P. 1
fisele disciplinelor

fisele disciplinelor

|Views: 128|Likes:
Published by vitaliegriza

More info:

Published by: vitaliegriza on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

Sections

 • FIŞA DISCIPLINEI1
 • FIŞA DISCIPLINEI2
 • FIŞA DISCIPLINEI4
 • FIŞA DISCIPLINEI5
 • FIŞA DISCIPLINEI6
 • FIŞA DISCIPLINEI7
 • FIŞA DISCIPLINEI8
 • FIŞA DISCIPLINEI9
 • FIŞA DISCIPLINEI10
 • FIŞA DISCIPLINEI11
 • FIŞA DISCIPLINEI12
 • FIŞA DISCIPLINEI13
 • FIŞA DISCIPLINEI14
 • FIŞA DISCIPLINEI15
 • FIŞA DISCIPLINEI16
 • FIŞA DISCIPLINEI17
 • FIŞA DISCIPLINEI18
 • FIŞA DISCIPLINEI19
 • FIŞA DISCIPLINEI20
 • FIŞA DISCIPLINEI21
 • FIŞA DISCIPLINEI22
 • FIŞA DISCIPLINEI23
 • FIŞA DISCIPLINEI24
 • FIŞA DISCIPLINEI25
 • FIŞA DISCIPLINEI26
 • FIŞA DISCIPLINEI27
 • FIŞA DISCIPLINEI28
 • FIŞA DISCIPLINEI29
 • FIŞA DISCIPLINEI30
 • FIŞA DISCIPLINEI31
 • FIŞA DISCIPLINEI32
 • FIŞA DISCIPLINEI33
 • FIŞA DISCIPLINEI34
 • FIŞA DISCIPLINEI35
 • FIŞA DISCIPLINEI36

Anexa 3.

04 Domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Fişele disciplinelor Analiză matematică Algebră şi geometrie Programarea calculatoarelor şi algoritmi Grafică asistată de calculator Matematici speciale Programarea orientată obiect Fizica semiconductorilor Statistică, prelucrarea datelor şi metode numerice Programare în asamblare şi microprocesoare Teoria circuitelor electrice Teoria câmpului electromagnetic Materiale pentru electronică Dispozitive electronice Circuite electronice fundamentale Proiect circuite analogice Semnale şi sisteme Arhitectura calculatoarelor Transmisia şi codarea informaţiei Circuite digitale Proiect circuite digitale Electronică de putere 1 Sisteme automate Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Decizie, estimare, recunoaştere Circuite integrate analogice Proiect circuite complexe Măsurări electrice şi electronice Tehnica microundelor Sisteme de achiziţie a datelor Laborator achiziţie şi sisteme automate Prelucrarea numerică a semnalelor Televiziune Componente şi circuite pasive Proiectarea asistată de calculator Fiabilitate şi calitate Reţele de calculatoare Comunicaţii analogice şi digitale Radiocomunicaţii Telefonie Medii de transmisiuni şi propagare Comunicaţii de date Reţele de telecomunicaţii Tehnici de comutaţii şi multiplex Procesoare de semnal în tc

Comunicaţii mobile şi prin satelit Compresia datelor Sisteme de operare Software pentru tc Automate programabile Maşini şi acţionări electrice Electronică şi informatică industrială Senzori şi traductoare Comunicaţii digitale Construcţia aparatelor electronice Prelucrarea avansată a semnalelor 1D, 2D Sisteme încorporate (embedded) Acţionări electrice reglabile Surse de alimentare Proiect electronică industrială Instrumentaţie virtuală Electronică medicală Circuite programabile (FPGA, VHDL) Sisteme computerizate de măsurare Sisteme neuronale şi evolutive Echipamente periferice Aparate electrocasnice Educaţie fizică Limbă străină Tehnici de comunicare Afaceri şi administrarea firmelor Managmentul proiectelor

.

.

-Insusirea principiilor programarii structurate . structuri de control. Instrumental-aplicative Competenţe .Formarea deprinderilor de programare si a capacitatii de elaborare de programe pentru rezolvarea unor probleme practice. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . prenume) Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. data. modularizarea aplicatiilor complexe. .Insusirea gandirii algoritmice.Insusirea fundamentelor teoretice ale programarii intr-un limbaj de programare structurata (notiunile de algoritm.Formarea capacitatii de dezvoltare a aplicatiilor scrise in limbajul C pentru rezolvarea unor probleme tehnice. s.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . telefon / fax: +40 236 470905.etc. Gusetu Dorin asist. înţelegere.Conceperea si reprezentarea unui algoritm pentru o aplicatie mica/medie. 2.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI ALGORITMI Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. 800146.Intelegerea si dezvoltarea unor metode particulare de proiectare. tip de date.Implementarea unui algoritm dat in limbajul C . specifice .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str.l. 460 182 E-mail: www. GALATI Nr.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .Modelarea si construirea unor algoritmi specifici de asigurare a fiabilitatii si portabilitatii programelor C. . Stiintei-2. Jascanu Veronica nume. F) Ob Nr. constanta. disciplinei . Atitudinale . explicare şi interpretare . programare structurata). Op.Modelarea si construirea unor algoritmi clasici de rezolvare a unor probleme ingineresti.ing. variabila. Cunoaştere.ugal. 3.

Tematică seminar / lucrări practice .ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. traduceri etc. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului.Aplicatii cu definirea unor tipuri de date proprii si prelucrarea lor. Cunostinte maxime: Stil de programare profesionist. alocare dinamica de memorie). fiind capabil sa modularizeze o aplicatie (utilizand functii. pentru rezolvarea unor probleme practice de complexitate medie/mare. expresii in limbajul C -Implementarea structurilor de control in C -Tablouri si prelucrari asupra acestora -Modularizarea aplicatiilor prin utilizarea functiilor -Definirea si utilizarea unor noi tipuri de date -Lucrul cu fisiere Bibliografie obligatorie selectivă 1.Implementarea unor algoritmi pentru diverse probleme simple. Cunostinte minime: Insusirea algoritmilor prezentati la curs/laborator Conceperea unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme simple Insusirea notiunilor teoretice fundamentale programarea structurata Implementarea algoritmilor in limbajul C. referate. din Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 0 traduceri. Bucuresti. siruri de caractere). Ed. Conceperea si descrierea unor algoritmi. 0 13. operatori. 9. Introducere in informatica. 2. consultaţii 4. pregătire examinare finală 3. eseuri. seminar / 7 12. -Date. 1-8 Stefanescu D. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. min.. Elaborarea de algoritmi si programe in limbajul C. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. 3. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. 5 la teorie si min. Bucuresti.Modularizarea programelor prin utilizarea functiilor . . studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. referate. 0 30 10 4 0 0 . 8 Notele de la examinarea finala: min. documentare pe net 5. 5 Nota pe activitatea din timpul anului..Aplicatii complexe Brookshear J. studiu după manual. expresii . pregătire prezentări orale 2. eseuri. operatori. suport de curs 14 9. . Limbaje de programare. min. 1998 Stefanescu D. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. alte activităţi lucrări practice 6. realizare teme de casă. Teora. 2002 – cap.ugal.. -Aplicatii simple cu date. Programarea in limbajele C/C++. alte activităţi proiecte.G. MATRIXRom.Reprezentări ale datelor în binar.ariadne. matrici. activitate specifică de pregătire pt.Implementarea unor algoritmi utilizati pentru tablouri (vectori. I www.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs -Algoritmi. .

2007 Titular curs: Dorin GUSETU Semnătura: Titular lucrări practice: Veronica JASCANU Semnătura: Şef catedră: conf. Luminita DUMITRIU . dr. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. ing.01. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14.7.

2. atitudine antirutinierǎ. atenţie vizualǎ) şi aptitudinale (eficacitate personalǎ. telefon +40 236 414871 int. 800201 Nr. MECANISME SI TOLERANŢE Adresa:Str.Promovarea calitǎţilor atitudinale (atitudine pozitivǎ faţǎ de utilizarea calculatorului pentru realizarea unei documentaţii tehnice. 3.Utilizarea vocabularului specific disciplinei. MECANISME SI TOLERANTE Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Nechita@ugal.DRD.ro FIŞA DISCIPLINEI GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. Atitudinale .Domneasca nr.ING. explicare şi interpretare S LP 28 .460.DRD. Op.111. . SEF LUCRARI UNIV.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA GRAFICĂ. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. nume. Tel. Cunoaştere.ING. relationale. SEF LUCRARI UNIV.Utilizarea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) pentru modelarea pieselor pe calculator cu ajutorul unui soft grafic. prenume) NECHITA MANUELA NECHITA MANUELA Catedra de specialitate GRAFICA. .Cunoaşterea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) ale unui soft grafic. F) OB Nr./Fax: +40 236 314463 E-mail: Manuela. .Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de geometrie descriptivǎ şi a standardelor specifice desenului tehnic pentru realizarea reprezentǎrii ortogonale a piesei. înţelegere. Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei . actionale ) specifice domeniului ingineresc.

2003 Nechita. traduceri. pregătire prezentări orale 7 2.Epura corpurilor geometrice . S.Tipǎrirea desenului de piesa Tematică seminar / lucrări practice . vizualizare. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Utilizarea tehnicilor de desenare.Desenul de ansamblu Bibliografie obligatorie selectivă Iliuţǎ. multiplicarea şi ştergerea entitǎţilor reprezentate în plan . V. consultaţii 14 4 30 14 . Galaţi. editare.Utilizarea straturilor de desenare pentru realizarea epurei punctului .gmt.Modelarea tridimensională a obiectelor . figurilor şi corpurilor geometrice p e calculator . se acorda 1 punct bonus pentru participare la curs (prezenta mai mare de 90%) Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Utilizarea tehnicilor de setare.Standarde utilizate în desenul tehnic şi în reprezentǎrile grafice pe calculator . Editura Academica.Modelarea şi secţionarea solidelor– Primitive 3D . referate. în Paper Space Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Reprezentarea şi cotarea vederilor şi secţiunilor . Galaţi. desenare. Ponderea exprimată Modelarea obiectelor 3D în % {total = 100%} 10 10 10 La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. în Model Space 70 Facultativ.ugal. teşirea şi racordarea acestora şi utilizarea referinţelor în proiectare . M.Optimizarea reprezentǎrilor ortogonale ale pieselor pe calculator conform standardelor de dispunere a proiecţiilor .Elemente de desen tehnic. Berbinschi. şi reprezentarea ortogonalǎ a piese . pregătire examinare finală (40 8 exercitii independente) 3.Transformarea entitǎţilor în plan ( translaţia.Mijloace de reprezentare a construcţiilor geometrice. Galaţi.Trasarea arcelor şi dreptunghiurilor.ro/nikita/indrumar.pdf 1. – Desen şi Graficǎ pe calculator. 2.Generarea / descompunerea unui grup de entitǎţi reprezentate cu grosime şi asocierea unui text . editare.Tipǎrirea desenului de piesă . eseuri. Adresa on-line : www.ugal.html 3. 2006. dupǎ model de complexitate medie. în Model Space. Adresa on-line: www.Simetrizarea. . Editura Academica. vizualizare şi asocierea dimensiunilor pentru reprezentarea pe calculator a unei proiecţii a piesei . Aplicaţii (e-book). rotaţia. Editura Aronda.gmt. studiu după manual.Construcţii geometrice .ro/nikita/hp/gac_sia/grafica_asistata_de _calculator. M. modificarea proprietǎţilor).Strategii de desenare . modelare 3D . suport de curs 9. Nechita. 2004. – Graficǎ asistatǎ de calculator ( e-book )..Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . asocierea dimensiunilor şi textului pentru modelarea unei piese (3D) realizatǎ dupǎ modelul 2D al acesteia.

activitate specifică de pregătire pt. referate.4. 6-12 exercitii independente) 6.ing. documentare suplimentară în bibliotecă 5.ing.univ. documentare pe net 12.univ. realizare teme de casă.dr. drd. pregătire teste periodice sau parţiale 0 20 4 11.ing. alte activităţi 6 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 Data întocmirii: 20.2007 Titular curs: Sef. seminar / lucrări practice (26 exercitii dirijate. BAICU IOAN . eseuri. traduceri etc.01. NECHITA MANUELA Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Sef. alte activităţi 13.lucr. 7.lucr. NECHITA MANUELA Semnătura: Director departament / Şef catedră Conf. drd. alte activităţi 7 0 0 14. proiecte.

.

.

Atitudinale Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională . explicare şi interpretare . telefon / fax: +40 236 470905. F) Ob Nr.Insusirea notiunilor despre tehnicile de dezvoltare a aplicatiilor orientate obiect. metoda. s.ugal.Intelegerea mecanismului mostenirii pentru crearea ierarhiilor de clase. Nicolau Florin nume. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str.Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a aplicatiilor orientate pe obiecte (in lbj. 460 182 E-mail: www. înţelegere.Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a limbajului C++ pentru programarea orientata obiect . Necula Iulian asist. Stiintei-2.l.etc. Op. Instrumental-aplicative . . prenume) asist.Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . Stefanescu Diana asist. . a principiilor si a mecanismelor specifice programarii orientate pe obiecte prin intermediul limbajului de programare C++. 800146. . pentru rezolvarea unor probleme practice. Cunoaştere.ing. legare dinamica). de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. obiect. functie prietena.Insusirea notiunilor de baza (notiunea de clasa. Jascanu Veronica Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S - LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. C++) 3. Competenţe specifice disciplinei 2. mostenire. GALATI Nr.Conceperea si implementarea unor ierarhii de clase folosite in rezolvarea unor probleme concrete.Realizarea intr-un mod profesionist a unor aplicatii orientate pe obiecte (in limbajul C++).ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMARE ORIENTATA OBIECT Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.

ro Stefanescu D. consultaţii 4. www.Operatii de intrare/iesire in limbajul C++ Bibliografie obligatorie selectivă 1. 5 la teorie si min. operatori . 0 13. Bucuresti...Crearea ierarhiilor de clase .Aplicatii complexe in care se utilizeaza operatiile de intrare/iesire din C++. traduceri etc. constructori.. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului.ugal. studiu după manual. activitate specifică de pregătire pt. 2002 – cap.2007 Titular curs: Diana STEFANESCU Semnătura: . min. alte activităţi 0 30 10 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. www. Tematică seminar / lucrări practice . referate. eseuri. traduceri. Cunostinte minime: Insusirea principiilor programarii orientate pe obiecte Implementarea unor clase (date si operatii) prezentate la curs Cunostinte maxime: Completarea claselor prezentate cu noi membri si operatii Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. II. eseuri. min.Supraincarcarea operatorilor . seminar / 7 12. 2. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. pregătire examinare finală 3.01. 5 Nota pe activitatea din timpul anului. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10.Clase si obiecte . 7. II. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. Stefanescu D.Aplicatii in care se utilizeaza clase si obiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. referate. alte activităţi lucrări practice 6. documentare pe net 5.9-13 Stefanescu D. MATRIXRom.Concepte de baza ale programarii orientate obiect . metodele si functiile prietene ale unei clase. destructori. 3. 8 Notele de la examinarea finala: min. realizare teme de casă.ugal. pregătire prezentări orale 2.Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase . alte activităţi proiecte. . 9. Programarea in limbajele C/C++.ariadne. Curs C/C++. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Implementarea unor clase si completarea exemplelor (prezentate la curs) cu noi membri.ariadne. suport de curs 14 9.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% 0 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.

ing. Iulian NECULA Semnătura: Şef catedră: conf. Florin NICOLAU.Titular seminar / lucrări practice: Veronica JASCANU. Luminita DUMITRIU . dr.

Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. .interpretarea. telefon / fax: E-mail: fizica@ugal. Atitudinale .explicarea proceselor fizice şi a rolului acestora în domeniul semiconductorilor . Nr. F) Ob.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) 1 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.dr.ro FIŞA DISCIPLINEI1 Fizica dispozitivelor semiconductoare Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. . explicare şi interpretare .promovarea unui sistem de valori culturale. ŢIGĂU NICOLAE Lect. Op. . ŢIGĂU NICOLAE nume.utilizarea unor metode.efectuarea unor experienţe fizice de bază specifice.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de fizică şi fizica semiconductorilor.dr. Lect.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa: Nr. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ Totalul ore studiu individual 120 5 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. înţelegere. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare .înţelegerea fenomenelor şi proceselor fizice care stau la baza funcţionării dispozitivelor semiconductoare . Instrumental-aplicative .proiectarea şi derularea activităţilor practice specifice domeniului .elaborarea şi utilizarea unor circuite electrice şi electronice 3. din punct de vedere fizic a fenomenelor din domeniul fizicii semiconductorilor . Cunoaştere. prenume) Catedra de specialitate FIZICĂ Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 S 14 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. morale şi civice .capacitatea de a identifica informaţia de natură ştiinţifică şi de a o utiliza în activităţile ulterioare Competenţe specifice disciplinei 2.

Bazele dispozitivelor semiconductoare. Creţu. studiu după manual. T. seminar / 12.Studiul legilor transportului energiei prin radiaţie 1.2007 . 10% traduceri. 13. D. Bucureşti.Elemente de fizică cuantică . Fizica.02.Contactul metal-semiconductor . referate. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -cunoaşterea noţiunilor fundamentale de fizică -cerinţele minime -participarea la toate activităţile practice -explicarea proceselor complexe din fizică şi fizica -descrierea simplă unor procese fizice de bază semiconductorilor -fundamentarea matematică a unor fenomene şi noţiuni legate de fizica semiconductorilor -dovada înţelegerii proceselor prin rezolvarea unor probleme practice Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. N. Curs Universitar. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 2. documentare pe net 7 5. traduceri etc. Bucureşti. Sachelarie. Aplicaţii . pregătire teste periodice sau parţiale 14. Ed. 3.Fenomene de neechilibru în semiconductori . pregătire prezentări orale 10 2.Fenomene de transport în semiconductori . suport de curs 9. activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 14 3.Elemente de fizică statistică .Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină în semiconductori . consultaţii 10 4.Noţiuni de mecanică clasică şi mecanică analitică . alte activităţi 7 lucrări practice 6.Determinarea energiei de activare a semiconductorilor .Fenomene de contact în semiconductori Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice . referate. Bucureşti.Originile fizicii cuantice . studiul bibliografiei minimale indicate 10. Matrix Rom. 1996. eseuri. 7.Noţiuni de termodinamică .Fenomene de difuzie şi drift în semiconductoare .Studiul efectului Hall în semiconductori . documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 7 7 30 14 14 Total ore studiu individual (pe semestru) =120 Data întocmirii: 2. Ed. eseuri.Semiconductori intrinseci şi extrinseci . 2006. Tehnică. Ţigău.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Joncţiunea pn .Semiconductori la echilibru termic .Elemente de fizică atomică .Ecuaţia Schrödinger. Ed. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. realizare teme de casă. Ars Docendi. 2003. alte activităţi 0 proiecte.Elemente de fizica corpului solid . Elemente de fizică generală şi fizica semiconductorilor.

Titular curs: Lect. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Şef catedră Conf. dr.dr. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice Lect. ANTOANETA ENE .dr.

utilizarea tehnicilor informatizatede aproximare numerica a marimilor din sistemele tehnice Competenţe specifice disciplinei 2 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. prelucrarea si interpretarea unor serii de date statistice. înţelegere. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 3 . . 2 Nr. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. procese. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 60 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. . Ştiinţei.utilizarea tehnicilor informatizate de prelucrare a datelor.Capacitatea de a utiliza în mod adecvat şi în context terminologia de specialitate. practice/proiect nume. . prelucrarea datelor şi metode numerice Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob.Rezolvarea unor probleme ingineresti privind aproximarea numerica in domeniul algebrei liniare si neliniare. analiza. analizei matematice. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. utilizarea unor metode. estimare a parametrilor si legilor variabilelor aleatoare din sistemele tehnice . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) . 3 În toate cazurile în care sunt indicate exemple pe acest formular. Dumitrescu Mariana As. explicare şi interpretare ( de exemplu : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.Explicarea si interpretarea unor teorii de rang mediu legate de temele studiate.drd.ing. . . Cunoaştere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI2 Denumirea disciplinei Statistică. Op. explicarea şi interpretarea unor idei. ecuatiilor cu derivate partiale si ecuatiilor 2. F) OB Nr.Efectuarea si coordonarea de experimente privind masuarea.ing Vlad Ciprian Catedra de specialitate Electrotehnica. .dr.Identificarea formularea si analiza unor variabile aleatoare prin utilizarea tehnicilor studiate. proiecte. Str. prenume) Prof. Masini si Instalatii Electrice E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 2 LP 2 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.utilizarea metodelor specifice de calcul si prelucrare statistica a datelor prelevate din sistemele tehnice. ecuatiilor diferentiale. nr. acestea se vor elimina de pe fişa finală.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. 800146.

Integrarea numerică a ecuaţiilor intervale de incredere.Calculul numeric matricial variabilei aleatoare. caracteristici . 6. 2003 Tipografia Universităţii "Transilvania". . functia de . Voronca M.Aplicatii la teoria estimarii . metodele de estimare a distributiei unei variabile aleatoare . . Reprezentarea grafica a functiilor.Operatori si caractere .Estimarea parametrilor legilor de intersectia evenimente conditionate. .Tehnica Bucuresti. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .Functii matematice in Matlab. Dumitrescu M.estimarea mediei . . Editura Tehnica. functia densitate. Algoritmi de sortare tabloul variabile aleatoare discrete. s. .a. T.Aplicatii ale retelelor probabilistice in tehnica.Control statistic si fiabilitate. Reprezentarea numerelor.3. Daniela Mariana. Indrumar de lucrari de laborator . Ed. .Teorie şi Aplicaţii pentru Ingineri .. produsul a doua variabile . Dumitrescu. algebrice . 1.Braşov. Bratianu C. Bucuresti 1998. estimarea dispersiei. Munteanu.Caracteristicile numerice ale unei variabile .Editura Fundaţiei Universitare “DUNĂREA DE JOS " Galaţi. formula lui Tchebycheff.Integrarea şi derivarea numerică numerice. M. . diferenţiale ordinare metodei verosimilitatii maxime.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile fata de abilitatile practice pe care prelucrarea datelor şi metodele numerice le formeaza in inginerie.Aproximarea şi interpolarea funcţiilor repartitie.Teoria estimarii . Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Probabilitati.Rezolvarea ecuatiilor diferentiale. Metoda Euler si Crank-Nicolson.M – Metode numerice.Tehnica Bucuresti.Introducere in Matlab. Ed.. . Wiener. Bucuresti. 5. .. – . Galati 1999 3 Barbu.Control statistic si fiabilitate. .ClujNapoca. Metoda runge-Kutta.Aplicatii. 8 Bratianu C. statistique et processus aleatoires.Integrarea numerica.Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor aleatoare. 1993. P. Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. 2002 2. V. . verificarea ipotezelor. 1983..Interpolare si extrapolare.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile aplicative din cadrul laboratorului . U. 1996.P – Techniques mathematiques pour ingenieurs. Vectori. Operatii. grup complet de evenimente. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) . – Metode numerice în inginerie: baze teoretice . distributie evenimentelor independente.Ed Academica.a. s. 7. Bostan V – Metode Numerice. Diferentele directe ale lui Newton si polinoamele lui Lagrange.Aplicatii la teoria probabilitatilor – utilizarea aleatoare frecventei. Ulmeanu A.Variabile aleatoare speciale.Aplicatii la teoria variabilelor aleatoare. estimarea densitatii de probabilitate si a functiei de repartitie a variabilei aleatoare.a. Statistica. . Panaite.Elemente de teoria probabilitatilor . . suma.Matrici si operatii cu matrici in Matlab.. Editura Tehnica. 4. 1983. s. Ulmeanu A. Estimare .Tipuri de erori.

pregătire examinare finală 10 3.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul satisfăcător (2 puncte cumulate la nota finală). alte activităţi 10 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire prezentări orale 10 2. consultaţii 10 4. eseuri. suport de curs 9.2007 Titular curs: Dumitrescu Mariana Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Ciprian Vlad Semnătura: Şef catedră . seminar / 12. realizare teme de casă. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul foarte bine (4 puncte cumulate la nota finală). traduceri etc.01. 20% traduceri.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (minim 3 puncte). referate. documentare pe net 5. studiul bibliografiei minimale indicate 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 6 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 10. Nota finală se constituie din următoarele verificări: . pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 10 lucrări practice 6. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. referate. 7. 13.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (maxim 6 puncte). studiu după manual. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota finală se constituie din următoarele verificări: .

.

.

.

MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Galaţi. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI4 Denumirea disciplinei Teoria circuitelor electrice Anul de studiu I Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. procese. Ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.TehnicaUNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICA. utilizarea unor metode. Marcel Oanca Catedra de specialitate Electrotehnica. 2 Nr. Str. însuşirea acestora în vederea înţelegerii fenomenelor electrice şi electronice ce urmează a fi predate la disciplinele tehnice de specialitate. maşini si instalaţii electrice E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ C S Total 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) LP 14 P - 1. Cunoaştere. practice/proiect nume. dr. 4 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Drd. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. nr. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. Explicarea şi interpretarea unor idei. 800146. Atitudinale: manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. înţelegere. prenume) Conf. Ştiinţei. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională. Op. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. ing. . Grigore Fetecău Asist. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei 2. Competenţe specifice disciplinei 3. proiecte. de credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. explicare şi interpretare Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază specifice disciplinei „Teoria circuitelor electrice”.

. .Analiza circuitelor în regim permanent trifazate de curent alternativ.a . suport de curs 9.Analiza circuitelor în regim permanent staţionar.Fetecău Gr.. Bucureşti 1980. pregătire prezentări orale 20 2. eseuri.. analiza a circuitelor de c. referate. .a. staţionar. metode de analiza. Editura Didactică şi Pedagogică. studiu după manual.Analiza pe cale experimentală a rezonanţelor circuitelor liniare în regim permanent sinusoidal.Studiul cuadripolilor. documentare pe net 10 20 25 5 10 .Întreaga materie predata însuşita si prezentata la nivelul calificativului de forte bine. studii de caz … 25  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 25  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Circuite liniare în regim armonic permanent. documentare suplimentară în bibliotecă 11.Circuite liniare în regim armonic permanent. Bucureşti 1980. . conţin componente electronice. . Probleme. studiul bibliografiei minimale indicate 10. .Tehnica analizei circuitelor electrice.c. . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20/20 15 5 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire examinare finală 50 3. Teoria circuitelor electrice –Note de curs (format electronic) Galaţi 2006 .Teoremele generale ale circuitelor electrice. . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.M.Mocanu C.Introducere în studiul circuitelor electrice.Teoremele generale ale circuitelor electrice. monofazate şi trifazate.Verificarea experimentală a metodelor de . . Preda. .Utilizarea editoarelor grafice în analiza liniare.Analiza pe cale experimentală a circuitelor de c. circuitelor electrice .Studiul cuadripolilor.Analiza circuitelor electrice de c.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Circuite liniare în regim periodic nesinusoidal. .Circuite trifazate regim permanent sinusoidal.Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice . Bazele electrotehnice II. s. consultaţii 20 4. Teoria circuitelor electrice. . traduceri. . .c. Editura Didactică şi Pedagogică. ce . tranzitoriu prin metode directe si .obţinerea punctajului de peste 90% la toate activităţile luate în considerare la formarea punctajului.Analiza circuitelor electrice monofazate şi .Analiza circuitelor electrice în regim . utilizând transformatei Laplace/ .

Drd. activitate specifică de pregătire pt. eseuri.07 Titular curs: Conf.02. seminar / lucrări practice 6. traduceri etc. realizare teme de casă. alte activităţi 0 0 14. referate. alte activităţi 10 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 210 Data întocmirii: 01. alte activităţi 13.5. 7. Ing. Grigore Fetecău Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Asist. Marcel Oancă Semnătura: Şef catedră . ing. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 15/ 15 10 12. proiecte.

Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic.Cunoasterea marimilor ce caracterizeaza campul electromagnetic . posibilitatea identificarii. 47 Nr. Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 14 L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . Prof. Domneasca nr. 1. . explicare şi interpretare . . ing. dr. Cunoaştere.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumu larea de cunoştinţe teoretice despre marimile si ecuatiile campului electromagnetic si practice privind modul de rezolvare si aplicabilitate in electronica si telecomunicatii . . ing. .Explicarea in interpretarea conditiilor privind modului de propagare a campului electromagnetic. a efectelor produse de acesta in functie de proprietatile mediului . MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. de credite Total ore din planul de învăţământ 4 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. înţelegere. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. alegerii si utilizarii celor mai potrivite mijloace de analiza si aplicabilitate ale campului electromagneticin funtie de specificul aplicatiilor reale. ca inginer. Str. a marimilor campului a relatiilor cauzale dintre acestea a legilor campului si rezolvarii problemelor de camp electromagnetic. Op.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor de rezolvare a ecuatiilor campului.Are drept obiectiv cunosterea marimilor electrice si magnetice a relatiilor cauza-efect a metodelor si tehnicilor de analiza ale campului electromagnetic in functie de regimul acestuia. .formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. drd. telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Teoria campului electromagnetic Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. . . prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior. Ciprian VLAD nume. Nicolae BADEA As.Cunoasterea metodelor de rezolvare a ecuatiilor campului in functie de regimul acestuia.Cunoasterea reletiilor cauza –efect in electromagnetism i.înţelegerea notiunii de camp .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA.Asigură studentului prin activităţile de curs . seminar şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . .Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor electromagnetice atat in interna a materialelor cat si-n spatiul inconjurator.

Competenţe specifice disciplinei 2.Stabilirea proprietatilor de material a subdomeniilor din domeniul de analiza si a modului de introducere in algoritmul soft-ului.Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului. 2. Îndrumar de laborator in format electronic. Galaţi 2003 1.. . . 3. La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % . . 5. . Badea. s. 2. Badea. Capacitati/Simularea numerica a campului electrostatic 3. 6. Instrumental-aplicative . . N. . a conditiilor pe frontiera .Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice.Coordonarea si stabilirea ecuatiilor .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica a influentei proprietatilor mediului asupra marimilor campului electromagnetic . a algoritmului de rezolvare prin element finit. a domeniului de analiza .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de dome niul electric.Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. campului electrcinetic. 5.Utilizarea .Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia. . Atitudinale . . –Teoria campului electromagnetic – Editura Universitate Dunarea de Jos Galati-2003. 4. a conditiilor pe frontiera si a rezultatelor obtinute. 3. 2 Calculul distributiei campului electric cu formula Gauss. explicarea si intelegerea ecuatiilor specifice de regim ale campului .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul. . Calculul distributiei campului magnetic cu formula Ampere. . 4.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimi.Reprezentarea grafica a marimilor obtinute si dependenta acestora de diversi factori. . 7. .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica in 2D a distributiei campului electromagnetic. Calculul tem induse prin miscare/ Simularea numerica a campului magnetic in corpuri 6.Legea inductiei exprimata prin inductivitati/Colocviu de laborator 1. Calculul distributiei campului magnetic cu formula integrala/Simularea numerica a 8.Utilizarea unor soft-uri de analiza a campului electromagnetic .Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. Inductivitati/Simularea numerica a campului magnetic. Conţinutul disciplinei Tematică curs Marimi electrice Marimi magnetice Legile campului electromagnetic Regimul electrostatic al campului Regimul electrocinetic al campului Regimul magnetic stationar Regimul cvasistationar al campului electromagnetic Unda electromagnetica Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice 1Calculul distributiei campului electric cu formula integrala/Introducere in metoda elementului finit si a soft-ului PDEase. N.a. Calculul tem induse de pulsatie. . ./ Simularea numerica a campului cvasistationar(indus) 7. – Simuarea numerica a campului electromagnetic .

consultaţii 6 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 18 sept 2006 Titular curs: prof. referate. seminar / 12. documentare suplimentară în bibliotecă 11. traduceri. ing. alte activităţi 0 proiecte. ing. activitate specifică de pregătire pt. dr. traduceri etc. drd. 7.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator minim 50% din prelegerile de curs     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 5 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 5 lucrări practice 6. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 80%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat de laborator cu nota 5 colocviul de laborator cu nota 10 . ing. Nicolae Badea . eseuri. 13. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 10 3. Vlad Ciprian Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof.Examenul final promovat cu nota 5 . eseuri. referate. dr. Nicolae Badea Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator si la .Examenul final promovat cu nota 10 .{total = 100%} 20% Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. pregătire prezentări orale 5 2. studiu după manual.

ca inginer. .Explicarea in interpretarea influentei diversilor factori asupra proprietatilor materialor pentru electronica. Gelu GURGUIATU nume. ing. .însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor standardizate de determinare a caracteristicilor electrice ale materialelor. Prof.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA. ing. drd. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. 1. alegerii si utilizarii celor mai potrivite materiale in functie de specificul aplicatiilor reale. Domneasca nr. 47 Nr. . explicare şi interpretare . . înţelegere.Cunoasterea tipurilor de materiale pentru electronica.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor care se petrec in structura interna a materialelor. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica. . .înţelegerea fenomenelor care au loc in structura interna a materialelor. . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 2 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 14 S L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . Str.Asigură studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . Op.Cunoasterea şi utilizarea adecvată a materialelor in diverse aplicatii. Cunoaştere. dr. .Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic.Cunoasterea metodelor de incercare si evaluare a materialelor pentru electronica. Toader MUNTEANU Prep. .formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză.Are drept obiectiv cunosterea metodelor si tehnicilor pentru determinarea parametrilor materialelor pentru electronica. posibilitatea identificarii. telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Materiale pentru electronica Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumularea de cunoştinţe teoretice si practice despre materialele pentru electronica. .

. MUNTEANU T. . . s. .Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului.Determinarea  V .Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. -Materiale pentru electronică.MATERIALE SEMICONDUCTOARE Tematică seminar / lucrări practice . Riz . CRUCERU C.MAGNETIZAREA SI MATERIALE MAGNETICE 1.Coordonarea si stabilirea cronologiei activitătilor practice derulate in scopul determinarii unor parametri de material.Reprezentarea grafica a marimilor experimentale obtinute si dependenta acestora de diversi factori.Determinarea rigiditaţii dielectrice. . . 2. Conţinutul disciplinei Tematică curs .V s.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe celulele/standurile de evaluare ale materialelor pentru electronica.Stabilirea si respectarea procedurii de lucru la standurile de incercare cu tensiune marita.Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia.a.CONDUCŢIA ELECTRICĂ Tematică generală .Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. . Îndrumar de laborator..2.T. . .  S .Utilizarea standardelor si literaturii de specialitate pentru a compara/valida rezultatele experimentale obtinute 3. . .Studiul materialelor semiconductoare Bibliografie obligatorie selectivă .MATERIALE ELECTROIZOLANTE . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30% 30% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi . CĂTUNEANU. .Note de curs Litografia Universităţii din Galaţi.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul Ingineriei Electronice.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe standurile de incercare ale materialelor pentru electronica la diverse solicitari.Determinarea  .Studiul materialelor magnetice . Galaţi 1993. .POLARIZAREA ELECTRICĂ .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul. . . Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei . .Utilizarea unor solutii tehnice de imbunatatire a caracteristicilor tehnice ale materialelor.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. Atitudinale .Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimile masurate si cele determinate.a.tg .Materiale electrotehnice .Citirea corecta a aparatelor utilizate in experimente. MUNTEANU.Materiale electrotehnice. EDP Bucureşti 1982. . . 3.Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.1995.

pregătire prezentări orale 5 2. pregătire examinare finală 10 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. referate. ing.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 10 . pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. ing.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Toader MUNTEANU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: prep.Examenul partial promovat cu nota 10 . suport de curs 9. alte activităţi 0 proiecte. dr. seminar / 12. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 15 sept 2006 Titular curs: prof. traduceri etc. studiu după manual.Examenul partial promovat cu nota 5 . studiul bibliografiei minimale indicate 10. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 30%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 5 . eseuri. Gelu GURGUIATU Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof.Notele acordate pentru temele de casă.Examenul final promovat cu nota 5 . consultaţii 6 4. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 7. drd.Examenul final promovat cu nota 10 . documentare pe net 5 5. ing. dr. realizare teme de casă. traduceri. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 5 lucrări practice 6. Toader MUNTEANU .

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. gestiune a situaţiei. 2 Nr.participarea la propria dezvoltare profesională. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii analogice. . reprezentări simbolice) adecvat domeniului dis ciplinei.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. .etc@ugal. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. . . logica.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. Competenţe 2. . Iliev Mircea As. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. vorbit.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.Dezvoltarea creativităţii. Op. disciplinei proiectarea schemelor electronice. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electron ica. Atitudinale: .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. nr.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. lucru în echipă. de valorificare independentă a informaţiei. 800146.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. . morale şi civice. . Str. p rincipii. Măzărel Marius ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 14 LP 14 P - Competenţe generale . 1. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. utilizarea unor specifice metode. prenume) Catedra de specialitate Conf. ing. explicarea şi interpretarea unor idei. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. teorii.promovarea unui sistem de valori culturale. 3. Iliev Mircea nume. . . ing.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. dr. Conf. analiza.Însusirea unui limbaj (scris. F) Dispozitive electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. analiza celor mai diferite scheme electronice. mobilizare. proiecte. folosirea aparaturii d e măsura si control specifice. legi. dr.eficacitatea personală: adaptare. Cunoaştere. Ştiinţei. . construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborator. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . ing. de 5 credite 56 Total ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice I Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. .rezolvarea de probleme: metoda. drd. . înţelegere. procese. . .

a.5 ore). Culegere de probleme. Albastra. Cluj-Napoca. Bucureşti.D. Contactul metal-semiconductor (0. Bucureşti. Dispozitive optoelectronice. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul 7.P.Dispozitive si circuite electronice. Dascalu D. Bucureşti. Bucureşti . Regimul de comutaţie al dispersia parametrilor. 1. 4. câmp) (5 ore). 4.P. în circuite cu tranzistoare (4 ore). 1. Bucureşti. Iliev Voichiţa -Marcela .. Dascalu D. Ed. 5. 1982.. 1982. Redresoare.. Cerbulescu D.. 6. Bucureşti.Dispozitive si circuite electronice.Circuite integrate analogice.D.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice / seminarii 1.P. E. 2001..P. 1982. 8. Danila Th. Calculul PSF în circuite cu 1…2 tranzistoare 5.. Ceangă E. Tranzistorul bipolar.D. Iliev Mircea. Bucureşti. ore).Circuite electronice. s. 4. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . . Galaţi. 4. . Ed.. .. s. s. 2. Redresoare (3.R. 9. E. 3. în circuite cu TEC-J şi TEC-MOS. 7. . 8. s. 3. bipolare. Tranzistoare unipolare. 10.Electronica industriala. Tranzistorul bipolar (9 ore). Searle C. 7. Calculul PSF în circuite cu diode. Dascalu D.D.. 1982.a. E.P.. Tematica seminariilor: 2. Tematica lucrărilor practice: 1. E.D. Stabilitatea PSF în raport cu temperatura şi 6. 7.L. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului de electronica. Ed.Electronica.Dispozitive si circuite electronice. 3.E. 1983.a.D. Tranzistoare unipolare (cu efect de bipolare. Gray P. 1999. Redresoare. 6. . 1973. Dispozitive optoelectronice (1 oră). Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Meyer . 11. 3. Croitoru V. 1981.a.Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul echivalent de semnal mic. E. . . Joncţiunea p-n (4 ore).a. E.Bazele electronicii moderne.5 2.D. Culegere de probleme.. Stabilizatoare parametrice de tensiune. Probleme. Brezeanu Ghe. . Bucureşti. Gray P. . Tehnica. 1981.Circuite electronice.P. 2. 5.. dispozitivelor semiconductoare (1 oră). Dispozitive semiconductoare diverse (tiristoare. 5.. Tehnica.Dispozitive si circuite electronice. Diode semiconductoare. Popa Rustem. 1995. tranzistoare unijoncţiune). Amplificatoare de semnal mic. s.a.. Aparate de măsura si control specifice. Bucureşti. Dispozitive semiconductoare diverse echivalent de semnal mic. E.P. s. 6.

ing. . pregătire examinare finală 14 30 3.dr. Marius Măzărel Semnătura: Şef catedră. consultaţii 14 2 4. Mircea Iliev Semnătura: Titular seminar: Conf. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 15. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 14 0 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Examenul final promovat cu nota 5. . documentare pe net 10 2 5. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. drd. seminar / 12. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . dr. suport de curs 9. . alte activităţi 14 0 lucrări practice 6.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. 13. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 4 0 proiecte. dr. Frangu Laurenţiu .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. Prof. 7.ing.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.Examenul final promovat cu nota 10.2006 Titular curs: Conf.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). . studiu după manual. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: As. realizare teme de casă. eseuri.09. traduceri etc. . . ing.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. referate. ing.

Formarea.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.abilitatea de alegere a codurilor.evaluarea efectului perturbaţiilor.ing. Competenţ e specifice disciplinei .utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . . . F) Tipul de evaluare finală (E/V) E+V Ob Nr. .abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date. . 2 Nr. nr. după proprietăţile cerute . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI5 Circuite electronice fundamentale Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Regimul disciplinei (Ob. .cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală .înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . practice nume. Op. Instrumental-aplicative . . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Prof. Ştiinţei. 3.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. înţelegere.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date . Cunoaştere.ing. Frangu Laurenţiu – curs As. explicare şi interpretare . Str.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. . Silviu Epure – lucr. după intefaţa folosită. dar şi prin teme de casă.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.dr. prin aplicaţii de laborator. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 6 3 1 LP 2 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. de 4+ 2 credite Total ore din planul de învăţământ 84 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect ( grad didactic şi ştiinţific. 800146. Atitudinale .

ro/lfrangu/comunic. 3. Ed. cod CCITT. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) B.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.Interfaţă de comunicaţie serială. . traduceri. cod binar natural.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . . . semnal polar. Ethernet. CMI. SPI.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . cod ASCII. Coduri de linie (8 ore): .Cod Morse. standard IEEE 1284. AMI. referate.ugal. Frangu L. cod binar natural. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): ..Magistrale pentru comunicaţie. eseuri. conversia A/D 2.Transmisiune pe mai multe niveluri.proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) .documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) .simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) . Mitescu I. .testare în laborator (4 ore) . Comunicaţii de date. standard RS232.Interfaţă de comunicaţie paralelă.Semnal analogic. ..SDH.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) .Coduri de linie: semnal neutral. Fundaţiei Univ. "Dunărea de Jos" Galaţi.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. . semnal numeric. Introducere (2 ore): . http://www. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) . .implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) .Organisme de reglementare în telecomunicaţii . telecomunicaţii. cod Gray.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 100 (laborator) 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Semnale cu viol de bipolaritate. 2005 2. I2C. 4. .redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): . note de curs. semnal bifazic. SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie.Semnal telegrafic.etc. distorsiunea izocronă. istoric. 5.Introducere.

activitate specifică de pregătire pt. cunoaşterea metodelor de măsurare. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.dr. ing. pregătire prezentări orale 2.ing. precum şi a modalităţilor de analiză specifice.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. consultaţii 2 4. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare suplimentară în bibliotecă 11. traduceri etc. alte activităţi lucrări practice 6. metodelor şi modelelor predate.2007 Titular curs şi seminar: Prof.02. pregătire examinare finală 20 3. Silviu Epure Semnătura: Şef catedră . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 13 8. suport de curs 10 9. 5 13. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. alte activităţi proiecte. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. realizare teme de casă. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 Data întocmirii: 10. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: As. referate. documentare pe net 5. eseuri. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. seminar / 20 12.

Dezvoltarea creativităţii.etc@ugal. nume. . legi. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. .Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. teorii. 800146. Cunoaştere. Atitudinale: .participarea la propria dezvoltare profesională.eficacitatea personală: adaptare. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titular proiect I V 3 Conf. morale şi civice. explicarea şi interpretarea unor idei. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale . ing. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. de valorificare independentă a informaţiei. mobilizare. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. utilizarea unor specifice metode. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. . gestiune a situaţiei.Însusirea unui limbaj (scris. vorbit. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. . .Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practi ce cerute de domeniul electronicii analogice.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. înţelegere. . Str.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. 3. . proiecte. lucru în echipă. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD. . . analiza celor mai diferite scheme electronice.promovarea unui sistem de valori culturale.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. logica.rezolvarea de probleme: metoda. disciplinei proiectarea schemelor electronice.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. . principii. analiza. Ştiinţei.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . Op. 1. . 2 Nr. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite analogice 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. nr. . în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. dr. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. procese.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . Competenţe 2. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.

E. Dascalu D.Dispozitive si circuite electronice. 11. ICCE. Iliev Voichiţa -Marcela .. s. Drăgulănescu N. 9. Bucureşti.. 5. Popa Rustem. Bucureşti. Cerbulescu D.. Bucureşti .Electronica. Galaţi. Bulucea C. Manual de utilizare. Gray P. Ed.. E. 12. .D. E...Dispozitive si circuite electronice. ş. 1982.Ş. . Vol.Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. . . .. 1980. . 1.. E.Circuite integrate liniare.Circuite integrate liniare. Bucureşti.a.Circuite electronice. 10. 1982. modulatoare şi demodulatoare. 2001.P. E.D.T.R. 1984. Vol. Iliev Mircea.Circuite electronice. . Ed.. 15. testarea si reglarea circuitului. Cluj-Napoca. 1987. 4.a.. . .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului. 1985.Circuite integrate liniare. Probleme. reacţia negativa in amplificatoare. 1999.. 1981. Danila Th.D. E.T. Bucureşti. .. 1978. Catalog. amplificatoare de putere. Bucureşti.a. Bucureşti.. stabilizatoare de tensiune continua. 1987. E. 8. 1982. Culegere de probleme. s.P. E.D.. 1983. simularea (analiza) circuitului electronic. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.a. . 1982. I.Verificarea finală promovată cu nota 10. Croitoru V. III. 1995. amplificatoare de semnal mic. plantarea pieselor. . Culegere de probleme.Circuite integrate analogice. 14.Dispozitive si circuite electronice. proiectului.P. Tehnica. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. E. 2.D. ş. amplificatoare operaţionale. Dascalu D. Bucureşti. II. ş. Manolescu A. IV. proiectarea si execuţia cablajului imprimat.Agenda radioelectronistului. Bucureşti. s. Bucureşti.Circuite integrate liniare. 7.. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Bucureşti. oscilatoare.a. Dascalu D. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. Bodea M.D.Circuite integrate liniare.Verificarea finală promovată cu nota 5.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din următoarele capitole predate la cursurile anterioare: redresoare..P.P. 3..P. s. .Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a . ş. E. 1975. Vais M.a. 13. Culegere de probleme. Brezeanu Ghe. .D.a. 6. Albastra.P.. .E. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. Rusu A.. 1983..a. 1989. Bucureşti. Profeta H. Vol. Vol. . Editura tehnică. s.Dispozitive si circuite electronice. Bucureşti. Manolescu A. Meyer .a..

Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. pregătire teste periodice sau parţiale 14. seminar / 12. Frangu Laurenţiu . 13.2007 Titular proiect: Conf.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.ing. 7. activitate specifică de pregătire pt.dr. studiu după manual. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 20 0 proiecte. Prof. pregătire prezentări orale 0 2 2. traduceri etc. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. consultaţii 10 2 4. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. suport de curs 9. pregătire examinare finală 0 20 3. ing. dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare pe net 8 6 5. realizare teme de casă. eseuri.01. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. referate.

Ing. prin aplicaţii. diverse transformări integrale etc . Ştiinţei. Cunoaştere.cunoaşterea şi înţelegearea modelelor semnalelor cu timp discret. .cunoaşterea şi înţelegerea modelelor frecvenţiale ale semnalelor. . explicare şi interpretare . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI6 Semnale şi sisteme Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul Regimul disciplinei (Ob.Formarea. de 6 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 150 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . Op. fundamentale în e specifice electronică (convoluţia. nr.) disciplinei . fransformata Fourier şi transformata Hilbert .ing. . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.lucr. Competenţ .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.formarea cunoştinţelor de bază privind modulaţia semnalelor pe purtător armonic (modulaţia în amplitudine şi modulaţia unghiulară) şi modulaţia impulsurilor. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Iulian Munteanu .dr. prenume) Prof.înţelegerea noţiunii de sistem dinamic şi a conexiunii: „sistem (circuit) fizic” – sistem dinamic. Atitudinale . Mihai Culea – seminar Sef lucr. . .determinarea spectrelor şi a funcţiilor spectrale ale semnalelor cu timp continuu. bazate pe seria Fo urier. practice/proiect nume. . lucr.cunoaşterea reprezentărilor matematice ale sistemelor.utilizarea transformatei Fourier discrete în analiza numerică a semnalelor (prin algoritmul FFT) . cu accent deosebit pe reprezentările frecvenţiale. înţelegere.utilizarea corectă a unor „instrumente” uzuale de modelare şi analiză a semnalelor. Ceangă Emil – curs Sef.analiza experimentală a semnalelor modulate şi determinarea experimentală a spectrelor semnalelor modulate 3. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist.utilizarea transformatei z pentru modelarea semnalelor cu timp discret. Str. .ing. 2 Nr.utilizarea corectă a diverselor reprezentări matematice ale sistemelor dinamice şi interpretarea corectă a parametrilor acestora. 2.cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de generare şi analiza a semnalelor . Instrumental-aplicative . 800146.

.Reprezentarea polinomiala a semnalelor.Distributia delta in modelarea semnalelor. .Transformata Laplace in modelarea semnalelor. proprietatile semnalului analitic.Notiuni generale privind modulatia semnalelor. proprietati.Modulatia in amplitudine pe purtator armonic: modulatia cu purtatoare si doua benzi laterale.Convolutia semnalelor. . principiul multiplexării în frecvenţă.Modulatia impulsurilor in amplitudine . modulatia si demodulatia de tip produs (cu purtătoare suprimată). reprezentări grafice.Semnale periodice : . 4.Analiza unui sistem dinamic în mediul MatlabSimulink .Calculul şi utlizarea modelelor de tip intrareieşire (inclusiv în mediul Matlab) Tematica lucrărilor practice .Modulatia impulsurilor in amplitudine: naturala si uniforma. modele de tip convolutie. . 3. Reprezentari de tip intrare-ieşire ale sistemelor dinamice . analiza Fourier-Hadamard etc. Metode practice de refacere: extrapolatoare. . algebra functiilor de transfer.Modulatia de tip produs .Calculul şi utlizarea modelelor de stare (inclusiv în mediul Matlab) . Tematica seminariilor . .legatura cu seria Fourier complexa si cu transformata z 6.Modelarea semnalelor prin functii binare: analiza Fourier-Walsh. semnale MF si MP cu indice redus de modulatie.Caracteristica timpului de propagare de grup.Transformata Hilbert. Modulatia impulsurilor in faza . matricea de transfer .Semnale modulate in frecventa . .Modele de stare pentru sisteme cu timp discret. .Semnale modulate in amplitudine . . .Modulatia unghiulara: modulatia in frecventa si in faza. Diagrame Nyquist si Bode. Semnale modulate: . Semnale esantionate: .principii.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp discret.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp continuu. Principiul multiplexării în timp.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2.Transformata z directa si inversa: definitii.Modelul temporal şi frecvenţial al semnalului esantionat.Calculul spectrelor utilizand transformata Fourier discretă (în mediul Matlab) .Analiza armonica a semnalelor periodice . 7. . . Sisteme dinamice .Reprezentarea semnalelor neperiodice prin transformata Fourier.Calculul spectrelor semnalelor neperiodice . modulatia cu banda laterala unica: metoda semnalului analitic.Ecuatia diferentiala si cu diferente . .Calculul spectrelor semnalelor periodice .Cunoaşterea aparaturii de laborator pentru generarea şi analiza semnalelor . 8.Proprietatile functiilor spectrale.Transformata Laplace a semnalului esantionat.Seria Fourier generalizata.Analiza Fourier clasica a semnalelor periodice. . metode de calcul. . .Calculul transformatei z directa si inversa. .Functia de transfer si reprezentarea prin poli si zerouri.reprezentarea de stare .Raspunsul la impuls si functia indiciala.Noţiuni generale privind reprezentarea de stare a sistemelor. .Teorema lui Shannon. . .Refacerea ideala a semnalului.Semnale modulate. . .Transformata Fourier discreta . .Modelarea analitică a sistemelor fizice. . . Modulatia impulsurilor in durata 5. .Modele neparametrice in domeniul temporal si in domeniul frecvential. Semnale neperiodice: .Liniarizarea modelelor matematice. Reprezentări frecvenţiale ale sistemelor.

alte activităţi lucrări practice 6.A.lucr. Semnale. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. Militara.ing..I. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. Théorie de la commande des systèmes. (Cap. 1998 (pag. eseuri. 2 şi 3. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. Bratcu. E. Mateescu. 2001.Bibliografie obligatorie selectivă 9.P.Munteanu. Mateescu.2007 Titular curs: Prof. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . 7. eseuri. suport de curs 28 9. Academica. Bucuresti. Serbanescu.A. studiu după manual. Semnale. E. Nichita. Analiza semnalelor.. Culea. A. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 150 Data întocmirii: 1. Ed. referate.D. circuite şi sisteme. pag.. Ceanga. pregătire examinare finală 40 3. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. metodelor şi modelelor predate.dr. 2001. 11…187) 12. s. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. C.ing.L. A. circuite si sisteme. alte activităţi proiecte. consultaţii 2 4. Probleme Ed. 13... Cutululis. Semnale.N. Ing. 15…87). documentare pe net 5. 20…223).Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.I. 11. activitate specifică de pregătire pt. pregătire teste periodice sau parţiale 14 14. realizare teme de casă. seminar / 10 12. circuite si sisteme. pregătire prezentări orale 2. Ed Tehnica.Protin. traduceri.M. referate. (în întregime) 10. Ceanga.E.a. 1985 (pag. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.02. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 28 8.

explicare şi interpretare .dezvoltarea abilităţilor competitive. bazate pe un sistem de valori culturale.ro FIŞA DISCIPLINEI7 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente. nume.înţelegerea funcţionării sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente.conştientizarea importanţei componentei hardware şi a interdependenţelor cu componenta software . 800146. dr. Op. nr. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. De credite 56 Totalul ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Cunoaştere.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice structurii şi arhitecturii calculatoarelor. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Str. Atitudinale . dr.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de c omunicare . ale transferurilor de informaţii dintre ele. 2 Nr. precum şi a modului de interconectare a acestora Competenţe specifice disciplinei 2.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a calculatoarelor . ing. Ştiinţei.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor hardware .abilităţi de măsurare a semnalelor din calculator şi de depanare a diverselor subsisteme 3. .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de calcul.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de calculatoare . precum şi ale interdependenţelor cu componenta software . conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Instrumental-aplicative .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. morale şi civice 7 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. precum şi interconectarea şi testarea acestora . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de calcu l. ing. Nicolau Viorel Conf. . înţelegere. prenume) Catedra de specialitate III Arhitectura calculatoarelor Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.

Memorii ROM . R.Tipuri de arhitecturi de calculatoare . referate.Transferul datelor cu subsistemul I/O. Bucureşti.Studiul arhitecturii sistemelor monoprocesor compatibile IBM PC 1. Editura Cartea Universitară. Bucureşti.Module de memorie SIMM şi DIMM segmentarea. Mârşanu. Bucureşti.rezultat foarte bine la examenul scris .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Nicolau. – Totul despre hardware. ISBN 973-8449-28-6. 1998 6.Sisteme de numeraţie. V. W. conversii de .Microprocesoare pe 8 biţi . 1 şi 2. traduceri. paginarea şi segmentarea paginată .Introducere în arhitectura sistemelor de calcul . 2005 2.Sistemul de întreruperi al unui procesor numere.Memorii DRAM . Editura BIC ALL. erori de vizualizare . – Calculatoare personale – elemente arhitecturale. metode de alocare automată . Editura Teora.Subsistemul unităţii centrale .Magistrale de semnale digitale frecvenţă mare. Bucureşti. 2003 3. ISBN 973-601-856-3.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . Murray.Vizualizarea semnalelor digitale de . ISBN 973-571-337-3.D.Reprezentarea informaţiilor .participarea la activităţile de laborator (85%) . – Arhitectura calculatoarelor I.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . S.. . .Structuri de procesare . ISBN 973-601-799-0.Microprocesoare pe 16 biţ . vol. 2001 5. – Arhitectura sistemelor de calcul.PC depanare şi modernizare.Memorii SRAM controlerul DMA .Circuite de interfaţare a magistralelor .Controlerul de întreruperi .. eseuri. R. L. ediţia IV-a. 2003 4. . ISBN 973-731-103-5. Editura Teora.rezultat satisfăcător la examenul scris .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Computer and digital system architecture.Recapitulare: circuite combinaţionale şi calcul secvenţiale . operaţii cu numere în baza 2 şi 16 . Prentice Hall. University of Colorado at Denver. 1990 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Sisteme de procesoare cu prelucrare paralelă . Mueller. W. Editura Politehnica Press. Rosch.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . Negrescu. Bucureşti.Măsurarea performanţelor şi fiabilitatea .Subsistemul de memorie al unui sistem de .participarea la toate activităţile de laborator .Memoria virtuală.participarea activă la discuţiile de la curs . Rădescu.Sistem monoprocesor pe 8 biţi sistemelor de calcul . C.

seminar / 12.01. ing. alte activităţi 14 lucrări practice 6. eseuri. 13. studiu după manual. dr. suport de curs 9. documentare pe net 14 5. activitate specifică de pregătire pt. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr. 7. Frangu Laurenţiu . alte activităţi 30 2 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 27. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 16 3. pregătire prezentări orale 2 2. alte activităţi 14 proiecte. traduceri etc. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. consultaţii 8 4. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf.2007 Titular curs: Conf.

2004.dr.Modelarea surselor discrete de informatie .Codari ciclice .Codarea surselor discrete pentru canale . Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Partea II. Op.Codarea pentru canale cu perturbatii: codul Hamming . Cunoaştere.ing.dr. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice . Atitudinale : intelegerea importantei modelarii si simularii in practica proiectarii si utilizarii CODECdisciplinei urilor. 461353 URL: http://www. 2. Aiordachioaie Dorel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 5 3 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. entropie. incertutudine. Tel / Fax: 0236-470905. Material intern.Canale discrete de transmisiune discrete de transmisiune . canale discrete de transmisiune. nume. codare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.2004.Codarea surselor pentru canale cu Huffman perturbaţii . înţelegere.2004. Exercitii pentru seminar.Sisteme de transmisiune a informaţiei . explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor discrete de transmisiune: informatie. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Aiordachioaie Dorel Prof.2004. erori individuale si in pachet. specifice 3.ugal.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Codarea ciclica sistematica si nesistematica -Circuite de prelucrare a polinoamelor cu . Editura Academica.Surse discrete de informaţie -Caracterizarea si modelarea statistica a canalelor . Galati . Instrumental-aplicative : proiectarea algoritmilor de codare-decodare intr-un limbaj de nivel inalt. Galati . Competenţe 2.Analiza codurilor recurente coeficienţi binari . Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. decodare. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. nr.Codarea entropica a surselor discrete fără perturbaţii .Codarea pentru canale fara perturbatii: Shanon-Fano si .ing. de Ob 5 credite 70 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.. prenume) Catedra de specialitate 2 Semestrul TRANSMISIA SI CODAREA INFORMATIEI II Tipul de evaluare finală (E/V) E Nr. Galati .fie. Curs litografiat. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . Curs litografiat. -Canale continue de transmisiune Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . perturbatii.Caracterizarea canalelor continue de transmisiune. Partea I.

Dorel Aiordachioaie Şef catedră. referate. alte activităţi 20 0 proiecte. 13.dr.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 20 50 3. realizare teme de casă. metodelor şi modelelor predate. Laurentiu Frangu .La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. pregătire prezentări orale 10 10 2. activitate specifică de pregătire pt. documentare pe net 10 0 5. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.nota de la colocviul de laborator peste 5.dr. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. consultaţii 10 5 4. Prof. eseuri. 7. studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. suport de curs 9. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : prof. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. studiul bibliografiei minimale indicate 10. . studiu după manual. seminar / 12.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. traduceri etc. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .ing. Dorel Aiordachioaie Titular seminar : prof.ing.dr.ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire teste periodice sau parţiale 14.ing.dr. Ca modalititati de verificare: . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.

valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI8 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.aplicarea metodelor de analiză şi sinteză a structurilor numerice pentru circuite de mică şi medie complexitate. 2 Nr.iniţierea studenţilor în microprogramare şi în tehnicile de proiectare automată a circuitelor numerice implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. eficacitatea personală: adaptare. Op. însuşirea cunoştinţelor despre principalele familii logice folosite în construcţia circuitelor integrate digitale. . logica. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . nr. lucru în echipă. explicare şi interpretare . 3.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 8 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . Ştiinţei. Ing. prenume) Catedra de specialitate 2 CIRCUITE DIGITALE Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Ing. Cunoaştere. Drd. Str. Popa Rustem Prep. Epure Silviu Semestrul I Electronică şi telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 42 14 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. . analiza.însuşirea tehnicilor de analiză a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. de credite 70 Totalul ore studiu individual 160 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Instrumental-aplicative . rezolvarea de probleme: metoda. 800146. mobilizare.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Atitudinale .cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor structurilor numerice şi însuşirea cunoştinţelor de bază necesare pentru alte discipline viitoare: procesoare. însuşirea unor noţiuni despre structurile programabile şi limbajele HDL dedicate descrierii hardware a circuitelor. Dr. calculatoare. reţele. gestiune a situaţiei .însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. înţelegere. . nume. 2.

codificator prioritar. . Structuri specializate: sumator. Analiza hazardului. . problemelor propuse la examen. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. latch-uri şi bistabile . Implementarea cu registre. . Bucureşti.Sisteme numerice microprogramate .Structuri programabile.Structuri combinaţionale.Structuri integrate de circuite numerice. Editura Teora. Bucureşti. Rustem Popa. Modalităţi de reprezentare. monostabile. . 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. referate. Tehnici de minimizare.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. Reducerea şi codificarea stărilor. Lucrări practice: . . .nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. structuri PLD şi FPGA.Studiu comparativ al familiilor logice TTL şi CMOS – seria 4000. .etc. Aplicaţii. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. Transformări.Automate cu stări finite. eseuri.Registre şi numărătoare.ro/rpopa/index. . Clasificări ale sistemelor numerice. unitate logico-aritmetică.Funcţii binare.Familii logice: TTL şi CMOS.Introducere. .Studiul circuitelor de impuls: astabil şi monostabil.Analiza circuitelor prin simulare Pspice. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Galaţi.Circuite secvenţiale cu bistabile integrate.Structuri combinaţionale MSI. Rustem Popa. Editura Teora. traduceri.Circuite cu bistabile: numărător şi registru . . .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Structuri CMOS şi BiCMOS. .media notelor de la lucrările practice să fie mai mare .Astabile. demultiplexor. Structuri standard: decodificator. .Automate cu stări finite. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - .Circuite bistabile. Familia logică MOS.ugal. Electronica digitală: bazele proiectării.Sisteme de numeraţie.Structuri numerice programabile: CPLD şi FPGA. . comparator. . multiplexor. Minimizarea prin metoda diagramelor Veitch-Karnaugh. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3.Implementarea funcţiilor binare. Wakerly John. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare . Wilkinson Barry. Mircea Iliev. . Familia logică TTL. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Transformări. . Definiţii. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Tipuri de bistabile. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Definiţii.Funcţii binare.Modelul asincron.Sinteza circuitelor folosind limbajul VerilogHDL. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Zgomote şi reflexii în sistemele numerice. . .Structuri numerice programabile: memoria ROM. Bibliografie obligatorie selectivă 1. memoria RAM.html 2. Principii constructive. Tematică seminar/lucrări practice/proiect Seminar: . Galaţi. Clasificări. .

pregătire prezentări orale 24 2. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. studiu după manual. seminar / 12. alte activităţi 0 proiecte. dr. Frangu Laurenţiu . ing. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 9.2007 Titular curs: conf. studiul bibliografiei minimale indicate 10. traduceri etc. documentare pe net 4 5. 7. 13. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. referate. pregătire examinare finală 40 3.01. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. eseuri. dr. consultaţii 16 4. realizare teme de casă. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ing. alte activităţi 14 0 40 2 6 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 160 Data întocmirii: 24. alte activităţi 14 lucrări practice 6. drd. pregătire teste periodice sau parţiale 14.

Cunoaştere. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Instrumental-aplicative . mobilizare. Atitudinale .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . Drd. eficacitatea personală: adaptare. 2. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI9 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. fie prin simulare pe calculator într-un mediu CAD. prenume) Catedra de specialitate 2 PROIECT DE CIRCUITE DIGITALE II Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 800146. . Popa Rustem Asist. rezolvarea de probleme: metoda. Ing. Dr.iniţierea studenţilor în utilizarea tehnicilor de proiectare automată a circuitelor digitale implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă.validarea schemei electrice proiectate. 2 Nr. 3. Ing. Dulman Dan Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 14 LP P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare în limbaj natural ş i până la implementarea schemei electrice a circuitului digital în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. . nume. . cum ar fi OrCAD. gestiune a situaţiei . explicare şi interpretare .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. înţelegere. Op. Ştiinţei. fie prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. logica.însuşirea tehnicilor de proiectare manuală a sistemelor digitale implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. nr. de credite 14 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Str. analiza.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 9 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. lucrul în echipă. .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.

Mircea Iliev. pregătire examinare finală 0 3.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Proiect: 1. Aplicaţii. Electronica digitală: bazele proiectării. Galaţi. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Sinteza schemei electrice a unui automat cu stări finite. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.ugal. pornind de la o specificaţie dată. Rustem Popa. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 5.ro/rpopa/index. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. eseuri. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. 2. suport de curs 9. alte activităţi 0 lucrări practice 6 6 2 4 0 . activitate specifică de pregătire pt. referate. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare. Sinteza schemei electrice a unui sistem microprogramat. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Systemes numeriques cables et microprogrammes. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . 2003 (în biblioteca Universităţii) 3. traduceri. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. pornind de la o specificaţie dată. documentare pe net 0 5. seminar / 12. studiu după manual. Presses Polytechniques Romandes. cu respectarea standardelor IEC în vigoare. Rustem Popa. consultaţii 8 4. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. Bucureşti. publică a proiectului. Editura Teora. Wilkinson Barry. Editura Teora. Galaţi.etc. . Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. pregătire prezentări orale 0 2.media notelor acordate pentru temele de casă să fie .nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Bucureşti. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www.html 2. Stauffer Andre. cu respectarea standardelor IEC în vigoare.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. Wakerly John. Lausanne. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. 1989 (în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30% Notele acordate pentru temele de casă.

realizare teme de casă. alte activităţi 0 14. pregătire teste periodice sau parţiale 24 13. ing. dr. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. Popa Rustem Semnătura: Titular proiect: as. ing.2007 Titular curs: conf. 7. Frangu Laurenţiu . Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof.01. proiecte.6. referate. eseuri. ing. dr. drd. traduceri etc.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati, 800146, Str. Ştiinţei, nr. 2 Nr. telefon / fax: 0236 470905 E-mail:

FIŞA DISCIPLINEI10
Denumirea disciplinei ELECTRONICA DE PUTERE 1 Anul de studiu III+IV Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de ? credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific, Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Asist.drd.ing. Romeo Paduraru nume, prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42

S -

LP 28

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - cunoaşterea şi înţelegerea structurii, funcţionării şi caracteristicilor statice si dinamice ale dispozitivelor electronice de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind circuitele de comanda pentru comutatie, regimul termic si protectia dispozitivelor semiconductoare de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de actionare electrica; - formarea cunoştinţelor de bază privind realizarea diverselor topologii de convertoare statice (circuit de forta, circuit de comanda, izolare galvanica); - formarea cunoştinţelor de bază privind strategiilor utilizate la comanda con vertoarelor; Competenţe specifice 2. Instrumental-aplicative: disciplinei - studiul comportamental al dispozitivelor semiconductoare de putere la nivelul caracteristicilor statice si mai ales dinamice; - validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a dispozitivelor semicondu ctoare de putere; - analiza performanţelor dinamice şi statice – implementarea si analiza circuitelor de comanda; - configurarea diverselor topologii de convertoare prin utilizarea unor panouri sinoptice adaptabile; - analiza comportamentala a functionarii convertoarelor cu diverse tipuri de sarcina; - validarea numerica prin modelarea sistemica a convertoarelor in mediul Orcad-PSpice

10

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

3. Atitudinale: -- conştientizarea importanţei convertoarelor statice de putere în aplicaţiile industriale şi în tehnologi a modernă; - realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ; - formarea, prin aplicaţii individualizate, a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.

Tematică generală

Bibliografie obligatorie selectivă

Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice - Concepte de fizica semiconductoarelor in - Studiul diodei de putere; contextul modificat al revendicarilor din - Studiul unui circuit de comanda de tipul electronica de putere; formatorului de impulsuri; - Dispozitive semiconductoare de putere; - Studiul comparativ al dispozitivelor - Structuri de comanda pentru comutatia comandabile de putere – comutatie, dispozitivelor elctronice de putere; dinamica, pierderi, protectie; - Circuite de protectie; - Studiul comportamental practic al - Convertoare c.a.-c.c. – topologii, performante, diverselor topologii de convertoare; comanda; - Modelarea şi simularea convertoarelor - Convertoare c.c.-c.c - topologii, performante, statice de putere; comanda; - Analiza impactului sarcinii asupra - Convertoare c.c.-c.a - topologii, performante, formelor de unda; analiza armonica in comanda; mediul software de implementare a - Variatoare de tensiune alternativa; modelelor. - Strategii de comanda – abordare globala 1. E. Roşu, M. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.iscee.ugal.ro 2. F. Ionescu, J.P.Six et autres : Composants semi-conducteurs de puissance. Editura Tehnica, Bucuresti, 1994. 3. G.Séguier: L'electronique de puissance. Dunod, Paris, 1992. 4. E. Rosu et al, Convertoare statice de putere- suport electronic http://www.iscee.ugal.ro si in curs de aparitie la editura Academica, 2008

La stabilirea notei finale se iau în considerare       

Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală 50 Alte note

Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 20

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice; - înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de electronica de putere.

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor experimentale ; - înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a convertoarelor statice de putere.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 20 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 10

6 -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 ore.

Data întocmirii:1.02.2007 Titular curs: Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist.drd.ing. Romeo Paduraru Semnătura:
Şef catedră

Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . 2.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist.formarea competenţelor pentru sinteza filtrelor IIR şi FIR. 800146. 2 Nr. F) Ob Nr.conversia modelelor sistemelor în diverse reprezentări.cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor circuitelor specifice din electronică. practice/proiect nume. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Competenţ . lucr. prin aplicaţii de laborator.analiza proprietăţilor frecvenţiale şi corelarea acestora cu domeniul “timp”. .aplicarea metodelor uzuale de analiză şi sinteză a circuitelor electronice . . nr. Op.ing. Ceangă Emil – curs Sef. disciplinei .cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de investigare experimentală a circuitelor electronice . Iulian Munteanu .ing.formarea competenţelor pentru analiza circuitelor electronice şi cunoaşterea unei clase de circuite fundamentale în electronică. Instrumental-aplicative . Mihai Culea – seminar Sef lucr. e specifice .Formarea. modelate frecvenţial.cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor sistemelor (filtrelor) fundamentale din electronică. dar şi prin teme de casă. Atitudinale . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI11 Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. .discretizarea sistemelor analogice. . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. Str. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 125 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.dr.formarea competenţelor privind analiza şi sinteza sistemelor cu timp continuu şi cu timp discret. prenume) Prof.analiza experimentală a unor sisteme şi circuite uzuale din electronică 3. explicare şi interpretare . . .calculul corecţiei dinamicii sistemelor prin metode de alocare . în realizare cu timp continuu şi cu timp discret .lucr. înţelegere. Cunoaştere. Ştiinţei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Ing.

Estimarea starii sistemelor.Sinteza uniportilor LC: metode Foster si metode Cauer. . . .Notiuni privind corectia sistemelor prin reactie dupa stare. .Determinarea parametrilor imagine ai unui diport.Filtre numerice FIR.Alocarea polilor prin reactie dupa stare. parametrii de repartitie.Filtre active RC trece banda .Reprezentarea si analiza uniportilor . metode de analiza si transformare a diportilor. Sinteza sistemelor .Functii de circuit si proprietatile acestora.Uniporti ideali si uniporti uzuali.Filtrul trece tot (elementul defazor de ordinul 1).Proceduri de discretizare a sistemelor cu timp continuu. . . Diporti uzuali in prelucrarea si transmiterea semnalelor . . criterii de stabilitate. locul rădăcinilor. .Elementul integrator. 5. observabilitatea. Sisteme fundamentale . Principiul filtrării adaptive Tematica seminariilor .Conversia: functie de transfer-caracteristici Bode . .Analiza regimul permanent al sistemelor.Parametrii imagine . .Utilizarea grafurilor in reprezentarea circuitelor si sistemelor. 2. parametrii iterativi. Uniporti .Utilizarea mediului Matlab in reprezentarea si analiza sistemelor .Filtrul trece jos de ordinul unu . semicelule de adaptare. Analiza sistemelor .Transformatorul: schema echivalenta.Problematica analizei sistemelor .Sinteza circuitelor ARC . . reprezentări prin grafuri .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.Structuri de diporti . transformatorul diferential. . pasivitate.Conversia modelelor neparametrice.Filtrul trece jos de ordinul 2.Sisteme de faza minima si de faza neminima .Conditii de realizabilitate si metodologii de sinteza.Conversii: functie de transfer-forme canonice (controlabila. filtrul de ordinul 2. . .Diporti ideali.Amplificatorul ideal şi linia de întârziere ideală.Sistematizarea uniportilor dupa functia de reactanta. filtre in X. Sinteza circuitelor RC .Calculul parametrilor diportilor . caracteristici de frecvenţă . transformari de frecventa. . observabila. Diporti . conexiunile diportilor. Diagrame poli-zerouri.Filtrul trece jos ideal . .Structurile filtrelor numerice : structura nerecursivă (filtrul FIR) si recursivă (filtrul IIR) .Metode de aproximare in sinteza sistemica a filtrelor: aproximarea de tip maximum plat – filtre Butterworth si filtre Bessel – metode de proiectere. caracteriscica de fracventa. 9. i ntegratorul. filtre derivate m. Circuite corectoare de faza. Jordan) pentru sistemele analogice si numerice şi schemele de structură aferente . reciprocitate. .Filtre active RC cu reactie multipla . în descriere intrareieşire şi în descriere de stare. . Reprezentări structurale şi conversia reprezentărilor sistemelor .Legatura dintre largimea benzii de frecventa si durata regimului dinamic. . 8.Filtre: filtre k-constant. . .Uniporti si multiporti: proprietati. stabilitatea asimptotica si stabilitatea IMEM.Parametrii matriceali ai diportilor .Proprietatile structurale ale sistemelor: controlabilitatea. . . 7. .Reprezentări ale filtrelor FIR şi IIR.Circuite corectoare de atenuare.Uniporti echivalenti si uniporti inversi. filtrul trecetot (în realizare cu timp continuu şi timp discret) . Sinteza circuitelor (10 ore).Forme canonice. filtre cu cuart. filtre Cebasev – metode de proiectere. . . filtrul de ordinul 1. . Notiuni generale privind circuitele de prelucrare a semnalelor . . Problema analizei sistemelor. 4.Parametrii de lucru . 6.Discretizarea sistemelor . .Sinteza uniportilor LC si a uniportilor RC Tematica lucrărilor practice .Analiza sistemelor cu timp continuu şi discret. Funcţii fereastră uzuale. 3. derivatorul.

Semnale. realizare teme de casă.Protin. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire examinare finală 30 3. Ing. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11.. 551. 615…622). 1998 (pag. studiu după manual. circuite si sisteme.563 . Bucuresti. pag. 15.ing.N.. 564…605 .02. referate. A. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr.lucr. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. alte activităţi proiecte. 6 şi 7. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 125 Data întocmirii: 1. Probleme Ed. 88…171). alte activităţi lucrări practice 6.dr. Semnale. 190…351) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.a. 485…500 .A. Mateescu. 17 13.. consultaţii 2 4. eseuri. Cutululis. 224…378 .L. referate..P. seminar / 10 12. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Nichita. Ed Tehnica. metodelor şi modelelor predate. eseuri. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.2007 Titular curs: Prof.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef. C. 1985 (pag. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . E. Ceanga. traduceri. 2001.. Théorie de la commande des systèmes. documentare pe net 5. s..ing. A. circuite si sisteme. traduceri etc.E. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 10 20 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Serbanescu. activitate specifică de pregătire pt. 4. Mateescu. 5. suport de curs 18 9. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 20 8. pregătire prezentări orale 2. 7.D.Bibliografie obligatorie selectivă 13. Militara. (Cap.A. 14.

Atitudinale : intelegerea importantei sistemelor numerice de prelucrare a semnalelor. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei: semnale aleatoare. Raspunsul circuitelor la procese aleatoare. Editura Academica.dr. detectie si Competenţe recunoastere. Curs litografiat.fie. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. ESTIMARE SI RECUNOASTERE Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. Aplicatii: Recunoasterea vocii si a imaginilor Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei. 3. perturbatii. filtrare. Caracterizarea in domeniul timp si in domeniul frecventa a semnalelor aleatoare. Aiordachioaie Dorel / As.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. specifice 2. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Cunoaştere. înţelegere.ing. nr. prenume) Catedra de specialitate 3 DECIZIE. Material intern.dr.dr. Op. 12-15.2004. Gabriel Sirbu Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Metode de estimare parametrica si neparametrica Estimarea formei semnalelor Principiile sistemelor de recunoastere a semnalelor Tematică seminar / lucrări practice Procese aleatoare. Estimarea parametrilor prin observarea continua si discreta. Detectia semnalelor. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific..2004.2004. Filtre adaptate la semmal. nume. de 5 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof. Tel / Fax: 0236-470905. Detectia semnalelor. procese aleatoare. 461353 URL: http://www.ing. Partea II. Galati .ding. 2.ugal. Exercitii pentru seminar. estimate. Galati . Tematică lucrări practice Generatoare de secvenţe pseudoaleatoare. Capitolele 8-10. a metodelor de discretizare si estimare in sistemele de transmisiune a informatiei. Clasificatoare. Aiordachioaie Dorel Prof. Instrumental-aplicative : cunoasterea si aplicarea metodelor de determinare a momentelor statistice disciplinei si temporale asociate semnalelor aleatoare precum si a metodelor de calcul pentru estimarea parametrilor. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Semnale aletaoare continue si discrete. Filtrate optimala.

ing. alte activităţi 20 lucrări practice 6. seminar / 12. Prof. Sarbu Gabriel Şef catedră. alte activităţi 20 proiecte.dr. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As.dr.ing. pregătire examinare finală 20 3. metodelor şi modelelor predate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. activitate specifică de pregătire pt.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. traduceri etc. Ca modalititati de verificare: . referate. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . 7. 13.nota de la colocviul de laborator peste 5.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare pe net 10 5. pregătire prezentări orale 10 2.ing. Dorel Aiordachioaie Titular seminar: prof. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.ing. realizare teme de casă. consultaţii 10 4.dr. .drd. Laurentiu FRANGU . studiu după manual. suport de curs 9. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 10 50 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.

telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. ing. dr. înţelegerea tehnicilor prin care electronica analogică este conectată cu electronica digitală. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei S 14 LP 14 capacitatea de a citi şi interpreta o schemă electronică. F) Ob nr. Cunoaştere. Atitudinale calculatoarele numerice şi echipamentele de digitale de telecomunicaţii operează numai cu semnale digitale sincrone. 2. Dan DULMAN Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 3. nr. Înainte ca acest semnal să poată fi reprezentat prin semnale digitale sincrone este nevoie să fie prelucrat (condiţionat) prin tehnici analogice astfel încât să poată fi aplicată o tehnică standard de conversie digitală şi de sincronizare. Orice semnal măsurat sau recepţionat este un semnal analogic.ro FIŞA DISCIPLINEI12 Circuite Integrate Analogice (CIA) Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. măsurări asupra schemelor care utilizează circuite integrate analogice pentru prelucrarea semnalelor.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Radu BELEA asit. 111 Nr. înţelegerea naturii erorilor care apar în schemele cu circuite integrate analogice şi a tehnicilor prin care aceste erori pot fi aduse în limite admisibile. credite 5 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator. l. . Op. înţelegere. str. 12 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. ing. măsurarea parametrilor circuitelor integrate analogice. cunoaşterea problemelor rezolvate de electronica analogică. Domneasca.

timişoara 2001. amplificatorul diferenţial şi celula Gilbert. parametrii. Meyer. Partea a I I-a. Circuite integrate liniare.Tematică generală - - Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs introducere. Circuite integrate liniare. E. Bulucea. H. Facultatea de electronică şi telecomunicaţii. compenasrea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. R. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. comparatoare. oscilatoare de relaxare. Gray. se fac probleme din capitolele analiza circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. analiza circuitelor liniare complexe erori dinamice ale amplificatoarelor operaţionale. Profeta. nota). 1. Dispozitive şi circuite Electronice. nota). nota). compensarea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. Minim nota 9 la: colocviu de laborator examen parţial (V. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. clasificare. M. exemple de utilizare. erorile statice ale circuitelor analogice liniare. Circuite integrate analogice. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. 2001 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 35%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: colocviu de laborator examen parţial (V. Jurca. reacţia negativă. oscilatoare de relaxare. C. Ed. P. Notă: la examenul parţial se propun trei probleme din capitolele sau subcapitolele: metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. utilizarea multiplicatorului de un cadran. Belea. Universitatea ”DUNĂREA DE JOS” din Galaţi. 3. Analiză şi proiectare. Tehnică Bucureşti 1983. Wais. nota). probleme. Tehnică Bucureşti 1975. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale circuite de impulsuri (utilizarea comparatoarelor). Ciugudean. 4. Editura Politehnica Timişoara 2004. amplificatorul cu modulare-demodulare . examen (V. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. Circuite integrate analogice. G. . Restul materiei nu se pretează la examinarea prin probleme şi se examinează teoretic printr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte. - - Tematică seminar / lucrări practice se fac 6 lucrări de laborator alese din tematica: amplificatorul diferenţial. M. Ciugudean. M. L. explicarea noţiunii de amplifica tor operaţional. R. bucla PLL. 5. metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. Ed. proprietăţile amplifica toarelor cu reacţie negativă . 2. examen (V. oscilatoare de relaxare. comparatoare cu histerezis.

02. traduceri etc. studiu după manual. ing. l. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire prezentări orale 25 2. documentare pe net 0 5. realizare teme de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 0 lucrări practice 6. 13. referate. dr. seminar / 12. pregătire examinare finală 0 3.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. 7. consultaţii 25 4. Laurenţiu FRANGU . suport de curs 9. prof. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. activitate specifică de pregătire pt. Radu BELEA. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 0 35 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 15. alte activităţi 0 proiecte. eseuri. dr. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.

ing. . . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.etc@ugal. disciplinei proiectarea schemelor electronice. lucru în echipă.participarea la propria dezvoltare profesională. nr. . dr. . în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. analiza. explicarea şi interpretarea unor idei.l. utilizarea unor specifice metode. . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. gestiune a situaţiei. . Ştiinţei. . Str. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titulari proiect II V 3 Conf. legi. de valorificare independentă a informaţiei. . nume. dr.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. . Competenţe 2.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . . procese. Iliev Mircea Ş.eficacitatea personală: adaptare. înţelegere. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. morale şi civice. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. logica. verificarea funcţionarii corecte a proiectului.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Belea Radu ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. principii. 3. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. . Cunoaştere. analiza c elor mai diferite scheme electronice. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite complexe 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. mobilizare. proiecte. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.Dezvoltarea creativităţii.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. 800146. teorii.rezolvarea de probleme: metoda. . 1. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. ing.Însusirea unui limbaj (scris. Atitudinale: . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. Op.acţiune şi realizare: gestiunea timpului.promovarea unui sistem de valori culturale. 2 Nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. vorbit.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii.

IV. E. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Agenda radioelectronistului.a.P. „Circuite digitale”. .Circuite integrate CMOS.a. Ed. Popa R. s.. 1982. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. .Electronica. ICCE.Verificarea finală promovată cu nota 5.. E. – Analiza şi sinteza sistemelor numerice. E. 2000. II. 14. Editura Tehnică. Vol.Circuite integrate digitale. . E. Gray P. Ed. Manolescu A. 6. Ştefan. Brezeanu Ghe. 3.T. Gh. Catalog.Circuite integrate liniare. 1982. 1984. s. „Circuite integrate analogice”. Proiectare . Bulucea C.. 1986. Cluj-Napoca. 10. Vol. ş. 13.T.. ş.Circuite integrate liniare. . Bucureşti. 8.. E.Ş. 1978. .a. .Circuite electronice.P.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din capitolele predate la cursurile anterioare: “Dispozitive electronice”. Croitoru V. Manolescu A..Verificarea finală promovată cu nota 10. 12. Culegere de probleme. Editura tehnică. E. .. proiectului.Circuite integrate liniare. proiectarea si execuţia cablajului imprimat.a.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a .Circuite integrate liniare.D. testarea si reglarea circuitului. . Editura Albastră. 7. ClujNapoca.R.Dispozitive si circuite electronice. Bucureşti. Ştefan. Bucureşti. Ardelean I. Dascalu D..D.a. 1987. 1. . s. 1985. 1989. Meyer . Albastra. Probleme.P.. 1981. 1999.. ş. ş. ş.. folosind si cunostintele dobândite la disciplinele “Proiect circuite digitale” şi “Proiect circuite analogice”. „Circuite electronice fundamentale”.E. 4. Bucureşti. Bucureşti. Profeta H. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. 2. Gh.P. I. III. ş. Vol. Rusu A. Drăgulănescu N. plantarea pieselor. 1987.. Dascalu D. simularea (analiza) circuitului electronic.T. Vol. 1980. Probleme. 11.Circuite integrate analogice.. E.. 1975.Circuite integrate liniare. Bucureşti. Bucureşti.a. 5.a. Manual de utilizare. Bucureşti.. Bucureşti.. Culegere de probleme. .D. . E.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului.. Bucureşti . . 1983. 2000. Tehnica..a. 9. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. 15.Circuite electronice... Galaţi.D. Bucureşti. . Bucureşti. .. Manual de utilizare.a.Circuite şi sisteme digitale. Bodea M. . Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. 2002. Vais M. 1983. .

studiul bibliografiei minimale indicate 10.dr. consultaţii 10 2 4.ing. dr. seminar / 12. activitate specifică de pregătire pt. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire teste periodice sau parţiale 14. realizare teme de casă. ing. documentare pe net 8 6 5. 13. dr. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6.01. 7. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiu după manual. pregătire examinare finală 0 20 3.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.2007 Titulari proiect: Conf. Frangu Laurenţiu . Mircea Iliev Semnătura: Ş. Prof. ing. alte activităţi 20 0 proiecte. eseuri. suport de curs 9. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. referate.l. pregătire prezentări orale 0 2 2. traduceri etc. Radu Belea Semnătura: Şef catedră.

. proiecte. . principii. de valorificare independentă a informaţiei. .Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. . ing. analiza. procese. .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. logica. lucru în echipă. Str.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.Dezvoltarea creativităţii. . disciplinei proiectarea schemelor electronice. prenume) Catedra de specialitate Conf. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborat or. ing. 1.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Atitudinale: . legi.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. F) Măsurări electrice şi electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . Iliev Mircea nume. . Competenţe 2. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. morale şi civice. 2 Nr. Conf.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. Ştiinţei. gestiune a situaţiei. . . Op. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. înţelegere.rezolvarea de probleme: metoda. Cunoaştere. analiza celor mai diferite scheme electronice. vorbit.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cer ute de domeniul electronicii. explicarea şi interpretarea unor idei. mobilizare. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.participarea la propria dezvoltare profesională.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. nr.Însusirea unui limbaj (scris. teorii.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. dr.etc@ugal. dr. 800146.promovarea unui sistem de valori culturale. de credite 56 Total ore studiu individual 72 Titular curs Titular lucrări practice II E 4 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. . folosirea aparaturii de măsura si control specifice. . 3. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.eficacitatea personală: adaptare. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale . utilizarea unor specifice metode. . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.

T. 7.Electronic measurements and instrumentation. liniarizarea caracteristicilor acestor traductoare.Tehnici moderne de măsurare. Satya. Bucureşti. 8. 1983. 3. 5. .a. Tiponuţ . Galaţi. electrice (6 ore). Ed. osciloscopul.a. 1995. Universitatea Politehnică Bucureşti. tranzistoarelor: măsurarea parametrilor hibrizi. 9. Măsurarea componentelor electronice 4. Vol. Probleme generale ale măsurărilor (3 1. 2. Măsurări cu 5. ore). Sisteme electronice de măsurare cu Măsurarea si marcarea tranzistoarelor. Ed. de înalta frecventa. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .. Măsurarea si marcarea diodelor 10. dinamici. Mitrofan Gh. Generatoare de semnal (3 ore). Măsurări cu osciloscopul (3 ore). Bucureşti. 8. 1985. Măsurarea temperaturii: traductoare de temperatura. 3.M. de impulsuri. Buc. Metode de măsurare a analogic (3 ore). Măsurarea aparatură programabilă (3 ore). 4. s. de funcţii. 1998. . 1984. Turic. 2. Pop E. Edmond Nicolau.. 2. s. I. Facla. Iaşi.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. circuit. Osciloscoape cu doua canale. 7. . L. 5. 1980.Generatoare de impulsuri si de tensiune liniar variabila.I.Manualul inginerului electronist . M. Măsurarea şi marcarea componentelor discrete de de circuit (3 ore). Editura didactică şi pedagogică. Nelişor Todică – Măsurări electronice. Măsurarea analogica a mărimilor digitale.1. 2. Măsurarea mărimilor neelectrice. 9. Osciloscoape (6 ore). Generatoare de semnal sinusoidal. Oliver B. V. Multimetre digitale. Valentin Sgârciu . de comutaţie. E. Nicolau E.M. E. Bodea. Mariana Beliş . .Prelucrări de date.T Buc. McGraw Hill. 4. Cage J. Aparate de măsura numerice (3 ore). 6. Aparate de măsura si control specifice ore). 1. Osciloscopul cu un spot si un canal E0102. Aparate de măsură electrice de tip Norme de protecţia muncii.Măsurări electronice. Măsurarea numerică a mărimilor 3. Măsurarea puterilor in circuitele de curent alternativ monofazat. Compensarea in frecventa a sondelor cu 7. 1971. 1984. Măsurarea mărimilor neelectrice (3 semiconductoare: măsurarea parametrilor statici. 11. atenuare.Aparate electronice pentru măsurare şi control. electrice (6 ore). Mihuţ. 6. tensiunilor si a curenţilor cu instrumente analo gice si 3.. New York. Mihai Antoniu. Editura didactică şi pedagogică..a. 1999.Măsurări electrice şi electronice. Editura Universităţii “Dunărea de Jos”. Metode de măsurare a frecventei si a 6. Vizualizarea caracteristicilor statice ale componentelor discrete de circuit. – Măsurări electronice.. s. laboratorului de măsurări electrice şi electronice.. defazajului.

Prof. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. consultaţii 10 2 4. activitate specifică de pregătire pt. realizare teme de casă. documentare pe net 6 2 5. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire examinare finală 4 28 3. . ing. alte activităţi 2 0 proiecte.Examenul final promovat cu nota 10. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 72 Data întocmirii: 15.dr. ing. suport de curs 9. 13. eseuri. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Examenul final promovat cu nota 5. . .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.2006 Titular curs: Conf. seminar / 12. Frangu Laurenţiu . Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.09.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. 7. traduceri etc. pregătire prezentări orale 14 0 2.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10 ) : .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). alte activităţi 4 0 lucrări practice 6.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . . dr. studiu după manual. . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. .

Comunicatii mobile si prin satelit. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.fie. Sirbu Gabriel S. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 - . referate.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Regimul disciplinei (Ob.ugal. aplicaţii ale microundelor. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. înţelegere. Cunoaştere. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. Tel / Fax: 0236-470905. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de microunde: teoria propagării undelor electromagnetice la frecvenţe foarte înalte.. Instrumental-aplicative : analiza propagării undelor prin ghidurile de undă.l.l. proiectarea impedanţelor de sarcină pentru ghidurile de undă. 3. 2. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Câmpul electromagnetic Generatoare de microunde cu diode tunel Sisteme cu microunde Amplificatoare de microunde cu diode tunel Aplicaţii ale microundelor Determinarea parametrilor liniei coaxiale fără pierderi Determinarea parametrilor liniei coaxiale cu pierderi Filtrul duplexor şi filtrul diplexor Generatoare de microunde cu undă progresivă Tematică generală Circulatorul şi atenuatorul Bibliografie Gabriel Sirbu.drd. specifice disciplinei 2. ghidarea microundelor. prenume) Catedra de specialitate TEHNICA MICROUNDELOR Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. Op.. absorbţia microundelor. nr. nume.ing. 461353 URL: http://www.ing.drd.5 1 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. eseuri. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 1. Note de curs.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Atitudinale : intelegerea specificitatii propagării microundelor cu privire la impedanţele ce intervin de a lungul liniilor de propagare.

traduceri. pregătire prezentări orale 10 10 2. . 7. documentare pe net 10 0 5. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. traduceri etc. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.ing. eseuri. activitate specifică de pregătire pt.. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 13. metodelor şi modelelor predate.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. drd. referate. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 20 0 proiecte. realizare teme de casă.l. pregătire examinare finală 20 50 3.ing. seminar / 12. Ca modalititati de verificare: . Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. studiu după manual. meto delor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Laurentiu FRANGU .drd. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Prof.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.l.dr. consultaţii 10 5 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Gabriel Sirbu Şef catedră. suport de curs 9.ing.nota de la colocviul de laborator peste 5. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s.

dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor de achiziţie . .abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul de achiziţie şi de depanare a diverselor circuite 3. 2 Nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.înţelegerea funcţionării sistemelor de achiziţie.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de achiziţie. explicare şi interpretare . ing.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de achiziţie şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Instrumental-aplicative . prenume) Catedra de specialitate III Sisteme de achiziţie a datelor 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. nr. precum şi interconectarea.dezvoltarea abilităţilor competitive. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Atitudinale . Nicolau Viorel Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii E 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 28 LP P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . dr. . Cunoaştere.ro FIŞA DISCIPLINEI13 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de achiziţie a datelor. programarea şi testarea acestora . De credite 28 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. nume. morale şi civice 13 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 800146. Op.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor de achiziţie a datelor. înţelegere. Str.conştientizarea importanţei sistemelor de achiziţie a datelor şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . Nicolau Viorel Conf. Ştiinţei. bazate pe un sistem de valori culturale. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. dr. ing.

1998 3. Nicolau.participarea activă la discuţiile de la curs . – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. ISBN 973-8316-48-0.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . Postolache. TMS320C30 Products Overview.participarea la toate activităţile de laborator .Module de comunicaţie.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .. Programarea temporizatoarelor . Ghe. Structura unităţilor de numărare/ temporizare. 2006 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Eşantionarea şi cuantizarea semnalelor.Sisteme multicanal pentru procese lente. Pănescu..rezultat foarte bine la colocviul la laborator . Procesoare de semnal TMS 320C3X. Editura Academica. Metode de programare . 1998 4. ICP DAS Co. D.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .Elemente de structura şi arhitectura sistemelor de achiziţie a datelor.participarea la activităţile de laborator (85%) . B.Tipuri de semnale. Puşcaşu. traduceri. V.Subsistemul de intrare.Noţiuni introductive privind sistemele de achiziţie a datelor . Module de intrări numerice şi analogice.. 2004 2.Software pentru dezvoltarea de aplicaţii. Sisteme de achiziţie pentru procese rapide .. eseuri. pentru transmisia datelor. ISBN 973-97816-3-2. subsisteme componente . Wincon ISaGRAF PAC. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Module de ieşiri numerice şi analogice. Texas Instruments. Puşcaşu.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . referate. Soluţii de conectare în reţea a sistemelor de achiziţii de date. Huţanu. V.Subsistemul de ieşire.rezultat satisfăcător la examenul scris . C. Conversia semnalelor . Iaşi. M. Metode de programare . Aplicaţii.. Reţele uzinale . Galaţi.Variabila timp în sistemele de achiziţie a datelor. Editura Academica.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .. Codreş. Interfeţe grafice utilizator pentru achiziţia şi monitorizarea datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 1.

dr.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr. traduceri etc.2007 Titular curs: Conf.01. ing. seminar / 12. activitate specifică de pregătire pt. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. pregătire teste periodice sau parţiale 14. studiul bibliografiei minimale indicate 10. studiu după manual. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 7. eseuri. 13. documentare pe net 6 5. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi lucrări practice 6. alte activităţi 20 1 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 27. consultaţii 6 4. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 1 2. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 4 3. Frangu Laurenţiu . ing. alte activităţi 8 proiecte. ing.

. lucru în echipă. 2 Nr.deprinderea abilitatilor de programare a placilor de achizitie . de credite Total ore din planul de învăţământ 28 Totalul ore studiu individual 56 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Str. înţelegere. practice/proiect nume.participarea la propria dezvoltare profesională 14 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. explicare şi interpretare . Instrumental-aplicative .Ing. prenume) As. Mazarel Marius Catedra de specialitate Electronica si Telecomunicatii V 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază privind sistemele automate . F) Ob Nr. eficacitatea personală: adaptare. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI14 Denumirea disciplinei Laborator achizitii de date si sisteme automate Anul de studiu 3 Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . mobilizare. logica.cunoştinţe de proiectare si implementare a sistemelor de achizitii de date (embedded) Competenţe specifice disciplinei 2. Atitudinale . gestiune a situaţiei .determinarea indicatorilor de performanta ai unui sistem automat 3. 800146.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. analiza. Op.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. Ştiinţei. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. nr. Cunoaştere.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. rezolvarea de probleme: metoda.

implicarea in discutii si realizarea lucrarilor practice pe intreg semestrul Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Placa de achizitie PCL711 (intrari si iesiri analogice si digitale) 3.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie sistemelor automate prezentate in timpul si a sistemelor automate prezentate in timpul semestrului semestrului . 50 traduceri. pregătire examinare finală 0 3. Indicatori de performanta (suprareglaj. Filtre si regulatoare cu amplificatoare operationale (PI. Conversia analog numerica. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate. pregătire prezentări orale 0 2. analiza semnalului) 4.Tematică curs Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. convertoare AD integrate 2. timp de raspuns) 8. PID) 12. studiu după manual. Sistemul de ordin 1 9. Achizitia semnalelor cu PCL711 (traductor de forta cu marci tensometrice. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Realizarea corecta a 50% din teme .Realizarea corecta a tuturor temelor . suport de curs 9. esantionarea semnalelor. Filtre si regulatoare numerice (embedded) 13. Achizitia si analiza semnalelor audio 7. Studiul regulatoarelor bi si tripozitionale Bibliografie obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Sistemul de ordin 2 10. eseuri.Demostrarea de abilitati. PD. consultaţii 28 0 0 0 . Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor analogice cu microconvertorul ADUC842) 5. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor digitale de la accelerometrul ADXL202 cu dsPic30F) 6. Conversia neparametric-parametric (caracteristica de frecventa -> functie de transfer) 11.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie si a .

activitate specifică de pregătire pt. documentare pe net 12. proiecte. eseuri.4. traduceri etc. 7. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 56 Data întocmirii: Titular curs: Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: Şef catedră . documentare suplimentară în bibliotecă 5. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14 14 11. alte activităţi 13. realizare teme de casă. alte activităţi 0 0 0 14. seminar / lucrări practice 6. referate.

implementarea (folosind medii software dedicate) algoritmilor de procesare a semnalelor în timp discret 1D . de credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 86 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. ing.cunoaşterea aspectelor practice de implementare a filtrelor numerice în timp real (pe sisteme numerice de calcul) . Ştiinţei.înţelegerea algoritmilor rapizi de calcul a transformatei Fourier . .utilizarea funcţiilor fereastră . Str. Cunoaştere. Instrumental-aplicative .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor / modelelor asociate semnalelor / sistemelor în timp discret .cunoaşterea şi înţelegerea diverselor operaţii realizate pe secvenţe de semnale numerice . Iulian Munteanu s. ing.l.înţelegerea caracteristicilor / aspectelor frecvenţiale ale filtrelor numerice . nr. practice/proiect nume. 800146.l.înţelegerea sistemelor de procesare multitasking şi gestionarea taskurilor 2. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.cunoaşterea principiilor de proiectare / realizare / analiză a diverselor tipuri de filtr e numerice .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. explicare şi interpretare LP 1 P 0 Competenţe specifice disciplinei . F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI15 Prelucrarea numerică a semnalelor Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob.analiza frecvenţială a filtrelor numerice 15 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.implementarea algoritmilor offline de procesare a semnalelor numerice . Op. înţelegere.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor de procesare numerică în timp real a semnalelor . Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 2 0 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. prenume) s. 2 Nr.

6. echivalenţa dintre filtrele digitale IIR şi FIR. La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.implicarea în promovarea utilizării prelucrărilor numerice în diverse aplicaţii inginereşti (prelucrarea / compresia / criptarea datelor. Filtrul Kalman (Aplicaţie Matlab). Naforniţă. 3. 2. modelare. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Smith. Aplicaţii ale procesării numerice ale semnalelor. I. 5. vol. Metode în prelucrarea numerică a semnalelor.. Filtre FIR. No Starch Press. 1989. abordări temporale şi frecvenţiale. 1.. Reprezentarea semnalelor numerice. 3. The scientist and engineer's guide to digital signal processing. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Operaţii fundamentale cu semnale numerice. 2. 6. Filtre IIR. Atitudinale . 2003. referate. 2. Vol.3. comparaţii între caracteristici şi performanţe filtrelor digitale. 8. Ed. (aplicaţii Matlab). aliasing. analiza funcţiilor de transfer discrete. conducerea automată a proceselor. 4. software pentru procesarea numerică a semnalelor. 3. eseuri. Operaţii de bază asupra secvenţelor de semnale. (aplicaţii Matlab). Facla. traduceri. CAN şi CNA. Algorimi pentru calculul FFT. California Technical Publishing.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate .a. Hyde R. 1997. 4. 1986. 1. Tipuri şi structuri de filtre numerice. Semnale cu timp discret. ADC / DAC.. The Art of Assembly Language.W. 2. Transformarea Fourier rapidă şi funcţii fereastră (aplicaţii Matlab). 7. Tehnici de programare în timp real. E. ş. Sisteme liniare în timp discret. elemente de statistica. 7. Pop. sistemul de întreruperi al unui microcalculator. transformata Fourier discretă şi proprietăţi fundamentale ale acestora. Tehnici de proiectare a filtrelor numerice. Facla. tehnici multirată. funcţii fereastră. Tehnici de utilizare a întreruperilor în prelucrarea (în timp real a) semnalelor. S. 5. convoluţia. Ed. Proiectarea filtrelor numerice. Aliasing. etc) Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. Tipuri evoluate de filtre numerice.. influenţa funcţiei fereastră asupra liniilor spectrale. software de timp real.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat .

prezenţa integrală la orele de laborator . 7.02. alte activităţi 0 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10.notarea examinării finale cu nota 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. seminar / 12. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. alte activităţi 10 proiecte.notarea examinării finale cu minim nota 5 Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . ing Laurenţiu Frangu . suport de curs 9.l. studiu după manual.rezolvarea 2/3 din temele de casă . Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: ş. ing. documentare pe net 0 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. dr.notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.rezolvarea tuturor temelor de casă .2007 Titular curs: ş. traduceri etc. 13. ing. alte activităţi 0 0 15 2 10 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =86 Data întocmirii: 06. pregătire prezentări orale 20 2. consultaţii 9 4.l.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . activitate specifică de pregătire pt. eseuri. pregătire examinare finală 20 3.notarea activităţii de laborator cu nota 10 . realizare teme de casă.

angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . înţelegere. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 - LP 14 P - Competenţe generale .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. 800146. utilizarea unor specifice metode.promovarea unui sistem de valori culturale.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . . legi. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. disciplinei proiectarea schemelor electronice. principii.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.platforme de laborator.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândiri i economice.participarea la propria dezvoltare profesională. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Atitudinale: . analiza celor mai diferite scheme electronice. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. . . Str. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.Dezvoltarea creativităţii. Ştiinţei.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.etc@ugal. de valorificare independentă a informaţiei. . proiecte.Însusirea unui limbaj (scris. logica. de credite 42 Total ore studiu individual 54 Titular curs Titular lucrări practice I V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. prenume) Catedra de specialitate Conf. . 1. Conf. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. F) Televiziune 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.eficacitatea personală: adaptare. ing. analiza. . .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. . vorbit. morale şi civice. Op. dr. procese.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. 3. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele .ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . . dr. Competenţe 2. teorii. 2 Nr. ing. Iliev Mircea nume. . gestiune a situaţiei. explicarea şi interpretarea unor idei. mobilizare. Cunoaştere.rezolvarea de probleme: metoda. nr. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. . folosirea aparaturii de măsura si control specifice. lucru în echipă.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.

. Basoiu M. 5. 8.Receptoare de televiziune in culori. 10.Aparate. 1986.Tehnica televiziunii in culori. 6. Ed.Televizoare cu circuite integrate. Sisteme de televiziune in alb-negru (2 de TV. . 1. Metode de prelucrare a semnalelor de TV (2 ore)..Receptoare moderne TV color . 11.Televiziunea de înalta definiţie. s. Bucureşti.Îndrumar pentru electronişti . . Noţiuni de televiziune digitala (3 ore). Introducere (2 ore).Recepţia TV la mare distanta. Bucureşti. 1. Dispozitive de reproducere a imaginii 3. Ed. Mitrofan G. (6 ore). Aparate de măsura si control specifice ore). 5. Sisteme de televiziune in culori (TVC compacte de luat vederi. Tehnica. Explorarea întreţesuta a imaginii. Ed.Televiziune. . Silisteanu M.Aplicaţii si probleme de radio si televiziune. 5. 13. 8... . Echipamente pentru recepţia programelor TV de pe sateliţi (1 oră). Constantinescu C. Teora. Ed. Circuite de deflexie (4 ore). 3. Dispozitive de captare a imaginii TV 7. Creanga I. Bucureşti. 2. Basoiu M. s. Bucureşti. Tehnica.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. Tehnica. Ed. 3. Tehnica. Teora. Tuburi videocaptoare. Recepţia TV de pe satelit..Dispozitive videocaptoare si videoreproducatoare. 1971. . 6. Ed. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului 2. Costescu C. Tehnica. 14. Toma C. (2 ore). Bucureşti. si Ped. .a.Funcţionarea si depanarea televizorului in culori. Ed. 1983. Raymond G. 16. Bucureşti. . Statnic E. Tehnica.a. Basoiu M. s. 1985. Dragu I. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Did. Teora. 1993. Iosif I. 12. Ganescu M. 1992. 1982. Tehnica. 1989.a. . Tudorascu D. 1981. 9. Bucureşti. Transmisia si recepţia semnalelor de 2. 1979. 1993. televiziune alb-negru. 1994.Introducere in televiziune.a. 4. s.P. Bucureşti. si Ped.Teletext. 4. Bucureşti 1985. Bucureşti.Televiziune.. s. I. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. . 10.. . Serbu C. 4. Ed. . s. Bucureşti.. 15. 9. Semnalul de TV (4 ore). 1983..Goldstar CKT 2190. . Timişoara. Tehnica. Ed. TV (2 ore). TV cu microprocesoare. Ed. Basoiu M.radio si TV. s. . Mitrofan G. Ed.a. Depanare. 7. Bucureşti. Bucureşti. .. Gazdoiu C. Ed. laboratorului de TV. Vidiconul. Constantin I. Did. . 7. Bucureşti.a. Antonescu G.... Ed. Camere 6.a. Receptorul TV color. Sistemul teletext. Did. Bucureşti. Tehnica. si Ped.Iniţiere in televiziune in culori. 1990. Receptorul TV alb-negru. Ed. 1996. Ed.

dr. . alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 30. pregătire examinare finală 10 20 3. 7.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. dr. . ing. eseuri. . documentare pe net 4 2 5. seminar / 12.Verificarea finală promovată cu nota 10. Frangu Laurenţiu . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. 13. activitate specifică de pregătire pt.2007 Titular curs: Conf. alte activităţi 2 0 proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10.01. . pregătire prezentări orale 4 0 2. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Prof.Verificarea finală promovată cu nota 5.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. studiu după manual. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). ing.ing.dr. consultaţii 6 2 4. referate.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. traduceri etc. realizare teme de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 14. suport de curs 9. documentare suplimentară în bibliotecă 11.

prin aplicaţii de laborator.dr. 2 Nr.Formarea.cunoaşterea componentelor electronice pasive.abilitatea de citi şi măsura valorile parametrilor. 800146. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.înţelegerea diferenţelor între variantele tehnologice . . . Op. utilizarea modelelor matematice . explicare şi interpretare . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Ştiinţei. Frangu Laurenţiu – curs Asociat. înţelegere.citirea datelor de catalog. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. dar şi prin teme de casă. . Str. Cunoaştere. .recunoaşterea componentelor după aspect. practice/proiect nume.utilizarea aparatelor de laborator pentru evidenţierea regimurilor dinamice ale circuitelor. prenume) Prof. Voichiţa Iliev – lucr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Atitudinale . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI16 Denumirea disciplinei Componente şi Anul de studiu I Semestrul Regimul disciplinei (Ob. . 3.ing.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.cunoaşterea circuitelor pasive şi înţelegerea proprietăţilor acestora Competenţ e specifice disciplinei 2. ing. F) circuite pasive 2 Tipul de evaluare finală (E) E Ob Nr. Instrumental-aplicative . nr.

serii de valori .Mărimile caracteristice. Componente electronice pasive: Lucrări practice de laborator. . Introducere (2 ore): ..Verificare (2 ore) parametri. proprietăţi. utilizarea componentelor şi circuitelor pasive. Condensatoare (8 ore): . . www. Rezistoare (6 ore): .Limitări în funcţionare. 20... reţele de atenuare. .Transformatoare.Tipuri constructive.Cunoaşterea aparatelor de laborator.Tipuri constructive.ro/lfrangu/pasive Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Caracteristici de frecvenţă. . . . .Bobine (2 ore) . . Tematica lucrărilor practice . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . . ..Divizoare. 19. comportarea în regim tranzitoriu.Dispersia parametrilor. parametri. Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". . . .Transformatoare (2 ore) 17. Comportarea în regim permanent sinusoidal. model matematic. eseuri. proprietăţi.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. Componente şi circuite pasive. .Tipuri constructive. referate. . 18. model matematic.Rezistoare (2 ore) .: Componente electronice pasive.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 16.Mărimile caracteristice.Rezistoare neliniare. Culea M.Mărimile caracteristice.Limitări în funcţionare. măsurări uzuale (2 ore) .Filtre. funcţiile circuitelor electronice.Tipuri de componente şi circuite pasive.Circuite reactive. toleranţe.Limitări în funcţionare. 1. note de curs.. 2001 3.Filtre (2 ore) . Circuite pasive (8 ore): .Condensatoare (2 ore) nominale. parametri. Litografiat 1999 2. Munteanu T. traduceri. Dumitrescu M.Variaţiile parametrilor. model matematic.Introducere. proprietăţi. Vasilache C.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. . Munteanu T. Frangu L. Bobine (4 ore): .ugal.etc.

Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Asociat ing. pregătire prezentări orale 2. cunoaşterea metodelor de măsurare.ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. documentare pe net 5. realizare teme de casă. metodelor şi modelelor predate. referate. 5 13.dr. pregătire examinare finală 10 3. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 7. studiu după manual. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi proiecte. eseuri. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. precum şi a modalităţilor de analiză specifice. seminar / 5 12. alte activităţi lucrări practice 6. consultaţii 2 4. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare.02. pregătire teste periodice sau parţiale 14.2007 Titular curs: Prof.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Voichiţa Iliev Semnătura: Şef catedră . Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 11. suport de curs 10 9. traduceri etc.

Instrumental-aplicative . nr.participarea la propria dezvoltare profesională 17 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . . de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 65 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . proiectarea şi evaluarea propriilor scheme electrice şi cab laje imprimate. gestiune a situaţiei . eficacitatea personală: adaptare.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Atitudinale . 3. explicare şi interpretare . 111 Nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. rezolvarea de probleme: metoda. . Domneasca. a creării corecte a profilurilor de simulare în timp şi în frecvenţă şi realizarea cablajelor.ro FIŞA DISCIPLINEI17 PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. logica. L. Cunoaştere. prenume) Catedra de specialitate ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor bază privind editarea scemelor electronice.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. CRISTINEL AUREL CRACIUN nume. MARIAN VIOREL CRACIUN drd. Ş. str. F) Op Nr. analiza. Op. mobilizare. . Competenţe specifice disciplinei 2. înţelegere.editarea.înţelegerea funcţionării circuitelor uzuale şi interpretarea rezultatelor obţinute prin simulare.cunoştinţe de proiectare şi realizare a cablajelor imprimate. utilizând programul de proiectare şi simulare ORCAD. lucru în echipă.

realizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă .Simularea circuitelor digitale în domeniul timp. P. – Orcad.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Simularea circuitelor analogice în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă. consultaţii 10 4. 4. . suport de curs 9. studii de caz … 0%  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 100%  Nota acordată la examinarea finală 0%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . înţelegerea. 2. Ed. Teora 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.a.cunoaşterea şi utilizarea uneltelor grafice de realizare şi corectare a cablajelor Ponderea exprimată în % {total = 100%} 0% 0% 0% 0% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.cunoaşterea.Introducere în ORCAD. studiu după manual.Analiza în domeniul timp. 1998. alte activităţi 10 lucrări practice 0 10 7 7 0 . -Realizarea de cablaje imprimate. – User’s Guide – Orcad PSpice.Scurtă introducere în Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice. ş.Editarea schemelor electrice şi verificarea corectidudinii din punct de vedere electric a acestora. . documentare suplimentară în bibliotecă 11. Andrei Câmpeanu. referate. . 1994.Recapitulare. – Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice.cunoaşterea şi înţelegerea modului editare a schemelor electronice . . -Studiul unor circuite uzuale. pregătire prezentări orale 7 2. traduceri. Teora. Reguli şi tehnologii de realizare. . pregătire examinare finală 0 3. Ed. utilizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă şi interpretarea rezultatelor obţinute . eseuri. Ed. Constantin. activitate specifică de pregătire pt. ş.Analiza în domeniul frecvenţă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.a. documentare pe net 7 5. Medii de prioectare existente. Bibliografie obligatorie selectivă 1.a. Dănuţ Burdia. Matrix Rom 1999. . seminar / 12. – Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice .Realizarea cablajelor imprimate.realizarea cablajelor imprimate . Tematică seminar / lucrări practice . 3. ş. studiul bibliografiei minimale indicate 10. .cunoaşterea de editare a circuitelor electronice . . ***. Bucureşti.

L. Marian Viorel CRĂCIUN Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: drd. proiecte.6. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 65 Data întocmirii: 31. referate.01.2007 Titular curs: Ş. Cristinel Aurel CRĂCIUN Semnătura: Director departament / Şef catedră . realizare teme de casă. traduceri etc. 7. eseuri. pregătire teste periodice sau parţiale 7 13. alte activităţi 0 14.

telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI18 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Op. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. Atitudinale .Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare şi utilizare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării fiabilităţii şi calităţii.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea / alegerea unor echipamente electronice cu performanţe de fiabilitate ridicate. înţelegere.ing. Mărăşescu Nicolae Conf. Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea teoriei fiabilităţii. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 14 LP - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 3. înţelegerea principiilor şi metodelor utilizate în diagnoză. Mărăşescu Nicolae nume. . al elaborării unor strategii de mentenanţă optimale.dr.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul fiabilităţii şi calităţii. explicare şi interpretare . din punct de vedere al constructorilor şi al utilizatorilor echipamentelor electronice. utilizarea metodelor de analiză a fiabilităţii echipamentelor. 18 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Competenţe specifice disciplinei 2.ing.dr. F) II Semestrul 7 Fiabilitate şi calitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.Proiectarea strategiilor de mentenanţă pentru echipamentele electrice şi electronice.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al fiabilităţii şi calităţii. Conf. Cunoaştere. Instrumental-aplicative . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 84 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . corp Y Nr. .

Bloc de supraveghere şi comutare 8. A.. 9. Bazele teoretice ale fiabilităţii. 10. Metode deterministe şi probabilistice de electronice. Principiile estimării bayesiene şi aplicaţiile lor echipamentelor descrise prin modele în fiabilitate. Ed. Structură 6. Modelul funcţional şi redundantă logică cuadruplă. Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi. Fiabilitate şi diagnoză.V. 6.M. Modelul automată a rezervei. 2004 5. Metode de analiză a fiabilităţii echipamentelor de date. 14. Structura redundantă TMR. Mentenabilitatea echipamentelor electronice.. S. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Asachi” Iaşi. 13. 1983. Universitatea Tehnică “Gh. Bucureşti.. N. 1983.participarea la seminarii -participare activă la seminarii . Modelarea uzurii echipamentelor. Strategii de reînnoire. Bucureşti. Medode de analiză a fiabilităţii 4.. sistemelor electrice complexe utilizând 3. Procese de autotestabile. Fiabilitatea în contextul teoriei sistemelor. 3. defectare. Mentenabilitatea echipamentelor 9. Gh. Bucureşti. 4. 6. bazate pe modele logice. Determinarea fiabilităţii 2. Reînnoirea echipamentelor. 7. 5.M. măsurate. Bacivarof. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.. Echipamente autotestabile. traduceri. Sisteme evolutive de reînnoire bazate pe tehnici de diagnoză şi predicţie. Structuri 5.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. generare a secvenţelor de test. 12. Metoda căii sensibile. Mihoc.V. Modelul proceselor Markov. eseuri. Modele de fiabilitate: modele logice. Niculescu. 2.rezultat de ”satisfăcător” la tema de casă + . Ganciu. Procedee de derulare a unui test. modelul logic. Structură redundantă pentru magistrale 7. Cătuneanu. T. Fiabilitate.Militară.. Metode de asigurare a unei testabilităţ facile.. 11. referate. Legi de repartiţie asociate mecanismelor de metoda lanţurilor Markov. Ed. 1989. Mărăşescu. Încercări de fiabilitate. Cătuneanu.Academiei. arborelui de defectare. 7. Circuite de control utilizate în echipamentele autotestabile. Ed.elaborare conform cerinţelor a „Temei de casă” şi examinare finală susţinerea publică a acesteia . 8. Academiei.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală . A. Fiabilitatea structurală. globale şi modele structurale. Procese stohastice de reînnoire. Structuri electronice de înaltă fiabilitate. 1. Prelucrarea experimentală a datelor Indicatori de fiabilitate. reînnoire. Mihalache. Structuri redundante hibride. 1994.

documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. consultaţii 4. pregătire prezentări orale 2. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) =84 Data întocmirii:26.01. eseuri.2007 Titular curs: Conf. alte activităţi proiecte.ing.dr. 10 13. referate. realizare teme de casă. suport de curs 22 9. 7. pregătire examinare finală 3.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. seminar / 4 12. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Director departament / Şef catedră 3 20 1 0 0 0 0 . alte activităţi lucrări practice 6. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. traduceri etc. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16 8.ing. documentare pe net 5.dr. activitate specifică de pregătire pt.

dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a reţelelor de calculatoare .analiza comparativă a diferitelor tipuri de reţele de calculatoare . ing. precum şi ale transferurilor de informaţii dintre ele . 2 Nr. nr.dezvoltarea abilităţilor competitive. dr.înţelegerea funcţionării reţelelor de calculatoare şi a unităţilor de interconectare . Cunoaştere. dr. . . precum şi interconectarea şi testarea acestora . bazate pe un sistem de valori culturale. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Instrumental-aplicative . Op.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 800146.proiectarea diverselor structuri de reţele de calculatoare. Atitudinale . la toate nivelurile modelului OSI Competenţe specifice disciplinei 2.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . ing. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. explicare şi interpretare .conştientizarea importanţei reţelelor de calculatoare.ro FIŞA DISCIPLINEI19 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. prin multitudinea de servicii oferite . conform specificaţiilor de performanţă şi cost . morale şi civice 19 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Str. Ştiinţei. înţelegere.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unei reţele de calculatoare.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor unei reţele . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. nume.abilităţi privind funcţionarea reţelelor de calculatoare şi a subsistemelor componente.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor subsisteme dintr -o reţea 3. prenume) Catedra de specialitate III Reţele de calculatoare Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice reţelelor de calculatoare. Nicolau Viorel Conf.

inel.Modele de referinţă OSI: definire.Realizarea unei aplicaţii server utilizând Socket-uri Bibliografie obligatorie selectivă 1.. 2.Configurarea calculatoarelor în reţele client-server . TFTP.Studiul mecanismului de adresare IP v4 . referate. Prentice Hall. ATM switch. subnivelurile MAC şi LLC.. Grant.FTP. 2004. servicii pentru numele de domenii – DNS.participarea la activităţile de laborator (85%) . eseuri. controlul congestiei. generarea cadrelor .Noţiuni introductive în reţele de calculatoar .Topologii de reţele: topologii de bază – magistrală.participarea la toate activităţile de laborator .. W. traduceri.participarea activă la discuţiile de la curs . Scripcariu.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Editura Polirom.Nivelurile OSI suport pentru aplicaţii: nivelul sesiune. problema dirijării.Nivelul legătură de date: structură şi funcţii. nivelul transport în Internet . Reţele de calculatoare.Studiul mecanismului de încapsulare utilizat de stiva TCP/IP . I. I.Studiu de caz: împărţirea unei reţele în subreţele şi utilizarea măştii de (sub)reţea . codarea şi modularea semnalelor . switch .Stiva de protocoale TCP/IP: arhitectura TCP/IP. gateway router . Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. servicii şi protocoale LLC. nivelul aplicaţie .rezultat foarte bine la colocviul la laborator . L.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .rezultat satisfăcător la examenul scris . Data and Computer Communications. V. hub-uri şi switch-uri . POP3. 3. topologii complexe – mesh. daisy chain. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. hibride . switch. nivelul aplicaţie în modelul TCP/IP. Digital Communications. Prentice Hall. adresare. standarde. servicii World Wide Web – HTTP.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . protocolul Internet (IP) . structură. medii de transmisie a datelor. Glover.Nivelul transport: servicii oferite de nivelul transport. bridge. stea. tipuri de medii de transmisie. Şerban. nivelul prezentare. Munteanu. 2003 4.Tipuri de medii de transmisie a datelor în reţelele de calculatoare.rezultat foarte bine la examenul scris . tehnologia Ethernet .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . detecţia şi semnalarea erorilor. A. tipuri de algoritmi de dirijare. Stallings. IMAP Tematică seminar/lucrări practice/proiect . măsurarea şi testarea mediilor de comunicaţie .Studiu de caz: realizarea unei subreţele locale utilizând cabluri UTP. servicii de poşta electronică – SMTP. 2003 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Configurarea şi partajarea resurselor în reţelele peer to peer (2 ore) .G.Nivelul fizic: placa de reţea.TCP şi UDP .D.Nivelul reţea: particularităţi ale nivelului reţea.. ierarhice. niveluri. P. Editura Tehnopress. 2003.Placa de reţea: structură instalare şi configurare . servicii pentru transferul de fişiere . Scripcariu.

Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. traduceri etc. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. documentare pe net 10 5. pregătire prezentări orale 1 2. referate. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 9. 7. ing. dr. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. seminar / 12.2007 Titular curs: Conf. ing. dr. alte activităţi 10 proiecte. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. realizare teme de casă. Frangu Laurenţiu . studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. pregătire examinare finală 8 3. 13.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.01. alte activităţi 10 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10.

prenume) s. Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. etc) Competenţe 2. Op.cunoaşterea principiilor de realizare a diverselor tipuri de modulatoare şi demodulatoare (modulaţie liniară.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor cu modulaţie numerică . înţelegere. raport semnal-zgomot. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 104 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Cunoaştere. Iulian Munteanu s. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. unghiulară. Str. ing.l.cunoaşterea principiilor unor tehnici evoluate de modulare / demodulare (de ex.cunoaşterea principiilor fundamentale din comunicaţiile digitale asociate modulaţiei numerice . . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI20 Comunicaţii Analogice şi Digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. 2 Nr. explicare şi interpretare .analiza prin simulare numerică (în medii software dedicate) a sistemelor de comunicaţii analogice şi digitale 20 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.. Instrumental-aplicative specifice .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. 800146. Ştiinţei. modulaţia cu spectru împrăştiat.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor generale de comunicaţii analogice şi comunicaţii digitale (canal de transmisiune.utilizarea tehnicilor de analiză / diagnoză folosite în comunicaţii analogice disciplinei .l. etc) . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. nr. practice/proiect nume. etc) .cunoaşterea performanţelor şi indicatorilor de calitate asociate diferitelor modulatoare / demodulatoare folosite în comunicaţii analogice şi digitale . ing.

Traitement de la parole. Bucureşti. 4. Modulaţia delta La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 1987. Modulaţia de frecvenţă. M. sisteme MIC diferenţiale. Tehnica. Communication systems .. Kunt. 2001. 3. 7. Ed. principii generale 7. Kizik.. 6.. Lausanne. s. Tehnici de demodulare a semnalelor cu modulaţie liniară 5. Demodularea semnalelor cu modulaţie liniară 4. Comunicaţii Digitale . Ed. Haykin. Bucuresti 1981. Bucureşti. Principii de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 3. Cartianu. semnale MIC. Transmisia semnalelor în banda de bază 2. eseuri.3. Presa Nationala.a. Nicolau Ed. S. 5. S. Bucureşti.teorie si experiment. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 4. Sisteme MIC 7. Manualul Inginerului Electronist .Radiotehnica. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie exponenţială 6. Structuri. Halunga-Fratu.4th edition. Principii de modulaţie numerică. 6. referate. Matrix Rom. Simularea sistemelor de transmisiune analogice si digitale folosind mediul Matlab/Simulink. Boite. 2. I. R. O. 1966. Academiei Republicii Socialiste Romania. traduceri.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . Presses Polytechniques Romandes. Transmisiuni analogice si digitale. Tehnici de generare a semnalelor MF. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. John Wiley & Sons. Ed. principii si indicatori de calitate ai transmisiunilor analogice si digitale 2. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note ... modulaţie cu spectru împrăştiat 1. MP 5.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. I. 1997. Croitoru V. Bucuresti. Ed. 1995. BLU 3. 2004. Marghescu. Atitudinale . MA-PS. M. cuantizarea uniformă şi neuniformă. Stoica. S. Tehnici de generare a semnalelor MA-P. G. Ed. Constantin. sisteme de codaj în sub-benzi de frecvenţă. Tehnici de demodulare a semnalelor MF. Demodularea semnalelor MF. Fratu. Tehnică.

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - rezolvarea 2/3 din temele de casă - prezenţa integrală la orele de laborator - notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 - notarea examinării finale cu minim nota 5

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - rezolvarea tuturor temelor de casă - notarea activităţii de laborator cu nota 10 - notarea examinării finale cu nota 10

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 5 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0

0 20 2 7 0 0

0 Total ore studiu individual (pe semestru) =104

Data întocmirii: 06.02.2007 Titular curs: ş.l. ing. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: ş.l. ing. Iulian Munteanu

Şef catedră Prof. dr. ing. Laurenţiu Frangu

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei, nr.. 2; Tel / Fax: 0236-470905; 461353

URL: http://www.fie.ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume) Catedra de specialitate RADIOCOMUNICATII Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.dr.ing. Aiordachioaie Dorel As.drd.ing. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3

S -

L 2

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de radiocomunicatii: selectivitate, propagare, emisie, receptie. specifice 2. Instrumental-aplicative : proiectarea circuitelor de radiofrecventa si calculul elementelor de baza ale disciplinei lantului de radiocomunicatii. 3. Atitudinale : intelegerea specificitatii radiocomunicatiilor in ceea ce priveste frecventele utilizate, tipul de modulatie, mediu de propagare. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme de radiocomunicaţii. Circuite selective LC simple si cuplate Radioreceptoare. Amplificatoare de radiofrecvenţă Circuite specifice de radiofrecventa Circuite Oscilatoare LC cu circuite integrate selective si de adaptare. Oscilatoare cu cuarţ Amplificatoare de radiofrecvenţă de mica putere Mixere Schimbătoare de frecvenţă Demodulatoare MA si MF Demodulatoare MA si MF Modulatoare MA si MF Reglaje automate în radioreceptoare Circuite de adaptare Propagarea undelor din spectrul radio Exemple de radioreceptoare Tematică generală Radioemitatoare Antene Modulatoare Masuratori in sistemele de radiocomunicatii Amplificatoare de radiofrecventa de putere Multiplicatoare de frecventa Sintetizoare de frecventa Antene de emisie Bibliografie obligatorie selectivă

Dorel Aiordachioaie si Gabriel Sirbu, http://www.etc.ugal.ro/daiordachioaie/index.htm

Radiocomunicatii

I,

Note

de

curs,

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20 Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului, precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor, metodel or şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: - nota de la colocviul de laborator peste 5; - notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţi unilor, metodelor şi modelelor predate, precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Ca modalititati de verificare: - efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.

   

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 10 10 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 50 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 5 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 0 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 0 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0

Total ore studiu individual (pe semestru) =155

Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.dr.ing. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. drd.ing. Gabriel Sirbu

Şef catedră, Prof.dr.ing. Laurentiu FRANGU

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati, str. Domneasca, nr. 111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu.belea@ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI21

Telefonie Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob nr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. l. dr. ing. Radu BELEA ş. l. dr. ing. Radu BELEA Catedra de specialitate Telecomunicaţii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28

S 0

LP 14

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor arhitecturii centralelor telefonice; cunoaşterea sistemelor de transmisiuni; înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.

2. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei; măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare; măsurări şi testarea performanţelor unei centrale telefonice;

3. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem

21

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

Timişoara. documentare pe net 0 5. riglete de conexiuni. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ing. ing. 7. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. Editura Thalia. studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. consultaţii 30 4. l.colocviu de laborator . conductoarelor. sertizarea Sistemul de semnalizare SS7. mufarea cablelor.02. C. repartitoare. centralei Olimpia CL. alte activităţi 0 proiecte. Editura Orizonturi universitare. T. activitate specifică de pregătire pt. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . transmisiuni prin MODEM în banda telefonică. dr. programarea Arhitectura reţelei telefonice. traduceri etc. 2000. dr. Laurenţiu FRANGU . pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Centrale telefonice digitale. Bucureşti 2002. structura centralei TOPEX. operarea centralei TOPEX. 13. pregătire prezentări orale 30 2. prof. realizare teme de casă.examen. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiu după manual. seminar / 12. Radu BELEA. pregătire examinare finală 0 3. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Minim nota 9 la: . programarea centralei TOPEX. Studenţii execută 6 lucrări de laborator de câte 2 ore Transmisiuni Digitale.colocviu de laborator . referate. 2.examen. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Tehnologia ISDN.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. cu următoarele teme: instalaţii telefonice auxiliare. firide.

Sirbu Gabriel S. proiectarea necesarului de resurse disciplinei pentru mediile de transmisiuni . Instrumental-aplicative : analiza resurselor mediilor de propagare. . alegerea mediilor de transmisiune pentru o aplicatie data. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. înţelegere.ugal.. Tel / Fax: 0236-470905.ing.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. alocarea resurselor.drd. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice mediilor de transmisiuni: caracteristicile fizice şi tehnice de propagare a undelor specifice 2.fie.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Op. Cunoaştere. 3.ing. Atitudinale : intelegerea specificitatii mediilor de transmisiuni cu privire la calculul resurselor.. 461353 URL: http://www. prenume) Catedra de specialitate MEDII DE TRANSMISIUNI Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. nume.drd. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. 2. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.l. nr.l.

studiu după manual. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Comunicaţii în spectrul infraroşu folosind TFDU4100. studiu scheme. Antene şi propagare. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Comunicaţii pe fibră optică folosind HFBR15X5X (T) / HFBR25X / 5X (R). precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Galaţi 2005. Antene. Aldo de Sabata. referate. Comunicaţii optice: introducere. Eberhard Spindler. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Editura de Vest. Editura Tehnică. Timişoara 2002. Bucureşti 1983. Comunicaţii radio folosind UHF BiM2-433160. .notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Comunicaţii radio: introducere. pregătire examinare finală 20 50 . La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. pregătire prezentări orale 10 10 2. eseuri. Comunicaţii optice folosind interfaţa AUI. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Comunicaţii pe fibră optică: introducere. Alimpie Ignea. Ca modalititati de verificare: . traduceri. Comunicaţii în spectrul infraroşu: introducere. studiu scheme.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.Conţinutul disciplinei Tematică curs Linii metalice Cabluri optice Antene şi propagare Tematică generală Tematică seminar / lucrări practice Comunicaţii de date între două calculatoare. Eugem Mârza. studiu scheme. Bibliografie obligatorie selectivă Ioan Mitescu: Circuite şi sisteme de comunicaţii la mare distanţă.nota de la colocviul de laborator peste 5. metodelor şi modelelor predate. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Introducere în Bluetooth. folosind interfaţa serială RS232. Editura Zigotto. studiu scheme. suport de curs 9.

eseuri.ing. Elena Lungu Şef catedră. alte activităţi 13. documentare pe net 12. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt.drd. alte activităţi 14. seminar / lucrări practice 6.l.3.dr. documentare suplimentară în bibliotecă 5. referate. Laurentiu FRANGU . studiul bibliografiei minimale indicate 4. proiecte. 7. consultaţii 11. Prof. realizare teme de casă. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : prep. pregătire teste periodice sau parţiale 10 10 20 20 0 10. ing.ing. alte activităţi 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s.

dar şi prin teme de casă. . Ana-Elena Lungu – lucr. Cunoaştere. .cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii .ing.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. Str. Competenţ e specifice disciplinei .abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date. . proiect Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 2 - LP 1 P 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. . . practice. 2 Nr. Frangu Laurenţiu – curs Prep.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. prin aplicaţii de laborator. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. de 4+ credite 3 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 115 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. explicare şi interpretare .dr. prenume) Prof. Instrumental-aplicative .înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . Atitudinale .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. 3. practice/proiect nume.evaluarea efectului perturbaţiilor.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2.abilitatea de alegere a codurilor.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. Ştiinţei. nr. înţelegere. 800146.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . Op.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date . . după intefaţa folosită. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI22 Comunicaţii de date Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 7 Regimul disciplinei (Ob.ing.Formarea. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. după proprietăţile cerute .

2005 2. traduceri. Comunicaţii de date.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . semnal numeric. semnal polar.Transmisiune pe mai multe niveluri. eseuri. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . .Interfaţă de comunicaţie paralelă. Frangu L.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 21.Magistrale pentru comunicaţie.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.. I2C.Semnale cu viol de bipolaritate.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. 25. http://www. 24. istoric.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) . Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): .ugal. cod CCITT. Ed. .proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . note de curs. Coduri de linie (8 ore): . "Dunărea de Jos" Galaţi.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. 23. standard RS232. standard IEEE 1284. .programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . cod ASCII. SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie.Introducere.Cod Morse. CMI.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) .redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . conversia A/D 22.. distorsiunea izocronă. Introducere (2 ore): .Coduri de linie: semnal neutral. cod binar natural.implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) .Organisme de reglementare în telecomunicaţii .Semnal analogic. Ethernet. referate. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . . Fundaţiei Univ.Semnal telegrafic.SDH. telecomunicaţii. . Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . semnal bifazic.ro/lfrangu/comunic. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) C. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) . cod Gray. SPI.etc. . . Mitescu I.Interfaţă de comunicaţie serială.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie .testare în laborator (4 ore) .documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) . AMI. cod binar natural.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi lucrări practice 6. 7. documentare pe net 5.ing. referate. testare. Folosirea aparatelor pentru diagnoză.2007 Titular curs: Prof. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 115 Data întocmirii: 10.dr. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. pregătire teste periodice sau parţiale 14. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 9. seminar / 15 12. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 2 4. alte activităţi proiecte. pregătire prezentări orale 2. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. pregătire examinare finală 20 3. 60 13. studiu după manual.02. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. ing. traduceri etc. realizare teme de casă. metodelor şi modelelor predate. depanare. Laurentiu FRANGU .dr. eseuri. Utilizarea aparatelor de laborator.ing.

ro FIŞA DISCIPLINEI23 Reţele de Telecomunicaţii (RT) Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. l. Obiectivul cursului constă în asamblarea tuturor cunoştinţelor dobândite disciplinele studiate anterior în scopul formării imaginii sistemului global de comunicaţii digitale Competenţe specifice disciplinei 2. dr. Radu BELEA s. 23 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 111 Nr. Op.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Cunoaştere. Gabriel SIRBU Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Telefonie şi Radiocomunicaţii. Atitudinale formarea deprinderilor necesare în vederea participării viitorilui inginer la organizarea şi exploatarea unei reţele de telecomunicaţii. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 54 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. l. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. F) Ob nr. . ing. nr. Instrumental-aplicative înţelegerea metodelor de analiză a traficului în reţelele de date. str. explicare şi interpretare cursul urmează după disciplinele Comunicaţii analogice şi digitale. Domneasca. înţelegere. 3.

Bibliografie obligatorie selectivă 1. alte activităţi 0 0 29 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 15. Conceptele “first mile” şi “last mile”.25. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. protocoale specifice.la cele două lucrări de verificare . Iaşi. reţele de tip Industrial Ethernet. Munteanu: Comunicaţii de date. studiu după manual. 7. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Topologia reţelelor de date. Reţele caracter.Tematică generală - - - - Conţinutul disciplinei Tematică curs Criterii de clasificare a reţelelor de telecomunicaţii. seminar / 12. Tematică seminar / lucrări practice - Studenţii execută 3 lucrări de laborator de câte 4 ore. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. legături punct la punct şi punct la multipunct. alte activităţi 0 proiecte. Şef catedră prof. Laurenţiu FRANGU . pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire examinare finală 0 3. mo delul de referinţă ADSL Protocolul X. Naforniţă. Protocoale orientate pe bit.2007 Titular curs: s. M. arhitectura sistemului de comunicaţii mobile GSM. industriale de de date. Editura Orizonturi universitare. Reţele pentru transmisia digitală a semnalului vocal. Editura ”Gh. 2. consultaţii 10 4. eseuri. 1996 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Prima lucrare de verificare 35%  A Doua lucrare de verificare Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Minim nota 5 la: Minim nota 9 la: . documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 0 5. 2000. realizare teme de casă.25. organizarea pe nivele a reţelei X.25. ing. Se modelează protocoalele de acces multiplu CSMA. Asachi”. Timişoara. dr. variante ale reţelei de acces. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 15 2. C. 13. suport de curs 9. dr.colocviu de laborator .la cele două lucrări de verificare La stabilirea notei finale se iau în considerare Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. servicii oferite de reţeaua X. ALOHA şi ISMA. l. C. Protocoale orientate pe caracter. Radu BELEA. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Sisteme de acces. referate.colocviu de laborator .02. organizarea reţelei PSTN.

ro FIŞA DISCIPLINEI24 Tehnici de comutaţie şi multiplex Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. . credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. 111 Nr.belea@ugal. 2. str. l. F) Ob nr. Radu BELEA ş. ing. Ing. cunoaşterea semnalizărilor pe linia de abonat. l. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. măsurări şi testarea performanţelor unui aparat telefonic. 3. măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare. înţelegerea funcţionării reţelei telefonice. Elena LUNGU Catedra de specialitate Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. înţelegerea funcţionării centralelor telefonice. Op. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem 24 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Radu BELEA / asist. Cunoaştere. ing. înţelegere. dr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu. dr. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor aparatelor telefonice. Domneasca. nr.

colocviu de laborator . seminar / 12. formarea numărului prin impulsuri şi prin meTransmisiuni digitale. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Timişoara. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. Radu BELEA. eseuri. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. ing. dr.colocviu de laborator . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . apa ratul teBazele telefoniei digitale.02. Minim nota 9 la: . 4. traduceri etc. Laurenţiu FRANGU .Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Bazele telefoniei analogice. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 2000. T. l. dr. realizare teme de casă. prof. tul telefonic BL. documentare pe net 0 5. Tehnologia ISDN. circuite Sistemul de semnalizare SS7. ST-busul. pregătire examinare finală 0 3. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. toda DTMF. Bibliografie obligatorie selectivă 3. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. discul de Centrale telefonice digitale. Editura Orizonturi universitare. aparatul telefonic electronic.examen. 7. alte activităţi 0 proiecte. Editura Thalia. activitate specifică de pregătire pt. convertorul A-D cu compresie. convertorul D-A cu expansiune. alte activităţi 0 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire prezentări orale 30 2. semnalizări pe linia BL. C.examen. 13. ing. consultaţii 30 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Se execută 7 lucrări de laborator de câte 2 ore: aparaCentrale telefonice analogice. referate. suport de curs 9.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. specifice. apel. lefonic BC. Bucureşti 2002.

conştientizarea importanţei procesoarelor de semnal şi a utilizării lor în aplicaţii . dr.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor bazate pe procesoare de semnal . Str.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi cu procesoare de semnal. precum şi ale programării şi dezvoltării de aplicaţii . 800146. bazate pe un sistem de valori culturale. nume.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a programelor pentru procesoare de semnal .ro FIŞA DISCIPLINEI25 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. explicare şi interpretare . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. precum şi interconectarea. Op. morale şi civice 25 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale utilizării procesoarelor de semnal. prenume) Catedra de specialitate IV Procesoare de semnal în telecomunicaţii 1 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de procesoare de semnal . ing. Nicolau Viorel As. ing. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Atitudinale . Cunoaştere. înţelegere.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Instrumental-aplicative . programarea şi testarea acestora .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurii şi arhitecturii procesoarelor de semnal.înţelegerea funcţionării sistemelor bazate pe procesoare de semnal Competenţe specifice disciplinei 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. nr. Măzărel Marius Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 2 Nr.abilităţi privind funcţionarea procesoarelor numerice de semnal şi a circuitelor specifice. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Ştiinţei.abilităţi de măsurare a semnalelor unui DSP şi de dezvoltare a aplicaţiilor în telecomunicaţii 3. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.dezvoltarea abilităţilor competitive. . .

. ADSP-218x DSPs Hardware Reference Guide.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Galaţi.participarea la toate activităţile de laborator . normalizarea vectorilor.Transferul datelor prin dma telecomunicaţii: filtre numerice. 2003 5.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . Literature Number: SPRU031E. Texas Instruments.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . semnal display alfanumeric LCD sau cu LED-uri . traduceri. ADSP-218x DSPs Instruction Set Reference Guide.Aplicaţii de prelucrarea semnalelor în . aplicaţii . 2004 2. norma şi distanţa euclidiană.Studiul programelor utilitare pentru semnalelor.Conectarea dispozitivelor de ieşire.Filtre numerice cu procesoare de semnal .Noţiuni introductive: procesarea numerică a . Nicolau.Circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Editura Academica. Texas Instruments. tastatura .FFT utilizând procesoare de semnal 1.participarea activă la discuţiile de la curs . Analog Devices. 2003 3.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Structura hardware şi arhitectura procesoarelor aplicaţii de semnal . eroarea pătratică medie .Componente software ale procesoarelor de . referate. tipuri de aplicaţii cu procesoare de dezvoltarea de aplicaţii semnal . 1997 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. ISBN 973-8316-48-0. B.Tipuri de date utilizate în procesoare de semnal procesor de semnal.Conversia semnalelor şi aplicaţii de prelucrarea semnalelor în telecomunicaţii .Aplicaţii generale de transmitere şi prelucrare a semnal semnalelor .rezultat satisfăcător la examenul scris . 1998 6. eseuri.Aplicaţii de calcul vectorial: sumarea ponderată.. Analog Devices.. FFT .Lucrul cu portul serial al procesorului de . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Conectarea dispozitivelor de intrare la un . Procesoare de semnal TMS 320C3X. Puşcaşu. . Ghe.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 .Transferul datelor prin porturi I/O. TMS320C30 Products Overview. Codreş. Aplicaţii. V. Puşcaşu.participarea la activităţile de laborator (85%) . TMS320C3x User’s Guide. V.Programarea timer-elor.

dr. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 13. documentare pe net 10 5. consultaţii 10 4. Frangu Laurenţiu . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. seminar / 12. ing. realizare teme de casă. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. alte activităţi 10 proiecte. pregătire prezentări orale 1 2. ing. pregătire examinare finală 8 3. ing. activitate specifică de pregătire pt. referate. alte activităţi 10 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.2007 Titular curs: Conf. eseuri. dr.01. Măzărel Marius Semnătura: Şef catedră Prof. traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiu după manual. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. suport de curs 9.

ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. interferente. 461353 URL: http://www. specifice disciplinei 2. Comunicatii mobile si prin satelit. analiza traficului in sistemele de comunicatii mobile si satelit .drd. protocoale de acces.S. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de comunicatii mobile si satelit: celula radio. Sisteme 3G Parametrii de semnalizare specifici Sisteme de comunicatii prin satelit mecanismelor de transfer în sistemul GSM Vocoderul terminalului mobil GSM Alocarea fixă a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Tematică generală Alocarea dinamică a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Alocarea hibridă a canalelor în reţelele celulare Alocarea flexibilă a canalelor în reţelele celulare Studiul terminalului GSM Bibliografie Gabriel Sirbu. 2. Sisteme 2.S. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % {total = 100%} . standardele implementate in sistemele actuale de comunicatii mobile si satelit. nume. înţelegere. Canalele radio in standardul G. Atitudinale : intelegerea specificitatii comunicatiilor mobile si satelit cu privire la alocarea resurselor.. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme celulare : concepte de baza Modelul Hata de propagare radio Gestionarea resurselor de comunicatii Modelul Okumura de propagare radio Sistemul G. 3. Op. Cunoaştere. nr.S. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S.5G Puterea de emisie in standardul G.M.M. Note de curs.ugal.drd.l.. prenume) Catedra de specialitate COMUNICATII MOBILE SI PRIN SATELIT Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.ing.l. Tel / Fax: 0236-470905. alocarea resurselor de telecomunicatii. suprafata de acoperire. Sirbu Gabriel S. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 2 2 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.fie.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. Instrumental-aplicative : proiectarea alocarii resurselor.M. managementul resurselor.

Prof. documentare suplimentară în bibliotecă 11.ing. alte activităţi 20 0 proiecte. Gabriel Sirbu Şef catedră.20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30 Notele acordate pentru temele de casă. metodelor şi modelelor predate. . referate. suport de curs 9.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. drd.nota de la colocviul de laborator peste 5. eseuri. 7.drd. pregătire teste periodice sau parţiale 14. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. 13.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.ing.l. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.l.. Ca modalititati de verificare: . metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .dr. pregătire examinare finală 20 50 3. referate. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. eseuri.ing. traduceri etc. realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. pregătire prezentări orale 10 10 2. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Laurentiu FRANGU . traduceri.     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s. consultaţii 10 5 4. documentare pe net 10 0 5.

Compresia surselor audio . explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice metodelor de compresie a datelor din cadrul sistemelor de transmiuni numerice. prenume) As. Aiordachioaie Dorel As.Compresia RLE Compresia audio si a vorbirii .Compresia imaginilor securitatea datelor. Cunoaştere. Sirbu Gabriel nume.ugal.dr. Instrumental-aplicative : Insusirea procedurilor de implementare a metodelor de compresie intr-un limbaj de nivel inalt (Matlab.Analiza performatelor arhivatoarelor comerciale Compresia surselor de tip text . 461353 URL: http://www.. Prof.Compresia aritmetica . 3.fie.Compresia cu metode statistice adaptrive (Huffman adaptiv) . Tel / Fax: 0236-470905.ro FIŞA DISCIPLINEI COMPRESIA DATELOR 5 Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr.Compresia cu metode statistice statice si Compresia imaginilor dinamice (Huffman static) . Jalba Nicu Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Java) in vederea efectuarii unor experimente adecvate pe calculator.drd. 2. nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.Compresia vocii . Tematică generală - Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel. ing.ing.htm . înţelegere. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice .etc.ing. Atitudinale : intelegerea importantei si adecvantei transformarilor de compresie in sistemele de comunicatii.Compresia cu metode bazate pe dictionar (LZW) .ro/daiordachioaie/index.ugal. Op. Compresia si http://www. de credite Total ore din planul de învăţământ 40 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Competenţe specifice disciplinei 2. Note curs. F) Catedra de specialitate Catedra de Electronica si Telecomunicatii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.

Frangu Laurentiu .ing.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. metodelor şi modelelor predate. referate. seminar / 12. traduceri etc. Prof. pregătire examinare finală 10 20 3. Aiordachioaie Dorel Titular lucrări practice : As. eseuri. 7. alte activităţi 20 0 proiecte. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 10 0 2.ing. realizare teme de casă.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. pregătire teste periodice sau parţiale 14. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .dr. consultaţii 10 0 4. suport de curs 9. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. studiu după manual.ing.dr.nota de la colocviul de laborator peste 5. Sirbu Gabriel Şef catedră. Ca modalititati de verificare: . alte activităţi 10 0 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. documentare pe net 10 0 5. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 13. documentare suplimentară în bibliotecă 11. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. .

Str. al inginerului electronist din domeniul telecomunicatiilor. in special din punctul de vedere al tipurilor de interfete de comunicatie. Atitudinale: -. . Ing. d. standarde de comunicatie si protocoale. .d. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 95 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. Ştiinţei.conştientizarea importanţei sistemelor cu automate programabile în aplicaţiile industriale şi în tehnologia modernă. Obiectivele concrete se referă la următoarele cunoştinţe de bază şi competenţe: Sisteme de conducere cu microprocesor.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. Sl. . schema generala a unui sistem cu microprocesor.programarea automatelor programabile si a microcontrolerelor. Disciplina are ca obiectiv general formarea deprinderilor necesare absolvenţilor pentru abordarea. Cristian Vasilache nume. prin aplicaţii individualizate. a sistemelor cu automate programabile. DSP. ex: RS232. Instrumental-aplicative: specifice . module de comunicatie cablate sau wireless Competenţe 2. . prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Profibus. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI26 Denumirea disciplinei Automate Programabile cod Anul de studiu III Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob.v. 800146.p. 26 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Tipuri de module de comunicatie. F) 47 Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. RS485.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. Cristian Vasilache Sl. .realizarea sistemelor cu automate programabile plecând de la datele generale ale acestora. disciplinei . Op. Ing.formarea.analiza solutiilor alese. Sisteme de comunicatie prin Ethernet si GSM. 3. RS422. Tipuri de automate programabile. Canbus.utilizarea modulelor de comunicatie cablate sau wireless. microcontroler. Modbus. nr. 2 Nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

AVR Studio. Parr. AVR Atmega utilizand limbajul de -Tipuri de microcontrolere si DSP utilizate in asamblare din pachetul AVR studio. Ed. Matrix Rom. NM7000. manual de implementare. prin GPRS. exemple de programe pentru SMS. RS485. SUA 2001 4. comenzi AT pentru transmiterea/ receptia -Sisteme de comunicatie wireless: GSM. Programming of Microcontrollers with Ease. GPRS. respctiv Bascom extensie specifice: RS232. manual de utilizare 6. -Programarea unui modem GSM prin -Retea cablata de tip Ethernet industrial. -Exemple de aplicatii utilizand automate programabile si interfetele de comunicatie cablate sau wireless. Automate programabile. Modbus. note de curs 2. data sheet 7. -Programarea automatului programabil -Protocolul TCP/UDP/IP utilizat pentru aplicatii utilizand pachetul Sucusoft Moeller. . GT 47. protocoale aferente si module de Vision AVR („C”). Programmable Controllers An engineer’s guide. Liviu Kreindler. programabile: Sucusoft Moeller. Sucusoft Easy. traduceri. Newnes 2003 5. Cristian Vasilache. 7010A. prin comenzi AT de un automat programabil si -Programrea unui modul de interfata solutia utilizarii unui modem GSM tip wireless Ethernet NM7000A.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice -Schema bloc a unui sistem cu microprocesor. manual de utilizare La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testul final Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. referate. data sheet 8. particularizare exemple de programe. Atmel AVR Atmega 16x. Universal Publishers. comenzi AT 9. Bazele microprocesoarelor. cazul automatelor programabile. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 50 . -Programarea microcontrolerului Atmel cu -Tipuri de sisteme de comunicatie cablate ajutorul limbajelor de nivel inalt: Code industriale. utilizand protocolul TCP/UDP/IP. (Basic). E. -Pachetul de programare M2M Power utilizat pentru modem-uri GSM. -Pachetul M2Mpower utilizat pentru -Pachete de programe pentru automate modemul GSM GT47 Sony Ericsson. -Programarea microcontrolerului Atmel respectiv microcontroler.A. pentru comunicatia prin SMS. GPRS. Profibus. Step 7 Siemens. Raducu Giuclea. pentru domeniul comunicatiilor. CPU . exemple de programe. 1. Bucuresti 1997 3. Claus Kuhnel. solutia utilizarii unui modem comandat GPRS. eseuri. unui mesaj SMS.

Ing. Data întocmirii:1.2007 Titular curs: Sl.02. 7. documentare suplimentară în bibliotecă 11. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie cablate si wireless. referate. documentare pe net 5 5. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. . alte activităţi 10 4 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 95 ore.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea automatelor programabile. consultaţii 14 4. studiu după manual. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie. eseuri. Cristian Vasilache Semnătura: Şef catedră . pregătire teste periodice sau parţiale 14. realizare teme de casă.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor obtinute. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . pregătire examinare finală 14 3.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a automatelor programabile. traduceri etc. Cristian Vasilache Semnătura: Titular lucrări practice: Sl. 13.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 14 lucrări practice 6. pregătire prezentări orale 14 2. Ing. seminar / 12. suport de curs 9. alte activităţi 20 proiecte.efectuarea tuturor lucrărilor practice. activitate specifică de pregătire pt. .

.drd. tehnici care să deschidă posibilitatea găsirii unor soluţii noi în domeniul specific disciplinei (atât teoretice cât şi practice). Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.Cunoaşterea şi înţelegerea ecuaţiilor modului de tratare a maşinilor electrice în teoria tehnică. de 5 credite 4 Totalul ore studiu individual 100 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Cristian Munteanu Electrotehnică. legi.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a unor tehnici de interpretare a rezultatelor experimentale.ro FIŞA DISCIPLINEI Maşini şi acţionări electrice Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. .Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a ecuaţiilor ce caracterizează regimurile dinamice Competenţe specifice disciplinei şi staţionare ale maşinilor electrice. reprezentări simbolice) adecvat domeniului maşinilor electrice.ing. principii. nume. Str.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a metodelor de încercare specifice – conform standardelor în vigoare – necesare determinării caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale maşinilor electrice.Cunoaşterea tehnicilor de comandă specifice acţionărilor electrice. . vorbit. Ion Voncilă As. nr.ing. 1. teorii . Ştiinţei. Op. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. înţelegere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: Ion. Cunoaştere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICĂ. 2 Nr.Voncila@ugal.dr. explicare şi interpretare .în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. 800146. prenume) Catedra de specialitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. . MAŞINI ŞI INSTALAŢII ELECTRICE Adresa: Galaţi. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Dezvoltarea creativităţii. . Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de sistemele moderne de acţionare. Maşini şi Instalaţii electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 Competenţe generale LP 28 P - - Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. Însusirea unui limbaj (scris.

Utilizarea corectă a tehnicilor de simulare numerică pentru studiul regimurilor dinamice ale maşinilor electrice. Instrumental-aplicative . .Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.2. .Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare. .Alegerea adecvată – pe baza standardelor şi a teoriei specifice – a metodei şi aparatelor necesare determinării unui anumit set de caracteristici ale maşinilor electrice.Realizarea corectă – cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii – a montajului adecvat pentru realizarea unei anumite încercări a maşinilor electrice. .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.Utilizarea corectă a modelelor teoretice pentru studiul experimental şi prin simulare numerică a regimurilor staţionare de lucru ale maşinilor electrice. . . .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice.Crearea aptitudinilor necesare rezolvării problemelor specifice maşinilor electrice (de regim dinamic şi staţionar). 3. . Atitudinale .

2003 .Caracteristicile motoarelor de curent continuu cu excitaţie separată. Probleme generale ale maşinilor de 2.c. traduceri.Pornirea automatizată directă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea într-un sens. Munteanu Cr. Diaconu L. Voncilă I. – Maşini electrice – Ed.Frânarea motoarelor asincrone trifazate: frânarea contracurent. Badea N. cu ajutorul chopperelor. – Maşini electrice: www... Cărţi ale titularului de curs: 1. Maşina de curent continuu (5 ore). 6.. Cap.Transformatorul electric trifazat: curent alternativ (3 ore). Ţopa I.Pornirea automatizată indirectă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea stea – triunghi.c. referate. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. pornirea şi inversarea sensului de rotaţie..Alegerea servomotoarelor de curent continuu excitate cu magneţi permanenţi.2. Cursuri în format electronic: 1. Badea N..4. 5. Cap. natură mecanică. Călueanu D. MATRIX ROM. 7.. Călueanu D. rotor bobinat. eseuri.. 6.Trasarea caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale motorului sincron cu poli înecaţi.. Maşina asincronă trifazată (5 ore).. 2005. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduită la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Munteanu Cr. Buhosu R. Călueanu D. 2003. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 % 5% 5% 10 % . şi 4. Acţionări electrice cu maşini de c. Cărţi aflate în bibliotecă: 1. indicelui grupei de conexiuni. 10. 8. Dănilă A. Transformatorul electric (5 ore).3.. Buhosu R.5. Cap. 11.1. 2. Bucureşti. Voncilă I. 9. determinarea raportului de transformare şi a Cap. frânarea dinamică. 3.emie.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Voncilă I. 12..Ed.. monofazat. – Elemente de execuţie .ro..Comanda maşinilor asincrone cu ajutorul convertoarelor de frecvenţă. – Maşini electrice – Ed. Buhosu R.ugal.Comanda maşinilor de c. Munteanu Cr.Încercările transformatorului electric Cap. Badea N.Încercările motorului asincron trifazat cu curent alternativ (5 ore)..Motorul asincron trifazat cu rotor bobinat: Separarea pierderilor in fier de pierderile de Cap. Maşina sincronă (5 ore).

7. alte activităţi 5 30 5 10 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 ore Data întocmirii: 15.2006 Titular curs: Conf. .drd.ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. pregătire prezentări orale 2. referate. dr. . pregătire examinare finală 3. activitate specifică de pregătire pt. eseuri. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. consultaţii 4. 55 % Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . studiu după manual.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. 10 13. ing.Examenul final promovat cu nota 5.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). . documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. traduceri etc. Toader Munteanu . . .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. alte activităţi lucrări practice 6. seminar / 6 12.Examenul final promovat cu nota 10.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. . documentare pe net 5. suport de curs 10 9.ing.09.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). Ion Voncilă Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. realizare teme de casă. Cristian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi proiecte. dr. Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .

ro FIŞA DISCIPLINEI27 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. înţelegere. Cunoaştere. nume. 27 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 2 Nr. Str. ing. 3. Instrumental-aplicative disciplinei La sfârşitul semestrului 6 (anul 3) studenţii care au participat la activităţile de curs şi laborator pot fi acreditaţi că au cunoştinţele de inginerie electronică în domeniul senzorilor şi traductoarelor industriale. specifice 2. MIHOLCĂ Constantin 3 E 4 Catedra de Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Cunoştinţele dobândite în această disciplină (curs. prenume) Catedra de specialitate Senzori şi Traductoare (specializarea Electronică Aplicată) Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. MIHOLCĂ Constantin Conf. dr. laborator) permit viitorilor ingineri electronişti să proiecteze şi/sau realizeze blocuri funcţionale (circuite electronice) pentru adaptoarele Competenţe traductoarelor industriale. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Ştiinţei. de credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Conf. explicare şi interpretare Această disciplină oferă studenţilor cunoştinţele necesare înţelegerii principiilor de funcţionare pentru principalele tipuri de senzori şi traductoare. ing. . dr. Atitudinale Studenţii vor stăpâni principiile de funcţionare a schemelor electrice din structura adaptoarelor pentru diverse traductoare industriale cât şi capabilitatea depanării acestor scheme. Op. 800146.

sensibile de tip tensorezistiv.R. Traductoare pentru mărimi electrice (tensiune. Traductor de curent continuu şi de tensiune 3. pentru specializarea A.Hesse. Ed. dispozitiv traductoare de vacuum. Senzori de temperatură. numerice). 11. pentru testarea interfeţei de tip N-A). Olaru. piezoelectrice. ş.M. PH şi radiaţii.I. G. factor de putere etc). optoelectronici. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare 3. Senzori de umiditate şi concentraţie. Miholcă . Ed. Ionescu. capacitiv. Litografia Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.. J. vol. cu discuri incrementale). 5. inductosinul liniar. – Traductoare pentru automatizări industriale. curent alternativ. Traductoare numerice de tip convertor 8.a. magnetici şi ultrasonici. (interfaţă de tip N-A cu trei ieşiri.Dändliker. ş. 1. Senzori pentru vibraţii şi acceleraţii. 4. Bucureşti. ISBN 973-62-7105-6. Ionescu.K. utilizând elemente sensibile de tip rezistiv. (utilizând elemente sensibile de tip optoelectronic. Traductoare de temperatură (termoelectrice şi termorezistive) – analogice şi numerice. -“Traductoare şi dispozitive magnetofluidice pentru măsurare şi control”. N. 4. G. 1. rigle optice. inductiv. Traductoare de turaţie analogice (tahogeneratoare) şi numerice 5. E. 1985. Senzori de proximitate: inductivi.I. 2000. vol.a. 2.. C-tin. Bucureşti. 1995.. fum şi radiaţii. 7. 1997 7. Traductoare pentru control deplasare (liniară şi unghiulară). Editura fundaţiei universitare “Dunărea de Jos” Galaţi. Cotae. Traductoare de forţă. Caracteristicile şi performanţele traductoarelor (în regim staţionar şi dinamic). 2004 (Cod CNCSIS 147) 3. 5. – Traductoare pentru automatizări industriale. Senzori de diferite tipuri: proximitate (inductivi. Editura Albastră Cluj-Napoca. Traductoare – Indrumar de laborator. Tehnică. 8. 6. Bârlea. 10. Tehnică. cu optoelectronici. I. Componentele principale ale traductoarelor: elemente sensibile (detectoare) parametrice şi generatoare. Miholcă.Senzori şi Traductoare – DISTANCE EDUCATION. putere. 12. Traductoare pentru forţe şi momente (cu elemente (termoelectrice şi termorezistive). viteză şi dimensional. Traductoare de defazaj şi traductor de pentru deplasări liniare şi unghiulare (analogice şi inducţie magnetică (Teslametru numeric). defazaj.1997 4. Zemel-Weinheim – Germany. Caracteristici energetice şi constructive. inductive. Elemente primare de adaptare şi conversie 2. a parametrilor energiei electrice. adaptoare. 1992 Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . – “Senzori şi traductoare”. Wagner. N. capacitivi. Senzori şi traductoare de temperatură 7. continuă. reluctanţă variabilă etc). R. magnetici. J. Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune. alegerea traductoarelor de vibraţii). 1. 150 pagini. C. Miholcă. C-tin. fluidici şi Traductoare de tensiune alternativă şi de ultrasonici). Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare cu laser. Traductoare de viteză (principii si metode de măsurare a vitezei şi turaţiei). capacitive. 6. sensibile pentru traductoarele de vibraţii.Spenner. Traductoare de concentraţie. vol. magnetostrictive. 2. acceleraţie. Traductoare de turaţie (analogice şi 6. C. vol..-“ Optical Sensors “.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. curent. 6. frecvenţă. Traductoare de vibraţii şi acceleraţii (elemente numerice). 9. -“Fizica senzorilor”. Edited by W Gőpel. II. Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric şi de tip generator. 2004. Traductoare de nivel şi traductoare de debit. Editura BIT Iaşi.Galaţi .

activitate specifică de pregătire pt. studiu după manual. 7. alte activităţi 14 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 - 0 25 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 6. seminar / 12. realizare teme de casă. traduceri etc. pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr. MIHOLCA Constantin Semnătura: Director departament / Şef catedră . documentare suplimentară în bibliotecă 11. eseuri. studiul bibliografiei minimale indicate 10. ing. traduceri. dr. 13. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 10 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. MIHOLCA Constantin Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. eseuri. referate.2007 Titular curs: Conf.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. ing. pregătire examinare finală 18 3. documentare pe net 4 5. referate. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 13 lucrări de laborator efectuate din totalul de 14 Toate lucrările de laborator efectuate (14) Nota 5 (cinci) la testele parţiale (periodice) Punctajul maxim la verificări parţiale şi finale Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. consultaţii 8 4. alte activităţi 7 lucrări practice 6.02. alte activităţi 0 proiecte.

după intefaţa folosită. înţelegere. 3. . practice/proiect nume. Atitudinale .înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.ing. explicare şi interpretare . .cunoaşterea mediilor de transmisiuni . F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Op Nr.abilitatea de alegere a codurilor.evaluarea efectului perturbaţiilor. după proprietăţile cerute . de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Op.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . Frangu Laurenţiu – curs Prep.Formarea. Ana-Elena Lungu – lucr.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii .abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. . prenume) Prof. dar şi prin teme de casă. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI28 Comunicaţii digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul 6 Regimul disciplinei (Ob. . 800146. nr. Cunoaştere. Str. prin aplicaţii de laborator. 2 Nr. Instrumental-aplicative . Ştiinţei.dr. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. .abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. . Competenţ e specifice disciplinei .ing.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.

Transmisiuni pe mai multe niveluri. Transmisiuni modulate (4 ore) . capacitate.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. Comunicaţii de date. 5. Frangu L. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. referate. . zgomotul de cuantizare.Organisme de reglementare în telecomunicaţii 3.Eşantionarea. note de curs. . 6. conversia A/D.. construcţie. semnal polar. . impedanţa caracteristică . perturbaţii. Fundaţiei Univ.ro/lfrangu/comunic. . Introducere (2 ore): . cod Gray. AMI. cod ASCII.Semnal telegrafic. 4.Coduri de linie: semnal neutral. MP .MF. modulaţia în cuadratură. .Semnal analogic.Transmisiunea radio. "Dunărea de Jos" Galaţi.Introducere.Transmisiunea pe cablu (coaxial. 2005 2. cod binar natural.ugal. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . traduceri. Coduri de reprezentare a informaţiei şi coduri de linie (4 ore): . bifazic. Semnalele folosite în telecomunicaţii (2 ore): . istoric. cod CCITT. .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. . teorema eşantionării. bifilar simetric). atenuare. eseuri. standard RS232.Distorsiunile introduse de canal.etc..Demodularea .Modemuri Verificare (2 ore) Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie.Transmisiunea optică în mediu liber. . . telecomunicaţii. semnal numeric . 7. . Medii de transmisiuni (4 ore): .Proprietăţile canalului de comunicaţie. http://www.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2.Transmisiunea pe fibră optică. SPI. Ed. Mitescu I. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . I2C. . bandă ocupată. standard IEEE 1284.Interfaţă de comunicaţie paralelă. moduri. proprietăţi mecanice. .htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.MA.Cod Morse. .Interfaţă de comunicaţie serială. cod binar natural.

Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. 13. pregătire examinare finală 20 3. consultaţii 2 4. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. Utilizarea aparatelor de laborator. studiul bibliografiei minimale indicate 10. seminar / 10 12. alte activităţi lucrări practice 6. eseuri.2007 Titular curs: Prof.dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. testare. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. depanare.02. realizare teme de casă. pregătire prezentări orale 2. traduceri etc. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. metodelor şi modelelor predate. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. 7.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. activitate specifică de pregătire pt. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiu după manual. suport de curs 9.ing.ing. Laurenţiu Frangu . alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. ing. alte activităţi proiecte. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.dr. referate. documentare pe net 5.

corp Y Nr. ing. Op.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al compatibităţii electromagnetice şi termice. Cunoaştere. . 3.dr.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul construcţiei aparatelor electronice.ing. din punct de vedere al proiectanţilor. . -Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea interacţiunilor la care sunt supuse echipamentele electronice. Crăciun Cristinel nume. prenume) Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea unor echipamente electronice cu performanţe ridicate. Atitudinale . Conf. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegere.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării compatibităţii electromagnetice şi termice. explicare şi interpretare . telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI29 Construcţia aparatelor electronice IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. F) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - L+P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Instrumental-aplicative .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. înţelegerea principiilor şi metodelor ut ilizate în realizarea compatibilităţii electromagnetice. Mărăşescu Nicolae As. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. 29 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Competenţe specifice disciplinei 2. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. constructorilor şi al utilizatorilor sistemelor electronice. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 85 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.

Cârstea. Degradarea aparatelor prin eforturi mecanice.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Cap. Acţiunea factorilor mecanici asupra aparatelor electronice şi protecţia acestora. Cuplajul electric. referate. Cap.M. Cuplarea parazită inductivă. 2000 7. Moduri 5. Influenţa prafului. Mărimi caracteristice. Cap. Radiaţia termică.2. Strungaru. Ignea. Conectarea la masă a traductoarelor şi conectarea masei la pământare. Editura de Vest. 5.. 1998 8. R. eseuri. Perturbaţii de mod normal. Surse de perturbaţii. Proiectarea termică în CAE. Corodarea metalelor. Dispozitive de răcire. EDP. Moduri de clasificare a 1. H. Cap. traduceri. Aprecierea cantitativă a CEM. A. Bucureşti. (CEM). Timişoare. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor electronice”. Natura interferenţelor şi căile lor de propagare. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 4. Ed. 1982 6. Tehnologii de fabricare a cablajelor imprimate. Comportarea echipamentelor la răcire. Protecţia împotriva acestora. Perturbaţii de od comun. Efecte în materiale dielectrice. Cablaje imprimate. Dispozitive de 6. Note de c urs. Tehnologii de lipire. Cuplajul electromagnetic. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Introducere în CAE. Cuplajul galvanic. Protecţia la acţiunea factorilor atmosferici. Generalităţi. Materiale pentru cablaje imprimate. Politehnica. Estimarea frecvenţelor de oscilaţie a elementelor. Acţiunea şocurilor. Influenţa mediului biologic. ”Contrucţia aparatelor electronice”.. Cuplajul magnetic. Mărăşescu. Influenţa factorilor de mediu asupra aparatelor electronice.. factori mecanici.3. N. electric 3. Principii de proiectare. Tehnologia de asamblare în aparatele electronice. Proiectarea termică în CAE. Introducere în compatibilitatea electromagnetică 7. Generalităţi. Proiectarea cablajelor imprimate. Acţiunea umidităţii. Cătuneanu. antiperturbative. Cap. Studiul conducţiei termice. Forme de cablu. Conducţia termică. Convecţia termică. Mecanisme de cuplaj şi măsuri de transmitere a căldurii. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor radioelectronice”. Amortizoare mecanice. Generalităţi. Cap. 6. Subansambluri electronice.1. Cuplarea parazită capacitivă. Conectarea în aparatele electronice. 5. aparatelor electrice.. 4. format electronic.. Pământ şi masă. Acţiunea vibraţiilor. Transmiterea căldurii. Studiul radiaţiei termice. V. ”Introducere în compatibilitatea electromagnetică”. Etapele realizării unui aparat 2. Influenţa radiaţiei solare directe. Mecanisme de cuplaj şi măsuri antiperturbative.

alte activităţi 0 lucrări practice 6. seminar / 4 12.rezultat de ”satisfăcător” la examinarea finală Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . 10 13. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =85 Data întocmirii:26.ing. suport de curs 24 9.participarea la lucrările practice . Crăciun Cristinel Semnătura: Director departament / Şef catedră .01. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . referate. activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 24 3. traduceri etc. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. alte activităţi 0 proiecte. documentare pe net 0 5. realizare teme de casă. 7.rezultat de ”foarte bine” la colocviul de laborator .2007 Titular curs: Conf. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. studiu după manual. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 8.dr. consultaţii 1 4.participare activă la toate lucrările practice . ing. pregătire prezentări orale 2 2. Mărăşesc u Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.

.

.

.

utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a circuitelor integrate specifice aplicaţiilor . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegere. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Nicolau Viorel Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. dr. prenume) Catedra de specialitate IV Sisteme încorporate (embedded) Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem ăncorporat şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . bazate pe un sistem de valori culturale.dezvoltarea abilităţilor competitive. morale şi civice 30 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. nr. 800146.conştientizarea importanţei sistemelor încorporate şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . Cunoaştere. Str. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .înţelegerea funcţionării sistemelor încorporate şi a cicuitelor integrate specifice aplicaţiilor.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor încorporate . ing.ro FIŞA DISCIPLINEI30 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. programarea şi testarea acestora .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Instrumental-aplicative . nume. Op. . dr. Nicolau Viorel Conf.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comu nicare .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem încorporat. ing. explicare şi interpretare . Ştiinţei.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor încorporate. De credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. precum şi interconectarea.abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul încorporat şi de depanare a diverselor circuite 3.abilităţi privind funcţionarea sistemelor încorporate şi a circuitelor specifice. Atitudinale . 2 Nr.

Codreş. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Editura Academica. Huţanu. eseuri.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . 1998 3. 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă..Studiul sistemelor încorporate pentru multimedia. C.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler: programare şi aplicaţii . traduceri. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio . ISBN 973-97816-3-2. Iaşi. 2004 2.Sisteme încorporate pentru multimedia: particularităţi constructive. – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor.Noţiuni introductive privind sistemele încorporate . V.participarea activă la discuţiile de la curs .Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Tematică seminar/lucrări practice/proiect . 1998 4.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) . V.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Sisteme încorporate pentru comunicaţii: particularităţi constructive. aplicaţii în telefonie şi poziţionare globală .Sisteme încorporate pentru controlul proceselor: particularităţi constructive. Procesoare de semnal TMS 320C3X. ISBN 973-8316-48-0. TMS320C3x User’s Guide. Aplicaţii. prelucrarea semnalelor în timp real . Texas Instruments. Pănescu.Componente software ale sistemelor încorporate . Ghe.. D. Postolache.Sisteme de dezvoltare cu DSP-uri: programare şi aplicaţii ..rezultat satisfăcător la examenul scris .Sisteme de timp real: particularităţi şi constrângeri. Nicolau.participarea la activităţile de laborator (85%) . Puşcaşu. B. referate. Editura Academica..Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Bibliografie obligatorie selectivă 1.Studiul sistemelor încorporate pentru comunicaţii. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio .rezultat foarte bine la colocviul la laborator . Literature Number: SPRU031E. aplicaţii ..participarea la toate activităţile de laborator .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . Puşcaşu. Galaţi.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . TMS320C30 Products Overview. Texas Instruments. M.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler şi DSP-uri .

activitate specifică de pregătire pt. Frangu Laurenţiu . dr. alte activităţi 14 lucrări practice 6. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. traduceri etc. documentare pe net 10 5. dr. alte activităţi 10 proiecte. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. suport de curs 9. ing. 7. realizare teme de casă. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 1 2. ing. ing. dr.01. documentare suplimentară în bibliotecă 11. consultaţii 10 4. 13. pregătire examinare finală 8 3. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 27. eseuri. seminar / 12.2007 Titular curs: Conf. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual.

cunoaşterea şi înţelegerea structurii. Traian Munteanu nume. Str. .ing.formarea. 3. .particularităţi pentru elemente de execuţie electrice. 800146.dr. Emil Roşu Asist.formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de acţionare. . Instrumental-aplicative: specifice . 2 Nr. nr. . Prof.formarea cunoştinţelor de bază privind abordarea controlului automat pentru procese rapide. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . funcţionării şi performanţelor unui sistem de acţionare electrică.validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a sistemelor de acţionare. . . telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI31 Denumirea disciplinei ACŢIONĂRI ELECTRICE REGLABILE cod 49e Anul de studiu IV Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. disciplinei . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor d e inovare.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. înţelegere. .configurarea şi calculul controlului automat pentru sisteme de acţionare tipice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 30 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. .ing. prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.conştientizarea importanţei sistemelor de acţionare reglabile şi elementelor de execuţie în aplicaţi ile industriale şi în tehnologia modernă. explicare şi interpretare: .formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile mecanice şi regimurile de funcţion are staţionare şi dinamice ale unui sistem de acţionare. Ştiinţei. 31 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.iniţiere în optimizarea energetică a sistemelor de acţionare reglabile. Competenţe 2. Op. .analiza performanţelor dinamice şi statice .drd.realizarea modelelor sistemelor plecând de la datele generale ale acestora. tipice pentru sisteme de acţionare. Cunoaştere. prin aplicaţii individualizate. Atitudinale: . F) Ob Nr.

ugal.c.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de inducţie la flux constant. I. Bibliografie obligatorie selectivă Tematică lucrări practice .Surse de tensiune şi frecvenţă reglabile.c. referate.Studiul unui sistem de acţionare de c. 2004.c. Munteanu – Elemente de execuţie . Munteanu – Maşini electrice – Ed. R. Cr. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . 1.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Sisteme de acţionare cu maşini trifazate sincrone..a. traduceri. . cu maşină de inducţie.Conceptul de sistem de acţionare reglabil. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . Badea. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.iscee. .efectuarea tuturor lucrărilor practice cu . .Optimizarea energetică a conversiei. 2003. N. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 0 0 0 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. .înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea probarea abilităţilor practice şi a calităţii deprinderilor minimale de utilizare a metodelor analizei rezultatelor experimentale . Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi.Elemente de execuţie electrice.Sisteme de acţionare cu maşini de c. . Roşu. cu excitaţie constantă. .c. .Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină trifazată de inducţie la flux constant. E. M.ro 2.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Buhosu. R.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de c.efectuarea tuturor lucrărilor practice. Cr. D. pregătire prezentări orale 5 - . Badea. . şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de acţionare electrice. eseuri. . Buhosu.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină de c.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate de inducţie. Voncilă. 3. şi modelelor de analiză a sistemelor de . I. Voncilă.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate acţionare electrice. . Călueanu. N. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.Studiul unui sistem de acţionare de c. .

proiecte. alte activităţi 13. studiu după manual. documentare suplimentară în bibliotecă 5.ing. 7. realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc. eseuri. pregătire examinare finală 10. referate.02.dr. Traian Munteanu Semnătura: Şef catedră . Data întocmirii:1. alte activităţi 10 1 0 0 0 14. Emil Roşu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist. documentare pe net 12. consultaţii 11. seminar / lucrări practice 6. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 30 ore.2.2007 Titular curs: Prof.ing.drd. studiul bibliografiei minimale indicate 4. pregătire teste periodice sau parţiale 4 4 0 6 0 9. suport de curs 3.

prenume) Catedra de specialitate 4 PROIECT DE ELECTRONICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Cunoaştere. explicare şi interpretare . Dr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. logica. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Op. analiza.însuşirea tehnicilor de plantare a componentelor.optimizarea schemei din punct de vedere al perfo rmanţelor. Ştiinţei. înţelegere.validarea schemei electrice proiectate prin simulare pe calculator într-un mediu CAD şi prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. 3. . Frangu La urenţiu Asist.însuşirea tehnicilor de proiectare şi realizare a circuitelor imprimate.abilitatea de a folosi aparatura de laborator pentru verificarea şi reglarea circuitelor proiectate. 2. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI32 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Dulman Dan Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP P 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.participarea la propria dezvoltare profesională .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de activitatea de cercetare şi proiectare . Str. 2 Nr. . nume. . Ing. rezolvarea de probleme: metoda.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. Ing. .însuşirea tehnicilor de programare utilizate în informatica industrială. eficacitatea personală: adaptare.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare până la implementarea schemei electrice în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. Atitudinale . Instrumental-aplicative . gestiune a situaţiei . 800146. . al consumului şi al costului. mobilizare. .capacitatea de a învăţa din experienţa altora şi de a-i învăţa pe alţii din propria experienţă Competenţe specifice disciplinei 32 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. de credite 28 Total ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Prof. . nr.valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor specifice electronicii industriale.

eseuri. referate. Editura Academica. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Sergiu Caraman – Electronică Industrială. 2. seminar / 12. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese lente şi implementarea sa pe un microcontroller. 3. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 2001 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 15% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20% Notele acordate pentru temele de casă. activitate specifică de pregătire pt. 4.2007 .nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. Galaţi. referate. 13. alte activităţi 0 6 6 2 8 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese rapide şi implementarea sa pe un microcontroller. publică a proiectului. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 0 2. eseuri. consultaţii 6 4. pregătire examinare finală 0 3. Proiectarea şi realizarea unui regulator PID 6. Proiectarea şi realizarea unui circuit de izolare galvanică a unui semnal analogic.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă Proiect: 1. alte activităţi 22 proiecte. documentare pe net 0 5. realizare teme de casă. traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Proiectarea şi realizarea unui circuit de achiziţie a semnalelor analogice 1. alte activităţi 0 lucrări practice 6. 7.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . . Laurenţiu Frangu. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 65%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Proiectarea şi realizarea unui stabilizator de tensiune. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 5. studiu după manual. traduceri.01.

dr. Frangu Laurenţiu Semnătura: Titular proiect: as. ing. ing. Frangu Laurenţiu . dr. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. ing.Titular curs: prof.

promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . conform specificaţiilor de performanţă şi cost .proiectarea diverselor aplicaţii de instrumentaţie virtuală. Atitudinale .abilităţi privind utilizarea modulelor software . . morale şi civice 33 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.cunoaşterea şi conceptelor de prelucrare şi instrumentaţie virtuală. ing. Op. nr. înţelegere. Fişa va fi însoţită de programa analitică a di sciplinei.dezvoltarea abilităţilor competitive. 800146.realizarea interfeţelor grafice utilizator . Str. nume.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală . explicare şi interpretare . ing.conştientizarea importanţei programării grafice .cunoaşterea execuţiei multitasking a modulelor de instrumentaţie virtuală Competenţe specifice disciplinei 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Nicolau Viorel Conf. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Ştiinţei. Cunoaştere. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ro FIŞA DISCIPLINEI33 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. dr. Instrumental-aplicative . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.abilităţi de dezvoltare a aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor medii de programare grafică 3. dr. 2 Nr. prenume) Catedra de specialitate IV Instrumentaţie virtuală Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. bazate pe un sistem de valori culturale.

*****.Studiul elementelor de instrumentaţie virtuală .Elemente recapitulative privind interfaţa ommaşină Elemente caracteristice ale limbajelor de programare grafică . 3. 2004. 2002. Execuţia multi threading a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală .Programarea porturilor în mediul Labview .participarea la toate activităţile de laborator .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . *****. Funcţii de interconectare a modulelor. Instrument Control and Data Qcquisition.Comunicaţia. din aplicaţiile de instrumentaţie virtuală Bibliografie obligatorie selectivă 1.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . 2002. 2. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . National Instruments. prelucrarea şi monitorizarea datelor în aplicaţiile de instrumentaţie virtuală . National Instruments. eseuri. aplicaţii . referate.rezultat satisfăcător la examenul scris .rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Interconectarea aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de dezvoltare cu DSP . traduceri. Structuri de control în programarea garfică .Execuţia multi threading şi sincronizarea proceselor în mediul programarea grafică .participarea la activităţile de laborator (85%) . 4. LabVIEW Tutorial.Transferul datelor prin reţea.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Metode de interconectare a aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de achiziţie a datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect .participarea activă la discuţiile de la curs . 2002.Realizarea aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor în medii de programare grafică.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. *****.Prelucrarea şi monitorizarea datelor numerice în aplicaţii de instrumentaţie virtuală .Module de indicatoare şi butoane pentru interfaţa grafică. National Instruments. *****. LabVIEW User’s Guide. LabVIEW Reference Manual. National Instruments.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Metode de dezvoltare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală.

Frangu Laurenţiu . 7. studiul bibliografiei minimale indicate 10. studiu după manual. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. realizare teme de casă. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 1 2. ing. ing. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. dr. documentare pe net 7 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 13. alte activităţi 7 proiecte. suport de curs 9. consultaţii 4 4. eseuri.01.2007 Titular curs: Conf. alte activităţi 7 lucrări practice 6. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. ing. pregătire examinare finală 10 3. referate. alte activităţi 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. seminar / 12.

Ing.cunoaşterea şi înţelegerea principalelor procese fiziologice măsurabile din organism .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. . . . prenume) Catedra de specialitate 4 ELECTRONICĂ MEDICALĂ I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.rezolvarea unor probleme practice de proiectare/exploatare a aparaturii medicale. cât şi al metodelor folosite la prelucrarea numerică a semnalelor achiziţionate . lucru în echipă. mai ales în cazul accidentelor produse prin electrocutare. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI34 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. atât din punct de vedere hardware. nume. 2 Nr. . pornind de la schema bloc şi terminând în unele cazuri cu schema electrică de principiu. Ing.analiza detaliată a soluţiilor tehnice specifice domeniului. înţelegere.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 34 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. explicare şi interpretare . Cunoaştere. 2. ori de câte ori este nevoie. Str. de credite 42 Totalul ore studiu individual 60 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.însuşirea principiilor de funcţionare a principalelor aparate electronice folosite în explorarea clinică şi în laboratorul de analize medicale. . Popa Rustem Prep.însuşirea tehnicilor de analiză a aparaturii medicale. Ştiinţei. . 800146. Dr. 3. a normelor specifice de protecţie impuse legate atât de securitatea pacientului.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile legate de această disciplină. pentru salvarea unei vieţi. Op. . . Atitudinale .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de această disciplină .însuşirea tehnicilor de prim ajutor şi acordarea eficientă a lui. Instrumental-aplicative .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Drd. cât şi de cea a personalului care deserveşte aparatura respectivă.însuşirea tehnicilor de proiectare specifice aparaturii medicale. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii E 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.

media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . Bucureşti. problemelor propuse la examen. exemple de subiecte de examen.Principiul tomografiei. . Amplificatoare flotante.Aparate de laborator.Instalaţia de raze X şi imaginea radiologică.Imagistică medicală. Potenţiale evocate. Rustem Popa. Electronică medicală – site-ul disciplinei (conţine note de curs. . .ro/rpopa/index. Electroencefalografie. Ţesuturi excitabile. Electrocardiografie. . Semnalele ECG şi EEG. .Investigarea şi tratamentul sistemului nervos.Achiziţia şi prelucrarea semnalelor electrofiziologice. Editura Matrix Rom. Prelucrarea imaginilor radiologice. Litotriptoare.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. Imagistică cu radioizotopi. Electroterapie şi electrochirurgie. Imagistică cu ultrasunete. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Reconstrucţia corpurilor 3D din secţiuni.Efectele câmpului electromagnetic asupra ţesuturilor. .Diagnosticul cu ultrasunete şi imaginea ecografică. traduceri. . . . Amplificatoare de instrumentaţie.Culegerea semnalelor electrofiziologice. URL: http://www.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Fenomene bioelectrice.Electrosecuritate în exploatarea aparatelor electronice medicale.Amplificarea semnalelor electrofiziologice.html ) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Biomagnetism.Măsurarea unor parametri fiziologici (temperatura organismului şi presiunea sângelui). Stimularea ţesutului cardiac. . Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Investigarea şi tratamentul sistemului cardiovascular. Caracteristici. Imagistică cu raze X. Amplificatorul diferenţial cu semnal de la electrozi.Instalaţia de termoviziune. 2006 (în biblioteca Universităţii) 2.ugal. Rustem Popa. . Neuroprotezare.Stimulare şi protezare. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Electronică medicală. Tomografie. Tipuri constructive. Electrozi.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. numeroase materiale bibliografice disponibile pe Internet. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Electromiografie. eseuri. .etc. . Imagistică în lumină vizibilă. Aplicaţii clinice şi prelucrarea imaginilor. . Tomografe CT şi RMN. Ecograful HITACHI EUB-4506. . Noţiuni de electrofiziologie celulară. referatele lucrărilor de laborator. Imagistică cu raze infraroşii. referate.

activitate specifică de pregătire pt. Frangu Laurenţiu . pregătire examinare finală 20 3. 7. dr. ing. documentare pe net 0 5. alte activităţi 0 proiecte. alte activităţi 0 lucrări practice 6.2007 Titular curs: conf. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 14. studiul bibliografiei minimale indicate 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. seminar / 12. ing. traduceri etc. alte activităţi 4 0 16 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 12. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof.02. eseuri. drd. documentare suplimentară în bibliotecă 11. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 16 2. studiu după manual. ing. 13.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. realizare teme de casă. dr. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. consultaţii 0 4.

) . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. VHDL şi Verilog HDL. explicare şi interpretare .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. 2. mobilizare. limbaje care acoperă în totalitate aplicaţiile care folosesc circuite programabile. a principiilor de proiectare şi a avantajelor proiectării sistemelor numerice complexe folosind aceste circuite. Op. nr. cât şi limbajele HDL. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. . VHDL) I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Str. . înţelegere.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Popa Rustem Prep. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Drd.cunoaşterea şi înţelegerea circuitelor numerice programabile. de credite 56 Totalul ore studiu individual 80 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Ing. Ing. al preţului sau al timpului de propagare etc. . eficacitatea personală: adaptare.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 35 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI35 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.însuşirea utilizării unui mediu de programare a acestor circuite. Ştiinţei. 800146.însuşirea unor elemente fundamentale ale celor două limbaje standardizate de descriere hardware. folosind atât editorul grafic de scheme. logica. Cunoaştere. Dr. gestiune a situaţiei . 3. Instrumental-aplicative . analiza. Atitudinale . nume. lucru în echipă.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală .abilitatea de a alege circuitul programabil optim pentru aplicaţia dorită (din punct de vedere al complexităţii. rezolvarea de probleme: metoda. prenume) Catedra de specialitate 4 CIRCUITE PROGRAMABILE (FPGA. 2 Nr.abilitatea de a proiecta structuri numerice complexe folosind circuite programabile de diferite tipuri.

. .Elemente ale limbajului de descriere hardware Verilog HDL. referate.Validarea proiectului prin simulare. Tematică seminar/lucrări practice/proiect .2. . Cristian Gyözö Haba.Introducere.ugal.Studiul limbajului VHDL prin exemple (1) . .nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. 2007 (în curs de editare) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . Editura Matrix Rom.Validarea proiectelor pentru FPGA prin simulare în mediul ISE 8.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Arii logice programabile PAL.ro/rpopa/index.Validarea proiectelor prin programarea circuitului FPGA Spartan-3.Structuri programabile de complexitate redusă. . eseuri. Iaşi.Structuri programabile de mare complexitate.Studiul limbajului Verilog HDL (1) . Facilităţile mediul integrat de proiectare ISE 8. Proiectarea sistemelor numerice cu circuite CPLD şi FPGA.2. Comparaţie între structurile PLD şi structurile ASIC.Proiectarea unor circuite pentru CPLD folosind editorul grafic din mediul ISE 8.Validarea proiectului prin programarea circuitului FPGA Virtex-II. . Elemente de proiectare cu circuite numerice programabile.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare .Software utilizat pentru proiectarea cu circuite programabile.Validarea proiectelor pentru CPLD prin simulare în mediul ISE 8. URL: http://www. Rustem Popa. Liviu Breniuc.2. Evoluţia structurilor FPGA.Prezentarea mediului integrat de proiectare ISE 8. Arhitecturi. Rustem Popa.Proiectarea unui circuit complex în FPGA.Validarea proiectelor prin programarea circuitului CPLD XCR3064.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.Xilinx. . . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . .Studiul limbajului VHDL prin exemple (2) . . Arii de porţi generice GAL. Editura Politehnium. .Exemple de proiectare a unor sisteme numerice complexe folosind circuite FPGA. Structuri cablate versus structuri programate.Proiectarea unor circuite pentru FPGA folosind editorul grafic din mediul ISE 8.2 – Xilinx. Circuite FPGA.2. Bucureşti. Exemple simple de proiectare. . Exemple simple de proiectare. 2005 (în biblioteca Universităţii) 2. Electronică digitală – site-ul disciplinei (conţine note de curs şi materiale bibliografice disponibile pe Internet. traduceri. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . Structuri CPLD.Studiul limbajului Verilog HDL (2) .2 . problemelor propuse la examen. Silviu Epure. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Tehnologii de programare.etc. . .html ) 3.Elemente ale limbajului de descriere hardware VHDL.

eseuri. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. seminar / 12. pregătire examinare finală 20 3. ing. alte activităţi 0 proiecte. suport de curs 9.2007 Titular curs: conf. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. alte activităţi 4 0 20 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 80 Data întocmirii: 12. 13. drd. Frangu Laurenţiu . documentare pe net 0 5. alte activităţi 0 lucrări practice 6.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 16 2. dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11.02. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. consultaţii 16 4. realizare teme de casă. ing. studiu după manual. activitate specifică de pregătire pt. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. traduceri etc.

.

.

.

dr. . nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. prenume) Catedra de specialitate IV Echipamente periferice Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. înţelegere. ing. Str. bazate pe un sistem de valori culturale. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Ştiinţei. Atitudinale . ing. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.ro FIŞA DISCIPLINEI36 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a porturilor şi unităţilor I/O . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. precum şi interconectarea şi testarea acestora . precum şi configurarea şi testarea acestora Competenţe specifice disciplinei 2. Op. 2 Nr. morale şi civice 36 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice echipamentelor periferice. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.dezvoltarea abilităţilor competitive.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale dispozitivelor de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul şi a transferurilor de informaţii cu exteriorul .conştientizarea importanţei studierii echipamentelor periferice. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . nume.abilităţi privind funcţionarea dispozitivelor de I/O şi a subsistemelor componente. Instrumental-aplicative .înţelegerea funcţionării şi conectării echipamentelor periferice. Cunoaştere.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor dispozitive I/O 3. de legătură cu exteriorul a unui calculator .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a porturilor şi unităţilor I/O . dr. Nicolau Viorel Conf. 800146.proiectarea diverselor structuri de dispozitive I/O. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. explicare şi interpretare .

comunicaţia paralelă a unui calculator .Subsistemul de interfaţă cu operatorul uman . 2004 2. elemente componente şi caracteristici . documentare suplimentară în bibliotecă 9. Nicolau. instalare. elemente componente . plotter. 2. W.Linii şi dispozitive de comunicaţi: tipuri de comunicaţii seriale. eseuri. – Totul despre hardware. Rosch.Unitatea de hard disc: caracteristici. dr. consultaţii 4 4. ing. ing. 2003 3. V. floppy disc. traduceri etc. activitate specifică de pregătire pt. Bucureşti. ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6. gestionarea memoriei video .2007 Titular curs: Conf.participarea la activităţile de laborator (85%) . – Echipamente periferice.Structura şi funcţiile controlerelor I/O . ISBN 973-601-856-3.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . CD-ROM . pregătire examinare finală 10 3. realizare teme de casă.Unităţi I/O pentru multimedia La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. L.Comunicaţia paralelă.Monitorul: structura bloc.Comunicaţia serială asincronă. Note de curs. conectarea serială a unui mouse .Cuplorul grafic: moduri de operare.Cuplorul grafic: structura cuplorului grafic. porturi USB. 1998 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 10 Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Editura Teora. alte activităţi 7 lucrări practice 7 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. dispozitive multimedia – structură. traduceri.PC depanare şi modernizare. 1 şi 2. studii de caz …  Nota acordată la examinarea finală 60 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . 1 referate. Bucureşti. vol. documentare pe net 7 5. . moduri de vizualizare a datelor .Subsistemul memoriei secundare: unităţi şi controlere de hard disc. dr. seminar / 10.Tastatura unui sistem de calcul . configurare 1.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. Editura Teora. referate. ISBN 973-601-799-0. proiecte.Dispozitive periferice standard: imprimanta. ediţia IV-a.rezultat foarte bine la examenul scris Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Frangu Laurenţiu .participarea activă la discuţiile de la curs . protocoale de comunicaţie . Nicolau Viorel Semnătura: Titular lucrări practice/proiect: Conf.01.participarea la toate activităţile de laborator . modul de transfer al datelor .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . dr. suport de curs 7. scaner. eseuri.Transferul datelor cu subsistemul I/O .rezultat satisfăcător la examenul scris . S.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . studiul bibliografiei minimale indicate 8.Noţiuni introductive: structura subsistemului I/O. Mueller. studiu după manual.

înţelegere. . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. dr. disciplinei proiectarea schemelor electronice. teorii. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializarea: Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. Atitudinale: . logica. . Iliev Mircea nume. morale şi civice. F) Aparate electrocasnice 4 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 30 20 - LP 10 P - Competenţe generale .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . Conf. .Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. Cunoaştere. . . legi. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. dr. analiza. Competenţe 2. analiza celor mai diferite scheme electronice.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. . utilizarea unor specifice metode. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. Ştiinţei. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.etc@ugal.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. . de valorificare independentă a informaţiei. de credite 30 Total ore studiu individual 66 Titular curs Titular lucrări practice II V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific.participarea la propria dezvoltare profesională. ing. 800146. Op.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. .acţiune şi realizare: gestiunea timpului. 2 Nr. .eficacitatea personală: adaptare. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. principii. 1. . procese.platforme de laborator.Dezvoltarea creativităţii. explicarea şi interpretarea unor idei.Însusirea unui limbaj (scris. . vorbit. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. proiecte. . gestiune a situaţiei. 3. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . lucru în echipă. Str. ing. nr. prenume) Catedra de specialitate Conf. .rezolvarea de probleme: metoda.promovarea unui sistem de valori culturale. mobilizare.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.

Did. Bucureşti. Radioreceptoare. Înregistrarea magnetica a semnalelor 4. Ed. microunde... electrocasnice. .Reţele mobile de telecomunicaţii. 1986. 8. II. 9. Bucureşti. Reţele mobile de telecomunicaţii.vol.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de cu ce putin nota 8. Basoiu M.1990. Videocasetofoane. 8. Poulet M..Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. Antonescu G. 3. s. Bucureşti. Tehnică. – The GSM System for Mobile Communications.. Ed.Verificarea finală promovată cu nota 5.. . . Rapeanu R.radio si TV. Tehnica. . Constantinescu C.a. 1983. . casă).. 1980. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. Surse de tensiune in comutaţie 3. Ed. . 4. s. Sistemul GSM (4 ore). Încălzirea prin tehnica microundelor control specifice laboratorului de aparate (1 oră). Emitator ..Circuite integrate liniare . 2. . Amplificatoare de audiofrecvenţa. 1992.Manualul inginerului electronist. fiecărui ciclu de lucrări.a. Filtre trece5.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui .. Bucureşti. Sistemul GSM. Bucureşti. vol. Bucureşti. 1981 5. (2 ore). Tehnica. Telefonul mobil.. McGraw-Hill.Aparate.Referatele de laborator predate la încheierea ciclu de lucrări.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei . . 1997. 6.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator . All Educational. 7.Circuite integrate analogice. Caracteristicile de frecventa pentru 7. Noţiuni de radiotehnica (5 ore). s. III . Gazdoiu C. 3. Ed. Badea M. si Ped. semnalelor (2 ore). . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Did. Barbalau S.. Surse de tensiune utilizate in 1. 4. de aparate electrocasnice. Tehnica. banda utilizate in egalizoarele grafice. Bucureşti. 1992.Tehnica microundelor. si Ped. . 2. Munteanu N.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. Ed.a. 6. 1. Bucureşti. 1989. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului aparatele electrocasnice (2 ore).Videocasetofoane. Ed.B. Rulea G. Ed. 5. Ed. Mouly M.Îndrumar pentru electronişti . Casetofoane. Nicolau E. (temelor de casă). Aparate de măsura si 2. Tehnica. . Înregistrarea si redarea optica a un casetofon. .receptor in infraroşu. Cuptorul cu ore). Compact disc. Amplificatoare de audiofrecvenţa (3 utilizate in aparatele electrocasnice.a.Verificarea finală promovată cu nota 10. s. Radiotehnica. . Sisteme si circuite pentru transmiterea comenzilor la distanta (1 oră).

studiu după manual. ing. traduceri etc. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. realizare teme de casă. dr. pregătire examinare finală 10 30 3.dr. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 4 0 2. Prof. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 7. documentare pe net 4 4 5. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. seminar / 12. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. suport de curs 9.2007 Titular curs: Conf.ing. ing.01. 13. dr. alte activităţi 2 0 proiecte. consultaţii 6 2 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 66 Data întocmirii: 30. eseuri. Frangu Laurenţiu .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->