Sunteți pe pagina 1din 25

13-Mar-13

SANGELE I
Dr. Ioana Stefanescu
U.M.F. Carol Davila Bucuresti Departamentul Stiinte Functionale Disciplina Fiziologie si Neurostiinte N.C. Paulescu

HOMEOSTAZIA
Singele este alcatuit din plasma si elemente figurate (H,L,T); impreuna cu limfa, L.interstitial si L. transcelulare alcatuieste LEC, functional sinonim cu Mediul Intern. Mentinerea constanta a parametrilor fiziologici ai acestuia este definita drept homeostazie (homeios = aceeasi, stasis=stare), conform definitiilor date de Claude Bernard (1865) si mai tirziu de Kanore(1939). Homeostazia este azi considerata prezenta la toate nivelele la care materia vie e organizata in sisteme: celular, tisular, organic, organism, populatie, biocenoza, ecosistem. Singele,ca sistem fizic e compus din faza dispersata (elem.figurate) si faza dispersanta, plasma, care se separa prin centrifugare.

13-Mar-13

VOLUMUL SANGUIN; VOLUMUL GLOBULAR


Volumul sangu in este alcatuit din volumul plasm at ic si cel globular . Volumul globular exprimat procent ua l este hematoc rit ul -Ht . Determinarea D t i Vol.Sangh, V l S gh se face f prin i metoda t d dilutiei. dil ti i Primele P i l determinari d t i i au fost facute la condamnati prin decapitare Bir schof f-1 857. Volemia la un adult este de 5L, adica 65-70mL/k gc, adica 8% din GC,din care >4% sint determinate de vol plasmatic si 3% de vol globular. Diferenta dintre sexe, la adulti este de aproximati v 1L in favoarea sexului masculin. Diferentele se datoreaza h.sexuali, in ceea ce priveste Ht, c% de Hb, si procentului de tes.adip os, mai slab vasculari zat. Ca dovada, dupa castrare, diferentele de volemie practic dispar. Volumul sanguin se rapor teaza si la supraf.corp orala: 3,1 L/mp la B si 2,5 L/mp pt.F, exprimare corecta si in caz de retentii hidrosaline impor tante (edeme) si pt.obezi . La copiii nou nascuti (NN) la termen, vol sangh/Greut corp. este de 80100mL/Kgc, datorita vol.eritrocitar mai mare. La prematuri, volemia e si mai mare, de 108mL/k gc,d at. vol.plasmati c crescut. Determinarea volemiei se face cel mai corect prin determinarea simultana a vol.plasmatic si a vol. globular. Determinarea VP se face prin adm iv de coloranti (albastru Evans=sol .T1 824,alb astru Chicago, rosu Congo) care se leaga de albuminele plasmatice. Se mai pot folosi albumine marcate cu I 131 sau I 135 . Vol.globular sau corpuscular se determina prin injectare de hematii marcate cu Cr 51 , P 32 , Tc 99 , Determinarea simultana a VP si a VG se numeste metoda dublului marker.

13-Mar-13

Determinarea Ht se face pe singe venos recoltat pe anticoagulant in tuburi capilare cu pereti grosi, prin centrifugare, la 3000turatii/min. Hematiile, cu densitatea de 1090 sedimenteaza la baza tubului, iar plasma ramine deasupra coloanei celulare. La limita de separare dintre ele se detaseaza un strat albicios de limfo-monocite si trombocite, a caror densitate este intre cea a hematiilor si cea a plasmei. l i Pentru P t determinarea d t i corecta t a Ht, Ht este t necesara aplicarea unor factori de corectie ce tin de anticoaglantele folosite si de plasma sechestrata in urma centrifugarii intre elementele figurate din singele venos folosit.Astfel, in cazul folosirii de oxalat de Na ca anticoagulant, F1 de corectie este 1 ,09, datorita modificarii volumului eritrocitor si de 1 in cazul heparinei. F2, ce tine de plasma sechestrata este de 0,96. Valorile Ht astfel obtinute dupa corectare prin inmultire cu F1 si F2 sint de 42% pt pt.F F si 45% pt pt.B. B La nou nou-nascut nascut (NN), (NN) Ht are o valoare mai mare, de 56%, datorita numarului crescut de hematii si datorita unei usoare deshidratari specifice acestuia. Ht. venos de 45% este putin mai mare fata de cel arterial, 42%, datorita transferurilor hidroelectrolitice de la nivelul segmentului capilar: hematia din singele venos contine mai mult clor si mai multa apa datorita fenomenului de membrana Hamburger.

Valoarea Ht variaza si in functie de organul in care este determinat: la nivel splenic, Ht este de 70%, la nivelul capilarelor sinusoidale care filtreaza eritrocitele. La nivelul capilarelor si venulelor, Ht este mai mic, datorita curgerii axiale a singelui, iar la nivel tisular, este mai mic fata de Ht arterial si venos. Ht intregului organism este media valorilor Ht din toate tesuturile si organele. Astfel,Ht somatic este de 35%. Raportul dintre Ht somatic si Ht venos se numeste Factor celular si este subunitar: 0,91 la adult si 0,87 la NN. Ht este direct proportional cu nr de hematii/mmcub de singe, daca volumul eritrocitar mediu (VEM) este normal (80-94 microni cubi). Ht creste in poliglobulii (pletora globulara), insotita si de hipervolemie. In plasmoragii, volemia scade, dar Ht creste datorita hemoconcentratiei. Ht scade in anemii cu volemie normala sau scazuta anemii, scazuta, in hiperhidratari (hidremii) situatie in care volumul globular este normal, dar Ht scade datorita hemodilutiei. In cazul hemoragiilor acute, inaintea declansarii mecanismelor compensatorii pentru corectarea hipovolemiei prin intravazarea lichidului interstitial, Ht este normal, dar volumul globular este scazut.

13-Mar-13

13-Mar-13

13-Mar-13

MODIFICARILE FIZIOLOGICE ALE VOLEMIEI; FACTORI ENDOGENI


D i g e s t i a d ete r m i n a o u s o a r a s i l e n t a c r e s te r e a v o l e m i e i , d a to r i t a a b s o r b t i ei l i c h i d e l o r i n i n te s t i n . I n t i m p u l e f o r t u l u i f i z i c i n te n s , v o l e m i a s c a d e c u c i tev a s u te d e m L i n p r i m e l e 1 0 - 1 5 m i n . , d a to r i t a ex t r a va z a r i i d e l i c h i d i n s p a t i u l i n te r s t i t ia l , d a to r i t a c r e s te r i i n r. d e c a p i l a r e f u n c t i o n a l e . L a s u b i e c t i i a n t r e n a t i , a c e s t p r o c e s e m a i p u t i n i n te n s . Vo l e m i a e s te d i r e c t p r o p o r t i on a l a c u a c t iv i t a te a f i z i c a : l a s p o r t i v i i b i n e a n t r e n a t i , r a p o r t u l v o l u m s a n g u i n / G c o r p e s te d e 1 0 0 m L / k g c . P o s t ur a : d u p a 3 0 m i n d e o r to s t a t is m , v o l u m u l s a n g u i n e s te c u 1 5 % m a i m i c f a t a d e c l i n o s t a t is m , d a to r i t a ex t r a va z a r i i l i c h i d ulu i d i n p l a s m a l a n i v e l u l c a p i l a r el o r m e m b r e l o r i n f e r i o a r e , c a u r m a r e a c r e s te r i i p r e s i u n i i h i d r o s t a t ic e l a a c e s t n i v e l . R e p a o s ul l a p a t p e te r m e n s c u r t d ete r m i n a c r e s te r e a v o l e m i e i c u 5 % . P r e l u n g i t , ( 2 - 3 s a p t a m i n i ) a c e s t a d ete r m i n a s c a d e r e a v o l u m u l u i p l a s m a t ic l a a d u l t c u p i n a l a 5 0 0 mL. S a r c i n a d ete r m i n a c r e s te r i m a r i a l e v o l e m i e i , i n m e d i e c u 2 0 - 3 0 % , ( u n e o r i c u 1 0 0 % , i n s a r c i n i l e g e m e l a r e s a u c u t r i p l et i ) . C r e s te r e a v o l e m i ei i n c e p e d i n s a p t a m i n a 1 0 s i c o n t i n u a p r o g r e s i v p i n a i n s a p t a m i n a 3 0 - 3 4 , r a m i n i n d n e m o d i fi ca t a p i n a l a n a s te r e . R ev e n i r e a c o m p l et a l a n o r m a l s e f a c e l e n t , d u p a 2 - 8 s a p t d e l a n a s te r e , d a r d u p a delivrenta, apare o diureza importanta cu scaderea volemiei, ca urmare a d i s p a r i t i ei e e s t r o g e ni l o r s i p r o g e s te ro n u l u i p l a c e n t a r i . C r e s te r e a v o l e m i e i s e r e a l i z e a z a a t i t p e s e a m a c r e s te r i i v o l u m u lu i p l a s m a t i c ( V P ) , c i t s i a v o l u m u lu i g l o b u l a r ( VG ) . V P c r e s te d a to r i t a r ete n t i e i h i d r o s a l in e d i n t i m p u l s a r c i n i i , c a u r m a r e a s e c r et i ei c r e s c u te d e a l d o s te r o n s i A D H . E s t r o g e ni i s i p r o g e s te ro n u l p l a c e n t a r i i n d u c v a s o d i l a t a t i e , ( p r i n l i p s a d e r a s p u n s l a e f e c t u l p r e s o r a l AT I I ) c e s c a d e r e z i s te n t a p e r i fe r i c a . Pe r f u z i a r e n a l a s c a d e s i c a u r m a r e a c o m p r e s i e i m e c a n i c e ex e r c it a te d e u te r u l u i g r a v i d . V P c r e s te i n s a r c i n a s i d a to r i t a c r e s te r i i s i n te z e i d e p r o te i n e p l a s m a t i c e. C r e s te r e a VG i n s a r c i n a v a r i a z a d i r e c t p r o p o r t i o n a l c u a p o r t u l d e Fe exo g e n . C a u z a c r e s te r i i d e VG e s te d e s c a r c a r e a d e e r i t r o p o iet i n a , s t i m u l a t a d e p r o l a c t i n a s i d e H o r m o n u l l a c to g e n p l a c e n t a r ( s o m a to - m a m ot r o p in a c o r i o n i c a umana, denumita si prolactina placentara hLP).

MODIFICARILE FIZIOLOGICE ALE VOLEMIEI; FACTORI EXOGENI


Climatul cald induce usoara crestere a volemiei, iar cel rece o usoara scadere, datorita transferului de lichid in tesuturi (ficat, muschi). La mare altitudine, presiunea atmosferica scazuta si hipoxia prelungita determina cresterea volemiei, prin stimularea eritropoiezei.

13-Mar-13

VARIATIILE PATOLOGICE ALE VOLEMIEI


Scaderea volumului sanguin total reprezinta hipovolemiile sau oligohemiile . Acestea apar in: pierderi externe de singe (tra matisme interventii (traumatisme, inter entii chirurgicale) chir rgicale) sa sau interne (ruptura (r pt ra de organ: ficat, splina). Scaderea volumului globular caracterizeaza anemiile. Scaderea VP se datoreaza pierderii de plasma si lichide hidroelectrolitice in arsuri, varsaturi, diarei profuze, fistule digestive, ocluzii intestinale inalte, diureze excesive, diabet zaharat (poliurie), insuficienta corticosuprarenala, transpiratii profuze, edeme generalizate, acumularea de mari cantitati de lichid in pleura sau peritoneu. Hipovolemiile sint insotite sau nu de modificarea HT. In hemoragiile g acute, , la inceput, p , hipovolemia p este normocitemica, , apoi, pe masura intravazarii de lich. interstitial, Ht incepe sa scada si hipovolemia devine oligocitemica. In cazul pierderilor de plasma si/sau lichide electrolitice, datorita hemoconcentratiei, hipovolemia este policitemica. Daca se pierd lichide hipotone (transpiratii, varsaturi, diureze apoase), plasma devine hipertona, hematiile se ratatineaza, scade VG si Ht scade, indicind astfel pierderi mai mari ca in realitate.

13-Mar-13

In cazul pierderilor de lichide mai putin hipotone, (bila, suc pancreatic) prin varsaturi sau fistule digestive, sau in cazul evacuarilor repetate de transsudate pleurale sau peritoneale, plasma devine usor hipotona, hematiile cresc in volum, creste VG si astfel Ht indica pierderi mai mici ca in realitate. In hemoragiile acute datorate leziunior venoase ce nu depasesc 10% din vol.sangh. total, presiunea arteriala (PA) practic nu se modifica, iar in cazul leziunilor arteriale ce duc la pierderi de sub 10% din vol.sangh, PA se modifica, dar pe termen scurt si in mica masura, datorita declansarii prompte a mecanismelor compensatorii: mobilizarea singelui din depozite, intravazarea lich.interst. in capilare, oligurie pina la anurie, cu declansarea sistemului R- Aaldosteron, scaderea secretiilor exocrine, ajustarea patului vascular la vol.sangh. scazut prin vasoconstrictie selectiva si redistributia singelui spre organe vitale; se sunteaza sectorul arteriolo-venular, deci scade patul vascular. Daca hemoragia se soldeaza cu pierderea de peste 30% din Vol sangh, se instaleaza socul. Acesta se instaleaza in hipovolemii absolute, datorate pierderilor lichidiene si in hipovolemii functional e: decompensarea acuta a VS in cazul IMA, tamponadei pericardice, rupturii de valve cardiace, in toate aceste cazuri aparind EPA (edemul pulmonar acut).

HIPERVOLEMIILE
Hiper volemiile sau pletorele sanghine se pot instala datorita cresterii VP in cazul hiper p volemiilor oligocitemice g , cind VG este N (sau usor scazut) asa cum se intimpla in hiperhidratari: administrarea unor cantitati mari de solutii saline, plasma, inlocuitori de plasma, solutii macromoleculare (dextrani), aport de lichide in exces. Hiper volemia policitemica se caracterizeaza prin cresterea VG, fara modificarea VP: poliglobuliile secundare (altitudine), boli respiratorii cronice sau poliglobuliile primare : Policitemia Vera. Hipervolemia normocitemica se datoreaza cresterii atita VP cit si a VG, cu Ht N: hipertiroidie, transfuzie de singe integral. Hipervolemiile acute se datoreaza perfuziei masive de diferite solutii: singe, plasma, masa eritrocitara, solutii cristaloide.

13-Mar-13

REPARTITIA VOLUMULUI SANGHIN


Repar titia volumului sanghin este inegala, cea mai mare parte, 85% gasindu gasindu-se se in sistemul de joasa presiune, adica in rezervorul de capacitate , reprezentat de cord, venele mari, capilarele din marea circulatie, mica circulatie, iar restul de 15% sint repartizate in aorta si artere, ce reprezinta rezervorul de presiune . In conditii fiziologice si in repaos, jumatate din VS total se afla efectiv in circulatie, ca VS circulant, iar restul circula de 10-12 ori mai lent, sau stagneaza in sectoare ale sistemului venos, ca volum sanguin de rezerva. In ficat exista 0,5-1L de singe, in splina 0,3-0,5L, si de asemenea, la nivelul plexurilor subpapilare. La aceste nivele, se pot acumula cantitati relativ mari de singe, fara modificarea presiunii intravasculare.

13-Mar-13

CONTROLUL VOLEMIEI. REGLAREA VOLUMULUI PLASMATIC


Mecanismele de baza ale controlului volumului plasmatic sint corelate cu cele care controleaza echilibtul hidroelectroliti c, nivelul natremiei, PA si functia renala. VOLUMUL EFECTIV CIRCULANT este parametrul functional care regleaza natriureza. El reflecta nivelul per fuziei tisulare asigurat de presiunea intravasculara din tesut. Pentru organism, VEC este indexul balantei Na. Fiziologic, modificarile VEC evolueaza in paralel cu cele ale LEC. In anumite boli (insuficienta cardiaca, sd.nefrotic, ciroza hepatica),desi LEC creste (edeme, ascita), VEC scade, inducind retentia de Na.In cazul cresterii VP, creste debitul cardiac, creste PA , creste presiunea in a.renala, creste filtratul glomerular si cantitatea de Na filtrat, creste natriureza si diureza si astfel se corecteaza volemia, prin mecanismul hemodinamic de DIUREZA PRESIO NALA . Natriureza si diureza variaza direct propor ti onal cu nivelul VEC.Cind acesta creste, este inhibat sistemul R- A - A , si astfel scade reabsorbtia de Na. Pt valori mici ale VEC, , mecanismul inver s, , de retentie hidrosalina are la baza sistemul R- A - Ald osteron. In hiper volemia datorata unui VP mare, inter vine rapid (secund e, minute) reflexul de intindere a mecanoreceptoril or din zonele de joasa presiune (stretch receptor s), denumit reflex de volum, astfel: cresterea VEC stimuleaza mai ales receptorii de intindere de la nivel atrial, efectele instalate fiind tahicardia (reflexul Bainbridge), vasodilatatia la nivel renal si cresterea diurezei, precum si scaderea secretiei de ADH. Cresterea VP stimuleaza si eliberarea de atriopeptina , ca urmare va creste natriureza si diureza de 3 pina la 10 ori, mecanismul nefiind, insa, de lunga durata. Concomitent, atriopeptina inhiba eliberarea de aldosteron.

10

13-Mar-13

Modificarile VEC sint monitorizate de baroreceptorii situati in cele doua zone, de inalta presiune si de joasa presiune din circulatia sistemica si in plus, de baroreceptori situati la nivelul a.aferente renale si la nivel hepatic. Scaderea VEC sesizata de baroreceptorii circulatiei arteriale centrale induce prin stimulare simpatica la nivelul AJG eliberarea de renina si declansarea axului R-A-A. Scaderea VEC este sesizata si de receptorii de intindere de la nivelul celulelor granulare din a.aferenta (celule musculare netede care secreta, stocheaza si elibereaza R); reducerea gradului de intindere a acestor receptori duce la scaderea Ca intracelular si cresterea eliberarii de R si activarea intregului ax R-A-A, pentru cresterea PA. Invers, in conditiile cresterii distensiei acestor receptori, cind creste VEC, este inhibata eliberarea de R. Un alt efect al stimularii baroreceptorilor din circulatia arteriala sistemica atunci cind scade VEC, este inducerea pe cale simpatica a scaderii fluxului plasmatic renal, cu scaderea consecutiva a eliminarii de Na. Totodata, scaderea marcata a VEC induce cresterea secretiei de ADH de catre hipofiza posterioara si inhiba eliberarea de PNA, cu reducerea natriurezei si a diurezei.

I n c a z u l s c a d e r i i V E C , s c a d e p r e s i u n ea a r te r i a l a m e d i e , s c a d e r a t a i m p u l su r ilor i n h ib itor ii d e s c a rc a te d e b a ro R s i n oc arot id ieni s i a o r t i c i l a n i velu l c e n t r i l or s i mp a t ici c a r d i o a c c eler ator s i va s o c o nst r ictor b u l b a r i , e fe c te l e fi i n d t a h i c a r d ia s i va s oc on s t r i c t i a ; i n te r v i n e s i a l d o s tero n u l , c a r e f av o r i zea z a r e a b s o r b t i a d e N a s i a p a i n s e g m entele d i s t a l e a l e t u b i l o r r e n a l i, c a u r m a r e V P c r e s te c u 10 - 2 0 % i n p r i m e le d o u a z i l e d u p a c r e s te r e a e l i b e r a r i i d e a l d o s te ro n . Pe m a s u r a c e c r e s te PA , d a to r i t a c r e s te r i i vo l emiei, s e i n s t alea za fe n o m e nul a l d os tero n e s ca pe ca re c o n s t a i n c r e s te r e a d i u r e z e i s i n a t r i u r e z ei i n c i u d a a l d o s tero nu lu i e l i b er a t i n c a n t m a i m a r e . Vo l e mia r ev i n e i n c i teva z i l e l a va l o r i c u 5- 10 % m a i m a r i c a n o r m a l , d u p a fe n o m e n u l a l d o s te ron e s c a p e . I n m e n t i ner ea vo l emiei i n te r v in s i e l i b e r ar ea d e A D H s i m e c a n ismu l s ete i , c a s i m e c a n i s mu l a p e t i t u l u i p e n t r u s a r e , c e i n te r v i n e i n h i p ov ol e m i a d i n B . Ad d i s o n , n e u ro n ii d i n s t r u c t u r i l e c e r e g l e az a a p et i t u l p t . s a r e fi i n d s i t u a t i i n a r i a a n te rovent r ala a V 3 . L e z a r e a a c e s to r a ( t r a u m a t i c a, i s c h emic a, ex p e r i m ent ala ) i n d u c e d i s p a r i t ia a p et i t u l u i p e n t r u s a r e . M e n t i ner ea n o r m a l a a V P s e d a to r e a z a s i s c h i mb u r ilor l i c h id iene g u ve r n a te d e u n j o c p r e s i o n al d e n u m i t Fo r te l e S t a r l i n g . P r e s i u n ea h i d ro s t a t ica l a c a p a t u l a r te r i a l e s te d e 3 0 m m H g, c e a c o l o id - osmot ic a d e 2 8 m m H g , p r e s i u n ea c o l o i d o s m ot i c a d i n i n te r s tit i u e s te d e 8 m m H g , i a r c e a h i d ro s t a t ic a a l i c hid u l ui i n te r st i t i a l e s te n e g a t i va, d a to r i t a s u c t i u n i i l i m f a t i ce . S t r u c t u r i l e s o l id e d i n i n te r st it iu d e z vo l t a o p r e s i u n e d e s e n s c o n t r a r c e l e i d i n l i c h id , i a r t u r g o r u l c u t a n a t ( e l as t i c i t a te a p i e l i i ) exe rc i t a o p r e s i u n e d e 2 m m H g . S u m a a l g e b r ic a a fo r te l o r d e l a c a p a t u l a r te r i a l a l c a p i l ar u lu i e s te e g a l a c u o p r e s i u n e e fe c t i va d e fi l t r a r e d e c i t i va m m H g , a l c a r e i e fe c t e s te ex t r ava z a r e a d e l i c h id d i n c a p i l a r i n i n te r st i t i u : 0 , 3 % d i n p l a s m a c a p i l a r a . L a c a p a t u l v e n o s , p r e d o m i na fo r t a d e i n t r avaz ar e, d a to r i t a s c a d e r i i p r e s i u n ii h i d ro s t a t ic e l a 10 m m H g; r e i n t r a i n c a p i l a r o m a r e p a r te d i n tot a l u l l i c h id u lu i ex t r ava z a t , i a r o m i c a p a r te i a c a l e a l i m fei, c u o r a t a d e fi l t r a r e d e 2 m L / m i n .

11

13-Mar-13

12

13-Mar-13

13

13-Mar-13

COMPOZITIA PLASMEI

PROPRIETATILE SANGELUI
Culoarea singelui se datoreaza Fe din Hb, care reflecta razele spectrale rosii. OxiHb da culoarea rosu-aprins, Hb deoxigenata (redusa) da cularea rosu-inchis, cianoza se datoreaza cresterii cantitatii de Hb redusa la 6-7g% sau mai mult. In zonele cu staza sanghina sau circulatie incetinita, culoarea singelui este inchisa. CarboxiHb are culoarea rosu-aprins iar metHb-rosu brun -cianoza bruna. Temperatura singelui creste paralel cu activitatea metabolica tisulara. La nivel hepatic: 41grade C. Cea mai scazuta este cea cutanata, datorita proceselor de termoliza. Un factor esential pt termoreglare este caldura specifica mare a singelui. pt.termoreglare singelui Densitatea singelui este de 1050-1070. Cea a plasmei este 1030, iar a hematiilor este 1090; densitatea singelui creste in policitemii, iar a plasmei creste in pierderi hidro-electrolitice (pe cale digestiva), in arsuri, hiperproteinemii patologice. Densitatea singelui scade in anemii, iar a plasmei scade in retentii hidrosaline de cauza renala, hepatica, sau in casexie.

14

13-Mar-13

Presiunea osmotica este forta ce se opune osmozei apei printr-o mb.semipermeabila si este direct proportionala cu nr.particulelor dizolvate in solutie. PO a S este 280-290 mOsm/L, si este egala cu PO a unei sol de NaCl 0,9g% (9g/) sau a unei sol. de glucoza 5%. Determinantii PO sint anionii si cationii plasmei, moleculele neionizate,nedisociate,proteinele (albuminele si globulinele). PO a singelui = PO a plasmei = PO eritrocitara. P coloidosmotica sau oncotica se datoreaza proteinelor plasmatice, in principal albuminelor.

Viscozitatea (V) singelui este un element al rezistentei intravasculare la curgerea singelui, pt.ca singele are in conditii fiziologice un regim de curgere neturbulent. Ecuatia Hagen- Poiseuille, Q (fluxul) = P x R 4 8 / L. Viscozitatea depinde de factori plasmatici (globuline alfa 1 , alfa 2, beta si gama), fibrinogen. In afibrinogenemii, V scade foarte mult, iar in hiperfibrinogenemii, creste f.mult. proportional p cu Ht. In Viscozitatea variaza direct p hiperviscozitate, scade mult viteza de circulatie a S in microcirculatia hepatica, cerebrala, hepatosplenica si exista tendinta la agregare intraarteriolara a hematiilor, ceea ce duce la ischemie si staza in acele teritorii, urmate de semne neurologice de focar ce sugereaza un accident vascular cerebral ischemic si semne de retinopatie. Hiperviscozitatea sanguina are consecinte foarte grave: infarcte fara tromboza, gangrena localizata fara ocluzie arteriala. HiperV prin cresterea Ht este intilnita in Policitemia Vera. HiperV este provocata t si id de cresterea t agregarii g g ii eritrocitare it it in i diferite dif it situatii, precum sint: arsuri, intoxicatii, embolii grasoase, transfuzii masive de singe; hiperV prin scaderea temperaturii ambiante este intilnita in hipotermii spontane sau provocate; HiperV prin scaderea deformabilitatii eritrocitare se intilneste in diferite hemoglobinopatii si alterari ale metabolismului eritrocitar. Hipoviscozitatea se intilneste in anemii, hemodilutii, hipoproteinemii, hipertermii.

15

13-Mar-13

16

13-Mar-13

FUNCTIILE SANGELUI
Functia respiratorie, datorita transportului gazelor respiratorii, Functia nutritiva, datorata transportului de subst.energogenetice,plastice de la nivelul tubului digestiv la nivel tisular, si de la organele de depozit la alte tesuturi. Functia excretoare datorata transportului catabolitilor la organele de eliminare (plamin, rinichi, piele, intestin, ficat, gl.sudoripare). Functia de control al ech.hidroelectrolitic, datorata schimburilor dintre plasma, lich.interstitial si celule, care asigura izoionia (echilibrul ionic), izotonia (mentinerea POsm a plasmei) si i ohidria (ment.ech.acido-bazic). izohidria (ment ech acido ba ic) Pt.realizarea Pt reali area acestei functii, f nctii singele asigura transportul a numerosi hormoni implicati. Functia de termoreglare asigurata prin transportul de caldura de la organe cu metabolism intens (F) la suprafata corpului, astfel realizindu-se termoliza. O importanta aparte in aceasta functie o detine caldura specifica mare a S, datorita apei ce reprezinta 90% din compozitia singelui.

Functia de hemostaza, realizata prin trombocite si o serie de factori plasmatici indispensabili hemostazei si fibrinolizei, Functia de aparare impotriva diversilor agenti patogeni si cea de eliminare a elementelor celulare imbatrinite, realizata prin cooperarea unor mecanisme complexe imune, specifice si nespecifice, ce implica elemente figurate ale singelui, elemente tisulare si proteine diverse, cu origine plasmatica sau tisulara. Functia de coordonare si reglare, alaturi de SNC, asigurata de transportul p hormonilor, , mediatorilor chimici, , substante biologic active, toate implicate in mentinerea homeostaziei.

17

13-Mar-13

HEMATOPOIEZA
Hematopoieza (H) este definita drept proliferarea cel.progenitoare (precursoare), al caror numar e mentinut constant de celulele stem si diferentierea lor in toate componentele celulare ale singelui . Sediul H depinde de virsta individului si de starea fiziologica sau patologica a acestuia.

18

13-Mar-13

ERITROPOIEZA; I. ETAPA EMBRIOFETALA


Eritropoieza este procesul prin care sint generate hematiile adulte. In ontogeneza, etapele acesteia sint: I.Etapa embriofetala , alcatuita din 3 subetape: 1 .Etapa mezoblastica, in care eritropoieza este extraembrionara si intravasculara; astfel, in insulele sanghine mezodermale ale sacului vitelin, se observa in sapt.3-12 de sarcina hemangioblasti , cel.mezenchimale sosite prin migrare din linia primitiva a blastomerului primitiv.Incepind cu a 22-zi, insule sanghine asemanatoare, dar mai putin numeroase se observa si in tes.mezoblastic al embrionului. Insulele extraembrionare si intraembrionare vor fuziona, alcatuind un sistem vascular unic. In aceasta etapa, se sintetizeaza Hb Gower I,cu 2 lanturi zeta si 2 lanturi epsilon, care se va transforma rapid in Hb Portland, cu formula lanturilor globinice zeta 2 gamma 2 si apoi Hb Gower II,cu 2 lanturi alfa si doua lanturi epsilon. La fat se sintetizeaza Hb F, cu 2 lanturi alfa si 2 lanturi gamma.

19

13-Mar-13

ERITROPOIEZA;
2.Etapa hepatosplenica se caracterizeaza prin migrarea celulelor pluripotente la acest nivel, unde exista conditii superioare pt.hematopoeza. Ea ocupa intervalul cuprins intre sapt.6-luna 5, spre sfirsitul caruia hematopoieza scade la acest nivel,dar se mentine in grad redus pina la 2 sapt.dupa nastere. La nivel splenic, hematopoieza se prelungeste pina in luna 8 de sarcina. 3.Etapa medulara incepe sa fie activa din luna 5 a VIU , iar incepind cu luna 7, devine principalul sediu al H.

ERITROPOIEZA; II. ETAPA DE DUPA NASTERE


II.A doua mare etapa a H incepe dupa nastere . La NN si la copil , H se desfasoara la nivelul tuturor cavitatilor epifizare si diafizare, si anume la nivelul diafizelor oaselor lungi si cavitatilor spongioase din oasele late si scurte. La adult, sediul H se limiteaza la nivelul oaselor scheletului axial vertebre,coaste, stern, bazin, oase craniene, epifize proximale femur si humerus. Maduva rosie este activa, functionala, iar cea galbena apare prin inlocuirea celulelor specializate cu adipocite. La 20 de ani, inlocuirea este completa, realizinduse centripet, dintre extremitati spre trunchi. Adipocitele medulare difera mult de cele din tes.adipos pr.zis: ele sint cel.adventiceale, reticulare si macrofage transformate prin incarcarea cu grasime, si detin si alte roluri, in afara celui de sustinere.

20

13-Mar-13

Populatia celulara a maduvei hematogene este alcatuita din: celule stem pluripotente, care sint cele mai timpurii . Sint desemnate prin prescurtarea CFU-S (colony forming unitsspleen); aceste celule formeaza colonii pure si mixte de cel.precursoare la nivel splenic, la soareci iradiati. Morfologic, aceste celule sint asemanatoare limfocitelor mici,dar sint incomplete din punct de vedere imunologic. La om exista CFUblast, celule pluripotente, asemanataoare celulelor CFU-S. Din aceste celule primordiale, se dezvolta 2 linii celulare: 1 .Celule stem multipotente limfoide, din care deriva limfocitele T si B si 2.Cel stem multipotente mieloide, din care deriva precursorii pentru seria elementelor rosii (hematii), granulocite, monocite si megakariocite.

MH se caracterizeaza prin particularitati de microclimat; stroma celulara a MH contine cel.endoteliale, fibroblasti, si cel.adventiceale, macrofage centrale, denumite nurse cells, cel.doica ce asigura Fe necesar sintezei Hb de catre eritroblastisi, cel.adipoase specifice; matricea extracelulara contine glicoproteine ce actioneaza ca situsuri de recunoastere si de adeziune pt.celulele stem hematopoetice, precum: fibronectina, laminina, colagenul,proteoglicanii.

21

13-Mar-13

FACTORII DE CRESTERE HEMATOPOETICI


Factorii de crestere hematopoetici sint hormoni ce apartin microclimatului medular si detin si functii extramedulare. Ei controleaza multiplicarea si diferentierea celulelor stem in celule mature; intervin si in functionarea celulelor mature in anumite situatii (leucocite in infectii); Sint produsi de diverse celule medulare si extramedulare, precum limfocite, monocite, macrofage,celule endoteliale, fibroblasti.

22

13-Mar-13

FACTORII DE CRESTERE HEMATOPOETICI CLASIFICARE


Clasificarea acestora: 1 . factorii nesp ecifici c e ac t ioneaza pe c el.s tem pluripotente si multipotente denumit multipotente, denumiti i mult multi i C CSFactor S Fac tor s s, c cum um es te IL3, IL3 implicata in matur area granulocitelor, monocitelor , eozinofilel or, mastocitel or, eritrocitel or si megakariocitel or. 2. GM-CSF , factori implicati in matur area gr anulocitelor si monocitelor si 3.factori d e crestere sp ecifici, ce actioneaza pe o anumita linie celular a, mai exact asupr a celulelor orientate, comise spre o anumita linie cel. As tfel,exis t a G-CSF, M(onocit)-CSF, Eo(sinof il)-CSF, Eritropoietina, trombopoietina, precum si numeroase limfokine si monokine. Ac es t i fac tori det in numeroase func t ii h ematopoet ic e, realizind o adevar ata retea de efecte i t ac t ive, inter i c um sint i t r aspunsul l imun i la l infec i f tii t ii si i apar area antitumor t it ala. l IL1 (denumit si factor endogen pirogen datorita efectului de hiper termie indus prin actiunea sa la nivel hipotalamic) este o glicoproteina produsa de macrofage in principal, dar si de endotelii, astroci te, fibroblasti si LT, care detine o serie de functii, cum ar fi de stimulare a cel. stromale ale MH pentru sinteza si eliberarea de CSF.

ERITROGENEZA/ERITROPOIEZA
Eritrogeneza sa u eritropoieza parcurge citeva etape: proEblast-E bazofil, Eblast policromatofil, Eblast acidofil (or tocromatofil = normoblast), bl t) reticulocit ti l it (R), (R) h hematia ti adulta. d lt Pe P parcursul l acestor t etape, au loc impor tante modificari ale nucleului si citoplasmei: nucleul dispare treptat, astfel incit este complet expulzat la Eblast acidofil, apoi fagocitat. Pe parcur sul maturizarii, scade nr.de ribozomi si mitocondrii, ap.Golgi si sistemul de microtubuli. ProEblastul are deja Hb, concentratia crescind progresiv, pina ajunge la1/3 din masa hematiei. Hematia adulta contine de 10 ori mai multa Hb fata de ProEblast. Sinteza de Hb in cadrul ciclului celular este mai impor tanta in faza G2 si inceputul fazei S. Trecerea reticulocitelor din MH in singe prin diapedeza se numeste eritrodiabaza . Eritropoieza este inef icienta cind R sint blocate intre cel.endoteliale si ulterior fagocitate de macrofage. Comparativ cu R, eritrocitul adult pierde organitele prin autofagie si expulzie, pierde capacitatea proprie de locomotie, contine mai multa Hb si pierde antigenele din sistemul HLA , ce exista pe mb.tuturor precursorilor, inclusiv la R mai vir stnice, detinind in schimb propriile sisteme antigenice, cu cele doua mai impor tante, AOB si Rh.

23

13-Mar-13

STRUCTURA FUNCTIONALA
Structura functionala : de disc biconcav, diam.mediu de 7,2-8,3 microni, grosimea scade in p.centrala, (1 ), fata de periferie, 2,2 , ceea ce confera hematiei maxim de supraf la un minim de vol. Vol este 80-94 3 . Deformabilitatea h. este o proprietate esentiala pt functia ei.Viscozitatea interna a e (1-2centipoise) depinde de cantitatea si calitatea Hb. Membrana hematiei este importanta pt.aceasta functie, mai ales prin componentele sale lecitina si lizolecitina. Se adauga si rolul fct.citoscheletali, si anume prezenta pe versantul intern al mb a actinei, ankirinei, spectrinei fosforilate fosforilate, care depinde de proteinkinazele AMPc AMPcdependente;defosforilarea spectrinei depinde de act.fosfatazelor, inhibate de 2,3DPG;calmodulina si glicoforinele prezente in citoplasma hematiei,ca si acidul sialic prezent la nivel membranar sint implicati in deformabilitatea h., care este principalul consumator de ATP, acesta fiind sintetizat 90% prin glicoliza anaeroba si 10% doar prin oxidarea glucozei.

24

13-Mar-13

Forma eritrocitului depinde de virsta sa si de cantitatea de ATP. In singele conservat, ATP scade cu 50%, eritrocitele devin crenelate, apoi sferocite. Daca eritrocitele sint incubate cu inhibitori de glicoliza anaeroba (NaFl), apar modificari similare. Eritrocitele mai au proprietatea de a se dispune in fisicuri, agregarea eritrocitara fiind numita si simpexa hematiilor, fenomen reversibil, ce consta in circulatia hematiilor sub forma de trenuri, rulouri. Aceasta proprietate depinde de nr.hematiilor si de macromoleculele plasmatice, precum albumine,globuline, fibrinogen, dextrani. Lungimea rulourilor de hematii influenteaza viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) . Rezistenta globulara a h hematiilor iil la l agresiuni i i mecanice,chimice,osmotice i hi i i este cercetata prin rezistenta la hemoliza, hematiile fiind expuse la medii progresiv mai hipotone. VSH exploreaza stabilitatea in plasma a hematiilor.

25