Sunteți pe pagina 1din 11

PETRE

ISPIRESCU

Sarea bucate ^^i.n :t;r,


:@l

PETRE ISPIRESCU

Sarea in bucate

Copertt Si ilu$ratii de COCA NTOIU-SEINESCU

imprrat vdduv, fete. lntr-w din zile, ce-i vine imperatului, ce le A fost odati

tre ava trei

intrebl pe fete cir de mult il

q ss in bucate qi zimbi q dragoste ldsind ochii in jos, rugimti ct fusese bdgad in seue Suo-

q miere, ce nijlocie o zahilul, id ca micE" flri pic de linguqire, ii mtrnurisi cd il iube9re


iube$te

iubesc.

Ca

mare

ii

spuse cd il

rile mai mari bufnir! in ds, id tatil lor s incruad plin de supirae, certind-o cl ese atit de neiubitoare o tatil stru gi alungind{ de acasi. Vizi4d aceasra, fata ea micl a impfuatului isi Iud din cae perinreasci u rind de

din sat in sat pini ajunse


4

haine proase $i vechi qi pribegi


la

impint. Aici Primi slujb, din parta chehresei 9i se


curtea unui alt

arete a$a de inimoasi Qi de vrednicd, incit vestea ajunF la urechile impiretesei, care de acm o lua

pretutindeni d ea. intr-o zi fiul impiratului veni rinit de la rizboi $i fae il ingriji @ atita credinll

$i

dragoste,

incit el o cero

de

nevasti. Curind incepu*i a face

-?

poftirile la nmtiJ iu fau se rugi si-l pofteasci !i pe imptuatul cutareJ adici tadl .ei. in ziu nunliir se intins o masi de-alea impiretesti, @ fe1 de fel de min-

cirud si btutud, de pltrcinte

si

alre bunbtid. FaE giti deoparte toate aces feluri Si dete pormce mei slugi qedincioae si le aduci si le puie la masi dinainte impl11

raului poftit dupd rugiciunea ei. Toli incepurl a mine qi a se ve


seli cit nu

poate spune.

impi-

ratul, tatdl miresei, mine !i nu prea. Se min el cm de toli

mesenii mlninci o pofti ni$te bucate fdri gust. Pin la urme nu mai putu rdbda $i-i strige socrului cd bucatelq lui ou sint $me. $i nmidecit se afli cd miieasa gdtie toac bucatele ac+ ld frr, sare, ci numi o miere si zahdr- $i fata mirturisi pentru
@a Iecut aceasta,

sI dovedeascd

utelui ei ci bucatele fid sre nu sint bune de nimic. Atunci impiratul intelese ce inseamni a fi
\2

iubit e

sarea

in bucate si ii

ceru

ierticiune fetei pentru nedreptat ce-i fdcuse gi apoi se puseri


pe veselie !i petrecere de w duse vestea-n lume.

S-ar putea să vă placă și