Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTRI DE SERVICII NR.

___________

1. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. DARIUS INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu sediul social in localitatea Bucureti, str. Patrioilor, nr. 3, bl. PM17, sc. 1, et. 9, ap. 46, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucureti, sub nr. J40/1923 din data de 08.02.2006, C.U.I. 18358193, reprezentata de CATRINA MARIUS - DRAGO, cu functia de director general; in calitate de prestator, pe de o parte, si 1.2. ASOCIAIA DE PROPRIETARI (LOCATARI) bl. ........, sc. ..., str. ...................................................., nr. ......, Bucureti, sector ....., reprezentata de ...................................................................., cu functia de .............................................; in calitate de beneficiar, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze: 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului il reprezinta: SERVICII NTREINERE INSTALAII SANITARE I TERMICE PE BAZ DE ABONAMENT. 3. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Contractul se incheie pe o durata de 1 an incepand de la data de .................................. si pana la data de .................................. 4. PRETUL CONTRACTULUI 4.1. Pretul prestatiei este de ................ lei lunar si se calculeaza in functie de numarul apartamentelor 4.2. Pretul se va plati in numerar (sau cu ordin de plata in contul prestatorului) la nceputul fiecrei luni calendaristice. 5. GARANTII 5.1. Prestatorul de servicii garanteaza pentru lucrrile efectuate cu materialele recomandate de el, pe o perioad de 3 ani. 6. OBLIGATIILE PARTILOR 6.1. Prestatorul de servicii se obliga: a) s realizeze o inspecie a instalaiilor comune la ncheierea contractului. b) instalaiile care fac obiectul contractului vor fi monitorizate n permanen. c) informare i consiliere tehnic privind executarea celor mai fiabile lucrri. d) intervenie rapida 24/24 ore. e) timp de rspuns de la anunarea avariei de maxim 4 ore. f) timp de diagnosticare, remediere i repunere n funciune de maxim 24 ore. g) prestatorul are obligaia s nu pretind taxe de urgen sau alte costuri de manoper, n afara abonamentului lunar pentru lucrarile prevazute in contract 6.2. Beneficiarul serviciilor se obliga: a) s plteasc lunar, un abonament fix, de .............. lei. b) abonamentul se pltete la nceputul fiecrei luni calendaristice, pn la data de 15 ale lunii inclusiv. c) s suporte costul materialelor. 7. CLAUZA PENALA

7.1. In cazul in care beneficiarul nu achit pn la data de 15 ale lunii inclusiv costul abonamentului, se vor percepe penaliti astfel: pentru fiecare zi de ntrziere se percep penaliti de ........ Dac timp de 2 luni consecutiv, beneficiarul nu pltete abonamentul, prestatorul de servicii poate cere rezilierea contractului, cu plata de daune interese. 8. INCETAREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti: - nu isi executa una dintre obligatiile esentiale din prezentul contract; - este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract; - isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract. - cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti. 8.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 1 lun inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 9. FORTA MAJORA 9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 1 zi, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 9.3. Daca in termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese. 10. NOTIFICARILE INTRE PARTI 10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 10.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 11. LITIGII 11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 11.2. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. 12. CLAUZE FINALE 12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 12.2. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 (dou) exemplare. 12.5. Prezentul contract a fost inregistrat in registrul actelor emise de S.C. DARIUS INVEST IMOBILIARE S.R.L. cu nr. .. din data de.....

PRESTATOR

BENEFICIAR