Sunteți pe pagina 1din 2

Training

AUTOCAD 2009: Recorder, iar la apã-


sarea butonului Play,
Utilizarea Action Recorder programul executã
întocmai geometria
doritã, urmãrind
Action Recorder este o funcþie nouã adãugatã în
succesiunea de co-
programul AutoCAD o datã cu versiunea 2009 ºi este
menzi.
conceputã pentru automatizarea funcþiilor repetitive.
7. Pentru a con-
Dintre avantaje amintim: figura valorile co-
a. Creºterea productivitãþii: permite crearea de menzilor din acest
macro-uri ºi reutilizarea lor. macro pentru dese-
b. Reducerea numãrului de erori ºi omisiuni: paºii de par- narea unor ferestre
curs sunt verificaþi ºi executaþi automat de program. Fig.4 de dimensiuni di-
c. Flexibilitate ºi adaptativitate: posibilitatea de a verse, vom edita
înregistra o serie de acþiuni, precum ºi modificarea aceastã suitã de
acestora ulterioarã, la derularea lor. comenzi cu mesaje
ºi instrucþiuni care
Pentru exemplificarea acestei sã modifice ceea ce
facilitãþi am creat o fereastrã, iniþial este deja înregis-
cu dimensiuni fixe, dar care se poate trat. Vom începe cu
redesena cu alte valori, atât pentru clic-dreapta pe coor-
cotele de gabarit, cât ºi pentru gro- donatele punctului
simea ramei; de asemenea, punctul de inserþie 0,0. Cu
de inserþie se poate alege oriunde o Insert User Message,
datã cu rularea macro-ului. adãugãm un mesaj
care sã informeze
1. Pentru început deschidem un
utilizatorul asupra
Fig.1 fiºier nou acadiso.dwg. În meniul
acestei valori, de
Tools gãsim noul panou, Action
ex: Punct de inserþie
Recorder. Pentru a începe înregis- Fig.5
(Fig. 7 ºi fig. 8).
trarea macro-ului, apãsãm butonul
Record (Fig. 1).

2. Apoi desenãm un dreptunghi


cu colþul stânga jos în punctul de
origine 0,0 ºi colþul dreapta la coor-
donate relative de valoare egalã cu
cotele de gabarit – în acest caz
@450,900 (Fig. 2).

3. Creãm un offset pentru a re-


prezenta rama ferestrei, de valoare
20 mm în acest caz, ºi cãtre interior
sau exterior aºa cum doriþi (Fig. 3). Fig.7
Fig.2 Fig.6
4. Ultima comandã mirror va
crea partea a doua a ferestrei faþã
de una din laturile dreptunghiului. 8. Dupã adãugarea mesajului, configurãm programul
Vom folosi opþiunea N pentru ºter- sã cearã modificarea valorii acestui punct, tot
gerea obiectelor sursã ºi nu vom prin clic-dreapta ºi alegerea opþiunii Request User
apãsa Enter, deoarece macro-ul Input (Fig. 9).
înregistreazã exact comenzile ºi
9. Vom face acelaºi lucru pentru dimensiunile drep-
opþiunile noastre (Fig. 4).
tunghiului (Fig. 10) ºi pentru valoarea offset-ului –
5. Prin apãsarea butonului STOP, rama (Fig. 11).
se închide înregistrarea macro-ului ºi
se salveazã pe hard-disk – de exemplu 10. De asemenea, pen-
Creare_Ferestre, un fiºier cu extensia tru a controla di-
actm. Acest fiºier se poate partaja recþia de realizare
cu toþi ceilalþi utilizatori, prin simpla a oglindirii (mirror)
copiere (Fig. 5). vom cere utiliza-
torului ºi primul
Fig.8
6. Întreaga suitã de comenzi punct al liniei de
Fig.3
(Fig. 6) se regãseºte pe panoul Action oglindire (Fig. 12).
Training
11. Ultima etapã este rularea acþiunilor înregistrate cu
ajutorul butonului Play ºi alegerea diverselor valori
pentru: inserþie, cote, rama, mod de oglindire (Fig. 13).

12. Funcþia Action Recorder se poate folosi foarte uºor


ºi la salvarea de scripturi pentru crearea layer-elor,
setãrii culorilor, tipului de linie, numelui acestora,
etc. De asemenea, pentru cazul în care avem pro-
grame AutoLISP putem cere acestuia executarea
macrou-lui prin sintaxa (command „Creare_Ferestre“).

Fig.9 Fig.10 Rãzvan.Stancu@MaxCAD.ro


www.MaxCAD.ro

Fig.12

Fig.13
Fig.11

AutoCAD 2009: Dynamic Blocks


Aºa cum am prezentat în exemplul ferestrei exe- 3. Având opþiunea Open în Block Editor bifatã,
cutate cu Action Recorder, putem crea o suitã de comenzi apãsãm butonul OK, moment în care se deschide editorul
ale cãror valori sã se modifice la fiecare rulare. Geometria de blocuri ºi apare paleta Block Authoring (Fig. 3 ºi fig.4).
ar putea fi bineînþeles creatã ºi ca block
AutoCAD, dar modificarea cotelor s-ar face
numai prin scalare la inserare. Soluþia s-a gãsit
prin bloc dinamic - Dynamic Block care permite
accesarea versiunilor multiple ale aceluiaºi
bloc, constituind o familie de piese.

1. Spre exemplificarea acestei facilitãþi,


într-un desen nou AutoCAD, am creat o fereastrã
Fig.1
cu dimensiuni iniþiale fixe (Fig. 1).

2. Din meniul Block & References,


cu ajutorul comenzii Create din panoul
Block, creãm un block AutoCAD cu
opþiunile prezentate în imagine -
punctul de inserþie îl puteþi alege
Fig.2 Fig.4
dupã cum doriþi (Fig. 2).
Fig.3 4. Prin comanda Linear Parameter, începem cotarea
gabaritului ferestrelor, denumind cele 2 cote, Lungime
ºi, respectiv, Înãlþime (Fig. 5).

5. Dupã cotarea Lungimii, în proprietãþile acesteia


modificãm valorile marcate dupã cum urmeazã (Fig. 6):
Distance Label = Lungime – eticheta cotei;
Dist type = List – constituie o listã de dimensiuni
(mai existã opþiunile Incremental pentru valori din
pas în pas sau None fãrã valori);
Number of Grips = 1 – puncte de prindere a obiectului,