Sunteți pe pagina 1din 54

Transportul maritim

Cuprins
1. Importana transporturilor maritime n contextul dezvoltrii economiei mondiale 2. Organizarea activitii de transport maritim 3. Elementele transportului maritim 4. Contractul de transport maritim 5. Conosamentul 6. Executarea contractului de transport maritim

Transportul maritim
Armator = Proprietarul navei Navlositor = Beneficiarul serviciului de transport maritim (Proprietarul mrfii) Contractul de transport maritim - Charter Party sau Booking Note(nave de linie) Navlul Preul transportului

MIJLOACE DE TRANSPORT MARITIME Navele maritime se clasifica n: - pacheboturi (nave de pasageri) - nave comerciale a)Pentru transportul marfurilor uscate; - - mineraliere - cargouri (marfuri generale) - bulk-carrier (transporta minereuri i alte marfuri de masa) - frigorifice - traulere (de pescuit) - port-container i port-barje b)Pentru transportul marfurilor lichide: - petroliere; - pentru transportul uleiurilor vegetale - pentru transportul substantelor chimice lichide - pentru transportul gazelor naturale lichefiate; - mixte: bricuri, spargatoare de gheata;

Fiecare parte a unei nave are un nume stabilit de conventiile internationale.

Principalele convenii referitoare la transportul maritim internaional:


1. Convenii referitoare la transportul maritim cu nave: - Regulile de la Haga din 1924 n materie de conosamente, - Convenia de la Atena din 1974 referitoare la transportul persoanelor i bagajelor pe mare; - Convenia ONU cunoscut i sub denumirea de Regulile de la

Hamburg referitoare la transportul mrfurilor pe mare.

2. Convenii referitoare la statutul navelor: - Convenia referitoare la imunitatea navelor proprietatea statului (Bruxelles-1926); - Convenia privind capacitatea navelor (Londra-1928); 3. Convenii referitoare la rspunderea civil i competena jurisdicional: - Conveniile de la Bruxelles (1924 i 1975), referitoare la limitarea rspunderii armatorilor; - Convenia de la Bruxelles 1962, referitoare la rspunderea operatorilor de nave nucleare. 4. Convenii referitoare la condiiile tehnico-constructive pentru asigurarea bunei stri de navigabilitate: - Convenia pentru ocrotirea vieii pe mare Londra 1974; - Convenia asupra liniilor de ncrcare, Londra 1968. 5. Convenii internaionale privind marea i transporturile pe mare: - Convenia Internaional (1974), cu privirea la ocrotirea vieii Umane pe Mare (SOLAS); - Codul internaional de Semnale; - Reguli uniforme privind reglementarea telecomunicaiilor etc.

CAPACITATEA DE TRANSPORT A NAVEI

- Tona registru net (TRN) exprim volumul total al


spaiilor nchise de la bordul navei, destinat ncrcrii mrfurilor

- Tona deadweight (TDW) - msoar capacitatea navei de a transporta n condiii optime de navigabilitate o anumit cantitate de mrfuri, msurat n uniti de greutate (tone) - Deadweightcargo capacity (DCC) reprezint capacitatea comercial a navei cantitatea de marfa ce poate fi ncrcat.

Principalele porturi maritime mondiale :


- Rotterdam

(Olanda)

- New York (SUA)


- Abadan (Iran) - Vancouver (Canada).

Portul Rotterdam

Last edited by Nemo; May 24th, 2008 at 10:35 AM.

Last edited by Nemo; May 24th, 2008 at 10:35 AM.

The world's 55,000 cargo ships transport 90 percent of its goods

Kite-Pulled Ship Saves Big By Going Retro

P&O North Sea Ferries / Stena Line (to Hull and Harwich)

PRIDE OF ROTTERDAM (P&O NSF) Europoort to Hull.

STENA DISCOVERY (Hook of Holland - Harwich)

Rotterdam Car Terminal expanding.

__________________
See; http://www.ship-world.de/

Terminalele de cereale - portul Constana

Built 1977, 12612 Grt, Cypriot flag.

Skyman

Built 1991, 12453 Grt, Panama flag.

Wealthy Star

Built 1996, 4962 Grt, Netherlands flag.

Stellanova

FORME DE EXPLOATARE COMERCIAL A NAVELOR


A) NAVIGAIA DE LINIE
Caracteristici: - navele de linie furnizeaza servicii unei clientele numeroase care expediaz mrfuri n partizi relativ mici; - cltoriile i escalele se efectueaza potrivit unui orar i unei rute determinate; - se respect principiul primul venit, primul servit. - pentru marfa neprezentat la ncrcare se calculeaz navlu mort. - contractul de navlosire - BOOKING-NOTE (aviz de angajament) i\ sau BILL OF LADING (conosament).

Booking note - avizul de rezervare a unui spaiu


de transport pe nava de linie

cuprinde: - tipul de marf ce urmeaz a fi transportat - cantitatea - porturile de ncrcare/descrcare - nivelul navlului - condiia de ncrcare/descrcare - numele i adresa expeditorului/destinatarului

B) Navigaia neregulat sau TRAMP Caracteristici:


- Cltoria nu este legat de o anumit rut de transport, de anumite porturi fixe de expediere i de destinatie; - fiecare curs este legat n general de satisfacerea cerinelor de transport ale unui singur navlositor care dispune de o partid de marfa suficient pentru a ocupa spaiul de transport oferit de nav; - se transport, n general, marfuri grele i voluminoase marf de mas (tiei i derivate petroliere, crbuni, cereale, ngrminte chimice, etc.). - contractul de transport ntre armator i navlositor

CHARTER PARTY (CH/ P).

Tehnica navlosirii
a) Cererea de tonaj dispozitie data brokerului navlositor de a angaja o nava b) Cerere de ofert c) Oferta - pt confirmare i autorizarea semnturii d) Aviz de navlosire dovedete angajarea navei i indic principalele clauze ale charter party

CONTRACTUL DE TRANSPORT MARITIM

: armatorul se oblig s transporte mrfurile navlositorului sau s pun la dispoziia acestuia o nav, total sau parial, pentru transportul mrfurilor pe mare, n schimbul unei sume de bani numit navlu, tarif sau chirie n funcie de specificul contractului ncheiat.

Tipuri de contracte de navlosire


a) Voyage Charter angajarea navei n vederea unuia sau ctorva voiaje; - Navlosire simpl (single charter) - Navlosire dus ntors (tripe charter) - Navlosire n circuit (round tripe charter) b) Time Charter angajarea ( inchirierea) navei pentru efectuarea de transporturi pe o perioad de timp; c) Charter by Demise nchirierea navei fr echipaj, - nchiriere a navei nude.

Contract de navlosire Charter by Demise Art. 1. Partile contractante

Societatea Comerciala ............X........, cu sediul n ........., str. ........ nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ......, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. ............., avand contul nr. ......., deschis la ....... filiala .......... i contul ............ deschis la ............................., Cod Fiscal ........, reprezentata prin .. ......., n calitate de director, denumita n continuare PROPRIETAR i Societatea Comerciala ............Y........, cu sediul n ........., str. ........ nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ......, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. ............., avand contul nr. ......., deschis la ....... filiala .......... i contul ............ deschis la ............................., Cod Fiscal ........, reprezentata prin ........., n calitate de director, denumita n continuare NAVLOSITOR Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Contract de navlosire PROPRIETARUL nchiriaz nava.............. NAVLOSITORULUI pentru exploatarea maritima comerciala a acesteia. Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI Prezentul contract se incheie pe o durata de ............ ani, cu incepere de la data semnarii acestuia de catre ambele parti. Art. 4. DREPTURILE i OBLIGATIILE NAVLOSITORULUI NAVLOSITORUL are dreptul de posesie i de folosinta a navei n scopul precizat n contract. NAVLOSITORUL se obliga sa; a) sa efectueze plata chiriei n termenele i conditiile convenite prin contract; b) sa intretina nava i sa efectueze reparatiile, cu exceptia reparatiilor i inlocuirilor necesare datorate unor vicii ascunse care cad n sarcina PROPRIETARULUI navei; c) sa achite cheltuielile de exploatare a navei; d) sa asigure nava la o societate de asigurari agreata de PROPRIETAR; e) sa angajeze comandantul navei, sa recruteze echipajul acesteia, asigurand plata salariilor, cazarea i masa la bord; f) sa predea PROPRIETARULUI nava la terminarea contractului sau, n cazul rezilierii contractului din vina sa, la termenul cerut de PROPRIETAR.

Art. 5. DREPTURILE i OBLIGATIILE PROPRIETARULUI


PROPRIETARUL pastreaza dreptul de dispozitie asupra navei, avand totodata dreptul de control asupra modului n care se asigura integritatea navei i respectarea de catre
NAVLOSITOR a tuturor clauzelor contractuale. PROPRIETARUL se obliga: a) sa predea nava n stare normala de functionare; b) sa efectueze reparatiile ce-i revin potrivit prezentului contract; c) sa asigure NAVLOSITORULUI folosinta linistita a navei. Art. 6. CHIRIA i MODALITATEA DE PLATA NAVLOSITORUL plateste pentru inchirierea navei o chirie n cuantum de ....... Modalitatea de plata aleasa de parti este ................................... Art. 7. PENALITATI n cazul n care NAVLOSITORUL nu isi achita obligatia de plata a chiriei n termenul convenit, plateste PROPRIETARULUI penalitati n cuantum de ...........% pentru fiecare zi de intarziere. Art. 8. RASPUNDEREA CONTRACTUALA NAVLOSITORUL raspunde pentru daunele cauzate de exploatarea i utilizarea navei cu nerespectarea dispozitiilor contractuale. Art. 9. FORTA MAJORA Situatiile de forta majora (cutremur, inundatii, calamitati sau situatii asimilate fortei majore, interdictii legale sau situatii ce nu depind nemijlocit de una dintre parti) vor fi notificate de catre partea care le invoca n termen de .... zile de la data aparitiei. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca. Incetarea cazului de forta majora determina reluarea obligatiilor de catre partea care l-a invocat. Art. 10. LITIGII Eventualele litigii ce decurg din derularea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar n caz de nerezolvare a acestora, partile se vor adresa Curtii de Arbitraj .......................... Art. 11. DISPOZITII FINALE Prezentul contract s-a incheiat azi ..........., n doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. PROPRIETAR, NAVLOSITOR,

PRINCIPALELE CLAUZE ALE CONTRACTULUI DE TRANSPORT CHARTER- PARTY (CH/P):


- Denumirea navei. Caracteristicile principale, inclusive capacitatea exprimata n unitati de greutate cat i volumetrice. - Date referitoare la perioada n care nava trebuie sa inceapa executarea voiajului, respectiv data ce se estimeaza ca nava urmeaza sa soseasca n portul de incarcare. - Modul de avizare privind sosirea navei n portul de incarcare. - Descrierea mafurilor i cantitatea ce urmeaza a fi incarcata pa nava exprimata n tone sau m3. - Porturile n care trebuie sa opereze nava, respective portul de incarcare i cel de descarcare. - Navlul, modul de calculare al acestuia i moneda de plata. - Conditia de navlosire, respectiv modul de suportare al costurilor de incarcare sau descarcare. - Ruta de transport. - Clauze speciale pe care trebuie sa le contina conosamentele n legatura cu acesta cu CH/P. - Clauze referitoare la forta majora i evenimentele fortuite (risc de razboi, greve, situatie politica instabila) care ar putea afecta executarea corecta a contractului. - Clauza de arbitraj. - Situatia navei n momentul incheierii contractului. - Raspunderea n caz de incarcare a marfurilor pe punte.

ELEMENTELE PRETULUI DE COST AL TRANSPORTURILOR MARITIME

Costurile de exploatare i de ntreinere a navei pot fi concentrate n mai multe categorii:


- Cheltuielile legate de achizitionarea i intretinerea n stare de navigabilitate a navei. - Cheltuielile legate direct de exploatarea navei. - Costurile navei necontrolate de armator i legate indirect de exploatarea navei.
- prime de asigurare.

- Cheltuielile generale ale firmei de transport. - Conditia de navlosire.

Principalele condiii de navlosire sunt urmtoarele:

FOB STIVUIT= n navlu nu se includ cheltuielile de ncrcare i cele de descrcare. Acestea sunt n sarcina vnztorului. FIO - FREE in OUT= franco- ncrcat descrcat este clauza n care cheltuielile de incarcare descarcare nu privesc pe armator, ci pe navlositor, deci nu sunt incluse n navlu (privesc marfa).

FORMELE DE STABILIRE A NAVLULUI suma pe ton sau mc la alegerea armatorului. suma global pe nav. pe unitate de timp i nav Time Charter- Party. procent din valoarea marfurilor.

ALTI FACTORI CARE INFLUENTEAZA NAVLUL


felul marfurilor capacitatea navei distanta parcursa n mars clasificarea navei normele de incarcare-descarcare grad de dotare al porturilor capacitatea de operare simultana regimul de lucru al porturilor nivelul taxelor de tranzitare prin canale i stramtori nivelul taxelor portuare pretul combustibilului distanta unde se gaseste nava fata de portul de incarcare n momentul navlosirii posibilitatea incarcarii cu marfuri la cursul de retur

CONOSAMENTUL/ BILL OF LADING (B/L)

Conventia Natiunilor Unite, privind transportul pe mare: - conosamentul este un document care face dovada unui contract de transport pe mare i constat preluarea/ ncarcarea mrfurilor pe nav de ctre crus, precum i obligaia acestuia de a livra mrfurile contra prezentrii documentelor.

FUNCTIILE CONOSAMENTULUI
- adeverin semnat de cru i eliberat expeditorului pentru a face dovada c marfurile pe care acesta le descrie au fost ncarcate pe un anumit vas, cu o anumita destinatie sau au fost ncredinate armatorului n vederea transportului.

- dovada existentei contractului de transport.


- titlu reprezentativ al mrfurilor care se transport pe nava respectiv. - instrument de credit ntruct pe baza lui se deschide prin intermediul bncilor creditul necesar finanrii contractului de vnzare-cumparare.

CONTINUTUL CONOSAMENTULUI
- Natura generala a marfurilor, marcajele presupuse necesare pentru identificarea acestora; - starea aparenta a marfurilor; - numele i sediul principal al carausului; - numele incarcatorului; - Data de prezentare a navei la ncrcare i data rezilierii contractului cu o toleran de pn la 15 zile - destinatarul daca este mentionat - portul de incarcare prevazut n contract - numele navei pe care este incarcata marfa - portul de descarcare - locul i data emiterii conosamentului - Navlul modul de stabilire,modalitatea de plata - nr. exemplarelor negociabile semnate de caraus sau comandantul navei (set de 3 originale) FULL SET - data incarcarii efective a marfurilor pe punte - denumirea conventiei care guverneaza conosamentul eliberat de caraus - Norma de incarcare, modul de calcul al staliilor, contrastaliilor.

CONOSAMENTUL:
3 exemplare originale i 10-15 copii nenegociabile. Acestea au urmatoarea destinatie: - 2-3 incarcatorului - 2-3 destinatarului - 1-2 ag. Navei din portul de incarcare - 1-2 ag. Navei din portul de descarcare -1 pt necesit armatorului - 1-2 se expediaza destinatarului - 2-3 se depun la banca incarcatorului 1 se expediaza societatii de asigurare

TIPURI DE CONOSAMENTE
n FUNCTIE DE MODUL DE TRANSMITERE A PROPRIETATII

- conosament nominativ - conosament la ordin (TO ORDER) - conosament la purtator


n FUNCTIE DE MOMENTUL INCARCARII MARFURILOR PE NAVA

- conosament incarcat la bord (ship on board) - conosament primit spre incarcare

n FUNCTIE DE RUTA i DESTINATIA DE TRANSPORT ACOPERITA

- conosament oceanic sau maritim - conosament de serviciu - conosament direct


n FUNCTIE DE CONTINUITATEA TRANSPORTULUI

- conosament fara transportare - conosament cu transportare

EXECUTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM


- ANUNTUL DE SOSIRE A NAVEI avizul ETA (Expected Time of Arrival). - LIBERA PRACTICA - NOTICE (NAVA ESTE APTA PENTRU INCARCARE) - PLANUL DE INCARCARE (CARGO PLAN) - ORDINUL DE IMBARCO - RECIPISA PRIMULUI OFITER - STALIILE
DOCUMENTE CARE STAU LA BAZA CALC. STALIILOR

Istoricul operatiunii (STATEMENT OF FACTS) TIME SHEET (FOAIA TIMPULUI)

CONTRASTALII

DESPATCH- MONEY= reprezinta suma de bani pe care armatorul o plateste navlositorului pentru timpul de stalii economisit. DEMURRAGE= reprezinta valoarea n bani a contrastaliilor pe care navlositorul o plateste armatorului. De obicei demurrage-ul reprezinta dublul zilelor de contrastalii. MANIFESTUL

Predarea mrfurilor n portul de descrcare


Pentru recepionarea mrfurilor de ctre beneficiar, se parcurg mai multe etape: a) Cnd se d ordin de ridicare a ancorei n portul de ncrcare,

n notice se specific data cnd nava a plecat i cnd va ajunge n portul/porturile de descrcare (data este aproximativ). b) n privina specificrii mrfurilor ce sunt ncrcate pe nav, agentul navei ntocmete un document intitulat manifestul vamal de ncrcare.

comandantul navei notific primitorii mrfurilor i autoritile portuare unde va acosta.

Manifestul prevede partizii de mrfuri defalcat pe fiecare


Cuprinde: denumirea mrfii, o descriere sumar a mrfii transportate, cantitatea transportat, portul de ncrcare, portul de descrcare, numele ncrctorului, numele destinatarului, navlul, observaii etc. Mrfurile ce se depisteaz pe nav i care nu sunt trecute n manifest sunt declarate mrfuri de contraband i sunt confiscate.

port de descrcare i beneficiar.

Staliile (lay days) reprezint perioada de timp gratuit acordat de armator navlositorului pentru ncrcareadescrcarea mrfurilor, stipulat n contract n mod expres, sau subneleas din clauzele acestuia. Staliile pot fi de dou feluri: a) Stalii reversibile acestea se stabilesc cumulat pentru operaiuni de ncrcare-descrcare. Se ine seama de timpul ct nava staioneaz n port pentru acea operaiune, putndu-se recupera la descrcare timpul pierdut la ncrcare i invers. b) Stalii nereversibile se stabilesc separat pentru ncrcare i separat pentru descrcare. Acestea la rndul lor pot fi fixe i determinabile.

Metode de stabilire a staliilor


1. Metoda pe nav se stabilete o norm medie pe zi (24 ore) pentru a ncrca ntreaga nav; 2. Metoda pe hambar la calculul staliilor (S) se ine seama de: cantitatea total ce urmeaz a fi ncrcat Q, norma de ncrcare pe un hambar Nh i numrul de hambare ce urmeaz a fi ncrcate n. Relaia este urmtoarea: S = Q / Nh n Avantajul n cazul folosirii acestei metode este al armatorului. 3. Metoda pe hambar lucrtor avantajul este al navlositorului, pentru c timpul de stalii curge numai la hambarul unde se lucreaz; 4. Metoda pe hambarul cel mai mare

Contrastalii definiii
a) Este o despgubire pe care navlositorul trebuie s o plteasc armatorului pentru reinerea navei peste timpul normal alocat efecturii operaiunilor de ncrcare-descrcare. b) Este o perioad de imobilizare a navei de ctre navlositor pentru operaiunile de ncrcare-descrcare, dincolo de timpul de stalii, atunci cnd aceste operaiuni cad n sarcina sa. Reprezint de fapt, o nclcare a unor clauze contractuale de ctre navlositor. Contrastaliile se stabilesc n dou moduri: - Ca o sum de bani forfetar pentru fiecare zi de ntrziere (ex: 25 de zile de stalii i 15 zile de contrastalii, a cte 1500 pentru fiecare zi de ntrziere); - Ca o sum pe tona registru brut (T.R.B.)/zi.