Anexa 3.

04 Domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Fişele disciplinelor Analiză matematică Algebră şi geometrie Programarea calculatoarelor şi algoritmi Grafică asistată de calculator Matematici speciale Programarea orientată obiect Fizica semiconductorilor Statistică, prelucrarea datelor şi metode numerice Programare în asamblare şi microprocesoare Teoria circuitelor electrice Teoria câmpului electromagnetic Materiale pentru electronică Dispozitive electronice Circuite electronice fundamentale Proiect circuite analogice Semnale şi sisteme Arhitectura calculatoarelor Transmisia şi codarea informaţiei Circuite digitale Proiect circuite digitale Electronică de putere 1 Sisteme automate Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Decizie, estimare, recunoaştere Circuite integrate analogice Proiect circuite complexe Măsurări electrice şi electronice Tehnica microundelor Sisteme de achiziţie a datelor Laborator achiziţie şi sisteme automate Prelucrarea numerică a semnalelor Televiziune Componente şi circuite pasive Proiectarea asistată de calculator Fiabilitate şi calitate Reţele de calculatoare Comunicaţii analogice şi digitale Radiocomunicaţii Telefonie Medii de transmisiuni şi propagare Comunicaţii de date Reţele de telecomunicaţii Tehnici de comutaţii şi multiplex Procesoare de semnal în tc

Comunicaţii mobile şi prin satelit Compresia datelor Sisteme de operare Software pentru tc Automate programabile Maşini şi acţionări electrice Electronică şi informatică industrială Senzori şi traductoare Comunicaţii digitale Construcţia aparatelor electronice Prelucrarea avansată a semnalelor 1D, 2D Sisteme încorporate (embedded) Acţionări electrice reglabile Surse de alimentare Proiect electronică industrială Instrumentaţie virtuală Electronică medicală Circuite programabile (FPGA, VHDL) Sisteme computerizate de măsurare Sisteme neuronale şi evolutive Echipamente periferice Aparate electrocasnice Educaţie fizică Limbă străină Tehnici de comunicare Afaceri şi administrarea firmelor Managmentul proiectelor

.

.

prenume) Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI ALGORITMI Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.Formarea capacitatii de dezvoltare a aplicatiilor scrise in limbajul C pentru rezolvarea unor probleme tehnice. telefon / fax: +40 236 470905.ugal. specifice . modularizarea aplicatiilor complexe. înţelegere.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .Insusirea fundamentelor teoretice ale programarii intr-un limbaj de programare structurata (notiunile de algoritm. Instrumental-aplicative Competenţe . -Insusirea principiilor programarii structurate .Intelegerea si dezvoltarea unor metode particulare de proiectare. explicare şi interpretare . disciplinei .Modelarea si construirea unor algoritmi specifici de asigurare a fiabilitatii si portabilitatii programelor C. . Atitudinale .Insusirea gandirii algoritmice. Stiintei-2.ing. . Op. s. variabila. 800146.etc.Formarea deprinderilor de programare si a capacitatii de elaborare de programe pentru rezolvarea unor probleme practice. .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .Conceperea si reprezentarea unui algoritm pentru o aplicatie mica/medie. 460 182 E-mail: www.l. Jascanu Veronica nume. Gusetu Dorin asist. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. data. 3. F) Ob Nr. Cunoaştere. GALATI Nr. structuri de control. tip de date. constanta. 2.Modelarea si construirea unor algoritmi clasici de rezolvare a unor probleme ingineresti.Implementarea unui algoritm dat in limbajul C .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str. programare structurata).

.Modularizarea programelor prin utilizarea functiilor . 0 13. referate. consultaţii 4. documentare pe net 5. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. min. 8 Notele de la examinarea finala: min. MATRIXRom. Cunostinte minime: Insusirea algoritmilor prezentati la curs/laborator Conceperea unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme simple Insusirea notiunilor teoretice fundamentale programarea structurata Implementarea algoritmilor in limbajul C. 0 traduceri.ugal. Teora. 2.Implementarea unor algoritmi utilizati pentru tablouri (vectori... Conceperea si descrierea unor algoritmi. eseuri. .Aplicatii cu definirea unor tipuri de date proprii si prelucrarea lor. 0 30 10 4 0 0 . Limbaje de programare. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. traduceri etc. -Date. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. operatori. alocare dinamica de memorie). 1998 Stefanescu D. 3. Ed. I www. din Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului.. alte activităţi lucrări practice 6. expresii in limbajul C -Implementarea structurilor de control in C -Tablouri si prelucrari asupra acestora -Modularizarea aplicatiilor prin utilizarea functiilor -Definirea si utilizarea unor noi tipuri de date -Lucrul cu fisiere Bibliografie obligatorie selectivă 1.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs -Algoritmi. 2002 – cap. pregătire examinare finală 3. operatori. suport de curs 14 9. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. 5 Nota pe activitatea din timpul anului. 1-8 Stefanescu D. studiu după manual. Elaborarea de algoritmi si programe in limbajul C. siruri de caractere). matrici.Reprezentări ale datelor în binar. seminar / 7 12. realizare teme de casă. alte activităţi proiecte. . expresii . Programarea in limbajele C/C++. 9. Cunostinte maxime: Stil de programare profesionist. eseuri.G. 5 la teorie si min. Bucuresti. pentru rezolvarea unor probleme practice de complexitate medie/mare. Introducere in informatica.Aplicatii complexe Brookshear J. activitate specifică de pregătire pt.Implementarea unor algoritmi pentru diverse probleme simple.ariadne. Bucuresti. fiind capabil sa modularizeze o aplicatie (utilizand functii. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. -Aplicatii simple cu date. pregătire prezentări orale 2. Tematică seminar / lucrări practice . min.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. referate.

7.01. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14.2007 Titular curs: Dorin GUSETU Semnătura: Titular lucrări practice: Veronica JASCANU Semnătura: Şef catedră: conf. dr. Luminita DUMITRIU . ing.

ING. Op.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA GRAFICĂ. atenţie vizualǎ) şi aptitudinale (eficacitate personalǎ. telefon +40 236 414871 int.Cunoaşterea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) ale unui soft grafic. înţelegere. nume. Atitudinale . . 3. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. SEF LUCRARI UNIV.460.DRD. explicare şi interpretare S LP 28 . SEF LUCRARI UNIV.Nechita@ugal. MECANISME SI TOLERANŢE Adresa:Str.ro FIŞA DISCIPLINEI GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. actionale ) specifice domeniului ingineresc. Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei .Promovarea calitǎţilor atitudinale (atitudine pozitivǎ faţǎ de utilizarea calculatorului pentru realizarea unei documentaţii tehnice.Utilizarea vocabularului specific disciplinei. Cunoaştere.Utilizarea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) pentru modelarea pieselor pe calculator cu ajutorul unui soft grafic. atitudine antirutinierǎ.ING.111. 800201 Nr. F) OB Nr. . Tel. MECANISME SI TOLERANTE Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de geometrie descriptivǎ şi a standardelor specifice desenului tehnic pentru realizarea reprezentǎrii ortogonale a piesei. . relationale. 2.Domneasca nr.DRD./Fax: +40 236 314463 E-mail: Manuela. prenume) NECHITA MANUELA NECHITA MANUELA Catedra de specialitate GRAFICA.

Generarea / descompunerea unui grup de entitǎţi reprezentate cu grosime şi asocierea unui text .Elemente de desen tehnic.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . modificarea proprietǎţilor). teşirea şi racordarea acestora şi utilizarea referinţelor în proiectare .Tipǎrirea desenului de piesa Tematică seminar / lucrări practice .html 3. în Model Space. 2003 Nechita. pregătire prezentări orale 7 2. în Model Space 70 Facultativ. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. S. Editura Aronda.Standarde utilizate în desenul tehnic şi în reprezentǎrile grafice pe calculator . consultaţii 14 4 30 14 . eseuri. 2.Epura corpurilor geometrice .Tipǎrirea desenului de piesă .gmt. Ponderea exprimată Modelarea obiectelor 3D în % {total = 100%} 10 10 10 La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. editare. .Desenul de ansamblu Bibliografie obligatorie selectivă Iliuţǎ. Editura Academica. multiplicarea şi ştergerea entitǎţilor reprezentate în plan . M.. Editura Academica. traduceri.Construcţii geometrice . Galaţi.Modelarea şi secţionarea solidelor– Primitive 3D .Mijloace de reprezentare a construcţiilor geometrice. Galaţi. studiu după manual. Aplicaţii (e-book). M. Galaţi.Trasarea arcelor şi dreptunghiurilor. desenare. şi reprezentarea ortogonalǎ a piese . modelare 3D .Transformarea entitǎţilor în plan ( translaţia. – Desen şi Graficǎ pe calculator. rotaţia. vizualizare. figurilor şi corpurilor geometrice p e calculator . Nechita.Utilizarea straturilor de desenare pentru realizarea epurei punctului .ro/nikita/hp/gac_sia/grafica_asistata_de _calculator. asocierea dimensiunilor şi textului pentru modelarea unei piese (3D) realizatǎ dupǎ modelul 2D al acesteia.ro/nikita/indrumar. referate. editare. dupǎ model de complexitate medie.Modelarea tridimensională a obiectelor . studiul bibliografiei minimale indicate 10. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Utilizarea tehnicilor de desenare. în Paper Space Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Berbinschi.Simetrizarea. V.Optimizarea reprezentǎrilor ortogonale ale pieselor pe calculator conform standardelor de dispunere a proiecţiilor . suport de curs 9.ugal.Reprezentarea şi cotarea vederilor şi secţiunilor . Adresa on-line : www. 2004.Strategii de desenare . Adresa on-line: www.ugal. pregătire examinare finală (40 8 exercitii independente) 3. vizualizare şi asocierea dimensiunilor pentru reprezentarea pe calculator a unei proiecţii a piesei . se acorda 1 punct bonus pentru participare la curs (prezenta mai mare de 90%) Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Utilizarea tehnicilor de setare.pdf 1. – Graficǎ asistatǎ de calculator ( e-book ). 2006.gmt.

univ. documentare suplimentară în bibliotecă 5.lucr. seminar / lucrări practice (26 exercitii dirijate. activitate specifică de pregătire pt. pregătire teste periodice sau parţiale 0 20 4 11.ing. alte activităţi 7 0 0 14.ing. BAICU IOAN .univ. alte activităţi 6 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 Data întocmirii: 20. realizare teme de casă.4. eseuri. referate. 7. drd. alte activităţi 13.2007 Titular curs: Sef.lucr. documentare pe net 12.ing. NECHITA MANUELA Semnătura: Director departament / Şef catedră Conf. traduceri etc. NECHITA MANUELA Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Sef. proiecte. drd.dr. 6-12 exercitii independente) 6.01.

.

.

etc.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMARE ORIENTATA OBIECT Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. legare dinamica). functie prietena. prenume) asist. pentru rezolvarea unor probleme practice. s.Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a limbajului C++ pentru programarea orientata obiect .Insusirea notiunilor despre tehnicile de dezvoltare a aplicatiilor orientate obiect.ugal. .Intelegerea mecanismului mostenirii pentru crearea ierarhiilor de clase.Conceperea si implementarea unor ierarhii de clase folosite in rezolvarea unor probleme concrete. explicare şi interpretare . Jascanu Veronica Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S - LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. F) Ob Nr. telefon / fax: +40 236 470905. Competenţe specifice disciplinei 2.Realizarea intr-un mod profesionist a unor aplicatii orientate pe obiecte (in limbajul C++). Cunoaştere. GALATI Nr.l. . a principiilor si a mecanismelor specifice programarii orientate pe obiecte prin intermediul limbajului de programare C++. obiect. C++) 3. metoda. 460 182 E-mail: www.Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str. .Insusirea notiunilor de baza (notiunea de clasa. . Nicolau Florin nume. Necula Iulian asist. înţelegere. Op. Stiintei-2. Stefanescu Diana asist. Instrumental-aplicative . 800146.ing. mostenire.Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a aplicatiilor orientate pe obiecte (in lbj. Atitudinale Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .

Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase . traduceri. Programarea in limbajele C/C++. alte activităţi lucrări practice 6. 8 Notele de la examinarea finala: min. destructori. referate. eseuri. min.Concepte de baza ale programarii orientate obiect . constructori. studiu după manual. Cunostinte minime: Insusirea principiilor programarii orientate pe obiecte Implementarea unor clase (date si operatii) prezentate la curs Cunostinte maxime: Completarea claselor prezentate cu noi membri si operatii Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.. 3. 5 Nota pe activitatea din timpul anului.Operatii de intrare/iesire in limbajul C++ Bibliografie obligatorie selectivă 1. referate. pregătire prezentări orale 2. II. eseuri. Stefanescu D. suport de curs 14 9. traduceri etc. . alte activităţi proiecte.9-13 Stefanescu D. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. Bucuresti. operatori .ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% 0 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.ariadne. 2002 – cap. 7. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. 0 13. activitate specifică de pregătire pt.2007 Titular curs: Diana STEFANESCU Semnătura: . Curs C/C++. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8.01. Tematică seminar / lucrări practice . www. documentare pe net 5.Supraincarcarea operatorilor .ariadne. 9. realizare teme de casă. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. II. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11.ugal.Clase si obiecte . 2. 5 la teorie si min. MATRIXRom.Aplicatii in care se utilizeaza clase si obiecte.Aplicatii complexe in care se utilizeaza operatiile de intrare/iesire din C++. alte activităţi 0 30 10 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. pregătire examinare finală 3.Implementarea unor clase si completarea exemplelor (prezentate la curs) cu noi membri. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. seminar / 7 12.. min.. consultaţii 4.Crearea ierarhiilor de clase .ro Stefanescu D. metodele si functiile prietene ale unei clase. www.ugal.

Florin NICOLAU. ing. Iulian NECULA Semnătura: Şef catedră: conf. dr. Luminita DUMITRIU .Titular seminar / lucrări practice: Veronica JASCANU.

.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) 1 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.elaborarea şi utilizarea unor circuite electrice şi electronice 3.înţelegerea fenomenelor şi proceselor fizice care stau la baza funcţionării dispozitivelor semiconductoare . . ŢIGĂU NICOLAE Lect.proiectarea şi derularea activităţilor practice specifice domeniului . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare .ro FIŞA DISCIPLINEI1 Fizica dispozitivelor semiconductoare Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa: Nr. Op. prenume) Catedra de specialitate FIZICĂ Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 S 14 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.capacitatea de a identifica informaţia de natură ştiinţifică şi de a o utiliza în activităţile ulterioare Competenţe specifice disciplinei 2.utilizarea unor metode. Cunoaştere. F) Ob. explicare şi interpretare . morale şi civice .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . ŢIGĂU NICOLAE nume.explicarea proceselor fizice şi a rolului acestora în domeniul semiconductorilor . Nr. . telefon / fax: E-mail: fizica@ugal.interpretarea.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de fizică şi fizica semiconductorilor.dr.efectuarea unor experienţe fizice de bază specifice. din punct de vedere fizic a fenomenelor din domeniul fizicii semiconductorilor .promovarea unui sistem de valori culturale.dr. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ Totalul ore studiu individual 120 5 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Instrumental-aplicative . Atitudinale .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională . Lect.

2006. realizare teme de casă. consultaţii 10 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire examinare finală 14 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Ţigău.Studiul legilor transportului energiei prin radiaţie 1. Elemente de fizică generală şi fizica semiconductorilor. activitate specifică de pregătire pt.Noţiuni de mecanică clasică şi mecanică analitică . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. referate.Elemente de fizică statistică .Fenomene de contact în semiconductori Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice .02. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -cunoaşterea noţiunilor fundamentale de fizică -cerinţele minime -participarea la toate activităţile practice -explicarea proceselor complexe din fizică şi fizica -descrierea simplă unor procese fizice de bază semiconductorilor -fundamentarea matematică a unor fenomene şi noţiuni legate de fizica semiconductorilor -dovada înţelegerii proceselor prin rezolvarea unor probleme practice Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Sachelarie. N. referate. seminar / 12.Contactul metal-semiconductor .Originile fizicii cuantice .Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . Aplicaţii .Ecuaţia Schrödinger. 10% traduceri.Elemente de fizică cuantică . 13.Studiul efectului Hall în semiconductori . T. Bucureşti. documentare pe net 7 5.Semiconductori intrinseci şi extrinseci .Fenomene de transport în semiconductori . eseuri. alte activităţi 7 7 30 14 14 Total ore studiu individual (pe semestru) =120 Data întocmirii: 2. Curs Universitar.Elemente de fizică atomică . Ed.Fenomene de neechilibru în semiconductori . alte activităţi 0 proiecte. 2.Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină în semiconductori . Creţu. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Elemente de fizica corpului solid . Tehnică. Ed. studiu după manual. 3. pregătire prezentări orale 10 2. Matrix Rom. alte activităţi 7 lucrări practice 6. eseuri. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Ed.Fenomene de difuzie şi drift în semiconductoare .Semiconductori la echilibru termic . 1996. Bazele dispozitivelor semiconductoare. suport de curs 9. 2003.2007 .Joncţiunea pn .Noţiuni de termodinamică . Bucureşti. D. traduceri etc. Ars Docendi. Bucureşti. 7.Determinarea energiei de activare a semiconductorilor . Fizica.

dr.dr.dr. ANTOANETA ENE . NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice Lect. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Şef catedră Conf.Titular curs: Lect.

tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) . Cunoaştere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI2 Denumirea disciplinei Statistică.dr. acestea se vor elimina de pe fişa finală. estimare a parametrilor si legilor variabilelor aleatoare din sistemele tehnice . .Rezolvarea unor probleme ingineresti privind aproximarea numerica in domeniul algebrei liniare si neliniare. Str. practice/proiect nume. prelucrarea si interpretarea unor serii de date statistice. explicarea şi interpretarea unor idei. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 60 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. analiza.Efectuarea si coordonarea de experimente privind masuarea.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. proiecte. . utilizarea unor metode.Capacitatea de a utiliza în mod adecvat şi în context terminologia de specialitate. ecuatiilor diferentiale.ing. . Masini si Instalatii Electrice E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 2 LP 2 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 3 În toate cazurile în care sunt indicate exemple pe acest formular. nr. . 2 Nr. analizei matematice. 800146. procese. Dumitrescu Mariana As.utilizarea metodelor specifice de calcul si prelucrare statistica a datelor prelevate din sistemele tehnice.utilizarea tehnicilor informatizatede aproximare numerica a marimilor din sistemele tehnice Competenţe specifice disciplinei 2 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. . prenume) Prof. .utilizarea tehnicilor informatizate de prelucrare a datelor. F) OB Nr. ecuatiilor cu derivate partiale si ecuatiilor 2. prelucrarea datelor şi metode numerice Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob.Identificarea formularea si analiza unor variabile aleatoare prin utilizarea tehnicilor studiate. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 3 . Op.ing Vlad Ciprian Catedra de specialitate Electrotehnica. înţelegere.drd. explicare şi interpretare ( de exemplu : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. Ştiinţei.Explicarea si interpretarea unor teorii de rang mediu legate de temele studiate.

.Control statistic si fiabilitate. Metoda Euler si Crank-Nicolson.Tipuri de erori. .Aplicatii ale retelelor probabilistice in tehnica. verificarea ipotezelor. Voronca M. Bostan V – Metode Numerice. Editura Tehnica. 6. .Aplicatii la teoria variabilelor aleatoare..valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile aplicative din cadrul laboratorului . Algoritmi de sortare tabloul variabile aleatoare discrete. . morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) . Wiener. Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. Ed.. 1983. Bucuresti 1998.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile fata de abilitatile practice pe care prelucrarea datelor şi metodele numerice le formeaza in inginerie. 5. grup complet de evenimente.Probabilitati.. 2003 Tipografia Universităţii "Transilvania".Aplicatii la teoria estimarii . Dumitrescu. 4. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect . 1996. – Metode numerice în inginerie: baze teoretice . suma. functia de . T.Operatori si caractere . Bucuresti.Control statistic si fiabilitate. Diferentele directe ale lui Newton si polinoamele lui Lagrange. Operatii. Galati 1999 3 Barbu. statistique et processus aleatoires. estimarea densitatii de probabilitate si a functiei de repartitie a variabilei aleatoare. Metoda runge-Kutta.Introducere in Matlab. . Indrumar de lucrari de laborator . formula lui Tchebycheff. 7. .Editura Fundaţiei Universitare “DUNĂREA DE JOS " Galaţi. Reprezentarea grafica a functiilor. – . 1. diferenţiale ordinare metodei verosimilitatii maxime. P. Ulmeanu A. Estimare .a. V. s. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .Calculul numeric matricial variabilei aleatoare.a.Aplicatii la teoria probabilitatilor – utilizarea aleatoare frecventei.Teorie şi Aplicaţii pentru Ingineri .M – Metode numerice. Reprezentarea numerelor. Panaite.Tehnica Bucuresti. 2002 2. . s. functia densitate.a. Dumitrescu M.Integrarea şi derivarea numerică numerice.Rezolvarea ecuatiilor diferentiale. .Integrarea numerica. Editura Tehnica.3. Daniela Mariana.Aproximarea şi interpolarea funcţiilor repartitie. produsul a doua variabile .P – Techniques mathematiques pour ingenieurs.Integrarea numerică a ecuaţiilor intervale de incredere.. estimarea dispersiei.ClujNapoca.Ed Academica.Functii matematice in Matlab.Elemente de teoria probabilitatilor .Interpolare si extrapolare. Ulmeanu A.Variabile aleatoare speciale. algebrice . 1993.Braşov. Munteanu. Statistica. distributie evenimentelor independente. . s. 8 Bratianu C. U. 1983.Aplicatii.Caracteristicile numerice ale unei variabile .Estimarea parametrilor legilor de intersectia evenimente conditionate. Vectori.Tehnica Bucuresti.estimarea mediei . . Ed. . . caracteristici .Matrici si operatii cu matrici in Matlab. metodele de estimare a distributiei unei variabile aleatoare . .Teoria estimarii .. Bratianu C.Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor aleatoare. M.

referate. studiul bibliografiei minimale indicate 10. studiu după manual. eseuri. pregătire examinare finală 10 3. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul foarte bine (4 puncte cumulate la nota finală). documentare suplimentară în bibliotecă 11. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota finală se constituie din următoarele verificări: . 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul satisfăcător (2 puncte cumulate la nota finală). Nota finală se constituie din următoarele verificări: . pregătire prezentări orale 10 2. 20% traduceri.01. consultaţii 10 4.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. eseuri. alte activităţi 10 lucrări practice 6. suport de curs 9. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 5. alte activităţi 6 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 10.2007 Titular curs: Dumitrescu Mariana Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Ciprian Vlad Semnătura: Şef catedră . activitate specifică de pregătire pt. 7. 13.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (minim 3 puncte). realizare teme de casă.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (maxim 6 puncte). descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. referate. traduceri etc. alte activităţi 10 proiecte. seminar / 12.

.

.

.

prenume) Conf. Competenţe specifice disciplinei 3. Str. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI4 Denumirea disciplinei Teoria circuitelor electrice Anul de studiu I Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. Atitudinale: manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale.TehnicaUNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICA. 4 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. ing. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 2 Nr. Grigore Fetecău Asist. procese. de credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Galaţi. Ştiinţei. . Cunoaştere. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. înţelegere. utilizarea unor metode. 800146. nr. explicare şi interpretare Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază specifice disciplinei „Teoria circuitelor electrice”. însuşirea acestora în vederea înţelegerii fenomenelor electrice şi electronice ce urmează a fi predate la disciplinele tehnice de specialitate. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. maşini si instalaţii electrice E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ C S Total 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) LP 14 P - 1. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională. proiecte. Op. Ing. practice/proiect nume. Explicarea şi interpretarea unor idei. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei 2. dr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Drd. Marcel Oanca Catedra de specialitate Electrotehnica.

Mocanu C.c. pregătire examinare finală 50 3. circuitelor electrice . studiu după manual.M.Analiza circuitelor electrice monofazate şi . referate.Utilizarea editoarelor grafice în analiza liniare.Introducere în studiul circuitelor electrice. Editura Didactică şi Pedagogică.Verificarea experimentală a metodelor de . . . suport de curs 9. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20/20 15 5 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.. Bazele electrotehnice II. Preda.Analiza circuitelor electrice de c. metode de analiza.Fetecău Gr.Analiza circuitelor în regim permanent staţionar. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Circuite trifazate regim permanent sinusoidal. Bucureşti 1980. ce .Studiul cuadripolilor.Circuite liniare în regim armonic permanent.Analiza circuitelor în regim permanent trifazate de curent alternativ.Întreaga materie predata însuşita si prezentata la nivelul calificativului de forte bine.Tehnica analizei circuitelor electrice. consultaţii 20 4.Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice ..Teoremele generale ale circuitelor electrice.Circuite liniare în regim periodic nesinusoidal. . pregătire prezentări orale 20 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10.a. Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. studii de caz … 25  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 25  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . . analiza a circuitelor de c. . documentare suplimentară în bibliotecă 11. Teoria circuitelor electrice –Note de curs (format electronic) Galaţi 2006 .Studiul cuadripolilor.a . traduceri. Probleme.Teoremele generale ale circuitelor electrice.Analiza circuitelor electrice în regim .Analiza pe cale experimentală a circuitelor de c.Circuite liniare în regim armonic permanent. . . utilizând transformatei Laplace/ . Bucureşti 1980. . documentare pe net 10 20 25 5 10 . .c. monofazate şi trifazate.obţinerea punctajului de peste 90% la toate activităţile luate în considerare la formarea punctajului. tranzitoriu prin metode directe si . . Teoria circuitelor electrice. Editura Didactică şi Pedagogică. s.Analiza pe cale experimentală a rezonanţelor circuitelor liniare în regim permanent sinusoidal. . conţin componente electronice. . .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . staţionar. eseuri.

07 Titular curs: Conf. Ing. ing.02. Drd. traduceri etc. realizare teme de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 15/ 15 10 12. activitate specifică de pregătire pt.5. 7. Grigore Fetecău Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Asist. alte activităţi 0 0 14. proiecte. seminar / lucrări practice 6. eseuri. referate. Marcel Oancă Semnătura: Şef catedră . alte activităţi 13. alte activităţi 10 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 210 Data întocmirii: 01. dr.

explicare şi interpretare . MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008.înţelegerea notiunii de camp . F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. drd. Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 14 L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . Op.Explicarea in interpretarea conditiilor privind modului de propagare a campului electromagnetic. telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Teoria campului electromagnetic Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. a marimilor campului a relatiilor cauzale dintre acestea a legilor campului si rezolvarii problemelor de camp electromagnetic. . .Asigură studentului prin activităţile de curs .Are drept obiectiv cunosterea marimilor electrice si magnetice a relatiilor cauza-efect a metodelor si tehnicilor de analiza ale campului electromagnetic in functie de regimul acestuia.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumu larea de cunoştinţe teoretice despre marimile si ecuatiile campului electromagnetic si practice privind modul de rezolvare si aplicabilitate in electronica si telecomunicatii . . Prof. ing. alegerii si utilizarii celor mai potrivite mijloace de analiza si aplicabilitate ale campului electromagneticin funtie de specificul aplicatiilor reale.formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor de rezolvare a ecuatiilor campului. Str. . a efectelor produse de acesta in functie de proprietatile mediului . ca inginer. ing.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor electromagnetice atat in interna a materialelor cat si-n spatiul inconjurator. .Cunoasterea reletiilor cauza –efect in electromagnetism i. dr. 47 Nr.Cunoasterea marimilor ce caracterizeaza campul electromagnetic . . posibilitatea identificarii. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior. . Domneasca nr.Cunoasterea metodelor de rezolvare a ecuatiilor campului in functie de regimul acestuia. Nicolae BADEA As. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica. de credite Total ore din planul de învăţământ 4 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Ciprian VLAD nume. Cunoaştere. seminar şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA. înţelegere. . 1.

a conditiilor pe frontiera si a rezultatelor obtinute. . Conţinutul disciplinei Tematică curs Marimi electrice Marimi magnetice Legile campului electromagnetic Regimul electrostatic al campului Regimul electrocinetic al campului Regimul magnetic stationar Regimul cvasistationar al campului electromagnetic Unda electromagnetica Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice 1Calculul distributiei campului electric cu formula integrala/Introducere in metoda elementului finit si a soft-ului PDEase.a. Badea./ Simularea numerica a campului cvasistationar(indus) 7. Calculul tem induse de pulsatie.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul.Utilizarea . . 5.Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului. –Teoria campului electromagnetic – Editura Universitate Dunarea de Jos Galati-2003. 2 Calculul distributiei campului electric cu formula Gauss. Inductivitati/Simularea numerica a campului magnetic. explicarea si intelegerea ecuatiilor specifice de regim ale campului . a conditiilor pe frontiera .Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. Calculul distributiei campului magnetic cu formula integrala/Simularea numerica a 8. Capacitati/Simularea numerica a campului electrostatic 3.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. . 6.Competenţe specifice disciplinei 2. 7.Legea inductiei exprimata prin inductivitati/Colocviu de laborator 1. N. . . – Simuarea numerica a campului electromagnetic . Galaţi 2003 1. 3. .Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia.Stabilirea proprietatilor de material a subdomeniilor din domeniul de analiza si a modului de introducere in algoritmul soft-ului. Calculul distributiei campului magnetic cu formula Ampere. a domeniului de analiza . a algoritmului de rezolvare prin element finit.Reprezentarea grafica a marimilor obtinute si dependenta acestora de diversi factori.. . La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % . 4.Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. . 2. Îndrumar de laborator in format electronic.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimi. . . . campului electrcinetic.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de dome niul electric. . Atitudinale . s. Calculul tem induse prin miscare/ Simularea numerica a campului magnetic in corpuri 6. Badea.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica a influentei proprietatilor mediului asupra marimilor campului electromagnetic .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica in 2D a distributiei campului electromagnetic. Instrumental-aplicative . N.Coordonarea si stabilirea ecuatiilor . 2. 4. 3. . 5. .Utilizarea unor soft-uri de analiza a campului electromagnetic .

realizare teme de casă. drd. pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr. consultaţii 6 4. ing. referate. 7. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.{total = 100%} 20% Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 11. eseuri. dr. traduceri etc. studiu după manual.Examenul final promovat cu nota 10 . documentare pe net 5 5.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator minim 50% din prelegerile de curs     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 80%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat de laborator cu nota 5 colocviul de laborator cu nota 10 . ing. alte activităţi 5 lucrări practice 6. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 18 sept 2006 Titular curs: prof.Examenul final promovat cu nota 5 . Vlad Ciprian Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. pregătire prezentări orale 5 2. alte activităţi 0 proiecte. 13. pregătire examinare finală 10 3. Nicolae Badea . suport de curs 9. studiul bibliografiei minimale indicate 10. traduceri. seminar / 12. Nicolae Badea Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. ing.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator si la .

formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. Prof. Op. . . posibilitatea identificarii. . Gelu GURGUIATU nume. Cunoaştere. .Are drept obiectiv cunosterea metodelor si tehnicilor pentru determinarea parametrilor materialelor pentru electronica. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. înţelegere.Cunoasterea tipurilor de materiale pentru electronica.înţelegerea fenomenelor care au loc in structura interna a materialelor. alegerii si utilizarii celor mai potrivite materiale in functie de specificul aplicatiilor reale. explicare şi interpretare .Cunoasterea şi utilizarea adecvată a materialelor in diverse aplicatii. .Asigură studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . ing. . Toader MUNTEANU Prep.Cunoasterea metodelor de incercare si evaluare a materialelor pentru electronica. ca inginer. Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 14 S L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA. 1. dr. 47 Nr. . Str.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor standardizate de determinare a caracteristicilor electrice ale materialelor. drd. ing.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumularea de cunoştinţe teoretice si practice despre materialele pentru electronica.Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 2 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. .Explicarea in interpretarea influentei diversilor factori asupra proprietatilor materialor pentru electronica. Domneasca nr. . telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Materiale pentru electronica Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. .Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor care se petrec in structura interna a materialelor. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior.

Determinarea  .V s.T.a. .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe standurile de incercare ale materialelor pentru electronica la diverse solicitari. CRUCERU C. .Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. Îndrumar de laborator.1995. . .Materiale electrotehnice .Coordonarea si stabilirea cronologiei activitătilor practice derulate in scopul determinarii unor parametri de material.Stabilirea si respectarea procedurii de lucru la standurile de incercare cu tensiune marita. .Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Reprezentarea grafica a marimilor experimentale obtinute si dependenta acestora de diversi factori.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul Ingineriei Electronice. .  S .Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice.Utilizarea standardelor si literaturii de specialitate pentru a compara/valida rezultatele experimentale obtinute 3. Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei .tg . . MUNTEANU T.Citirea corecta a aparatelor utilizate in experimente. Atitudinale .Determinarea  V . CĂTUNEANU.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe celulele/standurile de evaluare ale materialelor pentru electronica.Studiul materialelor magnetice . Riz .Note de curs Litografia Universităţii din Galaţi.Studiul materialelor semiconductoare Bibliografie obligatorie selectivă .MATERIALE SEMICONDUCTOARE Tematică seminar / lucrări practice . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30% 30% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi . Conţinutul disciplinei Tematică curs .Determinarea rigiditaţii dielectrice. s. . 3.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul. . EDP Bucureşti 1982. . -Materiale pentru electronică. ..Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului.Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia.2. MUNTEANU.MATERIALE ELECTROIZOLANTE . . 2.Materiale electrotehnice. .Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute.Utilizarea unor solutii tehnice de imbunatatire a caracteristicilor tehnice ale materialelor. . .POLARIZAREA ELECTRICĂ . Galaţi 1993. .CONDUCŢIA ELECTRICĂ Tematică generală .a. . .MAGNETIZAREA SI MATERIALE MAGNETICE 1.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimile masurate si cele determinate.

alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 15 sept 2006 Titular curs: prof.Examenul final promovat cu nota 10 . seminar / 12. 13.Examenul final promovat cu nota 5 . activitate specifică de pregătire pt.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 9. consultaţii 6 4. alte activităţi 5 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10. ing.Notele acordate pentru temele de casă. studiu după manual. ing. pregătire examinare finală 10 3. referate. dr.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 10 . dr. pregătire prezentări orale 5 2.Examenul partial promovat cu nota 5 . eseuri. Toader MUNTEANU . documentare suplimentară în bibliotecă 11. drd. eseuri. 7. traduceri. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 30%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 5 .Examenul partial promovat cu nota 10 . realizare teme de casă. Toader MUNTEANU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: prep. pregătire teste periodice sau parţiale 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 0 proiecte. ing. Gelu GURGUIATU Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. referate. documentare pe net 5 5. traduceri etc.

analiza. morale şi civice.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: .Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. dr. ing. folosirea aparaturii d e măsura si control specifice. disciplinei proiectarea schemelor electronice. Op. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Iliev Mircea As. 1. . 800146. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborator. explicarea şi interpretarea unor idei. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii analogice. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.rezolvarea de probleme: metoda. analiza celor mai diferite scheme electronice. teorii. 3. Str. . de 5 credite 56 Total ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice I Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. p rincipii. F) Dispozitive electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. Cunoaştere. prenume) Catedra de specialitate Conf. logica.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electron ica. . . drd. . ing. Atitudinale: . înţelegere. mobilizare. ing.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. proiecte. Ştiinţei. nr. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . de valorificare independentă a informaţiei. . utilizarea unor specifice metode.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. Măzărel Marius ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 14 LP 14 P - Competenţe generale . reprezentări simbolice) adecvat domeniului dis ciplinei.Însusirea unui limbaj (scris.promovarea unui sistem de valori culturale. . .eficacitatea personală: adaptare. Conf.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. dr. gestiune a situaţiei.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Competenţe 2.etc@ugal.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. 2 Nr. . lucru în echipă. Iliev Mircea nume.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. . vorbit. legi. .ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. .acţiune şi realizare: gestiunea timpului. procese.participarea la propria dezvoltare profesională.Dezvoltarea creativităţii.

Bucureşti.a. 11.Electronica. 6. 2. 2001. 3. 1982. 1982. Ceangă E. 3.5 ore). Redresoare. 4. în circuite cu tranzistoare (4 ore). Bucureşti. 1983. Bucureşti . . Tranzistoare unipolare (cu efect de bipolare. dispozitivelor semiconductoare (1 oră)... s.Circuite electronice. 5.Dispozitive si circuite electronice. Contactul metal-semiconductor (0. Culegere de probleme. Stabilizatoare parametrice de tensiune... Probleme. 5. s. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului de electronica. 5. 6.E. Tematica seminariilor: 2. Ed. Bucureşti.. 9. s.a. 1973.P. Cerbulescu D. în circuite cu TEC-J şi TEC-MOS.P. Searle C. E. Diode semiconductoare. Gray P. 1. Redresoare. 2. bipolare. Dascalu D.D. Dascalu D. Tematica lucrărilor practice: 1. 7. .D. 7. 1999. Calculul PSF în circuite cu diode. 1982. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul echivalent de semnal mic. Popa Rustem.R..Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. . Dispozitive optoelectronice. Aparate de măsura si control specifice.. câmp) (5 ore).Electronica industriala.. Dispozitive optoelectronice (1 oră). Meyer .Dispozitive si circuite electronice.5 2. Bucureşti.Dispozitive si circuite electronice. Dispozitive semiconductoare diverse echivalent de semnal mic. s.P. Regimul de comutaţie al dispersia parametrilor. E. Culegere de probleme. Tranzistorul bipolar (9 ore). Stabilitatea PSF în raport cu temperatura şi 6. s.P. Tehnica.D. 1. 1982. ore). Ed. Joncţiunea p-n (4 ore).D. Galaţi.Circuite integrate analogice. Danila Th. . 10. Redresoare (3. E. Dascalu D. E. Ed. E. s. Iliev Mircea.. Tranzistorul bipolar.Bazele electronicii moderne.a. 4.. Tehnica. E. 1981. Bucureşti. Calculul PSF în circuite cu 1…2 tranzistoare 5.. 1995. Iliev Voichiţa -Marcela . . Bucureşti. Dispozitive semiconductoare diverse (tiristoare. Amplificatoare de semnal mic.a. Gray P.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice / seminarii 1. 8. 3. Croitoru V.Dispozitive si circuite electronice. 4. Bucureşti.L. .a. 8. tranzistoare unijoncţiune)..P. Brezeanu Ghe.. 4. Tranzistoare unipolare. . 7.P. E. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .D. 3.P. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul 7. 1981. Bucureşti.. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Cluj-Napoca. 6.a. .D. Albastra.Circuite electronice.D. .

Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. documentare pe net 10 2 5. alte activităţi 4 0 proiecte. Frangu Laurenţiu . 7.Examenul final promovat cu nota 10.dr. referate. realizare teme de casă.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). ing. dr. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . ing. dr.09. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: As. alte activităţi 14 0 lucrări practice 6. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. ing.ing. activitate specifică de pregătire pt. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. . Marius Măzărel Semnătura: Şef catedră. 13. consultaţii 14 2 4. .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. studiul bibliografiei minimale indicate 10.2006 Titular curs: Conf. Prof. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). . suport de curs 9. pregătire examinare finală 14 30 3. drd. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 15. pregătire prezentări orale 14 0 2. traduceri etc. studiu după manual. seminar / 12. .Examenul final promovat cu nota 5. Mircea Iliev Semnătura: Titular seminar: Conf. .Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. .

dr. Competenţ e specifice disciplinei . prin aplicaţii de laborator. Ştiinţei. Atitudinale . de 4+ 2 credite Total ore din planul de învăţământ 84 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect ( grad didactic şi ştiinţific. Str.abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI5 Circuite electronice fundamentale Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Regimul disciplinei (Ob.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . nr. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. practice nume. 2 Nr.abilitatea de alegere a codurilor. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E+V Ob Nr. .cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . Silviu Epure – lucr. Frangu Laurenţiu – curs As. Prof. . Op. după intefaţa folosită. 3.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.ing. .abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. 800146. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 6 3 1 LP 2 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. dar şi prin teme de casă. Instrumental-aplicative . Cunoaştere.evaluarea efectului perturbaţiilor.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. după proprietăţile cerute .Formarea. înţelegere. .cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date . .evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie .ing. explicare şi interpretare . .

.ugal.Magistrale pentru comunicaţie. Ethernet. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) B. standard RS232. Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: .SDH. . Coduri de linie (8 ore): .implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) . cod binar natural. http://www.testare în laborator (4 ore) . Comunicaţii de date.Semnale cu viol de bipolaritate.Introducere. I2C. semnal numeric. . istoric. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) .documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) . 3.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . .Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie.Cod Morse. . semnal bifazic.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 100 (laborator) 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. cod Gray. cod CCITT.. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . SPI. . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Mitescu I.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. telecomunicaţii.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) . 5. Introducere (2 ore): .Organisme de reglementare în telecomunicaţii .Interfaţă de comunicaţie paralelă.ro/lfrangu/comunic.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire.Coduri de linie: semnal neutral. Ed.redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . referate. cod ASCII. Frangu L. cod binar natural.Semnal analogic. CMI. distorsiunea izocronă.Transmisiune pe mai multe niveluri.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) . eseuri. note de curs. .etc. semnal polar. 4.Interfaţă de comunicaţie serială. standard IEEE 1284.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. "Dunărea de Jos" Galaţi. Fundaţiei Univ. AMI.Semnal telegrafic. 2005 2.proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . traduceri. conversia A/D 2. . Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): .

realizare teme de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 13 8.2007 Titular curs şi seminar: Prof. 7. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.02. metodelor şi modelelor predate. ing. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. seminar / 20 12. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. alte activităţi lucrări practice 6. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. eseuri. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: As. pregătire prezentări orale 2. documentare pe net 5. Silviu Epure Semnătura: Şef catedră .ing. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi proiecte. pregătire examinare finală 20 3. suport de curs 10 9. 5 13. referate. precum şi a modalităţilor de analiză specifice. cunoaşterea metodelor de măsurare. consultaţii 2 4. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 Data întocmirii: 10. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. studiu după manual.dr.

ing.Dezvoltarea creativităţii. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD. . teorii. .ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. gestiune a situaţiei. verificarea funcţionarii corecte a proiectului.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titular proiect I V 3 Conf. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. vorbit.etc@ugal. 3.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.Însusirea unui limbaj (scris. . . .Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. Ştiinţei. Atitudinale: . legi.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. dr. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. proiecte. procese. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. utilizarea unor specifice metode. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. explicarea şi interpretarea unor idei.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. . . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. 1. analiza. Op.promovarea unui sistem de valori culturale. mobilizare. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. morale şi civice. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale . . de valorificare independentă a informaţiei. Str. . principii.participarea la propria dezvoltare profesională. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.rezolvarea de probleme: metoda.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practi ce cerute de domeniul electronicii analogice.eficacitatea personală: adaptare. nr. 800146. nume. lucru în echipă. disciplinei proiectarea schemelor electronice. . . înţelegere.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. Competenţe 2. . logica. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite analogice 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 2 Nr.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. analiza celor mai diferite scheme electronice. Cunoaştere.

8. 1982. Culegere de probleme. Bucureşti. Catalog. Bodea M. Vol. Croitoru V.a. amplificatoare de semnal mic. 15. 3. E.a. III. Iliev Mircea.. Ed.. Editura tehnică. 1987.. s. ş. Culegere de probleme. .. E. E.Circuite integrate liniare.. Rusu A. Bucureşti. oscilatoare. . Bucureşti..T. 6.D. 1995. . . Meyer .a. E.D..D.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din următoarele capitole predate la cursurile anterioare: redresoare. s. 7.a.P. s.. Vol. IV.D. 1983.Verificarea finală promovată cu nota 10.D.a. . . Cerbulescu D.P. .D. s. Iliev Voichiţa -Marcela .. Bucureşti. 1982. Danila Th. testarea si reglarea circuitului. Brezeanu Ghe. E.a.a.a.D..P. 2001.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a . . E. Dascalu D.... 4. 1981. 1985. . Bucureşti. proiectarea si execuţia cablajului imprimat. 5. E. ş. .Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. Bucureşti.Circuite integrate liniare. reacţia negativa in amplificatoare. Manolescu A. Bucureşti.. 1.Circuite integrate liniare.Dispozitive si circuite electronice. 1983. Dascalu D. Culegere de probleme. Bucureşti. II..Electronica.Dispozitive si circuite electronice.P.. Manolescu A. 1978. . 1980.P. ş. Profeta H. Vol. simularea (analiza) circuitului electronic. .Circuite integrate liniare. Gray P.Dispozitive si circuite electronice. Dascalu D. . 14.Dispozitive si circuite electronice. modulatoare şi demodulatoare. 1984. Ed. plantarea pieselor.E. proiectului. Cluj-Napoca. E. 2. Manual de utilizare. Bucureşti. Bucureşti.P. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. s...Circuite integrate liniare.Circuite electronice. Galaţi. Bucureşti . Vais M. Popa Rustem.Agenda radioelectronistului.Circuite integrate analogice. stabilizatoare de tensiune continua.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului. amplificatoare de putere. 12. E. Albastra. Bucureşti. Bucureşti. I.P.R.. .a.Circuite electronice. 1982. 10. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. 1975.. .Ş. 1989.. amplificatoare operaţionale. Drăgulănescu N. ş. 1999. Tehnica. 1982. Probleme.T. 11. Bulucea C. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. E.Verificarea finală promovată cu nota 5. ICCE. 13. 9. 1987. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. . Vol.

documentare pe net 8 6 5. pregătire examinare finală 0 20 3. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. realizare teme de casă. studiu după manual. 13. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire prezentări orale 0 2 2. suport de curs 9. Frangu Laurenţiu . ing. traduceri etc. seminar / 12. alte activităţi 20 0 proiecte.dr.01. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. eseuri. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate.2007 Titular proiect: Conf. Prof. dr. consultaţii 10 2 4. activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 11.ing. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. 7.

dr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.utilizarea transformatei z pentru modelarea semnalelor cu timp discret. nr. Competenţ .cunoaşterea şi înţelegerea modelelor frecvenţiale ale semnalelor. practice/proiect nume. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. . Ştiinţei. prenume) Prof. .lucr. 2 Nr. fundamentale în e specifice electronică (convoluţia. cu accent deosebit pe reprezentările frecvenţiale.utilizarea corectă a diverselor reprezentări matematice ale sistemelor dinamice şi interpretarea corectă a parametrilor acestora.ing. de 6 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 150 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Cunoaştere.) disciplinei . 800146. bazate pe seria Fo urier.analiza experimentală a semnalelor modulate şi determinarea experimentală a spectrelor semnalelor modulate 3. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.cunoaşterea reprezentărilor matematice ale sistemelor. Str.utilizarea transformatei Fourier discrete în analiza numerică a semnalelor (prin algoritmul FFT) . . . . 2.înţelegerea noţiunii de sistem dinamic şi a conexiunii: „sistem (circuit) fizic” – sistem dinamic.Formarea.cunoaşterea şi înţelegearea modelelor semnalelor cu timp discret. Op. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de generare şi analiza a semnalelor .determinarea spectrelor şi a funcţiilor spectrale ale semnalelor cu timp continuu. Ceangă Emil – curs Sef.formarea cunoştinţelor de bază privind modulaţia semnalelor pe purtător armonic (modulaţia în amplitudine şi modulaţia unghiulară) şi modulaţia impulsurilor. Atitudinale . fransformata Fourier şi transformata Hilbert . Instrumental-aplicative . Iulian Munteanu .Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . lucr.ing.utilizarea corectă a unor „instrumente” uzuale de modelare şi analiză a semnalelor. . explicare şi interpretare . prin aplicaţii. diverse transformări integrale etc . . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI6 Semnale şi sisteme Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul Regimul disciplinei (Ob. înţelegere. Mihai Culea – seminar Sef lucr.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. Ing.

Analiza armonica a semnalelor periodice .Liniarizarea modelelor matematice.Transformata z directa si inversa: definitii.Transformata Hilbert. . .Convolutia semnalelor. . Metode practice de refacere: extrapolatoare.Seria Fourier generalizata. 8. .Calculul spectrelor semnalelor neperiodice . .Refacerea ideala a semnalului.Distributia delta in modelarea semnalelor.Calculul spectrelor utilizand transformata Fourier discretă (în mediul Matlab) .Modulatia impulsurilor in amplitudine .Modulatia unghiulara: modulatia in frecventa si in faza. . . . .reprezentarea de stare . . matricea de transfer .Functia de transfer si reprezentarea prin poli si zerouri.Calculul transformatei z directa si inversa.Modulatia de tip produs .Calculul şi utlizarea modelelor de stare (inclusiv în mediul Matlab) . analiza Fourier-Hadamard etc. .Semnale periodice : . .Proprietatile functiilor spectrale.Teorema lui Shannon. .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2.Reprezentarea semnalelor neperiodice prin transformata Fourier. .Modele neparametrice in domeniul temporal si in domeniul frecvential.Ecuatia diferentiala si cu diferente . .Noţiuni generale privind reprezentarea de stare a sistemelor.Transformata Fourier discreta . Modulatia impulsurilor in durata 5. modulatia cu banda laterala unica: metoda semnalului analitic.Semnale modulate in amplitudine . Reprezentari de tip intrare-ieşire ale sistemelor dinamice . . .Modulatia in amplitudine pe purtator armonic: modulatia cu purtatoare si doua benzi laterale. algebra functiilor de transfer.principii. Semnale esantionate: . .Analiza unui sistem dinamic în mediul MatlabSimulink .Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp continuu. . .Analiza Fourier clasica a semnalelor periodice. Semnale modulate: .Calculul spectrelor semnalelor periodice . Modulatia impulsurilor in faza . semnale MF si MP cu indice redus de modulatie.Caracteristica timpului de propagare de grup. 3.legatura cu seria Fourier complexa si cu transformata z 6. proprietatile semnalului analitic. .Semnale modulate in frecventa .Modelarea analitică a sistemelor fizice.Modulatia impulsurilor in amplitudine: naturala si uniforma. . . Tematica seminariilor .Reprezentarea polinomiala a semnalelor. proprietati. Diagrame Nyquist si Bode. reprezentări grafice.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp discret.Raspunsul la impuls si functia indiciala.Notiuni generale privind modulatia semnalelor. Sisteme dinamice . . 4. Reprezentări frecvenţiale ale sistemelor.Calculul şi utlizarea modelelor de tip intrareieşire (inclusiv în mediul Matlab) Tematica lucrărilor practice . .Modele de stare pentru sisteme cu timp discret.Transformata Laplace a semnalului esantionat. 7. Principiul multiplexării în timp. . metode de calcul.Transformata Laplace in modelarea semnalelor. modulatia si demodulatia de tip produs (cu purtătoare suprimată). principiul multiplexării în frecvenţă.Modelarea semnalelor prin functii binare: analiza Fourier-Walsh. modele de tip convolutie. Semnale neperiodice: .Cunoaşterea aparaturii de laborator pentru generarea şi analiza semnalelor .Semnale modulate.Modelul temporal şi frecvenţial al semnalului esantionat.

dr. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. A. alte activităţi proiecte. 1998 (pag. circuite si sisteme.N.I.E. Mateescu.L. pregătire prezentări orale 2. Nichita. suport de curs 28 9.P. 15…87)..A. Mateescu. 7. Probleme Ed.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14 14. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 150 Data întocmirii: 1.D. Ceanga. studiu după manual.. circuite şi sisteme. E. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. metodelor şi modelelor predate. Semnale. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 28 8. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. Ing. eseuri. C. activitate specifică de pregătire pt.A. s. Semnale. A. circuite si sisteme. pregătire examinare finală 40 3.ing.a. E. 2001.M. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . seminar / 10 12.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef. referate. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. 13. Academica.02.Munteanu. pag. Bratcu. traduceri.Bibliografie obligatorie selectivă 9. Ceanga. traduceri etc.2007 Titular curs: Prof.. referate. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Bucuresti. documentare pe net 5. 2001. Culea. (în întregime) 10. Semnale. Théorie de la commande des systèmes. consultaţii 2 4. 1985 (pag. 20…223)..I. 11…187) 12. Ed Tehnica. 11. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Militara. alte activităţi lucrări practice 6. (Cap. realizare teme de casă.lucr. Ed. eseuri. Analiza semnalelor. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.Protin. Cutululis. Serbanescu. 2 şi 3..

utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor hardware . explicare şi interpretare . Ştiinţei. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Atitudinale . Op. De credite 56 Totalul ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. bazate pe un sistem de valori culturale.ro FIŞA DISCIPLINEI7 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. dr. dr. nume. . Cunoaştere. precum şi ale interdependenţelor cu componenta software . Str.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de calcu l. precum şi interconectarea şi testarea acestora . ing. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de calculatoare .înţelegerea funcţionării sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente. ale transferurilor de informaţii dintre ele.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de c omunicare . precum şi a modului de interconectare a acestora Competenţe specifice disciplinei 2. nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 2 Nr. prenume) Catedra de specialitate III Arhitectura calculatoarelor Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. înţelegere. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a calculatoarelor .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. ing. Nicolau Viorel Conf. Instrumental-aplicative .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de calcul. 800146.abilităţi de măsurare a semnalelor din calculator şi de depanare a diverselor subsisteme 3.conştientizarea importanţei componentei hardware şi a interdependenţelor cu componenta software .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice structurii şi arhitecturii calculatoarelor. morale şi civice 7 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.dezvoltarea abilităţilor competitive. .

Memoria virtuală. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . traduceri. Bucureşti. referate. 1 şi 2.Computer and digital system architecture.PC depanare şi modernizare.Măsurarea performanţelor şi fiabilitatea . Editura BIC ALL. R.Sisteme de numeraţie. 1990 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Editura Cartea Universitară.Circuite de interfaţare a magistralelor . Editura Teora. .Memorii ROM .participarea activă la discuţiile de la curs . R. W.participarea la toate activităţile de laborator .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .rezultat foarte bine la examenul scris .Recapitulare: circuite combinaţionale şi calcul secvenţiale . ISBN 973-8449-28-6.participarea la activităţile de laborator (85%) .Memorii DRAM .Introducere în arhitectura sistemelor de calcul .Transferul datelor cu subsistemul I/O. 2003 4. Nicolau. metode de alocare automată . Bucureşti. Prentice Hall. paginarea şi segmentarea paginată .Vizualizarea semnalelor digitale de . L. ISBN 973-571-337-3. erori de vizualizare . – Arhitectura sistemelor de calcul. operaţii cu numere în baza 2 şi 16 . 2005 2. – Totul despre hardware.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .Microprocesoare pe 16 biţ . .Tipuri de arhitecturi de calculatoare .Subsistemul unităţii centrale .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .rezultat satisfăcător la examenul scris . 1998 6. V. Rosch. University of Colorado at Denver. Mueller.. Mârşanu..rezultat foarte bine la colocviul la laborator . 2003 3. Bucureşti.Module de memorie SIMM şi DIMM segmentarea. Editura Politehnica Press. . eseuri.Sisteme de procesoare cu prelucrare paralelă . conversii de . ediţia IV-a. – Arhitectura calculatoarelor I.Sistem monoprocesor pe 8 biţi sistemelor de calcul . C. ISBN 973-731-103-5. S.Studiul arhitecturii sistemelor monoprocesor compatibile IBM PC 1. W. ISBN 973-601-856-3.Sistemul de întreruperi al unui procesor numere.Structuri de procesare .D. ISBN 973-601-799-0.Reprezentarea informaţiilor . Bucureşti. Editura Teora. Bucureşti.Subsistemul de memorie al unui sistem de . Murray.Magistrale de semnale digitale frecvenţă mare.Controlerul de întreruperi . 2001 5. Rădescu. – Calculatoare personale – elemente arhitecturale.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . vol. Negrescu.Memorii SRAM controlerul DMA .Microprocesoare pe 8 biţi .

Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. ing. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 14 5. alte activităţi 14 lucrări practice 6. studiu după manual. consultaţii 8 4. dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire examinare finală 16 3. traduceri etc. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 13. ing. Frangu Laurenţiu . Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 14 proiecte. referate. 7.01. suport de curs 9. alte activităţi 30 2 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 27. realizare teme de casă. eseuri.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.2007 Titular curs: Conf. ing. seminar / 12. dr. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 2 2.

nume. 2. Material intern. Partea I. Galati . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Tel / Fax: 0236-470905.ing. Op. canale discrete de transmisiune.Codarea surselor pentru canale cu Huffman perturbaţii . codare.dr. Aiordachioaie Dorel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 5 3 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere. decodare. Aiordachioaie Dorel Prof.Codarea ciclica sistematica si nesistematica -Circuite de prelucrare a polinoamelor cu .Modelarea surselor discrete de informatie . Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .Analiza codurilor recurente coeficienţi binari .. erori individuale si in pachet. de Ob 5 credite 70 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.ing. specifice 3. Curs litografiat. entropie. Galati . Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.dr. Curs litografiat.Surse discrete de informaţie -Caracterizarea si modelarea statistica a canalelor . Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . incertutudine. Galati .Codari ciclice . Exercitii pentru seminar. -Canale continue de transmisiune Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei.Codarea pentru canale cu perturbatii: codul Hamming . explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor discrete de transmisiune: informatie. Competenţe 2.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. înţelegere. Editura Academica.2004.fie. Instrumental-aplicative : proiectarea algoritmilor de codare-decodare intr-un limbaj de nivel inalt. Partea II. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.Caracterizarea canalelor continue de transmisiune. nr.2004. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice .2004.ugal.Codarea surselor discrete pentru canale .Codarea entropica a surselor discrete fără perturbaţii .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.2004. Atitudinale : intelegerea importantei modelarii si simularii in practica proiectarii si utilizarii CODECdisciplinei urilor. perturbatii. prenume) Catedra de specialitate 2 Semestrul TRANSMISIA SI CODAREA INFORMATIEI II Tipul de evaluare finală (E/V) E Nr. 461353 URL: http://www.Sisteme de transmisiune a informaţiei .Canale discrete de transmisiune discrete de transmisiune .Codarea pentru canale fara perturbatii: Shanon-Fano si .

ing. 7. documentare pe net 10 0 5. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiul bibliografiei minimale indicate 10.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. pregătire examinare finală 20 50 3. 13. pregătire prezentări orale 10 10 2. Dorel Aiordachioaie Titular seminar : prof.dr. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.ing. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : prof. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt. referate. studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. studiu după manual. seminar / 12. documentare suplimentară în bibliotecă 11. . alte activităţi 20 0 proiecte. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.dr. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.nota de la colocviul de laborator peste 5. metodelor şi modelelor predate.ing.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Dorel Aiordachioaie Şef catedră. eseuri. suport de curs 9. Prof. Ca modalititati de verificare: . alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. Laurentiu Frangu .dr. realizare teme de casă. consultaţii 10 5 4. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .dr.

Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Cunoaştere. înţelegere. Op.cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor structurilor numerice şi însuşirea cunoştinţelor de bază necesare pentru alte discipline viitoare: procesoare. explicare şi interpretare . . de credite 70 Totalul ore studiu individual 160 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Popa Rustem Prep. reţele. analiza.aplicarea metodelor de analiză şi sinteză a structurilor numerice pentru circuite de mică şi medie complexitate. Ing. mobilizare. 2 Nr. Dr. 2. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI8 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Ştiinţei. . însuşirea unor noţiuni despre structurile programabile şi limbajele HDL dedicate descrierii hardware a circuitelor. Atitudinale .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . Str. însuşirea cunoştinţelor despre principalele familii logice folosite în construcţia circuitelor integrate digitale.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. gestiune a situaţiei . Ing. prenume) Catedra de specialitate 2 CIRCUITE DIGITALE Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 800146.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 8 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Epure Silviu Semestrul I Electronică şi telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 42 14 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. eficacitatea personală: adaptare. . rezolvarea de probleme: metoda. logica. 3. nr. nume. Instrumental-aplicative . calculatoare. Drd.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. .însuşirea tehnicilor de analiză a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie.iniţierea studenţilor în microprogramare şi în tehnicile de proiectare automată a circuitelor numerice implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. lucru în echipă. .

Structuri numerice programabile: CPLD şi FPGA.Astabile.Familii logice: TTL şi CMOS. Galaţi. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. latch-uri şi bistabile .Structuri integrate de circuite numerice. Editura Teora. traduceri. Definiţii. Electronica digitală: bazele proiectării. . Minimizarea prin metoda diagramelor Veitch-Karnaugh.Sinteza circuitelor folosind limbajul VerilogHDL.etc. problemelor propuse la examen. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . eseuri.Modelul asincron.Analiza circuitelor prin simulare Pspice. demultiplexor. . .Structuri programabile. Clasificări. Rustem Popa. Transformări. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3. Wilkinson Barry. . Bucureşti. . structuri PLD şi FPGA.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.Funcţii binare. Galaţi.Automate cu stări finite.Implementarea funcţiilor binare. .Studiul circuitelor de impuls: astabil şi monostabil. monostabile. Bibliografie obligatorie selectivă 1.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare .ugal. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. multiplexor. . Clasificări ale sistemelor numerice. Lucrări practice: . . Structuri CMOS şi BiCMOS.Studiu comparativ al familiilor logice TTL şi CMOS – seria 4000. .Structuri combinaţionale MSI. Definiţii. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Tipuri de bistabile. .Sisteme de numeraţie. codificator prioritar. .Funcţii binare. Rustem Popa. memoria RAM. Analiza hazardului.Automate cu stări finite. . . Modalităţi de reprezentare.Introducere.ro/rpopa/index. comparator. Aplicaţii. Wakerly John.html 2. . Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare . Tematică seminar/lucrări practice/proiect Seminar: .Circuite bistabile.Registre şi numărătoare. Bucureşti.Structuri numerice programabile: memoria ROM.Circuite cu bistabile: numărător şi registru . Reducerea şi codificarea stărilor. referate. . Mircea Iliev. Structuri specializate: sumator. . Editura Teora.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .Sisteme numerice microprogramate . Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. unitate logico-aritmetică. Familia logică TTL. Tehnici de minimizare.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. . Familia logică MOS. Principii constructive. . 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. Zgomote şi reflexii în sistemele numerice. Implementarea cu registre. . 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Circuite secvenţiale cu bistabile integrate. . Transformări. Structuri standard: decodificator.Structuri combinaţionale. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4.

studiul bibliografiei minimale indicate 10.01. seminar / 12. ing. dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. drd. pregătire prezentări orale 24 2. alte activităţi 0 proiecte. alte activităţi 14 0 40 2 6 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 160 Data întocmirii: 24. consultaţii 16 4. realizare teme de casă. 7. dr. eseuri. Frangu Laurenţiu . pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. documentare pe net 4 5. 13. traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiu după manual.2007 Titular curs: conf.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 9. alte activităţi 14 lucrări practice 6. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. referate. ing. activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 40 3.

gestiune a situaţiei . . telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI9 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare în limbaj natural ş i până la implementarea schemei electrice a circuitului digital în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. Op. 2 Nr.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. . .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. explicare şi interpretare . Cunoaştere.însuşirea tehnicilor de proiectare manuală a sistemelor digitale implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. . mobilizare.iniţierea studenţilor în utilizarea tehnicilor de proiectare automată a circuitelor digitale implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. Atitudinale . de credite 14 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Dr. cum ar fi OrCAD. Popa Rustem Asist. înţelegere. nume. fie prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. fie prin simulare pe calculator într-un mediu CAD. lucrul în echipă. Instrumental-aplicative . prenume) Catedra de specialitate 2 PROIECT DE CIRCUITE DIGITALE II Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 800146. nr. Dulman Dan Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 14 LP P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.validarea schemei electrice proiectate. 2. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. analiza. Drd. Ing. logica. eficacitatea personală: adaptare. 3. Ştiinţei. rezolvarea de probleme: metoda.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 9 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Ing. Str. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală .

Sinteza schemei electrice a unui automat cu stări finite. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . cu respectarea standardelor IEC în vigoare. alte activităţi 0 lucrări practice 6 6 2 4 0 .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Proiect: 1. Bucureşti. Galaţi. suport de curs 9. Editura Teora. referate. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. Galaţi. 1989 (în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30% Notele acordate pentru temele de casă. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. eseuri. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. pregătire prezentări orale 0 2. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. . Rustem Popa.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . Aplicaţii. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11.ugal. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. pornind de la o specificaţie dată. Sinteza schemei electrice a unui sistem microprogramat. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Bucureşti. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Wilkinson Barry.html 2. Editura Teora. Rustem Popa. traduceri. Wakerly John.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. studiu după manual. Presses Polytechniques Romandes.ro/rpopa/index. Lausanne. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pornind de la o specificaţie dată. 2. cu respectarea standardelor IEC în vigoare. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 5. documentare pe net 0 5. Stauffer Andre. publică a proiectului.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. pregătire examinare finală 0 3. Electronica digitală: bazele proiectării. seminar / 12. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare. consultaţii 8 4. Systemes numeriques cables et microprogrammes.etc. Mircea Iliev. activitate specifică de pregătire pt.

ing. proiecte. ing. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. eseuri. 7. realizare teme de casă. drd. pregătire teste periodice sau parţiale 24 13.01. dr. alte activităţi 0 14. traduceri etc.6. Frangu Laurenţiu . Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof.2007 Titular curs: conf. referate. ing. dr. Popa Rustem Semnătura: Titular proiect: as.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati, 800146, Str. Ştiinţei, nr. 2 Nr. telefon / fax: 0236 470905 E-mail:

FIŞA DISCIPLINEI10
Denumirea disciplinei ELECTRONICA DE PUTERE 1 Anul de studiu III+IV Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de ? credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific, Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Asist.drd.ing. Romeo Paduraru nume, prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42

S -

LP 28

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - cunoaşterea şi înţelegerea structurii, funcţionării şi caracteristicilor statice si dinamice ale dispozitivelor electronice de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind circuitele de comanda pentru comutatie, regimul termic si protectia dispozitivelor semiconductoare de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de actionare electrica; - formarea cunoştinţelor de bază privind realizarea diverselor topologii de convertoare statice (circuit de forta, circuit de comanda, izolare galvanica); - formarea cunoştinţelor de bază privind strategiilor utilizate la comanda con vertoarelor; Competenţe specifice 2. Instrumental-aplicative: disciplinei - studiul comportamental al dispozitivelor semiconductoare de putere la nivelul caracteristicilor statice si mai ales dinamice; - validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a dispozitivelor semicondu ctoare de putere; - analiza performanţelor dinamice şi statice – implementarea si analiza circuitelor de comanda; - configurarea diverselor topologii de convertoare prin utilizarea unor panouri sinoptice adaptabile; - analiza comportamentala a functionarii convertoarelor cu diverse tipuri de sarcina; - validarea numerica prin modelarea sistemica a convertoarelor in mediul Orcad-PSpice

10

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

3. Atitudinale: -- conştientizarea importanţei convertoarelor statice de putere în aplicaţiile industriale şi în tehnologi a modernă; - realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ; - formarea, prin aplicaţii individualizate, a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.

Tematică generală

Bibliografie obligatorie selectivă

Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice - Concepte de fizica semiconductoarelor in - Studiul diodei de putere; contextul modificat al revendicarilor din - Studiul unui circuit de comanda de tipul electronica de putere; formatorului de impulsuri; - Dispozitive semiconductoare de putere; - Studiul comparativ al dispozitivelor - Structuri de comanda pentru comutatia comandabile de putere – comutatie, dispozitivelor elctronice de putere; dinamica, pierderi, protectie; - Circuite de protectie; - Studiul comportamental practic al - Convertoare c.a.-c.c. – topologii, performante, diverselor topologii de convertoare; comanda; - Modelarea şi simularea convertoarelor - Convertoare c.c.-c.c - topologii, performante, statice de putere; comanda; - Analiza impactului sarcinii asupra - Convertoare c.c.-c.a - topologii, performante, formelor de unda; analiza armonica in comanda; mediul software de implementare a - Variatoare de tensiune alternativa; modelelor. - Strategii de comanda – abordare globala 1. E. Roşu, M. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.iscee.ugal.ro 2. F. Ionescu, J.P.Six et autres : Composants semi-conducteurs de puissance. Editura Tehnica, Bucuresti, 1994. 3. G.Séguier: L'electronique de puissance. Dunod, Paris, 1992. 4. E. Rosu et al, Convertoare statice de putere- suport electronic http://www.iscee.ugal.ro si in curs de aparitie la editura Academica, 2008

La stabilirea notei finale se iau în considerare       

Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală 50 Alte note

Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 20

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice; - înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de electronica de putere.

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor experimentale ; - înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a convertoarelor statice de putere.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 20 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 10

6 -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 ore.

Data întocmirii:1.02.2007 Titular curs: Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist.drd.ing. Romeo Paduraru Semnătura:
Şef catedră

lucr.formarea competenţelor pentru analiza circuitelor electronice şi cunoaşterea unei clase de circuite fundamentale în electronică.ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. . .dr. Ceangă Emil – curs Sef. Iulian Munteanu . prenume) Prof. 800146.cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor circuitelor specifice din electronică. . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.calculul corecţiei dinamicii sistemelor prin metode de alocare . dar şi prin teme de casă.cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor sistemelor (filtrelor) fundamentale din electronică.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. Str.aplicarea metodelor uzuale de analiză şi sinteză a circuitelor electronice . . nr.analiza experimentală a unor sisteme şi circuite uzuale din electronică 3.analiza proprietăţilor frecvenţiale şi corelarea acestora cu domeniul “timp”. Instrumental-aplicative . practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Mihai Culea – seminar Sef lucr.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . .Formarea. 2. disciplinei . Op. . Ing. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 125 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. lucr. e specifice . explicare şi interpretare . practice/proiect nume. Cunoaştere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI11 Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.formarea competenţelor privind analiza şi sinteza sistemelor cu timp continuu şi cu timp discret.formarea competenţelor pentru sinteza filtrelor IIR şi FIR. Atitudinale . F) Ob Nr. în realizare cu timp continuu şi cu timp discret . 2 Nr. Ştiinţei.ing.cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de investigare experimentală a circuitelor electronice .discretizarea sistemelor analogice. modelate frecvenţial.conversia modelelor sistemelor în diverse reprezentări. Competenţ . înţelegere. prin aplicaţii de laborator.

Conversia: functie de transfer-caracteristici Bode . .Filtrul trece jos de ordinul unu . parametrii de repartitie. .Sisteme de faza minima si de faza neminima . 5.Conversia modelelor neparametrice.Elementul integrator. . conexiunile diportilor. . metode de analiza si transformare a diportilor.Proceduri de discretizare a sistemelor cu timp continuu.Parametrii matriceali ai diportilor .Estimarea starii sistemelor. filtre cu cuart.Problematica analizei sistemelor . transformatorul diferential. 3.Parametrii imagine .Proprietatile structurale ale sistemelor: controlabilitatea. Funcţii fereastră uzuale. filtre in X. filtre derivate m.Conversii: functie de transfer-forme canonice (controlabila. observabilitatea. caracteristici de frecvenţă . . Circuite corectoare de faza.Forme canonice.Sistematizarea uniportilor dupa functia de reactanta. .Alocarea polilor prin reactie dupa stare. .Sinteza uniportilor LC: metode Foster si metode Cauer.Uniporti ideali si uniporti uzuali. filtrul de ordinul 2. parametrii iterativi. Analiza sistemelor .Analiza sistemelor cu timp continuu şi discret. Reprezentări structurale şi conversia reprezentărilor sistemelor . Principiul filtrării adaptive Tematica seminariilor .Circuite corectoare de atenuare.Calculul parametrilor diportilor .Structuri de diporti .Transformatorul: schema echivalenta. .Diporti ideali. .Sinteza uniportilor LC si a uniportilor RC Tematica lucrărilor practice . filtre Cebasev – metode de proiectere. . . observabila.Uniporti echivalenti si uniporti inversi. Diagrame poli-zerouri.Determinarea parametrilor imagine ai unui diport.Structurile filtrelor numerice : structura nerecursivă (filtrul FIR) si recursivă (filtrul IIR) . .Filtre numerice FIR. Sisteme fundamentale . Sinteza circuitelor (10 ore). . caracteriscica de fracventa. reprezentări prin grafuri .Sinteza circuitelor ARC . transformari de frecventa.Parametrii de lucru .Utilizarea mediului Matlab in reprezentarea si analiza sistemelor . . Sinteza sistemelor . 7. Uniporti . Problema analizei sistemelor.Conditii de realizabilitate si metodologii de sinteza. filtrul de ordinul 1.Filtrul trece jos de ordinul 2.Legatura dintre largimea benzii de frecventa si durata regimului dinamic. .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.Uniporti si multiporti: proprietati. . derivatorul. semicelule de adaptare. .Reprezentări ale filtrelor FIR şi IIR. . . . stabilitatea asimptotica si stabilitatea IMEM.Notiuni privind corectia sistemelor prin reactie dupa stare.Filtrul trece tot (elementul defazor de ordinul 1). Sinteza circuitelor RC . 8. 4. Jordan) pentru sistemele analogice si numerice şi schemele de structură aferente . 9.Utilizarea grafurilor in reprezentarea circuitelor si sistemelor.Discretizarea sistemelor .Filtre active RC cu reactie multipla . Diporti . Notiuni generale privind circuitele de prelucrare a semnalelor . .Reprezentarea si analiza uniportilor .Amplificatorul ideal şi linia de întârziere ideală. . 2. . filtrul trecetot (în realizare cu timp continuu şi timp discret) .Functii de circuit si proprietatile acestora. i ntegratorul.Analiza regimul permanent al sistemelor. reciprocitate. 6. . pasivitate.Metode de aproximare in sinteza sistemica a filtrelor: aproximarea de tip maximum plat – filtre Butterworth si filtre Bessel – metode de proiectere. . în descriere intrareieşire şi în descriere de stare. criterii de stabilitate. . . Diporti uzuali in prelucrarea si transmiterea semnalelor . .Filtrul trece jos ideal .Filtre active RC trece banda .Filtre: filtre k-constant. . locul rădăcinilor.

Semnale.Bibliografie obligatorie selectivă 13. s. activitate specifică de pregătire pt. A. pregătire prezentări orale 2. Militara. suport de curs 18 9. 2001.. 7.lucr. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. referate. 1985 (pag. documentare pe net 5. circuite si sisteme. 4. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.dr. 14. 551.2007 Titular curs: Prof.Protin. metodelor şi modelelor predate.L. seminar / 10 12.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef. eseuri..P. 190…351) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.ing. circuite si sisteme. 6 şi 7. Serbanescu. Ed Tehnica. (Cap. traduceri etc. Semnale.N. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . 224…378 .563 . Probleme Ed. 1998 (pag. Nichita.. Mateescu.02. traduceri.D. alte activităţi lucrări practice 6.. eseuri. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 125 Data întocmirii: 1. 17 13. A. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. Bucuresti.E. 88…171). metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Théorie de la commande des systèmes. Cutululis. 15. pag. Ceanga. consultaţii 2 4.A. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 10 20 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 615…622). alte activităţi proiecte. Mateescu. pregătire teste periodice sau parţiale 14...a.A. referate. 485…500 . 564…605 . 5.ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 20 8. studiu după manual. C. pregătire examinare finală 30 3. realizare teme de casă. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Ing. E.

ding. Cunoaştere. Aiordachioaie Dorel Prof. Detectia semnalelor. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei: semnale aleatoare. prenume) Catedra de specialitate 3 DECIZIE. procese aleatoare. Instrumental-aplicative : cunoasterea si aplicarea metodelor de determinare a momentelor statistice disciplinei si temporale asociate semnalelor aleatoare precum si a metodelor de calcul pentru estimarea parametrilor.ing.dr. . Partea II. Atitudinale : intelegerea importantei sistemelor numerice de prelucrare a semnalelor. înţelegere. nr. de 5 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.. Clasificatoare.ing.2004. perturbatii. Galati . Raspunsul circuitelor la procese aleatoare. Filtrate optimala. 3. Curs litografiat. Gabriel Sirbu Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Capitolele 8-10. nume. Aplicatii: Recunoasterea vocii si a imaginilor Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei. filtrare. Detectia semnalelor. Caracterizarea in domeniul timp si in domeniul frecventa a semnalelor aleatoare. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Filtre adaptate la semmal. Editura Academica. Exercitii pentru seminar. Aiordachioaie Dorel / As.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.dr. Material intern.fie. detectie si Competenţe recunoastere. estimate. Galati .2004.dr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.ugal. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . a metodelor de discretizare si estimare in sistemele de transmisiune a informatiei. Tematică lucrări practice Generatoare de secvenţe pseudoaleatoare. 12-15. Metode de estimare parametrica si neparametrica Estimarea formei semnalelor Principiile sistemelor de recunoastere a semnalelor Tematică seminar / lucrări practice Procese aleatoare. specifice 2. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 2. Op. Estimarea parametrilor prin observarea continua si discreta.2004. 461353 URL: http://www. ESTIMARE SI RECUNOASTERE Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Semnale aletaoare continue si discrete. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Tel / Fax: 0236-470905.

13. Laurentiu FRANGU .dr.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. pregătire teste periodice sau parţiale 14.dr. referate. metodelor şi modelelor predate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.dr. realizare teme de casă.ing. Sarbu Gabriel Şef catedră.ing. alte activităţi 0 10 50 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. suport de curs 9.ing. .nota de la colocviul de laborator peste 5. pregătire examinare finală 20 3.drd. Ca modalititati de verificare: . documentare suplimentară în bibliotecă 11.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. alte activităţi 20 lucrări practice 6. studiu după manual. seminar / 12.ing. eseuri. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . traduceri etc. 7. Prof. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Dorel Aiordachioaie Titular seminar: prof. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. pregătire prezentări orale 10 2. consultaţii 10 4. documentare pe net 10 5. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 20 proiecte.

cunoaşterea problemelor rezolvate de electronica analogică. ing. 12 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. înţelegere.ro FIŞA DISCIPLINEI12 Circuite Integrate Analogice (CIA) Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator. Orice semnal măsurat sau recepţionat este un semnal analogic. str.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. F) Ob nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. Radu BELEA asit. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Op. l. înţelegerea tehnicilor prin care electronica analogică este conectată cu electronica digitală. înţelegerea naturii erorilor care apar în schemele cu circuite integrate analogice şi a tehnicilor prin care aceste erori pot fi aduse în limite admisibile. Dan DULMAN Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. măsurarea parametrilor circuitelor integrate analogice. măsurări asupra schemelor care utilizează circuite integrate analogice pentru prelucrarea semnalelor. dr. 3. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei S 14 LP 14 capacitatea de a citi şi interpreta o schemă electronică. Înainte ca acest semnal să poată fi reprezentat prin semnale digitale sincrone este nevoie să fie prelucrat (condiţionat) prin tehnici analogice astfel încât să poată fi aplicată o tehnică standard de conversie digitală şi de sincronizare. ing. nr. 2. credite 5 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. 111 Nr. Cunoaştere. Atitudinale calculatoarele numerice şi echipamentele de digitale de telecomunicaţii operează numai cu semnale digitale sincrone. . Domneasca.

Dispozitive şi circuite Electronice. Tehnică Bucureşti 1983. Restul materiei nu se pretează la examinarea prin probleme şi se examinează teoretic printr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte. 3. 5. P. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. 2001 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 35%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: colocviu de laborator examen parţial (V. Ciugudean. G. amplificatorul diferenţial şi celula Gilbert. Circuite integrate analogice. nota). R. Ed. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. Profeta. M. analiza circuitelor liniare complexe erori dinamice ale amplificatoarelor operaţionale. Editura Politehnica Timişoara 2004. . parametrii. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale circuite de impulsuri (utilizarea comparatoarelor). nota). 2. amplificatorul cu modulare-demodulare . bucla PLL. Universitatea ”DUNĂREA DE JOS” din Galaţi. Wais. Facultatea de electronică şi telecomunicaţii. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. Tehnică Bucureşti 1975. M. L. explicarea noţiunii de amplifica tor operaţional. 1. clasificare. R. oscilatoare de relaxare. E. timişoara 2001. Meyer. compenasrea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. Gray. Bulucea. Analiză şi proiectare. Circuite integrate liniare. comparatoare. Minim nota 9 la: colocviu de laborator examen parţial (V. Ed. comparatoare cu histerezis. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. Jurca. se fac probleme din capitolele analiza circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. Belea. C. Partea a I I-a. exemple de utilizare. erorile statice ale circuitelor analogice liniare. proprietăţile amplifica toarelor cu reacţie negativă . nota). reacţia negativă. Circuite integrate analogice. - - Tematică seminar / lucrări practice se fac 6 lucrări de laborator alese din tematica: amplificatorul diferenţial. Ciugudean. oscilatoare de relaxare. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. M. examen (V. utilizarea multiplicatorului de un cadran. metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. 4. H. examen (V. Notă: la examenul parţial se propun trei probleme din capitolele sau subcapitolele: metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. compensarea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. Circuite integrate liniare. probleme. nota). oscilatoare de relaxare.Tematică generală - - Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs introducere.

studiu după manual. dr. alte activităţi 0 proiecte. 13. eseuri. alte activităţi 0 lucrări practice 6. traduceri etc. suport de curs 9. realizare teme de casă.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. 7. Radu BELEA. consultaţii 25 4.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. prof. pregătire prezentări orale 25 2. alte activităţi 0 0 35 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 15. activitate specifică de pregătire pt. documentare pe net 0 5.02. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. l. pregătire examinare finală 0 3. seminar / 12. referate. ing. dr. Laurenţiu FRANGU . pregătire teste periodice sau parţiale 14.

.Dezvoltarea creativităţii. proiecte. dr.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titulari proiect II V 3 Conf.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. ing. 1. de valorificare independentă a informaţiei. . Iliev Mircea Ş. Str. . simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD. 3. principii.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. Competenţe 2. analiza.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii.l. . .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.promovarea unui sistem de valori culturale.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. vorbit.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. . morale şi civice.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . dr. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. explicarea şi interpretarea unor idei.eficacitatea personală: adaptare. Op. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. . nr. Atitudinale: .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. . mobilizare. . Belea Radu ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale .rezolvarea de probleme: metoda. procese.etc@ugal. . Ştiinţei. analiza c elor mai diferite scheme electronice. . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . înţelegere. . folosirea aparaturii de măsura si control specifice.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.Însusirea unui limbaj (scris. logica. ing. utilizarea unor specifice metode. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. 2 Nr. legi. teorii. lucru în echipă. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite complexe 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. disciplinei proiectarea schemelor electronice. Cunoaştere.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.participarea la propria dezvoltare profesională. nume. gestiune a situaţiei. 800146.

1978.. Profeta H. 1.. 2002. Probleme. . s. Bucureşti.. 2. Bucureşti . Ştefan. Manolescu A. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează.. Editura tehnică. Culegere de probleme. 1983..P.a.a. Bucureşti... E. 15.Ş. s. . ClujNapoca.D. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Bucureşti.Circuite integrate liniare. Editura Albastră. 1975. „Circuite integrate analogice”. E. 12.Dispozitive si circuite electronice. II. „Circuite electronice fundamentale”. 4. Bucureşti. simularea (analiza) circuitului electronic.. 1982. 1987. Dascalu D.T. 1987.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului. . Ed.a. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului.P. . proiectului.Verificarea finală promovată cu nota 10.T.. Vol. 8. Brezeanu Ghe.. 3. .D. Bucureşti. Culegere de probleme. Meyer . 1986. Manual de utilizare. 10. Proiectare .D. .T. 7.. Gray P.Circuite electronice. 14. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. 1980. Gh. 1982. Bucureşti. ICCE. E. Manolescu A. Catalog. 5. E.E.Circuite integrate liniare. ..R.Agenda radioelectronistului. 6. Dascalu D. .Circuite integrate liniare. Galaţi. Bulucea C. folosind si cunostintele dobândite la disciplinele “Proiect circuite digitale” şi “Proiect circuite analogice”. 1985. Ardelean I.. Vol. . 1999. Gh. Ed.Circuite integrate digitale.a. 1984. ş.Verificarea finală promovată cu nota 5.P. Bucureşti. 2000.Circuite integrate analogice. . Bucureşti.Circuite integrate liniare. Bucureşti.a. . ş. – Analiza şi sinteza sistemelor numerice. 1983. IV. testarea si reglarea circuitului. . 13. Probleme. Vol.. E. Popa R.Circuite integrate CMOS.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a .Circuite şi sisteme digitale. E. Croitoru V.Circuite integrate liniare. ş. ş. Ştefan. Tehnica. . . Drăgulănescu N..a.. Rusu A.Circuite electronice. ş. E. E. . 9. plantarea pieselor.. III. ..D. 11.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din capitolele predate la cursurile anterioare: “Dispozitive electronice”.a.a.a. 1989. Cluj-Napoca. s. 1981.... I. Bucureşti. proiectarea si execuţia cablajului imprimat. Bodea M. Editura Tehnică.Electronica. ş. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. Bucureşti. Manual de utilizare. Vol. Albastra.P. „Circuite digitale”. Vais M. 2000.

pregătire prezentări orale 0 2 2.2007 Titulari proiect: Conf. 7. alte activităţi 20 0 proiecte. realizare teme de casă.dr.l. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. pregătire examinare finală 0 20 3. Prof. Mircea Iliev Semnătura: Ş. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 8 6 5. dr. Frangu Laurenţiu .ing. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. referate. studiul bibliografiei minimale indicate 10. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 13. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 10 2 4. seminar / 12. ing. suport de curs 9. studiu după manual. Radu Belea Semnătura: Şef catedră. ing. eseuri.01.

F) Măsurări electrice şi electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. principii. analiza celor mai diferite scheme electronice. dr. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. utilizarea unor specifice metode.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. 1. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborat or. logica.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cer ute de domeniul electronicii.eficacitatea personală: adaptare. .ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Conf. mobilizare. ing. de credite 56 Total ore studiu individual 72 Titular curs Titular lucrări practice II E 4 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. morale şi civice. . folosirea aparaturii de măsura si control specifice. . Competenţe 2. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. proiecte.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Cunoaştere.participarea la propria dezvoltare profesională. 3.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.rezolvarea de probleme: metoda. înţelegere.Însusirea unui limbaj (scris. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. de valorificare independentă a informaţiei. 2 Nr. Iliev Mircea nume. . Op.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.promovarea unui sistem de valori culturale. .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. .etc@ugal. 800146.Dezvoltarea creativităţii. explicarea şi interpretarea unor idei. dr. analiza. procese. . nr. . lucru în echipă. gestiune a situaţiei. vorbit. legi. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. ing. Atitudinale: . disciplinei proiectarea schemelor electronice. . Ştiinţei. prenume) Catedra de specialitate Conf. Str. teorii.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. . în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.

Măsurarea mărimilor neelectrice (3 semiconductoare: măsurarea parametrilor statici. 5. E.Măsurări electronice. 1998. de impulsuri. Generatoare de semnal (3 ore).M. Măsurarea si marcarea diodelor 10. 1984.. Vizualizarea caracteristicilor statice ale componentelor discrete de circuit. 7. de înalta frecventa.. . electrice (6 ore). Probleme generale ale măsurărilor (3 1. 1985. 6. Turic. de funcţii. 5. 2.. Edmond Nicolau. Oliver B. 2. Măsurarea puterilor in circuitele de curent alternativ monofazat. Editura didactică şi pedagogică.. Cage J. E. 6. . 4. Ed. 1983. Generatoare de semnal sinusoidal. 1. Universitatea Politehnică Bucureşti.Aparate electronice pentru măsurare şi control. circuit. Facla. osciloscopul. 4. Osciloscoape (6 ore). Satya. Nelişor Todică – Măsurări electronice. tranzistoarelor: măsurarea parametrilor hibrizi. Măsurări cu 5. .. laboratorului de măsurări electrice şi electronice. Metode de măsurare a frecventei si a 6.Măsurări electrice şi electronice. 8. Editura Universităţii “Dunărea de Jos”. Mariana Beliş . Sisteme electronice de măsurare cu Măsurarea si marcarea tranzistoarelor. Tiponuţ . dinamici. 11. 3.Tehnici moderne de măsurare.1. Compensarea in frecventa a sondelor cu 7. de comutaţie. I. Editura didactică şi pedagogică. 7. Ed. Vol. – Măsurări electronice. atenuare. Mihuţ. 8. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. Măsurarea şi marcarea componentelor discrete de de circuit (3 ore). 2. Măsurarea analogica a mărimilor digitale. McGraw Hill. Mihai Antoniu. 1995. New York. Bucureşti. Măsurări cu osciloscopul (3 ore). Bodea. Nicolau E. V.a. Măsurarea numerică a mărimilor 3. .. L. Osciloscoape cu doua canale.Prelucrări de date.Electronic measurements and instrumentation. Mitrofan Gh. s. Măsurarea componentelor electronice 4. 1984. liniarizarea caracteristicilor acestor traductoare. Aparate de măsura numerice (3 ore).a. Aparate de măsură electrice de tip Norme de protecţia muncii. Măsurarea mărimilor neelectrice.I. Bucureşti. Valentin Sgârciu . 9. tensiunilor si a curenţilor cu instrumente analo gice si 3. Multimetre digitale. Iaşi. 2. Aparate de măsura si control specifice ore).Manualul inginerului electronist . Galaţi.Generatoare de impulsuri si de tensiune liniar variabila. s. Buc. 1980.a. M.T Buc. electrice (6 ore). 1971. 3. Măsurarea temperaturii: traductoare de temperatura. Măsurarea aparatură programabilă (3 ore).M. 1999.T. defazajului. Metode de măsurare a analogic (3 ore). Osciloscopul cu un spot si un canal E0102. 9. s. Pop E. ore).

alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. seminar / 12. ing. dr. .Examenul final promovat cu nota 10. activitate specifică de pregătire pt.dr.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . referate. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. consultaţii 10 2 4. alte activităţi 2 0 proiecte.Examenul final promovat cu nota 5. . . .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. pregătire prezentări orale 14 0 2. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10 ) : . 13. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Prof. pregătire teste periodice sau parţiale 14. traduceri etc. suport de curs 9. dr.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. . studiu după manual. realizare teme de casă.2006 Titular curs: Conf. pregătire examinare finală 4 28 3.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. Frangu Laurenţiu .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 72 Data întocmirii: 15. documentare pe net 6 2 5. 7. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf.09. .ing. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. eseuri.

F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Câmpul electromagnetic Generatoare de microunde cu diode tunel Sisteme cu microunde Amplificatoare de microunde cu diode tunel Aplicaţii ale microundelor Determinarea parametrilor liniei coaxiale fără pierderi Determinarea parametrilor liniei coaxiale cu pierderi Filtrul duplexor şi filtrul diplexor Generatoare de microunde cu undă progresivă Tematică generală Circulatorul şi atenuatorul Bibliografie Gabriel Sirbu.drd. eseuri.ugal.ing. 2.ing. nume..UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.5 1 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. proiectarea impedanţelor de sarcină pentru ghidurile de undă. nr. Cunoaştere. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S.l. 461353 URL: http://www.l. aplicaţii ale microundelor. specifice disciplinei 2. prenume) Catedra de specialitate TEHNICA MICROUNDELOR Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. Note de curs. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. înţelegere. 3. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 1. Atitudinale : intelegerea specificitatii propagării microundelor cu privire la impedanţele ce intervin de a lungul liniilor de propagare.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Regimul disciplinei (Ob. Sirbu Gabriel S. absorbţia microundelor. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 - . referate.. ghidarea microundelor. Instrumental-aplicative : analiza propagării undelor prin ghidurile de undă. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de microunde: teoria propagării undelor electromagnetice la frecvenţe foarte înalte.drd. Tel / Fax: 0236-470905.fie. Comunicatii mobile si prin satelit. Op.

referate. 7. documentare pe net 10 0 5. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6.l. documentare suplimentară în bibliotecă 11.dr. meto delor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . metodelor şi modelelor predate. pregătire examinare finală 20 50 3.traduceri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. seminar / 12.ing. Prof. Laurentiu FRANGU . studiu după manual. alte activităţi 20 0 proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Gabriel Sirbu Şef catedră. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s.drd. 13. . drd. consultaţii 10 5 4. activitate specifică de pregătire pt. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s.. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. studiul bibliografiei minimale indicate 10.l. pregătire prezentări orale 10 10 2.ing.ing. Ca modalititati de verificare: .notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. suport de curs 9. traduceri etc. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.nota de la colocviul de laborator peste 5. realizare teme de casă. eseuri. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.

2 Nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. De credite 28 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. . înţelegere. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. morale şi civice 13 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Nicolau Viorel Conf. programarea şi testarea acestora .conştientizarea importanţei sistemelor de achiziţie a datelor şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . conform specificaţiilor de performanţă şi cost .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de achiziţie. . ing. Op.dezvoltarea abilităţilor competitive. Str. explicare şi interpretare . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Nicolau Viorel Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii E 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 28 LP P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. dr.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor de achiziţie . nume.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor de achiziţie a datelor. precum şi interconectarea.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul de achiziţie şi de depanare a diverselor circuite 3.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de achiziţie şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . Instrumental-aplicative . Atitudinale . 800146.înţelegerea funcţionării sistemelor de achiziţie. Ştiinţei. dr. bazate pe un sistem de valori culturale.ro FIŞA DISCIPLINEI13 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere. ing.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de achiziţie a datelor. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. prenume) Catedra de specialitate III Sisteme de achiziţie a datelor 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.

1998 3. – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor.. referate.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . D. 1998 4. Module de intrări numerice şi analogice. Sisteme de achiziţie pentru procese rapide . TMS320C30 Products Overview. Texas Instruments. Puşcaşu. Puşcaşu. eseuri. Galaţi. V. 2004 2.participarea la activităţile de laborator (85%) . Conversia semnalelor . Pănescu. Programarea temporizatoarelor . V.Software pentru dezvoltarea de aplicaţii. traduceri. Module de ieşiri numerice şi analogice.Sisteme multicanal pentru procese lente.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . pentru transmisia datelor. Reţele uzinale .Subsistemul de ieşire. M. Metode de programare .Variabila timp în sistemele de achiziţie a datelor. Soluţii de conectare în reţea a sistemelor de achiziţii de date. Aplicaţii. ICP DAS Co. Huţanu. Postolache.participarea la toate activităţile de laborator .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Interfeţe grafice utilizator pentru achiziţia şi monitorizarea datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 1.Noţiuni introductive privind sistemele de achiziţie a datelor .. C. Procesoare de semnal TMS 320C3X.Tipuri de semnale. 2006 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Eşantionarea şi cuantizarea semnalelor.Subsistemul de intrare.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .rezultat satisfăcător la examenul scris .Module de comunicaţie.Elemente de structura şi arhitectura sistemelor de achiziţie a datelor. Structura unităţilor de numărare/ temporizare. Editura Academica. Iaşi.participarea activă la discuţiile de la curs . Codreş. ISBN 973-97816-3-2. Metode de programare . Editura Academica.. Ghe. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . subsisteme componente . B.. Nicolau. Wincon ISaGRAF PAC.. ISBN 973-8316-48-0.rezultat foarte bine la colocviul la laborator ..rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 .

alte activităţi lucrări practice 6. ing. seminar / 12.01. alte activităţi 20 1 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 27. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. documentare pe net 6 5. dr. ing. ing. alte activităţi 8 proiecte. dr. studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire prezentări orale 1 2. realizare teme de casă. suport de curs 9. referate. pregătire examinare finală 4 3. 13. traduceri etc. studiul bibliografiei minimale indicate 10. activitate specifică de pregătire pt. eseuri.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr.2007 Titular curs: Conf. consultaţii 6 4. Frangu Laurenţiu . Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. 7. documentare suplimentară în bibliotecă 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.

lucru în echipă. eficacitatea personală: adaptare. Instrumental-aplicative . Str. practice/proiect nume. F) Ob Nr.participarea la propria dezvoltare profesională 14 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. prenume) As. rezolvarea de probleme: metoda. Mazarel Marius Catedra de specialitate Electronica si Telecomunicatii V 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI14 Denumirea disciplinei Laborator achizitii de date si sisteme automate Anul de studiu 3 Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob. Atitudinale .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază privind sistemele automate . de credite Total ore din planul de învăţământ 28 Totalul ore studiu individual 56 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. .Ing. Cunoaştere. înţelegere. analiza. gestiune a situaţiei . nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . mobilizare. explicare şi interpretare .determinarea indicatorilor de performanta ai unui sistem automat 3.deprinderea abilitatilor de programare a placilor de achizitie . 800146. 2 Nr. Ştiinţei. logica.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific .cunoştinţe de proiectare si implementare a sistemelor de achizitii de date (embedded) Competenţe specifice disciplinei 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. Op.

Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie sistemelor automate prezentate in timpul si a sistemelor automate prezentate in timpul semestrului semestrului .Realizarea corecta a tuturor temelor .Realizarea corecta a 50% din teme . Sistemul de ordin 1 9.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie si a . eseuri. consultaţii 28 0 0 0 . studiu după manual. timp de raspuns) 8. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor analogice cu microconvertorul ADUC842) 5. Conversia neparametric-parametric (caracteristica de frecventa -> functie de transfer) 11.Demostrarea de abilitati. 50 traduceri. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor digitale de la accelerometrul ADXL202 cu dsPic30F) 6. Placa de achizitie PCL711 (intrari si iesiri analogice si digitale) 3. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Achizitia semnalelor cu PCL711 (traductor de forta cu marci tensometrice. Achizitia si analiza semnalelor audio 7. Sistemul de ordin 2 10. analiza semnalului) 4. Filtre si regulatoare cu amplificatoare operationale (PI. Indicatori de performanta (suprareglaj. implicarea in discutii si realizarea lucrarilor practice pe intreg semestrul Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Tematică curs Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. convertoare AD integrate 2. Studiul regulatoarelor bi si tripozitionale Bibliografie obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Filtre si regulatoare numerice (embedded) 13. esantionarea semnalelor. pregătire prezentări orale 0 2. Conversia analog numerica. PD. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. suport de curs 9. referate. PID) 12. pregătire examinare finală 0 3.

seminar / lucrări practice 6. proiecte. realizare teme de casă. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 56 Data întocmirii: Titular curs: Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: Şef catedră .4. alte activităţi 13. alte activităţi 0 0 0 14. referate. eseuri. 7. activitate specifică de pregătire pt. documentare pe net 12. documentare suplimentară în bibliotecă 5. traduceri etc. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14 14 11.

Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 2 0 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. de credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 86 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Ştiinţei. Instrumental-aplicative . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI15 Prelucrarea numerică a semnalelor Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. Iulian Munteanu s. Op.l. prenume) s.înţelegerea algoritmilor rapizi de calcul a transformatei Fourier . F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.cunoaşterea aspectelor practice de implementare a filtrelor numerice în timp real (pe sisteme numerice de calcul) . nr. ing.înţelegerea caracteristicilor / aspectelor frecvenţiale ale filtrelor numerice . înţelegere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. Str.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor / modelelor asociate semnalelor / sistemelor în timp discret . .utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor de procesare numerică în timp real a semnalelor . 800146. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 2 Nr.cunoaşterea şi înţelegerea diverselor operaţii realizate pe secvenţe de semnale numerice .analiza frecvenţială a filtrelor numerice 15 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.cunoaşterea principiilor de proiectare / realizare / analiză a diverselor tipuri de filtr e numerice .implementarea algoritmilor offline de procesare a semnalelor numerice .l.utilizarea funcţiilor fereastră . practice/proiect nume. ing.implementarea (folosind medii software dedicate) algoritmilor de procesare a semnalelor în timp discret 1D . Cunoaştere. explicare şi interpretare LP 1 P 0 Competenţe specifice disciplinei .înţelegerea sistemelor de procesare multitasking şi gestionarea taskurilor 2.

Filtrul Kalman (Aplicaţie Matlab). etc) Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. conducerea automată a proceselor. 5. Sisteme liniare în timp discret. Vol. Tehnici de programare în timp real. abordări temporale şi frecvenţiale. Transformarea Fourier rapidă şi funcţii fereastră (aplicaţii Matlab).. La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. vol. 6. elemente de statistica. E. Aliasing. 2. Operaţii de bază asupra secvenţelor de semnale. 4. Operaţii fundamentale cu semnale numerice. Tehnici de utilizare a întreruperilor în prelucrarea (în timp real a) semnalelor. software pentru procesarea numerică a semnalelor. No Starch Press. ADC / DAC. Hyde R. 1. S. California Technical Publishing. Aplicaţii ale procesării numerice ale semnalelor. referate. 3.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate . Reprezentarea semnalelor numerice. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. 1989. The scientist and engineer's guide to digital signal processing. 2003. Filtre FIR. ş. I... Semnale cu timp discret. (aplicaţii Matlab). 5. tehnici multirată.. Filtre IIR. Tehnici de proiectare a filtrelor numerice. Metode în prelucrarea numerică a semnalelor. echivalenţa dintre filtrele digitale IIR şi FIR. aliasing. 2. eseuri. 2. Ed. Naforniţă. 2. 7.3. Facla.W. CAN şi CNA. 3. Tipuri şi structuri de filtre numerice. 1986. Algorimi pentru calculul FFT. 3. 6. transformata Fourier discretă şi proprietăţi fundamentale ale acestora. Ed. 7. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . convoluţia. (aplicaţii Matlab).implicarea în promovarea utilizării prelucrărilor numerice în diverse aplicaţii inginereşti (prelucrarea / compresia / criptarea datelor. Atitudinale . Tipuri evoluate de filtre numerice. 8.a. analiza funcţiilor de transfer discrete. Pop. sistemul de întreruperi al unui microcalculator. 1. influenţa funcţiei fereastră asupra liniilor spectrale. software de timp real. 1997.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . traduceri. 4. modelare. comparaţii între caracteristici şi performanţe filtrelor digitale. Proiectarea filtrelor numerice. Facla. funcţii fereastră. Smith. The Art of Assembly Language.

l.notarea activităţii de laborator cu nota 10 . alte activităţi 0 0 15 2 10 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =86 Data întocmirii: 06.prezenţa integrală la orele de laborator . eseuri. 13. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire prezentări orale 20 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 11.l. realizare teme de casă.02. documentare pe net 0 5. referate.notarea examinării finale cu nota 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 10 proiecte.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: ş. pregătire examinare finală 20 3. alte activităţi 0 lucrări practice 6. ing. 7. dr. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. seminar / 12. studiul bibliografiei minimale indicate 10.rezolvarea tuturor temelor de casă .notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 . suport de curs 9.2007 Titular curs: ş. consultaţii 9 4.rezolvarea 2/3 din temele de casă . activitate specifică de pregătire pt. ing Laurenţiu Frangu . studiu după manual.notarea examinării finale cu minim nota 5 Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .

explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. disciplinei proiectarea schemelor electronice.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. logica. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. . vorbit.Însusirea unui limbaj (scris. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. utilizarea unor specifice metode. ing. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. .rezolvarea de probleme: metoda. dr. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. gestiune a situaţiei. Competenţe 2. ing. principii. . morale şi civice. mobilizare. . analiza.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. . Str.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. . . prenume) Catedra de specialitate Conf. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. 1. Conf. Iliev Mircea nume. analiza celor mai diferite scheme electronice. Atitudinale: . Op. teorii. . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. legi.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. lucru în echipă. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. 800146.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Cunoaştere.Dezvoltarea creativităţii. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 - LP 14 P - Competenţe generale . nr. procese. . . 2 Nr.promovarea unui sistem de valori culturale. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. F) Televiziune 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . . proiecte.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. de valorificare independentă a informaţiei. Ştiinţei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.platforme de laborator.etc@ugal.eficacitatea personală: adaptare.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândiri i economice. . înţelegere. de credite 42 Total ore studiu individual 54 Titular curs Titular lucrări practice I V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. dr. 3.participarea la propria dezvoltare profesională. explicarea şi interpretarea unor idei.

Televiziune. Bucureşti. . Raymond G. . Metode de prelucrare a semnalelor de TV (2 ore). 5. .a. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. Ed. Did. Introducere (2 ore). .Aplicaţii si probleme de radio si televiziune. Ed. 16. Creanga I.. Noţiuni de televiziune digitala (3 ore). s.Îndrumar pentru electronişti . TV cu microprocesoare. Bucureşti. Ed. Dragu I. Sisteme de televiziune in culori (TVC compacte de luat vederi. s.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. 6. .a. 1993. Dispozitive de reproducere a imaginii 3. Ganescu M.Televiziunea de înalta definiţie. .a. . (2 ore).radio si TV.Iniţiere in televiziune in culori. Bucureşti. 1971. Tehnica. Bucureşti. Aparate de măsura si control specifice ore). Bucureşti 1985. 7. 1990. si Ped. Ed. Tehnica.Televizoare cu circuite integrate. Mitrofan G. 4. s... Tehnica. 2. 9. Semnalul de TV (4 ore). 1985.a. Ed. 10.Dispozitive videocaptoare si videoreproducatoare. 9.. Teora. Tehnica. Bucureşti. 6. televiziune alb-negru. 5.Goldstar CKT 2190. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului 2. 1. 1993. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Basoiu M. 11. Receptorul TV alb-negru. 1983.P. Echipamente pentru recepţia programelor TV de pe sateliţi (1 oră). Tehnica. 1. Bucureşti. s. Silisteanu M. Recepţia TV de pe satelit. Constantin I. Ed. Tehnica.Receptoare de televiziune in culori. Tehnica. s. Ed. Tuburi videocaptoare. Ed. 12. Depanare. I. 3.. 1983. . Basoiu M. . .. 1979.Aparate. Tudorascu D. 1994. Ed.a. Bucureşti. Bucureşti. Explorarea întreţesuta a imaginii.Tehnica televiziunii in culori.Recepţia TV la mare distanta. s.Teletext. Costescu C. Teora. 1981. Tehnica. Ed. Teora. . 10. Mitrofan G.Introducere in televiziune. Statnic E. TV (2 ore). Constantinescu C. Bucureşti. Antonescu G. 3.Funcţionarea si depanarea televizorului in culori.Receptoare moderne TV color .. Sisteme de televiziune in alb-negru (2 de TV.. Bucureşti. Timişoara. si Ped. . . 4. (6 ore). Vidiconul. Basoiu M. Sistemul teletext. 13. Ed.Televiziune. 1989.. 7.. Dispozitive de captare a imaginii TV 7. 1996.a. Serbu C. 1992. Tehnica. Receptorul TV color. Ed. Toma C. Bucureşti. 5.. 4. . Bucureşti. 1982. . laboratorului de TV. 8. Did. s. 15. 8. Gazdoiu C.a.. Circuite de deflexie (4 ore). Iosif I. Did. Basoiu M. Ed. 14. . si Ped. Camere 6. Transmisia si recepţia semnalelor de 2. 1986. Ed.

alte activităţi 2 0 proiecte. 7. documentare pe net 4 2 5.ing. suport de curs 9.01. Frangu Laurenţiu . seminar / 12. traduceri etc.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. activitate specifică de pregătire pt. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . dr. consultaţii 6 2 4. .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. Prof.dr. pregătire examinare finală 10 20 3. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 30. .2007 Titular curs: Conf. . eseuri. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire prezentări orale 4 0 2.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Verificarea finală promovată cu nota 10.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. studiu după manual. 13. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ing. . realizare teme de casă.Verificarea finală promovată cu nota 5. . dr.

. prin aplicaţii de laborator. înţelegere. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. . ing.recunoaşterea componentelor după aspect.înţelegerea diferenţelor între variantele tehnologice .Formarea. Cunoaştere.citirea datelor de catalog. Atitudinale . practice/proiect nume. Frangu Laurenţiu – curs Asociat. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.dr.utilizarea aparatelor de laborator pentru evidenţierea regimurilor dinamice ale circuitelor. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI16 Denumirea disciplinei Componente şi Anul de studiu I Semestrul Regimul disciplinei (Ob. prenume) Prof. 800146.cunoaşterea componentelor electronice pasive.ing. utilizarea modelelor matematice . nr.abilitatea de citi şi măsura valorile parametrilor. F) circuite pasive 2 Tipul de evaluare finală (E) E Ob Nr. dar şi prin teme de casă. Instrumental-aplicative . Voichiţa Iliev – lucr. 3. explicare şi interpretare . . Ştiinţei. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Str. Op. 2 Nr.cunoaşterea circuitelor pasive şi înţelegerea proprietăţilor acestora Competenţ e specifice disciplinei 2.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. .

.Verificare (2 ore) parametri.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. proprietăţi. Vasilache C. . referate.Limitări în funcţionare.Rezistoare (2 ore) .Mărimile caracteristice. Rezistoare (6 ore): . toleranţe.Variaţiile parametrilor. . Caracteristici de frecvenţă. Comportarea în regim permanent sinusoidal. Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". model matematic. traduceri.Transformatoare.Bobine (2 ore) . Frangu L. 1. Culea M.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 16. .Tipuri constructive.Cunoaşterea aparatelor de laborator. Munteanu T. ..Tipuri constructive. Litografiat 1999 2.: Componente electronice pasive. Munteanu T.Tipuri constructive. proprietăţi. parametri. . Circuite pasive (8 ore): . serii de valori . Tematica lucrărilor practice . proprietăţi.Mărimile caracteristice..Mărimile caracteristice. 20. Componente electronice pasive: Lucrări practice de laborator. Componente şi circuite pasive. măsurări uzuale (2 ore) .Limitări în funcţionare.Divizoare. parametri. model matematic. comportarea în regim tranzitoriu. . .Tipuri de componente şi circuite pasive.Introducere. eseuri. www. reţele de atenuare. 2001 3.Filtre (2 ore) .Rezistoare neliniare.Circuite reactive. note de curs. 18. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .Filtre. .Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu.. funcţiile circuitelor electronice. Bobine (4 ore): . model matematic.etc.Condensatoare (2 ore) nominale. . . Introducere (2 ore): . Dumitrescu M.Transformatoare (2 ore) 17. . . utilizarea componentelor şi circuitelor pasive.. .ro/lfrangu/pasive Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . . .ugal. Condensatoare (8 ore): . 19.Dispersia parametrilor.Limitări în funcţionare.

realizare teme de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 14. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.2007 Titular curs: Prof. consultaţii 2 4. studiu după manual. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.dr. 7. 5 13. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Voichiţa Iliev Semnătura: Şef catedră . studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi proiecte. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Asociat ing.ing. pregătire examinare finală 10 3. eseuri. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare.02. alte activităţi lucrări practice 6. suport de curs 10 9. precum şi a modalităţilor de analiză specifice. metodelor şi modelelor predate. documentare suplimentară în bibliotecă 11. seminar / 5 12. pregătire prezentări orale 2. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. documentare pe net 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. cunoaşterea metodelor de măsurare. referate.

Instrumental-aplicative . lucru în echipă. Competenţe specifice disciplinei 2. Cunoaştere. 111 Nr. . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. a creării corecte a profilurilor de simulare în timp şi în frecvenţă şi realizarea cablajelor. CRISTINEL AUREL CRACIUN nume. înţelegere. str. F) Op Nr. L.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. MARIAN VIOREL CRACIUN drd. Op. eficacitatea personală: adaptare. utilizând programul de proiectare şi simulare ORCAD. nr.înţelegerea funcţionării circuitelor uzuale şi interpretarea rezultatelor obţinute prin simulare. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal.editarea.participarea la propria dezvoltare profesională 17 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. proiectarea şi evaluarea propriilor scheme electrice şi cab laje imprimate. Domneasca.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . analiza. Atitudinale . .cunoştinţe de proiectare şi realizare a cablajelor imprimate. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 65 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . gestiune a situaţiei . prenume) Catedra de specialitate ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. explicare şi interpretare .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. .ro FIŞA DISCIPLINEI17 PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. rezolvarea de probleme: metoda. 3. mobilizare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. logica. Ş.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor bază privind editarea scemelor electronice.

utilizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă şi interpretarea rezultatelor obţinute . activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. – Orcad. – User’s Guide – Orcad PSpice. 2. Bucureşti. ***.realizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă .Scurtă introducere în Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice. pregătire examinare finală 0 3. documentare pe net 7 5. . pregătire prezentări orale 7 2.cunoaşterea şi utilizarea uneltelor grafice de realizare şi corectare a cablajelor Ponderea exprimată în % {total = 100%} 0% 0% 0% 0% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. .a. studii de caz … 0%  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 100%  Nota acordată la examinarea finală 0%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . studiu după manual. ş.cunoaşterea şi înţelegerea modului editare a schemelor electronice . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. .Simularea circuitelor analogice în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă. traduceri. Ed.Recapitulare.a. consultaţii 10 4.Analiza în domeniul timp. – Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice. Bibliografie obligatorie selectivă 1. referate. Ed. – Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice . înţelegerea. Reguli şi tehnologii de realizare. P. . eseuri. Constantin. Ed. . Dănuţ Burdia. ş. Andrei Câmpeanu. alte activităţi 10 lucrări practice 0 10 7 7 0 . . -Realizarea de cablaje imprimate. Medii de prioectare existente.Introducere în ORCAD.Realizarea cablajelor imprimate.realizarea cablajelor imprimate . studiul bibliografiei minimale indicate 10.a. Tematică seminar / lucrări practice . ş.cunoaşterea de editare a circuitelor electronice . 1998.Simularea circuitelor digitale în domeniul timp. documentare suplimentară în bibliotecă 11.Analiza în domeniul frecvenţă. Teora. Teora 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 1994. -Studiul unor circuite uzuale. Matrix Rom 1999. . 4. suport de curs 9.Editarea schemelor electrice şi verificarea corectidudinii din punct de vedere electric a acestora. 3.cunoaşterea.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .

referate. Marian Viorel CRĂCIUN Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: drd.6. traduceri etc. 7.2007 Titular curs: Ş.01. eseuri. Cristinel Aurel CRĂCIUN Semnătura: Director departament / Şef catedră . pregătire teste periodice sau parţiale 7 13. proiecte. alte activităţi 0 14.L. realizare teme de casă. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 65 Data întocmirii: 31.

dr. 18 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. utilizarea metodelor de analiză a fiabilităţii echipamentelor.Proiectarea strategiilor de mentenanţă pentru echipamentele electrice şi electronice.ing.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al fiabilităţii şi calităţii. .Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea / alegerea unor echipamente electronice cu performanţe de fiabilitate ridicate. Atitudinale . cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. F) II Semestrul 7 Fiabilitate şi calitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. explicare şi interpretare . corp Y Nr. . Op. înţelegerea principiilor şi metodelor utilizate în diagnoză. 3. Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea teoriei fiabilităţii.ing. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. din punct de vedere al constructorilor şi al utilizatorilor echipamentelor electronice. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 84 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. al elaborării unor strategii de mentenanţă optimale. Conf.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul fiabilităţii şi calităţii.dr.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare şi utilizare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării fiabilităţii şi calităţii.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. Cunoaştere. Instrumental-aplicative . Competenţe specifice disciplinei 2. Mărăşescu Nicolae Conf. înţelegere. . telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI18 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Mărăşescu Nicolae nume. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 14 LP - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

Prelucrarea experimentală a datelor Indicatori de fiabilitate. Sisteme evolutive de reînnoire bazate pe tehnici de diagnoză şi predicţie. Ed. modelul logic.. A. Metode de asigurare a unei testabilităţ facile. Medode de analiză a fiabilităţii 4.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală . Metode de analiză a fiabilităţii echipamentelor de date. 8. Strategii de reînnoire. Fiabilitate şi diagnoză. Niculescu.participarea la seminarii -participare activă la seminarii . Principiile estimării bayesiene şi aplicaţiile lor echipamentelor descrise prin modele în fiabilitate.V.rezultat de ”satisfăcător” la tema de casă + . Modelul proceselor Markov. Bucureşti. Mentenabilitatea echipamentelor electronice. Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi. T. S. măsurate.M.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. Modelul funcţional şi redundantă logică cuadruplă. Bloc de supraveghere şi comutare 8. 11. Legi de repartiţie asociate mecanismelor de metoda lanţurilor Markov. referate.. Mihalache. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Structură redundantă pentru magistrale 7. Cătuneanu. Structuri 5. Bucureşti. 1994. Modelarea uzurii echipamentelor. Bucureşti. Determinarea fiabilităţii 2. 2004 5.elaborare conform cerinţelor a „Temei de casă” şi examinare finală susţinerea publică a acesteia .M. Fiabilitatea structurală. Circuite de control utilizate în echipamentele autotestabile. 12. 1983.. Mentenabilitatea echipamentelor 9. Încercări de fiabilitate. defectare. Asachi” Iaşi. Cătuneanu. 1989. Academiei. Modelul automată a rezervei. Reînnoirea echipamentelor. Procedee de derulare a unui test. Metoda căii sensibile. 14. Bazele teoretice ale fiabilităţii. Fiabilitate. Gh.Militară. Metode deterministe şi probabilistice de electronice. bazate pe modele logice.Academiei. 1... Ed. 13. Echipamente autotestabile. Fiabilitatea în contextul teoriei sistemelor. Mihoc. Ganciu. 6. reînnoire. Universitatea Tehnică “Gh. Bacivarof. 4. 1983. N.V. Procese de autotestabile. Structuri redundante hibride. globale şi modele structurale. 7. sistemelor electrice complexe utilizând 3. Structură 6. Structura redundantă TMR. traduceri.. Structuri electronice de înaltă fiabilitate. 3. eseuri. 10. 9. Modele de fiabilitate: modele logice.. Procese stohastice de reînnoire. A. 2. 6. generare a secvenţelor de test. 5. Mărăşescu. arborelui de defectare. Ed. 7.

alte activităţi proiecte. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Director departament / Şef catedră 3 20 1 0 0 0 0 . seminar / 4 12.ing. activitate specifică de pregătire pt. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf.dr. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. documentare pe net 5. realizare teme de casă. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) =84 Data întocmirii:26. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. 7. pregătire prezentări orale 2. alte activităţi lucrări practice 6. pregătire examinare finală 3. eseuri. consultaţii 4. suport de curs 22 9.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.01.2007 Titular curs: Conf. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16 8.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14.dr. 10 13. traduceri etc. referate.

ro FIŞA DISCIPLINEI19 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. dr.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor subsisteme dintr -o reţea 3. . Cunoaştere. prenume) Catedra de specialitate III Reţele de calculatoare Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. explicare şi interpretare . prin multitudinea de servicii oferite .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. nume.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor unei reţele . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.analiza comparativă a diferitelor tipuri de reţele de calculatoare . conform specificaţiilor de performanţă şi cost . De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Ştiinţei. Atitudinale .abilităţi privind funcţionarea reţelelor de calculatoare şi a subsistemelor componente. Instrumental-aplicative .conştientizarea importanţei reţelelor de calculatoare.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice reţelelor de calculatoare. precum şi ale transferurilor de informaţii dintre ele . nr.dezvoltarea abilităţilor competitive.înţelegerea funcţionării reţelelor de calculatoare şi a unităţilor de interconectare . la toate nivelurile modelului OSI Competenţe specifice disciplinei 2. bazate pe un sistem de valori culturale.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unei reţele de calculatoare. 2 Nr. ing. . Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. precum şi interconectarea şi testarea acestora . Op. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Str.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a reţelelor de calculatoare . dr. ing.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .proiectarea diverselor structuri de reţele de calculatoare. morale şi civice 19 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Nicolau Viorel Conf. înţelegere. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 800146.

niveluri. inel. 2003. eseuri.participarea la toate activităţile de laborator .Realizarea unei aplicaţii server utilizând Socket-uri Bibliografie obligatorie selectivă 1. nivelul aplicaţie în modelul TCP/IP. A. Glover. switch .Studiu de caz: realizarea unei subreţele locale utilizând cabluri UTP.FTP. tehnologia Ethernet . Stallings. daisy chain.rezultat satisfăcător la examenul scris .Stiva de protocoale TCP/IP: arhitectura TCP/IP.D. protocolul Internet (IP) .Tipuri de medii de transmisie a datelor în reţelele de calculatoare. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Scripcariu.. controlul congestiei.Nivelul legătură de date: structură şi funcţii.Studiul mecanismului de încapsulare utilizat de stiva TCP/IP . ierarhice. tipuri de medii de transmisie.Nivelul fizic: placa de reţea. Reţele de calculatoare.participarea la activităţile de laborator (85%) . măsurarea şi testarea mediilor de comunicaţie .rezultat foarte bine la examenul scris .Studiu de caz: împărţirea unei reţele în subreţele şi utilizarea măştii de (sub)reţea . Grant.. Şerban.Studiul mecanismului de adresare IP v4 . V. bridge. medii de transmisie a datelor. 3.Nivelul reţea: particularităţi ale nivelului reţea. I. structură. servicii şi protocoale LLC. TFTP.Placa de reţea: structură instalare şi configurare .Configurarea calculatoarelor în reţele client-server . Prentice Hall. Editura Polirom. hub-uri şi switch-uri .Noţiuni introductive în reţele de calculatoar .Modele de referinţă OSI: definire.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . P. generarea cadrelor .Configurarea şi partajarea resurselor în reţelele peer to peer (2 ore) .G.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. servicii de poşta electronică – SMTP.Nivelurile OSI suport pentru aplicaţii: nivelul sesiune. gateway router .. ATM switch. stea. hibride .Topologii de reţele: topologii de bază – magistrală. referate.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . standarde. Editura Tehnopress. POP3. Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare.Nivelul transport: servicii oferite de nivelul transport. L. detecţia şi semnalarea erorilor. Scripcariu.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . IMAP Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Digital Communications. W. adresare. problema dirijării. servicii pentru numele de domenii – DNS. 2004. 2003 4.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. nivelul prezentare. topologii complexe – mesh. tipuri de algoritmi de dirijare. codarea şi modularea semnalelor . I.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . nivelul aplicaţie . 2003 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. nivelul transport în Internet . Data and Computer Communications.participarea activă la discuţiile de la curs .TCP şi UDP .. Munteanu.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . traduceri. subnivelurile MAC şi LLC. 2. switch. Prentice Hall. servicii pentru transferul de fişiere . servicii World Wide Web – HTTP.

studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10. realizare teme de casă. 13. ing. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 10 5. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 10 lucrări practice 6. pregătire prezentări orale 1 2. 7. dr. referate. activitate specifică de pregătire pt. Frangu Laurenţiu . documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire teste periodice sau parţiale 14. traduceri etc. seminar / 12. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. consultaţii 10 4. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27.01. ing. pregătire examinare finală 8 3. alte activităţi 10 proiecte. suport de curs 9. dr. eseuri.2007 Titular curs: Conf. dr.

nr. Cunoaştere.cunoaşterea principiilor de realizare a diverselor tipuri de modulatoare şi demodulatoare (modulaţie liniară. modulaţia cu spectru împrăştiat. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI20 Comunicaţii Analogice şi Digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul I Regimul disciplinei (Ob.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor generale de comunicaţii analogice şi comunicaţii digitale (canal de transmisiune. explicare şi interpretare .cunoaşterea performanţelor şi indicatorilor de calitate asociate diferitelor modulatoare / demodulatoare folosite în comunicaţii analogice şi digitale .analiza prin simulare numerică (în medii software dedicate) a sistemelor de comunicaţii analogice şi digitale 20 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 2 Nr.l. Iulian Munteanu s. etc) Competenţe 2.cunoaşterea principiilor fundamentale din comunicaţiile digitale asociate modulaţiei numerice . Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. unghiulară. etc) .utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor cu modulaţie numerică .cunoaşterea principiilor unor tehnici evoluate de modulare / demodulare (de ex. ing. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. ing. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 104 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.l. Str. . practice/proiect nume. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. Instrumental-aplicative specifice . etc) . raport semnal-zgomot. Op. Ştiinţei. înţelegere.. prenume) s. 800146.utilizarea tehnicilor de analiză / diagnoză folosite în comunicaţii analogice disciplinei .

5.. 2001. Presses Polytechniques Romandes.. Cartianu. Halunga-Fratu. Sisteme MIC 7. sisteme MIC diferenţiale. Structuri. Bucureşti. Ed. Communication systems .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. Atitudinale . Bucureşti. Matrix Rom. 2004. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 4. Demodularea semnalelor MF... Bucureşti. Croitoru V. 1987.. S. 4. Principii de modulaţie numerică. Presa Nationala. MA-PS. G. Bucuresti. Nicolau Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania.4th edition. Marghescu. Modulaţia delta La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . MP 5.3. Kunt. John Wiley & Sons. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. 3. 2. Ed. Ed. Ed. 1995. Comunicaţii Digitale .a. Tehnică. Constantin. Tehnici de generare a semnalelor MF. Boite. Transmisia semnalelor în banda de bază 2. S. Kizik. Principii de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 3. 6. Tehnica. Manualul Inginerului Electronist . 6. 7. Tehnici de generare a semnalelor MA-P.Radiotehnica. Traitement de la parole. I. traduceri. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie exponenţială 6. cuantizarea uniformă şi neuniformă. S. eseuri. sisteme de codaj în sub-benzi de frecvenţă. referate. semnale MIC.teorie si experiment. Modulaţia de frecvenţă. R. principii si indicatori de calitate ai transmisiunilor analogice si digitale 2. Tehnici de demodulare a semnalelor MF. s. Bucuresti 1981. Haykin. Ed. O. M. Stoica. Lausanne. BLU 3. 1997. Fratu. 1966. Simularea sistemelor de transmisiune analogice si digitale folosind mediul Matlab/Simulink. Transmisiuni analogice si digitale. Demodularea semnalelor cu modulaţie liniară 4. principii generale 7. modulaţie cu spectru împrăştiat 1. I. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . M. Tehnici de demodulare a semnalelor cu modulaţie liniară 5.

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - rezolvarea 2/3 din temele de casă - prezenţa integrală la orele de laborator - notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 - notarea examinării finale cu minim nota 5

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - rezolvarea tuturor temelor de casă - notarea activităţii de laborator cu nota 10 - notarea examinării finale cu nota 10

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 5 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0

0 20 2 7 0 0

0 Total ore studiu individual (pe semestru) =104

Data întocmirii: 06.02.2007 Titular curs: ş.l. ing. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: ş.l. ing. Iulian Munteanu

Şef catedră Prof. dr. ing. Laurenţiu Frangu

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei, nr.. 2; Tel / Fax: 0236-470905; 461353

URL: http://www.fie.ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume) Catedra de specialitate RADIOCOMUNICATII Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.dr.ing. Aiordachioaie Dorel As.drd.ing. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3

S -

L 2

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de radiocomunicatii: selectivitate, propagare, emisie, receptie. specifice 2. Instrumental-aplicative : proiectarea circuitelor de radiofrecventa si calculul elementelor de baza ale disciplinei lantului de radiocomunicatii. 3. Atitudinale : intelegerea specificitatii radiocomunicatiilor in ceea ce priveste frecventele utilizate, tipul de modulatie, mediu de propagare. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme de radiocomunicaţii. Circuite selective LC simple si cuplate Radioreceptoare. Amplificatoare de radiofrecvenţă Circuite specifice de radiofrecventa Circuite Oscilatoare LC cu circuite integrate selective si de adaptare. Oscilatoare cu cuarţ Amplificatoare de radiofrecvenţă de mica putere Mixere Schimbătoare de frecvenţă Demodulatoare MA si MF Demodulatoare MA si MF Modulatoare MA si MF Reglaje automate în radioreceptoare Circuite de adaptare Propagarea undelor din spectrul radio Exemple de radioreceptoare Tematică generală Radioemitatoare Antene Modulatoare Masuratori in sistemele de radiocomunicatii Amplificatoare de radiofrecventa de putere Multiplicatoare de frecventa Sintetizoare de frecventa Antene de emisie Bibliografie obligatorie selectivă

Dorel Aiordachioaie si Gabriel Sirbu, http://www.etc.ugal.ro/daiordachioaie/index.htm

Radiocomunicatii

I,

Note

de

curs,

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20 Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului, precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor, metodel or şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: - nota de la colocviul de laborator peste 5; - notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţi unilor, metodelor şi modelelor predate, precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Ca modalititati de verificare: - efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.

   

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 10 10 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 50 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 5 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 0 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 0 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0

Total ore studiu individual (pe semestru) =155

Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.dr.ing. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. drd.ing. Gabriel Sirbu

Şef catedră, Prof.dr.ing. Laurentiu FRANGU

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati, str. Domneasca, nr. 111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu.belea@ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI21

Telefonie Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob nr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. l. dr. ing. Radu BELEA ş. l. dr. ing. Radu BELEA Catedra de specialitate Telecomunicaţii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28

S 0

LP 14

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor arhitecturii centralelor telefonice; cunoaşterea sistemelor de transmisiuni; înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.

2. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei; măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare; măsurări şi testarea performanţelor unei centrale telefonice;

3. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem

21

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

7. Laurenţiu FRANGU . dr. studiu după manual. pregătire prezentări orale 30 2. repartitoare. documentare pe net 0 5. Editura Orizonturi universitare. Radu BELEA. realizare teme de casă.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Centrale telefonice digitale. traduceri etc. l. suport de curs 9. Editura Thalia. mufarea cablelor. dr. Timişoara. firide. Tehnologia ISDN. alte activităţi 0 proiecte. consultaţii 30 4. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. operarea centralei TOPEX. 2000. conductoarelor. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. Bucureşti 2002.colocviu de laborator . cu următoarele teme: instalaţii telefonice auxiliare. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri.examen. T.examen.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. structura centralei TOPEX.02. programarea Arhitectura reţelei telefonice. Bibliografie obligatorie selectivă 1. transmisiuni prin MODEM în banda telefonică. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . activitate specifică de pregătire pt. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. sertizarea Sistemul de semnalizare SS7. Minim nota 9 la: . 2. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. 13. prof. programarea centralei TOPEX. documentare suplimentară în bibliotecă 11. seminar / 12. referate. ing. riglete de conexiuni. Studenţii execută 6 lucrări de laborator de câte 2 ore Transmisiuni Digitale. C. pregătire examinare finală 0 3.colocviu de laborator . ing. centralei Olimpia CL.

. nr. Instrumental-aplicative : analiza resurselor mediilor de propagare. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice mediilor de transmisiuni: caracteristicile fizice şi tehnice de propagare a undelor specifice 2. Atitudinale : intelegerea specificitatii mediilor de transmisiuni cu privire la calculul resurselor. Op. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Sirbu Gabriel S. alocarea resurselor.ing.drd.l.ing. 3. 2..l. Tel / Fax: 0236-470905. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. prenume) Catedra de specialitate MEDII DE TRANSMISIUNI Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. Cunoaştere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.drd. nume. înţelegere. . 461353 URL: http://www. proiectarea necesarului de resurse disciplinei pentru mediile de transmisiuni .fie.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob.ugal. alegerea mediilor de transmisiune pentru o aplicatie data. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S.

Timişoara 2002.nota de la colocviul de laborator peste 5. metodelor şi modelelor predate. studiu scheme. Comunicaţii optice folosind interfaţa AUI. Introducere în Bluetooth. studiu după manual. Comunicaţii pe fibră optică: introducere. Eberhard Spindler. Aldo de Sabata. Comunicaţii radio folosind UHF BiM2-433160. studiu scheme.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. pregătire examinare finală 20 50 . eseuri. Eugem Mârza. suport de curs 9.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Comunicaţii optice: introducere. Ca modalititati de verificare: . Comunicaţii pe fibră optică folosind HFBR15X5X (T) / HFBR25X / 5X (R). folosind interfaţa serială RS232. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Editura Tehnică. Bucureşti 1983. Antene şi propagare. traduceri. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Galaţi 2005. . Editura de Vest. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. pregătire prezentări orale 10 10 2. Comunicaţii în spectrul infraroşu: introducere.Conţinutul disciplinei Tematică curs Linii metalice Cabluri optice Antene şi propagare Tematică generală Tematică seminar / lucrări practice Comunicaţii de date între două calculatoare. Comunicaţii în spectrul infraroşu folosind TFDU4100. Alimpie Ignea. Antene. Comunicaţii radio: introducere. studiu scheme. studiu scheme. Editura Zigotto. Bibliografie obligatorie selectivă Ioan Mitescu: Circuite şi sisteme de comunicaţii la mare distanţă.

documentare pe net 12. pregătire teste periodice sau parţiale 10 10 20 20 0 10. 7.3.drd. Elena Lungu Şef catedră. documentare suplimentară în bibliotecă 5. proiecte. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : prep.dr. Prof.l. alte activităţi 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s.ing. consultaţii 11. Laurentiu FRANGU . realizare teme de casă. alte activităţi 14.ing. seminar / lucrări practice 6. eseuri. alte activităţi 13. referate. activitate specifică de pregătire pt. ing. traduceri etc. studiul bibliografiei minimale indicate 4.

Instrumental-aplicative . practice/proiect nume. nr.Formarea. 2 Nr. Atitudinale . dar şi prin teme de casă.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . .cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . 800146. după proprietăţile cerute . . . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI22 Comunicaţii de date Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 7 Regimul disciplinei (Ob. practice. proiect Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 2 - LP 1 P 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. .Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.dr. prin aplicaţii de laborator.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. Frangu Laurenţiu – curs Prep.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. Competenţ e specifice disciplinei .abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date. înţelegere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. . Cunoaştere. . 3.abilitatea de alegere a codurilor.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . .evaluarea efectului perturbaţiilor. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. Ştiinţei.ing.ing. Ana-Elena Lungu – lucr. de 4+ credite 3 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 115 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. prenume) Prof. după intefaţa folosită. Str. explicare şi interpretare .cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date . Op.

24. http://www.Coduri de linie: semnal neutral. . Fundaţiei Univ. 2005 2. traduceri. Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . SPI.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) .Introducere. I2C. .. Comunicaţii de date. Mitescu I. semnal bifazic. Introducere (2 ore): .ro/lfrangu/comunic. semnal polar. istoric. "Dunărea de Jos" Galaţi. semnal numeric. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): .Magistrale pentru comunicaţie.Cod Morse. .ugal. note de curs. cod binar natural.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 21. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Ethernet.Semnal analogic. referate.Transmisiune pe mai multe niveluri.Semnale cu viol de bipolaritate.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. AMI.Semnal telegrafic. telecomunicaţii. cod CCITT. .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) C.etc.Organisme de reglementare în telecomunicaţii . cod ASCII.implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) . CMI.testare în laborator (4 ore) .simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) . cod binar natural. distorsiunea izocronă.Interfaţă de comunicaţie paralelă.Interfaţă de comunicaţie serială. eseuri.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . . Frangu L.proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . 23. conversia A/D 22. Ed.. .programul de bază (2 ore + 10 ore individual) .Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . . cod Gray. SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie.documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) . Coduri de linie (8 ore): .SDH. standard RS232.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1.redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . standard IEEE 1284. . 25.

2007 Titular curs: Prof. activitate specifică de pregătire pt. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. alte activităţi proiecte.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire examinare finală 20 3. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. depanare.ing. pregătire prezentări orale 2. documentare pe net 5. realizare teme de casă. seminar / 15 12. 60 13.dr. studiu după manual.dr. Laurentiu FRANGU . referate. Folosirea aparatelor pentru diagnoză.ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 115 Data întocmirii: 10. testare. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 7.02. eseuri. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. metodelor şi modelelor predate. ing. consultaţii 2 4. traduceri etc. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Utilizarea aparatelor de laborator. alte activităţi lucrări practice 6.

Gabriel SIRBU Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Radu BELEA s. l. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. Instrumental-aplicative înţelegerea metodelor de analiză a traficului în reţelele de date. Telefonie şi Radiocomunicaţii. dr. 3.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Cunoaştere. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. explicare şi interpretare cursul urmează după disciplinele Comunicaţii analogice şi digitale. Atitudinale formarea deprinderilor necesare în vederea participării viitorilui inginer la organizarea şi exploatarea unei reţele de telecomunicaţii. 111 Nr. . înţelegere. ing.ro FIŞA DISCIPLINEI23 Reţele de Telecomunicaţii (RT) Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. 23 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Obiectivul cursului constă în asamblarea tuturor cunoştinţelor dobândite disciplinele studiate anterior în scopul formării imaginii sistemului global de comunicaţii digitale Competenţe specifice disciplinei 2. ing. Op. l. str. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 54 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. F) Ob nr. Domneasca. nr.

organizarea reţelei PSTN. pregătire prezentări orale 15 2.2007 Titular curs: s. reţele de tip Industrial Ethernet. C. legături punct la punct şi punct la multipunct. studiul bibliografiei minimale indicate 10. variante ale reţelei de acces.la cele două lucrări de verificare La stabilirea notei finale se iau în considerare Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Naforniţă. Tematică seminar / lucrări practice - Studenţii execută 3 lucrări de laborator de câte 4 ore.02. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 1996 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Prima lucrare de verificare 35%  A Doua lucrare de verificare Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Minim nota 5 la: Minim nota 9 la: . ALOHA şi ISMA. l.Tematică generală - - - - Conţinutul disciplinei Tematică curs Criterii de clasificare a reţelelor de telecomunicaţii. Protocoale orientate pe caracter. organizarea pe nivele a reţelei X. arhitectura sistemului de comunicaţii mobile GSM. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Editura Orizonturi universitare. eseuri. C. pregătire examinare finală 0 3. studiu după manual. Radu BELEA. Editura ”Gh. industriale de de date. Reţele pentru transmisia digitală a semnalului vocal. 13. dr. Iaşi. Timişoara. Asachi”.colocviu de laborator .colocviu de laborator . Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. ing. documentare pe net 0 5. Sisteme de acces. Reţele caracter. M. realizare teme de casă. alte activităţi 0 0 29 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 15. 2000. traduceri etc. mo delul de referinţă ADSL Protocolul X. Şef catedră prof. protocoale specifice. dr.25. alte activităţi 0 proiecte.la cele două lucrări de verificare . Se modelează protocoalele de acces multiplu CSMA. 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.25. Conceptele “first mile” şi “last mile”. suport de curs 9. activitate specifică de pregătire pt. ing.25. Laurenţiu FRANGU . servicii oferite de reţeaua X. Bibliografie obligatorie selectivă 1. seminar / 12. Munteanu: Comunicaţii de date. Topologia reţelelor de date. 7. consultaţii 10 4. Protocoale orientate pe bit.

înţelegere.ro FIŞA DISCIPLINEI24 Tehnici de comutaţie şi multiplex Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem 24 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. str.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. înţelegerea funcţionării reţelei telefonice. F) Ob nr. l. dr. Ing. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu. 111 Nr. măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare. cunoaşterea semnalizărilor pe linia de abonat. Op. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei. Domneasca. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. 3. Elena LUNGU Catedra de specialitate Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Radu BELEA ş. . nr. l. măsurări şi testarea performanţelor unui aparat telefonic.belea@ugal. 2. Radu BELEA / asist. ing. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor aparatelor telefonice. ing. dr. Cunoaştere. înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.

apel. tul telefonic BL. Laurenţiu FRANGU . Se execută 7 lucrări de laborator de câte 2 ore: aparaCentrale telefonice analogice. Timişoara. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 13. documentare pe net 0 5. suport de curs 9.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s.examen. alte activităţi 0 lucrări practice 6. referate. alte activităţi 0 proiecte. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Editura Orizonturi universitare. lefonic BC. Minim nota 9 la: . ST-busul. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. pregătire teste periodice sau parţiale 14.colocviu de laborator .Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Bazele telefoniei analogice. discul de Centrale telefonice digitale. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. Bucureşti 2002. consultaţii 30 4. pregătire prezentări orale 30 2. studiu după manual. T.02. ing. Radu BELEA. ing. traduceri etc. apa ratul teBazele telefoniei digitale. C. prof. studiul bibliografiei minimale indicate 10. semnalizări pe linia BL. eseuri. convertorul A-D cu compresie. dr. activitate specifică de pregătire pt. dr. seminar / 12. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Editura Thalia. Tehnologia ISDN.examen. circuite Sistemul de semnalizare SS7. aparatul telefonic electronic. pregătire examinare finală 0 3. realizare teme de casă. convertorul D-A cu expansiune.colocviu de laborator . Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. specifice. l. Bibliografie obligatorie selectivă 3. formarea numărului prin impulsuri şi prin meTransmisiuni digitale. 2000. 7. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . toda DTMF. 4.

Măzărel Marius Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. programarea şi testarea acestora .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor bazate pe procesoare de semnal . Nicolau Viorel As. Str.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a programelor pentru procesoare de semnal .dezvoltarea abilităţilor competitive. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . 2 Nr.abilităţi privind funcţionarea procesoarelor numerice de semnal şi a circuitelor specifice.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de procesoare de semnal .înţelegerea funcţionării sistemelor bazate pe procesoare de semnal Competenţe specifice disciplinei 2. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. ing.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Op. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Ştiinţei.conştientizarea importanţei procesoarelor de semnal şi a utilizării lor în aplicaţii . Instrumental-aplicative . prenume) Catedra de specialitate IV Procesoare de semnal în telecomunicaţii 1 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 800146. precum şi interconectarea. explicare şi interpretare . Atitudinale . .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. morale şi civice 25 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. dr. ing. nume. . bazate pe un sistem de valori culturale. nr.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi cu procesoare de semnal. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegere.ro FIŞA DISCIPLINEI25 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurii şi arhitecturii procesoarelor de semnal.abilităţi de măsurare a semnalelor unui DSP şi de dezvoltare a aplicaţiilor în telecomunicaţii 3.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale utilizării procesoarelor de semnal. precum şi ale programării şi dezvoltării de aplicaţii .

rezultat foarte bine la colocviul la laborator . ISBN 973-8316-48-0. 2003 5.participarea la activităţile de laborator (85%) .Programarea timer-elor. traduceri. aplicaţii .Noţiuni introductive: procesarea numerică a .Componente software ale procesoarelor de . ADSP-218x DSPs Instruction Set Reference Guide.Aplicaţii de calcul vectorial: sumarea ponderată.. Ghe. Texas Instruments. Analog Devices. referate.rezultat satisfăcător la examenul scris . 2003 3. TMS320C30 Products Overview. TMS320C3x User’s Guide.Aplicaţii generale de transmitere şi prelucrare a semnal semnalelor .Structura hardware şi arhitectura procesoarelor aplicaţii de semnal .participarea la toate activităţile de laborator . 2004 2. ADSP-218x DSPs Hardware Reference Guide.Lucrul cu portul serial al procesorului de . Puşcaşu.Studiul programelor utilitare pentru semnalelor. semnal display alfanumeric LCD sau cu LED-uri .Tipuri de date utilizate în procesoare de semnal procesor de semnal.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . Codreş. . 1998 6.Conectarea dispozitivelor de intrare la un . Galaţi. FFT . V.Filtre numerice cu procesoare de semnal . norma şi distanţa euclidiană. tipuri de aplicaţii cu procesoare de dezvoltarea de aplicaţii semnal .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Transferul datelor prin dma telecomunicaţii: filtre numerice. normalizarea vectorilor. eseuri. eroarea pătratică medie . 1997 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Analog Devices.participarea activă la discuţiile de la curs . Puşcaşu. Nicolau.Conectarea dispozitivelor de ieşire.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Conversia semnalelor şi aplicaţii de prelucrarea semnalelor în telecomunicaţii . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Literature Number: SPRU031E.Transferul datelor prin porturi I/O. V.Circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) . Aplicaţii..realizarea cu foarte bine a temelor de casă .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . Procesoare de semnal TMS 320C3X. B. tastatura . Texas Instruments.Aplicaţii de prelucrarea semnalelor în .FFT utilizând procesoare de semnal 1. Editura Academica..

ing. 7. pregătire prezentări orale 1 2. seminar / 12.01. eseuri. alte activităţi 10 lucrări practice 6. pregătire examinare finală 8 3. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. studiu după manual. consultaţii 10 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11.2007 Titular curs: Conf. traduceri etc. realizare teme de casă. alte activităţi 10 proiecte. activitate specifică de pregătire pt. ing. referate. dr. Măzărel Marius Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Frangu Laurenţiu . pregătire teste periodice sau parţiale 14. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. 13. documentare pe net 10 5.

nume. Atitudinale : intelegerea specificitatii comunicatiilor mobile si satelit cu privire la alocarea resurselor. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. prenume) Catedra de specialitate COMUNICATII MOBILE SI PRIN SATELIT Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. Cunoaştere. 2.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. Canalele radio in standardul G. Sisteme 3G Parametrii de semnalizare specifici Sisteme de comunicatii prin satelit mecanismelor de transfer în sistemul GSM Vocoderul terminalului mobil GSM Alocarea fixă a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Tematică generală Alocarea dinamică a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Alocarea hibridă a canalelor în reţelele celulare Alocarea flexibilă a canalelor în reţelele celulare Studiul terminalului GSM Bibliografie Gabriel Sirbu.ugal. 3.5G Puterea de emisie in standardul G. Instrumental-aplicative : proiectarea alocarii resurselor. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S.drd. managementul resurselor. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme celulare : concepte de baza Modelul Hata de propagare radio Gestionarea resurselor de comunicatii Modelul Okumura de propagare radio Sistemul G. alocarea resurselor de telecomunicatii.S. protocoale de acces. Tel / Fax: 0236-470905.S. standardele implementate in sistemele actuale de comunicatii mobile si satelit.ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.l. nr.M. înţelegere. Sirbu Gabriel S.S. analiza traficului in sistemele de comunicatii mobile si satelit .l. Note de curs.fie. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 2 2 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % {total = 100%} .M. Comunicatii mobile si prin satelit. Sisteme 2. 461353 URL: http://www..drd. Op.M. specifice disciplinei 2. suprafata de acoperire. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de comunicatii mobile si satelit: celula radio. interferente.ing..

traduceri. .notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. seminar / 12.dr. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s.     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.l.20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30 Notele acordate pentru temele de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. drd.ing.ing.l. Prof. eseuri. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Laurentiu FRANGU . precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. referate. studiu după manual. suport de curs 9. traduceri etc. Gabriel Sirbu Şef catedră. studiul bibliografiei minimale indicate 10.nota de la colocviul de laborator peste 5.drd. documentare pe net 10 0 5. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . 7.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. referate. eseuri. alte activităţi 20 0 proiecte. consultaţii 10 5 4. 13. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. pregătire prezentări orale 10 10 2.. documentare suplimentară în bibliotecă 11.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. activitate specifică de pregătire pt. realizare teme de casă. Ca modalititati de verificare: . metodelor şi modelelor predate. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. pregătire examinare finală 20 50 3.

Sirbu Gabriel nume.. F) Catedra de specialitate Catedra de Electronica si Telecomunicatii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Compresia cu metode bazate pe dictionar (LZW) .ing. Note curs.ro/daiordachioaie/index.Analiza performatelor arhivatoarelor comerciale Compresia surselor de tip text . 461353 URL: http://www. Compresia si http://www.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. ing. Aiordachioaie Dorel As. Java) in vederea efectuarii unor experimente adecvate pe calculator. înţelegere.dr.etc. Cunoaştere. nr.ro FIŞA DISCIPLINEI COMPRESIA DATELOR 5 Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. Competenţe specifice disciplinei 2. 3. prenume) As.Compresia surselor audio . Atitudinale : intelegerea importantei si adecvantei transformarilor de compresie in sistemele de comunicatii. Tematică generală - Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel.htm .Compresia cu metode statistice statice si Compresia imaginilor dinamice (Huffman static) . Tel / Fax: 0236-470905. Prof.Compresia RLE Compresia audio si a vorbirii .ugal.Compresia cu metode statistice adaptrive (Huffman adaptiv) . Instrumental-aplicative : Insusirea procedurilor de implementare a metodelor de compresie intr-un limbaj de nivel inalt (Matlab.ing. 2. de credite Total ore din planul de învăţământ 40 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.Compresia imaginilor securitatea datelor. Jalba Nicu Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Compresia vocii .Compresia aritmetica . Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice .fie.drd. Op. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice metodelor de compresie a datelor din cadrul sistemelor de transmiuni numerice.ugal.

Aiordachioaie Dorel Titular lucrări practice : As. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.ing. metodelor şi modelelor predate. documentare suplimentară în bibliotecă 11. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Sirbu Gabriel Şef catedră.dr.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Prof. Frangu Laurentiu . suport de curs 9. pregătire teste periodice sau parţiale 14.ing. realizare teme de casă. Ca modalititati de verificare: .dr.ing. documentare pe net 10 0 5. pregătire examinare finală 10 20 3. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.nota de la colocviul de laborator peste 5. 13. studiu după manual. alte activităţi 20 0 proiecte. seminar / 12. 7. . alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. consultaţii 10 0 4. pregătire prezentări orale 10 0 2. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . referate. alte activităţi 10 0 lucrări practice 6. eseuri.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.

Ştiinţei. .programarea automatelor programabile si a microcontrolerelor. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI26 Denumirea disciplinei Automate Programabile cod Anul de studiu III Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. RS485. disciplinei .realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. Canbus. 3.conştientizarea importanţei sistemelor cu automate programabile în aplicaţiile industriale şi în tehnologia modernă. RS422. Instrumental-aplicative: specifice . microcontroler. Tipuri de module de comunicatie. F) 47 Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. nr. Tipuri de automate programabile.v. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. schema generala a unui sistem cu microprocesor. . prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Profibus. Ing. Cristian Vasilache nume. ex: RS232. Str.p. . Sisteme de comunicatie prin Ethernet si GSM.formarea. 2 Nr. in special din punctul de vedere al tipurilor de interfete de comunicatie. 26 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Modbus. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 95 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . 800146. al inginerului electronist din domeniul telecomunicatiilor. DSP. d. prin aplicaţii individualizate.analiza solutiilor alese. Ing. Cristian Vasilache Sl. standarde de comunicatie si protocoale. module de comunicatie cablate sau wireless Competenţe 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. Sl. Op. .utilizarea modulelor de comunicatie cablate sau wireless. a sistemelor cu automate programabile.d.realizarea sistemelor cu automate programabile plecând de la datele generale ale acestora. Obiectivele concrete se referă la următoarele cunoştinţe de bază şi competenţe: Sisteme de conducere cu microprocesor. Disciplina are ca obiectiv general formarea deprinderilor necesare absolvenţilor pentru abordarea. Atitudinale: -.

pentru domeniul comunicatiilor. exemple de programe. eseuri. comenzi AT 9. Sucusoft Easy. Claus Kuhnel. manual de implementare. Raducu Giuclea. RS485. utilizand protocolul TCP/UDP/IP. AVR Studio. cazul automatelor programabile. Modbus. SUA 2001 4. GPRS. programabile: Sucusoft Moeller. Automate programabile. Universal Publishers. prin GPRS. GPRS. Step 7 Siemens. 7010A. particularizare exemple de programe. -Pachetul de programare M2M Power utilizat pentru modem-uri GSM. traduceri. Programming of Microcontrollers with Ease. unui mesaj SMS. manual de utilizare La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testul final Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.A. comenzi AT pentru transmiterea/ receptia -Sisteme de comunicatie wireless: GSM.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice -Schema bloc a unui sistem cu microprocesor. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 50 . GT 47. Newnes 2003 5. E. -Programarea unui modem GSM prin -Retea cablata de tip Ethernet industrial. (Basic). NM7000. respctiv Bascom extensie specifice: RS232. -Pachetul M2Mpower utilizat pentru -Pachete de programe pentru automate modemul GSM GT47 Sony Ericsson. protocoale aferente si module de Vision AVR („C”). note de curs 2. Parr. Profibus. Liviu Kreindler. manual de utilizare 6. Ed. -Exemple de aplicatii utilizand automate programabile si interfetele de comunicatie cablate sau wireless. CPU . data sheet 7. solutia utilizarii unui modem comandat GPRS. Programmable Controllers An engineer’s guide. Atmel AVR Atmega 16x. . data sheet 8. exemple de programe pentru SMS. -Programarea microcontrolerului Atmel cu -Tipuri de sisteme de comunicatie cablate ajutorul limbajelor de nivel inalt: Code industriale. Bazele microprocesoarelor. Bucuresti 1997 3. AVR Atmega utilizand limbajul de -Tipuri de microcontrolere si DSP utilizate in asamblare din pachetul AVR studio. 1. Cristian Vasilache. pentru comunicatia prin SMS. -Programarea automatului programabil -Protocolul TCP/UDP/IP utilizat pentru aplicatii utilizand pachetul Sucusoft Moeller. referate. -Programarea microcontrolerului Atmel respectiv microcontroler. Matrix Rom. prin comenzi AT de un automat programabil si -Programrea unui modul de interfata solutia utilizarii unui modem GSM tip wireless Ethernet NM7000A.

referate. traduceri etc.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . Cristian Vasilache Semnătura: Şef catedră . alte activităţi 20 proiecte. Cristian Vasilache Semnătura: Titular lucrări practice: Sl. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie. 13. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Data întocmirii:1. eseuri.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor obtinute. consultaţii 14 4. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 14 lucrări practice 6. 7. activitate specifică de pregătire pt. Ing.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a automatelor programabile. realizare teme de casă.02. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare pe net 5 5. seminar / 12. pregătire prezentări orale 14 2. . alte activităţi 10 4 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 95 ore. .înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea automatelor programabile.2007 Titular curs: Sl. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie cablate si wireless. suport de curs 9. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire examinare finală 14 3.efectuarea tuturor lucrărilor practice.

Cunoaşterea şi înţelegerea ecuaţiilor modului de tratare a maşinilor electrice în teoria tehnică. MAŞINI ŞI INSTALAŢII ELECTRICE Adresa: Galaţi. . Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de sistemele moderne de acţionare.Voncila@ugal. Însusirea unui limbaj (scris. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: Ion. prenume) Catedra de specialitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.drd.Cunoaşterea tehnicilor de comandă specifice acţionărilor electrice.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a metodelor de încercare specifice – conform standardelor în vigoare – necesare determinării caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale maşinilor electrice. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.ro FIŞA DISCIPLINEI Maşini şi acţionări electrice Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. înţelegere. Cristian Munteanu Electrotehnică. Ştiinţei. Str. reprezentări simbolice) adecvat domeniului maşinilor electrice. explicare şi interpretare . . Ion Voncilă As. vorbit.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a unor tehnici de interpretare a rezultatelor experimentale. 1. . Maşini şi Instalaţii electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 Competenţe generale LP 28 P - - Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. 800146.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICĂ.ing. de 5 credite 4 Totalul ore studiu individual 100 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.dr.în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Op.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a ecuaţiilor ce caracterizează regimurile dinamice Competenţe specifice disciplinei şi staţionare ale maşinilor electrice.ing. tehnici care să deschidă posibilitatea găsirii unor soluţii noi în domeniul specific disciplinei (atât teoretice cât şi practice). 2 Nr. nr. Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. legi. Dezvoltarea creativităţii. principii. . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. teorii . nume. Cunoaştere.

Utilizarea corectă a modelelor teoretice pentru studiul experimental şi prin simulare numerică a regimurilor staţionare de lucru ale maşinilor electrice. 3. Atitudinale .Alegerea adecvată – pe baza standardelor şi a teoriei specifice – a metodei şi aparatelor necesare determinării unui anumit set de caracteristici ale maşinilor electrice.Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare. . . .Crearea aptitudinilor necesare rezolvării problemelor specifice maşinilor electrice (de regim dinamic şi staţionar).Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.2. Instrumental-aplicative . . .Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. . .Realizarea corectă – cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii – a montajului adecvat pentru realizarea unei anumite încercări a maşinilor electrice.Utilizarea corectă a tehnicilor de simulare numerică pentru studiul regimurilor dinamice ale maşinilor electrice. .

Cărţi ale titularului de curs: 1.c.4. cu ajutorul chopperelor..Ed. 12.2. Probleme generale ale maşinilor de 2.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduită la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.. 3. 2.ugal.Încercările transformatorului electric Cap. Maşina asincronă trifazată (5 ore). Munteanu Cr. frânarea dinamică.1.Pornirea automatizată indirectă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea stea – triunghi. Cap. Voncilă I.Trasarea caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale motorului sincron cu poli înecaţi. Buhosu R. Munteanu Cr. Călueanu D..ro. Cap.Transformatorul electric trifazat: curent alternativ (3 ore).5. 11. 6.. pornirea şi inversarea sensului de rotaţie...emie. – Elemente de execuţie . 6. – Maşini electrice – Ed. 2003. traduceri. 8.. Badea N. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi.Încercările motorului asincron trifazat cu curent alternativ (5 ore). Badea N... 7. – Maşini electrice – Ed. Voncilă I. 9. Cărţi aflate în bibliotecă: 1. determinarea raportului de transformare şi a Cap.Caracteristicile motoarelor de curent continuu cu excitaţie separată. şi 4.. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 % 5% 5% 10 % .Alegerea servomotoarelor de curent continuu excitate cu magneţi permanenţi. Munteanu Cr..Comanda maşinilor asincrone cu ajutorul convertoarelor de frecvenţă. Bucureşti. Transformatorul electric (5 ore). natură mecanică.Motorul asincron trifazat cu rotor bobinat: Separarea pierderilor in fier de pierderile de Cap. Acţionări electrice cu maşini de c. 2005.c. Buhosu R. rotor bobinat. Cap. referate. 2003 . Voncilă I. MATRIX ROM.. Maşina sincronă (5 ore). Dănilă A. 10. Călueanu D. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi... indicelui grupei de conexiuni.Comanda maşinilor de c.3. 5. Diaconu L.Frânarea motoarelor asincrone trifazate: frânarea contracurent. monofazat. Ţopa I. Maşina de curent continuu (5 ore). Cursuri în format electronic: 1. Buhosu R. eseuri. – Maşini electrice: www. Badea N. Călueanu D.Pornirea automatizată directă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea într-un sens.

drd. suport de curs 10 9. Toader Munteanu . activitate specifică de pregătire pt. 7. Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . referate. eseuri. studiu după manual. consultaţii 4.09. . pregătire teste periodice sau parţiale 14. . dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. seminar / 6 12. Cristian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. alte activităţi 5 30 5 10 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 ore Data întocmirii: 15.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). documentare pe net 5. . traduceri etc.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. studiul bibliografiei minimale indicate 10 10.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). dr.Examenul final promovat cu nota 10.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. . documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. alte activităţi proiecte. .2006 Titular curs: Conf. 10 13. alte activităţi lucrări practice 6. Ion Voncilă Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As.Examenul final promovat cu nota 5.ing. ing.ing. pregătire examinare finală 3. 55 % Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . pregătire prezentări orale 2. realizare teme de casă. .

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. dr. de credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Conf. 800146. Cunoaştere. prenume) Catedra de specialitate Senzori şi Traductoare (specializarea Electronică Aplicată) Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. MIHOLCĂ Constantin 3 E 4 Catedra de Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. înţelegere. nume. ing. dr. Cunoştinţele dobândite în această disciplină (curs. Instrumental-aplicative disciplinei La sfârşitul semestrului 6 (anul 3) studenţii care au participat la activităţile de curs şi laborator pot fi acreditaţi că au cunoştinţele de inginerie electronică în domeniul senzorilor şi traductoarelor industriale. 27 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. laborator) permit viitorilor ingineri electronişti să proiecteze şi/sau realizeze blocuri funcţionale (circuite electronice) pentru adaptoarele Competenţe traductoarelor industriale. ing.ro FIŞA DISCIPLINEI27 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Ştiinţei. nr. Op. MIHOLCĂ Constantin Conf. 2 Nr. specifice 2. 3. Atitudinale Studenţii vor stăpâni principiile de funcţionare a schemelor electrice din structura adaptoarelor pentru diverse traductoare industriale cât şi capabilitatea depanării acestor scheme. Str. explicare şi interpretare Această disciplină oferă studenţilor cunoştinţele necesare înţelegerii principiilor de funcţionare pentru principalele tipuri de senzori şi traductoare. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.

1. Elemente primare de adaptare şi conversie 2. Senzori de diferite tipuri: proximitate (inductivi. Senzori şi traductoare de temperatură 7. Tehnică. 4. Componentele principale ale traductoarelor: elemente sensibile (detectoare) parametrice şi generatoare. Senzori de umiditate şi concentraţie. 10. Caracteristicile şi performanţele traductoarelor (în regim staţionar şi dinamic). vol.M. Bucureşti. Ed. Zemel-Weinheim – Germany. 1. Wagner.Spenner. 6. capacitiv. capacitivi. 5. N.Senzori şi Traductoare – DISTANCE EDUCATION. Editura Albastră Cluj-Napoca. – Traductoare pentru automatizări industriale. -“Traductoare şi dispozitive magnetofluidice pentru măsurare şi control”. ş. viteză şi dimensional. cu discuri incrementale). fum şi radiaţii. 4. Traductoare de vibraţii şi acceleraţii (elemente numerice). PH şi radiaţii. optoelectronici.. G.1997 4. E. vol. C. 1995. J. Traductoare de turaţie analogice (tahogeneratoare) şi numerice 5. factor de putere etc). Ionescu. rigle optice. ISBN 973-62-7105-6. Caracteristici energetice şi constructive. 2. 7. 6. Editura BIT Iaşi. reluctanţă variabilă etc). 11.-“ Optical Sensors “. Miholcă. Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric şi de tip generator. sensibile de tip tensorezistiv. 2004 (Cod CNCSIS 147) 3. piezoelectrice. adaptoare. vol..Galaţi . a parametrilor energiei electrice. inductive. J. Senzori de temperatură. Traductoare pentru forţe şi momente (cu elemente (termoelectrice şi termorezistive). fluidici şi Traductoare de tensiune alternativă şi de ultrasonici). 1992 Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . curent.a. Tehnică. -“Fizica senzorilor”. cu optoelectronici. C. magnetici şi ultrasonici. Senzori de proximitate: inductivi.I.Dändliker. sensibile pentru traductoarele de vibraţii. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare 3. (utilizând elemente sensibile de tip optoelectronic. Olaru. capacitive. pentru testarea interfeţei de tip N-A). 150 pagini. utilizând elemente sensibile de tip rezistiv. magnetostrictive. Miholcă . inductosinul liniar. Traductoare pentru mărimi electrice (tensiune. II.a. curent alternativ. continuă. Traductoare – Indrumar de laborator. Traductoare numerice de tip convertor 8. – “Senzori şi traductoare”. Senzori pentru vibraţii şi acceleraţii. Litografia Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Miholcă. 2. 8. Bârlea. Traductoare de temperatură (termoelectrice şi termorezistive) – analogice şi numerice. I. vol. C-tin. 1. Traductoare de viteză (principii si metode de măsurare a vitezei şi turaţiei). Ed. 2004. 1985. putere. Traductoare de forţă.. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare cu laser. Ionescu.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. 6. defazaj. Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune. (interfaţă de tip N-A cu trei ieşiri. 5. pentru specializarea A. Traductoare pentru control deplasare (liniară şi unghiulară). R. 1997 7. Traductoare de nivel şi traductoare de debit. alegerea traductoarelor de vibraţii). C-tin. dispozitiv traductoare de vacuum. ş. G.I. Editura fundaţiei universitare “Dunărea de Jos” Galaţi. acceleraţie. Cotae. N. Traductoare de defazaj şi traductor de pentru deplasări liniare şi unghiulare (analogice şi inducţie magnetică (Teslametru numeric). Traductoare de concentraţie. numerice). Edited by W Gőpel. – Traductoare pentru automatizări industriale. inductiv. frecvenţă. magnetici. 12.. Traductor de curent continuu şi de tensiune 3. Traductoare de turaţie (analogice şi 6. Bucureşti.K.R. 2000. 9.Hesse.

02. referate.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. documentare suplimentară în bibliotecă 11.2007 Titular curs: Conf. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri. traduceri etc. alte activităţi 14 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 - 0 25 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 6. ing. pregătire prezentări orale 10 2. pregătire examinare finală 18 3. alte activităţi 0 proiecte. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 13 lucrări de laborator efectuate din totalul de 14 Toate lucrările de laborator efectuate (14) Nota 5 (cinci) la testele parţiale (periodice) Punctajul maxim la verificări parţiale şi finale Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. referate. 13. 7. traduceri. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. suport de curs 9. MIHOLCA Constantin Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. alte activităţi 7 lucrări practice 6. activitate specifică de pregătire pt. studiu după manual. consultaţii 8 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. MIHOLCA Constantin Semnătura: Director departament / Şef catedră . realizare teme de casă. dr. seminar / 12. documentare pe net 4 5. ing.

Op. Frangu Laurenţiu – curs Prep.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. explicare şi interpretare .ing.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. .Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. . Ana-Elena Lungu – lucr. .abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.ing. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI28 Comunicaţii digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul 6 Regimul disciplinei (Ob. nr.cunoaşterea mediilor de transmisiuni . dar şi prin teme de casă. practice/proiect nume.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . 800146. prin aplicaţii de laborator. Ştiinţei. .evaluarea efectului perturbaţiilor. prenume) Prof.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. Str.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . înţelegere. 3. după intefaţa folosită.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . Atitudinale . practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.dr. . F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Op Nr.Formarea. după proprietăţile cerute . 2 Nr. Instrumental-aplicative . .evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. Competenţ e specifice disciplinei . de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.abilitatea de alegere a codurilor. Cunoaştere.

perturbaţii.Transmisiunea optică în mediu liber. 4. Semnalele folosite în telecomunicaţii (2 ore): . capacitate. .Transmisiunea pe fibră optică. teorema eşantionării. ..Interfaţă de comunicaţie serială.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. . construcţie.Organisme de reglementare în telecomunicaţii 3. "Dunărea de Jos" Galaţi.Interfaţă de comunicaţie paralelă. . Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . modulaţia în cuadratură. MP . Coduri de reprezentare a informaţiei şi coduri de linie (4 ore): .Transmisiunea pe cablu (coaxial. moduri. Transmisiuni modulate (4 ore) ..MA. standard IEEE 1284. atenuare.Modemuri Verificare (2 ore) Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2.Coduri de linie: semnal neutral.Semnal telegrafic. semnal numeric . referate. zgomotul de cuantizare.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. AMI. Ed. . Introducere (2 ore): .Transmisiuni pe mai multe niveluri. 2005 2. . cod binar natural. SPI.Introducere.Demodularea . cod binar natural. Comunicaţii de date. standard RS232. 6. cod Gray.ugal. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. eseuri. proprietăţi mecanice.Transmisiunea radio.etc. Mitescu I. http://www.Cod Morse. cod ASCII. semnal polar.Eşantionarea. Frangu L. conversia A/D. .Proprietăţile canalului de comunicaţie. I2C. . impedanţa caracteristică . .Semnal analogic. Medii de transmisiuni (4 ore): . note de curs. traduceri.MF. Fundaţiei Univ. bandă ocupată. bifazic. 5. 7. cod CCITT.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . . telecomunicaţii.Distorsiunile introduse de canal. istoric. bifilar simetric).ro/lfrangu/comunic. .

eseuri. 7. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. ing. depanare. realizare teme de casă. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. pregătire examinare finală 20 3. activitate specifică de pregătire pt. testare. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. seminar / 10 12.dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Utilizarea aparatelor de laborator. alte activităţi lucrări practice 6.2007 Titular curs: Prof. consultaţii 2 4. metodelor şi modelelor predate. traduceri etc.ing.02. suport de curs 9. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. alte activităţi proiecte. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10.ing. referate. 13. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.dr. pregătire prezentări orale 2. documentare pe net 5. Laurenţiu Frangu .

Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al compatibităţii electromagnetice şi termice. 29 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Conf.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea unor echipamente electronice cu performanţe ridicate. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 85 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. F) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - L+P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Crăciun Cristinel nume. -Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea interacţiunilor la care sunt supuse echipamentele electronice. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. Mărăşescu Nicolae As.dr. Competenţe specifice disciplinei 2.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării compatibităţii electromagnetice şi termice. înţelegerea principiilor şi metodelor ut ilizate în realizarea compatibilităţii electromagnetice. . ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. prenume) Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. corp Y Nr. Cunoaştere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI29 Construcţia aparatelor electronice IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant.ing. înţelegere. . din punct de vedere al proiectanţilor. Op. explicare şi interpretare . 3. Atitudinale . Instrumental-aplicative . constructorilor şi al utilizatorilor sistemelor electronice.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul construcţiei aparatelor electronice.

Principii de proiectare. 6. Mărăşescu. Cuplarea parazită capacitivă. Cap. Acţiunea şocurilor. 4. Timişoare. Forme de cablu. Mecanisme de cuplaj şi măsuri antiperturbative. eseuri. Dispozitive de 6. Cap.. Convecţia termică. Conectarea în aparatele electronice. N. Pământ şi masă. Politehnica. Degradarea aparatelor prin eforturi mecanice. Proiectarea cablajelor imprimate. Tehnologii de fabricare a cablajelor imprimate. Comportarea echipamentelor la răcire.3. Editura de Vest.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Cap. Influenţa mediului biologic.. antiperturbative. ”Contrucţia aparatelor electronice”. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor radioelectronice”. Materiale pentru cablaje imprimate. Aprecierea cantitativă a CEM. Tehnologii de lipire.. Mecanisme de cuplaj şi măsuri de transmitere a căldurii. Generalităţi. Introducere în compatibilitatea electromagnetică 7. Cătuneanu. 1998 8. Ignea. Radiaţia termică. Etapele realizării unui aparat 2. Protecţia împotriva acestora. Amortizoare mecanice. Moduri 5. Studiul conducţiei termice. aparatelor electrice. V. Note de c urs. Natura interferenţelor şi căile lor de propagare. 4. ”Introducere în compatibilitatea electromagnetică”. (CEM).1. electric 3. Acţiunea umidităţii. 5. Generalităţi. H.2. Dispozitive de răcire. 5. Transmiterea căldurii. 2000 7. Proiectarea termică în CAE. Influenţa radiaţiei solare directe. Influenţa prafului. R.. Influenţa factorilor de mediu asupra aparatelor electronice. Conectarea la masă a traductoarelor şi conectarea masei la pământare. EDP. Cuplajul magnetic. Tehnologia de asamblare în aparatele electronice. traduceri. format electronic. Conducţia termică. Acţiunea vibraţiilor. Subansambluri electronice.. Cablaje imprimate. Cap. Cuplajul electric. referate. Perturbaţii de mod normal. Introducere în CAE. Corodarea metalelor. Surse de perturbaţii. Estimarea frecvenţelor de oscilaţie a elementelor. Moduri de clasificare a 1. Efecte în materiale dielectrice. Studiul radiaţiei termice. Ed. 1982 6. Cap. Cap. Cuplarea parazită inductivă. Generalităţi. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Strungaru. Protecţia la acţiunea factorilor atmosferici. factori mecanici. Proiectarea termică în CAE. Cuplajul galvanic. Bucureşti. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Acţiunea factorilor mecanici asupra aparatelor electronice şi protecţia acestora. Cuplajul electromagnetic. A. Mărimi caracteristice.M. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor electronice”. Cârstea. Perturbaţii de od comun.

rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 10 13. seminar / 4 12.participarea la lucrările practice . realizare teme de casă.01. suport de curs 24 9. consultaţii 1 4. referate.rezultat de ”foarte bine” la colocviul de laborator . ing.rezultat de ”satisfăcător” la examinarea finală Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .2007 Titular curs: Conf. Mărăşesc u Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =85 Data întocmirii:26. studiu după manual. 7. alte activităţi 0 proiecte. traduceri etc. Crăciun Cristinel Semnătura: Director departament / Şef catedră . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 8. pregătire prezentări orale 2 2. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .dr. documentare pe net 0 5.participare activă la toate lucrările practice . eseuri. activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 24 3. alte activităţi 0 lucrări practice 6. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11.ing.

.

.

.

F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. nume.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem ăncorporat şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor încorporate . înţelegere.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comu nicare . 800146.abilităţi privind funcţionarea sistemelor încorporate şi a circuitelor specifice. De credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . Nicolau Viorel Conf. Nicolau Viorel Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Str. Cunoaştere. precum şi interconectarea.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem încorporat.ro FIŞA DISCIPLINEI30 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. nr. explicare şi interpretare . ing.dezvoltarea abilităţilor competitive. bazate pe un sistem de valori culturale. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Ştiinţei. 2 Nr. Op. ing. morale şi civice 30 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor încorporate. dr.înţelegerea funcţionării sistemelor încorporate şi a cicuitelor integrate specifice aplicaţiilor.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a circuitelor integrate specifice aplicaţiilor . programarea şi testarea acestora . Instrumental-aplicative .conştientizarea importanţei sistemelor încorporate şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea .abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul încorporat şi de depanare a diverselor circuite 3. dr. prenume) Catedra de specialitate IV Sisteme încorporate (embedded) Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. Atitudinale .

Sisteme de dezvoltare cu DSP-uri: programare şi aplicaţii .. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio . Huţanu. Literature Number: SPRU031E. Puşcaşu.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . ISBN 973-97816-3-2. Aplicaţii. Texas Instruments. Procesoare de semnal TMS 320C3X. D. Nicolau. TMS320C3x User’s Guide. Iaşi. C. TMS320C30 Products Overview. B. ISBN 973-8316-48-0. M.Noţiuni introductive privind sistemele încorporate . Puşcaşu..Studiul sistemelor încorporate pentru multimedia.Studiul sistemelor încorporate pentru comunicaţii. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio . referate.participarea la activităţile de laborator (85%) . – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. V.Sisteme de timp real: particularităţi şi constrângeri.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Editura Academica. 1998 3..participarea activă la discuţiile de la curs . 1998 4.Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Editura Academica. aplicaţii .rezultat satisfăcător la examenul scris . eseuri. Galaţi. Ghe.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler şi DSP-uri . 2004 2. Pănescu. circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) .realizarea cu foarte bine a temelor de casă .Sisteme încorporate pentru controlul proceselor: particularităţi constructive.Sisteme încorporate pentru comunicaţii: particularităţi constructive. prelucrarea semnalelor în timp real .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Bibliografie obligatorie selectivă 1.Componente software ale sistemelor încorporate . Codreş. Postolache.Sisteme încorporate pentru multimedia: particularităţi constructive. Texas Instruments.. aplicaţii în telefonie şi poziţionare globală .Sisteme de dezvoltare cu microcontroler: programare şi aplicaţii . V.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .participarea la toate activităţile de laborator .. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . traduceri.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .

Frangu Laurenţiu . suport de curs 9. traduceri etc. 13. studiu după manual. seminar / 12. ing. alte activităţi 10 proiecte. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire examinare finală 8 3. dr. dr.01. pregătire prezentări orale 1 2.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 27. 7. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate. activitate specifică de pregătire pt.2007 Titular curs: Conf. realizare teme de casă. documentare pe net 10 5. alte activităţi 14 lucrări practice 6. consultaţii 10 4. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. ing. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14.

prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. F) Ob Nr. prin aplicaţii individualizate. .ing. explicare şi interpretare: . .realizarea modelelor sistemelor plecând de la datele generale ale acestora. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI31 Denumirea disciplinei ACŢIONĂRI ELECTRICE REGLABILE cod 49e Anul de studiu IV Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Competenţe 2.cunoaşterea şi înţelegerea structurii.particularităţi pentru elemente de execuţie electrice.formarea. . Traian Munteanu nume. .formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile mecanice şi regimurile de funcţion are staţionare şi dinamice ale unui sistem de acţionare. disciplinei .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. Atitudinale: . Str. .configurarea şi calculul controlului automat pentru sisteme de acţionare tipice.conştientizarea importanţei sistemelor de acţionare reglabile şi elementelor de execuţie în aplicaţi ile industriale şi în tehnologia modernă. Ştiinţei.drd. Emil Roşu Asist. Cunoaştere. . Instrumental-aplicative: specifice .formarea cunoştinţelor de bază privind abordarea controlului automat pentru procese rapide. Prof. 2 Nr.dr.analiza performanţelor dinamice şi statice . . tipice pentru sisteme de acţionare. 31 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . înţelegere. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 30 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a sistemelor de acţionare.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. . funcţionării şi performanţelor unui sistem de acţionare electrică. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor d e inovare.formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de acţionare. 800146. 3. Op. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.ing. .iniţiere în optimizarea energetică a sistemelor de acţionare reglabile. nr.

. I.a. Voncilă. traduceri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Elemente de execuţie electrice.Optimizarea energetică a conversiei. N. Badea. Cr. . 2003. R. cu excitaţie constantă.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină trifazată de inducţie la flux constant.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . Voncilă. Munteanu – Elemente de execuţie . D. R.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu .efectuarea tuturor lucrărilor practice. eseuri. şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de acţionare electrice. Bibliografie obligatorie selectivă Tematică lucrări practice . Buhosu. M.c.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de inducţie la flux constant. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Conceptul de sistem de acţionare reglabil. . pregătire prezentări orale 5 - . .c. cu maşină de inducţie.ro 2. referate. N.c.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate acţionare electrice.. I. . şi modelelor de analiză a sistemelor de . Roşu. Munteanu – Maşini electrice – Ed. Călueanu. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. . .Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de c. . 1. 3.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. .Studiul unui sistem de acţionare de c.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate sincrone.Sisteme de acţionare cu maşini de c. .Studiul unui sistem de acţionare de c.c.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea probarea abilităţilor practice şi a calităţii deprinderilor minimale de utilizare a metodelor analizei rezultatelor experimentale . .iscee.Surse de tensiune şi frecvenţă reglabile. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Badea. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www. Cr. Buhosu. E.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate de inducţie.ugal.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină de c. 2004. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 0 0 0 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. .

dr.02. realizare teme de casă.2007 Titular curs: Prof. suport de curs 3.ing. seminar / lucrări practice 6. pregătire examinare finală 10.2.drd. Traian Munteanu Semnătura: Şef catedră . traduceri etc. consultaţii 11. activitate specifică de pregătire pt. studiul bibliografiei minimale indicate 4. alte activităţi 10 1 0 0 0 14. pregătire teste periodice sau parţiale 4 4 0 6 0 9. alte activităţi 13. proiecte. eseuri. documentare pe net 12.ing. Emil Roşu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 30 ore. studiu după manual. Data întocmirii:1. documentare suplimentară în bibliotecă 5. 7. referate.

Dulman Dan Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP P 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Dr. Str. explicare şi interpretare . rezolvarea de probleme: metoda. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. analiza. . al consumului şi al costului. Instrumental-aplicative . de credite 28 Total ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Prof. Cunoaştere.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare până la implementarea schemei electrice în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. Ing.însuşirea tehnicilor de proiectare şi realizare a circuitelor imprimate. înţelegere.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor specifice electronicii industriale. Ştiinţei. Atitudinale . nume.participarea la propria dezvoltare profesională . . nr. 2. prenume) Catedra de specialitate 4 PROIECT DE ELECTRONICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.validarea schemei electrice proiectate prin simulare pe calculator într-un mediu CAD şi prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. Op. 2 Nr.însuşirea tehnicilor de programare utilizate în informatica industrială. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.abilitatea de a folosi aparatura de laborator pentru verificarea şi reglarea circuitelor proiectate. . mobilizare. eficacitatea personală: adaptare. Ing. .valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.capacitatea de a învăţa din experienţa altora şi de a-i învăţa pe alţii din propria experienţă Competenţe specifice disciplinei 32 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . logica. 3.optimizarea schemei din punct de vedere al perfo rmanţelor. Frangu La urenţiu Asist. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI32 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.însuşirea tehnicilor de plantare a componentelor. . gestiune a situaţiei . .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de activitatea de cercetare şi proiectare .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. 800146.

traduceri.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri. suport de curs 9. Proiectarea şi realizarea unui stabilizator de tensiune. pregătire prezentări orale 0 2.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. 2001 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 15% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20% Notele acordate pentru temele de casă. alte activităţi 22 proiecte. traduceri etc. 4. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 65%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . seminar / 12.2007 . Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 5. Proiectarea şi realizarea unui regulator PID 6. eseuri.01. Proiectarea şi realizarea unui circuit de izolare galvanică a unui semnal analogic.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă Proiect: 1. 3. 7. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese lente şi implementarea sa pe un microcontroller. referate. Editura Academica. realizare teme de casă. publică a proiectului. documentare suplimentară în bibliotecă 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Laurenţiu Frangu. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese rapide şi implementarea sa pe un microcontroller. Galaţi. Sergiu Caraman – Electronică Industrială. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire examinare finală 0 3. Proiectarea şi realizarea unui circuit de achiziţie a semnalelor analogice 1. . documentare pe net 0 5. alte activităţi 0 lucrări practice 6. consultaţii 6 4. 2. studiu după manual. 13. referate. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 0 6 6 2 8 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24.

ing. ing. ing. Frangu Laurenţiu Semnătura: Titular proiect: as.Titular curs: prof. dr. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. dr. Frangu Laurenţiu .

cunoaşterea execuţiei multitasking a modulelor de instrumentaţie virtuală Competenţe specifice disciplinei 2.cunoaşterea şi conceptelor de prelucrare şi instrumentaţie virtuală. dr. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Nicolau Viorel Conf. ing. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .abilităţi privind utilizarea modulelor software . prenume) Catedra de specialitate IV Instrumentaţie virtuală Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.ro FIŞA DISCIPLINEI33 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Str. nr. Atitudinale .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Instrumental-aplicative .realizarea interfeţelor grafice utilizator . Cunoaştere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. înţelegere. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 2 Nr. nume. .dezvoltarea abilităţilor competitive.conştientizarea importanţei programării grafice . 800146.proiectarea diverselor aplicaţii de instrumentaţie virtuală.abilităţi de dezvoltare a aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor medii de programare grafică 3. ing. explicare şi interpretare . Fişa va fi însoţită de programa analitică a di sciplinei. morale şi civice 33 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. bazate pe un sistem de valori culturale. Ştiinţei. Op. dr.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală . .

realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . 2002. Instrument Control and Data Qcquisition.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 .Realizarea aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor în medii de programare grafică. referate. din aplicaţiile de instrumentaţie virtuală Bibliografie obligatorie selectivă 1. National Instruments. Structuri de control în programarea garfică . National Instruments.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . National Instruments. 2. traduceri.participarea la activităţile de laborator (85%) .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Prelucrarea şi monitorizarea datelor numerice în aplicaţii de instrumentaţie virtuală .Module de indicatoare şi butoane pentru interfaţa grafică. 4.Metode de interconectare a aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de achiziţie a datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Studiul elementelor de instrumentaţie virtuală . *****. National Instruments.participarea la toate activităţile de laborator .Metode de dezvoltare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală. aplicaţii . 2002. *****. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .participarea activă la discuţiile de la curs . LabVIEW User’s Guide. prelucrarea şi monitorizarea datelor în aplicaţiile de instrumentaţie virtuală . eseuri.Elemente recapitulative privind interfaţa ommaşină Elemente caracteristice ale limbajelor de programare grafică . LabVIEW Tutorial. Execuţia multi threading a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală .Execuţia multi threading şi sincronizarea proceselor în mediul programarea grafică . LabVIEW Reference Manual.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . 3. Funcţii de interconectare a modulelor.Transferul datelor prin reţea.rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Interconectarea aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de dezvoltare cu DSP . La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. 2002. *****.Programarea porturilor în mediul Labview . *****.rezultat satisfăcător la examenul scris . 2004.Comunicaţia.

ing. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 7 proiecte. documentare pe net 7 5. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. referate. dr.01. alte activităţi 7 lucrări practice 6. 7. consultaţii 4 4. eseuri. pregătire prezentări orale 1 2. seminar / 12. pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr.2007 Titular curs: Conf. pregătire examinare finală 10 3. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. realizare teme de casă. suport de curs 9. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 13. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt. Frangu Laurenţiu . dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11.

Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . cât şi de cea a personalului care deserveşte aparatura respectivă.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.însuşirea tehnicilor de prim ajutor şi acordarea eficientă a lui.rezolvarea unor probleme practice de proiectare/exploatare a aparaturii medicale. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI34 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Ing. prenume) Catedra de specialitate 4 ELECTRONICĂ MEDICALĂ I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. atât din punct de vedere hardware. Ştiinţei. 3.însuşirea tehnicilor de analiză a aparaturii medicale. . a normelor specifice de protecţie impuse legate atât de securitatea pacientului. Instrumental-aplicative .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de această disciplină . nr.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii E 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.analiza detaliată a soluţiilor tehnice specifice domeniului. .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile legate de această disciplină. Cunoaştere. . explicare şi interpretare . înţelegere. .însuşirea tehnicilor de proiectare specifice aparaturii medicale. Atitudinale . Drd. pornind de la schema bloc şi terminând în unele cazuri cu schema electrică de principiu. 800146. mai ales în cazul accidentelor produse prin electrocutare. Op.cunoaşterea şi înţelegerea principalelor procese fiziologice măsurabile din organism . . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 2 Nr.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 34 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Dr. nume. Str. ori de câte ori este nevoie. lucru în echipă. Popa Rustem Prep. Ing. .însuşirea principiilor de funcţionare a principalelor aparate electronice folosite în explorarea clinică şi în laboratorul de analize medicale. pentru salvarea unei vieţi. cât şi al metodelor folosite la prelucrarea numerică a semnalelor achiziţionate . . de credite 42 Totalul ore studiu individual 60 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. 2.

Electrozi.Principiul tomografiei. Amplificatorul diferenţial cu semnal de la electrozi. Electroterapie şi electrochirurgie.Stimulare şi protezare.Măsurarea unor parametri fiziologici (temperatura organismului şi presiunea sângelui). Electroencefalografie.Imagistică medicală.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Fenomene bioelectrice. referate. . . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . exemple de subiecte de examen.Achiziţia şi prelucrarea semnalelor electrofiziologice. Tomografie. Caracteristici. Tipuri constructive.ro/rpopa/index. Stimularea ţesutului cardiac. Biomagnetism. problemelor propuse la examen. Amplificatoare de instrumentaţie. Imagistică în lumină vizibilă. Bucureşti. Aplicaţii clinice şi prelucrarea imaginilor.Diagnosticul cu ultrasunete şi imaginea ecografică.Instalaţia de termoviziune. Litotriptoare. .Investigarea şi tratamentul sistemului cardiovascular. . . Editura Matrix Rom. .etc. . . Tomografe CT şi RMN. Electrocardiografie.Electrosecuritate în exploatarea aparatelor electronice medicale.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. Imagistică cu raze X. Electronică medicală – site-ul disciplinei (conţine note de curs.ugal.Instalaţia de raze X şi imaginea radiologică.Amplificarea semnalelor electrofiziologice. referatele lucrărilor de laborator. Noţiuni de electrofiziologie celulară. . Electromiografie. Imagistică cu raze infraroşii. Bibliografie obligatorie selectivă 1.html ) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. traduceri. Reconstrucţia corpurilor 3D din secţiuni. Semnalele ECG şi EEG.Aparate de laborator. Prelucrarea imaginilor radiologice. Ţesuturi excitabile. Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Culegerea semnalelor electrofiziologice. Ecograful HITACHI EUB-4506. . . URL: http://www. . 2006 (în biblioteca Universităţii) 2. Imagistică cu ultrasunete. numeroase materiale bibliografice disponibile pe Internet. .Efectele câmpului electromagnetic asupra ţesuturilor. Potenţiale evocate. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Amplificatoare flotante. Neuroprotezare. . . Imagistică cu radioizotopi. Rustem Popa.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. Rustem Popa. eseuri. Electronică medicală.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare .Investigarea şi tratamentul sistemului nervos.

dr.02. eseuri. consultaţii 0 4. seminar / 12. realizare teme de casă. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11.2007 Titular curs: conf. alte activităţi 0 lucrări practice 6. alte activităţi 4 0 16 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 12. 7. suport de curs 9. studiu după manual. documentare pe net 0 5. alte activităţi 0 proiecte. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire prezentări orale 16 2. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. 13. ing. activitate specifică de pregătire pt. drd. Frangu Laurenţiu . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire examinare finală 20 3. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. dr. traduceri etc.

Ing. analiza. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI35 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.) . mobilizare. 800146. prenume) Catedra de specialitate 4 CIRCUITE PROGRAMABILE (FPGA.abilitatea de a proiecta structuri numerice complexe folosind circuite programabile de diferite tipuri. VHDL) I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. rezolvarea de probleme: metoda. de credite 56 Totalul ore studiu individual 80 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. . VHDL şi Verilog HDL.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 35 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. lucru în echipă. Str. Popa Rustem Prep. Drd. Op. înţelegere. logica. explicare şi interpretare . gestiune a situaţiei . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. cât şi limbajele HDL. .însuşirea utilizării unui mediu de programare a acestor circuite. folosind atât editorul grafic de scheme. Dr. Ştiinţei. . nume. Cunoaştere. al preţului sau al timpului de propagare etc. . Ing. a principiilor de proiectare şi a avantajelor proiectării sistemelor numerice complexe folosind aceste circuite.abilitatea de a alege circuitul programabil optim pentru aplicaţia dorită (din punct de vedere al complexităţii. Atitudinale . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Instrumental-aplicative .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. 2 Nr. 3.însuşirea unor elemente fundamentale ale celor două limbaje standardizate de descriere hardware. limbaje care acoperă în totalitate aplicaţiile care folosesc circuite programabile. eficacitatea personală: adaptare.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . 2. nr.cunoaşterea şi înţelegerea circuitelor numerice programabile.

html ) 3.Exemple de proiectare a unor sisteme numerice complexe folosind circuite FPGA. . Liviu Breniuc.Studiul limbajului Verilog HDL (2) . problemelor propuse la examen. . . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Rustem Popa. . .2. . Elemente de proiectare cu circuite numerice programabile. Cristian Gyözö Haba.Validarea proiectelor pentru CPLD prin simulare în mediul ISE 8. Arii de porţi generice GAL. Structuri cablate versus structuri programate. 2007 (în curs de editare) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Rustem Popa. Evoluţia structurilor FPGA. Comparaţie între structurile PLD şi structurile ASIC. . Iaşi. . Editura Politehnium. .Validarea proiectelor pentru FPGA prin simulare în mediul ISE 8. Editura Matrix Rom.Studiul limbajului Verilog HDL (1) . Bibliografie obligatorie selectivă 1. Bucureşti.ugal. Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Exemple simple de proiectare. . .media notelor de la lucrările practice să fie mai mare .Structuri programabile de mare complexitate. Silviu Epure.etc.Validarea proiectelor prin programarea circuitului CPLD XCR3064.Structuri programabile de complexitate redusă.Validarea proiectelor prin programarea circuitului FPGA Spartan-3.2. Exemple simple de proiectare. .Elemente ale limbajului de descriere hardware Verilog HDL.Proiectarea unor circuite pentru FPGA folosind editorul grafic din mediul ISE 8. . referate. Tehnologii de programare. Circuite FPGA.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. URL: http://www. . .Introducere.2.Prezentarea mediului integrat de proiectare ISE 8.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Facilităţile mediul integrat de proiectare ISE 8.Validarea proiectului prin programarea circuitului FPGA Virtex-II.Xilinx.Proiectarea unui circuit complex în FPGA.Elemente ale limbajului de descriere hardware VHDL.Software utilizat pentru proiectarea cu circuite programabile.ro/rpopa/index.2. . eseuri.Validarea proiectului prin simulare.Studiul limbajului VHDL prin exemple (1) . 2005 (în biblioteca Universităţii) 2. Structuri CPLD. Arii logice programabile PAL. Electronică digitală – site-ul disciplinei (conţine note de curs şi materiale bibliografice disponibile pe Internet.Proiectarea unor circuite pentru CPLD folosind editorul grafic din mediul ISE 8. Arhitecturi. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .2 .nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. Proiectarea sistemelor numerice cu circuite CPLD şi FPGA.2 – Xilinx.Studiul limbajului VHDL prin exemple (2) . traduceri.

ing. studiu după manual. seminar / 12. alte activităţi 4 0 20 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 80 Data întocmirii: 12. dr. activitate specifică de pregătire pt. dr.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 14. realizare teme de casă. Frangu Laurenţiu . 7.2007 Titular curs: conf. pregătire examinare finală 20 3. alte activităţi 0 lucrări practice 6. documentare pe net 0 5. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. pregătire prezentări orale 16 2. 13. referate. ing. alte activităţi 0 proiecte. suport de curs 9. traduceri etc. drd. eseuri.02. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ing. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. consultaţii 16 4.

.

.

.

dr. înţelegere. Atitudinale . ing.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a porturilor şi unităţilor I/O . ing. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.conştientizarea importanţei studierii echipamentelor periferice. precum şi interconectarea şi testarea acestora . nr. nume. 2 Nr.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice echipamentelor periferice.dezvoltarea abilităţilor competitive. bazate pe un sistem de valori culturale. Op. de legătură cu exteriorul a unui calculator .explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale dispozitivelor de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul şi a transferurilor de informaţii cu exteriorul .ro FIŞA DISCIPLINEI36 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. 800146. morale şi civice 36 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Cunoaştere. Str. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. explicare şi interpretare . . Instrumental-aplicative . conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Nicolau Viorel Conf. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a porturilor şi unităţilor I/O .abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor dispozitive I/O 3.proiectarea diverselor structuri de dispozitive I/O. precum şi configurarea şi testarea acestora Competenţe specifice disciplinei 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Ştiinţei. dr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.abilităţi privind funcţionarea dispozitivelor de I/O şi a subsistemelor componente. prenume) Catedra de specialitate IV Echipamente periferice Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr.înţelegerea funcţionării şi conectării echipamentelor periferice. . Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.

– Totul despre hardware.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . modul de transfer al datelor . elemente componente şi caracteristici .Unităţi I/O pentru multimedia La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Bucureşti. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof.Subsistemul memoriei secundare: unităţi şi controlere de hard disc.Monitorul: structura bloc.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Structura şi funcţiile controlerelor I/O . 1998 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 10 Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Cuplorul grafic: structura cuplorului grafic. ediţia IV-a. Mueller. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6. Nicolau. ing.Subsistemul de interfaţă cu operatorul uman . 2004 2. L. . floppy disc. pregătire examinare finală 10 3. V. 2003 3. studiu după manual. ISBN 973-601-799-0.01.Tastatura unui sistem de calcul . 1 referate. – Echipamente periferice.Cuplorul grafic: moduri de operare. alte activităţi 7 lucrări practice 7 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. Nicolau Viorel Semnătura: Titular lucrări practice/proiect: Conf.rezultat foarte bine la examenul scris Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare suplimentară în bibliotecă 9.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . studiul bibliografiei minimale indicate 8. activitate specifică de pregătire pt. ing.PC depanare şi modernizare.participarea la toate activităţile de laborator .Comunicaţia paralelă. W. traduceri etc. porturi USB. eseuri. S. seminar / 10. vol. plotter. dr. proiecte. ISBN 973-601-856-3. dispozitive multimedia – structură.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . comunicaţia paralelă a unui calculator . consultaţii 4 4. elemente componente . traduceri. gestionarea memoriei video .2007 Titular curs: Conf. CD-ROM .Unitatea de hard disc: caracteristici.Dispozitive periferice standard: imprimanta. conectarea serială a unui mouse . documentare pe net 7 5. Note de curs. Editura Teora. Rosch. dr.Noţiuni introductive: structura subsistemului I/O.participarea la activităţile de laborator (85%) . scaner.Linii şi dispozitive de comunicaţi: tipuri de comunicaţii seriale. Bucureşti. moduri de vizualizare a datelor . Frangu Laurenţiu . Editura Teora.participarea activă la discuţiile de la curs . configurare 1.rezultat satisfăcător la examenul scris . 2. studii de caz …  Nota acordată la examinarea finală 60 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . suport de curs 7.Transferul datelor cu subsistemul I/O . 1 şi 2. eseuri.Comunicaţia serială asincronă. dr. instalare. ing. protocoale de comunicaţie . realizare teme de casă.

explicarea şi interpretarea unor idei. analiza.promovarea unui sistem de valori culturale. Atitudinale: .platforme de laborator. 1. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . Cunoaştere.participarea la propria dezvoltare profesională. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializarea: Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. .Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. vorbit. Op. înţelegere. disciplinei proiectarea schemelor electronice. utilizarea unor specifice metode. dr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. de valorificare independentă a informaţiei.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. analiza celor mai diferite scheme electronice.eficacitatea personală: adaptare. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. proiecte. Competenţe 2.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . . Conf. prenume) Catedra de specialitate Conf. lucru în echipă. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. procese.Dezvoltarea creativităţii. teorii. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 30 20 - LP 10 P - Competenţe generale .Însusirea unui limbaj (scris. mobilizare. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. . .Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. .rezolvarea de probleme: metoda. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. . ing. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. morale şi civice. principii. . legi.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. Iliev Mircea nume. . . 2 Nr. . logica. . Str. . . Ştiinţei.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. ing. F) Aparate electrocasnice 4 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. nr. 800146.etc@ugal. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . de credite 30 Total ore studiu individual 66 Titular curs Titular lucrări practice II V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. gestiune a situaţiei. 3.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. dr.

Radioreceptoare. Bucureşti. McGraw-Hill. 1980. Bucureşti. Bucureşti.a. fiecărui ciclu de lucrări. All Educational. Barbalau S. Aparate de măsura si 2. Surse de tensiune utilizate in 1.. Ed. Amplificatoare de audiofrecvenţa. Sisteme si circuite pentru transmiterea comenzilor la distanta (1 oră). Bucureşti. Basoiu M. Încălzirea prin tehnica microundelor control specifice laboratorului de aparate (1 oră). . echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. Tehnica. Poulet M.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei . Tehnica. 3. . . Gazdoiu C.Circuite integrate liniare . Rulea G. 8. Ed. Tehnică. Amplificatoare de audiofrecvenţa (3 utilizate in aparatele electrocasnice. 1986. Cuptorul cu ore).. de aparate electrocasnice. banda utilizate in egalizoarele grafice. s.. 1992. 2.Aparate. . electrocasnice. Surse de tensiune in comutaţie 3.. casă). . Did. .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1.Tehnica microundelor. Caracteristicile de frecventa pentru 7.. Ed. – The GSM System for Mobile Communications. . 6. microunde. 1983.1990.Verificarea finală promovată cu nota 10.Referatele de laborator predate la încheierea ciclu de lucrări. (temelor de casă). .Verificarea finală promovată cu nota 5.Videocasetofoane.a.. . Mouly M. Tehnica. si Ped. Noţiuni de radiotehnica (5 ore). s.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.. vol.. 5. 1989. Filtre trece5. si Ped. Bucureşti.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de cu ce putin nota 8. Înregistrarea si redarea optica a un casetofon. Înregistrarea magnetica a semnalelor 4. 1997.. 4. Reţele mobile de telecomunicaţii. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .radio si TV. 3. Ed. Sistemul GSM (4 ore). Radiotehnica. (2 ore). 9. Videocasetofoane. Ed. Did.B. . Badea M.Manualul inginerului electronist. s. Telefonul mobil. Bucureşti. Ed. Tehnica. II. 8.a. semnalelor (2 ore). 7. Casetofoane. s..vol. . Antonescu G. . Rapeanu R. III . Bucureşti.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator . 2. .Îndrumar pentru electronişti . Constantinescu C.a. Nicolau E. Munteanu N. Bucureşti. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului aparatele electrocasnice (2 ore). Sistemul GSM. 1992. Ed.Circuite integrate analogice. Compact disc. 1981 5. Emitator . Ed. 6.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui . 1. 4.receptor in infraroşu.Reţele mobile de telecomunicaţii.

ing. 13. Prof. Frangu Laurenţiu .01. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare suplimentară în bibliotecă 11. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. studiu după manual. ing. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. pregătire prezentări orale 4 0 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire examinare finală 10 30 3.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. documentare pe net 4 4 5. seminar / 12. referate. consultaţii 6 2 4. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf.dr. suport de curs 9. ing.2007 Titular curs: Conf. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 66 Data întocmirii: 30. alte activităţi 2 0 proiecte. 7. dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful