mii de lacrimi s'au topit.. uitând de toată slava Raiului de haruri greu. Când se vor scălda 'n lumina Slavei Chipului Dorit? Când.Când pe sânul Tău cel dulce Fruntea-mi grea de străluciri Voi putea s’o culc în pacea Dulcii Tale fericiri? Inima-mi ce-a ars atâta De-al iubirii dulce chin. cu-aceste două braţe Ce de*o vieaţă să întind.

. Isuse. Anii-s lungi cât nişte veacuri Şi mi-e dor. Că n'am aripe să sbor. o Mire drag. MI-E DOR.. Mi-e dor.58 Când. .

LA NUNTA NOASTRĂ 1944 - .

De Sori De Stele Şi de Luni Topi-Va salbe şi cununi: Fodoabe de mireasă. Din drumul Ei.LA NUNTA NOASTRĂ La nunta noastră. în Nesfârşit. Va clocoti în isbucntri De slavă Veşnicia. Va fi o bucurie Cum nu s'a pomenit cuvânt Nici sus. Adânci şi tainice Zidiri In haru-acelei Fericiri Striga-şi-vor bucuria. atunci. Intreaga-Alcătuire 0 zi. Măreţe. Din înălţimi şi din Genuni. Din munţi.. Din mii de Raze. Mire Sfânt. De Minuni. Din văi . cu mii de mii Ţi-or auzi chemarea.. so fi oprit Şi Lumi ce nu sau mai zărit In Ceasu-acela fericit S’o 'mbrăţişa 'n iubire.. O Mână preafrumoasă.. necuprinse Firi. Cum din vecii n'a fost nicicând Şi nici n'o să mai fie. în Cer Nici pe pământ. Când sfinţii Tăi.

Şi din pustii In alb veşmânt de stele vii Pe-a Cerului de-argint câmpii îşi vor opri ninsoarea. In haru-acelei Sărbători Vor pune-a Dragostei comori Pe frunţi de scumpi biruitori: Cunună de topaze.. Şi miile de mii de sori. Isuse.. . Şi cel mai dulce Mire . ISUSE. Nici Harul. Pe calea lumii rătăceam. . Când purtat de patimi. Cel mai dorit. De îngeri Şi de Raze. . .. Nici Frumuseţea-Ţi Nu ştiam. Şi va urma. . CÂND .. Când nici Iubirea Ta. Isus iubit. Mi-au spus-omulţi In multe feluri. Nespusa strălucire A Nunţii fără de sfârşit 'Unui norod preafericit Cu cel mai scump.

. Făr' de 'nceput şi de sfârşit. — Rabdă totul. . t Când mă scald în harul Şi n Slava care mi-ai adus. ce suferi multa Spinilor rănire. dar păstrează-ţi alba ta sfinţire. .Cât eşti de Bun şi plin de har. cât Tine 'n lume Nu-i vrednic a mat fi iubit. Că eşti Izvor de nesecate Şi neştiute 'nviorări . Isuse. Alba Ta sfinţire. Că Fericirea Ta Şi Pacea Şi Frumuseţea N'au hotar. Dar astăzi. Nici a tniia parte Din cât văd eu. pe veşnicie. De tot ce 'n Tine aş afla Când inima.. Că Frumuseţea Ta întrece A 'nchipuirii 'nalte Zări. ‘Crin iubit. întreagă. Ei nu mi-au spus! * CRIN IUBIT. Isuse. Să-ti păstrezi neprihănită. Că nimensa. . . Ţie Ţi-aş preda. Că-a Ta Iubire-i fără margini. Mi-au spus aţâţi Şi-atât.

. veghează: mulţi se luptă candela să-ţi stingă. Să-ţi răpească şi să-ţi rupă Scumpa ta cunună. In faţa sufletului meu Când Faţa Ta răsare. . Mii de mâini întunecate împrejur se-adună. Faţa Lui dorită. jjuţin şi-or trece Toate 'ntr'o clipită Şial Tău Mire-o să-Şi arate Faţa Lui dorită: Faţa dulce. . — Tu te luptă şi-ti păzeşte haina ta cea sfântă.Duhurile fărdelegii. Şi-atunci. Faţa scumpă. Prin mii de chinuri. Adâncul vieţii mele 'ntregi De dragul Tău tresare. Desfrânatul duh al lumii Caută să te-atingă Vălul alb să ţi-1 distrame. Albă şi curată . Candela să-ţi stingă— Ah. IN FAŢA SUFLETULUI MEU. Veşnicia ’ntreagă Iţi va fi răsplată C'ai răbdat mereu — şi'n totul Te-ai păstrat curată Pentru El. Doar puţin. veghează să nu-ţi rupă scumpa ta cunună. — O. Toate se frământă Să 'ntineze cu-a lor gânduri Haina Ta cea sfântă.

Şi cu al Tău dulce farmec. . Cum nu pot să-Ţi mai aflu seamăn In tot ce'n lume-i mai d« preţ! 0. e-un frumos. ciripind de-atâta drag. In calea Ta.. E-un dulce farmec In taina mugurului crud . Ai viei Tale struguri dulci Cu mâna Ta'i culege. Ce frumuseţi.. Cu mii de lacrime de drag Pe perne presărate.Din suflet a' Iublrii-mii De rândunele sboară Şi. Cât farmec ai. Fnnţa-Ţi înconjoară.. Tu Mire eşti şi Rege.... Sădit-a crinii cei mai albi Iubirea ce Te cere. pe care vii Spre-a inimii 'ncăpere. . * CÂT FARMEC AI! . Adâncul vieţii mele ’ntregi De dragul Tău tresare. Te odihneşte ’n patul alb Al dragostei curate. Alesul dragostelor mele. Acolo 'n odăiţa ei. Tu Mă umple tot mai tare.

Când şoapta dragostei de vieaţă !h pieptu-i Gângurind i-aud Şi-i altul.. In tot ce e frumos. . Al Tău" Nume nu-i „Mesia" Nici „Isus" Nici «Domn Ceresc" Nici un altul — orişicare Ar fi 'n graiul omenesc. Dar. pe când Cerul Şi pământul Şi Frumuseţea 'n orice fel Au toate Numai câte-un farmec Şi. Tu. In tot. ce 'ntrun lemn Trezeşte sfânta 'nfiorare Ce naştea-1 Frumuseţii semn . dorul dorurilor mele. al iubirii mele Foc. pururea rămân cu el. Tu.... al vieţii mele Mire. e Un farmec minunat şi sfânt. Ceva ce inima Ţi ’nalţă Şi-aduce Cerul pe pământ. Le ai pe toate la un loc: & AL TĂU NUME. / Minunat şi tainic In raza caldă. Tu.

De Har. Sau cu mintea ce-aş avea. De Rai. cu graiul. Bănuieşte.. Numai inima. & CINE-AR ŞTI? Cine-ar şti simţi fiorul Dulce.Eu Ţi-am dat un nume. N'am ştiut cum Te numi. In clipe De extaz. Eu. cuvinte Ca să poată-aşa fi spus. doar Frumsetea Numelui pe care-L ai. Intr’un fel în care nu-s.. Al Tău nume-i însă altfel. Cu condeiul. numai Ca să pot cumva vorbi Despre Tine care Altfel. Fericit. Ceresc. Ce pe-un mugur şi pe*o rază Intr'o floare-i contopesc? . Al Tău Nume a-1 cuprinde Niciodată noi putea. Poate nici în cer.

Isuse 'mbrăţişarea Noastră. S'asculţi acolo viersul Ce n'a putut fi scris. In care niciodată Şi nimmi n'a pătruns. Să vezi acolo strânse A dragostei comori.Cine-ar şti-auzi pe lume Şoaptele de drag ce-şi spun Albul fluture Şi-o floare Când în soare Se cunun? Cine-or şti trăi frumuseţea Din fioru-acel divin Când sărută-un bob de rouă Faţa albă a unui crin? O. dar cine-ar şti că 'n taina Dulce-a contopirii lor E. Aş vrea. De mistuie vieaţa In care zace 'nchis. A amânduror? * IN TAINICELE-ADÂNCURI In tainicele-adâncuri Din sufletu-mi ascuns. Isuse dulce. . Tu singur să cobori.

Şi-ascultă Şi priveşte Cât drag îţi poartă ea — Eu pot cânta Şi plânge. Dar nu pot spune-aşa. VINO. Vino Pe câmp s’alergăm! O. tot mai sus..Şi-acolo. Coboară cu seninul Duioaselor priviri. Spre Ţara în care Iubirea mi-ai dus.. Singur Tu. ia-mă de mână Şi hai să sburăm!. & IUBITULE. Iubitule. In alba încăpere A candidei iubiri. Mă ’nalţă Cu Tine In sus. pătrunzi. E-atâta Lumină Pe unde plutesc: Isuse.. Isuse. In locul cel mai gingaş Al tainelor afunzi. Ce mult Te iubesc I . Unde numai Tu..

îngeresc. De-atunci Te tot chem şi Te caut plângând. de mult. Mai aproape De Ţara de-Argint! La Sânul Tău dulce Mereu să m'alint! O. M'a răpit.Mai sus.* AL DRAGOSTEI CÂNTEC Al dragostei cântec nespus de frumos Odată. la Sânul Tău dulce-am plecat Truditul meu cap să-l alin .. adânc şi duios. Odată. Isus.. Deatunci Te iubesc. Fermecat. O. /Te iubesc. Simţit-am odată sărutul Tău blând.. Sublim. Să trec al Luminii Şi-al Slavei Hotar Şi lasă-mă Unde Voi şti c'am găsit Iubirea deplină Şi fără sfârşit. du-mă. m'a legat. du-mă Prin Ceruri de Har. mi-ai cântat Şi glasul Tău dulce.

Viata. Mai drag. fermecat. Eu Te chem Şi doresc Să-l ascult. Isuse. Mai frumos ? Cine-ar putea mai fi vreodată Aşa de-ales şi preţuit Ca Tine.. Şi dragostea mea. De Tine ’nsetez şi doresc. Din toţi Acel ce-i mai iubit? . Mai scump Şi mai duios. Lumina. De-atunci. însetat. & CE NUME? Ce nume-ar fi mai dulce oare. Te iubesc. Isuse. pe Tine Te vrea. demult. Şi astăzi suspin.Şi după odihna ce-atunci am aflat. Fericit. Te iubesc. Mire fără pată. * Fiinta-mi întreagă. dintre toate. Isus.. Cuvântul Tău dulce eu l*am auzit. Ca Numele Acela care E. odată.

. Ca fundul mării nepătruns? Să nu Te mai doresc. Tot mai aproape Te-aş vrea.Ce dragoste-ar mai fi ursită Pe veci să 'nlănţuie aşa? — Mai e mireasă fericită Atâta oare Cât a Ta? & DIN CE IŢI DAU . . Din ce mă mistui de dorinţă Aş vrea Mai mult Să Te doresc. Din ce îţi dau iubirea 'ntreagă. simt cu Tine Caş vrea s'alerg din loc în loc. Din ce Te cânt. . Din ce Te caut.. la Sân să mă cuprinzi.. Când oare voi fi plin de Tine. Să simt codată mi-eşti de-juns!. Aş vrea Mai mult Să Te iubesc. Aş pune 'n cântec Mai multă patimă şi focDin ce Te chem. . Din ce mă arde*a Ta iubire Aş vrea Mai mult Să mă aprinzi. Isuse.

— Ce te 'ntreabă Ce-I răspunzi? Când se-apleacă. . — Cât ţi-e scump Şi ce'I eşti drag! . Când Te scaldă-alor lumine./ Ce-I şopteşti? Ah. I mult decând e noapte şi lumea-i bântuită le mii de duhuri rele cu ’nşelătoare şoapte. Ce-I tot spui? Când a Cerului sclipire Scaldă ochii Tăi afunzi. Spre tine Şi tu 'n ochii Lui priveşti. In adânca 'mbrăţişarş. — Ce-Ţi şopteşte. .SUFLET FERICIT Suflet fericit. — Ce-ţi tot spune. Tu care Stai culcat pe Sânul Lui. îi-e dor de Dimineaţa în Slavă răsărită . Intr'o dulce contopire. ce desmierdări ti-aduce Raiul Fericirii 'n prag! Ce alint Ce vieată dulce. . Drag. . .

> r-J. Departe-s oare zorii seninei Dimineţi? Se fierb în jur talazuri. Mai este oare mult? Plâng inimi sfâşiitede lunga despărţire.Atât de grea ni-e starea. zorii nu răsar? Mai este mult din noaptea aceasta 'ntunecoasă. Străjere.— Străjeriile. ' Când inimile-aşteaptă şi ’n suflete e jar. cum na fost niciodată' . cât mai este. Străjere.. Ah.. — Străjerule. Trântiţi sub greutatea ce inima le-a smult: Ni-e toată aşteptarea la glasul veştii tale .. Străjere. Când mistuie durerea şi plânsul copleşeşte . — Străjerule. f rtf* . Le-au ars atâtea doruri şi-au suferit atât Şiaşteaptă 'ndurerate o clipă de iubire • . • — Stăjerule. O. Străjere. .. Străjere. — Străjerule. cât ? & | E-atât de grea vegherea când noaptea se lungeşte. Mai este mult din noapte? Aţâţi din cei ce-aşteaptă sunt copleşiţi de jale. Nu-i ceasul cel r _ __ . e marea furtunoasă •.

Vin valuri mari şi grele cum n’am mai Înt3flnit,~'s Simţim ca noastre inimi curând n'o să mai poafţ.;, Ah, sună Răsăritul, Străjerule iubit 1

I;' )i obezi şi stăvili de ţărnă şi de fier Sărbătoarea dorită-a Biruinţii aşteptată Isuse, Ştiu că 'n vieaţa asta Odată, va veni o zi In care lungile suspinuri Şi frământări se vor sfârşi. Că 'n ziua-ceia, umbra morţiv Va duce ‘nfioratul lut _ In recea ţărnii 'mbrăţlşare 1* '"~ Din care 'ntâi a fost făcut, Că totce-aici a fost: vieaţa, Mişcare, Lume, Simţământ, Le ’ngroapă 'n ultima durere întâiul bulgăr de pământ Dar, o, Cu toate-acestea, Doamne, Această Zi, o chem de mult, Din lunga 'ncătuşare-a Firii Şi-a Lutului Să simt că's smult, din Cer . . . După Isaia 1.

'I ISUSE, ŞTIU... &

76 Că sbor, cu albe-aripi de soare Mai sus, Mai sus, De Cer mai sus, S’ajung în Ţările Luminii Ce curg din Chipul Tău, Isus, Trecând de porţile aceastea Ce 'n partea asta sunt de fier , Să ies de ceialaltă parte De aur, De smarald, De Cer . . . Cu ce cântări de bucurie, Isuse-atunci, Te voiu slăvi, Scăpat din cea mai neagră noapte, La cea mai strălucită Zi . • • El vine iar, El vine iar! — Copii ai Lui ce-L aşteptaţi, Cântaţi! Nu plângeţi, 0, cântaţi ! Sfârşeşte-al Vostru lung calvar: El vine iar; El vine iar, * El vine iar! . • . 0, suflet drag, ce-aştepţi mereu Cu-acelaş dor ceaştept şi eu, Curând s'o stinge-al nostru jar: El vine iar!

El vine iar. Vieată. suflet scump. Mire Dulce. O. El vine iar! Isuse. . Isuse.. Dar nu-i departe-al ei hotar: El vine iar. In chipul Tău senin. El vine iar! .. In Tine. vino iar! DIN PLIN In Jertfa Ta. . nimic nu vrem Decât atât: să Te vedem! Adu al nuntii noastre har —. Ţi-e greu. Fericire Şi Pace am. Mântuire Şi slavă am din plin. El vine iar! .El vine iar.0. o ştiu. ah. Parcă-L aud cu dor spunând: „Eu vin curând. Eu vin curând"! Şe ^farmă-al morţii stăvilar! El vine iar! El vine iar. din plin. Iertare. E lumea lung şiamar pustiu. In Harul Tău divin. .

. Iubite Isus. * 0. CREŞTE-MI IUBIREA . îmi umple cu Dorul pe care-L aştept Şi ochii Şi glasul Şi inima 'n piept. din plin. Credinţă am. prin Tine Al Cerurilor Crin. creşte-mi Iubirea. Flăcări. creşte Iubirea In inima mea. Iubirea Ta. Să ardă 'n mine.Prin Tine. . mereu Te-oi ruga.* 0. Isuse. Isuse iubit. ■■ Să fiu de-a Ei haruri deplin copleşit. 0 creşte-mi Iubirea. ¥ 0. In starea şi n locul în care m'ai pus. o. fă-mă Cu Tine pe deplin. Să-mi crească în suflet cu val după val. Nădejde Şi Dragoste din plin. Să port pretutidfcgi belşugu-I de har Şi-a Ei revărsare Să n'aibă hotar. fă-mă una. Ca râul Ce creşte De dă peste mal. 0. Isuse.

Iubirea Ta cu-atâta Şi-atâta har M’a copleşit. Flămând de iubire. Isuse. creşte-mi iubirea Cu focu-I sfinţit Şi chiar de m’ar arde să fiu mistuit.. Mi-a fost aşa de lungă vieata Şi mi-a părut aşa de grea. Isuse. Şi-am vrut atât Să scap de ea. Deşi doresc să vin. Când sunt atât de-aproâpe De Ţărmul drag şi aşteptat. Dar o. Şi-acum. creşte Iubirea In inima mea! MI-A FOST. Că am dorit atât. Că astăzi lungul drum de chinuri îmi pare scurt Şi fericit. — Cu Tine-aş mai trăi odat" ! .79 O. mereu Te-aş ruga: O..

. De nu po{i s'o priveşti. ' Mai rumen decât zorii Ce Tu îi desveleşti. * Ce drag îmi eşti. Când soţ pe lume n’ai? Când Stelele Sau Luna Sau Soarele de Mai. * Eşti mai frumos ca Cerul Ce Tu-1 împodobeşti. .CU CINE SĂ TE-ASEAMĂN? Cu cine să Te-aseamăn. Mai limpede ca Marea In care Te-oglindeşti. « Scump Mire. E fata Ta mai albă Ca neaua depe creşti. Sau arborii pădurii Sau florile din plai Şi tot ce mă atrage In lume Sau în Rai Nu poate-avea Frumsetea Pe care Tu o ai!.... Ce mult de drag îmi eşti! — Sunt ochii Tăi mai limpezi Ca bolţile cereşti.. Mai mare ca adâncul Pe care-1 stăpâneşti. Când soarele-o străluce. Mai paşnic ca 'năltimea Prin care Tu pluteşti.

Tu. Inelul Tău de aur In deget mi-ai schimbat.. Al miilor de îngeri Şi ceruri — lăudat.. Mai drag. Mai dulce ca Iubirea In care mă topeşti. Al Frumuseţii Luceafăr Minunat. * . Tu. Cu haina cea mai albă Pe veci m’ai îmbrăcat.81 Mai arzător ca Dorul Pe care mi-1 trezeşti. Când Tu. Al slavei nesfârşite Ales încununat. In braţe m'ai luat . Cu-a Tale 'ncălţăminte Piciorul mi-ai legat Şi ceru'n Sărbătoare In jur l-ai adunat. 0. Din toată-Alcătuirea Eşti Cel mai Minunat* Tu eşti Acela Care Din moarte m'ai scăpat Şi 'n Templul veşniciei Cu Tine m’ai luat. Mai scump ca vieata De mii de ori îmi eşti. _ O dulce Mire. al Puterii falnic Stăpân şi împărat.

O. Isuse. Ce nu mai poate 'ncape In coaja 'n care-a stat Că vieaţa nouă-1 umple Cu clocot şi cu foc Şi 'n strâmta-i încăpere El nu-şi mai află loc. . cu Tine Pe veci m'ai cununat . Isuse. Cu Tine. Cobori în încăperea Sărmanei mele vieţi. Cel fără margini Şi fără de hotar. Eu nu-mt mai aflu loc. Tot astfel când. CA MUGURUL Ca mugurul ferice De soare sărutat. .82 Şi ’n Ziua cea mai scumpă Din câte-au luminat. Când Tu. . Mă umpli Tu de har. Simt cum îmi arde lutul Puţemicul Tău Foc Şi că sub Cer. De-o copleşeşti cu-atâtea Si-atâtea Frumuseţi.

Ce de munţi de doruri poartă Muta-ţi rugăciune — Munţi de doruri şi de lacrămi. Sau dă-mi un trup din Ceruri Să pot să Ţi-o mai port . singurel pe lume.. Vine Dragul. ia-mi povara Ce-mi sfarmă slabul cort. s Dar priveşte 'n sus pe lunga Lacrămilor cale. . un Nume.. . muta-ţi rugăcium» Chemi de-atâţia ani de zile Cu-aşa drag. Dar şi azi eşti numai singur Singurel. Mirele-aşteptat de dorul dorurilor tale I Darul cel mai scump ce-atuncea Duce-i-vei 'nainte Va fi vieaţa arsă 'n jarul Dorului fierbinte — Vieaţa arsă ’n aşteptarea dorului fierbinte .Şi plâng: O. pe lume— Suflet mistuit de doruri. * Jk SUFLET MISTUIT Suflet mistuit de-aprinsul Dragostei tăciune. . Aşteptatul Dorurilor tale.

ars-am a’ ei legături şi punţi. . De părinţi Şi de copii. . Tu Şi inima şi vieaţa mi-le umpli şi le 'nchegi. să 'n frângă stăvilarul timpului încet şi greu — Peste miile de valuri.ISUS E-AL MEU! Am lăsat în urmă lumea Şi am ajuns pe-ai slavei munţi. Sunt bogat: Isus e-al meu! Tot ce poate să-mi dea lumea e cenuşe fără preţ. Singur Tu rămâi de-acuma dragostea-mi pe veşnicii — Şi când tot ce e — va trece ars. ca stinsul muc de seu. al veşniciei mele dulce şi puternic Far. Domnul meu — Azi am tot. Isuse Dulce. Să rămâi pe veci de acuma numai Singur Tu şi eu — Nu mai vreau nicio comoară. Isuse-al meu! Despărţit pe veci. Cheamă-mă. * Clocotesc în mine-atâtea doruri fără de hotar Plâng. azi am tot: Eşti Tu al meu! 0. Isuse-al meu! . Cu-a Iubirii flăcări. Nu doresc decât a Slavei Bogăţii şi Frumuseţi. De lume. Tu vei fi mereu acelaş Pururi drag. . Nu m’atrage decât dorul după Tine.

Isuse — când? — E-atât de greu! E mult decând ni-ai spus Iubite..? Isuse. E-atât de greu în lumea asta Orfani de Tine. Tine. Adă clipa. Ah. când veni-vei iară. — Curând Când oare-vei veni la mine? — E aşa de mult Isuse când? .. Când vom fi pe veci. 86 Tu Iubitul vieţii mele •" Şi-al iubirii mele 'ntregi. Numai Ochii Numai glasul Numai Sânul Tău Şi noi . . Că iară vei veni. . Mire-al meu. Cheamă-mă şi ia-mă 'n braţe şi mă ţine-aşa mereu Azi nu vreau nici Raiu ' Nici Ceruri. fericirii fără saţ. cu Tine^ Cununaţi) Să rămânem împreună veşniciile apoi.• * J A E-ATÂT DE GREU . Adă Ceasul. cu. Tu eşti Singur Tot ce vreu.

De-aceia 'n farmecu 'nserării Când cântă sufletumi vrăjit Privesc în sus Şi chem cu lacrimi Să vii Să vii —Isus iubit! . Ca astfel. Isuse Blând Şi-mi cântă 'n inimă Iubirea Chemarea singurului~gând: Să mă îmbrac în lucitoarea Lumină-a Veşnicei vieţi Şi să mă pierd pe veci în marea Nemaisfârşitei Tinereţi ..contopit cu Tine. De-apururi neşters. .CUTREMURAT Cutremurat ridic privirea Spre Fata Ta. Cântarea Ta nare In veci „ultim viers" . & IUBIREA TA. . E farmecu-acelaş. Să m’adâncesc nemăsurat In marea Dragostei Divine Căci după Ea am însetat . Iubirea Ta nare Un „ultim sărut". . Eu fără de capăt Ca fără 'nceput. .

— Din nesfârşita-Ţi bogăţie Atâtea daruri mi-ai adus. Isus. . Ci pururi mai plin e De drag şi de dor. CU-ATÂTA LARGĂ DĂRNICIE Cu-atâta largă dărnicie Tu mi-ai tot dat mereu.87 Alintul Tău n'are Un „ultim fior". Când n'or fi nici lacrimi Nici plâns Nici dureri. — Când n'or mai fi ceruri Şi n’o fi pământ. Mai dulce va fi. Când n’o fi nici lume Nici cine-o privi: — Iubirea. Când n'or fi nici stele Nici soare Nici Cer. In dragostea noastră Nu-i „ultim cuvânt". . . Iubirea-Ţi. Căci Dragostea-Ţi n'are Un „ultim sărut": E fără de capăt Ca fără 'nceput .

Un zid. Un stăvilar .. De îmi umplură Vieata veşnicei vieţi • . Ce dulce-mi sunăscumpu-Ţi Nume Când Ţi-1 vorbesc Şi Ţi-1 ascult.Şi mi-ai tot dat. . . Cât nu-i măsură Să le cunoască 'ntregul pret Şi mi-ai tot dat.. Ia-mi toate-aceste daruri!. . . • * CE DULCE-MI SUNĂ . Aş vrea mai mult. .. Din ce mai mult 1-aud. Şi tot mai mult. . . de lacrimi ud. luminos . Isuse. Iar azi un gând amar îmi vine: Aceste 'mbelşugări de har. Stau între mine şi ’ntre Tine Un gard. De nu-Ţi mai văd privirea blândă Nici glasul dulce nu-Ţi aud — Şi biata-mi inimă flămândă Te cheamă 'n dor. . îmi pare între-a Slavei stele Luceafăr unic. . la-le Isuse iarăş dintre noi.. — Să-Ţi văd doar slava Feţii Tale Să fim iar singuri Amândoi ..

. mai du}ce Crin — Pe Cerul fericirii noastre Tu singuţ. . . Când Tu eşti lângă mine Uit doruri. Când Tu eşti lângă mine. 4 CÂND TU . Soarele Divin . ţine Şi toate cătră Tine Isuse. mă atrag Când mâna-Ţi mă 'nconjoară Şi-aud doritu-Ţi glas. Isuae L-aş vrea mai mult Şi tot mai mult . . Uit suspine Uit tot ce mă mai. Fiorul Tău mi-alintă-auzul Cii-aşa iubire-i fermecat Ca dintr'o muzică cerească Acordul cel meu minunat ■.. Mirele meu drag. Cu cât mai mult îl spun.Şi ’n Ceru ‘ntreg — Mărgăritarul Cel mai de preţ Şi mai frumos In scumpa Raiului grădină Tu cel mai alb. 0. . . . Cât farmec poartă scumpu-Ţi Nume Că de-1 vorbesc Ori de-1 ascult.

. dumă-acum în Ţara In care mi-e Comoara Şi 'n care Primăvara Iubirea şi Cântarea Sunt fără delhotar .\ Când mâna-Ţi mă nconjoara Uit jalea ce doboară Şi-amaru 'ntreg îmi sboară — Iubirea-mi Te mpresoară Şi 'n voia Ta mă las.. sfânt locaş. te voiu vedea. . l IERUSALIME! Ierusalime. Pe marea cristalină? . O. . . Cânt Tu eşti lângă mine Prin lumi de haruri pline Te 'nalţi mereu cu mine De-adorm pe Sân la Tine Nespus de fericit . cum va fi în tine? —Când lungul dor ce-aici l-am plâns . Oare când. Să cânt şi eu iubirea ta. ' Când oare n tine voi întră. . Când Tu eşti lângă mine Ah. Ah. Ierusalime. cât sunt fericit! . — Tot sufletu-mi suspină: Când. du-mă-acum în Ţara De dragoste şi har O. loc iubit.

O. Ia-mă . Iubit Isus. Mire-al miilor de haruri. Isus. Isuse. vino. . Te cheamă. Vino. . Iubirea mea.. MIRE! O. Şi sărac: Dă-mi alba Ta neprihănire Cu frumusetea-i să mă 'mbrac. Cu drag. . De-a lumii trecătoare-avuturi. Dă-mi fericirea care ’ntrece A lumii-acestei' fericiri . Te rog vieata să mi deslegi Şi dă-mi averea care 'ntrece A’ lumii bogăţii întregi. Sunt trist. Vino az' — Şi ia-mă Ia-mă. Te cheamă sufletu 'n extaz Cu râu de lacrimi pe obraz O.Si-amarul cât în piept l-am strâns Va fi uitat Şi şters Şi stâns Şi n'or mai fi suspine! . ..

De lunga aşteptare Cu care Te-am chemat. . . > Şi nu-Ţi mai pot aduce Ca altădată. . . Strigă: Isuse. Ca lutul frământat. . Să mă doreşti. . Ah. Mi-e inima secată. Mai mult . Dar toată-a mea fiinţă Când ochii Ţi-i privesc Suspină. . * MI-E INIMA . Să-Ţi pot gusta pe veci frumuseţea Luminii ochilor senini. Te iubesc! . iubirea care Dispreţuieşte-a ei iubiri Ca slobod.lumii-amare rădăcini. az' Mireasma cea mai dulce A dragostii 'n extaz Nici dulcea 'nflăcărare A vieţii tişgreşti.Iubirea . Cântă. . Deslegat de toate A. Ce Te făceâ mai tare.

nu Te-aş mai lăsa. Cum din dulcea 'nlănţuire Pururi. Să mă poti la Sân lua. Cu cât dor privim acele Potolite frumuseţi! Ah. Lasă-mă să stau de-oparte Să Te văd şi să Teascult.. .-LASĂ-MĂ SĂ STAU . Când ne-araţi frumos. Când. . • • AŞ VREA . Căci flămânda mea iubire Te dogeşte tot mai mult. Aş vrea. . aievea. Când Măriei Magdalena Vestea harului i-o spui. Câtă duioşie 'n glasul Şi 'n chemarea Ta adui.. Isuse. din ochi. Din lacrămi. Haru-acelei Alte Vieţi. . Din glas. Doar mi-aş sătura iubirea Fără frâu şi fără sat . Fericeşti pe cei săraci. cum numai Tu ştii spune. La mulţimea care-ascultă Câtă mângăiere-i faci. Ţi-aş privi o veşnicie Ochii dragi şi minunaţi. 'de-aş fi copil.

care numai Ţie Aş vrea să pot Să Ţi-1 şoptesc. Din mii de şoapte de iubire Să string In una 'ntregul dor. Aşa cum simt Şi cum doresc.Din viers. Şi cu întreaga mea fiinţă Să pot odată să-Ţi şoptesc. Isus Dulce. Cum n'a spus nimeni.. Din doruri Şi din cânt. Aş vrea fiorii-a mii de lacrimi In două boabe Să-l adun Şi fermecul a mii de cânturi In versul-acela Tot săl pun. Din mii de ani de fericire Un singur. In felu 'n. Un cuvânt. Aş vrea să-Ţi spun. . Fericit. Fior. cu 'ntreagă mea fiinţă. Aşa cum numai Ţie singur Aş vrea: Isuse. Aş vrea.. Te iubesc! . .

Vezi cât plâns avem pe fată.ZIUA REVEDERII Cum nu-i mâine dimineaţă Ziua revederii. Ah. Când vom isbucni spre Soare. Albă. Arse 'n dor de Tine Şi Te cheamă: Vino. . dimineaţă Ziua revederii! Ah. dece nu-i mâine oare Ziua întâlnirii. Cât suspin. Doamne. Vină! Adă Zorii de lumină Inimelor ce suspină Arse în dor de Tine! Adă mâine dimineaţă Ziua revederii. Veşnică Ninsoare Pentru scumpa Sărbătoare: Ziua întâlnirii! Dece oare nu mai vine Ziua deslegării? Să se sfarme ce ne ţine. Mai curând să fim cu Tine. scăpaţi pe veci din ceată. Vom privi Lumina ’n fd|ă — Adă. Când. dece nu vine Ziua deslegării? Mii de inime suspină. Doamne.

. — Ascultă-ne. Ah. Ah. . Ca să-Ţi rămână n braţe numai O floare albă pentru Cer. Cum Te dorea de-o veşnicie.. Un mugur s'a 'ntâlnit cu-o rază Şi ’nfioraţi au tresărit: Din dulcea lor îmbrăţişare... dimineaţă Ziua revederii! UN MUGUR ... O albă floare-a răsărit . Doamne.Ce traiu.. Isuse. Te-a aflat. Şi-acum. . Aş vrea mai strâns la sân să-Ţi pier.. — Ascultă-ne. . Isuse. — -~ { Tpţi copiii Tăi suspină. Tot astfel când sfârşitu-mi suflet Isuse Dulce. GEM INIMI. Te rugăm. ni-e sete de hodină . Gem inimi sub grozavă apăsare. —i4 Ca lacrămi zilnic pâinea ne-o udăm' Ni-e sete. Ce vieaţă! Adă. Povara grea deabia o mai purtăm. dă-ne Tu dorita uşurare. . în dulcea-Ţi desmierdare. adu-ne-o. Cu atâta foc Te-a ’mbrăţişat. Te rugăm.

. dor. Mai poti tăcea. Doamne. când munţi de Dor Te cheamă?. Te rugăm.. Ah.. O. Genunile de-arândul .. Te rugăm. adă Tu dorita întâlnire. — Ascultă-ne adu-ne-o Te rugăm. de-un ceas de mângâiere.. Putea-vei mult să nu ţii oare seamă De-atâtea mii de lacrimi ce vărsăm. Te rugăm.. De-atâţia ani de lungă despărţire. fă-ne visul fără deşteptare. — Ascultă-ne O vino... sdrobiti. Te visăm — Ah. adu-ni-1.. De-atâtea ori. în dulcea ’mbrătişare... din greu luptăm Ni-i dor. Isuse. nu lăsa. Cu inimi sfâşiate suspinăm. adu-ne-o. Ajunge.. Ah. — Ascultă-ne. De dragul Tău... Cu ochii treji. Te rugăm.? — Ascultă-ne...97 De-ătâţia ani. O Dulce Dor. Isuse.. vremea întristării. cu valuri de durere Şi munţi de sfâşieri. să disperăm — Adu-ne azi sfârşitul depărtării. — Ascultă-ne...

Dulce Mire . Cu mâini spre Ţărm întinse. Mai aproape. Spre-un Braţ întins. Am apucat spre Tine. când fermecat Iţi simt Sărutul pe pleoape. Spre Tine. . Mai dulce Mire . Aproape. . Şi ca un val de pe ocean. Când la doritu-Ţi Sân m'alint.98 Cutreierat-am. . Eu. Şi azi. Purtat de-un gand ca jaru-aprins Am mers fără oprire Spre-un Chip. . călător Cu dorul Şi cu gândul. * In boabe de mărgean le-adun Pe-a viersurilor fire Cunună pentru cel mai Bun. an de an Spre Ţărmuri neatinse. toate mările de dor Le-am grămădit în mine Din fciua 'ntâi când călător. Spre-un Dor. Mai scump.. lntins-am braţe.

Ca a meal . o. Stânga-căpătâi. —Oare unde-i azi pământul. Dragul desmierdării mele. —Doamne. De-s în Cer demult? Dece oare 'ntreaga Fire Cântă-acum aşa? -Mai e oare fericire. Desmierdat cu-aşa iubire. Sau numai a mea ? Nu-i pe lume fericire Sfântă. Minunata. Iti ascult răpit cuvântul. Dreapta 'ntins-ai peste mine.DRAGUL DESMIERDĂRII MELE. Plâng când Ţi-1 ascult. Plin de rouă 'n păr. —Mire fericit o. nu-i decât din Tine Dragostea dintâi — Dulcea. îmi topeşte-a Ta privire Inima de drag. Mai trezit sub măr. Sub privirile de stele. Sfânta Dragoste dintâi. Fost-am eu pribeag ? Nu. Mire. . . niciodată n’am fost Singur şi pribeag . Sunt în Cer demult? Când s'a risipit pământul. M-ai trezit sub măr.

nu-i nimeni. Mire minunat . Drum cu lacrimi. Că de ani şi ani L-aştept. atâta sărbătoare Râde 'n ochii Tăi! Toate’Dragostea din Ceruri Râde 'n ochii Tăi. Cântărilor * PESTE-AL ANILOR HOTAR.Unde-i azi cetatea n care Lătrau câinii răi? — Ah. . .. Lung şi drept. Cine-i fericit ca mine. • Torc cununi de rouă zorii Şi ne-anină ’n păr. Peste-al anilor hotar Răsar zorile. Fericiţi Nemuritorii Cununaţi sub măr! Pentru Nunta fără capăt Cununaţi sub măr . răsar Şi 'n sus.. Drum cu crini împodobit Ca să-mi vină Cel Iubit. Cântă 'n zumzetul de-albine Câmpu 'nmiresmat. nimeni. peste vârful lor Fac drum lung Cu lungu-mi dor. Dupft Cânt. Mire minunat? Ah. Nimeni.

.. Arde aşteptarea ’n gând Şi mă uit pe drum plângând Tu ai spus că vii curând Şi eu stau tot suspinând. Lung îi drumul. Şi nu-i loc de odihnit. Mult in piept — Până când mai tot aştept ? Toţi au casă şi cămin. Numai eu suspin strein. Arde-mi soarele de-amiaz' Lacrimile pe obra^. Toţi şi-aştern şi s’odihnesc. Umbra serii s'a lăsat Peste câmp şi peste sat Când s’aprind luminile. Aştept. Lung şi drept. Jar mi-i inima din piept Şi aştept.Zorii toti au răsărit Şi Tu încă n'ai venit. Mult îi dorul. înmulţesc suspinile.. Tot aştept mereu să vii Şi văd căile pustii Fără pic de bucurii Şi Tu-ai spus că nu 'ntârzii. Uscă vânt de răsărit Sufletu*mi secătuit. Numai eu stau şi privesc... de suferit. Aştept. Ci-i pustiu..

Decând întâiadată 'n suflet Iubirea Ta mia ’nmugurit. Dragostea m'a răsplătit. Ne 'nţelegem gând cu gând: . . de haruri copleşit. Tu ai venit „curând" . Râd şi plâng de fericit Şi un veac de-aşi fi stătut Azi. Când dulcea Dragostei durere M'a copleşit şi m'a 'nălţat. Ah şi nici n'am tresărit: Mâna Ta m’a 'nvăluit. Deşi ’n atâţia ani.... Slava Ta m'a copleşit. atâta * Am pătimit şi-am sângerat. Şi când Tu mă 'ntrebi cu drag „Mult M'ai aşteptat în prag?“ Eu.Nu. . DEŞI-A TRECUT . Deşi. de-atâta dor sfârşită..Bate-un ceas întârziat Miezul nopţii 'nfiorat-. . Sărmana-mi inimă plângea.. . Nici fericire Cât mine nimeni nu purta. Te-am întâlnit. Isus. un ceas mi-ar fi părut. Deşi-a trecut atâta vreme Decând. Că nici dureri.

Cu-acelaş drag de 'ntâia oară Te chem. Acelaş cântec de iubire Din ziua când ne-am cununat Eu Ţi-1 păstrez mereu şi astăzi Neprihănit Şi nepătat. De ard în dorinţa pe veci de-a-L avea Şi plâng în chemările Lui.. Căci doru-I aprinde în inima mea O dragoste cum alta nu-i. Cu taina ferbintei şi dulcei Iubiri Vieaţa De El mi-a legat. Isuse Şi Te-aştept. Mai drag Şi plânsul ce Te cheamă.Şi azi cu-aceiaş nerăbdare Şi dor nestăpânit în piept. & UN CÂNTEC DE DRAGOSTE Un cântec de dragoste 'mi cântă ’n priviri. Un cântec cum n’am mai cântat. Iubirea mea e neschimbată Şi pentru mine 'n veci rămâi In locu-acela scump în care Te puse Dragostea dintâi.. „Vino" Şi dorul ce Te-aşteaptă 'n prag. . Doar vremea ce mereu se scurge îmi face mai duios.

Depărtare. nu e 'n inima mea Şi-aşa cum e. Tu singur ştii dragostea mea Şi dorul ce doare când plâng copleşit De-un cântec ce nu-1 pot cânta.Şi cântecu-acasta cu dor nesfârşit De-o vieată. Când vreau să-l rostesc. în sân l-am purtat. . Unde-i oare-al tău sfârşit? . . In inima mea Al dragostei viers minunat. căci nu-1 pot cânta Aşa cum e 'n ea Necântat . Din doruri. nu pot să-l cânt. PLÂNGE 'N INIMI Plânge 'n inimi sfâşierea Dorului nemărginit. Isuse. Ascultă-1 Isuse. Isuse. Căci graiul Şi slova Nu-1 pot încăpea. Isuse iubit. Isuse. Depărtare. Ascultă. Aşa cum îl cânt. Din lacrămi. n'am cuvânt. Din crini împletit — Aş vrea să 1-1 cânt ne-ncetat.

. Fericire.. Vino! Te-am plătit din plini. Doamne. Oare când te vom găsi? Cât preţ ne-ai cerut ! Ce doruri. Ce de lacrămi.16$ Creşte flacăra dorinţa Şi-arde sufletele în jar. întristare. Aşteptarea Să ne chinuie mereu Unde-i oare clipa-aceia Cât a veşniciei zi? Fericire.. Şi nici azi nai revenit. Cât suspin! — Revedere.. Revedere. întâlnire. Dar Tu ştii cât e de greu » Aşteptarea. Unde-i oarfe-al tău sfârşit? Nu cârtim niciunul.. întâlnire. întristare. Oare când veni-vei iar? Tu ni-ai spus: „Puţină vreme".

Doamne. . De aduce ’n ochi şi n suflet aşa stări de strălucire!. Care mistuie şi arde inimile ’n care cântă Dar atâta fericire poartă ’n cazna ei cea sfântă . Ah. Căci mă ’ntreb ce-ar fi O. Dacă Dragostea ri’ar face-o Mică. Doamne.. Dulce Şi uşoară? Cine-ar mai putea să ’ndure întunerecul de ură Dacă nar fi fost Iubirea cu-al ei Soare şi Căldură? Ce-ar fi Mila Şi Răbdarea Şi a vieţilor unire? % Ce rămân din toate-acestea când în ele nu-i Iubire ? . N'am ştiut că-acesta’Ţi-este-adevăratul Nume! Dar am bănuit că 'ntrânsa este vraja şi puterea Care singură închiagă Fericirea cu Durerea Şi aduce ’n suflet starea fără seamăn de frumoasă Care mângâie când doare Şi înalţă când apasă. Din ce har de fericire Ai putut şă-i ţeşi duioasa. Lumea asta de tristeţe Dacă n’ar înviora-o a Iubirii frumuseţe! Citye-ar mai putea să-i poarte uriaşa ei povară.. .C^ND AI ZĂMISLIT IUBIREA Când ai zămislit Iubirea şi-ai adus-o nouă 'n lume. Sfânta ei alcătuire. când'ai făcut ca ’n lume Dragostea să zămislească. Ce-a putut simţi atuncea prima inimă-omenească! Din ce tainice străfunduri de slăvită strălucire Din ce-adânc de-amărăciune.

Adânca. mare-a Ei nemăsurată. a Ta dragoste curată Dragostea . Isuse. Nicio inimă cu alta astăzi n'ar mai fi unită. Nicio lacrimă uscată. Ca 'n acele două piepturi cu-o unire-adevărată Doar o inimă să simtă. . Nici-un suflet cu alt suflet nu s ar fi unit vreodată. de n'ar fi fost. apropiere! N'ar fi fost nimica ’n stare vrăşmăşia să le*o ’nfrângă Şi să poată laolaltă măcar două să le strângă.. N’ar mai fi 'nflorit un zâmbet nici pe-o fată 'ndurerată N'ar fi nicio rană 'nchisă. .. .. Că n’ar mai fi fost în lume niciodată vre-o putere Ca să poată-aduce 'n inimi. . . . când ai făcut ca 'n lume să răsară-a Ta Iubire Câtă binecuvântare ai adus la Omenire!. Să suspine Şi să bată . . Lumea n'ar fi-aflat ce-i dorul şi sărutul niciodată. Ar fi fost un gol Şi-o moarte Şi-o tristeţe nesfârşită. Sfânta. Nicio inimă de mamă.107 Ah.— Că de-ar vrea acuma lumea pentru Ea să-Ţi mulţumească Şi-ar aduce munţi de jertfe Darul Tău să-l răsplătească îŞi alţi munţi de mulţumire. cât de cât.. Ori de frate. Ori de tată. Ar fi fost pe veci o noapte peste lumea asta toată. Ah. ^ .

. De rugăciune..De suspin. Nu un an — ci-$ veşnicie să înalţe şi să-adune .In deajuns să-Ţi răsplătească . .N'au să poată niciodată .

. Iubirea care-ai aşteptat-o Şi după care însetezi Şi care 'n inimile noastre Ţi-e dor s'o simţi Ţi-e dor s’o vezi! . Şi ce puţini sunt azi aceia Ce Te aşteaptă Şi iubesc! . cât de vrednic de iubire Eşti Tu. Picătura fericită a iubirii lor curate — Doar aceasta ar fi-o jertfă vrednică de-â Ta Jertfire Numai singură Iubirea e un dar pentru Iubire . O iubire mare Atât cât Tine. Iubirea care să iubească Nemicşorat Şi nesfârşit. . . & AH. Iubirea . . Stăpânul meu ceresc. Domnul meu. Tu. . . Singură Iubirea Cea fără timp Şi fără Zid. . . . In faţa cărei Veşnicia Şi cerurile se deschid. . cei iubiţi. CÂT DE VREDNIC . care doar iubirea noastră O ceri şi o aştepţi mereu Iubirea . . ..Numai când ar vrea Isuse. Iubirea care să întreacă Tot ce-a putut mai fi iubit. . să Te iubească Şi Ţi-ar da pentru Oceanul Veşnic al Iubirii date. Ah.

. | Caut Faţa Ta iubită: De Tine însetez.Ţ. Să Te iubesc . De Tine însetez . . . Dă-mi harul Harului ceresc Să pot ca pentru lumea 'ntreagă.' Ca cerbul după ape In caldele amiez' Caut Faţa Ta. . . Când fruntea-mi obosită Pe umăr Ţi-o aşez. Pe cât vrei Tu. £ DE TINE ÎNSETEZ . Isuse: De Tine însetez. . In dorul fără margini De Tine însetez Cu cât mai mult adâncul Fiinţii mi luminez’ De Pace. De Lumină. Cu inima smerită Eu paşii Ţi-i urmez.Cât meriţi Tu iubirea noastră Şi ce puţin eşti preţuit! In ce puţine inimi astăzi Eşti Cât ai vrea să fii Iubit! Isuse. scumpa mea Iubire.

Iubesc fiinţele ce ’n vieaţă Cu vieaţa mea s'au contopit. Isuse. cu duioşia Privirilor din ochii Tăi . Cu Dragoste /. Cu-acea iubire cum în lume Pe nimeni alţii n’am iubit Iubesc prietenii ce paşii $i-au împletit cu paşii mei. ei. £ ) V IUBESC! Iubesc pe-ai mei cu 'ntregu-mx suflet Mai mult ca vieaţa mea-i iubesc Pentru iubirea lor. Isuse. Suspin Şi lupt Şi mă sfârşesc. • . Să nu mai însetez. umple-mi Tu fiinţa Cu-al harurilor miez. Iubesc pe răi. Să n'o mai chem atâta. Iubesc pe fraţi. De dragoste 'nsetez. . Cu-o dragoste ce-ar fi în stare Să se jertfească pentru. Iubesc vrăşmaşii Iubesc pe buni. . Şi-afundă-mă 'n oceanul Iubirii 'n care crez.O. ’ Iubesc pe toţi.

Dar în iubirile acestea Isuse. . Eu n'am hotar şi nici sfârşit Pe Tine Te iubesc atâta Pe cât eşti Tu: Nemărginit • .. Din Tine isvoresc Şi 'n Tine Se 'ntorc isvoarele de har.. Isus. Se sting Şi se sfârşesc. * ISUS.. Aşa cum din adâncul jnării Cu albul norilor cuprins. -• 0 margine. până peste margini. Ies stropii care-aduc belşugul Peste-al ogoarelor întins Şi dupăce. Tot astfel. A Dragostei adânci cămări. OCEANUL FERICIRII. Numa n iubirea Ta. Isuse.. Oceanul Fericirii Şi Vieţii fără de hotar. o Isus. . In largul valurilor sân.. In urmă Toate le rămân. la care toate Se pierd. e-un hotar ceresc. Belşugul De Har şi Binecuvântări Ce-Ţi umple. Aceiaşi stropi se vârsă râuri. înviorate.

. pe scara Nălţimilor de har. Isus.. Oceanul de Iubire Şi doruri fără de hotar . In ce tărîm de Soare Şi Raiuri am sosit. In râu de doruri fără samăn Să vină Iar La Sânu-Ţi sfânt. . Ce revărsări de mii de haruri Tu faci să ploaie peste ei! .. De mi-a rămas tot lutul La pragul lui slăvit? . In Slava fără moarte Şi fără de hotar .. dupăce se 'nviorează Acel nepreţuit pământ. Din Tine isvoresc Şi ’n Tine Se ’ntorc isvoarele de Har.Când mi-le 'ncarci întregi In suflet Şi mă trimiţi la fraţii mei! . M'am ridicat. .. . Ca. Spre lumile Luminii Aripile-am întins. . SPRE LUMILE LUMINII îndrăgostit de-al Slavei Nemărginit întins..

Cu teamă Şi cu drag? M’am avântat . . De nu pot s'o 'nteleg. Iar când a ei străfunduri Deplin s'au liniştit. Cu frică. . Şi 'n marea Luminii m’am topit . Simtit-am fericirea Fiorului nespus Că sunt deacum 0 rază In Slava Ta. . Dar şi cântări Şi lacrămi La fel. . Isus! . Cu dragoste. Dar stâmpără . Şi arde Adâncul meu întreg? Ce Soare mă 'nfăşoară De nu pot să-L privesc.113 Ce Flacără m’atrage. . mă copleşesc ? Dece atâtea Valuri Mă ţin Şi mă atrag. . .

Dar lunga voastră 'ndurerare Din ochi. * Atâtea inime sihastre A mângâiat şi-a fericit.. durerea-vă divină Cu milă stau şi v-o ascult Şi parcă-o inimă străină Va plâns şicântat demult. \ Aţi suspinat îndurerate Pe-atâtea drumuri şi cărări Chemând priviri înrourate De 'ntârziăte aşteptări. In ce iumini v'aţi în Hat . Cântarea shuciumării voastre Atâta plâns a potolit.DORURILE MELE Sărmane dorurile mele Cât sbucium e ’ngropat în voi De aşteptările acele Ce ard Şi plâng In amândoi. Că nu pot crede cum tot jarul Ce 'n voi a fost îngrămădit Să-şi poarte 'n inima-mi focarul Şi ea să nu se fi topit. .. Sărmane dorurile mele. Din suflet Şi din glas Şi-a voastre lacrime amare Mereu neşterse-au tot rămas Iar azi. .

N’am nici grije. N'am niţs glas: Este-al Nuntii noastre ceas. In al Fericirii ceas Eu în voia Ta mă las. Fă cu mine ce voieşti: Mi-e de-ajuns că mă--iubeşti. In al veşniciei Rai Toată dragostea să-mi dai* Iar eu sufletul întreg Pentru veci. N'am nici dor. închid ochii şi rămân jRăzimat de scumpu-Ţi sân. de Tine-1 leg . Lângă TineTScump Odor. staţi Acolo 'n bucurie Şi nu vă ’ntoarceti înapoi . »Mi-e de-ajuns că ştiu mereu Că-s all^u şi eşti al meu. târzie Şi viu şi eu curând la voi. Mire ce mă porţi în Car Lumile fără hotar. Slăvile de necuprins. • / Ah. . — Pe-aici e toamnă grea. N'am nici teamă.. . Culmile de neatins.De nu mi-ati mai venit din ele In cuibul care v’a sburat! .

. COMOARA MEA ÎNTREAGĂ . . Al meu . cum aş şti eu oare că ’n lume s’ar afla Iubireadevăra*ă. . Al meu. % Demult mi-am dat vieata. pe veci să fie*a Ta. Tu rămâi.. Şi harul fără margini \şi-atâtea mângâieri Ce-mi vindecă sdrobirea trecutelor dureri — De nu Te-aflam pe Tine. Ca să-Ţi spun cât Te iubesc Şi să-Ţi spun că ’n veci mereu Eşti al meu. / Al Puterii Şi-al Dragostei Isvor? . .116 Şi ’n veci am să Te ’nsotesc. . Isuse. cu ce cuvânt să-Ţi spun Iubirea tot mai mare ce ’n suflet Ţi-d adun . In alba neprihană a dragostei dintâi Comoara mea întreagă. . Şi slăvile atâtor cereşti învio ări Ce mi au născut isvorul duioaselor cântări Şi pacea cea adâncă şi limpede de az’ Ca iezărul de munte în c ucile de-amiaz. . . 0. Al Păcii.. al dorului meu Dor. de n’ar fi fost a Ta? Cum aş fi-aflat că poate pe-acest pământ stricat Să fie-o fericire şi-un har aşa bogat. Şi inima-mi cu toate iubirile din ea Şi-atâta dor ne leagă de-atuncea pe-amândoi De n’are vremea stăvili să pună între noi Şi nu găsesc Isuse.

că nu pot spune cât . . Când inima mi-o scalzi în haruri Şi mi-o răpeşti în tot. Când mă 'ntoarceam cu toate nădejdile 'n mormânt. & CUNUNA CURĂŢIEI MELE. . . . Şi inima-mi cu toate iubirile din ea. dar ştiu: mi-a fost de-ajuns. Cununa curăţiei mele Ce sufletu-mi împodobeşti. Când am văzut că toate a lumii juruinti Trăiesc atât cât roua sub razele fierbinţi Şi înşelat deatâtea iubiri care-au pierit. . Şi am uitat trecutul cu rănile de jar Şi muta svârcolire a plânsului amar Şi 'n locu 'ntunecimii. M’ai ridicat din groapa în care-am fost sdrobit.!. nu ştiu ce-a fost Doamne. De-aceia ’n neprihana iubirii cei dintâi Comoara mea întreagă. . de-aici! Ce’nfiorări de fericire îmi umple sufletul întreg. . adusu-mi-ai atât Belşug de strălucire.Şi după-atâtea triste şi-adânci îndurerări Când tot ce-|vui în suflet s'a dus ca fumu 'n Zări. Şi m'ai făcut să aflu isvorul Tău ascuns . pe veci doar Tu rămâi . Tu. — Ah. Frumuseţe făiă seamăn Ce'n veci mereu mai dulce eşti. Cu inima sdrobită şi sufletul înfrânt. Pe ce ’nălţimi de strălucire Şi de splendoare mă ridici. — De-aceia Ţi-am dat vieaţa pe veci să fie-a Ta.

Când şoapta desmierdării Tale Atât de bine o 'nţeleg! * Cu ce văl alb de curăţie Şi frumuseţe mă 'nfăşori. Cu ce necunoscute glasuri » Cereşti iubirea Xa . Când Tu mă 'mpodobeşti cu-a Tale Cereşti şi veşnice comori! Cununa frumuseţii mele L .o xânt.. IN SUFLETU-MI .. — Cum apa ’n stâncă-şi face cale Indurerareaşi face loc: • Cum a putut. Cu ce iubire. Slava curăţiei mele Ce-atâta dor în glas mi-ai pus. Cu ce fiori de drag Te ţin Pe fruntea albă de spălarea Puterii Sângelui divin. Cât Te iubesc! Cu ce iubire. » Când să-Ţi arate tot ce-aş spune Nu-i niciun cântec pe pământ. oare Aceiaş inimă purta întreaga lumii 'ndurerare Şi 'ntreagă. Ah. In sufletu-mi sfârşit de jale Şi ars de-al dorurilor foc. Fericirea Ta ? . Isuse.

Plin de ha^Mpţ de farmec. cine-a mai putut'fj. Şi nime-aşa nefericit ! * £ E AI TU MAI M -Ce ai Ţu mai mult ca alţii.I•. Cel mai Nume ? • ^ Dece oare^re Fiinţa-Ţi Dragostea m&.um — în atâta prigonire ^Şi în atâta plâns amar Să simtă-atâta fericire Şi-atâtea revărsări de har? v Ah. Mai* despreţ ca lumea 'ntreagă.lea^^A De-aş rămâne |pkga. Dece glasul Tău imi pare Cel mai drag din lume? Dece-i Nuia^^Tău oare Cel mai dj^flUume. Fermecat®! cflp n poală-Ţi. frumseţea llraleasă ^ ^’are-asemănare. — cine.. Dulcea Ta” iubire . Dulcele meu Mire? 4 Dece oare-atât de scumpă Este-a Ta iubire.. Tine V esnicia jfţtrea^i. Veşnicia ntreagl^ Ah. . .. . Urît aşa" ‘i Şi-aşa iubit? \ Nu-i nimeni fericit ca mine .

Făptura-Ţi Pot 4 Ti-o alege Glastil Ţău din mii de glasuri Pot a-1 înţelege ! Cântă ntreaga mea fiinţă. . cotoară-Te şi ia-mă. VCând transfiguUt. . Albă. — Cine-i ca'şi Tine! . In Cetăţile de Aur Vreau să-Ţi fiu Mireasă. Mi-se umezesc de dragu-Ţi Ochii din lumme . A™ Când mă ’nseamaă ^jjflgiicia Cu sărutu-i Pe obraz. Dragostea şi duioşia Umedei lumiiie..‘Cine-ar fi să poată spune Cât de drag mi-eşti oare. Cât ai Tu mai mult. : . Scumpă. Când Ţi-1 înţelege . Veşnicăf Mireasă *t CÂND . Ah. ■ Dintre mii~3e-aleşi. Care cântec Care lacrimi. _ _ _ Fericită. ca alţii. Dorul meu de-Acasă. Pot a spune. oare ?' . trec pragul ţinuturi de extaz.

In fiecare slovă arde Un strop din suflet îngropat. f ■*. )ar cât sunt trist că nicvcântarea îici plânsul dorului iiebun. Să văţr că arde-o lume ’ntreagă Ipipn/eu am ars şi-am suferit IflQe vâragul dragostei de Tine .l s'o spun. . foc să-i dau. |icl arzătoarea mc*Tlubire jhi-i spusă pum am vn. p mai fie 'nmiresmat. Mai drag Şi mai frumos. Isuse. ibitul meu Iubit .*■& ^piiPHarfa îunei fără samăn Iubiri Aprinse. Să-Ţi cânt. In orice viers am pus o parte ' Din vieaţa care le-a purtat. &m Vrut a Dragostei/ văpaie S*o smulg din suflet şi s’o iau Şi cu-a ei flăcări arzătoare La lumea ’ntreagă. ţine. viu eu 4ca Magdalena vasul scump şi-l-a sfărmat §n eK ca nimeni.is. . Cum am ştiut. pe' pământ Am vrut.

măcar în ceruri Să-Ţi cânt. Isuse dulce. harfa Cu care de-o vfe&ţăŢi cât Ca nimanuia. . .Şi sparg. . aşa Cântarea Dragostei ce-aicea Am vrut Dar n'am putut cânta . Isuse Drag. după Tine Să nu mai cânte pe pământ Ajută-mă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful