P. 1
fisele disciplinelor

fisele disciplinelor

|Views: 127|Likes:
Published by vitaliegriza

More info:

Published by: vitaliegriza on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

Sections

 • FIŞA DISCIPLINEI1
 • FIŞA DISCIPLINEI2
 • FIŞA DISCIPLINEI4
 • FIŞA DISCIPLINEI5
 • FIŞA DISCIPLINEI6
 • FIŞA DISCIPLINEI7
 • FIŞA DISCIPLINEI8
 • FIŞA DISCIPLINEI9
 • FIŞA DISCIPLINEI10
 • FIŞA DISCIPLINEI11
 • FIŞA DISCIPLINEI12
 • FIŞA DISCIPLINEI13
 • FIŞA DISCIPLINEI14
 • FIŞA DISCIPLINEI15
 • FIŞA DISCIPLINEI16
 • FIŞA DISCIPLINEI17
 • FIŞA DISCIPLINEI18
 • FIŞA DISCIPLINEI19
 • FIŞA DISCIPLINEI20
 • FIŞA DISCIPLINEI21
 • FIŞA DISCIPLINEI22
 • FIŞA DISCIPLINEI23
 • FIŞA DISCIPLINEI24
 • FIŞA DISCIPLINEI25
 • FIŞA DISCIPLINEI26
 • FIŞA DISCIPLINEI27
 • FIŞA DISCIPLINEI28
 • FIŞA DISCIPLINEI29
 • FIŞA DISCIPLINEI30
 • FIŞA DISCIPLINEI31
 • FIŞA DISCIPLINEI32
 • FIŞA DISCIPLINEI33
 • FIŞA DISCIPLINEI34
 • FIŞA DISCIPLINEI35
 • FIŞA DISCIPLINEI36

Anexa 3.

04 Domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Fişele disciplinelor Analiză matematică Algebră şi geometrie Programarea calculatoarelor şi algoritmi Grafică asistată de calculator Matematici speciale Programarea orientată obiect Fizica semiconductorilor Statistică, prelucrarea datelor şi metode numerice Programare în asamblare şi microprocesoare Teoria circuitelor electrice Teoria câmpului electromagnetic Materiale pentru electronică Dispozitive electronice Circuite electronice fundamentale Proiect circuite analogice Semnale şi sisteme Arhitectura calculatoarelor Transmisia şi codarea informaţiei Circuite digitale Proiect circuite digitale Electronică de putere 1 Sisteme automate Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Decizie, estimare, recunoaştere Circuite integrate analogice Proiect circuite complexe Măsurări electrice şi electronice Tehnica microundelor Sisteme de achiziţie a datelor Laborator achiziţie şi sisteme automate Prelucrarea numerică a semnalelor Televiziune Componente şi circuite pasive Proiectarea asistată de calculator Fiabilitate şi calitate Reţele de calculatoare Comunicaţii analogice şi digitale Radiocomunicaţii Telefonie Medii de transmisiuni şi propagare Comunicaţii de date Reţele de telecomunicaţii Tehnici de comutaţii şi multiplex Procesoare de semnal în tc

Comunicaţii mobile şi prin satelit Compresia datelor Sisteme de operare Software pentru tc Automate programabile Maşini şi acţionări electrice Electronică şi informatică industrială Senzori şi traductoare Comunicaţii digitale Construcţia aparatelor electronice Prelucrarea avansată a semnalelor 1D, 2D Sisteme încorporate (embedded) Acţionări electrice reglabile Surse de alimentare Proiect electronică industrială Instrumentaţie virtuală Electronică medicală Circuite programabile (FPGA, VHDL) Sisteme computerizate de măsurare Sisteme neuronale şi evolutive Echipamente periferice Aparate electrocasnice Educaţie fizică Limbă străină Tehnici de comunicare Afaceri şi administrarea firmelor Managmentul proiectelor

.

.

.Insusirea fundamentelor teoretice ale programarii intr-un limbaj de programare structurata (notiunile de algoritm. Instrumental-aplicative Competenţe . înţelegere. -Insusirea principiilor programarii structurate .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .Intelegerea si dezvoltarea unor metode particulare de proiectare. GALATI Nr. Atitudinale . explicare şi interpretare .Formarea capacitatii de dezvoltare a aplicatiilor scrise in limbajul C pentru rezolvarea unor probleme tehnice. s. constanta.etc.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .Insusirea gandirii algoritmice. data. specifice .Modelarea si construirea unor algoritmi clasici de rezolvare a unor probleme ingineresti. Gusetu Dorin asist. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.Modelarea si construirea unor algoritmi specifici de asigurare a fiabilitatii si portabilitatii programelor C.Implementarea unui algoritm dat in limbajul C . Stiintei-2.ugal. . 460 182 E-mail: www. Op. 2. tip de date. variabila. Jascanu Veronica nume.ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str. Cunoaştere. modularizarea aplicatiilor complexe. 3. F) Ob Nr.Formarea deprinderilor de programare si a capacitatii de elaborare de programe pentru rezolvarea unor probleme practice. 800146. .ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI ALGORITMI Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.l. telefon / fax: +40 236 470905.Conceperea si reprezentarea unui algoritm pentru o aplicatie mica/medie. prenume) Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. disciplinei . structuri de control. programare structurata).

operatori. Ed. Cunostinte maxime: Stil de programare profesionist. . seminar / 7 12. Elaborarea de algoritmi si programe in limbajul C. suport de curs 14 9. pregătire prezentări orale 2. pregătire examinare finală 3. 0 30 10 4 0 0 .Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs -Algoritmi. 1998 Stefanescu D. Tematică seminar / lucrări practice . I www. Cunostinte minime: Insusirea algoritmilor prezentati la curs/laborator Conceperea unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme simple Insusirea notiunilor teoretice fundamentale programarea structurata Implementarea algoritmilor in limbajul C.. 2002 – cap. 1-8 Stefanescu D. 0 13.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. din Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Bucuresti. Introducere in informatica. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. min. Teora. Limbaje de programare. studiu după manual. -Aplicatii simple cu date. referate. Bucuresti. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. expresii .. referate.Implementarea unor algoritmi utilizati pentru tablouri (vectori. consultaţii 4.. MATRIXRom. alte activităţi proiecte.ugal. 3. eseuri.Aplicatii complexe Brookshear J.Implementarea unor algoritmi pentru diverse probleme simple. 8 Notele de la examinarea finala: min. expresii in limbajul C -Implementarea structurilor de control in C -Tablouri si prelucrari asupra acestora -Modularizarea aplicatiilor prin utilizarea functiilor -Definirea si utilizarea unor noi tipuri de date -Lucrul cu fisiere Bibliografie obligatorie selectivă 1. pentru rezolvarea unor probleme practice de complexitate medie/mare. -Date. 5 Nota pe activitatea din timpul anului. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. . studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului.Modularizarea programelor prin utilizarea functiilor . 9. Conceperea si descrierea unor algoritmi. alte activităţi lucrări practice 6. 5 la teorie si min. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. 0 traduceri. 2. eseuri.Reprezentări ale datelor în binar. fiind capabil sa modularizeze o aplicatie (utilizand functii. documentare pe net 5. matrici. siruri de caractere).Aplicatii cu definirea unor tipuri de date proprii si prelucrarea lor. operatori. min. traduceri etc. realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt. Programarea in limbajele C/C++. alocare dinamica de memorie).G. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11.ariadne. .

7. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30.01. Luminita DUMITRIU . pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. dr. ing.2007 Titular curs: Dorin GUSETU Semnătura: Titular lucrări practice: Veronica JASCANU Semnătura: Şef catedră: conf.

Tel.Utilizarea vocabularului specific disciplinei.Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de geometrie descriptivǎ şi a standardelor specifice desenului tehnic pentru realizarea reprezentǎrii ortogonale a piesei. atitudine antirutinierǎ.Utilizarea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) pentru modelarea pieselor pe calculator cu ajutorul unui soft grafic. Op. SEF LUCRARI UNIV. MECANISME SI TOLERANTE Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Domneasca nr. Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei .ING. explicare şi interpretare S LP 28 .ro FIŞA DISCIPLINEI GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. SEF LUCRARI UNIV. . F) OB Nr. Atitudinale . 3. .Nechita@ugal.Cunoaşterea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) ale unui soft grafic. înţelegere. Cunoaştere. 2. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA GRAFICĂ. nume. 800201 Nr. prenume) NECHITA MANUELA NECHITA MANUELA Catedra de specialitate GRAFICA. atenţie vizualǎ) şi aptitudinale (eficacitate personalǎ. telefon +40 236 414871 int. actionale ) specifice domeniului ingineresc.111.DRD.DRD. .ING. MECANISME SI TOLERANŢE Adresa:Str.Promovarea calitǎţilor atitudinale (atitudine pozitivǎ faţǎ de utilizarea calculatorului pentru realizarea unei documentaţii tehnice.460. relationale./Fax: +40 236 314463 E-mail: Manuela.

ro/nikita/indrumar.Utilizarea straturilor de desenare pentru realizarea epurei punctului .pdf 1. desenare. editare. vizualizare şi asocierea dimensiunilor pentru reprezentarea pe calculator a unei proiecţii a piesei . M.Modelarea şi secţionarea solidelor– Primitive 3D . Aplicaţii (e-book). 2003 Nechita. Galaţi.Simetrizarea.Modelarea tridimensională a obiectelor . dupǎ model de complexitate medie. multiplicarea şi ştergerea entitǎţilor reprezentate în plan . 2004.Reprezentarea şi cotarea vederilor şi secţiunilor . pregătire prezentări orale 7 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Adresa on-line : www. Nechita.Optimizarea reprezentǎrilor ortogonale ale pieselor pe calculator conform standardelor de dispunere a proiecţiilor .ugal. în Model Space.Generarea / descompunerea unui grup de entitǎţi reprezentate cu grosime şi asocierea unui text . consultaţii 14 4 30 14 . figurilor şi corpurilor geometrice p e calculator . 2. în Paper Space Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.gmt. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. editare. 2006.Tipǎrirea desenului de piesa Tematică seminar / lucrări practice .ugal.Tipǎrirea desenului de piesă . – Desen şi Graficǎ pe calculator. S. Editura Academica.Mijloace de reprezentare a construcţiilor geometrice. traduceri. – Graficǎ asistatǎ de calculator ( e-book ). se acorda 1 punct bonus pentru participare la curs (prezenta mai mare de 90%) Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Utilizarea tehnicilor de setare. şi reprezentarea ortogonalǎ a piese . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Utilizarea tehnicilor de desenare.. . Berbinschi.Construcţii geometrice . studiu după manual. rotaţia. eseuri. Editura Academica. teşirea şi racordarea acestora şi utilizarea referinţelor în proiectare . M. Editura Aronda.html 3.Standarde utilizate în desenul tehnic şi în reprezentǎrile grafice pe calculator . vizualizare. asocierea dimensiunilor şi textului pentru modelarea unei piese (3D) realizatǎ dupǎ modelul 2D al acesteia. V.Transformarea entitǎţilor în plan ( translaţia.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .gmt. Adresa on-line: www. în Model Space 70 Facultativ.Trasarea arcelor şi dreptunghiurilor. modelare 3D . pregătire examinare finală (40 8 exercitii independente) 3. Galaţi.Epura corpurilor geometrice .ro/nikita/hp/gac_sia/grafica_asistata_de _calculator. referate.Strategii de desenare . suport de curs 9. Ponderea exprimată Modelarea obiectelor 3D în % {total = 100%} 10 10 10 La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Desenul de ansamblu Bibliografie obligatorie selectivă Iliuţǎ. Galaţi.Elemente de desen tehnic. modificarea proprietǎţilor).

ing.lucr. pregătire teste periodice sau parţiale 0 20 4 11. alte activităţi 6 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 Data întocmirii: 20. NECHITA MANUELA Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Sef. eseuri. realizare teme de casă.ing. alte activităţi 13. 6-12 exercitii independente) 6. drd. referate.univ.univ.01. documentare suplimentară în bibliotecă 5. NECHITA MANUELA Semnătura: Director departament / Şef catedră Conf. activitate specifică de pregătire pt. seminar / lucrări practice (26 exercitii dirijate.4.lucr. proiecte.dr. drd. 7. traduceri etc.ing.2007 Titular curs: Sef. alte activităţi 7 0 0 14. BAICU IOAN . documentare pe net 12.

.

.

metoda. Competenţe specifice disciplinei 2. obiect. Cunoaştere.Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a limbajului C++ pentru programarea orientata obiect .ugal.Intelegerea mecanismului mostenirii pentru crearea ierarhiilor de clase. mostenire. C++) 3. Jascanu Veronica Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S - LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. . Nicolau Florin nume. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. legare dinamica). a principiilor si a mecanismelor specifice programarii orientate pe obiecte prin intermediul limbajului de programare C++. F) Ob Nr. 800146. . telefon / fax: +40 236 470905. Atitudinale Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională . pentru rezolvarea unor probleme practice.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMARE ORIENTATA OBIECT Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. . s.Insusirea notiunilor de baza (notiunea de clasa.Insusirea notiunilor despre tehnicile de dezvoltare a aplicatiilor orientate obiect. prenume) asist.Conceperea si implementarea unor ierarhii de clase folosite in rezolvarea unor probleme concrete.Realizarea intr-un mod profesionist a unor aplicatii orientate pe obiecte (in limbajul C++).UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str. înţelegere. Necula Iulian asist.ing. . Instrumental-aplicative .l. explicare şi interpretare .Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a aplicatiilor orientate pe obiecte (in lbj. Op. Stefanescu Diana asist. 460 182 E-mail: www.Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . GALATI Nr.etc. functie prietena. Stiintei-2.

documentare pe net 5. II. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. Stefanescu D. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8.Implementarea unor clase si completarea exemplelor (prezentate la curs) cu noi membri. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. Bucuresti. Tematică seminar / lucrări practice . 0 13.Aplicatii in care se utilizeaza clase si obiecte. seminar / 7 12. eseuri. Curs C/C++.9-13 Stefanescu D.ariadne. constructori.2007 Titular curs: Diana STEFANESCU Semnătura: .Crearea ierarhiilor de clase .Supraincarcarea operatorilor .Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .ro Stefanescu D. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. min. pregătire examinare finală 3. Programarea in limbajele C/C++. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. 7. consultaţii 4. . destructori. www. suport de curs 14 9. referate. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. metodele si functiile prietene ale unei clase.Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase . min. alte activităţi 0 30 10 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30.ugal.. realizare teme de casă.ugal. alte activităţi proiecte. studiu după manual.01.Clase si obiecte . www. 5 Nota pe activitatea din timpul anului. pregătire prezentări orale 2. II.ariadne. Cunostinte minime: Insusirea principiilor programarii orientate pe obiecte Implementarea unor clase (date si operatii) prezentate la curs Cunostinte maxime: Completarea claselor prezentate cu noi membri si operatii Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc.Operatii de intrare/iesire in limbajul C++ Bibliografie obligatorie selectivă 1. alte activităţi lucrări practice 6. operatori .Aplicatii complexe in care se utilizeaza operatiile de intrare/iesire din C++.Concepte de baza ale programarii orientate obiect . 5 la teorie si min. 3. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. activitate specifică de pregătire pt. MATRIXRom.. 2. 9. 8 Notele de la examinarea finala: min. traduceri. 2002 – cap..ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% 0 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.

Luminita DUMITRIU . Iulian NECULA Semnătura: Şef catedră: conf. Florin NICOLAU.Titular seminar / lucrări practice: Veronica JASCANU. ing. dr.

valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .efectuarea unor experienţe fizice de bază specifice. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. ŢIGĂU NICOLAE nume.elaborarea şi utilizarea unor circuite electrice şi electronice 3. Op.proiectarea şi derularea activităţilor practice specifice domeniului .înţelegerea fenomenelor şi proceselor fizice care stau la baza funcţionării dispozitivelor semiconductoare . . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ Totalul ore studiu individual 120 5 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. ŢIGĂU NICOLAE Lect. prenume) Catedra de specialitate FIZICĂ Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 S 14 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.capacitatea de a identifica informaţia de natură ştiinţifică şi de a o utiliza în activităţile ulterioare Competenţe specifice disciplinei 2.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) 1 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.explicarea proceselor fizice şi a rolului acestora în domeniul semiconductorilor . telefon / fax: E-mail: fizica@ugal.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa: Nr. Instrumental-aplicative .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională . Cunoaştere. Lect.dr. .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de fizică şi fizica semiconductorilor. F) Ob. Atitudinale . .interpretarea.dr. Nr. morale şi civice . explicare şi interpretare . din punct de vedere fizic a fenomenelor din domeniul fizicii semiconductorilor . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare . înţelegere.promovarea unui sistem de valori culturale.utilizarea unor metode.ro FIŞA DISCIPLINEI1 Fizica dispozitivelor semiconductoare Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.

pregătire prezentări orale 10 2.Elemente de fizică cuantică . alte activităţi 0 proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10. eseuri.Determinarea energiei de activare a semiconductorilor . Elemente de fizică generală şi fizica semiconductorilor. T. 13.Studiul legilor transportului energiei prin radiaţie 1. seminar / 12. Ars Docendi. D. studiu după manual.Originile fizicii cuantice . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Tehnică.Noţiuni de termodinamică .Elemente de fizica corpului solid . Bucureşti. suport de curs 9. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 7. Matrix Rom. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 10 4.Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină în semiconductori . Ţigău. Ed. alte activităţi 7 7 30 14 14 Total ore studiu individual (pe semestru) =120 Data întocmirii: 2. 1996. referate.Fenomene de transport în semiconductori . Ed. documentare suplimentară în bibliotecă 11.Fenomene de contact în semiconductori Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice . Sachelarie. referate. documentare pe net 7 5. realizare teme de casă. 2. pregătire examinare finală 14 3. 10% traduceri. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -cunoaşterea noţiunilor fundamentale de fizică -cerinţele minime -participarea la toate activităţile practice -explicarea proceselor complexe din fizică şi fizica -descrierea simplă unor procese fizice de bază semiconductorilor -fundamentarea matematică a unor fenomene şi noţiuni legate de fizica semiconductorilor -dovada înţelegerii proceselor prin rezolvarea unor probleme practice Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Aplicaţii .02. 2006. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Semiconductori intrinseci şi extrinseci .2007 .Semiconductori la echilibru termic .Joncţiunea pn .Ecuaţia Schrödinger. Curs Universitar. alte activităţi 7 lucrări practice 6.Noţiuni de mecanică clasică şi mecanică analitică . Bucureşti. 3.Elemente de fizică atomică . Fizica.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . N. Creţu. Ed. Bucureşti. 2003.Elemente de fizică statistică .Contactul metal-semiconductor .Studiul efectului Hall în semiconductori . Bazele dispozitivelor semiconductoare.Fenomene de difuzie şi drift în semiconductoare . traduceri etc. eseuri.Fenomene de neechilibru în semiconductori .

dr. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Şef catedră Conf.Titular curs: Lect. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice Lect.dr. ANTOANETA ENE . dr.

estimare a parametrilor si legilor variabilelor aleatoare din sistemele tehnice . proiecte.Identificarea formularea si analiza unor variabile aleatoare prin utilizarea tehnicilor studiate. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. analizei matematice. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI2 Denumirea disciplinei Statistică. .ing Vlad Ciprian Catedra de specialitate Electrotehnica. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) .dr.utilizarea metodelor specifice de calcul si prelucrare statistica a datelor prelevate din sistemele tehnice.drd. ecuatiilor diferentiale. nr.Explicarea si interpretarea unor teorii de rang mediu legate de temele studiate. Str. analiza.Efectuarea si coordonarea de experimente privind masuarea. explicare şi interpretare ( de exemplu : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. 3 În toate cazurile în care sunt indicate exemple pe acest formular. 800146. prelucrarea si interpretarea unor serii de date statistice. . ecuatiilor cu derivate partiale si ecuatiilor 2. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 3 . înţelegere. utilizarea unor metode. Dumitrescu Mariana As. acestea se vor elimina de pe fişa finală. 2 Nr.Capacitatea de a utiliza în mod adecvat şi în context terminologia de specialitate. Op.utilizarea tehnicilor informatizatede aproximare numerica a marimilor din sistemele tehnice Competenţe specifice disciplinei 2 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . procese. Masini si Instalatii Electrice E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 2 LP 2 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. prenume) Prof.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. F) OB Nr. . Cunoaştere. prelucrarea datelor şi metode numerice Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob.ing. practice/proiect nume. Ştiinţei. explicarea şi interpretarea unor idei.Rezolvarea unor probleme ingineresti privind aproximarea numerica in domeniul algebrei liniare si neliniare. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 60 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.utilizarea tehnicilor informatizate de prelucrare a datelor.

Caracteristicile numerice ale unei variabile .a.Variabile aleatoare speciale.3..Aplicatii la teoria variabilelor aleatoare. 5. functia densitate.M – Metode numerice. distributie evenimentelor independente.Control statistic si fiabilitate.a. P. s.Control statistic si fiabilitate. Dumitrescu.Teorie şi Aplicaţii pentru Ingineri . Vectori.Editura Fundaţiei Universitare “DUNĂREA DE JOS " Galaţi. U.Matrici si operatii cu matrici in Matlab.Aproximarea şi interpolarea funcţiilor repartitie. Metoda runge-Kutta. . .P – Techniques mathematiques pour ingenieurs. . – . Galati 1999 3 Barbu. 4.Operatori si caractere .Interpolare si extrapolare. 1. Reprezentarea grafica a functiilor. suma. . Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. caracteristici . . metodele de estimare a distributiei unei variabile aleatoare . Bratianu C. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Aplicatii la teoria probabilitatilor – utilizarea aleatoare frecventei.Rezolvarea ecuatiilor diferentiale. Indrumar de lucrari de laborator .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile fata de abilitatile practice pe care prelucrarea datelor şi metodele numerice le formeaza in inginerie. 1996.. .estimarea mediei . Statistica. V. Wiener. Ed..Integrarea numerica.Braşov. estimarea dispersiei. Estimare .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile aplicative din cadrul laboratorului . . . – Metode numerice în inginerie: baze teoretice . .Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor aleatoare.Aplicatii. estimarea densitatii de probabilitate si a functiei de repartitie a variabilei aleatoare. statistique et processus aleatoires. . T. verificarea ipotezelor. algebrice . 2002 2. .a. Bucuresti.Ed Academica. M. functia de ...Tehnica Bucuresti. . 1993. Diferentele directe ale lui Newton si polinoamele lui Lagrange.Functii matematice in Matlab. 7.Tehnica Bucuresti. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .ClujNapoca.Teoria estimarii . Metoda Euler si Crank-Nicolson. formula lui Tchebycheff. 1983. 8 Bratianu C.Calculul numeric matricial variabilei aleatoare.Integrarea şi derivarea numerică numerice.Aplicatii ale retelelor probabilistice in tehnica. Ulmeanu A. grup complet de evenimente. Bucuresti 1998. Editura Tehnica. Bostan V – Metode Numerice. 1983.Integrarea numerică a ecuaţiilor intervale de incredere.Tipuri de erori. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) .Estimarea parametrilor legilor de intersectia evenimente conditionate. produsul a doua variabile . Algoritmi de sortare tabloul variabile aleatoare discrete.Introducere in Matlab. Editura Tehnica. Ed. Munteanu. 2003 Tipografia Universităţii "Transilvania". diferenţiale ordinare metodei verosimilitatii maxime. s. Ulmeanu A.Aplicatii la teoria estimarii . s. 6. Daniela Mariana. Operatii. Reprezentarea numerelor. Panaite. .Probabilitati.Elemente de teoria probabilitatilor . Dumitrescu M. Voronca M.

studiul bibliografiei minimale indicate 10. traduceri etc. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul foarte bine (4 puncte cumulate la nota finală). referate. pregătire examinare finală 10 3.01. alte activităţi 6 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 10. 13.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 20% traduceri. 7. pregătire prezentări orale 10 2.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (minim 3 puncte). documentare pe net 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 10 proiecte. consultaţii 10 4. seminar / 12. studiu după manual. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota finală se constituie din următoarele verificări: .2007 Titular curs: Dumitrescu Mariana Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Ciprian Vlad Semnătura: Şef catedră . alte activităţi 10 lucrări practice 6. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 14. activitate specifică de pregătire pt. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul satisfăcător (2 puncte cumulate la nota finală). eseuri. suport de curs 9. referate. realizare teme de casă. Nota finală se constituie din următoarele verificări: .examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (maxim 6 puncte). eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.

.

.

.

2 Nr. Competenţe specifice disciplinei 3. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Galaţi. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei 2. nr. explicare şi interpretare Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază specifice disciplinei „Teoria circuitelor electrice”. 800146. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. 4 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. înţelegere. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. Op. Marcel Oanca Catedra de specialitate Electrotehnica.TehnicaUNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICA. Atitudinale: manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. Cunoaştere. Grigore Fetecău Asist. însuşirea acestora în vederea înţelegerii fenomenelor electrice şi electronice ce urmează a fi predate la disciplinele tehnice de specialitate. maşini si instalaţii electrice E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ C S Total 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) LP 14 P - 1. Explicarea şi interpretarea unor idei. Ing. Ştiinţei. . F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Drd. prenume) Conf. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI4 Denumirea disciplinei Teoria circuitelor electrice Anul de studiu I Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. proiecte. utilizarea unor metode. ing. dr. practice/proiect nume. de credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională. Str. procese.

. . studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Analiza pe cale experimentală a rezonanţelor circuitelor liniare în regim permanent sinusoidal.Studiul cuadripolilor. Bazele electrotehnice II. suport de curs 9.Tehnica analizei circuitelor electrice.Introducere în studiul circuitelor electrice. staţionar. . consultaţii 20 4.Teoremele generale ale circuitelor electrice. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Preda.Teoremele generale ale circuitelor electrice. .Circuite liniare în regim periodic nesinusoidal.Mocanu C. . pregătire examinare finală 50 3. utilizând transformatei Laplace/ .Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice .. pregătire prezentări orale 20 2. .Utilizarea editoarelor grafice în analiza liniare. eseuri.Analiza circuitelor electrice de c.Analiza circuitelor în regim permanent trifazate de curent alternativ. Bucureşti 1980. ce . . referate. monofazate şi trifazate. . circuitelor electrice . Teoria circuitelor electrice.Circuite trifazate regim permanent sinusoidal. Editura Didactică şi Pedagogică. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20/20 15 5 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Probleme.Analiza circuitelor electrice monofazate şi .Fetecău Gr. .Analiza circuitelor electrice în regim . Bucureşti 1980.Analiza circuitelor în regim permanent staţionar.Analiza pe cale experimentală a circuitelor de c.Studiul cuadripolilor.Circuite liniare în regim armonic permanent.c.Întreaga materie predata însuşita si prezentata la nivelul calificativului de forte bine. metode de analiza. conţin componente electronice. s.Circuite liniare în regim armonic permanent.a. Teoria circuitelor electrice –Note de curs (format electronic) Galaţi 2006 .c.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect ..obţinerea punctajului de peste 90% la toate activităţile luate în considerare la formarea punctajului. documentare suplimentară în bibliotecă 11.a . Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. analiza a circuitelor de c. Editura Didactică şi Pedagogică. . . traduceri. . . tranzitoriu prin metode directe si . studii de caz … 25  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 25  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . documentare pe net 10 20 25 5 10 .M.Verificarea experimentală a metodelor de . .

pregătire teste periodice sau parţiale 15/ 15 10 12. alte activităţi 13. referate. dr. Grigore Fetecău Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Asist. alte activităţi 0 0 14. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc. alte activităţi 10 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 210 Data întocmirii: 01. Ing. Drd. realizare teme de casă. seminar / lucrări practice 6. Marcel Oancă Semnătura: Şef catedră .07 Titular curs: Conf.5. eseuri. 7. ing. proiecte.02.

Cunoaştere.înţelegerea notiunii de camp .Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. Ciprian VLAD nume. a marimilor campului a relatiilor cauzale dintre acestea a legilor campului si rezolvarii problemelor de camp electromagnetic. 1.Asigură studentului prin activităţile de curs . Domneasca nr. Op.formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. seminar şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . alegerii si utilizarii celor mai potrivite mijloace de analiza si aplicabilitate ale campului electromagneticin funtie de specificul aplicatiilor reale. de credite Total ore din planul de învăţământ 4 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. dr. . . prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor electromagnetice atat in interna a materialelor cat si-n spatiul inconjurator. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. . Str.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA. . drd. . ing. . . F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 14 L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . a efectelor produse de acesta in functie de proprietatile mediului . . posibilitatea identificarii.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor de rezolvare a ecuatiilor campului. înţelegere. explicare şi interpretare .Are drept obiectiv cunosterea marimilor electrice si magnetice a relatiilor cauza-efect a metodelor si tehnicilor de analiza ale campului electromagnetic in functie de regimul acestuia. telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Teoria campului electromagnetic Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. 47 Nr.Cunoasterea reletiilor cauza –efect in electromagnetism i. Prof.Explicarea in interpretarea conditiilor privind modului de propagare a campului electromagnetic. ca inginer.Cunoasterea metodelor de rezolvare a ecuatiilor campului in functie de regimul acestuia.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumu larea de cunoştinţe teoretice despre marimile si ecuatiile campului electromagnetic si practice privind modul de rezolvare si aplicabilitate in electronica si telecomunicatii .Cunoasterea marimilor ce caracterizeaza campul electromagnetic . ing. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior. Nicolae BADEA As.

Îndrumar de laborator in format electronic. . a domeniului de analiza .Competenţe specifice disciplinei 2. a conditiilor pe frontiera si a rezultatelor obtinute. Calculul distributiei campului magnetic cu formula integrala/Simularea numerica a 8. .Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice.Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator. 3. 6.Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. Badea. 7. a algoritmului de rezolvare prin element finit.a. .Utilizarea . .Stabilirea proprietatilor de material a subdomeniilor din domeniul de analiza si a modului de introducere in algoritmul soft-ului. Conţinutul disciplinei Tematică curs Marimi electrice Marimi magnetice Legile campului electromagnetic Regimul electrostatic al campului Regimul electrocinetic al campului Regimul magnetic stationar Regimul cvasistationar al campului electromagnetic Unda electromagnetica Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice 1Calculul distributiei campului electric cu formula integrala/Introducere in metoda elementului finit si a soft-ului PDEase.Legea inductiei exprimata prin inductivitati/Colocviu de laborator 1. . .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica a influentei proprietatilor mediului asupra marimilor campului electromagnetic . .Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului. Badea. . campului electrcinetic. . a conditiilor pe frontiera . – Simuarea numerica a campului electromagnetic . Atitudinale . 5. ./ Simularea numerica a campului cvasistationar(indus) 7. . N. 3.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. Calculul distributiei campului magnetic cu formula Ampere.Coordonarea si stabilirea ecuatiilor .Reprezentarea grafica a marimilor obtinute si dependenta acestora de diversi factori. Calculul tem induse prin miscare/ Simularea numerica a campului magnetic in corpuri 6.Utilizarea unor soft-uri de analiza a campului electromagnetic . Calculul tem induse de pulsatie. .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de dome niul electric. 2. .. 4.Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia. Inductivitati/Simularea numerica a campului magnetic. . Capacitati/Simularea numerica a campului electrostatic 3. N. Instrumental-aplicative . 2 Calculul distributiei campului electric cu formula Gauss. 2. s.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimi. explicarea si intelegerea ecuatiilor specifice de regim ale campului . –Teoria campului electromagnetic – Editura Universitate Dunarea de Jos Galati-2003. 4. Galaţi 2003 1. 5.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica in 2D a distributiei campului electromagnetic. La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % .

Examenul final promovat cu nota 5 . ing. 7. alte activităţi 5 lucrări practice 6. seminar / 12. studiu după manual. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 80%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat de laborator cu nota 5 colocviul de laborator cu nota 10 . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Nicolae Badea . eseuri. ing.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator minim 50% din prelegerile de curs     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 9. drd. 13. pregătire prezentări orale 5 2. alte activităţi 0 proiecte. pregătire examinare finală 10 3. realizare teme de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 10. dr.{total = 100%} 20% Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. eseuri. documentare pe net 5 5. traduceri etc. Nicolae Badea Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As.Examenul final promovat cu nota 10 . activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 6 4. ing. referate. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 18 sept 2006 Titular curs: prof.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator si la . pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. Vlad Ciprian Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. traduceri.

.Asigură studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: .formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză.Cunoasterea tipurilor de materiale pentru electronica. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. .Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor care se petrec in structura interna a materialelor. posibilitatea identificarii. dr. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior.înţelegerea fenomenelor care au loc in structura interna a materialelor. Toader MUNTEANU Prep. .Cunoasterea metodelor de incercare si evaluare a materialelor pentru electronica. ing. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. . . alegerii si utilizarii celor mai potrivite materiale in functie de specificul aplicatiilor reale. Op.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumularea de cunoştinţe teoretice si practice despre materialele pentru electronica. . . Domneasca nr. Prof. . . drd. Cunoaştere. Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 14 S L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) .Explicarea in interpretarea influentei diversilor factori asupra proprietatilor materialor pentru electronica. ca inginer.Cunoasterea şi utilizarea adecvată a materialelor in diverse aplicatii. 1. 47 Nr. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 2 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Materiale pentru electronica Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob.Are drept obiectiv cunosterea metodelor si tehnicilor pentru determinarea parametrilor materialelor pentru electronica. ing. . explicare şi interpretare . Str.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor standardizate de determinare a caracteristicilor electrice ale materialelor. Gelu GURGUIATU nume. înţelegere.

tg .Determinarea  V .Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimile masurate si cele determinate.  S .Reprezentarea grafica a marimilor experimentale obtinute si dependenta acestora de diversi factori. . .CONDUCŢIA ELECTRICĂ Tematică generală . EDP Bucureşti 1982.a.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe celulele/standurile de evaluare ale materialelor pentru electronica.Citirea corecta a aparatelor utilizate in experimente. -Materiale pentru electronică. .MATERIALE ELECTROIZOLANTE .Stabilirea si respectarea procedurii de lucru la standurile de incercare cu tensiune marita. .Materiale electrotehnice .Studiul materialelor magnetice . CRUCERU C. 3. . Galaţi 1993. Atitudinale . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30% 30% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi . .Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului.Note de curs Litografia Universităţii din Galaţi. Conţinutul disciplinei Tematică curs .Materiale electrotehnice. . MUNTEANU T.MATERIALE SEMICONDUCTOARE Tematică seminar / lucrări practice . ..Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia. .Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice.POLARIZAREA ELECTRICĂ .Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului.Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Studiul materialelor semiconductoare Bibliografie obligatorie selectivă .2. . . .Determinarea  . .Utilizarea unor solutii tehnice de imbunatatire a caracteristicilor tehnice ale materialelor.T.MAGNETIZAREA SI MATERIALE MAGNETICE 1. . Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei . Îndrumar de laborator.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe standurile de incercare ale materialelor pentru electronica la diverse solicitari. . . 2.Coordonarea si stabilirea cronologiei activitătilor practice derulate in scopul determinarii unor parametri de material. .1995.V s.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul. s.a.Determinarea rigiditaţii dielectrice. .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul Ingineriei Electronice.Utilizarea standardelor si literaturii de specialitate pentru a compara/valida rezultatele experimentale obtinute 3.Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. Riz . CĂTUNEANU. MUNTEANU.

Examenul partial promovat cu nota 5 . traduceri. ing. referate. drd. eseuri. studiu după manual. ing. pregătire examinare finală 10 3. alte activităţi 5 lucrări practice 6. documentare pe net 5 5.Examenul final promovat cu nota 10 . pregătire teste periodice sau parţiale 14. realizare teme de casă. referate. documentare suplimentară în bibliotecă 11.Examenul partial promovat cu nota 10 .Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 0 proiecte. eseuri. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 30%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 5 . pregătire prezentări orale 5 2.Examenul final promovat cu nota 5 .Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 10 . ing. dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. activitate specifică de pregătire pt.Notele acordate pentru temele de casă. 13. suport de curs 9. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 15 sept 2006 Titular curs: prof. seminar / 12. Toader MUNTEANU . Toader MUNTEANU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: prep. 7. dr. consultaţii 6 4. Gelu GURGUIATU Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. traduceri etc. studiul bibliografiei minimale indicate 10.

telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.rezolvarea de probleme: metoda. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Competenţe 2. 1.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electron ica. de valorificare independentă a informaţiei. teorii. dr. p rincipii. morale şi civice. folosirea aparaturii d e măsura si control specifice. explicarea şi interpretarea unor idei.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere. . . ing. dr. lucru în echipă. Iliev Mircea As.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . Măzărel Marius ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 14 LP 14 P - Competenţe generale . 2 Nr. .participarea la propria dezvoltare profesională.promovarea unui sistem de valori culturale. vorbit. . reprezentări simbolice) adecvat domeniului dis ciplinei. înţelegere. .Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. . ing. . mobilizare. Str. drd. . utilizarea unor specifice metode.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. F) Dispozitive electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. ing. . analiza celor mai diferite scheme electronice.eficacitatea personală: adaptare. Atitudinale: . de 5 credite 56 Total ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice I Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. analiza. . construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborator. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. Ştiinţei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. Conf.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii analogice. .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. nr. 800146.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. Iliev Mircea nume. procese. disciplinei proiectarea schemelor electronice. prenume) Catedra de specialitate Conf.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. Op. proiecte. logica.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . legi. gestiune a situaţiei. 3.etc@ugal.Dezvoltarea creativităţii. . .Însusirea unui limbaj (scris.

Aparate de măsura si control specifice. 9.. Tematica seminariilor: 2. Culegere de probleme. Dispozitive semiconductoare diverse echivalent de semnal mic.. Redresoare. s.P.R. 8. 3. Bucureşti. ore). Bucureşti. E.Electronica industriala. Dispozitive optoelectronice (1 oră). 8. Stabilizatoare parametrice de tensiune. Gray P. Ed...Circuite electronice.. Ed. Tematica lucrărilor practice: 1. Bucureşti.Bazele electronicii moderne. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.a. Stabilitatea PSF în raport cu temperatura şi 6.Dispozitive si circuite electronice. s.5 ore). 4. 4. s.P.. Albastra. Calculul PSF în circuite cu diode. E.. 1982.. Tranzistorul bipolar (9 ore).Circuite integrate analogice. Gray P. Bucureşti. 5. 1. 7.D.P.Circuite electronice. bipolare. în circuite cu tranzistoare (4 ore). 6. Cluj-Napoca. Danila Th.a. Tranzistoare unipolare. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Iliev Voichiţa -Marcela .Dispozitive si circuite electronice.D.D. Meyer .a. 6.. Dascalu D.D. Ceangă E. Dispozitive optoelectronice.. 2.. 1982. 1995.Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a.P.Dispozitive si circuite electronice. s. Cerbulescu D. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul echivalent de semnal mic.E. Galaţi. 1982. E. 1981. 11. 10. Iliev Mircea. 1. 5. 3. . E. Bucureşti.P. dispozitivelor semiconductoare (1 oră).a. Redresoare.5 2. 7. . . Ed. s. Searle C.D. Redresoare (3. Tehnica.. Diode semiconductoare. 1973. Bucureşti. 7. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului de electronica. E. Croitoru V.a. Tranzistoare unipolare (cu efect de bipolare. s. 1981. Dascalu D. 4. 2001. 5. Dascalu D.L. 2. Culegere de probleme. Popa Rustem. Calculul PSF în circuite cu 1…2 tranzistoare 5. Probleme.. 1982. Regimul de comutaţie al dispersia parametrilor.D. Tehnica. E.. 3. . 1999. Bucureşti. câmp) (5 ore). 4. în circuite cu TEC-J şi TEC-MOS. tranzistoare unijoncţiune).a. . . Tranzistorul bipolar.P. 3.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice / seminarii 1.Dispozitive si circuite electronice. E. Joncţiunea p-n (4 ore). Bucureşti. 6. Dispozitive semiconductoare diverse (tiristoare.D. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul 7. Bucureşti .Electronica.P. 1983. . . Contactul metal-semiconductor (0. Amplificatoare de semnal mic. . Brezeanu Ghe.

alte activităţi 14 0 lucrări practice 6. studiu după manual.Examenul final promovat cu nota 5. . pregătire teste periodice sau parţiale 14.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ing.2006 Titular curs: Conf. ing. . traduceri etc. .dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. . Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. drd. dr. documentare pe net 10 2 5.09. alte activităţi 4 0 proiecte. Prof. Mircea Iliev Semnătura: Titular seminar: Conf. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . pregătire examinare finală 14 30 3.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). . Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: As. pregătire prezentări orale 14 0 2. ing. referate.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. Marius Măzărel Semnătura: Şef catedră. dr.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8.Examenul final promovat cu nota 10. seminar / 12. eseuri. suport de curs 9. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 15. 7.ing. realizare teme de casă.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). activitate specifică de pregătire pt. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 14 2 4. 13. Frangu Laurenţiu . .

evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. . prin aplicaţii de laborator.abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală .ing.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. Competenţ e specifice disciplinei . . Str. Silviu Epure – lucr. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 6 3 1 LP 2 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. după proprietăţile cerute . Frangu Laurenţiu – curs As.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii .evaluarea efectului perturbaţiilor. după intefaţa folosită. .cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date . Instrumental-aplicative .dr. de 4+ 2 credite Total ore din planul de învăţământ 84 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect ( grad didactic şi ştiinţific. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI5 Circuite electronice fundamentale Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Regimul disciplinei (Ob. 2 Nr. explicare şi interpretare . practice nume. 800146.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. . Cunoaştere. dar şi prin teme de casă.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. Prof. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E+V Ob Nr. Ştiinţei. Op.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. 3. Atitudinale .ing. . înţelegere. nr.abilitatea de alegere a codurilor.Formarea. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. .

Magistrale pentru comunicaţie. SPI.ugal. distorsiunea izocronă. Fundaţiei Univ. Ethernet.Semnal telegrafic.redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . http://www.testare în laborator (4 ore) .simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) .Interfaţă de comunicaţie paralelă. Ed. standard RS232.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) . cod CCITT. 2005 2. referate. telecomunicaţii.etc. cod binar natural. .verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. Comunicaţii de date. 4. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): .implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) . standard IEEE 1284.SDH.Coduri de linie: semnal neutral.. .Semnale cu viol de bipolaritate. I2C. istoric.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. Frangu L. semnal polar.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.ro/lfrangu/comunic. "Dunărea de Jos" Galaţi. conversia A/D 2..documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) . . 3. . cod binar natural. Introducere (2 ore): .Cod Morse.Introducere. cod ASCII. traduceri. AMI.Transmisiune pe mai multe niveluri. note de curs. semnal numeric. 5.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 100 (laborator) 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . . Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . . Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) . semnal bifazic. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) B. . Mitescu I.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .Organisme de reglementare în telecomunicaţii . eseuri.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. cod Gray. .Interfaţă de comunicaţie serială. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): . CMI. Coduri de linie (8 ore): . SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie.Semnal analogic.

alte activităţi lucrări practice 6.dr. suport de curs 10 9. metodelor şi modelelor predate. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor.ing. traduceri etc. pregătire examinare finală 20 3. seminar / 20 12.02. 7. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. eseuri.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. documentare pe net 5. cunoaşterea metodelor de măsurare. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi proiecte. Silviu Epure Semnătura: Şef catedră . precum şi a modalităţilor de analiză specifice. 5 13. pregătire teste periodice sau parţiale 14. consultaţii 2 4. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: As. referate. studiu după manual. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 Data întocmirii: 10. activitate specifică de pregătire pt. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 13 8. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator.2007 Titular curs şi seminar: Prof. ing. pregătire prezentări orale 2. realizare teme de casă. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.

mobilizare.Însusirea unui limbaj (scris. Competenţe 2.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.promovarea unui sistem de valori culturale. Op. vorbit. explicarea şi interpretarea unor idei. .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. utilizarea unor specifice metode. ing. .Dezvoltarea creativităţii. Atitudinale: . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.etc@ugal. gestiune a situaţiei. 1.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. principii. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. logica. . dr. . analiza. . proiecte. analiza celor mai diferite scheme electronice. . 2 Nr. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. lucru în echipă. . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite analogice 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. procese. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale . . în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.rezolvarea de probleme: metoda. 3. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titular proiect I V 3 Conf.participarea la propria dezvoltare profesională. . simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. disciplinei proiectarea schemelor electronice. . . Str. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. teorii.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. 800146.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. Ştiinţei. de valorificare independentă a informaţiei. .Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. înţelegere. .Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practi ce cerute de domeniul electronicii analogice. nume. legi.eficacitatea personală: adaptare. morale şi civice. nr. Cunoaştere.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.

Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a.P. Manolescu A. ş. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic...Dispozitive si circuite electronice. stabilizatoare de tensiune continua.a. Bucureşti. III.. Vol.Verificarea finală promovată cu nota 10.Circuite electronice.. s.a. . ş.D. Albastra. Profeta H. Vol. Bucureşti. . In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. plantarea pieselor. .a. 8. Dascalu D. s.D. Tehnica. Bulucea C. Cluj-Napoca. Dascalu D.Circuite integrate analogice. IV.T.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din următoarele capitole predate la cursurile anterioare: redresoare. E. Bucureşti. Iliev Mircea. Ed..a. E. E. Danila Th.P. Meyer .a.. Bucureşti.D. Culegere de probleme. Popa Rustem.E. Manual de utilizare. modulatoare şi demodulatoare. E. Bucureşti. 1985..Dispozitive si circuite electronice. E. 4. Vol. 10.. E. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”... proiectului. Bodea M. Bucureşti. 11. 13.Dispozitive si circuite electronice. 6.a.Circuite integrate liniare. Cerbulescu D. 1982. proiectarea si execuţia cablajului imprimat. s.P. II... Bucureşti.. Manolescu A. ş.Circuite integrate liniare.Circuite integrate liniare. 1983. Drăgulănescu N. Bucureşti .T. Dascalu D. amplificatoare de putere.Verificarea finală promovată cu nota 5. reacţia negativa in amplificatoare. . 1987. simularea (analiza) circuitului electronic. Editura tehnică. ICCE. . . oscilatoare.D. 9. Bucureşti. 1. 3.Ş..R. 2. .P. Bucureşti.Dispozitive si circuite electronice. 1987. . Probleme.. Croitoru V. 14. 1975. Bucureşti. . I.D.. 1999. Culegere de probleme. Galaţi. 1989. 5.P..Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului.P.. 1978. 1984. s. 1982.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a . 1980. E.a. 1982. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. 12.. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .D.a. E. Culegere de probleme. Ed. . . Bucureşti. ş. amplificatoare operaţionale. Vais M. Gray P. Bucureşti. . Rusu A.P.Circuite electronice.Circuite integrate liniare. 1981. E. . Catalog. Brezeanu Ghe.a. E. Iliev Voichiţa -Marcela . 2001. 1983. . 1982..D.. . amplificatoare de semnal mic. 15. 1995. .Electronica. 7.Circuite integrate liniare. testarea si reglarea circuitului. s. Vol.Agenda radioelectronistului.

studiu după manual. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ing. suport de curs 9. Frangu Laurenţiu . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Prof. pregătire examinare finală 0 20 3.ing. eseuri. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. seminar / 12. studiul bibliografiei minimale indicate 10. traduceri etc. pregătire teste periodice sau parţiale 14. realizare teme de casă.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. activitate specifică de pregătire pt. 7. 13. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. pregătire prezentări orale 0 2 2. consultaţii 10 2 4.01.dr. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. referate.2007 Titular proiect: Conf. alte activităţi 20 0 proiecte. documentare pe net 8 6 5.

bazate pe seria Fo urier.lucr. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. 2 Nr. lucr. diverse transformări integrale etc . Ceangă Emil – curs Sef.) disciplinei . fundamentale în e specifice electronică (convoluţia. .ing.cunoaşterea şi înţelegerea modelelor frecvenţiale ale semnalelor. . . Ştiinţei. prin aplicaţii.cunoaşterea reprezentărilor matematice ale sistemelor. . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. fransformata Fourier şi transformata Hilbert . Op. .cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de generare şi analiza a semnalelor . cu accent deosebit pe reprezentările frecvenţiale.analiza experimentală a semnalelor modulate şi determinarea experimentală a spectrelor semnalelor modulate 3.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI6 Semnale şi sisteme Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul Regimul disciplinei (Ob. de 6 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 150 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Iulian Munteanu .utilizarea transformatei z pentru modelarea semnalelor cu timp discret. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Str.formarea cunoştinţelor de bază privind modulaţia semnalelor pe purtător armonic (modulaţia în amplitudine şi modulaţia unghiulară) şi modulaţia impulsurilor. prenume) Prof.utilizarea corectă a diverselor reprezentări matematice ale sistemelor dinamice şi interpretarea corectă a parametrilor acestora. Ing.cunoaşterea şi înţelegearea modelelor semnalelor cu timp discret.ing.utilizarea corectă a unor „instrumente” uzuale de modelare şi analiză a semnalelor.determinarea spectrelor şi a funcţiilor spectrale ale semnalelor cu timp continuu.dr.înţelegerea noţiunii de sistem dinamic şi a conexiunii: „sistem (circuit) fizic” – sistem dinamic. Atitudinale . Instrumental-aplicative . 800146. Mihai Culea – seminar Sef lucr. înţelegere. 2. practice/proiect nume.utilizarea transformatei Fourier discrete în analiza numerică a semnalelor (prin algoritmul FFT) . Competenţ . explicare şi interpretare . Cunoaştere.Formarea. nr. . .

analiza Fourier-Hadamard etc.Semnale modulate in amplitudine .Modulatia unghiulara: modulatia in frecventa si in faza.Seria Fourier generalizata. modulatia cu banda laterala unica: metoda semnalului analitic.Caracteristica timpului de propagare de grup. Tematica seminariilor .Liniarizarea modelelor matematice.Calculul spectrelor semnalelor periodice .Modelarea analitică a sistemelor fizice. 3.Modelarea semnalelor prin functii binare: analiza Fourier-Walsh. metode de calcul.Semnale modulate in frecventa . . .Calculul spectrelor utilizand transformata Fourier discretă (în mediul Matlab) . modele de tip convolutie. modulatia si demodulatia de tip produs (cu purtătoare suprimată).Transformata Laplace a semnalului esantionat.Modulatia impulsurilor in amplitudine: naturala si uniforma. .Semnale modulate. . .Refacerea ideala a semnalului. Reprezentări frecvenţiale ale sistemelor. . Modulatia impulsurilor in faza . .Modulatia in amplitudine pe purtator armonic: modulatia cu purtatoare si doua benzi laterale.Convolutia semnalelor. . . .Ecuatia diferentiala si cu diferente . .principii.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp continuu.legatura cu seria Fourier complexa si cu transformata z 6. .Reprezentarea polinomiala a semnalelor. . Semnale modulate: .Calculul şi utlizarea modelelor de stare (inclusiv în mediul Matlab) .Semnale periodice : . Principiul multiplexării în timp.Analiza unui sistem dinamic în mediul MatlabSimulink . . Semnale esantionate: .Functia de transfer si reprezentarea prin poli si zerouri. Metode practice de refacere: extrapolatoare.Modulatia impulsurilor in amplitudine . .Calculul transformatei z directa si inversa. .Transformata Fourier discreta . . Diagrame Nyquist si Bode. .Transformata Hilbert. .Notiuni generale privind modulatia semnalelor.Modulatia de tip produs .Teorema lui Shannon.Modele neparametrice in domeniul temporal si in domeniul frecvential. Modulatia impulsurilor in durata 5. semnale MF si MP cu indice redus de modulatie.Cunoaşterea aparaturii de laborator pentru generarea şi analiza semnalelor .Modele de stare pentru sisteme cu timp discret.Proprietatile functiilor spectrale. matricea de transfer .Raspunsul la impuls si functia indiciala.Analiza Fourier clasica a semnalelor periodice.Modelul temporal şi frecvenţial al semnalului esantionat.Noţiuni generale privind reprezentarea de stare a sistemelor.Reprezentarea semnalelor neperiodice prin transformata Fourier.Analiza armonica a semnalelor periodice . .reprezentarea de stare . . Semnale neperiodice: . 7. Sisteme dinamice . . principiul multiplexării în frecvenţă.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp discret. . 4. Reprezentari de tip intrare-ieşire ale sistemelor dinamice . .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2.Distributia delta in modelarea semnalelor. .Calculul spectrelor semnalelor neperiodice .Transformata Laplace in modelarea semnalelor. reprezentări grafice. proprietati. 8.Transformata z directa si inversa: definitii.Calculul şi utlizarea modelelor de tip intrareieşire (inclusiv în mediul Matlab) Tematica lucrărilor practice . proprietatile semnalului analitic. . algebra functiilor de transfer.

documentare pe net 5. Bratcu. suport de curs 28 9. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 28 8. traduceri. Ceanga. alte activităţi lucrări practice 6.a.02. Academica. 1985 (pag.Protin. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. Ed Tehnica.. circuite şi sisteme.ing.N. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 150 Data întocmirii: 1.. 2 şi 3. Analiza semnalelor. eseuri. metodelor şi modelelor predate.A..lucr.2007 Titular curs: Prof. 13. Cutululis. studiu după manual. (în întregime) 10. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. consultaţii 2 4.. seminar / 10 12. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10.Bibliografie obligatorie selectivă 9. E. Mateescu. Semnale. Théorie de la commande des systèmes. referate. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef. Serbanescu. Bucuresti.I. C. Ed.ing. referate. E. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc. realizare teme de casă.M. s. A. Culea.A.P. Ing. 2001. Probleme Ed.Munteanu. 11…187) 12. 15…87). Militara. circuite si sisteme.L. (Cap. A.E. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. eseuri. pregătire prezentări orale 2. Semnale. 20…223). 1998 (pag. 7. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.D. 11. alte activităţi proiecte.dr. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . pag.. pregătire teste periodice sau parţiale 14 14. Mateescu. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.I. Semnale. 2001. pregătire examinare finală 40 3. circuite si sisteme. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. Ceanga. Nichita.

abilităţi de măsurare a semnalelor din calculator şi de depanare a diverselor subsisteme 3. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Ştiinţei. dr. Instrumental-aplicative .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de c omunicare . ing. Op. nr. . Cunoaştere.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a calculatoarelor . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor hardware .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice structurii şi arhitecturii calculatoarelor.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de calcul.ro FIŞA DISCIPLINEI7 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. 2 Nr. precum şi a modului de interconectare a acestora Competenţe specifice disciplinei 2. ale transferurilor de informaţii dintre ele. De credite 56 Totalul ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Atitudinale .conştientizarea importanţei componentei hardware şi a interdependenţelor cu componenta software .înţelegerea funcţionării sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente.dezvoltarea abilităţilor competitive. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente. precum şi ale interdependenţelor cu componenta software . prenume) Catedra de specialitate III Arhitectura calculatoarelor Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. precum şi interconectarea şi testarea acestora . Str.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de calculatoare .explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de calcu l. înţelegere. explicare şi interpretare . nume. dr. morale şi civice 7 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. ing. 800146. Nicolau Viorel Conf. . bazate pe un sistem de valori culturale. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.

Bucureşti. 2005 2.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . Rosch. Editura Cartea Universitară. 1990 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Tipuri de arhitecturi de calculatoare .Reprezentarea informaţiilor . 1 şi 2.rezultat foarte bine la examenul scris . Negrescu. S.Introducere în arhitectura sistemelor de calcul . – Arhitectura sistemelor de calcul.Computer and digital system architecture. . Editura Teora.Sisteme de numeraţie. .Memoria virtuală. ISBN 973-601-799-0. eseuri. ediţia IV-a. traduceri. Bucureşti.Subsistemul unităţii centrale . metode de alocare automată .Microprocesoare pe 8 biţi .Magistrale de semnale digitale frecvenţă mare. paginarea şi segmentarea paginată . Bucureşti. Rădescu. 2003 4.Sisteme de procesoare cu prelucrare paralelă . erori de vizualizare . conversii de .participarea la activităţile de laborator (85%) .Controlerul de întreruperi .Circuite de interfaţare a magistralelor . 2001 5.Transferul datelor cu subsistemul I/O. vol.. R.Microprocesoare pe 16 biţ .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . University of Colorado at Denver. Prentice Hall. operaţii cu numere în baza 2 şi 16 .Măsurarea performanţelor şi fiabilitatea . Editura BIC ALL.Memorii SRAM controlerul DMA .participarea la toate activităţile de laborator . 1998 6. ISBN 973-8449-28-6.Memorii DRAM . ISBN 973-601-856-3. referate.rezultat satisfăcător la examenul scris . R. ISBN 973-571-337-3. Bucureşti.. L. Mârşanu.Sistem monoprocesor pe 8 biţi sistemelor de calcul . – Totul despre hardware.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . C.participarea activă la discuţiile de la curs .D. 2003 3. Mueller. Bucureşti. – Calculatoare personale – elemente arhitecturale. V. ISBN 973-731-103-5.Subsistemul de memorie al unui sistem de .Studiul arhitecturii sistemelor monoprocesor compatibile IBM PC 1. Editura Teora.Memorii ROM . .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect .PC depanare şi modernizare. Murray. W. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . W.Module de memorie SIMM şi DIMM segmentarea. Editura Politehnica Press. – Arhitectura calculatoarelor I.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .Vizualizarea semnalelor digitale de .Recapitulare: circuite combinaţionale şi calcul secvenţiale .Structuri de procesare . Nicolau.Sistemul de întreruperi al unui procesor numere.

realizare teme de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 30 2 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 27. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 7. ing. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr. seminar / 12. dr. dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire prezentări orale 2 2.2007 Titular curs: Conf. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. alte activităţi 14 lucrări practice 6. documentare pe net 14 5. Frangu Laurenţiu . ing. eseuri. suport de curs 9. 13. consultaţii 8 4.01. pregătire examinare finală 16 3.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. referate. alte activităţi 14 proiecte.

Galati . Aiordachioaie Dorel Prof. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice . Tel / Fax: 0236-470905. Curs litografiat. Aiordachioaie Dorel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 5 3 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. canale discrete de transmisiune.Codarea ciclica sistematica si nesistematica -Circuite de prelucrare a polinoamelor cu . Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. specifice 3. Atitudinale : intelegerea importantei modelarii si simularii in practica proiectarii si utilizarii CODECdisciplinei urilor.ugal. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Partea I. 2. incertutudine. nr. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .2004. Instrumental-aplicative : proiectarea algoritmilor de codare-decodare intr-un limbaj de nivel inalt.Codarea surselor discrete pentru canale . Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.. Exercitii pentru seminar. -Canale continue de transmisiune Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei.2004.2004.dr.ing. 461353 URL: http://www. Editura Academica.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Partea II. nume.dr.ing. Curs litografiat. perturbatii. Galati . entropie. codare. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor discrete de transmisiune: informatie. Material intern.Sisteme de transmisiune a informaţiei .2004.Codarea surselor pentru canale cu Huffman perturbaţii . Galati . prenume) Catedra de specialitate 2 Semestrul TRANSMISIA SI CODAREA INFORMATIEI II Tipul de evaluare finală (E/V) E Nr. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati .Codari ciclice . Op. Cunoaştere. de Ob 5 credite 70 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.Codarea pentru canale fara perturbatii: Shanon-Fano si .Canale discrete de transmisiune discrete de transmisiune . erori individuale si in pachet.fie.Modelarea surselor discrete de informatie .ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Competenţe 2. decodare.Caracterizarea canalelor continue de transmisiune.Codarea pentru canale cu perturbatii: codul Hamming .Analiza codurilor recurente coeficienţi binari .Surse discrete de informaţie -Caracterizarea si modelarea statistica a canalelor .Codarea entropica a surselor discrete fără perturbaţii . înţelegere.

realizare teme de casă. Dorel Aiordachioaie Şef catedră. Prof. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. pregătire prezentări orale 10 10 2.ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11.dr. referate. metodelor şi modelelor predate. pregătire examinare finală 20 50 3. alte activităţi 20 0 proiecte.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 14. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. eseuri. . precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Ca modalititati de verificare: .ing. activitate specifică de pregătire pt. Dorel Aiordachioaie Titular seminar : prof. 13. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : prof.ing.ing. studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.dr. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. documentare pe net 10 0 5. consultaţii 10 5 4.dr. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. Laurentiu Frangu . suport de curs 9.nota de la colocviul de laborator peste 5. seminar / 12. traduceri etc.dr. 7.

aplicarea metodelor de analiză şi sinteză a structurilor numerice pentru circuite de mică şi medie complexitate. rezolvarea de probleme: metoda. 3. Epure Silviu Semestrul I Electronică şi telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 42 14 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. lucru în echipă. Drd. mobilizare. eficacitatea personală: adaptare. însuşirea cunoştinţelor despre principalele familii logice folosite în construcţia circuitelor integrate digitale. Ştiinţei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. analiza. logica.iniţierea studenţilor în microprogramare şi în tehnicile de proiectare automată a circuitelor numerice implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. 800146. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 2 Nr. Ing.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie.însuşirea tehnicilor de analiză a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. Dr. Op. calculatoare. . 2. Popa Rustem Prep. prenume) Catedra de specialitate 2 CIRCUITE DIGITALE Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI8 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. nume. Ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. explicare şi interpretare . Cunoaştere.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 8 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Str.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . însuşirea unor noţiuni despre structurile programabile şi limbajele HDL dedicate descrierii hardware a circuitelor. Instrumental-aplicative . gestiune a situaţiei .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. nr. Atitudinale . .cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor structurilor numerice şi însuşirea cunoştinţelor de bază necesare pentru alte discipline viitoare: procesoare. de credite 70 Totalul ore studiu individual 160 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. . înţelegere. . reţele.

Reducerea şi codificarea stărilor. Structuri standard: decodificator. memoria RAM. Familia logică TTL. Principii constructive.html 2. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Structuri specializate: sumator. monostabile. . Analiza şi sinteza sistemelor numerice. . Editura Teora.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . . Minimizarea prin metoda diagramelor Veitch-Karnaugh. .Introducere. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare . . Galaţi. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. Bucureşti. unitate logico-aritmetică. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. .Analiza circuitelor prin simulare Pspice.Studiul circuitelor de impuls: astabil şi monostabil.Implementarea funcţiilor binare. comparator. Rustem Popa. . Wakerly John.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.Structuri integrate de circuite numerice. Definiţii. Aplicaţii. traduceri. . . Galaţi.Structuri numerice programabile: CPLD şi FPGA.Circuite bistabile. Analiza hazardului.Sisteme de numeraţie. Structuri CMOS şi BiCMOS. . eseuri. Electronica digitală: bazele proiectării. . . Bibliografie obligatorie selectivă 1. problemelor propuse la examen.Automate cu stări finite. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Clasificări.Structuri combinaţionale MSI. Rustem Popa. Definiţii.Sinteza circuitelor folosind limbajul VerilogHDL.Astabile.ugal.Studiu comparativ al familiilor logice TTL şi CMOS – seria 4000.Circuite cu bistabile: numărător şi registru .ro/rpopa/index. Tipuri de bistabile.Sisteme numerice microprogramate .Familii logice: TTL şi CMOS.Funcţii binare.Automate cu stări finite.Modelul asincron. .Structuri combinaţionale. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. .Funcţii binare. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. Implementarea cu registre. Modalităţi de reprezentare. Wilkinson Barry. Editura Teora. demultiplexor. structuri PLD şi FPGA.Structuri numerice programabile: memoria ROM. Transformări. Bucureşti.etc. Transformări. Mircea Iliev. Familia logică MOS.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5.Circuite secvenţiale cu bistabile integrate. . Tehnici de minimizare.Registre şi numărătoare. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . latch-uri şi bistabile . . . multiplexor. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3.Structuri programabile.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . codificator prioritar. Zgomote şi reflexii în sistemele numerice. . . Tematică seminar/lucrări practice/proiect Seminar: . Clasificări ale sistemelor numerice. Lucrări practice: . referate.

Frangu Laurenţiu . Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof.2007 Titular curs: conf. ing. suport de curs 9. seminar / 12. activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 40 3. 7.01. pregătire prezentări orale 24 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 0 proiecte. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. alte activităţi 14 0 40 2 6 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 160 Data întocmirii: 24. dr. drd. ing. 13. consultaţii 16 4. realizare teme de casă. studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr. alte activităţi 14 lucrări practice 6. documentare pe net 4 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. traduceri etc.

Dr. mobilizare.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 9 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. 2 Nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. nr. fie prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui.însuşirea tehnicilor de proiectare manuală a sistemelor digitale implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. Str. rezolvarea de probleme: metoda. Popa Rustem Asist. 2. 800146. de credite 14 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare în limbaj natural ş i până la implementarea schemei electrice a circuitului digital în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. fie prin simulare pe calculator într-un mediu CAD. . Drd. prenume) Catedra de specialitate 2 PROIECT DE CIRCUITE DIGITALE II Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Instrumental-aplicative . nume.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . logica. Cunoaştere. . gestiune a situaţiei .iniţierea studenţilor în utilizarea tehnicilor de proiectare automată a circuitelor digitale implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. eficacitatea personală: adaptare. analiza. Atitudinale . explicare şi interpretare . 3. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI9 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.validarea schemei electrice proiectate. . . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. cum ar fi OrCAD. Dulman Dan Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 14 LP P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Ştiinţei. Op. înţelegere. lucrul în echipă. Ing.

consultaţii 8 4.ro/rpopa/index. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3. Lausanne.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . Wilkinson Barry. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 9. Galaţi. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Proiect: 1. Editura Teora. Rustem Popa. Rustem Popa. Bucureşti. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire prezentări orale 0 2. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. Bucureşti. publică a proiectului. Mircea Iliev. eseuri. Galaţi. Sinteza schemei electrice a unui sistem microprogramat. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Wakerly John. seminar / 12. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www.etc. Stauffer Andre. alte activităţi 0 lucrări practice 6 6 2 4 0 .ugal. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Electronica digitală: bazele proiectării. Aplicaţii. documentare pe net 0 5. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T.html 2. 1989 (în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30% Notele acordate pentru temele de casă.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. traduceri. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. . cu respectarea standardelor IEC în vigoare. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. 2. Editura Teora. Sinteza schemei electrice a unui automat cu stări finite. Systemes numeriques cables et microprogrammes. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. cu respectarea standardelor IEC în vigoare. Presses Polytechniques Romandes. pornind de la o specificaţie dată. referate. pregătire examinare finală 0 3. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. studiu după manual. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 5. pornind de la o specificaţie dată.

2007 Titular curs: conf. eseuri. dr. dr.6. ing. realizare teme de casă. ing. alte activităţi 0 14. Popa Rustem Semnătura: Titular proiect: as. drd. Frangu Laurenţiu . alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof.01. proiecte. ing. pregătire teste periodice sau parţiale 24 13. 7. traduceri etc. referate.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati, 800146, Str. Ştiinţei, nr. 2 Nr. telefon / fax: 0236 470905 E-mail:

FIŞA DISCIPLINEI10
Denumirea disciplinei ELECTRONICA DE PUTERE 1 Anul de studiu III+IV Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de ? credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific, Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Asist.drd.ing. Romeo Paduraru nume, prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42

S -

LP 28

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - cunoaşterea şi înţelegerea structurii, funcţionării şi caracteristicilor statice si dinamice ale dispozitivelor electronice de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind circuitele de comanda pentru comutatie, regimul termic si protectia dispozitivelor semiconductoare de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de actionare electrica; - formarea cunoştinţelor de bază privind realizarea diverselor topologii de convertoare statice (circuit de forta, circuit de comanda, izolare galvanica); - formarea cunoştinţelor de bază privind strategiilor utilizate la comanda con vertoarelor; Competenţe specifice 2. Instrumental-aplicative: disciplinei - studiul comportamental al dispozitivelor semiconductoare de putere la nivelul caracteristicilor statice si mai ales dinamice; - validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a dispozitivelor semicondu ctoare de putere; - analiza performanţelor dinamice şi statice – implementarea si analiza circuitelor de comanda; - configurarea diverselor topologii de convertoare prin utilizarea unor panouri sinoptice adaptabile; - analiza comportamentala a functionarii convertoarelor cu diverse tipuri de sarcina; - validarea numerica prin modelarea sistemica a convertoarelor in mediul Orcad-PSpice

10

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

3. Atitudinale: -- conştientizarea importanţei convertoarelor statice de putere în aplicaţiile industriale şi în tehnologi a modernă; - realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ; - formarea, prin aplicaţii individualizate, a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.

Tematică generală

Bibliografie obligatorie selectivă

Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice - Concepte de fizica semiconductoarelor in - Studiul diodei de putere; contextul modificat al revendicarilor din - Studiul unui circuit de comanda de tipul electronica de putere; formatorului de impulsuri; - Dispozitive semiconductoare de putere; - Studiul comparativ al dispozitivelor - Structuri de comanda pentru comutatia comandabile de putere – comutatie, dispozitivelor elctronice de putere; dinamica, pierderi, protectie; - Circuite de protectie; - Studiul comportamental practic al - Convertoare c.a.-c.c. – topologii, performante, diverselor topologii de convertoare; comanda; - Modelarea şi simularea convertoarelor - Convertoare c.c.-c.c - topologii, performante, statice de putere; comanda; - Analiza impactului sarcinii asupra - Convertoare c.c.-c.a - topologii, performante, formelor de unda; analiza armonica in comanda; mediul software de implementare a - Variatoare de tensiune alternativa; modelelor. - Strategii de comanda – abordare globala 1. E. Roşu, M. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.iscee.ugal.ro 2. F. Ionescu, J.P.Six et autres : Composants semi-conducteurs de puissance. Editura Tehnica, Bucuresti, 1994. 3. G.Séguier: L'electronique de puissance. Dunod, Paris, 1992. 4. E. Rosu et al, Convertoare statice de putere- suport electronic http://www.iscee.ugal.ro si in curs de aparitie la editura Academica, 2008

La stabilirea notei finale se iau în considerare       

Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală 50 Alte note

Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 20

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice; - înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de electronica de putere.

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor experimentale ; - înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a convertoarelor statice de putere.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 20 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 10

6 -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 ore.

Data întocmirii:1.02.2007 Titular curs: Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist.drd.ing. Romeo Paduraru Semnătura:
Şef catedră

Instrumental-aplicative . 2 Nr. . .discretizarea sistemelor analogice. Competenţ .conversia modelelor sistemelor în diverse reprezentări.cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de investigare experimentală a circuitelor electronice .formarea competenţelor pentru analiza circuitelor electronice şi cunoaşterea unei clase de circuite fundamentale în electronică. nr. . înţelegere.calculul corecţiei dinamicii sistemelor prin metode de alocare .formarea competenţelor pentru sinteza filtrelor IIR şi FIR.formarea competenţelor privind analiza şi sinteza sistemelor cu timp continuu şi cu timp discret. în realizare cu timp continuu şi cu timp discret . F) Ob Nr. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. .dr. practice/proiect nume. explicare şi interpretare . Atitudinale .analiza proprietăţilor frecvenţiale şi corelarea acestora cu domeniul “timp”. Ceangă Emil – curs Sef. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI11 Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor sistemelor (filtrelor) fundamentale din electronică. lucr. 2. Str. Op. Mihai Culea – seminar Sef lucr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. prenume) Prof.analiza experimentală a unor sisteme şi circuite uzuale din electronică 3.Formarea. dar şi prin teme de casă. Iulian Munteanu .aplicarea metodelor uzuale de analiză şi sinteză a circuitelor electronice . Ing. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.ing. disciplinei .cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor circuitelor specifice din electronică. 800146. .ing. e specifice . . de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 125 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. modelate frecvenţial.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ .lucr. prin aplicaţii de laborator. Cunoaştere. Ştiinţei.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist.

filtre cu cuart.Filtrul trece tot (elementul defazor de ordinul 1). filtrul trecetot (în realizare cu timp continuu şi timp discret) . . Sinteza sistemelor .Analiza sistemelor cu timp continuu şi discret.Filtrul trece jos de ordinul 2. .Alocarea polilor prin reactie dupa stare. .Conversia: functie de transfer-caracteristici Bode . . . Analiza sistemelor . metode de analiza si transformare a diportilor. Sinteza circuitelor (10 ore).Structurile filtrelor numerice : structura nerecursivă (filtrul FIR) si recursivă (filtrul IIR) .Uniporti si multiporti: proprietati.Structuri de diporti .Analiza regimul permanent al sistemelor. derivatorul. Diporti uzuali in prelucrarea si transmiterea semnalelor .Amplificatorul ideal şi linia de întârziere ideală.Sinteza uniportilor LC: metode Foster si metode Cauer.Metode de aproximare in sinteza sistemica a filtrelor: aproximarea de tip maximum plat – filtre Butterworth si filtre Bessel – metode de proiectere.Forme canonice.Calculul parametrilor diportilor .Filtre active RC trece banda .Filtre: filtre k-constant.Sistematizarea uniportilor dupa functia de reactanta. transformari de frecventa.Estimarea starii sistemelor. în descriere intrareieşire şi în descriere de stare.Circuite corectoare de atenuare. . Diporti . stabilitatea asimptotica si stabilitatea IMEM. Sisteme fundamentale .Notiuni privind corectia sistemelor prin reactie dupa stare. Jordan) pentru sistemele analogice si numerice şi schemele de structură aferente . i ntegratorul.Parametrii de lucru . .Sisteme de faza minima si de faza neminima . .Parametrii imagine . 8. filtre Cebasev – metode de proiectere.Conditii de realizabilitate si metodologii de sinteza. Sinteza circuitelor RC . filtrul de ordinul 1. filtrul de ordinul 2.Sinteza circuitelor ARC . Funcţii fereastră uzuale. . Uniporti .Uniporti echivalenti si uniporti inversi. observabilitatea. 4. reciprocitate.Diporti ideali.Reprezentări ale filtrelor FIR şi IIR. Notiuni generale privind circuitele de prelucrare a semnalelor . . . caracteriscica de fracventa. filtre derivate m.Conversia modelelor neparametrice.Elementul integrator. parametrii iterativi. .Utilizarea grafurilor in reprezentarea circuitelor si sistemelor. .Utilizarea mediului Matlab in reprezentarea si analiza sistemelor .Functii de circuit si proprietatile acestora. .Filtrul trece jos de ordinul unu .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.Filtrul trece jos ideal . .Reprezentarea si analiza uniportilor . semicelule de adaptare. locul rădăcinilor. . Problema analizei sistemelor. .Conversii: functie de transfer-forme canonice (controlabila.Uniporti ideali si uniporti uzuali.Proceduri de discretizare a sistemelor cu timp continuu. Reprezentări structurale şi conversia reprezentărilor sistemelor . . .Filtre numerice FIR. reprezentări prin grafuri . parametrii de repartitie. caracteristici de frecvenţă . 2. Circuite corectoare de faza. . filtre in X. 6.Transformatorul: schema echivalenta. observabila. .Filtre active RC cu reactie multipla . pasivitate. conexiunile diportilor. criterii de stabilitate. . Diagrame poli-zerouri. .Determinarea parametrilor imagine ai unui diport. 5. 7. transformatorul diferential.Proprietatile structurale ale sistemelor: controlabilitatea. . . . Principiul filtrării adaptive Tematica seminariilor .Sinteza uniportilor LC si a uniportilor RC Tematica lucrărilor practice . 9.Parametrii matriceali ai diportilor . 3. .Discretizarea sistemelor .Legatura dintre largimea benzii de frecventa si durata regimului dinamic.Problematica analizei sistemelor . . .

studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11.02. Ing. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. alte activităţi lucrări practice 6. A. 7. alte activităţi proiecte.2007 Titular curs: Prof. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră .A. Ceanga.. consultaţii 2 4.. seminar / 10 12. Théorie de la commande des systèmes.. referate. pregătire prezentări orale 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 20 8. E. studiu după manual.Protin. Militara. A. Probleme Ed. realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. 551. Cutululis. documentare pe net 5.. 1985 (pag. 485…500 .ing.a. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.D. referate.ing. 4. (Cap. 190…351) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Ed Tehnica.P. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.. 6 şi 7.A. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 125 Data întocmirii: 1. traduceri etc. pag.. 17 13. Semnale. suport de curs 18 9. 5.Bibliografie obligatorie selectivă 13. 1998 (pag. Bucuresti. 15. traduceri. Serbanescu.dr. eseuri. eseuri. C.L. pregătire examinare finală 30 3. 88…171). Mateescu. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 10 20 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 14. 615…622). Nichita.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef.E. 2001.N. circuite si sisteme. 564…605 . 224…378 .563 . pregătire teste periodice sau parţiale 14. s. Semnale. circuite si sisteme.lucr. Mateescu. metodelor şi modelelor predate.

Atitudinale : intelegerea importantei sistemelor numerice de prelucrare a semnalelor.ding. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei: semnale aleatoare. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. de 5 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof. Curs litografiat. filtrare. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Semnale aletaoare continue si discrete. prenume) Catedra de specialitate 3 DECIZIE. Material intern. procese aleatoare. Metode de estimare parametrica si neparametrica Estimarea formei semnalelor Principiile sistemelor de recunoastere a semnalelor Tematică seminar / lucrări practice Procese aleatoare. Clasificatoare. Estimarea parametrilor prin observarea continua si discreta. Detectia semnalelor.2004.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.ing. Detectia semnalelor. . Galati . Raspunsul circuitelor la procese aleatoare. Gabriel Sirbu Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.. estimate. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.ing. Aiordachioaie Dorel / As. detectie si Competenţe recunoastere.dr.fie. Capitolele 8-10. nume. Aplicatii: Recunoasterea vocii si a imaginilor Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei. specifice 2. Filtrate optimala.dr. Exercitii pentru seminar. 2. perturbatii. Cunoaştere. Filtre adaptate la semmal.dr. Aiordachioaie Dorel Prof. Instrumental-aplicative : cunoasterea si aplicarea metodelor de determinare a momentelor statistice disciplinei si temporale asociate semnalelor aleatoare precum si a metodelor de calcul pentru estimarea parametrilor. 12-15. a metodelor de discretizare si estimare in sistemele de transmisiune a informatiei. Editura Academica. Op.2004. Tel / Fax: 0236-470905. Tematică lucrări practice Generatoare de secvenţe pseudoaleatoare.2004. 3. Galati . 461353 URL: http://www. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . nr. Partea II. Caracterizarea in domeniul timp si in domeniul frecventa a semnalelor aleatoare. înţelegere.ugal. ESTIMARE SI RECUNOASTERE Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.

traduceri etc. pregătire prezentări orale 10 2.ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiu după manual.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.dr. realizare teme de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. Sarbu Gabriel Şef catedră. Prof. Ca modalititati de verificare: . consultaţii 10 4. seminar / 12. Dorel Aiordachioaie Titular seminar: prof. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. pregătire examinare finală 20 3.dr. suport de curs 9. Laurentiu FRANGU . alte activităţi 20 proiecte.ing. metodelor şi modelelor predate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.nota de la colocviul de laborator peste 5. .drd. alte activităţi 20 lucrări practice 6.dr. 13. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 0 10 50 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. pregătire teste periodice sau parţiale 14. activitate specifică de pregătire pt.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. 7. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .ing. documentare pe net 10 5. referate.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. eseuri.

explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei S 14 LP 14 capacitatea de a citi şi interpreta o schemă electronică. 111 Nr. înţelegerea tehnicilor prin care electronica analogică este conectată cu electronica digitală. credite 5 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. nr. Radu BELEA asit. Atitudinale calculatoarele numerice şi echipamentele de digitale de telecomunicaţii operează numai cu semnale digitale sincrone. cunoaşterea problemelor rezolvate de electronica analogică.ro FIŞA DISCIPLINEI12 Circuite Integrate Analogice (CIA) Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. măsurarea parametrilor circuitelor integrate analogice. Orice semnal măsurat sau recepţionat este un semnal analogic. F) Ob nr. 3. ing. Înainte ca acest semnal să poată fi reprezentat prin semnale digitale sincrone este nevoie să fie prelucrat (condiţionat) prin tehnici analogice astfel încât să poată fi aplicată o tehnică standard de conversie digitală şi de sincronizare. Cunoaştere. 2. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. dr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Dan DULMAN Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. înţelegere. măsurări asupra schemelor care utilizează circuite integrate analogice pentru prelucrarea semnalelor. Op. înţelegerea naturii erorilor care apar în schemele cu circuite integrate analogice şi a tehnicilor prin care aceste erori pot fi aduse în limite admisibile. ing. l. 12 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Domneasca. str. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator. .

nota). circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. Wais. H. M. exemple de utilizare. amplificatorul cu modulare-demodulare . circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. bucla PLL. Dispozitive şi circuite Electronice. R. Gray. nota). C. reacţia negativă. P. Tehnică Bucureşti 1983. metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. M. Universitatea ”DUNĂREA DE JOS” din Galaţi. L. 1. Tehnică Bucureşti 1975. utilizarea multiplicatorului de un cadran. nota). Circuite integrate analogice. 3. - - Tematică seminar / lucrări practice se fac 6 lucrări de laborator alese din tematica: amplificatorul diferenţial. 2001 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 35%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: colocviu de laborator examen parţial (V. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. G. probleme. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale circuite de impulsuri (utilizarea comparatoarelor). Ciugudean. Partea a I I-a. erorile statice ale circuitelor analogice liniare. oscilatoare de relaxare. parametrii. analiza circuitelor liniare complexe erori dinamice ale amplificatoarelor operaţionale. Minim nota 9 la: colocviu de laborator examen parţial (V. comparatoare cu histerezis. 4. comparatoare. Meyer. timişoara 2001. Profeta. oscilatoare de relaxare. Ciugudean. clasificare. proprietăţile amplifica toarelor cu reacţie negativă . M.Tematică generală - - Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs introducere. Editura Politehnica Timişoara 2004. Notă: la examenul parţial se propun trei probleme din capitolele sau subcapitolele: metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. Circuite integrate liniare. oscilatoare de relaxare. examen (V. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. 2. Circuite integrate analogice. Analiză şi proiectare. Facultatea de electronică şi telecomunicaţii. Ed. Belea. . Ed. explicarea noţiunii de amplifica tor operaţional. E. Circuite integrate liniare. nota). 5. examen (V. Bulucea. Restul materiei nu se pretează la examinarea prin probleme şi se examinează teoretic printr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte. compenasrea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. Jurca. compensarea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. se fac probleme din capitolele analiza circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. R. amplificatorul diferenţial şi celula Gilbert.

13. ing. referate. Laurenţiu FRANGU . traduceri etc. consultaţii 25 4. alte activităţi 0 proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10. seminar / 12. pregătire examinare finală 0 3. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. suport de curs 9.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 0 5. activitate specifică de pregătire pt. Radu BELEA. studiu după manual. l. 7. alte activităţi 0 0 35 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 15. ing. prof.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr. pregătire prezentări orale 25 2. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă. documentare suplimentară în bibliotecă 11.02. eseuri.

dr. principii. . Op. proiecte. Belea Radu ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale .acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Competenţe 2. 2 Nr. utilizarea unor specifice metode.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. nr. logica. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. analiza.Dezvoltarea creativităţii. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. teorii. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. Str. Ştiinţei. nume. folosirea aparaturii de măsura si control specifice.rezolvarea de probleme: metoda. Iliev Mircea Ş. Atitudinale: . simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. înţelegere. 1. procese. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. lucru în echipă. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titulari proiect II V 3 Conf. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. gestiune a situaţiei.promovarea unui sistem de valori culturale. . ing. analiza c elor mai diferite scheme electronice. dr.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. . . prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite complexe 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.etc@ugal. . . .Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.l. . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. mobilizare. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.eficacitatea personală: adaptare.participarea la propria dezvoltare profesională. 800146. de valorificare independentă a informaţiei. Cunoaştere. .ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. disciplinei proiectarea schemelor electronice.Însusirea unui limbaj (scris. morale şi civice. . . legi. explicarea şi interpretarea unor idei. 3. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. ing. vorbit.

1987. s..a. 2000. Gh. testarea si reglarea circuitului. Gray P. Ştefan. IV.a.Dispozitive si circuite electronice. Editura tehnică. Drăgulănescu N. Bodea M. Bucureşti. 2002. 14... 2.P. Bucureşti.R. ş. Bucureşti. Catalog. . ş.. E.Circuite integrate liniare. III.Circuite integrate CMOS. ş. 1984. Proiectare .. .Circuite electronice.P.a. 4. 1978. Vol.Verificarea finală promovată cu nota 5. . I. Editura Albastră. Probleme. 1980.P. Cluj-Napoca. Ardelean I.. Profeta H. Vais M.P.Agenda radioelectronistului. ICCE. 5. 1999.. Ed. 1982.Circuite integrate liniare. s.. Dascalu D.. Ştefan. Bucureşti.Verificarea finală promovată cu nota 10. Rusu A. simularea (analiza) circuitului electronic. Popa R. Albastra. Dascalu D. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. . „Circuite integrate analogice”. plantarea pieselor. Galaţi. Bucureşti. 1983.. . Editura Tehnică. Croitoru V.. Bucureşti. . 13. ş. E. .. ... . Tehnica. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. 12. 1987. .a.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din capitolele predate la cursurile anterioare: “Dispozitive electronice”.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a . Ed.E. ClujNapoca. Probleme.. Vol. 8. 10.Circuite integrate liniare.D.Electronica.Circuite integrate analogice. 1982.Circuite integrate digitale. Bucureşti . 1985.Circuite şi sisteme digitale. ş. – Analiza şi sinteza sistemelor numerice.a. 1975. 1.a. 6.D. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. Bucureşti. 9.Circuite integrate liniare.. Bucureşti. 15.a.T.Circuite integrate liniare.D. folosind si cunostintele dobândite la disciplinele “Proiect circuite digitale” şi “Proiect circuite analogice”.T.. „Circuite electronice fundamentale”. Culegere de probleme. proiectarea si execuţia cablajului imprimat. II.T. E. E.Circuite electronice. .. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.a. 1986. proiectului. E. .. Manolescu A. . 1989. 2000. Gh. E. Culegere de probleme. Bulucea C.. 11. Brezeanu Ghe. „Circuite digitale”. 1983. 3.D.Ş. Manual de utilizare. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Manolescu A. Bucureşti. Manual de utilizare. Meyer . . s. Vol. ş.. E. E. 1981. Vol. Bucureşti. Bucureşti.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului.a. 7. . .

Frangu Laurenţiu . studiu după manual. Prof. eseuri. ing. alte activităţi 20 0 proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate. realizare teme de casă. consultaţii 10 2 4.2007 Titulari proiect: Conf. ing.dr. Radu Belea Semnătura: Şef catedră.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6.ing. pregătire prezentări orale 0 2 2.01. suport de curs 9. 13. Mircea Iliev Semnătura: Ş. documentare pe net 8 6 5.l. dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. seminar / 12. 7. traduceri etc. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 0 20 3. pregătire teste periodice sau parţiale 14. activitate specifică de pregătire pt.

Ştiinţei. procese. Cunoaştere. 800146.Însusirea unui limbaj (scris. . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. ing. înţelegere. . .rezolvarea de probleme: metoda. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale .Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. . teorii.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.promovarea unui sistem de valori culturale.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. de valorificare independentă a informaţiei. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. . .Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.etc@ugal. lucru în echipă. 2 Nr. . F) Măsurări electrice şi electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.eficacitatea personală: adaptare.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. principii. dr.participarea la propria dezvoltare profesională. vorbit. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. explicarea şi interpretarea unor idei. Competenţe 2.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Atitudinale: . prenume) Catedra de specialitate Conf. analiza. Str. . mobilizare. dr. . . Conf. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. Op. analiza celor mai diferite scheme electronice. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborat or. ing. utilizarea unor specifice metode.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. logica. legi. .Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cer ute de domeniul electronicii.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. disciplinei proiectarea schemelor electronice. 3. 1. morale şi civice.Dezvoltarea creativităţii.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. gestiune a situaţiei. de credite 56 Total ore studiu individual 72 Titular curs Titular lucrări practice II E 4 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. . folosirea aparaturii de măsura si control specifice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. nr. proiecte. Iliev Mircea nume.

Vol. Galaţi. Mihuţ. McGraw Hill. ore). Măsurarea temperaturii: traductoare de temperatura.Măsurări electrice şi electronice. Mariana Beliş . Turic. – Măsurări electronice. Măsurarea componentelor electronice 4. electrice (6 ore). 11. Aparate de măsură electrice de tip Norme de protecţia muncii. Măsurarea puterilor in circuitele de curent alternativ monofazat. Editura Universităţii “Dunărea de Jos”. 5. Editura didactică şi pedagogică. laboratorului de măsurări electrice şi electronice. 8. 2. Nicolau E. electrice (6 ore). 7. osciloscopul. Bodea. Metode de măsurare a analogic (3 ore). Nelişor Todică – Măsurări electronice. Măsurarea si marcarea diodelor 10.a. Măsurarea numerică a mărimilor 3. 1999.Prelucrări de date. 1998. V.Aparate electronice pentru măsurare şi control. Buc. s. 2. Facla.M. 2. s. Osciloscoape (6 ore). Bucureşti. 8. Măsurarea şi marcarea componentelor discrete de de circuit (3 ore). I. 1985.T Buc. Oliver B. dinamici. tranzistoarelor: măsurarea parametrilor hibrizi.. Iaşi. 9. Osciloscoape cu doua canale. de comutaţie. Măsurări cu osciloscopul (3 ore).. Osciloscopul cu un spot si un canal E0102. . Sisteme electronice de măsurare cu Măsurarea si marcarea tranzistoarelor. Măsurarea mărimilor neelectrice (3 semiconductoare: măsurarea parametrilor statici.M. 1971. L. Satya. de impulsuri. liniarizarea caracteristicilor acestor traductoare. Tiponuţ . 6. Metode de măsurare a frecventei si a 6. 6.. Valentin Sgârciu . E.T. Probleme generale ale măsurărilor (3 1. Vizualizarea caracteristicilor statice ale componentelor discrete de circuit. Măsurarea analogica a mărimilor digitale. 3. Măsurarea mărimilor neelectrice. 3. atenuare. de funcţii. E. ...Generatoare de impulsuri si de tensiune liniar variabila. 5. Mitrofan Gh.a. 4. .Măsurări electronice.a. 1983. 1995. Ed. Ed. M. Generatoare de semnal sinusoidal. Cage J. Edmond Nicolau. Măsurări cu 5. 1. Aparate de măsura si control specifice ore).I. Compensarea in frecventa a sondelor cu 7. 7. . 9. Pop E. defazajului.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. New York.Electronic measurements and instrumentation. s. Bucureşti.1. 2. Multimetre digitale.Manualul inginerului electronist . circuit. 1984. Aparate de măsura numerice (3 ore). de înalta frecventa. Generatoare de semnal (3 ore). tensiunilor si a curenţilor cu instrumente analo gice si 3.Tehnici moderne de măsurare. Editura didactică şi pedagogică. 1984. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .. Mihai Antoniu. 1980. 4. Universitatea Politehnică Bucureşti. Măsurarea aparatură programabilă (3 ore).

2006 Titular curs: Conf. ing. .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. suport de curs 9. . ing.09.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10 ) : . eseuri.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). referate.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. Frangu Laurenţiu . .ing. consultaţii 10 2 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 14 0 2. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 72 Data întocmirii: 15. realizare teme de casă. documentare pe net 6 2 5. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. traduceri etc. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. . documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 4 28 3. Prof.Examenul final promovat cu nota 5. 7. 13. seminar / 12.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). dr. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. activitate specifică de pregătire pt.Examenul final promovat cu nota 10. .dr. studiu după manual. . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 2 0 proiecte.

Instrumental-aplicative : analiza propagării undelor prin ghidurile de undă. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Tel / Fax: 0236-470905. ghidarea microundelor. specifice disciplinei 2. Sirbu Gabriel S.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.ing.ugal. absorbţia microundelor..l.drd. Atitudinale : intelegerea specificitatii propagării microundelor cu privire la impedanţele ce intervin de a lungul liniilor de propagare. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de microunde: teoria propagării undelor electromagnetice la frecvenţe foarte înalte. Comunicatii mobile si prin satelit. 461353 URL: http://www. aplicaţii ale microundelor. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 - .ing.drd. prenume) Catedra de specialitate TEHNICA MICROUNDELOR Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 1. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. nr.l. referate. 3. proiectarea impedanţelor de sarcină pentru ghidurile de undă. înţelegere. Op. Note de curs.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Regimul disciplinei (Ob. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Câmpul electromagnetic Generatoare de microunde cu diode tunel Sisteme cu microunde Amplificatoare de microunde cu diode tunel Aplicaţii ale microundelor Determinarea parametrilor liniei coaxiale fără pierderi Determinarea parametrilor liniei coaxiale cu pierderi Filtrul duplexor şi filtrul diplexor Generatoare de microunde cu undă progresivă Tematică generală Circulatorul şi atenuatorul Bibliografie Gabriel Sirbu. eseuri.. 2. Cunoaştere. nume.5 1 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.fie.

ing. eseuri. metodelor şi modelelor predate. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. documentare suplimentară în bibliotecă 11.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. drd.ing. studiu după manual. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Gabriel Sirbu Şef catedră. Ca modalititati de verificare: . 7. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. alte activităţi 20 0 proiecte.. Prof. Laurentiu FRANGU .l. .ing.l. suport de curs 9. referate. seminar / 12. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. consultaţii 10 5 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14.drd.dr. pregătire prezentări orale 10 10 2. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s.traduceri. activitate specifică de pregătire pt. 13. pregătire examinare finală 20 50 3. traduceri etc. documentare pe net 10 0 5. realizare teme de casă.nota de la colocviul de laborator peste 5. meto delor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . alte activităţi 20 0 lucrări practice 6.

înţelegerea funcţionării sistemelor de achiziţie. ing. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Cunoaştere. explicare şi interpretare .dezvoltarea abilităţilor competitive.abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul de achiziţie şi de depanare a diverselor circuite 3.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de achiziţie a datelor. nume.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor de achiziţie a datelor. ing.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de achiziţie şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. precum şi interconectarea. Nicolau Viorel Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii E 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 28 LP P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. dr. nr.ro FIŞA DISCIPLINEI13 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . dr. Op.conştientizarea importanţei sistemelor de achiziţie a datelor şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . 2 Nr.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Instrumental-aplicative . înţelegere. Nicolau Viorel Conf. programarea şi testarea acestora .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. morale şi civice 13 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. Atitudinale . De credite 28 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Ştiinţei.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de achiziţie.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor de achiziţie . Str. prenume) Catedra de specialitate III Sisteme de achiziţie a datelor 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. bazate pe un sistem de valori culturale. 800146. . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

Conversia semnalelor . Puşcaşu.Module de comunicaţie. Huţanu.. Nicolau.Subsistemul de ieşire.participarea activă la discuţiile de la curs . B. traduceri. 1998 3. Reţele uzinale . M. Sisteme de achiziţie pentru procese rapide . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Aplicaţii. Codreş. TMS320C30 Products Overview. ICP DAS Co.. subsisteme componente . V. referate. eseuri.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . Iaşi. ISBN 973-97816-3-2.participarea la toate activităţile de laborator . 2004 2. Module de intrări numerice şi analogice. Soluţii de conectare în reţea a sistemelor de achiziţii de date.Noţiuni introductive privind sistemele de achiziţie a datelor .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . D. Interfeţe grafice utilizator pentru achiziţia şi monitorizarea datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 1. Structura unităţilor de numărare/ temporizare.Subsistemul de intrare. Postolache. Wincon ISaGRAF PAC. Module de ieşiri numerice şi analogice. 2006 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Texas Instruments. Procesoare de semnal TMS 320C3X. 1998 4. Programarea temporizatoarelor .rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Software pentru dezvoltarea de aplicaţii.. pentru transmisia datelor. ISBN 973-8316-48-0.. C. Puşcaşu.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . Editura Academica.participarea la activităţile de laborator (85%) .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Editura Academica.rezultat satisfăcător la examenul scris .Elemente de structura şi arhitectura sistemelor de achiziţie a datelor. Metode de programare . V.Tipuri de semnale. Galaţi. Eşantionarea şi cuantizarea semnalelor. Pănescu.Sisteme multicanal pentru procese lente. Ghe..Variabila timp în sistemele de achiziţie a datelor. Metode de programare .. – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .

dr. documentare pe net 6 5. 13. alte activităţi 8 proiecte. studiu după manual. ing.2007 Titular curs: Conf. eseuri. consultaţii 6 4. pregătire examinare finală 4 3. dr. seminar / 12.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. suport de curs 9. ing. alte activităţi lucrări practice 6. ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. 7. Frangu Laurenţiu . traduceri etc. referate. pregătire prezentări orale 1 2. realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt.01. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 20 1 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 27. dr.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. gestiune a situaţiei . rezolvarea de probleme: metoda. . analiza. explicare şi interpretare .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.deprinderea abilitatilor de programare a placilor de achizitie . prenume) As. lucru în echipă. de credite Total ore din planul de învăţământ 28 Totalul ore studiu individual 56 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI14 Denumirea disciplinei Laborator achizitii de date si sisteme automate Anul de studiu 3 Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob.cunoştinţe de proiectare si implementare a sistemelor de achizitii de date (embedded) Competenţe specifice disciplinei 2.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Atitudinale . . logica. 2 Nr. Op. Mazarel Marius Catedra de specialitate Electronica si Telecomunicatii V 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. înţelegere. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 800146. Str. eficacitatea personală: adaptare. F) Ob Nr.Ing. mobilizare.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . Cunoaştere. Instrumental-aplicative .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază privind sistemele automate . nr.participarea la propria dezvoltare profesională 14 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Ştiinţei.determinarea indicatorilor de performanta ai unui sistem automat 3. practice/proiect nume.

esantionarea semnalelor. convertoare AD integrate 2. Filtre si regulatoare numerice (embedded) 13. Indicatori de performanta (suprareglaj. suport de curs 9.Demostrarea de abilitati. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . PID) 12. referate. eseuri. Conversia analog numerica. Filtre si regulatoare cu amplificatoare operationale (PI. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor analogice cu microconvertorul ADUC842) 5. Achizitia semnalelor cu PCL711 (traductor de forta cu marci tensometrice. Sistemul de ordin 2 10. consultaţii 28 0 0 0 .Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie sistemelor automate prezentate in timpul si a sistemelor automate prezentate in timpul semestrului semestrului .Realizarea corecta a tuturor temelor . PD. Achizitia si analiza semnalelor audio 7. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Tematică curs Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. studiu după manual.Realizarea corecta a 50% din teme . Conversia neparametric-parametric (caracteristica de frecventa -> functie de transfer) 11. pregătire prezentări orale 0 2. analiza semnalului) 4. Studiul regulatoarelor bi si tripozitionale Bibliografie obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 50 traduceri.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie si a . pregătire examinare finală 0 3. implicarea in discutii si realizarea lucrarilor practice pe intreg semestrul Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Sistemul de ordin 1 9. Placa de achizitie PCL711 (intrari si iesiri analogice si digitale) 3. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor digitale de la accelerometrul ADXL202 cu dsPic30F) 6. timp de raspuns) 8.

alte activităţi 13. traduceri etc. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 56 Data întocmirii: Titular curs: Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: Şef catedră . documentare suplimentară în bibliotecă 5. referate.4. seminar / lucrări practice 6. eseuri. alte activităţi 0 0 0 14. 7. realizare teme de casă. proiecte. documentare pe net 12. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14 14 11. activitate specifică de pregătire pt.

cunoaşterea şi înţelegerea diverselor operaţii realizate pe secvenţe de semnale numerice . F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.utilizarea funcţiilor fereastră . Instrumental-aplicative .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor / modelelor asociate semnalelor / sistemelor în timp discret . înţelegere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. Op. ing.cunoaşterea aspectelor practice de implementare a filtrelor numerice în timp real (pe sisteme numerice de calcul) . 2 Nr.cunoaşterea principiilor de proiectare / realizare / analiză a diverselor tipuri de filtr e numerice . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI15 Prelucrarea numerică a semnalelor Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. explicare şi interpretare LP 1 P 0 Competenţe specifice disciplinei . Cunoaştere.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor de procesare numerică în timp real a semnalelor . Iulian Munteanu s. nr.implementarea algoritmilor offline de procesare a semnalelor numerice .l. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. prenume) s. 800146.înţelegerea caracteristicilor / aspectelor frecvenţiale ale filtrelor numerice .implementarea (folosind medii software dedicate) algoritmilor de procesare a semnalelor în timp discret 1D . ing. Ştiinţei.înţelegerea sistemelor de procesare multitasking şi gestionarea taskurilor 2.înţelegerea algoritmilor rapizi de calcul a transformatei Fourier . Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 2 0 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.l.analiza frecvenţială a filtrelor numerice 15 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . Str. practice/proiect nume. de credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 86 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.

1989. 8. Ed. 5. modelare. 3. Filtre IIR. 5. 6. Operaţii de bază asupra secvenţelor de semnale. comparaţii între caracteristici şi performanţe filtrelor digitale. convoluţia. Filtrul Kalman (Aplicaţie Matlab). 3. Facla. Tehnici de proiectare a filtrelor numerice. Operaţii fundamentale cu semnale numerice. software de timp real. Aliasing. Tehnici de programare în timp real. 7. aliasing.W. I. Aplicaţii ale procesării numerice ale semnalelor. funcţii fereastră.3. Filtre FIR. abordări temporale şi frecvenţiale. S. La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. traduceri. The scientist and engineer's guide to digital signal processing. eseuri. 2. Sisteme liniare în timp discret. 2. 7. E.. Tipuri evoluate de filtre numerice. Algorimi pentru calculul FFT. Proiectarea filtrelor numerice. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Metode în prelucrarea numerică a semnalelor. analiza funcţiilor de transfer discrete. No Starch Press. Pop. 1. (aplicaţii Matlab). Transformarea Fourier rapidă şi funcţii fereastră (aplicaţii Matlab). tehnici multirată. Naforniţă. Atitudinale . influenţa funcţiei fereastră asupra liniilor spectrale. ADC / DAC. etc) Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. California Technical Publishing. Tipuri şi structuri de filtre numerice. 1997. Smith. vol.implicarea în promovarea utilizării prelucrărilor numerice în diverse aplicaţii inginereşti (prelucrarea / compresia / criptarea datelor. transformata Fourier discretă şi proprietăţi fundamentale ale acestora.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate . echivalenţa dintre filtrele digitale IIR şi FIR. 1. Semnale cu timp discret. The Art of Assembly Language. elemente de statistica. (aplicaţii Matlab).. 4. 2003. sistemul de întreruperi al unui microcalculator.a..manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . ş. 4. Vol. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Facla. Ed. Tehnici de utilizare a întreruperilor în prelucrarea (în timp real a) semnalelor. 2. conducerea automată a proceselor. referate. Hyde R. 3. software pentru procesarea numerică a semnalelor. 6.. CAN şi CNA. 2. 1986. Reprezentarea semnalelor numerice.

documentare pe net 0 5.rezolvarea 2/3 din temele de casă .notarea examinării finale cu minim nota 5 Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .02. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 0 0 15 2 10 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =86 Data întocmirii: 06. 7. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. pregătire prezentări orale 20 2. alte activităţi 10 proiecte. ing Laurenţiu Frangu . ing. seminar / 12. realizare teme de casă. dr.notarea examinării finale cu nota 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.l. alte activităţi 0 lucrări practice 6. eseuri. referate.2007 Titular curs: ş. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11.notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 . traduceri etc. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .rezolvarea tuturor temelor de casă . studiu după manual.prezenţa integrală la orele de laborator . consultaţii 9 4. 13.l. ing. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: ş. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof.notarea activităţii de laborator cu nota 10 .

.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii.etc@ugal. analiza. . analiza celor mai diferite scheme electronice. de valorificare independentă a informaţiei. Cunoaştere. 1.Dezvoltarea creativităţii. 2 Nr. Iliev Mircea nume. Ştiinţei. teorii. disciplinei proiectarea schemelor electronice. dr. ing. . . . Str.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. . mobilizare. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. Op. prenume) Catedra de specialitate Conf. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 - LP 14 P - Competenţe generale . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. . .platforme de laborator. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.promovarea unui sistem de valori culturale. 3.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.participarea la propria dezvoltare profesională.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . de credite 42 Total ore studiu individual 54 Titular curs Titular lucrări practice I V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. vorbit.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . proiecte. legi. procese. dr. explicarea şi interpretarea unor idei.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândiri i economice. . .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . folosirea aparaturii de măsura si control specifice.eficacitatea personală: adaptare. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. . 800146. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. nr.rezolvarea de probleme: metoda.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. principii. .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. lucru în echipă. morale şi civice. gestiune a situaţiei. Competenţe 2.Însusirea unui limbaj (scris. Conf. ing. utilizarea unor specifice metode.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. înţelegere. F) Televiziune 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Atitudinale: . . logica. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.

.Aplicaţii si probleme de radio si televiziune. s. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. 7. Semnalul de TV (4 ore). Circuite de deflexie (4 ore). . 4. Metode de prelucrare a semnalelor de TV (2 ore). Antonescu G. I. Tehnica.radio si TV.Televiziune. Vidiconul. Sistemul teletext. 6. 8. 5. TV cu microprocesoare. Aparate de măsura si control specifice ore). Receptorul TV color. 9. . Ganescu M. Did.a. Introducere (2 ore).. 1993. 1990. . Toma C... Tehnica. Timişoara. Basoiu M.Receptoare de televiziune in culori. Gazdoiu C. s. Raymond G. 7. 1983. 10.a.a. 3. . Ed. Basoiu M. Bucureşti.. 5. 15. Tehnica.a. Ed. Bucureşti. Serbu C. Ed. 4.a. Constantinescu C. Basoiu M. si Ped. 12. Tuburi videocaptoare. Ed. Dispozitive de captare a imaginii TV 7. Teora. s. 1. Dragu I. (2 ore).Funcţionarea si depanarea televizorului in culori. Echipamente pentru recepţia programelor TV de pe sateliţi (1 oră). 1992. s. 1981.Receptoare moderne TV color . Ed.. Bucureşti. . Tehnica. 1996. s. Dispozitive de reproducere a imaginii 3. Ed. 1971.Teletext.Televizoare cu circuite integrate. Bucureşti. Camere 6. Basoiu M. Receptorul TV alb-negru. Tehnica. Recepţia TV de pe satelit. 1983. laboratorului de TV. . Norme de protecţia muncii specifice laboratorului 2.a.. . 1979. Explorarea întreţesuta a imaginii.Aparate. . Bucureşti. . Bucureşti. Constantin I. . Mitrofan G. Mitrofan G. Ed. Ed.Îndrumar pentru electronişti . 1.Recepţia TV la mare distanta. Teora. 10. 11. s. Ed. Tehnica. Bucureşti 1985. Bucureşti. Iosif I. si Ped. 1982. Ed... Did.. 5.Introducere in televiziune. 16. 2.Televiziune.a. televiziune alb-negru. 13.. Bucureşti. Creanga I.Televiziunea de înalta definiţie.Tehnica televiziunii in culori.Iniţiere in televiziune in culori. Bucureşti. 6. 1994. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 1989. Sisteme de televiziune in culori (TVC compacte de luat vederi. TV (2 ore).Goldstar CKT 2190. Costescu C. 3. . Did. 4. Noţiuni de televiziune digitala (3 ore). Teora. 1993. 14. Tehnica.P. Sisteme de televiziune in alb-negru (2 de TV. Ed. si Ped. 8.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. 1986. Bucureşti. . Ed. . Ed. Silisteanu M. Ed.. 1985. Tudorascu D. . Depanare. Bucureşti. Bucureşti. (6 ore).. s. . Bucureşti. Transmisia si recepţia semnalelor de 2. Statnic E. Tehnica.Dispozitive videocaptoare si videoreproducatoare. Bucureşti. Ed. Tehnica. 9.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. realizare teme de casă.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). . pregătire prezentări orale 4 0 2.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. referate.ing. Prof. 7.Verificarea finală promovată cu nota 10.dr. . 13. Frangu Laurenţiu .2007 Titular curs: Conf. . studiu după manual.Verificarea finală promovată cu nota 5.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . . ing.01. suport de curs 9.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. alte activităţi 2 0 proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 30. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. eseuri. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. pregătire examinare finală 10 20 3. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. . Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . consultaţii 6 2 4. ing. documentare pe net 4 2 5. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. dr. . seminar / 12.

Instrumental-aplicative . utilizarea modelelor matematice .cunoaşterea componentelor electronice pasive.citirea datelor de catalog. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. . Op. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI16 Denumirea disciplinei Componente şi Anul de studiu I Semestrul Regimul disciplinei (Ob. Frangu Laurenţiu – curs Asociat. 800146. Cunoaştere.Formarea. Voichiţa Iliev – lucr.dr. explicare şi interpretare . Atitudinale . 3. nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. ing.ing. Ştiinţei. dar şi prin teme de casă. 2 Nr. prenume) Prof.înţelegerea diferenţelor între variantele tehnologice . . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. .utilizarea aparatelor de laborator pentru evidenţierea regimurilor dinamice ale circuitelor. . prin aplicaţii de laborator. F) circuite pasive 2 Tipul de evaluare finală (E) E Ob Nr. practice/proiect nume. Str.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.recunoaşterea componentelor după aspect. . înţelegere.cunoaşterea circuitelor pasive şi înţelegerea proprietăţilor acestora Competenţ e specifice disciplinei 2.abilitatea de citi şi măsura valorile parametrilor.

proprietăţi. Culea M. reţele de atenuare. . măsurări uzuale (2 ore) .etc. Componente electronice pasive: Lucrări practice de laborator.. toleranţe. model matematic.Circuite reactive. . Tematica lucrărilor practice . Rezistoare (6 ore): . proprietăţi. parametri.Divizoare. proprietăţi.ugal. Bobine (4 ore): . .Limitări în funcţionare.Limitări în funcţionare. model matematic. referate. Munteanu T. . . Componente şi circuite pasive. Condensatoare (8 ore): . . Frangu L. 20. . note de curs.Mărimile caracteristice.Mărimile caracteristice. model matematic. Munteanu T. funcţiile circuitelor electronice.ro/lfrangu/pasive Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă..Transformatoare.Limitări în funcţionare. .Bobine (2 ore) . .Verificare (2 ore) parametri. 1.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu.Tipuri constructive.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. comportarea în regim tranzitoriu. Caracteristici de frecvenţă. Circuite pasive (8 ore): .Tipuri de componente şi circuite pasive.Introducere. 18. www.Rezistoare neliniare. eseuri.. Dumitrescu M.Tipuri constructive. Introducere (2 ore): . .: Componente electronice pasive. 2001 3. .Cunoaşterea aparatelor de laborator. . Litografiat 1999 2.Filtre (2 ore) . utilizarea componentelor şi circuitelor pasive.Rezistoare (2 ore) . Comportarea în regim permanent sinusoidal.Dispersia parametrilor. Vasilache C.. Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". serii de valori . 19.Mărimile caracteristice. .Tipuri constructive.. .Filtre. .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 16. .Transformatoare (2 ore) 17. parametri.Condensatoare (2 ore) nominale. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . traduceri.Variaţiile parametrilor.

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. precum şi a modalităţilor de analiză specifice. traduceri etc.02. Voichiţa Iliev Semnătura: Şef catedră . precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. 5 13. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Asociat ing. documentare pe net 5. pregătire prezentări orale 2. seminar / 5 12. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. pregătire examinare finală 10 3. suport de curs 10 9. metodelor şi modelelor predate. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiul bibliografiei minimale indicate 10. eseuri. referate. studiu după manual. consultaţii 2 4. 7. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi lucrări practice 6. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. cunoaşterea metodelor de măsurare. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. realizare teme de casă.ing. activitate specifică de pregătire pt.2007 Titular curs: Prof. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. alte activităţi proiecte.dr.

. explicare şi interpretare . înţelegere. nr. CRISTINEL AUREL CRACIUN nume. eficacitatea personală: adaptare. Cunoaştere. . . MARIAN VIOREL CRACIUN drd.participarea la propria dezvoltare profesională 17 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . utilizând programul de proiectare şi simulare ORCAD. Instrumental-aplicative .editarea. Domneasca. 111 Nr.cunoştinţe de proiectare şi realizare a cablajelor imprimate. analiza. Ş. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. L.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor bază privind editarea scemelor electronice.ro FIŞA DISCIPLINEI17 PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 65 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Competenţe specifice disciplinei 2. rezolvarea de probleme: metoda. 3. prenume) Catedra de specialitate ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.înţelegerea funcţionării circuitelor uzuale şi interpretarea rezultatelor obţinute prin simulare. mobilizare. a creării corecte a profilurilor de simulare în timp şi în frecvenţă şi realizarea cablajelor.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Op. proiectarea şi evaluarea propriilor scheme electrice şi cab laje imprimate. lucru în echipă. . Atitudinale . logica. gestiune a situaţiei . telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. F) Op Nr. str.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.

– Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice. documentare pe net 7 5. Bucureşti.cunoaşterea. Teora.Realizarea cablajelor imprimate.Analiza în domeniul timp. .Simularea circuitelor analogice în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă. Dănuţ Burdia. . activitate specifică de pregătire pt. 1998.a. ş. Ed. .Simularea circuitelor digitale în domeniul timp.cunoaşterea şi utilizarea uneltelor grafice de realizare şi corectare a cablajelor Ponderea exprimată în % {total = 100%} 0% 0% 0% 0% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire examinare finală 0 3. Andrei Câmpeanu. Tematică seminar / lucrări practice . 4. seminar / 12. Medii de prioectare existente. ş.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . Teora 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Scurtă introducere în Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice. -Realizarea de cablaje imprimate.a. . . documentare suplimentară în bibliotecă 11. Constantin. Ed. 3. referate. Bibliografie obligatorie selectivă 1. . suport de curs 9.Recapitulare. 2. 1994. studiu după manual.realizarea cablajelor imprimate . ş. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire prezentări orale 7 2. studii de caz … 0%  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 100%  Nota acordată la examinarea finală 0%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Analiza în domeniul frecvenţă. P. Reguli şi tehnologii de realizare.cunoaşterea şi înţelegerea modului editare a schemelor electronice . – Orcad. . consultaţii 10 4. Ed. înţelegerea. – User’s Guide – Orcad PSpice. traduceri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. -Studiul unor circuite uzuale. utilizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă şi interpretarea rezultatelor obţinute .Editarea schemelor electrice şi verificarea corectidudinii din punct de vedere electric a acestora. .a. ***. eseuri. Matrix Rom 1999. – Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice .realizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă . alte activităţi 10 lucrări practice 0 10 7 7 0 .cunoaşterea de editare a circuitelor electronice .Introducere în ORCAD.

proiecte. referate.2007 Titular curs: Ş. realizare teme de casă.L. 7. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 65 Data întocmirii: 31. alte activităţi 0 14.01.6. traduceri etc. pregătire teste periodice sau parţiale 7 13. Cristinel Aurel CRĂCIUN Semnătura: Director departament / Şef catedră . eseuri. Marian Viorel CRĂCIUN Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: drd.

înţelegerea principiilor şi metodelor utilizate în diagnoză. Atitudinale . înţelegere. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. al elaborării unor strategii de mentenanţă optimale. utilizarea metodelor de analiză a fiabilităţii echipamentelor.ing. Instrumental-aplicative . telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI18 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 84 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. F) II Semestrul 7 Fiabilitate şi calitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. . explicare şi interpretare . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.ing. Op. 18 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 3.dr. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 14 LP - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. din punct de vedere al constructorilor şi al utilizatorilor echipamentelor electronice.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare şi utilizare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării fiabilităţii şi calităţii.dr.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul fiabilităţii şi calităţii. Mărăşescu Nicolae nume.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. . Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea teoriei fiabilităţii.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al fiabilităţii şi calităţii. Conf.Proiectarea strategiilor de mentenanţă pentru echipamentele electrice şi electronice. Mărăşescu Nicolae Conf. . contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. Cunoaştere. Competenţe specifice disciplinei 2.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea / alegerea unor echipamente electronice cu performanţe de fiabilitate ridicate. corp Y Nr.

. generare a secvenţelor de test. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Legi de repartiţie asociate mecanismelor de metoda lanţurilor Markov. sistemelor electrice complexe utilizând 3.. Mentenabilitatea echipamentelor electronice. Principiile estimării bayesiene şi aplicaţiile lor echipamentelor descrise prin modele în fiabilitate. Structuri redundante hibride. Structură redundantă pentru magistrale 7. Mihoc. Bloc de supraveghere şi comutare 8. Mentenabilitatea echipamentelor 9. Bucureşti. Cătuneanu. Procese stohastice de reînnoire. Structura redundantă TMR. Modelarea uzurii echipamentelor. Circuite de control utilizate în echipamentele autotestabile. Modelul proceselor Markov. Determinarea fiabilităţii 2. Cătuneanu. 3. 1. Mărăşescu. Universitatea Tehnică “Gh. A. Încercări de fiabilitate. Procese de autotestabile. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi.rezultat de ”satisfăcător” la tema de casă + . 2. referate. 4.Academiei. modelul logic. reînnoire. Metode de asigurare a unei testabilităţ facile.M. Fiabilitatea în contextul teoriei sistemelor. Metode de analiză a fiabilităţii echipamentelor de date. Strategii de reînnoire. 2004 5.elaborare conform cerinţelor a „Temei de casă” şi examinare finală susţinerea publică a acesteia .. Ganciu. Structuri electronice de înaltă fiabilitate. Niculescu. Fiabilitate. bazate pe modele logice. Gh. eseuri. arborelui de defectare. defectare.. 1983. Academiei.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1.M. N. Prelucrarea experimentală a datelor Indicatori de fiabilitate. Metode deterministe şi probabilistice de electronice. 7. Ed.Militară. Bacivarof. Bazele teoretice ale fiabilităţii.V.. Reînnoirea echipamentelor. globale şi modele structurale. Medode de analiză a fiabilităţii 4. 1994. Fiabilitate şi diagnoză. S. 6. Structuri 5. A. Modelul automată a rezervei. Modele de fiabilitate: modele logice. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .participarea la seminarii -participare activă la seminarii . traduceri. 14.V. Metoda căii sensibile. 1983. Structură 6. Procedee de derulare a unui test. 12. Modelul funcţional şi redundantă logică cuadruplă. Mihalache. 8. 1989.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală . Asachi” Iaşi. Fiabilitatea structurală. măsurate. Ed. 10.. 7. 9.. 5. Echipamente autotestabile. Sisteme evolutive de reînnoire bazate pe tehnici de diagnoză şi predicţie. T. 6. 13. 11.

Mărăşescu Nicolae Semnătura: Director departament / Şef catedră 3 20 1 0 0 0 0 . alte activităţi proiecte. consultaţii 4. pregătire examinare finală 3. seminar / 4 12. pregătire prezentări orale 2. documentare pe net 5.01. alte activităţi lucrări practice 6. 10 13.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. activitate specifică de pregătire pt.2007 Titular curs: Conf. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16 8. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) =84 Data întocmirii:26. suport de curs 22 9. referate. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. 7. traduceri etc.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. eseuri.ing. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. studiu după manual. realizare teme de casă.dr.dr.

explicare şi interpretare .conştientizarea importanţei reţelelor de calculatoare.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unei reţele de calculatoare. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 800146. morale şi civice 19 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . nr. la toate nivelurile modelului OSI Competenţe specifice disciplinei 2. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Str. .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a reţelelor de calculatoare . prin multitudinea de servicii oferite .proiectarea diverselor structuri de reţele de calculatoare.înţelegerea funcţionării reţelelor de calculatoare şi a unităţilor de interconectare . dr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.abilităţi privind funcţionarea reţelelor de calculatoare şi a subsistemelor componente. dr.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor unei reţele . Nicolau Viorel Conf. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.dezvoltarea abilităţilor competitive.analiza comparativă a diferitelor tipuri de reţele de calculatoare . conform specificaţiilor de performanţă şi cost .ro FIŞA DISCIPLINEI19 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. nume. Instrumental-aplicative . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. înţelegere. Ştiinţei. ing. precum şi ale transferurilor de informaţii dintre ele . ing. bazate pe un sistem de valori culturale.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Cunoaştere.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor subsisteme dintr -o reţea 3. 2 Nr. Op. Atitudinale .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice reţelelor de calculatoare. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. precum şi interconectarea şi testarea acestora . prenume) Catedra de specialitate III Reţele de calculatoare Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.

Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. servicii pentru transferul de fişiere . tehnologia Ethernet .Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub.Studiul mecanismului de încapsulare utilizat de stiva TCP/IP . protocolul Internet (IP) .participarea la activităţile de laborator (85%) . Scripcariu.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .G.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .. 2003 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. 2. structură. eseuri. Data and Computer Communications. A. subnivelurile MAC şi LLC. traduceri. 3. ierarhice. IMAP Tematică seminar/lucrări practice/proiect . stea. hibride .Placa de reţea: structură instalare şi configurare . Reţele de calculatoare.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .rezultat satisfăcător la examenul scris .Topologii de reţele: topologii de bază – magistrală. W.Nivelurile OSI suport pentru aplicaţii: nivelul sesiune. referate. Editura Polirom.Studiu de caz: realizarea unei subreţele locale utilizând cabluri UTP. topologii complexe – mesh. Şerban. servicii pentru numele de domenii – DNS. codarea şi modularea semnalelor . switch . medii de transmisie a datelor.Modele de referinţă OSI: definire.Nivelul legătură de date: structură şi funcţii.. L. niveluri.Stiva de protocoale TCP/IP: arhitectura TCP/IP.participarea la toate activităţile de laborator . ATM switch.. Munteanu. daisy chain.Studiul mecanismului de adresare IP v4 . gateway router ..D.rezultat foarte bine la examenul scris . standarde. tipuri de medii de transmisie. V. inel. problema dirijării. hub-uri şi switch-uri . Editura Tehnopress. P. I.Noţiuni introductive în reţele de calculatoar . 2004.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare.Nivelul reţea: particularităţi ale nivelului reţea.Nivelul fizic: placa de reţea. Digital Communications. TFTP. nivelul transport în Internet . POP3. Glover.Nivelul transport: servicii oferite de nivelul transport. Scripcariu. 2003. măsurarea şi testarea mediilor de comunicaţie . servicii World Wide Web – HTTP.participarea activă la discuţiile de la curs . controlul congestiei.FTP. I. switch. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . 2003 4. Prentice Hall.Studiu de caz: împărţirea unei reţele în subreţele şi utilizarea măştii de (sub)reţea . nivelul aplicaţie .TCP şi UDP . generarea cadrelor . nivelul aplicaţie în modelul TCP/IP. servicii de poşta electronică – SMTP.Realizarea unei aplicaţii server utilizând Socket-uri Bibliografie obligatorie selectivă 1. tipuri de algoritmi de dirijare.Configurarea calculatoarelor în reţele client-server . detecţia şi semnalarea erorilor. adresare.Configurarea şi partajarea resurselor în reţelele peer to peer (2 ore) . Grant.Tipuri de medii de transmisie a datelor în reţelele de calculatoare. Prentice Hall.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . nivelul prezentare. Stallings. servicii şi protocoale LLC. bridge.

13. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. realizare teme de casă. ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ing. alte activităţi 10 proiecte. alte activităţi 10 lucrări practice 6. dr. consultaţii 10 4. ing. activitate specifică de pregătire pt. studiul bibliografiei minimale indicate 10.2007 Titular curs: Conf. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. dr. referate. pregătire prezentări orale 1 2. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. 7. seminar / 12. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. documentare pe net 10 5. studiu după manual. traduceri etc. suport de curs 9. dr. pregătire examinare finală 8 3. Frangu Laurenţiu .01.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. eseuri.

Cunoaştere.cunoaşterea principiilor de realizare a diverselor tipuri de modulatoare şi demodulatoare (modulaţie liniară. etc) . .cunoaşterea principiilor fundamentale din comunicaţiile digitale asociate modulaţiei numerice . unghiulară. Ştiinţei. Op. practice/proiect nume. etc) . Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 800146.l. înţelegere. Str.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 2 Nr. prenume) s. raport semnal-zgomot. ing.utilizarea tehnicilor de analiză / diagnoză folosite în comunicaţii analogice disciplinei . Instrumental-aplicative specifice . de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 104 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor generale de comunicaţii analogice şi comunicaţii digitale (canal de transmisiune.cunoaşterea principiilor unor tehnici evoluate de modulare / demodulare (de ex. Iulian Munteanu s. modulaţia cu spectru împrăştiat. explicare şi interpretare .l. etc) Competenţe 2.analiza prin simulare numerică (în medii software dedicate) a sistemelor de comunicaţii analogice şi digitale 20 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. nr.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor cu modulaţie numerică . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI20 Comunicaţii Analogice şi Digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul I Regimul disciplinei (Ob.. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.cunoaşterea performanţelor şi indicatorilor de calitate asociate diferitelor modulatoare / demodulatoare folosite în comunicaţii analogice şi digitale .

Stoica. MP 5. Tehnici de demodulare a semnalelor cu modulaţie liniară 5. Kizik. Haykin. S. sisteme MIC diferenţiale. Demodularea semnalelor MF. 1966. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 4. traduceri. Fratu. Tehnici de generare a semnalelor MA-P. Simularea sistemelor de transmisiune analogice si digitale folosind mediul Matlab/Simulink. principii si indicatori de calitate ai transmisiunilor analogice si digitale 2. Bucureşti. cuantizarea uniformă şi neuniformă. Bucureşti. 6. S. Tehnică. principii generale 7.teorie si experiment. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Cartianu. 2004. Principii de modulaţie numerică. Modulaţia delta La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 7. Comunicaţii Digitale . 5. M.. Atitudinale . Boite.4th edition. BLU 3. M. sisteme de codaj în sub-benzi de frecvenţă. Kunt. Ed. Constantin.3. Transmisia semnalelor în banda de bază 2. Sisteme MIC 7. R. Presses Polytechniques Romandes. Tehnici de demodulare a semnalelor MF.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. Demodularea semnalelor cu modulaţie liniară 4. Communication systems . Ed. Manualul Inginerului Electronist .. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. 2001. S. Ed. MA-PS. referate. Ed. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie exponenţială 6. 4. Transmisiuni analogice si digitale. Structuri. Academiei Republicii Socialiste Romania.. Tehnica.Radiotehnica. modulaţie cu spectru împrăştiat 1. G. 2. I. Tehnici de generare a semnalelor MF. Bucuresti. semnale MIC.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat .. Presa Nationala. Croitoru V. s. Bucuresti 1981. Bucureşti. Matrix Rom. Ed. Nicolau Ed. 1997. Lausanne. John Wiley & Sons. 6. eseuri. Principii de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 3. 1987.a. 3. Modulaţia de frecvenţă. Traitement de la parole. I. Marghescu. O.. 1995. Halunga-Fratu.

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - rezolvarea 2/3 din temele de casă - prezenţa integrală la orele de laborator - notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 - notarea examinării finale cu minim nota 5

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - rezolvarea tuturor temelor de casă - notarea activităţii de laborator cu nota 10 - notarea examinării finale cu nota 10

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 5 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0

0 20 2 7 0 0

0 Total ore studiu individual (pe semestru) =104

Data întocmirii: 06.02.2007 Titular curs: ş.l. ing. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: ş.l. ing. Iulian Munteanu

Şef catedră Prof. dr. ing. Laurenţiu Frangu

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei, nr.. 2; Tel / Fax: 0236-470905; 461353

URL: http://www.fie.ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume) Catedra de specialitate RADIOCOMUNICATII Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.dr.ing. Aiordachioaie Dorel As.drd.ing. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3

S -

L 2

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de radiocomunicatii: selectivitate, propagare, emisie, receptie. specifice 2. Instrumental-aplicative : proiectarea circuitelor de radiofrecventa si calculul elementelor de baza ale disciplinei lantului de radiocomunicatii. 3. Atitudinale : intelegerea specificitatii radiocomunicatiilor in ceea ce priveste frecventele utilizate, tipul de modulatie, mediu de propagare. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme de radiocomunicaţii. Circuite selective LC simple si cuplate Radioreceptoare. Amplificatoare de radiofrecvenţă Circuite specifice de radiofrecventa Circuite Oscilatoare LC cu circuite integrate selective si de adaptare. Oscilatoare cu cuarţ Amplificatoare de radiofrecvenţă de mica putere Mixere Schimbătoare de frecvenţă Demodulatoare MA si MF Demodulatoare MA si MF Modulatoare MA si MF Reglaje automate în radioreceptoare Circuite de adaptare Propagarea undelor din spectrul radio Exemple de radioreceptoare Tematică generală Radioemitatoare Antene Modulatoare Masuratori in sistemele de radiocomunicatii Amplificatoare de radiofrecventa de putere Multiplicatoare de frecventa Sintetizoare de frecventa Antene de emisie Bibliografie obligatorie selectivă

Dorel Aiordachioaie si Gabriel Sirbu, http://www.etc.ugal.ro/daiordachioaie/index.htm

Radiocomunicatii

I,

Note

de

curs,

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20 Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului, precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor, metodel or şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: - nota de la colocviul de laborator peste 5; - notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţi unilor, metodelor şi modelelor predate, precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Ca modalititati de verificare: - efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.

   

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 10 10 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 50 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 5 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 0 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 0 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0

Total ore studiu individual (pe semestru) =155

Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.dr.ing. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. drd.ing. Gabriel Sirbu

Şef catedră, Prof.dr.ing. Laurentiu FRANGU

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati, str. Domneasca, nr. 111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu.belea@ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI21

Telefonie Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob nr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. l. dr. ing. Radu BELEA ş. l. dr. ing. Radu BELEA Catedra de specialitate Telecomunicaţii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28

S 0

LP 14

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor arhitecturii centralelor telefonice; cunoaşterea sistemelor de transmisiuni; înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.

2. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei; măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare; măsurări şi testarea performanţelor unei centrale telefonice;

3. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem

21

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

mufarea cablelor.examen.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. alte activităţi 0 lucrări practice 6. alte activităţi 0 proiecte. activitate specifică de pregătire pt. Studenţii execută 6 lucrări de laborator de câte 2 ore Transmisiuni Digitale. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. conductoarelor. riglete de conexiuni. pregătire prezentări orale 30 2. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. T. pregătire examinare finală 0 3. l. ing. Tehnologia ISDN. documentare pe net 0 5. suport de curs 9. referate. firide. C. documentare suplimentară în bibliotecă 11. realizare teme de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. seminar / 12. Laurenţiu FRANGU . repartitoare. traduceri etc. Minim nota 9 la: .Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Centrale telefonice digitale. Editura Thalia. Radu BELEA. studiul bibliografiei minimale indicate 10.colocviu de laborator . structura centralei TOPEX. 2000. 13. Editura Orizonturi universitare. cu următoarele teme: instalaţii telefonice auxiliare. eseuri. dr. centralei Olimpia CL. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. dr. Timişoara. 2. prof. studiu după manual. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. programarea Arhitectura reţelei telefonice. sertizarea Sistemul de semnalizare SS7. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . consultaţii 30 4.02.examen.colocviu de laborator . operarea centralei TOPEX. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 7. Bucureşti 2002. ing. transmisiuni prin MODEM în banda telefonică. programarea centralei TOPEX.

Instrumental-aplicative : analiza resurselor mediilor de propagare.drd. alegerea mediilor de transmisiune pentru o aplicatie data. nume.fie.. 2. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.ugal.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. Tel / Fax: 0236-470905. înţelegere.ing. 3. 461353 URL: http://www. . nr.l. alocarea resurselor.l.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. Op. Sirbu Gabriel S. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice mediilor de transmisiuni: caracteristicile fizice şi tehnice de propagare a undelor specifice 2.drd. Atitudinale : intelegerea specificitatii mediilor de transmisiuni cu privire la calculul resurselor.ing. proiectarea necesarului de resurse disciplinei pentru mediile de transmisiuni . prenume) Catedra de specialitate MEDII DE TRANSMISIUNI Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.. Cunoaştere.

Antene şi propagare.Conţinutul disciplinei Tematică curs Linii metalice Cabluri optice Antene şi propagare Tematică generală Tematică seminar / lucrări practice Comunicaţii de date între două calculatoare. Alimpie Ignea. Timişoara 2002. studiu scheme. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Comunicaţii optice: introducere. Bibliografie obligatorie selectivă Ioan Mitescu: Circuite şi sisteme de comunicaţii la mare distanţă. traduceri. pregătire examinare finală 20 50 . precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Comunicaţii pe fibră optică folosind HFBR15X5X (T) / HFBR25X / 5X (R). Comunicaţii în spectrul infraroşu folosind TFDU4100. metodelor şi modelelor predate. referate. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. suport de curs 9. Antene. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Eberhard Spindler.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Comunicaţii radio folosind UHF BiM2-433160. Editura Tehnică. studiu scheme. Ca modalititati de verificare: . Comunicaţii în spectrul infraroşu: introducere. eseuri. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Aldo de Sabata. pregătire prezentări orale 10 10 2.nota de la colocviul de laborator peste 5. Editura de Vest. Editura Zigotto. . studiu scheme. Comunicaţii radio: introducere. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Comunicaţii optice folosind interfaţa AUI.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. folosind interfaţa serială RS232. Comunicaţii pe fibră optică: introducere. studiu scheme. Galaţi 2005. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Introducere în Bluetooth. Eugem Mârza. Bucureşti 1983.

l. alte activităţi 13.ing. proiecte. seminar / lucrări practice 6. alte activităţi 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. documentare pe net 12. Prof. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 14. Elena Lungu Şef catedră.ing. documentare suplimentară în bibliotecă 5. ing.3. Laurentiu FRANGU .drd. realizare teme de casă. eseuri. pregătire teste periodice sau parţiale 10 10 20 20 0 10.dr. consultaţii 11. studiul bibliografiei minimale indicate 4. referate. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : prep. 7. traduceri etc.

ing. practice/proiect nume. explicare şi interpretare .evaluarea efectului perturbaţiilor. . de 4+ credite 3 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 115 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. . proiect Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 2 - LP 1 P 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nr. după intefaţa folosită. 3. Ştiinţei. înţelegere. 800146. dar şi prin teme de casă. Atitudinale .abilitatea de alegere a codurilor.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date . . Cunoaştere.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii .înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie .abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.Formarea. .dr. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . prenume) Prof.abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. practice. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI22 Comunicaţii de date Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 7 Regimul disciplinei (Ob. după proprietăţile cerute . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. prin aplicaţii de laborator.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. Instrumental-aplicative . 2 Nr. Op. . Ana-Elena Lungu – lucr. .ing. Competenţ e specifice disciplinei . Frangu Laurenţiu – curs Prep. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. Str.

eseuri.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1.Organisme de reglementare în telecomunicaţii .Semnale cu viol de bipolaritate. 25.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) .Transmisiune pe mai multe niveluri. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . referate.proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . . Fundaţiei Univ. Frangu L.Interfaţă de comunicaţie serială. Introducere (2 ore): . semnal numeric. distorsiunea izocronă.Introducere. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) C. I2C. cod binar natural.Semnal telegrafic. standard IEEE 1284. "Dunărea de Jos" Galaţi.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) . Coduri de linie (8 ore): . AMI.etc. SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . 23.. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): . . telecomunicaţii. cod ASCII..Cod Morse.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . . . standard RS232. cod Gray. cod binar natural. cod CCITT.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire.Magistrale pentru comunicaţie. .Coduri de linie: semnal neutral.Interfaţă de comunicaţie paralelă.documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) . semnal bifazic.SDH. . SPI. note de curs.Semnal analogic.ro/lfrangu/comunic. 2005 2. semnal polar. . conversia A/D 22.testare în laborator (4 ore) .Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . Mitescu I. CMI.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 21.implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) . Ethernet. istoric. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) . http://www. 24. Ed. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .ugal.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . traduceri. Comunicaţii de date.

studiul bibliografiei minimale indicate 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. referate.dr. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. 7. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi lucrări practice 6.2007 Titular curs: Prof. depanare.02.ing. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 60 13.dr. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 115 Data întocmirii: 10.ing. Utilizarea aparatelor de laborator. metodelor şi modelelor predate. alte activităţi proiecte. pregătire examinare finală 20 3. activitate specifică de pregătire pt. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. documentare pe net 5. pregătire teste periodice sau parţiale 14. suport de curs 9. studiu după manual. realizare teme de casă. pregătire prezentări orale 2. Laurentiu FRANGU .Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. ing. seminar / 15 12. testare. consultaţii 2 4. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.

F) Ob nr. Domneasca. Obiectivul cursului constă în asamblarea tuturor cunoştinţelor dobândite disciplinele studiate anterior în scopul formării imaginii sistemului global de comunicaţii digitale Competenţe specifice disciplinei 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Cunoaştere. ing. 111 Nr. ing. l. nr. Op. l. Radu BELEA s. . înţelegere.ro FIŞA DISCIPLINEI23 Reţele de Telecomunicaţii (RT) Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. 23 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Gabriel SIRBU Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Atitudinale formarea deprinderilor necesare în vederea participării viitorilui inginer la organizarea şi exploatarea unei reţele de telecomunicaţii. explicare şi interpretare cursul urmează după disciplinele Comunicaţii analogice şi digitale. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Instrumental-aplicative înţelegerea metodelor de analiză a traficului în reţelele de date. str. dr. 3. Telefonie şi Radiocomunicaţii. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 54 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş.

Editura ”Gh. Topologia reţelelor de date. Asachi”. servicii oferite de reţeaua X. Editura Orizonturi universitare. arhitectura sistemului de comunicaţii mobile GSM.Tematică generală - - - - Conţinutul disciplinei Tematică curs Criterii de clasificare a reţelelor de telecomunicaţii.2007 Titular curs: s. referate. dr. M. industriale de de date. documentare pe net 0 5. 2000. Şef catedră prof. Timişoara. ALOHA şi ISMA. traduceri etc. realizare teme de casă. reţele de tip Industrial Ethernet. eseuri.25. organizarea reţelei PSTN. protocoale specifice. studiu după manual. Protocoale orientate pe caracter. 7. activitate specifică de pregătire pt. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. Radu BELEA.la cele două lucrări de verificare La stabilirea notei finale se iau în considerare Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.colocviu de laborator . Reţele pentru transmisia digitală a semnalului vocal. C. Protocoale orientate pe bit. pregătire teste periodice sau parţiale 14. seminar / 12. legături punct la punct şi punct la multipunct. pregătire prezentări orale 15 2. ing. alte activităţi 0 0 29 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 15. studiul bibliografiei minimale indicate 10. l. organizarea pe nivele a reţelei X. pregătire examinare finală 0 3. 2. documentare suplimentară în bibliotecă 11.colocviu de laborator . 13. suport de curs 9. Conceptele “first mile” şi “last mile”. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Iaşi. C. Naforniţă.25. Tematică seminar / lucrări practice - Studenţii execută 3 lucrări de laborator de câte 4 ore. Laurenţiu FRANGU . Reţele caracter. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. Bibliografie obligatorie selectivă 1. alte activităţi 0 proiecte. Se modelează protocoalele de acces multiplu CSMA. variante ale reţelei de acces.la cele două lucrări de verificare . mo delul de referinţă ADSL Protocolul X.25.02. 1996 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Prima lucrare de verificare 35%  A Doua lucrare de verificare Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Minim nota 5 la: Minim nota 9 la: . dr. Munteanu: Comunicaţii de date. consultaţii 10 4. Sisteme de acces.

111 Nr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. l. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem 24 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. str. l. ing. 3. nr. Ing.belea@ugal. ing. Domneasca. măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor aparatelor telefonice. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei. cunoaşterea semnalizărilor pe linia de abonat. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu. măsurări şi testarea performanţelor unui aparat telefonic. dr. . înţelegerea funcţionării reţelei telefonice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Radu BELEA ş. Elena LUNGU Catedra de specialitate Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. dr. Cunoaştere. înţelegerea funcţionării centralelor telefonice. 2. F) Ob nr. Radu BELEA / asist. Op.ro FIŞA DISCIPLINEI24 Tehnici de comutaţie şi multiplex Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. înţelegere.

alte activităţi 0 lucrări practice 6. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . suport de curs 9. studiu după manual.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s.colocviu de laborator . apel.examen. Se execută 7 lucrări de laborator de câte 2 ore: aparaCentrale telefonice analogice. T. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. traduceri etc. ing. 13. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Radu BELEA. dr. convertorul A-D cu compresie. lefonic BC. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 2000. 7. Timişoara. 4. circuite Sistemul de semnalizare SS7. documentare pe net 0 5. Bucureşti 2002.examen. ing. pregătire prezentări orale 30 2. aparatul telefonic electronic.colocviu de laborator . Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. discul de Centrale telefonice digitale. toda DTMF. semnalizări pe linia BL. apa ratul teBazele telefoniei digitale. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. consultaţii 30 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. realizare teme de casă. prof. dr. alte activităţi 0 proiecte. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ST-busul. l. pregătire examinare finală 0 3. activitate specifică de pregătire pt. Bibliografie obligatorie selectivă 3.02. specifice.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Bazele telefoniei analogice. seminar / 12. eseuri. tul telefonic BL. Tehnologia ISDN. Editura Orizonturi universitare. convertorul D-A cu expansiune. Editura Thalia. Laurenţiu FRANGU . C. Minim nota 9 la: . formarea numărului prin impulsuri şi prin meTransmisiuni digitale.

Instrumental-aplicative . nume.ro FIŞA DISCIPLINEI25 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Op. Măzărel Marius Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. dr. explicare şi interpretare .înţelegerea funcţionării sistemelor bazate pe procesoare de semnal Competenţe specifice disciplinei 2. . ing. morale şi civice 25 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Atitudinale .dezvoltarea abilităţilor competitive.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale utilizării procesoarelor de semnal. precum şi interconectarea. . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.abilităţi de măsurare a semnalelor unui DSP şi de dezvoltare a aplicaţiilor în telecomunicaţii 3.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurii şi arhitecturii procesoarelor de semnal.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de procesoare de semnal . conform specificaţiilor de performanţă şi cost .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor bazate pe procesoare de semnal .abilităţi privind funcţionarea procesoarelor numerice de semnal şi a circuitelor specifice.conştientizarea importanţei procesoarelor de semnal şi a utilizării lor în aplicaţii . Str. Nicolau Viorel As. Cunoaştere. 800146. nr. înţelegere. ing. programarea şi testarea acestora . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. bazate pe un sistem de valori culturale. precum şi ale programării şi dezvoltării de aplicaţii .utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a programelor pentru procesoare de semnal . 2 Nr. prenume) Catedra de specialitate IV Procesoare de semnal în telecomunicaţii 1 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi cu procesoare de semnal.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Ştiinţei.

Filtre numerice cu procesoare de semnal .Componente software ale procesoarelor de . tastatura .rezultat foarte bine la colocviul la laborator . eseuri.participarea la toate activităţile de laborator . 2003 5. Texas Instruments.. normalizarea vectorilor.participarea activă la discuţiile de la curs .Conectarea dispozitivelor de intrare la un .participarea la activităţile de laborator (85%) . Literature Number: SPRU031E. V. 1997 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Structura hardware şi arhitectura procesoarelor aplicaţii de semnal . Galaţi. Codreş.Tipuri de date utilizate în procesoare de semnal procesor de semnal. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .. semnal display alfanumeric LCD sau cu LED-uri . referate. V. Procesoare de semnal TMS 320C3X.rezultat satisfăcător la examenul scris . Ghe.Aplicaţii de calcul vectorial: sumarea ponderată. Texas Instruments.Transferul datelor prin porturi I/O.Lucrul cu portul serial al procesorului de .Conectarea dispozitivelor de ieşire. Puşcaşu. . 2003 3.Programarea timer-elor. Puşcaşu.FFT utilizând procesoare de semnal 1.Aplicaţii de prelucrarea semnalelor în . 1998 6. eroarea pătratică medie .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . Nicolau.Noţiuni introductive: procesarea numerică a . FFT . Aplicaţii. 2004 2.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .Transferul datelor prin dma telecomunicaţii: filtre numerice.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . B. aplicaţii ..Studiul programelor utilitare pentru semnalelor. norma şi distanţa euclidiană. traduceri.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Aplicaţii generale de transmitere şi prelucrare a semnal semnalelor .Circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) . tipuri de aplicaţii cu procesoare de dezvoltarea de aplicaţii semnal . Editura Academica. Analog Devices. ISBN 973-8316-48-0. ADSP-218x DSPs Hardware Reference Guide. Analog Devices.Conversia semnalelor şi aplicaţii de prelucrarea semnalelor în telecomunicaţii . ADSP-218x DSPs Instruction Set Reference Guide.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . TMS320C3x User’s Guide. TMS320C30 Products Overview.

2007 Titular curs: Conf. realizare teme de casă. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. studiul bibliografiei minimale indicate 10. ing. dr. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 10 proiecte. Frangu Laurenţiu . studiu după manual. ing. alte activităţi 10 lucrări practice 6. Măzărel Marius Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire examinare finală 8 3. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 1 2. consultaţii 10 4. referate. documentare pe net 10 5. activitate specifică de pregătire pt. dr.01. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 7. 13.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. eseuri. traduceri etc. seminar / 12. ing.

drd. 3.M.. Op.S. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme celulare : concepte de baza Modelul Hata de propagare radio Gestionarea resurselor de comunicatii Modelul Okumura de propagare radio Sistemul G. Canalele radio in standardul G.ing. alocarea resurselor de telecomunicatii.l.l.ing. 461353 URL: http://www. interferente. nume. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de comunicatii mobile si satelit: celula radio.5G Puterea de emisie in standardul G.S.S. Sisteme 2. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Instrumental-aplicative : proiectarea alocarii resurselor. Sirbu Gabriel S. înţelegere.M. standardele implementate in sistemele actuale de comunicatii mobile si satelit. Note de curs.. prenume) Catedra de specialitate COMUNICATII MOBILE SI PRIN SATELIT Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.M. specifice disciplinei 2. Cunoaştere.ugal. analiza traficului in sistemele de comunicatii mobile si satelit . Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 2 2 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % {total = 100%} . de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. Atitudinale : intelegerea specificitatii comunicatiilor mobile si satelit cu privire la alocarea resurselor. nr. managementul resurselor. protocoale de acces. 2.drd. Comunicatii mobile si prin satelit. Tel / Fax: 0236-470905.fie. suprafata de acoperire. Sisteme 3G Parametrii de semnalizare specifici Sisteme de comunicatii prin satelit mecanismelor de transfer în sistemul GSM Vocoderul terminalului mobil GSM Alocarea fixă a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Tematică generală Alocarea dinamică a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Alocarea hibridă a canalelor în reţelele celulare Alocarea flexibilă a canalelor în reţelele celulare Studiul terminalului GSM Bibliografie Gabriel Sirbu.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.

consultaţii 10 5 4. activitate specifică de pregătire pt.nota de la colocviul de laborator peste 5.dr. realizare teme de casă.l. eseuri. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 20 0 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. seminar / 12.l. . traduceri. eseuri.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. drd. 13. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. pregătire prezentări orale 10 10 2. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6.. suport de curs 9. 7. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Laurentiu FRANGU . Prof. documentare pe net 10 0 5.ing. traduceri etc.ing. referate.     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. Gabriel Sirbu Şef catedră. pregătire examinare finală 20 50 3. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Ca modalititati de verificare: . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. metodelor şi modelelor predate.drd.20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30 Notele acordate pentru temele de casă. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. referate. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.ing.

drd. prenume) As.Compresia cu metode statistice adaptrive (Huffman adaptiv) . Cunoaştere.etc. Java) in vederea efectuarii unor experimente adecvate pe calculator.Compresia vocii .ugal.fie. ing. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice . 2.Compresia RLE Compresia audio si a vorbirii .ing.Compresia cu metode statistice statice si Compresia imaginilor dinamice (Huffman static) .Analiza performatelor arhivatoarelor comerciale Compresia surselor de tip text . de credite Total ore din planul de învăţământ 40 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Instrumental-aplicative : Insusirea procedurilor de implementare a metodelor de compresie intr-un limbaj de nivel inalt (Matlab.Compresia imaginilor securitatea datelor.ro FIŞA DISCIPLINEI COMPRESIA DATELOR 5 Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. nr. Tel / Fax: 0236-470905.ro/daiordachioaie/index.. Compresia si http://www.dr. 3.ugal. înţelegere. Note curs.ing. 461353 URL: http://www.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Aiordachioaie Dorel As.Compresia aritmetica . F) Catedra de specialitate Catedra de Electronica si Telecomunicatii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.htm .Compresia cu metode bazate pe dictionar (LZW) .Compresia surselor audio . Jalba Nicu Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Atitudinale : intelegerea importantei si adecvantei transformarilor de compresie in sistemele de comunicatii. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice metodelor de compresie a datelor din cadrul sistemelor de transmiuni numerice. Prof. Tematică generală - Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel. Op. Competenţe specifice disciplinei 2. Sirbu Gabriel nume.

eseuri. 13. metodelor şi modelelor predate. alte activităţi 20 0 proiecte. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. studiu după manual. . realizare teme de casă. referate. consultaţii 10 0 4. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Aiordachioaie Dorel Titular lucrări practice : As.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Sirbu Gabriel Şef catedră.dr. Ca modalititati de verificare: .notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. documentare suplimentară în bibliotecă 11. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. activitate specifică de pregătire pt.nota de la colocviul de laborator peste 5.ing. alte activităţi 10 0 lucrări practice 6. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . traduceri etc. suport de curs 9. 7.ing.ing.dr. documentare pe net 10 0 5. Frangu Laurentiu . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 10 0 2. pregătire examinare finală 10 20 3.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Prof. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. seminar / 12.

Sisteme de comunicatie prin Ethernet si GSM.realizarea sistemelor cu automate programabile plecând de la datele generale ale acestora. Modbus. in special din punctul de vedere al tipurilor de interfete de comunicatie. ex: RS232. 26 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . disciplinei . Tipuri de module de comunicatie. .analiza solutiilor alese. nr. Canbus. al inginerului electronist din domeniul telecomunicatiilor. . . telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI26 Denumirea disciplinei Automate Programabile cod Anul de studiu III Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. F) 47 Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 95 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. prin aplicaţii individualizate. Str. RS422. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.formarea. Obiectivele concrete se referă la următoarele cunoştinţe de bază şi competenţe: Sisteme de conducere cu microprocesor. Cristian Vasilache Sl. Atitudinale: -. Ing.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. Instrumental-aplicative: specifice . prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. d.d. 2 Nr. a sistemelor cu automate programabile.conştientizarea importanţei sistemelor cu automate programabile în aplicaţiile industriale şi în tehnologia modernă. DSP. Ştiinţei.utilizarea modulelor de comunicatie cablate sau wireless. Sl. microcontroler. Ing.p. . Disciplina are ca obiectiv general formarea deprinderilor necesare absolvenţilor pentru abordarea. standarde de comunicatie si protocoale. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. schema generala a unui sistem cu microprocesor.programarea automatelor programabile si a microcontrolerelor. Cristian Vasilache nume. 800146. Tipuri de automate programabile. Op. 3. module de comunicatie cablate sau wireless Competenţe 2. Profibus.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati.v. RS485.

Parr. pentru comunicatia prin SMS. 7010A. eseuri. Step 7 Siemens. data sheet 8. Modbus. SUA 2001 4. -Exemple de aplicatii utilizand automate programabile si interfetele de comunicatie cablate sau wireless. Bazele microprocesoarelor. GPRS. Matrix Rom. -Programarea unui modem GSM prin -Retea cablata de tip Ethernet industrial. RS485. Automate programabile. . AVR Atmega utilizand limbajul de -Tipuri de microcontrolere si DSP utilizate in asamblare din pachetul AVR studio. Ed. referate. -Programarea automatului programabil -Protocolul TCP/UDP/IP utilizat pentru aplicatii utilizand pachetul Sucusoft Moeller. -Pachetul M2Mpower utilizat pentru -Pachete de programe pentru automate modemul GSM GT47 Sony Ericsson. Bucuresti 1997 3.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice -Schema bloc a unui sistem cu microprocesor. unui mesaj SMS. manual de implementare. Claus Kuhnel. Programmable Controllers An engineer’s guide. Raducu Giuclea. Atmel AVR Atmega 16x. exemple de programe. note de curs 2. manual de utilizare La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testul final Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. programabile: Sucusoft Moeller. Cristian Vasilache. (Basic). solutia utilizarii unui modem comandat GPRS. data sheet 7. -Programarea microcontrolerului Atmel cu -Tipuri de sisteme de comunicatie cablate ajutorul limbajelor de nivel inalt: Code industriale. particularizare exemple de programe. E. Liviu Kreindler. -Pachetul de programare M2M Power utilizat pentru modem-uri GSM. -Programarea microcontrolerului Atmel respectiv microcontroler. CPU . protocoale aferente si module de Vision AVR („C”). respctiv Bascom extensie specifice: RS232. Universal Publishers. exemple de programe pentru SMS. utilizand protocolul TCP/UDP/IP. manual de utilizare 6. AVR Studio.A. Newnes 2003 5. traduceri. GT 47. Sucusoft Easy. prin comenzi AT de un automat programabil si -Programrea unui modul de interfata solutia utilizarii unui modem GSM tip wireless Ethernet NM7000A. prin GPRS. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 50 . comenzi AT 9. comenzi AT pentru transmiterea/ receptia -Sisteme de comunicatie wireless: GSM. cazul automatelor programabile. NM7000. Programming of Microcontrollers with Ease. pentru domeniul comunicatiilor. Profibus. 1. GPRS.

pregătire teste periodice sau parţiale 14. Ing.efectuarea tuturor lucrărilor practice. . pregătire examinare finală 14 3.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a automatelor programabile. referate. studiul bibliografiei minimale indicate 10. . realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie. suport de curs 9. alte activităţi 20 proiecte. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie cablate si wireless. consultaţii 14 4. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. eseuri. seminar / 12. documentare suplimentară în bibliotecă 11.02. studiu după manual. alte activităţi 14 lucrări practice 6. pregătire prezentări orale 14 2. 13.2007 Titular curs: Sl. Data întocmirii:1.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . traduceri etc. Cristian Vasilache Semnătura: Şef catedră .efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor obtinute. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea automatelor programabile. documentare pe net 5 5. Cristian Vasilache Semnătura: Titular lucrări practice: Sl. Ing. alte activităţi 10 4 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 95 ore. 7.

ro FIŞA DISCIPLINEI Maşini şi acţionări electrice Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. prenume) Catedra de specialitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. explicare şi interpretare . Dezvoltarea creativităţii. Însusirea unui limbaj (scris. Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a metodelor de încercare specifice – conform standardelor în vigoare – necesare determinării caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale maşinilor electrice. . principii. MAŞINI ŞI INSTALAŢII ELECTRICE Adresa: Galaţi. 1.dr.Cunoaşterea tehnicilor de comandă specifice acţionărilor electrice. teorii . Ştiinţei. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. legi. tehnici care să deschidă posibilitatea găsirii unor soluţii noi în domeniul specific disciplinei (atât teoretice cât şi practice). Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de sistemele moderne de acţionare.drd. Maşini şi Instalaţii electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 Competenţe generale LP 28 P - - Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. Ion Voncilă As. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a ecuaţiilor ce caracterizează regimurile dinamice Competenţe specifice disciplinei şi staţionare ale maşinilor electrice.în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. .Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a unor tehnici de interpretare a rezultatelor experimentale. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: Ion. nr.Voncila@ugal. . 2 Nr. vorbit. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICĂ. Op.ing. 800146. Str. de 5 credite 4 Totalul ore studiu individual 100 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. . Cristian Munteanu Electrotehnică.Cunoaşterea şi înţelegerea ecuaţiilor modului de tratare a maşinilor electrice în teoria tehnică. înţelegere. reprezentări simbolice) adecvat domeniului maşinilor electrice. Cunoaştere. nume.ing.

. . Atitudinale .Alegerea adecvată – pe baza standardelor şi a teoriei specifice – a metodei şi aparatelor necesare determinării unui anumit set de caracteristici ale maşinilor electrice.Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. . .Realizarea corectă – cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii – a montajului adecvat pentru realizarea unei anumite încercări a maşinilor electrice. . 3. .Crearea aptitudinilor necesare rezolvării problemelor specifice maşinilor electrice (de regim dinamic şi staţionar).Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.Utilizarea corectă a modelelor teoretice pentru studiul experimental şi prin simulare numerică a regimurilor staţionare de lucru ale maşinilor electrice.Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare.2. .Utilizarea corectă a tehnicilor de simulare numerică pentru studiul regimurilor dinamice ale maşinilor electrice. Instrumental-aplicative . .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice.

..Ed. 3... Badea N. 9.ugal.Motorul asincron trifazat cu rotor bobinat: Separarea pierderilor in fier de pierderile de Cap. Voncilă I. 10.. 6.Pornirea automatizată indirectă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea stea – triunghi. Badea N. 2. traduceri.Caracteristicile motoarelor de curent continuu cu excitaţie separată. monofazat. 11.1. Acţionări electrice cu maşini de c.. Badea N.Pornirea automatizată directă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea într-un sens. Probleme generale ale maşinilor de 2.Comanda maşinilor asincrone cu ajutorul convertoarelor de frecvenţă.ro.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.. Cursuri în format electronic: 1. 5. frânarea dinamică. Cap. 6. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 % 5% 5% 10 % . MATRIX ROM. Cap. Bucureşti. Diaconu L. Cărţi aflate în bibliotecă: 1. referate. cu ajutorul chopperelor.4.Încercările motorului asincron trifazat cu curent alternativ (5 ore).emie. 2005. indicelui grupei de conexiuni. Cărţi ale titularului de curs: 1. – Maşini electrice – Ed. Buhosu R. rotor bobinat. 12. Munteanu Cr.c.Trasarea caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale motorului sincron cu poli înecaţi. Călueanu D. Buhosu R. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. eseuri.. Munteanu Cr. – Maşini electrice – Ed. – Elemente de execuţie . 2003 ...c.3..Transformatorul electric trifazat: curent alternativ (3 ore). Voncilă I.Încercările transformatorului electric Cap. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. Transformatorul electric (5 ore)..5. Maşina sincronă (5 ore).2. Maşina de curent continuu (5 ore). Dănilă A.. Ţopa I.Alegerea servomotoarelor de curent continuu excitate cu magneţi permanenţi. Buhosu R. – Maşini electrice: www. 7. determinarea raportului de transformare şi a Cap. Maşina asincronă trifazată (5 ore).Comanda maşinilor de c.. 2003. La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduită la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Călueanu D. Voncilă I. natură mecanică. 8. Munteanu Cr. Cap. Călueanu D. pornirea şi inversarea sensului de rotaţie.Frânarea motoarelor asincrone trifazate: frânarea contracurent. şi 4.

Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. . alte activităţi lucrări practice 6. eseuri.2006 Titular curs: Conf. studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. consultaţii 4. 55 % Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . studiu după manual.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. Ion Voncilă Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. alte activităţi proiecte. seminar / 6 12. activitate specifică de pregătire pt. 10 13.ing. Toader Munteanu .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. . .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). . pregătire examinare finală 3. .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Examenul final promovat cu nota 10. dr. dr. alte activităţi 5 30 5 10 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 ore Data întocmirii: 15.09. pregătire teste periodice sau parţiale 14. . documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. documentare pe net 5. realizare teme de casă. ing.Examenul final promovat cu nota 5. suport de curs 10 9. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. Cristian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire prezentări orale 2. 7. referate.ing.drd. Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .

27 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. prenume) Catedra de specialitate Senzori şi Traductoare (specializarea Electronică Aplicată) Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 3. ing. laborator) permit viitorilor ingineri electronişti să proiecteze şi/sau realizeze blocuri funcţionale (circuite electronice) pentru adaptoarele Competenţe traductoarelor industriale. dr. 800146. înţelegere. Str. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. specifice 2. explicare şi interpretare Această disciplină oferă studenţilor cunoştinţele necesare înţelegerii principiilor de funcţionare pentru principalele tipuri de senzori şi traductoare. Ştiinţei. nr. 2 Nr. Instrumental-aplicative disciplinei La sfârşitul semestrului 6 (anul 3) studenţii care au participat la activităţile de curs şi laborator pot fi acreditaţi că au cunoştinţele de inginerie electronică în domeniul senzorilor şi traductoarelor industriale. Cunoştinţele dobândite în această disciplină (curs. Cunoaştere. MIHOLCĂ Constantin Conf. ing. Op. Atitudinale Studenţii vor stăpâni principiile de funcţionare a schemelor electrice din structura adaptoarelor pentru diverse traductoare industriale cât şi capabilitatea depanării acestor scheme. nume. dr. . MIHOLCĂ Constantin 3 E 4 Catedra de Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.ro FIŞA DISCIPLINEI27 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. de credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Conf.

– Traductoare pentru automatizări industriale. pentru specializarea A. cu discuri incrementale). ISBN 973-62-7105-6. (interfaţă de tip N-A cu trei ieşiri. Traductoare de nivel şi traductoare de debit. Tehnică. Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune.-“ Optical Sensors “. G.K.I. II.. Traductoare – Indrumar de laborator.R. 8. R. vol. (utilizând elemente sensibile de tip optoelectronic. Bucureşti. 11. frecvenţă. 150 pagini.Senzori şi Traductoare – DISTANCE EDUCATION. 2. N. Componentele principale ale traductoarelor: elemente sensibile (detectoare) parametrice şi generatoare. Editura BIT Iaşi. I. Traductoare de vibraţii şi acceleraţii (elemente numerice). magnetici şi ultrasonici. 2004 (Cod CNCSIS 147) 3. 2000. Traductoare de turaţie (analogice şi 6. – “Senzori şi traductoare”. continuă. reluctanţă variabilă etc). 2. numerice). putere. C-tin. 1985. 1997 7. dispozitiv traductoare de vacuum. Editura fundaţiei universitare “Dunărea de Jos” Galaţi. 12. ş.. capacitive. adaptoare. Ed.. Miholcă . Olaru.Galaţi . 10. 5. Cotae. PH şi radiaţii. G. defazaj. Tehnică. Traductoare de turaţie analogice (tahogeneratoare) şi numerice 5. Bucureşti. 6. -“Fizica senzorilor”. Ionescu. 6. magnetostrictive. 4. 1. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare 3. Editura Albastră Cluj-Napoca. piezoelectrice. 2004. J. capacitiv. 9. utilizând elemente sensibile de tip rezistiv. Ionescu.. cu optoelectronici.Hesse. 4. 1992 Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . inductive. curent. -“Traductoare şi dispozitive magnetofluidice pentru măsurare şi control”.Spenner. 5. Traductor de curent continuu şi de tensiune 3. Senzori şi traductoare de temperatură 7. – Traductoare pentru automatizări industriale. 1995.M. Traductoare numerice de tip convertor 8.a. Zemel-Weinheim – Germany. Wagner. Traductoare de forţă.I. rigle optice. fluidici şi Traductoare de tensiune alternativă şi de ultrasonici). Senzori de diferite tipuri: proximitate (inductivi. Caracteristici energetice şi constructive. N. Traductoare pentru control deplasare (liniară şi unghiulară). optoelectronici. a parametrilor energiei electrice. Edited by W Gőpel. inductiv. Senzori pentru vibraţii şi acceleraţii. Traductoare de concentraţie. Caracteristicile şi performanţele traductoarelor (în regim staţionar şi dinamic). inductosinul liniar. Litografia Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. sensibile pentru traductoarele de vibraţii.a. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare cu laser. 1. Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric şi de tip generator. factor de putere etc).Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. Traductoare de defazaj şi traductor de pentru deplasări liniare şi unghiulare (analogice şi inducţie magnetică (Teslametru numeric). capacitivi. ş. pentru testarea interfeţei de tip N-A). C. acceleraţie. curent alternativ. Senzori de proximitate: inductivi. vol. Traductoare pentru forţe şi momente (cu elemente (termoelectrice şi termorezistive). vol. alegerea traductoarelor de vibraţii). C-tin. 6. viteză şi dimensional. E. Traductoare de viteză (principii si metode de măsurare a vitezei şi turaţiei). Senzori de umiditate şi concentraţie. Traductoare de temperatură (termoelectrice şi termorezistive) – analogice şi numerice.1997 4. fum şi radiaţii. 1. Elemente primare de adaptare şi conversie 2. vol. J. sensibile de tip tensorezistiv. Traductoare pentru mărimi electrice (tensiune. C. Bârlea. Miholcă.Dändliker. 7. Miholcă. Ed. magnetici. Senzori de temperatură.

13. studiul bibliografiei minimale indicate 10. activitate specifică de pregătire pt. 7. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire prezentări orale 10 2. referate. ing. consultaţii 8 4. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. referate. seminar / 12. suport de curs 9. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 13 lucrări de laborator efectuate din totalul de 14 Toate lucrările de laborator efectuate (14) Nota 5 (cinci) la testele parţiale (periodice) Punctajul maxim la verificări parţiale şi finale Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 4 5. alte activităţi 0 proiecte.02.2007 Titular curs: Conf. MIHOLCA Constantin Semnătura: Director departament / Şef catedră .La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. traduceri. pregătire examinare finală 18 3. alte activităţi 14 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 - 0 25 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 6. dr. studiu după manual. alte activităţi 7 lucrări practice 6. MIHOLCA Constantin Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. traduceri etc. eseuri. realizare teme de casă. eseuri.

. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI28 Comunicaţii digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul 6 Regimul disciplinei (Ob.abilitatea de alegere a codurilor.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. Ana-Elena Lungu – lucr.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. prenume) Prof. prin aplicaţii de laborator. 800146.ing. nr. după proprietăţile cerute . F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Op Nr. explicare şi interpretare .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Competenţ e specifice disciplinei . 2 Nr. practice/proiect nume.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. . Op. dar şi prin teme de casă. înţelegere. .evaluarea efectului perturbaţiilor. 3. după intefaţa folosită.cunoaşterea mediilor de transmisiuni .înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Formarea. Frangu Laurenţiu – curs Prep.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2.dr. Cunoaştere. Str.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală .ing. .utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. . Instrumental-aplicative . Ştiinţei. Atitudinale . .Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.

studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . modulaţia în cuadratură. cod CCITT. SPI.ugal. Mitescu I. moduri. Ed. semnal numeric . teorema eşantionării. Frangu L. MP . standard IEEE 1284. . referate. atenuare. .Transmisiuni pe mai multe niveluri.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. Comunicaţii de date.Distorsiunile introduse de canal. . perturbaţii. 6. 5. capacitate. I2C.Organisme de reglementare în telecomunicaţii 3.Introducere. Coduri de reprezentare a informaţiei şi coduri de linie (4 ore): .Transmisiunea radio. Transmisiuni modulate (4 ore) .Demodularea . conversia A/D.ro/lfrangu/comunic. bandă ocupată. cod binar natural. 4. istoric. "Dunărea de Jos" Galaţi.Semnal analogic.. Semnalele folosite în telecomunicaţii (2 ore): . eseuri. bifilar simetric).Transmisiunea pe cablu (coaxial.Interfaţă de comunicaţie serială. .Modemuri Verificare (2 ore) Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. . Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . 7. 2005 2. cod Gray. cod binar natural.Transmisiunea pe fibră optică.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Proprietăţile canalului de comunicaţie.etc. proprietăţi mecanice. . semnal polar.Semnal telegrafic.Eşantionarea. . standard RS232. cod ASCII. http://www. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2. . Introducere (2 ore): . impedanţa caracteristică . . . AMI. . traduceri.Transmisiunea optică în mediu liber.Coduri de linie: semnal neutral. construcţie.MF. .MA. Fundaţiei Univ. . Medii de transmisiuni (4 ore): .. note de curs. zgomotul de cuantizare.Cod Morse.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.Interfaţă de comunicaţie paralelă. bifazic. telecomunicaţii.

eseuri. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10.2007 Titular curs: Prof. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. pregătire prezentări orale 2. documentare pe net 5. seminar / 10 12.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. realizare teme de casă. 13. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Laurenţiu Frangu .dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. traduceri etc. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.ing. 7. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. testare. metodelor şi modelelor predate. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. referate. pregătire examinare finală 20 3. activitate specifică de pregătire pt. depanare. Utilizarea aparatelor de laborator.dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. consultaţii 2 4. suport de curs 9. alte activităţi proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing.02. alte activităţi lucrări practice 6.ing.

de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 85 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Conf. explicare şi interpretare . . . -Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea interacţiunilor la care sunt supuse echipamentele electronice. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al compatibităţii electromagnetice şi termice. Atitudinale .ing. înţelegere. Cunoaştere. Op. Mărăşescu Nicolae As. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. prenume) Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea unor echipamente electronice cu performanţe ridicate.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării compatibităţii electromagnetice şi termice. corp Y Nr. constructorilor şi al utilizatorilor sistemelor electronice. înţelegerea principiilor şi metodelor ut ilizate în realizarea compatibilităţii electromagnetice. 29 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. Competenţe specifice disciplinei 2. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI29 Construcţia aparatelor electronice IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. Crăciun Cristinel nume. Instrumental-aplicative .dr. 3. F) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - L+P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. din punct de vedere al proiectanţilor. ing.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul construcţiei aparatelor electronice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111.

EDP. Introducere în CAE. Radiaţia termică. Mecanisme de cuplaj şi măsuri de transmitere a căldurii. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Ed.. Acţiunea factorilor mecanici asupra aparatelor electronice şi protecţia acestora. 5. Influenţa radiaţiei solare directe.M. H. N. Cuplarea parazită capacitivă. Moduri 5. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor electronice”. Conectarea la masă a traductoarelor şi conectarea masei la pământare. factori mecanici. A. Aprecierea cantitativă a CEM. Tehnologia de asamblare în aparatele electronice. Cătuneanu. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Note de c urs. Timişoare. Proiectarea termică în CAE. Mecanisme de cuplaj şi măsuri antiperturbative. Mărăşescu. Dispozitive de 6. Bucureşti. Transmiterea căldurii. Materiale pentru cablaje imprimate. Subansambluri electronice. Perturbaţii de od comun. antiperturbative. Cârstea. Perturbaţii de mod normal. Ignea. Studiul radiaţiei termice. Protecţia la acţiunea factorilor atmosferici.3. Protecţia împotriva acestora. Pământ şi masă. Dispozitive de răcire. Cuplajul electromagnetic. format electronic. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor radioelectronice”. Comportarea echipamentelor la răcire. Convecţia termică. electric 3. Cap. 2000 7. Generalităţi. Strungaru. Influenţa prafului.1. 1998 8. R. Amortizoare mecanice.. ”Contrucţia aparatelor electronice”. Cuplajul electric. eseuri. Influenţa factorilor de mediu asupra aparatelor electronice. 4.2. Generalităţi. Degradarea aparatelor prin eforturi mecanice. Cap. Proiectarea cablajelor imprimate. 1982 6. 6. Cuplajul magnetic. Cuplarea parazită inductivă..Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Cap. Etapele realizării unui aparat 2. Moduri de clasificare a 1. aparatelor electrice. Surse de perturbaţii. Influenţa mediului biologic. Cap. Natura interferenţelor şi căile lor de propagare. ”Introducere în compatibilitatea electromagnetică”. Efecte în materiale dielectrice. Forme de cablu. referate. Acţiunea umidităţii. V. 4. Acţiunea vibraţiilor. Tehnologii de lipire. traduceri. Cablaje imprimate. Tehnologii de fabricare a cablajelor imprimate. 5. Studiul conducţiei termice. Cap. Estimarea frecvenţelor de oscilaţie a elementelor. Cuplajul galvanic. Politehnica. Introducere în compatibilitatea electromagnetică 7.. (CEM). Proiectarea termică în CAE. Corodarea metalelor. Editura de Vest. Generalităţi. Conectarea în aparatele electronice. Cap. Conducţia termică. Mărimi caracteristice.. Acţiunea şocurilor. Principii de proiectare.

7. consultaţii 1 4. suport de curs 24 9. studiu după manual. ing.rezultat de ”foarte bine” la colocviul de laborator . seminar / 4 12.rezultat de ”satisfăcător” la examinarea finală Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. eseuri. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. activitate specifică de pregătire pt.ing.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.dr. Crăciun Cristinel Semnătura: Director departament / Şef catedră . pregătire examinare finală 24 3. alte activităţi 0 proiecte. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 8.participare activă la toate lucrările practice . traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. realizare teme de casă.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .01. alte activităţi 0 lucrări practice 6. pregătire prezentări orale 2 2.participarea la lucrările practice . documentare pe net 0 5. Mărăşesc u Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. referate.2007 Titular curs: Conf. 10 13. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =85 Data întocmirii:26.

.

.

.

dezvoltarea abilităţilor competitive.înţelegerea funcţionării sistemelor încorporate şi a cicuitelor integrate specifice aplicaţiilor. Op. nume.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. precum şi interconectarea. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. bazate pe un sistem de valori culturale. Cunoaştere. Ştiinţei. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. explicare şi interpretare . nr. Atitudinale .abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul încorporat şi de depanare a diverselor circuite 3. Nicolau Viorel Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. programarea şi testarea acestora .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comu nicare . 800146. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.abilităţi privind funcţionarea sistemelor încorporate şi a circuitelor specifice. morale şi civice 30 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.ro FIŞA DISCIPLINEI30 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. dr. dr.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem încorporat.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem ăncorporat şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . 2 Nr. ing. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. ing. Nicolau Viorel Conf.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor încorporate . . . conform specificaţiilor de performanţă şi cost . prenume) Catedra de specialitate IV Sisteme încorporate (embedded) Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. înţelegere.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a circuitelor integrate specifice aplicaţiilor . De credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Instrumental-aplicative . Str.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor încorporate.conştientizarea importanţei sistemelor încorporate şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea .

. Codreş. Texas Instruments. Editura Academica.participarea activă la discuţiile de la curs .Sisteme încorporate pentru multimedia: particularităţi constructive. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio .Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Tematică seminar/lucrări practice/proiect .participarea la activităţile de laborator (85%) . TMS320C30 Products Overview.Sisteme încorporate pentru comunicaţii: particularităţi constructive. Aplicaţii. Puşcaşu. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio .Sisteme de dezvoltare cu DSP-uri: programare şi aplicaţii . eseuri.Sisteme încorporate pentru controlul proceselor: particularităţi constructive.Componente software ale sistemelor încorporate . Ghe. circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) . Iaşi.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . B. aplicaţii . 1998 4. Literature Number: SPRU031E.Studiul sistemelor încorporate pentru multimedia. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Editura Academica.participarea la toate activităţile de laborator . 1998 3. Texas Instruments.Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Bibliografie obligatorie selectivă 1.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler şi DSP-uri . Procesoare de semnal TMS 320C3X.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler: programare şi aplicaţii . – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. Puşcaşu.Studiul sistemelor încorporate pentru comunicaţii.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .. Pănescu. TMS320C3x User’s Guide. V. D.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .... 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. traduceri.Sisteme de timp real: particularităţi şi constrângeri.Noţiuni introductive privind sistemele încorporate .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . M. 2004 2. aplicaţii în telefonie şi poziţionare globală . C. referate. Postolache. V. ISBN 973-97816-3-2. Galaţi.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . prelucrarea semnalelor în timp real . Huţanu. ISBN 973-8316-48-0. Nicolau.rezultat satisfăcător la examenul scris .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 .

documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 10 proiecte. suport de curs 9. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare pe net 10 5. traduceri etc. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 8 3. pregătire prezentări orale 1 2. activitate specifică de pregătire pt. 7. ing. referate. 13. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 27. studiul bibliografiei minimale indicate 10.2007 Titular curs: Conf. eseuri. alte activităţi 14 lucrări practice 6. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. studiu după manual. Frangu Laurenţiu . dr. dr. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. consultaţii 10 4. ing.01. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ing. seminar / 12.

de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 30 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . .cunoaşterea şi înţelegerea structurii.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. 2 Nr.ing. Ştiinţei. .analiza performanţelor dinamice şi statice . Str.formarea. . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor d e inovare. înţelegere. prin aplicaţii individualizate. disciplinei .ing. Op.conştientizarea importanţei sistemelor de acţionare reglabile şi elementelor de execuţie în aplicaţi ile industriale şi în tehnologia modernă. Competenţe 2. . tipice pentru sisteme de acţionare. . prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. . nr. 800146.formarea cunoştinţelor de bază privind abordarea controlului automat pentru procese rapide.validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a sistemelor de acţionare. 3. funcţionării şi performanţelor unui sistem de acţionare electrică. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.realizarea modelelor sistemelor plecând de la datele generale ale acestora.iniţiere în optimizarea energetică a sistemelor de acţionare reglabile. 31 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Instrumental-aplicative: specifice . F) Ob Nr.formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile mecanice şi regimurile de funcţion are staţionare şi dinamice ale unui sistem de acţionare. . . Prof.drd. explicare şi interpretare: .formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de acţionare.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. . Atitudinale: . Traian Munteanu nume. Cunoaştere. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI31 Denumirea disciplinei ACŢIONĂRI ELECTRICE REGLABILE cod 49e Anul de studiu IV Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.dr.particularităţi pentru elemente de execuţie electrice.configurarea şi calculul controlului automat pentru sisteme de acţionare tipice. Emil Roşu Asist.

Buhosu. .efectuarea tuturor lucrărilor practice.Elemente de execuţie electrice. Munteanu – Elemente de execuţie . . studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Munteanu – Maşini electrice – Ed.ro 2.c. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www. D.. . traduceri. R. I. .Conceptul de sistem de acţionare reglabil. 3. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . Voncilă.iscee. R.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de inducţie la flux constant.Optimizarea energetică a conversiei. Roşu.ugal. .c.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină trifazată de inducţie la flux constant. E. .Surse de tensiune şi frecvenţă reglabile. 1. Bibliografie obligatorie selectivă Tematică lucrări practice . eseuri. Călueanu. cu maşină de inducţie.a. referate. 2003.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea probarea abilităţilor practice şi a calităţii deprinderilor minimale de utilizare a metodelor analizei rezultatelor experimentale .Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Cr. . M.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de c. . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. N.Studiul unui sistem de acţionare de c.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu .Studiul unui sistem de acţionare de c. .c. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 0 0 0 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate sincrone. şi modelelor de analiză a sistemelor de . . Buhosu.c.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină de c. Badea. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. pregătire prezentări orale 5 - . Cr.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate de inducţie. 2004.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate acţionare electrice. I.Sisteme de acţionare cu maşini de c. Voncilă. . cu excitaţie constantă. . N. Badea. şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de acţionare electrice.

studiul bibliografiei minimale indicate 4. consultaţii 11. documentare suplimentară în bibliotecă 5. Emil Roşu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist.02. activitate specifică de pregătire pt. referate.ing. alte activităţi 13. proiecte. pregătire examinare finală 10. eseuri. traduceri etc. seminar / lucrări practice 6.dr. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 30 ore. 7. alte activităţi 10 1 0 0 0 14. Traian Munteanu Semnătura: Şef catedră .drd. suport de curs 3. documentare pe net 12. pregătire teste periodice sau parţiale 4 4 0 6 0 9. Data întocmirii:1. studiu după manual.ing.2007 Titular curs: Prof.2. realizare teme de casă.

. Atitudinale . 2. prenume) Catedra de specialitate 4 PROIECT DE ELECTRONICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.însuşirea tehnicilor de plantare a componentelor. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. eficacitatea personală: adaptare. 3.însuşirea tehnicilor de programare utilizate în informatica industrială.valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Ştiinţei. 2 Nr.însuşirea tehnicilor de proiectare şi realizare a circuitelor imprimate. Dr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. nume. înţelegere. Dulman Dan Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP P 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. gestiune a situaţiei .capacitatea de a învăţa din experienţa altora şi de a-i învăţa pe alţii din propria experienţă Competenţe specifice disciplinei 32 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . 800146. Str.validarea schemei electrice proiectate prin simulare pe calculator într-un mediu CAD şi prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare până la implementarea schemei electrice în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. . telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI32 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. .însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor specifice electronicii industriale. mobilizare. de credite 28 Total ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Prof. al consumului şi al costului.participarea la propria dezvoltare profesională . analiza. Cunoaştere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de activitatea de cercetare şi proiectare . rezolvarea de probleme: metoda.abilitatea de a folosi aparatura de laborator pentru verificarea şi reglarea circuitelor proiectate. Ing. logica. . explicare şi interpretare . Ing. Instrumental-aplicative . . nr. Frangu La urenţiu Asist.optimizarea schemei din punct de vedere al perfo rmanţelor. Op. .

Proiectarea şi realizarea unui stabilizator de tensiune. alte activităţi 0 lucrări practice 6.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . . pregătire prezentări orale 0 2. eseuri. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 65%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . studiul bibliografiei minimale indicate 10. 7. documentare pe net 0 5.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă Proiect: 1. consultaţii 6 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Galaţi.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. eseuri. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire examinare finală 0 3. Editura Academica. Laurenţiu Frangu. Proiectarea şi realizarea unui circuit de achiziţie a semnalelor analogice 1. realizare teme de casă. alte activităţi 22 proiecte. 13. alte activităţi 0 6 6 2 8 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese rapide şi implementarea sa pe un microcontroller. Proiectarea şi realizarea unui circuit de izolare galvanică a unui semnal analogic. referate. seminar / 12. Sergiu Caraman – Electronică Industrială. pregătire teste periodice sau parţiale 14.2007 . referate. traduceri. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese lente şi implementarea sa pe un microcontroller. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.01. 5. Proiectarea şi realizarea unui regulator PID 6. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt. 2001 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 15% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20% Notele acordate pentru temele de casă. 3. publică a proiectului.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. suport de curs 9. studiu după manual. 4. 2.

Frangu Laurenţiu Semnătura: Titular proiect: as. Frangu Laurenţiu . ing. dr. ing. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. ing.Titular curs: prof. dr.

Atitudinale . . Nicolau Viorel Conf.conştientizarea importanţei programării grafice .ro FIŞA DISCIPLINEI33 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.abilităţi privind utilizarea modulelor software .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. . înţelegere. explicare şi interpretare .dezvoltarea abilităţilor competitive. Op. Fişa va fi însoţită de programa analitică a di sciplinei. Instrumental-aplicative . morale şi civice 33 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. nume. dr. 2 Nr. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . ing.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală .realizarea interfeţelor grafice utilizator . Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Ştiinţei. ing. Str. 800146.proiectarea diverselor aplicaţii de instrumentaţie virtuală.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .cunoaşterea execuţiei multitasking a modulelor de instrumentaţie virtuală Competenţe specifice disciplinei 2. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. nr. dr.cunoaşterea şi conceptelor de prelucrare şi instrumentaţie virtuală. bazate pe un sistem de valori culturale. prenume) Catedra de specialitate IV Instrumentaţie virtuală Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Cunoaştere.abilităţi de dezvoltare a aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor medii de programare grafică 3.

Structuri de control în programarea garfică . prelucrarea şi monitorizarea datelor în aplicaţiile de instrumentaţie virtuală . *****.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . *****. 2004. 4. traduceri.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 .Interconectarea aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de dezvoltare cu DSP . National Instruments. eseuri. LabVIEW Tutorial.Execuţia multi threading şi sincronizarea proceselor în mediul programarea grafică .Transferul datelor prin reţea.participarea la toate activităţile de laborator .Programarea porturilor în mediul Labview . Instrument Control and Data Qcquisition. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .rezultat satisfăcător la examenul scris . Execuţia multi threading a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală . National Instruments. National Instruments. aplicaţii .Studiul elementelor de instrumentaţie virtuală .Comunicaţia. 2002.Metode de interconectare a aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de achiziţie a datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Module de indicatoare şi butoane pentru interfaţa grafică. 2. 2002. din aplicaţiile de instrumentaţie virtuală Bibliografie obligatorie selectivă 1. *****.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .participarea la activităţile de laborator (85%) . 3.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Prelucrarea şi monitorizarea datelor numerice în aplicaţii de instrumentaţie virtuală .Metode de dezvoltare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală. LabVIEW User’s Guide.Elemente recapitulative privind interfaţa ommaşină Elemente caracteristice ale limbajelor de programare grafică .rezultat foarte bine la colocviul la laborator . 2002.Realizarea aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor în medii de programare grafică. Funcţii de interconectare a modulelor.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . *****. National Instruments. referate.participarea activă la discuţiile de la curs . LabVIEW Reference Manual.

pregătire teste periodice sau parţiale 14. 13. ing. dr. alte activităţi 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. activitate specifică de pregătire pt. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Frangu Laurenţiu . studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. ing. alte activităţi 7 proiecte.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 10 3. seminar / 12.2007 Titular curs: Conf. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. alte activităţi 7 lucrări practice 6. realizare teme de casă. dr. studiu după manual. documentare pe net 7 5. pregătire prezentări orale 1 2. 7. consultaţii 4 4.01. eseuri. referate. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. traduceri etc. dr.

Op. Ing.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 34 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . Cunoaştere. 3. Drd. de credite 42 Totalul ore studiu individual 60 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. 800146. lucru în echipă.cunoaşterea şi înţelegerea principalelor procese fiziologice măsurabile din organism .însuşirea tehnicilor de proiectare specifice aparaturii medicale. Dr.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile legate de această disciplină. explicare şi interpretare . ori de câte ori este nevoie. înţelegere. .însuşirea tehnicilor de analiză a aparaturii medicale. a normelor specifice de protecţie impuse legate atât de securitatea pacientului. Str. . cât şi al metodelor folosite la prelucrarea numerică a semnalelor achiziţionate .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de această disciplină . . Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii E 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 2 Nr.însuşirea principiilor de funcţionare a principalelor aparate electronice folosite în explorarea clinică şi în laboratorul de analize medicale. pornind de la schema bloc şi terminând în unele cazuri cu schema electrică de principiu. Popa Rustem Prep. Atitudinale . . telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI34 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. mai ales în cazul accidentelor produse prin electrocutare. cât şi de cea a personalului care deserveşte aparatura respectivă.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Ştiinţei. Ing.însuşirea tehnicilor de prim ajutor şi acordarea eficientă a lui.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.rezolvarea unor probleme practice de proiectare/exploatare a aparaturii medicale. atât din punct de vedere hardware. prenume) Catedra de specialitate 4 ELECTRONICĂ MEDICALĂ I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . . nume.analiza detaliată a soluţiilor tehnice specifice domeniului. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 2. Instrumental-aplicative . . pentru salvarea unei vieţi. nr.

Neuroprotezare. problemelor propuse la examen. Editura Matrix Rom. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . Ecograful HITACHI EUB-4506.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . . Litotriptoare.Instalaţia de raze X şi imaginea radiologică. referatele lucrărilor de laborator. Tomografie.etc.Principiul tomografiei. numeroase materiale bibliografice disponibile pe Internet. Imagistică cu radioizotopi. Electronică medicală. Rustem Popa. Tipuri constructive. Electroencefalografie. Noţiuni de electrofiziologie celulară. Stimularea ţesutului cardiac. . Imagistică în lumină vizibilă. . eseuri. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . . Bucureşti. Electromiografie. Biomagnetism.Electrosecuritate în exploatarea aparatelor electronice medicale.Diagnosticul cu ultrasunete şi imaginea ecografică. . . . URL: http://www.Aparate de laborator. Imagistică cu ultrasunete. Imagistică cu raze X. Tomografe CT şi RMN.Efectele câmpului electromagnetic asupra ţesuturilor.Achiziţia şi prelucrarea semnalelor electrofiziologice. Reconstrucţia corpurilor 3D din secţiuni. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Semnalele ECG şi EEG. referate.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Fenomene bioelectrice. Amplificatoare flotante.Stimulare şi protezare.ugal.ro/rpopa/index. Potenţiale evocate. 2006 (în biblioteca Universităţii) 2. .Culegerea semnalelor electrofiziologice. .nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5.Instalaţia de termoviziune. . Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Electrocardiografie. Electronică medicală – site-ul disciplinei (conţine note de curs.Investigarea şi tratamentul sistemului nervos. Rustem Popa. Caracteristici. exemple de subiecte de examen. Electrozi.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. .html ) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Electroterapie şi electrochirurgie.Măsurarea unor parametri fiziologici (temperatura organismului şi presiunea sângelui). . Prelucrarea imaginilor radiologice. Amplificatoare de instrumentaţie. Aplicaţii clinice şi prelucrarea imaginilor. Ţesuturi excitabile. Imagistică cu raze infraroşii.Investigarea şi tratamentul sistemului cardiovascular. .Amplificarea semnalelor electrofiziologice. Amplificatorul diferenţial cu semnal de la electrozi.Imagistică medicală. traduceri. .

seminar / 12. pregătire teste periodice sau parţiale 14. consultaţii 0 4. activitate specifică de pregătire pt. documentare pe net 0 5. realizare teme de casă. suport de curs 9. dr. 7. Frangu Laurenţiu . dr. ing. traduceri etc. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. drd. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire prezentări orale 16 2.02. referate. pregătire examinare finală 20 3. alte activităţi 0 proiecte. ing. 13. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 lucrări practice 6. alte activităţi 4 0 16 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 12. eseuri. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.2007 Titular curs: conf. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep.

participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 35 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. nume. Drd. gestiune a situaţiei . a principiilor de proiectare şi a avantajelor proiectării sistemelor numerice complexe folosind aceste circuite. Cunoaştere. Ing. de credite 56 Totalul ore studiu individual 80 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Atitudinale . . .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI35 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. lucru în echipă. VHDL şi Verilog HDL. cât şi limbajele HDL. nr. Ing. limbaje care acoperă în totalitate aplicaţiile care folosesc circuite programabile.însuşirea unor elemente fundamentale ale celor două limbaje standardizate de descriere hardware. Instrumental-aplicative . 2.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. eficacitatea personală: adaptare. 800146. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.abilitatea de a alege circuitul programabil optim pentru aplicaţia dorită (din punct de vedere al complexităţii.) .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. . al preţului sau al timpului de propagare etc. mobilizare. .însuşirea utilizării unui mediu de programare a acestor circuite.abilitatea de a proiecta structuri numerice complexe folosind circuite programabile de diferite tipuri. analiza. Op.cunoaşterea şi înţelegerea circuitelor numerice programabile. rezolvarea de probleme: metoda. Str. folosind atât editorul grafic de scheme. logica. 2 Nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Ştiinţei. înţelegere. prenume) Catedra de specialitate 4 CIRCUITE PROGRAMABILE (FPGA. 3. Popa Rustem Prep. explicare şi interpretare . Dr. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. VHDL) I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.

Xilinx. Arhitecturi. Evoluţia structurilor FPGA.Structuri programabile de complexitate redusă.2. Editura Politehnium. .Validarea proiectului prin programarea circuitului FPGA Virtex-II.Studiul limbajului VHDL prin exemple (1) .Proiectarea unor circuite pentru FPGA folosind editorul grafic din mediul ISE 8.Exemple de proiectare a unor sisteme numerice complexe folosind circuite FPGA.2. Editura Matrix Rom.Studiul limbajului VHDL prin exemple (2) . 2005 (în biblioteca Universităţii) 2. Silviu Epure. Liviu Breniuc.Proiectarea unor circuite pentru CPLD folosind editorul grafic din mediul ISE 8. Rustem Popa.2.Software utilizat pentru proiectarea cu circuite programabile. Arii de porţi generice GAL. Structuri cablate versus structuri programate.Prezentarea mediului integrat de proiectare ISE 8. .ugal. .Validarea proiectelor prin programarea circuitului FPGA Spartan-3.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. . . .2.Validarea proiectelor pentru FPGA prin simulare în mediul ISE 8. Rustem Popa. 2007 (în curs de editare) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Circuite FPGA. Structuri CPLD.Validarea proiectelor pentru CPLD prin simulare în mediul ISE 8.Validarea proiectului prin simulare.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . .Introducere. URL: http://www. Comparaţie între structurile PLD şi structurile ASIC. .2 – Xilinx. traduceri. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Iaşi. . Elemente de proiectare cu circuite numerice programabile. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Facilităţile mediul integrat de proiectare ISE 8. Arii logice programabile PAL.Studiul limbajului Verilog HDL (2) .html ) 3. Cristian Gyözö Haba. Bucureşti. . Tehnologii de programare. .media notelor de la lucrările practice să fie mai mare .etc.Studiul limbajului Verilog HDL (1) . . Electronică digitală – site-ul disciplinei (conţine note de curs şi materiale bibliografice disponibile pe Internet. . Proiectarea sistemelor numerice cu circuite CPLD şi FPGA.2 . referate. eseuri. .Structuri programabile de mare complexitate.Elemente ale limbajului de descriere hardware VHDL. Exemple simple de proiectare. Tematică seminar/lucrări practice/proiect . .Elemente ale limbajului de descriere hardware Verilog HDL. .ro/rpopa/index.Proiectarea unui circuit complex în FPGA. problemelor propuse la examen.Validarea proiectelor prin programarea circuitului CPLD XCR3064. Exemple simple de proiectare.

Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. dr. referate. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 7. ing. Frangu Laurenţiu . ing.02.2007 Titular curs: conf. alte activităţi 0 lucrări practice 6. pregătire prezentări orale 16 2. ing. dr. realizare teme de casă. drd. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 4 0 20 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 80 Data întocmirii: 12. alte activităţi 0 proiecte. seminar / 12. consultaţii 16 4. documentare pe net 0 5. suport de curs 9. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 20 3. studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 13.

.

.

.

Ştiinţei. explicare şi interpretare . înţelegere. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.conştientizarea importanţei studierii echipamentelor periferice. precum şi configurarea şi testarea acestora Competenţe specifice disciplinei 2. de legătură cu exteriorul a unui calculator .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice echipamentelor periferice.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor dispozitive I/O 3.proiectarea diverselor structuri de dispozitive I/O. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. ing. prenume) Catedra de specialitate IV Echipamente periferice Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. Atitudinale .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a porturilor şi unităţilor I/O . precum şi interconectarea şi testarea acestora . bazate pe un sistem de valori culturale. morale şi civice 36 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. nume.înţelegerea funcţionării şi conectării echipamentelor periferice. ing. dr. . . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. dr. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale dispozitivelor de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul şi a transferurilor de informaţii cu exteriorul . Str. Cunoaştere.abilităţi privind funcţionarea dispozitivelor de I/O şi a subsistemelor componente. 800146. Nicolau Viorel Conf.ro FIŞA DISCIPLINEI36 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. 2 Nr. Op. Instrumental-aplicative .utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a porturilor şi unităţilor I/O .dezvoltarea abilităţilor competitive.

realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .2007 Titular curs: Conf. Editura Teora. 1 şi 2. referate. ISBN 973-601-856-3. seminar / 10. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. dispozitive multimedia – structură. 2004 2. plotter.Comunicaţia paralelă. studii de caz …  Nota acordată la examinarea finală 60 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .rezultat satisfăcător la examenul scris . studiul bibliografiei minimale indicate 8.01.Monitorul: structura bloc. traduceri etc. conectarea serială a unui mouse . S. eseuri. floppy disc. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6. gestionarea memoriei video . 1 referate. . protocoale de comunicaţie . Nicolau. suport de curs 7. 1998 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 10 Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Note de curs. ing.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . eseuri. CD-ROM . – Echipamente periferice.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . modul de transfer al datelor . 2. V. W.Unităţi I/O pentru multimedia La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Rosch. L.Linii şi dispozitive de comunicaţi: tipuri de comunicaţii seriale. ing. Nicolau Viorel Semnătura: Titular lucrări practice/proiect: Conf. elemente componente şi caracteristici .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .Structura şi funcţiile controlerelor I/O .rezultat foarte bine la examenul scris Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Unitatea de hard disc: caracteristici.PC depanare şi modernizare.Dispozitive periferice standard: imprimanta.participarea la activităţile de laborator (85%) . Bucureşti.participarea la toate activităţile de laborator . comunicaţia paralelă a unui calculator .Tastatura unui sistem de calcul . dr.Comunicaţia serială asincronă. consultaţii 4 4.Noţiuni introductive: structura subsistemului I/O.Transferul datelor cu subsistemul I/O . dr. studiu după manual. alte activităţi 7 lucrări practice 7 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. Frangu Laurenţiu .participarea activă la discuţiile de la curs . moduri de vizualizare a datelor . Bucureşti. configurare 1. elemente componente .Cuplorul grafic: structura cuplorului grafic. traduceri. realizare teme de casă.Subsistemul de interfaţă cu operatorul uman . ediţia IV-a. Mueller. Editura Teora. ISBN 973-601-799-0. documentare suplimentară în bibliotecă 9.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . proiecte. scaner. vol.Cuplorul grafic: moduri de operare. pregătire examinare finală 10 3. dr. ing. porturi USB.Subsistemul memoriei secundare: unităţi şi controlere de hard disc. 2003 3. activitate specifică de pregătire pt. – Totul despre hardware. documentare pe net 7 5. instalare.

lucru în echipă. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. . . 1.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. mobilizare. proiecte. Competenţe 2. .promovarea unui sistem de valori culturale. vorbit. . F) Aparate electrocasnice 4 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. Ştiinţei.Însusirea unui limbaj (scris. analiza celor mai diferite scheme electronice. înţelegere. logica. .platforme de laborator.participarea la propria dezvoltare profesională. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. gestiune a situaţiei. Conf. de credite 30 Total ore studiu individual 66 Titular curs Titular lucrări practice II V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. de valorificare independentă a informaţiei. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. 800146. utilizarea unor specifice metode. . legi.Dezvoltarea creativităţii. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . ing. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.etc@ugal. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. principii. . . 2 Nr. morale şi civice. analiza. Cunoaştere. Iliev Mircea nume. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 30 20 - LP 10 P - Competenţe generale . . Op.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. Str. .eficacitatea personală: adaptare. Atitudinale: .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializarea: Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. .rezolvarea de probleme: metoda. ing. dr.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . disciplinei proiectarea schemelor electronice.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. 3. procese. prenume) Catedra de specialitate Conf. nr. dr. explicarea şi interpretarea unor idei. teorii.

Verificarea finală promovată cu nota 10. Compact disc. Gazdoiu C..a. Amplificatoare de audiofrecvenţa (3 utilizate in aparatele electrocasnice.a. 3. . 9. Tehnica.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de cu ce putin nota 8. 2. banda utilizate in egalizoarele grafice.Manualul inginerului electronist.Aparate. semnalelor (2 ore). de aparate electrocasnice. .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui . (2 ore).Tehnica microundelor. 1986. Badea M. 8. Înregistrarea magnetica a semnalelor 4. Ed. . Bucureşti.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. Amplificatoare de audiofrecvenţa. 2. Bucureşti. Încălzirea prin tehnica microundelor control specifice laboratorului de aparate (1 oră).a.Videocasetofoane. Aparate de măsura si 2. . Bucureşti. . Ed. Ed.Circuite integrate analogice.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. Bucureşti. Ed..radio si TV.. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . Ed. . – The GSM System for Mobile Communications. 6. 6. Poulet M. electrocasnice.Reţele mobile de telecomunicaţii. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului aparatele electrocasnice (2 ore). Did. Nicolau E. Bucureşti. (temelor de casă). s. Sistemul GSM (4 ore).. Telefonul mobil. Sisteme si circuite pentru transmiterea comenzilor la distanta (1 oră). casă). Bucureşti. 5. . Tehnica. McGraw-Hill. 1. Caracteristicile de frecventa pentru 7. Cuptorul cu ore). Did. Constantinescu C. Bucureşti. vol. 8. Antonescu G. Tehnica. Radiotehnica. 4. s. si Ped.. 1992.Referatele de laborator predate la încheierea ciclu de lucrări.B. Surse de tensiune utilizate in 1. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. s. 7. s. Reţele mobile de telecomunicaţii. . 1983. Ed. . 1981 5. Filtre trece5.receptor in infraroşu. II. Munteanu N. . Videocasetofoane.. Bucureşti.Circuite integrate liniare . 4.. fiecărui ciclu de lucrări. 3. . 1992.. Noţiuni de radiotehnica (5 ore). Ed. Tehnica. 1997. Basoiu M. Radioreceptoare. Tehnică. Surse de tensiune in comutaţie 3. Casetofoane. microunde.Verificarea finală promovată cu nota 5. 1980. Rapeanu R.vol. si Ped.1990. Emitator .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei . 1989. Înregistrarea si redarea optica a un casetofon. Sistemul GSM. III . Rulea G. Mouly M.. All Educational.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator . Barbalau S.. Ed.Îndrumar pentru electronişti .a. .

pregătire prezentări orale 4 0 2. consultaţii 6 2 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Frangu Laurenţiu . pregătire examinare finală 10 30 3. studiu după manual. documentare suplimentară în bibliotecă 11.dr. referate. dr. 13. traduceri etc. ing. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.01.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 4 4 5. activitate specifică de pregătire pt. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 66 Data întocmirii: 30. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. 7. eseuri. seminar / 12. realizare teme de casă. Prof. dr.ing. ing.2007 Titular curs: Conf. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. alte activităţi 2 0 proiecte. suport de curs 9. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->