2. 4. DESCRIEREA UNOR METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2.4.1.

Metodele de comunicare orală Vom aborda în cuprinsul acestui capitol metodele expozitive, în Capitolul 3 al prezentei lucrări urmând a fi tratate metodele interactive bazate pe învăţarea prin cooperare, iar în Capitolul 4, metodele interactive bazate pe declanşarea conflictului socio-cognitiv, deşi metodele moderne de interacţiune educaţională nu reprezintă o unitate de sine stătătoare a metodologiei instruirii, ci ele sunt o componentă a acesteia. Conform taxonomiei redate mai sus, metodele interactive fac parte din categoria metodelor de comunicare orală bazate pe conversaţie. S-a apelat la demarcaţia metodologia instruirii – metodologia interactivă bazată pe învăţarea prin cooperare şi colaborare – metodologia interactivă bazată pe declanşarea conflictului socio-cognitv , doar din considerente de organizare a conţinutului. Datorită diversităţii, numărului şi frecvenţei metodelor interactive de învăţământ, s-a recurs la tratarea acestora în capitole distincte. Metodele expozitive permit transmiterea ordonată a informaţiei, conferind cadrului didactic spontaneitate şi putere de adaptare la specificul temei şi la nivelul intelectual al ascultătorilor. Apelând la sursele bibliografice reprezentate de ediţiile din 1980, 1997 şi 2006 ale lucrării „Metode de învăţământ”, în care profesorul Ioan Cerghit a sintetizat rezultatele anilor de cercetare sistematică în domeniul metodologiei didactice, vom prezenta următoarele metode expozitive: 2.4.1.1. Explicaţia Este o cale uşoară, rapidă şi eficientă de dezvăluire, pe baza unei argumentaţii deductive, a unor date noi. Se enunţă mai întâi un concept, o definiţie, o regulă, un principiu etc. sau se prezintă un fenomen, un cuvânt nou, o expresie, o situaţie etc. şi numai după aceea se analizează şi exemplele sau argumentele (adică premisele, cauzele, relaţiile, aplicaţiile posibile etc. care conduc la înţelegerea şi confirmarea celor explicate). În funcţie de obiectivele dezvăluirii, se disting tipuri diferite de explicaţii, cum sunt: - explicaţia cauzală (de ce?), cu accentul pe relevarea cauzelor care justifică apariţia, manifestarea unui fenomen; - explicaţia normativă - de analiză, după criterii stabilite, a caracteristicilor esenţiale, a asemănărilor şi deosebirilor etc.; - explicaţia procedurală (cum?, care?), de evidenţiere a operaţiilor necesare pentru producerea unui lucru; - explicaţia teleologică (pentru ce?), în vederea justificării unei acţiuni prin referinţe la scop; - explicaţia consecutivă (care?), de prezentare în sens enumerativ a evenimentelor, ce conduc la o situaţie finală; - explicaţia prin mecanism (cum ?), de prezentare a principiilor funcţionării ş. a. 2.4.1.2. Naraţiunea (povestirea) Naraţiunea, care poate lua forma povestirii sau a basmului, este o metodă de mare succes, deoarece ea răspunde unei înclinaţii fireşti şi puternic resimţite la copii, aceea spre imaginar, miraculos, fantastic şi istorisire. Cu ajutorul povestirii, copiii pătrund cu uşurinţă în lumea basmelor şi a fabulelor, gustă farmecul legendelor şi al miturilor, trăiesc episoade

„prae” = în faţa cuiva.4. „citesc ceva în faţa unui auditoriu”) ocupă un loc însemnat în activitatea de predare (mai ales în cea de tip clasic). Are caracterul unei înlănţuiri logice de raţionamente prin intermediul cărora . Este utilizată în învăţământul secundar.3. să înfăţişeze direct aspectele realităţii înconjurătoare etc. o observare adeseori mult prea dirijată şi interpretată din cauza intervenţiilor cadrului didactic preocupat să direcţioneze atenţia spre aspectele esenţiale şi importante. „legere” = citire. Este o fundamentare. redată cu talent. Prelegerea Prelegerea (lat. acestea sunt prezentate de către profesor. 2. desene animate. prin intermediul cărora profesorul prezintă noţiunile. Demonstraţia teoretică sau logică Demonstraţia logică este o cale deductivă care operează la nivelul raţionalului. fapt care explică valoarea educativă deosebită a acestei metode. caracteristicile unui personaj. principiile. iau cunoştinţă de întâmplări spectaculoase şi de mare semnificaţie din viaţa unor personaje. comun. frumos şi urât. unui fapt.sau fapte istorice petrecute demult. admirabil şi respingător. Aceasta întreţine dorinţa copilului de a se afirma. prin recurgere la operaţii mintale de abstractizare şi generalizare. nobleţe şi josnicie în conduita unor personaje.4. prin raţionament logic. imagini. a unor propoziţii urmate de demonstraţie. să schiţeze cadrul natural şi uman în care se desfăşoară un eveniment. Descrierea lasă cadrului didactic posibilitatea să redea verbal imaginea unui obiect.). proiecţii de diapozitive sau diafilme. Utilizarea acesteia dezvoltă spiritul de observaţie al elevilor şi capacitatea lor de a sesiza şi descrie ceea ce este general. faptele fundamentale şi generalizările. În acest sens. filme etc. până la cele de ură. 2.1. Caracterul nuanţat şi emoţional al exprimării celui care povesteşte. dimensiune.4.5. de compătimire sau de bucurie. înregistrări sonore. O povestire atractivă. stăruind asupra aspectelor pregnante de formă. 2. totuşi. dar şi specific lucrurilor avute în vedere. eroi etc. teoriile. oferind un bun prilej copiilor să descopere ceea ce este bine şi rău.4. şi mai influentă atunci când îşi asociază un material ilustrativ şi sugestiv (desene. stare de spirit. altele detestate de aceştia.1. de la cele de iubire. descrierea este cuprinsă în judecăţi şi se exprimă în proprietăţi de tipul „obiectul X este voluminos” sau „persoana Y este supărată” etc. participarea sa directă şi afectivă la conţinutul povestirii trezesc un registru larg de trăiri emotive „răscolitoare” în sufletul copiilor. de indignare şi durere. în loc să fie elaborate de către elevi prin structurări şi restructurări succesive. dar cel mai frecvent în cel universitar (cursul magistral). Într-o asemenea situaţie. ori teoriile abstracte cu ajutorul unor definiţii. Descrierea rămâne. Metoda descrierii Este o metodă de cunoaştere prin atribuire de proprietăţi. Practic. de confirmare prin exemple a celor afirmate. de a fi în centrul atenţiei. Motiv pentru care este bine ca el să fie încurajat şi antrenat să povestească independent.1. este întotdeauna urmărită cu încordare şi participare afectivă intensă. conceptele. de a-şi manifesta capacitatea creativă. a unui adevăr. context de relaţii etc. Importantă este şi activitatea de repovestire. unele îndrăgite. ea se înfăţişează ca o expunere formată din enunţuri. Cu atât mai mult povestirea poate să devină şi mai activizantă.

ierarhizării stricte a ideilor şi coerenţei acestora.1. .7. 2.a. ca modalitate de prezentare cu anticipaţie a structurii logice a materiei care urmează a fi studiată ( prelegerea introductivă) sau de sintetizare a unui conţinut mai vast deja parcurs (prelegerea de sinteză).4. orientează mai precis atenţia acestora în jurul ideilor esenţiale şi ajută la fixarea lor mai temeinică în memorie. relevării unor probleme rămase încă deschise. dezvăluirii argumentaţiei ştiinţifice. cursant bine informat. Şi. teoriilor proprii unui domeniu al cunoaşterii. Se utilizează. complexe multimedia ş. prin formulări.1. enunţării unor ipoteze şi teorii. transmiterii terminologiei specifice. Cursul magistral În învăţământul universitar. cu spirit critic şi simţ psihologic) din rândurile auditorului. în formă verbală (orală sau scrisă) ori a unor simboluri foarte specializate (cele din domeniul matematicii şi al ştiinţelor naturii. prin intermediul expunerii este prezentată substanţa învăţării. autoînvăţării) şi s-au înmulţit sursele de informare (manuale şi cursuri tipărite. să se dirijeze participarea grupului auditor.6. 2. La sfârşitul fiecărei secvenţe principale se recomandă să se formuleze concluzii parţiale. cursanţilor etc. 2. concomitent cu mersul expunerii. În măsura în care s-au dezvoltat tehnicile (autoeducaţiei.1.se comunică un material informaţional nou sau puţin cunoscut care face obiectul unei teme din programă. Metoda expunerii Metoda instruirii prin expunere se realizează cu ajutorul unor simboluri care pot fi cuvinte. iar în partea finală. chimiei şi fizicii. care intervine în timpul expunerii. aşadar. mai ales). datelor controversate.8. nerezolvate. Expunerea cu oponent Expunerea cu oponent se prezintă ca o nouă variantă dramatizată a expunerii. ideile subordonate. să se concentreze interesul asupra argumentaţiei folosite. student. de asemenea. stimulând întreţinerea unui dialog cu profesorul de la catedră. lucrări şi reviste de specialitate. formulând observaţii. survenite în momente oportune.4. întrucât imprimă un curs mai dinamic gândirii logice a clasei de elevi sau grupelor de studenţi. concluzii generale. cu grijă dozate şi regizate. analizei şi interpretării critice a acestora etc.4. subliniindu-se cu atenţie. înregistrări electromagnetice de cursuri şi manuale. ea îşi va asigura eficienţa dorită. se încearcă o înviorare a expunerii. utilizarea prezentărilor Power Point. orientării de ansamblu a studenţilor. seria de prelegeri ia forma cursului magistral.). se intenţionează să se sublinieze dificultăţile conceptuale. Planul de structurare a materiei se aduce la cunoştinţa elevilor/ studenţilor fie la începutul lecţiei (cursului). Realizarea unei prelegeri necesită o grijă deosebită de acordat esenţializării informaţiei. exemplele semnificative. Prin asemenea intervenţii. Deşi a făcut obiectul celor mai acerbe critici. în măsura în care logica expunerii este capabilă să inducă o logică corespunzătoare actului de învăţare. destinat prezentării într-o formă vie a ideilor. fie pe parcursul acesteia.1. ponderea prelegerilor universitare s-a diminuat în raport cu utilizarea altor metode. Ea se deosebeşte de prelegerea obişnuită prin prezenţa celui de-al doilea cadru didactic sau a unui membru (elev. implicaţiile sociopractice etc. Scrierea pe tablă sau pe folia de retroproiector a schemei. prezintă unele avantaje. ton şi accent trecerea de la o idee la alta. punând întrebări. cerând lămuriri.

Trecerea de la expunere la dezbatere îi permite profesorului o oarecare detaşare de materialul prezentat. să conceapă şi să realizeze dialoguri. În cazul acesta. . solicită anumite calităţi artistice (de actor). de durată medie. comenzi. precum şi capacitatea de a realiza un acord perfect între calitatea dramatizării şi calitatea conţinuturilor de prezentat. în scopul precizării şi clarificării sarcinilor de îndeplinit. oferă posibilitatea combinării expunerii mai lungi cu dezbaterile mai scurte. În cadrul instructajului se dau indicaţii obiective. de specializare sau al altor acţiuni care ţin de educaţia adulţilor.. a condiţiilor şi regulilor de ordine şi disciplină. profesorul (lectorul sau conferenţiarul) rosteşte la început o alocuţiune mai lungă (de cca. de mai mulţi „oponenţi” . prescripţii. prin pauze. 2. Din partea celui care face expunerea se cere un real simţ al măsurii. pretinzând profesorului şi oponentului său să „joace roluri”. este o enumerare de acţiuni care urmează a fi efectuate într-o anumită succesiune.1.9. de a prilejui noi asociaţii de idei şi de a găsi împreună căi de rezolvare a problemelor scoase în evidenţă. care ia oarecum forma unui „spectacol didactic”. De data aceasta. bine echilibrat. inconsistente. Prelegerea-dezbatere (discuţie) Prelegerea-dezbatere (discuţie). ceea ce creează o bază de dezbateri imediate cu scopul de a problematiza conţinutul de idei comunicat. Expunerea poate să capete o înfăţişare şi mai dramatizată atunci când este pregătită în cadrul unei echipe de profesori (după sistemul team-teaching). se poate spune. îi dă posibilitatea să intre în dialog cu ascultătorii.Folosirea acestei modalităţi de expunere.profesori din aceeaşi echipă. interpretarea şi eventual aplicarea celor expuse.4. a modului de comportare a elevilor sau. menirea ei este să-i ajute pe participanţi să se clarifice mai profund şi sub multiple aspecte asupra ideilor şi punctelor de vedere exprimate. prin mimică şi gestică. Această metodă este valabilă îndeosebi în condiţiile în care participanţii dispun de un bagaj de cunoştinţe în legătură cu tema prezentată. schimbul de idei şi opinii infructuos şi deci. opinii etc. puterea de a sugera prin nuanţele vorbirii. 2. cu deosebire aptitudinea de a şti să folosească adecvat procedeele şi mijloacele artei dramatice. ca şi conferinţa-dezbatere.1. Abia în seminarul care urmează prelegerii-dezbatere aceştia îşi vor aduce propriile contribuţii şi îşi vor dovedi puterea de raţionament în elucidarea problemelor respective. Persistă însă riscul ca atunci când profesorul nu se poate asigura de o participare substanţială din partea interlocutorilor săi. după un plan prestabilit. de a adânci înţelegerea. asupra modului său de a gândi şi de a pune în valoare sursele de informaţie cunoscute în parte şi de respectivii participanţi. Instructajul Precede sau însoţeşte desfăşurarea unei activităţi practice.10. dezbaterea să nu-şi atingă scopul. profesorul care va face expunerea propriu-zisă în faţa auditoriului se va vedea interpelat. Dezbaterea nu trebuie să se poarte aidoma aceleia dintr-un seminar obişnuit. de a mijloci raportarea noţiunilor noi la propria experienţă teoretică şi practică câştigată deja de participanţi. să stabilească relaţii de cooperare. instrucţiuni cu privire la modul în care este necesar să se acţioneze în condiţii de maximă eficienţă. Este o metodă practicată cu succes mai ales în cadrul cursurilor de perfecţionare. puncte de vedere.4. 25-30 de minute) în cadrul căreia înfăţişează principalele teze. fiind preferată unei separări a acestora în şedinţe greoaie. discuţiile să devină superficiale.

195).4. termenul este apropiat de cel de introspecţie. examinarea logico-abstractă a conţinuturilor intelectuale. constituie una dintre principalele surse de obţinere a unor noi cunoştinţe (2006. ca reîntoarcerea gândirii asupra ei înseşi.3. de tehnici de lectură activă. ca tendinţă de a analiza critic. actul lecturii şi studiul pe baza lecturii este un exerciţiu intelectual cu deosebite valenţe informativ-formative. Se vorbeşte în prezent de strategia lecturii.4. lectura problematizată. 1988. deci. Ideea de autoinstruire şi autoeducaţie nu poate fi separată de stăpânirea şi utilizarea eficientă a acestei metode.1. prin care aceasta se autoreglează conştient şi se autocontrolează deliberat. Vlăsceanu. p. În acelaşi timp. volitive ale metodei studiului cu manualul şi cu alte surse bibliografice. Este adevărat că lectura şi studiul cu cartea sunt lucruri care se învaţă nu numai în primele patru clase. experienţa proprie care derivă din contactul direct cu realiatea sau indirect. lectura critică. Metodele de explorare a realităţii După cum remarcă I. fireşte că duce la cunoaşterea de sine. continuă să rămână un simbol al memoriei vii a umanităţii şi un mijloc de păstrare şi transmitere a spiritualităţii omeneşti (Cerghit. Reflecţia este nivelul cel mai înalt al gândirii. Abordând categoria metodelor de explorare directă şi indirectă a realităţii. Trebuie făcută distincţia între reflectare şi meditaţie. a verifica şi asigura validitatea terminologică şi coerenţa logică a propriei construcţii mintale. elevii trebuie învăţaţi să utilizeze manualul. deci trebuie familiarizaţi cu tehnicile de lectură (lectura rapidă. rapidă şi eficientă (Neacşu. Panţuru (2007. Observaţia sistematică Observaţia sistematică şi independentă face parte din categoria metodelor care favorizează însuşirea unei experienţe deduse din contactul nemijlocit cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor.172-219). în sensul că ultima se poate concentra asupra lumii. studiul manualului.4. Cerghit. gândirea despre gândire. lectura exploratorie). 2. ci de-a lungul întregii perioade şcolare şi chiar după aceea. al cărţii. În această ipostază. „reflexio” = „întoarcere”) Reflecţia este o formă superioară a activităţii intelectuale prin care aceasta se orientează recurent asupra propriului conţinut de imagini şi concepte şi îndeosebi asupra modalităţii de lucru. p.2.3. lectura lentă. pp. Aşa cum spune S. on line). Metoda reflecţiei (originea: lat. a desluşi natura propriilor cunoştinţe. a face noi legături. Panţuru (2008) descrie: 2. Cartea. Metoda studiului cu manualul şi alte surse bibliografice Studiul individual bazat pe lectura textului scris este primordial în pregătirea „de acasă” a elevilor.2. S. Este. afectiv-motivaţionale. metodologia lecturii şi studiului eficient.1. 1980. estetice.192).4.2. cu substitutele realităţii.4. Metodele de comunicare scrisă Metodele de comunicare scrisă presupun munca. Această investigaţie cu „deschidere” prin percepţie . 2. în ciuda unei concurenţe crescânde din partea tehnologiilor moderne de comunicare. pe când prima se întoarce asupra înseşi proceselor intelectuale.2. Reflecţia.2. educativ-formative. fiind un fel de meditaţie despre gândirea proprie. 2. graţie valenţelor cognitive.

Această metodă de instruire/autoinstruire se foloseşte mai mult în ştiinţele naturii. emit ipoteze şi explică esenţa acestui fenomen). 2. tabele. ştiinţele tehnice şi ştiinţele socioumane. devenind „cazuri”. experimentul destinat formării deprinderilor psiho-motorii (realizat şi repetat de elevi pentru formarea abilităţilor sportive. deoarece în această perioadă se structurează gândirea formală. raportarea concluziilor la ipoteze şi validarea sau invalidarea acestora (în caz de nereuşită.2. formularea ipotezei de cercetare. deci. de susţinere a explicaţiei). formând şi dezvoltând spiritul de observaţie. Studiul de caz s-a născut din necesitatea găsirii unor căi noi de apropiere a . fotografii. Această metodă se foloseşte mult în medicină. de mânuire a aparatelor. grafice.provocat.3. De obicei.3. efectuarea experimentului propriu-zis. principii de funcţionare etc.3. desene. Ca acţiune exploratorie intenţionată. elaborarea planului de cercetare. fie în mod autonom. descrierea. variantele experimentului sunt: experimentul cu caracter de cercetare. După scopul didactic urmărit. fie sub îndrumarea cadrului didactic.4. experimentul aplicativ (verificarea unor idei teoretice. psihologie. experimentul negativ (de corectare a unor reprezentări greşite ale elevilor despre un fenomen sau proces). Metoda experimentului „Când observaţia ia un caracter intenţionat .193). lăsând elevilor posibilitatea să intervină ei înşişi în determinarea şi variaţia condiţiilor de desfăşurare a unui fenomen sau proces. Prin observaţie se urmăresc descifrarea. în sens pozitiv sau negativ. drept. în caz de reuşită. experimentul demonstrativ (de ilustrare. receptivitatea şi acuitatea discriminativă a elevilor. observarea şi consemnarea rezultatelor obţinute. spune J. menit să familiarizaze elevii cu demersul investigaţiei ştiinţifice (elevii observă fenomenul produs. măsura şi evalua influenţa. prelucrarea datelor şi elaborarea concluziilor provizorii. devenind ieşite din comun. Piaget. istorie. dar şi în economie. se însuşesc anumite instrumente intelectuale necesare experimentării propriu-zise. sociologie.4. a cărei structurare este dată de parcurgerea unei suite de acţiuni: crearea unei justificări (motivaţia acţiunii).). Studiul de caz Este o metodă de instruire şi de învăţare activă prin cercetarea unor evenimente ce se abat de la normal. referate. 2. rezultatele observaţiei sunt prezentate şi interpretate cu ajutorul unor rapoarte. 1980. cărora li se asociază capacitatea de a combina diversele ipoteze şi de a verifica experimental (cf. se formulează concluzia generală a experimentului). în scopul sesizării şi descifrării unor noi aspecte ale realităţii şi îmbogăţirii cunoaşterii despre aceasta. p.intenţionată constă în urmărirea atentă de către elevi a unor obiecte şi fenomene. p. Activitatea experimentală poate îmbrăca mai multe forme. 1988. explicarea şi interpretarea unor fenomene din perspectiva unor sarcini concrete de învăţare. înregistrări etc. Vlăsceanu. Iniţierea în cercetarea experimentală e potrivit să înceapă la vârsta de 12-15 ani. management şi chiar în ştiinţele tehnice. structurile perceptiv-exploratorii. observaţia are o autentică valoare participativă. Învăţarea prin metoda experimentului dobândeşte o configuraţie cu o anumită specificitate.47). etică. Neacşu. aceasta devine un act experimental. unde pot fi modificate anumite variabile pentru a le sesiza. extrem de util cultivării creativităţii ştiinţifice şi spiritului de invenţie” (Cerghit. procesul se reia de la capăt. pedagogie. cum ar fi judecata ipotetică şi raţionamentul ipotetico-deductiv. a substanţelor). identificarea şi formularea explicită a problemei de rezolvat.

cât şi la studierea unor situaţii concrete luate din viaţa şi practica umană. confruntarea lor şi alegerea celei optime. intenţia de a pune elevul în contact direct cu realitatea a fost şi va fi unul din dezideratele majore ale didacticii. elevul se obişnuieşte să-şi argumenteze ipotezele şi explicaţiile proprii. În cazul acestei metode nu cantitatea (numărul cazurilor studiate) contează. să le valorifice şi să elaboreze decizii în mod argumentat. ci calitatea. după cum nu trebuie să impună necondiţionat soluţia proprie. chiar poate sugera cât mai multe variante de soluţionare.3. Chiş (2001) consideră că un caz selecţionat în vederea utilizării sale trebuie să întrunească anumite condiţii: a) să fie autentic. dirijează dezbaterile. respectiv să conţină toate datele necesare. M. Funcţionalitatea sa se referă atât la procesul achiziţiei de noi informaţii cu caracter teoretic. Metoda stimulează şi dezvoltă capacitatea de examinare critică a diferitelor variante de soluţionare sau optimizare. prin participarea directă la soluţionarea sau optimizarea cazului. rezolvarea sau optimizarea altor cazuri. organizează şi conduce întregul proces de analiză a acestuia. ci potenţează rolul profesorului drept coordonator al studiului de caz. Numai respectând aceste exigenţe. autentică. pe care aceştia urmează să o analizeze sub toate aspectele. să le selecteze. În cazul acestei metode. numai că în practică lucrul acesta nu este totdeauna posibil. studierea unor surse etc). antrenează capacitatea de a anticipa evoluţia evenimentelor şi adoptarea unor decizii eficiente. rarităţii. Caracteristic acestei metode îi este faptul că ea permite elevilor o confruntare directă cu o situaţie reală. o stare de lucruri mai generală. fenomene inaccesibile unei abordări directe din cauza dimensiunilor lor. c) cazul să fie o situaţie „totală”. a unui caz din unghiuri de vedere diferite. În aceste condiţii. c) organizarea sistemului de cunoştinţe necesare rezolvării cazului. cu posibilitatea extrapolării şi transferului experienţei şi strategiei utilizate în analiza. Ionescu şi V. Discret şi cu tact. există procese ce se produc în timp îndelungat sau în fracţiuni de secundă. Ionescu şi V. b) studiul analitic şi aprofundat al cazului (întrebări puse profesorului. Metoda demonstraţiei Desigur. căutarea şi găsirea mai multor variante de soluţionare a problemelor au un rol formativ deosebit”. Aşa cum subliniau M.procesului de învăţare de modelul vieţii şi practicii. Mai mult. există spaţii geografice îndepărtate. este important să se stabilească de fiecare dată funcţia instructiv-educativă a fiecărui caz. 2. documentare practică. gradului . De aceea. e) verificarea experimentală a soluţiei. care cere o decizie.4. pe care elevii să o adopte pentru că este a profesorului. Studiul unui caz este un demers ce parcurge mai multe etape: a) identificarea cazului. elevii se obişnuiesc să adune informaţii. Chiş (2001). studiul de caz devine un autentic exerciţiu al căutării. caracterul ei activizator nu diminuează. Mai mult. un diagnostic sau şi un diagnostic şi o decizie. Există evenimente ce deja aparţin trecutului. înţelegerea.4. soluţiile la care pot ajunge elevii. în schimb nu trebuie să anticipeze el ipotezele. „studierea unei situaţii tipice. să le compare cu ale celorlalţi şi să facă evaluări corecte. descoperirii şi găsirii de răspunsuri în soluţionarea unor cazuri mai mult sau mai puţin similare. profesorul prezintă cazul. există obiecte. considerată ca reprezentativă pentru o clasă de fenomene. d) stabilirea diferitelor variante. este necesar să se asigure cadrul teoretic corespunzător analizei şi să se valorifice funcţia de model pentru întreaga clasă de fenomene din care face parte cazul cercetat. b) să fie o situaţieproblemă.

proprietăţile şi legile lor de funcţionare. 1980. Multitudinea ipostazelor realităţii a impus reproductiv-analogic o mare varietate de modele. modelarea didactică familiarizează elevii cu raţionamentul analogic. constatări. La baza demonstraţiei cu caracter inductiv se află un suport material natural. Demonstraţia inductivă (demonstraţia bazată pe intuiţie) trebuie diferenţiată de demonstraţia deductivă. mai rapidă şi mai consistentă. a demonstra înseamnă a arăta.mulaje. 2. demonstraţia cu ajutorul modelelor. stimulează cunoaşterea euristică şi uşurează structurarea operaţiilor mintale pe baza interiorizării acţiunilor cu obiectele.de periculozitate etc. În cazurile acestea. la matematică. Scopul didactic al modelării unui sistem complex este creşterea eficienţei cunoştinţelor elevilor. . Modelele ideale se se exprimă prin idei sau ecuaţii logico-matematice de diferite grade de generalitate. utilizată. de exemplu. Aplicând modelul. elaborat cu scopul de a înlocui originalul care de obicei este un sistem mai complex.în funcţie de rolul îndeplinit. care va confirma consistenţa unor adevăruri sau va facilita execuţia corectă a unor acţiuni ce stau la baza unor comportamente practice. Modelarea Este metoda de a cerceta (studia) obiecte şi fenomene din natură şi societate. modelele pot fi: explicative (cele care vizează şi susţin înţelegerea) şi predictive (cele care dezvăluie transformările care vor surveni pe parcurs în obiectul sau procesul cercetat. demonstraţia cu ajutorul imaginilor audio-vizuale etc.187). . se recurge la substituenţi sau la diferite materiale ajutătoare. demonstraţia se particularizează în: demonstraţia pe viu a unor obiecte. La rândul lor. demonstraţia figurativă (cu ajutorul reprezentărilor grafice). care permit o explorare indirectă a realului. de la care se pleacă şi se construiesc reprezentări. cu ajutorul modelelor. serveşte drept mijloc pentru a studia indirect proprietăţile şi transformările sistemului original. modele spaţiale ale moleculelor.pornind de la raportul cu originalul.). există modele obiectuale. schema reflexului condiţionat etc. Diversitatea acestora a impus mai multe criterii de clasificare: .după natura lor. Demonstraţia didactică constă în prezentarea structurală şi funcţională a unor obiecte. fenomene. Analogia se referă la formă. fenomene sau substitute ale acestora în scopul asigurării unui suport concretsenzorial. acţiuni reale sau artificiale. cunoaşterea devine mai uşoară. modelele se împart în: materiale (reale) şi ideale (mintale).3. figurativ sau simbolic. funcţionarea în ansamblu sau a unor componente ale sistemului. cristalelor etc. . pe baza analogiei lui cu sistemul original. figurative şi simbolice. c) modele materiale analogice (structura atomului.5. modelele materiale pot fi structurate în trei grupe: a) modele ce reproduc relaţiile spaţiale ale obiectelor (machete. hărţi în relief etc. ce au la bază asemănarea fizică cu obiectul reprezentat (miniaturi cu structură foarte asemănătoare cu a originalului .4. figurativ sau simbolic. b) modele similare sau identice. De asemenea. Modelul este un sistem obiectual. Aşa cum o indică şi latinescul „demonstro”. a prezenta obiecte. acţiuni în starea lor naturală de existenţă şi manifestare. structură. din perceperea şi analiza cărora să se decanteze elementele fundamentale ale cunoaşterii. interpretări (Cerghit. teoretică. şi care. În funcţie de materialul intuitiv utilizat.). p. după formă. procese.).

de creaţie. artistice. asigurând.4.187). după gradul de intervenţie a cadrului didactic. 1994. a unor motivaţii necesare învăţării. exerciţiul poate realiza şi alte sarcini: adâncirea înţelegerii unor concepte. de autocunoaştere. Mai mult. libere (autodirijate). p. în sensul că presupune anumite secvenţe riguroase. reguli. exerciţiile sunt: individuale. p.2. p. vom descrie aici: 2.4. dezvoltarea operaţiilor mintale şi articularea lor în structuri operaţionale. de cacul mintal. Metoda exerciţiului are în principiu un caracter algoritmic. de dezvoltare a funcţiilor şi capacităţilor psihice. exerciţii de bază. colective. ci recurge la aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică. cât şi de strategia şi contextul în care se foloseşte.4. Marea varietate a situaţiilor în care se practică această metodă a dus la apariţia mai multor variante ale exerciţiului. tehnice etc. Trebuie făcută şi precizarea că exerciţiul presupune o suită de acţiuni ce se reiau relativ identic şi care se finalizează prin formarea unor componente automatizate ale comportamentelor elevilor. 2006. priceperi. Cucoş. sportive. de formare a deprinderilor practice. matematice.2. numite de psihologi interferenţe. exerciţii de evaluare. ca metodă sau procedeu. în acest fel.1.dirijate. exerciţii de consolidare. prevenirea/combaterea uitării şi evitarea interacţiunilor negative.196). 2. de echipă. după funcţiile îndeplinite. Metoda exerciţiului devine cu atât mai productivă şi eficientă cu cât se cunosc şi se respectă anumite cerinţe ce ţin atât de subiectul ce utilizează această metodă. prin aceasta. Dintre metodele de acţiune reală şi simulată abordate de către S. Metodele de acţiune (practice) Învăţământul nu poate să rămână numai la teoretizări. după disciplinele de învăţământ unde sunt practicate. producerea unor stări afective pozitive generate de satisfacţia reuşitei şi. prescrise.4. exercitarea funcţiilor) reprezintă o modalitate de efectuare conştientă şi repetată a unor operaţii și acţiuni mintale sau motrice în vederea dobândirii şi/sau consolidării unor cunoştinţe şi abilităţi. exerciţiul se poate adapta tuturor formelor de activitate şi oricărui nivel de instruire sau de formare.4. Cerghit. de comportament în situaţii specifice. principii şi teorii învăţate. există exerciţii gramaticale. ordonate într-o succesiune de „paşi” ce se repetă întocmai (cf. Panţuru (2007. exerciţiile pot fi: de comunicare. Astfel. după obiectivul pedagogic vizat. Metoda exerciţiului (lat. Proiectul sau tema de cercetare-acţiune . ce pot fi clasificate după anumite criterii. există exerciţii . dezvoltarea unor trăsături de voinţă şi caracter. „exercitium” din „exercere” = acţiune repetată în vederea dobândirii unei îndemânări. consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite. combinate. Pe lângă formarea şi consolidarea unor deprinderi.4. pot fi: exerciţii introductive (de iniţiere). după numărul subiecţilor participanţi. aşa cum spunea I. on line). semidirijate. literare. de la învăţarea vorbirii corecte a limbii materne. până la deprinderea calculului matematic sau mânuirea corectă a instrumentaţiei de cunoaştere ori de practicare a unei profesiuni (1988. „încheierea unui ciclu complet al procesualităţii învăţării” (Cerghit. deprinderi. efort. 242).

afectiv. dezvoltarea spiritului de observaţie şi a capacităţii de a surprinde. instalaţii. p. Asumându-şi anumite roluri. simţire şi acţiune specifice unui anumit status. conduita..4. de învăţare prin cooperare şi de formare a unor calităţi social-morale. o instalaţie. este vorba de zona de interferenţă dintre joc şi învăţare sau. Produsele obţinute prin această metodă sunt rodul cercetării. Deci.4. dezvoltarea capacităţii de înţelegere a opiniilor. printr-o participare efectivă prin joc. machete. motivaţional şi acţional. chiar lucrări de diplomă cu finalizare practică. 1988. Realizarea proiectului este un prilej de obiectivare a pregătirii teoretice. Ca obiective generale vizate prin această metodă se pot evidenţia: învăţarea modurilor de gândire. 2. De fapt. Împrejurările variate de viaţă au impus jocuri de simulare variate ca tipuri. în funcţie de tema şi natura sarcinii urmărite.198). ocupaţii. activităţi de conducere etc. proiectarea şi confecţionarea unor aparate. proiectării şi acţiunii practice. o lucrare ştiinţifică etc. are drept specific faptul că informaţia. proprii învăţării şcolare (Cerghit. deprinderea. Vlăsceanu. lucrări ştiinţifice pe o temă dată. mai exact spus. conduite etc. Metoda jocului didactic Folosită mai mult la clasele mici. Astfel. Prin ea se reproduc. înţelege şi evalua orientările valorice ale partenerilor de interacţiune.4. învăţarea rolurilor impuse de anumite statusuri profesionale. proiectul îmbină munca teoretică (investigaţia ştiinţifică) cu acţiunea practică a elevului sau a studentului. relaţii.. activităţi. Între avantajele metodei se înscriu următoarele: activizează elevii cognitiv. Proiectul poate lua forme variate. comerciale. cu efortul programat şi solicitant de energii intelectuale şi fizice. 2.3. ca şi fenomene ce se produc în natură şi care intră în obiectivele pedagogice ale diferitelor discipline de învăţământ. o culegere tematică. participări la elaborarea şi punerea în practică a unor proiecte industriale. un album. Specific pentru această metodă este faptul că ea este o cale de învăţare bazată pe anticiparea mintală a unei acţiuni şi executarea ei în mod independent sau în echipă. Metoda jocului de simulare Este o modalitate activă de predare-învăţare. să adopte decizii. să evalueze situaţii şi rezultate. diferite funcţii. operaţia.4.Proiectul este o modalitate de instruire/autoinstruire prin intermediul căreia elevii. asigurând problematizarea graţie dramatizării. poate fi utilizat în diverse activităţi şi concretizat în diverse domenii: efectuarea de investigaţii în mediul înconjurător. strategia de lucru care trebuie însuşite sunt transpuse prin simulare într-o situaţie de joc. de exersare a gândirii experimental-constructive. formarea experienţei şi a capacităţii de a rezolva probleme de viaţă etc. de folosirea jocului ca pretext pentru a face învăţarea mai antrenantă şi mai plăcută. sporind . În jocurile didactice se îmbină cu bune rezultate instructive spontanul şi imaginativul din structura psihicului infantil. să formuleze şi să experimenteze strategii de acţiune. un aparat.4. elevii sunt puşi să simuleze acţiuni. exersarea capacităţii de opţiune şi decizie. fapte. se pot simula ipostaze veridice din viaţa şi activitatea adulţilor ce ţin de acţiuni. dar mai ales studenţii efectuează o cercetare orientată spre obiective practice şi finalizată într-un produs ce poate fi un obiect. conduite. social-culturale etc. în mod artificial. trăirilor şi aspiraţiilor altora prin transpunerea în situaţia lor.

jocul de negociere. financiar-contabile). simulare pentru operator centrală electrică. de anumite dificultăţi în sens de aplicare: nu este o metodă uşor de aplicat. simulare pentru pilotarea avionului etc. pedagogie. 2. jocurile de rol dobândesc variante (tipologii) diferite. comunicarea şi cooperarea interumană etc. literatură. . ai mişcărilor corecte.identificarea situaţiei interumane care se pretează la simulare prin joc de rol. ştiinţe juridice.). metoda nu este lipsită de anumite dezavantaje sau.gradul de înţelegere şi participare activă a elevilor/studenţilor. într-o structură etapizată. aparţinând unui sistem socio-economic.interpretarea rolurilor. jocuri ce ajută înţelegerea funcţionării unor structuri organizatorice. socio-profesional (la istorie. prin aceasta. jocul de-a ghidul şi vizitatorii. Desigur. . un sistem tehnic.5. pentru că ea presupune din partea profesorului nu numai aptitudini pedagogice.jocuri de rol cu caracter mai general: jocuri de reprezentare a structurilor. . jocul de arbitraj (ştiinţe juridice. cu invitarea chiar a unor observatori. pe care specialiştii le grupează astfel: . nuanţează şi flexibilizează conduita şi. . în absenţa unei proiectări şi pregătiri serioase. . construit prin analogie cu un sistem tehnic original. demersul pregătirii şi folosirii jocului de rol: . jocul de rol specific într-un service. ştiinţe juridice. astfel încât să existe o corespondenţă biunivocă între elementele structurale şi funcţionale ale acestora. jocul de competiţie (sport. Învăţarea pe simulatoare se practică mai ales la disciplinele ce-şi propun ca obiective dobândirea unor abilităţi şi competenţe acţional-practice (simulare pentru conducere auto. . teatru. banalizarea şi chiar vulgarizarea unor roluri serioase şi complicate. avertizoare luminoase. istorie).învăţarea individuală a rolului de către fiecare „actor” prin studiul fişei rolului.4. există riscul devalorizării jocului şi inducerea în eroare a participanţilor. permite un autocontrol eficient al conduitelor achiziţionate datorită interacţiunii participanţilor. jocuri de decizie (ştiinţa conducerii. artificial. jocul de rol în asistenţă medicală etc. simulare pentru mecanic de locomotivă.modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului. îmbogăţeşte.4. ci şi aptitudini regizorale şi actoriceşti. Mai mult. proiectarea şi pregătirea simulării de rol cere timp şi efort considerabil din partea cadrului didactic. Învăţarea pe simulatoare Simulatorul este o variantă de model obiectual. evaluarea rezultatelor în funcţie de care se stabilesc intenţii de viitor. socio-cultural. specialiştii propun. Având în vedere gama largă de posibilităţi de aplicare la obiectele de învăţământ. Pentru evitarea unor asemenea situaţii.selectarea partenerilor şi instruirea lor cu privire la specificul şi exigenţele jocului de rol. ai omisiunilor. la economie). sonore etc. . tehnică). stimulează efortul de autodepăşire şi autoperfecţionare. mai exact spus.dezbaterea cu toţi participanţii a rezultatelor. economie. greşite. simulatorul încorporează în structura sa sau i se ataşează o serie de auxiliare impuse de specificul didactic al învăţării: înregistratori ai timpilor de reacţie. prin simplificarea.jocuri de rol cu caracter specific: jocul de simulare didactică.

s-a impus instruirea programată. Instruirea programată are. diminuări şi chiar „stingeri” ale intereselor de cunoaştere (Panţuru. în această variantă. 2006.183). neînţelegerile se cumulează. Ca atare. procesele cibernetice pe care se bazează instruirea programată valorifică doar parţial procesul natural de învăţare. cunoştinţe solicitate ulterior într-un context de activitate reală” (cf. on line). Cum era de aşteptat. prin programare se vizează aspectul instructiv al educaţiei şi mai puţin sau deloc aspectul formativ. instruirea programată şi-a lărgit şi adâncit baza ei teoretică şi a căpătat mari virtuţi aplicative. Ca o reacţie la limitele modelului clasic de instruire. parcurgerea integrală a programei în succesiunea paşilor ei. artificializând procesul de învăţământ. p. între care s-ar număra: fărâmiţarea materiei conform principiului paşilor mici şi parcurgerea secvenţelor într-o ordine prestabilită limitează înţelegerea şi gândirea elevului. şi unele dezavantaje. În rândul avantajelor se pot consemna: însuşirea cunoştinţelor în ritm propriu (conform posibilităţilor individuale). Prin interpretarea procesului de învăţământ ca sistem cu comandă şi control şi prin aplicarea conexiunii inverse ca principiu al oricărei acţiuni eficiente în organizarea procesului de învăţare.4.4. 2. Vorbind despre IAC. 2007. aplicarea instruirii programate a evidenţiat o serie de avantaje dar şi unele limite şi chiar dezavantaje.5.5. evidenţiază două aspecte complementare: instrumentul tehnic utilizat în instruire şi metodologia instruirii în cazul folosirii acestuia. Instruirea asistată de calculator Nevoia de depăşire a limitelor instruirii programate şi nu numai. 1994. asigurarea unui feed-back operativ. „O astfel de situaţie analoagă uşurează studierea şi explicarea acţiunilor complexe.5. se urmăreşte realizarea unei ambianţe cât mai asemănătoare cu cea reală în care se desfăşoară acţiunea bazată pe folosirea sistemului respectiv. on line).4. întărirea imediată a răspunsurilor şi. astfel. a impus în ultimele decenii ale secolului al XX-lea instruirea asistată de calculator. prin aceasta. devin bariere în înţelegerea cunoştinţelor viitoare. autocontrolat etc. În acelaşi timp. El nu are informaţii operative şi de aceea nu poate interveni prompt şi optim pentru înlăturarea posibilelor neînţelegeri parţiale sau totale ale unor elevi. a unui stil de muncă activ.1. deprinderi. I. execuţia operaţiilor. Panţuru (2007. profesorul nu are posibilitatea să constate operativ (în timp optim) dacă fiecare dificultate întâlnită de elevi în lecţie a fost sau nu depăşită. Instruirea programată În modelul clasic de instruire. totuşi.2. p. Această metodă şi în acelaşi timp tehnică modernă constituie o consecinţă şi o aplicaţie a ciberneticii în procesul de învăţământ. rămâneri în urmă. se pot verifica priceperi. succesiuni stricte (…)” – Cerghit. facilitează observarea părţilor şi funcţionalitatea lor.Utilizând o instalaţie de simulare. 2. formarea. Aceasta reprezintă o adevărată revoluţie pentru metodologia şi tehnologia didactică. 277. 2. Cucoş. condiţii pentru blocări în învăţare. formarea unor abilităţi specifice etc. Metodele de raţionalizare a conţinuturilor şi operaţiilor de predare/învăţare reprezintă acea categorie de metode care permit „organizarea învăţării în termeni de algoritmi şi de buclă de retroacţiune (feed-back = control imediat) sau structurări riguroase (conţinut şi operaţii de învăţare). reducerea timpului de însuşire a cunoştinţelor. . creânduse.

299-301): . cazuri. .individualizarea instruirii. fizice. • • IAC îşi dovedeşte avantajele.antrenarea subiecţilor în jocuri pedagogice/educational gaming. sociale etc. consideră că din punct de vedere pedagogic calculatorul se poate utiliza: • în predare: o prezentarea sau transmiterea într-o formă „informatizabilă” a conţinutului.contribuţia notabilă la pregătirea individului pentru învăţarea continuă. mai ales. Privind lucrurile analitic. . în învăţare: o facilitarea accesului la informaţii. perspicacitate. o ameliorarea aspectului obiectiv al evaluării cunoştinţelor însuşite. . o efectuarea unor exerciţii şi activităţi aplicative. înregistrarea altor date privind evoluţiile elevilor. I.prezentarea noilor informaţii într-o manieră interactivă.proiectare .încorporarea unei excelente baze de demonstraţii. ci. o individualizarea şi flexibilizarea instruirii. . o evaluarea cu rapiditate şi mult mai detaliată a rezultatelor învăţării şi a calităţii proceselor de instruire. nu numai tehnologice. o simularea unor fenomene fizice şi sociale. .administrarea unor forme noi de evaluare şi de urmărire a progreselor înregistrate de elevi. prin (Cerghit. o diversificarea strategiilor didactice pe baza interacţiunii crescute între elev şi maşină etc. p. o ajutarea elevilor în rezolvarea unor probleme cu un grad mare de complexitate. ce solicită inteligenţă. . din punct de vedere al contribuţiei apreciabile la îmbunătăţirea calitativă a activităţilor şcolare.deschidere către utilizarea Internetului şi a altor surse multimedia. . . calculatorul poate fi utilizat în toate componentele şi momentele procesului didactic . .transmiterea sau prezentarea unor noi conţinuturi. o organizarea şi ghidarea învăţării independente ( tutorial model).facilitează angajarea cognitivă a elevului. venind în sprijinul promovării învăţământului deschis şi la distanţă. care solicită inteligenţă. urmărirea frecvenţei. pp.posibilitatea tratării interdisciplinare a conţinuturilor date.învăţare . creativitate.predare . situaţii. o favorizarea unui mod conversativ de lucru prin punerea de întrebări şi retroacţiuni specifice.. Teoretic vorbind. experienţe de laborator. de gestiune etc. în evaluare-autoevaluare o creşterea autocontrolului la elevi. adaptarea nivelului de instruire la nivelurile individuale determinate de calitatea rezultatelor la învăţătură. ci a metodologiei didactice.aspect care interesează în mod expres şi motiv pentru care pedagogii tratează această problemă nu în categoria mijloacelor de învăţământ. de mare efect dovedindu-se a fi simularea unor procese şi fenomene naturale. 2006. atenţie şi creativitate.evaluare.posibilitatea unui feed-back imediat. o reprezentarea (demonstrarea) modelelor cantitative sau structurale. . .. perspicacitate. o antrenarea elevilor în jocuri didactice de întreprindere. Cerghit (1988. de exemplificare şi concretizare a cunoştinţelor fundamentale. 209)..

imposibilitatea înlocuirii experimentelor de laborator şi cercetărilor.Dintre criticile şi limitele aduse IAC. ediţia a IV – a. (2007). Manual pentru definitivat şi gradul didactic II. Necşoi. neadaptarea la toate tipurile de elevi. Metode de învăţământ. Editura Polirom Cerghit. Cristea. Editura Universităţii „Transilvania” . Editura Didactică şi Pedagogică R. Iaşi. costuri şi eforturi umane. dar a cărei generalizare necesită timp. izolarea elevului de colegii şi profesorii săi. I. I. ediţia a III – a.5. (2008). IAC reprezintă o inovaţie complexă şi totuşi firească.) (2008).. revăzută şi adăugită. BIBLIOGRAFIE Cerghit.html Panţuru. Iaşi Editura Polirom Panţuru. S. I. 301-302): costurile ridicate. în Pregătirea psihopedagogică. S. ci a modificării unora dintre rolurile şi funcţiile lui. riscul pierderii obişnuinţei de a discuta. p.-O. a dezvoltării în rândul cadrelor didactice a unei autentice „culturi informatice” (Cerghit. Cerghit enumeră (2006. la toate stilurile cognitive etc. Editura Polirom Cucoş. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice.ro/cursuri/pedagogie/teoria_si_metodologia_instruirii-8400.A. D. riscul de reducere a capacităţii de exprimare verbală a elevilor. Teoria şi metodologia evaluării. I. de a argumenta şi contraargumenta. Bucureşti. (2008). „Metodologia procesului de învăţământ”. 303). S. 2. Braşov.. Teoria şi metodologia instruirii. pp. Iaşi. Pânişoară. Cerghit. (coord. http://facultate..regielive. (2006). Metode de învăţământ. I. 2006. Nu se pune problema înlocuirii profesorului. Teoria şi metodologia instruirii. revăzută şi adăugită. C. (1997).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful