Anexa 3.

04 Domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Fişele disciplinelor Analiză matematică Algebră şi geometrie Programarea calculatoarelor şi algoritmi Grafică asistată de calculator Matematici speciale Programarea orientată obiect Fizica semiconductorilor Statistică, prelucrarea datelor şi metode numerice Programare în asamblare şi microprocesoare Teoria circuitelor electrice Teoria câmpului electromagnetic Materiale pentru electronică Dispozitive electronice Circuite electronice fundamentale Proiect circuite analogice Semnale şi sisteme Arhitectura calculatoarelor Transmisia şi codarea informaţiei Circuite digitale Proiect circuite digitale Electronică de putere 1 Sisteme automate Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Decizie, estimare, recunoaştere Circuite integrate analogice Proiect circuite complexe Măsurări electrice şi electronice Tehnica microundelor Sisteme de achiziţie a datelor Laborator achiziţie şi sisteme automate Prelucrarea numerică a semnalelor Televiziune Componente şi circuite pasive Proiectarea asistată de calculator Fiabilitate şi calitate Reţele de calculatoare Comunicaţii analogice şi digitale Radiocomunicaţii Telefonie Medii de transmisiuni şi propagare Comunicaţii de date Reţele de telecomunicaţii Tehnici de comutaţii şi multiplex Procesoare de semnal în tc

Comunicaţii mobile şi prin satelit Compresia datelor Sisteme de operare Software pentru tc Automate programabile Maşini şi acţionări electrice Electronică şi informatică industrială Senzori şi traductoare Comunicaţii digitale Construcţia aparatelor electronice Prelucrarea avansată a semnalelor 1D, 2D Sisteme încorporate (embedded) Acţionări electrice reglabile Surse de alimentare Proiect electronică industrială Instrumentaţie virtuală Electronică medicală Circuite programabile (FPGA, VHDL) Sisteme computerizate de măsurare Sisteme neuronale şi evolutive Echipamente periferice Aparate electrocasnice Educaţie fizică Limbă străină Tehnici de comunicare Afaceri şi administrarea firmelor Managmentul proiectelor

.

.

Insusirea fundamentelor teoretice ale programarii intr-un limbaj de programare structurata (notiunile de algoritm.etc. Jascanu Veronica nume.ing. Stiintei-2. F) Ob Nr. Cunoaştere.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională . data.Formarea deprinderilor de programare si a capacitatii de elaborare de programe pentru rezolvarea unor probleme practice. 3. Op. explicare şi interpretare . variabila.Insusirea gandirii algoritmice. programare structurata). tip de date.Modelarea si construirea unor algoritmi specifici de asigurare a fiabilitatii si portabilitatii programelor C.ugal. constanta.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI ALGORITMI Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. telefon / fax: +40 236 470905. GALATI Nr. înţelegere. 800146. s.Conceperea si reprezentarea unui algoritm pentru o aplicatie mica/medie.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str. specifice . disciplinei .Implementarea unui algoritm dat in limbajul C . Gusetu Dorin asist. 2. . modularizarea aplicatiilor complexe. .Intelegerea si dezvoltarea unor metode particulare de proiectare. .Formarea capacitatii de dezvoltare a aplicatiilor scrise in limbajul C pentru rezolvarea unor probleme tehnice.l. Atitudinale .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . 460 182 E-mail: www. -Insusirea principiilor programarii structurate . de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.Modelarea si construirea unor algoritmi clasici de rezolvare a unor probleme ingineresti. Instrumental-aplicative Competenţe . structuri de control. prenume) Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.

5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min. MATRIXRom. siruri de caractere). consultaţii 4. eseuri. Teora. 0 13. Ed. din Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi proiecte. Bucuresti.Implementarea unor algoritmi utilizati pentru tablouri (vectori. Elaborarea de algoritmi si programe in limbajul C. studiu după manual.Reprezentări ale datelor în binar. Cunostinte minime: Insusirea algoritmilor prezentati la curs/laborator Conceperea unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme simple Insusirea notiunilor teoretice fundamentale programarea structurata Implementarea algoritmilor in limbajul C. operatori.. activitate specifică de pregătire pt. Bucuresti. 0 30 10 4 0 0 . 9. . .Aplicatii cu definirea unor tipuri de date proprii si prelucrarea lor. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. documentare pe net 5. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs -Algoritmi..G. 1998 Stefanescu D. traduceri etc. Conceperea si descrierea unor algoritmi.ugal. -Date.. Tematică seminar / lucrări practice . Introducere in informatica. operatori. 0 traduceri. 5 Nota pe activitatea din timpul anului. I www. referate. pregătire prezentări orale 2. expresii .Modularizarea programelor prin utilizarea functiilor .Implementarea unor algoritmi pentru diverse probleme simple. 8 Notele de la examinarea finala: min. -Aplicatii simple cu date. 5 la teorie si min.ariadne.Aplicatii complexe Brookshear J. expresii in limbajul C -Implementarea structurilor de control in C -Tablouri si prelucrari asupra acestora -Modularizarea aplicatiilor prin utilizarea functiilor -Definirea si utilizarea unor noi tipuri de date -Lucrul cu fisiere Bibliografie obligatorie selectivă 1. alocare dinamica de memorie). 1-8 Stefanescu D. referate. 2002 – cap. studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. 2. min. suport de curs 14 9. matrici. seminar / 7 12. fiind capabil sa modularizeze o aplicatie (utilizand functii. 3. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. . alte activităţi lucrări practice 6. Cunostinte maxime: Stil de programare profesionist. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. Limbaje de programare. pentru rezolvarea unor probleme practice de complexitate medie/mare. pregătire examinare finală 3. realizare teme de casă. min. Programarea in limbajele C/C++.

01. Luminita DUMITRIU . alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14.7.2007 Titular curs: Dorin GUSETU Semnătura: Titular lucrări practice: Veronica JASCANU Semnătura: Şef catedră: conf. dr. ing.

. 800201 Nr. Tel. nume.ING. Atitudinale . telefon +40 236 414871 int. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. actionale ) specifice domeniului ingineresc.Cunoaşterea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) ale unui soft grafic. 2.111./Fax: +40 236 314463 E-mail: Manuela.Utilizarea tehnicilor de proiectare bi/tridimensionalǎ(2D/3D) pentru modelarea pieselor pe calculator cu ajutorul unui soft grafic.Utilizarea vocabularului specific disciplinei. prenume) NECHITA MANUELA NECHITA MANUELA Catedra de specialitate GRAFICA. Cunoaştere.Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de geometrie descriptivǎ şi a standardelor specifice desenului tehnic pentru realizarea reprezentǎrii ortogonale a piesei.460.Nechita@ugal. Op. explicare şi interpretare S LP 28 .ING. atitudine antirutinierǎ. F) OB Nr.Domneasca nr. SEF LUCRARI UNIV. MECANISME SI TOLERANTE Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. MECANISME SI TOLERANŢE Adresa:Str. relationale. .Promovarea calitǎţilor atitudinale (atitudine pozitivǎ faţǎ de utilizarea calculatorului pentru realizarea unei documentaţii tehnice. înţelegere. SEF LUCRARI UNIV. .DRD. 3. Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei .DRD.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA GRAFICĂ.ro FIŞA DISCIPLINEI GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. atenţie vizualǎ) şi aptitudinale (eficacitate personalǎ.

Trasarea arcelor şi dreptunghiurilor.Standarde utilizate în desenul tehnic şi în reprezentǎrile grafice pe calculator .Elemente de desen tehnic.Desenul de ansamblu Bibliografie obligatorie selectivă Iliuţǎ. V. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Mijloace de reprezentare a construcţiilor geometrice.Transformarea entitǎţilor în plan ( translaţia. editare.ro/nikita/indrumar. eseuri. suport de curs 9. consultaţii 14 4 30 14 . – Graficǎ asistatǎ de calculator ( e-book ).ugal. vizualizare şi asocierea dimensiunilor pentru reprezentarea pe calculator a unei proiecţii a piesei . 2006.Modelarea tridimensională a obiectelor . şi reprezentarea ortogonalǎ a piese .Modelarea şi secţionarea solidelor– Primitive 3D . – Desen şi Graficǎ pe calculator. .Strategii de desenare .gmt.Epura corpurilor geometrice . Galaţi.gmt.Construcţii geometrice . Editura Academica. Galaţi. figurilor şi corpurilor geometrice p e calculator . Nechita. desenare.ro/nikita/hp/gac_sia/grafica_asistata_de _calculator. vizualizare. 2003 Nechita.html 3. pregătire prezentări orale 7 2.. studiu după manual. modificarea proprietǎţilor). modelare 3D . multiplicarea şi ştergerea entitǎţilor reprezentate în plan . dupǎ model de complexitate medie. Adresa on-line: www. se acorda 1 punct bonus pentru participare la curs (prezenta mai mare de 90%) Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Utilizarea tehnicilor de setare.Tipǎrirea desenului de piesă . Aplicaţii (e-book). M. Ponderea exprimată Modelarea obiectelor 3D în % {total = 100%} 10 10 10 La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.ugal. Editura Aronda. traduceri.Simetrizarea.Optimizarea reprezentǎrilor ortogonale ale pieselor pe calculator conform standardelor de dispunere a proiecţiilor .Utilizarea straturilor de desenare pentru realizarea epurei punctului . Editura Academica. 2004. studiul bibliografiei minimale indicate 10. M. în Model Space.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . S. Berbinschi. editare.pdf 1. Galaţi. 2.Reprezentarea şi cotarea vederilor şi secţiunilor . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Utilizarea tehnicilor de desenare. în Paper Space Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. rotaţia. referate.Generarea / descompunerea unui grup de entitǎţi reprezentate cu grosime şi asocierea unui text . pregătire examinare finală (40 8 exercitii independente) 3. teşirea şi racordarea acestora şi utilizarea referinţelor în proiectare . asocierea dimensiunilor şi textului pentru modelarea unei piese (3D) realizatǎ dupǎ modelul 2D al acesteia. Adresa on-line : www. în Model Space 70 Facultativ.Tipǎrirea desenului de piesa Tematică seminar / lucrări practice .

alte activităţi 7 0 0 14.ing.ing.2007 Titular curs: Sef. realizare teme de casă. alte activităţi 13.dr. drd. BAICU IOAN . alte activităţi 6 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 Data întocmirii: 20. 7. traduceri etc.univ. NECHITA MANUELA Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Sef. documentare pe net 12. proiecte. activitate specifică de pregătire pt.univ.lucr. seminar / lucrări practice (26 exercitii dirijate. documentare suplimentară în bibliotecă 5.4. eseuri.ing.lucr.01. pregătire teste periodice sau parţiale 0 20 4 11. referate. NECHITA MANUELA Semnătura: Director departament / Şef catedră Conf. drd. 6-12 exercitii independente) 6.

.

.

ugal. . înţelegere. Competenţe specifice disciplinei 2.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei PROGRAMARE ORIENTATA OBIECT Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 100 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. legare dinamica). 800146.etc. Stiintei-2. telefon / fax: +40 236 470905. pentru rezolvarea unor probleme practice. F) Ob Nr. Stefanescu Diana asist.Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a limbajului C++ pentru programarea orientata obiect . Necula Iulian asist.Insusirea notiunilor despre tehnicile de dezvoltare a aplicatiilor orientate obiect.Conceperea si implementarea unor ierarhii de clase folosite in rezolvarea unor probleme concrete.Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice .Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a aplicatiilor orientate pe obiecte (in lbj. 460 182 E-mail: www.l.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Str.Realizarea intr-un mod profesionist a unor aplicatii orientate pe obiecte (in limbajul C++). Atitudinale Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională . explicare şi interpretare .Intelegerea mecanismului mostenirii pentru crearea ierarhiilor de clase. obiect. Jascanu Veronica Catedra de specialitate CALCULATOARE SI INFORMATICA APLICATA Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S - LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. C++) 3. .Insusirea notiunilor de baza (notiunea de clasa. . Cunoaştere. . prenume) asist. mostenire. metoda. s. functie prietena. Instrumental-aplicative . a principiilor si a mecanismelor specifice programarii orientate pe obiecte prin intermediul limbajului de programare C++. GALATI Nr. Nicolau Florin nume. Op.ing.

Implementarea unor clase si completarea exemplelor (prezentate la curs) cu noi membri. Stefanescu D. documentare pe net 5. 2.Crearea ierarhiilor de clase . metodele si functiile prietene ale unei clase. traduceri etc. referate. 5 Media notelor (cu ponderi egale) de la examinarea la probleme finala: min.Clase si obiecte . 9.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . www. activitate specifică de pregătire pt. . Programarea in limbajele C/C++. alte activităţi proiecte. traduceri. alte activităţi 0 30 10 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data întocmirii: 30. eseuri.. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. 7.ariadne. operatori . studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 75%  Nota acordată la examinarea finală 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota pe activitatea din timpul anului. studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 7 14.01. seminar / 7 12. 2002 – cap.Concepte de baza ale programarii orientate obiect .2007 Titular curs: Diana STEFANESCU Semnătura: .. suport de curs 14 9..9-13 Stefanescu D. II. pregătire prezentări orale 2.Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase .ro Stefanescu D. Tematică seminar / lucrări practice . 0 13.Aplicatii complexe in care se utilizeaza operatiile de intrare/iesire din C++. www. min. alte activităţi lucrări practice 6. consultaţii 4. min. Cunostinte minime: Insusirea principiilor programarii orientate pe obiecte Implementarea unor clase (date si operatii) prezentate la curs Cunostinte maxime: Completarea claselor prezentate cu noi membri si operatii Aplicatii complexe pentru crearea unor ierarhii de clase Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 3. 5 la teorie si min.Operatii de intrare/iesire in limbajul C++ Bibliografie obligatorie selectivă 1. eseuri. 5 Nota pe activitatea din timpul anului. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Curs C/C++. destructori.Aplicatii in care se utilizeaza clase si obiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 7 11. Bucuresti.Supraincarcarea operatorilor . 8 Notele de la examinarea finala: min. realizare teme de casă. II. Indrumar de laborator la disciplina limbaje de programare. MATRIXRom. constructori. pregătire examinare finală 3. referate.ugal.ugal.ariadne.ro Ponderea exprimată în % {total = 100%} 5% 15% 5% 0 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.

Florin NICOLAU. dr.Titular seminar / lucrări practice: Veronica JASCANU. Luminita DUMITRIU . ing. Iulian NECULA Semnătura: Şef catedră: conf.

ŢIGĂU NICOLAE nume.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) 1 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ Totalul ore studiu individual 120 5 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.proiectarea şi derularea activităţilor practice specifice domeniului . ŢIGĂU NICOLAE Lect. F) Ob.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de procesul educaţional şi înţelegerea acestuia ca pe o componentă importantă la propria dezvoltare profesională .elaborarea şi utilizarea unor circuite electrice şi electronice 3.dr. morale şi civice . telefon / fax: E-mail: fizica@ugal.interpretarea. Lect. Op.efectuarea unor experienţe fizice de bază specifice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa: Nr. Nr.utilizarea unor metode.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice . Instrumental-aplicative . . înţelegere. explicare şi interpretare .promovarea unui sistem de valori culturale.ro FIŞA DISCIPLINEI1 Fizica dispozitivelor semiconductoare Denumirea disciplinei Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere. .dr.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de fizică şi fizica semiconductorilor. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare .explicarea proceselor fizice şi a rolului acestora în domeniul semiconductorilor . din punct de vedere fizic a fenomenelor din domeniul fizicii semiconductorilor . Atitudinale . prenume) Catedra de specialitate FIZICĂ Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 S 14 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.capacitatea de a identifica informaţia de natură ştiinţifică şi de a o utiliza în activităţile ulterioare Competenţe specifice disciplinei 2.înţelegerea fenomenelor şi proceselor fizice care stau la baza funcţionării dispozitivelor semiconductoare .

T. N. referate. 13.2007 . traduceri etc. Aplicaţii . activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 14 3. Fizica. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 7. Ed. Creţu. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 2. eseuri.02.Elemente de fizică cuantică . alte activităţi 7 7 30 14 14 Total ore studiu individual (pe semestru) =120 Data întocmirii: 2.Noţiuni de termodinamică . 2003. alte activităţi 7 lucrări practice 6. eseuri. 10% traduceri. Bucureşti.Joncţiunea pn .Elemente de fizică atomică . 1996.Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină în semiconductori . alte activităţi 0 proiecte.Originile fizicii cuantice .Semiconductori la echilibru termic . realizare teme de casă. Bucureşti. Sachelarie. documentare suplimentară în bibliotecă 11. D. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 3. suport de curs 9.Elemente de fizica corpului solid .Studiul legilor transportului energiei prin radiaţie 1. Bucureşti. Matrix Rom. studiu după manual. consultaţii 10 4.Fenomene de contact în semiconductori Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice . studiul bibliografiei minimale indicate 10.Fenomene de difuzie şi drift în semiconductoare .Ecuaţia Schrödinger.Fenomene de transport în semiconductori . 2006.Studiul efectului Hall în semiconductori . Ed.Noţiuni de mecanică clasică şi mecanică analitică . pregătire prezentări orale 10 2. Ed. Ţigău. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -cunoaşterea noţiunilor fundamentale de fizică -cerinţele minime -participarea la toate activităţile practice -explicarea proceselor complexe din fizică şi fizica -descrierea simplă unor procese fizice de bază semiconductorilor -fundamentarea matematică a unor fenomene şi noţiuni legate de fizica semiconductorilor -dovada înţelegerii proceselor prin rezolvarea unor probleme practice Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Tehnică.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . referate.Contactul metal-semiconductor . Curs Universitar. seminar / 12.Determinarea energiei de activare a semiconductorilor . documentare pe net 7 5.Elemente de fizică statistică . Elemente de fizică generală şi fizica semiconductorilor. Ars Docendi.Fenomene de neechilibru în semiconductori .Semiconductori intrinseci şi extrinseci . Bazele dispozitivelor semiconductoare.

dr.Titular curs: Lect.dr. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Şef catedră Conf. NICOLAE ŢIGĂU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice Lect. ANTOANETA ENE . dr.

. explicarea şi interpretarea unor idei. Str. explicare şi interpretare ( de exemplu : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. utilizarea unor metode. procese. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare) . Dumitrescu Mariana As. acestea se vor elimina de pe fişa finală. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . . 800146. practice/proiect nume. analiza. estimare a parametrilor si legilor variabilelor aleatoare din sistemele tehnice .utilizarea tehnicilor informatizate de prelucrare a datelor.utilizarea tehnicilor informatizatede aproximare numerica a marimilor din sistemele tehnice Competenţe specifice disciplinei 2 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 3 În toate cazurile în care sunt indicate exemple pe acest formular.drd.Rezolvarea unor probleme ingineresti privind aproximarea numerica in domeniul algebrei liniare si neliniare. Cunoaştere. nr. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI2 Denumirea disciplinei Statistică. . 2 Nr. prelucrarea datelor şi metode numerice Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob. analizei matematice. înţelegere. proiecte. Ştiinţei.Efectuarea si coordonarea de experimente privind masuarea. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 3 .Identificarea formularea si analiza unor variabile aleatoare prin utilizarea tehnicilor studiate. Op.Capacitatea de a utiliza în mod adecvat şi în context terminologia de specialitate.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 60 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.dr.ing. . Instrumental-aplicative (de exemplu : proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. . ecuatiilor cu derivate partiale si ecuatiilor 2. prelucrarea si interpretarea unor serii de date statistice. prenume) Prof.Explicarea si interpretarea unor teorii de rang mediu legate de temele studiate. F) OB Nr.utilizarea metodelor specifice de calcul si prelucrare statistica a datelor prelevate din sistemele tehnice.ing Vlad Ciprian Catedra de specialitate Electrotehnica. Masini si Instalatii Electrice E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 2 LP 2 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. ecuatiilor diferentiale.

. Ulmeanu A. Atitudinale (de exemplu : manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale.a. metodele de estimare a distributiei unei variabile aleatoare .Estimarea parametrilor legilor de intersectia evenimente conditionate. 6.Aplicatii ale retelelor probabilistice in tehnica.Editura Fundaţiei Universitare “DUNĂREA DE JOS " Galaţi.Caracteristicile numerice ale unei variabile . Voronca M. 2003 Tipografia Universităţii "Transilvania". . . M.ClujNapoca.Teoria estimarii . Bucuresti 1998.Aproximarea şi interpolarea funcţiilor repartitie. 1996. Ed. 1.estimarea mediei . . T. .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile aplicative din cadrul laboratorului . . Vectori. suma.a.M – Metode numerice.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile fata de abilitatile practice pe care prelucrarea datelor şi metodele numerice le formeaza in inginerie. 1993.Operatori si caractere . s. . Ulmeanu A. statistique et processus aleatoires. caracteristici . 2002 2. Ed. functia de . Diferentele directe ale lui Newton si polinoamele lui Lagrange.Teorie şi Aplicaţii pentru Ingineri .Braşov.Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor aleatoare. . 7..Aplicatii la teoria variabilelor aleatoare. 4. verificarea ipotezelor.Interpolare si extrapolare. 1983. produsul a doua variabile . . Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . Algoritmi de sortare tabloul variabile aleatoare discrete. s.Tehnica Bucuresti. Indrumar de lucrari de laborator .Control statistic si fiabilitate. . Panaite.Probabilitati. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect .a. formula lui Tchebycheff. Reprezentarea grafica a functiilor.Ed Academica. P. Bostan V – Metode Numerice. Dumitrescu.Tehnica Bucuresti.P – Techniques mathematiques pour ingenieurs. estimarea dispersiei. Wiener. . U.Aplicatii la teoria probabilitatilor – utilizarea aleatoare frecventei. estimarea densitatii de probabilitate si a functiei de repartitie a variabilei aleatoare.Integrarea numerică a ecuaţiilor intervale de incredere. Bucuresti. Dumitrescu M.Integrarea numerica. s. 1983.Aplicatii la teoria estimarii .Integrarea şi derivarea numerică numerice. – Metode numerice în inginerie: baze teoretice .Aplicatii. Operatii. grup complet de evenimente. diferenţiale ordinare metodei verosimilitatii maxime. functia densitate.. Editura Tehnica. Munteanu.. distributie evenimentelor independente.Calculul numeric matricial variabilei aleatoare. Daniela Mariana.Functii matematice in Matlab. Editura Tehnica. Bratianu C.. Metoda runge-Kutta. V. .Introducere in Matlab. Reprezentarea numerelor. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională) . . 5. 8 Bratianu C.Rezolvarea ecuatiilor diferentiale. algebrice . Statistica.Matrici si operatii cu matrici in Matlab. Galati 1999 3 Barbu. Estimare .Control statistic si fiabilitate.Variabile aleatoare speciale.Elemente de teoria probabilitatilor . . – .Tipuri de erori. Metoda Euler si Crank-Nicolson.3.

realizare teme de casă. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 10 lucrări practice 6. Nota finală se constituie din următoarele verificări: . 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul foarte bine (4 puncte cumulate la nota finală). activitate specifică de pregătire pt. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. alte activităţi 10 proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10.examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (minim 3 puncte). alte activităţi 6 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 10. referate. 20% traduceri. documentare pe net 5.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Nota finală se constituie din următoarele verificări: . 7. eseuri. 13. seminar / 12. suport de curs 9. pregătire examinare finală 10 3. pregătire teste periodice sau parţiale 14. consultaţii 10 4. studiu după manual.01.2007 Titular curs: Dumitrescu Mariana Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Ciprian Vlad Semnătura: Şef catedră . referate. 2) evaluarea eliminatorie a activităţii din timpul semestrulului cu calificativul satisfăcător (2 puncte cumulate la nota finală).examen la sfârşitul semestrului care cuprinde: 1) proba scrisă eliminatorie (maxim 6 puncte). pregătire prezentări orale 10 2.

.

.

.

Grigore Fetecău Asist.TehnicaUNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICA. ing. Competenţe specifice disciplinei 3. Atitudinale: manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. înţelegere. prenume) Conf. însuşirea acestora în vederea înţelegerii fenomenelor electrice şi electronice ce urmează a fi predate la disciplinele tehnice de specialitate. de credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. maşini si instalaţii electrice E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ C S Total 42 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) LP 14 P - 1. Str. nr. . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională. 2 Nr. Ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Ştiinţei. 800146. practice/proiect nume. Marcel Oanca Catedra de specialitate Electrotehnica. Explicarea şi interpretarea unor idei. dr. utilizarea unor metode. procese. 4 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Cunoaştere. Op. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei 2. Drd. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. explicare şi interpretare Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază specifice disciplinei „Teoria circuitelor electrice”. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI4 Denumirea disciplinei Teoria circuitelor electrice Anul de studiu I Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. proiecte. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Galaţi.

documentare pe net 10 20 25 5 10 .a. Editura Didactică şi Pedagogică.Fetecău Gr. . pregătire prezentări orale 20 2. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20/20 15 5 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.Circuite liniare în regim periodic nesinusoidal. monofazate şi trifazate.Verificarea experimentală a metodelor de .Tehnica analizei circuitelor electrice. ce . Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. .Analiza circuitelor în regim permanent trifazate de curent alternativ. conţin componente electronice. .Teoremele generale ale circuitelor electrice.Utilizarea editoarelor grafice în analiza liniare.Analiza circuitelor electrice monofazate şi . . . utilizând transformatei Laplace/ .c. studii de caz … 25  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 25  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Analiza pe cale experimentală a rezonanţelor circuitelor liniare în regim permanent sinusoidal. analiza a circuitelor de c.Teoremele generale ale circuitelor electrice.a .Circuite liniare în regim armonic permanent. . . referate.Analiza circuitelor electrice de c. studiu după manual. Teoria circuitelor electrice –Note de curs (format electronic) Galaţi 2006 . tranzitoriu prin metode directe si . . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. s. ..Analiza pe cale experimentală a circuitelor de c.Circuite trifazate regim permanent sinusoidal.Analiza circuitelor electrice în regim .Circuite liniare în regim armonic permanent. traduceri. Teoria circuitelor electrice.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . .obţinerea punctajului de peste 90% la toate activităţile luate în considerare la formarea punctajului. studiul bibliografiei minimale indicate 10. circuitelor electrice .M.c. . suport de curs 9. Probleme.Studiul cuadripolilor. Bucureşti 1980. eseuri.Întreaga materie predata însuşita si prezentata la nivelul calificativului de forte bine. . Bazele electrotehnice II.Studiul cuadripolilor. Editura Didactică şi Pedagogică. staţionar. documentare suplimentară în bibliotecă 11.Introducere în studiul circuitelor electrice. . Preda. pregătire examinare finală 50 3. .Mocanu C.Analiza circuitelor în regim permanent staţionar. metode de analiza. consultaţii 20 4.Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice .. Bucureşti 1980.

07 Titular curs: Conf. traduceri etc. Grigore Fetecău Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Asist. seminar / lucrări practice 6.02. proiecte. Drd. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 15/ 15 10 12.5. Marcel Oancă Semnătura: Şef catedră . activitate specifică de pregătire pt. dr. referate. alte activităţi 0 0 14. ing. alte activităţi 13. Ing. eseuri. realizare teme de casă. alte activităţi 10 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 210 Data întocmirii: 01.

Are drept obiectiv cunosterea marimilor electrice si magnetice a relatiilor cauza-efect a metodelor si tehnicilor de analiza ale campului electromagnetic in functie de regimul acestuia.Explicarea in interpretarea conditiilor privind modului de propagare a campului electromagnetic. MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008.Cunoasterea metodelor de rezolvare a ecuatiilor campului in functie de regimul acestuia. . Nicolae BADEA As. ca inginer. de credite Total ore din planul de învăţământ 4 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica. Str.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumu larea de cunoştinţe teoretice despre marimile si ecuatiile campului electromagnetic si practice privind modul de rezolvare si aplicabilitate in electronica si telecomunicatii . seminar şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Teoria campului electromagnetic Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob.înţelegerea notiunii de camp . ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA. . F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior. a marimilor campului a relatiilor cauzale dintre acestea a legilor campului si rezolvarii problemelor de camp electromagnetic. dr.Cunoasterea reletiilor cauza –efect in electromagnetism i. . explicare şi interpretare . Ciprian VLAD nume. ing.Cunoasterea marimilor ce caracterizeaza campul electromagnetic . .Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor electromagnetice atat in interna a materialelor cat si-n spatiul inconjurator. a efectelor produse de acesta in functie de proprietatile mediului . Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 28 S 14 L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . alegerii si utilizarii celor mai potrivite mijloace de analiza si aplicabilitate ale campului electromagneticin funtie de specificul aplicatiilor reale. înţelegere. 47 Nr.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor de rezolvare a ecuatiilor campului. Prof. .Asigură studentului prin activităţile de curs .formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. Cunoaştere. 1. Domneasca nr. . posibilitatea identificarii. . drd. .Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic. Op.

2. Galaţi 2003 1.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimi. 7. 6. s. Instrumental-aplicative . 5. –Teoria campului electromagnetic – Editura Universitate Dunarea de Jos Galati-2003.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul. Conţinutul disciplinei Tematică curs Marimi electrice Marimi magnetice Legile campului electromagnetic Regimul electrostatic al campului Regimul electrocinetic al campului Regimul magnetic stationar Regimul cvasistationar al campului electromagnetic Unda electromagnetica Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice 1Calculul distributiei campului electric cu formula integrala/Introducere in metoda elementului finit si a soft-ului PDEase. a algoritmului de rezolvare prin element finit.Utilizarea .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica a influentei proprietatilor mediului asupra marimilor campului electromagnetic . Capacitati/Simularea numerica a campului electrostatic 3. 2.Stabilirea proprietatilor de material a subdomeniilor din domeniul de analiza si a modului de introducere in algoritmul soft-ului. N. . .Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului.Legea inductiei exprimata prin inductivitati/Colocviu de laborator 1. Calculul distributiei campului magnetic cu formula Ampere. Calculul tem induse prin miscare/ Simularea numerica a campului magnetic in corpuri 6. campului electrcinetic. N. Îndrumar de laborator in format electronic.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin simulare numerica in 2D a distributiei campului electromagnetic. Badea. . – Simuarea numerica a campului electromagnetic . . . 4. .Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. 3.Coordonarea si stabilirea ecuatiilor .Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia.Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului.Competenţe specifice disciplinei 2. La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % .a. . . . 3./ Simularea numerica a campului cvasistationar(indus) 7. 5. . Atitudinale . Badea.Reprezentarea grafica a marimilor obtinute si dependenta acestora de diversi factori. 4.Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de dome niul electric. 2 Calculul distributiei campului electric cu formula Gauss. Calculul distributiei campului magnetic cu formula integrala/Simularea numerica a 8. a conditiilor pe frontiera si a rezultatelor obtinute. . a domeniului de analiza . Calculul tem induse de pulsatie. a conditiilor pe frontiera . Inductivitati/Simularea numerica a campului magnetic..Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator. . explicarea si intelegerea ecuatiilor specifice de regim ale campului .Utilizarea unor soft-uri de analiza a campului electromagnetic . .

{total = 100%} 20% Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. ing. seminar / 12. documentare pe net 5 5. pregătire examinare finală 10 3. studiu după manual. alte activităţi 5 lucrări practice 6. referate. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 80%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat de laborator cu nota 5 colocviul de laborator cu nota 10 . 13.Examenul final promovat cu nota 5 . referate. consultaţii 6 4. 7. documentare suplimentară în bibliotecă 11. realizare teme de casă. pregătire prezentări orale 5 2. drd. activitate specifică de pregătire pt. Nicolae Badea Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. traduceri.Examenul final promovat cu nota 10 . studiul bibliografiei minimale indicate 10. dr. ing. eseuri.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator minim 50% din prelegerile de curs     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Nicolae Badea . dr. ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 18 sept 2006 Titular curs: prof. eseuri. Vlad Ciprian Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. alte activităţi 0 proiecte. traduceri etc.Prezenta la toate sedintele de seminar si laborator si la . suport de curs 9. pregătire teste periodice sau parţiale 14.

telefon / fax: 0236470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI Materiale pentru electronica Denumirea disciplinei Anul de studiu 1 Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob. sinteză şi comparaţie care să -i asigure ulterior. . Gelu GURGUIATU nume. ca inginer.Disciplina are un puternic caracter formativ al profilului de practician al viitorului inginer în domeniul electronic.Cunoasterea metodelor de incercare si evaluare a materialelor pentru electronica. .Are drept obiectiv cunosterea metodelor si tehnicilor pentru determinarea parametrilor materialelor pentru electronica.Cunoasterea tipurilor de materiale pentru electronica. explicare şi interpretare . MASINI SI INSTALATII ELECTRICE Adresa: Adresa: Galati 800008.Contribuie la formarea viitorului absolvent asigurând acumularea de cunoştinţe teoretice si practice despre materialele pentru electronica.formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză. ing. 1. 47 Nr. alegerii si utilizarii celor mai potrivite materiale in functie de specificul aplicatiilor reale.însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea procedurilor standardizate de determinare a caracteristicilor electrice ale materialelor.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTROTEHNICA.Explicarea in interpretarea influentei diversilor factori asupra proprietatilor materialor pentru electronica. de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 2 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Op. . drd. Toader MUNTEANU Prep. Domneasca nr. Cunoaştere. . dr. . Masini si Instalatii Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 56 14 S L 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) . F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. . Str. . . .Asigură studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi: . prenume) Catedra de specialitate Electrotehnica. posibilitatea identificarii. .înţelegerea fenomenelor care au loc in structura interna a materialelor. Prof. înţelegere.Cunoasterea şi utilizarea adecvată a materialelor in diverse aplicatii.Cunoasterea şi înţelegerea fenomenelor care se petrec in structura interna a materialelor. ing.

Materiale electrotehnice . -Materiale pentru electronică.MATERIALE ELECTROIZOLANTE . .Utilizarea unor solutii tehnice de imbunatatire a caracteristicilor tehnice ale materialelor. .Utilizarea standardelor si literaturii de specialitate pentru a compara/valida rezultatele experimentale obtinute 3. MUNTEANU T.Crearea aptitudinilor necesare lucrului cu aparatele si echipamentele electrice specifice laboratorului.Angajarea studentului în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare acestuia.Utilizarea corectă a relatiilor de calcul necesare prelucrarii datelor obtinute. . . .. . CĂTUNEANU.POLARIZAREA ELECTRICĂ .MATERIALE SEMICONDUCTOARE Tematică seminar / lucrări practice . 3.Coordonarea si stabilirea cronologiei activitătilor practice derulate in scopul determinarii unor parametri de material.Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul Ingineriei Electronice. .Determinarea  V . . s. 2.Note de curs Litografia Universităţii din Galaţi.Determinarea rigiditaţii dielectrice. Riz .Utilizarea si exploatarea corecta a aparatelor si echipamentelor din dotarea laboratorului. . Galaţi 1993.Utilizarea corecta a Sistemului International de Unitati pentru marimile masurate si cele determinate.tg .a.Reprezentarea grafica a marimilor experimentale obtinute si dependenta acestora de diversi factori.Studiul materialelor magnetice . CRUCERU C.2.T.1995. MUNTEANU.Valorificare optimă şi creativă a potenţialului studentului în activităţile ştiinţifice. . . .a.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice in comunitatea din care face parte studentul.Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe standurile de incercare ale materialelor pentru electronica la diverse solicitari.Citirea corecta a aparatelor utilizate in experimente.CONDUCŢIA ELECTRICĂ Tematică generală . . . Atitudinale . .Studiul materialelor semiconductoare Bibliografie obligatorie selectivă . EDP Bucureşti 1982.Determinarea  . .  S . Instrumental-aplicative Competenţe specifice disciplinei . Conţinutul disciplinei Tematică curs .Respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii in timpul desfasurarii lucrarilor de laborator.Stabilirea si respectarea procedurii de lucru la standurile de incercare cu tensiune marita.MAGNETIZAREA SI MATERIALE MAGNETICE 1.Materiale electrotehnice. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30% 30% 10% La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi . .Explicarea si interpretarea rezultatelor obtinute pe celulele/standurile de evaluare ale materialelor pentru electronica.V s. . Îndrumar de laborator.

alte activităţi 0 proiecte. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 30%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 5 . drd. documentare pe net 5 5. seminar / 12.Notele acordate pentru temele de casă. Toader MUNTEANU .Examenul final promovat cu nota 10 . referate.Examenul final promovat cu nota 5 . activitate specifică de pregătire pt. ing. eseuri. ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. ing. pregătire prezentări orale 5 2. dr. alte activităţi 12 0 20 7 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 ore Data întocmirii: 15 sept 2006 Titular curs: prof.Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 9. referate. pregătire examinare finală 10 3. consultaţii 6 4. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Toader MUNTEANU Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: prep. traduceri.Examenul partial promovat cu nota 5 . realizare teme de casă. documentare suplimentară în bibliotecă 11. dr. 7. alte activităţi 5 lucrări practice 6. studiu după manual. Gelu GURGUIATU Semnătura: Director departament / Şef catedră Prof. eseuri.Examenul partial promovat cu nota 10 .Prezenta la toate sedintele de laborator si la minim 50% din prelegerile de curs -Studentul trebuie sa aiba susţinut si promovat colocviul de laborator cu nota 10 . traduceri etc. 13.

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.eficacitatea personală: adaptare. . proiecte. . Atitudinale: .acţiune şi realizare: gestiunea timpului.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborator.etc@ugal. . ing.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. logica. . nr. prenume) Catedra de specialitate Conf. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. mobilizare. Ştiinţei. reprezentări simbolice) adecvat domeniului dis ciplinei. ing. utilizarea unor specifice metode. Măzărel Marius ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 14 LP 14 P - Competenţe generale . 1. Str.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii analogice. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.Dezvoltarea creativităţii. Conf. . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Cunoaştere. disciplinei proiectarea schemelor electronice. 800146. analiza celor mai diferite scheme electronice.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . morale şi civice. procese. de 5 credite 56 Total ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice I Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. analiza. 2 Nr. Competenţe 2.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi.rezolvarea de probleme: metoda. .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electron ica. drd. dr. ing. . Iliev Mircea As. . . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. dr. F) Dispozitive electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. înţelegere.promovarea unui sistem de valori culturale. Iliev Mircea nume. legi.participarea la propria dezvoltare profesională. . de valorificare independentă a informaţiei. teorii. gestiune a situaţiei.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. p rincipii. 3.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. . Op. folosirea aparaturii d e măsura si control specifice. . lucru în echipă.Însusirea unui limbaj (scris. . vorbit. explicarea şi interpretarea unor idei.

Bucureşti. E. 1981. 6. 1982.a.. 7.Dispozitive si circuite electronice. . Tranzistorul bipolar. Danila Th. s. Stabilitatea PSF în raport cu temperatura şi 6.5 2.5 ore). Galaţi. Contactul metal-semiconductor (0. în circuite cu TEC-J şi TEC-MOS. Tehnica.... Iliev Mircea.Bazele electronicii moderne. .. Redresoare (3. 4.. .Dispozitive si circuite electronice. tranzistoare unijoncţiune). bipolare. Bucureşti . Redresoare.. Ed. 6. Tranzistoare unipolare. Ed.a. s.Dispozitive si circuite electronice. 1995. 1982. 1999.D. Meyer ..D. Probleme. Bucureşti.. 1983.L. Dascalu D. Gray P.E. Tranzistorul bipolar (9 ore).P.P. Calculul PSF în circuite cu 1…2 tranzistoare 5. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”.. Bucureşti. . s.a. Bucureşti. 4. 5. câmp) (5 ore). 3. Cluj-Napoca. 1981. s.P. Dispozitive semiconductoare diverse (tiristoare. 9.Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. Bucureşti. Gray P. Tranzistoare unipolare (cu efect de bipolare. Dispozitive optoelectronice (1 oră). s.. Diode semiconductoare. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .Electronica. 3.R. Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul 7. Popa Rustem. 1982. 3. Bucureşti. 4. Tehnica. 7. 6. E.Circuite integrate analogice. E..Dispozitive si circuite electronice. 1. 8. Redresoare. E. Iliev Voichiţa -Marcela .Circuite electronice. 1.D. Ed. dispozitivelor semiconductoare (1 oră). Joncţiunea p-n (4 ore).D. 8. Dascalu D. 7. .D. . . 3. Dispozitive optoelectronice. Aparate de măsura si control specifice. 2. Stabilizatoare parametrice de tensiune. ore). Ceangă E. Bucureşti.a. Brezeanu Ghe. 5. Culegere de probleme. Cerbulescu D.Circuite electronice. Regimul de comutaţie al dispersia parametrilor. s. Searle C. . Calculul amplificării şi impedanţelor pe circuitul echivalent de semnal mic.P. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului de electronica. Dispozitive semiconductoare diverse echivalent de semnal mic. în circuite cu tranzistoare (4 ore). Calculul PSF în circuite cu diode. 1982. E. Tematica seminariilor: 2. E. Dascalu D. E.P.D.P..a..Electronica industriala. Bucureşti. . 2001. 5.P. Albastra. 10.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice / seminarii 1. Croitoru V. Tematica lucrărilor practice: 1. 1973. Culegere de probleme.D. 4.a. Amplificatoare de semnal mic. 2. 11.

ing.Examenul final promovat cu nota 10. Mircea Iliev Semnătura: Titular seminar: Conf. 7. . Marius Măzărel Semnătura: Şef catedră. consultaţii 14 2 4. .2006 Titular curs: Conf. ing.Examenul final promovat cu nota 5.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. realizare teme de casă.dr. pregătire examinare finală 14 30 3. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 15. alte activităţi 14 0 lucrări practice 6. . . activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 11. eseuri. traduceri etc. documentare pe net 10 2 5.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. suport de curs 9. referate. 13.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). ing. Prof. Frangu Laurenţiu . pregătire teste periodice sau parţiale 14. .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . studiul bibliografiei minimale indicate 10.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. ing. seminar / 12.09. dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 14 0 2. alte activităţi 4 0 proiecte. dr. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: As. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. drd.

Ştiinţei.dr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. de 4+ 2 credite Total ore din planul de învăţământ 84 Totalul ore studiu individual 70 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect ( grad didactic şi ştiinţific. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E+V Ob Nr. Cunoaştere. . dar şi prin teme de casă.evaluarea efectului perturbaţiilor. .Formarea. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 6 3 1 LP 2 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Atitudinale .cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . 800146. 3.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date .abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. înţelegere. Prof. Str. 2 Nr. explicare şi interpretare . . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. Competenţ e specifice disciplinei .abilitatea de alegere a codurilor.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2.ing. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI5 Circuite electronice fundamentale Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Regimul disciplinei (Ob. .abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date. Instrumental-aplicative . Op.ing. nr. Frangu Laurenţiu – curs As. .înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . practice nume.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . .utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. .abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date. Silviu Epure – lucr. după intefaţa folosită. după proprietăţile cerute . prin aplicaţii de laborator.

traduceri. 4. eseuri. Ed. semnal bifazic. SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie.Magistrale pentru comunicaţie.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 100 (laborator) 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. conversia A/D 2. .. .redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) .Interfaţă de comunicaţie serială. standard RS232. Introducere (2 ore): . I2C. note de curs. semnal polar.Semnale cu viol de bipolaritate. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . CMI.etc. Coduri de linie (8 ore): . standard IEEE 1284.Semnal analogic.Introducere. cod CCITT. . semnal numeric.Cod Morse.Semnal telegrafic. "Dunărea de Jos" Galaţi. cod binar natural.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) . 5.SDH.ugal.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. cod Gray.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. Mitescu I. .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire.Coduri de linie: semnal neutral. . cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) B. . AMI.implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) .Transmisiune pe mai multe niveluri.proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) . Frangu L. cod binar natural. .documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) . referate.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . http://www. . Comunicaţii de date.. Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: .Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.testare în laborator (4 ore) . cod ASCII. 3. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) .simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) . Ethernet. 2005 2. SPI. istoric. Fundaţiei Univ.ro/lfrangu/comunic.programul de bază (2 ore + 10 ore individual) . telecomunicaţii. distorsiunea izocronă. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): .Organisme de reglementare în telecomunicaţii . Transmisiuni în banda de bază (10 ore): .Interfaţă de comunicaţie paralelă.

02.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. studiu după manual. activitate specifică de pregătire pt. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. documentare suplimentară în bibliotecă 11. precum şi a modalităţilor de analiză specifice. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 13 8. 7. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Silviu Epure Semnătura: Şef catedră . traduceri etc. pregătire examinare finală 20 3. documentare pe net 5. alte activităţi proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10. cunoaşterea metodelor de măsurare. metodelor şi modelelor predate. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 70 Data întocmirii: 10. referate. alte activităţi lucrări practice 6. eseuri. consultaţii 2 4. suport de curs 10 9. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor.ing. seminar / 20 12. 5 13. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: As. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. ing. pregătire prezentări orale 2.dr.2007 Titular curs şi seminar: Prof. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. realizare teme de casă.

. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. . analiza celor mai diferite scheme electronice. proiecte. . . utilizarea unor specifice metode. 1. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. morale şi civice. Str. .rezolvarea de probleme: metoda.Dezvoltarea creativităţii. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. gestiune a situaţiei. . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice.etc@ugal. 2 Nr. nume.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . Atitudinale: . lucru în echipă. Competenţe 2. . înţelegere. Cunoaştere. .Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale . . de valorificare independentă a informaţiei. ing. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. principii. logica.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. vorbit. legi.Însusirea unui limbaj (scris. . procese. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. 800146. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite analogice 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. teorii.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practi ce cerute de domeniul electronicii analogice.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. dr.participarea la propria dezvoltare profesională. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titular proiect I V 3 Conf. nr.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.eficacitatea personală: adaptare. explicarea şi interpretarea unor idei. . disciplinei proiectarea schemelor electronice. analiza. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. 3. Op. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. . folosirea aparaturii de măsura si control specifice. mobilizare.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. Ştiinţei.promovarea unui sistem de valori culturale.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. .

1995. 1. Drăgulănescu N. Bucureşti. . . E. 8. Brezeanu Ghe. reacţia negativa in amplificatoare..Circuite integrate liniare. 9.a.D.Electronica. Vol. Bucureşti. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. Culegere de probleme. 1983. Dascalu D. 1983. Dascalu D. E. Editura tehnică. E. E. Iliev Voichiţa -Marcela .. 7. s... Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : ..Dispozitive si circuite electronice.P.a. Meyer . . Bucureşti.Dispozitive si circuite electronice.a. Tehnica. . E. E.T..P. Popa Rustem.P. 2001. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează..T. .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului. oscilatoare. 14. Ed. 5.a. stabilizatoare de tensiune continua. Bucureşti.Circuite integrate liniare.a. ş.. . . Dascalu D. IV.a. Profeta H.Verificarea finală promovată cu nota 5. modulatoare şi demodulatoare. Iliev Mircea. 15. 1982.. Bucureşti. . 1989. Probleme. ..Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. 1985. 6. E. 2.P. proiectarea si execuţia cablajului imprimat.Circuite electronice. Manolescu A. Catalog. ş. 12. Croitoru V.Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a .. Ed. Rusu A. I.. 1981. 1982. Bucureşti. Vol. proiectului.R.Agenda radioelectronistului.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din următoarele capitole predate la cursurile anterioare: redresoare. E.. 1980..D.P.Circuite integrate liniare. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. amplificatoare de semnal mic. 11.. 1987. Bulucea C. plantarea pieselor.. 4. s. II. Vais M. 1982.Ş. 3. 1987.. . ş. 1978.D. simularea (analiza) circuitului electronic. 13. Bucureşti. Bucureşti. . Bucureşti. 1982..Circuite integrate analogice. s. Vol.a.. s.Circuite integrate liniare. Cerbulescu D.Verificarea finală promovată cu nota 10. ICCE. III. Cluj-Napoca. E. amplificatoare de putere.D. testarea si reglarea circuitului. Danila Th. .a. E.Dispozitive si circuite electronice. Bucureşti. .D.Dispozitive si circuite electronice. . 10. amplificatoare operaţionale. 1975. Bucureşti.Circuite electronice.P. s. Vol. Gray P.D. Manual de utilizare.. Galaţi. ş. .a.P. Bodea M. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului.. . Manolescu A.D. Bucureşti . Albastra. Bucureşti.Circuite integrate liniare. Culegere de probleme. Culegere de probleme. 1984. 1999.E.

studiu după manual.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 0 2 2. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. ing. alte activităţi 20 0 proiecte. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. Frangu Laurenţiu . 7.ing. realizare teme de casă.01.2007 Titular proiect: Conf. documentare pe net 8 6 5. referate.dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. suport de curs 9. pregătire examinare finală 0 20 3. pregătire teste periodice sau parţiale 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. eseuri. Prof. 13. traduceri etc. dr. seminar / 12. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 10 2 4.

ing. diverse transformări integrale etc . practice/proiect nume. . Str.înţelegerea noţiunii de sistem dinamic şi a conexiunii: „sistem (circuit) fizic” – sistem dinamic.cunoaşterea şi înţelegerea modelelor frecvenţiale ale semnalelor. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI6 Semnale şi sisteme Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul Regimul disciplinei (Ob. de 6 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 150 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.utilizarea transformatei z pentru modelarea semnalelor cu timp discret. înţelegere. nr. F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.utilizarea corectă a unor „instrumente” uzuale de modelare şi analiză a semnalelor. Op. 2. Ştiinţei.cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de generare şi analiza a semnalelor . cu accent deosebit pe reprezentările frecvenţiale.lucr. . .analiza experimentală a semnalelor modulate şi determinarea experimentală a spectrelor semnalelor modulate 3. fransformata Fourier şi transformata Hilbert . a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. . bazate pe seria Fo urier. Mihai Culea – seminar Sef lucr. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.cunoaşterea reprezentărilor matematice ale sistemelor. 2 Nr. Cunoaştere.formarea cunoştinţelor de bază privind modulaţia semnalelor pe purtător armonic (modulaţia în amplitudine şi modulaţia unghiulară) şi modulaţia impulsurilor. prin aplicaţii.determinarea spectrelor şi a funcţiilor spectrale ale semnalelor cu timp continuu. Iulian Munteanu .utilizarea transformatei Fourier discrete în analiza numerică a semnalelor (prin algoritmul FFT) . Ing. Competenţ .) disciplinei .utilizarea corectă a diverselor reprezentări matematice ale sistemelor dinamice şi interpretarea corectă a parametrilor acestora.dr.Formarea.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ .cunoaşterea şi înţelegearea modelelor semnalelor cu timp discret. Ceangă Emil – curs Sef.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Instrumental-aplicative . .Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. explicare şi interpretare . Atitudinale . lucr. prenume) Prof. 800146. fundamentale în e specifice electronică (convoluţia.ing. . .

.Transformata Laplace in modelarea semnalelor.Modele neparametrice in domeniul temporal si in domeniul frecvential. . Modulatia impulsurilor in durata 5. . .Calculul spectrelor semnalelor periodice .reprezentarea de stare . reprezentări grafice.Modulatia impulsurilor in amplitudine: naturala si uniforma.Raspunsul la impuls si functia indiciala. . metode de calcul. principiul multiplexării în frecvenţă. modulatia si demodulatia de tip produs (cu purtătoare suprimată).principii.Transformata Hilbert. algebra functiilor de transfer. . . modele de tip convolutie.Calculul spectrelor semnalelor neperiodice . . . Principiul multiplexării în timp. 4. Semnale modulate: .Reprezentarea semnalelor neperiodice prin transformata Fourier. Tematica seminariilor .Caracteristica timpului de propagare de grup. .Functia de transfer si reprezentarea prin poli si zerouri.Analiza Fourier clasica a semnalelor periodice. Sisteme dinamice . .Proprietatile functiilor spectrale. . . Reprezentari de tip intrare-ieşire ale sistemelor dinamice . semnale MF si MP cu indice redus de modulatie. Semnale neperiodice: .Semnale modulate in amplitudine .Ecuatia diferentiala si cu diferente . 7.Cunoaşterea aparaturii de laborator pentru generarea şi analiza semnalelor .Convolutia semnalelor. . Modulatia impulsurilor in faza .Semnale periodice : .Analiza unui sistem dinamic în mediul MatlabSimulink . .Analiza armonica a semnalelor periodice .Modelarea analitică a sistemelor fizice.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp discret.legatura cu seria Fourier complexa si cu transformata z 6. .Teorema lui Shannon. 8.Semnale modulate. . .Refacerea ideala a semnalului. . .Distributia delta in modelarea semnalelor. Semnale esantionate: . .Reprezentarea polinomiala a semnalelor.Modulatia de tip produs . .Calculul transformatei z directa si inversa.Liniarizarea modelelor matematice. .Notiuni generale privind modulatia semnalelor. 3.Semnale modulate in frecventa .Modele de stare pentru sisteme cu timp discret.Calculul spectrelor utilizand transformata Fourier discretă (în mediul Matlab) .Calculul şi utlizarea modelelor de tip intrareieşire (inclusiv în mediul Matlab) Tematica lucrărilor practice . . .Transformata z directa si inversa: definitii. Reprezentări frecvenţiale ale sistemelor. Metode practice de refacere: extrapolatoare. proprietati. .Modulatia impulsurilor in amplitudine . matricea de transfer .Seria Fourier generalizata. Diagrame Nyquist si Bode.Funcţia răspuns la frecvenţă pentru sisteme cu timp continuu.Transformata Laplace a semnalului esantionat. proprietatile semnalului analitic.Modulatia unghiulara: modulatia in frecventa si in faza. modulatia cu banda laterala unica: metoda semnalului analitic.Transformata Fourier discreta .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2.Modelul temporal şi frecvenţial al semnalului esantionat.Modelarea semnalelor prin functii binare: analiza Fourier-Walsh.Noţiuni generale privind reprezentarea de stare a sistemelor.Modulatia in amplitudine pe purtator armonic: modulatia cu purtatoare si doua benzi laterale. analiza Fourier-Hadamard etc.Calculul şi utlizarea modelelor de stare (inclusiv în mediul Matlab) .

1985 (pag. traduceri etc. pregătire teste periodice sau parţiale 14 14. circuite şi sisteme. A.L. studiu după manual. E. metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Ceanga. alte activităţi proiecte. Ed. Bucuresti..A. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Probleme Ed..Munteanu.ing. Militara.P. alte activităţi lucrări practice 6. 7.. 2 şi 3. C.E.M. pag. Mateescu.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef. Nichita. referate.I. Serbanescu. Bratcu. Ing. eseuri. documentare pe net 5. 1998 (pag. (în întregime) 10. Ceanga. pregătire prezentări orale 2..N. metodelor şi modelelor predate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 28 8. circuite si sisteme.Protin. seminar / 10 12. Semnale. Analiza semnalelor. consultaţii 2 4. Mateescu. Cutululis. Culea. Ed Tehnica. suport de curs 28 9. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. 15…87). documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. referate. (Cap. 2001. 2001. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.. Academica. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră . 13.D. circuite si sisteme.lucr. traduceri. Semnale. A.a. Semnale.dr. 11…187) 12. eseuri.02.2007 Titular curs: Prof. 20…223).A. Théorie de la commande des systèmes. E. realizare teme de casă. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. s. pregătire examinare finală 40 3. 11. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 150 Data întocmirii: 1.Bibliografie obligatorie selectivă 9.ing.I. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. activitate specifică de pregătire pt.

proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de calcul.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de calcu l. precum şi a modului de interconectare a acestora Competenţe specifice disciplinei 2. nume. 2 Nr. De credite 56 Totalul ore studiu individual 104 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Nicolau Viorel Conf. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. precum şi interconectarea şi testarea acestora .utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor hardware . Op. . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.abilităţi de măsurare a semnalelor din calculator şi de depanare a diverselor subsisteme 3. conform specificaţiilor de performanţă şi cost .ro FIŞA DISCIPLINEI7 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. explicare şi interpretare . Atitudinale . 800146. bazate pe un sistem de valori culturale.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice structurii şi arhitecturii calculatoarelor.dezvoltarea abilităţilor competitive.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de c omunicare . ale transferurilor de informaţii dintre ele. dr. ing. Cunoaştere. dr. morale şi civice 7 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de calculatoare . prenume) Catedra de specialitate III Arhitectura calculatoarelor Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . înţelegere.conştientizarea importanţei componentei hardware şi a interdependenţelor cu componenta software . Ştiinţei.înţelegerea funcţionării sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a calculatoarelor . Str.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de calcul şi a subsistemelor componente. Instrumental-aplicative . Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nr. precum şi ale interdependenţelor cu componenta software .

C. Bucureşti. ISBN 973-601-856-3. Bucureşti. 1 şi 2.Microprocesoare pe 16 biţ . Bucureşti.Microprocesoare pe 8 biţi . S..Computer and digital system architecture. R. metode de alocare automată .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .Recapitulare: circuite combinaţionale şi calcul secvenţiale . Murray. Mârşanu. traduceri. L.D. – Arhitectura sistemelor de calcul. vol.participarea activă la discuţiile de la curs . Editura Politehnica Press.Transferul datelor cu subsistemul I/O. Editura Teora. referate. 2005 2. Rosch.Structuri de procesare . Rădescu. Editura Cartea Universitară. W.participarea la toate activităţile de laborator . – Arhitectura calculatoarelor I.participarea la activităţile de laborator (85%) . ediţia IV-a.Studiul arhitecturii sistemelor monoprocesor compatibile IBM PC 1. ISBN 973-601-799-0. 1990 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă..Circuite de interfaţare a magistralelor .Memorii SRAM controlerul DMA . V. ISBN 973-571-337-3. W. 1998 6. operaţii cu numere în baza 2 şi 16 .Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . – Totul despre hardware.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator .rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Subsistemul unităţii centrale . Bucureşti.rezultat satisfăcător la examenul scris . 2003 4.Memorii ROM .Vizualizarea semnalelor digitale de . ISBN 973-731-103-5.Sisteme de numeraţie.Subsistemul de memorie al unui sistem de .Memorii DRAM . R.Reprezentarea informaţiilor . Editura Teora.rezultat foarte bine la examenul scris .PC depanare şi modernizare. Negrescu.Controlerul de întreruperi . ISBN 973-8449-28-6. Editura BIC ALL. conversii de . University of Colorado at Denver.Memoria virtuală. .Tipuri de arhitecturi de calculatoare .Sistemul de întreruperi al unui procesor numere.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Sistem monoprocesor pe 8 biţi sistemelor de calcul . Prentice Hall. – Calculatoare personale – elemente arhitecturale. . 2001 5. paginarea şi segmentarea paginată .Introducere în arhitectura sistemelor de calcul .Sisteme de procesoare cu prelucrare paralelă . eseuri. . Bucureşti. erori de vizualizare . Nicolau.Magistrale de semnale digitale frecvenţă mare. 2003 3.Măsurarea performanţelor şi fiabilitatea . Mueller.Module de memorie SIMM şi DIMM segmentarea.

studiul bibliografiei minimale indicate 10. suport de curs 9. referate. seminar / 12. dr. ing. Frangu Laurenţiu . Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire examinare finală 16 3. documentare pe net 14 5. pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr. consultaţii 8 4. alte activităţi 14 lucrări practice 6. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.01. studiu după manual.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 13. ing.2007 Titular curs: Conf. alte activităţi 30 2 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 104 Data întocmirii: 27. alte activităţi 14 proiecte. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 2 2. traduceri etc. dr. ing. realizare teme de casă. eseuri. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 7.

2004. nume. Partea I. erori individuale si in pachet. Instrumental-aplicative : proiectarea algoritmilor de codare-decodare intr-un limbaj de nivel inalt.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.Codarea pentru canale cu perturbatii: codul Hamming .dr.2004. de Ob 5 credite 70 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.2004. codare.2004. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Aiordachioaie Dorel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 5 3 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Galati . Curs litografiat.Caracterizarea canalelor continue de transmisiune. -Canale continue de transmisiune Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei. Exercitii pentru seminar.Codarea entropica a surselor discrete fără perturbaţii .Sisteme de transmisiune a informaţiei . 2. incertutudine.Canale discrete de transmisiune discrete de transmisiune . Partea II. Galati .dr. Competenţe 2. nr.Codarea surselor discrete pentru canale .. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice .ing. specifice 3. Aiordachioaie Dorel Prof. Curs litografiat. 461353 URL: http://www. Material intern.Surse discrete de informaţie -Caracterizarea si modelarea statistica a canalelor .Modelarea surselor discrete de informatie . Universitatea « Dunarea de Jos » Galati .ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. prenume) Catedra de specialitate 2 Semestrul TRANSMISIA SI CODAREA INFORMATIEI II Tipul de evaluare finală (E/V) E Nr.ugal.Codari ciclice .Codarea pentru canale fara perturbatii: Shanon-Fano si .fie.Codarea ciclica sistematica si nesistematica -Circuite de prelucrare a polinoamelor cu . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Cunoaştere. entropie. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor discrete de transmisiune: informatie. decodare. Tel / Fax: 0236-470905. Atitudinale : intelegerea importantei modelarii si simularii in practica proiectarii si utilizarii CODECdisciplinei urilor.Codarea surselor pentru canale cu Huffman perturbaţii . înţelegere. perturbatii. Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . canale discrete de transmisiune. Editura Academica. Op.Analiza codurilor recurente coeficienţi binari . Galati .ing.

pregătire teste periodice sau parţiale 14. Ca modalititati de verificare: .ing. Prof. consultaţii 10 5 4. eseuri. metodelor şi modelelor predate. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. 7. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. documentare pe net 10 0 5. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Dorel Aiordachioaie Titular seminar : prof.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. 13.ing. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .dr. studiu după manual. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. realizare teme de casă. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Dorel Aiordachioaie Şef catedră. Laurentiu Frangu . alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. suport de curs 9.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. pregătire examinare finală 20 50 3.nota de la colocviul de laborator peste 5.ing.dr.dr. alte activităţi 20 0 proiecte. pregătire prezentări orale 10 10 2. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : prof. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate.dr. traduceri etc. . activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12.ing. studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.

de credite 70 Totalul ore studiu individual 160 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.aplicarea metodelor de analiză şi sinteză a structurilor numerice pentru circuite de mică şi medie complexitate. prenume) Catedra de specialitate 2 CIRCUITE DIGITALE Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. . . însuşirea unor noţiuni despre structurile programabile şi limbajele HDL dedicate descrierii hardware a circuitelor.cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor structurilor numerice şi însuşirea cunoştinţelor de bază necesare pentru alte discipline viitoare: procesoare. Op. eficacitatea personală: adaptare. Drd. Epure Silviu Semestrul I Electronică şi telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 42 14 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Ing. . rezolvarea de probleme: metoda. mobilizare. . lucru în echipă. . Dr. înţelegere. reţele.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . nr.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. Atitudinale .însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 8 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. gestiune a situaţiei . Ştiinţei. Str. 2 Nr. 800146.iniţierea studenţilor în microprogramare şi în tehnicile de proiectare automată a circuitelor numerice implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. însuşirea cunoştinţelor despre principalele familii logice folosite în construcţia circuitelor integrate digitale.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. 2. nume. logica. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI8 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Instrumental-aplicative . Ing. calculatoare. explicare şi interpretare . Cunoaştere. analiza. 3. Popa Rustem Prep.însuşirea tehnicilor de analiză a circuitelor numerice implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie.

structuri PLD şi FPGA. Bibliografie obligatorie selectivă 1. unitate logico-aritmetică.Circuite bistabile. Electronica digitală: bazele proiectării. eseuri.Structuri integrate de circuite numerice. Galaţi. Transformări. . Definiţii. .Sinteza circuitelor folosind limbajul VerilogHDL. monostabile. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. demultiplexor.Familii logice: TTL şi CMOS. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare . Definiţii. comparator.Introducere. Implementarea cu registre. Principii constructive.Automate cu stări finite.Studiul circuitelor de impuls: astabil şi monostabil. Tehnici de minimizare. Bucureşti. .Circuite secvenţiale cu bistabile integrate. Clasificări ale sistemelor numerice. Editura Teora.Sisteme numerice microprogramate . Familia logică TTL.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . Modalităţi de reprezentare. .Automate cu stări finite.Implementarea funcţiilor binare. .Structuri combinaţionale. Wakerly John. . studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Clasificări. .Modelul asincron. Zgomote şi reflexii în sistemele numerice.Studiu comparativ al familiilor logice TTL şi CMOS – seria 4000.Registre şi numărătoare. Tematică seminar/lucrări practice/proiect Seminar: . Wilkinson Barry. Galaţi. Structuri CMOS şi BiCMOS. . . Analiza şi sinteza sistemelor numerice. problemelor propuse la examen.Funcţii binare. referate.html 2.Circuite cu bistabile: numărător şi registru .Sisteme de numeraţie. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . .Funcţii binare. Rustem Popa.Structuri numerice programabile: memoria ROM.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. codificator prioritar. . Reducerea şi codificarea stărilor. Minimizarea prin metoda diagramelor Veitch-Karnaugh. Rustem Popa. Structuri specializate: sumator. . Transformări.Astabile. Lucrări practice: .Structuri programabile. Editura Teora.ugal. Mircea Iliev. . Bucureşti. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. Structuri standard: decodificator. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Tipuri de bistabile. . Analiza hazardului.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .Structuri combinaţionale MSI. . Familia logică MOS.ro/rpopa/index. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3.etc. memoria RAM. multiplexor. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. . . . .nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen. Aplicaţii. latch-uri şi bistabile .Structuri numerice programabile: CPLD şi FPGA. . traduceri.Analiza circuitelor prin simulare Pspice.

ing. seminar / 12. activitate specifică de pregătire pt. pregătire teste periodice sau parţiale 14. consultaţii 16 4. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. alte activităţi 14 0 40 2 6 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 160 Data întocmirii: 24. eseuri. documentare pe net 4 5. dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiul bibliografiei minimale indicate 10. 7. dr. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. 13. documentare suplimentară în bibliotecă 11.2007 Titular curs: conf. realizare teme de casă.01. pregătire examinare finală 40 3. referate. suport de curs 9. studiu după manual. Frangu Laurenţiu . pregătire prezentări orale 24 2. ing. alte activităţi 0 proiecte. traduceri etc. alte activităţi 14 lucrări practice 6.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. ing. drd.

Cunoaştere. logica. nume. fie prin simulare pe calculator într-un mediu CAD. Drd. Ştiinţei.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală .iniţierea studenţilor în utilizarea tehnicilor de proiectare automată a circuitelor digitale implementate cu structuri numerice programabile integrate pe scară largă. gestiune a situaţiei . 800146. de credite 14 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. prenume) Catedra de specialitate 2 PROIECT DE CIRCUITE DIGITALE II Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. .cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare în limbaj natural ş i până la implementarea schemei electrice a circuitului digital în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. nr. . 2. eficacitatea personală: adaptare. . Atitudinale . fie prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. mobilizare.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. 3. Instrumental-aplicative . . Dulman Dan Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 14 LP P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Str.însuşirea tehnicilor de proiectare manuală a sistemelor digitale implementate cu circuite integrate pe scară mică şi medie. Popa Rustem Asist. lucrul în echipă. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI9 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. analiza. Ing. cum ar fi OrCAD. Dr. 2 Nr. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 9 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Ing. înţelegere.validarea schemei electrice proiectate. Op.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. rezolvarea de probleme: metoda. explicare şi interpretare .

activitate specifică de pregătire pt. Editura Teora. publică a proiectului. Wilkinson Barry. Analiza şi sinteza sistemelor numerice.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. pornind de la o specificaţie dată. 2003 (în biblioteca Universităţii) 3. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. Editura Teora. 1989 (în biblioteca Universităţii) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30% Notele acordate pentru temele de casă. referate. 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 4. 2002 (în biblioteca Universităţii şi pe Internet la adresa: http://www. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Stauffer Andre. 2. traduceri. studiu după manual. Lausanne. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Aplicaţii. seminar / 12. pregătire prezentări orale 0 2. Sinteza schemei electrice a unui automat cu stări finite. alte activităţi 0 lucrări practice 6 6 2 4 0 . pregătire examinare finală 0 3. Rustem Popa. Electronica digitală: bazele proiectării. Galaţi.ugal. suport de curs 9.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. pornind de la o specificaţie dată. Bucureşti.etc. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Sinteza schemei electrice a unui sistem microprogramat.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . cu respectarea standardelor IEC în vigoare. consultaţii 8 4. folosind circuite integrate CMOS din seriile 4000 sau HC/T. Presses Polytechniques Romandes. documentare pe net 0 5. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Proiect: 1. Analiza şi sinteza sistemelor numerice. Systemes numeriques cables et microprogrammes.ro/rpopa/index. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Galaţi. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Circuite digitale: principiile şi practicile folosite în proiectare. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Bucureşti. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Mircea Iliev. Rustem Popa. cu respectarea standardelor IEC în vigoare. eseuri. Wakerly John.html 2. . 2002 (traducere din engleză – în biblioteca Universităţii) 5.

ing.6. Frangu Laurenţiu . referate. ing. alte activităţi 0 14. proiecte.01. dr. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof.2007 Titular curs: conf. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. 7. ing. traduceri etc. realizare teme de casă. dr. eseuri. drd. Popa Rustem Semnătura: Titular proiect: as. pregătire teste periodice sau parţiale 24 13.

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati, 800146, Str. Ştiinţei, nr. 2 Nr. telefon / fax: 0236 470905 E-mail:

FIŞA DISCIPLINEI10
Denumirea disciplinei ELECTRONICA DE PUTERE 1 Anul de studiu III+IV Semestrul 1 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de ? credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 106 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific, Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Asist.drd.ing. Romeo Paduraru nume, prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42

S -

LP 28

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - cunoaşterea şi înţelegerea structurii, funcţionării şi caracteristicilor statice si dinamice ale dispozitivelor electronice de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind circuitele de comanda pentru comutatie, regimul termic si protectia dispozitivelor semiconductoare de putere; - formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de actionare electrica; - formarea cunoştinţelor de bază privind realizarea diverselor topologii de convertoare statice (circuit de forta, circuit de comanda, izolare galvanica); - formarea cunoştinţelor de bază privind strategiilor utilizate la comanda con vertoarelor; Competenţe specifice 2. Instrumental-aplicative: disciplinei - studiul comportamental al dispozitivelor semiconductoare de putere la nivelul caracteristicilor statice si mai ales dinamice; - validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a dispozitivelor semicondu ctoare de putere; - analiza performanţelor dinamice şi statice – implementarea si analiza circuitelor de comanda; - configurarea diverselor topologii de convertoare prin utilizarea unor panouri sinoptice adaptabile; - analiza comportamentala a functionarii convertoarelor cu diverse tipuri de sarcina; - validarea numerica prin modelarea sistemica a convertoarelor in mediul Orcad-PSpice

10

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

3. Atitudinale: -- conştientizarea importanţei convertoarelor statice de putere în aplicaţiile industriale şi în tehnologi a modernă; - realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ; - formarea, prin aplicaţii individualizate, a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.

Tematică generală

Bibliografie obligatorie selectivă

Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice - Concepte de fizica semiconductoarelor in - Studiul diodei de putere; contextul modificat al revendicarilor din - Studiul unui circuit de comanda de tipul electronica de putere; formatorului de impulsuri; - Dispozitive semiconductoare de putere; - Studiul comparativ al dispozitivelor - Structuri de comanda pentru comutatia comandabile de putere – comutatie, dispozitivelor elctronice de putere; dinamica, pierderi, protectie; - Circuite de protectie; - Studiul comportamental practic al - Convertoare c.a.-c.c. – topologii, performante, diverselor topologii de convertoare; comanda; - Modelarea şi simularea convertoarelor - Convertoare c.c.-c.c - topologii, performante, statice de putere; comanda; - Analiza impactului sarcinii asupra - Convertoare c.c.-c.a - topologii, performante, formelor de unda; analiza armonica in comanda; mediul software de implementare a - Variatoare de tensiune alternativa; modelelor. - Strategii de comanda – abordare globala 1. E. Roşu, M. Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www.iscee.ugal.ro 2. F. Ionescu, J.P.Six et autres : Composants semi-conducteurs de puissance. Editura Tehnica, Bucuresti, 1994. 3. G.Séguier: L'electronique de puissance. Dunod, Paris, 1992. 4. E. Rosu et al, Convertoare statice de putere- suport electronic http://www.iscee.ugal.ro si in curs de aparitie la editura Academica, 2008

La stabilirea notei finale se iau în considerare       

Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală 50 Alte note

Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 20

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice; - înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de electronica de putere.

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor experimentale ; - înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a convertoarelor statice de putere.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 20 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 10

6 -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 106 ore.

Data întocmirii:1.02.2007 Titular curs: Sl.dr.ing. Teodor Dumitriu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist.drd.ing. Romeo Paduraru Semnătura:
Şef catedră

prin aplicaţii de laborator. .ing.analiza proprietăţilor frecvenţiale şi corelarea acestora cu domeniul “timp”. Instrumental-aplicative . F) Ob Nr. înţelegere. modelate frecvenţial. explicare şi interpretare . . disciplinei .Formarea. 2.calculul corecţiei dinamicii sistemelor prin metode de alocare .formarea competenţelor privind analiza şi sinteza sistemelor cu timp continuu şi cu timp discret. de 5 credite Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 125 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Ştiinţei.discretizarea sistemelor analogice. Competenţ . Iulian Munteanu . Cunoaştere.cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor sistemelor (filtrelor) fundamentale din electronică. lucr. e specifice . . .ing. nr. practice/proiect nume.dr.Realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ . 800146.cunoaşterea şi utilizarea aparatelor electronice de investigare experimentală a circuitelor electronice .formarea competenţelor pentru analiza circuitelor electronice şi cunoaşterea unei clase de circuite fundamentale în electronică. prenume) Prof.analiza experimentală a unor sisteme şi circuite uzuale din electronică 3. Atitudinale . Ing.conversia modelelor sistemelor în diverse reprezentări. dar şi prin teme de casă. 2 Nr. Str. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI11 Analiza şi sinteza circuitelor şi sistemelor Denumirea disciplinei Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Ceangă Emil – curs Sef. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 3 1 LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.lucr.Conştientizarea rolului suportului fundamental -teoretic în profesia de inginer electronist. Op. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Mihai Culea – seminar Sef lucr.formarea competenţelor pentru sinteza filtrelor IIR şi FIR.aplicarea metodelor uzuale de analiză şi sinteză a circuitelor electronice .cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor circuitelor specifice din electronică. în realizare cu timp continuu şi cu timp discret . .

.Conversia: functie de transfer-caracteristici Bode . filtrul trecetot (în realizare cu timp continuu şi timp discret) . . . . stabilitatea asimptotica si stabilitatea IMEM. 6.Circuite corectoare de atenuare. . . Principiul filtrării adaptive Tematica seminariilor . 7.Amplificatorul ideal şi linia de întârziere ideală.Forme canonice.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.Parametrii imagine .Parametrii de lucru .Sinteza circuitelor ARC . . transformatorul diferential. .Analiza sistemelor cu timp continuu şi discret.Parametrii matriceali ai diportilor .Transformatorul: schema echivalenta. Problema analizei sistemelor.Reprezentarea si analiza uniportilor . transformari de frecventa. .Uniporti ideali si uniporti uzuali.Conversii: functie de transfer-forme canonice (controlabila. . .Utilizarea mediului Matlab in reprezentarea si analiza sistemelor . 4.Filtrul trece jos de ordinul 2. .Proprietatile structurale ale sistemelor: controlabilitatea. Sinteza sistemelor . caracteriscica de fracventa.Metode de aproximare in sinteza sistemica a filtrelor: aproximarea de tip maximum plat – filtre Butterworth si filtre Bessel – metode de proiectere.Legatura dintre largimea benzii de frecventa si durata regimului dinamic. 5. observabilitatea. Analiza sistemelor . Jordan) pentru sistemele analogice si numerice şi schemele de structură aferente . filtre derivate m.Diporti ideali. . . filtrul de ordinul 2. filtre cu cuart.Sinteza uniportilor LC: metode Foster si metode Cauer. . filtre in X. .Utilizarea grafurilor in reprezentarea circuitelor si sistemelor. Sinteza circuitelor (10 ore). 8.Filtre active RC cu reactie multipla .Sinteza uniportilor LC si a uniportilor RC Tematica lucrărilor practice .Uniporti si multiporti: proprietati. Uniporti .Proceduri de discretizare a sistemelor cu timp continuu. semicelule de adaptare. Sisteme fundamentale .Conversia modelelor neparametrice.Filtrul trece tot (elementul defazor de ordinul 1). Diporti .Structurile filtrelor numerice : structura nerecursivă (filtrul FIR) si recursivă (filtrul IIR) . în descriere intrareieşire şi în descriere de stare. . Diagrame poli-zerouri.Determinarea parametrilor imagine ai unui diport. Sinteza circuitelor RC . .Filtre: filtre k-constant. .Structuri de diporti .Analiza regimul permanent al sistemelor. parametrii iterativi. .Sisteme de faza minima si de faza neminima .Alocarea polilor prin reactie dupa stare.Discretizarea sistemelor .Functii de circuit si proprietatile acestora. 9. Funcţii fereastră uzuale. filtre Cebasev – metode de proiectere.Filtrul trece jos de ordinul unu . . 2. pasivitate.Notiuni privind corectia sistemelor prin reactie dupa stare. reprezentări prin grafuri .Filtre active RC trece banda . Notiuni generale privind circuitele de prelucrare a semnalelor . .Filtrul trece jos ideal . . Reprezentări structurale şi conversia reprezentărilor sistemelor . .Calculul parametrilor diportilor . derivatorul. metode de analiza si transformare a diportilor. caracteristici de frecvenţă .Filtre numerice FIR.Elementul integrator.Uniporti echivalenti si uniporti inversi. conexiunile diportilor.Problematica analizei sistemelor . . i ntegratorul. .Sistematizarea uniportilor dupa functia de reactanta. observabila. .Conditii de realizabilitate si metodologii de sinteza. criterii de stabilitate. . locul rădăcinilor. 3.Reprezentări ale filtrelor FIR şi IIR. filtrul de ordinul 1. reciprocitate.Estimarea starii sistemelor. Diporti uzuali in prelucrarea si transmiterea semnalelor . . Circuite corectoare de faza. parametrii de repartitie.

precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. (Cap. alte activităţi proiecte. 17 13. pregătire teste periodice sau parţiale 14. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 20 8. metodelor şi modelelor predate. C. A.02..A.ing. Ing. 88…171). Semnale. 15. 485…500 .P.. realizare teme de casă. Militara.D. 615…622). documentare pe net 5. eseuri. suport de curs 18 9. referate.A. referate.dr.a. pregătire examinare finală 30 3. Mateescu. E. 1998 (pag. studiu după manual.563 . 224…378 .lucr.L. eseuri.Bibliografie obligatorie selectivă 13. alte activităţi lucrări practice 6. circuite si sisteme.. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 125 Data întocmirii: 1. traduceri etc. Mihai Culea Semnătura: Titular lucrări practice: Sef lucr. pregătire prezentări orale 2. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră .ing. Cutululis. Théorie de la commande des systèmes. seminar / 10 12. 14. activitate specifică de pregătire pt. pag. s. Ceanga. Nichita. 6 şi 7. traduceri. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 10 20 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 551. A.Ceangă Emil Semnătura: Titular seminar: Sef.. Mateescu. studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. circuite si sisteme. 4. 564…605 . metodelor şi modelelor predate Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. documentare suplimentară în bibliotecă 14 11.N. Semnale.2007 Titular curs: Prof. 5.Protin.E. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.. Ed Tehnica. 1985 (pag. 7. consultaţii 2 4.. Bucuresti. Serbanescu. 2001. 190…351) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Probleme Ed.

ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Estimarea parametrilor prin observarea continua si discreta.dr. Aiordachioaie Dorel Prof. Cunoaştere. Editura Academica. Op. nume. Curs litografiat. Gabriel Sirbu Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S 1 LP 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. perturbatii.2004. 3. Exercitii pentru seminar.dr. 12-15. Aiordachioaie Dorel / As. Material intern. nr. Aplicatii: Recunoasterea vocii si a imaginilor Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel – Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informatiei.ing. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei.dr. Filtre adaptate la semmal. înţelegere.fie. Clasificatoare. Detectia semnalelor. 461353 URL: http://www. 2. detectie si Competenţe recunoastere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Semnale aletaoare continue si discrete. Raspunsul circuitelor la procese aleatoare. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei: semnale aleatoare. Capitolele 8-10.. de 5 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof. Tematică lucrări practice Generatoare de secvenţe pseudoaleatoare. . filtrare. Metode de estimare parametrica si neparametrica Estimarea formei semnalelor Principiile sistemelor de recunoastere a semnalelor Tematică seminar / lucrări practice Procese aleatoare.2004.ing. Galati . Partea II. Instrumental-aplicative : cunoasterea si aplicarea metodelor de determinare a momentelor statistice disciplinei si temporale asociate semnalelor aleatoare precum si a metodelor de calcul pentru estimarea parametrilor.ding.ugal. Tel / Fax: 0236-470905.2004. Aiordachioaie Dorel – Teoria Transmisiunii Informatiei. Detectia semnalelor. estimate. Galati . ESTIMARE SI RECUNOASTERE Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr. a metodelor de discretizare si estimare in sistemele de transmisiune a informatiei. prenume) Catedra de specialitate 3 DECIZIE. Atitudinale : intelegerea importantei sistemelor numerice de prelucrare a semnalelor. Caracterizarea in domeniul timp si in domeniul frecventa a semnalelor aleatoare. specifice 2. procese aleatoare. Universitatea « Dunarea de Jos » Galati . Filtrate optimala.

consultaţii 10 4.dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. alte activităţi 20 proiecte. pregătire examinare finală 20 3. 13. metodelor şi modelelor predate. Laurentiu FRANGU .ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.dr. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc.dr. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. seminar / 12. documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiu după manual.ing. pregătire prezentări orale 10 2.ing.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .drd. alte activităţi 20 lucrări practice 6. alte activităţi 0 10 50 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 155 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. referate. realizare teme de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Prof.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. suport de curs 9. Ca modalititati de verificare: .nota de la colocviul de laborator peste 5. documentare pe net 10 5. .ing.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Sarbu Gabriel Şef catedră. Dorel Aiordachioaie Titular seminar: prof. 7.

Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.ro FIŞA DISCIPLINEI12 Circuite Integrate Analogice (CIA) Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. 3. cunoaşterea problemelor rezolvate de electronica analogică. Radu BELEA asit. Orice semnal măsurat sau recepţionat este un semnal analogic. Dan DULMAN Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 70 42 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. înţelegerea tehnicilor prin care electronica analogică este conectată cu electronica digitală. ing. înţelegerea naturii erorilor care apar în schemele cu circuite integrate analogice şi a tehnicilor prin care aceste erori pot fi aduse în limite admisibile. 111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. măsurări asupra schemelor care utilizează circuite integrate analogice pentru prelucrarea semnalelor.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. nr. 12 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. ing. Atitudinale calculatoarele numerice şi echipamentele de digitale de telecomunicaţii operează numai cu semnale digitale sincrone. F) Ob nr. Domneasca. Op. 2. dr. Înainte ca acest semnal să poată fi reprezentat prin semnale digitale sincrone este nevoie să fie prelucrat (condiţionat) prin tehnici analogice astfel încât să poată fi aplicată o tehnică standard de conversie digitală şi de sincronizare. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator. l. . măsurarea parametrilor circuitelor integrate analogice. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei S 14 LP 14 capacitatea de a citi şi interpreta o schemă electronică. Cunoaştere. str. credite 5 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. înţelegere.

utilizarea multiplicatorului de un cadran. metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. Facultatea de electronică şi telecomunicaţii. comparatoare cu histerezis. Meyer. M. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale circuite de impulsuri (utilizarea comparatoarelor). Partea a I I-a. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. Tehnică Bucureşti 1983. probleme. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. examen (V. Circuite integrate liniare. H. Profeta. 3. nota). comparatoare. C. Editura Politehnica Timişoara 2004.Tematică generală - - Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs introducere. P. 5. Tehnică Bucureşti 1975. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. Ciugudean. oscilatoare de relaxare. M. Circuite integrate analogice. Belea. M. oscilatoare de relaxare. Dispozitive şi circuite Electronice. 2. amplificatorul diferenţial şi celula Gilbert. 2001 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 35%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: colocviu de laborator examen parţial (V. bucla PLL. circuite liniare cu amplificatoare operaţionale. Wais. analiza circuitelor liniare complexe erori dinamice ale amplificatoarelor operaţionale. reacţia negativă. oscilatoare de relaxare. Bulucea. exemple de utilizare. Notă: la examenul parţial se propun trei probleme din capitolele sau subcapitolele: metode elementare de analiză a circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. compensarea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. Ed. Analiză şi proiectare. Universitatea ”DUNĂREA DE JOS” din Galaţi. Circuite integrate analogice. - - Tematică seminar / lucrări practice se fac 6 lucrări de laborator alese din tematica: amplificatorul diferenţial. . nota). 4. R. L. 1. examen (V. Gray. R. compenasrea erorilor statice ale amplificatoarelor operaţionale. parametrii. clasificare. Ciugudean. proprietăţile amplifica toarelor cu reacţie negativă . nota). Circuite integrate liniare. G. Jurca. E. erorile statice ale circuitelor analogice liniare. circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale. Ed. se fac probleme din capitolele analiza circuitelor liniare cu amplificatoare operaţionale. Minim nota 9 la: colocviu de laborator examen parţial (V. amplificatorul cu modulare-demodulare . explicarea noţiunii de amplifica tor operaţional. Restul materiei nu se pretează la examinarea prin probleme şi se examinează teoretic printr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte. nota). timişoara 2001.

eseuri.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. consultaţii 25 4. pregătire examinare finală 0 3. alte activităţi 0 lucrări practice 6.02.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. dr. prof. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 7. Radu BELEA. traduceri etc. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10. documentare pe net 0 5. suport de curs 9. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 13. Laurenţiu FRANGU . realizare teme de casă. activitate specifică de pregătire pt. referate. seminar / 12. ing. alte activităţi 0 0 35 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 15. studiu după manual. pregătire prezentări orale 25 2. l. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. alte activităţi 0 proiecte.

Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. . . procese.l. mobilizare. Belea Radu ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 - LP - P 28 Competenţe generale .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. explicarea şi interpretarea unor idei. vorbit. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. verificarea funcţionarii corecte a proiectului. . analiza. dr.promovarea unui sistem de valori culturale.Însusirea unui limbaj (scris. .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . 1. Cunoaştere.rezolvarea de probleme: metoda. gestiune a situaţiei.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. simularea funcţionării corecte a schemei electrice folosind un program CAD. nr. ing. . .eficacitatea personală: adaptare. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. de credite 28 Total ore studiu individual 68 Titular curs Titulari proiect II V 3 Conf.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. dr. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. Op. teorii. . morale şi civice. Iliev Mircea Ş. logica. Ştiinţei. principii. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. Atitudinale: . înţelegere. legi. disciplinei proiectarea schemelor electronice. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. analiza c elor mai diferite scheme electronice.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. utilizarea unor specifice metode. Str. 800146.etc@ugal. .acţiune şi realizare: gestiunea timpului. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. prenume) Catedra de specialitate Proiect circuite complexe 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 2 Nr.participarea la propria dezvoltare profesională. . ing. de valorificare independentă a informaţiei.Dezvoltarea creativităţii. . 3. .manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. . folosirea aparaturii de măsura si control specifice. . lucru în echipă. Competenţe 2. . proiecte.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. nume.

Probleme. testarea si reglarea circuitului.P.. ICCE. 1975.. 15.T. 1.Circuite integrate CMOS. Brezeanu Ghe. ş. Execuţia proiectului constă în dimensionarea circuitului electronic. Bulucea C. plantarea pieselor. E. Gh. Bucureşti . . .Predarea la termen şi susţinerea în faţa grupei a .a. 6. 1978..a. Bucureşti. ş. Bucureşti. Culegere de probleme.Circuite integrate liniare. .E.Circuite integrate liniare. 1983.. 1986.D.P. E.. Manolescu A. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . ClujNapoca. Ed. Cluj-Napoca. Proiectare . Gh. Bucureşti. 1982. Bucureşti. 1985.. . s. Bucureşti. 14.. Manual de utilizare. 1982. „Circuite electronice fundamentale”. parametrii care trebuie realizaţi şi se fixează termene precise pentru fiecare etapă de realizare a proiectului.. I.Circuite integrate liniare.R.T. E. . ş.. Profeta H. 7. III. Ştefan. 1987... . Bucureşti.Dispozitive si circuite electronice. ş. – Analiza şi sinteza sistemelor numerice. 1983. Manual de utilizare. .Agenda radioelectronistului.Circuite integrate digitale. Tehnica. Albastra. s. Ştefan. . 1984. 1989. Culegere de probleme.D. Dascalu D. II. 2000.. .Circuite integrate liniare. proiectarea si execuţia cablajului imprimat.Verificarea finală promovată cu nota 10.. Vol.Verificarea finală promovată cu nota 5. 1980. 13.a.. 2002. Editura Tehnică.. 1981. s. 2. 3. Bodea M. simularea (analiza) circuitului electronic.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică proiect Fiecare student primeşte câte o tema de proiectare aleasa din capitolele predate la cursurile anterioare: “Dispozitive electronice”. 1987. Drăgulănescu N. Rusu A. 9. IV. 11.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a proiectului. . 12. .. Probleme. 8. Manolescu A. ş. „Circuite integrate analogice”.a.. Meyer .P. Editura tehnică. Bucureşti.Circuite electronice. Ed.Ş. folosind si cunostintele dobândite la disciplinele “Proiect circuite digitale” şi “Proiect circuite analogice”. Galaţi. 5.. Vol. 2000. Ardelean I. Editura Albastră. proiectului. Catalog.D.a..a.Circuite şi sisteme digitale. 10. E.Circuite integrate liniare. Bucureşti. Vol.a. Popa R.a. Bucureşti. .. 4. .D. E.P. . Vol. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Gray P. ..Circuite electronice.a. Croitoru V. Bucureşti. Dascalu D. E. Vais M. „Circuite digitale”.T. Bucureşti. In tema individuală pe care o primeşte fiecare student se precizează: tipul circuitului care se proiectează. E. E.Electronica.Circuite integrate analogice. ş. 1999.

activitate specifică de pregătire pt. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Prof. studiu după manual.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. suport de curs 9. 13. Mircea Iliev Semnătura: Ş. documentare suplimentară în bibliotecă 11. consultaţii 10 2 4. ing. traduceri etc. pregătire examinare finală 0 20 3.ing. dr.dr. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data întocmirii: 30. alte activităţi 0 0 lucrări practice 6. ing.2007 Titulari proiect: Conf. 7. eseuri. alte activităţi 20 0 proiecte.01. Radu Belea Semnătura: Şef catedră. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Frangu Laurenţiu .l. referate. realizare teme de casă. pregătire prezentări orale 0 2 2. documentare pe net 8 6 5. seminar / 12. dr.

de valorificare independentă a informaţiei. analiza celor mai diferite scheme electronice.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.Dezvoltarea creativităţii. 3.participarea la propria dezvoltare profesională. . Str.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. morale şi civice. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei. .rezolvarea de probleme: metoda.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica. de credite 56 Total ore studiu individual 72 Titular curs Titular lucrări practice II E 4 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. Ştiinţei. gestiune a situaţiei. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. Atitudinale: . explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. înţelegere. Iliev Mircea nume. procese. Op.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. folosirea aparaturii de măsura si control specifice.promovarea unui sistem de valori culturale. tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . legi. vorbit.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cer ute de domeniul electronicii. logica. Conf. explicarea şi interpretarea unor idei. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale . prenume) Catedra de specialitate Conf. lucru în echipă. ing.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. 1. . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . . .etc@ugal. 800146. dr.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. analiza. .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. mobilizare. Competenţe 2. utilizarea unor specifice metode. teorii. F) Măsurări electrice şi electronice 2 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. . disciplinei proiectarea schemelor electronice. construirea si verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in platformele de laborat or. . dr. . .cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. . .Însusirea unui limbaj (scris. . Cunoaştere. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. proiecte.eficacitatea personală: adaptare. 2 Nr. principii.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. ing. nr.

Generatoare de semnal (3 ore). Măsurarea mărimilor neelectrice. Ed. McGraw Hill. . Mitrofan Gh. Bucureşti. Măsurarea puterilor in circuitele de curent alternativ monofazat. Iaşi. Satya. Aparate de măsura si control specifice ore). Tiponuţ . 2. 5. Nicolau E.Generatoare de impulsuri si de tensiune liniar variabila. Sisteme electronice de măsurare cu Măsurarea si marcarea tranzistoarelor. 4.I.M. s. s. . Galaţi. E. 11. 7. ore). Vizualizarea caracteristicilor statice ale componentelor discrete de circuit. 4. L. 1995. circuit. Aparate de măsură electrice de tip Norme de protecţia muncii. 3. Osciloscopul cu un spot si un canal E0102. 6. Măsurări cu osciloscopul (3 ore).Electronic measurements and instrumentation.Măsurări electronice.. M. 1.Aparate electronice pentru măsurare şi control. 5. Măsurarea şi marcarea componentelor discrete de de circuit (3 ore).Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1.M. Ed. Metode de măsurare a frecventei si a 6. tranzistoarelor: măsurarea parametrilor hibrizi. Mihai Antoniu. dinamici.Tehnici moderne de măsurare.. 1984. 8. 7. 6.. Editura didactică şi pedagogică. 1984. Aparate de măsura numerice (3 ore).Manualul inginerului electronist . Măsurarea componentelor electronice 4. Oliver B. Măsurarea aparatură programabilă (3 ore). tensiunilor si a curenţilor cu instrumente analo gice si 3. s. 9.T Buc. Măsurarea temperaturii: traductoare de temperatura. Buc. – Măsurări electronice. electrice (6 ore). liniarizarea caracteristicilor acestor traductoare.a. Osciloscoape cu doua canale. Bodea. I. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 1971. V. 2. 1999. Osciloscoape (6 ore). E. Nelişor Todică – Măsurări electronice.. Măsurarea mărimilor neelectrice (3 semiconductoare: măsurarea parametrilor statici. de impulsuri. 8. Universitatea Politehnică Bucureşti.a.a. Cage J. Măsurarea si marcarea diodelor 10. Facla. 1985. Turic. Valentin Sgârciu . de comutaţie. 2. Metode de măsurare a analogic (3 ore). New York. 1998. Editura didactică şi pedagogică. Pop E. . de înalta frecventa.. Compensarea in frecventa a sondelor cu 7. . defazajului. Editura Universităţii “Dunărea de Jos”. Probleme generale ale măsurărilor (3 1. 3. Mariana Beliş . Vol. Mihuţ. Măsurarea numerică a mărimilor 3. Măsurarea analogica a mărimilor digitale.T. electrice (6 ore). osciloscopul. de funcţii. Măsurări cu 5.Prelucrări de date. laboratorului de măsurări electrice şi electronice. 1983. 2. Bucureşti. Generatoare de semnal sinusoidal. Multimetre digitale.Măsurări electrice şi electronice..1. Edmond Nicolau. atenuare. 1980. 9.

Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. .09.2006 Titular curs: Conf.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8.Examenul final promovat cu nota 10. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 72 Data întocmirii: 15.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. seminar / 12. Prof. . documentare suplimentară în bibliotecă 11. studiul bibliografiei minimale indicate 10.ing. activitate specifică de pregătire pt. consultaţii 10 2 4. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. referate. .Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). dr. 13. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.dr. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire prezentări orale 14 0 2. 7. ing. studiu după manual. pregătire examinare finală 4 28 3. . documentare pe net 6 2 5. . realizare teme de casă. dr. eseuri. alte activităţi 2 0 proiecte.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10 ) : . Frangu Laurenţiu .Examenul final promovat cu nota 5. traduceri etc. ing.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. . suport de curs 9.

ing.5 1 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.l. Op. referate. absorbţia microundelor.ugal. Tel / Fax: 0236-470905. Comunicatii mobile si prin satelit. prenume) Catedra de specialitate TEHNICA MICROUNDELOR Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.drd. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Câmpul electromagnetic Generatoare de microunde cu diode tunel Sisteme cu microunde Amplificatoare de microunde cu diode tunel Aplicaţii ale microundelor Determinarea parametrilor liniei coaxiale fără pierderi Determinarea parametrilor liniei coaxiale cu pierderi Filtrul duplexor şi filtrul diplexor Generatoare de microunde cu undă progresivă Tematică generală Circulatorul şi atenuatorul Bibliografie Gabriel Sirbu.ing.fie. Instrumental-aplicative : analiza propagării undelor prin ghidurile de undă. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de microunde: teoria propagării undelor electromagnetice la frecvenţe foarte înalte. nr. Cunoaştere. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. aplicaţii ale microundelor. ghidarea microundelor. specifice disciplinei 2.. Atitudinale : intelegerea specificitatii propagării microundelor cu privire la impedanţele ce intervin de a lungul liniilor de propagare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Regimul disciplinei (Ob. înţelegere.l. 2. Sirbu Gabriel S.drd. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30 - . Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 1. 461353 URL: http://www. proiectarea impedanţelor de sarcină pentru ghidurile de undă. eseuri. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. Note de curs. nume. 3.

pregătire teste periodice sau parţiale 14. realizare teme de casă. alte activităţi 20 0 proiecte.ing. studiu după manual. Laurentiu FRANGU . studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 70  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :  Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. traduceri etc. Gabriel Sirbu Şef catedră. meto delor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s.ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10.traduceri. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.nota de la colocviul de laborator peste 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.l. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6.l. pregătire prezentări orale 10 10 2. 7. suport de curs 9. documentare suplimentară în bibliotecă 11.dr.ing. consultaţii 10 5 4.. documentare pe net 10 0 5. 13. activitate specifică de pregătire pt. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. metodelor şi modelelor predate. drd. seminar / 12. eseuri. . referate. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. pregătire examinare finală 20 50 3.drd. Ca modalititati de verificare: .efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. Prof.

Str.dezvoltarea abilităţilor competitive. De credite 28 Totalul ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Instrumental-aplicative .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Nicolau Viorel Conf. prenume) Catedra de specialitate III Sisteme de achiziţie a datelor 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.conştientizarea importanţei sistemelor de achiziţie a datelor şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2. Ştiinţei. dr.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Nicolau Viorel Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii E 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 28 LP P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Op.abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul de achiziţie şi de depanare a diverselor circuite 3. Atitudinale . bazate pe un sistem de valori culturale. înţelegere.înţelegerea funcţionării sistemelor de achiziţie.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem de achiziţie.abilităţi privind funcţionarea sistemelor de achiziţie a datelor. . nr. morale şi civice 13 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. programarea şi testarea acestora . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. dr.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor de achiziţie a datelor. 800146. ing. nume. Cunoaştere.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor de achiziţie .ro FIŞA DISCIPLINEI13 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. precum şi interconectarea. . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . explicare şi interpretare .explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem de achiziţie şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . 2 Nr. ing.

Procesoare de semnal TMS 320C3X. Interfeţe grafice utilizator pentru achiziţia şi monitorizarea datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 1. Soluţii de conectare în reţea a sistemelor de achiziţii de date. 1998 3. Module de intrări numerice şi analogice.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . referate. Ghe.. B. Conversia semnalelor . TMS320C30 Products Overview.Module de comunicaţie. ICP DAS Co. Structura unităţilor de numărare/ temporizare.Elemente de structura şi arhitectura sistemelor de achiziţie a datelor.participarea la activităţile de laborator (85%) . Wincon ISaGRAF PAC. Module de ieşiri numerice şi analogice. 1998 4. pentru transmisia datelor.Software pentru dezvoltarea de aplicaţii.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă .. Editura Academica..Tipuri de semnale.realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Metode de programare . Puşcaşu. Reţele uzinale . Texas Instruments. Galaţi.Subsistemul de ieşire.Noţiuni introductive privind sistemele de achiziţie a datelor .. Aplicaţii. Eşantionarea şi cuantizarea semnalelor. Huţanu. Puşcaşu. Iaşi. Metode de programare .participarea la toate activităţile de laborator . V.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor. ISBN 973-97816-3-2. Programarea temporizatoarelor .rezultat foarte bine la colocviul la laborator . Sisteme de achiziţie pentru procese rapide . 2006 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. subsisteme componente . C. 2004 2. eseuri. Pănescu. ISBN 973-8316-48-0. Codreş.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . V.. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .rezultat satisfăcător la examenul scris .participarea activă la discuţiile de la curs . Nicolau.Subsistemul de intrare. Postolache. M.. Editura Academica.Sisteme multicanal pentru procese lente. D.Variabila timp în sistemele de achiziţie a datelor. traduceri.

realizare teme de casă. pregătire prezentări orale 1 2. ing. alte activităţi 8 proiecte. eseuri. dr. studiu după manual. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. consultaţii 6 4. referate. pregătire examinare finală 4 3.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr. pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr. ing. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. activitate specifică de pregătire pt. alte activităţi 20 1 4 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 27. seminar / 12. 13. ing. traduceri etc. documentare suplimentară în bibliotecă 11.01. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.2007 Titular curs: Conf. suport de curs 9. documentare pe net 6 5. alte activităţi lucrări practice 6. Frangu Laurenţiu . studiul bibliografiei minimale indicate 10. 7.

Ştiinţei. înţelegere. explicare şi interpretare . lucru în echipă. . F) Ob Nr.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de bază privind sistemele automate . Mazarel Marius Catedra de specialitate Electronica si Telecomunicatii V 2 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific .determinarea indicatorilor de performanta ai unui sistem automat 3. rezolvarea de probleme: metoda. logica. Op. prenume) As.Ing. 2 Nr.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI14 Denumirea disciplinei Laborator achizitii de date si sisteme automate Anul de studiu 3 Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Regimul disciplinei (Ob. Atitudinale .cunoştinţe de proiectare si implementare a sistemelor de achizitii de date (embedded) Competenţe specifice disciplinei 2. 800146.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi.participarea la propria dezvoltare profesională 14 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. mobilizare. practice/proiect nume. analiza. gestiune a situaţiei . eficacitatea personală: adaptare. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. . Cunoaştere.deprinderea abilitatilor de programare a placilor de achizitie . Instrumental-aplicative . nr. de credite Total ore din planul de învăţământ 28 Totalul ore studiu individual 56 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Str.

PID) 12. Conversia neparametric-parametric (caracteristica de frecventa -> functie de transfer) 11.Realizarea corecta a tuturor temelor . descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Demostrarea de abilitati. Sistemul de ordin 1 9. pregătire examinare finală 0 3.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie si a . studiu după manual. Indicatori de performanta (suprareglaj. Filtre si regulatoare numerice (embedded) 13. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . 50 traduceri. eseuri. Sistemul de ordin 2 10. timp de raspuns) 8. Conversia analog numerica. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor digitale de la accelerometrul ADXL202 cu dsPic30F) 6.Realizarea corecta a 50% din teme . suport de curs 9. convertoare AD integrate 2. Filtre si regulatoare cu amplificatoare operationale (PI. Sisteme de achizitie embedded (achizitia semnalelor analogice cu microconvertorul ADUC842) 5. analiza semnalului) 4. PD.Cunoasterea minimala a sistemelor de achizitie sistemelor automate prezentate in timpul si a sistemelor automate prezentate in timpul semestrului semestrului . esantionarea semnalelor. Achizitia semnalelor cu PCL711 (traductor de forta cu marci tensometrice. pregătire prezentări orale 0 2. Achizitia si analiza semnalelor audio 7.Tematică curs Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Studiul regulatoarelor bi si tripozitionale Bibliografie obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. implicarea in discutii si realizarea lucrarilor practice pe intreg semestrul Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Placa de achizitie PCL711 (intrari si iesiri analogice si digitale) 3. consultaţii 28 0 0 0 . referate.

4. realizare teme de casă. proiecte. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14 14 11. referate. documentare pe net 12. alte activităţi 0 0 0 14. eseuri. seminar / lucrări practice 6. documentare suplimentară în bibliotecă 5. activitate specifică de pregătire pt. 7. alte activităţi 13. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 56 Data întocmirii: Titular curs: Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: Şef catedră . traduceri etc.

cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor / modelelor asociate semnalelor / sistemelor în timp discret .l. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Ştiinţei.utilizarea funcţiilor fereastră . Cunoaştere. explicare şi interpretare LP 1 P 0 Competenţe specifice disciplinei . Str.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi.l. ing. Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 2 0 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI15 Prelucrarea numerică a semnalelor Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob. prenume) s.înţelegerea sistemelor de procesare multitasking şi gestionarea taskurilor 2.analiza frecvenţială a filtrelor numerice 15 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 800146.cunoaşterea şi înţelegerea diverselor operaţii realizate pe secvenţe de semnale numerice .înţelegerea algoritmilor rapizi de calcul a transformatei Fourier .utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor de procesare numerică în timp real a semnalelor . Iulian Munteanu s. Op. practice/proiect nume. nr. înţelegere.înţelegerea caracteristicilor / aspectelor frecvenţiale ale filtrelor numerice .implementarea algoritmilor offline de procesare a semnalelor numerice . F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Instrumental-aplicative . 2 Nr. ing. de credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 86 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.implementarea (folosind medii software dedicate) algoritmilor de procesare a semnalelor în timp discret 1D .cunoaşterea aspectelor practice de implementare a filtrelor numerice în timp real (pe sisteme numerice de calcul) .cunoaşterea principiilor de proiectare / realizare / analiză a diverselor tipuri de filtr e numerice . .

6. Facla. analiza funcţiilor de transfer discrete. 1989. (aplicaţii Matlab). Hyde R. Smith. CAN şi CNA. No Starch Press. Metode în prelucrarea numerică a semnalelor. etc) Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. influenţa funcţiei fereastră asupra liniilor spectrale.implicarea în promovarea utilizării prelucrărilor numerice în diverse aplicaţii inginereşti (prelucrarea / compresia / criptarea datelor. 1. Facla. ADC / DAC. 2003. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. sistemul de întreruperi al unui microcalculator. The scientist and engineer's guide to digital signal processing. Filtre FIR.3.. Tipuri evoluate de filtre numerice. transformata Fourier discretă şi proprietăţi fundamentale ale acestora. I. 2. (aplicaţii Matlab). Pop. 2. Transformarea Fourier rapidă şi funcţii fereastră (aplicaţii Matlab)... Reprezentarea semnalelor numerice.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate . California Technical Publishing.a. 8. 5. tehnici multirată. 3.W. Operaţii de bază asupra secvenţelor de semnale. Naforniţă. 3. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 4. 5. conducerea automată a proceselor. Proiectarea filtrelor numerice. Vol.. E. funcţii fereastră. 6. elemente de statistica.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . Aliasing. modelare. eseuri. 3. Tehnici de proiectare a filtrelor numerice. 7. 1986. 4. referate. Filtrul Kalman (Aplicaţie Matlab). Algorimi pentru calculul FFT. 1997. comparaţii între caracteristici şi performanţe filtrelor digitale. Ed. The Art of Assembly Language. Operaţii fundamentale cu semnale numerice. Atitudinale . ş. S. Tehnici de utilizare a întreruperilor în prelucrarea (în timp real a) semnalelor. Tipuri şi structuri de filtre numerice. Semnale cu timp discret. 7. Filtre IIR. software de timp real. software pentru procesarea numerică a semnalelor. echivalenţa dintre filtrele digitale IIR şi FIR. 2. Aplicaţii ale procesării numerice ale semnalelor. convoluţia. 1. abordări temporale şi frecvenţiale. La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 2. aliasing. Tehnici de programare în timp real. Ed. traduceri. vol. Sisteme liniare în timp discret.

13. eseuri.rezolvarea 2/3 din temele de casă . ing. referate.02. documentare pe net 0 5. dr. realizare teme de casă. alte activităţi 10 proiecte.l. pregătire examinare finală 20 3. suport de curs 9.2007 Titular curs: ş. alte activităţi 0 lucrări practice 6.prezenţa integrală la orele de laborator .rezolvarea tuturor temelor de casă .notarea examinării finale cu minim nota 5 Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . studiu după manual. consultaţii 9 4.notarea examinării finale cu nota 10 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. seminar / 12.notarea activităţii de laborator cu nota 10 . 7. Iulian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof.l.notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 . ing. ing Laurenţiu Frangu . pregătire teste periodice sau parţiale 14. studiul bibliografiei minimale indicate 10. activitate specifică de pregătire pt. pregătire prezentări orale 20 2. documentare suplimentară în bibliotecă 11.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: ş. traduceri etc. alte activităţi 0 0 15 2 10 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =86 Data întocmirii: 06.

verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . Conf. ing. . .Dezvoltarea creativităţii.platforme de laborator.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. Ştiinţei. explicarea şi interpretarea unor idei. . dr. mobilizare. lucru în echipă. 800146.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. Atitudinale: . precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. 2 Nr. logica. dr. proiecte. 1.rezolvarea de probleme: metoda. vorbit. de valorificare independentă a informaţiei. . . teorii.eficacitatea personală: adaptare. disciplinei proiectarea schemelor electronice.acţiune şi realizare: gestiunea timpului. . . înţelegere. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. . gestiune a situaţiei. Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. . legi. de credite 42 Total ore studiu individual 54 Titular curs Titular lucrări practice I V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific. 3. . nr. prenume) Catedra de specialitate Conf. morale şi civice. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. procese. ing.Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. analiza. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. Op. Competenţe 2. utilizarea unor specifice metode. Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 - LP 14 P - Competenţe generale .promovarea unui sistem de valori culturale.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . F) Televiziune 3 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Iliev Mircea nume.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. . analiza celor mai diferite scheme electronice. Str. Cunoaştere.etc@ugal.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândiri i economice. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific.participarea la propria dezvoltare profesională. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. principii. .Însusirea unui limbaj (scris.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii.

Introducere in televiziune. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . . Transmisia si recepţia semnalelor de 2. (2 ore). Depanare. . Tuburi videocaptoare. 1992. Tehnica. Constantin I. si Ped.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1. Ed.Recepţia TV la mare distanta. Tehnica. .Aplicaţii si probleme de radio si televiziune.. Did. Circuite de deflexie (4 ore). Norme de protecţia muncii specifice laboratorului 2. 12. . Bucureşti. Ed. laboratorului de TV. 3. s. Ed. I.a. Timişoara. Dispozitive de captare a imaginii TV 7.. Bucureşti. Ed. . Costescu C.. Noţiuni de televiziune digitala (3 ore). Bucureşti. Semnalul de TV (4 ore). Basoiu M.a. s. Mitrofan G. 9. 1981. . 1993. . Toma C. 2. Bucureşti 1985. 16.Televiziunea de înalta definiţie.radio si TV. s.Goldstar CKT 2190. 1989. s.. 3. Did. Bucureşti.. Tehnica. Serbu C. 5. Gazdoiu C.. televiziune alb-negru. si Ped. . Ed. 4.a. Tehnica. . Bucureşti.Televiziune. Ed. 7.a. 11. 10.Tehnica televiziunii in culori. . 9. Bucureşti. Dispozitive de reproducere a imaginii 3. TV (2 ore). . Tehnica. Ed.Iniţiere in televiziune in culori. 1990. Constantinescu C. . 8. Bucureşti. 1. Bucureşti. s. Ed. Tehnica. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. 1986. 14. Basoiu M. 1.Televizoare cu circuite integrate. 1994. Sisteme de televiziune in alb-negru (2 de TV. 15. Bucureşti. Ed. Vidiconul. TV cu microprocesoare. Mitrofan G. Introducere (2 ore). 5. Tudorascu D.Receptoare de televiziune in culori. Bucureşti. 1996. 7. Sistemul teletext.P.. Tehnica. Bucureşti. (6 ore). Raymond G.. 1993..Televiziune. 4. Ganescu M. Teora. 1971. Ed. Aparate de măsura si control specifice ore). Bucureşti. Did. Metode de prelucrare a semnalelor de TV (2 ore). 1985. 6. s.Îndrumar pentru electronişti . Ed. 1982.Dispozitive videocaptoare si videoreproducatoare. . 1983. Ed. Antonescu G.Aparate.. Basoiu M. Tehnica.. Receptorul TV alb-negru. Dragu I. Iosif I.Receptoare moderne TV color . Creanga I.. Recepţia TV de pe satelit.Teletext. 1979.a. Teora. 6. si Ped. 1983. Silisteanu M.Funcţionarea si depanarea televizorului in culori. 5. Tehnica. . Explorarea întreţesuta a imaginii. 8.a. 4. Sisteme de televiziune in culori (TVC compacte de luat vederi. Bucureşti. Ed. 10. Basoiu M. Ed. Echipamente pentru recepţia programelor TV de pe sateliţi (1 oră). .a. Statnic E. 13. Ed. Teora. Receptorul TV color. Camere 6. Bucureşti. s. .

dr.dr.Verificarea finală promovată cu nota 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator cu ce putin nota 8. . . Frangu Laurenţiu . . consultaţii 6 2 4. dr. ing. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră. . . documentare pe net 4 2 5.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. 7. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. pregătire prezentări orale 4 0 2. suport de curs 9. studiu după manual.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . realizare teme de casă.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă).Verificarea finală promovată cu nota 10. activitate specifică de pregătire pt. traduceri etc. alte activităţi 2 0 proiecte. pregătire examinare finală 10 20 3.2007 Titular curs: Conf. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. eseuri. Prof.01.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). seminar / 12. referate.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . ing.ing. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 30. pregătire teste periodice sau parţiale 14.

ing. Op. nr. prin aplicaţii de laborator. ing. dar şi prin teme de casă. Cunoaştere.dr.abilitatea de citi şi măsura valorile parametrilor. F) circuite pasive 2 Tipul de evaluare finală (E) E Ob Nr. Ştiinţei.cunoaşterea circuitelor pasive şi înţelegerea proprietăţilor acestora Competenţ e specifice disciplinei 2. practice/proiect nume. explicare şi interpretare . utilizarea modelelor matematice . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. .înţelegerea diferenţelor între variantele tehnologice . . . 2 Nr. Str. Atitudinale .citirea datelor de catalog. 800146. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI16 Denumirea disciplinei Componente şi Anul de studiu I Semestrul Regimul disciplinei (Ob. .recunoaşterea componentelor după aspect.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. . prenume) Prof. 3. Instrumental-aplicative . înţelegere.cunoaşterea componentelor electronice pasive. Voichiţa Iliev – lucr.Formarea. Frangu Laurenţiu – curs Asociat.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi.utilizarea aparatelor de laborator pentru evidenţierea regimurilor dinamice ale circuitelor. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.

etc. referate. Comportarea în regim permanent sinusoidal.Mărimile caracteristice. măsurări uzuale (2 ore) . Dumitrescu M. model matematic. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .Tipuri constructive. Componente şi circuite pasive. Rezistoare (6 ore): . proprietăţi. eseuri.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. . funcţiile circuitelor electronice. utilizarea componentelor şi circuitelor pasive.Limitări în funcţionare. Litografiat 1999 2..Limitări în funcţionare. Vasilache C. toleranţe. Bobine (4 ore): . Caracteristici de frecvenţă.: Componente electronice pasive. traduceri. . .Tipuri constructive. www.Dispersia parametrilor.Funcţionarea în curent alternativ (regim permanent sinusoidal) şi în regim tranzitoriu. proprietăţi. Tematica lucrărilor practice .Tipuri constructive.Rezistoare neliniare. Condensatoare (8 ore): .Condensatoare (2 ore) nominale.. .. reţele de atenuare. . 2001 3. comportarea în regim tranzitoriu. model matematic.Rezistoare (2 ore) . parametri. .Filtre (2 ore) .. parametri. . . serii de valori .Filtre. Munteanu T. . . proprietăţi. . .Introducere.Bobine (2 ore) .Variaţiile parametrilor.ro/lfrangu/pasive Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 75 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Divizoare.ugal. Munteanu T.Limitări în funcţionare. Culea M. 19. 1. Introducere (2 ore): .Verificare (2 ore) parametri. Componente electronice pasive: Lucrări practice de laborator. model matematic. 18. note de curs. . .Cunoaşterea aparatelor de laborator.Circuite reactive.Mărimile caracteristice.Tipuri de componente şi circuite pasive.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă 16. Frangu L.Transformatoare (2 ore) 17.Transformatoare.. .Mărimile caracteristice. Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos". Circuite pasive (8 ore): . 20. .

referate.dr. realizare teme de casă. determinarea în timp scurt a parametrilor circuitelor. Laborator: Folosirea aparatelor pentru măsurare şi testare. seminar / 5 12. eseuri. alte activităţi proiecte.02. suport de curs 10 9. documentare suplimentară în bibliotecă 11. metodelor şi modelelor predate. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. alte activităţi lucrări practice 6. consultaţii 2 4. 7. studiul bibliografiei minimale indicate 10. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Laborator: Utilizarea aparatelor de laborator. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. precum şi a modalităţilor de analiză specifice. Voichiţa Iliev Semnătura: Şef catedră .Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Curs: Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. activitate specifică de pregătire pt. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Curs: Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. cunoaşterea metodelor de măsurare. traduceri etc. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Asociat ing.ing. pregătire prezentări orale 2. studiu după manual. 5 13. documentare pe net 5. pregătire examinare finală 10 3.2007 Titular curs: Prof.

utilizând programul de proiectare şi simulare ORCAD. prenume) Catedra de specialitate ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 14 S 0 LP 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 3. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 65 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. eficacitatea personală: adaptare.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor bază privind editarea scemelor electronice. Competenţe specifice disciplinei 2. . Atitudinale . analiza. Op. lucru în echipă. . rezolvarea de probleme: metoda. Domneasca. MARIAN VIOREL CRACIUN drd. a creării corecte a profilurilor de simulare în timp şi în frecvenţă şi realizarea cablajelor.cunoştinţe de proiectare şi realizare a cablajelor imprimate. nr. . .înţelegerea funcţionării circuitelor uzuale şi interpretarea rezultatelor obţinute prin simulare.editarea. 111 Nr. logica. Instrumental-aplicative .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. explicare şi interpretare . înţelegere. Ş. gestiune a situaţiei . F) Op Nr. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Cunoaştere. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. mobilizare.participarea la propria dezvoltare profesională 17 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. L.ro FIŞA DISCIPLINEI17 PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR Denumirea disciplinei Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. proiectarea şi evaluarea propriilor scheme electrice şi cab laje imprimate. CRISTINEL AUREL CRACIUN nume. str.

.Scurtă introducere în Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice. . ş. 1998. seminar / 12. 2.cunoaşterea. eseuri. Dănuţ Burdia.cunoaşterea şi înţelegerea modului editare a schemelor electronice . Ed. traduceri. . Reguli şi tehnologii de realizare.cunoaşterea de editare a circuitelor electronice . studii de caz … 0%  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 100%  Nota acordată la examinarea finală 0%  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Simularea circuitelor analogice în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă. Andrei Câmpeanu. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.realizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă . .cunoaşterea şi utilizarea uneltelor grafice de realizare şi corectare a cablajelor Ponderea exprimată în % {total = 100%} 0% 0% 0% 0% Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. utilizarea simulărilor în domeniile timp şi frecvenţă şi interpretarea rezultatelor obţinute . suport de curs 9. ş.a. 1994. activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 4.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . 3. .Editarea schemelor electrice şi verificarea corectidudinii din punct de vedere electric a acestora.Analiza în domeniul frecvenţă.a. Tematică seminar / lucrări practice . consultaţii 10 4. referate. – User’s Guide – Orcad PSpice. înţelegerea. Matrix Rom 1999. – Orcad.Analiza în domeniul timp. – Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice . -Studiul unor circuite uzuale. Ed. P. documentare pe net 7 5.a. pregătire examinare finală 0 3.Recapitulare. ş. studiu după manual. – Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice. .Realizarea cablajelor imprimate. pregătire prezentări orale 7 2. Medii de prioectare existente. Bucureşti. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Teora. Constantin. Teora 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. . Ed.Introducere în ORCAD. -Realizarea de cablaje imprimate. alte activităţi 10 lucrări practice 0 10 7 7 0 . .Simularea circuitelor digitale în domeniul timp.realizarea cablajelor imprimate . ***.

pregătire teste periodice sau parţiale 7 13. alte activităţi 0 14.L.6.01. proiecte.2007 Titular curs: Ş. realizare teme de casă. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 65 Data întocmirii: 31. 7. referate. Marian Viorel CRĂCIUN Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: drd. traduceri etc. eseuri. Cristinel Aurel CRĂCIUN Semnătura: Director departament / Şef catedră .

Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Mărăşescu Nicolae Conf.dr.ing. explicare şi interpretare . înţelegere. înţelegerea principiilor şi metodelor utilizate în diagnoză. Competenţe specifice disciplinei 2.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare şi utilizare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării fiabilităţii şi calităţii.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111.Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul fiabilităţii şi calităţii. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. prenume) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 14 LP - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 18 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.ing. Op. Mărăşescu Nicolae nume. 3. . utilizarea metodelor de analiză a fiabilităţii echipamentelor. . de 4 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 84 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. . corp Y Nr. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI18 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea / alegerea unor echipamente electronice cu performanţe de fiabilitate ridicate. din punct de vedere al constructorilor şi al utilizatorilor echipamentelor electronice. F) II Semestrul 7 Fiabilitate şi calitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.dr.Proiectarea strategiilor de mentenanţă pentru echipamentele electrice şi electronice. Conf. Atitudinale . Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea teoriei fiabilităţii.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al fiabilităţii şi calităţii. Instrumental-aplicative . al elaborării unor strategii de mentenanţă optimale. Cunoaştere.

Bucureşti. Fiabilitatea în contextul teoriei sistemelor. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Fiabilitate şi diagnoză. bazate pe modele logice.. Metoda căii sensibile. Ed.V. modelul logic. traduceri. 12. Structură 6. Cătuneanu. Structuri redundante hibride. Circuite de control utilizate în echipamentele autotestabile.elaborare conform cerinţelor a „Temei de casă” şi examinare finală susţinerea publică a acesteia . 6. referate.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. Academiei. Încercări de fiabilitate. 10. 13. 8. Metode de analiză a fiabilităţii echipamentelor de date. Procese de autotestabile. Ed. 5.. 1983. Metode de asigurare a unei testabilităţ facile. 11. 6. defectare.. Prelucrarea experimentală a datelor Indicatori de fiabilitate. 7. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . S. Reînnoirea echipamentelor. Bazele teoretice ale fiabilităţii.. Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos Galaţi. 14. A. Structura redundantă TMR. Structuri electronice de înaltă fiabilitate. Medode de analiză a fiabilităţii 4. Fiabilitate. Principiile estimării bayesiene şi aplicaţiile lor echipamentelor descrise prin modele în fiabilitate. Procese stohastice de reînnoire. Bucureşti. Echipamente autotestabile. Modele de fiabilitate: modele logice. 1994. Legi de repartiţie asociate mecanismelor de metoda lanţurilor Markov. Mihoc. măsurate. Metode deterministe şi probabilistice de electronice. Procedee de derulare a unui test. 7. Niculescu. 2004 5.. Bloc de supraveghere şi comutare 8. eseuri. Ed. Bacivarof.V.. T. Mentenabilitatea echipamentelor electronice. Asachi” Iaşi. Mentenabilitatea echipamentelor 9. Ganciu. 1989. Fiabilitatea structurală. Mihalache. Modelul automată a rezervei. 1. 9.Academiei.M. 1983. Gh. Cătuneanu.rezultat de ”satisfăcător” la tema de casă + . Structură redundantă pentru magistrale 7. Modelul funcţional şi redundantă logică cuadruplă.M. Strategii de reînnoire. N. Structuri 5. Mărăşescu. Modelul proceselor Markov. Modelarea uzurii echipamentelor. Determinarea fiabilităţii 2.participarea la seminarii -participare activă la seminarii . generare a secvenţelor de test.. reînnoire.Militară. Bucureşti. Sisteme evolutive de reînnoire bazate pe tehnici de diagnoză şi predicţie. arborelui de defectare. 4.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală . sistemelor electrice complexe utilizând 3. 2. Universitatea Tehnică “Gh. A. globale şi modele structurale. 3.

ing. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11.ing. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. documentare pe net 5. activitate specifică de pregătire pt.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.01. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Director departament / Şef catedră 3 20 1 0 0 0 0 . realizare teme de casă. alte activităţi lucrări practice 6. eseuri. seminar / 4 12.dr. consultaţii 4. alte activităţi proiecte. pregătire examinare finală 3.dr. Mărăşescu Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) =84 Data întocmirii:26. studiu după manual. suport de curs 22 9. pregătire prezentări orale 2. 7. referate.2007 Titular curs: Conf. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14. traduceri etc. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16 8. 10 13.

Op. 800146. prenume) Catedra de specialitate III Reţele de calculatoare Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. Cunoaştere. nume. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii E 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.proiectarea diverselor structuri de reţele de calculatoare. Str.abilităţi privind funcţionarea reţelelor de calculatoare şi a subsistemelor componente. prin multitudinea de servicii oferite .abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor subsisteme dintr -o reţea 3. precum şi interconectarea şi testarea acestora . la toate nivelurile modelului OSI Competenţe specifice disciplinei 2.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice reţelelor de calculatoare. precum şi ale transferurilor de informaţii dintre ele . De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. morale şi civice 19 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . Ştiinţei. . Instrumental-aplicative .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .înţelegerea funcţionării reţelelor de calculatoare şi a unităţilor de interconectare . Nicolau Viorel Conf.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unei reţele de calculatoare. nr. ing.dezvoltarea abilităţilor competitive. înţelegere.analiza comparativă a diferitelor tipuri de reţele de calculatoare . explicare şi interpretare . 2 Nr. dr. bazate pe un sistem de valori culturale. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal.conştientizarea importanţei reţelelor de calculatoare. .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a reţelelor de calculatoare . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.ro FIŞA DISCIPLINEI19 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. ing.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a componentelor unei reţele . Atitudinale . dr.

medii de transmisie a datelor.Nivelul transport: servicii oferite de nivelul transport. nivelul aplicaţie . controlul congestiei.. generarea cadrelor .Nivelul reţea: particularităţi ale nivelului reţea.Studiul mecanismului de încapsulare utilizat de stiva TCP/IP .G. stea. ierarhice. structură. hub-uri şi switch-uri . nivelul transport în Internet .Nivelul legătură de date: structură şi funcţii. Digital Communications.Studiul mecanismului de adresare IP v4 . protocolul Internet (IP) .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . daisy chain. servicii şi protocoale LLC. codarea şi modularea semnalelor . referate. Munteanu. 2004. inel. P.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . ATM switch. Stallings.Configurarea calculatoarelor în reţele client-server . nivelul aplicaţie în modelul TCP/IP. I. 2003 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. eseuri. hibride . servicii pentru transferul de fişiere . L. detecţia şi semnalarea erorilor. Prentice Hall.Nivelul fizic: placa de reţea. servicii World Wide Web – HTTP.. gateway router . POP3. tipuri de algoritmi de dirijare. TFTP. problema dirijării. switch .rezultat foarte bine la examenul scris .Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. servicii de poşta electronică – SMTP.Studiu de caz: realizarea unei subreţele locale utilizând cabluri UTP. Prentice Hall. Şerban.FTP. adresare.Topologii de reţele: topologii de bază – magistrală. 2.Studiu de caz: împărţirea unei reţele în subreţele şi utilizarea măştii de (sub)reţea .participarea la toate activităţile de laborator . 2003.Modele de referinţă OSI: definire. W..TCP şi UDP . Editura Polirom. IMAP Tematică seminar/lucrări practice/proiect . servicii pentru numele de domenii – DNS.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . măsurarea şi testarea mediilor de comunicaţie .Noţiuni introductive în reţele de calculatoar . topologii complexe – mesh.Nivelurile OSI suport pentru aplicaţii: nivelul sesiune. Glover. tehnologia Ethernet . Grant.D. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . traduceri. 3. I.rezultat foarte bine la colocviul la laborator .Unităţi de interconectare a reţelelor de calculatoare: hub. Editura Tehnopress. Scripcariu. subnivelurile MAC şi LLC. bridge. Reţele de calculatoare. A.rezultat satisfăcător la examenul scris .Tipuri de medii de transmisie a datelor în reţelele de calculatoare.Realizarea unei aplicaţii server utilizând Socket-uri Bibliografie obligatorie selectivă 1.Stiva de protocoale TCP/IP: arhitectura TCP/IP. V. nivelul prezentare.participarea la activităţile de laborator (85%) . Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare.Configurarea şi partajarea resurselor în reţelele peer to peer (2 ore) .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . standarde. Scripcariu.Placa de reţea: structură instalare şi configurare . 2003 4. Data and Computer Communications..participarea activă la discuţiile de la curs . switch. tipuri de medii de transmisie. niveluri.

Frangu Laurenţiu . dr.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr.01. ing. alte activităţi 10 proiecte. alte activităţi 10 lucrări practice 6. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. activitate specifică de pregătire pt. 13. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. traduceri etc. studiu după manual.2007 Titular curs: Conf. 7. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 8 3. dr. pregătire prezentări orale 1 2. suport de curs 9. pregătire teste periodice sau parţiale 14. studiul bibliografiei minimale indicate 10. ing. ing. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. consultaţii 10 4. eseuri. documentare pe net 10 5. seminar / 12. referate. documentare suplimentară în bibliotecă 11.

telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI20 Comunicaţii Analogice şi Digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul I Regimul disciplinei (Ob. etc) . 2 Nr.cunoaşterea principiilor unor tehnici evoluate de modulare / demodulare (de ex.. nr.l. de credite Total ore din planul de învăţământ 56 Totalul ore studiu individual 104 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. modulaţia cu spectru împrăştiat.analiza prin simulare numerică (în medii software dedicate) a sistemelor de comunicaţii analogice şi digitale 20 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Cunoaştere. unghiulară. Op. . Str.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor generale de comunicaţii analogice şi comunicaţii digitale (canal de transmisiune. Instrumental-aplicative specifice .cunoaşterea principiilor de realizare a diverselor tipuri de modulatoare şi demodulatoare (modulaţie liniară.cunoaşterea principiilor fundamentale din comunicaţiile digitale asociate modulaţiei numerice .utilizarea tehnicilor de analiză / diagnoză folosite în comunicaţii analogice disciplinei . Iulian Munteanu s. practice/proiect nume.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Adresa: Galaţi. etc) . ing. etc) Competenţe 2. ing.cunoaşterea performanţelor şi indicatorilor de calitate asociate diferitelor modulatoare / demodulatoare folosite în comunicaţii analogice şi digitale . Iulian Munteanu Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii E 5 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 42 - LP 14 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.utilizarea principiilor de bază în construcţia sistemelor cu modulaţie numerică . explicare şi interpretare . 800146. înţelegere. Ştiinţei. F) Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. raport semnal-zgomot.l. prenume) s. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

Ed. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie exponenţială 6. Croitoru V. Marghescu. Demodularea semnalelor MF. S. MP 5.. S. Lausanne. Kunt. Ed. cuantizarea uniformă şi neuniformă. I. 1997. Transmisia semnalelor în banda de bază 2. Tehnici de generare a semnalelor MA-P. Academiei Republicii Socialiste Romania. 7. Tehnica. Presa Nationala.. Fratu. 3. R. 5. traduceri. Boite. Kizik. 2. Traitement de la parole. Constantin. Demodularea semnalelor cu modulaţie liniară 4. Atitudinale . Principii de modulaţie numerică. 2004. Tehnici de demodulare a semnalelor MF.4th edition. John Wiley & Sons. principii si indicatori de calitate ai transmisiunilor analogice si digitale 2. Matrix Rom. 6. Modulaţia de frecvenţă. Ed. Manualul Inginerului Electronist . Halunga-Fratu. Bucuresti.Radiotehnica. Stoica. modulaţie cu spectru împrăştiat 1. 1987. Bucureşti. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . 1995. Comunicaţii Digitale . semnale MIC. M. I. Tehnică. Modulaţia delta La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10 0 0 30 0 60 0 Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1. Tehnici de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 4. Tehnici de generare a semnalelor MF. 1966. Bucuresti 1981. Cartianu. 4. Bucureşti. eseuri. Transmisiuni analogice si digitale.teorie si experiment. M. G. Ed.. sisteme MIC diferenţiale. Structuri.manifestarea unor atitudini pozitive fată de domeniul ştiinţific şi tehnic implicat . Communication systems .. s. O. Haykin. Tehnici de demodulare a semnalelor cu modulaţie liniară 5. Bucureşti. MA-PS. Simularea sistemelor de transmisiune analogice si digitale folosind mediul Matlab/Simulink. Presses Polytechniques Romandes. BLU 3.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile inginereşti asociate Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă 1. sisteme de codaj în sub-benzi de frecvenţă. Ed.a. principii generale 7. referate. S. Principii de producere a semnalelor cu modulaţie liniară 3.. Sisteme MIC 7. Nicolau Ed. 2001. 6.3.

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - rezolvarea 2/3 din temele de casă - prezenţa integrală la orele de laborator - notarea activităţii de laborator cu minim nota 5 - notarea examinării finale cu minim nota 5

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - rezolvarea tuturor temelor de casă - notarea activităţii de laborator cu nota 10 - notarea examinării finale cu nota 10

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 20 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 5 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0

0 20 2 7 0 0

0 Total ore studiu individual (pe semestru) =104

Data întocmirii: 06.02.2007 Titular curs: ş.l. ing. Iulian Munteanu Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect Semnătura: ş.l. ing. Iulian Munteanu

Şef catedră Prof. dr. ing. Laurenţiu Frangu

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei, nr.. 2; Tel / Fax: 0236-470905; 461353

URL: http://www.fie.ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu 3 Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume) Catedra de specialitate RADIOCOMUNICATII Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Prof.dr.ing. Aiordachioaie Dorel As.drd.ing. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3

S -

L 2

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de radiocomunicatii: selectivitate, propagare, emisie, receptie. specifice 2. Instrumental-aplicative : proiectarea circuitelor de radiofrecventa si calculul elementelor de baza ale disciplinei lantului de radiocomunicatii. 3. Atitudinale : intelegerea specificitatii radiocomunicatiilor in ceea ce priveste frecventele utilizate, tipul de modulatie, mediu de propagare. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme de radiocomunicaţii. Circuite selective LC simple si cuplate Radioreceptoare. Amplificatoare de radiofrecvenţă Circuite specifice de radiofrecventa Circuite Oscilatoare LC cu circuite integrate selective si de adaptare. Oscilatoare cu cuarţ Amplificatoare de radiofrecvenţă de mica putere Mixere Schimbătoare de frecvenţă Demodulatoare MA si MF Demodulatoare MA si MF Modulatoare MA si MF Reglaje automate în radioreceptoare Circuite de adaptare Propagarea undelor din spectrul radio Exemple de radioreceptoare Tematică generală Radioemitatoare Antene Modulatoare Masuratori in sistemele de radiocomunicatii Amplificatoare de radiofrecventa de putere Multiplicatoare de frecventa Sintetizoare de frecventa Antene de emisie Bibliografie obligatorie selectivă

Dorel Aiordachioaie si Gabriel Sirbu, http://www.etc.ugal.ro/daiordachioaie/index.htm

Radiocomunicatii

I,

Note

de

curs,

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20 Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului, precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor, metodel or şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: - nota de la colocviul de laborator peste 5; - notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţi unilor, metodelor şi modelelor predate, precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Ca modalititati de verificare: - efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.

   

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire prezentări orale 10 10 2. studiu după manual, suport de curs 9. pregătire examinare finală 20 50 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaţii 10 5 4. documentare suplimentară în bibliotecă 11. documentare pe net 10 0 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 13. alte activităţi 20 0 proiecte, traduceri etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. alte activităţi 0 0

Total ore studiu individual (pe semestru) =155

Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof.dr.ing. Dorel Aiordachioaie Titular lucrări practice : As. drd.ing. Gabriel Sirbu

Şef catedră, Prof.dr.ing. Laurentiu FRANGU

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati, str. Domneasca, nr. 111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu.belea@ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI21

Telefonie Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob nr. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. l. dr. ing. Radu BELEA ş. l. dr. ing. Radu BELEA Catedra de specialitate Telecomunicaţii

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28

S 0

LP 14

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor arhitecturii centralelor telefonice; cunoaşterea sistemelor de transmisiuni; înţelegerea funcţionării centralelor telefonice.

2. Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei; măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare; măsurări şi testarea performanţelor unei centrale telefonice;

3. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem

21

Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

7. alte activităţi 0 lucrări practice 6. firide. eseuri. Laurenţiu FRANGU . repartitoare. documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate.examen. Studenţii execută 6 lucrări de laborator de câte 2 ore Transmisiuni Digitale. sertizarea Sistemul de semnalizare SS7. alte activităţi 0 proiecte. 2000. centralei Olimpia CL. conductoarelor. C. dr. seminar / 12. structura centralei TOPEX. realizare teme de casă. ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Radu BELEA. Editura Thalia.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Centrale telefonice digitale. programarea Arhitectura reţelei telefonice. Bucureşti 2002. prof.02. ing. l. dr. operarea centralei TOPEX. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . Timişoara. mufarea cablelor. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 9. Bibliografie obligatorie selectivă 1. transmisiuni prin MODEM în banda telefonică. traduceri etc. pregătire prezentări orale 30 2. documentare pe net 0 5. pregătire examinare finală 0 3. riglete de conexiuni. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. 13. Minim nota 9 la: .2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. activitate specifică de pregătire pt. studiu după manual. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15.colocviu de laborator . Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii. studiul bibliografiei minimale indicate 10.examen. programarea centralei TOPEX.colocviu de laborator . 2. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Tehnologia ISDN. T. consultaţii 30 4. Editura Orizonturi universitare. cu următoarele teme: instalaţii telefonice auxiliare.

l. Tel / Fax: 0236-470905. Atitudinale : intelegerea specificitatii mediilor de transmisiuni cu privire la calculul resurselor. Cunoaştere.ing. 2. prenume) Catedra de specialitate MEDII DE TRANSMISIUNI Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.drd. 3.drd.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob..l. Sirbu Gabriel S. înţelegere.. proiectarea necesarului de resurse disciplinei pentru mediile de transmisiuni . nume.fie. . 461353 URL: http://www.ing. alocarea resurselor. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.ugal. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice mediilor de transmisiuni: caracteristicile fizice şi tehnice de propagare a undelor specifice 2. nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. alegerea mediilor de transmisiune pentru o aplicatie data. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 3 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. de 4 credite 56 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. Op. Instrumental-aplicative : analiza resurselor mediilor de propagare.

folosind interfaţa serială RS232. pregătire examinare finală 20 50 .efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.Conţinutul disciplinei Tematică curs Linii metalice Cabluri optice Antene şi propagare Tematică generală Tematică seminar / lucrări practice Comunicaţii de date între două calculatoare. Timişoara 2002. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Introducere în Bluetooth. Comunicaţii pe fibră optică: introducere. referate. suport de curs 9. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. traduceri. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. pregătire prezentări orale 10 10 2. Comunicaţii optice folosind interfaţa AUI. . La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Editura Tehnică. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. Ca modalititati de verificare: . studiu scheme. Editura Zigotto. Alimpie Ignea. Comunicaţii în spectrul infraroşu: introducere. studiu scheme. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. Comunicaţii radio folosind UHF BiM2-433160.nota de la colocviul de laborator peste 5. Galaţi 2005. metodelor şi modelelor predate. Bucureşti 1983. Antene şi propagare. Bibliografie obligatorie selectivă Ioan Mitescu: Circuite şi sisteme de comunicaţii la mare distanţă. Comunicaţii în spectrul infraroşu folosind TFDU4100. Comunicaţii optice: introducere. Editura de Vest. Eberhard Spindler. Antene. Comunicaţii pe fibră optică folosind HFBR15X5X (T) / HFBR25X / 5X (R). eseuri. studiu după manual. studiu scheme. Eugem Mârza. Comunicaţii radio: introducere. Aldo de Sabata. studiu scheme.

proiecte. eseuri. realizare teme de casă. alte activităţi 5 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s.ing. documentare suplimentară în bibliotecă 5.drd. ing.l. Laurentiu FRANGU .ing. alte activităţi 14. traduceri etc. Prof. consultaţii 11. documentare pe net 12. alte activităţi 13.3. seminar / lucrări practice 6. Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : prep. activitate specifică de pregătire pt. referate.dr. 7. Elena Lungu Şef catedră. studiul bibliografiei minimale indicate 4. pregătire teste periodice sau parţiale 10 10 20 20 0 10.

dar şi prin teme de casă.ing.cunoaşterea ierarhiilor fluxurilor de date .înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie . prin aplicaţii de laborator. .înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2.Formarea. proiect Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 5 2 - LP 1 P 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.abilitatea de alegere a codurilor.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. . . Frangu Laurenţiu – curs Prep. prenume) Prof. practice/proiect nume. de 4+ credite 3 Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 115 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală .evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. nr. înţelegere. 3.evaluarea efectului perturbaţiilor. după intefaţa folosită. . . Competenţ e specifice disciplinei . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI22 Comunicaţii de date Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 7 Regimul disciplinei (Ob. Ana-Elena Lungu – lucr.utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii. 2 Nr. . 800146. Instrumental-aplicative .ing.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii .abilitatea de proiectare a circuitelor pentru comunicaţii de date. după proprietăţile cerute .abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.dr. Ştiinţei. Atitudinale . .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Cunoaştere. explicare şi interpretare . practice. Op. Str.

2005 2. semnal polar.redactarea proiectului (2 ore + 8 ore individual) . conversia A/D 22.Semnal telegrafic.testare în laborator (4 ore) . Fundaţiei Univ. http://www. . 25. Coduri de linie (8 ore): .programul de bază (2 ore + 10 ore individual) .. .. Ed.programul de realizare a protocolului (2 ore + 10 ore individual) .Magistrale pentru comunicaţie.Semnale cu viol de bipolaritate.implementarea protocolului (4 ore + 8 ore individual) . eseuri. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . standard RS232. .SDH. CMI. Frangu L.documentarea protocolului de comunicaţie şi a mijloacelor tehnice (2 ore + 10 individual) . note de curs. istoric. Coduri de reprezentare a informaţiei (4 ore): .Introducere.Interfaţă de comunicaţie serială. I2C.Proprietăţile necesare pentru transmisiunea pe linie . . cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) C. cod ASCII. 24. Mitescu I.verificarea proiectului (4 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1.etc. Ierarhii ale fluxurilor de date (4 ore) .Transmisiune pe mai multe niveluri.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 21. cod binar natural. . Tematica proiectului / număr de ore pentru fiecare etapă: . semnal bifazic. cod binar natural.Interfaţă de comunicaţie paralelă. telecomunicaţii. .ugal.Organisme de reglementare în telecomunicaţii . Transmisiuni în banda de bază (10 ore): . semnal numeric. Introducere (2 ore): . .Cod Morse. cod CCITT.simulare Matlab-Simulink a comunicaţiei (4 ore + 4 individual) .Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. traduceri. SPI. "Dunărea de Jos" Galaţi. 23. distorsiunea izocronă.Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune. Ethernet. SONET Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie.Coduri de linie: semnal neutral.proiectarea hardware (4 ore + 10 ore individual) .ro/lfrangu/comunic.Semnal analogic. . standard IEEE 1284. cod Gray. referate. Comunicaţii de date. AMI.

studiul bibliografiei minimale indicate 10. Utilizarea aparatelor de laborator. ing. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. pregătire teste periodice sau parţiale 14. activitate specifică de pregătire pt. Laurentiu FRANGU . eseuri.dr. seminar / 15 12. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. metodelor şi modelelor predate. depanare. documentare pe net 5. traduceri etc. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. pregătire prezentări orale 2. referate.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep. testare. studiu după manual. Folosirea aparatelor pentru diagnoză.ing. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.ing.02. alte activităţi lucrări practice 6.2007 Titular curs: Prof. realizare teme de casă. alte activităţi proiecte. consultaţii 2 4. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof.dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. suport de curs 9. 7. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 115 Data întocmirii: 10. 60 13. pregătire examinare finală 20 3.

111 Nr. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: fsc@ugal. l. ing. ing. explicare şi interpretare cursul urmează după disciplinele Comunicaţii analogice şi digitale. Obiectivul cursului constă în asamblarea tuturor cunoştinţelor dobândite disciplinele studiate anterior în scopul formării imaginii sistemului global de comunicaţii digitale Competenţe specifice disciplinei 2.ro FIŞA DISCIPLINEI23 Reţele de Telecomunicaţii (RT) Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) V Regimul disciplinei (Ob. Domneasca. dr. Atitudinale formarea deprinderilor necesare în vederea participării viitorilui inginer la organizarea şi exploatarea unei reţele de telecomunicaţii. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. F) Ob nr. nr. Gabriel SIRBU Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Telefonie şi Radiocomunicaţii. înţelegere. Op. 23 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 3. Radu BELEA s. Cunoaştere. Instrumental-aplicative înţelegerea metodelor de analiză a traficului în reţelele de date. str. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 54 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. l. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati.

Se modelează protocoalele de acces multiplu CSMA. arhitectura sistemului de comunicaţii mobile GSM. ing. traduceri etc.la cele două lucrări de verificare La stabilirea notei finale se iau în considerare Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. C. protocoale specifice. documentare pe net 0 5. Topologia reţelelor de date. alte activităţi 0 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11. servicii oferite de reţeaua X.25. organizarea pe nivele a reţelei X. Naforniţă.2007 Titular curs: s. pregătire teste periodice sau parţiale 14. eseuri. Editura ”Gh.la cele două lucrări de verificare . suport de curs 9. Tematică seminar / lucrări practice - Studenţii execută 3 lucrări de laborator de câte 4 ore.25. studiu după manual.colocviu de laborator . pregătire prezentări orale 15 2.25. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. M. legături punct la punct şi punct la multipunct. referate. Bibliografie obligatorie selectivă 1. ALOHA şi ISMA. Şef catedră prof. Asachi”. consultaţii 10 4. Laurenţiu FRANGU . 7. Protocoale orientate pe bit. Editura Orizonturi universitare. 13. Munteanu: Comunicaţii de date. dr.colocviu de laborator . studiul bibliografiei minimale indicate 10. Iaşi. C. Radu BELEA. industriale de de date. ing. alte activităţi 0 0 29 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 15. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.02. mo delul de referinţă ADSL Protocolul X. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. Reţele caracter. reţele de tip Industrial Ethernet. 1996 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 35%  Prima lucrare de verificare 35%  A Doua lucrare de verificare Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Minim nota 5 la: Minim nota 9 la: . Timişoara. Conceptele “first mile” şi “last mile”. l. variante ale reţelei de acces. 2000. organizarea reţelei PSTN. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 0 3. Protocoale orientate pe caracter.Tematică generală - - - - Conţinutul disciplinei Tematică curs Criterii de clasificare a reţelelor de telecomunicaţii. Sisteme de acces. Reţele pentru transmisia digitală a semnalului vocal. dr. 2.

Instrumental-aplicative utilizarea aparaturii electronice de laborator specifice telefoniei. l. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 111 Nr. Atitudinale să înţeleagă funcţionarea sistemelor de transmisie cu comutaţie de circuite şi să poată calcula perfoemanţele şi costurile utilizării şi exploatării unui astfel de sistem 24 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. credite 3 Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 118 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ş. Radu BELEA ş. dr. Radu BELEA / asist.ro FIŞA DISCIPLINEI24 Tehnici de comutaţie şi multiplex Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Domneasca. dr. Elena LUNGU Catedra de specialitate Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S 0 LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. str. înţelegerea funcţionării centralelor telefonice. înţelegere. cunoaşterea semnalizărilor pe linia de abonat. F) Ob nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR CATEDRA DE CALCULATOARE ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ Adresa: : Galati. Op. 2. l. explicare şi interpretare Competenţe specifice disciplinei cunoaşterea schemelor aparatelor telefonice. telefon / fax: +40 236 460182 E-mail: radu. 3. măsurarea parametrilor circuitelor de transmisii pe linii bifilare. nr. Cunoaştere.belea@ugal. măsurări şi testarea performanţelor unui aparat telefonic. Ing. ing. . ing. înţelegerea funcţionării reţelei telefonice.

formarea numărului prin impulsuri şi prin meTransmisiuni digitale.colocviu de laborator . suport de curs 9. lefonic BC. studiul bibliografiei minimale indicate 10. Bucureşti 2002. Editura Orizonturi universitare. Laurenţiu FRANGU . Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. apel. C. l. tul telefonic BL. 2000. 4. consultaţii 30 4. specifice. seminar / 12. Tehnologia ISDN. Radu BELEA. apa ratul teBazele telefoniei digitale.02. Rădulescu: Reţele de telecomunicaţii.Tematică generală - Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Bazele telefoniei analogice. realizare teme de casă. semnalizări pe linia BL. convertorul D-A cu expansiune. dr. pregătire prezentări orale 30 2. documentare pe net 0 5. alte activităţi 0 proiecte. circuite Sistemul de semnalizare SS7. prof.2007 Titular disciplină: Şef Catedră: s. documentare suplimentară în bibliotecă 11. activitate specifică de pregătire pt. referate. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 14. 13. ST-busul. dr. traduceri etc. eseuri. alte activităţi 0 lucrări practice 6. convertorul A-D cu compresie. discul de Centrale telefonice digitale. T. aparatul telefonic electronic. Se execută 7 lucrări de laborator de câte 2 ore: aparaCentrale telefonice analogice. Minim nota 9 la: . toda DTMF. ing.examen. Editura Thalia. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Timişoara. ing. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 30%  Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 70%  Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : La stabilirea notei finale se iau în considerare Minim nota 5 la: . pregătire examinare finală 0 3. Strugaru: Sisteme de comunicaţii digitale. alte activităţi 0 0 50 8 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 118 Data întocmirii: 15.examen. Bibliografie obligatorie selectivă 3.colocviu de laborator . studiu după manual.

Op. explicare şi interpretare .utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a programelor pentru procesoare de semnal . Instrumental-aplicative . ing. Ştiinţei. nume. Nicolau Viorel As.înţelegerea funcţionării sistemelor bazate pe procesoare de semnal Competenţe specifice disciplinei 2. dr.abilităţi privind funcţionarea procesoarelor numerice de semnal şi a circuitelor specifice.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale utilizării procesoarelor de semnal. morale şi civice 25 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. nr. Măzărel Marius Semestrul Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. De credite 56 Totalul ore studiu individual 82 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. bazate pe un sistem de valori culturale.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . 800146.ro FIŞA DISCIPLINEI25 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . precum şi ale programării şi dezvoltării de aplicaţii .cunoaşterea şi utilizarea adecvată a structurii şi arhitecturii procesoarelor de semnal. Atitudinale . ing.proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi cu procesoare de semnal. Str.dezvoltarea abilităţilor competitive.analiza comparativă a diferitelor tipuri de arhitecturi de procesoare de semnal . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. programarea şi testarea acestora . înţelegere.abilităţi de măsurare a semnalelor unui DSP şi de dezvoltare a aplicaţiilor în telecomunicaţii 3. 2 Nr. . precum şi interconectarea. prenume) Catedra de specialitate IV Procesoare de semnal în telecomunicaţii 1 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.conştientizarea importanţei procesoarelor de semnal şi a utilizării lor în aplicaţii .dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor bazate pe procesoare de semnal .

Aplicaţii de calcul vectorial: sumarea ponderată. 2004 2. Texas Instruments.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . Procesoare de semnal TMS 320C3X. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Componente software ale procesoarelor de . Literature Number: SPRU031E. 1997 Conţinutul disciplinei Tematică curs La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă.Aplicaţii de prelucrarea semnalelor în . Galaţi. norma şi distanţa euclidiană. referate.Noţiuni introductive: procesarea numerică a .participarea activă la discuţiile de la curs .Structura hardware şi arhitectura procesoarelor aplicaţii de semnal . eroarea pătratică medie .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . 2003 5. Ghe. Puşcaşu. Nicolau.rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 ...Transferul datelor prin porturi I/O. ISBN 973-8316-48-0.Filtre numerice cu procesoare de semnal .participarea la activităţile de laborator (85%) . TMS320C3x User’s Guide.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . V.Circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) .Aplicaţii generale de transmitere şi prelucrare a semnal semnalelor . TMS320C30 Products Overview.participarea la toate activităţile de laborator .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . Codreş.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Aplicaţii. Puşcaşu.Conectarea dispozitivelor de ieşire.rezultat satisfăcător la examenul scris .FFT utilizând procesoare de semnal 1. V. normalizarea vectorilor. . Analog Devices.Tipuri de date utilizate în procesoare de semnal procesor de semnal. semnal display alfanumeric LCD sau cu LED-uri .Lucrul cu portul serial al procesorului de . traduceri.Transferul datelor prin dma telecomunicaţii: filtre numerice. B.Conversia semnalelor şi aplicaţii de prelucrarea semnalelor în telecomunicaţii . Analog Devices. ADSP-218x DSPs Hardware Reference Guide. 1998 6.Programarea timer-elor. tastatura . Texas Instruments. ADSP-218x DSPs Instruction Set Reference Guide. FFT . aplicaţii . 2003 3. eseuri.Conectarea dispozitivelor de intrare la un . Editura Academica.. tipuri de aplicaţii cu procesoare de dezvoltarea de aplicaţii semnal .Studiul programelor utilitare pentru semnalelor.

alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 82 Data întocmirii: 27. ing. Măzărel Marius Semnătura: Şef catedră Prof. traduceri etc. studiul bibliografiei minimale indicate 10. seminar / 12. activitate specifică de pregătire pt. eseuri. alte activităţi 10 proiecte. Frangu Laurenţiu .Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.2007 Titular curs: Conf. suport de curs 9.01. documentare pe net 10 5. pregătire examinare finală 8 3. ing. consultaţii 10 4. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. dr. documentare suplimentară în bibliotecă 11. 13. studiu după manual. alte activităţi 10 lucrări practice 6. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. pregătire prezentări orale 1 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14. referate. dr. 7. realizare teme de casă.

fie.. Note de curs. Op. Instrumental-aplicative : proiectarea alocarii resurselor. suprafata de acoperire. nume. managementul resurselor.ing. analiza traficului in sistemele de comunicatii mobile si satelit . nr. Sirbu Gabriel Catedra de Electronica si Telecomunicatii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 2 2 S - L 1 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.l.M.M. specifice disciplinei 2. de 4 credite 28 Totalul ore studiu individual 155 Titular curs Titular seminar / lucrări practice S. prenume) Catedra de specialitate COMUNICATII MOBILE SI PRIN SATELIT Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E Op Nr.ing. Tel / Fax: 0236-470905. standardele implementate in sistemele actuale de comunicatii mobile si satelit. Cunoaştere.5G Puterea de emisie in standardul G. Sirbu Gabriel S.S.ro FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu 4 Regimul disciplinei (Ob. interferente. 2. Sisteme 2.S. Comunicatii mobile si prin satelit..UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Sisteme celulare : concepte de baza Modelul Hata de propagare radio Gestionarea resurselor de comunicatii Modelul Okumura de propagare radio Sistemul G. obligatorie selectivă La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % {total = 100%} .l. 3. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. protocoale de acces. Sisteme 3G Parametrii de semnalizare specifici Sisteme de comunicatii prin satelit mecanismelor de transfer în sistemul GSM Vocoderul terminalului mobil GSM Alocarea fixă a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Tematică generală Alocarea dinamică a canalelor în sistemele de comunicaţii radio mobile celulare Alocarea hibridă a canalelor în reţelele celulare Alocarea flexibilă a canalelor în reţelele celulare Studiul terminalului GSM Bibliografie Gabriel Sirbu. 461353 URL: http://www. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor Competenţe specifice sistemelor de comunicatii mobile si satelit: celula radio. Canalele radio in standardul G. alocarea resurselor de telecomunicatii.ugal.drd.M. Atitudinale : intelegerea specificitatii comunicatiilor mobile si satelit cu privire la alocarea resurselor.drd.S. înţelegere.

pregătire teste periodice sau parţiale 14.ing.20 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 30 Notele acordate pentru temele de casă. pregătire prezentări orale 10 10 2. 7. Ca modalititati de verificare: .drd. traduceri. eseuri. activitate specifică de pregătire pt. . documentare suplimentară în bibliotecă 11.     Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. realizare teme de casă.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor.dr. consultaţii 10 5 4. documentare pe net 10 0 5. 13. alte activităţi 20 0 lucrări practice 6. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: . Gabriel Sirbu Titular lucrări practice : s. eseuri. suport de curs 9. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =155 Data întocmirii: Titular curs: s. traduceri etc. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului.nota de la colocviul de laborator peste 5. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate.ing.l. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. alte activităţi 20 0 proiecte. Laurentiu FRANGU . metodelor şi modelelor predate. referate.ing. Gabriel Sirbu Şef catedră. seminar / 12.. pregătire examinare finală 20 50 3. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. Prof. drd.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen.l.

Tematică generală - Bibliografie obligatorie selectivă Aiordachioaie Dorel.ro/daiordachioaie/index. explicare şi interpretare : cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice metodelor de compresie a datelor din cadrul sistemelor de transmiuni numerice. ing. Compresia si http://www.etc.Compresia cu metode bazate pe dictionar (LZW) . de credite Total ore din planul de învăţământ 40 Totalul ore studiu individual 90 Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. Cunoaştere. prenume) As.fie.Compresia cu metode statistice adaptrive (Huffman adaptiv) .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Stiintei.Compresia aritmetica . Sirbu Gabriel nume.ing. Instrumental-aplicative : Insusirea procedurilor de implementare a metodelor de compresie intr-un limbaj de nivel inalt (Matlab.. Atitudinale : intelegerea importantei si adecvantei transformarilor de compresie in sistemele de comunicatii. Op.htm .ugal.Compresia imaginilor securitatea datelor. Note curs.drd. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice . Java) in vederea efectuarii unor experimente adecvate pe calculator.dr.ro FIŞA DISCIPLINEI COMPRESIA DATELOR 5 Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr.Analiza performatelor arhivatoarelor comerciale Compresia surselor de tip text . F) Catedra de specialitate Catedra de Electronica si Telecomunicatii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 4 2 S - L 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1.ugal. Prof. nr.Compresia surselor audio . 461353 URL: http://www. Aiordachioaie Dorel As.Compresia vocii . înţelegere. Jalba Nicu Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.ing.Compresia RLE Compresia audio si a vorbirii . Competenţe specifice disciplinei 2. 2.Compresia cu metode statistice statice si Compresia imaginilor dinamice (Huffman static) . 3. Tel / Fax: 0236-470905.

dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 20 - Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.ing. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data întocmirii: 10-10-2006 Titular curs: prof. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora. metodelor şi modelelor predate Ca modalititati de verificare: .ing. Prof. Ca modalititati de verificare: . eseuri.dr. Frangu Laurentiu . traduceri etc. studiu după manual. pregătire examinare finală 10 20 3.notele de la subiectele de aplicatii practice sa fie peste 5 Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. . documentare pe net 10 0 5. metodelor şi modelelor predate.ing. realizare teme de casă. consultaţii 10 0 4.La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. suport de curs 9. alte activităţi 10 0 lucrări practice 6.efectuarea completa a tuturor subiectelor din biletul de examen. 7.nota de la colocviul de laborator peste 5. referate. Aiordachioaie Dorel Titular lucrări practice : As. 13. pregătire teste periodice sau parţiale 14. precum şi a modalităţilor de utilizare a noţiunilor. activitate specifică de pregătire pt. Sirbu Gabriel Şef catedră. pregătire prezentări orale 10 0 2. documentare suplimentară în bibliotecă 11. alte activităţi 20 0 proiecte. seminar / 12.

Tipuri de automate programabile. Ing. Modbus. al inginerului electronist din domeniul telecomunicatiilor. Cristian Vasilache nume. .conştientizarea importanţei sistemelor cu automate programabile în aplicaţiile industriale şi în tehnologia modernă. Sisteme de comunicatie prin Ethernet si GSM. in special din punctul de vedere al tipurilor de interfete de comunicatie. 800146. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 95 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific. .v. prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Profibus.analiza solutiilor alese. Ştiinţei. module de comunicatie cablate sau wireless Competenţe 2. schema generala a unui sistem cu microprocesor. Tipuri de module de comunicatie. ex: RS232. Canbus. 3.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ.p. .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati.d. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare. . standarde de comunicatie si protocoale. Ing.formarea. Instrumental-aplicative: specifice . F) 47 Tipul de evaluare finală (E/V) V Ob Nr. DSP. Disciplina are ca obiectiv general formarea deprinderilor necesare absolvenţilor pentru abordarea.utilizarea modulelor de comunicatie cablate sau wireless. 2 Nr. microcontroler. Atitudinale: -. disciplinei . Sl.realizarea sistemelor cu automate programabile plecând de la datele generale ale acestora. . RS485. Obiectivele concrete se referă la următoarele cunoştinţe de bază şi competenţe: Sisteme de conducere cu microprocesor. d. a sistemelor cu automate programabile.programarea automatelor programabile si a microcontrolerelor. nr. 26 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Op. telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI26 Denumirea disciplinei Automate Programabile cod Anul de studiu III Semestrul 2 Regimul disciplinei (Ob. prin aplicaţii individualizate. RS422. Str. Cristian Vasilache Sl. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

(Basic). data sheet 7. comenzi AT 9. pentru domeniul comunicatiilor. exemple de programe. RS485. Raducu Giuclea. SUA 2001 4. -Programarea automatului programabil -Protocolul TCP/UDP/IP utilizat pentru aplicatii utilizand pachetul Sucusoft Moeller. manual de utilizare La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testul final Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. -Pachetul de programare M2M Power utilizat pentru modem-uri GSM. Programmable Controllers An engineer’s guide. -Pachetul M2Mpower utilizat pentru -Pachete de programe pentru automate modemul GSM GT47 Sony Ericsson. Step 7 Siemens. traduceri. prin comenzi AT de un automat programabil si -Programrea unui modul de interfata solutia utilizarii unui modem GSM tip wireless Ethernet NM7000A.A. Profibus. 7010A. Universal Publishers. cazul automatelor programabile. manual de utilizare 6. Ed. Sucusoft Easy. Bazele microprocesoarelor. Modbus. Programming of Microcontrollers with Ease. 1. Matrix Rom. Claus Kuhnel. Automate programabile. Cristian Vasilache. particularizare exemple de programe. exemple de programe pentru SMS. manual de implementare. solutia utilizarii unui modem comandat GPRS. unui mesaj SMS. Newnes 2003 5. data sheet 8. respctiv Bascom extensie specifice: RS232. Parr. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 50 . GPRS. NM7000. pentru comunicatia prin SMS. GPRS. GT 47. comenzi AT pentru transmiterea/ receptia -Sisteme de comunicatie wireless: GSM. prin GPRS. -Programarea microcontrolerului Atmel respectiv microcontroler. -Programarea microcontrolerului Atmel cu -Tipuri de sisteme de comunicatie cablate ajutorul limbajelor de nivel inalt: Code industriale. -Programarea unui modem GSM prin -Retea cablata de tip Ethernet industrial. Liviu Kreindler. AVR Atmega utilizand limbajul de -Tipuri de microcontrolere si DSP utilizate in asamblare din pachetul AVR studio. protocoale aferente si module de Vision AVR („C”). Bucuresti 1997 3.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice -Schema bloc a unui sistem cu microprocesor. . referate. eseuri. Atmel AVR Atmega 16x. E. note de curs 2. AVR Studio. utilizand protocolul TCP/UDP/IP. -Exemple de aplicatii utilizand automate programabile si interfetele de comunicatie cablate sau wireless. CPU . programabile: Sucusoft Moeller.

microcontrolerelor si modulelor de comunicatie cablate si wireless. documentare pe net 5 5. activitate specifică de pregătire pt. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . referate. pregătire prezentări orale 14 2. pregătire examinare finală 14 3. eseuri. alte activităţi 20 proiecte.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . alte activităţi 10 4 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 95 ore. traduceri etc. consultaţii 14 4.2007 Titular curs: Sl. alte activităţi 14 lucrări practice 6. studiu după manual. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. microcontrolerelor si modulelor de comunicatie. Cristian Vasilache Semnătura: Şef catedră . Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 7.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea deprinderilor minimale de utilizare a automatelor programabile.02. realizare teme de casă. seminar / 12. .înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea automatelor programabile. Data întocmirii:1.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu probarea abilităţilor practice şi a calităţii analizei rezultatelor obtinute. suport de curs 9. . Ing. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Ing. 13. Cristian Vasilache Semnătura: Titular lucrări practice: Sl. documentare suplimentară în bibliotecă 11.efectuarea tuturor lucrărilor practice. studiul bibliografiei minimale indicate 10.

Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de sistemele moderne de acţionare. nr.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTROTEHNICĂ.Cunoaşterea şi înţelegerea ecuaţiilor modului de tratare a maşinilor electrice în teoria tehnică. prenume) Catedra de specialitate Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr.drd.în scopul realizării culturii tehnice de specialitate.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a ecuaţiilor ce caracterizează regimurile dinamice Competenţe specifice disciplinei şi staţionare ale maşinilor electrice. vorbit. Cristian Munteanu Electrotehnică. nume. principii. Str. de 5 credite 4 Totalul ore studiu individual 100 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Op. 2 Nr. explicare şi interpretare . . . MAŞINI ŞI INSTALAŢII ELECTRICE Adresa: Galaţi.ro FIŞA DISCIPLINEI Maşini şi acţionări electrice Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul II Regimul disciplinei (Ob.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a unor tehnici de interpretare a rezultatelor experimentale. reprezentări simbolice) adecvat domeniului maşinilor electrice.ing.Cunoaşterea tehnicilor de comandă specifice acţionărilor electrice. legi. tehnici care să deschidă posibilitatea găsirii unor soluţii noi în domeniul specific disciplinei (atât teoretice cât şi practice).ing. Ştiinţei. teorii . Cunoaştere. 1.Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a metodelor de încercare specifice – conform standardelor în vigoare – necesare determinării caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale maşinilor electrice. 800146. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: Ion. Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice.dr. Ion Voncilă As. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. . Dezvoltarea creativităţii. . cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului. înţelegere. . Maşini şi Instalaţii electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 Competenţe generale LP 28 P - - Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte.Voncila@ugal. Însusirea unui limbaj (scris.

. .2. Atitudinale . .Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte entităţi ştiinţifice similare.Crearea aptitudinilor necesare rezolvării problemelor specifice maşinilor electrice (de regim dinamic şi staţionar).Realizarea corectă – cu respectarea tuturor normelor de securitatea muncii – a montajului adecvat pentru realizarea unei anumite încercări a maşinilor electrice. . . 3. .Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. Instrumental-aplicative . .Utilizarea corectă a modelelor teoretice pentru studiul experimental şi prin simulare numerică a regimurilor staţionare de lucru ale maşinilor electrice. .Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.Alegerea adecvată – pe baza standardelor şi a teoriei specifice – a metodei şi aparatelor necesare determinării unui anumit set de caracteristici ale maşinilor electrice.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice.Utilizarea corectă a tehnicilor de simulare numerică pentru studiul regimurilor dinamice ale maşinilor electrice.

Trasarea caracteristicilor funcţionale şi de performanţă ale motorului sincron cu poli înecaţi.. Voncilă I. monofazat.5. La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduită la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. 6. Acţionări electrice cu maşini de c. Munteanu Cr. frânarea dinamică. eseuri. Bucureşti..4.. Munteanu Cr. 10. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi. 2003 . referate. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi.Caracteristicile motoarelor de curent continuu cu excitaţie separată. natură mecanică..ro.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar/lucrări practice/proiect 1.. – Maşini electrice: www.c. Buhosu R.emie. Buhosu R. Cursuri în format electronic: 1. Badea N. şi 4. 2. – Maşini electrice – Ed.c.Alegerea servomotoarelor de curent continuu excitate cu magneţi permanenţi. determinarea raportului de transformare şi a Cap. traduceri.Pornirea automatizată indirectă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea stea – triunghi. Cap. 5. 3. 9. Maşina asincronă trifazată (5 ore)..Frânarea motoarelor asincrone trifazate: frânarea contracurent. – Elemente de execuţie . 8.ugal. 6.3. Cap..Motorul asincron trifazat cu rotor bobinat: Separarea pierderilor in fier de pierderile de Cap. 7. MATRIX ROM. 2003. – Maşini electrice – Ed.Transformatorul electric trifazat: curent alternativ (3 ore)..Încercările transformatorului electric Cap.. Călueanu D. Badea N. cu ajutorul chopperelor. Badea N. Călueanu D.Comanda maşinilor asincrone cu ajutorul convertoarelor de frecvenţă... Cărţi aflate în bibliotecă: 1. Cărţi ale titularului de curs: 1..Comanda maşinilor de c. Probleme generale ale maşinilor de 2. Transformatorul electric (5 ore). indicelui grupei de conexiuni. Ţopa I. Maşina de curent continuu (5 ore). Voncilă I. 11. rotor bobinat.. pornirea şi inversarea sensului de rotaţie. Diaconu L. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 % 5% 5% 10 % . Voncilă I. 12.2.. Cap. Munteanu Cr. Buhosu R. Dănilă A.Pornirea automatizată directă a motoarelor asincrone trifazate: pornirea într-un sens. Călueanu D. Maşina sincronă (5 ore).Ed.Încercările motorului asincron trifazat cu curent alternativ (5 ore).1. 2005.

. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. documentare pe net 5.09.drd.Examenul final promovat cu nota 5. consultaţii 4. . studiu după manual.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). alte activităţi proiecte. activitate specifică de pregătire pt. Toader Munteanu . seminar / 6 12. dr. 7.ing. alte activităţi lucrări practice 6. . eseuri. . studiul bibliografiei minimale indicate 10 10.2006 Titular curs: Conf. realizare teme de casă. traduceri etc. pregătire examinare finală 3. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. ing.ing. Cristian Munteanu Semnătura: Şef catedră Prof.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări. 55 % Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . 10 13. dr. alte activităţi 5 30 5 10 - Total ore studiu individual (pe semestru) = 100 ore Data întocmirii: 15. pregătire prezentări orale 2.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui ciclu de lucrări.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de casă). suport de curs 10 9.Examenul final promovat cu nota 10. . referate. pregătire teste periodice sau parţiale 14.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. Ion Voncilă Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: As. .

800146. ing. de credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice Conf. dr. explicare şi interpretare Această disciplină oferă studenţilor cunoştinţele necesare înţelegerii principiilor de funcţionare pentru principalele tipuri de senzori şi traductoare. . prenume) Catedra de specialitate Senzori şi Traductoare (specializarea Electronică Aplicată) Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. MIHOLCĂ Constantin Conf. Cunoştinţele dobândite în această disciplină (curs. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. MIHOLCĂ Constantin 3 E 4 Catedra de Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. nume. 3. 2 Nr. nr. dr. Instrumental-aplicative disciplinei La sfârşitul semestrului 6 (anul 3) studenţii care au participat la activităţile de curs şi laborator pot fi acreditaţi că au cunoştinţele de inginerie electronică în domeniul senzorilor şi traductoarelor industriale. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Op. ing. 27 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Atitudinale Studenţii vor stăpâni principiile de funcţionare a schemelor electrice din structura adaptoarelor pentru diverse traductoare industriale cât şi capabilitatea depanării acestor scheme. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. Cunoaştere. Str. laborator) permit viitorilor ingineri electronişti să proiecteze şi/sau realizeze blocuri funcţionale (circuite electronice) pentru adaptoarele Competenţe traductoarelor industriale.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Ştiinţei. specifice 2. înţelegere.ro FIŞA DISCIPLINEI27 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob.

Senzori de umiditate şi concentraţie. Cotae. piezoelectrice. cu optoelectronici. sensibile pentru traductoarele de vibraţii. frecvenţă. N. Ionescu.. Caracteristicile şi performanţele traductoarelor (în regim staţionar şi dinamic). Elemente primare de adaptare şi conversie 2. 1985. adaptoare. dispozitiv traductoare de vacuum. Editura fundaţiei universitare “Dunărea de Jos” Galaţi. Senzori de proximitate: inductivi. -“Traductoare şi dispozitive magnetofluidice pentru măsurare şi control”. Traductoare de temperatură (termoelectrice şi termorezistive) – analogice şi numerice. Bucureşti. Ed. Traductoare de nivel şi traductoare de debit. Traductoare de viteză (principii si metode de măsurare a vitezei şi turaţiei). J. J. II. C-tin. 4. – Traductoare pentru automatizări industriale. curent. putere. Miholcă. PH şi radiaţii. Tehnică. Miholcă . Traductoare de defazaj şi traductor de pentru deplasări liniare şi unghiulare (analogice şi inducţie magnetică (Teslametru numeric). Senzori pentru vibraţii şi acceleraţii. 6. Zemel-Weinheim – Germany. E. Traductor de curent continuu şi de tensiune 3. inductosinul liniar. fluidici şi Traductoare de tensiune alternativă şi de ultrasonici). acceleraţie.. viteză şi dimensional.Hesse. Bucureşti. C-tin. Traductoare pentru mărimi electrice (tensiune. – “Senzori şi traductoare”. I.a. Traductoare de forţă.-“ Optical Sensors “. pentru specializarea A. Edited by W Gőpel. 7.1997 4. Senzori şi traductoare de temperatură 7. inductive. 2. G. capacitive. magnetici. Traductoare de turaţie (analogice şi 6. 1. N. Miholcă.Galaţi . 1992 Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . ISBN 973-62-7105-6. curent alternativ. R. 12. 1995. Bârlea. numerice).I. 5. 1. C. factor de putere etc). magnetici şi ultrasonici. Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune. vol. – Traductoare pentru automatizări industriale. Traductoare – Indrumar de laborator. cu discuri incrementale). (interfaţă de tip N-A cu trei ieşiri. 2. 6. (utilizând elemente sensibile de tip optoelectronic. 4. -“Fizica senzorilor”. Adaptoare pentru elemente sensibile de tip parametric şi de tip generator.Senzori şi Traductoare – DISTANCE EDUCATION. fum şi radiaţii. Olaru. 2004. rigle optice. 2004 (Cod CNCSIS 147) 3. 5. ş.R.. defazaj. sensibile de tip tensorezistiv. Editura Albastră Cluj-Napoca. 1997 7.. continuă. Senzori de diferite tipuri: proximitate (inductivi.M.Spenner. Litografia Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. inductiv. Traductoare pentru forţe şi momente (cu elemente (termoelectrice şi termorezistive). a parametrilor energiei electrice. Traductoare numerice de tip convertor 8. 1. Ionescu.Dändliker. 11.K. 8. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare cu laser. magnetostrictive. 150 pagini. 9. 10. Ed.a. alegerea traductoarelor de vibraţii). Editura BIT Iaşi. Traductoare pentru mărimi geometrice: traductoare 3. reluctanţă variabilă etc). Tehnică. utilizând elemente sensibile de tip rezistiv. Componentele principale ale traductoarelor: elemente sensibile (detectoare) parametrice şi generatoare. capacitivi. vol. Traductoare de turaţie analogice (tahogeneratoare) şi numerice 5.I. Traductoare de concentraţie. C. Traductoare de vibraţii şi acceleraţii (elemente numerice). Caracteristici energetice şi constructive.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice 1. optoelectronici. 2000. vol. ş. Senzori de temperatură. vol. Wagner. Traductoare pentru control deplasare (liniară şi unghiulară). 6. capacitiv. pentru testarea interfeţei de tip N-A). G.

studiu după manual. alte activităţi 7 lucrări practice 6. traduceri etc. 7. seminar / 12. alte activităţi 0 proiecte. documentare suplimentară în bibliotecă 11.02. referate. pregătire prezentări orale 10 2. realizare teme de casă.La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.2007 Titular curs: Conf. alte activităţi 14 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 30 - 0 25 0 0 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 6. ing. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 50  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 13 lucrări de laborator efectuate din totalul de 14 Toate lucrările de laborator efectuate (14) Nota 5 (cinci) la testele parţiale (periodice) Punctajul maxim la verificări parţiale şi finale Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. MIHOLCA Constantin Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: Conf. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. studiul bibliografiei minimale indicate 10. referate. ing. traduceri. eseuri. consultaţii 8 4. eseuri. suport de curs 9. pregătire examinare finală 18 3. dr. activitate specifică de pregătire pt. 13. MIHOLCA Constantin Semnătura: Director departament / Şef catedră . pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare pe net 4 5.

3. prenume) Prof.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: Electronică şi telecomunicaţii Adresa: Galaţi. Frangu Laurenţiu – curs Prep. Cunoaştere. Competenţ e specifice disciplinei . Instrumental-aplicative .evaluarea efectului perturbaţiilor. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor de inovare.înţelegerea proprietăţilor codurilor de reprezentare a informaţiei şi a codurilor de linie .abilitatea de alegere a codurilor. prin aplicaţii de laborator. după proprietăţile cerute . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI28 Comunicaţii digitale Denumirea disciplinei Anul de studiu III Semestrul 6 Regimul disciplinei (Ob.cunoaşterea interfeţelor uzuale de comunicaţie digitală . . practice Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 3 2 - LP 1 P - Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Ana-Elena Lungu – lucr. nr. F) Tipul de evaluare finală (E/V) V Op Nr.cunoaşterea tehnicilor specifice ale sistemelor de telecomunicaţii . 800146. . de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 50 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări ( grad didactic şi ştiinţific. Op.dr. 2 Nr. . . Ştiinţei. Atitudinale . . dar şi prin teme de casă.abilitatea de utilizare a aparatelor electronice adecvate. Str.cunoaşterea mediilor de transmisiuni .utilizarea corectă a echipamentelor de comunicaţii.abilitatea de programare a microcontrolerelor folosite pentru comunicaţie de date.înţelegerea performanţelor sistemelor de comunicaţii de date 2.Formarea.evaluarea performanţelor unei comunicaţii de date. explicare şi interpretare . după intefaţa folosită.Conştientizarea rolului abilităţilor practice în profesia de inginer electronist. practice/proiect nume. înţelegere.ing. .ing.

. Fundaţiei Univ. Semnalele folosite în telecomunicaţii (2 ore): .etc. .Introducere.Alte interfeţe pentru microcalculatoare: 1 wire. "Dunărea de Jos" Galaţi. . cod Gray. eseuri. Coduri de reprezentare a informaţiei şi coduri de linie (4 ore): . perturbaţii.Cod Morse.Transmisiunea pe fibră optică. cod Gray (2 ore) Interfaţa serială (2 ore) Interfaţa paralelă (2 ore) Programarea interfeţelor pe un microntroler (2 ore) Interfaţa 1 wire (2 ore) Interfaţa I2C (2 ore) Interfaţa SPI (2 ore) Bibliografie obligatorie selectivă 1. teorema eşantionării. cod binar natural. Introducere (2 ore): . Comunicaţii de date. bifilar simetric). . note de curs. 5.MA. impedanţa caracteristică .Proprietăţile codurilor pentru memorare şi pentru transmisiune.ro/lfrangu/comunic. capacitate. atenuare. modulaţia în cuadratură. Transmisiuni în banda de bază (10 ore): .Demodularea . cod ASCII. istoric. referate.Interfaţă de comunicaţie serială.Modemuri Verificare (2 ore) Tematica lucrărilor practice - - Sisteme de numeraţie. .Transmisiunea optică în mediu liber. traduceri. telecomunicaţii.Transmisiunea radio. conversia A/D.Proprietăţile canalului de comunicaţie.Transmisiuni pe mai multe niveluri.Eşantionarea.Semnal telegrafic. cod binar natural.Transmisiunea pe cablu (coaxial. cod CCITT. . semnal polar. I2C.Distorsiunile introduse de canal. . . 6.MF. moduri. Frangu L. SPI. http://www. bifazic. 4.ugal. bandă ocupată. construcţie. MP . zgomotul de cuantizare.Organisme de reglementare în telecomunicaţii 3.Interfaţă de comunicaţie paralelă.. Mitescu I. Transmisiuni modulate (4 ore) .Coduri de linie: semnal neutral. 7. AMI. Medii de transmisiuni (4 ore): . Ed. semnal numeric . . standard IEEE 1284. .Semnal analogic. 2005 2.. . . standard RS232. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note . proprietăţi mecanice.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect 2.htm Ponderea exprimată în % {total = 100%} 25 25 50 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. .

traduceri etc. documentare pe net 5. eseuri.02. studiu după manual.ing. Laurenţiu Frangu Semnătura: Titular lucrări practice: Prep.ing. seminar / 10 12. suport de curs 9. Elena Lungu Semnătura: Şef catedră Prof. ing.dr. alte activităţi Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 18 8. referate. 13. alte activităţi proiecte.2007 Titular curs: Prof.dr. testare. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. depanare. Folosirea aparatelor pentru diagnoză. realizare teme de casă. documentare suplimentară în bibliotecă 11. activitate specifică de pregătire pt.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Inţelegerea noţiunilor fundamentale aferente cursului. Laurenţiu Frangu . consultaţii 2 4. studiul bibliografiei minimale indicate 10. precum şi a modalităţilor de utilizare a metodelor şi modelelor specifice. 7. Utilizarea aparatelor de laborator. metodelor şi modelelor predate. alte activităţi lucrări practice 6. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : Inţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a noţiunilor. pregătire examinare finală 20 3. pregătire prezentări orale 2. precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora.

dr. din punct de vedere al proiectanţilor.Cunoştinţe şi abilităţi de proiectare a echipamentelor de uz general şi dedicate din punct de vedere al asigurării compatibităţii electromagnetice şi termice. contribuind la formarea viitorilor specialişti în specializarea de Electronică Aplicată şi Telecomunicaţii. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. corp Y Nr. Atitudinale .Cunoştinţele acumulate îi vor permite absolventului proiectarea unor echipamente electronice cu performanţe ridicate. înţelegere. Op. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 85 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.Cursanţii vor căpăta deprinderi referitoare la analiza echipamentelor electrice şi electronice în scopul proiectării unor structuri cu performanţe îmbunătăţite din punct de vedere al compatibităţii electromagnetice şi termice. .Scopul disciplinei este de a forma cunoştinţele fundamentale din domeniul construcţiei aparatelor electronice. constructorilor şi al utilizatorilor sistemelor electronice. . cunoaşterea modului în care evoluează performanţele unui echipament în funcţie de regimul de exploatare şi de solicitările mediului ambiant. Crăciun Cristinel nume. Cunoaştere. telefon / fax: E-mail: FIŞA DISCIPLINEI29 Construcţia aparatelor electronice IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finală (E/V) E Ob Nr. 3. ing.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Domnească 111. prenume) Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Conf. -Conţinutul disciplinei asigură cunoaşterea şi înţelegerea interacţiunilor la care sunt supuse echipamentele electronice. F) Catedra de specialitate Electronică şi Telecomunicaţii Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - L+P 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. înţelegerea principiilor şi metodelor ut ilizate în realizarea compatibilităţii electromagnetice. 29 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Instrumental-aplicative . Competenţe specifice disciplinei 2. explicare şi interpretare . Mărăşescu Nicolae As.ing.

Proiectarea cablajelor imprimate.. Mecanisme de cuplaj şi măsuri antiperturbative. Tehnologia de asamblare în aparatele electronice. Convecţia termică. Conectarea la masă a traductoarelor şi conectarea masei la pământare. Strungaru. H. eseuri. Influenţa prafului. Cuplajul galvanic. Principii de proiectare. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 80 - La stabilirea notei finale se iau în considerare        Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Dispozitive de răcire. A. Perturbaţii de od comun. 1982 6. Studiul conducţiei termice. Surse de perturbaţii. EDP. Moduri 5. R. Generalităţi. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor electronice”. N. Cuplarea parazită inductivă. Protecţia împotriva acestora. Politehnica. 6.. Subansambluri electronice. 5. Ed. Materiale pentru cablaje imprimate. referate. 2000 7. studii de caz … Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note .. Cap. Timişoare. Acţiunea umidităţii. Influenţa mediului biologic. aparatelor electrice. Cuplajul electric. Acţiunea vibraţiilor.2. Editura de Vest. Cap. ”Construcţia şi tehnologia echipamentelor radioelectronice”. Perturbaţii de mod normal. Cap. Conectarea în aparatele electronice. Bucureşti. Proiectarea termică în CAE. ”Contrucţia aparatelor electronice”. Studiul radiaţiei termice.3. Mecanisme de cuplaj şi măsuri de transmitere a căldurii. ”Introducere în compatibilitatea electromagnetică”. Cablaje imprimate. Radiaţia termică. Ignea. (CEM).1. Tehnologii de fabricare a cablajelor imprimate. Cuplajul electromagnetic. factori mecanici. V. Protecţia la acţiunea factorilor atmosferici. 4. Cap. format electronic. Cuplajul magnetic. Forme de cablu. Generalităţi. Moduri de clasificare a 1. Aprecierea cantitativă a CEM. Transmiterea căldurii. Corodarea metalelor. Acţiunea şocurilor. Generalităţi. Amortizoare mecanice. 4. traduceri. Cătuneanu. Degradarea aparatelor prin eforturi mecanice. Etapele realizării unui aparat 2.. 5. Mărimi caracteristice.. Dispozitive de 6.M. Introducere în compatibilitatea electromagnetică 7. Cap. Efecte în materiale dielectrice. 1998 8. Acţiunea factorilor mecanici asupra aparatelor electronice şi protecţia acestora. Pământ şi masă. antiperturbative. Conducţia termică. Estimarea frecvenţelor de oscilaţie a elementelor. Influenţa radiaţiei solare directe. Comportarea echipamentelor la răcire. Mărăşescu. Tehnologii de lipire. Influenţa factorilor de mediu asupra aparatelor electronice. Proiectarea termică în CAE. electric 3. Cârstea. Introducere în CAE. Natura interferenţelor şi căile lor de propagare.Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice Cap. Cuplarea parazită capacitivă. Note de c urs.

7. documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. pregătire examinare finală 24 3. studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 8. consultaţii 1 4.Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : . 10 13. pregătire teste periodice sau parţiale 0 14.rezultat de ”satisfăcător” la examinarea finală Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . pregătire prezentări orale 2 2. eseuri. realizare teme de casă.rezultat de ”foarte bine” la examinarea finală Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.dr.01. studiu după manual. suport de curs 24 9. seminar / 4 12. documentare pe net 0 5. traduceri etc. alte activităţi 0 proiecte. referate.rezultat de ”foarte bine” la colocviul de laborator . Mărăşesc u Nicolae Semnătura: Titular seminar / lucrări practice: As. activitate specifică de pregătire pt.2007 Titular curs: Conf.participarea la lucrările practice . alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) =85 Data întocmirii:26.ing. alte activităţi 0 lucrări practice 6. ing.participare activă la toate lucrările practice . Crăciun Cristinel Semnătura: Director departament / Şef catedră .

.

.

.

proiectarea diverselor structuri şi arhitecturi ale unui sistem încorporat.conştientizarea importanţei sistemelor încorporate şi a multitudinii de aplicaţii cu acestea .explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale subsistemelor componente ale unui sistem ăncorporat şi ale fluxurilor de informaţii dintre ele . Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi.abilităţi privind funcţionarea sistemelor încorporate şi a circuitelor specifice. Nicolau Viorel Electronică şi Telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . precum şi interconectarea.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a sistemelor încorporate . ing. Ştiinţei. dr. nume. explicare şi interpretare .înţelegerea funcţionării sistemelor încorporate şi a cicuitelor integrate specifice aplicaţiilor. De credite 42 Totalul ore studiu individual 86 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. 800146. Nicolau Viorel Conf.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a circuitelor integrate specifice aplicaţiilor . dr.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comu nicare . Op. Str. 2 Nr. Atitudinale . . programarea şi testarea acestora .ro FIŞA DISCIPLINEI30 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. prenume) Catedra de specialitate IV Sisteme încorporate (embedded) Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. nr. .dezvoltarea abilităţilor competitive. bazate pe un sistem de valori culturale. înţelegere. precum şi a modului de utilizare în aplicaţii Competenţe specifice disciplinei 2.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemelor încorporate. morale şi civice 30 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. ing. Cunoaştere. Instrumental-aplicative . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.abilităţi de măsurare a semnalelor din sistemul încorporat şi de depanare a diverselor circuite 3.

Sisteme de timp real: particularităţi şi constrângeri. Huţanu. ISBN 973-8316-48-0.. – Sisteme cu microprocesoare îm conducerea automată a proceselor.Sisteme încorporate pentru comunicaţii: particularităţi constructive. Aplicaţii.. V. Procesoare de semnal TMS 320C3X. circuite integrate specifice aplicaţiilor (ASIC) . B. Editura Academica. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .. Literature Number: SPRU031E. 1998 4. Puşcaşu. Codreş.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler şi DSP-uri . V. 1997 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. Texas Instruments. aplicaţii .participarea la activităţile de laborator (85%) .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . D. Texas Instruments.Componente software ale sistemelor încorporate .Studiul sistemelor încorporate pentru comunicaţii. Postolache.. referate. aplicaţii în prelucrarea semnalului audio .participarea activă la discuţiile de la curs . Editura Academica.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală .Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Tematică seminar/lucrări practice/proiect . ISBN 973-97816-3-2. TMS320C3x User’s Guide. TMS320C30 Products Overview.Sisteme încorporate pentru multimedia: particularităţi constructive. 1998 3.Sisteme încorporate multiprocesor pentru prelucrări complexe Bibliografie obligatorie selectivă 1.Sisteme de dezvoltare cu DSP-uri: programare şi aplicaţii . Puşcaşu. eseuri. prelucrarea semnalelor în timp real .participarea la toate activităţile de laborator . traduceri.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . Pănescu.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . Nicolau.Noţiuni introductive privind sistemele încorporate . C. M. Ghe. Iaşi.Sisteme încorporate pentru controlul proceselor: particularităţi constructive.Sisteme de dezvoltare cu microcontroler: programare şi aplicaţii .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . aplicaţii în prelucrarea semnalului audio .rezultat satisfăcător la examenul scris .Studiul sistemelor încorporate pentru multimedia.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . 2004 2. aplicaţii în telefonie şi poziţionare globală . Galaţi..

dr. pregătire prezentări orale 1 2. ing. Frangu Laurenţiu . dr. studiu după manual. realizare teme de casă. alte activităţi 14 lucrări practice 6. seminar / 12.01. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. consultaţii 10 4. traduceri etc. 7.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. alte activităţi 26 1 6 Total ore studiu individual (pe semestru) = 86 Data întocmirii: 27. studiul bibliografiei minimale indicate 10. alte activităţi 10 proiecte. Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. ing. 13. eseuri. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. ing. activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 8 3. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare suplimentară în bibliotecă 11. suport de curs 9. dr. referate. documentare pe net 10 5.2007 Titular curs: Conf.

prenume) Catedra de specialitate Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C 42 28 S - LP 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. 31 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. . funcţionării şi performanţelor unui sistem de acţionare electrică. Op. . telefon / fax: 0236 470905 E-mail: FIŞA DISCIPLINEI31 Denumirea disciplinei ACŢIONĂRI ELECTRICE REGLABILE cod 49e Anul de studiu IV Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E/V) E Regimul disciplinei (Ob. Cunoaştere. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. a capacităţii de lucru independent şi a aptitudinilor d e inovare. . . . Str.validarea prin simulare numerică a comportării dinamice a sistemelor de acţionare. disciplinei .drd. 800146.formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile şi modelul global al convertoarelor statice utilizate ca surse de alimentare pentru sisteme de acţionare.particularităţi pentru elemente de execuţie electrice. tipice pentru sisteme de acţionare. Traian Munteanu nume. înţelegere. F) Ob Nr. Competenţe 2. . prin aplicaţii individualizate. . .analiza performanţelor dinamice şi statice . Atitudinale: . explicare şi interpretare: .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA ISCEE Adresa: Galati. de 3 credite Total ore din planul de învăţământ 42 Totalul ore studiu individual 30 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific.conştientizarea importanţei sistemelor de acţionare reglabile şi elementelor de execuţie în aplicaţi ile industriale şi în tehnologia modernă.realizarea modelelor sistemelor plecând de la datele generale ale acestora.formarea. Instrumental-aplicative: specifice .configurarea şi calculul controlului automat pentru sisteme de acţionare tipice. .formarea cunoştinţelor de bază privind abordarea controlului automat pentru procese rapide. Emil Roşu Asist.ing. nr.ing.formarea cunoştinţelor de bază privind caracteristicile mecanice şi regimurile de funcţion are staţionare şi dinamice ale unui sistem de acţionare. 3.cunoaşterea şi înţelegerea structurii. Ştiinţei.dr. 2 Nr.iniţiere în optimizarea energetică a sistemelor de acţionare reglabile.realizarea unei conexiuni între suportul teoretic al disciplinei şi realităţile concrete ale mediului aplicativ. . Prof.

efectuarea tuturor lucrărilor practice. . Buhosu.c. .a. . .c. La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordat la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.Studiul unui sistem de acţionare de c. Voncilă. . referate.Elemente de execuţie electrice. Munteanu – Maşini electrice – Ed. Buhosu. .Sisteme de acţionare cu maşini trifazate sincrone. şi modelelor de analiză a sistemelor de . . M. Cr. I.Tematică generală Conţinutul disciplinei Tematică curs . Bibliografie obligatorie selectivă Tematică lucrări practice . 2004. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 50 0 0 0 Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. .. N. 2003.Surse de tensiune şi frecvenţă reglabile. Voncilă. 1. Cr. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi.efectuarea tuturor lucrărilor practice cu . Culea – Electronică de putere şi acţionări reglabile – suport electronic http://www. . studii de caz … 0  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 50 0  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . I.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină trifazată de inducţie la flux constant. D.c. . Roşu. N. cu maşină de inducţie. .Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de inducţie la flux constant. .c. Călueanu. E.înţelegerea aprofundată a noţiunilor predate acţionare electrice.înţelegerea noţiunilor esenţiale şi căpătarea probarea abilităţilor practice şi a calităţii deprinderilor minimale de utilizare a metodelor analizei rezultatelor experimentale . pregătire prezentări orale 5 - .Sisteme de acţionare cu maşini de c. eseuri.iscee. Badea. Munteanu – Elemente de execuţie .Studiul unui sistem de acţionare de c.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. R. R.Optimizarea energetică a conversiei. Badea.Calculul şi simularea subsistemului de control automat pentru modelul unei acţionări cu maşină de c. cu excitaţie constantă.ro 2. şi căpătarea unor competenţe reale în utilizarea metodelor şi modelelor de analiză a sistemelor de acţionare electrice. traduceri. 3.ugal.Modelarea şi simularea unui sistem de acţionare cu maşină de c.Sisteme de acţionare cu maşini trifazate de inducţie. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8.Conceptul de sistem de acţionare reglabil.

consultaţii 11.drd. studiul bibliografiei minimale indicate 4. 7. seminar / lucrări practice 6. realizare teme de casă. pregătire examinare finală 10.ing.ing. Data întocmirii:1.dr. documentare suplimentară în bibliotecă 5. suport de curs 3.2. documentare pe net 12.2007 Titular curs: Prof. alte activităţi 13. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 30 ore. proiecte. Traian Munteanu Semnătura: Şef catedră . traduceri etc. alte activităţi 10 1 0 0 0 14. activitate specifică de pregătire pt. pregătire teste periodice sau parţiale 4 4 0 6 0 9. referate.02. eseuri. Emil Roşu Semnătura: Titular lucrări practice: Asist. studiu după manual.

Ing. .optimizarea schemei din punct de vedere al perfo rmanţelor. . .participarea la propria dezvoltare profesională . 800146.valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de activitatea de cercetare şi proiectare . telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI32 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Instrumental-aplicative . . Cunoaştere.cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse de la formularea temei de proiectare până la implementarea schemei electrice în conformitate cu specificaţiile primite prin tema de proiectare. mobilizare. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. 3. Str.însuşirea tehnicilor de proiectare şi realizare a circuitelor imprimate. Ştiinţei. de credite 28 Total ore studiu individual 50 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Prof. Ing. . Dulman Dan Electronică şi telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 28 LP P 28 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. analiza. 2 Nr. Atitudinale .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. Dr.însuşirea tehnicilor de proiectare a circuitelor specifice electronicii industriale.capacitatea de a învăţa din experienţa altora şi de a-i învăţa pe alţii din propria experienţă Competenţe specifice disciplinei 32 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. explicare şi interpretare . 2. . logica. eficacitatea personală: adaptare. nume. înţelegere. rezolvarea de probleme: metoda.însuşirea tehnicilor de plantare a componentelor. prenume) Catedra de specialitate 4 PROIECT DE ELECTRONICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. .însuşirea tehnicilor de programare utilizate în informatica industrială. gestiune a situaţiei . Op.abilitatea de a folosi aparatura de laborator pentru verificarea şi reglarea circuitelor proiectate.validarea schemei electrice proiectate prin simulare pe calculator într-un mediu CAD şi prin construcţia practică a prototipului şi verificarea funcţionării lui. nr. Frangu La urenţiu Asist. al consumului şi al costului.

pregătire prezentări orale 0 2. 4. Laurenţiu Frangu.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Tematică seminar/lucrări practice/proiect Bibliografie obligatorie selectivă Proiect: 1. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 65%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . studiu după manual. 13. eseuri. Sergiu Caraman – Electronică Industrială. documentare suplimentară în bibliotecă 11. referate. realizare teme de casă. alte activităţi 0 6 6 2 8 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 50 Data întocmirii: 24. suport de curs 9. 2. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. 5. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. pregătire teste periodice sau parţiale 14.media notelor acordate pentru temele de casă să fie . Proiectarea şi realizarea unui circuit de achiziţie a semnalelor analogice 1. Galaţi. traduceri etc. traduceri.2007 .01. publică a proiectului. 7. consultaţii 6 4. 2001 La stabilirea notei finale se iau în considerare     Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 15% Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 20% Notele acordate pentru temele de casă. 3. alte activităţi 0 lucrări practice 6. documentare pe net 0 5.nota 5 pentru examinarea finală a proiectului. . activitate specifică de pregătire pt. seminar / 12. referate. studiul bibliografiei minimale indicate 10.nota 10 pentru temele de casă şi susţinerea mai mare sau egală cu 5. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese lente şi implementarea sa pe un microcontroller. eseuri. pregătire examinare finală 0 3. alte activităţi 22 proiecte. Proiectarea şi realizarea unui regulator PID 6. Editura Academica. Proiectarea şi realizarea unui stabilizator de tensiune. Proiectarea şi realizarea unui circuit de izolare galvanică a unui semnal analogic. Proiectarea unui regulator numeric pentru procese rapide şi implementarea sa pe un microcontroller.

ing. Dulman Dan Semnătura: Şef catedră Prof. dr. ing. Frangu Laurenţiu . dr. ing.Titular curs: prof. Frangu Laurenţiu Semnătura: Titular proiect: as.

cunoaşterea şi conceptelor de prelucrare şi instrumentaţie virtuală. Op. Nicolau Viorel Conf. ing.cunoaşterea execuţiei multitasking a modulelor de instrumentaţie virtuală Competenţe specifice disciplinei 2. . Str. nume. explicare şi interpretare . Ştiinţei.proiectarea diverselor aplicaţii de instrumentaţie virtuală. dr.conştientizarea importanţei programării grafice . înţelegere.promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare . Cunoaştere.realizarea interfeţelor grafice utilizator . Fişa va fi însoţită de programa analitică a di sciplinei. bazate pe un sistem de valori culturale. dr. Instrumental-aplicative . Atitudinale .ro FIŞA DISCIPLINEI33 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. ing.abilităţi de dezvoltare a aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor medii de programare grafică 3.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. 2 Nr. De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. 800146. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . nr. morale şi civice 33 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. prenume) Catedra de specialitate IV Instrumentaţie virtuală Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.dezvoltarea abilităţilor competitive.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. .abilităţi privind utilizarea modulelor software .

participarea la activităţile de laborator (85%) . National Instruments. 3.Execuţia multi threading şi sincronizarea proceselor în mediul programarea grafică .Elemente recapitulative privind interfaţa ommaşină Elemente caracteristice ale limbajelor de programare grafică . Instrument Control and Data Qcquisition. eseuri. LabVIEW Tutorial.Realizarea aplicaţiilor de prelucrarea semnalelor în medii de programare grafică.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 10 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10 Notele acordate pentru temele de casă. National Instruments. *****.rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . din aplicaţiile de instrumentaţie virtuală Bibliografie obligatorie selectivă 1.participarea activă la discuţiile de la curs .rezultat foarte bine la examenul scris Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 . National Instruments.Studiul elementelor de instrumentaţie virtuală .Prelucrarea şi monitorizarea datelor numerice în aplicaţii de instrumentaţie virtuală .rezultat foarte bine la colocviul la laborator . National Instruments.Metode de interconectare a aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de achiziţie a datelor Tematică seminar/lucrări practice/proiect . 2002. prelucrarea şi monitorizarea datelor în aplicaţiile de instrumentaţie virtuală . Structuri de control în programarea garfică . LabVIEW User’s Guide. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 60  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . 4.Interconectarea aplicaţiilor grafice utilizator cu sisteme de dezvoltare cu DSP .Comunicaţia. 2004. *****. LabVIEW Reference Manual.Transferul datelor prin reţea.Programarea porturilor în mediul Labview . *****. referate. aplicaţii .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . 2002. Execuţia multi threading a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală .Metode de dezvoltare a aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală.Module de indicatoare şi butoane pentru interfaţa grafică.participarea la toate activităţile de laborator . Funcţii de interconectare a modulelor. 2. traduceri.rezultat satisfăcător la examenul scris .realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . 2002. *****.

Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. documentare pe net 7 5. traduceri etc. consultaţii 4 4. referate.01. 13. studiu după manual. pregătire teste periodice sau parţiale 14. dr. Frangu Laurenţiu . dr. pregătire prezentări orale 1 2. ing.2007 Titular curs: Conf. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. eseuri. realizare teme de casă. 7.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. seminar / 12. ing. suport de curs 9. Nicolau Viorel Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: Conf. documentare suplimentară în bibliotecă 11. activitate specifică de pregătire pt. pregătire examinare finală 10 3. dr. alte activităţi 7 lucrări practice 6. alte activităţi 7 proiecte. alte activităţi 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27. ing. studiul bibliografiei minimale indicate 10.

. a normelor specifice de protecţie impuse legate atât de securitatea pacientului.cunoaşterea şi înţelegerea principalelor procese fiziologice măsurabile din organism .însuşirea tehnicilor de analiză a aparaturii medicale. 2 Nr.însuşirea principiilor de funcţionare a principalelor aparate electronice folosite în explorarea clinică şi în laboratorul de analize medicale. pornind de la schema bloc şi terminând în unele cazuri cu schema electrică de principiu. 800146.rezolvarea unor probleme practice de proiectare/exploatare a aparaturii medicale. Cunoaştere. Op. nr.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de această disciplină . . prenume) Catedra de specialitate 4 ELECTRONICĂ MEDICALĂ I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr.însuşirea tehnicilor de prim ajutor şi acordarea eficientă a lui. mai ales în cazul accidentelor produse prin electrocutare. atât din punct de vedere hardware.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 34 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. înţelegere. cât şi de cea a personalului care deserveşte aparatura respectivă. Ing. lucru în echipă. 3. .însuşirea tehnicilor de proiectare specifice aparaturii medicale. de credite 42 Totalul ore studiu individual 60 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile legate de această disciplină. pentru salvarea unei vieţi. ori de câte ori este nevoie. explicare şi interpretare . Popa Rustem Prep.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI34 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . . nume. Ing. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Instrumental-aplicative . Atitudinale .analiza detaliată a soluţiilor tehnice specifice domeniului. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii E 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 70 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. . Str. cât şi al metodelor folosite la prelucrarea numerică a semnalelor achiziţionate . . Dr. 2. Ştiinţei. Drd. . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.

2006 (în biblioteca Universităţii) 2. Reconstrucţia corpurilor 3D din secţiuni. . Neuroprotezare.media notelor de la lucrările practice să fie mai mare .Efectele câmpului electromagnetic asupra ţesuturilor.etc. Prelucrarea imaginilor radiologice. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : .Instalaţia de termoviziune. . . Potenţiale evocate.Achiziţia şi prelucrarea semnalelor electrofiziologice. . Tomografe CT şi RMN. Rustem Popa. Imagistică cu radioizotopi. Electroterapie şi electrochirurgie. Tomografie. exemple de subiecte de examen. Electrocardiografie. Electrozi. Semnalele ECG şi EEG. Amplificatorul diferenţial cu semnal de la electrozi.Electrosecuritate în exploatarea aparatelor electronice medicale.ugal. . URL: http://www.Principiul tomografiei. . .Imagistică medicală. referatele lucrărilor de laborator. .Amplificarea semnalelor electrofiziologice.Măsurarea unor parametri fiziologici (temperatura organismului şi presiunea sângelui). Electromiografie. . Electroencefalografie. Noţiuni de electrofiziologie celulară.Instalaţia de raze X şi imaginea radiologică. traduceri. Imagistică în lumină vizibilă. Tematică seminar/lucrări practice/proiect . Aplicaţii clinice şi prelucrarea imaginilor. Stimularea ţesutului cardiac. Rustem Popa. . .nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.Investigarea şi tratamentul sistemului cardiovascular. Biomagnetism. Imagistică cu ultrasunete. Imagistică cu raze X. . numeroase materiale bibliografice disponibile pe Internet.ro/rpopa/index. Ecograful HITACHI EUB-4506. Electronică medicală.Stimulare şi protezare.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Fenomene bioelectrice. Imagistică cu raze infraroşii. eseuri. Editura Matrix Rom. .Aparate de laborator. . Amplificatoare de instrumentaţie.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5.html ) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - . Caracteristici. Ţesuturi excitabile. Electronică medicală – site-ul disciplinei (conţine note de curs. problemelor propuse la examen. Tipuri constructive. Amplificatoare flotante.Investigarea şi tratamentul sistemului nervos. Litotriptoare. Bucureşti.Culegerea semnalelor electrofiziologice. .Diagnosticul cu ultrasunete şi imaginea ecografică. referate.

Frangu Laurenţiu . referate. suport de curs 9. 7. ing. documentare suplimentară în bibliotecă 11. pregătire examinare finală 20 3. dr. alte activităţi 0 proiecte. studiu după manual. pregătire prezentări orale 16 2. seminar / 12. ing. 13. alte activităţi 4 0 16 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data întocmirii: 12. alte activităţi 0 lucrări practice 6. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. eseuri.2007 Titular curs: conf. activitate specifică de pregătire pt. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. documentare pe net 0 5. consultaţii 0 4. pregătire teste periodice sau parţiale 14. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. traduceri etc. dr. realizare teme de casă. ing. drd.02. studiul bibliografiei minimale indicate 10.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.

analiza. de credite 56 Totalul ore studiu individual 80 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. a principiilor de proiectare şi a avantajelor proiectării sistemelor numerice complexe folosind aceste circuite.valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: acţiune şi realizare: gestiunea timpului. telefon / fax: 0236-470905 FIŞA DISCIPLINEI35 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. . înţelegere. limbaje care acoperă în totalitate aplicaţiile care folosesc circuite programabile.însuşirea unor elemente fundamentale ale celor două limbaje standardizate de descriere hardware. Ing.cunoaşterea şi înţelegerea circuitelor numerice programabile. lucru în echipă. 2 Nr. explicare şi interpretare .abilitatea de a alege circuitul programabil optim pentru aplicaţia dorită (din punct de vedere al complexităţii. nume. .însuşirea utilizării unui mediu de programare a acestor circuite. . folosind atât editorul grafic de scheme.participarea la propria dezvoltare profesională Competenţe specifice disciplinei 35 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. 3. mobilizare.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. Epure Silviu Semestrul Electronică şi telecomunicaţii V 4 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 56 28 LP 28 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. gestiune a situaţiei . F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. nr. Op. 2. Popa Rustem Prep. Ştiinţei. cât şi limbajele HDL. Str. Drd.) . VHDL şi Verilog HDL. Dr.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de electronica digitală . .abilitatea de a proiecta structuri numerice complexe folosind circuite programabile de diferite tipuri. rezolvarea de probleme: metoda. Ing. eficacitatea personală: adaptare. al preţului sau al timpului de propagare etc. prenume) Catedra de specialitate 4 CIRCUITE PROGRAMABILE (FPGA. Cunoaştere. logica. Instrumental-aplicative . VHDL) I Tipul de evaluare finală (E/V) Ob Nr. 800146. Atitudinale .angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare.

Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20% 20% - .Xilinx.Proiectarea unor circuite pentru CPLD folosind editorul grafic din mediul ISE 8.Exemple de proiectare a unor sisteme numerice complexe folosind circuite FPGA.Validarea proiectului prin simulare.Validarea proiectelor pentru FPGA prin simulare în mediul ISE 8. Silviu Epure.Studiul limbajului Verilog HDL (2) . .Studiul limbajului VHDL prin exemple (1) .media notelor de la lucrările practice să fie mai mare . Structuri CPLD.nota 10 pentru lucrările practice şi rezolvarea sau egală cu 5. studii de caz …  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 60%  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . .Software utilizat pentru proiectarea cu circuite programabile. Tehnologii de programare. 2005 (în biblioteca Universităţii) 2. Circuite FPGA. 2007 (în curs de editare) La stabilirea notei finale se iau în considerare     Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă. Bucureşti. .2. Elemente de proiectare cu circuite numerice programabile. .Structuri programabile de complexitate redusă. . Arii logice programabile PAL. Comparaţie între structurile PLD şi structurile ASIC.2 – Xilinx. Rustem Popa. .Structuri programabile de mare complexitate.Elemente ale limbajului de descriere hardware VHDL. Cristian Gyözö Haba.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală . Iaşi.Prezentarea mediului integrat de proiectare ISE 8. Structuri cablate versus structuri programate. Bibliografie obligatorie selectivă 1. Editura Matrix Rom. problemelor propuse la examen.Validarea proiectelor prin programarea circuitului CPLD XCR3064. .Introducere.Proiectarea unor circuite pentru FPGA folosind editorul grafic din mediul ISE 8.html ) 3. Proiectarea sistemelor numerice cu circuite CPLD şi FPGA. URL: http://www.ro/rpopa/index. . eseuri.2. Electronică digitală – site-ul disciplinei (conţine note de curs şi materiale bibliografice disponibile pe Internet.Proiectarea unui circuit complex în FPGA. Facilităţile mediul integrat de proiectare ISE 8.Elemente ale limbajului de descriere hardware Verilog HDL. . .2 . .ugal. . Arii de porţi generice GAL. .Validarea proiectelor pentru CPLD prin simulare în mediul ISE 8. Arhitecturi.2. Tematică seminar/lucrări practice/proiect .nota 5 pentru rezolvarea problemelor de pe biletul de examen.etc. referate.Studiul limbajului VHDL prin exemple (2) . traduceri.Validarea proiectelor prin programarea circuitului FPGA Spartan-3.Validarea proiectului prin programarea circuitului FPGA Virtex-II. Rustem Popa. .Studiul limbajului Verilog HDL (1) . Exemple simple de proiectare. Exemple simple de proiectare. .2. Evoluţia structurilor FPGA. . Liviu Breniuc. Editura Politehnium.

studiul bibliografiei minimale indicate 10. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. dr. Popa Rustem Semnătura: Titular seminar/lucrări practice/proiect: prep. alte activităţi 0 proiecte. ing. documentare pe net 0 5. traduceri etc. ing. pregătire examinare finală 20 3. 7.02. realizare teme de casă. consultaţii 16 4. alte activităţi 4 0 20 0 4 0 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 80 Data întocmirii: 12. suport de curs 9. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Epure Silviu Semnătura: Şef catedră Prof. pregătire prezentări orale 16 2. pregătire teste periodice sau parţiale 14. seminar / 12. drd. Frangu Laurenţiu . alte activităţi 0 lucrări practice 6. studiu după manual. 13. ing.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. dr. activitate specifică de pregătire pt. referate. eseuri.2007 Titular curs: conf.

.

.

.

Ştiinţei. Cunoaştere. înţelegere. precum şi interconectarea şi testarea acestora .abilităţi de măsurare a semnalelor şi de depanare a diverselor dispozitive I/O 3. Nicolau Viorel Semestrul 1 Electronică şi Telecomunicaţii V 3 Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 42 28 LP 14 P Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. bazate pe un sistem de valori culturale. prenume) Catedra de specialitate IV Echipamente periferice Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. conform specificaţiilor de performanţă şi cost . De credite 42 Totalul ore studiu individual 54 Titular curs Titular seminar / lucrări practice/proiect Conf. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei. Nicolau Viorel Conf.dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi proiectare a porturilor şi unităţilor I/O .UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA: ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Adresa: Galaţi. dr. ing.utilizarea metodelor de testare şi diagnosticare a porturilor şi unităţilor I/O . explicare şi interpretare .proiectarea diverselor structuri de dispozitive I/O.explicarea şi interpretarea diverselor aspecte ale dispozitivelor de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul şi a transferurilor de informaţii cu exteriorul .înţelegerea funcţionării şi conectării echipamentelor periferice. Op. 2 Nr. dr. . nume. Instrumental-aplicative .promovarea lucrului în echipă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare .abilităţi privind funcţionarea dispozitivelor de I/O şi a subsistemelor componente.dezvoltarea abilităţilor competitive. F) Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei ( grad didactic şi ştiinţific.cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice echipamentelor periferice. precum şi configurarea şi testarea acestora Competenţe specifice disciplinei 2. Str. . Atitudinale .conştientizarea importanţei studierii echipamentelor periferice. de legătură cu exteriorul a unui calculator . telefon / fax: 0236-470905 E-mail: etc@ugal. nr.ro FIŞA DISCIPLINEI36 Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. 800146. ing. morale şi civice 36 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte.

– Totul despre hardware.Noţiuni introductive: structura subsistemului I/O. dispozitive multimedia – structură. Rosch.01.participarea la activităţile de laborator (85%) . pregătire examinare finală 10 3. ing. floppy disc. comunicaţia paralelă a unui calculator .participarea la toate activităţile de laborator .realizarea cu foarte bine a temelor de casă . dr.Tastatura unui sistem de calcul . elemente componente şi caracteristici . elemente componente . referate. suport de curs 7. conectarea serială a unui mouse .Unitatea de hard disc: caracteristici. W. L. moduri de vizualizare a datelor . Nicolau Viorel Semnătura: Şef catedră Prof. traduceri etc.Subsistemul memoriei secundare: unităţi şi controlere de hard disc. proiecte. modul de transfer al datelor . gestionarea memoriei video . Editura Teora.Unităţi I/O pentru multimedia La stabilirea notei finale se iau în considerare    Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă.2007 Titular curs: Conf. porturi USB. S. ISBN 973-601-856-3.Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă . realizare teme de casă. Nicolau Viorel Semnătura: Titular lucrări practice/proiect: Conf.Dispozitive periferice standard: imprimanta. 2. Bucureşti.Transferul datelor cu subsistemul I/O . 2004 2. studii de caz …  Nota acordată la examinarea finală 60 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . Frangu Laurenţiu .rezultat foarte bine la examenul scris Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.realizarea cu satisfăcător a temelor de casă . . studiu după manual. ediţia IV-a.Comunicaţia paralelă. Note de curs. traduceri. activitate specifică de pregătire pt. scaner. eseuri. dr. studiul bibliografiei minimale indicate 8. seminar / 10. 1 şi 2. vol.PC depanare şi modernizare. CD-ROM .rezultat satisfăcător la colocviul la laborator . Bucureşti. ing.Structura şi funcţiile controlerelor I/O . 1 referate. protocoale de comunicaţie . Mueller.Cuplorul grafic: moduri de operare. eseuri. 2003 3.participarea activă la discuţiile de la curs . ISBN 973-601-799-0. Editura Teora. instalare.Comunicaţia serială asincronă. ing. documentare pe net 7 5. alte activităţi 7 lucrări practice 7 15 1 2 Total ore studiu individual (pe semestru) = 54 Data întocmirii: 27.Subsistemul de interfaţă cu operatorul uman . plotter. configurare 1.rezultat foarte bine la colocviul la laborator . documentare suplimentară în bibliotecă 9.Monitorul: structura bloc. Nicolau. dr. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6. V.Cuplorul grafic: structura cuplorului grafic. 1998 Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 10 10 Tematică seminar/lucrări practice/proiect . – Echipamente periferice.Linii şi dispozitive de comunicaţi: tipuri de comunicaţii seriale. consultaţii 4 4.rezultat satisfăcător la examenul scris .

acţiune şi realizare: gestiunea timpului.participarea la propria dezvoltare profesională. Atitudinale: . . . Instrumental-aplicative: proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice. .rezolvarea de probleme: metoda.Însusirea unui limbaj (scris. mobilizare.platforme de laborator.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru executarea activităţilor practice cerute de domeniul electronicii. analiza celor mai diferite scheme electronice. prenume) Catedra de specialitate Conf. înţelegere. gestiune a situaţiei. telefon / fax: 0236-470905 E-mail: staff. în scopul realizării culturii tehnice de specialitate. folosirea aparaturii de măsura si control specifice. Competenţe 2. . vorbit.eficacitatea personală: adaptare. verificarea funcţionarii corecte a montajelor conţinute in aparatele . . principii. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.Dobândirea unui sistem structurat de cunoştinte specific disciplinei cuprinzând concepte. teorii.Formarea capacităţii de investigare experimentală şi dezvoltarea gândirii economice. explicarea şi interpretarea unor idei. utilizarea unor specifice metode. . tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare. nr.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer. Cunoaştere. .Dezvoltarea creativităţii. de credite 30 Total ore studiu individual 66 Titular curs Titular lucrări practice II V 3 Total ore din planul de învăţământ Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific.promovarea unui sistem de valori culturale. . Iliev Mircea ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S 30 20 - LP 10 P - Competenţe generale .Formarea deprinderilor de exploatare corectă şi ratională a mijloacelor tehnice oferite de electronica.etc@ugal. .valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice cu accent pe: . reprezentări simbolice) adecvat domeniului disciplinei.ro FIŞA DISCIPLINEI Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii Specializarea: Electronică Aplicată Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob. 800146. procese. 1.cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice. Iliev Mircea nume. . lucru în echipă. cultivarea aptitudinilor şi talentelor legate de activităţile productive specifice domeniului.manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. Op. de valorificare independentă a informaţiei. 2 Nr. . dr. explicare şi interpretare: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. Str. analiza.angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare cu accent pe aptitudinile relaţionale: comunicare. Conf. ing. Ştiinţei. dr. logica. F) Aparate electrocasnice 4 Semestrul Tipul de evaluare finală (E/V) Op Nr. disciplinei proiectarea schemelor electronice. . legi.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA CATEDRA DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Adresa: Galaţi. . . proiecte. ing. morale şi civice. 3.

1986. si Ped. s. . Casetofoane.Manualul inginerului electronist. Radiotehnica. 1992. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului aparatele electrocasnice (2 ore).Videocasetofoane. Badea M. . . Poulet M.. Emitator . Bucureşti. banda utilizate in egalizoarele grafice.. McGraw-Hill. Amplificatoare de audiofrecvenţa. 2. microunde. electrocasnice. echipamente si instalaţii de electronica industriala pentru radio si televiziune. Sisteme si circuite pentru transmiterea comenzilor la distanta (1 oră). Sistemul GSM. Videocasetofoane. Tehnică. .Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator. si Ped. 6.Referatele de laborator predate la încheierea ciclu de lucrări. . Ed.. Ed.. 3. s. Sistemul GSM (4 ore). 2. Barbalau S. Înregistrarea magnetica a semnalelor 4. Bucureşti. III .Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei (temelor de cu ce putin nota 8. 1. Reţele mobile de telecomunicaţii. 5. . Surse de tensiune in comutaţie 3. Ed. vol. 1992. Bucureşti.. Did.Susţinerea şi promovarea colocviului de laborator .Tehnica microundelor. Constantinescu C. Surse de tensiune utilizate in 1.Referatele de laborator predate la încheierea fiecărui . s. 1981 5. Caracteristicile de frecventa pentru 7.receptor in infraroşu. . . semnalelor (2 ore). All Educational. Filtre trece5. Ponderea exprimată în % {total = 100%} 20 - La stabilirea notei finale se iau în considerare      Media notelor acordate la lucrări practice Notele obţinute la testele periodice sau parţiale Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru temele de casă Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale 80  Nota acordată la examinarea finală  Alte note Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : . . 1989.. 6. Tehnica. Mouly M. fiecărui ciclu de lucrări. Tehnica. Amplificatoare de audiofrecvenţa (3 utilizate in aparatele electrocasnice. . Bucureşti.B. Cuptorul cu ore). 3.Verificarea finală promovată cu nota 10. Nicolau E.Circuite integrate liniare . Aparate de măsura si 2.vol.Circuite integrate analogice. Bucureşti. Noţiuni de radiotehnica (5 ore).. Ed. Gazdoiu C..Aparate.. Compact disc. Telefonul mobil. Radioreceptoare. casă). 1983. Rapeanu R. – The GSM System for Mobile Communications.a. 7.Verificarea finală promovată cu nota 5. 1980. Înregistrarea si redarea optica a un casetofon. s.1990. (temelor de casă). 4. Basoiu M. .radio si TV.Reţele mobile de telecomunicaţii. Ed. Antonescu G.a. II.. 8. 8. Ed. Rulea G.Predarea şi susţinerea în faţa grupei a temei . Încălzirea prin tehnica microundelor control specifice laboratorului de aparate (1 oră).Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică lucrări practice 1.a. . Tehnica.a. Bucureşti. Munteanu N. Bucureşti. 9. 1997. Tehnica. Ed. de aparate electrocasnice. .Îndrumar pentru electronişti . 4. (2 ore). Ed. Did. Bucureşti.

ing. Mircea Iliev Semnătura: Şef catedră.01. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8. 13. seminar / 12. realizare teme de casă. pregătire teste periodice sau parţiale 14. documentare pe net 4 4 5.Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. traduceri etc. referate. eseuri. consultaţii 6 2 4. pregătire examinare finală 10 30 3. ing. Prof. pregătire prezentări orale 4 0 2. alte activităţi 0 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 66 Data întocmirii: 30.ing. studiu după manual. dr. alte activităţi 4 0 lucrări practice 6.dr.2007 Titular curs: Conf. Frangu Laurenţiu . suport de curs 9. 7. activitate specifică de pregătire pt. documentare suplimentară în bibliotecă 11. Mircea Iliev Semnătura: Titular lucrări practice: Conf. studiul bibliografiei minimale indicate 10. dr. alte activităţi 2 0 proiecte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful