Anexa 3.

04 Domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Fişele disciplinelor Analiză matematică Algebră şi geometrie Programarea calculatoarelor şi algoritmi Grafică asistată de calculator Matematici speciale Programarea orientată obiect Fizica semiconductorilor Statistică, prelucrarea datelor şi metode numerice Programare în asamblare şi microprocesoare Teoria circuitelor electrice Teoria câmpului electromagnetic Materiale pentru electronică Dispozitive electronice Circuite electronice fundamentale Proiect circuite analogice Semnale şi sisteme Arhitectura calculatoarelor Transmisia şi codarea informaţiei Circuite digitale Proiect circuite digitale Electronică de putere 1 Sisteme automate Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Decizie, estimare, recunoaştere Circuite integrate analogice Proiect circuite complexe Măsurări electrice şi electronice Tehnica microundelor Sisteme de achiziţie a datelor Laborator achiziţie şi sisteme automate Prelucrarea numerică a semnalelor Televiziune Componente şi circuite pasive Proiectarea asistată de calculator Fiabilitate şi calitate Reţele de calculatoare Comunicaţii analogice şi digitale Radiocomunicaţii Telefonie Medii de transmisiuni şi propagare Comunicaţii de date Reţele de telecomunicaţii Tehnici de comutaţii şi multiplex Procesoare de semnal în tc

Comunicaţii mobile şi prin satelit Compresia datelor Sisteme de operare Software pentru tc Automate programabile Maşini şi acţionări electrice Electronică şi informatică industrială Senzori şi traductoare Comunicaţii digitale Construcţia aparatelor electronice Prelucrarea avansată a semnalelor 1D, 2D Sisteme încorporate (embedded) Acţionări electrice reglabile Surse de alimentare Proiect electronică industrială Instrumentaţie virtuală Electronică medicală Circuite programabile (FPGA, VHDL) Sisteme computerizate de măsurare Sisteme neuronale şi evolutive Echipamente periferice Aparate electrocasnice Educaţie fizică Limbă străină Tehnici de comunicare Afaceri şi administrarea firmelor Managmentul proiectelor

.

.

Modelarea si construirea unor algoritmi specifici de asigurare a fiabilitatii si portabilitatii programelor C. modularizarea aplicatiilor complexe. prenume) Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI ALGORITMI Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. 800146. Jascanu Veronica nume.Implementarea unui algoritm dat in limbajul C . variabila.ing. telefon / fax: +40 236 470905.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .Intelegerea si dezvoltarea unor metode particulare de proiectare. F) Ob Nr. Instrumental-aplicative Competenţe . specifice . s. structuri de control. Op. constanta.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str.Modelarea si construirea unor algoritmi clasici de rezolvare a unor probleme ingineresti. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. 460 182 E-mail: www. disciplinei . Stiintei-2. -Insusirea principiilor programarii structurate .Insusirea gandirii algoritmice. . GALATI Nr. Cunoaştere.Conceperea si reprezentarea unui algoritm pentru o aplicatie mica/medie. . Gusetu Dorin asist. tip de date.l. . 3. data. 2. programare structurata).etc.Formarea deprinderilor de programare si a capacitatii de elaborare de programe pentru rezolvarea unor probleme practice.Insusirea fundamentelor teoretice ale programarii intr-un limbaj de programare structurata (notiunile de algoritm. explicare şi interpretare .ugal. Atitudinale .Formarea capacitatii de dezvoltare a aplicatiilor scrise in limbajul C pentru rezolvarea unor probleme tehnice. înţelegere.

0 traduceri.Aplicatii cu definirea unor tipuri de date proprii si prelucrarea lor. referate. Bucuresti.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . documentare pe net 5. Introducere in informatica. 2002 – cap. Conceperea si descrierea unor algoritmi. Teora. Elaborarea de algoritmi si programe in limbajul C. Cunostinte minime: Insusirea algoritmilor prezentati la curs/laborator Conceperea unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme simple Insusirea notiunilor teoretice fundamentale programarea structurata Implementarea algoritmilor in limbajul C. operatori.ugal. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. traduceri etc. Limbaje de programare. 9. eseuri.Implementarea unor algoritmi utilizati pentru tablouri (vectori.Reprezentări ale datelor în binar. alocare dinamica de memorie). suport de curs 14 9. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. 0 13. siruri de caractere). I www. expresii in limbajul C -Implementarea structurilor de control in C -Tablouri si prelucrari asupra acestora -Modularizarea aplicatiilor prin utilizarea functiilor -Definirea si utilizarea unor noi tipuri de date -Lucrul cu fisiere Bibliografie obligatorie selectivă 1. 5 la teorie si min.. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. 2. pregătire examinare finală 3. expresii . eseuri. referate.. . studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. fiind capabil sa modularizeze o aplicatie (utilizand functii. 1998 Stefanescu D. seminar / 7 12.Aplicatii complexe Brookshear J.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs -Algoritmi. realizare teme de casă. Tematică seminar / lucrări practice . Cunostinte maxime: Stil de programare profesionist. MATRIXRom. -Aplicatii simple cu date.Modularizarea programelor prin utilizarea functiilor . 5 Nota pe activitatea din timpul anului. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. matrici. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. pregătire prezentări orale 2. min.ariadne.. 3. alte activităţi proiecte. studiu după manual. . din Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Programarea in limbajele C/C++. activitate specifică de pregătire pt. 1-8 Stefanescu D. min. alte activităţi lucrări practice 6. Ed. Bucuresti. consultaţii 4.G. operatori.Implementarea unor algoritmi pentru diverse probleme simple. 8 Notele de la examinarea finala: min. 0 30 10 4 0 0 . pentru rezolvarea unor probleme practice de complexitate medie/mare. -Date.

7.2007 Titular curs: Dorin GUSETU Semnătura: Titular lucrări practice: Veronica JASCANU Semnătura: Şef catedră: conf. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. dr.01. Luminita DUMITRIU . ing. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30.

actionale ) specifice domeniului ingineresc.111.DRD.460.ING. . Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei .Nechita@ugal./Fax: +40 236 314463 E-mail: Manuela. MECANISME SI TOLERANŢE Adresa:Str. 800201 Nr. Cunoaştere. telefon +40 236 414871 int.ro FIŞA DISCIPLINEI GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. atenţie vizualǎ) şi aptitudinale (eficacitate personalǎ. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . SEF LUCRARI UNIV.Cunoaşterea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) ale unui soft grafic. nume.Utilizarea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) pentru modelarea pieselor pe calculator cu ajutorul unui soft grafic.Utilizarea vocabularului specific disciplinei. prenume) NECHITA MANUELA NECHITA MANUELA Catedra de specialitate GRAFICA. atitudine antirutinierǎ. Tel.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA GRAFICĂ.DRD.ING. F) OB Nr. 2.Promovarea calitǎţilor atitudinale (atitudine pozitivǎ faţǎ de utilizarea calculatorului pentru realizarea unei documentaţii tehnice. Atitudinale . înţelegere.Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de geometrie descriptivǎ şi a standardelor specifice desenului tehnic pentru realizarea reprezentǎrii ortogonale a piesei. Op. MECANISME SI TOLERANTE Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. .Domneasca nr. explicare şi interpretare S LP 28 . 3. relationale. SEF LUCRARI UNIV.

. Galaţi. în Model Space.Generarea / descompunerea unui grup de entitǎţi reprezentate cu grosime şi asocierea unui text . Aplicaţii (e-book). se acorda 1 punct bonus pentru participare la curs (prezenta mai mare de 90%) Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Utilizarea tehnicilor de setare.ugal.Standarde utilizate în desenul tehnic şi în reprezentǎrile grafice pe calculator . editare. rotaţia. editare. desenare. dupǎ model de complexitate medie. multiplicarea şi ştergerea entitǎţilor reprezentate în plan .Mijloace de reprezentare a construcţiilor geometrice. Editura Aronda.Elemente de desen tehnic. studiu după manual.Utilizarea straturilor de desenare pentru realizarea epurei punctului .html 3.ro/nikita/indrumar. şi reprezentarea ortogonalǎ a piese . vizualizare.Trasarea arcelor şi dreptunghiurilor.Reprezentarea şi cotarea vederilor şi secţiunilor . – Graficǎ asistatǎ de calculator ( e-book ).gmt. 2006. consultaţii 14 4 30 14 .Simetrizarea. Editura Academica.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Tipǎrirea desenului de piesa Tematică seminar / lucrări practice . modelare 3D .Optimizarea reprezentǎrilor ortogonale ale pieselor pe calculator conform standardelor de dispunere a proiecţiilor . în Model Space 70 Facultativ.ro/nikita/hp/gac_sia/grafica_asistata_de _calculator. Ponderea exprimată Modelarea obiectelor 3D în % {total = 100%} 10 10 10 La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.ugal. 2003 Nechita. pregătire examinare finală (40 8 exercitii independente) 3. Galaţi. Adresa on-line : www.gmt. referate.Construcţii geometrice . 2004.. în Paper Space Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10. S. Adresa on-line: www. V.Transformarea entitǎţilor în plan ( translaţia.Epura corpurilor geometrice . asocierea dimensiunilor şi textului pentru modelarea unei piese (3D) realizatǎ dupǎ modelul 2D al acesteia. Galaţi. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Utilizarea tehnicilor de desenare. figurilor şi corpurilor geometrice p e calculator . Berbinschi.Desenul de ansamblu Bibliografie obligatorie selectivă Iliuţǎ. vizualizare şi asocierea dimensiunilor pentru reprezentarea pe calculator a unei proiecţii a piesei . eseuri. modificarea proprietǎţilor).Strategii de desenare .Modelarea tridimensională a obiectelor . Editura Academica. traduceri. – Desen şi Graficǎ pe calculator.Tipǎrirea desenului de piesă .Modelarea şi secţionarea solidelor– Primitive 3D . M. suport de curs 9.pdf 1. Nechita. teşirea şi racordarea acestora şi utilizarea referinţelor în proiectare . M. pregătire prezentări orale 7 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.

eseuri.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 0 20 4 11. 7. activitate specifică de pregătire pt. BAICU IOAN .univ.lucr. 6-12 exercitii independente) 6.dr. proiecte.lucr.ing. alte activităţi 13.4. drd.ing. NECHITA MANUELA Semnătura: Director departament / Şef catedră Conf.2007 Titular curs: Sef. referate. drd. traduceri etc. NECHITA MANUELA Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Sef. alte activităţi 6 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 Data întocmirii: 20. seminar / lucrări practice (26 exercitii dirijate.univ. documentare suplimentară în bibliotecă 5.01. documentare pe net 12. realizare teme de casă. alte activităţi 7 0 0 14.

.

.

Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . legare dinamica).l. . Competenţe specifice disciplinei 2.Insusirea notiunilor despre tehnicile de dezvoltare a aplicatiilor orientate obiect.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMARE ORIENTATA OBIECT Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Stefanescu Diana asist. Atitudinale Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională . s. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . 460 182 E-mail: www. . metoda. telefon / fax: +40 236 470905.Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a aplicatiilor orientate pe obiecte (in lbj. Nicolau Florin nume.Conceperea si implementarea unor ierarhii de clase folosite in rezolvarea unor probleme concrete.Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a limbajului C++ pentru programarea orientata obiect . a principiilor si a mecanismelor specifice programarii orientate pe obiecte prin intermediul limbajului de programare C++. Stiintei-2. Necula Iulian asist. Jascanu Veronica Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S - LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. functie prietena. pentru rezolvarea unor probleme practice. 800146.Realizarea intr-un mod profesionist a unor aplicatii orientate pe obiecte (in limbajul C++). înţelegere. explicare şi interpretare . C++) 3. Op.Insusirea notiunilor de baza (notiunea de clasa.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str.Intelegerea mecanismului mostenirii pentru crearea ierarhiilor de clase.etc. Cunoaştere. GALATI Nr. F) Ob Nr.ugal.ing. . Instrumental-aplicative . prenume) asist. obiect. mostenire.

9-13 Stefanescu D. min. 9. eseuri. 5 Nota pe activitatea din timpul anului.Crearea ierarhiilor de clase . 8 Notele de la examinarea finala: min. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare.Aplicatii in care se utilizeaza clase si obiecte. 0 13. www.. alte activităţi lucrări practice 6. suport de curs 14 9. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. 3. II.ariadne. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Bucuresti. 5 la teorie si min. min..Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase . . pregătire examinare finală 3. studiu după manual.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% 0 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Operatii de intrare/iesire in limbajul C++ Bibliografie obligatorie selectivă 1. consultaţii 4. alte activităţi 0 30 10 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. Tematică seminar / lucrări practice . traduceri.Clase si obiecte . metodele si functiile prietene ale unei clase. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min.ugal.2007 Titular curs: Diana STEFANESCU Semnătura: . www. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. Cunostinte minime: Insusirea principiilor programarii orientate pe obiecte Implementarea unor clase (date si operatii) prezentate la curs Cunostinte maxime: Completarea claselor prezentate cu noi membri si operatii Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.ro Stefanescu D. documentare pe net 5. MATRIXRom. constructori.Aplicatii complexe in care se utilizeaza operatiile de intrare/iesire din C++. 7.ariadne. referate. activitate specifică de pregătire pt.Supraincarcarea operatorilor . 2.Implementarea unor clase si completarea exemplelor (prezentate la curs) cu noi membri. realizare teme de casă. II. seminar / 7 12. eseuri. pregătire prezentări orale 2.Concepte de baza ale programarii orientate obiect . 2002 – cap.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .01.ugal. Curs C/C++. Stefanescu D. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. traduceri etc. destructori.. referate. Programarea in limbajele C/C++. alte activităţi proiecte. operatori .

dr. ing. Iulian NECULA Semnătura: Şef catedră: conf. Florin NICOLAU. Luminita DUMITRIU .Titular seminar / lucrări practice: Veronica JASCANU.

capacitatea de a identifica informaţia de natură ştiinţifică şi de a o utiliza în activităţile ulterioare Competenţe specifice disciplinei 2.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .explicarea proceselor fizice şi a rolului acestora în domeniul semiconductorilor . morale şi civice .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) 1 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. din punct de vedere fizic a fenomenelor din domeniul fizicii semiconductorilor . Op.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .efectuarea unor experienţe fizice de bază specifice. telefon / fax: E-mail: fizica@ugal. Atitudinale .utilizarea unor metode. Instrumental-aplicative .proiectarea şi derularea activităţilor practice specifice domeniului . . înţelegere. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.dr.ro FIŞA DISCIPLINEI1 Fizica dispozitivelor semiconductoare Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.elaborarea şi utilizarea unor circuite electrice şi electronice 3. ŢIGĂU NICOLAE Lect.promovarea unui sistem de valori culturale.înţelegerea fenomenelor şi proceselor fizice care stau la baza funcţionării dispozitivelor semiconductoare . explicare şi interpretare .interpretarea. ŢIGĂU NICOLAE nume. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare . Cunoaştere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa: Nr.dr. . F) Ob.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de fizică şi fizica semiconductorilor. Nr. Lect. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ Totalul ore studiu individual 120 5 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. prenume) Catedra de specialitate FIZICĂ Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 S 14 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.

2006. documentare pe net 7 5. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Fenomene de neechilibru în semiconductori .Studiul legilor transportului energiei prin radiaţie 1. Sachelarie.Joncţiunea pn . 2003. alte activităţi 7 7 30 14 14 Total ore studiu individual (pe semestru) =120 Data întocmirii: 2. Elemente de fizică generală şi fizica semiconductorilor. Ars Docendi. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. realizare teme de casă.Noţiuni de mecanică clasică şi mecanică analitică .Contactul metal-semiconductor . Aplicaţii . referate. T. pregătire examinare finală 14 3. 10% traduceri. studiu după manual. Ţigău. 13.Fenomene de transport în semiconductori . Matrix Rom. pregătire prezentări orale 10 2.Elemente de fizică atomică . 3.Semiconductori la echilibru termic .02. Tehnică.Semiconductori intrinseci şi extrinseci . 1996. Bucureşti. N.Elemente de fizică cuantică . traduceri etc. Bazele dispozitivelor semiconductoare.Noţiuni de termodinamică . D.Fenomene de contact în semiconductori Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice . Creţu.2007 .Studiul efectului Hall în semiconductori .Determinarea energiei de activare a semiconductorilor . eseuri. eseuri.Elemente de fizică statistică . referate.Ecuaţia Schrödinger.Originile fizicii cuantice .Elemente de fizica corpului solid . Bucureşti. consultaţii 10 4. Ed.Fenomene de difuzie şi drift în semiconductoare . 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Fizica.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . Ed. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină în semiconductori . alte activităţi 7 lucrări practice 6. 2. suport de curs 9. Ed. Bucureşti. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -cunoaşterea noţiunilor fundamentale de fizică -cerinţele minime -participarea la toate activităţile practice -explicarea proceselor complexe din fizică şi fizica -descrierea simplă unor procese fizice de bază semiconductorilor -fundamentarea matematică a unor fenomene şi noţiuni legate de fizica semiconductorilor -dovada înţelegerii proceselor prin rezolvarea unor probleme practice Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Curs Universitar. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 proiecte.

dr. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Şef catedră Conf.dr. dr. ANTOANETA ENE .Titular curs: Lect. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice Lect.

800146. nr.drd. estimare a parametrilor si legilor variabilelor aleatoare din sistemele tehnice . Op.utilizarea tehnicilor informatizatede aproximare numerica a marimilor din sistemele tehnice Competenţe specifice disciplinei 2 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. 2 Nr. proiecte. Str. utilizarea unor metode. analiza. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 3 . Masini si Instalatii Electrice E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 2 LP 2 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. explicare şi interpretare ( de exemplu : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) . analizei matematice.ing Vlad Ciprian Catedra de specialitate Electrotehnica.Identificarea formularea si analiza unor variabile aleatoare prin utilizarea tehnicilor studiate. Dumitrescu Mariana As.Efectuarea si coordonarea de experimente privind masuarea.dr. Cunoaştere. prelucrarea si interpretarea unor serii de date statistice. F) OB Nr. ecuatiilor diferentiale. .utilizarea tehnicilor informatizate de prelucrare a datelor.utilizarea metodelor specifice de calcul si prelucrare statistica a datelor prelevate din sistemele tehnice. .ing. Ştiinţei. . de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 60 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.Explicarea si interpretarea unor teorii de rang mediu legate de temele studiate. explicarea şi interpretarea unor idei. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI2 Denumirea disciplinei Statistică. . prenume) Prof. . procese. 3 În toate cazurile în care sunt indicate exemple pe acest formular. înţelegere.Capacitatea de a utiliza în mod adecvat şi în context terminologia de specialitate. practice/proiect nume. acestea se vor elimina de pe fişa finală.Rezolvarea unor probleme ingineresti privind aproximarea numerica in domeniul algebrei liniare si neliniare. ecuatiilor cu derivate partiale si ecuatiilor 2. prelucrarea datelor şi metode numerice Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob.

Editura Tehnica. 5.Caracteristicile numerice ale unei variabile . 1996.Aplicatii la teoria probabilitatilor – utilizarea aleatoare frecventei. U. Reprezentarea numerelor. . . – Metode numerice în inginerie: baze teoretice . diferenţiale ordinare metodei verosimilitatii maxime. suma. Bucuresti.Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor aleatoare. Reprezentarea grafica a functiilor. functia densitate. produsul a doua variabile . Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. grup complet de evenimente. 6. Daniela Mariana. 1983. s. . Dumitrescu. Operatii.Tipuri de erori. .. Panaite.. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) .Ed Academica.Integrarea numerica. . 1993.Control statistic si fiabilitate. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile fata de abilitatile practice pe care prelucrarea datelor şi metodele numerice le formeaza in inginerie. 2003 Tipografia Universităţii "Transilvania". Bostan V – Metode Numerice. Bucuresti 1998.. Ed. Indrumar de lucrari de laborator . estimarea dispersiei.Teorie şi Aplicaţii pentru Ingineri . Editura Tehnica.ClujNapoca.Control statistic si fiabilitate. Ed. Metoda runge-Kutta.a. . Munteanu.a. Wiener. Algoritmi de sortare tabloul variabile aleatoare discrete. verificarea ipotezelor. – . s.Integrarea numerică a ecuaţiilor intervale de incredere. V.Elemente de teoria probabilitatilor .Operatori si caractere .Aplicatii. . 7. s. statistique et processus aleatoires. Ulmeanu A.Matrici si operatii cu matrici in Matlab.Aproximarea şi interpolarea funcţiilor repartitie. Voronca M. caracteristici . . Bratianu C.3. Dumitrescu M.Rezolvarea ecuatiilor diferentiale.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile aplicative din cadrul laboratorului . formula lui Tchebycheff. . .Introducere in Matlab. Diferentele directe ale lui Newton si polinoamele lui Lagrange. Galati 1999 3 Barbu.estimarea mediei .Calculul numeric matricial variabilei aleatoare. P. 4. 1983. 1.Teoria estimarii . 2002 2. M.P – Techniques mathematiques pour ingenieurs.Estimarea parametrilor legilor de intersectia evenimente conditionate.Probabilitati..Integrarea şi derivarea numerică numerice. Ulmeanu A. 8 Bratianu C.Variabile aleatoare speciale. .Editura Fundaţiei Universitare “DUNĂREA DE JOS " Galaţi. estimarea densitatii de probabilitate si a functiei de repartitie a variabilei aleatoare.Aplicatii la teoria estimarii .Aplicatii ale retelelor probabilistice in tehnica. . functia de .a. metodele de estimare a distributiei unei variabile aleatoare .Braşov.. Metoda Euler si Crank-Nicolson.M – Metode numerice. Vectori.Aplicatii la teoria variabilelor aleatoare. algebrice .Tehnica Bucuresti. Statistica.Tehnica Bucuresti. distributie evenimentelor independente. T. Estimare .Functii matematice in Matlab. .Interpolare si extrapolare. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect .

20% traduceri. documentare suplimentară în bibliotecă 11.2007 Titular curs: Dumitrescu Mariana Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Ciprian Vlad Semnătura: Şef catedră . eseuri. realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 6 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 10. studiu după manual. pregătire examinare finală 10 3. 13. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul satisfăcător (2 puncte cumulate la nota finală). 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul foarte bine (4 puncte cumulate la nota finală). suport de curs 9. seminar / 12.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 14. consultaţii 10 4. eseuri. traduceri etc. referate. studiul bibliografiei minimale indicate 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 10 proiecte.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (maxim 6 puncte). studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota finală se constituie din următoarele verificări: .examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (minim 3 puncte). pregătire prezentări orale 10 2. 7. alte activităţi 10 lucrări practice 6. Nota finală se constituie din următoarele verificări: .01. documentare pe net 5.

.

.

.

MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Galaţi. Explicarea şi interpretarea unor idei. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 800146. însuşirea acestora în vederea înţelegerii fenomenelor electrice şi electronice ce urmează a fi predate la disciplinele tehnice de specialitate. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei 2. Drd. procese. proiecte. Marcel Oanca Catedra de specialitate Electrotehnica. de credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Grigore Fetecău Asist. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI4 Denumirea disciplinei Teoria circuitelor electrice Anul de studiu I Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. ing. maşini si instalaţii electrice E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ C S Total 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) LP 14 P - 1. utilizarea unor metode. prenume) Conf. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. Ştiinţei. Op. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Competenţe specifice disciplinei 3. nr. Str. practice/proiect nume. Ing.TehnicaUNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICA. dr. 4 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Atitudinale: manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. Cunoaştere. 2 Nr. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. înţelegere. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională. explicare şi interpretare Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază specifice disciplinei „Teoria circuitelor electrice”.

c.Analiza circuitelor în regim permanent staţionar.Analiza pe cale experimentală a circuitelor de c.Circuite liniare în regim armonic permanent.Mocanu C.Analiza circuitelor electrice în regim . tranzitoriu prin metode directe si .Introducere în studiul circuitelor electrice.a .Fetecău Gr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate. .Circuite liniare în regim armonic permanent.Întreaga materie predata însuşita si prezentata la nivelul calificativului de forte bine.Utilizarea editoarelor grafice în analiza liniare.M. suport de curs 9. Probleme. Bucureşti 1980.Studiul cuadripolilor. Editura Didactică şi Pedagogică. circuitelor electrice . Preda.Analiza pe cale experimentală a rezonanţelor circuitelor liniare în regim permanent sinusoidal. . documentare suplimentară în bibliotecă 11. staţionar.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. analiza a circuitelor de c.Circuite liniare în regim periodic nesinusoidal. . traduceri.Analiza circuitelor electrice de c. studiu după manual. conţin componente electronice. monofazate şi trifazate. ce .Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice .. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20/20 15 5 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Bucureşti 1980.Circuite trifazate regim permanent sinusoidal. .obţinerea punctajului de peste 90% la toate activităţile luate în considerare la formarea punctajului. .Studiul cuadripolilor.Analiza circuitelor în regim permanent trifazate de curent alternativ. . .Teoremele generale ale circuitelor electrice. .Tehnica analizei circuitelor electrice. pregătire examinare finală 50 3. utilizând transformatei Laplace/ . .c.Verificarea experimentală a metodelor de . Editura Didactică şi Pedagogică. .Analiza circuitelor electrice monofazate şi . eseuri.. consultaţii 20 4.a. metode de analiza. . . Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Bazele electrotehnice II.Teoremele generale ale circuitelor electrice. . Teoria circuitelor electrice. Teoria circuitelor electrice –Note de curs (format electronic) Galaţi 2006 . s. documentare pe net 10 20 25 5 10 . studii de caz … 25  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 25  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . pregătire prezentări orale 20 2. .

5. seminar / lucrări practice 6. Grigore Fetecău Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Asist. eseuri. Drd. proiecte. ing. pregătire teste periodice sau parţiale 15/ 15 10 12.07 Titular curs: Conf. Ing.02. realizare teme de casă. traduceri etc. alte activităţi 13. alte activităţi 10 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 210 Data întocmirii: 01. activitate specifică de pregătire pt. referate. dr. alte activităţi 0 0 14. Marcel Oancă Semnătura: Şef catedră . 7.

a efectelor produse de acesta in functie de proprietatile mediului . . a marimilor campului a relatiilor cauzale dintre acestea a legilor campului si rezolvarii problemelor de camp electromagnetic. posibilitatea identificarii. ing. explicare şi interpretare . . . de credite Total ore din planul de învăţământ 4 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. ing.Cunoasterea reletiilor cauza –efect in electromagnetism i.Are drept obiectiv cunosterea marimilor electrice si magnetice a relatiilor cauza-efect a metodelor si tehnicilor de analiza ale campului electromagnetic in functie de regimul acestuia.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor de rezolvare a ecuatiilor campului. . Ciprian VLAD nume. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior. Str. ca inginer. Prof. 47 Nr.Cunoasterea metodelor de rezolvare a ecuatiilor campului in functie de regimul acestuia. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica.Explicarea in interpretarea conditiilor privind modului de propagare a campului electromagnetic. .Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumu larea de cunoştinţe teoretice despre marimile si ecuatiile campului electromagnetic si practice privind modul de rezolvare si aplicabilitate in electronica si telecomunicatii . MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. Cunoaştere. . drd. Nicolae BADEA As. . alegerii si utilizarii celor mai potrivite mijloace de analiza si aplicabilitate ale campului electromagneticin funtie de specificul aplicatiilor reale. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. înţelegere. Domneasca nr. dr. seminar şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor electromagnetice atat in interna a materialelor cat si-n spatiul inconjurator. 1. telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Teoria campului electromagnetic Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob.înţelegerea notiunii de camp . Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 14 L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) .formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. .Cunoasterea marimilor ce caracterizeaza campul electromagnetic .Asigură studentului prin activităţile de curs . Op.

Badea.Competenţe specifice disciplinei 2. 6. a algoritmului de rezolvare prin element finit.. explicarea si intelegerea ecuatiilor specifice de regim ale campului . . .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul.Stabilirea proprietatilor de material a subdomeniilor din domeniul de analiza si a modului de introducere in algoritmul soft-ului. Conţinutul disciplinei Tematică curs Marimi electrice Marimi magnetice Legile campului electromagnetic Regimul electrostatic al campului Regimul electrocinetic al campului Regimul magnetic stationar Regimul cvasistationar al campului electromagnetic Unda electromagnetica Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice 1Calculul distributiei campului electric cu formula integrala/Introducere in metoda elementului finit si a soft-ului PDEase. . a conditiilor pe frontiera si a rezultatelor obtinute.Utilizarea unor soft-uri de analiza a campului electromagnetic . 7./ Simularea numerica a campului cvasistationar(indus) 7. 5. .Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % . .Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia. . 3.Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului. 5. Îndrumar de laborator in format electronic. . 4. .a. a domeniului de analiza .Utilizarea . . . Calculul distributiei campului magnetic cu formula integrala/Simularea numerica a 8.Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica a influentei proprietatilor mediului asupra marimilor campului electromagnetic . . Calculul tem induse de pulsatie. N. 2 Calculul distributiei campului electric cu formula Gauss.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de dome niul electric. a conditiilor pe frontiera . Inductivitati/Simularea numerica a campului magnetic. Instrumental-aplicative .Reprezentarea grafica a marimilor obtinute si dependenta acestora de diversi factori. Calculul tem induse prin miscare/ Simularea numerica a campului magnetic in corpuri 6. Badea.Legea inductiei exprimata prin inductivitati/Colocviu de laborator 1. 4. – Simuarea numerica a campului electromagnetic .Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimi.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica in 2D a distributiei campului electromagnetic. . campului electrcinetic.Coordonarea si stabilirea ecuatiilor . Capacitati/Simularea numerica a campului electrostatic 3. Atitudinale . Galaţi 2003 1. Calculul distributiei campului magnetic cu formula Ampere. 2. 2. –Teoria campului electromagnetic – Editura Universitate Dunarea de Jos Galati-2003.Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. . s. N. 3.

drd. referate. traduceri.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator minim 50% din prelegerile de curs     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire examinare finală 10 3. studiu după manual. 7. suport de curs 9. Vlad Ciprian Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. traduceri etc.Examenul final promovat cu nota 10 . dr. dr. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 80%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat de laborator cu nota 5 colocviul de laborator cu nota 10 . ing. realizare teme de casă.Examenul final promovat cu nota 5 . ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. consultaţii 6 4. seminar / 12. Nicolae Badea Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. alte activităţi 0 proiecte. eseuri. eseuri. referate. Nicolae Badea . studiul bibliografiei minimale indicate 10. activitate specifică de pregătire pt.{total = 100%} 20% Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 13. pregătire prezentări orale 5 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare pe net 5 5. alte activităţi 5 lucrări practice 6.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator si la . ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 18 sept 2006 Titular curs: prof.

Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumularea de cunoştinţe teoretice si practice despre materialele pentru electronica.Asigură studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: .Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica. .Are drept obiectiv cunosterea metodelor si tehnicilor pentru determinarea parametrilor materialelor pentru electronica. . . F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. . înţelegere. Cunoaştere. Toader MUNTEANU Prep. Domneasca nr.Explicarea in interpretarea influentei diversilor factori asupra proprietatilor materialor pentru electronica. Prof.înţelegerea fenomenelor care au loc in structura interna a materialelor. posibilitatea identificarii. telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Materiale pentru electronica Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob. alegerii si utilizarii celor mai potrivite materiale in functie de specificul aplicatiilor reale.Cunoasterea tipurilor de materiale pentru electronica. drd. .Cunoasterea şi utilizarea adecvată a materialelor in diverse aplicatii. explicare şi interpretare . . MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. ing. Str. ing.Cunoasterea metodelor de incercare si evaluare a materialelor pentru electronica.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor care se petrec in structura interna a materialelor. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 2 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. 47 Nr. . . dr. . 1. ca inginer. Gelu GURGUIATU nume. Op. . Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 14 S L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor standardizate de determinare a caracteristicilor electrice ale materialelor.

.Note de curs Litografia Universităţii din Galaţi. CRUCERU C. 3.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul Ingineriei Electronice.Determinarea  V . Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei .Studiul materialelor magnetice . .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe standurile de incercare ale materialelor pentru electronica la diverse solicitari. CĂTUNEANU.Materiale electrotehnice .CONDUCŢIA ELECTRICĂ Tematică generală . .Materiale electrotehnice. .T. . .MAGNETIZAREA SI MATERIALE MAGNETICE 1. MUNTEANU. .MATERIALE SEMICONDUCTOARE Tematică seminar / lucrări practice . .Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. . -Materiale pentru electronică. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30% 30% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi .Determinarea rigiditaţii dielectrice.. .Citirea corecta a aparatelor utilizate in experimente.Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului. . Galaţi 1993.Reprezentarea grafica a marimilor experimentale obtinute si dependenta acestora de diversi factori.POLARIZAREA ELECTRICĂ .Coordonarea si stabilirea cronologiei activitătilor practice derulate in scopul determinarii unor parametri de material. .1995. . Conţinutul disciplinei Tematică curs .tg .Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe celulele/standurile de evaluare ale materialelor pentru electronica. Atitudinale . . .a.MATERIALE ELECTROIZOLANTE .2.Utilizarea unor solutii tehnice de imbunatatire a caracteristicilor tehnice ale materialelor. EDP Bucureşti 1982.  S . MUNTEANU T.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimile masurate si cele determinate.Utilizarea standardelor si literaturii de specialitate pentru a compara/valida rezultatele experimentale obtinute 3. . . s.V s. 2. Riz .Studiul materialelor semiconductoare Bibliografie obligatorie selectivă .Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului.a.Determinarea  .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul.Stabilirea si respectarea procedurii de lucru la standurile de incercare cu tensiune marita. . Îndrumar de laborator.

referate. ing. Toader MUNTEANU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: prep. referate.Examenul final promovat cu nota 10 . studiu după manual.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 10 .Examenul partial promovat cu nota 5 . dr. pregătire prezentări orale 5 2. traduceri etc. alte activităţi 0 proiecte. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 15 sept 2006 Titular curs: prof. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Examenul partial promovat cu nota 10 . suport de curs 9.Notele acordate pentru temele de casă. realizare teme de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 14. traduceri. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 7.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. eseuri. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 30%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 5 . 13. activitate specifică de pregătire pt. Toader MUNTEANU . ing. alte activităţi 5 lucrări practice 6. ing. Gelu GURGUIATU Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. eseuri. consultaţii 6 4. documentare pe net 5 5. drd.Examenul final promovat cu nota 5 . pregătire examinare finală 10 3. dr. seminar / 12.

reprezentări simbolice) adecvat domeniului dis ciplinei. gestiune a situaţiei. . Conf. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. Competenţe 2.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electron ica. Str.rezolvarea de probleme: metoda. Op.participarea la propria dezvoltare profesională. . . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. vorbit. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. dr. morale şi civice. . . 2 Nr. înţelegere. .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. .eficacitatea personală: adaptare. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. Atitudinale: . ing. Iliev Mircea nume. logica.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. lucru în echipă.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii analogice. . în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. . explicarea şi interpretarea unor idei. ing. legi. utilizarea unor specifice metode.promovarea unui sistem de valori culturale.etc@ugal. analiza celor mai diferite scheme electronice. prenume) Catedra de specialitate Conf. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. Măzărel Marius ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 14 LP 14 P - Competenţe generale . folosirea aparaturii d e măsura si control specifice.Dezvoltarea creativităţii. . . . teorii. drd. 1. . Ştiinţei. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborator. 3. proiecte. analiza. de valorificare independentă a informaţiei. de 5 credite 56 Total ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice I Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific.Însusirea unui limbaj (scris. Cunoaştere. 800146.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Iliev Mircea As. dr.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. . procese. ing. p rincipii.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. nr. F) Dispozitive electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. mobilizare. disciplinei proiectarea schemelor electronice.

E. 1995. Stabilitatea PSF în raport cu temperatura şi 6. 1982. 8.. 9. Dispozitive semiconductoare diverse (tiristoare. Cerbulescu D.P. . Tranzistorul bipolar. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 1973.a.a.. Tranzistoare unipolare (cu efect de bipolare.E. 5.D. Bucureşti. 11.L.Circuite electronice. . Joncţiunea p-n (4 ore). 1982. Searle C. Gray P. Calculul PSF în circuite cu 1…2 tranzistoare 5..Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. Dascalu D. 3. Dispozitive semiconductoare diverse echivalent de semnal mic. Redresoare (3.. 7. Tematica lucrărilor practice: 1. 1. 2. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul echivalent de semnal mic. s. .P. E. Culegere de probleme.P. Ed. 1983. Ed. 7. Croitoru V. Ed. .. Dispozitive optoelectronice (1 oră).P. 2001. Dispozitive optoelectronice.D.Electronica industriala.R. E. 3.P.Dispozitive si circuite electronice.. Tranzistoare unipolare. Bucureşti . Tematica seminariilor: 2. Bucureşti. 3.Dispozitive si circuite electronice. Tehnica. Regimul de comutaţie al dispersia parametrilor. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Bucureşti. 1981. Tranzistorul bipolar (9 ore). 5. s.5 ore)... Gray P.a.D. s. câmp) (5 ore). dispozitivelor semiconductoare (1 oră). Tehnica. Cluj-Napoca. 6.D. E.Circuite integrate analogice. 4. în circuite cu TEC-J şi TEC-MOS. Dascalu D. Stabilizatoare parametrice de tensiune.a. Iliev Voichiţa -Marcela . Redresoare. Brezeanu Ghe. Meyer . bipolare. E. .a. E. Bucureşti. 5. . Diode semiconductoare. 4. Danila Th. 6. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului de electronica. Amplificatoare de semnal mic. 8. s.Dispozitive si circuite electronice.D. 1981. Aparate de măsura si control specifice.Dispozitive si circuite electronice. Redresoare. 7..P. în circuite cu tranzistoare (4 ore). 3.P. 2. Ceangă E. . . 1982. 1. 4. Contactul metal-semiconductor (0...D.Bazele electronicii moderne.. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul 7. s. Bucureşti. Probleme. Popa Rustem.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice / seminarii 1. ore). 10. tranzistoare unijoncţiune). E. Galaţi. s.. 6. Culegere de probleme. Bucureşti. Calculul PSF în circuite cu diode.a.5 2. Dascalu D. Albastra.Electronica. 4. Iliev Mircea.. 1982. Bucureşti.Circuite electronice. Bucureşti. 1999. .D.

Mircea Iliev Semnătura: Titular seminar: Conf. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8.Examenul final promovat cu nota 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ing.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). traduceri etc.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . studiu după manual. suport de curs 9. . Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: As. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). . pregătire teste periodice sau parţiale 14. seminar / 12.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. dr.09.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. alte activităţi 4 0 proiecte. alte activităţi 14 0 lucrări practice 6. .ing.2006 Titular curs: Conf. pregătire examinare finală 14 30 3. drd. . alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 15. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 14 0 2. documentare pe net 10 2 5. dr. Marius Măzărel Semnătura: Şef catedră.Examenul final promovat cu nota 5. activitate specifică de pregătire pt. Prof. realizare teme de casă. Frangu Laurenţiu . ing. eseuri. . . 7. 13. ing. consultaţii 14 2 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate.dr.

. Str. Cunoaştere. 2 Nr.ing. dar şi prin teme de casă. . Instrumental-aplicative .abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . prin aplicaţii de laborator. 3.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. Competenţ e specifice disciplinei .evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. .înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . Op. Atitudinale . explicare şi interpretare .Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI5 Circuite electronice fundamentale Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Regimul disciplinei (Ob.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. 800146.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. .cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date .Formarea.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . .înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. de 4+ 2 credite Total ore din planul de învăţământ 84 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect ( grad didactic şi ştiinţific. Ştiinţei. practice nume. Frangu Laurenţiu – curs As. după proprietăţile cerute .abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.dr. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 6 3 1 LP 2 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. după intefaţa folosită. Silviu Epure – lucr. nr.abilitatea de alegere a codurilor.ing.evaluarea efectului perturbaţiilor. . înţelegere. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E+V Ob Nr. Prof. .

.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) .Cod Morse.etc. note de curs. Ethernet. . I2C. .implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) . cod CCITT.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 100 (laborator) 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.ugal. 2005 2. Fundaţiei Univ. 4. distorsiunea izocronă. telecomunicaţii.Organisme de reglementare în telecomunicaţii . Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) .verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. . . 5. cod Gray. semnal polar.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . Introducere (2 ore): . Ed. istoric. standard IEEE 1284. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): .Coduri de linie: semnal neutral. AMI. standard RS232.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) . conversia A/D 2. CMI.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. .redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . eseuri.Semnal telegrafic.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Coduri de linie (8 ore): . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. . SPI.testare în laborator (4 ore) . traduceri.Interfaţă de comunicaţie paralelă. Comunicaţii de date. Mitescu I.documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) . referate. semnal bifazic. cod binar natural.Magistrale pentru comunicaţie. cod binar natural. . cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) B.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . "Dunărea de Jos" Galaţi.Transmisiune pe mai multe niveluri.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. cod ASCII.ro/lfrangu/comunic.Semnale cu viol de bipolaritate.Interfaţă de comunicaţie serială. Frangu L.proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . 3.. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): ..Introducere. semnal numeric.Semnal analogic. http://www.SDH.

Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: As. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ing. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi proiecte. eseuri. pregătire prezentări orale 2. pregătire examinare finală 20 3. documentare pe net 5. traduceri etc. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 Data întocmirii: 10. 7. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. precum şi a modalităţilor de analiză specifice.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. alte activităţi lucrări practice 6. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 13 8.2007 Titular curs şi seminar: Prof. cunoaşterea metodelor de măsurare. suport de curs 10 9. seminar / 20 12. pregătire teste periodice sau parţiale 14.dr. consultaţii 2 4.ing. referate.02. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. studiu după manual. activitate specifică de pregătire pt. Silviu Epure Semnătura: Şef catedră . determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. realizare teme de casă. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 5 13. metodelor şi modelelor predate.

verificarea funcţionarii corecte a proiectului. . Str.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.eficacitatea personală: adaptare. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. . Competenţe 2. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. lucru în echipă. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD.Dezvoltarea creativităţii. Ştiinţei. .Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. înţelegere.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: .Însusirea unui limbaj (scris. 2 Nr. nume. Op. procese.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. explicarea şi interpretarea unor idei. utilizarea unor specifice metode.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. principii. . Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . 3. de valorificare independentă a informaţiei.rezolvarea de probleme: metoda. proiecte. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. .Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practi ce cerute de domeniul electronicii analogice. analiza. . . teorii. . ing. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titular proiect I V 3 Conf. disciplinei proiectarea schemelor electronice. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. gestiune a situaţiei.promovarea unui sistem de valori culturale. 1. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.participarea la propria dezvoltare profesională. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. Atitudinale: . vorbit. mobilizare. . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. logica. nr.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite analogice 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . 800146. legi.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. morale şi civice. dr. analiza celor mai diferite scheme electronice. Cunoaştere.etc@ugal. .

.Circuite integrate liniare. s. Catalog.Verificarea finală promovată cu nota 10.Dispozitive si circuite electronice... 1989. Cerbulescu D. 2. .P. 8.R.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului.E. Bucureşti. Bulucea C.P. E. Bucureşti.Dispozitive si circuite electronice. 2001. . . Bucureşti. plantarea pieselor. Bucureşti. 5. amplificatoare de semnal mic.. 14. Albastra. E. ş... Bodea M. Manolescu A.P.Electronica. testarea si reglarea circuitului. Culegere de probleme.. Probleme. 1978.Circuite integrate analogice.. Bucureşti. modulatoare şi demodulatoare. . . In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. Drăgulănescu N..Circuite integrate liniare.D. 13. Bucureşti. 1995.D. Vol. amplificatoare operaţionale. Vol.. .T.. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic.Agenda radioelectronistului. III. stabilizatoare de tensiune continua. ş. Tehnica. Galaţi.. Dascalu D.Circuite integrate liniare. Vais M. 1999.P. E. 1982. Gray P.D. Croitoru V.a. Profeta H.P. ş. proiectarea si execuţia cablajului imprimat. E.. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. Bucureşti. 1982. . Iliev Voichiţa -Marcela . Ed. . Dascalu D.Circuite electronice. oscilatoare. 1983. Bucureşti. 1987. ICCE.. Bucureşti.D. Vol. Bucureşti. IV.a. Danila Th.. ..Ş.D.a. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a . Brezeanu Ghe. 9. . Dascalu D. . 1983. Manolescu A.. reacţia negativa in amplificatoare. Editura tehnică. Bucureşti.T.Circuite integrate liniare. 10. 15.D.a. 1985. s. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Vol. s.. s. Cluj-Napoca. E.a. 4. Iliev Mircea. E. I. s. 1. 1975. 12. 1987. . Ed. 3.D. II. 1982. Bucureşti .a.. Culegere de probleme. Culegere de probleme. .Dispozitive si circuite electronice. 6. Manual de utilizare. 1984.a. Popa Rustem.Circuite integrate liniare..Circuite electronice. 1980.a.P. 7. Rusu A.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din următoarele capitole predate la cursurile anterioare: redresoare..Dispozitive si circuite electronice.Verificarea finală promovată cu nota 5. amplificatoare de putere. .P. 1981. . 11. E..a. E. 1982.Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. Meyer . E. simularea (analiza) circuitului electronic. E. ş. proiectului. Bucureşti.

2007 Titular proiect: Conf. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. realizare teme de casă. consultaţii 10 2 4. documentare pe net 8 6 5. studiul bibliografiei minimale indicate 10.01. referate. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. seminar / 12. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire prezentări orale 0 2 2. dr. alte activităţi 20 0 proiecte. 13. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 9. pregătire examinare finală 0 20 3. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiu după manual.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.ing. Prof. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 7. Frangu Laurenţiu . eseuri.

cunoaşterea reprezentărilor matematice ale sistemelor. Iulian Munteanu . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI6 Semnale şi sisteme Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul Regimul disciplinei (Ob. fransformata Fourier şi transformata Hilbert .formarea cunoştinţelor de bază privind modulaţia semnalelor pe purtător armonic (modulaţia în amplitudine şi modulaţia unghiulară) şi modulaţia impulsurilor.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.utilizarea transformatei z pentru modelarea semnalelor cu timp discret.utilizarea transformatei Fourier discrete în analiza numerică a semnalelor (prin algoritmul FFT) .cunoaşterea şi înţelegearea modelelor semnalelor cu timp discret.lucr. Competenţ . prenume) Prof.Formarea. Atitudinale . fundamentale în e specifice electronică (convoluţia. Str.) disciplinei . . .utilizarea corectă a unor „instrumente” uzuale de modelare şi analiză a semnalelor.dr. diverse transformări integrale etc . . înţelegere. prin aplicaţii. . Instrumental-aplicative . 2.analiza experimentală a semnalelor modulate şi determinarea experimentală a spectrelor semnalelor modulate 3. Cunoaştere. Op. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. bazate pe seria Fo urier.determinarea spectrelor şi a funcţiilor spectrale ale semnalelor cu timp continuu. . Ştiinţei. Ing.ing. 2 Nr. de 6 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 150 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Ceangă Emil – curs Sef. explicare şi interpretare . Mihai Culea – seminar Sef lucr.cunoaşterea şi înţelegerea modelelor frecvenţiale ale semnalelor.utilizarea corectă a diverselor reprezentări matematice ale sistemelor dinamice şi interpretarea corectă a parametrilor acestora. 800146. cu accent deosebit pe reprezentările frecvenţiale. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. practice/proiect nume.înţelegerea noţiunii de sistem dinamic şi a conexiunii: „sistem (circuit) fizic” – sistem dinamic.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. . lucr.cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de generare şi analiza a semnalelor . nr. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.ing. .

. .Ecuatia diferentiala si cu diferente .Calculul şi utlizarea modelelor de stare (inclusiv în mediul Matlab) . . . algebra functiilor de transfer. .Caracteristica timpului de propagare de grup.Notiuni generale privind modulatia semnalelor. 4. . Metode practice de refacere: extrapolatoare.Proprietatile functiilor spectrale.Analiza armonica a semnalelor periodice .Liniarizarea modelelor matematice. .Distributia delta in modelarea semnalelor.Transformata z directa si inversa: definitii.Modele neparametrice in domeniul temporal si in domeniul frecvential.Semnale periodice : .Analiza unui sistem dinamic în mediul MatlabSimulink .Calculul transformatei z directa si inversa. analiza Fourier-Hadamard etc. 8.Modele de stare pentru sisteme cu timp discret.Modulatia unghiulara: modulatia in frecventa si in faza. .Semnale modulate. proprietati. .Calculul spectrelor semnalelor periodice . . . modulatia cu banda laterala unica: metoda semnalului analitic.Analiza Fourier clasica a semnalelor periodice.Calculul şi utlizarea modelelor de tip intrareieşire (inclusiv în mediul Matlab) Tematica lucrărilor practice . modulatia si demodulatia de tip produs (cu purtătoare suprimată). . Sisteme dinamice .Cunoaşterea aparaturii de laborator pentru generarea şi analiza semnalelor . Modulatia impulsurilor in faza .Refacerea ideala a semnalului. Semnale modulate: .Noţiuni generale privind reprezentarea de stare a sistemelor.Semnale modulate in frecventa . Diagrame Nyquist si Bode. . 7. .Modelarea analitică a sistemelor fizice.Raspunsul la impuls si functia indiciala.Transformata Hilbert.Teorema lui Shannon.principii. modele de tip convolutie. . Reprezentări frecvenţiale ale sistemelor. semnale MF si MP cu indice redus de modulatie.Reprezentarea semnalelor neperiodice prin transformata Fourier.Calculul spectrelor utilizand transformata Fourier discretă (în mediul Matlab) .Reprezentarea polinomiala a semnalelor. . . .Functia de transfer si reprezentarea prin poli si zerouri. Reprezentari de tip intrare-ieşire ale sistemelor dinamice . . Semnale neperiodice: . .Modulatia de tip produs .Transformata Laplace in modelarea semnalelor. . reprezentări grafice.Modulatia impulsurilor in amplitudine . . principiul multiplexării în frecvenţă. matricea de transfer . . metode de calcul. Semnale esantionate: . . .Semnale modulate in amplitudine . Tematica seminariilor .Modelul temporal şi frecvenţial al semnalului esantionat.Transformata Fourier discreta . Modulatia impulsurilor in durata 5. 3.reprezentarea de stare .Seria Fourier generalizata.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2. proprietatile semnalului analitic.legatura cu seria Fourier complexa si cu transformata z 6.Calculul spectrelor semnalelor neperiodice .Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp continuu.Modulatia impulsurilor in amplitudine: naturala si uniforma. Principiul multiplexării în timp.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp discret.Modulatia in amplitudine pe purtator armonic: modulatia cu purtatoare si doua benzi laterale. .Transformata Laplace a semnalului esantionat.Modelarea semnalelor prin functii binare: analiza Fourier-Walsh.Convolutia semnalelor.

.N. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Semnale. Théorie de la commande des systèmes.Protin.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef.I. Semnale. alte activităţi lucrări practice 6. A. pag. Cutululis. Ceanga. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr.a.L. consultaţii 2 4.M. Bratcu. circuite şi sisteme. Ed Tehnica.ing. s... realizare teme de casă. A. eseuri. suport de curs 28 9. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Bucuresti. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 28 8. 1998 (pag. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . 13. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. traduceri. Nichita. 1985 (pag. seminar / 10 12.I. 2001. Academica. referate. referate. Serbanescu.lucr. 11…187) 12. documentare pe net 5. pregătire prezentări orale 2. studiu după manual. 11.A. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.P.02.. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. 2 şi 3. traduceri etc. Culea. C. (Cap. 15…87). Mateescu. Ed. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 150 Data întocmirii: 1. Probleme Ed. circuite si sisteme. pregătire examinare finală 40 3.. 20…223). metodelor şi modelelor predate. activitate specifică de pregătire pt. circuite si sisteme. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. E.Bibliografie obligatorie selectivă 9. Ing. (în întregime) 10. E.D. Semnale.ing.E. alte activităţi proiecte. 2001.dr.A.Munteanu. 7. Militara. Mateescu. Analiza semnalelor.2007 Titular curs: Prof. pregătire teste periodice sau parţiale 14 14. eseuri. Ceanga.

Op. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 2 Nr.dezvoltarea abilităţilor competitive. Nicolau Viorel Conf. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. ing. prenume) Catedra de specialitate III Arhitectura calculatoarelor Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. nr. precum şi ale interdependenţelor cu componenta software .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. . Instrumental-aplicative . Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de calcu l. Cunoaştere. Ştiinţei.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente.conştientizarea importanţei componentei hardware şi a interdependenţelor cu componenta software . Atitudinale .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice structurii şi arhitecturii calculatoarelor. dr.abilităţi de măsurare a semnalelor din calculator şi de depanare a diverselor subsisteme 3. nume. De credite 56 Totalul ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de calculatoare . . înţelegere. 800146.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de calcul. morale şi civice 7 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. bazate pe un sistem de valori culturale. precum şi a modului de interconectare a acestora Competenţe specifice disciplinei 2. dr.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a calculatoarelor . conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Str. ing.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de c omunicare .utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor hardware .înţelegerea funcţionării sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente.ro FIŞA DISCIPLINEI7 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. ale transferurilor de informaţii dintre ele. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. explicare şi interpretare . precum şi interconectarea şi testarea acestora .

Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Sisteme de procesoare cu prelucrare paralelă . traduceri. ediţia IV-a. vol. – Arhitectura sistemelor de calcul.Sisteme de numeraţie. – Arhitectura calculatoarelor I. eseuri.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .rezultat satisfăcător la examenul scris .Memoria virtuală. Negrescu.Tipuri de arhitecturi de calculatoare .Microprocesoare pe 8 biţi . . C.Controlerul de întreruperi . referate.Sistemul de întreruperi al unui procesor numere. ISBN 973-571-337-3.participarea la activităţile de laborator (85%) . 2001 5.Recapitulare: circuite combinaţionale şi calcul secvenţiale . 2003 4. metode de alocare automată . Bucureşti. 1990 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Sistem monoprocesor pe 8 biţi sistemelor de calcul . 2005 2. Editura Teora.Memorii DRAM .Reprezentarea informaţiilor .Studiul arhitecturii sistemelor monoprocesor compatibile IBM PC 1.Vizualizarea semnalelor digitale de .Măsurarea performanţelor şi fiabilitatea . R. Mârşanu. V.D. ISBN 973-601-856-3. Bucureşti.Transferul datelor cu subsistemul I/O.Subsistemul unităţii centrale .rezultat foarte bine la examenul scris . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . S. W. Editura BIC ALL. Nicolau. Bucureşti. paginarea şi segmentarea paginată . ISBN 973-8449-28-6.Computer and digital system architecture. Rosch. Rădescu.Circuite de interfaţare a magistralelor . Bucureşti.rezultat foarte bine la colocviul la laborator .. Editura Teora. 1 şi 2.participarea la toate activităţile de laborator . R. W. ISBN 973-731-103-5.Structuri de procesare . Editura Cartea Universitară. .participarea activă la discuţiile de la curs . 1998 6. erori de vizualizare .realizarea cu foarte bine a temelor de casă .Module de memorie SIMM şi DIMM segmentarea. ISBN 973-601-799-0.. Murray. University of Colorado at Denver. – Totul despre hardware. L.Memorii SRAM controlerul DMA .Memorii ROM . operaţii cu numere în baza 2 şi 16 . Editura Politehnica Press.PC depanare şi modernizare. Bucureşti. – Calculatoare personale – elemente arhitecturale.Microprocesoare pe 16 biţ . conversii de . 2003 3. Mueller.Introducere în arhitectura sistemelor de calcul . . Prentice Hall.Magistrale de semnale digitale frecvenţă mare.Subsistemul de memorie al unui sistem de .

traduceri etc. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. dr. 13. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 2 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. realizare teme de casă. dr. activitate specifică de pregătire pt. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. ing. alte activităţi 14 lucrări practice 6. eseuri. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr. consultaţii 8 4. 7. alte activităţi 14 proiecte. seminar / 12.01. Frangu Laurenţiu . alte activităţi 30 2 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 27.2007 Titular curs: Conf. documentare pe net 14 5. studiu după manual. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ing. referate. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire examinare finală 16 3.

fie.2004.Codari ciclice .Codarea surselor pentru canale cu Huffman perturbaţii .ing. Material intern. Aiordachioaie Dorel Prof. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Editura Academica.Codarea ciclica sistematica si nesistematica -Circuite de prelucrare a polinoamelor cu . Atitudinale : intelegerea importantei modelarii si simularii in practica proiectarii si utilizarii CODECdisciplinei urilor. -Canale continue de transmisiune Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei. Galati . Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .2004. codare. Curs litografiat. 2. de Ob 5 credite 70 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.Analiza codurilor recurente coeficienţi binari . Cunoaştere. specifice 3. Curs litografiat. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor discrete de transmisiune: informatie.Codarea pentru canale cu perturbatii: codul Hamming .Canale discrete de transmisiune discrete de transmisiune .2004. perturbatii. Competenţe 2. prenume) Catedra de specialitate 2 Semestrul TRANSMISIA SI CODAREA INFORMATIEI II Tipul de evaluare finală (E/V) E Nr. Galati . canale discrete de transmisiune.Surse discrete de informaţie -Caracterizarea si modelarea statistica a canalelor . Op.Codarea entropica a surselor discrete fără perturbaţii . Aiordachioaie Dorel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 5 3 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.dr. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . nume.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Caracterizarea canalelor continue de transmisiune. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.2004. Galati .Codarea surselor discrete pentru canale .Sisteme de transmisiune a informaţiei .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice . Instrumental-aplicative : proiectarea algoritmilor de codare-decodare intr-un limbaj de nivel inalt. Partea II. decodare. incertutudine.Modelarea surselor discrete de informatie .Codarea pentru canale fara perturbatii: Shanon-Fano si . Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. înţelegere. Exercitii pentru seminar.ugal. Tel / Fax: 0236-470905. 461353 URL: http://www. Partea I.dr. erori individuale si in pachet. nr. entropie..ing.

dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Dorel Aiordachioaie Titular seminar : prof. seminar / 12. studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. 7. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. referate. Laurentiu Frangu . alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.ing. . pregătire prezentări orale 10 10 2. metodelor şi modelelor predate.ing. Dorel Aiordachioaie Şef catedră.ing. 13. studiu după manual. eseuri. Ca modalititati de verificare: .nota de la colocviul de laborator peste 5. suport de curs 9.ing. activitate specifică de pregătire pt.dr. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : prof. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. traduceri etc. consultaţii 10 5 4. alte activităţi 20 0 proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire examinare finală 20 50 3. documentare pe net 10 0 5.dr. Prof.

analiza. gestiune a situaţiei .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . de credite 70 Totalul ore studiu individual 160 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Drd. Instrumental-aplicative . Ing. explicare şi interpretare . Popa Rustem Prep. 800146. Str. Epure Silviu Semestrul I Electronică şi telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 42 14 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. reţele.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 8 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 2. mobilizare. nr. Ştiinţei. Op. eficacitatea personală: adaptare. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. prenume) Catedra de specialitate 2 CIRCUITE DIGITALE Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Atitudinale . . logica.cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor structurilor numerice şi însuşirea cunoştinţelor de bază necesare pentru alte discipline viitoare: procesoare. rezolvarea de probleme: metoda. însuşirea cunoştinţelor despre principalele familii logice folosite în construcţia circuitelor integrate digitale.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie.însuşirea tehnicilor de analiză a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. Ing. lucru în echipă. nume. Dr. . calculatoare. însuşirea unor noţiuni despre structurile programabile şi limbajele HDL dedicate descrierii hardware a circuitelor.aplicarea metodelor de analiză şi sinteză a structurilor numerice pentru circuite de mică şi medie complexitate.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. . înţelegere.iniţierea studenţilor în microprogramare şi în tehnicile de proiectare automată a circuitelor numerice implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. Cunoaştere. . 2 Nr.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. 3. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI8 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.

Implementarea cu registre. Zgomote şi reflexii în sistemele numerice. Lucrări practice: . demultiplexor.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . memoria RAM. .nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. referate. . . Definiţii. Bucureşti.Circuite secvenţiale cu bistabile integrate.Registre şi numărătoare. eseuri.Studiul circuitelor de impuls: astabil şi monostabil. . 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. . Clasificări ale sistemelor numerice.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. Editura Teora. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Editura Teora. comparator. Familia logică MOS. Tehnici de minimizare. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Wilkinson Barry. .Automate cu stări finite. Wakerly John. unitate logico-aritmetică. codificator prioritar. multiplexor.Astabile. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare . latch-uri şi bistabile .ugal. Aplicaţii. . Tematică seminar/lucrări practice/proiect Seminar: .Circuite bistabile. . Mircea Iliev. .Sisteme numerice microprogramate .Structuri combinaţionale.Circuite cu bistabile: numărător şi registru . Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Reducerea şi codificarea stărilor. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. Minimizarea prin metoda diagramelor Veitch-Karnaugh. .Funcţii binare.Familii logice: TTL şi CMOS.Funcţii binare.ro/rpopa/index. Modalităţi de reprezentare. Analiza hazardului. . 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. .Automate cu stări finite.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . . Bucureşti. .Sisteme de numeraţie. . Principii constructive. monostabile. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.Studiu comparativ al familiilor logice TTL şi CMOS – seria 4000. Transformări.Structuri combinaţionale MSI. Rustem Popa.Structuri integrate de circuite numerice. structuri PLD şi FPGA. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3. Transformări. traduceri.Sinteza circuitelor folosind limbajul VerilogHDL. Galaţi. . problemelor propuse la examen.Implementarea funcţiilor binare. Structuri standard: decodificator. Structuri CMOS şi BiCMOS. Rustem Popa. .etc. . Structuri specializate: sumator. Familia logică TTL. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . .html 2. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Definiţii. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . .Structuri numerice programabile: CPLD şi FPGA. Electronica digitală: bazele proiectării.Introducere. Galaţi.Modelul asincron.Structuri programabile.Analiza circuitelor prin simulare Pspice. Clasificări.Structuri numerice programabile: memoria ROM. Tipuri de bistabile.

Frangu Laurenţiu . drd. pregătire prezentări orale 24 2. traduceri etc. pregătire examinare finală 40 3.2007 Titular curs: conf. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 14 0 40 2 6 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 160 Data întocmirii: 24. documentare pe net 4 5. ing. studiu după manual. dr. referate. eseuri. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. ing. 7. consultaţii 16 4. activitate specifică de pregătire pt. ing. alte activităţi 0 proiecte.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.01. suport de curs 9. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. 13. alte activităţi 14 lucrări practice 6. documentare suplimentară în bibliotecă 11. realizare teme de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. seminar / 12.

Atitudinale . Instrumental-aplicative . Ing.validarea schemei electrice proiectate. 800146. de credite 14 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Dulman Dan Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 14 LP P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Drd. . fie prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. . analiza. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI9 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. 2.însuşirea tehnicilor de proiectare manuală a sistemelor digitale implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. Ştiinţei. gestiune a situaţiei .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . eficacitatea personală: adaptare.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 9 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. explicare şi interpretare . cum ar fi OrCAD. mobilizare. . înţelegere. Dr. Str.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. nume. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. prenume) Catedra de specialitate 2 PROIECT DE CIRCUITE DIGITALE II Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 2 Nr. . nr. Popa Rustem Asist. Op. 3.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. fie prin simulare pe calculator într-un mediu CAD. logica. lucrul în echipă. rezolvarea de probleme: metoda.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare în limbaj natural ş i până la implementarea schemei electrice a circuitului digital în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. Cunoaştere.iniţierea studenţilor în utilizarea tehnicilor de proiectare automată a circuitelor digitale implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. Ing. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.

alte activităţi 0 lucrări practice 6 6 2 4 0 . Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Lausanne. Sinteza schemei electrice a unui automat cu stări finite. consultaţii 8 4. Stauffer Andre. Rustem Popa. Bucureşti. traduceri. cu respectarea standardelor IEC în vigoare. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 2. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Rustem Popa. Wakerly John.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3.ugal. referate. Editura Teora. Galaţi. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. Electronica digitală: bazele proiectării. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiu după manual. Wilkinson Barry. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. . Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. activitate specifică de pregătire pt.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. publică a proiectului. seminar / 12. eseuri. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Presses Polytechniques Romandes. pregătire prezentări orale 0 2. pornind de la o specificaţie dată. Bucureşti. pregătire examinare finală 0 3. cu respectarea standardelor IEC în vigoare.etc.ro/rpopa/index.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . pornind de la o specificaţie dată. Galaţi.html 2. Sinteza schemei electrice a unui sistem microprogramat. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 5. Systemes numeriques cables et microprogrammes. documentare pe net 0 5. Editura Teora.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Proiect: 1. 1989 (în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30% Notele acordate pentru temele de casă. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare. Mircea Iliev. suport de curs 9. Aplicaţii.

Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. Frangu Laurenţiu .01. eseuri. referate. ing. ing. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 24 13. Popa Rustem Semnătura: Titular proiect: as. drd. dr. proiecte. ing. traduceri etc. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. alte activităţi 0 14.2007 Titular curs: conf.6. realizare teme de casă. dr.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati, 800146, Str. Ştiinţei, nr. 2 Nr. telefon / fax: 0236 470905 E-mail:

FIŞA DISCIPLINEI10
Denumirea disciplinei ELECTRONICA DE PUTERE 1 Anul de studiu III+IV Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de ? credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific, Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Asist.drd.ing. Romeo Paduraru nume, prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42

S -

LP 28

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - cunoaşterea şi înţelegerea structurii, funcţionării şi caracteristicilor statice si dinamice ale dispozitivelor electronice de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind circuitele de comanda pentru comutatie, regimul termic si protectia dispozitivelor semiconductoare de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de actionare electrica; - formarea cunoştinţelor de bază privind realizarea diverselor topologii de convertoare statice (circuit de forta, circuit de comanda, izolare galvanica); - formarea cunoştinţelor de bază privind strategiilor utilizate la comanda con vertoarelor; Competenţe specifice 2. Instrumental-aplicative: disciplinei - studiul comportamental al dispozitivelor semiconductoare de putere la nivelul caracteristicilor statice si mai ales dinamice; - validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a dispozitivelor semicondu ctoare de putere; - analiza performanţelor dinamice şi statice – implementarea si analiza circuitelor de comanda; - configurarea diverselor topologii de convertoare prin utilizarea unor panouri sinoptice adaptabile; - analiza comportamentala a functionarii convertoarelor cu diverse tipuri de sarcina; - validarea numerica prin modelarea sistemica a convertoarelor in mediul Orcad-PSpice

10

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

3. Atitudinale: -- conştientizarea importanţei convertoarelor statice de putere în aplicaţiile industriale şi în tehnologi a modernă; - realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ; - formarea, prin aplicaţii individualizate, a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.

Tematică generală

Bibliografie obligatorie selectivă

Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice - Concepte de fizica semiconductoarelor in - Studiul diodei de putere; contextul modificat al revendicarilor din - Studiul unui circuit de comanda de tipul electronica de putere; formatorului de impulsuri; - Dispozitive semiconductoare de putere; - Studiul comparativ al dispozitivelor - Structuri de comanda pentru comutatia comandabile de putere – comutatie, dispozitivelor elctronice de putere; dinamica, pierderi, protectie; - Circuite de protectie; - Studiul comportamental practic al - Convertoare c.a.-c.c. – topologii, performante, diverselor topologii de convertoare; comanda; - Modelarea şi simularea convertoarelor - Convertoare c.c.-c.c - topologii, performante, statice de putere; comanda; - Analiza impactului sarcinii asupra - Convertoare c.c.-c.a - topologii, performante, formelor de unda; analiza armonica in comanda; mediul software de implementare a - Variatoare de tensiune alternativa; modelelor. - Strategii de comanda – abordare globala 1. E. Roşu, M. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.iscee.ugal.ro 2. F. Ionescu, J.P.Six et autres : Composants semi-conducteurs de puissance. Editura Tehnica, Bucuresti, 1994. 3. G.Séguier: L'electronique de puissance. Dunod, Paris, 1992. 4. E. Rosu et al, Convertoare statice de putere- suport electronic http://www.iscee.ugal.ro si in curs de aparitie la editura Academica, 2008

La stabilirea notei finale se iau în considerare       

Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală 50 Alte note

Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 20

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice; - înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de electronica de putere.

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor experimentale ; - înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a convertoarelor statice de putere.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 20 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 10

6 -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 ore.

Data întocmirii:1.02.2007 Titular curs: Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist.drd.ing. Romeo Paduraru Semnătura:
Şef catedră

800146. lucr. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.analiza proprietăţilor frecvenţiale şi corelarea acestora cu domeniul “timp”. nr. . e specifice .formarea competenţelor privind analiza şi sinteza sistemelor cu timp continuu şi cu timp discret. . 2.formarea competenţelor pentru analiza circuitelor electronice şi cunoaşterea unei clase de circuite fundamentale în electronică. Iulian Munteanu . explicare şi interpretare .aplicarea metodelor uzuale de analiză şi sinteză a circuitelor electronice .cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de investigare experimentală a circuitelor electronice .cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor sistemelor (filtrelor) fundamentale din electronică. Op. .Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . disciplinei .formarea competenţelor pentru sinteza filtrelor IIR şi FIR. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 125 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. dar şi prin teme de casă. Str. practice/proiect nume.discretizarea sistemelor analogice. Instrumental-aplicative . Atitudinale . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. Ştiinţei. Mihai Culea – seminar Sef lucr. Competenţ . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI11 Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. . . .conversia modelelor sistemelor în diverse reprezentări. Ing.ing.calculul corecţiei dinamicii sistemelor prin metode de alocare .analiza experimentală a unor sisteme şi circuite uzuale din electronică 3.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. F) Ob Nr.dr.lucr. prin aplicaţii de laborator. modelate frecvenţial.ing. înţelegere. Cunoaştere. prenume) Prof. 2 Nr. în realizare cu timp continuu şi cu timp discret .cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor circuitelor specifice din electronică.Formarea. Ceangă Emil – curs Sef.

Proprietatile structurale ale sistemelor: controlabilitatea. criterii de stabilitate.Structuri de diporti .Elementul integrator. filtre in X. 8.Notiuni privind corectia sistemelor prin reactie dupa stare.Transformatorul: schema echivalenta.Sistematizarea uniportilor dupa functia de reactanta. .Reprezentarea si analiza uniportilor . derivatorul. caracteriscica de fracventa. .Filtrul trece jos de ordinul 2. Analiza sistemelor . Circuite corectoare de faza.Sinteza uniportilor LC si a uniportilor RC Tematica lucrărilor practice . .Amplificatorul ideal şi linia de întârziere ideală.Analiza regimul permanent al sistemelor.Reprezentări ale filtrelor FIR şi IIR. Sinteza sistemelor . .Sisteme de faza minima si de faza neminima .Functii de circuit si proprietatile acestora.Conversii: functie de transfer-forme canonice (controlabila. filtrul de ordinul 2. transformatorul diferential. . Problema analizei sistemelor.Filtre: filtre k-constant. . filtrul de ordinul 1.Proceduri de discretizare a sistemelor cu timp continuu. 5. transformari de frecventa. metode de analiza si transformare a diportilor.Calculul parametrilor diportilor . conexiunile diportilor. . stabilitatea asimptotica si stabilitatea IMEM.Sinteza circuitelor ARC .Estimarea starii sistemelor.Alocarea polilor prin reactie dupa stare.Filtrul trece jos ideal . . locul rădăcinilor.Uniporti ideali si uniporti uzuali. 9. Principiul filtrării adaptive Tematica seminariilor .Conversia modelelor neparametrice.Discretizarea sistemelor .Uniporti echivalenti si uniporti inversi.Filtre active RC trece banda .Structurile filtrelor numerice : structura nerecursivă (filtrul FIR) si recursivă (filtrul IIR) . filtrul trecetot (în realizare cu timp continuu şi timp discret) .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. parametrii de repartitie.Metode de aproximare in sinteza sistemica a filtrelor: aproximarea de tip maximum plat – filtre Butterworth si filtre Bessel – metode de proiectere. reciprocitate.Conversia: functie de transfer-caracteristici Bode . .Parametrii imagine . Funcţii fereastră uzuale.Analiza sistemelor cu timp continuu şi discret.Problematica analizei sistemelor . în descriere intrareieşire şi în descriere de stare.Forme canonice. . 2. Jordan) pentru sistemele analogice si numerice şi schemele de structură aferente . 6. semicelule de adaptare.Determinarea parametrilor imagine ai unui diport. . Diagrame poli-zerouri.Conditii de realizabilitate si metodologii de sinteza. i ntegratorul.Diporti ideali. .Filtre numerice FIR. .Utilizarea mediului Matlab in reprezentarea si analiza sistemelor . Sisteme fundamentale .Legatura dintre largimea benzii de frecventa si durata regimului dinamic. Reprezentări structurale şi conversia reprezentărilor sistemelor . . . .Parametrii de lucru . . . . 4.Circuite corectoare de atenuare. 3. parametrii iterativi. . filtre cu cuart. reprezentări prin grafuri . filtre Cebasev – metode de proiectere.Utilizarea grafurilor in reprezentarea circuitelor si sistemelor. pasivitate. observabilitatea. filtre derivate m. . Diporti . Sinteza circuitelor (10 ore).Filtre active RC cu reactie multipla . . .Filtrul trece tot (elementul defazor de ordinul 1). Uniporti .Filtrul trece jos de ordinul unu . Notiuni generale privind circuitele de prelucrare a semnalelor . . 7.Sinteza uniportilor LC: metode Foster si metode Cauer. caracteristici de frecvenţă . . Diporti uzuali in prelucrarea si transmiterea semnalelor .Parametrii matriceali ai diportilor . . Sinteza circuitelor RC .Uniporti si multiporti: proprietati. . . observabila. .

Mateescu. 7. Semnale.. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. 551. seminar / 10 12.2007 Titular curs: Prof.563 . suport de curs 18 9. Bucuresti. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 20 8. 564…605 . Militara. studiu după manual. 224…378 . Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. pag.A. Ing. 5.Protin. eseuri. Serbanescu.lucr.N. alte activităţi lucrări practice 6. circuite si sisteme. 14.a. referate. 6 şi 7. traduceri etc. 1985 (pag. circuite si sisteme. Ed Tehnica.ing. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. (Cap.. Mateescu. Nichita. Probleme Ed.ing. activitate specifică de pregătire pt. 88…171).. 2001.Bibliografie obligatorie selectivă 13. documentare pe net 5. pregătire examinare finală 30 3. Semnale. metodelor şi modelelor predate.02.P. eseuri.. A. 615…622). traduceri. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . referate. 4. 1998 (pag.D. pregătire prezentări orale 2.. 15. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 10 20 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Ceanga. Cutululis. 485…500 . pregătire teste periodice sau parţiale 14..L. E.dr. 190…351) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 17 13. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.A. C. Théorie de la commande des systèmes. consultaţii 2 4. s. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 125 Data întocmirii: 1.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef.E. alte activităţi proiecte. A. realizare teme de casă.

12-15. 461353 URL: http://www. perturbatii. Editura Academica. Clasificatoare. Instrumental-aplicative : cunoasterea si aplicarea metodelor de determinare a momentelor statistice disciplinei si temporale asociate semnalelor aleatoare precum si a metodelor de calcul pentru estimarea parametrilor.dr. detectie si Competenţe recunoastere. Op.2004. Partea II. prenume) Catedra de specialitate 3 DECIZIE. nume. de 5 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.ing. Tel / Fax: 0236-470905. Cunoaştere.2004. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . Capitolele 8-10. Aplicatii: Recunoasterea vocii si a imaginilor Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Aiordachioaie Dorel Prof. Exercitii pentru seminar. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. specifice 2. .ugal. 3. ESTIMARE SI RECUNOASTERE Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.2004.fie.. Gabriel Sirbu Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.dr. Galati . Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Semnale aletaoare continue si discrete.ing. Aiordachioaie Dorel / As. Filtrate optimala. nr. Metode de estimare parametrica si neparametrica Estimarea formei semnalelor Principiile sistemelor de recunoastere a semnalelor Tematică seminar / lucrări practice Procese aleatoare. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Estimarea parametrilor prin observarea continua si discreta.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Detectia semnalelor. Tematică lucrări practice Generatoare de secvenţe pseudoaleatoare. Galati . a metodelor de discretizare si estimare in sistemele de transmisiune a informatiei. Filtre adaptate la semmal. Raspunsul circuitelor la procese aleatoare. filtrare. Material intern. 2. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei: semnale aleatoare. Detectia semnalelor. estimate. Atitudinale : intelegerea importantei sistemelor numerice de prelucrare a semnalelor. înţelegere. procese aleatoare.dr. Curs litografiat.ding.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Caracterizarea in domeniul timp si in domeniul frecventa a semnalelor aleatoare.

dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 13. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. 7. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. eseuri.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. pregătire examinare finală 20 3. Sarbu Gabriel Şef catedră.dr.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.dr. . alte activităţi 20 proiecte.ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . consultaţii 10 4. Prof. metodelor şi modelelor predate. pregătire prezentări orale 10 2. alte activităţi 20 lucrări practice 6. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.drd. studiu după manual. suport de curs 9. traduceri etc.ing. Laurentiu FRANGU . activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Ca modalititati de verificare: . Dorel Aiordachioaie Titular seminar: prof.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. documentare pe net 10 5. seminar / 12. studiul bibliografiei minimale indicate 10.ing. alte activităţi 0 10 50 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.ing.nota de la colocviul de laborator peste 5. realizare teme de casă.

Înainte ca acest semnal să poată fi reprezentat prin semnale digitale sincrone este nevoie să fie prelucrat (condiţionat) prin tehnici analogice astfel încât să poată fi aplicată o tehnică standard de conversie digitală şi de sincronizare. ing. Op. Radu BELEA asit. str. înţelegere. . ing. 3. înţelegerea naturii erorilor care apar în schemele cu circuite integrate analogice şi a tehnicilor prin care aceste erori pot fi aduse în limite admisibile. credite 5 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. 12 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. Atitudinale calculatoarele numerice şi echipamentele de digitale de telecomunicaţii operează numai cu semnale digitale sincrone. 2. Cunoaştere. Dan DULMAN Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. măsurări asupra schemelor care utilizează circuite integrate analogice pentru prelucrarea semnalelor. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei S 14 LP 14 capacitatea de a citi şi interpreta o schemă electronică. înţelegerea tehnicilor prin care electronica analogică este conectată cu electronica digitală. 111 Nr. cunoaşterea problemelor rezolvate de electronica analogică. Orice semnal măsurat sau recepţionat este un semnal analogic. măsurarea parametrilor circuitelor integrate analogice. Domneasca.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. F) Ob nr. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator.ro FIŞA DISCIPLINEI12 Circuite Integrate Analogice (CIA) Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. dr. l.

R. Restul materiei nu se pretează la examinarea prin probleme şi se examinează teoretic printr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte. Universitatea ”DUNĂREA DE JOS” din Galaţi. explicarea noţiunii de amplifica tor operaţional. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. 2. oscilatoare de relaxare.Tematică generală - - Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs introducere. oscilatoare de relaxare. L. clasificare. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale circuite de impulsuri (utilizarea comparatoarelor). Ciugudean. E. Partea a I I-a. Minim nota 9 la: colocviu de laborator examen parţial (V. C. . circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. examen (V. comparatoare. Editura Politehnica Timişoara 2004. Ciugudean. utilizarea multiplicatorului de un cadran. Circuite integrate liniare. nota). amplificatorul diferenţial şi celula Gilbert. Bulucea. 3. metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. Wais. Meyer. G. comparatoare cu histerezis. proprietăţile amplifica toarelor cu reacţie negativă . Profeta. nota). nota). 2001 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 35%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: colocviu de laborator examen parţial (V. Belea. reacţia negativă. Analiză şi proiectare. nota). Dispozitive şi circuite Electronice. examen (V. probleme. parametrii. M. exemple de utilizare. compenasrea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. Circuite integrate analogice. 5. 1. Ed. Gray. erorile statice ale circuitelor analogice liniare. bucla PLL. se fac probleme din capitolele analiza circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. Ed. Facultatea de electronică şi telecomunicaţii. 4. Jurca. P. Circuite integrate analogice. timişoara 2001. Tehnică Bucureşti 1983. M. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. M. Tehnică Bucureşti 1975. amplificatorul cu modulare-demodulare . oscilatoare de relaxare. Circuite integrate liniare. - - Tematică seminar / lucrări practice se fac 6 lucrări de laborator alese din tematica: amplificatorul diferenţial. R. compensarea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. analiza circuitelor liniare complexe erori dinamice ale amplificatoarelor operaţionale. H. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. Notă: la examenul parţial se propun trei probleme din capitolele sau subcapitolele: metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale.

dr. alte activităţi 0 lucrări practice 6. pregătire examinare finală 0 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 0 5. l. consultaţii 25 4. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 13. Radu BELEA. pregătire prezentări orale 25 2. eseuri. alte activităţi 0 0 35 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 15. 7.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. Laurenţiu FRANGU . documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate. studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. dr. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 0 proiecte. ing. seminar / 12. prof. traduceri etc. suport de curs 9.02. realizare teme de casă.

. principii.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. . nume. Iliev Mircea Ş. . analiza c elor mai diferite scheme electronice. utilizarea unor specifice metode.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. lucru în echipă.participarea la propria dezvoltare profesională.etc@ugal. . proiecte. vorbit. ing. morale şi civice.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. înţelegere. dr. dr. explicarea şi interpretarea unor idei. .Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. . Atitudinale: . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. legi. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. . . Str. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titulari proiect II V 3 Conf. procese. gestiune a situaţiei. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite complexe 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . logica. verificarea funcţionarii corecte a proiectului.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: .Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. mobilizare. . 2 Nr. Cunoaştere.eficacitatea personală: adaptare.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. 3.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. ing.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Însusirea unui limbaj (scris. disciplinei proiectarea schemelor electronice. .promovarea unui sistem de valori culturale. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. nr. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. Competenţe 2.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. . de valorificare independentă a informaţiei.l. 1. 800146. Belea Radu ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale . simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD. Op. .Dezvoltarea creativităţii.rezolvarea de probleme: metoda. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. analiza. .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. Ştiinţei. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. teorii.

. 12. Vol. 2. 9.a.a. 1982.P. 5. . 3. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . – Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Editura tehnică. E.Agenda radioelectronistului.. ş. plantarea pieselor. Editura Tehnică.D. 13.Circuite integrate liniare. simularea (analiza) circuitului electronic. Bucureşti. 1980. 1982. s. . Bucureşti. Brezeanu Ghe. s. 14. Ştefan..a. Ed. Bodea M. Bucureşti. 1975. „Circuite digitale”..Circuite integrate CMOS. Croitoru V.E. E. 1989. ICCE. 1985. 1999. Dascalu D. testarea si reglarea circuitului. 1. Bucureşti.T. Editura Albastră. 7. Bucureşti.T. . 11..Circuite integrate liniare. ş. 1983.. Manolescu A. folosind si cunostintele dobândite la disciplinele “Proiect circuite digitale” şi “Proiect circuite analogice”. E. Bucureşti. Gh..Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului. ClujNapoca. Vol.T. Albastra. Vol. 1983. Bucureşti.a.D. Ştefan. Cluj-Napoca. Vais M. Culegere de probleme.. Tehnica. Probleme. 2000.P. 4. „Circuite integrate analogice”. Bucureşti . proiectului.a. IV. 1981. Culegere de probleme. .. III. Manolescu A. E.. . II. Profeta H.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a . E. I..Verificarea finală promovată cu nota 10. Gh. 2000. ş. Manual de utilizare.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din capitolele predate la cursurile anterioare: “Dispozitive electronice”. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. 6.Ş. Bulucea C.Circuite integrate liniare. . Bucureşti.a. Gray P. . In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. Bucureşti. Bucureşti.Circuite electronice. 1987. E.. Bucureşti.Verificarea finală promovată cu nota 5. Catalog. Galaţi. s. ş. .Circuite integrate liniare. 1978. . .P..Dispozitive si circuite electronice. 1986. 1984. . 15.. Vol.Circuite electronice.a.. Ed. ş.. ..a.. E. ş. 1987. Drăgulănescu N.Circuite integrate digitale. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.. Dascalu D. proiectarea si execuţia cablajului imprimat. . Rusu A.Circuite şi sisteme digitale.P. . Popa R.D. Ardelean I.a. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. . 8. 10. „Circuite electronice fundamentale”.Electronica. Meyer ..Circuite integrate liniare. Probleme. E.R.Circuite integrate analogice. Proiectare . Manual de utilizare. .D. 2002..

traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 11.dr.l. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 2 4. ing. alte activităţi 20 0 proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 14.01.ing. 13. suport de curs 9. dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 7. Mircea Iliev Semnătura: Ş. Frangu Laurenţiu . pregătire prezentări orale 0 2 2. referate. realizare teme de casă. Prof. documentare pe net 8 6 5. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. eseuri. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 0 20 3. Radu Belea Semnătura: Şef catedră. ing. dr.2007 Titulari proiect: Conf.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. seminar / 12.

800146. Op.etc@ugal.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.rezolvarea de probleme: metoda.promovarea unui sistem de valori culturale. morale şi civice. 3.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. analiza. proiecte.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. . prenume) Catedra de specialitate Conf. dr.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cer ute de domeniul electronicii. procese. .ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. nr. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. de valorificare independentă a informaţiei.eficacitatea personală: adaptare. vorbit. .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. gestiune a situaţiei. Competenţe 2.Însusirea unui limbaj (scris.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. ing. . analiza celor mai diferite scheme electronice. . reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. . F) Măsurări electrice şi electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Cunoaştere. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. . Ştiinţei. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. disciplinei proiectarea schemelor electronice.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . dr. teorii. lucru în echipă. legi. . logica.participarea la propria dezvoltare profesională. Atitudinale: . utilizarea unor specifice metode. . Conf.Dezvoltarea creativităţii. înţelegere. . explicarea şi interpretarea unor idei. . 1. Str. de credite 56 Total ore studiu individual 72 Titular curs Titular lucrări practice II E 4 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborat or.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. mobilizare. principii. Iliev Mircea nume. ing. . . Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale . 2 Nr.

4. Osciloscoape cu doua canale. 2. Măsurarea temperaturii: traductoare de temperatura. . Turic. Măsurarea si marcarea diodelor 10. Mihuţ. Universitatea Politehnică Bucureşti. 1995. 5. Probleme generale ale măsurărilor (3 1. de comutaţie. Mihai Antoniu. Multimetre digitale. 9. Aparate de măsura numerice (3 ore).a. 1971. 2. 7. Mariana Beliş . . Pop E. Osciloscoape (6 ore). E. Osciloscopul cu un spot si un canal E0102. 6. Generatoare de semnal (3 ore). Măsurarea şi marcarea componentelor discrete de de circuit (3 ore). 1980.M. Nelişor Todică – Măsurări electronice. Măsurarea mărimilor neelectrice. 11. Edmond Nicolau. Sisteme electronice de măsurare cu Măsurarea si marcarea tranzistoarelor. tensiunilor si a curenţilor cu instrumente analo gice si 3. s. tranzistoarelor: măsurarea parametrilor hibrizi. Bucureşti. Nicolau E.T Buc. . 5. dinamici.I. New York.Măsurări electronice. Metode de măsurare a frecventei si a 6. Generatoare de semnal sinusoidal. M. de impulsuri. Mitrofan Gh. Editura Universităţii “Dunărea de Jos”.Aparate electronice pentru măsurare şi control. osciloscopul. Măsurarea componentelor electronice 4. Bodea. electrice (6 ore). circuit.. 8. 8. electrice (6 ore). Măsurarea puterilor in circuitele de curent alternativ monofazat. liniarizarea caracteristicilor acestor traductoare. defazajului. s. 1999. 1998..Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. Valentin Sgârciu . Aparate de măsura si control specifice ore). atenuare. Măsurarea aparatură programabilă (3 ore). E. laboratorului de măsurări electrice şi electronice. . Satya. Măsurări cu 5. Tiponuţ . Ed. Galaţi. Editura didactică şi pedagogică. Facla. Iaşi. Măsurări cu osciloscopul (3 ore). Metode de măsurare a analogic (3 ore). Compensarea in frecventa a sondelor cu 7. McGraw Hill. Vizualizarea caracteristicilor statice ale componentelor discrete de circuit.1. Măsurarea analogica a mărimilor digitale. 9. Buc. 6. 1984.. Măsurarea mărimilor neelectrice (3 semiconductoare: măsurarea parametrilor statici.Manualul inginerului electronist . L.Măsurări electrice şi electronice. V.Prelucrări de date. 1. 3. 4. 1985.. 2. I.. Cage J. – Măsurări electronice. Oliver B. 3. de funcţii. Editura didactică şi pedagogică. 2.a. 1983. Măsurarea numerică a mărimilor 3. Aparate de măsură electrice de tip Norme de protecţia muncii. Vol.Tehnici moderne de măsurare.M. Ed. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . de înalta frecventa. 1984.. Bucureşti. 7.T.Generatoare de impulsuri si de tensiune liniar variabila.a.Electronic measurements and instrumentation. ore). s.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.ing. seminar / 12. activitate specifică de pregătire pt. realizare teme de casă. alte activităţi 2 0 proiecte.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.09.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). dr. 7.2006 Titular curs: Conf.dr. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. traduceri etc. . documentare pe net 6 2 5. . . consultaţii 10 2 4. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. suport de curs 9.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. studiu după manual. 13.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10 ) : . eseuri. ing. .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). referate. ing. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf.Examenul final promovat cu nota 10. pregătire prezentări orale 14 0 2. Prof. pregătire examinare finală 4 28 3. Frangu Laurenţiu . studiul bibliografiei minimale indicate 10. . documentare suplimentară în bibliotecă 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 72 Data întocmirii: 15. .Examenul final promovat cu nota 5.

drd. Note de curs.ing. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Câmpul electromagnetic Generatoare de microunde cu diode tunel Sisteme cu microunde Amplificatoare de microunde cu diode tunel Aplicaţii ale microundelor Determinarea parametrilor liniei coaxiale fără pierderi Determinarea parametrilor liniei coaxiale cu pierderi Filtrul duplexor şi filtrul diplexor Generatoare de microunde cu undă progresivă Tematică generală Circulatorul şi atenuatorul Bibliografie Gabriel Sirbu. Instrumental-aplicative : analiza propagării undelor prin ghidurile de undă. Tel / Fax: 0236-470905. 2. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. ghidarea microundelor. Op. nr. absorbţia microundelor. Sirbu Gabriel S. 461353 URL: http://www.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. referate.fie. Atitudinale : intelegerea specificitatii propagării microundelor cu privire la impedanţele ce intervin de a lungul liniilor de propagare.. proiectarea impedanţelor de sarcină pentru ghidurile de undă. aplicaţii ale microundelor.. prenume) Catedra de specialitate TEHNICA MICROUNDELOR Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.l. 3.ing. specifice disciplinei 2. înţelegere. Cunoaştere. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. Comunicatii mobile si prin satelit. nume.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Regimul disciplinei (Ob. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. eseuri. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de microunde: teoria propagării undelor electromagnetice la frecvenţe foarte înalte. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 1.ugal.l.drd.5 1 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 - .

notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. activitate specifică de pregătire pt. pregătire teste periodice sau parţiale 14.drd. metodelor şi modelelor predate. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. eseuri. 13. traduceri etc. suport de curs 9. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Prof. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s.. Ca modalititati de verificare: .l.ing. . realizare teme de casă. alte activităţi 20 0 proiecte. pregătire prezentări orale 10 10 2. meto delor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . pregătire examinare finală 20 50 3. studiu după manual. Laurentiu FRANGU . drd.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. seminar / 12.traduceri. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. consultaţii 10 5 4. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare pe net 10 0 5. 7. Gabriel Sirbu Şef catedră.ing.ing. referate.nota de la colocviul de laborator peste 5. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. documentare suplimentară în bibliotecă 11.dr.l.

programarea şi testarea acestora .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.dezvoltarea abilităţilor competitive.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de achiziţie a datelor. dr. Op. Str.abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul de achiziţie şi de depanare a diverselor circuite 3.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor de achiziţie a datelor. precum şi interconectarea.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor de achiziţie . . înţelegere. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . 2 Nr. . conform specificaţiilor de performanţă şi cost .înţelegerea funcţionării sistemelor de achiziţie. prenume) Catedra de specialitate III Sisteme de achiziţie a datelor 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.ro FIŞA DISCIPLINEI13 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de achiziţie. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. nume. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. ing. bazate pe un sistem de valori culturale. Nicolau Viorel Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii E 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 28 LP P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. De credite 28 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. ing. 800146. dr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. morale şi civice 13 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Instrumental-aplicative . Ştiinţei.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de achiziţie şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . Atitudinale . explicare şi interpretare . Cunoaştere.conştientizarea importanţei sistemelor de achiziţie a datelor şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . nr. Nicolau Viorel Conf.

Module de ieşiri numerice şi analogice. Interfeţe grafice utilizator pentru achiziţia şi monitorizarea datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 1.Module de comunicaţie.Variabila timp în sistemele de achiziţie a datelor.. Pănescu.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Metode de programare . Soluţii de conectare în reţea a sistemelor de achiziţii de date. Nicolau. Module de intrări numerice şi analogice.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .. Aplicaţii. ISBN 973-8316-48-0. eseuri.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Puşcaşu. V.rezultat satisfăcător la examenul scris . Conversia semnalelor . referate.. Wincon ISaGRAF PAC. B.Noţiuni introductive privind sistemele de achiziţie a datelor .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . Sisteme de achiziţie pentru procese rapide . Eşantionarea şi cuantizarea semnalelor.. pentru transmisia datelor.rezultat foarte bine la colocviul la laborator .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . M. C.Software pentru dezvoltarea de aplicaţii.participarea la activităţile de laborator (85%) . – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .participarea la toate activităţile de laborator . ICP DAS Co. Reţele uzinale . 2004 2.Elemente de structura şi arhitectura sistemelor de achiziţie a datelor. Metode de programare .. Procesoare de semnal TMS 320C3X. Ghe. Editura Academica. Huţanu. traduceri. TMS320C30 Products Overview.Subsistemul de intrare. V. D.. Programarea temporizatoarelor . Editura Academica. ISBN 973-97816-3-2.Tipuri de semnale. Texas Instruments. 1998 4. 2006 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. 1998 3. Iaşi. Postolache. Puşcaşu.Subsistemul de ieşire. subsisteme componente . Codreş.participarea activă la discuţiile de la curs .Sisteme multicanal pentru procese lente. Galaţi. Structura unităţilor de numărare/ temporizare.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 1 2. seminar / 12. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. alte activităţi 8 proiecte. activitate specifică de pregătire pt. dr. 7.01. ing. realizare teme de casă. eseuri. dr. alte activităţi 20 1 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 27. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. suport de curs 9. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. ing. studiu după manual. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. pregătire examinare finală 4 3. documentare pe net 6 5. Frangu Laurenţiu .2007 Titular curs: Conf. dr. referate. consultaţii 6 4. traduceri etc. alte activităţi lucrări practice 6.

practice/proiect nume. Cunoaştere. 2 Nr.participarea la propria dezvoltare profesională 14 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . Instrumental-aplicative .Ing. rezolvarea de probleme: metoda.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. prenume) As. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegere. Ştiinţei. explicare şi interpretare . nr. F) Ob Nr. mobilizare. analiza. de credite Total ore din planul de învăţământ 28 Totalul ore studiu individual 56 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Mazarel Marius Catedra de specialitate Electronica si Telecomunicatii V 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. logica.cunoştinţe de proiectare si implementare a sistemelor de achizitii de date (embedded) Competenţe specifice disciplinei 2. Atitudinale . lucru în echipă. . eficacitatea personală: adaptare.determinarea indicatorilor de performanta ai unui sistem automat 3.deprinderea abilitatilor de programare a placilor de achizitie . Op. 800146.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază privind sistemele automate .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. Str. gestiune a situaţiei . . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI14 Denumirea disciplinei Laborator achizitii de date si sisteme automate Anul de studiu 3 Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob.

Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor analogice cu microconvertorul ADUC842) 5. Sistemul de ordin 1 9.Tematică curs Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. esantionarea semnalelor. Achizitia semnalelor cu PCL711 (traductor de forta cu marci tensometrice. 50 traduceri. pregătire examinare finală 0 3. Filtre si regulatoare cu amplificatoare operationale (PI. Conversia neparametric-parametric (caracteristica de frecventa -> functie de transfer) 11. referate. timp de raspuns) 8. eseuri. Placa de achizitie PCL711 (intrari si iesiri analogice si digitale) 3.Demostrarea de abilitati. pregătire prezentări orale 0 2. implicarea in discutii si realizarea lucrarilor practice pe intreg semestrul Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie sistemelor automate prezentate in timpul si a sistemelor automate prezentate in timpul semestrului semestrului . PD.Realizarea corecta a 50% din teme . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Studiul regulatoarelor bi si tripozitionale Bibliografie obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. convertoare AD integrate 2. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie si a . suport de curs 9. PID) 12. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Indicatori de performanta (suprareglaj. Achizitia si analiza semnalelor audio 7. Filtre si regulatoare numerice (embedded) 13. Sistemul de ordin 2 10. analiza semnalului) 4. Conversia analog numerica. studiu după manual. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor digitale de la accelerometrul ADXL202 cu dsPic30F) 6.Realizarea corecta a tuturor temelor . consultaţii 28 0 0 0 .

activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 0 0 0 14. realizare teme de casă. eseuri. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14 14 11.4. seminar / lucrări practice 6. documentare suplimentară în bibliotecă 5. traduceri etc. proiecte. 7. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 56 Data întocmirii: Titular curs: Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: Şef catedră . alte activităţi 13. documentare pe net 12. referate.

Instrumental-aplicative .cunoaşterea principiilor de proiectare / realizare / analiză a diverselor tipuri de filtr e numerice . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI15 Prelucrarea numerică a semnalelor Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. ing.utilizarea funcţiilor fereastră . ing. .înţelegerea caracteristicilor / aspectelor frecvenţiale ale filtrelor numerice .înţelegerea algoritmilor rapizi de calcul a transformatei Fourier . înţelegere.implementarea algoritmilor offline de procesare a semnalelor numerice .cunoaşterea aspectelor practice de implementare a filtrelor numerice în timp real (pe sisteme numerice de calcul) . Str. Cunoaştere.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor de procesare numerică în timp real a semnalelor . 2 Nr. de credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 86 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. prenume) s.implementarea (folosind medii software dedicate) algoritmilor de procesare a semnalelor în timp discret 1D .l. 800146. Op. explicare şi interpretare LP 1 P 0 Competenţe specifice disciplinei .cunoaşterea şi înţelegerea diverselor operaţii realizate pe secvenţe de semnale numerice .l. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Iulian Munteanu s. Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 2 0 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.înţelegerea sistemelor de procesare multitasking şi gestionarea taskurilor 2.analiza frecvenţială a filtrelor numerice 15 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. nr. practice/proiect nume.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor / modelelor asociate semnalelor / sistemelor în timp discret . Ştiinţei.

(aplicaţii Matlab). Tehnici de programare în timp real. 4.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate . 3. 1997. Sisteme liniare în timp discret. Tipuri şi structuri de filtre numerice. La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. referate. modelare. The Art of Assembly Language. conducerea automată a proceselor. 2. Atitudinale . California Technical Publishing. Reprezentarea semnalelor numerice. 2003. analiza funcţiilor de transfer discrete. software de timp real. etc) Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. 5. transformata Fourier discretă şi proprietăţi fundamentale ale acestora. 6. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Metode în prelucrarea numerică a semnalelor. Facla. Algorimi pentru calculul FFT. Tipuri evoluate de filtre numerice. I. 2. 3. 7. sistemul de întreruperi al unui microcalculator. Vol. Ed. influenţa funcţiei fereastră asupra liniilor spectrale. funcţii fereastră. Filtrul Kalman (Aplicaţie Matlab). Hyde R. Filtre FIR. (aplicaţii Matlab). 2. ş. 6.. eseuri. Aliasing. Tehnici de proiectare a filtrelor numerice. vol. abordări temporale şi frecvenţiale. Smith. elemente de statistica.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat .a. tehnici multirată. 2. Aplicaţii ale procesării numerice ale semnalelor. comparaţii între caracteristici şi performanţe filtrelor digitale. Proiectarea filtrelor numerice. 5. echivalenţa dintre filtrele digitale IIR şi FIR. E. Filtre IIR..implicarea în promovarea utilizării prelucrărilor numerice în diverse aplicaţii inginereşti (prelucrarea / compresia / criptarea datelor. CAN şi CNA. Transformarea Fourier rapidă şi funcţii fereastră (aplicaţii Matlab).. aliasing. Semnale cu timp discret. 1. Pop. ADC / DAC. 1. 3. 7. No Starch Press. software pentru procesarea numerică a semnalelor. 8. Naforniţă. Facla. 4. Tehnici de utilizare a întreruperilor în prelucrarea (în timp real a) semnalelor. Operaţii fundamentale cu semnale numerice. Ed. traduceri. convoluţia. S. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. 1986. 1989..3. Operaţii de bază asupra secvenţelor de semnale. The scientist and engineer's guide to digital signal processing.W.

pregătire examinare finală 20 3. referate.notarea examinării finale cu nota 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.l. studiu după manual. dr. realizare teme de casă.rezolvarea 2/3 din temele de casă . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.02.notarea examinării finale cu minim nota 5 Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . alte activităţi 10 proiecte.rezolvarea tuturor temelor de casă . Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. ing.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . consultaţii 9 4.l.prezenţa integrală la orele de laborator . alte activităţi 0 0 15 2 10 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =86 Data întocmirii: 06. pregătire teste periodice sau parţiale 14.notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 . studiul bibliografiei minimale indicate 10.notarea activităţii de laborator cu nota 10 . traduceri etc. 13. activitate specifică de pregătire pt. 7. seminar / 12. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11.2007 Titular curs: ş. ing Laurenţiu Frangu . Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: ş. eseuri. suport de curs 9. alte activităţi 0 lucrări practice 6. documentare pe net 0 5. pregătire prezentări orale 20 2.

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. Op. Atitudinale: .ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. de credite 42 Total ore studiu individual 54 Titular curs Titular lucrări practice I V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific.promovarea unui sistem de valori culturale.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. dr. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . principii. . vorbit.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. 3. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. 800146. mobilizare. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Cunoaştere. prenume) Catedra de specialitate Conf. ing. .eficacitatea personală: adaptare. lucru în echipă. legi. .etc@ugal. proiecte. . dr. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. înţelegere.Dezvoltarea creativităţii. . 1. logica. . disciplinei proiectarea schemelor electronice.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.Însusirea unui limbaj (scris. analiza. teorii. Ştiinţei. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 - LP 14 P - Competenţe generale . folosirea aparaturii de măsura si control specifice. .participarea la propria dezvoltare profesională. . . procese. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . gestiune a situaţiei. .Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.platforme de laborator. Conf. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. 2 Nr. . analiza celor mai diferite scheme electronice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. nr.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. morale şi civice.rezolvarea de probleme: metoda. utilizarea unor specifice metode. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . ing. Iliev Mircea nume. Str. F) Televiziune 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândiri i economice. explicarea şi interpretarea unor idei. de valorificare independentă a informaţiei. Competenţe 2.

10. 2. 5.Introducere in televiziune. Basoiu M. Ed. 1996.. Tehnica. 1982.. Did.Funcţionarea si depanarea televizorului in culori. Dispozitive de reproducere a imaginii 3. Transmisia si recepţia semnalelor de 2. Constantin I. Ed.. 10. 1993. s. 8. Mitrofan G.Iniţiere in televiziune in culori. Tehnica. Tehnica. laboratorului de TV. 6.Dispozitive videocaptoare si videoreproducatoare. 1.Televiziune. Serbu C. Bucureşti 1985. 7. . .Recepţia TV la mare distanta.Receptoare de televiziune in culori. Dispozitive de captare a imaginii TV 7. Introducere (2 ore). Ed. Ganescu M. Constantinescu C. 1990. Receptorul TV alb-negru.a.Goldstar CKT 2190. . Iosif I. Teora. Ed. 1985. (6 ore). Tuburi videocaptoare. TV (2 ore).. 7. 15.Aparate.. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. Toma C. Tehnica.a. Camere 6. Tehnica. Semnalul de TV (4 ore). Basoiu M. Bucureşti. Explorarea întreţesuta a imaginii. Bucureşti. .Îndrumar pentru electronişti . Noţiuni de televiziune digitala (3 ore). Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . . s. 1993.. Tehnica. s. Gazdoiu C.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. s. Tehnica.a. 9. Ed. s. Bucureşti.Teletext.Aplicaţii si probleme de radio si televiziune. Bucureşti. Teora. Ed. (2 ore). Did. Bucureşti. Ed. . Silisteanu M. 4. Teora. 1986. Vidiconul. 14.a.a. si Ped. Mitrofan G. 4. Statnic E. 3. Ed. Tehnica. Antonescu G. televiziune alb-negru. 8. Timişoara. . Ed. Depanare. . Bucureşti. Receptorul TV color. Echipamente pentru recepţia programelor TV de pe sateliţi (1 oră). 16. . Bucureşti. 1971. .P. . Aparate de măsura si control specifice ore). . 5. 3. s. 1992. si Ped. Ed. Sisteme de televiziune in alb-negru (2 de TV. 1. Basoiu M.Televiziune. 5. 4.. Ed.Receptoare moderne TV color .. 12. Recepţia TV de pe satelit.Tehnica televiziunii in culori...Televiziunea de înalta definiţie. Ed. Sisteme de televiziune in culori (TVC compacte de luat vederi. 1994. Raymond G. Costescu C.a. 11. TV cu microprocesoare. Bucureşti. Bucureşti.. Ed. Bucureşti. s. 1989. .a. 13. Metode de prelucrare a semnalelor de TV (2 ore). 1981. 1983. Bucureşti. Bucureşti.. Bucureşti. Creanga I. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului 2. 1979. Bucureşti. 1983. Tudorascu D. . 9. Did. Sistemul teletext. . Ed. Circuite de deflexie (4 ore). si Ped. Dragu I. I.Televizoare cu circuite integrate. Basoiu M. 6. . Ed. Tehnica.radio si TV.

Verificarea finală promovată cu nota 10. Prof. documentare suplimentară în bibliotecă 11. dr.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. . Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf.Verificarea finală promovată cu nota 5. pregătire examinare finală 10 20 3.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).01. .ing. eseuri. consultaţii 6 2 4.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . activitate specifică de pregătire pt. . seminar / 12. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiu după manual. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.2007 Titular curs: Conf. . alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Frangu Laurenţiu . realizare teme de casă. . pregătire prezentări orale 4 0 2.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. dr. alte activităţi 2 0 proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare pe net 4 2 5. 13.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). ing.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. referate. 7. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 30. traduceri etc.dr. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . .

Voichiţa Iliev – lucr. Atitudinale . ing. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. 800146. Ştiinţei. .înţelegerea diferenţelor între variantele tehnologice .abilitatea de citi şi măsura valorile parametrilor. dar şi prin teme de casă.recunoaşterea componentelor după aspect.citirea datelor de catalog. practice/proiect nume. . nr. Cunoaştere.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. 3. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.Formarea. . explicare şi interpretare .ing. înţelegere.utilizarea aparatelor de laborator pentru evidenţierea regimurilor dinamice ale circuitelor. F) circuite pasive 2 Tipul de evaluare finală (E) E Ob Nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI16 Denumirea disciplinei Componente şi Anul de studiu I Semestrul Regimul disciplinei (Ob.dr.cunoaşterea circuitelor pasive şi înţelegerea proprietăţilor acestora Competenţ e specifice disciplinei 2. prenume) Prof. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. . prin aplicaţii de laborator. . Instrumental-aplicative . 2 Nr.cunoaşterea componentelor electronice pasive. Str. utilizarea modelelor matematice . Op. Frangu Laurenţiu – curs Asociat.

ugal. Caracteristici de frecvenţă. proprietăţi. . . .Tipuri de componente şi circuite pasive..Mărimile caracteristice. proprietăţi. . . 1. note de curs. serii de valori . măsurări uzuale (2 ore) .Tipuri constructive. toleranţe.Limitări în funcţionare. .Condensatoare (2 ore) nominale. Munteanu T. 19. Frangu L. .Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu..Transformatoare. Componente şi circuite pasive.Mărimile caracteristice. parametri. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . utilizarea componentelor şi circuitelor pasive. eseuri. Bobine (4 ore): .Transformatoare (2 ore) 17. Litografiat 1999 2. model matematic. parametri.Dispersia parametrilor. reţele de atenuare. Dumitrescu M. . .Introducere. Circuite pasive (8 ore): .Limitări în funcţionare. .Divizoare.Filtre. 20.Limitări în funcţionare. .Rezistoare (2 ore) .etc.Cunoaşterea aparatelor de laborator. funcţiile circuitelor electronice. model matematic. Vasilache C. . www.Bobine (2 ore) . referate. Introducere (2 ore): . traduceri... . . Componente electronice pasive: Lucrări practice de laborator. Condensatoare (8 ore): . .Filtre (2 ore) .Variaţiile parametrilor.Mărimile caracteristice. model matematic. proprietăţi. Tematica lucrărilor practice . 2001 3.: Componente electronice pasive.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu.Verificare (2 ore) parametri. Munteanu T.Tipuri constructive. comportarea în regim tranzitoriu. 18. . Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos".Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 16. Comportarea în regim permanent sinusoidal.Tipuri constructive. Rezistoare (6 ore): ..ro/lfrangu/pasive Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Circuite reactive. Culea M.Rezistoare neliniare.

pregătire teste periodice sau parţiale 14. Voichiţa Iliev Semnătura: Şef catedră .2007 Titular curs: Prof. 5 13.dr.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. precum şi a modalităţilor de analiză specifice. eseuri. alte activităţi lucrări practice 6. metodelor şi modelelor predate. alte activităţi proiecte. traduceri etc. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Asociat ing. suport de curs 10 9. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. documentare suplimentară în bibliotecă 11. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 2 4. documentare pe net 5. pregătire examinare finală 10 3. realizare teme de casă. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. 7.02. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. referate. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.ing. pregătire prezentări orale 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10. cunoaşterea metodelor de măsurare. seminar / 5 12. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8.

înţelegerea funcţionării circuitelor uzuale şi interpretarea rezultatelor obţinute prin simulare. rezolvarea de probleme: metoda. logica. proiectarea şi evaluarea propriilor scheme electrice şi cab laje imprimate. F) Op Nr. Atitudinale .editarea.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. eficacitatea personală: adaptare. gestiune a situaţiei . explicare şi interpretare . Competenţe specifice disciplinei 2. L. nr.cunoştinţe de proiectare şi realizare a cablajelor imprimate. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor bază privind editarea scemelor electronice. Op. MARIAN VIOREL CRACIUN drd. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Instrumental-aplicative . mobilizare. Ş. str. lucru în echipă. CRISTINEL AUREL CRACIUN nume. analiza. Domneasca. utilizând programul de proiectare şi simulare ORCAD. înţelegere. .ro FIŞA DISCIPLINEI17 PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere.participarea la propria dezvoltare profesională 17 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 65 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . a creării corecte a profilurilor de simulare în timp şi în frecvenţă şi realizarea cablajelor. prenume) Catedra de specialitate ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. . 3. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 111 Nr.

Matrix Rom 1999. . Ed. Ed.realizarea cablajelor imprimate . suport de curs 9. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. . . Constantin. Teora 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.cunoaşterea şi înţelegerea modului editare a schemelor electronice . 3. pregătire examinare finală 0 3. – Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice. Tematică seminar / lucrări practice . înţelegerea.Editarea schemelor electrice şi verificarea corectidudinii din punct de vedere electric a acestora. alte activităţi 10 lucrări practice 0 10 7 7 0 .cunoaşterea. ***. . 1994. referate.Simularea circuitelor digitale în domeniul timp. Andrei Câmpeanu. -Realizarea de cablaje imprimate. Dănuţ Burdia.Simularea circuitelor analogice în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă. ş. traduceri. studiul bibliografiei minimale indicate 10. – User’s Guide – Orcad PSpice. activitate specifică de pregătire pt. eseuri.Analiza în domeniul frecvenţă. consultaţii 10 4. – Orcad. pregătire prezentări orale 7 2. . 1998. studii de caz … 0%  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 100%  Nota acordată la examinarea finală 0%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . – Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice . studiu după manual. Teora.Scurtă introducere în Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice. 2. Bucureşti. . Ed.Introducere în ORCAD.a.a.cunoaşterea de editare a circuitelor electronice .Realizarea cablajelor imprimate. P.realizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă . seminar / 12. Medii de prioectare existente. Bibliografie obligatorie selectivă 1. 4.Recapitulare. ş. documentare suplimentară în bibliotecă 11.a. . utilizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă şi interpretarea rezultatelor obţinute . documentare pe net 7 5.Analiza în domeniul timp.cunoaşterea şi utilizarea uneltelor grafice de realizare şi corectare a cablajelor Ponderea exprimată în % {total = 100%} 0% 0% 0% 0% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . Reguli şi tehnologii de realizare. . -Studiul unor circuite uzuale. ş.

Marian Viorel CRĂCIUN Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: drd.2007 Titular curs: Ş. 7. realizare teme de casă. eseuri.L. Cristinel Aurel CRĂCIUN Semnătura: Director departament / Şef catedră . referate. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 65 Data întocmirii: 31. alte activităţi 0 14.6. traduceri etc. pregătire teste periodice sau parţiale 7 13. proiecte.01.

.dr. Competenţe specifice disciplinei 2. Instrumental-aplicative . telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI18 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. din punct de vedere al constructorilor şi al utilizatorilor echipamentelor electronice.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare şi utilizare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării fiabilităţii şi calităţii. înţelegerea principiilor şi metodelor utilizate în diagnoză.dr. 3. înţelegere. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. F) II Semestrul 7 Fiabilitate şi calitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea teoriei fiabilităţii. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 14 LP - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al fiabilităţii şi calităţii. utilizarea metodelor de analiză a fiabilităţii echipamentelor.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea / alegerea unor echipamente electronice cu performanţe de fiabilitate ridicate. . Mărăşescu Nicolae nume. al elaborării unor strategii de mentenanţă optimale. Mărăşescu Nicolae Conf. Op.ing. 18 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. explicare şi interpretare .Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul fiabilităţii şi calităţii. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 84 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.ing. corp Y Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. Atitudinale .Proiectarea strategiilor de mentenanţă pentru echipamentele electrice şi electronice. Cunoaştere. Conf. .

Bucureşti. traduceri. 13. Modelul automată a rezervei. Modelul proceselor Markov. modelul logic.. Reînnoirea echipamentelor.. sistemelor electrice complexe utilizând 3. Procese de autotestabile. 2. Bucureşti. A. 1. Bacivarof.Militară. T. referate. bazate pe modele logice.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. reînnoire. 1994. Ed. Bloc de supraveghere şi comutare 8. 12. generare a secvenţelor de test. 1983. Încercări de fiabilitate. 6.Academiei. Fiabilitate. Structură 6. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Mihalache. 2004 5.V. eseuri..participarea la seminarii -participare activă la seminarii . Sisteme evolutive de reînnoire bazate pe tehnici de diagnoză şi predicţie. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .rezultat de ”satisfăcător” la tema de casă + . Structuri electronice de înaltă fiabilitate. Procedee de derulare a unui test.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală . Mărăşescu.. 1983. defectare. Metoda căii sensibile.elaborare conform cerinţelor a „Temei de casă” şi examinare finală susţinerea publică a acesteia . Bucureşti. Metode deterministe şi probabilistice de electronice. globale şi modele structurale. Universitatea Tehnică “Gh.V. 7. Procese stohastice de reînnoire. măsurate. Asachi” Iaşi. Modelul funcţional şi redundantă logică cuadruplă. 5. Metode de asigurare a unei testabilităţ facile. Structuri redundante hibride. Academiei. Structuri 5. Modelarea uzurii echipamentelor. Mentenabilitatea echipamentelor electronice. Cătuneanu. Structură redundantă pentru magistrale 7. Fiabilitatea în contextul teoriei sistemelor. 4. Mentenabilitatea echipamentelor 9. S. Mihoc. Ganciu. A. 9. arborelui de defectare. Structura redundantă TMR. 7. Legi de repartiţie asociate mecanismelor de metoda lanţurilor Markov. Echipamente autotestabile. Determinarea fiabilităţii 2. 10. Gh.M.. 3. Niculescu. 11. 1989. N. Strategii de reînnoire..M. Metode de analiză a fiabilităţii echipamentelor de date. Fiabilitate şi diagnoză. 6. Bazele teoretice ale fiabilităţii. 14. Ed. Modele de fiabilitate: modele logice. Cătuneanu. Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi.. Principiile estimării bayesiene şi aplicaţiile lor echipamentelor descrise prin modele în fiabilitate. Ed. Medode de analiză a fiabilităţii 4. 8. Circuite de control utilizate în echipamentele autotestabile. Fiabilitatea structurală. Prelucrarea experimentală a datelor Indicatori de fiabilitate.

traduceri etc.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 5. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. pregătire examinare finală 3. alte activităţi lucrări practice 6. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf.dr. consultaţii 4. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) =84 Data întocmirii:26. 10 13. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14.ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16 8. suport de curs 22 9.dr. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. referate. seminar / 4 12. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Director departament / Şef catedră 3 20 1 0 0 0 0 . 7. studiu după manual.01.2007 Titular curs: Conf. alte activităţi proiecte. pregătire prezentări orale 2. realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt.ing.

.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . înţelegere. Atitudinale .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Str. prenume) Catedra de specialitate III Reţele de calculatoare Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Ştiinţei. Op.dezvoltarea abilităţilor competitive. bazate pe un sistem de valori culturale. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.conştientizarea importanţei reţelelor de calculatoare.ro FIŞA DISCIPLINEI19 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. nr.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice reţelelor de calculatoare. . ing. ing.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor subsisteme dintr -o reţea 3. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. morale şi civice 19 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.proiectarea diverselor structuri de reţele de calculatoare. Nicolau Viorel Conf. Cunoaştere. precum şi ale transferurilor de informaţii dintre ele .analiza comparativă a diferitelor tipuri de reţele de calculatoare . 800146.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor unei reţele . dr.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a reţelelor de calculatoare . Instrumental-aplicative .înţelegerea funcţionării reţelelor de calculatoare şi a unităţilor de interconectare . nume. dr. explicare şi interpretare .abilităţi privind funcţionarea reţelelor de calculatoare şi a subsistemelor componente. prin multitudinea de servicii oferite . precum şi interconectarea şi testarea acestora . 2 Nr.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unei reţele de calculatoare. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . la toate nivelurile modelului OSI Competenţe specifice disciplinei 2.

Noţiuni introductive în reţele de calculatoar . Munteanu.. Stallings. nivelul aplicaţie . I. nivelul transport în Internet . ierarhice. controlul congestiei. bridge. ATM switch.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. servicii de poşta electronică – SMTP. problema dirijării.TCP şi UDP . adresare. medii de transmisie a datelor. Editura Polirom.participarea la toate activităţile de laborator .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . 2004.Studiul mecanismului de încapsulare utilizat de stiva TCP/IP ..realizarea cu foarte bine a temelor de casă . generarea cadrelor .Nivelul legătură de date: structură şi funcţii. subnivelurile MAC şi LLC.participarea la activităţile de laborator (85%) . servicii şi protocoale LLC. A. inel.Studiu de caz: realizarea unei subreţele locale utilizând cabluri UTP. 2003 4.Configurarea calculatoarelor în reţele client-server .Nivelul transport: servicii oferite de nivelul transport. detecţia şi semnalarea erorilor. tehnologia Ethernet . Scripcariu.Studiu de caz: împărţirea unei reţele în subreţele şi utilizarea măştii de (sub)reţea . standarde.Realizarea unei aplicaţii server utilizând Socket-uri Bibliografie obligatorie selectivă 1. stea.Studiul mecanismului de adresare IP v4 . nivelul aplicaţie în modelul TCP/IP.. servicii pentru transferul de fişiere . Prentice Hall. topologii complexe – mesh. 2003.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. L.participarea activă la discuţiile de la curs . Reţele de calculatoare.Tipuri de medii de transmisie a datelor în reţelele de calculatoare. Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare.Nivelul reţea: particularităţi ale nivelului reţea. gateway router . V.rezultat satisfăcător la examenul scris . referate.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Nivelurile OSI suport pentru aplicaţii: nivelul sesiune. servicii World Wide Web – HTTP. Digital Communications. TFTP. Şerban. W. codarea şi modularea semnalelor . măsurarea şi testarea mediilor de comunicaţie .Placa de reţea: structură instalare şi configurare . daisy chain.Modele de referinţă OSI: definire. tipuri de medii de transmisie. protocolul Internet (IP) .rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Topologii de reţele: topologii de bază – magistrală..Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . servicii pentru numele de domenii – DNS. Prentice Hall. POP3.FTP. P.Stiva de protocoale TCP/IP: arhitectura TCP/IP.rezultat foarte bine la examenul scris . structură. niveluri. Editura Tehnopress. Data and Computer Communications. Glover. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . hub-uri şi switch-uri . switch. nivelul prezentare. Scripcariu.D. 2. tipuri de algoritmi de dirijare.G. traduceri. I. Grant.Configurarea şi partajarea resurselor în reţelele peer to peer (2 ore) . hibride .Nivelul fizic: placa de reţea. 3. 2003 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. switch . eseuri. IMAP Tematică seminar/lucrări practice/proiect .

traduceri etc. dr.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 10 lucrări practice 6. dr. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 8 3. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof.2007 Titular curs: Conf. ing. 7. dr. pregătire prezentări orale 1 2. documentare pe net 10 5. consultaţii 10 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. realizare teme de casă. ing. seminar / 12. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. studiu după manual. referate.01. 13. eseuri. suport de curs 9. activitate specifică de pregătire pt. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 10 proiecte. Frangu Laurenţiu .

practice/proiect nume.cunoaşterea principiilor unor tehnici evoluate de modulare / demodulare (de ex. prenume) s. Op. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI20 Comunicaţii Analogice şi Digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul I Regimul disciplinei (Ob.. etc) . F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 104 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor generale de comunicaţii analogice şi comunicaţii digitale (canal de transmisiune.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor cu modulaţie numerică . ing. Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.l.l. Ştiinţei. ing. înţelegere. modulaţia cu spectru împrăştiat.utilizarea tehnicilor de analiză / diagnoză folosite în comunicaţii analogice disciplinei . explicare şi interpretare . raport semnal-zgomot. 2 Nr. nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. Str. 800146.cunoaşterea performanţelor şi indicatorilor de calitate asociate diferitelor modulatoare / demodulatoare folosite în comunicaţii analogice şi digitale . unghiulară. etc) Competenţe 2.cunoaşterea principiilor de realizare a diverselor tipuri de modulatoare şi demodulatoare (modulaţie liniară. Cunoaştere. Iulian Munteanu s.analiza prin simulare numerică (în medii software dedicate) a sistemelor de comunicaţii analogice şi digitale 20 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. etc) .cunoaşterea principiilor fundamentale din comunicaţiile digitale asociate modulaţiei numerice . . Instrumental-aplicative specifice .

. Matrix Rom. S. I. traduceri. Communication systems . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . sisteme de codaj în sub-benzi de frecvenţă. Boite. Cartianu. 7. referate. BLU 3. Atitudinale . S. Tehnica. Kizik. Manualul Inginerului Electronist . Halunga-Fratu. Ed. Modulaţia delta La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. eseuri. Transmisia semnalelor în banda de bază 2.3. O. Bucureşti. Bucuresti. M.. MA-PS. 5. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Croitoru V. Bucureşti. Nicolau Ed. cuantizarea uniformă şi neuniformă. Modulaţia de frecvenţă. Stoica. Sisteme MIC 7. Demodularea semnalelor MF. Lausanne. Comunicaţii Digitale . Tehnici de demodulare a semnalelor cu modulaţie liniară 5. Academiei Republicii Socialiste Romania. Haykin. 6. 4.teorie si experiment. 1966. Presses Polytechniques Romandes. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 4. 3.4th edition. modulaţie cu spectru împrăştiat 1. 1995.. Tehnici de generare a semnalelor MA-P. Bucureşti. G. Tehnică.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. s. Ed.. Principii de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 3. Ed. 2004. Principii de modulaţie numerică. principii si indicatori de calitate ai transmisiunilor analogice si digitale 2. Ed.a. sisteme MIC diferenţiale. Simularea sistemelor de transmisiune analogice si digitale folosind mediul Matlab/Simulink. Transmisiuni analogice si digitale. John Wiley & Sons. MP 5. Constantin. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie exponenţială 6. R. 6. Fratu. Demodularea semnalelor cu modulaţie liniară 4. 1987. Tehnici de demodulare a semnalelor MF. S. 2001. I.Radiotehnica. Kunt. Traitement de la parole.. Ed. semnale MIC. Marghescu. principii generale 7. 1997. Structuri. M. 2. Presa Nationala. Tehnici de generare a semnalelor MF. Bucuresti 1981.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat .

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - rezolvarea 2/3 din temele de casă - prezenţa integrală la orele de laborator - notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 - notarea examinării finale cu minim nota 5

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - rezolvarea tuturor temelor de casă - notarea activităţii de laborator cu nota 10 - notarea examinării finale cu nota 10

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 5 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0

0 20 2 7 0 0

0 Total ore studiu individual (pe semestru) =104

Data întocmirii: 06.02.2007 Titular curs: ş.l. ing. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: ş.l. ing. Iulian Munteanu

Şef catedră Prof. dr. ing. Laurenţiu Frangu

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei, nr.. 2; Tel / Fax: 0236-470905; 461353

URL: http://www.fie.ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume) Catedra de specialitate RADIOCOMUNICATII Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.dr.ing. Aiordachioaie Dorel As.drd.ing. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3

S -

L 2

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de radiocomunicatii: selectivitate, propagare, emisie, receptie. specifice 2. Instrumental-aplicative : proiectarea circuitelor de radiofrecventa si calculul elementelor de baza ale disciplinei lantului de radiocomunicatii. 3. Atitudinale : intelegerea specificitatii radiocomunicatiilor in ceea ce priveste frecventele utilizate, tipul de modulatie, mediu de propagare. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme de radiocomunicaţii. Circuite selective LC simple si cuplate Radioreceptoare. Amplificatoare de radiofrecvenţă Circuite specifice de radiofrecventa Circuite Oscilatoare LC cu circuite integrate selective si de adaptare. Oscilatoare cu cuarţ Amplificatoare de radiofrecvenţă de mica putere Mixere Schimbătoare de frecvenţă Demodulatoare MA si MF Demodulatoare MA si MF Modulatoare MA si MF Reglaje automate în radioreceptoare Circuite de adaptare Propagarea undelor din spectrul radio Exemple de radioreceptoare Tematică generală Radioemitatoare Antene Modulatoare Masuratori in sistemele de radiocomunicatii Amplificatoare de radiofrecventa de putere Multiplicatoare de frecventa Sintetizoare de frecventa Antene de emisie Bibliografie obligatorie selectivă

Dorel Aiordachioaie si Gabriel Sirbu, http://www.etc.ugal.ro/daiordachioaie/index.htm

Radiocomunicatii

I,

Note

de

curs,

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20 Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului, precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor, metodel or şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: - nota de la colocviul de laborator peste 5; - notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţi unilor, metodelor şi modelelor predate, precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Ca modalititati de verificare: - efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.

   

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 10 10 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 50 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 5 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 0 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 0 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0

Total ore studiu individual (pe semestru) =155

Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.dr.ing. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. drd.ing. Gabriel Sirbu

Şef catedră, Prof.dr.ing. Laurentiu FRANGU

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati, str. Domneasca, nr. 111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu.belea@ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI21

Telefonie Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob nr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. l. dr. ing. Radu BELEA ş. l. dr. ing. Radu BELEA Catedra de specialitate Telecomunicaţii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28

S 0

LP 14

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor arhitecturii centralelor telefonice; cunoaşterea sistemelor de transmisiuni; înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.

2. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei; măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare; măsurări şi testarea performanţelor unei centrale telefonice;

3. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem

21

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

cu următoarele teme: instalaţii telefonice auxiliare.02. traduceri etc. Bucureşti 2002. alte activităţi 0 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11.colocviu de laborator . 13. Bibliografie obligatorie selectivă 1. programarea centralei TOPEX. 7. pregătire prezentări orale 30 2. Radu BELEA. 2. ing. Timişoara. operarea centralei TOPEX. consultaţii 30 4. centralei Olimpia CL. mufarea cablelor.examen. C. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. programarea Arhitectura reţelei telefonice. Tehnologia ISDN. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . T. studiu după manual. suport de curs 9. riglete de conexiuni. Minim nota 9 la: . prof. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. conductoarelor.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. 2000. realizare teme de casă. Laurenţiu FRANGU . seminar / 12. eseuri. l. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 0 5. ing. dr. structura centralei TOPEX. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 0 lucrări practice 6. sertizarea Sistemul de semnalizare SS7. Editura Orizonturi universitare. referate. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii.colocviu de laborator . firide. transmisiuni prin MODEM în banda telefonică. activitate specifică de pregătire pt. dr. repartitoare.examen.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Centrale telefonice digitale. pregătire examinare finală 0 3. Studenţii execută 6 lucrări de laborator de câte 2 ore Transmisiuni Digitale. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Editura Thalia.

Sirbu Gabriel S. 461353 URL: http://www. Atitudinale : intelegerea specificitatii mediilor de transmisiuni cu privire la calculul resurselor. înţelegere. Cunoaştere. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.fie. Instrumental-aplicative : analiza resurselor mediilor de propagare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.l.l. Tel / Fax: 0236-470905.ing..drd. nume.. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. alocarea resurselor. 2. prenume) Catedra de specialitate MEDII DE TRANSMISIUNI Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.ing. Op.ugal. 3. . nr. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice mediilor de transmisiuni: caracteristicile fizice şi tehnice de propagare a undelor specifice 2.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. proiectarea necesarului de resurse disciplinei pentru mediile de transmisiuni . alegerea mediilor de transmisiune pentru o aplicatie data.drd. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S.

studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. traduceri. Antene şi propagare. Antene. pregătire prezentări orale 10 10 2. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. metodelor şi modelelor predate. Aldo de Sabata.Conţinutul disciplinei Tematică curs Linii metalice Cabluri optice Antene şi propagare Tematică generală Tematică seminar / lucrări practice Comunicaţii de date între două calculatoare. Comunicaţii optice folosind interfaţa AUI. . studiu după manual.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Bucureşti 1983. studiu scheme. Eugem Mârza. Editura Zigotto. Galaţi 2005. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Comunicaţii radio folosind UHF BiM2-433160. Eberhard Spindler.nota de la colocviul de laborator peste 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Introducere în Bluetooth. Comunicaţii în spectrul infraroşu: introducere. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. pregătire examinare finală 20 50 . Editura de Vest. studiu scheme. Comunicaţii pe fibră optică folosind HFBR15X5X (T) / HFBR25X / 5X (R). Alimpie Ignea. studiu scheme. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Comunicaţii radio: introducere. eseuri. folosind interfaţa serială RS232. Comunicaţii în spectrul infraroşu folosind TFDU4100. Comunicaţii optice: introducere. suport de curs 9. Ca modalititati de verificare: . Editura Tehnică. Bibliografie obligatorie selectivă Ioan Mitescu: Circuite şi sisteme de comunicaţii la mare distanţă. Timişoara 2002. Comunicaţii pe fibră optică: introducere. referate. studiu scheme.

eseuri.ing.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 10 10 20 20 0 10. 7. documentare suplimentară în bibliotecă 5. alte activităţi 13.3. alte activităţi 14. realizare teme de casă. Laurentiu FRANGU . documentare pe net 12. seminar / lucrări practice 6.drd. proiecte.dr. studiul bibliografiei minimale indicate 4. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : prep.l. Elena Lungu Şef catedră. alte activităţi 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. traduceri etc. ing. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 11. referate. Prof.

înţelegere. 3. Frangu Laurenţiu – curs Prep. după intefaţa folosită. Instrumental-aplicative . . nr. explicare şi interpretare . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI22 Comunicaţii de date Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 7 Regimul disciplinei (Ob. dar şi prin teme de casă. . proiect Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 2 - LP 1 P 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.dr. după proprietăţile cerute . de 4+ credite 3 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 115 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. practice. Cunoaştere.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date . Competenţ e specifice disciplinei . prenume) Prof.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . .Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. .evaluarea efectului perturbaţiilor. . Ştiinţei.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. .abilitatea de alegere a codurilor. Atitudinale .Formarea. 2 Nr.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. practice/proiect nume. prin aplicaţii de laborator.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . Op. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. Str.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.ing. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.ing. 800146. . Ana-Elena Lungu – lucr.

25. Introducere (2 ore): .redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. "Dunărea de Jos" Galaţi. referate. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) . cod Gray. . distorsiunea izocronă. Ethernet.Coduri de linie: semnal neutral.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) .Transmisiune pe mai multe niveluri.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 21. note de curs. Ed. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): .Magistrale pentru comunicaţie. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) C.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. semnal numeric.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. .Introducere. .Organisme de reglementare în telecomunicaţii . semnal bifazic.SDH.documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) .Interfaţă de comunicaţie serială.Semnal analogic.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. cod ASCII. conversia A/D 22. .. cod CCITT. CMI. cod binar natural. Fundaţiei Univ. Coduri de linie (8 ore): . I2C. . .. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): . http://www. SPI. Comunicaţii de date.Interfaţă de comunicaţie paralelă.implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) . Frangu L.ugal. .Semnal telegrafic.ro/lfrangu/comunic.Semnale cu viol de bipolaritate. Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . istoric. eseuri. AMI. 23. cod binar natural. standard IEEE 1284. telecomunicaţii. standard RS232.Cod Morse. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) . 24. traduceri. 2005 2. Mitescu I.etc.proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . semnal polar.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie .testare în laborator (4 ore) . .

Utilizarea aparatelor de laborator. documentare pe net 5. suport de curs 9. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi lucrări practice 6.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. seminar / 15 12. 7. studiu după manual. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. activitate specifică de pregătire pt. metodelor şi modelelor predate.02. pregătire prezentări orale 2. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. traduceri etc.ing. eseuri.ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. alte activităţi proiecte.dr.dr. testare. realizare teme de casă. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 60 13. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. consultaţii 2 4. depanare. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 14.2007 Titular curs: Prof. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Laurentiu FRANGU . alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 115 Data întocmirii: 10. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. pregătire examinare finală 20 3.

ing. Obiectivul cursului constă în asamblarea tuturor cunoştinţelor dobândite disciplinele studiate anterior în scopul formării imaginii sistemului global de comunicaţii digitale Competenţe specifice disciplinei 2. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. Radu BELEA s. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegere. str. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 54 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. Telefonie şi Radiocomunicaţii. Cunoaştere. Atitudinale formarea deprinderilor necesare în vederea participării viitorilui inginer la organizarea şi exploatarea unei reţele de telecomunicaţii. explicare şi interpretare cursul urmează după disciplinele Comunicaţii analogice şi digitale. l. 111 Nr.ro FIŞA DISCIPLINEI23 Reţele de Telecomunicaţii (RT) Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. dr. 23 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Gabriel SIRBU Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 3. . F) Ob nr. l. Op. Instrumental-aplicative înţelegerea metodelor de analiză a traficului în reţelele de date. nr. Domneasca.

colocviu de laborator . Munteanu: Comunicaţii de date. studiul bibliografiei minimale indicate 10. industriale de de date. Timişoara. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. Sisteme de acces. 2000. Editura ”Gh. legături punct la punct şi punct la multipunct. 7. ing. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 14. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 10 4.la cele două lucrări de verificare . Tematică seminar / lucrări practice - Studenţii execută 3 lucrări de laborator de câte 4 ore. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Şef catedră prof.02.colocviu de laborator . Asachi”. variante ale reţelei de acces. ALOHA şi ISMA. documentare pe net 0 5. C. Conceptele “first mile” şi “last mile”. servicii oferite de reţeaua X. 1996 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Prima lucrare de verificare 35%  A Doua lucrare de verificare Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Minim nota 5 la: Minim nota 9 la: . Protocoale orientate pe bit. traduceri etc. Protocoale orientate pe caracter.25. 2. Radu BELEA. organizarea reţelei PSTN. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. Naforniţă. Se modelează protocoalele de acces multiplu CSMA. pregătire examinare finală 0 3. eseuri. organizarea pe nivele a reţelei X. realizare teme de casă. reţele de tip Industrial Ethernet. suport de curs 9.2007 Titular curs: s. Reţele caracter.25. seminar / 12. pregătire prezentări orale 15 2. Topologia reţelelor de date. arhitectura sistemului de comunicaţii mobile GSM. alte activităţi 0 0 29 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 15. protocoale specifice. Reţele pentru transmisia digitală a semnalului vocal. dr. Bibliografie obligatorie selectivă 1.la cele două lucrări de verificare La stabilirea notei finale se iau în considerare Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. mo delul de referinţă ADSL Protocolul X. ing. studiu după manual.25. C. Iaşi. M. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. alte activităţi 0 proiecte. Editura Orizonturi universitare.Tematică generală - - - - Conţinutul disciplinei Tematică curs Criterii de clasificare a reţelelor de telecomunicaţii. Laurenţiu FRANGU . l.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. 3. dr. ing. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu. măsurări şi testarea performanţelor unui aparat telefonic. Op. Cunoaştere. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei. 111 Nr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor aparatelor telefonice. înţelegerea funcţionării reţelei telefonice. măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem 24 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.belea@ugal. înţelegerea funcţionării centralelor telefonice. Ing. înţelegere. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Domneasca. Radu BELEA ş. F) Ob nr. . cunoaşterea semnalizărilor pe linia de abonat. ing. dr. l. Radu BELEA / asist. l. nr. Elena LUNGU Catedra de specialitate Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 2. str.ro FIŞA DISCIPLINEI24 Tehnici de comutaţie şi multiplex Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.

Tehnologia ISDN. Bibliografie obligatorie selectivă 3. ing. consultaţii 30 4. 4. specifice.examen. alte activităţi 0 proiecte.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Bazele telefoniei analogice. Editura Orizonturi universitare. documentare pe net 0 5. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. tul telefonic BL. documentare suplimentară în bibliotecă 11. realizare teme de casă. C. dr. apel. Se execută 7 lucrări de laborator de câte 2 ore: aparaCentrale telefonice analogice. 7. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. Radu BELEA. Timişoara. studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. apa ratul teBazele telefoniei digitale. alte activităţi 0 lucrări practice 6.02. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: .colocviu de laborator . convertorul A-D cu compresie. traduceri etc. eseuri. Editura Thalia. lefonic BC.examen. l. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ST-busul. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. formarea numărului prin impulsuri şi prin meTransmisiuni digitale. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. circuite Sistemul de semnalizare SS7.colocviu de laborator . 13. seminar / 12. ing. semnalizări pe linia BL. Minim nota 9 la: . 2000. pregătire examinare finală 0 3. T. aparatul telefonic electronic. pregătire prezentări orale 30 2. Laurenţiu FRANGU . convertorul D-A cu expansiune. pregătire teste periodice sau parţiale 14. prof. activitate specifică de pregătire pt.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. Bucureşti 2002. discul de Centrale telefonice digitale. dr. referate. toda DTMF.

morale şi civice 25 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Str. Măzărel Marius Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Nicolau Viorel As. . Instrumental-aplicative . 2 Nr.înţelegerea funcţionării sistemelor bazate pe procesoare de semnal Competenţe specifice disciplinei 2.conştientizarea importanţei procesoarelor de semnal şi a utilizării lor în aplicaţii .dezvoltarea abilităţilor competitive. nume. explicare şi interpretare . Ştiinţei.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale utilizării procesoarelor de semnal.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a programelor pentru procesoare de semnal . dr. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . . programarea şi testarea acestora .abilităţi privind funcţionarea procesoarelor numerice de semnal şi a circuitelor specifice. bazate pe un sistem de valori culturale. Cunoaştere.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi cu procesoare de semnal. Atitudinale . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. ing. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de procesoare de semnal . precum şi ale programării şi dezvoltării de aplicaţii . nr.ro FIŞA DISCIPLINEI25 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Op.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . înţelegere. ing. precum şi interconectarea.abilităţi de măsurare a semnalelor unui DSP şi de dezvoltare a aplicaţiilor în telecomunicaţii 3. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. prenume) Catedra de specialitate IV Procesoare de semnal în telecomunicaţii 1 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurii şi arhitecturii procesoarelor de semnal.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor bazate pe procesoare de semnal . 800146.

studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Transferul datelor prin dma telecomunicaţii: filtre numerice. Literature Number: SPRU031E. Analog Devices. FFT .Structura hardware şi arhitectura procesoarelor aplicaţii de semnal .rezultat satisfăcător la examenul scris .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . Analog Devices. referate. Aplicaţii. normalizarea vectorilor. ADSP-218x DSPs Hardware Reference Guide.participarea la activităţile de laborator (85%) .Circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) . TMS320C3x User’s Guide.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . tastatura . aplicaţii .. B. Procesoare de semnal TMS 320C3X..Lucrul cu portul serial al procesorului de .Noţiuni introductive: procesarea numerică a . Texas Instruments. ADSP-218x DSPs Instruction Set Reference Guide.Aplicaţii de calcul vectorial: sumarea ponderată. Texas Instruments.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . eseuri.Componente software ale procesoarelor de . V. 1997 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. semnal display alfanumeric LCD sau cu LED-uri . Codreş. norma şi distanţa euclidiană. ISBN 973-8316-48-0.Filtre numerice cu procesoare de semnal .rezultat foarte bine la colocviul la laborator . V. Nicolau. .Aplicaţii generale de transmitere şi prelucrare a semnal semnalelor .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . tipuri de aplicaţii cu procesoare de dezvoltarea de aplicaţii semnal . traduceri. Editura Academica.Conversia semnalelor şi aplicaţii de prelucrarea semnalelor în telecomunicaţii .Programarea timer-elor. TMS320C30 Products Overview.participarea activă la discuţiile de la curs . 1998 6.Aplicaţii de prelucrarea semnalelor în .Studiul programelor utilitare pentru semnalelor. Puşcaşu. 2003 5. Galaţi. Puşcaşu. 2003 3.Transferul datelor prin porturi I/O. 2004 2..Conectarea dispozitivelor de ieşire. Ghe.FFT utilizând procesoare de semnal 1.Tipuri de date utilizate în procesoare de semnal procesor de semnal. eroarea pătratică medie .Conectarea dispozitivelor de intrare la un .participarea la toate activităţile de laborator .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 .

7. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. consultaţii 10 4. suport de curs 9. alte activităţi 10 lucrări practice 6.01. Măzărel Marius Semnătura: Şef catedră Prof. studiu după manual. traduceri etc. referate. Frangu Laurenţiu . alte activităţi 10 proiecte. activitate specifică de pregătire pt. pregătire teste periodice sau parţiale 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 13. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. pregătire prezentări orale 1 2. ing.2007 Titular curs: Conf. eseuri. seminar / 12. documentare pe net 10 5. ing. ing. dr. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 8 3. dr.

obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % {total = 100%} . 2. suprafata de acoperire. protocoale de acces. Tel / Fax: 0236-470905.drd. Atitudinale : intelegerea specificitatii comunicatiilor mobile si satelit cu privire la alocarea resurselor.S. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. specifice disciplinei 2. alocarea resurselor de telecomunicatii. înţelegere. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 2 2 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 461353 URL: http://www. analiza traficului in sistemele de comunicatii mobile si satelit . Canalele radio in standardul G. Cunoaştere. Instrumental-aplicative : proiectarea alocarii resurselor.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. standardele implementate in sistemele actuale de comunicatii mobile si satelit. interferente. Comunicatii mobile si prin satelit. nume.ing.S. Sirbu Gabriel S. Op. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S.fie..ing.drd. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de comunicatii mobile si satelit: celula radio. nr.S. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme celulare : concepte de baza Modelul Hata de propagare radio Gestionarea resurselor de comunicatii Modelul Okumura de propagare radio Sistemul G.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. 3.M.l. prenume) Catedra de specialitate COMUNICATII MOBILE SI PRIN SATELIT Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.5G Puterea de emisie in standardul G.M. managementul resurselor. Note de curs..ugal.l. Sisteme 2. Sisteme 3G Parametrii de semnalizare specifici Sisteme de comunicatii prin satelit mecanismelor de transfer în sistemul GSM Vocoderul terminalului mobil GSM Alocarea fixă a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Tematică generală Alocarea dinamică a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Alocarea hibridă a canalelor în reţelele celulare Alocarea flexibilă a canalelor în reţelele celulare Studiul terminalului GSM Bibliografie Gabriel Sirbu.M.

documentare pe net 10 0 5. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s.ing.ing. suport de curs 9. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . studiu după manual. traduceri.nota de la colocviul de laborator peste 5. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Laurentiu FRANGU . drd.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.l. 7. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. pregătire prezentări orale 10 10 2.drd. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s. 13.ing. seminar / 12. metodelor şi modelelor predate. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. referate. Prof. documentare suplimentară în bibliotecă 11.20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30 Notele acordate pentru temele de casă. Ca modalititati de verificare: . pregătire examinare finală 20 50 3. realizare teme de casă. consultaţii 10 5 4. referate. Gabriel Sirbu Şef catedră. eseuri.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. alte activităţi 20 0 proiecte. . studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6..dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.l. eseuri.     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc.

fie.Compresia cu metode bazate pe dictionar (LZW) . de credite Total ore din planul de învăţământ 40 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Competenţe specifice disciplinei 2.Compresia cu metode statistice statice si Compresia imaginilor dinamice (Huffman static) . Note curs.htm .Compresia cu metode statistice adaptrive (Huffman adaptiv) .Compresia surselor audio .drd.ro FIŞA DISCIPLINEI COMPRESIA DATELOR 5 Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr.Compresia RLE Compresia audio si a vorbirii .ro/daiordachioaie/index. nr.ing. Instrumental-aplicative : Insusirea procedurilor de implementare a metodelor de compresie intr-un limbaj de nivel inalt (Matlab.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.Compresia aritmetica . Tel / Fax: 0236-470905.Compresia imaginilor securitatea datelor. Compresia si http://www. ing. F) Catedra de specialitate Catedra de Electronica si Telecomunicatii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ugal. 461353 URL: http://www. înţelegere. Op. Atitudinale : intelegerea importantei si adecvantei transformarilor de compresie in sistemele de comunicatii. Aiordachioaie Dorel As.Analiza performatelor arhivatoarelor comerciale Compresia surselor de tip text . Sirbu Gabriel nume. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice metodelor de compresie a datelor din cadrul sistemelor de transmiuni numerice. prenume) As. Java) in vederea efectuarii unor experimente adecvate pe calculator. 3.ugal. Tematică generală - Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel.ing.Compresia vocii . Jalba Nicu Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.etc. 2. Cunoaştere.. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice . Prof.dr.

dr. suport de curs 9.nota de la colocviul de laborator peste 5. seminar / 12. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 7. consultaţii 10 0 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14. studiul bibliografiei minimale indicate 10. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 10 0 lucrări practice 6.ing. documentare pe net 10 0 5.dr. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. referate. metodelor şi modelelor predate. realizare teme de casă. Frangu Laurentiu . alte activităţi 20 0 proiecte. traduceri etc. pregătire examinare finală 10 20 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. Prof.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Ca modalititati de verificare: .ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Sirbu Gabriel Şef catedră. studiu după manual. eseuri. . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 10 0 2.ing. Aiordachioaie Dorel Titular lucrări practice : As.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.

standarde de comunicatie si protocoale. prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. prin aplicaţii individualizate. Canbus. al inginerului electronist din domeniul telecomunicatiilor. . d. F) 47 Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. Tipuri de module de comunicatie.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. Cristian Vasilache Sl. RS485. ex: RS232. 26 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. DSP. Atitudinale: -.analiza solutiilor alese. a sistemelor cu automate programabile.conştientizarea importanţei sistemelor cu automate programabile în aplicaţiile industriale şi în tehnologia modernă. . . de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 95 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Cristian Vasilache nume. RS422. 3.v.formarea. Ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.d. Instrumental-aplicative: specifice . Obiectivele concrete se referă la următoarele cunoştinţe de bază şi competenţe: Sisteme de conducere cu microprocesor. Str. .realizarea sistemelor cu automate programabile plecând de la datele generale ale acestora. schema generala a unui sistem cu microprocesor. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI26 Denumirea disciplinei Automate Programabile cod Anul de studiu III Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. Sisteme de comunicatie prin Ethernet si GSM. 2 Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. Op. Profibus. . disciplinei . Ing. in special din punctul de vedere al tipurilor de interfete de comunicatie.programarea automatelor programabile si a microcontrolerelor. nr.p. Modbus. microcontroler. 800146. Sl. Ştiinţei. module de comunicatie cablate sau wireless Competenţe 2. Tipuri de automate programabile. Disciplina are ca obiectiv general formarea deprinderilor necesare absolvenţilor pentru abordarea.utilizarea modulelor de comunicatie cablate sau wireless.

Cristian Vasilache. . GPRS. note de curs 2. Programming of Microcontrollers with Ease. manual de utilizare La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testul final Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. -Exemple de aplicatii utilizand automate programabile si interfetele de comunicatie cablate sau wireless. cazul automatelor programabile. Universal Publishers. -Programarea automatului programabil -Protocolul TCP/UDP/IP utilizat pentru aplicatii utilizand pachetul Sucusoft Moeller. prin comenzi AT de un automat programabil si -Programrea unui modul de interfata solutia utilizarii unui modem GSM tip wireless Ethernet NM7000A.A. GT 47. -Pachetul M2Mpower utilizat pentru -Pachete de programe pentru automate modemul GSM GT47 Sony Ericsson. (Basic). Matrix Rom. -Programarea microcontrolerului Atmel respectiv microcontroler. comenzi AT pentru transmiterea/ receptia -Sisteme de comunicatie wireless: GSM. traduceri. -Programarea unui modem GSM prin -Retea cablata de tip Ethernet industrial. Claus Kuhnel. 1. exemple de programe pentru SMS. exemple de programe. AVR Studio. Liviu Kreindler. pentru domeniul comunicatiilor. SUA 2001 4. particularizare exemple de programe. Raducu Giuclea. -Programarea microcontrolerului Atmel cu -Tipuri de sisteme de comunicatie cablate ajutorul limbajelor de nivel inalt: Code industriale. Profibus. Bazele microprocesoarelor. data sheet 8. unui mesaj SMS. E. Newnes 2003 5. AVR Atmega utilizand limbajul de -Tipuri de microcontrolere si DSP utilizate in asamblare din pachetul AVR studio. protocoale aferente si module de Vision AVR („C”). eseuri. manual de implementare. Atmel AVR Atmega 16x. programabile: Sucusoft Moeller. Automate programabile. solutia utilizarii unui modem comandat GPRS. Bucuresti 1997 3. Sucusoft Easy. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 50 .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice -Schema bloc a unui sistem cu microprocesor. GPRS. pentru comunicatia prin SMS. respctiv Bascom extensie specifice: RS232. referate. 7010A. Programmable Controllers An engineer’s guide. Ed. Modbus. NM7000. comenzi AT 9. Step 7 Siemens. Parr. CPU . utilizand protocolul TCP/UDP/IP. -Pachetul de programare M2M Power utilizat pentru modem-uri GSM. prin GPRS. manual de utilizare 6. RS485. data sheet 7.

eseuri. .Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . alte activităţi 10 4 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 95 ore. activitate specifică de pregătire pt. 13. documentare pe net 5 5. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie. pregătire teste periodice sau parţiale 14. consultaţii 14 4.2007 Titular curs: Sl. studiul bibliografiei minimale indicate 10. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 14 3. Cristian Vasilache Semnătura: Şef catedră . referate. traduceri etc.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a automatelor programabile. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie cablate si wireless. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 20 proiecte. .efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor obtinute. Cristian Vasilache Semnătura: Titular lucrări practice: Sl.efectuarea tuturor lucrărilor practice. suport de curs 9. studiu după manual.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea automatelor programabile. seminar / 12. Ing. alte activităţi 14 lucrări practice 6. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire prezentări orale 14 2.02. 7. Data întocmirii:1. Ing.

prenume) Catedra de specialitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . nume. Op. principii.Cunoaşterea şi înţelegerea ecuaţiilor modului de tratare a maşinilor electrice în teoria tehnică. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 2 Nr. . . Ştiinţei.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a unor tehnici de interpretare a rezultatelor experimentale.Cunoaşterea tehnicilor de comandă specifice acţionărilor electrice. Cristian Munteanu Electrotehnică. tehnici care să deschidă posibilitatea găsirii unor soluţii noi în domeniul specific disciplinei (atât teoretice cât şi practice). vorbit. de 5 credite 4 Totalul ore studiu individual 100 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.ing. .Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a ecuaţiilor ce caracterizează regimurile dinamice Competenţe specifice disciplinei şi staţionare ale maşinilor electrice.ro FIŞA DISCIPLINEI Maşini şi acţionări electrice Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. Însusirea unui limbaj (scris. teorii . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: Ion. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de sistemele moderne de acţionare. 800146.ing.Voncila@ugal.în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. explicare şi interpretare . Cunoaştere.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a metodelor de încercare specifice – conform standardelor în vigoare – necesare determinării caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale maşinilor electrice. înţelegere. Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.drd. Str. MAŞINI ŞI INSTALAŢII ELECTRICE Adresa: Galaţi.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICĂ. legi. Ion Voncilă As. Maşini şi Instalaţii electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 Competenţe generale LP 28 P - - Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.dr. nr. Dezvoltarea creativităţii. reprezentări simbolice) adecvat domeniului maşinilor electrice. . 1.

Crearea aptitudinilor necesare rezolvării problemelor specifice maşinilor electrice (de regim dinamic şi staţionar).Utilizarea corectă a modelelor teoretice pentru studiul experimental şi prin simulare numerică a regimurilor staţionare de lucru ale maşinilor electrice. .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.Realizarea corectă – cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii – a montajului adecvat pentru realizarea unei anumite încercări a maşinilor electrice. .2. Atitudinale . Instrumental-aplicative . .Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare.Alegerea adecvată – pe baza standardelor şi a teoriei specifice – a metodei şi aparatelor necesare determinării unui anumit set de caracteristici ale maşinilor electrice. .Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. 3. .Utilizarea corectă a tehnicilor de simulare numerică pentru studiul regimurilor dinamice ale maşinilor electrice.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice. . . .

Voncilă I. MATRIX ROM. rotor bobinat. Cap. 8. Ţopa I. Transformatorul electric (5 ore). 2.emie.3. şi 4.. 2005. pornirea şi inversarea sensului de rotaţie. 10.Încercările transformatorului electric Cap. natură mecanică.ugal.Transformatorul electric trifazat: curent alternativ (3 ore).. Badea N. 6.Încercările motorului asincron trifazat cu curent alternativ (5 ore)..Ed.. Cărţi aflate în bibliotecă: 1. frânarea dinamică. determinarea raportului de transformare şi a Cap.Pornirea automatizată indirectă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea stea – triunghi.2. eseuri.1. 9. traduceri.Frânarea motoarelor asincrone trifazate: frânarea contracurent.. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. – Maşini electrice – Ed. Maşina de curent continuu (5 ore). Călueanu D. Badea N. Bucureşti. 6.Motorul asincron trifazat cu rotor bobinat: Separarea pierderilor in fier de pierderile de Cap.. 2003 . Voncilă I. Maşina asincronă trifazată (5 ore). Diaconu L..Trasarea caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale motorului sincron cu poli înecaţi.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Cărţi ale titularului de curs: 1. 2003. Badea N. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi.. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 % 5% 5% 10 % . – Maşini electrice: www. Cap.. cu ajutorul chopperelor. Buhosu R. Călueanu D. 12. Acţionări electrice cu maşini de c. 11. 5.c.Caracteristicile motoarelor de curent continuu cu excitaţie separată. indicelui grupei de conexiuni.c.Pornirea automatizată directă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea într-un sens.. Călueanu D. Buhosu R. – Maşini electrice – Ed. Dănilă A.Comanda maşinilor asincrone cu ajutorul convertoarelor de frecvenţă. 3.5.Comanda maşinilor de c. Munteanu Cr.... monofazat.. Buhosu R. Munteanu Cr. Maşina sincronă (5 ore). Munteanu Cr. Cap. 7.ro. Cursuri în format electronic: 1. referate. La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduită la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. – Elemente de execuţie . Probleme generale ale maşinilor de 2.Alegerea servomotoarelor de curent continuu excitate cu magneţi permanenţi.4. Voncilă I.

09. seminar / 6 12. studiu după manual. ing. . activitate specifică de pregătire pt.2006 Titular curs: Conf. realizare teme de casă. . 10 13. pregătire prezentări orale 2. traduceri etc.drd. 55 % Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. 7.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. . referate.ing. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). dr.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. Ion Voncilă Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As.ing. . dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . . alte activităţi proiecte. pregătire examinare finală 3. alte activităţi 5 30 5 10 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 ore Data întocmirii: 15. documentare pe net 5. Toader Munteanu . studiul bibliografiei minimale indicate 10 10.Examenul final promovat cu nota 5. Cristian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi lucrări practice 6.Examenul final promovat cu nota 10. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. . eseuri. pregătire teste periodice sau parţiale 14. consultaţii 4. suport de curs 10 9.

27 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Ştiinţei. dr. Op. ing. MIHOLCĂ Constantin Conf. înţelegere. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. MIHOLCĂ Constantin 3 E 4 Catedra de Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. de credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Conf. nume. dr. Str. ing. explicare şi interpretare Această disciplină oferă studenţilor cunoştinţele necesare înţelegerii principiilor de funcţionare pentru principalele tipuri de senzori şi traductoare. Instrumental-aplicative disciplinei La sfârşitul semestrului 6 (anul 3) studenţii care au participat la activităţile de curs şi laborator pot fi acreditaţi că au cunoştinţele de inginerie electronică în domeniul senzorilor şi traductoarelor industriale. 3. laborator) permit viitorilor ingineri electronişti să proiecteze şi/sau realizeze blocuri funcţionale (circuite electronice) pentru adaptoarele Competenţe traductoarelor industriale. specifice 2. 800146. Cunoştinţele dobândite în această disciplină (curs.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. 2 Nr. prenume) Catedra de specialitate Senzori şi Traductoare (specializarea Electronică Aplicată) Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Atitudinale Studenţii vor stăpâni principiile de funcţionare a schemelor electrice din structura adaptoarelor pentru diverse traductoare industriale cât şi capabilitatea depanării acestor scheme.ro FIŞA DISCIPLINEI27 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere. .

putere. continuă.Senzori şi Traductoare – DISTANCE EDUCATION. Editura BIT Iaşi. Traductoare de vibraţii şi acceleraţii (elemente numerice).K. Traductoare de temperatură (termoelectrice şi termorezistive) – analogice şi numerice. Traductoare – Indrumar de laborator. C. inductosinul liniar. -“Fizica senzorilor”. Bucureşti.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1.M. ş. fluidici şi Traductoare de tensiune alternativă şi de ultrasonici). I. Traductoare pentru mărimi electrice (tensiune. N. capacitivi. Traductoare de viteză (principii si metode de măsurare a vitezei şi turaţiei). R.. 2. Traductoare pentru control deplasare (liniară şi unghiulară). vol. sensibile de tip tensorezistiv. 1.R. Ed. curent alternativ. – Traductoare pentru automatizări industriale. Litografia Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. frecvenţă. Editura Albastră Cluj-Napoca. Senzori de diferite tipuri: proximitate (inductivi. dispozitiv traductoare de vacuum. cu optoelectronici. inductive. J. E. curent. Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune. (interfaţă de tip N-A cu trei ieşiri. PH şi radiaţii. Traductoare de turaţie (analogice şi 6. Traductoare numerice de tip convertor 8. -“Traductoare şi dispozitive magnetofluidice pentru măsurare şi control”. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare 3. G. Tehnică. Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric şi de tip generator. 2004. N. factor de putere etc). numerice). Ed. 12. C-tin.Galaţi . magnetici şi ultrasonici. Senzori pentru vibraţii şi acceleraţii.a. 4.I. vol. 6. Miholcă. 1. 150 pagini. 2. 1992 Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . cu discuri incrementale). 7. 6. Caracteristici energetice şi constructive. vol. Bucureşti. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare cu laser. 5. Miholcă . magnetici. 6. 1997 7. Senzori de temperatură. II. ISBN 973-62-7105-6. C. Ionescu. Traductoare de turaţie analogice (tahogeneratoare) şi numerice 5. alegerea traductoarelor de vibraţii). adaptoare. Olaru. viteză şi dimensional. magnetostrictive. acceleraţie. (utilizând elemente sensibile de tip optoelectronic. Traductor de curent continuu şi de tensiune 3. Ionescu. piezoelectrice. capacitive. Senzori de proximitate: inductivi. ş. G. J. Traductoare de nivel şi traductoare de debit.Spenner.-“ Optical Sensors “. Elemente primare de adaptare şi conversie 2. pentru testarea interfeţei de tip N-A). 8. inductiv. utilizând elemente sensibile de tip rezistiv. Senzori şi traductoare de temperatură 7. vol. Miholcă. Edited by W Gőpel.. Traductoare de defazaj şi traductor de pentru deplasări liniare şi unghiulare (analogice şi inducţie magnetică (Teslametru numeric). – “Senzori şi traductoare”. 9. – Traductoare pentru automatizări industriale. Caracteristicile şi performanţele traductoarelor (în regim staţionar şi dinamic). rigle optice. Wagner. fum şi radiaţii. reluctanţă variabilă etc). 4. 5.a. Editura fundaţiei universitare “Dunărea de Jos” Galaţi. Cotae. C-tin. 1995. 1.Hesse. defazaj. capacitiv. 2000. Componentele principale ale traductoarelor: elemente sensibile (detectoare) parametrice şi generatoare. sensibile pentru traductoarele de vibraţii. Traductoare de forţă. Bârlea. 1985. pentru specializarea A. Senzori de umiditate şi concentraţie. Zemel-Weinheim – Germany. Traductoare de concentraţie.. 11. 2004 (Cod CNCSIS 147) 3. Traductoare pentru forţe şi momente (cu elemente (termoelectrice şi termorezistive). Tehnică.1997 4.I.. 10.Dändliker. a parametrilor energiei electrice. optoelectronici.

seminar / 12. referate. referate. pregătire examinare finală 18 3. ing. alte activităţi 14 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 - 0 25 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 6. alte activităţi 7 lucrări practice 6. studiu după manual. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. suport de curs 9. dr.2007 Titular curs: Conf. MIHOLCA Constantin Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. MIHOLCA Constantin Semnătura: Director departament / Şef catedră . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 13 lucrări de laborator efectuate din totalul de 14 Toate lucrările de laborator efectuate (14) Nota 5 (cinci) la testele parţiale (periodice) Punctajul maxim la verificări parţiale şi finale Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr. 13.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. activitate specifică de pregătire pt. eseuri. realizare teme de casă. alte activităţi 0 proiecte. traduceri. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire prezentări orale 10 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri. traduceri etc.02. 7. consultaţii 8 4. documentare pe net 4 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.

explicare şi interpretare .înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2.Formarea.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . prin aplicaţii de laborator. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.dr.cunoaşterea mediilor de transmisiuni .utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. nr. Atitudinale .abilitatea de alegere a codurilor. 800146. Competenţ e specifice disciplinei .cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . Str. 2 Nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI28 Comunicaţii digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul 6 Regimul disciplinei (Ob. prenume) Prof. .abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. Cunoaştere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. dar şi prin teme de casă. după proprietăţile cerute .evaluarea efectului perturbaţiilor. Instrumental-aplicative . Ştiinţei.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . . practice/proiect nume. . practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ing. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Op Nr. după intefaţa folosită. Ana-Elena Lungu – lucr. 3.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.ing. . . Frangu Laurenţiu – curs Prep. înţelegere. .evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. Op.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.

bifilar simetric). . . construcţie.Cod Morse. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): .. cod Gray. AMI. proprietăţi mecanice. zgomotul de cuantizare. teorema eşantionării. cod binar natural.Interfaţă de comunicaţie serială. .Transmisiuni pe mai multe niveluri. bifazic. . bandă ocupată. Semnalele folosite în telecomunicaţii (2 ore): . standard RS232.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.. . MP .etc. modulaţia în cuadratură. . .Transmisiunea radio. Ed.Transmisiunea pe fibră optică.Introducere. . Coduri de reprezentare a informaţiei şi coduri de linie (4 ore): . eseuri. . moduri.Proprietăţile canalului de comunicaţie. conversia A/D. referate. .Coduri de linie: semnal neutral. http://www. cod binar natural. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. "Dunărea de Jos" Galaţi.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. Comunicaţii de date.MA. cod ASCII. Medii de transmisiuni (4 ore): .ro/lfrangu/comunic. . 4. cod CCITT. capacitate. impedanţa caracteristică . traduceri. semnal polar.Modemuri Verificare (2 ore) Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. atenuare. telecomunicaţii. istoric.MF.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2.Demodularea .Organisme de reglementare în telecomunicaţii 3. note de curs.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. 5.ugal. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Frangu L.Transmisiunea optică în mediu liber. Mitescu I. . 6. I2C. 2005 2.Interfaţă de comunicaţie paralelă. semnal numeric . Introducere (2 ore): . . SPI.Transmisiunea pe cablu (coaxial.Semnal analogic. Fundaţiei Univ. Transmisiuni modulate (4 ore) . standard IEEE 1284. perturbaţii.Eşantionarea.Semnal telegrafic. 7.Distorsiunile introduse de canal.

documentare pe net 5. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. activitate specifică de pregătire pt. depanare. pregătire examinare finală 20 3. Laurenţiu Frangu . traduceri etc. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep.ing. suport de curs 9.2007 Titular curs: Prof. referate. studiu după manual. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. pregătire prezentări orale 2. Utilizarea aparatelor de laborator.ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. ing. testare. realizare teme de casă. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8.dr. alte activităţi proiecte. 13. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.dr. 7. consultaţii 2 4. metodelor şi modelelor predate. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. seminar / 10 12. alte activităţi lucrări practice 6.02.

ing. înţelegere. -Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea interacţiunilor la care sunt supuse echipamentele electronice. 29 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. .Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării compatibităţii electromagnetice şi termice.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul construcţiei aparatelor electronice. 3. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. explicare şi interpretare . Instrumental-aplicative .dr. Crăciun Cristinel nume. corp Y Nr. . Competenţe specifice disciplinei 2. prenume) Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Mărăşescu Nicolae As. F) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - L+P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. înţelegerea principiilor şi metodelor ut ilizate în realizarea compatibilităţii electromagnetice. Cunoaştere. ing. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. din punct de vedere al proiectanţilor.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al compatibităţii electromagnetice şi termice. Conf. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI29 Construcţia aparatelor electronice IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. Op.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea unor echipamente electronice cu performanţe ridicate. Atitudinale . cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 85 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. constructorilor şi al utilizatorilor sistemelor electronice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111.

Surse de perturbaţii. antiperturbative. N. Generalităţi. Conectarea în aparatele electronice. Generalităţi. referate. 1998 8. Cuplarea parazită inductivă. Radiaţia termică.. Tehnologia de asamblare în aparatele electronice. ”Contrucţia aparatelor electronice”. Principii de proiectare.3. Cap. 5. aparatelor electrice. Cablaje imprimate. Note de c urs. Timişoare. Cătuneanu. Corodarea metalelor. Acţiunea umidităţii. Pământ şi masă. Degradarea aparatelor prin eforturi mecanice. Cuplajul galvanic. H. eseuri. Cârstea. A. Proiectarea termică în CAE. Editura de Vest. Tehnologii de lipire. Cuplajul electric. Perturbaţii de mod normal. Mecanisme de cuplaj şi măsuri de transmitere a căldurii. Perturbaţii de od comun. electric 3. Subansambluri electronice. 2000 7. Materiale pentru cablaje imprimate. Strungaru. Efecte în materiale dielectrice.M. EDP. Tehnologii de fabricare a cablajelor imprimate. 5. Studiul radiaţiei termice. R. Natura interferenţelor şi căile lor de propagare. Dispozitive de răcire. Cuplajul electromagnetic.. Moduri de clasificare a 1. Amortizoare mecanice. Transmiterea căldurii. Cap. Studiul conducţiei termice. Cap. Mărăşescu. Etapele realizării unui aparat 2. Forme de cablu. Comportarea echipamentelor la răcire. Acţiunea factorilor mecanici asupra aparatelor electronice şi protecţia acestora. Generalităţi. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Acţiunea vibraţiilor. 1982 6. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor radioelectronice”.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Cap. Mărimi caracteristice. Convecţia termică. Politehnica. Cap. Protecţia la acţiunea factorilor atmosferici. Aprecierea cantitativă a CEM. Acţiunea şocurilor. V. Ed. Influenţa radiaţiei solare directe. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor electronice”. Mecanisme de cuplaj şi măsuri antiperturbative. Conectarea la masă a traductoarelor şi conectarea masei la pământare.1.. Bucureşti. Dispozitive de 6.2. Cuplarea parazită capacitivă. 4. Ignea. format electronic. Proiectarea cablajelor imprimate. Moduri 5.. Influenţa mediului biologic. 4. Conducţia termică. 6. factori mecanici. Influenţa prafului. Introducere în CAE. (CEM). Cuplajul magnetic.. traduceri. Proiectarea termică în CAE. Estimarea frecvenţelor de oscilaţie a elementelor. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . ”Introducere în compatibilitatea electromagnetică”. Introducere în compatibilitatea electromagnetică 7. Protecţia împotriva acestora. Cap. Influenţa factorilor de mediu asupra aparatelor electronice.

eseuri.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. realizare teme de casă. seminar / 4 12.participarea la lucrările practice . alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =85 Data întocmirii:26.participare activă la toate lucrările practice . pregătire prezentări orale 2 2. traduceri etc. alte activităţi 0 lucrări practice 6.rezultat de ”foarte bine” la colocviul de laborator . studiu după manual. referate. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 24 9.rezultat de ”satisfăcător” la examinarea finală Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .01. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. pregătire examinare finală 24 3.2007 Titular curs: Conf. 10 13. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 8. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. consultaţii 1 4.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . alte activităţi 0 proiecte. Mărăşesc u Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. 7.ing. ing.dr. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. documentare pe net 0 5. Crăciun Cristinel Semnătura: Director departament / Şef catedră .

.

.

.

Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.abilităţi privind funcţionarea sistemelor încorporate şi a circuitelor specifice. precum şi interconectarea. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Op. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor încorporate.înţelegerea funcţionării sistemelor încorporate şi a cicuitelor integrate specifice aplicaţiilor.conştientizarea importanţei sistemelor încorporate şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. dr.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a circuitelor integrate specifice aplicaţiilor .dezvoltarea abilităţilor competitive. Ştiinţei. Cunoaştere. dr. morale şi civice 30 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . prenume) Catedra de specialitate IV Sisteme încorporate (embedded) Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. bazate pe un sistem de valori culturale.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comu nicare .ro FIŞA DISCIPLINEI30 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. nr. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem încorporat. Str. programarea şi testarea acestora . De credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Nicolau Viorel Conf. Nicolau Viorel Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Atitudinale .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor încorporate . înţelegere.abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul încorporat şi de depanare a diverselor circuite 3. ing. Instrumental-aplicative . explicare şi interpretare . . 2 Nr. 800146.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem ăncorporat şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . ing. nume.

Sisteme încorporate pentru controlul proceselor: particularităţi constructive.Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Bibliografie obligatorie selectivă 1. referate. Iaşi. C. Galaţi. ISBN 973-97816-3-2. Puşcaşu. B. traduceri.Noţiuni introductive privind sistemele încorporate . circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) .Sisteme încorporate pentru comunicaţii: particularităţi constructive.Componente software ale sistemelor încorporate . V.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler: programare şi aplicaţii .. 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. TMS320C3x User’s Guide. 2004 2.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .. TMS320C30 Products Overview.. Texas Instruments. Procesoare de semnal TMS 320C3X. Nicolau. Postolache. Literature Number: SPRU031E. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Sisteme încorporate pentru multimedia: particularităţi constructive. Huţanu. Aplicaţii..rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Sisteme de timp real: particularităţi şi constrângeri. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio . eseuri.participarea la toate activităţile de laborator . – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. Puşcaşu. aplicaţii în telefonie şi poziţionare globală . Editura Academica. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio .Studiul sistemelor încorporate pentru multimedia.participarea la activităţile de laborator (85%) .Sisteme de dezvoltare cu DSP-uri: programare şi aplicaţii .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Codreş.Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Editura Academica.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . prelucrarea semnalelor în timp real .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . D.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler şi DSP-uri . aplicaţii . 1998 3. V. Texas Instruments.rezultat satisfăcător la examenul scris . 1998 4.. Ghe. ISBN 973-8316-48-0.Studiul sistemelor încorporate pentru comunicaţii. Pănescu.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .participarea activă la discuţiile de la curs . M.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. consultaţii 10 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate. traduceri etc. studiu după manual. alte activităţi 14 lucrări practice 6. dr. ing. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. realizare teme de casă. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 10 proiecte. pregătire prezentări orale 1 2.01. dr. suport de curs 9. ing. eseuri. documentare pe net 10 5. 13. activitate specifică de pregătire pt. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf.2007 Titular curs: Conf. ing. Frangu Laurenţiu . 7. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 8 3. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 27. seminar / 12.

tipice pentru sisteme de acţionare. disciplinei . Str. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 30 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Instrumental-aplicative: specifice .validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a sistemelor de acţionare. 800146.realizarea modelelor sistemelor plecând de la datele generale ale acestora. nr. 3. Emil Roşu Asist. Op. . Atitudinale: . Prof. . prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.dr. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor d e inovare.formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile mecanice şi regimurile de funcţion are staţionare şi dinamice ale unui sistem de acţionare. Cunoaştere.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. 31 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 2 Nr.conştientizarea importanţei sistemelor de acţionare reglabile şi elementelor de execuţie în aplicaţi ile industriale şi în tehnologia modernă. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI31 Denumirea disciplinei ACŢIONĂRI ELECTRICE REGLABILE cod 49e Anul de studiu IV Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.cunoaşterea şi înţelegerea structurii.drd. F) Ob Nr. .formarea cunoştinţelor de bază privind abordarea controlului automat pentru procese rapide. funcţionării şi performanţelor unui sistem de acţionare electrică. .configurarea şi calculul controlului automat pentru sisteme de acţionare tipice. . explicare şi interpretare: . .iniţiere în optimizarea energetică a sistemelor de acţionare reglabile. . .formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de acţionare. . .analiza performanţelor dinamice şi statice . înţelegere.ing. Competenţe 2. Traian Munteanu nume. Ştiinţei.particularităţi pentru elemente de execuţie electrice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati.ing.formarea. prin aplicaţii individualizate.

Badea. 2004. şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de acţionare electrice. Badea..Studiul unui sistem de acţionare de c. Munteanu – Elemente de execuţie . R. R. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea probarea abilităţilor practice şi a calităţii deprinderilor minimale de utilizare a metodelor analizei rezultatelor experimentale . 1.ugal. cu excitaţie constantă. N. 3.a.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate acţionare electrice. cu maşină de inducţie.c. . . Voncilă. Munteanu – Maşini electrice – Ed. Voncilă. referate.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină trifazată de inducţie la flux constant. D. . Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www. . studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .efectuarea tuturor lucrărilor practice.Conceptul de sistem de acţionare reglabil. .Surse de tensiune şi frecvenţă reglabile. E.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. M.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de c. Călueanu. 2003.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină de c.ro 2.Optimizarea energetică a conversiei. . . N.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de inducţie la flux constant.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . . .c. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Elemente de execuţie electrice.Studiul unui sistem de acţionare de c. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 0 0 0 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. eseuri. traduceri.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate sincrone. Buhosu.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate de inducţie. pregătire prezentări orale 5 - . I. Cr. . .c. Buhosu. şi modelelor de analiză a sistemelor de . Roşu. .Sisteme de acţionare cu maşini de c. I.c. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. Cr. Bibliografie obligatorie selectivă Tematică lucrări practice .efectuarea tuturor lucrărilor practice cu .iscee.

ing. alte activităţi 13. studiul bibliografiei minimale indicate 4.02. eseuri. Traian Munteanu Semnătura: Şef catedră .ing. activitate specifică de pregătire pt.dr. alte activităţi 10 1 0 0 0 14. documentare suplimentară în bibliotecă 5. realizare teme de casă. Data întocmirii:1. documentare pe net 12. seminar / lucrări practice 6. pregătire teste periodice sau parţiale 4 4 0 6 0 9. Emil Roşu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist. consultaţii 11. referate. suport de curs 3. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 30 ore. 7. proiecte. studiu după manual. traduceri etc. pregătire examinare finală 10.2.drd.2007 Titular curs: Prof.

însuşirea tehnicilor de programare utilizate în informatica industrială. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI32 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Ştiinţei. nr. Cunoaştere. . Ing.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare până la implementarea schemei electrice în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. 800146. logica. Dulman Dan Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP P 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.participarea la propria dezvoltare profesională . Str. rezolvarea de probleme: metoda. al consumului şi al costului. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 2 Nr. . 3. . .validarea schemei electrice proiectate prin simulare pe calculator într-un mediu CAD şi prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de activitatea de cercetare şi proiectare .însuşirea tehnicilor de proiectare şi realizare a circuitelor imprimate. 2.abilitatea de a folosi aparatura de laborator pentru verificarea şi reglarea circuitelor proiectate. de credite 28 Total ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Prof. explicare şi interpretare .optimizarea schemei din punct de vedere al perfo rmanţelor. prenume) Catedra de specialitate 4 PROIECT DE ELECTRONICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . Atitudinale . Op. Frangu La urenţiu Asist. nume.însuşirea tehnicilor de plantare a componentelor.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor specifice electronicii industriale. .capacitatea de a învăţa din experienţa altora şi de a-i învăţa pe alţii din propria experienţă Competenţe specifice disciplinei 32 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. mobilizare. eficacitatea personală: adaptare.valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. gestiune a situaţiei . Dr. analiza. Instrumental-aplicative . înţelegere. . Ing.

eseuri.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. 2. 2001 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 15% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20% Notele acordate pentru temele de casă. 7. documentare pe net 0 5. publică a proiectului. alte activităţi 0 6 6 2 8 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. pregătire examinare finală 0 3. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. traduceri. 5. Laurenţiu Frangu.2007 . Proiectarea unui regulator numeric pentru procese rapide şi implementarea sa pe un microcontroller. Proiectarea şi realizarea unui circuit de izolare galvanică a unui semnal analogic. consultaţii 6 4.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . studiu după manual. alte activităţi 0 lucrări practice 6. seminar / 12. Proiectarea şi realizarea unui regulator PID 6. alte activităţi 22 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. Editura Academica. 3. Sergiu Caraman – Electronică Industrială. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 65%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . pregătire prezentări orale 0 2. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese lente şi implementarea sa pe un microcontroller. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate. activitate specifică de pregătire pt.01. realizare teme de casă. referate. eseuri. Proiectarea şi realizarea unui stabilizator de tensiune. suport de curs 9.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă Proiect: 1. Galaţi. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. . Proiectarea şi realizarea unui circuit de achiziţie a semnalelor analogice 1.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5.

Frangu Laurenţiu . Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof.Titular curs: prof. dr. ing. ing. ing. dr. Frangu Laurenţiu Semnătura: Titular proiect: as.

cunoaşterea execuţiei multitasking a modulelor de instrumentaţie virtuală Competenţe specifice disciplinei 2. Ştiinţei. Atitudinale .cunoaşterea şi conceptelor de prelucrare şi instrumentaţie virtuală.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .dezvoltarea abilităţilor competitive. Nicolau Viorel Conf. Fişa va fi însoţită de programa analitică a di sciplinei.realizarea interfeţelor grafice utilizator . nume. 2 Nr. dr.abilităţi de dezvoltare a aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor medii de programare grafică 3. Str. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. prenume) Catedra de specialitate IV Instrumentaţie virtuală Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . Op.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. ing. dr. .ro FIŞA DISCIPLINEI33 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Instrumental-aplicative .proiectarea diverselor aplicaţii de instrumentaţie virtuală. nr.conştientizarea importanţei programării grafice . bazate pe un sistem de valori culturale.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală . morale şi civice 33 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . înţelegere. 800146.abilităţi privind utilizarea modulelor software . Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. ing. explicare şi interpretare . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Cunoaştere.

*****. 3. National Instruments.Realizarea aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor în medii de programare grafică.Programarea porturilor în mediul Labview .Transferul datelor prin reţea.Metode de interconectare a aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de achiziţie a datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect . 2.participarea activă la discuţiile de la curs .Execuţia multi threading şi sincronizarea proceselor în mediul programarea grafică . 2004.participarea la toate activităţile de laborator .Elemente recapitulative privind interfaţa ommaşină Elemente caracteristice ale limbajelor de programare grafică . 2002.Prelucrarea şi monitorizarea datelor numerice în aplicaţii de instrumentaţie virtuală .Interconectarea aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de dezvoltare cu DSP . 4. 2002. *****. *****. 2002.Metode de dezvoltare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală. Funcţii de interconectare a modulelor. referate.Studiul elementelor de instrumentaţie virtuală . LabVIEW Tutorial. Execuţia multi threading a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală . Structuri de control în programarea garfică . eseuri.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . prelucrarea şi monitorizarea datelor în aplicaţiile de instrumentaţie virtuală .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .rezultat foarte bine la colocviul la laborator .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 .participarea la activităţile de laborator (85%) . traduceri.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . National Instruments. Instrument Control and Data Qcquisition. aplicaţii . LabVIEW Reference Manual.Module de indicatoare şi butoane pentru interfaţa grafică.Comunicaţia. National Instruments.rezultat satisfăcător la examenul scris . National Instruments. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. *****. din aplicaţiile de instrumentaţie virtuală Bibliografie obligatorie selectivă 1. LabVIEW User’s Guide.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .

eseuri. referate. activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 10 3. alte activităţi 7 lucrări practice 6.2007 Titular curs: Conf.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 1 2. Frangu Laurenţiu . alte activităţi 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. 7.01. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. realizare teme de casă. suport de curs 9. consultaţii 4 4. 13. traduceri etc. studiu după manual. seminar / 12. dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. ing. dr. documentare pe net 7 5. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr. alte activităţi 7 proiecte.

Cunoaştere.cunoaşterea şi înţelegerea principalelor procese fiziologice măsurabile din organism . explicare şi interpretare .rezolvarea unor probleme practice de proiectare/exploatare a aparaturii medicale. Drd. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . Atitudinale . Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii E 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 800146. . Instrumental-aplicative . prenume) Catedra de specialitate 4 ELECTRONICĂ MEDICALĂ I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. ori de câte ori este nevoie. Popa Rustem Prep. mai ales în cazul accidentelor produse prin electrocutare. nume. Str.însuşirea tehnicilor de proiectare specifice aparaturii medicale. Ing.însuşirea tehnicilor de analiză a aparaturii medicale. pornind de la schema bloc şi terminând în unele cazuri cu schema electrică de principiu. cât şi de cea a personalului care deserveşte aparatura respectivă.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de această disciplină . cât şi al metodelor folosite la prelucrarea numerică a semnalelor achiziţionate . 2 Nr. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI34 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. atât din punct de vedere hardware. 2. . Dr. a normelor specifice de protecţie impuse legate atât de securitatea pacientului. .însuşirea tehnicilor de prim ajutor şi acordarea eficientă a lui. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. de credite 42 Totalul ore studiu individual 60 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. nr.însuşirea principiilor de funcţionare a principalelor aparate electronice folosite în explorarea clinică şi în laboratorul de analize medicale.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. 3. . Ştiinţei. . lucru în echipă.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile legate de această disciplină. înţelegere. . Ing.analiza detaliată a soluţiilor tehnice specifice domeniului. pentru salvarea unei vieţi. Op.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 34 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. .

Tematică seminar/lucrări practice/proiect . URL: http://www.Amplificarea semnalelor electrofiziologice. problemelor propuse la examen. .Culegerea semnalelor electrofiziologice. Prelucrarea imaginilor radiologice. Ecograful HITACHI EUB-4506. Reconstrucţia corpurilor 3D din secţiuni. Rustem Popa. . . Electrocardiografie. . Imagistică cu radioizotopi. . numeroase materiale bibliografice disponibile pe Internet. Potenţiale evocate. Editura Matrix Rom.Aparate de laborator. Biomagnetism. Tomografe CT şi RMN. referate.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare .Electrosecuritate în exploatarea aparatelor electronice medicale. Ţesuturi excitabile. . referatele lucrărilor de laborator. .Principiul tomografiei. Imagistică cu raze X. Amplificatorul diferenţial cu semnal de la electrozi. . Imagistică cu ultrasunete.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Fenomene bioelectrice. traduceri. eseuri.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.Imagistică medicală. . Stimularea ţesutului cardiac. Amplificatoare flotante. .Investigarea şi tratamentul sistemului nervos. Imagistică în lumină vizibilă. Caracteristici. .ro/rpopa/index. Electromiografie. Imagistică cu raze infraroşii. exemple de subiecte de examen.Diagnosticul cu ultrasunete şi imaginea ecografică. . Litotriptoare. Electronică medicală – site-ul disciplinei (conţine note de curs. Noţiuni de electrofiziologie celulară. Neuroprotezare.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5.Investigarea şi tratamentul sistemului cardiovascular.Stimulare şi protezare. Amplificatoare de instrumentaţie. Semnalele ECG şi EEG. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . Bucureşti. Electrozi. Electronică medicală.Achiziţia şi prelucrarea semnalelor electrofiziologice. Electroencefalografie.ugal. Electroterapie şi electrochirurgie. . Bibliografie obligatorie selectivă 1.etc.Măsurarea unor parametri fiziologici (temperatura organismului şi presiunea sângelui). Tipuri constructive. .Instalaţia de termoviziune. Rustem Popa.Efectele câmpului electromagnetic asupra ţesuturilor.html ) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Aplicaţii clinice şi prelucrarea imaginilor.Instalaţia de raze X şi imaginea radiologică. Tomografie. 2006 (în biblioteca Universităţii) 2. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - .

alte activităţi 0 lucrări practice 6. 7. suport de curs 9. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 14. drd. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 4 0 16 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 12. realizare teme de casă.02. ing. seminar / 12. pregătire prezentări orale 16 2. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. 13. dr. Frangu Laurenţiu . ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. consultaţii 0 4. activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 11. eseuri.2007 Titular curs: conf. documentare pe net 0 5. studiul bibliografiei minimale indicate 10. dr. pregătire examinare finală 20 3. alte activităţi 0 proiecte. ing. traduceri etc.

explicare şi interpretare . Ing. nume. nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. de credite 56 Totalul ore studiu individual 80 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. 2 Nr. Drd. . Popa Rustem Prep. eficacitatea personală: adaptare. al preţului sau al timpului de propagare etc.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. rezolvarea de probleme: metoda. lucru în echipă. prenume) Catedra de specialitate 4 CIRCUITE PROGRAMABILE (FPGA. VHDL şi Verilog HDL. mobilizare. Str. înţelegere. Ştiinţei. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI35 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.abilitatea de a alege circuitul programabil optim pentru aplicaţia dorită (din punct de vedere al complexităţii. gestiune a situaţiei . VHDL) I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.) . Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. a principiilor de proiectare şi a avantajelor proiectării sistemelor numerice complexe folosind aceste circuite.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 35 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.cunoaşterea şi înţelegerea circuitelor numerice programabile. folosind atât editorul grafic de scheme. Atitudinale . 800146. Op. Cunoaştere. analiza.însuşirea utilizării unui mediu de programare a acestor circuite. . 2. cât şi limbajele HDL. Instrumental-aplicative . Ing. logica.abilitatea de a proiecta structuri numerice complexe folosind circuite programabile de diferite tipuri. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . limbaje care acoperă în totalitate aplicaţiile care folosesc circuite programabile. Dr. .însuşirea unor elemente fundamentale ale celor două limbaje standardizate de descriere hardware. 3.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală .

Circuite FPGA. . . Comparaţie între structurile PLD şi structurile ASIC. Structuri CPLD. 2005 (în biblioteca Universităţii) 2.Elemente ale limbajului de descriere hardware Verilog HDL.Proiectarea unui circuit complex în FPGA. eseuri. referate. Arii logice programabile PAL. Silviu Epure. Cristian Gyözö Haba. .2 .Validarea proiectelor prin programarea circuitului CPLD XCR3064.2. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - .2.Studiul limbajului Verilog HDL (1) .Studiul limbajului VHDL prin exemple (2) .Elemente ale limbajului de descriere hardware VHDL. .nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. problemelor propuse la examen. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Arii de porţi generice GAL.Structuri programabile de complexitate redusă. Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Structuri cablate versus structuri programate. . Rustem Popa.Validarea proiectelor pentru FPGA prin simulare în mediul ISE 8.Exemple de proiectare a unor sisteme numerice complexe folosind circuite FPGA. Proiectarea sistemelor numerice cu circuite CPLD şi FPGA. Editura Matrix Rom.Studiul limbajului VHDL prin exemple (1) . .Validarea proiectelor prin programarea circuitului FPGA Spartan-3. Bibliografie obligatorie selectivă 1. . Exemple simple de proiectare. . Electronică digitală – site-ul disciplinei (conţine note de curs şi materiale bibliografice disponibile pe Internet. Tehnologii de programare. Bucureşti.Proiectarea unor circuite pentru FPGA folosind editorul grafic din mediul ISE 8. Evoluţia structurilor FPGA. Iaşi. .Studiul limbajului Verilog HDL (2) .Introducere.Xilinx.2. . . Elemente de proiectare cu circuite numerice programabile.Validarea proiectelor pentru CPLD prin simulare în mediul ISE 8. URL: http://www. . Arhitecturi.html ) 3. . Facilităţile mediul integrat de proiectare ISE 8.ro/rpopa/index. Rustem Popa. . .Validarea proiectului prin programarea circuitului FPGA Virtex-II.Structuri programabile de mare complexitate. Editura Politehnium.Validarea proiectului prin simulare.etc. 2007 (în curs de editare) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Software utilizat pentru proiectarea cu circuite programabile.Prezentarea mediului integrat de proiectare ISE 8. .Proiectarea unor circuite pentru CPLD folosind editorul grafic din mediul ISE 8.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.ugal.2.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare .2 – Xilinx. Liviu Breniuc. traduceri. Exemple simple de proiectare.

drd. ing. alte activităţi 4 0 20 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 80 Data întocmirii: 12. dr. ing. suport de curs 9. documentare pe net 0 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. referate. traduceri etc. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Frangu Laurenţiu . seminar / 12. dr. 13. 7.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.2007 Titular curs: conf. ing. consultaţii 16 4.02. eseuri. alte activităţi 0 lucrări practice 6. studiu după manual. realizare teme de casă. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. pregătire prezentări orale 16 2. alte activităţi 0 proiecte. pregătire examinare finală 20 3. activitate specifică de pregătire pt.

.

.

.

promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a porturilor şi unităţilor I/O . 2 Nr.proiectarea diverselor structuri de dispozitive I/O.ro FIŞA DISCIPLINEI36 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. morale şi civice 36 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Instrumental-aplicative . nr. Ştiinţei. Nicolau Viorel Conf. nume. ing.dezvoltarea abilităţilor competitive. ing.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a porturilor şi unităţilor I/O . înţelegere. precum şi configurarea şi testarea acestora Competenţe specifice disciplinei 2. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 800146. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Str. dr. Op.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale dispozitivelor de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul şi a transferurilor de informaţii cu exteriorul . conform specificaţiilor de performanţă şi cost . explicare şi interpretare . De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. dr.înţelegerea funcţionării şi conectării echipamentelor periferice.conştientizarea importanţei studierii echipamentelor periferice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor dispozitive I/O 3. .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice echipamentelor periferice. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. precum şi interconectarea şi testarea acestora . Atitudinale . . prenume) Catedra de specialitate IV Echipamente periferice Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr.abilităţi privind funcţionarea dispozitivelor de I/O şi a subsistemelor componente. bazate pe un sistem de valori culturale. Cunoaştere. de legătură cu exteriorul a unui calculator .

Noţiuni introductive: structura subsistemului I/O.Unităţi I/O pentru multimedia La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 1 şi 2. realizare teme de casă. eseuri.Unitatea de hard disc: caracteristici. protocoale de comunicaţie . proiecte.Linii şi dispozitive de comunicaţi: tipuri de comunicaţii seriale. 1 referate. 2004 2. dispozitive multimedia – structură. Note de curs. plotter. conectarea serială a unui mouse . Nicolau Viorel Semnătura: Titular lucrări practice/proiect: Conf. alte activităţi 7 lucrări practice 7 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. Frangu Laurenţiu . – Echipamente periferice. moduri de vizualizare a datelor . studiul bibliografiei minimale indicate 8.Monitorul: structura bloc. studii de caz …  Nota acordată la examinarea finală 60 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Comunicaţia serială asincronă.participarea activă la discuţiile de la curs .01.PC depanare şi modernizare. vol. ing. 1998 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 10 Tematică seminar/lucrări practice/proiect .2007 Titular curs: Conf. configurare 1. modul de transfer al datelor . 2003 3. ISBN 973-601-856-3. consultaţii 4 4. L. CD-ROM . V. ISBN 973-601-799-0. gestionarea memoriei video . ing. dr. eseuri. dr.rezultat satisfăcător la examenul scris .Tastatura unui sistem de calcul . Mueller.Subsistemul memoriei secundare: unităţi şi controlere de hard disc. pregătire examinare finală 10 3.participarea la toate activităţile de laborator . dr. porturi USB. – Totul despre hardware.Structura şi funcţiile controlerelor I/O .Transferul datelor cu subsistemul I/O .rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Subsistemul de interfaţă cu operatorul uman . documentare suplimentară în bibliotecă 9. Editura Teora. Nicolau. traduceri etc. traduceri. Bucureşti. referate.Comunicaţia paralelă. floppy disc. elemente componente . 2. studiu după manual. elemente componente şi caracteristici . documentare pe net 7 5.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .participarea la activităţile de laborator (85%) . ing. suport de curs 7. instalare.Dispozitive periferice standard: imprimanta. comunicaţia paralelă a unui calculator . .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof.rezultat foarte bine la examenul scris Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . Editura Teora. S. seminar / 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6. Bucureşti. activitate specifică de pregătire pt.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Cuplorul grafic: structura cuplorului grafic. ediţia IV-a.Cuplorul grafic: moduri de operare. W. scaner. Rosch.

în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Op.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Conf. nr.eficacitatea personală: adaptare. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. morale şi civice.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. . Atitudinale: . reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. Iliev Mircea nume. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. Str. 2 Nr. de valorificare independentă a informaţiei.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. . Ştiinţei.participarea la propria dezvoltare profesională. vorbit. . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. dr.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. proiecte.Dezvoltarea creativităţii.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializarea: Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. analiza. .Însusirea unui limbaj (scris. dr. logica. .rezolvarea de probleme: metoda. gestiune a situaţiei.promovarea unui sistem de valori culturale. .platforme de laborator. înţelegere. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . analiza celor mai diferite scheme electronice. prenume) Catedra de specialitate Conf. mobilizare. lucru în echipă. . 800146. F) Aparate electrocasnice 4 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. . disciplinei proiectarea schemelor electronice. Cunoaştere. . principii. .Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 30 20 - LP 10 P - Competenţe generale . . teorii. . . folosirea aparaturii de măsura si control specifice. de credite 30 Total ore studiu individual 66 Titular curs Titular lucrări practice II V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. ing. explicarea şi interpretarea unor idei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. . utilizarea unor specifice metode. Competenţe 2. procese.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.etc@ugal. ing. 3.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. 1. legi.

banda utilizate in egalizoarele grafice. (2 ore).receptor in infraroşu.a. Bucureşti. Bucureşti. Basoiu M. Ed.Videocasetofoane. Bucureşti. 1. Tehnica. . Radiotehnica. 1997. . . . Surse de tensiune utilizate in 1. Did.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator . vol. semnalelor (2 ore).1990. 1986. (temelor de casă).Verificarea finală promovată cu nota 10. Munteanu N. Ed. 4. Sistemul GSM (4 ore).B. Antonescu G. Sistemul GSM. Amplificatoare de audiofrecvenţa. 6. 2. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului aparatele electrocasnice (2 ore). 1980. s. Amplificatoare de audiofrecvenţa (3 utilizate in aparatele electrocasnice. electrocasnice. s.Referatele de laborator predate la încheierea ciclu de lucrări.Aparate. McGraw-Hill.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. 2. Bucureşti. 3. Sisteme si circuite pentru transmiterea comenzilor la distanta (1 oră). Ed. Gazdoiu C. All Educational. Reţele mobile de telecomunicaţii. Bucureşti.Tehnica microundelor.. . 7. III . . Cuptorul cu ore).. 1989. 8. Aparate de măsura si 2. Bucureşti.Manualul inginerului electronist.Verificarea finală promovată cu nota 5.. 1992. Radioreceptoare. Videocasetofoane. Ed. Tehnică. si Ped.. . Caracteristicile de frecventa pentru 7. . 5. Surse de tensiune in comutaţie 3. Did. .Circuite integrate liniare .Îndrumar pentru electronişti .. Casetofoane. Tehnica. Ed.radio si TV. . Tehnica.Circuite integrate analogice. Noţiuni de radiotehnica (5 ore).. Rulea G. casă).. Badea M. si Ped. s.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. Compact disc. Constantinescu C.vol.a.. Mouly M. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Înregistrarea si redarea optica a un casetofon. fiecărui ciclu de lucrări. 3. s. microunde. 1981 5. Ed.. de aparate electrocasnice. Tehnica. 6.a. 8. – The GSM System for Mobile Communications. . 4. Barbalau S. Poulet M. Bucureşti. . 1992. 9.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de cu ce putin nota 8. Nicolau E. Încălzirea prin tehnica microundelor control specifice laboratorului de aparate (1 oră). II. Rapeanu R. . Bucureşti.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei . Emitator . Ed.. Filtre trece5. 1983.a. Telefonul mobil. Înregistrarea magnetica a semnalelor 4. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune.Reţele mobile de telecomunicaţii. Ed.

eseuri. activitate specifică de pregătire pt. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.01. traduceri etc. consultaţii 6 2 4. ing. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. pregătire teste periodice sau parţiale 14. studiu după manual. documentare pe net 4 4 5. pregătire prezentări orale 4 0 2. suport de curs 9. referate. pregătire examinare finală 10 30 3. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 66 Data întocmirii: 30. 13. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Prof. ing. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. Frangu Laurenţiu . studiul bibliografiei minimale indicate 10. dr. 7. seminar / 12.ing.dr.2007 Titular curs: Conf. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 2 0 proiecte. realizare teme de casă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful