Anexa 3.

04 Domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Fişele disciplinelor Analiză matematică Algebră şi geometrie Programarea calculatoarelor şi algoritmi Grafică asistată de calculator Matematici speciale Programarea orientată obiect Fizica semiconductorilor Statistică, prelucrarea datelor şi metode numerice Programare în asamblare şi microprocesoare Teoria circuitelor electrice Teoria câmpului electromagnetic Materiale pentru electronică Dispozitive electronice Circuite electronice fundamentale Proiect circuite analogice Semnale şi sisteme Arhitectura calculatoarelor Transmisia şi codarea informaţiei Circuite digitale Proiect circuite digitale Electronică de putere 1 Sisteme automate Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Decizie, estimare, recunoaştere Circuite integrate analogice Proiect circuite complexe Măsurări electrice şi electronice Tehnica microundelor Sisteme de achiziţie a datelor Laborator achiziţie şi sisteme automate Prelucrarea numerică a semnalelor Televiziune Componente şi circuite pasive Proiectarea asistată de calculator Fiabilitate şi calitate Reţele de calculatoare Comunicaţii analogice şi digitale Radiocomunicaţii Telefonie Medii de transmisiuni şi propagare Comunicaţii de date Reţele de telecomunicaţii Tehnici de comutaţii şi multiplex Procesoare de semnal în tc

Comunicaţii mobile şi prin satelit Compresia datelor Sisteme de operare Software pentru tc Automate programabile Maşini şi acţionări electrice Electronică şi informatică industrială Senzori şi traductoare Comunicaţii digitale Construcţia aparatelor electronice Prelucrarea avansată a semnalelor 1D, 2D Sisteme încorporate (embedded) Acţionări electrice reglabile Surse de alimentare Proiect electronică industrială Instrumentaţie virtuală Electronică medicală Circuite programabile (FPGA, VHDL) Sisteme computerizate de măsurare Sisteme neuronale şi evolutive Echipamente periferice Aparate electrocasnice Educaţie fizică Limbă străină Tehnici de comunicare Afaceri şi administrarea firmelor Managmentul proiectelor

.

.

F) Ob Nr.Formarea deprinderilor de programare si a capacitatii de elaborare de programe pentru rezolvarea unor probleme practice.l. Gusetu Dorin asist. 2.Modelarea si construirea unor algoritmi clasici de rezolvare a unor probleme ingineresti.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI ALGORITMI Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.ing. explicare şi interpretare . disciplinei . specifice . Cunoaştere.etc. telefon / fax: +40 236 470905. 800146.Formarea capacitatii de dezvoltare a aplicatiilor scrise in limbajul C pentru rezolvarea unor probleme tehnice. Stiintei-2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str. structuri de control. constanta.ugal. GALATI Nr. variabila.Implementarea unui algoritm dat in limbajul C . Jascanu Veronica nume.Intelegerea si dezvoltarea unor metode particulare de proiectare. s. prenume) Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Op. modularizarea aplicatiilor complexe.Insusirea fundamentelor teoretice ale programarii intr-un limbaj de programare structurata (notiunile de algoritm. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .Modelarea si construirea unor algoritmi specifici de asigurare a fiabilitatii si portabilitatii programelor C. Instrumental-aplicative Competenţe .Insusirea gandirii algoritmice. . . programare structurata). înţelegere. -Insusirea principiilor programarii structurate . 460 182 E-mail: www. 3. tip de date. . data. Atitudinale .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .Conceperea si reprezentarea unui algoritm pentru o aplicatie mica/medie.

studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. 1998 Stefanescu D. expresii ..Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs -Algoritmi.Modularizarea programelor prin utilizarea functiilor . 3. activitate specifică de pregătire pt.Aplicatii complexe Brookshear J. -Date. I www.G. studiu după manual. Cunostinte minime: Insusirea algoritmilor prezentati la curs/laborator Conceperea unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme simple Insusirea notiunilor teoretice fundamentale programarea structurata Implementarea algoritmilor in limbajul C. 2002 – cap. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. pregătire prezentări orale 2. matrici.. 2.Implementarea unor algoritmi utilizati pentru tablouri (vectori.ugal. eseuri. realizare teme de casă. Bucuresti. .Reprezentări ale datelor în binar. Cunostinte maxime: Stil de programare profesionist. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. expresii in limbajul C -Implementarea structurilor de control in C -Tablouri si prelucrari asupra acestora -Modularizarea aplicatiilor prin utilizarea functiilor -Definirea si utilizarea unor noi tipuri de date -Lucrul cu fisiere Bibliografie obligatorie selectivă 1. . 8 Notele de la examinarea finala: min. Limbaje de programare. operatori. Bucuresti. Tematică seminar / lucrări practice . min. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. 1-8 Stefanescu D. alte activităţi lucrări practice 6. fiind capabil sa modularizeze o aplicatie (utilizand functii. min. 5 la teorie si min. consultaţii 4. traduceri etc. 9.Implementarea unor algoritmi pentru diverse probleme simple. eseuri. 0 13.ariadne. -Aplicatii simple cu date. documentare pe net 5. Programarea in limbajele C/C++. MATRIXRom.Aplicatii cu definirea unor tipuri de date proprii si prelucrarea lor. din Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. referate. 0 30 10 4 0 0 . Introducere in informatica. 0 traduceri. Elaborarea de algoritmi si programe in limbajul C.. Conceperea si descrierea unor algoritmi. . alocare dinamica de memorie). Ed. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. Teora. suport de curs 14 9. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. siruri de caractere).ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. pregătire examinare finală 3. referate. seminar / 7 12. pentru rezolvarea unor probleme practice de complexitate medie/mare. alte activităţi proiecte. 5 Nota pe activitatea din timpul anului. operatori.

pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. dr.01.2007 Titular curs: Dorin GUSETU Semnătura: Titular lucrări practice: Veronica JASCANU Semnătura: Şef catedră: conf. Luminita DUMITRIU . ing.7.

DRD. atitudine antirutinierǎ. telefon +40 236 414871 int. înţelegere. .Cunoaşterea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) ale unui soft grafic. MECANISME SI TOLERANŢE Adresa:Str.Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de geometrie descriptivǎ şi a standardelor specifice desenului tehnic pentru realizarea reprezentǎrii ortogonale a piesei. 800201 Nr.Nechita@ugal.ro FIŞA DISCIPLINEI GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. ./Fax: +40 236 314463 E-mail: Manuela. nume. prenume) NECHITA MANUELA NECHITA MANUELA Catedra de specialitate GRAFICA. Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei . Atitudinale . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. 3. . actionale ) specifice domeniului ingineresc. MECANISME SI TOLERANTE Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. atenţie vizualǎ) şi aptitudinale (eficacitate personalǎ. 2. F) OB Nr.Promovarea calitǎţilor atitudinale (atitudine pozitivǎ faţǎ de utilizarea calculatorului pentru realizarea unei documentaţii tehnice. Op.Utilizarea vocabularului specific disciplinei.Domneasca nr.DRD. SEF LUCRARI UNIV.ING. SEF LUCRARI UNIV. explicare şi interpretare S LP 28 .ING.Utilizarea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) pentru modelarea pieselor pe calculator cu ajutorul unui soft grafic.460. Tel. Cunoaştere. relationale.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA GRAFICĂ.111.

ugal.Tipǎrirea desenului de piesă .gmt.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . modelare 3D . 2003 Nechita.Mijloace de reprezentare a construcţiilor geometrice. Adresa on-line : www. Galaţi. M. dupǎ model de complexitate medie.Transformarea entitǎţilor în plan ( translaţia. traduceri. 2006. Adresa on-line: www. 2. pregătire examinare finală (40 8 exercitii independente) 3.Elemente de desen tehnic. în Model Space 70 Facultativ.Epura corpurilor geometrice .ugal. – Graficǎ asistatǎ de calculator ( e-book ). figurilor şi corpurilor geometrice p e calculator .Generarea / descompunerea unui grup de entitǎţi reprezentate cu grosime şi asocierea unui text . Aplicaţii (e-book).Trasarea arcelor şi dreptunghiurilor.Optimizarea reprezentǎrilor ortogonale ale pieselor pe calculator conform standardelor de dispunere a proiecţiilor .pdf 1. asocierea dimensiunilor şi textului pentru modelarea unei piese (3D) realizatǎ dupǎ modelul 2D al acesteia. studiul bibliografiei minimale indicate 10. editare.. pregătire prezentări orale 7 2. în Model Space. editare. Berbinschi. S. Editura Academica. rotaţia.gmt. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Tipǎrirea desenului de piesa Tematică seminar / lucrări practice . în Paper Space Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Simetrizarea. suport de curs 9. consultaţii 14 4 30 14 .Utilizarea straturilor de desenare pentru realizarea epurei punctului . Editura Aronda.Strategii de desenare . Galaţi. se acorda 1 punct bonus pentru participare la curs (prezenta mai mare de 90%) Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Utilizarea tehnicilor de setare.ro/nikita/hp/gac_sia/grafica_asistata_de _calculator. Galaţi. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Utilizarea tehnicilor de desenare. şi reprezentarea ortogonalǎ a piese . eseuri. .html 3. Editura Academica.Reprezentarea şi cotarea vederilor şi secţiunilor . – Desen şi Graficǎ pe calculator.Standarde utilizate în desenul tehnic şi în reprezentǎrile grafice pe calculator .Modelarea tridimensională a obiectelor . teşirea şi racordarea acestora şi utilizarea referinţelor în proiectare . V.ro/nikita/indrumar. referate. vizualizare şi asocierea dimensiunilor pentru reprezentarea pe calculator a unei proiecţii a piesei .Construcţii geometrice .Desenul de ansamblu Bibliografie obligatorie selectivă Iliuţǎ. studiu după manual. Ponderea exprimată Modelarea obiectelor 3D în % {total = 100%} 10 10 10 La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. desenare. vizualizare.Modelarea şi secţionarea solidelor– Primitive 3D . multiplicarea şi ştergerea entitǎţilor reprezentate în plan . 2004. modificarea proprietǎţilor). M. Nechita.

univ. eseuri. drd. NECHITA MANUELA Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Sef. alte activităţi 6 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 Data întocmirii: 20. documentare pe net 12.2007 Titular curs: Sef. proiecte. activitate specifică de pregătire pt. BAICU IOAN . referate. seminar / lucrări practice (26 exercitii dirijate.dr. NECHITA MANUELA Semnătura: Director departament / Şef catedră Conf.lucr. 6-12 exercitii independente) 6. alte activităţi 13.ing. traduceri etc.univ. pregătire teste periodice sau parţiale 0 20 4 11.01.ing. alte activităţi 7 0 0 14. 7. realizare teme de casă.lucr.4. documentare suplimentară în bibliotecă 5.ing. drd.

.

.

mostenire. 800146.ing. înţelegere. explicare şi interpretare . GALATI Nr. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. legare dinamica). Instrumental-aplicative . C++) 3. telefon / fax: +40 236 470905. pentru rezolvarea unor probleme practice. Atitudinale Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională . Competenţe specifice disciplinei 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str.etc.l. prenume) asist.Intelegerea mecanismului mostenirii pentru crearea ierarhiilor de clase. F) Ob Nr. Stefanescu Diana asist. a principiilor si a mecanismelor specifice programarii orientate pe obiecte prin intermediul limbajului de programare C++. .Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a limbajului C++ pentru programarea orientata obiect . Cunoaştere. . Necula Iulian asist.Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a aplicatiilor orientate pe obiecte (in lbj.Insusirea notiunilor despre tehnicile de dezvoltare a aplicatiilor orientate obiect.Realizarea intr-un mod profesionist a unor aplicatii orientate pe obiecte (in limbajul C++). Stiintei-2. functie prietena. obiect.ugal. metoda. .Insusirea notiunilor de baza (notiunea de clasa. s. Op.Conceperea si implementarea unor ierarhii de clase folosite in rezolvarea unor probleme concrete. Jascanu Veronica Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S - LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Nicolau Florin nume. . 460 182 E-mail: www.Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMARE ORIENTATA OBIECT Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.

alte activităţi 0 30 10 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. 2. 2002 – cap.ariadne. eseuri. www. pregătire examinare finală 3. operatori .Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase . 7. www. min. realizare teme de casă. seminar / 7 12. alte activităţi proiecte. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8.ugal. metodele si functiile prietene ale unei clase. alte activităţi lucrări practice 6.Operatii de intrare/iesire in limbajul C++ Bibliografie obligatorie selectivă 1. traduceri etc. documentare pe net 5. II. Programarea in limbajele C/C++. constructori.Concepte de baza ale programarii orientate obiect .. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. destructori. 0 13. traduceri. 9.ro Stefanescu D. referate. . studiu după manual.Aplicatii complexe in care se utilizeaza operatiile de intrare/iesire din C++. Tematică seminar / lucrări practice .9-13 Stefanescu D..ugal. Stefanescu D. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. Cunostinte minime: Insusirea principiilor programarii orientate pe obiecte Implementarea unor clase (date si operatii) prezentate la curs Cunostinte maxime: Completarea claselor prezentate cu noi membri si operatii Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. consultaţii 4.ariadne.Crearea ierarhiilor de clase .01. MATRIXRom. pregătire prezentări orale 2.2007 Titular curs: Diana STEFANESCU Semnătura: . 3.Implementarea unor clase si completarea exemplelor (prezentate la curs) cu noi membri. Curs C/C++. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. activitate specifică de pregătire pt. 5 Nota pe activitatea din timpul anului. eseuri.Aplicatii in care se utilizeaza clase si obiecte. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% 0 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Supraincarcarea operatorilor . 5 la teorie si min. II. suport de curs 14 9. min. Bucuresti.Clase si obiecte .. 8 Notele de la examinarea finala: min.

Luminita DUMITRIU . Florin NICOLAU. dr. Iulian NECULA Semnătura: Şef catedră: conf. ing.Titular seminar / lucrări practice: Veronica JASCANU.

. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegere. din punct de vedere fizic a fenomenelor din domeniul fizicii semiconductorilor .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) 1 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Cunoaştere. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ Totalul ore studiu individual 120 5 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Lect.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională . Nr. F) Ob. telefon / fax: E-mail: fizica@ugal. explicare şi interpretare .dr.promovarea unui sistem de valori culturale.ro FIŞA DISCIPLINEI1 Fizica dispozitivelor semiconductoare Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.efectuarea unor experienţe fizice de bază specifice.înţelegerea fenomenelor şi proceselor fizice care stau la baza funcţionării dispozitivelor semiconductoare . prenume) Catedra de specialitate FIZICĂ Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 S 14 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. morale şi civice . .interpretarea. ŢIGĂU NICOLAE nume. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare . ŢIGĂU NICOLAE Lect.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa: Nr. Op. Atitudinale . Instrumental-aplicative .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .dr.proiectarea şi derularea activităţilor practice specifice domeniului .explicarea proceselor fizice şi a rolului acestora în domeniul semiconductorilor .elaborarea şi utilizarea unor circuite electrice şi electronice 3.capacitatea de a identifica informaţia de natură ştiinţifică şi de a o utiliza în activităţile ulterioare Competenţe specifice disciplinei 2.utilizarea unor metode.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de fizică şi fizica semiconductorilor. .

Studiul legilor transportului energiei prin radiaţie 1. N. alte activităţi 7 lucrări practice 6. studiu după manual.Originile fizicii cuantice . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. traduceri etc.Studiul efectului Hall în semiconductori . 1996. Tehnică. realizare teme de casă.Contactul metal-semiconductor . 10% traduceri. T. pregătire examinare finală 14 3. alte activităţi 7 7 30 14 14 Total ore studiu individual (pe semestru) =120 Data întocmirii: 2.Ecuaţia Schrödinger. Aplicaţii . Ed. D.2007 . documentare pe net 7 5. Ars Docendi.Noţiuni de termodinamică . Elemente de fizică generală şi fizica semiconductorilor.Semiconductori intrinseci şi extrinseci . 13.Fenomene de contact în semiconductori Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice . 2.Semiconductori la echilibru termic . Bazele dispozitivelor semiconductoare. 2006. Bucureşti. Bucureşti. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Matrix Rom. Creţu. referate. activitate specifică de pregătire pt. Ed.Elemente de fizică atomică .Noţiuni de mecanică clasică şi mecanică analitică .Elemente de fizică cuantică .Determinarea energiei de activare a semiconductorilor . consultaţii 10 4. pregătire prezentări orale 10 2. alte activităţi 0 proiecte.Elemente de fizică statistică . suport de curs 9. Bucureşti. Curs Universitar. Fizica.Fenomene de neechilibru în semiconductori . seminar / 12. 3.Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină în semiconductori . pregătire teste periodice sau parţiale 14. Ţigău. 2003.Joncţiunea pn . referate. Sachelarie. Ed. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 7.Fenomene de difuzie şi drift în semiconductoare . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -cunoaşterea noţiunilor fundamentale de fizică -cerinţele minime -participarea la toate activităţile practice -explicarea proceselor complexe din fizică şi fizica -descrierea simplă unor procese fizice de bază semiconductorilor -fundamentarea matematică a unor fenomene şi noţiuni legate de fizica semiconductorilor -dovada înţelegerii proceselor prin rezolvarea unor probleme practice Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Elemente de fizica corpului solid .Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . documentare suplimentară în bibliotecă 11.02. eseuri.Fenomene de transport în semiconductori .

NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice Lect.Titular curs: Lect. dr. ANTOANETA ENE .dr. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Şef catedră Conf.dr.

. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. Masini si Instalatii Electrice E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 2 LP 2 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. înţelegere. Ştiinţei. acestea se vor elimina de pe fişa finală. prelucrarea datelor şi metode numerice Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob. procese. Dumitrescu Mariana As.Identificarea formularea si analiza unor variabile aleatoare prin utilizarea tehnicilor studiate. F) OB Nr.utilizarea tehnicilor informatizatede aproximare numerica a marimilor din sistemele tehnice Competenţe specifice disciplinei 2 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.Capacitatea de a utiliza în mod adecvat şi în context terminologia de specialitate. .ing. ecuatiilor cu derivate partiale si ecuatiilor 2. analiza. explicare şi interpretare ( de exemplu : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. . .utilizarea tehnicilor informatizate de prelucrare a datelor. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 60 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. ecuatiilor diferentiale. explicarea şi interpretarea unor idei.drd. utilizarea unor metode.Rezolvarea unor probleme ingineresti privind aproximarea numerica in domeniul algebrei liniare si neliniare. Str.ing Vlad Ciprian Catedra de specialitate Electrotehnica. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 3 .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. analizei matematice. prenume) Prof. 2 Nr. . proiecte. 800146. practice/proiect nume.Efectuarea si coordonarea de experimente privind masuarea. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) . prelucrarea si interpretarea unor serii de date statistice.Explicarea si interpretarea unor teorii de rang mediu legate de temele studiate. nr. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI2 Denumirea disciplinei Statistică. estimare a parametrilor si legilor variabilelor aleatoare din sistemele tehnice . 3 În toate cazurile în care sunt indicate exemple pe acest formular.utilizarea metodelor specifice de calcul si prelucrare statistica a datelor prelevate din sistemele tehnice. Cunoaştere. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Op.dr.

U.Aplicatii.. .Aproximarea şi interpolarea funcţiilor repartitie.estimarea mediei .Functii matematice in Matlab.P – Techniques mathematiques pour ingenieurs. 1996.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile fata de abilitatile practice pe care prelucrarea datelor şi metodele numerice le formeaza in inginerie. P. s. .Tehnica Bucuresti. Reprezentarea grafica a functiilor.Interpolare si extrapolare.Probabilitati. Daniela Mariana. functia de . metodele de estimare a distributiei unei variabile aleatoare ..Teorie şi Aplicaţii pentru Ingineri .Braşov. 1. .Aplicatii la teoria probabilitatilor – utilizarea aleatoare frecventei. verificarea ipotezelor. V. M. produsul a doua variabile . 1983. 4.a. .Operatori si caractere . s. Bucuresti 1998. Bostan V – Metode Numerice.. Bucuresti. Munteanu.. Ulmeanu A. 1983. 2002 2. 8 Bratianu C. Metoda Euler si Crank-Nicolson.Control statistic si fiabilitate. .3.Calculul numeric matricial variabilei aleatoare. . .Editura Fundaţiei Universitare “DUNĂREA DE JOS " Galaţi.Integrarea numerică a ecuaţiilor intervale de incredere. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .Teoria estimarii . Metoda runge-Kutta. 7. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) . .a. Ed. estimarea densitatii de probabilitate si a functiei de repartitie a variabilei aleatoare. Statistica. s.Variabile aleatoare speciale.Matrici si operatii cu matrici in Matlab. functia densitate. Algoritmi de sortare tabloul variabile aleatoare discrete. Reprezentarea numerelor. .Aplicatii ale retelelor probabilistice in tehnica. diferenţiale ordinare metodei verosimilitatii maxime. estimarea dispersiei. Bratianu C.M – Metode numerice. Galati 1999 3 Barbu.Control statistic si fiabilitate. Vectori.Introducere in Matlab. Ulmeanu A.Integrarea şi derivarea numerică numerice.a.Integrarea numerica. 6. caracteristici . Ed. . . grup complet de evenimente. statistique et processus aleatoires. Estimare . Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale.Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor aleatoare. Operatii. algebrice . Dumitrescu M.Elemente de teoria probabilitatilor . Dumitrescu. 2003 Tipografia Universităţii "Transilvania". – . 5. Editura Tehnica. Voronca M. . suma.Estimarea parametrilor legilor de intersectia evenimente conditionate. Diferentele directe ale lui Newton si polinoamele lui Lagrange.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile aplicative din cadrul laboratorului . – Metode numerice în inginerie: baze teoretice . Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect . distributie evenimentelor independente. Panaite. formula lui Tchebycheff.Tipuri de erori.Ed Academica.Tehnica Bucuresti.Rezolvarea ecuatiilor diferentiale. Wiener. .Aplicatii la teoria variabilelor aleatoare.Caracteristicile numerice ale unei variabile . 1993.. Indrumar de lucrari de laborator .Aplicatii la teoria estimarii . Editura Tehnica. T.ClujNapoca.

consultaţii 10 4. 7.2007 Titular curs: Dumitrescu Mariana Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Ciprian Vlad Semnătura: Şef catedră . referate. pregătire examinare finală 10 3. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul foarte bine (4 puncte cumulate la nota finală). documentare pe net 5.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (minim 3 puncte). pregătire prezentări orale 10 2. 13. seminar / 12.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (maxim 6 puncte). studiu după manual.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 20% traduceri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. activitate specifică de pregătire pt. referate. eseuri. traduceri etc. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul satisfăcător (2 puncte cumulate la nota finală). alte activităţi 6 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 10. eseuri. alte activităţi 10 proiecte.01. alte activităţi 10 lucrări practice 6. suport de curs 9. Nota finală se constituie din următoarele verificări: . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota finală se constituie din următoarele verificări: . realizare teme de casă.

.

.

.

însuşirea acestora în vederea înţelegerii fenomenelor electrice şi electronice ce urmează a fi predate la disciplinele tehnice de specialitate. dr. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Galaţi. prenume) Conf. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei 2. explicare şi interpretare Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază specifice disciplinei „Teoria circuitelor electrice”. ing. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională. Str. Marcel Oanca Catedra de specialitate Electrotehnica. 4 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Atitudinale: manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. înţelegere. proiecte. utilizarea unor metode. de credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Ştiinţei. Op. Cunoaştere. 800146. 2 Nr. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. Explicarea şi interpretarea unor idei.TehnicaUNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICA. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Grigore Fetecău Asist. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. maşini si instalaţii electrice E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ C S Total 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) LP 14 P - 1. practice/proiect nume. Competenţe specifice disciplinei 3. Ing. nr. Drd. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI4 Denumirea disciplinei Teoria circuitelor electrice Anul de studiu I Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. procese.

. ce .Analiza pe cale experimentală a rezonanţelor circuitelor liniare în regim permanent sinusoidal.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Bazele electrotehnice II. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Analiza pe cale experimentală a circuitelor de c. studiu după manual.a . referate.Circuite liniare în regim armonic permanent. Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. .c. . traduceri. Editura Didactică şi Pedagogică. . .a. conţin componente electronice.Analiza circuitelor electrice în regim .Analiza circuitelor electrice de c.Tehnica analizei circuitelor electrice.Întreaga materie predata însuşita si prezentata la nivelul calificativului de forte bine. Bucureşti 1980.Mocanu C. .Introducere în studiul circuitelor electrice.. circuitelor electrice .Circuite liniare în regim armonic permanent. . Probleme. Bucureşti 1980. Teoria circuitelor electrice.Circuite trifazate regim permanent sinusoidal. metode de analiza. studii de caz … 25  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 25  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . .Studiul cuadripolilor. pregătire examinare finală 50 3. Preda. . documentare pe net 10 20 25 5 10 .Utilizarea editoarelor grafice în analiza liniare.Analiza circuitelor în regim permanent staţionar.Teoremele generale ale circuitelor electrice. suport de curs 9. analiza a circuitelor de c. s.M.Analiza circuitelor electrice monofazate şi . tranzitoriu prin metode directe si . consultaţii 20 4.Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice .Verificarea experimentală a metodelor de .obţinerea punctajului de peste 90% la toate activităţile luate în considerare la formarea punctajului.Studiul cuadripolilor. pregătire prezentări orale 20 2. Editura Didactică şi Pedagogică. Teoria circuitelor electrice –Note de curs (format electronic) Galaţi 2006 . . utilizând transformatei Laplace/ . . eseuri.Circuite liniare în regim periodic nesinusoidal. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20/20 15 5 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Teoremele generale ale circuitelor electrice.c. staţionar. . .. . documentare suplimentară în bibliotecă 11.Fetecău Gr. monofazate şi trifazate.Analiza circuitelor în regim permanent trifazate de curent alternativ.

5. pregătire teste periodice sau parţiale 15/ 15 10 12. dr.07 Titular curs: Conf. alte activităţi 13. alte activităţi 10 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 210 Data întocmirii: 01. Grigore Fetecău Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Asist. 7. activitate specifică de pregătire pt. Drd. realizare teme de casă. proiecte. alte activităţi 0 0 14. eseuri. seminar / lucrări practice 6. Ing. ing.02. Marcel Oancă Semnătura: Şef catedră . referate. traduceri etc.

alegerii si utilizarii celor mai potrivite mijloace de analiza si aplicabilitate ale campului electromagneticin funtie de specificul aplicatiilor reale. Str.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA.înţelegerea notiunii de camp . . .Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumu larea de cunoştinţe teoretice despre marimile si ecuatiile campului electromagnetic si practice privind modul de rezolvare si aplicabilitate in electronica si telecomunicatii . a efectelor produse de acesta in functie de proprietatile mediului .formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză.Cunoasterea reletiilor cauza –efect in electromagnetism i.Are drept obiectiv cunosterea marimilor electrice si magnetice a relatiilor cauza-efect a metodelor si tehnicilor de analiza ale campului electromagnetic in functie de regimul acestuia. seminar şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . ca inginer. . posibilitatea identificarii. ing. înţelegere. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica. telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Teoria campului electromagnetic Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior. 47 Nr. Ciprian VLAD nume. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.Explicarea in interpretarea conditiilor privind modului de propagare a campului electromagnetic.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor de rezolvare a ecuatiilor campului. . drd. explicare şi interpretare . . Op.Cunoasterea metodelor de rezolvare a ecuatiilor campului in functie de regimul acestuia. dr.Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. Prof. a marimilor campului a relatiilor cauzale dintre acestea a legilor campului si rezolvarii problemelor de camp electromagnetic.Cunoasterea marimilor ce caracterizeaza campul electromagnetic . de credite Total ore din planul de învăţământ 4 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Domneasca nr. . Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 14 L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . . Cunoaştere. ing. 1. Nicolae BADEA As.Asigură studentului prin activităţile de curs . . MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor electromagnetice atat in interna a materialelor cat si-n spatiul inconjurator.

Capacitati/Simularea numerica a campului electrostatic 3. La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul.Competenţe specifice disciplinei 2. a conditiilor pe frontiera . s.Stabilirea proprietatilor de material a subdomeniilor din domeniul de analiza si a modului de introducere in algoritmul soft-ului.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimi. Instrumental-aplicative . Inductivitati/Simularea numerica a campului magnetic. Calculul distributiei campului magnetic cu formula integrala/Simularea numerica a 8. N. 2 Calculul distributiei campului electric cu formula Gauss. a algoritmului de rezolvare prin element finit. . 4.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. . . 2. Calculul tem induse prin miscare/ Simularea numerica a campului magnetic in corpuri 6. 5. Galaţi 2003 1./ Simularea numerica a campului cvasistationar(indus) 7. . .Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia. . Îndrumar de laborator in format electronic. Badea.Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator. –Teoria campului electromagnetic – Editura Universitate Dunarea de Jos Galati-2003.Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului. . Badea.a. N. .. a conditiilor pe frontiera si a rezultatelor obtinute. explicarea si intelegerea ecuatiilor specifice de regim ale campului . . 4.Utilizarea . .Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. Atitudinale .Coordonarea si stabilirea ecuatiilor .Utilizarea unor soft-uri de analiza a campului electromagnetic . campului electrcinetic. 6.Legea inductiei exprimata prin inductivitati/Colocviu de laborator 1.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica a influentei proprietatilor mediului asupra marimilor campului electromagnetic . Calculul distributiei campului magnetic cu formula Ampere.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de dome niul electric. 3. Calculul tem induse de pulsatie. Conţinutul disciplinei Tematică curs Marimi electrice Marimi magnetice Legile campului electromagnetic Regimul electrostatic al campului Regimul electrocinetic al campului Regimul magnetic stationar Regimul cvasistationar al campului electromagnetic Unda electromagnetica Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice 1Calculul distributiei campului electric cu formula integrala/Introducere in metoda elementului finit si a soft-ului PDEase. 3. . 2. . 7. .Reprezentarea grafica a marimilor obtinute si dependenta acestora de diversi factori. 5. – Simuarea numerica a campului electromagnetic . a domeniului de analiza . .Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica in 2D a distributiei campului electromagnetic.

Examenul final promovat cu nota 5 . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 80%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat de laborator cu nota 5 colocviul de laborator cu nota 10 . ing. dr. 7. Vlad Ciprian Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 11.{total = 100%} 20% Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator si la . alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 18 sept 2006 Titular curs: prof. pregătire teste periodice sau parţiale 14. seminar / 12. consultaţii 6 4. ing. 13. activitate specifică de pregătire pt. documentare pe net 5 5. ing. suport de curs 9. alte activităţi 5 lucrări practice 6. pregătire examinare finală 10 3. traduceri etc. referate. studiu după manual.Examenul final promovat cu nota 10 . realizare teme de casă. traduceri. eseuri. drd. referate. alte activităţi 0 proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator minim 50% din prelegerile de curs     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Nicolae Badea Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. Nicolae Badea . pregătire prezentări orale 5 2.

dr. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 2 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Prof.înţelegerea fenomenelor care au loc in structura interna a materialelor. Gelu GURGUIATU nume. .Cunoasterea tipurilor de materiale pentru electronica.formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. Op. Toader MUNTEANU Prep. 47 Nr. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica. . . telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Materiale pentru electronica Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor care se petrec in structura interna a materialelor. 1. . ing.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumularea de cunoştinţe teoretice si practice despre materialele pentru electronica.Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. . posibilitatea identificarii. înţelegere.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor standardizate de determinare a caracteristicilor electrice ale materialelor. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. .Are drept obiectiv cunosterea metodelor si tehnicilor pentru determinarea parametrilor materialelor pentru electronica. drd.Cunoasterea metodelor de incercare si evaluare a materialelor pentru electronica. Cunoaştere.Explicarea in interpretarea influentei diversilor factori asupra proprietatilor materialor pentru electronica. explicare şi interpretare . . Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 14 S L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . . Domneasca nr. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. alegerii si utilizarii celor mai potrivite materiale in functie de specificul aplicatiilor reale. . . Str.Cunoasterea şi utilizarea adecvată a materialelor in diverse aplicatii. ca inginer.Asigură studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . ing.

Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul.Utilizarea standardelor si literaturii de specialitate pentru a compara/valida rezultatele experimentale obtinute 3. .MAGNETIZAREA SI MATERIALE MAGNETICE 1.1995.MATERIALE SEMICONDUCTOARE Tematică seminar / lucrări practice . . . . 3.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe standurile de incercare ale materialelor pentru electronica la diverse solicitari.T.Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. CĂTUNEANU. Riz . .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe celulele/standurile de evaluare ale materialelor pentru electronica.Studiul materialelor semiconductoare Bibliografie obligatorie selectivă . .2. . .Citirea corecta a aparatelor utilizate in experimente. Îndrumar de laborator. . s. Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei . Galaţi 1993.Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia. 2..V s.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul Ingineriei Electronice.Determinarea  V . .Reprezentarea grafica a marimilor experimentale obtinute si dependenta acestora de diversi factori.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului.Determinarea rigiditaţii dielectrice.Note de curs Litografia Universităţii din Galaţi. . . CRUCERU C.Materiale electrotehnice. MUNTEANU.MATERIALE ELECTROIZOLANTE .Utilizarea unor solutii tehnice de imbunatatire a caracteristicilor tehnice ale materialelor.a. . .CONDUCŢIA ELECTRICĂ Tematică generală . .Coordonarea si stabilirea cronologiei activitătilor practice derulate in scopul determinarii unor parametri de material.Studiul materialelor magnetice . . . MUNTEANU T. Conţinutul disciplinei Tematică curs .Determinarea  .a.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimile masurate si cele determinate. -Materiale pentru electronică.Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute.POLARIZAREA ELECTRICĂ .tg .Materiale electrotehnice . Atitudinale .Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30% 30% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi . .  S . EDP Bucureşti 1982.Stabilirea si respectarea procedurii de lucru la standurile de incercare cu tensiune marita.

Examenul final promovat cu nota 5 . 7. consultaţii 6 4. documentare pe net 5 5. 13. alte activităţi 0 proiecte.Examenul partial promovat cu nota 5 . Toader MUNTEANU .Notele acordate pentru temele de casă. dr. eseuri. ing.Examenul partial promovat cu nota 10 . pregătire examinare finală 10 3. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 5 2.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 10 . ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. activitate specifică de pregătire pt. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 30%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 5 . documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate. Toader MUNTEANU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: prep. traduceri etc. realizare teme de casă. traduceri.Examenul final promovat cu nota 10 . referate. Gelu GURGUIATU Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. dr. seminar / 12. ing. drd. suport de curs 9.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 15 sept 2006 Titular curs: prof. alte activităţi 5 lucrări practice 6. pregătire teste periodice sau parţiale 14.

F) Dispozitive electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. 2 Nr.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . analiza celor mai diferite scheme electronice.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . mobilizare. Competenţe 2. înţelegere. Cunoaştere. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . logica. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. 800146.eficacitatea personală: adaptare.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. proiecte.acţiune şi realizare: gestiunea timpului.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. Str. p rincipii. utilizarea unor specifice metode. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. legi. Măzărel Marius ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 14 LP 14 P - Competenţe generale . procese. dr. explicarea şi interpretarea unor idei. Iliev Mircea As. . morale şi civice. gestiune a situaţiei. . construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborator. drd.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. Ştiinţei. . ing. de valorificare independentă a informaţiei.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. dr. ing. vorbit. .rezolvarea de probleme: metoda. prenume) Catedra de specialitate Conf. 1.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electron ica. . teorii.Însusirea unui limbaj (scris.etc@ugal.promovarea unui sistem de valori culturale. . Op.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. . Iliev Mircea nume. . ing. . analiza. . Atitudinale: . folosirea aparaturii d e măsura si control specifice.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii analogice.participarea la propria dezvoltare profesională.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Dezvoltarea creativităţii. disciplinei proiectarea schemelor electronice. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. lucru în echipă. de 5 credite 56 Total ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice I Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. nr. Conf. reprezentări simbolice) adecvat domeniului dis ciplinei. 3. .

Calculul PSF în circuite cu diode.a. Meyer . Iliev Voichiţa -Marcela .D. Tranzistorul bipolar (9 ore).. câmp) (5 ore). Tematica lucrărilor practice: 1. Croitoru V. Dispozitive optoelectronice (1 oră). tranzistoare unijoncţiune).P. 4. Dispozitive semiconductoare diverse (tiristoare.Dispozitive si circuite electronice.Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. Brezeanu Ghe. Bucureşti.D. ..Electronica industriala. 7. . Tehnica.. s.D. Regimul de comutaţie al dispersia parametrilor. ore).Circuite electronice.. . Redresoare (3. s. E. 1982.a. Danila Th.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice / seminarii 1. Searle C. 1982.5 2. Bucureşti . Culegere de probleme. Redresoare. Dascalu D. 5. Calculul PSF în circuite cu 1…2 tranzistoare 5.Circuite integrate analogice. Aparate de măsura si control specifice.Circuite electronice. Bucureşti. Tranzistoare unipolare. 6.5 ore). ..a. Bucureşti. bipolare.P. Gray P..D. 6. Tranzistorul bipolar. 3. 3.D. Dispozitive optoelectronice. Tranzistoare unipolare (cu efect de bipolare.E. Stabilizatoare parametrice de tensiune.. 11. 5. Galaţi.D. E. 1982. Iliev Mircea.Bazele electronicii moderne. Culegere de probleme. Dascalu D. 5. Bucureşti.. 3. . în circuite cu TEC-J şi TEC-MOS. s. Bucureşti. dispozitivelor semiconductoare (1 oră).P. 2. 1973. Joncţiunea p-n (4 ore). 1999. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului de electronica.P..P. 4. Bucureşti. Tehnica. Popa Rustem. E. 4. 1981.Dispozitive si circuite electronice. 6.. E. Ceangă E. Albastra. 8. s. E.Dispozitive si circuite electronice.a. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul 7. 1983. 9.. 7. în circuite cu tranzistoare (4 ore). Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul echivalent de semnal mic. 10. 1. Ed. . 1. Amplificatoare de semnal mic. 2001. Ed.P. . 7. Cerbulescu D.a. s. . Dascalu D. E. s. Contactul metal-semiconductor (0. 3. Diode semiconductoare. .. Ed. 1981. 1995. 2. E. Redresoare. Tematica seminariilor: 2. 4.R.. 1982.Dispozitive si circuite electronice.L.a. 8.D. Gray P. Bucureşti. Dispozitive semiconductoare diverse echivalent de semnal mic.Electronica. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Probleme.. Stabilitatea PSF în raport cu temperatura şi 6. Bucureşti.P. Cluj-Napoca.

documentare pe net 10 2 5. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). dr. traduceri etc. 13. suport de curs 9. 7. Marius Măzărel Semnătura: Şef catedră. pregătire teste periodice sau parţiale 14. . seminar / 12. ing.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. . activitate specifică de pregătire pt. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: As. realizare teme de casă. ing. pregătire prezentări orale 14 0 2.ing. alte activităţi 14 0 lucrări practice 6. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .dr. dr.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. Mircea Iliev Semnătura: Titular seminar: Conf. referate. pregătire examinare finală 14 30 3. .Examenul final promovat cu nota 5.2006 Titular curs: Conf. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. eseuri. . . alte activităţi 4 0 proiecte. Prof.09.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). .Examenul final promovat cu nota 10. ing.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . consultaţii 14 2 4. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 15. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Frangu Laurenţiu . drd.

abilitatea de alegere a codurilor. dar şi prin teme de casă.evaluarea efectului perturbaţiilor.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. înţelegere. după proprietăţile cerute .dr.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI5 Circuite electronice fundamentale Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Regimul disciplinei (Ob.abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date .cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală .abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E+V Ob Nr.ing. după intefaţa folosită. Competenţ e specifice disciplinei . nr.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . . Str. Prof. Frangu Laurenţiu – curs As. . .Formarea. de 4+ 2 credite Total ore din planul de învăţământ 84 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect ( grad didactic şi ştiinţific. . Ştiinţei. 3. Op.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. 2 Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. prin aplicaţii de laborator. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 6 3 1 LP 2 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere.ing. Silviu Epure – lucr. practice nume. explicare şi interpretare . Instrumental-aplicative . .înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. .abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. . Atitudinale . 800146.

Frangu L.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 100 (laborator) 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.ro/lfrangu/comunic. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 2005 2. SPI. 4. .Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie .programul de bază (2 ore + 10 ore individual) .redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) .Interfaţă de comunicaţie serială.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . referate. semnal polar.Organisme de reglementare în telecomunicaţii . AMI. .Interfaţă de comunicaţie paralelă.Coduri de linie: semnal neutral. Fundaţiei Univ. conversia A/D 2. traduceri.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) . cod CCITT. eseuri.documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) .Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. 3.SDH.Magistrale pentru comunicaţie.Introducere.ugal. . .Semnal analogic. Ed.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire.. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . CMI. Ethernet.Semnale cu viol de bipolaritate. telecomunicaţii.Semnal telegrafic.testare în laborator (4 ore) . "Dunărea de Jos" Galaţi. istoric. Coduri de linie (8 ore): .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Comunicaţii de date. cod binar natural. standard IEEE 1284. Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . ..Transmisiune pe mai multe niveluri. Mitescu I. standard RS232. semnal numeric. cod Gray.implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) .proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . cod binar natural. SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. .Cod Morse.etc. . semnal bifazic. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) . cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) B. distorsiunea izocronă. http://www. I2C. 5. note de curs. cod ASCII. Introducere (2 ore): . .

Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 10 9.02. traduceri etc. alte activităţi lucrări practice 6. pregătire prezentări orale 2. pregătire examinare finală 20 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11.ing.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. 7. seminar / 20 12. studiu după manual. 5 13. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 Data întocmirii: 10. consultaţii 2 4. cunoaşterea metodelor de măsurare. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare pe net 5. alte activităţi proiecte. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. Silviu Epure Semnătura: Şef catedră . referate. precum şi a modalităţilor de analiză specifice. realizare teme de casă. metodelor şi modelelor predate. ing. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: As. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 13 8. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.2007 Titular curs şi seminar: Prof.

înţelegere. teorii. analiza. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. vorbit. 1. nume. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Cunoaştere.participarea la propria dezvoltare profesională. Str. . Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale . Atitudinale: . 3. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. dr. . nr. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titular proiect I V 3 Conf. logica.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite analogice 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. mobilizare. de valorificare independentă a informaţiei. .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Competenţe 2. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. analiza celor mai diferite scheme electronice. . explicarea şi interpretarea unor idei. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. disciplinei proiectarea schemelor electronice. . ing. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. Ştiinţei.promovarea unui sistem de valori culturale. . 2 Nr. folosirea aparaturii de măsura si control specifice.eficacitatea personală: adaptare. . . . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. 800146. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practi ce cerute de domeniul electronicii analogice.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. procese. . Op. proiecte.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Dezvoltarea creativităţii. . principii.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. morale şi civice.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: .etc@ugal. gestiune a situaţiei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. utilizarea unor specifice metode.rezolvarea de probleme: metoda. . legi.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.Însusirea unui limbaj (scris. lucru în echipă. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei.

simularea (analiza) circuitului electronic.Verificarea finală promovată cu nota 5. III. s. E. 1982. ICCE. Bodea M.a. E. Culegere de probleme...Circuite integrate liniare. Cluj-Napoca. Galaţi.R.D. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic.Dispozitive si circuite electronice. 8. 1983. ş. Cerbulescu D. Manolescu A. Ed.. s. Bucureşti . IV.P. . 1982.D... . In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. . E.a.P. 1999. . ş.. Culegere de probleme. Bucureşti. .T. II. Vol. Ed. Danila Th.a. 7. 1. 4. E. 1983. 5. plantarea pieselor.a... . Manolescu A.Dispozitive si circuite electronice.Circuite integrate analogice. E. 1984. Bucureşti. 1981. 2001. Iliev Mircea. 2. Manual de utilizare. proiectarea si execuţia cablajului imprimat. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. Bucureşti. 14. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Verificarea finală promovată cu nota 10.D. Bucureşti.a. 12. E.Circuite integrate liniare. Probleme. 3.. Dascalu D.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a . testarea si reglarea circuitului.D.. amplificatoare operaţionale. Bucureşti.Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. . Vol.D.Electronica.. Rusu A. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Drăgulănescu N. Bucureşti. amplificatoare de semnal mic. Albastra.Circuite integrate liniare.a. 1978. Bucureşti.Agenda radioelectronistului. s.. .D. 1985. amplificatoare de putere..P. Tehnica. 11.T.a. Catalog.Dispozitive si circuite electronice. . .D.P. Popa Rustem. Profeta H.Circuite integrate liniare. Bucureşti. Bulucea C. 1987. E. ş.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din următoarele capitole predate la cursurile anterioare: redresoare. oscilatoare. .P.. Brezeanu Ghe. . . 1987.a.. Dascalu D..E. Bucureşti. Bucureşti.Ş. 6. ş.. Dascalu D. . Bucureşti. Bucureşti.Circuite integrate liniare. 1982.. Vais M. Croitoru V. E.P.Circuite electronice. 13. I. 9. Vol.. Gray P.. Vol. 1975. 1982. s. s.Dispozitive si circuite electronice. Culegere de probleme. stabilizatoare de tensiune continua. E. . 10.a..P. E. 1995. Iliev Voichiţa -Marcela . 15.Circuite electronice. reacţia negativa in amplificatoare. 1989.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului. proiectului. 1980. Editura tehnică. modulatoare şi demodulatoare. Meyer . .

referate. 13. ing.dr. alte activităţi 20 0 proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Frangu Laurenţiu . consultaţii 10 2 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 0 20 3. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire prezentări orale 0 2 2. seminar / 12. traduceri etc.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.2007 Titular proiect: Conf. realizare teme de casă. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Prof. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. suport de curs 9. eseuri. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.ing.01. dr. 7. documentare pe net 8 6 5.

.formarea cunoştinţelor de bază privind modulaţia semnalelor pe purtător armonic (modulaţia în amplitudine şi modulaţia unghiulară) şi modulaţia impulsurilor. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. Atitudinale . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI6 Semnale şi sisteme Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul Regimul disciplinei (Ob. Ştiinţei.) disciplinei .ing. . .Formarea. 2. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ing.determinarea spectrelor şi a funcţiilor spectrale ale semnalelor cu timp continuu. . Iulian Munteanu .analiza experimentală a semnalelor modulate şi determinarea experimentală a spectrelor semnalelor modulate 3. Instrumental-aplicative . Str. fundamentale în e specifice electronică (convoluţia.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ .utilizarea transformatei z pentru modelarea semnalelor cu timp discret.dr. .cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de generare şi analiza a semnalelor .utilizarea transformatei Fourier discrete în analiza numerică a semnalelor (prin algoritmul FFT) . cu accent deosebit pe reprezentările frecvenţiale.cunoaşterea reprezentărilor matematice ale sistemelor. Mihai Culea – seminar Sef lucr. lucr. Ceangă Emil – curs Sef. prenume) Prof. de 6 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 150 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.cunoaşterea şi înţelegerea modelelor frecvenţiale ale semnalelor. Ing.înţelegerea noţiunii de sistem dinamic şi a conexiunii: „sistem (circuit) fizic” – sistem dinamic.utilizarea corectă a unor „instrumente” uzuale de modelare şi analiză a semnalelor. . practice/proiect nume. .utilizarea corectă a diverselor reprezentări matematice ale sistemelor dinamice şi interpretarea corectă a parametrilor acestora. bazate pe seria Fo urier. nr. 2 Nr. diverse transformări integrale etc . prin aplicaţii. Op. Competenţ . Cunoaştere. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.cunoaşterea şi înţelegearea modelelor semnalelor cu timp discret. fransformata Fourier şi transformata Hilbert .Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist.lucr. înţelegere. explicare şi interpretare .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. 800146.

.Ecuatia diferentiala si cu diferente . . Reprezentări frecvenţiale ale sistemelor.Modulatia unghiulara: modulatia in frecventa si in faza. . . modele de tip convolutie.Teorema lui Shannon. Modulatia impulsurilor in faza .Refacerea ideala a semnalului. .Analiza armonica a semnalelor periodice . algebra functiilor de transfer. Modulatia impulsurilor in durata 5. Diagrame Nyquist si Bode. matricea de transfer .Calculul spectrelor semnalelor periodice . .Transformata Fourier discreta . analiza Fourier-Hadamard etc.Modele de stare pentru sisteme cu timp discret.Modelarea analitică a sistemelor fizice. Tematica seminariilor . 8.Semnale modulate in amplitudine .Calculul transformatei z directa si inversa. semnale MF si MP cu indice redus de modulatie.Calculul şi utlizarea modelelor de tip intrareieşire (inclusiv în mediul Matlab) Tematica lucrărilor practice . . modulatia si demodulatia de tip produs (cu purtătoare suprimată). .Modulatia impulsurilor in amplitudine .reprezentarea de stare . . . .Reprezentarea semnalelor neperiodice prin transformata Fourier. 7. Reprezentari de tip intrare-ieşire ale sistemelor dinamice . Sisteme dinamice . proprietatile semnalului analitic. Semnale neperiodice: . proprietati. .Functia de transfer si reprezentarea prin poli si zerouri.Transformata Hilbert. .Convolutia semnalelor.Modulatia impulsurilor in amplitudine: naturala si uniforma.Semnale modulate.Transformata Laplace in modelarea semnalelor. .Analiza unui sistem dinamic în mediul MatlabSimulink . metode de calcul.Analiza Fourier clasica a semnalelor periodice. 3.Proprietatile functiilor spectrale.Modulatia de tip produs .Semnale periodice : .Calculul şi utlizarea modelelor de stare (inclusiv în mediul Matlab) .Modelarea semnalelor prin functii binare: analiza Fourier-Walsh. . .Raspunsul la impuls si functia indiciala.Seria Fourier generalizata.Semnale modulate in frecventa . .Calculul spectrelor utilizand transformata Fourier discretă (în mediul Matlab) .Caracteristica timpului de propagare de grup.Modulatia in amplitudine pe purtator armonic: modulatia cu purtatoare si doua benzi laterale. Metode practice de refacere: extrapolatoare. .Calculul spectrelor semnalelor neperiodice . Semnale modulate: .legatura cu seria Fourier complexa si cu transformata z 6. . Principiul multiplexării în timp. 4.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp continuu. reprezentări grafice. Semnale esantionate: .Modelul temporal şi frecvenţial al semnalului esantionat.Modele neparametrice in domeniul temporal si in domeniul frecvential. .Reprezentarea polinomiala a semnalelor. principiul multiplexării în frecvenţă. .Cunoaşterea aparaturii de laborator pentru generarea şi analiza semnalelor . .Transformata z directa si inversa: definitii.Distributia delta in modelarea semnalelor.Transformata Laplace a semnalului esantionat. .Noţiuni generale privind reprezentarea de stare a sistemelor. . modulatia cu banda laterala unica: metoda semnalului analitic.Liniarizarea modelelor matematice.Notiuni generale privind modulatia semnalelor.principii. . .Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp discret.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2.

Academica. (în întregime) 10. Cutululis. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 150 Data întocmirii: 1. consultaţii 2 4. Nichita. Serbanescu. Culea. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. E. documentare pe net 5. 1985 (pag. Semnale. 2 şi 3. E. (Cap. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . seminar / 10 12. Mateescu. eseuri. Ed Tehnica. s. traduceri etc.02. circuite si sisteme. circuite si sisteme. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.D.N.M.I..lucr. 2001. 11…187) 12. Ceanga. alte activităţi lucrări practice 6.Munteanu. Mateescu. 15…87). 13.. realizare teme de casă. Analiza semnalelor. circuite şi sisteme. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. 20…223). Bucuresti. C. pregătire prezentări orale 2.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef. Ceanga. A. referate.L.ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Militara.E. 11. referate. Bratcu. pag.ing.I. Semnale.. activitate specifică de pregătire pt. studiu după manual.Bibliografie obligatorie selectivă 9. traduceri. 2001. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. 1998 (pag..2007 Titular curs: Prof. A.dr.Protin. suport de curs 28 9.. Probleme Ed. alte activităţi proiecte. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. 7. eseuri. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.A. Semnale.P. pregătire examinare finală 40 3. pregătire teste periodice sau parţiale 14 14. Théorie de la commande des systèmes. Ed.a. metodelor şi modelelor predate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 28 8. Ing.A.

înţelegerea funcţionării sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente. Cunoaştere. ing.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a calculatoarelor . morale şi civice 7 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. dr. 2 Nr.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor hardware .dezvoltarea abilităţilor competitive. Str. explicare şi interpretare . precum şi interconectarea şi testarea acestora . ale transferurilor de informaţii dintre ele. prenume) Catedra de specialitate III Arhitectura calculatoarelor Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de calculatoare . Atitudinale . . bazate pe un sistem de valori culturale. dr.conştientizarea importanţei componentei hardware şi a interdependenţelor cu componenta software . ing. Instrumental-aplicative .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de calcul. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 800146.ro FIŞA DISCIPLINEI7 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de calcu l. nume. precum şi a modului de interconectare a acestora Competenţe specifice disciplinei 2. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Ştiinţei.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice structurii şi arhitecturii calculatoarelor.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de c omunicare . nr.abilităţi de măsurare a semnalelor din calculator şi de depanare a diverselor subsisteme 3. înţelegere. Op.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. De credite 56 Totalul ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .abilităţi privind funcţionarea sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente. precum şi ale interdependenţelor cu componenta software . Nicolau Viorel Conf.

Rosch. Nicolau. 2005 2. – Arhitectura calculatoarelor I. 1 şi 2. Editura Teora.PC depanare şi modernizare.. L.Memorii ROM . traduceri. R.Recapitulare: circuite combinaţionale şi calcul secvenţiale . Bucureşti. – Arhitectura sistemelor de calcul.Tipuri de arhitecturi de calculatoare .Studiul arhitecturii sistemelor monoprocesor compatibile IBM PC 1.Sisteme de numeraţie. ISBN 973-571-337-3.Memoria virtuală.Controlerul de întreruperi .Memorii SRAM controlerul DMA . vol.Circuite de interfaţare a magistralelor .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Subsistemul de memorie al unui sistem de . Bucureşti.Sisteme de procesoare cu prelucrare paralelă . W.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Reprezentarea informaţiilor .Microprocesoare pe 8 biţi . ISBN 973-601-856-3. metode de alocare automată .Vizualizarea semnalelor digitale de . – Totul despre hardware. .Transferul datelor cu subsistemul I/O. referate. operaţii cu numere în baza 2 şi 16 . 1998 6. erori de vizualizare . Editura Cartea Universitară. C. Murray. Negrescu. conversii de . 2003 4.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . University of Colorado at Denver. eseuri.Introducere în arhitectura sistemelor de calcul . W.Memorii DRAM .Magistrale de semnale digitale frecvenţă mare.participarea la activităţile de laborator (85%) . Bucureşti.rezultat satisfăcător la examenul scris .participarea activă la discuţiile de la curs . ISBN 973-731-103-5. Mueller.Subsistemul unităţii centrale . 1990 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Editura Politehnica Press.D. Bucureşti. 2003 3.Sistemul de întreruperi al unui procesor numere. R.Măsurarea performanţelor şi fiabilitatea . Prentice Hall. Bucureşti. Editura Teora. Editura BIC ALL.Structuri de procesare . ediţia IV-a. . ISBN 973-8449-28-6. .Microprocesoare pe 16 biţ .Sistem monoprocesor pe 8 biţi sistemelor de calcul .Computer and digital system architecture.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . S. 2001 5. Mârşanu. Rădescu.rezultat foarte bine la examenul scris . V. ISBN 973-601-799-0.participarea la toate activităţile de laborator .. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . – Calculatoare personale – elemente arhitecturale. paginarea şi segmentarea paginată .Module de memorie SIMM şi DIMM segmentarea.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect .

ing. traduceri etc. seminar / 12.2007 Titular curs: Conf. realizare teme de casă. documentare pe net 14 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 14 lucrări practice 6.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Frangu Laurenţiu . ing. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 13. eseuri. referate. documentare suplimentară în bibliotecă 11. dr. ing. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 2 2. alte activităţi 30 2 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 27. alte activităţi 14 proiecte.01. consultaţii 8 4. 7. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire examinare finală 16 3. studiu după manual.

Instrumental-aplicative : proiectarea algoritmilor de codare-decodare intr-un limbaj de nivel inalt.2004.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. -Canale continue de transmisiune Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei.Modelarea surselor discrete de informatie .dr. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.Codarea pentru canale fara perturbatii: Shanon-Fano si .Canale discrete de transmisiune discrete de transmisiune . Partea II. Op. Cunoaştere.Surse discrete de informaţie -Caracterizarea si modelarea statistica a canalelor . incertutudine.Caracterizarea canalelor continue de transmisiune. 2. specifice 3.2004. perturbatii.ugal.Codarea surselor discrete pentru canale . nume. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor discrete de transmisiune: informatie. Galati . Atitudinale : intelegerea importantei modelarii si simularii in practica proiectarii si utilizarii CODECdisciplinei urilor. de Ob 5 credite 70 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.Codari ciclice . 461353 URL: http://www. înţelegere.Codarea pentru canale cu perturbatii: codul Hamming .Analiza codurilor recurente coeficienţi binari . Curs litografiat. codare.2004.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice . Material intern.2004. Galati . Tel / Fax: 0236-470905. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Partea I.ing. Editura Academica.Sisteme de transmisiune a informaţiei . Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.Codarea ciclica sistematica si nesistematica -Circuite de prelucrare a polinoamelor cu .fie.Codarea surselor pentru canale cu Huffman perturbaţii . Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . prenume) Catedra de specialitate 2 Semestrul TRANSMISIA SI CODAREA INFORMATIEI II Tipul de evaluare finală (E/V) E Nr. Galati .dr. Aiordachioaie Dorel Prof. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . erori individuale si in pachet.. Aiordachioaie Dorel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 5 3 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Exercitii pentru seminar. Competenţe 2. Curs litografiat.ing. canale discrete de transmisiune. nr.Codarea entropica a surselor discrete fără perturbaţii . decodare. entropie.

studiul bibliografiei minimale indicate 10. eseuri. traduceri etc. 7. 13. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Prof. realizare teme de casă.ing. Dorel Aiordachioaie Titular seminar : prof. .ing.dr.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. studiu după manual. pregătire examinare finală 20 50 3. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.ing. consultaţii 10 5 4.dr. Ca modalititati de verificare: . Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : prof. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 10 10 2.ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 20 0 proiecte. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. activitate specifică de pregătire pt.dr.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. metodelor şi modelelor predate. referate. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Dorel Aiordachioaie Şef catedră. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .nota de la colocviul de laborator peste 5.dr. Laurentiu Frangu . seminar / 12.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. documentare pe net 10 0 5.

3. Atitudinale .însuşirea tehnicilor de analiză a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. nume. Ing. Ştiinţei. mobilizare. 2. Epure Silviu Semestrul I Electronică şi telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 42 14 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. logica.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. prenume) Catedra de specialitate 2 CIRCUITE DIGITALE Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. înţelegere. însuşirea unor noţiuni despre structurile programabile şi limbajele HDL dedicate descrierii hardware a circuitelor. Op. gestiune a situaţiei . explicare şi interpretare . Ing. Drd. 2 Nr. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI8 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.aplicarea metodelor de analiză şi sinteză a structurilor numerice pentru circuite de mică şi medie complexitate. nr. 800146.iniţierea studenţilor în microprogramare şi în tehnicile de proiectare automată a circuitelor numerice implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Dr. eficacitatea personală: adaptare.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. reţele.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. . Cunoaştere. calculatoare. . . .participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 8 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. rezolvarea de probleme: metoda. lucru în echipă. . Instrumental-aplicative . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor structurilor numerice şi însuşirea cunoştinţelor de bază necesare pentru alte discipline viitoare: procesoare. Popa Rustem Prep.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . de credite 70 Totalul ore studiu individual 160 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. analiza. însuşirea cunoştinţelor despre principalele familii logice folosite în construcţia circuitelor integrate digitale. Str.

Bucureşti.Familii logice: TTL şi CMOS. .Implementarea funcţiilor binare. Familia logică MOS. Analiza hazardului. . Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.Structuri numerice programabile: memoria ROM. .media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Structuri CMOS şi BiCMOS.Circuite secvenţiale cu bistabile integrate. comparator. .Astabile. . referate. . Mircea Iliev. . Definiţii. Editura Teora. Galaţi.Circuite cu bistabile: numărător şi registru . 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www.Structuri numerice programabile: CPLD şi FPGA.Structuri programabile.Sisteme numerice microprogramate .nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5.Sinteza circuitelor folosind limbajul VerilogHDL. traduceri. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Wilkinson Barry. Clasificări.Analiza circuitelor prin simulare Pspice. Minimizarea prin metoda diagramelor Veitch-Karnaugh. . Wakerly John.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. Editura Teora. . Tehnici de minimizare. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. . 2003 (în biblioteca Universităţii) 3.Sisteme de numeraţie. codificator prioritar.etc. Structuri specializate: sumator.ro/rpopa/index. demultiplexor.ugal. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . structuri PLD şi FPGA.Studiul circuitelor de impuls: astabil şi monostabil. .Registre şi numărătoare.Circuite bistabile. Principii constructive. Structuri standard: decodificator. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare . Tipuri de bistabile. . . .Structuri combinaţionale.Funcţii binare.Automate cu stări finite. Tematică seminar/lucrări practice/proiect Seminar: . 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4.Modelul asincron. . eseuri.Structuri combinaţionale MSI. Galaţi. Electronica digitală: bazele proiectării.Structuri integrate de circuite numerice. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Rustem Popa. Zgomote şi reflexii în sistemele numerice. Analiza şi sinteza sistemelor numerice.Introducere. . Transformări. latch-uri şi bistabile . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Aplicaţii. Familia logică TTL. unitate logico-aritmetică. Bucureşti. Lucrări practice: . Reducerea şi codificarea stărilor.Automate cu stări finite. Definiţii. . . .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . problemelor propuse la examen. Rustem Popa.Studiu comparativ al familiilor logice TTL şi CMOS – seria 4000.html 2. multiplexor. monostabile. Transformări.Funcţii binare. Implementarea cu registre. Clasificări ale sistemelor numerice. memoria RAM. Modalităţi de reprezentare. .

studiu după manual. drd. suport de curs 9. ing. pregătire examinare finală 40 3. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. dr. traduceri etc. seminar / 12. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 16 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 14 lucrări practice 6. documentare pe net 4 5. 13. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Frangu Laurenţiu . studiul bibliografiei minimale indicate 10.2007 Titular curs: conf. referate.01. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. alte activităţi 0 proiecte.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 14 0 40 2 6 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 160 Data întocmirii: 24. pregătire prezentări orale 24 2. 7. dr. ing. eseuri. realizare teme de casă.

gestiune a situaţiei . cum ar fi OrCAD. Instrumental-aplicative . înţelegere. 800146. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. fie prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Str. . nr. fie prin simulare pe calculator într-un mediu CAD. explicare şi interpretare .participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 9 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. lucrul în echipă. eficacitatea personală: adaptare.validarea schemei electrice proiectate.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. logica. de credite 14 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.însuşirea tehnicilor de proiectare manuală a sistemelor digitale implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. Op. rezolvarea de probleme: metoda. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI9 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . nume. 2. Ştiinţei.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . Ing. 2 Nr. analiza. . Drd. mobilizare. Popa Rustem Asist. Cunoaştere. Ing. 3. .iniţierea studenţilor în utilizarea tehnicilor de proiectare automată a circuitelor digitale implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. Atitudinale . Dr. Dulman Dan Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 14 LP P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare în limbaj natural ş i până la implementarea schemei electrice a circuitului digital în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. prenume) Catedra de specialitate 2 PROIECT DE CIRCUITE DIGITALE II Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.

Analiza şi sinteza sistemelor numerice. activitate specifică de pregătire pt. Lausanne. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . traduceri. pornind de la o specificaţie dată. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Editura Teora. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. referate.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . Sinteza schemei electrice a unui sistem microprogramat. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Proiect: 1.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. eseuri. Galaţi. studiu după manual.ugal. suport de curs 9. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. Systemes numeriques cables et microprogrammes. cu respectarea standardelor IEC în vigoare. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. publică a proiectului. seminar / 12. Stauffer Andre. pornind de la o specificaţie dată. Editura Teora. pregătire prezentări orale 0 2. 1989 (în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30% Notele acordate pentru temele de casă. cu respectarea standardelor IEC în vigoare. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare. documentare pe net 0 5. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4.html 2. Wakerly John. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 5. Rustem Popa. Mircea Iliev.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. consultaţii 8 4. Presses Polytechniques Romandes.ro/rpopa/index. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Galaţi. 2. Rustem Popa. alte activităţi 0 lucrări practice 6 6 2 4 0 . Bucureşti. Sinteza schemei electrice a unui automat cu stări finite. Aplicaţii. . pregătire examinare finală 0 3. Wilkinson Barry. Bucureşti. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3.etc. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Electronica digitală: bazele proiectării.

pregătire teste periodice sau parţiale 24 13. ing. dr.2007 Titular curs: conf. drd. alte activităţi 0 14. referate. ing.6. eseuri. Frangu Laurenţiu . 7. dr. Popa Rustem Semnătura: Titular proiect: as.01. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. ing. realizare teme de casă. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. traduceri etc. proiecte.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati, 800146, Str. Ştiinţei, nr. 2 Nr. telefon / fax: 0236 470905 E-mail:

FIŞA DISCIPLINEI10
Denumirea disciplinei ELECTRONICA DE PUTERE 1 Anul de studiu III+IV Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de ? credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific, Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Asist.drd.ing. Romeo Paduraru nume, prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42

S -

LP 28

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - cunoaşterea şi înţelegerea structurii, funcţionării şi caracteristicilor statice si dinamice ale dispozitivelor electronice de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind circuitele de comanda pentru comutatie, regimul termic si protectia dispozitivelor semiconductoare de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de actionare electrica; - formarea cunoştinţelor de bază privind realizarea diverselor topologii de convertoare statice (circuit de forta, circuit de comanda, izolare galvanica); - formarea cunoştinţelor de bază privind strategiilor utilizate la comanda con vertoarelor; Competenţe specifice 2. Instrumental-aplicative: disciplinei - studiul comportamental al dispozitivelor semiconductoare de putere la nivelul caracteristicilor statice si mai ales dinamice; - validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a dispozitivelor semicondu ctoare de putere; - analiza performanţelor dinamice şi statice – implementarea si analiza circuitelor de comanda; - configurarea diverselor topologii de convertoare prin utilizarea unor panouri sinoptice adaptabile; - analiza comportamentala a functionarii convertoarelor cu diverse tipuri de sarcina; - validarea numerica prin modelarea sistemica a convertoarelor in mediul Orcad-PSpice

10

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

3. Atitudinale: -- conştientizarea importanţei convertoarelor statice de putere în aplicaţiile industriale şi în tehnologi a modernă; - realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ; - formarea, prin aplicaţii individualizate, a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.

Tematică generală

Bibliografie obligatorie selectivă

Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice - Concepte de fizica semiconductoarelor in - Studiul diodei de putere; contextul modificat al revendicarilor din - Studiul unui circuit de comanda de tipul electronica de putere; formatorului de impulsuri; - Dispozitive semiconductoare de putere; - Studiul comparativ al dispozitivelor - Structuri de comanda pentru comutatia comandabile de putere – comutatie, dispozitivelor elctronice de putere; dinamica, pierderi, protectie; - Circuite de protectie; - Studiul comportamental practic al - Convertoare c.a.-c.c. – topologii, performante, diverselor topologii de convertoare; comanda; - Modelarea şi simularea convertoarelor - Convertoare c.c.-c.c - topologii, performante, statice de putere; comanda; - Analiza impactului sarcinii asupra - Convertoare c.c.-c.a - topologii, performante, formelor de unda; analiza armonica in comanda; mediul software de implementare a - Variatoare de tensiune alternativa; modelelor. - Strategii de comanda – abordare globala 1. E. Roşu, M. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.iscee.ugal.ro 2. F. Ionescu, J.P.Six et autres : Composants semi-conducteurs de puissance. Editura Tehnica, Bucuresti, 1994. 3. G.Séguier: L'electronique de puissance. Dunod, Paris, 1992. 4. E. Rosu et al, Convertoare statice de putere- suport electronic http://www.iscee.ugal.ro si in curs de aparitie la editura Academica, 2008

La stabilirea notei finale se iau în considerare       

Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală 50 Alte note

Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 20

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice; - înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de electronica de putere.

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor experimentale ; - înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a convertoarelor statice de putere.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 20 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 10

6 -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 ore.

Data întocmirii:1.02.2007 Titular curs: Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist.drd.ing. Romeo Paduraru Semnătura:
Şef catedră

prin aplicaţii de laborator. 2.Formarea. Cunoaştere. .formarea competenţelor pentru analiza circuitelor electronice şi cunoaşterea unei clase de circuite fundamentale în electronică. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 125 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Mihai Culea – seminar Sef lucr. Iulian Munteanu . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. Str. Competenţ . . Instrumental-aplicative . lucr.formarea competenţelor pentru sinteza filtrelor IIR şi FIR.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Ştiinţei.analiza experimentală a unor sisteme şi circuite uzuale din electronică 3. Ceangă Emil – curs Sef.calculul corecţiei dinamicii sistemelor prin metode de alocare .discretizarea sistemelor analogice. . Ing. în realizare cu timp continuu şi cu timp discret . 800146.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . explicare şi interpretare . dar şi prin teme de casă.analiza proprietăţilor frecvenţiale şi corelarea acestora cu domeniul “timp”.cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor sistemelor (filtrelor) fundamentale din electronică. disciplinei . practice/proiect nume.ing. .cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor circuitelor specifice din electronică.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. .lucr. 2 Nr.dr. prenume) Prof.conversia modelelor sistemelor în diverse reprezentări. modelate frecvenţial. înţelegere. Op. . e specifice . practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nr.aplicarea metodelor uzuale de analiză şi sinteză a circuitelor electronice .ing.formarea competenţelor privind analiza şi sinteza sistemelor cu timp continuu şi cu timp discret. Atitudinale . F) Ob Nr.cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de investigare experimentală a circuitelor electronice . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI11 Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.

5.Utilizarea mediului Matlab in reprezentarea si analiza sistemelor . parametrii de repartitie.Amplificatorul ideal şi linia de întârziere ideală.Reprezentări ale filtrelor FIR şi IIR. Principiul filtrării adaptive Tematica seminariilor .Diporti ideali. 3. Sinteza sistemelor . . parametrii iterativi. . Funcţii fereastră uzuale. .Discretizarea sistemelor . reprezentări prin grafuri . Diporti .Legatura dintre largimea benzii de frecventa si durata regimului dinamic.Uniporti echivalenti si uniporti inversi.Circuite corectoare de atenuare. Circuite corectoare de faza.Parametrii de lucru .Conditii de realizabilitate si metodologii de sinteza.Functii de circuit si proprietatile acestora.Estimarea starii sistemelor.Sinteza circuitelor ARC .Conversia: functie de transfer-caracteristici Bode .Filtre active RC trece banda . derivatorul. Problema analizei sistemelor. Diporti uzuali in prelucrarea si transmiterea semnalelor . . reciprocitate.Metode de aproximare in sinteza sistemica a filtrelor: aproximarea de tip maximum plat – filtre Butterworth si filtre Bessel – metode de proiectere. Diagrame poli-zerouri. i ntegratorul. 9. .Filtrul trece jos de ordinul 2.Proprietatile structurale ale sistemelor: controlabilitatea. Jordan) pentru sistemele analogice si numerice şi schemele de structură aferente .Analiza sistemelor cu timp continuu şi discret. filtrul de ordinul 2.Conversii: functie de transfer-forme canonice (controlabila.Problematica analizei sistemelor .Analiza regimul permanent al sistemelor. Reprezentări structurale şi conversia reprezentărilor sistemelor .Uniporti ideali si uniporti uzuali.Elementul integrator.Calculul parametrilor diportilor .Sinteza uniportilor LC si a uniportilor RC Tematica lucrărilor practice . observabilitatea.Sisteme de faza minima si de faza neminima .Filtre numerice FIR. observabila. stabilitatea asimptotica si stabilitatea IMEM. Sinteza circuitelor (10 ore). caracteristici de frecvenţă . filtre Cebasev – metode de proiectere. . . metode de analiza si transformare a diportilor. . conexiunile diportilor. . caracteriscica de fracventa. .Structurile filtrelor numerice : structura nerecursivă (filtrul FIR) si recursivă (filtrul IIR) . transformari de frecventa. Uniporti . . . filtre cu cuart. . semicelule de adaptare. .Forme canonice.Reprezentarea si analiza uniportilor .Filtrul trece jos ideal . pasivitate.Sinteza uniportilor LC: metode Foster si metode Cauer. Analiza sistemelor .Parametrii imagine . locul rădăcinilor. .Utilizarea grafurilor in reprezentarea circuitelor si sistemelor.Filtrul trece jos de ordinul unu .Notiuni privind corectia sistemelor prin reactie dupa stare. filtre derivate m.Parametrii matriceali ai diportilor . 6. în descriere intrareieşire şi în descriere de stare. .Transformatorul: schema echivalenta. . filtrul de ordinul 1.Sistematizarea uniportilor dupa functia de reactanta. 7.Proceduri de discretizare a sistemelor cu timp continuu. . filtrul trecetot (în realizare cu timp continuu şi timp discret) . .Filtre: filtre k-constant.Determinarea parametrilor imagine ai unui diport. filtre in X.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. . 4.Uniporti si multiporti: proprietati. Notiuni generale privind circuitele de prelucrare a semnalelor .Alocarea polilor prin reactie dupa stare. . . criterii de stabilitate. . . . 8.Structuri de diporti .Filtre active RC cu reactie multipla . . .Conversia modelelor neparametrice. . Sinteza circuitelor RC .Filtrul trece tot (elementul defazor de ordinul 1). Sisteme fundamentale . transformatorul diferential. 2. .

88…171). 551. documentare pe net 5. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 125 Data întocmirii: 1. 224…378 . Semnale.ing.L. C.N. traduceri etc. consultaţii 2 4. 564…605 . Mateescu. realizare teme de casă. 5. 15.Bibliografie obligatorie selectivă 13. 2001.lucr. s.. 1998 (pag. 1985 (pag. referate. Théorie de la commande des systèmes. Militara. Cutululis. Bucuresti. A. seminar / 10 12.a. Nichita. Ed Tehnica.. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. 615…622). E. 485…500 .A. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. 14.P. pregătire examinare finală 30 3.563 . suport de curs 18 9. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . 7. Semnale. Ceanga.ing.02. (Cap. 190…351) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 20 8. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 10 20 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.A. Probleme Ed. Mateescu. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. alte activităţi lucrări practice 6. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. circuite si sisteme. A..D..Protin.2007 Titular curs: Prof.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef. Serbanescu. eseuri. circuite si sisteme. 4.. studiu după manual. activitate specifică de pregătire pt.dr. eseuri. pag. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. alte activităţi proiecte. 6 şi 7. traduceri. Ing..E. metodelor şi modelelor predate. referate. 17 13. pregătire prezentări orale 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14.

Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. specifice 2.ing. . Caracterizarea in domeniul timp si in domeniul frecventa a semnalelor aleatoare. Material intern. Aiordachioaie Dorel Prof. Instrumental-aplicative : cunoasterea si aplicarea metodelor de determinare a momentelor statistice disciplinei si temporale asociate semnalelor aleatoare precum si a metodelor de calcul pentru estimarea parametrilor. Atitudinale : intelegerea importantei sistemelor numerice de prelucrare a semnalelor. nr.2004. Detectia semnalelor. a metodelor de discretizare si estimare in sistemele de transmisiune a informatiei. Curs litografiat.dr.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. prenume) Catedra de specialitate 3 DECIZIE. Estimarea parametrilor prin observarea continua si discreta. perturbatii. Filtrate optimala. Aplicatii: Recunoasterea vocii si a imaginilor Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. detectie si Competenţe recunoastere. Detectia semnalelor. Editura Academica.fie.dr.ugal.dr. Gabriel Sirbu Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.. Tel / Fax: 0236-470905. Metode de estimare parametrica si neparametrica Estimarea formei semnalelor Principiile sistemelor de recunoastere a semnalelor Tematică seminar / lucrări practice Procese aleatoare. Galati .ding.2004. Tematică lucrări practice Generatoare de secvenţe pseudoaleatoare. Cunoaştere. filtrare. Partea II.ing. Capitolele 8-10. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Aiordachioaie Dorel / As. Clasificatoare. înţelegere. 2. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. 12-15. de 5 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof. Op. 3. estimate. Raspunsul circuitelor la procese aleatoare. nume. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Semnale aletaoare continue si discrete. ESTIMARE SI RECUNOASTERE Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei: semnale aleatoare.2004. Filtre adaptate la semmal. Galati . Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . procese aleatoare. Exercitii pentru seminar. 461353 URL: http://www.

Ca modalititati de verificare: . pregătire examinare finală 20 3. studiu după manual.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Laurentiu FRANGU . activitate specifică de pregătire pt. Sarbu Gabriel Şef catedră.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.dr. Prof.drd.ing. realizare teme de casă. referate. alte activităţi 0 10 50 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . 7. 13. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. alte activităţi 20 lucrări practice 6. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri.nota de la colocviul de laborator peste 5. seminar / 12. metodelor şi modelelor predate. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. . Dorel Aiordachioaie Titular seminar: prof. documentare pe net 10 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. traduceri etc.ing.dr.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.ing. pregătire prezentări orale 10 2. consultaţii 10 4.dr. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. alte activităţi 20 proiecte. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.

Înainte ca acest semnal să poată fi reprezentat prin semnale digitale sincrone este nevoie să fie prelucrat (condiţionat) prin tehnici analogice astfel încât să poată fi aplicată o tehnică standard de conversie digitală şi de sincronizare. înţelegere. Cunoaştere. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei S 14 LP 14 capacitatea de a citi şi interpreta o schemă electronică. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegerea naturii erorilor care apar în schemele cu circuite integrate analogice şi a tehnicilor prin care aceste erori pot fi aduse în limite admisibile. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator. . măsurări asupra schemelor care utilizează circuite integrate analogice pentru prelucrarea semnalelor. Dan DULMAN Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. 2. 3. Domneasca. Radu BELEA asit. nr.ro FIŞA DISCIPLINEI12 Circuite Integrate Analogice (CIA) Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. l. cunoaşterea problemelor rezolvate de electronica analogică. Atitudinale calculatoarele numerice şi echipamentele de digitale de telecomunicaţii operează numai cu semnale digitale sincrone. măsurarea parametrilor circuitelor integrate analogice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. ing. str. Orice semnal măsurat sau recepţionat este un semnal analogic. ing. dr. Op. înţelegerea tehnicilor prin care electronica analogică este conectată cu electronica digitală. 12 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. credite 5 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. F) Ob nr.

1. . exemple de utilizare. Tehnică Bucureşti 1983. timişoara 2001. comparatoare cu histerezis. Ed. examen (V. amplificatorul diferenţial şi celula Gilbert. compenasrea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. L. Ed. comparatoare. parametrii. reacţia negativă. explicarea noţiunii de amplifica tor operaţional. bucla PLL. P. proprietăţile amplifica toarelor cu reacţie negativă . G. Editura Politehnica Timişoara 2004. M. Profeta. Meyer. erorile statice ale circuitelor analogice liniare. Bulucea. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. Minim nota 9 la: colocviu de laborator examen parţial (V. analiza circuitelor liniare complexe erori dinamice ale amplificatoarelor operaţionale. oscilatoare de relaxare. Ciugudean. probleme. amplificatorul cu modulare-demodulare . Jurca. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. - - Tematică seminar / lucrări practice se fac 6 lucrări de laborator alese din tematica: amplificatorul diferenţial. R. Tehnică Bucureşti 1975. M. Gray. Circuite integrate liniare. Notă: la examenul parţial se propun trei probleme din capitolele sau subcapitolele: metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. M. se fac probleme din capitolele analiza circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. oscilatoare de relaxare. clasificare. Circuite integrate analogice.Tematică generală - - Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs introducere. Universitatea ”DUNĂREA DE JOS” din Galaţi. Dispozitive şi circuite Electronice. nota). Analiză şi proiectare. Restul materiei nu se pretează la examinarea prin probleme şi se examinează teoretic printr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte. oscilatoare de relaxare. utilizarea multiplicatorului de un cadran. Circuite integrate analogice. Wais. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. nota). Facultatea de electronică şi telecomunicaţii. E. nota). circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. 2001 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 35%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: colocviu de laborator examen parţial (V. 3. 4. Partea a I I-a. R. H. metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. examen (V. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. Ciugudean. 2. nota). circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale circuite de impulsuri (utilizarea comparatoarelor). Circuite integrate liniare. C. compensarea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. Belea. 5.

02. alte activităţi 0 proiecte.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. alte activităţi 0 0 35 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 15. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. activitate specifică de pregătire pt.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Radu BELEA. l. realizare teme de casă. alte activităţi 0 lucrări practice 6. pregătire examinare finală 0 3. dr. referate. pregătire prezentări orale 25 2. ing. eseuri. pregătire teste periodice sau parţiale 14. studiu după manual. documentare suplimentară în bibliotecă 11. prof. Laurenţiu FRANGU . documentare pe net 0 5. 13. traduceri etc. ing. consultaţii 25 4. 7. seminar / 12. suport de curs 9. dr.

procese.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite complexe 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. explicarea şi interpretarea unor idei. . . nr. 3. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. logica. Cunoaştere.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. nume.Dezvoltarea creativităţii. . Belea Radu ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale .rezolvarea de probleme: metoda. principii. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD. proiecte. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. utilizarea unor specifice metode.eficacitatea personală: adaptare. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. dr. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . . Competenţe 2. . Ştiinţei. morale şi civice. .Însusirea unui limbaj (scris. ing. teorii.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. legi. . Iliev Mircea Ş.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Op. de valorificare independentă a informaţiei. . . reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. 2 Nr. lucru în echipă.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . ing. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titulari proiect II V 3 Conf.promovarea unui sistem de valori culturale. înţelegere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. analiza.participarea la propria dezvoltare profesională. verificarea funcţionarii corecte a proiectului.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. 1. vorbit. analiza c elor mai diferite scheme electronice. .l. disciplinei proiectarea schemelor electronice. Atitudinale: . 800146. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. Str. .Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. . mobilizare.etc@ugal. gestiune a situaţiei. dr.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.

– Analiza şi sinteza sistemelor numerice. testarea si reglarea circuitului. 2000. E.. Ştefan. Cluj-Napoca. 14. Culegere de probleme..P. Meyer .Agenda radioelectronistului. 3. 15.Dispozitive si circuite electronice. Bucureşti.Circuite integrate liniare.Circuite integrate liniare.a. 1978. 1999. ş. Bucureşti. . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Profeta H.Verificarea finală promovată cu nota 5..T. 1983. ş. Editura Tehnică. 9. 1975. Culegere de probleme. 1983. . Bucureşti. Croitoru V. Bodea M. . . . . Probleme.. 1985.Circuite integrate liniare. 8. Catalog. Tehnica.. 1982. Bucureşti. 6. ş. I. ICCE. 13. Ed. s. proiectarea si execuţia cablajului imprimat. 2.Circuite electronice. . .D.a. Manual de utilizare.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a . s.. ş. 1.D. Editura tehnică.Electronica. Ştefan.a.. . Manolescu A.P.a.a.Circuite integrate CMOS.P. Editura Albastră. Probleme. ş. Bucureşti. Drăgulănescu N.Circuite şi sisteme digitale. IV. Vol.. E. plantarea pieselor. Dascalu D. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. 1987. Vol.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din capitolele predate la cursurile anterioare: “Dispozitive electronice”. Gray P. 1989. 2000.a. 1980. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează.. III. E.E. s.Verificarea finală promovată cu nota 10. 1986. . simularea (analiza) circuitului electronic. .a. 11. „Circuite electronice fundamentale”.a. Bucureşti...Circuite electronice. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. 1981..T. Gh. Ed... Manolescu A. E. Manual de utilizare. folosind si cunostintele dobândite la disciplinele “Proiect circuite digitale” şi “Proiect circuite analogice”.. ş. II. ClujNapoca.T.Circuite integrate analogice.. Bucureşti. . . E. Bucureşti. Dascalu D. 2002. Galaţi.Circuite integrate liniare. Brezeanu Ghe.. Bulucea C.R. 12. „Circuite digitale”. Popa R. E. Vol. . proiectului...P. Gh. E.Circuite integrate liniare. Vais M. Bucureşti. 1982. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. Bucureşti. Proiectare . Bucureşti. Bucureşti .a. 1984. 5. E.D. Rusu A. 10. . . Ardelean I.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului. 7. Vol.D.Circuite integrate digitale. „Circuite integrate analogice”.Ş.. 4. Albastra.. 1987.

documentare pe net 8 6 5. eseuri. dr. studiu după manual. seminar / 12. Mircea Iliev Semnătura: Ş.dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. realizare teme de casă.ing. alte activităţi 20 0 proiecte. 13.01. consultaţii 10 2 4. suport de curs 9. dr.l. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 0 2 2.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ing. pregătire examinare finală 0 20 3. 7.2007 Titulari proiect: Conf. referate. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ing. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Prof. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt. Radu Belea Semnătura: Şef catedră. Frangu Laurenţiu .

gestiune a situaţiei. dr.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. analiza.participarea la propria dezvoltare profesională. înţelegere. Iliev Mircea nume. . . . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. de valorificare independentă a informaţiei. . analiza celor mai diferite scheme electronice. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.eficacitatea personală: adaptare. . prenume) Catedra de specialitate Conf. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. nr. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale . lucru în echipă. . Cunoaştere. 3. Op. . 1.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . 800146. principii.Dezvoltarea creativităţii.Însusirea unui limbaj (scris. morale şi civice. proiecte. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborat or. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. logica. dr. ing.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cer ute de domeniul electronicii.promovarea unui sistem de valori culturale.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.etc@ugal.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. procese. teorii. disciplinei proiectarea schemelor electronice. F) Măsurări electrice şi electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . .ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . .Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. utilizarea unor specifice metode. Competenţe 2. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. Conf. explicarea şi interpretarea unor idei. . folosirea aparaturii de măsura si control specifice. vorbit. de credite 56 Total ore studiu individual 72 Titular curs Titular lucrări practice II E 4 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Ştiinţei. Str.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. ing.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. 2 Nr. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.rezolvarea de probleme: metoda. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. Atitudinale: . mobilizare. .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. legi.

1998. Măsurarea puterilor in circuitele de curent alternativ monofazat. Osciloscopul cu un spot si un canal E0102. Multimetre digitale. Nicolau E. Facla. Ed. Oliver B.Electronic measurements and instrumentation.1. 5.M. 6. de funcţii.. Metode de măsurare a analogic (3 ore).a. Aparate de măsura si control specifice ore). Probleme generale ale măsurărilor (3 1. V.Tehnici moderne de măsurare. Editura didactică şi pedagogică.Prelucrări de date. Măsurarea mărimilor neelectrice..M. electrice (6 ore). 1983. 1984. Buc.T. 1985. 2. . Aparate de măsura numerice (3 ore). 6. Măsurarea analogica a mărimilor digitale. I. ore).a. 8. 4. Măsurarea numerică a mărimilor 3. atenuare. Sisteme electronice de măsurare cu Măsurarea si marcarea tranzistoarelor.. Mihuţ. Măsurarea aparatură programabilă (3 ore). 2. osciloscopul. s. Generatoare de semnal sinusoidal. 3. Satya. Mihai Antoniu. Măsurări cu osciloscopul (3 ore). Galaţi. – Măsurări electronice.Generatoare de impulsuri si de tensiune liniar variabila.Manualul inginerului electronist . Vol. Editura Universităţii “Dunărea de Jos”.Măsurări electronice. de comutaţie. 11. Valentin Sgârciu . . McGraw Hill. defazajului.. Universitatea Politehnică Bucureşti. . Osciloscoape cu doua canale. Măsurarea componentelor electronice 4. 7. 4. Edmond Nicolau. de înalta frecventa. 9. Măsurarea si marcarea diodelor 10. M.Măsurări electrice şi electronice. 1995. Compensarea in frecventa a sondelor cu 7. E. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . dinamici. Generatoare de semnal (3 ore).. electrice (6 ore). 1971. Măsurări cu 5. 2. Vizualizarea caracteristicilor statice ale componentelor discrete de circuit. 1984. Editura didactică şi pedagogică.a. tensiunilor si a curenţilor cu instrumente analo gice si 3. Turic. tranzistoarelor: măsurarea parametrilor hibrizi. s. L. Aparate de măsură electrice de tip Norme de protecţia muncii. laboratorului de măsurări electrice şi electronice. de impulsuri. Bodea. Metode de măsurare a frecventei si a 6. Măsurarea temperaturii: traductoare de temperatura. Mitrofan Gh. Ed. Măsurarea şi marcarea componentelor discrete de de circuit (3 ore). . Nelişor Todică – Măsurări electronice. Osciloscoape (6 ore). 5.Aparate electronice pentru măsurare şi control. 8.I.. Pop E. Tiponuţ . E. New York. 9. s. Mariana Beliş . Cage J.T Buc.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. 2. 7. 1. Bucureşti. Iaşi. liniarizarea caracteristicilor acestor traductoare. circuit. Măsurarea mărimilor neelectrice (3 semiconductoare: măsurarea parametrilor statici. 1980. 1999. Bucureşti. 3.

. .Examenul final promovat cu nota 10. traduceri etc. suport de curs 9.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. referate.Examenul final promovat cu nota 5. eseuri. . . documentare pe net 6 2 5.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.2006 Titular curs: Conf. . seminar / 12. ing. dr. pregătire examinare finală 4 28 3. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 72 Data întocmirii: 15. Prof. pregătire prezentări orale 14 0 2. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10 ) : .Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). pregătire teste periodice sau parţiale 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. consultaţii 10 2 4.ing.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). studiul bibliografiei minimale indicate 10. studiu după manual. realizare teme de casă. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 7. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. 13. alte activităţi 2 0 proiecte. . Frangu Laurenţiu . Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6.09. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. activitate specifică de pregătire pt. dr.dr.

Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Câmpul electromagnetic Generatoare de microunde cu diode tunel Sisteme cu microunde Amplificatoare de microunde cu diode tunel Aplicaţii ale microundelor Determinarea parametrilor liniei coaxiale fără pierderi Determinarea parametrilor liniei coaxiale cu pierderi Filtrul duplexor şi filtrul diplexor Generatoare de microunde cu undă progresivă Tematică generală Circulatorul şi atenuatorul Bibliografie Gabriel Sirbu. 461353 URL: http://www.drd. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de microunde: teoria propagării undelor electromagnetice la frecvenţe foarte înalte.ugal. Note de curs. absorbţia microundelor.l. prenume) Catedra de specialitate TEHNICA MICROUNDELOR Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. Op. specifice disciplinei 2. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 1. înţelegere. Comunicatii mobile si prin satelit.5 1 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1..ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Regimul disciplinei (Ob.ing. Atitudinale : intelegerea specificitatii propagării microundelor cu privire la impedanţele ce intervin de a lungul liniilor de propagare. Sirbu Gabriel S. aplicaţii ale microundelor. proiectarea impedanţelor de sarcină pentru ghidurile de undă.fie. nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Instrumental-aplicative : analiza propagării undelor prin ghidurile de undă. Cunoaştere. nume. 3. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 - . 2.. Tel / Fax: 0236-470905.ing.drd. referate.l. ghidarea microundelor. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. eseuri. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S.

alte activităţi 20 0 proiecte. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.drd.ing. documentare pe net 10 0 5. Gabriel Sirbu Şef catedră. Laurentiu FRANGU .dr. eseuri. pregătire teste periodice sau parţiale 14. suport de curs 9.ing. drd. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. traduceri etc.l. pregătire prezentări orale 10 10 2. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.. pregătire examinare finală 20 50 3.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. metodelor şi modelelor predate. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 10 5 4. Prof. 7. seminar / 12. .nota de la colocviul de laborator peste 5. realizare teme de casă.l. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. 13. studiu după manual. Ca modalititati de verificare: . Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.ing. meto delor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s.traduceri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiul bibliografiei minimale indicate 10.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.

proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de achiziţie. programarea şi testarea acestora . bazate pe un sistem de valori culturale. dr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor de achiziţie a datelor. Str. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .dezvoltarea abilităţilor competitive. ing. dr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.înţelegerea funcţionării sistemelor de achiziţie. 2 Nr. ing. prenume) Catedra de specialitate III Sisteme de achiziţie a datelor 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor de achiziţie .conştientizarea importanţei sistemelor de achiziţie a datelor şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . Cunoaştere. Ştiinţei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. . precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. Atitudinale . morale şi civice 13 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul de achiziţie şi de depanare a diverselor circuite 3.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . precum şi interconectarea. . înţelegere. Nicolau Viorel Conf.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de achiziţie şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . Instrumental-aplicative . Nicolau Viorel Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii E 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 28 LP P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nr.ro FIŞA DISCIPLINEI13 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. explicare şi interpretare . De credite 28 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. 800146.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de achiziţie a datelor. Op. nume.

– Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor.Module de comunicaţie. 2006 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Sisteme multicanal pentru procese lente.participarea activă la discuţiile de la curs .Subsistemul de intrare. 1998 3. Texas Instruments. subsisteme componente .participarea la activităţile de laborator (85%) . Ghe. Soluţii de conectare în reţea a sistemelor de achiziţii de date. Conversia semnalelor . Puşcaşu.. ICP DAS Co. Postolache. 1998 4. Editura Academica. M.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . Iaşi.rezultat foarte bine la colocviul la laborator .. traduceri. Aplicaţii. Sisteme de achiziţie pentru procese rapide . Metode de programare . Structura unităţilor de numărare/ temporizare. Pănescu.. Editura Academica. referate.rezultat satisfăcător la examenul scris . Puşcaşu.. Module de intrări numerice şi analogice. Metode de programare . B..Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Noţiuni introductive privind sistemele de achiziţie a datelor . ISBN 973-8316-48-0. D.Elemente de structura şi arhitectura sistemelor de achiziţie a datelor..Subsistemul de ieşire. Nicolau.Software pentru dezvoltarea de aplicaţii.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Module de ieşiri numerice şi analogice. Galaţi. eseuri. Codreş. C.Variabila timp în sistemele de achiziţie a datelor. V. V. Reţele uzinale .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . 2004 2. TMS320C30 Products Overview. Procesoare de semnal TMS 320C3X. ISBN 973-97816-3-2. pentru transmisia datelor.participarea la toate activităţile de laborator .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . Interfeţe grafice utilizator pentru achiziţia şi monitorizarea datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 1. Huţanu. Wincon ISaGRAF PAC. Programarea temporizatoarelor .Tipuri de semnale. Eşantionarea şi cuantizarea semnalelor.

studiu după manual.2007 Titular curs: Conf. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. 13.01. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare pe net 6 5. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 6 4.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire examinare finală 4 3. referate. realizare teme de casă. Frangu Laurenţiu . dr. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 20 1 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 27. seminar / 12. eseuri. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. pregătire prezentări orale 1 2. dr. alte activităţi lucrări practice 6. suport de curs 9. traduceri etc. ing. ing. alte activităţi 8 proiecte.

Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. nr. . înţelegere. de credite Total ore din planul de învăţământ 28 Totalul ore studiu individual 56 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Op. eficacitatea personală: adaptare. Atitudinale .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . Mazarel Marius Catedra de specialitate Electronica si Telecomunicatii V 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 800146. practice/proiect nume.Ing.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază privind sistemele automate .participarea la propria dezvoltare profesională 14 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. lucru în echipă.determinarea indicatorilor de performanta ai unui sistem automat 3. Instrumental-aplicative . rezolvarea de probleme: metoda. 2 Nr. F) Ob Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. analiza. prenume) As. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI14 Denumirea disciplinei Laborator achizitii de date si sisteme automate Anul de studiu 3 Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere. . gestiune a situaţiei . Str. logica.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. mobilizare.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. explicare şi interpretare .cunoştinţe de proiectare si implementare a sistemelor de achizitii de date (embedded) Competenţe specifice disciplinei 2.deprinderea abilitatilor de programare a placilor de achizitie . Ştiinţei.

suport de curs 9. timp de raspuns) 8. Indicatori de performanta (suprareglaj. eseuri. Sistemul de ordin 2 10. esantionarea semnalelor. Sistemul de ordin 1 9. pregătire prezentări orale 0 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Placa de achizitie PCL711 (intrari si iesiri analogice si digitale) 3. implicarea in discutii si realizarea lucrarilor practice pe intreg semestrul Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Realizarea corecta a tuturor temelor . 50 traduceri. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor analogice cu microconvertorul ADUC842) 5.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie si a . Conversia neparametric-parametric (caracteristica de frecventa -> functie de transfer) 11. pregătire examinare finală 0 3. PID) 12. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor digitale de la accelerometrul ADXL202 cu dsPic30F) 6. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. PD. Studiul regulatoarelor bi si tripozitionale Bibliografie obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Filtre si regulatoare cu amplificatoare operationale (PI. convertoare AD integrate 2. Filtre si regulatoare numerice (embedded) 13. Conversia analog numerica.Demostrarea de abilitati.Tematică curs Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. analiza semnalului) 4. consultaţii 28 0 0 0 .Realizarea corecta a 50% din teme . referate. Achizitia si analiza semnalelor audio 7.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie sistemelor automate prezentate in timpul si a sistemelor automate prezentate in timpul semestrului semestrului . Achizitia semnalelor cu PCL711 (traductor de forta cu marci tensometrice.

4. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 56 Data întocmirii: Titular curs: Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: Şef catedră . documentare suplimentară în bibliotecă 5. eseuri. 7. alte activităţi 13. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14 14 11. referate. alte activităţi 0 0 0 14. realizare teme de casă. seminar / lucrări practice 6. traduceri etc. documentare pe net 12. proiecte. activitate specifică de pregătire pt.

analiza frecvenţială a filtrelor numerice 15 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.l. 800146. înţelegere. explicare şi interpretare LP 1 P 0 Competenţe specifice disciplinei . nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Ştiinţei. practice/proiect nume.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor / modelelor asociate semnalelor / sistemelor în timp discret . Iulian Munteanu s.înţelegerea algoritmilor rapizi de calcul a transformatei Fourier . Str. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI15 Prelucrarea numerică a semnalelor Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 2 0 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.înţelegerea caracteristicilor / aspectelor frecvenţiale ale filtrelor numerice .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. Cunoaştere. 2 Nr.cunoaşterea principiilor de proiectare / realizare / analiză a diverselor tipuri de filtr e numerice .cunoaşterea şi înţelegerea diverselor operaţii realizate pe secvenţe de semnale numerice .înţelegerea sistemelor de procesare multitasking şi gestionarea taskurilor 2.implementarea algoritmilor offline de procesare a semnalelor numerice . de credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 86 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. ing. ing.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor de procesare numerică în timp real a semnalelor .utilizarea funcţiilor fereastră .cunoaşterea aspectelor practice de implementare a filtrelor numerice în timp real (pe sisteme numerice de calcul) . Op. Instrumental-aplicative . .l.implementarea (folosind medii software dedicate) algoritmilor de procesare a semnalelor în timp discret 1D . prenume) s.

Ed.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . ş. aliasing. transformata Fourier discretă şi proprietăţi fundamentale ale acestora. 4. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 3. 2. S. funcţii fereastră. 8. Tehnici de programare în timp real. sistemul de întreruperi al unui microcalculator. software de timp real. Transformarea Fourier rapidă şi funcţii fereastră (aplicaţii Matlab). Smith. elemente de statistica. echivalenţa dintre filtrele digitale IIR şi FIR..a. Reprezentarea semnalelor numerice. traduceri. 6. influenţa funcţiei fereastră asupra liniilor spectrale. Aplicaţii ale procesării numerice ale semnalelor. 3. referate. Filtrul Kalman (Aplicaţie Matlab). Tipuri evoluate de filtre numerice. Semnale cu timp discret. Facla. 5. Tehnici de utilizare a întreruperilor în prelucrarea (în timp real a) semnalelor. E. 4. Algorimi pentru calculul FFT. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.. Filtre FIR. 2003. abordări temporale şi frecvenţiale. The Art of Assembly Language. Hyde R. tehnici multirată. modelare. 1. (aplicaţii Matlab). Ed. Pop.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate . I. Operaţii de bază asupra secvenţelor de semnale. CAN şi CNA. Metode în prelucrarea numerică a semnalelor. 2. etc) Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. 1..3. 7. Tehnici de proiectare a filtrelor numerice. The scientist and engineer's guide to digital signal processing. 1997. Operaţii fundamentale cu semnale numerice. Proiectarea filtrelor numerice. ADC / DAC. Vol. 1986. (aplicaţii Matlab). software pentru procesarea numerică a semnalelor.W. Tipuri şi structuri de filtre numerice. convoluţia. California Technical Publishing. 5. La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. vol. Atitudinale . comparaţii între caracteristici şi performanţe filtrelor digitale. Naforniţă. analiza funcţiilor de transfer discrete. conducerea automată a proceselor.implicarea în promovarea utilizării prelucrărilor numerice în diverse aplicaţii inginereşti (prelucrarea / compresia / criptarea datelor. 7. Aliasing. Sisteme liniare în timp discret. 2. No Starch Press. Filtre IIR. 6. Facla. 2. 1989.. 3. eseuri.

notarea examinării finale cu nota 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. referate. studiu după manual. alte activităţi 0 0 15 2 10 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =86 Data întocmirii: 06.notarea activităţii de laborator cu nota 10 .l.prezenţa integrală la orele de laborator . 13. 7. traduceri etc. documentare pe net 0 5.notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 .rezolvarea 2/3 din temele de casă .l. ing. pregătire examinare finală 20 3. seminar / 12. documentare suplimentară în bibliotecă 11.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .notarea examinării finale cu minim nota 5 Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . ing. suport de curs 9. eseuri. realizare teme de casă. consultaţii 9 4. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 10 proiecte.rezolvarea tuturor temelor de casă . pregătire teste periodice sau parţiale 14.2007 Titular curs: ş.02. dr. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. activitate specifică de pregătire pt. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: ş. pregătire prezentări orale 20 2. ing Laurenţiu Frangu . alte activităţi 0 lucrări practice 6.

ing. . . utilizarea unor specifice metode. . Competenţe 2. . de valorificare independentă a informaţiei. analiza celor mai diferite scheme electronice.participarea la propria dezvoltare profesională. 3.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. legi.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.eficacitatea personală: adaptare.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. 1. Conf. ing. Op.rezolvarea de probleme: metoda. proiecte.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. . reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. vorbit. Str. nr. . 800146. dr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . F) Televiziune 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. lucru în echipă. logica. Cunoaştere. Iliev Mircea nume. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.Dezvoltarea creativităţii.promovarea unui sistem de valori culturale. explicarea şi interpretarea unor idei. mobilizare. . . Atitudinale: .Însusirea unui limbaj (scris. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 - LP 14 P - Competenţe generale . . .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. Ştiinţei. dr.platforme de laborator.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândiri i economice. . analiza.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. de credite 42 Total ore studiu individual 54 Titular curs Titular lucrări practice I V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. înţelegere. 2 Nr.etc@ugal. teorii. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. prenume) Catedra de specialitate Conf. . gestiune a situaţiei. morale şi civice. principii. procese. . disciplinei proiectarea schemelor electronice. .

P. . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .a.Tehnica televiziunii in culori. Raymond G.. Did. Bucureşti. Toma C. TV (2 ore). Ganescu M. 1993. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului 2. . Bucureşti.a. 1971.Teletext. TV cu microprocesoare. 6. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. Semnalul de TV (4 ore). (2 ore). 1. 5. Ed. Bucureşti. 4. 1. Sisteme de televiziune in culori (TVC compacte de luat vederi. si Ped. Basoiu M. Basoiu M. Tehnica. Transmisia si recepţia semnalelor de 2. . Iosif I. Bucureşti.. Bucureşti.. Circuite de deflexie (4 ore).Iniţiere in televiziune in culori. 8. Gazdoiu C. s. Tehnica. Receptorul TV alb-negru. 10. 1983. Antonescu G. I. Bucureşti. si Ped. Depanare. s. Bucureşti. Ed. (6 ore).. 1990. 1994. Ed. Tuburi videocaptoare. 9. 5. Tehnica. Did.a. Teora. . 1979. Teora. Mitrofan G.Televizoare cu circuite integrate. 1985. Explorarea întreţesuta a imaginii. Metode de prelucrare a semnalelor de TV (2 ore). 1981. Constantin I. 8. Tehnica. 10.radio si TV. Did. Introducere (2 ore). 1986.. Ed. laboratorului de TV. Ed. Recepţia TV de pe satelit. . Ed. .. 11. Sisteme de televiziune in alb-negru (2 de TV. 3. Creanga I. Ed. Vidiconul. Bucureşti. Sistemul teletext.Recepţia TV la mare distanta. Camere 6. Bucureşti. 7..Televiziune. 2. 4. 16. televiziune alb-negru. Bucureşti. Ed. Bucureşti.Aplicaţii si probleme de radio si televiziune.. . Ed. 9. . si Ped. . 1982. 1989. Ed. Mitrofan G. Receptorul TV color.Introducere in televiziune.Aparate. Timişoara. Basoiu M. Tehnica.Receptoare moderne TV color . s. s. 6. 1992. .Receptoare de televiziune in culori. Ed. 7. Basoiu M. . s. Bucureşti 1985. ..a. Dragu I. Statnic E. . 14. s. Dispozitive de reproducere a imaginii 3.a. 15. s..Funcţionarea si depanarea televizorului in culori.a. . 1993. Tehnica.. Dispozitive de captare a imaginii TV 7. Costescu C. 4.a. Tehnica. 3.Televiziunea de înalta definiţie. Constantinescu C.Îndrumar pentru electronişti . Tudorascu D. Ed. . Aparate de măsura si control specifice ore).Goldstar CKT 2190. Ed. 13.Dispozitive videocaptoare si videoreproducatoare. Echipamente pentru recepţia programelor TV de pe sateliţi (1 oră).Televiziune. Noţiuni de televiziune digitala (3 ore). Tehnica. Ed. 1983.. 5. Ed. 1996. Teora. Bucureşti. Tehnica. . Bucureşti. Bucureşti. Silisteanu M. 12.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. Serbu C.

. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. pregătire prezentări orale 4 0 2. referate. seminar / 12. 7. . .01. pregătire teste periodice sau parţiale 14.2007 Titular curs: Conf. realizare teme de casă. dr. suport de curs 9. .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. documentare pe net 4 2 5.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. ing.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). documentare suplimentară în bibliotecă 11. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. pregătire examinare finală 10 20 3. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. alte activităţi 2 0 proiecte.Verificarea finală promovată cu nota 5.Verificarea finală promovată cu nota 10. studiul bibliografiei minimale indicate 10.dr. dr. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 30. 13. .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. traduceri etc. Prof. consultaţii 6 2 4.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). studiu după manual.ing. activitate specifică de pregătire pt. ing. Frangu Laurenţiu . Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. . Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf.

recunoaşterea componentelor după aspect. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. prenume) Prof. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.cunoaşterea componentelor electronice pasive. .utilizarea aparatelor de laborator pentru evidenţierea regimurilor dinamice ale circuitelor. Str. Instrumental-aplicative . dar şi prin teme de casă. . 800146. .înţelegerea diferenţelor între variantele tehnologice . prin aplicaţii de laborator. Ştiinţei. Frangu Laurenţiu – curs Asociat. . Voichiţa Iliev – lucr. utilizarea modelelor matematice .Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.cunoaşterea circuitelor pasive şi înţelegerea proprietăţilor acestora Competenţ e specifice disciplinei 2. nr. Cunoaştere.abilitatea de citi şi măsura valorile parametrilor.dr.Formarea. explicare şi interpretare . înţelegere. Atitudinale . ing. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Op. 2 Nr.ing.citirea datelor de catalog. practice/proiect nume. 3. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI16 Denumirea disciplinei Componente şi Anul de studiu I Semestrul Regimul disciplinei (Ob. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. F) circuite pasive 2 Tipul de evaluare finală (E) E Ob Nr.

model matematic..Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 16.Filtre (2 ore) .Limitări în funcţionare. Vasilache C. 20.Limitări în funcţionare. 1.Rezistoare (2 ore) . toleranţe.Filtre.Variaţiile parametrilor. . . Munteanu T.Transformatoare. . 19. Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". Rezistoare (6 ore): . Culea M.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. eseuri. reţele de atenuare. .Transformatoare (2 ore) 17. parametri.. comportarea în regim tranzitoriu. referate.Dispersia parametrilor.Mărimile caracteristice. www. .Divizoare. . .. Comportarea în regim permanent sinusoidal. .. Condensatoare (8 ore): .: Componente electronice pasive.Limitări în funcţionare. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .Tipuri constructive. Litografiat 1999 2.. .Condensatoare (2 ore) nominale. proprietăţi.Verificare (2 ore) parametri. Componente şi circuite pasive. utilizarea componentelor şi circuitelor pasive. Circuite pasive (8 ore): . traduceri.Tipuri de componente şi circuite pasive. Munteanu T. Caracteristici de frecvenţă.Tipuri constructive.Rezistoare neliniare.Bobine (2 ore) . parametri.Mărimile caracteristice. funcţiile circuitelor electronice. 18. Introducere (2 ore): . Bobine (4 ore): . 2001 3. . .Cunoaşterea aparatelor de laborator.etc. Dumitrescu M. Frangu L. . proprietăţi.Circuite reactive.Introducere.ugal. model matematic. note de curs. . proprietăţi. Tematica lucrărilor practice . model matematic. serii de valori .ro/lfrangu/pasive Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Mărimile caracteristice.Tipuri constructive. . .Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. măsurări uzuale (2 ore) . Componente electronice pasive: Lucrări practice de laborator. .

precum şi a modalităţilor de analiză specifice. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare.ing. activitate specifică de pregătire pt. 5 13.02. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. alte activităţi proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 14. cunoaşterea metodelor de măsurare.2007 Titular curs: Prof. metodelor şi modelelor predate. consultaţii 2 4. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. alte activităţi lucrări practice 6. referate. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. Voichiţa Iliev Semnătura: Şef catedră . suport de curs 10 9. eseuri. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Asociat ing.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. documentare pe net 5. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. seminar / 5 12. traduceri etc. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiu după manual. 7.dr. realizare teme de casă. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 2. pregătire examinare finală 10 3. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.

mobilizare. .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Atitudinale . proiectarea şi evaluarea propriilor scheme electrice şi cab laje imprimate. gestiune a situaţiei . str.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific .participarea la propria dezvoltare profesională 17 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Domneasca.editarea. Competenţe specifice disciplinei 2. rezolvarea de probleme: metoda. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 65 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . explicare şi interpretare . 111 Nr. MARIAN VIOREL CRACIUN drd. nr.înţelegerea funcţionării circuitelor uzuale şi interpretarea rezultatelor obţinute prin simulare. analiza. Cunoaştere. prenume) Catedra de specialitate ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 3.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.cunoştinţe de proiectare şi realizare a cablajelor imprimate.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor bază privind editarea scemelor electronice.ro FIŞA DISCIPLINEI17 PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. Op. lucru în echipă. utilizând programul de proiectare şi simulare ORCAD. L. logica. Instrumental-aplicative . înţelegere. a creării corecte a profilurilor de simulare în timp şi în frecvenţă şi realizarea cablajelor. CRISTINEL AUREL CRACIUN nume. eficacitatea personală: adaptare. Ş. F) Op Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. . .

1998. Andrei Câmpeanu. studiu după manual. Tematică seminar / lucrări practice . Ed. 4. . -Realizarea de cablaje imprimate. Bucureşti. Dănuţ Burdia.cunoaşterea şi utilizarea uneltelor grafice de realizare şi corectare a cablajelor Ponderea exprimată în % {total = 100%} 0% 0% 0% 0% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. .a.Recapitulare. 1994. – Orcad. -Studiul unor circuite uzuale.realizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă . Ed.cunoaşterea şi înţelegerea modului editare a schemelor electronice . studii de caz … 0%  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 100%  Nota acordată la examinarea finală 0%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . – Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice. 2. ş. utilizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă şi interpretarea rezultatelor obţinute . Bibliografie obligatorie selectivă 1.Scurtă introducere în Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice. eseuri. pregătire examinare finală 0 3. P. Reguli şi tehnologii de realizare. ***. documentare suplimentară în bibliotecă 11. .Introducere în ORCAD. traduceri.Analiza în domeniul timp.realizarea cablajelor imprimate . . seminar / 12. . Teora. Medii de prioectare existente. Ed. ş.a. suport de curs 9. înţelegerea. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Editarea schemelor electrice şi verificarea corectidudinii din punct de vedere electric a acestora.cunoaşterea de editare a circuitelor electronice . consultaţii 10 4. alte activităţi 10 lucrări practice 0 10 7 7 0 . .cunoaşterea. pregătire prezentări orale 7 2. referate. . documentare pe net 7 5.Simularea circuitelor analogice în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 3. – User’s Guide – Orcad PSpice. – Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice . Constantin.Realizarea cablajelor imprimate. . ş.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Analiza în domeniul frecvenţă. Teora 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Simularea circuitelor digitale în domeniul timp. activitate specifică de pregătire pt.a. Matrix Rom 1999.

Cristinel Aurel CRĂCIUN Semnătura: Director departament / Şef catedră .6.01. realizare teme de casă. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 65 Data întocmirii: 31. Marian Viorel CRĂCIUN Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: drd. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 7 13. eseuri. alte activităţi 0 14. traduceri etc.2007 Titular curs: Ş.L. proiecte. 7.

telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI18 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere. F) II Semestrul 7 Fiabilitate şi calitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea / alegerea unor echipamente electronice cu performanţe de fiabilitate ridicate. 18 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 84 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 14 LP - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Mărăşescu Nicolae Conf. Mărăşescu Nicolae nume. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. Instrumental-aplicative . corp Y Nr. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. utilizarea metodelor de analiză a fiabilităţii echipamentelor. . .dr.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al fiabilităţii şi calităţii. Competenţe specifice disciplinei 2.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare şi utilizare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării fiabilităţii şi calităţii.ing. al elaborării unor strategii de mentenanţă optimale. Atitudinale . Conf. . Op.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul fiabilităţii şi calităţii. înţelegere.ing.Proiectarea strategiilor de mentenanţă pentru echipamentele electrice şi electronice. 3.dr. din punct de vedere al constructorilor şi al utilizatorilor echipamentelor electronice. explicare şi interpretare . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea teoriei fiabilităţii. înţelegerea principiilor şi metodelor utilizate în diagnoză.

Circuite de control utilizate în echipamentele autotestabile. Bloc de supraveghere şi comutare 8. Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi. 4. 6.M. Academiei.. Structură redundantă pentru magistrale 7. Metode de asigurare a unei testabilităţ facile. Mentenabilitatea echipamentelor electronice. reînnoire. 3. 5.elaborare conform cerinţelor a „Temei de casă” şi examinare finală susţinerea publică a acesteia . generare a secvenţelor de test. Fiabilitate.V. Strategii de reînnoire.. eseuri. Universitatea Tehnică “Gh. 10. Medode de analiză a fiabilităţii 4.Militară. 1983.. Bucureşti. 14. 6. Metode deterministe şi probabilistice de electronice. Structuri redundante hibride. Fiabilitate şi diagnoză. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Fiabilitatea structurală. Principiile estimării bayesiene şi aplicaţiile lor echipamentelor descrise prin modele în fiabilitate. referate. Mihoc. Mărăşescu. Determinarea fiabilităţii 2. 1994. 8. Bacivarof. 1. Sisteme evolutive de reînnoire bazate pe tehnici de diagnoză şi predicţie. 2004 5.M. Prelucrarea experimentală a datelor Indicatori de fiabilitate. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Echipamente autotestabile. Metode de analiză a fiabilităţii echipamentelor de date.. Modelul automată a rezervei. măsurate.V. Niculescu. Cătuneanu. Modele de fiabilitate: modele logice. Structuri 5. Procese de autotestabile. Structură 6.rezultat de ”satisfăcător” la tema de casă + . traduceri. 9. A. 13. Procedee de derulare a unui test.. 7. Bazele teoretice ale fiabilităţii. sistemelor electrice complexe utilizând 3. Cătuneanu. globale şi modele structurale. Bucureşti. Reînnoirea echipamentelor. Mihalache. 2.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală . Încercări de fiabilitate.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1.. Metoda căii sensibile. Mentenabilitatea echipamentelor 9. Modelarea uzurii echipamentelor. Bucureşti. Procese stohastice de reînnoire. Legi de repartiţie asociate mecanismelor de metoda lanţurilor Markov. Modelul funcţional şi redundantă logică cuadruplă. Structura redundantă TMR. Ed. defectare.Academiei. 7. Fiabilitatea în contextul teoriei sistemelor. Modelul proceselor Markov.. 12. Asachi” Iaşi. N. Ganciu. Gh. modelul logic. S. Structuri electronice de înaltă fiabilitate. Ed. bazate pe modele logice.participarea la seminarii -participare activă la seminarii . T. 1989. A. 11. Ed. arborelui de defectare. 1983.

activitate specifică de pregătire pt. studiu după manual. consultaţii 4.2007 Titular curs: Conf. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16 8. seminar / 4 12. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Director departament / Şef catedră 3 20 1 0 0 0 0 . documentare pe net 5. pregătire examinare finală 3. realizare teme de casă. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) =84 Data întocmirii:26. traduceri etc.ing. 7. referate.dr. pregătire prezentări orale 2. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. alte activităţi lucrări practice 6. suport de curs 22 9.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10.ing.dr.01. alte activităţi proiecte. 10 13.

nume. .ro FIŞA DISCIPLINEI19 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. ing. Ştiinţei. . la toate nivelurile modelului OSI Competenţe specifice disciplinei 2. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. dr.înţelegerea funcţionării reţelelor de calculatoare şi a unităţilor de interconectare . bazate pe un sistem de valori culturale.dezvoltarea abilităţilor competitive. nr. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. prin multitudinea de servicii oferite .explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unei reţele de calculatoare. 800146. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. înţelegere. morale şi civice 19 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Str. Nicolau Viorel Conf.analiza comparativă a diferitelor tipuri de reţele de calculatoare . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. dr. Cunoaştere. prenume) Catedra de specialitate III Reţele de calculatoare Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.conştientizarea importanţei reţelelor de calculatoare. explicare şi interpretare . Instrumental-aplicative .abilităţi privind funcţionarea reţelelor de calculatoare şi a subsistemelor componente.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a reţelelor de calculatoare . 2 Nr. precum şi interconectarea şi testarea acestora .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice reţelelor de calculatoare.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor unei reţele . ing. Op. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Atitudinale . precum şi ale transferurilor de informaţii dintre ele .abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor subsisteme dintr -o reţea 3. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .proiectarea diverselor structuri de reţele de calculatoare.

Studiu de caz: realizarea unei subreţele locale utilizând cabluri UTP.Studiul mecanismului de încapsulare utilizat de stiva TCP/IP . Data and Computer Communications.Realizarea unei aplicaţii server utilizând Socket-uri Bibliografie obligatorie selectivă 1. standarde.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . P. ATM switch.Tipuri de medii de transmisie a datelor în reţelele de calculatoare.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub.participarea la toate activităţile de laborator .Nivelurile OSI suport pentru aplicaţii: nivelul sesiune.Studiu de caz: împărţirea unei reţele în subreţele şi utilizarea măştii de (sub)reţea . Grant.Noţiuni introductive în reţele de calculatoar . eseuri.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Stiva de protocoale TCP/IP: arhitectura TCP/IP. hub-uri şi switch-uri . nivelul aplicaţie în modelul TCP/IP. hibride .Modele de referinţă OSI: definire.participarea activă la discuţiile de la curs . protocolul Internet (IP) . gateway router .G.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . W.. ierarhice. A. Munteanu. L. măsurarea şi testarea mediilor de comunicaţie . subnivelurile MAC şi LLC. servicii de poşta electronică – SMTP.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. 2004. IMAP Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Scripcariu. Glover. Digital Communications. problema dirijării. switch. tehnologia Ethernet . bridge. Editura Tehnopress. topologii complexe – mesh. tipuri de medii de transmisie. servicii World Wide Web – HTTP. nivelul transport în Internet .participarea la activităţile de laborator (85%) . V.rezultat foarte bine la examenul scris . POP3. 2. traduceri. stea. 2003 4. Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare. Scripcariu. servicii şi protocoale LLC. structură.D. Editura Polirom. Reţele de calculatoare. nivelul prezentare.Nivelul fizic: placa de reţea.Studiul mecanismului de adresare IP v4 . Prentice Hall.rezultat foarte bine la colocviul la laborator .. Prentice Hall. adresare. 3. servicii pentru transferul de fişiere .rezultat satisfăcător la examenul scris . I. switch .Configurarea şi partajarea resurselor în reţelele peer to peer (2 ore) . Stallings. detecţia şi semnalarea erorilor. nivelul aplicaţie .Nivelul reţea: particularităţi ale nivelului reţea. inel. servicii pentru numele de domenii – DNS. referate.TCP şi UDP . niveluri.FTP. TFTP. codarea şi modularea semnalelor . generarea cadrelor .Configurarea calculatoarelor în reţele client-server . 2003.. medii de transmisie a datelor.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Topologii de reţele: topologii de bază – magistrală. I.Placa de reţea: structură instalare şi configurare . tipuri de algoritmi de dirijare. controlul congestiei.Nivelul legătură de date: structură şi funcţii. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . 2003 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Nivelul transport: servicii oferite de nivelul transport. Şerban. daisy chain..

alte activităţi 10 lucrări practice 6. dr. alte activităţi 10 proiecte. dr. 7. studiu după manual.01. dr. seminar / 12. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. referate. consultaţii 10 4.2007 Titular curs: Conf. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. realizare teme de casă. traduceri etc. ing. Frangu Laurenţiu . 13. ing. eseuri. documentare pe net 10 5. pregătire examinare finală 8 3. suport de curs 9. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire prezentări orale 1 2. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. activitate specifică de pregătire pt. ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11.

cunoaşterea principiilor de realizare a diverselor tipuri de modulatoare şi demodulatoare (modulaţie liniară. Instrumental-aplicative specifice . raport semnal-zgomot.cunoaşterea performanţelor şi indicatorilor de calitate asociate diferitelor modulatoare / demodulatoare folosite în comunicaţii analogice şi digitale . etc) .utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor cu modulaţie numerică . 800146.cunoaşterea principiilor unor tehnici evoluate de modulare / demodulare (de ex. etc) . prenume) s. etc) Competenţe 2.l. 2 Nr.cunoaşterea principiilor fundamentale din comunicaţiile digitale asociate modulaţiei numerice . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Ştiinţei. ing.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor generale de comunicaţii analogice şi comunicaţii digitale (canal de transmisiune.utilizarea tehnicilor de analiză / diagnoză folosite în comunicaţii analogice disciplinei . . unghiulară. înţelegere. nr. Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI20 Comunicaţii Analogice şi Digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul I Regimul disciplinei (Ob.analiza prin simulare numerică (în medii software dedicate) a sistemelor de comunicaţii analogice şi digitale 20 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. practice/proiect nume. Cunoaştere. modulaţia cu spectru împrăştiat. Iulian Munteanu s. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 104 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Op.l. Str.. explicare şi interpretare . ing.

1997. S. Halunga-Fratu. Transmisia semnalelor în banda de bază 2. S. referate. Comunicaţii Digitale . Tehnici de demodulare a semnalelor MF..manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . Ed.teorie si experiment. Communication systems . 7.4th edition. BLU 3. Bucuresti 1981. Tehnici de generare a semnalelor MF. MP 5. Tehnică.Radiotehnica. 1966. MA-PS. Haykin. cuantizarea uniformă şi neuniformă. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. 4. M. Presa Nationala. I. eseuri.. Modulaţia de frecvenţă. 6. S. semnale MIC. Bucureşti. Matrix Rom. Cartianu. Boite. Traitement de la parole. Bucuresti. Ed. Presses Polytechniques Romandes. Lausanne. Marghescu.3. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. Ed. Structuri. Croitoru V. Modulaţia delta La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Ed. Transmisiuni analogice si digitale. sisteme MIC diferenţiale. 5. traduceri. Tehnici de demodulare a semnalelor cu modulaţie liniară 5. I. 2001. John Wiley & Sons. Principii de modulaţie numerică. 2004. Constantin. 1987. s. Stoica..a. 1995. Fratu. M. Nicolau Ed. Manualul Inginerului Electronist . Tehnici de generare a semnalelor MA-P. O. G. Ed. sisteme de codaj în sub-benzi de frecvenţă. 3. R. Principii de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 3. Kunt. 2.. Demodularea semnalelor MF. Academiei Republicii Socialiste Romania. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie exponenţială 6. modulaţie cu spectru împrăştiat 1. Demodularea semnalelor cu modulaţie liniară 4. Bucureşti. Tehnica. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 4. principii generale 7. principii si indicatori de calitate ai transmisiunilor analogice si digitale 2. Atitudinale . Simularea sistemelor de transmisiune analogice si digitale folosind mediul Matlab/Simulink. Sisteme MIC 7. Bucureşti.. Kizik. 6.

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - rezolvarea 2/3 din temele de casă - prezenţa integrală la orele de laborator - notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 - notarea examinării finale cu minim nota 5

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - rezolvarea tuturor temelor de casă - notarea activităţii de laborator cu nota 10 - notarea examinării finale cu nota 10

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 5 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0

0 20 2 7 0 0

0 Total ore studiu individual (pe semestru) =104

Data întocmirii: 06.02.2007 Titular curs: ş.l. ing. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: ş.l. ing. Iulian Munteanu

Şef catedră Prof. dr. ing. Laurenţiu Frangu

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei, nr.. 2; Tel / Fax: 0236-470905; 461353

URL: http://www.fie.ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume) Catedra de specialitate RADIOCOMUNICATII Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.dr.ing. Aiordachioaie Dorel As.drd.ing. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3

S -

L 2

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de radiocomunicatii: selectivitate, propagare, emisie, receptie. specifice 2. Instrumental-aplicative : proiectarea circuitelor de radiofrecventa si calculul elementelor de baza ale disciplinei lantului de radiocomunicatii. 3. Atitudinale : intelegerea specificitatii radiocomunicatiilor in ceea ce priveste frecventele utilizate, tipul de modulatie, mediu de propagare. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme de radiocomunicaţii. Circuite selective LC simple si cuplate Radioreceptoare. Amplificatoare de radiofrecvenţă Circuite specifice de radiofrecventa Circuite Oscilatoare LC cu circuite integrate selective si de adaptare. Oscilatoare cu cuarţ Amplificatoare de radiofrecvenţă de mica putere Mixere Schimbătoare de frecvenţă Demodulatoare MA si MF Demodulatoare MA si MF Modulatoare MA si MF Reglaje automate în radioreceptoare Circuite de adaptare Propagarea undelor din spectrul radio Exemple de radioreceptoare Tematică generală Radioemitatoare Antene Modulatoare Masuratori in sistemele de radiocomunicatii Amplificatoare de radiofrecventa de putere Multiplicatoare de frecventa Sintetizoare de frecventa Antene de emisie Bibliografie obligatorie selectivă

Dorel Aiordachioaie si Gabriel Sirbu, http://www.etc.ugal.ro/daiordachioaie/index.htm

Radiocomunicatii

I,

Note

de

curs,

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20 Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului, precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor, metodel or şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: - nota de la colocviul de laborator peste 5; - notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţi unilor, metodelor şi modelelor predate, precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Ca modalititati de verificare: - efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.

   

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 10 10 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 50 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 5 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 0 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 0 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0

Total ore studiu individual (pe semestru) =155

Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.dr.ing. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. drd.ing. Gabriel Sirbu

Şef catedră, Prof.dr.ing. Laurentiu FRANGU

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati, str. Domneasca, nr. 111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu.belea@ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI21

Telefonie Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob nr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. l. dr. ing. Radu BELEA ş. l. dr. ing. Radu BELEA Catedra de specialitate Telecomunicaţii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28

S 0

LP 14

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor arhitecturii centralelor telefonice; cunoaşterea sistemelor de transmisiuni; înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.

2. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei; măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare; măsurări şi testarea performanţelor unei centrale telefonice;

3. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem

21

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

colocviu de laborator .02. centralei Olimpia CL. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. Bucureşti 2002. operarea centralei TOPEX. suport de curs 9. studiu după manual. C. Minim nota 9 la: . dr. Studenţii execută 6 lucrări de laborator de câte 2 ore Transmisiuni Digitale. structura centralei TOPEX.examen.examen. prof. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. transmisiuni prin MODEM în banda telefonică. firide.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Centrale telefonice digitale. Editura Thalia. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Radu BELEA. Tehnologia ISDN. consultaţii 30 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Bibliografie obligatorie selectivă 1. documentare pe net 0 5. T. ing.colocviu de laborator . 2000. mufarea cablelor. 7. activitate specifică de pregătire pt. sertizarea Sistemul de semnalizare SS7. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. riglete de conexiuni. 13. cu următoarele teme: instalaţii telefonice auxiliare. referate. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . programarea centralei TOPEX. Editura Orizonturi universitare. pregătire examinare finală 0 3. eseuri. traduceri etc. seminar / 12. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. 2. alte activităţi 0 lucrări practice 6. conductoarelor. ing. programarea Arhitectura reţelei telefonice. repartitoare.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Laurenţiu FRANGU . alte activităţi 0 proiecte. pregătire prezentări orale 30 2. Timişoara. dr. realizare teme de casă. l.

Atitudinale : intelegerea specificitatii mediilor de transmisiuni cu privire la calculul resurselor. înţelegere.ing. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 2.drd.ugal. Op.ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Sirbu Gabriel S. Cunoaştere. 3. 461353 URL: http://www.l. nr.fie.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. Tel / Fax: 0236-470905. alocarea resurselor. proiectarea necesarului de resurse disciplinei pentru mediile de transmisiuni .. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice mediilor de transmisiuni: caracteristicile fizice şi tehnice de propagare a undelor specifice 2. prenume) Catedra de specialitate MEDII DE TRANSMISIUNI Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. nume. Instrumental-aplicative : analiza resurselor mediilor de propagare. . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific..drd. alegerea mediilor de transmisiune pentru o aplicatie data.l.

Aldo de Sabata. Introducere în Bluetooth. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. pregătire prezentări orale 10 10 2. Comunicaţii pe fibră optică: introducere. Editura Tehnică. traduceri. eseuri. Bucureşti 1983. Bibliografie obligatorie selectivă Ioan Mitescu: Circuite şi sisteme de comunicaţii la mare distanţă. studiu scheme. Comunicaţii în spectrul infraroşu folosind TFDU4100. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Ca modalititati de verificare: . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. pregătire examinare finală 20 50 . Eugem Mârza. metodelor şi modelelor predate. Antene şi propagare. Timişoara 2002. Editura de Vest. Comunicaţii în spectrul infraroşu: introducere. Alimpie Ignea. . metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Comunicaţii pe fibră optică folosind HFBR15X5X (T) / HFBR25X / 5X (R). Comunicaţii optice: introducere. Antene.Conţinutul disciplinei Tematică curs Linii metalice Cabluri optice Antene şi propagare Tematică generală Tematică seminar / lucrări practice Comunicaţii de date între două calculatoare.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Comunicaţii radio: introducere. Comunicaţii radio folosind UHF BiM2-433160.nota de la colocviul de laborator peste 5. studiu scheme. studiu scheme. suport de curs 9. studiu scheme. folosind interfaţa serială RS232. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Eberhard Spindler. studiu după manual. Galaţi 2005. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Editura Zigotto. referate. Comunicaţii optice folosind interfaţa AUI. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.

7. activitate specifică de pregătire pt.drd. eseuri. alte activităţi 14. pregătire teste periodice sau parţiale 10 10 20 20 0 10. Laurentiu FRANGU . seminar / lucrări practice 6. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : prep.ing.ing. alte activităţi 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s.3. consultaţii 11. ing. referate. traduceri etc. proiecte.l. documentare suplimentară în bibliotecă 5. documentare pe net 12. Prof. realizare teme de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 4. Elena Lungu Şef catedră. alte activităţi 13.dr.

ing. Ana-Elena Lungu – lucr. . 2 Nr.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . Atitudinale .dr. Str.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.evaluarea efectului perturbaţiilor.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. Frangu Laurenţiu – curs Prep.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date .abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. după proprietăţile cerute .Formarea. . . 3. Op.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. dar şi prin teme de casă. prin aplicaţii de laborator. Instrumental-aplicative . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI22 Comunicaţii de date Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 7 Regimul disciplinei (Ob.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . Ştiinţei. . explicare şi interpretare . Competenţ e specifice disciplinei .înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . de 4+ credite 3 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 115 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. după intefaţa folosită.abilitatea de alegere a codurilor. prenume) Prof.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. nr. 800146. înţelegere. Cunoaştere. practice. proiect Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 2 - LP 1 P 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. . .ing. practice/proiect nume. . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.

Transmisiune pe mai multe niveluri. ..proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 21. Ethernet. eseuri.Semnal telegrafic. I2C.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. 25. semnal numeric. 2005 2.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) . conversia A/D 22. Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . Ed.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . note de curs.etc.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.Interfaţă de comunicaţie serială. cod ASCII..Cod Morse.implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) . 23. telecomunicaţii.documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) .Introducere. distorsiunea izocronă. .Coduri de linie: semnal neutral. semnal polar. Introducere (2 ore): . SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. Coduri de linie (8 ore): .ugal. standard IEEE 1284. http://www. istoric. Comunicaţii de date. CMI. Mitescu I. semnal bifazic.Semnal analogic. SPI.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . Frangu L. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): . cod CCITT.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) .redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) .Organisme de reglementare în telecomunicaţii .Interfaţă de comunicaţie paralelă. standard RS232. traduceri. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) C. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) . Fundaţiei Univ. "Dunărea de Jos" Galaţi.testare în laborator (4 ore) . . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . . .SDH. AMI. . referate. cod binar natural. . 24.ro/lfrangu/comunic. cod binar natural.Magistrale pentru comunicaţie.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1.Semnale cu viol de bipolaritate. cod Gray.

activitate specifică de pregătire pt.ing. metodelor şi modelelor predate. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. testare. suport de curs 9.02. alte activităţi proiecte. Laurentiu FRANGU . precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. pregătire examinare finală 20 3. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. referate.ing.dr. seminar / 15 12. traduceri etc. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. alte activităţi lucrări practice 6. eseuri. 60 13. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. Folosirea aparatelor pentru diagnoză.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. depanare. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 115 Data întocmirii: 10. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 2. consultaţii 2 4.dr. 7. Utilizarea aparatelor de laborator. realizare teme de casă. documentare pe net 5. studiu după manual.2007 Titular curs: Prof.

nr. înţelegere. Atitudinale formarea deprinderilor necesare în vederea participării viitorilui inginer la organizarea şi exploatarea unei reţele de telecomunicaţii. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 23 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. l. F) Ob nr. Cunoaştere. Domneasca. Obiectivul cursului constă în asamblarea tuturor cunoştinţelor dobândite disciplinele studiate anterior în scopul formării imaginii sistemului global de comunicaţii digitale Competenţe specifice disciplinei 2. . 111 Nr. explicare şi interpretare cursul urmează după disciplinele Comunicaţii analogice şi digitale. Telefonie şi Radiocomunicaţii. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 54 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. l. 3. ing.ro FIŞA DISCIPLINEI23 Reţele de Telecomunicaţii (RT) Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. Instrumental-aplicative înţelegerea metodelor de analiză a traficului în reţelele de date. Op. str. ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Radu BELEA s. dr. Gabriel SIRBU Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.

dr. mo delul de referinţă ADSL Protocolul X. alte activităţi 0 proiecte. alte activităţi 0 0 29 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 15. Conceptele “first mile” şi “last mile”. Reţele pentru transmisia digitală a semnalului vocal. protocoale specifice. traduceri etc. reţele de tip Industrial Ethernet. Reţele caracter. 7. consultaţii 10 4. C. servicii oferite de reţeaua X. Se modelează protocoalele de acces multiplu CSMA. M. Laurenţiu FRANGU .la cele două lucrări de verificare .Tematică generală - - - - Conţinutul disciplinei Tematică curs Criterii de clasificare a reţelelor de telecomunicaţii.25. Editura ”Gh. referate. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Protocoale orientate pe caracter. 1996 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Prima lucrare de verificare 35%  A Doua lucrare de verificare Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Minim nota 5 la: Minim nota 9 la: . 13. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Protocoale orientate pe bit. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 2.la cele două lucrări de verificare La stabilirea notei finale se iau în considerare Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. activitate specifică de pregătire pt. arhitectura sistemului de comunicaţii mobile GSM.colocviu de laborator . studiul bibliografiei minimale indicate 10. ing.2007 Titular curs: s. realizare teme de casă. Topologia reţelelor de date. industriale de de date. suport de curs 9. pregătire examinare finală 0 3. eseuri. seminar / 12. C. Timişoara. 2000. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. documentare pe net 0 5. l.colocviu de laborator . Radu BELEA. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 15 2.25. Bibliografie obligatorie selectivă 1. studiu după manual. Asachi”.02. Tematică seminar / lucrări practice - Studenţii execută 3 lucrări de laborator de câte 4 ore. Naforniţă.25. Editura Orizonturi universitare. Munteanu: Comunicaţii de date. Sisteme de acces. ing. Şef catedră prof. ALOHA şi ISMA. dr. Iaşi. variante ale reţelei de acces. legături punct la punct şi punct la multipunct. organizarea pe nivele a reţelei X. organizarea reţelei PSTN.

Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem 24 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . l. str. Elena LUNGU Catedra de specialitate Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu. înţelegere. 2. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. F) Ob nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Radu BELEA ş. Domneasca. înţelegerea funcţionării reţelei telefonice. cunoaşterea semnalizărilor pe linia de abonat. dr.belea@ugal. Cunoaştere. Ing. nr. ing. înţelegerea funcţionării centralelor telefonice. Op. Radu BELEA / asist. 111 Nr. 3. l. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor aparatelor telefonice. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei. dr. ing.ro FIŞA DISCIPLINEI24 Tehnici de comutaţie şi multiplex Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. măsurări şi testarea performanţelor unui aparat telefonic. măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare.

convertorul A-D cu compresie. documentare suplimentară în bibliotecă 11. consultaţii 30 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.colocviu de laborator . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . pregătire prezentări orale 30 2. specifice. realizare teme de casă. Radu BELEA. documentare pe net 0 5. l. 4. ST-busul. dr. semnalizări pe linia BL. lefonic BC. pregătire examinare finală 0 3. toda DTMF. Laurenţiu FRANGU . ing. Tehnologia ISDN. pregătire teste periodice sau parţiale 14.examen. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. traduceri etc. Timişoara.examen. tul telefonic BL. eseuri. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. activitate specifică de pregătire pt.02.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 2000. discul de Centrale telefonice digitale. Se execută 7 lucrări de laborator de câte 2 ore: aparaCentrale telefonice analogice. dr. 7. referate. Minim nota 9 la: .colocviu de laborator . T. suport de curs 9. formarea numărului prin impulsuri şi prin meTransmisiuni digitale. Bucureşti 2002. prof. Bibliografie obligatorie selectivă 3. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. convertorul D-A cu expansiune. circuite Sistemul de semnalizare SS7. ing. studiu după manual.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Bazele telefoniei analogice. Editura Thalia. apel. alte activităţi 0 lucrări practice 6. seminar / 12. Editura Orizonturi universitare. C. aparatul telefonic electronic. apa ratul teBazele telefoniei digitale. alte activităţi 0 proiecte. 13.

De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.conştientizarea importanţei procesoarelor de semnal şi a utilizării lor în aplicaţii . Instrumental-aplicative . Atitudinale . .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi cu procesoare de semnal.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurii şi arhitecturii procesoarelor de semnal. bazate pe un sistem de valori culturale. precum şi interconectarea. . nume.ro FIŞA DISCIPLINEI25 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. precum şi ale programării şi dezvoltării de aplicaţii . nr.abilităţi privind funcţionarea procesoarelor numerice de semnal şi a circuitelor specifice. Cunoaştere.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale utilizării procesoarelor de semnal.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor bazate pe procesoare de semnal . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. explicare şi interpretare . 2 Nr. ing. Măzărel Marius Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .abilităţi de măsurare a semnalelor unui DSP şi de dezvoltare a aplicaţiilor în telecomunicaţii 3. morale şi civice 25 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.înţelegerea funcţionării sistemelor bazate pe procesoare de semnal Competenţe specifice disciplinei 2. ing. 800146. prenume) Catedra de specialitate IV Procesoare de semnal în telecomunicaţii 1 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Str.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a programelor pentru procesoare de semnal . înţelegere. programarea şi testarea acestora . dr.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .dezvoltarea abilităţilor competitive. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Nicolau Viorel As. Ştiinţei. Op.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de procesoare de semnal .

ADSP-218x DSPs Hardware Reference Guide. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . FFT .rezultat satisfăcător la examenul scris . Aplicaţii.Aplicaţii generale de transmitere şi prelucrare a semnal semnalelor .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . tipuri de aplicaţii cu procesoare de dezvoltarea de aplicaţii semnal .Aplicaţii de calcul vectorial: sumarea ponderată. Analog Devices. traduceri. . Codreş. 2004 2.Noţiuni introductive: procesarea numerică a . aplicaţii . Puşcaşu. B. semnal display alfanumeric LCD sau cu LED-uri .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .. eseuri. Editura Academica. Procesoare de semnal TMS 320C3X.FFT utilizând procesoare de semnal 1. TMS320C3x User’s Guide.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .participarea activă la discuţiile de la curs . tastatura . ADSP-218x DSPs Instruction Set Reference Guide. 1998 6.Aplicaţii de prelucrarea semnalelor în .Conectarea dispozitivelor de intrare la un .. Puşcaşu..Studiul programelor utilitare pentru semnalelor.Conversia semnalelor şi aplicaţii de prelucrarea semnalelor în telecomunicaţii . Literature Number: SPRU031E.Programarea timer-elor. 2003 3. ISBN 973-8316-48-0. 2003 5.Circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) .Conectarea dispozitivelor de ieşire. Ghe.Transferul datelor prin dma telecomunicaţii: filtre numerice.Tipuri de date utilizate în procesoare de semnal procesor de semnal. Analog Devices. Texas Instruments. V.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . 1997 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Galaţi. referate. V.Componente software ale procesoarelor de . normalizarea vectorilor.participarea la activităţile de laborator (85%) . Texas Instruments.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .Structura hardware şi arhitectura procesoarelor aplicaţii de semnal .Lucrul cu portul serial al procesorului de .Filtre numerice cu procesoare de semnal . norma şi distanţa euclidiană. eroarea pătratică medie . Nicolau.rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Transferul datelor prin porturi I/O. TMS320C30 Products Overview.participarea la toate activităţile de laborator .

consultaţii 10 4.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. referate.01. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. documentare pe net 10 5. 13. seminar / 12. 7. activitate specifică de pregătire pt. Frangu Laurenţiu . traduceri etc. pregătire examinare finală 8 3. studiu după manual. dr. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. eseuri. realizare teme de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 10. ing. Măzărel Marius Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 10 lucrări practice 6.2007 Titular curs: Conf. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. pregătire prezentări orale 1 2. dr. suport de curs 9. alte activităţi 10 proiecte.

l.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. nr. Sisteme 3G Parametrii de semnalizare specifici Sisteme de comunicatii prin satelit mecanismelor de transfer în sistemul GSM Vocoderul terminalului mobil GSM Alocarea fixă a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Tematică generală Alocarea dinamică a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Alocarea hibridă a canalelor în reţelele celulare Alocarea flexibilă a canalelor în reţelele celulare Studiul terminalului GSM Bibliografie Gabriel Sirbu. Atitudinale : intelegerea specificitatii comunicatiilor mobile si satelit cu privire la alocarea resurselor.S.l.S. standardele implementate in sistemele actuale de comunicatii mobile si satelit.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.M. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 2 2 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme celulare : concepte de baza Modelul Hata de propagare radio Gestionarea resurselor de comunicatii Modelul Okumura de propagare radio Sistemul G.drd. alocarea resurselor de telecomunicatii. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de comunicatii mobile si satelit: celula radio. specifice disciplinei 2.5G Puterea de emisie in standardul G. interferente.M.. Note de curs.S. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. Comunicatii mobile si prin satelit. 3.ing.drd.ing. protocoale de acces. Instrumental-aplicative : proiectarea alocarii resurselor. Sirbu Gabriel S. Sisteme 2. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.ugal.M.. managementul resurselor. prenume) Catedra de specialitate COMUNICATII MOBILE SI PRIN SATELIT Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. Cunoaştere. 461353 URL: http://www.fie. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % {total = 100%} . suprafata de acoperire. Tel / Fax: 0236-470905. nume. înţelegere. Op. Canalele radio in standardul G. analiza traficului in sistemele de comunicatii mobile si satelit . 2.

. 7. drd. realizare teme de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. eseuri. pregătire examinare finală 20 50 3. 13.ing. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s. Laurentiu FRANGU . referate. documentare pe net 10 0 5.nota de la colocviul de laborator peste 5.20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30 Notele acordate pentru temele de casă.l. seminar / 12.l. studiu după manual. suport de curs 9. metodelor şi modelelor predate. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Gabriel Sirbu Şef catedră. Prof. referate. alte activităţi 20 0 proiecte.ing.     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. activitate specifică de pregătire pt. traduceri. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: ..efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.ing. traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 11.dr. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. eseuri. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Ca modalititati de verificare: . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. pregătire prezentări orale 10 10 2.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.drd. consultaţii 10 5 4.

ugal. Compresia si http://www.ugal.ing.htm .ro/daiordachioaie/index. Instrumental-aplicative : Insusirea procedurilor de implementare a metodelor de compresie intr-un limbaj de nivel inalt (Matlab.drd.Compresia imaginilor securitatea datelor. 2. Atitudinale : intelegerea importantei si adecvantei transformarilor de compresie in sistemele de comunicatii.Compresia surselor audio . înţelegere.Compresia cu metode statistice statice si Compresia imaginilor dinamice (Huffman static) .Analiza performatelor arhivatoarelor comerciale Compresia surselor de tip text . prenume) As.ing. Cunoaştere.Compresia cu metode statistice adaptrive (Huffman adaptiv) .dr. Aiordachioaie Dorel As. de credite Total ore din planul de învăţământ 40 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.Compresia cu metode bazate pe dictionar (LZW) . 3.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Tel / Fax: 0236-470905.etc. Note curs. ing. Prof. 461353 URL: http://www. Java) in vederea efectuarii unor experimente adecvate pe calculator.Compresia vocii . F) Catedra de specialitate Catedra de Electronica si Telecomunicatii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.. Competenţe specifice disciplinei 2. Tematică generală - Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice metodelor de compresie a datelor din cadrul sistemelor de transmiuni numerice. nr.Compresia RLE Compresia audio si a vorbirii .ro FIŞA DISCIPLINEI COMPRESIA DATELOR 5 Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. Jalba Nicu Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.fie. Sirbu Gabriel nume.Compresia aritmetica . Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice . Op.

ing. pregătire prezentări orale 10 0 2. Sirbu Gabriel Şef catedră.ing. alte activităţi 10 0 lucrări practice 6. Frangu Laurentiu . activitate specifică de pregătire pt. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.ing.nota de la colocviul de laborator peste 5. suport de curs 9. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. metodelor şi modelelor predate. seminar / 12. Ca modalititati de verificare: . consultaţii 10 0 4.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. 13. 7. Aiordachioaie Dorel Titular lucrări practice : As. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Prof. eseuri.dr. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. pregătire teste periodice sau parţiale 14.dr. documentare pe net 10 0 5. studiu după manual. referate. . realizare teme de casă. alte activităţi 20 0 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. pregătire examinare finală 10 20 3. traduceri etc.

. Sl.realizarea sistemelor cu automate programabile plecând de la datele generale ale acestora. 800146. . Ing. Canbus. prin aplicaţii individualizate. standarde de comunicatie si protocoale. prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. module de comunicatie cablate sau wireless Competenţe 2. . Ştiinţei. DSP.v. Profibus.conştientizarea importanţei sistemelor cu automate programabile în aplicaţiile industriale şi în tehnologia modernă. 2 Nr. Instrumental-aplicative: specifice . Modbus. Cristian Vasilache Sl. 3. nr. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. in special din punctul de vedere al tipurilor de interfete de comunicatie. microcontroler. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. schema generala a unui sistem cu microprocesor. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 95 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.utilizarea modulelor de comunicatie cablate sau wireless. disciplinei . ex: RS232. Atitudinale: -. Str. al inginerului electronist din domeniul telecomunicatiilor. Ing. .analiza solutiilor alese.d. Obiectivele concrete se referă la următoarele cunoştinţe de bază şi competenţe: Sisteme de conducere cu microprocesor.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. Op. Sisteme de comunicatie prin Ethernet si GSM. d.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. F) 47 Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. RS485. RS422. a sistemelor cu automate programabile. . 26 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.programarea automatelor programabile si a microcontrolerelor. Cristian Vasilache nume.p. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI26 Denumirea disciplinei Automate Programabile cod Anul de studiu III Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. Tipuri de automate programabile. Disciplina are ca obiectiv general formarea deprinderilor necesare absolvenţilor pentru abordarea. Tipuri de module de comunicatie.formarea.

Modbus. Universal Publishers. -Programarea microcontrolerului Atmel cu -Tipuri de sisteme de comunicatie cablate ajutorul limbajelor de nivel inalt: Code industriale.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice -Schema bloc a unui sistem cu microprocesor. prin comenzi AT de un automat programabil si -Programrea unui modul de interfata solutia utilizarii unui modem GSM tip wireless Ethernet NM7000A. Raducu Giuclea. exemple de programe pentru SMS. manual de implementare. NM7000. Programmable Controllers An engineer’s guide. -Programarea unui modem GSM prin -Retea cablata de tip Ethernet industrial. -Pachetul M2Mpower utilizat pentru -Pachete de programe pentru automate modemul GSM GT47 Sony Ericsson. cazul automatelor programabile. solutia utilizarii unui modem comandat GPRS. Atmel AVR Atmega 16x. manual de utilizare 6. -Programarea microcontrolerului Atmel respectiv microcontroler. data sheet 7. -Programarea automatului programabil -Protocolul TCP/UDP/IP utilizat pentru aplicatii utilizand pachetul Sucusoft Moeller. pentru comunicatia prin SMS. traduceri. Newnes 2003 5. RS485. 1. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 50 . data sheet 8. utilizand protocolul TCP/UDP/IP. pentru domeniul comunicatiilor.A. Step 7 Siemens. Bucuresti 1997 3. prin GPRS. E. Parr. eseuri. exemple de programe. unui mesaj SMS. . referate. comenzi AT 9. particularizare exemple de programe. 7010A. programabile: Sucusoft Moeller. manual de utilizare La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testul final Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. -Exemple de aplicatii utilizand automate programabile si interfetele de comunicatie cablate sau wireless. Profibus. Programming of Microcontrollers with Ease. protocoale aferente si module de Vision AVR („C”). respctiv Bascom extensie specifice: RS232. GPRS. CPU . AVR Studio. SUA 2001 4. Cristian Vasilache. GPRS. (Basic). GT 47. Matrix Rom. note de curs 2. Claus Kuhnel. Bazele microprocesoarelor. AVR Atmega utilizand limbajul de -Tipuri de microcontrolere si DSP utilizate in asamblare din pachetul AVR studio. Ed. Automate programabile. comenzi AT pentru transmiterea/ receptia -Sisteme de comunicatie wireless: GSM. Liviu Kreindler. -Pachetul de programare M2M Power utilizat pentru modem-uri GSM. Sucusoft Easy.

. pregătire examinare finală 14 3. eseuri.02. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 14 2. traduceri etc. 13. Cristian Vasilache Semnătura: Titular lucrări practice: Sl. alte activităţi 10 4 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 95 ore.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .2007 Titular curs: Sl. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. activitate specifică de pregătire pt. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea automatelor programabile. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie cablate si wireless. referate. seminar / 12. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie. pregătire teste periodice sau parţiale 14.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a automatelor programabile. documentare pe net 5 5. Ing. realizare teme de casă.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor obtinute. Cristian Vasilache Semnătura: Şef catedră . Data întocmirii:1.efectuarea tuturor lucrărilor practice. studiu după manual. consultaţii 14 4. . alte activităţi 20 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 14 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Ing. 7.

Ion Voncilă As. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: Ion. Ştiinţei.ro FIŞA DISCIPLINEI Maşini şi acţionări electrice Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. Însusirea unui limbaj (scris. de 5 credite 4 Totalul ore studiu individual 100 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a ecuaţiilor ce caracterizează regimurile dinamice Competenţe specifice disciplinei şi staţionare ale maşinilor electrice. Op. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de sistemele moderne de acţionare. Cristian Munteanu Electrotehnică. Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. Dezvoltarea creativităţii. . nume.Voncila@ugal. Cunoaştere.ing. Str. teorii .Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a metodelor de încercare specifice – conform standardelor în vigoare – necesare determinării caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale maşinilor electrice. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. legi. 2 Nr. 1.drd. MAŞINI ŞI INSTALAŢII ELECTRICE Adresa: Galaţi. .Cunoaşterea şi înţelegerea ecuaţiilor modului de tratare a maşinilor electrice în teoria tehnică. .în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. explicare şi interpretare . . Maşini şi Instalaţii electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 Competenţe generale LP 28 P - - Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. principii.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICĂ. reprezentări simbolice) adecvat domeniului maşinilor electrice.dr. nr. vorbit.Cunoaşterea tehnicilor de comandă specifice acţionărilor electrice.ing. înţelegere. . prenume) Catedra de specialitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a unor tehnici de interpretare a rezultatelor experimentale. 800146. tehnici care să deschidă posibilitatea găsirii unor soluţii noi în domeniul specific disciplinei (atât teoretice cât şi practice).

. .Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. .Realizarea corectă – cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii – a montajului adecvat pentru realizarea unei anumite încercări a maşinilor electrice.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice. . .Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare.Alegerea adecvată – pe baza standardelor şi a teoriei specifice – a metodei şi aparatelor necesare determinării unui anumit set de caracteristici ale maşinilor electrice. . Atitudinale . Instrumental-aplicative .2. . 3.Utilizarea corectă a tehnicilor de simulare numerică pentru studiul regimurilor dinamice ale maşinilor electrice.Crearea aptitudinilor necesare rezolvării problemelor specifice maşinilor electrice (de regim dinamic şi staţionar).Utilizarea corectă a modelelor teoretice pentru studiul experimental şi prin simulare numerică a regimurilor staţionare de lucru ale maşinilor electrice. .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.

natură mecanică. 6. 10.. MATRIX ROM.Încercările transformatorului electric Cap. La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduită la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Cărţi aflate în bibliotecă: 1. Buhosu R. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. Diaconu L.. Voncilă I. 2.. 7.Motorul asincron trifazat cu rotor bobinat: Separarea pierderilor in fier de pierderile de Cap. Cap..Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Ţopa I. 3.Pornirea automatizată directă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea într-un sens. 12. 5. Maşina de curent continuu (5 ore).1. Buhosu R.ro. referate.Alegerea servomotoarelor de curent continuu excitate cu magneţi permanenţi. Cărţi ale titularului de curs: 1. Bucureşti.c. 2003 . Badea N. Voncilă I.. traduceri. determinarea raportului de transformare şi a Cap.Frânarea motoarelor asincrone trifazate: frânarea contracurent. Călueanu D.3. Călueanu D.Comanda maşinilor asincrone cu ajutorul convertoarelor de frecvenţă. Maşina asincronă trifazată (5 ore). 6. eseuri. 2003. – Elemente de execuţie .. Acţionări electrice cu maşini de c.. Probleme generale ale maşinilor de 2. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. rotor bobinat.Trasarea caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale motorului sincron cu poli înecaţi.emie. 11.Ed..Comanda maşinilor de c.ugal. monofazat. Munteanu Cr. – Maşini electrice – Ed.Transformatorul electric trifazat: curent alternativ (3 ore). 9..2. – Maşini electrice: www. indicelui grupei de conexiuni. Cap. Transformatorul electric (5 ore).c. Cursuri în format electronic: 1.5. cu ajutorul chopperelor. 2005. 8... Voncilă I.. şi 4. frânarea dinamică. Munteanu Cr. Cap. Munteanu Cr.Încercările motorului asincron trifazat cu curent alternativ (5 ore).Pornirea automatizată indirectă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea stea – triunghi. pornirea şi inversarea sensului de rotaţie. – Maşini electrice – Ed. Dănilă A.. Maşina sincronă (5 ore).. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 % 5% 5% 10 % .4. Badea N.Caracteristicile motoarelor de curent continuu cu excitaţie separată. Badea N. Călueanu D. Buhosu R.

. 7. dr. . . alte activităţi lucrări practice 6. traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. consultaţii 4. pregătire examinare finală 3.drd. pregătire prezentări orale 2. ing.09. alte activităţi proiecte. Cristian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. . pregătire teste periodice sau parţiale 14.ing. alte activităţi 5 30 5 10 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 ore Data întocmirii: 15.ing.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. 10 13.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. . Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. . eseuri. Toader Munteanu .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). seminar / 6 12. documentare pe net 5. studiu după manual. dr. suport de curs 10 9.2006 Titular curs: Conf.Examenul final promovat cu nota 5. referate.Examenul final promovat cu nota 10. Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. 55 % Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt. Ion Voncilă Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.

laborator) permit viitorilor ingineri electronişti să proiecteze şi/sau realizeze blocuri funcţionale (circuite electronice) pentru adaptoarele Competenţe traductoarelor industriale. nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. dr. Cunoaştere. explicare şi interpretare Această disciplină oferă studenţilor cunoştinţele necesare înţelegerii principiilor de funcţionare pentru principalele tipuri de senzori şi traductoare. ing. Str. Ştiinţei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Cunoştinţele dobândite în această disciplină (curs. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. specifice 2. înţelegere. 2 Nr. prenume) Catedra de specialitate Senzori şi Traductoare (specializarea Electronică Aplicată) Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. de credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Conf. MIHOLCĂ Constantin Conf. 3. 27 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.ro FIŞA DISCIPLINEI27 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. dr. MIHOLCĂ Constantin 3 E 4 Catedra de Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nume. ing. Op. . Instrumental-aplicative disciplinei La sfârşitul semestrului 6 (anul 3) studenţii care au participat la activităţile de curs şi laborator pot fi acreditaţi că au cunoştinţele de inginerie electronică în domeniul senzorilor şi traductoarelor industriale. 800146. Atitudinale Studenţii vor stăpâni principiile de funcţionare a schemelor electrice din structura adaptoarelor pentru diverse traductoare industriale cât şi capabilitatea depanării acestor scheme.

6. Senzori de umiditate şi concentraţie. -“Fizica senzorilor”. Wagner. – Traductoare pentru automatizări industriale. 8. (utilizând elemente sensibile de tip optoelectronic. Elemente primare de adaptare şi conversie 2. PH şi radiaţii. inductive. vol. sensibile pentru traductoarele de vibraţii. C. 1992 Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . Miholcă. G. 7. Traductoare de vibraţii şi acceleraţii (elemente numerice). magnetici şi ultrasonici. piezoelectrice. 4. Litografia Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. ş. 11. cu optoelectronici. inductosinul liniar. numerice). Senzori de diferite tipuri: proximitate (inductivi. 10. 4. cu discuri incrementale). fum şi radiaţii. 1985. Ionescu. 2004. 2000. Tehnică. Editura BIT Iaşi.Senzori şi Traductoare – DISTANCE EDUCATION. acceleraţie. Traductoare de turaţie analogice (tahogeneratoare) şi numerice 5. magnetostrictive. Editura fundaţiei universitare “Dunărea de Jos” Galaţi..a. 1.I. a parametrilor energiei electrice. 9. frecvenţă. Senzori de proximitate: inductivi. N. Bucureşti. factor de putere etc). Tehnică. – “Senzori şi traductoare”. Traductor de curent continuu şi de tensiune 3. Traductoare de temperatură (termoelectrice şi termorezistive) – analogice şi numerice. II. capacitiv. Traductoare numerice de tip convertor 8. Cotae. vol. putere. continuă. (interfaţă de tip N-A cu trei ieşiri. utilizând elemente sensibile de tip rezistiv. – Traductoare pentru automatizări industriale. reluctanţă variabilă etc). sensibile de tip tensorezistiv. Componentele principale ale traductoarelor: elemente sensibile (detectoare) parametrice şi generatoare. Bucureşti.Spenner. Traductoare de concentraţie. 1997 7. defazaj. 5. 5. C-tin. capacitivi. vol. Traductoare pentru control deplasare (liniară şi unghiulară). I.. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare 3. Traductoare de defazaj şi traductor de pentru deplasări liniare şi unghiulare (analogice şi inducţie magnetică (Teslametru numeric). Ed. Ionescu. Senzori şi traductoare de temperatură 7. Ed. Traductoare de turaţie (analogice şi 6. Zemel-Weinheim – Germany. curent alternativ. capacitive. Miholcă.. ş. Olaru. Senzori pentru vibraţii şi acceleraţii. Traductoare de viteză (principii si metode de măsurare a vitezei şi turaţiei). J.Hesse.Dändliker. Edited by W Gőpel. J.M. Traductoare – Indrumar de laborator. Bârlea. 1995. optoelectronici. 2.-“ Optical Sensors “. adaptoare.Galaţi . 2. fluidici şi Traductoare de tensiune alternativă şi de ultrasonici). N. 2004 (Cod CNCSIS 147) 3. curent.R. Caracteristicile şi performanţele traductoarelor (în regim staţionar şi dinamic). 1. Miholcă . rigle optice. C-tin. pentru specializarea A.I. 6.a.K. Traductoare de forţă. 150 pagini. -“Traductoare şi dispozitive magnetofluidice pentru măsurare şi control”. Traductoare pentru mărimi electrice (tensiune.. viteză şi dimensional.1997 4. 12. Senzori de temperatură. 1. Traductoare de nivel şi traductoare de debit. dispozitiv traductoare de vacuum. 6. vol. Caracteristici energetice şi constructive. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare cu laser. Traductoare pentru forţe şi momente (cu elemente (termoelectrice şi termorezistive). inductiv. R. G. pentru testarea interfeţei de tip N-A). Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune. C. Editura Albastră Cluj-Napoca.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. magnetici. alegerea traductoarelor de vibraţii). Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric şi de tip generator. ISBN 973-62-7105-6. E.

activitate specifică de pregătire pt. 7. pregătire prezentări orale 10 2. studiu după manual. realizare teme de casă.02.2007 Titular curs: Conf. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. seminar / 12. ing. documentare pe net 4 5.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 13 lucrări de laborator efectuate din totalul de 14 Toate lucrările de laborator efectuate (14) Nota 5 (cinci) la testele parţiale (periodice) Punctajul maxim la verificări parţiale şi finale Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 13. MIHOLCA Constantin Semnătura: Director departament / Şef catedră . studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 8 4. MIHOLCA Constantin Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. traduceri etc. referate. pregătire examinare finală 18 3. alte activităţi 0 proiecte. referate. alte activităţi 7 lucrări practice 6. eseuri. suport de curs 9. documentare suplimentară în bibliotecă 11. dr. alte activităţi 14 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 - 0 25 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 6. traduceri. eseuri. dr.

înţelegere. după intefaţa folosită. . F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Op Nr. . Op. practice/proiect nume. . 2 Nr. dar şi prin teme de casă. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.Formarea.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . .cunoaşterea mediilor de transmisiuni . prenume) Prof. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Atitudinale .abilitatea de alegere a codurilor.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. explicare şi interpretare . Ştiinţei. Instrumental-aplicative . .cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . prin aplicaţii de laborator.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. . Ana-Elena Lungu – lucr.ing. nr. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI28 Comunicaţii digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul 6 Regimul disciplinei (Ob.dr.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . după proprietăţile cerute . Str.ing.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii.evaluarea efectului perturbaţiilor. 3. 800146. Competenţ e specifice disciplinei . Cunoaştere. Frangu Laurenţiu – curs Prep.

Proprietăţile canalului de comunicaţie. I2C.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. SPI. . cod Gray. Introducere (2 ore): . proprietăţi mecanice. semnal polar. . eseuri. . Semnalele folosite în telecomunicaţii (2 ore): .etc. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. telecomunicaţii. . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 6.Transmisiunea pe fibră optică. cod ASCII. standard RS232.Distorsiunile introduse de canal. . Ed.. zgomotul de cuantizare. http://www.. 4.MF. Transmisiuni modulate (4 ore) . . "Dunărea de Jos" Galaţi. Frangu L.ugal. construcţie.Coduri de linie: semnal neutral.Interfaţă de comunicaţie serială. capacitate. . . .Demodularea . conversia A/D. modulaţia în cuadratură. teorema eşantionării.MA. 2005 2. istoric.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2. .Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. standard IEEE 1284. semnal numeric . bifilar simetric).Transmisiunea optică în mediu liber. . bifazic. Medii de transmisiuni (4 ore): .Introducere. impedanţa caracteristică .Transmisiunea radio.Cod Morse. traduceri.Organisme de reglementare în telecomunicaţii 3. cod CCITT.Modemuri Verificare (2 ore) Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. Fundaţiei Univ. AMI.Semnal analogic.Interfaţă de comunicaţie paralelă. referate. .ro/lfrangu/comunic. MP .Transmisiunea pe cablu (coaxial. Comunicaţii de date. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): .htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . 7. moduri. atenuare.Semnal telegrafic. cod binar natural. bandă ocupată. perturbaţii.Eşantionarea. Mitescu I. Coduri de reprezentare a informaţiei şi coduri de linie (4 ore): . cod binar natural. 5. note de curs.Transmisiuni pe mai multe niveluri.

realizare teme de casă.02. Laurenţiu Frangu . activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 2 4. referate. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. metodelor şi modelelor predate. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. traduceri etc. suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. 13. studiu după manual. documentare pe net 5. eseuri.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. 7.dr. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. studiul bibliografiei minimale indicate 10. depanare. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep.ing. pregătire prezentări orale 2. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.dr. ing. alte activităţi lucrări practice 6. pregătire teste periodice sau parţiale 14.ing. alte activităţi proiecte. testare. documentare suplimentară în bibliotecă 11. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice.2007 Titular curs: Prof. seminar / 10 12. Utilizarea aparatelor de laborator.

Mărăşescu Nicolae As.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al compatibităţii electromagnetice şi termice. prenume) Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării compatibităţii electromagnetice şi termice. Atitudinale . 29 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. înţelegerea principiilor şi metodelor ut ilizate în realizarea compatibilităţii electromagnetice. Op. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI29 Construcţia aparatelor electronice IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . Conf.ing. explicare şi interpretare . Instrumental-aplicative . . corp Y Nr.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul construcţiei aparatelor electronice. Cunoaştere. Crăciun Cristinel nume.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. din punct de vedere al proiectanţilor. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea unor echipamente electronice cu performanţe ridicate. constructorilor şi al utilizatorilor sistemelor electronice. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 85 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. -Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea interacţiunilor la care sunt supuse echipamentele electronice. Competenţe specifice disciplinei 2. 3. înţelegere. F) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - L+P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.dr.

Proiectarea termică în CAE. Subansambluri electronice. ”Introducere în compatibilitatea electromagnetică”. Conectarea în aparatele electronice. Acţiunea şocurilor. Influenţa radiaţiei solare directe. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor electronice”. electric 3. Studiul radiaţiei termice. Materiale pentru cablaje imprimate. Perturbaţii de od comun. Amortizoare mecanice. aparatelor electrice.3. 1982 6. Efecte în materiale dielectrice.. Etapele realizării unui aparat 2. Pământ şi masă. Cuplajul electromagnetic. Mecanisme de cuplaj şi măsuri de transmitere a căldurii. Transmiterea căldurii.. Natura interferenţelor şi căile lor de propagare. Ed. Cap. Mărimi caracteristice. 5. Cap. Moduri 5. Protecţia împotriva acestora. Tehnologii de lipire.1. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 4. Comportarea echipamentelor la răcire. 6. Mărăşescu. Studiul conducţiei termice. Tehnologii de fabricare a cablajelor imprimate. traduceri. N. Proiectarea cablajelor imprimate. V. eseuri.. Acţiunea umidităţii. Influenţa mediului biologic. Conducţia termică. EDP. Convecţia termică. antiperturbative. factori mecanici.2. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor radioelectronice”. Forme de cablu. Cap. Generalităţi. Cuplajul galvanic. format electronic. Aprecierea cantitativă a CEM. 5. R. referate. Generalităţi. Surse de perturbaţii. A. (CEM). Cap. Cârstea. Influenţa prafului. Radiaţia termică. Bucureşti. 2000 7. Acţiunea factorilor mecanici asupra aparatelor electronice şi protecţia acestora. Proiectarea termică în CAE. Tehnologia de asamblare în aparatele electronice. Corodarea metalelor. Principii de proiectare. Politehnica. Conectarea la masă a traductoarelor şi conectarea masei la pământare. Moduri de clasificare a 1.. Dispozitive de răcire. Cătuneanu. Editura de Vest. 1998 8. Acţiunea vibraţiilor.. Protecţia la acţiunea factorilor atmosferici. Ignea. Timişoare. Cap.M. 4. Cablaje imprimate. Generalităţi. Introducere în CAE. Perturbaţii de mod normal. Mecanisme de cuplaj şi măsuri antiperturbative. Cuplajul electric. Estimarea frecvenţelor de oscilaţie a elementelor. Note de c urs. Cuplarea parazită inductivă.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Cap. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Dispozitive de 6. Cuplarea parazită capacitivă. ”Contrucţia aparatelor electronice”. H. Strungaru. Cuplajul magnetic. Degradarea aparatelor prin eforturi mecanice. Influenţa factorilor de mediu asupra aparatelor electronice. Introducere în compatibilitatea electromagnetică 7.

documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. alte activităţi 0 proiecte.rezultat de ”foarte bine” la colocviul de laborator . Mărăşesc u Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 8. eseuri.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .participare activă la toate lucrările practice .participarea la lucrările practice . pregătire examinare finală 24 3. referate. documentare pe net 0 5. studiu după manual. 7.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 10 13.ing. ing. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =85 Data întocmirii:26. realizare teme de casă. seminar / 4 12. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. alte activităţi 0 lucrări practice 6. traduceri etc.01. suport de curs 24 9. consultaţii 1 4.2007 Titular curs: Conf. activitate specifică de pregătire pt. Crăciun Cristinel Semnătura: Director departament / Şef catedră .rezultat de ”satisfăcător” la examinarea finală Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . pregătire prezentări orale 2 2.dr.

.

.

.

Nicolau Viorel Conf. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .ro FIŞA DISCIPLINEI30 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. ing. . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2.conştientizarea importanţei sistemelor încorporate şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . De credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. prenume) Catedra de specialitate IV Sisteme încorporate (embedded) Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. programarea şi testarea acestora . înţelegere. bazate pe un sistem de valori culturale. dr.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor încorporate .utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a circuitelor integrate specifice aplicaţiilor . Op. dr.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comu nicare . explicare şi interpretare .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem încorporat.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.abilităţi privind funcţionarea sistemelor încorporate şi a circuitelor specifice. nume.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem ăncorporat şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Cunoaştere. Str. 800146. nr.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor încorporate. precum şi interconectarea.dezvoltarea abilităţilor competitive.abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul încorporat şi de depanare a diverselor circuite 3. 2 Nr. Ştiinţei. Atitudinale . . ing. morale şi civice 30 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Nicolau Viorel Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.înţelegerea funcţionării sistemelor încorporate şi a cicuitelor integrate specifice aplicaţiilor. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Instrumental-aplicative .

Sisteme încorporate pentru multimedia: particularităţi constructive..realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . traduceri.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Sisteme de dezvoltare cu microcontroler: programare şi aplicaţii ..Sisteme de dezvoltare cu microcontroler şi DSP-uri . Puşcaşu.participarea activă la discuţiile de la curs .Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Bibliografie obligatorie selectivă 1. V.Componente software ale sistemelor încorporate . B. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Texas Instruments. referate. Editura Academica. ISBN 973-8316-48-0. TMS320C30 Products Overview. eseuri.Noţiuni introductive privind sistemele încorporate . Aplicaţii.Sisteme încorporate pentru controlul proceselor: particularităţi constructive. aplicaţii în telefonie şi poziţionare globală .participarea la activităţile de laborator (85%) .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . aplicaţii . M. Iaşi. Procesoare de semnal TMS 320C3X. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio . Ghe.rezultat foarte bine la colocviul la laborator ..rezultat satisfăcător la examenul scris .Studiul sistemelor încorporate pentru comunicaţii. Texas Instruments. Huţanu. D.participarea la toate activităţile de laborator .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Literature Number: SPRU031E. circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) .Sisteme de dezvoltare cu DSP-uri: programare şi aplicaţii .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Editura Academica.. prelucrarea semnalelor în timp real . aplicaţii în prelucrarea semnalului audio . Codreş. TMS320C3x User’s Guide. 1998 4. 1998 3. 2004 2. Postolache. Nicolau. Pănescu. ISBN 973-97816-3-2. Puşcaşu.Sisteme încorporate pentru comunicaţii: particularităţi constructive. C..Sisteme de timp real: particularităţi şi constrângeri. V. Galaţi.Studiul sistemelor încorporate pentru multimedia.

suport de curs 9. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. ing. dr. consultaţii 10 4.01. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 10 proiecte. 7. pregătire examinare finală 8 3. documentare pe net 10 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 14 lucrări practice 6. realizare teme de casă. ing. Frangu Laurenţiu . ing. dr. pregătire prezentări orale 1 2. eseuri. seminar / 12. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 27. dr.2007 Titular curs: Conf.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. referate. 13. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10.

formarea cunoştinţelor de bază privind abordarea controlului automat pentru procese rapide. Competenţe 2.ing. Str.analiza performanţelor dinamice şi statice . de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 30 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. .dr.formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de acţionare. înţelegere. . Instrumental-aplicative: specifice . Op. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI31 Denumirea disciplinei ACŢIONĂRI ELECTRICE REGLABILE cod 49e Anul de studiu IV Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. .validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a sistemelor de acţionare. . prin aplicaţii individualizate. Ştiinţei. . prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. F) Ob Nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ.particularităţi pentru elemente de execuţie electrice. funcţionării şi performanţelor unui sistem de acţionare electrică. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor d e inovare. 2 Nr. disciplinei . Prof.iniţiere în optimizarea energetică a sistemelor de acţionare reglabile. 31 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.configurarea şi calculul controlului automat pentru sisteme de acţionare tipice.realizarea modelelor sistemelor plecând de la datele generale ale acestora.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. tipice pentru sisteme de acţionare. Emil Roşu Asist.cunoaşterea şi înţelegerea structurii.drd.formarea.formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile mecanice şi regimurile de funcţion are staţionare şi dinamice ale unui sistem de acţionare. Atitudinale: . .ing. 3.conştientizarea importanţei sistemelor de acţionare reglabile şi elementelor de execuţie în aplicaţi ile industriale şi în tehnologia modernă. . . nr. Traian Munteanu nume. explicare şi interpretare: . 800146. . Cunoaştere. .

. N. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.Optimizarea energetică a conversiei. 2004. Călueanu.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. I.Conceptul de sistem de acţionare reglabil. cu excitaţie constantă. . cu maşină de inducţie.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea probarea abilităţilor practice şi a calităţii deprinderilor minimale de utilizare a metodelor analizei rezultatelor experimentale . . Buhosu. .Sisteme de acţionare cu maşini de c.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .efectuarea tuturor lucrărilor practice. Bibliografie obligatorie selectivă Tematică lucrări practice ..Elemente de execuţie electrice. Cr.c.c.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate sincrone. Badea.a. eseuri. E.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de c. 3. N. D. . M. 1.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate acţionare electrice. . Voncilă.Studiul unui sistem de acţionare de c. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. traduceri.Surse de tensiune şi frecvenţă reglabile. Cr. Buhosu. şi modelelor de analiză a sistemelor de .Sisteme de acţionare cu maşini trifazate de inducţie.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină de c. R. .Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de inducţie la flux constant.c. referate. Voncilă.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu . I.Studiul unui sistem de acţionare de c.c. şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de acţionare electrice. pregătire prezentări orale 5 - . . . . Badea. R. . studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . 2003. Munteanu – Elemente de execuţie .iscee.ro 2. Munteanu – Maşini electrice – Ed.ugal.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină trifazată de inducţie la flux constant. Roşu. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 0 0 0 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. .

documentare suplimentară în bibliotecă 5. activitate specifică de pregătire pt. 7. alte activităţi 10 1 0 0 0 14. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 30 ore. traduceri etc. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 4 4 0 6 0 9. Data întocmirii:1.ing. documentare pe net 12. Emil Roşu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist. studiu după manual. alte activităţi 13. studiul bibliografiei minimale indicate 4.drd. proiecte. Traian Munteanu Semnătura: Şef catedră . pregătire examinare finală 10.2007 Titular curs: Prof. consultaţii 11.ing.02. realizare teme de casă.dr.2. eseuri. suport de curs 3. seminar / lucrări practice 6.

.optimizarea schemei din punct de vedere al perfo rmanţelor. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de activitatea de cercetare şi proiectare . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Str. de credite 28 Total ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Prof. Cunoaştere. Atitudinale . Ştiinţei.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare până la implementarea schemei electrice în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. al consumului şi al costului.însuşirea tehnicilor de plantare a componentelor. analiza. nr. Instrumental-aplicative . logica. Op.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor specifice electronicii industriale. nume.capacitatea de a învăţa din experienţa altora şi de a-i învăţa pe alţii din propria experienţă Competenţe specifice disciplinei 32 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.validarea schemei electrice proiectate prin simulare pe calculator într-un mediu CAD şi prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. gestiune a situaţiei .valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. 800146. . 3. . 2 Nr. explicare şi interpretare . . . Dulman Dan Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP P 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Ing.însuşirea tehnicilor de programare utilizate în informatica industrială.participarea la propria dezvoltare profesională . eficacitatea personală: adaptare.abilitatea de a folosi aparatura de laborator pentru verificarea şi reglarea circuitelor proiectate. mobilizare. 2. înţelegere. prenume) Catedra de specialitate 4 PROIECT DE ELECTRONICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI32 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Dr. Ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. rezolvarea de probleme: metoda. . Frangu La urenţiu Asist.însuşirea tehnicilor de proiectare şi realizare a circuitelor imprimate.

traduceri. Galaţi. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. realizare teme de casă. documentare pe net 0 5. Proiectarea şi realizarea unui circuit de achiziţie a semnalelor analogice 1.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . . alte activităţi 22 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11. suport de curs 9. eseuri. Sergiu Caraman – Electronică Industrială. alte activităţi 0 lucrări practice 6. 7. 13. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. seminar / 12. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese rapide şi implementarea sa pe un microcontroller. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese lente şi implementarea sa pe un microcontroller. 4. pregătire prezentări orale 0 2. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 65%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Proiectarea şi realizarea unui regulator PID 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. studiu după manual.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă Proiect: 1. Proiectarea şi realizarea unui stabilizator de tensiune. 2001 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 15% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20% Notele acordate pentru temele de casă. referate. 5. referate. publică a proiectului. Proiectarea şi realizarea unui circuit de izolare galvanică a unui semnal analogic. alte activităţi 0 6 6 2 8 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. 3. pregătire examinare finală 0 3. consultaţii 6 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14. activitate specifică de pregătire pt.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5.2007 . Laurenţiu Frangu. 2. traduceri etc.01. eseuri. Editura Academica.

Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof.Titular curs: prof. Frangu Laurenţiu . Frangu Laurenţiu Semnătura: Titular proiect: as. ing. ing. ing. dr. dr.

conform specificaţiilor de performanţă şi cost .realizarea interfeţelor grafice utilizator . bazate pe un sistem de valori culturale. Op.cunoaşterea şi conceptelor de prelucrare şi instrumentaţie virtuală. Str. înţelegere.abilităţi de dezvoltare a aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor medii de programare grafică 3.conştientizarea importanţei programării grafice .ro FIŞA DISCIPLINEI33 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.cunoaşterea execuţiei multitasking a modulelor de instrumentaţie virtuală Competenţe specifice disciplinei 2. Instrumental-aplicative .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală . De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. morale şi civice 33 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Atitudinale . Cunoaştere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Fişa va fi însoţită de programa analitică a di sciplinei. 2 Nr. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Nicolau Viorel Conf.abilităţi privind utilizarea modulelor software . ing. dr. Ştiinţei. nume. dr. ing. explicare şi interpretare .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.dezvoltarea abilităţilor competitive. 800146. . prenume) Catedra de specialitate IV Instrumentaţie virtuală Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.proiectarea diverselor aplicaţii de instrumentaţie virtuală. .

LabVIEW Reference Manual.Execuţia multi threading şi sincronizarea proceselor în mediul programarea grafică . 2004.Interconectarea aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de dezvoltare cu DSP . Structuri de control în programarea garfică .participarea activă la discuţiile de la curs . din aplicaţiile de instrumentaţie virtuală Bibliografie obligatorie selectivă 1.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . National Instruments. referate.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . aplicaţii .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Comunicaţia. National Instruments. 2002.Metode de dezvoltare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală. 2002. 4. *****. prelucrarea şi monitorizarea datelor în aplicaţiile de instrumentaţie virtuală . Execuţia multi threading a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală .participarea la toate activităţile de laborator . traduceri.participarea la activităţile de laborator (85%) . La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Realizarea aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor în medii de programare grafică.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . National Instruments.Transferul datelor prin reţea. eseuri. 3.Module de indicatoare şi butoane pentru interfaţa grafică. *****. LabVIEW User’s Guide. *****.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . LabVIEW Tutorial.Metode de interconectare a aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de achiziţie a datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect . *****. Instrument Control and Data Qcquisition. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . National Instruments. Funcţii de interconectare a modulelor. 2002.rezultat satisfăcător la examenul scris .Studiul elementelor de instrumentaţie virtuală .Prelucrarea şi monitorizarea datelor numerice în aplicaţii de instrumentaţie virtuală . 2.Elemente recapitulative privind interfaţa ommaşină Elemente caracteristice ale limbajelor de programare grafică .Programarea porturilor în mediul Labview .realizarea cu foarte bine a temelor de casă .

pregătire prezentări orale 1 2. ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. realizare teme de casă. dr. alte activităţi 7 proiecte. dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. referate.2007 Titular curs: Conf. eseuri. seminar / 12. ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. alte activităţi 7 lucrări practice 6. dr.01. documentare suplimentară în bibliotecă 11. traduceri etc. alte activităţi 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. Frangu Laurenţiu . Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 7 5. pregătire examinare finală 10 3. consultaţii 4 4. 13. studiu după manual. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. 7. activitate specifică de pregătire pt.

Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI34 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.însuşirea tehnicilor de prim ajutor şi acordarea eficientă a lui. lucru în echipă. Ştiinţei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.însuşirea tehnicilor de analiză a aparaturii medicale.rezolvarea unor probleme practice de proiectare/exploatare a aparaturii medicale.cunoaşterea şi înţelegerea principalelor procese fiziologice măsurabile din organism . cât şi al metodelor folosite la prelucrarea numerică a semnalelor achiziţionate . explicare şi interpretare . nr. Ing. 2 Nr.însuşirea tehnicilor de proiectare specifice aparaturii medicale.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. mai ales în cazul accidentelor produse prin electrocutare.analiza detaliată a soluţiilor tehnice specifice domeniului. ori de câte ori este nevoie. pornind de la schema bloc şi terminând în unele cazuri cu schema electrică de principiu. . cât şi de cea a personalului care deserveşte aparatura respectivă. de credite 42 Totalul ore studiu individual 60 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Atitudinale . 800146. . atât din punct de vedere hardware. . Cunoaştere.însuşirea principiilor de funcţionare a principalelor aparate electronice folosite în explorarea clinică şi în laboratorul de analize medicale. . 3.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de această disciplină . a normelor specifice de protecţie impuse legate atât de securitatea pacientului. Popa Rustem Prep. . Dr. Str. Ing. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii E 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Drd. nume. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Instrumental-aplicative . 2.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile legate de această disciplină. prenume) Catedra de specialitate 4 ELECTRONICĂ MEDICALĂ I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Op.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 34 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. pentru salvarea unei vieţi. înţelegere. . . .

Electrozi. 2006 (în biblioteca Universităţii) 2.Principiul tomografiei. Electromiografie. referate. Tomografie. . Amplificatoare de instrumentaţie. . Reconstrucţia corpurilor 3D din secţiuni. Litotriptoare. . Amplificatorul diferenţial cu semnal de la electrozi. Ecograful HITACHI EUB-4506. Imagistică cu raze infraroşii.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. . Prelucrarea imaginilor radiologice. Rustem Popa. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . exemple de subiecte de examen. Imagistică cu raze X.Amplificarea semnalelor electrofiziologice. Aplicaţii clinice şi prelucrarea imaginilor.Culegerea semnalelor electrofiziologice.ugal.Măsurarea unor parametri fiziologici (temperatura organismului şi presiunea sângelui). Electrocardiografie. . Electroterapie şi electrochirurgie. Noţiuni de electrofiziologie celulară. Bucureşti. problemelor propuse la examen. numeroase materiale bibliografice disponibile pe Internet.Investigarea şi tratamentul sistemului cardiovascular. Electronică medicală. Imagistică cu radioizotopi.Diagnosticul cu ultrasunete şi imaginea ecografică. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Potenţiale evocate. Electronică medicală – site-ul disciplinei (conţine note de curs.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . Ţesuturi excitabile. Electroencefalografie. .Instalaţia de termoviziune. Imagistică cu ultrasunete. . Stimularea ţesutului cardiac. Imagistică în lumină vizibilă. . Biomagnetism.Instalaţia de raze X şi imaginea radiologică.Efectele câmpului electromagnetic asupra ţesuturilor. Tipuri constructive. .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Fenomene bioelectrice.Investigarea şi tratamentul sistemului nervos.Electrosecuritate în exploatarea aparatelor electronice medicale. eseuri. Semnalele ECG şi EEG. . Neuroprotezare. Amplificatoare flotante.Imagistică medicală.Stimulare şi protezare.Achiziţia şi prelucrarea semnalelor electrofiziologice. . Editura Matrix Rom. .Aparate de laborator.ro/rpopa/index. Caracteristici. . Rustem Popa.html ) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. URL: http://www.etc. referatele lucrărilor de laborator. Tomografe CT şi RMN.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. Tematică seminar/lucrări practice/proiect . traduceri. .

drd. alte activităţi 0 proiecte. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 20 3. Frangu Laurenţiu . referate. realizare teme de casă.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. consultaţii 0 4. dr. pregătire prezentări orale 16 2. alte activităţi 0 lucrări practice 6. activitate specifică de pregătire pt.2007 Titular curs: conf.02. ing. seminar / 12. documentare pe net 0 5. studiul bibliografiei minimale indicate 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. traduceri etc. studiu după manual. 7. ing. suport de curs 9. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 13. ing. alte activităţi 4 0 16 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 12. eseuri.

manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . cât şi limbajele HDL. rezolvarea de probleme: metoda.cunoaşterea şi înţelegerea circuitelor numerice programabile. folosind atât editorul grafic de scheme. explicare şi interpretare .însuşirea unor elemente fundamentale ale celor două limbaje standardizate de descriere hardware. Atitudinale . al preţului sau al timpului de propagare etc.însuşirea utilizării unui mediu de programare a acestor circuite. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. gestiune a situaţiei . Str. Ştiinţei. logica.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . Instrumental-aplicative . prenume) Catedra de specialitate 4 CIRCUITE PROGRAMABILE (FPGA. 2 Nr.abilitatea de a alege circuitul programabil optim pentru aplicaţia dorită (din punct de vedere al complexităţii. . a principiilor de proiectare şi a avantajelor proiectării sistemelor numerice complexe folosind aceste circuite. mobilizare. limbaje care acoperă în totalitate aplicaţiile care folosesc circuite programabile. de credite 56 Totalul ore studiu individual 80 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. 2. analiza. înţelegere. Dr. Drd. nr. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Ing. lucru în echipă. VHDL şi Verilog HDL. VHDL) I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . Cunoaştere. . Ing. Popa Rustem Prep. 3. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI35 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Op.) .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. 800146. eficacitatea personală: adaptare. nume.abilitatea de a proiecta structuri numerice complexe folosind circuite programabile de diferite tipuri.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 35 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.

.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Evoluţia structurilor FPGA. Rustem Popa.2 – Xilinx. Cristian Gyözö Haba.2.Validarea proiectelor prin programarea circuitului FPGA Spartan-3.Validarea proiectelor pentru FPGA prin simulare în mediul ISE 8. .Structuri programabile de mare complexitate.2. .Elemente ale limbajului de descriere hardware Verilog HDL.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.Exemple de proiectare a unor sisteme numerice complexe folosind circuite FPGA.ugal. .Validarea proiectului prin simulare. . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Proiectarea sistemelor numerice cu circuite CPLD şi FPGA. Facilităţile mediul integrat de proiectare ISE 8.Validarea proiectului prin programarea circuitului FPGA Virtex-II.Studiul limbajului VHDL prin exemple (2) . problemelor propuse la examen.Introducere. Arhitecturi. referate. eseuri. .nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5.2. URL: http://www. . Liviu Breniuc.2 . . 2005 (în biblioteca Universităţii) 2. Tehnologii de programare.Validarea proiectelor pentru CPLD prin simulare în mediul ISE 8.html ) 3. . Electronică digitală – site-ul disciplinei (conţine note de curs şi materiale bibliografice disponibile pe Internet. Exemple simple de proiectare.2. Circuite FPGA.Proiectarea unor circuite pentru FPGA folosind editorul grafic din mediul ISE 8. Structuri CPLD. 2007 (în curs de editare) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.etc. Bibliografie obligatorie selectivă 1.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . .Prezentarea mediului integrat de proiectare ISE 8. Editura Matrix Rom. Silviu Epure. . . Bucureşti. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - .Xilinx. Structuri cablate versus structuri programate. Arii de porţi generice GAL. Elemente de proiectare cu circuite numerice programabile. .Studiul limbajului VHDL prin exemple (1) . Arii logice programabile PAL. traduceri. Rustem Popa.ro/rpopa/index. Tematică seminar/lucrări practice/proiect . .Structuri programabile de complexitate redusă. .Proiectarea unor circuite pentru CPLD folosind editorul grafic din mediul ISE 8. Exemple simple de proiectare.Elemente ale limbajului de descriere hardware VHDL.Proiectarea unui circuit complex în FPGA. Comparaţie între structurile PLD şi structurile ASIC.Software utilizat pentru proiectarea cu circuite programabile.Studiul limbajului Verilog HDL (1) . Editura Politehnium. Iaşi. .Studiul limbajului Verilog HDL (2) .Validarea proiectelor prin programarea circuitului CPLD XCR3064.

consultaţii 16 4. pregătire examinare finală 20 3.2007 Titular curs: conf. alte activităţi 0 lucrări practice 6. dr. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. drd. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. ing. referate. alte activităţi 4 0 20 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 80 Data întocmirii: 12. studiul bibliografiei minimale indicate 10. traduceri etc. studiu după manual. suport de curs 9. documentare pe net 0 5. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri. 7. Frangu Laurenţiu . ing. pregătire prezentări orale 16 2. ing. seminar / 12. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. 13.02. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 proiecte. activitate specifică de pregătire pt. realizare teme de casă.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.

.

.

.

cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice echipamentelor periferice. dr. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.conştientizarea importanţei studierii echipamentelor periferice. 800146. bazate pe un sistem de valori culturale. . nume. 2 Nr. ing.înţelegerea funcţionării şi conectării echipamentelor periferice.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor dispozitive I/O 3.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a porturilor şi unităţilor I/O . Instrumental-aplicative . de legătură cu exteriorul a unui calculator .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegere. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . explicare şi interpretare . prenume) Catedra de specialitate IV Echipamente periferice Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. Op. Str. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. precum şi configurarea şi testarea acestora Competenţe specifice disciplinei 2. Cunoaştere. Ştiinţei. precum şi interconectarea şi testarea acestora . morale şi civice 36 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a porturilor şi unităţilor I/O .ro FIŞA DISCIPLINEI36 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.proiectarea diverselor structuri de dispozitive I/O. Nicolau Viorel Conf.dezvoltarea abilităţilor competitive. . Atitudinale .explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale dispozitivelor de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul şi a transferurilor de informaţii cu exteriorul .abilităţi privind funcţionarea dispozitivelor de I/O şi a subsistemelor componente. dr.

Cuplorul grafic: structura cuplorului grafic.rezultat foarte bine la examenul scris Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Noţiuni introductive: structura subsistemului I/O. activitate specifică de pregătire pt. . studii de caz …  Nota acordată la examinarea finală 60 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .participarea activă la discuţiile de la curs . vol. – Echipamente periferice. traduceri etc. conectarea serială a unui mouse . 2. eseuri. CD-ROM . – Totul despre hardware. W.2007 Titular curs: Conf. comunicaţia paralelă a unui calculator . Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof.participarea la toate activităţile de laborator . dr. ing. porturi USB. Editura Teora. dr.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . 1 şi 2. Note de curs. S. gestionarea memoriei video . proiecte. Editura Teora. ISBN 973-601-799-0. Bucureşti. V. Frangu Laurenţiu . ing. Rosch. elemente componente .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . pregătire examinare finală 10 3. 2003 3.Unitatea de hard disc: caracteristici. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6. protocoale de comunicaţie .Dispozitive periferice standard: imprimanta.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . L. ISBN 973-601-856-3. realizare teme de casă. alte activităţi 7 lucrări practice 7 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. dr. 1998 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 10 Tematică seminar/lucrări practice/proiect . modul de transfer al datelor . seminar / 10.Tastatura unui sistem de calcul . studiu după manual. dispozitive multimedia – structură.PC depanare şi modernizare. suport de curs 7. ediţia IV-a. studiul bibliografiei minimale indicate 8. instalare. ing. Nicolau Viorel Semnătura: Titular lucrări practice/proiect: Conf. eseuri.Transferul datelor cu subsistemul I/O . referate. Mueller. documentare suplimentară în bibliotecă 9.01.Comunicaţia serială asincronă. 1 referate.Linii şi dispozitive de comunicaţi: tipuri de comunicaţii seriale. configurare 1. floppy disc.Subsistemul de interfaţă cu operatorul uman .Unităţi I/O pentru multimedia La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 2004 2.Monitorul: structura bloc.Cuplorul grafic: moduri de operare. plotter. Nicolau.Comunicaţia paralelă. Bucureşti.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . moduri de vizualizare a datelor .Subsistemul memoriei secundare: unităţi şi controlere de hard disc.Structura şi funcţiile controlerelor I/O .rezultat satisfăcător la examenul scris . traduceri. scaner. elemente componente şi caracteristici .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . documentare pe net 7 5. consultaţii 4 4.participarea la activităţile de laborator (85%) .

ing.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . morale şi civice. proiecte. ing.promovarea unui sistem de valori culturale. .etc@ugal. disciplinei proiectarea schemelor electronice. mobilizare.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. de valorificare independentă a informaţiei.Dezvoltarea creativităţii. analiza celor mai diferite scheme electronice. de credite 30 Total ore studiu individual 66 Titular curs Titular lucrări practice II V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. Iliev Mircea nume. gestiune a situaţiei.participarea la propria dezvoltare profesională.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. Str. . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. 1. . 800146.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. explicarea şi interpretarea unor idei. Cunoaştere.rezolvarea de probleme: metoda.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. . . F) Aparate electrocasnice 4 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. . folosirea aparaturii de măsura si control specifice. principii. . Op. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.acţiune şi realizare: gestiunea timpului.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. legi. . Atitudinale: . Ştiinţei. vorbit. dr.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. analiza. logica. prenume) Catedra de specialitate Conf. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. . Competenţe 2.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializarea: Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. utilizarea unor specifice metode. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 30 20 - LP 10 P - Competenţe generale .eficacitatea personală: adaptare. 3. dr. 2 Nr. . Conf. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . înţelegere. procese. teorii. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. lucru în echipă.platforme de laborator.Însusirea unui limbaj (scris.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.

Emitator . Radioreceptoare. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune.. Bucureşti. Videocasetofoane. 3. .Verificarea finală promovată cu nota 5. Tehnică.a. electrocasnice. 8.Videocasetofoane. Noţiuni de radiotehnica (5 ore). II. 1980.radio si TV. . (2 ore). 1997. Ed. 9.. 1981 5. Did.vol. .Tehnica microundelor. Ed. Bucureşti. de aparate electrocasnice. Badea M. 1. . Ed.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de cu ce putin nota 8. Tehnica. Bucureşti.. 4.Aparate. s.Circuite integrate analogice. 2. 5. Ed. 3. 1992. Did. Surse de tensiune in comutaţie 3. Bucureşti.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei . Casetofoane. semnalelor (2 ore). 6. Bucureşti.a.. Rulea G. – The GSM System for Mobile Communications. Munteanu N.1990. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului aparatele electrocasnice (2 ore). Basoiu M. . Mouly M. . Reţele mobile de telecomunicaţii. Poulet M.Îndrumar pentru electronişti . Antonescu G. Constantinescu C. 1989. Ed.. Amplificatoare de audiofrecvenţa (3 utilizate in aparatele electrocasnice. vol. All Educational. 6. microunde. 1992.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. Tehnica.B. 8. Ed. Înregistrarea si redarea optica a un casetofon. Ed. Filtre trece5. casă). s. . Barbalau S. 1986. Radiotehnica. si Ped. Încălzirea prin tehnica microundelor control specifice laboratorului de aparate (1 oră).. Înregistrarea magnetica a semnalelor 4. s. Sistemul GSM (4 ore). 1983.. s. (temelor de casă). . .a. Rapeanu R. si Ped. Tehnica. Nicolau E.Verificarea finală promovată cu nota 10. Compact disc.. 4. . 7.receptor in infraroşu. Ed. Aparate de măsura si 2. Tehnica. fiecărui ciclu de lucrări. . Gazdoiu C. Surse de tensiune utilizate in 1. Amplificatoare de audiofrecvenţa. Telefonul mobil..Referatele de laborator predate la încheierea ciclu de lucrări. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . Cuptorul cu ore). 2. Caracteristicile de frecventa pentru 7..Circuite integrate liniare . banda utilizate in egalizoarele grafice. Bucureşti. III .Manualul inginerului electronist.a.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. Bucureşti.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator . Bucureşti.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui .Reţele mobile de telecomunicaţii. Sisteme si circuite pentru transmiterea comenzilor la distanta (1 oră). . McGraw-Hill. Sistemul GSM.

Frangu Laurenţiu . 13.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 4 4 5. seminar / 12. consultaţii 6 2 4. activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 11.ing.2007 Titular curs: Conf. studiu după manual.dr. 7. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 66 Data întocmirii: 30. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. traduceri etc. Prof. ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. alte activităţi 2 0 proiecte. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 4 0 2. dr. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6.01. pregătire examinare finală 10 30 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. eseuri. referate. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. realizare teme de casă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful