Sunteți pe pagina 1din 80

f)

0
Z

n PI
M INISTE R U L LUCRiiRILOR PUBLICE $1 AMENA JAR 11 TE R ITO R IU LU I

ORDIN Nr. 3/N/14.04.19 9 2

Avind in vedere avizul Consiliului tehnico-economic nr. 20


din 6 martie 1992;
In temeiul Hotgririi Guvernului nr. 522/ 199 1, M inistrul
LucrZirilor Publice si Amenaj?irii Teritoriului emite urm~torul

ORDIN :

1. Se aprob5 ,,Normativul pentru proiectarea antiseismic ;


a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si
industriale”, avPnd indicativul P 100-92.
2. Normativul P 100-92 intr& in vigoare la 1 mai 1992.
3. La aceeasi datH inceteazj. v a l a b i l i t a t e a ,,Normativului
pentru proiectarea antiseismic a construc!Jlor de locuinte, so-
cial-culturale, agrozoetehnice si industriale indicativ P 100-91,
aprobat de MLPAT-DCLP cu ordinul nr. 3/N din 01 apri-
lie 1991. J
4. Aducerea la indeplinire a prevederilor din prezentul or-
din, inclusiv publicarea normativului in Buletinul Constructiilor
se va face de c%tre Directia General5 de Prescripfii Tehnice.

SECRETAR DE STAT,.
VICTOR DUMITRACH ~ .

3
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ANTI-
SEISMICA A CONSTRUC’J’IILOR DE LOCUINTE,
SOCIAL-CULTURALE, AGIWOOTEHNICE
$1 INDUSTRIALE
NORMATIV P E N TR U ’ PR,OIECTARE,A
ANTISEISMKA A CONSTRUC!~ ILOR D E LoCUINTE,
SOCIAL-CULTURALE, AGR O Z OOTEH NICE .
$41 INDUSTR IALE - INDICATIV P l
OO--9 2 , 1. GENERALITATI

Elaboratori :
Cap. 1, 2, 4, 6, 7: Prof. dr. ing. Tudor Postelnicu
Cap. 3 : dr. ing. Horea Sandi
Cap. 5: Prof. dr. ing. Tudor Postelnicu
dr. ing. Horen Sandi
Cap. 8: Prof. dr. ing. Constantin Dalban
Cap. 10: dr. ing. Teodor Teretean
Cap. 11, 12: Prof. dr. ing. Liviu Crainic *
Cap. 9, 1 3 : preluate din Normativul P 100-81
Anexe A, B, C dr. ing. Horea Sandi
Anexa D: Prof. dr. ing. Tudor Postelnicu
Anexa E: Prof. dr. ing. Constantin Dalban
Anexa F: dr. ing. Teodor Teretean
dr. ing. Horea Sandi
Colaboratori : ing. Emilian Titaru
Prof. dr. ing. Constant% Pave1
conf. dr. ing. Dan Lungu instalafiilor, pentru :
ing. VI&tar Apostolescu
# \
ing. Mircea Mironescu
ing. Gheorghe Drugea El
aborn t d e :
Coordonatori CO LECTIV SPECIALI$TI
dr. ing. Radu Petrovici
ing. Dan Wnciulescu
4
.

e vitare a pie rd e ril or d e vie fi om e q e vti sau a rgnirii oa-


m enil or ; 1 S.fn ve d e re a re al iz Sii unui nive ld e prote ctie ‘antiseis-
m i& corespunz%tor din punct d e ve d e re te h nic ‘ii e conom ic, pre-
e vitare a intre rupe rii activit+ l or qi a s e rviciil or esenfia- ve d e ril
e pre z e ntul ui norm ativ s e dife rentiaz g pe b az a urm gtoa-
l e pe ntru m e nfine re a continuit?itii vie tii social e si e co- re l
or critk rii :
nom ice I^n tim pulcutre m urul ui si’im e d i a’t dupH cutremur . - s e i s m icitate a natural
e vitare a distruge rii sau a d e grad arii unor bunuri cul tul g a z onei am pl as am entul ul. (.val o-
ral e si artistice d e m are val oare . rile m axim e al e acce l e rafiil
or te re nul ui, com poz l tla de
e vitare a d e gajz rii unor substaq te ’ pe ricul oas e (toxice , fre cve nfe a m i@rii seism ice e tc.) ;
e xpl oz ive e tc .) : - conditiil e l ocale (ge ol ogice , ge ote h nice , h i d roge ologice )
lim itare a pagb b e l or m ate rial e.
- ___-r-.
1.4. Prote ctia anti s e i s m ic a construcfiil or s e re al i z e az g : “‘
^r__ 7

- graduld e ocupare cu oam eni a constructiei ;


1.4.1. fn proie ctare a antiseism ic& prin :
al e ge re a unor am pl asam e nte favorabiie din punct d e ve- e s tructurii d e re z istenfs a con-
- tipulq i caracte risticil
d e re alcom port?irii l a acfiune a seism ic5 vi e vitare a fun- structiei.
d $-ii pe te re nuri ne favorabil c; d a& am pl asam e ntulne- 1.6.M oduld e cons i d e rare in cal cul a actiunii seism ice si
favorabilnu poate fi e vitat, s e vor l ua m H suri conform m oduld e stabil ire a val oril or forte l or seism ice d e cal culfunctl e
pe t. 3.2.: d e am pl asam e ntulconstrucfie i sPnt pre ciz ate l a cap.5.
& %uire a d e ansam b l u a construcfie i astfe lincit sZ s e Pe ntru l uare a in cons i d e rare a infl uentei ce lorla_ l$i factori
ob + G o com portare favorabil g a ace s te ia Sub actiunea m entionati l a pe t. 1 S. l a d e te rm inare a . fort.e l or seism l ce d e cal - I
cutre m ure l or yi posibilitate a m od e l & -ii e i cl are pe ntru 5.3.3. gi
cu l i n te rvi n coe ficientii ,,cL” $,,+ “ pre cl z atll a pet.
calcul ; ’ respectiv 5.3.6.
asigurare a structurii d e re z i s tentg a construcfie i cu pro-
prie tgtil e ne ce s are d e re z istentk , s tab i l itate , rigid i tate 1.7. La proie ctare a constructiil or care pun’ prob l e m e te h -
si ductil itate , conform pre ve d e rilor pre z e ntul ui norm ativ. nice si/sau e conom ice d e os e b i te (constructii d e im portant8.m. a-
^ 9 -jar%, ‘constructii cu grad m are d e re pe tabil itate , construct11 cu
1.4.L. In e xe cutia construcfiil or, prin : * . d e os e b i te e tc.) s e re com and g
’ d i m e nsiuni q i/sau cu caracte ristl cl
- introduce re a in ope r% a unor m ate rial e d e cal itate a ce l or el ab orare a d e s tudii te ore tice si e xpe rim e ntal e viz ind, dupS ne-
pre vk ute in proie ct, ca.l itate ate s tats conform pre ve d e - cesitgti, aprofundare a urm gtoare l or aspecte :
ril or l e gal e ;
- apl icare a unor te h nol ogi i d e e xe cufie corespunz?itoare ;
- infl uenta conditiil or l ocal e al e am pl asam entul ui asupra
- re s p e ctare a pe Tantier a d e tal iilor d e al cStuire pre vk tite actiunii seism ice q i asupra rSspunsul u1 structural;
in proiect . - s tab i l ire a, prin ce rce tgri e xpe rim e ntal e pe m od e l e l a
1.4.3. fn e xpl oatare a constructiil or. nrin: scar5 re d us sau pe prototipuri in m grim e natural %, a
-
ad optare a d e nk isuri d e e xpl
I

oatare si d e intre finere care


I
caracte risticil or d e re z istenfz q i d e d e form abil itate , Pn
sg as i gure psstrare a nedim inuats a capacitstii d e rezis- dife rife stad i i d e com portare , al e el e m e nte lor structural e
te n@ a structurii; + i ale s tructurii in ansam b l u;
- urm Srire a .in tim p a stSrii construcfie i pe ntru d e te ctare a - d e z vol tare a qi apl icare a d e m e tod e avansate d e cal cul
prom pt?i a e ve ntual elor avarii qi e l im inare a cauz e l or in m & ur% s.5 re fl e cte tit m ai fi d e 1 com portare a struc-
ace s tora : turii, e videntiind e vol utia s ttiil or d e s ol icitare pe du-
- inte rveniii in caz d e ne cesitate asupra construcfie i. rata cutre m urul ui.
6
1.8. fn proiectarea antiseismic bazat5 pe aplicarea reglemen- Aceasta implic% :
t5rilor din prezentul normativ se admitk ~5, sub actiunea cutre- - alegerea unor forme favorabile in plan si pe verticals
murelor avute in vedere la proiectare’ (definite prin’accelerafiile pentru coktructie yi pentru structura ei dc rezisten-
maxime ale terenului care rezult5. din harta de placrozonare din ta (pd. 4.1.);
fig. 5.1), constructia poate suferi: - dispunerea yi conformarea corccta a elementelor
- la elkmente ale structurii de rezisten@: degradsri lo- structurale $1 a structurii in ansamblul ei, a ele-
cale, cohtrolate si reparabile, asociate deformatiilor post- mentelor de constructic nestructurale, precum si a
elastice previziblle; echipamentelor si i n s t a l a f i i l o r adapostite dc con-
- la elemente nestructurale: degradsri mai extinse, dar strucfie (pe t .4.3) ;
care nu pun in pericol viefi omene@i sau valori mate- - evitarea interactiunilor necontrolate, T cu eventualc
riale importante. efecte defavorabile, intre tronsoanele de cl%dire ala-
1.9. Intervalele de timp la cart se produc c u t r e m u r e l e turate, Pntre elementele structurale gi cele nestruc-
modurile lor de manifestare, ca si efectele acestora asupra con: turale (de exemplu, intre elementele structurilor in
s t r u c f i i l o r , au un caracter imprevizibil, puternic aleator. Din cadre .si perefii de umplutur%), intre constructie si
aceast5 cauz5 eficienta m%urilor de protecfie antiseismic poatc materlalul depozitat (ca fn cazul rccipienfilor dc
fi judecat numai in mod statistic, avind in vedere modul in lichide, al silozurilor) etc.
care un eveniment seismic se incadreazz in sirul de evenimente ii) Asigurarca unei rigiditH$i suficiente la deplas%i la-
a$eptate pe anumite perioade de timp, incl&iv din punctul dc kale in m&urS sZi limiteze la valori admisibilc atit dcplas;i-
vedere al intksitafii, precum si proportia constructiilor afec- rile absolute c9t si pe cele relative.
tate in diferite grade de avaricrc ii a &ror’comportare ‘arc un im-
pact social si economic scmnificativ. Din aceste motive rcspon- iii) Obfinerea unui mecanism structural favorabil de di-
sabilitatea pentru protecf@ antiseismic a constructiilor trebuic sipare a cnergiei (mecanism de plastificare) sub ac$mi seismice
evaluatg pe baza criterlllor privind respectarea. prevederilor d c i n t e n s i t a t e ridicatg. Acest o b i e c t i v implic5 urm5toarele :
Qrescripfiilor de pioiectare, de executie gi de cxploatare, si nu -_ dirijarea zonelor susccptihilc de a fi solicitate En
prin prisma aparitiei, i n c a z u l u n o r constructii individLalc, domeniul postelastic (a articulatiilor plastice po-
a unor urmriri ma; deosebite. tenfiale) CLI prioritate En elementele care prin na-
tura solicit5rii posed5 o capacitate de deformare
post-elastic5 substa:tialSi - elementele a caror ru-
pere nu pune in perlcol stabilitatea general5 a con-
\ 2. PRINCII’II ’ D E P R O I E C T A R E ANTISEISNICA strucfiei, si care pot fi reparate fk-5 eforturi tehnice
si costuri cxagerate ;
2.1. Proiectarea structyrilor de rezistenta la acfiunea cutre- - Pn situatiile Pn ,care nu pot fi evitate incursiunile
murelor cu o intensitate cprespunzjtoare nivelului de protecfie in domehiul postelastic de deformatic in elementele
, antiseismic oferit de aplicarea prezentului normativ are in ve- c a r e nu SC incadrcazri ^In categokilc m e n t i o n a t e
dere un &puns seismic CLI incursiuni, cu degradki specifice, in anterior, aceste incursiuni trcbuie sri fie su’ficicnt
domeniul postelastic de deformare. de reduse pentru a evita riscul prsbqirii sau al
2.2. Proiectarea antiseismic a construcfiilor urmkqte s5 unor cheltuieli mari pentru lucrarile de refacere;
realizeze : in orice caz elementele verticale ale structurii tre-
buie ~$5 r%minS capabile s% preia inckcarea gravita-
i) Conformarca gcnernlS favorabils a constructiei. fional& afcrcnt5 ;

8 9
- articulatiile plastice trebuie s?i fie astfel distribuite iii) Corectarea momentelor Pncovoietoare de la extremitg-
in& capacitatea de deformare postelastic? a struc- , tile elementelor structurale in vederea obtinerii unui mecanism
turii s% fie cft mai mare, iar cerinfele de ductilitate favorabil de disipare a energiei ;
tit mai’ mici ; se va urm%ri evitarea concentrsrii
deformatiilor plastice in pufine zone, situatie care Stabilirea pentru e l e m e n t e l e structurale a diagramelor ’
antreneazg cerinte ridicate de ductilitate; d e e f o r t u r i infsyu-gtoare asociate aparifiei articulatiilor plas-
tice potentiale, conform prevederilor prescripfiilor specifice di-
- evitarea ruperilor prepature cu caracter casant prin
$eritelor categorii d e structuri.
modul de dimensionare qi de alcs.tuire constructiv$
a elementelor ; iv) Dimensionarea s e c f i u n i l o r s e m n i f i c a t i v e qi armarea ’
- zonele plastice potenfiale ss fie astfel alcgtuite in- elementelor structurale.
tit sFi se obfin% capacitsti suficiente de deformare v) Verificarea condifiilor de deplasare lateral5 qi ducti-
postelastics qi 0 c o m p o r t a r e histereticg tit mai litate, precum si corectarea, da& re.zultZi necesar,. a alcstuirii
stabilL si armkii sectiunilor.
iv) Prevederea in anumite situatii a unor dispozitivc me- fn anumite situafii (pet. 5.3.10 si 5.8.1) apare avantajoasg
canice cu rol de disipatori de energie ce pot influenfa favorabil u;tilizarea metodei de calcul dinamic liniar pentru evaluarea e-
rkpunsul seismic al structurii. forturilor sectionale produse de acfiunea seismic2 (care se red&
2.3. Metodele de proiectare ahiseismicg a strticturilor de corespunzstor nivelului forfei seismice de calcul, pet. 5.3).
rezistent?i se clasific%, functie de modul in care este modelat
acfiunea seismica, de fidelitatea modelului de calcul fn raport b) Metoda de proiectare bazats pe considerarea propriet?i-
cu caracterul, Pn general, spatial, dinamic qi neliniar al compor- tiler de deformare neliniarg a structurii (metoda ,,B”).
tkii structurale, precum si de modul concret in care. sint efec- fn varianta tea mai perfecfionat9, m e t o d a s e bazeazg p e
tuate verific%ile ce privesc conditiile de conformare hntiseis- kilizarea calculului dinamic neliniar (pd. 5.8.2). Metoda sta-
mi& qi performantele rkpunsului s e i s m i c , i n doug categorii bile+e, cu anumite idealizgri, r%punsul seismic la fiecare pas
principale ; ._ de timp la excitatia seismic2 reprezentatg prin accelerograme.
a) Metoda de proiectare curents (Metoda ,,A“) Obtinerea mecanismului de plastificare structural ales, prin co-
AceastZ. meted% este obligatorie pentru toate constructiile recfii succesive ale parametrilor de rezistenfg qi de rigiditate ale
ce fat obiectul prezentului normativ. Metoda consider3 in mod elementelor structurii, precum si verificarea capacitzfii de de-
implicit .$ simplificat aspectele comportgrii dinamice qi neli- formare in raport cu cerinfele, au un caracter explicit.
niare a structurii far5 SZ poatg evidentia direct mecanismul de Alternativ, se poate utiliza calculul static neliniar in
plastificare al structurii la actiunea cutremurelor cu intefisitate varianta calculului biografic, care este fn m%ur% ss evidentieze
ridicatg. Aplicarea metodei implicg urm%toarele operatii prin-
cipale : caracteristici semnificative a’le comportPrii structurii in dome-
niul postelastic (pet. 5.8.3). , +
i) Stabilirea valorii fortei seismice de calcul, c o n f o r m
pet. 5.3.; Metoda ,,B“ se recomands a se aplica la proiectarea construc-
fiilor de importanfg deosebitg 7.i a celor de mare repetabilitate cu
ii) cakulul structural in domeniul ‘liniar la incFirc&ile structura din beton armat sau din ofel: ’
seismice ‘ii la celelalte inc&rc?iri din gruparea specialg, precum
qi stabilirea valorilor inf$ur%toare de eforturi la extremitZ$ile fn tab. 6.1 sint prezentate sintetic principalele caracteristici
elementelor structurale ; ale celor douH metode de proiectare antiseismicg a structurilor.

10 \ 11
/ 3. PLA N I FICA R E A $1 A M PLA SA R E A CO NSTRUCTIILO R
sau l i ch e fi ab i l
e , m Pl uri, u m p l
u turi neconsoli d ate e tc.) nu paate
fi e vitatl i, SC vor l un m k w ril r n cccs arc pentru consol i d aren tcrc-
3.1. Yl
anifi care a activitgtii d e constractie nuril or, as tfe l incit ace s te a s5_ poat5 asigura o bun5 com portare
_ _ Z _ _ Z _ z I _ _ _ _ _ _ 1.. ~ I..1
Pl anifi care a activitgfii d e construcfi e s e va baz a pe urm i- 3.2.4. Pe n tru construcfiil
e a & or e ve n tual 5 avari e re poal c
toare l c pq incipii : ave a urm 5ri d c gravi tate d cosrl )itri. SC vor prcci z a, in funcfic tic
i ) Incad rare a noil or con s tructi i i n m e d i u l natural $ in s p e cificul construcfiilor $ al proccscl or tch nologicc, critcrii sl l
c-
m e d i u lconstruit s e va face i n asa fe lincit s5 s e ‘e vite s p orire a cificc d e e xcl ud e rc a anum itor cate gorii d e am p l as am e n te .
riscuril or i m pl i cate d e e fe cte l e potential e , d i re cte sau indirecte ,
al e ynor viitoare cutre m ure pute rnice . fn ace s t stop s e re com and a
s5 s e l im ite ce d e n s i tate a d e constructie, pre cum $num k w lper-
4. R LCA TUIR E A D E A N SA M R LU A CO NSTRUC-JTILO R
s oan e l or care p ot ocupa pe p e rioad e l ungi ‘d e tim p cocs trucfiil e
d e ti p curent, cuni sint cl adiril e de l ocuit, ce e a ce , d e re gul a,
re vinc l aal im it-a in5l fim e a ace s tor construcfii, m H sur% care poate 4.1. Forma in plan si in elevafie.
are a qi e fccte e conom l d e favorab i l e . D e as e m e n e a, s e vor as i gura
cZ i m ul tiple d e acce s qi com unicare p e n tru e ve n tual a ne cesitate
a e vacuk -ii d e urgent: in scopull im it5rii e fe cte lor unor e ventual e 4.1.1. La s tab i lire a form e i si a al cjtuirii d e ansam b l u a
constructiil
or s e vor al e ge , d c pre fe rinl5, contururi re gul ate i n
c!.lt-re m ure pute rnice .
plan, com pacte si s i m e trice (fig. 4. I), e \ itl ndu-se d i s i m e trii pro-
i i ) Li m i tare a d u rate i situal iil
or provi z orii cart pot al %rca nunfate in distrl bufia vol um e l or, a m as e l or yi a rigidits fil or in
i n tim pule k e cutririi construcfiil or In cart grad u l d e prote ctie cad rul ace l
uiaq i trons on d e cl 5d i re , i n ve d e ren l im itarii e fcctc-
s tructural5 e s tc, d c rrgul 5, m a1 rcd u s , ce ca cc sporcpte risculu- lor d e favorab i le d e torsiune ge n e ral s s u b acfiunea seism icg.
nor e fe cte grave in e ventual itatca unor acfk m i seism l ce d e inten- Se vor e vi ta, d e re gul 5, cl %l irile cu form e in pl an nere gul ate ,
sitate ridicats . . cu discontinuit5~ i in z one in care pot al :;irca c,!nrtui-i supl im cn-
i i i ) C o r e la r ca activiGtil or d c construc$ic cu activit5fil c
tic Enl ocuirc sau d e consol i d are in tim p utila fond u l ui construit
ve d h i, insuficient pr9 te jat anti s e i s m i c.

3.2. A m pl
as are a construcfiil
or

3.2.1. Se re com and a ale ge re a am pl asam ente l or constructii- Fig. 4.1. Forme in pl
an favorabile
lor d e asa natur5, incit prote cfia anti s e i s m ic s5 s e re al izeze in
con d i fi i e conom ice , f5r5 m %surl cos ti s i toare . fn caz uril e i n care d i n con s i d e re n te funcfionale s au d e es-
3.‘2.2. SC va cvita am pl nsare a constructiil or 1~ m a lu r i , te tics a fatad e lor, configur?iiilc i n p la n pre z m t+ ne re gul arittfi
ripe s au al te te renuri cart prczinta pe ricol d e al une & i s au s*Jr- sub form a unor intrind u ri (l e $nduri) s e re com and s ca d i m ensm -
p5ri. fn caz ulPn care am pl a/sam ente le d e ace s t fe lnu se pot e vita, n e a ace s tora s5 nu dep5seasc5 l/4 din ^\ dim cnSiune a total5 a cl 5-
s e vor l ua m %uril e n e ce s are p e n tr u s tab i liz are a te renurilor.
3.2.3. i n caz uril e i n care am pl as are a con s trucfi i l
or pe te - e in care re s p e ctare a ace s ror pre ve u e ri pencru
In s i tuafi i l
rcnuri ncfavorab i l c (nisipuri cu grad m are d e afinare , re ful ante Intieaga construcfic n u e s te posibil 5, s e re com and 5 trons onare a
e i p rin rosturi anti s e i s m ice as tfe l ca pe n tru fi e care trons on in
12 I
parte SZ s e ajung% l a o form % avantajoass si l a o distributie a-
,: vantajoasg a vol um e l or, m as e l or si rigidit+ l or (fig. 4.2.b ).
D aci re com and k il e m e nfionate nu pot fi indepl inite , s e
vor ad opta m od e l e si proce d e e d e cal culPn m asurg sZ . re fl e cte
, , titm ai fi d e 1 com portare a spatial % a structurii.
Se ’ re com and a sg s e e vite form e l e l a care , pe ntru anum ite
dire ctii d e actiune seism ic%, pot apgre a suprasol icit%ri al e unor
el e m e nte ve rtical e si sol icitare a d e z avantajoasg a infrastructu-
rilor .
Se re com and g ca l a construc+ il e inal te am pl asate in z one l e
seism ice d e cal culA , B si C dim ensiunil e In pl an sa nu d e p?q e as& ,
d e re gul a, ,40 m , pe ntru a l im ita e fe cte l e ne favorabil e al e e xci-
Fig. 4.2. Form e in pl
an d e favorab il
e (a) $i e xe m ple d e tatie i asincrone a b az e i structurii.
tronsonare a lor prin rosturi antiseism ice (b)
4.1.2. La cl adiril
e e tajate l a care sint ne ce s are re d uce ri d e
gab arit (re trage ri) l a nive luril e s upe rioare , ace s te a s e vor re al iz a
pe l iniil e el e m e nte l
or portante ve rtical e (cu e xce pfia m entionata
la pet. 4.3.1) urm arindu-se sg nu se cre e z e disim e trii pronunfate
pe ansam b l ulconstructiei.
4.1.3. k il tim e a construcfiil or s e stabil e s te pe cons i d e re nte
-.I-1_--
+*L2 &2’j . functional e si d e s i s te m atiz are (Urbana, industrial 5 e tc.). D e
L. ’ as e m e ne a, l a stabil ire a fnal fim ii cl adiril or s e va ave a in ve d e re
si crite riule conom icitafii funcfie si d e s i s te m ulstructuralad op-
tat (cad re , pe re ti structural i d e b e ton arm at e tc.). fn ge ne ral ,
d a& ,ace asta nu contravine al tor crite rii, s e vor pre fe ra sol utii
.cu fn?il tim e re d usa, in spe ciall a, constructiil e cu m as e p e rm ane nte
‘ii util e m ari.

4.2.MZsuri ce urmkesc limitarea maselor construcfiilor.

fn ve d e re a re d uce rii for.te l


or seism ice care acfione az g asupra
construcfiil or s e va urm sri re al iz are a d e constructii cu m as e tit
m ai m ici. fn ace s t stop:
4.2.1. La re al iz are a e le m e nte lor ne s tructural e : inve l itori,
te rm oiz ol
atii, sape , pe re ti d e com partim e ntare si de inch i d e re ,
parape te d e b al coane e tc., s e vor util iz a cu prioritate m ate rial e
usoare . D e as e m e ne a, s e vor urm ari re d uce re a grosim ii tencuie-
lilor si a sape lor d e e gal iz are a straturil or pe ntru re al
iz are a pan-
Fig. 4.3. Recom andgri privind dim ensiunil
e intrinduril
or (ieginduril
or) te lor, pre cum si re d uce re a greutatii e l e m e nte l
or om am e ntal e
form e i pn pl
an a cl
adiril
or la cEid.irile l a care ace s te a s fnt ne ce s are .
14 15
4.i.2. La construcfiile cu rcgim ridicat de Pnrlfime si / sau
c u mase mari S C rccomand5 utilizarca bctoanclor de ina%lt,i re-
zistcn@ in elemcntcle structurale, Pn special in stilp? yi pcrefi
structurali.
4.2.3. La acoperisurile (inclusiv clementele luminatoarelor
si ale tlcflcctoarclor) lialclor partcr cu dcschidcri mari S C v o r
cxiinde solytiile d i n matcrialc usoarc.
4.2.4. In .caz ulcl 5d i r’il
or cu funcJiuni d i fe rite pe in2l
fim e
s e rccom and a ca activitjtil
e (functiunlle ) care im plic;i h & c& -i
uti l
e m ari s5 fitpl
asate l a nive l
urh e i n fe rioare .

4.3. Prevederi general


e d e al
crituire a structurilor de re z is-
ten@. &e realizare a perefilor de compartimentare 1 gi de Pnchidere,
precum si a leggturii intre elementele nestructurale qi elementele
4.3.1. Prin modul de dispunere a elcmentelor structurale structurii de rezister@, mHsura in care primele impiedicg de-
se va asigura transmiterea tit mai direct5 a in&ir&rilor gravi- formatiile libere ale ultimelor. .
tationale la teren. Se vor evita, de regul5, rezem%rile de stilpi 4.3.4. La stabilirea distributiei, elementelor fn cadrul an-
pe grinzi, acestea fiind acceptate numai in cazul stilpilor CLI in- samblului structural $ la dimenkionarea rigiditgtii acestora S C
ck -criri reduse d e l
a ul
tim e l
e 1-2 n i ve l
uri al
e cEdirilor ctajate v& aver in vedcre urmatoarele:
cu rctrage ri.
D C as e m e n e a, s e re com and j sB s e e vi te trans m i te re a indi- i) RigiditSJile de ansamblu la deplasare lateral5 ale
r& Z _ a unor forfe m ari p-in re z e m sri ,,grind5_ pe grind s ”. construcfiei pe dlrectia celor doui axe principale, respectiv p e - y
Se vor e vita, d e re gul g, e l
e m cnte l
e i n consolcu d e s ch i d e ri rioadele fundamentale de oscilatie in celc doGi direcfii, s% fie
+ /sau cu ir,& rck i m ari. cPt mai a p r o p i a t e .
4.3.2. Se va asigura conlucrarea spatial% intre componentelc ii) fn cazul constructiilor cu mai multe deschideri se va
sistemclor (subsistemelor) structurale verticale prin realizarea urmki, prin dimensionarea adecvatg a rigiditjtii elementelor,
la nireiul plangeelor intermediare si de acoperis a unor saibe sP se evite suprasolicitdrea pe anumite zone a vaibelor consti-
sau contravintun-i orizontale suficient de rigide s’i de rezistkntc. tuite d e pl ange e .
Se va urmriri ca prin forma planyului .si prin plasarea adec- . iii) La poz itionare a pe re til or d e com parti m e n tare q i d e
vat5 a goluClor (pentru scars, ascensor ?I instalatii) sZi nu S C k ch id e re s e va urm k i ca pre z e n ta ace s tora sCi nu m od ifice com -
GIbeas& e x a g e r a t plarqeul dup5 a n u m i t e sectiuni, evitind a- pw tai-ea s tructuraE in raport cu m od e lu l d e cal culad optat l a
paritia unor ruperi in lungul acestora la actiunea unor cutremure pro& tare . A s tfe l , d e e xe m plu, l a Pnch id e re a h alel or pre fab ri-
de mtensitate ridicatg (fig. 4.4). cate l e ggturil e pe re tilor cu s tructura d e re z isten@ vor fi as tfe l
4.3.3. La cl%dirile etajate se recomandH utilizarea solutiilor alcgtuite incl t s5 nu fie Pm pie d icate d e form afiil e lib e re al e s truc-
CLI r i g i d i t a t e sporit5 prin int-roducerea unor pereti struckrali
turii in pl anulpe re fil or.
pe toat M’tltimea clSdirilor, in toate cazurile in care necesita-
tea functional5 j unor spafii libere sau ,forma constructiei nu iv) La cl gd irile e tajate s e va urm gri asigurare a unei vari-
impiedic5 introducerea lor. De asemenea, la alegerea sistemului atii continue a rigid itgfii d e n i ve l l a d e plas are l ate raE, fW t
structural pe criterii de rigiditate se vor avea in vedere gi modul sch im b gri b ruste d e l a un nive ll a altul .

16
l li
4.3.5. Se vor e vi ta sch irnbgril e bruq te Pn capacitafil e d e .4.4. Rosturi antiseismice.
re z i s tentg al e el e m e n te l or s tructural e p e in5l fim e a cl gdirii, in
ve d e re a ob fi n e rii une i com port& i favorab i l e i n d om eniul post- 4.4. I, R osturil e antiseism ice s e pre vs d cu scopuld e a separa
el astic d e d e form are . ltre e l e corpuril e d e construcfi e cu caracte ristici d i n am ice di-
4.3.6. La s tab i l ire a poz i fiei in pl an a e l e m e n te l
or cu rigi- z rite , pentru a l e pe rm ite s% os ci l e z e i n d e p e n d e n t s u b acfi u n e a
ditate sporita (d e e xe m pl u, a pe re fil or s tructural i) s e va urm ari & & ril or s e i s m ice al e te renul ui.
ca e fe ctul d e torsiune ge n e ral s sH poatH fi pre l uat f$r.rj suprasol i- 14.4.2. fn caz ul in care ,rosturil e separg trons oan e cu carac-
cit5iri i m portante . fn ace s t s e n s , s e re com and g ca cclputin pe e ri& ici d i n am i ce si con s tructi ve s i m i l are ; ace s te a pot ave a di-
una d i n dire ctii e l e m e n te le (s u b ansam b l ele ) d e rigid i tate sporitj ne & uni s tab i l ite d i n conditia d e rost d e dil atatie - contrac-
~5 fie suficient d e d e p jrtate pentru a obfine un brat d e pirgh ie ie.!‘fn ace s te caz uri se vor pre ve d e a m ssuri pe n tru l im itare a d e -
avantajos . ra& ril or fn z one l e d e col iziune.
4.3.7. E l e m e n te l or ce l or m ai in& rcate d i n acfiunea forte l or + Se re com and g ca trons oan e l e de l a e xtre m itafil e cl adirii se-
ori z ontal e tre b u i e s% l i s e as i gure o incsrcare gravitationa& a- & te prin rosturi, care suport5 socul m axim , s5 ai b e i n raport
fe rentg suficient$ (sg fi e suficient l e s tate ) as tfe l incit ~2 se pos ts :u :tronsoanel e inte rm e d i are o m ass sporits - prin pre ve d e re a
ol + e con d i fi i avantajoas e d e p re luare a sol icitsrilor din incsr- tn$num k supllmentar de tra_vei - gi/sau 0 capacitate de re-
caril e ori z ontal e qi d e transm ite re a ace s tora l a fundatii. ;istentg superioar5 pentru a l im ita e fe cte l e n e gative supl im e n tare
4.3.8. Se vat urm k -i prin d i m e n s i onare qi prin al cstuire , s5 n ace s te corpuri d e cl %dire .
s e i n z e s tre z e e l e m e n te l e s tructural e .yi.structura in ansam bl u cu 4.4.3. fn caz uril e i n care corpuril e d e cl gd i re i n ve ci n ate :
suficients d u cti l i tate p e n tru a r’e al i z a o com portare favorabil a - au caracte r i s ti ci d i n am i ce d i fe rite (m as e , in5l tim i $i/
la acfiuni seism ice i n te n s e (fW i ce d ari cas ante , p i e rd e ri d e sta- sau rigid i t + d i fe rite ) ;
bil itate s au al te avarieri pe ricul oas e s au gre u re m e d i ab i l e ). - nu au pl arq e e l e situate l a ace l e agi n i ve l uri;
* - au unul fat5 d e ce l 5l alt poz itii e xce n tr i ce ( p la n u r i le
fn caz uril e special e al e con s tructi i l or s au p5rfil or d e con-
principal e ve rtical e pe rpendicul are pe ros t al e ce l or d o& i
structii l a care aparifia unor d e form at’ii pos te l as tice s u b acfiunea
trons oan e s i n t re l ati v d i s tanfate - fig. 4.5) - situatie
cu tre m ure l or ar cre a riscuri pe n tru m e d i u l inconjurZ itor (pie rd e -
care poate ge n e ra e fe cte d e osebit d e d e favorabil e iri urm a
re a im pe rm e abil it+ i unor re z e rvoare s au unor conducte conti-
nind l ich i d e s au gaz e toxice , pute rnic coroz i ve , infl am ab i le e tc.) ’
col iziunii ;
s e vor l ua m k uri special e d e prote ctie, pe b az a unor crite rii d e + m e a rostul ui se d i m cnsione az g punind conditia ca in tim pul
ve rificare specifice , incl usiv as i gurare a pe n tru anum ite e l e m e n te :utre m urul ui trons oan e l e s e p arate p rin rost s5 nu afe cte z e prin
a unui rgspuns s e i s m ic e l as tic. :oliziune atunci cind e l
e ar oscil a defazat.
4.3.9 .. La constructiil e e tajate cu Mil tim i s u p r a te rane d e 4.4.4. Ljtim e a nece s ara a ros tu r i lor d e fi n i te la pe t. 4 .4 .3 .
pe s te 25 m s e re com and 5 re al i z are a unor infrastructuri al cgtuite ;e d e te rm iria cu re l atia:
ca o cutie rigid 5 com puse din siste m ulpe re til or d e subsolpe d ou;i d = T$ + 6, + 2 0 m m
dire ctii, pl arq e ul pe s te subsolsi s i s te m ul d e fundatii. (4.1)
Pe n tru constructiil e i n cad re avi n d ingl tim e a suprate rang ‘n care (fig. 4.6) :
H > 25 m s e ad m ite l e gare a i n tre e l e a fund afi i l or i z ol ate p rin d __ 15fim e a nece s ara a ros tul ui ;
grinz i d e fund atie sau prin pl aca pard os e l ii alcgtuite corespunz& tor. Z 1, 6, - d e pl asgril e m axim e al e ce l or d ou?i tr o n s o a n e s u b
Infrastructura 3n ansam b l u , ca $ te re n u l pe care re az e m g acfi u n e a fn& cZ iril or s e i s m i ce ori z ontal e l a ni-
constructia tre b u i e sC?i fie, d e re gul i, capabil e s.5 pre i a e forturil e ve lule xtre m itgtii superioare a corpul u i d e & d i re
ce l e re vin din actiunea suprastructurii fCir5 d e form afii re m ane n te CLI i&ltimea m ai m ic5, depl as?iri calcu la te con -
s e m nificative .
\ form pe t. 6.2.4.
18 19
b ) d a& forte l e d e i m pact nu pot fi pre l uate Pn conditii e co-
nom ice s e pre vgd in ros turi d i s p oz itive d e am orti z are
(tam poane , re s oarte e tc.) al e c5ror caracte ristici si poz itii
s e stabil e s c pe b az a unui cal culdinam ic.
4.4.6. D im e nsiunil e rosturil or stabil ite conform pe t. 4.4.4
sint val abil e si pe ntru e l e m e nte l
e d e finisaj.
4.4.7. fn ve d e re a e vitH rii unei tronson5ri e xcesive a construc-
tiil or prin rosturi, s e re com and a ca num %rull or s5 fie l im itat l a
strictulne ce s ar, respectiv s% s e ad opte d i m e nsiunil e m axim e ad-
m ise pentru corpuril e d e clgdire .
4.4.8. fn caz uril e in care s e ad opt5 e l e m e nte d e m ascare
a rosturil or ace s te a vor fi astfe lal e s e incits.5 nu aib5 o infl ue nt
s e m nificativa asupra os cil atiilor corpuril or d e cl gdire Pnve ci-
. nate , iar fn caz uld e grad grii e l e m e nte l or d e m ascare s.Si nu e xiste
risculd e d e s prind e re si cad e re a unor bucCi\ i care s5 pe ricl ite z e
Fig. 4.5. Tronsoane de clQdiri decalate vie til e oam e nil or sau une l e com ponente im portante al e con-
structiil or, instal afiilor e tc.

4.5 . MIsuri privind elementele qi subansamblele nestructurale.

4.5.1.fn proie ctare a e l e m e nte l


or d e com partim e ntare si d e
inch i d e re (pe re ti despartitori, pe re fi e xte rior?) s e va opta pe ntru
una din urm atoare l e solutii:
a) al catuire a l or ca e l
e m e nte structural e (dim e nsionate Pn
consecinta) ce fat parte inte grantg din siste m ulstruc-

b) I”n caz ulstructuril or fl e xibile , dispune re a, intre structura


ill !A21 d e re z istent? si e l e m e nte le ne s tructural e, de l e ggturi
--e+"- t- care s5 pe rm rta d e pl asari re lative l i b e re astfe lPncit d e for-
’ B 20 ml-n m atiil e structurii si ce l e al e el e m e nte l or ne s tructural e
Fig. 4.6. Dimensiunea minim8 !a lafimii rostuhi antiseismic.
s% nu se infl ue nte z e re ciproc, iar Pn ace s te a d@ urm %
s5 nu aparti sol icit& i cu intensitati s e m nifi catw e ;
4.4.5. In situatiil e d e finite la pet. 4.4.4 s e ad m ite sZ i s e a- c) sol idariz are a e l e m e nte l or d e com partim e ntare vi d e Pn-
d opte rosturi <de dim e nsiuni infe rioare val orilor ob finute apl i- ch idere , cu structura d e re z istents si d i m e nsionare a ri-
cind re l
atia (4.1), in urm gtoare l e cond i tii : giditatii ace s te ia d e asa natur% incit d e form afiil e post
el astice , fisuril e e tc. ap& rute In urm a oscil atiilor seis-
a) s e d e te rm ing printr-un cal culdinam ic forte l e d e i m pact
l

m ice in cl e m e nte le d e separatie si de inch i d e re s% fie


care vor fi l uate in cons i d e rare l a dim e nsionare a struc- lim itate :
turil or ce l or d ou5 tronsoane ;

20
Se va d a pre fe rin@ sol utiei b ) i n s i tu a ti i le i n care Pre z e n tul norm ativ cuprind e pre ve d e ri pentru stabil ire a for-
al te solutii ar pute a ave a infl uente n e gative asupia com port& -ii
te l or d e i n e rtie, pre cum si indicatii pe n tru con s i d e rare a Pn cal cul
s tructurii d e re z i s tenfg (ane xa D ).
a m od u l u i d ) d e m anife s tare a actiunii seism ice .
4.5.2. La proie ctare a unor ape n d i ce q oare (co?uri d e fun], fn ve d e re a e fe ctugrii d e cal cul e ingine re $i care i au in con-
atice e tc.) al e cl sdirilor s e vor ad opta s ol u ti i p r i n care s s s e s i d e rare m od u ri d e m anife s taro al e actiunii seism ice pentru care
poata pre l ua vi trans m ite f& -Z dificul tafi fort& e d e i n e rtie cores- Pn pre z e n tul norm ativ nu sPnt furniz ate e l e m e n te d e cal culsufi-
punz % toare acce l e ratiil
or ace s tor com pQnentk , care p ot’fi pute r- ci e n te s e vor util i z a pre ve d e ril e al tor pre s cripfii sau/$ m e tod e .
nit am pl i fi cate i n com parafi e CLI acce l e rafi i l
e tcre n u lui vi al e d e cal cul d e z vol tate i n l ite ratura d e s p e cial itate (om ol ogate $1
com pone n te l or s tructural e . Se va ave a in ve d e re qi‘ faptulcjd e aprobate d e foruril e d e d e ci z i e ).
re gul
g, ace s tor apendice nu l i se poate confe ri o ductil itate ;idi- 5.1.2. Val ori l c forte l or seism ice d e cal cul (al e forfe l or d e
cats si cZ i e ve n tuala l or ce d are poate fi urm atH d e cgd e ri d e l a i n e rti e conve n tional e) l
uate i n con s i d e rare l a d e te ryynare f e for-
iGil$im e care p ot pe ricl ita viefil e om e n e gti . turiior qi d e pl k iril or prin proce d e e l e d e cal culutl l
lz ate in m e -
4.5.3. La.proie ctare a e ch ipam e n te l or + i a l
e ggturil or l or cu tod a curentg d e proie ctare (m e tod a A i n cl as i ficare a d e l a pet.
con s trucfi i l
e s e vor ad opta, dupa caz , m ssuri d e m e n ti n e re in- 2.3) s e stabil e s c conform pre vcd e ril or d e l a 5.3 si 5.4. ’
te gralg a ace s tora i n s tad i u l e l
as ti c d e com portare siu m asuri 5.1.3. fn m e tod e l e d e cal culdinam ic, l i n i ar s au ne l i@ar,
com pe n s atori i d e as i gurare a une i ductil itgfi sufici e n te , in spe- e xcitatia s e i s m i c% e s te repre z e n tatg prin acce l e rogram e m re -
cialpe n tru Ie gH turil e cu construcfia. gist
.__ rat
_ _e pe am pl as am e n t @au prin . acce l e rogram e ge n e rate ar-
tif icial .
Pre ciz k i re fe ritoare l a sel e ctare a, ‘cal i b rare a si uti l i z are a
acce l e rogram e l or, pre cum qi l a m odul ’ de inte rpre tare a re z ul ta-
5. CA LCULU L STR U CTU R I LO R LA A CTIUNEA SEISM ICA te l or s e d au in instrucfiunil e specifice .

5.1. Modalitgfi de considerare in calcul a actiunii seismice. 5.2. Modelarea in calcul a comportgrii structurale.

5.1 .l .fn cal culele inginerevti s e vor ave a i n ve d e re , dupg 5.2.1. fn ve d e re a d e te rm ingrii e fe cte l or actiunii seism k e
caz , urm gtoare l e m oduri d e m anife s tare a acfiunii seism ice asupra asupra structurii s e vor ut i l
i z a m od e l
e d e cal cul i d e ali z atk ,
construcfiil or : ad e cvate d i n punctul d e ve d e re al repre z e n tz rii com port%rii
4 e d e iner@e ge n e rate d e oscila$iile p?irfilor i n e levati e
forf re al e . M od e lel e vor re fl e cta configuratia ge n e ral % a structurl lor,
ale construcfl llor, in urm a antre nk ii ace s tora in m iSca;e a distributia m as e l or, distributia rigiditz til or, caracte risticil e cl :
seism ic% d e cstre acce l e rafiile i n te rfe fe i te re n - construc- rigid i tate , l e gsturil e cu m e d i u l e xte rior, iar In C?Z,U~ utl l
lz ~ rirll
ti e ; m e tod e lor d e cal cul n e l i n i ar, si distributia capacl tatll
or d e . re -
b) e forturi ge n e rate d e d e plasarile i n e gale im puse psrfilor z iste nfj qi d e d e form are . M od e l el e d e cal culvor tine s e am a $1 d e
d e construcfie Pngropate d e propagare a und e l or seism ice el e m ente le n e s tructural e care pot infl uenta s e m nificativ r& spunsul
prin te ren ; s tructurii.
5.2.2. La m od e l are a s tructu r i i s e ad m i t ^In m od ,obiqnuit
4 suprapresiuni prove n i te d i n forte le d e i n e rti e ge n e rate fn Urm Fitoare l e aproxim afii :
lich i d e l
e , m as e l
e pul ve rul e n te k c,, Pnm agaz inate sau re -
tinute d e con s trucfi e ; i) D i s tr i b u ti a re al% a m as e l or s e p oate i n l ocui cu o dis-
tributie ‘care sH re d ucg volu m u l d e cal cul e f%rirH ~5
4 for@ trans m i s e d e s i s te m e le d e re z e m are gi d e legare afe cte z e s e n s i b i l re z ul tate le . A s tfe l
, s e ad m it In m od
a instal afiilor, a e ch ipam e n te l or e tc.
curent: l a constructii e tajate , conce n trare a m as e l or l a
22 . 23
nivelurile planseelor ; la constructii inalte cu masa - la celelalte constructii se vor alege direcfiile axelor
distribuitg pe vertical5 (coquri de fum, turnuri etc.) principale ale ansamblului structurii de rezistents.
concentrarea maselor la un numar suficient dc mare b) in cazul aplicarii metodei de calcul simplificate prezen-
de niveluri, de regulg echidistante. tate la pet. 5.3 se vor efectua analize separate privind
Punctele de aplicare a in&&rilor seismice coincid in&rckile qi solicit$ile s e i s m i c e considerind cri actiu-
cu pozifiile punctelor de concentrare a maselor. nea seismic2 are direcfia, pe rind, a celor doua axe ori-
Pentru a se tine seama de efectele de torsiune general2 zontale. Cele doua ipoteze de actiune seismic2 se consi-
‘se vor aplica prevederile de la pet. 5.7. der% independente, iar eforturile corespunzstoare nu se
suprapun .
ii) in cazul cl%dirilor, pla&eele de beton armat al&tuite La constructiile cu struck% flexibil% (hale parter, clH-
in conformitate cu prescriptiile de proiectare specifice diri etajate pe cadre etc.) se va lua in considerare qi ipo-
si cu prevederile prezentului normativ pot fi conside- teza InckHrilor seismice orizontale ac$ionind dups o
rate infinit rigide in planul lor, calculul deplas%rilor direcfie Pnc*linata la 45”,fafa de axele orlzqntale de rcfe-
elementelor verticale ale structurii de rezistenfa ba- rin@; .in aceste cazuri valorile in&cHrilor seismice se
zindu-se pe aceasta ipotezz. reduc prin inmulfire cu coeficientul O,7.
fn alte situatii de realizare a plaqeelor (de exemplu, Pentru considerarea efectului de torsiune generals a
din elemente metalice cu contravfntuiri, din lemn, din structurii se va aplica procedeul simplificat descris la
beton armat cu dimensiuni mari +i cu perfor$-i nume- Xt. 5.7.
roas e ) , in modelul structural aceste elemente vor fi in cazul aplicsrii metodei de analiza spa$iaE prczentatj.
caracterizate de valori corespunzstoare ale rigiditatii in anexa ,,C” considerarea caracterului spatial al actiunii
care, la limit,i, pot fi considerate nule. scismice $ al efectelor acestuia este implicit~.
iii) Pentru structurile la care numrirul de dcschideri +i de 5.2.4. fn metoda curenta de proiectare (metoda A) carac-
niveluri depaqe$e capacitatea de cuprindere a progra- terul dinamic al acfiunii seismice se considers in mod simpli-
melor de calcul automat sau pentru structurile la care ficat, prin adoptarea unor distributii ale in&cZirii statice echi-
volumul de operafii $ timpyl dc lucru pe care le im- \-alente care tin seama de formele proprii de vibratie ale struc-
plies un calcul pe modelul complet (care considers turii qi de ponderea relativj a acestora in deformafia total5 a
toate barele si nodurile) sint oneroasc, se admite s% constructiei (pet . 5.3).
se utilizeze modele structuralc condensate. In aceste fn cazul aplicarii unor procedee bazate pe integrarea direct5
situatii valorile maselor, ale rigiditstilor ?i ale capa- a ecuatiilor de miyare (pet. 5.8) caracterul dinamic al actiunii
cit%fllor de rezistenfH echivalente se vor stabili pe baza si al rPspunsului seismic este reflectat direct.
unor tehnici omologate. 5.2.5. in calculul eforturilor si deplassrilor structurii sub
acfiunea inckkilor seismice de calcul stabilite conform pet. 5.3
5.2.3. Caracterul spatial al actiunii seismice se reflects se consider5 c?i structura lucreaz?i elastic. Se vor utiliza valorile
Pn calculele inginereqti in modul urmstor: modulilor de elasticitate (de deformatie) precizate in, prescrip-
a) Se considers drept sistem de referin! un sistem de trei $iile _specifice de proiectare a structurllor din diverse materiale.
axe ortogonale, una vertical5 qi doug orizontale alese In situatia aplicarii calculului dinamic neliniar se vor a-
dupg cum urmeaza: dopta legi de comportare histeretic% (legi constitutive) repre-
zentative pentru r&$unsul elementelor structurale.
- la constructiile la care elementele structurale verti- 5.2.6. fn modelarea structuralP s,e vor considera atit con-
tale sint orientate dups doua directii orizontale orto- structia Pn elevatk-tit $i terenul de fundare - zona ktiv& adia-
gonale se vor considera directiile orizontale respectii.e; cents construcfiei.

24 23
\
Pentru m asive l e d e fund are s e vor considera m odul i de el as- 4J - coe ficient d e reduce re a e fe cte lor actiunii seis-
ticitate corespunzstori vite z e l or d e propagare al e undel or seis- m ice tinPnd s e am a d e d uctil itate a s tructurii, d e
m i ce . fn caz ulapl icgrii unor m e tod e d e cal culcare iau in consi- capaci tate a d e re d i s tributie a e forturil or, d e
d e rare proprie tgtile d e d e form are ale te renului in dom eniulpost- pond e re a cu care inte rvin re z e rve l e d e re z istenta
el astic s e vor utiliz a l e gil
e constitutive d e z voltate i n l ite ratura n e con s i d e rate i n cal cu l , pre cum gi d e e fe cte l e
d e s p e cialitatc. d e am orti z are a vi b rafi i lor, alte le d e cit ce l e
asociate s tructu r i i d e re z i s tenfg (pe t. 5.3.6) ;
Er -- coe fici e n tul d e e ch ival enfg intre siste m ul re al+ i
5.3. Relafii de calcul pentru determinarea iuckckilor seis- un siste m cu un grad d e l i b e rtate corespunz9 tor
mice orizontale pentru calculul structurilor de rezistenj5. m odul ui propriu ,,r” - pe t. 5.3.7 (ace s t m od d e
d e finire este val ab i l pe n tru caz ul particul ar al
5.3.1. R e latiil
e d ate !n con ti n u are s e rve s c l a s tab i l
ire a in- oscil atiil or pl ane ; in caz ul anal i z e i os cilafiil
or
cZ r& ril or statice e ch i val e n te u ti li z ate i n calcul ele inginere$i , spatial e coe ficientul,,E?“ capgt% s e m nificafia m ai
ob l igatorii in cad rul m e tod e i cure & e d e proie ctare . A ce s te in- com pl e x% d i n ane xa C).
& & i con s i d e rs i m pli ci t si s i m pli fi cat influente l
e fe n om e n e l or R e z ul tanta in& c%-il or s e i s n i ce ori z ontal e e s te p aram e trul
d e com portare qi d e d e form are poste l astic% principal prin care s e core l e az s capacitz fil e d e re z i s tenfg ale
5.3.2. fnc$-& ril e seism ice ori z ontal e care actione az s as u p r a suprastructurii, i n fras tructurii, fundafiil or qi te re n u l u i d e fun-
. ._
construcfiei se d e te rm il l% pent-ru fiecare m od propriu d e vibratie. d are , si prin care s e e val ue az a capacl tate a d e re z i s tenfH l a forfe
ori z ontal e a an s am b l ul u i StructurBte ren. D i s tributi a pe ve r-
fn caz ulparticul ar in care oscil atiil e proprii se produc ink -un
tical a construcfi e i a forfe i ,,Sy” s e face in conform ital e cu pre ve -
pl an, re z ul tanta inc%r& ril or seism ice ori z ontal e (forta Eiietoare
d e rile pe t. 5.3.8.
d e baz g) corespunzgtoare d i re cfi e i d e m iycare con s i d e rate p e n tru
te ren si m odul ui propriu d e vibratie ,,r” s e d e te rm ing cu Te l afiile 5.3.3. Coe fi ci e n fi i ,,a” d i fe renfiaz a n i ve l uril e d e prote cfi e
5.1 q i ’5.2. anti s e i s m ic ale constructiil or in functie d e cl as e l
e l or d e im por-
tan@.
S, - c, G (5.1) Pe b az a cri te ri’i l or enuntate l a pe t. 1.5 con s trucfi i l e sint
unde : im pg$ite in 4 cl as e d e im portanfg conform tab . 5.1, avi n d coe -
c, = a k, Pr 9 E, (5.2) f icienfld e im portant5 ,,a“ pre z e n tafi in tab . 5.2.
in care :
Tabel 5.1 - CLASELE DE IM PORTANTA A CONSTRUCTIILOR
c, -- coe ficient s e i s m ic gl ob alcorespunz& tor m od u l ui
d e vibratie ,,r” ; Cl
asa I - Constructii d e im portant2 vital s pe n tru socie tate , a c& -or func-
G - re z ul tanta in& irc~ ril or gravitational e pe n tru in- tional itate in tim pul cu tre m urului yi im ediat dup& cu tre m u r
tre aga structur% d e te rm inate conform pet. 6.1.3 ; tre b u i e s& se asigure inte gral.
a - coe ficient d e im portan@ a constructiei, functie
d e cl e d e im portanfg din tab. 5.1 (pe t . 5.3.3) ;
as e l l sp?tal e , statii de sal
vare , statii de pom pie ri
l cl gdiri pe n tru unit%+ adm inistrative , ce n tral e si ju d e te n e , cu
k , - coe ficient funcfie d e z ona seism ic5 d e cal cu l a rol d e d e ciz id Pn organ i z a r e a m gsuril or d e urge + dupti cu-
am pl as am e n tul ui (pe t. 5.3.4) ; tre m ure ’
l cl Bdiri pe n tru com unicafii de inte res nationalsi ju d e te an
8, - coe ficient d e am pl ificare dinam ics Pn m od u l,,r”
d e vi b rafi e , funcl ie d e com poz i fi a spectral g ‘a l unit+ de prqduce re a e n e rgie i e l e ctrice din siste m ulnational
m iq cgrii seism ice l a am pl as am e n t (pe t. 5.3.5) ; l cl gdiri care adsposte s c m u z e e d e i m portant& nafional g

26 27
Ta b e l 5.1 - con ti n u a r e

Tabel5.2 - VALO R ILE COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA ,,a”


as s II
Cl - Con s tructii de im portan@ d e osebitg l a care s e im puue l
im itare a
avariil or avi n d u - s e i n ve d e re con s e cinte l
c ace s tora:
C la s a tie i m p o r ta n t8
l ce lelalte cl jdiri din dom e n iul ocrotirii & n & tZ + i
l scol i, cre pe , gr5.dinife , & m i n e pe n tru copii, h andicapati, b k ini I II I III I IV
l cl adiri care ad& poste s c agl om e ral ii d e p e rsoan e : s& Ii d e spec- 1,4 182 14 0,s
tacol e artistice vi sportive , bisericl
, ce n tre com e rciale im portante I I I
l cl sdiri care adil poste s c valori arti s tice , istorice . e tiintifice
d e os e b i te 5.3.4. Coeficientul ,,k g“ reprezint2 raportul dintre acceleratia
l cl gdiri $instal atii industrial e care pre z intd riscuri de incendii maxims a migcirii seismice a terenului (consideratZ cu o perioadri
s a u d e gajk i d e substantc toxice
medie de revenire de cca. 50 ani) corespunzatoare zonei seismice
l cl gdiri industrial e care adLpostcsc e ch ipam cn te d e m are va-
loare e con om ic5 de calcul si acceleratia gravitafiei. Valorile coeficientului Iz,
0 depoz ite cu produse d e s trict5 n e cesitate pe n tru aproviz ionare a sint date in tab. 5.3 funcjie de zonele seismice de calcul indicate
d e u rge n t& a popul afie i Pn harta din fig. 5.1.

Cl
asa III - Constructii de im portant5 norm al
& (constructii care n u fat parte Tabel 5.3 - VALORILE COEFICIENTULUI &,”
din clasele I, II sau IV)
Z ona seism ic&
l cljdiri d e l
ocuit, h ote luri, & m i n e (cu e s ce ptia ce l
or din cl
ass II) d e cal
cul
l constructii industrial e *i agroz oote l m ice cure n te
0,32
Cl
ass IV - Constructii d e i m porta n t5 redus& : 0,25
0,20
l con s tructii agroz oote h nice de im portant5 redus% (de ex.: s e re ,
con s trucfii parte r dive rse pe n tru crq te re a anim al elor ?i p& - 0.16
s%ril or e tc.) 0‘12
l constructii de l ocuit parte r sau park qi e taj
0,OB
l al tc con s tructii civil e + i industrial
e care ad5posicsc b u n u ri
d e m ica k aloare r;i in care 1ucre azL un personalrrstrins.

5.3.5. Coeficientul de amplificare ,, &” se determing in


O b s e rvatii : funcfie de perioadele oscilatiilor proprii ,,T,” ale constructiilor
4 Clasificare a constructiilor En clasele d e im portant& din tabelnu e s te si de conditiile seismice ale zonei caracterlzate prin perioadele
identics cu cl asificare a din STAS 10100/75.
de colt ,,T:’ (fig. 5.2), cu relatiile (fig. 5.3) :
b) Tipuril e d e constructii care nu sint pre v& z u te ‘e xpl icit in tabelvor fi
incadrate intr-una din ce l e 4 cl ase pe b az a unei justifick i te h n i ce pr = 2,5 p e n t r u T, < T,
date in te m a de proiectare .
(5.3)
4 in anum ite situafii, uncl e com pon e n te ale clldirilor, incl usiv instalatii p, = 2,5 - (T, - T,) > I p e n t r u T, > T, (5.4)
si e ch ipam e n te al e ace s tora, se pot incadra in cl ase de im portant& dife -
#
rite d e te a a re s tul ui clgdirii (ve z i vi cap. 10). 5.3.6. Valorile coeficientului de reducere ,,$“ sint date ‘in
4 D e ciz ia de incadrare a cl %dirilor i.n dife rite cl ase d e im portant& s e va tab. 5.4.
lua de cl tre b e n e ficiar cu consul tare + , foruril or te h n i ce com pon e n te .
Not&: Fig. 5.1. vi fig. 5.2. se gPsesc Ia sflqitul normativului.
28 ,
__ .._.
r--I

,

Tabel 5.4 - continuare

Tipul s tructurii Coe ficie n tu


G
Tcd.5 set,
/ 4 C. Structuri m e tal
ice
1. H al
e i n d u s trial
e si al
te s tructuri cu un nive l (fig. 8.1.a
si 8.1.b.)
- Pe dire ctia n e con travfn tuita i n p l a n ve rtical
0 cu o singur& d e s ch i d e r e 0,20
1.0 0 cu m ai m u l te d e s ch ideri 0,17
Val orile 0,20 si 0,17 al e coe ficie n tului ,,()I# indicate
pe n tru ace s te s tructuri sfnt stabil ite in ipote z a ~ 5 pe
dire ctia n e con travintuita stil pii sint incastrati l a baza
si le gati rigid cu rigl el e (fig. 8. l a). fn caz u l s truc-
turil or cu rigl e l e gate articul at d e s til pi (fig. 8.1.b)
val orile d e m ai sus se vor m ajora prin m ul tipl icare a
cu coe ficie n tu l 1,71
Tr.(sec j - Pe dire ctia con travintuits in pl an ve rtical
Fig. 5.3. Diagram e l
e pr - T, l portal e cu diagonal e prim e ce n tric l a noduri:
cu diagonal e In ,,V” 0,40
Ta b e l 5.4 - VALO R ILE COEFICIENTULUI ,,$I’ cu diagonal e intinse 0,20
l portal e cu diagonal e prinse e xce n tric l a noduri 0,20
Coe ficie n tu l 2. Structuri in cadre e tajs te (fig. 8.2) 0,17
Tipul structurii
+
3. Structuri al cgtuite din ele m e n te ve rticale rigide cu z abrel e
ce n trate l a noduri
A. Structuri d e b e ton arm at - cu diagonal e intinse (fig. 8.3. a) 0,25
1 - Structuri in cadre e tajate : - cu z gb re l e in ,,V”, ca r e l
ucre az g l a com pre s i u n e
l pe re tii de um pl utura sint trstati ca e le m e n te s truc- (fig. 8.3.b) 0,50
tural e asigurindu-se con l ucrare a cu e l e m cn te le ca- 4. Structuri al catuite din el
e m e n te ve rtical
e rigide cu z abrel
e
drului . 0,25
prinse e xce n tric l
a noduri (fig. 8.4.) 0,20
l pe re tii de um pl utura nu sint tratati ca e l e m e n te I
structural e O,20 5. Structuri ve rticale In consolll (fig. 8.5)
2 - H ale industrial e si al te s tructuri cu un nive l : - pil
on cu s e ctiune pl
ina 050
@ cu l e ggturi rigide intre rigl e si stPlpi 0,lJ
- pil
on cu z abrel e 0,65
l cu l e gaturi articul ate 0,20
3 - Structuri cu pereti structural i 0,25 6. Structuri de tip ,,dual ” (fig. 8.6) form ate din cadre si din
4 - Structuri cu pereti, stil pi si plansee da12 (f& r5 grin z i) 0,30 el e m e n te ve rtical e rigide . care con lucre az g datorita u n or
5 - Constructii inal te d e tipul cosuril or d e fum * structuri oriz on tal e rigide (con travinturi, pl ate l
aje , pl
gci
6 - Caste l e d e apb 0,35 d e pl ange e e tc.)
I - Siloz u ri 0.25 - el e m e n te ve rticale rigide cu diagonal e fn tinse prinse ce n -
tric l a noduri (fig. 8.3.a) sau cu diagonal e prinse e xce n -
B. Structuri d in ziddrie tric l a noduri (fig. 8.4)
1 - Structuri cu pereti structural
i din zidarie cu ce n turi l cind ace s te a pre iau cclm ul t 0,5 din forta seism ic5
si s til
pisori 0,25 total & 0,20
2 - Structuri cu pereti structural
i din zidarie sim pl
a I 0,30 l cfn d ace s te a pre iau fn tre aga fort% s e i s m ic& 0,25
* con form n orm ative l
or specifice .

30 31
TabeI 5.4. - con tinual Vectorii proprii ,,~.4~~‘~, ca si perioadele proprii ,,T,“, Sk
vor stabili pc baza mctodelor dinamicii constructiilor. SC admite
Coe ficie n tu l utilizarea mctodclor simplificatt: din anexa ‘B in situatiile
Tipul s tructurii
I + menfionate.
- e lem e n te ve rticale cu z gb re le h ,,I”’ prinse ce n tric la n o- 5 . 3 . 8 . fn&carea seismic2 c a r e acfioneazg la nivelul ,,k”
duri (fig. 8.3.b) care lucre azEi l
a com pre s i u n e pe direcfia gradului de libertate corespunz,Stor modului de vi-
l cind ace s te a pre iau cclm ul
t 0,5 din fort-a seism ic2
bra+ ,,Y” s e dctcrmin?i c u relatia:
total5 0.40 I

l cind ace s te a pre iau intre aga fort% seism ic& 0,45 Sk , = Ck r Gk P.6)

- Pe n tru val ori inte rm ediare intre 0,.5 9 ; 1 , 0 d i n forta undc :


s e i s m ic& total s coe ficie n tul ,,I)“ s e va dete rm ina prin
i n te r p o la r e liniarg ( i n tre 0,20 si 0,25 re s p e ctiv Intre
0,40 si 0,45)
S-au notat
O b s e rvatii :
a) Val oril e coe ficie n tu lui ,,+ I‘ s i n t s ta b i lite considerind cEL s e respect% ?rr - coeficient de distributie a forfelor seismice cores-
re aul il
e d e al & h ire pe n tru asigurare a unei com portari ductil e a StmC- punzztor niveluiui ,,k“, qi modului de vibrafie’ ,,Y“
tuh lor.
b ) Val oril e da.& sint util iz ate pe n tru ve rifick i de ansam b l u. h situatiil e
pre ciz ate l a pe t. 6.2.2 pe n tru ve rifick il e unor e l e m e n te qi z on e struc-
tural e s e vor in troduce sporuril e indicate fn re s p e ctivul paragraf.
c) Coe ficie n t_ ii re fe ritori la e le m e n te le d e constructii m e tal ice sint va- (5.8)
labil i in conditiil e in care , prin m odul d e al c& tuire a structurii, se
asigur;i d e z voltare a unor m e canism e de disipare a energie i In care pl asti-
ficare a ace s tor e l e m e n te e s te e fe ctjvg.
d ) Prin acte norm ati+ e specifice unor cate gorii d e constructii se pot pre ve-
dea pentru ,,$” val ori dife rite d e ce l e din tabel ul 5.4. Valorile ,,SKr“ se pot objine si prin distribuirea rezultantei
,,s;“ a inckck-ilor orizontale scismicc determinate. conform
5.3.7. Coeficientul ,,E~“ se determing cu relafia pet. 5.3.2. cu relafia

E _ ( SIG1 GJ
r-
G $, Glc 4ir
c..
unde :
5 . 3 . 9 . fn cazul utilizkii unor modele de calcul watial
consecvent exI)resjile (5.5) si (5.8) s e vor generaliza Pn con&in@
Uk, = componenta dupg gradul de libertate ,,k” a vec- (anexa C) . .
torului propriu de ordinul J”;
Gk = rezultanta in&cZrilor gravitafionale ale nivelului 5.3.10. Eforturile, deplas%ile etc. se calculeaza separat pen-
,,k” tru ficcare mod propriu J“. In cazul analizei separate a oscila-
tiilor intr-un singur plan vertical este suficientg, de regulS,
considerarea primelor trei moduri proprii.

3 - cd. 1042
32 33
~@‘ortul total de calcul JV” mtr-0 sec$rne a unul e l e m e n t Tabel5.5 - VALO R ILE COI?FICIEN~ ILOR ,,c~ ”
se ,determing cu relatia
,, ,I,.,,, ’; , fnc%rcare a sau efortul
N=yxN; ’ (5.10) Tipul e l
e m e n tul
ui Coe ficie n tu l c,
I care s e m odific?l I I
r I I
I
In’ cazurile Pn care diferentele intre perioadele. proprii sint El e m e n t& cu e forturi a- Efortu l axial al e l
e m e n tu- zt k,
mai mici dec?t 10% se vor aplica reguli mai gencrale de compunere xial e ,pre d om inante l&
conform recomandarilor din anexa C. Grin z i de cadru CLI forte Forta tSiie toare provenit& & 11,5 k, ’
Pentru construcfiile de tipul cosurilor de fum, .cu exceptia t%e toz re m ari d i n inc& rcSrile gravitafio-
cel& de important5 deosebita, se admite sa se tina seama de efec- nal e , in s e ctiunile din ve ci-
tul combinat al hiferitelor moduri proprii prin metoda simpli- n& tate a stil pilor
fjcat& dat?i in Anexa B. Grin z i cu in & & i ve rti- Pnc?irc& rile con ce n trate -+ 1\ ,5 k,
5.3.1. fn cazul halelor parter cu pod rulant contravintuite tal
e con ce n trate m ari
in direotia longitudina,Ei prin portale ductile se vor lua mgsuri
pentru eventualitatea ca portalele ies din lucru. fn acest stop Plaqee-dalii. re z e m atr Forfa taie toare l a re z e m are & 2,0 k ,
dire ct pe s til
pi, f& r% pe s til
pi (pe n tru ve rificare a
structura :halei, farirg portale, se va asigura in directie longrtu- grin z i la str%punge re )
dinal&,. pentni un ,coeficient seismic de minimum 0,3 k, > 0,05.
Se recomandg ca alcatuirea halei sa fie facuta astfel (prin Console cn d e s ch ideri inclrcare a gravitational
& 3~ 13 k ,
prevederea unor contravfntuiri rigide in zona situatH deasupra m ari totals
grinzilor de rulare) incit sa se asigure dezvoltarea unui mecanism
.de disipare a energiei cu stilpii plastificafi atit la baza lor, tit
si in zonele de sub grinzile de rulare. 5.5. Determinarea incarckilor seismice pentru elementele care
nu fat parte din structura de rezistenfg
5,4. Determinarea inck+irilor seismice verticale.
5.5.1. Verificarea la actiunea s&mica a elementelor de
’ 5.4.1. Verificarea la actiuni seismice verticale este necesara construcfii care nu fat parte din structura de rczistenta si pentru
pentru urn&oarele tipuri de elemente care fat parte din struc- care nu se urmareste pastrarea integritafii dupg c u t r e m u r a r e
tura de rezistenta: ca obiect principal asigurarea ancorarii elementului de structura
I ,/<
,-
elemente’ cu eforturi axiale predominante (stilpi, spaleti d e rezistenfz a cbnstructiei, fn vedcrea evit;irii prabugirii.
de zid?irie, tiranti, structuri suspendate etc.); _
-
grinzi si console cu forte taietoare mari provenind, in 5.5.2. Pentru elementele din aceasta categoric in&rcarea
principal, din inc?i.rcari verticale concentrate mari #au seismic5 totals se defermins CLI e x p r e s i a :
‘,, 8, deschideri importante; .
plaqee de tip dal?i, rezemate direct pe stilpi (fZirZi grinzi). S, = a c, G, (5.11)
T 4 . 2 . fncZirc%ile seismice verticale se determing prin in- unde :
mulfirea Pnckc~rilor gravitationale de calcul ale elementelor cl0 - coeficient seismic global (tab. 5.6) ;
respective cu coeficientul ,,co” dat in tabelul 5.5. fnc%&ile
astfel obtinute se suprapun, dup% caz, in modul ar&tat in tabel, G, - PncCircarea gravitationala a elementului considerat.
cu ^mcCnc?irile gravitationale sau, direct, cu eforturile corespun- Pentru in&c?irile seismice ,,S,” se considers directiile de
zgtoare. acfiune indicate in tabelul 5.6.

I
3;5
5.6.2. Pe n tr u i n s talati i le autoportante incar& ril e seism k e ’
Tab e l 5.6 - VA LO R ILE CO EFICIEN’J’ILO R SEISM IC1 ,,C,” PENTR U s e d e te rm ina conform art: 5.3 si 5.4 cu pre ci z are a unor vk %?bri
ELEMENTE NESTRUCTW R A LE corespunzatoare p e n tr u coe f icientii ,, CT si ,, + “.
1
5.6.3. Pe n tru e ch i p am e n te le si instal afiile i n d u s triale ne -
Coe ficientul
D ire ctia d e actiune a portante care pre z i n ta i m portant& ridicata incarc?k il e s e i s m i ce
Tipul e le m e n tu lu i In& r& ii seism ice s e stabil e s c pe b az a considerarii s p e ctrul u i d e cal cul d e e taj
Go
%I I s au a coe fici e n tul ui dinam ic d e e taj, d e te rm inate p e n tru z one l e
d e re z e m are (cap. 10).
Pe re ti n e s tructural
i ’ k, norm alpe suprafafa e l
e- e si instal
Pe n tru e ch ipam e n te l afiil
e i n d u s trial
e n e p ortante
m entul
ui care pre z i n ta im portant5 s e cund arg ancorare a d e structura d e
Parape te , pereti Pn consol% norm alpe suprafata el
e- re z i s tenfa s e va ve rifi ca l a o PncSrcare d e te rm inatg cu re l atia
3k,
._ m entul
ui (5.11) i n care :
Tavan e s u s p e n d ate kd norm alpe suprafata el
e- c, = 2 a k, (5.12)
m entul
ui

O rnaeente inte rioare $e x- 5.7. Efectul de torsiune general% jJ


te rioare , s tatui, turnul e te si 4k, orice directie
co$uri d e fu m d e in?l ltim e
redus& Efe ctul d e tors i u n e i n d u s d e actiunea seism ic5 va fi l t%‘in
Cornige q i al
te consol
e de im -
con s i d e rare , in ge n e ral , prin util i z are a in cal cul a unui m od e l
portant& redus%, re z e rvoare 2,5 k , orice directie s tructural trid i m e n s i onal ad e cvat, i n m %urFr sS tin% s e am a d e .
am plasate pe constructi i cupl are a E n tre os ci l ati i l
e d e tors i u n e si ce l e d e translatie.
fn conditiil e s tructuril or re gul ate l a care sm t i n d e p l i n i te
‘:‘;I; O b s e rvafie:
conditiil e :
- Valorile cw din tab . 5.6 sint valab ile p e n tru ele m e n te le cu r e n te . In i) ce n tre l e d e rigid i tate l a d i fe rite l e n i ve l
uri sfnt s i tuate
caz u l unor ele m e n te cu caracte ristici de vib ratie d e favorab ile la care aproxim ativ pe ace e asi ve rtical s si
pot spirea e fe cte local e d e re z onants se ad m it val
ori cw sporite , pe b az a
j) unor justificari corespunzl itoare. i i ) ce n tre l e m as e lor l a d i fe rite l e e taje s e aflCi aproxim ati v
:! ii, unul d e asupra al tuia,
s e poate util i z a un proce d e u aproxim ativ d e e val uare a e fe ctul ui
” 1 5.5.3. La calculul s tructu r i i in& .rc& -il
e s tab i lite con form
d e torsiune ge n e ral 2 pe b az a unor m od e l e structural e pl ane .,
pet. 55.2. n u s e insum e az Si cu ce l
e s tab i l
i te l
a pet . 5.3 qi 5.4.
A s tfe l , l a fi e care n i ve l punctul d e apl icatie al re z ul tante i & rcZ ir-
caril or s e i s m i ce ori z ontal e s e aflZ i fafa d e centrul d e rigid i tate
1: : 5.6. Determinarea incti&irilor se&mice pentru echipamente (fig. 5.4) l a d i s tanta:
s;i instalafii industriale e =.e , fe , (5.13)
,/ 1
5.6.1. Ech inam e n te l e s i i n s talatiile i n d u s trial e s e clas i f icZ 81 - e xce n trici tate a centrul ui m as e l or in raport cu centrul
d i n punctul d e l ve d e re alcal cul ul ui’ l a acfiuni seism ice Pn : d e rigid i tate ;
- i n s tal ati i autoportante (incl usiv ce l e care sint autopor- e2 - e xce n trici tate a aditional a conve n tional % , care i n tro-
: t: tante n u m ai p e n tru ~ n& rcZ iril e gravi tational e si s i n t d u ce e fe ctul caracte rul u i n e s i n cron al m i@irii seis-
rigid i z ate p rintr-un sch e l e t pe n tru pre l uare a forte l or ori- m ice In l ungul d i m ensiunii respective a constructi e i ;
“,i, p e n tru e xce n tr i ci tate a e2 s e vor ad opta urm atoare l e
z ontal e) ;
- instal afii neportante , re z e m ate p e s ch e l e te d e s u s fi n e re .

‘96
-yyYy
L-4
e2 el ’

I B
+ I -_IL ,_ ; ,.‘
*’ I ”

tenth . .(’ centrul d e ei=elx+0,7q2 ;‘\,:


Fig. 5.4b . ExcentricitSti pentru stab il ire a e fe ctul
ui de torsiune ge & al & fh caz til
con s i d e r & ii actiunii s e i s m ice concom itent pq am b e l
e direofii,
,, ,, ,I’:
Excentricitatea ,,e” a s t f e l determinatg se aplicg rkzultan-
telor incSr&rilor seismice orizontale care acfioneazg se rat pe
directiile de referints (pet. 5.2.3 a), qi la 45” fat% :8” e ‘~ceste
directii (pet. 5.2.3 b). I,
fn cazul constructiilor cu peste 5 niveluri sau/$ cu, forrhe
speciale la care e, > 0,l B se recomand% ca efectul torsitinii’
generale s% fie luat in considerare printr-un calcul bazat pe un
model spatial care fine seama de oscilafiile de torsiune.
Fig. 5.4a. Excentricitgti pentru stab il
ire a efe,ctel
or d e torsiune general
s fn situatiile unor excentricit!ii mari (orientativ > 0,lS I$
se va lua Pn considerare qi posibllltatea prevederii unoi- rosturi
antiseismice care sS conducg la reducerea acestor excetitiiGtg$i.
valori: 0,05 B - la constructii de tipuri curente, Cl1
distributie ordonatg in plan a elementelor structurale j’!,
- yi 0,075 B - la constrtictii avind Pn plan o distri- 5.8. Metode de calcul de complexitate superioarg. ‘,’ i ”
bufie a elementelor de rekistengi. defavorabils din _, i,
punctul de vedere al prelukii torsiunii generale (de fn situafiile in care se apreciaz% Gi sint necesare date ‘Su@lii
e x e m p l u structuri cu perefi structurali concentrati mentare fafZi de cele furnizate de metoda curentg de calcul ‘sfruc-
intr-un nucleu central sau la care perefii de cap%t tural (metoda static5 echivalentg) la in&r&-i seismice de kalcul
a u rigiditsfi reduse) ; B - dimensiunea maxim5 fn determinate conform pet. 5.3 se vor putea utiliza, dupii kaz,
p l a n a constructiei (tea mai m a r e d i n t r e cele do& una sau mai multe dintre metodele de calcul menfionate la pet.
laturi). .- 2.3 si in tab. 6.1 qi prezentate in continuare.
38 39

.
5.8.1. M e tod a d e calcd d ivz am ic lin iar 5.8.3. M e tod a d e cal m 1 static n e l in iar
M e tod a con& i i n i n te grare a num e ric2 a e cyatiil or d i fe ren- A ce asts m e tod s s e situe az a l a un nive lintcrm cdiar d e com -
tial e care e xprim g e ch il i b ruld i n am ic l
a fi e carc m om e n t d e tim p pl cxitate i n tre m e tod a d e cal culstatic e ch ival ent + i te a d e cal cul
alactiunii s e i s m i ce ob+ inindu-se succesiunca in tim p a r& pun- dinam ic nel iniar .
sul ui s e i s m ic e las tic. A pl icare a m ctod ci s e re com and z in caz uls trucl uril
or cu al -
Excitatia seism i& e s te repre z e n tats prin acce l e rogram c Pn- c%tuire m ai pufin ord onatj sau cu re gim uld e in%l tim c s u p e rior
r,e gi s trate p e am pl as am e n t sau prin acce le rogram e care , prin con- ce l ui obiqnuit, i n com pl e tare a cal cul el or ifigine re s ti ob l igatorii
tinutul d e fre cvenfe alm i+ rii, sint caracte ristice p e n tru z ona pe care l e p resupune m e tod a curents d e proie ctare (m e tod a A ,
am pl as am e n tului. Pn cl as i fi care a d e l a pe t. 2.3).
La d i m e n s i onare a s tructurii ord onate l e d i agram e l
or d e e for- M e tod a consts intr-un cal cul b i ografic considerind in& rcg-
turi in m om ente l e d e s ol icitare tiaxim s vor fi reduse in raportul ril e gravi tafional e constante , iar inck s r’il e ori z ontal e apl i cate
dintre val oare a fortei seism ice d e cal culd e te rm inatz conform pet. s tati c qi m onoton cre s cstoare , d i s tr i b u i te dupj m ai m u lte l e gi
5.3 si val oare a fortei tz ietoare d e baz a inre gistrata in m om e n te l e pos i b i l
e care vor ave a in ve d e re pond e ri d i fe rite al e m od u ril or
re s p e ctive . proprii d e vibratie.
M e tod a e videntiaz g, p e n tr u ace astg ipote z % d e inc%rcare ,
5.8.2. M e tod a d e cal m 1 d in avn ic n e h h in v
s u cce s i u n e a form k -ii articul afiilor (z one l or pl astice ) , d e pl asgril e
A ce astZ i m e tod s , c a si te a pre z e n tatg la pe t. 5.8.3, repre - capabil e al e s tructurii si. forfe l e ori z ontal e asociate .
z ints o m e tod a d e ve rificare i n scnsulcg s e apl icg unor struc- 0 variants a m e tod e l e s te ace e a in care s e inve s tigh e az s di-
turi l a care capacit?$il e s e cfional e d e re z i s tenfg Ji d e d e form & e re ct e ch i l i b rul la l i m i ts (considerind val ori l
e m om e n te l or d c
pot fi e val uate . In e val uare a ace s tor caracte ristl ci s e utiliz e a& pl astificare Pn s e cfi u n i l e pl astice pote n fi ale ) pe n tru structura
val ori al e re z i s te n fe lor m ate rial elor apropiate d e val orile m edii in intre gim e s au pentru pk ti al e ace s tcia.
(d e e s e m pl u, pentru b e ton arm at a SC I-cd ca pre ve d e ril e din STA S
1 0 107/O - 9 0).
M e tod a d e cal cul dinam ic nel iniar, b az ats pe inte grare a e cu- 6. A SPECTE SPECIFICE A LE CA LCL-LI-LUI STR U CK -
afiil or d e cch il i b ru d i n am ic e xprim at l a paTi d e tim p suficicnt R I LO R LA A CJ-IUNI SEISXICE
d e m ici, ad m ite caracte risticite d e rigid i tate al e s tructurii con-
stante pe durata fiecarui inte rvald e tim p, d ar variabil e de l aun 6.1. Grupgri d e in& k c& i .yi s ch e m e d e inck care .
pas d e tim p l a al tul, in concord anfg cu d cz vol tare a d e form atiil or 6 .1 .1 . inck & ril e seism icc s e con s i d e rs incrirck i e xcep$io-
pl astice .si a d e grad k il or structural c. nal e si inte rvin ca atare in grupsri special e , conform pre vcd e ril or
A pl l care a m e tod e i presupune cunoscute rcl atia e fort-depl a- STA S l OlO~ /Ol .
s are p e n tru fi e care e l e m e n t al s tructurii (l e gile constitutive al e 6.1.2. In cate goria inck %ril or n e s e i s m i ce ~ carc irite rvin in
el e m e n te lor) pre cum si l e gca d e m iyarc a baz e i . Ind i cafii pentru grl ;p& il e special e im preun?i cu in& rc& ril e seism icc s e i au in con-
s tab i lire a ace s tor d ate d e baz a, s e d au in instructiuni d e cal cul s i d e rare n u m ai inc$rcZ iril e d e provenienfj gravitational 5 vi al tc
specifice . , inc%rc%ri cu caracte r s tatic, cvas i p e rm ane n t, d atorate p roce s u l ui
M e tod a d e cal cul d i n am i c n e l i n i ar pe rm ite d e te rm i n are a te h nol ogi c (pre s i u n i i n conducte si re cipienti, fw fcl e ori z ontal e
principal elor caracte risti ci al e rk punsul ui s e i s m ic al s tructurii d i n i n ti n d e re a b e n z i lor trans p ortoare e tc.). fn consecin!Z ., nu SC ~
pe d urata d e acfiune a cutre m urul ui, incl usiv d e te rm inare a e x- incl ud , d e re gul s, inc%+ k i.cum s i n t ce l e ori z ontal e produse d e :
pl icits a ce rinfe l or d e d ucti l i tate i n d i fe rite l e z one al e s truc- actiunea vintul ui, pod u ril e rul ante (frinare a s au tam ponare a
turii. M e tod a repre z i n ta un instrum e n t prin inte rm e d i u l cs q uia pod u r i lor, frinare a ck -ucioare l or, forte l e d e inrtrtie corespunz?i-
s e p oate d i rija d e z vol tarca unui m e canism structural d e pl asti- toare fn& r& ril or util e ale p od u ril
or rul antc cu s u s p e n s i e fl
e xi-
fi care fa\ orabil (pe t. 2 .3 ) . bil a), fn& rck il e corespunzjtoare unor d cform atii i m p i e d i cate

40 41

Y
--_- ,_. -_-e--w -- .-

sau unor deplasgri impuse (din acfiunea variafiilor de tempera- 6.,l.4. fn. cazurile specificate la pet. 5.4 se face si un calcul
tur5, a contracfiei betonului etc.). Fat exceptie tipurile de con- la eforturile din in&rcki seismice verticale, eforturi care nu se
structii uentru care considerarea unor astfel de Pnc?irc&ri este suprapun cu cele produse de PricarGrile seismice orizontale.
previzuti in mod explicit in prescriptii de specialitate sau ?n
temele de proiectare. 6.2. Conditii de calcul.
fn&ir&rile neseismice se introduc cu coeficientii PncHrcarii A. M e tod a ~ curenta’ d e proie ctare (Metoda A)
corespunz5tori grup%rii speciale.
6.1.3. La determinarea incarc5rilor gravitationale de nivel 6.2.1. Calculul structurilor de rezistenta la acfiuni seismice
pe baza carora se calculeaza fnc%rcarile seismice orizontale (con- se face la s&i limits, in conformitate cu principiile generale de
form pet. 5.3) ,se va tine seama de urmgtoarele : verificare a sigurantei construc+iilor prezentate inSTAS 10100/O-75.
- inc5r&ile gravitationale (inclusiv cele date de mijloa- 6.2.2. Calculul la starile lrmita de rezistenta si de stabilitate
cele de transport din halele industriale, cum sfnt podu- se va face pentru toate categoriile de construcfii. Se vor verifica
rile rulante) intervin numai cu fractiunea de lunga du- toate componentele structurilor de rezistenf5, ca si elementele
rats: nestructurale a car-or avariere poate avea urm?iri grave. Pentru
- se admite, de reguK., s% se limiteze calculul la o singur5 ultimele se vor avea En vedere fncarc5rile precizate la pet. 5.5.
ipotez5 de dispunere pe plansee a inc5xc5rilor verticale La calculul elementelor de constructii la care intervin con-
nepermanente, si anume tea cu intensitate maxim5 dis- cent&-i defavorabile de eforturi din acfiunea seismic5 sau la
tribuitg uniform pe’ toatii construcfia; Pn cazul special
al constructiilor la care rezultanta acestor incticari de- Tabel6.1- VALORILE COEFICIENTILOR DE MAJORARE A EFO R TU R ILO R
pZ$e$te 25% din rezultanta tuturor in&cZirilor verticale PENTRU ELEMENTE CU CONCENTRXRI DE EFORTURI SAU
CU DUCTILITATE REDUS .&
ale constructiei se va considera, in plus, pentru .fiecare
direcfie de actiune a incZir&ilor seismice orizontale Coe ficie n tu l d e
cite o ipotez5 de dispunere disimetric5 a inc?irc&rilor verti- Tipul e l
e m e u tu l
ui d e m ajorare a
tale nepermanente stabilitg astfel n-&t. s% se ajung la o e forturil or
valoare maxima a momentului rezultantei fnc&rc&rilor
seismice 3n ranort cu centrul de .rigiditate al structurii h biniri h tre e le m e n te pre fabricate , cu transm ite ri
(fig. 6.1). A d e e forturi prin suduri

Pe re ti structural i de b e ton arm at sau de z idH rie d e


& k & m id& , e xcl
usiv buiandrugii l or (pe n tru ve rifi- 185
care a l a for@ tsietoare )

Plaq e e pe s te parte r l
a construcfiil
e cu structurg
rigid5 si cu parte r .deform abil

An coraje s i b u l
oan e d e fixare l
a re az e m e
2,o
im binfiri prin pre com prim are intre e l
e m e n tc pre -
fabricate d e b e ton arm at I
b

Stil pii d e l a nive l ul d e form abil al unor structuri


rigide (stil pii gal e rie i infe rioare a bate riil
or d e si- 3,o
loz u ri, stil
pii pe care re az e m 5 pe re ti structural i l
a
Fig. 6.1. Ipote z e d e m & care & m e tric& .$ disim e trid pe n tru bate ria uncl e cladiri e tajate )
d e ce l
ule a unui s i l
oz .

‘42 43
~__^_.___ - ____.
-‘
-P

care n u s e p oate conta pe o d u cti l i tate satisf%tcH toare , l a une l e


sol icitari, e forturil e re z ultate din cal cul ull a actiunea seism ic% se fn re l
afiil
e (6.1)- (6.3) s - au fol
os i t notafiil
e :
m ul tipl i& cu coe ficientii supraunitari d i n tab . 6.1. Ar ‘ - d e plas are a re lativr de nivclcal cul
atB i%S luare a in
6.2.3. A s i gurare a capacitatii d e d e forrnare in dom eniulpost- considerare ’ a aportul ui perefil or d e um pl utur%;
el as tic a s tructurii se face indrre ct, prin re s p e ctare a unor re gul i
d e sl c%tuire a s e ctiunil or si el e m ente l or pre ci z ate in pre s cripliil
e H , - i& lfim e a n i ve l
ului con s trucfi e i .
d e proie ctare spccifice d i fe rite l or m ate rial e s au s fructuri.
6.2.4. Cal cul ull a stare a lim its d e d e form are s e face in s copul: O b s e rvafii :
e vitk ii d e grad arii e xcesive a unor e l e m e n te nestructu-
i) i n caz u ril
e En ca r e p e n tr u pe re tii n e s trn ctursl i (drsp5rtitori s i d c
r a le (incl usiv com ponente d e i n s talafi i ) supuse d e for- fatads) sint adoptate solut_ii con s tructive (m atcrial c, solu+ i d e fixare
m afiil or provocate d e cH tre oscil atiile seism ice al e struc- pe structura d e re z iste n f5) d i fe rite pe n tru l im itarca ual oril or rapoar-
turii d e re z i s tentg ; te l
or A.,/H , s e va apl ica te a m ai s e ve r& re latie d e cal cul d i n tre re l
a-
’ e vitgrii unor depl asH ri l ate ral e pre a m ari al e construcfi- fiile (6.1-6.4) re s p e ctive .
ilor, in speciall a e taje l
e s u p e rioare ; ii) Depl ask il
e oriz on tale care inte rvin in cal cul ul depl ask ii re l
ative d e
e vits rii col iziunil or intre trons oan e l e d e constructii in- nive l ,,Ar” re pre z intg dcpl ask il
e m axim e al e s tructurii care incl ud
ve cinate ; + i com pon e n te le din dom e n iul poste lastic. Se adm ite ca in m od sim -
e vitarii am pl ificarii cxage rate a e fe cte l or seism ice asupra pl ificat.valoril e ace s tor deplash i s5 s e d e te rm ine prin inm ul fire a cu
‘l/rj, a valorilor sgge til or e l
astice stabilite pe baza ,in circiril or seis-
lich i d e l
or cu nive l l iber din re z e rvoare l e situate l a Ml - m ice d e cal cul .
tim e ;
iii] Valoril e m odul il
or d e d e form atie care s e util iz e s & l
a cal
cul
uldepl a-
jim itgrii d e form k ii sau d e grad k ii unor cch ipam e n te cu s%rilor sint ce l
e pre s crise h prcscripfiil
e speci’fice de proie ctare a e l
e-
d e s tinatii special e ad apostite d e con s tr u cfi i . * or din dife rite m ate rial
m e n te l e.
Val oril e rapoarte l or A ,/H e s e l im ite az a dupa cum urm e az s :
iv) D e p la s a r e a re l
ativs care inte rvinc in re l
atiil
c (6.1 - 6.3) e s te te a
a) fn caz ul s tructuril or cu pe re ti d e um pl uturS din z i d grie care core s p u n d e m odifick ii lungim ii diagonal ci (de pl
asare a A din
de bl ocuri ce ram ice , d e b e ton CLI agre gate q oare s au d e fig. 6.2).
b e ton ce l ular autocl avi z at:
A ,.IH e < 0,0035 (6.I),
b ) in caz ul s tructuril or cu panouri d e pcre fi d c um pl uturg
d i n m atcrial e d e form ab i l
e care p ot urm k -i d e form afi i le
s tructu r i i s au cu panouri a & or l e @turB cu structura
cste d e asa naturj incit d e form atiil e s tructu r i i n u s i n t
i m p i e d i cate , pre cum si in caz ul constructiil or -ISir% pe re fi
d e um pl uturz (parcaje e tajate d e s ch i s e , tr i b u n e e tc.)
A ,/H e < 0,007 (6.2) ’

c) fn caz ulconstructiil
or parte r l a care panouril
e d e pe re te
respects conditiil
e de la pe t. ,,b“
A ,/H , < 0,O l . (6.3)
Pe n tru al te caz uri d e pl assril
e se lim ite az % dup% ne cesitS{i,
i n funcfi e d e specif.icul functional si constructiv alconstructiei. Fig. 6.2 M odul d e ck iderare aldepl a-
s H rilor A d i n re l
atiil
e (6.1) - (6.3).
\
44
45
..
Tabel 6.2. CARACTERIZ AREA GENERALA A METODELO R D E PR O IECTARE ANTISEISM ICA
A STR U CTU R ILO R .

Caracte risticil
e d e bazH al
e
m od e l
ului structural Stabil ire a Ve rificare a
Qr M e tod a M e toda M od e l
are a
’ de de acfiunii e forturilor conditiil or d e
rt. Le g e a Caracte - Ti p u l s e ctionale de con form are
proie ctare cal cul seism ice fiz ic5 a rulactiu- m od e l
ului dim ensionare antiseaSm ic&
m ate ria- nii se- structural
lului i sm ite
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 M e toda A Static& Ii- forte con ve x- l iniara stati?) a) plan (PL), - val oril e e for- Se im p u n urm &
niar% (SL) tional edistri- (L) (S) cu considera- turil or d e l a e x- toare l e conditii
m e toda b u i te dupH o re a sim pl ifi- tre m itH @e unor ge n e ral e :
cure n ts le ge sim il ar% cat& a e fe cte - e l e m e n te al e a) Conditia de ri-
de pro- distributie i lor d e torsi- structurii se m o- giditate :
ie ctare forte l or d e i- une ge n e ral
5 dific5 in raport Valorile d e cal -
n e rfie in r& s- cu val orile re - cu l al e depl as&
p u n s u l seis- zul tate d i n cal - ril or tre b u i e s%
m ic l iniar*) cul ul s tructural , fie m ai m ici d e -
*
in ve d e re a im pu- tit val oril
e ad-
n e riim e canism u - m i s e
lu i d e pl astifi-
care d orit
b ) spatial - diagram e l e d e b ) Con d i tia de
(SP) e forturi pe e l e - d u ctilitate :
m e n te le s tructu- Ace asta s e e x-
rale sint ce l e aso- prim s, i n m od
ciate m e canism u- aproxim ativ,
h i de pl astifi- prin con d i ti i d e
care al cstuire a s e c-
fiunil or in func-
ti e d e valorile
e forturil or s e c-
tional e

.
i
Tabel6.2. - con tinuare

0 1 2 3 4 5 6 7 8
j _ I
2 _
Dinami-
c& lini- acce le ro in& L (L: dinam ic 1) pl
an (PL - e forturile re- Nu se poate ve ri-
ar8 (DL) gram e (D) :ultate d i n cal - fica e xpl icit re a-
:ulul s tructural liz are a m e canis-
e re d u c propor- m ul ui de pl asti-
Lional pin& la ficare urm k it
ral orile cares-
m n z & toare forte i
e ism ice d e cal -
:ul.

)) spatial - s e procedeaza
SP) n con tinuare ca
a pe t. 1
- - - - -
3 dt?to& B ,tatic& forte conven- el
iCar& tatic(S) 1) pl
an (PL) - Se s tabil
esc :
m e toda el iniars tional edistri. NL) L
bazati SNL) buite dup& o a) m e canism u l
pe consi- le ge sim il ar2 de pl astificare a
d e rare a distributie i s tructurii (in i-
proprie - forte l or d e i- pote z a conside-
t+ l or n e rtie Pn rh - rat& privind dis-
le d e for- punsul seis- tributia forte l or
m are a m ic”) oriz on tal
e)
structuri
1) spatial e de
b ) capacitLtil
SP) d e form are si d e
d u ctil
itate a
structurii
-

1 2 3 .4 5 6 7 s
! ! ! I

Dina- acce l
e ro- uel
iniara sinam ic a) pl
an (PL) - Se s tabil esc :
m ic& gram e (XL) (D) a) m e canism uld e
neliniarg pl astificare a
(=W s tructurii
b ) spatial b ) ce rin te le de
(SP) depl asare al e
s tructurii si de
dudtil itate in ar-
ti cu lafi i le pl as
tice

O b s e rvatii:
1) Distributia forfe l or seism ice oriz on tal e d e cal cul e s te stabilits pe b az a caracte risticil or d e vibrafie
al e s tructurii si core s p u n d e valorilor m axim e al e for$e lor d e i n e rfie . Din ace s t m otiv cal
cul ul structural
e fe ctuat in ace s te conditii e s te d e n u m it u n e ori pse u d o-dinam ic.
2) Proce d e u l d e calcul u til iz at const& intr-un cal cul b i ografic prin care s e d e te rm ing stare a d e sol ici- ,
tare in structurg, prin pasi d e in& care cu forte sau cu depl asari pin% l a stadiul d e rupe re , (stadiul
d e col aps structural ). in anum ite situatii, in special in faz e l e pre l im inare al e proie ctirii structurale.
se pot ob tine inform atii util e considerind dire ct e ch il ibrul la l im it& al s k u cturii..

,
--

7. PREVEDERI SPECIFICE STRUCTURILOR DE BETON


ARMAT fn absenta unor d ate e xpe rim e n tale s p e ci fi ce Si/sau a unor
m od e le d e cal k lad e cvate s e ad m ite c5 ce rinta d e re z istenfz intr-o
anum its s e ctiune e s te satisf?icutS d a& val oare a d e cal cula capa-
7.1. Condifii de aplicare. citH $ii d e re z i s tenf5 (d e te rm inats conform STAS 10107/O-90) este
mai mare la limit% egals cu valoarea de calcul a efortului maxim
7.1.1. Proiectarea struckurilor de beton armat se va face cu din secfiunea consideratz.
.respectarea prevederilor STAS 10107/O-90 (Calculul gi alcgtuirea 7.2.1.2. Ductilitatea global3 (capacitatea de disipare de e-
elementelor structurale de beton, beton armat .yi beton precom- nergie) .
primat) si ale prescriptiilor specifice diferitelor categorii de con- Mecanismul structural de disipare a energiei, seismice
strucfii (de exemplu : Instrucfiunile P8.5 pentru construcfiile -cu i)
mecanismul de pl astificare ) .
pereti structurali, Instructiunile P 101 pentru cbnstrucfiile cu
panouri m ari, Instrucfium l e d e proie ctare p e n tru cosuri d e fum
6 n cazul structurilor de beton armat caracterul favora-
bil al mecanismului de disipare a energiei mobilizat de
de beton armat, Instrucfiunile pentru proiectarea dodurilor de _ actiunea unor cutremure de intensitate ridicata (pe t .
cadru etc.). 2.3) e s te asociat cu indepl inirea urm atoare l
or conditii :
Preveherile prezentului capitol completeazs prescripfiile
menfionate cu date suplimentare specifice proiecthii antiseis- 4 Articulatiile plastice potenfiale sint distribuite re-
mice. lativ uniform pe intreaga structuG qi sint caracte-
7.1.2. Prevederile prezentului capitol se aplicz structurilor rizate de cerinfe de. ductilitate reduse, evithdu-se
de rezistenfg ale construcfiilor prevkute la pet. 1.1. executate concentrarea deformatiilor plastice in citeva zone
monolit, prefabricat s a u m i x t (partial monolit - p a r f i a l pre- relativ slabe.
fabricat).
L
b) fn, cazul structurilor in cadre etajate deformatiile ,
Prdiectarea antiseismicH a structurilor de beton precompri- plastice apar la inceput in sectiunile de la extremit&
mat se va face pe, baza unor prescripfii speciale. til e riglelor si numai ulterior pot ,ap%rea (eventual
nu apar), cu valori reduse, si Pn stilpi.
Nodurile (zonele de leg%tur% intre rigle qi stilpi),
7.2. Condifii de exprimare a principiilor de proiectare struc- precum si planqeele sint sblicitate, de regul%, numal
tural% in domeniul elastic.
Prevederile pet. 7.2.1. si 7.2.2 particularizeazg pentru cazul c) fn cazul structurilor cu per+ structurali deformatiile
plastice se dezvolts in rlglele d e c u p l a r e ( a t u n c i
structurilor de beton armat principiile generale de proiectare cind acestea exists) qi in zonele de la baza peretilor.
prezentate la cap. 2. $i in aceste cazuri plarqeele vor fi solicitate, prac-
7.2.1. Con&ii @k&d stare a l im iti u& m a’ tic, numai in domeniul elastic.
Pentru celelalte categorii de structuri se va urmHri
AceastZi cerinfg fundamentals se conside& satisfgcuh data impunerea unor tipuri de mecanisme de plastificare
sht Pndeplinite simultan urmgtoarele conditii : avantajoase pentru acestea. fn anumite situatii se
7.2.1.1. Rezistenta local5 va putea avea in vedere si obfinerea unul &puns
Actiunea seismici (incluzhd incursiuni in domeniul post- seismic elastic.
elastic) nu reduce semnificativ capacitatea de rezistenfg fn nici S e v a urmki e v i t a r e a concentrkii deformatiilqr
una dintre zonele’critice ale structurii (zonele solicitate de cele plastice in zonele sl%bite prin prezenta unor golurl.
mai defavorabile combinafii de eforturi). De exemplu, in cazul constructiilor in form5 de turn
z o n a d e concentrare a deformatiilor plastice va fi
50 51
.
situ& d e asupra z onei gol urilor d e l a baz g (consti- fn caz ulpe re fil
or structural i s e ad m ite crite riule ch i-
tuit% d e canal ele d e fum in caz ulcoq uril or d e fum , vale ntallim itgrii e fortul
ui unitar m e d i u d e com presiu-
re s p e ctiv d e q il e d e acce s l a caste le d e al 6 ?i al te ne (Instructiunile te h nice P S-5/82).
construcfii similare) . Pe ntru sporire a ductil itQii l ocal e s e poate apl ica una,
D irijare a, prin proie ctare , a form & ii unui m e canism sau m ai m ul te , dintre urm Z toare l e m isuri:
d e pl astificare favorabil se poate face fie util iz ind - m odificare a s e ctiunii transve rsal
anal iz a dinam icg ne l iniars, fie pe b az a unor diagra- e ; in se nsulm ?iririi
m e inf~ guratoare d e e forturi spe cifice d i fe rite l or ti- l
gfim ii (e vaz ?irii) ace s te ia in z ona e i com prim atg;
puri d e structuri.fn ul tim a variants e forturil e de - in caz ule l e m ente l or cornprim ate , reduce re a e fortul ui
dim ensionare s e ob fin pe baz a condifiei de ech il ibru unitar m ediu de com presiune, respectiv sporire a di-
Pn m e canism uld e pl astificarc al e s , e xprim at l ocal m e nsiunil or s e ctiunii transve rsal e;
(d e e xe m pl u, e ch ilibrulrigl el or la fie care nive lpen- - sporire a arm z turii din zona com prim atZ i a s e ctiunii ;
tru structuril e in cad re ) sau gl ob al(d e e xe m pl u, e ch ili-
b rulpe re fil or structural i), in cart: val oril e m om ente- - re d uce re a arm gturii i n z ona intins a s e ctiunii;
l or incovoie toare d e pl astificare incl ud qi e fe cte l e - m z rire a clas e i b e tonul ui utili z at ;
d e suprare z i s tenfg (ane xa D ). Eforturil e astfe lob- - fre tare a (confinare a) b e tonul
tinute in s e cf.iunil e de l a e xtre m it+ l e uh or b are s e ui din z ona com prim atg,
am pl ifica p r m coe ficie,nfi dinam l clstabil iti p r i n prin’arm gturi \ transve rsal e ad e cvate .
s tu d i i param e trice , e fe ctuate , d e as e m e ne a, prin M ob i l i z are a capacit’l tii d e d e form are pos te l as tic in
anal ize dinam ice nel iniare pentru seturi d e acce l e ro- z one l e pl astice potential e im pune e vitare a fl am b ajul ui
gram e specifice am pl asam entul ui. . arm %iturilor din zona com prim at%, conditie ce s e poate ’
Z one l e pentru care s e urm greste asigurare a unei com - re al iz a prin pre ve d e re a d e e trie ri gi agrafe l a distanfe
port%-i e l astice s e proie cte ak cu 0 as& w are supl i- suf icient d e re d use.
m entars faf?i d e z one l e pl astice pote nfial e (ve z i vi’
pe t. 2.3). Iie gul ile d e al cgtuire a e l e m e nte lor structurilor cure nte
d ) D e pl asG-il e late ralc asociate ce rinte l or d e d uctil itate d e b e ton arm at in vcd e re a re al iz s rii condifiil
or m inim e
sint suficient d e re d use pe ntru a nu ap%-ea pe ricol ul d e d uctil itate sint d ate fn STA S 10107/O - 9 0 pe ntru grin-
pierd e rii stabil it?$ii sau pe ntru a nu spori substan- z i si stil pi qi in P 8.5/82 pe ntru pe re fi structural i; ace s te
tiale fe cte l e d e ordinuld oi. re gul i sPnt com pl e tate prin pre ve d e ril e din ane xa D a
ii) D uctil itate a l ocal 5 pre z e n tul ui norm ativ.
Prin d i m e n s i onare a si al cgtuire a e l e m e n te l or .
structural e d e b e ton arm at s e va asigura in z one l e iii) Evitare a rupe ril or cu caracte r casant.
pl astice potential e o capacitate substanfial g si sta- Prin dim e nsionare a si al cgtuire a e l
e m e nte l
or structu-
bil % de disipare a e ne rgie i, fZ irirg re d uce re a ,s e m nifi- rale d e b e ton arm at s e vor e vita rupe ril e pre m ature ,
cativ% a rigidit@ii l a inc& care @/sau a capacitstii une ori cu caracte r casant, care pot Im pie d i ca m obil i-
d e re z istentg. .
fn proie ctare a curentg s e ad m ite sg s e inl ocuiasca z are a m e canism ul ui proie ctat de disipare a e ne rgie i.
condifia d e d uctil itate in z one pl astice (privind ca- Se vor e vita:
pacitate a d e rotire poste l astic% a articul afie i pl as- a) rupe rile fn s e ctiuni incl
inate d atorate actiunii for-
tice ) cu un crite riu d e l im itare a in%l $im ii re l ati ve fe l
or tH ietoare ;
a z onei cornprim ate (STA S 10107/O - 9 0).
53
5 2
---

b) dislocHrile provocate de fortele de lunecare in lungul 7.2.1.3. M%uri suplimentare.


unor planuri prefisurate, ca de exemplu rosturile de Aceste mgsuri urmaresc ,,acoperirea” incertitudinilor privind
lucru la elemlntele monolite sau rosturile dintre ele- modelul de calcul si caracteristicile de comportare cu care sfnt
mentele prefabricate ; creditate elementele structurale. Ele SC refer% la: .
pierderea ancorijului armaturilor si degradarea a- Configuratia structural&
derentei cu betonul la armsturile de otel in zonele Se va urmHri realizarea unor configurafii tit mai regulate,
de inn%dire ; in plan qi in elevatie (pet. 4.1). Metodele de calcul si sce-
4 ruperile zonelor intinse armate sub nivelul corespun- nariile de comportare avute in bedere la proiectare vor fi
zZ.tor eforturilor de fisurare ale secfiunilor. cu atit mai complexe cu cft configuratia structurii este
mai neordonats.
Asigurarea fat% de aceste fipuri‘ de rupere va fi superi- Incertitudinile privind capacitatea de rezistentg a struc-
oars fn raport cu tea fafg de cedarea la moment incovoie- turii.
tor cu sau f%% efort axial. Valorile fortelor tgietoare Se vor adopta dimensiuni suficiente pentru sectiunile elc-
qi a forfelor de lunecare care intervin la dimensiona- mentelor structurale astfel incit abaterile de execufie Pn-
re sint cele asociate m e c a n i s m u l u i d e p l a s t i f i c a r e cadrate fn tolerantele admise sZi nu influenteze semnifica-
s t r u c t u r a l $ includ qi eventuale efecte de suprare- tiv comportarea structural% $/sau s% nu sporeascg exage-
zistenf?t (anexa D). gerat efectele de ordinul 2.
Pentru evitarea rupefilor zonelor Pntinse ale secfiunilor Fats de mgsurile curente de armare (STAS 10107/O-90)
de beton, se vor prevedea cantit%fi de armzturs sufi- se mai pot prevedea:
ciente care vor respecta, in orice caz, cantitztile minime - o armgturg minim% pe toat deschiderea la partea su-
prescrise de STAS 10 107/O-90.
perioara a riglelor, pentru a acoperi diferenfele-dintre
fn anumite sifuatii, ca de exemplu la riglele de cadru distributia real3 a momentelor incovoietgare $ diagra-
care conlucreaz?i cu, zone ample de plaqeu, momentul ma de momente rezultats din calcul;
de fisurare poate avea o valoare superioarg momentului - 0 arm%turH .minimZi la partea inferioarg a riglelor pe
capabil, ipotezz care trebuie lusts In considerare la reazeme, pentru a obtine capacitatea de reziste+i
evaluarea fortei tgietoare de dimensionare a armzturilor corespunzHtoare momentelor pozitive ce au probablll-
transversale. tate mare de aparitie in aceste secfiuni ca urmare a ac-
iv) Mecanismul nestructural de disipare a energiei seismice. fiunii seismice.
Elementele nestructurale, in special pafiourile de zi- Incertitudinile privind localizarea zonelor plastice.
d$-ie de umpluturs, neconsiderate in modelul de calcul Mgsurile de alc%tuire a elementelor structurale vor asigura
structural pot contribui la disiparea energiei seismice. capacitgfi de deformare minimale in toate skctiunile, su-
Pentru aceasta elenientele vor fi repartizate tit mai uni- ciente pentru a ,,acoperi” cerinte limitat‘e de ductilitate
form in cadrul structurii vi se vor lua m%uri adecvate in afara zonelor plastice potenfiale.
pentru evitarea unor defecte locale nevaforabile rezul- 7.2.2. Condifii privind limitarea degradgrilor structurale gi
t a t e d i n interactiunea lor cu structura de rezistentg nestructurale.
(anexa 13). Conditia de limitare a degradgrii elementelor structurale la
fn anumite situatii panourile de zidsrie de umplutura actiunea cutremurului se considers indeplinitg da& sint satisfli-
executate din diferite materiale pot fi special proiectate cute conditiile de rezistentg local% prezentate la pet. 7.2.1.1.
ca disipatori de energie 1uPnd mPsuri ca mobilizarea lor Limitarea degradgrilor elementelor nestructurale, In special
s?i preceads afectarea structurii la cutremur. a panourilor de zidgrie de umplutur%, se ‘consider% realizatg da&
--- --

distorsiunile tinghiulare ale pcrefilor impuse dc defckmatiile clF~- 8. PREVEDERI S P E C I F I C E STRUC’lXrRII,OR METALICE
dirii sint inferioare deformatiilor corespunzHtoare ultime (la nivc-
lul fortelor de lunecare maxime). 8.1. Prevederi generale.
In cazurile curente se admite &. aceste condifii sint realizate 8.1.1. Proiectarea structurilor metalice amplasate Pn zone
prin respectarea prevederilor pentru limitarea deplasjrilor relative seismice se va face in conformitate cu prescripfiile in v’igoare com-
de nivel de la pet. 6.2.4. pletate cu cele cuprinsc in prezentul normatlv. fn anesa E sint
Se vor respecta, de asemenea, prevederile de la pet. 4.4 pri- precizate ~unele detalii de proiectare.
vind dimensionarea rosturilor verticale vi mkurile dc alcstuire a 8.1.2. Structurile metalice antiseismice se proiecteaza astfel
elementelor structurale in zona rosturilor. incit in timpul acfiunii seismice intense unelc pHrfi ale lor s% poatH
depj?i domeniul de comportare elastics Pn scopul de a disipa e-
nergla seismic% prin deformafii postelastice. Aceste parfi din struc-
7.3. Conditii referitoare la materiale. turZ sint denumite in cont,muare zone plastice potenfiale.
7 .a. 1. Conditii privind calitatea betoanelor. 8.2. Clasificarea structurilor metalice antiseismice.
Clasa minimi a betoanelor utilizate in elementele structuralc
participante la preluarea acfiunii seismice va fi B, 15. 8.2.1; Structk-ile metalice antiseismice se impart in urmFt-
t o a r e l e categorii, in fun@ de alcstuirea lor constructiv% si dc
fn elementele verticale ale structurilor de rezistentj, in spc- comportarea lor sub acfmnea seismic5 : .
cial la nivelurile inferioare ale cladirilor multietajate si la baza
construcfiilor de tip turn (coyu-i de fum, castelc de ap,i etc.), se a) Structuri in cadre, cu un nivel sau multictajate, in care
recomand;i utilizarea betoanelor avind ccl putin class B, 20. fortele seismicc sint preluate prin Encovoierea elcmcntclol
(fig. 8.1 si 8.2). Articulafiile plasticc sint localizate, dc
7.3.2. Condifii privind calitatea otelurilor. regulj, lingg n o d u r i l e ,,grindj-still)“, e?ergia seismic5
7.3.2.1. Otelurile utilizate in armsturile cu care sc realizeaz5 f i i n d disipatj prin deformatii postclast ice.
armarea zonelor plastice potentiale vor indeplini condifiile : b) Structuri realizate din elemente verticale rigidc CLI z%brele
- alungirea minim5 la rupere, 12% ; centrate la noduri. Fortele orizontale sint preluate prin
cforturi axiale si, partial, datoritj 1egBturilor rigidc l a
- raportul dintre efortul unitar de ruperc qi ccl corespunz9- noduri, si prin solicitki dc Pncovoiere. ljin aceastj catc-
tor curgerii nu va depZ$i valoarea 1 J.5; gorie de structuri fat park: ,
- variabilitatea valorilor eforturilor unitare de curgere - structuri cu elemente vcrticale rigidc cu diagonale
nu va fi mai mare decit tea-corespunzjtoare coeficientului (fig. 8.3. a), la care forfele orizontalc sc preiau prin
de variafie 10%. diagonalele int inse, neglijindu-se aportul diagonale-
7.3.2.2. Cu exceptia etrierilor inchi$, armarea zonelor plas- lor cornprimate ;
tice pqtenfiale se va realiza numai cu armsturi cu profil periodic. - structuri cu elementc cu zjbrele in ,,V“ :au asemXi-
toare) f i g . 8 . 3 . b), l a c a r e fortele orij:ontale sPnt pre-
7.3.2.3. Utilizarca plaselor si carcaselor sudate din STNB ltiate atit prin diagonalcle intinsc tit gi j,rin. diagonalele
nu este permiss, de regulg, la armarea zonelor plastice potentiale. cornprimate; elementde structurale pc care sint pla-
Se excepteazs arm%tura transversal% Pn situatiile in care-, sate punctele de intersectie ale z?ibrcielor vor fi con-
prin asigurarea SuperioarZ la forta t$ietoare, se realizeazg 0 com- tinue qi SC vor fixa Cn structuri orizontale rigide (con-
portare elastic% a acestei armgturi. 1 travintuiri, platelaje, plki de plansee etc.).

56 \ 57

.
-II

,
Fig. 8.1. H al e i n d u s trial
e q i al te structuri cu un nive l
a) cu leg& turi, rigl e - s til
pi rigid e
b ) cu le@turi, rigl e stil pi articu late Fig. 8.3. Structuri cu e l e m e n te ,vertical
e rigid e cu Sb re l
e
centrate l a noduri:
a) cu diagonal e intinse
b ) cu z & b rele in ,,I”’

.j
,iI’
!

: 1I
(’
‘,,
/

Fig. 8.2. Structuri in cad re e tajate ! I


/
1,
1
I

Fig. 8.4. Structuri cu e l


e m e n te ve rtical
e rigid e cu z & b rele
prinse excentric l a noduri
.

c) Structuri re al
i z ate cu e l
e m e n te ve rticale rigid e cu z gbre l e
prinse e xcentric l a noduri (fig. 8.4)) l a care forfe l
e ori z on- il
tal e sint, d e re gul a, pre l
uate d e b are in care apar e forturi
axial e , d ar in care e xcentricitate a d e prind e re a z gbre l elor
conduce l a aparifia si a unor sol icit%ri d e i n covoi e re . E-
Fig. 8.3.
n e rgia seism ic2 poate fi ab s orbits prin d e form afiil e post-

59
‘1 i
,

t

d) Structuri de tip ,,consol5”, cu ax vertical (ca de exemplu


structurilc Inalte), prinse in fundafii sau in alte structuri
rigide si solicitate la compresiune si incovoicrc (fig. 8.5).
e) Structuri formate din cadre si elemente structurale ver-
F i g . 8.5. Structuri de tip ,,consol%” co ax vertical ticale rigide (fig. 8.6), la care forfele orizontale sint pre-
luate atit de cadre c9t $ de elementele verticale (structuri
de tip ,,dual”). Conlucrarea spafiala este asigurats de struc-
turi orizontale rigide. I

L/ ”

elastice de Incovoiere ale grinzilor si/sau de forfecare a


inimilor grinzilor.
8.3. Materialele folosite pentru structurile metalice anti-
seismice..

8.3.1. Ofelurile, materialele pentru sudare si $uruburile u-


Aparfin acestei categorii numai acele structuri la car,e tilizate la structurile metajice hntiscismice vor satigiace cerinfelc
starile limit5 de Pncovoiere a grinzilor +/sau de forfecare prescriptiilor i”n vigoare. In plus vor ii respectate si conditiile
a inimilor grinzilor preced atingerea stklor limit5 de mentionate la pet. 8.3.2-8.3.7.
intindere respectiv de compreshne insotite de incovoiere
in restul barelor panouldi (diagonale qi elemente verticale). 8.3.2. Ofelurile vor avea raportlll dintre rezistenfa la rupere
,,Rm”i@ limita de curgere , ,,R,“, egal cu ccl putin 1,2S, iar alun-
girea la rupere, ,,A”, egal5 cu ccl puf-in 15~/o.
Ofelurile folosite in zonele in care se pot dt,zvolta. deformatii
postelasticc vor avea un palier de curgere distinct, cu o alung&
specific5 la estremitatea palicrului dc curgcw thy ccl putin 1,51O/~.
$: 8.3.3. Alegerea clasei de calitate pentru otclurilc folosite la

“Itff
structurile metalice antiseismicr se va face conform STAS R 8542-
79.
8.3.4. Pcntru elementele din tab15 cu grosimi mai mari sau e-
gale cu 1.5 mm solicitate la eforturi de intindere perpendiculare
pe planul lor se va prevedea un control ultrasonic al tablelor. Con-
trolul se va executa, dup5 caz, pe tablele laminate, iar dac5 se con-
I ‘4 8
sider: necesar si pe tablele (piesele) debitate pentru cxecufia ele-
mentelor metalice.
8.3.5. Cordoanele de sudura se vor incadra in class I-a de
calitate pentru elementele supuse predominant la eforturi de in-
tindere si Pn class II-a de ca’litate pentru elementele sulkse predo- 1’

minant la eforturi de compresiune.
Fig. 8.6. Structuri formate din elemente verticale rigide cu z5brele (ER) vi
cadre (C): . 8 . 3 . 6 . Ssuruburile de halt5 rezistenf% folosite la SmbinZri
a) cu diagonalc iniinse care lucreaza prin frecare vor fi din grupele de calitate 8.8,si 10.9,
b) cu z&brele in ,,V”
(STAS 8796/0,1 2, 3-77).
60 ”I
61
Tabel 8.i. VALOR1 MAXIME ALE SUPLE’J’II ‘PERE’$ILOR E LE M E N TE LO R
STRUCTURALE METALICE

,.

:1
. tNlM/
r a -) - - -
1 1
Suruburile de halt% reziste@ Pn care apar eforturi de Pn- T
tindere (imbin%i cu flaqe) vor satisface conditiile clasei de cali- Axa de s z
tate 8.8. Ele vor fi supuse la un efort de pretensionare de ccl putin iilcovoiere 1,
50% din efortul de pretensionare prescris pentru yxuburile im- -F
bingrilor care lucrea& prin frecare. 1 Ar J
8.3.7. Suruburile de ancoraj prevszute pentru ancorarea bazei hi-h-3t
stilpilor vor fi realizate din ofeluri corespunzind grupelor de ca-
litate 4.6; 5.8 si 6.6. COmpresiune +
fn situatiil; in care, din conditii de rezistentH $/sau tenaci- Incovoien
m- Inc ovoi ere
tate, apare decesarg prevederea de Suruburi cu caracteristici me- - -
canice superioare, acestea se vor realiza din oteluri aliate supuse -
la un tratament termic de imbunX$re. Grupa de calitate a ate-
lurilor folosite in aceste situafii va fl 8.8.
2
+
8.4. Conditii pentru supletea perefilor elementelor structu- cp--
rale in zonele plastice potenfiale.

fn funcfie de valoarea coeficientului ,,,,+“ adoptat la proiec-


tarea structurii se vor respecta urmatoarele conditii: 1 hi hi p33r
pentru 0,17 < 4 < 0,25 clasal 1 I
pentru 0,25 < + < 0,5 class 2
pentru + > 0,5 class 3
Conditiile corespunzStoare claselor 1, 2 si 3 sint precizate
Pn tab. 8.i qi 8.2.
fn situatiile Pn care se apreciazs c% in elementele structurilor 2. Iit< 83 I hitG38E
la proiectarea ckora s-a considerat 3 > 0,5 pot apZkea plastifi- i i
cki cauzate de actiunea seismics, se pot accepta condifiile cores-
punzSitoare clasei 2.

.$ calculul elementelor structurale.


Distri bufia
8.5. Conformarea
tensiuni.
8.5.1. Prirzderi.
8.5.1.1. Prinderile realizate cu suduri in adincime (cap la
cap) vor satisface condiliile de la pet. 8.3.5.
8.5.1.2. Prinderile realizate cu suduri in relief ‘(de colt) sau t
cu Suruburi sitkate in zone plastice potentiale vor fi dimensionate
la eforturile obtinute prin inmulfirea efortului capabile ale ele-
elementului care se prinde cu coefictentul 1,25.

62
1 .
240 290 . 360

Mindere +, 1 0,91
compresiune -. t = nrosimen inimii
0,82
.. -.
_. ._
Tabel 8.1 Continuare

A se vedea si Nu se aplica
pet. c (talpi iesite cornierelor
prinse de alt
element.
--_. __ ._. ___ _ .._ -_- _... -. .- -

COMPRESIUNE
SECTlUN11 ---.__

t ensiuni lor

e. TEVI ROTUNDE

-- __. ._. ~~ ~_._ COMPRES,“NE .__.__.-~ ---... ----


CLASA
SECT’W’ ~__ :_COMPRESIUNE+INCOVOIERE
._.. _..~~ ___~-__~~__ ._
1 d/t < 5 0 E2,
_. _ ___
2 d / t < 707 E’ *
---_ I-_^ _. .._ .____ _ ~. ._,~ ~-.
3 d/t.<90 t2

Rc 240 290 360


. s 1 1 ) 0,91 0,82
t= grosimea peretelui
8.5.1.3. Prind e ril e cu 7uruburi s e vor proie cta as tfe lk it E- coe ficient ale csrui’valori sPnt d ate in STA S 10108/O - 78,
tab e l
ul25.
pl as tificare a ote lul
ui din el e m e nte l
e care s e im bing s jpre ce ad s D istanta ,,I,“ dintre prim a 1e gsturH transve rsal
2 q i stil
pul
ce d are a pl astic5 a guruburil or. pe care re az e m ?i grind a va respecta conditia
8.5.2. Strw tu ri oriz on tale rigid e .
8.5.2: 1. Structuril e oriz ontal e rigid e (contravintuiri, pl ate -
(8 -4
laje e tc.) s e vor dim e nsiona l a e forturile re z ultate din ince rcsrilc ^In care Leste d e s ch i d e re a grinz ii.
e xte rioare m ajorate prin inm ul tire cu cce ficie ntul1,5. ’
El e m e nte le prin care Mpil e supe rioare com prim ate al e grin-
8.5.3. Stru ctw i 2”n cad ye.
z il
or sint l e gate transve rsald e s tructuri oriz ontal
e rigid e vor fi
8 S.3.1. Condifii ge ne ral e d e proicctare . dim ensionate pe ntru a pre l ua un e fort ,,H ” care va satisface re-
Structuril e m e tal ice antiseism ice sc vor proie cta astfe lincit lafia :
sub acfiune a cutre m ure l or cu inte nsitate ridicatg, articul atiill
pl astice sg apar& m ai Pntii in grinz i l al e gjtura cu stil pii, si nu’m ai H > 0,02 A, R (8 *3)
dupZ ace e k , e ve ntual , q i in stil pi. in care /
La ul tim ulnive lalstructuril or in cad re m ul tie tajate , pre cum A , - s e ctiunea ts l pii com prim ate
gi l a structuril e cu un nive ls e ad m ite ca articul atiil e pl astice $I, R - re z i s tenta d e cal cula ofe lului din care cste confe cfio-
apars m ai intii Sn s ti l pi. nat g taipa.
fn z one l e d e b az s al e s til pilor cad re l or articul atiile pl astice I
El e m e nte l e de l e ggturs pe ntru tal pa infe rioars com prim at%
vor fi dirijate , prin proie ctare , in stil pi.fn nici un caz ‘nu se ad m ite in z one l e re az e m e l
or vor fi constituite din pere ch i de nervuri trans-
aparifia ace s tora in e l e m e nte l e d e ancoraj. ve rsal e d e rigid i z are care transm it e fortul *,,H ”, prin incovoie re ,
Se va e vita aparifia z one l or pl astice in prind e ril e dintre e l e- l al
e gsturil e pre vgz ute l a nive l
ultsl pii supe rioare .,
m e nte l e d e re z iste ntk
111 z oncl c pl astice pote nfial e vor fi satisf%ute re l atiil
e:
8.5.3.2. Grinz i.
Pre ve d e ril e re fe ritoare l a conform are a grinz il or in z one l e N/A < 0,l
O R; (8.4)
pl astice potential e s e re fe r2 l a porfiunil e in care fe nom e nuld e M ,/W , < R; (8.5)
pl as ti fi care ,a ote l ul ui afe cte gz g atit tgl pile titsi inim a grinz ii.
Grinz il e in care pot apgre a articul afii pl astice vor fi asigurate T[At 4 02 R, (8 4
im potriva fe nom e ne l or d e pie rd e re a stabil itatii ge ne ral e prin in care
le gare a dire cts a l or d e structuri oriz ontal e rigid e (contradntuiri, N, T, M z - e fortulaxial , forta tgietoare qi respectiv m om e q -
pl ate laje , p& i d e pl ansee e tc.) in caz uril e in care ace s te a e xist2 tulincovoietor, m axim e , din zona pl astic5 po-
sau prin pre ve d e re a d e l e ggturi transve rsal e ad e cvate , fixate d e te ntial% care s e ve rific?i;
structuri oriz ontal e f-igide. A ce s te l e ggturi, pl asate d e re gul g l a
nive l ultH l pii stiperioare , s e vor pre ve d e a l a distanfe .,I, ” care w, - m edul uld e re z isten@ als e cfiunii re s p e ctive ;
vor satisface re l afia : L4t - ari a s e ctiunii i n i m i i - A, = k t ti (h i q i t, sSnt
in?iltim e a, respectiv grosim e a inim ii).
fn re l atia d e ve rificare ’(8.6) se pot ad m ite depH + ri al e e for-
,/ (8.1) tului 0,2 R ’cu conditia ve rificgrii c$ prin ace asta nu s e re d uce
Pn care capacitate a portant. l a incovoiere a grinz ii.
Supl e te a pere til
or e l e m e nte l
or structural e m e tal
ice In z one l e
%I - raz a d e inertie a grinz ii fn pl
anulpoten’fia .ld e pie rd e re pl as ti ce potential e va satisface conditiil e din tab . 8.1 si 8.2.
a stabil itz fii.

68
fn z one l e pl astice pote nfiale nu se ad m ite fol osire a grinz ilor 8.5.3.5. A ncoraje l e s tfl pil or ‘In fundatii.
h ibrid e ‘ii nici a ce lor a & -or inim g l ucre az g i n d om e niulpost-
critic Pn s e nsulpre ve d e ril or din norm ativulP 108-80. A ncoraje l e s tilpilor in fundatii s e dim ensione az ?i pe baz a
fn ce l elalte z one al e grinz il
or ve rifi& ril e d e re z iste @ si voa- e forturil or prcduse d e Pn& irc~ ril e d e cal culcare conduc l a sol ici-
lare s e e fe ctue az s cu re latii d e cal culdin STA S 10108/O - 78. tz ril e de intindere m axim e .
Eforturil e prove nite din actiunea seism ic% s e vor m ul tiplica
8.5.3.3. Stil pi. cu coe ficie ntulK = 1 I 4 in conform itate cu pre ve d e ril e din a-
Ve rificare a stil pilor l
a com presiune si Pncovoie re s e e fe ctu- ne xa E, pet. Eyi.2.4. ’
e az% cu re l atiile d e cal culdin STA S 10108/O - 78, pe ntru com bina- 8.5.4. Structuri cu e l e m ente ve rtical e cu z s b re l
e cen-
tia te a m ar d e favorabil a a e forturil or N, M ,, M ,. trate l a noduri.
Ve rificare a l a actiunea forfe i tgietoare s e e fe ctue az g cu re l
afia 8.5.4.1. Structuri cu e l e m e nte ve rtical e rigid e , cu diagonal e
care l ucre az g l a intindere .
T Prin m gsuri ad e cvate d e p roie ctare s e va urm k i ca sub actiu-
- < 0,2 R
h, 4 ne a cutre m ure l or intense prim e l e pl astific%ri sZ i s e producg Pn dia-
gonal ele s ol icitate l a fntindere . A ce s te pl as tifick i tre b uie s%. pre-
La stil pii al e & or e xtre m itati constituie z one pl
astice po- ce ad a producerea d e form at_ iil or pos te l as tice s au a instabrl rt%tii
te nfial
e s e vor l ua m %uri constructive pe ntru e vitare a fl
am b aju- ge ne ral e s au l ocal e a grinz rl or gi stil pilor, pre cum 81 produce re a
lu i p r i n fncovoiere-rZ isucire . pl astific& rii prind e ril or.
Coe fie ie ntulm axim d e z ve l te fe alstil or va respecta re-
pil Se va e vita, d e re gul a, pl astificare a prind e ril or, cu e xceptia
latia caz uril or cind e xist.5 d ate e xpe rim e ntal e ce rte care ate s ts capa-
A < 0,70 A , citZ i.ti d e re z istents in dom e niulposte l astic acceptabil e.
in care
(8.8) El e m e nte le ve rtical e rigid e cu diagonal e Pntinse s e vor am -
pl asa ‘fn structurg astfe lincitd e pl as%il e im puse structurii d e ac-
IF tiunea s e i s m ic.5 pe ce l e d oua dire cfii principal e s% re z ul te titm ai
A, = x
II-Z (8.9 ) apropiate ca val oare Pntre e l e . fn ace s t stop s e va urm %ri ca l a fie-
care nive lalcl gdirii si pe ntru fie care dintre ce l e d o& i dire ctii
Se ad m k e pl astificare a stilpilor l a nive lul prind e ril or in principal e sa fi e s atisfk utg conditia:
fundatii pre cum si in z one l c adiace nte noduril or grind s - s til p”
de la ul tim ule taj. \ A+ - A- (8.10)
Pe ntru cal cul e pre l im inare ve rificare a la com presiune si in- s 0,05
A+ f A-
covoie re biaxial a se poate inl ocui prin ve rifick i separate pe fie-
care d i n ce l e .d oG dire ctii, l in care
a m om e nte le incovoie toare m ono- A+ si A- sint proie ctiil
e oriz ontale al e ariil or diagona-
axial
e re s p e ctive m ajorate cu coe ficie ntul1,3.
l
elor supuse l a inti n d e re , cPnd actm nil
e
8.5.3.4. Noduri ,,grind& stil p”. a u u n sens poz i ti v, respectiv negatrv.
Nod u ril e ,,grind& stil p” s e vor cal cula l a e forturi e gal e cu Sol icitZ iril
e in diagonal e s e vor cal cul
a ne gl
ijind contribufia
produsulyp .S, in care diagonal elor cornprim ate .
s - e fortulprodus in im binare d e inck k il e d e cal cul , si Coe ficie ntuld e z ve l te te a diagonal el
or va satisface conditia
Y9 - coe ficient d e m ultiplicare , cu v alorile
l,2 - pe ntru noduri pl asate in z one pl astice potenfi- A <1,5A ,, (8.11)
ale, in care
1,O - pe ntru noduri situate in ce l elal te z one . A , e s te d at d e re l afia (8.9 ).

7Q 71,
8.5.4.2. Structuri cu elemente wrticalc rigide, cu z%relc Coeficientul de z.\.eltetc ,,A” in planul acfiunii seismicc nu
I in ,,V”. v a dep+:
La structurile cu ,,&brele En ,,V“ verifick-ile la comprcsiune - pcntru elemcntclc principale
si incovoierc se efectueaza in conformitate cu prevederile STAS
10108/O-78. \ h = 1,o A, (8.14)
Barele orizontale de care sint prinse Gbrelele vor fi conti- - pentrn elementele secundare
nue in punctul de intersec+e al acestora .yi vor avea la capete le-
ggturi rigide cu stilpii. h = 1,5 A, (8.15)
in situatiile in care punch1 de intersectie al zabrelelor cste Stilpii si bazele lor se vor calcula finhdn-se seama de efec-
situat sub axa barei orizotitale, aceasta din km2 va fi calculat,i tcle de ordikul II.
la inchkile neseismice fk-5 a se considera rezemarea interme-
diarj pe zsbrele. Se excepteazj cazurile in care se fat verificgri spe- , fn cazul. structurilor de tip ,,consols” cu ax vertical, cu z&
ciale de capacitate portants pentru barele orizontale considerin- brele, la care montantii s.i zjbrelele sint supuse predominant la
du-se Pn calcul toate in&-&rile care acfioneaza asupra lor yi toate . forfe axiale, valorile coeflcientilor de zveltete se vor limita la:
legaturile cu elementele adiacente. - pentru montanfi h = 0,60 A, (8.16)
Coeficientul de zveltefe al zZibrclelor in ,,V“ nu va dcl%Si
valoarea - pentru diagonale A = 0,70 h, (8.17)
h =: 0,75 A, , (8.12) in relatiile (8.14) - (8.17) coeficicntul h, SC dctcrinin~ d i n
in care A, este dat de relatia (8.9). relatia (8.9).
Diagonalele vor avea al&tuiri constructive adecvate prin
care s% evite fenomenul dc flambaj prin fncovoiere-rhucirc. 8.6. Recomandhi pentru alcituirea structurilor metalice.
8.5.5. Structuri cu elemente verticale rigide cu zjbrele prime
excentric la noduri. 8 . 6 . 1 . i[n ancxa E pet. E, se prevrid recomandsri p e n t r u
Structurile cu elemcnte vcrticalc rigide CII zgbrcle prinst: alcgtuirea vi calculul structurilor metalicc multietajate supuse
excentric la noduri se vor alcritui si calcula pc baza unor prevedcri act iunilor seismice.
speciale, 8.6.2. fn anexa E pet. E, se prevrd recomandk-i p e n t r u
r 8.5.6. Structuri de tip ,,chsok”, cu as vertical. alcgtuirca si calculul structurilor metalice ale lialelor industriale
8.5.6.1. Cerinfe generale. partcr suphe actiunii scismke.
Verificarea prin calcul a stilpilor si a bazelor lor necesitg
atenfie deosebitg tinind seama cs sicgura zong plastic2 potenfiala
intr-o astfel de structurs .este secfiunea de bazs a stilpului. Nu UCTURILOR DIN
este permisz considerarea ancorajelor ca zone plasticc potentiale. 9. PREVEDERI SPE~~!-K&TR
rJ
8.5.6.2. Stilpi.
Perioada fundamentals de vibratie ,,T” a stilpilor va res-
pecta conditia La proiectarea cladirilor qi a elementelor din zidHrie se vor
avea in vedere principiile enunfate in capitolele 2, 3 si 4’alc
?’ < 2,5 sec. (8.13) prezentului normativ precum si prevederile prescriptiilor~specifice.

72
10.PR O IECTAREA ANTISEISM ICA A INSTALATIILOR T& e 1 10,l- CATEGOR IILE SEISM ICE ALE INSTALATIILOR
$1 ECH IPAMENTELOR
$1 ECH IPAMENTELOR
Cate-
goria R ol ulinstal
atie i / e ch ipa- Crite rii orie n tative
10.1. Principii generale , , seis- m e n tul
ui in cadrul siste m ul ui d e pe rform an@
m ici 1
10.1.1.Toate instal atiil e si e ch ipam e nte l e care s e proie cte az g
pe te ritoriult5rii fatparte dintr-una din ce l e 5 cate gorii s e i s m ice A ,,Critic” - Necesare fu n ction & - Con s e rvare a functional it?+ i a
d e finite in tab .10.1, dife rentiate pe b az a e xige nfe l or d e functio- rii obiective l or e s e n tial
e pe n tru tit tim p cit. con s tructia in can ,
nare si com portare ,in tim pulsi dupj cutre m ur. m e n ti n e re a vie tii sau a ob i e cti- sint am pl asate n u s e prabuseste
In A ne xa F s e pre z ints o l ist5 d e s ch is5 cu exe m pl e d e s i s te m e , ve lor a caror iesire din functiune Eve n tual, in funcfie d e ce rinte l
c
instal atii si e ch ipam e nte cu im portant5 s e m nificativg pe ntru poate afe cta dire ct fu n ctionare a specifice , m asuri d e prote ct&
al tor instal atii / e ch ipam e n te pe n tru ipote z a prabugirii con
vista oam e nil or si pe ntru activitate a e conom ic5. ,,critice “. structie i ca r e le adaposte s te
Instal afiil e si e ch ipam e nte l e afe re nte industrie i nucl e ar: s e sau a unor construcfii sau obiectc
trate az 5 fn norm ative d e s pe cial itate , dife rite d e ccld e fats . inve cinate care s-ar pute a pra-
10.1.2. Instal atiile si e ch ipam e nte l e s e vor incad ra d e l a busi pe s te e l
e.
ince put, din proie ctare , in cate gorii s e i s m ice , urm H rindu-se ad op-
tare a unor m e tod e si prq ce d e e rational e pe ntru proie ctare a l or H ,,De sustinere ” - Ne ce s a r e pe n - Con s e rvare a partial % a functio
tru sustinere a function5xii al tor nal itatii prin m asuri ’ sim il art
antiseism ic instalatii/e ch ipam e n te cu im - ce lor d e l a cate goria A, apre ci
10.1.3. Pe ntru instal afiil e si e ch ipam e nte l e din cate goriil e I. portan@ s e m nificativa. ate d e catre proie ctant d e l a ca:
s e i s m ice ,,A ” .yi ,,B” s e i m pune rgm inere a l or Pn stare d e functio- la caz in functie de im portant;
nare (in se nsulpre ci& il or din tab . 10.1) in tim pulsi dup% cu- in cadrulsiste m ul ui a instal
atie
/e ch ipam e n tul
ui ,,sustinut“.
tre m ur, $r conditiil e ne afe ctgrii si m e nfine rii vie tii in inte riorul
cl gdiril or in care e l e s i n t am pl as ate , pre cum $i in. m ediulin- ,,De susfinere ” - Ne cesare func-
C Sta b i lite p e baza unor anal iz c
conjurator . tionTLrii pre l u n gite a u n or o- specifice functie d e tipulsi im
10.1.4.In ve d e re a ob fine rii sigurantei ne ce s are in e xpl oatare b i e ctive , prin p u n e ri pe riodice portanta instal atie i/e ch ipam e n
si a unui ‘r& puns s e i s m ic favorabila ansam b l el or d e instal atii/ in functiune. tu lu i ,,susfinut”. E ve n tu a l , a
e ch ipam e nte care s e proie cte az g, b e ne ficiarul(proprie tarul ) fm - sigurare a l a un nive l superio
ce l
ui con ve n tional stabil it pe n
preun% cu proie ctantulintocm e s c pl anulde prote cfie anti s e i s m ic tru construcjiil e care l e ad& pos
d e ans am b l u 3n care stabil e s c pe rform ante l e a$e ptate pe ntru teste .
fie care dintre instal atiile si e ch ipam e nte l e com ponente .
A nal i z a funcfional % a ansam b l ul ui instal atiilor si e ch ipa- D ,,De sustinere ” - S i s te m e , in- I
m e nte l or dintr-o util itate (cl adire ) va ave a urm 5toare l e obiective : stal atii s a u e ch ipam e n te por- - >I -
tabile , care n u fat parte din ca-
1) ident ificare a dif e rit e l or siste m e ope rat ionale ‘ii a p%r- te goria A.
tile r care l e al cgtuiesc, pin5 l a nive ld e com pone nt5
(produs) individual i z atg ; ,,Dive rse ” - Siste m e , instal a- Nive l ul de asigurare sim il ar ce
\E
II) e videntiere a im portanfe i re l ative a ace s tor siste m e si latii s a u e ch ipam e n te d e u z cu - lui con ve n tional u til iz at pe n
pS.r$i com ponente , pre cum si a gradul ui l or d e im pl icare re n t sau alte l
e sim il
are ace s tora. h u constructiil e in care ace s tt
in caz d lproduce rii unui se ism ; instalatii / e ch ipam e n te sint
am plasate .
III) al c5tuire a sce nariil or posibil e d e iesire a l or din func-.
tiune gi d e propagare a avariil or .yi e fe cte l
or ace s tora.

74
Pe b az a pla n u lu i d e prote ctj& anti s e i s m i& si a’ analiz e i
’ funcfional e a ansam b l ului instal at$or si e ch ipam e n te l or proie c- Se p ot u ti l i z a si repre z e n fgri s u p e rioare ale acfi u n i i
tantul d e te rm ing cate gori i l e seism l ce (tab . 10.1) Pn care s e inca-’ seism icc (acce l e rogram e d c cal cul e tc.) procedindu-se con-
form .pre ve d e ril or din instrucfiunil e specif ice .
d re az 5 d i ve rs e l e com ponentc. D upFi acce p tare a l or d e & tre bene-
ficiar (proprie tar) ace s te cate gorii s e i s m ice vor fi m e n fionate in b) fn anal izele prin ince rcH ri e xpe rim e n tal e caracte risti ci l e
te m a d e proie ctare . ci cl uril or d e s ol i ci tarc dinam icg al te rnant3 vor fi as tfe l
al e s e incit s5 reproduc5 titm ai fi d e 1 si acop e ritor spec-
10.1.5. Ech ipa d e proie ctare a instal afiilor si e ch ipam e n te l or trul d e e taj s p e cific z onei d c am pl as arc a com pone n tci
anal i z e az s fun+ unil e ace s tora d i n punct d e ve d e re alr& pun- s i s te m ulu i d e instal atii/ech ipam entc.
sul u i s e i s m i c $1 al cate goriil or s e i s m ice d i n care e l e fat parte . R tunci cind s p e cificul com poncntci ‘d e instal afii/cch ipa-
1 0 .1 .6 . ProducStorul d e e ch ipam eniel instal atii tre b u i e s$ m ente 0 im pune, s e vor e fcctua tcste s p cci al e d c andu-
garante z e prod u s e l e s ale d i n punctul d e ve d e re alcom port%ii fan@
la actiuni s e i s m i ce , l a nive l el e d e perform an+ s p e ci fi cate d e 4 In anal izele p rin cal cul s i m pl ificate s e vor util iz a re l
a-
proie ctant . tii d e cal cul cu un grad d e - aproxim ati e acce p tab i l , prin
10.1.7. Pe n tru id e n ti f i care a com pone n te l or s i s te m e lor d e care s e ti n e s e am 5 d c e fe cte l e dinam k e i n d u s e i n siste -
m s tal atii sau e ch ipam ente s e va fol osi un siste m dubl u de l ite re . r+ e gi com ponente l e , d e instal afiil
e ch ipam ente d e & tre
Prim a l ite rj.s e va re fe ri l a e ate goria seism ic% a intre gul ui siste m , m q care a seism ic% a structurii portante principal e.
iar a d oua l ite r5 l a cate goria s e i s m ic% a com pone n te i re s p e ctive . D e re gul 5, com pone n te l e s e ve rific5 pe b az a s p e ctrul ui
10.1.8. Cal ificare a s e i s m ic% a instal afiilor $ e ch ipam e n te l or d e cal cul- prod u s u l , ,,aK , @” (pe t. 5.3) - m ajorat prin
repre z i n tz activitate a d e ve rificare a m od u l ui in care s i n t satis- inm ul fire a cy coe ficiq tii d c am pl i fi care d i n tab . 10.2.
.
fk ute pe rform anfe l e ace s tora, asociate cate goriil or s e i s m ice d i n ,i
care e l e fat parte . Tabel
. 10.2 - COEFICIEN-JI DE AMPLIEICARE AI PRODUSULUI ,,K8$“
UTILIZATI IN METODA c) DE CALIFICARE SEISMICti !i
Cal i fi care a s e i s m i c5 s e va face p rin cclputin una d i n tre
,
urm Z toare l e m e tod e :
a) prin anal i z e co!npl
b) pe b az a ince rck il
e xe prin cal
or e xpe rim e n tal
cul ;
e ;
I Cate goria se ism ic&
I
Coe ficie u tul tlv am pl
ificare
I
A 280
c) pe b az a anal izelor prin cal cul s i m pl ificatc ; B 1,5
d ) pe b az a unor rafionam e n te inginereq ti. C 1,o
fn l e gZ tur% cu m e tod e l e d e cal ificare seism ic5 a) - d ) s e fat D 18
E I,0
urm H toare l e pre ci z gri :
a) A n aliz e le com plexe prin calculs e vor face , d e re gulSi, pe Se pre ci z e az 5 faptulc% val oril e d i p tab . 10.2 sPnt orien-
b az a s p e ctre l or d e e taj pe n tru com ponente d e instal atii/
e ch ipam e n te am pl as ate i n tr-un singur l ot, sau prin gene- tati ve vi tiinim al e , proie ctantu l putPnd s5 l e m ajore z e
ral i& ri al e ace s tor spectre pe n tru com ponente am p l as ate p e baz 5 d e justifi& ri corespunzH toare .
in m ai m ul te z one cu m i$iri s e i s m ice d i fe rite . d ) M e tod e l
e d e cal ificare s e i s m ic5 a) - c), pot fi inl ocuite
Spe ctre l e d e e taj .si ge n e ral i z k -il
e ace s tora vor fi d ctcr- d e anal ize el ab orate d e col e ctive d e e xpe rti re cunoscuti,
m i n ate p r i n considerare a os cil atiilor spatial e al e struc- p e b az a unor rationam ente ingineresti, prin care s5 s e
tu r i i portante principal e , asociate crite riil or d e perfor- ate s te faptu l c5 n i ve l el e d e prote ctl e anti s e i s m ic al e ’
m an@ specifice cate gori i l or s e i s m i ce d i n care fat parte com pone n te l or d e instal afii/ech ipam ente care se proiec-
com ponente l e d e instal afii/ech ipam ente respective . te az 5 (s tab i li te p e b az a cate gori i l or s e i s m i ce si im por-
tanfe i ace s tora in cad rul s i s te m ul ui), sint as i gurate .
76
\ .. ,

Tabel10.3 - PIESELE COMPONENTE ALE RAPOARTELOR DE CALIFICARE


10.1.9. fn functie de categoriile, seismice din care fat parte - -
componentele de instalafii/echipamente, metodele de calificare
a) 7- d) se vor aplica astfel: ?!c.
r
I Pie s e l
e com pon e n te al
raportu l u i d e cal
e
ificare
I M e toda util
iz at5

Pentru componentele din categoriile seismice. A si B, b C d


de regulg, metoda a), existmd urmgtoarele excepfii: .- a
1 2 3 4 5
0 in situafiile in care metoda a) nu furnizeazg rezultate --
certe se accept% aplicarea metodei b) (eventual folositg - Spe cificare a spe ctrul ui (spectre lor)
impreung cu metoda a) ) ; d e calcul, stabil it(e ) de proie ctant
l in cazurile unor echipamentelinstalatii care fat parte pe n tru m igcare a seism ic& a supor- s e re c- re re-
tu lui pe dife rite dire ctii. om andEi
din categoria seismic5 B, proiectantul poate decide .- da da om and&
aplicarea metodei de calificare c) da+& apreciazz 15 2 Crite riil
e d e ve rificare conside-
rate . da da
aceasta permite realizarea unui nivel corespunzator -- da w e n tua 1
de protecfie antiseismic cu suficientg certitudine -
M e tod e l
e d e cal cul sau de eval uare
in aceste cazuri este necesarg obfinerea In prealabil util iz ate . M odul de inte rpre tare si
a avizului pentru aplicarea metodei c) din partea argum e n tare privind ve rificare a sa-
tisface rii crite riil
or specifice . - da - -
Ministerului Lucrarilor Publice., Transporturilor si -- da -
AmenajZirii Teritoriului - Direcfia general% de pre-
4 M od e l
are a m ate m atica a instal
atie i ven-
scriptii tehnice. sau ech ipam e n tul ui da tual e ve n tual -
-- Pentru componentele din categoria seismic5 C se reco- _-
5 Rezul
tate l
e anal
iz e i n rin cal
cul - da
mand5 aplicarea metodelor a) sau b), dar se accept2 si _- d a
metoda c). 6 D e s crie re a e ch ipam e n tu l
ui de in-
- Pentru componentelc din categoriile D si E se recomand5 ce rcare si a m odul ui sBu d e funcfio-
nare . - d a -
aplicarea metodei c). --
Pentru componentele din categoriile C, D si E se accepts 7 D e s crie re a m od u l
u i d e induce re a
si aplicarea metodei d) fiind Ens% necesare justificki sol icitarii (separat si succe s i v p e
privind motivele pentru care nu se utilizeazs metodele fie care dire & e . sirnul
tan e tc.). da -
-- --
de rang superior a) - c), 8 u i d e m ?isurare a
D e s crie re a m od u l
.Calificarea seismicFi a componentelor de instalafii/echipa- funcfionarii e ch i p a m e n tu lu i d e
Pncercare . da - -
mente va fi realizat5 de personal atestat - experfi si/sau institute .-
specializate. Ju s tificare a faptu l ui c5 spectruld e
TinPnd seama de nivelele ridicate de protectie antiseismic e taj a fost ,,acope rit” d e catre spec-
specifice categoriilor seismice A si B, calificarea componentelor trul ( s a u spectrcl e ) m iscarii ( s a u
m iscXril or succesive ) rm prim ate
din aceste categorii se va facecu deosebitg atentie, pe baza con- suportul ui i n s ta la fi e i / e ch ipa-
ditiilor de verificare stabilite Pn aceste situatii de c5tre proiectant m e n tului I. ‘da -
*-
si acceptate de beneficiar/proprietar. Se va urm%ri eliminarea
riscului de r&turnare, culisare (alunecare) sau pierdere a lichi- 1 Date l e e xpe rim e n tal e re z u l
tate din
m asurare a / l n re gistrare a unor pa-
delor depozitate. ,
ram e tri ai com port& ii insh l atie i
10.1 .lO. Raportul de calificare va cuprinde, Pn functie de sau e ch ipam e n tu l u i (acce l
e ratii,
metoda de calificare utilizatg, piesele specificate in tabelul 10.3. te n s i u n i . e tc.). - da
-

7 8 79
Tabel10.3 - con tinuare. - l
- - a proicctare a fiecsrei re te l e m ari d e al i m e n tare cu ap%
0
-
11
1 2
-I 5 s e vor l
0 am pl
ua urm 5toare l
as are a in pl
e m Ksuri :
an + .i in ad i n ci m e a puturil
z o n e le seism ice s e va face as tfe l incit s5 s e e vi te
or din
Constatk il
e privind eve n tuala pro-
daccre a unor arw m al
ii d e functio- risculd e contam inare cu ape l e u z ate ;
-
12
nare in tim pul incLrc& rii.

Justificarca prin care s e ate s tti in-


-
_- -
da -
- 0 pre ve d e re a d e racord u ri e l
(e ch i p am e n tc) qi conducte ci”t qi l
astice atft i n tre aparate
a trave rs are a struc-
te gritate a instal
afie i / e ch ipam e n - turil or ;
-
13
tu lui in tim pulinccrc5rii.

Se m nal are a e ve n tual


elor sensibil i-
-
-_ -
da. -
-
-
0 prcve d e re a d e arm sturi d e l
p e n tru d e z i n fe ctia d e urgenfg;
a care s.5 s e p re i a ap5
I
‘I

t& $i ale instal afie i sau ech ipam e n -


0 pre ve d e re a d e re z e rvoare m e tal ice sau d e b e ton arm at

14
tu lui.

Justifidaie a prin care s e ate s t& in-


da
-- da da da pe n tru stocare a apei ; am pl as are a ace s tora s e va face
dup5 .ce au fos t e fe ctuate s tu d i i ge ol ogice si ge ote h -
te gritate a instal atie i / e ch ipam e n - nice d e tal iate p e n tru re al i z are a fundatiil or;
tu lui in caz u l produce rii unui cu-
tre m ur cu param e tri corespun&
1 0 d re n are a te renuril or ne coe z i v e p e n tru pre ve n i re a li-
to& ;pe ctrului ( s p e ctr e lor) d e ch e fi e rii accs tora ^In z ona d e am pl as are a re z e rvoa-
-
15 Apre cie ri asupra riscul ui de avari-
da -- da - - re lor ;
0 trave rs k il e re te l elor m ari s e vor face Cu s i fon, iar
-
16
e re sau ie virc din fu n cfi u n e .

Con cl uzii privind acce ptare a sol u-


da .-
$L_ da da am pl
al
as are a ace s tora s e va face p e consol
e poduiil or; Pn caz ulutil
el e l
iz k ii fonte i p e n tru re al
ate rale
i-
z are a conductei, s e vor e vita fl ans e lc; ._
k iil
or propuse pe n tru instal
at_ ie sau
echipament . da da da da l pre ve d e re a d e im birk i e l astice l a e xtre m itgtil e con-,’
- d u cte l or curb e ; raz e l e d e curburi al e conducte l or tre -
b u i e $4 fie m ari; porfiunil e d e con d u ct5 curbate tre -
10.1.11.. L . e gSturile (ancoraje l e ) instal atiil
or/ e ch ipam ente lor b u i e s?i fi e b i n e ancorate Pn bl ocuri d e b e ton;
cu construcfiil e purt5toare vor fi astfe l proie ctate fncif e l e s5 nu l pre ve d e re a d e im bink i e l astice pentru portiunil e de
constituie puncte s l ab e . ‘
conducte am pl as ate pe consol e.
Le g;ituril e (ancoraje l e ) trcbuie s.5 re z i s te in eventual ele situa-
tii special e d e s ol icitare ce ar pute a fi cre ate p rin rssturnare a,
al u n e care a & au Ssucire a instal afiilor/ e ch ipam ente l or, s au prin 10.2. Amplasarea yi montarea aparatelor , utilajelor , echipa-
p i e rd e re a fluidel or pe care ace s tba l e contin, fn tim pul s e i s m ul ui mentelor qi conductelor de instalafii.
s au Pn conditii d e e xpl oatare norm al %
10.1.12. R e fe l el e m ari d e al im e n tare cu ap5 (m agi s tral ele) 10.2.1. Prote ctia anti s e i s m ic a aparate l oi, u ti l aje l
or, e ch i-
s e vor proie cta tinPnd s e am a d e urm %toare l e ce rinte :
- pe n tru fi e care re te a e s te . nece s arg intocm irk a, l pam e n te l or si conducte l or d e instal atii tre b u i e s5 corespw d 5
a proie c- pre ve d e ril
or din prezentul norm ativ yi ce l or stabil ite prin norm e l e
tare , a ,,pl anul ui fn caz d e d e z as tru”, care va contine
specif ice d e partam ental e.
instrucfiuni pre ci s e re fe ritoare l a m od u l d e com portare
a pe rsonal ului de coord onare si a ce l ui de serviciu in caz Se re com and g uti l i z are a sol utiil or din l ucrare a ,,Catal og cu
d e produce re ’ a unui seism ; el e m ente ti p i z ate d e s ol ufi i te h n i ce d e proie ctare , m ate rial e,
te h nol ogi i d e e xe cutie si instrucfi u n i d e e xpl oatare a utl or insta-
80 81
6- od. 1042
- -- - ,. ._
-.

l a$ii/ech ipam ente supuse actiunil or s e i s m ice ” e lab orat5 d e IPCT


in toate caz uril e in care ace s te s ol ufii satisfac condifiil e s p e cific; la m inim um num grulvi dim e nsiunil e gol uril or necesare v tyave r-
ce rute ,prin te m a d e proie ctare . s k ii ace s tor conducte prin e l e m e nte le d e re z istentg al e cl ad l rllor.
!.0.2.2.fn ve d e re a re d uce rii e fe cte l or d e favorabil e pe care 10.2.7. Gol uril e d e tre ce re a conducte l or, ni?e l e qi @ituril e
avarnl e provocate construc{$or industrial e d e actiune a seism ic5 oriz ontal e s au ve rtical e din el e m e nte l e d e re z isten@ al e construc-
le pot ave a asupra instal at.nlor/ e ch ipam ente l or afk re nte s e re co- tie i ne ce s are pe ntru Pngl ob are a dibl uril or, suportil or $/sau dis-
m and P ad optare a, l a proie ctare , a ur@toare l or m 5suri: poz itive l or d e s u s fine re s e vor re al iz a od at5 cu e xe cutare a e l e-
am p& are a unor com pone nt e d e inst al
afii/ech ipam ente m e nte l or d e construc$e re s p e ctive .
. 4 Nu se ad m ite sparge re a e l e m e nte l or d e re z isten@ al e $5-
(ve ntil atoare , sch im bgtoare d e & l durg, trans form atoare
e tc.) in ae r l i b e r; diril or pe ntru fixare a sau tre ce re a aparate l or, utl laje lor, e ch lpa-
m e nte l or sau conducte l or d e instal atii.
b) am plasare a partialin ae r lib e r a caz ane lor concom itent Fixare a dispoz itive l or d e prind e re s au sustinere pe e l e m en-
cu l uare a m k uril or pe ntru e vitare a pe ricol ului d e fngh e l te l e d e constructie, prin b ol turi im puyate sau forat:, sau prl n
yi cu inch i d e re a frontul u i d e s e rvire , control gi supra- juguri sau brSt%rl , s e va face in strins& concord anta cu pre ve-
ve gh e re ; d e ril e pl anuril or d e construcfii vi instal atii.
C> ad optare a solutiei d e am plasare in inte riorulclzd irilor 10.2.8. La s tab i l ire a “inc& rcZ irilor ge ne rate d e conducte l e
a unor com pone nte d e instal atiije ch ipam ente (pom pe oriz ontal e d e d i s tribufie q i col e ctare s e va tine seam a $1 d e e for-
instal afii de autom atiz are , col e ctoare , distribuitoare e tc.j turil e d ate d e conducte l e ce s e ram ificZ i din prim e l e.
in situafiil e in care s ol ufiil e de l a pet. a) gi b ) nu sint Conducte l e d e canal iz are s e vor cons i d e ra um pl ute com pl et
posibil e. cu ap% pin5 l a prim ulobiect sanitar, iar col oane l e d e col e ctare
Inotal afiil e gi e ch ipam e nte l e din cate goriil e A qi B vor fi a apei fl uvial e s e vor cons i d e ra um pl ute pin5 l a re ce ptoruld e
prote jate im potriva orick or d e grad gri cauz ate d e prgbuq ire a unor ape- fl uvial e.
p5rfi d e constructii inve cinate s au a unor obiecte # ca m -m are a 10.2.9 . fn caz ulam pl asgrii conducte l or Pn subsol urile cl %di-
actiunii s e i s m ice .
ril or s e va asigura acce s ulq or l a ace s te a, pre cum $1 e vacuare a
102.3. Puncte l e te rm ice , ce ntral el e te rm ice pos turil e de ape l or ce pot’prove ni din gol uri sau avarii de conducte .
trans form are si stafiil e d e pom pare ce d e s e rve & cl gdiril e de 10.2.10. fn situatiil e in care conducte l e d e apSi, c;naJiz tre
locuit Ti. social -cul tural e vor fi am pl asate , d e re gul g grupat
s au k & ire , pre cum si pod u ril e d e cab l e .genere az g m carcar!
fn cladu-1 independente (pe ntru posturil e d e trans fok are a sd statice m ai m ari d e 2000 N/ m s e re com and s fl xare a lor pe suportl
ve d e a gi pet. 10.4. f).’
age z ati pe pard os e al 5.
102.4. Ce ntral el e d e ve ntil are qi d e conditionare a ae rul ui
s e vor am pl asa, d e re gul g in subsol ulsau l a parte rulcl 5diril or
Pre ve d e re a l or l a al te nive l e s e ad m ite pe b az a unor justific5x-i 10.3. Prevederi speciale pentru instalatiile aferente construc-
corespunzH toare . fiilor de prim& necesitate, cu rol de. menfinere
1 a unor
10.2.5.R e z e rvoare l e pe ntru al im e ntare cu ap& s e vor m onta activitgti economice yi sociale ‘vltale !rn c a z d e CU-
d e re gul 5, in e xte riorulcl 5diril or. Pe ntru cl gdirile industrial ; tremur
s e ad m ite m ontare a re z e rvoare l or in inte rior, l a ingl tim e , cu
conditia re d uce rii vol um ul ui la m inim um . 10.3.1. fn spital e , s anatori i + m ate rnitz ti s e va as i gura
10.26. Tras e e l e conducte l or d e al im e ntare cu ap5 re ce si alim e ntare a cu apg in pe rm anenf?i pe ntru s%lile d e ope rafii, ste-
ap5 cal d H , d e canal iz are , d e incUz ire , d e ve ntil are $i d e alim e xk riliz are , pansam ente , cabinete d e tratam e nte , re anim are , pre gK
tare cu e ne rgie e l e ctric5 s e vor stabil i astfe lincits5 s e re d ud tire m edici, pre gz tire b olnavi, cam e re d e gard 5, saloane le pe ntru
b ol navi ce pot d e s e rvi grupulope rator si cabinete l e d e trata-
82 83
10.4. Prevederi sieciale pentru instalatiile sanitare, de in-
m e n te ch irurgical e . fn ace s t stop s e va pre ve d e a s u p l i m e n tar c&ire, de ventilare yi electrice.
o sursa d e re z e rvg d e ap9 potabil s ?i pe n tru com b ate re a incendii-
lor care , in caz d e avariere a surseld e baz s , sS poatg asigura pro- 10.4.1. Instal afii sanitare :
vi z oriu al i m e n tare a cp apg cclputin 24 ore ping l a re m e d i e re a a) R am if icatiil e d i n re t,e l
ele i n te rioare d e distributie pen-
avari e i . Pe n tru funcfionare a ace s te i surse d e re z k rvSi s e va pre - tru apa re ce si apa Cal& % s e vor pre ve d e a cu Fspoz itive
ve d e a o m otopom pS fix% s au o e l e ctropom pg al im e ntat d e l a d e i n ch i d e re p e n tru a e vi ta i e gire a d i n fy+ m e a in-
sursa d e e n e rgie e l e ctric5 a circuitul u i p e n tru il um i n atul d e tre gii re fe le l a avariere a unei singure ram l flcatl
l.
siguran@, astfe lincit tim puld e i n trare a l or in functiunc s% nu
depZ i7e asc.i l o-15 m i n . d c l a d are a d i s p oz i fi ci I^n ‘ace s t scns. - b) fn i n s tructiunil e d e e xpl oatare a instal atiil or s p i talelor,
sanatoriil o; si m ate rnitgtil or s e vor s p e ci fi ca ope rafi i le
Se vor ave a in ve d e re prcve d e ril e din pre s criptiil e d e ’specia- ce urm e az g L s e e fe ctua pe n tru as i gurare a fun+ onZ rii
litate . lo r pe rm anente si fn b u n e con d i fiuni, pre cum ?I pe n tru
10.3.2. fn spital e , s anatori i + i m ate rnit2fi s e vor pre ve d e a re vi z i a $i punerea in func+ ne pe riod i c5 a pom pe l or care
urm Z itoare le tipuri d e il unk t d e sigurantH : asigurg al im entare a cu ap% din re z e rva d e 24 ore .
ilum i n atul d e siguranf;i pe n tru continuare a l ucrul ui in 10.4.2. La i n s tal
afi i l
e d e inc9 l
z i re cu apZ cald Ci *se va e vita
sal il e d e ope rafi i , s te ril i z are , pansam e n te , re anim are , sol
utia cu vas d e e xpansiunc d e s ch i s .
pre gZ itire m e d i ci, pre g5tire b oln a vi si cam e re d e gard ?i;
- il 10.4.3. Instal atii d e ventil are :
um inatul d e siguranfs pen& u ve gh e in toate s al oan e l e
pe n tru b ol navi ce p ot d e s e rvi grupulope rator gi cabine- ,A parate l c k al e d e ti p ,,dul ap” pe n tru con d i tionare a
te le d e tratam e n te ch irurgical e; ae rul u i s e vor pre ve d e a in l im ite le n orm e l or Pn vigoare
. .
- i lu m i n atu l d e siguranta p e n tru circul $i s e vor am pl as a in subsol uri S~LI l a parte re l e cl Sd lrllor.
atie pe tras e e le
tuturor c;iil or d e e vacuare a c& -or fol os i re ’apare nece s ars A parate l e l ocal e d e tip ,, fe re s trgu” pe n tru con d i tionare a
in tim pulcutremurelor . ae rul ui se vor, pre ve d e a in l im ite l
e norm e l or Pn vigoare ,
as i gurfn d u - s e fixare a l or Pn m od CorespunzStor.
10.3.3. fn ce l elalte constructii d e prim 5 ne cesitate ‘p e n tru
Sn incSipcril e und e l a oprire a instal atiei d e ve vtil are s e
m entinere a unor activit@i e conom ice gi social e vi tale i n caz d e * d e s u b s tanfe toxice , asfixl ante s au
cu tre m ur, pre cum $i in ce n tral cle d e te l e com unicatii d e im por- pot prod u ce d e gajgrl
tanfg national 5 s e vor pre ve d e a circuite p e n tru il u m i n atu l d e e xpl oz i ve s e va as i gura intre rupe re a proce s u l u i d e pro-
siguran@ pe n tru continuare a l ucrului .yi pentru circul atie s trict ductie pol uant . fn in& peril e i n care d e gaj are a ace s tor
l im itate l a incgpe rile s au l a grupuril e d e incsperi din c& e ur- substante s e p oate p rod u ce d atoritg sparge rii unor con-
m e az j. a s e d i rija ope rafiile d e s al vare , d e s tinge re a ince n d i i l
or ducte , re cipiente sau re z e rvoare s e va as i gura un siste m
si d e inl Sturare a urm gril or s e i s m ului. fn ace s t stop s e vor ave a d e ve n til are n atural % e ficients care PnEtur% pe ricol ul d e
\ in ve d e re pre ve d e ril
e din pre s criptiil e d e s p e cial itate . e xpl oz i e , i n ce n d i u s au ot rH v ire ce ar put e a surv e n i Pn
1 0 .3 .4 . Se re com and ?i ca toate constructiil e d e prim a nece - caz ul unui seism .
sitate Pn caz d e cu tre m ur SS fie d otate cu’ aparate d e e m isie- Siste m uld e ventil ak e natural s nu e l im iG n e ce s i tate a
re cepfie pentru a s e asigura l e gz tura pe rm anent5 d e com unicatie instal atiei d e ventil are m e canicg d e avarie.
prin rad i o. / ‘1
10.3.5. fn proie cte l e p e n tru instal atiil e care fat parte d i n 10.4.4. l nstalatii e l
e ctrice :
cate goriil e m enfionate l a puncte l e 10.3.12 10.3.4 s e vor pre ve d e a :l) in echiparea tab louril or e l
e ctrice s e vor e xcl
ud e aparate l
e Ii
m k uril e n e ce s are p e n tru ve rifi care a pe riod i c5 a capacits tii l or CII ulei. 1
de intraie prom ptri in funcfiune in caz ul cutre m ure l or. 1
85
,i
a4
b) Surse l e d e al i m e n tare cu e n e rgie e l e ctric2 a circuite l or 11 .1.3.Constructiil e d i n fond u l e xi s te n t se supun e xpe rti-
pentru il um inatul d e siguranfs s e vor stabil i pe baz a unui
z k ii, dup5 caz , ob l igatorie s au con d i tionate (tab . 11 .l ), In ve -
cal cul te h n i co- e conom i c yi pot fi constituite din:
d e re a e val
uH rii nive lului d e prote ctie anti s e i s m ic fn functie d e
- grup e l e ctrogen propriu ; cl ass d e im portant5 a constructiei (pe t. 5.3.3) $i d e z ona seism ic5
- b ate rie ce n tral 5 d e acum ul atoare ; d e cal cul(pe t. 5.3.4), dup% cum urm e az 5 :
- b ate rii l ocal e d e acum ul atoare .
C) Se ad m ite util i z are a si a altor surse de al im entare a cir- Tab e l11.1 - TIPUL EXPER TIZ ELO R PENTR U CONSTRUCTIILE EXISTENTE ’
cuite lor pe n tru il um inatul d e sigurants Pn conditiil e pre -
vH z ute d e N orm ati vul 1.7-9 0, num ai pe n tru cl 5diri d e Z one l
e seism ice d e cal
m1
l ocuit si cl gdiri ad m i n i s trati ve . \
Cl
ssa d e m pm tant% A, B, C
4 Bate riil e d e acum ul atoare a circuite l or pe n tru il um inatul
(k , b 034
d e siguranf5 vor fi d e tip ,,inch is” pe n tru a nu se gol i
d e aci d .
fn instructiunil e d e e xpl oatare a instal afi e i d e i l
um inat I 0
4
d e siguranfz s e vor pre ve d e a re vizia + i punerea ei pe rio- II 0
dicZ i in funcfiune. III C \
. f) Pos turil e d e trans form are care s e am pl as e az s in cl
gdirile
de l ocuit, s oci al - culturale y,i i n d u s trial e s e vor e ch ipa
cu trans form atoare qi intre rupstoare uscate s au cu ul ei S-au fol
osit notatiil e :
sinte tic incom bustibil . 0 - e xpe rti z are ob ligatori e
C - e xpe rti z are cond i tionat d e :
0 avarii al e s i s te m ul ui s tructural provocate d e :
11. PR E VE D E R I R E FE R I TO A R E LA E VA LU A R E A NI- ’ cutre m ure ante rioare , ince n d i i , e xpl oz i i , tasgri ale
VE LU LU I D E PR O TECTIE A CO NSTRUC’JIILO R te renul u i d e fund are , coroziune etc. ;
E X I STE N TE l trans form & i funcfional e s au al e arh ite cturii e x-
te rioare al e cl ?idirii care au condus sau conduc l a
m odifi& ri al e s i s te m ului structural .
11.1. Date generale 11.1.4. E val uare a nive l ul u i d e p rote cfi e a constructiil or
e xi s te n te s e face i n raport cu nive l ul d e prote ctie pre v%zut 3n
11.1.1. E val uare a nive l ulu i d e p rote cfi e a constructiil br pre z e n tulnorm ativ pe n tru constructiil e noi.
e xi s te n te In ve d e re a re d uce rii riscul u i s e i s m ic tre b u i e s5 consti- fn funcfie d e n i ve l ul d e prote cfi e e s ti m at b e n e fi ci arul , l
a
tuie o pre ocupare siste m atic5 ‘ii pe rm anents a tuturor d e fingtoril or propune re a proie ctantul ui, urm e az 5 s5 ad opte m ?isuri d e inte r-
d e cl %diri. ventie pe n tru re d uck re a ri s cul ui Pn conform itate cu pre ve d e ril e
11 .1.2. Pre ve d e rile cuprinse in pre z e n tul capitol s e re fe rs cap: 12.
l a inve s tigatiil e care s e e fe ctueaz % in perioad a d i n tre cutre m ure . 11.1 S. Expe rti z are a con s trucfi i l or e xi s te n te are ca stop ’
- e val uare a nive l ulul d e prote ctie l a P& ix& -i gra-
Inve s tigafi i l
e d e urge r@ ce trebuie e fe ctuate im e d i at dup5, vi tafional e, l a actiuni seism ice qi l a al te actiuni
un cutre m ur pe n tru stab i l ire a posibil it%fil or d e util i z are in con- cu inte nsits fi s e m n i fi cati ve ;
tinuare a construcfiil or s e vor e fe ctua in conform itate cu m e tod o- fund am entare a si propune re a d e ci z i e i d e i n te r-
l ogi a s p e ci al5 el aborat5 in ace s t stop. ventie .
86
.

11.1.6. Expertizele vor fi intocmitc de personal tehnic dc d) constructii cu pereti structurali de beton armat -
specialitate, cu experienf5 corespunz%toare, atestat pentru astfel executati monolit sau prefabricat ( p a n o u r i mari),
de lucrgri in conformitate cu prevederile legale. e) constructii cu schelet metalic.
11.1.7. Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului O b s e rvafie :
de protecfie antiseismic% a constructiilor existente vor fi utili- Constructiil e cu siste m e structural e m ixte ( d e e x e m pl
u , con s tructii cu
z ate diferentiat, in functie de urm%toarele criterii: pe re ti s tructural i din z idk ie con lu crin d cu stil
pi vi grin z i de b e ton arm at)
vor fi incadrate , prin rationam e n te ingine re vti, in cate goria te a m ai ade cvati
9 perioada in care a fost proiectat5 cladirea; d i n punct d e ve d e re alcom portk ii l or d e ansam b lu l a actiuni seism ice ,
ii) numkul de niveluri sau, dup5 caz, ir&lfimea totals a
construcfiei; 11.1.10. Expertizarea unei construcfii existente se finali-
iii) sistemul structural. zeaz5 nrintr-un r a p o r t d e expertizri alcatuit d i n urmatoarele
iv) class de importantk a constructiei; piese: ’
v) z o n a scismic5 de calcul in care este amplasatS con- a ) memoriul tchnic care trebuie s% cuprihds:
structia 6 motivul efectuk-ii expertizei;
11 .l.S. In funcfie de criteriile (I) si (II) de la pet. 11.1.7. 0 Pncadrarea construcfiei in grupe. yi categorii (pet .
construcfiile se Jncadreaza in grupe conform tab. 11.2. 11.1.8. $ respectiv 11.1.9);
11.1.9. fn functie de sistemul structural constructiile din 0 descricrea constructiei d i n punct dc \,edcre ar-
grupele A, B, C, D definite in tab. 1 I .2 se clasific% in urnktoarele hitectura.1, functional si structural, precum si din
categorii : ccl al condifiilor de amplasare (tppografla si
a) construcfii cu per+ structurali din zid%rie de &a- condifiile geotehnice ale terenului, relatiile cu
mid?i; mediul construit) ;
b) constructii cu stilpi qi grinzi de beton armat, proicc- 0 d e s c r i e r e a degradk-ilor $ a ariilor constructici,
tate numai pentru incS_rcSri verticale ; analiza gi explicarea cauzelor probabilc ale acestora
c) construc+i in cadre de beton armat; 0 rezultatele aplickii metodei de evaluare calita- .
tivH E, (pet.- 11.3);
Tabel11.2 - GRUPE DE CONSTRUCT11 DIFERENTIATE PRIN CRITERIILE
(I) $1 (II) DE LA PCT. 11.1.6.
e propunerea deciziei de intervenfie si fundamentarea
acesteia din punct de vedere tehnic, economic,
tehnologic, functional, al incadrkii in mediul
Grupa constructie i
construit etc.
Perioada in care a fost proie ctat5 b) breviarul de cakul $/sau justificgrile tehnice, ECO-
Caracte risticil
e construc$ie i constructia nomice, tehnologice si funcfionale, privind consta-
tkile si p.ropunerile formulate in raport;
C) planurile prjncipale de rezistenfa vi arhitecturg din
proiectul construcfiei ;
Constructii P-P+ 4 A . 1 A.2 A ..3 A.4 4 releveele dc arhitectur5 .$i structurri, precum si da-
cure & e tele obfinut-e prin sondale, decopert5ri etc., in cazul
p+ s-P+ 12 B.l B.2 B.3 B.4 constructiilor pentru care nu se dispune de proiect
P- t.13 ’ C.l c. 2 _ C.3 c. 4
sau la care s-au efectuat modific5ri fata de proiectul
initial cart nu au avut la baz5 documentatii tehnice
Construcfii ingine re ~ ti, h ale indus- D. 1 D.2 D .3 Jl.1 Pntocmite in acest stop;
trial
e , & diri d e tip ,,w .l 9“
e) releveele degradarilor si avariilor ;
8 8 89
f) bule tine le d e anal i& confinh d re z ul tate le e ventuale- T&e1 11.3. - METODE DE INVESTIGARE PENTRU EVALUAREA NIVELULUI
DE PROTEC-J’IE A CONSTRUCTIILOR EXISTENTE
lor ince r& i ne d i s tructive (pe t. 11.4) e fe ctuate asu-
pra e le m e nte l
or sau constructie i; M e tod a de investigare
g) copia dup5 actw l d e ate s tare a ingine rul ui (pe t.
Grupa Cate goria Obl
igatorie 1 Recom andab il?l
11.1.6). con s tructiei con s trucfiei
Z ona seism ic5 de cal
cul

c
A - E F / A--E / F
11.2. Metode de investigare pentru evaluarea nivelului de I I
protecfie a construcfiilor existente. A,, A,> A,, A, a =I, Es El - -
\
A,, A,, A, b E,, Es E, - -
11.2.1. h il e tod e l
e de inve s tigare pe ntru e val uare a nive l ului
d e prote ctie a construcfiil or e xiste nte s e cl asific5, En functie d e A ,, A ,, A , c, d , e E,, =, -=,. E, -
gradull or d e com pl e xitate , dup5 cum urm e az 5.:
I%, I% b I%. E, IL Es E, E8
e val uare cal itativg;
:;Z ince rcsri ne d i s tructive :
&a - Pnce rck -i ne d i s tructive pe ntru d e te rm inare a re-
z iste ?te l
or m ate rial elor in ince rcsri d e d e fe cto-
scopie ;
&b - ince rc& ri pe ntru d e te rm inare a caracte risticil or I Cl1c,, c,,G c,, c, I b
I
E,, E,, E, E,
I
% I
-
dinam ice al
E, - m e tod e d e cal
e ansam b l
culsim pl
ului construcfie i;
ificat pe ntru e val uare a capa- I I c, d, e E,, E,, =,, =,
I , =5
I I
cit+ i d e re z istenfg; O b s e rvatii
E, - m e tod e d e cal culd e com pl e xitate m e d i e in care s e 1) fn m H sura in care consider2 necesar, e xpe rtul va util iz a gi al
te m e tod e d e in-
cons i d e r5 com portare a pos te l as tic a m ate rial el
or ve s tigare fat5 d e cel e pre vk ute in tab . 11.3 pentru construcfia respectivg.
d e e xe m pl u m e tod a d e cal culbiografic) ; / D e e xe m pl u :
E, - m e tod a d e cal culdih am ic ne l iniar. l pentru con s trucfiil e din cl as e l
e d e im portant5 I vi II (pet. 5.3.3.) se reco-
m and%, in principiu, util iz are a m e tod e l
or d e rang superior (E,, ES) ;
Se re com and s ,, d e l a caz l a caz , utiliz are a com binats a d ou& 0 m e tod e le d e ince rcllri n e d i s tructive E2a q i E2b se re com andg a fi utili-
sau m ai m d l te dintre m e tod e l e El--EE,. z ate q i in al te caz u ri, ca m e tod e com ple m e n tare ;
11.2.2. La e xpe rtiz are a construcfiil or cure nte (grupe l e A, 2) Pentru constructiil e din grupel e D. l -D .4 (pet. 11.1.8) m e tod e l e d e inve s ti-
gare util iz ate se vor stab il i, d e l a caz l a caz , d e c& tre e xpe rt.
B si C fn cl asificare a d e l a pet. 11.1.8) m e tod e l e d e i n ve s tigare Se recom andg ca aceste constructii s% fie expe rtiz ate n u m ai d e & re e xpe rti
E,- E , s e vor util iz a conform tab . 11.3. , cu e xpe rientil in proiectare a structuril or d e aceste tipuri.

- d a& $Pti ce m Z i.surg conditiil


e d e e xe cuiie q ice l
e d e e x-
11.3. Eval
uare a cal
itativg - E, pl oatare al e constructie i corespund proie ctyl ui q i caie-
te lor d e s arcini funcfional e ;
11.3.1. fn m e tod a d e e val uare cal itativ5 ,s e urm gre gte s5 - m oduld e com portare a constructie i l a cutre m ure l e an-
s e stabile as& : te rioare , pre cum si l a ce l
el alte actiuni care au surve nit
- d a& qi in d e m & u% proie ctul construcfie i re s p e ct5 pre- pe d urata e i d e e xpl oatare (inc5rcZ iri gravitational e,
ve d e ril
e pre s cripfiil
or fn vigoare re fe ritoare la al
cgtuire a tas& -i al e te re nul u i d e fund are , coroziune, dife rente d e
construcfiil or am pl asate Pn z one seism ice ; te m pe raturj. e tc.) ;

90 91
._, -. ._ ^. ,_- -. ‘
.

- da& in vederea fundamentgrii interventiei, este neces&&


investigarea vi prin alte metode de calcul care in tab. 11.4.3. Prin m%surCitorilc dinamice (E91,1 se va urm%-i deter-
1 --I
11.3. nu sint specificate ca obligatorii pentru constructia minarcn, pcntru constructia in ansamblu $/sau I)entru pkti a l e
respectivs. acesteia, a caracteristicilor dinamice :
11.3.2. E v a l u a r e a calitativs se ‘face pe baza examingrii : - perioadele proprii de oscilafie, de translatie si de tor-
proiectului de rezistent% yi arhitecturTi al constructiei; siune ;
- formele proprie de oscilatie, de translatie si de torsiune.
- rcleveelor construt$ei, clcmentelor si detaliilor consi-
1 1 . 4 . 4 . fncerc$ile nedistruciive se vor ixccka .de cjtre
derate importante pentru aprecierea nlvelu!ui de protec- uni&ti autorizate conform prevcderilor legale. Rczultatele in-
tie, in cazurile in care nu se dispune de proiect, realizarea cerc&lor se includ ink-un mcinoriu tchnic c a r e trrbuic ~5. cu-
constructiei nu este conform9 cu proiectul sau construcfia prinda :
a suferit transform%i structurale in decursul perioadei - descrierea incercgrii ;
ti de exploatare care nu au avut la bazZ documentafii - rezultatele obtinute ;
,tehtiice Pntocmite En acest stop; - interpretarea rezultatelor.
relcveelor de degradriri $ avarii; Memoriul va fi insofit dc bulctincle analizelor $/sau ale
- construcfiei, in ansamblu si in dctaliu.
Pnregistrkile efectuate.
11.3.3. Evaluarea calitativs se va fact pentru sistemul struc- 11.4 S. Expertul .va interpreta constat$-ile si concluziilc
tural, precum si pentru elementcle nestructuralc interioare $ rezultate in urma incercarilor E, efcctuaic si le va corela cu rc-
exterioare care pot produce accidente in caz de cutremur (pereti zultatele celorlalte metode de in\.c:;tigarc utilizate (evaluarea
desp%titori, parapeti, ornamente, calcane etc.) ; se va analiza calitativg, procedeelo analitice etc.).
da& ih caz dc cutremur fluxul de evacuare (s&i, culoare, lifturi)
estc corespunzstor si da& exist% pericolul dc producere de ex-
plozii, incendii silsau degajk-i de noxe. 11 S. Metode de calcul simplificat pentru- evaluarea capaci-
t@i de rezistenfa - ES.

11.4. fncerckile nedistructive - E,. 11 S.1. Metodele de calcul simplificat se aplic?i in scopul
cvaluiirii Pnc%&ii seismice conventionalc c.;tpal)ilc ,,SCap” a
1 1.4.1. fncercjrile nedistructive folosite pentru evaluarca constructiei analizate.
nivelului de protecfie a construcfiilor existente sint : Evaluarea inckgrii seismice convenfionale capabile ,,SCap”
Fza - incercHri pe materiale pentru evaluarca caracteris- (forta t&ietoare seismic5 de bazs) urm?ireqte, in principiu, metodo-
ticilor de rezistentH ale acestora (beton, m o r t a r , logia de calcul a structurilor noi pe baza inc?‘u-&rilor seismice
zidkie) $ incercgri de defectoscopie (gamagrafiere, convetifionale (metoda A descris% la pet. 2.3. ; 5.3 gi 5.4 .din pre-
radiograf iere, defectoscopie ultrasonicg) ; z e n t u l n o r m a t i v ) ; In&-carea seismic2 conventional5 capabilg
E2b - m%urZtori dinamice pe ansamblul construcfiei. ,,.‘!&“ se consider% ca fiind acea valoare a in&&ii seismice care,
impreung cu inc%rcHrile gravitationale, conduce la atingerea capa-
11.4.2. fncercsrile nedistructive pe materiale (E2J se vor citifii de rezistentg in secfiunile (zonele) critice ale sistemului
efectua in zonele si pentru elementele considerate de &re expert structural.
ca fiind necesare qi concludente pentru evaluarea capacitsfii de fn sensul prezentului paragraf se consider5 sectiuni (zone)
rezistentg a structurii. Se recomandg utilizarea concomitentH a critice acele sect.iuni (zone) ale elementelor care conditioneazg
ccl pu$h dou% procedce (sclerometric, mZsur%tori cu ultrasunete, rezistenta si stabllitatea sistemului structural. ‘i
Pncercari pe carote etc .) . Sectiunile (zonele) critice se selecteazg de c%tre expert si se
justifica prin rationamente inginereyti. !
92
93
Pe ntru d e titrm inare a val
orii ,,SneceyF Pn caz uril e construc-
11.5.2. fnch 2iril e gravita ional e , m as e l e d e nive lvi dim en-
tiil
or e xiste nte al e & or structuri nu core s p u n d tipuril or d e
siunil e ge om e trice al e ansam bful ui structuralsi al e el e m e nte l
or structuri d@ tab .5.4 val orile coe ficie nfil
or ,,+ ” din re l
afia (5.2)
structural e com ponente s e vor considera in cal culPn conform itate s e vor stab111 de &re proiectant pe baza analizei caracteristicilor
cu situafia e xiste nt5 l a d ata e fe ctuarii e xpe rtiz e i. specifice ale construcfiei respective.
11 S.3. Pe ntru re z i s tente l e m ate rial el or s e VOT ad opta ur- 11.5.5. fn toate situafiile expertul va efectua verifick-i ale
m atoare l e val ori : unor elemente structurale, p5rfi ale acestora $Sau zone mai ex-
- val oril e d e cal culd e te rm inate conform norm ative l or in tinse cuprinzind si imbin&-i intre elemente (de exemplu, verific&-i
vigoare - in situafiil e cind s e cunosc d ate l e din proie cte vi d ac5 ale stilpilor si grinzilor la forfe Gietoare asociate momentelor
s e apre ciaz g c$ l a e xe cufia l ucrk ii s - au re s p e ctat pre ve d e ril e .capabile din sectiunile de la extremit+le acestor elemente, ve-
proie ctul ui initial , iar structura nu a sufe rit d e grad gri s e m nifi- rificarea ordinii probabile de aparitie a articulatiilor plastice
cative in tim p; fn jurul nodurilor ,,grindS-stilp” etc.), pentru identificarea even-
- val oril e ob tinute pe baz a s e riil or d e re z ul tate al e inc5r- tualelor posibilitafi de producere a unor ruperi casante.
carilor ne d i s tructive EPa pre l ucrate conform m e tod ol ogie i in vi-
goare pe ntru d e te rm inare a re z iste nfe l or d e cal culal e m ate rial e-
lor - Pn ce l el al te s i tuafii. 11.6. Metoda de calcul de complexitate medie - E4.
fn situatiil e in care s e constat ab ate ri m ari d e l a val oril e
m edii al e re z i s tente l
or m ate rial elor sau al e m odul ilor d e e lastici- M e tod e l
e d e com pl e xitate m e d i e s e re fe r& l
a m e tod e l
e de
tate cal cul ulstructurii se va e fe ctua cu m ai m ul te s e rii d e val ori cal
culs tatic ne l iniar d e s crise l
a pet. 5.8.3. unde sint precizate
al e ace s tor m H rim i. \
condifiile de utilizare si performantele lor (stabilirea, in condi-
11.5.4. h & care a s e i s m i c5 conve ntional 5 capabil H ,,Scap” tiile ipotezelor specifice de aplicare a in&c&-ii seismice, a succe-
serve q te pentru : siunii dezvolt?u-ii articulafiilor plastice, a capacitiitilor globale
- d e te rm inare a val orii gradul tii d e asigurare l a acfiuni de deplasare vi de ductilitate a structurii .$ fortele orizontale
seism ice - ,,R ” - cu re l atia asociate),
R = ‘W ’ , (11.1)
Snecesar 11.7. Metoda de calcul dinamic neliniar - E,.
- ve rificare a m & u& ii fn care s i s te m ulstructurale xiste nt
Pndepl ineSte ce rinte l e d e rigid i tate pre vk ute in norm a- 11.7.1. M e tod a d e cal
culdinam ic ne l
iniar pre v$z ut& l
a pe t
tivuld e fat% pe ntru constructii noi. A re caracte r orienta- 5.8.2., urm%eqte identificarea, cu un grad ridicat de credibilitate,
tiv pe ntru stabil ire a d e ciz ie i d e inte rventie. a mecanismului structural de disipare a enkgiei pen‘t ru un cu-
In re l atia (11.1) s-au fol osit notatiile: tremur definit prin accelerograma sa precum qi evaluarea cerin-
Scap - in& care a s e i s m ic5 conv entional 2 capabil 5 a cons- felor de deplasare si de ductilitate in articulafiile piastice.
tructiei (forta Ciietoare seism ic5 d e baz 5) d e te r- Prin compararea cerinfelor de ductilitate cu capacitgtile ,,I(
m inat& COnfOrm prevederilor pet . 11.5 .l - 11.5.3. respective ale elementelor structurale se pot face estimgri ale
S necesar - inc5rcare a seism ic5 conve ntional & (forta taietoare degradsrilor produse de un anumit cutremur (raportate, eventual, ‘i
seism ic5 d e baz Z i) d e te rm inat5 co n fo r m pre ve- la de@adk-ile efectiv inregistrate), ale sigurantei structurale in
d e rilor pet. 5.3 considerind constructia e xiste nt5 raport cu stadiul de \prSbugire.
respectiv5 ca 0 constructie noug.
95
94
12.1.4. Proiectarca lucrkilor de intcrvcntic se va f a c e , Pn
11.7.2. Se recomandj (ca si in iazul metodelor de complc- corclarc c u lcgislatia in vigoarc 1)rivincl :
sitate medic) utilizarca mai multor ipotezc privind caracteris- - conditiile generale de proiectare, execufie y,i exploatarr,
ticile de rigiditate ale elementelor structurale corespunz5toare a constructiilor, inclusiv conitiile specifice d e pro-
diferitelor niveluri de degradare rezultate ca efect al cutremurelor tectie anti$eismi& ;
le-a suportat structura. -_ exploatarea, intretinerea si contlitiile dc intervcntic asu-
pra constructiilor existente;
- proicctarca 71 exccutarea difcritclor procedee de .repnrarc/
PREVEDERI REFERITOARE LA RIkSURILE DE consolidarc a clcmcntclor d c constructii.
INTERVEN’JIE ASUPRA CONSTRUC~IILOR
EXISTENTE 12.2. Stabilirea deciziei de intervenfie

12.1. Date general6 12.2.1. &G&wile de intervcnfie se stabilesc in functie de :


4 gradul de asigurarc la actiuni scismice ,,R“ determin’nt
li.l.1. M%urile d e interventie la care se refer5 prezentul conform prevederilor pet. 11.5.4 ;
capitol se iau in scopul asigur5rii unor nivele de protecfie anti- b) natura si gravitatea degradarilor si avariilor produse de ’
seismica adecvate (acceptabile din punct de vedere al riscurilor actiunile care au solicitat construcfia respectivg in ex-
socialc gi economice) pentru construcfiile existente care prezint6 : ploatare - acfiuni seismicc, tassri ale terenului de fun-
- degrad%ri vi avarii in urma unor actiuni seismice; dare, variatii de temperaturs, suprasarcini, c o r o z i u n e ,
- nivelc dc protecfie la actiuni seismice (determinate con- condens etc. ;
form cap. 11) insuficiente in raport cu nivelele de pro- cl durata de exploatare ulterioar5 interventiei, prdpus5 de
I proiectantul lucrkilor .de intcrvcntie yi acwptat5 de lwne-
tecfie prevszute p e n t r u constructiile noi _yi c u d u r a t a ficiarlproprietar;
de exploatare anticipatg pentru construcfla respectiv5.
12.1.2. Prezentele prevederi sint minimale si au ca stop 4 class de importanfa a constructiei;
principal reducerea global5 (in sens statistic) a riscurilor de e) rezultatele analizei economice;
producere (prin prgbugiri totale sau palrfiale) d e p i e r d e r i d e f ) implicatiile m%urilor de interventie prcconizate asupra
vieti omene$i, de rHnire a oamenilor, precum gi de degradare c o n f o r t u l u i $i functionalit5tii construcJiei, precum y i
sau distrugere a unor bunuri materiale, culturale si artistice agupra modului ci de incadrare in medlul am b i ant ;
d6 mare valoare, dar nu exclud producerea, in cazuri izolate, d alte exigenfe formulate de beneficiar (schimbarea par-
a unor astfel de efecte. fial5 sau total5 a funcfiunii, retehnologizarea si recchi-
12.1.3. Se recomandg ca proiectele pentru lucr5rile de in- parea proceselck de productie etc.).
tervenfie asupra clZdirilor existente s5 fie intocmite de personal 12.2.2. La adoptarea deciziei -dk intervenfie se \‘or lua in
tehnic cu experientg in proiectarea lucrkilor de acest tip. considerare urmgtoarele posibilit$iti :
Proiectele 1ucrGilor de interventie vor fi verificate obli- a) M&uri aplicabile cu mentinerea configurafiei yi funcfiunii
gatoriu de c%tre expertii care au Pntocmit raportul de. expertizg existente ale construcfiei :
a construcfiei si au stabilit decizia de interventie. a.1. Repararea elementelor structurale - const5 in reme-
Lucrgrile de interventie vor fi executate obligatoriu de c%tre d i e r e a degradgrilor astfel incit elementele s5 fit
unitafi economice atestate conform prevederilor legale pentru aduse tit mai aproape de starea lor initial5 (inaintea
categoria de lucr5ri pe care o executa.
cd. 1042 97
96
l.l_. _ _. ,“^ _/
-

prod u ce rii cutre m urul u i s au s e rie i d e cutre m ure ). Tabel 12.1 - PR IO R ITATEA REALIZ il
R II ANSAM B LU LU I ‘LUCRARILOR
Prin l ucr%i d e reparare nu se m odificH s e m n i fi cati v DE INTERVENTIE
proprie t5til e d e re z i s tenf5, rigid i tate qi d u cti litate Clasa d e
I II III
al e s tructurii. fn cad rul l ucraril or d e re p arare s e im portan@ I
re com and s qi pre ve d e re a d e m %suri pe n tru sporire a I I
sigurantei e l e m ente l or ne s tructural e inte rioare , si e s te ’ Val oare a
ob ligatori e as i gurare a e l e m e n te l
or ne s tructurale e xte - gradul ui de
rioare . asigurare
la ac$iuni
a.2. Consol i d are a e l e m e n te lor s tructural e si/sau a ansam - seism ice 0,30- 0,15- 0,251-
b lu lu i s tructural p r i n s p o r i r e a re z k tentei, rigidi- <0,70 < 0,30 0,60 0,15- < 0~ 25 0,35
,,R ”
t5tii si ductil its tii e l e m ente l
or structural e si/sau prin
Cate goria
introduce re a unor e l e m ente s tructural e suph m entare . d e urge @ U, U, U, Ul u, US
Concom itent, e s te ob l igatori e p re ve d e re a d e m gsuri
pe n tru sporire a s i guranfe i e l e m e n te l
or ne s tructurale
inte rioare .$ e xte rioare . Ta b e l 12.2. - DURATELE MAXIME DE TIM P PENTRU REALIZ AREA
MASURILOR D E INTERVENTIE
b) M Z suri apl icabil e cu m od i ficare a configuratiei + functiunii
e xi s te n te ale constructi e i : Cate ogria de urge @

b .1. R e d u ce re a in& %-& il or util e m axim e p e p lange e le Durata de tim p


Ul u, US
con s tructi e i qi/sau m od i fi care a functiunii construc- I I

fi e i as tfe lincit s5 s e re al
i z e z e tre ce re a ace s te i a l
a 0 total
& 2 ani I 5 ani 10 ani
cl ass infe rioarg d e im portan@. I I
b .2 D e m ol are partial
lu r i $/sau inl
incl usiv e l
5 - re d u ce re a num grului d e nive -
5turare a unor portiuni d e constructie,
e m e n te d e fatad a, cu com portare d e fabo-
I din care , pe n tru intocm ire a docu-
m e n tatie i
O b s e rvatie :
’ 1 an 1 2 ani I 5 ani I

Durate l e d e tim p se m & oar& ince pind cu data intrgrii in vigoare a


rabil 5 la acfiuni seism l ce s au care pre z i n tg un rise pre z e n tului norm ativ.
r i d i cat d e disl ocare si prH bu$re .
Si n t ob ligatori i m ssuri p e n tru m entinere a capaci- 12.2.5. D urata m axim 5 d e tim p ad m iss p e n tru re al i z are a
t5tii d e re z i s tenf5 a pPrfii d e structurg care s e p5s- ansam b l ului & Isuril or de inte rvenfi e s e s tabile $e conform pre -
tre az 5. s ve d e rilor d i n tab . 12.2.
c) D e m ol
are a total
5 a construcfi e i . 12.2.6. Pr i n l ucrjrile d e inte rventie SC va urm k -i rid i care a
gradul ui de asigurare l a acfiuni seism ice alconstrucfi e i anal i z ate ,
12.2.3. Crite riul cantitativ pe n tru stab i l
ire a d e ci z i e i d e in- cclputin pin5 l a val ori le ,,L& ,,” d i n tab . 12.3.
te rve + e e s te val oare a ,,R” a graduh i d e as i gurare l a acfiuni
selsm ice re z ultatg d i n re latia (11.1). Tabel12.3. - VALORILE M INIME PENTRU GRADELE DE ASIGURARE LA
ACTIUNI S E ISM ICE - ,,R“ - ALE CONSTRUCTIILOR EXISTENTE
12.2.4. Prioritate a re al iz H rii ansam b l ul ui lucr5rilor d e in- I I I
a

.
te rve n fi e (proie ctare si e xe cufje ) - d e finit5 prin cate gori i l
urge n t5 U1, U2 qi U, - s e s tab l
tar@5 vi d e val oare a grad u l
le $e Pn funcfi e d e cal
u i d e as i gurare l
e de
sa d e im por-
a actiuni seism ice
I . Cl
asa de im portant&
con s tructie i
I II
I
III

I
al

98
e constructi e i re s p e ctive , conform pre ve d e ril

.-
or 6in tab. 12.1.
I R m tn 0,70 0,60
I
0,50
I

99
----._._-. _ .__ _ .___I____-. .” “I. I_. “I.Y__II_ .I

D e ci z i a privi n d am pl oare a l u& ril or d e i n te rve n ti e p rin - co& u1 d e s faccrii .7i re face rii instal
care s e urm ~ rq tc m d rire a g r n d u lu i d c asigurarc l a actiuni scis- atiilor, cch ipam e n te l or,
pard os e l or, finl
il saje lor e tc.‘, in ve d e re a e xe cutiei inte r-
m ice s e va b az a pe e xige n fe l e te h nico-funcfional e al e construc-
ve n ti e i asupra e l e m e n te l
or structural e si n e s tructural e ;
tie i re s p e cti ve si pe crSte rii e conom ice . - cost& ril e im plicate d e fntre rupe re a functiunii p e d u r a ta
fn s i tuafiil e i n cue , prin m k uri d e i n tcrvcn ti e rational e
e xe cutZ rii 1ucrH ril
or d e i n te rve n fi e .
din punct d e ve d e re te h nic si e conom ic, nu este posi6iE rik care a
gradul ui d e as i gurare l a val oril e m inim e pre vszute in tab . 12.3
s e va proce d a dup5 cum urm caz 5: 12.3. Proiectare a l
ucrk il
or d e i n te rve n ti e
a) Pcn tru constructiil e d i n cl as e lc d c i m portant5 I gi II
b e n e ficiarul va apl ica, in te rm e n e d e 2 ani ~ ‘i rcs p e cti v 12.3.1. Proi e ctare a l ucr%il or d e i n te rve n ti e s e va face ?n
5 ani, u n a d i n urm jtoare l e m k uri (pe t. 1 2 .2 .2 ) : concord ant5 cu :
- sch im bare a d e s tinatiei constrtictiei (i& g ; - constat5ril e si concl uz i i le raportul u i d e e xpe rti z 5.;
- d e m ola r e a partial 5 a construc)iei (b2) ; _ d e ci z i a d e i n te rve n fi e s tabil itj. conform pet. 12.2.
- d e m ol are a total : a construcfi e i (c).
12.3.2. M%suril e d e re p arare a e l e m e n te l or structural e d e te -
b ) Con s trucfi i l e d i n cl ass d e im portanfg III pot fi m enti- riorate s e . vor stabil i in funcfi e d e :
nute in expl oatare un inte rvald e tim p nu m ai m are d e & t
-- tipulsi n i ve l ul d e d e grad arc al e el e m e n tul ui ;
T”““.
& zpep. = 100 R ”, - r o lu l e l e m cntul ui ,Pn nsigurare a rcz istenfei, rigid i ts tii q i
(12.1)
ductil itz tii s i s te m ul ui structural d i n care e l fact parte .
dupl i care s e vor apl ica m 5suril c pre vszute l a pet. a).
1 2 .3 .3 . M k uril e d e coniol idare care im pl icg m od i fi& i im -
‘h re l atia (12.1) Tr!F: e s te e s p rim at i n ani.
Con s trucfi i l e d i n cl ass d e i m portant5 III cu grad e ,,R” d e portante al e rcz istente l or si rigid i t%fil or unor e l e m e n te structy-
as& m -arc l a acfiuni seism ice avi n d val ori cuprinse i n tre 0,351- ral c sau care pre vSid m trod u ce re a unor e l e m e n te noi, vor flve rl -
-0,50 se pot m enfine in cxpl oatare un inte rval m axim d e tim p ficate prin cal cul e d e ansam b l u al e construc$iei urn-Grind m od u l~
re z ul tat prin uti l i z arca re l afi e i (12. l ), dupSi care urm e az ri a s e d e prcl uarc qi transm ite re l a tcren a in& r& l lor d c & tre s i s te m ul
a p lica m gsuril e d e i n te rve n fi e (consol i d are sau m 5suril e (b ,), structural re z ul tat .
(b ,) sati (c) - pe t. 12.2.2.). Se vor ve rifica conditiil e d e com patibil itate al e e forturil or
capabil e asocial -c (m om e n t-for@. axial 5, m om e n t-for@ taietoare ) .
12.2.7. La fund am e n tare a si d e finitivare a d e ci z i e i d e inte r-
venfie s e vor e xam ina rnqi m ul tc variante urm 5rindu-se, pe 1ingS D i s p u n e re a m 5suril or d e consol i d are gi a e l e m e n te lor struc-
asigurare a crite riul ui ,, R m i,“, s ati s face re a in titm ai m are m Sisur?i tural e noi s e va face in aq a fe lincit s5 SC e vite cre are a unor sen-
a principiil w si ce rinfe l or form ul ate in cap. 3 si 4 d i n p r e z e n tul sibil it!ti structural e ( d i s tr i b u fi i neunifor1n.e d e r i g i d i tate 4n
norm ativ. p la n 71 pe ,ve rtical g, suprasol i ci tare a pl aq e e l or e tc.).
Se vor ave a In ve d e re posibil it+ le re al e d e e xe cufie si costul 1 2 .3 .4 . D e te rm i n are a st?irii d e e forturi $d e form atii din
e s tim at al fie & e i vari ante . s i s te m ul s tructural re z ul tat in urm a ad opt& ii m 5suril or d e in-
Pe n tru e s ti m are a cos turil or 1ucrZ iril or d e i n te rve n ti e Pn di- te rventie s e va face p rin m e tod e l e pre vaz ute In pre z e n$ nor-
ve rs e le varl ante e xam i n ate s e vor con s i d e ra urm %toa;e l e ch e l- m ati v p e n tru construd tiil e noi, cu -urm H toare l e com pl e tarl :
tu i e li: - s e vor l ua in considerare proprie t5til e d e re z istentg si d e
- cos tu l 1ucrSril or d e reparare / consol idare gl rigid i tate al e el e m e n te lor, m od i ficate ca urm are a:
e el e m e n te l
or
I structural e re s p e ctiv, al e ansam b l ul ui structural * l suprasol icit5ril or seism ice a n te r i o a r e ;
- cos tul repar%rii/inl ocuirii e l e m e n te l or ne s tructurk e d e - 0 m od i fi& il or in tim p al e re z i s tentei yi d e form abil itrfii
te riorate ; m ate rial elor ;

100 101
e e fe cte l or al tor acfi u n i (depgsirea incH rcH riIor d e e x-
pl oatare , ingh e f- d e z gh e t, tas & i al e te renul u i d e fun- 13. CO ND ITII PR I VI N D E X E C U TA R E A LUCR A R ILO R
d are , coroz i u n e , d i fe re n fe d e te m pe raturs e tc.).
- s e va fine s e am a d e m od u lin care e l e m e n te l
e n ou intro- 13.1. Exe cu tare a l ucrgril or d e construcfi i s e va face cu o
duse (& im ?isuiel i, pl acaje , e l e m ente d e contravintuire e tc.) grij5 d e osebitg, re s p e cti n d u - s e i n tocm ai pre ve d e ril e si norm e l e
s e fncarc,i si conl ucre az 5 cu s tructu r a i n i ti al5 p e n tru te h nice in vigoare .
pre l uare a inc?irc5ril or gravi tafional c si seism ice ; Se i n te rz i ce unitgifil or d i n con s tructi i - m ontaj sZ i ‘e fe ctu e z e
- pe n tru sol ufiil
e l a care grad u l d e conl ucrare d i n tre e l e- m odificari l a sol utiile te h nice din proiecte l e d e e xe cufi e care ar.
m e n te l e s tructural e reparate / consol i d ate si/sau ce l e nou pute a s5 afe cte z e re z i s te n fa, s tab i l ita.te a s au siguranta in e xpl oa-
introd u s e cu structura e xi s te n t5 e s te ince rt s e re com and g tare , f5rZ a s e ob fi n e acord u l pre al ab i lscris al proie ctantul ui.
ve rifi care a s tructurii, i n ansam b l u si in detal iu, in m ai 13.2. Exe cutantii vor ve rifi ca cal i tate a m ate rial elor, e le-
m ul te ipote z e d e conl ucrare , in scopule vi d e n fi e rii ce l or m e n te l or d e constructii, fundatiil or, structurii d e re z istenfa e tc.
m ai’ d e favorab i l e s & -i d e e forturi gi d e d e form atii al e p e Pntre g parcu r s u lre al iz arii l ucraril or, i n tocm i n d proce s e ve r-
constructi e i consol i d ate . ’ b al e p e n tru l ucr5ril e as cu n s e .
1213.5. D e tal iile constructive vor fi al & uite pe b az a ace - 0 atentie special 5 s e va acord a cal it%tii b e toan e l or pus e i n
lorasi principii ca si d e tal iile pre vZ iz ute pe n tru construcfiil e noi, v
as i gurind u - s e re al i z are a m grcii d e b e ton pre v5z utFi fn
cu ad apt?iri specifice . gz i% gi ob ti n e re a e l e m e n te l or d e b e ton far-5 d e fe ctiuni din tur-
R e aliz are a m %uril or d e consol i d are tre b u i e s.5 afe cte z e tit nare (gol uri, ’ s e gre ggri e tc.). Control ule xe cutk ii b e toan e l or In
m ai pufin structura e xi s te n t%. Se vor e vita: stH punge ri al e grin- ce e a ce prive s te ince rc& il e si fre cventa l or s e va face cu respec-
zil or qi al e s til pilor, inl 5turare a s tratul u i d e acope rire cu b e ton, tare a s trict5 a pre ve d e ril or STA S 179 9 -73.
s u d are a d e b are l e d e arm 5turH e xi s te n te ’ e tc. Se vor uti l i z a num ai m ate rial el e , s e m i fab ricate l
e si pre fa-
Se vor e vi ta m odifi& ril e bruste d e s e cfi u n e i n l ungule l e- bricate l e care corespund proiecte l or si norm e l or te h nice in vigoare
m e n te l or s tructural e care p ot cond u ce l a conce ntrk i sau s & -i (s tand ard e , norm e d e fab ricatie, care te d e s arci n i e tc.).
d e z avantajoas e d e e forturi, ca d e e xe m pl u sch im bgri d e favora- Se va e fe ctua re ce p fia d i s tinct5 a te renul u i d e fpnd are , a
bil e al e rapoarte l or ,,m om ent incovoietor/forfH tgietoare ” s au fu n d ati i lor si a s tructurii d e re z iste nt5.’
e fe cte d e ,,stil p scurt” Pn s tructuril e d e b e ton arm at. 13.3. Lucrk il e d e fu n d afi e vor fi i n ce p u te n u m ai dup%
1 2 .3 .6 . Se va urm gri, in m %ura posibil ul ui, u ti li z a r e a ve rifi care a $i re ce p fionare a naturii te re n u l ui, a sgp5turil or, vi
unor d e tal i i con s tructi ve si proce d e e te h nol ogi ce cu caracte r dup5 re tras are a e l e m e n te l or ge om e trice a tuturor fundatiil or,
re p e titiv, in ve d e re a re d uce rii pe ricol ul ui gre s e l il
or d e e xe cutie. re s p e cti n d u - s e ab ate ril e ad m i s i b i l e pre v& z ute in ane xa 2.1 1.a
n
In d e s e n e l e d e e xe cufie s e vor pre ci z a, prin note , succesiu- Norm ati vul pe n tru ve rifi care a cal itatii l ucraril or d e construcfn
n e a ope rafi i l or ce trebure re s p e ctate l a e xe cutia l ucrk il
or d e ,’ ‘vi d e instal atii afe re n te (indicativ C 56-75).
inte rve n fi e . 13.4. Be tonare a e l k m e n te l or d e constructi i s e va face num ai ;1
Cote l e cu caracte r i n form ati v care tre b u i e d e fi n i ti vate l a s u b s u p r ave gh e re a conduc5torul ui te h nic all ucrk ii, care va _
e xe cu fi e .prin s ond aje , d e copertk i $ al te ope rafi i s i m i l are vor con s e m na m e rs u l l ucr5ril or Pn con d i ca b e toan e lor.
a ve a i n proie ct repre z e nt%-i special c. 0 atentie special 5 s e va acord a cal itgfii b e toan e lor in z one l e
cu i m portant5 d e cisiv5 p e n tru re z i s te n ta constr,uctiei (b u l bii
12.3.7. Proi e ctantu l va s tab i l i , p r i n proie ct, m k uril
e de pere til or s tructural i, s til pii, z one l e d e re az e m al e grinz i l
or e tc.).
as i gurare si controla cal its tii l
ucr5ril or d e e xe cufi e , cu ate n fi e
Se vor e vita, pe tit posibil , rosturil e de l ucru organiz i n d u - s e
special 5 pe n tru ve rificare a l ucrk -il
or as cu n s e . e xe cutia as tfe lincit b e tonare a s5 s e fac5 fM fn tre r u p e re p e

102
I . .- --

intre g nive l ul respecti\ ,, pin?i l a ros turil e de dil atare . (2nd ros- a respecta con d i fiile d e s tab i l
itatc pre vszute Pn proicct. Com pac-
turil e de l ucru nu pot fi e + itate e l e vor fi pre v%zute i n z one l e tare a b e tonul
u i d i n im bin’k i s e \ -a fact cu o grijSi d e osebit%, d e
i n cart s ol icitjrile s i n t m inim e . La con s trucfi i l e im pe l-tante re gulj prin vi b rarc.
(e le m ente l e d e m are d cs ch i d e re , constructii m asiw , b ol ti, rc-
l>upH b e tonare a im bink ilor s e vor ayl ica, ob l
igatoriu, 1n2-
z e rvoare , bun& e e tc.), poz i fia ros turil or d e l ucru se va ‘in d i ca
suri special
e d e prote jare a b e tonul u i i m potriva us& ii, ingh e -
prin proie ct.
tul
ui, spSirii d e pl oai e e tc.
In tot tim pulturnarii b e tonul ui SC va suprave gh e a com por-
tare a si m e n fi n e re a Pn poz i fi a initial 2 a sustineril or cofraje lor 13.6. La e xe cu tare a z idsriil or din cXm k i, b l ocuri ce ra-
si arm sturil or si s e vor l ua m k uri ope rative d e re m e d i e re a ori- m i ce s au b l ocuri m ici din b e ton q or, s e va d a o atenfie d e ose-
& or d e ficiente constatate , e ve n tual intre rupind b e tonare a. bit2 um pl e rii cu m ortar a rosturil or ori z ontale , ve rtical
e si trans-
Pe n tru a s e as i gura con d i ti i favorab i l e d e intgrire si a s e ve rs al e . pre cum si ,re aliz Srii l
e grituril
or i n tre z i d u ri la col furi,
reduce d cform atiil e d e contracfie s e 1-a as i gura psstrare a ‘um idi- inte rs e ctii qi ram ificatii.
tatii b e tonul u i i n prim & z i l e dup2 turnarc, prin prote jare a SV- Coq uril e si can a le le d e fun1 \ ‘or fi e xe cutatc .+ i ancoratr il l
prafe te l or l ibere qi m e n fi n e re a b e tonul ui in stare urne d tim p dd m od corcspunz Stor, con fo r m Norniati\ .ul ui pri\ Ind al cStuirca
circa 7 z i l e. si calcul ul s tructuril or d i n z i d k ic.
D e cofrare a e le m e n tclor d e b e l on s e va fact num ai atu n ci La z idSiria d e um pl utur2 s e va ;rsigura corcct ;t ancorart a
cind rcz istenta b e to n u lu i a atins, fat,5 d e m ar& , proccntcl c
nce s tcia d c structura d c rcz i s tentri a rljd i rii, con fo r m prw cd c-
s tab i l i te priti pro& t, s au l a te rm cn e l e pre vk utc in ,,iVorm ati\ ’ ril
or d i n pre s criptiile te h nice si p r o i cct .
pe n tru e xe cutare a l ucrk -ile r d c b e t-on arm at” (indicativ C. 140-86). ,
D upS d e cofra,re a oricSrei p$.$i d e constructie s e va p r o ce d a 13.7. Se i n te rz i cc ca cxe cutantii s2 proce d e z e la csccutare a
l a o cxam inare am rinunfitj a tuturor e l e m e n te l
or d e rcz istenta tic lucrk i care sri ingl obcz c sau s5 ascm ~ & d tfe ctc al e s tructurilor
al e s tructurii, fnch e i n d u - s e procesul.vcrbal d e l ucrari as cu n s e . d e rcz istentS, s au care s2 i m p i e d i d e accesulyi re p ararca core c-
fn caz ul unor d e fe cte i m portante (gol uri, z one ,s e gre gate t,i a ace s tora conform s ol ufiil
or ce s e vor d a d c proicctant.
s au necom pactate e tc.) re m e d i e rca ace s tora SC \ ‘a face n u m ai 1 3 .8 . Xontajulconstruc$iil or m e talicc s e va face num ai
pe b az a sol utiilor te h n i cc acce p tatc d e proie ctant. pc baz a proie ctul ui d e m ental intocm it de intreprind crca d e m an-
‘L1
La e xccu tarca gi ve rifi care a l ucrriril
or d e bcton arm at m o- taj, in care s e vor indica : cote l e principale al e constructiei (co-
nol it s e vor respccta ab ate ril c m axim e ad m i s c prcvSz ute in nor-
tclc d e control ), ord i n e a in care s e face m ontajul y,i s e e xe cutg
m ati vul C.140-86. Em bink il e , ‘d i s p oz i ti ve l
e ‘ii uti laje l
e fol
os i tc e tc.
13 S. La im bin%il c l a care re z cm arca si traI;sm ite re a cfor-’ !
t& l or s e face prin piese m e tal i ce , e s te ob l igatoriu a s e as i gura Te h nologi a d e e xe cutie a l ucrgril
or s e va stabil i pc catcgorii :s
pl aneitate a .yi parale lis m u l fe te l or pre v4z ute a veni Pn con tact, dc ope ratii. Ii
:I
as tfe l Pncit contactul s2 SC re al i z e z e pe toata suprafafa d e re z e - M ontare a d i fe rite lor pZ + i al e constructiei s e va face intro- i
m are . ducfnd, pe m k ura m ont%rii e le m e n te lor d e l e gSitur?i, contravfn-
Pe n tru l ungim e a d c re z e m are si Efim e a m inim 2 a ros tul ui ‘tu i r i le pre vjz utc Pn prd i cct , a s t f c l c a parte a ridicatg s% aib3
l a Sm bink il e cu rold e rcz cm are qi trans m ite re d e cforturi se vor asiguratg stabil itate a si re z i s te n fa ne ce s are p e n tru a pre l ua in-
respecta d i m e n s i u n i l e m inim e ad m i s e pre vszute in Norm ati vu l & & r i le ce . pot s u r ve n i i n ti m p u l m ontajul ui.
!
C 140-86. Fixare a constructiei si e xe cutare a Em binSril or d e fi n i ti ve d e
M ontare a cl e m e n tclor D re fabricatc s e va face Fn ord i n e a si m ontaj s e vor face dul G ve rifjcare a poz itiil or fn pl an si e l e vatie
i n p oz i fi i lc pre vSz utc in lkoicct , luindu-SC m ,isuri- c a in oriw a cl cm cnte lo’r con s trucfi ci qi a corcspond e n tci l or cu cot& d i n
m oriient toatt: e l e m cntcl c m ontate .sS s e gk e ascS in situatia d c proie ct.

104 105
,, .- .,..

fn timpul montajului provizoriu si la definitivarea pozifiei ANEXA A - Z ONAREA SEISM ICX A TERITORIULUI ROMANIEI DIN PUNCT
DE VEDERE AL PARAMETR ILO R D E CALCU L
constructiei se va urn&i evitarea insum5rilor de abateri astfel
kit s5 nu ge depQeascZi tolerantele admise de STAS 767/O-77
,,Constructii de ofel. Conditii tehnice generale de calitate”.
A. 1. Pre ve d e ril e pre z e n te i anexe, care s e re fe r& la z onare a seism ica a te ri-
Se .interzice fortarea constructiei (sau a unor elemente com- toriul ui Rom aniei din punct d e ve d e re al param e tril or d e cal cul , s e apl ica tu-
ponente) prin presare, indoire sau lovire, evitmdu-se astfel de- turor cate goriil or d e construcfii ce fat obicctl l
l pre z e n tul ui norm ativ.
formarea pieselor $/sau aparitia in acestea a unor eforturi su- Pe n tru constructiil e d i n cate goriil e special e - d e im portanv e xce ptio-
nal % gi/sau a caror e-l e n tual
a avarie re tre ad un pote n tial d e m are rise (cl ass I
plimentare. d e im portant% Sn cl a:iificare a din STAS 10100/O-75) - s e vor e fe ctua studii spe-
Definitivarea imbin$rilor se va face in ordinea prev5zutZ ciale asupra conditiil or s& m ice d e am pl asam e n t, con form unor re gl e m e n E ri
corespun& toare .
in proiectul de montaj. Se re com auda e fe ctuare a unor astfe ld e s tudii si pe n tru constructiil e de im -
portant& d e os e b i ti (cl ass II - STAS 10100/O-75).
A.2. Z onare a seism ica a te ritoriul ui R om aniei s e re fe r-5 l
a doi param e tri :
coe ficie n tu l ,,k ,” (fig. 5.1) si pe rioada de col t ,,T,” a spe ctrul ui de proie ctare
(fig. 5.2). Pe n tru o se rie d e l ocalit%ti m ai im porta n te , m cadrare a i n z on e l e
corespunzatoare ce l or do& h arti e s te da% in tabel ulA,l , (ta b e l
u l s e afl 8 l a
sflrgitul q rm ativul ui),
A.3. In tabel uld e m ai jos e s te pre z e n tatti e ch ivale n faQintre inte n s i tate a
seism ic=le xprim ats in grad e M SK (rotunjite l a num e re intre gi) si pe re ch il e de
val ori ,,k ,” - ,,T,“.

Tabel A.2. - ECH IVALENTA DINTRE INTENSITATEA SEIS-


M ICA (EXPRIMATB IN GRADE MSK) $1 VALORILE ,,k ,“ - ,,T,”

k, TC
0,7 I 13 1 1s
0,os VI VI VII
0,12 VII VII VII
0,16 VII VII VIII
0,20 VII VIII VIII
0,25 VIII VIII VIII
0,32 VIII VIII IX

A.4. Z onare a seism ic& a te ritoriul ui core s p u n d e suprafe te i te re n u l


ui l
iber
din cate goria ,,te re n m ediu” (pach e t ge ol ogic superficial cu vite z a de propagare
a undel or ,,S” d e ordinul300 . . . 500 m /s, e xce ptind stratuld e p& m int ve ge tal ,
m ai m oal e).
A.5. Pe rioade le d e re ve n ire ale intensitafil or cutre m ure l
or corespunfitoare
z on e l
or seism ice d e cal cul(pe t. 5.3.4 si h arta din fig. 5.1) sPnt aproxim ativ 50
ani pe n tru z on e le in care pre d om inri infl u e n fa fobarul ui Vran ce a gi d e ordinul
a 100 ani (sau m ai m ul t) pe n tru z on e l
e in care pre d om ina infl u e n ta al tor focare .
A.6. Se re com anda ca, in ve d e re a detal ie rii conditiil
or seism ice d e am pl a-
sam e n t, sa s e aiba in ve d e re gi studiil e d e m icroz onare e fe ctuate pin% in pre z e n t,
pre cum .yi baza de date re fe ritoare l a cutre m ure l e din Rom ania - ince pind cu
ccldin m artie 19 77 - e xiste n t% l a INCERC gi CFP.

106 a07
ANESA B - M ’ETODE SIM PLIFICATE DE DETE R M INARE A PER IOADELb R Tab e l8.1 - continuare
$I FO R M E LO R PR O PR II D E VIBR ATIE, PR E C U M $1 A INCAR-.
CtiRILOR SEISM ICE PENTRU CL.h DIR ILE CU I’ROEMINENTE 1 2 3
I I
LA PAR TEA SUPERIOARA
B. 1.1. Pcrioad a proprie fundam eutal
% d e vibrati e pe dire cti e transve r-
al%, re s p e ctiv l
ongitudinal
a :
I
a) Pe n tru cl
& ri tip ,,b ara” - Pe u tr u cl z d i ri C L
* n<5, pe am b e l e di.
B .l. Cl
fidiri e t’s jate . - pe ciirecti e tr a n s ve rs al
s:
T = 0,045 n 1 T = 0,55 n re ctii.
Tab e l8.1 T = 0,3+ 0,05 n
- p e dire cti e 1ougitndinal
A: - Pe n tru cl %diri cu
Tiouri d e-constructvii D e cate aorii d e s tructuri
I 1 T = 0,040 II 0,045 II n = 6...10, p e
IT= am b e le d i re cfii :
R i gid e - fi g . Bl
a -_ Se m irigid e - fi g . Blb 1 Fle x i b i le - fig. Blc T=O ,l n
1 2
l
nde ,,n” repre z i n ta num iruld e uivcl
nri in e l
e vati e , incepind cu parte rul
.
-. Constructii p e z i d u ri - Cous trucfii i n cad r e - Cl Bd i ri civil
e e ta b ) Pe n tru cl
& d i ri d e tip turu:
& e , cu sau friri
portal e tajate conl ucriud cu ja te cu structur,
stil
pi iutcrnw & ari. tliafragm e ve rtical e in cad re . T = 0,065 - T = 0,075 -
flcs i b i l
e (d i afragm e
a-rind. raportul intre
inLl tim e si Etim e > 5) unde :

- Constructi i cu d i afrq - -. Coustructii in cad re H = Pnblt_ im e a constructi e ; ( i n m ):


B = d i m e n s i u n e a in plan a coustructici pc d i w c!ia pc carcs e consitl
cr:
m e TJe rtical
e din b e tonI cu z i d l
rie d e um pl u-
turZ , cind s e tiue s e a- vibratiil e (in m ).
s a u b e ton arm at m o-
nol it s au pre fab ricat, m a d e conl ucrare a z i - *
cu sau f& r& s til pi iu- d arie i d e um pl utur& B.1.2. Form a proprie fundam ental
;i d e vibrati e pe oricc tl
ire ct_ie:
te rm cdiari. Cu cad re le. Se ad m ite peutru axa ve rtical
& d cform atj. a structurii form a l
inik i.

NM I7 O b s e rvatii :
D e re gul & , d ate le d i n tab e ln u s e apl
ic& constructiilor i n d d s trial
e e tajate cu
structuri fl e xibil
e, la care carak te risticilc sir& pute rnic infl
uentate d e h ck caw a
pl aq e e l
or.

a) Structuri rigid e ; b) Structuri s e m irigide ; c) Structuri fl


e xibil
e
Fi’g. U.l
. Tipuri de structuri e tajate

108 lQ9
.- -

2.
I” Tabel B.2
B.2. Hale parter, constructii tubulare zvelte. d.

Tipuri de constructii

Constructii cu un singur nive l, cu struc- Construcfii tubul are z ve l te (tip coy


tu r a fl
e xibil
& (tip h a& parte r) - d e fum , in d e p e n d e n t) - fig. B3
fig. B2

1 2

B.2.1. Pe rioada proprie pe n tru m odul fundam e n tal d e vibrafie

T = 0,20 )‘
a, 1 T = 0.16 I’s,
iinde : u n d e :
6, = sgge ata oriz on tal5 (in cm ) a stil- & =sSge ata 0riz on taU la virf (in cm )
pilor la nive lul acope rigul
ui, din d i n actiunea inc& rcH ril
or gravi-
inck care a. gravitational& G, con- tational e G, considerate apl icate
siderat% apl icat5 oriz on tal. oriz on tal
.

O b s e rvatii :
Fig. B.2. Sch e m a de calcul pe n tru con s tr& i cu un singur nive l
, S5ge ata astfe lcal cuiat& constituie un param e tru de cal cul care s e rve $e num ai
cu structura fl e xibil
% pe n tru dete rm inare a pe rioade i proprii de vibratie , gi nu tre b u i e con fundatg cu
s5ge tile oriz on tal
e re ale . Considerarea rotirii fundafie i in cal cul ulsgge til
or s e
e fe ctu e ai pe b az a re l
afie i:

r unde:
6,, = Age ata calcuia~ tk in ipote z a c% b a z e l
e funda$iil
or n u s e rote s c;
8,,rp = sage ata suplitie d tar5 datoritg rotirii ‘p a bazei fundatiil
or, care s e
calcul e aa cu form ul a ;

unde :
M = m om e n tu l fn covoie tor l
a nive l
u l b a z e i fundatie i, din actiunea En-
ck c5rilor gravitational e considerate apl icate oriz on tal
;

r Clp = m od u l
u l d e rigiditate l
dinam ice ; ’
a rotire a fundatie i tn re gim d e sol
icitk i

If = m om e n tu l d e inertie al suprafe fe i b a z e i fuh dafie i.


Fig. B.3. Sch e m a de cal
cul pe n tru construcfii tubul
are z ve l
te
1 B . 3 . Constructii cu proe m inente la parte a superioarl
.
2
Pe n tru constructiil e avInd l a parte a superioad proe m i n e n te d e rigiditate
Pe n tru caz u ril
e in care acope risul m ai redusa (ante n e , e l e m e n te ornam e n tal e , atice , coquri d e fum e tc.), s e adm tte
e s te n rticul
at pe s til
pi: En0 _ -!?z in caz u ril e cure n te sL s e d e te rm ine incarcaril e seism ice oriz on tale pe n tru pro-
c, [f e m i n e n ta d e l
a parte a superioarii ca pe n tru o constructie i n d e p e n d e n ts, re z e m ata
undc : pe te re n , pe n tru care in re l atiil
c 5.2 si 5.7 se consided:

II == inriltim e a total5 a constriicfir 7,5


65
urldc : i n cl
u s i v fundafia (in m ) 9 = 1 TI - T, 1 + 0,4
Z -I = in:il[im ca total
5 a stil pilor, uncl
e :
i n clusiv lundatia (in m )
TI = pe rioada proprie ‘fu n d a m e n tal& a coustructie i considerate f& r%
D.2.2. Form a proprie d c vibrajie : proe m inent& ;
-
T, = pcrioada proprie fu n d a m e n tala a proe m i n e n te i, considerate ca 0
S e n d m ite p e n tr u asa d e form at% I constructic i n d e p e n d e n t& , re z e m ata pe te re n .
structuri i 0 form ,‘l parabol ica.
Cu incl
ircare a seism ica oriz on tal
li a s tfe l d e te rm inata SC ve rifica separat :
0.2.3. Considerarea infl
u e n fe i m oduril
or II si III d e vibratie :
I - proe m i n e n fa de l
a parte a superioara a constructie i;
Se csl cule az l
i m om e n tu l fn covoie tor - constructia d e s u b proe m i n e n ta, p e n tru ca r e re z u l tanta In carctrilor
M l a h az a constructie i, produs d e En- seism ice al e proe m i n e n te i s e consider% apl icata con ce n trat l a nive lul
CarcZ ril
e s e i s m ice orizontale pmtru s u p e r i or, adk xgindu-se l a ce l
elal
te Pnc& rc& ri s e i s m ice oriz on tale ca.re
m odul I dc vibrafie . acfionraz & asupra construcfie i. Ace asta incl rcare s e va distrih ui pe
inl ltim e a proe m i n e n te i con form re l afie i (5.9 ) din norm ativ, m asurind
Ca diagram s final & d e m om e n te in- in& l tim il e h k de la baza proe m i n e n te i.
covoie toare s e consided diagram a in-
f$uratoare din fig. R.4, care incl ude
si e fe ctulm oduril
or II si 111 de vih ra-
tie .

Fig. B.4. Diagram a d e m om e n te


inffisuratoare
i

112 8- cd.,1042
4.

An e xa C - APLICAREA ANALIZ E I MODALE CU LUAREA !N CONSIDE-


R A R E A DEFORMARII SPATIALE A CONSTRUCTIILOR c.2. DETE R M INAREA ACCELERAT;IILO R , INCARCARILO R , EFOR-
TIJR ILO R $1 D E PLA S A R ILO R S E ISM ICE CONVENTIONALE
.
C. 1. GENERALITATq C.2.1. fn caz u l considerarii oscil atiil
or spatiale acce l
e ratiile sxsm l
ce -
con ve n tional
e s e stabil
e s c cu o re l
atie com patibil
% cu re l
atl
a (5. l ),
wkl = ctr e (C.1)
C. 1.1. Anal iz a oscilafiil
or seism ice ca o prob l e m 8 spatial a pe rm ite o e va-
luare ,m ai cousecve n tQ a e fe cte l or actiunii seism ice d e cit u til iz are a m e tod e l
or
m ai sim pl e pre v& zute in corpu l principal al n orm ativu l ui (capitol ele 5 Fi 6). ude grad e l
e de l
ibertate d e indice k pot ave a o s e m nificatie arbitrarg, core s -
Din ace s t m otiv, s e re com andi o astfe ld e anal iz & intotdeauna ch d se dispune pUUZind Unor dcplask i d e transl
atie sau de rotafie in raport cu orice dl re ctl
e.
d e m ijloace d e cal cul n e cesare si, in orice caz , pe n & u constructii de im portant% Forfe l
e d e inertie corespunz& toare sint date d e re l
atia:
ridicati (clasele I $ II) y.i pe n tru constructii din cl ass de im portant& m e d i e (cl ass k = ck l Gk
nl (C.2)
Sk r = 1% w k r = Ck ? g
III), atunci ciud ace s te a p r e z i n tl,
im portante d e com portare spafiati. dat oh ti alcat uirii ge n e ral
e , particul aritsti 2n care : (C.3)
ck r = k , $r ‘t ‘
&
C. 1.2. R e l
afiil
e d e cal
cul date in ce l e ce urm e az s au la baz& ace le asi pre-
mise @mmJe ca cede date in corpul principal al n orm ativului (capitolUl'5), cu Coe ficie n tii k ,, pr yi 9 au ace le ayi s e m nificatii si val ori Ca in CaZUl fUFliZ$Cr
adaptarile Uecesare. Se adm ite astfe l com portare a Iiniarz a construcfiil or si se abordate in cap. 5 aln orm atw ul ul , in tim p
oscilatiil or seism ice unidirectional e,
Pre z intg adapt%? pe n tru caz u ril e specifice ce l e m ai fre cve n te d e alcgtuirk a ce pe n tru coe ficie n tul q k’,s e va adopta e xpre s i a (C.5).
z onei d e con tact intre construcfie si te re n .
O b s e rvatie : in cazul unor m od e l e d e calculin care m atrice l e d e inertie sint
con s i d e r a m atrice Cu te rm e n i w k w ,
C.l .3. Efe ctuare a u n e i a n a liz e a oscil a$iil or spafial e (fig. c.1) im pl ica nediagonal e , in l oculm asel or rnb s e vor
e fe ctuare a calcul elor intr-o singur& e tapa, e l im inindu-se necesitate a de com punere iar re l atia (c.2) va fi ge n e ral iz ati sub form a:
a e fe cte lor seism ice corespunzind oscil afiil
or separate En pl anuri ve rtical e di- (C.2’) ’
fe rite (art. 5.3.10) $ d e considerare separatg a e fe cte l or d e torsiune ge n e ra& fn
raport cu o axa Ve rtical a (art. 5.7.). D
siderare a e xce n tricitqii e l , re pt urm are , s e e lim ins n e cesitate a de con-
(C.4) .yi in urm atoare l e. iar e fe ctu l e xce n tricitqii e z e s te incl us in re latia C 2.2 R e l
atiil
e d e cal
culdate in pre z e u ta anexa nu Contip iUflUCUta CCm-
poUeUt;i dk trans'latie vertical& a m i@rii seism ice a te re n u h , pe u tru care s e
j.4 din norm ativ. Ace asti re gul s e s te
C.l.4. Datoritl
l vol
um ul u i s p orit d e vor util iz a m ai departe Dre ve d e ril
e art.
anaLxdor spafial oace autom atiz ate .cal
e cu m ijl cul
e , s e re com anda e fe ctuare a justificatg d e faptul~ 5, & rCgul& , exist& u n cupl aj dinam ic u e gl ijabil sau sl ab
intre oscil atiile vcrtical
e si oscil atiile oriz on tal c al e constructiil or, iar re z e rve le
capacitstii de am ortiz are ‘ e tc., re fl e ctate . in
d e re z iste n ta datorite ductil itstii, & n t n e s e m nificative in caz u l osctl a-
coe ficie n tu l pe n tru oscilafiile oriz on tal e, calcu l sl n t calitativ di.fe rl te .
tiil or ve rtical e , d e asa natur& incit re l atiil e de
In cazurile specfak ale unor constructii de im portant% e xce P)ioualg, Pe n -
tru care &p&sirCa sta&UlUi e l astic cste inadm isibil g, sau s e adfn lte ln tr-o m h urg
strict l im ita& s e re com and5, o ge n e ral iz are a re l atiil or date in PrCZeUa aUex%
de asa Uaturs &it sii. se aibl i. in ve d e re si infl u e n ta com pon e n tci d e trans1ati.e
ve rtjcal g a m i+ rii te re n u l
ui, re n u n tl
ndu-se l a re gul ile din art. 5.4 al normatl-

date in do& variante corespvn z ind: lipse $e , iar grade l or d e


a’) caz u l ui particu l ar in care cupl aiul i n e rtial 1
Ii&&ate de indice k le sfnt as&ate mase rnfi sau m om e n te d e iuertie m e cauicc
Jlc gi cind s e util iz e ad re latia (C.2).
t. b ’) caz u l , cl
ui ge n e ral n d e s te n e cesarg cousiderarea unei m atrice de.iyertie
cu te rm e n ii m ls#k ?# si cind s e utlllzeafi
F i g C.1. Oscil
a#ii seism fce spafial
e. (m atrice a m asel or) d e ford ge n e ral % 1
3 relatia ( C . 2 ’ ) . \
J15
fn prim ulcaz , da& pe ling% forte d e inertie con ve n fional e S,,. date d e re-
l
atia (C.2) s e con s i d e r & e xpl icit qi m om e n te al e forte l
or d e i n e rfie con ve n tio-
nal e Sk r, ace s te a s e vor d e te rm ina cu o re l atie care e xti n d e re l
atia (5.6). sub
form a :
s’
kr =Jkwi,.= cirg Jk (C.4)
nnde :
W ir sint acce l
e ratii d e rotajie ,
O b s e rvatie : fn tim p ce pe n tru forte le d e i n e rfie seism ice propriu-z ise coe fi-
cie n tul Ck ,, e s te adim e n s i onal, pe n tru m om e n te l e forfe lor d e inertie s e i s m ice
coe ficie n tu l c;, are d i m e n s i u n e a fiz i& L-1, iar acce l e ratia con ve n fional
& w ir
are d i m e n s i u n e a fiz icri T-2.
D e asem e n e a, com pon e n ta vir, 0m oloagS form e i proprii (ve ctoru l ui pro-
priu), va ave a o d i m e n s i u n e fiz ic& dife riti, re z u l tatk din inm ul
tirk a cu I;*
a dim ensiunii fiz ice a com pon e n te i de translat_ i e vk ,,.

C.2.4.. Coe ficie n tul q ,& are e xpresia ge n e ral


s:

*l,& = v& T Pz Fig. c.3 Caz u lge n e ralalm i@rii oare care dupt grad e l e de l
ibertate
(C-J) al
e inte rfe fe i te re n - s tructura
in care inte rvine factorul m odal de participare j+ , care s e d e te rm ing cu re l atii
specifice tipul ui d e intcrfafa (z on5 d e con tact) intre te re n vi constructie , avtndu-se
in ve d e re dou5 caz u ri: c.2.5. 9 11 caz u l particul
ar (a”), factorul de participare pr s e d e te rm inSt cu
re l
atia :
a”) caz u lparticul
ar in care s e adm ite pe n tru inte rfat& o m igcare d e s ol
id
rigid (e xe m pl
e fig. C.2). pr_ = WCC + P& + P’:e 035)
b ’!) caz u l ge n e ral
, fn care s e consider5 o m ivcare oare care dup5 grad e l
e de /
l
i b e rtate al e inte rfe te i (e xe m pl
e fig. c.3). $ru, pro, corespund dire c.+ iil or re d a te
u n d e factorii partial
i de participare Prz ,
In fig. C.4.
core s p u n z i n d m iycil
ril
or d e
Pe n tru factorii de parti cipare Prz qi Prv,
trausl afie in pl an oriz on tal
, s e vor u til
iz a e xpresiik :
,: ._.. (C.7a)
.: ;

.I,’ : :.
* . . .
. . .._‘ .
. I

. : * .*

.. .- .:
’,
. . . . ‘
..
. . .;
,:s .* . .
. : _b . . ,- 4 .
__.- ._ .*

_- .;

Fig. C.4 Axe l


e com pon e n te l
or
Fig. C.2 Caz u l particul
ar alm igck ii d e s ol
id rigid a inte rfe re n te i form e l
or proprii de vibratic.
te ren-structurl
117
116
3..

+$a&
..
CA
..
m
..
(in care p e n tru pe rioad a pre d om inant& r, s e poate l ua val oare a 0,6 Tc d ac6 C.3. C O M B I N A R E A E FE C TE LO R CO R E SPUNZ A TO A R E D IFER I-
n u e xist& s tu d i i s p e ci a le ) , TE LO R M O D U R I PR O PR II D E O SCILA TIE
O b s e rvatii :
1.Se re com and g s& s e d e te rm ine factoruld e p articipare tro pe ace ast& C.3 .1 . in ve d e re a com binirii e fortu r i lor si d e p l
as k il
or corespunzZ toare
I
d i fe rite l
or m od u ri proprii, se va util i z a d e re gul
g re latia (5.10).
tal e n u m ai psntru situatii i n care raportu l - <+ (L, - lun-
I’, 7 ; in caz urile iu care d oua pcrioad c proprii succe s i ve , T,s i T,,l , [l
ife r& intw
gim e a construcfiei). elc cu m ai putin d e 1076, s e re com and% sum are a 1iniarS (in val ori ab s olute ) a e -
L 1 forturilor corcspunz atoare , d e te rm i n i n d u - s e e forturi N,, ,.+ 1 cu re l
atia:
2. Sn caz u r i le i n care raportu l- a- - , se re com andii 0 anal i spe-
V,. T, 3 (C. 13)
cial& cu ad optare a re l afiilor util i z ate i n caz ulge n e ral(b ”). I Nr> rtl I = INrl + IN,tII
or I N,, r+ l( ca un singur te rm en in rel
vi considerare a sum e l afia (5.10).
Pe n tru situatiil e in care raportul_ k > + , e xpre s i i l e d ate conduc
Ve - 7-r C.3.2. Ci n d e xist5 posibilitatca, so re com and% fnloouirca rcl
atiilor d e corn--
la supraw al udri considerabil e , care d i s torsione az a repre z cntarca in cal cul e a fe - biuarc a e fe cte l
or m od ale (5.10) vi (C.13), prin re gul
i m ai riguroase , d e d u s e p e
riom enul ui. b az i stoch astic%.
C.2.6. in caz ulge n e ral(b ”) e s te nece s ara e fe ctuare a une i anal i z e s p e cial e,
avPnd in ve d e re re l atii ge n e ral i z ate pentru factorii d e p articipare pr.cu considera-
re a m atrice i d e core l ati e spatial 5 pentru d i fe rite l e grad e d e l i b e rtate al e inte r-
fe te i te ren-constructi e . C.4. R E CO M A N D J~ KI SUPLI M E N TA R E PR IVI N D TEH NICA D E
C.2.7. Coe fici e n tul d e e ch ival entri, ct. d e finit in cap. 5 prin re l CA LCUL
atia (5.5)
prim e s te o s e m nificati e ’ m ai com pl e x% in caz ulanal i z e i oscil
atiil or spat_ i al e . El
e s te raportat l a o d i re cfi e anum itg. care tre b u i e s p e cificatii e xpl icit si .re fl e ct% C.4.1. in ve d e re a re d u ce rii vol
um ului d e cal
cul
, s e ad m ite ad optare a unor
m od u l in care re z ul tanta forte l or d c inerti e dupP dire ctia rcs p e cti%‘(in caz ul ipotcrc ci;le m atice care p e rm it SP s e reduc& num jrul d e grad e d e l i b e rtate consi-
unor oscil atii d e foarte joas fre cven$) s e reparti z e az a dupci m od u l propriu Y. d e rate .
Coe fi ci e n tulq s e d e te rm ing cu e xpre s i a:
A s tfe ls e va ad m ite , d e rcgulj, d a& rol uld e Saib?i alpl anve e l
or e s te asigu-
rat prin sol utia constructivg, c% pl aq e e l
e se deplas e az j in pl anull or cu o m i$care
)” (C.12)
d e s ol
ril
i d rigid . Se ad m it, d e l
e noduril or.
a caz l
a caz , si ipote z e sim pl ificatoare privind roti-

6.4.2.in ve d e re i re d u ce rii vol


um ul
ui de calcule , s e re com and B d e te rm ina-
re a cforturil
or, N,, corespunzMoare d i fe rite l or m oduri proprii r, d i re ct p e b az a
depl asaril
or cow lentional e at,, d ate d e re l
atia:
i n caz ul parti cul
ar (a’), re s p e ctiv cu e xpre s i a
1 TP
Brr = 1 zuyr = ---W k l
. (C.14)
(01. 4x2

(unde w k ,. sint acce l e ratiil


e conventional e d ate d e re latia (C.l ), e vitindu-se astfe l
cal cul ule forturil or s i d e p lask il
or statice corespunz%toare forte l or s e i s m ice con-
ve n fional e printr-un’.aou cal culstatic. Se m enfione az & pre ci z i a rid i catH cu care
I”n caz ul ge n e ral (b ’). tre b u i e s j fi e d e te rm inate , in ace s t caz , d e p l
asaril
e (in unel e s i tuatii e s te ’nece -
O b s e rvatii : s ar, In ace s t stop, s& s e e fe ctu e z e cal cul e i n dub12 pre ci z i e ).
1. fn rk atiil e (C. 12) *i (C. 12’) y k , s i n t cos i n i i ungh iuril or dintre
dire ctiil e corespun& toare grad e l or d e l i b e rtate k si d i re & a d e
transl ati e oriz ontak consideral & .
2. A pl icare a dupi caz a re l atiil
or (C.12) sau (C.12’) care ge n e ral i-
z e az Lre l atia (5.5), val abil
Z n u m a i p e n tr u oscil atii d e transl ati e
unidk e ctional & e s te im portan& pentru a se e vita e rori considera-
bil e i n cal cul e (d e re gul$subeval uari al e val orilor Ed).

120 121
ANEXA D - PR E VE D E R I R E FE R ITQ A R E LA STR U CTU R I D E BETON
ARMAT

Pre ve d e rile d i n a n e x a D com pl e te a& m odificg sau iql ocuiesc, dup5 caz ,
pre ve d e rile re fe ritoare la proie ctare a antiseism ic% a structuril or in cadre d e b e ton
arm at yi cu pe re fi structural i, din pre s criptiil e afl ate in vigoare l a data aprobarii
pre z e n tului norm ativ.
DupZ intrare a in vigoare a Instructiunil or te h nice pe n tru proie ctare a s truc-
turil or in cadre d e b e ton arm at si a edifie i re vizuite a structuril or pe n tru proie cta-
re a structuril or cu pe re ti d e b e ton arm at (PM - 9 2) val abil itate a pre ve d e ril or
d i n p r e z e n ta anexg ince te z ag.

D.1. Structuri in cad re .

D. 1.1. Pre ve d e ri pe n tru rigl


e.
D . l.l.l. Val oril
e d e cal cul (de dim ensionare ) al e m om e n te lor ln covoie * f
toare fn s e cfiunil e de l a e xtre m itstil e grin z il or sint ce l e stabil ite in grupare a st dr
special & d e fndrc5ri ce incl u d e Pn c& r& ile seism ice d e cal cul. Se adm it redistri M cap Mcap
butii al
In l
e m om e n te l
or in tre e xtre m itz til
im ita a 30% d i n val
e rigl elor d e l a fie care n ive lalcadrul
oare a ace s tora, cu con d i fia ca in urm a re d i s tribufie i
ui,
b= 4l
val oare a sum e i m om e n te l or de dim ensionare l a e xtre m itstil e rigl elor s& nu fie
1 I
infe rioars val
s tructurii.

in cim pulgrin z il
orii sum e i corespunz%toare m om e n te l

D. 1.1.2. Val orile d e cal


or ca Ti val
s e d e te rn rins pe n tru fl
oril
cul(de dim ensionare ) al
e forte lor tll
or re z u l

ie toare d e cal
e care sens de acfiune a forte l
tate d i n cal

e m om e n te l
cul ul

or in covoie toare
cul?n fie care d e s ch idere,
or seism ice pe s ch e m a din
i
I=11 a-. __-_. ,.
IL
Fig. D. 1 Sch e m a de caicula, m om e n te l
!I
1 -.- __ _
--..-__.-~
or incovoie toare Bi a forte l
tgie toare fn rigle
or
I
fig. D. 1, considerind CL in s e cfiunil e critice d e l a e xtre m it& $i (unde se inifiaz ii
curge re a arm gturil or intinse) s e apl ica m om e n te l
e capabil e din ace s te s e ctiuni
avind_ ace l a+ sens d e rotire . D.1.2. Pre ve d e ri pe n tru stil
pi.
In con s e cin@.; e xpresia ge n e ral % pe n tru stabil ire a val orilor m axim e al e
forfe l or tgie toare e s te D. 1.2.1. fn absenta date l
or ce s e p ot ob fine prin util iz are a unor m e tod e d e
com ple xitate superioar$ (de exem pl u, prin anal iz a dinam ic& n e l iniari), val oril
e
d e cal
cul (de dim ensionare ) ale m om e n te l
or In covoie toare in stl lpi s e d e te rm ing
Q= (D.1) cu re l
atia :

fn & rcare a apl icatg grin z ii e s te constituita din k & r& ril e pe rm a n e n te qi
cvasipe rm anente cu val oare a l or norm at% 2n $i din fractiunea d e l ung& durat&
a I^ncW & rii te m porare pl a sporit5 cu 20%, care ins5 nu va depBsi val oare a nor-
- , Pn care :
m at& a ace s te i inck %ri:
fn re l afia (D.l ), 1, d e s e m neazl ldistanta Pn tre s e ctiunil e tn care s e form e az g M; = val oare a m om e n tu l ui l n covoie tor in stl lp stab%% fn gru-
articul atiil e pl astice Pn d e s ch i d e r e a re s p e ctivg. pare a s p e cial s d e In cH r& ri;
C IM cop.g,..l = sum a val oril or ab s olu te al e m om e n te l or capabil e de l a
fn caz u lgrin z il or l a care pl astificare a l a e xtre m itgti sub m om e n te cu ace la$ e xtre m itgtil e grin z ilor la nive l ulconsiderat, pe n tru ace l agi
s e m n d e rotire are o m are probabil itate (de exem pl u, l a grin z i cu desch iderea sens d e rotire ;
re l ativ m icL $ re l ativ fl e xibil e in raport cu stil pii), la e valuare a m om e n te lor
capabil e util iz ate in re l atia (DJ s e vor considera re z iste n te al e arm sturii lon gitu- C M ,, - sum s al ge b ricg a val orilor m om e n te l
or in covoie toare in ace-
1e ay.i s e ctiuni, ob tinute In grupare a spe cial 5 d e in ck ck i ;
dinal e sporite cu 25%. Pe n tru ce l elalte tipuri de grin z i se vor considera re z iste n te z= coe ficie n t cu val oare a :
kM
s p o r i te Cu 10%. 1,4 Pn caz u l z on e l or seism ice d e cal cul A - D;
Ace s te s p oruri se apl icg qi In caz u lre l atie i (D.3) - pe t. D.1.2.3. 1.2 in caz u l z on e l or seism ice d e cal culE .yi F.

122 623
D.1.2.2. in caz u lstfl pilor cadre l or cu ccl m ul t dou& nive l uri, pre cu m si
in caz u lstil pil
or d e l a ul tim ul nive lalconstructiil or m ai fnal te , s e adm ite s5 s e
dim ension e z e s e ctiunile l a val orjl
e m om e n te l or ob finute in gruparca spe cial 5 de
in& rcari. In ace s te situatii z on e l e de l a am b e l e e :tre m it& ti ale stil pil
or s e con-
sider& z on e pl astice pote n fial e cu re s p e ctare a re gul il
or d e arm are m inim 8 din
STAS 10 107/O-9 0.
D. 1.2.3. Val oriie d e cal cul (de dim ensionare ) al e forte lor taie toare din stil pi
s e d e te rm ina cu re l atia:

c1 Mcop. w. 1 . Q
Q = 1,2 (D.3) -1.

I: MO,. ”
cu l
im itriril
e : I I
(D.4) I
Q,
QS- (D.5)
4
S-au f& cut n otatiil e :
Q8 = v al oare a forfe i tl iictoare in stilpi stabil
itri fn grupare a special %
d e incarcriri ;
cap. 81. - valorile m om e n te lor capabile in sectiunile d e la e xtre m itate a
fipw.
s u p e r i oad , re s p e ctiv infe rioarz a s ti lp u lu i , corespunz?itoare
,l.@nf. val orii e fortu l ui axial din ipote z a d e incarcare considerat& ;
cap.St I
He = inH l fim e a lib e d a stil pul ui ;
J, s coe ficie n tuld e re d u ce re a e fe cte lor actiunii seism ice (pe t. 5.3.6).

D.1.3. Pre ve d e ri pe n tru noduri de cadre .

D. 1.3.1. Val orile d e d i m ensionare al e forte i Qh acfion l


nd intr-un pl an ori-
z on talaln odul ui si, re s p e ctiv, a forfe i Qv actionind intr-un pl an ve rticalalaces-
tuia, se stabile s c cu re l atiil e : (fig. D2) :
Q,, = (.4$f + x422’.) R,, - Q~ P Pig. U.2. Sch e m a de calcu! a forte l
or tgie toare
03.6)
in n oduril
e d e cadru ‘i
Q, = Qhp (D.71
St. D. 1.3.2 Ve rificare a secfiunii de b e ton a nodul ui, pre cum si d e te rm inare a
unde . s e ctiunilor arm aturilor oriz on tale si ve rtical
e din nod s e vor face con form pre ve -
Apf., A:?‘.= s e cti u n i le arm gturil or situate l a parte a superioara gi re s p e c- ’ d e rilor Jnstrucfiunil or te h nice pe n tru proie ctare a noduril or d e cadru al e structu-
tiv infe rioarg a grin z ii; ,fil or din b e ton arm at - cl gdiri d e & w it, s ocial -cu l
tural e si i n d u s trial e ”.
QSuP
s
zz va l o a r e a forte i taie toare d i n stil
p asociatg pl astificarii grin- I D.1.3.3. Ancorare a artituril or l on gitudinal
e din grin z i si stil
pi in noduri
J
,z il
or adiace n te n odul ui: se va face ^In con form itate cu pre ve d e ri!e STAS 10107/O-9 0 si cu com pletllrile din
instructiunile te h nice m e n fionate l a pe t. D. 1.3.2.
b 1 hst = inaltim e a. s e ctiunii grin z ii si d i m e n s i u n e a s e cfi u n i i trans-
ve rsal e a stil pul u i corespunzatoare dire ctie i in care s e face D.1.4. Pre ve d e ri supl
im e n tare pe n tru cadre l
e d e b e ton arm at cu z idiZ rii
cal cul ul . de um pl
uturs.

124 J25
i
D. 1.4.1. Pre ve d e ril e urm gtoare s e re fe r5 Ia particul arit@il e de proie ctare
a structuril or in cadre d e b e ton arm at cu panouri de um pl utura din z idarii e xe -
cutate din dife rite m ate rial e , a caror re z iste u ta si rigiditate infl u e n te az a sensibil
com portare a structuril or. Ace s te pre ve d e ri cu caracte r ge n e ral s e vor apl ica im -
preuna cu pre ve d e ril e d e d e tal iu din prescriptiil e specifice .
D. 1.42. Con ce ptia de proie ctare a cl Bdiril or cu structura in cadre si pe re fi
d e um pl utur% are In ve d e re , CB s ch e l e tu l d e b e ton arm at e s te prim a si prin-
cipal a l inie de re z iste n ta l a actiunea cutre m ure l or, ce e a ce im pl ica adoptare a
unor val ori corespunzatoare al e rigiditat.il or si capacitatii d e re z iste n ta al e el e-
m e n te l or cadrul ui gi al e pe re til or d e z rdarie .
Practic, in caz u ril e cure n te , s e consider& cii ace s t obiectiv poate fi re al iz at
prin re s p e ctare a condifiil or d e d e p l asare re l ativa de nive lpre ciz ate l a pe t. 6.2.4.
(care asigur& in ace l asi tim p $i m e n ti n e re a d e gradaril or panouril or d e z idarie
in l im ite acce ptabil e ) da& sint e vitate e fe cte l e n e gative asupra e l e m e n te lor struc-
tural e al e inte ractiunii dintre cadruld e b e ton arm at si pe re fii de um pl utud (pe t.
D.1.4.3 si D.1.4.4.)
D.1.4.3. Distributia si al cittuirca ydin punct d e ve d e re a capacitatii d e re-
z iste n ta si a rigiditstii) panouril or d e z idarie va urm ari e vitare a unor e fe cte ne-
favorabiie de ansam b l u al e inte racfiunii structura-pe re ti d e um pl uturi. Astfe l : Fig. D.3. Forte 13. t
f) Pe re fii de um pl utura vor fi distribuifi tit m ai uniform in cadrulstruc- re oare supfim e n tare in Stflpf sf rfgl
e,
turii d e b e tou arm at pe n tru a e vita supraPnc& rcare a unor z on e al e aces- din acfiunea de diagonal 5 com prfm ata a panoului
te ia, si tit m ai sim e tric in pl an pe n tru-a e vita sporire a e fe cte l or d e tor- d e u m plutura.
siune ge n e ral & . Se vati n e seam a d e e fe ctulm odul ui de dispunere a pano-
uril or d e z idl rie asupra poz ifie i ce n trul ui de rigiditate a structurii,
atu n ci cind ace s t e fe ct e s te n e favorabil .
ii) Dispunerea peretil or d e u m pl utura pe inal tim e a cladiril or va fi astfe l
re aliz at& Pncit s& nu re z u l te structuri cu unulsau cite va nive l uri re l a-
tiv sl abe unde se pot con ce n tra absorbtia si disipare a d e e n e rgie seis-
m ic%, cu ce rin te d e d u ctil itate e xage rate . La astfe lde situatii se poate r
ajunge si l a cEdiri cu z i d u r i d e u m pl u tura pe toata inal tim e a cl& -
dirii urin d e gradare a pe re fil or l a baza in urm a prim e l or gocuri al e
cutre m urul uil \
D.1.4.4. Se vor l ua m asuri pe n tru e vitare a e fe cte l or l ocal e n e favorabil e
al e inte ractiunii din& e e l e m e n te l
e cadrul ui si panouril e d e um pl uturl lgi/sau d e
prote jare a e l e m e n te lor structural e prin dim e n s i onare si al catuire corespunza-
toare fafg de ace s te e fe cte , urm arind in special , e vitare a rupe ril or cu caracte r fra-
gill a adtiunea forte l or taie toare .
Pe n tru ace asta :
i) Se va urm ari ca prin m odulde dispunere a z idarie i in ram a form at& d e
el e m e n te l
e structurale (de exem pl u : pe n tru re al iz are a parape til or, a
e ol urilor d e supral um ina, e tc.) s& nu s e cre e z e proportii si com portare
ie stiIpi scurii situ grin z i s cu r te .
ii) Z on e l e En care pot apl re a forte tl ie toare supl im e n tare fata d e ce le re-
zul tate d i n com portare a de ansam b l u - actionind l ocale xtre m ita-
tile rigl elor si ‘stil
pil
or - vor fi dim ensionate si arm ate tran s ve rsal
pe n tru a pre l ua in conditii d e siguranti corespunzatoare ace s te forte ,
care pot prove n i din: I
- actiunea de diagonal 5 com prim ata cu l & tim e re l ativ m are , e xe rci-
tat& de panould e z idarie , re z u l tatg din fm panare a z idarie i in z ona Fig. D.4. Conditii d e s ol
icitare d e tip e l
e m e n t scurt”
n oduril or d e cadru (fig. D.3.); remktte din inte racfiunea cadruluf cu z f& rfa d e umplutufi,

i 126
, 127
- lipsa con tactul ui intre pe re fii de um pl uturZ i qi intradosul rigl el
or, 13.2. Structuri cu pe re ti s tructural
i d e b e tou arm at.
ca urm are a cxe cutie i incore cte , care are ca e fe ct con ce n trare a actiu- D . 2 . 1 . Pre .Jcdcri pe u tru cl cm cniel e -rcrtical e.
nii de diagonal s com prim st& asupra e xtre m itstil or stil pilor : D.2.1.1. in caz u lconstructiil or cu pe re ti structural i pe dou?i dire ctii inte r-
- cre are a unor condif;ii d e com portare d e tip ,,stilp scurt“ sau de tip s e ctafi, l a m od e l are a stk cturii pe n tru cal cul(in ve d e re a d e tcrm injrii rigiditifi-
,,grind& scurta”, .ca urm are a z d robirii l ocal e a z idarie i pe o anum itn l
or, a capacitifil or d e re z iste n f%, a inGrcZ it_ u rilor gravitafional e afe re n te si a duc-
portiune in zona n oduril or u n d e s e con ce n tre aa e forturil c d e com - til itatii pcre til or) SC vor adopts, cind e xist% ince rtitudini in ce e a ce prive s te s e c-
pre s i u n e d i a gonal e sau ca urm are a desprinderii l ocal e a z idPriri fiunea activ& a pcrctil or, douj val ori al e lB$im ii d e con l ucrare a tal pil or cu ini-
de el cm e n te le cadrul ui de b e ton arm at l a ce l elalte colturi al e panou- m i, apre ciate ca m inim a $re s p e ctiv m axim a posibil & al e ace s tor val ori, -In ulti-
rilor - re z u l tata din dife rcn ta d e form atiil or structurii si a panou- m u1 caz putind atinge intrcaga d e z vol tare a M pil or.
ril or d e um pl utur& (fig. D.4). In caz u la doi pe re ti paral eli Tle cini, cu o tal pB com u n b , fractiunil e d e talp?i
Pe n iru stabil ire a e forturil or d i n e le m e n te l
e structural e in ace s tc situatii’ afe re n te ce l ordoi pe re fi pot fi dife rite in frrnct_ie de dim ensiunil e inim il oraccstora
s e va ape l al a m odcl e si proce d e e d e cal culd e z ,rol
tate in l ite ratura d e special itatc. tal pa asociatB pe re te l ui m ai rigid, putind dep+ i jum atatca distanfe i dintre ce i
Pe n tru a fine seam a d e variabil itate a m are a caracte risticil or m ccanice al e zid& - doi pe re ti (fig. D.8).
rie i se vor face m ai m ul te ipote z e , cu caracte r n e favorabil pe n tru structura d e
h e ton arm at, privi n d m od u l ul d e e l asticitate gi re z iste n ta TidBrie i.

ump:u tu’ra b p l b ip 2’t/


,6e z l
darie

Fig. D.6. Dim ensiuni posibil e ale M pilor active


a) bl la pe re ti structural
i cu s e ctiuni in form 5 d e ,,T”
Fig. D.5. Eforturi in rigl
e $i sttl
pi re z u l
tate din com portare a de tip grind&
cu z iibre l
e De asem e n e a, in caz u l grupuril or d e p e re fi structuk ali (de exem pl u, sub
form a de nucl e e d e pe re ti) Ia cl & diri cu inU$m i de nive lre l ativ m ari (orie n tativ
in vcd e re a re d u ce rii e fe cte l
or n e gative al e inte ractiunii structurS. - panouri > 3,00 m ) qi cu gol uri re lativ m ici, ansam b l ul pe re tilor poate fi considerat in
d e z id& rie , in caz u rile cind ace s te a s e datore az & capacitk tii d e re z iste n ts re l ativ cal culca un e l e m e n t unit. In ace s t caz rigl el
e d e cupl are vor fi dim ensionate pe n -
m ari a panouril or se pot ave r, in ve d e re vi sol u\ ii im pl icind fragm e n tare a ace s tor tru a pre l ua eforturil e de l u n e care asociate m om e n tul ui capabilalbazei.
panouri. D.2.1.2. Val orile e forturil tate d i n cal
or re z u l cul ull a fn ck ck il
e seism icc
D.1.4.5. La dim ensionare a artituril or l on gitudinal e qi transve rsal e din d e cal cul se pot redistribui intre pe re tii structural i de pe ace e asi dire ctie . In a-
stilpi si’rigl e s e va tine seam a d e e forturil e d e i n tindere care apar in ace s te e l e- ce s te situatii val oril e e forturil or distribuite n u vor dep8gi 30% din val orile ob-
m e n te ca e fe ct de ansam h l u alconl ucrZ irii cadrul ui cu panouril e d e um pl uturg tinute din cal cul .
(e forturi re z u l
tate din ech il ibrare a actiunii de diagonal s com prim atii a panouril or, Val oril
e forfe i taie toare total e la bsza structurii $i a m om e n tul ui totald e
fig. D.5). rk k urnare , re z u ltate din redistrih utia e forturil or, nu vor fi infe rioare val oril
or
D. 1.4.6. in caz u lcadre l or cu panouri de um pl utur& , in conditiil e specificate corespunz$toare ob tinute in cal cul ul structurii l a Pn ck ck ile seism ite d e cal cul.
;a pe t. D. 1.4.1 am b e l e e xtre m itsti al e s tilpilor s e vor copsidera z on e pl astice po- D.2.1.3. Eval uare a e forturil or axial e din pere fii cupl afi se va face in ipote z a
te n fial e in acw ptia STAS 10107/O-9 0. cX rigl ele adiace n te sint s ol icitate l a capacitate a d e re z iste n fg (pe t. D.2.2.).

9 - cd. 1042 129


128
E
0

I I

--_
w ide : A N E X A E - PR E VE D E R I R E FE R ITO A R E LA STRUCTURX
LQ: - sum a e forturil
or d e l
u n e care capabil
e al
e dinfil
or pan ouril
or, sta- M E TALICE
bil
ite con form P 101/79 :I ,

L = forta d e lu n e care In im b i n a r e , d e te rm inata con form pe t. D.2.1.6. E.1. Recomandbi pentru alchirea qi calculul s t r u c t u r i l o r
multietajate.
D.2.2. Pre ve d e ri pe n tru rigl
ele d e cupl
are .
D.2.2.1. Val oril
e e forturil or re z u l
tate din cal culul l a in& c& rile seism ice E. 1.1. Pre ve d e ri constructive .
se pot redistribui intre rigl el
e d e cupl are situate ’pe ace e asi ve rtical
a. Core ctiil
e
e fe ctuate nu vor depayi 20% din val orik re z u l
tate din cal cul, iar sum a tal orilor E. 1.1.1. Structuril e m e tal ice m ul tie tajate s e vor e xe cuta cu noduri rigide
e forturl lor din riglele d e p e ace e agi ve rtical& re z u l
tate in urm a redistribufie i nu re al iz ate prin sudur.5. Noduril e vor fi prinse de stil pi sub form & d e ram ificafie in
va fr l n fe rioara valorii sum e i re s p e ctive re z u l
tate d i n cal cu l. lim ite gabaritice d e care urm e az l i a se prinde prin sudud sau cu guruburi d e
lh al ta re z iste n f5 rigl ele sau diagonal ele afe re n te n odul ui. Noduril e re al iz ate in
D.2.2.2. Valoare a forte i taie toare d e calculpe n tru dim ensionare a e trie ril or uzina vor pute a fi con trol ate n e d i s tructiv in scopulasigurarii cal itatii ce rute
e de cupl
in rigl are arm ate cu bare oriz on tal e .si e trie ri ve rtical
i se stabil
e ?te cu cordoan e l or de_sudur%.
re l
atia : E.l . 1.2. Tnnadirea stil pilor s e va re al iz a in afara n odul ui fol osindu-se fie
tm binl iri cu sudura cap l a cap, fie cu e cl ise prinse in suduri de col t sau cu guru-
buri de ina% re z iste n fi pre te n s i onate .
E.1.1.3. La al & uire a constructiva a noduril or s e va asigura rigiditate a
(D. 13)
ace s tora prin pre ve d e re a d e n e rvuri oriz on tal e pe s til pi in dreptultal pil or rigl elor
usde : tri s e va intriri inim a stil pul ui pentru pre l uare a forfe i taie toare . fn tarire a s e va re a-
l iz a prin m %rire a l ocal & a grosim ii inim ii, sau introducind n e rvuri de rigidizare
IM& I, I MEp I - dvaloril
e l
e absol ute al
a e xtre m itafil
e m om e n te l
e rigl
or capabil
e in s e ctiunil
e i, corespunzatoare ce l
e
or doua
diagonal e Intre ce l e douL n e rvuri oriz on tal e.
E.l . 1.4. Prin d e re a diagonal elor pe gu s e e s e va re al iz a cu sudura d e col t
s e n s u ri de actiune d e cal
cula arm 5turii R@; sau cu suruburi d e m alt& re z iste n fa; in caz u l fol osirii sudurii se vor pre fe ra cor-
- d e s ch iderea rigl
e i. doan e l e paral ele cu direcfia e fortul ui (cordoan e l e l ate ral e ), care au o capaciate
d e d e form are pl astic5 superioara cordoan e l or’ fron tal e.
E. 1.1.5 Tal pil e stilpil or pe care s e re al iz e az i prinderea cu sudura a ram ifi-
catiil or grin z il or si diagonal elor si in care s e d e z vol tii sol icit& i de intindere pe r-
pendicul are pe grosim e a tabl e i vor fi supuse u n u i con trol u l trasonic: con trol ul
poate fi asigurat d e c%tre intre prinderea care a l am inat tabl a, da’r e s te d e pre fe rat
con trol uldire ct e xe cutat d e c5tre intre prinderea care confe ctioneazri e l e m e n te l
e
m e tal ice . Con trol ulva fi e xe cutat pe n tru tabl e cu grosim i de 15 m m si m ai m ari
qi s e va l im ita l a z ona prinderil or.
E. 1.1.6. La al catuire a n oduril or s e vor e vita col furil e intrin d e gi al te re-
z & & i constructive care constituie con ce n tratori de e forturi si care pot conduce
l a rupe ri fragil e prin fe n om e n e d e ob oseal a l a un num ir redus d e cicl uri.
E. 1.1.7. Diafragm e l e oriz on tal e al e s tructuril or m ul tie tajate s e vor am e n a-
ja fol osind pl anseel e d e b e ton arm at si pl ate l aje l e din tab% striata re s p e ctiv ta-
b l& pe rforata care vor fi al catuite si cal cu l ate in m od corespunzator (ve z i pe t.
8.5.2.) fn caz ca nu e xist& W fe ld e pl ange e sau pl ate laje , s e vor pre ve d e a con tra-
vl n tuiri m e tal ice dispuse in pl an oriz on tal .
E.l .2. Pre ve d e ri de cal cu l.
E.1.2.1. De pl asare a l ate ral & re lativa a unui etn j alstructurii nu va depasi
l
/200 din inil fim e a e tajului. fn caz u lcind e l e m e n te l
e n e s tructural
e nu au de SU-
fe rit in urm a depl asarii, ace s & a s e va pute a l im ita l a1/120 din inal tim e a e tajului.
E.1.2.2. Cal cul ul ca d r e lor m e talice s e e fe ctueaza considerind e fe cte le d e
1 ..ordinul al II-l e a in caz u l cind:
& > - 1 Tt
- .- (E.1) ,! i
hl 10 N<

,’
133
1
In care : A# =- Ai, c, At, e fi i n d d e p lasare a e lastici re lativj a nive lului J’. Pe n tru re d u ce re a e fe ctul ui dinam ic d e favorabil , raportul dintre m om e n tul
J, d e inertie alpdrtii superioare a stil pul ui si m om e n tul d e inertie alp& rtii infe -
hi - inX$im e a e tajul
ui (distanta dintre dous rigle con s e cu tive ): rioare (corespunzstoare incovoie rii ?n pl anul cadrul ui tran s ve rsal ) nu va cob orE
2’1, NI - forfa taie toare yi forfa axial& actionind la nive l
ul,,i”: sub val oare a 0,15.
Se re com a n d i si s e e vite variatii al e Enal tim ii s tructn rii principal e de
4 - s e ia con form tab. 5.4.
re z iste n t% a h al e i, d e l a o d e s ch idere l a al ta, m ai m ari d e 40%.
E. 1.2.3. Prin d e rile vor ave a capacitate a portanti cu 20% m ai m are d e cit E.2.1.5. Se va asigura con l ucrare a spatial i a structurii h al elor prin l e g$-
ce are z u l tatri din calcul. Ip caz u lform grii articul atiilc;pl astice in rigl e , m om e n tul turi si con travintuiri re al iz ate con form pre ve d e ril or STAS 10108/O-78
pl astic alprinderii va fi cu 25% m ai m are d e cit m om e n tulpl astic algrin z ii. Astfe l , in caz u l rigl elor (fe rm e l or) cu l e g& turi articul ate d e s til pi, fn al &
E.1.2.4 Majorare a e forturil or prove n ite d i n a cfi u n e a s e i s m ic%, fol osite tu i r e a sarpante i acope riqul ui vor fi pre v& .ute :
pe n tru dim ensionare a ancoraje l or in fundafii se va e fe ctua prin m ul tipl icare a cu a - Con travintuiri oriz on tal e _ transve rsal e la nive l ul tal pilor superioare
coe ficie n tu l k , stabil it dupj cu m urm e az s : al e fe rm e l or, in trave il e d e cap& t al e tronsonul ui de h a12 cuprins intre dous
l pe n tru structuri din cl ass d e im portant5 I: ros turi, pre cum si in dreptu l portal el or, re s p e ctiv l a 50-70 m .
o pe n tru constructii din cl ass d e i m portant& II: i 1 $$ < 4 5 b - Con travintuiri oriz on tal e l on gitudinal e l a nive l ult?il pilor superioare
o p e n tr u s tr u ctu r i d i n cl ass d e im portant5 III: k = l /G < 315 al e fe rm e l or. Ace s te con travtn tuiri au de re gul s til pil e form ate din pana m argi-
l pe n tru structuri din cl ass de im portant& IV: k = l /Q < 2,0 nal % (sau de igh e ab) si te a ,ve cin%. Se re com ands fol osire a panel or cu s e ctiune
E.1.2.5. Pe n tru a se asigura succesiunea pl astifick il or pre vk ute in cal - pl ing, con tinui, pe re az e m e care confe r% con travintuirii m axim um d e rigiditate .
cul , e s te n e cesar ca in proie ct sft s e specifice in m od e xpre s cS, pe n tru e l e m e n te l
e c - Con travintuiri ve rtical e l on gitudinal e fn tre fe rm e , con trafi?e (leg%-
re s p e ctive sa n u s e fats m odificiri de l tirci d e ote luri (in special sub aspectul turi unil ate ral e intre tgl pile infe riok re al e fe rm e l or vi pane). tiranti.
val orii l im ite i de curge re ) fsr% aviz u l proie ctantul ui, de oare ce ace s te a pot infl u-
e n ta ord i n e a aparitie i d e form atiil or pl astice , m od i fici n d com portare a re al 2 a d - Le g& turi l on gitudinal e pe cape te l e s til pilor cu l e gare a ace s tora de
s tructurii fata d e te a pre v%zut& in proie ct. portal el e s u p e rioare .
. E.2.1.6. fn caz u l riglelor re aliz ate ca grin z i cu inim $ pling, legate rigid
E.2. R e com andk i pe n tru al
& tuire a s;i cal
cul
ul structuril
or d e h al
e industri- d e s til pi se vor pre ve d e con travintuiri de tipul ce l or d e l a punct. E.2.1.5. fn
ale parte r. pl us in zon e l e cu m om e n te n e gative , rigl ele s e vor asigura Em potriva fe n om e n e l or
de instabil itate l ocal i prin l e gare a tal pii infe rioare com prim ate d e p a n e l e con-
E.2.1. Pre ve d e ri con s tructive .
tinui, re z e m ate pe tal pa superioars EntinsL.
E.2.1.1. Rosturil e antiseistnice vor fi am pl asate l a distante m axim e dupB
E.2.1.7. In caz u l1e gH rii ripide a fe rm e l or d e s til pi se vor pre ve d e a urm %-
cum urm e az g :
- 1.50 m in caz u lconstrucfiilor situate in zon e le sdism ice d e calculE si F. toare l e tipuri de con travintuiri :
- 120 m in caz u l constructiil or situate In z on e l e seism ice d e cal cul ’C si a - Con travintuiri oriz on tal e transve rsal e E n trave il e d e capgt qi inte r-
D . m ediare l a nive l ultgl pil or superioare al e fe rm e l or (con f. pe t. E.2.1.5. a).
- 9 6 m Pn caz u lconstructiil or situate in zon e l e seism ice d e cal culA si 13. b - Con travintuiri oriz on tal e transve rsal e l a nive l ul M pil or infe rioare
E.2.1.2. Acope riguril e h al elor m e talice s e vor proie cta din el e m e n te cu al e fe rm e l or. Ace s te con trav$n tuiri s e am pl aseaza fn ace l e asi trave i cu ce l e dis-
gre u tate proprie tit m ai redus& ; s e va fol osi tabla cutatl , az b ocim e n t cu te rm o- puse l a nive l ul tal pii s u p e r i oare .
iz olafii ugoare , m on tate y e santie r, re s p e ctiv pl Pci uzinate din tabl g cutat cu c - Con travintuiri oriz on tal e l on gitudinal e l a nive l ult& l pilor superioare
te rm oiz olatie e xpandat& d e tip, ISO PAN (ROl M PAN). al e fe rm e lor (con f. pe t. E.2.1.5.b)
, E.2.1.3. Prin d e re a tabl e i cutate pe panel e d e acope ri? s e va re al iz a cu d - Con travintuiri oriz on tal e l on gitudinal e l a nive l ultgl pil or i n fe rioare
ajutorulSuruburil or autofil e tante sau autotarodante in con form itate cu norm e l e al e fe rm e l or, in panoulal liturat stfl pil or. Ace s t!e con travintuiri se pot itil ocui
te h n i ce Pn vigoare (Instructiunil e te h nice C 172-B). cu bare de l e ggturg care ~ 8, fixe z e l ate ral n oduril e b are l or cornprim ate al e fe r-
Acope riqul tre b u i e s%. fie astfe lal & tuit incit sii asigure con l u crare a spa- mel or, prin l e gare a l or d e con travintuiril e oriz on tal e transve rsal e vi l on gitudinal e
tial % a structurii l a EncSrciril e seism ice transve rsal e, l on gitudinal e $l a e fe ctul de l a tal pa superioar& a fe rm e l or.
d e torsiune ge n e ral & e - Con travintuiri l on gitudinal e ve rtical e In trave il e u n d e s e giZ sesc con-
E.2.1.4. Structura h al elor m e tal ice se preve d e d e re gul a cu stil pi‘ fn cas- travintuiri oriz on tal e tran s ve rsal e.
trati in fundatie vi cu l e @turi articu l ate intre rigl el
e acope rigul ui si s til pi. f- Le gBturi l on gitudinal e l a cape te l e s til pilor In dre ptul prinderii fe r-
Exce ptie fat u n e l e h al e foarte inal te , cu poduri rul ante gre l e sau am pl asate m el or, cu l e gare a ace s tora de portal ele s u p e rioare .
fn z on e cu grad de seism icitate ridicat (A + D), l a care in scopul1im itPrii d e - g - Con trafip qi tiranti (con f. pe t. E.2.1.5. c ) .
form atiil or si re d u ce rii m om e u te l or din in& rc& ri oriz on tal e (re s p e ctiv seism ice )
E.2.1.8. Siste m ul d e con travintuiri transve rsal e $i l on gitudinal e form e azSi.
priqderea se re al iz e a cu l e gaturj rigid5 intre rigl e (fe rm e ) gi stil pi.
cadre cu z ibre l e in pl an oriz on tal .

134 135
.

Pe n tru a se . asigura re al iz arra une i saibe suficie n t d e rigide im preuna cu pl astic a e l or fe rm e i. in caz u l cind suprasol
e m e n te l icitari a le bare l or fe rm e i
invcl itoare a, se re com anda ca in trave il e u n d e sPnt pre vaz u te con travi n tuiri in ace s te z on e n u p ot fi e vitatc, se poate adm ite produce re a unor d e form atii
tran s ve rsal e SB nu fie am pl asate l um inatoare , d e oare ce ace s te a cre iaz ldiscon- pl astice l im itate , con trol ate prin cal cul , a talpii superioare , sol icitate la Entin-
tinuitati i n inve l itoare a d i n tab15 cutata. d e re .
Lu m inatoare l e vor ave a pre vaz u te con travintuiri si l e gaturi corespunz% Pe n tru m arire a ductil it@ii panoul ui d e re az e m a fcrm e i, poate ii adopt?%
toaie . sol utia cu diagonal ele incrucisate (in X) adm itind ca fie care dintre e l e transm ute
E.2.1.9 Con travi n tuiril e ve rtical e dintre s til pi (portal e ) s e vor al catui prin inti n d e re fntre aga re acfiune pe re az e m .
con form indicatiil or d i n STAS 10108/0.78. E.2.2.7. Pe dire ctie l on gitudinal % (in pl anul portal el
or), avind in ve d e re
Portal el e vor fi re z o vate Sn urm atoare l e sol utii: rigiditate a m ai redusa a tabl e i curate (pe rpe n d i cu lar pe dire cfia cute l or) s e va
1 e fe ctua un cal cul
, considerind n u m ai con l u crare a spatial % cre ata d e con travl n-
a - portal e cu diagonal c care l ucre az a l a inti n d e re (diagonal e in x);
b - portal e cu diagonal c care l ucre az a l a inti n d e re si l a com pre s i u n e tuiril e transve rsale.
(diagonal e in V); Pe n tru anal & pre l im innre, n e ccsare d e te rm inl rii caracte risticil or dina:
c - portale cu d i a g o n a le prinse e cce n tric pe bsra oriz on talaf m ice al s tructurii, s e p oate e fe ctu a un cal cul sim pl ificat, adm itfn d te a m ar
d e favorabil a dintre ipote z e l e m e n tionate m ai jos :
d - portal e in cadru cu s e ctiune pl i& , re aliz at prin d e z vol tare a late ral% - acop.&sul formeazj 0 sail2 rigid& si structura oscileaz k i n lungul e i
a stil pil or h al e i si le gare a l
or rigida cu rigl c oriz on tal e.
ca un siste m unit;
Al e ge re a unui anum it tip de portals e va e fe ctua pe baza unei inve s tigafii - rigiditate a acope risul ui nu s e ia in considerare si s e anal iz e az iloscil
a-
pre lim inare te h nico- e con om ice .
tiil e fie carui cadru l on gitudinal cu ’ portal l uat separat, incarcaril e ve rtrcale
E.2.1.10. Structuri inte gral m e tal ice fara portal e se pot fol osi num ai in fiind considerate pe suprafafa afcrcntZ cadrul ui re s p e ctrv.
caz u lunor h al e cu dim ensiuni m ari in pl an, cu i& l !-im e redus?i si tram e d e di-
m ensiuni apropiate , cu transport suspendat (grin z i rul ante , m acaral c m on o$na).
E.2.2. Pre ve d e ri de cal cul .
E.2.2.1. Cal cul ul e le m e n tclor structuril or m e tal ice al e h alelor s e e fe c-
tucaz Z p e bazs gruparil or d e incarcari (STAS 10 l Ol /OA-77). D e asem e n e a s e
ti n e seatna d e pre vcd e ril e STAS 10108/O-78 si a ce l orl al te norm e te h nice in vi-
Soare .
E.2.2.2. Cal cul ulstructurii s e cfe ctueaza separat pc dircctiil e transve r-
sal;*t si l on gitudinal %, d e te rin i n i n d u - s e fort& seism ice corespunzitoare . D e for-
m afiil e structuril or l a nive l ul axe i rigl ci se vor l im ita l a l/120 din inal tim e a
s til pul ui, m l surata d e l a baza pina l a axa rig& , da& nu e xists al te l im itjri d e
natura te h n ol ogicd sau constructiva si data l a ve rifick il e l a inc%rcaril e ve rti-
tal c si oriz on tal e din poduril e rul ante sint satisfricute conditiil e d e d e form ati e
l ate ral s d i n STAS 10108:0.78.
E . 2 . 2 . 3 . El e m e n te l
e principal e d e re z iste n t% ale acop e r i s u lu i (fe rm e ,
grin z i cu s e ctiune pl ina) situate i n z on e seism ice d e cal cul A + D se ve rifica
prin cal culin functie d e p e rioada si form a proprie d e vibratie pe ve rtical & a
s tructurii cal cu late . Da& pe rioada fundam e n tal ri T, < 0,5 s, s e ia in considc-
rare n u m ai prim u l m od d e vibratie ; data T, > 0,5 s atunci cal culul s e e fe c-
tueaza considerl n d cclputin prim e l c tre i m oduri de vibrafie .
E.2.2.4. Cal cul ul cadre l or tran s ve rsal e l a forte seism ice oriz on tal e se
e fe ctueaza tinind seam a .de con l u crare a spatial % Pe baza accstui cal culs e de-
te rm ing e forturil e in el e m e n te l
e cadre l or pre cum si iu barcl e con travinturil or.
E.2.2.5. La acope risnril e con travintuite con form cap. 1X.2.1 si pre v& z u te
cu inve l itori din tabl a c& at& sau din R O M PAN pe pane con tinui pe re az e m e ,
s e adm ite ss s e considere pe n trn cal cul n ldinam ic inve l itoarra ca o ?aib& d e
acope ris rigida pe d i r e cfia transve rsal a a cl bdirii.
E.2.2.6. La cadre l e cu fe rm e l e gate rigid de s til pi, z ona disipativa, s e va
local iz a la parte a superioara a stil pul ui, e viti n d u - s e s ol icitare a Pn d om e n iu

“. _I” _ .^.._ -,,/^Y-.


/ Nr. crt.

Cate gorie
s e i s m ic5

I I-
1 -3
- 4 5
1 I 2 ’ 131 4 I 5
0 Trol
iu A
Siste m e d e bu- l Bucattirii d e B l Con gclatoare B
0 Panou con tra A c%ttlrii m are capacitate
m otor l Spalatoak vase 13
0 M otor e l
e ctric A l Am e s te catoare B
al
i m e n te
-
Srste m e d e furni l Caz ane pre parat B
0 Cla d i r i adin A 0 Bate rii de A m incare
z are a e n e rgie i ! nistrative gu- pornire
caz d e urge n ta. ve rnam e n tal
e l Tran s p ortoarc B
0 Instal
atie e vi A d e m incare
0 Ce n tral e de c cuare gaz e arse
m u n i cafii l Frigide re B
0 Conducte d e A
0 Ce n tre d e cal
cl carburan t
gi procesare date
0 Grup ge n e ratc A 1 S i s te m e d e l Toate tipurile A l Ilum inat d e A
0 Ce n tre pe n tru il
u m inat d e cl
adiri sigurantl
activitafi d e
urge n ta l Ll m pi fluores-
. ce n te ?j g
0 Sedii pom pie r
l Ljm pi incan-
0 Spital
e d e s ce n te
0 Sedii pol
ifi e
l Scoli 0 Siste m e m edical
e l Spitale A l Ech ipam e n te A
- - aneste z ie
Z ste m e d e prote c 0 Cl
adiri publ
ice l Ech ipam e n te
A l Ech ipam e n t d A bacte riol
ogic
-ie im potriva in- nundare in caz d F*
endiil or 0 Ce n tral e d o co ie voie l Frigide re pe n tru A
n u n i cafii singe u m an
0 D e te ctoare d e A
0 Ccn tre d e cal
cu urn l Anal
iz or ch im ic A
singe
l Ce n trc pe n tru l Sprinclcrc A
ctivitati d e ur l Coagulator A
[e n * ch im ic al
singe lui
0 Sedii pom pie ri
l Ce n trifuge A
0 Cl adiri adm inis portabil
e
:rative guve rna- b c”
l DiGoz ite ’d? A
n e n tal
e substante
0 Spital
e ch im ice
l UnitQi ch im io- A
0 Sedii pol
itic te rapie
0 Scol
i 0 UnitQi d e s to- A
care l
a re ce

140
: _,
.._-_ __ .,_:i __ .--A
- --~ ~- - -.
Tab e l
ul A.1 - PAR AMETR II D E CALCUL ,,t” fj1 ,,Tc” PENTRU DIFENTE
LOCALITATI, CONFOR M HAS IT1[LOR DE Z ONARE DIN FIGURILE 5.1 SI 5.2
1 4 I 5
I 2
Z om
l Sedii pol
itic Local
itate a le n tr Tc
(sec.: Local
itate a ‘Ona
pe n tru
T c
e Scol
i ks (sec.’
ks
I
- -
I I3
1 Y 3 1 2 3
Siste m e d e al
i- Toate tipuril
e de l Caz a n e
m e n tare cu apa cladiri l R e te le d e tram - B Abrud F Bistrifa F
O,7 0,7
re ce gicalda port spa cal
da/
Adjud B I,0 BPrl
ad B 1,O
/rcce
B Agnita D OS7 Bl
aj E OS7
l Pom pe
R e z e rvoare d e B Aiud F O,7 Boq a F 0.7
. l acum ulare Al
ba Iul
ia ’ F 0,7 Bol
d e Sti-Scge n i A 1,O
l Boilere ve rti. B Al
esd F OS7 Borse c F 087
tal
e
Anina D O,7 Bbr;;a F O,7
1 l R e z e rvoare d e C
Arad D l
,O Botosani E On7
9 d e d u riz are a
1 ape i Avram e n i E 0,7 Brad F 0,;
l Puturi d e apa B Az u ga D 1.0 Bragov D 1.0
Babadag D 0,7 Brl
lil
a C l,.J
Bac?iu c 1,O Bre az a B l
,O
Baia de Aram F 9 ,7 Bre z oi D 0,7
Baia Mare E 037 Bucureyti C i,5
Baia Sprie E 087 Budesti D 13
Baraol
t E 087 Bufte a C 13
BZ coi A LO Buh qi D 1,O
B& il
e Govora 9 180 Bugteni D 180
Bail
e ’ H e rcul
ane D O,7 Buz 5u B 185
Bgil
e Ol
anegti D 14 Buziaa E 1,O
Btil
e #i D 1,5 Cal
afat D 185
Bgil
e Tugnad E O,7 Caracal D 1,5
,Be ch e t D . 1,5 Caranse b e g E On7
Be cl
e an F OS7 Carei C O,7
Be + ’ F 087 cavnic E OS7
Be re $i B 45 Cgl
an F O,?
Bicaa E 0,7 C%i,ragi D 185
7
1

Se b e g F 0,7 Tg. Mureg E 0,7


Se garce a D 1,5 Tg. O cn a C 1,O
Se m e n ic F 0,7 Tg. Ne am t E 087
Sf. Gh e orgh e D 1,O Tg. Se cu i e s c D 110
Sibiu D 0,7 Tim igoara C 110
Sigh e tul Marm atie i D 0,7 Tl
rgoviste C 1,O
Sigh iSoara E 0,7 Tirn gve n i E ‘0,7
Sim e ria F 0,7 Topl
ita E 0,7
Sinaia D 1,O Topol
ove n i D‘ 15
Sinicol
au Mare D 1,O Turnu Magure l
e D 1,J
Sire t D 0,7 Tu l
ce a D 1,5
Sin ge orz B& i F 0,7 Tandare i D I,5
Sl
atina D 1,J ‘ricl
eni E 1,O
Sl
anic A 1,O Uricani F 0.7
Sl
anic M ol
dova C 1,O Url
ati A 1,5
S lo b o z i a D 1,5 Urz ice n i C 15
Sol
ca E 0.7 Vasl
ui B 1,O
Sovata F 0,7 Va@u F 09 7
Stre h aia E I,0 Vatra Dorn e i F 087
Suce ava E 0,7 %l
e n ii d e M u n te A 1,O
Sul
ina D 1,5 Victoria D 0,7
$im l
e u l Sil
vaniei F 0,7 Vi d e l
e 2’ D 185
T+ nad E 0,7 Vige u d e Sus F 0,7
Te ch irgh iol E 0,7 Vl
n ju Mare E 1.0
Te cu ci B 1,5 Vl
ah ifa E 037
Tg. Bu jor ’ B 1,5 Voin e asa E 09 7
Tg. Carb u n e gti 5 E 1,0 Vu l
can F 0,7
Tg. Frum os D 0,7 Z al
au F 087
Tg. Jiu E 180 Z arne gti D 1.0
Tg. L?ipug F 0,7 Z im nice a D i,5
Tg. Logre gti E 1,O Zl
atn a F 09 7
__ I .__ .._ -. . .
,” h s
? ?A
: ‘
$
,

I . :,
‘_ (..L.
:

;_
c.,

i., ,

. ._ ..‘.,T
:, _. ._j

i
I
I T_ - ‘8
x /f I

I - , ,
u
UK!
..8 ..............
. . g . . ............
................
7’
XTRU PROIECTAREA ANTISEISMICA A CON-
STRUCTIILOR DE LOCUINJ’E, SOCIAL-CULTURALE, AGROZOOTEHNICE $1
INDUSTRIALE - INDICATlV P 100-92

CU PR INS

1. GENERALITATI ....................... 5
2. PRINCIPII DE PR O IECTARE ANTISEISM ICA ........ 8
3. PLANIFICAREA $1 AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR. ..... 12
3.1. Planificare a activit& tii d e constructie ........... 12
3.2. Am plasare a con s tructiilor ......... ; ....... 12
I
4. ALCATUIREA DE ANSAMBLU A CONSTR U CTIILO R . . . . . 13
4.1. Form a in pl an si e l e vatie ....... , ......... 13
4.2. Masuri cd urm k e s c l im itare a m aselor constructiil or ..... 15
4.3. Pre ve d e ri ge n e ral
e d e al c8tuire a structuril
or d e re z iste n til ... 16
4.4. Rosturi antiseism ice ................... 19
I
4.5. M & n-i privind el e m e n te le si subansam b lel
e n e s tructurate ... 21
5. CALCU LU L STR U CTU R ILO R LA ACTIUNEA SEISM ICA ....
*5.1. M odal
itgti d e considerare in cal
cula actiunii seism ice .....
5.2. Mode l are a in cal cula com port& ii structural e . . . . . . . . .
5.3. R e latii d e cal cul pe n tru d e te rm inare a In c& r& il or seism ice ori-
z on tal e pe n tru cal cul ul structuril or d e re :iste n @ ...... 26
5.4. D e te rm k are a inc%rc%rilor s e i s m ice ve rtical e ........ 34
5.5. De te rm inare a inck c?l ril
or seism ice pe n tru e l e m e n te l
e care n u
fat parte din structura d e re z iste n @ ............
5.6. De te rm inare a Pn ck ck il or seism ice ’pe n tru e ch ipam e n te si insta-
latii i n d u s triale ..................... 36
5.7. Efe ctul d e torsiune ge n e ral & ............... 37
5.8. M e tod e d e cal cul d e com pl e xitate superioars ........ 39
6. ASPECTE SPECIFICE ALE CALCU LU LU I STR U CTU R ILO R LA
ACTIUNI SEISM ICE ..................... 41
6.1. Grupk i d e inc%rc& ri si sch e m e d e inc& rcare ......... ’ 41
6.2. Conditii d e cal cul ..................... 43
7. PR E VE D E R I SPECIFICE STR U CTU R ILO R D E BETON ARMAT 50
. 7.1. Conditii d e a p l icare ................... 50
7.2. Conditii d e e xprim are a principiil or de proie ctare structural
g . . 50
7.3. Conditii re fe ritoare l a m ate rial
e .............. 56
Z onare a seism ic& a te ritoriul
ui Rom %niei din punct d e ve d e re
8. PR E VE D E R I SPE C IFICE S TR U CTU R A LE METALICE . . . . 57 al coe ficie n $il or d e cal cul . . . . . . . . . . . . . . .
8.1. Pre ve d e ri ge n e ral
e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 M e tod e sim pl
ificate d e d e te rm inare a pe rioade l
or si form e l
or
8.2. Cla s i fi care a s tr u ctu r i lor m e tal
ice
a n ti s e i s m i ce . . . . . . . 57 proprii de vibratie , pre cum si a inc& rcBrilor seism ice pe n tru
cl
adiril e cu proe m i n e n te la parte a superioara . . . . .
8.3. Mate rial
ele fol
osite pe n tru structuril e m e tal ice antiseism ice , . 61
Aplicare a analiz e i m odal
e cu l
uare a in considerare a d e fe r-
8.4. Conditii pe n tru suple te a pe re til
or e l
e m e n te lor s tructural e in m il
rii spatial
e a constructiil or . . . . , . . . . . . . .
z on e l
e pl astice pote n tiale . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Pre ve d e ri re fe ritoare l
a structuril
e d e b e ton arm at . ...
8.5. Con form are a i;i cal
cu l
ul e l
e m e n te l
or s tructural
e ....... 62
,. An e xa E - Pre ve d e ri re fe ritoare la s tr u ctu r i le m e tal
ice . . . . . * .
8.6. Re com andl
ri pe n tru al
& uire a $i cal
cu l
u l s tructuril
or m e ta-
l
ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . An e xa F - Exe m pl e d e i n cadrare in cate gorii seism ice a dive rse l
or sis-
73 te m e , instal atii 9i e ch ipam e n te ............
9. PREVEDERI SPECIFICE STR U CTU R ILO R D IN Z IDARIE . . . 73
10: PR O IECTAREA ANTISEISM ICA A INSTALATIILO R $1 ECH IPA-
MENTELOR . . . . . . . . c . . . . . . , . . . . . . . . . 74
10.1. Prin cipii ge n e ral
e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
10.2. Am pl
asare a si m on tare a aparate l
or, u til
aje lor, e ch ipam e n te -
or si
l conducte l
or de instalatii . . . . . . . . . . . . . . 81
10.3 Pre ve d e ri spe cial
e pe n tru instal atiil
e afe re n te construcfiil or d e
prim s n e cesitate , cu. rold e m e n tinere a unor activit& ti e conom ice .
qi social e vital e in caz de cutre m ur . . . . . . . . . . . . . 83
10.4. Pre ve d e ri spe cial
e pe n tru instal afiile sanitare , d e indl z ire ,
de ve n til
are si ele ctrice . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 85
11. PREVEDERI REFERITOARE LA EVALUAREA NIVELU LU I DE
PR O TE C T I E A C O N S TR U CTIILO R E X ISTE N TE ....... 86
11.1. Date ge n e ral
e . .’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
11.2. M e tod e d e jn ve s tigare pe n tru e val uare a nive l ul ui d e prote cfie
a constructiil or e xiste n te . . . . . . . . . . . . . . . . 86
11.3. Eval
uare a cal
itativg - E, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
11.4. fn ce rck il
e nedistructive - Es . . . . . . . . . . . . . . 92
11.5. M e tod e d e cal
cul sim pl
ificat pe n tru e val
uare a capacit?l
tii d e re
z iste n fa - Es . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 93
11.6: M e tod a d e cal
cul d e com p le xitate m e d i e - E, . . . . . . . 95
11.7. Me toda de cal
culdinam ic nel
iniar - Es ......... 9 .5
12; PREVEDERI REFERITOARE LA MASURILE DE INTERVENTIE
A S U P R A C O N S TR U CTIILO R E X I S T E N TE . . . . . . . . . . Bun de tipar: 22.VI.1992
96 Redactor: Alexandra Murgu
12.1. Date ge n e ral
e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ,9 6
12.2. Stabilire a deciz ie i de inte rve n tie .
..........., 97 Tiparul e xe cutat sub com anda nr.1042
l
a tP. ,,Fil
are t“, str. Fab rica d e ch ibrituri
12.3. Proie ctare a lucraril or de inte rve n tie
........... 101 n r. 9 k l
l& u;aure s ti
13. CONDITII P R IVIN D E X E C U T A R E A LUCRARILO R . . . . : 103

150