Sunteți pe pagina 1din 1

Practicile anticoncurentiale

in acord cu reglementiirile
normative:

internalionale, legea noastrd lncadreazl

in ilicitul
modalitif

concurenfial doui manifestiiri ale firmelor, care la rdndul lor comportd mai multe

A. Intelegerile ilicite (Cartelul)

I. Cadrul juridic

de reglementare a

cartelurilor

Tratatul de instituire a Comunitilii Europene urmdregte prin capitolul ,,politica


concurenfialfi" crearea la nivelul statelor ce fac parte din spa{iul economic European, a unei pie{e concurenliale bazat[ pe libera circulafie a mirfurilor,
eficace ce are ca scop formarea unei pie{e unice.

concuren{i nedistorsionat5"

Indiferent de denumireautilizatL - practici anticoncuren{iale sau practici restrictive de


concurenfd - reprimarea acestora este principala direc{ie de ac{iune gi principalul scop al luptei

impotriva formelor de concurenli ilicit6.


Legislalia comunitar[ a suferit de-a lungul timpului modificari de la Tratatul de la Roma ce a instituit Comunitatea Fconomicd European6 (CEE)I, la Tratatul de la Maasficht privind Uniunea Europeand2. Revizuirea acestui tratat s-a f6cut prin Tratatul de la Amsterdam3 prin care

s-a realizat reforma institufiilor Uniunii Europene

in

vederea extinderii. Totodatii

in

urma

acestui Tratat articolele iniliale 85 (privind antantele)


dominantii) s-au transformat in articolele

qi 86 (privind abuzul de pozilie


la

8l

gi 82.

Succesiunea modemizdrii legisla{iei comunitare nu se opre$te aici, de

decembrie

2009, articolele 81 gi 82 din Tratatul C.E., devenind articolele 101 9i 102 din Tratatul privind funclionarea Uniunii Europenea.

Dispoziliile art. 81, respectiv art.l0l, sunt transpuse in legisla{ia na{ionald prin art.

din Legea r:n.2111996, aga cum a fost modificati prin Ordonanla de Urgenfd nr. 75 din 30
iunie 2010s. Aceasti modificare a legii era imperios necesard avdnd in vedere Regulamentului

C.E. nr.I/2003 privind punerea in aplicare a normelor de concurenld prevdzute la art. 81 gi 82


din Tratat.
I
2

in vigoare de la in vigoare de la

I ianuarie 1958 I noiembrie 1993

'in vigoare de la 1 mai 1999 doud articole sunt, pe fond, identice -a'cele 5
publicatii in M.Of. nr. 459106.07.2010

4^