MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXI LI AR CURRI CU LAR
MODULUL:

EXPLOATAREA TURBINEI HIDRAULICE
DOMENIUL: ELECTROMECANIC NIVEL: 2 CALIFICARE: OPERATOR ÎN CENTRALE HIDROELECTRICE

2009 1

CUPRINS CUPRINS

1. 2. 3.

Competenţe Informaţii despre specificul agenţilor economici Modalitatea de organizare a practicii 2

4. 5.

Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitatea muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desfaşurării practicii 5.1. Supraveghează funcţionarea turbinei hidraulice 5.1.1. Fişe de observaţie 5.1.2. Fişe de lucru 5.1.3. Studii de caz 5.1.4. Miniproiect 5.2. Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale 5.2.1. Fişe de observaţie 5.2.2. Fişe de lucru 5.2.3. Studii de caz 5.2.4. Miniproiect 5.3. Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea turbinei hidraulice 5.3.1. Fişe de observaţie 5.3.2. Fişe de lucru 5.3.3. Studii de caz 5.3.4. Miniproiect 5.4. Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare 5.4.1. Fişe de observaţie 5.4.2. Fişe de lucru 5.4.3. Studii de caz 5.4.4. Jurnal de practică 5.5. Portofoliu de practică

6. 7. 8.

Organizarea evaluării Anexe – fişe de documentare Bibliografie

3

COMPETENŢE

În modulul “Exploatare turbinei hidraulice“ a fost agregată unitatea tehnică specializată cu aceeaşi denumire din Standardul de Pregătire Profesională. 45.15. Exploatarea turbinei hidraulice 45.15.1. Supraveghează funcţionarea turbinei hidraulice 45.15.2. Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale 45.15.3. Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea turbinei hidraulice 45.15.4. Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare

Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor
Unităţi de competenţă 45.15. Exploatarea turbinei hidraulice Competenţe 45.15.1. Supraveghează funcţionarea turbinei hidraulice Conţinuturi tematice  Parametrii turbinelor (notare, definire, unităţi de măsură): înălţimea aspiraţie, cavitaţie. 45.15.2. Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale  de Parametrii funcţionare), de parametrii Starea a starea instalaţiei: uleiului, funcţionare (încadrare în limite nominali  generală etanşări, debitul, căderea, de de puterea, rotaţia, randamentul, geometrică coeficientul

parametrii nominali 45.15.3. Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea • Manevre pentru 4

manţinerea instalaţiei în

Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare • Avarii. pornirea turbinei în regim automat • Foi de manevre (citire. interpretare.4. clasificare. incidente întâlnite în exploatarea turbinelor hidraulice (definire. oprirea turbinei hidraulice • Modalitati de pornire: pornirea turbinei în regim manual. completare) 45. 5 .15. măsuri de prevenire). cauze care pot duce la avarii şi incidente.turbinei hidraulice parametrii nominali. manevre pentru pornirea.

electroizolant. staţii de pompaj energetic. uneori pot genera conflicte când sunt amplasate în parcuri naţionale sau când nivelul apei barajului acoperă localităţi. in cadrul Laboratorului de Analize Chimice al sucursalei. activitatea principală este “Producţia de energie electrică”.N. având o viaţă lungă • Avantajul ecologic. microhidrocentrale. Electrica S. Domeniul principal de activitate este „Producerea. preţ de cost redus. INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI Agenţii economici specifici pentru aceasta calificare sunt Sucursale Hidrocentrale care fac parte din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” S.. 6 Bucureşti. stocarea şi furnizarea apei Asigurarea protecţiei civile prin atenuarea viiturilor Asigurarea apei pentru irigaţii Reducerea impactului amenajărilor hidroenergetice asupra mediului Furnizarea de energie electrică consumatorilor eligibili la tarife negociate Asigurarea de servicii energetice prin instalaţiile proprii pentru filialele S. şi C. Această mişcare de rotaţie va fi transmisă mai departe printr-un angrenaj de roţi dinţate generatorului de curent electric. transportul şi distribuţia energiei electrice ” iar . acreditat de RENAR Bucureşti Fiecare sucursală are în administrare mai multe hidrocentrale.A. Câteva din avantajele producerii de energie sub această formă: • Avantajul economic. care prin rotirea rotorului generatorului într-un câmp magnetic. va transforma energia mecanică în energie electrică. trasformată în energie cinetică prin rotirea turbinei hidrocentralei. etc. hidraulic.2. randament ridicat. Pe lângă producerea energiei electrice în hidrocentrale mai menţionăm şi alte activităţi:        Furnizarea serviciilor necesare funcţionării Sistemului Energetic Naţional Colectarea. nu poluează mediul înconjurător. Transelectrica  Analize chimice de determinare a caracteristicilor fizico-chimice ale uleiului mineral de turbină. Printr-un baraj de acumulare a apei pe cursul unui râu unde poate fi prezentă şi o cascadă se realizează acumularea unei energii potenţiale.A. O hidrocentrală este o centrală electrică folosită pentru a transforma energia mecanică produsă de apă în energie electrică.C.

Fiind o structură elastică. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII Orele de instruire practică se recomandă a se desfăşura în cabinete de specialitate dotate cu o gamă largă de instalaţii şi echipamente electro-energetice dar mai ales la agentul economic (CHE). modulul poate încorpora în orice moment al procesului educativ. pentru o eficienţă a actului instructiv educativ se recomandă desfăşurarea practicii pe grupe de către 10-14 elevi. Având în vedere caracterul agentului economic. corect iar sarcinile impuse de evaluare să fie apropiate standardelor naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri. Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite prin modul.3. de nivelul iniţial de pregătire. activităţile de învăţare . de a utiliza activităţi variate de învăţare. centrate pe elev. Trebuie ca procesul de evaluare să fie riguros. conform programelor. se recomandă desfăşurarea acestora într-o centrală hidroelectrică. diferenţiată. Abordarea conţinuturilor trebuie să fie flexibilă. pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. noi mijloace sau resurse didactice. interactiv şi centrat pe elev. de a le eşalona în timp. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi. de preferinţă cu caracter aplicativ. Pentru majoritatea orelor cu tematica stabilită. Grupele de elevi vor fi însoţite de profesorul de spacialitate sau de maistru instructor. tinând cont şi de particularităţile grupului. cu pondere sporită pe activităţile de învăţare. Un factor important îl constituie calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. 7 .

• în cazuri deosebite. prin manevre manuale sau prin circuitele de automatizare. personalul operaţional este obligat să supravegheze permanent funcţionarea instalaţiilor pentru menţinerea acestora în 8 . din proprie iniţiativă. pericol de accidentare. îi este interzis să întreprindă. a personalului operaţional. personalul operaţional poate executa manevre de scoatere din funcţiune a instalaţiilor în cauză. şi fără aprobarea personalului ierarhic superior. dacă nu sunt retrase din exploatare. Generalităţi • În activitatea de exploatare. se vor respecta cu stricteţe reglementările în vigoare privind protecţia muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. accident. după caz. în caz de accidentări de natura electrică sau neelectrică. pericol de incendiu. având în vedere posibilitatea pornirii sau punerii sub tensiune de la distanţă. pericol de avarie sau avarierea instalaţiilor. Pentru înlăturarea pericolului de accidentare şi incendiu. • personalul operaţional nu permite accesul în instalaţii a personalului ce nu are drept de control asupra acestora. precum şi a obligaţiilor ce decurg din legislaţia în domeniul apelor şi protecţiei mediului. • personalul operaţional este obligat să cunoască şi să aplice măsurile operative de intervenţie în cazul apariţiei unor poluări accidentale. • în procesul de exploatare. să intervină cu mijloacele specifice pentru eliminarea factorilor ce au condus la apariţia acestora. întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor de turbine hidraulice. conform procedurilor în vigoare. orice acţiune în afara atribuţiunilor şi ITI de serviciu.4. • personalul operaţional este obligat să cunoască măsurile de prim ajutor. instalaţiile se consideră în stare de funcţionare (sub tensiune) chiar în cazul când sunt oprite (în rezervă). să cunoască tipurile şi modul de folosire al mijloacelor din dotare pentru stingerea incendiilor şi să intervină operativ şi eficient în astfel de cazuri. cu luarea tuturor măsurilor pentru scoaterea accidentatului din zona periculoasă sau intervenţie pentru stingerea incendiului sau lichidarea avariei cu anunţarea imediată sau ulterioară. • personalului operaţional. RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATEA MUNCII Norme specifice de securitatea şi sănătatea muncii (SSM). apărarea împotriva incendiilor (AII) şi protecţia mediului (PM) 1.

temperatura uleiului de ungere si a lagărelor. cu căile de acces blocate sau cu pete de ulei pe acestea. rotirii accidentale. personalul operaţional având obligaţia menţinerii permanente a acestora în stare corespunzătoare. personalul fiind echipat cu echipament de protecţie corespunzător. 2. Norme SSM specifice a) se interzice exploatarea instalaţiilor de turbine hidraulice cu îngrădirile. • • în timpul controlului. apărătorile. fiind interzisă staţionarea în zone sau locuri cu posibilitatea accidentării. pericolul de incendiu poate exista la instalaţiile de ulei pentru reglaj si ungere. executarea manevrelor din spaţii de dincolo de îngrădirile permanente. 9 Norme specifice . cu echipament de protecţie corespunzător fiind interzis: • • • utilizarea improvizaţiilor în locul dispozitivelor special destinate acestui scop. tablele de acoperire. în timpul controlului.1. demontate si neavertizate prin îngrădiri si indicatoare de securitate. partea mecanică a NPM şi ITI. c) manevrele în instalaţiile turbinei hidraulice se execută cu respectarea "regulamentului general de manevre".) 2. accesul în locuri sau zone ale instalaţiei cu pericol de accidentare ( fără asigurarea măsurilor tehnice de protecţia muncii imp. personalul operaţional va supraveghea: • • etanşeitatea circuitelor de ulei. b) controlul instalaţiilor se execută conform atribuţiunilor de serviciu şi a ITI privind controlul. Norme AII specifice a) la turbinele hidraulice.parametrii normali de funcţionare. fiind interzis să se anuleze sau să se modifice reglajele protecţiilor şi semnalizărilor sau să se blocheze mecanic. personalului operaţional ii este interzis să execute lucrări. să ridice îngrădirile sau să pătrundă dincolo de acestea. Pentru prevenirea incendiilor.2. scările si balustrăzile fixe. personalul operaţional este obligat să respecte prevederile indicatoarelor de securitate. cu respectarea NPM. apariţiei accidentale a tensiunii etc. 2. manevre sau alte operaţii.

• • să păstreze materialul de şters numai în cutii metalice închise. zilnic sau săptămânal. accesul aerului în instalaţia afectată de incendiu. • să cureţe permanent petele de ulei. c) In cazul apariţiei unui incendiu la instalaţiile turbinei hidraulice se vor lua următoarele măsuri: • • • • • se opreşte agregatul afectat de incendiu. 2. imediat următoarele măsuri: b) Pentru înlăturarea pericolului de incendiu personalul operaţional este obligat să ia • • să nu permită executarea lucrărilor cu foc deschis în locurile.3 Norme PM specifice 10 . se întrerupe. pentru stingerea uleiului din rezervoare. să remedieze neetanşeităţile de ulei sau să anunţe personalul ierarhic superior în vederea remedierii şi după caz să oprească şi retrage din exploatare imediat instalaţia în cauză când există pericol iminent de incendiu.• • • • circulaţia uleiului la lagărul turbinei. funcţionarea fără scântei a excitatoarei. zonele sau circuitele fără asigurarea masurilor tehnice şi organizatorice conform NPSI şi ITI. Este interzisă aruncarea cu nisip în zona lagărelor. să respecte prevederile indicatoarelor de securitate cu referire la NPSI şi să menţină instalaţiile şi căile de acces în perfectă stare de curăţenie. funcţionarea răcitoarelor de ulei. se întrerupe alimentarea cu energie electrica a instalaţiei afectate. pentru stingerea uleiului scurs se vor utiliza mijloacele specifice din dotare. pe cât posibil. cu înlocuirea părţilor degradate de ulei. nivelul uleiului în lagăre. cu praf + CO2. la apariţia pierderilor de ulei la capul de distribuţie să le remedieze. ştergerea se va executa după caz. se vor utiliza stingătoare cu spumă.

• • vor fi asigurate în permanenţă la locul intervenţiilor mijloacele specifice necesare intervenţiei imediate. se vor lua măsuri specifice pentru prevenirea apariţiei poluărilor accidentale. acestea vor fi delimitate pe cât posibil. lucrările ce presupun intervenţii la instalaţiile de acţionare hidraulică se vor executa cu luarea tuturor măsurilor ce se impun pentru prevenirea apariţiei scurgerilor de ulei în mediu şi colectarea lor. dacă se intervine la instalaţii la care există factori de risc. de poluare accidentală cu ulei. acestea urmând a fi recuperate şi valorificate conform procedurilor în vigoare. este interzisă aruncarea în apă a deşeurilor de orice natură. 11 . dacă procesul tehnologic prezintă factori de risc în acest sens. în cazul unei poluări accidentale.• • • la executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii asupra echipamentului şi subansamblelor turbinei. prin împrejmuire cu baraje absorbante.

INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII Acest auxiliar curricular conţine activităţi care să ajute elevul în atingerea competenţelor din unităţile de competenţă. Prin activităţile propuse elevilor. Însă. .P.. înainte de a începe să le rezolvaţi! . Metodele active / interactive prezentate în material.-ului. el poate fi folosit în procesul instructiv şi pentru evaluarea continuă a elevilor fiind considerat un ghid. Această experienţă poate fi îmbogăţită mai mult în situaţii de grup. PENTRU A REZOLVA CU SUCCES SARCINILE DE LUCRU • • • • • • Citiţi cu atenţie toate cerinţele unei sarcini de lucru. se urmăreşte atingerea majorităţii criteriilor de performanţă respectând condiţiile de aplicabilitate cuprinse în Standardele de Pregătire Profesională.5. Prin conţinutul auxiliarului se doreşte sporirea interesului elevului pentru formarea abilităţilor din domeniul tehnic prin implicarea lui interactivă în propria formare. Prezentul Auxiliar didactic nu acoperă toate cerinţele cuprinse în Standardul de Pregătire Profesională al calificării pentru care a fost realizat.P.P. Elevul este mai implicat şi are oportunităţi de a dobândi experienţă practică prin activităţi cu caracter practic. oferă multe avantaje. unde elevul poate învăţa şi poate modera învăţarea prin interacţiune cu colegii. Dacă nu aţi înţeles sau dacă nu ştiţi cum să rezolvaţi sarcina de lucru.P.. ustensilele. aduceţi acest lucru în atenţia profesorului înainte de a începe proba. Rezolvaţi toate activităţile date pentru ca sarcina de lucru să fie încheiată ! Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor şi problemelor pe care le-aţi rezolvat şi a activităţilor 12 . Prin urmare. utilajele şi echipamentele necesare petru rezolvarea sarcinilor de lucru. Dacă observaţi vreo problemă sau aveţi o neclaritate la una din cerinţe.. solicitaţi sprijinul profesorului sau a tutorelui care vă va îndruma şi ajuta la rezolvarea ei. Profesorii au libertatea de a gândi şi alte activităţi care să fie în concordanţă cu conţinutul S. este necesară validarea integrală a competenţelor din S. Înainte de a vă apuca de lucru. asiguraţi-vă că dispuneţi de toate materialele. prin probe de evaluare conforme celor prevăzute în standardul respectiv. pentru obţinerea Certificatului de calificare.

pentru a vedea dacă sunt scrise corect. subliniază cuvintele cheie. verifică notiţele. folosind propria ta voce Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare VIZUAL • • • • • • priveşte cu atenţie materialul tipărit pus la dispoziţie de profesor. ilustraţii şi diagrame ca ajutoare pentru învăţare. pas cu pas. utilizează imagini pentru explicarea unui text Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare PRACTIC • • • efectuează activităţi practice scrie lucrurile în ordinea lor. scrie ideile folosind cuvinte proprii 13 . converteşte notiţele într-o imagine sau într-o bandă desenată. Cum să înveţi mai eficient dacă ai un stil de învăţare AUDITIV • • • • • • • • • ascultă cu atenţie pe cel care îţi explică lucrurile discută ideile noi şi explică-le cu cuvinte proprii discută ideile şi problemele cu o altă persoană roagă pe cineva să îţi explice din nou lucrurile pe care nu le-ai înţeles ascultă noţiunile înregistrate pe bandă citeşte cu voce tare învaţă. repetă cu voce tare înregistrează-ţi observaţiile şi gândurile pe un casetofon înregistrează principalelor aspecte ce trebuie recapitulate.pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat. utilizează culori.

2. 6. …………………………………………………………………………………………………………… 14 . Găsiţi argumentul în utilizarea acelui tip. Definiţi aceşti parametrii şi notaţi valorile lor în tabelul de mai jos Tip turbină: Nr. 4. 4. apoi rosteşte cu voce tare acele cuvinte. 3.crt. Parametrii fundamentali ai turbinei hidraulice 1. Identificaţi parametrii fundamentali ce caracterizează din punct de vedere funcţional acest tip de turbină. Identificaţi la locul unde va desfăşuraţi practica tipul de turbină utilizat. de mână sau pe calculator ajută alte persoane să îndeplinească sarcina respectivă FIŞĂ DE OBSERVAŢIE Competenţa vizată : Supraveghează funcţionarea turbinei hidraulice Obiective: • • Sarcini: 1. 2.• • • converteşte notiţele într-o imagine sau într-o bandă desenată urmăreşte cu degetul titlurile. Urmărirea parametrilor de funcţionare ai turbinei hidraulice Compararea parametrilor de funcţionare şi sesizarea abaterilor Definire Valori Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică………………………………………………………. apoi de scrie-le din memorie. 5. 3. cuvintele cheie.

3. Subliniază cu roşu abaterile de la valorile normale. 2.…………………………………………………………………………………………………………… FIŞĂ DE LUCRU Competenţa vizată : Supraveghează funcţionarea turbine hidraulice Obiective: • • Sarcini: 1. Urmăreşte parametrii indicaţi în tabelul de mai jos. Citeşte şi notează în tabel valorile acestora. Presiune etanşare bar 15 HA TEMPERATURI Lagăr Lagăr radial axial PRESIUNI RAV GU Cap P distr Urmărirea parametrilor de funcţionare ai turbinei hidraulice Citirea parametrilor de funcţionare ai turbinei hidraulice Lagăr turbină RA V 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C bar bar . Apă răcire intrare Apă răcire ieşire Lagăr radial Lagăr axial HG Apă răcire generator Ulei reglaj Ulei reglaj Hidrofor bar Cuzinet Cuzinet Cuzinet Cuzinet Cuzinet Cuzinet Intrare Ieşire Ulei acţ.

Imagine Denumire Parametrii fundamentali Utilizare 2. 16 . Ce reprezintă? 2. Explicaţi unde şi de ce sunt utilizate fiecare tip în parte. 4. Nr. 1. 3. crt. Faceţi o comparaţie între parametrii celor 3 tipuri prezentate în tabel. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… STUDIU DE CAZ Competenţa vizată : Supraveghează funcţionarea turbinei hidraulice Sarcini: 1. Identificaţi parametrii fundamentali ce caracterizează funcţional fiecare tip identificat. Observaţi cu atenţie imaginile de mai jos.Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică……………………………………………………….

3. PROIECTUL Competenţa vizată : Supraveghează funcţionarea turbine hidraulice Tema: Turbina Kaplan Proiectul trebuie să răspundă următoarelor întrebări: 17 .

Nr. …………………………………………………………………………………………………………… 18 . Când este utilizată turbina Kaplan? 2. Care sunt elementele constructive ale turbinei Kaplan? 3.crt.1. Care sunt avantajele şi dezavantajele turbinei Kaplan? FIŞĂ DE OBSERVAŢIE Competenţa vizată : Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale Obiective: • • Sarcini: 1. funcţionarea în regim de generator în reglare automată sau manual.Urmăriţi funcţionarea normală a turbinei. Care sunt parametrii fundamentali ai acestei turbine? 4. Completaţi fişa de mai jos după încheierea activităţii de observare. Parametrii functionali ai turbinei hidraulice Funcţionare normală a turbinei (definiţi stare normala parametri) Funcţionare anormală a turbinei (definiţi stare anormală paramatri) Urmăreşte starea generală a instalaţiilor Recunoaşte abaterile parametrilor de la valorile nominale Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică………………………………………………………. Observaţi cu atenţie care sunt parametrii care trebuie supravegheaţi şi în ce constă starea lor de funcţionare normală. 2.

2. Turbină folosită la hidrocentrale de medie şi mare cădere. echipamente şi instalaţii necesare pentru conversia unei forme de energie în energie electrică 3. 4. Turbină folosită la hidrocentrale de mică cădere 19 . Are unitatea de măsură 0C. Ansamblul de construcţii.…………………………………………………………………………………………………………… FIŞĂ DE LUCRU Competenţă vizată : Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale Obiectiv:  Urmăreşte starea de funcţionare normală a instalaţiei prin supravegherea parametrilor Sarcină: Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. veţi descoperi pe verticală ceea ce supraveghem în instalaţiile şi echipamentele energetice. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre turbine hidraulice. Prin completarea careului.

Turbină utilizată în domeniul căderilor mari şi debitelor mici. 7. Sarcină facultativă: Alegeţi şi voi o temă din cele studiate şi alcătuiţi un careu ca cel prezentat în fişa de lucru. 10. 20 . 9.5. Transformă energia hidraulică în energie mecanică. Se defineşte prin raportul dintre energia furnizată de un sistem şi energia absorbită. Careul cel mai reuşit va fi prezentat în faţa colegilor. Se măsoară cu manometrul. Produce energie electrică. 6. 8. Se defineşte prin cantitatea de apă ce intră în unitatea de timp.

Observaţi cu atenţie simbolurile de mai jos şi prezentaţi semnificaţia lor. Ce alte simboluri aţi identificat intr-o schemă a unei centrale hidroelectrice? 4. Întocmiţi un album cu aceste simboluri şi prezentaţi semnificaţia lor.STUDIU DE CAZ Competenţa vizată : Asigură funcţionarea turbine în condiţii normale Sarcini: 1. 7. 2. 3. 3. crt. 4. Nr. 1. 5. PROIECTUL 21 . Simbol Denumire Semnificatie Unde se găsesc 2. 6. Identificati aceste simboluri.

pentru asigurarea funcţionării acesteia în condiţii normale e nevoie de monitorizarea parametrilor.Competenţa vizată : Asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale În exploatarea turbinei hidraulice. Realizaţi un proiect cu tema: “Monitorizarea parametrilor care asigură funcţionarea turbinei în condiţii normale” Proiectul trebuie să răspundă următoarelor întrebări: • Ce este monitorizarea? • De ce este nevoie de monitorizarea echipamentelor/instalaţiilor energetice? • Ce vom monitoriza pentru a asigura funcţionarea turbinei în condiţii normale? • Cum se face monitorizarea? • Există o “memorie” a acestei monitorizări? • Cum se poate eficientiza monitorizarea? 22 . de supravegherea instalaţiile energetice.

Pornire Oprire 23 .FIŞĂ DE OBSERVAŢIE Competenţa vizată : Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea turbine hidraulice Obiective: • • Precizează modalităţile de pornire şi oprire ale turbinei hidraulice Indică succesiunea operaţiilor în pornirea sau oprirea turbinei hidrauliceî Sarcini: Urmăreşte. Completează o hartă conceptuală cu tipurile de porniri şi opriri întâlnite. Explicaţi când şi în ce situaţii se execută fiecare operaţie. supravegheză şi caută informaţii asupra modalităţilor de pornire şi oprire a unui hidroagregat dintr-o central hidroelectrică.

c. -instalaţia de răcire cu apă a etanşării arborelui este în stare de funcţionare. A. Indică care tip de pornire este menţionată prin comenzile indicate mai jos. de alimentare a aparatajului hidroagregatului sunt sub tensiune.Se pune comutatorul de alegerea modulului de comandă a hidroagregatului în poziţia “automat”.închis şi servomotorul deblocat (se blochează manual în cazul opririlor de lungă durată). C. şi c. -instalaţia de apă pentru răcirea uleiului lagărului turbinei este în stare de funcţionare. D. . -barele de c.Se verifică dacă starea inst.FIŞĂ DE LUCRU Competenţa vizată : Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea turbine hidraulice Obiectiv: • Indică succesiunea operaţiilor în pornirea sau oprirea turbinei hidrauliceî Sarcini: Citeşte cu atenţie starile/comenzile de mai jos. -A. -circuitul de ulei pentru reglaj este sub presiune (ventil manual de admisie a uleiului sub presiune din GUP în circuitul de ulei pentru reglaj este deschis) I. L. J.D. B. E. . a). Se verifică dacă pe panoul de automatizare al hidroagregatului este afişată semnalizarea “gata de pornire” care confirmă îndeplinirea operaţiilor de pornire. Trece în diagramă succesiunea logică a acestor comenzi. .corespunde cu starea “gata de pornire” G. K.regulatorul de turaţie în stare “gata de pornire” H. Fă o separare a acestora pe două componente care indică: Starea instalaţiilor turbinei înaintea pornirii Pornirea hidroagregatului b). . Prin comanda de pornire se excită releul de pornire care transmite elementelor lanţul de automatizare camanda de pornire după cum urmează: 24 .GUP este în stare de funcţionare normală.a. F. -agregatul defrânat şi pistoanele dispozitivelor de frânare –ridicare în poziţia coborât.

sincronizatorul pune în funcţiune instalaţia de sincronizare precisă care realizează egalitatea de frecvenţă fază şi tensiune.A.. (AD-aparat director. .impusă prin dispozitivul LD şi ca urmare agregatul demarează.Electrodistribuitorul. .Când turaţia atinge 80% din valoarea nominală condiţionat de situaţiile “LD pe minim”.D.releul de turaţie conectează blocul sincronizator al regulatorului. acţionat permite accesul uleiului sub presiune modulată în camera de presiune modulată a sertarului de distribuţie A. .D. se deschide până la o valoare a deschiderii.. Succesiunea comenzilor: • • • • 25 .Generatorul pilot va fi antrenat şi astfel regulatorul electrohidraulic va fi alimentat preluând comanda hidroagregatului.”întrerupătorul generatorului deschis” şi “generator excitat”. LD-limitator deschidere)) Starea instalaţiilor turbinei înaintea pornirii: Pornirea hidroagregatului: Tipul pornirii:……………………………………………………………………………….Când diferenţa frecvenţelor între reţea şi generator ajunge sub 1%.

1. 2. 3. 4. Simbol Tipul Semnificatie Locul 2.STUDIU DE CAZ Competenţa vizată : Efectuează manevre pentru pornirea sau oprirea turbine hidraulice Obiectiv: • Respectarea normelor generale de protecţie a muncii Sarcini: 1.Unde sunt montate aceste indicatoare? 3. 26 . crt. Ce alte indicatoare aţi identificat? Întocmiţi un album cu aceste indicatoare şi prezentaţi semnificaţia lor. Identificaţi aceste indicatoare pe durata efectuării stagiului de practică la agentul economic. 4. Credeţi ca sunt spaţii care ar necesita şi alte indicatoare? Care ar fi? Nr. Observaţi cu atenţie următoarele indicatoare si prezentaţi semnificaţia lor.

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE 27 .5. 10. 8. 7. 9. 6.

Menţionaţi cauzele care au dus la producerea lor dar şi efectele lor.crt. Cercetaţi în „istoricul”. Observaţi eventualele incidente care pot apare. Eveniment (avarie) Frecvenţa evenimentului Cauze Efecte 28 .Clasaţi-le în evenimente mai des întâlnite şi în evenimente rare.Competenţa vizată : Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare Obiectiv: • • Indică tipurile de avarii mai des întâlnite Enumeră principalele cauze care pot duce la avarii Sarcini: Sunteţi într-o centrală hidroelectrică în perioada de practică. centralei şi notaţi-vă evenimentele care au avut loc. Completaţi tabelul Realizaţi un eseu “Evenimente/incidente care apar într-o centrală hidroelectrică” Nr.

3. 9. Sarcină: Intr-o centrală hidroelectrică pot apare tot felul de incidente. trebuie să găsiţi cel puţin două cauze care-l pot produce. 4. 7. avarii având cauze diverse. Nr. În tabelul de mai jos sunt indicate câteva din incidentele care pot apare într-o centrală. Pentru fiecare eveniment menţionat. 5. 8. Incident/Eveniment Vibraţii anormale ale turbinei Inundarea capacului turbine Creşterea temperaturii lagărului Creşterea sau scăderea nivelului de ulei din lagăr Cauze Frecvenţa producerii lor STUDIU DE CAZ 29 . Crt. Completaţi tabelul cu încă cel puţin patru evenimente care pot apare.FIŞĂ DE LUCRU Competenţa vizată : Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare Obiectiv: • Enumeră principalele cauze care pot duce la avarii. 1. evenimente. 6. 2.

Asigură functionarea turbinei în conditii normale. Constataţi Constataţi dacă dacă este este identică identică sau sau nu nu cu cu cea cea prezentată. Priviţi cu atenţie schema de mai jos şi răspundeţi următoarelor următoarelor cerinţe: cerinţe: Identificaţi în Identificaţi în teren teren instalaţia instalaţia de de mai mai jos jos (sub (sub supravegherea supravegherea personalului personalului autorizat). 2. Precizează tipurile de avarii şi incidente în exploatare.. 30 . teren. Identificaţi Identificaţi componentele componentele schemei schemei şi şi grupaţi-le grupaţi-le intr-un intr-un tabel. Tema: Tema: Sunteţi Sunteţi intr-o centrală hidroelectrică. Citiţi Citiţi parametrii parametrii aparatelor aparatelor indicatoare indicatoare din din schema schema identificată identificată în în teren. prezentată. autorizat).. Unde credeţi că ar putea apărea incidente în exploatare.Competenţe vizate : 1. Unde credeţi că ar putea apărea incidente în exploatare. 3. Supravegheaza functionarea turbinei hidraulice. tabel.

Observaţii ale profesorului/maistrului sau tutorelui de practică …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… JURNAL DE PRACTICĂ 31 . Timpul sarcinii este alocat de îndrumători. fiecare grupă având alt tip de instalaţie. în funcţie de complexitatea schemei.Completaţi tabelul de mai jos: Denumire componentă Parametrii urmăriţi Denumire Aparat Valori în limite în afara normale limitelor Propunere: Activitatea poate fi gândită pe grupe de câte 3-5 elevi...

…………………………………………………………………………………………………………… 2. Elevul are obligaţia să completeze în jurnal la sfârşitul fiecărei teme parcurse. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 4.Care au fost evenimentele sau activităţile care v-au plăcut? Motivaţi. Temele sunt stabilite de profesorul de specialitate împreună cu reprezentantul desemnat al agentului economic.Ce lucruri noi aţi învăţat? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 3.Ce lucruri/activităţi nu v-au plăcut? Motivaţi? …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. pe întreaga perioadă de practică. Obs.Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-ati observat sau le-ati desfăşurat? …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. La începutul jurnalului sunt nominalizate toate temele care urmează a fi parcurse de elevi. PORTOFOLIUL DE PRACTICĂ 32 . şi vizează toate competenţele din Standardul de Pregătire Profesională..Elev: Perioada: Locaţia (Agent economic/departamant): Modulul: Tema: Sarcina de lucru: Competenţele vizate: În jurnalul de practică. elevul va complete următoarele informaţii: 1.

profesori. în primul rînd. să se stabilească minimul şi maximul obligatoriu al elementelor incluse pentru evaluare. şi practice. care pun în evidentă progresele sale. agenţi economici etc). În al treilea rînd. autoevaluarea. Aceste rezultate vizează probele orale. selectare şi analiză) a modelelor şi a produselor activităţii instructiv-educative a elevului şi a materialelor informative din surse externe (colegi de clasă. scrise. În al doilea rînd. apare contradicţia între tendinţa dintre orientarea calitativ-cantitativă a portofoliului şi cerinţele administraţiei “de a interpreta totul prin prismă cantitativă”. Evaluarea portofoliului Pentru a evalua un portofoliu. 33 . Portofoliul este forma şi procesul de organizare (acumulare. Portofoliul cuprinde o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului. altele mai puţin. părinţi. sarcini specifice fiecărui modul. proiectul. contribuţiilor personale. evaluarea multilaterală calitativă şi cantitativă. talentelor. observarea sistematică a comportamentului şcolar. care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare.Portofoliul de practică al elevului reprezintă un instrument de evaluare complex. pasiunilor. care permit aprecierea aptitudinilor. Portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea. Portofoliul reprezintă „cartea de vizită a elevului” şi face parte din categoria metodelor şi instrumentelor alternative de evaluare. a nivelului de instruire şi ameliorarea procesului didactic. apare problema acordării punctajului pentru diferite componente ale portofoliului: unele valorează mai mult. cele care îl reprezintă. este necesar. necesare pentru analiza lor ulterioară.

îşi susţin şi motivează propunerile). la orele afectate modulului se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente: observarea sistematica (activitate care permite evaluarea conceptelor. a competenţelor prevăzute de programele şcolare. proiectul. observaţie directă pe parcursul procesului. exerciţii. eseuri. afectivi şi performativi) elevilor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor grupului instruit. fise de lucru. corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă. referate. competenţele tehnice generale şi specializate din standardul de pregătire profesională Pentru evaluarea achiziţiilor (în termeni cognitivi. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. capacitatilor. chestionarul.) care trebuie elaborate în corelare cu criteriile de performantă. • Lucrul cu modelele Metodele de evaluare utilizate beneficiază de o serie de instrumente (fise de observatie. proceduri de autoevaluare. fise de autoevaluare. Modalităţi de evaluare       instrumente de evaluare orală /scrisă/ practică. O competenţă se va evalua o singură dată. Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie. teme pentru investigaţiile individuale sau de grup. teme pentru acasă. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. etc.atitudinilor lor faţă de o sarcina dată) • metoda execiţiilor practice • investigaţia • autoevaluarea (este una din metode care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii. în funcţie de dificultatea acesteia. portofoliu. evaluare pe perechi şi de grup • 34 . portofolii individuale. condiţiile de aplicabilitate ale acestora şi cu probele de evaluare introduse în standardul de pregătire profesională. probleme.ORGANIZAREA EVALUĂRII Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. proiecte.

precum şi circulaţia curentului de la intrare în rotor necesară funcţionării optime. Elemente componente  Camera spirală este construită din beton şi are rolul de asigura repartizarea uniformă a debitului pe periferia aparatului director sau a statorului şi creează condiţiile necesare intrării apei în rotor. dispuse echidistant în zona de ieşire din camera spirală. 2.Statorul este realizat din două jumătăţi prin sudare. prin construcţia sa. fiind prevăzut cu toate elementele de asamblare şi etanşare necesare îmbinării lui cu subansamblele învecinate. asigură reglarea debitului ce intră în rotor. Turbina hidraulică tip KVB este tip Kaplan în cameră spirală din beton. Caracteristici tehnice. în partea sa superioară având bucşe ce ghidează fusurile inferioare ale paletelor directoare. iar coloanele prin turnare.  Statorul turbinei este realizat dintr-un număr de coloane profilate. cuplată la hidrogeneratorul vertical tip HVS. respectiv a cuplului (puterii) turbinei. cu axul vertical. De asemenea are rolul de organ de închidere a accesului apei pentru situaţii normale şi de avarie.  Aparatul director. şi are rolul de asigura o curgere uniformă optimă) a apei pe periferia aparatului director.ANEXE FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1 Turbina hidraulică tip KVB 1. 35 .Generalităţi. executată din tablă de otel.  Inelul inferior este o construcţie sudată inelară.

3. Racordarea camerei rotorului la partea de beton a tubului de aspiraţie se face printr-o căptuşeală realizată în construcţie sudată. destinată conducerii apei în zona rotorului. În figura 2 este prezentată o secţiune prin rotorul turbinei.manivelă  arborele turbinei destinat transmiterii puterii de la rotorul turbinei la arborele hidrogeneratorului este o construcţie mixtă. una pentru prinderea lagărului turbinei.piston servomotor.cercel. In partea inferioară este prevăzut cu două flanşe. partea inferioară fiind confecţionată din otel inoxidabil. În ipoteza lipsei uleiului sub presiune la servomotoarele aparatului director. mecanismele de acţionare a paletelor fiind fixate de aceasta. executată din tablă de otel dispunând în partea sa superioară de elementele necesare montării servomotoarelor de acţionare ale inelului de reglare şi respectiv suporţilor pentru dispozitivul de blocare a inelelor de reglare.pârghie. Fixarea arborelui turbinei de arborele hidrogeneratorului se realizează prin intermediul unor 36 . inelul de reglare poate fi blocat la poziţia închis. 4. 2. Acţionarea paletelor se face de către pistonul servomotorului amplasat în partea superioară a butucului prin intermediul stelei de conducere.stea de reglare.  Camera rotorului.tijă de reglare.  Sistemul de acţionare al paletelor este de tipul cu inel de reglare ghidat pe capacul turbinei. Rotorul este de tip Kaplan cu patru palete reglabile din otel inoxidabil rezistent la cavitaţie Rotorul de tip Kaplan este conceput constructiv cu stea de conducere.  Rotorul turbinei este organul principal al turbinei în care are loc transformarea energiei hidraulice în energie mecanică. 5. Capacul turbine este o construcţie sudată inelară. printr-un dispozitiv special de blocare mecanică. 6. forjate şi 2 flanşe turnate sudate între ele. iar cealaltă pentru prinderea etanşării arborelui şi respectiv trei ştuţuri cu flanşe pentru prinderea ventilelor de rupere a vacuumului. este o construcţie sudată din două jumătăţi. compusă din tronsoane.  Mecanismul de reglare al palelor este format dintr-un sistem de pârghii legat la un capăt de inelul de reglare iar la celalalt capăt de fusul fiecărei pale a aparatului director. Figura 1 1.

Interiorul arborelui este alezat pentru a permite montarea coloanei de distribuţie. Prin reglarea presiunii aerului comprimat cu ajutorul reductorului de presiune intercalat pe circuit (la 0-10 kgf/cm2) se reglează debitul de aer admis prin circuit în zona delimitată de 37 .arbore turbină. care fac corp comun cu tija pe care se asamblează bolţul inelului de reglare. segmenţi grafit. fiind realizat în principal din două carcase în construcţie sudată şi o tijă centrală mobilă legată la coloana de distribuţie.  Servomotoarele aparatului director necesare pentru acţionarea paletelor aparatului director. sub nivelul inferior al aparatului director.garnitură. 7. în vederea reglării poziţiei paletelor rotorului. Capul de distribuţie constituie elementul funcţional de legătură între sertarul regulatorului turbine şi respectiv coloana de distribuţie. Servomotoarele constau din câte doi cilindrii şi un corp intermediar. Conducerea uleiului se realizează prin două spaţii tubulare concentrice. Figura 3 1. toate executate prin turnare din otel. în procesul de reglare a turbinei.buloane de o construcţie specială.resoarte  Lagărul turbinei are rolul de a ghida mişcarea turbinei şi de a prelua forţele radiale rezultate din dezechilibrul maselor rotitoare şi a forţelor hidraulice neuniforme pe rotor.  Circuitul de aer prin contrapresiune cap distribuţie Instalaţia este formată dintr-un inel selector racordat la magistrala de aer comprimat de joasă presiune de 10 kgf/cm2. Sunt prevăzute cu servomotoare.  Coloana de distribuţie are rolul conducerii uleiului sub presiune distribuit de capul de distribuţie pe cele două fete ale pistonului rotorului. ca urmare a funcţionării turbinei la încărcări mici sau închideri bruşte ale aparatului director. 3. În figura 3 este prezentată schema de principiu a etanşării arborelui turbinei. • ventil de golire al camerei spirale este folosit cu ocazia reviziilor şi reparaţiilor pentru evacuarea apei rămase în partea inferioară a camerei spirale. 6. glisează două pistoane din otel forjat.  Armături principale • ventilele de rupere a vacuumului sunt destinate evitării apariţiei de depresiuni periculoase în zona rotorului. 2. 5. Partea inferioară a arborelui a fost prevăzută cu o etanşare mecanică de tipul cu segmenţi din grafit în vederea evitării pătrunderii apei din zona rotorului turbinei în zona capacului acesteia.capac turbină. inel glisare. inel fix. 4. În interiorul cilindrului.

Rotor turbină Stator turbină FIŞĂ DE DOCUMENTARE 2 Descriere funcţională – Turbina Kaplan 38 . 0.2 kgf/cm2 la labirintul capului de distribuţie cu scopul de a crea o circulaţie în sensul către baia de ulei a vaporilor şi a picăturilor de ulei în labirint.partea rotitoare şi partea fixă la cca.

conduce uniform apa spre aparatul director.palete rotor 12. prin coloanele profilate hidrodinamic.servomotoare aparat director 9. Camera este de secţiune trapezoidală cu un unghi de înfăşurare de 1800 şi asigură o distribuţie uniformă a debitului pe periferia statorului.flanşe inferioară 11.coloană de distribuţie 7. 39 . imprimându-i direcţia optimă de intrare în camera rotorică. Statorul.lagăr axial 5.lagărul turbinei 10.piston servomotor rotor Admisia apei în turbină se realizează prin camera spirală din beton.stator turbină 2.1.arbore turbină 8.generator 6.capac turbină 4. căptuşită cu tablă din otel în zona de intrare în rotor şi în zona pintenului.aparat director 3.

Transmiterea cuplului motor de la rotorul turbinei la cupla arborelui hidrogeneratorului se face cu ajutorul arborelui turbinei. Turbina este prevăzută cu reglare dublă. permite admisia unor debite diferite în turbină şi implicit realizarea de puteri diferite transmise hidrogeneratorului.pârghii de reglare. la acţionarea unei protecţii sau la comanda de oprire a agregatului. Evacuarea apei din camera rotorului spre canalul de fugă al centralei. arborele este ghidat de către un lagăr de conducere al turbinei. care poate prelua eventualele încărcări radiale rezultate din dezechilibrul maselor rotitoare şi al forţelor hidraulice neuniforme pe rotor. Acţionarea paletelor aparatului director se face cu un sistem clasic. se face prin tubul de aspiraţie din beton. cu care asigură randamente cu valori ridicate în întreg domeniul de funcţionare garantat. În zona capacului turbinei. acţionat de două servomotoare comandate de regulatorul automat de viteză. FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3 40 . Modificarea deschiderii aparatului director. Aparatul director are şi rolul de organ de protecţie prin închiderea lui comandată automat. în condiţii cinematice optime a apei în rotor. prin schimbarea poziţiei paletelor acestuia. În continuare apa trece în camera rotorului şi la rotor unde are loc transformarea energiei hidraulice în energie mecanică. care asigură o admisie uniformă. inel. căptuşit în zona conului cu tablă din otel. întrerupându-se accesul apei în turbină.Traseul apei prin zona de scurgere a turbinei se continuă cu aparatul director. constând în rotirea concomitentă a paletelor aparatului director şi a paletelor rotorului.

pentru care pierderile de material aferente unui rotor ca urmare a coroziunii. adâncimea cavernelor create în zona rotorului este de max.cm2 la impulsul dat de acelaşi releu. care pot fi identificate în raport cu poziţia indicatorului de nivel. situaţii anormale de funcţionare  Funcţionarea normală a turbinei Se consideră funcţionare normală a turbinei. • nivele ale apei infiltrate în capacul turbinei între nivelul maxim şi nivelul de pornire pompă. Hsmax a fost stabilită în baza coeficienţilor critici inferiori de cavitaţie. funcţionarea în regim de generator în reglare automată sau manuală. care comandă pornirea si oprirea pompei. puse în evidenţă prin intermediul indicatorului de nivel cu semnalizare electrică aferentă rezervorului. • intrarea în funcţiune a instalaţiei de completare cu aer în acumulatorul GUP la comanda hidraulică dată de releul de nivel cu plutitor aferent acumulatorului la atingerea nivelului admisie aer. • nivelul de ulei în acumulatorul GUP să fie în zona indicatorului de nivel însă sub nivelul admisiei de aer. • nivelele în rezervorul de ulei al GUP cuprinse între „nivelul maxim semnalizare" si "nivelul minim semnalizare". • temperaturi ale mediului ambiant la nivelul turbinei de min. • presiuni în acumulatorul GUP. • sarcina maxima admisibila de aspiraţie Hsmax = 2. la manometrele cu contacte aferente acestuia. La o durată de funcţionare de 800 ore.3 mm.00 m. Se consideră de asemenea ca stări de funcţionare normală a turbinei. când: • turbina dezvoltă o putere funcţie de cădere şi a unui debit absorbit corespunzător căderii şi a unei deschideri proporţionale a aparatului director şi palelor rotorice.  Manevre si operaţii de reglare În funcţionarea normală a turbinei în reţea se pot executa următoarele manevre şi operaţii de reglare: 41 .c. la impulsul şi cu semnalizarea preventivă dată de unul din releele de presiune ale GUP şi oprirea ei la atingerea unei presiuni de 40 kgf. + 10 C0. eroziunii şi cavitaţiei nu vor depăşi max.90 kg. cuprinse între 36 si 40 kgf/cm2 (presiune de pornire. manevre. următoarele :  pornirea pompei de rezervă a GUP la atingerea unei presiuni de 35 kgf/cm 2 în acumulator.a. respectiv oprire a pompei de lucru a grupului de ulei sub presiune).Funcţionarea turbinei.

• atingerea unei presiuni crescute de 42 kgf. sesizată prin intermediul releului nivel montat pe acumulator şi semnalizată. .5 kgf.cm2 în acumulatorul GUP sesizată prin intermediul manometrului cu contacte aferent GUP şi semnalizată (se previne astfel descărcarea acumulatorului prin ventilul de presiune de 42+0. sesizată prin intermediul manometrului cu contacte aferent GUP şi semnalizată prin "presiunea incorectă a nivelului în hidrofor". • atingerea nivelului minim de semnalizare în rezervorul de ulei al GUP sesizată prin intermediul indicatorului de nivel şi semnalizată prin nivel incorect al uleiului în rezervorul GUP. • pornirea pompei de rezervă a GUP. • atingerea nivelului maxim in acumulatorul GUP. • timpul prea mare al procesului de pornire şi oprire cu menţinerea agregatului la turaţii scăzute. • atingerea unui debit scăzut de apă în conducta de alimentare a etanşării arborelui. • atingerea nivelului maxim de semnalizare. în rezervorul de ulei GUP sesizată prin indicatorul de nivel şi semnalizată prin "nivel incorect al uleiului in rezervor".încărcarea şi descărcarea turbinei în regim de generator fie de la panoul de automatizare.. 42 . • ruperea bolţurilor de forfecare. • creşterea anormală a temperaturii lagărelor agregatului semnalizată prin releele de semnalizare.cm2). sesizată de indicatorul de circulaţie sau prin manometrul diferenţial.cm2 în acumulatorul GUP.trecerea turbinei de pe reglare prin comanda de la distantă de pe blocul TP (bloc turaţie-putere) pe blocul LD (limitator deschidere) şi invers.  Situaţii de funcţionare anormală a turbinei Se consideră drept situaţii de funcţionare anormală a turbinei următoarele stări de funcţionare puse în evidenţă prin semnalizări preventive ale instalaţiilor de automatizare: • atingerea "nivel maxim" al apei infiltrate în capacul turbinei sesizată de releul de nivel care în afara semnalizării preventive comandă punerea în funcţiune a pompei de rezervă pentru evacuare a apei din capac. • atingerea unei presiuni scăzute de 34 kgf. fie de la regulatorul de turaţie.

situaţia în care grupul fiind cuplat la reţea.mărirea timpului de oprire a turbinei faţă de timpul stabilit în cursul probelor de punere în funcţiune ce menţine agregatului la turaţii scăzute şi pornirea de la sine în momentul imediat următor coborârii mecanismelor de frânare.creşterea temperaturii lagărelor (ulei sau cuzineţi) cu 2-3 0C/pe oră.apariţia la mersul in gol a unor oscilaţii anormale ale AD. . în gol sau mărirea bătăii arborelui turbinei în zona lagărului de conducere prin valoarea admisă la mărirea amplitudinii vibraţiilor părţilor rotitoare şi fixe.atingerea în cazul unor descărcări bruşte. . faţă de temperatura stabilită la un regim constant de funcţionare al turbinei iar temperatura apei de răcire nu s-a modificat.ambalarea turbinei la pornire. . peste valorile admise prescrise în a unei căderi şi a unei deschideri constante a AD şi rotorului. în condiţiile aceleaşi căderi şi ale aceluiaşi unghi de deschidere a paletelor rotorului. de sarcină ale turbinei. .Se consideră.  condiţiile tehnice şi de montaj. impulsurile de comandă date prin blocurile de comanda TP sau LD nu sunt executate.  scăderea turaţiei la mersul de durată. în gol sau a încărcării la mersul de durată. FIŞĂ DE DOCUMENTARE 4 43 . .creşterea anormală a temperaturii uleiului în sistemul de reglaj (apropiat de 700C). de asemenea. situaţii de funcţionare anormală a turbinei următoarele stări de funcţionare nepuse în evidentă prin semnalizări preventive ale instrucţiunilor de automatizare:  stabilirea turaţiei nominale la mersul în gol al turbinei pentru deschideri ale AD (aparat director) mai mari decât deschiderea stabilită în cursul probelor de punere în funcţiune. . a unei turaţii mai mari decât cea stabilită în timpul probelor de sarcină.mărirea intensităţii zgomotului în zona turbinei peste limitele normale. . .  condiţiile tehnice de montaj.

700 sunt sub tensiune.  starea instalaţiilor înaintea pornirii turbinei prin comandă locală este: • barele de c. • siguranţele de 220 Vcc din circuitele de comandă. respectiv în timpul probelor de punere în funcţiune.a. R. • aparatul director este închis şi deblocat.2 kgf/ cm2). • circuitul apei de etanşare a arborelui turbinei este în funcţiune. Gradul de automatizare al instalaţiilor turbinei permite realizarea pornirii turbinei în regim de generator pe reglare automată şi prin telecomandă. si c. 44 . 8% turaţiei de sincronism. b) blocul de comandă LD în poziţia "minim" corespunzătoare obţinerii unei turaţii uşoare superioare turaţiei de mers în gol. • frânarea este în poziţia "defrânat". Pornirea turbinei prin comandă locală în regim de generator pe reglare manuală se face numai în cazuri excepţionale.a. la pornirea iniţială şi după reparaţii. • GUP se găseşte în stare de funcţionare. • instalaţia de aer comprimat este în stare de funcţionare inclusiv circuitul de etanşare cap distribuţie (cca 0.c. hidroagregatul funcţionând în regim de generator pe reglare automată. • barele de c. • instalaţia pentru evacuarea apei infiltrate în capacul turbinei este în stare de funcţionare. N. având: a) blocul de comandă TP în poziţia "minim" corespunzătoare obţinerii unei turaţii inferioare cu cca. • ventilul de admisie a uleiului de la GUP la sistemul de reglaj este deschis.Pornirea turbinei Pornirea turbinei se face în mod normal prin comandă locală (din centrală). de alimentare a aparatajului hidroagregatului şi serviciilor interne proprii şi generale sub tensiune. respectiv punctul de conducere centralizată şi dispecerat. automatizare şi semnalizare aferente agregatului sunt cuplate (introduse) şi sunt sub tensiune. • regulatorul automat de viteza în situaţia gata de pornire. pornirea turbinei în această situaţie depinzând de instalaţii speciale de automatizare în afara cadrului centralei. • vanele rapide ale grupului sunt deschise.

Limitarea mecanică pentru turaţia de mers în gol este uşor superioară turaţiei corespunzătoare frecvenţei de 50 Hz.  comutatorul de alegere a comenzilor turbinei pe "automat".• părţile rotitoare ale agregatului au fost ridicate sau nu necesită ridicare. Pornirea agregatului in regim de generator cu reglare manuală  se verifică condiţiile de la punctul “stare iniţială”  sunt realizate condiţiile de pornire confirmate prin semnalizarea "gata de pornire". în vederea creerii peliculei de ulei la lagărul axial. intră în funcţie sincronizarea automată care realizează conectarea în paralel a generatorului tot prin sincronizare precisă.  se dă impuls de pornire a agregatului.  se pune comutatorul de alegere a modului de comanda a turbinei pe poziţia "manual". pentru regulatoarele automate de viteză electrohidraulice (pentru regulatoarele digitale această valoare este setabilă prin panoul operator). palele rotorice se închid. Exemplu de schemă logică de pornire a unui hidroagregat: 45 . Prin această comandă se realizează acelaşi proces de pornire de la punctul de mai sus cu precizarea că vanele cu închidere rapidă dacă sunt închise se ridică automat şi automat la 90% din turaţia nominală.  se trece cheia de comandă pe poziţia "automat". iar circuitul de ridicare este izolat cu aer comprimat. Pornirea agregatului în regim de generator cu reglare automată  se verifică condiţiile de stare iniţială  sunt realizate condiţiile de pornire confirmate prin semnalizare "gata de pornire". la atingerea unei turaţii de aproximativ 70% din turaţia nominală. legătura combinatorică se restabileşte.

46 .

Moţoiu Centrale termo şi hidroelectrice. C. Timişoara – 2001 3.energie-gratis. Timişoara 1979 2. Bucureşti.ro/hidrocentrale. Mircea Bărglăzan “Turbine hidraulice şi transmisii hidrodinamice”. Mircea Bărglăzan “Turbine hidraulice ”. Editura Facla. Editura Pol. 7. stavile şi turbine hidraulice”.P.org/wiki/Hydroelectricity. Editura Pol. Izbăşoiu I.BIBLIOGRAFIE 1. Editura I. Timişoara – 2000 4. Ioan Anton. 1974 6. Bucureşti – 1987 5. “Vane. “Turbine hidraulice”. http://www.php 47 . Editura Didactică şi Pedagogică. http://en.wikipedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful