Anexa 3.

04 Domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Fişele disciplinelor Analiză matematică Algebră şi geometrie Programarea calculatoarelor şi algoritmi Grafică asistată de calculator Matematici speciale Programarea orientată obiect Fizica semiconductorilor Statistică, prelucrarea datelor şi metode numerice Programare în asamblare şi microprocesoare Teoria circuitelor electrice Teoria câmpului electromagnetic Materiale pentru electronică Dispozitive electronice Circuite electronice fundamentale Proiect circuite analogice Semnale şi sisteme Arhitectura calculatoarelor Transmisia şi codarea informaţiei Circuite digitale Proiect circuite digitale Electronică de putere 1 Sisteme automate Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Decizie, estimare, recunoaştere Circuite integrate analogice Proiect circuite complexe Măsurări electrice şi electronice Tehnica microundelor Sisteme de achiziţie a datelor Laborator achiziţie şi sisteme automate Prelucrarea numerică a semnalelor Televiziune Componente şi circuite pasive Proiectarea asistată de calculator Fiabilitate şi calitate Reţele de calculatoare Comunicaţii analogice şi digitale Radiocomunicaţii Telefonie Medii de transmisiuni şi propagare Comunicaţii de date Reţele de telecomunicaţii Tehnici de comutaţii şi multiplex Procesoare de semnal în tc

Comunicaţii mobile şi prin satelit Compresia datelor Sisteme de operare Software pentru tc Automate programabile Maşini şi acţionări electrice Electronică şi informatică industrială Senzori şi traductoare Comunicaţii digitale Construcţia aparatelor electronice Prelucrarea avansată a semnalelor 1D, 2D Sisteme încorporate (embedded) Acţionări electrice reglabile Surse de alimentare Proiect electronică industrială Instrumentaţie virtuală Electronică medicală Circuite programabile (FPGA, VHDL) Sisteme computerizate de măsurare Sisteme neuronale şi evolutive Echipamente periferice Aparate electrocasnice Educaţie fizică Limbă străină Tehnici de comunicare Afaceri şi administrarea firmelor Managmentul proiectelor

.

.

prenume) Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 460 182 E-mail: www.Modelarea si construirea unor algoritmi specifici de asigurare a fiabilitatii si portabilitatii programelor C. . modularizarea aplicatiilor complexe. -Insusirea principiilor programarii structurate . tip de date. specifice . înţelegere. variabila. 2. data. 3.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Instrumental-aplicative Competenţe .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .Modelarea si construirea unor algoritmi clasici de rezolvare a unor probleme ingineresti. GALATI Nr. structuri de control. explicare şi interpretare . . Op.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .Conceperea si reprezentarea unui algoritm pentru o aplicatie mica/medie.Intelegerea si dezvoltarea unor metode particulare de proiectare.l.Formarea deprinderilor de programare si a capacitatii de elaborare de programe pentru rezolvarea unor probleme practice. Atitudinale . F) Ob Nr. s.Formarea capacitatii de dezvoltare a aplicatiilor scrise in limbajul C pentru rezolvarea unor probleme tehnice. Gusetu Dorin asist. programare structurata). Stiintei-2. telefon / fax: +40 236 470905. Cunoaştere.ing. . 800146.Implementarea unui algoritm dat in limbajul C . Jascanu Veronica nume.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI ALGORITMI Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.Insusirea gandirii algoritmice.Insusirea fundamentelor teoretice ale programarii intr-un limbaj de programare structurata (notiunile de algoritm. constanta. disciplinei .ugal.etc.

Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. MATRIXRom.Implementarea unor algoritmi utilizati pentru tablouri (vectori.ariadne. 0 traduceri. seminar / 7 12. traduceri etc. realizare teme de casă. alte activităţi proiecte. suport de curs 14 9. -Aplicatii simple cu date. 5 Nota pe activitatea din timpul anului.Implementarea unor algoritmi pentru diverse probleme simple. 0 13. 1-8 Stefanescu D.Aplicatii cu definirea unor tipuri de date proprii si prelucrarea lor. pregătire prezentări orale 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8.Reprezentări ale datelor în binar. Cunostinte minime: Insusirea algoritmilor prezentati la curs/laborator Conceperea unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme simple Insusirea notiunilor teoretice fundamentale programarea structurata Implementarea algoritmilor in limbajul C. 2002 – cap. Elaborarea de algoritmi si programe in limbajul C. studiu după manual. Bucuresti. 3. expresii in limbajul C -Implementarea structurilor de control in C -Tablouri si prelucrari asupra acestora -Modularizarea aplicatiilor prin utilizarea functiilor -Definirea si utilizarea unor noi tipuri de date -Lucrul cu fisiere Bibliografie obligatorie selectivă 1. din Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. I www. Programarea in limbajele C/C++.. fiind capabil sa modularizeze o aplicatie (utilizand functii.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. matrici. 1998 Stefanescu D. . . Tematică seminar / lucrări practice . studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. siruri de caractere). 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. operatori. eseuri. expresii . Limbaje de programare. Ed.Aplicatii complexe Brookshear J. 0 30 10 4 0 0 . Bucuresti. min. Introducere in informatica. referate. referate. min. 2. 5 la teorie si min..ugal. eseuri. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. 8 Notele de la examinarea finala: min. pregătire examinare finală 3. 9. Cunostinte maxime: Stil de programare profesionist. Teora. consultaţii 4.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs -Algoritmi. Conceperea si descrierea unor algoritmi.Modularizarea programelor prin utilizarea functiilor . . alte activităţi lucrări practice 6. documentare pe net 5. activitate specifică de pregătire pt. pentru rezolvarea unor probleme practice de complexitate medie/mare. -Date. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11.. alocare dinamica de memorie).G. operatori.

7. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14.01. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. dr. ing. Luminita DUMITRIU .2007 Titular curs: Dorin GUSETU Semnătura: Titular lucrări practice: Veronica JASCANU Semnătura: Şef catedră: conf.

.DRD. 800201 Nr.Nechita@ugal.Utilizarea vocabularului specific disciplinei./Fax: +40 236 314463 E-mail: Manuela.ING.Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de geometrie descriptivǎ şi a standardelor specifice desenului tehnic pentru realizarea reprezentǎrii ortogonale a piesei. Op.ING. .460. actionale ) specifice domeniului ingineresc. MECANISME SI TOLERANTE Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Cunoaşterea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) ale unui soft grafic. atenţie vizualǎ) şi aptitudinale (eficacitate personalǎ.ro FIŞA DISCIPLINEI GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. explicare şi interpretare S LP 28 . atitudine antirutinierǎ. telefon +40 236 414871 int.DRD. 3. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA GRAFICĂ.Utilizarea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) pentru modelarea pieselor pe calculator cu ajutorul unui soft grafic. SEF LUCRARI UNIV.Domneasca nr.111. SEF LUCRARI UNIV. Tel. înţelegere. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. nume. relationale. MECANISME SI TOLERANŢE Adresa:Str. 2. Atitudinale . Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei . Cunoaştere.Promovarea calitǎţilor atitudinale (atitudine pozitivǎ faţǎ de utilizarea calculatorului pentru realizarea unei documentaţii tehnice. prenume) NECHITA MANUELA NECHITA MANUELA Catedra de specialitate GRAFICA. F) OB Nr.

teşirea şi racordarea acestora şi utilizarea referinţelor în proiectare . 2004.Epura corpurilor geometrice .Desenul de ansamblu Bibliografie obligatorie selectivă Iliuţǎ.html 3.ro/nikita/indrumar. suport de curs 9. M.Standarde utilizate în desenul tehnic şi în reprezentǎrile grafice pe calculator . consultaţii 14 4 30 14 .gmt. traduceri. figurilor şi corpurilor geometrice p e calculator .Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . asocierea dimensiunilor şi textului pentru modelarea unei piese (3D) realizatǎ dupǎ modelul 2D al acesteia. vizualizare.Mijloace de reprezentare a construcţiilor geometrice. V. multiplicarea şi ştergerea entitǎţilor reprezentate în plan .Construcţii geometrice .Tipǎrirea desenului de piesă .Modelarea tridimensională a obiectelor .Utilizarea straturilor de desenare pentru realizarea epurei punctului . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Utilizarea tehnicilor de desenare. editare. – Graficǎ asistatǎ de calculator ( e-book ). S.Optimizarea reprezentǎrilor ortogonale ale pieselor pe calculator conform standardelor de dispunere a proiecţiilor . desenare. 2.ugal.Strategii de desenare . referate. studiu după manual.gmt. – Desen şi Graficǎ pe calculator.Generarea / descompunerea unui grup de entitǎţi reprezentate cu grosime şi asocierea unui text . rotaţia. Galaţi. 2003 Nechita. eseuri. pregătire prezentări orale 7 2. Editura Academica. Nechita.Elemente de desen tehnic. modelare 3D . Editura Aronda. în Model Space 70 Facultativ.Trasarea arcelor şi dreptunghiurilor. Galaţi. . pregătire examinare finală (40 8 exercitii independente) 3.Tipǎrirea desenului de piesa Tematică seminar / lucrări practice . M.Transformarea entitǎţilor în plan ( translaţia. vizualizare şi asocierea dimensiunilor pentru reprezentarea pe calculator a unei proiecţii a piesei . dupǎ model de complexitate medie. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 2006.. Adresa on-line : www. Berbinschi. în Model Space. modificarea proprietǎţilor).Reprezentarea şi cotarea vederilor şi secţiunilor . şi reprezentarea ortogonalǎ a piese . în Paper Space Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. se acorda 1 punct bonus pentru participare la curs (prezenta mai mare de 90%) Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Utilizarea tehnicilor de setare.Simetrizarea.ro/nikita/hp/gac_sia/grafica_asistata_de _calculator. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Galaţi. editare. Editura Academica.Modelarea şi secţionarea solidelor– Primitive 3D .ugal. Aplicaţii (e-book). Adresa on-line: www. Ponderea exprimată Modelarea obiectelor 3D în % {total = 100%} 10 10 10 La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.pdf 1.

documentare suplimentară în bibliotecă 5. drd. drd. BAICU IOAN . traduceri etc.univ. eseuri. NECHITA MANUELA Semnătura: Director departament / Şef catedră Conf. documentare pe net 12.01.lucr.lucr. seminar / lucrări practice (26 exercitii dirijate. realizare teme de casă. proiecte.ing. activitate specifică de pregătire pt. pregătire teste periodice sau parţiale 0 20 4 11.ing. 6-12 exercitii independente) 6. alte activităţi 6 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 Data întocmirii: 20. referate.ing.4. alte activităţi 7 0 0 14.dr. NECHITA MANUELA Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Sef.univ. alte activităţi 13. 7.2007 Titular curs: Sef.

.

.

Stiintei-2.Realizarea intr-un mod profesionist a unor aplicatii orientate pe obiecte (in limbajul C++). . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.Insusirea notiunilor de baza (notiunea de clasa. Op. F) Ob Nr. Jascanu Veronica Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S - LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Intelegerea mecanismului mostenirii pentru crearea ierarhiilor de clase. legare dinamica). Necula Iulian asist. GALATI Nr. Cunoaştere.l. metoda. a principiilor si a mecanismelor specifice programarii orientate pe obiecte prin intermediul limbajului de programare C++. 800146. mostenire. pentru rezolvarea unor probleme practice.Conceperea si implementarea unor ierarhii de clase folosite in rezolvarea unor probleme concrete.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMARE ORIENTATA OBIECT Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . Stefanescu Diana asist. functie prietena. Nicolau Florin nume.etc.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str. telefon / fax: +40 236 470905.ugal. . C++) 3. obiect.Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a limbajului C++ pentru programarea orientata obiect .ing. s. prenume) asist. înţelegere. explicare şi interpretare . Atitudinale Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .Insusirea notiunilor despre tehnicile de dezvoltare a aplicatiilor orientate obiect. Instrumental-aplicative . . 460 182 E-mail: www. Competenţe specifice disciplinei 2.Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a aplicatiilor orientate pe obiecte (in lbj. .

alte activităţi lucrări practice 6. alte activităţi 0 30 10 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30.Supraincarcarea operatorilor . 5 la teorie si min. pregătire examinare finală 3.2007 Titular curs: Diana STEFANESCU Semnătura: ... consultaţii 4. 8 Notele de la examinarea finala: min. realizare teme de casă.Operatii de intrare/iesire in limbajul C++ Bibliografie obligatorie selectivă 1. suport de curs 14 9. referate. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. 9. min. Cunostinte minime: Insusirea principiilor programarii orientate pe obiecte Implementarea unor clase (date si operatii) prezentate la curs Cunostinte maxime: Completarea claselor prezentate cu noi membri si operatii Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. Curs C/C++.ro Stefanescu D. 2002 – cap. 5 Nota pe activitatea din timpul anului.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . www. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare.Crearea ierarhiilor de clase . activitate specifică de pregătire pt. documentare pe net 5.Clase si obiecte . 2.Aplicatii complexe in care se utilizeaza operatiile de intrare/iesire din C++. seminar / 7 12. studiu după manual. II. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. Stefanescu D. 0 13. Programarea in limbajele C/C++.9-13 Stefanescu D. pregătire prezentări orale 2. eseuri. operatori .ariadne.ariadne.Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase . www.Aplicatii in care se utilizeaza clase si obiecte.. destructori. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. 7.01. II. metodele si functiile prietene ale unei clase. min. . traduceri etc. traduceri.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% 0 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.ugal. 3. alte activităţi proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. constructori.ugal. referate. MATRIXRom.Implementarea unor clase si completarea exemplelor (prezentate la curs) cu noi membri.Concepte de baza ale programarii orientate obiect . Tematică seminar / lucrări practice . Bucuresti.

Luminita DUMITRIU . Iulian NECULA Semnătura: Şef catedră: conf. Florin NICOLAU. dr.Titular seminar / lucrări practice: Veronica JASCANU. ing.

Cunoaştere. Atitudinale .promovarea unui sistem de valori culturale. din punct de vedere fizic a fenomenelor din domeniul fizicii semiconductorilor .înţelegerea fenomenelor şi proceselor fizice care stau la baza funcţionării dispozitivelor semiconductoare . . prenume) Catedra de specialitate FIZICĂ Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 S 14 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Op. .elaborarea şi utilizarea unor circuite electrice şi electronice 3. morale şi civice . înţelegere. telefon / fax: E-mail: fizica@ugal. ŢIGĂU NICOLAE Lect. explicare şi interpretare . .interpretarea.efectuarea unor experienţe fizice de bază specifice. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.dr. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa: Nr.dr.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de fizică şi fizica semiconductorilor. ŢIGĂU NICOLAE nume. Lect. Instrumental-aplicative . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ Totalul ore studiu individual 120 5 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.proiectarea şi derularea activităţilor practice specifice domeniului .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) 1 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Nr. F) Ob.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .explicarea proceselor fizice şi a rolului acestora în domeniul semiconductorilor .capacitatea de a identifica informaţia de natură ştiinţifică şi de a o utiliza în activităţile ulterioare Competenţe specifice disciplinei 2.utilizarea unor metode.ro FIŞA DISCIPLINEI1 Fizica dispozitivelor semiconductoare Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.

2003. traduceri etc.Contactul metal-semiconductor . Bucureşti. seminar / 12. Bucureşti. Bazele dispozitivelor semiconductoare. Fizica. documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate.Ecuaţia Schrödinger. Sachelarie. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. referate. 2006. Ed. alte activităţi 0 proiecte.Originile fizicii cuantice . eseuri. 13. Ed.Determinarea energiei de activare a semiconductorilor .Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . Aplicaţii . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -cunoaşterea noţiunilor fundamentale de fizică -cerinţele minime -participarea la toate activităţile practice -explicarea proceselor complexe din fizică şi fizica -descrierea simplă unor procese fizice de bază semiconductorilor -fundamentarea matematică a unor fenomene şi noţiuni legate de fizica semiconductorilor -dovada înţelegerii proceselor prin rezolvarea unor probleme practice Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.2007 . Creţu. pregătire prezentări orale 10 2. alte activităţi 7 lucrări practice 6. suport de curs 9. 7. Matrix Rom.Semiconductori intrinseci şi extrinseci . N.Fenomene de difuzie şi drift în semiconductoare . 10% traduceri. D. pregătire examinare finală 14 3.Fenomene de neechilibru în semiconductori .Noţiuni de termodinamică . 1996. 2.Noţiuni de mecanică clasică şi mecanică analitică . Elemente de fizică generală şi fizica semiconductorilor.Fenomene de transport în semiconductori . Ed.Elemente de fizică cuantică . studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri. Bucureşti.Studiul efectului Hall în semiconductori .02. realizare teme de casă.Semiconductori la echilibru termic .Elemente de fizică statistică .Studiul legilor transportului energiei prin radiaţie 1. activitate specifică de pregătire pt.Joncţiunea pn .Elemente de fizica corpului solid . Curs Universitar.Elemente de fizică atomică .Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină în semiconductori . Tehnică. alte activităţi 7 7 30 14 14 Total ore studiu individual (pe semestru) =120 Data întocmirii: 2. 3. Ţigău. studiul bibliografiei minimale indicate 10. T. Ars Docendi. documentare pe net 7 5. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Fenomene de contact în semiconductori Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice . consultaţii 10 4.

dr.Titular curs: Lect. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice Lect. ANTOANETA ENE . NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Şef catedră Conf. dr.dr.

analiza. Dumitrescu Mariana As. prenume) Prof. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI2 Denumirea disciplinei Statistică. prelucrarea datelor şi metode numerice Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 3 . acestea se vor elimina de pe fişa finală. . explicarea şi interpretarea unor idei. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) . estimare a parametrilor si legilor variabilelor aleatoare din sistemele tehnice . proiecte. Str. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. explicare şi interpretare ( de exemplu : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.Rezolvarea unor probleme ingineresti privind aproximarea numerica in domeniul algebrei liniare si neliniare.utilizarea tehnicilor informatizate de prelucrare a datelor.utilizarea metodelor specifice de calcul si prelucrare statistica a datelor prelevate din sistemele tehnice. 3 În toate cazurile în care sunt indicate exemple pe acest formular. Cunoaştere.dr. Op.Efectuarea si coordonarea de experimente privind masuarea. nr. . Ştiinţei.utilizarea tehnicilor informatizatede aproximare numerica a marimilor din sistemele tehnice Competenţe specifice disciplinei 2 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. înţelegere. . practice/proiect nume.Identificarea formularea si analiza unor variabile aleatoare prin utilizarea tehnicilor studiate. ecuatiilor diferentiale.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi.drd.Capacitatea de a utiliza în mod adecvat şi în context terminologia de specialitate.Explicarea si interpretarea unor teorii de rang mediu legate de temele studiate. 800146. . Masini si Instalatii Electrice E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 2 LP 2 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ing Vlad Ciprian Catedra de specialitate Electrotehnica. analizei matematice. ecuatiilor cu derivate partiale si ecuatiilor 2.ing. utilizarea unor metode. procese. . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. prelucrarea si interpretarea unor serii de date statistice. F) OB Nr. . de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 60 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. 2 Nr.

2002 2. produsul a doua variabile . Indrumar de lucrari de laborator . Munteanu.Integrarea şi derivarea numerică numerice. Bostan V – Metode Numerice. Bratianu C. 1983. . . 4.Matrici si operatii cu matrici in Matlab. Daniela Mariana. suma. 1983.Tehnica Bucuresti. formula lui Tchebycheff. distributie evenimentelor independente. Statistica. statistique et processus aleatoires.Functii matematice in Matlab.Elemente de teoria probabilitatilor . Dumitrescu.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile fata de abilitatile practice pe care prelucrarea datelor şi metodele numerice le formeaza in inginerie.Estimarea parametrilor legilor de intersectia evenimente conditionate. . Ulmeanu A. 6. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect . algebrice . Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. s. Algoritmi de sortare tabloul variabile aleatoare discrete.Integrarea numerica. verificarea ipotezelor.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile aplicative din cadrul laboratorului . – Metode numerice în inginerie: baze teoretice .Variabile aleatoare speciale. Operatii. – . s. .Aproximarea şi interpolarea funcţiilor repartitie. U. . P. M. Editura Tehnica.a. estimarea densitatii de probabilitate si a functiei de repartitie a variabilei aleatoare.. . V. Reprezentarea grafica a functiilor.estimarea mediei . Ulmeanu A.. functia densitate. T. grup complet de evenimente.Control statistic si fiabilitate. Panaite. metodele de estimare a distributiei unei variabile aleatoare .Teorie şi Aplicaţii pentru Ingineri .a.Editura Fundaţiei Universitare “DUNĂREA DE JOS " Galaţi. caracteristici . Ed. . Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .Teoria estimarii ..Aplicatii ale retelelor probabilistice in tehnica.Rezolvarea ecuatiilor diferentiale.. 5.Aplicatii la teoria variabilelor aleatoare. Diferentele directe ale lui Newton si polinoamele lui Lagrange.Introducere in Matlab.Operatori si caractere . Bucuresti. functia de . 8 Bratianu C. Wiener.a.Aplicatii. . .Integrarea numerică a ecuaţiilor intervale de incredere.Tipuri de erori. . . morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) . s. 1996. 1993.Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor aleatoare.P – Techniques mathematiques pour ingenieurs.Calculul numeric matricial variabilei aleatoare. . Metoda Euler si Crank-Nicolson.Braşov. Reprezentarea numerelor. Voronca M. Bucuresti 1998. 7. Dumitrescu M. Ed.Interpolare si extrapolare.Control statistic si fiabilitate.Aplicatii la teoria estimarii .Probabilitati. diferenţiale ordinare metodei verosimilitatii maxime.3. Galati 1999 3 Barbu.M – Metode numerice.Caracteristicile numerice ale unei variabile . Editura Tehnica. 2003 Tipografia Universităţii "Transilvania". Metoda runge-Kutta. ..Tehnica Bucuresti. Estimare . Vectori.Ed Academica. estimarea dispersiei.Aplicatii la teoria probabilitatilor – utilizarea aleatoare frecventei. 1.ClujNapoca.

studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota finală se constituie din următoarele verificări: . suport de curs 9. realizare teme de casă. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul satisfăcător (2 puncte cumulate la nota finală). documentare suplimentară în bibliotecă 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 13. eseuri.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (minim 3 puncte). 7. alte activităţi 6 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 10. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10. activitate specifică de pregătire pt. Nota finală se constituie din următoarele verificări: . eseuri.01. seminar / 12. pregătire teste periodice sau parţiale 14.2007 Titular curs: Dumitrescu Mariana Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Ciprian Vlad Semnătura: Şef catedră . consultaţii 10 4. 20% traduceri. pregătire examinare finală 10 3. pregătire prezentări orale 10 2. documentare pe net 5. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul foarte bine (4 puncte cumulate la nota finală). traduceri etc. referate. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. referate. alte activităţi 10 lucrări practice 6. alte activităţi 10 proiecte.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (maxim 6 puncte).

.

.

.

800146. Atitudinale: manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. practice/proiect nume. însuşirea acestora în vederea înţelegerii fenomenelor electrice şi electronice ce urmează a fi predate la disciplinele tehnice de specialitate. procese. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. nr.TehnicaUNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICA. explicare şi interpretare Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază specifice disciplinei „Teoria circuitelor electrice”. Explicarea şi interpretarea unor idei. Str. Competenţe specifice disciplinei 3. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI4 Denumirea disciplinei Teoria circuitelor electrice Anul de studiu I Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. Op. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Galaţi. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 4 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Drd. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. înţelegere. Ştiinţei. Ing. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei 2. Marcel Oanca Catedra de specialitate Electrotehnica. Cunoaştere. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională. de credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. maşini si instalaţii electrice E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ C S Total 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) LP 14 P - 1. proiecte. utilizarea unor metode. dr. Grigore Fetecău Asist. 2 Nr. prenume) Conf. ing.

.Verificarea experimentală a metodelor de . utilizând transformatei Laplace/ .a .Circuite liniare în regim armonic permanent. metode de analiza.Analiza circuitelor în regim permanent trifazate de curent alternativ.Întreaga materie predata însuşita si prezentata la nivelul calificativului de forte bine. studiul bibliografiei minimale indicate 10. staţionar.Utilizarea editoarelor grafice în analiza liniare. studii de caz … 25  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 25  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . . studiu după manual. ce .Circuite liniare în regim periodic nesinusoidal.Mocanu C.c.c.Analiza circuitelor electrice în regim .Teoremele generale ale circuitelor electrice. conţin componente electronice. . Bazele electrotehnice II.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Circuite trifazate regim permanent sinusoidal..Analiza circuitelor electrice monofazate şi . analiza a circuitelor de c. s. Probleme.Tehnica analizei circuitelor electrice. .Circuite liniare în regim armonic permanent. Preda. . . suport de curs 9.a. monofazate şi trifazate. . . Editura Didactică şi Pedagogică. . documentare pe net 10 20 25 5 10 .obţinerea punctajului de peste 90% la toate activităţile luate în considerare la formarea punctajului. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20/20 15 5 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri.Analiza circuitelor în regim permanent staţionar. .Teoremele generale ale circuitelor electrice.Introducere în studiul circuitelor electrice. Bucureşti 1980.Analiza circuitelor electrice de c. .Analiza pe cale experimentală a circuitelor de c. pregătire prezentări orale 20 2.Studiul cuadripolilor.Analiza pe cale experimentală a rezonanţelor circuitelor liniare în regim permanent sinusoidal. documentare suplimentară în bibliotecă 11. . referate. circuitelor electrice .Studiul cuadripolilor. Teoria circuitelor electrice. Bucureşti 1980.M.Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice . Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. pregătire examinare finală 50 3. eseuri.. tranzitoriu prin metode directe si . . Editura Didactică şi Pedagogică. consultaţii 20 4.Fetecău Gr. Teoria circuitelor electrice –Note de curs (format electronic) Galaţi 2006 .

eseuri. dr. Grigore Fetecău Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Asist. realizare teme de casă. Ing. alte activităţi 13. Marcel Oancă Semnătura: Şef catedră . alte activităţi 10 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 210 Data întocmirii: 01. pregătire teste periodice sau parţiale 15/ 15 10 12. referate. alte activităţi 0 0 14.5.07 Titular curs: Conf. proiecte. seminar / lucrări practice 6. activitate specifică de pregătire pt. ing. 7.02. traduceri etc. Drd.

Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 14 L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) .Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor electromagnetice atat in interna a materialelor cat si-n spatiul inconjurator.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA. Cunoaştere. drd.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor de rezolvare a ecuatiilor campului.Are drept obiectiv cunosterea marimilor electrice si magnetice a relatiilor cauza-efect a metodelor si tehnicilor de analiza ale campului electromagnetic in functie de regimul acestuia. posibilitatea identificarii. a marimilor campului a relatiilor cauzale dintre acestea a legilor campului si rezolvarii problemelor de camp electromagnetic. alegerii si utilizarii celor mai potrivite mijloace de analiza si aplicabilitate ale campului electromagneticin funtie de specificul aplicatiilor reale.Explicarea in interpretarea conditiilor privind modului de propagare a campului electromagnetic.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumu larea de cunoştinţe teoretice despre marimile si ecuatiile campului electromagnetic si practice privind modul de rezolvare si aplicabilitate in electronica si telecomunicatii . Str.înţelegerea notiunii de camp . F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. . 1. . sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior. seminar şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: .Asigură studentului prin activităţile de curs . MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008.formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. ca inginer.Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. .Cunoasterea marimilor ce caracterizeaza campul electromagnetic . . ing. dr.Cunoasterea reletiilor cauza –efect in electromagnetism i. . explicare şi interpretare . . ing. înţelegere. 47 Nr. de credite Total ore din planul de învăţământ 4 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Op. a efectelor produse de acesta in functie de proprietatile mediului . . Nicolae BADEA As. telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Teoria campului electromagnetic Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. Ciprian VLAD nume. Prof. Domneasca nr. . prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica.Cunoasterea metodelor de rezolvare a ecuatiilor campului in functie de regimul acestuia.

Legea inductiei exprimata prin inductivitati/Colocviu de laborator 1.Reprezentarea grafica a marimilor obtinute si dependenta acestora de diversi factori. – Simuarea numerica a campului electromagnetic . . Calculul distributiei campului magnetic cu formula Ampere. .Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. 2.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. Atitudinale . 4. 7. 5.Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia. 5. a algoritmului de rezolvare prin element finit. Badea. . . Conţinutul disciplinei Tematică curs Marimi electrice Marimi magnetice Legile campului electromagnetic Regimul electrostatic al campului Regimul electrocinetic al campului Regimul magnetic stationar Regimul cvasistationar al campului electromagnetic Unda electromagnetica Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice 1Calculul distributiei campului electric cu formula integrala/Introducere in metoda elementului finit si a soft-ului PDEase. . Calculul tem induse prin miscare/ Simularea numerica a campului magnetic in corpuri 6.Competenţe specifice disciplinei 2. . a conditiilor pe frontiera . . 4. . . Capacitati/Simularea numerica a campului electrostatic 3. Inductivitati/Simularea numerica a campului magnetic.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica in 2D a distributiei campului electromagnetic. Instrumental-aplicative . s. a domeniului de analiza .Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimi.Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Coordonarea si stabilirea ecuatiilor . N..Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. ./ Simularea numerica a campului cvasistationar(indus) 7.Utilizarea unor soft-uri de analiza a campului electromagnetic . campului electrcinetic.a.Utilizarea . .Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului. .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de dome niul electric. . Galaţi 2003 1.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul. . Calculul distributiei campului magnetic cu formula integrala/Simularea numerica a 8. –Teoria campului electromagnetic – Editura Universitate Dunarea de Jos Galati-2003. Badea. La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % . 6. 2.Stabilirea proprietatilor de material a subdomeniilor din domeniul de analiza si a modului de introducere in algoritmul soft-ului. a conditiilor pe frontiera si a rezultatelor obtinute.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica a influentei proprietatilor mediului asupra marimilor campului electromagnetic . explicarea si intelegerea ecuatiilor specifice de regim ale campului . N. Îndrumar de laborator in format electronic. 3. 2 Calculul distributiei campului electric cu formula Gauss. Calculul tem induse de pulsatie. 3.

Nicolae Badea . dr. 13. realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt.Examenul final promovat cu nota 10 . alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 18 sept 2006 Titular curs: prof. referate. seminar / 12.Examenul final promovat cu nota 5 . ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 80%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat de laborator cu nota 5 colocviul de laborator cu nota 10 . Nicolae Badea Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. referate. pregătire prezentări orale 5 2. Vlad Ciprian Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 7. studiu după manual.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator si la . suport de curs 9. studiul bibliografiei minimale indicate 10. dr. alte activităţi 0 proiecte. eseuri. consultaţii 6 4.{total = 100%} 20% Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 14. traduceri etc. traduceri. documentare pe net 5 5. pregătire examinare finală 10 3.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator minim 50% din prelegerile de curs     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. drd. eseuri. alte activităţi 5 lucrări practice 6. ing. ing.

. Gelu GURGUIATU nume.înţelegerea fenomenelor care au loc in structura interna a materialelor. Domneasca nr. 1.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor care se petrec in structura interna a materialelor. ca inginer. drd. înţelegere. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008.Explicarea in interpretarea influentei diversilor factori asupra proprietatilor materialor pentru electronica. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor standardizate de determinare a caracteristicilor electrice ale materialelor.Cunoasterea şi utilizarea adecvată a materialelor in diverse aplicatii. Cunoaştere. . Op. . . dr. alegerii si utilizarii celor mai potrivite materiale in functie de specificul aplicatiilor reale.Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. Str. . .Asigură studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 14 S L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) .Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumularea de cunoştinţe teoretice si practice despre materialele pentru electronica. .Cunoasterea tipurilor de materiale pentru electronica. . telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Materiale pentru electronica Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob. Toader MUNTEANU Prep. 47 Nr. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 2 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză.Cunoasterea metodelor de incercare si evaluare a materialelor pentru electronica.Are drept obiectiv cunosterea metodelor si tehnicilor pentru determinarea parametrilor materialelor pentru electronica. . F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. . explicare şi interpretare . ing. ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA. posibilitatea identificarii. Prof.

Studiul materialelor semiconductoare Bibliografie obligatorie selectivă .Reprezentarea grafica a marimilor experimentale obtinute si dependenta acestora de diversi factori.MATERIALE ELECTROIZOLANTE . .POLARIZAREA ELECTRICĂ .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul.2. . .Citirea corecta a aparatelor utilizate in experimente..Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. Conţinutul disciplinei Tematică curs . . .Studiul materialelor magnetice .Determinarea  V .V s.T.Utilizarea standardelor si literaturii de specialitate pentru a compara/valida rezultatele experimentale obtinute 3. 3.Materiale electrotehnice. . .1995. 2.Materiale electrotehnice . . Riz . -Materiale pentru electronică. s. Îndrumar de laborator.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe celulele/standurile de evaluare ale materialelor pentru electronica. .Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului.Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului.MAGNETIZAREA SI MATERIALE MAGNETICE 1.Stabilirea si respectarea procedurii de lucru la standurile de incercare cu tensiune marita.Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator. . .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul Ingineriei Electronice. Atitudinale .Determinarea  .tg . Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei .Coordonarea si stabilirea cronologiei activitătilor practice derulate in scopul determinarii unor parametri de material.Determinarea rigiditaţii dielectrice. . CĂTUNEANU.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimile masurate si cele determinate. MUNTEANU T. .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe standurile de incercare ale materialelor pentru electronica la diverse solicitari. .  S .CONDUCŢIA ELECTRICĂ Tematică generală . .Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute.a.MATERIALE SEMICONDUCTOARE Tematică seminar / lucrări practice . MUNTEANU. .Note de curs Litografia Universităţii din Galaţi. Galaţi 1993. EDP Bucureşti 1982. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30% 30% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi .Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia. CRUCERU C. .Utilizarea unor solutii tehnice de imbunatatire a caracteristicilor tehnice ale materialelor.a. .

drd.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. referate. dr. traduceri etc.Examenul final promovat cu nota 5 . ing. studiu după manual.Examenul partial promovat cu nota 10 . pregătire teste periodice sau parţiale 14. seminar / 12.Examenul final promovat cu nota 10 . dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire examinare finală 10 3. alte activităţi 5 lucrări practice 6. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 30%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 5 . realizare teme de casă. eseuri. alte activităţi 0 proiecte. Toader MUNTEANU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: prep.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 10 .Examenul partial promovat cu nota 5 . referate. traduceri. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 15 sept 2006 Titular curs: prof. 7. consultaţii 6 4. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Gelu GURGUIATU Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. ing. documentare pe net 5 5. eseuri. pregătire prezentări orale 5 2. suport de curs 9.Notele acordate pentru temele de casă. ing. Toader MUNTEANU . activitate specifică de pregătire pt.

promovarea unui sistem de valori culturale. . construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborator. Op.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . mobilizare.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electron ica.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. 800146. .Însusirea unui limbaj (scris. 1. drd. dr. analiza celor mai diferite scheme electronice. F) Dispozitive electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.participarea la propria dezvoltare profesională. Iliev Mircea nume. reprezentări simbolice) adecvat domeniului dis ciplinei. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. Conf. disciplinei proiectarea schemelor electronice. . nr. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. folosirea aparaturii d e măsura si control specifice.etc@ugal.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii analogice.Dezvoltarea creativităţii. . p rincipii. . Ştiinţei. Atitudinale: . analiza. ing. . înţelegere. lucru în echipă. prenume) Catedra de specialitate Conf.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. utilizarea unor specifice metode.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . morale şi civice. Competenţe 2. .rezolvarea de probleme: metoda. proiecte. ing. teorii. . vorbit. . legi. Măzărel Marius ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 14 LP 14 P - Competenţe generale . logica.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. dr. 3. . de valorificare independentă a informaţiei. Str. . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. explicarea şi interpretarea unor idei. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. Iliev Mircea As.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. Cunoaştere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. gestiune a situaţiei. procese.eficacitatea personală: adaptare. de 5 credite 56 Total ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice I Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. ing. . . 2 Nr.acţiune şi realizare: gestiunea timpului.

Dispozitive si circuite electronice. 9. Bucureşti. 6.D. Dispozitive semiconductoare diverse echivalent de semnal mic. 2. 1982. 1981. Dispozitive semiconductoare diverse (tiristoare. Redresoare. 4. 7. . Brezeanu Ghe.. 3. Dascalu D. Calculul PSF în circuite cu diode. 1982. s. E. Contactul metal-semiconductor (0.P. Cluj-Napoca. Gray P.a. tranzistoare unijoncţiune).Electronica. 10. Bucureşti. Amplificatoare de semnal mic. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Ed. 2001. Aparate de măsura si control specifice.Circuite electronice.Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a.D. 1983. s.Bazele electronicii moderne.. Ceangă E. Danila Th.D. 7.E. Probleme. 5.. Culegere de probleme. s. Bucureşti. Tranzistorul bipolar (9 ore). Iliev Voichiţa -Marcela . Tehnica.P. . 7..D. Tranzistoare unipolare.Circuite integrate analogice.Dispozitive si circuite electronice. Tranzistorul bipolar. Ed. 2. 3.D.a.L. Galaţi.Electronica industriala. . Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul 7.. E. Croitoru V. Bucureşti. 1982. Popa Rustem. . 8. Calculul PSF în circuite cu 1…2 tranzistoare 5. s.. Cerbulescu D. 5. Redresoare. ore). dispozitivelor semiconductoare (1 oră). Culegere de probleme.P.. 1995. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul echivalent de semnal mic.P. Stabilizatoare parametrice de tensiune. Dascalu D. 3. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului de electronica. s. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. E. Albastra. câmp) (5 ore). Meyer . Bucureşti .. Diode semiconductoare.. Searle C. . Joncţiunea p-n (4 ore). bipolare.D.D.Circuite electronice. . 1. Gray P. 1982. s. în circuite cu tranzistoare (4 ore).. 8. Ed. . 6. . 1973. Tematica seminariilor: 2.a. Dispozitive optoelectronice. 5. 1981. Tranzistoare unipolare (cu efect de bipolare. 3. Dascalu D.P. Bucureşti. Bucureşti. 4.. Redresoare (3.5 2.a. Iliev Mircea. E.P. Stabilitatea PSF în raport cu temperatura şi 6.R. Bucureşti. Dispozitive optoelectronice (1 oră).Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice / seminarii 1.. în circuite cu TEC-J şi TEC-MOS.a.a. Tematica lucrărilor practice: 1. 6. Tehnica. E.. 1. 4.P. 4. Bucureşti.Dispozitive si circuite electronice. Regimul de comutaţie al dispersia parametrilor.. . 1999.5 ore).Dispozitive si circuite electronice. E. E. 11.

pregătire prezentări orale 14 0 2. pregătire examinare finală 14 30 3. consultaţii 14 2 4. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 15. alte activităţi 14 0 lucrări practice 6. 13.dr.ing. alte activităţi 4 0 proiecte. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: As. Mircea Iliev Semnătura: Titular seminar: Conf. 7.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). . realizare teme de casă. ing.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. . Frangu Laurenţiu .09.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Examenul final promovat cu nota 5. seminar / 12. referate.Examenul final promovat cu nota 10. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . traduceri etc. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 11. dr. suport de curs 9. dr. documentare pe net 10 2 5. ing. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ing.2006 Titular curs: Conf.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. Prof. drd. Marius Măzărel Semnătura: Şef catedră. activitate specifică de pregătire pt. .Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . studiu după manual. . . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). studiul bibliografiei minimale indicate 10.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. .

abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.ing. .abilitatea de alegere a codurilor. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E+V Ob Nr.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. . Frangu Laurenţiu – curs As.abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date. înţelegere.evaluarea efectului perturbaţiilor.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date .cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii .înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. . Instrumental-aplicative . dar şi prin teme de casă. Silviu Epure – lucr. 800146.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii.Formarea. Op. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI5 Circuite electronice fundamentale Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Regimul disciplinei (Ob. Ştiinţei. . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.ing. explicare şi interpretare .Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 6 3 1 LP 2 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. practice nume. de 4+ 2 credite Total ore din planul de învăţământ 84 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect ( grad didactic şi ştiinţific. nr. 3. Prof. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Atitudinale . după proprietăţile cerute . Str. Competenţ e specifice disciplinei .dr. prin aplicaţii de laborator.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie .evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. 2 Nr. Cunoaştere.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . . după intefaţa folosită.

documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) .programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . cod ASCII.Magistrale pentru comunicaţie. .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. distorsiunea izocronă. 3. cod binar natural. Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . cod Gray. .proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) .Introducere. Introducere (2 ore): .Cod Morse. semnal bifazic. Coduri de linie (8 ore): . "Dunărea de Jos" Galaţi. 5. .Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. SPI. .Interfaţă de comunicaţie serială.Semnal telegrafic.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. istoric.testare în laborator (4 ore) .. referate. telecomunicaţii. cod binar natural. AMI.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) . CMI. eseuri.SDH. SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. conversia A/D 2.. cod CCITT.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 100 (laborator) 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. semnal polar.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) . . Ethernet. . Comunicaţii de date.ro/lfrangu/comunic. Ed. http://www.ugal. I2C. standard RS232.redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . Mitescu I. Fundaţiei Univ.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie .Interfaţă de comunicaţie paralelă.etc. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) .Organisme de reglementare în telecomunicaţii . 2005 2. Frangu L. . Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): . semnal numeric. note de curs. standard IEEE 1284. 4. . Transmisiuni în banda de bază (10 ore): .Transmisiune pe mai multe niveluri. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) . traduceri. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) B.Coduri de linie: semnal neutral.Semnal analogic.Semnale cu viol de bipolaritate.

7.2007 Titular curs şi seminar: Prof. documentare pe net 5.ing. cunoaşterea metodelor de măsurare. 5 13. precum şi a modalităţilor de analiză specifice. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 13 8. seminar / 20 12. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. realizare teme de casă. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. pregătire prezentări orale 2. metodelor şi modelelor predate. pregătire teste periodice sau parţiale 14.dr. consultaţii 2 4. referate. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 Data întocmirii: 10. ing. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi proiecte. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: As. studiu după manual. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. alte activităţi lucrări practice 6. traduceri etc.02.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. suport de curs 10 9. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. Silviu Epure Semnătura: Şef catedră .

de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titular proiect I V 3 Conf. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. nr. . prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite analogice 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. Competenţe 2.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. 2 Nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. . . . . teorii.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Atitudinale: . . dr. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Op.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. 800146.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.rezolvarea de probleme: metoda. . procese.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. ing. principii. nume.eficacitatea personală: adaptare. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. 3. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. analiza celor mai diferite scheme electronice. . proiecte. explicarea şi interpretarea unor idei. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.etc@ugal.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. analiza. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale .Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practi ce cerute de domeniul electronicii analogice. lucru în echipă. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. utilizarea unor specifice metode. . Ştiinţei. de valorificare independentă a informaţiei. înţelegere.Însusirea unui limbaj (scris. .Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. . legi. Str.promovarea unui sistem de valori culturale. Cunoaştere.Dezvoltarea creativităţii. logica. vorbit. disciplinei proiectarea schemelor electronice. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. morale şi civice.participarea la propria dezvoltare profesională. . gestiune a situaţiei. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. 1. mobilizare.

E. .R. 1.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din următoarele capitole predate la cursurile anterioare: redresoare. Manolescu A. .P. s. Bucureşti. 1981. Bucureşti.a. Tehnica. Cluj-Napoca. 11. s.a. Dascalu D. Catalog... Bodea M.D.a. 9. ICCE. proiectului. Manolescu A. Profeta H. E.Circuite integrate liniare. 5.D. .Dispozitive si circuite electronice.P.P. 1982. . Ed. ş. 12.P. 7. Bucureşti .. ş. Culegere de probleme.Circuite electronice.. . Bucureşti. Drăgulănescu N. Culegere de probleme.. modulatoare şi demodulatoare. III. Ed. 1987.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a .. plantarea pieselor. Editura tehnică.. 15. 1987. Bucureşti. proiectarea si execuţia cablajului imprimat. Bulucea C.. s.D. Popa Rustem. ş. .Agenda radioelectronistului.a. . Vais M. Dascalu D.Dispozitive si circuite electronice. Manual de utilizare.. Dascalu D. 1983. testarea si reglarea circuitului.. Brezeanu Ghe. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. . 1978.E. .. Rusu A. Bucureşti.a. Croitoru V.. E. 1995. . Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. amplificatoare operaţionale.Electronica. 1985.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului.a. II. .D. reacţia negativa in amplificatoare.D. 1999. Vol.. s. E.Circuite integrate liniare. Vol. 1975. Meyer . Bucureşti.a. 2001.P.. oscilatoare. s. 10.a. Galaţi. amplificatoare de semnal mic. . E. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Danila Th. 1982.. E. Bucureşti. E. 1980.Circuite electronice. ş. Gray P. stabilizatoare de tensiune continua. 2. 1983. IV. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.P. . E.T.Circuite integrate liniare. Bucureşti. 14. 1984. Iliev Mircea.Verificarea finală promovată cu nota 5... I. Bucureşti. amplificatoare de putere. 1982. Vol. Vol. 3. Iliev Voichiţa -Marcela . Cerbulescu D. Bucureşti. 1982. E. . Culegere de probleme. Probleme. simularea (analiza) circuitului electronic.Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. E. .Circuite integrate analogice. 6.a. Bucureşti..Ş..Circuite integrate liniare.D.P. 4. Albastra.Dispozitive si circuite electronice. . 8.D..T. 1989.Circuite integrate liniare.Dispozitive si circuite electronice.Verificarea finală promovată cu nota 10.. 13. Bucureşti.

Frangu Laurenţiu . studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare pe net 8 6 5. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 9. studiu după manual. 13. consultaţii 10 2 4.01.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Prof. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. ing. pregătire examinare finală 0 20 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11.dr. seminar / 12. dr. traduceri etc. realizare teme de casă. eseuri. pregătire prezentări orale 0 2 2. 7.2007 Titular proiect: Conf.ing. alte activităţi 20 0 proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate.

Atitudinale . explicare şi interpretare .) disciplinei .analiza experimentală a semnalelor modulate şi determinarea experimentală a spectrelor semnalelor modulate 3.utilizarea corectă a diverselor reprezentări matematice ale sistemelor dinamice şi interpretarea corectă a parametrilor acestora.lucr. prenume) Prof.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist.cunoaşterea şi înţelegearea modelelor semnalelor cu timp discret. 2 Nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI6 Semnale şi sisteme Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul Regimul disciplinei (Ob. practice/proiect nume. Ing. Iulian Munteanu . F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Mihai Culea – seminar Sef lucr. . prin aplicaţii. .utilizarea transformatei Fourier discrete în analiza numerică a semnalelor (prin algoritmul FFT) . fransformata Fourier şi transformata Hilbert .Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. Op. Ceangă Emil – curs Sef.formarea cunoştinţelor de bază privind modulaţia semnalelor pe purtător armonic (modulaţia în amplitudine şi modulaţia unghiulară) şi modulaţia impulsurilor. . Instrumental-aplicative . diverse transformări integrale etc . cu accent deosebit pe reprezentările frecvenţiale.utilizarea corectă a unor „instrumente” uzuale de modelare şi analiză a semnalelor.cunoaşterea reprezentărilor matematice ale sistemelor. . 2.dr.ing. .Formarea. înţelegere. fundamentale în e specifice electronică (convoluţia. .cunoaşterea şi înţelegerea modelelor frecvenţiale ale semnalelor. .cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de generare şi analiza a semnalelor . 800146. Str. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nr. lucr. bazate pe seria Fo urier.determinarea spectrelor şi a funcţiilor spectrale ale semnalelor cu timp continuu. Ştiinţei.înţelegerea noţiunii de sistem dinamic şi a conexiunii: „sistem (circuit) fizic” – sistem dinamic. Cunoaştere.utilizarea transformatei z pentru modelarea semnalelor cu timp discret.ing. Competenţ . de 6 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 150 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.

3.Analiza Fourier clasica a semnalelor periodice.Transformata Hilbert. . Modulatia impulsurilor in durata 5. .Raspunsul la impuls si functia indiciala. algebra functiilor de transfer. . modele de tip convolutie. . .legatura cu seria Fourier complexa si cu transformata z 6.Transformata Laplace in modelarea semnalelor.Modulatia impulsurilor in amplitudine . Principiul multiplexării în timp.Analiza unui sistem dinamic în mediul MatlabSimulink . Diagrame Nyquist si Bode.Modelul temporal şi frecvenţial al semnalului esantionat.principii. proprietati. modulatia si demodulatia de tip produs (cu purtătoare suprimată). . analiza Fourier-Hadamard etc. proprietatile semnalului analitic.Modulatia in amplitudine pe purtator armonic: modulatia cu purtatoare si doua benzi laterale. . Modulatia impulsurilor in faza . . . . principiul multiplexării în frecvenţă.Semnale modulate in frecventa .Calculul spectrelor semnalelor periodice .Calculul spectrelor semnalelor neperiodice . . matricea de transfer .Distributia delta in modelarea semnalelor.Semnale modulate in amplitudine .Caracteristica timpului de propagare de grup. . . 7. Semnale neperiodice: .Proprietatile functiilor spectrale.Transformata z directa si inversa: definitii. Reprezentări frecvenţiale ale sistemelor.Modulatia unghiulara: modulatia in frecventa si in faza. .Modulatia impulsurilor in amplitudine: naturala si uniforma.Refacerea ideala a semnalului.Seria Fourier generalizata.Noţiuni generale privind reprezentarea de stare a sistemelor. .reprezentarea de stare .Modulatia de tip produs .Modele de stare pentru sisteme cu timp discret.Functia de transfer si reprezentarea prin poli si zerouri.Calculul şi utlizarea modelelor de stare (inclusiv în mediul Matlab) .Notiuni generale privind modulatia semnalelor.Calculul transformatei z directa si inversa.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp continuu.Semnale modulate. Metode practice de refacere: extrapolatoare. .Liniarizarea modelelor matematice.Reprezentarea semnalelor neperiodice prin transformata Fourier. 8.Modelarea analitică a sistemelor fizice.Transformata Fourier discreta . metode de calcul.Cunoaşterea aparaturii de laborator pentru generarea şi analiza semnalelor . . reprezentări grafice.Modele neparametrice in domeniul temporal si in domeniul frecvential. . Tematica seminariilor . .Convolutia semnalelor.Calculul şi utlizarea modelelor de tip intrareieşire (inclusiv în mediul Matlab) Tematica lucrărilor practice . Reprezentari de tip intrare-ieşire ale sistemelor dinamice . . . Sisteme dinamice . . Semnale modulate: . modulatia cu banda laterala unica: metoda semnalului analitic. Semnale esantionate: . .Modelarea semnalelor prin functii binare: analiza Fourier-Walsh.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp discret.Analiza armonica a semnalelor periodice . .Reprezentarea polinomiala a semnalelor.Teorema lui Shannon.Calculul spectrelor utilizand transformata Fourier discretă (în mediul Matlab) . .Ecuatia diferentiala si cu diferente . .Transformata Laplace a semnalului esantionat. 4.Semnale periodice : .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2. semnale MF si MP cu indice redus de modulatie.

Ing.ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. seminar / 10 12. 1998 (pag. circuite şi sisteme. Ceanga.. Bucuresti. Ed. Semnale. circuite si sisteme. (în întregime) 10. activitate specifică de pregătire pt. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 28 8. 13. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. A.Protin. 2001. s.A. eseuri. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 2001. 11. alte activităţi lucrări practice 6. referate. traduceri. Serbanescu.L. 20…223). circuite si sisteme. 2 şi 3.. studiu după manual. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră .P. 11…187) 12. C. Academica. (Cap.dr. Nichita. pregătire prezentări orale 2. metodelor şi modelelor predate. pregătire examinare finală 40 3. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr.a. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. A..I.Munteanu. alte activităţi proiecte..ing. E.D. Bratcu. 15…87). Semnale.E. 7.N. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 150 Data întocmirii: 1.M. referate. suport de curs 28 9. traduceri etc.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef.I. E. Ed Tehnica. Mateescu.. 1985 (pag. Probleme Ed. Mateescu. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11.2007 Titular curs: Prof.lucr. pregătire teste periodice sau parţiale 14 14. pag. Analiza semnalelor. Ceanga.02. documentare pe net 5.A.Bibliografie obligatorie selectivă 9. Théorie de la commande des systèmes. Culea. Militara. realizare teme de casă. eseuri. Cutululis. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Semnale. consultaţii 2 4.

analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de calculatoare .înţelegerea funcţionării sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de c omunicare . . nume. De credite 56 Totalul ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. prenume) Catedra de specialitate III Arhitectura calculatoarelor Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Cunoaştere. Instrumental-aplicative .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a calculatoarelor .abilităţi privind funcţionarea sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Atitudinale . 2 Nr.ro FIŞA DISCIPLINEI7 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. precum şi a modului de interconectare a acestora Competenţe specifice disciplinei 2. ing. . Nicolau Viorel Conf. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. precum şi interconectarea şi testarea acestora . înţelegere. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. dr. 800146. explicare şi interpretare .conştientizarea importanţei componentei hardware şi a interdependenţelor cu componenta software . nr. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .dezvoltarea abilităţilor competitive.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de calcu l.abilităţi de măsurare a semnalelor din calculator şi de depanare a diverselor subsisteme 3.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de calcul.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor hardware . morale şi civice 7 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. dr. ale transferurilor de informaţii dintre ele. Ştiinţei.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice structurii şi arhitecturii calculatoarelor. precum şi ale interdependenţelor cu componenta software . Op. ing. bazate pe un sistem de valori culturale. Str.

2003 3.rezultat foarte bine la examenul scris . Bucureşti.Memorii ROM . ISBN 973-571-337-3.Module de memorie SIMM şi DIMM segmentarea.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Sistemul de întreruperi al unui procesor numere.Memoria virtuală. ISBN 973-8449-28-6. R.Transferul datelor cu subsistemul I/O.Memorii SRAM controlerul DMA . Editura Politehnica Press.Structuri de procesare .Recapitulare: circuite combinaţionale şi calcul secvenţiale .participarea activă la discuţiile de la curs . 1998 6. traduceri. Editura Cartea Universitară. vol. Bucureşti.Subsistemul de memorie al unui sistem de .Magistrale de semnale digitale frecvenţă mare.Măsurarea performanţelor şi fiabilitatea . operaţii cu numere în baza 2 şi 16 . Prentice Hall. Editura Teora.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . S. . erori de vizualizare . – Arhitectura sistemelor de calcul..Introducere în arhitectura sistemelor de calcul .Tipuri de arhitecturi de calculatoare .rezultat foarte bine la colocviul la laborator .participarea la toate activităţile de laborator . C.participarea la activităţile de laborator (85%) .Subsistemul unităţii centrale . – Arhitectura calculatoarelor I. Mueller.D. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .PC depanare şi modernizare.. eseuri. Nicolau. – Totul despre hardware. University of Colorado at Denver. 2001 5.Circuite de interfaţare a magistralelor . conversii de .rezultat satisfăcător la examenul scris .Microprocesoare pe 8 biţi . Bucureşti. Murray. Bucureşti. paginarea şi segmentarea paginată .Reprezentarea informaţiilor .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . 1990 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Negrescu.Memorii DRAM . W.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Bucureşti.Sisteme de numeraţie. W. ISBN 973-731-103-5. metode de alocare automată . 2005 2. Editura BIC ALL. 1 şi 2. Rosch.Vizualizarea semnalelor digitale de . ediţia IV-a.Microprocesoare pe 16 biţ .Studiul arhitecturii sistemelor monoprocesor compatibile IBM PC 1. ISBN 973-601-856-3. – Calculatoare personale – elemente arhitecturale. referate. Mârşanu. 2003 4.Sisteme de procesoare cu prelucrare paralelă . .Sistem monoprocesor pe 8 biţi sistemelor de calcul . L. R. V. .Controlerul de întreruperi . Editura Teora.Computer and digital system architecture. ISBN 973-601-799-0. Rădescu.

documentare pe net 14 5.2007 Titular curs: Conf. ing. 7. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. eseuri. traduceri etc. pregătire examinare finală 16 3. Frangu Laurenţiu . dr. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. studiu după manual. consultaţii 8 4. activitate specifică de pregătire pt. studiul bibliografiei minimale indicate 10. dr. dr.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.01. alte activităţi 14 lucrări practice 6. alte activităţi 14 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. realizare teme de casă. pregătire prezentări orale 2 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 13. suport de curs 9. ing. alte activităţi 30 2 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 27. ing. seminar / 12.

prenume) Catedra de specialitate 2 Semestrul TRANSMISIA SI CODAREA INFORMATIEI II Tipul de evaluare finală (E/V) E Nr.Surse discrete de informaţie -Caracterizarea si modelarea statistica a canalelor . Galati . 461353 URL: http://www. Partea I. Tel / Fax: 0236-470905.Codarea entropica a surselor discrete fără perturbaţii . Instrumental-aplicative : proiectarea algoritmilor de codare-decodare intr-un limbaj de nivel inalt. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.Modelarea surselor discrete de informatie .Codarea pentru canale cu perturbatii: codul Hamming . Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice .dr.Codarea pentru canale fara perturbatii: Shanon-Fano si . Aiordachioaie Dorel Prof. Partea II. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor discrete de transmisiune: informatie.Codari ciclice . Curs litografiat.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.Codarea surselor pentru canale cu Huffman perturbaţii . nume.2004. înţelegere. -Canale continue de transmisiune Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei.dr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. codare.2004. canale discrete de transmisiune.Caracterizarea canalelor continue de transmisiune.2004. decodare. Atitudinale : intelegerea importantei modelarii si simularii in practica proiectarii si utilizarii CODECdisciplinei urilor.Codarea surselor discrete pentru canale .Canale discrete de transmisiune discrete de transmisiune .Sisteme de transmisiune a informaţiei . Aiordachioaie Dorel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 5 3 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.2004. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . Material intern.ugal.ing. Galati . perturbatii. Cunoaştere. Exercitii pentru seminar.Analiza codurilor recurente coeficienţi binari . de Ob 5 credite 70 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof. Editura Academica. Galati .fie. erori individuale si in pachet. Op. specifice 3. nr. incertutudine. Curs litografiat. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Competenţe 2. entropie.Codarea ciclica sistematica si nesistematica -Circuite de prelucrare a polinoamelor cu . Universitatea « Dunarea de Jos » Galati .ing. 2..

dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. metodelor şi modelelor predate. Dorel Aiordachioaie Titular seminar : prof. pregătire prezentări orale 10 10 2. eseuri.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Prof. documentare pe net 10 0 5. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6.ing. 13.ing. 7. Dorel Aiordachioaie Şef catedră. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire examinare finală 20 50 3. pregătire teste periodice sau parţiale 14. traduceri etc. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. studiul bibliografiei minimale indicate 10. seminar / 12. suport de curs 9. realizare teme de casă. studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. referate.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. studiu după manual. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.dr. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : prof.dr.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 10 5 4. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.dr. Ca modalititati de verificare: .ing. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Laurentiu Frangu .nota de la colocviul de laborator peste 5.ing. alte activităţi 20 0 proiecte.

Atitudinale . .participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 8 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Ştiinţei. Cunoaştere. Dr. calculatoare. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI8 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. gestiune a situaţiei . . Drd. 2.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . 3. reţele.aplicarea metodelor de analiză şi sinteză a structurilor numerice pentru circuite de mică şi medie complexitate. nume. logica. rezolvarea de probleme: metoda. explicare şi interpretare .iniţierea studenţilor în microprogramare şi în tehnicile de proiectare automată a circuitelor numerice implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. Op. de credite 70 Totalul ore studiu individual 160 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. prenume) Catedra de specialitate 2 CIRCUITE DIGITALE Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor structurilor numerice şi însuşirea cunoştinţelor de bază necesare pentru alte discipline viitoare: procesoare.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. lucru în echipă. eficacitatea personală: adaptare. analiza. însuşirea unor noţiuni despre structurile programabile şi limbajele HDL dedicate descrierii hardware a circuitelor. Epure Silviu Semestrul I Electronică şi telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 42 14 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Instrumental-aplicative . 2 Nr. înţelegere.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. Ing. Ing. Popa Rustem Prep. însuşirea cunoştinţelor despre principalele familii logice folosite în construcţia circuitelor integrate digitale. Str. . mobilizare. 800146. .însuşirea tehnicilor de analiză a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală .

Sisteme numerice microprogramate .Circuite bistabile. Electronica digitală: bazele proiectării. . . Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Bibliografie obligatorie selectivă 1.Circuite cu bistabile: numărător şi registru . Implementarea cu registre.Registre şi numărătoare. . memoria RAM.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Structuri CMOS şi BiCMOS. . Familia logică MOS. . Tipuri de bistabile. . Clasificări ale sistemelor numerice. traduceri. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. . . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Analiza hazardului. Editura Teora. . Zgomote şi reflexii în sistemele numerice.Familii logice: TTL şi CMOS.Astabile.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. .Structuri combinaţionale.Sisteme de numeraţie.html 2.ro/rpopa/index.Structuri numerice programabile: memoria ROM.Studiu comparativ al familiilor logice TTL şi CMOS – seria 4000. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3. . Mircea Iliev. Tematică seminar/lucrări practice/proiect Seminar: . .Structuri numerice programabile: CPLD şi FPGA. Minimizarea prin metoda diagramelor Veitch-Karnaugh. eseuri.Circuite secvenţiale cu bistabile integrate. latch-uri şi bistabile . demultiplexor.Funcţii binare.Sinteza circuitelor folosind limbajul VerilogHDL. comparator. Wakerly John. problemelor propuse la examen. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare . . referate. Structuri specializate: sumator.Automate cu stări finite.Analiza circuitelor prin simulare Pspice. multiplexor. . Transformări. Transformări. Clasificări. Galaţi. . monostabile. Aplicaţii. Structuri standard: decodificator. Definiţii. Definiţii.Funcţii binare. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Reducerea şi codificarea stărilor.etc. Modalităţi de reprezentare. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . Galaţi.Introducere. Editura Teora. Bucureşti.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . structuri PLD şi FPGA. Familia logică TTL. Bucureşti. Tehnici de minimizare. Analiza şi sinteza sistemelor numerice.Structuri integrate de circuite numerice. . Lucrări practice: .Structuri combinaţionale MSI. Rustem Popa.Modelul asincron. Wilkinson Barry.Automate cu stări finite. codificator prioritar.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. . . Principii constructive.ugal.Implementarea funcţiilor binare. Rustem Popa.Studiul circuitelor de impuls: astabil şi monostabil. . unitate logico-aritmetică. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4.Structuri programabile.

7. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 14 lucrări practice 6.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 24 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14.2007 Titular curs: conf. referate. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc. documentare pe net 4 5. eseuri. dr. studiu după manual. drd. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 0 proiecte. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. suport de curs 9. ing. ing. consultaţii 16 4. Frangu Laurenţiu . realizare teme de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 14 0 40 2 6 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 160 Data întocmirii: 24. 13. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 40 3. dr. ing.01. seminar / 12.

800146. 2. Cunoaştere.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare în limbaj natural ş i până la implementarea schemei electrice a circuitului digital în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. de credite 14 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. explicare şi interpretare . fie prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. cum ar fi OrCAD. Str. Popa Rustem Asist. înţelegere.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. fie prin simulare pe calculator într-un mediu CAD.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 9 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI9 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . analiza. rezolvarea de probleme: metoda. Op. nume. . . gestiune a situaţiei . prenume) Catedra de specialitate 2 PROIECT DE CIRCUITE DIGITALE II Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. eficacitatea personală: adaptare. Dr. Instrumental-aplicative . 3.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Ing. lucrul în echipă.iniţierea studenţilor în utilizarea tehnicilor de proiectare automată a circuitelor digitale implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 2 Nr.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . Atitudinale . nr. Drd. . mobilizare. logica. Ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.însuşirea tehnicilor de proiectare manuală a sistemelor digitale implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. Ştiinţei. Dulman Dan Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 14 LP P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.validarea schemei electrice proiectate.

Presses Polytechniques Romandes. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Analiza şi sinteza sistemelor numerice. eseuri. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. traduceri. Bibliografie obligatorie selectivă 1. publică a proiectului. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Galaţi. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. 2. suport de curs 9. Editura Teora. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3. Bucureşti. Editura Teora. Rustem Popa. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Rustem Popa.ugal. Lausanne.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. Electronica digitală: bazele proiectării. Wilkinson Barry. Sinteza schemei electrice a unui automat cu stări finite. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. referate.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Proiect: 1. Systemes numeriques cables et microprogrammes. cu respectarea standardelor IEC în vigoare. pregătire prezentări orale 0 2. activitate specifică de pregătire pt.ro/rpopa/index. Mircea Iliev. . Stauffer Andre. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. seminar / 12. pornind de la o specificaţie dată. documentare pe net 0 5. studiu după manual.etc. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 5. Bucureşti. Galaţi. consultaţii 8 4. 1989 (în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30% Notele acordate pentru temele de casă.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . pornind de la o specificaţie dată. Aplicaţii. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. pregătire examinare finală 0 3. Wakerly John. Sinteza schemei electrice a unui sistem microprogramat. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare.html 2. cu respectarea standardelor IEC în vigoare. alte activităţi 0 lucrări practice 6 6 2 4 0 . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Analiza şi sinteza sistemelor numerice.

proiecte. realizare teme de casă. ing. ing. 7. dr. traduceri etc. Frangu Laurenţiu . Popa Rustem Semnătura: Titular proiect: as. eseuri.6. drd. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire teste periodice sau parţiale 24 13. dr. alte activităţi 0 14. ing.2007 Titular curs: conf. referate.01.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati, 800146, Str. Ştiinţei, nr. 2 Nr. telefon / fax: 0236 470905 E-mail:

FIŞA DISCIPLINEI10
Denumirea disciplinei ELECTRONICA DE PUTERE 1 Anul de studiu III+IV Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de ? credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific, Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Asist.drd.ing. Romeo Paduraru nume, prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42

S -

LP 28

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - cunoaşterea şi înţelegerea structurii, funcţionării şi caracteristicilor statice si dinamice ale dispozitivelor electronice de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind circuitele de comanda pentru comutatie, regimul termic si protectia dispozitivelor semiconductoare de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de actionare electrica; - formarea cunoştinţelor de bază privind realizarea diverselor topologii de convertoare statice (circuit de forta, circuit de comanda, izolare galvanica); - formarea cunoştinţelor de bază privind strategiilor utilizate la comanda con vertoarelor; Competenţe specifice 2. Instrumental-aplicative: disciplinei - studiul comportamental al dispozitivelor semiconductoare de putere la nivelul caracteristicilor statice si mai ales dinamice; - validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a dispozitivelor semicondu ctoare de putere; - analiza performanţelor dinamice şi statice – implementarea si analiza circuitelor de comanda; - configurarea diverselor topologii de convertoare prin utilizarea unor panouri sinoptice adaptabile; - analiza comportamentala a functionarii convertoarelor cu diverse tipuri de sarcina; - validarea numerica prin modelarea sistemica a convertoarelor in mediul Orcad-PSpice

10

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

3. Atitudinale: -- conştientizarea importanţei convertoarelor statice de putere în aplicaţiile industriale şi în tehnologi a modernă; - realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ; - formarea, prin aplicaţii individualizate, a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.

Tematică generală

Bibliografie obligatorie selectivă

Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice - Concepte de fizica semiconductoarelor in - Studiul diodei de putere; contextul modificat al revendicarilor din - Studiul unui circuit de comanda de tipul electronica de putere; formatorului de impulsuri; - Dispozitive semiconductoare de putere; - Studiul comparativ al dispozitivelor - Structuri de comanda pentru comutatia comandabile de putere – comutatie, dispozitivelor elctronice de putere; dinamica, pierderi, protectie; - Circuite de protectie; - Studiul comportamental practic al - Convertoare c.a.-c.c. – topologii, performante, diverselor topologii de convertoare; comanda; - Modelarea şi simularea convertoarelor - Convertoare c.c.-c.c - topologii, performante, statice de putere; comanda; - Analiza impactului sarcinii asupra - Convertoare c.c.-c.a - topologii, performante, formelor de unda; analiza armonica in comanda; mediul software de implementare a - Variatoare de tensiune alternativa; modelelor. - Strategii de comanda – abordare globala 1. E. Roşu, M. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.iscee.ugal.ro 2. F. Ionescu, J.P.Six et autres : Composants semi-conducteurs de puissance. Editura Tehnica, Bucuresti, 1994. 3. G.Séguier: L'electronique de puissance. Dunod, Paris, 1992. 4. E. Rosu et al, Convertoare statice de putere- suport electronic http://www.iscee.ugal.ro si in curs de aparitie la editura Academica, 2008

La stabilirea notei finale se iau în considerare       

Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală 50 Alte note

Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 20

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice; - înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de electronica de putere.

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor experimentale ; - înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a convertoarelor statice de putere.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 20 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 10

6 -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 ore.

Data întocmirii:1.02.2007 Titular curs: Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist.drd.ing. Romeo Paduraru Semnătura:
Şef catedră

cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor circuitelor specifice din electronică.Formarea. e specifice . . prin aplicaţii de laborator.dr. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. 2. F) Ob Nr. Ştiinţei. . Ceangă Emil – curs Sef. practice/proiect nume.discretizarea sistemelor analogice. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 125 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.analiza experimentală a unor sisteme şi circuite uzuale din electronică 3. Competenţ . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI11 Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.aplicarea metodelor uzuale de analiză şi sinteză a circuitelor electronice . . practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 800146. . 2 Nr.formarea competenţelor pentru sinteza filtrelor IIR şi FIR.cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor sistemelor (filtrelor) fundamentale din electronică. Cunoaştere. Instrumental-aplicative .Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ .analiza proprietăţilor frecvenţiale şi corelarea acestora cu domeniul “timp”. . modelate frecvenţial. dar şi prin teme de casă. Iulian Munteanu . Str. Atitudinale .lucr. nr.cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de investigare experimentală a circuitelor electronice . Mihai Culea – seminar Sef lucr. disciplinei .formarea competenţelor pentru analiza circuitelor electronice şi cunoaşterea unei clase de circuite fundamentale în electronică.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.calculul corecţiei dinamicii sistemelor prin metode de alocare .formarea competenţelor privind analiza şi sinteza sistemelor cu timp continuu şi cu timp discret. explicare şi interpretare . Ing.ing. Op. prenume) Prof. în realizare cu timp continuu şi cu timp discret .ing.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. lucr. înţelegere.conversia modelelor sistemelor în diverse reprezentări. .

Uniporti . . . metode de analiza si transformare a diportilor. Sinteza sistemelor . filtrul de ordinul 1.Filtre numerice FIR.Sinteza circuitelor ARC .Uniporti ideali si uniporti uzuali.Filtre active RC trece banda . reciprocitate.Estimarea starii sistemelor. 7.Conditii de realizabilitate si metodologii de sinteza. Problema analizei sistemelor. conexiunile diportilor. Sisteme fundamentale . Funcţii fereastră uzuale. .Determinarea parametrilor imagine ai unui diport. . 4.Diporti ideali.Uniporti si multiporti: proprietati.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.Transformatorul: schema echivalenta. parametrii de repartitie. . observabilitatea. caracteriscica de fracventa. Diagrame poli-zerouri.Utilizarea mediului Matlab in reprezentarea si analiza sistemelor . . 9. observabila. Sinteza circuitelor (10 ore).Alocarea polilor prin reactie dupa stare. Jordan) pentru sistemele analogice si numerice şi schemele de structură aferente . . Reprezentări structurale şi conversia reprezentărilor sistemelor . criterii de stabilitate. locul rădăcinilor.Filtrul trece jos ideal . .Conversii: functie de transfer-forme canonice (controlabila. parametrii iterativi.Notiuni privind corectia sistemelor prin reactie dupa stare.Metode de aproximare in sinteza sistemica a filtrelor: aproximarea de tip maximum plat – filtre Butterworth si filtre Bessel – metode de proiectere. . .Legatura dintre largimea benzii de frecventa si durata regimului dinamic. 2. . 8.Filtrul trece jos de ordinul unu . filtrul de ordinul 2.Discretizarea sistemelor . Diporti .Filtrul trece jos de ordinul 2. . filtre Cebasev – metode de proiectere.Amplificatorul ideal şi linia de întârziere ideală. .Functii de circuit si proprietatile acestora.Sisteme de faza minima si de faza neminima .Conversia: functie de transfer-caracteristici Bode .Filtre: filtre k-constant. 3. . . .Problematica analizei sistemelor . transformatorul diferential.Reprezentarea si analiza uniportilor .Conversia modelelor neparametrice. derivatorul. Diporti uzuali in prelucrarea si transmiterea semnalelor .Circuite corectoare de atenuare. filtre cu cuart.Calculul parametrilor diportilor .Uniporti echivalenti si uniporti inversi.Filtre active RC cu reactie multipla . caracteristici de frecvenţă . semicelule de adaptare. Notiuni generale privind circuitele de prelucrare a semnalelor .Parametrii de lucru .Sistematizarea uniportilor dupa functia de reactanta. i ntegratorul. . pasivitate. Sinteza circuitelor RC . . Principiul filtrării adaptive Tematica seminariilor . .Analiza sistemelor cu timp continuu şi discret. 6. . filtre in X.Filtrul trece tot (elementul defazor de ordinul 1).Parametrii imagine .Parametrii matriceali ai diportilor . transformari de frecventa. reprezentări prin grafuri .Analiza regimul permanent al sistemelor.Sinteza uniportilor LC: metode Foster si metode Cauer. în descriere intrareieşire şi în descriere de stare.Structurile filtrelor numerice : structura nerecursivă (filtrul FIR) si recursivă (filtrul IIR) . . Circuite corectoare de faza. .Proprietatile structurale ale sistemelor: controlabilitatea. .Forme canonice.Structuri de diporti .Proceduri de discretizare a sistemelor cu timp continuu. . 5. . . filtrul trecetot (în realizare cu timp continuu şi timp discret) . stabilitatea asimptotica si stabilitatea IMEM.Reprezentări ale filtrelor FIR şi IIR. . .Elementul integrator.Utilizarea grafurilor in reprezentarea circuitelor si sistemelor. filtre derivate m.Sinteza uniportilor LC si a uniportilor RC Tematica lucrărilor practice . . Analiza sistemelor .

consultaţii 2 4. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 20 8. suport de curs 18 9. referate. 485…500 . Mateescu. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.D. Ceanga.ing.P.a. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Cutululis. alte activităţi lucrări practice 6. 1998 (pag. alte activităţi proiecte. Ed Tehnica. A. Probleme Ed. Ing. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră .Bibliografie obligatorie selectivă 13.. C. eseuri.. 190…351) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. pregătire examinare finală 30 3. 15. Mateescu. referate. 2001.L.Protin.ing. Serbanescu. 6 şi 7. pregătire prezentări orale 2. 5. traduceri etc. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr.563 . E. 7. s. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. Bucuresti.. documentare pe net 5. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. 14. A.lucr. circuite si sisteme. Nichita. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 125 Data întocmirii: 1. 17 13. 615…622). metodelor şi modelelor predate. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.. circuite si sisteme. eseuri. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 10 20 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Militara. traduceri. 4..A.dr. 224…378 . Théorie de la commande des systèmes. Semnale. studiu după manual.02. activitate specifică de pregătire pt. 564…605 . pag. realizare teme de casă.E. seminar / 10 12. 551. pregătire teste periodice sau parţiale 14.2007 Titular curs: Prof..N. (Cap. 88…171).Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef.A. Semnale. 1985 (pag.

Aplicatii: Recunoasterea vocii si a imaginilor Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei.ugal. Caracterizarea in domeniul timp si in domeniul frecventa a semnalelor aleatoare.2004. perturbatii. Aiordachioaie Dorel / As. Editura Academica. înţelegere. Gabriel Sirbu Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Galati . Op. nume. 3. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. filtrare.ding. Aiordachioaie Dorel Prof. Raspunsul circuitelor la procese aleatoare.dr. nr. . 461353 URL: http://www.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. 12-15. Cunoaştere. Tematică lucrări practice Generatoare de secvenţe pseudoaleatoare.. Estimarea parametrilor prin observarea continua si discreta.dr. Detectia semnalelor. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Semnale aletaoare continue si discrete. Detectia semnalelor.2004. prenume) Catedra de specialitate 3 DECIZIE. Clasificatoare.fie. Material intern. Curs litografiat. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Filtre adaptate la semmal. Partea II.dr.ing. Exercitii pentru seminar. 2. Tel / Fax: 0236-470905. Filtrate optimala. estimate. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Capitolele 8-10. Instrumental-aplicative : cunoasterea si aplicarea metodelor de determinare a momentelor statistice disciplinei si temporale asociate semnalelor aleatoare precum si a metodelor de calcul pentru estimarea parametrilor. Atitudinale : intelegerea importantei sistemelor numerice de prelucrare a semnalelor.ing. Metode de estimare parametrica si neparametrica Estimarea formei semnalelor Principiile sistemelor de recunoastere a semnalelor Tematică seminar / lucrări practice Procese aleatoare. de 5 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof. specifice 2. detectie si Competenţe recunoastere.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. ESTIMARE SI RECUNOASTERE Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati .2004. Galati . explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei: semnale aleatoare. procese aleatoare. a metodelor de discretizare si estimare in sistemele de transmisiune a informatiei.

descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Sarbu Gabriel Şef catedră.ing.drd.ing.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.dr. metodelor şi modelelor predate. activitate specifică de pregătire pt. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Ca modalititati de verificare: . Prof. pregătire prezentări orale 10 2. suport de curs 9. .dr. seminar / 12. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. studiu după manual.ing. 13.dr. 7. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . studiul bibliografiei minimale indicate 10. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.nota de la colocviul de laborator peste 5. traduceri etc. Laurentiu FRANGU . pregătire examinare finală 20 3.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.ing. realizare teme de casă. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. alte activităţi 20 lucrări practice 6. consultaţii 10 4. alte activităţi 20 proiecte. eseuri. documentare pe net 10 5. Dorel Aiordachioaie Titular seminar: prof. alte activităţi 0 10 50 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. referate.

telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Radu BELEA asit. Dan DULMAN Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 111 Nr. înţelegere. 3. ing. str. 2.ro FIŞA DISCIPLINEI12 Circuite Integrate Analogice (CIA) Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Atitudinale calculatoarele numerice şi echipamentele de digitale de telecomunicaţii operează numai cu semnale digitale sincrone. nr. ing. 12 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. credite 5 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. înţelegerea naturii erorilor care apar în schemele cu circuite integrate analogice şi a tehnicilor prin care aceste erori pot fi aduse în limite admisibile. F) Ob nr. Orice semnal măsurat sau recepţionat este un semnal analogic. Cunoaştere. Domneasca. Înainte ca acest semnal să poată fi reprezentat prin semnale digitale sincrone este nevoie să fie prelucrat (condiţionat) prin tehnici analogice astfel încât să poată fi aplicată o tehnică standard de conversie digitală şi de sincronizare. l. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. cunoaşterea problemelor rezolvate de electronica analogică. . măsurări asupra schemelor care utilizează circuite integrate analogice pentru prelucrarea semnalelor. dr. Op. înţelegerea tehnicilor prin care electronica analogică este conectată cu electronica digitală. măsurarea parametrilor circuitelor integrate analogice. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei S 14 LP 14 capacitatea de a citi şi interpreta o schemă electronică. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator.

comparatoare. examen (V. 3. - - Tematică seminar / lucrări practice se fac 6 lucrări de laborator alese din tematica: amplificatorul diferenţial. explicarea noţiunii de amplifica tor operaţional. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. exemple de utilizare. bucla PLL. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale circuite de impulsuri (utilizarea comparatoarelor). Bulucea. R. Circuite integrate liniare. oscilatoare de relaxare. P. Tehnică Bucureşti 1975.Tematică generală - - Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs introducere. 4. Belea. M. Tehnică Bucureşti 1983. 1. probleme. Restul materiei nu se pretează la examinarea prin probleme şi se examinează teoretic printr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte. nota). G. Ciugudean. nota). parametrii. utilizarea multiplicatorului de un cadran. Meyer. metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. examen (V. Universitatea ”DUNĂREA DE JOS” din Galaţi. analiza circuitelor liniare complexe erori dinamice ale amplificatoarelor operaţionale. erorile statice ale circuitelor analogice liniare. amplificatorul cu modulare-demodulare . proprietăţile amplifica toarelor cu reacţie negativă . R. Ed. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. reacţia negativă. Editura Politehnica Timişoara 2004. L. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. C. Jurca. E. M. 5. oscilatoare de relaxare. timişoara 2001. . Minim nota 9 la: colocviu de laborator examen parţial (V. amplificatorul diferenţial şi celula Gilbert. comparatoare cu histerezis. Gray. Dispozitive şi circuite Electronice. Profeta. Facultatea de electronică şi telecomunicaţii. oscilatoare de relaxare. Notă: la examenul parţial se propun trei probleme din capitolele sau subcapitolele: metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. Circuite integrate analogice. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. H. Wais. Partea a I I-a. Analiză şi proiectare. nota). se fac probleme din capitolele analiza circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. Ed. nota). M. compensarea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. clasificare. 2001 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 35%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: colocviu de laborator examen parţial (V. 2. compenasrea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. Ciugudean. Circuite integrate liniare. Circuite integrate analogice.

descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. dr. alte activităţi 0 lucrări practice 6. referate. documentare pe net 0 5. alte activităţi 0 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. pregătire examinare finală 0 3. realizare teme de casă. studiu după manual.02. traduceri etc. Radu BELEA. ing. pregătire prezentări orale 25 2. activitate specifică de pregătire pt. prof. 7. seminar / 12. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. consultaţii 25 4. suport de curs 9. l. eseuri. Laurenţiu FRANGU . alte activităţi 0 0 35 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 15. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 13.

teorii. Op. proiecte. nr. . legi. logica.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.Dezvoltarea creativităţii. principii. 1. lucru în echipă. morale şi civice.l. ing. . vorbit. nume. disciplinei proiectarea schemelor electronice. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. Iliev Mircea Ş.participarea la propria dezvoltare profesională. analiza c elor mai diferite scheme electronice. .promovarea unui sistem de valori culturale. .eficacitatea personală: adaptare.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. utilizarea unor specifice metode. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. Cunoaştere. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite complexe 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. . . . 2 Nr.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD. Atitudinale: . dr. Belea Radu ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale . înţelegere. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. . de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titulari proiect II V 3 Conf. mobilizare.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.etc@ugal.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. explicarea şi interpretarea unor idei. 3. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. dr.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Ştiinţei. gestiune a situaţiei.rezolvarea de probleme: metoda.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. Competenţe 2. procese. .Însusirea unui limbaj (scris. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. Str.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . . . analiza. ing. 800146. . de valorificare independentă a informaţiei.

Manual de utilizare. 1983.. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.... 1982. Bucureşti. 6.. Bucureşti. E. . In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează.a. Vol. Vais M. 11. .Circuite integrate liniare.T. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Probleme. 7. Gh. Probleme. Editura tehnică. 1983. Tehnica. Culegere de probleme.Dispozitive si circuite electronice.a. 3.. Bodea M. proiectului.Circuite integrate liniare. Albastra. 2. Manolescu A.D. Drăgulănescu N. E. Culegere de probleme.a. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. Dascalu D. Brezeanu Ghe.Circuite electronice..Circuite şi sisteme digitale. „Circuite integrate analogice”.D. 15. 2000.. E. Croitoru V. 1984. Meyer . „Circuite digitale”. .. Dascalu D. Bulucea C.R. 1981. II. Gh.Circuite electronice. Bucureşti.. Bucureşti. Gray P. Bucureşti. Cluj-Napoca.a. s. Ed. 1. . 1980.a. . Ştefan. „Circuite electronice fundamentale”. Proiectare . testarea si reglarea circuitului.. Ardelean I.E. .Verificarea finală promovată cu nota 10.Circuite integrate CMOS.Circuite integrate liniare. Manual de utilizare. 2002. ş. 9. Editura Tehnică. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic.. 12. Profeta H. . 1987.. ICCE.T. . 8. ş. . 1989. 1982...Electronica. 1999. 5. 13.P. . plantarea pieselor.Circuite integrate digitale.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din capitolele predate la cursurile anterioare: “Dispozitive electronice”.D. ClujNapoca. Popa R. 2000. I. . s. Ed. s.a. E. Bucureşti.P. 4. E... Bucureşti.T.Circuite integrate liniare. Editura Albastră. folosind si cunostintele dobândite la disciplinele “Proiect circuite digitale” şi “Proiect circuite analogice”. ş. . ş.a. Galaţi. . Bucureşti. .a.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului. .Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a .. Vol. IV. – Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Vol.Ş.P.Circuite integrate liniare. 1985.P. Bucureşti .a.Agenda radioelectronistului. ş. Bucureşti. Ştefan. Bucureşti. E. 1986. ş. proiectarea si execuţia cablajului imprimat.. III.. 1978. 14. Bucureşti. E. 10. Vol. Catalog..Circuite integrate analogice. Rusu A. simularea (analiza) circuitului electronic.D. . E. Manolescu A. 1987. 1975.Verificarea finală promovată cu nota 5.

Radu Belea Semnătura: Şef catedră. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 20 0 proiecte. dr. eseuri. suport de curs 9. seminar / 12.ing.2007 Titulari proiect: Conf. Frangu Laurenţiu . dr. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. consultaţii 10 2 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. realizare teme de casă. 7. documentare pe net 8 6 5. Prof.l.dr. ing. pregătire prezentări orale 0 2 2. ing. studiu după manual. activitate specifică de pregătire pt. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 13.01. pregătire examinare finală 0 20 3. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Mircea Iliev Semnătura: Ş.

procese. 800146.rezolvarea de probleme: metoda. Ştiinţei. 2 Nr. analiza celor mai diferite scheme electronice.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.eficacitatea personală: adaptare. . proiecte. . . gestiune a situaţiei. înţelegere. disciplinei proiectarea schemelor electronice. . legi.participarea la propria dezvoltare profesională. nr. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.Însusirea unui limbaj (scris. Cunoaştere. 3. utilizarea unor specifice metode. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. dr. principii. . Competenţe 2. ing. vorbit.Dezvoltarea creativităţii. . Conf. dr. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborat or.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. . Op. analiza. explicarea şi interpretarea unor idei. lucru în echipă.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Iliev Mircea nume. F) Măsurări electrice şi electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. logica. 1. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. .promovarea unui sistem de valori culturale. .ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . teorii. ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: .etc@ugal. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. Atitudinale: . . de credite 56 Total ore studiu individual 72 Titular curs Titular lucrări practice II E 4 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cer ute de domeniul electronicii. de valorificare independentă a informaţiei. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale . . prenume) Catedra de specialitate Conf. Str. morale şi civice.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. mobilizare.

Compensarea in frecventa a sondelor cu 7. liniarizarea caracteristicilor acestor traductoare.1. Facla. E.Prelucrări de date. electrice (6 ore).Manualul inginerului electronist . Osciloscopul cu un spot si un canal E0102. Bucureşti.a. Multimetre digitale. 3. 7. 1980.a. – Măsurări electronice. Tiponuţ . Metode de măsurare a analogic (3 ore).T Buc. Măsurări cu osciloscopul (3 ore). M. 6.. 1985. 5. 8.a. Aparate de măsură electrice de tip Norme de protecţia muncii. V. 1971. Turic.. 2. Pop E. Galaţi.M. . atenuare. Editura didactică şi pedagogică. Oliver B. Osciloscoape (6 ore). Mitrofan Gh.M. osciloscopul. Măsurarea temperaturii: traductoare de temperatura.. Ed.I.Electronic measurements and instrumentation. Măsurarea analogica a mărimilor digitale. 2. s. 3. defazajului. 1983. Măsurarea şi marcarea componentelor discrete de de circuit (3 ore). Mariana Beliş . circuit. Nicolau E. de comutaţie. 1998.Măsurări electrice şi electronice. 5. Generatoare de semnal sinusoidal. Editura didactică şi pedagogică. E. 2.Măsurări electronice. Măsurarea aparatură programabilă (3 ore). Ed. 1984. Măsurarea mărimilor neelectrice. Satya.T. 9. Probleme generale ale măsurărilor (3 1. 4. Universitatea Politehnică Bucureşti. 8. L. Aparate de măsura si control specifice ore). . Nelişor Todică – Măsurări electronice. Mihuţ. 1995.Generatoare de impulsuri si de tensiune liniar variabila. Iaşi. New York. Măsurări cu 5. Aparate de măsura numerice (3 ore). Generatoare de semnal (3 ore). de înalta frecventa. Editura Universităţii “Dunărea de Jos”. Vizualizarea caracteristicilor statice ale componentelor discrete de circuit.Tehnici moderne de măsurare.. Măsurarea componentelor electronice 4. Măsurarea puterilor in circuitele de curent alternativ monofazat. electrice (6 ore). Cage J. Valentin Sgârciu . 1. Metode de măsurare a frecventei si a 6. Măsurarea mărimilor neelectrice (3 semiconductoare: măsurarea parametrilor statici. ore). de funcţii.. Sisteme electronice de măsurare cu Măsurarea si marcarea tranzistoarelor. Buc. 7. s. McGraw Hill. 11.. 6. s. Măsurarea numerică a mărimilor 3.Aparate electronice pentru măsurare şi control. laboratorului de măsurări electrice şi electronice. Osciloscoape cu doua canale. . 2. tranzistoarelor: măsurarea parametrilor hibrizi. 1999. Măsurarea si marcarea diodelor 10. Bucureşti. Mihai Antoniu. dinamici. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 4. 9. Vol.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. tensiunilor si a curenţilor cu instrumente analo gice si 3. . Bodea. 1984. I. de impulsuri. Edmond Nicolau.

.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).09. seminar / 12. referate. .Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . alte activităţi 2 0 proiecte. 7.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. 13. eseuri. pregătire prezentări orale 14 0 2. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10 ) : . Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. Frangu Laurenţiu . dr. consultaţii 10 2 4. .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8.ing. .dr. documentare pe net 6 2 5. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 9. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. ing. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 72 Data întocmirii: 15. studiul bibliografiei minimale indicate 10. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 4 28 3.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). studiu după manual.Examenul final promovat cu nota 10.2006 Titular curs: Conf. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. . . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. dr. traduceri etc. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf.Examenul final promovat cu nota 5. Prof.

l.. referate. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 - .ugal. proiectarea impedanţelor de sarcină pentru ghidurile de undă.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Regimul disciplinei (Ob. Comunicatii mobile si prin satelit. Sirbu Gabriel S. Op. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de microunde: teoria propagării undelor electromagnetice la frecvenţe foarte înalte. înţelegere. nr. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 1.l. nume. Note de curs.ing. specifice disciplinei 2.drd. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.ing.. eseuri.5 1 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 2. aplicaţii ale microundelor. Cunoaştere.fie. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Câmpul electromagnetic Generatoare de microunde cu diode tunel Sisteme cu microunde Amplificatoare de microunde cu diode tunel Aplicaţii ale microundelor Determinarea parametrilor liniei coaxiale fără pierderi Determinarea parametrilor liniei coaxiale cu pierderi Filtrul duplexor şi filtrul diplexor Generatoare de microunde cu undă progresivă Tematică generală Circulatorul şi atenuatorul Bibliografie Gabriel Sirbu. 3. prenume) Catedra de specialitate TEHNICA MICROUNDELOR Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. ghidarea microundelor.drd. absorbţia microundelor. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. Atitudinale : intelegerea specificitatii propagării microundelor cu privire la impedanţele ce intervin de a lungul liniilor de propagare. Tel / Fax: 0236-470905. Instrumental-aplicative : analiza propagării undelor prin ghidurile de undă. 461353 URL: http://www.

alte activităţi 20 0 proiecte.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.dr. seminar / 12. . pregătire teste periodice sau parţiale 14.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. pregătire prezentări orale 10 10 2.nota de la colocviul de laborator peste 5. Ca modalititati de verificare: . referate. Prof. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 7. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. pregătire examinare finală 20 50 3. traduceri etc. suport de curs 9. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. studiu după manual..drd. Gabriel Sirbu Şef catedră.ing. drd. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. documentare pe net 10 0 5. Laurentiu FRANGU . studiul bibliografiei minimale indicate 10. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. consultaţii 10 5 4. meto delor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. activitate specifică de pregătire pt. metodelor şi modelelor predate.traduceri.l.l. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 11.ing. 13. realizare teme de casă.ing.

dr.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de achiziţie. prenume) Catedra de specialitate III Sisteme de achiziţie a datelor 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de achiziţie a datelor. De credite 28 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. nr. Op. nume. bazate pe un sistem de valori culturale. înţelegere. programarea şi testarea acestora .conştientizarea importanţei sistemelor de achiziţie a datelor şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Atitudinale .ro FIŞA DISCIPLINEI13 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. ing.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor de achiziţie a datelor.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. morale şi civice 13 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. precum şi interconectarea. ing.dezvoltarea abilităţilor competitive. .abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul de achiziţie şi de depanare a diverselor circuite 3. 2 Nr.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de achiziţie şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . 800146. . Str. Nicolau Viorel Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii E 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 28 LP P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Ştiinţei. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. dr.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .înţelegerea funcţionării sistemelor de achiziţie. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. Cunoaştere.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor de achiziţie . explicare şi interpretare . Nicolau Viorel Conf. Instrumental-aplicative . conform specificaţiilor de performanţă şi cost .

Codreş.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .. Editura Academica. Reţele uzinale . Nicolau. D.participarea activă la discuţiile de la curs . Module de ieşiri numerice şi analogice. Editura Academica. Metode de programare . 2006 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. pentru transmisia datelor. M. Puşcaşu.Variabila timp în sistemele de achiziţie a datelor. Texas Instruments. Conversia semnalelor . C. Huţanu. Soluţii de conectare în reţea a sistemelor de achiziţii de date.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . ISBN 973-8316-48-0..Module de comunicaţie. Structura unităţilor de numărare/ temporizare. 1998 4.Elemente de structura şi arhitectura sistemelor de achiziţie a datelor. Interfeţe grafice utilizator pentru achiziţia şi monitorizarea datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 1. 1998 3. Ghe. ICP DAS Co. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Software pentru dezvoltarea de aplicaţii.participarea la toate activităţile de laborator . Postolache. Metode de programare .. traduceri. Eşantionarea şi cuantizarea semnalelor. Pănescu..participarea la activităţile de laborator (85%) . Procesoare de semnal TMS 320C3X. referate.Subsistemul de ieşire. Programarea temporizatoarelor . Sisteme de achiziţie pentru procese rapide . V. Aplicaţii. subsisteme componente . eseuri. Iaşi. TMS320C30 Products Overview. Puşcaşu.Subsistemul de intrare.rezultat satisfăcător la examenul scris . Galaţi. B. ISBN 973-97816-3-2.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. Wincon ISaGRAF PAC. 2004 2..Tipuri de semnale..Sisteme multicanal pentru procese lente. Module de intrări numerice şi analogice.Noţiuni introductive privind sistemele de achiziţie a datelor . V.rezultat foarte bine la colocviul la laborator .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .

activitate specifică de pregătire pt. eseuri. ing. alte activităţi 20 1 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 27. alte activităţi lucrări practice 6. pregătire examinare finală 4 3. studiu după manual. dr. consultaţii 6 4. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. dr. ing. traduceri etc. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 9. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire prezentări orale 1 2. alte activităţi 8 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 6 5. 13. realizare teme de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 7. seminar / 12. Frangu Laurenţiu .01.2007 Titular curs: Conf. referate. ing.

2 Nr. F) Ob Nr.participarea la propria dezvoltare profesională 14 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Mazarel Marius Catedra de specialitate Electronica si Telecomunicatii V 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. prenume) As.deprinderea abilitatilor de programare a placilor de achizitie . . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Cunoaştere. gestiune a situaţiei . analiza.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. Str. practice/proiect nume.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. 800146.Ing. explicare şi interpretare . Ştiinţei.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.determinarea indicatorilor de performanta ai unui sistem automat 3.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază privind sistemele automate . Instrumental-aplicative . Op. lucru în echipă. de credite Total ore din planul de învăţământ 28 Totalul ore studiu individual 56 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Atitudinale .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . logica.cunoştinţe de proiectare si implementare a sistemelor de achizitii de date (embedded) Competenţe specifice disciplinei 2. mobilizare. rezolvarea de probleme: metoda. înţelegere. . eficacitatea personală: adaptare. nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI14 Denumirea disciplinei Laborator achizitii de date si sisteme automate Anul de studiu 3 Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob.

convertoare AD integrate 2. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie si a . Filtre si regulatoare numerice (embedded) 13. implicarea in discutii si realizarea lucrarilor practice pe intreg semestrul Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. analiza semnalului) 4. pregătire examinare finală 0 3. Achizitia si analiza semnalelor audio 7. suport de curs 9. Filtre si regulatoare cu amplificatoare operationale (PI. timp de raspuns) 8. studiu după manual. referate. Conversia analog numerica. Conversia neparametric-parametric (caracteristica de frecventa -> functie de transfer) 11. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor digitale de la accelerometrul ADXL202 cu dsPic30F) 6. esantionarea semnalelor. PD.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie sistemelor automate prezentate in timpul si a sistemelor automate prezentate in timpul semestrului semestrului . 50 traduceri. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor analogice cu microconvertorul ADUC842) 5. eseuri.Realizarea corecta a 50% din teme . Placa de achizitie PCL711 (intrari si iesiri analogice si digitale) 3. consultaţii 28 0 0 0 . Studiul regulatoarelor bi si tripozitionale Bibliografie obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Tematică curs Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.Realizarea corecta a tuturor temelor . Sistemul de ordin 2 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Demostrarea de abilitati. Achizitia semnalelor cu PCL711 (traductor de forta cu marci tensometrice. pregătire prezentări orale 0 2. PID) 12. Indicatori de performanta (suprareglaj. Sistemul de ordin 1 9.

alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 56 Data întocmirii: Titular curs: Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: Şef catedră . documentare suplimentară în bibliotecă 5. eseuri. referate. proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14 14 11. traduceri etc.4. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 13. seminar / lucrări practice 6. documentare pe net 12. realizare teme de casă. 7. alte activităţi 0 0 0 14.

explicare şi interpretare LP 1 P 0 Competenţe specifice disciplinei .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor / modelelor asociate semnalelor / sistemelor în timp discret . practice/proiect nume.cunoaşterea şi înţelegerea diverselor operaţii realizate pe secvenţe de semnale numerice . ing.implementarea (folosind medii software dedicate) algoritmilor de procesare a semnalelor în timp discret 1D .cunoaşterea principiilor de proiectare / realizare / analiză a diverselor tipuri de filtr e numerice .utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor de procesare numerică în timp real a semnalelor . Iulian Munteanu s.utilizarea funcţiilor fereastră . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI15 Prelucrarea numerică a semnalelor Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob.înţelegerea sistemelor de procesare multitasking şi gestionarea taskurilor 2. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.implementarea algoritmilor offline de procesare a semnalelor numerice . Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 2 0 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. de credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 86 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. prenume) s.analiza frecvenţială a filtrelor numerice 15 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.cunoaşterea aspectelor practice de implementare a filtrelor numerice în timp real (pe sisteme numerice de calcul) .l. ing. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . 800146. înţelegere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. nr.l. Ştiinţei.înţelegerea algoritmilor rapizi de calcul a transformatei Fourier . 2 Nr.înţelegerea caracteristicilor / aspectelor frecvenţiale ale filtrelor numerice . Cunoaştere. Instrumental-aplicative . Op. Str.

Aliasing. 3. Facla. California Technical Publishing. convoluţia. Tehnici de utilizare a întreruperilor în prelucrarea (în timp real a) semnalelor. Filtrul Kalman (Aplicaţie Matlab). 8. Smith. The Art of Assembly Language. software pentru procesarea numerică a semnalelor. Pop. 6. 4. Tehnici de proiectare a filtrelor numerice.a. 5. 1986. 2. Operaţii fundamentale cu semnale numerice. comparaţii între caracteristici şi performanţe filtrelor digitale. (aplicaţii Matlab). Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. 3.3. sistemul de întreruperi al unui microcalculator. Vol.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate . (aplicaţii Matlab). The scientist and engineer's guide to digital signal processing. No Starch Press. 2003. 5. analiza funcţiilor de transfer discrete.. 1.W. Atitudinale . software de timp real.. eseuri. Filtre FIR. Filtre IIR.. 2. influenţa funcţiei fereastră asupra liniilor spectrale. abordări temporale şi frecvenţiale. CAN şi CNA. referate. ADC / DAC. 7. Facla. Metode în prelucrarea numerică a semnalelor. 2. Reprezentarea semnalelor numerice. Algorimi pentru calculul FFT. modelare. Transformarea Fourier rapidă şi funcţii fereastră (aplicaţii Matlab). vol.implicarea în promovarea utilizării prelucrărilor numerice în diverse aplicaţii inginereşti (prelucrarea / compresia / criptarea datelor. Ed. funcţii fereastră. I. Sisteme liniare în timp discret. aliasing. Tipuri şi structuri de filtre numerice.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . transformata Fourier discretă şi proprietăţi fundamentale ale acestora. Semnale cu timp discret. ş. etc) Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. Operaţii de bază asupra secvenţelor de semnale. 7. tehnici multirată. La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. echivalenţa dintre filtrele digitale IIR şi FIR. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 2. Tehnici de programare în timp real. Ed.. Aplicaţii ale procesării numerice ale semnalelor. 6. 1989. elemente de statistica. Hyde R. 3. S. 4. traduceri. Proiectarea filtrelor numerice. 1997. Tipuri evoluate de filtre numerice. 1. conducerea automată a proceselor. E. Naforniţă.

13.prezenţa integrală la orele de laborator . referate.notarea examinării finale cu minim nota 5 Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . ing Laurenţiu Frangu . alte activităţi 0 0 15 2 10 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =86 Data întocmirii: 06. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. ing.rezolvarea 2/3 din temele de casă .Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . documentare suplimentară în bibliotecă 11. seminar / 12. pregătire examinare finală 20 3. consultaţii 9 4. eseuri. ing.02.l.l.notarea examinării finale cu nota 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiu după manual. suport de curs 9. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: ş.notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 .2007 Titular curs: ş. pregătire prezentări orale 20 2. dr. realizare teme de casă. alte activităţi 0 lucrări practice 6.rezolvarea tuturor temelor de casă . alte activităţi 10 proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare pe net 0 5. traduceri etc.notarea activităţii de laborator cu nota 10 . activitate specifică de pregătire pt. 7.

F) Televiziune 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. . prenume) Catedra de specialitate Conf. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. Str. analiza.promovarea unui sistem de valori culturale. Atitudinale: . . utilizarea unor specifice metode.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. . 2 Nr. Conf.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . de credite 42 Total ore studiu individual 54 Titular curs Titular lucrări practice I V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.Dezvoltarea creativităţii. nr. ing.rezolvarea de probleme: metoda.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. gestiune a situaţiei. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. . explicarea şi interpretarea unor idei.participarea la propria dezvoltare profesională. dr. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . vorbit. analiza celor mai diferite scheme electronice. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 - LP 14 P - Competenţe generale .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. proiecte. Cunoaştere. Ştiinţei. ing. 3. disciplinei proiectarea schemelor electronice. Iliev Mircea nume.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândiri i economice. înţelegere. Op. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. logica. . dr. 1. legi. teorii. mobilizare. . reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei.eficacitatea personală: adaptare. . principii. . lucru în echipă.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . procese. .platforme de laborator. Competenţe 2.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.Însusirea unui limbaj (scris. . de valorificare independentă a informaţiei. .etc@ugal. morale şi civice.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . 800146. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.

Tehnica. laboratorului de TV.. 10.Goldstar CKT 2190. Ed. 1986.Receptoare moderne TV color . Bucureşti. Introducere (2 ore).. 8. s. Bucureşti. Bucureşti.. Tehnica. 1983. Ed. Dragu I. Sisteme de televiziune in culori (TVC compacte de luat vederi. Tehnica. 4.Televiziune. Serbu C. s. 1982. si Ped. .a. Bucureşti. Raymond G... . Ed.Televiziunea de înalta definiţie. (6 ore). 1971. Did. 1. Ed. . Tudorascu D. Ed. Bucureşti. si Ped. . 1994. Constantin I. Bucureşti. Ed. TV (2 ore). . Tehnica. 1996. 11.a. . Semnalul de TV (4 ore). 10. Creanga I. Did. Receptorul TV color. Ed. Vidiconul. Circuite de deflexie (4 ore). 4. Basoiu M. 16. 7. Teora. Teora.. Toma C. Tehnica. 5..Dispozitive videocaptoare si videoreproducatoare.Funcţionarea si depanarea televizorului in culori. 1993. . Ed. Constantinescu C. 8. . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Sisteme de televiziune in alb-negru (2 de TV. . Noţiuni de televiziune digitala (3 ore).a. 6.Aplicaţii si probleme de radio si televiziune. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. Tehnica. Ed.Introducere in televiziune. Dispozitive de captare a imaginii TV 7.. Bucureşti. Recepţia TV de pe satelit. . Bucureşti. 1992.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1.Tehnica televiziunii in culori. Depanare. Ed.a. Statnic E.. Did. 5. 1979. Teora. Timişoara.Aparate.Îndrumar pentru electronişti . Costescu C. s. Receptorul TV alb-negru.P. 7. . Tuburi videocaptoare. Ganescu M. 1983. Bucureşti. TV cu microprocesoare. . si Ped. . Bucureşti. Basoiu M. Sistemul teletext. Camere 6. Antonescu G. .. 1985. Tehnica.Teletext.Receptoare de televiziune in culori.a. Bucureşti. 1981. Ed. Bucureşti 1985. s. 1989. . Basoiu M. televiziune alb-negru. 13. Transmisia si recepţia semnalelor de 2. Mitrofan G. Ed. 3. Aparate de măsura si control specifice ore). . Tehnica. 1990. Mitrofan G. s. I. 1. 15. Iosif I. s. 12. Basoiu M. (2 ore). Bucureşti. Dispozitive de reproducere a imaginii 3. Silisteanu M.. 9. Ed.Iniţiere in televiziune in culori. Ed. Bucureşti. 2. 1993. 3.a. Echipamente pentru recepţia programelor TV de pe sateliţi (1 oră). 14. Tehnica.radio si TV. s. Ed. Explorarea întreţesuta a imaginii. 6. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului 2.Televizoare cu circuite integrate.a.Recepţia TV la mare distanta. 4. Bucureşti. 9. Gazdoiu C. 5.Televiziune. Metode de prelucrare a semnalelor de TV (2 ore)..

pregătire prezentări orale 4 0 2.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. studiu după manual. referate. dr. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 2 0 proiecte. . activitate specifică de pregătire pt. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . seminar / 12. Frangu Laurenţiu . consultaţii 6 2 4. realizare teme de casă. traduceri etc. . pregătire examinare finală 10 20 3. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 30. .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.Verificarea finală promovată cu nota 10.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). 13. ing. Prof. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. dr. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.Verificarea finală promovată cu nota 5.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .ing. documentare pe net 4 2 5.01. .2007 Titular curs: Conf. suport de curs 9. . eseuri.dr. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.

cunoaşterea circuitelor pasive şi înţelegerea proprietăţilor acestora Competenţ e specifice disciplinei 2. practice/proiect nume. nr. . 3. Frangu Laurenţiu – curs Asociat.citirea datelor de catalog.abilitatea de citi şi măsura valorile parametrilor.înţelegerea diferenţelor între variantele tehnologice . F) circuite pasive 2 Tipul de evaluare finală (E) E Ob Nr.ing. 800146. Cunoaştere.recunoaşterea componentelor după aspect. prenume) Prof. utilizarea modelelor matematice . .dr.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. Op.utilizarea aparatelor de laborator pentru evidenţierea regimurilor dinamice ale circuitelor. prin aplicaţii de laborator.cunoaşterea componentelor electronice pasive. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Str. Atitudinale . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI16 Denumirea disciplinei Componente şi Anul de studiu I Semestrul Regimul disciplinei (Ob. înţelegere. ing. Voichiţa Iliev – lucr.Formarea. 2 Nr. . explicare şi interpretare . Ştiinţei. dar şi prin teme de casă. . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. . Instrumental-aplicative .

Componente şi circuite pasive. proprietăţi.Filtre.ugal.. .Mărimile caracteristice.. Caracteristici de frecvenţă.Rezistoare neliniare..Circuite reactive.Tipuri constructive.ro/lfrangu/pasive Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. model matematic. Litografiat 1999 2..Tipuri de componente şi circuite pasive. 18. . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . . toleranţe. Culea M. model matematic. utilizarea componentelor şi circuitelor pasive. Munteanu T. . .Cunoaşterea aparatelor de laborator. .Introducere.Mărimile caracteristice. proprietăţi. Comportarea în regim permanent sinusoidal. Tematica lucrărilor practice .Divizoare.Limitări în funcţionare.Dispersia parametrilor.etc. Condensatoare (8 ore): .Transformatoare. parametri.Limitări în funcţionare.Tipuri constructive. Dumitrescu M. măsurări uzuale (2 ore) .Filtre (2 ore) . . .Bobine (2 ore) . note de curs. model matematic.Verificare (2 ore) parametri. traduceri.. . Componente electronice pasive: Lucrări practice de laborator.: Componente electronice pasive. Vasilache C. serii de valori . Circuite pasive (8 ore): . reţele de atenuare.Limitări în funcţionare.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. proprietăţi. .Transformatoare (2 ore) 17. www. 19. Rezistoare (6 ore): . . eseuri.Variaţiile parametrilor. parametri. .Condensatoare (2 ore) nominale. . Introducere (2 ore): . Munteanu T. funcţiile circuitelor electronice. referate.Rezistoare (2 ore) . 1. 20. 2001 3. Bobine (4 ore): .Tipuri constructive.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 16. comportarea în regim tranzitoriu. Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". .Mărimile caracteristice. Frangu L.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. . .

precum şi a modalităţilor de analiză specifice. traduceri etc. 5 13. documentare suplimentară în bibliotecă 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. pregătire examinare finală 10 3. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi proiecte.02. suport de curs 10 9. seminar / 5 12. alte activităţi lucrări practice 6. cunoaşterea metodelor de măsurare.2007 Titular curs: Prof. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. referate. realizare teme de casă. pregătire prezentări orale 2. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. metodelor şi modelelor predate. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Voichiţa Iliev Semnătura: Şef catedră .ing. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Asociat ing. eseuri. 7. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 2 4. documentare pe net 5. studiu după manual.dr. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10.

angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. L. Ş. str. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. MARIAN VIOREL CRACIUN drd. .înţelegerea funcţionării circuitelor uzuale şi interpretarea rezultatelor obţinute prin simulare. proiectarea şi evaluarea propriilor scheme electrice şi cab laje imprimate. logica. Atitudinale . . înţelegere. Cunoaştere. Competenţe specifice disciplinei 2. CRISTINEL AUREL CRACIUN nume.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor bază privind editarea scemelor electronice. rezolvarea de probleme: metoda. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 65 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. 111 Nr.participarea la propria dezvoltare profesională 17 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. F) Op Nr.ro FIŞA DISCIPLINEI17 PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. prenume) Catedra de specialitate ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.editarea. nr. Instrumental-aplicative .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . explicare şi interpretare . eficacitatea personală: adaptare. . telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. Domneasca. 3.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. .cunoştinţe de proiectare şi realizare a cablajelor imprimate. mobilizare. a creării corecte a profilurilor de simulare în timp şi în frecvenţă şi realizarea cablajelor. gestiune a situaţiei . Op. analiza. lucru în echipă. utilizând programul de proiectare şi simulare ORCAD.

înţelegerea. 1994. Matrix Rom 1999.Analiza în domeniul frecvenţă. Bibliografie obligatorie selectivă 1.cunoaşterea şi înţelegerea modului editare a schemelor electronice . 1998. . Ed. Constantin. studii de caz … 0%  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 100%  Nota acordată la examinarea finală 0%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Ed. Bucureşti. P. – Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice . . 4. Reguli şi tehnologii de realizare. activitate specifică de pregătire pt. 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10.realizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă . ş. . referate. . – Orcad. eseuri. -Realizarea de cablaje imprimate. 3. consultaţii 10 4. Dănuţ Burdia. Andrei Câmpeanu. ***. suport de curs 9.Analiza în domeniul timp.cunoaşterea. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 0 3. documentare pe net 7 5.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Introducere în ORCAD. studiu după manual. seminar / 12.Simularea circuitelor analogice în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă. -Studiul unor circuite uzuale. .Simularea circuitelor digitale în domeniul timp. Ed.cunoaşterea şi utilizarea uneltelor grafice de realizare şi corectare a cablajelor Ponderea exprimată în % {total = 100%} 0% 0% 0% 0% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri. Teora 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.cunoaşterea de editare a circuitelor electronice . . Tematică seminar / lucrări practice . – Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice.realizarea cablajelor imprimate .Recapitulare. ş. . ş. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. utilizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă şi interpretarea rezultatelor obţinute . – User’s Guide – Orcad PSpice. pregătire prezentări orale 7 2. .Scurtă introducere în Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice.a.Realizarea cablajelor imprimate. Medii de prioectare existente.a. alte activităţi 10 lucrări practice 0 10 7 7 0 .Editarea schemelor electrice şi verificarea corectidudinii din punct de vedere electric a acestora.a. Teora.

proiecte. alte activităţi 0 14. 7.L. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 65 Data întocmirii: 31. eseuri. referate.6. Cristinel Aurel CRĂCIUN Semnătura: Director departament / Şef catedră . traduceri etc. realizare teme de casă. Marian Viorel CRĂCIUN Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: drd. pregătire teste periodice sau parţiale 7 13.2007 Titular curs: Ş.01.

al elaborării unor strategii de mentenanţă optimale. Mărăşescu Nicolae nume.ing.Proiectarea strategiilor de mentenanţă pentru echipamentele electrice şi electronice.ing. utilizarea metodelor de analiză a fiabilităţii echipamentelor. Instrumental-aplicative .dr. . cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. înţelegerea principiilor şi metodelor utilizate în diagnoză. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 14 LP - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea teoriei fiabilităţii. Cunoaştere. 3. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. . Mărăşescu Nicolae Conf. înţelegere.dr. din punct de vedere al constructorilor şi al utilizatorilor echipamentelor electronice. Op. 18 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al fiabilităţii şi calităţii. Conf. Atitudinale .Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea / alegerea unor echipamente electronice cu performanţe de fiabilitate ridicate. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI18 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 84 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare şi utilizare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării fiabilităţii şi calităţii.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul fiabilităţii şi calităţii. F) II Semestrul 7 Fiabilitate şi calitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. corp Y Nr. Competenţe specifice disciplinei 2. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. explicare şi interpretare .

Fiabilitate. Determinarea fiabilităţii 2. 11. 2004 5. Metoda căii sensibile. 10. Echipamente autotestabile. 1983.M.. Bucureşti.Academiei. Ganciu. 7. A. 2. Mihalache. S. Principiile estimării bayesiene şi aplicaţiile lor echipamentelor descrise prin modele în fiabilitate. Structuri redundante hibride.M. Mentenabilitatea echipamentelor 9. globale şi modele structurale. referate.. eseuri.. 3. 1983. 12. Prelucrarea experimentală a datelor Indicatori de fiabilitate. defectare. 9. Ed.. măsurate. 13. Mărăşescu. Niculescu. Ed. Fiabilitatea structurală. Structuri 5. Cătuneanu. Mentenabilitatea echipamentelor electronice. Structură redundantă pentru magistrale 7. Încercări de fiabilitate. 4. Bacivarof. 1. 5. Universitatea Tehnică “Gh. Procese stohastice de reînnoire. sistemelor electrice complexe utilizând 3. 14. Reînnoirea echipamentelor. Procedee de derulare a unui test. 1989. Modelarea uzurii echipamentelor. 7. Circuite de control utilizate în echipamentele autotestabile. Structura redundantă TMR. Metode de analiză a fiabilităţii echipamentelor de date..V. Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi. N. Sisteme evolutive de reînnoire bazate pe tehnici de diagnoză şi predicţie. 8. modelul logic. Academiei. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : ..Militară. Structuri electronice de înaltă fiabilitate. Fiabilitatea în contextul teoriei sistemelor. Modelul automată a rezervei. Legi de repartiţie asociate mecanismelor de metoda lanţurilor Markov.. Asachi” Iaşi. Bucureşti. generare a secvenţelor de test. Strategii de reînnoire. 6. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Cătuneanu. Bucureşti. 6.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală . Gh. Bazele teoretice ale fiabilităţii. traduceri. Modele de fiabilitate: modele logice.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. Metode deterministe şi probabilistice de electronice. Bloc de supraveghere şi comutare 8. Procese de autotestabile.V.rezultat de ”satisfăcător” la tema de casă + . reînnoire. Modelul funcţional şi redundantă logică cuadruplă. bazate pe modele logice. 1994.participarea la seminarii -participare activă la seminarii . Metode de asigurare a unei testabilităţ facile. Modelul proceselor Markov. Mihoc.elaborare conform cerinţelor a „Temei de casă” şi examinare finală susţinerea publică a acesteia . T. A. Ed. Structură 6. Fiabilitate şi diagnoză. Medode de analiză a fiabilităţii 4. arborelui de defectare.

alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) =84 Data întocmirii:26. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 4 12. documentare pe net 5. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. suport de curs 22 9. alte activităţi lucrări practice 6.2007 Titular curs: Conf. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16 8. consultaţii 4. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. pregătire prezentări orale 2. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. 7. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Director departament / Şef catedră 3 20 1 0 0 0 0 .dr. traduceri etc.dr. 10 13. pregătire examinare finală 3.01. studiu după manual. referate. realizare teme de casă.ing.ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi proiecte.

dr. Ştiinţei. nr. precum şi ale transferurilor de informaţii dintre ele . ing. la toate nivelurile modelului OSI Competenţe specifice disciplinei 2. morale şi civice 19 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor unei reţele . prenume) Catedra de specialitate III Reţele de calculatoare Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. nume. Instrumental-aplicative . .abilităţi privind funcţionarea reţelelor de calculatoare şi a subsistemelor componente. Atitudinale . dr. 2 Nr.ro FIŞA DISCIPLINEI19 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Str.conştientizarea importanţei reţelelor de calculatoare. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unei reţele de calculatoare. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . 800146.analiza comparativă a diferitelor tipuri de reţele de calculatoare . explicare şi interpretare .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a reţelelor de calculatoare . . precum şi interconectarea şi testarea acestora . ing.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor subsisteme dintr -o reţea 3. înţelegere. Op. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Nicolau Viorel Conf.proiectarea diverselor structuri de reţele de calculatoare. bazate pe un sistem de valori culturale. Cunoaştere.dezvoltarea abilităţilor competitive. prin multitudinea de servicii oferite .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.înţelegerea funcţionării reţelelor de calculatoare şi a unităţilor de interconectare . De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice reţelelor de calculatoare.

Digital Communications. Reţele de calculatoare.D.Configurarea şi partajarea resurselor în reţelele peer to peer (2 ore) . hibride .G. inel. tipuri de medii de transmisie. protocolul Internet (IP) .rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Nivelul legătură de date: structură şi funcţii. topologii complexe – mesh.. Şerban. V.Nivelurile OSI suport pentru aplicaţii: nivelul sesiune. 2004. Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare. nivelul aplicaţie . Grant.Placa de reţea: structură instalare şi configurare . 3. TFTP. daisy chain. Data and Computer Communications.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. I. controlul congestiei.Realizarea unei aplicaţii server utilizând Socket-uri Bibliografie obligatorie selectivă 1.Studiu de caz: împărţirea unei reţele în subreţele şi utilizarea măştii de (sub)reţea . Stallings. bridge.. adresare.Noţiuni introductive în reţele de calculatoar . servicii de poşta electronică – SMTP.Configurarea calculatoarelor în reţele client-server . ierarhice. tipuri de algoritmi de dirijare. servicii World Wide Web – HTTP. gateway router .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . detecţia şi semnalarea erorilor.Studiul mecanismului de adresare IP v4 . switch.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . tehnologia Ethernet . servicii şi protocoale LLC. POP3. P. medii de transmisie a datelor.participarea la activităţile de laborator (85%) . Scripcariu.Nivelul transport: servicii oferite de nivelul transport. 2003. Editura Polirom.. traduceri. referate. ATM switch.TCP şi UDP .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . Prentice Hall.Topologii de reţele: topologii de bază – magistrală. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Stiva de protocoale TCP/IP: arhitectura TCP/IP.participarea activă la discuţiile de la curs . hub-uri şi switch-uri . I.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. stea. standarde. 2003 4.rezultat satisfăcător la examenul scris . nivelul prezentare. IMAP Tematică seminar/lucrări practice/proiect . structură. A.Studiu de caz: realizarea unei subreţele locale utilizând cabluri UTP. Editura Tehnopress.. servicii pentru transferul de fişiere .participarea la toate activităţile de laborator . codarea şi modularea semnalelor . Prentice Hall. servicii pentru numele de domenii – DNS. 2. problema dirijării. nivelul transport în Internet .Modele de referinţă OSI: definire.Studiul mecanismului de încapsulare utilizat de stiva TCP/IP .Tipuri de medii de transmisie a datelor în reţelele de calculatoare.rezultat foarte bine la examenul scris . nivelul aplicaţie în modelul TCP/IP. niveluri. subnivelurile MAC şi LLC. Munteanu.Nivelul reţea: particularităţi ale nivelului reţea. L. switch .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . W. 2003 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. măsurarea şi testarea mediilor de comunicaţie . generarea cadrelor . Glover.FTP. eseuri.Nivelul fizic: placa de reţea. Scripcariu.

Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire prezentări orale 1 2. Frangu Laurenţiu . documentare pe net 10 5. dr. dr. consultaţii 10 4. traduceri etc. eseuri. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 10 proiecte. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiu după manual.01. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ing. realizare teme de casă.2007 Titular curs: Conf. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. referate. seminar / 12. 13. suport de curs 9. 7. activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 8 3. alte activităţi 10 lucrări practice 6. ing. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. dr.

telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI20 Comunicaţii Analogice şi Digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul I Regimul disciplinei (Ob.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor cu modulaţie numerică . de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 104 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. unghiulară. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. înţelegere.cunoaşterea principiilor de realizare a diverselor tipuri de modulatoare şi demodulatoare (modulaţie liniară.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor generale de comunicaţii analogice şi comunicaţii digitale (canal de transmisiune. etc) Competenţe 2.cunoaşterea principiilor fundamentale din comunicaţiile digitale asociate modulaţiei numerice .analiza prin simulare numerică (în medii software dedicate) a sistemelor de comunicaţii analogice şi digitale 20 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Op.cunoaşterea principiilor unor tehnici evoluate de modulare / demodulare (de ex. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. ing. etc) . Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1..utilizarea tehnicilor de analiză / diagnoză folosite în comunicaţii analogice disciplinei . nr.l. practice/proiect nume. etc) .cunoaşterea performanţelor şi indicatorilor de calitate asociate diferitelor modulatoare / demodulatoare folosite în comunicaţii analogice şi digitale .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. modulaţia cu spectru împrăştiat. explicare şi interpretare . Ştiinţei. . prenume) s. 800146. Iulian Munteanu s. 2 Nr. Str.l. raport semnal-zgomot. Cunoaştere. ing. Instrumental-aplicative specifice .

sisteme de codaj în sub-benzi de frecvenţă. Ed. Tehnici de generare a semnalelor MF. 7. BLU 3. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Structuri. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie exponenţială 6. Croitoru V. 2004. Modulaţia de frecvenţă. Kizik. Matrix Rom. I. Tehnica. Bucureşti. 5. 6. 2001.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 4. Comunicaţii Digitale . Principii de modulaţie numerică. Manualul Inginerului Electronist . 2. Cartianu. Ed. Transmisiuni analogice si digitale.. principii generale 7. G. Simularea sistemelor de transmisiune analogice si digitale folosind mediul Matlab/Simulink. M. 1997. Sisteme MIC 7. Tehnici de demodulare a semnalelor cu modulaţie liniară 5. principii si indicatori de calitate ai transmisiunilor analogice si digitale 2. Academiei Republicii Socialiste Romania. Constantin. Communication systems .teorie si experiment. MA-PS.. O. referate. Lausanne. Kunt. Ed. John Wiley & Sons. 1966. Nicolau Ed. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . S. Bucureşti.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1.. Tehnică. Transmisia semnalelor în banda de bază 2. 1995. Presses Polytechniques Romandes. 4. Bucuresti 1981. Bucuresti. Principii de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 3. I. s. Ed.Radiotehnica. Fratu. Presa Nationala. Halunga-Fratu. cuantizarea uniformă şi neuniformă.. modulaţie cu spectru împrăştiat 1.. S.4th edition.3. Modulaţia delta La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. R. 1987. Tehnici de demodulare a semnalelor MF. 3. 6. Demodularea semnalelor MF.a. traduceri. Bucureşti. Traitement de la parole. Atitudinale . M. Marghescu. Tehnici de generare a semnalelor MA-P. eseuri. Haykin. Boite. S. Ed. MP 5. sisteme MIC diferenţiale. Stoica. Demodularea semnalelor cu modulaţie liniară 4. semnale MIC.

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - rezolvarea 2/3 din temele de casă - prezenţa integrală la orele de laborator - notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 - notarea examinării finale cu minim nota 5

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - rezolvarea tuturor temelor de casă - notarea activităţii de laborator cu nota 10 - notarea examinării finale cu nota 10

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 5 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0

0 20 2 7 0 0

0 Total ore studiu individual (pe semestru) =104

Data întocmirii: 06.02.2007 Titular curs: ş.l. ing. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: ş.l. ing. Iulian Munteanu

Şef catedră Prof. dr. ing. Laurenţiu Frangu

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei, nr.. 2; Tel / Fax: 0236-470905; 461353

URL: http://www.fie.ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume) Catedra de specialitate RADIOCOMUNICATII Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.dr.ing. Aiordachioaie Dorel As.drd.ing. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3

S -

L 2

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de radiocomunicatii: selectivitate, propagare, emisie, receptie. specifice 2. Instrumental-aplicative : proiectarea circuitelor de radiofrecventa si calculul elementelor de baza ale disciplinei lantului de radiocomunicatii. 3. Atitudinale : intelegerea specificitatii radiocomunicatiilor in ceea ce priveste frecventele utilizate, tipul de modulatie, mediu de propagare. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme de radiocomunicaţii. Circuite selective LC simple si cuplate Radioreceptoare. Amplificatoare de radiofrecvenţă Circuite specifice de radiofrecventa Circuite Oscilatoare LC cu circuite integrate selective si de adaptare. Oscilatoare cu cuarţ Amplificatoare de radiofrecvenţă de mica putere Mixere Schimbătoare de frecvenţă Demodulatoare MA si MF Demodulatoare MA si MF Modulatoare MA si MF Reglaje automate în radioreceptoare Circuite de adaptare Propagarea undelor din spectrul radio Exemple de radioreceptoare Tematică generală Radioemitatoare Antene Modulatoare Masuratori in sistemele de radiocomunicatii Amplificatoare de radiofrecventa de putere Multiplicatoare de frecventa Sintetizoare de frecventa Antene de emisie Bibliografie obligatorie selectivă

Dorel Aiordachioaie si Gabriel Sirbu, http://www.etc.ugal.ro/daiordachioaie/index.htm

Radiocomunicatii

I,

Note

de

curs,

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20 Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului, precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor, metodel or şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: - nota de la colocviul de laborator peste 5; - notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţi unilor, metodelor şi modelelor predate, precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Ca modalititati de verificare: - efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.

   

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 10 10 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 50 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 5 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 0 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 0 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0

Total ore studiu individual (pe semestru) =155

Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.dr.ing. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. drd.ing. Gabriel Sirbu

Şef catedră, Prof.dr.ing. Laurentiu FRANGU

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati, str. Domneasca, nr. 111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu.belea@ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI21

Telefonie Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob nr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. l. dr. ing. Radu BELEA ş. l. dr. ing. Radu BELEA Catedra de specialitate Telecomunicaţii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28

S 0

LP 14

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor arhitecturii centralelor telefonice; cunoaşterea sistemelor de transmisiuni; înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.

2. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei; măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare; măsurări şi testarea performanţelor unei centrale telefonice;

3. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem

21

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

sertizarea Sistemul de semnalizare SS7. T. pregătire examinare finală 0 3. Studenţii execută 6 lucrări de laborator de câte 2 ore Transmisiuni Digitale. Editura Thalia. suport de curs 9. Tehnologia ISDN. eseuri. ing. studiu după manual. Laurenţiu FRANGU . operarea centralei TOPEX. Timişoara. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. dr. Bucureşti 2002. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Bibliografie obligatorie selectivă 1. prof. repartitoare. cu următoarele teme: instalaţii telefonice auxiliare. 2.examen. dr. mufarea cablelor. consultaţii 30 4. referate. Editura Orizonturi universitare.02. documentare suplimentară în bibliotecă 11. traduceri etc. centralei Olimpia CL. programarea centralei TOPEX. realizare teme de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 13.colocviu de laborator . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Minim nota 9 la: .Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Centrale telefonice digitale. l. Radu BELEA. C. seminar / 12.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. structura centralei TOPEX. ing. 7. transmisiuni prin MODEM în banda telefonică.examen. programarea Arhitectura reţelei telefonice. conductoarelor. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 0 proiecte. pregătire prezentări orale 30 2. documentare pe net 0 5. pregătire teste periodice sau parţiale 14.colocviu de laborator . 2000. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. riglete de conexiuni. firide.

înţelegere. proiectarea necesarului de resurse disciplinei pentru mediile de transmisiuni .ing. Instrumental-aplicative : analiza resurselor mediilor de propagare. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice mediilor de transmisiuni: caracteristicile fizice şi tehnice de propagare a undelor specifice 2. Atitudinale : intelegerea specificitatii mediilor de transmisiuni cu privire la calculul resurselor. 461353 URL: http://www. Cunoaştere.ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. 2. Sirbu Gabriel S. 3.l.l. prenume) Catedra de specialitate MEDII DE TRANSMISIUNI Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. Tel / Fax: 0236-470905.drd.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob.. alegerea mediilor de transmisiune pentru o aplicatie data.drd. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. alocarea resurselor.ugal. . Op..fie. nume.

studiu scheme. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Eugem Mârza. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Comunicaţii în spectrul infraroşu: introducere. eseuri. Editura Zigotto. Galaţi 2005. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. suport de curs 9. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Aldo de Sabata.nota de la colocviul de laborator peste 5. traduceri. studiu scheme. Editura Tehnică. Antene şi propagare. Antene. Comunicaţii radio folosind UHF BiM2-433160. Timişoara 2002. pregătire examinare finală 20 50 . Ca modalititati de verificare: . Alimpie Ignea. Bibliografie obligatorie selectivă Ioan Mitescu: Circuite şi sisteme de comunicaţii la mare distanţă. . Introducere în Bluetooth.Conţinutul disciplinei Tematică curs Linii metalice Cabluri optice Antene şi propagare Tematică generală Tematică seminar / lucrări practice Comunicaţii de date între două calculatoare.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. folosind interfaţa serială RS232. Comunicaţii pe fibră optică folosind HFBR15X5X (T) / HFBR25X / 5X (R). studiu scheme. referate. studiu scheme. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. metodelor şi modelelor predate. studiu după manual. Comunicaţii optice: introducere. pregătire prezentări orale 10 10 2. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Editura de Vest. Comunicaţii radio: introducere. Eberhard Spindler. Comunicaţii optice folosind interfaţa AUI. Comunicaţii în spectrul infraroşu folosind TFDU4100. Comunicaţii pe fibră optică: introducere. Bucureşti 1983.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.

ing. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : prep. documentare pe net 12.3.ing. alte activităţi 13. referate. activitate specifică de pregătire pt.l. documentare suplimentară în bibliotecă 5. realizare teme de casă. alte activităţi 14. consultaţii 11. pregătire teste periodice sau parţiale 10 10 20 20 0 10. ing.dr. traduceri etc. Elena Lungu Şef catedră.drd. proiecte. alte activităţi 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. Laurentiu FRANGU . 7. Prof. seminar / lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 4. eseuri.

Ana-Elena Lungu – lucr.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii.dr. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. dar şi prin teme de casă.evaluarea efectului perturbaţiilor.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . . . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI22 Comunicaţii de date Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 7 Regimul disciplinei (Ob.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date .evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. practice/proiect nume. Str. Atitudinale . 800146.ing.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. de 4+ credite 3 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 115 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. proiect Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 2 - LP 1 P 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. .cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . nr. Competenţ e specifice disciplinei . . 2 Nr. Cunoaştere.abilitatea de alegere a codurilor. prin aplicaţii de laborator. . . Ştiinţei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. înţelegere. Op.ing. prenume) Prof.Formarea. după intefaţa folosită. Instrumental-aplicative . explicare şi interpretare . practice.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date. Frangu Laurenţiu – curs Prep.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. . după proprietăţile cerute .înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . 3.

Introducere.Semnale cu viol de bipolaritate.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) .SDH. standard IEEE 1284. semnal numeric.. "Dunărea de Jos" Galaţi. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . distorsiunea izocronă. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . cod Gray. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): . I2C. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) . Ethernet.implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) .Semnal analogic. traduceri. 25.etc. Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . . cod ASCII. . cod binar natural. 23. Frangu L. note de curs.Coduri de linie: semnal neutral.Cod Morse. AMI. conversia A/D 22. standard RS232. . telecomunicaţii. Mitescu I.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . semnal bifazic. CMI.documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) . cod CCITT. referate. semnal polar.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 21. Introducere (2 ore): . .ugal.Semnal telegrafic.Interfaţă de comunicaţie paralelă.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) . . eseuri. Fundaţiei Univ. .Transmisiune pe mai multe niveluri. Ed. 24.Organisme de reglementare în telecomunicaţii ..redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) .ro/lfrangu/comunic.proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. Comunicaţii de date. istoric.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . . 2005 2. cod binar natural. SPI.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Magistrale pentru comunicaţie.Interfaţă de comunicaţie serială. . http://www. Coduri de linie (8 ore): .Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.testare în laborator (4 ore) . cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) C.

alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 115 Data întocmirii: 10. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. eseuri. suport de curs 9. alte activităţi lucrări practice 6. pregătire prezentări orale 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. depanare. 7. Laurentiu FRANGU . pregătire examinare finală 20 3.2007 Titular curs: Prof. 60 13. referate.dr. studiu după manual. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. alte activităţi proiecte.ing. consultaţii 2 4. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. documentare pe net 5. traduceri etc. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. pregătire teste periodice sau parţiale 14.dr.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. testare. activitate specifică de pregătire pt. metodelor şi modelelor predate. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.02.ing. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. seminar / 15 12. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. documentare suplimentară în bibliotecă 11. realizare teme de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Utilizarea aparatelor de laborator. ing.

Domneasca. Obiectivul cursului constă în asamblarea tuturor cunoştinţelor dobândite disciplinele studiate anterior în scopul formării imaginii sistemului global de comunicaţii digitale Competenţe specifice disciplinei 2. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Gabriel SIRBU Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Instrumental-aplicative înţelegerea metodelor de analiză a traficului în reţelele de date. . str. Radu BELEA s. ing. 23 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. l. 3. nr. Atitudinale formarea deprinderilor necesare în vederea participării viitorilui inginer la organizarea şi exploatarea unei reţele de telecomunicaţii.ro FIŞA DISCIPLINEI23 Reţele de Telecomunicaţii (RT) Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 54 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. explicare şi interpretare cursul urmează după disciplinele Comunicaţii analogice şi digitale. înţelegere. Op. F) Ob nr. l. 111 Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Telefonie şi Radiocomunicaţii. dr.

arhitectura sistemului de comunicaţii mobile GSM. ALOHA şi ISMA.25. traduceri etc. eseuri. pregătire prezentări orale 15 2. Laurenţiu FRANGU . ing. Conceptele “first mile” şi “last mile”. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Şef catedră prof. Protocoale orientate pe bit. reţele de tip Industrial Ethernet. ing. M. alte activităţi 0 proiecte. Sisteme de acces. documentare pe net 0 5. dr. Iaşi. C. studiu după manual. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Asachi”. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 0 0 29 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 15. Reţele caracter. Reţele pentru transmisia digitală a semnalului vocal. suport de curs 9.la cele două lucrări de verificare La stabilirea notei finale se iau în considerare Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Editura Orizonturi universitare. 2000.colocviu de laborator . 1996 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Prima lucrare de verificare 35%  A Doua lucrare de verificare Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Minim nota 5 la: Minim nota 9 la: . Editura ”Gh. industriale de de date. referate.25. Protocoale orientate pe caracter. mo delul de referinţă ADSL Protocolul X. organizarea pe nivele a reţelei X. activitate specifică de pregătire pt.colocviu de laborator . dr. 13. 2. variante ale reţelei de acces. protocoale specifice. pregătire examinare finală 0 3. legături punct la punct şi punct la multipunct.Tematică generală - - - - Conţinutul disciplinei Tematică curs Criterii de clasificare a reţelelor de telecomunicaţii. Tematică seminar / lucrări practice - Studenţii execută 3 lucrări de laborator de câte 4 ore. organizarea reţelei PSTN. seminar / 12. realizare teme de casă. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. Topologia reţelelor de date. Se modelează protocoalele de acces multiplu CSMA. Timişoara.25. Radu BELEA. servicii oferite de reţeaua X.2007 Titular curs: s. consultaţii 10 4. C. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Naforniţă. studiul bibliografiei minimale indicate 10.02. Munteanu: Comunicaţii de date. Bibliografie obligatorie selectivă 1.la cele două lucrări de verificare . l. 7.

ing. dr. str. 3. Radu BELEA / asist. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem 24 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . Radu BELEA ş. dr. l. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu. Op. Cunoaştere. ing. înţelegerea funcţionării reţelei telefonice. F) Ob nr. 2.belea@ugal. nr. măsurări şi testarea performanţelor unui aparat telefonic. înţelegerea funcţionării centralelor telefonice. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. Ing. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor aparatelor telefonice. l.ro FIŞA DISCIPLINEI24 Tehnici de comutaţie şi multiplex Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Domneasca. 111 Nr. cunoaşterea semnalizărilor pe linia de abonat. înţelegere. Elena LUNGU Catedra de specialitate Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei.

apel. seminar / 12. semnalizări pe linia BL. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Bucureşti 2002. aparatul telefonic electronic. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. C. prof. T. l. dr.02. Radu BELEA. apa ratul teBazele telefoniei digitale. Tehnologia ISDN. Editura Thalia. documentare pe net 0 5. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. dr. alte activităţi 0 proiecte. 4. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Se execută 7 lucrări de laborator de câte 2 ore: aparaCentrale telefonice analogice. 13. suport de curs 9. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. convertorul D-A cu expansiune. realizare teme de casă. Timişoara. ing. Laurenţiu FRANGU . formarea numărului prin impulsuri şi prin meTransmisiuni digitale. consultaţii 30 4. pregătire prezentări orale 30 2. eseuri.colocviu de laborator . pregătire examinare finală 0 3.examen. tul telefonic BL. circuite Sistemul de semnalizare SS7. lefonic BC. discul de Centrale telefonice digitale.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. convertorul A-D cu compresie. Editura Orizonturi universitare. Bibliografie obligatorie selectivă 3. traduceri etc. toda DTMF. specifice. activitate specifică de pregătire pt.examen. 2000. 7. referate.colocviu de laborator . studiul bibliografiei minimale indicate 10.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Bazele telefoniei analogice. ST-busul. Minim nota 9 la: . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . ing.

Ştiinţei. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.dezvoltarea abilităţilor competitive. precum şi ale programării şi dezvoltării de aplicaţii . Nicolau Viorel As.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurii şi arhitecturii procesoarelor de semnal. morale şi civice 25 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. precum şi interconectarea. prenume) Catedra de specialitate IV Procesoare de semnal în telecomunicaţii 1 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Cunoaştere. Str.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale utilizării procesoarelor de semnal. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. ing. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .înţelegerea funcţionării sistemelor bazate pe procesoare de semnal Competenţe specifice disciplinei 2. ing. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. nume.conştientizarea importanţei procesoarelor de semnal şi a utilizării lor în aplicaţii . Instrumental-aplicative .analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de procesoare de semnal .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi cu procesoare de semnal. Atitudinale .ro FIŞA DISCIPLINEI25 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. înţelegere. explicare şi interpretare .utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a programelor pentru procesoare de semnal . bazate pe un sistem de valori culturale. .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor bazate pe procesoare de semnal .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. 800146. Op. programarea şi testarea acestora . dr. Măzărel Marius Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.abilităţi de măsurare a semnalelor unui DSP şi de dezvoltare a aplicaţiilor în telecomunicaţii 3.abilităţi privind funcţionarea procesoarelor numerice de semnal şi a circuitelor specifice. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. . 2 Nr. nr.

Programarea timer-elor. Literature Number: SPRU031E. Texas Instruments. Puşcaşu. Analog Devices..Conectarea dispozitivelor de ieşire.FFT utilizând procesoare de semnal 1.Transferul datelor prin dma telecomunicaţii: filtre numerice. traduceri. eroarea pătratică medie .participarea la activităţile de laborator (85%) . FFT . referate. Editura Academica.Lucrul cu portul serial al procesorului de . tastatura .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Aplicaţii generale de transmitere şi prelucrare a semnal semnalelor . ADSP-218x DSPs Hardware Reference Guide. Galaţi.Aplicaţii de prelucrarea semnalelor în . Nicolau. 2003 5.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Structura hardware şi arhitectura procesoarelor aplicaţii de semnal . . Puşcaşu. V.Tipuri de date utilizate în procesoare de semnal procesor de semnal. Ghe.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . 1998 6. ISBN 973-8316-48-0.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . B.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . normalizarea vectorilor. Aplicaţii.. ADSP-218x DSPs Instruction Set Reference Guide. aplicaţii . Codreş. 2003 3.Conversia semnalelor şi aplicaţii de prelucrarea semnalelor în telecomunicaţii . Analog Devices.Aplicaţii de calcul vectorial: sumarea ponderată. V. TMS320C3x User’s Guide. Procesoare de semnal TMS 320C3X.Noţiuni introductive: procesarea numerică a .Componente software ale procesoarelor de .. 1997 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. TMS320C30 Products Overview.Circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) .participarea la toate activităţile de laborator .Conectarea dispozitivelor de intrare la un . semnal display alfanumeric LCD sau cu LED-uri .Filtre numerice cu procesoare de semnal . 2004 2.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .Studiul programelor utilitare pentru semnalelor. tipuri de aplicaţii cu procesoare de dezvoltarea de aplicaţii semnal .participarea activă la discuţiile de la curs . eseuri. Texas Instruments. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .rezultat satisfăcător la examenul scris .Transferul datelor prin porturi I/O. norma şi distanţa euclidiană.

alte activităţi 10 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Frangu Laurenţiu . referate. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. consultaţii 10 4. ing. 7.01.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 1 2. activitate specifică de pregătire pt. ing. 13. eseuri. documentare pe net 10 5. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. pregătire examinare finală 8 3.2007 Titular curs: Conf. traduceri etc. seminar / 12. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. dr. suport de curs 9. realizare teme de casă. alte activităţi 10 proiecte. studiu după manual. Măzărel Marius Semnătura: Şef catedră Prof.

Sirbu Gabriel S.S.drd. standardele implementate in sistemele actuale de comunicatii mobile si satelit. specifice disciplinei 2.M. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 2 2 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. alocarea resurselor de telecomunicatii. managementul resurselor. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Op. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S.S.S. protocoale de acces. nr.ing.M.l. Cunoaştere. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme celulare : concepte de baza Modelul Hata de propagare radio Gestionarea resurselor de comunicatii Modelul Okumura de propagare radio Sistemul G.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob..ugal.M.ing. Sisteme 3G Parametrii de semnalizare specifici Sisteme de comunicatii prin satelit mecanismelor de transfer în sistemul GSM Vocoderul terminalului mobil GSM Alocarea fixă a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Tematică generală Alocarea dinamică a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Alocarea hibridă a canalelor în reţelele celulare Alocarea flexibilă a canalelor în reţelele celulare Studiul terminalului GSM Bibliografie Gabriel Sirbu. analiza traficului in sistemele de comunicatii mobile si satelit . Sisteme 2. suprafata de acoperire. nume. 3.5G Puterea de emisie in standardul G. 461353 URL: http://www. înţelegere.drd. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % {total = 100%} . Note de curs. Instrumental-aplicative : proiectarea alocarii resurselor. Comunicatii mobile si prin satelit. prenume) Catedra de specialitate COMUNICATII MOBILE SI PRIN SATELIT Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de comunicatii mobile si satelit: celula radio. 2. Canalele radio in standardul G. Tel / Fax: 0236-470905.fie. interferente.l.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Atitudinale : intelegerea specificitatii comunicatiilor mobile si satelit cu privire la alocarea resurselor.

Laurentiu FRANGU . studiu după manual. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.drd.l. pregătire examinare finală 20 50 3. suport de curs 9. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s. drd. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri. traduceri.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. alte activităţi 20 0 proiecte. Ca modalititati de verificare: . referate.nota de la colocviul de laborator peste 5. 7. eseuri. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. studiul bibliografiei minimale indicate 10..ing.ing.l. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. Prof. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . referate.     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30 Notele acordate pentru temele de casă. activitate specifică de pregătire pt. Gabriel Sirbu Şef catedră. metodelor şi modelelor predate. documentare pe net 10 0 5. consultaţii 10 5 4. pregătire prezentări orale 10 10 2. realizare teme de casă. . traduceri etc. 13. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. seminar / 12. documentare suplimentară în bibliotecă 11.dr.

dr. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice metodelor de compresie a datelor din cadrul sistemelor de transmiuni numerice. Tel / Fax: 0236-470905. Instrumental-aplicative : Insusirea procedurilor de implementare a metodelor de compresie intr-un limbaj de nivel inalt (Matlab. 2. Sirbu Gabriel nume. Note curs.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Cunoaştere. Jalba Nicu Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Tematică generală - Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel. prenume) As. Java) in vederea efectuarii unor experimente adecvate pe calculator.ing.Compresia RLE Compresia audio si a vorbirii . Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice . 3.drd. Competenţe specifice disciplinei 2. de credite Total ore din planul de învăţământ 40 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.Compresia aritmetica . F) Catedra de specialitate Catedra de Electronica si Telecomunicatii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Compresia surselor audio .Analiza performatelor arhivatoarelor comerciale Compresia surselor de tip text .ing. nr. înţelegere. Op. Compresia si http://www.Compresia cu metode statistice adaptrive (Huffman adaptiv) .ugal.Compresia imaginilor securitatea datelor.Compresia vocii . Prof. Atitudinale : intelegerea importantei si adecvantei transformarilor de compresie in sistemele de comunicatii.ro FIŞA DISCIPLINEI COMPRESIA DATELOR 5 Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. ing.ro/daiordachioaie/index.fie.Compresia cu metode bazate pe dictionar (LZW) . 461353 URL: http://www..Compresia cu metode statistice statice si Compresia imaginilor dinamice (Huffman static) .etc. Aiordachioaie Dorel As.ugal.htm .

alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.dr. Ca modalititati de verificare: . eseuri. activitate specifică de pregătire pt. Prof. metodelor şi modelelor predate. Aiordachioaie Dorel Titular lucrări practice : As. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. alte activităţi 20 0 proiecte. alte activităţi 10 0 lucrări practice 6. traduceri etc. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Sirbu Gabriel Şef catedră. pregătire prezentări orale 10 0 2. documentare suplimentară în bibliotecă 11.ing.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. consultaţii 10 0 4. 7. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .dr.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. 13. documentare pe net 10 0 5. suport de curs 9. realizare teme de casă. studiu după manual. Frangu Laurentiu . . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate.nota de la colocviul de laborator peste 5.ing. seminar / 12. pregătire examinare finală 10 20 3.

prin aplicaţii individualizate. standarde de comunicatie si protocoale. Op. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI26 Denumirea disciplinei Automate Programabile cod Anul de studiu III Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. d. .conştientizarea importanţei sistemelor cu automate programabile în aplicaţiile industriale şi în tehnologia modernă. RS422. microcontroler. F) 47 Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr.analiza solutiilor alese. Sisteme de comunicatie prin Ethernet si GSM. schema generala a unui sistem cu microprocesor. Atitudinale: -. Ing. Cristian Vasilache Sl. al inginerului electronist din domeniul telecomunicatiilor. prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. module de comunicatie cablate sau wireless Competenţe 2. DSP.realizarea sistemelor cu automate programabile plecând de la datele generale ale acestora. Ştiinţei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. nr. Profibus. . Tipuri de automate programabile.v. RS485. 3. 26 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 800146. . Canbus. a sistemelor cu automate programabile.d. 2 Nr. Str.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. ex: RS232. Tipuri de module de comunicatie. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 95 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. in special din punctul de vedere al tipurilor de interfete de comunicatie.utilizarea modulelor de comunicatie cablate sau wireless. Modbus. . Disciplina are ca obiectiv general formarea deprinderilor necesare absolvenţilor pentru abordarea. Obiectivele concrete se referă la următoarele cunoştinţe de bază şi competenţe: Sisteme de conducere cu microprocesor. Ing.p. Instrumental-aplicative: specifice .formarea.programarea automatelor programabile si a microcontrolerelor. . disciplinei . Cristian Vasilache nume. Sl.

solutia utilizarii unui modem comandat GPRS. GT 47. prin comenzi AT de un automat programabil si -Programrea unui modul de interfata solutia utilizarii unui modem GSM tip wireless Ethernet NM7000A. Atmel AVR Atmega 16x. Programmable Controllers An engineer’s guide. cazul automatelor programabile. utilizand protocolul TCP/UDP/IP. GPRS. eseuri. Cristian Vasilache. Profibus. 1. Claus Kuhnel. protocoale aferente si module de Vision AVR („C”). comenzi AT 9. Modbus. particularizare exemple de programe. Raducu Giuclea. data sheet 7.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice -Schema bloc a unui sistem cu microprocesor. 7010A. manual de implementare. NM7000. exemple de programe pentru SMS. traduceri. Bucuresti 1997 3. manual de utilizare La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testul final Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. AVR Atmega utilizand limbajul de -Tipuri de microcontrolere si DSP utilizate in asamblare din pachetul AVR studio. -Programarea microcontrolerului Atmel respectiv microcontroler. Ed. . Sucusoft Easy. Parr. CPU . -Pachetul de programare M2M Power utilizat pentru modem-uri GSM. pentru domeniul comunicatiilor. Programming of Microcontrollers with Ease. data sheet 8. Newnes 2003 5. -Programarea microcontrolerului Atmel cu -Tipuri de sisteme de comunicatie cablate ajutorul limbajelor de nivel inalt: Code industriale. Automate programabile. manual de utilizare 6. RS485. note de curs 2. AVR Studio. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 50 . pentru comunicatia prin SMS. GPRS. Universal Publishers. Bazele microprocesoarelor. -Exemple de aplicatii utilizand automate programabile si interfetele de comunicatie cablate sau wireless. programabile: Sucusoft Moeller. -Programarea unui modem GSM prin -Retea cablata de tip Ethernet industrial. comenzi AT pentru transmiterea/ receptia -Sisteme de comunicatie wireless: GSM. -Programarea automatului programabil -Protocolul TCP/UDP/IP utilizat pentru aplicatii utilizand pachetul Sucusoft Moeller. Liviu Kreindler. prin GPRS.A. exemple de programe. E. Step 7 Siemens. (Basic). -Pachetul M2Mpower utilizat pentru -Pachete de programe pentru automate modemul GSM GT47 Sony Ericsson. referate. unui mesaj SMS. respctiv Bascom extensie specifice: RS232. Matrix Rom. SUA 2001 4.

studiul bibliografiei minimale indicate 10.02. alte activităţi 14 lucrări practice 6. activitate specifică de pregătire pt. studiu după manual. documentare suplimentară în bibliotecă 11. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie. Cristian Vasilache Semnătura: Titular lucrări practice: Sl. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 9. 13. traduceri etc.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor obtinute. Ing. referate. documentare pe net 5 5. pregătire teste periodice sau parţiale 14.efectuarea tuturor lucrărilor practice. Data întocmirii:1. seminar / 12. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . realizare teme de casă. Ing.2007 Titular curs: Sl. .Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . pregătire prezentări orale 14 2.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a automatelor programabile. . eseuri. alte activităţi 20 proiecte. alte activităţi 10 4 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 95 ore. Cristian Vasilache Semnătura: Şef catedră . 7. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie cablate si wireless.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea automatelor programabile. consultaţii 14 4. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire examinare finală 14 3.

1.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a unor tehnici de interpretare a rezultatelor experimentale. Cristian Munteanu Electrotehnică.ro FIŞA DISCIPLINEI Maşini şi acţionări electrice Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. Str. Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. legi. nr. principii. vorbit. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: Ion.în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. tehnici care să deschidă posibilitatea găsirii unor soluţii noi în domeniul specific disciplinei (atât teoretice cât şi practice). 800146. Însusirea unui limbaj (scris. Dezvoltarea creativităţii. .Cunoaşterea tehnicilor de comandă specifice acţionărilor electrice. . Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de sistemele moderne de acţionare. Cunoaştere.dr. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. Maşini şi Instalaţii electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 Competenţe generale LP 28 P - - Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. . de 5 credite 4 Totalul ore studiu individual 100 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. înţelegere. 2 Nr. Op. . . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.Voncila@ugal.drd. Ion Voncilă As. explicare şi interpretare . nume.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICĂ.ing. prenume) Catedra de specialitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a metodelor de încercare specifice – conform standardelor în vigoare – necesare determinării caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale maşinilor electrice. reprezentări simbolice) adecvat domeniului maşinilor electrice. Ştiinţei.ing. teorii . MAŞINI ŞI INSTALAŢII ELECTRICE Adresa: Galaţi.Cunoaşterea şi înţelegerea ecuaţiilor modului de tratare a maşinilor electrice în teoria tehnică.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a ecuaţiilor ce caracterizează regimurile dinamice Competenţe specifice disciplinei şi staţionare ale maşinilor electrice.

Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare.Realizarea corectă – cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii – a montajului adecvat pentru realizarea unei anumite încercări a maşinilor electrice. 3. Instrumental-aplicative . Atitudinale .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. .Alegerea adecvată – pe baza standardelor şi a teoriei specifice – a metodei şi aparatelor necesare determinării unui anumit set de caracteristici ale maşinilor electrice. .Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. .Utilizarea corectă a tehnicilor de simulare numerică pentru studiul regimurilor dinamice ale maşinilor electrice. . .Crearea aptitudinilor necesare rezolvării problemelor specifice maşinilor electrice (de regim dinamic şi staţionar). . .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice.2. .Utilizarea corectă a modelelor teoretice pentru studiul experimental şi prin simulare numerică a regimurilor staţionare de lucru ale maşinilor electrice.

2003 .c. 10. Bucureşti..Ed. Maşina asincronă trifazată (5 ore). MATRIX ROM. Cap. 6.. – Maşini electrice – Ed.Pornirea automatizată directă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea într-un sens. rotor bobinat. Munteanu Cr. Cap. Călueanu D. Buhosu R. natură mecanică. 11. 9. 3. pornirea şi inversarea sensului de rotaţie. Voncilă I. 5.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. – Maşini electrice: www... Dănilă A.. Voncilă I. – Elemente de execuţie .Transformatorul electric trifazat: curent alternativ (3 ore). monofazat. Călueanu D. 8.. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 % 5% 5% 10 % . Transformatorul electric (5 ore). Badea N. indicelui grupei de conexiuni.. Cărţi aflate în bibliotecă: 1. Maşina sincronă (5 ore).Motorul asincron trifazat cu rotor bobinat: Separarea pierderilor in fier de pierderile de Cap.c..2..Încercările motorului asincron trifazat cu curent alternativ (5 ore). Diaconu L. şi 4. Ţopa I.ugal. Buhosu R.. Munteanu Cr.4.Alegerea servomotoarelor de curent continuu excitate cu magneţi permanenţi. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi.Trasarea caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale motorului sincron cu poli înecaţi. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi.emie.Pornirea automatizată indirectă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea stea – triunghi. cu ajutorul chopperelor. Cărţi ale titularului de curs: 1. 7. Badea N. Probleme generale ale maşinilor de 2.. 2005. traduceri. Cap. eseuri. Maşina de curent continuu (5 ore)..Frânarea motoarelor asincrone trifazate: frânarea contracurent.3. Călueanu D. Badea N. Voncilă I.1.ro. referate.5. frânarea dinamică. 6.. 2003. Acţionări electrice cu maşini de c. La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduită la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. determinarea raportului de transformare şi a Cap. 12. Buhosu R.Caracteristicile motoarelor de curent continuu cu excitaţie separată. 2.. – Maşini electrice – Ed.Comanda maşinilor de c. Cursuri în format electronic: 1.Încercările transformatorului electric Cap.Comanda maşinilor asincrone cu ajutorul convertoarelor de frecvenţă. Munteanu Cr.

Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. Cristian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire prezentări orale 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14.ing.Examenul final promovat cu nota 5.Examenul final promovat cu nota 10. pregătire examinare finală 3. . suport de curs 10 9.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. dr.09. seminar / 6 12. documentare pe net 5. referate. alte activităţi 5 30 5 10 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 ore Data întocmirii: 15. 7.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. . 10 13.ing. . dr. . activitate specifică de pregătire pt. Toader Munteanu . documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. Ion Voncilă Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. studiu după manual. ing. eseuri.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). traduceri etc. . . alte activităţi lucrări practice 6.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. realizare teme de casă.2006 Titular curs: Conf.drd. consultaţii 4. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . 55 % Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . alte activităţi proiecte.

F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. prenume) Catedra de specialitate Senzori şi Traductoare (specializarea Electronică Aplicată) Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. MIHOLCĂ Constantin 3 E 4 Catedra de Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. dr. MIHOLCĂ Constantin Conf. Atitudinale Studenţii vor stăpâni principiile de funcţionare a schemelor electrice din structura adaptoarelor pentru diverse traductoare industriale cât şi capabilitatea depanării acestor scheme. înţelegere. 2 Nr. specifice 2. explicare şi interpretare Această disciplină oferă studenţilor cunoştinţele necesare înţelegerii principiilor de funcţionare pentru principalele tipuri de senzori şi traductoare. Str. nume. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. dr. . ing. laborator) permit viitorilor ingineri electronişti să proiecteze şi/sau realizeze blocuri funcţionale (circuite electronice) pentru adaptoarele Competenţe traductoarelor industriale. 27 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Op. Cunoaştere. de credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Conf. Ştiinţei.ro FIŞA DISCIPLINEI27 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Instrumental-aplicative disciplinei La sfârşitul semestrului 6 (anul 3) studenţii care au participat la activităţile de curs şi laborator pot fi acreditaţi că au cunoştinţele de inginerie electronică în domeniul senzorilor şi traductoarelor industriale. 3. 800146. ing. nr. Cunoştinţele dobândite în această disciplină (curs.

cu discuri incrementale). adaptoare.-“ Optical Sensors “. J. Senzori pentru vibraţii şi acceleraţii.M. N.1997 4. Elemente primare de adaptare şi conversie 2. 2004 (Cod CNCSIS 147) 3. factor de putere etc). 7. Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune. C-tin. Traductor de curent continuu şi de tensiune 3. Editura Albastră Cluj-Napoca. – Traductoare pentru automatizări industriale.K. – Traductoare pentru automatizări industriale. 6. Litografia Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 2. Ed. 6. C. 150 pagini. Traductoare de forţă. sensibile de tip tensorezistiv. frecvenţă. Editura fundaţiei universitare “Dunărea de Jos” Galaţi. piezoelectrice. putere. Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric şi de tip generator. capacitive. alegerea traductoarelor de vibraţii). fluidici şi Traductoare de tensiune alternativă şi de ultrasonici). Traductoare de concentraţie. Olaru. vol. ş. Edited by W Gőpel. capacitiv. -“Fizica senzorilor”. Senzori de proximitate: inductivi. C-tin. C. inductiv. (interfaţă de tip N-A cu trei ieşiri. rigle optice. Bucureşti. 12. I. Caracteristici energetice şi constructive. vol. 4. cu optoelectronici.Dändliker. vol. Traductoare de temperatură (termoelectrice şi termorezistive) – analogice şi numerice.. optoelectronici.Senzori şi Traductoare – DISTANCE EDUCATION. 1997 7. Senzori de umiditate şi concentraţie. magnetici. vol.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. Traductoare pentru forţe şi momente (cu elemente (termoelectrice şi termorezistive). continuă. 1. E. Traductoare de turaţie (analogice şi 6. 5.I. dispozitiv traductoare de vacuum. ş. Ionescu.. N. 4. a parametrilor energiei electrice.a. 11. Miholcă. sensibile pentru traductoarele de vibraţii. Senzori de diferite tipuri: proximitate (inductivi. 2004.a. 1. magnetici şi ultrasonici. inductive. curent. viteză şi dimensional. 1992 Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . G. fum şi radiaţii. Miholcă .Galaţi . 8. 1. Ed. inductosinul liniar. Cotae. Traductoare – Indrumar de laborator. Editura BIT Iaşi. PH şi radiaţii. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare cu laser.R. Senzori de temperatură. acceleraţie. Componentele principale ale traductoarelor: elemente sensibile (detectoare) parametrice şi generatoare. 6. (utilizând elemente sensibile de tip optoelectronic. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare 3. defazaj. pentru testarea interfeţei de tip N-A). Traductoare de vibraţii şi acceleraţii (elemente numerice). 2. 10. Zemel-Weinheim – Germany. Bucureşti. Caracteristicile şi performanţele traductoarelor (în regim staţionar şi dinamic).. Traductoare de nivel şi traductoare de debit. ISBN 973-62-7105-6. Tehnică. capacitivi. – “Senzori şi traductoare”. Wagner. Traductoare de defazaj şi traductor de pentru deplasări liniare şi unghiulare (analogice şi inducţie magnetică (Teslametru numeric). Traductoare de turaţie analogice (tahogeneratoare) şi numerice 5. Ionescu. Senzori şi traductoare de temperatură 7. pentru specializarea A. Traductoare pentru control deplasare (liniară şi unghiulară). J. Traductoare numerice de tip convertor 8.Hesse. Bârlea. 1985. numerice).. 2000. curent alternativ. reluctanţă variabilă etc). 1995. Traductoare pentru mărimi electrice (tensiune. magnetostrictive. 5.Spenner. utilizând elemente sensibile de tip rezistiv.I. G. Traductoare de viteză (principii si metode de măsurare a vitezei şi turaţiei). 9. Tehnică. II. R. -“Traductoare şi dispozitive magnetofluidice pentru măsurare şi control”. Miholcă.

studiul bibliografiei minimale indicate 10. MIHOLCA Constantin Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. MIHOLCA Constantin Semnătura: Director departament / Şef catedră . dr. ing. ing. seminar / 12.02. realizare teme de casă. referate. 13. eseuri. suport de curs 9. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. alte activităţi 14 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 - 0 25 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 6. documentare suplimentară în bibliotecă 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. activitate specifică de pregătire pt. 7. studiu după manual. documentare pe net 4 5. alte activităţi 0 proiecte. traduceri etc. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 13 lucrări de laborator efectuate din totalul de 14 Toate lucrările de laborator efectuate (14) Nota 5 (cinci) la testele parţiale (periodice) Punctajul maxim la verificări parţiale şi finale Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. eseuri. alte activităţi 7 lucrări practice 6.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. dr. consultaţii 8 4. traduceri. pregătire examinare finală 18 3. pregătire prezentări orale 10 2.2007 Titular curs: Conf.

Competenţ e specifice disciplinei .cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . nr. prenume) Prof. Instrumental-aplicative . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.cunoaşterea mediilor de transmisiuni . Cunoaştere. Op.abilitatea de alegere a codurilor. după intefaţa folosită. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Op Nr. . . Frangu Laurenţiu – curs Prep. Ştiinţei. înţelegere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI28 Comunicaţii digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul 6 Regimul disciplinei (Ob.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . Str. prin aplicaţii de laborator.Formarea.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. .ing. .evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. explicare şi interpretare .cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . dar şi prin teme de casă.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.evaluarea efectului perturbaţiilor. . .abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.dr. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. practice/proiect nume. Atitudinale . de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.ing. Ana-Elena Lungu – lucr. după proprietăţile cerute . 800146. 2 Nr. 3.

Cod Morse.Eşantionarea. semnal polar.Interfaţă de comunicaţie paralelă.etc.Transmisiunea pe cablu (coaxial. cod ASCII. MP .Modemuri Verificare (2 ore) Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. construcţie.Introducere.Transmisiunea radio. . . Frangu L. eseuri.MF.Transmisiuni pe mai multe niveluri. istoric. zgomotul de cuantizare.. http://www.Distorsiunile introduse de canal.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. perturbaţii. . cod CCITT. teorema eşantionării.MA. . bifilar simetric). I2C. cod binar natural. modulaţia în cuadratură. referate. 7. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . "Dunărea de Jos" Galaţi.Proprietăţile canalului de comunicaţie. Coduri de reprezentare a informaţiei şi coduri de linie (4 ore): . . moduri.Interfaţă de comunicaţie serială. . standard RS232. . bifazic.Demodularea . note de curs. 6. semnal numeric . telecomunicaţii. . . .Semnal analogic. impedanţa caracteristică . .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. traduceri. Introducere (2 ore): .. Transmisiuni modulate (4 ore) . cod binar natural. Medii de transmisiuni (4 ore): . . 2005 2. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. Semnalele folosite în telecomunicaţii (2 ore): . 5. Comunicaţii de date. standard IEEE 1284.Coduri de linie: semnal neutral. bandă ocupată. cod Gray.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire.ugal. proprietăţi mecanice.Transmisiunea optică în mediu liber. .Organisme de reglementare în telecomunicaţii 3. conversia A/D.Semnal telegrafic. Ed.ro/lfrangu/comunic. capacitate. SPI. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Fundaţiei Univ. 4.Transmisiunea pe fibră optică. Mitescu I. atenuare. AMI.

realizare teme de casă. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10.02.dr.2007 Titular curs: Prof. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. metodelor şi modelelor predate.ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Laurenţiu Frangu . Folosirea aparatelor pentru diagnoză.dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. alte activităţi proiecte. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. traduceri etc. alte activităţi lucrări practice 6. pregătire examinare finală 20 3. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. ing. 7.ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. testare. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. referate. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 13. suport de curs 9. depanare. pregătire prezentări orale 2. consultaţii 2 4. documentare pe net 5. seminar / 10 12. Utilizarea aparatelor de laborator. studiu după manual. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.

Atitudinale . corp Y Nr. prenume) Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Op. ing.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea unor echipamente electronice cu performanţe ridicate.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al compatibităţii electromagnetice şi termice. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI29 Construcţia aparatelor electronice IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. din punct de vedere al proiectanţilor. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. înţelegere. înţelegerea principiilor şi metodelor ut ilizate în realizarea compatibilităţii electromagnetice. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 85 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. 29 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. -Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea interacţiunilor la care sunt supuse echipamentele electronice. explicare şi interpretare . Conf. Cunoaştere. . . Competenţe specifice disciplinei 2.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul construcţiei aparatelor electronice.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării compatibităţii electromagnetice şi termice. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.dr. Crăciun Cristinel nume.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. constructorilor şi al utilizatorilor sistemelor electronice. 3.ing. Instrumental-aplicative . F) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - L+P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Mărăşescu Nicolae As.

Etapele realizării unui aparat 2. Generalităţi. Mărimi caracteristice. Cuplajul magnetic. Convecţia termică. Generalităţi. eseuri. Tehnologii de fabricare a cablajelor imprimate.M. Editura de Vest.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Cap. N. Natura interferenţelor şi căile lor de propagare. Perturbaţii de od comun.3. (CEM). factori mecanici. A. Generalităţi. Dispozitive de 6. Cuplajul electromagnetic.. Timişoare. 4. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Proiectarea cablajelor imprimate. ”Contrucţia aparatelor electronice”. 5. Cap. Cap. Bucureşti. Dispozitive de răcire. 1998 8. Tehnologia de asamblare în aparatele electronice. V. format electronic. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.1. traduceri. Cârstea. Principii de proiectare. Cuplajul electric. Forme de cablu. Amortizoare mecanice. Degradarea aparatelor prin eforturi mecanice. Conectarea la masă a traductoarelor şi conectarea masei la pământare. Studiul radiaţiei termice. Acţiunea factorilor mecanici asupra aparatelor electronice şi protecţia acestora. 4. Cablaje imprimate. Corodarea metalelor. Influenţa factorilor de mediu asupra aparatelor electronice. Mecanisme de cuplaj şi măsuri antiperturbative. Note de c urs. Transmiterea căldurii. antiperturbative. Ed. Subansambluri electronice. Proiectarea termică în CAE. 5. electric 3. Acţiunea umidităţii. Introducere în CAE.. Aprecierea cantitativă a CEM. Tehnologii de lipire. Protecţia împotriva acestora. Mecanisme de cuplaj şi măsuri de transmitere a căldurii. Cuplarea parazită capacitivă. Estimarea frecvenţelor de oscilaţie a elementelor. Cap. Introducere în compatibilitatea electromagnetică 7.. Cap.. Moduri de clasificare a 1. Conducţia termică. Proiectarea termică în CAE. H.. Politehnica. 6. aparatelor electrice. Pământ şi masă. R. Strungaru. EDP. Protecţia la acţiunea factorilor atmosferici. 2000 7. Mărăşescu. Influenţa radiaţiei solare directe. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor electronice”. Conectarea în aparatele electronice. ”Introducere în compatibilitatea electromagnetică”. Cuplajul galvanic. Cătuneanu.2. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor radioelectronice”. Radiaţia termică. Acţiunea şocurilor. referate. Studiul conducţiei termice. Materiale pentru cablaje imprimate. Cuplarea parazită inductivă. Comportarea echipamentelor la răcire. Ignea. Acţiunea vibraţiilor. Surse de perturbaţii. Moduri 5. Cap. 1982 6. Efecte în materiale dielectrice. Influenţa mediului biologic. Perturbaţii de mod normal. Influenţa prafului.

ing.dr. 10 13. Mărăşesc u Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 8.2007 Titular curs: Conf. documentare pe net 0 5. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. realizare teme de casă. pregătire prezentări orale 2 2.rezultat de ”satisfăcător” la examinarea finală Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . studiu după manual. consultaţii 1 4. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. ing.rezultat de ”foarte bine” la colocviul de laborator . seminar / 4 12. traduceri etc. alte activităţi 0 proiecte. activitate specifică de pregătire pt. 7. alte activităţi 0 lucrări practice 6. pregătire examinare finală 24 3.participarea la lucrările practice . suport de curs 24 9. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =85 Data întocmirii:26.01. Crăciun Cristinel Semnătura: Director departament / Şef catedră . documentare suplimentară în bibliotecă 4 11.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . referate. eseuri.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.participare activă la toate lucrările practice .

.

.

.

ing. ing.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor încorporate. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. 800146. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem ăncorporat şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . Instrumental-aplicative .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comu nicare .ro FIŞA DISCIPLINEI30 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a circuitelor integrate specifice aplicaţiilor .abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul încorporat şi de depanare a diverselor circuite 3. programarea şi testarea acestora . Cunoaştere. 2 Nr. dr. nume. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. bazate pe un sistem de valori culturale.abilităţi privind funcţionarea sistemelor încorporate şi a circuitelor specifice. înţelegere. explicare şi interpretare .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. morale şi civice 30 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Op. Ştiinţei. Nicolau Viorel Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Str. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . prenume) Catedra de specialitate IV Sisteme încorporate (embedded) Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. precum şi interconectarea. Atitudinale . Nicolau Viorel Conf. . dr.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor încorporate .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem încorporat. .conştientizarea importanţei sistemelor încorporate şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea .dezvoltarea abilităţilor competitive. De credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.înţelegerea funcţionării sistemelor încorporate şi a cicuitelor integrate specifice aplicaţiilor. nr.

realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Codreş. 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. TMS320C3x User’s Guide.. prelucrarea semnalelor în timp real . ISBN 973-8316-48-0. M. Aplicaţii.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler şi DSP-uri . TMS320C30 Products Overview. – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. ISBN 973-97816-3-2.Noţiuni introductive privind sistemele încorporate . C.Sisteme încorporate pentru multimedia: particularităţi constructive. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio .Sisteme de dezvoltare cu microcontroler: programare şi aplicaţii .Studiul sistemelor încorporate pentru comunicaţii. Pănescu. eseuri.Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Texas Instruments. traduceri. D. Postolache. 1998 4.Sisteme de dezvoltare cu DSP-uri: programare şi aplicaţii ..Sisteme de timp real: particularităţi şi constrângeri. Puşcaşu.participarea la toate activităţile de laborator .participarea activă la discuţiile de la curs .Sisteme încorporate pentru comunicaţii: particularităţi constructive... Galaţi.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . Nicolau.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .Studiul sistemelor încorporate pentru multimedia. 2004 2. B. Iaşi. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .rezultat satisfăcător la examenul scris . Texas Instruments.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . V. Literature Number: SPRU031E. 1998 3.Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Bibliografie obligatorie selectivă 1.Componente software ale sistemelor încorporate .Sisteme încorporate pentru controlul proceselor: particularităţi constructive.participarea la activităţile de laborator (85%) . Editura Academica. Puşcaşu. Ghe. Editura Academica.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . referate..rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . aplicaţii în telefonie şi poziţionare globală . aplicaţii în prelucrarea semnalului audio . circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) . aplicaţii . V. Huţanu. Procesoare de semnal TMS 320C3X.

alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 27. documentare pe net 10 5. pregătire examinare finală 8 3.2007 Titular curs: Conf. suport de curs 9. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 7. consultaţii 10 4. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. alte activităţi 14 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10. studiu după manual. activitate specifică de pregătire pt. 13. ing. realizare teme de casă. dr.01. dr. alte activităţi 10 proiecte. referate. pregătire prezentări orale 1 2. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. Frangu Laurenţiu . seminar / 12. ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare suplimentară în bibliotecă 11. dr. eseuri.

nr. . Instrumental-aplicative: specifice .iniţiere în optimizarea energetică a sistemelor de acţionare reglabile. 2 Nr.cunoaşterea şi înţelegerea structurii. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . Prof. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 30 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Ştiinţei.realizarea modelelor sistemelor plecând de la datele generale ale acestora. Emil Roşu Asist.configurarea şi calculul controlului automat pentru sisteme de acţionare tipice. .particularităţi pentru elemente de execuţie electrice. 800146.formarea. .formarea cunoştinţelor de bază privind abordarea controlului automat pentru procese rapide. prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. prin aplicaţii individualizate. . disciplinei .drd.dr. Atitudinale: . Traian Munteanu nume. tipice pentru sisteme de acţionare.ing. Op. 3. funcţionării şi performanţelor unui sistem de acţionare electrică. .validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a sistemelor de acţionare. Competenţe 2. . .formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de acţionare. .formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile mecanice şi regimurile de funcţion are staţionare şi dinamice ale unui sistem de acţionare. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI31 Denumirea disciplinei ACŢIONĂRI ELECTRICE REGLABILE cod 49e Anul de studiu IV Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. . Str. Cunoaştere.conştientizarea importanţei sistemelor de acţionare reglabile şi elementelor de execuţie în aplicaţi ile industriale şi în tehnologia modernă. înţelegere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. F) Ob Nr. 31 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor d e inovare. explicare şi interpretare: .realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ.analiza performanţelor dinamice şi statice .ing.

. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Munteanu – Maşini electrice – Ed. I.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de c. Voncilă. . N. traduceri.Conceptul de sistem de acţionare reglabil. şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de acţionare electrice. Cr.c.a. Buhosu. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 2004. cu excitaţie constantă.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de inducţie la flux constant. eseuri. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Sisteme de acţionare cu maşini trifazate de inducţie. şi modelelor de analiză a sistemelor de . . . D. Bibliografie obligatorie selectivă Tematică lucrări practice . Roşu. .Sisteme de acţionare cu maşini de c. Badea.Elemente de execuţie electrice. Cr. . 3. .efectuarea tuturor lucrărilor practice cu .ro 2. . pregătire prezentări orale 5 - . Badea. referate.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea probarea abilităţilor practice şi a calităţii deprinderilor minimale de utilizare a metodelor analizei rezultatelor experimentale .Studiul unui sistem de acţionare de c. I.efectuarea tuturor lucrărilor practice. Buhosu.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină trifazată de inducţie la flux constant. 2003. M.c.c.c.ugal. .Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină de c. R.Optimizarea energetică a conversiei. N.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate sincrone. . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 0 0 0 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.iscee. R. . Munteanu – Elemente de execuţie . 1.Surse de tensiune şi frecvenţă reglabile. Călueanu.Studiul unui sistem de acţionare de c.. E. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate acţionare electrice. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. . Voncilă. cu maşină de inducţie.

pregătire examinare finală 10. Emil Roşu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist. alte activităţi 10 1 0 0 0 14.dr. suport de curs 3. realizare teme de casă.ing. studiul bibliografiei minimale indicate 4. eseuri.02.2007 Titular curs: Prof. activitate specifică de pregătire pt. documentare pe net 12. Data întocmirii:1. Traian Munteanu Semnătura: Şef catedră . studiu după manual. proiecte. traduceri etc. pregătire teste periodice sau parţiale 4 4 0 6 0 9. documentare suplimentară în bibliotecă 5. seminar / lucrări practice 6.2. 7.ing. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 30 ore. consultaţii 11. referate. alte activităţi 13.drd.

însuşirea tehnicilor de programare utilizate în informatica industrială.însuşirea tehnicilor de plantare a componentelor.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de activitatea de cercetare şi proiectare . înţelegere. . .capacitatea de a învăţa din experienţa altora şi de a-i învăţa pe alţii din propria experienţă Competenţe specifice disciplinei 32 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.participarea la propria dezvoltare profesională . Ing. Cunoaştere.abilitatea de a folosi aparatura de laborator pentru verificarea şi reglarea circuitelor proiectate.însuşirea tehnicilor de proiectare şi realizare a circuitelor imprimate. .optimizarea schemei din punct de vedere al perfo rmanţelor. Op.validarea schemei electrice proiectate prin simulare pe calculator într-un mediu CAD şi prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. Str.valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. mobilizare. Ştiinţei. Dr.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare până la implementarea schemei electrice în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. 2. rezolvarea de probleme: metoda. explicare şi interpretare .însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor specifice electronicii industriale. Dulman Dan Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP P 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 800146. . 2 Nr. nume. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI32 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . Instrumental-aplicative . eficacitatea personală: adaptare. de credite 28 Total ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Prof. nr. prenume) Catedra de specialitate 4 PROIECT DE ELECTRONICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Ing. analiza.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . gestiune a situaţiei . Frangu La urenţiu Asist. logica. Atitudinale . 3. al consumului şi al costului. .

pregătire examinare finală 0 3. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Proiectarea şi realizarea unui stabilizator de tensiune. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 4. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese lente şi implementarea sa pe un microcontroller. Sergiu Caraman – Electronică Industrială. 5. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese rapide şi implementarea sa pe un microcontroller.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . eseuri. alte activităţi 0 6 6 2 8 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. Editura Academica. studiul bibliografiei minimale indicate 10.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. referate. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 65%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . suport de curs 9. activitate specifică de pregătire pt. Proiectarea şi realizarea unui circuit de izolare galvanică a unui semnal analogic. Laurenţiu Frangu. Galaţi.2007 . documentare pe net 0 5. pregătire prezentări orale 0 2. . traduceri. realizare teme de casă. 7. 2001 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 15% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20% Notele acordate pentru temele de casă. seminar / 12. alte activităţi 22 proiecte. 13. consultaţii 6 4. eseuri.01. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 2. referate. Proiectarea şi realizarea unui regulator PID 6. publică a proiectului. alte activităţi 0 lucrări practice 6.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă Proiect: 1. 3. traduceri etc. Proiectarea şi realizarea unui circuit de achiziţie a semnalelor analogice 1. studiu după manual.

dr.Titular curs: prof. ing. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. Frangu Laurenţiu Semnătura: Titular proiect: as. ing. Frangu Laurenţiu . dr. ing.

Fişa va fi însoţită de programa analitică a di sciplinei. nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. înţelegere.abilităţi de dezvoltare a aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor medii de programare grafică 3. 2 Nr.dezvoltarea abilităţilor competitive. . . dr. 800146. ing. Op.proiectarea diverselor aplicaţii de instrumentaţie virtuală. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.abilităţi privind utilizarea modulelor software .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . conform specificaţiilor de performanţă şi cost .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală .cunoaşterea execuţiei multitasking a modulelor de instrumentaţie virtuală Competenţe specifice disciplinei 2. dr. Nicolau Viorel Conf.realizarea interfeţelor grafice utilizator . ing. explicare şi interpretare . Str. Instrumental-aplicative .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nume.conştientizarea importanţei programării grafice . prenume) Catedra de specialitate IV Instrumentaţie virtuală Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Atitudinale . morale şi civice 33 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Cunoaştere. bazate pe un sistem de valori culturale.ro FIŞA DISCIPLINEI33 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Ştiinţei.cunoaşterea şi conceptelor de prelucrare şi instrumentaţie virtuală.

LabVIEW Tutorial.Metode de interconectare a aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de achiziţie a datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect .participarea la activităţile de laborator (85%) .Prelucrarea şi monitorizarea datelor numerice în aplicaţii de instrumentaţie virtuală . LabVIEW User’s Guide. 3.Realizarea aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor în medii de programare grafică. National Instruments. traduceri. *****.Studiul elementelor de instrumentaţie virtuală .participarea activă la discuţiile de la curs .rezultat foarte bine la colocviul la laborator .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . aplicaţii . National Instruments.Programarea porturilor în mediul Labview . Execuţia multi threading a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală . Instrument Control and Data Qcquisition. 4.participarea la toate activităţile de laborator . National Instruments.rezultat satisfăcător la examenul scris . 2004. 2. *****.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . National Instruments. *****. 2002.Metode de dezvoltare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală. *****. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Execuţia multi threading şi sincronizarea proceselor în mediul programarea grafică . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . eseuri.Module de indicatoare şi butoane pentru interfaţa grafică. Structuri de control în programarea garfică . 2002.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . LabVIEW Reference Manual.Elemente recapitulative privind interfaţa ommaşină Elemente caracteristice ale limbajelor de programare grafică .Comunicaţia. 2002. prelucrarea şi monitorizarea datelor în aplicaţiile de instrumentaţie virtuală .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . referate. din aplicaţiile de instrumentaţie virtuală Bibliografie obligatorie selectivă 1. Funcţii de interconectare a modulelor.Transferul datelor prin reţea.Interconectarea aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de dezvoltare cu DSP .

realizare teme de casă. 7. suport de curs 9. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. activitate specifică de pregătire pt. documentare pe net 7 5. eseuri. referate. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 7 proiecte. dr. ing. traduceri etc. seminar / 12. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ing. consultaţii 4 4. pregătire examinare finală 10 3. dr. alte activităţi 7 lucrări practice 6.2007 Titular curs: Conf. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Frangu Laurenţiu . 13. pregătire prezentări orale 1 2. dr. studiu după manual.01. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27.

. înţelegere. pentru salvarea unei vieţi.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Cunoaştere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. explicare şi interpretare . prenume) Catedra de specialitate 4 ELECTRONICĂ MEDICALĂ I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.rezolvarea unor probleme practice de proiectare/exploatare a aparaturii medicale. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. a normelor specifice de protecţie impuse legate atât de securitatea pacientului. . Instrumental-aplicative . Ing. . 3. nume. 800146. cât şi al metodelor folosite la prelucrarea numerică a semnalelor achiziţionate . . .însuşirea tehnicilor de prim ajutor şi acordarea eficientă a lui.însuşirea tehnicilor de proiectare specifice aparaturii medicale. Dr. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii E 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. ori de câte ori este nevoie. mai ales în cazul accidentelor produse prin electrocutare. Op. Str. .participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 34 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. de credite 42 Totalul ore studiu individual 60 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI34 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Ing. . cât şi de cea a personalului care deserveşte aparatura respectivă. .însuşirea principiilor de funcţionare a principalelor aparate electronice folosite în explorarea clinică şi în laboratorul de analize medicale. lucru în echipă. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Ştiinţei. pornind de la schema bloc şi terminând în unele cazuri cu schema electrică de principiu. 2. Drd.cunoaşterea şi înţelegerea principalelor procese fiziologice măsurabile din organism .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de această disciplină . atât din punct de vedere hardware. Popa Rustem Prep.analiza detaliată a soluţiilor tehnice specifice domeniului. Atitudinale .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile legate de această disciplină. 2 Nr. nr.însuşirea tehnicilor de analiză a aparaturii medicale.

Instalaţia de termoviziune. Biomagnetism. exemple de subiecte de examen. Aplicaţii clinice şi prelucrarea imaginilor. Tomografie. Imagistică în lumină vizibilă. Imagistică cu radioizotopi.Efectele câmpului electromagnetic asupra ţesuturilor.Diagnosticul cu ultrasunete şi imaginea ecografică. Imagistică cu ultrasunete. Noţiuni de electrofiziologie celulară. Tomografe CT şi RMN. eseuri. . Semnalele ECG şi EEG. .Electrosecuritate în exploatarea aparatelor electronice medicale.Imagistică medicală.html ) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. .Investigarea şi tratamentul sistemului cardiovascular. Bibliografie obligatorie selectivă 1. problemelor propuse la examen. Imagistică cu raze X.ugal. Tipuri constructive. Imagistică cu raze infraroşii.Culegerea semnalelor electrofiziologice. . Bucureşti.etc. Ecograful HITACHI EUB-4506. . Neuroprotezare.Măsurarea unor parametri fiziologici (temperatura organismului şi presiunea sângelui). .Investigarea şi tratamentul sistemului nervos.Amplificarea semnalelor electrofiziologice. Rustem Popa.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Fenomene bioelectrice. Electrocardiografie.Stimulare şi protezare. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Electroencefalografie. Electrozi. Rustem Popa.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. referate. Electromiografie. Editura Matrix Rom. . . Ţesuturi excitabile. Potenţiale evocate. Amplificatoare de instrumentaţie.ro/rpopa/index.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. Stimularea ţesutului cardiac. Prelucrarea imaginilor radiologice. . . Litotriptoare. Tematică seminar/lucrări practice/proiect .media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . traduceri. . URL: http://www. . 2006 (în biblioteca Universităţii) 2.Achiziţia şi prelucrarea semnalelor electrofiziologice. . Amplificatoare flotante. Amplificatorul diferenţial cu semnal de la electrozi. Electroterapie şi electrochirurgie. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . Caracteristici. Reconstrucţia corpurilor 3D din secţiuni. numeroase materiale bibliografice disponibile pe Internet. Electronică medicală.Principiul tomografiei. referatele lucrărilor de laborator. .Aparate de laborator.Instalaţia de raze X şi imaginea radiologică. Electronică medicală – site-ul disciplinei (conţine note de curs.

realizare teme de casă. seminar / 12. alte activităţi 4 0 16 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 12. 13. referate. 7. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire prezentări orale 16 2. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. ing. documentare pe net 0 5. dr. suport de curs 9.2007 Titular curs: conf. pregătire teste periodice sau parţiale 14. activitate specifică de pregătire pt.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. drd. alte activităţi 0 proiecte. dr.02. studiu după manual. ing. traduceri etc. studiul bibliografiei minimale indicate 10. eseuri. ing. pregătire examinare finală 20 3. Frangu Laurenţiu . consultaţii 0 4.

folosind atât editorul grafic de scheme. Dr. .participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 35 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.abilitatea de a alege circuitul programabil optim pentru aplicaţia dorită (din punct de vedere al complexităţii. eficacitatea personală: adaptare.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. cât şi limbajele HDL. explicare şi interpretare .însuşirea utilizării unui mediu de programare a acestor circuite. . gestiune a situaţiei . Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 3. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI35 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. analiza. Ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Atitudinale .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. prenume) Catedra de specialitate 4 CIRCUITE PROGRAMABILE (FPGA. . logica. mobilizare. . VHDL şi Verilog HDL. Op.) . al preţului sau al timpului de propagare etc. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Ştiinţei.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. de credite 56 Totalul ore studiu individual 80 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.abilitatea de a proiecta structuri numerice complexe folosind circuite programabile de diferite tipuri. a principiilor de proiectare şi a avantajelor proiectării sistemelor numerice complexe folosind aceste circuite. 2 Nr. Str. Ing.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . nume. Popa Rustem Prep. VHDL) I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. rezolvarea de probleme: metoda.cunoaşterea şi înţelegerea circuitelor numerice programabile. nr. înţelegere.însuşirea unor elemente fundamentale ale celor două limbaje standardizate de descriere hardware. 800146. lucru în echipă. limbaje care acoperă în totalitate aplicaţiile care folosesc circuite programabile. 2. Instrumental-aplicative . Drd. Cunoaştere.

Proiectarea unui circuit complex în FPGA.html ) 3. .Validarea proiectelor pentru CPLD prin simulare în mediul ISE 8. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .2. . 2005 (în biblioteca Universităţii) 2. . Editura Matrix Rom. problemelor propuse la examen. Electronică digitală – site-ul disciplinei (conţine note de curs şi materiale bibliografice disponibile pe Internet.2 . Facilităţile mediul integrat de proiectare ISE 8. traduceri. URL: http://www. Bucureşti. Arii de porţi generice GAL. Structuri CPLD.Studiul limbajului VHDL prin exemple (2) . Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Elemente de proiectare cu circuite numerice programabile. Editura Politehnium. 2007 (în curs de editare) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Liviu Breniuc. .2. eseuri.Studiul limbajului Verilog HDL (1) .Introducere. Rustem Popa.Validarea proiectelor pentru FPGA prin simulare în mediul ISE 8. Cristian Gyözö Haba. .Studiul limbajului Verilog HDL (2) . .2. . .Structuri programabile de complexitate redusă.ro/rpopa/index.Validarea proiectelor prin programarea circuitului FPGA Spartan-3.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . .Validarea proiectului prin simulare.Elemente ale limbajului de descriere hardware Verilog HDL.Structuri programabile de mare complexitate. Rustem Popa. referate.Studiul limbajului VHDL prin exemple (1) .2 – Xilinx. . . Iaşi. . Exemple simple de proiectare.Validarea proiectului prin programarea circuitului FPGA Virtex-II.etc. Bibliografie obligatorie selectivă 1.Elemente ale limbajului de descriere hardware VHDL. Proiectarea sistemelor numerice cu circuite CPLD şi FPGA. .ugal. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Evoluţia structurilor FPGA. Tehnologii de programare. Exemple simple de proiectare.Software utilizat pentru proiectarea cu circuite programabile. Structuri cablate versus structuri programate. . Comparaţie între structurile PLD şi structurile ASIC.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.Proiectarea unor circuite pentru FPGA folosind editorul grafic din mediul ISE 8.Proiectarea unor circuite pentru CPLD folosind editorul grafic din mediul ISE 8.Validarea proiectelor prin programarea circuitului CPLD XCR3064. .media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . .2. Arii logice programabile PAL.Prezentarea mediului integrat de proiectare ISE 8. Circuite FPGA.Exemple de proiectare a unor sisteme numerice complexe folosind circuite FPGA. Silviu Epure.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5.Xilinx. Arhitecturi.

Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. alte activităţi 0 lucrări practice 6. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Frangu Laurenţiu . studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire examinare finală 20 3. dr.02. ing. documentare pe net 0 5. realizare teme de casă. drd. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 0 proiecte. seminar / 12. activitate specifică de pregătire pt. studiu după manual. traduceri etc. suport de curs 9.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ing. 7. 13. pregătire prezentări orale 16 2. ing. consultaţii 16 4.2007 Titular curs: conf. documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. alte activităţi 4 0 20 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 80 Data întocmirii: 12.

.

.

.

Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. dr. Nicolau Viorel Conf. Atitudinale .abilităţi privind funcţionarea dispozitivelor de I/O şi a subsistemelor componente.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. nr.înţelegerea funcţionării şi conectării echipamentelor periferice. dr.ro FIŞA DISCIPLINEI36 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor dispozitive I/O 3. precum şi interconectarea şi testarea acestora . 2 Nr. . Op.proiectarea diverselor structuri de dispozitive I/O. bazate pe un sistem de valori culturale. prenume) Catedra de specialitate IV Echipamente periferice Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a porturilor şi unităţilor I/O . nume.conştientizarea importanţei studierii echipamentelor periferice. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. morale şi civice 36 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. precum şi configurarea şi testarea acestora Competenţe specifice disciplinei 2.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice echipamentelor periferice. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a porturilor şi unităţilor I/O .dezvoltarea abilităţilor competitive. înţelegere.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale dispozitivelor de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul şi a transferurilor de informaţii cu exteriorul . ing. Instrumental-aplicative . Cunoaştere. explicare şi interpretare . ing.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Ştiinţei. . Str. de legătură cu exteriorul a unui calculator . conform specificaţiilor de performanţă şi cost . 800146.

Unităţi I/O pentru multimedia La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. alte activităţi 7 lucrări practice 7 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. moduri de vizualizare a datelor .participarea activă la discuţiile de la curs .Subsistemul memoriei secundare: unităţi şi controlere de hard disc. – Totul despre hardware. dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6. Nicolau. suport de curs 7. 2.Unitatea de hard disc: caracteristici. realizare teme de casă.rezultat foarte bine la colocviul la laborator .PC depanare şi modernizare. ISBN 973-601-799-0. comunicaţia paralelă a unui calculator . referate.rezultat foarte bine la examenul scris Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. W. vol.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . – Echipamente periferice. Frangu Laurenţiu . 1 referate.Comunicaţia paralelă. floppy disc.Transferul datelor cu subsistemul I/O . traduceri etc. Mueller. ing.Noţiuni introductive: structura subsistemului I/O. modul de transfer al datelor .2007 Titular curs: Conf.Monitorul: structura bloc.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . ediţia IV-a. 1 şi 2. plotter.Dispozitive periferice standard: imprimanta. V. studiu după manual. dr. Nicolau Viorel Semnătura: Titular lucrări practice/proiect: Conf. Bucureşti. studii de caz …  Nota acordată la examinarea finală 60 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .rezultat satisfăcător la examenul scris .Linii şi dispozitive de comunicaţi: tipuri de comunicaţii seriale. scaner.Cuplorul grafic: structura cuplorului grafic.Comunicaţia serială asincronă. eseuri. eseuri. Note de curs.Subsistemul de interfaţă cu operatorul uman . Editura Teora. instalare. Editura Teora. conectarea serială a unui mouse .Structura şi funcţiile controlerelor I/O . elemente componente şi caracteristici . seminar / 10. Bucureşti. dr. ing.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . protocoale de comunicaţie . Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof.participarea la activităţile de laborator (85%) . elemente componente . ISBN 973-601-856-3.Tastatura unui sistem de calcul .participarea la toate activităţile de laborator . CD-ROM . gestionarea memoriei video . 2003 3. proiecte. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 9. . L. configurare 1. dispozitive multimedia – structură. S. documentare pe net 7 5.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . porturi USB.Cuplorul grafic: moduri de operare.01. 2004 2. 1998 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 10 Tematică seminar/lucrări practice/proiect . studiul bibliografiei minimale indicate 8. consultaţii 4 4. activitate specifică de pregătire pt. Rosch. pregătire examinare finală 10 3. traduceri.

eficacitatea personală: adaptare. . folosirea aparaturii de măsura si control specifice. Conf. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.rezolvarea de probleme: metoda. dr. . 1.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. F) Aparate electrocasnice 4 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.platforme de laborator. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializarea: Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. .Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. nr. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. .Însusirea unui limbaj (scris. principii. Str.promovarea unui sistem de valori culturale. mobilizare. . prenume) Catedra de specialitate Conf. gestiune a situaţiei. . . lucru în echipă. ing. vorbit. logica. Iliev Mircea nume.Dezvoltarea creativităţii.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. disciplinei proiectarea schemelor electronice. Atitudinale: .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. explicarea şi interpretarea unor idei.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. 800146. 2 Nr. 3. . morale şi civice. legi.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. teorii. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. dr.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. înţelegere.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 30 20 - LP 10 P - Competenţe generale . . ing. . Competenţe 2.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. de valorificare independentă a informaţiei. proiecte.etc@ugal.participarea la propria dezvoltare profesională. . utilizarea unor specifice metode. Cunoaştere. de credite 30 Total ore studiu individual 66 Titular curs Titular lucrări practice II V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. analiza. . . Op. Ştiinţei. procese. . verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. analiza celor mai diferite scheme electronice.

Telefonul mobil. s.. 5. 1983. s. Încălzirea prin tehnica microundelor control specifice laboratorului de aparate (1 oră). electrocasnice. Mouly M. de aparate electrocasnice. – The GSM System for Mobile Communications. 4.. 6.Videocasetofoane.a.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. 8. Ed.Circuite integrate analogice. 8. Nicolau E. Înregistrarea magnetica a semnalelor 4. Sistemul GSM (4 ore).B. All Educational. fiecărui ciclu de lucrări. Ed. . Sistemul GSM. Ed.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui . .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. Ed. Emitator . Munteanu N. Tehnica.Circuite integrate liniare .. Caracteristicile de frecventa pentru 7. si Ped. Did..receptor in infraroşu. 3. 1981 5.Tehnica microundelor. Barbalau S. Ed.Aparate..radio si TV. Bucureşti. . Cuptorul cu ore). Ed.a. Radioreceptoare. Antonescu G.Referatele de laborator predate la încheierea ciclu de lucrări. casă). Aparate de măsura si 2. 2. Radiotehnica. banda utilizate in egalizoarele grafice.Verificarea finală promovată cu nota 10.. . Norme de protecţia muncii specifice laboratorului aparatele electrocasnice (2 ore). Bucureşti. vol. s. 1986. Poulet M. Noţiuni de radiotehnica (5 ore). Did. 1992. 1992. . McGraw-Hill.. Înregistrarea si redarea optica a un casetofon.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator .1990. . . 4.vol. semnalelor (2 ore). Gazdoiu C. Compact disc.Îndrumar pentru electronişti . 3.. Rulea G. 1. 1997. II. . Bucureşti.. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Surse de tensiune utilizate in 1. s. (temelor de casă). Videocasetofoane. Casetofoane.Reţele mobile de telecomunicaţii.a. Tehnica. 9. . . Ed.Manualul inginerului electronist.Verificarea finală promovată cu nota 5. Amplificatoare de audiofrecvenţa. Tehnică. Bucureşti. . Basoiu M.. microunde. Badea M. Filtre trece5. 6. (2 ore).a. Tehnica. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. 7. . Bucureşti. Rapeanu R. Tehnica. Surse de tensiune in comutaţie 3. III . Bucureşti. 1980. . Amplificatoare de audiofrecvenţa (3 utilizate in aparatele electrocasnice. Sisteme si circuite pentru transmiterea comenzilor la distanta (1 oră). Bucureşti. Ed. Reţele mobile de telecomunicaţii.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de cu ce putin nota 8. 2. Constantinescu C. 1989. Bucureşti. si Ped.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei .

Prof.ing. traduceri etc. ing. activitate specifică de pregătire pt. studiu după manual. dr. 7. consultaţii 6 2 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire prezentări orale 4 0 2. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. eseuri. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 66 Data întocmirii: 30. seminar / 12. suport de curs 9. referate. documentare pe net 4 4 5.01. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ing. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire teste periodice sau parţiale 14.dr. Frangu Laurenţiu . documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 2 0 proiecte. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 10 30 3. 13. dr.2007 Titular curs: Conf.