Anexa 3.

04 Domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Fişele disciplinelor Analiză matematică Algebră şi geometrie Programarea calculatoarelor şi algoritmi Grafică asistată de calculator Matematici speciale Programarea orientată obiect Fizica semiconductorilor Statistică, prelucrarea datelor şi metode numerice Programare în asamblare şi microprocesoare Teoria circuitelor electrice Teoria câmpului electromagnetic Materiale pentru electronică Dispozitive electronice Circuite electronice fundamentale Proiect circuite analogice Semnale şi sisteme Arhitectura calculatoarelor Transmisia şi codarea informaţiei Circuite digitale Proiect circuite digitale Electronică de putere 1 Sisteme automate Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Decizie, estimare, recunoaştere Circuite integrate analogice Proiect circuite complexe Măsurări electrice şi electronice Tehnica microundelor Sisteme de achiziţie a datelor Laborator achiziţie şi sisteme automate Prelucrarea numerică a semnalelor Televiziune Componente şi circuite pasive Proiectarea asistată de calculator Fiabilitate şi calitate Reţele de calculatoare Comunicaţii analogice şi digitale Radiocomunicaţii Telefonie Medii de transmisiuni şi propagare Comunicaţii de date Reţele de telecomunicaţii Tehnici de comutaţii şi multiplex Procesoare de semnal în tc

Comunicaţii mobile şi prin satelit Compresia datelor Sisteme de operare Software pentru tc Automate programabile Maşini şi acţionări electrice Electronică şi informatică industrială Senzori şi traductoare Comunicaţii digitale Construcţia aparatelor electronice Prelucrarea avansată a semnalelor 1D, 2D Sisteme încorporate (embedded) Acţionări electrice reglabile Surse de alimentare Proiect electronică industrială Instrumentaţie virtuală Electronică medicală Circuite programabile (FPGA, VHDL) Sisteme computerizate de măsurare Sisteme neuronale şi evolutive Echipamente periferice Aparate electrocasnice Educaţie fizică Limbă străină Tehnici de comunicare Afaceri şi administrarea firmelor Managmentul proiectelor

.

.

constanta.etc.Formarea capacitatii de dezvoltare a aplicatiilor scrise in limbajul C pentru rezolvarea unor probleme tehnice.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI ALGORITMI Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.Insusirea gandirii algoritmice.Intelegerea si dezvoltarea unor metode particulare de proiectare. Atitudinale . telefon / fax: +40 236 470905. 2.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .Modelarea si construirea unor algoritmi clasici de rezolvare a unor probleme ingineresti.Formarea deprinderilor de programare si a capacitatii de elaborare de programe pentru rezolvarea unor probleme practice. tip de date. 3. data. prenume) Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .Conceperea si reprezentarea unui algoritm pentru o aplicatie mica/medie. Op. Instrumental-aplicative Competenţe .Implementarea unui algoritm dat in limbajul C . modularizarea aplicatiilor complexe. 460 182 E-mail: www.Modelarea si construirea unor algoritmi specifici de asigurare a fiabilitatii si portabilitatii programelor C. s. Stiintei-2. Cunoaştere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str. 800146. înţelegere. Gusetu Dorin asist. programare structurata).Insusirea fundamentelor teoretice ale programarii intr-un limbaj de programare structurata (notiunile de algoritm. GALATI Nr. -Insusirea principiilor programarii structurate . variabila.ing. . specifice . structuri de control. F) Ob Nr. .l. disciplinei . . Jascanu Veronica nume. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. explicare şi interpretare .ugal.

descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. operatori. alte activităţi proiecte. 1998 Stefanescu D. 9. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului.. Cunostinte maxime: Stil de programare profesionist. fiind capabil sa modularizeze o aplicatie (utilizand functii. pentru rezolvarea unor probleme practice de complexitate medie/mare. expresii . Ed. referate.Implementarea unor algoritmi pentru diverse probleme simple.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. siruri de caractere). Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare.ugal. traduceri etc. . 0 30 10 4 0 0 . 0 traduceri. seminar / 7 12. min. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. . 3. eseuri. -Aplicatii simple cu date. MATRIXRom. 8 Notele de la examinarea finala: min.Aplicatii cu definirea unor tipuri de date proprii si prelucrarea lor.Aplicatii complexe Brookshear J. Conceperea si descrierea unor algoritmi. 5 la teorie si min. expresii in limbajul C -Implementarea structurilor de control in C -Tablouri si prelucrari asupra acestora -Modularizarea aplicatiilor prin utilizarea functiilor -Definirea si utilizarea unor noi tipuri de date -Lucrul cu fisiere Bibliografie obligatorie selectivă 1. I www. 5 Nota pe activitatea din timpul anului. 1-8 Stefanescu D. Bucuresti. Introducere in informatica. alte activităţi lucrări practice 6. activitate specifică de pregătire pt. Bucuresti. . referate.ariadne. Programarea in limbajele C/C++. studiu după manual. suport de curs 14 9. operatori. Tematică seminar / lucrări practice . realizare teme de casă. Cunostinte minime: Insusirea algoritmilor prezentati la curs/laborator Conceperea unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme simple Insusirea notiunilor teoretice fundamentale programarea structurata Implementarea algoritmilor in limbajul C. documentare pe net 5..Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs -Algoritmi. 2.Modularizarea programelor prin utilizarea functiilor . Elaborarea de algoritmi si programe in limbajul C. Teora. pregătire examinare finală 3.Reprezentări ale datelor în binar. consultaţii 4.G. alocare dinamica de memorie). documentare suplimentară în bibliotecă 7 11.Implementarea unor algoritmi utilizati pentru tablouri (vectori. din Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. -Date. Limbaje de programare. min. eseuri. 2002 – cap. pregătire prezentări orale 2. matrici.. 0 13. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10.

alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. Luminita DUMITRIU . dr. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. ing.7.01.2007 Titular curs: Dorin GUSETU Semnătura: Titular lucrări practice: Veronica JASCANU Semnătura: Şef catedră: conf.

MECANISME SI TOLERANTE Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Atitudinale . Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei .ING.Domneasca nr. explicare şi interpretare S LP 28 . .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA GRAFICĂ.ro FIŞA DISCIPLINEI GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. MECANISME SI TOLERANŢE Adresa:Str.460. telefon +40 236 414871 int.Utilizarea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) pentru modelarea pieselor pe calculator cu ajutorul unui soft grafic. atenţie vizualǎ) şi aptitudinale (eficacitate personalǎ.Cunoaşterea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) ale unui soft grafic. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Tel. 800201 Nr./Fax: +40 236 314463 E-mail: Manuela.111. F) OB Nr. actionale ) specifice domeniului ingineresc. 2. SEF LUCRARI UNIV. SEF LUCRARI UNIV. . 3.ING. Cunoaştere. atitudine antirutinierǎ.Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de geometrie descriptivǎ şi a standardelor specifice desenului tehnic pentru realizarea reprezentǎrii ortogonale a piesei. înţelegere.Promovarea calitǎţilor atitudinale (atitudine pozitivǎ faţǎ de utilizarea calculatorului pentru realizarea unei documentaţii tehnice.Nechita@ugal. Op.DRD. prenume) NECHITA MANUELA NECHITA MANUELA Catedra de specialitate GRAFICA.DRD. . nume. relationale.Utilizarea vocabularului specific disciplinei.

Modelarea tridimensională a obiectelor . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Elemente de desen tehnic. Nechita.Utilizarea straturilor de desenare pentru realizarea epurei punctului . figurilor şi corpurilor geometrice p e calculator .Trasarea arcelor şi dreptunghiurilor. Berbinschi. S. editare. în Model Space. editare. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Utilizarea tehnicilor de desenare. Adresa on-line: www. studiu după manual.Simetrizarea. eseuri. asocierea dimensiunilor şi textului pentru modelarea unei piese (3D) realizatǎ dupǎ modelul 2D al acesteia.pdf 1. şi reprezentarea ortogonalǎ a piese .. referate.ro/nikita/hp/gac_sia/grafica_asistata_de _calculator. pregătire examinare finală (40 8 exercitii independente) 3. 2006. dupǎ model de complexitate medie.Strategii de desenare .Standarde utilizate în desenul tehnic şi în reprezentǎrile grafice pe calculator . modificarea proprietǎţilor). Galaţi.Construcţii geometrice . Galaţi. Aplicaţii (e-book).gmt. Ponderea exprimată Modelarea obiectelor 3D în % {total = 100%} 10 10 10 La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Editura Academica. pregătire prezentări orale 7 2. vizualizare.Epura corpurilor geometrice .Tipǎrirea desenului de piesa Tematică seminar / lucrări practice . multiplicarea şi ştergerea entitǎţilor reprezentate în plan . rotaţia.Optimizarea reprezentǎrilor ortogonale ale pieselor pe calculator conform standardelor de dispunere a proiecţiilor .Modelarea şi secţionarea solidelor– Primitive 3D . – Graficǎ asistatǎ de calculator ( e-book ). Adresa on-line : www. Galaţi.ugal.gmt. 2.Desenul de ansamblu Bibliografie obligatorie selectivă Iliuţǎ. vizualizare şi asocierea dimensiunilor pentru reprezentarea pe calculator a unei proiecţii a piesei . – Desen şi Graficǎ pe calculator. consultaţii 14 4 30 14 . traduceri.Transformarea entitǎţilor în plan ( translaţia. M. M. în Model Space 70 Facultativ. modelare 3D .Reprezentarea şi cotarea vederilor şi secţiunilor . în Paper Space Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Tipǎrirea desenului de piesă . teşirea şi racordarea acestora şi utilizarea referinţelor în proiectare .ro/nikita/indrumar. 2003 Nechita. suport de curs 9.html 3.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . Editura Aronda. Editura Academica. se acorda 1 punct bonus pentru participare la curs (prezenta mai mare de 90%) Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Utilizarea tehnicilor de setare.Mijloace de reprezentare a construcţiilor geometrice. 2004. . V.Generarea / descompunerea unui grup de entitǎţi reprezentate cu grosime şi asocierea unui text . desenare.ugal.

6-12 exercitii independente) 6. realizare teme de casă. proiecte. referate. activitate specifică de pregătire pt.4.univ.ing. NECHITA MANUELA Semnătura: Director departament / Şef catedră Conf.01. traduceri etc.dr.ing. eseuri.univ. alte activităţi 6 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 Data întocmirii: 20. BAICU IOAN . documentare pe net 12. NECHITA MANUELA Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Sef.2007 Titular curs: Sef. pregătire teste periodice sau parţiale 0 20 4 11. drd. alte activităţi 13. 7.lucr. alte activităţi 7 0 0 14. drd. seminar / lucrări practice (26 exercitii dirijate.ing. documentare suplimentară în bibliotecă 5.lucr.

.

.

Instrumental-aplicative . .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str. Necula Iulian asist. .ing. Op. Stiintei-2. 460 182 E-mail: www. înţelegere.ugal. telefon / fax: +40 236 470905. legare dinamica). GALATI Nr. Competenţe specifice disciplinei 2.l.Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a limbajului C++ pentru programarea orientata obiect . Jascanu Veronica Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S - LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Insusirea notiunilor despre tehnicile de dezvoltare a aplicatiilor orientate obiect. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.etc. s.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMARE ORIENTATA OBIECT Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. pentru rezolvarea unor probleme practice.Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . 800146. C++) 3. .Conceperea si implementarea unor ierarhii de clase folosite in rezolvarea unor probleme concrete. explicare şi interpretare .Intelegerea mecanismului mostenirii pentru crearea ierarhiilor de clase. prenume) asist. Cunoaştere. mostenire. Nicolau Florin nume. Stefanescu Diana asist. . Atitudinale Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională . functie prietena.Realizarea intr-un mod profesionist a unor aplicatii orientate pe obiecte (in limbajul C++). F) Ob Nr.Insusirea notiunilor de baza (notiunea de clasa. obiect. metoda.Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a aplicatiilor orientate pe obiecte (in lbj. a principiilor si a mecanismelor specifice programarii orientate pe obiecte prin intermediul limbajului de programare C++.

. 0 13. Bucuresti. 3. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. Stefanescu D. www. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. constructori. min. traduceri. operatori .Supraincarcarea operatorilor . Tematică seminar / lucrări practice . 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min.Aplicatii complexe in care se utilizeaza operatiile de intrare/iesire din C++. 9.2007 Titular curs: Diana STEFANESCU Semnătura: . realizare teme de casă.Concepte de baza ale programarii orientate obiect . 8 Notele de la examinarea finala: min. alte activităţi 0 30 10 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30.Aplicatii in care se utilizeaza clase si obiecte.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .Crearea ierarhiilor de clase . 2002 – cap. 5 la teorie si min. eseuri. Programarea in limbajele C/C++. eseuri. 5 Nota pe activitatea din timpul anului. II.Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase . suport de curs 14 9.ariadne. documentare pe net 5. referate. referate. min. alte activităţi lucrări practice 6. consultaţii 4.01. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. studiu după manual.Implementarea unor clase si completarea exemplelor (prezentate la curs) cu noi membri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11.ariadne. traduceri etc.Clase si obiecte .Operatii de intrare/iesire in limbajul C++ Bibliografie obligatorie selectivă 1.. metodele si functiile prietene ale unei clase. seminar / 7 12.ro Stefanescu D..ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% 0 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Curs C/C++. 2.ugal.ugal. 7. www. . alte activităţi proiecte. activitate specifică de pregătire pt. Cunostinte minime: Insusirea principiilor programarii orientate pe obiecte Implementarea unor clase (date si operatii) prezentate la curs Cunostinte maxime: Completarea claselor prezentate cu noi membri si operatii Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. II. MATRIXRom. pregătire examinare finală 3. pregătire prezentări orale 2.9-13 Stefanescu D. destructori.

Titular seminar / lucrări practice: Veronica JASCANU. Iulian NECULA Semnătura: Şef catedră: conf. ing. dr. Luminita DUMITRIU . Florin NICOLAU.

ŢIGĂU NICOLAE Lect. Cunoaştere. înţelegere. telefon / fax: E-mail: fizica@ugal.înţelegerea fenomenelor şi proceselor fizice care stau la baza funcţionării dispozitivelor semiconductoare .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) 1 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. F) Ob. morale şi civice . Atitudinale .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa: Nr.ro FIŞA DISCIPLINEI1 Fizica dispozitivelor semiconductoare Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Lect.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare .dr. Instrumental-aplicative . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ Totalul ore studiu individual 120 5 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. din punct de vedere fizic a fenomenelor din domeniul fizicii semiconductorilor . .efectuarea unor experienţe fizice de bază specifice.promovarea unui sistem de valori culturale.utilizarea unor metode. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . Op. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .interpretarea.dr.proiectarea şi derularea activităţilor practice specifice domeniului . explicare şi interpretare . ŢIGĂU NICOLAE nume.capacitatea de a identifica informaţia de natură ştiinţifică şi de a o utiliza în activităţile ulterioare Competenţe specifice disciplinei 2.elaborarea şi utilizarea unor circuite electrice şi electronice 3.explicarea proceselor fizice şi a rolului acestora în domeniul semiconductorilor . prenume) Catedra de specialitate FIZICĂ Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 S 14 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de fizică şi fizica semiconductorilor. Nr.

N. suport de curs 9.Fenomene de difuzie şi drift în semiconductoare .Fenomene de transport în semiconductori . alte activităţi 0 proiecte. pregătire prezentări orale 10 2.02. studiu după manual. 1996. activitate specifică de pregătire pt. Tehnică. Creţu.Elemente de fizică atomică . Bucureşti.Studiul legilor transportului energiei prin radiaţie 1.Determinarea energiei de activare a semiconductorilor . Elemente de fizică generală şi fizica semiconductorilor. consultaţii 10 4.Joncţiunea pn .Semiconductori la echilibru termic .Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . T. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11. D.Ecuaţia Schrödinger. Fizica. traduceri etc. 10% traduceri. Ed. pregătire examinare finală 14 3. 13.Contactul metal-semiconductor .Elemente de fizică statistică . Ed. 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Bucureşti.Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină în semiconductori . seminar / 12.Semiconductori intrinseci şi extrinseci .Fenomene de neechilibru în semiconductori .Originile fizicii cuantice . realizare teme de casă.Elemente de fizica corpului solid . Ars Docendi. Curs Universitar.Fenomene de contact în semiconductori Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice . 2003.Studiul efectului Hall în semiconductori . 3.Elemente de fizică cuantică . referate.Noţiuni de termodinamică . referate. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -cunoaşterea noţiunilor fundamentale de fizică -cerinţele minime -participarea la toate activităţile practice -explicarea proceselor complexe din fizică şi fizica -descrierea simplă unor procese fizice de bază semiconductorilor -fundamentarea matematică a unor fenomene şi noţiuni legate de fizica semiconductorilor -dovada înţelegerii proceselor prin rezolvarea unor probleme practice Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Matrix Rom. eseuri. documentare pe net 7 5. Ţigău. Bazele dispozitivelor semiconductoare.Noţiuni de mecanică clasică şi mecanică analitică . 2006. Aplicaţii . 7. Bucureşti. Sachelarie. Ed.2007 . alte activităţi 7 7 30 14 14 Total ore studiu individual (pe semestru) =120 Data întocmirii: 2. eseuri. alte activităţi 7 lucrări practice 6.

ANTOANETA ENE .dr. dr.dr. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Şef catedră Conf. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice Lect.Titular curs: Lect.

prelucrarea si interpretarea unor serii de date statistice. procese. nr. .Efectuarea si coordonarea de experimente privind masuarea. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) .utilizarea metodelor specifice de calcul si prelucrare statistica a datelor prelevate din sistemele tehnice. Cunoaştere. . . Op. înţelegere. . estimare a parametrilor si legilor variabilelor aleatoare din sistemele tehnice . Dumitrescu Mariana As. utilizarea unor metode.utilizarea tehnicilor informatizate de prelucrare a datelor.dr.drd. Str.ing.Rezolvarea unor probleme ingineresti privind aproximarea numerica in domeniul algebrei liniare si neliniare. analiza. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 3 . explicare şi interpretare ( de exemplu : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. prenume) Prof. analizei matematice. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. practice/proiect nume.Explicarea si interpretarea unor teorii de rang mediu legate de temele studiate.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi.utilizarea tehnicilor informatizatede aproximare numerica a marimilor din sistemele tehnice Competenţe specifice disciplinei 2 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 3 În toate cazurile în care sunt indicate exemple pe acest formular. . 2 Nr. ecuatiilor diferentiale. prelucrarea datelor şi metode numerice Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob. acestea se vor elimina de pe fişa finală. ecuatiilor cu derivate partiale si ecuatiilor 2. Masini si Instalatii Electrice E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 2 LP 2 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. explicarea şi interpretarea unor idei. Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.ing Vlad Ciprian Catedra de specialitate Electrotehnica.Capacitatea de a utiliza în mod adecvat şi în context terminologia de specialitate. proiecte. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 60 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. F) OB Nr. 800146. Ştiinţei.Identificarea formularea si analiza unor variabile aleatoare prin utilizarea tehnicilor studiate. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI2 Denumirea disciplinei Statistică.

Ed. 1983. Editura Tehnica. Galati 1999 3 Barbu. . . T. .Teorie şi Aplicaţii pentru Ingineri . Estimare .. – . . 1996. . Ulmeanu A. 7.. Indrumar de lucrari de laborator . estimarea dispersiei. .Matrici si operatii cu matrici in Matlab. Voronca M. V. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . Editura Tehnica. Wiener. .estimarea mediei .Integrarea numerica.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile aplicative din cadrul laboratorului . Panaite. metodele de estimare a distributiei unei variabile aleatoare . s. 1993.a.Introducere in Matlab. Munteanu. .Calculul numeric matricial variabilei aleatoare. Bucuresti. Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. U.Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor aleatoare. M. . verificarea ipotezelor. 4. Metoda Euler si Crank-Nicolson. diferenţiale ordinare metodei verosimilitatii maxime. distributie evenimentelor independente. statistique et processus aleatoires. – Metode numerice în inginerie: baze teoretice . 2002 2.Braşov. P. Dumitrescu. s. . 2003 Tipografia Universităţii "Transilvania".Teoria estimarii . Dumitrescu M.Aproximarea şi interpolarea funcţiilor repartitie. 1983. Operatii. .Editura Fundaţiei Universitare “DUNĂREA DE JOS " Galaţi. functia densitate.Aplicatii la teoria probabilitatilor – utilizarea aleatoare frecventei.M – Metode numerice. . functia de . Metoda runge-Kutta.Tehnica Bucuresti.P – Techniques mathematiques pour ingenieurs. Bratianu C..Control statistic si fiabilitate. Bostan V – Metode Numerice.Functii matematice in Matlab.Aplicatii la teoria estimarii . suma. Ed. formula lui Tchebycheff. caracteristici .Probabilitati. Ulmeanu A.Integrarea şi derivarea numerică numerice.Integrarea numerică a ecuaţiilor intervale de incredere.Interpolare si extrapolare. Bucuresti 1998. Daniela Mariana. Diferentele directe ale lui Newton si polinoamele lui Lagrange.a. Reprezentarea numerelor. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) . 1.a.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile fata de abilitatile practice pe care prelucrarea datelor şi metodele numerice le formeaza in inginerie. Algoritmi de sortare tabloul variabile aleatoare discrete.. grup complet de evenimente. produsul a doua variabile .Elemente de teoria probabilitatilor . 5.Rezolvarea ecuatiilor diferentiale. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Tehnica Bucuresti. Vectori. .ClujNapoca.Control statistic si fiabilitate.Estimarea parametrilor legilor de intersectia evenimente conditionate.Ed Academica.Aplicatii. Reprezentarea grafica a functiilor. s. Statistica.3.Aplicatii ale retelelor probabilistice in tehnica.Caracteristicile numerice ale unei variabile .Operatori si caractere . 8 Bratianu C. algebrice . 6..Tipuri de erori.Aplicatii la teoria variabilelor aleatoare. estimarea densitatii de probabilitate si a functiei de repartitie a variabilei aleatoare.Variabile aleatoare speciale.

alte activităţi 10 lucrări practice 6. eseuri. suport de curs 9. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 10 3. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota finală se constituie din următoarele verificări: . 7.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (minim 3 puncte). eseuri. pregătire prezentări orale 10 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. consultaţii 10 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 20% traduceri. alte activităţi 6 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 10.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (maxim 6 puncte). studiu după manual. referate. 13. activitate specifică de pregătire pt.01. seminar / 12. referate. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul foarte bine (4 puncte cumulate la nota finală).2007 Titular curs: Dumitrescu Mariana Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Ciprian Vlad Semnătura: Şef catedră . Nota finală se constituie din următoarele verificări: . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul satisfăcător (2 puncte cumulate la nota finală). alte activităţi 10 proiecte. traduceri etc. documentare pe net 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.

.

.

.

dr. 4 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. prenume) Conf. ing. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională.TehnicaUNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICA. Atitudinale: manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. explicare şi interpretare Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază specifice disciplinei „Teoria circuitelor electrice”. Ing. Competenţe specifice disciplinei 3. însuşirea acestora în vederea înţelegerii fenomenelor electrice şi electronice ce urmează a fi predate la disciplinele tehnice de specialitate. . proiecte. Str. Marcel Oanca Catedra de specialitate Electrotehnica. înţelegere. maşini si instalaţii electrice E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ C S Total 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) LP 14 P - 1. nr. Explicarea şi interpretarea unor idei. 2 Nr. de credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. utilizarea unor metode. Ştiinţei. 800146. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. Grigore Fetecău Asist. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei 2. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Drd. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. practice/proiect nume. procese. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI4 Denumirea disciplinei Teoria circuitelor electrice Anul de studiu I Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Cunoaştere. Op. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Galaţi.

Editura Didactică şi Pedagogică. Probleme. ce .Analiza pe cale experimentală a rezonanţelor circuitelor liniare în regim permanent sinusoidal. suport de curs 9.c.Studiul cuadripolilor. studiu după manual.Fetecău Gr.Utilizarea editoarelor grafice în analiza liniare.Tehnica analizei circuitelor electrice. monofazate şi trifazate.Analiza circuitelor electrice în regim .Studiul cuadripolilor. Teoria circuitelor electrice –Note de curs (format electronic) Galaţi 2006 .Analiza pe cale experimentală a circuitelor de c.Analiza circuitelor în regim permanent staţionar. . . metode de analiza.Teoremele generale ale circuitelor electrice.Mocanu C.Analiza circuitelor electrice de c. . studii de caz … 25  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 25  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . utilizând transformatei Laplace/ . Preda. referate.obţinerea punctajului de peste 90% la toate activităţile luate în considerare la formarea punctajului. . . . consultaţii 20 4. analiza a circuitelor de c. documentare suplimentară în bibliotecă 11.Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice . . staţionar.Circuite trifazate regim permanent sinusoidal. Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. documentare pe net 10 20 25 5 10 . s. traduceri.a.. . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Analiza circuitelor electrice monofazate şi . . Bucureşti 1980..M. circuitelor electrice . tranzitoriu prin metode directe si . Bazele electrotehnice II.Introducere în studiul circuitelor electrice.Verificarea experimentală a metodelor de . pregătire examinare finală 50 3.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect .a . studiul bibliografiei minimale indicate 10. . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20/20 15 5 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Circuite liniare în regim armonic permanent.Analiza circuitelor în regim permanent trifazate de curent alternativ. Bucureşti 1980.Întreaga materie predata însuşita si prezentata la nivelul calificativului de forte bine. pregătire prezentări orale 20 2. . Editura Didactică şi Pedagogică.Teoremele generale ale circuitelor electrice. .Circuite liniare în regim periodic nesinusoidal. Teoria circuitelor electrice.Circuite liniare în regim armonic permanent.c. conţin componente electronice. eseuri. . .

alte activităţi 13. Grigore Fetecău Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Asist. Drd. traduceri etc. realizare teme de casă. dr. Marcel Oancă Semnătura: Şef catedră . activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 0 0 14. ing. 7.02. pregătire teste periodice sau parţiale 15/ 15 10 12. seminar / lucrări practice 6. Ing. eseuri. referate.5. proiecte. alte activităţi 10 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 210 Data întocmirii: 01.07 Titular curs: Conf.

Asigură studentului prin activităţile de curs . drd. alegerii si utilizarii celor mai potrivite mijloace de analiza si aplicabilitate ale campului electromagneticin funtie de specificul aplicatiilor reale. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior. 47 Nr. .Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. Cunoaştere. Ciprian VLAD nume.Are drept obiectiv cunosterea marimilor electrice si magnetice a relatiilor cauza-efect a metodelor si tehnicilor de analiza ale campului electromagnetic in functie de regimul acestuia.Cunoasterea reletiilor cauza –efect in electromagnetism i. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. ca inginer. Prof. . a efectelor produse de acesta in functie de proprietatile mediului .Explicarea in interpretarea conditiilor privind modului de propagare a campului electromagnetic. . explicare şi interpretare .însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor de rezolvare a ecuatiilor campului. ing.formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. . Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 14 L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Teoria campului electromagnetic Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. de credite Total ore din planul de învăţământ 4 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Op. ing. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. 1.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumu larea de cunoştinţe teoretice despre marimile si ecuatiile campului electromagnetic si practice privind modul de rezolvare si aplicabilitate in electronica si telecomunicatii . posibilitatea identificarii. Str. înţelegere. . dr. . seminar şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA.Cunoasterea marimilor ce caracterizeaza campul electromagnetic . Nicolae BADEA As.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor electromagnetice atat in interna a materialelor cat si-n spatiul inconjurator.înţelegerea notiunii de camp . Domneasca nr. a marimilor campului a relatiilor cauzale dintre acestea a legilor campului si rezolvarii problemelor de camp electromagnetic. . prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica.Cunoasterea metodelor de rezolvare a ecuatiilor campului in functie de regimul acestuia.

Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. Conţinutul disciplinei Tematică curs Marimi electrice Marimi magnetice Legile campului electromagnetic Regimul electrostatic al campului Regimul electrocinetic al campului Regimul magnetic stationar Regimul cvasistationar al campului electromagnetic Unda electromagnetica Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice 1Calculul distributiei campului electric cu formula integrala/Introducere in metoda elementului finit si a soft-ului PDEase. . 6.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. . N. a conditiilor pe frontiera si a rezultatelor obtinute. explicarea si intelegerea ecuatiilor specifice de regim ale campului . 5./ Simularea numerica a campului cvasistationar(indus) 7.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica in 2D a distributiei campului electromagnetic. 3.. . .Stabilirea proprietatilor de material a subdomeniilor din domeniul de analiza si a modului de introducere in algoritmul soft-ului. Inductivitati/Simularea numerica a campului magnetic. . a domeniului de analiza . a conditiilor pe frontiera . La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % . Calculul distributiei campului magnetic cu formula integrala/Simularea numerica a 8.Reprezentarea grafica a marimilor obtinute si dependenta acestora de diversi factori. Îndrumar de laborator in format electronic. . . .Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului. N.Utilizarea unor soft-uri de analiza a campului electromagnetic . .Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. . .Utilizarea . 4. Badea.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica a influentei proprietatilor mediului asupra marimilor campului electromagnetic . – Simuarea numerica a campului electromagnetic . –Teoria campului electromagnetic – Editura Universitate Dunarea de Jos Galati-2003. Galaţi 2003 1. Calculul tem induse prin miscare/ Simularea numerica a campului magnetic in corpuri 6. Capacitati/Simularea numerica a campului electrostatic 3.Legea inductiei exprimata prin inductivitati/Colocviu de laborator 1. Badea. 7.Coordonarea si stabilirea ecuatiilor . 2 Calculul distributiei campului electric cu formula Gauss.Competenţe specifice disciplinei 2. 4.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de dome niul electric.Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia. . campului electrcinetic.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimi. Calculul tem induse de pulsatie. 5. . s. 2. 2.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul. a algoritmului de rezolvare prin element finit. Atitudinale . . Instrumental-aplicative .a. Calculul distributiei campului magnetic cu formula Ampere. 3.

pregătire prezentări orale 5 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 80%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat de laborator cu nota 5 colocviul de laborator cu nota 10 . ing. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 18 sept 2006 Titular curs: prof. pregătire examinare finală 10 3. studiu după manual. eseuri. documentare pe net 5 5.Examenul final promovat cu nota 10 .Examenul final promovat cu nota 5 .Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator minim 50% din prelegerile de curs     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 13. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. ing. alte activităţi 0 proiecte. traduceri. activitate specifică de pregătire pt. drd. traduceri etc.{total = 100%} 20% Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. eseuri. Nicolae Badea Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. ing. realizare teme de casă. suport de curs 9. referate. 7. referate. dr.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator si la . Vlad Ciprian Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. consultaţii 6 4. alte activităţi 5 lucrări practice 6. Nicolae Badea . studiul bibliografiei minimale indicate 10. seminar / 12.

Explicarea in interpretarea influentei diversilor factori asupra proprietatilor materialor pentru electronica. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008. .formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. posibilitatea identificarii. . alegerii si utilizarii celor mai potrivite materiale in functie de specificul aplicatiilor reale. Gelu GURGUIATU nume. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica.Cunoasterea metodelor de incercare si evaluare a materialelor pentru electronica. . telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Materiale pentru electronica Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor standardizate de determinare a caracteristicilor electrice ale materialelor.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor care se petrec in structura interna a materialelor. Domneasca nr. ca inginer. . Cunoaştere. . Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 14 S L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 2 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. . 47 Nr. Toader MUNTEANU Prep.Cunoasterea şi utilizarea adecvată a materialelor in diverse aplicatii. . ing. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. drd.Cunoasterea tipurilor de materiale pentru electronica.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA.Are drept obiectiv cunosterea metodelor si tehnicilor pentru determinarea parametrilor materialelor pentru electronica. dr.Asigură studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . înţelegere. ing. 1.înţelegerea fenomenelor care au loc in structura interna a materialelor. Op. explicare şi interpretare . . Prof. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior. . Str.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumularea de cunoştinţe teoretice si practice despre materialele pentru electronica.Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. .

. .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe standurile de incercare ale materialelor pentru electronica la diverse solicitari. MUNTEANU. . Îndrumar de laborator. .Utilizarea standardelor si literaturii de specialitate pentru a compara/valida rezultatele experimentale obtinute 3. 2. CRUCERU C. .Determinarea  . .Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute.MAGNETIZAREA SI MATERIALE MAGNETICE 1. .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul Ingineriei Electronice. CĂTUNEANU.V s.MATERIALE ELECTROIZOLANTE .Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul. . Atitudinale .MATERIALE SEMICONDUCTOARE Tematică seminar / lucrări practice . .Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului.POLARIZAREA ELECTRICĂ .Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimile masurate si cele determinate. Galaţi 1993.Coordonarea si stabilirea cronologiei activitătilor practice derulate in scopul determinarii unor parametri de material.Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului.Materiale electrotehnice . .2.Citirea corecta a aparatelor utilizate in experimente. EDP Bucureşti 1982. . Conţinutul disciplinei Tematică curs .  S . .Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. -Materiale pentru electronică. Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei .tg . .Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Determinarea  V .1995.Reprezentarea grafica a marimilor experimentale obtinute si dependenta acestora de diversi factori.Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia..a.T.Studiul materialelor magnetice .Studiul materialelor semiconductoare Bibliografie obligatorie selectivă . .Determinarea rigiditaţii dielectrice. . . 3.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe celulele/standurile de evaluare ale materialelor pentru electronica. Riz . s.Stabilirea si respectarea procedurii de lucru la standurile de incercare cu tensiune marita. . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30% 30% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi .CONDUCŢIA ELECTRICĂ Tematică generală . . MUNTEANU T.Note de curs Litografia Universităţii din Galaţi.Materiale electrotehnice.Utilizarea unor solutii tehnice de imbunatatire a caracteristicilor tehnice ale materialelor.a.

Examenul final promovat cu nota 5 . consultaţii 6 4.Notele acordate pentru temele de casă. studiu după manual. seminar / 12. Toader MUNTEANU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: prep. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Gelu GURGUIATU Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. eseuri. 7.Examenul partial promovat cu nota 10 . traduceri. alte activităţi 5 lucrări practice 6. realizare teme de casă. ing.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. drd. ing. alte activităţi 0 proiecte. pregătire examinare finală 10 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 30%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 5 .Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 10 . eseuri.Examenul final promovat cu nota 10 . pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. dr. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 15 sept 2006 Titular curs: prof. Toader MUNTEANU . referate. activitate specifică de pregătire pt. documentare pe net 5 5. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 5 2. traduceri etc.Examenul partial promovat cu nota 5 . 13. dr.

morale şi civice. 3.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.Însusirea unui limbaj (scris. legi.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. nr. mobilizare. .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electron ica. procese. utilizarea unor specifice metode. înţelegere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . de 5 credite 56 Total ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice I Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. analiza celor mai diferite scheme electronice. 1. logica. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii analogice. p rincipii. . drd. ing. Atitudinale: . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . proiecte.promovarea unui sistem de valori culturale. reprezentări simbolice) adecvat domeniului dis ciplinei. Măzărel Marius ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 14 LP 14 P - Competenţe generale . . disciplinei proiectarea schemelor electronice. Iliev Mircea nume. de valorificare independentă a informaţiei. lucru în echipă. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. prenume) Catedra de specialitate Conf. 800146. dr.participarea la propria dezvoltare profesională. Op. . .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . Conf. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.etc@ugal. . explicarea şi interpretarea unor idei. Iliev Mircea As. Str. . Competenţe 2. . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. .Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. folosirea aparaturii d e măsura si control specifice. analiza. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborator.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. Ştiinţei. ing. . teorii. F) Dispozitive electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.eficacitatea personală: adaptare.Dezvoltarea creativităţii. dr. Cunoaştere. gestiune a situaţiei. vorbit. 2 Nr. ing. . în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.rezolvarea de probleme: metoda.

Stabilitatea PSF în raport cu temperatura şi 6.P. s. Tranzistoare unipolare (cu efect de bipolare.Circuite electronice.. Tematica seminariilor: 2. 2001. Dascalu D.E. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . E. Amplificatoare de semnal mic.5 ore). 7.Circuite electronice. 6. 4. câmp) (5 ore). 6. bipolare. 6. 3. 1981. 2.P. .Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. 9. Cerbulescu D.D. s. E. E.a. E. 8..R.D. Redresoare. Dascalu D. Tematica lucrărilor practice: 1. Culegere de probleme.P. în circuite cu TEC-J şi TEC-MOS. Joncţiunea p-n (4 ore). Bucureşti. 1982. 10.. 1982. Calculul PSF în circuite cu 1…2 tranzistoare 5. Probleme.P. 1973. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului de electronica. 2.Dispozitive si circuite electronice.a. 4.Electronica industriala. tranzistoare unijoncţiune). s. Dispozitive optoelectronice (1 oră). 5.. .P. Ed. Ed. Diode semiconductoare. Bucureşti. Tehnica. 1982. 11. 3. Tehnica. Ed.D. E. 1982. Bucureşti. . Contactul metal-semiconductor (0.. 4.L.. E.a. Iliev Mircea. Bucureşti. .D. Tranzistoare unipolare. Cluj-Napoca. Gray P.D. Bucureşti. 1. Brezeanu Ghe.a. Redresoare (3. Gray P.D. Bucureşti .Dispozitive si circuite electronice. .Bazele electronicii moderne. . Dispozitive semiconductoare diverse (tiristoare. 3.5 2. Galaţi. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Dascalu D. ore). în circuite cu tranzistoare (4 ore).D. Ceangă E. Iliev Voichiţa -Marcela . 3.a.. dispozitivelor semiconductoare (1 oră). 4.P. Bucureşti. Calculul PSF în circuite cu diode. Regimul de comutaţie al dispersia parametrilor. 5. Dispozitive semiconductoare diverse echivalent de semnal mic. Albastra. Bucureşti. Aparate de măsura si control specifice. s. s... Bucureşti. . Popa Rustem. Danila Th. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul echivalent de semnal mic. 7. 1981. Redresoare. 1999.Circuite integrate analogice.Electronica..P. .. Tranzistorul bipolar (9 ore). . Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul 7. 8... Tranzistorul bipolar. Stabilizatoare parametrice de tensiune. E. 5.a. 1983.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice / seminarii 1. Croitoru V. 1995.. Meyer .Dispozitive si circuite electronice. Dispozitive optoelectronice. 1. Culegere de probleme.Dispozitive si circuite electronice. s. Searle C. 7.

. alte activităţi 4 0 proiecte. referate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 7.Examenul final promovat cu nota 10. Frangu Laurenţiu .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). documentare pe net 10 2 5. 13. Mircea Iliev Semnătura: Titular seminar: Conf. Marius Măzărel Semnătura: Şef catedră. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). Prof.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. . dr.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. alte activităţi 14 0 lucrări practice 6.09. studiu după manual. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: As. studiul bibliografiei minimale indicate 10. dr. seminar / 12. pregătire prezentări orale 14 0 2.dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ing. .2006 Titular curs: Conf. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 15. consultaţii 14 2 4. traduceri etc. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . realizare teme de casă. drd. eseuri.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. activitate specifică de pregătire pt. ing.Examenul final promovat cu nota 5.ing. . . pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire examinare finală 14 30 3.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . suport de curs 9. ing.

. înţelegere. explicare şi interpretare . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. prin aplicaţii de laborator.evaluarea efectului perturbaţiilor.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. Instrumental-aplicative . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI5 Circuite electronice fundamentale Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Regimul disciplinei (Ob. de 4+ 2 credite Total ore din planul de învăţământ 84 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect ( grad didactic şi ştiinţific.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date . după intefaţa folosită. Silviu Epure – lucr.ing.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. practice nume. . 2 Nr. Prof. 3. . dar şi prin teme de casă.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie .cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală .abilitatea de alegere a codurilor. . Competenţ e specifice disciplinei . Cunoaştere. Op.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. . după proprietăţile cerute . 800146.abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2.Formarea. Atitudinale . Frangu Laurenţiu – curs As. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E+V Ob Nr.dr.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. nr.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. .cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii .ing. Ştiinţei. Str. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 6 3 1 LP 2 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. .

cod binar natural. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) .implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) . standard IEEE 1284.redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): .documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) .Cod Morse. . semnal numeric. cod binar natural. . cod Gray. Introducere (2 ore): . standard RS232. . cod CCITT. Mitescu I.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: .Interfaţă de comunicaţie serială. SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. . "Dunărea de Jos" Galaţi. eseuri.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1.. conversia A/D 2. . semnal polar. Ethernet. cod ASCII.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. 3. traduceri.Semnal analogic. I2C.ugal. AMI.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) . note de curs. . 5. 2005 2.proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . semnal bifazic. referate.testare în laborator (4 ore) .Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie .htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 100 (laborator) 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. http://www.Transmisiune pe mai multe niveluri.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.Interfaţă de comunicaţie paralelă. telecomunicaţii.SDH. . Comunicaţii de date.Introducere. Ed. .Semnal telegrafic.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .Organisme de reglementare în telecomunicaţii .programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) .ro/lfrangu/comunic..Coduri de linie: semnal neutral. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . 4. CMI.etc. SPI. Coduri de linie (8 ore): . cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) B.Magistrale pentru comunicaţie.Semnale cu viol de bipolaritate. distorsiunea izocronă. Fundaţiei Univ. Frangu L. istoric.

realizare teme de casă. alte activităţi proiecte. metodelor şi modelelor predate. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare.02. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: As. Silviu Epure Semnătura: Şef catedră . traduceri etc. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 13 8. documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate. 5 13. precum şi a modalităţilor de analiză specifice.ing. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. alte activităţi lucrări practice 6. documentare pe net 5. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. activitate specifică de pregătire pt. 7.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. studiu după manual. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. consultaţii 2 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. eseuri. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 Data întocmirii: 10.dr. pregătire prezentări orale 2. ing. seminar / 20 12. suport de curs 10 9.2007 Titular curs şi seminar: Prof. cunoaşterea metodelor de măsurare. pregătire examinare finală 20 3.

. nume. Atitudinale: . . . înţelegere.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. Ştiinţei. 800146. procese. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. 3. 1. principii. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale . teorii.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. dr. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. legi. nr.promovarea unui sistem de valori culturale. ing. 2 Nr. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. .Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. gestiune a situaţiei. Str. utilizarea unor specifice metode. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. . vorbit. .participarea la propria dezvoltare profesională. disciplinei proiectarea schemelor electronice. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: .acţiune şi realizare: gestiunea timpului.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. morale şi civice. de valorificare independentă a informaţiei. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD.etc@ugal. . .Dezvoltarea creativităţii.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practi ce cerute de domeniul electronicii analogice. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titular proiect I V 3 Conf. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . Competenţe 2. .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. mobilizare. logica.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.rezolvarea de probleme: metoda.Însusirea unui limbaj (scris. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite analogice 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. Op. proiecte. analiza celor mai diferite scheme electronice. Cunoaştere. . explicarea şi interpretarea unor idei. analiza. lucru în echipă. .eficacitatea personală: adaptare. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. .

1983.T. Bucureşti. 14. Bodea M. 15.Dispozitive si circuite electronice. 4.. Ed.Circuite integrate liniare. 1999..a. 1980. E. Cerbulescu D.D.Dispozitive si circuite electronice.. . Bucureşti. .P..Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului. Bucureşti. Iliev Mircea. . oscilatoare. 1982. . proiectarea si execuţia cablajului imprimat.. proiectului.a.. E. E. IV.. Danila Th.Ş.a. Popa Rustem. reacţia negativa in amplificatoare.. Bucureşti. Profeta H.. amplificatoare operaţionale.. Rusu A.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din următoarele capitole predate la cursurile anterioare: redresoare.Agenda radioelectronistului.D. .. 2001...Dispozitive si circuite electronice. Culegere de probleme. ş. 1983.a. .D. amplificatoare de semnal mic. Cluj-Napoca. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.P.P. Dascalu D. Bucureşti. 1978.D. Bucureşti. stabilizatoare de tensiune continua. Meyer .T.D. 10. . Bucureşti. s. Bucureşti. II. Manolescu A. Brezeanu Ghe. 1985. E. s. III..a. 13. 1981.. 1982.Verificarea finală promovată cu nota 5. . s.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a .Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. Manolescu A. Dascalu D. ICCE. Manual de utilizare.. Culegere de probleme. 1995. Vais M. modulatoare şi demodulatoare. ş. 5. Probleme..Circuite integrate liniare. Albastra. E. s. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Galaţi.a. Bucureşti.Circuite electronice. amplificatoare de putere. Catalog. .P. 1982.Circuite integrate liniare.a. simularea (analiza) circuitului electronic. Croitoru V. 1984. ş. Dascalu D. 1975.D.E. .. 1.Dispozitive si circuite electronice.R.Circuite integrate liniare..P. E. Bucureşti. Vol. . E..a. 2. Vol.Circuite electronice.D.. ş. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. 11. 12. Ed. 6. 1982. s. . Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. E. .Verificarea finală promovată cu nota 10. E. testarea si reglarea circuitului. Editura tehnică. Vol.a. Bulucea C. .Electronica. 9. . Vol. 1987. Bucureşti . Bucureşti. Bucureşti. Iliev Voichiţa -Marcela . Drăgulănescu N. 1987.P. 8.P. Gray P.Circuite integrate analogice. plantarea pieselor. E. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. . Culegere de probleme. Tehnica. I. 3. 1989.Circuite integrate liniare. 7.

documentare pe net 8 6 5. suport de curs 9. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6.dr. seminar / 12. activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 11.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. consultaţii 10 2 4.01.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire examinare finală 0 20 3. 7. 13. traduceri etc. pregătire prezentări orale 0 2 2. Frangu Laurenţiu . Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.2007 Titular proiect: Conf. realizare teme de casă. referate. eseuri. ing. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 20 0 proiecte. dr. Prof.

utilizarea corectă a unor „instrumente” uzuale de modelare şi analiză a semnalelor. explicare şi interpretare . de 6 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 150 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. lucr. . Ştiinţei. .ing. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. fundamentale în e specifice electronică (convoluţia. Str. Competenţ .formarea cunoştinţelor de bază privind modulaţia semnalelor pe purtător armonic (modulaţia în amplitudine şi modulaţia unghiulară) şi modulaţia impulsurilor. Ceangă Emil – curs Sef.înţelegerea noţiunii de sistem dinamic şi a conexiunii: „sistem (circuit) fizic” – sistem dinamic. prenume) Prof. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI6 Semnale şi sisteme Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul Regimul disciplinei (Ob. 2. Atitudinale . Op.determinarea spectrelor şi a funcţiilor spectrale ale semnalelor cu timp continuu.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . Instrumental-aplicative .analiza experimentală a semnalelor modulate şi determinarea experimentală a spectrelor semnalelor modulate 3. nr. Ing.utilizarea transformatei Fourier discrete în analiza numerică a semnalelor (prin algoritmul FFT) . Iulian Munteanu . . . F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. practice/proiect nume. cu accent deosebit pe reprezentările frecvenţiale. Mihai Culea – seminar Sef lucr.Formarea.utilizarea corectă a diverselor reprezentări matematice ale sistemelor dinamice şi interpretarea corectă a parametrilor acestora. Cunoaştere.cunoaşterea şi înţelegearea modelelor semnalelor cu timp discret.ing. . .cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de generare şi analiza a semnalelor . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.cunoaşterea reprezentărilor matematice ale sistemelor.dr. 2 Nr.utilizarea transformatei z pentru modelarea semnalelor cu timp discret. fransformata Fourier şi transformata Hilbert . 800146.lucr. prin aplicaţii.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. diverse transformări integrale etc .) disciplinei . înţelegere. . bazate pe seria Fo urier.cunoaşterea şi înţelegerea modelelor frecvenţiale ale semnalelor.

Caracteristica timpului de propagare de grup.Reprezentarea semnalelor neperiodice prin transformata Fourier.Transformata Laplace in modelarea semnalelor. Reprezentări frecvenţiale ale sistemelor.Modulatia in amplitudine pe purtator armonic: modulatia cu purtatoare si doua benzi laterale. . 8.Modele de stare pentru sisteme cu timp discret. metode de calcul. .Transformata Laplace a semnalului esantionat. . .Refacerea ideala a semnalului.Transformata z directa si inversa: definitii.Teorema lui Shannon. principiul multiplexării în frecvenţă. matricea de transfer . Modulatia impulsurilor in durata 5.Semnale modulate.Modulatia impulsurilor in amplitudine . proprietati. 7.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp continuu. analiza Fourier-Hadamard etc.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp discret.Reprezentarea polinomiala a semnalelor. Reprezentari de tip intrare-ieşire ale sistemelor dinamice . reprezentări grafice.reprezentarea de stare . modele de tip convolutie. Semnale modulate: .Distributia delta in modelarea semnalelor. .Semnale modulate in amplitudine .Calculul transformatei z directa si inversa. Semnale neperiodice: . . . . .Cunoaşterea aparaturii de laborator pentru generarea şi analiza semnalelor . . Tematica seminariilor .Analiza armonica a semnalelor periodice . Semnale esantionate: . modulatia cu banda laterala unica: metoda semnalului analitic. semnale MF si MP cu indice redus de modulatie.Calculul spectrelor utilizand transformata Fourier discretă (în mediul Matlab) .Modulatia unghiulara: modulatia in frecventa si in faza. .Transformata Fourier discreta . . . . . . . Metode practice de refacere: extrapolatoare. Diagrame Nyquist si Bode.Transformata Hilbert. .Calculul şi utlizarea modelelor de tip intrareieşire (inclusiv în mediul Matlab) Tematica lucrărilor practice .Notiuni generale privind modulatia semnalelor.principii.Calculul spectrelor semnalelor periodice .Semnale periodice : .Modulatia de tip produs .Liniarizarea modelelor matematice. Modulatia impulsurilor in faza .Modulatia impulsurilor in amplitudine: naturala si uniforma. 4.Analiza unui sistem dinamic în mediul MatlabSimulink . . .Modelarea semnalelor prin functii binare: analiza Fourier-Walsh. .Semnale modulate in frecventa . Sisteme dinamice .Calculul spectrelor semnalelor neperiodice . . proprietatile semnalului analitic.Modele neparametrice in domeniul temporal si in domeniul frecvential.Ecuatia diferentiala si cu diferente . modulatia si demodulatia de tip produs (cu purtătoare suprimată).Modelul temporal şi frecvenţial al semnalului esantionat.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2. .Modelarea analitică a sistemelor fizice. . 3. .legatura cu seria Fourier complexa si cu transformata z 6. Principiul multiplexării în timp.Proprietatile functiilor spectrale.Convolutia semnalelor.Analiza Fourier clasica a semnalelor periodice. .Calculul şi utlizarea modelelor de stare (inclusiv în mediul Matlab) .Functia de transfer si reprezentarea prin poli si zerouri.Noţiuni generale privind reprezentarea de stare a sistemelor.Raspunsul la impuls si functia indiciala.Seria Fourier generalizata. algebra functiilor de transfer.

Culea. Nichita...a. 1985 (pag. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 28 8.Bibliografie obligatorie selectivă 9. Ed. (în întregime) 10.Protin. Bratcu. circuite si sisteme. Ed Tehnica. 2001. traduceri etc. s. E. Ing.. 2001.ing. alte activităţi lucrări practice 6. 15…87). precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire examinare finală 40 3.lucr.02. Serbanescu. traduceri. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.L. A..I.I. Mateescu. 7. circuite si sisteme. consultaţii 2 4. alte activităţi proiecte.E.P.D. 11…187) 12. eseuri.Munteanu. Semnale. activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. circuite şi sisteme. Militara. Théorie de la commande des systèmes. pregătire prezentări orale 2. 1998 (pag. eseuri. referate. Semnale. suport de curs 28 9. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 150 Data întocmirii: 1. 13. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . seminar / 10 12. Ceanga. (Cap. Ceanga.M. metodelor şi modelelor predate. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.N.A. Analiza semnalelor.2007 Titular curs: Prof. Probleme Ed. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. A. realizare teme de casă. 20…223). studiu după manual.dr. E. Cutululis. Mateescu. Academica.A. referate. pregătire teste periodice sau parţiale 14 14. 2 şi 3. pag.. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Semnale. Bucuresti. C. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. 11.ing.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef. documentare pe net 5.

precum şi interconectarea şi testarea acestora .înţelegerea funcţionării sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . explicare şi interpretare . Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. ing.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a calculatoarelor . precum şi ale interdependenţelor cu componenta software .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de c omunicare . 800146.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de calcu l. dr. nr. dr. Cunoaştere.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor hardware . morale şi civice 7 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Str. ale transferurilor de informaţii dintre ele. Op. Nicolau Viorel Conf.dezvoltarea abilităţilor competitive. Ştiinţei. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. precum şi a modului de interconectare a acestora Competenţe specifice disciplinei 2. Atitudinale .abilităţi privind funcţionarea sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice structurii şi arhitecturii calculatoarelor.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Instrumental-aplicative .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de calcul. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de calculatoare . bazate pe un sistem de valori culturale.abilităţi de măsurare a semnalelor din calculator şi de depanare a diverselor subsisteme 3. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. ing. 2 Nr. înţelegere. nume. . prenume) Catedra de specialitate III Arhitectura calculatoarelor Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. .ro FIŞA DISCIPLINEI7 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. De credite 56 Totalul ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.conştientizarea importanţei componentei hardware şi a interdependenţelor cu componenta software .

ISBN 973-601-856-3. – Totul despre hardware. – Arhitectura sistemelor de calcul. referate. Negrescu. 2001 5. ISBN 973-571-337-3. . 2003 4. S.Transferul datelor cu subsistemul I/O.Recapitulare: circuite combinaţionale şi calcul secvenţiale .participarea la toate activităţile de laborator .Module de memorie SIMM şi DIMM segmentarea. W. 1998 6.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .Reprezentarea informaţiilor . paginarea şi segmentarea paginată .Microprocesoare pe 8 biţi .rezultat foarte bine la examenul scris .Computer and digital system architecture. University of Colorado at Denver. traduceri. . operaţii cu numere în baza 2 şi 16 . Bucureşti. Editura Cartea Universitară. .rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Subsistemul de memorie al unui sistem de .Controlerul de întreruperi . R.Vizualizarea semnalelor digitale de .Sistemul de întreruperi al unui procesor numere. ISBN 973-601-799-0. L. ediţia IV-a. Prentice Hall. – Calculatoare personale – elemente arhitecturale.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Mueller. metode de alocare automată .Microprocesoare pe 16 biţ .Magistrale de semnale digitale frecvenţă mare. 1990 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. 1 şi 2.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . eseuri.Memorii DRAM .Circuite de interfaţare a magistralelor .Subsistemul unităţii centrale .Sisteme de numeraţie. vol. Mârşanu.Tipuri de arhitecturi de calculatoare . R.. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Editura BIC ALL.Sistem monoprocesor pe 8 biţi sistemelor de calcul . Bucureşti.Structuri de procesare . Editura Teora.D.Măsurarea performanţelor şi fiabilitatea . erori de vizualizare . V.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . Rădescu.. 2003 3. Murray.Introducere în arhitectura sistemelor de calcul . Bucureşti.participarea la activităţile de laborator (85%) .rezultat satisfăcător la examenul scris . W. – Arhitectura calculatoarelor I. Nicolau.Memorii ROM . C. 2005 2. ISBN 973-731-103-5. Rosch. ISBN 973-8449-28-6. conversii de .PC depanare şi modernizare. Editura Politehnica Press.Studiul arhitecturii sistemelor monoprocesor compatibile IBM PC 1.participarea activă la discuţiile de la curs .Memoria virtuală. Editura Teora. Bucureşti.Sisteme de procesoare cu prelucrare paralelă .Memorii SRAM controlerul DMA . Bucureşti.

seminar / 12. pregătire prezentări orale 2 2. 7. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Frangu Laurenţiu . ing. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. suport de curs 9. eseuri. alte activităţi 14 proiecte. traduceri etc. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. ing.2007 Titular curs: Conf. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 30 2 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 27.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.01. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 14 lucrări practice 6. 13. dr. ing. dr. studiu după manual. pregătire examinare finală 16 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 14 5. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 8 4. realizare teme de casă.

ing. Atitudinale : intelegerea importantei modelarii si simularii in practica proiectarii si utilizarii CODECdisciplinei urilor.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. specifice 3. înţelegere.Analiza codurilor recurente coeficienţi binari . Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . Cunoaştere. Aiordachioaie Dorel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 5 3 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.Codarea pentru canale cu perturbatii: codul Hamming . Curs litografiat.dr. canale discrete de transmisiune. Editura Academica. Instrumental-aplicative : proiectarea algoritmilor de codare-decodare intr-un limbaj de nivel inalt.2004. codare. nume. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice . de Ob 5 credite 70 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.Codarea ciclica sistematica si nesistematica -Circuite de prelucrare a polinoamelor cu . incertutudine.dr. nr.Surse discrete de informaţie -Caracterizarea si modelarea statistica a canalelor . Partea II. Competenţe 2. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.Sisteme de transmisiune a informaţiei . Tel / Fax: 0236-470905. Curs litografiat. Galati .ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.ing.2004. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 2.Modelarea surselor discrete de informatie . Partea I.2004.fie. decodare. erori individuale si in pachet.2004. perturbatii. Aiordachioaie Dorel Prof.Codarea entropica a surselor discrete fără perturbaţii . Galati .Canale discrete de transmisiune discrete de transmisiune . Material intern.Codarea pentru canale fara perturbatii: Shanon-Fano si .Codari ciclice . entropie.Codarea surselor pentru canale cu Huffman perturbaţii . Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor discrete de transmisiune: informatie. prenume) Catedra de specialitate 2 Semestrul TRANSMISIA SI CODAREA INFORMATIEI II Tipul de evaluare finală (E/V) E Nr..Caracterizarea canalelor continue de transmisiune. Op. Galati . Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.ugal.Codarea surselor discrete pentru canale . 461353 URL: http://www. Exercitii pentru seminar. -Canale continue de transmisiune Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei.

pregătire teste periodice sau parţiale 14.ing. documentare pe net 10 0 5. 13.dr.ing.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . referate.ing. Dorel Aiordachioaie Titular seminar : prof. eseuri. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.dr. 7.nota de la colocviul de laborator peste 5. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 9. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. metodelor şi modelelor predate. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Prof. alte activităţi 20 0 proiecte. studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Laurentiu Frangu .dr. Ca modalititati de verificare: . documentare suplimentară în bibliotecă 11. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. pregătire prezentări orale 10 10 2. traduceri etc. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. pregătire examinare finală 20 50 3. studiu după manual.ing. realizare teme de casă. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : prof.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. seminar / 12. consultaţii 10 5 4.dr. Dorel Aiordachioaie Şef catedră.

eficacitatea personală: adaptare. Str. calculatoare. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI8 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . reţele. Epure Silviu Semestrul I Electronică şi telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 42 14 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. Dr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor structurilor numerice şi însuşirea cunoştinţelor de bază necesare pentru alte discipline viitoare: procesoare. analiza. prenume) Catedra de specialitate 2 CIRCUITE DIGITALE Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. mobilizare. gestiune a situaţiei . 2.însuşirea tehnicilor de analiză a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. de credite 70 Totalul ore studiu individual 160 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. 3. explicare şi interpretare . Drd. însuşirea cunoştinţelor despre principalele familii logice folosite în construcţia circuitelor integrate digitale. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. . nume. înţelegere.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Atitudinale . . .participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 8 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Op.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Ing. însuşirea unor noţiuni despre structurile programabile şi limbajele HDL dedicate descrierii hardware a circuitelor. lucru în echipă. 800146. . Ing. 2 Nr. Popa Rustem Prep. . Cunoaştere. rezolvarea de probleme: metoda. nr.iniţierea studenţilor în microprogramare şi în tehnicile de proiectare automată a circuitelor numerice implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. Ştiinţei. logica. Instrumental-aplicative .aplicarea metodelor de analiză şi sinteză a structurilor numerice pentru circuite de mică şi medie complexitate.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.

Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .Studiul circuitelor de impuls: astabil şi monostabil. Galaţi. . 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Familia logică TTL. Wilkinson Barry. Lucrări practice: . structuri PLD şi FPGA. Principii constructive. .etc. Electronica digitală: bazele proiectării. Reducerea şi codificarea stărilor. Clasificări ale sistemelor numerice. unitate logico-aritmetică. .Automate cu stări finite. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . Zgomote şi reflexii în sistemele numerice. Bucureşti. Structuri specializate: sumator. Tematică seminar/lucrări practice/proiect Seminar: . Structuri CMOS şi BiCMOS. . Galaţi.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare .nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. Editura Teora.Sisteme numerice microprogramate . Tehnici de minimizare.Registre şi numărătoare. Modalităţi de reprezentare. comparator. demultiplexor.html 2. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. Editura Teora. codificator prioritar. Bibliografie obligatorie selectivă 1. . Familia logică MOS.Structuri numerice programabile: CPLD şi FPGA.Circuite secvenţiale cu bistabile integrate. . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - .Structuri programabile. .Structuri combinaţionale MSI.Implementarea funcţiilor binare. . Minimizarea prin metoda diagramelor Veitch-Karnaugh. . Definiţii.Introducere. problemelor propuse la examen. memoria RAM. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Rustem Popa. Implementarea cu registre.ro/rpopa/index. Analiza hazardului.Circuite bistabile. .Funcţii binare.Circuite cu bistabile: numărător şi registru . Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Aplicaţii. Bucureşti. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3.ugal.Structuri numerice programabile: memoria ROM. Transformări.Structuri combinaţionale. traduceri. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. . . Clasificări. Rustem Popa.Studiu comparativ al familiilor logice TTL şi CMOS – seria 4000. Tipuri de bistabile. .Sinteza circuitelor folosind limbajul VerilogHDL. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare . . referate. latch-uri şi bistabile .Sisteme de numeraţie. Definiţii.Structuri integrate de circuite numerice. Structuri standard: decodificator. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. eseuri. monostabile. . .Analiza circuitelor prin simulare Pspice.Modelul asincron. Transformări.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.Automate cu stări finite.Funcţii binare. Wakerly John. . Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. .Familii logice: TTL şi CMOS.Astabile. . multiplexor. Mircea Iliev.

pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 7. realizare teme de casă. 13.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. referate. studiu după manual. ing.01.2007 Titular curs: conf. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire examinare finală 40 3. ing. consultaţii 16 4. dr. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 14 0 40 2 6 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 160 Data întocmirii: 24. pregătire prezentări orale 24 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. documentare pe net 4 5. alte activităţi 14 lucrări practice 6. eseuri. traduceri etc. seminar / 12. suport de curs 9. activitate specifică de pregătire pt. drd. ing. Frangu Laurenţiu . alte activităţi 0 proiecte.

F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. logica. 800146. gestiune a situaţiei . rezolvarea de probleme: metoda. 2. . Ştiinţei. nume. Dr. nr.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 9 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . cum ar fi OrCAD. Ing. fie prin simulare pe calculator într-un mediu CAD.iniţierea studenţilor în utilizarea tehnicilor de proiectare automată a circuitelor digitale implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. Drd. Dulman Dan Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 14 LP P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI9 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Popa Rustem Asist. de credite 14 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Atitudinale . Cunoaştere. Str. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegere. mobilizare. lucrul în echipă. Op. 3. .validarea schemei electrice proiectate. explicare şi interpretare . eficacitatea personală: adaptare. Ing. fie prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui.însuşirea tehnicilor de proiectare manuală a sistemelor digitale implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. 2 Nr.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . analiza. .cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare în limbaj natural ş i până la implementarea schemei electrice a circuitului digital în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. Instrumental-aplicative .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. prenume) Catedra de specialitate 2 PROIECT DE CIRCUITE DIGITALE II Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.

Galaţi. pregătire examinare finală 0 3. cu respectarea standardelor IEC în vigoare.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Proiect: 1. Galaţi. Sinteza schemei electrice a unui automat cu stări finite. pregătire prezentări orale 0 2.ro/rpopa/index. eseuri. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. studiu după manual. Bucureşti. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. Wakerly John. publică a proiectului. referate. Lausanne. 2. alte activităţi 0 lucrări practice 6 6 2 4 0 . Rustem Popa. seminar / 12. 1989 (în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30% Notele acordate pentru temele de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. Electronica digitală: bazele proiectării. studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare. traduceri. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 5. consultaţii 8 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 0 5. Rustem Popa. Systemes numeriques cables et microprogrammes. Mircea Iliev. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. Stauffer Andre. .etc. Wilkinson Barry. Bucureşti. Editura Teora. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . activitate specifică de pregătire pt.ugal. pornind de la o specificaţie dată. Presses Polytechniques Romandes.html 2.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. Sinteza schemei electrice a unui sistem microprogramat. pornind de la o specificaţie dată. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Editura Teora. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . cu respectarea standardelor IEC în vigoare. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Aplicaţii.

alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. pregătire teste periodice sau parţiale 24 13. 7. realizare teme de casă. proiecte. ing. traduceri etc. dr. dr. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. Popa Rustem Semnătura: Titular proiect: as. Frangu Laurenţiu .2007 Titular curs: conf.6.01. ing. ing. drd. alte activităţi 0 14. referate. eseuri.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati, 800146, Str. Ştiinţei, nr. 2 Nr. telefon / fax: 0236 470905 E-mail:

FIŞA DISCIPLINEI10
Denumirea disciplinei ELECTRONICA DE PUTERE 1 Anul de studiu III+IV Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de ? credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific, Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Asist.drd.ing. Romeo Paduraru nume, prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42

S -

LP 28

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - cunoaşterea şi înţelegerea structurii, funcţionării şi caracteristicilor statice si dinamice ale dispozitivelor electronice de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind circuitele de comanda pentru comutatie, regimul termic si protectia dispozitivelor semiconductoare de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de actionare electrica; - formarea cunoştinţelor de bază privind realizarea diverselor topologii de convertoare statice (circuit de forta, circuit de comanda, izolare galvanica); - formarea cunoştinţelor de bază privind strategiilor utilizate la comanda con vertoarelor; Competenţe specifice 2. Instrumental-aplicative: disciplinei - studiul comportamental al dispozitivelor semiconductoare de putere la nivelul caracteristicilor statice si mai ales dinamice; - validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a dispozitivelor semicondu ctoare de putere; - analiza performanţelor dinamice şi statice – implementarea si analiza circuitelor de comanda; - configurarea diverselor topologii de convertoare prin utilizarea unor panouri sinoptice adaptabile; - analiza comportamentala a functionarii convertoarelor cu diverse tipuri de sarcina; - validarea numerica prin modelarea sistemica a convertoarelor in mediul Orcad-PSpice

10

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

3. Atitudinale: -- conştientizarea importanţei convertoarelor statice de putere în aplicaţiile industriale şi în tehnologi a modernă; - realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ; - formarea, prin aplicaţii individualizate, a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.

Tematică generală

Bibliografie obligatorie selectivă

Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice - Concepte de fizica semiconductoarelor in - Studiul diodei de putere; contextul modificat al revendicarilor din - Studiul unui circuit de comanda de tipul electronica de putere; formatorului de impulsuri; - Dispozitive semiconductoare de putere; - Studiul comparativ al dispozitivelor - Structuri de comanda pentru comutatia comandabile de putere – comutatie, dispozitivelor elctronice de putere; dinamica, pierderi, protectie; - Circuite de protectie; - Studiul comportamental practic al - Convertoare c.a.-c.c. – topologii, performante, diverselor topologii de convertoare; comanda; - Modelarea şi simularea convertoarelor - Convertoare c.c.-c.c - topologii, performante, statice de putere; comanda; - Analiza impactului sarcinii asupra - Convertoare c.c.-c.a - topologii, performante, formelor de unda; analiza armonica in comanda; mediul software de implementare a - Variatoare de tensiune alternativa; modelelor. - Strategii de comanda – abordare globala 1. E. Roşu, M. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.iscee.ugal.ro 2. F. Ionescu, J.P.Six et autres : Composants semi-conducteurs de puissance. Editura Tehnica, Bucuresti, 1994. 3. G.Séguier: L'electronique de puissance. Dunod, Paris, 1992. 4. E. Rosu et al, Convertoare statice de putere- suport electronic http://www.iscee.ugal.ro si in curs de aparitie la editura Academica, 2008

La stabilirea notei finale se iau în considerare       

Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală 50 Alte note

Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 20

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice; - înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de electronica de putere.

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor experimentale ; - înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a convertoarelor statice de putere.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 20 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 10

6 -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 ore.

Data întocmirii:1.02.2007 Titular curs: Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist.drd.ing. Romeo Paduraru Semnătura:
Şef catedră

F) Ob Nr.dr. 2. nr. Ştiinţei.Formarea. disciplinei .Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . Mihai Culea – seminar Sef lucr.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. Competenţ . dar şi prin teme de casă. Ceangă Emil – curs Sef. . modelate frecvenţial.formarea competenţelor pentru sinteza filtrelor IIR şi FIR. Atitudinale . Ing. . .lucr. în realizare cu timp continuu şi cu timp discret . practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. explicare şi interpretare . lucr. prenume) Prof.formarea competenţelor pentru analiza circuitelor electronice şi cunoaşterea unei clase de circuite fundamentale în electronică. Str.conversia modelelor sistemelor în diverse reprezentări. prin aplicaţii de laborator.ing. 2 Nr.cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor sistemelor (filtrelor) fundamentale din electronică.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.aplicarea metodelor uzuale de analiză şi sinteză a circuitelor electronice . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.analiza experimentală a unor sisteme şi circuite uzuale din electronică 3. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI11 Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.discretizarea sistemelor analogice. e specifice . de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 125 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. .ing.analiza proprietăţilor frecvenţiale şi corelarea acestora cu domeniul “timp”. Instrumental-aplicative .calculul corecţiei dinamicii sistemelor prin metode de alocare .cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de investigare experimentală a circuitelor electronice . .cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor circuitelor specifice din electronică. Op. Cunoaştere. 800146. practice/proiect nume. înţelegere.formarea competenţelor privind analiza şi sinteza sistemelor cu timp continuu şi cu timp discret. . Iulian Munteanu .

.Problematica analizei sistemelor . . locul rădăcinilor. .Filtrul trece jos de ordinul 2.Reprezentări ale filtrelor FIR şi IIR. . filtrul de ordinul 1. filtre in X. .Sisteme de faza minima si de faza neminima . Sinteza circuitelor (10 ore). stabilitatea asimptotica si stabilitatea IMEM. Sisteme fundamentale . 6. conexiunile diportilor. transformatorul diferential. Diporti . filtrul de ordinul 2.Forme canonice.Analiza sistemelor cu timp continuu şi discret.Estimarea starii sistemelor. Sinteza circuitelor RC .Reprezentarea si analiza uniportilor . Funcţii fereastră uzuale. filtrul trecetot (în realizare cu timp continuu şi timp discret) .Parametrii matriceali ai diportilor . . Principiul filtrării adaptive Tematica seminariilor .Filtre active RC cu reactie multipla .Structuri de diporti .Analiza regimul permanent al sistemelor. Jordan) pentru sistemele analogice si numerice şi schemele de structură aferente .Uniporti si multiporti: proprietati.Uniporti ideali si uniporti uzuali. . parametrii de repartitie.Legatura dintre largimea benzii de frecventa si durata regimului dinamic.Metode de aproximare in sinteza sistemica a filtrelor: aproximarea de tip maximum plat – filtre Butterworth si filtre Bessel – metode de proiectere. .Conditii de realizabilitate si metodologii de sinteza. .Uniporti echivalenti si uniporti inversi. . Uniporti .Sinteza circuitelor ARC .Sinteza uniportilor LC: metode Foster si metode Cauer. i ntegratorul. .Notiuni privind corectia sistemelor prin reactie dupa stare. . 2. Diagrame poli-zerouri.Determinarea parametrilor imagine ai unui diport. . Reprezentări structurale şi conversia reprezentărilor sistemelor . criterii de stabilitate. .Structurile filtrelor numerice : structura nerecursivă (filtrul FIR) si recursivă (filtrul IIR) . . . Circuite corectoare de faza. . Diporti uzuali in prelucrarea si transmiterea semnalelor . 7. filtre cu cuart.Diporti ideali. . pasivitate.Filtrul trece jos ideal . metode de analiza si transformare a diportilor.Transformatorul: schema echivalenta.Amplificatorul ideal şi linia de întârziere ideală. în descriere intrareieşire şi în descriere de stare.Alocarea polilor prin reactie dupa stare. semicelule de adaptare. . filtre Cebasev – metode de proiectere. 3.Filtre active RC trece banda . .Parametrii imagine . . Problema analizei sistemelor.Filtrul trece jos de ordinul unu . .Proprietatile structurale ale sistemelor: controlabilitatea.Conversia: functie de transfer-caracteristici Bode . caracteriscica de fracventa.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. 9.Utilizarea grafurilor in reprezentarea circuitelor si sistemelor. . reciprocitate. 8.Conversii: functie de transfer-forme canonice (controlabila. Analiza sistemelor . observabila. transformari de frecventa.Proceduri de discretizare a sistemelor cu timp continuu. parametrii iterativi.Sistematizarea uniportilor dupa functia de reactanta.Calculul parametrilor diportilor .Circuite corectoare de atenuare.Functii de circuit si proprietatile acestora. .Filtrul trece tot (elementul defazor de ordinul 1). derivatorul.Sinteza uniportilor LC si a uniportilor RC Tematica lucrărilor practice . Sinteza sistemelor . filtre derivate m. observabilitatea. 5. reprezentări prin grafuri .Elementul integrator. . .Parametrii de lucru .Discretizarea sistemelor . Notiuni generale privind circuitele de prelucrare a semnalelor . .Filtre numerice FIR.Utilizarea mediului Matlab in reprezentarea si analiza sistemelor . . . 4. caracteristici de frecvenţă .Filtre: filtre k-constant.Conversia modelelor neparametrice.

traduceri.lucr.02. pregătire teste periodice sau parţiale 14. suport de curs 18 9. 88…171). referate. A.Bibliografie obligatorie selectivă 13. pregătire prezentări orale 2. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . 615…622). eseuri.L..A. Militara.ing. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. 1998 (pag.E.. realizare teme de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 20 8. circuite si sisteme. Cutululis. pag. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 125 Data întocmirii: 1.a. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 10 20 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. A. 190…351) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. alte activităţi proiecte. eseuri. 5. Probleme Ed.dr. 7. Théorie de la commande des systèmes.563 . Mateescu. 17 13. 15. alte activităţi lucrări practice 6. traduceri etc.ing. 551. Ed Tehnica. Serbanescu. referate. 564…605 . Ing. consultaţii 2 4.2007 Titular curs: Prof.N. circuite si sisteme. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.. 6 şi 7. 485…500 . Mateescu. 4. E. (Cap. Nichita.. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.. pregătire examinare finală 30 3.. 14.P. Ceanga. 1985 (pag.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef. Semnale. documentare pe net 5. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.A. Semnale.Protin. metodelor şi modelelor predate. Bucuresti.D. seminar / 10 12. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. 224…378 . activitate specifică de pregătire pt. 2001. C. s.

Aiordachioaie Dorel / As. 3.dr. filtrare. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.dr. Op. nume. procese aleatoare. Aiordachioaie Dorel Prof.2004. înţelegere. Editura Academica. perturbatii. Atitudinale : intelegerea importantei sistemelor numerice de prelucrare a semnalelor. Caracterizarea in domeniul timp si in domeniul frecventa a semnalelor aleatoare. Filtrate optimala. Detectia semnalelor. detectie si Competenţe recunoastere. Aplicatii: Recunoasterea vocii si a imaginilor Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei. Galati . Tematică lucrări practice Generatoare de secvenţe pseudoaleatoare.ugal. de 5 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof. Capitolele 8-10. Metode de estimare parametrica si neparametrica Estimarea formei semnalelor Principiile sistemelor de recunoastere a semnalelor Tematică seminar / lucrări practice Procese aleatoare.dr. estimate. Clasificatoare.2004.ding. 461353 URL: http://www. Raspunsul circuitelor la procese aleatoare. 2. Galati . Material intern. Detectia semnalelor. Curs litografiat.2004. Tel / Fax: 0236-470905. a metodelor de discretizare si estimare in sistemele de transmisiune a informatiei. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.ing. Filtre adaptate la semmal. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei: semnale aleatoare. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . Partea II. Estimarea parametrilor prin observarea continua si discreta.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. .ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.ing.. 12-15.fie. Gabriel Sirbu Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nr. specifice 2. Instrumental-aplicative : cunoasterea si aplicarea metodelor de determinare a momentelor statistice disciplinei si temporale asociate semnalelor aleatoare precum si a metodelor de calcul pentru estimarea parametrilor. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. ESTIMARE SI RECUNOASTERE Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Semnale aletaoare continue si discrete. prenume) Catedra de specialitate 3 DECIZIE. Exercitii pentru seminar. Cunoaştere.

seminar / 12. referate. . alte activităţi 20 lucrări practice 6. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 20 proiecte. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri.ing. consultaţii 10 4. metodelor şi modelelor predate.dr.nota de la colocviul de laborator peste 5.dr. Dorel Aiordachioaie Titular seminar: prof. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .dr. 13.ing.ing.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 9. documentare suplimentară în bibliotecă 11. traduceri etc. documentare pe net 10 5.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. alte activităţi 0 10 50 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. Ca modalititati de verificare: . pregătire prezentări orale 10 2. Sarbu Gabriel Şef catedră. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. pregătire examinare finală 20 3. Prof. 7. Laurentiu FRANGU .ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. studiul bibliografiei minimale indicate 10. realizare teme de casă.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. studiu după manual.drd.

Atitudinale calculatoarele numerice şi echipamentele de digitale de telecomunicaţii operează numai cu semnale digitale sincrone. dr. înţelegerea naturii erorilor care apar în schemele cu circuite integrate analogice şi a tehnicilor prin care aceste erori pot fi aduse în limite admisibile. Domneasca. . Radu BELEA asit. 12 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Cunoaştere. Op. str. înţelegere. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. 111 Nr. cunoaşterea problemelor rezolvate de electronica analogică. 2. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei S 14 LP 14 capacitatea de a citi şi interpreta o schemă electronică. F) Ob nr. ing. Înainte ca acest semnal să poată fi reprezentat prin semnale digitale sincrone este nevoie să fie prelucrat (condiţionat) prin tehnici analogice astfel încât să poată fi aplicată o tehnică standard de conversie digitală şi de sincronizare. credite 5 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. măsurări asupra schemelor care utilizează circuite integrate analogice pentru prelucrarea semnalelor. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator. nr. l.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. 3. măsurarea parametrilor circuitelor integrate analogice. ing. Orice semnal măsurat sau recepţionat este un semnal analogic. înţelegerea tehnicilor prin care electronica analogică este conectată cu electronica digitală.ro FIŞA DISCIPLINEI12 Circuite Integrate Analogice (CIA) Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Dan DULMAN Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.

H. C. Editura Politehnica Timişoara 2004. probleme. oscilatoare de relaxare. M. compenasrea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. nota). Analiză şi proiectare. amplificatorul cu modulare-demodulare . L. 1. bucla PLL. Meyer. comparatoare. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. Bulucea. R. - - Tematică seminar / lucrări practice se fac 6 lucrări de laborator alese din tematica: amplificatorul diferenţial. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. reacţia negativă. se fac probleme din capitolele analiza circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. nota). G. compensarea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. Tehnică Bucureşti 1983. oscilatoare de relaxare. Circuite integrate liniare. clasificare. Minim nota 9 la: colocviu de laborator examen parţial (V. parametrii. Notă: la examenul parţial se propun trei probleme din capitolele sau subcapitolele: metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. analiza circuitelor liniare complexe erori dinamice ale amplificatoarelor operaţionale. Wais. timişoara 2001. .Tematică generală - - Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs introducere. Dispozitive şi circuite Electronice. oscilatoare de relaxare. Gray. Universitatea ”DUNĂREA DE JOS” din Galaţi. Ciugudean. amplificatorul diferenţial şi celula Gilbert. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale circuite de impulsuri (utilizarea comparatoarelor). comparatoare cu histerezis. 2. Partea a I I-a. nota). 2001 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 35%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: colocviu de laborator examen parţial (V. examen (V. Ciugudean. proprietăţile amplifica toarelor cu reacţie negativă . Facultatea de electronică şi telecomunicaţii. Circuite integrate liniare. erorile statice ale circuitelor analogice liniare. utilizarea multiplicatorului de un cadran. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. Circuite integrate analogice. M. M. explicarea noţiunii de amplifica tor operaţional. exemple de utilizare. Circuite integrate analogice. R. Ed. Restul materiei nu se pretează la examinarea prin probleme şi se examinează teoretic printr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte. Jurca. E. Belea. Ed. 4. 5. examen (V. Profeta. P. Tehnică Bucureşti 1975. 3. nota).

ing. 13. alte activităţi 0 0 35 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 15.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 25 4. referate. dr. prof. pregătire prezentări orale 25 2. pregătire examinare finală 0 3. dr. documentare pe net 0 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. realizare teme de casă.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. 7. Laurenţiu FRANGU . pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 lucrări practice 6. ing. alte activităţi 0 proiecte. suport de curs 9. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. l.02. Radu BELEA. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. studiu după manual.

Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. Ştiinţei. nume. principii.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . Competenţe 2. dr.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. . Cunoaştere. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . . simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD. explicarea şi interpretarea unor idei. . . . . 1. 3.promovarea unui sistem de valori culturale. dr. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.Însusirea unui limbaj (scris. teorii. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. de valorificare independentă a informaţiei. Str. ing. Atitudinale: . morale şi civice. 800146.etc@ugal. . de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titulari proiect II V 3 Conf. .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. . Op.acţiune şi realizare: gestiunea timpului.eficacitatea personală: adaptare. gestiune a situaţiei.rezolvarea de probleme: metoda. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. înţelegere. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. Belea Radu ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. ing. analiza c elor mai diferite scheme electronice. nr. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. mobilizare. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. analiza.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. lucru în echipă. logica.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. legi. vorbit. proiecte. Iliev Mircea Ş. utilizarea unor specifice metode. 2 Nr. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite complexe 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. procese.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.l. disciplinei proiectarea schemelor electronice.participarea la propria dezvoltare profesională.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.Dezvoltarea creativităţii.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. .

Gray P.Circuite integrate liniare. 1983. 2. Popa R.. Albastra.Electronica. ş. – Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Vol. s. . Bucureşti..Dispozitive si circuite electronice. E.Circuite integrate liniare. E.D. Culegere de probleme. 15.. 1982. Bucureşti. . . E.a.a. 1981. 5. . 1985. 1989. „Circuite electronice fundamentale”. . Bodea M.Circuite electronice.Verificarea finală promovată cu nota 5.Ş. ş. . Bulucea C. Bucureşti. Gh. . 2002. 7. Brezeanu Ghe. 8. ş. ClujNapoca. 1984. Galaţi. Ştefan. Dascalu D. proiectarea si execuţia cablajului imprimat. .T. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. Bucureşti . Vol. Profeta H. folosind si cunostintele dobândite la disciplinele “Proiect circuite digitale” şi “Proiect circuite analogice”. Ed. 6. ...Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a . Manolescu A. Vais M. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului. Meyer . . 11.Circuite integrate digitale. Bucureşti.Circuite integrate analogice.Circuite integrate liniare. Catalog.. 4.Agenda radioelectronistului. Rusu A. II. simularea (analiza) circuitului electronic. . 2000.D.Verificarea finală promovată cu nota 10..Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din capitolele predate la cursurile anterioare: “Dispozitive electronice”. Ed. 1999. 1.. Manolescu A. 1980. 14.a. 10. Dascalu D.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului. Editura tehnică. Bucureşti.P. E. ş.Circuite şi sisteme digitale. Drăgulănescu N. s. Probleme. Vol. 1983. 3.. plantarea pieselor. 2000. 1987. Bucureşti. . ICCE.. Bucureşti..a. Croitoru V. Proiectare .P..P. E. III. . Culegere de probleme. „Circuite integrate analogice”.Circuite integrate liniare. „Circuite digitale”. Ştefan. 1986.Circuite integrate liniare. Editura Albastră.E. . 12.. s. E. Editura Tehnică.a.. Vol. E.a. Ardelean I. 1987. Bucureşti. ş. Bucureşti.T.D. 1982.. .. E.. Manual de utilizare. 9.Circuite integrate CMOS.T. Bucureşti.P. proiectului.a. testarea si reglarea circuitului. 1978. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. . IV.. Tehnica.Circuite electronice... Gh.D. Probleme. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. ş. Cluj-Napoca. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .R. 13..a. Manual de utilizare. I.a. Bucureşti. 1975.

l. ing. traduceri etc. 7. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare suplimentară în bibliotecă 11. suport de curs 9. ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. realizare teme de casă. referate. documentare pe net 8 6 5.01. Radu Belea Semnătura: Şef catedră.ing. alte activităţi 20 0 proiecte. pregătire examinare finală 0 20 3. consultaţii 10 2 4. activitate specifică de pregătire pt. dr. Frangu Laurenţiu . alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. eseuri. seminar / 12. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6.dr. Prof. Mircea Iliev Semnătura: Ş. pregătire prezentări orale 0 2 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 13.2007 Titulari proiect: Conf. dr.

construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborat or.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.Însusirea unui limbaj (scris. . Str. . Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale . lucru în echipă.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.eficacitatea personală: adaptare. F) Măsurări electrice şi electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . teorii. gestiune a situaţiei. . . 800146. proiecte. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. . ing.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.acţiune şi realizare: gestiunea timpului.rezolvarea de probleme: metoda. Atitudinale: . Ştiinţei. mobilizare.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.Dezvoltarea creativităţii. . . nr. Op. . Conf. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. Competenţe 2. principii. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. vorbit. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. . procese. . de valorificare independentă a informaţiei. dr. 1.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cer ute de domeniul electronicii. înţelegere. analiza. legi.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. utilizarea unor specifice metode. logica.participarea la propria dezvoltare profesională.promovarea unui sistem de valori culturale. 2 Nr. explicarea şi interpretarea unor idei. Iliev Mircea nume. disciplinei proiectarea schemelor electronice.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. morale şi civice. analiza celor mai diferite scheme electronice. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . prenume) Catedra de specialitate Conf. dr.etc@ugal. ing. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. .ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. de credite 56 Total ore studiu individual 72 Titular curs Titular lucrări practice II E 4 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. 3. Cunoaştere. folosirea aparaturii de măsura si control specifice.

Galaţi.. 6. 1998. – Măsurări electronice.a.Aparate electronice pentru măsurare şi control. V. Bucureşti. Aparate de măsura si control specifice ore). electrice (6 ore). Mariana Beliş . E. Mitrofan Gh. Măsurarea componentelor electronice 4.Măsurări electrice şi electronice. Buc. .Măsurări electronice.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. Generatoare de semnal sinusoidal. 9. 1995. electrice (6 ore). 4. 2. 5. Osciloscoape (6 ore). Metode de măsurare a frecventei si a 6. 7. s. 1971. 11. E. Măsurarea si marcarea diodelor 10. Ed. Mihai Antoniu. Osciloscoape cu doua canale. laboratorului de măsurări electrice şi electronice. . Măsurarea mărimilor neelectrice. New York. Măsurarea mărimilor neelectrice (3 semiconductoare: măsurarea parametrilor statici. 1984. Satya. de impulsuri.M. Sisteme electronice de măsurare cu Măsurarea si marcarea tranzistoarelor. Măsurarea temperaturii: traductoare de temperatura. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Multimetre digitale. defazajului. Aparate de măsură electrice de tip Norme de protecţia muncii. McGraw Hill. 2. 5. Măsurarea şi marcarea componentelor discrete de de circuit (3 ore). Bodea. Nicolau E. Probleme generale ale măsurărilor (3 1. 1984. s. Osciloscopul cu un spot si un canal E0102. Compensarea in frecventa a sondelor cu 7. Editura didactică şi pedagogică.a. 1980. M. de comutaţie. Ed. Măsurarea analogica a mărimilor digitale. Editura Universităţii “Dunărea de Jos”. Vol. Măsurarea aparatură programabilă (3 ore). Vizualizarea caracteristicilor statice ale componentelor discrete de circuit. Aparate de măsura numerice (3 ore). atenuare.Generatoare de impulsuri si de tensiune liniar variabila. Iaşi.Electronic measurements and instrumentation. Edmond Nicolau. Turic. 3.T Buc. 2.. 9. 4.Prelucrări de date. Măsurarea numerică a mărimilor 3. .. Generatoare de semnal (3 ore).T.. osciloscopul. ore). 7. Măsurări cu osciloscopul (3 ore).a. 8. Editura didactică şi pedagogică. L. 1. tensiunilor si a curenţilor cu instrumente analo gice si 3. Oliver B. Facla. Mihuţ. Metode de măsurare a analogic (3 ore).. de înalta frecventa. 1999.. Valentin Sgârciu . Cage J. Pop E. . dinamici.Manualul inginerului electronist . liniarizarea caracteristicilor acestor traductoare. 1985.I.1. Măsurări cu 5. 1983. 6. de funcţii. 2. I. 8. tranzistoarelor: măsurarea parametrilor hibrizi. 3. Bucureşti.M. Universitatea Politehnică Bucureşti. s.Tehnici moderne de măsurare. Nelişor Todică – Măsurări electronice. Tiponuţ . circuit. Măsurarea puterilor in circuitele de curent alternativ monofazat.

Examenul final promovat cu nota 10. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. pregătire examinare finală 4 28 3.2006 Titular curs: Conf. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.Examenul final promovat cu nota 5. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10 ) : . documentare suplimentară în bibliotecă 11. Frangu Laurenţiu .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). pregătire teste periodice sau parţiale 14. . ing. seminar / 12. pregătire prezentări orale 14 0 2. Prof. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). . 13.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . . realizare teme de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 2 0 proiecte. referate. . ing. suport de curs 9. studiu după manual. activitate specifică de pregătire pt.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. traduceri etc. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. eseuri.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. dr.09. 7.ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. consultaţii 10 2 4. documentare pe net 6 2 5.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. .dr. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 72 Data întocmirii: 15. dr.

obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.fie. proiectarea impedanţelor de sarcină pentru ghidurile de undă. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. Note de curs. Comunicatii mobile si prin satelit. Tel / Fax: 0236-470905. Instrumental-aplicative : analiza propagării undelor prin ghidurile de undă.ing. nume. Cunoaştere. ghidarea microundelor. 2.ugal..drd.5 1 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.l. Op. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. eseuri. 461353 URL: http://www. 3. absorbţia microundelor. nr. Atitudinale : intelegerea specificitatii propagării microundelor cu privire la impedanţele ce intervin de a lungul liniilor de propagare. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de microunde: teoria propagării undelor electromagnetice la frecvenţe foarte înalte. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Câmpul electromagnetic Generatoare de microunde cu diode tunel Sisteme cu microunde Amplificatoare de microunde cu diode tunel Aplicaţii ale microundelor Determinarea parametrilor liniei coaxiale fără pierderi Determinarea parametrilor liniei coaxiale cu pierderi Filtrul duplexor şi filtrul diplexor Generatoare de microunde cu undă progresivă Tematică generală Circulatorul şi atenuatorul Bibliografie Gabriel Sirbu. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 1.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 - .. prenume) Catedra de specialitate TEHNICA MICROUNDELOR Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. specifice disciplinei 2.l. aplicaţii ale microundelor. înţelegere. Sirbu Gabriel S.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Regimul disciplinei (Ob.ing. referate.drd.

consultaţii 10 5 4. documentare pe net 10 0 5. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire prezentări orale 10 10 2. Gabriel Sirbu Şef catedră.traduceri. seminar / 12. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. eseuri. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s. traduceri etc..l. Prof.l. drd.ing. studiu după manual. pregătire examinare finală 20 50 3.ing. metodelor şi modelelor predate. 13. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. Ca modalititati de verificare: . . 7.dr. activitate specifică de pregătire pt. realizare teme de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 14.nota de la colocviul de laborator peste 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.drd. referate. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. alte activităţi 20 0 proiecte.ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. meto delor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Laurentiu FRANGU .efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.

Atitudinale . nume. Op. programarea şi testarea acestora . înţelegere. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de achiziţie. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor de achiziţie . Cunoaştere. dr. precum şi interconectarea. prenume) Catedra de specialitate III Sisteme de achiziţie a datelor 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Instrumental-aplicative . Ştiinţei.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .înţelegerea funcţionării sistemelor de achiziţie. 2 Nr. nr.dezvoltarea abilităţilor competitive. 800146. dr. morale şi civice 13 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.conştientizarea importanţei sistemelor de achiziţie a datelor şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . bazate pe un sistem de valori culturale.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.ro FIŞA DISCIPLINEI13 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul de achiziţie şi de depanare a diverselor circuite 3. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. De credite 28 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Str. ing. .explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de achiziţie şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. explicare şi interpretare .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor de achiziţie a datelor.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de achiziţie a datelor. Nicolau Viorel Conf. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. Nicolau Viorel Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii E 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 28 LP P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. ing. .

Programarea temporizatoarelor . Structura unităţilor de numărare/ temporizare. eseuri. Texas Instruments.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .participarea activă la discuţiile de la curs .. M.Software pentru dezvoltarea de aplicaţii.participarea la activităţile de laborator (85%) . ISBN 973-97816-3-2. C. traduceri. TMS320C30 Products Overview.rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Noţiuni introductive privind sistemele de achiziţie a datelor . Conversia semnalelor . Module de intrări numerice şi analogice.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . B. Editura Academica. Puşcaşu. D..Tipuri de semnale.Variabila timp în sistemele de achiziţie a datelor.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . V. Procesoare de semnal TMS 320C3X. Soluţii de conectare în reţea a sistemelor de achiziţii de date. Metode de programare . 1998 3.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . subsisteme componente . 1998 4. ICP DAS Co. Postolache. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .. Aplicaţii. Wincon ISaGRAF PAC.Sisteme multicanal pentru procese lente. V. Interfeţe grafice utilizator pentru achiziţia şi monitorizarea datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 1. Editura Academica. Codreş. Module de ieşiri numerice şi analogice. 2004 2.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Iaşi. Galaţi.... ISBN 973-8316-48-0.Module de comunicaţie.Subsistemul de intrare. Sisteme de achiziţie pentru procese rapide . Ghe.Subsistemul de ieşire. referate. 2006 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Pănescu.Elemente de structura şi arhitectura sistemelor de achiziţie a datelor. Reţele uzinale . Puşcaşu.rezultat satisfăcător la examenul scris . Metode de programare . Huţanu. pentru transmisia datelor. – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. Nicolau.participarea la toate activităţile de laborator . Eşantionarea şi cuantizarea semnalelor.

descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. activitate specifică de pregătire pt.01. alte activităţi lucrări practice 6. alte activităţi 20 1 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 27. 13. traduceri etc. realizare teme de casă. consultaţii 6 4. referate. 7. studiul bibliografiei minimale indicate 10. ing. dr. ing. eseuri. pregătire teste periodice sau parţiale 14. pregătire examinare finală 4 3. seminar / 12. alte activităţi 8 proiecte. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. suport de curs 9. dr.2007 Titular curs: Conf. documentare pe net 6 5.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire prezentări orale 1 2. Frangu Laurenţiu .

Mazarel Marius Catedra de specialitate Electronica si Telecomunicatii V 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. eficacitatea personală: adaptare.cunoştinţe de proiectare si implementare a sistemelor de achizitii de date (embedded) Competenţe specifice disciplinei 2.deprinderea abilitatilor de programare a placilor de achizitie . înţelegere.Ing. de credite Total ore din planul de învăţământ 28 Totalul ore studiu individual 56 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. mobilizare. practice/proiect nume. rezolvarea de probleme: metoda.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Instrumental-aplicative .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . 2 Nr. explicare şi interpretare . Ştiinţei. F) Ob Nr. 800146. nr. Op. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI14 Denumirea disciplinei Laborator achizitii de date si sisteme automate Anul de studiu 3 Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob. . lucru în echipă. gestiune a situaţiei . prenume) As.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază privind sistemele automate .determinarea indicatorilor de performanta ai unui sistem automat 3.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . Cunoaştere. analiza.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. logica.participarea la propria dezvoltare profesională 14 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Atitudinale . Str.

Realizarea corecta a 50% din teme . studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate. analiza semnalului) 4.Realizarea corecta a tuturor temelor . Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor analogice cu microconvertorul ADUC842) 5. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Demostrarea de abilitati. esantionarea semnalelor. pregătire prezentări orale 0 2. Conversia analog numerica. Conversia neparametric-parametric (caracteristica de frecventa -> functie de transfer) 11. Studiul regulatoarelor bi si tripozitionale Bibliografie obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Filtre si regulatoare cu amplificatoare operationale (PI. Achizitia si analiza semnalelor audio 7. implicarea in discutii si realizarea lucrarilor practice pe intreg semestrul Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Indicatori de performanta (suprareglaj. consultaţii 28 0 0 0 . studiu după manual.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie si a . eseuri. PD. Sistemul de ordin 1 9. Placa de achizitie PCL711 (intrari si iesiri analogice si digitale) 3. convertoare AD integrate 2. timp de raspuns) 8. Achizitia semnalelor cu PCL711 (traductor de forta cu marci tensometrice. pregătire examinare finală 0 3.Tematică curs Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Sistemul de ordin 2 10. suport de curs 9. PID) 12. 50 traduceri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor digitale de la accelerometrul ADXL202 cu dsPic30F) 6.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie sistemelor automate prezentate in timpul si a sistemelor automate prezentate in timpul semestrului semestrului . Filtre si regulatoare numerice (embedded) 13.

referate.4. 7. alte activităţi 13. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 56 Data întocmirii: Titular curs: Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: Şef catedră . pregătire teste periodice sau parţiale 0 14 14 11. documentare suplimentară în bibliotecă 5. alte activităţi 0 0 0 14. realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt. eseuri. traduceri etc. seminar / lucrări practice 6. proiecte. documentare pe net 12.

înţelegerea sistemelor de procesare multitasking şi gestionarea taskurilor 2. Cunoaştere. ing. 800146. explicare şi interpretare LP 1 P 0 Competenţe specifice disciplinei . nr.înţelegerea algoritmilor rapizi de calcul a transformatei Fourier . de credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 86 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. . F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.l. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Str.cunoaşterea aspectelor practice de implementare a filtrelor numerice în timp real (pe sisteme numerice de calcul) .înţelegerea caracteristicilor / aspectelor frecvenţiale ale filtrelor numerice .l.cunoaşterea principiilor de proiectare / realizare / analiză a diverselor tipuri de filtr e numerice . practice/proiect nume.implementarea algoritmilor offline de procesare a semnalelor numerice . înţelegere.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor / modelelor asociate semnalelor / sistemelor în timp discret . ing. Iulian Munteanu s.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. 2 Nr. Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 2 0 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.cunoaşterea şi înţelegerea diverselor operaţii realizate pe secvenţe de semnale numerice . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI15 Prelucrarea numerică a semnalelor Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor de procesare numerică în timp real a semnalelor . prenume) s. Ştiinţei.utilizarea funcţiilor fereastră . Op. Instrumental-aplicative .implementarea (folosind medii software dedicate) algoritmilor de procesare a semnalelor în timp discret 1D .analiza frecvenţială a filtrelor numerice 15 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.

2003. software de timp real. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . The Art of Assembly Language. Aplicaţii ale procesării numerice ale semnalelor. echivalenţa dintre filtrele digitale IIR şi FIR. conducerea automată a proceselor. Naforniţă. Filtre FIR. 1. Operaţii fundamentale cu semnale numerice. abordări temporale şi frecvenţiale. 2.3. etc) Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. Tipuri evoluate de filtre numerice.a. No Starch Press. Pop. 4. 8. tehnici multirată. referate. 1. influenţa funcţiei fereastră asupra liniilor spectrale. I.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate . Tehnici de proiectare a filtrelor numerice. comparaţii între caracteristici şi performanţe filtrelor digitale. Aliasing.W. sistemul de întreruperi al unui microcalculator. Vol. 6. Tehnici de programare în timp real. 1989. 1997. 7. La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. funcţii fereastră. 7. Ed. 5. traduceri. 3.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . modelare. eseuri. analiza funcţiilor de transfer discrete.implicarea în promovarea utilizării prelucrărilor numerice în diverse aplicaţii inginereşti (prelucrarea / compresia / criptarea datelor. 2. (aplicaţii Matlab). 2. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.. E. Filtre IIR. 5. 3. The scientist and engineer's guide to digital signal processing. 4.. Sisteme liniare în timp discret. California Technical Publishing. 6.. 1986.. Algorimi pentru calculul FFT. Hyde R. Metode în prelucrarea numerică a semnalelor. transformata Fourier discretă şi proprietăţi fundamentale ale acestora. Reprezentarea semnalelor numerice. (aplicaţii Matlab). Atitudinale . Tipuri şi structuri de filtre numerice. Facla. Tehnici de utilizare a întreruperilor în prelucrarea (în timp real a) semnalelor. Operaţii de bază asupra secvenţelor de semnale. Proiectarea filtrelor numerice. Transformarea Fourier rapidă şi funcţii fereastră (aplicaţii Matlab). 2. vol. S. CAN şi CNA. elemente de statistica. Semnale cu timp discret. aliasing. 3. Filtrul Kalman (Aplicaţie Matlab). convoluţia. Smith. ADC / DAC. Facla. Ed. software pentru procesarea numerică a semnalelor. ş.

notarea activităţii de laborator cu nota 10 .rezolvarea tuturor temelor de casă . pregătire teste periodice sau parţiale 14.notarea examinării finale cu nota 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.prezenţa integrală la orele de laborator . referate.notarea examinării finale cu minim nota 5 Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: ş.l. consultaţii 9 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. alte activităţi 0 lucrări practice 6. alte activităţi 10 proiecte. ing. dr. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. suport de curs 9. realizare teme de casă. studiu după manual.l. eseuri.notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare pe net 0 5. seminar / 12. ing Laurenţiu Frangu . 7. pregătire examinare finală 20 3.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .02. pregătire prezentări orale 20 2.2007 Titular curs: ş. alte activităţi 0 0 15 2 10 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =86 Data întocmirii: 06. traduceri etc. studiul bibliografiei minimale indicate 10. activitate specifică de pregătire pt.rezolvarea 2/3 din temele de casă . ing.

Conf. dr. .rezolvarea de probleme: metoda. Iliev Mircea nume. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. .participarea la propria dezvoltare profesională. mobilizare. . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.promovarea unui sistem de valori culturale. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . procese.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. 2 Nr. . 3. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. morale şi civice. 1. disciplinei proiectarea schemelor electronice.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. folosirea aparaturii de măsura si control specifice.Dezvoltarea creativităţii.platforme de laborator. lucru în echipă. Op. . Str. nr. proiecte. ing. .ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . explicarea şi interpretarea unor idei. legi.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . .Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. vorbit. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 - LP 14 P - Competenţe generale . ing. .etc@ugal. . analiza celor mai diferite scheme electronice. gestiune a situaţiei. teorii. Cunoaştere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. analiza. utilizarea unor specifice metode. . Atitudinale: .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: .Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândiri i economice. înţelegere. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. . prenume) Catedra de specialitate Conf.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. dr. Competenţe 2.Însusirea unui limbaj (scris. F) Televiziune 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.eficacitatea personală: adaptare. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. Ştiinţei. logica. principii. . 800146. de credite 42 Total ore studiu individual 54 Titular curs Titular lucrări practice I V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. de valorificare independentă a informaţiei.

1994. Tehnica. 1981. I. s. Ed. Receptorul TV alb-negru. Ed. . 1. 12. 16. 1986. Depanare.. 7. Echipamente pentru recepţia programelor TV de pe sateliţi (1 oră). Did. Basoiu M. Toma C. .a.a. 1. 1992. . si Ped. Antonescu G.a. Silisteanu M. 11. Bucureşti. Creanga I. Ed. si Ped. Constantin I. Constantinescu C.Tehnica televiziunii in culori. s. Sisteme de televiziune in culori (TVC compacte de luat vederi. 10. Bucureşti.Televizoare cu circuite integrate. Vidiconul.Televiziune. Sisteme de televiziune in alb-negru (2 de TV. Mitrofan G. 6. . Statnic E. 4. Costescu C. Did. Dispozitive de captare a imaginii TV 7. Tuburi videocaptoare.. Semnalul de TV (4 ore). Bucureşti. Receptorul TV color. 1979.a. . Teora.Introducere in televiziune. Iosif I. Ed. Dispozitive de reproducere a imaginii 3.Funcţionarea si depanarea televizorului in culori. Bucureşti. Ganescu M. 1982. 4. . 10. Did. Bucureşti. Basoiu M. Timişoara. Ed.. Metode de prelucrare a semnalelor de TV (2 ore). 1989. TV (2 ore). Mitrofan G. Ed. Teora.Receptoare de televiziune in culori. Serbu C. .radio si TV. .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1.a.. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune.Goldstar CKT 2190. Tehnica. . Circuite de deflexie (4 ore). Recepţia TV de pe satelit.. . Ed. s.Televiziune... s. 1990. Tehnica. 8. .Iniţiere in televiziune in culori. Bucureşti. Teora. Bucureşti. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .Receptoare moderne TV color . . Dragu I. Ed. 1983. televiziune alb-negru. Explorarea întreţesuta a imaginii. s. 1971. 1996. s. Tehnica. Basoiu M. 3. Camere 6. Ed. Tehnica.. Gazdoiu C. Ed. Bucureşti. Basoiu M. Tehnica.a.Aparate. si Ped. laboratorului de TV. Ed. . 15. Tehnica. 4. 9. Tehnica. 3. Ed.. 1983. 2. Bucureşti. Bucureşti. .. 8. Tehnica. TV cu microprocesoare. Bucureşti. 13. 1993. Transmisia si recepţia semnalelor de 2. 14. (2 ore).Dispozitive videocaptoare si videoreproducatoare. Ed. Bucureşti. Sistemul teletext.. Ed. . Bucureşti. Tudorascu D.Recepţia TV la mare distanta. 9. Bucureşti. Introducere (2 ore). 1985. 5. Raymond G. Aparate de măsura si control specifice ore). Bucureşti 1985.Aplicaţii si probleme de radio si televiziune. 7.Teletext. 6.Televiziunea de înalta definiţie.a. Ed. 5. 5. s. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului 2. 1993. . (6 ore).. Noţiuni de televiziune digitala (3 ore).Îndrumar pentru electronişti .P.

Prof.2007 Titular curs: Conf. alte activităţi 2 0 proiecte. Frangu Laurenţiu .01. . studiul bibliografiei minimale indicate 10. 7. . pregătire teste periodice sau parţiale 14.ing. activitate specifică de pregătire pt.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. dr. documentare pe net 4 2 5. .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. dr. studiu după manual. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .dr. 13. referate. .Verificarea finală promovată cu nota 5.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. realizare teme de casă.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). ing. ing. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 30. eseuri. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . pregătire prezentări orale 4 0 2. traduceri etc. . consultaţii 6 2 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. . pregătire examinare finală 10 20 3. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. suport de curs 9. seminar / 12.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.Verificarea finală promovată cu nota 10. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.

ing. Voichiţa Iliev – lucr.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. prin aplicaţii de laborator.dr. . utilizarea modelelor matematice .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Cunoaştere. 800146. înţelegere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI16 Denumirea disciplinei Componente şi Anul de studiu I Semestrul Regimul disciplinei (Ob.recunoaşterea componentelor după aspect.cunoaşterea componentelor electronice pasive. nr. Frangu Laurenţiu – curs Asociat.utilizarea aparatelor de laborator pentru evidenţierea regimurilor dinamice ale circuitelor. .înţelegerea diferenţelor între variantele tehnologice . . 2 Nr. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. practice/proiect nume. Op. Atitudinale . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.cunoaşterea circuitelor pasive şi înţelegerea proprietăţilor acestora Competenţ e specifice disciplinei 2. . explicare şi interpretare . Ştiinţei. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. dar şi prin teme de casă. Instrumental-aplicative . . Str. prenume) Prof.Formarea. F) circuite pasive 2 Tipul de evaluare finală (E) E Ob Nr.ing.citirea datelor de catalog.abilitatea de citi şi măsura valorile parametrilor. 3.

Condensatoare (2 ore) nominale. 20. funcţiile circuitelor electronice. Munteanu T.Filtre. . www. model matematic. .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 16. parametri.Transformatoare (2 ore) 17. Condensatoare (8 ore): .Limitări în funcţionare.Limitări în funcţionare.. 19.Introducere. model matematic.etc.Verificare (2 ore) parametri.Mărimile caracteristice. eseuri. Bobine (4 ore): .ugal. Litografiat 1999 2. referate. serii de valori ..Mărimile caracteristice. . Munteanu T. .Divizoare. Caracteristici de frecvenţă.Circuite reactive.Rezistoare (2 ore) .Rezistoare neliniare. . Frangu L. . Introducere (2 ore): . comportarea în regim tranzitoriu.Mărimile caracteristice.Transformatoare. .: Componente electronice pasive. parametri.ro/lfrangu/pasive Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". Circuite pasive (8 ore): .Tipuri constructive.Variaţiile parametrilor.Cunoaşterea aparatelor de laborator. proprietăţi. .Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. toleranţe. măsurări uzuale (2 ore) . reţele de atenuare.. model matematic. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . . . Comportarea în regim permanent sinusoidal.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. traduceri.. proprietăţi. . Rezistoare (6 ore): . utilizarea componentelor şi circuitelor pasive. . proprietăţi. 18. Componente şi circuite pasive. Vasilache C. Culea M.Bobine (2 ore) .. Componente electronice pasive: Lucrări practice de laborator.Tipuri constructive.Tipuri de componente şi circuite pasive. 2001 3. Dumitrescu M. . Tematica lucrărilor practice . note de curs.Filtre (2 ore) .Limitări în funcţionare. . 1.Dispersia parametrilor. . .Tipuri constructive.

Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. realizare teme de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8.02. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Asociat ing. seminar / 5 12. eseuri. suport de curs 10 9. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.ing. 7. metodelor şi modelelor predate.2007 Titular curs: Prof. consultaţii 2 4. pregătire prezentări orale 2. 5 13. documentare pe net 5. traduceri etc. precum şi a modalităţilor de analiză specifice. studiu după manual. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi lucrări practice 6. activitate specifică de pregătire pt. referate. cunoaşterea metodelor de măsurare. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Voichiţa Iliev Semnătura: Şef catedră . pregătire examinare finală 10 3.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. alte activităţi proiecte.dr.

str. nr.înţelegerea funcţionării circuitelor uzuale şi interpretarea rezultatelor obţinute prin simulare. gestiune a situaţiei . Competenţe specifice disciplinei 2. . analiza.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. eficacitatea personală: adaptare. F) Op Nr.ro FIŞA DISCIPLINEI17 PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. Atitudinale . utilizând programul de proiectare şi simulare ORCAD. MARIAN VIOREL CRACIUN drd. 111 Nr. Cunoaştere. Domneasca. Instrumental-aplicative .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. lucru în echipă.cunoştinţe de proiectare şi realizare a cablajelor imprimate.editarea. . prenume) Catedra de specialitate ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. înţelegere.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific . rezolvarea de probleme: metoda. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. Op. explicare şi interpretare . . 3. proiectarea şi evaluarea propriilor scheme electrice şi cab laje imprimate.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor bază privind editarea scemelor electronice. CRISTINEL AUREL CRACIUN nume. logica. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 65 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. L. mobilizare.participarea la propria dezvoltare profesională 17 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. a creării corecte a profilurilor de simulare în timp şi în frecvenţă şi realizarea cablajelor. Ş.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati.

– Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice. Reguli şi tehnologii de realizare.cunoaşterea şi înţelegerea modului editare a schemelor electronice . Medii de prioectare existente. seminar / 12.a.Editarea schemelor electrice şi verificarea corectidudinii din punct de vedere electric a acestora. Ed. P. Matrix Rom 1999.Introducere în ORCAD. -Realizarea de cablaje imprimate.Realizarea cablajelor imprimate. . studiu după manual. pregătire examinare finală 0 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ***. . documentare pe net 7 5.Recapitulare.cunoaşterea de editare a circuitelor electronice . ş. 3. Teora. referate. Bibliografie obligatorie selectivă 1.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs .cunoaşterea. Andrei Câmpeanu. .Analiza în domeniul frecvenţă.cunoaşterea şi utilizarea uneltelor grafice de realizare şi corectare a cablajelor Ponderea exprimată în % {total = 100%} 0% 0% 0% 0% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studii de caz … 0%  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 100%  Nota acordată la examinarea finală 0%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Bucureşti. activitate specifică de pregătire pt. Ed. eseuri. . – Orcad. ş.Scurtă introducere în Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice. ş.a. . consultaţii 10 4. înţelegerea.Simularea circuitelor digitale în domeniul timp. – Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice .realizarea cablajelor imprimate . Constantin.Simularea circuitelor analogice în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă. studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. Teora 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. pregătire prezentări orale 7 2. . . traduceri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 1994. utilizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă şi interpretarea rezultatelor obţinute . 4. alte activităţi 10 lucrări practice 0 10 7 7 0 . 2.Analiza în domeniul timp. Ed.a. Dănuţ Burdia. . -Studiul unor circuite uzuale. Tematică seminar / lucrări practice . – User’s Guide – Orcad PSpice.realizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă . 1998.

2007 Titular curs: Ş. proiecte. realizare teme de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 7 13.6. alte activităţi 0 14. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 65 Data întocmirii: 31. Cristinel Aurel CRĂCIUN Semnătura: Director departament / Şef catedră . eseuri. 7. traduceri etc. referate. Marian Viorel CRĂCIUN Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: drd.01.L.

Instrumental-aplicative . din punct de vedere al constructorilor şi al utilizatorilor echipamentelor electronice. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea teoriei fiabilităţii. înţelegerea principiilor şi metodelor utilizate în diagnoză. explicare şi interpretare .Proiectarea strategiilor de mentenanţă pentru echipamentele electrice şi electronice. 18 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al fiabilităţii şi calităţii. Conf. corp Y Nr.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul fiabilităţii şi calităţii. Atitudinale . al elaborării unor strategii de mentenanţă optimale. Cunoaştere. Mărăşescu Nicolae nume. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . . înţelegere. Competenţe specifice disciplinei 2.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea / alegerea unor echipamente electronice cu performanţe de fiabilitate ridicate. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI18 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare şi utilizare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării fiabilităţii şi calităţii.ing. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 14 LP - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.dr.ing. Op. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 84 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. F) II Semestrul 7 Fiabilitate şi calitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. utilizarea metodelor de analiză a fiabilităţii echipamentelor. 3. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant.dr. Mărăşescu Nicolae Conf.

Academiei. 11. Modelul proceselor Markov. N. S. 1. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.V. Bucureşti.. 6. Modelul automată a rezervei. sistemelor electrice complexe utilizând 3. Structură redundantă pentru magistrale 7. 1994. eseuri. Metoda căii sensibile. Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi. Principiile estimării bayesiene şi aplicaţiile lor echipamentelor descrise prin modele în fiabilitate.M.. generare a secvenţelor de test. bazate pe modele logice. Procedee de derulare a unui test.. 3.M. Mentenabilitatea echipamentelor 9. Niculescu. 2004 5. 4. Fiabilitate şi diagnoză. A. Structuri electronice de înaltă fiabilitate.Militară. 1983. Mentenabilitatea echipamentelor electronice. Modele de fiabilitate: modele logice. Structură 6. Universitatea Tehnică “Gh. Prelucrarea experimentală a datelor Indicatori de fiabilitate.V. Structuri redundante hibride.. Asachi” Iaşi. reînnoire.. Legi de repartiţie asociate mecanismelor de metoda lanţurilor Markov. Medode de analiză a fiabilităţii 4. Încercări de fiabilitate. Bazele teoretice ale fiabilităţii. defectare. Strategii de reînnoire. Academiei. T. Reînnoirea echipamentelor. Procese stohastice de reînnoire. 12. modelul logic. referate. 13. 5. Cătuneanu. Bucureşti. 1983. Metode de asigurare a unei testabilităţ facile. Ganciu.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală . Ed.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. Fiabilitatea structurală. Metode de analiză a fiabilităţii echipamentelor de date. Circuite de control utilizate în echipamentele autotestabile. Modelul funcţional şi redundantă logică cuadruplă.rezultat de ”satisfăcător” la tema de casă + . Fiabilitate. 1989. Mihoc. Bucureşti.elaborare conform cerinţelor a „Temei de casă” şi examinare finală susţinerea publică a acesteia . Echipamente autotestabile.participarea la seminarii -participare activă la seminarii . măsurate.. Sisteme evolutive de reînnoire bazate pe tehnici de diagnoză şi predicţie. 7. arborelui de defectare. 14. 10. traduceri. Ed. Structura redundantă TMR. Mărăşescu. Modelarea uzurii echipamentelor. Ed. Bloc de supraveghere şi comutare 8. 6. 8. Metode deterministe şi probabilistice de electronice.. Mihalache. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Gh. Structuri 5. 2. 7. Procese de autotestabile. 9. A. Determinarea fiabilităţii 2. globale şi modele structurale. Bacivarof. Fiabilitatea în contextul teoriei sistemelor. Cătuneanu.

2007 Titular curs: Conf. documentare pe net 5.dr.ing. suport de curs 22 9. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. 7. referate.01. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Director departament / Şef catedră 3 20 1 0 0 0 0 . 10 13. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) =84 Data întocmirii:26. studiu după manual. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. consultaţii 4. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. pregătire prezentări orale 2.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. alte activităţi lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. pregătire examinare finală 3.dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16 8. seminar / 4 12. alte activităţi proiecte. traduceri etc. realizare teme de casă.ing.

nr. prin multitudinea de servicii oferite . ing. precum şi ale transferurilor de informaţii dintre ele . conform specificaţiilor de performanţă şi cost . . dr.conştientizarea importanţei reţelelor de calculatoare. înţelegere. Nicolau Viorel Conf. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a reţelelor de calculatoare .analiza comparativă a diferitelor tipuri de reţele de calculatoare . ing. Atitudinale . 800146. precum şi interconectarea şi testarea acestora . De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Op. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.proiectarea diverselor structuri de reţele de calculatoare. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. nume. .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .înţelegerea funcţionării reţelelor de calculatoare şi a unităţilor de interconectare . Cunoaştere. Str.abilităţi privind funcţionarea reţelelor de calculatoare şi a subsistemelor componente. prenume) Catedra de specialitate III Reţele de calculatoare Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. explicare şi interpretare .explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unei reţele de calculatoare.dezvoltarea abilităţilor competitive.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice reţelelor de calculatoare. morale şi civice 19 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. la toate nivelurile modelului OSI Competenţe specifice disciplinei 2.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor subsisteme dintr -o reţea 3. dr. 2 Nr.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor unei reţele . bazate pe un sistem de valori culturale.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Ştiinţei. Instrumental-aplicative . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.ro FIŞA DISCIPLINEI19 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.

L.Studiu de caz: împărţirea unei reţele în subreţele şi utilizarea măştii de (sub)reţea .. Digital Communications. 2004. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .participarea la toate activităţile de laborator . Grant. Scripcariu. subnivelurile MAC şi LLC. adresare. I.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Scripcariu. bridge. problema dirijării. Editura Tehnopress. IMAP Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Topologii de reţele: topologii de bază – magistrală. servicii pentru numele de domenii – DNS. 3. TFTP. eseuri. switch . Editura Polirom. 2003.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . I.TCP şi UDP .Studiu de caz: realizarea unei subreţele locale utilizând cabluri UTP. Reţele de calculatoare. ierarhice. ATM switch. structură. niveluri.. switch.Tipuri de medii de transmisie a datelor în reţelele de calculatoare.Configurarea calculatoarelor în reţele client-server .G. V. servicii de poşta electronică – SMTP. stea. servicii pentru transferul de fişiere .Placa de reţea: structură instalare şi configurare .rezultat foarte bine la colocviul la laborator . detecţia şi semnalarea erorilor. nivelul aplicaţie . Şerban.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . Glover. protocolul Internet (IP) . traduceri.Nivelul transport: servicii oferite de nivelul transport. generarea cadrelor . tipuri de algoritmi de dirijare. hibride .FTP. 2003 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Nivelul legătură de date: structură şi funcţii.Stiva de protocoale TCP/IP: arhitectura TCP/IP.Studiul mecanismului de adresare IP v4 . Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare. Prentice Hall.rezultat satisfăcător la examenul scris .rezultat foarte bine la examenul scris . servicii şi protocoale LLC. A. nivelul aplicaţie în modelul TCP/IP.Modele de referinţă OSI: definire. măsurarea şi testarea mediilor de comunicaţie . inel. 2.Noţiuni introductive în reţele de calculatoar . nivelul transport în Internet . hub-uri şi switch-uri . tipuri de medii de transmisie.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Nivelurile OSI suport pentru aplicaţii: nivelul sesiune. nivelul prezentare. P. Prentice Hall. controlul congestiei. Data and Computer Communications. tehnologia Ethernet . W. standarde.Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. gateway router .Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. Stallings.Nivelul reţea: particularităţi ale nivelului reţea.participarea la activităţile de laborator (85%) . referate..Realizarea unei aplicaţii server utilizând Socket-uri Bibliografie obligatorie selectivă 1. daisy chain.participarea activă la discuţiile de la curs .Studiul mecanismului de încapsulare utilizat de stiva TCP/IP . Munteanu. codarea şi modularea semnalelor .Configurarea şi partajarea resurselor în reţelele peer to peer (2 ore) . medii de transmisie a datelor.Nivelul fizic: placa de reţea.. 2003 4. POP3. topologii complexe – mesh.D. servicii World Wide Web – HTTP.

dr. consultaţii 10 4. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. referate.2007 Titular curs: Conf. alte activităţi 10 lucrări practice 6.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare suplimentară în bibliotecă 11. dr. alte activităţi 10 proiecte. 13. 7. ing. ing. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. dr. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. eseuri. pregătire examinare finală 8 3. pregătire prezentări orale 1 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14. suport de curs 9. Frangu Laurenţiu . Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. ing. studiu după manual. traduceri etc. documentare pe net 10 5. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. studiul bibliografiei minimale indicate 10.01. realizare teme de casă.

F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.analiza prin simulare numerică (în medii software dedicate) a sistemelor de comunicaţii analogice şi digitale 20 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. practice/proiect nume.utilizarea tehnicilor de analiză / diagnoză folosite în comunicaţii analogice disciplinei . etc) . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. prenume) s. 2 Nr. Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nr.. etc) . modulaţia cu spectru împrăştiat. explicare şi interpretare . ing. Op. unghiulară. raport semnal-zgomot. Iulian Munteanu s.l.cunoaşterea principiilor de realizare a diverselor tipuri de modulatoare şi demodulatoare (modulaţie liniară. Ştiinţei. etc) Competenţe 2. ing. Instrumental-aplicative specifice .l. 800146.cunoaşterea principiilor unor tehnici evoluate de modulare / demodulare (de ex.cunoaşterea performanţelor şi indicatorilor de calitate asociate diferitelor modulatoare / demodulatoare folosite în comunicaţii analogice şi digitale . înţelegere. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI20 Comunicaţii Analogice şi Digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul I Regimul disciplinei (Ob.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor cu modulaţie numerică . Str.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor generale de comunicaţii analogice şi comunicaţii digitale (canal de transmisiune. . Cunoaştere. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 104 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.cunoaşterea principiilor fundamentale din comunicaţiile digitale asociate modulaţiei numerice .

Principii de modulaţie numerică. M. traduceri. eseuri. Bucuresti 1981. Tehnici de demodulare a semnalelor cu modulaţie liniară 5. Presses Polytechniques Romandes. Croitoru V. Ed.. Tehnică. Presa Nationala. Boite. Bucuresti. Fratu. Lausanne. Modulaţia de frecvenţă. Ed. sisteme MIC diferenţiale.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie exponenţială 6. Ed. Halunga-Fratu. Cartianu.4th edition. principii si indicatori de calitate ai transmisiunilor analogice si digitale 2. Modulaţia delta La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. S. Transmisia semnalelor în banda de bază 2. Bucureşti. 5. Tehnici de generare a semnalelor MA-P. 1995. Demodularea semnalelor cu modulaţie liniară 4. 7. referate. Manualul Inginerului Electronist . Tehnici de generare a semnalelor MF. Stoica. 2001.. s. Structuri. modulaţie cu spectru împrăştiat 1.. Traitement de la parole. Transmisiuni analogice si digitale. Atitudinale . 6. Comunicaţii Digitale . Sisteme MIC 7. MP 5. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 4.. I. S. Kunt. I. Bucureşti. Ed. O. cuantizarea uniformă şi neuniformă.a. Marghescu. Simularea sistemelor de transmisiune analogice si digitale folosind mediul Matlab/Simulink. M. Constantin.teorie si experiment. MA-PS. Academiei Republicii Socialiste Romania.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . 1997. 1987. principii generale 7. Matrix Rom. 2004. S. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Tehnica. Bucureşti. John Wiley & Sons. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 1966. 3. semnale MIC. R. Tehnici de demodulare a semnalelor MF. Demodularea semnalelor MF. BLU 3. Principii de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 3. Haykin. 6. Nicolau Ed. Ed.3. 2. sisteme de codaj în sub-benzi de frecvenţă. G. Kizik. Communication systems . 4.Radiotehnica..

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - rezolvarea 2/3 din temele de casă - prezenţa integrală la orele de laborator - notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 - notarea examinării finale cu minim nota 5

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - rezolvarea tuturor temelor de casă - notarea activităţii de laborator cu nota 10 - notarea examinării finale cu nota 10

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 5 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0

0 20 2 7 0 0

0 Total ore studiu individual (pe semestru) =104

Data întocmirii: 06.02.2007 Titular curs: ş.l. ing. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: ş.l. ing. Iulian Munteanu

Şef catedră Prof. dr. ing. Laurenţiu Frangu

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei, nr.. 2; Tel / Fax: 0236-470905; 461353

URL: http://www.fie.ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume) Catedra de specialitate RADIOCOMUNICATII Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.dr.ing. Aiordachioaie Dorel As.drd.ing. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3

S -

L 2

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de radiocomunicatii: selectivitate, propagare, emisie, receptie. specifice 2. Instrumental-aplicative : proiectarea circuitelor de radiofrecventa si calculul elementelor de baza ale disciplinei lantului de radiocomunicatii. 3. Atitudinale : intelegerea specificitatii radiocomunicatiilor in ceea ce priveste frecventele utilizate, tipul de modulatie, mediu de propagare. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme de radiocomunicaţii. Circuite selective LC simple si cuplate Radioreceptoare. Amplificatoare de radiofrecvenţă Circuite specifice de radiofrecventa Circuite Oscilatoare LC cu circuite integrate selective si de adaptare. Oscilatoare cu cuarţ Amplificatoare de radiofrecvenţă de mica putere Mixere Schimbătoare de frecvenţă Demodulatoare MA si MF Demodulatoare MA si MF Modulatoare MA si MF Reglaje automate în radioreceptoare Circuite de adaptare Propagarea undelor din spectrul radio Exemple de radioreceptoare Tematică generală Radioemitatoare Antene Modulatoare Masuratori in sistemele de radiocomunicatii Amplificatoare de radiofrecventa de putere Multiplicatoare de frecventa Sintetizoare de frecventa Antene de emisie Bibliografie obligatorie selectivă

Dorel Aiordachioaie si Gabriel Sirbu, http://www.etc.ugal.ro/daiordachioaie/index.htm

Radiocomunicatii

I,

Note

de

curs,

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20 Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului, precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor, metodel or şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: - nota de la colocviul de laborator peste 5; - notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţi unilor, metodelor şi modelelor predate, precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Ca modalititati de verificare: - efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.

   

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 10 10 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 50 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 5 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 0 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 0 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0

Total ore studiu individual (pe semestru) =155

Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.dr.ing. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. drd.ing. Gabriel Sirbu

Şef catedră, Prof.dr.ing. Laurentiu FRANGU

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati, str. Domneasca, nr. 111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu.belea@ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI21

Telefonie Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob nr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. l. dr. ing. Radu BELEA ş. l. dr. ing. Radu BELEA Catedra de specialitate Telecomunicaţii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28

S 0

LP 14

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor arhitecturii centralelor telefonice; cunoaşterea sistemelor de transmisiuni; înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.

2. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei; măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare; măsurări şi testarea performanţelor unei centrale telefonice;

3. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem

21

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

repartitoare. centralei Olimpia CL. transmisiuni prin MODEM în banda telefonică. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. T. alte activităţi 0 proiecte. l. programarea centralei TOPEX. firide.colocviu de laborator .examen. Tehnologia ISDN. dr. operarea centralei TOPEX. activitate specifică de pregătire pt. Radu BELEA. 13. dr. Editura Thalia. seminar / 12. Studenţii execută 6 lucrări de laborator de câte 2 ore Transmisiuni Digitale. structura centralei TOPEX.colocviu de laborator . Editura Orizonturi universitare. Bibliografie obligatorie selectivă 1. documentare pe net 0 5. eseuri. Bucureşti 2002. 7. Minim nota 9 la: . riglete de conexiuni. pregătire examinare finală 0 3. traduceri etc. 2000. 2. prof.examen. sertizarea Sistemul de semnalizare SS7. referate. Timişoara. cu următoarele teme: instalaţii telefonice auxiliare. mufarea cablelor. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. pregătire prezentări orale 30 2. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . pregătire teste periodice sau parţiale 14. studiul bibliografiei minimale indicate 10. programarea Arhitectura reţelei telefonice. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. conductoarelor.02.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Centrale telefonice digitale. suport de curs 9. studiu după manual. C. Laurenţiu FRANGU . consultaţii 30 4. realizare teme de casă.

nume. 461353 URL: http://www. 3.l. prenume) Catedra de specialitate MEDII DE TRANSMISIUNI Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.l. Tel / Fax: 0236-470905.ing.. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice mediilor de transmisiuni: caracteristicile fizice şi tehnice de propagare a undelor specifice 2.. proiectarea necesarului de resurse disciplinei pentru mediile de transmisiuni . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Atitudinale : intelegerea specificitatii mediilor de transmisiuni cu privire la calculul resurselor. 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.fie.drd. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. . Sirbu Gabriel S. înţelegere.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. Op.ing.drd. alocarea resurselor. Instrumental-aplicative : analiza resurselor mediilor de propagare. nr. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ugal. alegerea mediilor de transmisiune pentru o aplicatie data. Cunoaştere.

Galaţi 2005. folosind interfaţa serială RS232. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. pregătire prezentări orale 10 10 2. studiu scheme. traduceri. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . suport de curs 9. Introducere în Bluetooth. Ca modalititati de verificare: . Timişoara 2002. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. studiu după manual. studiu scheme. Eberhard Spindler. pregătire examinare finală 20 50 . Bucureşti 1983. Aldo de Sabata. referate. studiu scheme. Antene şi propagare. Comunicaţii în spectrul infraroşu folosind TFDU4100. Comunicaţii pe fibră optică folosind HFBR15X5X (T) / HFBR25X / 5X (R). Comunicaţii optice folosind interfaţa AUI.Conţinutul disciplinei Tematică curs Linii metalice Cabluri optice Antene şi propagare Tematică generală Tematică seminar / lucrări practice Comunicaţii de date între două calculatoare.nota de la colocviul de laborator peste 5. Bibliografie obligatorie selectivă Ioan Mitescu: Circuite şi sisteme de comunicaţii la mare distanţă.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Comunicaţii radio: introducere. . Editura Tehnică.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Comunicaţii pe fibră optică: introducere. Comunicaţii radio folosind UHF BiM2-433160. metodelor şi modelelor predate. Antene. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Comunicaţii în spectrul infraroşu: introducere. Editura Zigotto. Comunicaţii optice: introducere. studiu scheme. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. eseuri. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Eugem Mârza. Editura de Vest. Alimpie Ignea.

documentare suplimentară în bibliotecă 5. proiecte. activitate specifică de pregătire pt. realizare teme de casă. Prof. Elena Lungu Şef catedră. alte activităţi 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. studiul bibliografiei minimale indicate 4.dr.drd. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : prep. pregătire teste periodice sau parţiale 10 10 20 20 0 10. alte activităţi 13. ing.ing. documentare pe net 12.3.ing. eseuri. Laurentiu FRANGU . alte activităţi 14. seminar / lucrări practice 6. traduceri etc. 7. consultaţii 11. referate.l.

. . . Str. înţelegere.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie .utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . explicare şi interpretare .cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală .dr. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. .Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. prin aplicaţii de laborator. practice.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. Op.evaluarea efectului perturbaţiilor. 2 Nr. Ştiinţei. . după proprietăţile cerute . 3. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.ing. .înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. Ana-Elena Lungu – lucr. Cunoaştere. proiect Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 2 - LP 1 P 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 800146.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date .abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. Atitudinale .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI22 Comunicaţii de date Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 7 Regimul disciplinei (Ob. Frangu Laurenţiu – curs Prep.ing. după intefaţa folosită. prenume) Prof. Competenţ e specifice disciplinei . Instrumental-aplicative . nr. practice/proiect nume. de 4+ credite 3 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 115 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. dar şi prin teme de casă.abilitatea de alegere a codurilor.abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date.Formarea.

. Fundaţiei Univ. cod binar natural. distorsiunea izocronă. I2C.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) .ugal. . semnal polar. Ed. CMI.SDH. semnal numeric. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) . . .programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . cod binar natural.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 21. .proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) .verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1.documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) .Interfaţă de comunicaţie paralelă. .Introducere. istoric.etc. Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . traduceri.. Ethernet. SPI. semnal bifazic.Transmisiune pe mai multe niveluri.Cod Morse. eseuri. 25. SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. cod ASCII.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. Mitescu I.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.Magistrale pentru comunicaţie.Interfaţă de comunicaţie serială. standard IEEE 1284. Coduri de linie (8 ore): . 2005 2. standard RS232. 23.. . referate. cod CCITT. telecomunicaţii. Introducere (2 ore): . http://www.redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . Frangu L. conversia A/D 22. note de curs.Semnal telegrafic. AMI.ro/lfrangu/comunic.implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) .Organisme de reglementare în telecomunicaţii . Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): .Semnal analogic. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . . 24.testare în laborator (4 ore) . cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) C. cod Gray.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) . "Dunărea de Jos" Galaţi.Semnale cu viol de bipolaritate.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Coduri de linie: semnal neutral. Comunicaţii de date.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie .

documentare suplimentară în bibliotecă 11. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. referate. alte activităţi lucrări practice 6. traduceri etc.ing. alte activităţi proiecte. activitate specifică de pregătire pt. Utilizarea aparatelor de laborator. Laurentiu FRANGU . studiu după manual. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 2. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. metodelor şi modelelor predate. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.dr. depanare. pregătire examinare finală 20 3. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. testare. realizare teme de casă. consultaţii 2 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10.ing. suport de curs 9. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 115 Data întocmirii: 10. eseuri.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. ing.02. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 60 13.dr. seminar / 15 12. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. documentare pe net 5.2007 Titular curs: Prof.

Telefonie şi Radiocomunicaţii. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. explicare şi interpretare cursul urmează după disciplinele Comunicaţii analogice şi digitale. înţelegere. Gabriel SIRBU Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. l. 3. Instrumental-aplicative înţelegerea metodelor de analiză a traficului în reţelele de date. ing. nr. dr. Cunoaştere.ro FIŞA DISCIPLINEI23 Reţele de Telecomunicaţii (RT) Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. ing. F) Ob nr. l. Op. 23 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. str. 111 Nr. Domneasca. Atitudinale formarea deprinderilor necesare în vederea participării viitorilui inginer la organizarea şi exploatarea unei reţele de telecomunicaţii. . Obiectivul cursului constă în asamblarea tuturor cunoştinţelor dobândite disciplinele studiate anterior în scopul formării imaginii sistemului global de comunicaţii digitale Competenţe specifice disciplinei 2. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 54 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. Radu BELEA s.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati.

Şef catedră prof. dr. ing. servicii oferite de reţeaua X. referate. alte activităţi 0 proiecte. legături punct la punct şi punct la multipunct. 7.la cele două lucrări de verificare . Conceptele “first mile” şi “last mile”. protocoale specifice. Radu BELEA. C. Reţele pentru transmisia digitală a semnalului vocal. realizare teme de casă.colocviu de laborator . 1996 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Prima lucrare de verificare 35%  A Doua lucrare de verificare Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Minim nota 5 la: Minim nota 9 la: . dr. 13. Reţele caracter. pregătire prezentări orale 15 2. 2. Naforniţă.25. reţele de tip Industrial Ethernet. Protocoale orientate pe bit. Iaşi. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Tematică seminar / lucrări practice - Studenţii execută 3 lucrări de laborator de câte 4 ore.25. consultaţii 10 4.la cele două lucrări de verificare La stabilirea notei finale se iau în considerare Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. M.25. Topologia reţelelor de date.2007 Titular curs: s. 2000. organizarea reţelei PSTN.Tematică generală - - - - Conţinutul disciplinei Tematică curs Criterii de clasificare a reţelelor de telecomunicaţii. C. mo delul de referinţă ADSL Protocolul X. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Timişoara. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Editura Orizonturi universitare. l. Editura ”Gh. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Munteanu: Comunicaţii de date.02. seminar / 12. Laurenţiu FRANGU . suport de curs 9. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. Se modelează protocoalele de acces multiplu CSMA. ing. arhitectura sistemului de comunicaţii mobile GSM. industriale de de date. Sisteme de acces.colocviu de laborator . ALOHA şi ISMA. studiu după manual. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Protocoale orientate pe caracter. documentare pe net 0 5. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 0 0 29 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 15. Asachi”. pregătire examinare finală 0 3. traduceri etc. variante ale reţelei de acces. organizarea pe nivele a reţelei X.

l. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei. măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare. Elena LUNGU Catedra de specialitate Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. ing. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem 24 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. dr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. ing. Radu BELEA / asist. înţelegere. F) Ob nr. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor aparatelor telefonice. înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.belea@ugal. cunoaşterea semnalizărilor pe linia de abonat. nr. str. înţelegerea funcţionării reţelei telefonice. Ing. dr. l. 2. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Op. Domneasca. Cunoaştere.ro FIŞA DISCIPLINEI24 Tehnici de comutaţie şi multiplex Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. măsurări şi testarea performanţelor unui aparat telefonic. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu. 111 Nr. 3. Radu BELEA ş.

Radu BELEA. suport de curs 9. prof. toda DTMF.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. discul de Centrale telefonice digitale. eseuri. documentare pe net 0 5. tul telefonic BL. lefonic BC. formarea numărului prin impulsuri şi prin meTransmisiuni digitale. Timişoara. Laurenţiu FRANGU .colocviu de laborator . alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15. studiul bibliografiei minimale indicate 10. T. Minim nota 9 la: . convertorul A-D cu compresie.02. 4. studiu după manual. seminar / 12. 2000. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Editura Orizonturi universitare. Tehnologia ISDN. convertorul D-A cu expansiune. ing. activitate specifică de pregătire pt. Bibliografie obligatorie selectivă 3. ing.colocviu de laborator . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . Bucureşti 2002. C. alte activităţi 0 proiecte. l. ST-busul. pregătire examinare finală 0 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11. apel. traduceri etc. alte activităţi 0 lucrări practice 6.examen. apa ratul teBazele telefoniei digitale.examen. Se execută 7 lucrări de laborator de câte 2 ore: aparaCentrale telefonice analogice. dr. aparatul telefonic electronic. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. pregătire teste periodice sau parţiale 14. semnalizări pe linia BL. 7. 13. realizare teme de casă.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Bazele telefoniei analogice. Editura Thalia. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. dr. consultaţii 30 4. circuite Sistemul de semnalizare SS7. referate. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. specifice. pregătire prezentări orale 30 2.

conştientizarea importanţei procesoarelor de semnal şi a utilizării lor în aplicaţii . Instrumental-aplicative . Nicolau Viorel As. 800146.abilităţi de măsurare a semnalelor unui DSP şi de dezvoltare a aplicaţiilor în telecomunicaţii 3. . Atitudinale . Op.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurii şi arhitecturii procesoarelor de semnal. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. . precum şi interconectarea. prenume) Catedra de specialitate IV Procesoare de semnal în telecomunicaţii 1 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. nume. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.abilităţi privind funcţionarea procesoarelor numerice de semnal şi a circuitelor specifice. ing. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale utilizării procesoarelor de semnal. înţelegere.dezvoltarea abilităţilor competitive. explicare şi interpretare . dr. ing. Ştiinţei.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor bazate pe procesoare de semnal . precum şi ale programării şi dezvoltării de aplicaţii . programarea şi testarea acestora . nr. morale şi civice 25 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Str.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi cu procesoare de semnal. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. 2 Nr.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de procesoare de semnal . Măzărel Marius Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a programelor pentru procesoare de semnal .ro FIŞA DISCIPLINEI25 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. bazate pe un sistem de valori culturale. Cunoaştere.înţelegerea funcţionării sistemelor bazate pe procesoare de semnal Competenţe specifice disciplinei 2.

aplicaţii . Analog Devices.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . 2004 2. Analog Devices. semnal display alfanumeric LCD sau cu LED-uri . Nicolau. tipuri de aplicaţii cu procesoare de dezvoltarea de aplicaţii semnal . Galaţi. normalizarea vectorilor.Componente software ale procesoarelor de .Aplicaţii generale de transmitere şi prelucrare a semnal semnalelor . ADSP-218x DSPs Instruction Set Reference Guide.participarea la activităţile de laborator (85%) . Codreş.Transferul datelor prin dma telecomunicaţii: filtre numerice. referate.FFT utilizând procesoare de semnal 1.Tipuri de date utilizate în procesoare de semnal procesor de semnal. .Conversia semnalelor şi aplicaţii de prelucrarea semnalelor în telecomunicaţii .Structura hardware şi arhitectura procesoarelor aplicaţii de semnal . Literature Number: SPRU031E.Lucrul cu portul serial al procesorului de ..Circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) . eroarea pătratică medie . ISBN 973-8316-48-0.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . 2003 3.Programarea timer-elor.participarea activă la discuţiile de la curs . Texas Instruments. Puşcaşu.Conectarea dispozitivelor de ieşire. FFT . B. 1997 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Texas Instruments.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 .Aplicaţii de prelucrarea semnalelor în . Editura Academica.. V.. 2003 5.Transferul datelor prin porturi I/O. tastatura . TMS320C30 Products Overview.Filtre numerice cu procesoare de semnal . Procesoare de semnal TMS 320C3X.Noţiuni introductive: procesarea numerică a . Puşcaşu. norma şi distanţa euclidiană.rezultat satisfăcător la examenul scris .Studiul programelor utilitare pentru semnalelor. 1998 6.Aplicaţii de calcul vectorial: sumarea ponderată.rezultat foarte bine la colocviul la laborator .participarea la toate activităţile de laborator .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . TMS320C3x User’s Guide. V. Ghe. Aplicaţii. traduceri.Conectarea dispozitivelor de intrare la un . ADSP-218x DSPs Hardware Reference Guide. eseuri.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect .

descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. activitate specifică de pregătire pt.01. dr. studiu după manual. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 5. Frangu Laurenţiu . seminar / 12. realizare teme de casă.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 9. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. alte activităţi 10 lucrări practice 6. consultaţii 10 4.2007 Titular curs: Conf. eseuri. alte activităţi 10 proiecte. Măzărel Marius Semnătura: Şef catedră Prof. ing. pregătire examinare finală 8 3. ing. ing. pregătire prezentări orale 1 2. dr. referate. 7. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 13. traduceri etc.

5G Puterea de emisie in standardul G. nr.M. 2. protocoale de acces.S. specifice disciplinei 2. 461353 URL: http://www. suprafata de acoperire. Atitudinale : intelegerea specificitatii comunicatiilor mobile si satelit cu privire la alocarea resurselor. analiza traficului in sistemele de comunicatii mobile si satelit .M.S. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. alocarea resurselor de telecomunicatii.drd.fie. managementul resurselor. Cunoaştere. înţelegere. Sisteme 3G Parametrii de semnalizare specifici Sisteme de comunicatii prin satelit mecanismelor de transfer în sistemul GSM Vocoderul terminalului mobil GSM Alocarea fixă a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Tematică generală Alocarea dinamică a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Alocarea hibridă a canalelor în reţelele celulare Alocarea flexibilă a canalelor în reţelele celulare Studiul terminalului GSM Bibliografie Gabriel Sirbu. prenume) Catedra de specialitate COMUNICATII MOBILE SI PRIN SATELIT Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.ing. interferente.ing. Tel / Fax: 0236-470905.. Note de curs.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % {total = 100%} . Op. Sirbu Gabriel S. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme celulare : concepte de baza Modelul Hata de propagare radio Gestionarea resurselor de comunicatii Modelul Okumura de propagare radio Sistemul G. 3. Comunicatii mobile si prin satelit.drd. nume. Instrumental-aplicative : proiectarea alocarii resurselor. Sisteme 2. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de comunicatii mobile si satelit: celula radio.l.M.l. Canalele radio in standardul G.ugal. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 2 2 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. standardele implementate in sistemele actuale de comunicatii mobile si satelit. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S..ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob.S.

ing. metodelor şi modelelor predate. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. referate. studiul bibliografiei minimale indicate 10. pregătire examinare finală 20 50 3. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s.l. eseuri. eseuri. consultaţii 10 5 4.ing. . referate. drd. realizare teme de casă.     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Prof. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. 7. alte activităţi 20 0 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire prezentări orale 10 10 2. suport de curs 9. activitate specifică de pregătire pt.l.nota de la colocviul de laborator peste 5. documentare pe net 10 0 5. Gabriel Sirbu Şef catedră. traduceri. seminar / 12. 13. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s. studiu după manual. traduceri etc. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Ca modalititati de verificare: .drd. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6.dr.ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14.20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30 Notele acordate pentru temele de casă. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Laurentiu FRANGU .

2.fie. nr. Prof. Java) in vederea efectuarii unor experimente adecvate pe calculator. înţelegere. F) Catedra de specialitate Catedra de Electronica si Telecomunicatii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ing.Compresia imaginilor securitatea datelor.ugal. 461353 URL: http://www.Compresia cu metode statistice adaptrive (Huffman adaptiv) . Competenţe specifice disciplinei 2.htm . Compresia si http://www.ro/daiordachioaie/index.Compresia vocii .drd.ugal. Instrumental-aplicative : Insusirea procedurilor de implementare a metodelor de compresie intr-un limbaj de nivel inalt (Matlab. Tematică generală - Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel. Atitudinale : intelegerea importantei si adecvantei transformarilor de compresie in sistemele de comunicatii.dr. Aiordachioaie Dorel As. Cunoaştere. Sirbu Gabriel nume. Tel / Fax: 0236-470905.Compresia surselor audio .Compresia RLE Compresia audio si a vorbirii .Compresia aritmetica .ro FIŞA DISCIPLINEI COMPRESIA DATELOR 5 Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr.Compresia cu metode statistice statice si Compresia imaginilor dinamice (Huffman static) .Compresia cu metode bazate pe dictionar (LZW) . explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice metodelor de compresie a datelor din cadrul sistemelor de transmiuni numerice. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice . prenume) As. ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. de credite Total ore din planul de învăţământ 40 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.ing.. Op. Note curs. 3. Jalba Nicu Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.etc.Analiza performatelor arhivatoarelor comerciale Compresia surselor de tip text .

Ca modalititati de verificare: . documentare suplimentară în bibliotecă 11.ing.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. suport de curs 9. Prof. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . realizare teme de casă. Aiordachioaie Dorel Titular lucrări practice : As. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 10 0 lucrări practice 6.dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 10 0 2. documentare pe net 10 0 5. metodelor şi modelelor predate. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.ing. studiu după manual. traduceri etc. pregătire examinare finală 10 20 3. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. referate. 7. consultaţii 10 0 4. activitate specifică de pregătire pt. 13. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. eseuri. Sirbu Gabriel Şef catedră. . Frangu Laurentiu .nota de la colocviul de laborator peste 5.ing. seminar / 12. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. alte activităţi 20 0 proiecte.dr.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.

in special din punctul de vedere al tipurilor de interfete de comunicatie. 26 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.d. . Sisteme de comunicatie prin Ethernet si GSM. Atitudinale: -. RS422. RS485. 3. Sl. F) 47 Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. disciplinei . Ştiinţei.programarea automatelor programabile si a microcontrolerelor. Ing. Disciplina are ca obiectiv general formarea deprinderilor necesare absolvenţilor pentru abordarea.formarea. Cristian Vasilache Sl.analiza solutiilor alese. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI26 Denumirea disciplinei Automate Programabile cod Anul de studiu III Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. .utilizarea modulelor de comunicatie cablate sau wireless. ex: RS232. Modbus.v. module de comunicatie cablate sau wireless Competenţe 2. Op. prin aplicaţii individualizate. Tipuri de automate programabile. .p. al inginerului electronist din domeniul telecomunicatiilor.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. Obiectivele concrete se referă la următoarele cunoştinţe de bază şi competenţe: Sisteme de conducere cu microprocesor.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. Cristian Vasilache nume. d. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 95 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. microcontroler. . Profibus. schema generala a unui sistem cu microprocesor. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.conştientizarea importanţei sistemelor cu automate programabile în aplicaţiile industriale şi în tehnologia modernă. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Instrumental-aplicative: specifice . standarde de comunicatie si protocoale. a sistemelor cu automate programabile.realizarea sistemelor cu automate programabile plecând de la datele generale ale acestora. Str. 2 Nr. . Canbus. Tipuri de module de comunicatie. 800146. DSP. prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nr. Ing.

comenzi AT pentru transmiterea/ receptia -Sisteme de comunicatie wireless: GSM. exemple de programe pentru SMS. prin comenzi AT de un automat programabil si -Programrea unui modul de interfata solutia utilizarii unui modem GSM tip wireless Ethernet NM7000A. (Basic). solutia utilizarii unui modem comandat GPRS. manual de utilizare 6. Cristian Vasilache. 7010A. Newnes 2003 5. Universal Publishers. pentru comunicatia prin SMS. 1. manual de utilizare La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testul final Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Ed.A. AVR Atmega utilizand limbajul de -Tipuri de microcontrolere si DSP utilizate in asamblare din pachetul AVR studio. data sheet 7. traduceri. data sheet 8. CPU . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 50 . Step 7 Siemens. -Programarea unui modem GSM prin -Retea cablata de tip Ethernet industrial. particularizare exemple de programe. Parr. Bucuresti 1997 3. pentru domeniul comunicatiilor. RS485. -Programarea automatului programabil -Protocolul TCP/UDP/IP utilizat pentru aplicatii utilizand pachetul Sucusoft Moeller. GPRS. respctiv Bascom extensie specifice: RS232. Sucusoft Easy. Matrix Rom. NM7000. Atmel AVR Atmega 16x. note de curs 2. Liviu Kreindler. Raducu Giuclea. referate. manual de implementare. Profibus. -Exemple de aplicatii utilizand automate programabile si interfetele de comunicatie cablate sau wireless. unui mesaj SMS. utilizand protocolul TCP/UDP/IP. GPRS. Programmable Controllers An engineer’s guide. -Programarea microcontrolerului Atmel cu -Tipuri de sisteme de comunicatie cablate ajutorul limbajelor de nivel inalt: Code industriale. -Programarea microcontrolerului Atmel respectiv microcontroler. -Pachetul de programare M2M Power utilizat pentru modem-uri GSM. programabile: Sucusoft Moeller. prin GPRS.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice -Schema bloc a unui sistem cu microprocesor. E. Claus Kuhnel. protocoale aferente si module de Vision AVR („C”). exemple de programe. . Modbus. Programming of Microcontrollers with Ease. GT 47. cazul automatelor programabile. Bazele microprocesoarelor. -Pachetul M2Mpower utilizat pentru -Pachete de programe pentru automate modemul GSM GT47 Sony Ericsson. Automate programabile. comenzi AT 9. SUA 2001 4. AVR Studio. eseuri.

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . documentare pe net 5 5. .efectuarea tuturor lucrărilor practice. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 10 4 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 95 ore. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 14 lucrări practice 6. realizare teme de casă. studiu după manual. pregătire examinare finală 14 3. pregătire prezentări orale 14 2.02. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie cablate si wireless. 13.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . eseuri. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie. alte activităţi 20 proiecte. Cristian Vasilache Semnătura: Şef catedră . studiul bibliografiei minimale indicate 10.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor obtinute. traduceri etc. Ing. Cristian Vasilache Semnătura: Titular lucrări practice: Sl.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a automatelor programabile. Ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14.2007 Titular curs: Sl. Data întocmirii:1.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea automatelor programabile. consultaţii 14 4. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. . documentare suplimentară în bibliotecă 11. suport de curs 9. referate. 7.

ing. . . Str.Cunoaşterea tehnicilor de comandă specifice acţionărilor electrice. teorii . Op. Maşini şi Instalaţii electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 Competenţe generale LP 28 P - - Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. 800146. prenume) Catedra de specialitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. .Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a unor tehnici de interpretare a rezultatelor experimentale.în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Însusirea unui limbaj (scris.dr. Cunoaştere.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a metodelor de încercare specifice – conform standardelor în vigoare – necesare determinării caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale maşinilor electrice. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: Ion. principii. 1.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICĂ. reprezentări simbolice) adecvat domeniului maşinilor electrice. nume. de 5 credite 4 Totalul ore studiu individual 100 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. înţelegere. Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.Voncila@ugal.Cunoaşterea şi înţelegerea ecuaţiilor modului de tratare a maşinilor electrice în teoria tehnică. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de sistemele moderne de acţionare.ro FIŞA DISCIPLINEI Maşini şi acţionări electrice Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. Cristian Munteanu Electrotehnică. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . Ion Voncilă As.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a ecuaţiilor ce caracterizează regimurile dinamice Competenţe specifice disciplinei şi staţionare ale maşinilor electrice. 2 Nr.ing. tehnici care să deschidă posibilitatea găsirii unor soluţii noi în domeniul specific disciplinei (atât teoretice cât şi practice). explicare şi interpretare . MAŞINI ŞI INSTALAŢII ELECTRICE Adresa: Galaţi.drd. legi. Dezvoltarea creativităţii. Ştiinţei. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. vorbit. nr.

.Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare. .Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. .Utilizarea corectă a modelelor teoretice pentru studiul experimental şi prin simulare numerică a regimurilor staţionare de lucru ale maşinilor electrice. .Utilizarea corectă a tehnicilor de simulare numerică pentru studiul regimurilor dinamice ale maşinilor electrice.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. . . . 3. Instrumental-aplicative .Alegerea adecvată – pe baza standardelor şi a teoriei specifice – a metodei şi aparatelor necesare determinării unui anumit set de caracteristici ale maşinilor electrice.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice.Realizarea corectă – cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii – a montajului adecvat pentru realizarea unei anumite încercări a maşinilor electrice. . Atitudinale .2.Crearea aptitudinilor necesare rezolvării problemelor specifice maşinilor electrice (de regim dinamic şi staţionar).

Transformatorul electric trifazat: curent alternativ (3 ore).2. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi.3..Frânarea motoarelor asincrone trifazate: frânarea contracurent. 2. Cap.ugal.Motorul asincron trifazat cu rotor bobinat: Separarea pierderilor in fier de pierderile de Cap. Cap.emie. Buhosu R. Cap.5.1. MATRIX ROM. Maşina sincronă (5 ore). Voncilă I. 11.. Cărţi aflate în bibliotecă: 1.ro. 10. 7. Dănilă A. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi.. Ţopa I. Călueanu D.Pornirea automatizată indirectă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea stea – triunghi..Încercările motorului asincron trifazat cu curent alternativ (5 ore). cu ajutorul chopperelor. 2003 .. 6. eseuri. Maşina asincronă trifazată (5 ore). referate. Badea N. frânarea dinamică. Maşina de curent continuu (5 ore). Călueanu D.. La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduită la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Voncilă I.c. Cursuri în format electronic: 1. Munteanu Cr. Cărţi ale titularului de curs: 1.. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 % 5% 5% 10 % . Munteanu Cr...Comanda maşinilor asincrone cu ajutorul convertoarelor de frecvenţă. 9. – Maşini electrice – Ed.Încercările transformatorului electric Cap. Munteanu Cr. şi 4. Diaconu L. determinarea raportului de transformare şi a Cap.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. 8. – Elemente de execuţie . monofazat.4.Caracteristicile motoarelor de curent continuu cu excitaţie separată. 5. pornirea şi inversarea sensului de rotaţie..Pornirea automatizată directă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea într-un sens. Badea N. Badea N. Transformatorul electric (5 ore).. Buhosu R. 6..Alegerea servomotoarelor de curent continuu excitate cu magneţi permanenţi. natură mecanică. Buhosu R. Călueanu D.. Voncilă I. 3. 2003.c.. Probleme generale ale maşinilor de 2. – Maşini electrice: www. 2005. 12.Trasarea caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale motorului sincron cu poli înecaţi. indicelui grupei de conexiuni. Acţionări electrice cu maşini de c. rotor bobinat. – Maşini electrice – Ed.Comanda maşinilor de c. Bucureşti. traduceri.Ed.

. referate.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Examenul final promovat cu nota 10. Toader Munteanu . documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. studiu după manual. Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . 7. eseuri. suport de curs 10 9. . alte activităţi 5 30 5 10 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 ore Data întocmirii: 15. pregătire prezentări orale 2. ing. dr. dr. seminar / 6 12. . 10 13. pregătire examinare finală 3.09.2006 Titular curs: Conf. alte activităţi lucrări practice 6. realizare teme de casă. .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. documentare pe net 5.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).drd. Ion Voncilă Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. traduceri etc. consultaţii 4.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. 55 % Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Cristian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof. studiul bibliografiei minimale indicate 10 10.Examenul final promovat cu nota 5. alte activităţi proiecte. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. . . activitate specifică de pregătire pt.ing.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.

specifice 2. prenume) Catedra de specialitate Senzori şi Traductoare (specializarea Electronică Aplicată) Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. MIHOLCĂ Constantin 3 E 4 Catedra de Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. laborator) permit viitorilor ingineri electronişti să proiecteze şi/sau realizeze blocuri funcţionale (circuite electronice) pentru adaptoarele Competenţe traductoarelor industriale.ro FIŞA DISCIPLINEI27 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Ştiinţei. nr. Str. 2 Nr. dr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 800146. Cunoştinţele dobândite în această disciplină (curs. explicare şi interpretare Această disciplină oferă studenţilor cunoştinţele necesare înţelegerii principiilor de funcţionare pentru principalele tipuri de senzori şi traductoare. de credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Conf. . înţelegere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. nume. Op. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. ing. MIHOLCĂ Constantin Conf. Cunoaştere. dr. Instrumental-aplicative disciplinei La sfârşitul semestrului 6 (anul 3) studenţii care au participat la activităţile de curs şi laborator pot fi acreditaţi că au cunoştinţele de inginerie electronică în domeniul senzorilor şi traductoarelor industriale. Atitudinale Studenţii vor stăpâni principiile de funcţionare a schemelor electrice din structura adaptoarelor pentru diverse traductoare industriale cât şi capabilitatea depanării acestor scheme. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. ing. 27 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 3.

Traductoare de concentraţie. Tehnică. Bârlea. piezoelectrice. 150 pagini. numerice).. – “Senzori şi traductoare”. Traductoare de nivel şi traductoare de debit. 2000. Traductoare numerice de tip convertor 8. rigle optice.Spenner.Galaţi . a parametrilor energiei electrice.K. PH şi radiaţii. Componentele principale ale traductoarelor: elemente sensibile (detectoare) parametrice şi generatoare. magnetici. Cotae.R. -“Traductoare şi dispozitive magnetofluidice pentru măsurare şi control”. vol. 8. (interfaţă de tip N-A cu trei ieşiri.1997 4. inductosinul liniar. Miholcă.. C-tin. Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric şi de tip generator. G. Traductoare de defazaj şi traductor de pentru deplasări liniare şi unghiulare (analogice şi inducţie magnetică (Teslametru numeric). pentru testarea interfeţei de tip N-A). sensibile pentru traductoarele de vibraţii. E. cu discuri incrementale). 2004. viteză şi dimensional.Hesse. Litografia Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 4. vol. Senzori pentru vibraţii şi acceleraţii. Traductoare de turaţie (analogice şi 6. Bucureşti. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare 3. 1992 Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . Ionescu. capacitive. I. G. -“Fizica senzorilor”. inductive. curent alternativ. acceleraţie. vol. Caracteristici energetice şi constructive. 1985. N. 9. Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune. 6. Ed.a. 6. Senzori de umiditate şi concentraţie. Elemente primare de adaptare şi conversie 2. – Traductoare pentru automatizări industriale. adaptoare. 1. N. Senzori şi traductoare de temperatură 7. 11. 1995.a. Ed. Senzori de proximitate: inductivi. capacitiv. Traductoare pentru control deplasare (liniară şi unghiulară). 5.I. – Traductoare pentru automatizări industriale. 1. Traductoare de forţă. Olaru. II. Traductoare de vibraţii şi acceleraţii (elemente numerice). Traductoare pentru mărimi electrice (tensiune. cu optoelectronici.Senzori şi Traductoare – DISTANCE EDUCATION. Traductoare pentru forţe şi momente (cu elemente (termoelectrice şi termorezistive).Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. ş. 7. Traductoare de viteză (principii si metode de măsurare a vitezei şi turaţiei). Traductoare de temperatură (termoelectrice şi termorezistive) – analogice şi numerice. Senzori de diferite tipuri: proximitate (inductivi. ISBN 973-62-7105-6. J. putere. Bucureşti. dispozitiv traductoare de vacuum. reluctanţă variabilă etc).Dändliker. C. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare cu laser. Editura BIT Iaşi. curent.I. R. sensibile de tip tensorezistiv. 2. fluidici şi Traductoare de tensiune alternativă şi de ultrasonici). magnetici şi ultrasonici. (utilizând elemente sensibile de tip optoelectronic. frecvenţă. 4. Editura Albastră Cluj-Napoca. optoelectronici. J. inductiv. Caracteristicile şi performanţele traductoarelor (în regim staţionar şi dinamic). 1997 7. Zemel-Weinheim – Germany. Tehnică. Miholcă . defazaj. Traductoare – Indrumar de laborator. 10. Edited by W Gőpel. 12. alegerea traductoarelor de vibraţii). pentru specializarea A. Traductor de curent continuu şi de tensiune 3. capacitivi. factor de putere etc). 6. vol. Traductoare de turaţie analogice (tahogeneratoare) şi numerice 5.-“ Optical Sensors “. continuă. Ionescu. magnetostrictive.M.. C.. 2. Miholcă. ş. fum şi radiaţii. 5. Editura fundaţiei universitare “Dunărea de Jos” Galaţi. Senzori de temperatură. 1. utilizând elemente sensibile de tip rezistiv. Wagner. 2004 (Cod CNCSIS 147) 3. C-tin.

02. documentare pe net 4 5. alte activităţi 14 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 - 0 25 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 6. pregătire prezentări orale 10 2. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 7 lucrări practice 6. consultaţii 8 4. studiu după manual. ing. seminar / 12. documentare suplimentară în bibliotecă 11. suport de curs 9.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 13 lucrări de laborator efectuate din totalul de 14 Toate lucrările de laborator efectuate (14) Nota 5 (cinci) la testele parţiale (periodice) Punctajul maxim la verificări parţiale şi finale Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. MIHOLCA Constantin Semnătura: Director departament / Şef catedră . traduceri. 13. alte activităţi 0 proiecte. ing. eseuri. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. eseuri. 7. pregătire examinare finală 18 3. MIHOLCA Constantin Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. activitate specifică de pregătire pt.2007 Titular curs: Conf. realizare teme de casă. referate.

Formarea.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.dr.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. nr. . după proprietăţile cerute . 3. Cunoaştere. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Op Nr. Op.cunoaşterea mediilor de transmisiuni . practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. . Frangu Laurenţiu – curs Prep.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2. prin aplicaţii de laborator. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI28 Comunicaţii digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul 6 Regimul disciplinei (Ob. explicare şi interpretare . 800146.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie .utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. . Instrumental-aplicative . .evaluarea efectului perturbaţiilor.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . după intefaţa folosită. 2 Nr. Competenţ e specifice disciplinei .abilitatea de alegere a codurilor. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.ing. Str. . de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. practice/proiect nume. înţelegere.ing. .abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. Ana-Elena Lungu – lucr. Atitudinale .cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . prenume) Prof. dar şi prin teme de casă. Ştiinţei.

Transmisiunea radio.ugal. I2C. SPI. Mitescu I.Transmisiunea pe cablu (coaxial. 5. cod Gray.Coduri de linie: semnal neutral. capacitate.Modemuri Verificare (2 ore) Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. .Semnal analogic.Eşantionarea. cod binar natural.. conversia A/D. Medii de transmisiuni (4 ore): . .Transmisiunea optică în mediu liber. . Frangu L. http://www.Interfaţă de comunicaţie serială. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. . teorema eşantionării.Proprietăţile canalului de comunicaţie.Semnal telegrafic.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. . zgomotul de cuantizare.ro/lfrangu/comunic.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2. "Dunărea de Jos" Galaţi. bifazic. standard IEEE 1284. . Fundaţiei Univ. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .Cod Morse.Transmisiuni pe mai multe niveluri.Distorsiunile introduse de canal. . 4. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . cod binar natural.etc. standard RS232. bandă ocupată. semnal numeric . modulaţia în cuadratură. Transmisiuni modulate (4 ore) .MA.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. AMI. MP . proprietăţi mecanice. semnal polar. istoric. . cod CCITT. Coduri de reprezentare a informaţiei şi coduri de linie (4 ore): .Interfaţă de comunicaţie paralelă.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. atenuare. . bifilar simetric). Semnalele folosite în telecomunicaţii (2 ore): . telecomunicaţii.. .MF.Transmisiunea pe fibră optică. . 6. construcţie.Introducere. 2005 2. . traduceri. cod ASCII. moduri. impedanţa caracteristică . eseuri.Organisme de reglementare în telecomunicaţii 3. Comunicaţii de date. . note de curs. Introducere (2 ore): . Ed. referate.Demodularea . perturbaţii. 7.

alte activităţi lucrări practice 6. pregătire prezentări orale 2. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. alte activităţi proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare suplimentară în bibliotecă 11.02. Utilizarea aparatelor de laborator.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. depanare. traduceri etc. referate.ing. activitate specifică de pregătire pt. studiu după manual. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. testare.2007 Titular curs: Prof. suport de curs 9. 13. realizare teme de casă. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. pregătire examinare finală 20 3. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. documentare pe net 5.dr. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. consultaţii 2 4. seminar / 10 12. Laurenţiu Frangu . Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. metodelor şi modelelor predate. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. eseuri.ing.dr.

din punct de vedere al proiectanţilor. înţelegerea principiilor şi metodelor ut ilizate în realizarea compatibilităţii electromagnetice. Atitudinale . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. înţelegere. Op. 3. corp Y Nr. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI29 Construcţia aparatelor electronice IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. 29 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul construcţiei aparatelor electronice. prenume) Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . Crăciun Cristinel nume. constructorilor şi al utilizatorilor sistemelor electronice.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării compatibităţii electromagnetice şi termice.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al compatibităţii electromagnetice şi termice.ing. Instrumental-aplicative . cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. explicare şi interpretare . Mărăşescu Nicolae As. Conf. ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 85 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.dr. Cunoaştere. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea unor echipamente electronice cu performanţe ridicate. -Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea interacţiunilor la care sunt supuse echipamentele electronice. Competenţe specifice disciplinei 2. . F) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - L+P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.

(CEM). Comportarea echipamentelor la răcire. Strungaru. 5. ”Contrucţia aparatelor electronice”. Radiaţia termică. Protecţia la acţiunea factorilor atmosferici. Influenţa prafului. Amortizoare mecanice. Aprecierea cantitativă a CEM.. Cuplajul electric. Generalităţi. Proiectarea termică în CAE. electric 3. Ignea.. Cuplajul electromagnetic. Estimarea frecvenţelor de oscilaţie a elementelor. 4. Influenţa factorilor de mediu asupra aparatelor electronice. factori mecanici. H. Efecte în materiale dielectrice. Protecţia împotriva acestora. Perturbaţii de mod normal. format electronic. Cablaje imprimate. A. 5. Editura de Vest. Acţiunea şocurilor. Introducere în CAE.. Studiul radiaţiei termice. Cătuneanu. Mecanisme de cuplaj şi măsuri antiperturbative. Acţiunea vibraţiilor. Studiul conducţiei termice. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor radioelectronice”. Transmiterea căldurii. Timişoare. Cuplarea parazită inductivă.. Proiectarea cablajelor imprimate. Cârstea. Tehnologia de asamblare în aparatele electronice.. Pământ şi masă. Dispozitive de răcire. Perturbaţii de od comun. Acţiunea factorilor mecanici asupra aparatelor electronice şi protecţia acestora. EDP. Subansambluri electronice. Generalităţi. Conducţia termică. aparatelor electrice. Conectarea la masă a traductoarelor şi conectarea masei la pământare. Cap. Principii de proiectare. Conectarea în aparatele electronice. 1998 8. Degradarea aparatelor prin eforturi mecanice.1. 6. Cuplajul galvanic. 4. eseuri. 1982 6. Cap. Materiale pentru cablaje imprimate. Etapele realizării unui aparat 2. N.3. Cuplarea parazită capacitivă. Tehnologii de lipire. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor electronice”. Note de c urs. Introducere în compatibilitatea electromagnetică 7. Politehnica. Cap. Proiectarea termică în CAE. V. 2000 7. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. ”Introducere în compatibilitatea electromagnetică”. Mărimi caracteristice. Dispozitive de 6. Mecanisme de cuplaj şi măsuri de transmitere a căldurii. Surse de perturbaţii. Generalităţi. Forme de cablu. Influenţa radiaţiei solare directe. Ed. R. Corodarea metalelor. traduceri. Moduri de clasificare a 1. Moduri 5.2. Mărăşescu.M. Cap. Natura interferenţelor şi căile lor de propagare. antiperturbative. referate. Cap. Cuplajul magnetic. Tehnologii de fabricare a cablajelor imprimate. Influenţa mediului biologic. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . Convecţia termică.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Cap. Acţiunea umidităţii. Bucureşti.

10 13. Crăciun Cristinel Semnătura: Director departament / Şef catedră . consultaţii 1 4.2007 Titular curs: Conf. referate. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =85 Data întocmirii:26. alte activităţi 0 lucrări practice 6. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. studiu după manual. ing. traduceri etc.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 8. suport de curs 24 9. activitate specifică de pregătire pt.rezultat de ”satisfăcător” la examinarea finală Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . eseuri.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. seminar / 4 12.01.participare activă la toate lucrările practice . 7.participarea la lucrările practice .dr. realizare teme de casă. alte activităţi 0 proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. pregătire examinare finală 24 3. documentare pe net 0 5. Mărăşesc u Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. pregătire prezentări orale 2 2.rezultat de ”foarte bine” la colocviul de laborator .ing.

.

.

.

ing. dr.ro FIŞA DISCIPLINEI30 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor încorporate . morale şi civice 30 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a circuitelor integrate specifice aplicaţiilor .înţelegerea funcţionării sistemelor încorporate şi a cicuitelor integrate specifice aplicaţiilor. explicare şi interpretare .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor încorporate.abilităţi privind funcţionarea sistemelor încorporate şi a circuitelor specifice. înţelegere.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comu nicare .dezvoltarea abilităţilor competitive. 800146. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. dr. Nicolau Viorel Conf. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. precum şi interconectarea. programarea şi testarea acestora .abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul încorporat şi de depanare a diverselor circuite 3. bazate pe un sistem de valori culturale. Op.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. 2 Nr.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem ăncorporat şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . Ştiinţei. prenume) Catedra de specialitate IV Sisteme încorporate (embedded) Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. ing.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem încorporat. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.conştientizarea importanţei sistemelor încorporate şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . Cunoaştere. nume. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . De credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Instrumental-aplicative . Nicolau Viorel Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Atitudinale . . Str. nr.

Galaţi.Studiul sistemelor încorporate pentru multimedia. Codreş. V. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Nicolau..rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . Ghe. Editura Academica.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . Huţanu.. Aplicaţii. Texas Instruments.participarea activă la discuţiile de la curs . 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. V.Componente software ale sistemelor încorporate . Iaşi.Studiul sistemelor încorporate pentru comunicaţii. D. traduceri. 2004 2. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio .Sisteme de dezvoltare cu microcontroler şi DSP-uri . Procesoare de semnal TMS 320C3X. B.Sisteme încorporate pentru controlul proceselor: particularităţi constructive. ISBN 973-8316-48-0.Sisteme de dezvoltare cu DSP-uri: programare şi aplicaţii . C. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .participarea la activităţile de laborator (85%) .Sisteme încorporate pentru multimedia: particularităţi constructive. aplicaţii .Noţiuni introductive privind sistemele încorporate . Pănescu. ISBN 973-97816-3-2. 1998 4.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .. Postolache..realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . M.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler: programare şi aplicaţii . referate. Texas Instruments. eseuri. Puşcaşu. 1998 3.participarea la toate activităţile de laborator .rezultat satisfăcător la examenul scris . Puşcaşu.Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Bibliografie obligatorie selectivă 1. aplicaţii în telefonie şi poziţionare globală .. TMS320C30 Products Overview. circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) . – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. prelucrarea semnalelor în timp real . Literature Number: SPRU031E.Sisteme încorporate pentru comunicaţii: particularităţi constructive.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Editura Academica.Sisteme de timp real: particularităţi şi constrângeri.Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Tematică seminar/lucrări practice/proiect . TMS320C3x User’s Guide.

2007 Titular curs: Conf. seminar / 12. Frangu Laurenţiu . alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 27. referate. pregătire examinare finală 8 3. dr. documentare pe net 10 5. traduceri etc. alte activităţi 10 proiecte. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. 13.01. consultaţii 10 4. realizare teme de casă. dr. activitate specifică de pregătire pt. suport de curs 9. documentare suplimentară în bibliotecă 11. ing. alte activităţi 14 lucrări practice 6. ing. 7. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. pregătire prezentări orale 1 2.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr. eseuri. studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.

prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ing. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI31 Denumirea disciplinei ACŢIONĂRI ELECTRICE REGLABILE cod 49e Anul de studiu IV Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob.cunoaşterea şi înţelegerea structurii. . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Prof. tipice pentru sisteme de acţionare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. nr. 2 Nr. . . 800146. Cunoaştere.analiza performanţelor dinamice şi statice .conştientizarea importanţei sistemelor de acţionare reglabile şi elementelor de execuţie în aplicaţi ile industriale şi în tehnologia modernă.particularităţi pentru elemente de execuţie electrice. . . . 31 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.realizarea modelelor sistemelor plecând de la datele generale ale acestora.drd. .dr.formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de acţionare. Competenţe 2. Ştiinţei. explicare şi interpretare: . . Str.validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a sistemelor de acţionare.formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile mecanice şi regimurile de funcţion are staţionare şi dinamice ale unui sistem de acţionare.ing.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ.iniţiere în optimizarea energetică a sistemelor de acţionare reglabile. F) Ob Nr. funcţionării şi performanţelor unui sistem de acţionare electrică. înţelegere. prin aplicaţii individualizate. Instrumental-aplicative: specifice . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor d e inovare. Atitudinale: . . Op. 3. disciplinei . Traian Munteanu nume.formarea. .configurarea şi calculul controlului automat pentru sisteme de acţionare tipice. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 30 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.formarea cunoştinţelor de bază privind abordarea controlului automat pentru procese rapide. Emil Roşu Asist.

Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de c. şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de acţionare electrice. pregătire prezentări orale 5 - . . M.c. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 0 0 0 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Bibliografie obligatorie selectivă Tematică lucrări practice .Sisteme de acţionare cu maşini de c. Cr. Cr.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. . Munteanu – Elemente de execuţie . cu excitaţie constantă.c. Buhosu. . Badea. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi..Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . . 2003.c. Badea.iscee.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate de inducţie. N. Munteanu – Maşini electrice – Ed.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate acţionare electrice.ro 2. Roşu. eseuri.Elemente de execuţie electrice.Surse de tensiune şi frecvenţă reglabile. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www. Voncilă. I. . Călueanu.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu . referate. D.Conceptul de sistem de acţionare reglabil. traduceri. . .Studiul unui sistem de acţionare de c.Optimizarea energetică a conversiei. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. E. N. 2004. cu maşină de inducţie. . . .Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină de c. 1. R. R.Studiul unui sistem de acţionare de c.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină trifazată de inducţie la flux constant.ugal. şi modelelor de analiză a sistemelor de .Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de inducţie la flux constant. I. 3. . Buhosu.efectuarea tuturor lucrărilor practice. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . .a.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea probarea abilităţilor practice şi a calităţii deprinderilor minimale de utilizare a metodelor analizei rezultatelor experimentale .Sisteme de acţionare cu maşini trifazate sincrone. Voncilă.c.

activitate specifică de pregătire pt. Emil Roşu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist. alte activităţi 10 1 0 0 0 14. seminar / lucrări practice 6. suport de curs 3.ing. pregătire examinare finală 10.02.drd. consultaţii 11. eseuri. documentare pe net 12. Data întocmirii:1. documentare suplimentară în bibliotecă 5. 7. studiul bibliografiei minimale indicate 4.dr.ing. Traian Munteanu Semnătura: Şef catedră . referate. traduceri etc. realizare teme de casă. studiu după manual. proiecte.2007 Titular curs: Prof.2. pregătire teste periodice sau parţiale 4 4 0 6 0 9. alte activităţi 13. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 30 ore.

Str.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor specifice electronicii industriale. prenume) Catedra de specialitate 4 PROIECT DE ELECTRONICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.însuşirea tehnicilor de programare utilizate în informatica industrială. 800146.validarea schemei electrice proiectate prin simulare pe calculator într-un mediu CAD şi prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. mobilizare. 3. 2. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. . Frangu La urenţiu Asist.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de activitatea de cercetare şi proiectare . . Ing. gestiune a situaţiei .însuşirea tehnicilor de proiectare şi realizare a circuitelor imprimate. înţelegere. nume. explicare şi interpretare . . Instrumental-aplicative .cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare până la implementarea schemei electrice în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. rezolvarea de probleme: metoda. Atitudinale . nr.abilitatea de a folosi aparatura de laborator pentru verificarea şi reglarea circuitelor proiectate.participarea la propria dezvoltare profesională . Op. Dr. . 2 Nr.optimizarea schemei din punct de vedere al perfo rmanţelor. eficacitatea personală: adaptare. al consumului şi al costului. de credite 28 Total ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Prof. . telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI32 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere. . . logica. Ştiinţei. Dulman Dan Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP P 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.capacitatea de a învăţa din experienţa altora şi de a-i învăţa pe alţii din propria experienţă Competenţe specifice disciplinei 32 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Ing.valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.însuşirea tehnicilor de plantare a componentelor. analiza.

Sergiu Caraman – Electronică Industrială. alte activităţi 0 lucrări practice 6. Galaţi. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiu după manual. alte activităţi 0 6 6 2 8 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese lente şi implementarea sa pe un microcontroller. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 2001 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 15% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20% Notele acordate pentru temele de casă. realizare teme de casă. traduceri. Proiectarea şi realizarea unui stabilizator de tensiune. seminar / 12. publică a proiectului. Laurenţiu Frangu. 5. 7. pregătire prezentări orale 0 2. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese rapide şi implementarea sa pe un microcontroller. suport de curs 9.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. Editura Academica. Proiectarea şi realizarea unui regulator PID 6. referate. 13. 4. Proiectarea şi realizarea unui circuit de achiziţie a semnalelor analogice 1. eseuri. . pregătire examinare finală 0 3. eseuri.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 65%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . consultaţii 6 4. Proiectarea şi realizarea unui circuit de izolare galvanică a unui semnal analogic. 3. referate. documentare pe net 0 5. studiul bibliografiei minimale indicate 10. activitate specifică de pregătire pt.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă Proiect: 1. 2.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. alte activităţi 22 proiecte. traduceri etc.01.2007 .

Frangu Laurenţiu Semnătura: Titular proiect: as. ing. ing. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. Frangu Laurenţiu .Titular curs: prof. dr. ing. dr.

Cunoaştere.cunoaşterea execuţiei multitasking a modulelor de instrumentaţie virtuală Competenţe specifice disciplinei 2. ing. Ştiinţei. 800146. dr. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .proiectarea diverselor aplicaţii de instrumentaţie virtuală.abilităţi privind utilizarea modulelor software .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală . Fişa va fi însoţită de programa analitică a di sciplinei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. .ro FIŞA DISCIPLINEI33 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Atitudinale . explicare şi interpretare . De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. înţelegere. Op.abilităţi de dezvoltare a aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor medii de programare grafică 3. nume. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Instrumental-aplicative . Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nr.dezvoltarea abilităţilor competitive. Nicolau Viorel Conf. prenume) Catedra de specialitate IV Instrumentaţie virtuală Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. bazate pe un sistem de valori culturale. ing.cunoaşterea şi conceptelor de prelucrare şi instrumentaţie virtuală. 2 Nr. Str.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .conştientizarea importanţei programării grafice .realizarea interfeţelor grafice utilizator . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. morale şi civice 33 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. dr. .

rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .rezultat satisfăcător la examenul scris .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . prelucrarea şi monitorizarea datelor în aplicaţiile de instrumentaţie virtuală . Execuţia multi threading a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală .Execuţia multi threading şi sincronizarea proceselor în mediul programarea grafică . 2.Programarea porturilor în mediul Labview . 2004.Studiul elementelor de instrumentaţie virtuală . National Instruments. *****. National Instruments.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. LabVIEW User’s Guide. LabVIEW Tutorial. eseuri.Metode de dezvoltare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală.Module de indicatoare şi butoane pentru interfaţa grafică. Funcţii de interconectare a modulelor. 2002.participarea la toate activităţile de laborator .Metode de interconectare a aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de achiziţie a datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect . referate. din aplicaţiile de instrumentaţie virtuală Bibliografie obligatorie selectivă 1. LabVIEW Reference Manual. National Instruments.Transferul datelor prin reţea. 2002. *****. 2002. Structuri de control în programarea garfică . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Prelucrarea şi monitorizarea datelor numerice în aplicaţii de instrumentaţie virtuală .participarea la activităţile de laborator (85%) . 4.participarea activă la discuţiile de la curs . National Instruments. 3.realizarea cu foarte bine a temelor de casă .Interconectarea aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de dezvoltare cu DSP . *****.Elemente recapitulative privind interfaţa ommaşină Elemente caracteristice ale limbajelor de programare grafică . traduceri. Instrument Control and Data Qcquisition.Realizarea aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor în medii de programare grafică.Comunicaţia. aplicaţii . *****.

ing. dr. dr. alte activităţi 7 proiecte. referate. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. documentare pe net 7 5. pregătire teste periodice sau parţiale 14. studiu după manual. alte activităţi 7 lucrări practice 6. 13. ing. consultaţii 4 4. eseuri. dr. realizare teme de casă. alte activităţi 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. suport de curs 9. pregătire prezentări orale 1 2. seminar / 12. Frangu Laurenţiu .2007 Titular curs: Conf. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.01. pregătire examinare finală 10 3. documentare suplimentară în bibliotecă 11. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc. ing. 7.

nr.analiza detaliată a soluţiilor tehnice specifice domeniului.rezolvarea unor probleme practice de proiectare/exploatare a aparaturii medicale. cât şi de cea a personalului care deserveşte aparatura respectivă. ori de câte ori este nevoie. 800146. Ing. . Dr.însuşirea tehnicilor de proiectare specifice aparaturii medicale.însuşirea tehnicilor de analiză a aparaturii medicale. Str. . . pentru salvarea unei vieţi.cunoaşterea şi înţelegerea principalelor procese fiziologice măsurabile din organism . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. 2 Nr. Cunoaştere.însuşirea tehnicilor de prim ajutor şi acordarea eficientă a lui. cât şi al metodelor folosite la prelucrarea numerică a semnalelor achiziţionate .participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 34 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Atitudinale . Popa Rustem Prep. Drd. Op. de credite 42 Totalul ore studiu individual 60 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.însuşirea principiilor de funcţionare a principalelor aparate electronice folosite în explorarea clinică şi în laboratorul de analize medicale. înţelegere. . . Ing. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii E 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. lucru în echipă.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile legate de această disciplină. nume. 3.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de această disciplină . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Instrumental-aplicative . 2. pornind de la schema bloc şi terminând în unele cazuri cu schema electrică de principiu. a normelor specifice de protecţie impuse legate atât de securitatea pacientului.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . . atât din punct de vedere hardware. . mai ales în cazul accidentelor produse prin electrocutare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. prenume) Catedra de specialitate 4 ELECTRONICĂ MEDICALĂ I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Ştiinţei. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI34 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. explicare şi interpretare .

Amplificatoare de instrumentaţie.Instalaţia de termoviziune. Bucureşti.Aparate de laborator. problemelor propuse la examen. Electroencefalografie. Biomagnetism. Electronică medicală – site-ul disciplinei (conţine note de curs. Electrozi. Prelucrarea imaginilor radiologice. Tematică seminar/lucrări practice/proiect .Investigarea şi tratamentul sistemului nervos. .Efectele câmpului electromagnetic asupra ţesuturilor. . Imagistică cu ultrasunete.Achiziţia şi prelucrarea semnalelor electrofiziologice. . Noţiuni de electrofiziologie celulară. .Electrosecuritate în exploatarea aparatelor electronice medicale. Caracteristici. exemple de subiecte de examen. Litotriptoare. Stimularea ţesutului cardiac. Imagistică cu raze infraroşii. . Electroterapie şi electrochirurgie.Instalaţia de raze X şi imaginea radiologică. Amplificatorul diferenţial cu semnal de la electrozi. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Imagistică cu radioizotopi. Electrocardiografie. eseuri. traduceri. Electromiografie. Amplificatoare flotante. referatele lucrărilor de laborator. . Ţesuturi excitabile. 2006 (în biblioteca Universităţii) 2.ugal. Tomografe CT şi RMN. .nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare .Culegerea semnalelor electrofiziologice. Neuroprotezare. .ro/rpopa/index. Tomografie. .nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. Rustem Popa. . URL: http://www. . Aplicaţii clinice şi prelucrarea imaginilor.Diagnosticul cu ultrasunete şi imaginea ecografică. . Ecograful HITACHI EUB-4506. Electronică medicală.html ) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Măsurarea unor parametri fiziologici (temperatura organismului şi presiunea sângelui). Tipuri constructive.Stimulare şi protezare. .Principiul tomografiei.etc. referate. Imagistică în lumină vizibilă. Rustem Popa. . Potenţiale evocate. numeroase materiale bibliografice disponibile pe Internet. Reconstrucţia corpurilor 3D din secţiuni.Imagistică medicală. Editura Matrix Rom.Amplificarea semnalelor electrofiziologice. Semnalele ECG şi EEG.Investigarea şi tratamentul sistemului cardiovascular. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . Imagistică cu raze X.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Fenomene bioelectrice. Bibliografie obligatorie selectivă 1.

pregătire prezentări orale 16 2. studiu după manual. alte activităţi 4 0 16 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 12. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. consultaţii 0 4. traduceri etc. alte activităţi 0 lucrări practice 6. ing. ing.2007 Titular curs: conf. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 7. documentare suplimentară în bibliotecă 11. seminar / 12. suport de curs 9. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. eseuri. alte activităţi 0 proiecte. dr. documentare pe net 0 5. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. referate. activitate specifică de pregătire pt. 13. drd. realizare teme de casă.02. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Frangu Laurenţiu .

2. nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. VHDL şi Verilog HDL. al preţului sau al timpului de propagare etc. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. de credite 56 Totalul ore studiu individual 80 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . VHDL) I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 800146. a principiilor de proiectare şi a avantajelor proiectării sistemelor numerice complexe folosind aceste circuite. înţelegere. Ştiinţei. Ing. eficacitatea personală: adaptare. . . Drd. prenume) Catedra de specialitate 4 CIRCUITE PROGRAMABILE (FPGA. analiza. Instrumental-aplicative .participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 35 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. gestiune a situaţiei . limbaje care acoperă în totalitate aplicaţiile care folosesc circuite programabile. Atitudinale . Str.abilitatea de a proiecta structuri numerice complexe folosind circuite programabile de diferite tipuri. cât şi limbajele HDL. nume. rezolvarea de probleme: metoda. mobilizare.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. explicare şi interpretare . Ing. .însuşirea utilizării unui mediu de programare a acestor circuite. Dr.) .însuşirea unor elemente fundamentale ale celor două limbaje standardizate de descriere hardware. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI35 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere. Popa Rustem Prep. lucru în echipă.abilitatea de a alege circuitul programabil optim pentru aplicaţia dorită (din punct de vedere al complexităţii. 2 Nr. . folosind atât editorul grafic de scheme.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. logica. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Op.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. 3.cunoaşterea şi înţelegerea circuitelor numerice programabile.

. Proiectarea sistemelor numerice cu circuite CPLD şi FPGA. .Software utilizat pentru proiectarea cu circuite programabile. .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Editura Matrix Rom.Studiul limbajului Verilog HDL (1) . Rustem Popa.2.2. problemelor propuse la examen.Structuri programabile de mare complexitate. Elemente de proiectare cu circuite numerice programabile. Tehnologii de programare. Bucureşti. . Arii logice programabile PAL. referate. Liviu Breniuc. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .2 .Validarea proiectelor pentru CPLD prin simulare în mediul ISE 8. Structuri CPLD. .Studiul limbajului VHDL prin exemple (1) . Cristian Gyözö Haba.2 – Xilinx.Validarea proiectului prin simulare. Bibliografie obligatorie selectivă 1. . eseuri. Arhitecturi. Comparaţie între structurile PLD şi structurile ASIC.Proiectarea unor circuite pentru CPLD folosind editorul grafic din mediul ISE 8. 2007 (în curs de editare) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . Editura Politehnium.Proiectarea unor circuite pentru FPGA folosind editorul grafic din mediul ISE 8. Structuri cablate versus structuri programate. Rustem Popa. Circuite FPGA.Validarea proiectelor prin programarea circuitului FPGA Spartan-3.Introducere. . URL: http://www.Validarea proiectelor pentru FPGA prin simulare în mediul ISE 8. . Electronică digitală – site-ul disciplinei (conţine note de curs şi materiale bibliografice disponibile pe Internet. Tematică seminar/lucrări practice/proiect .nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5.ro/rpopa/index.etc.Structuri programabile de complexitate redusă. . .Exemple de proiectare a unor sisteme numerice complexe folosind circuite FPGA. Exemple simple de proiectare. 2005 (în biblioteca Universităţii) 2. Iaşi. Facilităţile mediul integrat de proiectare ISE 8.ugal.2. Silviu Epure.Elemente ale limbajului de descriere hardware Verilog HDL. .Prezentarea mediului integrat de proiectare ISE 8.Studiul limbajului Verilog HDL (2) .Validarea proiectelor prin programarea circuitului CPLD XCR3064.Elemente ale limbajului de descriere hardware VHDL.Studiul limbajului VHDL prin exemple (2) . . . Evoluţia structurilor FPGA. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - .Validarea proiectului prin programarea circuitului FPGA Virtex-II. . .2.nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.Xilinx.html ) 3. Arii de porţi generice GAL.Proiectarea unui circuit complex în FPGA. Exemple simple de proiectare. traduceri. .

dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 proiecte. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. 13. 7. alte activităţi 4 0 20 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 80 Data întocmirii: 12. Frangu Laurenţiu . realizare teme de casă. ing. pregătire examinare finală 20 3. traduceri etc. consultaţii 16 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10.2007 Titular curs: conf. alte activităţi 0 lucrări practice 6. suport de curs 9.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr. ing. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. documentare pe net 0 5. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 16 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. seminar / 12. referate. eseuri. ing.02. pregătire teste periodice sau parţiale 14. drd. studiu după manual.

.

.

.

ing.proiectarea diverselor structuri de dispozitive I/O. Cunoaştere. nume.abilităţi privind funcţionarea dispozitivelor de I/O şi a subsistemelor componente.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a porturilor şi unităţilor I/O . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Ştiinţei. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. bazate pe un sistem de valori culturale.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice echipamentelor periferice. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. . prenume) Catedra de specialitate IV Echipamente periferice Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. Nicolau Viorel Conf. morale şi civice 36 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.ro FIŞA DISCIPLINEI36 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale dispozitivelor de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul şi a transferurilor de informaţii cu exteriorul . . precum şi configurarea şi testarea acestora Competenţe specifice disciplinei 2.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a porturilor şi unităţilor I/O .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. dr.dezvoltarea abilităţilor competitive. 800146. de legătură cu exteriorul a unui calculator . conform specificaţiilor de performanţă şi cost .înţelegerea funcţionării şi conectării echipamentelor periferice. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. explicare şi interpretare . Atitudinale . Instrumental-aplicative . Str. nr. ing. Op. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. 2 Nr.abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor dispozitive I/O 3. dr.conştientizarea importanţei studierii echipamentelor periferice. precum şi interconectarea şi testarea acestora . înţelegere.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .

activitate specifică de pregătire pt. configurare 1.2007 Titular curs: Conf. .rezultat satisfăcător la examenul scris . traduceri etc.PC depanare şi modernizare.Structura şi funcţiile controlerelor I/O .Linii şi dispozitive de comunicaţi: tipuri de comunicaţii seriale. ISBN 973-601-799-0. V. Frangu Laurenţiu .Tastatura unui sistem de calcul . conectarea serială a unui mouse . – Echipamente periferice. moduri de vizualizare a datelor . elemente componente şi caracteristici . – Totul despre hardware. studiul bibliografiei minimale indicate 8.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . traduceri. Note de curs.Unitatea de hard disc: caracteristici.Cuplorul grafic: structura cuplorului grafic. Nicolau. dispozitive multimedia – structură. W. Editura Teora. ISBN 973-601-856-3.participarea la activităţile de laborator (85%) . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6. porturi USB. referate.Dispozitive periferice standard: imprimanta. gestionarea memoriei video . seminar / 10.participarea activă la discuţiile de la curs . proiecte.Monitorul: structura bloc. suport de curs 7. 2004 2. protocoale de comunicaţie . floppy disc. 1998 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 10 Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Bucureşti. pregătire examinare finală 10 3.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă .Comunicaţia serială asincronă. documentare suplimentară în bibliotecă 9.Noţiuni introductive: structura subsistemului I/O. ing.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . CD-ROM . realizare teme de casă. comunicaţia paralelă a unui calculator . alte activităţi 7 lucrări practice 7 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27.participarea la toate activităţile de laborator . ing. Mueller. documentare pe net 7 5.Cuplorul grafic: moduri de operare.Transferul datelor cu subsistemul I/O . consultaţii 4 4. dr. scaner. Bucureşti. studiu după manual. ediţia IV-a.Subsistemul de interfaţă cu operatorul uman . 1 referate. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. Nicolau Viorel Semnătura: Titular lucrări practice/proiect: Conf. 2003 3. 1 şi 2.Subsistemul memoriei secundare: unităţi şi controlere de hard disc. studii de caz …  Nota acordată la examinarea finală 60 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . dr. Rosch. eseuri. ing. S. modul de transfer al datelor . Editura Teora. plotter.01. eseuri. 2.rezultat foarte bine la examenul scris Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . L.Comunicaţia paralelă. vol. instalare. dr.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . elemente componente .Unităţi I/O pentru multimedia La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.

2 Nr. ing. proiecte.etc@ugal. . înţelegere. Ştiinţei. 3. teorii. . logica. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. analiza celor mai diferite scheme electronice. legi. prenume) Catedra de specialitate Conf. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. 800146. Str.rezolvarea de probleme: metoda.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . vorbit. procese. Conf. Atitudinale: . reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. Competenţe 2. Op.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . . Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 30 20 - LP 10 P - Competenţe generale . morale şi civice.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. . . disciplinei proiectarea schemelor electronice. dr. . . . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. ing.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare.participarea la propria dezvoltare profesională.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializarea: Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. lucru în echipă. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. principii.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.platforme de laborator.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. Cunoaştere.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice.Dezvoltarea creativităţii. . . de valorificare independentă a informaţiei. . . Iliev Mircea nume.promovarea unui sistem de valori culturale. nr. mobilizare. de credite 30 Total ore studiu individual 66 Titular curs Titular lucrări practice II V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. gestiune a situaţiei.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.Însusirea unui limbaj (scris. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. utilizarea unor specifice metode. dr. analiza. 1. explicarea şi interpretarea unor idei. F) Aparate electrocasnice 4 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr.eficacitatea personală: adaptare.

Tehnica. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului aparatele electrocasnice (2 ore). McGraw-Hill. Tehnica.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de cu ce putin nota 8. (2 ore)..a.1990. Tehnica. Bucureşti. vol. Ed. Did.Verificarea finală promovată cu nota 10. Bucureşti.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator . .Circuite integrate liniare . 1997. si Ped. Bucureşti. Ed. Surse de tensiune in comutaţie 3. III . Înregistrarea si redarea optica a un casetofon. Compact disc. Amplificatoare de audiofrecvenţa. 1992. Rapeanu R. Antonescu G. 4. casă). s. 1980.a. II. 7. . Bucureşti. Videocasetofoane.receptor in infraroşu. Reţele mobile de telecomunicaţii. . . Ed. Gazdoiu C. banda utilizate in egalizoarele grafice. fiecărui ciclu de lucrări. 1. Barbalau S. Ed. Emitator .Reţele mobile de telecomunicaţii.Referatele de laborator predate la încheierea ciclu de lucrări. Munteanu N.Aparate. Surse de tensiune utilizate in 1. 1981 5. 1983.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. Noţiuni de radiotehnica (5 ore).. Bucureşti. Bucureşti. de aparate electrocasnice. Radiotehnica. Ed.. . s. Basoiu M. si Ped. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. Încălzirea prin tehnica microundelor control specifice laboratorului de aparate (1 oră). . . Rulea G. Cuptorul cu ore). s. . s.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei .Manualul inginerului electronist. 1992.. 3. Ed.Circuite integrate analogice. Did. Casetofoane. 2. Ed. (temelor de casă). .B. 1989. All Educational. Nicolau E. Bucureşti. Aparate de măsura si 2. Constantinescu C.. Înregistrarea magnetica a semnalelor 4. 8. Sistemul GSM (4 ore). Tehnica.. Sisteme si circuite pentru transmiterea comenzilor la distanta (1 oră). 6. Mouly M. Ed.radio si TV. .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. Sistemul GSM. Poulet M. 4. Bucureşti. . Caracteristicile de frecventa pentru 7. 1986. Radioreceptoare.. microunde. 8.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui .. 6. 2.a. 5.a.Videocasetofoane. Telefonul mobil. . Amplificatoare de audiofrecvenţa (3 utilizate in aparatele electrocasnice. electrocasnice. ..Verificarea finală promovată cu nota 5. semnalelor (2 ore).Îndrumar pentru electronişti . Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .vol. 3. – The GSM System for Mobile Communications. Badea M. 9.. Tehnică. Filtre trece5.Tehnica microundelor.

pregătire prezentări orale 4 0 2. pregătire examinare finală 10 30 3. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 66 Data întocmirii: 30. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. dr. Frangu Laurenţiu . ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate.2007 Titular curs: Conf. suport de curs 9. eseuri.dr. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. activitate specifică de pregătire pt.ing. 7. seminar / 12. Prof. dr.01. documentare pe net 4 4 5.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 13. ing. consultaţii 6 2 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. realizare teme de casă. traduceri etc. alte activităţi 2 0 proiecte. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful