UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA

:

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific: Lect.univ.dr. Absolvent:

Piteşti

- 2011 -

PARONIMELE ŞI PARONIMIA

2

CUPRINS Argument…………………………………………………………………….....…4 Capitolul I. PARONIMELE…..........………………………………….…….......8 A. Definiţia paronimelor…………………..........………………..…….…...…....9 1.1. Origine.....................................................................................................9 1.2. Puncte de vedere ale mai multor lingvişti..............................................10 B. Atracţia paronimică (Confuzia semantică)…………………………….......13 1.3. Raportul dintre atracţia paronimică şi etimologie populară..................13 1.4. Efecte negative ale atracţiei paronimice................................................16 C. Criterii de clasificare………………………………............………………...23 1.5. După numărul de fenomene prin care diferă.........................................23 1.6. Din punct de vedere semantic...............................................................24 1.7. După valoarea morfologică....................................................................24 1.8. După criteriul frecvenţei în limba vorbitorilor de la limba română.......32 1.9. Din punct de vedere al etimologiei........................................................41 Capitolul II. PARONIMIA……………………………………………………..43 2.1. Conceptul de paronimie.........................................................................44 2.2. Clasificarea cuplurilor paronimice.........................................................45 2.3. Rolul paronimelor în îmbogăţirea lexicului românesc actual................51 2.3.1. Relaţia paronimiei cu antonimia şi sinonimia..................................51 2.3.2. Relaţia paronimiei cu omonimia......................................................53 2.3.3. Modernizarea masivă a lexicului prin neologisme..........................56 2.4. Valorile stilistice ale paronimiei............................................................58 CONCLUZII..........................................................................................................63 GLOSAR - APLICAŢIE PRACTICĂ ................................................................65 BIBLIOGRAFIE……………………………………….......…………………....98

3

deoarece defineşte relaţia formală dintre doi termeni ai căror referinţi sunt diferiţi. În privinţa definiţiei termenului de paronimie. petrolier şi petrolifer ca paronime. mai ales. aceştia se pot substitui reciproc. În cadrul mai larg al relaţiilor semantice. ci prin faptul că. literatura de specialitate consideră paronimele ca fiind cuvinte insuficient diferenţiate din punct de vedere formal – de la 1 la 3 sunete (animare-animaţie. adică utilizarea unuia sau a altuia este opţională.şi somn -peşte. în dialogurile interpersonale. La nivelul vocabularului limbii române. paronimia este un aspect care merită atenţia atât a specialiştilor. nu prin echivalenţa semnelor. oricând. dar şi de sinonimie. Lucrarea de faţă Paronimele şi paronimia este astfel concepută încât să se adreseze tuturor vorbitorilor de limbă română. cât şi a celor care studiază limba română ca disciplină de învăţămănt. la fel cu somn – stare fiziologică.ARGUMENTUL Motivul alegerii temei de licenţă a pornit în primul rând de la ideea că formarea intelectuală a tinerei generaţii începe cu profunda cunoaştere a limbii române şi. fără de care nu este posibilă întrebuinţarea lor corectă. polisemia se apropie de omonimie prin informaţia semantică diferită a termenilor (de exemplu. având sensuri total diferite şi provocând astfel erori de exprimare. a limbajului folosit corect în comunicare. Acest fapt generează o greşită atracţie paronimică. uneori. astfel încât să se înţeleagă cât mai bine şi mai detaliat această problemă a confundării cuvintelor care se diferenţiază printr-un singur fonem sau prin două. în exprimarea gândurilor şi sentimentelor. denumesc alte realităţi fiecare. de la clasa omonimelor). speţe-speze. in psihologia vorbitorilor ideea că. nerecunoaşterea sensurilor termenilor paronimici induce. invederat-inveterat 4 .

în sufix (concesie- . prin anexare sau alternantă cu zero ( astronimie-gastronomie). substantive-adjectiv (oral-orar). în stilul publicistic.). Atracţia paronimică este generată de confuzia termenilor şi constă în atragerea şi înlocuirea în procesul comunicativ al formelor 5 în prefix (abjudecă-adjudecă). median (felon-filon). există perechi de sunete care se opun şi creează paronime: l-r. c-g. p-b. statutul sunetului care se opune altui sunet respectiv dacă o vocală sau consoană.în funcţie de categoria lexico-gramaticală a termenilor: substantivesubstantiv (spete-speze). .în raport cu numărul fonemelor care diferă.etc. prin corelaţie sau alternanţă (alocaţie-elocuţie). înregistrat în literatură belitristică. În funcţie de aceste caracteristici. Din cauza faptului că pentru vorbitorii de limbă română insuficient instruiţi se produc confuzii între termenii care intră în relaţia de paronimie. . pentru calitatea de paronim a două cuvinte. g-j. contând. sunetele respective au diferite trăsături articulatorii. nu sunt paronime ac-act-rac-pac etc). . concesiune).în funcţie de forma de diferenţiere: prin translaţie sau metateză ( relevarevela). şi în cel colocvial. am abordat şi fenomenul atracţiei paronimice. Însă nu orice cuvinte care se deosebesc între ele printr-un număr redus de sunete sunt paronime (de exemplu. situarea în radical şi afix. adjective-adverb (net-neto). mai apropiate sau mai depărtate. precum şi de apartenenţă la o clasă lexicogramaticală a termenilor. am analizat următoarele criterii de clasificare a paronimelor: . Există cuvinte de tip paronimic la care diferenţei de sunet i se poate asocia poziţia acestuia. adjective-adjectiv (original-originar). la care am exemplificat cu paronime distinctive printr-un sunet (emersiune-imersiune) prin două sunete (diferend-deferent). s-z.în funcţie de poziţia fonemului diferenţiator în structură cuvântului: radical (epruvetă-eprubetă).în funcţie de poziţia fonemului diferenţiator-iniţial (erupe-irupe). Sunetul său. . verb-verb (a erupe-a irupe). prin trei sunete (fortuit-forţat). final (familial-familiar). cum şi unde se produce articularea acestuia etc. În acest sens. l-n.

De asemenea. îndărăt-îndărătul. prin aceşti termeni se poate anticipa un nou val de înnoiri. în special în limbajul publicistic. joiajoi). alături de celelalte categorii lexico-semantice ca sinonimia. variantele diferenţiate subtil în structura lor lexicală. însă 6 . Prin studierea paronimelor se evidenţiază bogăţia lexicului românesc. Paronimele contribuie la modernizarea lexicului românesc. obiectul lucrării noastre. conativă sau persuasivă şi expresivă. dar fără elucidarea aspectelor teoretice legate de aceasta. capcanele similitudinilor care trimit în direcţii diverse sensul unor perechi de cuvinte apropiate ca formă şi se avertizează asupra folosirii riguroase a subtilităţilor limbii. este o creaţie a locutorului pe bază raportării la o unitate lexicală a cărei informaţie semantică sau structură fonetică ar trimite la realitatea denumită. se adaptează rapid nevoilor expresive ale vorbitorilor şi. creaţiile interne din cadrul acestuia se explică prin împletirea celor trei funcţii ale discursului jurnalistic referenţială sau informativă. Este evident că o parte dintre aceste sensuri figurate ale paronimelor nu vor rămâne în limbă. apar acum cu complicaţii stilistice neobişnuite. Am exemplificat. cum au fost când au pătruns în limba română. ceea ce are drept consecinţă permanenta căutare a ineditului expresiv şi a pitorescului lexical. pentru aceasta. că este înrudit etimologic. a vieţii in plan material şi spiritual. Privite din punct de vedere funcţional. cu etimologiile populare celebre : lăcrămaţie pentru reclamaţie. implicaţi în modernizarea continuă a civilizaţiei. Termenul utilizat nu este atestat în dicţionare. care presupune alterarea formei unui cuvânt mai puţin sau deloc cunoscut vorbitorilor sub influenţa altui cuvânt cu care se consideră. Paralel cu atracţia paronimică şi total diferită de această este etimologia populară. cu atât mai mult cu cât paronimele. Aceste realităţi lingvistice au impus introducerea paronimiei în manualele şcolare de gimnaziu şi de liceu. omonimia. eronat. de asimilări de termeni.articulate hotărâte şi al celor nearticulate (băiat –băiatul. deoarece multe din ele intră în categoria neologismelor şi a termenilor tehnico-ştiinţifici. murături pentru moratoriu etc. din termeni monosemantici.

7 .prezintă interes pentru cercetarea ştiinţifică. De asemenea. diversificarea şi internaţionalizarea lexicului limbii literare. au scopul de a o face utilă celor care o citesc şi mai ales de a oferi un cerc larg de informaţii cu privire la folosirea cât mai corectă a paronimelor de către vorbitorii limbii române. în vorbirea de toate zilele. În concluzie aspectele teoretice. prin larga sa audienţă. presa. constituie caracteristici esenţiale ale limbii actuale. ne-a fost de mare ajutor acest dicţionar. prin autoritatea cuvântului tipărit sau rostit. pentru înţelegerea dinamicii şi a tendinţelor lexicului actual. Considerăm că această lucrare de licenţă are un rol deosebit de important în optimizarea practicii de asistenţă managerială şi secretariat. iar pe de altă parte la îmbogăţirea. de lingvintică generală şi de lexicologie prezentate în capitolele lucrării. în literatură. astfel pentru a vorbi cât mai corect din punct de vedere semantic şi gramatical. circulaţia termenilor de la un domeniu la altul. deoarece acestea sunt rezultatul necesar şi marcă infailibilă a vitalităţii limbii în general. poate contribui la educarea lingvistică a publicului. Abundenţa şi frecvenţa paronimelor în publicistică. Lucrarea de faţă a fost realizată cu ajutorul Dicţionarului de paronime fără de care nu reuşeam să terminăm partea practică. în critica artistică.

CAPITOLUL I PARONIMELE 8 .

(în loc de spezele). Din fr. motivată de factorii sociali sau 1 Ţibrian Constantin. 10 [DEX '98] Dicţionarul explicativ al limbii române. Am cumpărat un metru de altas. cu sensuri diferite şi uşor confundabile. Unii lexicologi consideră că avem de-a face cu paronime şi atunci când diferenţa este de mai multe sunete.. nu suntem de acord cu punctul de vedere pe care îl susţine Silviu Constantinescu2.nume”) sunt cuvinte neologice care se diferenţiază printr-un singur fonem sau mai rar prin două foneme. Stuctura vocabularului limbii române. Dificultăţi semantice. aproape de” + ónoma . (în loc de atlaz). Editura Ştiinţifică. PARONIMELE A. care merge într-acolo încât cosideră paronime şi acele cuvinte care se diferenţiază prin chiar şapte foneme (fonemul reprezintă cea mai mică unitate sonoră a limbii. phonéme)3: combustie. pará . a cărui tendinţă. amplitudine. ORIGINE Pronimele (provine din fr. De regulă.amploare etc. Academia Română.1. 1998 9 . Exemplu: Trăiesc pe spezele părinţilor mei. Apariţia perechilor paronimice este explicabilă prin procesele succesive de îmbogăţire a lexicului românesc. Bucureşti. Institutul de din Piteşti. Editura Univers Enciclopedic.în trecut şi în prezent. paronyme gr.lângă”.Capitolul I. p.combustibilitate. Ediţia a -II-a. de obicei. 1994. care are funcţiunea de a diferenţia cuvintele între ele.. paronimul mai cunoscut se substituie celui mai puţin familiar vorbitorilor. Editura Universităţii Constantinescu Silviu. precum şi formele gramaticale ale aceluiaşi cuvânt. mai puţin instruiţi1. DEFINIŢIA PARONIMELOR 1. Pornind de la definiţie. 2006 2 3 Lingvistică „Iorgu Iordan”. Ele provoacă erori de exprimare atât în vorbire cât şi în scris la o mulţime de vorbitori.

ritmul. provenit din latină lacuna < lat.2. favorizează asimilarea rapidă a cuvintelor noi şi aparţine unor asemenea conjuncturi. Ciocnirea intenţionată a doua paronime a dat naştere unei figuri de stil cu numele de paronomază4. ausculter. identificăm paronime cu acelaşi etimon primar. it. Create prin atracţie formală. alţi au examinat atracţia paronimică intenţionată. ele au primit denumirea de atracţie paronimică . PUNCTE DE VEDERE ALE MAI MULTOR LINGVIŞTI Specialiştii în materie au abordat fenomenul din dublă perspectivă. invertire). Aspectul funcţional al paronimelor. organizarea sa binară. lagună = lac de litoral (< it. retorica elipsei şi funcţia mnemotehnică . cuvinte asemănătoare fonetic altor unităţi lexicale ale căror sensuri sunt fixate deja în conştiinţa vorbitorilor. Atracţia paronimică. Acest fenomen constă în faptul că unul 4 Grădinaru Angela. 2007. 103 10 . lagună. lacune. Paronomaza îşi realizează valoarea datorită funcţiilor: metalingvistică. se manifestă prin crearea alianţelor paronimice iluzorii. rimă. 1. ascultare) scală = placă gradată de la aparatele de radio (< it. Trăsăturile de bază ale paronomazei sunt: concizia enunţului. Unii lingvişti au studiat însă paronimia prin prisma Imaginarului Lingvistic (atracţia paronimică neintenţionată). investire). actualizat în vorbire. invertir. a înveşti = a da cuiva o autoritate. lat. lacus).economici extrinseci. lat. scala). scară = element de construcţie (< lat. poetică şi ludică. a investi = a face investiţii. scala). Universitatea de Stat din Moldova . o demnitate (< fr. Teză de doctorat în filologie . Din acest punct de vedere. lat. Chişinău. lipsă (< fr. a plasa un fond (< fr. p. Exemplu: a asculta = a auzi. investir. lacună = spaţiu gol. lacuna). a ausculta = a asculta zgomotele din interiorul corpului cu urechea sau cu stetoscopul (< fr.

substituindu-l în procesul interacţiunii verbale.. Bucureşti. 149 6 11 . Termenul atracţie paronimică ar trebui folosit numai în legătură cu acele etimologii populare care constau în asocierea a două paronime. elementul inductor şi cel indus nu sunt paronime. Nu orice etimologie populară e şi atracţie paronimică. Mulţi autori pun semn de egalitate între fenomenul atracţiei paronimice şi cel al etimologiei populare. întrucât acesta din urmă presupune asocierea formală şi substituirea a două paronime. Ediţia a-II-a . iar etimologia populară modifica aspectul sonor al elementului indus sub influenţa unui al treilea cuvânt5. Aspectul funcţional al acestui fenomen este identificat prin atracţie paronimică şi este materializat la nivelul vorbirii. 67 Didactică si Pedagogică. După părerea noastră atracţia paronimică constituie doar un aspect al etimologiei populare. elementul inductor atrage şi-l substituie pe elementul indus. A utiliza termenul atracţie paronimică în locul celui de etimologie populară. Editura Echinox.limba este forma şi nu substanţă” şi de la concepţia triadică a lui Eugen Coşeriu6 (Sistem-Norma-Uz). mai frecvent în limba şi mai cunoscut. Bazele lingvistice pentru teoria şi parctica predarii limbii romăne. În cazul atracţiei paronimice. în cazul etimologiei populare. 1971. s-a ajuns la concluzia că tipurile de paronime sunt inventariate la nivel de sistem. fiind grupate în structuri binare. Cluj. înseamnă a oferi o imagine trunchiată asupra fenomenului în discuţie. p. ci este realizare . Acestea fiind spuse.. Atracţia paronimică reprezintă un anumit aspect al etimologiei populare. Dar tot ce nu este "formă pură" nu este limbă (schemă).din termenii paronimi.vorbire” (uz) şi în raport cu "formă pură" este "substanţa". Mulţi lingvişti au identificat atracţia paronimică cu fenomenul etimologiei populare – fenomen mult mai complex şi cu o sferă de acţiune incomparabil mai largă. Editura Coşeriu Eugen. îl atrage pe cel care este mai puţin cunoscut. 1995. Etimologia populară se distinge de atracţia paronimică prin faptul că. p. Introducere în lingvistică. Pornind de la teza saussuriană ca . subliniem că fenomenul atracţiei paronimice poate fi raportat la categoria normelor subiective care vizează domeniul Imaginarului 5 Chiosa Clara Georgeta.

203 Chisinău. dar funcţia regulatorie a conceptului a diminuat în favoarea celui de adaptare. iar cercetătorii în domeniu nici nu pot presupune posibile asocieri generate de subiectul vorbitor. p. Sub aspectul diferenţelor fonematice. 2001. Ca o obiectivitate generată de funcţionarea socială. adaptând-o. când André Martinet 8 da o nouă definiţie limbii. reconstruind-o în interiorul Imaginarului Lingvistic. În acest sens. survenit ca necesitate faţă de evoluţia limbii. Elemente de lingvistică . Dimpotrivă. iar experienţa umană aduce anumite schimbări şi în experienţa lingvistică. Bucureşti. întradevăr. vorbitorii deja au asociat în exprimare. Teză de doctorat în filologie. 78 8 9 12 . inovaţii unde restricţiile normative nu au reuşit să se impună. Editura Ştiinţifică . Tendinţe actuale ale limbii române. Astfel. p. Atractia paronimică.Lingvistic. 1970. dat fiind că limba este percepută ca o lume în dezvoltare. 1968. 7 Grădinaru Angela. participă la crearea unei limbi omogene. în diverse etape ale dezvoltării sale intelectuale. 146 Graur Alexandru. de la un individ la altul şi chiar la aceeaşi persoană. Martinet André. De aici e limpede că dinamica lingvistică7 actuală tinde să reducă rolul regulator al normei. norma nu poate ignora variabilitatea care include normele individuale. limitele paronimelor nu pot fi încadrate în modele fixe. norma este aplicată de fiecare locutor în felul său. de fapt. A vorbi corect înseamnă a cunoaşte norma. Bucureşti. Conceptul de unicitate a limbii este pus sub semnul îndoielii. Începând cu 1960. Universitatea de Stat din Moldova. p. cuvântul norma (în accepţie lingvistică) se utilizează la plural normele. ei încadrează în anumite reguli ceea ce. Exemplele supuse analizei ne permit să afirmăm că numărul cuplurilor paronimice variază de la o categorie socială la alta. Editura Ştiinţifică. dar o astfel de limbă este vorbită de un locutor ideal9. a unei limbi standard. cu normele fictive şi comunicaţionale (inconştient subiectul vorbitor poate asocia două cuvinte cu fonetism apropiat în procesul comunicării) şi cu normele evaluative (care îi permit locutorului a sesiza la timp aceste confuzii). locale. Fenomenul "se confruntă" în acelaşi timp cu normele prescriptive (care cer respectarea particularităţilor funcţionale ale paronimiei). norma.

Caragiale. Iaşi. Spre deosebire de atracţia paronimică.înseamnă împotriva. de vorbitori în locul celui de-al doilea: . celălalt ca element indus (adică influenţat). Bucureşti. În ceea ce ne priveşte. ca o reacţie faţă de caracterul nemotivat al semnului lingvistic. Puţine sunt înlocuite de termeni care să devină norma lingvistică. o confuzie paronimică. aşadar la unităţile lexicale din masa vocabularului. fracţiune pentru facţiune (acceptat de DEX şi DOOM)11. deşi prefixul anti. coane Fănică. Pentru a demonstra raportul existent între atracţia paronimică şi etimologia populară (termeni şi fenomene confundate) ne vom folosi de exemple din opera comică a lui I.Şi la mine. Editura Academiei Republicii Socialiste România. considerăm că n-ar trebui să vorbim de atracţie paronimică decât în limitele cvasiomonimiei celor doi termeni care intra în relaţie.Exemplificăm. Dintre cele mai cunoscute abateri care s-au impus ca reguli amintim: anticameră.3. În mod practic.. etimologia populară are o sferă mult mai largă. p. orice vorbitor poate face. Editura Ştiinţifică. 1975 13 . Ediţia a –II-a . îndeosebi la cele mai recente. limitată. cu termeni renumerţie şi remuneraţie. la neologisme. în general. primul inexistent în dicţionarele româneşti mai vechi sau mai noi. în general. ATRACŢIA PARONIMICĂ ( CONFUZIA SEMANTICĂ) 1. să trăiţi! 10 11 Förstmann Ernest. RAPORTUL DINTRE ATRACŢIA PARONIMICĂ ŞI ETIMOLOGIE POPULARĂ Acest fenomen teoretizat sub numele de atracţie paronimică de către lingvistul german Ernest Forstemann10 apare. cu circulaţie restrânsa sau individuală. utilizat. 1919. a căror frecvenţa e mai slab reprezentată în vorbire.B. dar aceasta rămâne. pe care vorbitorii le stabilesc între cuvinte. pentru aceasta. implicând toate asociaţiile etimologice false.L. conştient sau inconştient. şi la cuvintele arhaice sau regionale. 145 [DEX’75] Dicţionarul explicativ al limbii române. Introducere în lingvistică. unul în calitate de element inductor. în majoritatea cazurilor.

134 14 . Editura Tempora. Deoarece. . aia a fost cerneala violetă.Caragiale)....Băieşu).nu mă aşteptam ca tocmai dumneata să te pronunţi cu aşa iluzii în contra mea”. identificată cu cvasiomonimia. coane Fănică”. fumatul se sondează cu tuberculoza. am conoscuto după miros”(I. vorbitorii asociază informaţia care se referă la plată. în care confuzia se produce între paronime care au aceeaşi rădăcină.. de fapt. .Famelie mare. După cum se poate observa. Bucureşti. renumeraţie mică.L. . corabora sub influenţa lui colabora13. Bradul de la Mirceşti. 12 13 14 Caragiale I. familial în loc de familiar. bombastice: adverse de ploaie. etc. a înlăturat lagunele. modista şi învăţată…” .. Piteşti. probabil din neglijenţa sau din dorinţa unor exprimări savante. ne cere numai datoria. de aceea trebuie acceptat ca atracţia paronimică înseamnă.L. 123 Marcu Florin. p. bani cu număr şi cu uneori.14.greu de tot…Ce să zici?”. Noul dicţonar de neologisme . avea eroare de preşedinte. miner în loc de minier. confuzie paronimică (semantică). famelie mare.Statul n-are idee de ce face omul acasă. renumeraţie mică. mental. rezultatul comunicării este opus intenţiilor şi demonstrează ignoranţa vorbitorilor. Editura Academiei Române.Fată frumoasă. lucru exploatat şi ironizat de scriitorii români şi tradus prin termenul comic de limbaj: . 1996.În calitate de casieră manipulaţi bani numeral ?Bineînteles ca numeral şi zilnic”.-onis) cu sensul de plată. domnule…”. i se imputaseră braţele. 2003. Aceste fenomene sunt foarte rare.Ei geanta latină. dar de! Nouă copii şi optzeci de lei pe lună. carbonier în loc de carbonifer). .. Neologismul renumeratie a intrat în limba română prin filiera franceză (remuneration) şi din latină (remuneratio. după buget”12. fapt motivat de esenţa relaţiei de paronimie. celelalte atracţii reprezintă numai un aspect al cunoscutei etimologii populare. 1997 Găiţănaru Ştefan. Mic dicţionar de regionalisme. Marea parte a vorbitorilor nu cunosc etimologia cuvântului. abces de mânie. p. onorariu. însă au informaţia sensului. O scrisoare pierdută . . Editura Corint . Bucureşti. dar diferă prin afixe (de exemplu. Cu excepţia unor cazuri izolate. (I. răsplata..Aş. după buget.. Unele confuzii sunt efectul unor rostiri populare sau regionale.

asimilează forma fonetică a remunera la a renumera. şi aceasta situaţie.. modistă-modestă.. p. Bucureşti.Ei dacă nu-i ajunge. Satiră şi umor..deoarece ultimul presupune confundarea integrală a două cuvinte paronimice sau cvasiomonime. o altă etimilogie populară. 202. de asemenea.L. Din paronime. 2007. Nu orice etimologie populară este şi o atracţie paronimică. cele două cuvinte devin. a gira îl substituie pe a gera.În exprimarea personajului feminin Zita din comediile lui Caragiale 15 este confundat semiarhaicul şiş cu franţuzismul şic. un anumit aspect al etimologiei populare. unul din termeni este o creaţie lexicală care nu se regăseşte în dicţionare. că. boieresc pe bouresc). Bucureşti. de fapt. Editura Casa Editorială Muntenia. omonime. respectiv vorbirea individuală. Saussure de Ferdinand. 201 16 15 . Caragiale aduce în lumină. prin replica jupânului Dumitrache. transformarea lui remuneraţie în renumeraţie şi a lui reclamaţie în lăcrămaţie nu pot fi explicate numai prin influenţa lui număr şi respectiv a lui lacrima. Curs de lingvistică generală. despărţirea e aproape. cum a fost iniţial (de exemplu. admitem că multitudinea atracţiilor paronimice reprezintă.Vom admite. Editura ANTET. 2011. violentă-violetă. care înlocuieşte elementul indus (de exemplu. în principiu. însă numai în acel aspect al limbajului pe care Ferdinand de Saussure16 le-a numit parole. În cazul etimologiei populare. ironizând involtura personajului: .O noapte furtunoasă’’. De aceea. Astfel spus. Dacă în cazul atracţiei paronimice elementul inductor este întotdeauna un singur cuvânt. să fi poftit la mine la despărţire cu lăcrămaţie. că-i împlineam eu cât îi mai lipsea’’. mai puţin cunoscut decât cvasiomonimul care i se substituie în vorbire. Beletristică şi critică . realitate care trebuie avută în vedere în descrierea lor la nivelul realizărilor concrete din limbajul cotidian. astfel. atracţia paronimică se poate exercita asupra oricărui cuvânt care are un corp fonetic însoţit şi este. raportul dintre cele două fenomene este asemănător cu cel dintre gen şi specie. În comedia . iluzii-aluzii. ceea ce înseamnă că. numeral-numerar). p. la generarea acestor 15 Caragiale I. Verbul a număra (sau cu alte cuvinte din familia lexicală a lua număr). giantăgeantă.

1968. în loc de: impermeabil. enerva. prieten. b. Aşadar. Probleme de etimologie . Bucureşti. p. Am căutat produsul. Esenţa atracţiei paronimice constă în faptul că un paronim. deci mai cunoscut vorbitorilor. unele paronime se confundă în procesul comunicativ. pioner. În cazul paronimelor alimentări-alimentare.4. fermă. nutriţie. pretin. siringa. pentru: butonieră. 304 Felecan Nicolae.populară'' nu există. la confuzia termenilor şi în urma unor accidente fonetice. seringă. precum: a. transformarea lui e. de natura extralingvistică. în i: impermiabil. carter. Vorbitorii mai puţini instruiţi folosesc în mod greşit cuvântul mai cunoscut în locul paronimului mai puţin cunoscut. în mai multe alimentări ’’ (corect alimentare). iar cel de-al doilea are singularul alimentară (forma substantivala a adjectivului alimentară). de obicei aton. Editura Gutinul. afirmaţia care urmează este incorectă: . confuzia se produce pentru că termenii au un radical comun. 267 16 . Notăm şi faptul că se ajunge la paronimie şi. cu sensul de hrănire. pentru că nu se întemeiază pe cuvântul originar. inerva. specifice vorbirii populare sau anumitor graiuri regionale18. Paronimia în limba română . au mai contribuit verbele a număra şi a lăcrima. îl atrage pe cel care este mai puţin cunoscut. Ca o concluzie la etimologiile populare. substituindu-i-se acestuia din urmă în procesul comunicării verbale. de care vă vorbesc. alimentaţie.. precum şi alte cuvinte care să încadreze în aceleaşi familii lexicale. monoftongarea lui ie în e: butoneră.etimologii populare. denumind un magazin (cu acest profil). cartier. considerăm că însăşi noţiunea populară în cauză nu este o structură oportună pentru realitatea psiholingvistică pe care o defineşte : anexa . uneori. 17 18 Hristea Theodor. pionier. Baia-Mare. respectiv pe un etimon valabil şi identificabil17. însă primul are singularul alimentare ( derivat al verbului a alimenta). 1993. Editura Ştiinţifică .. 1. p. EFECTE NEGATIVE ALE ATRACŢIEI PARONIMICE Datorită unor factori subiectivi. firma. care e mai frecvent în limba şi.

gaze într-un anumit timp. diftongarea lui e în ie: boxier. pentru: identic. într-o anumită perioadă. apropia. Nu s-a luat nici o măsură de dezinfecţie. filament. ca în enunţul: . intinerar.. 156 17 . infanterie. Un caz special îl constituie termenii. iar contor înseamnă aparat de măsurat cantitatea consumată de apă. au fost şi mortalităţi (corect morţi). este total neadecvată. influienţa. itinerar. deşi sunt mulţi ţânţari ’’(corect dezinsecţie). infaterie. deoarece contoar înseamnă birou de comerţ. potcoavă. Bucureşti. independienţă. d. mortalitate-mort. partier. deoarece dezinfecţie are sensul de dezinfectare. 19 Guţu-Romalo Valeria . frecvent confundaţi. în loc de : contingent. Sunt de la gaze şi am venit să verific contoarul’’ (corect contorul). apropria. faliment. parter. în loc de boxer. aflate în mediul uman . de asemenea. Întrebuinţarea primului termen într-un context că: În urma ciocnirii maşinilor. defunct.. metateza unor foneme: potropop. anticiparea sau propagarea unui sunet: indentic. greşită. în loc de : protopop. p. Folosirea termenului dezinfecţie în loc de dezinsecţie este. Corectitudine şi greşeală. energie electrică. pe un anumit treitoriu . pentru că mortalitatea înseamnă indice rezultat din raportarea numărului de decese dintr-o populaţie. sau al unui mare bancher. e. masa. Editura Humanitas. Confuzia dintre substantivele paronimice contoar-contor are o frecvenţă deloc neglijabilă. decedat19. mobilă. ca în formularea: . la totalul popupatiei respective. loc unde se fac plăţile în casele mari de comerţ sau de banca . 2000. valon. volan. f. dinstincţie. disimulare vocalică sau consonantica (n sau r când se repetă în interiorul aceluiaşi cuvânt pot dispărea): contigent. în timp ce mort este persoana care a murit. influenţa. iar dezinsecţie înseamnă distugere a insectelor parazite (transmiţătoare de boli). independenţă. poctoava. acţiune de a distruge microbii patogeni din afara organismului pentru a împiedica orice contaminare . distincţie.c.

a termenilor rezoluţie-rezonanţă apare şi mai neobişnuită în contextul: . centrală sau locală. probabilitate şi probitate nu poate constitui un argument pentru substituirea lor. aprobate prin venituri şi cheltuieli ale instituţiei. în locul termenului motiv. în ultima perioadă. raţiunea. pentru că rezoluţie înseamnă hotărâre luată de un colectiv în urma unor dezbateri. onestitate.Avem şi noi o motivaţie. pe când ordonator este conducător al unei instituţii bugetare. Identitatea tragică a părţii de început a două substantive.. că nu ne-am început la timp lucrările planificate” (corect motiv).De foarte multe ori. rezolvare pe care cel în drept o dă unei cereri. care are dreptul să dispună de credite bugetare.România are nevoie de un Havel. odată cu dezvoltarea unui limbaj financiar european.Răspunderea pentru încălcarea prevederilor legale revine ordinatorului de credite’’ (corect ordonator de credite).. integritate. termenul de motivaţie este utilizat. care permite efectuatea unor operaţii : aritmetice şi logice fără intervenţia omului. prin confuzia termenilor.. de exemplu. Confundarea. pricina unei acţiuni. compus dintr-un număr variabil de unităţi specializate. 18 . care să garanteze prin probabilitate morală (corect probitate)”. iar prin motiv: cauza. în mod nejustificat. iar probitate: cinste. Cuvântul probabilitate înseamnă caracterul sau însuşirea a ceea ce este probabil : fapt. comandate de acelaşi program înregistrat. ca în contextul: .Staţia de amplificare pusă la dispoziţie nu oferă o rezoluţie a sunetului prea bună ’’ (corect rezonanţa).. aşa cum demonstrează contextul: . Perechile ordinator-ordonator se caracterizează. neverosimilă. care nu este deloc scuzabilă. din cauză că ordinator este un calculator numeric universal. cum se constată în fraza: .. fiindcă prin motivaţie se înţelege totalitatea motivelor sau a mobilurilor (conştiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acţiune sau să tindă spre anumite scopuri . întâmplare probabilă. posibilă.

Limba română contemporană. deoarece legist este medic însărcinat cu lămurirea unor aspecte medicale care interesează justiţia (medic legist). chip. 204 Graur Alexandru. răsunet20. neprotocolar.La Strasburg.În postul de ministru. fermecat. 188 19 . Editura Ştiinţifică.. Aceeaşi greşeală am identificat-o într-o ştire radiodifuzată: .unui act. confuzia este evidentă în formularea: . Deci parţial sinonime. mimă. 1956. deşi primul. Fondul principal al limbii române. Bucureşti.Mi-ai sugerat că eşti nemulţumit prin mimă”(corect mină)21. am uitat de mine” (corect captivat). Bucureşti. 20 21 Iordan Iorgu... al cărui derivat participial este capturat.Discuţiile sunt pur informale şi protocolare” (corect informaţionale). a prinde un răufăcător. cuvintele capturat şi captivat apar. în cazuri mai rare.Nu are o mimă prea veselă”. este forma redusă de la mimică arta de a exprima pe scenă. sentimente şi idei. În cazul perechii de paronime legist şi legal. înfăţişare este oportun în locul lui mimă. a avut loc o sesiune cu caracter informal al Consiliului Europei”. Asemănarea formală a termenilor informal-informaţional poate favoriza confuzia lor. eu am încercat să fiu corect şi legist” (corect legal). în contextele: .Verbul a captura . care este prevăzut de lege. pe când captivat înseamnă cucerit. este conform cu legea. subjugat. p. . unde e puţin probabil că sesiunea în cauză să fi avut un caracter neoficial. p. deoarece informal..Capturat de film. prin mişcările fetei.. ca în formularea: . care înseamnă neoficial. 1957. familiar ar intra în contradicţie logică cu caracterul protocolar din acelaşi enunţ. înseamnă a lua pe cineva prizonier. confundate: .. cu sensul de expresie a feţei. Termenii paronimici mimă – mină se înlocuiesc frecvent. fizionomie. iar rezonaţă: proprietate a unor corpuri sau a unor încăperi de a intensifica şi a prelungi sunetele. Termenul mină. în timp ce legal înseamnă care există sau se face în temeiul unei legi.

deşi artrită este denumirea unei boli care se manifestă prin inflamarea articulaţiilor. confuziile sunt. bogat în petrol. este derivat de la cuvântul de bază petrol.. cu sensul de particular.picior amputat datorită unei artrite’’. construcţia . care ţine de petrol. aproape. derivat de la acelaşi cuvânt de bază petrol. în contexte ca pedeapsă privată de libertate. zone teritorii care conţine petrol. la nivelul limbajului colocvial unii termeni paronimici au o frecvenţă destul de ridicată. cu sufixul -ier şi înseamnă referitor la petrol. a asculta. a se strădui să audă ceva. care înseamnă care lipseşte pe cineva de ceva. desemnează acţiunea de a asculta şi rezumatul ei. se substituie reciproc. privitor la extragerea şi prelucrarea petrolului. Primul termen. cu sufixul -fer (de provenienţa latină) se referă la straturi. Deşi.. individual este corect termenul privativ. în privinţa perechii petrolier . oportun în acest context. pe când cel de-al doilea.terenurile petrolier reprezintă una dintre bogăţiile tării’’ este confundat de petrolifer. a fi atent la ceea ce se 20 . care extrage sau prelucrează petrol. confundaţi adeseori. în locul termenului privat(ă). De aceea.petrolifer nici în stadiul actual al românei vorbite nu se poate afirma că sensurile sunt cunoscute şi greşelile eliminate. iar instrucţia vorbitorilor se realizează ori de câte ori aceştia generează confuzii.În cazul perechii privat-privativ. generalizate. care exclude ceva.este greşită (corect arterită). care provine din petrol. În spiritul acestor informaţii semantice. arterită. în sensul că. Celălalt termen.ascultări. denumeşte o boală care constă în inflamarea unei artere. termenul petrolier din structura . nici aici nu este întrebuinţat pentru exprimarea acţiunii de a asculta zgomotele din interiorul corpului în urechea sau cu stetoscopul pentru a verifica funcţionarea organelor interne. cu precădere. deşi al doilea termen apare în limbajul medical. soluţia dată de judecător viza sentinţa privată de anumite drepturi. petrolier. Termenii artrită şi arterită. care provin din limbajul medical. În timp ce al doilea. regiuni. În privinţa perechii paronimice ascultare .

fie lipsă bănească la un bilanţ financiar. În limbajul social şi financiar. desemnând artistul care stăpâneşte în mod desăvârşit tehnica unui instrument muzical sau cel care are talente într-o artă oarecare.spune sau se cântă. curat. cât şi a controlării tensiunii arteriale.. oportun este termenul deficit (lipsă de personal)22. înzestrat cu multe virtuţi. integraţi la două părţi de vorbire diferite. în care se găsesc multe mine. Termenul confundat este.. p.petrolifer. Termenii virtuos-virtuoz. suferindului i s-au prescris medicamente şi repaus la pat’’ (corect auscultării).. iar virtuoz apare utilizat respectiv în limbajul muzical. în care se practică mineritul . desemnând muncitorul calificat care lucrează într-o mină. însemnând care ţine de mină. în locul acestuia apărând deficienţă. face posibilă confuzia între termenii funerarii şi funeralii : 22 Sfârlea Lidia .Deficienţa de personal implică şi repercursiune asupra bolnavilor’’. cast . cinstit. Necunoaşterea sensurilor cuvintelor. cel mai adesea. precum şi lipsa informaţiei legate de etimologia acestora. pierdere’’. apar adeseori confuzii. 271 21 . deşi virtuos înseamnă care respectă şi realizează în mod consecvent dezideratele etice. o rămânere în urmă. termenii miner – minier. derivat cu sufixul substantival –er (sufix agentiv). minier.orice lipsă la o socoteală sau un calcul . cu un procent egal cu perechea petrolier . mai mulţi minieri au post surprinşi în subteran de prăbuşirea unei structrucţi de rezistenţă’’ (corect mineri). iar al doilea fiind substantiv. În enunţul . 1963. ambi derivaţi de la un cuvânt de bază comun. fie .. În categoria paronimelor frecvent confundate înregistrăm. Limbă şi literatură . În urma atât a ascultării respiraţiei şi a bătăilor inimii.În timp ce foram. însă cu sufixe diferite: miner. o greşeală. verdict’’ medical exprimat ca urmare a acţiunii verbului amintit:.. Termenul deficienţă înseamnă o scădere. primul fiind adjectiv. Bucureşti. pentru argumentarea existenţei acestei confuzii. absenţa a anumitor facultăţi fizice sau psihice . lipsa de integritate anatomică şi funcţională. Aducem. iar deficit înseamnă fie plus de cheltuieli faţă de venituri. privitor la mină. confuziile cele mai frecvente le înregistrează cuvântul deficit. miner: . un . derivat cu sufixul adjectival -ier. Editura Academiei.

de regulă substantive ( piatra funerară). fie sestanie.. în toate structurile în care cuvântul este folosit ca sensul amintit.23. În concluzie. ca atare. este asimilat la cuvântul fruntălii creat. Termenul fruntării. vom spune. iar al doilea este un termen moştenit din latinescul funerarii. am înregistrat etimologii populare desprinse din literatură. în conştiinţa vorbitorului neinstruit. probabil. Cuvântul sfeştanie. a franţuzescului frontiere.Acestea reprezintă variante regionale şi populare ale termenului cu etimologie slavă. acesta este forma arhaică. ambele forme inexistente în limba romană.Dincolo de fruntările ţării. creaţii’’ populare paralele cu termenii existenţi şi atestaţi în dicţionarele româneşti. religios etc. etimon şi al neologismului literar actual frontieră -frontiere24. împrumutat din slavul svensteniie. 1995. şi gz. Admiţând că în categoria etimologiilor populare putem include toate formele incorecte ale termenilor literari. împrumutat din francezul funeraire. în excursie. care sunt generate de necunoaşterea sensurilor termenilor sau de asimilarea sensurilor unora la altele dintre ele. existent şi în limba franceză. de unde a pătruns. cu sensul frontiere. în examen.. SLG. perechi de asemenea cuvinte. pronunţat ecscursie. 46 Dimitrescu Florica. în continuare. Etimologie multiplă . va părea utilizat numai pe lângă regenţi nominali. În structura . prezentăm.primul cuvânt este adjectiv. În demersurile anterioare.inovaţii” sau . Editura Clusium. 1961. Am participat la funeraliile lui X’’(nu funerarii).. etimologiile populare sunt . La nivelul pronunţiei. funerailles) şi este substantiv. în limba romană (<fr. p. de la substantivul frunte. În continuare. fără a le integra în contexte relevante: Avocat – advocat. al sportului.ca. 144 22 . Dinamica lexicului românesc. fenomeme care se constată şi la nivelul limbajului cotidian actual. de altfel. e război’’ . 23 24 Graur Alexandru.. mai târziu. Spre deosebire de confuziile paronimice. Logoş. litera X este redată prin două sunete. în funcţie de poziţia acesteia fără de alte sunete: es. p. apare pronunţat fie feştanie. pronunţat egzamen. ne vom opri asupra etimologiilor populare identificate în limbajeul specializat al medicinei. adaptată. beletristică.

tangou – tango. pateu – pate. vist – whist. accidental(< lat. DUPĂ NUMĂRUL DE FONEME PRIN CARE DIFERĂ Drept paronime sunt considerate şi cuplurile de paronime alcătuite din acelaşi număr de foneme. desinenţa – dezinenţa. fr. antinomia. causal). foneme vocalice sau cu un fonem în plus la unul dintre membrii cuplului: antinomie = contradicţie aparent insolubilă între două teze. maneggio =mânuire). dar deosebite printr-o modificare fonetică a cel mult două dintre ele. împrumutat din it. macrameu – macrame. antonimie = corelaţie între două cuvinte cu sens opus (< fr. causalis. arena pe care evoluează animalele dresate (< fr. în general puţin cunoscute sau susceptibile de a fi interpretate prin falsă asociaţie etimologică. cu sensuri neclare sau cu forme neobişnuite. corvette. it. antinomie. imprimeu – imprime. umoristic – humoritstic. pasaj – pasagiu. corvertă = navă de război de mic tonaj (< fr. antonimie) cauzal = referitor la cauză (< lat. frecvente sau rare în limbă. vinieta. maseza – maseoza. două legi sau două principii (<fr. corigent – corijent. C. fr. 23 . casuel).bistrou – bistro.vigneta. anti = împotriva = gr. cazual = cu caracter întâmplător. manege. CRITERII DE CLASIFICARE 1. covertă = puntea superioară a unei nave (< it. creat din gr. casualis. corvetto). vorbitorii încearcă să-şi lămurescă anumite cuvinte. covertă). vechi sau noi.5. etc. nomos = lege). aşa cum am demonstrat şi am exemplificat anterior. manej = loc special amenajat pentru dresarea câinilor. lat. Prin etimologia populară. cloun – claun.

vrac .învesti. panel paner. proscrie.prescrie.cabră. cauzal .poştaş. Editura Gutinul.însera. rid .6.geanta.adagio.literar.justiţiar.cazual.gera. mangal .livret.livret. temporal .menaj. c) la sfârşitul cuvântului: adagio . manej . clasa substantivului înregistrează cele mai multe perechi de cuvinte diferenţiate semantic total. Paronimele lexicale pot avea diferenţa formală: a) la începutul cuvântului: eluzie . erupe .prenume. 1.eluda. decapa . janta . Diferenţa formală constă şi într-o metateză ( schimbarea ordinii fonemelor): antonimie .decupa. atlas . gira . Paronimele afixale se realizează cu ajutorul afixelor ( sufixelor şi prefixelor) de la acelaşi cuvânt existent în limbă.menaj = activitatea gospodinei. A. 107 24 .şasiu. saşiu . Astfel. virtuos . investi. 1993. releva rerevela. p. 1. gospodărie (< fr. oroare eroae.rector. eminent .florar. Paronimia în limba română . perolier -petrolifer.antinomie. DIN PUNCT DE VEDERE SEMANTIC Paronimele sunt de două feluri: lexicale şi afixale25. pronume.frac.iminent. Baia Mare.irupe. B. etc.solitar. cu frecvenţe diferite. menage. iar formal printr-unul sau două 25 Felecan Nicolae. lector . etc.7. justitial .distins.lagună.temporar.altaz. etc.rit.mangan. aici. a) cu sufixe : floral .imigra. test . b) cu prefixe : emigra . lacună . etc.text. libret . solidar . etc. elida . din vechia franceză maisuie = familie). libret . DUPĂ VALOAREA MORFOLOGICĂ În privinţa apartenenţei perechilor de paronime la părţile de vorbire.iluzie. poştal .virtuoz. insera . b) în interiorul cuvântului: cabla . literal . se constată că această relaţie semantică se înregistrează la anumite părti de vorbire şi. destines .

Cel dintâi este cuvânt vechi şi popular (moştenit din latină). însă prin intermediul francezei26. inveterat – învederat . distincţia se realizează prin două forme. iar al doilea este un neologism aparţinând terminologiei. acroamatique).stil. pe care l-am moştenit din aceeaşi limbă. vioi (< fr. secret ( < fr. actuar = scrib. actuaiere. În funcţie de aceste apartenenţe. habilis). de fată. suplu. acromatic = care nu se colorează cu diferiţi coloranţi (< fr. verbul a generat de asemenea. actuael). lat. În cazul perechilor a colabora – a corobora. iscusit. agil = care se mişca uşor şi repede. încercăm o cuantificare a acestora în ordinea alfabetică a termenilor şi a părţilor de vorbire în care se încadrează. de actualitate (< fr. acroamatic = transmis pe cale orală. habile. 250 25 . a) Paronime adjectivale: abil = îndemânatic. Unele alcătuiesc dublete sau triplete etimologice: virtuos – virtuoz. la ordinea zilei. specialist în calcule statistice (< fr. agilis). în general. abductor= muşchi care îndepărtează un membru din axul median al corpului sau două organe unul de celălalt (< fr. a evalua – a evolua.În continuare. urmând adjectivul şi adverbul. adductor). a eluda – a elucida. 1973.foneme. ştiinţifice (cum este cazul perechii a asculta – ausculta). stilistică. achromatique). suficiente perechi de paronime. Stilistica funcţională a limbii române . actuaries). 26 Coteanu Ion . limbaj. la care etimonul este comun sau mai îndepărtat. agile. priceput (<fr. lat. conjectura – conjunctură. Editura Academiei Române. p. actual = prezent. abductor) aductor= muşchi care apropie un membru de planul de simetrie al corpului său două organe unul de celălalt (< fr. lacună – lagună. lat. geanta – janta. scal – escal etc.adducteur. lat. lat. Bucureşti.abducteur.

drug). lat.La nivelul perechilor de paronime. germ. banqueroute).bancrott. aşezate pe vergele orizontale şi paralele. double).. druga). Exemple : abac = dispozitiv de calculat cu ajutorul unei bile mobile. kareta). adunare (<fr.lampant). auditio). dubleu = doborârea a două animale de vânat cu două lovituri apropiate ale puştii. tabel. alocaţie = suma destinată unui anumit scop. abaca = partea superioară a capitelului unei coloane. locatio). caretă = trăsura închisa cu patru roţi (< rus. bancrută = situaţie a unui comerciant falit. bancrut = falit (< fr.audition. caret = broască ţestoasă comestibilă (< fr. produs prin distilare fracţională a ţiţeiului (< fr. lat. lampant = petrol limpede pentru ars în lămpi. lat. additio). duble = metal sau un strat subţire de aur sau de argint (fr. abacus). 26 . diagrama (fr. dublură (< fr. allocation). faliment(< fr. abaque. abaque. audiţie = faptul de a audia muzica (< fr. it. caret). addition. abacus). drugă = fus . adiţie = adăugare. se disting unităţi la care apare un fonem în plus la unul dintre termeni. double). vinovat de administrare sau de fraudă. ajutor în bani (< fr. drug = bară de lemn sau de fier (< scr. ştiulete de porumb (< scr. location. bancarottiere). lat. lat. locaţie = închiriere (< fr. care susţine arhitrava (< fr.

b) Paronime substantivale : acmee = punct culminant al unui eveniment. rampant). reactionel). al unei stări morbide (< fr. passabile). 27 . ale unui cablu (< fr. statuaire). astringent = care produce strângerea ţesuturilor animale (< fr. astringent. astringente. reactionaire). statuaire). acme). lat. statutar = care este prevăzut.rampanat = fiecare dintre cele două laturi oblice ale unui fronton. noologique). vacant = care nu este ocupat de nimeni. neologique). pasibil = care poate sau trebuie să fie supus la…. astingeus). vacant. pasabil = care e acceptabil (<it. stringent = care se impune în mod imperios. ca o statuie. presant (< it. de natura reacţiei (< fr. acnee = boala manifestată prin apariţie de coşuri pe piele (< fr. lat. statuar = referitor la statui. reacţionar = care aparţine sau este specific raţiunii (< fr. neologic =cu caracter de neologism (fr. acne). vacans.conform unui statut (< fr. noologic = referitor la disciplină care studiază spiritul (< fr.(< fr. reacţional = care ţine de reacţie. liber (< fr. vagant. fără titular. vagant = care umblă din loc în loc.ntis). stringente). rătăcitor. passible). nestatornic (< germ. lat. momental (< fr. it. vagans).

amabilis. pristol = masa din mijlocul altarului pe care se ţin obiectele necesare oficierii liturghiei (< şl. fr. fr. additio). lucios. adunare (< fr. alăturat (< lat. afflux). affable). unit de ceva. a face legătura cu cablul de telecomunicaţii (< fr. audiţie = faptul de a asculta muzică. politicos (< lat. aflux = afluenţă. binevoitor. fr. contiguous. fr. stând pe picioarele de dinapoi (despre cai). îmbulzeală (< fr. care se prelungeşte fără pauză (< lat. aflabil = binevoitor. eflux = mişcare a unei mase de fluid către exterior (< fr. affluz). cabla = a instala cabluri de telecomunicatii. continuus. calmar = moluscă asemănătoare cu sepia (< fr. lat. audiere de muzică cu un auditoriu restrâns (< fr. cordial (< lat. a se ridica. contignuu = legat. care are elemente comune cu altceva. auditio). de calitate foarte bună din care se fac copertele. carte de vizită (< fr. care se poartă la brâu (< fr. îngrămădeală. conţinu). cabra = a se ridica în două picioare. decimale). cabrer). cabler).bristol). calmar). amabil = prietenos. calemar). pristolul).adiţie = adăugare. contigu). aimable). a urca (< fr. calemar = călimară portativă în formă de toc. lat. continuu = care are loc fără întrerupere. decimal = echilibru al greutăţiilor corpurilor cu alte greutăţi etalon de zece ori mai mici (< fr. 28 . addition. brostol = carton alb. affabilis. audition.

cu reputaţie. a socoti (< fr. veştejit (< fr. famatus). calmant (< fr.deciman = care revine în mod intermitent la zece zile (< fr. decimane). lat. a calcula. evoluer). 29 . destines (<fr. pirouette). epiphyle). rupia = boală de piele manifestată prin cruste purulente care. evolua = a trece printr-o serie de transformări. epiphyte). a stabili preţul. cu faima (< fr. Pakistan şi Sri Lanka (< engl. ferulă = baston care constituie simbolul al demnităţii sarcedotale (< lat. giruete = dispozitiv pentru indicarea direcţiei şi intensităţii vântului (< fr. epifit = care trăieşte fixată pe altă plantă fără a fi parazit. relaxat. acesta servindu-i numai că sprijin (< fr. ripee. evaluer). fame). rupya). valoarea. a se dezvolta. ferrare). deconectant = care are acţiune calmantă asupra sistemului nervos central. prin diferite feze progresive. hind. fanat = care şi-a pierdut prospeţimea. evalua = a determina. deconnectant). famat = cu renume. după ce cad. trecut. rupie = moneda de diferite valori care a circulat în Turcia. Nepal. deconectat = decuplat. unitate a sistemului monetar în India. rupia). deconecta). fame. piruete = învârtire făcută pe loc în vârful unui picior (< fr. gironette). vb. ferula). epifil = care se dezvolta pe frunze (< fr. ofilit. lasa răni sângerânde (< fr. ferură = piesă metalică folosită pentru asamblarea elementelor de construcţie ale unui avion (< fr.. a se transforma (< fr. spre o treaptă superioară.

30 . zoofit = denumire dată unor animale inferioare a căror formă aminteşte de aceea a plantelor (< fr. avida = a scobi pe dinăuntru. tretin = animal de trei ani. a scăpa dintr-o închisoare. cu feţe decupate sau acute din bentiţe (< fr. structurile unei lucrări (< it. a corupe (< it. sandală = încălţăminte uşoară de vară din piele. impostare). zoophyte). zoolit = parte folosită sau petrificată a unui animal (< fr. zoolithe). sandal). treti). a scoate (< fr. sandale) stamină = organ bărbătesc de reproducere la flori. tretină = amenda pe care o plătea în evul mediu în Moldova hoţul prins asupra faptei cu a treia parte a valorilor furate (< sl. -inis). a goli. material plastic. care conţine polen (< lat. a primi. imposta = a aranja. s’abtenir). Dintr-un lagăr.sandal = numele unei ţesături de mătase din care se făceau obiecte de îmbrăcăminte (< tc. fier şi cupru (< fr. a răspândi un miros urât. a decupa. abţinere. evader). stannine). impestare). c) Paronime verbale: abţine = a se stăpâni. a obţine = a dobândi. evider). stanină = sulfură naturală de staniu. a scăpa (< fr. a fugi. a organiza bazele. stamen. impesta = a molipsi de ciumă sau de alta boală contagioasă. a se lipsi de folosirea unor lucruri (< lat. evada = a fugi. pânză. a se opri de la ceva. obtenir). fr. a realiza ceva (< fr.

a modifica după voie. recuser). a supune unei taxe. a se afunda sub povara propriei greutăţi. a rosti înjurii.adamantina (subst) 31 . moderar). taxa = a fixa. a simţi (< lat. refuzer). perechile de paronime aparţin unor părti de vorbire diferite: acord (subst) . tasa = a se îndesa. fr. a se dumiri. percipere. a nu da ceva ce nu ţi s-a cerut (< fr. profera = a spune. a-şi coborî nivelul. a se turti. proferer). a da o anumită formă unui material plastic. pricepe = a înţelege.acort (adj) adamantin (adj) .modela = a executa ceva după un anumit model. percipere). a influenta (< fr. prefera = a ţine mai mult (la ceva sau la cineva). ameninţări (< fr. refuza = a nu primi. percevoir). a compacta (< fr. a sesiza cu ajutorul simţurilor şi al gândirii. a se lămuri. a îndesa.taxer). modera = a face să devină sau a deveni mai puţin intens. a pătrunde ceva cu mintea. a nu accepta. recuza = a respinge un judecător. a califica (fr . a avea cunoştinte într-o materie. obiectele şi fenomenele din realitatea înconjurătoare. un preţ. mai stăpânit (< fr. a respinge. prin reflectare mijlocită. a socoti. a fasona. percepe = a încasa (un impozit. tasser). a da întâietate unei situaţii sau unei persoane în raport cu în raport cu altceva sau altcineva (< fr. Notă: În cazuri rare. modeler). a dovedi iscusinţă (< lat. prefere). a face să devină sau a deveni mai cumpătat. o taxă). bănuindu-l de părtinire (< fr. a considera. nerecunoscându-şi autoritatea. a stabili o taxă. un martor.

capitul corpul canonicelor unei catedrale catolice. Astfel perechia capitol – capitul înregistrează o frecvenţă ridicată în folosirea primului termen. este de domeniul ştiinţelor. deoarece aceasta are caracter stintific sau sensuri pe care vorbitorul cu instrucţie medie nu le cunoaşte. pentru că unul din cei doi termeni are. o uzanţă limitată sau ocazională. cuvânt cunoscut vorbitorilor şi.doar (adv) declin (subst) . datorită informaţiei semantice pe care o transmite şi care. capitol fiecare din diviziunile în care este împărţită în mod obişnuit o carte şi o frecvenţă redusă la termenul următor. care se înfăşoară în jurul gâtului . utilizat des este eşarfă fâşie de lână.8.festiv (adj) formal (adj) . de mătase.linear (adj) 1. 32 .cezariană(subst) dar (conj) .formar (subst) lineal (subst) . adunare de călugări sau de alţi lerici catolici.alabastru (subst) brutal (adj) .brutar (subst) celest (adj) .agrest (adj) aglomerat (adj) . În cazul perechii eşarfă – eşarpă.adagio (adv) .adjutant (subst) agest (subst) . DUPĂ CRITERIUL FRECVENŢEI PARONIMELOR ÎN LIMBAJUL VORBITORILOR DE LIMBA ROMÂNĂ Din punct de vedere al frecvenţei în utilizare. de aceea. în general.adagin (subst) adjuvant (adj) .celesta (subst) cezarian (adj) . în majoritatea cazurilor. paronimele nu cunosc reprezentare amplă ca sinonimele sau antonimele.aglomerant (subst) albastru (adj) .diclin (adj) festin (subst) . loc unde se ţin adunări de felul acestora.

1963. ciloză = tremur convulsiv cronic al ploapei superioare (< fr. beletristic şi ştiinţific. camelot). bandură = instrument muzical ucrainean de formă ovală. bandur). au o frecvenţă sporită. bellite). cu 8 până la 24 de coarde (< rus. cu o greutate lemn la un capăt. 27 Sfârlea Libia. cât şi în cel publicistic. camelotă = lucru de cârpit. 115 33 . cuvintele paronime miner şi minier. Din punct de vedere formal. bandola). trei sau patru jucători (< fr. arenele). Limbă şi literatură. bandulă = frânghie lungă. belote). În schimb. lipsit de vegetaţie. Bucureşti. p. marfă proastă (< fr. belită = exploziv folosit în minele de cărbune (< fr.în timp ce al doilea. deşi adeseori sunt confundate semantic datorită radicalului comun provenit de la cuvântul de bază mină. percepe – pricepe etc27. din prisma unui vulcan (< it. care ajută la prinderea şi dă tragerea parâmelor grele (< it. cillose). arenarius). În aceeaşi categorie a paronimelor frecvente în limbajul cotidian se încadrează şi numeral – numerar. eşarpă. camelote). specific domeniului militar. apărând atât în stilul colocvial. arenar = nume dat gladiatorilor care luptau în arenă (< lat. belotă = joc de cărţi care se joacă pe puncte cu 32 de cărţi între doi. Editura Academiei. camelot = vânzător ambulant (< fr. morfologic sau semantic mai considerăm şi următoarele cupluri de paronime: a) Paronime uzuale: arenal = teritoriu şes. apare utilizat numai de către militari (direcţie de tragere înclinată faţă de front şi care străbate în diagonală poziţia inamică).

saveur). favor. bunăvoinţa care se acorda cu preferinţa cuiva (< fr. razzia). 34 .ciroză = boala cronică de ficat. faveur. radiaţie. prin acţionarea unei manivele (< fr. afecţiune. radia). caracterizată prin apariţia unor gramulaţii conjunctive dense în ţesutul acestui organ şi prin distrugerea celulelor hepatice (< fr. nume mic (< fr. semn slab. roulette). propriu romanului. romanesque). licărire. romanesc = care are caracter de roman. limba romană (< din română = esc). aroma (< fr. imaginar (< fr. a unor contravenţii (<fr. it. cirrhoze). pâlpâire. ruletă = instrument folosit pentru măsurarea lungimilor şi distanţelor. razzia. format dintro panglică lungă de pânză sau de oţel împărţită în cm şi care se strânge. germ. savoare = gust plăcut. prenume = numele (particular) dat cuiva la naştere. într-o casetă cilindrică. -oris). prenom). remorcat la un autoturism şi dotat cu elemente de confort proprii unei mici camere de locuit (< fr. rulotă = vehicul cu două roţi. românesc = care aparţine României sau populaţiei ei. favoare = avantaj. distantă de la centrul unui cerc până la orice punct de pe circumferinţa sa (< lat. lat. roulotte). privitor la România sau la populaţia ei. razie = control inopinal făcut de organele de ordine publică pentru descoperirea unor infractori. pronumen).. rază = linie dreaptă după care se propagă lumina. pronume = parte de vorbire flexibilă care ţine locul unui substantiv (< lat. deosebit de acela de familie. fantezist. prin rulare.

speţe = specie. skoara). unit (< fr. singuratic. chape). lat. diamant mare care se montează de obicei la un inel (< fr. solitarius). solidar = care priveşte. lat. fr. scară = obiect alcătuit din două părţi laterale lungi şi pararele. care leagă. strâns. care trăieşte retras. spese). şapă = strat care se toarnă pe suprafaţa unui element de construcţie pentru a-l impermeabiliza (< fr. sfară = miros greu de fum rezultat din arderea grăsimilor sau a cărnii. sapă = uneltă agricolă pentru săpat şi prăşit (< lat. solidaire.scală = placă gradată pe care se pot urmări la aparatele de radio posturile şi lungimile de undă. solitaire. 35 . sfora). solidus). neumblat. sappa). Spezies. stoles). stor = perdea pentru ferestre. scala). scala). fiecare fiind responsabilă de întreaga obligaţie care revine tuturor.rampă (< it. espece). stol = grup de păsări zburătoare de acelaşi fel. pâlc (< mgr. pricină adusă spre rezolvare înaintea unui organ de jurisdicţie (< germ. care se ridică sau se lasă cu ajutorul resort sau cu o sfoară specială (< fr. care angajează mai multe persoane. speze = cheltuieli (< it. sfoară = fir lung obţinut din împletirea sau răsucirea mai multor fibre textile şi folosit în special la legat (< mgr. unite prin piese paralele aşezate transversal la distanţe egale şi a servi pentru a urca sau a coborî undeva (< lat. ceată. solitar = izolat. fum înecăcios (< sl. pustiu. store).

arie. virtuos = cu multe virtuţi . În alte cazuri. virtuoz = muzician. folosită în industria alimentară. acoperit cu cremă. vers = cuvânt sau grup de cuvinte aşezate potrivit anumitor reguli de măsură şi de cadenţa şi formând un rând dintr-o poezie (< lat. turtă = pâine rotundă şi turtită. cântăreţ care stăpâneşte la perfec tehnica unui instrument muzical. test). viers = melodie. În schimb perechia paronimică amidol = substanţă folosită ca developator în fotografie. fragment dintr-o scriere. text = ansamblul cuvintelor conţinute dintr-un document. în general.tarte). curat. previzoriu (< fr. este un termen cunoscut vorbitorilor. dulceaţă sau fructe (< fr . turta). glas. în fructe sub formă de granule. cast. dând dovadă de o capacitate deosebită şi de talent. cântec. amidon = substanţă organică aflată în seminţe. temporel). timbru al vocii (< lat. temporaire). unul dintre termeni este acceptabil aproape tuturor vorbitorilor. versus).tartă = prăjitură făcută dintr-un strat se aluat. virtuosus). care are un talent excepţional. Uneori. cuvintele unei bucăţi musicale (fr.. probă prin care se pot examina unele aptitudini fizice şi psihice ale unei persoane (<fr. cel care are talente deosebite într-o artă oarecare (< fr. făcut din aluat nedospit sau din mălai (< lat. tempotal = care indică timpul. privitor la timp (< fr. test = încercare. De exemplu . versus). este aproape necunoscută şi neutilizată. care posedă la perfecţie tehnică unei arte (< lat. trecător. texte). ambii termeni sunt necunoscuţi vorbitorilor. voce. din domeniile ştiinţei şi ale tehnicii. b) Paronimele rare şi foarte rare Sunt perechile de unităţi lexicale care descriu entităţi concrete sau abstracte. o tipăritură. exprimare. cinstit. temporar = vremelnic. virtuose). chimică etc. 36 . experiment.

allele). alena = hidrocarbură cu dublă legătură în moleculă (< fr. alonjă = piesă care serveşte la prelungirea unor obiecte.De exemplu. Prezentăm. sărituri în apă (< fr. în continuare. care se prepară din amidon (< fr. alemona = gen de plante erbacee cu flori mari de diferite culori. mişcare rapidă de întindere a bratului. folosită în procesul de învăţare sau de perfecţionare a unor mişcări acrobatice în gimnastică. eristică arta de a controversa. maltază = enzimă care transformă maltoza în glucoză (< fr. care înfloresc de obicei primavara (< fr. care trăieşte pe lângă ţărmuri stâncoase (< fr. act adiţional (< fr. ca un grupaj de paronime cu frecvenţa redusă sau foarte redusă în comunicare. buză superioară la insecte. labre). 37 . maltase). labrum). arta de a duce o dispută cu scopul de a descoperi adevărul. la mamifere (< lat. alela = formă diferită a unei gene. solubil în apă. maltose). cu corpul în culori vii. longe). anemone). lonjă = piesă sau instalaţie mobilă ajutătoare. folosind argumentele subtile sau artificii sofisticate. şi euristică metodă de studiu şi de cercetare bazate pe descoperirea unor fapte noi. allonge). care determină o trăsătură diferită a unui caracter (< fr. labrum = structura anatomică în formă de buză. text care compectează conţinutul unui document comercial. allene). labru = peste marin comestibil. maltoză = zahăr cristalizat.

mantie (< it. care intră în mitul corespunzător al altei scânduri sau plăci (< germ. isostere). isothere). miază = boală provocată de larvele unor muşte.mantele = manta scurtă cu care femeile îşi acoperă umerii şi braţele. stercoral). 38 . mioză = contracţie permanentă a pupilelor (< fr. de origine spaniolă (< fr. epiphyle). feeder). acesta servindu-i numai că sprijin (< fr. instrumentele etc (< fr. nacelă = cabină atârnată de un balon pentru a transporta echipajul. mantello). myiase). nicelle). feder = parte ieşită în afară. Feder). myose). izoteră = linie care uneşte punctele cu aceeaşi căldură medie în timpul verii (< fr. în lungul marginii unei scânduri sau a unei plăci. izosteră = linie în diagrama unui sistem fizico . nucelă = partea centrală din ovulul unei plante fanerogeme în care se găseşte sacul embrionar (< fr. purtată de femei eşarfă lungă de mătase sau de dantea. care se localizează în diferite ţesuturi sau cavităţi (< fr. mantille ). sercoraire ). epifit = care trăieşte fixat pe altă plantă fără a fi parazit. mantila = un fel de manteluţă mai lungă. nacelle). epiphyte). fider = linie electrică care leagă o centrală de transformare cu cele secundare (< engl.chimic pentru care volumul specific al sistemului se transformă rămâne constant (< fr. epifil = care se dezvoltă pe frunze (< fr. stercoral = referitor la excremente (< fr. stercorar = pasăre palmipedă din mările arctice care se hrăneşte cu peşti smulşi altor păsări (< fr.

care nu mai este actual (< fr. vetust = vechi. saccharase). tirefond). venust = graţios. care serveşte la stabilirea alimentelor de teren (< fr. pinolă = axul piesei de strung în care se fixează printr-un vârf unul dintre capetele piesei de prelucrat sau o unelta de prelucrare a piesei (< germ.tirfon = şurub de oţel cu pasul mare. reglet = piesă metalică folosită în tipografie la umplerea spaţiilor libere dintre rânduri (< fr. fermecător (< lat. tirfor = cleşte special pentru îmbinarea tuburilor mari de beton armat şi de azbociment (< fr. pinule). reglete). care se foloseşte la fixarea şinelor de cale ferată (< fr. având capul jumătate rotund cu prisma pătrată. saggitarius). Pinole). xylene). sagittal). venustus). xyleme). zaharază = enzimă din sucul intestinal care transformă zaharoza în fructoză şi glucoză (< fr. saccharose). tire-fort). zaharoză = substanţă cristalizată albă. tăiat în spirală. pinulă = placă de metal având o deschizătură şi un fir de vizare. care se extrage mai ales din trestia de zahăr şi din sfeclă (< fr. xilem = parte din ţesutul plantelor având celulele cu membranele îngroşate şi lignificate (< fr. regleta = piesa de material izolat pe care sunt fizate piese de contact folosită în aparatele de telecomunicaţii (< fr. dulce. plin de farmec. sagital = situat în plan vertical de simetrie (< fr. sagitar = arcaş în armata romană (< lat. 39 . vetuste). reglette). xilen = hidrocarbură lichidă extrasă din gudronul de huilă (< fr.

scărios = mic. derivat din lat. Bucureşti. înregistrate ca unităţi lexicale în direcţionare28: forţat = vb. lat. semitransparent. Fenomenele reale. 2007. spacies = vedere. Editura Niculescu. aparenţă). lucrum (= câştig. care se înscriu în definiţia noţiunii de atracţie paronimică sunt următoarele confuzii între termenii cu scrisuri ortografice diferite. speciosus = cu aspest strălucitor. aspect.9. 1. lat. DIN PUNCT DE VEDERE AL ETIMOLOGIEI Evident. fors = hazard. întâmplător (din fr. 87 29 30 40 . forzare. lucrător = vb. Editura Ştiinţifică. p. 234 Moldova. neprevăzut. Introducere în ştiinţa limbii.ar ( provenită din franceză)29. Universitatea de Stat din Toma Ion. fortuit şi lat. a forţa < fr. din operaţia mentală a comparaţiei nu lipseşte analiza determinată de punerea în relaţie a felului în care oamenii gândesc asupra formării de cuvinte noi în limba lor şi termenul nou. având ca etimon primar lat. special. Teză de doctorat în filologie. speceeux. lat. (< fr. 1996. sau conjuncţia disjunctivă ori cu adverbul sau conjuncţia adversative . Mulţi vorbitori instruiţi confundă conjectura cu conjuncture.scăros = care are frunzele şi ramurile răspândite în toate direcţiile (< lat. dar nu destul de bine cunoscut de ei30. 1961. spacialis (= relative la specie. întâmplare. Bucureşti. Chişinău. 78 Budagov Ruben. moştenit din lat. a lucra. profit) special = fr. Limba română contemporană. fortuit = venit pe neaşteptate. 28 Grădinaru Angela . p. fortuitus. lucrubrare lucrative = derivate din lat. fortia. p. Atracţia paronimică. forcer şi it. speţe cu speze. a apropia cu a apropria. Bucureşti. scariex). tare. care nu este niciodată verde (< fr. particular) specios = care are doar aparenţe. plurarul neutru al adjectivului clasic fortis = puternic. squarrosus).

p. a. Exemplele sunt numeroase. 1995. p. identificabile în toate limbile. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. monahi) monarh = suveran (< germ. 1968. până la formele şi înţelesurile lor actuale sau până la cele dintr-o anumită perioadă a unei limbi ori a unui grup de limbi. pentakostarion) 31 32 Hristea Theodor. Monarch) penticostal = adept al unei secte creştine ( < engl. unele dintre acesta exemple permiţând să se observe reţeaua asociativă care duce la gruparea cuvintelor în vocabular. 304 Felecan Nicolae. bandola). centrul de interes al psihologiei. În acest sens transformarea cuvântului sanatoria (din latină) în sanatoare (termen românesc) face obiectivul de studiu al etimologiei. nu numai în limba română. Probleme de etimologie . Bondola) bandulă = funie lungă cu o greutate de lemn şi plumb la un capăt ( < it. etimologii populare cu origine complet diferită (ne vom referi. uneori prin informaţia semantică existentă în mintea vorbitorilor)32: atlas = colecţie de hârtii geografice ( < fr. monah = călugăr (< şl.Etimologia este o ştiinţă. atlas ) atlaz = ţesătură ( < tc. la termenii noi. Editura VOX. însă evoluţia de la sanatorie la sanatoare (actual) ar putea constitui. generaţi prin asemănarea fonetică. Dicţionar de paronime . pentecostal) penticostar = carte biseriească care cuprinde ritualul slujbelor dintre Paşti şi prima duminică după Rusalii ( < ngr. care urmăreşte şi explică dezvoltarea cuvintelor de la fomele şi înţelesurile lor cele mai vechi. eventual. 105 41 . atlas) bandolă = instrument cu coardă ( < sp. Bucureşti. în exemplele următoare. al semanticii sau chiar al sociologiei31.

efluent) conjectură = presupunere. deference) diferenţă = deosebire. minunat ( fr. ocazie. afluent) efluent = fluid care iese dintr-o instalaţie ( fr. situaţie (fr.b. ferrique) feeric = încântător. al justiţiei ( fr. suture) 42 . féerique) justiţial = de justiţie. prezumţie (fr. justiciel) justiţiar = care face dreptate ( fr. conjucture) conjunctură = împrejurare. stimă ( fr. justicier) sudură = unire. nepotrivire (fr. etimologii populare cu origine comună (ne vom referi la cuvinte cu sens aproape asemănător): afluent = apă curgătoare care se varsă în altă apă mai mare ( fr. legatură strânsă ( fr. soudure) sutură = cusătură folosită în chirugie ( fr. difference) feric = care conţine fier ( fr. conjoncture) deferenţă = respect.

iar cuvântul care se rosteşte la fel cu 43 . PARONIMIA 2. paronymie) se realizează atunci când omofonia (provine din fr.CAPITOLUL II PARONIMIA II.1. CONCEPTUL DE PARONIMIE Conceptul de paronimie (provine din fr. homophonie.

Cele mai frecvente si supărătoare confuzii paronimice produc in limba noastră.numerar (bani gheaţă). original (propriu unui autor). şi posibilităţiile de combinare a acestora în cupluri paronimice. de exemplu: când .în trecut şi în prezent . pe de altă parte. a apropia cu a apropria. pe de o parte.2.pară. bară. Structura vocabularului limbii romăne . numai că diferă prin modul lor de combinare: antonimie (raport între două cuvinte cu sens contrar) şi antinomie (contradicţie între două principii filosofice).originar (de origine). 78 din Piteşti.alt cuvânt se numeşte omofon) a două tranşe sonore se diferenţiază printr-un singur sunet.familiar (prietenos). etimologică şi morfologică a paronimelor. O oarecare confuzie paronimică se produce prin tendinţa de afonizare a consoanei finale.literar (care aparţine literaturii). 2.cânt etc. CLASIFICAREA CUPLURILOR PARONIMICE Structura lexicală. 1996. sonatele lichide: laterală –l şi vibrantă –r. Limba română contemporană.În sens larg paronimia presupune toate şansele sonere identice în ceea ce priveşte cvasitotalitatea fonemelor diferenţiindu-se doar printr-unul singur: tare – dare. Editura Universităţii Toma Ion . etc.33. Există situaţii când paronimele sunt formate din aceleaşi foneme. în poziţie finală cu deosebire: familial (care aparţine familiei) . Mulţi vorbitori instruiţi confundă conjectura cu conjuncture ( provenită din franceză)34. Editura Niculescu. literal (literă cu literă). 2006 34 44 . etc. Bucureşti. fonematică. sau conjuncţia disjunctivă ori cu adverbul sau. p. speţe cu speze. perfect (desăvârşit) şi prefect (şef al administraţiei unui judeţ). constituie două elemente esenţiale care fixează statutul real al acestui important compartiment lexical din vocabularul limbii române care este cel al 33 Ţibrian Constantin. covertă (punte superioară a unei nave) şi corvetă ( mică navă de război uşor de manevrat). numeral (determinare numerică).

ascuns. Precesiune/procesiune. Prenume/pronume. p. la o clasificare a paronimelor. privitor la creier şi la funcţiile lui. public/care poate fi înţeles numai de cei iniţiaţi. Bucureşti. după cum urmează35: Cupluri paronimice raportate la radicalul termenilor componenţi a) Radical identic şi sufix diferit: Accentuabil/accentual. Celebral/cerebral. Deplasare lentă a axei de rotaţie a unui corp care se roteşte rapid şi are numai un punct fix. care constituie o aventură. d) Radical diferit şi prefix identic: Defibrila/defibrina. de însemnătate publică sau privată. Dificultăţi semantice. 9 45 . Editura Ştiinţifică. 1994. b) Radical diferit şi sufix identic: Afazie/afrazie. Care poate fi accentuat/referitor la accent. secret. alalie/dificultate în însuşirea corectă gramaticala a cuvintelor din frază. amator de aventuri îndrăzneţe. 35 Constantin Silviu. Mod special de a reacţiona al unui organism faţă de un agent microbian. Aventurist/aventuros. Care are caracter de aventura/plin de aventuri. c) Radical identic şi prefix diferit: Exoteric/ezoteric.paronimelor. care poartă accentul.accesibil. Alergie/anergie. Care poate fi înţeles de cei neiniţiaţi. Analiza acestor structuri duce./şir lung de oameni care merg într-o anumită ordine şi cu acelaşi scop. sărbătoresc/care aparţine creierului. ca urmare a unei leziuni cerebrale. A opri fibrilaţia arterială sau ventriculară şi a restabili ritmul cardica normal/ a elimina fibrina din plasmă sau excudatele sanguine. Care este săvârşit cu solemnitate. disfazie. nume de botez/parte flexibilă de vorbire care ţine locul unui substantiv. implicit. sau o acţiune mecanică/lipsa de reacţie a organismului fată de agenţii nocivi. Pierdere totală sau parţială a înţelegerii şi a posibilităţii de a reda cuvintele. chimic. Numele care se dă unui om la naştere şi care distinge pe fiecare dintre membrii aceleaşi familii.

Descentra/descintra. A face să-şi piardă poziţia simetrică faţă de centru, a deplasa astfel încât axa piesei să nu mai coincidă cu axa dată/a îndepărta cofrajele care au servit la construirea unei bolţi sau a unui arc. e) Radical identic, dar gen diferit : Bulin/bulina.1. Capsulă în care se pune un praf luat ca medicament, caşetă 2. Petic rodund de hârtie dată pe o parte cu gumă arabică, cu care se lipesc plicuri, dosare, mape etc. 3. Desen rotund imprimat pe ţesături/parâma pentru manevrarea pânzelor inferioare ale unei nave cu pânze. Camelot/camelota. Vânzător ambulant/ lucru de cârpaci, marfă proastă. f) Radical identic şi gen identic: Balansier/balansoar (substantive neutre)1. Dispozitiv, piesă care reglează mişcarea unei maşini prin oscilaţiile sale, balansor. 2. prăjină folosită de dansatori pe sârmă pentru a-şi menţine echilibrul. Bărbioara/bărbişoara. (substantive feminine) diminutiv al lui barbie/plantă erbacee cu flori galbene, care, la maturitate, devin albe. g) Radical diferit, dar acelaşi gen : Amidol/amidon. (substantive neutre) substanţă folosită ca developator în fotografie/ substanţă organică ce se găseşte în seminţele fructelor şi tuberculele plantelor şi care se foloseşte în industria alimentară, chimică etc. Bizon/vizon. (substantive masculine) 1. Animal rumegător sălbatic din familia bovinelor, cu frunte mare, bombată, cu coarne scurte, cu umeri mai ridicaţi decât crupa, cu o coamă deasă. 2. Pielea sălbatică a acestui animal, piele de viţel tăbăcită, care imită pielea bizonului/mamifer sălbatic carnivor asemănător cu nurca, dar de talie mai mare, cu blană preţioasă, care trăieşte în America de Nord, blana acestuia. h) Radical diferit şi gen diferit : Adjutant/adjuvant (substantiv masculin şi substantiv neutru) 1. Ofiţer ataşat al unui comandant sau al unui şef militar într-o unitate militară, îndeplinind atribuţiile unui secretar, ofiţer care face parte dintr-un stat major. 2. (ieşit din uz) grad pentru

46

personalul aviatic, corespunzător plutonierului, persoană având acest grad/ medicament secundar care se asociază cu un alt medicament. Birău/birou. (substantiv masculin şi substantiv neutru) primar rural/1. Masă de scris (cu sertare şi compartimente pentru hârtii, acte etc.) 2. Parte dintr-un local sau încăpere în care lucrează o persoană sau un serviciu. 3. Grup de persoane alese de o adunare constituantă ca să îi organizeze lucrările şi să asigure buna lor desfăşurare. B. Cupluri paronimice reprezentate prin forme derivaţionale scurte şi lungi Concesie/concesiune: Îngăduinţă, cedare fată de cineva, renunţare la ceva în folosul sau interesul altuia/concurenţă prin care o persoană (fizică sau juridică) dobândeşte dreptul de a exploata anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului, în schimbul unor beneficii care revin acestuia din urmă, bunurile care formează obiectul acestei concesii. Obligaţie/obligaţiune. 1. Datorie, angajament, îndatorare. 2. Act prin care cineva se obligă sau este obligat să plătească o sumă sau să (nu) facă un anumit lucru. 3. Datorie morală, motiv de recunoştinţă/hârtie de valoare purtătoare de dobânda fixă. Permisie/permisiune. Învoire, acordată în special militarilor, de a părăsi serviciul pe o scurtă durată de timp/învoire, aprobare (cerută de cineva sau acordată cuiva) de a face ceva, îngăduinţa, încuviinţare. Cupluri paronimice raportate la elementul de compunere a) Termeni identici cu elemente de compunere diferite: Cecostomie/cecotomie. Creare chirurgicală a unui anus artificial la nivelul cecului/ deschidere a cecului pe cale chirurgicală. b) Termeni diferiţi cu elemente de compunere identice: Etiologie/etologie. Ramură a medicinii care studiază cauzele bolilor şi factorii care influenţează apariţia diverselor boli/ramură a ştintei care se ocupa cu studierea obiceiurilor şi moravurilor popoarelor.

47

Perichistită/pericistită. Inflamaţie a cămăşii conjunctive care înveleşte chisturile/ inflamaţie a ţesutului din jurul vezicii. Cupluri paronimice raportate la poziţia fonemului diferenţial a) Termeni care se deosebesc prin schimbarea poziţiei unui fonem: Clupa/cupla.1. Compas foriester pentru măsurarea diametrelor arborilor sau buştenilor/dispozitiv demontabil pentru a cupla un sistem tehnic sau două vehicule, piesă cu care se face cuplarea vehicolelor de cale ferată. Jintiţa/jitniţa. Produs lactat preparat prin încălzirea lentă a zerului provenit de la scurgerea caşului/magazie de grâne, grânar, hambar. b) Termeni care se deosebesc printr-un fonem iniţial: Eluviu/iluviu. Totalitatea rămăşiţelor din dezagregarea rocilor/iluviere, inundaţie. Emigrare/imigrare. Acţiunea de a emigra şi rezultatul ei/stabilirea într-o tară străină. Erupe/irupe. A ieşi afară cu putere, a ţâşni, a năvăli/a intra cu violenţă. c) Termeni care se deosebesc printr-un fonem antemedian: Categorie/catigorie. Noţiune fundamentală de maximă generalitate care exprimă proprietăţile şi relatile esenţiale şi generale ale obiectelor şi fenomenelor realităţii/ clevetire, calomnie, defăimare. d) Termeni care se deosebesc printr-un fonem median: Cinefil/cinofil. Amator de filme, cinemator/amator de câini, care iubeşte câinii. Famat/fanat. Cu renume, cu reputaţie, cu faimă/(despre flori şi legume) care şi-a pierdut prospeţimea, trecut, ofilit, veştejit. Manghier/manglier. Arbore tropical înalt de peste zece metri, cu fructe roşiatice, mări/copac răşinos care creşte în apă sărată a mării, pe lângă ţărmuri. e) Termeni care se deosebesc printr-un fonem postmedian: Băiaş/băieş. Bărbat care lucrează într-o baie publică/lucrător într-o mână(de aur). Carelaj/carenaj. Dispunere a elementelor care învelesc o construcţie în formă de figuri geometrice, pardoseală, pavaj alcătuit din piese aşezate în carouri/înclinarea pe un bord a unei nave în stare de plutire în vederea reparării unei carene.

48

adăugată altei substanţe. Care se poate acomoda uşor. XX/lipsa de tonalitate. apărut în primul sfert al sec. Reactiv folosit în flotaţia minereurilor/substanţă care. nebunie. înstrăinare a unui bun/ termen generic pentru orice boală mintală. c) Termeni care se deosebesc prin patru sau mai multe foneme: Atonalism/atonalitate. sau unui material. determinând apariţia unui anticorp. Acţiunea de a aliena. Competitiv/competiţional. Care a încălcat fidelitatea conjugală/născut dintr-un adulter. (cinci foneme diferenţa) susceptibil de a suporta concurenţa/ cu caracter de competiţie. Antigel/antigen. b) Termeni care se deosebesc prin trei foneme: Acomodabil/acomodator. (patru foneme diferenţă) mod de a crea o compoziţie muzicală prin negarea legilor organizării armonice a sunetelor. Radical monovalent al unui acid organic/boabă de strugure.f) Termeni care se deosebesc printr-un fonem final: Acil/acin. ceea ce se referă la competiţie. Fiecare dintre cele două separări de sus ale inimii/ pavilionul urechii. Soluţie care coboară punctul de îngheţ al apei de răcire din motoarele cu ardere internă/ substanţa de natură proteică. Cupluri paronimice raportate la etimologiile termenilor componenţi a) Termeni cu etimologii identice: Abrazare/abraziune. Prelucrare(manuală sau mecanică) a unei piese cu un abraziv/proces de eroziune a ţărmurilor prin văluri marine (abraziune marină) sau lacustre (abraziune lacustră). Adulter/adulterin. dementa. Cupluri paronimice raportate la numărul de foneme diferenţiale a) Termeni care se deosebesc prin două foneme: Alienare/alienaţie. Auricul/auricula. care se poate deprinde uşor/ (despre muşchi) care serveşte la acomodarea cristalinului. Activant/activator. b) Termeni cu etimologii diferite: 49 . le intensifica activitatea.

Acţiunea de a acuza şi rezultatul ei/ faptul de a acuza. exprimat. 2. de a filtra.Alofan/alofon. (despre greutatea mărimilor) care este socotit împreună cu ambalajul. lucioasă pe o singură parte. Numerativ/numeric/numericeşte. care nu are loc fix/ (despre tratamente medicale) care nu necesită spitalizare. 2. Urinal/urinar. c) Asociere adjectiv cu adverb: Brut/bruto. arătat printr-un număr/în ce priveşte numărul. învinuire. care se găseşte în stare naturală. Vas de sticlă sau de material plastic prevăzut cu un gât care permite bărbaţilor bolnavi să urineze fără să se ridice din pat/care aparţine organelor de secretare a urinei. Atlas/atlaz. privitor la aceste organe. 1. b) Asocierea adjectiv cu adjectiv: Ambulant/ambulatoriu. d) Asocierea infinitiv (forma substantivală) cu substantiv: Acuzare/acuzaţie. încă neprelucrat. inculpare. care se articulează cu occipitalul şi cu axisul sau. sistematizate după anumite criterii/ ţesătură pentru căptuşeli şi feţe de plapumă. 50 ./în total. Carte de ritual ortodox care cuprinde antifoane(versuri sau parafrazări din psalmi)/(despre cântecul unui solist sau al unui cor sau despre două părti dintr-un cor) care se execută alternativ. provenit de la daci. prima vertebră cervicală. vasul etc. din care nu s-a scăzut daraua. Argila coloidală care măreşte plasticitatea maselor ceramice/ varianta a aceluiaşi sunet sau fonem. care are funcţia de a forma. din punct de vedere al numărului pe care îl reprezintă. Aspecte morfologice ale cuplurilor paronimice a) Asocierea substantiv cu adjectiv: Antifonar/antifonic. colecţie de hărţi geografice. care nu a fost încă transformat în produs finit.1. Care aparţine dacianului. Dacian/dacic. Care se deplasează dintr-un loc în altul. privitor la dacian/dac. în care se afla. privitor la numere. de a transporta şi de a evacua din organism urina. Care serveşte la numărat/de numere.

neprelucrate în mod personal. a numi o persoană considerând-o cea mai potrivită pentru desfăşurarea unei activităţi. o chestiune.Compilare/compilaţie. numeric. f) Asocierea verb cu verb: Desemna/desena. a se contura. a (se) coafa. pentru că fiecare dintre termenii unei perechi generează contexte 51 . A prelucra prin aşchiere un metal cu freza/a(-şi) încreţi. A indica. operă care cuprinde idei şi fragmente din diverşi autori. Cromat/cromatic. ROLUL PARONIMELOR ÎN ÎMBOGĂŢIREA LEXICULUI ROMÂNESC ACTUAL 2. g) Asocierea interjecţie cu substantiv: Balang/balanga.1. (de obicei repetat) cuvânt care imită sunetul unui clopot (mare)/ talangă. 2. Freza/friză. bătaie dată cu o astfel de nuia. acoperit cu un strat de crom/care se referă la culori sau la colorat. a se profila. Jap/japa. a (-şi) ondula părul(cu fierul sau prin alte mijloace). e) Asocierea participiu (cu valoare adjectivală) cu adjectiv propriu-zis: Cifrat/cifric. una dintre formele relaţiilor dintre cuvinte prin care vocabularul devine extensiv. Relaţia paronimiei cu antonimia şi sinonimia La nivelul lexicului românesc actual. Care conţine crom. paronimia este alături de sinonime şi de antonimie.3. Scris în cifru/exprimat în cifre. Acţiunea de a compila şi rezultatul ei/lucrare. pentru ocuparea unei demnităţi sau a unei funcţii/a schiţa. Cuvânt care imită zgomotul produs de o lovitură dată cu repezicune/nuia elastică şi subţire.3. a contura o problemă.

34 52 . Obiectiv vorbind. aduce un plus din punct de vedere cantitativ mai noilor dicţionare româneşti.Citesc repede/încet’’.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopidică. relaţia de sinonimie.. În baza acestui raport dintre logic şi semantic. în mod necesar. sinonimul cuvântului vorbăreţ. nefiind utilizaţi unul în locul celuilalt. Din punct de vedere logic. în două contexte: .diferite. Aceeaşi demonstraţie se poate realiza şi în legătură cu antonimele: în funcţie de intenţia comunicativă a vorbitorului. se poate opta pentru unul sau altul din termenii relaţiei de antonimie: . care este dictată de sensul în care acesta percepe realitatea pe care vrea să o invoce. individual. De exemplu. Schiţă de istorie a lexicografiei române. Mi-am apropriat biblioteca vecinului’’ (miam însuşit un bun străin)36.. diferenţa dintre rolul sinonimiei şi cel al paronimiei. în planul expresiei. diferit în planul expresiei de forţat (cu sensul de obligat) este o altă unitate lexicală prin care vorbitorii de limba română generează contexte cu sensul indicat pentru acest cuvânt. dacă enunţul . a apropia şi apropria apar.. ca în cazul sinonimiei. totală sau aproximativă.El…frumos’’ . adică. anatonimia este aptă să genereze contexte mai numeroase decât sinonimia: a vorbi şi a tăcea nu pot apărea succesiv în contextul . . 1969. este acela că termenii. 1966.. cuvintele paronime transmit.. Bucureşti. II. a termenilor. . Pe de o parte. I. presupune echivalenţă. diferă unele de celelalte. o informaţie semantică anumită.A apropiat scaunul’’(a adus aproape) şi ..Îmi place solitudinea/singurătatea’’ opţiunea pentru unul dintre termeni ţinând de gradul de cultură sau de anturajul lingvistic al locuitorilor. Dacă termenul locvace (de dată mai recentă). cuvântul fortuit. presupun obligatoriu tot atâtea contexte câte cuvinte intră în relaţia de paronimie. în timp ce antonomia este o relaţie de adversitate sau de opoziţie. acestea reprezintă unităţi lexicale independente la nivelul dicţionarelor. (cu sensul de întâmplător).. p. În schimb pentru relevarea sensurilor perechii de sinonimie singurătatesolitudine este suficient un singur context: .E vesel/melancolic’’. prin faptul că.El vorbeşte 36 Seche Mircea.Afară e rece/cald’’. de pe altă parte.

Am cumpărat un somn’’. ale căror sensuri diferite impun contexte diferite pentru relevarea semnificaţiilor. care îşi concretizează sensurile prin contextele necesar diferităe.. se comportă normal stării de tăcere. oportun este contextul: . stil. 231 53 .Am dormit’’.3. Editura Academiei Române. datorită informaţiei lor semantice diferite. este liniştit. în cazul cărora un singur context nu este sufucient pentru descrierea semnificaţiei.Am eludat mereu adevărul destre noi (am ocolit/evitat)’’. iar pe locul al treilea se situează sinonimele.Am elucidat aspectele neclare ale problemei (am clarificat)’’ şi . dar nu substantivul care denumeşte o subspecie din specia peştilor. Perechea a eluda . se comportă contextual şi omonimele. De exemplu. în contextul: .Am dormit un somn’’ şi substantivul. p. pentru această din urmă.El tace frumos’’ este considerat un context ambiguu. succesiv. dată fiind diferenţa semantică a termenilor. pe locul al doilea se află antonimele. limbaj.El este tăcut/locvace’’37.. 37 Coteanu Ion . Bucureşti.El este…’’. considerăm că: pe primul loc se situează paronimele şi omonimele. suficient un singur enunţ în vederea identificării sensurilor. în sensul logicii sale. 2. în general. că. vorbitorul este obligat să genereze contexte echivalente numeric cu unităţile intrate în relaţia de paronimie.. dat fiind raportul logic de operaţie sau de adversitate dintre termeni. în contextul: . adică . însemnând.2. în funcţie de aportul la îmbogăţirea vocabularului. Stilistica funcţională a limbii române. antonimele tăcut şi locvace pot apărea.frumos’’ este repetat.. stilistică. Relaţia paronimiei cu omonimia La fel ca paronimele. oportun este substantivul care denumeşte starea fiziologică: .. eventual. trecând. 1973. enunţul . În cazul paronimelor. pentru care este...a elucida se defineşte în mod necesar prin contextele diagnostice: . În schimb. persoana-subiect nu face nici un gest. Încercând o ierarhie a unităţilor lexicale care contractează între ele relaţiile semantice..

alimentaţie pentru nebunie. devierile de tipul etimologiei populare nefăcând obiectul de interes. astăzi. solidar-solitar. în cadrul împrumuturilor din alte limbi (de exemplu. eşafodaj pentru schelă etc. În ciuda acestor deosebiri între omonime şi paronime. 1960. băieţel-băieţandru. cuvintele prin care relaţia de de antonimie se realizează sufixal sau prefixal. Pentru alţi termeni (de exemplu sfoară de la sfară. fiecând etc. Relaţiile semantice dintre cuvinte. Studii de lingvistică generală. termenii generaţi prin efectul etimilogiei populare (de exemplu. paronimia şi polisemantismul nu ocupă un loc special în cadrul celor două mijloace. p. neexistând în lexicul limbii române. şi numai aparent 38 39 Hristea Theodor. infatuat pentru îngâmfat. renumeraţie. omonimele morfologice. din limbile cu care oameni au intrat în contact. stringent-astringent. care. lăcrămaţie). respectiv sinonimia. cât şi la mijloacele externe. Editura Academiei. la nivelul dicţionarelor. violentă de la violetă) se înregistrează sensul de bază. paronimele sunt diferite formal prin unul sau două foneme. lizibil pentru citeţ. antonimia. surmenaj pentru oboseala. eclatant pentru strălucit. datorită statutului acestora de greşeala de vocabular. mai vechi sau mai noi. În schimb. precum şi împrumuturile şi calcul lingvistic (mijloace externe). compunerea şi conversiunea (mijloace interne). unele omofone.)39. Deoarece majoritatea perechilor de paronimice sunt împrumuturi.). sudură-sutură. Editura Albatros. dar pot fi înregistrate atât la mijloacele interne (paronimele care diferă prin prefixe sau prin sufixe. ubicuitate-ambiguitate. în forma lor aglutinată. Sinteze de limba română.Spre deosebire de omonime. ezoteric-esoteric. Bucureşti. omonimia. 1984. Bucuresti. 123 Graur Alexandru. Între mijloacele lingvistice de îmbogăţire a vocabularului. în literatura de specialitate38 s-au acreditat derivarea. oricum. unii dintre aceştia. sunt compuse de felul: cumva. se cunosc tot atâtea înregistrări câte realizări semantice. paronimele. sinonimele comprehensiv pentru înţelegător. nu sunt consemnaţi în dicţionare. 146 54 . altfel. ale căror forme coincid în planul expresiei. p. în general: antevorbitorpostvorbitor.

chantare. nucleon). prezentăm. cantal (din fr. plongeon). rezidual (din fr. plonjor (din fr. lat. 55 . virtuoso) – virtuoz (din fr. omofor (din şl. cantharus). bestialis) – bestiar (lat. fr. lat. pantikostarion). pentecostal) – penticostar (din mgr. homophone). bestiaire. it. enervare) – inerva (din fr. virtuosus. cf. moticulus. numerarius). câteva perechi paronimice cu precizarea etimologiei. lat. annuarie). heteronome) – eteronim (din fr.engl. cortisone). familier). acromanie) – acromazie (din fr. sagittal. segmental (din fr. hydrolise). residuel) – residuar (din fr. ordinal. lat. penticostal (din engl. discordant) – discordat (din vb. residuaire). postulat. segmeltal) – segmentar (din fr. ordinarius). innerver).derivate de la acelaşi radical cu afixe diferite. virtuose). lat. pleonasm (din fr. hidrolază (din fr. munticule). cantal) – cantar (din fr. tributale) – tributar (din fr. bestiarius. în continuare. familial (din fr. postilant) – postulat (din fr. Numeral (din fr. discordant (din fr.plonjeur) – plonjon (din fr. lat. modal) – modul (din fr. pleonasme. cortizol (fr. eteronom (din fr. doctrinal) – doctrinal (din fr. pleonasmus) – pleonast (din fr. postulatum). monticol (din fr. lat.. modal (din fr. pleonaste). bestiario). moforu) – omofon (din fr. acromenie (din fr. virtuos (din lat. monticole) – monticul (din lat. discordia) doctrinal (din fr. it. ordinal (din fr. ordinalis) – ordinar (din fr. familier). ordinaire. tributal (din fr. modulus). lat. cortisol) – cortizon (fr. segmentaire). postulant (din fr. bestial.. familial) – familiar (din fr.fr. sagittalis) – sagitar (din lat. numeralis) – numerar (din fr. saggitarius). numeraire. doctrinaire) enerva (din fr. lat. numeral. nucleol (din fr. enerver. module. lat. bestial (din fr. hydrolase) – hidroliza (din fr. at. sagital (din fr. tributaire). nucleoli) – nucleon (din fr.

fard-fart etc). majoritatea dintre acestea intră în categoria cuvintelor mai puţin utilizate (masa vocabularului). etc. carbonier-carbonifer. casă. literal-literer. 1981. familial-familiar. În ceea ce priveşte apartenenţa paronimelor la fondul principal lexical sau la masa vocabularului. Saccharose). acţiuni din domeniile ştiinţei.3. zoophyte) – zoolit (din fr. tehnic). se constată diferite dihotomii care au în vedere frecvenţa utilizării lexicului limbii române. medical. a amputa – a imputa. descriind aceste realităţi. seară. 40 Dumitrescu Florica. recent şi prin influenţa masivă anglo-americană a sporit numărul paronimelor din limba romană. generate de modernizarea continuă a vieţii în plan mondial şi spiritual. ceea ce demonstrează circulaţia rapidă a termenilor dintr-o cultură într-alta mai ales prin dinamica mass-mediei. Prin aceşti termeni. mult mai cunoscute vorbitorilor şi. Bucureşti. 167 56 . industrial. O serie de . spre deosebire de termenii exemplificaţi. fiecare cuvânt aparţine unui domeniu diferit (financiar. ale mass-mediei etc. mai ales din sursa latino-romanică.De exemplu.. iar. în perechile de paronime actual – actuar. părti componente ale masei vocabularului. oarecum. calităţi.3. fie asimilează unităţi noi.zaharază (din fr. părinţi. unităţile lexicale sunt taxonominizate ca termeni tehnici sau neologisme. Chiar dacă. în funcţie de progresele vieţii contemporane40. zi. Dicţionar de cuvinte recente. 2. mai des utilizate. miner-minier. zoolitlu) etc. care fie forţează eliminarea termenilor mai vechi. se anticipează un nou val de înnoire.cuvinte recente’’ sunt înregistrate în cadrul paronimelor ( de exemplu: calmar-calemar. nu pot fi integrate în vocabularul fundamental deoarece frecvenţa lor nu este atât de mare ca a termenilor masă. ale tehnicii. Editura Albatros. p. zoofit (din fr. de asimilări de unităţi lexicale. Modernizarea masivă a lexicului prin neologisme În contextul actual. perechii precum oralorar. capon – capron. petrolier-petrolifer.saccharase) – zaharoza (din fr. datorită caracteristicii lor de a viza entităţi. modernizarea masivă a lexicului prin neologisme şi termeni ştiinţifici.

unele dintre ele. To access) este utilizat în locul expresiei a avea acces (la ceva) în contextul: . participantă la un congres’’. prin asocieri fonematice. precum derivare. pe acces la a accesa. romanică. Probleme de etimologie.Un alt argument al neintegrării paronimelor în lexicul de bază este cel referitor la etimologia unităţilor din fondul principal – în general latinească. precum şi străvechimea lor şi posibilitatea de a genera alte cuvinte. congressman . au lansat simbolic porumbei”.membru în Congresul SUA”) este folosit cu sensul de .a accesa (termen din informatică < engl.4. Editura Ştiinţifică.. compunere ori schimbarea categoriei gramaticale41. Deoarece paronimele înregistrate de noi au etimologii diferite. 2. 214 57 . De exemplu: .. barbarie): .. .. de la a amputa se formează infinitivul lung cu sufixul pentru abstracte nominale – re – amputare însă după modelul latinesc lando-landare). eventual. de unde şi confuziile între termenii perechii. .. pe barbar la barbarism.congresistă. Ziarele engleze au fost ferme vizavi de barbarismele petrecute la Madrid’’. pe congres la congresmană. Explicaţia trebuie căutată în motivaţiile psihico-culturale ale vorbitorului care. decât prin mimetism (de exemplu. sau. barbarism comportament necivilizat. îl raportează la ceea ce memoria sa a stocat pe parcursul instrucţiei culturare anteriore. VALORILE STILISTICE ALE PARONIMIEI 41 Hristea Theodor. nu au o vechime apreciabilă în limba română. de unde selectează. nu pot fi încă date decât în masa vocabularului la termenii tehnico-stintifici sau la neologisme. necunoscând sensul de bază al cuvântului nou. 1968.barbarism (engl. nu se pot supune regulilor interne de îmbogăţire a vocabularului. p.Pentru ca persoana patronului să acceseze funcţia demnitarului de stat. Unii dintre termenii mai noi generează în mod rapid şi paradoxal etimologii populare. . îmbrăcate în costume bogat decorate.Congresmanele. organigrama a fost modificată’’.congresmană (engl. sau.

anumite limbaje specializate. paronimele apar cel mai des în stilul tehnico-ştiinţific. împrumutând. În stilurile funcţionale (beletristic. sau chiar locul în ierarhia socială. întrun mod accesibil. de a-şi exprima ideile şi sentimentele cât mai adecvat. şi aici. graiurilor. presă. probleme ale actualităţii inedite sau de interes comun pentru publicul larg. fapt care o opune limbii populare. unde sunt. biologic. Aceasta din urmă este formă cultivată a limbii întregului popor. În paralel cu acest stil individual s-au dezvoltat. o operaţie industrială. absolut necesare pentru a denumi un proces fizic. administrativ şi colocvial) se poate realiza o ierarhie a utilizării paronimelor în funcţie de necesitatea lor pentru a exprima o anumită stare de fapt. elemente specifice altor stiluri şi abordând. din punct de vedere al frecvenţei. după caz. o realitate. publicistic. într-un fel în care să-i definească personalitatea şi cultura. un fenomen etc. graiurile populare. argourilor etc. radio şi televiziune. din toate 58 . cel publicistic nu beneficiază de o terminologie proprie. Stilul e omul ’’ (Buffon). segmente ale limbii române literare. care nu numai că influenţează prin şcoală. dar unic. iar relaţia semantică de paronimie o stabilesc cu unităţi lexicale care nu sunt totdeauna părţi ale limbajelor tehnico-ştiinţifice. pentru a denumi o noţiune abstractă. şi o altă ierarhie. presa scrisă şi presa vorbită sau vizuală reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace de informare şi documentare. simbol de distincţie şi de educaţie aleasă. medicală sau orice noţiune de tip tehnic sau ştiinţific în general. în acest scop. Din punct de vedere al normelor lingvistice. ci presupune un proces continuu de selectare şi rafinare. lansează spre cunoaştere termeni noi..Un binecunoscut dicton . dialectelor. uneori. Între stilurile funcţionale. pasiunea pentru ceva. un proces. în raport cu felul corect sau greşit de pronunţare sau de scriere a acestora. numite stiluri funcţionale. iar. tehnico-stintific. în cea economică. Paronimele de acest tip sunt monosemantice. reflectă un adevăr indiscutabil : fiecare individ are un mod personal de a folosi limba maternă. mass-media extinde formele corecte ale unităţilor lexicale. Cum se precizează şi în capitolul anterior.

doctoríţă pentru dóctorţă). în loc de frustra. cu mult timp în urmă.condiţionalităţile impuse de FMI. opiniile exprimate.. Confuziile de tip paronimic. asociat cu revigorarea acţiunilor de cultivare a limbii. dezapezi. desfăşurate în mod conjugat de toţi factorii implicaţi. frecvente sunt greşelile de pronunţare unde accentul apare deplasat: ponéi pentru pónei. de asemenea incorecte. semnalate în diferite lucrări de cultivare a limbii. Din această perspectivă.Băncile au obligativitatea de a nu percepe taxe’’. cu fenomene de atracţie/confuzie paronimică. infracţionalitatea pentru infracţiune .pentru grafiile incorecte.domeniile. în loc de nescafe. oprobiu-oprobriu. determinate de insuficienta cunoaştere a sensului afixelor.De cultivarea limbii ar trebui să se ocupe orice om care scrie ca să publice.. edítor pentru editor. a argourilor) sau răspândeşte sensuri ireale sau inoportune ale cuvintelor utilizate. cooperativitatea. creând.. în loc de cooperare . Dintre abaterile de acest tip cităm câteva dintre cele mai des întâlnite în limbajul publicistic actual: promovabilitatea. la legiferarea unităţilor de la periferia vocabularului (de exemplu. în mare măsură. mizilic. condiţionalitate pentru condiţie . Am acuzat lipsa de cooperativitate a serviciilor secrete’’. în loc de (grad de) promovare . limbajul mass-mediei (criticat de cele mai bune emisiuni şi jurnale pe teme de exprimare şi sriere corecte) lansează fie forme incorecte (de exemplu. Deşi ar trebui să funcţioneze ca o cenzură lingvistică. regizór pentru regizór.. scriitorii şi cadrele didactice. Ar fi 59 . în mass-media audio. ràdar pentru radàr. în loc de mezelic .Promovabilitatea la simularea examenului de capacitate în şcolile bucureştene a fost de aproximativ cinci la sută’’. dar contribuie. reprezintă greşeli relativ frecvente. Philippide îşi păstrează actualitatea şi merită a fi redusă în atenţie: . fie contexte. în loc de creând. Au însă datoria de a se ocupa de aceasta lingviştii. în loc de deszăpezi... cei ce pun la cale infracţionalităţi de sustrageri de bunuri’’. ness-cafe. în loc de areopag. a frusta. Soluţia pentru evitarea unor asemenea abateri constă într-un efort de sporire a responsabilităţii şi a profesionalismului jurnaliştilor. penúrie pentru penuríe. obligativitate pentru obligaţie . aeropag. de Al.

. 133 60 .Cu antenele lor. de aici. se întâlnesc atracţiile între a investi şi a învesti şi. cel mult.Problemele noastre familiale au devenit cunoscute vecinilor’’. declaraţii de presă. pe care presa scrisă îl preia ad litteram. apoi corectorilor le revine sarcina celor invocate. albinele culeg polen din anterele florilor’’. în mass media actuală.. .Emigrarea masivă în Europa a făcut ca imigrarea să fie un fenomen frecvent în România’’. p. între investitură şi învestitură. 1976. frustrare. . Editura Albatros . . interviuri cu interlocutori din diferite categorii sociale şi cu niveluri diferite de cultură. între investire şi învestire. chiar în limbajul demnitarilor. pentru păstrarea spiritului limbii exercitând un control asupra dezvoltării ei.. în sensul de a împiedica orice tendinţă de stricare a limbii’’42 Alte confuzii (atracţii) paronimice se realizează. examinările orale fac disciplinele mai atractive’’. frustare.Deşi aveau un orar încărcat. repercusiune. . repercursiune. vor apărea cu forma lor literară (corectă). Spre terenurile petrolifere sosesc acum tancuri petroliere’’. iar cea vizuală fie îl preia întocmai. chiar dacă lasa impresia unor tantologii. Tot mai frecvent.Problemele noastre familiale au devenit familiare vecinilor’’. cuvinte frecvent folosite (le cităm aici. 42 Bulgăr Gheorghe. chiar dacă ele nu intră în perechi paronimice cu alţi termeni). în care termenii paronimiei sunt coocurenti sunt mai concise decât aceleaşi contexte în care unul dintre termeni este reprodus prin sinonimul său (de exemplu . Contextele . Chiar dacă se reproduc discursuri politice. Bucureşti..de dorit ca toţi aceştia să colaboreze în chip strâns şi permanent. albinele culeg polen din sacii florilor’’).. mai întâi reporterilor. precum oprobriu.Cu antenele lor. între termenii care diferă printr-un fonem sau. stilul comunicării devine mult mai expresiv.. . În contextele în care ocurenţa cuvintelor care alcătuiesc perechile paronimice este impusă de raţiunile de ordin mental ale vorbitorului. Scriitori români despre limbă şi stil . două foneme.. într-o viguroasă acţiune comună. fie îl parodiază în emisiuni speciale. pronunţate cu sincopa sau cu proteza unor sunete în variante ca oprobiu.

efemeride’’. principalele abateri pe care le-am înregistrat în presa actuală. obturarea pârtiei de schi’’. acestea pot genera structuri de tip metaforic: .culoare’’ stilistică).. teren petrolifer). posibilă în contextele din stilul tehnico-ştiinţific. . sau pot constitui ei înşişi epitete (de exemplu. noologie abisală..Pentru vorbitorii de limba română contemporană. printr-un singur cuvânt. ambiguitate evidentă. deşi fiecare dintre termenii perechii paronimice este mai concret decât orice sinonim al său.e aşa de slab că i se văd tastele’’ (cu sensul de . le-am menţionat. Din punct de vedere stilistic. pretenţioase. Când sensurile de bază sau concrete ale unor paronime apar în contexte nediagnostice (nespecifice). dacă paronimele sunt.coaste’’). ele sunt generate de structuri epitetice.delurarea muzicii contemporane’’. Din perspectivă normativă. testele. imputate. admitem şi formulările ridicole. În ciuda statutului lor de . a unuia dintre termeni nu este. .impulsionarea derulării agriculturii’’ (paronimele cuvintelor derolare şi obstrurare).. . generate de snobismul lingvistic al autorilor : .. ubicuite perpetuă. aceste ocurenţe se evită. timpuri revolute..tren petroler. tentează). atmosferă fragrantă. totuşi. aceştia pot fi bazele unor structuri epitetice (de exemplu. brevilocvenţă . ca mărturie a multiplelor valenţe creative ale limbii actuale. însă.importurile au fost amputate’’. în funcţie de apartenenţa termenilor la o clasă lexico-gramaticală. Operaţia de substituire.S. Este evident că unele dintre inovaţiile lexicale discutate aici nu au şanse de pătrundere în sistemul limbii.fractură srtucturală a P. acestea devin epitete propriuzise (teren/tren petrolifer/petrolier). .. Dincolo de avantajele reale ale unor mutanţii semantice de gradul celor semnalate (înnoire a expresiei.. Dacă unităţile sunt substantive. relaţia de paronime stabilindu-se la termenul bază (ambiguitate/ubicuitate perpetuă). ambele. rămân evidente riscurile pe care publicistul nu-şi poate permite să le ignore: imprecizia... adjective.. . noologie contemporană). în afara confuziilor paronimice discutate până aici. caracterizat prin monosemantismul unităţilor. atitudine rezolută. 61 .comercianţii de alcool fentează legea’’ (în relaţia de paronimie cu factură. flagrant delict.D-ului’’.

semnalate cititorilor prin ghilimele.. mai ales. De aceea. 62 . modernizarea masivă a lexicului prin neologisme. originea lor. discernământ şi o informare corectă asupra sensului de bază al paronimelor intrate în procesul « prelucrării » de către imaginaţia vorbitorului. vorbitorii de limbă română. proprii discursului politic. ulterior. în care am încercat să evidenţiem importanţa paronimelor şi a paronimiei în viaţa de zi cu zi a vorbitorilor de limbă română. de funcţia expresivă şi de cea conativă. limbi de lemn’’. noile sensuri se încadrează în categoria metaforelor ornamentale (stilistice). clasificarea. preţiozitatea termenilor şi. Care va fi soarta evoluţiei acestora este o problemă pe care o vor decide. Valoarea lor referenţială se situează pe un plan secundar. În momentul apariţiei lor. Sensurile apărute la unul sau chiar la ambii termeni ai perechii de paronime sunt motivate. deoarece în limbă există alternative pentru exprimarea sensurilor respective. prelucrarea unor asemenea inovaţii semantice în limbajul literar standard impune multă prudentă.ambiguitatea. în principal. mai ales în contextul europenizării absolute. Metafora reprezintă principala modalitate prin care apar în presă sensuri noi. diferitele puncte de vedere ale mai multor lingviştii. clişeizarea limbajului care creează condiţii prielnice unei noi . CONCLUZII Lucrarea de faţă Paronimele şi paronimia se prezintă în trei capitole redate şi pe subcapitole.

Aşadar în capitolul I Paronimele se prezintă definiţia paronimelor şi punctele de vedere ale mai multor lingvişti despre originea lor. implicând toate asociaţiile etimologice false. individual. în timp ce antonomia este o relaţie de adversitate sau de opoziţie. etimologia populară are o sferă mult mai largă. de pe altă parte.În prima partea a lucrării. relaţia de sinonimie. prin faptul că. prin precizarea conceptelor. acestea reprezintă unităţi lexicale independente la nivelul dicţionarelor. ca o reacţie faţă de caracterul nemotivat al semnului lingvistic. în planul expresiei. pe care vorbitorii le stabilesc între cuvinte. Capitolul al II-lea. presupune echivalenţă. La fel ca paronimele. Paronimia. pentru a împiedica confuzia în ceea ce priveşte atracţia paronimică. Spre deosebire de atracţia paronimică. totală sau aproximativă. în contextul actual. plecând însă de la opiniile mai multor lingvişti. ale căror sensuri diferite impun contexte diferite pentru relevarea semnificaţiilor. cuvintele paronime transmit. La fel de util s-a dovedit a fi în acest caz şi Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. Pe de o parte. la rolul paronimelor. se comportă contextual şi omonimele. a noţiunilor. paronimie – sinonimie şi paronimie – omonimie. dar şi prin evaluarea critică a literaturii de specialitate relevantă pentru tema de faţă. diferă unele de celelalte. la relaţia dintre paronimie – antonimie. o anumită informaţie semantică. mai ales cei 63 . a termenilor. ce se realizează prin definire şi explicitare.3. Raportul dintre atracţia paronimică şi etimologie populară şi 1. se evidenţiază cadrul teoretic al problemei studiate. se realizează modernizarea masivă a lexicului prin intermediul termenilor ştiinţifici. la clasificarea cuplurilor paronimice.Caragiale. şi anume în capitolul I.L.4 Efecte negative ale atracţiei paronimice. Din punct de vedere logic. se folosesc exemple din operele de comedie ale lui I. include subcapitole ce se raportează la conceptul de paronimie. În subcapitolele 1. În subcapitolul Modernizarea masivă a lexicului prin neologisme ne propunem să ilustrăm modul în care.

Concluzionăm subliniind faptul că abundenţa şi frevenţa paronimelor. Instrument alcătuit dintr-un cadru cu vergele pe care se pot deplasa bile (colorate) şi 64 . n. de asimilări de unităţi lexicale. în vorbirea de toate zilele. De aceea. în critica artistică. 1. iar. dând comunicării un caracter neadecvat. ABAC/ABACA/ABACĂ ABÁC. circulaţia termenilor de la un domeniu de specialitate la altul. Tot acest procedeu a avut drept consecinţă o sporire a numărului paronimelor din limba romană.proveniţi din sursa latino-romanică. în literatură. Ultima parte şi anume Glosarul lucrării presupune contribuţia personală. prin conţinutul ei riguros şi amplu. mai recent şi prin influenţa masivă angloamericană. s. realizată cu ajutorul Dicţionarului de paronime a lui Felecan Nicolae şi a cărţii Dificultăţi semantice a lui Constantinescu Silviu. să ofere informaţii bine conturate şi precise în ceea ce priveşte problema mereu actuală a paronimelor. GLOSAR A. generate de modernizarea continuă a vieţii în plan mondial şi spiritual. abace. constituie caracteristici esenţiale ale limbii actule. se anticipează un nou val de înnoire. ne dorim ca lucrarea de faţă. în publicistică. Prin aceşti termeni. Nu e de mirare că în aceste condiţii se ajunge din neştiinţă la confunzii grave.

abandonări. aberativi. fr.Îndemâ nare. lat. adj.) Partea superioară a capitelului unei coloane care face legătura cu arhitrava. -atis. abnegare. ABERANT/ABERATIV ABERÁNT. abandon. f. şiretlicuri. -Ă. sacrificiu voluntar.obiceiuri. AGILITÁTE s. aberanţi. Abaca. abnég. f. s. adj. I. Renunţare. 1. lat.f. Care se abate de la tipul normal sau corect. abaque. Părăsire a unui bun sau renunţare la un drept. ABERATÍV. Părăsire împotriva regulilor morale şi a obligaţiilor materiale a copiilor. şmecherii. abnegare. – Din fr. ABORDAJ/ABORDARE 65 . – Din fr. ABACĂ. ABNEGÁŢIE s. n. abacus. ABILITATE/AGILITATE ABILITÁTE. cânepă de Manilla. s. – Din fr. -e. pricepere. lat. A tăgădui. abace. a se lepăda de cineva sau de ceva. abandonuri. abilităţi. – Din fr. Tabel sau diagramă care permite rezolvarea imediată a unor calcule. vb. (Livr. aberrant. lat.Din sp. f. – Din dibăcie. -Ă. 3. – Din fr. f. care ţine de aberaţie – Din fr. f.) Care este departe de adevăr. – Din fr. Tranz. s. a nega. 2. abacus. iscusinţă. -ntis. familiei etc. lat.habilité. părăsire. absurd. (La pl. -te. abaque. ABANDONÁRE. habilitas. ABANDON/ABANDONARE ABANDÓN. Uşurinţă în mişcări. abnégation. 2. s. – Din fr. abandonner.vioiciune.) Deprinderi. Acţiunea de a abandona.) Îndemânare. Devotament (dus până la sacrificiu.sprinteneală. agilitas. (Arhit. ABNEGARE/ABNEGAŢIE ABNEGÁ. supleţe. care constituie o aberaţie.care este folosit la efectuarea unor calcule aritmetice. Renunţare la continuarea participării într-o probă sportivă. aberrans. agilité. ABACA s. – Din lat. -atis. (La sg. aberratif.

sunetul produs de un astfel de clopot. ABRAZIV/ABRAZOR ABRAZÍV. – Din fr. Piesă de angrenaj în formă de ax cu multe roţi dinţate. ABRAZÓR. 1. aborda.. s. BALADÓR. 1. s. (Fam. babă (I). de obicei repetat. – Din fr. – Din fr. BAVÉTĂ. f. n. privitor la bacterii. baladoare. adj.: -ri-an] – Din fr. BALÁNGĂ. bactericizi. babete. -Ă. n. – Babă + suf. -e. bactéricide. Ciocnire accidentală între nave ori între o navă şi un obstacol. cu ajutorul cărora se schimbă viteza de rotaţie. f. Bandleder. f. B. n. pentru a reda sunetul unui clopot) [Var. Clopot care se atârnă la gâtul vitelor şi al oilor. n. n. -etă.) Femeie bătrână. abordaje. abordări. – Din germ. bavette. – V.: babétă s. f. bacterieni. s. Acţiunea de a aborda. 2. n. s. ABORDARE. s. abrazivi. f. s. BALADER/BALADOR BALADÉR. Bucată de piele care umple golul de sub călcâi. bălăngi. [Var. n. baladeur. abrazoare. BACTERICÍD. bavete. produs 66 de bacterii. adj. substanţă) care omoară bacteriile. -de. Platformă cu balustradă pe peretele . baladere. abrasif. – Din balang. De bacterii. (Preparat. la încălţăminte. BACTERIAN/BACTERICID BACTERIÁN. Bărbiţă (1). BALCON/BALCONET BALCÓN. s. talangă.] – Din fr. (se foloseşte.ABORDÁJ. s. balcoane. s. -Ă. adj. BABETĂ/BAVETĂ BABÉTĂ1. Asalt. s. s. material dur) care are proprietatea de a roade prin frecare. atac al unei nave (de către altă navă). -Ă. Unealtă alcătuită dintr-un material abraziv (natural sau artificial). (Corp.. [Pr. -e. bactérien. – Din fr. balanga] /Onomat. folosită la prelucrarea prin aşchiere. BALANG/BALANGĂ BALÁNG interj. abordage.

s. BALCONÉT s. în formă de treaptă. 1. a sta pasiv faţă de orice iniţiativă. – Din lat. BANCĂ/BANCHETĂ BÁNCĂ1. pe un ocupate de acuzaţi. cabalistici. S.◊ Loc. aşezată deasupra parterului. Scaun lung pentru două sau mai multe persoane. pentru şcolari. ◊ Expr. 1. balcon mic în uşa unui frigorifer. privitor la cai. de conferinţe etc. banchete. Porţiune orizontală. A sta (sau a rămâne) în banca sa = a rămâne la locul său. 1.exterior al unei clădiri. cabalistique. Denumire ştiinţifică generică dată cailor. Banca ministerială = locurile din parlament rezervate membrilor guvernului. 2. 3. Adj. magic. C. -Ă. – Din fr.f. balcon. Rasă cabalină. 2. – Din fr. comunicând cu interiorul printr-una sau mai multe uşi. bancă1 sau canapea montată 67 . Mod de răsucire sau de împletire a firelor pentru a forma un cablu.. -ce. n. s. tainic. f.) Cablaj imprimat = cablaj prefabricat în care conexiunile dintre piesele componente ale unui aparat electronic sunt realizate sub formă de benzi conductoare înguste. adj. CABLAJ/ CABRAJ CABLÁJ s. -Ă. -e. cabalini. caballinus. ◊ Expr. adv. Banca acuzaţilor = locurile locurile dintr-o dintr-o sală sală de de tribunal tribunal în vehicule. a fi docil. ◊ (Electron. Bancă1 mică (capitonată) fără spetează. misterios. adj. de obicei cu pupitru în faţă. cavalin. balconnet. – Din fr. banquette. CABALÍSTIC. Care aparţine cailor. n. Totalitatea cablurilor şi a firelor izolate care constituie conexiunile unei instalaţii sau ale unui aparat de telecomunicaţii. Parte a unei săli de spectacol. Scaun. ♢ Obscur. s. BANCHÉTĂ. CABALIN/CABALISTIC CABALÍN. 2.f. bănci. Banca apărării = destinate avocaţilor care apără pe acuzaţi. banc. 2. într-o lucrare de terasament. din (sau în) timpul petrecut în şcoală. f. – Din fr. (În echitaţie) Obstacol natural format dintr-o moviliţă acoperită cu iarbă – Din fr. (De) pe băncile şcolii = (de) la şcoală.

Arbore fosil din încrengătura criptogamelor vasculare. 2. CABRÁRE. Luntre turcească 68 uşoară. kayik. n. încovoiată la capete. CABRÁJ. -Ă adj. ridicare a unui cal pe picioarele dinapoi. 2. s. 1. n. circuit imprimat. caice. – V. f. pe într-un etc. Ansamblu de operaţii matematice făcute cu scopul de a găsi valoarea uneia sau a mai . cu pupa şi prora ascuţite. n. -os. f. CALCARIC/CALCAROS CALCÁRIC. Reziduu de cărbune provenit din arderea combustibilului pereţi. CALCARÓS. – V. – Din fr. care se depune pe bujii provocând perturbaţii în funcţionarea motorului. s. cabraje. calamite. CALAMINĂ/CALAMIT CALAMÍNĂ. Ambarcaţie mică. Din fr. f. Evoluţie pe care o execută un avion când îşi măreşte brusc panta de urcare. CABLARE/ CABRARE CABLÁRE. kayak. calcareo. lungă şi îngustă. 2. s. 1. caiace. [Pr. – Din fr. n. cabrări. s. Sport nautic care se practică cu caiacul (1). s. 3. calcaroşi. motor cu ardere internă. Acţiunea de a cabra şi rezultatul ei. – Calcar + suf. m. s. cablări. Cabrare. cu două catarge. s. CALAMÍT s. – Din tc. Ambarcaţie de sport ascuţită la ambele capete. cu înveliş din piele de focă. cabra. CAÍC. mai înalte decât restul bordajului. (II) calculi. calamine. -oase. cablage. CAIAC/CAIC CAIÁC. 1. Din it. Acţiunea de a cabla şi rezultatul ei. (I) calcule. s. adj. -OÁSĂ. cu vele. care atingea 30 m înălţime.: -ca-iac] – Din fr. folosită de eschimoşi. cu suprafaţa de alunecare netedă sau în clinuri şi care este condusă cu una sau două padele. n. cabrage. I S. m.. – Din fr. calamine. cabla. (Rar) Calcic.. Ambarcaţie îngustă. CALCUL\CALCULAŢIE CÁLCUL.suport izolant. 1. Care conţine calcar. cabraj.

danteluri. Plan. -Ă. I. D. DANTELÚRĂ. DACIAN/DACIC DACIÁN. s. privitor la dacian. adj. dacieni. S. dantelării. f. gresii etc. folosit în minele de cărbuni negrizutoase sau în cariere. adj. Rocă vulcanică alcătuită din cuarţ.. s. socoteală. datorez. rezultată din precipitarea sărurilor organice sau anorganice. Care aparţine dacianului (1). Exploziv din grupul dinamitelor. Contur sinuos care seamănă cu o dantelă. calcul. – Din lat. hornblendă. diferite feluri de dantele. f. zimţi etc. lat. Dac (1). conţinând zăcăminte bogate de petrol şi de lignit. S. dacite. n. 1. piatră. ◊ Calcul logic = ansamblu de operaţii prin care anumite expresii logice sunt derivate din alte expresii logice. mamifere. dacien. dacicus. ♦ Fig. caracterizat prin anumite precum specii gasteropode şi de şi lamelibranhiate. – Din fr. DACIT\DACITĂ DACÍT s. n. calculus. Totalitatea crestăturilor de pe marginea frunzelor. -e. -Ă. colţişori. – Din fr. DATORA/DATORI DATORÁ. -ărie.: -ci-an] – Din fr. – Dantelă + suf. proiect.multor mărimi. Adj. DACÍTĂ s. care se formează în anumite organe interne. gener.. dacite. argile. combinaţie. folosită ca piatră de construcţie. s. socoteală. 2. andezin. feldspat etc. Tranz.) DÁCIC. vb. 1. Concreţiune de forma unei pietricele. DANTELĂRIE\DANTELURĂ DANTELĂRÍE. 2. Margine dinţată. 2. f. de obicei cenuşie.. – Din fr. [Pr. dentelure. – Din fr. Al treilea etaj al pliocenului din sud-estul Europei. Ornamentaţie arhitectonică constând din crestături. biotit. Cantitate mare de dantele. 1.) rezolvare a unor probleme cu ajutorul unor construcţii geometrice. . ◊ (În sintagmele) Calcul grafic = (Mat. -ce. m. apreciere. n. dacici. (Med. II. ♦ P. A avea de plătit cuiva o sumă de bani 69 printr-un complex de nisipuri.

-OÁRE. ♦ A curăţa de impurităţi. A aplica ţesăturilor de lână un tratament prin supunerea lor la acţiunea aburului sau a apei fierbinţi.. Adj. (Despre sume de bani) Care se găseşte la debitul2 unui cont. DECATÁ. /<germ. Emers IMÉRS. şi f. 2. décatir. A DECANTĂ/DECATĂ DECANTÁ. (Tehn. a clarifica.. şi f. m. dator. (Persoană fizică sau juridică) care datorează creditorului mărfuri sau sume de bani. A limpezi. émigrer. emigrez.) Care este scufundat în lichid. EMERS/IMERS EMÉRS ~să (~şi.V.: datorí vb. Refl.sau. 3. decantez. în care se află particule solide în suspensie. debitanţi. I. -oare. lat. Tranz. a avea (pe cineva sau ceva drept cauză. I. a-i fi îndatorat pentru ceva. – V. A avea drept cauză.. EMIGRA/IMIGRA EMIGRÁ. – Din fr. decatez. DEBITANT\DEBITOR DEBITÁNT. -Ă. ~se) (despre plante) Care are organele dezvoltate la suprafaţa apei. – Din fr.. -te s. vb. s. 1. Tranz. -se. m. şi f. Persoană care vinde într-un debit1 (1). vb. débitant. Intranz.) Persoană care desface marfă cu amănuntul. a înlătura murdăria. 70 pleca din patrie şi a se stabili (definitiv sau temporar) în altă ţară. Tranz. a fi obligat la ceva faţă de cineva. s. Adj. ♦ Fig. – Din fr. . A limpezi un lichid tulbure. débiteur. adj. – Din fr. A avea o datorie morală sau legală faţă de cineva. emigrare. E. m. datornic. imerge. a lămuri. altceva. I. adj. debitor. ♦ (Înv. p. IV] – Din dator DATORI vb. a se expatria. 2. [Var. A se explica prin. DEBITÓR. décanter. debitori. ext..Refl.I. vb. imerşi. a fi dator cuiva ceva. în vederea îmbunătăţirii calităţii şi a măririi stabilităţii dimensionale. -Ă. datorat. scurgând lichidul limpezit după sedimentarea particulelor pe fundul vasului. – Din fr. lat.

-Ă. adj. Care este gata să se producă. să se întâmple (şi nu se poate amâna sau evita). EMINENT\IMINENT EMINÉNT. provocat de o emoţie. -Ă. -ntis. adj. S. Care emite. imigrez. care produce o emoţie. adj. – Din fr. – Din engl. inevitabil. – Din fr. [Pr. lat. émetteur). -Ă. -ntis. Persoană care imigrează. eminens. n. EMINENT/EMITOR/EMIŢĂTOR EMINÉNT. lat. excepţional. lat. A veni într-o ţară străină pentru a se stabili aici. s.IMIGRÁ. emigrat. superior. adj. EMIŢĂTÓR. I. remarcabil. EMITÓR.. Din fr.. adj. -te. adj. ◊ Post emiţător = post de radioemisiune. excelent. – Emite + suf. immigrant. immigrer. imminent. m. -ntis. émigrant. IMIGRÁNT. -te. (Electron. -OÁRE. EMOŢIONÁL. immigrare. EMOŢIONABIL/EMOŢIONAL/ EMOŢIONANT EMOȚIONÁBIL. excelent. superior. -te. Intranz. Care se distinge prin calităţi (intelectuale) deosebite. şi f. Care este propriu emoţiilor. care se emoţionează uşor. adj. -Ă. éminent. EMOŢIONÁNT. emiţători. emitori. (Persoană) care emigrează. – Din fr. Care emoţionează.: -ţi-o-] – Din fr. emigranţi. Emiţător radio = radioemiţător. Care se distinge prin calităţi (intelectuale) deosebite. imminens. s. iminenţi. -Ă. eminenţi. – Din fr. m. mişcător. eminens. imigranţi. n. 71 . 2. aparat sau instalaţie care emite unde sonore ori electromagnetice sau impulsii de curent. şi f. Dispozitiv. s. Adj. – Din fr. -ntis. – Din fr. IMINÉNT. emotiv. immigrans. EMIGRANT/IMIGRANT EMIGRÁNT.-Ă émotionnable. éminent. -Ă. -Ă. -te s. emitter. excepţional. remarcabil. -te. -e. 1. -oare. emoţionali. emisiv. émotionnel. adj. lat.) Electrod al unui tranzistor. eminenţi. m. -ător (după fr. vb. lat. emotiv. emoţionanţi. -te.

asemenea industriale. referitor la acţiunea de a crea. fabrica. Farmec.phalangien FALANGÍST. s. . m. ♦ Construire. ◊ Facere de bine = binefacere. ♦ (În credinţele 72 Membru al falangei. rus. -ic. FACERE\FĂCĂTURĂ FÁCERE. adj.Din fr. fabricaţii. vb. FALANGIAN\FALANGIST FLAGIAN adj. a (se) indispune. Proces tehnologic de producere a mărfurilor într-o fabrică. f. FAMAT\FANAT falangişti. la întâmplări sau la împrejurări.tulburător. [Pr. făcături. geneza. a-şi ieşi sau a scoate pe cineva din fire. Acţiunea de a fabrica. Fakticeskii. faceri. innerver. FABRICÁȚIE. Al falangelor. unei într-o uzină etc. pers. a alcătui. (Despre nervi) A produce o stare de excitare a unui organ sau a unui ţesut. FABRICARE/FABRICAŢIE FABRICÁRE s. ♦ Naştere. – V. ◊ Facerea sau Cartea facerii = cartea întâi din Vechiul Testament.: -ţi-o-] – Din fr. s. – Face + suf. s. Tranz. –ătură. INERVÁ. vb. şi refl. Acţiunea de a (se) face şi rezultatul ei. ENERVA/INERVA ENERVÁ.n. – Din fr. mijloc vrajă (făcută de întrebuinţat vrăjitoare în farmecele sale. producţia fabricatio. I. A face să-şi piardă sau a-şi pierde calmul. émotionnant. unităţi religioase) Creare a lumii de către Dumnezeu. faktisch. phalangiste. Tranz. faktisch) FÁPTIC. a (se) înfuria. (Pop. FACTIC\FAPTIC FÁCTIC.. énerver. fabrication. (< germ. f. germ. f. enervez. în superstiţii) cuiva). – Din fr. lat. FĂCĂTÚRĂ. Cf. – Din fr. a (se) irita. zidire. Care se referă la fapte. a forma. care înregistrează faptele (fără a le comenta). faptice. – V. f. Material faptic. – Din fr. – Fapt + suf.. face. -Ă adj. s. 3 inervează. I. F.

ext.] – Din fr. obişnuit cuiva. Care are ghimpi. -Ă.) Mănunchi de raze luminoase sau vizuale cu secţiune bine delimitată. un capitol dintr-un publicat succesive. – V. f. privitor la familie. FASCICUL\FASCICULĂ FASCÍCUL. -Ă. simplu. despre oameni) Care şi-a pierdut prospeţimea. 1. Care este binecunoscut. f.FAMÁT. p. lat. – Din fr. fascicule. Care aparţine familiei (1). adj. Fiecare dintre părţile unei opere unice care se publică în etape succesive (urmând a fi reunite într-un tot după apariţia integrală roman a lucrării).] – Din fr. broşură. ◊ (Mat.. aşezate în formă de 73 . apropiat. 2. destinat familiei. ♦ Coală de tipografie fălţuită. [Var. -te. adj. mănunchi. -te. adj. -e. adj.1) pe oameni) Simplu. ansamblu de particule aflate în mişcare ordonată. [mal] famé. [Pr.) Grup de fibre care au aceeaşi aşezare şi aceeaşi distribuţie. ♦ (Fiz. p. FAMILIÁR. n. G. p. familiari. (Despre flori şi legume.) Fascicul de drepte = totalitatea dreptelor care trec prin acelaşi punct fix. -Ă. GHIMPAT\GHIMPOS GHIMPÁT.: -li-al] – Din fr. n.) ţesut conducător format din fibre care străbat în acelaşi sens părţile unei plante. fascicule. ext. s. ♦ (Bot. ofilit.: fascícolă s. Grup format din mai multe elemente de acelaşi fel. ireverenţios. comportări obişnuită. ◊ Sârmă ghimpată = sârmă (I. care este fără respectul cuvenit. familial.: fascícol s. FASCÍCULĂ. trecut2. ext. în ♦ Broşură fragmente conţinând o parte. fasciculus. stil) Care este folosit în (sau apropiat de) vorbirea pretenţii. prietenos. gener. famaţi. -e.: -liar] – Din fr. prevăzut cu ghimpi. familier. FANÁT. fascicule. ♦ etc. familiali. [Pr. deocheat. -te. fascicule. (În sintagma) Rău famat = care are o reputaţie proastă. veştejit. [Var. (Despre exprimare. -Ă. FAMILIAL/FAMILIAR FAMILIÁL. fana. ghimpaţi. fără despre (Despre atitudini. limbaj. p. s. -Ă. ♦ (Anat. fanaţi. adj.

un element mobil etc. (În sintagma) Perioadă (sau epocă.) Creaţie literară. ţepos. ◊ Ghiveci nutritiv = amestec de pământ. [Pr. – Ghimpe + suf. -e. rece. Fig. 1. (Rar) Sarcastic. eterogenă şi lipsită de valoare. ghimpoşi. Güveç rezultat în urma acţiunii gheţarilor. 1. turc. (Peior. ironic. Lac glaciar. glaciaire.: -ci-al] – Din fr. glacial. GLACIAR\GLACIAL . f. (Despre acţiuni. – Din tc. – Din fr. glisiere. ♦ Fig. adj. De gheaţă. netedă. de-a lungul căreia alunecă o piesă. în care se plantează răsadurile de legume. gener. (2) (Livr. adj. glissière. Cu ghimpi. de formă tronconică. în care se Din plantează flori. güvec. distant. de material plastic etc. -e. cu sau fără carne. Fig. -OÁSĂ. GLACIÁL.) 1. 2. -oase. GLISIERĂ\GLISOR GLISIÉRĂ.: -sie-] – Din fr.: -ci-ar] – Din fr. [Pr. lat. -Ă. glisoare. GHIVÉCI. Bară fixă. GHIVECE\GHIVECIURI GHIVÉCI1 ~e n. Mâncare preparată din tot felul de legume. glacialis. glaciali. n. 74 ghiveciuri. 2. [Pr. oală. s. -os. rece ca gheaţa. nisip. îngrăşăminte chimice etc. s.. caustic. Vas de pământ ars.care sunt fixate alte bucăţi de sârmă. (1) ghivece. 1. spinos.. muzicală etc. Eroziune glaciară. -Ă. ♦ Care aparţine acestei perioade. care îngheaţă. prietenie.. adj. – Ghimpe + suf. privitor Provenit la această perioadă. mraniţă. 2. scurte şi ascuţite. din topirea gheţarilor. Vas de lut ars (de formă tronconică). n. dintr-o altă eră) în care gheţarii ocupau regiuni foarte întinse pe pământ şi în care alternau intervalele reci cu cele calde. (Tehn. bunăvoinţă. GHIMPÓS. 2. -at. eră) glaciară = perioadă din era cuaternară (sau p. GLACIÁR.) Cursor. GLISÓR. glissoir. folosit pentru plantarea (în casă a) florilor. glastră. glaciari. manifestări ale oamenilor) Lipsit de orice căldură. s.

Care aparţine la globulelor globulele sângelui. gommage. să se întâmple (şi nu se poate amâna sau evita). -Ă. (Rar) Privitor la imagini. compus din globule. gumare. IMITABIL\IMITATIV IMITÁBIL. -ntis. immanent. s. adj. Dotat cu o imaginaţie vie. -Ă. -te. – Din fr. adj. imitabili. globuleux. f. immanens. nedeterminat de o cauză din afară. imaginatif. imitabilis. intrinsec. imanenţi. 1. globulaire. 2. -e. n. ◊ Filozofia (sau şcoala) imanentă = filozofie care afirmă că existenţa. Care are formă de glob. -e. GUMÁJ. lat. imitativi. ♦ (Substantivat. ansamblu de imagini care există în asemenea creaţii. – Din fr. adj. de imagini. IMANENT\IMINENT IMANÉNT. adj. sferic. imaginativi.) Gen de poezie sau de proză în care predomină 75 obiectului. realitatea reprezintă conţinutul conştiinţei. imagistici. -e. referitor imaginile. lat. – Din fr. -Ă. GLOBULÓS. – După fr. -ntis IMINÉNT. IMAGINATIV\IMAGISTIC IIMAGINATÍV. – Din fr. – Din fr. Care este propriu naturii obiectului.GLOBULAR\GLOBULOS GLOBULÁR. – Din fr. Spec. care acţionează din interiorul obiectului. n. imminens. adj. – Din fr. 2. Acţiunea de a guma şi rezultatul ei. GOMAJ\GUMAJ GOMÁJ s. -Ă. iminenţi. inevitabil. imminent. ca urmare a depunerii reziduurilor de ardere. -ce. 1. (În concepţia idealistă despre lume) Care există şi acţionează prin sine însuşi. . imagistique. I. -Ă. IMITATÍV.) Blocare a segmenţilor în canalele din piston. condiţionat de esenţa sângelui. -oase. -Ă. Care este gata să se producă. adj. -te. globulari. (Tehn. globuloşi. -Ă. – Din fr. Care are formă de globule. gommage. IMAGÍSTIC. imitable. -OÁSĂ. cu imagini. gumaje. lat. Care poate fi imitat. adj.

adj. IMPORTUN\INOPORTUN IMPÓRTUN. -e. Care imită (sunete). impenetranţi. implicatio. (Livr. lat. m. fizionomie impenetrabilă. impenetrabili. s. – Din fr.-e. -Ă. imobiliari.. de nepătruns. ascuns. Idee. Agenţie imobiliară. IMOBILIÁR. -e. 1. immobilier. care se poate implora. f. – V. IMPENETRÁNT. 2. Persoană. importuni. casă (mai mare). IMPLICARE/IMPLICAŢIE IMPLICÁRE. Care nu este sau nu se întâmplă la 76 . implicări. imploratori. care exprimă implorarea.) Relaţie între două concepte în care adevărul ori falsitatea unui concept atrage după sine cu necesitate adevărul ori falsitatea celuilalt concept. imobil2. ♦ Fig. -Ă. – Din fr. (Rar) Care nu este penetrant. implorateur.: -li-ar] – Din fr. adj. Care imploră. immeuble (modificat după lat. -Ă. inoportuni. (Fiz. [Pr. – Din fr. implicaţii. importun. adj. ♦ Care se ocupă de bunuri imobile2. – Din fr. IMPLORABIL\IMPLORATOR IMPLORÁBIL. ♦ (Log. impenetrabilis. imobile. s. şi f. Care îşi ascunde gândurile sau sentimentele. impénétrable. -te. lat. Clădire. care nu trădează stările sufleteşti. Acţiunea de a implica şi rezultatul ei. adj. IMOBIL\IMOBILIAR IMÓBIL. Din fr. implorable. IMPLORATÓR. imitativus. IMPENETRABIL\MPENETRANT IMPENETRÁBIL. -Ă. fapt urmând în mod implicit din altul sau apărând ca o consecinţă imediată a acestuia. Sentimente impenetrabile. imitatif. IMPLICÁȚIE. adj. Care nu lasă să treacă ceva prin el. lat.) (Persoană) care importunează. implication. s. ♦ Fig. ♦ Prin care nu se poate pătrunde cu privirea. n. -OÁRE. adj. s. impénétrante. f. De neînţeles. -e. -Ă adj. (Despre bunuri materiale) Care nu poate fi transportat. immobilis). – Din fr.) Care ocupă un asemenea spaţiu încât exclude de acolo prezenţa oricărui alt corp. lat. – Din fr. de nepătruns. adj. importunus. -e. -oare. – Din fr. implica. -Ă. INOPORTÚN.

-te. adj. -Ă. nepotrivit.) Proeminenţă la cornişa unui acoperiş care împiedică prelingerea pe zidul construcţiei a apei de ploaie. (Despre vorbire. f. s. comportare.adv. LĂCRIMÁR. – Din fr.timpul oportun. ♦ (Despre oameni) Care incomodează. Care se referă la lacrimi. imposable. Care impune respect sau admiraţie prin înfăţişare. lapidar. cu gust dulce. impozanţi. scurt. -Ă. f. stil) Care se exprimă în puţine cuvinte. lat.Din Laconia. Care poate fi sau care este supus la plata unui impozit. lactose. adj. ♦ (Despre oameni) Care vorbeşte puţin (şi precis). -ce. laconici. neoportun.ca laconic+suf. neplăcut. s. – Din fr. adj. (Biol. L. ţinută. n. – Din fr. – Lăcrima + suf. succint. – Din fr. care se extrage din zer. inopportunus. solidă. lăcrimare. -e. lacrimali. Canal lacrimal = canal prin care lichidul produs de glandele lacrimale se scurge din orbita ochiului în fundul gurii. LACTAZA\LACTOZĂ LACTÁZĂ. folosită în industria de medicamente. LACTÓZĂ s. – Din fr. lacrymal. lactaze. -Ă. -Ă. IMPOZÁNT. concis.Din mândru. imposant. impozabili. plictisitor. – Din fr. Substanţă organică incoloră. (Arh. LACUNĂ\LAGUNĂ 77 . piesă de lemn ori de metal fixată în acelaşi scop pe partea exterioară de la cerceveaua uşilor şi a ferestrelor. ◊ Glandă lacrimală = glandă din cavitatea orbitală care produce lichidul ce umezeşte ochiul. adj. LACONIC\LACONICESC LACÓNIC. IMPOZABIL\IMPOZANT IMPOZÁBIL. -ar. laconique LACONICESC Laconia.) Enzimă care transformă lactoza în glucoză şi galactoză. esc LACRIMAL/LACRIMAR în adj. LACRIMÁL. impunător. inopportun. – Din fr. -e. lactase.

lagune. Adept al lamaismului. s. 1. privitor la lamaism. -e. l a m i n a . m. – Din fr. 2. machiere. s. şi f. Din fr. LAMINARE\LAMINAŢIE LAMINÁRE. şi f. f. maquillage. -Ă. Acţiunea de a (se) machia şi rezultatul ei. machiaje. f. -Ă. lamaïste. machieri. lamele. Acţiunea de a se machia. laminaţii s. lacuna. [Pr. Referitor la lamaism. machiaj. – Din fr. în înlănţuirea unor fapte.: -chi-e-] – V. -stre. MACHIAJ/MACHIERE MACHIÁJ. machia.. -oase. – Din fr. 1. M. – V. adj. (Anat. n. adj. -Ă. lamelari. LAMELAR\LAMELOS LAMELÁR. lacune. în integritatea unui lucru. laminări. S. Persoană care a adus contribuţii (deosebit de) valoroase într-un domeniu de activitate. f. m. s. – Cf. a unor idei. Adj. ♦ Întrerupere involuntară şi penibilă într-un text. LAGÚNĂ. format din LAMELÓS. laminat. LAMAÍSTIC. Spaţiu gol în interiorul unui corp.LACÚNĂ. f. format din lamele.: -chi-aj] – Din fr. lat. a cărui structură se prezintă sub formă de lamele. fiind . LAMINÁȚIE. Care aparţine lamaismului. s. m. maeştri. -Ă adj. ♦ Fig. desăvârşit. gol. adj. s. – -OÁSĂ. lameloşi. f. 78 lamellaire. lamaic. lamaist. lamaişti. s. (Rar) Care este lamelleux. lat. MACHIÉRE. s. Ceea ce lipseşte pentru ca un lucru să fie bun. şi f. lipsă în continuitatea. Acţiunea de a lamina şi rezultatul ei. LAMAIST\LAMAISTIC LAMAÍST. Porţiune din bazinul unei mări sau al unui ocean separată aproape complet de rest printr-o fâşie îngustă de pământ. lamaistico. [Pr. de lama. Care are formă de lamele. MAESTRU\MAISTRU MAÉSTRU. lamina.) Aşezare a unor elemente anatomice în straturi suprapuse sau concentrice. lacune. -ste. Din it.

şef al unei şcoli. ◊ ceremonie ceremonii = persoană indicată prin 79 . s. magisme. 1. de religioase sau protocol să organizeze desfăşurarea unei ceremonii. Maistru (1). f.n. calificată întrun anumit domeniu (de obicei muzică. maestro. Titlu dat în trecut profesorilor care predau în şcoli discipline ca desenul. Persoană competentă. Persoană care învaţă. formulelor. persoană care avea acest titlu. formule etc. MAGÍSM s. prin care ar putea fi invocate anumite forţe supranaturale spre a produce miracole. încântare. 3. MAGIE\MAGISM MAGÍE. 2. (în special) muncitor calificat care conduce de obicei o secţie productivă într-o întreprindere maestru. model. 2. Maestru Emerit al Sportului = cel mai înalt titlu oficial acordat unui sportiv pentru performanţe excepţionale. persoană care poartă acest titlu. meseriaş. – Din it. 5. – Din germ. maiştri. mazdeism. Totalitatea procedeelor.) maestru de concert = primviolonist într-o orchestră. gesturilor etc. sport). s. persoană care poartă acest titlu. MÁISTRU. magii. ◊ Concert-maestru sau (înv. ♦ sau într-un atelier. meşter. instruieşte pe cineva. persoană care poartă acest titlu.. 2. de politice. farmec. iscusită. – Din fr. m. meister. Persoană îndemânatică.adesea considerată drept îndrumător. pricepută.. practica acestor procedee. Titlu ierarhic militare. Putere irezistibilă de atracţie. Religie a vechilor persani. dans. magie. abilă. Maestru în anumite organizaţii etc. Fig. 1. Persoană care are (şi practică) o meserie. 4. MAGNIFICIENŢĂ\MAGNITUDI NE persoană care poartă acest titlu. Din fr. muzica etc. (fără să aibă un titlu academic). Maestru al Sportului = titlu oficial acordat unui sportiv pentru merite deosebite. care adesea instruieşte pe cineva în domeniul respectiv. Maestru Emerit al Artei = titlu oficial acordat cuiva pentru activitate deosebit de meritorie în una dintre ramurile artei. de fascinare. creator al unui curent etc.

lux. cu lemnul de culoare brună-roşiatică. (Livr. restr. măreţe. Stare caracterizată cunoştinţei. NARCÓZĂ. f. -Ă. lemnul acestor arbori. – Din fr. n. nacre. Adj. narcoze. MAHÓNĂ. diminuarea prin relaxare sensibilităţii pierderea musculară. Mărime stelară.) Sidef. nakrit. adj. NARCOTIC/NARCOTINĂ/NARC OZĂ NARCÓTIC. 1. Nume dat unor vase sau unor ambarcaţii (cu fundul plat) folosite la transportul mărfurilor. Varietate de caolinit care se află în natură sub formă de cristale lamelare şi se întrebuinţează în industria ceramică. lat. fast. narkotisch. întrebuinţat la foarte rezistent. s. 1.MAGNIFICIENŢĂ s. mahone. N. m. f. magnitudini. germ. la pescuit etc. în special în intervenţiile chirurgicale. – Din fr. Nume dat mai multor specii de arbori din regiunea tropicală a Americii. [Var. narcotique. la încărcarea şi descărcarea navelor. Grandoare. f. germ. narcotici. f. (Substanţă. acaju. p. narcose. f. ieşit din comunDin MAGNITÚDINE. MAHON/MAHONĂ MAHÓN s. – Din fr. mahon. şi a reflexelor. n. n. NÁCRU s. folosită în farmacie ca antipiretic şi tonic. NACRIT\NACRU Substanţă extrasă din opiu. magnitude. s. Adj. – Din fr. nacrite. confecţionarea mobilelor de lux. medicament) care provoacă narcoza. NARCOTÍNĂ. – Din fr. mahun. -inis.magnificience. despre stări fizice) Provocat de un narcotic (1). -ce. narkose. Mărime care indică gradul de intensitate al unui cutremur. n. magnitudo.: mahoánă s. 2.] – Din fr.. s. (Rar. narcotine. germ. provocată artificial prin acţiunea substanţelor narcotice asupra centrilor nervoşi. mahonne.. 2. – Din fr. NACRÍT s. s. narcotine. 80 . s.f fr. s. – Din tc.

care se realizează spontan. Graniţă naturală = graniţă marcată de o apă sau de o formă de relief. Care este generat. narturi. Drept natural = (în concepţia unor filozofi) drept considerat ca imuabil şi universal. care se găseşte în natură. naturali. simplu. 2. Care este lipsit de artificiu. pe vite etc. p. ◊ Bogăţie naturală = bogăţie (necultivată) a solului sau a subsolului. – Din cuiva. nativi. veritabil. Știinţele naturale = ştiinţele naturii. 4. produs. Preţ maximal fixat în trecut de autorităţi pentru vânzarea anumitor mărfuri de primă necesitate. de afectare. p. specific înnăscut. a unei ţări. (Nardostachys Esenţă parfumată extrasă din rădăcina de nard. n. v. natural (I 4). adj. – Din tc. -e.. 1. care ar exista în afara structurilor sociale. 3. adj. decurgând fie din natura sau raţiunea umană. fibroasă şi foarte aromată. pur. care aparţine naturii.. -e. 3. (Despre însuşiri) înnăscut. ext. s. propriu. natura ◊ (Adverbial) Vorbeşte natural. necombinată cu alte 2. Nume dat mai multor specii de plante erbacee originare din regiunea munţilor spec. preţ al unei mărfi. fără este efort sau cu constrângere. despre elemente.. Care concordă. curat. 2. a unei regiuni. 5. rădăcină scurtă şi groasă. Himalaia Plantă cu (Nardostachys). NATIV/NATURAL NATÍV. 1. creat de natură (1). nativ. – Din lat. 1. adv. NART. cu 81 . substanţe. m. -Ă. nark. natură. I. Care conform nativ. -Ă. Normă de muncă pe care ţăranii clăcăşi erau obligaţi să o realizeze într-o zi pe moşia boierului. Care se referă la natură (1). fr. ngr. nativus. mai ales despre metale) Care se găseşte în zăcămintele din scoarţa pământului în stare pură. nárdos. fără intervenţia omului. 2. cuiva. s. firesc. n. natif. fie din voinţa sau raţiunea divină. Adj. cu frunze moi şi flori roşii-purpurii iatamansi). germ. de rafinament. se potriveşte cu faptele din realitatea obiectivă.NARD\NART NARD s. ext. (Chim. 1. Sumă de bani fixată în trecut de autorităţi ca limită maximă a impozitului pe produse. NATURÁL.

naturalisme. NAVÉTĂ1. care revendică revenirea la puterea local-tradiţională. nave. naturalis. executării unor lucrări tehnice etc.. it. firesc. însuşirea de a fi natural. naturell. prin preferinţa pentru aspectele urâte. n. f. NATURALISM\NATURALITATE NATURALÍSM s. fr. desigur. Concepţie filozofică care exclude supranaturalul. – Din fr. NAVĂ\NAVETĂ NÁVĂ. naturaleţe. nelegitim. denumire dată acelor sisteme filozofice care atribuie ideilor şi principiilor de activitate umană un caracter înnăscut. viaţa morală fiind o prelungire a celei biologice. III. ◊ Moarte naturală = moarte survenită în chip firesc. (Astăzi rar) Naturaleţe. 1. vas. nave. 2. 2. 1. caracter nativ. s. Teorie etică care întemeiază noţiunea binelui pe un principiu situat în afara moralei (evoluţie biologică. ridicând natura la rangul de principiu suprem. NATIVITÁTE s. germ. plăcere etc. 3. în scopul efectuării transporturilor de mărfuri sau de oameni. n. Din fr. Din fr.). nativisme. it. lat. Adv. Fireşte. navis. Vehicul construit. nativité. concepţie proprie mişcării socialpolitice a autohtonilor din colonii. Curent sau tendinţă în artă şi literatură. 1. zborurile extraterestre. normal. 2. ♦ (Despre copii) Născut în afara căsătoriei. naturale. – Din lat. naturel. II. f. amenajat şi echipat pentru a pluti şi a se deplasa pe (şi sub) apă. nave. Instrument de forma unui ac lung cu care se . – Din fr.ordinea firească a lucrurilor. simplitate. prin redarea lor fidelă. de determinări) pentru aeronavă f. naturalité. (Adesea Aeronavă. care se caracterizează prin observarea riguroasă a faptelor din realitatea 82 obiectivă. Mărime naturală = (reproducere în) mărime reală a modelului în artele plastice şi în fotografie. urmat spec. naturalitas. n. NATIVISM\NATIVITATE NATIVÍSM s. Din fr. s. navete. vulgare ale naturii omeneşti etc. 1. moarte bună (din cauza bătrâneţii). bineînţeles. NATURALITÁTE s. f. lat. S.

Element. obezici. materie asupra căreia e îndreptată gândirea. obiectuali. -ce. obiectiv (I 1). 2. Obiect indirect = complement indirect. fileuri. fără divagaţii inutile. adj. şi adv.) Care există în afara .: -tu-al] – Din obiect. ♦ (Fil. 5. Care aparţine lucrurilor. pentru 83 a le modifica potrivit nevoilor sale. obezi. – Din lat. obiectiv. -Ă. – Din fr. adj. 3. s. -Ă. OBIECTIVĂ/OBIECTIVIZĂ OBIECTÍV. adj.. adj. obiectelor. De obezitate. Care are natura unui obiect. Obiect de inventar = tot ceea ce este sau poate fi inventariat. în sintagmele) Obiect direct = complement direct. Obiect (în formă de ladă compartimentată) care serveşte la transportul unor produse alimentare. 1. -e. Vehicul de transport în comun care asigură legătura între două puncte relativ apropiate. efectuând regulat drumuri dus şi întors. disciplină de studiu. Ceea ce formează materia unei discipline.) în temă. Navette. care produce obezitate. Adj. materie. Care suferă de obezitate. activitatea intelectuală a omului. A face naveta. 4. obèse. care are o anumită întrebuinţare. ◊ Loc. ♦ Conţinutul asupra căruia se îndreaptă cunoaşterea.lucrează plase. O. -e. s. ţel. – Din fr. material. OBÉZIC. adj. de obicei prelucrat. direct sau cu ajutorul mijloacelor de muncă. lucru care afectează simţurile noastre sau asupra căruia se îndreaptă gândirea noastră. OBIECT\OBIECTUAL OBIÉCT. La obiect = (despre discursuri.) Ceea ce se află în afara eului. 1. obésique. Scop. expuneri etc. 2. 2. de obicei între două localităţi (relativ apropiate). obiectum. ◊ Obiect al muncii = lucru sau complex de lucruri asupra cărora acţionează omul în cadrul procesului de producţie. n. – Din fr. 3. I. ceea ce este cunoscut. OBEZ\OBEZIC OBÉZ. foarte gras. (Livr. cu regularitate. -e. (Gram. ţintă. 4. -Ă. [Pr.. OBIECTUÁL. Corp solid. obiecte. Parcurgerea de către o persoană a unui drum dus şi întors. n. obiectivi. care există independent de subiect. (Fil. -Ă.) 1.

microscop. OBLIGAŢIE\OBLIGAŢIUNE OBLIGÁȚIE. pentru suma împrumutată. fortăreaţă etc. pers. objectif. fiind îndreptat spre obiectul studiat. 2. f.) Care se referă la obiectul direct sau indirect. s. obligatio. obligaţie. Raport juridic civil prin care una sau mai multe persoane au dreptul de a pretinde altor persoane. Datorie. format din una sau mai multe lentile care intră în construcţia unui aparat optic (de fotografiat. (Gram. 3. [Var. impresii imparţial. ţel. lunetă etc. Care are însuşirea de a reda realitatea detaşat de în chip nefalsificat. 1. -iza. 2. Hârtie de valoare purtătoare de dobândă fixă. 3. OBLIGAŢIÚNE s. obligation. I. V. 1. obligation. – Obiectiv + suf. care prezintă interes în timp de război. Refl. 3. Reflexiv obiectiv.: obligaţiúne s. sarcină. -onis. 2. independente de conştiinţa omenească şi prin a cărei dezvoltare ia naştere lumea materială. care se negociază pe piaţa capitalului fictiv şi care este folosită de stat sau de instituţii publice pentru a-şi procura mijloace băneşti. obiectivist (2). 3 disponibilităţile populaţiei. obligaţii. subiective. Din lat. construit etc. OBIECTIVIZÁ. mistice. ◊ Idealism obiectiv = aspect al idealismului care susţine existenţa unei idei absolute. Hârtie de valoare purtătoare de dobândă fixă sau premiată folosită de instituţiile procura creditoare mijloace pentru băneşti a-şi din nepărtinitor. îndatorire. ţintă. obligatio. (Rar) A căpăta un caracter obiectiv. Porţiune de teren. S. 1. Scop. Fig. n. II. Hârtie de valoare care conferă posesorului ei calitatea de creditor şi-i dă dreptul de a primi.) Ceea ce urmează să fie realizat. 3. 84 . fr. care le sunt îndatorate. Sistem optic convergent. f. – Din fr. un anumit venit fix sub formă de dobândă. 2.). ♦ (Concr.f. să dea. OBSERVARE\OBSERVAŢIE obiectivizează.conştiinţei omeneşti şi independent de ea. Cf. lat.] – Din fr. localitate. vb. să facă sau să nu facă ceva. ♦ Țintă asupra căreia se execută o tragere sau se lansează bombe.

observa. omenesc. ♦ P. ♦ (Rar) Observaţie (3). observare. livid.) Cercetare. în scopul obţinerii unor date. civil. mustrare. constatare. – V. adj. Care conţine pământ. – Pământ + suf. Acţiunea de a observa şi rezultatul ei. rezultatele examenului clinic şi al analizelor de laborator. lat. 1. Procedeu al cunoaşterii ştiinţifice care constă în contemplarea metodică şi intenţionată a unui obiect sau a unui proces. terestru. trupesc. ♦ Supraveghere. fizic. Propriu omului. s. observation. evoluţia bolii şi fazele tratamentului urmat de bolnav în timpul spitalizării acestuia. ext. PĂMÂNTÉSC. 2. observări. care are culoarea pământului sau compoziţie asemănătoare cu pământul. f. -ÍE. -iu. Remarcă. – Pământean + suf. PĂMÂNTENESC\PĂMÂNTESC PĂMÂNTENÉSC. 2. spec. Obiecţie critică. – Pământ + suf. – Din germ. p. adj. supraveghere medicală (a unui bolnav). Laic. cu ochiul liber sau cu aparate optice. s. 3. 3. PĂMÂNTÓS. (Înv. -EÁSCĂ. autohton. observation. -esc.OBSERVÁRE. urmărire. -esc. examinare. De pe pământ. -oase. reproş. 1. Bolnav ţinut sub observaţie. pământii. f. dojană. ext. -os. -EÁSCĂ. care constă în înregistrarea unitară a datelor privind caracteristicile unităţilor unei colectivităţi statistice. ♦ Care seamănă cu pământul. studiu.) Autohton. adj. 3. – Pământ + suf. PĂMÂNTIU\PĂMÂNTOS PĂMÂNTÍU. pământean. adj. supraveghere executată asupra inamicului şi a obiectivelor lui. ◊ Foaie de observaţie = formular în care se notează istoricul şi descrierea bolii. pământeneşti. P. PĂPUŞĂ\PĂPUŞOI 85 . observaţii. pământeşti. (Despre faţa omului) De culoarea pământului. (Mil. pământoşi. 1. Prima fază a cercetării statistice. 2. OBSERVÁȚIE. observatio. cercetare. fr. -OÁSĂ. specific pământului. Băştinaş. palid. cadaveric.

legătură (de obicei de acelaşi fel) făcută într-un anumit mod. 3. pasionat. m. s. 1. care se îmbracă pe mână de către mânuitor. Om lipsit de personalitate. – Cf. p u p a . făcută din carton.] – Păpuşă + suf. pătimitori.) 1. PĂTIMAŞ\PĂTIMITOR PĂTIMÁŞ-Ă. ◊ Teatru de păpuşi = spectacol în care personajele sunt reprezentate prin păpuşi manevrate de păpuşari. S. ♦ Epitet dat unei fetiţe (sau unei femei) frumoase. sau care şi-au pierdut susţinătorul şi sunt incapabile de muncă. 2.) popuşói s. şi reg. ext. adj. s.. lat. pensii. (Înv. marionetă. ♦ Fig. păpuşi. I. S. n. ♦ Care exprimă. [Var. pătimaşi. m. din celuloid. Augmentativ al lui păpuşă (I).. -aş. p. 5. – Patimă + suf. ◊ (Adverbial) Vorbeşte pătimaş. -oare. (Adesea substantivat) Cuprins. suferind. de frunze etc. ◊ Pensie de întreţinere sau . porumbişte. Unealtă de dogărie folosită la fixarea cercurilor la vase. m.) Bolnav. a fi la discreţia cuiva. înainte de apariţia mătăsii şi a boabelor.PĂPÚŞĂ. Parte a unor maşini-unelte care serveşte la prinderea sau la susţinerea pieselor de prelucrat sau a sculei cu care se prelucrează. de voinţă. ♦ Rodul porumbului (ştiuleţi sau boabe). -oi.. I. II 1) păpuşoi. s. stăpânit de o patimă. m. n. 2.. din lemn etc. Porumb. PENSIE\PENSIUNE PÉNSIE. f. Bucată de brânză sau de caş aşezată în tipare de o anumită formă. (I. Nimfa insectelor.. 1. 86 PĂPUŞÓI. A fi păpuşa cuiva = a se lăsa condus. (II 2) păpuşoaie.) Care pătimeşte. lemn etc. -OÁRE. -e. 6. – Pătimi + suf. confecţionat din pânză. 1. Sumă de bani lunară ce se acordă persoanelor care au ieşit din activitatea profesională pentru limită de vârstă. rob al unei pasiuni. II. ◊ Expr. ext. trădează patimă. părtinitor. adj. Jucărie care reprezintă de obicei un copil. dirijat de cineva. (Reg. (Înv. determinat de patimă. 2. Loc plantat cu porumb. f. S. n.: (reg. PĂTIMITÓR. figurină cu chip de om. Rodul tânăr al porumbului în timpul formării ştiuletelui. alcătuit dintr-un cap şi două braţe. pentru invaliditate etc. 4. s. -tor. 2. p. Personaj din teatrul de păpuşi. Mănunchi de fire. II. s.

– Din rus. instalaţii. torace. regiuni etc. (Concr. pension. – [Pr. aplecat. pensija.) Sumă de bani care se plăteşte cuiva care acordă găzduire completă sau numai masă. -e. 2) (la unele animale) Carne de pe această parte a corpului folosită în alimentaţie. ◊ Tren (sau vas. La pensie = care este pensionar.) Subsidiu. Boală de ~ tuberculoză pulmonară. A strânge la ~ a cuprinde. 1) (la om şi la animale) Parte a corpului cuprinsă între gât şi abdomen. adj. (Despre strate. n.) Care conţine petrol (1). PETROLIER\PETROLIFER PETROLIÉR.: -si-u-] – Din fr. ◊ Coşul ~ului cavitate toracică. PENSIÚNE. (Despre produse) Care ţine de petrol (1). găzduire completă sau numai masă. -Ă. ◊ Loc. ~ de găină. restaurant în care se oferă cuiva. PETROLIFÉR. luptă corp la corp.) care extrage sau prelucrează petrolul (1). A se bate cu pumnii în ~ a se lăuda peste măsură. a îmbrăţişa. în schimbul unei sume de bani. Luptă ~ la ~ luptă în care adversarii se află unul lângă altul. spec. tehnologice etc. pétrolier. -Ă. 2. tanc) petrolier (şi substantivat. pétrolifère. vb.) Casă. ♦ (Impr. sumă de bani oare se plătea într-un pension pentru întreţinerea unui elev. care provine din petrol. (Concr. fără treabă. petroliferi.pensie alimentară = sumă de bani pe care cineva trebuie să o plătească unei persoane pe care justiţia îl obligă să o întreţină. f. – Din fr. [Pr. spec. 3) la sing. Organ-pereche de 87 Întreţinere constând din locuinţă şi masă (sau numai din masă) pe care cineva o primeşte cu regularitate în schimbul unei sume de bani dinainte stabilite. Cu capul în ~ cu capul în jos. ext. privitor la extragerea şi la prelucrarea petrolului. (despre ramuri industriale. ♦ (Înv. ♦ P. Cu ~ul deschis fără frică. A ţine ~ a rezista. A ieşi (sau a scoate pe cineva) la pensie = a (se) pensiona. s. PIEPTURI\PIEPŢI PIEPT1 ~uri n. bogat în petrol.) Petrolier. procese . adj. găzduirea elevilor întrun pension. petroliere. 1. Cu mâinile pe ~ decedat. ◊ Loc. pensiuni.: -li-er] – Din fr.) = tren (sau vas. tanc) care serveşte la transportat petrol. Cu mâinile (încrucişate) la ~ fără a face ceva. adj.

: -di-al] – Din fr. 2. dispus în partea de sus a corpului. Proiectil alcătuit dintr-un tub umplut cu materii care se aprind în aer. pigmentaţie. folosită pentru plasarea pe orbite a sateliţilor artificiali şi pe traiectorii stabilite a navelor cosmice. rachete. f. rakete. Faptul de a (se) pigmenta. s. /<lat.) Stoarcerea de bani prin intimitate şi voinţă. f. b) a cere cuiva socoteală.secreţie a laptelui la femei. [Pr.. RADIAL\RADIANT\RADIATIV RADIÁL. a se încăiera. sân. f. dispus în formă de raze. pigmentări. s.Din fr. radiat. a se înşfăca) de ~ cu cineva a se lua la bătaie. (Adesea adverbial) Care pleacă dintrun centru ca razele unui cerc sau ale unei sfere. 1. rus. extorsiune. PIGMENTÁȚIE. Pigmentare.n. pectus. în urma pigmentării. pigmentation. PIEPT2 piepţi m. A avea ~ a avea lapte (în perioada de alăptare).engl. radiali. ◊ A lua (pe cineva) de ~ a) a sări la bătaie la cineva. versant. pigmentaţii.. pectus PIGMENTARE\PIGMENTAŢIE PIGMENTÁRE. radiar. Din lat. RACHET\RACHETĂ RACHET s. şi care se foloseşte la semnalizări şi la focuri de artificii. – V. ţâţă. -e. -Ă. racket 88 RACHÉTĂ1. – Din germ. adj. ◊ A da ~ a alăpta. Partea din faţă. raketa. până la talie a unui obiect de îmbrăcăminte. A se lua (sau a se apuca. R. . – Din fr. 4) Coastă de deal sau de munte. ♦ Mod specific în care apar colorate celulele. germ. folosită pentru investigaţii ale atmosferei până la altitudini de 150 km. producând o lumină puternică (de diferite culori) pe o traiectorie lungă. ◊ Rachetă cosmică = rachetă1 (2) de mari dimensiuni. radial. Aparat de zbor propulsat prin reacţie directă cu ajutorul unui motor la distanţe foarte mari de Pământ. pigmenta.(Livr. s. mamelă. Rachetă meteorologică recuperabilă = dotată rachetă1 cu (2) aparate speciale de măsură a parametrilor meteorologici şi de transmitere a informaţiei. ţesuturile etc.

89 . RAMIFICARE\RAMIFICAŢIE RAMIFICÁRE. radiativi. I. f. (Despre energie) Care se răspândeşte prin radiaţii. – Din fr. -Ă. electromagnetice etc. 1. -ÍE. rambursez. -Ă. radiere. rambursabili. sau de particule care se propagă sub formă de raze în toate direcţiile.: -di-an-] – Din fr. Tranz. s. SAŞIU\ŞASIU SAŞÍU. ramificări. radiatif. care se referă la radiaţie. privire) cruciş. ♦ ramificare.RADIÁNT. [Pr. a unor conducte etc. – Din fr. radianţi. bazaochi. RAMBURSÁ. adj. -Ă.: -di-a-] – Din fr. Faptul de a se ramifica. radiant. ♦ (Concr. 2. (Despre oameni) Care se uită cruciş. 2. Emisie de unde sonore. RAMBURSABIL\RAMBURSANT RAMBURSÁBIL. Despărţitură. [Pr. (despre ochi. Locul de separare a unei căi de circulaţie. ramifica. s. a da înapoi (prin ramburs). 2. ramificaţii. 1. Formare tulpinile dintr-un a şi ramurilor rădăcinile ramură. A restitui cuiva o sumă de bani datorată. RAMIFICÁȚIE. Care ţine de radiaţie. zbanghiu. RADIÁŢIE. adj. radiaţii. saşii. f. ansamblul particulelor emise de un corp. adj. -e.. lumină etc. braţ. care radiază. f. vb. s. – Din fr. radianţe.) Parte desfăcută întreg. laterale la plantelor. subdiviziune. remboursable. ♦ A trimite.: -di-ant] – Din fr. [Pr. -e. f. 3. (Despre corpuri) Care emite radiaţii. subîmpărţire. Însoţit de emisia unei radiaţii. S. RADIATÍV. [Pr. în două sau în mai multe ramuri. -te. 1. RADIANŢĂ\RADIAŢIE RADIÁNŢĂ. Mărime fizică egală cu raportul dintre fluxul de lumină emis de suprafaţa unui corp şi aria acestei suprafeţe. Care poate (sau trebuie) să fie rambursat. adj. radiation. s. ramification. rembourser. – V. radiance. Care priveşte raportul dintre cantitatea de căldură primită şi cea cedată de pământ într-o perioadă determinată.: -di-a-] – Din fr. (fiecare (secundare) dintre) formate despărţiturile prin această separare.

satyrus. întrebuinţate în industrie. Cuţit mare de bucătărie. oboseală. s. plictiseală. săgeta. lat şi greu. – V. 2. Secure folosită în trecut ca armă de luptă sau ca unealtă a călăului. 1. satyre. m. Stare de intensitate maximă a unui fenomen. n. scurt. 90 . Cadru rigid de rezistenţă care se montează pe osiile unui vehicul cu tracţiune mecanică şi care susţine caroseria. lat. în tipografie etc. Nume purtat de diferite tipuri de rame sau de cadre. Acţiunea de a săgeta şi rezultatul ei. pentru spart oase. – Din fr. – V. adv. saturation. satura. SATURARE\SATURAŢIE SATURÁRE. 2. fizic sau tehnic pentru care o anumită mărime caracteristică a atins valoarea ei maximă. la nivelul de la care cineva nu mai poate suporta. şasiuri. care personifica instinctele brutale. Faptul de a satura. în legătoria de cărţi. f. -onis. pentru tocat carne etc. saturatio. şasi.încrucişat. Stare a unui compus chimic care nu mai conţine valenţe libere şi deci nu mai poate adiţiona alte elemente în molecula lui. f. stare a unui mediu gazos în care nu se mai poate evapora o nouă cantitate dintr-un anumit lichid. [Acc. dezgust care decurge dintr-o astfel de stare. cu coarne şi picioare de ţap (sau de cal). satiri. s. satisfacere maximă a cuiva. 2. n. 1. săgetắri. SATẤR. s. reprezentată printr-o fiinţă cu corp omenesc acoperită cu păr. 1. -ie adj. s. f. – Din tc. [Var. – Din fr. s. ŞASÍU. p. châssis. Fiecare dintre divinităţile rustice din mitologia greacă. b) fig.] – Din tc.: şaşíu. saturări. SATIR\SATÂR SATÍR. ext. Până la saturaţie = a) până la completarea tuturor valenţelor libere. lat. SĂGETARE\SĂGETĂTURĂ SĂGETÁRE. ♦ Epitet dat unui om cinic şi desfrânat. şi: sátir] – Din fr. stare a unei soluţii în care nu se mai poate dizolva o nouă cantitate din substanţa dizolvată. stare a unui sistem chimic. ◊ Loc. SATURÁŢIE s. satir. satâre.

Cf. planşă.) Tablou (I 1). privelişte. de lână sau de mătase). tabele. germ. 1. 1. săgetături. TABEL\TABELĂ TABÉL. 1. Lovitură de săgeată.) Puf al unor plante. pentru uşurarea unor calcule sau pentru obţinerea unei clasificări. săgetare. în loc de vată sau tifon. s q u a m a . ♦ (Pop. unui valori introduse în rubrici cu specificaţii amănunţite. tabella. tablă1 (4). la oameni şi animale. SCUÁMĂ. SCAMĂ/SCUAMĂ SCÁMĂ. p. în anumite boli de piele. Tragere cu arcul. s. f. prin observaţii sau experienţe. ♦ (Pop. care Durere străbate vie.) 2. ♦ (Cu sens colectiv) Fibre textile foarte scurte şi subţiri. (Med. s. 1.– Din lat. tablou (I 5). tabel (1). lat. rezultate în cursul proceselor tehnologice din filaturi. TABÉLĂ. 3. 3. (Înv. tabele. Fig. ochi. în şiruri şi coloane. rană provocată de o săgeată. tabelle. fig. executat în cadrul unei tipărituri.) Strat epidermic subţire care se descuamează în unele boli eruptive şi de logaritmi = tabelă matematică în care sunt cuprinse funcţiilor exponenţiale elementare. care se manifestă prin dureri acute de cap. ◊ Tabelă valorile tabelle.SĂGETĂTÚRĂ. tabella. la fabricarea vatei medicinale etc. cu sens colectiv) pânză Fire uzată. (La pl. destrămat dintr-o ţesătură (de bumbac. Ansamblu de termeni. T. -tură. pentru a servi (Mat. germ. Foaie cuprinzând nume. f.. întrebuinţate în scopuri industriale (ca straturi termoizolatoare.) Nume dat mai multor boli. f. – Din lat. s. – Din fr. cifre şi date. squame. nas măsele etc. n. – Et. nec. Tehn. destrămate dintr-o şi scămoşate întrebuinţate la pansamente. – Săgeta + suf. 2.) Serie de anumit scop. f.. s. scuame. junghi. pe pătrunzătoare.) Congestie cerebrală. 2. ext. . s. TABELAR\TABULAR 91 neaşteptate o parte a corpului. ♦ numerice obţinute prin calcul. Fir subţire şi scurt. numere şi simboluri aşezate în linii şi coloane. scame. aranjate într-o anumită ordine. (Înv.

– Din fr. dintr-un chitanţier. tabulaire. tannant. de mărime variabilă. 2. care rămâne la cotor după ce s-a rupt partea detaşabilă. folosită în Grecia antică. m..) Diferenţă tabulară = adaosul pe care îl primeşte logaritmul unui număr de patru cifre. ◊ (Mat. care are proprietatea de a tăbăci pieile crude. 3. ◊ Tipărire tabelară = sistem de tipărire (folosit înainte de descoperirea literelor mobile) cu ajutorul unor tăbliţe de lemn pe care era gravat textul. TACIT\TACITURN TACÍT. talanŭtŭ. Substanţă chimică. taberna. Din lat. materie primă naturală care conţine o astfel de substanţă. -e. taciturne.f. 4. n. 1. taverne. – Din fr. – Din sl. naturală sau sintetică. 1. tabellaire. ◊ (Adjectival) Material tanant. Monedă de aur sau de argint. -Ă. s. când acest număr creşte cu o unitate. taverne. închis în sine. (Despre un acord. – Din fr. TAVÉRNĂ. Care vorbeşte puţin. -e. p. adj. 2. s. pe o tablă1 sau în coloanele unui registru. dar care este subînţeles şi admis ca atare. anorganică sau organică. -e. Parte a unei foi dintr-un registru. murdară şi întunecoasă (instalată de obicei la subsol). lat. – Din fr. taciţi. Prăvălie din vechea Romă. o înţelegere etc. tacite. adj. m. 2. Unitate de măsură pentru greutăţi. TALON\TALONETĂ TALÓN. tăcut din fire. 1. tabelari. talanţi. Fiecare dintre cele . ext. – Din fr. -Ă. Care este înscris pe o listă. (Tehn. s. – Din fr. adj. 92 TACITÚRN. tabulari. o convenţie. despre un material) Care se prezintă sub formă de plăci. TABULÁR. -Ă. tacitus.TABELÁR. TANÁNT. cu valoare variabilă. taciturni. marcată printr-o ţesătură mai deasă.) Care nu este exprimat formal. f. s. Partidă la unele jocuri de cărţi. taciturnus. Parte a ciorapului care acoperă călcâiul. -te. În formă de tabel (1). -Ă. TALANT\TANANT TALÁNT. adj. tananţi. posac. taloane. Cârciumă sărăcăcioasă. dintr-un bonier etc. lat. folosită în Grecia antică. TABERNĂ\TAVERNĂ TABÉRNĂ s.

it. Bucată de carton fixată în dreptul călcâiului la un obiect de încălţăminte. 2. ♦ Jgheab prin care curge (la moară) făina măcinată. cusută la manşetă sau la marginea de jos a pantalonilor pentru a evita uzura în acel loc. valorice). – Din tc. ultimi. 1. f. care se află la sfârşit. ♦ Branţ. pentru a se putea îmbina cu altă piesă.. ULÚCĂ. zăplaz. Jgheab făcut din scânduri ori scobit într-un trunchi de copac sau în piatră. n. ultimus. fr. şanţ făcut de-a lungul unei piese de lemn. f. s.: talonét s. s. UMBELĂ\UMBRELĂ UMBÉLĂ. talon.) În ultimul rând. ultimo. ULTIM\ULTIMO ÚLTIM. A sosit ultimul. Ultima carte. 3. lui uluc). Gard din scânduri. scoc (1). ULUC\ULUCĂ ULÚC. oluk. ultimo. umbella. – Din lat. pentru a asigura rezistenţa îmbinării. – Din lat. lăptoc. s. -Ă. 2. 1. TALONÉTĂ. adj. Inflorescenţă în care pedunculii fiecărei floricele pornesc din acelaşi punct şi se ridică la aceeaşi înălţime. s. Jgheab de scânduri prin care curge apa pentru a pune în mişcare o moară. uluce. uluci. temporale. ombelle. U. Scobitură. ÚLTIMO adv. – Din fr. Care este cel din urmă (dintr-o serie de elemente spaţiale. în urma unei serii. -e. ţeavă pentru captarea şi scurgerea apei dintr-un izvor.] – Din fr. talonnette.două margini îngroşate şi întărite ale anvelopei unei roţi. ca pânza unei umbrele. şi fam. pentru a aduna şi a conduce spre burlane apa de pe acoperişuri. n. 4. din care se 93 . Scândură groasă întrebuinţată în construcţii. în ultimă instanţă. (Livr. adapă vitele sau în care li se pune nutreţul. f. talonete. ♦ Bucată de stofă. [Var. mai ales la facerea gardurilor şi a împrejmuirilor. – Din lat. Canal de lemn sau tablă pus de-a lungul streşinii caselor. ♦ Canal. umbele. ◊ Ultima oră = rubrică având cele mai noi ştiri dintr-o gazetă. – Probabil refăcut din uluce (pl.

UMBRÉLĂ, umbrele, s. f. Obiect alcătuit dintr-o pânză care se poate strânge sau întinde (în forma unei calote sferice) prin intermediul unor spiţe metalice fixate radial pe un baston, destinat să apere de ploaie sau de soare. – Din fr. ombrelle (după umbră). UMBLĂREŢ\UMBLĂTOR UMBLĂRÉţ, -EÁŢĂ, umblăreţi, -e, adj. (Fam., depr. sau ir.; despre oameni) Căruia îi place să umble mult, să se plimbe (fără rost), să hoinărească. – Umbla + suf. -ăreţ. UMBLĂTÓR, -OÁRE, umblători, -oare, adj., s. m., s. f. 1. Adj. (Rar) Care umblă. ◊ Pod umblător = bac. 2. S. m. Ostaş dintr-un corp de curieri pentru Polonia şi Ucraina al domnilor moldoveni. 3. S. f. Compartiment dintr-o amenajat lucrare minieră subterană circulaţia pentru

potrivit căreia funcţiile organismului sunt reglate de umori. – Din fr. humoral. UMORÍSTIC, -Ă, umoristici, -ce, adj. Care conţine sau exprimă umor; care provoacă umorul; vesel, hazliu. – Din fr. humoristique. URBANISTICĂ\URBANITATE URBANÍSTIC, -Ă, urbanistici, -ce, s. f., adj. 1. S. f. Știinţă al cărei obiect îl constituie sistematizarea aşezărilor omeneşti existente şi proiectarea de aşezări noi; urbanism. 2. Adj. Care ţine de urbanistică (1), privitor la urbanistică; edilitar. – Urban + suf. -istic sau urbanist + suf. -ic. URBANITÁTE s. f. (Rar) Atitudine, comportare plină de politeţe, de bunăcuviinţă; urbanism. – Din fr. urbanité, lat. urbanitas, -atis. V. VACCIN\VACCINĂ VACCÍN, vaccinuri, s. n. 1. Produs biologic preparat din germeni patogeni sau din secreţii microbiene, care se administrează prin injecţii sau pe cale bucală unui om sau unui animal în scop preventiv (pentru a căpăta imunitate împotriva bolilor
94

personalului. 4. S. f. (Pop.) Closet (rudimentar). – Umbla + suf. -ător. UMORAL\UMORISTIC UMORÁL, -Ă, umorali, -e, adj. Care aparţine umorilor, care se referă la umori. ◊ Teorie umorală = teorie

infecţioase)

sau

curativ.

2.

s. f. Acţiunea de a valoriza. V. valoriza. VARIANTĂ\VARIANŢĂ VARIÁNTĂ, variante, s. f. 1. Aspect (uşor) schimbat faţă de forma de bază, tipică a unui lucru, a unei lucrări, a unui text, a unei acţiuni. ♦ Spec. (Lingv.) Formă a unui element lingvistic care diferă de aspectul tipic, obişnuit al acestui element. 2. Drum care ocoleşte (pe o anumită porţiune) traseul principal, ajungând în acelaşi punct final. [Pr.: -ri-an-] – Din fr. variante. VARIÁNȚĂ, varianţe, s. f. 1.

Administrare a unui vaccin (1); vaccinare. 3. (Concr.) Urmă, semn, cicatrice rămasă pe corp în urma administrării unui vaccin (1). – Din fr. vaccin, lat. vaccinus. Cf. it. vaccino. VACCÍNĂ, vaccine, s. f. Boală infecţioasă caracterizată pustule a virotică prin căror a bovinelor, unor se prezenţa serozitate

inoculează la om pentru a-i crea imunitate faţă de variolă. – Din fr. vaccine. VAGANT-VAGIL VAGÁNT, vaganţi, s. m. Poet

Numărul factorilor unui sistem fizicochimic care pot varia independent fără ca numărul de faze să se modifice. 2. Media aritmetică a pătratelor abaterilor valorilor individuale ale unui şir statistic de experienţe, de la media aritmetică a şirului respectiv. [Pr.: -ri-an-] – Din fr. variance. VARMETRU\VAROMETRU VARMÉTRU, varmetre, s. n.

medieval de limbă latină, rătăcitor, care cânta bucuria de a trăi; goliard. – Din fr. vagant. VAGÍL, -Ă adj. (Biol.; despre

organisme vegetale sau celule) Care se poate deplasa într-un mediu dat. Din fr.vagile VALORIFICARE\VALORIZARE VALORIFICÁRE, valorificări, s. f. Acţiunea de a valorifica. – V. valorifica. VALORIZÁRE, valorizări,

Instrument pentru măsurarea puterii electrice reactive în reţelele de curent

95

alternativ. – Din fr. varmètre, engl. varmeter. VAROMÉTRU, varometre, s. n.

vegetal = pulbere neagră foarte fină care se obţine prin pulverizarea cărbunelui de lemn şi care are întrebuinţări în medicină. – Din fr. végétal. VEGETALÍN ~uri n. 1) Substanţă grasă şi vâscoasă, obţinută din ulei vegetal şi folosită în alimentaţie. 2) tehn. Specie de argilă întrebuinţată la decolorarea uleiurilor. Din fr. végétaline. VENERIAN\VENERIC VENERIÁN, -Ă, venerieni, -e, adj. Veneric. [Pr.: -ri-an] – Din fr. vénérien. VENÉRIC, -Ă, venerici, -ce, adj. (Despre boli) Care se răspândeşte prin contact sexual; care afectează organele genitale; venerian. – Din germ. venerisch. Z. ZAHARAZĂ\ZAHAROZĂ ZAHARÁZĂ s. f. enzimă din sucul intestinal care descompune zaharoza în fructoză şi glucoză; invertază, sucrază. Din fr. saccharase. ZAHARÓZĂ, Substanţă
96

Contor electric pentru măsurarea în varore a energiei electrice reactive. – Var. (după alte surse) varormetru. – Din fr. varheuremètre. VASECTOMIE\VASOTOMIE VASECTOMÍE s. f. (med.) rezecţie a canalelor vasectomie. secţionare deferente. chirugicală Din s. a fr. f.

VASOTOMÍE

vaselor

deferente. Din fr. vasotomie. VĂRAT\VĂROS VĂRÁT s. n. 1. Faptul de a văra. 2. Taxă care se plătea în trecut pentru păşunatul vitelor pe locul cuiva în timpul verii; văratic (II 2) – V. văra. VĂRÓS, -OÁSĂ, văroşi, -oase, adj. Care conţine var, calcaros; cu aspect de var. – Var + suf. -os. VEGETAL\VEGETALIN VEGETÁL, -Ă, vegetali, -e, adj. 1. Care ţine de plante, privitor la plante, de plante. ♦ (Substantivat, f.) Plantă. 2. Extras din plante. ◊ Cărbune

zaharoze, clasa

s.

f.

din

zaharurilor,

utilizat în special în industria zahărului. discordie. zizánia (pl. saccharose. zizanii. zâzanii. [Pr. n. s. vrajbă. Plantă erbacee din familia gramineelor. s. astrolog. solubilă în apă şi cu mare valoare nutritivă. lui zizánion). zizánia 97 . zodiare. zaharimetre. ZIZANIE\ZÂZANIE ZIZÁNIE. s. -ar.) Cititor în stele care prezice soarta cuiva interpretând zodia în care acesta s-a născut. n. cu frunze liniare alungite. f. s. – Din ngr. zodieri. Instrument folosit pentru determinarea concentraţiei unei soluţii de zaharoză. (Pop.: -di-er] – Zodie + suf. [Pr. f. Intrigă. – Din fr. n. cu spicul asemănător cu cel al pirului. m. Instrument folosit pentru determinarea concentraţiei soluţiilor de zahăr prin măsurarea densităţii lor. [Var.formată din combinarea unei ZÂZÁNIE1. saccharomètre. s. ZAHARIMETRU\ZAHAROMETR U ZAHARIMÉTRU. molecule de fructoză cu o moleculă de glucoză. Zodiac (2). gâlceavă. saccharimètre. cultivată ca plantă furajeră şi ornamentală (Lolium perenne). s. ZODIÉR. ZAHAROMÉTRU.] – Din ngr. f. zaharometre. cu gust dulce. ZODIAR\ZODIER ZODIÁR.: zâzánie s.: -di-ar] – Zodie + suf. – Din fr. -ar. – Din fr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful