Sunteți pe pagina 1din 838

Arhimandrit IOANICHIE BALAN

. . .,...

PATERICUL .-. ROMANESC

Arhirnandrit IOANICHIE BALAN

PATERICUL ROMANESC
A

CE CUPRINDE VIA T A SI CUVINTELE UNOR SFINTI SI CUVIOSI PARINTI CE S-A U NEVOIT IN MANASTIRILE ROMANESTI (SECOLELE III- XX)

TIPARIT CU BINECUVANTAREA INALT PREA SFINTITULUI

DANIEL
MITROPOLITUL MOLDOVEI Editia a V-a
~I

BUCOVINEI

EDITURA MANASTIREA SIHASTRIA

- 2005 -

PREFATA
la a IV -a editie

Cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, Mfmtuitorul lumii, ~i cu rugaciunile Preacuratei Sale Maici, se tipare~te astazi Patericul Romanesc intr-a editie definitiva, la care s-a lucrat peste 30 de ani. Intrucat a treia editie a Patericului Romanesc a aparut inainte de plecarea la cele cere~ti a parintelui nostru duhovnicesc, Arhimandritul Cleopa Ilie, eel mai reprezentativ chip de calugar imbunatatit ~i duhovnic iscusit din a doua jumatate a secolului XX, am socotit de cuviinta sa reeditam integral Patericul Romanesc intr-a editie imbogatiHi, care cuprinde o parte din invataturile cuvio~iei sale. Alaturi de Arhimandritul Cleopa Ilie am adaugat in Pateric ~i alti doi mari nevoitori de taina, monahul Marcu eel mult patimitor, care a suferit multi ani calvarul inchisorilor ateiste, precum ~i Ieroschimonahul Onufrie duhovnic ~i sihastru in padurile din preajma Sihastriei -, amandoi mutandu-se Ia Domnul in ultimii doi ani. Speram ca ~i ace~ti trei cuvio~i parinti sa ne fie tuturor modele vii de !raire neprihaniH1 ~i de rabdare in Iisus Hristos. Prin aceasta reeditare nadajduim sa punem la indemfma monahilor ~i a ~unilor cre~tini aceasta comoara duhovniceasca, insumand vietile ~i invata:urile a peste 380 de cuvio~i ~i sfinti autohtoni din inceputuri pana la sfar~itul ::nileniului doi. Fie ca Bunul nostru Mantuitor, cu rugaciunile Prea Curatei Maicii Sale, sa binecuvinteze ~i a patra editie a Patericului Romanesc, spre slava Prea Sfintei Treimi, spre zidirea duhovniceasca a neamului nostru ~i spre folosul de ob~te al celor ce vor sa se mantuiasca.

Arhimandrit Ioanichie Balan


Sfanta Manastire Sihastria invierea Domnului 15 Aprilie 2001

PREFATA
(la ediJia fntfi)

Cartea de fafa este rodul unor fndelungate osteneli ale parintelui ieromonah Ioanichie Biilan. Stapfinit de o neistovita cautare manifestata ca o vocaJie, Cuvio~ia Sa a colindat prin toate laturile pamfintului binecuvfintat alfarii spre a-i descoperi comori duhovnice~ti. Si osteneala i-a fosi raspliitita din bel~ug. A cercetat #a adunat numeroase ,miirgaritare de mutt pref", chipuri ~i cuvinte de aleasa pow1fuire duhovniceasca ale unui mare numiir de calugari # ierarhi romfini fmbuniitaJili, traitori de-a lungul secolelor pe toate plaiurile patriei, evidenfiind # pe aceasta cafe unitatea spirituala a neamului nostru. Toate acestea le-a cuprins sub titlul de ,Patericul romfinesc", pateric ce va sta cu cinste alaturi de alte car{i de acest gen ale a/tor popoare ortodoxe. Marea majoritate a persoanelor cuprinse aici s-au fnvrednicit de o fnalta traire fn Hristos, adevarate fntruchipari ale unei nespuse iubiri de Dumnezeu ~i de oameni. lmplinind Evanghelia fn diverse forme de viefuire duhovniceasca, cei mai mulfi fn ob~te, alfii, potrivit unei chemari tainice, pentru o vreme ca siha~tri, fnsa fara a se izola spiritual de semeni. Depa#nd cu jertfelnicie ~i fn mod pilduitor sliibiciunile ~i patimile firii, precum ~i ispitele diavolului, fiecare fn felul lui a unit rugaciunea cu ascultarea, cele doua aripi ale sporirii duhovnice~ti, au povafuit, au scris, au edificat a~ezaminte care ne stau miirturii stralucite pfina azi; s-au depa#t nefncetat printr-un duh de excepfionala putere de jertfa, aratfindu-se, a~a cum se vede din acest pateric, adevarate modele duhovnice~ti pentru toate timpurile. Esenfial, fmbinarea fn acest admirabil echilibru a celor douii dimensiuni - iubirea de Dumnezeu # de om - slujire fn duhul Evangheliei, caracterizeaza toate aceste viefi # arata fntr-un mod viu ce a fnsemnat sfinfenia pentru ei # ce a fnsemnat aceasta sfinfenie a lor fn mijlocul poporului dreptcredincios. E de ajuns sa citam fn acest sens una din povaJuirile marelui mitropolit Veniamin Costache: ,Daca fiecare din noi va face tot ceea ce poate fn binele Bisericii, patriei ~i omenirii, nu va pieri cetatea noastra ". in acest spirit de larga deschidere # exprimare a iubirii, sfinJeniei ~i slujirii, este alcatuita aceasta carte.

PREFATA LA EDITIA iNTAI

Totodata, lucrarea de faJa are $i o a doua fnsemnatate. Ea este menita sii risipeasca parerea raspandita fn lumea de peste hotare, potrivit careia fn popoml nostm n-a existat o spiritualitate traita cu totala dliruire de sine $i in s.finfenie. Adeseori, strainii se fntreaba: , Ce a dat poporul roman pe terenul activarii practice, al cre$tinismului fn general $i al Ortodoxiei fn special? $tim di Onodoxia s-a activat fntr-o spiritualitate remarcabila Ia poporul grec, Ia popoarele slave, dar nu cunoa$tem ceva asemanator fn istoria poporului roman. Su se cunoa$te o viaJa spirituala deosebita a poporului roman, cu atat mai puJin specifica lui". Avand fn vedere aceasta cunoa$tere a Ortodoxiei romane$ti, cartea de fafa este menita sa fie # pentru strainatate o carte de recomandare a spiritualitaJii remarcabile # unice a Ortodoxiei romane$ti, manifestata fntr-un. mod superior, !mens # nefntrerupt, atat pe terenul preocuparii de desavar$ire persona/a, cat # pe terenul practic, de mare folos pentru nevoile poporului. Din ea se va putea convinge oricine ca poporul roman a dat dovada $i pe planul trairii religioase de o mare $i impresionanta forJa spirituata, atat fn realizarea unor chipuri de mare sfinfenie, cat $i fn practicarea unei pilduitoare iubiri de oameni. Se va putea constata ca $i fn poporul nostru dreptcredincios, Evanghelia s-a manifestat fn WJd impresionant, in cele doua marl direcfii ale ei: iubirea curata de Dumnezeu, manifestata prin rugaciune $i s.finJenie, $i iubirea de oameni, - crescute :mzfindoua din iubirea Tatillui care a trimis pe Fiul Sau fn fume ca om, $i din Jenja Fiului Sau pentru noi, pentru mantuirea noastra din pacat, din suferinJele $i moartea produsa de el. Patericul de fafa este o carte de aleasa traire duhovniceasca, dovedita cu fapte de numero$i slujitori ai Ortodoxiei romane$ti, care reflecta fnalta spiritualitate a dreptcredincio$ilor Bisericii noastre.

Preot dr. acad. DUMITRU STANILOAE Anul mantuirii 1980

INTRODUCERE Ia editia a Ill -a

Patericele sunt cartile duhovnice~ti cele mai reprezentative ale monahilor ~i credincio~ilor, dupa Sfanta Scriptura ~i Vietile Sfintilor. In general fiecare Biserica Ortodoxa i~i are Patericul ei, care cuprinde, pe scurt, viata ~i invataturile (apoftegmele) marilor Parinti duhovnice~ti din primele secole pana astazi. Astfel, prin cuvantul Pateric intelegem cartea cu viata, nevointele ~i cuvintele de folos ale parintilor ale~i ai fiecarei tari ortodoxe. Cel mai vechi pateric, unic in toata lumea cre~tina, este, insa, Patericul egiptean, scris in secolele IV-V, care s-a nascut in Egipt, patria ~i leaganul intregului monahism cre~tin. Dupa modelul Patericului egiptean, toate tarile, pe masura ce se cre~tinau ~i i~i organizau monahismul local, cu timpul i~i insemnau nevointele monahilor lor ~i i~i scriau patericul autohton. Pe langa Patericul egiptean, intre secolele V-XI s-au scris ~i alte carti similare /cu fapte, minuni ~i cuvinte duhovnice~ti deosebite ale cuvio~ilor Parinti din,acea' epoca, precum: Istoria monahilor fn Egipt, anonima (tradusa la sfar~itul secolului IV, in limba latina, de episcopul Rufin); Lavsaiconul (lstoria lausiacii) scris de fericitul episcop Paladie, in anul 420; Istoria iubitoare de Dumnezeu (patericul siriac), scrisa de fericitul Teodorit al Cirului, in anul 440; Matericonul (patericul cuvioaselor monahii din Egipt), scris de Avva Isaia Pustnicul; Limonariul (patericul sfintilor din Palestina), scris de Sfantul Sofronie al Ierusalimului ~i loan Moshu (secolul VI); ~i, ultimele, cele patru carti ale Cuviosului Pavel Everghetinos (secolul XI). Majoritatea acestor paterice au fost traduse ~i in limba romana inca din secolele XVII-XVIII, dovedind prin aceasta interesul deosebit al monahilor romani pentru marea spiritualitate a Sfintilor Parinti. Dupa cre~tinarea tarilor slave, ca Bulgaria, Serbia, ~i Rusia, ~i raspandirea monahismului in aceste tari, la inceputul secolului al XU-lea s-a scris Patericul Maniistirii Pecersca, de Cuviosul Nestor Cronicarul, pateric completat in secolele urmatoare. Tot in Rusia ortodoxa s-a mai scris ~i
/

INTRODUCERE

Patericul Manastirii Solovat, prin secolele XVII-XVIII, precum ~i alte paterice locale, inca necunoscute. in a doua jumatate a secolului XX a aparut ~i Patericul Muntelui Athos, scris de monahul Andrei. in mod firesc, ne intrebam de ce nu s-a scris pana acum ~i un pateric romanesc? Din unele insemnari ~i marturii se constata ca a existat un pateric al cuvio~ilor moldoveni, scris probabil de mitropolitul carturar Varlaam al Moldovei (1632-1657), care a circulat in manuscris prin manastiri, dar care cu timpul s-a pierdut. Se pare insa ca extrase din el au fost interpolate in partea a doua a Patericului egiptean, tiparit la Bucure~ti, in anul 1828, de mitropolitul Grigorie Dascalul, care, in prefata acestei carti, spune: , ... Care cuvinte, cate au fost cu nume, dupa alfa-vita, s-au talmacit de iznoava din Patericul eel grecesc1 de eel intru fericita pomenire dascalul Pafnutie2 Iar cate sunt a~ezate in deosebite pricini flira de nume, unele s-au pus din Patericul eel rumanesc, dupa cum s-au gasit scrise cu mana. Iar altele iara~i de iznoava s-au talmacit din eel grecesc, a~ezandu-se fie~tecare pricina Ia locul ei in capete, dupa cum se vad". Deci, dupa marturiile de mai sus, se constata, in mod sigur, ca a existat ~i in spatiul romanesc un pateric autohton, manuscris, care circula prin mfmastiri ~i schituri. Trebuie remarcat faptul ca au circulat, inca din secolele XIV -XV, mai multe variante de paterice, traduse din limba greaca ~i slavona, numite, dupa titlul slavon, Otli$nice (Cartile Parintilor), care se intatnesc astazi in numar impresionant la Biblioteca Academiei Romane, pe care le citeau monahii prin manastiri, atat la chilii, cat ~i la trapeza. in anul 1888 s-a aflat un mic pateric romanesc ,ce cuprinde intru sine cuvinte folositoare ~i vreo cateva istorisiri ale vietii unor sfinti carii s-au nevoit in pamantul Moldo-Romaniei", luat dupa mitropolitul Veniamin Costachi, insa flira insemnatate deosebita. 3 Din aceasta deducem ca ~i mitropolitul Veniamin Costachi avea intentia intocmirii unui pateric autohton. Din cele de mai sus se constata ca Biserica Ortodoxa Romana nu a avut pana in ultimele decenii un pateric romanesc, care sa cuprinda toate manastirile din tara noastra. Eram, pana nu demult, tara cu cele mai numeroase manastiri, precum ~i astazi, dar flira sa avem un pateric pe masura, care sa oglindeasca marea spiritualitate milenara a monahismului
Ad;ca scris 'in limba greacli. Ui,ul dintre marii carturari ~i traducatori ai Manastirii Neamt, ucenic al Sfiintului Paisie. 3 Preot Dr. Liviu Stan- Sfintii romani, Sibiu, 1945, pag. 37.
2 1

10

PATERICUL

ROMANESC

nostru ~i a poporului roman ortodox. Este destul sa amintim aici cuvintele marelui carturar Dimitrie Cantemir, care, la inceputul secolului XVIII, da o statistica sumara a manastirilor moldovene, in cartea sa, Descrierea Moldovei: ,Manastiri mai mari, conduse de un arhimandrit, nu se afla mai mult de patru; mai mici insa, care asculta de egumen, sunt mai mult de doua sute, ~i pe langa acestea aproape tot atatea metocuri, pe care aceste manastiri le au prin diferite locuri "4 Ne intrebam oare cati siha~tri ~i calugari sfinti s-or fi nevoit pe pamantul nostru strabun, de-a lungul a peste 1600 de ani? Or, majoritatea acestor sfinti, siha~tri, monahi, egumeni ~i ierarhi autohtoni au fost uitati pentru totdeauna, pentru ca nimeni nu a consemnat numele ~i faptele lor. Incercand sa salvam ~i sa reconstituim ceea ce se mai poate din trecutul bimilenar al monahismului romfmesc, cu binecuvantarea patriarhului Justinian, am inceput din anul 1970 sa adun date, biografii ~i fapte duhovnice~ti deosebite de la cei mai ale~i siha~tri, monahi, duhovnici, egumeni ~i ierarhi, in vederea intocmirii unui pateric romanesc autentic, pe masura spiritualitatii neamului nostru. Dupa zece ani de cercetari prin arhive manastire~ti, eparhiale ~i de stat, in anul 1980 s-a editat ~i tiparit, la Tipografia Institutului Biblic - Bucure~ti, prima editie a Patericului Romanesc, intr-un tiraj de 6.000 exemplare. Aceasta editie cuprinde secolele XIV - XX, in care a fost inserat un numar de 362 de cuvio~i parinti autohtoni. in anul 1990, Patericul Romanesc a fost reeditat la Arhiepiscopia Dunarii de Jos, intr-un tiraj de 20.000 de exemplare, cuprinzand cuvio~i romani ~i straromfmi, din secolele IV-XX. Intrucat in ultimii douazeci de ani s-au mutat la cele cere~ti numero~i parinti duhovnice~ti, vrednici de a fi introdu~i in aceasta lucrare, ~i totodata s-au descoperit noi lucdiri ~i manuscrise inedite cu fapte ~i cuvinte minunate ale cuvio~ilor romani, se impunea o noua editie a Patericului Romanesc. Astfel, cu ajutorul bunului Dumnezeu ~i cu binecuvantarea Prea Sfintitului Casian, Episcopul Dunarii de Jos, apare, in editura acestei episcopii, a treia editie, intr-o forma cat mai completa ~i intr-un tiraj de 3.000 de exemplare.

Descrierea Moldovei, Bucure!?ti, 1973, pag. 359

INTRODUCER

11

Mentionam ca Patericul Romanesc a fost tradus ~i peste hotare in cateva limbi, ~i anume: in limba greaca - anul 1985; in limba italiana ~i in franceza (intr-o forma prescurtata) - anul 1987; ~i, in limba engleza, editie completa in doua volume - anii 1997 - 1998, la manastirea ortodoxa Sfantul Paisie, din California. Inainte de a incheia, multumesc Preamilostivului Dumnezeu ca m-au invrednicit sa realizez intr-o forma cat mai completa ~i a treia editie a Patericului Romanesc. Doresc ca, atat Patericul ~i Vetrele de sihiistrie, cat ~i Convorbirile Duhovnicesti, sa formeze o adevarata trilogie a spiritualitatii romane~ti bimilenare ~i un im~ de lauda inchinat Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Preacuratei Sale Maici ~i tuturor sfintilor Lui. Doresc ca aceasta jertra sa fie un smerit prinos de recuno~tinta bunilor mei parinti ~i frati in Hristos ~i credincio~ilor tarii noastre, in mijlocul carora m-am nascut ~i pe care ii iubesc atat de mult. Cerandu-mi iertare pentru eventualele gre~eli de text ~i redactare, multumesc din toata inima ~i Prea Sfintitului Casian, Episcopul Dunarii de Jos, pentru increderea ~i bunavointa aratata acestei lucrari. De asemenea, multumesc tuturor colaboratorilor ~i rugatorilor mei, care m-au ajutat la realizarea acestei carti, pe care o doresc sa fie spre lauda Preasfintei Treimi, spre folosul Neamului ~i mantuirea noastra, a tuturor.

Arhimandrit Ioanichie Balan

Intrarea Maicii Domnului in Biserica 21 noiembrie, 1998

SFINTI SI CUVIOSI din secolele III- VI

SF ANTUL IERARH EVANGHELICUS episcop al Tomisului (290 - 300) 1


Acest fericit urma~ al Sffmtului Apostol Andrei este eel dintai episcop cunoscut al Eparhiei Tomisului (Constanta de azi), din Dacia Pontica (Scythia Minor-Dobrogea). Episcopul Evanghelicus a pastorit pe cre~tinii autohtoni geto-daco-romani de la Gurile Dunarii ~i din toata Dacia Pontica in ultimul deceniu al secolului III. Episcopia Tomisului exista, desigur, cu mult inainte de aceasta data, intrucat cre~tinismul a fost semanat pe teritoriul tarii noastre de Sfantul Apostol Andrei, eel intai chemat, inca de la jumatatea secolului intai, cum spune Eusebiu de Cezareea (t 340) in cartea sa, ,Istoria Bisericeasca", III, 1. Episcopul Evanghelicus, originar din Tracia, a convertit la credinta in Hristos pe multi locuitori din Scitia Mica, ce ramasesera inca in intunericul paganismului. Despre el se face amintire in actul martiric al Sfintilor Epictet preotul ~i Astion monahul, care au fost martirizati pentru Hristos la Halmyris (azi Dunaval), cetate antica greceasca, situata pe bratul de sud al Dunarii, ,intr-o zi de 8 iulie", in timpul persecutiei lui Diocletian. in acest document se afirma precis ca ,prea fericitul Evanghelicus era episcopul ~i intaistatatorul sfintelor lui Dumnezeu biserici din aceasta provincie", adica din Scitia Mica (Dobrogea). in actul martiric se spune ca parintii Sfantului Mucenic Astion, originari din Asia Mica, veniti la Tomis in cautarea fiului lor, au fost convertiti la cre~tinism de catre preotul Bonosus ~i apoi botezati de episcopul Evanghelicus la Halmyris, in a paisprezecea zi de la martiriul Sfintilor Epictet ~i Astion. Se crede ca insu~i Sfantul Evanghelicus a primit cununa muceniciei prin acela~i imparat, pentru marea lui dragoste ~i ravna ce o avea catre Hristos.
1 Pr. prof. I. Ramureanu, Eusebiu de Cezareea, lstoria bisericeascii, P.S.B. nr. 13, 1987, 1988; Actele martirice, 1982, p. 329-331; idem, SfinJi $i martiri la Tomis-Constanfa, in rev. B. 0. R., (1974), nr. 7-8, p. 975-980; Sf Vasile eel Mare, Buc. 1979; De Ia Duniire la Mare, marturii istorice i monumente de artli cre~tinli, Arhiepiscopia Tomisului ~i Dunlirii de Jos, 1977, p. 28-29; Pr. prof. dr. ~ircea Plicurariu, lstoria Bisericii Ortodoxe Romiine, vol. I, 1980, p. 74-81; Pr. prof. I. G. Coman, Scriitori biserice$ti din epoca striirom{uu1, 1979. Acestea sunt izvoarele de bazli pentru secolele III-X.

16

PATERICUL

ROMANESC

SFINTII MUCENICI EPICTET PREOTUL ~I ASTION MONAHUL (t 290) 2


Ace~ti doi sfinti martiri erau originari din Asia Mica, probabil dintr-un al Frigiei. Epictet s-a nascut din parinti cre~tini ~i a invatat de mic carte, fiind foarte ravnitor pentru cunoa~terea Sfintei Evanghelii. Apoi, dorind sa slujeasca toata viata lui Hristos, a parasit casa parintilor sai ~i s-a facut, calugar la una din manastirile Frigiei. Pentru sfintenia vietii sale, fericitul Epictet s-a invrednicit de darul preotiei ~i a devenit un neobosit propovactuitor al Evangheliei lui Hristos in patria sa, convertind la cre~tinism ~i botezand in numele Preasfintei Treimi multi locuitori frigieni. Printre cei convertiti a fost ~i un tanar ales, anume Astion, fiul unui magistrat numit Alexandru. Urmand dascalului ~i parintelui sau duhovnicesc, fericitul Astion a luat jugul eel bun al lui Hristos, facandu-se calugar, probabil, in aceea~i manastire, a~a cum marturisesc actele martirice. Datorita persecutiei lui Diocletian (284-305), in jurul anului 290, fericitii Epictet preotul ~i Astion monahul ~i-au parasit patria lor ~i, ravnind sa marturiseasca pe Hristos, s-au stabilit in Scitia Mica (Dobrogea), in ora~ul Halmyris (Almiridensis), numit ~i Salmorus, situat pe bratul de sud al Dunarii. Aici au propovactuit cu mult curaj Evanghelia lui Hristos, convertind la cre~tinism un mare numar de pagani. Auzind de aceasta, guvernatorul Latronianus a dat porunca sa inchida in teinnita la Halmyris pe fericitii marturisitori Epictet preotul ~i Astion monahul, chinuindu-i cumplit pentru a se lepada de Hristos. Vazand insa barbatia ~i taria credintei lor, guvernatorul a poruncit sa li se taie capetele de catre Vigilantius, unul din judecatorii celor doi martiri. Martiriul Sfintilor Epictet ~i Astion a avut loc la Halmyris, intr-o zi de 8 iulie, cand li se face pomenirea in intreaga Biserica cre~tina in fiecare an. in ,Acta Sanctorum Julii", t. II (29), Parisiis et Romae, 1867, p. 540-551, ca ~i in celelalte acte martirice, sunt numiti ,De Sanctis Epicteto presbytero et Astione monacho martyribus Almiridensibus (Halmyris) in Scythia". Parintii tanarului mucenic Astion monahul, Alexandru ~i Marcelina, pornind in cautarea fiului lor, au ajuns pana la Halmyris. Aici, auzind de mucenicia Sfantului Astion, au fost convertiti la credinta in adevaratul

ora~

2 Pr. prof. I. Ramureanu, Actele martirice, 1982, p. 330-331; idem. in rev. B.O.R., (1974), nr. 7-8, p. 975-980; De Ia Dunare Ia Mare, 1977, p. 47-48.

lOAN

Sfintul loan Cassi.,n (+435)

Cuviosul Dionisie Exiguul (+540)

Sfintul Grigorie Decapolitul (

+842)

-.,,,

,....._,

CT61 fl\1EffiKZ

xrcro

.-,

,. , ....... /

1.1

lc.JA HOI611me IC01Mti-

Sf. Mucenic loan eel Nou de Ia Suceava ( + 1330)

Sfinta Cuvioasa Parascheva de Ia la~i (+secolul XI)

Sfintul Dimitrie eel Nou de Ia Bucure~ti (secolele XIII-XIV)

Sfinta Mucenifa Filofteia de Ia Arge~ (sec. XIII)

Sfintul Mucenic loan Valahul (secolele XV-XVI)

Cuviosul loan Pustnicul de Ia Prislop (secolele XV-XVI)

Sfintul I erarh Ghelasie de Ia Rimet (secolul X IV)

Sfinta Minastire Ti smana (secolul X IV)

Sfintul Ierarh Nifon (

+ 1508)

Sfintul Nicodim de Ia Tismana (

+ 1406)

Sfinta Minastire Neamf (secolul XIV) Sfinta Minastire Bistrifa-Neamf (secolul XIV)

Sfinta Minastire Voronet (secolul XV)

Sfintul Daniil Sihastru (secolul XV)

Mitropolitul Moldovei Grigorie (secolul XV I)

Ro~ca

Sfinta Minastire Cozia (1386)

Sfinta Minastire Putna (1466)

Sfinta Minastire Rimet (secolul XIV) Sfinta Minastire Bistrifa-Vilcea (1498)

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE III-VI

.. 1i

Dumnezeu de preotul Bonosus, fiind botezati de episcopul de Tomis, Evanghelicus, in a paisprezecea zi de la mucenicia Sfintilor Epictet ~i Astion.

SFANTUL SFINTIT MUCENIC EFREM, episcop al Tomisului (secolul IV) 3


AI doilea episcop cunoscut al Eparhiei Tomisului, care a ocupat un timp scaunul de pastor al Daciei Pontice, dupa atestarea sinaxarelor grece~ti ~i latine, a fost Sffmtul Mucenic Efrem. El s-a nascut in sudul Dunarii din parinti cretini, care 1-au crescut de mic in frica de Dumnezeu. Mergand sa se inchine la Sfintele Locuri, a ramas aici ~i a fost facut preot ~i slujitor la una din biserici. in vremea aceea in Imperiul Roman se slujea in limbile greaca, latina, siriana, ~i traca (besa). Ajungand apoi ucenic al patriarhului Hermon al Ierusalimului (300314), a fost pregatit din tinerete sa propovactuiasca Evanghelia lui Hristos la popoarele , bar bare" de la Gurile Dunarii ~i din jurul Pontului Euxin (Marii Negre). La inceputul secolului IV a fost trimis de patriarhul Hermon sa pastoreasca pe credincio~ii daco-romani din Episcopia Tomisului, convertind la cre~tinism numeroi daci, romani, goti ~i sciti ~i rascumparfmd de la moarte multi sclavi, pe care apoi ii cre~tina. in timpul pastoriei acestui fericit episcop, au fost martirizati pentru credinta in Hristos zeci de cre~tini daco-romani, sciti, besi, traci, greci ~i capadocieni surghiuniti in Dacia Pontica, ale d1ror sfinte moa~te episcopul Efrem le rascumpara, le ingropa in locuri tliinuite, inalta biserici de lemn sau de piatra peste ele i randuia preoti sa slujeasca noaptea Sfanta Liturghie. In marea persecutie a lui Diocletian din anii 304-305, fericitul episcop Efrem a fost prins, intemnitat ~i chinuit cumplit la Herson (Crimeea), pentru a se lepada de adevaratul Dumnezeu i a se inchina idolilor. Ins a, marturisind di este gata sa-i dea viata pentru Iisus Hristos, Mantuitorul lumii, i s-a taiat capul in anul 304 i i se face pomenirea la 7 martie. in , Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae", col. 517, la 7 martie, cand se sarbatorete Sfantul Mucenic i episcop Efrem, se spun urmatoarele: , 7 martie. in timpul imparatiei lui Diocletian, Hermon, episcopul Ierusalimului, a trimis episcopi in Scythia pe Efrem, iar la Chersones pe
Pr. prof. I. Ramureanu, SfinJi :ji martiri Ia Tomis-ConstanJa, in rev. B.O.R., 1974, nr. 7-8. p. 980-981; De la Dunare Ia Mare, op. cit., p. 29 ~i 39.
3

18

PATERICUL

ROMANESC

Vasile". De~i sunt pareri ca Efrem ar fi fost episcop in Sci1ia Mare, ele nu sunt intemeiate, caci in Viata Sfintilor Epictet ~i Astian se mentioneaza la Tomis, in Scitia Mica, un episcop Efrem.

SFINTII MUCENICI TIT ~I GORDIAN, episcopi ai Tomisului (secolul IV) 4


Ace~ti doi episcopi tomitani erau, probabil, originari din Capadocia (Asia Mica), pastorind turma lui Hristos din Dacia Pontica (Dobrogea) in primele doua decenii ale secolului IV, pfma la ultima ~i marea persecutie a lui Liciniu din anii 320-323. Dupa moartea martirica a episcopului Efrem, a urmat pe scaunul episcopal al Tomisului episcopul Tit (Titus, Filius), care a propovactuit ~i aparat credinta ortodoxa in Dacia Pontica mai mult de zece ani, catehizand ~i botezand nu putini daco-romani ~i mai ales ,barbari", goti, huni ~i besi, care locuiau pe teritoriul dintre Dunare ~i Marea Neagra. Episcopul Tit a fost protector ~i parinte sufletesc al multor sfinti martiri autohtoni ~i din intreg Imperiul Roman, exila1i la Gurile Dunarii ~i apoi martirizati aici de catre imparatii Diocletian, Galeriu ~i Liciniu, pana in anul 323. Parat fiind la imparatul Liciniu, insu~i fericitul episcop Tit a fost prins, chinuit ~i inecat in Marea Neagra la 3 ianuarie, cand i se face ~i pomeniiea. Sfintele sale moa~te au fost luate ~i ingropate de ucenici la Tomis. Un fragment de piatra funerara a fost descoperit recent la Constanta (Tomis), despre care se crede ca este a episcopului Tit (Titus, Filius), pe care scrie: ,Aici odihne~te martirul lui Hristos ~i episcopul ... ". Urmandu-i pe scaunul de la Tomis episcopul Gordian, acesta a continuat cu ~i mai multa ravna ~i curaj opera apostolica de convertire, catehizare ~i botezare a daco-romanilor din Dacia Pontica ~i Gotia (Dacia de la nordul Dunarii). Auzind de aceasta, tiranul imparat Liciniu 1-a aruncat in temnita, iar in timpul sangeroaselor persecu1ii de la Gurile Dunarii, din anii 320-323, i s-a taiat fericitul cap ,intr-o zi de 15 septembrie", impreuna cu alJi cinci martiri Macrobiu, Helia, Zotic, Lucian ~i Valerian. Sinaxarele grece~ti ~i carlile de slujba romane~ti pomenesc pe Sfantul Mucenic Gordian la 13 septembrie, iar

De Ia Duniire Ia Mare, op. cit., p. 29, 36; Istoria Bisericii Onodoxe Romiine, vol. I. op. cit., p.

77.

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE Ill-\'1

19

actele martirice din Martirologiul Roman (Acta Sanctorum) il pomenesc impreuna cu Macrobiu i Valerian, la 15 septembrie, numindu-1 pe Sffmtul Gordian ,episcop".

SFINTII MUCENICI ZOTIC, AT AL, CAMASIE, FILIP ~I ALTI 31 DE LA NICULITEL (secolul IV - 4 iunie) 5
Intreaga Scitie Mica, adica Dobrogea de astazi, acum doua milenii racea parte din Imperiul Roman i era destinata, in timpul marilor persecutii cretine din secolele I-IV dupa Hristos, pentru surghiunirea i martirizarea cretinilor care refuzau sa se inchine idolilor pagani i sa le aduca jertra. Acest teritoriu de la periferia de nord-est a imperiului, plasat intre Dunare i Marea Neagra, mai ales Delta Dunarii i codrii seculari dintre Macin, Isaccea, Niculitel i Babadag, ca i zona de sud a Dobrogei dintre Cernavoda, Adamclisi, Mangalia i Constanta (Tornis) erau cele mai potrivite pentru acest scop. Dintre cele zece persecutii romane impotriva cretinilor desraurate intre anii 64 i 324, care au umplut cerul de sfinti i au sfintit pamantul cu sangele a peste zece milioane de rnartiri, trei din ele au fost cele mai sangeroase: persecutia lui Deciu (249-251), a lui Diocletian i Maximian (284-305) i a lui Liciniu (308-324), in Rasarit, care au dat cei mai multi mucenici. in timpul acestor persecutii au fost surghiuniti in Scitia Mica mii de cretini, ostai, dregatori, clerici i cetateni romani de toate varstele i sHirile sociale. Unii dintre ei mureau aici de foame i de frig, sau din cauza batailor pe care le rabdau cu barbatie, ca nite sfinti rnarturisitori ai Sfintei Evanghelii. Altii reueau sa se repatrieze dupa terminarea surghiunului sau dupa moartea irnparatilor i guvernatorilor persecutori. Iar altii, poate sute dintre ei, fiind rnai tari in credinta i rnai ravnitori pentru Hristos, erau greu chinuiti i apoi rnartirizati aici, intre Dunare i Mare a Neagra, prin decapitare. Trupurile lor, devenite sfinte moate, erau luate in graba de cretini i ingropate provizoriu in locuri de taina, cunoscute numai de ei. Noaptea mergeau la mormintele lor, le tarnaiau, se rugau i aprindeau lurnanari. Ei pastrau pe ascuns evlavia sfintelor moate i scriau scurte biografii cu viata i patirnirea sfintilor mucenici. Aa luau natere actele rnartirice, iar rnartirii intrau in memoria cretinilor, in cultul Bisericii lui Hristos i in sinaxarele ei.
5

Sfitlfi rom{mi $i apariitori ai legii striimo$e~ti, 1987, p. 173.

20
A~a

PATERICUL

ROMANESC

au fost salvati de uitare zeci de mii de mucenici din Imperiul Roman ~i peste o suta din Dobrogea. Mai tarziu, cand focul persecutiilor straine se stingea ~i se racea iara~i pace in imperiu, cre~tinii scoteau din paduri ~i din morminte moa~tele ascunse ale sfintilor mucenici ~i le a~ezau cu cinste in cripte, anume zidite de ei, numite ,martirioane", peste care zideau biserici (bazilici) de piatra ~i caramida, ale carer numeroase ruine se vact ~i astazi in toata Dobrogea. Unele din aceste martirioane (cripte martirice) din primele secole crqtine s-au ruinat de-a lungul vremii. Altele au fost distruse ~i profanate de popoarele barbare, care navaleau mereu peste tarile cre~tine. Jar altele au ramas pana astazi ascunse in pamant, pentru nevrednicia cre~tinilor, ca ni~te margaritare de mult pret. Cu randuiala lui Dumnezeu, in anul 1971, luna septembrie, paraul satului Niculitel-Tulcea, venind mare, a descoperit, sub ~oseaua ce trece prin mijlocul localitatii, eel mai vechi ~i mai bine pastrat ,martirion" cre~tin din intreaga Peninsula Balcanica ~i printre cele mai rare ~i pretioase din lume. Cripta martirica de la Niculitel, construita din caramida, cu dimensiunile de 3,70x3,50x2,30 m, este impartita in doua mici incaperi supraetajate. In incaperea de sus s-au gasit patru moa~te intregi de martiri, a~ezate intr-o racla comuna, de lemn, dupa traditia ortodoxa cunoscuta, cu mainile pe piept ~i cu capul spre apus. Toti martirii aveau capetele taiate, din care trei erau a~ezate la locul lor, iar al patrulea se afla pe pieptul martirului. Pe peretele din stanga intdirii se afla sapata in mortar urmatoarea inscriptie in limba greaca: ,Martirii lui Hristos", iar pe peretele din dreapta scrie: ,Zoticos, Attalos, Kamasis, Filippos", avand deasupra crucea monogramata (Hr). In incaperea de jos, impartita ~i ea in mici sectiuni, s-au gasit aproape o suta de bucati de oase sfinte, care apartineau alter doi martiri necunoscuti, care, probabil, patimisera odata cu ceilalti patru in localitatea romana din apropiere, numita Noviodunum, astazi Isaccea. Pe o lespede de calcar este scrisa aceasta mica inscriptie: ,Aici ~i acolo (se afla) sangele (vlaga) martirilor". Martirologiul siriac ~i mai ales Martirologiul ieronimian fixeaza data patimirii acestor sfinti martiri la 4 iunie ~i. alaturi de cei patru amintiti mai sus, in~ira ~i alti martiri, ca: Eutihie, Quirinus, Julia, Saturninus, Ninita, Fortunio ~i alti 25 osta~i ai lui Hristos, ale carer nume nu sunt scrise in aceste sinaxare (vieti de sfinti). Deasupra criptei martirice de la Niculitel s-a construit o bazilica din piatra ~i diramida destul de mare, care a servit, probabil, ca laca~ de cult al unei stravechi manastiri, in secolele IV-VII. In anul 602, datorita invaziei slavilor ~i bulgarilor, care traverseaza Dobrogea spre sudul Dunarii, majori-

SFINTI

~I

CUVIO~I

DIN SECOLELE III-YI

11

tatea bazilicilor ~i a centrelor cre~tine organizate din Dacia Pomica sum devastate ~i raman in ruina. Sfintii Mucenici de la Niculitel, Zotic, Atal, Camasie ~i Filip, impreuna cu ceilalti 31 de martiri, cu nume ~i fara nume, de origine greci, romani. traci, daci ~i capadocieni, au patimit pentru Hristos prin taierea capului, fie in timpul persecutiei lui Diocletian, in anii 303-304, fie in timpul ultimei persecutii sangeroase din timpul imparatului Liciniu, in anii 319-324. Dupa ce moa~tele lor au fost a~ezate provizoriu in morminte simple ~i discrete de frica osta~ilor romani, sub imparatia Sfantului Constantin eel Mare, dupa anul 324, cand capitala imperiului este mutata la Constantinopol, crqtinii din Scitia Mica (Dobrogea), ajutati de episcopii de la Tomis, construiesc o cripta noua in comuna Niculitel ~i inalta biserica mare deasupra, unde a~aza definitiv moa~tele martirilor amintiti. A~a a binecuvantat Dumnezeu pamantul nostru strabun cu numero~i martiri crqtini, inca din primele secole ~i pana in zilele noastre. A~a ne-a descoperit Mantuitorul moa~tele intregi ale celor patru martiri, care au sfintit pamantul neamului cu jertfa ~i sangele lor. Jertfa Sfintilor ~i Mucenicilor Zotic, Atal, Camasie ~i Filip, impreuna cu a celorlalti 31 de mucenici, de la Isaccea-Niculitel, este una dintre cele mai mari jertfe martirice pentru Hristos, din tara noastra. Numai jertfa marelui domn ~i martir Constantin Brancoveanu, cu a celor patru fii ai sai, poate fi pe masura sfintilor mucenici de la Niculitel. Descoperirea acestor patru sfinte moa~te intregi, unele dintre cele mai vechi ~i mai bine pastrate moa~te cre~tine din lume, formeaza o minune a lui Dumnezeu savar~ita cu noi ~i un semn al milei Tatalui ceresc cu poporul roman, credincios ~i atat de mult incercat. Ele sunt o dovada ca Mantuitorul inca ne iube~te, ca nu ne-a parasit pentru pacatele noastre ~i ca ne cheama ~i pe noi, prin rugaciunile sfintilor mucenici, la pocainta. la smerenie, la credinta ~i la o viata cre~tina cat mai curata, pana la jertfa suprema pentru dragostea lui Hristos, ~tiind ca fara jertra cre~tina nu este mantuire. Din toamna anului 1971, moa~tele eel or patru sfinti martiri de la Niculitel au fost depuse in biserica Manastirii Coco~, spre inchinarea credincioilor iubitori de mucenici. Ele formeaza cea mai mare cununa a Bisericii lui Hristos din Romania, pentru care laudam pe Tatal, pe Fiul ~i pe Sfantul Duh, Treimea cea deofiinta ~i nedespartita. Pomenirea Sfintilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie ~i Filip ~i a celor impreuna cu dan~ii se face la 4 iunie. Sfintilor Mucenici, care bine v-ati nevoit ~i v-ati incununat, rugari-va Domnului sa mantuiasca sufletele noastre!

22

PATERICUL

ROMANESC

UN EPISCOP NECUNOSCUT al Tomisului (secolul IV) 6


in timpul Sfantului Constantin eel Mare, procesul de cre~tinare in Dacia Pontidi (Dobrogea) ~i Dacia propriu-zisa, care formeaza actualul spatiu romanesc carpato-dunarean, se desra~ura deschis, flira nici o rezistenta din interior ~i flira nici o ingradire din afara. Pe scaunul Episcopiei Tomisului, in locul episcopilor martiri, se a~aza de acum episcopi teologi ~i apologeti, profund cunoscatori ai Sfintei Scripturi, capabili sa apere credinta ortodoxa in Iisus Hristos, atat cu cuvantul vorbit ~i scris, cat ~i cu exemplul vietii lor. Numele episcopului tomitan din timpul Sfantului Constantin eel Mare (dupa 323), din nefericire, nu ne este cunoscut. Din marturiile pe care le avem, el era un mare aparator al Ortodoxiei, apreciat de imparat ~i de numero~i ierarhi ai timpului sau. Episcopul Eusebiu de Cezareea, in lucrarea sa , Viata fericitului imparat Constantin", in~irand pe episcopii prezenti la marele Sinod de la Niceea (325), pe Ianga cei doi episcopi din Dacia ~i din ,Bosporus", ~i Teofil al Gotiei, afirma ca ,nici schitanul nu lip sea din ceata". Si acesta era, desigur, episcopul Tomisului, care a luat parte activa la Sinodul I ecumenic ~i a luptat cu tarie impotriva ereziei lui Arie, cerand condamnarea lui. Acest episcop tomitan a depus o intensa activitate misionara in Dacia Pontica de convertire la cre~tinism ~i de aparare a dreptei credinte in eparhia sa fata de eresul lui Arie. A zidit, desigur, bazilici in ora~ele cetati mai importante ca: Tomis (Constanta), Histria (!stria), Calatis (Mangalia), Axiopolis (Cernavoda), Adamclisi, Halmyris, Niculitel ~i Noviodunum (Isaccea) ~i a dat amploare vietii monahale in eparhia sa. Tot acum ia fiinta viata ascetica in pe~teri ~i in codrii seculari din podi~ul Dobrogei ~i Muntii Macinului, unde mai tarziu aveau sa se formeze marii teologi daco-romani, loan Casian, Dionisie eel Mic ~i loan Maxentiu, renumiti in tot imperiul, sau acei vestiti ,calugari sciti'', cunoscuti pana la Roma ~i in eparhiile Africii. 0 grija deosebita avea episcopul Tomisului, in aceasta epoca infloritoare, de moa~tele sfintilor uci~i in Dacia Pontica pentru dragostea lui Hristos. El aduna unele din aceste moa~te in cripte martirice, peste care inalta
6 Eusebiu de Cezareea, Viafa fericitului fmpi:irat Constantin, III, p. 7; Pr. prof. I. Ramureanu, Sfinfi # martiri la Tomis- Constanfa, in rev. B.O.R., 1974, nr.7-8, p. 985; De la Duni:ire la Mare, op. cit., p. 9-16, 29; Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, vol. I, op. cit., p. 133.

SFINTI

~I

CUVIO~I

DIN SECOLELE III-\'I

biserici rotonde sau adevarate bazilici ~i randuie~te preoti pemru pomenirea lor. 0 asemenea cripUi martirica zidita, probabil, la porunca lui este ~i cea de !a Niculitel, descoperita in anul 1971, unica in Romania, unde s-au a~ezat moa~tele Sfintilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie ~i Filip, astazi pastrate in biserica Manastirii Coco - Tulcea.

SF ANTUL MARE MUCENIC SA VA (t 12 aprilie, 372) 7


Cel mai vechi i mai cinstit sfant mucenic, cunoscut ~i martmzat pe pamfmtul }arii noastre in secolul IV, este Sfantul Mare Mucenic Sava, numit uneori ,Gotul" (Geto-Dacul), iar alteori ,Romanul". Acest mucenic era ,got de neam i traia in Gotia", cum se spune in actul sau martiric, nascut intr-un sat de pe valea raului Buzau, din parinti cretini ale~i, care i-au dat o cre~tere duhovniceasca. Fericitul Sava a fost crescut de mic in dragoste de Dumnezeu, in post, in rugaciune i feciorie, ajungand la tinerete cantaret la biserica unde slujea preotul Sansala, bunul sau pastor ~i parinte sufletesc. Putem crede ca tfmarul Sava s-a facut calugar, probabil, in comunitatea rnonahala din Muntii Buzaului, intemeiata pe la rnijlocul secolului IV de calugari veniti din Eparhia Tomisului, de teama ,barbarilor" care migrau prin Dobrogea spre vestul Europei. Atat preotul Sansala, cat ~i fericitul Sava erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil, era ~i o episcopie ~i converteau la cretinism numeroi daco-rornani, goti i , barbari" inchinatori de idoli. Intre anii 370-372, regele gotilor, Athanaric, stabilit in Dacia norddunareana, a ridicat razboi impotriva imparatului romano-bizantin Valens, ~i a pornit o puternica persecutie impotriva cre~tinilor. Atunci multi cretini au fost prini, batuti, inecati i ari de vii in Dacia Traiana. Altii, de frica, se refugiau in sudul Dunarii, in Moesia i Dacia Pontica. in actul martiric al Sfantului Mare Mucenic Sava, se spune ca in primavara anului 372, a treia zi de Pati, noaptea, ostaii lui Athanaric, sub conducerea unui dregator, Atarid, au prins, atat pe preotul Sansala, cat i pe fericitul Sava, i-au legat i i-au batut, racandu-le multe rani pe trup, ca sa se
7 Pr. prof. I. Ramureanu, Aetele martirice, 1982, p. 311-324; idem., Sfantul Vasile eel Mare $i cre$tinii din Scythia Minor ~-i Dacia nord-dunareana, in vol. Sfi'mtul Vasile eel Mare, Bucure~ti. 1979. p. 385-393; Diefionar aglziografic, de episcopul Gherasim Timu~. op. cit., p. 740-742; !storia Bisericii Ortodoxe Romiine, val. I, op. cit., p. 98-102; Pr. prof I.G. Coman, Izvoarele Ortodoxiei romfme)Ii. in rev. Ortodoxia, nr. 3/1981, op. cit, p. 340, Sfinfi romani..., op. cit, p. 194

24

PATERICUL

ROMANESC

inchine idolilor ~i sa manance cele jertfite lor. Sfantul Sava, infruntandu-i cu barbatie, a fost condamnat la moarte prin inecare. Legandu-i un lemn greu de gat, 1-au aruncat in raul Buzau (Mousaios). Osta~ii voind sa-l elibereze, elle-a raspuns: ,lmpliniti porunca ce vi s-a dat. Eu vad dincolo de rau ceea ce voi nu puteti vedea. Vad pe cei care a~teapta sa ia sufletul meu ~i sa-l duca in Hica~ul slavei lui Dumnezeu ... ". A~a s-a savar~it Sfantul Mucenic Sava, dandu-~i fericitul sau suflet in mainile lui Hristos. Martiriul sau a avut loc la 12 aprilie, 372, a cincea zi dupa Sfintele Pa~ti, fiind in varsta de 38 de ani. Moa~tele sale au fost luate de cre~tini ~i de preotul Sansala ~i ascunse. Apoi, de frica gotilor, ,au fost trecute din tara barbara in Romania" , adica in Imperiul Roman, la episcopul Ascholius al Tesalonicului, de origine din Capadocia. Prin anii 373-374, la cererea Sfantului Vasile eel Mare catre dregatorul Scitiei Mici, Iunius Soranus, capadocian ~i el, care ii era ruda, ,de a-i trimite moa~te de sfinti" 8 , prezbiterii din Dacia au trimis moa~tele Sfantului Mucenic Sava la Cezareea Capadociei, insotite de o lunga ~i frumoasa scrisoare. Scrisoarea, intocmita de un preot invatat din Dacia sau, poate, de Sfantul Bretanion de la Tomis, poarta titlul ,Epistola a Bisericii lui Dumnezeu din Golia (Dacia) catre Biserica lui Dumnezeu ce se gase~te in Capadocia ~i catre toate Bisericile locale ale Sfintei Biserici universale". Ea a fost adresata, deci, tuturor Bisericilor locale, nu numai celei din Capadocia, dandu-i-se un caracter ecumenic, universal, cautand sa faca cunoscut tuturor ca ~i in Dacia Carpatica curgea sange de martiri pentru Evanghelia lui Hristos. Scrisoarea este redactata in limb a greaca ~i este prima lucrare cunoscuta pana astazi, scrisa pe teritoriul tarii noastre. Marele ierarh al Cezareei Capadociei, drept raspuns, i-a adresat episcopului Ascholius al Tesalonicului doua scrisori de mu11umire (Epistolele 164 ~i 165), prin care nume~te pe Sfantul Sava ,atlet al lui Hristos", ,un martir al adevarului care a luat cununa dreptatii". Apoi adauga: ,Noi l-am primit cu mare bucurie ~i am dat marire lui Dumnezeu". Iar catre episcopul amintit scrie: , Tu ai cinstit pamantul patriei tale (Capadocia) cu un martir care a inflorit de curand pe pamantul barbar (Golia), care este invecinat cu al vostru". Pomenirea Sfa.ntului Mare Mucenic Sava se face la 12 aprilie in toate bisericile cre~tine din Rasarit ~i Apus ~i in chip deosebit in Biserica Ortodoxa Romana. Sfinte Mare Mucenice Sava, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!
8

Epistola 165

S F I N TI

I C UVI0

~I

D IN SEC 0 L E L E I I I - \' I

SF ANTUL MUCENIC NICHITA (ROMANUL) (t 372) 9


Al doilea mucenic, cu numele Nichita, adica ,Biruitorul", care a patimit martiriul de la goti in anul 372 pe pamantul tarii noastre, dupa Sfantul ~1ucenic Sava, este Sfantul Mare Mucenic Nichita, numit uneori ,Romanul", alteori ,Daco-romanul". Acest venerabil mucenic era de neam grec dupa parinti, din aceea~i patrie cu Sfantul Apostol Pavel, adica Cilicia din Asia Mica. Parintii sai au fast adu~i de goti ~i colonizati in Dacia, dupa anul 258. Fericitul Nichita s-a nascut intr-un sat din Campia Dunarii (poate Valea Arge~ului), la inceputul secolului IV ~i a invatat tainele credintei in Hristos de la episcopul Teofil al Scitiei ~i Gotiei (Daciei). Calugarindu-se la una din manastirile din sudul Dunarii sau poate in Muntii Buzaului, unde era o mica a~ezare monahala cunoscuta, tanarul osta~ al lui Hristos, Nichita, a fast hirotonit preot de acela~i Teofil ~i ajunge prezbiter misionar prin sate, catehizand ~i botezand multi daco-romani ~i goti. Vazand mai-marii gotilor credinta ~i biruinta lui asupra paganilor ~i pornindu-se marea persecutie a lui Athanaric impotriva cre~tinilor, din anul 372, fericitul Nichita a fast prins de osta~i in biserica, pe cand slujea, ~i ars de viu in fata sfantului altar, dupa obiceiul gotilor, in ziua de 15 septembrie. Vina lui era di indemna pe cre~tini sa nu jertfeasca unui idol al gotilor, pe care il purtau intr-a caruta, prin sate. Sfintele sale moa~te, cate au mai ramas din foe, au fast adunate de cre~tini ~i cinstite cu mare evlavie. Apoi in anul 451 au fast duse in patria sa strabuna, Cilicia, ~i a~ezate intr-a biserica din ora~ul Mopsuestia, cinstindu-se ca ,mare mucenic" in toata Biserica cre~tina.

PREOTUL SANSALA (sec o I u I IV) 10


Prezbiterul Sansala era un vestit preot got din secolul IV, cunoscut pe teritoriul Daciei Carpatice, amintit in actul martiric al Sfantului Mucenic Sava. Sansala preotul s-a nascut, probabil, in tinutul Buzaului, din parinti goti, convertiti la cre~tinism de misionari capadocieni sau , sciti" veniti din Dacia
Mineiullunii Septembrie in 15 zile; Actele martirice, 1982, p. 312-313; Dicfionarul aghiograjic, op. cit., p. 609; Istoria Bisericii Ortodoxe Romfme, vol. I, op. cit., p. 99 10 Pr. prof. I. Rlimureanu, Actele martirice, 1982, p. 312-313
9

26

PATERICUL

ROMANESC

Pontica. Din tinerete, invrednicindu-se de darul preotiei, a ajuns pastor ~i slujitor al Evangheliei lui Hristos la un sat de pe valea raului Buzau (Mousaios), flicand multi cre~tini dintre pagani, indeosebi goti. Cel mai apropiat ucenic ~i fiu sufletesc al sau era un tanar de neam capadocian, anume Sava Gotul, care il ajuta la slujbele din biserica, cfmtand psalmi. Despre preotul Sansala, despre evlavia, ravna ~i curajul cu care marturisea el pe Hristos in tinutul Buzaului se vorbe~te pe larg in ,Scrisoarea Bisericii lui Dumnezeu din Gotia (Dacia) catre Biserica lui Dumnezeu care se gase~te in Capadocia ~i catre toate Bisericile locale ale Sfintei Biserici universale". Aceasta epistola a insotit moa~tele Sfantului Mucenic Sava din Dacia in Capadocia, la cererea Sfantului Vasile eel Mare, prin anii 373-374. In timpul persecutiei regelui got Athanaric din anul 372, au fost prin~i ~i chinuiri pentru Hristos, atat preotul Sansala, cat ~i cantaretul bisericii sale, Sava. Apoi, preotul fiind eliberat, iar Sava inecat in raul Buzau, la 12 aprilie, 372, parintele sau duhovnicesc i-a luat sfintele sale moa~te ~i. cu sfatul prezbiterilor din Dacia, le-a trimis pe ascuns la episcopul Ascholius, in sudul Dunarii, iar de aici in Capadocia. Slujind Biserica lui Hristos inca multi ani ~i convertind la crqtinism mai multi daco-romani ~i goti, fericitul preot Sansala s-a mutat la cele ve~nice spre sfar~itul secolului IV.

CUVIOSUL EUTIHIE PREOTUL (secolul IV) 11


Despre numele, viata ~i ravna cuviosului prezbiter Eutihie, ca ~i despre dragostea lui pentru Hristos, ~i misiunea sa evanghelica in Dacia carpatodunareana, ne vorbe~te pe scurt Sfantul Vasile eel Mare in epistola 164. Din cele relatate de el, intelegem ca preotul Eutihie era capadocian de neam din ora~ul Cezareea, contemporan cu Sfantul Vasile eel Mare, caruia ii era bine cunoscut. El a fost indrumat de Duhul Sfant sa vina in Dacia Carpatica ~i sa-l marturiseasca pe Hristos la pagani. Aici, Eutihie, ca preot misionar, propovaduie~te Evanghelia, probabil, in tinutul Buzau - Vrancea, unde desfli~oara o activitate intensa de catehizare, convertire ~i botezare a numero~i geto-daco-romani, goti ~i alte neamuri ,barbare", care migrau prin centrul Daciei. Dupa anul 348, cand episcopul Ulfila se retrage la sudul Dunarii din
Pr. prof. I. Ramureanu, Sfantul Vasile eel Mare Vasile eel Mare, 1980, p. 378-393
11

~i cre~tinismul

nord-dunarean. in vol. Sfantul

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE III-\!

cauza prigoanei regelui Athanaric, fericitul Eutihie devine eel mai apng propovaduitor al Evangheliei lui Hristos in centrul Daciei secolului IV. Auzind de aceasta, Sfantul Vasile eel Mare i1 Hiuda pentru succesele sale printre , barbari", pe care ii imblfmzea prin puterea Sfantului Duh ~i prin lucrarea harismelor sale. Fericitul Eutihie era, intr-adevar, un mare ascet ~i se invrednicise de la Dumnezeu de darul facerii de minuni ~i al vindecarii bolilor. Sfantul Vasile spune urmatoarele despre Eutihie in epistola sa adresata episcopului Tesalonicului: ,Pentru faptul ca ai amintit ~i de fericitul barbat Eutihie ~i ai preamarit patria noastra (Cezareea Capadociei), ca una care a crescut semintele credintei, ne-ai bucurat de amintirea celor trecute, dar ne-ai intristat de cele ce vedem. Caci nimeni dintre ai no~tri nu se aseamana cu Eutihie. Noi suntem atat de departe de a imblanzi pe barbari prin puterea Duhului Sfclnt ~i lucrarea darurilor Sale, incat ~i cei ce sunt blanzi (dintre ei) se inraiesc din pricina multimii pacatelor noastre. Ne imputam noua in~ine ~i pacatelor noastre cauza intinderii mari a sHipfmirii ereticilor. Caci aproape nici o parte a pamantului n-a scapat de aprinderea ereziei. .. ". A~a i1 lauda marele ierarh pe fericitul Eutihie. Numele lui sta alaturi de al preotului Sansala ~i ale Sfintilor Mucenici Nichita ~i Sava, ca ~i ale atator calugari, preoti ~i episcopi misionari, majoritatea capadocieni, care au marturisit pe Hristos ~i au semanat credinta ortodoxa in .Dacia carpatodunareana, ale car or nume ~i fa pte sunt scrise in ceruri.

SF ANTUL IERARH VETRANION (Bretanion), episcop al Tomisului (secolul IV) 12


Acest venerabil episcop tomitan era de origine capadociana. El a ocupat scaunul Episcopiei Tomisului probabil prin anul 360, dovedindu-se un devotat pastor al turmei lui Hristos ~i aprig aparator al credintei ortodoxe niceene. Ducea o viata ascetica de sfintenie ~i se impotrivea cu darzenie sa nu patrunda arianismul in hotarele eparhiei sale, care se intindea intre Dunare ~i Marea Neagra. Despre acest episcop sfclnt au scris doi scriitori biserice~ti vestip Sozomen ~i Teodoret al Cirului. Astfel, Sozomen vorbe~te de vizita imparaDe la Dullf'ire la Mare, op. cit., p. 29, 50-51; Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine, vol. I, op. cit., p. 133-134; Pr. prof. I. Ramureanu, SfinJi ~i martiri la Tomis- ConstanJa, in B.O.R., an XCII. 1974, nr. 7-8, p. 1001-1006; idem., Actele martirice, 1982, p. 335-341; Sfinfi romfmi ... , op. cit., p. 160
12

28

PATERICUL

ROMANESC

tului arian Valens (364-378) la Tomis, in anul 369, pe cfmd se intorcea dintro expeditie impotriva gotilor. Autorul spune in ,Istoria bisericeasdi" a sa, ca imparatul a intrat in biserica episcopala i a cerut episcopului Vetranion sa intre in comuniune cu arienii, pe care ii simpatiza, i sa slujeasca impreuna cu ei. Marele episcop a aparat dreapta credinta i ,a vorbit imparatului cu indrazneala despre hotararile celor 318 Sfinti Parinti de la Sinodul I de la Niceea (325) impotriva lui Arie, pe care nu le putea calca". Apoi, bunul pastor al turmei lui Hristos s-a retras cu credincioii sai intr-o alta biserica din Tomis, lasfmd pe imparat singur. Imparatul, mfmiinduse, a incercat sa-l exileze, dar indata a revenit, de teama sa nu se rascoale , scitii" din Dacia Pontica. Aceeai infruntare ave a s-o patimeasca Valens dupa cativa ani in Cezareea Capadociei, din partea Sffmtului Vasile eel Mare (t 379), care era bun prieten i, probabil, parinte duhovnicesc al Sffmtului Vetranion. Sozomen ii incheie relatarea sa cu urmatoarele cuvinte: ,lata in ce chip a infruntat Vetranion zelul imparatului, el fiind, de altfel, barbat destoinic i renumit prin viata sa virtuoasa, precum marturisesc i scitii inii". Teodoret, episcopul Cirului, spune i el: ,Iar Vetranion, fiind impodobit cu tot felul de virtuti i incredintandu-i-se sarcina de arhiereu peste cetatile din toata Scitia (Dacia Pontica), i-a inflacarat cugetarea cu ravna i a infruntat stricarea invataturilor dreptei credinte i raradelegile comise de Valens impotri va dreptcredincioilor ... ". Fericitul episcop Vetranion a incurajat mult viata ascetica i nevointa sihatrilor de prin peteri i mici bisericute rupestre, dupa obiceiul sihatrilor din Capadocia. Ela calauzit in copilarie, spre nevointa monahala, pe tanarul loan Casian cu prietenul sau Gherman i tot el, probabil, a inaltat o bazilica pe cripta cu moatele celor patru martiri de la Niculitel, ale carei ruine, impreuna cu ,martirionul", au fost descoperite in anul 1971. In timpul pastoriei sale existau in Eparhia Tomisului cateva aezari monahale de renume, cu calugari carturari i teologi. Sfantul Vetranion este considerat de unii teologi autorul ,Scrisorii Bisericii Gotiei (Daciei Traiane) catre Biserica din Capadocia ... ", care a insotit moatele Sfantului Sava Gotul, martirizat de goti la 12 aprilie, 372, cerute de Sfantul Vasile eel Mare in patria sa de origine. El a contribuit impreuna cu guvernatorul Daciei Pontice, Iunius Soranus, la transportarea moatelor Sfantului Mucenic Sava Gotul din Dacia la Cezareea Capadociei. Cu putin inainte de anul 381, Sfantul Episcop Vetranion i-a dat sufletul in mainile Domnului, i este cinstit de Biserica Ortodoxa, ca sfant, la 25 ianuarie.

SFINTI $1 CUVIO$I DIN SECOLELE III-VI

SF ANTUL IERARH G HERONTIE (Terentie) episcop al Tomisului (c. 380-390) 13


Dupa Sfantul Vetranion, scaunul Episcopiei Tomisului a fost ocupat de episcopul Gherontie, un alt ierarh devotat pentru Hristos, de aceea~i ravna ~i sfintenie cu inainta~ul sau. Actele Sinodului II ecumenic (381) ~i istoricul hisericesc Sozomen atesta ca episcopul Gherontie (Terentius), dupa o lista suwdala siriaca, a participat la Sinodul ecumenic de la Constantinopol din partea Episcopiei Tomisului, ca a semnat actele sinodului ~i a osandit invatatura eretica a lui Macedonie. Tot Sozomen spune ca la 31 iulie, 381, dupa sinod, imparatul Teodosie eel Mare (379-395) 1-a imputernicit pe episcopul Gherontie ,de a veghea la pastrarea curata a Ortodoxiei in ora~ele din Scythia Minor". Acest fericit urma~ al Sfintilor Apostoli era cunoscut Sfantului Grigorie de Nazianz ~i multor ierarhi vestiti din imperiu. El a continuat sa zideasca noi bazilici ~i a mentinut viata manastireasca din Dacia Pontica la un inalt nivel de traire ascetica, fiind in stransa legatura cu monahismul capadocian, palestinian ~i egiptean, unde se nevoiau ~i calugari daco-romani. Deci, bine savar~indu-~i calatoria acestei vieti, s-a stramutat cu pace la cerqtile laca~uri, numarandu-se in ceata sfintilor ierarhi ai lui Hristos.

SF ANTUL IERARH TEOTIM I ,SCITUL" episcop al Tomisului (secolele IV- V) 14


Fericitul episcop Teotim I era de neam daco-roman, autohton din Dacia Pontica. El este considerat eel dintai dascal ~i parinte duhovnicesc al Sfintilor loan Casian ~i Gherman, cu care era contemporan, format in tinerete in aceea~i manastire din ,hotarele Casienilor ~i ale Pe~terilor". Aceasta manastire, care a dat calugari carturari ~i spori!i in fapte bune, era o adevarata vatra
13 Pr. prof. I. Ramureanu, Sinodul alII-lea ecumenic de la Constantinopol, in Ortodoxia, 1981. nr. 3, p. 285-336; De la Duniire la Mare, op. cit., p. 29; lstoria Bisericii Onodoxe Rom{me, op. cit.. \'OI. I, p. 134 14 Pr. prof. I. Ramureanu, Actele manirice, 1982, p. 342-351; De la Duniire la Mare, op. cit.. p. 30, 50-51; Istoria Bisericii Onodoxe Romm1e, vol. I, op. cit., p. 134-135; S.finJi romfmi .... op. cit.. p. 166

30

PATERICUL

ROMANESC

monahala de sfintenie, de cultura ~i profunda teologie din Eparhia Tomisului, confirmata de inaltul nivel spiritual, teologic ~i literar la care au ajuns cei trei sfinti daco-romani contemporani - loan Casian, Gherman ~i Teotim I, supranumit de istoricii paleocre~tini ,Scitul" ~i ,Filosoful". Acest episcop urea pe scaunul Eparhiei Tomisului, pe la anii 385-390, dupa mutarea din viata a episcopului Gherontie. Ca episcop al Tomisului este amintit pentru prima data in anul 392, de Fericitul Ieronim (t 420), in celebra sa lucrare ,De viris illustribus" (Despre barbati ilu~tri), despre care spune ca era pastor stralucit, cu mare dragoste de Dumnezeu ~i de oameni, teolog invaJat ~i scriitor talentat ~i neobosit. El afirma ca ,a scris scurte tratate (carti) sub forma de dialoguri, in stilul vechii elocinte", ceea ce dovede~te vasta sa cultura in retorica ~i filosofia antica, greaca ~i latina. Apoi, fericitul Ieronim incheie cu aceste cuvinte despre Teotim: ,Aud ca scrie ~i alte lucrari". Unele fragmente din scrierile Sfantului Teotim se pastreaza in lucrarea Sfantului loan Damaschin (t 749), ,Paralele sfinte", din care reiese ,ca a scris omilii la unele texte Evanghelice". Istoricul Sozomen scrie despre el ca era ,scit" (daco-roman) de neam, ca ,traiul ii era modest" ~i di era taumaturg (vindecator de boli). Iar Socrate, alt istoric paleocre~tin, spune ca fericitul episcop Teotim I ,era cunoscut de toti - imparati, episcopi, calugari, credincio~i ~i barbari - pentru evlavia ~i corectitudinea vietii sale". Prin scrierile sale patristice, Sfantul Teotim I este considerat ,creatorul Filocaliei romfme~ti". in gi'mdirea sa a fost, desigur, influentat de Sfantul loan Gura de Aur ~i de parintii capadocieni. Teotim I vorbe~te foarte frumos despre lini~tea mintii ~i a inimii. Sub pastoria lui Teotim I, mfmastirile ~i sihastriile din Dobrogea secolului IV, renumite prin asceza ~i isihie (lini~te), au trait o epoca de aur, devenind in secolele V-VI cunoscute in intreg imperiul prin vestitii ,calugari sciti", raspandi!i, atat la nord de Dunare pana in Carpati, cat ~i la sud pana la Ierusalim, Constantinopol, Roma ~i Africa. Bazilicile inaltate de el, ale caror ruine ~i astazi se vad, erau mari ~i frumos ornamentate cu mozaicuri, ceea ce dovede~te numarul impresionant de credincio~i, precum ~i frumusetea cultului ~i arhitecturii secolelor IV-V. Ca misionar, Sfi'mtul Teotim I era tot atat de ravnitor pentru Hristos ca ~i inainta~ii sai. El avea mult de suferit din partea ,barbarilor" migratori, pe care reu~ea sa-i imblanzeasca cu greu prin daruri, prin rugaciuni ~i prin sfintenia vietii sale. Din aceasta pricina, paganii il numeau ,zeul romanilor".

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE Ill-\"l

31

Sffmtul Teotim ,Scitul" era bine cunoscut imparatului Arcadie ~i mai ales Sfantului loan Gura de Aur, caruia ii era prieten devotat. In anul 399, marele patriarh i-a trimis fericitului Teotim calugari misionari ,pentru nomazii sciti de la Istru", adica pentru huni. In anul 400, Sffmtul Teotim I ia parte la un sinod local in Constantinopol, convocat de Sffmtul loan Gura de Aur. impotri va invaJaturii eretice a episcopului Antonin al Efesului. In anul 403. episcopul Teotim I este din nou in Constantinopol i ia apararea marelui patriarh i dascal a toata lumea, impotriva acuzaJiilor aduse de Sffmtul Epifanie al Ciprului, dovedind prin aceasta adfmca legatura duhovniceasca dintre episcopul straroman Teotim I i Sfantul loan Gura de Aur. Pe la sfaritul primului deceniu al secolului V, fericitul episcop Teotim I s-a stramutat cu pace din viaJa aceasta, la ceretile lacauri. Pentru viaJa sa curata, pentru opera sa misionara i pentru credinta sa dreapta cu care a marturisit pe Hristos, Biserica Ortodoxa 1-a trecut in randul sfinJilor i se face pomenirea lui la 20 aprilie. In ,Acta Sanctorum" se spun urmatoarele despre Sfantul Teotim I: ,La Tomis, in Scythia, se face pomenirea Sfantului Teotim 1Theotimas) episcopul, pe care 1-au cinstit chiar barbarii necredincioi, pentru sfintenia i minunile lui". Graiete Sozomen ca o atat de inalta idee le daduse barbarilor i paganilor despre virtutea sa, incat devenise obinuinta intre ei de a-1 numi ,durnnezeul romanilor", racand de temut Evanghelia lui Hristos ~i pe implinitorii ei, caci multi dintre cre~tini, cazand in mainile barbarilor' se izbaveau indata aducand rugaciune catre Mantuitorul i pomenind numele Cuviosului Teotim. lata ca intr-o zi. calatorind el aproape de latura in care se a~ezasera barbarii, cei care erau impreuna cu dansul vazura o ceata mare de pagani venind in fuga cailor spre Tomis, ~i se speriara tare, plangand amarnic pentru vieJile lor, caci au crezut ca sunt pierduJi. Dar Sfantul Teotim, cunoscand marea mila a lui Dumnezeu pentru zidirea Sa, se pogori de pe cal i se a~eza la rugaciune intinzand mainile catre cer, rugandu-se pentru el i cei dimpreuna cu dansul. Si, o, marea milostivire i indurare a lui Dumnezeu! Caci nu numai pe el, ci ~i pe tali cei impreuna cu dansul ii racu nevazuJi ochilor paganeti, caci barbarii trecura printre danii rara sa-i vada. In zilele acelea erau dese navalirile strainilor de Hristos; insa acest fericit i mare intru sfinti, la multi le domolise iuJimea i setea de sange i de pradaciuni prin blandetea chipului sau i desavarita bunatate a sa, caci i prin cuvinte dulci ~i prin daruri le inmuiase inimile cele impietrite de rautate, i prin dulceaJa graiului i a cuvintelor; inca ~i prin cinstea ce le-o arata stand cu ei la masa potolise setea de raradelegi a acestora. Pentru aceea se dusese vestea intre barbari despre nemasuratele sale virtuJi, i multi veneau la el sa-l vada cu ochii lor.

32

PATERICUL

ROMANESC

lata ca intr-o zi, unul din ei, inchipuindu-~i ca Sfantul avea multe averi ~i dorind a se imbogati, el ~i neamul sau, cu cele materialnice, cauta a-1 face prizonier. ~i pentru aceasta se apropie ~i. sprijinindu-se in scutul sau dupa cum ii era obiceiul cfmd vorbea cu du~manii lui, ridica bratul spre a-i arunca fericitului o frfmghie peste gat ~i a-1 tad spre sine. insa bratul intepeni prin minune ~i ramase nemi~cat pana ce tovara~ii lui se dezmeticira ~i alergara smeriti ~i cu lacrimi in ochi sa mijloceasca pentru dansul. Iar Cuviosul Teotim, cerandu-le indreptare ~i credinta in Hristos, ceea ce ei fagaduira, ruga pe Dumnezeu pentru iertarea barbarului, ~i indata i~i dobandi cererea, apoi ii slobozi. Multe alte minuni ~i semne a facut acest dumnezeiesc parinte Teotim in pamantul Scitiei, in vremea vietii sale, aducand binecuvfmtarea lui Dumnezeu peste neamul sau. Din inv ataturile Sfantului Ierarh Teotim 1 15
1. Faptele trupului pot fi curmate de multe piedici, dar eel ce padituie~te cu gandul, prin insa~i iuteala gandului, faptuiete pacatul desavar~it. 2. Lucru cu greutate nu este sa suferi mult, ci sa suferi pe nedrept. 3. A-ti aminti de Dumnezeu inseamna a-ti aminti de viata, iar a-L uita inseamna a muri. 4. Nu este fericire mai mare pentru un cre~tin decat cunoa~terea lui Dumnezeu. 5. in mintea tulburata ~i plina de griji nu se afla nici un gand frumos ~i nu se revarsa peste ea harul lui Dumnezeu. A ajunge la desavar~irea sufletului inseamna a-1 elibera de griji, ciici datorita grijilor se nimice~te. De aceea se spune despre sufletul desavar~it ca este, intr-adevar, ca un crin in mijlocul spinilor. Caci crinul din Evanghelie inseamna sufletul lipsit de griji, care nici nu se ostene~te, nici nu toarce, ~i totui s-a imbracat mai frumos decat slava lui Solomon. (Matei 6, 28-29) 6. Despre cei ce poarta grija numai de cele trupe~ti, Scriptura spune: Toata viaJa celui nelegiuit este plina de griji (Iov 25, 20). Este, inti-adevar, lucru necuvios sa porti grija toata viata de cele trupe~ti ~i sa nu te ingrije~ti deloc de cele viitoare. De aceea zice Jeremia in ,Plangerile" sale ca cei ce au fost crescuJi in purpura stau trantiJi in gunoaie (Plangerea lui Jeremia 4, 5). 7. Cand staruim cu adevarat in ganduri stralucitoare ~i inflacarate, atunci suntem imbracati in purpura; dar cand suntem atra~i de cele trecatoare, atunci ne acoperim de gunoaie.
Text extras din lucrarea Stantului loan Damaschin, intitulata Paralele sfinte, tradusa de Preot Prof. I. Ramureanu, In volumul Actele Martirice In colectia P.S.B. 11, p. 345-346
15

SFINTI ,SI CUVIOSI DIN SECOLELE 111-\"1

33

8. Cel ce merge pe patru picioare este cu totul necurat. Jar pe patru picioare merge eel ce se increde in cele pieritoare ~i. din grija fata de ele, nu ia aminte pe de-a-ntregul catre partea conducatoare, sufletul. Dupa cum cei legati cu laflluri merg cu greutate, tot a~a cei legati de aceasta viata nu reu~esc sa dudi pfma la capat calea vinutii.

SF ANTUL lOAN CASIAN (c. 360-435) 16


Acest mare ascet, teolog, organizator de mfmastiri, dascal, apologet ~i scriitor bisericesc de renume al Bisericii lui Hristos, din secolele IV-V, era de neam daco-roman. El s-a nascut pe Ia anul 360 d. Hr. in Dacia Pontica (Scythia Minor - Dobrogea de azi), anume in Eparhia Tomisului, la 40 km nord-vest de ora~ul Constaflla, in ,hotarele Casienilor ~i al (districtului)
Pe~terilor".

Parintii sai, cre~tini evlavio~i ~i cu stare, i-au dat fiului lor loan Casian (adica ,din paqile Casienilor") o educatie cre~tineasca aleasa, deprinzandu-1 de mic cu citirea Sfintei Scripturi ~i practicarea unei inalte trairi duhovnice~ti, in rugaciune, asceza, feciorie ~i ravna pentru cele dumnezeie~ti. Fiind insetat pentru invatatura cartii, a fost dat din copilarie la una din ~colile timpului sau, ce functionau la Tomis, Histria, Axiopolis sau la una din manastirile apropiate. Aici a studiat operele marilor clasici ~i filosofi greci ~i Iatini, iar mai tarziu i scrierile patristice din secolele II-IV, care circulau in nord-estul lmperiului Roman. In una din ,Convorbirile" sale, Sfantul loan Casian evoca cu duio~ie casa parinteasca, manastirile ~i frumusetea locurilor natale din Dacia Pontica (Dobrogea secolului al IV-lea). lata ce ne spune el: ,Catre acest avva Avraam am intors asaltul gandurilor noastre, marturisind tulburator ca zilnic eram impin~i de cugetul de a ne intoarce in provincia noastra ~i de a ne revedea parintii. Pentru ca ne reaminteam ca parintii notri erau intestrati cu a~a de mare crediflla i pietate, ni s-a nascut doriflla puternica i presupunerea ca ei nu vor impiedica planul nostru. Ne gandim ca din ravna lor noi aveam de
16 Dicfionar aghiograjic, de episcopul Gherasim Timu~, 1898, p. 158; Pr. prof. dr. I. G. Coman, Scriitori biserice!jti din epoca stdiromana, 1979, p. 217-250; idem., Patrologia, 1956, p. 246-249; De la Duniire la Mare, Monograjia Arhiepiscopiei Tomisului !ji Dunarii de los, 1977, p. 65-70; idem., Literatura patristica de la Dunarea de los din sec. IV-VI, ca genezii a literaturii !ji culturii dacoromane !ji romane ... , in rev. B. 0. R., an IC, nr. 7-8, 1981, p. 776

34

PATERICUL

ROMANESC

ca~tigat, in sensul ca nu trebuia sa ne ocupam noi de procurarea celor necesare trupului, nici de hrana, pentru ca ei implineau cu bucurie ~i din plin toate cele de trebuinta nevoilor noastre. Pe deasupra, ne hraneam sufletul cu speranta bucuriilor de~arte ~i cu credinta ca vom recolta roada bogata din convertirea multora care trebuiau indrumati pe calea mantuirii, prin exemplul ~i indemnul nostru. In afara de a~ezarea locului, unde se afla o proprietate mo~tenita de la stramo~ii no~tri, mi se zugravea inaintea ochilor farmecul placut al acestei regiuni, care se intindea gratios in spatiile singuraHitii, in a~a fel incat ascunzi~urile codrilor nu numai ca puteau desrata un monah, dar erau in masura sa ofere ~i maximum de provizie pentru hrana" (Convorbirea 24, 1-3). Dupa propria sa marturie, Sffmtul loan Casian ,,inca din copilarie (a pueritia nostra) a trait printre calugari, ale caror indemnuri le auzea ~i ale caror exemple le vedea". In codrii seculari din mijlocul ca ~i din nordul Dobrogei secolului IV exista un puternic centru monahal cu mai multe manastiri ~i cu zeci sau, poate, sute de calugari ,sciti" ~i siha~tri iubitori de Hristos ,in sfmul carora au inflorit regula calugareasca, deprinderea de a trai in feciorie ~i o asceza deosebit de severa ... al caror fel de viata este cu totul vrednic de admiratie", cum afirma Sfantul Epifanie al Ciprului (340-403) in cartea sa ,lmpotriva a optzeci de erezii", referindu-se la calugarii audieni din Dacia Pontica. Vazfmd sfintenia, ravna pentru Hristos ~i nevointa ,calugarilor sciti" din patria sa, Sffmtul loan Casian se hotari din frageda tinerete sa ia jugul eel bun al lui Hristos, calugarindu-se intr-una din manastirile Eparhiei Tomisului, unde deja se nevoia Cuviosul Gherman, rudenia ~i prietenul sau de toata viata. Bunul sau nume, viata sa aleasa, ravna pentru Dumnezeu, ca ~i cultura vasta ce ~i-o agonisi, il facura pe tanarul calugar loan Casian (de la localitatea Casian) prieten al marilor episcopi de Tomis - Sfintii Vetranion (a doua jumatate a sec. IV) ~i Teotim I ,Scitul" (c. 392-403). Dorind sa se inchine la Sfintele Locuri ~i mai ales la Mormantul datator de viata al lui Hristos, in anul 380, cand avea doar 20 de ani, Cuviosul loan Casian a plecat la Ierusalim impreuna cu sora sa ~i cu Cuviosul Gherman, ruda ~i prietenul sau. Aici, cei doi calugari s-au stabilit la o manastire din Betleem, aproape de pe~tera unde s-a nascut Hristos. Dupa mai bine de cinci ani de asceza ~i nevointa duhovniceasca la Betleem, Sfantul loan Casian, impreuna cu prietenul sau Gherman, au fost caHiuziJi de harul Duhului Sfant sa viziteze manastirile ~i sihastriile din Egipt, patria monahismului cre~tin.

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE III-VI

35

Timp de mai bine de ~apte ani, cei doi clilugari daco-romani de la gurile :J..:narii au cercetat pe cuvio~ii dilugari, egumeni, anahoreti ~i dascali ai ::-~stiului egiptean, invatand de la to!i me~te~ugul nevointei duhovnice~ti, iesavar~indu-se in sfintenie, in rugaciune ~i smerenie. Tot aici a inceput sa ~rie Cuviosul loan Casian celebra sa opera literara in 24 de caqi, numita _Convorbiri cu Parintii" (Collationes), cerand ~i primind sfaturi ~i cuvinte de ::1\ atatura de la marii anahoreti ce se nevoiau pe Valea Nilului, in Schiteea, Tcba. Muntele Nitriei, in Rait ~i Muntele Sinai. Bunii osta~i ai lui Hristos ;x->poseau din loc in loc, de la un sihastru la altul, adunand de la fiecare, ca ::u~te albine, nectarul intelepciunii Duhului Sffmt. Dupa o scurta revenire la Betleem, cei doi siha~tri daco-romani se ::-cinrorc in Egipt ~i zabovesc aici pana in anul 399. Apoi, ivindu-se unele :ulburari in manastirile de pe Valea Nilului provocate de arhiepiscopul Teofil ~ Alexandriei, Sfantul loan Casian, impreuna cu prietenul sau Gherman, se juc Ia Constantinopol, Ia Sfantul loan Gura de Aur, despre care auzisera ~i pe .:are il iubeau atat de mult. Marele patriarh ~i dascal a toata lumea, vazand srintenia vietii Cuviosului loan Casian, precum ~i adanca sa cultura teologica, :-a hirotonit diacon ~i 1-a racut ucenic al sau. Cinci ani de zile a trait Sfantul Ivan Casian in preajma Sfantului loan Gura de Aur, invatand de Ia el multe fapte ~i cuvinte de folos. Surghiunirea din scaun a marelui patriarh, in anul 404, a silit pe Cuviosul loan Casian sa piece la Roma, impreuna cu prietenul sau nedespartit Gherman, pentru a lua apararea Sfantului loan Gura de Aur in fata Papei Inocentiu I. Apoi, auzind de moartea in exil a bunului lor parinte ~i pastor, .:are a avut loc Ia Cucuso-Armenia, in anul 407, Sfantul loan Casian, scarbindu-se de a~a de mare nedreptate a imparatului Arcadie, nu s-a mai imors in Rasarit, nici in patria sa de Ia Gurile Dunarii, ci s-a stabilit definitiv :n sudul Galiei, Ia Marsilia. Aici a intemeiat doua manastiri, una de calugari, !nchinata Sfantului Victor, ~i alta de dilugarite, dupa modelul Cuviosului Pahomie ~i Sfantului Vasile eel Mare, organizand astfel, eel dintai, :nonahismul in Apus, dupa regulile vietii monahale aduse din Rasarit. Hirotonindu-se preot ~i ajungand egumen al celor doua manastiri, Sfantul loan Casian a adunat in jurul sau numero~i ucenici carora le-a a~ezat duhovnici, randuiala de nevointa ~i viata monahala ca in Rasarit, iar el ~i-a inchinat anii batranetii indeosebi scrisului. Opera sa, pastrata ~i cunoscuta pana astazi, cuprinde trei lucrari: 1. Despre a~eziimintele maniistirilor de ob~te ~i despre tiimiiduirea celor op1 piicate principale, lucrare scrisa in anul 420 in douasprezece carti, Ia

36

PATERICUL

ROMANESC

rugamintea episcopului Castor de Ia Apta lulia, din sudul Galiei. In primele patru carti, Sfantul loan Casian vorbe~te despre imbracamintea monahilor din Palestina ~i Egipt, despre rugaciunile ~i psalmii de noapte, despre slujbele zilnice ~i despre conditiile de primire in mfmastire ale noilor incepatori. In celelalte opt carti, Sffmtul loan Casian vorbe~te despre cele opt pacate de moarte, numite de el ,gfmduri ale rautatii", ~i anume: lacomia pantecelui, desfranarea, iubirea de argint, mania, intristarea, lenea (acedia), slava de~arta (trufia) ~i mandria. 2. Convorbiri cu ParinJii (Collationes Patrum), in douazeci ~i patru de carti sau convorbiri, care formeaza cea mai de seama opera literara ramasa de Ia Sfantul loan Casian. Lucrarea este impartita in trei parti. Partea intai, in zece carti, cuprinde primele zece convorbiri avute cu parintii din pustia schetica in a doua sa calatorie prin Egipt (393-399), dedicata episcopului Leontie, un frate al episcopului Castor. Partea a doua cuprinde ~apte carti, convorbirile 11-17, pe care le-a avut cu parintii din tinutul Panephisis. Partea a treia, ultimele ~apte carti, cuprinde convorbirile 18-24 avute cu parintii din tinutul Diolcos. Aceasta opera a fost scrisa intre anii 420-429. 3. Despre fntruparea Domnului, contra lui Nestorie, in ~apte carti, scrisa tot in sudul Galiei, intre anii 429-430. Aceasta ultima lucrare a Sfantului loan Casian are un profund caracter dogmatic ~i apologetic ~i combate erezia lui Nestorie, care nu voia sa numeasca pe Fecioara Maria Nascatoare de Dumnezeu (Theotocos), ci numai Nascatoare de Hristos (Hristotocos). In primele doua opere, Sfantul loan Casian prezinta cre~tinismului din Apus, pentru prima data, regulile vietii monahale din Rasarit, racand astfel o statornica punte de legatura intre tarile cre~tine din Orient cu cele din Occident. lar prin a treia sa lucrare, teologul daco-roman face eel dintai cunoscuta in Apus doctrina eretica, antiortodoxa a lui Nestorie. Astfel, Sfantul loan Casian devine primul organizator ~i intemeietor al monahismului in apusul Europei, unde face cunoscuta pentru prima data gandirea patristica ~i mistica, precum ~i experienta duhovniceasca a marilor Parinti din Egipt, Sinai ~i Palestina. Totodata, Sfantul loan Casian este considerat ~i un mare apologet al credintei apostolice ~i profund cunoscator al dogmelor ortodoxe, luptand cu toata puterea impotriva nestorianismului, a pelagianismului ~i suprematiei harului. Dupa o nevointa ascetica ~i statornica de peste 60 de ani in viata monahala, Sfantul loan Casian s-a savar~it cu pace la manastirea sa din Marsilia, in anul 435, dandu-~i sufletul sau in mainile lui Hristos ~i lasand in urma cateva sute de ucenici. Sfintele sale mca~te se afla intr-o capela

SFINTI

~I CUVIO~I

DIN SECOLELE III-VI

5-e

subterana din Manastirea Sfantul Victor, la Marsilia, iar capul i mana dreapta afla expuse in biserica spre inchinare. El a fost considerat sfant inca din uJa. Pomenirea lui se face la 29 februarie.

SFANTUL GHERMAN DACO-ROMANUL (secolele IV- V) 17


Cuviosul Gherman era ruda i prieten din copiHirie al Sfantului loan Casian, nascut pe la jumatatea secolului IV, probabil, tot in ,hotarele Casienilor i ale Peterilor", din Eparhia Tomisului. Fiind mai varstnic decat .:ompatriotul sau, Gherman a intrat din tinerete in nevointa calugareasca la una din manastirile existente in Tomis, Histria, Callatis sau Axiopolis. intrucat multi asceti ,sciti" se nevoiau in peteri, cum atesta numeroasele toponime paleocretine de ,Petera", ,Peteri", ,Bisericuta", ,Biserica Omului" etc., ~ crede ca i Cuviosul Gherman s-a nevoit la inceput intr-una din aceste peteri. Acest ascet tomitan a fost primul parinte duhovnicesc al Sfantului loan Casian i eel dintai dascal al sau, care 1-a initiat pe calea mantuirii spre Hristos. Dupa o scurUi nevointa impreuna cu prietenul sau la una din mfmastirile din Dacia Pontica, Cuviosul Gherman se nevoiete un timp cu Sfantul loan Casian la Betleem (380-385), aproape de Petera Naterii Domnului. Apoi pleaca impreuna cu prietenul sau in Egipt i viziteaza toate marile manastiri, sihastriile de pe Valea Nilului i pe sfintii dilugari anahoreti din Muntele Nitriei i din Sinai. in anul 399, Cuviosul Gherrnan se stabilete cu Sfantul loan Casian la Constantinopol, in preajma Sfantului loan Gura de .-\.ur, pe care il iubeau atat de mult. in anul 404, Sfantul loan Gura de Aur fiind exilat i depus din scaun de imparatul Arcadie, Cuviosul Gherrnan irnpreuna cu Sfantul loan Casian se due la Roma, spre a mijloci in favoarea marelui patriarh i dascal al lumii cretine, in fata Papei lnocentiu I. De aici nu se tie unde s-a retras la batranete Cuviosul Gherman. El s-a savarit, fie la manastirea intemeiata de Sfantul loan Casian la Marsilia, fie s-a reintors la manastirea din patria sa, in Dacia Pontica, unde se crede ca i-a savarit calatoria acestei vieti in primele doua decenii ale secolului V. Pornenirea lui se face la 29 februarie, fiind canonizat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, la 20-21 iunie, 1992.
17

Scriitori biserice$ti fn epoca straromiinil, op. cit., p. 217-250

38

PATERICUL

ROMANESC

SF ANTUL IERARH TIMOTEI episcop al Tomisului (prima jumatate a secolului V) 18


Nu se cunoa~te originea acestui episcop tomitan. Se crede ca era nascut la sudul Dunarii, calugarit ~i format duhovnice~te la una din mfmastirile din Capadocia, unde, datorita Sfantului Vasile eel Mare, viata monahala devenise foarte infloritoare in secolele V-VI. Ca ~i inainta~ii sai, episcopul Timotei era un bun teolog ortodox, profund cunoscator al dogmelor stabilite de Sfintii Parinli, precum ~i al disputelor teologice ale timpului sau, care tulburau intreg Imperiul Bizantin. In eparhia sa, fericitul episcop Timotei era la fel de activ ca ~i inainta~ii sai, Vetranion, Gherontie ~i Teotim I. A zidit ~i innoit mai multe bazilici ~i manastiri, protejand mult monahismul autohton daco-roman ~i catehizand pe ,nomazii sciti'' (goti ~i huni), inca neconvertiti la cre~tinism. Episcopul Timotei a pastorit Eparhia Tomisului in prima jumatate a secolului V ~i a participat activ la al treilea Sinod Ecumenic de la Efes, din anul 431, care apara cultul Maicii Domnului impotriva ereticului Nestorie, fiind insotit, probabil, de cativa egumeni ~i calugari ,sciti'' invatati. Aici a semnat cele , 12 anatematisme" ale Sfantului Chiril al Alexandriei, precum ~i hotararea de condamnare a ereticului Nestorie, fiind eel de al 170-lea semnatar. Dupa o pastorire rodnica de peste zece ani, fericitul Timotei, pastorul eel bun al turmei lui Hristos de la Tomis, s-a stramutat cu pace la cele ve~nice, numarandu-se in ceata cuvio~ilor parinti.

CUVIOSULIERARHIOAN episcop al Tomisului (secolul V) 19


Dupa episcopul Timotei, scaunul episcopal din Tomis a fost ocupat de un alt mare teolog al secolului V ~i aprig aparator al Ortodoxiei in Dacia Pontica, anume Sfantul episcop loan.
18

De la Duniire la Mare, op. cit., p. 30; /storia Bisericii Ortodoxe Romfme, vol. I, op. cit.,
Ibidem p. 35

p. 135
19

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE lll-Yl

39

Acest episcop a luat permanent parte la disputele teologice din preajma Sinodului IV ecumenic de la Calcedon (451), fiind prezent adesea in Constantinopol. El poseda o vasta cultura latina ~i greadi, traducfmd mai multe scrieri biserice~ti din limba greaca in cea latina. Scriitorul latin comemporan Marius Mercator scrie despre episcopul tomitan loan ca era .,unul din cei mai buni teologi ai timpului" ~i unul din ,cei mai aprigi adversari ai nestorianismului ~i eutihianismului" (monofizismului), dovedindu-se, ca ~i toti ierarhii tomitani, un devotat aparator al invataturii ortodoxe, cum reiese din putinele fragmente pastrate de la el. inainte de anul 449, episcopul loan s-a savar~it cu pace la Tomis ~i s-a adaugat inainta~ilor sai.

SFANTUL IERARH ALEXANDRU episcop al Tomisului (secolul V) 20


Acest ierarh tomitan a ocupat scaunul Eparhiei Tomisului pe la jumatatea secolului V, in timpul marilor framantari hristologice monofizite, create de ereticul Eutihie. Noul pastor al Daciei Pontice era un bun teolog, capabil sa apere Ortodoxia, atat de amenintata in intreg lmperiul Bizantin. Episcopul Alexandru a luat parte la Sinodul din anul 449, convocat de imparatul Teodosie II ~i patriarhul Flavian la Constantinopol, sinod care a reinnoit hotararile luate in anul 448, de respingere a invataturii eretice monofizite ~i condamnare a lui Eutihie. Episcopul Alexandru semneaza al ~aptelea actele sinodului: ,Alexander reverendissimus episcopus Tomitanorum civitatis provinciae Scythiae". La marele Sinod ecumenic de la Calcedon, tinut in anul 451, episcopul daco-roman n-a mai putut lua parte din cauza navalirii hunilor ,nomazi" in eparhia sa, dar a semnat ulterior actele sinodului. El insa a ramas credincios Evangheliei lui Hristos ~i hoHirarilor luate de sinoadele ecumenice, pana la sfar~itul vietii sale, aparand cu darzenie dreapta credinta la Gurile Dunarii, zidind noi biserici ~i manastiri in Dobrogea ~i continuand procesul de cre~tinare in Dacia Pontica, prin dilugarii misionari daco-romani. Dupa o pastorie rodnica de peste un deceniu, fericitul episcop Alexandru ~i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu.
20

De la Dum1re la Mare. op. cit., p. 30; /storia Bisericii Ortodoxe Rom{uze, vol. I, op. cit.,

p. 136

40

PATERICUL

ROMANESC

CUVIOSUL DIONISIE CEL MIC ,SCITUL"


( c . 4 7 0 - 5 4 5) 21

Al doilea mare teolog, cunoscl}t -~raduditor de scrieri patristice i dilugar plin de dragostea lui Hristos, pe care ni 1-a dat Dacia Pontica, dupa Sffmtul loan Casian, a fost Cuviosul Dionisie eel Mic, adica ,Smeritul", iar in limba latina ,Exiguul". Acest venerabil slujitor al Bisericii lui Hristos s-a nascut in Scitia Mica pe la anul 470 i s-a calugarit din tine rete la una din renumitele mfmastiri ale Eparhiei Tomisului, care au dat in secolele IV-VII numeroi ,calugari sciti", cunoscuti in intreg imperiul ca teologi, asceti i aparatori ai Ortodoxiei. Unul din dascalii sai de tinerete, pe care avea sa-l evoce mai tarziu in ,Prefata scrisorii sinodale a Sfantului Chiril al Alexandriei catre Nestorie", tradusa in latina, a fost un anume Petru, ajuns la batranete episcop. Acesta fusese, probabil, egumenul manastirii dobrogene, unde s-a calugarit Cuviosul Dionisie, caruia i-a fost parinte sufletesc i care 1-a deprins cu nevointa duhovniceasca i frica de Dumnezeu. lata cu ce cuvinte pline de recunotinta, de smerenie i duioie, calitl'iti specifice sufletului nostru romanesc, se adreseaza fericitul Dionisie eel Smerit dascalului sau: ,Mi-aduc aminte de binefacerile Voastre, Cuvioase Parinte i podoaba aleasa a invatatorilor lui Hristos, i am mereu inaintea ochilor mintii ravna sfanta pentru hrana duhovniceasca pe care o cheltuiati cu mine cand eram copil, ravna pe care nici spatiul, nici timpul n-o pot uita. Va rog sa primiti o multumire pe care tiu ca nu pot sa v-o dau la inaltimea cuvenita". Din Dobrogea, fericitul Dionisie, supranumit i ,Romanul", se duce in Orient, la Mormantul Domnului i in Asia Mica, apoi se stabilete la o manastire din Constantinopol. Era un teolog ortodox desavarit i cunotea perfect limbile greaca i latina. La cererea Papei Ghelasie de a i se trimite un calugar invatat spre a-i traduce in Apus canoanele Sinoadelor ecumenice i unele opere patristice, Dionisie este trimis in Italia. in anul 496, Cuviosul Dionisie ajunge la Roma. Aici intra in Manastirea Sfanta Anastasia i ajunge traducator renumit din greaca in latina i preda
21 De Ia Dunare la Mare, op. cit., p. 70-72; Istoria Bisericii Ortodoxe Romfme, vol. I, op. cit., p. 141-142; Pr. prof. I. G. Coman, Izvoarele Ortodoxiei rom{me:jti :Ji cre:jtinismul daco-roman, p. 344, in revista ,Ortodoxia", an XXXIII, nr. 3/1981; idem, Scriitori biserice$ti din epoca straromfmii, 1979, p. 268-280; Sfinfi ronu1ni ... , op. cit., p. 234

SFINTI .SI CUVIO,SI DIN SECOLELE III-VI

41

:nulti ani dialectica cu prietenul sau Casiodor la Universitatea Vivarium din sudul ltaliei - Calabria. Biograful ~i prietenul sau Casiodor spune despre fericitul Dionisie ca era _de neam scit, dar de obiceiuri intru totul romane, foarte priceput la ambele 1imbi, cunoscator perfect al Sfintei Scripturi ~i al dogmaticii". Era, de asemenea, ,intelept ~i simplu, invatat ~i smerit, cu vorba putina, feciorelnic, bland, plangand cand auzea vorbe de veselie nepotrivite, postitor, rara sa osandeasdi pe cei care mancau". La Roma, Cuviosul Dionisie eel Mic (Exiguul) a trait ~i a scris sub zece papi, de la Anastasie II pana la Vigiliu. Fiind rugat, atat de pastorii Romei, care doreau sa cunoasca mai bine scrierile Parintilor din Rasarit, cat ~i de compatriotii sai, calugarii sciti, fericitul Dionisie eel Mic a tractus din greaca in latina scrieri ale Sfintilor Grigorie de Nyssa, Chiril al Alexandriei ~i Proclu. Apoi traduce canoanele primelor patru Sinoade ecumenice, in doua editii; editeaza ,Decretele pontificale" ~i traduce vieti de sfinti ca: ,Descoperirea capului Sfantului loan Botezatorul", ,Pocainta minunata a Sfintei Taisia" ~i , Viata Sfantului Pahomie". Cuviosul Dionisie eel Mic era ~i un bun cunoscator al astronomiei, ~tiinta ce o invatase la Alexandria, centrul astronomiei antice. Astfel, el a intemeiat era cre~tina dionisiaca, in locul erei pagane, incepand calendarul ~i numaratoarea anilor ,De la intruparea Domnului nostru Iisus Hristos, iar nu de la imparatul Diocletian, ca pana atunci, pentru ca astfel sa fie tuturor mai cunoscut inceputul nadejdii noastre ~i pentru ca sa apara mai clara cauza rascumpararii neamului omenesc, adica Patimile Mantuitorului nostru". A scris in acest scop doua lucrari: ,Carte despre Sfintele Pa~ti" ~i ,Argumente Pascale". Era cre~tina intemeiata de fericitul Dionisie eel Smerit a intrat in vigoare la Roma in anul 527, iar pana la inceputul mileniului al do ilea a fost adoptata in toata lumea cre~tina. A mai scris ~i un florilegiu de texte patristice dogmatice, extrase de la mai multi Sfinti Parinti din Rasarit, Apus ~i Africa, intitulat ,Exempla Sanctorum Patrum". Atat prin originea ~i formarea sa daco-romana, cat ~i prin scrierile ~i traducerile sale din greaca in latina, fericitul Dionisie eel Mic ,a intins o adevarata punte de legatura intre Rasarit ~i Apus, punand intr-un contact mai apropiat cele doua romanitati cre~tine". La batranete, fericitul Dionisie ,Romanul" W aducea aminte din ltalia, patria sa adoptiva, de Dobrogea, patria sa natala, ~i de compatriotii sai blanzi, dreptcredincio~i ~i smeriti, despre care scrie aceste frumoase cuvinte in Prefata catre , venerabilii domni ~i frati preaiubiti, loan ~i Leontiu": , Poate

42

PATERICUL

ROMANESC

pare lucru nou celor ne~tiutori ca Scythia, care se arata ingrozitoare prin frig ~i in acela~i timp prin barbari, a crescut barbati plini de caldura ~i minunati prin blandetea purtarii. Ca lucrul sta a~a. eu il ~tiu nu numai printr-o; cunoa~tere din na~tere, ci mi 1-a aratat ~i experienta. Se cunoa~te ca acolo (in Scythia Minor), intr-o comunitate pamanteasca deschisa, am fost renascut cu harul lui Dumnezeu prin Taina Botezului ~i am fost invrednicit sa vad viata cereasca in trup fragil a preafericitilor Parinti cu care acea regiune se slave~te ca de o rodire duhovniceasca deosebita. Credinta lor stralucind prin legatura cu fapta buna era pentru toti pilda de viata ~i sinceritate. Ei nu erau prin~i in mreaja nici unei griji lume~ti ~i puteau spune cu Apostolul: Cetatea noastrii este fn ceruri (Filipeni 3, 20). Ei (dacoromanii) au tinut cu tarie neinfricata totdeauna dogmele credintei ortodoxe, caci, dqi erau simpli in cuvant, in ~tiinta nu erau nepriceputi. .. ". Pentru sfintenia vietii lui, pentru gandirea ~i scrierile sale profund ortodoxe, Cuviosul Dionisie eel Mic, numit ~i ,Romanul", este cinstit, atat in Rasarit, cat ~i in Apus, ca un calugar desavar~it, filolog ~i ctitor al erei cre~tine, ascet ~i teolog de renume. Trei mari virtuti 1-au impodobit in toata viata sa: credinta ortodoxa, smerenia inimii ~i dragostea fata de Dumnezeu ~i de oameni, calitati specifice milenare ale intregului popor roman. Savar~indu-~i calatoria acestei vieti, Cuviosul Dionisie eel Smerit ~i-a dat sufletul cu pace in mainile lui Hristos prin anul 545 ~i este numarat in ceata Cu vio~ilor Parinti.

CUVIOSUL IERARH TEOTIM II episcop al Tomisului (a doua jumatate a secolului V) 22


Eparhia Tomisului avea in anul 458 un pastor nou, in persoana episcopului Teotim II. El era de neam trac, poate chiar din Dacia Pontica. Acest ierarh tomitan a continual sa-~i extinda jurisdictia eparhiei sale. prin calugari ~i preoti misionari trimi~i de la Tomis, pana in inima Daciei Carpatice, pe o arie ce cuprindea, atat Campia Dunarii ~i zona subcarpatica, cat ~i sudul Moldovei. Aceasta actiune de cre~tinare a Daciei era deja inceputa inca din secolele II-III, in Banat, Oltenia ~i Transilvania, prin coloni~tii
22

De la Duniire la Mare, op. cit., p. 30; lstoria Bisericii Ortodoxe Rom{me, vol. I, op. cit.,

p. 136

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE III-VI

43

:-0mani, iar in Muntii Buzaului, Vrancea, Baragan ~i Moldova de sud, in 5eeolul IV, prin calugarii ~i preotii misionari daco-romani, veniti din Eparhia Tomisului. Activitatea misionara de vestire a Evangheliei lui Hristos la sudul ?I nordul Dunarii era destul de puternica sub episcopul Teotim II. Pe li'mga lucrarea sa misionadi, episcopul Teotim II era ~i un devotat teolog ~i aparator al Ortodoxiei Sfintilor Parinti. El a racut dovada aceasta in raspunsul cerut de imparatul Leon I Tracul (457-474), in legatura cu horanlrile Sinodului IV ecumenic de la Calcedon ~i cu alegerea patriarhului monofizit Timotei Allurus la Alexandria. Episcopul Teotim II scria di prime~te intru totul hotararile Sinodului de la Calcedon ~i cere depunerea ierarhului monofizit de la Alexandria. Raspunsul sau in limba latina, foarte ortodox ~i categoric, ,se distinge prin simplitatea ~i claritatea lui". Se pare ca fericitul episcop Teotim II a avut o pastorire lunga la Tomis, incununata de multa izbanda, prin continuarea procesului de cre~tinare a _nomazilor sciti" (huni), ale caror migratii ~i incursiuni faceau multe tulburari cre~tinilor autohtoni. Dupa mutarea sa la cele ve~nice, in ultimele decenii ale secolului V, scaunul Episcopiei Tomisului a fast ocupat de ierarhi ale caror nume ne raman necunoscute. Jertfa lor insa nu a ramas zadarnica in acest colt de pamant daco-roman.

CUVIOSUL lOAN MAXENTIU (secolele V- VI) 23


Acest cuvios parinte era ,eel mai invatat calugar scit" contemporan cu Cuviosul Dibnisie eel Mic, nascut in Dacia Pontica, pe la jumatatea secolului V. El s-a calugarit ~i a invatat adancul teologiei din anii tineretii, la una din manastirile Eparhiei Tomisului, a calatorit la mai multe mfmastiri din Rasarit ~i a locuit uneori in preajma Constantinopolului. Fericitul calugar loan Maxentiu a scris opt carti ,libelli", care trateaza diferite probleme hristologice ~i antropologice ~i combate cu tarie nestorianismul ~i monofizismullui Eutihie. lata cateva titluri din scrierile sale: Libel/us fidei, Capitole doctrinare, Miirturisire de credinJii ortodoxii, Unirea Cuv{mtului lui Dumnezeu cu propriul Siiu trup, Riispuns contra achefalilor... , Contra Nestorienilor, Riispuns la Epistola Papei Hormisda.
23 Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine, vol. I, op. cit., p. 142; Pr. prof. I. G. Coman, Izvoarele Onodoxiei romiine$ti, op. cit., p. 344-345, in revista ,Ortodoxia", nr. 3, 1981

44

PATERICUL

ROMANESC

Impreuna cu alti patru calugari sciti, Petru, loan, Leontiu ~i loan, Cuviosul loan Maxentiu a scris ~i Epistola calugarilor sciJi, adresata episcopilor africani, Datin ~i Fortunat, in care se sustine formula teologica , theopashita" ca , unul din Treime a patimit cu trupul" . Dupa o indelungata osteneala, prin scris ~i asceza, de aparare a dreptei credinte ortodoxe ~i de marturisire a Evangheliei lui Hristos, intr-o epoca atat de framantata de dezbinari ~i erezii, fericitul calugar daco-roman loan Maxentiu s-a stramutat cu pace la cele ve~nice.

CUVIOSUL IERARH PATERNUS mitropolit al Tomisului (prima jumatate a secolului Vl) 24


Venerabilul mitropolit tomitan Paternus era, dupa nume, de origine latina, adica daco-roman autohton, probabil, calugarit ~i format teologic ~i spiritual in una din vestitele mfmastiri ale Eparhiei Tomisului. El a ajuns pastor al Daciei Pontice, dupa o lunga perioada de circa 60 de ani (460-520), pentru care nu se cunoa~te inca numele nici unui episcop tomitan. Prima atestare documentara este inscriptia latina de pe un vas de cult din argint aurit, descoperit in anul 1912 (astazi la Muzeul Ermitaj - SanktPetersburg), racut de Paternus la inceputul secolului VI pentru Catedrala mitropolitana din Tomis, unde donatorul este intitulat ,episcopus mitropolitanus". Dupa aceasta insemnare ~i alte cateva de mai tarziu se atesta ca Episcopia Tomisului a fost ridicata la inceputul secolului VI la rang de mitropolie ~i ca avea sub jurisdictia sa un numar de 14 episcopii sufragane, existente in toate ora~ele mari ale Daciei Pontice. Intr-o ,Lista" a tuturor scaunelor mitropolitane ~i episcopale din Patriarhia ecumenica, existente la inceputul secolului VI, publicate in anul 1891 de bizantinologul Carl de Boor, sub denumirea de ,Notitia Episcopatuum", sunt trecute sub jurisdictia Mitropoliei Tomisului urmatoarele 14 scaune episcopale: Axiopolis (Cernavoda, jud. Constanta), Capidava (Capidava, jud. Constanta), Carsium (Har~ova, jud. Constanta), Callatis (Mangalia), Constantiana Gud. Constanta), Histria (!stria, jud. Constanta), Tropaeum Traiani (Adamclisi, jud. Constanta), Troesmis (Iglita, jud. Tulcea), Noviodunum (Isaccea, jud.
24 De la DuiUire la Mare, op. cit., p. 30; lstoria Bisericii Ortodoxe Ronu1ne vol. I, op. cit., p. 136-137; I. I. Georgescu, Viafa cre~tinii fn vechiul Tomis, in rev. Mitropolia Moldovei ~i Sucevei, nr. 1-2, 1962, p. 15-32

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE III-\"I

-:-:..::cea), Aegyssus Uud. Tulcea), Salsovia (Mahmudia, jud. Tulcea), HalmYTis Dunavatul de Jos, jud. Tulcea), Zaldapa Uud. Tulcea), Dionysopolis (Balcic ). Toate aceste scaune episcopale au fost infiintate la inceputul secolului VL ~= fiecare ora~ - ,polis" - din Scitia Mica ~i din intreg Imperiul Bizantin, sub :::nparatul Anastasie (491-518), in urma unei legi a inainta~ului sau, imparatul Zenon (474-491), ca fiecare ora~ sa aiba un episcop al sau ~i un anume :eritoriu. Sub mitropolitul Paternus, Eparhia Tomisului a ajuns poate la cea mai :nare inflorire duhovniceasca ~i organizatorica. Numarul mare al episcopiilor 5ufragane dovede~te in buna parte incheierea procesului de cre~tinare a poporului roman din Dacia Pontica, care avea in secolul VI peste 100 de bazilici (biserici) ~i bisericute, cu numero~i preoti (prezbiteri) ~i manastiri bine organizate, cu sute de calugari, siha~tri, cavioti (traitori in pe~teri) misionari ~i cu teologi de o inalta cultura clasica ~i mistic-dogmatica, recunoscuta peste tot. Astfel, vestitii ,clHugari sci!i'', contemporani cu arhiepiscopul Paternus, erau preocupati de dogma Sfintei Treimi, creand formula teologica numita ,theopashita", ca ,unul din Sfanta Treime a patimit in trup" (unus de Sancta Trinitate passus in corpus). Fericitul mitropolit Paternus, refuzand sa accepte ca ortodoxa aceasta formula dogmatica, calugarii sciti se due, in anul 519, la imparatul Justin I (518-527) ~i cer recunoa~terea invataturii lor. De aici merg la Roma ~i cer Papei Hormisda acela~i lucru. Aceasta dovede~te preocuparile hristologice ale dilugarilor daco-romani din Dobrogea secolului VI, renumele lor in intreg Imperiul Romano-Bizantin, precum ~i grija dintotdeauna a episcopilor din Dacia Pontica de a apara cu statornicie Ortodoxia la Gurile Dunarii. In anul 520, mitropolitul Paternus, fiind la Constantinopol, a participat cu alti 20 de ierarhi la alegerea noului patriarh ecumenic, Epifanie. In scrisoarea adresata Papei Hormisda cu acest prilej, Paternus semneaza al ~aptelea sub titlul: ,Paternus, misericordia Dei, episcopus provinciae Scythiae metropolitanus". In cadrul arhiepiscopiei sale, mitropolitul Paternus pregate~te calugari ~i preoti misionari, pe care ii trimite la nord de Dunare, in Dacia...Carpatica, ajungand sa organizeze parohii ~i mici a~ezari monahale pana in viile Oltului ~i Arge~ului, Campia Baraganului, Codrii Vlasiei, tinutul Buzaului, Tara Vrancei ~i sudul Moldovei. A~a ostenindu-se mai mult de un deceniu, pentru lauda lui Dumnezeu ~i triumful cre~tinismului pe pamantul tarii noastre, venerabilul mitropolit Paternus ~i-a dat sufletul cu pace in mainile lui Hristos.

46

PATERICUL

ROMANESC

CUVIOSUL IERARH V ALENTINIAN mitropolit al Tomisului (secolul Vl) 25


Ultimul ierarh ~i pastor duhovnicesc cunoscut al Mitropoliei Tomisului, inainte de marea migratie a avarilor, slavilor ~i bulgarilor din anul 602, a fast arhiepiscopul Valentinian. Dupa nume era latin, adica daco-roman, probabil, nascut ~i format in Eparhia Tomisului, la conducerea careia ajunge pe la mijlocul secolului VI. Prima afirmare despre el dateaza din anul 595 intr-a scrisoare a diaconilor Rusticus ~i Sebastianus, care ii relateaza despre condamnarea de catre imparatul Justinian, in anul 544, a ,Celor trei capitole", adica a scrierilor episcopilor Teodor de Mopsuestia (t 428), Teodoret al Cirului (458) ~i Ibas de Edessa (t 457), considerate eretice. Arhiepiscopul Valentinian ii scrie Papei Vigiliu, care ii raspunde la 18 martie, 550, adresandu-i-se: ,Dilectissimo fratri Valentiniano, episcopo de Tomis, provinciae Scythiae" (Preaalesului frate Valentinian, episcopul Tomisului din provincia Scitia-Dobrogea), asigurandu-1 ca nu a scris nimic impotriva celor patru Sinoade ecumenice ~i eli il invita la Constantinopol sa se convinga de aceasta. Din motive necunoscute, arhiepiscopul Valentinian nu raspunde la invitatie ~i nu ia parte nici la eel de al cincilea Sinod ecumenic de la 5 mai, 553. Sub venerabilul mitropolit Valentinian, Biserica lui Hristos din Dacia Pontica (Dobrogea) traie~te, probabil, epoca sa cea mai infloritoare din perioada de formare a poporului roman, cu biserici ~i preoti in fiecare sat, cu vestite a~ezari monahale, cu preoti ~i calugari misionari raspanditi pe o larga arie in Dacia de la nordul Dunarii. insu~i procesul de cre~tinare a populatiei autohtone este aproape incheiat in Dacia Pontica. Iar peste Dunare existau in secolul VI mai multe comunitati monahale in zona subcarpatica, din care cele mai puternice erau in Muntii Buzaului ~i ai Vrancei. Se presupune chiar existenta unei episcopii in Tara Vrancei, care va deveni mai tarziu Episcopia Milcovia. La sfar~itul deceniului al ~aselea, dupa o rodnica activitate evanghelica, mitropolitul Valentinian se muta la cele ve~nice.

25 Pr. prof. I. Pulpea, Episcopul Valentinian de Tomis ... , B.O.R., 1947, nr. 4-9, p. 200-212; De la Duniire la Mare, op. cit., p. 30; Istoria Bisericii Onodoxe Romfine, vol. I, op. cit., p. 138-139

SFINTI SI CUVIOSI din secolele VII-XIII

SF ANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL de Ia Bistrita - V alcea (secolele VIII-IX) 1 a. Viata Sfantul Grigorie, ale dirui moa~te se pastreaza intregi la Manastirea Bistrita, din judetul Valcea, s-a nascut in jurul anului 780, in Isauria - Asia Mica, din parinti ortodoc~i devotati, anume Serghie ~i Maria, ~i a copilarit in una din cele zece cetati ale Isauriei, Irinopolis, din care cauza se nume~te pana asHizi ,Decapolitul". Bizantul fiind lovit atunci de eresul iconoclast, fericitul Grigorie, dupa terminarea studiilor, renunta la nunta ~i intra in nevointa monahala, ostenindu-se mult pentru apararea Ortodoxiei ~i cinstirea sfintelor icoane in Constantinopol, in Asia Mica, la Roma ~i in Macedonia. Nevoindu-se mult cu postul ~i rugaciunea, a biruit toate cursele nevazutilor diavoli ~i s-a invrednicit de darul facerii de minuni ~i al inaintevederii. In ultimii ani ai vietii s-a ostenit in Manastirea Sfantul Mina, aproape de Tesalonic, invrednicindu-se de harul preotiei. ~i aici a racut multe minuni ~i vindecari de boli, vestind cele viitoare. Renumit in tot Bizantul pentru sfintenia vietii lui, la batranete, Sfantul Grigorie Decapolitul se imbolnave~te de hidropica ~i se muta la Hristos, la 20 noiembrie, anul 842, fiind inmormantat la o manastire din Constantinopol. Acest mare cuvios ~i marturisitor al lui Hristos era cinstit ca sfant ~i raciHor de minuni inca din viata. Dar ~i dupa moarte se vindecau bolnavii la mormantullui. Vazand aceasta, monahii acelei manastiri i-au scos sfintele sale moa~te din pamant ~i le-au pus in biserica spre inchinare ~i ajutorul tuturor. In anul 1453, cazand Bizantul sub turci, moa~tele Sfantului Grigorie sunt duse in partile Dunarii, ajungand in mainile unui dregator turc. Auzind de minunile ce se faceau la aceste moa~te, banul Tarii Romane~ti, Barbu Craiovescu, le cumpara cu multi bani, prin anul 1498, ~i le duce la Manastirea Bistrita - Ramnicu-Valcea, ctitoria sa, unde se afla ~i astazi. Racla de argint, in care se pastreaza cu sfintenie acest odor de mare pret, a fost lucrata la Bra~ov, in anul 1656. Sfantul Grigorie Decapolitul se praznuie~te in fiecare an la 20 noiembrie.
Episcopul Damaschin Severineanul in Sfinfi romiini ... , op. cit., p. 248; DiCJionar aghiografic, de episcopul Gherasim Timus, op. cit., p. 339; Mineiul pe luna noiembrie, in 20 zile.
1

50

PATERICUL

ROMANESC

b. Fapte

~i

cuvinte de invatatudi

1. Sffmtul Grigorie Decapolitul a fost ales de Dumnezeu sa marturiseasca pe Hristos ~i dreapta credinja pe pamant inc~ din pantecele maicii sale. Inima lui era ranita din pruncie pentru cele cere~ti, iar sufletul lui nu avea odihna in valtoarea grijilor pamante~ti. De aceea, renuntand la disnicie, s-a logodit cu Hristos pentru a trai in veci cu El. 2. Intrand in nevointa vietii monahale, Sfantul Grigorie ravnea doua lucruri, flira de care nici un cre~tin nu se poate mantui. Mai intai cauta sa se dezbrace de cugetele rele ~i sa se indumnezeiasca prin rugaciune, prin post ~i priveghere, prin citirea Sfintei Scripturi, prin smerenie i iubire. Apoi dorea sa marturiseasca dogmele dreptei credinje ~i sa apere Ortodoxia de tot felul de eresuri care loveau in vremea sa Biserica lui Hristos. Ajutat de harul Duhului Sfant, in putina vreme a biruit ispitele tineretii i toate cursele vrajma~ului diavol. Apoi, Sfanta Evanghelie ~i invataturile dumnezeie~tilor Parinti i-au intarit credinta ~i 1-au pregatit, ca pe un bun osta~ al lui Hristos, sa intre in lupta cea duhovniceasca impotriva hulitorilor iconoclati care distrugeau sfintele moa~te ~i sfintele icoane, numindu-le idoli. 3. Cu atata tarie se impotrivea pe fata luptatorilor de icoane, aparandu-le, incat mergea din loc in loc, din manastire in manastire, de la Constantinopol in Asia Mica, de la Decapole in Tesalonic, apoi la Roma, in Sicilia ~i din nou la Tesalonic. Peste tot apara cultul ortodox al sfintelor icoane, invatand, imbarbatand, mustrand i uneori rabdand batai, prigoniri ~i amenintari cu moartea pentru cinstea sfintelor icoane. Dar bunul osta~ al lui Hristos nu se temea de cei care ucid trupul, nici nu asculta hulele ereticilor, ci pe toti ii invata ca ,cinstea pe care o dam sfintelor icoane se ridica la chipul eel dintai", dupa invajatura Sfantului Vasile eel Mare. Adica, cinstind ~i inchinandu-ne la icoane, cinstim ~i ne inchinam Mantuitorului ~i sfintilor pictati pe ele. Apoi invata ca eel care a flicut prima icoana este Insui Tatal Care a nascut pe Fiul ,mai inainte de toti vecii", caci Fiul lui Dumnezeu este icoana Tatalui. El invata ca i omul creat de Dumnezeu este chipul, adica icoana Preasfintei Treimi, dupa cuvantul de la Facere 1 cu 26: Sa facem om dupa chipul ~i asemanarea noastra. Cinstea pe care o dam Fiului se inalta deopotriva ~i celorlalte persoane ale Preasfintei Treimi, iar cinstea pe care o dam icoanelor se inalta Insu~i Mantuitorului ~i sfintilor pictati pe ele. 4. Pe masura ce se ostenea pentru apararea icoanelor ~i dogmelor ortodoxe, Sfantul Grigorie Decapolitul ducea, totodata, o inalta viata duhovniceasca. Pentru aceasta, ajungand vas ales al Sfantului Duh, a p,rimit

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

DIN SEC 0 LE LE VII-X III

51

darul facerii de minuni i al cunoaterii celor viitoare. Amintim cateva din numeroasele sale minuni savarite in timpul vietii. intr-o noapte, racand rugaciune din inima catre Dumnezeu, a cazut in uimire i a vazut stralucind din cer o lumina ca soarele, inconjurand petera i locul din jur, urmata de o buna mireasma care a umplut chilia i inima cuviosului. Lumina i mireasma cereasca au tinut mai multe zile. 5. Ajungand la masura desavaririi, Dumnezeu nu a lasat aceasta raclie sub obroc. Odata, pe cand se ruga, a auzit acest glas de sus: ,Grigorie, daca voieti sa ajungi la desavarire, iei din pamantul tau i de la rudele tale i te instraineaza pentru folosul tau i al celor ce au nevoie de invatatura ta". Din ceasul acela, Cuviosul Grigorie a parasit linitea pustiei i ajuta lumea pe calea mantuirii. 6. Odata dorea sa mearga cu corabia in Italia, dar stapanul ei nu voia sa plece, caci se temea de talhari. Atunci a zis sfantul catre corabieri: ,lndrazniti, dici Dumnezeu va va pazi i nu veti patimi nici un rliu". Intr-adevar, au calatorit bine, rara nici o primejdie, clki mana Domnului era cu Sfantul Grigorie. 7. Multi oameni stapaniti de duhuri rele erau vindecati cu rugaciunea Sfantului Grigorie. Astfel, o femeie, avfmd duh necurat, a fost izbavita numai prin cuvantul lui. Un om cuprins de un demon cumplit a fost tamaduit cu rugaciunile sfantului. Altadata, vazand sfantul un om chinuit de diavol, s-a rugat pentru el, zicand: ,Doamne, miluiete zidirea Ta i n-o lasa sa fie sHipanita de diavolul". Dupa aceste cuvinte, indata a fugit duhul diu din om. Dar, vazand cuviosul ca il cauta i il lauda oamenii, indata a fugit din locul acela. Altadata, un om diabolizat a sarit in spatele cuviosului i ii batea joe de el. Dar fericitul, rugfmdu-se din inima, a izgonit diavolul din acel om. 8. 0 femeie saraca i vaduva, stricandu-i-se casa, a cerut milostenie de Ia Sfantul Grigorie ca sa-i zideasca alta, iar el i-a spus: - Femeie, du-te i incepe lucrul, i Dumnezeul saracilor iti va trimite ajutor! Punand temelie, vaduva a gasit in pamant smoala, pe care vanzand-o, i-a terminat casa i i-a cumparat cele de nevoie vietii. 9. Un monah sihastru din apropiere, cu mainile Iuera i cu buzele se ruga. Iar Sfantul Grigorie, cunoscand ca i-a sosit sfaritul vietii, i-a zis: - Frate, lasa lucrul mainilor i te ingrijete de suflet, ca ti s-a apropiat sfaritul i vei calatori pe cale straina, pe care niciodata n-ai calatorit! Dupa cateva zile, acel sihastru i-a dat sufletulin mainile Domnului.

52

PATERICUL

ROMANESC

10. Un ieromonah, Teodul, a venit la cuviosul pentru cuvant de folos. La


plecare, Sfantul Grigorie i-a spus: - Mergi cu pace ~i spune parintelui tau duhovnicesc sa-~i pregateasca mormantul, dici in curand va pleca la Domnul! Dupa putine zile, batranul acela a adormit cu pace. 11. Altadata, un monah numit Petru a fost mu~cat de doua vipere ~i, fiind foarte aproape de moarte, a alergat la ajutorul Cuviosului Grigorie, care, milostivindu-se spre el, s-a rugat lui Dumnezeu ~i indata eel mu~cat de vipere s-a facut sanatos. 12. Un om bolnav de friguri de multi ani a venit pe ascuns la chilia Sfantului Grigorie ~i s-a imbracat cu rasa lui, pe cand il scuturau frigurile, ~i indata s-a facut sanatos. 13. Un alt om cuprins de raceala se ruga cuviosului sa-l vindece, insa el nu voia. Atunci, bolnavul s-a culcat pe ascuns, cu mare credinta, in patul Sfantului Grigorie. Gasindu-1 in a~ternutul lui, cuviosul i-a zis sa piece de acolo. Dar batranul i-a raspuns: ,Nu rna voi scula din patul tau, parinte, panli nu rna voi face sanatos!" Atunci, cuviosul, atingandu-se de acel bolnav, 1-a vindecat, ~i s-a ridicat sanatos din patul lui. 14. 0 data ~i de mai multe ori vorbind ucenicul cu dascalul sliu, a vazut ie~ind foe din gura Cuviosului Grigorie, care ii lumina fata cu raze ca de scare. Deci, cazand ucenicul la picioarele sfantului, 1-a rugat sa-i descopere acea taina minunata. Cuviosul a zis clitre dansul: - Aceasta o pricinuie~te credinta ta, fiule, caci eu rna ~tiu pe mine om pacatos. insa, de se va curati ernul pe dansul de patimile trupului ~i ale sufletului ~i se va face curat ~i vrednic de primirea Duhului Sfant, atunci, precum a zis Hristos, Tatal ~i Fiul ~i' Sfantul Duh vin ~i se sala~luiesc in el. Atunci, nu mai graie~te ernul, ci Dumnezeu, Care locuie~te in el. Deci ~i tu, fiule, daca te vei nevoi a te curati pe tine de patimile trupului ~i ale sufletului ~i daca vei tliia cu sabia Duhului spinii patimilor ~i daca te vei ruga cu staruintli lui Dumnezeu, ca El insu~i sa arda cu focul eel dumnezeiesc materia patimilor ~i sa inmulteasca in sufletul tau roadele faptelor bune, atunci te vei face laca~ curat ~i sfant al lui Dumnezeu, iar cuvintele tale vor straluci de puterea ~i lumina Duhului Sfant. 15. Dupa mutarea la cer a Sfantului Grigorie Decapolitul ~i dupa cliderea Bizantului in mainile turcilor, au ajuns cinstitele lui moa~te in mainile unui dreglitor turc. Evlaviosul ban al Craiovei, Barbu Craiovescu, auzind despre aceste moa~te ~i de nenumaratele minuni care se faceau aici, a cheltuit mari

S F I N TI

S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E V II - X I II

53

sume de bani ~i, in anul 1498, a actus moa~tele Sfantului Grigorie Decapolitul la Manastirea Bistrita - Valcea, ctitoria sa, spre mangaierea tuturor. in traditie se spune ca turcul a vandut sfintele moa~te pe bani de aur, punandu-se la cantar. Dar, cu rugaciunile sfantului, moa~tele sale au devenit u~oare la cantar ~i turcul n-a primit multi bani, a~a cum dorea. Mai tarziu turcul, vazandu-se amagit de cre~tini, a venit la Manastirea Bistrita sa ia moa~tele inapoi sau sa i se dea mai multi bani. Atunci, fericitul ctitor, cillugarit aici cu numele de Schimonahul Pahomie, auzind de venirea turcului, a ascuns sfintele moa~te intr-o pe~tera din muntele apropiat, unde s-a ridicat ~i un mic paraclis in cinstea Sfantului Grigorie. A~ a au scapat sfintele moa~te din mana paganilor. Apoi turcul, maniindu-se, a jefuit manastirea ~i, dandu-i foe, s-a dus in tara lui. Ctitorul a zidit manastirea din nou ~i a actus din pe~tera sfintele moa~te, care se pastreaza in biserica mare pana astazi, ca un odor de mare pret. Numai in vremuri de mare primejdie se ascund in pe~tera. 16. De-a lungul celor cinci secole de existenta a moa~telor Sfantului Grigorie Decapolitul pe pamantul tarii noastre, s-au racut multe ~i nenumarate minuni ~i vindecari de boli, care s-au uitat cu vremea. Dintre cele putine care s-au scris, amintim cateva minuni savar~ite, mai ales, in zilele noastre. Dupa o veche traditie ortodoxa, in vremuri de primejdie ~i de mare seceta, se raceau procesiuni prin ora~e, prin sate ~i pe camp cu moa~tele Sfantului Grigorie Decapolitul ~i cu icoane miraculoase. Moa~tele se scoteau de obicei vara, in Tara Romaneasca ~i mai ales in Oltenia, pe timp de seceta, ~i, cu rugaciunile cuviosului, trimitea Domnul pe pamant ploaie timpurie ~i tarzie. Cea mai veche procesiune pentru ploaie cu moa~tele Sfantului Grigorie, cunoscuta in Tara Romaneasca, a avut loc in vara anului 1765. Recoltele lovite de seceta au fost salvate ~i poporul eel binecredincios a fost izbavit de moarte. 17. in vara anului 1913, de hramul Manastirii Bistrita, a fost adusa la moa~tele Sfantului Grigorie o femeie tanara, paralizata de ambele picioare. Fiind atinsa de sfintele moa~te, i s-a racut Sfantul Maslu de trei ori ~i, dupa trei saptamani, a venit la manastire pe picioarele sale, sa multumeasca sfantului pentru vindecarea ei. 18. in anul 1920, unei femei numita Maria din satul Cacova - Valcea, cazand dintr-un prun, i-a paralizat tot corpul ~i a fost adusa dupa cateva zile in manastire, la Sfantul Grigorie. Facandu-i-se Sfantul Maslu, bolnava a deschis ochii mari, ~i-a venit in simtire ~i a cerut sa fie ridicata in picioare. Apoi s-a intors la casa ei vindecata, cu rugaciunile Sfantului Grigorie racatorul de minuni.

54

PATERICUL

ROMANESC

19. In vara anului 1925, a fost adus la moa~tele Sfantului Grigorie un tanar din comuna Sirineasa - Valcea, sHipanit de un duh rau. Fiind atins de sfanta racla ~i facandu-i-se Sfantul Maslu in fiecare zi, dupa ~apte zile a plecat acasa sanatos. La fel a fost vindecata o tanara din satul Vaideeni, care i~i pierduse mintea. Dupa ~apte zile de rugaciuni ~i Sfantul Maslu langa sfintele moa~te, s-a intors sanatoasa in familie. 20. In vara anului 1927, fiind seceta, s-a scos sfanta racla in procesiune prin sate. Proprietarul fabricii de cherestea din Brezoi - un boier necredincios - nu a vrut sa lase oamenii lui la rugaciune. Insa s-au racut rugaciuni de ploaie ~i, cu mijlocirea cuviosului, a dat Dumnezeu o ploaie buna pe toata Valea Oltului. Dar, in aceea~i zi, 1-a pedepsit Domnul pe boierul rau ~i necredincios, ca i-a luat foe fabrica ~i a ars toata pfma in temelii. 21. Fiind seceta, in vara anului 1935, se purta sfanta racla in procesiune de ploaie prin satele Babeni, Ione~ti, Orle~ti. In dreptul unei fantani, racla Sfil.ntului Grigorie s-a oprit brusc. Atunci, preotii au spus sa se cerceteze ce poate fi in acea ffmtana. Scotand oamenii toata apa, au aflat un prune mic in ea. Era, probabil, aruncat de o femeie uciga~a. Dupa ce oamenii au ingropat pruncul, imediat au plecat cu sfintele moa~te mai departe. 22. In satul Baile~ti - Dolj, in anul 1932, era o cre~tina, Elena, paralizata din tinerete. Auzind ca se aduc in sat moa~tele Sfantului Grigorie pentru ploaie, a vrut sa fie dusa ~i ea la Biserica sa se inchine. Dupa ce a fost atinsa de sfanta racla a cuviosului, a cerut sa fie a~ezata sub masa pe care stateau sfintele moa~te. Timp de trei ore cat a durat slujba in biserica, cre~tina Elena s-a rugat in taina, cerand, cu multe lacrimi, sanatate ~i iertare. Dupa ce preotii ~i credincio~ii au plecat in procesiune pe camp cu moa~tele Sfantului Grigorie, femeia bolnava s-a vindecat definitiv de paralizie, s-a intors acasa ~i a mai trait inca 20 de ani. 23. In vara secetoasa a anului 1934 se raceau rugaciuni ~i procesiune pentru ploaie cu moa~tele Sfantului Grigorie de la Bistrita, in satul Lunge~ti Valcea. Cand procesiunea trecea prin mijlocul satului ~i taranii, cu raclii aprinse in maini, aruncau buchete de flori inaintea sfantului, a venit o mama cu o fetita de 4 ani, bolnava de epilepsie. Indata ce femeia ~i-a atins copila cu fruntea de sfintele moa~te, s-a racut sanatoasa. Copila a crescut, a devenit mama ~i o buna cre~tina. Ea se numea Elena SpaUitel. 24. Sofia Patrichi, o pensionadi din Bucure~ti, in 1957 s-a imbolnavit de o infeqie la fata, suspecta de cancer, ce nu se mai vindeca. Auzind de minunile Sffmtului Grigorie de la Bistrita, a alergat la moa~tele lui, s-a atins

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

D I N S E C 0 L E L E \" I I - X I I l

55

.::u credinta ~i lacrimi de sfanta racla ~i s-a rugat mult, cerandu-i sana tate. _-\ .ioua zi, cand s-a de~teptat din somn, nu mai avea nici o urma de infeqie pe fa!a ~i se vindecase ~i de cataracta de la ochi 2 Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIO~II DAMIAN ~I IOSIF Aezamantul monahal de Ia Basarabi - Constanta (secolele IX-X) 3

In anul 1957 s-a descoperit intr-un deal de creta din comuna Basarabi, judeJul Constanta, un ansamblu monahal de siha~tri, din epoca daco-romana ~i medievaUi (sec. IV-XI), format din ~ase bisericuJe rupestre, unice pana in prezent in tara noastra. Desigur, au fost mult mai multe bisericuJe ~i, probabil, pe~teri pustnice~ti, unele deja distruse de vreme, altele inca nedescoperite, care formau o adevaraHi ,lavra a peterilor" in Dacia Pontica. Intrucat ansamblul monahal de la Basarabi este aproape de ,hotarele Casienilor ~i ale Pe~terilor", locul de na~tere al Sfantului loan Casian, se deduce ca in Eparhia Tomisului, adica in perimetrul dintre Constanra Cernavoda - Medgidia ~i Histria, era eel mai puternic centru monahal ~i pustnicesc din SciJia Mica. Pe langa marile mfmastiri organizate cu ~coli de teologie, care au dat pe vestitii calugari sciJi in secolele IV-VI, existau zeci de pe~teri i bisericuJe rupestre, astazi disparute, in care se nevoiau marii siha~tri daco-romani iubitori de linite. Asemenea sihastriilor de pe valea Nilului care erau conduse nu de egumeni, ci de ,prezbiteri", adica de ieromonahii duhovnici care slujeau cele sfinte pentru ei, credem ca ~i ansamblul pustnicesc de la Basarabi era pova}uit duhovnicete de asemenea duhovnici. Doi dintre aceti parinti sufleteti ai sihatrilor de la Basarabi, recent descoperiti, au fost ,Damian preotul" i ,Iosif preotul". Numele lor sunt incrustate pe pereJii bisericutei B4. lata cateva dintre aceste inscripJii in limb a slava veche: ,(Eu) Dimian (Damian) preotul merg pe drum, pun lumanari pentru pacatele mele . . . omule, in aceasta biseridi, iar Dumnezeu sa va miluiasca cu Sfintii Parinti. Amin. Dimian (luna) mai". Alta insemnare: ,A
Aceste vindediri ~i fapte minunate, slivar~ite la moa~tele Sfantului Grigorie Decapolitul din Bistrita. au fost adunate intr-un mic volum de monahia Olga Gologan (t1972), stareta acestei manlistiri. 3 Barnea, Arta cre$tina fn Romania, t. II, Bucure~ti, 1981, p. 46-90; De la Duniire la Mare, op. cit., p. 134-140; Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, vol. I, op. cit., p. 153-156.
2

~fanlistirea

56

PATERICUL

ROMANESC

venit parintele aici, in acest loc ... luna octombrie, 4. A venit la noi ... am scris ... luna ianuarie". Alta inscriptie: ,in numele Tatalui ~i al Fiului ~i al Sffmtului Duh, s-a inchinat nevrednicul rob Simeon prima data in biserica, in luna august, 31". Probabil era un dregator local sau un calugar venit sa se inchine aici. In limba greaca scrie: ,Doamne, ajuta pe robul tau Iosif (preotul)". ,Si alta: ,Luna martie, indictionul 10" (anul 982). Celelalte cinci bisericu1e sunt mult mai mici, de forma dreptunghiulara, cu dimensiunile de circa 6x2x2 metri, sapate in stanca de creta, apropiate una de alta ~i unele cu mici incaperi anexate, pentru calugarii nevoitori. Pe peretii lor se afla numeroase inscriptii runice, multe nedescifrate, cruci, simboluri paleocre~tine, figuri dacice traditional e. In bisericu1a B 1 scrie in caractere vechi slave: ,Anul 650" (992). Cuvio~ii ,Damian preotul" ~i ,Iosif preotul" au fost doi ieromonahi din cei mai distin~i, care au condus comunitatea siha~trilor de la Basarabi, probabil in secolele IX-X. Cel dintai pare sa fi fost Damian, apoi Iosif. Amandoi erau preoli slujitori ~i parinli duhovnice~ti ai acestei a~ezari pustnice~ti. Ei savar~eau cele sfinte, primeau ~i formau pe calugari, spovedeau, imparta~eau pe fiecare cu Trupul ~i Sangele Domnului ~i ii cercetau la pe~terile ~i chiliile lor. Pentru sfintenia vietii lor ~i pentru cinstea de care se bucurau, ucenicii lor le-au sapat numele pe perelii bisericutei din mijloc, care, probabil, era centrul duhovnicesc al acestei sihastrii din Dobrogea. Doamne, numara in ceata cuvio~ilor parinli pe toli calugarii care au sihastrit in aceste locuri sfinte.

SF ANT A PARASCHEV A DE LA IA~I (secol ul Xl) 4


a. Viata

Preacuvioasa maica noastra Parascheva, numita ,cea Noua", de la Ia~i, ,a Moldovei luminatoare" ~i lauda intregii Ortodoxii, s-a nascut in satul Epivat din Tracia rasariteana, nu departe de Constantinopol, pe la inceputul secolului al XI-lea, din parinti binecredincio~i ~ide bun neam. Cei doi copii, Eftimie ~i Parascheva, au primit in familie o aleasa cre~tere
4 Mineiul pe luna octombrie in 14 zile; DiCJionar aghiografic, de episcopul Gherasim op. cit., p. 642; Pr. Scarlat Porcescu, SfinJi romiini ... , op. cit. p. 258.

Timu~,

S F I NTI

I CUVI0

I DIN SEC0 LELE VII-XIII

57

~i educatie religioasa. Astfel, Eftimie, fratele mai mare al cuvioasei, a imrat inaintea ei In nevoin1a monahala. Apoi, pentru sfintenia vietii lui, ajunge episcop al Matidiei ~i pastore~te bine Biserica lui Hristos pana la sfar~itul vietii. La fel ~i fericita Parascheva, iubind mai mult decat orice pe Hristos, la varsta de aproape 15 ani, a intrat intr-o manastire de fecioare din ora~ul Ieraclia Pontului. Dupa cinci ani se inchina la Mormantul Domnului ~i se nevoie~te mai multi ani intr-o mica mfmastire de calugarite pustnice de pe Valea Iordanului. La varsta de 25 de ani, luand porunca de la ingerul Domnului, s-a reintors in patrie ~i s-a nevoit inca doi ani langa biserica satului natal, Epivat. Pe la jumatatea secolului XI, anul 1050, la varsta de 27 de ani, Cuvioasa Parascheva ~i-a dat sufletul in mainile Domnului ~i a fost inmormantata aproape de malul marii. Mai tarziu, in urma unor minuni la mormantul ei, moa~tele Cuvioasei Parascheva au fost aflate intregi in pamant ~i s-au pus in biserica Sfintilor Apostoli din satul Epivat, spre cinstire ~i inchinare. Aici au stat sfintele ei moa~te aproape 175 de ani. in anul 1223, tarul romano-bulgar loan Asan al II-lea (1218-1241) a stramutat moa~tele Sfintei Parascheva la Tarnovo, capitala Bulgariei, fiind depuse in catedrala cu hramul ,Adormirea Maicii Domnului". Mai tarziu, fericitul patriarh Eftimie al Bulgariei scrie , Viata Cuvioasei Parascheva" ~i o trece in sinaxarul Bisericii cu zi de praznuire la 14 octombrie. Din a doua jumatate a secolului XIV, cultul Sfintei Parascheva trece ~i la nordul Dunarii, in cele trei tari romane. La Tarnovo au stat moa~tele Preacuvioasei Parascheva 160 de ani. in anul 1393, cazand Bulgaria sub ocupatia turcilor, sfintele ei moa~te au fost daruite pentru putin timp lui Mircea eel Blitran, domnul Tarii Romaneti. Dupa trei ani, turcii le-au dat cneghinei Anghelina a Serbiei, care le stramuta la Belgrad, unde diman 125 de ani. in anul 1521, turcii ocupa ~i Serbia ~i iau din nou ostatice moa~tele Sfintei Parascheva, pe care le due in palatul sultanului din Constantinopol. Apoi, sfintele ei moa~te sunt rascumparate de la turci de ditre Patriarhia Ecumenica cu 12.000 de ducati de aur ~i raman in Catedrala patriarhaUi din Fanar timp de 120 de ani. in anul 1641, insa, ajungand Patriarhia de Constantinopol datoare la Poarta otomana cu sume mari de bani, ce reprezentau birul anual impus asupra Bisericii, patriarhul Partenie a daruit moa~tele Cuvioasei Parascheva, drept recuno~tinta, domnului Moldovei, Vasile Lupu, care a achitat turcilor toate datoriile patriarhilor de Constantinopol ~i Ierusalim pe mai multi ani.

58

PATERICUL

ROMANESC

In anul 1641, la 13 iunie, moa~tele Preacuvioasei maicii noastre Paras-' cheva au ajuns in Ia~i ~i au fost a~ezate cu multa cinste in frumoasa biserica atunci zidita, a Manastirii Sfintilor Trei Ierarhi. Aici au stat pana la 26 decembrie, 1888, cand au fost scapate prin minune de un incendiu. Apoi au fost transferate in noua Catedrala mitropolitana din Ia~i unde se afla ~i astazi. Sfanta Parascheva de la Ia~i se praznuie~te la 14 octombrie, cand se face mare pelerinaj din toata tara. b. Fapte
~i

cuvinte de invapitura

1. Trei au fost marile virtuti care au impodobit sufletul ~i viata Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Parascheva de la Ia~i. Ingereasca feciorie, milostenia, adica lepadarea de cele pamante~ti, ~i dumnezeiasca rugaciune, maica tuturor faptelor bune. Pe aceste trei virtuti le-a iubit fericita din copilarie ~i prin acestea, in chip deosebit, s-a dezbracat de orice cuget pamantesc, a biruit pe diavoli ~i s-a numarat in ceata Sfintilor Parinti purtatori de Dumnezeu. 2. Fiind odrasla de bun neam ~i avand sadita in inima ei frica de Dumnezeu, fericita Parascheva a inceput urcu~ul eel duhovnicesc pe scara virtutilor catre Hristos, Mirele ei, mai intai prin sfanta rugaciune, care este inceputul tuturor bunatatilor. Din pruncie, cuvioasa mergea la biserica satului Epivat, fiind nelipsita de la sfintele slujbe. Dar ~i in casa parintilor ei se ruga mult ziua ~i noaptea, imitand pe sfintii ingeri. 3. Dar, intrucat rugaciunea rara iubire de aproapele nu poate ajunge la Dumnezeu, Care este iubire, fericita Parascheva a adaugat la rugaciunile ei inca doua fapte bune: postul ~i milostenia. Caci postul da aripi rugaciunii ~i o inalta la cer, iar milostenia, fiica cea dintai a iubirii, duce rugaciunea inaintea tronului Preasfintei Treimi. Astfel, mireasa lui Hristos nu gusta nimic pana seara, in zilele de post; iar in sarbatori, cand se intorcea de la biserica, i~i schimba de multe ori hainele ei bune ~i de pret, date de parinti, cu hainele rele ~i rupte ale copiilor saraci, care cereau milostenie la u~a bisericii. Pentru aceasta, cuvioasa primea multe mustrari ~i batai de la mama ei, cand o vedea imbracata in haine urate ~i sarace. - Spune, Parascheva, cui ai dat hainele tale cele scumpe ~i frumoase cu care te-am imbracat? o intreba mama ei suparata. - Le-arn daruit lui Hristos prin mainile copiilor saraci! raspundea fericita, cu chip luminat. 4. Odata, ascultand slujba in biserica, a auzit citindu-se acest cuvfmt din Sfanta Evanghelie: Oricine voie~te sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine,

SFINTI ,SI CUVIO,SI DIN SECOLELE VII-XIII

59

_>a-~i ia crucea $i sa-Mi urmeze Mie (Marcu 8, 34). Deci, dinindu-se la suflet .:a de o sageata de acest cuvant al lui Hristos, indata a parasit grijile vietii ;Jamfmte~ti ~i, plecand pe ascuns din casa parinteasca la varsta de numai 15 ani, a intrat in sfanta nevointa a vietii calugare~ti. Dupa ce mai intai s-a :nchinat in biserica Vlahernei (a vlahilor), precum ~i la toate manastirile ~i sfintele moa~te din Constantinopol, s-a tainuit apoi ca o straina intr-o mfmastire de fecioare din Ieraclia Pontului. 5. Cinci ani s-a nevoit aici fericita Parascheva, desavar~indu-se in toate faptele bune ~i mai ales in neincetata rugaciune cu multe lacrimi, cu posturi aspre ~i privegheri de noapte. Aici a strabatut ea calea cea grea a despatimirii ~i a inceput urcu~ul duhovnicesc al desavar~irii, unindu-se tainic cu Mirele Hristos prin umbrirea Duhului Sfant. Toate surorile din manastire se uimeau de viata ~i intelepciunea ei ~i laudau pe Dumnezeu, zicand: ,Slava Tie, Doamne, ca Ti-ai facut vas ales ~i sfant pe Cuvioasa fecioara Parascheva ~i Te preamare~ti intre cei blanzi ~i smeriti cu inima!" 6. Curatindu-se pe sine de cele pamante~ti, Cuvioasa Parascheva s-a dus la Ierusalim ~i, dupa ce se inchina ~i imbrati~eaza Sfantul Mormant cu multe lacrimi, se retrage pe Valea Iordanului la o mica manastire de fecioare. Aici s-a nevoit cu ~i mai aspre osteneli aproape zece ani, biruind pe diavoli ~i rugandu-se pentru lume. Faptele ei cele bune cu care biruia pe eel nevazut ~i se unea negdiit cu Hristos erau: desavar~ita curatie a mintii ~i a inimii de ganduri ~i imaginatii patima~e, neincetata rugaciune cu lacrimi de bucurie, postul ~i privegherea de toata noaptea ~i neadormita dorire a Mirelui preaiubit. Toate acestea au incununat pe Sfanta Parascheva cu cununa desavar~irii in Hristos, incat stralucea ca o faclie aprinsa in mijlocul celorlalte calugarite nevoitoare. 7. Ajungand cuvioasa la varsta de 25 de ani, intr-o noapte, pe cand se ruga, un inger al Domnului i-a spus: - Lasa pustia ~i laca~ul acesta ~i te intoarce la Epivat, in patria ta, ca acolo se cade sa la~i trupul pamantului ~i sa treci din aceasta lume catre Dumnezeu, pe Care L-ai iubit! Deci, sarutfmd Sfanta Parascheva pe toate surorile din acea manastire, s-a inchinat la Mormantul Domnului din Ierusalim ~i, luand o corabie, a ajuns la Constantinopol. Aici iara~i s-a inchinat cu lacrimi in biserica Maicii Domnului din Vlaherne, zicand: ,Preasfanta Stapana, nu am alta nactejde ~i acoperamant pe pamant decat pe tine. Tu sa-mi fii indreptatoare ~i folositoare spre Hristos. Cat m-am nevoit in pustie, pe tine te-am avut ajutor ~i mangaiere, iar acum, daca m-am intors

60

PATERICUL

ROMANESC

in lume, te rog indrepteaza-ma pfma la sfar~itul vietii mele, ca nu am alta nadejde dupa Dumnezeu!" 8. Ostenindu-se Sffmta Parascheva inca doi ani deplini lfmga biserica satului Epivat, in ascunse nevointe duhovnice~ti ~i simtindu-~i aproape ob~tescul sfar~it, a ingenuncheat inaintea icoanei Mantuitorului ~i cu lacrimi a rostit aceasta sffmta rugaciune: ,Doamne, Iisuse Hristoase, cauta din sfant laca~ul Tau ~i nu rna parasi, nici nu rna lasa, ca pentru numele Tau eel sffmt am Iasat toate ~i dupa Tine am calatorit in toata viata mea. ,Si, acum, indura-Te, Doamne, ~i spune ingerului Tau eel bland sa ia cu pace sufletul meu!" In timp ce se ruga, Preacuvioasa Parascheva ~i-a dat sfantul ei suflet in mainile Domnului, iar mult ostenitul ei trup a fost inmormantat de cre~tini intr-un mormant nou, aproape de tarmul marii. 9. Dupa multi ani, moa~tele Cuvioasei Parascheva au fost descoperite cu voia lui Dumnezeu intregi in mormant ~i scoase la lumina spre mangaierea credincio~ilor intr-un chip ca acesta. Murind, un corabier a fost aruncat pe mal de valurile marii. Atunci, un cre~tin milostiv cu numele Gheorghe, impreuna cu altii, au sapat un mormant aproape ~i au dat de trupul neputred ~i plin de mireasma al Sfintei Parascheva. Dar, ne~tiind cine este, a ingropat alaturi trupul rau mirositor al corabierului. Noaptea, insa, a vazut in vis o imparateasa ~ezand pe scaun luminat, inconjurata de ingeri. Unul dintre ei ii zise: - Gheorghe, pentru ce n-ati luat in seama trupul Sfintei Parascheva ~i 1-ati uitat a~a? Nu ~titi ca Dumnezeu a iubit frumusetea ei ~i a voit s-o preamareasca pe pamant? Apoi ~i acea imparateasa sfanta i-a zis: - Degraba sa luati trupul meu din mormant ~i sa-l puneti la loc de cinste, in biserica satului meu, Epivat! Auzind clericii despre aceasta minune, indata au mers la mormantul Cuvioasei Parascheva cu lumanari ~i tamaie ~i au dus sfintele ei moa~te in biserica Sfintilor Apostoli din Epivat, unde au stat 175 de ani ~i au --racut nenumarate minuni ~i vindecari de boli. 10. Raspandindu-se in toate tarile din jur vestea despre viata ~i minunile Cuvioasei Parascheva de la Epivat, in anul 1235, sfintele ei moa~te au fost stramutate la Tarnovo, capitala Imperiului Romano-Bulgar, unde, de asemenea, au racut multe minuni. Dupa 160 de ani au fost stramutate la Belgrad, iar dupa inca 125 de ani le-au luat turcii in robie ~i le-au vandut din

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE VII-XIII

61

:-.0u Patriarhiei de Constantinopol, fiind cinstite cu multli evlavie de


.:redincio~i.

11. In anul 1639, domnul Moldovei, Vasile Lupu, terminfmd de construit :""rumoasa biseridi a Manastirii Sfintii Trei Ierarhi, din Ia~i. cauta sa-~i ::u:estreze ctitoria ~i capitala tarii cu moatele unor sfinti faditori de minuni. Deci, rugandu-se lui Dumnezeu, a auzit de moatele renumite ale Sfintei Parascheva. ,Si cum milostivul domn moldovean platise turcilor o mare parte din datoriile Patriarhiei, in vara anului 1641, patriarhul Partenie i-a daruit drept recunotinta eel mai de pret odor pe care il avea - moatele Cuvioasei Parascheva. Pana la Galati au fost aduse cu corabia, iar de aici au fost insotite pana la lai de numeroi clerici, monahi i credincioi cu faclii aprinse in maini. Aproape de Ia~i le-au intampinat Vasile Lupu ~i mitropolitul Varlaam cu tot clerul i divanul tarii i le-au aezat cu mare cinste in biserica ;vtanastirii Sfintii Trei Ierarhi, la 13 iunie, 1641, in sunetul clopotelor i in armonia frumoaselor cantari duhovniceti. 12. Nenumarate sunt minunile i vindecarile de boli ce s-au facut credincio~ilor, care au alergat cu rugaciuni i lacrimi la moatele Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Parascheva de la lai, de-a lungul a 350 de ani de cand ocrotete Moldova i tara noastra. Sa amintim doar cateva dintre ele. Cea mai mare minune a Sfintei Parascheva este insai preamarirea trupului ei cu darul neputrezirii, al vindecarii de boli i al izbavirii de multe nevoi i primejdii. Din cauza aceasta a fost luata ca protectoare in to ate tarile ortodoxe din Balcani. Ba i turcii se cucereau de minunile ce se faceau cretinilor care ii cereau ajutor cu credinta i evlavie. 13. 0 alta minune care a uimit Moldova i tara noastra a fost izbavirea tara nici o vatamare a moatelor Sfintei Parascheva din incendiul izbucnit in noaptea de 26 spre 27 decembrie, anul 1888, in paraclisul Manastirii Sfintii Trei Ierarhi din lai. Caci, aprinzandu-se de la un sfenic catafalcul cuvioasei, s-a topit argintul care imbraca racla, dar lemnul i sfintele ei moate, dei erau invaluite in jaratic, au dimas intregi i nevatamate, spre intarirea credincioilor i uimirea celor indoielnici. 14. Spre sfaritul secolului XIX, sotia preotului Gheorghe Late, din comuna Rildaeni-Suceava, suferea la cap de o boala grea i incurabila. _.\lergand la Sfflnta Parascheva, se ruga cu lacrimi la moatele sfintei ~i-i cerea ajutor. Apoi i s-a facut Sfantul Maslu ~i s-a reintors acasa. Noaptea i se arata aievea Sfflnta Parascheva, in haine albe stralucitoare ~i ii spuse: - Nu mai plange, ca de acum te faci sanatoasa!

62

PATERICUL

ROMANESC

A doua zi, femeia s-a sculat sanatoasa ~i lauda pe bineracatoarea ei5 . 15. In anul 1950, o tfmara din Ia~i s-a imbolnavit de leucemie. Atunci, bolnava impreuna cu parintii ei au alergat la Sffmta Parascheva ~i cu multe lacrimi ii cereau ajutor ~i sanatate. Dupa doua luni de rugaciuni staruitoare ~i Sffmtul Maslu, tanara s-a vindecat de aceasta boala rara leac ~i ~i-a continuat studiile. 16. 0 femeie dintr-un sat aproape de Ia~i era greu bolnava de stomac. Fiind internata pentru operatie, s-a rugat mai intai la Sfanta Parascheva, cerandu-i cu credinta ~i cu lacrimi ajutor ~i vindecare. Timp de trei zile dupa internare i s-au racut toate analizele. La urma i-au spus medicii: - Femeie, du-te acasa ca nu ai nimic! 17. In anul 1968, de hramul Cuvioasei Parascheva, o cre~tina din la~i pregatea conserve pentru iarna. Mama ei o indemna: - Fata, sa nu faci una ca aceasta, caci astazi este ziua Sfintei Parascheva! - Mama, a raspuns fiica, in fiecare zi este cate un sfant, dar eu n-am timp sa-i praznuiesc pe toti! Dupa o ora, femeia ~i-a trimis copila in ora~ sa cumpere ceva. Pe strada a fost lovita grav de o ma~ina ~i apoi internata la spital. Mama copilei a alergat a doua zi la Sfanta Parascheva ~i, dupa ce ~i-a recunoscut pacatul, a cerut cu lacrimi iertare ~i salvarea fiicei ei accidentate. Dupa trei zile, copila s-a intors sanatoasa acasa. 18. Un inginer bolnav de plamani a fost internat in spital la Ia~i pentru operatie. Mama sa a mers atunci la moa~tele Cuvioasei Parascheva ~i i-a cerut cu credinta sanatate fiului ei. Timp de doua sapHimani doctorii au amanat operatia. Apoi, s-a observat ca afeqiunea pulmonara s-a vindecat in chij:l miraculos. Atunci au zis bolnavului: - Domnule inginer' ati scapat de operatie. Intoarceti-va sanatos acasa. Este cineva care se roaga lui Dumnezeu pentru dumneavoastra! 19. Unui copil de trei ani ~i jumatate i s-a oprit brusc graiul. Atunci, mama a luat copilul in brate ~i a venit sa ceara ajutorul Sfintei Parascheva. Pe cand se ruga ea cu lacrimi, deodata copilul a strigat: - Mama, mama! Aici este Doamne, Doamne? Multumind din inima Preacuvioasei Parascheva, mama s-a intors acasa cu copilul sanatos.
Despre aceasta vindecare scrie pe larg episcopul Melchisedec de Roman in cartea sa: Viaja $i minunile Cuvioasei maicii noastre Parascheva, Buc., 1889, precum ~i in Mineiul pe octombrie in 14 zile.
5

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE VII-XIII

63

20. In anul 1955, doi soti din Ia~i nu aveau intelegere in casa. imr-o seara, femeia disperata a parasit caminul. Zadarnic au cautat-o sotul ~i fiica. Apoi, copila s-a culcat, iar tatiil ei a alergat la Sffmta Parascheva ~i s-a rugat cu lacrimi sa-i intoarca sotia cu bine inapoi. Ajungfmd sotul acasa, dupa o ora bate cineva in u~a. Era sotia! Avea chipul palid ~i ingandurat. - Unde ai fost, femeie? Ce ti s-a intamplat? a intrebat-o sotul. - Diavolul mi-a dat in gfmd sa rna sinucid. De aceea m-am a~ezat pe linia trenului, aproape de gara Nicolina. Dar la orele 8 seara, pe cand venea un tren cu viteza, fiica noastra, imbracata in alb, vine la mine, rna apuca repede ~i rna arunca afara de pe linie. A~a am scapat de moarte ~i de osanda iadului! Dupa ce m-am intarit putin, am multumit lui Dumnezeu ca rn-a izbavit de acest cumplit pacat ~i m-am intors acasa. - Femeie, in seara aceasta la ora 8, fiica noastra era culcata, iar eu rna rugam la Cuvioasa Parascheva pentru tine. Aceea care te-a salvat nu era fiica noastra, ci insa~i Sfanta Parascheva! Sa-i multumim ei, caci ea te-a scapat de aceasta cumplWi ~i dubla moarte, trupeasca ~i sufleteasca. De atunci este multa armonie ~i bucurie duhovniceasca in aceasta familie ere~ tina. 21. Pe timpul celor doua razboaie mondiale, ora~ul la~i a fost protejat de bombardamente, iar Catedrala mitropolitana, unde se pastreaza cinstitele moa~te ale Sfintei Parascheva, nu a fost atinsa de nici un obuz. Caci, de 350 de ani, cuvioasa ocrote~te Moldova ~i ora~ul acesta binecuvantat. Batranii spun ca osta~ii vedeau noaptea, in timpul razboiului, o femeie uria~a imbracata in alb deasupra Ia~ilor, ocrotindu-1 de ocupatie ~i bombardamente. A~a ~tie sa ajute Preacuvioasa Parascheva patria ei adoptiva, pentru credinta fiilor ei! 22. In timpul marii secete din vara anului 1947, cand mureau oamenii ~i animalele de foame, s-au scos moa~tele Sfintei Parascheva in procesiune prin satele Moldovei. Credincio~ii le a~teptau ~i le intampinau cu lacrimi de bucurie ~i cu raclii in maini. In urma veneau nori de ploaie bogata ~i adapau pamantul. Drept multumire, credincio~ii se rugau ~i inaltau cate o troita cu aducerea moa~telor Sfintei Parascheva in satele lor. 23. Cel mai mult alearga ~i cer ajutorul Sfintei maicii noastre Parascheva bolnavii, taranii, calugarii ~i studentii. Mai ales in lunile de examene, racla cuvioasei este alba de clirti, de caiete de ~coala ~i pomelnice. Putem spune ca moa~tele cele mai iubite de credincio~i din tara noastra ~i din afara sunt, rara indoiala, moa~tele Sfintei Parascheva, numita ,cea grabnic ajutatoare ~i mult folositoare".

64

PATERICUL

ROMANESC

24. Marturisesc parintii batrfmi, care au fost martori oculari, despre o minune petrecuta la racla sfintei, la 14 octombrie, 1952. De hram, pe cand oamenii a~teptau la rand sa se inchine la racla Cuvioasei Parascheva, au venit sa se inchine ~i doua cre~tine batrane din Focani. Vazand lume multa, au zis preotului de garda, Arhimandritui Cleopa Ilie: - Parinte, da-ne voie sa ne !nchinam Ia Cuvioasa Parascheva, tara sa mai stam la rand, eli suntem bolnave, i sa-i punem sub cap aceasta perna, pe care i-am adus-o de acasa drept muljumire pentru ajutorul ce ni 1-a dat. - Dumnezeu sa va binecuvinteze, a zis Parintele Cleopa. Mergeti i va inchinaji! in clipa aceea, preojii ~i credincioii au vazut un lucru cu totul sfant ~i minunat. Cuvioasa i-a ridicat singura capul, iar dupa ce femeile i-au pus perna adusa i s-au !nchinat, Sfanta Parascheva i-a lasat iarai capul pe dipatfli ca mai !nainte. lata cat de mult iube~te Preacuvioasa pe cei ce se roaga lui Dumnezeu i sfinjilor Lui cu smerenie i credinja! 25. Sfanta Parascheva de la Ia~i se bucura in tara de un cult deosebit, mai mult decat toji ceilalji sfinti locali care au moa~te in Romania. in fiecare zi, la Catedrala mitropolitana din lai, de dimineaja pana seara, tarziu, se face un mic pelerinaj local continuu, cu credincio~i de toate varstele i din toate locurile, veniti la rugaciune. in mod deosebit in sarbatori, in posturi i in fiecare vineri, considerata ,Ziua Sfintei Vineri", adica a Cuvioasei Parascheva, vin multi credincio~i ~i se inchina la racla cu credinta, aducand flori, daruri i imbracaminte pe care le ating de racla cuvioasei pentru a dobandi ajutor' sanatate i binecuvantare. Dar cea mai mare zi de praznuire din tot anul este ziua de 14 octombrie. patronul Sfintei Parascheva, cand are loc unul din cele mai mari pelerinaje ortodoxe din tara noastra, la care participa inchinatorii de la sate ~i ora~e, din toate coljurile jarii. Aceasta zi este considerata un adevarat pelerinaj bisericesc national, care dureaza pana la 3 zile. inca din ajun se scot in fata catedralei moa~tele Sfintei Parascheva ~i, timp de doua zile i doua nopji. credincio~ii stau la rand pentru inchinare. in seara zilei de 14 octombrie, praznicul cuvioasei se incheie cu o procesiune in jurul catedralei, avand in frunte pe mitropolitul Moldovei, care. impreuna cu clericii ~i credincioii, ~u lumanari in m~in!,. p~art~ ra~la cu moatele sfintei, in sunetul clopotelor I al frumoaselor cantan b1sencet1. . Dupa aceea, se a~aza moatele in biserica la locul lor, se canta. parach~ Sfintei Parascheva, apoi fiecare se intoarce Ia ale sale cu bucuna marelw praznic in suflet i cu mangaierea Duhului Sfant in inima. . Sfanta Preacuvioasa Maica Parascheva, roaga-te lui Dumnezeu pentru nm!

S F I N TI

SI C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E V I I - X I I I

65

SF ANTUL DIMITRIE CEL NOU de Ia Bucure~ti (secolele XII-XIII) 6


a. Viata Preaeuviosul Parintele nostru Dimitrie eel Nou de la Bueure~ti, numit ~i ,Basarabov", s-a naseut in timpul imparatilor romfmo-bulgari Petru ~i Ionita Asan (seeolele XII-XIII), la eativa kilometri de ora~ul Ruseiue, intr-un sat loeuit de vlahi, anume Basarabov, pe valea raului Lomul, din parinti ortodoqi ~i iubitori de Hristos. Mai intai a fost pastor de vite in satul natal. Apoi, iubind lini~tea ~i nevointa monahala, s-a raeut ealugar la o manastire de pe valea Lomului, nu departe de Basarabov. Dupa o aspra nevointa pustnieeasea intre doua pietre din malul raului Lomul, Cuviosul Dimitrie ~i-a dat sufletul lui Dumnezeu in aeel loe ~i a ramas neeunoseut de nimeni. Dupa multi ani, raul Lomul venind mare a risipit eele doua pietre in apa impreuna eu moa~tele intregi ale Sfantului Dimitrie eel Nou. Mai tarziu, deseoperindu-se sfintele lui moa~te prin pronia lui Dumnezeu, au fost duse la biseriea satului Basarabov. Auzind de minunile ee se flieeau aici, domnii Tarii Romane~ti doreau sa-i aduea moa~tele la Targovi~te, spre mangaierea eredineio~ilor. insa, Sfantul Dimitrie nevrand sa-~i paraseasea satul, domnii munteni au zidit o biserica noua in Basarabov, unde i-au fost adapostite moa~tele mai mult de doua seeole. in timpul razboiului ruso-turc din Balcani ( 17 69-1774), generalul rus Petru Saltieov a luat sfintele moa~te sa le duea in Rusia. Dar la staruinta unui bun ere~tin roman, Hagi Dimitrie, moa~tele Sfantului Dimitrie au fost daruite Tarii Romane~ti ~i a~ezate eu mare cinste in Catedrala mitropolitana din Bueure~ti, unde se afla ~i astazi. Sfantul Dimitrie eel Nou se praznuie~te la data de 27 oetombrie. b. Fapte i cuvinte de invatatudi 1. inca de cand era mie la parinti, fericitul Dimitrie era foarte ravnitor la rugaciune, iubind mai ales biserica, postul, tacerea, smerenia ~i viata pustniceasea. Odata, pe cand pa~tea vitele satului Basarabov, a calcat eu piciorul
6

Timu~.

Mineiul pe luna octombrie, in 27 zile; DicJionarul aghiografic, de episcopul Gherasim op. cit., p. 209; Arhim. Chesarie Gheorghescu, Sfinfi romani ... , op. cit., p. 272.

66

PATERICUL

ROMANESC

intr-un cuib de pasare ~i din gre~eala a omorat pui~orii. Mustrat de con~tiinta. ~i-a pedepsit piciorul vinovat ~i nu 1-a mai incaltat trei ani de zile, umbland cu el descult vara ~i iarna, rabdand cu barbatie gerul iernii ~i loviturile pietrelor. 2. In ob~tea manastirii de pe valea Lomului, fericitul Dimitrie intrecea pe toti cu rugaciunea curata a inimii ~i cu darul lacrimilor. Caci nu era altul mai iubitor de Dumnezeu ~i de nevointa duhovniceasca decat el in aceasta sihastrie. Manca o data la doua sau trei zile, dormea noaptea foarte putin; nu avea nici un fel de avere pamanteasca, decat trupul obosit de post ~i metanii, doua haine vechi calugare~ti ~i Psaltirea. Pentru o nevointa aspra ca aceasta, toti se foloseau de viata lui ~i se sileau sa-i urmeze exemplul. 3. Temandu-se de prapastia slavei de~arte ~i dorind sa urmeze marilor siha~tri din pustie, Cuviosul Dimitrie, luand binecuvantare de la egumen, a ie~it noaptea din ob~te ~i s-a tainuit pe valea stancoasa a raului Lomul, intr-o pe~tera mica ~i umeda. Acolo s-a nevoit fericitul multi ani in ne~tiute osteneli pustnice~ti, in foame, in lipsuri, in sete ~i chin, rabdand grele ispite de la diavoli. Apoi, simtindu-~i sfar~itul aproape, s-a retras intre doua pietre mari i acolo rugandu-se, s-a mutat cu pace la cere~tile laca~uri, numarandu-se in ceata Cuvio~ilor Parinti. 4. Uitat de fratii sai din manastire, trupul Cuviosului Dimitrie a fost tainuit multa vreme intre cele dupa pietre de pe malul Lomului. Apoi, venind raul mare, au cazut in apa pietrele cu moa~tele intregi ~i nestricate ale sfantului. Moa~tele au zacut in apa ~i prundi~ multi ani de zile, pana cand Dumnezeu le-a descoperit intr-un chip ca acesta. Era o copila stapanita de duh necurat ~i nu afla sanatate nicaieri. Intr-o noapte i s-a aratat Sfantul Dimitrie in vis ~i i-a zis: - Copila, de rna vor scoate parintii tai din apa, eu te voi tamactui pe tine! Auzind de acest vis, clericii ~i poporul au mers la locul unde se nevoise sfantul, cu racliile aprinse in maini, ~i au scos din apa odorul eel de mult pret, adica moa~tele Sffmtului Dimitrie eel Nou, pe care le-au a~ezat cu cinste in biserica satului Basarabov. Din ziua aceea alergau, cu credinta, multi bolnavi la moa~tele Sfantului Dimitrie eel Nou ~i primeau sanatate ~i mangaiere. Cea dintai care s-a vindecat de duh necurat a fost insa~i copila care 1-a visat cu o zi inainte pe doctorul ei minunat. 5. Auzind domnii Tarii Romane~ti de minunile Sfantului Dimitrie de la Basarabov, au trimis preoti ~i boieri sa aduca sfintele lui moa~te in pamantul tarii, dar n-au putut, caci sfantul nu voia sa paraseasca pamantul natal. Atunci au injugat Ia car doi juncani neinvatati ~i i-au lasat liberi, sa vada unde dore~te Sfantul Dimitrie sa mearga. Astfel, juncanii s-au intors repede Ia Basarabov,

S FIN T I

S I C U V I 0 S I DIN SEC 0 L E L E V I I- X I I I

67

unde au dimas moa~tele inca doua secole, vindecand nenumarati bolnavi ~i alinand multe suferinte omene~ti. 6. lata cateva din faptele minunate savar~ite la moa~tele Sfantului Dimitrie, in satul Basarabov. Doua surori, Aspra ~i Ecaterina, din satul Cernavoda, inchinandu-se la moa~tele cuviosului, au luat in taina o particica din ele, cu scopul sa o duca in biserica lor. Dar, urcandu-se in caruta, caii n-au putut sa porneasca pana cand cele doua surori n-au dus particica la loc ~i ~i-au cerut iertare cu lacrimi de la Sffmtul Dimitrie. Altadata un monah cu numele de Lavrentie, inchinandu-se, a rupt o particica din mfma sfantului ~i a fost pedepsit pe loc, ramanfmd cu gura cascata ~i pierzandu-~i graiul. Numai dupa multe rugaciuni cu lacrimi a fost iertat ~i vindecat. Un episcop evlavios, paralizat, numit Ioanichie, a fost adus la Basarabov ~i a~ezat lfmga racla cuviosului. Dupa savar~irea Sfintei Liturghii ~i a mai multor rugaciuni de sanatate, episcopul Ioanichie s-a sculat desavar~it sanatos ~i a dat lauda bineracatorului sau. 7. In timpul Razboiului de Independenta, din anul 1877, un colonel batran din Bucure~ti avea ~apte feciori care au fost du~i pe campul de lupta. Tatal lor, fiind credincios, s-a rugat cu lacrimi la moa~tele Sfantului Dimitrie sa-i scape feciorii cu viata din razboi. Apoi a scris pe o hartie numele lor ~i a a~ezat-o in taina sub capul sfantului. Dupa terminarea razboiului, cu rugaciunile racatorului de minuni Dimitrie, toti cei ~apte feciori s-au intors sanato~i la casele lor. s. in timpul ocupatiei germane din primul razboi mondial, cativa bulgari cu o ma~ina au furat moa~tele Sffmtului Dimitrie din Catedrala Mitropoliei din Bucure~ti, cu scopul sa le duca peste Dunare, in tara lor. Dar sfantul n-a voit sa padiseasca Romania. De aceea, toata noaptea bulgarii, prin minune, au inconjurat strazile capitalei, dar n-au nimerit ~oseaua care duce la Giurgiu, ca sa treaca Dunarea. Dimineata au fost prin~i, iar sfintele moa~te au fost aduse in catedrala. 9. In anul 1955, o femeie din jurul Bucure~tilor avea sotul paralizat ~i bolnav de nervi. Nemaiputand ea suferi, a venit la Sfantul Dimitrie ~i a cerut sfatul unui preot. El i-a dat sa citeasca acatistul cuviosului ~i sa se inchine cu credinta la sfanta racla. Femeia s-a intors acasa. Pe la miezul noptii a strigat-o sotul bolnav ~i i-a zis: - Ai chemat vreun doctor din Bucure~ti la mine? - Nu! i-a raspuns femeia.

68

PATERICUL

ROMANESC

- Cum nu? a zis sotul. Acum cateva clipe a fost la mine doctorul ~i rn-a consultat. De ce n-ai venit sa-i plate~ti? S-a urcat intr-o trasura cu cai albi ~i a plecat spre Bucureti. - Si te-a consultat? intreba femeia. - M-a uns cu untdelemn sfintit pe mana ~i pe piciorul paralizat i mi-a poruncit sa nu te mai ocarasc, nici sa mai injur, ca rna vindec. Te rog, iarta-ma, Marie, ca de acum inainte nu te mai supar! Dar nu uita, du-te dimineata ~i plate~te-i doctorului, ca tu 1-ai chemat ~i ~tii unde locuiete! Dimineata, bolnavul s-a sculat din pat complet sanatos, iar sotia a mers plangand la moa~tele Sfantului Dimitrie i cu multe lacrimi a multumit bineracatorului ei. 10. In vreme de seceta, la cererea credincioilor se scoteau moa~tele cuviosului, se racea un papas de o zi-doua in fiecare sat, se savar~ea Sfantul Maslu pe camp, sarutau cu totii sfanta racla, se rostea predica, mancau cu totii pe iarba ~i porneau in procesiune spre satele vecine. In fruntea procesiunii mergea un tanar purtand Sfanta Cruce. Apoi, doi tineri purtau drapelul national, lat cat ~oseaua. In urma, batranii purtau prapuri, cruci ~i steaguri, urmati de sfip.tele moa~te; iar masa credincio~ilor, in sunetul clopotelor, purta in maini lumfmari aprinse, busuioc i flori. Dupa terminarea slujbei de ploaie, alteori in timpul ei, cu voia lui Dumnezeu, venea ploaie puternica i adapa brazdele pamantului lovit de seceta pentru pacatele noastre. Sfinte Preacuvioase Parinte Dimitrie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

SF ANT A MUCENIT A FILOTEIA de la Curtea de Arge (secolele XII-XIII) 7


Aceasta sfanta fecioara ~i mielu~ea iubita a lui Hristos era de neam romano-bulgar, nascandu-se pe la inceputul secolului XIII (c. 1206), in ora~ul Tarnovo, ve~hea capitala a Bulgariei. TaHH sau era lucrator de pamant, iar mama sa, de origine valaha, era casnica. Dupa ce dadu fiicei sale o aleasa cre~tere duhovniceasca ~i o !ega cu inima de dragostea lui Hristos, mama se muta la viata ve~nica, lasand copila
7

Timu~.

Mineiul pe luna decembrie, in 7 zile; DicJionarul aghiografic, de episcopul Gherasim op. cit., p. 297; Episcopul Gherasim de Rm. Valcea, In S.finJi romiini ... , op. cit., p. 281

S F I N TI

S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E V I I - X I II

69

0rfana in grija tatalui ei. Apoi el, recasatorindu-se, a lasat pe fericita Filoteia :n grija mamei vitrege. Dar, ca de obicei, copila era adeseori asuprita, pedepsita ~i chiar parata la tatal ei, pe motiv ca n-o asculta, ci merge prea des :a biserica ~i ca risipe~te averea casei, dand-o milostenie la copiii orfani ~i ~araci. Pentru aceasta era certata de tatal ei. Insa fecioara Filoteia nu se tulbura, nici nu punea la inima aceste ispite ce ~ le racea satana prin invidia mamei vitrege, pentru a o indeparta de la faptele cele bune, pe care le invatase de la buna ei mama. Ci, dimpotriva, pe masura ce crqtea, Filoteia mergea continuu la slujbele bisericii, impartea hainele ei bune ~i mancarea la copiii saraci care ii ie~eau in cale, iar acasa se ruga ~i postea mereu. Caci trei erau faptele ei bune care o incununau: rugaciunea, fecioria ~i milostenia. Cand avea numai 12 ani, a binevoit Dumnezeu s-o invredniceasca pe fericita Filoteia de cununa muceniciei ~i de bucuria imparatiei cere~ti, intr-un chip ca acesta. Fiind toamna ~i tatal ei lucrand la camp, Filoteia era trimisa zilnic de mama vitrega sa-i duca de mancare pe ogor. Dar fericita obi~nuia sa imparta cate putin din mancare la copiii saraci, care ii ie~eau in cale. Observand tatal ei ca mancarea nu-i ajunge, ~i-a certat femeia pentru aceasta, iar ea i-a zis: - intreaba pe fiica ta ce face cu mancarea, ca eu iti trimit mancare destula lacamp! Atunci, ticalosul tata, maniindu-se pe fericita Filoteia, ~i-a pus in minte s-o pfmdeasca pe cale ~i sa afle ce face cu mancarea de nu-i ajunge. Intr-o zi, la amiaza, pe cand el o pandea dintr-un desi~, a vazut pe Filoteia cum imparte mancarea la copiii saraci care ii ie~eau inainte. Atunci, pornindu-se cu mfmie de fi~a, din indemnul diavolului, a aruncat cu barda ce o purta la brau asupra Sfintei Filoteia ~i, taind-o la picior, in putina vreme, din cauza ranii, fericita ~i-a dat sufletul in mainile preadulcelui ei mire, Iisus Hristos. Astfel, tatal ei dupa trup a devenit prigonitorul ~i uciga~ul ei pentru credinta, dupa cuvantul Evangheliei, care zice: ~i va da frate pe frate la moarte ~i tatii pe fiu (Matei lO, 21). Cuprins de frica ~i mustrare, a incercat sa ridice de jos sfftntul ei trup, dar n-a putut, caci trupul Sfintei Filoteia, devenind racator de minuni, se ingreuiase ca o piatra. Atunci nefericitul tata a alergat la arhiepiscopul Tarnovei ~i. marturisindu-~i pacatul, i-a spus toate cele intamplate . .-\rhiepiscopul cu tot clerul ~i multime de popor au ie~it afara din ora, cu ramaie ~i lumanari in maini, sa ridice trupul eel proslavit al Sfintei Mucenite

70

PATERICUL

ROMANESC

Filoteia ~i sa-l duca in catedrala din cetate. Dar cu randuiala divina, trupul eJ nu se lasa nicidecum ridicat de la pamant. Vazand ca nu este voia Sfintei Filoteia sa ramana in patria ei, arhiepiscopul cu slujitorii sai au flicut multe rugaciuni catre Dumnezeu ~i catre mucenita, numind numeroase manastiri, biserici ~i catedrale din sudul ~~ nordul Dunarii, sa vada unde anume dore~te sa ramana sfintele ei moa~te. Dar trupul ei nu se u~ura. La urma au numit ~i Manastirea Curtea de Arge~ ~i. prin minune dumnezeiasca, moa~tele Sfintei Filoteia s-au u~urat ~i au putut fi ridicate ~i a~ezate in sicriu spre inchinare. Intelegand eli Sfanta Mucenita Filoteia dore~te sa fie dusa in Tara Romaneasca, la Manastirea Curtea de Arge~, arhiepiscopul a scris voievodului Radu Negru sa primeasca acest sfant ~i nepretuit odor pentru ocrotirea ~i mangaierea poporului roman binecredincios. Astfel, clericii Tarnovei au insotit in procesiune sfintele moate pana la Dunare, iar de aici le-au intampinat clericii, monahii ~i credincio~ii romani in frunte cu mitropolitul ~i domnultarii ~i le-au dus cu alai domnesc la Manastirea Curtea de Arge~, unde le-au a~ezat in biserica. A~a au ajuns moa~tele Sfintei Mucenite Filoteia in tara noastra. Ele se bucura de mare cinste in Biserica Ortodoxa Romana, alaturi de ale celorlal!i sfinti care au moa~te pe pamant romanesc. Dar mai ales in judetele Arge, Dambovita ~i Prahova, Sfanta Filoteia este cinstita in mod deosebit cu pelerinaje locale la moa~tele ei ~i cu rugaciuni pentru cei bolnavi, dintre care multi capata sanatate ~i ajutor. Cel mai mare pelerinaj la moa~tele Sfintei Filoteia se face, insa, la 7 decembrie, cand are lac praznuirea ei anuala. Atunci iau parte numero~i credincio~i din multe zone ale tarii ~i se face procesiune in curtea manastirii cu sfintele ei moa~te. In trecut se fliceau vara, pe timp de seceta, procesiuni pentru ploaie prin satele Munteniei, iar Dumnezeu, cu rugaciunile ei, binecuvanta pamfmtul cu ploaie ~i mangaiere. Procesiunea se flicea astfel: preotii ~i enoria~ii satelor ii trimiteau cate o delegatie de tarani la Manastirea Curtea de Arge~ pentru a solicita moatele Sfintei Mucenite Filoteia in satele lor. Dupa ce obtineau de la episcop ~i staret cuvenita binecuvantare, se stabilea ziua procesiunii ~i traseul ce urma sa fie parcurs. Apoi se amenaja o ma~ina speciala pentru transportul sfintei racle ~i al preotilor calugari delegati. Pana nu demult, sfintele moa~te se transportau in trasura cu cai albi. Credincio~ii, in port national, impreuna cu preotul, in ve~minte i cu Sfanta Evanghelie, ateptau sfintele moate la hotarul satului, avfmd in maini

SFINTI

~I CUVIO~I

DIN SECOLELE VII-XIII

71

r1ori, busuioc ~i lumanari aprinse. De aici, in sunetul clopotelor, procesiunea se indrepta spre biserica din centrul satului. In fruntea procesiunii mergeau batrfmii purtand in maini cruci, prapuri, felinare ~i steagul tricolor. Dupa ce se tacea slujba in biseridi ~i se canta acatistul Sfintei Mucenite Filoteia, toti satenii, batranii, vaduvele, bolnavii, mamele ~i copiii se inchinau ~i sarutau sfintele ei moa~te. Apoi, procesiunea se continua pe camp, in vatra satului, unde se raceau rugaciuni staruitoare pentru ploaie, cu toti credincio~ii in genunchi. Dupa slujba, sfintele moa~te erau duse mai departe in satele vecine. Cu rugaciunile Sfintei Filoteia, Dumnezeu trimitea ploaie peste campul insetat )i intarea credinta ~i speranta in inimile credincio~ilor. Sfanta Mucenita Filoteia se praznuie~te in ziua de 7 decembrie.

MITROPOLITUL TEODOR DE VICINA (a doua jumatate a secolului XIII) 8


Acest mitropolit este primul ierarh atestat documentar ca pastor ~i parinte duhovnicesc al Mitropoliei de la Vicina, care a ocupat scaunul acestei eparhii in anul 1283, sub imparatul Andronic II Paleologul (1282-1328). Vicina era un ora~-cetate, de prin secolul IX, situat in nordul Dobrogei, la Gurile Dunarii ~i identificat de cei mai multi istorici cu ora~ul Noviodunum (lsaccea de azi), dar atestat documentar abia la inceputul secolului XII, in scrierea numita ,Alexiada" a Anei Comnena, fiica imparatului bizantin Alexie I Comnenul (1081-1118). Mitropolitul Teodor de Vicina era, probabil, grec, nascut, fie la Bizant, fie in Dacia Pontica, care, dupa anul 971, se chema Paris trion sau Paradunavon ~i avea capitala la Dorostolon, vechiul Durostorum sau Silistra de astazi. Nordul Dobrogei (Gurile Dunarii) nu a fost niciodata ocupat de migratori, el formand pana la cliderea Constantinopolului ,un mic Bizant provincial", cu scaun episcopal, cu a~ezari grece~ti ~i romane~ti, cu cateva manastiri ~i sihastrii de renume ~i cu o puternicli influenta religioasa ~i culturaHi asupra provinciilor din sudul Moldovei ~i estul Tarii Romane~ti. Fericitul mitropolit Teodor a participat in anul 1285 la Sinodul Patriarhiei de Constantinopol, tinut in biserica Vlaherne (adidi ,a vlahilor"), semnfmd in acte ,Smeritul ~i prea cinstitul mitropolit al de Dumnezeu pazitei cetati
8 Pr. prof. I. Rlimureanu, Mitropolia Vicinei ~i rolul ei fn pastrarea Ortodoxiei fn finuturile 'Omane$fi, in De Ia Duniire Ia Mare, Buc., 1979, p. 146-169.

'

72

PATERICUL

ROMANESC

Vicina". In anul 1292, mitropolitul Teodor vine din nou in Constantinopol, unde semneaza , Tomul sinodic contra latinilor". El a pastorit turma lui Hristos la Gurile Dunarii pana la sfar~itul secolului XIII, fiind in bune relatii cu mitropolilii din jurul sau. A purtat grija de credincio~ii de la nordul Dunarii, trimitandu-le preoti ~i clHugari misionari hirotoniti la Vicina. A sustinut mult a~ezarile monahale din eparhia sa, precum Manastirea Sfantul Atanasie eel Mare de la Niculi!el ~i sihastriile Chilia ~i Sfantul Gheorghe din Delta Dunarii, pe atunci destul de vestite. Ajungand la adanci batrfmeti, s-a mutat la cele vqnice spre sfar~itul secolului XIII.

SFINTI SI CUVIOSI din secolele XIV -XV

-----------UU~<>~IIillllo!llllfttl,

____

SF ANTUL MUCENIC lOAN CEL NOU DE LA SUCEA VA (tl330) 1


a. Viata
Sfantul Mucenic loan eel Nou de la Suceava, ale dirui moa~te se afla de ~ase sute de ani in Jara noastra, s-a nascut in ora~ul Trapezunt, in jurul anului 1300, din parinJi binecredincio~i ~i foarte iubitori de Hristos. Fiind negustor de marfuri, ca ~i tatal sau, evlaviosul loan a plecat cu corabia din oraul natal spre Cetatea Alba de la gurile Nistrului, aflata pe atunci in stapfmirea tiHarilor inchinatori de idoli. Pe Marea Neagra a avut mai multe discutii de credinta cu un negustor venetian, anume Reiz. Dar, vazandu-se biruit in cuvinte de fericitul loan, care marturisea ~i apara cu zel dreapta credinta ortodoxa, veneJianul a hotarat sa se dizbune asupra lui. Sosind in Cetatea Alba, Reiz 1-a parat pe loan la mai-marele ceHitii, cum ca ar dori sa se lepede de credinta ortodoxa ~i sa se inchine soarelui i idolilor pagane~ti. Dar loan, marturisind pe Hristos cu mare tarie ~i curaj, a fost dat la grele chinuri ~i batai, pentru a se lepada de adevaratul Dumnezeu. Apoi, vazandu-1 statornic in dreapta credinta i gata sa-~i dea viata pentru Sfanta Evanghelie, a fost ~i mai mult batut ~i tarat pe ulitele Cetatii Albe, legat de coada unui cal neinvatat, pana cand un iudeu fanatic i-a taiat capul cu sabia, fiind in varsta de numai 30 de ani. Noaptea, vazfmdu-se cor de ingeri ~i faclii aprinse in jurul trupului sau, sfintele lui moate au fost luate cu cinste i aezate in biserica ortodoxa din Cetatea Alba. Aici au stat 70 de ani, facand multe minuni ~i vindecari de boli. In anul 1402, la 2 iunie, moa~tele Sfantului Mucenic loan, numit ,eel ~ou", au fost aduse cu mare cinste din Cetatea Alba de trimi~ii voievodului Alexandru eel Bun ~i au fost a~ezate in biserica ,Mirautilor" din Suceava, vechea capitala a Moldovei, devenind astfel eel dintai sfant ocrotitor i grabnic ajutator al moldovenilor. In anul 1589, moa~tele Sfantului loan ,de la Suceava" au fost stramutate din vechea biserica domneasca in noua catedrala zidita de Bogdan al III-lea, unde se afla pfma astazi.
1 Mineiul pe luna iunie, In doua zile; DiCJionarul aghiografic, de Episcopul Gherasim Timu~. op. p. 435: Episcopul Pimen Suceveanul, S.finJi romani ... , op. cit., p. 291

~;:.

76

PATERICUL

ROMANESC

Dupa ce au stat un timp in Mitropolia din Ia~i, in anul 1686 moa~tele Sfantului loan eel Nou au fost luate de oastea poloneza a lui loan Sobieski, impreuna cu evlaviosul mitropolit Dosoftei ~i cu o mare parte din tezaurul tarii, ~i duse lfmga Liov. Dupa 97 de ani de instrainare, la 13 septembrie, 1783, sfintele sale moa~te au fost readuse cu mare cinste Ia Suceava ~i s-au a~ezat in vechea biserica domneasca, unde se afla ~i astazi. Pomenirea lui se face in Biserica Ortodoxa Romana la 2 ~i la 24 iunie.

b. Fapte i cuvinte de invat:Hudi


1. Fiind actus fericitul loan in fata eparhului pagan al Cetatii Albe, acesta, indemnat de diavolul ~i de slugile lui, i-a zis: - M -am in~tiintat despre tine ca e~ti om intelept, ca ai iubit credinta noastra mahomedana ~i ca voie~ti sa te apropii de ea. Pentru aceasta, o, prietene, nu mai zabovi; ci leapacta credinta cre~tineasca deraimata de toJi, blestema legea ~i biserica voastra in fata poporului adunat aici ~i vino sa stai impreuna cu noi sa preamarim soarele, luna ~i stelele. Iar viteazul osta~ al lui Hristos i-a raspuns: - Eu niciodata nu rna voi lepada de adevaratul Dumnezeu, ca sa rna inchin oamenilor necredincio~i. soarelui ~i celor create. Sa nu-mi fie mie a rna lepacta de tine, Hristoase, Mantuitorul meu, Care qti Dumnezeu preamarit impreuna cu Tatal ~i cu Duhul Sfant! Atunci, maniindu-se, eparhul 1-a pedepsit cu batai cumplite ~i, legandu-1 de coada unui cal, 1-au tarat osta~ii pe ulitele pietruite ale Cetatii Albe, pana cand i s-a taiat capul cu sabia de catre un evreu. 2. Auzind negustorul venetian de mucenicia Sfantului loan, a cugetat sa-i fure trupul noaptea din mormant. Dar, pe cand ii sap a mormantul, mucenicul lui Hristos s-a aratat in vis preotului ortodox ~i i-a zis: - Scoala ~i alearga la biserica indata, ca vanzatorul meu vrea sa-mi fure trupul din mormant! Venind, preotul a sal vat sfintele sale moa~te ~i le-a ingropat in altar aproape de Sfanta Masa. 3. Auzind mitropolitul Moldovei, Iosif I Mu~at, de moa~tele Sfantului Mucenic loan eel Nou din Cetatea Alba ~i de minunile ce se raceau aici, a indemnat pe evlaviosul domn Alexandru eel Bun sa aduca acest nepretuit odor in capitala tarii, ca sa fie de dilauza, mangaiere ~i ajutor poporului Moldovei, atat de iubitor de Dumnezeu ~ide sfinti. Astfel, bunul voievod a trimis o solie de dregatori, clerici ~i osta~i, cu careta domneasca ~i, rascumparand sfintele

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XIV-XV

...

I'

.,

::I:Oa~te, le-a adus la Suceava. Cfmd se apropiau de cetate, au ie~it inainte :nitropolitul ~i voievodul, cu tot clerul, cu poporul ~i boierii sai, av[md raclii .aprinse in maini. Deci, cazand in genunchi, s-au inchinat ~i au sarutat cu lacrimi fierbinti :noa~tele mucenicului lui Hristos, loan eel Nou. Apoi le-au dus cu mare cinste in biserica Mirautilor, in care a fost uns domn Alexandru eel Bun, ~i le-a sarutat timp de trei zile tot poporui credincios care venise de prin sate. Inca ~i unii bolnavi care erau de fata, atingandu-se cu credinta de moa~tele Sfantului loan eel Nou, s-au vindecat de suferintele lor. Printre acestea ~i Ana, sotia \-oievodului, fiind de multa vreme suferinda de o boala grea, s-a vindecat in chip minunat ~i a mai trait inca 17 ani. ~i au fost depuse sfintele moa~te in cetatea Sucevei la 2 iunie, in anul mantuirii 1402. 4. Dintre multele minuni racute la moa~tele Sfantului loan eel Nou de la Suceava, se cuvine sa amintim mai intai cum a izbavit marele mucenic poporul ~i capitala Moldovei de navalirea tatarilor jefuitori ~i uciga~i de oameni. In luna mai, 1622, mii de osta~i tatari invadasera Moldova, jefuind ~i dand foe satelor din calea lor. De frica, locuitorii se ascundeau, o parte prin paduri, iar alta in cetatea Sucevei. Dar, vazand cu groaza ca tatarii se apropie sa jefuiasca ora~ul, au alergat cu totii la Mitropolie sa ceara ajutorul Sfantului loan. In noaptea de 1 spre 2 iunie, mitropolitul Anastasie Crimea a racut priveghere de toata noaptea cu poporul, a imparta~it multimea cu Sfintele Taine ~i i-a indemnat sa se roage lui Dumnezeu cu credinta. Apoi a inconjurat catedrala de trei ori cu Evanghelia ~i cu moa~tele Sfantului loan, le-a a~ezat intr-un car cu boi ~i au pornit sale ascunda in cetatea Sucevei. La ie~ire, sfintele moa~te s-au Iasat atat de grele, incat carul nu se putea mi~ca din loc. Atunci, intelegand toti di Sfantul Mucenic nu vrea sa lase cetatea sa cada in mainile paganilor, au inconjurat zidurile cetatii cu moa~tele lui ~i a~teptau sa se faca ziua. Dimineata, iara~i racand tot poporul rugaciuni cu lacrimi, a trimis Dumnezeu, la mijlocirea mucenicului Sau, o ploaie mare cu vant ~i tunete, incat a venit a~a de mare raul Sucevei, ca n-au putut tatarii sa-l treaca ~i sa intre in cetate. Atunci paganii, infrico~andu-se, au fugit ru~inati peste Nistru. A~a a izbavit Sffmtul loan cetatea Sucevei de ucidere ~i jaf, spre lauda lui Dumnezeu ~i bucuria cre~tinilor. 5. Din anul 1686, moa~tele Sfantului loan de la Suceava fiind duse in Polonia, la Zolkiev, impreuna cu Mitropolitul Dosoftei, au racut ~i acolo nenumarate minuni ~i vindecari de boli timp de 97 de ani, incat alergau la moa~tele marelui mucenic tot felul de credincio~i ortodoqi ~i catolici, ~i

78

PATERICUL

ROMANESC

primeau ajutorul lui dupa credinta ~i evlavia fiecaruia. Astfel, prin sfintele lui moa~te s-a facut o adevarata impacare intre ortodoqi ~i catolici. 6. Dar i readucerea moa~telor Sffmtului loan eel Nou din Polonia in manastirea sa din Suceava, care a avut loc la 13 septembrie, 1783, este considerata o mare minune. Ca nimeni nu mai spera, dupa un secol, sa se aduca din nou in pamantul Moldovei eel mai iubit ~i mai vechi ocrotitor i rugator al tarii i poporului romanesc, atat de greu incercat de-a lungul veacurilor, dar atat de credincios i iubitor de sfinti. Aceasta o dovede~te mai intai ravna ~i staruinta episcopului Dosoftei de Radauti, caruia i se datoreaza eel mai mult readucerea moa~telor Sfantului loan la Suceava. Apoi, numarul mare de clerici i ortodoqi credincio~i care au intampinat cu flori i lumanari aprinse racla cu sfintele moate, la trecerea lor din Polonia in Moldova. Cine ar putea spune bucuria generala a moldovenilor la trecerea sfintelor moa~te prin satele lor? Ca peste tot sunau clopotele bisericilor, se canta din buciume, rasunau salve de tun, iar satenii ie~eau cu totii in calea lor, in frunte cu preotii in ve~minte, cu copiii i bolnavii sate lor, imbracati in haine nationale de sarbatoare, cu raclii ~i flori in maini. In aceasta atmosfera de bucurie in Hristos ~i fratie duhovniceasca, au strabatut moa~tele Sfantului loan Moldova de nord, timp de aproape trei luni. pana au fost aezate din nou in catedrala vechii mitropolii din Suceava. 7. La hramul Sfantului loan din 24 iunie, 1898, au participat mii de pelerini din Moldova ~i din provinciile vecine. Toata Suceava era plina de credincio~i. Cu acest prilej a venit i sotia unui boier moldovean. Aceasta, dupa ce asculta slujba, se inchina la sfintele moate, se urea in trasura cu patru cai ~i dadu porunca vizitiului sa piece spre casa. Dar oricat lovea caii, trasura nu se mi~ca din loc, incat femeia a fost cuprinsa de frica. Apoi a coborat din trasura, a spus episcopului ~i preotilor intamplarea i le cerea ajutor. Episcopul i-a zis: - Doamna, poate ai racut vreun pacat azi, de nu poti pleca acasa! Inchina-te in biseridi, marturisete-ti pacatele la un preot ~i cred ca te vei intoarce cu bine. La spovedanie, femeia a marturisit cu lacrimi in ochi ca a rupt o bucata din degetul Sfantului loan. ca s-o duca acasa de binecuvantare ~i ajutor. Atunci preotul i-a dat canon sa aduca inapoi particica luata, sa-~i ceara iertare de la Sfantul Mucenic loan ~i sa faca rugaciuni ~i metanii, dici numai a~a va putea pleca. Cum a racut ceea ce i-a poruncit preotul, femeia a plecat cu bine ~i bucuroasa la casa ei.

SF I NTI

I C UVI0

I D I N SE C 0 L E L E X IV - X V

79

8. In 1964 a fost actus la Sfantul loan, pentru rugaciune, un om bolnav de minte. Dupa ce i s-a racut de trei ori Sffmtul Maslu, bolnavul s-a racut sanatos. A treia zi a venit la mfmastire vindecat ~i a dat multumire lui Dumnezeu. 9. In toamna anului 1969, un om din partile Sucevei a devenit mut din lucrarea diavolului. Rudele 1-au adus Ia moa~tele Sfantului loan pentru rugaciune. Parintii i-au racut Sfantul Maslu, i-au citit molitfele Sfantului Vasile i 1-au pus sa citeasca acatistul Sfantului loan eel Nou lfmga sfintele moate. Noaptea, bolnavul a dormit Ia manastire, iar dimineata s-a sculat sanatos i s-a dus acasa, dand lauda i multumire Mantuitorului nostru Iisus Hristos i Sfantului Mucenic loan. 10. In anul 1960, o copila din comuna Putna-Suceava i-a pierdut vederea din cauza unei boli. 0 ere tina evlavioasa din sat a adus copila Ia Sfantul loan de la Suceava. Aici s-au rugat amandoua, apoi preotii i-au racut Sfil.ntul Maslu i au miruit-o Ia ochi cu untdelemn sfintit. La urma, cand batrana conducea copila sa iasa din biserica, plina de uimire i cu lacrimi in ochi, fetita a strigat: - Matua, vact, nu rna mai tine de mana! Sfinte Mare Mucenice loane, vindeca-mi ochii i durerea inimii mele! Dand lauda lui Dumnezeu pentru aceasta minune, s-au intors amandoua acasa sanatoase i cu mare bucurie. 11. In anul 1969, o cretina, Maria, din satul Ciumuleti-Suceava, bolnava de ochi, nu vedea aproape deloc. Dar, auzind de minunile Sfantului loan, a fost adusa la Suceava. Aici s-a inchinat la sfintele moate, s-a spovedit i impartait cu Trupul i Sangele lui Hristos i i s-a racut de trei ori Sfantul Maslu. Pentru multa ei credinta, femeia s-a vindecat complet i, multumind mare lui mucenic, s-a intors vindecata la casa ei. 12. In acelai an, o fetita de zece ani numita Ana, din satul CorniBotoani, in urma unei spaime, i-a pierdut graiul. Fiind adusa la Mfmastirea Sfantul loan din Suceava, i s-au racut rugaciuni i Sfantul Maslu de trei ori i pe lac s-a vindecat, incat se mirau toti de darul tamactuirii ce izvorate din aceste sfinte moate. 13. Un tehnician care Iuera Ia un laborator universitar a fast iradiat i paralizat, inc at nu putea nici macar a se hrani singur. Auzind de Sfantul loan, a venit aici cu mare credinta ~i speranta in ajutorul lui Dumnezeu. Cazand in genunchi, s-a rugat mult cu lacrimi, zicand: - Sfinte Mare Mucenic loane, tiu ca pentru pacatele mele rn-a pedepsit Dumnezeu cu boala aceasta. Dar tiu ca Domnul este milostiv cu noi,

80
padito~ii,

PATERICUL

ROMANESC

iar tu vindeci pe cei suferinzi care vin cu credinta la tine. Vindeca. rna rog, ~i mainile mele bolnave, ca sa rna pot inchina lui Dumnezeu, sa rna pot hrani singur ~i sa nu fiu povara altora. Ajuta-ma, Sfinte Mucenice loane. ajuta-ma ~i-mi vindeca mainile, eli imi pare rau de pacatele mele ~i rna hoHirasc sa urmez de acum lui Hristos! In clipa cand se ruga din inima ~i varsa lacrimi, marturise~te bolnavul, a simtit deodata o dildura straina in mainile sale ~i o furnicare a nervilor de la varful degetelor pana la umeri. Apoi a inceput sa simta ~i sa mi~te singur degetele, palmele ~i bratele pana sus. Con~tient eli in clipa aceea Dumnezeu. cu rugaciunile Sfantului Mucenic loan de la Suceava, i-a vindecat mainile paralizate, a cazut din nou la rugaciune, multumind Domnului ~i placutului Sau cu lacrimi de bucurie. La urma s-a ridicat ~i a plecat fericit la casa sa, marturisind tuturor cum a facut Domnul mila cu el. 14. Sarbatoarea hramului Sfantului Mucenic loan eel Nou de la Suceava care are loc, prin traditie, la 24 iunie, de Sanziene - are dimensiuni biserice~ti deosebite ~i un profund caracter autohton ortodox. Cu acest prilej se aduna multi credincio~i din Moldova ~i Transilvania - in special bucovineni ~i maramure~eni - in frumosul port national, cu daruri traditionale in maini, ca: flori de camp, spice de grau, crengi de tei ~i brad ~i cu numero~i copii dupa ei. Fetele tuturor sunt luminate de o profunda bucurie duhovniceasca. Odata cu darurile pe care le depun deasupra sfintelor moa~te, credincio~ii aduc cu ei pentru binecuvantare haine pe care le ating de capul sfantului. Pelerinajul se incepe din dimineata zilei de 23 iunie, cand se scot sfintele moa~te in procesiune, purtate pe mainile pelerinilor ~i apoi se a~aza intr-un mic baldachin sub teii din mijlocul curtii. in seara de ajun se face slujba privegherii in aer liber pana spre miezul noptii. Apoi, credincio~ii, grupati pe zone ~i sate, stau de veghe pe iarba pana dimineata. Unii se roaga in biserica, altii inCOrDOara catedrala in genunchi sau cantand, altii canta incet melodii religioase compuse de ei, iar majoritatea a~teapta la rand sa se inchine la moa~tele Sfantului loan eel Nou. in dimineata hramului se sfinte~te agheasma ~i se face Sfantul Maslu pentru bolnavi. Apoi se savar~e~te Sfanta Liturghie arhiereasca pe un podium mare, in curte, in prezenta multimii de inchinatori. Ochii tuturor privesc spre slujitori in mijlocul carora se afla mitropolitul Moldovei. Cantarile corului ~i predica mi~ca inimile ~i scot lacrimi. La sfar~itul slujbei, multi credincio~i doresc sa se atinga de ve~mintele preotilor slujitori ~i mai ales de ale arhiereilor.

SF INTI

SI C U VI 0 SI DIN SEC 0 L E L E X IV- XV

81

Ultimul moment cu care se incheie slujba hramului este aducerea sfintelor in biseridi, la orele 4 dupa-amiazlt Prin traditie, racla este purtaHi pe maini numai de maramure~eni, care, timp de 24 ore, stau de veghe in rugaciune ~i nu mananca nimic pana la a~ezarea moa~telor in biserica. Apoi valul de pelerini se roaga in lini~te pe strazi catre gara ~i sate, unde sunt a~teptati de membrii familiei cu daruri de la Sfantul loan, ca: icoane, cruciulite, agheasma, untdelemn sfintit, flori ~i haine binecuvantate, atinse de sfintele moa~te. Hramul Sfantului loan eel Nou de la Suceava, impreuna cu al Cuvioasei Parascheva de la Ia~i, se numara printre cele mai reprezentative sarbatori religioase ~i cu o veche traditie ortodoxa nationala, care contribuie mult la unitatea noastdi in Hristos. Sfinte Mucenice Ioane, mult patimitorule, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!
moa~te

MITROPOLITUL MACARIE DE VICINA (c. 1337-1347) 2


Dupa mitropolitul Teodor a urmat Luca, iar in anul 1337 ajunge pastor al Arhiepiscopiei de Vicina de la Gurile Dunarii fericitul mitropolit Macarie, care povli!Uie~te turma lui Hristos din Dobrogea (Paristrion) mai mult de zece ani. De~i in anul 1341 Dobrogea este ocupatl'i de tatari, noul ierarh face eforturi deosebite pentru a mentine calmul ~i unitatea credincio~ilor sai. Intre anii 1341-1347, mitropolitul Macarie al Vicinei ia parte la mai multe sinoade locale care au avut loc la Patriarhia de Constantinopol. In cele doua sinoade din anii 1341 ~i 1343, care discuta ~i iau apararea Sffmtului Grigorie Palama, privind invatatura isihasta atonita de iluminare duhovniceasca prin practicarea rugaciunii lui Iisus ~i invlitlitura despre energiile necreate ale Duhului Sfant, mitropolitul Macarie al Vicinei, alaturi de patriarhul ecumenic, loan al XIV -lea Caleca, aproba aceste invataturi palamite de iluminare i sporire duhovniceascli, ca fiind intru totul adevarate ~i ortodoxe. La primul sinod, arhiepiscopul Macarie, el insu~i un calugar atonit ~i adept al rugaciunii isihaste, semneaza al optulea, iar la sinodul urmator semneaza al 13-lea. Mitropolitul Macarie, de formatie isihasta atonita, era bun prieten al Sfantului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, ~i al Sfantului Grigorie
2

De la Duniire la Mare, op. cit., p. 157-160; Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine, vol. I, op. cit.,

p. 222

82

PATERICUL

ROMANESC

Sinaitul, intemeietorul Manastirii Paroria, vestit centru isihast din Mumii Bale ani pe Ia jumatatea secolului XIV, unde se nevoiau i numeroi calugari , vlahi" din Tara Romaneasca i Dobrogea. Mitropolitul Vicinei apara cu statornicie Ortodoxia Ia Gurile Dunarii, sustine Manastirea Sfantul Atanasie eel Mare de la Niculitel i micile sihastrii din partea locului, intra in legatura cu voievodul Alexandru I Basarab i hirotonete preoti pentru Tara Romaneasca i pentru sudul Moldovei. El era parinte sufletesc, atat al romanilor de Ia sudul, cat i de Ia nordul Dunarii. In anul 1347, fericitul ierarh Macarie se muta cu pace la ceretile lacauri.

MITROPOLITUL IACHINT DE VICINA primul mitropolit al Jarii Romane~ti (t 1372) 3


Ultimul mitropolit al Vicinei i eel dintai pastor al Bisericii lui Hristos din Dobrogea i Tara Romaneasca, reunita sub conducerea unui singur voievod, este arhiepiscopul Iachint. El a pastorit doar cfttiva ani la Vicina, iar in anul 1359 i-a mutat scaunulla Curtea de Arge, Ia cererea marelui voievod Alexandru I Basarab, intemeietorul Tarii Romaneti, care dorea sa aiba un sediu mitropolitan in tara sa. Mitropolitul Iachint devine astfel pastor duhovnicesc al tuturor romanilor din Dobrogea i Tara Romaneasdi. El sfimea biserici, hirotonea preoti, impartea binecuvantare poporului atat de credincios al , vlahilor" i era sfetnic apropiat al marelui domn. Astfel, Eparhia Vicina dispare i ia fiill!a o noua mitropolie romaneasca. cunoscuta sub numele de ,Mitropolia Ungrovlahiei", dependenta de Patriarhia Ecumenica de Constantinopol, condusa pe atunci de patriarhul Calist I. Ca pastor i parinte sufletesc al tuturor romanilor dintre Dunare ~i Carpati, mitropolitul Iachint a avut grija sa hirotoneasca preoti pentru toate satele, sa zideasca biserici la orae i sate, sa intemeieze noi aezari manastireti i sa tina in stransa legatura duhovniceasca Biserica Tarii R_omaneti cu Patriarhia de Constantinopol. Iar ca ,exarh al plaiurilor". mitropolitul Iachint purta grija i de credincioii ortodoqi din partile vecine. indeosebi din Transilvania, carora le trimitea preoti i calugari misionari. Acest ierarh, ajutat de domnultarii, Vladislav I (1364-1377), a incurajat i sustinut mult monahismul romanesc, al carui inceput se urea pana in secolul
3

De la Dunare la Mare, op. cit., p. 160-164; Istoria Bisericii Ortodoxe Rom{me, vol. I, p. 247-

248

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XIV -XV

83

IV, prin centrul monahal pustnicesc din Muntii Buzaului. El a adus in tara pe Sfantul Nicodim de la Tismana, care venea din Muntele Athos, pentru a organiza cftteva manastiri-lavre dupa model atonit. El a trimis numero~i calugari , vlahi" Ia Manastirea Cutlumu~-Athos, unde au ajuns calugari \-estiti. Iar in tara a organizat mai multe manastiri la Tismana, Curtea de Arge~, Campulung-Muscel, Cozia, Snagov, Targovi~te, Bolintinul din Deal ~i din Vale, Tfmganu, Cotrneana ~i altele. Dupa o pastorire atat de rodnica, s-a savar~it cu pace in anul 1372.

CUVIOSUL GHERMAN IEROSCHIMONAHUL Primul egumen al Manastirii Neamt (1320-1362) 4


Inainte de interneierea Tarilor Rornane, dHugarii se formau duhovnice~te, atat in micile sihastrii existente de-a lungul Carpatilor, cat ~i in Muntele .-\rhos. Unii se savar~eau acolo in deplina jertra ~i placere de Dumnezeu. Altii se intorceau ~i interneiau noi schituri ~i sihastrii in locuri de lini~te sau chiar in preajrna satel or. Unul din ace~ti siha~tri autohtoni a fost ~i Cuviosul Gherman de la ~eamt, care s-a nevoit in tinerete la Muntele Athos. Apoi, intorcfmdu-se in pamantul parintilor sai cu cativa ucenici ~i afland loc retras de lume in Muntii ~eam1ului, a fost calauzit de Duhul Sfant sa sihastreasca aici. El a interneiat :a inceputul secolului XIV o vestita sihastrie pe locul actualei Manastiri
~eamJ.

Duhovnicul Gherman a adunat in jurul sau mai multi ucenici ~i a inaltat in ~iana o mica biserica de lemn cu hrarnul Sffmtul loan Teologul. In anul 1320, ucenicii 1-au ales egumen ~i parinte duhovnicesc, nevoindu-se impreuna ::1 desavar~ita dragoste de Hristos, in rugaciune ~i nadejde, avand toti un cuget 5: o voie. Deci, auzindu-se prin sate de siha~trii de la Neamt, li s-au adaugat .:::.: timpul ~i alti iubitori de lini~te, numarand pe la jumatatea secolului XIV ;-ana la 40 de calugari. Sihastria lui Gherman, numita ~i Sihastria Sfantului loan Teologul, a fost :.::.noita mai tarziu de Bogdan I, intemeietorul Moldovei (1359-1365) ~i de ..:.~a~ii lui, devenind cea dintai manastire voievodala mu~atina.
' Diacon loan Ivan ~i pr. Scarlat Porcescu, Miinastirea Neamf, 1981, p. 281-283; Pomelnicul -=:.-:r:cesc a/ Manastirii NeamJ; N. Cretulescu, InscripJiile Manastirii Neamf, 1905, ms. 171, fila 346

84

PATERICUL

ROMANESC

Cuviosul Gherman ieroschimonahul a povatuit ob~tea sa pana m anul 1362, devenind vestit duhovnic al dilugarilor ~i lucrator al rugaciunii lui Iisus, invatfmd pe siha~tri aeeasta dumnezeiasca lucrare. El a intemeiat in tinutul Neamt cea dintai manastire ~i prima vatra isihasta, ai earei ueenici s-au raspandit apoi de-a lungul Carpatilor Rasariteni. Ajungand Ia adanci batraneti ~i bineplacand lui Dumnezeu, Cuviosul Gherman, eel dintai staret al Manastirii Neam!, s-a savar~it eu pace ~i a fost numarat in ceata cuvio~ilor parinti.

CUVIOSUL CIPRIAN IEROSCHIMONAHUL AI doilea egumen al Manastirii Neamt (t 1373) 5


Acest ieroschimonah a fost eel dintai ucenic al staretului Gherman ~i impreuna nevoitor cu dfmsul in Muntele Athos ~i Ia Neamt. Apoi, raposand parintele sau duhovnicese, Cuviosul Ciprian a ajuns intaistlHator al Manastirii Neamt. povatuind aceasta sfintita ob~te mai bine de zece ani. Ca egumen, Cuviosul Ciprian a crescut numero~i fii duhovnice~ti, deprinzandu-i pe toti cu smerenia, rugaciunea ~i desavar~ita dragoste in Iisus Hristos. Sub egumenia sa, numarul monahilor din Manastirea Neamt ajunsese Ia peste 80. Unul din ei a fost ~i vestitul ieroschimonah Iosif Mu~at, rudenia domnilor mu~atini, pe care il tunse in monahism ~i il Iasa egumen in locul sau. Egumenul Ciprian a fost ~i un iseusit duhovnic ~i daseal al rugaciunii. in timpul egumeniei sale s-a dezvoltat mult viata isihasHi in jurul lavrei. Siha~trii nemteni se nevoiau singuri sau cate doi-trei, in mici bordeie ~i chilii de pamant ~i lemn. Hrana lor o formau fructele de padure ~i painea pe care o primeau saptamanal din ob~tea Cuviosului Ciprian. in posturi, siha~trii nu coborau deloc in lavra, iar in celelalte zile veneau numai in sarbatori ~i se imparta~eau cu Trupul ~i Sangele Domnului. Sfetnicul lor eel mai bun era insu~i egumenul Mfmastirii Neamt. A~a nevoindu-se Cuviosul Ciprian ~i bineplaeand lui Dumnezeu, s-a savar~it cu pace in anul 1373' incredintand ob~tea in mainile arhimandritului ' Iosif Mu~at (1373-1386).

.l

-I

Diacon loan Ivan

~i

pr. Scarlat Porcescu, op. cit., p. 282-283

S F I N TI

SI C U V I 0 SI D I N S E C 0 L E L E X I V - X V

85

CUVIOSUL AGATON SIHASTRUL Muntii Buzaului (secolul XIV) 6


Acest vestit sihastru s-a nevoit in Muntii Buzaului in prima jumatate a secolului XIV. Mai intai s-a ostenit intr-o pe~tera sub muntele lui Martirie, apartinand de sihastria Fundatura. Apoi, ajungand sihastru iscusit in lupta cea duhovniceasca ~i dascal al vietii pustnice~ti, s-a invrednicit de darul preotiei, adunand mai multi ucenici in jurul sau, caci cuviosul era povatuitor de suflete ~i parinte duhovnicesc pentru multi, hranindu-i cu alese cuvinte din Sfanta Scriptura. Cuno~tea inca ~i operele Sfintilor Parinti ~i biruia cu multa pricepere ispitele vdijma~ului diavol. In a doua jumatate a secolului XIV, Cuviosul Agaton s-a stabilit cu cativa ucenici pe culmea muntoasa numita Crucea Spatarului, cale de o jumatate de ceas de Sihastria Fundatura. Aici ~i-a sapat cu mainile sale o mica biserica in stanca, cu hramul Sfftntul loan Hrisostom, pentru care avea mare evlavie. Alaturi de biserica, cuviosul ~i-a racut o mica chilie, unde se nevoia ziua ~i noaptea in post ~i rugaciune. Ucenicii sai, in numar de 12, dupa traditia isihasta din partea locului, ~i-au sapat ~i ei chilii in piatra pe acela~i munte, in preajma Cuviosului Agaton. Aceasta este sihastria lui Agaton, numarata printre primele sihlistrii cunoscute in Muntii Buzaului ~i una din cele mai alese. Aici s-au nevoit timp de trei secole peste o suta de siha~tri purtritori de Hristos, dintre care multi au ajuns la masura sfinteniei. Intre ace~tia, insa, a stralucit Cuviosul Agaton, ca o fliclie aprinsa pe varful muntelui, devenind vas al Duhului Sfftnt ~i parinte cu multi fii duhovnice~ti. Iar nevointa sa ~i a ucenicilor sai era aceasta: noaptea se adunau in biserica ~i cantau slujba Utreniei, ziua se nevoiau in chilii cu postul, cu metaniile ~i cu citirea Psaltirii, iar seara se adunau la trapeza, mancand la aceea~i masa comuna racuta dintr-un trunchi de copac cu 12 locuri. Mancarea era ~i ea pustniceasca: pesmeti de paine ~i legume fierte, rara untdelemn. In sarbatori, Cuviosul Agaton savar~ea Sfanta Liturghie ~i imparta~ea pe toti cu Trupul i Sangele Domnului. La inceputul secolului XVI, domnul Tarii Romaneti, Neagoe Basarab 11512-1521), auzind de sihlistria lui Agaton, a racut unele danii i a marit biserica din petera, cum scrie in pomelnicul sapat pe peretele altarului, care se pastreaza pana astazi.
6 P. Chihaia, De la Negru Voda la Neagoe Basarab, Bucure~ti, 1976, p. 241-243; lerom. ba.nichie Blilan, Vetre de sihiistrie romfmeascii, Bucure~ti, 1982, p. 187-188

86

PATERICUL

ROMANESC

Vestea despre nevointa ieroschimonahului Agaton ajunsese pana la evlaviosul domn Neagoe Basarab, el insu~i fiind cunoscator al vietii isihaste din Tara Romaneasca ~i sustinator al cuvio~ilor siha~tri. Neagoe impreuna cu episcopul de atunci al Buzaului ~i cu o oarecare monahie Teodora au racut unele danii Sihastriei lui Agaton, fapt pentru care au fost scri~i in pomelnicul bisericii, sapat in peretele altarului de ambele parti ale ferestrei de est. Pomelnicul se pastreaza destul de bine ~i astazi. Ulterior au fost adaugati ~i alti voievozi, care au miluit pe calugarii din Sihastria lui Agaton, ca: Moise, Vlad, Vintila ~i sotia lui, Rada. In anul 1524, Schitul lui Agaton este mentionat intr-o hotarnica data de la Afumati. In a doua jumatate a secolului, inmultindu-se numarul siha~trilor mai mult de 12, Sihastria lui Agaton devine manastire cu randuiala de chinovie. Un hrisov din anul 1587 aminte~te pentru prima data de ,manastirea lui Agaton". La inceputul secolului XVII, manastirea ajunge in paragina. In anul 1733 este reinnoita de alti ctitori, dupa care mai dainuie putin ~i apoi este definitiv parasita. Astazi se mai pastreaza doar o parte din biserica de piatra, in care se vede absida altarului, ni~ele pentru proscomidie ~i diaconicon, pomelnicul ctitoricesc incrustat in perete, o fereastra ~i cateva urme ale naosului ~i chiliei marelui sihastru.

CUVIOSUL DIONISIE SIHASTRUL Muntii Buzaului (secolul XIV) 7


Cuviosul Dionisie Sihastrul a fost unul din siha~trii cei mai renumiti de la sihastria Fundatura. El s-a nevoit aici in a doua jumatate a secolului XIV. Prin traditie i se spunea ,Torcatorul", deoarece se ocupa cu torsul lanii, din care i~i ca~tiga existenta, indeletnicire obi~nuita celor mai multi siha~tri din Muntii Buzaului. Ajungand cu darul lui Hristos la masura nepatimirii, ~i-a sapat o pe~tera intr-o stanca greu accesibila, la 4 metri deasupra pamantului. In pe~tera, cuviosul ~i-a racut un mic paraclis de rugaciune, unde neincetat dadea lauda lui Dumnezeu. Aici s-a nevoit Cuviosul Dionisie Sihastrul mai mult de 30 de ani, rabdand cu barbatie frigul iernii, umezeala, foamea ~i mai ales cumplitele ispite de la diavoli. Si era a~a de sporit printre siha~trii din partea locului, ca
7 P. Chihaia, De Ia Negru Voda Ia Neagoe Basarab, Bucure~ti, 1976, p. 241-243; Ierom. Ioanichie Balan, Vetre de sihi1strie romfmeasca, Bucure~ti, 1982, p. 190

S F I N TI

I CUVI0

I DI N SE C 0 L E L E X IV - XV

87

:.zgonea duhurile necurate din oameni ~i cuno~tea cele viitoare. Pentru aceea mulJi i1 cinsteau ~i-i c~reau cuvant de folos. NevoinJa- Cuviosului Dionisie Sihastrul era aceasta: toata saptamana se ostenea singur in pe~tera, petrecand in neadormita rugaciune, in post, in pazirea mintii ~i in cugetarea celor viitoare. Hrana ~i-o ca~tiga torcand lana, pe care i-o aducea ucenicul de prin sate. 0 data pe saptamana, spre Duminici, cobora din pe~tera ~i se imparta~ea cu Trupul ~i Sangele lui Hristos la biserica din Sihastria Fundatura. Apoi iar urea in pe~tera, tragfmd scara in chilie ~i a~a i~i continua sfanta nevoinJa. Locul unde i~i sprijinea scara se cunoa~te ~i astazi. Marele sihastru Dionisie Torcatorul a crescut mai multi ucenici, care au ajuns ~i ei siha~tri vestiti ~i i-au urmat intru totul nevoinJa. Astfel, chilia lui poate fi considerata ca o mica sihastrie pustniceasca, care a contribuit mult la dezvoltarea vietii isihaste in Muntii Buzaului.

CUVIOSUL IOSIF SIHASTRUL Muntii Buzaului (secolul XIV) 8


0 alta bisericuta in piatra care a avut un rol deosebit in dezvoltarea vietii isihaste din Muntii Buzaului este Pe~tera lui Iosif, situata pe Valea Bordeiului, aproape de satul Nucu, comuna Bozioru. Ferestrele bisericii in arc frant par sa dateze pe~tera din secolul XIII, dar prezenta pe~telui ca simbol paleocre~tin deasupra intrarii pe~terii lui Iosif, al carui contur inca se distinge, ne face sa consideram ca ea ar putea fi din secolele IV sau V, fiind folosita de cre~tini, ca ~i alte pe~teri din Muntii Buzaului, pe timpul persecutiilor. Cuviosul losif este numarat printre cei mai vestiti siha~tri nevoitori din parte a locului. Mai intai s-a nevoit in Sihastria Fundatura, iar la inceputul secolului XV s-a a~ezat in pe~tera care ii poarta numele, aproape de alte pe~teri pustnice~ti, pe care o marqte ~i-i adauga doua ferestre. In aceasta pe~tera s-a nevoit Cuviosul Iosif zeci de ani, ajungand mare dascal al lini~tii, preot ~i povatuitor de suflete. Numele lui era cunoscut pana departe ~i multi ~olnavi se vindecau cu rugaciunile lui. Adunand mai multi siha~tri in jurul lui, Cuviosul Iosif a racufliin pe~tera sa o adevarata sihastrie pe Vale a Bordeiului ~i pe muntii Martirie, Cecilia ~i Crucea Spatarului din apropiere. Multi din ucenicii sai se nevoiau in mici
8

~=;.UJichie

P. Chihaia, De Ia Negru Voda Ia Neagoe Basarab, Bucure~ti, 1976, p. 241-243; Ierom. Balan, Vetre de sihiistrie romiineasca, Bucure~ti, 1982, p. 191-192

88

PATERICUL

ROMANESC

bordeie de lemn ~i pamfmt risipite pe toata valea din apropiere. De la ace~ti siha~tri se nume~te pana astazi locul acesta , V alea Bordeiului" ~i , Paraul Bordeiului". Apoi, mutandu-se in ceata cuvio~ilor parinti, pe~tera lui Iosif a fost locuita de alti siha~tri cu viata aleasa, care au continuat firul vietii de sihastrie in aceea~i smerenie ~i ravna pentru dragostea lui Hristos. Numele ~i faptele tuturor, de~i s-au uitat de oameni, sunt scrise in cartea vietii.

UN SFANT ROMAN ANONIM din Manastirea Neamt (secolul XIV) 9


Prima inchegare de viata monahala organizata in vatra Manastirii Neamt a avut loc la inceputul secolului XIV, datorita intaiului egumen cunoscut al lavrei, anume ieroschimonahul Gherman (1320-1362), care aduna pe siha~trii nevoitori aici intr-o ob~te de sine-statatoare. Inainte de el, siha~trii nemteni duceau viata pustniceasca idioritmica, despre care se ~tie foarte putin. In a doua jumatate a secolului XIV, viata duhovniceasca din Manastirea Neamt ia o amploare mult mai mare, incat primii domni mu~atini sunt indemnati sa zideasca aici o biserica de piatra, cu hramul Inal!area Domnului. Numarul mare de morminte monahale, majoritatea din secolul XIV, situate in jurul primei biserici mu~atine, ca de altfel in toata incinta Manastirii Neamt, dovede~te cu prisosinta cat de intensa era viata calugareasca in aceasta vatra strabuna. Unele dintre aceste morminte se afla chiar sub temeliile bisericii voievodale zidita de ~tefan eel Mare, in anul 1497. Altele sunt sub chiliile din incinta, iar altele, ceea ce este ~i mai concludent, se afla sub pavajul ce duce la u~a bisericii voievodale din 1497. Aceasta dovede~te ca mormintele sunt mai vechi decat biserica. Intrucat multe dintre osemintele monahilor din incinta nu poseda traditionalele caramizi cu numele ~i data mortii lor, este dificil sa se stabileasca precis identitatea ~i frecventa vietii monahale aici, pe epoci. Unul Dumnezeu ~tie cate moa~te sfinte de cuvio~i monahi nemteni se afla in acest cimitir calugaresc, unic de altfel in tara noastra.

Primele semne miraculoase de ridicare a pavajului s-au observat samblita, 24 mai, 1986. Ele s-au repetat pana luni, 26 mai, cand s-a hotarat de staretul Manastirii Neamt. arhim. Efrem Chi~cariu, sa se sape sub pavaj. Dupa depunerea moa~telor in biserica s-a intocmit un act oficial in legatura cu aceasta minune, care se pastreaza in arhiva manastirii. Dupa doua zile, autoritatile locale au oprit pelerinajul de Ia Neamt ~i au turnat beton peste mormantul sfantului necunoscut.

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

DI N SEC0 LE L E XIV-XV

89

Sfintenia vietii dilugarilor nemteni din secolul XIV o dovede~te cu prisosinta recenta descoperire prin minune dumnezeiasca a moa~telor unui sihastru sfant din aceasta epoca, aflate chiar sub pavajul central ce duce la biserica. Acest fapt s-a petrecut in zilele de 24-26 mai, 1986, cand s-a observat ca la jumatatea distantei dintre clopotnita ~i biserica, pavajul gros de piatra ~i ciment s-a ridicat circa 30 em pe dimensiunea unui mormant, in chip miraculos. Sapandu-se cu atentie la 1,5 metri, s-a aflat trupul proslavit ~i inmiresmat al unui calugar cu viata sfanta din secolul XIV, a~ezat aici inainte de zidirea bisericii voievodale ~i a pavajului. Osemintele, galbene ~i binemirositoare, erau inca legate intre ele ~i prezentau toate conditiile cerute moa~telor de catre canoanele Bisericii Ortodoxe. Dupa deshumare, osemintele aflate s-au a~ezat intr-un sicriu ~i s-au depus in biserica de ob~tea calugarilor nemteni, in sunetul clopotelor, cu toata evlavia ~i randuiala cuvenita. Vestea descoperirii acestor sfinte moa~te s-a dispandit imediat in toata tara. inca din seara zilei de luni, 26 mai, noaptea, ~i mai ales in zilele urmatoare veneau sute de pelerini, tarani, ora~eni ~i intelectuali sa se inchine la sfintele moa~te. Mai intai aprindeau lumanari in jurul mormantului ~i raceau metanii cu lacrimi de bucurie, ca ne-a descoperit Dumnezeu un sfant nou rugator al neamului nostru. Apoi intrau in biserica ~i se rugau cu mare credinta ~i emotie la sfintele moa~te ~i la icoana racatoare de minuni a Maicii Domnului, cerandu-le ajutor ceresc ~i dand slava lui Dumnezeu pentru toate, caci au vazut o a~a de mare minune in Romania de astazi. Pana acum nu se ~tie numele cuviosului aflat la Manastirea Neamt. lata cati sfinti necunoscuti ascunde inca pamantul sfant altarii noastre!

CUVIO~II

SOFRONIE, PIMEN Manastirea Neamt (secolele XIV -XV)

~I

SILUAN

trei cuvio~i erau de loc din Tara Moldovei, iar cu metania din Athos. Caci, fiind chemati de Hristos, s-au racut clllugari din tinerete ~i au ajuns siha~tri vestili intr-una din sihastriile Athosului. Apoi, auzind de Cuviosul Nicodim eel Sfintit, i s-au racut ucenici, ostenindu-se impreuna ca!iva ani la Manastirea Hilandar. Prin anul 1365, venind Cuviosul Nicodim in Tara Romaneasca, au venit ~i Cuvio~ii Sofronie, Pimen ~i Siluan in Moldova ~i au intrat in ob~tea ~lanastirii Neamt, sub ascultarea staretului Ciprian. Si erau toti calugari
~untele

Ace~ti

90
desavar~iti

PATERICUL

ROMANESC

~i duhovnici iubitori de Hristos, sihastrind mai multi ani in padurile seculare din jurul marii lavre ~i formand numero~i ucenici. Pentru sfintenia vietii lor, ace~ti cuvio~i parinti s-au invrednicit a fi ~i egumeni ai Manastirii Neamt, spre sfar~itul secolului al XIV -lea. Astfel, Cuviosul Sofronie a pastorit ob~tea Manastirii Neamt intre anii 1392-1393, sub domnia lui Roman I Mu~at, considerat de unele pomelnice ctitore~ti ca ,primul staret al Manastirii Neamj". leroschimonahul Pimen a condus aceasta lavra intre anii 1393-1400, contribuind mult la innoirea manastirii. Jar Cuviosul Siluan a fast egumen la Neamt intre 1400-1402, continuand activitatea duhovnieeasca a inainta~ilor sai. Cuvio~ii Sofronie, Pimen ~i Siluan10 , savar~ind bine calatoria acestei vieti ~i lasand in urma peste o suta de ucenici, s-au stramutat la cele ve~nice, dandu-~i sufletele in mainile Domnului.

SFANTUL NICODIM DE LA TISMANA (tl406) 11


a. Viata

Cuviosul Nicodim eel Sfintit era de neam macedo-roman, nascut la Prilep, in sudul Serbiei, prin anul 1320, fiind inrudit cu familia despotului Lazar ~i a domnului Tarii Romane~ti, Nicolae Alexandru-Basarab. Dupa ce invata carte, se duce din tinerete in Muntele Athas ~i se calugare~te in Manastirea Hilandar, unde mai tarziu ajunge egumen ~i chiar protoepistat in conducerea Sfantului Munte. Dupa anul 1365 vine in Tara Romaneasca ~i intemeiaza, cu ajutorul lui Vlaicu Voda (1364-1377) ~i Radu I (1377-1383), Manastirile Vodita (1369) ~i Tismana (ante 1377). Mai intemeiaza la sudul Dunarii doua mici a~ezari monahale, Vratna ~i Manastirija; in Oltenia - Gura Motrului ~i Vi~ina, iar in Tara Hajegului intemeiaza Manastirea Prislop (la sfar~itul secolului XIV), unde a scris ~i un Evangheliar slavon (1404-1405). Biserica Ortodoxa il praznuie~te la 26 decembrie, ziua mutarii sale la cele
ve~nice.

Diac. loan Ivan ~i pr. Scarlat Porcescu, op. cit., p. 281; Pomelnicul ctitoresc at Miinastirii Neamf; Prof. C. Tomescu, Scurta povestire istorica despre Sfiillta Miinastire Neamf, 1942, p. 9-10 11 Stefan Ieromonahul, ViaJa Sfiintului Nicodim. Craiova. 1935; Viefile Sjin{ilor - luna decembrie, de Iorgu Dumitrescu, Bucure~ti, 1904, p. 1340-1344; Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine, vol. I. 1957, p. 200-207; Mineiul pe luna decembrie, in 26 zile
10

S FI NTI

SI

C UV IO S I DIN SEC 0 LELE XIV- XV

91

b. Fapte

~i

cuvinte de invatatura

1. Ajungand la Athos, in Muntele Maicii Domnului, Cuviosul Nicodim s-a :;.e\oit mai intai in ob~te, apoi singur intr-o pe~tera in preajma Manastirii Hilandar, rabdand grele ispite de la diavoli. Insa, fiind umbrit de darul lui Hristos, in putina vreme s-a curatit de patimi, a deprins lucrarea cea dumnezeiasca a sfintei ruglkiuni ~i s-a invrednicit de darul mai inaintevederii ~i al facerii de minuni, ajungfmd vestit in tot muntele. 2. Ca egumen al marii lavre Hilandar, Cuviosul Nicodim a adunat in vb~tea sa pana la o suta de calugari atoniti, greci, sarbi, macedoneni, romani ~i bulgari, deprinzandu-i pe toti cu frica de Dumnezeu ~i hranindu-i cu invataturile Sfintei Scripturi, fiind dasdU iscusit al rugaciunii lui Iisus, adanc reolog ~i parinte duhovnicesc luminat. Pentru aceea nu putini siha~tri, dilugari de chinovii ~i egumeni veneau la el pentru sfat ~i cuvant de folos. 3. Pentru cinstea de care se bucura peste tot, la rugamintea cneazului Lazar, Cuviosul Nicodim a mijlocit la Constantinopol, impreuna cu ucenicii sai, Isaia ~i Partenie, impacarea Bisericii Ortodoxe Sarbe cu Patriarhia Ecumenica. Deci, vazand patriarhul ~i imparatul smerenia ~i intelepciunea cuviosului ~i cucerindu-se de sfintenia vietii sale, indata a ridicat anatema data asupra Bisericii Sarbe, spre lauda lui Hristos ~i bucuria cre~tinilor. A~a intelegea el sa implineasca Evanghelia ~i sa ajute la mantuirea semenilor sai. 4. Fiind in sudul Dunarii, in urma unei descoperiri dumnezeie~ti, vine in Tara Romaneasca ~i se a~aza pe valea raului Vodita, unde exista o midi sibastrie intemeiata de calugari vlahi. Aici, Cuviosul Nicodim, cu ajutorul domnitorului Vladislav-Vlaicu Voda ~i al siha~trilor din partea locului, zide~te chilii ~i biserica de piatra cu hramul ,Sfantul Antonie eel Mare", pe care o sfinte~te in anul 1369. Manastirea Vodita a fost inzestrata apoi cu danii ~i intarita prin hrisov domnesc ca ,dupa moartea lui chir Nicodim sa nu fie volnic a pune in locul acela staret nici domnul, nici arhiereul, nici alt careva; ci cum va zice chir Nicodim ~i cum va a~eza, a~a sa tina calugarii care sunt acolo ~i ei singuri sa-~i puna staret". 5. Pe valea parfmlui Tismana, unde se nevoiau inca de la inceputul secolului XIV mai multi siha~tri in jurul unei mici biserici de lemn cu hramul _Adormirea Maicii Domnului", Cuviosul Nicodim a inaltat, de asemenea, la locul numit , Cascade", Mfmastirea voievodaHi Tismana, cu acela~i hram, cu ajutorul domnitorului Tarii Romane~ti ~i al cneazului Lazar. Marele staret formeaza aici o ob~te renumita de calugari, ajuta la mentinerea in continuare a vietii isihaste ~i pune randuiala calugareasca de chinovie, dupa traditia :\funtelui Athos.

92

PATERICUL

ROMANESC

6. Adunand in jurul sau cativa calugari luminati, a intemeiat la Mfmasti-

rea Tismana o vestita ~coala de caligrafi ~i copi~ti de carti biserice~ti, renumita in toata Peninsula Balcanica. De aici, Cuviosul Nicodim conducea duhovnice~te toate manastirile organizate de el ~i intretinea corespondenta cu egumeni ~i ucenici din Athos, din Serbia ~i din Tara Romaneasdi, precum ~i cu patriarhul Eftimie al Tarnovei, dovedindu-se un mare teolog ~i parinte duhovnicesc. 7. La batranete, Cuviosul Nicodim incredinteaza grija celor doua Manastiri, Vodita ~i Tismana, ucenicului sau, ieromonahul Agaton, iar el se retrage in pe~tera de deasupra manastirii, ce se pastreaza pana astazi. Acolo petrecea cuviosul toata saptamana in post, in priveghere ~i neincetata rugaciune, iar Duminica cobora in manastire, savar~ea Sfanta Liturghie ~i vindeca pe cei bolnavi. Apoi manca la trapeza cu parintii, mangaia pe toti cu cuvinte de folos ~i iar se urea la pe~tera. 8. Pentru sfinJenia vietii sale, Cuviosul Nicodim se invrednicise de la Dumnezeu de darul izgonirii duhurilor necurate ~i al vindecarii suferintelor omene~ti. De aceea, numele lui se racuse cunoscut pana dincolo de hotarele Tarii Romane~ti ~i multi alergau la ajutorul lui. Se spune in traditia manastirii ca unii bolnavi se vindecau numai cat ajungeau la Tismana. Altii se tamactuiau cu rugaciunea ~i binecuvantarea cuviosului, sau numai cat se atingeau de rasa lui. Printre cei vindecati de Sfantul Nicodim se numara ~i fiica regelui Sigismund, care era bolnava de epilepsie. 9. Ajungfmd la batranete, Cuviosul Nicodim eel Sfintit de la Tismana, binecuvantandu-~i ucenicii, ~i-a dat sufletul in mainile lui Hristos, la 26 decembrie, 1406, iar sfintele sale moa~te au fost a~ezate in mormantul pregatit de el in biserica. Datorita vitregiei vremurilor, mai tarziu moa~tele sale au fost a~ezate la un loc tainuit. 0 mica parte din ele s-au dus in Macedonia, iar degetul aratator de la mana dreapta se pastreaza in biserica Manastirii Tismana. Sfinte Preacuvioase Parinte Nicodim, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSUL PAHOMIE IEROMONAHUL egumen al Manastirii Peri (secolele XIV-XV)


Acest venerabil egumen al Manastirii Peri, din nordul Maramure~ului, era originar din Tara Oa~ului, ruda a lui Drago~ Voda, primul descalecl'itor al Moldovei. Intrand de tanar in nevointa calugareasca la unul din schiturile

S F I N TI

S I C U V I 0 SI D I N S E C 0 L E L E X I V - X V

93

existente in partea locului, s-a invrednicit in putina vreme de darul preotiei ~i era plin de n1vna pentru marturisirea lui Hristos ~i pentru apararea credintei ortodoxe 12 Ajungfmd cunoscut in toate satele din Maramure~, Cuviosul Pahomie devine sfetnic ~i parinte duhovnicesc al romanilor maramure~eni, pe care ii cerceta ~i ii povatuia pe calea mantuirii. In a doua jumatate a secolului XIV, cand fiii lui Sas Voda, Balita ~i Drag, intemeiaza manastirea din Peri cu hramul Sfantul Arhanghel Mihail, cuviosul Pahomie este numit egumen al acestei mfmastiri. Iar in anul 1391, cand Mfmastirea Peri devine stavropighie 13 , atunci egumenul Pahomie este numit de patriarhul Antonie al Constantinopolului, exarh patriarhal peste toate satele ortodoxe romane~ti din nordul Transilvaniei. In aceasHi calitate, egumenul Pahomie avea dreptul sa supravegheze pe preotii ~i credincio~ii ortodoqi din Maramure~, Ugocea, Barcau, Arva, Salaj, Alma~, Ciceu, Ungura~ ~i Valea Bistrei. Astfel, Cuviosul Pahomie umbla din sat in sat, sfintea biserici noi, randuia preoti, judeca neintelegerile biserice~ti, imblirbata pe tarani, invata ~i apara dreapta credinta. De asemenea, conducea duhovnice~te ~i Manastirile Ieud, Barsana ~i Peri din Maramure~, in care se nevoiau zeci de calugari, buni slujitori ai Bisericii lui Hristos, duhovnici pentru credincio~i, marturisitori ~i aparatori ai credintei ortodoxe. Cuviosul Pahomie de la Peri face, astfel, din calugari parinti ~i apologeti ai Ortodoxiei noastre strabune, iar din manastirile Maramure~ului face adevarate cetati ortodoxe de rezistenta ~i aparare in nordul Transilvaniei mereu lovit de prozelitismul catolic. In cursul primelor decenii ale secolului XV, Cuviosul Pahomie de la Peri, parintele romanilor ortodoqi din Maramure~, s-a savar~it cu pace, lasand in urma numero~i calugari i preoti slujitori prin sate.

MITROPOLITUL IOSIF MUSAT Primul ierarh al Moldovei (1402-1415?)


Cel dintai mitropolit cunoscut al Moldovei a fost, desigur, mitropolitul Mu~at. El era din familia domnilor mu~atini, ruda apropiata a lui Petru Mu~at (1375-1391) i Alexandru eel Bun (1400-1432).
12

Iosif

13

Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine, vol. I, Bucureti, 1957, p. 190-199 Dependenta de Patriarhia de Constantinopol

94

PATERICUL

ROMANESC

Din tinerete ~i-a inchinat viata lui Hristos in ob~tea Manastirii Neamt, unde a deprins frica de Dumnezeu ~i buna nevointa a vietii duhovnice~ti de la cuvio~ii calugari de aici. Apoi, facandu-se preot, a ajuns egumen la Neamt. La propunerea domnului Petru Mu~at a fost hirotonit episcop al Cetatii Albe de mitropolitul Haliciului, Antonie. insa nu sta mult aici ~i este chemat ca mitropolit al Moldovei. Dar Patriarhia Ecumenica refuzand sa-l recunoasca ~i ivindu-se mare tulburare in Biserica, smeritul mitropolit Iosif s-a retras din scaun la Manastirea Neamt ~i apoi la Bistrita. Mai pe urma se stabile~te la ,o manastire, la Boi~tea, langa Targu Neamt, unde a fost chilia vladicai Iosif ~i unde sunt calugarite". De aici, inteleptul mitropolit povatuia cu curaj Biserica Moldovei greu incercata, invata ~i apara dreapta credinta impotriva prozelitismului catolic, hirotonea preoti, sfatuia pe domn ~i era tuturor parinte sufletesc. Se spune despre dansul ca a luat parte chiar la ungerea ca domn in cetatea Sucevei a lui Alexandru eel Bun, in anul 1400. La 26 iulie, 1401, cu vrerea lui Durnnezeu ~i cu staruinta bunului domn Alexandru I Mu~at, mitropolitul Iosif a fost recunoscut de Patriarhia din Constantinopol ca parinte ~i intaistatator pe scaunul Mitropoliei Moldovei. Timp de aproape 15 ani a pastorit in tihna turma lui Hristos, randuind bine cele duhovnice~ti ~i chivernisind cu pricepere cele bisericeti, ca un bun econom al casei lui Dumnezeu. Cea dintai grija a sa a fost sa sfatuiasca pe Alexandru eel Bun, nepotul sau, sa aduca de la Cetatea Alba la Suceava moa~tele Sfantului Mucenic loan eel Nou, ca protector al tarii ~i mangaiere a poporului binecredincios. Apoi, insu~i mitropolitul a mers cu mare alai, cu preoti ~i cu mult popor, in frunte cu insu~i voievodul, de au intampinat sfintele moa~te mai jos de Ia~i, la locul numit ,Poiana Vladicai" ~i le-au a~ezat cu mare cinste in biserica Mirautilor din capitala Moldovei. Tot in ace~ti ani, evlaviosul mitropolit Iosif a reinnoit aproape in intregime ctitoria parintilor sai din Manastirea Neamt, careia i-a inchinat eel mai de pret odor. icoana Maicii Domnului facatoare de minuni, pe care o primise in dar din Bizant. De asemenea, a sfatuit pe domn sa zideasca din nou doua frumoase manastiri, Bistrita (1402) ~i Moldovita, ca Uica~ de ruga ~i de ve~nidi odihna. La 7 ianuarie, 1407, mitropolitul Iosif une~te cele doua Manastiri voievodale, Neamt ~i Bistrita, ~i nume~te egumen peste ele pe ucenicul sau, arhimandritul Dometian, ,ca sa fie aceste manastiri nedespartite una de alta, pentru ca sunt amandoua ale vladiciei mele" 14 Tot la indemnul sau, egumenul Dometian a scris vestitul Pomelnic al Manastirii Bistrita, care
14

Documente privind Istoria Romaniei- A, Moldova, veacul XIV-XV, vol. I, 1954, p. 15-16

SFINTI ,SI CUVIOSI DIN SECOLELE XIV-XV

95

se pastreaza pana astazi 15 , ~i prime~te in dar icoana Sfintei Ana de la Manuel Paleologu. Asemenea ~i la celelalte Manastiri, Probata, Bogdana ~i .\foldovita, randuie~te stareti buni ~i poarta grija de toti - de calugari, de srha~tri, de preoti, de popor ~i de tot sfatul tarii - ca un adevarat parinte al :ururor ce era. in anul 1415, ajungand la adanci batraneti, evlaviosul mitropolit Iosif, eel .:iintai parinte al Moldovei, ~i-a dat sufletul in mainile Domnului ~i a fost ingropat la Mfmastirea Bistrita, in partea de sud a pronaosului, unde i s-a descoperit mormfmtul in anul 1975, in urma lucrarilor de restaurare a bisericiP 6

CUVIOSUL DOMETIAN ARHIMANDRITUL Mare egumen al Manastirilor Neamt i Bistrita (1407- c.1415) 17
Arhimandritul Dometian este numarat printre cei mai de seama stareti ai .\lanastirilor Neamt ~i Bistrita. Acest cuvios era ruda ~i ucenic al mitropolitului Iosif Mu~at, luand jugul lui Hristos din tineretile sale, pe cand marele ierarh era egumen al Mfmastirii Neamt (1373-1386). Multi ani, Cuviosul Dometian s-a nevoit in ob~te, implinind cu dragoste sfanta ascultare ~i invatand de la cei mai sporiti calugari cuno~tinta cartii ~i me~te~ugul rugaciunii ~i al luptei celei duhovnice~ti. Apoi, invrednicindu-se de cinstea preotiei, savar~ea cele sfinte cu multa evlavie ~i frica de Dumnezeu, ajungand iscusit duhovnic ~i pastor de suflete. Fiind calugar invatat ~i iubit, atat de soborul parintilor, cat ~i de marele domn Alexandru eel Bun, arhimandritul Dometian a fost numit la, 7 ianuarie, 1407, staret al .\fanastirilor Neamt ~i Bistrita, ,ca sa fie aceste manastiri nedespartite una de alta". Din acest moment au fost unite ambele manastiri sub aceea~i conducere mai bine de 20 de ani. In Manastirea Neamt, Cuviosul Dometian a innoit in intregime, cu ajutorul voievodului ~i al mitropolitului Iosif, atat biserica ~i chiliile, cat ~i
Biblioteca Academiei Romane, cota 78 - in original Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, vol. I, 1957, p. 158; Pr. prof. M. Pacurariu, Istoria Bzsericii Ortodoxe Romane, Sibiu, 1972, p. 61-65; Pr. Scarlat Porcescu, losif eel dintai mitropolit ._-;gzoscut al Moldovei, in revista ,Mitropolia Moldovei", XL (1964), nr. 3-4, p. 126-139; Arhim. C1prian Zaharia, Iosif I Mu$at, intaiul mare ierarh roman, Episcopia Romanului, 1988; M. Costachescu, Documente moldovene$ti, vol. I, lai, 1935, p. 219 17 C. Tomescu, Scurtii povestire istoricii despre Sfanta Maniistire NeamJ, 1942, p. 11-12; Diac. :~.an Ivan ~i pr. Scarlat Porcescu, op. cit.; Damian P. Bogdan, Pomelnicul Maniistirii BistriJa, Bucure~ti, 1940, p. 86-87; pr. M. Pikurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, Sibiu, 1972, p. 64-65
16
15

96

PATERICUL

ROMANESC

viata duhovniceasdi, marind soborul lavrei la peste 150 de calugari. Dintre ei a ridicat apoi duhovnici i egumeni iscusiJi, dasdili i neadormiJi rugatori pentru toata lumea. Tot la Manastirea Neamt, staretul Dometian a intemeiat o vestita Coala de caligrafi i miniaturiti din tarile romane, neintrecuta de nici o alta Coala manastireasca, condusa de ucenicul sau, venerabilul calugar caligraf Gavriil Uric. A intemeiat, de asemenea, o bogata biblioteca cu numeroase opere patristice, dintre care multe erau copiate in lavra. in Manastirea BistriJa, staretul Dometian a marit, la fel, numarul dilugarilor la peste 50 de nevoitori i a randuit aezamant de viata duhovniceasca intocmai ca la NeamJ. Apoi a randuit duhovnici i slujitori alei, spre slava lui Dumnezeu i cinstea ctitorului fondator, Alexandru eel Bun, care adesea zabovea aici. Cei mai alei dintre ucenicii sai de la BistriJa au fost: arhimandritii Grigorie i Eutimie, ieromonahii Ioasaf, loan, Cornelie i Timotei, duhovnicul Daniil, monahii Paisie Uric, fiul sau, Gavriil Uric i numeroi altii. Tot la Manastirea BistriJa, Cuviosul Dometian a format o Coala de gramatici, unde multi tineri invatau carte de la calugarii cei mai luminati i de unde ieeau preoti de sate, dascali, cateheti, gramatici i copiti. La porunca marelui staret, s-a scris la Bistrita de catre calugari prima cronica moldoveneasca i s-au copiat mai multe scrieri din Sfintii Parinti. Jar in anul 1407 s-a scris vestitul pomelnic al Manastirii Bistrita, in care voievodul Alexandru eel Bun este numit ,adevaratul ctitor al sfant lacaului acestuia", iar ,arhimandritul Dionisie, adica Dometian, conducatorul acestui sfant lac a". In prefata pomelnicului, stareJul Dometian da aceste frumoase invataturi: , Oricine voiete sa se izbaveasca de caderea in pacatul de voie sau rara de voie, sa se cureJe. Prin cainta i marturisire adevarata i milostenie se curata pacatele, i cei doritori a se invrednici de fericirea venica sa vie cu ruinare i cu frica de Dumnezeu catre sfanta i soborniceasca i apostoleasca Biserica, ca sa-i marturiseasca pacatele ... " 18 Cuviosul arhimandrit Dometian era, de asemenea, duhovnicul marelui domn Alexandru eel Bun i sfetnicul sau de taina, la al carui indemn s-au zidit numeroase biserici , i s-au racut multe lucruri bune in Tara Moldovei". in timpul staretiei sale, Manastirile Neamt i Bistrita au cunoscut o mare dezvoltare duhovniceasca i culturalii, nemaicunoscuta pfma atunci. Aceeai deosebita amploare a luat i isihasmul moldovean in jurul ambelor manastiri, fiind mult susJinut de acest mare staret. in timpul staretiei sale apar in tinutul Neamt cateva mici sihastrii noi, precum sihastria ,din Hang", sub CeahUiu,
18

Ibidem, p. 85, Manuscris original Ia Biblioteca Academiei Romane, manuscrise slave, cota 78

S F I N TI

SI

C UVI0

SI

DIN SEC0 LELE X IV-XV

97

sihastria de la Topolita ~i Boi~tea - Targu Neamt, sihastria ,Nechidului", sihastria Tazlaului ~i altele. Acest staret s-a dovedit ~i un bun chivernisitor al averilor mfmastire~ti ~i neintrecut iconom al casei lui Dumnezeu. Pentru toate acestea arhimandritul Dometian este numarat printre cei mai de seama stareti din secolul XV ai monahismului moldovean. Ajungand la adancul batranetilor i simtindu-se chemat de Hristos, Cuviosul Dometian a dat ucenicilor sai sarutarea cea mai de pe urma i s-a stramutat la ceretile lacauri, in anul mantuirii 1415.

CUVIOSUL GAVRIIL IEROMONAHUL Primul egumen al Manastirii Cozia (secolele XIV-XV)


Ieromonahul Gavriil era unul din ucenicii Sfantului Nicodim eel Sfintit. Dupa ce mai intai se nevoi ca sihastru pe Valea Oltului, intra in obtea Manastirii Tismana, unde deprinse me~te~ugul vietii duhovniceti. ,Si era vestit in partea locului pentru sfintenia vietii lui. In anul 1388, cand Mircea eel Batran termina de zidit Manastirea Cozia in locul unei vechi sihastrii din poiana Nucet, Cuviosul Gavriil a fost randuit eel dintai egumen ~i parinte duhovnicesc al ctitoriei marelui domn. Tot lui i s-a incredintat i Manastirea Cotmeana cu toate sihastriile de pe Valea Oltului. Cuviosul Gavriil a adunat in ambele manastiri pana Ia 40 de calugari. Apoi a dat a~ezamfmt de viata duhovniceasca pentru ob~tea Manastirilor Cozia ~i Cotmeana, care se respecta cu mare sfintenie, precum reiese din actul de danie al ctitorului fonda tor: , ... Iar pentru vietuirea acestui laca, intr-acest fel sa fie dupa aezamantul popei Gavriil, oricate el va a~eza ~i va intemeia; i nimeni sa nu fie slobod a scadea sau a adauga macar cat de putin. Inca ~i dupa moartea popei Gavriil sa nu aiba nimeni voie ca sa puna egumen ... fara numai fratii pe care il vor alege dintre dan~ii, dupa a~ezamantul popei Gavriil. .. ". Acest cuvios egumen a randuit viata Cle obte in ambele manastiri, cu Sfanta Liturghie zilnica ~i cu spovedania saptamanala. In sarbatori se adunau Ia Cozia ~i siha~trii de pe Valea Oltului i primeau Trupul lui Hristos. Astfel, toti petreceau in ascultare, in rugaciune, in dragoste i in ateptarea bunatatilor viitoare. ,Si era egumenul Gavriil iscusit parinte duhovnicesc al calugarilor i siha~trilor din Tara Oltului ~i printre cei dintai sfetnici ai lui Mircea eel Batran, care de multe ori il cerceta ~i ii urma sfatul. Era inca parintele sufletesc i mangaietor al satenilor de sub munte, atat de dincoace,

98

PATERICUL

ROMANESC

cat ~i de dincolo de Carpati, ~i multi credincio~i 11 cautau pentru binecuvantare ~i cuvant de folos. Astfel, intarind viata calugareasca in cele doua manastiri ~i ajungand la adanca batranete, ~i-a dat sufletul cu pace, lasand in urma multi ucenici.

SF ANTUL LEO NT IE DE LA RADA UTI

Manastirea Bogdana ( s e c o I e I e X I V- X V) 19
Sfantul Ierarh Leontie este numarat printre cei dintai sfinti romani pe care i-a odraslit pamantul Moldovei ~i adevaratul parinte duhovnicesc al Cuviosului Daniil Sihastrul. Dupa traditie era de loc din ora~ul Radauti. Apoi, ravnind Sfintilor Parinti de odinioara ~i arzand cu inima dupa dragostea lui Hristos, spre star~itul secolului al XIV -lea s-a facut sihastru in padurile seculare din parte a locului. Deci, calugarindu-se cu numele de Lavrentie, s-a invrednicit mai tarziu de darul preotiei. Apoi, impreuna cu cativa ucenici, a intemeiat o vestita sihastrie de calugari in codrii Radautilor, ce se chema, dupa numele sau ,Schitul Laura" (Lavra) sau ,Manastirea Sfantului Lavrentie" 20 in ob~tea sa, Cuviosul Lavrentie a format multi ucenici cu viata aleasa, printre care se numara ~i Sfantul Daniil Sihastrul. in Schitul Laura, insu~i Cuviosul Lavrentie s-a nevoit ~i a avut o traire a~a de inalta, incat s-a invrednicit de la Dumnezeu de darul facerii de minuni. Ca pe multi bolnavi ii vindeca cu rugaciunea sa ~i era tuturor parinte, sfetnic, dascal ~i ocrotitor. Dupa intemeierea Episcopiei de Radauti, auzind domnul Moldovei, Alexandru eel Bun, de nevointa sa, 1-a randuit episcop al acestui scaun. ~i a pastorit cu multa intelepciune turma lui Hristos cativa ani de zile, invatand pe toti dreapta credinta ~i facandu-se tuturor pilda de sfintenie. Apoi, ravnind iara~i vietii sihastre~ti, s-a retras din scaun ~i s-a facut schimonah cu numele de Leontie, ajungand eel mai vestit sihastru ~i parinte duhovnicesc din nordul Moldovei. Deci, mai tdiind putin i uimind pe toti cu smerenia, cu nevointa ~i cu darul minunilor pe care le facea, ~i-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului. Mai tarziu, proslavindu-se prin oarecare minuni ~i fiind gasit in mormant cu trupul intreg ~i nestricat, s-a a~ezat cu cinste in biserica episcopala din
19 Pr. dr. Liviu Stan, SfinJi romani, Sibiu, 1945, p. 14-20; Pr. dr. Petru Rezu~. Sfantul Leontie de Ia RiidiiuJi, in rev. ,Mitropolia Moldovei", XL (1964), nr. 5-6, p. 282-289; Ierom. Ioanichie Biilan, SfinJi romani ... , op. cit., p. 331 20 Pe Iocul unde a fost Sihiistria lui Lavrentie se afla satul Laura-Suceava.

SFINTI ,SI CUVIO,SI DIN SECOLELE XIV-XV

99

Radauti spre inchinarea tuturor, unde multi credincio~i primeau sanatate ~i mangaiere la sfintele sale moa~te, ajungand vestit pana dincolo de hotarele Moldovei. In anul 1639, practandu-se biserica, au disparut ~i moa~tele Sfantului Leontie din Ractauti. Unii cred ca au fost luate de navalitori. Altii spun ca au fost ingropate de calugari in biserica, in anul 1783, odata cu desfiintarea mfmastirii. Insa, locul unde se afla astazi, singur Dumnezeu il ~tie. In anii 1621-1622 un vestit teolog ucrainean, ieromonahul Zaharia Kopystenski din Kiev, scria despre el: ,in Ractauti, in episcopie, Sfantul Leontie flicatorul de minuni zace cu trupul intreg ... " 21 Sfinte Preacuvioase Parinte Leontie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSUL MACARIE IEROMONAHUL Ctitorul Manastirii Boi~tea-Neamt (secolele XIV -XV) 22


Acest cuvios parinte era cu metania din Manastirea Neamt ~i ucenic al mitropolitului Iosif Mu~at, pe cand acesta era egumen in lavra (1373-1386). Apoi, primind darul preotiei, a ajuns slujitor credincios al Bisericii lui Hristos ~i duhovnic iscusit. Egumenul Dometian (1407-1415), cunoscand buna nevointa a ieromonahului Macarie, i-a incredintat metocul de la Gra~i- Targu Neamt, unde iernau vitele Manastirii Neamt. Aceasta ascultare a dus-o cuviosul multi ani de zile, avand sub povatuirea sa 20 de calugari ~i frati. Cu totii traiau in desavar~ita dragoste, implinind ascultarea cu sfintenie ~i laudand pe Dumnezeu ziua ~i noaptea. Numele acestui mare duhovnic s-a tacut cunoscut in toate satele din imprejurimi i multi credincioi il aveau de parinte sufletesc. Vazand ieromonahul Macarie ca s-au inmultit ucenicii sai, in anul 1449 (?) a intemeiat un laca de rugaciune in codrii din apropiere de Targu Neamt. anume sihastria de calugarite Boi~tea 23 . Biserica cu hramul ,Na~terea Maicii Domnului" a fost
Pr. prof. Liviu Stan, op. cit., p. 17 I. Grigora~, I. Capro~u. Biserici din Moldova, p. 60; N. Stoicescu, Repertoriu bibliograjic .\1oldova, Bucure~ti, 1974, p. 98 ~i 148 23 Manastirea Boi~tea a functionat aproape doua secole, fiind tot timpul locuita de calugarite. Apoi, intemeindu-se satul cu acela~i nume alaturi de manllstire, biserica a devenit parohie, iar maicile s-au retras Ia Manastirea Topolita-Neamt, luand cu ele :;;i icoana Maicii Domnului de provenienta bizantina, daruita dupa traditie de mitropolitul Iosif Mu:;;at. De Ia Topolita, icoana a ajuns Ia Schitul
22 21

100

PATERICUL

ROMANESC

la inceput din lemn, apoi s-a zidit din piatra. Primul duhovnic a fost insu~i ctitorul manastirii, ieromonahul Macarie, iar primele vie!uitoare au fost 30 de calugari1e din !inutul Neam1. intemeindu-se acest a~ezamant calugaresc cu via!a de ob~te, in pu!ina vreme Manastirea Boi~tea ajunsese o vestita sihastrie de calugari!e din partea locului, avand aceea~i randuiala duhovniceasca de nevoin1a ca ~i marea lavra, al direi metoc era. Numele ~i faptele Cuviosului Macarie se raspandisera peste tot, ajungand pana la voievodul ~tefan eel Mare, care face unele danii pentru ctitoria sa. ~i era cuviosul bland, smerit ~i foarte sporit in rugaciune. Avea inca ~i darul izgonirii duhurilor necurate ~i mul!i se vindecau cu rugaciunile lui, fiind iscusit pova1uitor de suflete ~i dascal al rugaciunii. A~a nevoindu-se Cuviosul Macarie mai mult de 60 de ani, ~i-a dat sufletul cu pace in bra1ele lui Hristos, Uisand in manastirea sa peste 50 de calugari!e.

CUVIOSUL IOV SIHASTRUL Manastirea Bogdane~ti (secolele XIV -XV)


Sihastrul Iov era cu metania din Mfmastirea Bogdane~ti-Suceava, unde s-a nevoit ca1iva ani la sfar~itul secolului XIV. Apoi, dorind sa sll'iveasca neincetat pe Dumnezeu, s-a retras in padurile seculare de sub Muntele Ple~u, unde a sihastrit in aspra nevoima peste 40 de ani, rabdand grele ispite de la diavolul. Vestea acestui mare ascet se racuse indata cunoscuta peste tot, caci avea darul Sfantului Duh ~i era racator de minuni. Apoi izgonea cu rugaciunea duhurile rele din oameni ~i prevestea cele viitoare. Adunand in jurul sau mai mult de 15 calugari, a intemeiat in padure o midi sihastrie, cunoscuta multa vreme sub numele de ,Sihastria lui Iov", iar mai tarziu ,Poiana lova". Aceasta era sihastria calugarilor din Manastirea Bogdane~ti-Ra~ca. Secole de-a randul, pana spre zilele noastre, s-au nevoit aici siha~tri cuvio~i, neadormi!i rugatori ai neamului. Chiliile ucenicilor se aflau in apropierea chiliei Cuviosului Iov, iar in mijloc se inal!a o mica biserica de lemn, unde raceau zilnic cuvenita rugaciune. in sarbatori savar~eau Sfanta Liturghie ~i primeau Sfintele Taine. in tradi!ie se spune despre Cuviosul Iov ca era renumit duhovnic ~i dascal al rugaciunii. La el veneau mul!i calugari ~i mireni pentru rugaciune ~i cuvant de
Garcina-Neamt, iar din anul 1803 a fast transferatll cu obtea calugaritelor Ia Manastirea Agapia unde se afla ~i astazi.

SF INTI

~I

C U VI 0

~I

DIN SEC 0 L E L E X IV- XV

101

folos. Dupa o astfel de nevointa pustniceasca, Cuviosul Iov Sihastrul ~i-a dat sufletul in mainile lui Hristos ~i s-a adaugat in ceata cuvio~ilor parinti24 . Cuvioase parinte Iov, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSUL SILVESTRU SIHASTRUL Schitul Silvestru-CeahH'iu (secolul XV)


Ieroschimonahul Silvestru, unul din cei mai vechi siha~tri ai Muntelui Ceahlau, era cu metania din Manastirea Neamt, unde se nevoise din tinerete ~i ajunsese duhovnic iscusit. Apoi, auzind de cuvio~ii siha~tri din Muntele CeahHl.u ~i de locurile singuratice de aici, s-a retras cu cativa ucenici pe Valea Bistritei ~i, urcand pe paraul care azi se numqte ,Paraul Schitului", a sihastrit langa Ceahlau multi ani ne~tiut de nimeni. Mai tarziu, adunandu-se ~i alti siha~tri imprejurul lui, a intemeiat in poiana un mic schit ~i biserica de lemn cu hramul Pogorarea Sfantului Duh, in timpul domniei lui Alexandru eel Bun. Acest sfant laca~ s-a numit la inceput ,Sihastria lui Silvestru", apoi ,Schitul lui Silvestru" ~i este cea dintai sihastrie ~i a~ezare monahala cunoscuta langa Muntele Ceahlau. Iar Cuviosul Silvestru este eel dintai sihastru pomenit in traditia locului. Cuviosul Silvestru a povatuit schitul peste 20 de ani, adunand in jurul lui mai multi siha~tri ~i randuind aleasa viata de ob~te. Indeletnicirea lor era neincetata rugaciune, spre lauda lui Dumnezeu ~i mantuirea oamenilor. Acest egumen era ~i duhovnic a numero~i siha~tri care pustniceau pe Muntele Ceahlau. Spre sarbator-i coborau la schit multi dintre ei, primeau dumnezeie~tile Taine ~i se urcau din nou la bordeiele lor. in posturi se retrageau in munte ~i dilugarii din schit ~i se nevoiau singuri dupa putere, apoi se intorceau la ale lor. Ajungand sihastru vestit ~i parinte duhovnicesc al siha~trilor de la Ceahlau, pe la jumatatea secolului XV, Cuviosul Silvestru ~i-a dat sufletul in mainile Domnului, lasand in urma numero~i ucenici. Mai tarziu, schitul sau, reinnoindu-se, s-a numit ,Schitul Hangu", iar din secolul XVII, Manastirea Pionul, dupa numele sihastrului Peon, care s-a nevoit mai mulJI am pe Ceahlau. Cuvioase parinte Silvestre, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!
24 Arhiereul Narcis Cretulescu, Istoria Sfintei Manastiri Rd$Ca, Flilticeni, 1901. p. 24; Pomelnicul ctitoricesc al Manastirii Rd$ca

102

PATERICUL

ROMANESC

SF ANTUL VASILE DE LA MOLDOVIT A (secolul XV) 25


Sfantul Vasile ieromonahul era de loc din nordul Moldovei, fiu de tarani iubitori de Dumnezeu. Auzind de viata aleasa ~i buna rfmduiala din Manastirea Moldovita (sec. XIV) ~i fiind chemat de Hristos, s-a racut calugar iscusit in aceasta chinovie voievodala, intrecand pe multi cu smerenia, cu rugaciunea ~i cu intelepciunea cea duhovniceasca. Vazand mitropolitul Iosif Mu~at nevointa ~i sfintenia vietii lui, 1-a hirotonit preot ~i 1-a numit egumen al Manastirii Moldovita, povatuind cu multa intelepciune ob~tea incredintata lui, incat era cinstit ~i cautat, atat de calugari, cat ~ide multi credincio~i 26 Vestea numelui sau ajunsese pana la domnul Moldovei, Alexandru eel Bun, ~i la sfetnicii sai. Caci primise de la Dumnezeu darul facerii de minuni ~i al inaintevederii ~i nu putini bolnavi vindeca ~i cele viitoare mai inainte le cuno~tea. Era inca sfetnic ~i parinte duhovnicesc al marelui domn ~i al multor cuvio~i ~i siha~tri, ~i toti se foloseau de cuvintele lui. Acest sfant egumen avea ucenici in Muntele Athos ~i la Manastirea Studion din Bizant. de unde a adus zeci de manuscrise biserice~ti la manastirea sa. El a intemeiat la Moldovita ~i o vestita ~coala de monahi cateheti ~i caligrafi, pentru nevoile bisericilor de la sate. Astfel, bine calatorind ~i implinind Evanghelia lui Hristos, Cuviosul Vasile s-a savar~it cu pace, Iasand in urma peste o suta de ucenici ~i o ob~te cu totul aleasa. Dovedindu-se ~i dupa moarte racator de minuni, iar trupul sau gasindu-se nestricat, a fost a~ezat in biserica ~i cinstit de toti ca un adevarat sfant. in anii 1621-1622, teologul ucrainean, ieromonahul Zaharia Kopystenski, scria despre el: ,in Moldovita, in manastire, Sfantul Vasile racatorul de minuni". Mai tarziu, biserica veche risipindu-se ~i alta noua ridicandu-se (1535), moa~tele Cuviosului Vasile au stat peste o suta de ani in noua biserica. Apoi, din cauza vitregiei vremurilor, au fost a~ezate in biserica la un loc tainuit, unde se afla ~i astazi.

25 Diacon I. Ivan, Cuviosul Vasile de la MoldoviJa, in Sfinfi rom{mi ... , op. cit., p. 306; Pr. prof. Liviu Stan, Sfinfi romiini ... , op. cit., p. 45-47 26 Cuviosul Vasile figureaza ca egumen in Pomelnicul Miiniistirii Moldovi(a. Numele lui mai figureaza intr-un document de danie allui Alexandru eel Bun din 14 aprilie, 1415.

S F I N TI

I C UVI0

I DI N SEC0 L E L E XIV- XV

I 03

CUVIOSUL AGAPIE SIHASTRUL Ctitorul Manastirii Agapia Veche ( s e c o l u l X V ) 27


Pustnicul Agapie este eel dintai sihastru cunoscut, ce s-a nevoit in munJii care ii poarta numele, ~i adevaratul ctitor al sihastriei Agapia Veche. Acest cuvios a trait mai intai in ob~tea Manastirii Neamt, la inceputul secolului al XV -lea, unde s-a invrednicit de darul preotiei. Apoi, iubind rugaciunea ~i viat:a pustniceasca, s-a retras la lini~te in muntele ce desparte Manastirea Secu de Manastirea Agapia. In acest munte se gaseau poieni singuratice ~i locuri foarte prielnice vietii pustnice~ti. Aici s-a nevoit Cuviosul Agapie singur, mult:i ani de zile, in post ~i rugaciune, slavind pe Dumnezeu ziua ~i noaptea ~i rabdand multe ispite de la diavoli. Apoi, numele lui !acandu-se cunoscut, i s-au alaturat cativa ucenici din ob~tea Manastirii Neamt, care ~i-au construit chilii din lemn in apropierea dascalului lor. Astfel s-a inchegat aici prima ~i cea mai vestita sihastrie din jurul Manastirii Neamt. Inmultindu-se numarul pustnicilor, se simtea nevoia unei biserici pentru slujbe in zile de sarbatori. Atunci Cuviosul Agapie a construit, impreuna cu ucenicii sai, o mica biserica de lemn, in poiana care ii poarta numele, cu hramul ,Schimbarea Domnului la Fata". A~a a luat natere pe la jumatatea secolului al XV -lea ,Sihastria lui Agapie", sub povatuirea acestui mare sihastru. Aa de vestit ajunsese numele lui, ca mult:i calugari i mireni il cautau, ii cereau cuvant de folos ~i doreau sa-i devina ucenici. Caci se cucereau toti de petrecerea Cuviosului Agapie i de buna randuiala din sihastria lui. Toata saptamana ucenicii lui se nevoiau singuri in munte, iar spre sarbatori coborau in schit, faceau priveghere de toata noaptea, savareau Sfanta Liturghie i se imparta~eau. Apoi se retdigeau din nou la linite, pentru a vorbi neincetat cu Dumnezeu i a se hrani din dumnezeiasca dragoste. Ajungand la varsta vestita de Duhul Sfant, prin gura proorocului David, Cuviosul Agapie Sihastrul s-a stramutat cu pace la cele venice, numarandu-se in ceata cuvio~ilor parinti, ~i a fost inmormantat langa bisericlL De la acest cuvios i-au luat numele cele doua Manastiri, Agapia Veche i Agapia Noua, Poiana lui Agapie, muntele i paraullui Agapie. Doamne, odihnete in imparatia Ta pe Cuviosul Agapie cu ucenicii sai, care au sfintit aceste locuri prin jertfa ~i dragostea lor!
27

Pr. N. Dlirangli, Istoricul Maniistirii Agapia, Tg. Frumos, 1908, p. 40

104

PATERICUL

ROMANESC

MONAHUL FILOTEI IMNOGRAFUL Manastirea Cozia (secoieie XIV-XV)


Acest monah iubitor de Hristos se numara printre cei dintai imnografi cunoscuti din mfmastirile romane~ti. Mai intai a fost mare logorat al Tarii Romanqti in timpul domniei lui Mircea eel Batrfm, cunoscut sub numele de Filos, fiind foarte invatat ~i cunoscator al limbilor greaca ~i slavona. In anul 1392, renuntfmd la dregatorie ~i la toate cele pamfmte~ti, lua Crucea lui Hristos ~i se racu dilugar in Manastirea Cozia, prin mana egumenului Gavriil. Apoi, deprinzand buna nevoinla ~i rfmduiala slujbelor bisericqti, ajunse vestit protopsalt ~i eel dintai dascal ~i caligraf in ob~tea Manastirilor Cozia ~i Cotmeana. Monahul Filotei intemeiaza astfel prima ~coala de caligrafi ~i copi~ti la Cozia ~i ajunge dascal al calugarilor de pe Valea Oltului. Singura opera scrisa de el, ajunsa pana astazi, poarta numele de ,Pripeale" (marimuri), adica imne de lauda in cinstea marilor sfinli, care se canta la slujba privegherii in manastiri. Fiind iscusit protopsalt ~i imnograf, ,pripealele" sale s-au raspandit prin secolele XV- XVIII in to ate Bisericile Ortodoxe din Peninsula Balcanica, spre lauda lui Dumnezeu ~i a sfintilor Sa? 8 . Ajungand la varsta proorocita de psalmistul David ~i lasand in urma cativa buni ucenici, Cuviosul Filotei s-a mutat la cele cere~ti pentru a lauda neincetat cu ingerii pe Tatal, pe Fiul ~i pe Duhul Sffint.

CUVIOSUL GAVRIIL URIC (Scriitorui) Manastirea Neamt ( s e c o I e I e X I V- XV) 29


Vrednicul de pomenire monah ,Gavriil Scriitorul" este numarat printre cei dintai copi~ti de opere filocalice din 1ara noastra ~i unul din cei mai iscusiti dascali, miniaturi~ti ~i caligrafi ai monahismului romanesc. Acest calugar inva1at era fiul gramaticului Petru Uric, scriitor de acte (mice) domne~ti de la curtea lui Roman Mu~at ~i Alexandru eel Bun. Dupa ce
lstoria Bisericii Ortodoxe Rom{me, vol. I, op. cit., p. 216; AI. Piru, lstoria literaturii romane. vol. I, 1970, p. 14-15 29 Pomelnicul Maniistirii Bistrifa, 1407, mss. slave, nr. 78, Biblioteca Academiei Romane, fila 6 r; C. Tomescu, Scurtii povestire istoricii despre Sfanta Maniistire Neamf, 1942, p. 13
28

S F I N TI

SI

C UVI0

SI

DIN SEC0 LELE XIV-XV

105

invata la ~eoala de gramatici de la Manastirea Bistrita, ajunge eel dintai scriitor ~i gramatie la eancelaria Moldovei. Apoi, tatal sau fiicandu-se monah cu numele de ,Paisie Urieul" la Manastirea Bistrita, s-a calugarit ~i fiul sau, Gavriil, in ob~tea Manastirii Neamt, dorind sa slujeasea din tinerete lui Hristos. Calugaria lor a avut loe intre anii 1407-1415, sub egumenul Dometian, cand s-a scris ~i pomelnicul de la Manastirea Bistrita. Pe fila 6 r, ,zaceala 20" a pomelnicului etitoricesc, scrie urmatoarele: ,Pomene~te, Doamne, sufletul robilor Tai. .. , al monahului Paisie Uricul ~i al fiului sau, monahul Gavriil Scriitorul". Smeritul monah Gavriil, socotindu-se nevrednic de sfanta preotie, ~i-a inchinat anii vietii eopierii de inva1aturi ~i scrieri patristice, atat aghiografice, cat ~i filocalice. Caci era inzestrat de Dumnezeu cu multa ~tiin1a de carte, cu o frumoasa scriere ~i cuno~tea bine limbile greaca ~i slavona ~i impodobea cartile sale cu miniaturi din cele mai alese. Timp de aproape 40 de ani, monahul Gavriil Uric a copiat ~i a impodobit in Manastirea Neam1 zeci de manuscrise. Dintre acestea se mai pastreaza astazi doar cateva: Evangheliarul (1429) cu text slavon ~i grecesc ~i cu neegalate miniaturi; Scara Sfantului loan Scararul, Margaritarul Sfantului loan Gura de Aur, patru volume de ,Sbornice" cu extrase de invataturi patristice ~i vieti de sfinti ~i altele, care calauzesc sufletul pe calea mantuirii. Monahul Gavriil Uric este considerat eel dintai dascal, caligraf ~i scriitor de opere filocalice din Moldova. Cercetand manuscrisele bizantine de la Manastirea Moldovi1a, aduse de Alexandru eel Bun din Constantinopol (Manastirea Studion), el intemeiaza la Neamt ~i Bistrita o vestita ~coala de caligrafi ~i miniaturi~ti, formand numero~i dascali, gramatici ~i scriitori de caqi patristice ~i de cult. Prin acest dascal a patruns duhul Sfin1ilor Parin1i ~i tradi1ia bizantina in manastirile din Moldova. Ucenicii lui s-au raspandit, mai ales sub domnia lui .Stefan eel Mare, in toate manastirile din Moldova, ca: Bistrita, Putna, Moldovi1a, Vorone1, Probota, Tazlau ~i la cancelariile
domne~ti.
A~a a socotit smeritul monah Gavriil Scriitorul sa slaveasca pe Dumnezeu, sa imbogateasca Biserica Moldovei ~i sa ajute la mantuirea sufletelor omene~ti. Scriitor ~i impreuna lucrator, dascal ~i implinitor al cuvintelor Sfintei Evanghelii, Cuviosul Gavriil este chipul monahului desavar~it care a imbinat pe deplin ascultarea cu rugaciunea ~i inva1atura cu fapta buna, in dragoste ~i smerenie. Savar~indu-~i calatoria vietii ~i lasand in Moldova numero~i ucenici, Cuviosul Gavriil Scriitorul (Uric) ~i-a dat sufletul cu pace in bra1e1e lui Hristos, catre jumatatea secolului XV.

106

PATERICUL

ROMANESC

CUVIOSUL SILUAN IEROSCHIMONAHUL Mare egumen al Manastirii Neamt (t 1448) 30


Egumenul Siluan era ucenic al mitropolitului Iosif Mu~at ~i al egumenului Dometian (1407-1415), crescut ~i format in ob~tea Manastirii Neamt. Aici a invatat carte multa in ~coala de gramatici a mfmastirii de la marele dascal ~i monah Gavriil Uric, ajungand apoi ieromonah ~i duhovnic iscusit. In anul 1422, raposfmd egumenul Pimen, a fost randuit de Dumnezeu egumen al Manastirii Neamt Cuviosul ieroschimonah Siluan. Acest mare staret a condus ob~tea manastirii cu deosebita daruire ~i pricepere duhovniceasca mai mult de 25 ani. El a continuat ~i a desavar~it opera duhovniceasca ~i culturaHi inceputa de egumenul Dometian in ambele lavre - Neamt ~i Bistrita. In Manastirea Neamt, egumenul Siluan a marit mult numarul monahilor, dintre care nu putini sihastreau in padurile seculare din jurul ei. Dintre ace~tia a ridicat duhovnici ~i egumeni cuvio~i, cunoscuti in toata Moldova. La biserica a intarit buna randuiala a slujbelor, incat nidiieri nu se savar~eau mai frumos ca aici. Vestitii protopsalti de la Neamt, rivalizau cu cei de la Muntele Athos ~i din Bizant ~i insu~i domnul cu toti dregatorii tarii veneau sa-i asculte la slujbe. Un avant necunoscut pana atunci in Moldova a luat ~i viata isihasta din jurul Manastirilor Neamt ~i Bistrita, unde straluceau mari siha~tri ~i lucratori ai rugaciunii lui Iisus. Cel mai vestit sihastru din timpul egumenului Siluan era Cuviosul losif, ce se nevoia cu 17 ucenici in Muntele Bisericanilor. Luminatul egumen Siluan a dezvoltat la Neamt ~coala de gramatici, condusa de monahul Gavriil Uric, ajungand eel mai vestit centru duhovnicesc din Moldova, de cultura patristica, de iconografie ~i aghiografie, de copiere ~i ornamentare a dirtilor de cult. Aici invatau carte multi gramatici, monahi ~i mireni, dintre care unii au ie~it iscusiti caligrafi, copi~ti ~i miniaturi~ti la manastirile moldovene. Sub indrumarea egumenului Siluan s-au copiat la Neamt mai multe opere patristice cu continut filocalic, precum Scara Sfantului loan Scararul, Margaritarul Sfantului loan Gura de Aur, Adunari de Cuvinte (Sbornice), Vieti de sfinti ~i altele. Tot prin grija egumenului Siluan s-a brodat cu fir de aur Epitaful de la Neamt (1437), renumit in toata tara, care ii poarta numele; s-au zidit chilii noi
30 Arhiereul Narcis Cretulescu, lnscripJiile Maniistirii Neamf, 1905, mss., nr. 171. f. 340, Biblioteca Maniistirii Neamf; C. Tomescu, op. cit., p. 12-13

S F I N TI
~i

I C UVI0

I DIN SEC0 LE LE XIV-XV

107

s-au flicut numeroase innoiri ~i danii. Jar ca sfetnic al evlaviosului domn Alexandru eel Bun ~i al fiilor sai, Cuviosul Siluan a luat parte la toate bucuriile ~i incercarile vremii din tara Moldovei. El a participat la prohodirea voievodului Alexandru eel Bun, in anul 1432, ~i tot el a cautat sa impace neintelegerile dintre urma~ii sai la domnie, caci era iubit ~i respectat de toti ca un vrednic parinte duhovnicesc. Dupa o indelungata nevointa duhovniceasca, in post ~i rugaciune, in rabdare ~i jertfire de sine pentru mantuirea multora, cuviosul egumen Siluan ~i-a dat sufletul cu pace in mainile lui Dumnezeu, in anul 1448, Iasfmd in urma numero~i ucenici.

CUVIOSUL IOSIF DE LA BISERICANI Sihastria Bisericani-Neamt ( s e c o 1u 1 X V) 31


Ieroschimonahul Iosif Sihastrul era cu metania din Manastirea Bistrita. Apoi, ducandu-se la Mormantul Domnului, s-a flicut pustnic vestit in pustiul Iordanului, incat numele lui se flicuse cunoscut in tot tinutul Iudeii. Auzind calugarii din partea locului, s-au adunat in jurul sau 17 siha~tri, dintre care 15 romani ~i doi greci. ~i era Cuviosul Iosif duhovnic al siha~trilor ~i dascal al pustnicilor. Nevointa lor era neincetata rugaciune, iar adapostul lor il formau pe~terile de pe malul Iordanului. Odata, navalind arabii in Tara Sfanta, Cuviosul Iosif ~i-a luat ucenicii ~i a venit in Moldova, la Manastirea Bistrita. Dar n-a stat mult aici, caci, iubind lini~tea, s-a retras intr-un munte inalt din apropiere, numit de atunci ,Muntele lui Iosif", iar mai tarziu, ,Muntele Bisericanilor". Aici toti se nevoiau in pe~teri de piatra ~i in bordeie de lemn ~i pamant, iar slujba o fliceau intr-o pe~tera mare, ale carei urme se cunosc pana astazi. ~i atat de mult a sporit Cuviosul Iosif, incat se flicuse flicator de minuni. Vazand ca se inmultesc ucenicii lui pe munte, a iniHtat o mica biserica de lemn cu hramul Buna-Vestire, a !acut chilii de jur-imprejur ~i a adunat aici o parte din calugari. Schitul acesta s-a numit multa vreme ,Schitul lui losif" ~i era una din cele mai vestite sihastrii din Moldova. Cuviosul Iosif a a~ezat cu legamant in schitul sau randuiala neadormita de slujba, numita ,achimita", dupa modelul Manastirii Studion din Constantinopol. Astfel, a impartit pe
31

Ierom. Ioanichie Balan, Sfinfi romiini ... , op. cit., p. 311; Pomelnicul Miinastirii Bisericani

108

PATERICUL

ROMANESC

dilugari in trei cete, ~i fiecare ceata slavea pe Dumnezeu in biserica cate opt ore. Iar randuiala ob~tii Cuviosului Iosif era aceasta: neincetata rugaciune in biserica ~i la chilii, cantarea psalmilor lui David, postul, desavar~ita ascultare ~i dragostea intre frati. Schitul lui Iosif era singura a~ezare manastireasca cu randuiala achimita din tara noastra. Pentru o nevointa ca aceasta, Cuviosul losif a fost cinstit de credincio~i ca sfant inca din viata, fiind pomenit in partea locului pana in zilele noastre. Mai tarziu, Schitul lui Iosif s-a numit de credincio~i ,Schitul Bisericani", adica al ,evlavio~ilor", pentru ca monahii se rugau neincetat cu post ~i lacrimi ~i multi se vindecau de boli cu binecuvantarea cuviosului. Deci, mult nevoindu-se Sfantul Iosif ~i ajungand la masura parintilor de demult, ~i-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului ~i a fost numarat in ceata sfintilor. Sfinte Preacuvioase Parinte Iosif, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSII SIMON, METODIE, VARNA VA, PETRU, AVERCHIE, GHERMAN, PIR SI GRECU (?) (secolul XV) 32
Ace~ti cuvio~i parinti impreuna cu alti noua siha~tri, ale caror nume s-au uitat, au fost ucenicii Cuviosului Iosif din pustiul Iordanului. Dintre ace~tia, cincisprezece erau romani, iar schimonahii Pir ~i Grecu (?) erau din Palestina. Urmand pe dascalul lor, toti ace~ti parinti au venit in Moldova ~i au sihastrit pe Muntele Bisericani, avand fiecare pe~tera sa. Astfel, monahul Simon a sihastrit pe un munte inalt numit pana azi ,Muntele lui Simon", iar ceilalti s-au nevoit in alte culmi de munte, nu departe de pe~tera Cuviosului Iosif, care de atunci ii poarta numele. Ei se rugau toata saptamana singuri in aspra nevointa, iar in sarbatori se adunau in pe~tera cuviosului ~i raceau priveghere de toata noaptea. Dupa intemeierea ,Schitului lui losif", unii din ace~ti siha~tri s-au coborat in ob~te, iar Cuvio~ii Simon, Metodie, Varnava, A verchie, Pir ~i Grecu au ramas in pustie pana la sfar~itul vietii. Si erau toti iubitori de Hristos ~i lucratori ai rugaciunii inimii, mijlocind neincetat pentru mantuirea lumii ~i stralucind pe munte ca ni~te raclii duhovnice~ti. Catre sfar~itul secolului XV, cei 17 cuvio~i siha~tri de pe Muntele Bisericani s-au stramutat la cere~tile laca~uri, iar moa~tele lor s-au a~ezat in
32

Pr. C. Matasa, op. cit., p. 79-80; Pr. Liviu Stan, op. cit., p. 54; N. Stoicescu, op. cit., p.

72, 145

S F I NT I

I C U VI 0

I D IN S E C 0 L E L E X IV - XV

109

peterile in care s-au savar~it. In toponimia locului se pastreaza pana astazi urmatoarele denumiri: ,Muntele Simon", ,Muntele Averchie", ,Muntele lui ~1etodie", ,Muntele lui Varnava", ,Muntele Pir" ~i ,Muntele Grecu", iar din secolul XVII, ,Muntele Chiriac" ~i ,La Chilii" 33

MITROPOLITUL TEOCTIST I al Moldovei ~i Sucevei (1452 - 1477) 34


Venerabilul mitropolit Teoctist I a fost 25 de ani ,parintele Moldovei" ~i eel mai de aproape rugator ~i sfetnic al voievodului ,Stefan eel Mare. Dupa traditie se tragea din familia Muatinilor. Din tinerete, luand jugul lui Hristos, s-a racut dilugar in Manastirea Neaml, cea mai renumita vatra monahaHi de formare duhovniceasca din secolele XV -XIX. Apoi, invatand de la monahi iscusiti frica de Dumnezeu i dogmele credintei, s-a invrednicit de darul preotiei ~i a fost un timp egumen al marii lavre. Vazand Petru Aron intelepciunea 5i sfintenia vietii egumenului Teoctist, cu sfat de obte 1-au ales mitropolit al Moldovei in anul 1452. Jar in primavara anului 1457, cfmd ,Stefan eel Mare ajunge pe tronul Moldovei, mitropolitul Teoctist a fost randuit de Dumnezeu sa unga domn pe eel mai mare voievod al neamului romanesc. Caci, adunandu-se cu tot clerul ~i poporul la locul numit ,Direptate, cu voia tuturor 1-au ridicat Domn i 1-au pomazuit Teoctist mitropolitul", in numele Preasfintei Treimi. Apoi s-a rugat pentru el cu tot poporul sa fie domn al dreptatii, viteaz intru razboaie, aparator al credintei, rnarturisitor al lui Hristos i parinte adevarat al Moldovei. Acest intelept mitropolit era eel dintai sfetnic al lui ,Stefan eel Mare. Cand tara era amenintata de razboaie, cu el se sratuia intai. Iar cand domnul pleca la lupHi, mitropolitul punea la priveghere de toatli noaptea cu post ~i rugaciune pe toti rnonahii din rnanastiri ~i pe toti siha~trii din munti, pe preoti ~i pe credincioi, pana ce voievodul se intorcea biruitor la Suceava. De asernenea, cand ,Stefan, cu ingaduinta lui Dumnezeu, se intorcea invins de la lupta, precum a fost la Razboieni (1476), mitropolitul Teoctist cu clerul sau il irnbarbata eel dintai, se ruga pentru el i il indemna sa nu inchine tara. Tot el este acela care 1-a sratuit pe ,Stefan eel Mare sa inalte dupa fiecare razboi cate
Ierom. Ioanichie Balan, Vetre de sihiistrie, op. cit., p. 65 lstoria Bisericii Ortodoxe Romane, vol. I, Bucure~ti, 1957, p. 233-238; Pr. prof. M. Pacurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine, Sibiu, 1972, p. 82; Cronica lui Grigore Ureche
34 33

110

PATERICUL

ROMANESC

o mfmastire, in semn de multumire adusa lui Dumnezeu. Cu indemnul lui, marele domn a zidit Manastirea Putna (1466-1470), pe care insu~i a sfintit-o la 3 septembrie, 1470. Cu indemnul lui a retacut in intregime Manastirea Zografu (1466-1475) ~i a dat multe ajutoare manastirilor din Athos. Sub pastoria acestui evlavios mitropolit a inflorit mult viata duhovniceasca in manastirile Moldovei ~i s-au intemeiat numeroase schituri ~i sihastrii de-a lungul Carpatilor, precum Sihastria Putnei, Sihastria Voronetului, a Bisericanilor, a Tazlaului ~i altele. In toate aceste a~ezari monahale traiau calugari ale~i, dintre care unii ajunsesera tacatori de minuni ~i erau cinstiti de popor ca sfinli. Viata isihasta in acest timp a cunoscut o inflorire tara egal in Moldova. De asemenea, mitropolitul Teoctist a crescut numero~i ucenici, dintre care unii au ajuns ierarhi ale~i, altii stareti iscusiti, ca Simeon ~i Siluan la Manastirea Neamt, Ioasaf, eel dintai egumen la Putna, Evstatie la Bistrita, Silvestru ~i Teoctist la Moldovita, Gherontie la Humor, Fevronia la manastirea de calugarite Itcani, Antonia la Horodnic ~i altii. In Manastirile Neamt, Putna, Moldovita, Humor ~i Probota, odata cu viata duhovniceasca, mitropolitul Teoctist a dezvoltat ~i ~colile de caligrafie, de broderie, de sculptura, de pictura, de miniatura ~i de muzica. A~a a fost pastoria bunului mitropolit Teoctist timp de 25 de ani. Apoi, fiind chemat la ve~nica odihna, ~i-a dat sufletul in mainile Domnului la 18 noiembrie, 1477, fiind plans de tot poporul ~i ingropat in pridvorul Manastirii Putna.

SF ANTUL DANIIL SIHASTRUL Manastirea Voronet (secolul XV) 35 a. Viata


Cuviosul Parintele nostru Daniil Sihastrul a fost unul din cei mai mari sfinti pe care i-a odraslit pamantul Moldovei, mare dasdil al pustiei ~i povatuitor al dilugarilor. Acest sfant al neamului nostru s-a nascut intr-o familie de oameni saraci de pe mo~ia Manastirii Sfantul Nicolae din Ractauti, la inceputul secolului al XV-lea, primind la botez numele de Dumitru. Cand avea 16 ani, s-a tacut
Pr. prof. Liviu Stan, SfinJi romiini, p. 29-43; Pr. prof. Petru Rezu!?, ViaJa ~i faptele Sfiintului Daniil Sihastrul, in ,Studii Teologice", 1956, nr. 3-4, p. 227-240; Arhim. Nestor Vornicescu, Stefan eel Mare ~i Daniil Sihastrul, in rev. ,Mitropolia Moldovei", 1966, nr. 7-8, p. 566-573
35

SFINTI

~I

CUVIO~I

DIN SECOLELE XIV-XV

111

calugar in aceeai mfmastire, cu numele de monahul David. Dupa cativa ani de aspra nevointa se invrednicete de harul preotiei i se retrage la Mfmastirea Sfantul Lavrentie din comuna Vicovul de Sus 36 Apoi, fiind chemat de Duhul Sffmt la viata pustniceasca, s-a racut schimonah cu numele de Daniil, inainte de anul 1450, i s-a nevoit singur in netiute osteneli duhovniceti, mai intai in preajma Manastirii Neamt. pe valea paraului Secu, apoi pe valea paraului Putna, intr-o mica chilie sapata in piatra. Dupa sfintirea Manastirii Putna (1470), Cuviosul Daniil Sihastrul s-a retras in preajma Manastirii Voronet, unde i-a sapat chilie in piatra, sub stanca .Soimului. Aici se nevoiqte singur inca 20 de ani in placere de Dumnezeu, crescand numeroi ucenici i racand multe minuni de vindecare. In anul 1488, odata cu zidirea bisericii Manastirii Voronel, Sfantul Daniil Sihastrul se coboara in obte, avand peste 80 de ani, i ajunge egumen al acestei manastiri. Mai traind inca puJin i fiind cinstit de popor ca sfant i tacator de minuni, Cuviosul Daniil i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu prin anul 1496 i a fost aezat in biserica, unde se afla pfma astazi. b. Fapte
~i

cuvinte de invafiitudi

1. Sfantul Daniil Sihastrul, fiind ales de Dumnezeu din sanul maicii sale pentru viata cea ingereasdi a pustnicilor, s-a dovedit din pruncie purtator de Hristos. Ca niciodata nu lipsea de la biserica, nici se juca cu ceilalti copii, nici nu cauta odihna i mancare. Ci, mereu se ruga i intru toate asculta de parinti. 2. Cand avea varsta ca de 10 ani, fiind dat sa invete carte in Manastirea Sfantului Nicolae din Radauti, copilul Dumitru, dei tanar cu varsta, s-a dovedit batran cu inJelegerea. Ca in putina vreme a deprins Ceaslovul i Psaltirea pe de rost, precum i nevointa cea duhovniceasca. Pentru aceasta, cuvioii calugari foarte mult il iubeau i se foloseau de blandetea i priceperea lui, ca era intotdeauna umbrit de darul Duhului Stant. 3. Dupa cinci ani de ucenicie, tanarul osta al lui Hristos s-a tacut calugar, primind numele marelui prooroc i imparat David . .Si era intru toate ascultator cuvioilor parinti, avand ca dasclil i parinte duhovnicesc pe mult nevoitorul i purtatorul de Dumnezeu Sfantul Ierarh Leontie de RadauJi. 4. Acest tanar monah David era foarte ravnitor in nevointa vietii calugareti. Cel mai mult iubea linitea, postul i rugaciunea. Zilnic nu gusta nimic pfma la asfintitul soarelui, iar uneori postea desavarit cate trei i chiar cinci zile i se hranea numai cu legume i ierburi. In ascultare era tacut, bland
36

Astazi se afla aici satul Laura, derivat de Ia ,Lavrentie" sau de Ia ,lavra".

112

PATERICUL

ROMANESC

~i tuturor supus, iar la biseridi zabovea ziua ~i noaptea ca o candela mereu nestinsa. Inca ~i la chilie dormea putin pe un mic scaunel, mereu veghind ~i cugetfmd la cele dumnezeie~ti. Iar dintre carti, eel mai mult iubea Psaltirea pe care o ~tia pe de rost ~i o repeta zilnic. 5. A~a nevoindu-se cativa ani de zile, Cuviosul David s-a Ia.cut vas al Sffmtului Duh, invrednicindu-se de darul preotiei ~i al facerii de minuni. Multi bolnavi, auzind de minunile ce se Ia.ceau prin rugaciunile lui, alergau la smeritul ieromonah David ~i se vindecau de suferintele lor. Altii veneau sa-i ceara sfat, ca era foarte intelept in cuvant ~i inaintevazator, iar altii veneau sa-i marturiseasca pacatele, ca ajunsese cuviosul vestit duhovnic in partile de nord ale Moldovei. 6. Vazand ieromonahul David ca este inconjurat de lume ~i nu mai are lini~te la rugaciune, temandu-se de duhul slavei de~arte, a luat binecuvantare de la episcopul de Ractauti ~i s-a retras la Manastirea Sfantul Lavrentie (Laurentiu). Dar ~i acolo il cautau credincio~ii, precum ~i cei bolnavi de duhuri necurate. Cuviosul David, insa, ziua Ia.cea ascultare ~i statea intre oameni, iar noaptea priveghea, se ruga ~i impletea co~uri de nuiele pentru ob~te. A~a i~i omora cuviosul ispitele tineretii ~i cugetul slavei de~arte. 7. Odata 1-a trimis egumenul cu oarecare ascultare in ora~ul Siret. Acolo, inconjurandu-1 credincio~ii, a zabovit cuviosul o zi, neputfmd a se intoarce la timp in manastire. Atunci, egumenul i-a dat canon sa nu mai iasa o vreme din lavra. Deci, smerindu-se ieromonahul David, ~i-a implinit cu bucurie canonul, dand slava lui Dumnezeu pentru toate. 8. Trecand cativa ani ~i Cuviosul David sporind mult in nevointa duhovniceasca, se simtea chemat de Duhul Sfant la viata pustniceasdi. Sufletul sau era ranit de dragostea lui Hristos ~i dorea sa-L slaveasca neincetat cu ingerii ~i cu siha~trii din codrii Carpatilor. Deci, primind binecuvantare de la egumenul Mfmastirii Sfantul Lavrentie, a imbracat mai intai marele ~i ingerescul chip al schimniciei, schimbandu-~i numele din David in Daniil. Apoi, tainuindu-se de lume, s-a retras singur in adancul codrilor pe valea paraului Secu-Neamt, cu putin inainte de anul 1450, unde s-a nevoit 14 ani in aspre osteneli calugare~ti. Apoi, vazandu-se inconjurat de lume, s-a retras in nordul Moldovei, aproape de sihastria Putna. 9. Calauzit de Dumnezeu, Cuviosul Daniil ~i-a racut mai intai o coliba de lemn pe valea paraului Viteul. Apoi, afland o stanca mare in apropiere, ~i-a sapat cu dalta o mica chilioara in peretele stancii, cat sa poata incapea. Alaturi ~i-a scobit o alta incapere, drept paraclis de rugaciune, cum se vede pana

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XIV-XV

113

u a e

i
1

astazi. In aceasta stfmca s-a nevoit Cuviosul Daniil in placere de Dumnezeu mai mult de 20 de ani. 10. Nevointa Preacuviosului Parintelui nostru Daniil Sihastrul in chilia de la Putna era aceasta: Ziua ~i noaptea priveghea cu neincetata rugaciune ~i cugetare la cele dumnezeie~ti, postind pana la asfintitul soarelui. Din chilie nu ie~ea deloc toata saptamana. Mancarea lui era formata din pesmeti de paine, radacini ~i ierburi, iar lucrul mainilor sale era impletirea co~urilor de nuiele. Duminica savfu~ea Sfanta Liturghie ~i se imparta~ea cu Trupul ~i Sangele lui Hristos, apoi primea pe cei ce veneau la el pentru vindecare de boli ~i pentru cuvant de folos. In posturi postea cate trei ~i uneori cinci zile ~i avea darul rugaciunii ~i al lacrimilor. 11. Pentru sfintenia vietii sale, pentru postul eel indelungat ~i pentru privegherile cele de toata noaptea cu rugaciuni ~i cu lacrimi, Cuviosul Daniil Sihastrul a fost multli vreme ispitit de satana, cautand sa-l alunge din pustie ~i sa-l arunce in pacatul eel cumplit al slavei de~arte. Dar cuviosul, cerand ajutorul lui Hristos ~i cu puterea Sfintei Cruci, toate cursele diavolului le biruia. Pentru aceea, in putina vreme s-a invrednicit de la Dumnezeu de darul lacrimilor, al mai inaintevederii ~i al vindecarii de boli. Caci izgonea duhurile necurate din oameni numai cu cuvantul ~i vindeca tot felul de bolnavi. Apoi cuno~tea cugetele cele ascunse ~i spunea multora tainele cele viitoare, caci era plin de darul Duhului Sfftnt. 12. Pentru ni~te daruri ca acestea, numele cuviosului se racuse cunoscut in toata tara Moldovei, iar poporul, de la mic pana la mare, 1-a numarat din tinerete in ceata sfintilor. Cei mai multi il numeau ,Sfantul Daniil, Sihastrul eel Batran", caci era parinte ~i povatuitor al tuturor siha~trilor din nordul Moldovei. Altii, indeosebi calugarii, il numeau ,Sfftntul Daniil Schimonahul". Iar dupa mutarea sa din trup, era numit in popor ,Sfantul Daniil eel Nou", ca sa-l deosebeasca de alti cuvio~i cu acela~i nume. 13. In anul 1451, intamplandu-se grabnica moarte domnului tarii, Bogdan Voievod. fiul sau Stefan cu greu a sdipat de primejdie. Deci, auzind de nevointa ~i minunile Sffmtului Daniil Sihastrul ~i fiind in grea stramtoare, a fost caHiuzit de Duhul Stant la chilia lui. Aici, poposind cateva zile, ~i-a marturisit cugetele inaintea cuviosului, a primit de la el dezlegare de pacate ~i multe cuvinte de mangaiere. Apoi, lini~tindu-i sufletul, marele sihastru 1-a binecuvfmtat, s-a rugat pentru dansul, i-a proorocit ca in curand va fi domn al Moldovei ~i 1-a liberat cu pace.

114

PATERICUL

ROMANESC

14. in primavara anului 1457, Stefan eel Mare, ajungfmd pe scaunul Moldovei, s-a incredintat de implinirea proorociei Sffmtului Daniil Sihastrul ~i de darul lui Dumnezeu care era intru dfmsul. Din anul acela, cuviosul i-a fost marelui domn eel dintai sfetnic, duhovnic ~i rugator catre Dumnezeu. Adeseori, voievodul poposea la chilia lui, i~i marturisea pacatele, ii cerea cuvant de folos ~i nimic nu racea rara rugaciunea ~i binecuvantarea lui. lar cuviosul il imbarbata ~i il indemna sa apere tara ~i cre~tinatatea de mainile paganilor' incredintandu-1 ca, de va zidi dupa fiecare lupta cate 0 biserica spre lauda lui Hristos, in toate razboaiele va birui. Astfel, ascultandu-1, Stefan eel Mare a aparat cu multa vitejie Biserica lui Hristos ~i tara Moldovei dupa caderea Bizantului, aproape o jumatate de secol, ca~tigand 47 de razboaie ~i inaltand 48 de biserici. in felul acesta, Cuviosul Daniil Sihastrul s-a dovedit un mare aparator al Ortodoxiei romane~ti ~i ctitor duhovnicesc al manastirilor inaltate la indemnul sau. 15. Odata, poposind domnul Moldovei in chilia cuviosului, a fost indemnat de marele sihastru sa zideasca in apropiere de chilia sa o manastire de calugari, intru pomenirea Adormirii Maicii Domnului, catre care avea mare evlavie. Deci, ascultandu-1 Stefan Voievod ~i impreuna alegand locul, cu binecuvantarea lui s-a inceput in anul 1466 zidirea Manastirii Putna. Iar in anul 1470, cand s-a sfintit acest dumnezeiesc laca~, insu~i Sfantul Daniil a luat parte, fiind cinstit de toti ca un al do ilea ctitor. 16. Se mai spunea despre dansul ca, voind Stefan Voda sa-i incredinteze manastirea, de multe ori 1-a rugat sa fie egumen ~i parinte duhovnicesc al Putnei. Dar cuviosul, socotindu-se nevrednic de o cinste ca aceasta, a ramas mai departe la mica lui chilie din pe~tera. 17. Pentru sfintenia vietii sale, Cuviosul Daniil Sihastrul s-a dovedit din tine rete purtator de Hristos ~i mare dascal al lini~tii ~i rugaciunii lui Iisus. in timpul vietii sale nu era in Moldova alt sihastru ~i duhovnic mai vestit, nici alt lucrator ~i dascal al rugaciunii mai iscusit decat el. De aceea, toti egumenii ~i duhovnicii din nordul Moldovei, ca ~i dregatorii din sfatul tarii, il aveau de parinte duhovnicesc. 18. Urmand exemplul vietii sale, numero~i calugari iubitori de lini~te din chinovii se retrageau in pustie cu binecuvantarea Cuviosului Daniil ~i deveneau siha~tri ~i lucratori sporiti ai rugaciunii lui Iisus. Astfel, acest mare ascet al Moldovei avea prin manastiri ~i sate numero~i fii duhovnice~ti, iar prin munti ~i prin codri avea peste o suta de ucenici siha~tri care se nevoiau in placere de Dumnezeu, dupa sfatul sau. A~a a creat Sfantul Daniil Sihastrul in Moldova o mare mi~care isihasta, aproape rara egal, innoind astfel, pentru multa vreme,

SFINTI

~I

C UV IO~I DIN SEC OLELE XIV -XV

115

viata duhovniceasdi prin manastiri i schituri i ridicand 0 intreaga generatie de sihatri i rugatori ai neamului. 19. Dupa anul 1470, vazand cuviosul ca la Putna nu mai are linite din cauza manastirii i a multimii credincioilor, a parasit chilia in care se nevoise peste douazeci de ani i s-a retras in taina in codrii seculari din jurul Mfmastirii Voronet. Aici se nevoiau ca la cincizeci de calugari sub povatuirea ieroschimonahului Misail, vrednic ucenic al Sfantului Daniil. Deci, afland un loc retras in preajma manastirii, ~i-a fiicut 0 mica chilie deasupra stancii numita ,~oimul" i aici se ostenea cuviosul in desavar~ita linite i pUicere de Dumnezeu. Insa n-a trecut multa vreme i indata numele lui s-a fiicut cunoscut in toate satele din partea locului, incat veneau la el tot felul de bolnavi, paralizati, oameni stiipaniti de duhuri necurate i se vindecau. Credincioii, neputand ajunge la chilia lui, ateptau jos in manastire, iar cuviosul cobora noaptea, se ruga pentru ei, le spunea pricina suferintei, ii sratuia, ii binecuvanta i ii trimitea sanatoi la casele lor. 20. In vara anului 1476, ~tefan eel Mare, pierzand lupta de la Razboieni in fata turcilor, s-a dus la chilia Sfantului Daniil Sihastrul, bunul sau parinte duhovnicesc de la Voronet. Deci, ,batand ~tefan Voda in Ua sihastrului sa-i descuie, a raspuns sihastrul sa atepte ~tefan Voda afara pfma va termina ruga. Si dupa ce i-a terminat sihastrul ruga, 1-a chemat in chilie pe Stefan Voda. Si s-a spovedit Stefan Voda la dansul. Si a intrebat Stefan Voda pe sihastru ce va mai face, ca nu poate sa se mai bata cu turcii. lnchina-voi tara la turci sau nu? Iar sihastrul a zis sa nu o inchine, ca razboiul este al lui, numai dupa ce va izbavi, sa faca o manastire acolo, in numele Sfantului Gheorghe" 37 Deci, crezfmd domnul Moldovei in proorocia Sfantului Daniil ca va birui pe turci i lufmd de la el rugaciune i binecuvantare, indata a adunat oaste i a izgonit pe turci din tara. Aa ajuta cuviosul cu rugaciuni fierbinti ditre Dumnezeu sa se izbaveasca Moldova i tarile cretine de robia paganilor. 21. Raposand mitropolitul Teoctist, in toamna anului 1477, ~tefan eel Mare s-a sfiituit cu clerul i episcopii tarii sa aleaga pastor i parinte al Moldovei pe Sfantul Daniil Sihastrul de la Voronet. Dar cuviosul, auzind de aceasta, s-a rugat cu lacrimi lui Dumnezeu i voievodului sa nu-l lipseasca pfma la moarte de fericita lui linite. Deci, cucerindu-se toti de smerenia i sfintenia lui, i-au cerut iertare i 1-au lasat in pustie sa slaveasca neincetat pe Dumnezeu.
37

Ion Neculce, 0 samd de cuvinte, p. 107

116

PATERICUL

ROMANESC

22. Timp de 20 de ani cat a sihastrit la Voronet, Cuviosul Daniil a creat aici o noua vatra isihasta, tot atat de importanta ca ~i cea de la Putna. Caci in putina vreme s-au adunat in jurul sau zeci de siha~tri, unii mai nevoitori decat altii, care se osteneau, fie in codrii Voronetului, fie in Muntii Raraului, fie de-a lungul Carpatilor Rasariteni. Cei mai multi practicau rugaciunea lui lisus, postul ~i tacerea. Altii citeau zilnic Psaltirea, altii raceau mii de metanii ~i impleteau co~uri, iar altii, fiind buni caligrafi, scriau carti de slujba pentru biserici ~i manastiri. Cei mai ale~i ucenici ai Cuviosului Daniil Sihastrul au fost: mitropolitul Grigorie Ro~ca, monahul caligraf loan, precum ~i egumenii Misail ~i Efrem, toti din Manastirea Voronet. Apoi Cuviosul Pahomie Sihastrul ~i egumenul Nil din Manastirea Slatina; egumenul Paisie, Paladie Sihastrul ~i Anastasie Sihastrul de la Manastirea Neamt; lsaia Pustnicul de la Manastirea Moldovita, egumenul Gherontie de la Humor ~i multi altii. 23. Aducandu-~i aminte ~tefan eel Mare de ragaduinta data lui Dumnezeu ~i Sfantului Daniil Sihastrul, in vara anului 1488 a zidit din temelie, la Manastirea Voro net, o frumoasa biserica din piatra inchinata Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, in locul vechii biserici de lemn. La 14 septembrie, in acela~i an, biserica a fost sfintita de mitropolitul Gheorghe, in prezenta fericitilor ei ctitori, ~tefan Voievod ~i Cuviosul Daniil Sihastrul, ~i a zeci de mii de credincio~i, calugari, clerici ~i dregatori de tara. In aceasta zi, cu sfat de ob~te, Sfantul Daniil, de~i batran, a fost numit egumen al Manastirii Voronet. 24. Timp de aproape 10 ani, Sfantul Daniil a povatuit ob~tea Manastirii Voronet, ca un mare parinte duhovnicesc al calugarilor, al siha~trilor ~i al intregii Moldove. Caci, de~i petrecea mai mult la chilia sa de pe stanca ~oimului, fiind foarte iubitor de lini~te, adeseori cobora in ob~te, marturisea soborul, tamaduia pe cei bolnavi ce se adunau de prin sate ~i ii sratuia pe toti. Apoi, iara~i se retragea la chilia sa. 25. In timpul egumeniei sale, Manastirea Voronet a trait cea mai infloritoare perioada duhovniceasca din istoria sa, fiind socotita multa vreme lavra isihasmului din Moldova. Toti monahii din ob~te, care numarau peste ~aizeci de nevoitori, practicau rugaciunea lui lisus. Unii erau vestiti pastori ~i duhovnici, altii erau dascilli invatati in ~coala manastirii ~i neobositi caligrafi, iar cei mai multi erau dilugari de rugaciune, care slaveau pe Dumnezeu neincetat ~i se rugau pentru toata lumea. La Voronet au invatat carte ~i au deprins nevointa duhovniceasca numero~i preoti de parohie, egumeni, episcopi, monahi, siha~tri ~i dregatori de tara. Iar in codrii seculari din muntii Voronetului, ai Raraului ~i Stani~oarei, se nevoiau pentru dragostea lui Hristos alti peste cincizeci de siha~tri, ucenici ai Sfantului

SFINTI

~I

CUVIO~I

DIN SECOLELE XIV-XV

117

Daniil. Pe toti ace~tia ii supraveghea ~i ii povatuia pe calea cea buna a imparatiei cerurilor marele egumen ~i povatuitor de suflete, Cuviosul Parintele nostru Daniil, ,Sihastrul eel Batrfm". 26. Ajungand vas ales al Duhului Sfant, plin de tot felul de bunatati ~i trecand de varsta de nouazeci de ani, Sffmtul Daniil marele sihastru al ~1oldovei, dascalul pustiei ~i f1katorul de minuni, ~i-a dat sufletul in bratele lui Hristos la sfar~itul secolului al XV-lea (1496). Multimea ucenicilor lui impreuna cu mitropolitul ~i domnul tarii 1-au plans indeajuns ~i 1-au ingropat in pronaosul bisericii Manastirii Voronet, punand deasupra o piatra cu inscriptia: ,Acesta este mormantul parintelui nostru David, schimonahul Daniil". Apoi, impartind credincio~ilor multe milostenii ~i sarutand sfintele lui moa~te, s-a intors fiecare la ale sale. 27. Dupa savar~irea sa, vazand ucenicii ~i credincio~ii ca se fac oarecare minuni ~i vindecari de boli la moa~tele cuviosului, 1-au trecut in ceata sfintilor, numindu-1 ,Sfantul Staret Daniil", ,Sfantul Daniil Sihastrul", sau mai ales ,Prea Cuviosul de Dumnezeu rugatorul Parintele nostru Daniil eel Nou" 38 . Ob~tea Manastirii Voro net, impreuna cu mitropolitul Grigorie Ro~ca, ucenicul sau, au pus acestei lavre, dupa hramul Sffmtului Mare Mucenic Gheorghe, al doilea hram in cinstea ,Sfantului Daniil eel Nou", pomenindu-1 in randul ferici}ilor ctitori. Totodata i-au rfmduit zi de praznuire peste an, anume dupa pomenirea Sfantului Daniil Stalpnicul, a treia zi. Astfel, in Moldova, pomenirea Cuviosului Daniil Sihastrul s-a racut, secole de-a randul, la 23 aprilie, hramul Manastirii Voronet, ~i la 14 decembrie, a treia zi dupa ziua Sfantului Daniil Stalpnicul ( 11 decembrie). Ca sfant cu aureola a fost pictat pentru prima data in anul 1547, de acela~i mitropolit, pe peretele de sud al bisericii Manastirii Voronel, in stanga u~ii de intrare in pridvor, cum se vede pana astazi, tinand in mana sa un sui desracut pe care scrie: , Veniti, fratilor, de rna ascultati. Va voi invata frica Domnului. Cine este omul ... " . 28. Ravna credincio~ilor a indemnat pe calugarii de la Mfmastirea Voronet, la inceputul secolului al XVII-lea, sa scoata din mormant moa~tele racatoare de minuni ale Sfantului Daniil Sihastrul ~i sa le a~eze in biserica, in sicriu frumos impodobit, pentru inchinare. Pe aces tea insu~i mitropolitul Dosoftei le-a sarutat. Vestea minunilor lui ajunsese pana la Kiev, in Polonia, in Transilvania, in Sfantul Munte, de unde veneau credincio~i sa i se inchine ~i toti il numeau ,Sfantul Daniil eel Nou, facatorul de minuni".
38

Pr. prof. Petru Rezu~. op. cit., p. 235. Dupa traditie, Sfantul Daniil a murit Ia 14 decembrie.

118

PATERICUL

ROMANESC

29. In anul 17 49, egumenul Mfmastirii Voronet, anume Ghedeon, a dat Mfmastirii Putna degetul aratator al Sffmtului Daniil ferecat in argint, unde se pastreaza pana astazi. Moa~tele poarta inscriptia: ,Aceste relieve le-arn ferecat eu. Ghedeon, egumen de la Voronet, cu toata cheltuiala mea, in anul 1749, decembrie 4". in anul 1775, Moldova de nord ajungand sub ocupatia Austriei, moa~tele Sfantului Daniil Sihastrul au fost a~ezate din nou in mormantul sau, unde se pastreaza pana astazi 39 Sfinte Preacuvioase Parinte ~i tacatorule de minuni Daniile, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSUL MISAIL IEROSCHIMONAHUL Egumen al Manastirii Voronet (secolul XV) 40


Ieroschimonahul Misail era ucenic apropiat al Sfantului Daniil Sihastrul, inca din anii 1450-1460, pe cand se nevoia in chilia de la Putna. Urmand dascalului sau, s-a nevoit ~i el un timp la lini~te, sihastrind pe valea Putnei. Apoi, cu binecuvantarea Cuviosului Daniil, s-a stabilit cu mai multi ucenici in Manastirea Voronet ~i acolo se smerea in fata tuturor in nadejde ~i ascultare. Invrednicindu-se de darul preotiei, Cuviosul Misail a fost ales egumen de ob~tea manastirii, prin anul 1470, ~i era iubit de toti pentru blandetea ~i intelepciunea cu care povatuia sufletele catre Hristos. In anul 1471, vazand egumenul Misail ca Sfantul Daniil Sihastrul este inconjurat de prea multa lume ~i nu mai are lini~te la Putna, 1-a adus in taina la Manastirea Voronet. Apoi i-a tacut o chilie de piatra pe stanca Corbului din apropiere, dupa dorinta cuviosului. Deci, randuindu-i ucenici, purta mare grija de dansul ~i niciodata nu ieea din cuvantul sau. Povatuind Manastirea Voronet mai mult de zece ani, egumenul Misail a tacut din ob~tea sa cea mai vestita sihastrie din Moldova. Numero~i monahi i schimonahi iubitori de linite, care doreau sa petreaca alaturi de Stantul Daniil, se stabileau in ob~tea de la Voronet, sub ascultarea Cuviosului Misail. Intre anii 1470-1480 se nevoiau in aceasta sihastrie peste 60 de monahi, Ia care se mai adaugau alti 50 de siha~tri ce traiau in padurile seculare din muntii
39 Ultima data au fast scoase din mormant moa~tele Stantului Daniil Sihastrul in vara anului 1962, cu prilejullucriirilor de restaurare de Ia Voronet. 40 I. Bogdan, Doewnentele lui Stefan eel Mare, vol. I, Bucure~ti, 1913, p. 166; Arhim. Nestor Vornicescu, Stefan eel Mare $i Daniil Sihastrul ... , op. cit., p. 43

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XIV-XV

119

Voronetului. Pe toti ace~tia ii supraveghea egumenul Misail, cu rugaciunea ~i binecuvantarea Sfantului Daniil. Unii dintre ei erau ale~i lucratori ai rugaciunii lui Iisus, altii erau desavar~iti ascultatori ~i postitori, iar altii erau buni caligrafi, dasclHi in ~coala manastirii ~i smeriti slujitori in ob~te, odihnind cu dragoste pe credincio~ii care veneau la Sfantu1 Daniil. Dupa anul 1480, primind schima monahala, Cuviosul Misail s-a retras la lini~te, laudand pe Dumnezeu ziua ~i noaptea. Apoi, mai traind putin, s-a savar~it cu pace ~i s-a numarat in ceata cuvio~ilor plirinti.

CUVIOSUL IOASAF ARHIMANDRITUL Primul egumen al Manastirii Putna (1470-1484)


Arhimandritul Ioasaf a fost eel dintai egumen ~i ctitor duhovnicesc al Manastirii Putna. Chemat de Hristos mai intai in ob~tea Manastirii Neamt, unde a primit tunderea monahala, s-a format duhovnice~te pe langa cei mai ale~i parinti ai marii lavre. Tot aici a invatat carte Cuviosul Ioasaf de la ucenicii vestitului dascal Gavriil Uric, deprinzand bine limbile greaca ~i slavonli, precum ~i me~te~ugul copierii de carti biserice~ti. Si era cinstit de tot soborul monahilor pentru intelepciunea ~i ascultarea lui. In anul 1440, monahul Ioasaf a fost hirotonit preot ~i a ajuns duhovnic iscusit in Manastirea Neamt, povatuind catre Hristos multe suflete. Numele lui se racuse cunoscut pana la mitropolitul Moldovei, Teoctist, ~i chiar la dregatorii tarii. Pentru sfintenia vietii lui, a fost ales de sobor egumen ~i parinte duhovnicesc al Manlistirii Neamt, racand unele imbunatatiri la biserica ~i inHirind mult dragostea ~i armonia intre frati. Egumenul Ioasaf a dat o mare dezvoltare ~colii de caligrafi ~i vietii duhovnice~ti de la Neamt. Ob~tea sa numara peste 200 de calugari, din care mai mult de 30 erau vestiti dascali, psalti, caligrafi ~i duhovnici. In jurul marii lavre se nevoiau, de asemenea, zeci de siha~tri ~i lucratori ai rugaciunii lui Iisus. Auzind de nevointa lui, in anul 1468, Stefan eel Mare 1-a chemat, cu binecuvantarea mitropolitului Teoctist, sa fie egumen al Manastirii Putna. Astfel, arhimandritul Ioasaf, luand cu sine ca la 25 de calugari ale~i, ieromonahi, duhovnici ~i cativa caligrafi, a purees la Putna, ctitoria marelui domn al Moldovei, care atunci se zidea. Apoi, manastirea savar~indu-se, la 3 septembrie, 1470, s-a sfintit cu mare alai, in prezenta ctitorului ei, Stefan \' oda, ~i a zeci de mii de moldoveni.

120

PATERICUL

ROMANESC

Din aceasta zi, egumenul Ioasaf a devenit sfetnic de taina al voievodului parinte duhovnicesc al Manastirii Putna, timp de 15 ani. Avand o nevointa cu totul deosebita ~i fiind inzestrat de Dumnezeu cu multa putere in fapta ~i cuvant, a reu~it in putina vreme sa intemeieze la Putna o ob~te cu peste 60 de calugari, vestita in toata tara Moldovei. Slujbele ~i toata randuiala se faceau ca la Manastirea Neamt. Calugarii, ,rugatorii" marelui ctitor, aveau o singura datorie: sa slaveasca neincetat pe Hristos ~i sa se roage pentru tara ~i biruinta domnului in razboaie, iar in timpul liber sa copieze carti de slujba ~i de invatatura. Cuviosul egumen Ioasaf a intemeiat la Putna, din porunca lui Stefan eel Mare, o vestita ~coala de calugari caligrafi, pe masura celei de la Neamt, unde se scriau numeroase carti de slujba i de invatatura duhovniceasdi. A mai format i o alta ~coala de dascali i cateheti, pentru invatatura ~i luminarea poporului, precum i o renumita ~coala de muzica bisericeasca. De aici s-au ridicat egumeni ~i ierarhi iscusiti in povatuirea sufletelor omeneti, ,dascali" ~i protopsalti vestiti pana la Constantinopol, care impodobeau slujbele manastire~ti, mai ales la praznice. Savar~ind toate bine, Cuviosul Ioasaf Arhimandritul s-a retras din egumenie in anul 1476 i s-a racut schimonah, cu numele de Iosif. Apoi, bineplacand lui Dumnezeu, s-a stramutat cu pace la cere~tile laca~uri, in ziua de 19 octombrie, 148441 .
~i

CUVIOSUL CASIAN MONAHUL Manastirea Putna (secolul XV)


Acest parinte vrednic de pomenire a fost unul din cei mai vestiti caligrafi i impodobitori de carti biserice~ti de la Manastirea Putna. Era cu metania din Manastirea Neamt, unde s-a nevoit multi ani in placere de Dumnezeu i smerita ascultare. Aici, in ~coala de gramatici a marii lavre, a invatat monahul Casian de la cei mai iscusiti dascali i miniaturi~ti, atat limbile greaca ~i slavona, cat i copierea ~i impodobirea cu miniaturi a cartilor de slujba. Astfel, in putina vreme a devenit un renumit calugar caligraf in Manastirea Neamt, scriind cu rabdare ~i migala numeroase manuscrise. Numele sau devenise cunoscut in manastirile din Moldova.
41 Prof. Dimitrie Dan, Maniistirea ~i comuna Putna, Bucure~ti, 1905; Arhiva ~i pomelnicul ctitoricesc al maniistirii Putna; M. Costachescu, Documentele moldovene~ti, vol. I-II, 1935

SFI NTI SI C UVIO SI DIN SECOLELE XIV -XV

121

Auzind de aceasta voievodul ~tefan eel Mare ~i dorind sa-~i inzestreze :ritoria sa de la Putna, care atunci se zidea, cu dirti de slujba, a poruncit !I1onahului Casian sa-i scrie mai intai mineiul pe luna august, cu slujba ~ramului manastirii, Adormirea Maicii Domnului. Pe fila 44 se gase~te urmlHoarea insemnare: ,Acest minei pe august 1-a scris ~tefan Voievod, Jomnul Tarii Moldovei, cu mana pacatosului Casian". Mineiul a fost terminat de scris, probabil, in anul 1466. Un an mai tarziu, adica in 1467, monahul Casian termina de scris ~i impodobit, la cererea marelui voievod, al doilea minei, pe luna noiembrie. Venind la Putna cu egumenul Ioasaf, monahul Casian a fost printre cei dintai dascali ~i miniaturi~ti care au intemeiat vestita ~coala de caligrafi din aceasta manastire. Aici a mai scris ~i alte carti biserice~ti i a format mai multi ucenici, care i-au continuat aceasta duhovniceasca indeletnicire. A~a nevoindu-se Cuviosul Casian ca la 50 de ani, mereu rugfmdu-se ~i impodobind carti biserice~ti spre slava lui Dumnezeu, catre sfaritul secolului XV a adormit cu pace in ob~tea Manastirii Putna42 .

CUVIOSUL VASILE MONAHUL Manastirea Putna (secolul XV)


Printre cei cinci calugari caligrafi adu~i in anul 1470 de la Manastirea Neamt la Putna, se numara ~i acest smerit dascal ~i monah Vasile. El cuno~tea bine scrierile Sfintilor Parinti, mai ales ale marilor cuvio~i sinaiti, incepfmd cu Scara Sfantului loan Scararul. Cuno~tea scrierile filocalice care circulau in mfmastirile din Athos ~i din fostul Bizant ~i ~tia dH folos duhovnicesc au ele pentru calugarii din Moldova, el insu~i fiind un profund isihast. Astfel, monahul Vasile este numarat printre cei mai buni dascali isiha~ti ai ~colii de caligrafi din Manastirea Neamt. El a copiat mai multe carti filocalice pentru folosul sufletesc al dllugarilor din ob~te i din sihastrii, fiind unul din ctitorii Filocaliei in spaJiul romanesc. TotodaHi era ~i un iscusit lucrator al rugaciunii lui Iisus ~i bun caligraf. Ajungand la Manastirea Putna ~i fiind cunoscut marelui domn, ~tefan Voda al Moldovei, Cuviosul Vasile a luat porunca sa scrie, pentru ctitoria sa, Scara Sfantului loan Sdirarul, pentru a nu fi lipsiti ,rugatorii" sai de un dar
42 Prof. Dimitrie Dan, op. cit., p. 69-81; Victor Bratulescu, Miniaturi ~i manuscrise din .'vfanastirea Putna, in rev. ,Mitropolia Moldovei", XLII (1966), nr. 7-8, p. 474-475

122

PATERICUL

ROMANESC

ca acesta. Caci nu exista manastire ortodoxa sa nu aiba ,Cuvintele" Sfantului loan, egumenul Muntelui Sinai, opera filocalica cu cea mai larga raspandire. Monahul Vasile, implinind porunca, adauga pe fila 269 aceasta insemnare: ,Din porunca dreptmaritorului domnului nostru lo .Stefan Voievod, domnul Tarii Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, s-a scris aceasta scara (leastvita) pentru manastirea sa din Putna, in aceasta manastire, in timpul arhimandritului chir loasaf, cu mana mult pacatosului monah Vasile, in anul 1472". Legatura cartii uzandu-se cu timpul, fiind mult citita de calugari, in anul 1646 a fost legata din nou de ieromonahul Antonie, precum singur scrie pe aceea~i pagina: ,lata eu, robul Domnului Iisus Hristos, mult pacatosul ~i nevrednicul ieromonah Antonie, am legat ~i am innoit aceasta scara (,leastvita"), racand ascultare, in anul 1674, luna august, in 13 zile". Cuviosul Vasile a fost printre cei dintai dascali ai ~colii de caligrafi din Manastirea Putna, scriind ~i alte carti filocalice de folos sufletesc ~i crescand mai multi ucenici. Apoi, bineplacand lui Dumnezeu, s-a mutat cu pace in ceata cuvio~ilor parinti, catre sfar~itul secolului XV 43

CUVIOSUL NICODIM IEROMONAHUL Manastirea Putna (secolul XV)


leromonahul Nicodim era cu metania din Manastirea Neamt. Invatand de la ucenicii vestitului dascal ~i caligraf Gavriil Uric me~te~ugul miniaturii ~i al copierii de carti biserice~ti, Cuviosul Nicodim a ajuns unul din iscusitii caligrafi miniaturi~ti din marea lavra. El se indeletnicea, atat cu nevointa vietii calugare~ti, cat ~i cu rugaciunea ~i copierea de carti duhovnice~ti de invatatura. In acea vreme traiau in Manastirea Neamt cei mai vestiti calugari dascali ~i caligrafi, care copiau pentru ob~te invataturile Sfintilor Parinti, ce formau hrana duhovniceasca a monahilor ~i credincio~ilor. Acest cuvios ieromonah era, de asemenea, ~i un iscusit parinte duhovnicesc pentru calugari ~i mireni, vorbind tuturor de Hristos ~i ajutand la mantuirea multor suflete. In anul 1470, mergand la Putna cu egumenul loasaf, a luat porunca de la .Stefan eel Mare sa scrie un Tetraevanghel pentru Manastirea Humor, pe care il termina la 17 iunie, 1473. Frumoasele miniaturi, icoane, ornamente ~i
43 Prof. Dimitrie Dan, op. cit., p. 76-77; Prof. V. Brlitulescu, art. cit., p. 460-510; Arhiva pomelnicul ctitoricesc al Miinastirii Putna

SFINTI

~I

CUVIO~I

DIN SECOLELE XIV-XV

123

imreaga ealigrafie fae din aeest manuseris eel mai pretios Tetraevanghel ce se pastreaza astazi in tara noastra. Icoana Maieii Domnului ~i a celor patru e\angheli~ti, ea ~i portretul lui ~tefan eel Mare, de o mare valoare, nu puteau fi luerate a~a de frumos, decftt de mana bineeuvantata a unui ealugar euvios. Si acesta a fost Cuviosul Nicodim de la Putna. A~a nevoindu-se ieromonahul Nieodim Dasciilul ~i bineplacand lui Dumnezeu, s-a stramutat eu pace la cele ve~niee catre sfar~itul seeolului XV, lasand in urma cateva manuserise frumos impodobite ~i mai multi fii duhovnice~ti 44

CUVIOSUL CHIRIAC SCHIMONAHUL Manastirea Putna (secolul XV)


Schimonahul Chiriac s-a nevoit mai intai multi ani in Manastirea Neamt, indeletnicindu-se, atat cu rugaciunea cat ~i cu scrierea cartilor patristice. Cuno~tea bine limbile greaca ~i slavona ~i iubea mult lini~tea ~i singuratatea. El racea parte din ~coala de caligrafi a marii lavre, fiind unul din ucenicii monahului Gavriil Uric. in anul 1470, ducandu-se la Manastirea Putna cu egumenul Ioasaf, Cuviosul Chiriac a luat porunca de la domnul Moldovei sa scrie pentru ctitoria sa ,Cuvantarile Sfantului loan Gura de Aur", pe care le termina in cateva luni. Cartea se pastreaza pana astazi la Manastirea Putna. Ea se citea, atat la biseriea, pentru mfmgaierea fratilor, cat ~i la ehilii. Pe ultima fila se afla aceasta insemnare: ,Eu, mult paeatosul Chiriae, am seris aeest Zlatoust (Gura de Aur) pentru dreptmaritorul domn a toatii Tara Moldovei, Io ~tefan Voievod, la manastirea zidiHi de el eu numele Putna, in anul 1470 ~i s-a sfar~it in luna ianuarie 30". Sehimonahul Chiriae a scris ~i alte earti filocalice cu invataturi folositoare de suflet de la Sfintii Parinti, fiind printre eei dintai daseali ai ~eolii de gramatici ~i caligrafi de la Manastirea Putna. Impreuna cu ceilalti calugari veniti de la Nearn!, a intemeiat o ale as a viata duhovniceasca la Putna, formand numero~i ucenici iubitori de Hristos ~i luminati in Sfintele Scripturi. A~a nevoindu-se peste 60 de ani, in smerenie ~i ascultare, ~i mult ostenindu-se pentru folosul ~i mantuirea tuturor, Cuviosul Chiriae ~i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu, spre sfar~itul seeolului XV 45
44 I. Bogdan, Evangheliile de la Humor # VoroneJ, din 1473 ~i 1550, Analele Academiei Romane. 1907, p. 647; Prof. V. Brlitulescu, art. cit., p. 460-510

124

PATERICUL

ROMANESC

CUVIOSUL ST AHIE ARHIMANDRITUL Egumen al Manastirii Probota (secolul XV)


Arhimandritul Stahie, sfetnic de taina al lui ~tefan eel Mare, a fast eel mai ales egumen al Mfmastirii Probata din secolul XV. Fiind calugar sporit in fapte bune ~i duhovnic iscusit in povatuirea sufletelor omene~ti, in anul 1460 a fast ales egumen al Mfmastirii Probata, veche ctitorie mu~atina de pa valea Siretului, pe care o conduce cu multa frica de Dumnezeu mai bine de zece ani. Adunand in jurul sau peste 60 de monahi, pe toti i-a deprins smerenia, ascultarea ~i dragostea de Hristos. Iar pentru luminarea mintii, a intemeiat la Probata o vestita ~coala manastireasca in care s-au format multi dascali invatati, egumeni, caligrafi ~i mai ales preoti pentru sate. Vazand ~tefan eel Mare eli biserica parintilor sai este gata sa se risipeasca din cauza terenului alunecos, la indemnul egumenului Stahie, a zidit in apropiere o noua manastire cu biserica i chilii pentru calugari. Biserica, inchinata Sfantului Ierarh Nicolae, destinata drept necropola voievodalli, a fast sfintita in prezenta domnului, inainte de anul 1465. In anul 1465, mama voievodului, doamna Oltea, simtindu-i sfaritul aproape, a fast calugarita de Cuviosul Stahie cu numele de monahia Maria. Apoi, raposfmd in acela~i an, a fast ingropata in cripta bisericii de soborul parintilor. La slujba prohodului au luat parte insui marele damn, mitropolitul Teoctist ~i toti dregatorii Moldovei. Dupa un an a raposat i sotia voievodului, Evdochia, ~i a fast a~ezata de arhimandritul Stahie in aceeai cripta. A~a s-a nevoit egumenul Stahie pana in anul 1472, innoind in intregime Manastirea Probata ~i intarind in obte dragostea i ravna celor dumnezeie~ti. Apoi, lasand egumen in locul sau pe unul din ucenici, a fast mai multi ani parinte duhovnicesc, povatuind pe calea mantuirii numeroi calugari ~i mireni. Caci era duhovnic vestit in toata Moldova i avea multi ucenici prin manastiri, cetati ~i sate. Deci, ajungand la sfar~itul vietii sale, Cuviosul Stahie a dat tuturor sarutarea cea mai de pe urma, apoi ~i-a incredintat sufletul cu pace in bratele lui Hristos.

45 Arhiva ~i pomelnicul ctitoricesc at Miinastirii Putna; Prof. V. Bratulescu, art. cit., p. 460510; Pr. Dimitrie Dan, Miiniistirea ~i comuna Putna, Bucure~ti, 1905, p. 77-78

S FINTI S I C UVIOS I DIN SEC 0 LELE XIV- XV

125

CUVIOSUL IACOBIEROMONAHUL Manastirea Putna (secolul XV)


Cuviosul ieromonah Iacob face parte dintre vestitii duhovnici i dascali ai Manastirii Neamt din secolul XV, unde se nevoise in anii tineretii ca ucenic al renumitului dascal Gavriil Uric. in marea lavra, el a scris cateva carti patristice drept mangaiere i hrana duhovniceasca pentru calugari. Venind Ia Manastirea Putna, in anul 1470, ca dascal i duhovnic al intregii obti, ieromonahul Iacob a continuat aceeai sffmta ascultare, formand duhovnicete zeci de calugari tineri. Dandu-se pe sine pilda tuturor, ii deprindea mai ales smerenia, ascultarea i rugaciunea, hranindu-i cu cuvintele cele mai dulci decat mierea ale Sfintilor Parinti. Caci ieromonahul Iacob era invatat in scrierile filocalice i devenise iscusit caligraf. Cunoscandu-1 de aproape i cinstindu-1 pentru nevointa sa, voievodul ~tefan eel Mare i-a cerut sa-i scrie un sbornic cu vieti de sfinti i martiri pe lunile aprilie-iunie pentru obtea Manastirii Putna, pe care indata 1-a savarit. Pe una din paginile cartii, ieromonahul Iacob scria: ,Drept maritorul i de Hristos iubitorul Io ~tefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Damn al Tarii Moldovei, fiullui Bogdan Voievod, a poruncit sa se scrie acest sbornic pentru manastirea sa din Putna, in timpul arhimandritului Ioasaf egumenul, cu mana mult pacatosului ieromonah Iacob, in anul 1474, mai 20" 46 . Acest cuvios duhovnic a ajutat mult la intemeierea obtii i Colii de la :\-1anastirea Putna, fiind unul din cei mai alei dascali i caligrafi. Deci, scriind i alte cateva carti i lasand in urma mai multi ucenici, i-a dat sufletul in mainile Domnului ditre sfaritul secolului XV.

CUVIOSUL GHERONTIE IEROSCHIMONAHUL Egumen al Manastirii Humor (secolul XV)


Manastirea Humor, zidita la inceputul domniei lui Alexandru eel Bun, a fast secole de-a randul, alaturi de celelalte manastiri romaneti, 0 aleasa vatra de traire duhovniceasca in Moldova de Nord.
6

"

Mss. nr. 3115711551, fila 30 v., Biblioteca Miinastirii Putna

126

PA TERICUL

ROMANESC

In timpul domniei lui .Stefan eel Mare, Manastirea Humor ajunsese renumita mai ales sub egumenul Gherontie. Acest cuvios parinte se numara printre sfetnicii de taina ai marelui domn. In tineretile sale a fost ucenic al Cuviosului Daniil Sihastrul, pe cand acesta se nevoia in Schitul Laura-Ractauti. Apoi, invrednicindu-se de darul preotiei ~i nevoindu-se mai multi ani in Manastirea Humor, a ajuns egumen al acestui sfant laca~, inainte de anul 1470. Egumenul Gherontie, devenind duhovnic vestit in partea locului, atragea la manastirea sa nu puJini credincio~i, preoti ~i calugari, pe care ii inHirea in dreapta credinta ~i ii povatuia pe calea mantuirii. Unii din fiii sai duhovnice~ti au ajuns mai tarziu preoJi buni, siha~tri ~i calugari iscusiJi. Sub egumenia acestui cuvios parinte, Manastirea Humor a trait o epoca de aleasa inflorire spirituala. Ob~tea sa numara peste 40 de monahi, dintre care unii erau buni nevoitori, duhovnici, dascali ~i caligrafi. In ~coala acestei manastiri se pregateau, de asemenea, tineri pentru preoti ~i cantareti la sate. Domnul Moldovei, vazand viata egumenului Gherontie, adeseori il cerceta ~i ii cerea sfatul. Apoi, vazand biserica lipsita de unele lucruri, a inzestrat acest laca~ inchinat Adormirii Maicii Domnului cu multe danii ~i obiecte de cult. Cel mai mare dar racut de Stefan eel Mare Manastirii Humor a fost vestitul Tetraevanghel scris, la porunca sa, de ieromonahul Nicodim din Manastirea Putna, la 17 iunie, 1473, pe care domnul 1-a dat in mainile Cuviosului Gherontie. Pe coperta acestei dirti, caligraful a pictat pe Stefan Voievod in genunchi, oferind Maicii Domnului dania sa. Acest Tetraevanghel a fost pastrat de egumenul Gherontie ~i de urma~ii sai cu mare sfintenie pana in zilele noastre, ca un odor din cele mai de pret pe care 1-au creat ~i adapostit evlavio~ii calugari din manastirile romane~ti. Spre sfar~itul secolului XV, Cuviosul Gherontie, egumenul Manastirii Humor, ~i-a savar~it calatoria acestei vieti, dandu-~i sufletul cu pace in bratele Mantuitorului nostru Iisus Hristos.

CUVIOSUL ANASTASIE DASCALUL Manastirea Moldovita (t1490)


Cuviosul ieroschimonah Anastasie a fost eel mai vestit egumen, dasdH parinte duhovnicesc al Manastirii MoldoviJa, din a doua jumatate a secolului XV.

~i

S F I NT I

SI

C U VI 0

SI

DIN S E C 0 L E L E X IV- XV

127

Originar din tinutul Sucevei, a luat din tinerete jugul lui Hristos, .:alugarindu-se in Manastirea Moldovita. Aici a invatat de la cuvio~ii calugari ~i dascali ai mfmastirii, atat cuno~tinta cartii ~i scrierea de manuscrise, cat mai ales buna nevoifl1a, postul, privegherea de noapte, cugetarea la cele dumnezeie~ti ~i neincetata rugaciune. Apoi, invrednicindu-se de darul preotiei, a ajuns parinte sufletesc al multor clllugari ~i credincio~i din partea locului. Intre anii 1462-1490, Cuviosul Anastasie a fost egumen al Manastirii ~1oldovita, renumita ctitorie a lui Alexandru eel Bun din anul 1402. Si era a~a de iscusit povatuitor al calugarilor, ca multi siha~tri ~i tineri de prin sate s-au adunat in jurul sau. Unii deprindeau de la el me~te~ugul rugaciunii lui Iisus, al tacerii ~i al smeritei cugetari. Altii invatau scrierile Sfifl1ilor Parifl1i, iar altii invatau sa traduca din limbile greaca ~i slavona ~i sa copieze carti de slujba, spre lauda Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Numele egumenului Anastasie ajunsese cunoscut pana la marele domn Stefan Voda al Moldovei. Acesta ll avea printre cei dintfli rugatori ai sai, invrednicindu-1 de numeroase danii pentru intretinerea ~i hrana smeritilor dilugari. Cuviosul Anastasie era ~i un iscusit caligraf, ,eel mai vechi cunoscut pana acum la Manastirea Moldovita". A format, de asemenea, mai multi ucenici caligrafi, organizand la Moldovita una dintre cele mai renumite ~coli de caligrafi din Moldova, alaturi de Manastirile Neamt ~i Putna. A~a nevoindu-se Cuviosul Anastasie, dasdilul ~i egumenul, ~i bineplacand lui Dumnezeu, s-a stramutat Ia cere~tile laca~uri in anul mantuirii 1490, lasand la Moldovita o ob~te cu numero~i calugari47

SIHA~TRII

DE PE V ALEA SUCEVIJEI Manastirea Sucevita (secolul XV)

Pe valea paraului Sucevita, ce izvora~te din Muntele Obcina Mare, s-au :1evoit cuvio~i siha~tri inca din secolul XIV. in traditia locului se spune ca, pe :a mijlocul secolului XV, se osteneau in plldurile neumblate ale Sucevitei .:ativa siha~tri iubitori de Hristos. Drept chilii aveau mici bordeie din ::::unchiuri de copaci acoperite cu pamant. De asemenea, ~i biserica in care se ::-Jgau era tot din lemn.
"- Ioan Iufu, Mfmastirea Moldovita - centru cultural important din perioada culturii romiine, in slavona (secolele XV -XVIII), in rev. ,Mitropoha Moldovei", nr. 7-8, 1963, p. 428-455; St. 3-.L' ~i C. Nicolescu, Miinastirea Moldovita, monografie, Bucure~ti, 1958
_-::~a

128

PATERICUL

ROMANESC

Apoi, inmultindu-se numarul siha~trilor, s-a vestit peste tot sfintenia vietii lor. Auzind de aceasta o femeie credincioasa din partea locului ~i do rind sa-~i implineasca un canon al tineretii sale, s-a obligat inaintea cuvio~ilor siha~tri sa care piatra cu caruJa pentru zidirea unei biserici mari, in locul celei de lemn. Astfel, timp de 30 de ani, smerita femeie a carat singura tot materialul necesar pentru zidirea unei manastiri din piatra. Pe cand biserica era deja zidita, fericita aceasta s-a mutat la Hristos, iar cuvio~ii calugari s-au indatorat sa o pomeneasca neincetat la sfintele lor rugaciuni. Aceasta a fost cea dintai sihastrie pe valea paraului SuceviJa, inalJata in a doua jumatate a secolului XV, iar siha~trii de sub Obcina Mare au fost primii nevoitori din schit. in acest sfant Iaca~ au trait siha~tri ale~i, impodobiJi cu multe fapte bune, precum smerenia, tacerea ~i neincetata rugaciune. Numele lor uitate de oameni au ramas scrise in cartea ve~niciei. Imprejurul acestei sihastrii se nevoiau pustnici anahoreti foarte sporiti in cuvio~ie. Ei coborau in schit numai Duminica, pentru a primi Sfintele Taine, apoi se urcau din nou la bordeiele lor. Mai tarziu, risipindu-se aceasta sihastrie, s-a reinnoit la inceputul secolului XVI, prin Cuviosul Calistrat Sihastrul48

48

Dimitrie Dan, Milni'istirea SuceviJa, Bucure~ti, 1923, p. 6-8

SFINTI SI CUVIOSI din secolele XV -XVI

CUVIOSUL SIMEON SIHASTRUL intemeietorul Manastirii Pangarati (secolul XV) 1


Acest renumit sihastru s-a nevoit mai intai in ob~tea Manastirii Bistrita. Apoi, auzind despre Cuviosul Iosif cu cei 17 ucenici ai sai, care se nevoiau in desavarita asceza pe Muntele Bisericanilor din apropiere i dorind sa le urmeze via}a, s-a retras cu doi ucenici pe valea paraului Pangarati, intr-o mica poiana lfmga Muntele Paru. Acolo ~i-a flkut chilie de lemn ~i pamfmt ~i a sihastrit in aspra nevointa ~i iubire de Dumnezeu 29 de ani, agonisind multe fapte bune i mai ales rugaciunea, lacrimile i darul inaintevederii. Astfel, numele ~i faptele Cuviosului Simeon s-au facut cunoscute tuturor )i insu~i marelui domn Stefan al Moldovei, care il cinstea ca pe un mare rugator al sau i al tarii, alaturi de Sfantul Daniil Sihastrul. In anul 1461 , Yenind Stefan Voievod la Manastirea Bistrita i auzind ca fericitul Simeon, rugiHorul sau, nu are biserica sa se roage lui Dumnezeu cu ucenicii sai, a trimis pe parcalabul de la Targu Pietrei cu me~teri ~i bani ~i a inaltat in Poiana lui Simeon o biserica de lemn cu hramul Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, ali'ituri de chilia cuviosului. Multa vreme, acest schit s-a numit ,Schitul lui Simeon", iar mai tarziu, ,Manastirea Pangarati". In aceasta sihastrie s-a nevoit Cuviosul Simeon pana in anul 1476, laudand neincetat pe Dumnezeu, rugandu-se pentru domn ~i tara ~i invatand pe credincio~i calea mfmtuirii. Iar in acest an, datorita luptelor de la Razboieni, cu turcii, multi oameni, fugind in pacturi de frica paganilor, erau odihniti ~i ospatati de Cuviosul Simeon in schitul sau. Dar, vazand marele sihastru ca turcii ard ~i jefuiesc satele ~i manastirile, a parasit schitul sau ~i, luandu-~i :;cenicii, a trecut in Transilvania ~i s-a stabilit la Manastirea Ca~iva din Mumii Gurghiului. Mai traind putina vreme ~i bineplacand lui Dumnezeu, s-a savar~it .::u pace acolo, la adancul batranetilor ~i a fost ingropat cu cinste de ucenici. Auzind de adormirea Cuviosului Simeon in Transilvania, Stefan eel Mare ~-a intristat mult pentru el, caci il iubea ca pe un adevarat sfant ~i rugator al sau. Deci ,dupa ce s-au intors turcii ~i s-a potolit vrajba robiei ~i s-a racut ;Jace, atunci a trimis Stefan Voievod ~i i-au adus sfintele lui moa~te intr-o
Pomelnicul ctitoricesc al Mfmastirii PanglzraJi; Carte cu multe adunaturi din scripturi, mss. nr. __ 9J din biblioteca Mitropoliei Olteniei, anul 1808, scris Ia Manastirea Agapia Veche de monahul <.:=t:Jdie; Ierom. Ioanichie Balan, Sfinfi romani ... , op. cit., p. 315
1

132

PATERICUL

ROMANESC

racla cinstita ~i le tinea in vistieria sa cu cinste (in cetatea de scaun a Sucevei). Apoi, luand o parte din sfintele lui moa~te, le-a poprit (oprit) pentru blagoslovenie, ~i cu aromate cu bune miresme ~i cu tamaie Ie tamaia totdeauna, spre credinta ~i buna intarire a blagocestiei (evlaviei) domniei sale; iar mai vartos pentru dragostea ~i caldura duhovniceasca ce o avea mai inainte catre dansul. Iar rama~ita sfintelor lui moa~te, cu cuviinta sfintita ~i cu cinste, le-a ingropat in cetatea Sucevei ... ". Aceasta este pe scurt viata ~i nevointa Cuviosului Simeon Sihastrul, ale carui moa~te au fast multa vreme venerate ca facatoare de minuni ~i ajutatoare in primejdii, atat pentru domnii Moldpvei, cat ~i pentru binecredincio~ii crqtini. Preacuvioase Parinte Simeon, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

ARHIMANDRITUL GRIGORIE Manastirea Bistrita - Neamt (1490-1500) 2


Arhimandritul Grigorie a fast unul din marii egumeni ai Manastirii Bistrita. El a crescut de mic in ob~tea acestei lavre, ca ucenic al egumenului Eustatie (1455-1460), de Ia care a invatat frica de Dumnezeu ~i buna nevointa. invatatura cartii precum ~i limbile greaca ~i slavona le-a invatat Ia ~coala de gramatici care functiona aici, ajungfmd dascal priceput ~i duhovnic al manastirii. Pentru sfintenia vietii sale, Cuviosul Grigorie a fast ales in anul 1490 egumen al Manastirii Bistrita, pe care o povawie~te duhovnice~te 10 ani. Era cinstit ~i cautat de toti, fiind intelept Ia cuvant ~i bland Ia suflet ~i nu era alt duhovnic in lavra mai iscusit ca dansul. Pentru aceea era numarat intre sfetnicii de taina ai lui Stefan eel Mare. La indemnul acestui egumen, voievodul inmormanteaza Ia Bistrita pe fiul sau, Alexandre! (1493), ~i tot Ia indemnul lui zide~te aici o mareata clopotnita (1498), doneaza doua clopote ~i face numeroase danii rugatorilor sai. in timpul egumeniei sale, viata duhovniceasca din manastire s-a reinnoit mult. Dintre ucenicii sai a ridicat dascali invatati, egumeni ~i duhovnici buni, cautati, atat de calugari, cat ~i de mireni. A incurajat mult viata isihasta din partea locului, ajutand la inchegarea sihastriei Cuviosului Iosif de pe Muntele
2

lstoria Bisericii Ortodoxe Romiine, I, op. cit., p. 274

S F I N TI ~ I C U V I 0 ~ I D I N S E C 0 L E L E X V - X V I

133

Bisericanilor i a sihastriei Cuviosului Simeon de Ia Pangarati. A dat ajutor, de asemenea, la intemeierea Manastirii Tazlau, trimitand acolo cativa calugari i duhovnici alei. Ajungfmd la sfaritul viejii, Cuviosul egumen Grigorie a primit ingerescul chip al schimniciei i s-a savarit cu pace la inceputul secolului XVI.

CUVIOSUL EFREM IEROSCHIMONAHUL Egumen al Manastirii Voronet (secolele XV -XVI) 3


Ieroschimonahul Efrem era unul din ucenicii apropiati ai Sffmtului Daniil Sihastrul. El s-a format duhovnicete lfmga chilia acestui cuvios de la Putna, in preajma caruia s-a nevoit in anii tineretii. Apoi, stabilindu-se in sihastria Voronetului, a primit darul preotiei i slujea cu credinta i osardie Biserica lui Hristos. in obte era iubit de toti, mai ales pentru smerenia i ascultarea lui fata de Sfa.ntul Daniil, ca niciodata nu ieea din cuvantul batranului i toate le racea cu binecuvantare. Dupa anul 1480, egumenul Misail, retragandu-se la linite, a incredintat obtea Manastirii Voronet ieroschimonahului Efrem. Timp de aproape zece ani, noul egumen a povatuit cu multa pricepere aceasta aleasa sihastrie, indemnfmd, sfatuind i facandu-se tuturor pilda de dibdare i statornicie. A dezvoltat inca COala de caligrafi din manastire i a purtat 0 deosebita grija de Sffmtul Daniil ce sihastrea alaturi de manastire. Acest cuvios egumen facea parte dintre sfetnicii lui ~tefan eel Mare i era multora dascal i parinte duhovnicesc. Tot el s-a invrednicit, in anul 1488, sa vada la Voronet o noua biserica de piatra, inaltata de marele domn in cinstea Sffmtului Mare Mucenic Gheorghe. Apoi, cu sfat de obte numindu-se Cuviosul Daniil staret al Manastirii Voronet. egumenul Efrem ii era intru toate ascultator, pfma ce cuviosul s-a mutat la ceretile lacauri. Deci, mai tdiind cativa ani dupa mutarea lui ~i bineplacand lui Dumnezeu, in primii ani ai secolului al XVI-lea s-a savar~it c:1 pace i Cuviosul Efrem ieroschimonahul, las and in Voronet peste 60 de: monahi.

Ht.

I. Bogdan, Docwnentele lui Stefan eel Mare, vol. I, Bucure5ti, 1913; Pr. prof. Petru Rezu, . cit.. loc. cit., p. 227-240

134

PATERICUL

ROMANESC

CUVIOSUL PALADIE TAHIGRAFUL Manastirea Putna (secolele XV-XVI)


Acest calugar iubitor de Hristos a fost un mare caligraf format in ~coala Mfmastirii Putna4 Dupa ce deprinse bine nevointa cea duhovniceasca, arhimandritul Ioasaf, egumenul Putnei, 1-a dat sa invete me~te~ugul caligrafiei ~i al impodobirii cartilor biserice~ti de la vestitii dascali adu~i din Mfmastirea Neamt: Nicodim ieromonahul, Casian monahul, Chiriac ~i altii. Astfel, in putina vreme, smeritul monah Paladie a ajuns scriitor ~i pictor vestit. Si era in toate intelept, cuvios ~i iubitor de Dumnezeu. Cuno~tea bine invataturile Sfintilor Parinti ~i era bun povatuitor in ob~te ~i iubit de toti. Iar pentru ca scria foarte repede ~i frumos, i se spunea ,tahigraf", adica ,iute scriitor". Cunoscfmdu-1 bine Stefan eel Mare, ctitorul manastirii, ~i auzind despre nevointa lui, in anul 1488 i-a poruncit sa-i scrie un Tetraevanghel pentru Manastirea Putna. Iar Cuviosul Paladie, indata scriindu-1, 1-a impodobit cu alese miniaturi ~i icoane, spre slava lui Hristos ~i bucuria marelui domn. La sfar~itul cartii, monahul Paladie face aceasta insemnare: ,Dreptmaritorul Domn Io Stefan Voievod, Domn a toata tara Moldovei, a racut, a scris ~i a ferecat acest Tetraevanghel Manastirii sale din Putna in al 32-lea an al domniei sale, fiind arhimandrit Paisie Scurtul, prin mana mult pacatosului tahigraf Paladie, in anul 1488. Si s-a inceput in luna septembrie 3, ~i s-a sfar~it in martie 23 " 5 . Scriind ~i alte carti ale dumnezeiqtilor Parinti cu invataturi filocalice ~i savar~ind bine calatoria acestei vieti, Cuviosul Paladie s-a stramutat cu pace la cerqtile laca~uri, catre inceputul secolului XVI.

CUVIOSUL SPIRIDON MONAHUL Manastirea Putna (secolele XV-XVI)


Monahul Spiridon a fost unul din caligrafii iscusiti, formati in ~coala Manastirii Putna. Dascalul sau a fost insu~i arhimandritul Paisie egumenul, vestit tahigraf ~i miniaturist. De la el a invatat, atat nevointa cea duhovni4

Ibidem Pr. Dimitrie Dan, op. cit. p. 70-71

S F I N TI $ I C U V I 0

SI

DIN SEC0 LELE XV-X VI

135

ceasca, in smerenie, in trezvie ~i in placere de Hristos, cat ~i me~te~ugul copierii de carti. Si era Cuviosul Spiridon foarte osardnic la cele suflete~ti, la rugaciune ~i post, la tacere i ascultare, iar in caligrafie era neintrecut. Auzind de aceasta, batranul i fericitul ctitor Stefan eel Mare a poruncit cuviosului Spiridon, in ultimul an al domniei sale - 1504 -, sa-i scrie un Tetraevanghel pentru Manastirea Putna. Dar, raposand dupa cateva luni Stefan Voievod, cartea a fost terminata in anul 1506 ~i apoi ferecata in argint de fiul sau, Bogdan Voievod, ~i data Manastirii Putna in anul 1507. La sfar~itul Evangheliei lui loan, Cuviosul Spiridon scrie aceasta frumoasa insemnare: , Cu bunavointa TatlHui ~i ajutorul Fiului i savar~irea Sfantului Duh, dreptmaritorul ~i de Hristos iubitorul Domn Io Stefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Tarii Moldovei, care, aprins fiind de dorul dumnezeiesc ~i fiind iubitor de cuvintele lui Hristos, a inceput bucuros acest Tetraevanghel Manastirii sale din Putna, unde este hramul Adormirii Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu, ~i intr-acesta 1-a gasit moartea ~i n-a apucat sa o sfar~easca. Deci dar fiul sau, Bogdan Voievod, cu mila lui Dumnezeu Domnul Tarii Moldovei, a ferecat-o i sfar~ind-o pentru sufletul intru sfintenie raposatului sau parinte Stefan Voievod ~i pentru sanatatea ~i mantuirea sa. (1507, mai 5)" 6 Acest smerit nevoitor ~i caligraf a fost dascal in ~coala Mfmastirii Putna, formand mai multi ucenici ~i scriind i alte cateva carti, care s-au instrainat in curgerea anilor. Deci, mult ostenindu-se ~i savarind caH\toria acestei vieti, Cuviosul Spiridon s-a mutat cu pace la cele ve~nice, in primele decenii ale secolului XVI.

CUVIOSUL lOAN MONAHUL Manastirea Voronet (secolele XV -XVI)


Smeritul nevoitor loan, venind de mic in manastire, era unul din ucenicii de chilie ai Sfantului Daniil Sihastrul, implinind cu mare osardie aceasta ascultare mai mult de cincisprezece ani. El povaJuia pe credincio~i la chilia marelui sihastru, ajuta pe cei bolnavi care veneau pentru vindecare, aducea cele de nevoie pentru hrana, iar la timpul cuvenit mergea la biserica i era tuturor iubit pentru blandetea lui.
6

Arhiva $i Pomelnicul ctitoricesc al Manastirii Puma; Pr. Dimitrie Dan, op. cit., p. 69-81

136

PATERICUL

ROMANESC

Ajungfmd la varsta de 18 ani, a fost racut calugar, luand jugullui Hristos cu indemnul ~i ,cu rugaciunile sfant parintelui nostru Daniil eel Nou ... ". Caci, fiind iubit foarte cuviosului, neincetat se ruga pentru dansul ~i il povaruia pe calea mantuirii. Raposand dascalul ~i parintele sau duhovnicesc, monahul loan se indeletnicea cu scrierea cartilor biserice~ti, caci era un bun caligraf. Mai tar~iu s-a nevoit un timp la Manastirea Probata, apoi a racut cativa ani ascultare pe langa mitropolitul Grigorie Ro~ca (t 1570), cu care a fost dimpreuna ucenic al Sfantului Daniil. Dintre carjile copiate de monahul loan, se numara ~i o carte cu continut patristic, ,Cuvintele Sfantului Efrem Sirul", pe care smeritul caligraf o scrie prin anul 1550 pentru manastirea de metanie. In insemnarea de pe carte scrie: , ... cu invatatura mitropolitului Grigorie ... am dorit din inima ~i am dat din dreapta mea agonisita ~i am racut aceasta carte, numita a Sfantului Efrem, ~i am dat -o la Manastirea Voronetului.. . unde din frageda tine rete ~i din copilarie m-am ragaduit lui Dumnezeu, cu rugaciunile sfant parintelui nostru Daniil eel N ou ~i unde am primit mantuitorul ~i ingerescul cin ... " 7 . Deci, retragandu-se la metanie ~i mai traind putini ani, s-a stramutat cu pace la cere~tile laca~uri.

CUVIOSUL CALISTRAT SIHASTRUL Manastirea Sucevita (secolele XV-XVI) 8


Ieroschimonahul Calistrat era unul din ucenicii Sfantului Daniil Sihastrul pe cand acesta se nevoia la Manastirea Voronej. Deci, dupa ce deprinse de la dascalul sau mqte~ugul luptei duhovnicqti, ieroschimonahul Calistrat se retrage pe valea paraului Sucevita, unde se nevoiau ca1iva calugari retra~i de lume, ~i aici a sihastrit cuviosul in placere de Dumnezeu multi ani de zile. Raspfmdindu-se vestea despre acest fericit sihastru, s-au adunat in jurul sau mai mulri calugari iubitori de lini~te. Insa nu aveau biserica sa savar~easca cele sfinte, caci erau saraci ~i departaji de sate. Dar, cu rugaciunile Cuviosului Calistrat, s-a facut o minune ca aceasta: Jn toate Duminicile la vremea Utreniei, adica la miezul noptii, se vedeau raclii multe aprinse, preori ~i diaconi preaminunati care cantau canonul Invierii lui Hristos deasupra unei
7
8

Ibidem, p. 235 Dimitrie Dan, op. cit., p. 8-9 ~i 101

S F I N TI

I C UVI0

I D I N S E C 0 L E L E XV - X V I

137

poienite". Atunci, cuviosul a facut in acea poiana o mica biserica de lemn cu hramul Invierii Domnului ~i, adunand pe toti siha~trii din partea locului, a intemeiat Schitul Sucevija, spre sfar~itul secolului XV. Acesta este al doilea schit de pe valea paraului Sucevita, numit la inceput ,Sihastria lui Calistrat". Primul egumen al acestei sihastrii a fost insu~i intemeietorul ei, ieroschimonahul Calistrat, sihastru ~i duhovnic vestit in nordul Moldovei. Fericitul Calistrat avea inca darul rugaciunii, al inaintevederii ~i al izgonirii duhurilor necurate din oameni, fiind cinstit de toti ca racator de minuni. Apoi, savar~indu-i calatoria acestei vieti, s-a mutat cu pace in ceata cuvio~ilor parinti, Iasfmd la Sucevija o ob~te aleasa cu peste 30 de calugari. Mai tarziu, zidindu-se din nou biserica Manastirii Sucevita (1583-1586), Cuviosul Calistrat a fost pictat pe peretele de apus al pridvorului, precum se vede ~i astazi.

CUVIOSUL PAISIE ARHIMANDRITUL AI doilea egumen al Manastirii Putna (t1502) 9


Acest arhimandrit, numit ,Paisie eel Scurt'', a fost al doilea egumen al Manastirii Putna. El i~i avea metania tot la Manastirea Neamt. Apoi, venind la ctitoria lui Stefan eel Mare in anul 1470, odata cu egumenul Ioasaf, dupa moartea acestuia a fost ales de sobor parinte duhovnicesc in locul sau. Si a povatuit Mfmastirea Putna cu multa intelepciune timp de 26 de ani, incepand din vara anului 1476. Egumenul Paisie a continuat intru toate ~i a desavar~it opera duhovniceasca a inainta~ului sau. Sub egumenia lui s-a mentinut in ob~te aceea~i inalta traire evanghelica in Hristos, in dragoste ~i ascultare. De asemenea, s-au dezvoltat aici, in chip deosebit, ~colile de caligrafi, de gramiHici ~i de muzica bisericeasca, facand din Manastirea Putna una din cele mai vestite laca~uri manastire~ti de lauda lui Dumnezeu i de cultura teologica din Moldova, alaturi de Neamt, Bistrita ~i Moldovita. Aici se copiau ~i se i111podobeau, de mana smeritilor calugari, numeroase carji de slujba ~i de !m a}atura patristica, cum a fost Tetraevanghelul scris de ieromonahul
Prof. Dimitrie Dan, Manastirea ~i comuna Putna, Bucure~ti, 1905: Arlziva ~i Pomelnicul :::.Jncesc al Maniistirii Putna; M. Costachescu, op. cit., prof. Victor Bratulescu, art. cit., Joe. cit., p . ..:.:-:-510; Prof. Petru Rezu~, Scolile de la Manastirea Putna ... , p. 511-582
9

138

PATERICUL

ROMANESC

Nieodim (1473), Tetraevanghelul seris de monahul Paladie (1489), Mineiele eopiate ,eu mfma paeatosului Casian" monahul (1467), Scara Sfantului loan Scararul, de monahul Vasile ( 14 71-14 72), Predicile Sfantului loan Gura de Aur, serise de monahul Chiriac (1470) ~i multe altele care s-au pierdut ~i instrainat. Aici a cfmtat ~i a compus marele protopsalt Eustatie monahul acele frumoase manuserise de muzica psaltidi, sub indrumarea egumenului Paisie. In ~eoala de gramatici, care functiona aici, s-au seris de calugari, la porunca lui Stefan eel Mare, Cronica ~i Analele Putnene. Tot in aceasHi ~coaHi invatau, de la dascalii mi'mastirii, eandidatii de preoti din toate satele Moldovei de Nord, deprinzand, pe langa euno~tintele teologiee ~i cantarea bisericeasca, ~i o aleasa formare duhovnieeasca neeesara unor buni pastori de suflete. Aceasta intensa luerare duhovnieeasea ~i eulturala de la Putna se desra~ura sub povatuirea ~i supravegherea- permanenta a cuviosului egumen Paisie, ajutat de duhovnicii, dasealii ~i toti ealugarii din ob~tea sa. Sub egumenia lui, Manastirea Putna a trait epoca cea mai luminoasa ~i mai rodnica din toata istoria ei. Acum se aflau la Putna, pe langa dascali de teologie, caligrafi ~i protopsalti, ~i renumiti duhovnici, care fnvatau poporul dreapta credinta ~i frica de Dumnezeu. La duhovnicii Manastirii Putna se spovedeau, atilt episcopii, preotii ~i eredincio~ii de la sate, cat ~i dregatorii din sfatul tarii ~i insu~i marele domn Stefan ,eel Bun ~i Sfant". Negre~it, arhimandritul Paisie, egumenul Putnei, i-a fost multa vreme duhovnie ~i sfetnie de taina, all'ituri de Cuviosul Daniil Sihastrul de la Voronet. Pe lilnga acestea, slujbele de la Putna, eu sobor de zeci de preoti ~i cu neintrecuti protopsalti, unde asistau adesea domnul tarii cu sfetnicii sai, raeeau din aceasta manastire un mic Bizant in Moldova de Nord. Cuviosul Paisie, egumenul, s-a dovedit ~i un vrednic innoitor al ctitoriei lui Stefan eel Mare. Ca, arzand manastirea ,de istov", in anul 1484, arhimandritul Paisie, ajutat de insu~i domnul Moldovei, a reinnoit acoperi~ul bisericii, a zidit noi ehilii ~i a adaugat ~i alte imbunaHitiri, devenind astfel un adevarat ctitor al acestui sfant laca~. Dupa o neobosita jertra ~i nevointa duhovniceasca, timp de peste 26 de ani, Cuviosul Paisie, Arhimandritul ~i egumenul Manastirii Putna, i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu, la 15 februarie, 1502, Uisand in urma o ob~te numeroasa de calugari cu o randuiaHi monahaHi din eele mai infloritoare.

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

DIN SEC0 LELE XV-XVI

139

CUVIOSUL EUSTATIE PROTOPSALTUL Manastirea Putna (secolele XV -XVI) 10


Cuviosul monah Eustatie a fost eel mai mare protopsalt al secolului XVI, cunoscut in manastirile din Moldova. Se crede ca era cu metania din ~1anastirea Neamt. Apoi, venind la Putna cu arhimandritul Ioasaf, a cantat slujba sfintirii bisericii, la 3 septembrie, 1470, in prezenta marelui ctitor, a celor 64 de slujitori ~i a zeci de mii de credincio~i. Fericitul Eustatie ducea o nevointa cu totul aleasa, in post, in rugaciune ~i in negraita bucurie a Duhului Sfant. Din aceasta duhovniceasca bucurie a inimii sale izvorau acele cuvioase cantari biserice~ti de lauda lui Dumnezeu, care au mangaiat inimile calugarilor ~i au impodobit slujbele din biserica ~1anastirii Putna aproape o jumatate de secol. Acest vestit protopsalt avea ~i multa invatatura de carte. Cuno~tea bine limbile greaca ~i slavona ~i ~tia toate dmtarile compuse de marii sfinti ~i protopsalti bizantini ~i atoniti, ca: loan Damaschin, Roman Melodul, loan Cucuzel ~i multi altii. El nu numai ca executa frumos cantarile biserice~ti pe muzica psaltica, dar ~i compunea personal pe note unele stihuri, marimuri, heruvice ~i axioane. Era inca ~i iscusit caligraf, copiind mai multe caqi de psaltichie pe care apoi le impodobea cu alese miniaturi. Dintre toate acestea se mai pastreaza astazi, in biblioteca Manastirii Putna, un singur Irmologhion copiat de mainile sale la sfar~itul secolului XV. C nele din cfmtari, care sunt compozitii personale, poarta titlul ,Facerea lui Eustatie". Celelalte carti copiate de el au ajuns in posesia ucenicilor sai ~i s-au pierdut cu timpul. Protopsaltul Eustatie a fost unul din cei dintai dascali ai , ~colii de gramatica" din Manastirea Putna, intemeiata dupa anul 1470 din porunca lui Stefan eel Mare. El preda calugarilor gramatica muzicii psaltice ~i cantarile pe -:ele opt glasuri, fiind numit de ucenicii sai ,ritor, domesticus, dascal ~i protopsalt". Numele sau se racuse cunoscut in toate manastirile din Moldova )i la curtea marelui voievod, care il pretuia in chip deosebit ~i adeseori venea ~a Putna sa-l asculte cum lauda pe Dumnezeu. Era cunoscut, de asemenea, in :nanastirile din Athos ~i era numarat printre cei mai vestiti protopsalti ai Patriarhiei de Constantinopol, cu numele de ,Eustatie de la Putna".
Arhiva $i Pomelnicul ctitoricesc al Manastirii Putna; Prof. V. Bratulescu, art. cit., _\1nropolia Moldovei", p. 460-510; Pr. Prof. Petru Rezu~, !jcolile de la Manastirea Putna, in \I.M .. 1966, nr. 7-8, p. 511-522
10

140

PATERICUL

ROMANESC

Timp de peste 40 de ani cat s-a nevoit la Mfmastirea Putna, Cuviosul Eustatie a crescut duhovnice~te ca la o suta de ucenici monahi ~i preoti de sate, dintre care cei mai multi au ajuns vestiti protopsalti in manastirile din nordul Moldovei, la Episcopia Radautilor ~i la Mitropolia din Suceava. Acest preacuvios parinte s-a invrednicit sa cante, impreuna cu ucenicii sai, ~i slujba inmormantarii marelui ctitor Stefan Voda al Moldovei, la 2 iulie, 1504. Deci, mai traind putin ~i bineplacand Mantuitorului nostru Iisus Hristos, s-a stramutat la cele ve~nice, pentru a canta neincetat cu ingerii maririle lui Dumnezeu.

CUVIOSUL PALADIE SIHASTRUL Manastirea Putna (secolele XV -XVI) 11


Schimonahul Paladie a fost in tinerete ucenic al Sfftntului Daniil Sihastrul. Mai inainte de anul 1460, pe cand Cuviosul Daniil sihastrea in pe~tera din apropierea Manastirii Putna, avea in jurul sau cativa ucenici pe care ii invata aspra nevointa pustniceasca ~i dragostea de Dumnezeu. Unul dintre ace~tia era ~i schimonahul Paladie. Mai tarziu, stramutandu-se Cuviosul Daniil la Voronet, s-a dus ~i acest ucenic cu dansul. Apoi, intemeindu-se Manastirea Putna, schimonahul Paladie ~i-a racut o coliba de lemn ~i pamant pe valea parfmlui Putna ~i sihastrea aici in post ~i rugaciune, slavind pe Hristos ziua ~i noaptea. Impreuna cu el se nevoiau ~i alti siha~tri din Manastirea Putna. Dupa orele de rugaciune, Cuviosul Paladie se indeletnicea cu scrierea de carti biserice~ti. Din acestea i~i ca~tiga, atat hrana ~i imbracamintea, cat ~i bucuria ca marturisqte pe Hristos. Caci era bun caligraf ~i vestit sihastru in partea locului, cunoscut ~i cinstit de insu~i voievodul Stefan eel Mare. Din cartile scrise de el, se mai pastreaza la Manastirea Putna un singur ceaslov copiat in anul 1493, poate la cererea marelui ctitor. Pe fila 181 scrie: ,Aceasta carte a racut-o Paladie Sihastrul de Putna". Deci, bineplacand lui Dumnezeu ~i crescand duhovnice~te mai multi ucenici, Cuviosul Paladie Sihastrul de la Putna s-a stramutat la cere~tile laca~uri in primele decenii ale secolului XVI.

11

Arhiva !ji Pomelnicul ctitoricesc al Maniistirii Putna

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV -XVI

141

CUVIOSUL CHIRIAC SIHASTRUL Manastirea Neamt (secolele XV -XVI)


In padurile seculare din jurul Mfmastirii Neamt s-au nevoit siha~tri sfinti inca dinainte de intemeierea ei (secolul XIV). Unul din cei mai vestiti siha~tri nemteni, al carui nume a ajuns pfma astazi, a fost Cuviosul Chiriac Ieroschimonahul, contemporan cu Sfantul Daniil Sihastrul. Acest smerit nevoitor a trait mai intai in ob~tea Manastirii Neamt, ca duhovnic ~i dascal al rugaciunii lui Iisus, fiind iubit ~i cautat de multi. Apoi, retragandu-se la lini~te in muntele dinspre apus, care de atunci 1i poarta numele, ~i-a facut acolo o coliba de lemn ~i pamant ~i se nevoia singur in post ~i rugaciune, in frig ~i osteneala, suferind multe ispite de la diavoli. Mai tarziu, adunand cativa ucenici in jurul sau, a construit o mica biserica de lemn ~i acolo slujeau, se imparta~eau ~i slaveau impreuna pe Hristos. Aceasta a~ezare pustniceasca s-a numit ,Sihastria lui Chiriac", iar muntele in care s-a nevoit cuviosul cu ucenicii sai se cheama pana astazi ,Muntele lui Chiriac", popular ,Chiriacu". A~a s-a ostenit Cuviosul Chiriac in acest munte peste 30 de ani, ajungand tacator de minuni ~i inaintevazator. La batranetile sale se adunasera multi calugari in jurul sau. Ei se nevoiau in bordeie ~i chilii pustnice~ti, risipite in tot muntele. Numai in sarbatori, la sunetul unui clopot, se adunau parin!ii la chilia batranului ~i cantau impreuna Utrenia ~i Sfanta Liturghie. La inceputul secolului XVI, Cuviosul Chiriac Sihastrul ~i-a dat sufletul in mainile Domnului ~i a fost ingropat pe munte. Ucenicii sai s-au nevoit fara intrerupere in aceasta sihastrie, dupa aceea~i randuiaUi, pana la intemeierea Schitului Pocrov (1714).

CUVIOSUL EUFROSIN SIHASTRUL Sihastria Agapia Veche (secolele XV -XVI)


Putin mai sus de poiana lui Agapie se afla o alta poiana tot a~a de iini~tita, inconjurata de paduri seculare ~i strabatuta de un mic parflia~ . .-\ceasta se nume~te ,Poiana lui Eufrosin". Aici s-a nevoit multi ani de zile un 5-lhastru vestit, pustnicul Eufrosin, ucenicul Cuviosului Agapie. Petrecerea lui

142

PATERICUL

ROMANESC

era la fel de aleasa ca ~i a dascalului sau, iar numele lui se racuse cunoscut multor calugari iubitori de lini~te, care apoi i-au fost ucenici. in timpul acestui cuvios, biserica cea dintai ~i chiliile Manastirii Agapia Veche ruinandu-se in urma unei alunediri de teren, pustnicul Eufrosin cu ucenicii sai au construit o alta biserica de lemn cu hramul ,Minunea din Colose a Arhanghelului Mihail". Aceasta sihastrie era cunoscuta ~i cu numele de ,Manastirea lui Eufrosin" sau ,Manastirea Sfantului Mihail". Primul egumen al noii sihastrii a fast insu~i pustnicul Eufrosin, care pastra intru totul randuiala Uisata de Cuviosul Agapie. Peste saptamana, ~i mai ales in posturi, calugarii se retrageau in munte, unde se nevoiau in post ~i rugaciune. Iar in sarbatori se adunau cu totii la biserica, dacteau lauda lui Dumnezeu ~i primeau Sfintele Taine. Sub egumenia Cuviosului Eufrosin, sihastria zisa ,a lui Agapie" s-a dezvoltat ~i mai mult, ajungand cunoscuta pana la mitropolie ~i la domnul Moldovei, mai ales pentru sfintirea vietii de aici. Caci in ob~tea sa nu era nici vorba dqarta, nici tulburare, nici grija de cele pamante~ti, ci permanenta rugaciune, tikere, paza a gandurilor, lini~te duhovniceasca, bucurie ~i desavar~ita dragoste. Toti practicau rugaciunea lui Iisus ~i se hraneau din lucrul mainilor lor. Simtindu-~i sfar~itul aproape, Cuviosul Eufrosin a dat ucenicilor sat sarutarea cea mai de pe urma ~i s-a odihnit cu pace in cere~tile laca~uri, Ia inceputul secolului XVI. Iar trupul sau purtator de buna mireasma a fost ingropat in livada sadita de el ~i de ob~tea sa, numita ,Livada Parintilor". in acest loc s-au a~ezat secole de-a randul nenumarati siha~tri iubitori de Hristos din Agapia ~i din imprejurimi 12

SF ANTUL IERARH NIFON

Mitropolitul Tarii Romaneti ( t 15 0 8) 13


a. Viata

Acest fericit ~i prea intelept ierarh al Bisericii lui Hristos s-a nascut prin anii 1435-1440 in Peloponez-Grecia, din parinti binecredincio~i. Dupa ce invata carte, se face calugar ~i se retrage la lini~te in Muntele Athas, nevoindu-se in Manastirile Cutlumu~, Marea Lavra ~i Dionisiu. In anul 1483 a
12

13

Istoria Maniistirii Agapia, op. cit., p. 16-19; Pomelnicul ctitoricesc al Maniistirii Agapia VieJile SfinJilor pe luna august in 11 zile; SfinJi romani ... , op. cit., p. 338

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV -XVI

143

fost ales mitropolit al Tesalonicului, pentru sfintenia vietii lui, ca eel mai iscusit dilugar atonit ~i pastor devotat de suflete din acea vreme. Aici pastore~te bine turma cea cuvantatoare trei ani de zile, invatand pe toti frica de Dumnezeu ~i dreapta credinta. in anul 1486 este numit patriarh al Canstantinopolului, cea mai inalta treapHi ierarhica in Biserica Ortodoxa. Dupa ce indreapta pe calea cea buna pe multi cre~tini, manahi, preoti ~i dregatori ~i indeparteaza unele sminteli din Biserica lui Hristos, dupa doi ani este schimbat din scaunul patriarhal ~i se nevaie~te in post ~i rugaciune la un schit intemeiat de el. in jurul anului 1500, Sfilntul Ierarh Nifon este adus ~i numit mitropolit al Tarii Romane~ti de caLre domnul muntean Radu eel Mare. Timp de cinci ani s-a ostenit mult sa calauzeasca poporul dupa invatatura Sfintei Evanghelii, sratuind, indemnand, mustn'l11d ~i zidind duhavnice~te pe toti, de la domn pana la credincio~ii de rand. Apoi a hotarat in sinod intemeierea a doua episcopii nai in ora~ele Ramnicu-Valcea ~~ Buzau ~i a randuit peste tot pas tori buni, tematori de Dumnezeu ~i cu multa gnJil pcntru turma. in anul 1505, ivindu-se o grava neimelegere intre marele ierarh ~i domnul muntean, din cauza unei casatorii nelegitime, Sfantul Nifon s-a retras din scaun ~i a plecat din nou in Muntele Athas, la Manastirea Vatopedu. Simtindu-~i aproape sfar~itul, s-a dus cu ucenicul sau la Manastirea Dianisiu, ca un necunoscut, ~i, dupa putin timp, a adormit in Damnul, la anul 1508, 11 august, cand se praznuie~te in calendar. Imre anii 1515-1517, moa~tele Sfantului Nifon au fast aduse in Tara Romaneasca ~i au stat la Manastirea Dealu, iar la 16 august, 1517, Sfantul Ierarh Nifon a fost canonizat la Manastirea Curtea de Arge~ de catre Teolipt I, patriarhul Constantinapolului, impreuna cu Sinodul Tarii Romane~ti ~i cu toti egumenii Muntelui Athos, care au luat parte la sfintirea frumoasei manastiri de la Arge~. in acela~i an, 1517, moa~tele Sfantului Nifon au fast restituite Manastirii Dionisiu, restaurata integral de Vasile Lupu, Neagoe Basarab ~i Petru Rarq. Drept recuna~tinJa, atonitii daruiesc capul ~i mana dreapta a Sfantului Nifon lui Neagoe Basarab, care le depune la ctitoria sa.
b. Fapte
~i

cuvinte de invatatura

1. Fiind foarte invatat ~i impodobit cu darul cuvantului ~i al smereme1, -=and a intrat fericitul Nifon intaia oara in Muntele Athas, 1-au intampinat fraJii ~i calugarii cu multa dragoste, iar arhimandritul Daniil, mai-marele Muntelui, 1-a zis:

144

PATERICUL

ROMANESC

- 0, parinte Nifon, m-am in~tiintat de la multi despre tine ~i m-am rugat lui Dumnezeu sa rna invredniceasca a te vedea mai inainte de moartea mea. lata, a auzit preabunul Dumnezeu rugaciunea mea. Te rugam, deci, sa inveti cele de folos pe fratii adunati aici. - Preacuvio~i parinti, a raspuns el, nu sunt vrednic sa dau doctorii celor sanato~i, nici doctorilor iscusiti, caci mai ales eu am trebuinta de vindecare de la ei. - Parinte Nifon, i-au raspuns atonitii, nu se cade sa pastrezi dumnezeie~tile cuvinte numai pentru tine, ci sa le imparta~e~ti ~i altora, ca sa ne folosim cu totii. Cerfmd iertare de la ei, fericitul Nifon ~i-a plecat capul in jos ~i a inceput a le grai cuvinte de mantuire, incat toti se minunau. Caci era atat de dulce ~i intelept la vorbire, incat cei ce ascultau nu se puteau desparti de el ~i uitau de hrana cea trupeasca. 2. in anul 1483, murind mitropolitul Tesalonicului, toti episcopii, clericii ~i monahii au ales pastor in loc pe fericitul Nifon de la Dionisiu. Deci, au trimis doi episcopi cu scrisori Ia Manastirea Dionisiu sa-l ia pe Sfantul Nifon. Iar el le-a zis: - Cine sunt eu, lenqul ~i pacatosul, sa primesc pe grumazul meu cu totul ranit un jug a~a de greu? Eu am venit in locul acesta sa rna lini~tesc ~i sa rna sfar~esc: Deci, cum pot sa fug de calea pocaintei ~i sa iau asupra mea grija atator suflete, cand abia imi pot mantui sufletul meu eel pacatos? - Parinte, au raspuns tesalonicenii, sa nu te impotrive~ti dumnezeie~tii hotarari, ca toti de ob~te, intr-un glas, te cer pe tine ale fi pastor. 1-a spus ~i egumenul manastirii: - Du-te, cinstite parinte, ca a~a este voia lui Dumnezeu sa inmulte~ti talantul ~i sa se mantuiasca multi prin tine, caci Domnul mi-a poruncit in noaptea aceasta sa nu-ti impiedic calea ta! La urma, supunandu-se poruncii ascultarii, a raspuns Sfantul Nifon: - Parintilor ~i fratii mei, fie voia Domnului, precum hotarati, insa mare primejdie imi va urma de pretutindeni. De aceea, rugati-va Domnului pentru mine! 3. Dupa trei ani de pastorie a Mitropoliei Tesalonicului ~i apoi, alti patru ani, a Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, Sfantul Ierarh Nifon a fost chemat de Radu eel Mare, domnul Tarii Romane~ti, sa pastoreasca mitropolia de la Curtea de Arge~, care i-a zis: - Ma rog arhieriei tale sa vii in Muntenia, sa ne inveti pe noi, ca suntem cu totul lipsiti de invatatura duhovniceasca, de pastori ~i invatatori. Aici te vei

S F I NT I

SI

C U VI 0

SI

DIN SEC 0 L E L E XV - XV I

145

odihni ~i toti te vom primi cu bucurie. De asHizi te avem povatuitorul ~i pastorul nostru, ca sane inveti calea mantuirii ~i sa se faca orice vei porunci! Sfantul Nifon a raspuns: - Fiule Radu, iti laud socoteala cea buna; dar sa dea Dumnezeu s-o tii pana la sfar~it. Orice voi face spre indreptarea voastra, s-o primiti cu multumire. Chiar tu, de vei gre~i. sa prime~ti duhovnicescul meu sfat, caci, atunci cand domnultarii va calca legea ~i va deraima sfintele canoane, se face mare cadere multora, pentru ca oamenii se pleaca lesne spre lucrul eel rau. La urma i-a adaugat: Tu, care ai stapanirea in mainile tale, se cade sa sratuie~ti pe toti supu~ii tai ~i sa pedepse~ti pe cei rara randuiala. Sa nu cauti la fata nici la mare, nici la mic ~i sa faci judecata dreapta, care este de la Dumnezeu. 4. Pastorind Biserica ~i poporul binecredincios al Tarii Romane~ti timp de cinci ani, in anul 1505, Sfantul Ierarh Nifon a plecat din nou la iubita lui lini~te ~i smerenie din Muntele Athos, din cauza raradelegii racute de domnul muntean, casatorind pe sora lui cu un boier moldovean ce-~i lasase femeia ~i copiii. Inainte de plecare a zis cu amaraciune catre domnul muntean: - Sa ~tii ca toata puterea mea este legea Bisericii, pentru care Domnul meu ,Si-a varsat preasfantul Sau sange, ca s-o curete de tot pacatul ~i s-o sfinteasca. Ea va fi curata ~i sfanta prin lucrarea dumnezeie~tilor porunci, pe care doresc sa le pazesc pana la sfar~itul vietii mele. Nu voiesc pentru nevoile rnele nici bani, nici haine, nici vreo cinste nu cer de la tine. Eu am fost randuit de Domnul ca sa cert pe cei faradelege ~i nu vreau sa fiu parta~ la a ta raradelege, pentru ca nici o lege nu rna lasa. Eu rna voi duce unde rna va indrepta Domnul, insa voi ve!i muri in raradelege. Multe necazuri ~i dureri ~i nenumarate rele vor veni peste voi. Atunci rna veti cauta, dar nu rna veti mai gasi in viata! Iar catre fiul sau duhovnicesc, Neagoe Basarab, pe care il iubea foarte mult, a zis: - Vad, fiul meu, ca mare pedeapsa va veni peste locul acesta ~i vei fi in primejdie ~i tu cu tot neamul tau. Dar Preamilostivul Dumnezeu te va pazi de tot raul, de vei pazi poruncile pe care ti le-arn dat. Nu numai ca te vei izbavi de orice primejdie, ci ~i la mare cinste te vei ridica ~i se va vesti numele tau in toate partile. Dar sa-ti aduci aminte de mine, parintele tau duhovnicesc. Iar eu, de voi avea indrazneala catre iubitorul de oameni Dumnezeu, ll voi ruga pentru tine. Apoi 1-a binecuvantat ~i 1-a sarutat. La fel a racut cu tot clerul ~i poporul iubitor de Hristos. Caci i-a adunat pe toti in biserica, le-a dat eel de pe urma

146

PATERICUL

ROMANESC

cuvant de invatatura, i-a binecuvantat cu 1acrimi in ochi i, 1uandu-i ucenicii sai, Macarie i Ioasaf, a p1ecat spre Sfantu1 Munte. 5. Fiind randuit cu paza Manastirii Dionisiu, Sfantul Nifon a mers cu un calugar batran i duhovnicesc, anume Petronie, in afara zidurilor ei. La miezu1 nopJii s-a deteptat batranu1 sa se roage i, nu departe de el, a vazut pe Sfantul Nifon stand 1a rugaciune cu ochii i maini1e inaltate 1a cer, inva1uit intr-o lumina divina care se ridica pana sus i stra1ucea in jurul lui. Batranu1 Petronie a cazut de spaima 1a pamant, iar dimineata s-a dus in taina 1a manastire i i-a spus egumenului. Acesta i-a raspuns: - Parinte Petronie, aceasta dovedete curatenia desavariHi a barbatu1ui i ne arata ca prin el se vor lumina multi. Pazete-te sa nu spui aceasta vedenie nimanui, ca sa nu auda e1 i sa se duca de la noi, fugind de lauda, caci ne vom pagubi de un om ca acesta pe care ni 1-a daruit Dumnezeu. 6. Fiind in Manastirea Vatopedu, Sfantul Nifon cunOtea cu duhul ca ucenicul sau Macarie dorea sa marturiseasca pe Hristos i sa ia cununa muceniciei. De aceea, tiind ca aceasta este dupa voia lui Dumnezeu, i-a zis ucenicu1ui: - Mergi, fiule, in calea marturisirii, ca dupa dorinta ta te vei invrednici sa primeti cununa muceniciei i te vei bucura impreuna cu mucenicii i cuvioii! Apoi, petrecandu-1 pe ca1e, 1-a binecuvantat cu Sfanta Cruce i 1-a sarutat. Ajungand Macarie in Tesalonic, a marturisit cu indraznea1a pe Hristos in fata turcilor ce ocupasera oraul i toate tarile din Balcani i, dupa ce a fost inchis i batut, i s-a taiat capul. Cunoscand cu duhu1 ziua cand ucenicul i-a dat viata pentru Hristos, Sfantul Nifon a zis catre ucenicul sau Ioasaf: - Sa tii, fiule, ca astazi s-a savarit prin mucenicie fratele tau, Macarie, i merge sa se bucure in ceruri! 7. Dupa putin timp, Sfantul Nifon Patriarhul i-a luat ucenicul i au plecat in taina de 1a Vatopedu la Dionisiu, manastirea sa din tinerete, fiira a fi cunoscut i a spune cuiva cine este. Dupa obiceiul acestei manastiri, fiecare monah nou venit trebuia sa faca un timp ascultare la catari i sa aduca cu ei lemne din padure. Sfantul Nifon a fiicut aceasta ascultare cu smerenie i dragoste pana cand 1-a descoperit Dumnezeu intregii Obti in chip minunat. Noaptea i s-a aratat in vedenie Sfantul loan Botezatorul, patronul Manastirii Dionisiu, egumenului acestei obti i i-a poruncit: - Aduna toata fratimea i ieiti intru intampinarea patriarhului Nifon, ca-i ajunge atata smerenie ce a aratat-o ca un simplu monah, ca sa nu va pagubiti mai multl

S F I NT I

SI

CUVI0

SI

DIN S E C 0 L E L E XV -XV I

147

Dqteptandu-se, egumenul a batut toaca, a adunat toaHi ob~tea ~i le-a spus ruturor ca monahul necunoscut care face ascultare la catari este Sfantul Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Apoi, cand patriarhul se intorcea de Ia padure ca un argat, cu catarii incarcati cu Iemne de foe, in fata portilor de intrare, clopotele manastirii au inceput sa sune singure, iar parintii toti 1-au intampinat cu mare cinste, cu radii ~i cu tamaieri. Dupa ce toti i-au tacut metanii ~i i-au sarutat sfintele lui maini, egumenul i-a zis: - 0, luminatorule al lumii, ajunge atata rabdare din partea sfintiei tale; ajunge suferinta desavaqita pe care ai indurat-o de bunavoie; ajunge atata smerenie care ai aratat-o, ne~tiindu-te noi, nepriceputii! Iar Sfftntul Nifon, cu multe lacrimi, le-a zis: - Parinti ~i frati ai mei, pentru aceasta rn-a ascuns pe mine Domnul in acest loc mantuitor de suflet, ca eu am cerut de la El sa rna izbavesc cu grijile lumii ~i sa fiu miluit in ziua cea mare a judecatii. Ca daca nu ne vom lepada de parinti, de frati, de rudenii ~ide toata mandria acestei lumi, dupa cum ne-a poruncit Hristos, nu suntem vrednici sa-l urmam Lui. 8. Odata, venind corabia manastirii cu hrana, iar marea fiind cuprinsa de furtuna, Sfantul Nifon a intrat in corabie ~i odaHi a incetat furtuna. AWi data, fratii i-au cerut sa se roage pentru ei ca sa calatoreasca tara primejdie pe mare ~i sa aduca cele de nevoie manastirii. Iar elle-a zis: - Daca nu va veti lenevi de randuiala ~i rugaciunea voastra ~i daca nu veti grai de~ertaciuni ~i cuvinte necuviincioase, atunci va va ajuta Domnul ~i va va feri de toata intamplarea cea rea. Apoi, rugandu-se in genunchi pe un fier din corabie, le-a spus monahilor: - Fratilor, puneti acest fier la loc curat ~i cand veti fi in primejdie de inecare, sa atarnati acest fier in mare ~i veti dHatori tara primejdie. 9. Ajungand Sfantul Nifon la varsta de 90 de ani ~i simtindu-~i aproape sfaqitul, a adunat toata ob~tea, a cerut iertare de la ei ~i le-a poruncit sa pazeasca cu mare grija randuielile vietii monahice~ti, nevoindu-se cu toata silinta pentru doba.ndirea imparatiei cere~ti. Apoi le-a zis: - Fratii mei, cereti de la smerenia mea orice cerere duhovniceasca voiti, mai inainte de a-mi da duhul in mftinile Domnului! Iar monahii i-au raspuns: - Voim sa ne dai in scris dumnezeie~tile tale rugaciuni, ca sa se citeasca la mormfmtul fiecarui frate cand va muri, ca sa ia dezlegare de pacate. Atunci Ie-a lasat o rugaciune pentru dezlegarea celor adormiti. Apoi, trimitand pe :1cenicul sau Ioasaf la Constantinopol, ca sa-l marturiseasca pe Hristos ~i sa ia .:ununa muceniciei, Sfantul Ierarh Nifon ~i-a dat sufletul in mftinile lui Durnnezeu, la 11 august, 1508, fiind plans de toti calugarii Muntelui Athos.

148

PATERICUL

ROMANESC

Dupa ce au racut la Dionisiu priveghere de toata noaptea, a doua zi au sarutat toti sfintele sale moa~te ~i le-au ingropat cu mare cinste ~i plangere in cimitirul mfmastirii. 10. A intrebat oarecare frate pe Fericitul Nifon14 , zicand: - Spune-mi, parinte, cuvant de folos, cum sa rna mantuiesc? Si a raspuns staretul, zicand: - Daca voie~ti, fiule, in mijlocul oamenilor a locui, aceasta e~ti dator a pazi: a nu prihani nicidecum pe cineva, a nu osandi, a nu ocari, a nu te intarata, a nu deraima, nici a te socoti pe sineti ca ~i cum vreun lucru bun ai racut candva, ~i a te pazi de a zice: ,Cutare bine petrece, iar cutare intru neinfranare", ca aceasta este aceea, adica ,nu judecati"; ci pe toti cu deopotriva ochi, cu o punere inainte, cu un gand ~i cu proasta inima vezi-i; ~i-i prime~te pe toti cape Hristos. Sa nu pui urechea ta lfmga omul ce clevetete, nici sa te indulce~ti cu unul ca acesta, ci cu tacere multa tine-ti gura ta, zabavnic fiind la gdiire ~i grabnic la rugaciune, ~i sa nu prihane~ti candva pe eel ce clevete~te, nici pe altul oarecare ce lucreaza raradelege, ci de-a pururea cauta la ale tale gre~eli, ~i prihane~te-te pe sineti i defaima-te in fiecare zi. - Aceasta, parinte, a nevoitorilor celor desavariti este! a zis fratele. Si a zis fericitul: - Fiule, tineretea, daca are smerenie, destul este ei. Ca nimic nu cere Dumnezeu de la tfmar, tara numai curatie ~i smerenie. Deci tu, fiule, fii bland ~i pa~nic, indurat ~i milostiv, ~i tine-te pe sineti dedesubtul tuturor oamenilor i vei fi intru adevar salaluindu-te cu Dumnezeu; ~i nevoiete-te i de a nu naluci cu mintea cum ca ai ajuns la masurile cutarui sfflnt, ci graiete-ti tie insuti de-a pururea aa: Suflete, cunoti ca intru pacate am covarit i pe draci, iar vreun lucru bun inca n-am racut pentru Dumnezeu; i vai noua, smeritule, ce vom face in ziua Judecatii? Si fie-ti rugaciunea ta, fiule, in toata vremea vietii tale ca a unui pacatos, zicand in fiecare clipa: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule al lui Durnnezeu, miluiete-ma; ~i aceea, adica: Doamne, curate~te-ma pe mine, pacatosuh>. Zi i graiul acesta totdeauna: Doamne, de cele ascunse ale mele curatete-ma ~i de cele straine ferete pe robul Tau. Cunoate inca i aceasta, ca niciodata sa nu te multume~ti cu lucrurile cele bune ale tale, nici a cuteza spre dansele, ca nu tii de sunt placute lui Dumnezeu sau neplacute. Pentru aceasta, cuteaza mai vartos spre Dumnezeu i spre puterea Lui, ca ni~te tarana nefolositoare socotindu-te pe sineti, i de aici este indreptarea".
14

Urmatoarele 4 capete sunt extrase din mss. rom. 3723, f 344-346, (B.A.R.)

SF INTI

SI

C U VI 0

SI

DIN SEC 0 L E L E XV- XV I

149

11. Zis-a iara~i fratele: - Parinte, cum poate omul sa biruiasca toata ispita ce-i vine lui asupra de la vrajma~ul? Raspuns-a staretul: - Fiule, orice fel de ispita de ti-ar veni tie asupra, tacerea este biruinta ei ~i smerenia i a zice: Blagoslovete, Parinte; i toate lucrurile celui smerit cugetator cunoscute sunt la Dumnezeu i laudate de ingerii Lui, iar tuturor dracilor de spaima ~i infriCOate. Deci tu, fiule, ra-te smerit cu inima ~i zdrobit foarte, ca sa doreasca Duhul Sfant a Se salalui intru tine, i sa-ti dea tie putere de a goni de la tine toata grija lumeasca. 12. Intrebat-a iarai: - Oare precum acum s-au inmultit sfintii intru toata lumea, aa i la sfar~itul veacului? Zis-a lui fericitul: - Fiule, pana la sfaritul veacului nu va lipsi prooroc Domnului Dumnezeu; aijderea nici satanei slujitor. insa in zilele cele mai de apoi, cati intru adevar vor sluji lui Dumnezeu, se vor ascunde pe sinei cu buna istetime despre oameni, i nu va fi intru danii de a savari semne i minuni precum in zilele de acum, ci pe cale lucratoare i masurata vor calatori cu smerenie, i mai mari decat Parintii cei purtatori de semne se vor afla intru Imparatia lui Dumnezeu. Pentru ca atunci nimeni nu va fi in ochii lor ca sa faca semne, ca dintr-o pricina ca aceasta, de a doua oara atintindu-se oamenii foarte cu osardie sa se duca catre nevointa. Ca vor fi cei ce impodobesc scaunele preotiei intru toata lumea cu totul neiscusiti, netiind tiinta de fapta buna; aijderea inca i cei mai mari ai monahilor vor fi, caci se vor birui cu totul de lacomie de pantece toti, i de marirea dearta, ~i vor fi mai vartos sminteala oamenilor, i nu pilda. Pentru aceasta mai vartos va fi nebagata in seama fapta buna, caci atunci iubirea de arginti va imparati. Si vai monahilor celor ce sunt bogati cu aur! Ca ocara vor fi acetia lui Dumnezeu, i nu vor vedea faja Domnului Celui Viu. Monahul sau mireanul care ii da aurul sau cu dobanda, de nu se va departa de o lacomie ca aceasta, intru adancul tartarului se va afunda, ca nu vrea sa le aduca pe dansele roada lui Dumnezeu prin facerea de bine a saracilor. Pentru aceasta, fiule, precum mai-nainte am zis, de necuno~tinta tinuti fiind, cei mai multi se vor prapastui intru latimea diii late i largi, ratacindu-se. 13. Intrebat-a iarai fratele: - Spune-mi mie, parinte, cum unii ii necajesc trupurile lor prin infranare, i patimile imparatesc intru danii - mania, vrajba, pomenirea de rau, zavistia, i, cea mai rea decat toate, nemilostivirea i zgarcenia -, iar altii din cei imbunatatiti, i mananca, i beau vin, i nici un lucru al pacatului nu se afla intru danii? Ce oare este aceasta? Cuviosul a zis:

150

PATERICUL

ROMANESC

- Precum mi se pare, fiule, di cei ce postesc mult i nu se indrepteaza, din gura lor patimesc; ca eel ce nu are pazire gurii sale totdeauna, macar tot anul de ar posti, nimic nu se folosete. Pentru ca, daca diavolul te zadarate pe tine spre iutime, tu sa nu graieti, i ai biruit patima. Iarai spre zavistie de te duce pe tine vrajmaul, tu sa nu cleveteti, i cu totul ai biruit pe vicleanul, ca rodul zavistiei clevetirea este. Daca te va infoca pe tine bfmtuitorul spre curvie, sa nu deschizi gura ta spre vorbire de muiere, nici la mancare i la bautura prea mult sa intri, i 1-ai biruit pe dansul; i, luand vreun lemn mic, bate-te pe sineti, i durerea gonete razboiul. Ca de folos iti este tie ca unul din madularele tale sa il pierzi, i nu tot trupul sa se arunce in focul gheenei. Daca vierul i porcul salbatic vor porni pofta spre bucate de mult pret, mergand la ieitoare, invata-te putoarea lor. Daca te va acari pe tine cineva sau te va osandi sau te va jigni, i tu smerete-ti gandul tau i osandete-te pe sineti ca pe un pacatos. ~i adu-ti aminte ca Hristos, Fiul lui Dumnezeu, scuipat a fast, batjocorit de oameni pacatoi, i cu trestia capul I-a fast batut; i atunci socotete-te pe sineti nevrednic de a tdii. Iar pentru cei imbunatati!i ce mananca i beau, cunoate, fiule, ca aceia ostai viteji sunt, care au calcat capetele pacatului; ca acum sunt domni i stapanitori, fiindca au luat darurile nepatimirii de la Dumnezeu, ca mai intai infranandu-se i nevoindu-se au dobandit scopul pe care il doreau. insa sunt i cei ce fac pe aceasta, iar apoi, iarai linitindu-se, pe cele ale infranarii le lucreaza, implinind pe urma in chilie prin nemancare pe acele ce au lipsit inaintea oamenilor. 14. in anul 1512, potrivit proorociei sale, Neagoe Basarab, ucenicul sau, ajunge damn al Tarii Romaneti. in anul 1515, moatele Sfantului Nifon au fast aduse in Muntenia, la Manastirea Dealu, unde au stat doi ani de zile i au fast aezate de evlaviosul damn intr-un chivot de argint mare, donat de el. in anul 1517, la 16 august, Sffmtul Nifon a fast canonizat ca sfant la Manastirea Curtea de Arge de patriarhul ecumenic Teolipt cu tot sinodul. Aceasta a fast prima canonizare de sfinti cunoscuHi in tara noastra. Apoi, sfintele sale moate au fast trimise cu mare cinste la Manastirea Dionisiu, unde se afla i astazi. Drept recunotinta, obtea de la Dionisiu a dat in dar voievodului Neagoe Basarab capul i mfma dreapta a Sffmtului Ierarh Nifon, care au stat la Manastirea Curtea de Arge, iar din anul 1949 se pastreaza in Catedrala Mitropoliei din Craiova. Sfinte Ierarhe Nifon, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

D I N S E C 0 L E L E XV - X V I

151

SFANTUL lOAN DE LA PRISLOP (secolele XV -XVI) 15


Intre sfintii romani canonizati recent se numara ~i Cuviosul loan din Manastirea Prislop-Hunedoara. Aceasta manastire, a~ezata intr-o zona lini~tita de munte aproape de Hateg, a fost la inceput o midi sihastrie de rugaciune pentru calugarii iubitori de Hristos. La inceputul secolului XV, Sfantul Nicodim de la Tismana intemeiaza aici manastire cu viata de ob~te, numitl1 multa vreme Manastirea Silva~ul, dupa satul cu acela~i nume din apropiere. Aici s-au nevoit de-a lungul secolelor XV -XVIII multi calugari cu viata sfanta din Transilvania ~i de peste Carpati. Unul dintre marii siha~tri de la Prislop, care a ramas in evlavia credincio~ilor din Tara Hategului ~i din intreaga noastra tara, este ~i Cuviosul loan de la Prislop, cinstit in traditia locala cu numele de ,Sfantul loan de la Silva~". Amintirea lui se pastreaza pe scurt, atat in traditia orala legata de Manastirea Prislop, cat ~i intr-o cronica anonima in versuri compusa de localnici, intitulata ,Plangerea Sfintei Manastiri a Silva~ului, din eparhia Hategului din Prislop", scrisa in secolele XVII-XVIII. Dupa aceste izvoare orale ~i scrise, Cuviosul loan era localnic din satul Silva~ul de Sus, fiu de parinti foarte credincio~i. Renuntand la casatorie din marea sa dragoste pentru Hristos, fericitul loan intra in ob~tea Manastirii Prislop (Silva~ul) pe la sfftr~itul secolului XV sau inceputul celui urmator. Nevoindu-se aici multi ani in aspre osteneli, precum: post indelungat, rugaciuni neincetate, lacrimi, privegheri ~i ascultare ~i sporind mult in sfintenie, Cuviosul loan s-a retras in munte la deslivar~ita lini~te, pe valea paraului Silvut. Aici, la un kilometru mai sus de manastire, in malul stancos ~i adanc al paraului, marele sihastru ~i-a sapat singur cu dalta o mica chilie ce se pastreaza ~i asUizi ~i este cunoscuta in partea locului cu numele de ,chilia" sau ,casa sfantului". Credincio~ii aveau mare evlavie catre el ~i multa incredere in rugaciunile lui, incat il cinsteau ca sfant inca din viata ~i veneau adesea la pe~tera sa-i spuna necazurile ~i sa-i ceara sfatul. in aceasta pe~tera, sapata cu atata osteneala de mainile lui, s-a nevoit Cuviosul loan multi ani, luptandu-se cu barbatie cu ispitele diavolilor. Caci. uneori il luptau cu somnul, alteori, cu dureri in trup ~i naluciri de tot felul: alteori, cu duhul desfranarii il chinuiau, iar alteori, cu plirerea de sine ~i cu
15

Pr. prof. M. Pacurariu, Cuviosul loan de Ia Prislop, In SfinJi rom{mi ... , op. cit., p. 350

152

PATERICUL

ROMANESC

duhul slavei de~;arte il amenintau. Insa, fericitul sihastru, intarindu-se cu semnul Sfintei Cruci, didea la rugaciune cu mainile inaltate la cer i nu se ridica pana nu-i alunga pe demoni. Dar cati ani s-a nevoit aici in ,casa sfantului", pe cati a vindecat cu rugaciunile sale i care erau ostenelile cele de taina numai singur Dumnezeu le tie! Vazand diavolul ca este mereu biruit prin rugaciunile Cuviosului loan, a reuit sa-l ucida intr-un chip ca acesta. Pe cand Cuviosul loan ii sapa cu dalta o fereastra in peretele chiliei, un om inarmat de pe malul celalalt al paraului, fiind la vanatoare, l-a impUCat cu ingaduinta lui Dumnezeu, crezand ca este 0 fiara. Astfel i-a dat duhul in mainile Mantuitorului nostru Iisus Hristos, ca un mare sihastru martir i rugator neadormit al neamului nostru. Apoi, rudele i-au ridicat sfintele moate din petera i le-au depus in , biserica satului. Auzind despre ele, cativa calugari din Tara Romaneasca au cerut moatele Cuviosului loan de la Prislop, pe care, primindu-le in dar, le-au dus peste CarpaJi, la manastirea lor. Probabil, au fost duse la Tismana, la Bistrita Olteana, la Curtea de Arge sau Cozia, care au fost dintotdeauna atat de legate de credincioii i manastirile Transilvaniei. Sufletul lui insa este numarat in ceata sfintilor i se roaga pentru mfmtuirea tuturor. Sfantul loan de la Prislop a fost canonizat la 20-21 iunie, 1992, i se praznuiete la 13 septembrie.

MITROPOLITUL GHEORGHE I al Moldovei ~i Sucevei ( 1 4 7 7- 15 0 8) 16


Mitropolitul Gheorghe I a fost eel mai ales ucenic al marelui ierarh Teoctist I. El a pastorit Biserica lui Hristos din Moldova timp de 34 de ani, continuand cu aceeai intelepciune duhovniceasca opera dascalului sau. Acest mitropolit vrednic de lauda ,din tinerete a fost inchinat lui Dumnezeu in Manastirea Neamt", in a doua jumatate a secolului XV. Aici i-a tuns perii capului in anul 1468, prin mana mitropolitului Teoctist I, parintele sau sufletesc, deprinzand de la cuvioii batrani tainele vietii duhovniceti. Aici, in cea mai vestita vatra a Ortodoxiei din Moldova, a invatat mitropolitul Teoctist multa carte - limbile greaca i slavona, dogmele credintei ortodoxe i talcul Sfintelor Scripturi.
16 Istoria Bisericii Ortodoxe Ronu1ne, vol. I, Bucure~ti, 1957, p. 234-238: Pr. N. M. Popescu, Glzeorghe-David, mitropolitul Moldovei (t 1508, aprilie 1), in rev. ,B.O.R.", 1936, p. 56; Cronica lui Grigore Ureche

SF I NTI

I C UVI0

I DIN SEC0 LE LE XV-X VI

153

Dupa ce deprinde bine cunotintele duhovniceti ce se puteau invata din belug in lavra, ajunge mai intai duhovnie iseusit. Apoi, pentru petreeerea sa cuvioasa, obtea Manastirii Neamt 1-a ales egumen al marii lavre, povaruind cu pricepere sufletele monahilor pe ealea mantuirii, pe care o pastorete cu parinteasca dragoste i intelepciune 17 ani de zile. Obtea sa numara prin 1475 peste 200 de dilugari. In timpul staretiei sale, marea lavra numara pana la 200 de ealugari, din care unii erau vestiti duhovniei, altii, iseusiti traducatori i seriitori de earti. iar altii, smeriti ascultatori i slujitori ai eelor sfinte. in jurul Mfmastirii Neamt se nevoiau, de asemenea, numeroi sihatri iubitori de linite i rugaeiune, ale diror nume sunt serise in eartea vietii. in anul 1477, staretul Gheorghe este ales de tot sfatul tarii mitropolit al Moldovei, in locul batranului Teoetist, mutat la eele venice. Mitropolitul Gheorghe, fiind eu metania din Mfmastirea Neam1, s-a numit mai tftrziu ,Nemteanul". Prima sa grija a fost sa indemne i sa sustina pe ~tefan eel Mare la zidirea de noi Iacauri de rugaciune, spre lauda lui Dumnezeu i mangaierea poporului. Astfel, eu sfatul i binecuvfmtarea sa, marele voievod a zidit i rezidit din temelie numeroase mfmastiri, ca: Sfantul Ilie-Suceava (1479); Sfantul Ilie, Floreti-Vaslui (1480); Patrauti-Suceava (1487); Voronet (1488); biserica Sfantul Gheorghe-Harlau (1492); biserica Sfantul Nicolae-lai (1491-1493); Borzeti-Bacau (1493-1494); Sfintii Arhangheli, ScftnteiaVaslui (1494); Probata (1495); Razboieni (1496); Tazlau-Neamt (1497); biserica Manastirii Neamt (1497); clopotnita Mftnastirii B~strita ( 1498) i Mftnastirea Dobrovat-lai (1503). S-au mai zidit eu sfatul sau peste 35 de biserici din piatra la curtile domneti precum i in numeroase sate din 'Moldova. Pe toate aceste biserici le-a sfintit mitropolitul Gheorghe, in prezenta voievodului i a numeroilor credincioi, randuind peste tot calugari i stareti din cei mai alei. Evlaviosul ierarh al Bisericii lui Hristos iubea pe toti, ca un adevarat parinte al Moldovei, i era iubit de tot poporul, de la domn pana la eel mai de pe urma taran. ~tefan eel Mare il avea de parinte duhovnicese i eel dintfti sfetnic al sau, pe care il numea ,rugatorul i parintele nostru chir Gheorghe, mitropolitul Sucevei". Sub pastoria sa, viata duhovniceasca in manastirile din Moldova ajunsese la cea mai inalta inflorire. Sihastriile i codrii ,foneau de pustnici", dintre care unii erau inaintevazatori i racatori de minuni, precum: Cuviosul Daniil Sihastru, Sfantul Vasile de la Moldovita, Epifanie de la Voro net, lnochentie

154

PATERICUL

ROMANESC

de la Probata ~i numero~i altii. Avea, de asemenea, duhovnici vesti!i, lucditori ai rugaciunii lui Iisus ~i stareti cu totul cuvio~i. La indemnul sau, in marile Manastiri Neam!, Putna, Bistrita, Probata ~i Moldovita, functionau vestite ~coli de monahi caligrafi, pictori, miniaturi~ti, traducatori ~i dascali invatati, care cre~teau ucenici ~i aparau credinta ortodoxa. Tot in aceste ~coli manastire~ti se pregateau tineri pentru preoti de mir la sate ~i ora~e. Marele mitropolit Gheorghe, eel dintai rugator catre Dumnezeu al Moldovei, era el insu~i un exemplu viu de sfintenie, de cuvio~ie, de smerenie ~i de iubire catre toti. Purta mare grija de copiii orfani ~i de vaduvele de razboi, care erau atat de numeroase in vremea sa. 0 grija deosebita avea ~i pentru zecile de mii de o~teni cazuti in desele razboaie. La porunca sa,' osemintele lor erac adunate la manastiri ~i biserici, iar numele lor erau scrise in marile pomelnice ctitore~ti. in ,anumite zile de peste an ~i mai ales la hramuri, se raceau in toata Moldova liturghii, parastase ~i praznice de ob~te pentru odihna sufletelor fericitilor ctitori ~i eroi ai neamului. In vara anului 1504, cfmd marele voievod ~tefan Voda al Moldovei s-a stramutat la ve~nica odihna, bunul mitropolit Gheorghe, insotit de sute de clerici, de mii de calugari ~i zeci de mii de credincio~i, 1-a condus la locul eel de veci din Manastirea Putna. Apoi, cu sfat de ob~te, ~i-a pus mainile pe cre~tetul fiului sau Bogdan, ungandu-1 damn al Moldovei (1504-1517). A~a s-a nevoit bunul pastor ~i parinte sufletesc al Moldovei, mitropolitul Gheorghe, timp de 34 de ani, pana in primavara anului 1511. Ajungand la adanci batraneti ~i simtindu-~i aproape ob~tescul sfar~it, a luat marele ~i ingerescul chip al schimniciei cu numele de David ~i, binecuvantand pe toti, ~i-a dat sufletul cu pace in bratele Marelui Arhiereu Iisus Hristos.

MITROPOLITUL TEOCTIST II al Moldovei ~i Sucevei (t 1528) 17


Acest preacuvios stare! Teoctist impreuna cu mitropolitul Gheorghe al Moldovei (1477-1508) au indemnat pe marele damn ~tefan Voda al Moldovei sa zideasca la Neamt o biserica noua in cinstea inaltarii Domnului. Iar la 14 noiembrie, 1497, terminfmdu-se biserica, au sfintit-o in prezenta domnului ~i a zeci de mii de credincio~i, clerici ~i monahi din toata tara Moldovei.
lstoria Bisericii Ortodoxe Romfme, vol. I, Bucure~ti, 1957, p. 306; Pr. Mircea Pacurariu. lstoria Bisericii Ortodoxe Romiine, Sibiu, 1972, p. 104; Idem, ContribuJii la istoria Mitropoliei Moldovei fn secolul XVI, rev. ,Mitropolia Moldovei", LI (1975), nr. 3-4, p. 221
17

S F I N TI

SI C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V - X V I

155

in anul 1500, rliposand episcopul Romanului, Vasile, cuviosul arhimandrit Teoctist de Ia Neamt a fast ales in locul sliu ,mitropolit" al Tlirii de Jos, llisand Ia Neamt o ob~te infloritoare. Si a pastorit episcopul Teoctist opt ani de zile Ia Roman, povatuind turma lui Hristos cu multa blandete ~i hdinind-o din invataturile Sfintei Evanghelii. Iar in anul 1508, retragandu-se din scaun mitropolitul Gheorghe, cu sfat de ob~te a fast ales episcopul Teoctist in locul sau. A~a a ajuns acest cuvios mitropolit parintele ~i ,invlitatorul Moldovei", sfetnicul domnilor ~i mangaietorul poporului, caci era ,barbat invatat ca nimeni altul" ~i slujea cu mare credinta Biserica lui Hristos. Timp de 20 de ani, cat a fast mitropolit al Moldovei, a randuit preoti la sate ~i stareti priceputi prin manastiri, incurajand mult viata duhovniceasca, invatatura, scrierea de carti, zidirea ~i pictarea sfintelor biserici. De asemenea, in anul 1522 a terminat de zidit ~i a sfintit noua Catedralli a Mitropoliei din Suceava, a~ezand in ea moa~tele Sfantului Mucenic loan eel Nou. Tot el a uns ca domni ai Moldovei pe Steflinitli Voda, in anul 1517, ~i pe Petru Rare~. in anul 1527, flicandu-se Ia amandoi eel dintai sfetnic, parinte ~i duhovnic. Simtindu-~i aproape ob~tescul sfar~it, mitropolitul Teoctist se retrage din scaun la manastirea de metanie ~i se face schimonah, cu numele de Teodor. Apoi, binecuvantand pe fiii sai duhovnice~ti, a adormit cu pace la 15 ianuarie, 1528 ~i a fast inmormantat in pridvorul bisericii din Manlistirea Neamt.

SF ANTUL INOCHENTIE DE LA PRO BOT A (secolele XV -XVI) 18


in vechea Manastire Probata de pe Valea Siretului au trait, inca din secolul XIV, clilugari iubitori de Hristos ~i impodobiti cu multe daruri ~i fapte , bune. Dintre toate, precum insu~i numele manastirii o dovede~te, cea mai ale as a virtute din aceasta ob~te era dumnezeiasca dragoste. Unul dintre marii nevoitori ai Manastirii Probata de la sfar~itul secolului XV ~i ucenic al fericitului egumen Stahie a fast ~i Cuviosul Inochentie schimonahul. Dupa traditie, era fiu de tliran din partea locului. Apoi, lufmd crucea lui Hristos, s-a flicut caluglir iscusit in viata de ob~te, prin deslivar~ita ascultare, prin rugaciune ~i iubire de frati ~i era tuturor iubit pentru blandetea sa. Ziua ~i noaptea slavea pe Dumnezeu cu neadormite rugaciuni, cu post
Mitropolitul Dosoftei, op. cit., fila 151-152; Pr. prof. Liviu Stan, op. cit., p. 56; Vetre de ;:hastrie ... , op. cit.
18

156

PATERICUL

ROMANESC

indelungat ~i cu multe lacrimi care spall'i orice piicat ~i indumnezeiesc pe om. Si atftt a sporit cuviosul acesta, incat ~i flicator de minuni s-a flicut. Pentru aceea tuturor le era iubit ~i multi bolnavi se vindecau cu rugaciunile lui. Apoi s-a nevoit mai multi ani singur intr-o chilie pustniceasca din padurile apropiate, suferind multe ispite de la diavoli ~i ajungand la masura desavar~irii. A~a nevoindu-se in toti anii vietii sale ~i binepll'icand lui Dumnezeu, catre inceputul secolului XVI, Cuviosul Inochentie ~i-a dat sufletul in mainile Domnului, lasand in Probata mai multi ucenici. Pentru inalta sa traire duhovniceasca a fost cinstit in Moldova ca un adevarat sfant ~i rug at or. Sfinte Preacuvioase Parinte Inochentie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSUL PAHOMIE SCHIMONAHUL Ctitorul Manastirii Bistrita - Valcea (t c. 1520)


Spre sfar~itul secolului XV, binecredinciosul ban al Craiovei, Barbu Craiovescu, impreuna cu fratii sai au intemeiat Manastirea Bistrita de sub Muntele Pari'mg, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, inzestrand-o cu odoare ~i toate cele de nevoie. Apoi, evlaviosul ctitor a actus din Serbia la manastirea sa cu mare cheltuiala moa~tele Sfantului Grigorie Decapolitul, flicatorul de minuni, ca sa fie spre mangaierea calugarilor ~i a poporului binecredincios. in traditie se spune ca sicriul cu sfintele moa~te a fost cumparat cu bani, dupa greutate. Dar Cuviosul Grigorie, Iasandu-se u~or la cantar, I -a co stat putin pe fericitul ctitor. in primul deceniu al secolului XVI, ctitorul Manastirii Bistrita a reinnoit ctitoria sa daramata de Mihnea Voda, adaugand chilii pentru calugari ~i o mica biserica pictata pentru bolnita, cum se vede pana astazi. Apoi fericitul ctitor, renuntand la toate pentru dragostea lui Hristos, s-a flicut schimonah in Manastirea Bistrita cu numele de Pahomie, intrecand pe multi cu nevointa sa. caci era foarte ravnitor la cele sfinte, milostiv ~i tuturor plecat. Se mai spune despre dansul ca, navalind turcii sa fure odoarele manastirii, cuviosul singur a luat sicriul cu moa~tele Sfantului Grigorie ~i 1-a ascuns intr-o pe~tera din munte, ca sa nu se lipseasca Tara Romaneasca de un dar ca acesta. Dupa ce Cuviosul Pahomie s-a ostenit multi ani in placere de Dumnezeu. ~i-a cunoscut dinainte sfar~itul ~i ~i-a dat sufletul cu pace in mainile lui Hristos, Uisand in urma o manastire binecuvantata cu zeci de calugari.

-~

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

DIN SEC0 LELE XV-XVI

157

CUVIOSUL PEON SIHASTRUL Muntele Ceahlau (secolele XV -XVI)


Marele sihastru ieroschimonahul Peon era cu metania din Schitul lui Silvestru, situat la nord de Muntele CeahHiu. Umplfmdu-se de ravna pentru dragostea lui Hristos, a sihastrit multi ani pe culmea unui deal din apropiere, devenind iscusit lucrator al rugaciunii ~i inaintevazator. Locul in care s-a nevoit se cheama pfma astazi ,Dealul lui Peon". Apoi, dorind sa urmeze marilor pustnici egipteni ~1 sma111, ~i-a tacut o coliba pe varful Muntelui Ceahlau ~i a sihastrit acolo mai mult de zece ani, slavind neincetat pe Dumnezeu, rugandu-se pentru lume ~i rabdand cu barbatie frigul iernii, vanturile cele iuti ~i ispitele diavolului. A adunat inca ~i cativa ucenici ~i a ajuns parinte duhovnicesc al tuturor siha~trilor din jurul Ceahlaului. Deci, vazand cuviosul ravna lor, a a~ezat un clopot ~i o toaca de lemn pe varful muntelui ~i a randuit sa se sune in fiecare zi ~i miez de noapte pentru de~teptarea Ia rugaciune a calugarilor ce se nevoiau in jurul muntelui. Dupa numele cuviosului, Ceahlaul s-a numit sute de ani ,Muntele lui Peon", popular ,Pionul", iar cele doua varfuri se numesc pana astazi , Toaca" ~i ,Panaghia". Tot el a randuit ~i zi de hram pentru Muntele Ceahlau, la 6 august, Schimbarea Domnului la Fata, asemenea Muntelui Athas, inaltand deasupra muntelui o mica biserica de lemn, unde se tacea Sfanta Liturghie. Cuviosul Peon a randuit ca la hramul muntelui sa se adune pe Ceahlau, o data pe an, toti siha~trii ~i credincio~ii din imprejurimi. Aici taceau priveghere de toata noaptea, savar~eau Sfanta Liturghie, se imparta~eau cu Trupul ~i Sangele lui Hristos, mancau impreuna, apoi, dand lauda lui Dumnezeu, cobora fiecare la chilia sa. Astfel, acest mare parinte a tacut din Ceahlau un ,Athas romanesc, creand in Moldova o puternica traditie autohtona, care se pastreaza pana in zilele noastre, Ceahlaul fiind singurul munte din Carpati ~i Balcani care are zi de hram, ca ~i Muntele Athas. Spre batranete, Cuviosul Peon s-a stabilit in sihastria lui Silvestru, Ia poala muntelui, innoind in intregime schitul ~i adunfmd in ob~tea sa pana la 30 de calugari. De la el, sihastria lui Silvestru se nume~te pana astazi ,Manastirea Pionul" (Peon). Deci, ajungand la varsta de peste optzeci de ani ~i simtindu-se chemat de Hristos, a adormit cu pace ~i a fost numarat in ceata cuvio~ilor parinti romani. Preacuvioase Parinte Peon, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

158

PATERICUL

ROMANESC

SFANTUL IERARH GHELASIE Mare egumen al Manastirii Ramet - Alba (secolele XV -XVI)
Manastirea Ramet din Muntii Apuseni, una din cele mai vechi manastiri a fost intemeiata pe la inceputul secolului XIII de vestitii eremiti ce se nevoiau in pe~teri pe valea paraului cu acela~i nume. In secolele urmatoare, Manastirea Ramet avea o ob~te destul de numeroasa ~i egumeni devotati, care aparau cu multa putere credinta ortodoxa in satele romane~ti transilvanene. Cuviosul Ghelasie ieroschimonahul a fost eel mai vestit egumen cunoscut al Manastirii Ramel, cinstit ca sfant in satele din Muntii Apuseni. Era originar din partea locului. Luand din tinerete jugul lui Hristos, mai intai s-a nevoit ca sihastru pe valea paraului Ramel, deprinzand de la cei mai iscusiti eremiti me~te~ugul luptei duhovnice~ti. Apoi, curatindu-~i mintea de cugetele cele rele ~i invrednicindu-se de darul facerii de minuni, a coborat in ob~te ~i a ajuns vestit egumen al Manastirii Rarnet. in traditia locului se spune ca Sfantul Ghelasie avea doisprezece ucenici, cu care impreuna se ruga ~i impreuna postea, savar~ind sfanta slujba cu mare osardie ~i frica de Dumnezeu. In toata saptamana, egumenul Ghelasie nu primea mancare, indestulandu-se numai cu Preacuratele Taine. Ziua mergea cu ucenicii la ascultare, iar noaptea racea priveghere ~i savar~ea Sfanta Liturghie. Numai sambata ~i Durninica mfmca impreuna cu calugarii la trapeza rnanastirii. Acest cuvios egumen era, de asemenea, mare parinte duhovnicesc a! siha~trilor din Muntele Ramet ~i al satenilor din Tara Motilor. in posturi cerceta pe toti siha~trii ce se nevoiau in pe~teri ~i el insu~i se ostenea la rugaciune impreuna cu dan~ii. Apoi cobora in manastire unde il a~teptau credincio~ii ~i mocanii de prin munti. La fericitul Ghelasie veneau ~i multi bolnavi, mai ales cei stapaniti de duhuri rele, ~i cu rugaciunea lui se vindecau, caci avea mare dar de la Durnnezeu. Odata, fiind cu ucenicii la adunat fan in poiana manastirii numita Hopati ~i fiind mare aqita, incat toti sufereau de sete, Cuviosul Ghelasie a cazut la rugaciune ~i indata au aflat un izvor cu apa. Acest izvor de apa rece se vede pana in zilele noastre ~i se cheama ,Izvorul Cuviosului Ghelasie". Multi sateni iau apa din acest izvor pentru sanatate ~i binecuvantare. Alta data, urcand cuviosul in poiana cu asinul sau la adunat fan, ~i-a cunoscut dinainte sfar~itul. Deci, rugandu-se mult, ~i-a chemat ucenicii poruncindu-le sa traiasca in desavar~ita dragoste, sa iubeasca biserica ~i sa
romane~ti,

S F I N TI

I C UVI0

.S I

DIN SEC 0 LELE XV-X VI

159

fuga de betie ~i desfrfmare. Apoi, sarutfmdu-i pe toti, ~i-a dat sufletul in bratele lui Hristos. In traditia mfmastirii se spune ca, in ceasul cfmd cobora asinul de pe munte cu trupul Sffmtului Ghelasie, au inceput clopotele de prin sate sa sune singure. Apoi, fiind plans de ucenici, a fost ingropat langa zidul bisericii ~i multi bolnavi se vindecau la mormantullui. Potrivit unei insemnari de pe vechea fresca din biserica, Cuviosul Ghelasie a fast hiratanit episcop ~i a pastorit, atat ab~tea monahilar de la Ramel, cat ~i Arhiepiscopia Ortodoxa a romanilor din Transilvania. In vara anului 1924, venind paraul mare, a dus in vale multe oase din cimitirul mfmastirii. Atunci ~i craniul Sfantului Ghelasie, fiind scos din marmant, s-a aprit in fereastra bisericii vechi ~i se pastreaza cu cinste in sfantul altar, spre mangaierea credincia~ilor. Sufletul sau in cer este numarat in ceata Cuvio~ilor Parinti. Pentru sfintenia vietii lui, Sfantul Ierarh Ghelasie a fost canonizat de Sfantul Sinod la 20-21 iunie, 1992, fiind praznuit la 30 iunie.

MITROPOLITUL TEOFAN I al Moldovei i Sucevei (t 1546) 19


Mitropalitul Teofan I, eel mai aprapiat colaborator ~i sfetnic al lui Petru a fast parinte ~i pastor duhovnicesc al Moldovei timp de 12 ani. Era cu metania din Manastirea Varone!, fiind unul din cei dintai ucenici ai Sfantului Daniil Sihastrul. Primind o aleasa cre~tere ~i formare duhovniceasca de la dascalul sau ~i avand multa cuno~tinta de carte in ~coala de la Varanet, in anul 1522 s-a invrednicit a fi ales episcap al Eparhiei Radauti. Timp de peste 10 ani de zile, episcopul Teofan a pastorit bine turma lui Hristos, aparand dreapta credinta, racand mila cu cei saraci ~i ca~tigand pe tati cu blandetea ~i dragastea sa. In anul 1534, ramanand vacant scaunul Sucevei, voievodul Petru Rare~, cu sfat de ab~te, 1-a ales mitrapalit al tarii. Astfel, timp de inca 12 ani, acest bland pastor a pavatuit paporul Maldavei pe calea mantuirii, racandu-se tuturar pilda de smerenie, de rabdare ~i de statarnicie duhavniceasca. Ca mitrapalit lua apararea celor asupriti ~i era nelipsit de la sfintele slujbe ~i din sfatul tarii unde era intatdeauna ascultat.
Rare~,
19 Istoria Bisericii Ortodoxe Rom{me, vol. I, Bucure~ti, 1957; Pr. prof. M. Pacurariu, Contribufii la istoria Mitropoliei Moldovei fn secolul XVI, in rev. , Mitropolia Moldovei", LI '1975), nr. 3-4, p. 224-225

160

PATERICUL

ROMANESC

Acest mitropolit a format in Moldova, la mitropolia din Sucea~a, cea mai vestita ~coaHi de pictori in fresca, printre care straluceau me~terul Drago~ Coman ~i zugravul Toma din Suceava. Tot la indemnul lui, voievodul Petru Rare~ a zidit din nou ~i a reinnoit mai multe biserici ~i manastiri, ca: Manastirea Humor (1530), Manastirea Moldovita (1532), Catedrala Episcopiei din Roman (1542), biserica Sfantul Dumitru din Suceava (1535), Manastirea Probata (1527), Manastirea Bistrita (1541-1546) ~i altele. De asemenea, a rfmduit stareti din cei mai ale~i in manastiri ~i a dezvoltat ~colile de copi~ti ~i caligrafi de la Putna, Neamt, Bistrita, Probota ~i Moldovita. In aceste laca~uri de rugaciune ~i de inalta traire duhovniceasca ale Moldovei s-au copiat ~i s-au tractus, cu binecuvantarea mitropolitului Teofan I, numeroase carti de cult ~i scrieri ale Sfintilor Parinti. Tot aici erau vestite ~coli de psaltichie ~i de formare a tinerilor pentru preoti la sate. Cu porunca ~i cheltuiala acestui evlavios mitropolit s-a pictat in fresca pronaosul bisericii de la Voronet, dupa cum arata inscriptia din interior: ,Aceasta tinda a infrumusetat-o ~i aurit-o Teofan, arhiepiscop al Moldovei in anul 1540, luna iulie, 12. Ve~nica lui pomenire" 20 . Iar in anul 1543 doneaza Manastirii Voronet un ,Praxiu" (Faptele Apostolilor), scris pe pergament de diaconul Mihail. Astfel, bine povatuind turma lui Hristos i innoind multe sfinte altare, in vara anului 1546, mitropolitul Teofan I s-a mutat la cele ve~nice i a fost inmormamat in biserica Manastirii Voronet, alaturi de Sfantul Daniil, parintele sau duhovnicesc.

EPISCOPUL MACARIE AL ROMANULUI ( t 15 58) 21


Acest venerabil ierarh al Bisericii lui Hristos a fost eel mai ales i invatat episcop al Romanului din secolul XVI. Era cu metania din Manastirea Neamt, unde din copilarie se nevoise dupa voia lui Dumnezeu, ca ucenic al mitropolitului Teoctist II (1510-1528). Vazandu-1 arzand pentru dragostea lui Hristos i plin de intreaga intelepciune, parintele sau duhovnicesc, pe atunci egumen al marii lavre, 1-a
20 Istoria Bisericii Onodoxe Romilne, vol. I, Bucure~ti, 1957; Pr. prof. M. Pacurariu, ContribuJii Ia istoria Mitropoliei Moldovei fn secolul XVI, in rev. ,Mitr. Moldovei", 1975, nr. 3-4, p. 226-231 21 Istoria Bisericii Onodoxe Romilne, vol. I, Bucure~ti, 1957, p. 346-347; Pr. prof. Mircea P!icurariu, lstoria Bisericii Ortodoxe Romilne, Sibiu, 1972, p. 107-108

S FIN T I

S I C U VI 0 S I DIN SEC 0 L E L E XV -XV I

161

incredintat celor mai buni dascali ~i duhovnici nemteni. Astfel, timp de mai multi ani, monahul Macarie a deprins bine cuno~tinta Sfintei Scripturi ~i limbile greaca ~i slavona. Iar de la cuvio~ii calugari a deprins frica de Dumnezeu ~i ravna de a sluji Biserica pana la jertfli. invrednicindu-se de darul preotiei, arhimandritul Macarie a devenit egumen al Manastirii NeamtD in anul 1508, in locul parintelui sau Teoctist, ales episcop al Romanului . .Si a povatuit cuviosul lavra Neamtului timp de 23 de ani, flicandu-se tuturor pilda de ascultare, blandete, intelepciune ~i statornicie. El a dat o mare dezvoltare ~colii catehetice ~i de gramatica din manastire, in care s-au format zeci de duhovnici, egumeni, episcopi, dascali ~i cuvio~i siha~tri. Multi dintre ei se indeletniceau cu rugaciunea lui Iisus, altii cu copierea cartilor de cult, precum era monahul Teodor Mari~escul, iar altii traduceau operele Sfintilor Parinti, fiind buni cunoscatori ai scrierilor patristice. Vestea despre petrecerea ~i intelepciunea Cuviosului egumen Macarie se raspandise in toata Moldova ~i multi il aveau de sfetnic ~i parinte duhovnicesc. Auzind de aceasta Petru Rare~, in primavara anului 1531, 1-a ales episcop al Romanului ~i parinte sufletesc al familiei sale. Apoi 1-a rugat sa scrie Cronica Moldovei intre anii 1504-1541, pe care a scris-o cu multa iscusinta, caci nu era alt ierarh mai invatat in tara pe acea vreme. Episcopul Macarie ducea o viata cu totul aleasa, in rugaciune, in post ~i milostenie, purtand mare grija pentru mantuirea sufletelor omene~ti. La episcopie a infiintat o ~coala de cateheti pentru preoti de mir ~i a innoit multe biserici prin sate. Apoi cerceta parinte~te pe credincio~i, sflituind ~i mangaind pe toti. Pentru ni~te fapte bune ca acestea, ucenicul sau Eftimie, egumen de Neamt, il numea ,preacuratul arhiereu ~i dascal al Moldovei", iar altii ii ziceau ,preainvatatul episcop Macarie Cronicarul". Vazand Schitul Bogdane~ti-Falticeni aproape in paragina, episcopul Macarie a zidit din temelie, cu ajutorul lui Petru Rare~, Manastirea Ra~ca, intre anii 1542-1550. Biserica inchinata Sfantului Ierarh Nicolae a fost apoi impodobita cu fresca in interior ~i exterior' cu chilii ~i ~coala manastireasca. Acest mare ierarh a flicut din ctitoria sa o vestita ob~te isihasta cu peste 60 de monahi, toti lucratori ai rugaciunii lui Iisus, din care unii au ajuns sa fie numarati printre sfinti. Cel mai cuvios ucenic al episcopului Macarie a fost desigur ,loan de Ra~ca, arhiepiscopul eel sfant ~i minunat". A doua ctitorie a episcopului Macarie a fost Catedrala episcopala din Roman, pe care domnul Moldovei o rezide~te din temelie, la indemnul sau, intre anii 1542-1550. Tot cu sfatul lui s-a pictat catedrala, s-a format o

162

PATERICUL

ROMANESC

frumoasa biblioteca episcopala ~i s-au copiat de catre ucenicii sai mai multe opere ale Sfintilor Parinti. Dupa o nevointa duhovniceasca de peste 60 de ani, din care 27 de ani ca stralucit pastor al ,Mitropoliei Tarii de Jos", evlaviosul episcop Macarie ~i-a dat sufletul in mainile Marelui Arhiereu Iisus Hristos, in toamna anului 1558, ~i a fost inmormantat la Manastirea Ra~ca. Multa vreme, ucenicii sai i-au continuat, in Moldova ~i Transilvania, nevointa ~i opera sa.

IEROMONAHUL AMFILOHIE Primul egumen al Manastirii Pangarafi (t 1570)


Ramanfmd Schitul Cuviosului Simeon de la Pangarati multa vreme :Iadi egumen, in anul 1514, a venit de la Manastirea Moldovita un ieromonah ~i dascal invatat, anume Amfilohie. Acesta a povatuit Sihastria lui Simeon timp de 52 de ani, marind numarul calugarilor la 40 de rugatori ~i :Iacandu-se tuturor parinte ~i dascal luminat ~i sfant. insa, neavand schitul biserica incapatoare, s-a rugat Cuviosul Amfilohie multa vreme Sfantului Mucenic Dimitrie sa-i trimita un om milostiv pentru a-1 ajuta sa zideasca o biserica noua din piatra. Pe la anul 1560, spune traditia, zabovind domnitorul Alexandru Lapu~neanu la Piatra Neamt, i s-a aratat marele mucenic in vis ~i i-a poruncit sa zideasca o biserica de piatra la Schitul lui Simeon. A~a s-a innoit aceasta sihastrie sub egumenia lui Amfilohie, luand denumirea de Manastirea Pangarati. Apoi, ieromonahul Amfilohie, intemeind aici ob~te cu inalta viata duhovniceasca ~i lasand buna randuiala, s-a retras la metanie, a primit ingerescul chip al schimniciei cu numele de Enoh ~i, mai traind 4 ani, a adormit cu pace in anul 1570, septembrie 7, cunoscandu-~i dinainte sfar~itul. lata ce scrie ieromonahul Anastasie, egumenul Manastirii Moldovita, despre sfar~itul minunat al Cuviosului Amfilohie: , ... Acestea toate mi le-au spus mie parintele Amfilohie, staret de la Sfanta Manastire Pangarati, mie, smeritului ieromonah Anastasie de la Manastirea Moldovita, mult pacatosului ~i intru tot netrebnicului, ca mare dar a luat batranul Amfilohie mai inainte de mutarea sa, ca vremea ~i ziua mutarii sale au spus mie, smeritului Anastasie, ~i nimenea sa nu fie necredincios ca sa nu cada in ispita, ca intru adevar toate acestea adevarate sunt. Acestea toate le-arn scris pentru ca sa nu se uite mai pre urma, in urma acestui neam, ~i oricine vor vrea, sa ravneasca acestor Sfinti Parinti.

SFI NTI $I C UV 10$ I DIN SEC OLELE XV -XV I

163

Pentru aceasta rna rog, parinti ~i frati, celor batrani, ca parintilor; celor de mijloc, ca fratilor, ~i celor tineri, ca fiilor. Din toate, precum ne va invrednici Duhul Sfant, ca sa ne nevoim intru pocainta ~i intru marturisire sa petrecem totdeauna, ziua ~i noaptea, pana la sfar~itul nostru. Si sa avem in mintea noastra aceste trei porunci: cum va vrea sufletul nostru sa se desparta de trup, ~i cum va vrea sa intampine pe Hristos in vazduh, ~i cum vom da raspuns pentru pacatele noastre. Si iara (alte) trei porunci: cum va sa cerce Dumnezeu credinta dreapta de la suflet, ~i adevarul din (de pe) limba ~i curatia trupului; ca acolo faptele se vor intreba ~i gandurile se vor ispiti, ca nu este nimic nearatat inaintea lui Dumnezeu. Ci toate vor fi de fata, toate goale vor fi faptele noastre inaintea noastra. Si au vietuit staretul Amfilohie, care din schimnicie s-au numit Enoh, 56 de ani (in calugarie), dar la manastirea noastra Moldovita, 4 ani, de unde au luat chipul ingeresc. Si de toti anii lui au avut 83 ... ~i sfar~itul vietii sale bine au sfar~it. Ca au dat tarana taranei ~i s-au dus in calea cea lung a a parintilor, luandu-~i plata ostenelilor sale de la dreptul Judecator, ~i cu cinste s-au ingropat de ucenicii sai. Si, prin rugaciunile acestui sfant parinte, sa acopere Domnul pe toti ortodoqii domni ai Moldovei, cei ce s-au invrednicit a domni intru acest pamant, ~i intru toata lumea dreptcredincio~i domni, cei ce vietuiesc intru dreapta credinta. Si tuturor ortodoc~ilor cre~tini, care sunt turma lui Dumnezeu, care ne-au rascumparat cu cinstit sangele Sau, de blestemul legii ~i din mana diavolului ne-au izbavit. Pentru aceasta sa nu ne ruinam de marele nume, ca pentru Hristos ne numim cre~tini, precum au zis Sfantul Grigorie Teologul. Dupa sfinte poruncile Lui totdeauna a umbla, sa ne nevoim pana la ie~irea noastrli, dupa cum ne invata Sfanta Evanghelie, ~i El ne va judeca in ziua cea de apoi. Numai mila lui Dumnezeu ~i acoperamantul Preacuratei Maicii Lui sa ne acopere pre noi pacato~ii pana la sfar~itul veacului, dupa !agliduinta Lui cea nemincinoasa. Acest sfant staret al acelui loc, Amfilohie, ~i in schima, Enoh, s-au mutat la ve~nicele llica~uri la leat 7079 (1570), septembrie 7, in zilele lui Bogdan voievod, la ~apte ceasuri din noapte, dupa cum singur ~i-au aratat mutarea. Jar pomenirea lui s-au a~ezat sa se facli in ziua Na~terii Nasclitoarei de Dumnezeu, septembrie 8, in toti anii pana va fi sfanta manastire (Panglirati) iar nameastnic (egumen) in locul lui s-au pus preotul Teodor de la Manlistirea Bistrita" 22
22 Extras din manuscrisul nr. 30 (9) intitulat Carte cu multe aduniituri din Scripturi copiat la .\fanastirea Agapia Veche in 1808, de monahul Metodie, dupa biografia originalli a egumenului

164

PATERICUL

ROMANESC

MITROPOLITUL GRIGORIE RO~CA al Moldovei i Sucevei (t 1570) 23


Acest ierarh iubitor de Hristos a fost unul dintre cei mai apropiati ucenici ai Cuviosului Daniil Sihastrul, din neamul caruia se tragea. Era originar din nordul Moldovei. Catre sfar~itul secolului XV (1490) a fost adus in ob~tea Manastirii Voronet de catre Cuviosul Daniil egumenul. Despr~ acesta insu~i mitropolitul Grigorie scria mai tarziu, pe o Evanghelie daruita Voronetului, ca ,din frageda copilarie m-am ragaduit lui Dumnezeu, cu rugaciunile Sfantului Parintelui nostru Daniil eel Nou". Ca ucenic al celui mai mare duhovnic, sihastru ~i sfant moldovean, tanarul Grigorie invata din copilarie de la dascalul sau nevointa duhovniceasca, smerenia, ascultarea, intreaga intelepciune, cuno~tinta Sfintelor Scripturi ~i dragostea de oameni. A deprins, de asemenea, randuiala slujbelor, rugaciunea ~i buna chivernisire a casei Domnului. Pentru viata sa imbunatatita, in anul 1523 a fost numit egumen al Manastirii Probata, pe care o conduce cu multa ravna ~i pricepere timp de 23 de ani (1523-1546). Fiind ruda cu voievodul Petru Rare~. la indemnul sau, domnul Moldovei innoie~te in intregime biserica ~i chiliile manastirii, alegandu-~i aici locul de ve~nica odihna. Sub egumenia ieromonahului Grigorie Ro~ca, Manastirea Probata a trait o epoca de mare inflorire duhovniceasca ~i culturala. In timpul sau au stralucit in Probata doi mari cuvio~i parinti purtatori de Dumnezeu, anume Sfintii Inochentie ~i Eustatie. Ob~tea numara aproape 100 de monahi, din care unii erau duhovnici renumiti, altii rugatori iscusiti, iar altii, zugravi de biserici, dascali de limbi straine, traducatori ~i buni caligrafi. Tot prin grija sa, biserica Manastirii Probata este pictata in intregime, atat in interior, cat ~i pe dinafara. Acest egumen a contribuit eel mai mult la formarea unei vestite ~coli de zugravi moldoveni, cum nu mai fusese pana atunci in Moldova. Unii dintre ace~ti zugravi anonimi erau monahi ~i ucenici ai marelui staret. Vazand domnul Moldovei, Ilia~ Rare~ (1546-1551) petrecerea egumenului Grigorie, in anul 1546 i1 alege, cu sfat de ob~te, mitropolit al Moldovei. Timp de 6 ani, cat a pastorit turma lui Hristos, neobositul ierarh a inviorat
Anastasie, scrisli in anul 1570 Ia Manastirea Moldovita. Manuscrisul se aflli astlizi in biblioteca Mitropoliei Olteniei - Craiova. A se vedea ~i Pomelnicul ctitoricesc aJ Mfinastirii PfingaraJi. 23 Ibidem

SF INTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV -XVI

165

viata calugareasca in manastiri, a randuit stareti vrednici, a zidit biserici prin sate ~i a povatuit cu pricepere oile cele cuvfmtatoare pe calea mantuirii, aparand cu toata puterea sfanta credinta ortodoxa. insa, nestatornicia vremurilor ~i desele schimbari de domni, au silit pe marele mitropolit, in anul 1551, sa se retraga din scaun la manastirea de metanie, Voronet. Timp de inca 19 ani de zile, mitropolitul Grigorie a fost raclie ~i candela nestinsa in aceasta ob~te ~i in toata Moldova de nord, pe toti invatand ~i folosind cu cuvantul ~i cu fapta, cu smerenia, cu barbatia, cu indemnul ~i cu multa sa intelepciune. Caci era parinte sufletesc al multor egumeni ~i duhovnici, siha~tri, oameni de rand ~i dregatori de tara. in aceasta vreme ~i viata isihasta a luat o mare amploare, indeosebi in jurul Voronetului, al Manastirilor Slatina ~i Agapia ~i in Mun!ii Rarau ~i Ceahlau. Faima acestui mitropolit a atras numero~i monahi in ob~tea Manastirii Voronet, dintre care unii erau iscusiti cronicari, cunoscatori ai limbilor greaca ~i slavona, traducatori in grai romanesc ~i priceputi in Sffmta Scriptura. Mitropolitul Grigorie este considerat chiar fondatorul unei ~coli de copi~ti ~i traducatori la Voronet, unde se studiau textele biblice ~i scrierile Sfintilor Parinti, unde se traduceau carti in limba romaneasca ~i unde se Iuera staruitor la formarea Iimbii nationale ~i la introducerea ei in cultul nostru ortodox. Monahii de Ia Voronet, cu binecuvantarea mitropolitului Grigorie, ajungeau pana in Maramure~ ~i in toata Transilvania, ducand ~i aducand manuscrise dintr-o parte in alta. Datorita acestui ierarh ~i ucenicilor lui, s~au pastrat ~i copiat aici doua din cele mai vechi manuscrise romane~ti, ,Codicele Voronetian" ~i ,Psaltirea Voronetiana". Tot la porunca lui s-a copiat pentru Manastirea Voronet un Tetraevangheliar in anul 1551 , cu cheltuiala arhiepiscopului Grigorie, mitropolitul Sucevei, cu mana mult pacatosului diacon Mihail" . De asemenea, neobositul ierarh a adaugat un pridvor nou la biserica Manastirii Voronet ~i a pus pe cei mai vestiti zugravi ai Moldovei s-o impodobeasca cu fresca exterioara, cum nu este alta mai frumoasa in JarlL Iar la intrare a poruncit sa se picteze alaturi de portretul sau chipul Cuviosului Daniil Sihastrul, cu aureola de sfant. Tot el a pus ~i o frumoasa piatra de mormant deasupra moa~telor marelui sau dascal ~i parinte sufletesc. Astfel, mitropolitul Grigorie Ro~ca este considerat al treilea ctitor al Manastirii Voronet, dupa Stefan eel Mare ~i Sffmtul Daniil Sihastrul, rudenia sa. Ajungand la adanci batraneti ~i pregatindu-~i singur mormantul, Ia 5 februarie, 1570, vrednicul ierarh ~i parinte al Moldovei, Grigorie Ro~ca, s-a stramutat la ve~nicele laca~uri in varsta de peste 90 de ani ~i a fost inmormantat in pridvorul bisericii innoite de el.

166

PATERICUL

ROMANESC

SIHASTRII DIN MUNTELE SCAUNELOR Sihastria Agapia Veche (secolele XV -XVI)


Printre ucenicii Cuvio~ilor Agapie ~i Eufrosin erau unii atat de ravnitori in nevointa pustriiceasca, incat doreau sa urmeze marilor asceti din pustiul Egiptului. Ei sihastreau in muntele numit pana astazi ,Scaunele", situat pe obcina, un kilometru mai sus de Agapia Veche. Nevointa siha~trilor din Muntele Scaunele era aceasta: toata ziua lucrau cu mainile ~i rosteau rugaciunea lui Iisus, in deplina lini~te i tacere; la asfintitul soarelui manca fiecare putini pesmeti ~i legume; iar noaptea se aezau pe un fel de scaune sau lavite de lemn fixate in trunchiuri de brad i impleteau co~uri din nuiele de alun; dupa miezul noptii atipeau cateva ore pe aceste scaune, apoi in zori de ziua iarai se de~teptau, dadeau lauda lui Dumnezeu ~i ii continuau nevointa. De la scaunele acestor siha~tri s-a numit ~i locul ,La Scaune" sau ,Muntele Scaunele". Nevointa aceasta a fost continuata pana la sfaritul secolului XVIII ~i este unica in isihasmul romanesc. Spre sarbatori, pustnicii coborau la biserica schitului din poiana, unde raceau priveghere de toata noaptea, ascultau Sfanta Liturghie, se imparta~eau ~i iara~i se retdigeau in padure. Ace~ti siha~tri lucrau de obicei co~uri din alun, metanii de lemn, croci ~i alte rucodelii calugare~ti, pe care apoi le trimiteau spre vanzare la Targu Neamt. Din banii obtinuti, ucenicii le cumparau paine, verdeturi, ~iacuri pentru haine i cele strict necesare vietii. Nevointa acestor cuvio~i parinti era tacerea desavar~ita, lini~tea, privegherea de toata noaptea, osteneala trupului ~i neincetata rugaciune. Caci pustnicii din Sihastria Agapiei ~i mai ales cei din Muntele Scaunele erau mari lucratori ai rugaciunii lui lisus ~i cei mai vestiti nevoitori din Muntii Neamtului. Despre ace~ti cuvio~i se spune in traditia locului ca, pe la inceputul secolului XVI, i-au intalnit intr-o zi cativa boieri din sfatul tarii, care erau la vanatoare. Deci, vazand asprimea vietii lor, le-au zis: - Parintilor, noi nu avern vreme sa ne rugam lui Dumnezeu, ca suntem invaluiti de grijile acestei lumi. Rugati-va sfintiile voastre pentru noi ~i nu va mai truditi atat cu lucrul mainilor, iar noi va vom trimite intotdeauna cele de nevoie vietii! Auzind domnul Moldovei, Petru Rare~, despre ace~ti cuvio~i siha~tri de la Agapia Veche, insui a binevoit, in prima sa domnie (1527-1538), sa zideasca o biserica noua cu hramul Schimbarea la Fata, in locul celei vechi,

S F I N TI

I C UVI0

I DI N SEC0 LE L E XV-XVI

167

nstptte prin alunecarea terenului. Astfel, incetul cu incetul, siha~trii s-au coborat din munte ~i s-au a~ezat in Schitul Agapia Veche, formand o ob~te calugareasca vestita in toata Moldova24

SFANTUL EUSTATIE DE LA PROBOTA (secolul XVI) 25


Un alt cuvios monah din ob~tea Manastirii Probota, cinstit de popor ~i trecut de mitropolitul Dosoftei in randul sfintilor romani, a fost Cuviosul Eustatie schimonahul. Era originardin satele de pe Valea Siretului. Acesta, auzind de petrecerea monahilor din chinovia Probotei ~i mai ales de nevointa Cuviosului Inochentie, a lasat toate ~i i s-a facut ucenic. ~i era desavar~it urmator al faptelor lui, ostenindu-se multi ani intr-o chilie pustniceasca din codrii seculari ai manastirii. Astfel, in putini ani, a strabatut multe osteneli calugare~ti, invatand de la toti frica de Dumnezeu ~i intrecand pe multi cu smerenia, cu rugaciunea ~i cu nemuritoarea dragoste. Pentru o nevointa ca aceasta se invrednicise de darul facerii de minuni ~i era iubit, atat de Dumnezeu, cat ~i de oameni. Caci fiecare se folosea de rugaciunea ~i sfintenia vietii lui. Apoi, savar~ind bine cuvantul Evangheliei lui Hristos ~i ajungand la masura dascalului sau, Cuviosul Eustatie s-a stramutat la cere~tile laca~uri ~i s-a numarat in ceata Sfintilor Parinti. Desigur, mitropolitul Dosoftei s-a inchinat la moa~tele ambilor sfinti, Inochentie ~i Eustatie, el insu~i fiind cu metania de la Probota.

CUVIOSUL ANTONIE PROTOPSALTUL Manastirea Putna (secolul XVI)


Ieromonahul Antonie Protopsaltul era unul din ucenicii vestitului dascal ~i protopsalt Eustatie de la Putna. Luand de tanar jugul lui Hristos in ob~tea Manastirii Putna ~i invatand carte in ~coala de gramatica ~i de psaltichie de aici, a ajuns in putina vreme calugar sporit ~i cantaret iscusit. Cuno~tea bine
Pr. N. Darangli, op. cit., p. 16-19; Ierom. Ioanichie Balan, Chipuri de cillugari fmbunataJiJi din mtmastirile nemfene, mss., p. 46 25 Mitropolitul Dosoftei, op. cit., fila 151-152; Pr. prof. Liviu Stan, op. cit., p. 56
24

168

PATERICUL

ROMANESC

limbile greaca ~i slavona ~i copia cu indemanare carti de folos sufletesc ~i de cantari pentru strana. Dupa trecerea din viata a ieromonahului Eustatie, dascalul sau, monahul Antonie, s-a invrednicit de darul preotiei, ajungand dascal ~i protopsalt in locul lui, la ~coala de muzica psaltica de la Putna. ~i era vestit in toate manastirile din Moldova de nord, incat multi calugari ~i tineri de prin sate invatau de la dansul a citi, a scrie ~i a Iauda pe Dumnezeu. Era inca preot ~i duhovnic iscusit, povatuind multe suflete la limanul mantuirii. Iar la marile praznice ~i la hramul manastirii, Cuviosul Antonie impodobea biserica cu cele mai frumoase cantari, ca in vremea Bizantului de altadata. Intre anii 1546-154 7, Cuviosul Antonie Protopsaltul de la Putna a scris o carte cu alese cantari biserice~ti, dupa care se invata ~i se cfmta la ~coala de psaltichie de aici. Deci, bine nevoindu-se ~i Iaudand pe Dumnezeu ziua ~i noaptea mai mult de 50 de ani, ieromonahul Antonie Protopsaltul s-a savar~it cu pace, adaugandu-se in ceata fericitilor parinti.

CUVIOSUL PAISIE IEROMONAHUL Egumen al Manastirii Humor ( s e c o l u I X V I ) 26


Ieromonahul Paisie a fost egumen ~i parinte duhovnicesc al Manastirii Humor in timpul domniei lui Petru Rare~. El se nevoia din tinerete in aceasta manastire, ostenindu-se ziua ~i noaptea cu postul, cu rugaciunea ~i cu smerita ascultare. Era inca duhovnic iscusit, dascal ~i bun caligraf. Pentru o nevointa ca aceasta, ob~tea Manastirii Humor 1-a ales egumen in anul 1528. Auzind de petrecerea egumenului Paisie, Petru Rare~, domnul Moldovei (1527-1538; 1541-1546), 1-a ales de sfetnic ~i parinte duhovnicesc ~i asculta sfaturile lui ~i multe lucruri tacea cu binecuvantarea lui. Vazand cuviosul ca ob~tea sa se mare~te, iar biserica veche este neincapatoare, a hotarat sa zideasca o noua biseridi in cinstea Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, ,prin vointa ~i cu ajutorul dreptcredinciosului domn Petru (Rare~) Voievod" ~i cu cheltuiala logotatului Teodor Bubuiog. Zidirea bisericii a inceput in anul 1530, sub supravegherea egumenului Paisie, ~i s-a sfar~it in acela~i an, la praznicul Adormirii Maicii Dornnului. In jurul bisericii noi s-au zidit chilii de piatra unde se nevoiau peste 40 de cuvio~i dilugari. Tot
26 Prof. V. Bratulescu, art. cit., p. 463-46o; Tetraevanghelul de la Humor, mss. nr. 576, biblioteca Manastirii Putna; lstoria Bisericii Ortodoxe Ronuine, val. I, Bucure~ti, 1957

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV-XVI

169

aici, egumenul Paisie a intemeiat o ~coala manastireasca pentru dilugari ~i preoti de mir, cu dascali de greaca ~i slavonie ~i cu iscusiti caligrafi. Cuviosul Paisie, fiind el insu~i bun pictor miniaturist, a cautat sa impodobeasca cu fresca noua biserica, ,atat pe dinauntru, cat ~i pe dinafara". prin mana celui mai bun pictor ce se gasea atunci in Moldova. Astfel, in anul 1535, zugravul Toma din Suceava impline~te dorinta egumenului Paisie, impodobind biserica cu fresca de o rara valoare duhovniceasca i iconografica. In anul 1538, Petru Rare~ fiind izgonit la Ciceu ~i manastirile fiind jefuite, egumenul Paisie a ascuns in padure odoarele bisericii, iar vestitul Tetraevanghel donat de ~tefan eel Mare (1473) 1-a trimis prin doi calugari la Ciceu, ca sa fie spre ajutor ~i mfmgaiere voievodului pribeag. Dupa patru ani, luand din nou scaunul Moldovei, Petru Rare~ incredinteaza acest Tetraevanghel in mainile egumenului Paisie27 Astfel, mult nevoindu-se ~i rabdand cu barbatie necazurile acestei vieti, Cuviosul Paisie ~i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu catre jumatatea secolului XVI, lasand in urma numero~i ucenici.

CUVIOSUL PAHOMIE SIHASTRUL intemeietorul Manastirii Slatina (secolul XVI) 28


In prima jumatate a secolului XVI, s-a nevoit pe valea paraului Suha Mica, comuna Slatina-Suceava, un sihastru sfant ~i racator de minuni, ce se chema Pahomie. El i~i avea chilia intr-o poiana mare, lini~tita, situata la nord de actuala manastire, numita pana astazi ,Poiana lui Pahomie".
27 lata mai jos insemnarea de pe acest Tetraevanghel: ,in anul al patruzeci ~i ~aselea peste ~apte mii s-a intamplat sa se ridice imparatul turcesc cu toata tara sa, cu partile de rasarit ~i cu cele tatare~ti ~i cu cele muntene~ti asupra acestei biete Tliri a Moldovei, in zilele domnului Petru Voievod. Si s-a inspaimantat toata tara, iar noi, calugarii din Humor, din cauza groazei ce cuprinsese tara, am trimis acest Tetraevanghel in tara ungureascli Ia Cetatea Ciceului. Si cand s-a intamplat domnului Petru Voievod sa iasa din domnie, el trecu in tara ungureascli ~i ajunsese Ia Cetatea sa Ciceul ~i a gasit acest Sfant Tetraevanghel acolo ~i. luandu-1 cu sine ~i in mainile sale, il tinu Ia el atata timp cat a fost in Cetatea Ciceului. Si cand s-a dus in tara turceasca 1-a luat pre acesta iara~i cu sine Ia Tarigrad ~i 1-a JinUI ~i acolo in mainile sale. Trecand nu multa vreme in tara turceasca, s-a milostivit Dumnezeu ;;i Preacurata lui Maica ~i a daruit lui coroana domniei, ca sa fie iarli~i domn a! Tarii Moldovei ~i a! cre~tinilor ~i a venit cu turcii ~i a Juat sceptrul, adica steagul Tarii Moldovei ~i a venit cu bine Ia preasllivita cetate de scaun Suceava. Si a dat iara~i acest Tetraevanghel Sfintei Manastiri a Humorului pentru sufletul sau ~i pentru sufletul parintelui sau, Stefan Voievod eel Batran, egumen fiind pe atunci Paisie ieromonahul eel care 1-a trimis Ia Ciceu". (Extras din rev. ,M.M.S. ", nr. 7-811%6, p. 463-466) 28 I. Neculce, Cronica Tiirii Moldovei, 1975, p. 17; traditia !ocala; Pomelnicul ctitoricesc a/ Maniistirii Slatina

170

PATERICUL

ROMANESC

Cuviosul Pahomie, dupa traditie, era cu metania din Manastirea Voronet, la 20 de km mai sus de Slatina, fiind unul din cei mai ale~i ucenici ai Sfantului Daniil Sihastrul. Apoi, iubind viata pustniceasca, s-a retras la lini~te in codrii de pe valea parfmlui Suha. Aici, deja exista o mica sihastrie, inca din timpul domniei lui Stefan eel Mare, care mai tarziu a disparut. Nevointa Cuviosului Pahomie era a~a de inalta, incat ~i darul facerii de minuni ~i al inaintevederii s-a invrednicit a-1 primi de la Dumnezeu. Ziua ~i noaptea petrecea in post ~i rugaciune, cu mainile ~i mintea inaltate la Dumnezeu. Mancare nu primea, decat lao zi sau doua, dupa apusul soarelui, iar inima lui permanent ardea de dragostea lui Hristos, caci se odihnea in el harul Duhului Sfftnt. Deci, biruind cuviosul cursele vrajma~ului, nalucirile cele de noapte, foamea, frigul ~i toata nevoia firii, dupa multi ani de nevointa ajunsese la mare odihna duhovniceasca. Astfel, binepHicand lui Dumnezeu, vindeca bolile ~i izgonea duhurile necurate cu rugaciunile sale, fiind cautat de multi credincio~i de prin sate. in anul 1553, voind Domnul sa intemeieze o manastire in aceste locuri, a descoperit Cuviosul Pahomie o minune ca aceasta: In fiecare noapte spre Duminici ~i sarbatori, cand se fac slujbe in biserici, vedea cuviosul multe lumini aprinse intr-un paltin mare, jos in poiana, iar deasupra lui auzea cor lngeresc, camand troparul Schimbarii Domnului la FatlL Deci, rugandu-se cu lacrimi, i s-a aratat Maica Domnului in vis ~i i-a poruncit sa se duca la voievodul Alexandru Lapu~neanu ~i sa-l indemne sa zideasca in locul acesta manastire de calugari. Domnul Moldovei, ascultand indemnul Cuviosului Pahomie, a zidit aici o frumoasa manastire, intre anii 1553-1559, a~ezand altarul pe locul unde se afla acel paltin. A~a a luat fiinta Manastirea Slatina. Astfel, Sfantul Pahomie Sihastrul, mai traind putin, s-a stramutat in ceata sfintilor, la cere~tile Hica~uri, iar trupul sau a fost a~ezat lang a biserica de curand zidiUL De asemenea ~i ,Izvorul Cuviosului Pahomie", care nu seadi niciodaHi, a fost ad us in manastire spre mangaierea fratilor.

CUVIOSUL lOAN SIHASTRUL Valea Sihastriei (secolul XVI)


Pustnicul loan este considerat printre cei dintai calugari care au sihastrit in pacturile seculare de pe valea Sihastriei. El venea, desigur, din ob~tea Manastirii Neam1, ca, de altfel, aproape toti siha~trii din Muntii Neamt. Deci,

SFINTI ,SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV-XVI

171

iubind desavar~ita lini~te ~i arzand pentru dragostea lui Hristos, s-a retras in munte, la izvoarele paraului ,Sac" ~i acolo ~i-a racut chilie intr-o poiana singuratica, ce ii poarta numele pana astazi. lar ostenelile, rugaciunile ~i ispitele de la diavoli, pe care le-a rabdat Cuviosul loan Sihastrul in locul acesta, numai singur Dumnezeu le ~tie. In traditia locului se spune ca pustnicul loan a trait multi ani in aceasta poiana, ca era mare duhovnic, dascal allini~tii ~i al rugaciunii ~i era plin de dragostea lui Hristos. Astfel, numele lui ajunsese cunoscut peste tot ~i multi dHugari iubitori de lini~te i-au devenit ucenici. Poate tocmai de la acest pustnic s-a numit intai locul acesta , Valea Sihastrului", apoi , Valea Siha~trilor", iar din secolul XVII, , Vale a Sihastriei". Ajungand la adanci batraneti, Cuviosul loan Sihastrul ~i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu ~i a fost ingropat de ucenici in acea poiana29 .

CUVIOSUL IACOB CEL VREDNIC Primul egumen al Manastirii Slatina (secolul XVI) 30
Acest preacuvios parinte, precum insu~i numele il arata, a fost eel dintai egumen al Manastirii Slatina. Caci, indata ce voievodul Alexandru Uipu~ neanu (1553-1564) incepu sa zideasca acest dumnezeiesc laca~ in cinstea Schimbarii Domnului la Fata, la indemnul Cuviosului Pahomie Sihastrul, el incredifl1a aceasta lucrare ieromonahului lacob, vrednic slujitor al lui Hristos din Manastirea Neamt. Egumenul lacob era duhovnic renumit in marea lavra a Moldovei. Apoi, ajungand parinte sufletesc al Manastirii Slatina in anul 1558, a supravegheat ~i a condus cu multa pricepere zidirea acestei ctitorii voievodale. La 3 septembrie, 1559, cand s-a sfintit biserica in prezenta ctitorului ~i a zeci de mii de credincio~i. Cuviosul lacob devine sfetnic de taina ~i duhovnic al familiei voievodului. Timp de 15 ani, cat a condus Mfmastirea Slatina, egumenul lacob a format aici o ob~te de peste 60 de calugari cu o aleasa viata duhovniceasca. Unii dintre ei erau schimonahi ~i iscusiti lucratori ai rugaciunii lui Hristos.
29 Cea mai veche insemnare care vorbe~te de ,Poiana lui loan" este o hotarnicli din prima jumlitate a secolului XVI, care stabilea terenurile Manlistirilor Neamt ~i Agapia Veche. 30 Arhiva ~i Pomelnicul ctitoricesc al Miinastirii Slatina; Protos. Hrisostom Asavei, Monografia .'vfiiniistirii Slatina, mss. 1948, p. 41-42; N. Iorga, Studii ~i documente cu privire Ia lstoria rorrui.nilor, mi. VII, Bucure~ti, 1904, p. 101

172

PATERICUL

ROMANESC

A1(Ii", vestt(i dufwvmd $t" povatu{ton' de suflete pentru calugari ~i mireni. lar
altii, dasclHi invatati in greaca ~i slavona, buni cunoscatori ai Sfintilor Parinti, cronicari ~i caligrafi indemfmatici. Sub supravegherea acestui neobosit egumen s-au copiat la Manastirea Slatina de catre ucenicii sai numeroase carti filocalice ~i de cult, s-au scris pagini importante din cronica Moldovei ~i s-au pregatit sute de tineri pentru preoti la sate. inca ~i viata isihasta a luat o mare dezvoltare in jurul manastirii. Caci se nevoiau in partea locului zeci de ucenici ai Cuviosului Pahomie, din care unii erau mari asceti ~i lucratori ai rugaciunii. Pe toti ace~tia ii ajuta marele egumen. De asemenea, ieromonahul Iacob a impodobit biserica cu alese odoare voievodale, a zidit din temelie chilii pentru calugari i a inzestrat manastirea cu numeroase danii, situand astfel ctitoria lui Alexandru Lapu~neanu in randul celor mai renumite ctitorii voievodale din Moldova. Pentru toate acestea, egumenul Manastirii Slatina a fost numit de tot poporul ,,lacob eel Vrednic", caci era plin de intelepciune i frica de Dumnezeu ~i niciodata nu dadea inapoi din fata primejdiei. Un mare merit a avut Cuviosul Iacob indemnand pe domnul Moldovei sa zideasca ~i alte lacauri sfinte, atat in tara, cat i in Muntele Athos. Cu sfatul sau s-au innoit mfmastirile Bistrita, Tazlau, Bogdana-Radauti, Sfantul Dumitru-Suceava etc., cum i mai multe laca~uri atonite, in frunte cu Manastirea Dochiaru, pe care o reface in intregime. La toate acestea, egumenul Iacob adauga inca o inteleapta fapta buna. Vazand- sfar~itul apropiat al voievodului, precum ~i numarul mare al potrivnicilor sai i dorind mantuirea marelui domn, 1-a sratuit sa primeasca schima monahala. Astfel, in anul 1568, Cuviosul Iacob eel Vrednic a savaqit la Slatina tunderea monahala a lui Alexandru Lapu~neanu, punandu-i numele de Pahomie, dupa numele marelui sihastru care 1-a sratuit sa zideasca mfmastirea. Putin mai tarziu, trecand la cele venice, atat monahul Pahomie, cat i doamna Ruxandra cu fiii lor, au fost inmormantati de egumen in biserica inaltata de ei. in anul 1572, egumenul Iacob s-a mutat la cele ve~nice.

CUVIOSUL ZOSIMA IEROSCHIMONAHUL intemeietorul Manastirii Secu (secolul XVI)


Ieroschimonahul Zosima este intemeietorul celei dintai sihastrii pe valea paraului Secu, in a doua jumatate a secolului XVI. in tineretile sale, Zosima

S F I N TI

SI C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V - X V I

173

(Zosin) era un mic dregator (vistiernicel) la curtea domnului Moldovei. Apoi, auzind de petrecerea unor sihatri imbunatatili pe valea parfmlui Secu, aproape de Manastirea Neaml, precum: Prohor, Veniamin, Chiriac, Visarion, Stefan, Spiridon, Atanasie i altii, a fost indemnat de Duhul Sfant sa intre i el in nevointa calugareasca31 Deci, mult folosindu-se de sfintenia vietii acestor cuvioi parinti i vazand di nu au in apropiere nici o biserica in care sa slaveasca pe Hristos, i-a vandut toate averile sale ce le avea i a intemeiat pe valea Secului primul schit numit ,Schitul lui Zosima", cu hramul ,Taierea Capului Sfantului loan Botezatorul". in acest schit a primit ingerescul chip al schimniciei i fericitul ctitor Zosin, primind numele de Zosima. Mai tarziu, hirotonindu-se, a ajuns eel dintai egumen al acestei smerite sihastrii. Nevoima Cuviosului Zosima i a ucenicilor sai ajungand cunoscuta pana la voievodul Moldovei, Alexandru Lapuneanu, acesta a inzestrat schitul cu cateva danii i hotarnice, intre anii 1555-1568. Astfel, bineplacand lui Dumnezeu i povatuind aceasta sihastrie peste 20 de ani, a adunat in jurul sau o obte de 30 de sihatri care slaveau pe Hristos ziua i noaptea. Unii dintre acetia erau luminati cu multa invatlHura duhovniceasca, precum ieroschimonahul Dosoftei, devenind renumiti dascali i povatuitori de suflete. Ajungand la adanci batraneti i lasand pe Dosoftei egumen in locul sau, Cuviosul Zosima s-a savarit cu pace i a fost aezat langa biserica zidita de el.
0

CUVIO~II SIHA~TRI

MOISE, PROHOR, VENIAMIN, SPIRIDON, CHIRIAC, VISARION, ~TEFAN ~I ATANASIE de pe valea Secului ( s e co I u I X V I) 32
in cateva documente de danie catre Manastirea Secu, din secolul XVI i inceputul secolului XVII, sunt amintiti opt sihatri din cei mai vestiti care se nevoiesc in codrii seculari de pe valea Secului: Moise, Prohor, Veniamin,
Pomelnicul ctitoricesc al Maniistirii Secu; Duhovnicul Andronic, Istoria Maniistirii Secu, mss. nr. 53, Arhivele Statului din Rm. Valcea; Nestor Severineanul, Un manuscris necunoscut a/ duhovnicului Andronic- Istoria Mdniistirii Secu, in rev. ,Mitropolia Moldovei", 1974, nr. 3-4, p. 180-196 32 Documente privind lstoria Romaniei - A, Moldova, Veacul XVI, vol. III, p. 267; Episcop Nestor Severineanul, Un manuscris necunoscut ... , p. 180-196
31

174

PATERICUL

ROMANESC

Spiridon, Chiriac, Visarion, ~tefan ~i Atanasie. Astfel, se face pomenire de ,Chiliile lui Moise", ,Chiliile lui Prohor", ,Chiliile lui Veniamin" ~i ,Chiliile lui Spiridon ~i Chiriac", din afara zidurilor Manastirii Secu. Ace~ti cuvio~i siha~tri erau cu metania din Manastirea Neamt. Deci, dorind fericita lini~te ~i fiind umbriti de harul Sfantului Duh, s-au racut pustnici vestiti pe valea ,Paraului Sac", inainte de intemeierea ,Schitului lui Zosin" (a doua jumatate a secolului XVI). Ei sunt printre cei dintai siha~tri cunoscuti pe valea Secului, amintiti in actele vremii. Nevointa lor a fost a~a de aleasa, incat numele ~i faptele lor au ajuns pana la domnul tarii ~i nu putini dilugari li s-au racut ucenici. in documentele amintite se spune ca fiecare dintre ei avea ,chilii", adica mici comunitati de 3-4 siha~tri, din care batranii erau socotiti superiorii acestor ,chilii". Toti ace~tia la un loc, impreuna cu alti siha~tri nenumiti, au format prima sihastrie pe valea paraului Secu. Desigur, primii vietuitori ai Schitului Zosin, in frunte cu egumenul Dosoftei, raceau ~i ei parte din comunitatea acestor cuvio~i siha~tri. Apoi, odata cu intemeierea schitului ( 1564), o parte dintre ei au intrat in ob~te, sub ascultarea egumenului Dosoftei, iar ceilalti au ramas mai departe la ,chilii" in padure. Cuvio~ii parinti Moise, Prohor, Veniamin, Spiridon, Chiriac, Visarion, ~tefan ~i Atanasie s-au nevoit toata viata la lini~te, in post, in rugaciune ~i in cugetarea celor dumnezeie~ti. Numai la sarbatori se adunau la Schitul lui Zosin, ascultau slujba, se imparta~eau cu Sfintele Taine, luau pesmeti pentru hrana ~i se intorceau din nou la pustie. Dupa multi ani de aspra nevointa, cei opt siha~tri iubitori de Hristos s-au savar~it cu pace catre sfar~itul secolului XVI, lasand in urma numero~i ucenici ~i o profunda traditie isihasta, care a durat pana in zilele noastre.

CUVIOSUL IOV SIHASTRUL Manastirea Raca 33 (secolul XVI)


Pustnicul Iov era cu metania din Manastirea Ra~ca, dascal ~i povatuitor al arhiepiscopului loan eel Sfant (1550-1598). Cuviosul acesta s-a nevoit mai intai in ob~te, intrecand pe toti cu ascultarea ~i osardia lui. Apoi s-a racut ucenic unui sihastru vestit ce traia in Muntele Ple~u din apropiere, ostenindu-se in pustie ca la 30 de ani.
33

Arhiereul Narcis Cretulescu, op. cit., p. 24; Pomelnicul Miinastirii Rii$ca; traditia !ocala

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV-XVI

175

Acolo, in putina vreme, a ajuns cu darullui Hristos eel mai vestit sihastru din jurul Manastirii Ra~ca. Dascal al rugaciunii, povatuitor de suflete ~i parinte al multor siha~tri iubitori de lini~te, el a prevestit mai inainte pustiirea Manastirii Ra~ca ~i risipirea calugarilor, care s-a petrecut la anul 1574. in acest an, pradand turcii manastirile ~i satele Moldovei, au jefuit ~i odoarele Mfmastirii Ra~ca. Atunci, toti calugarii ~i insu~i Cuviosul loan de la Ra~ca s-au retras in munte la pustnicul Iov ~i acolo s-au nevoit impreuna cativa ani, rabdand multe primejdii pana ce iara~i s-a lini~tit tara. La acest fericit sihastru venea adesea arhiepiscopul loan ,eel Sfant" de la Ra~ca, pentru cuvant de folos ~i multe facea dupa sfatullui. A~a petrecand, cuviosul Iov Pustnicul s-a mutat la ve~nica odihna spre sfar~itul secolului XVI, fiind ingropat de ucenici in pustie. Locul acela se cheama pana azi ,Poiana lui Iov", popular ,!ova".

CUVIOSUL SILVAN IEROMONAHUL Primul egumen al Manastirii Raca (t1579) 34


Ieromonahul Silvan era cu metania din Manastirea Bogdane~ti-Suceava, ucenic al episcopului Macarie de Roman. Risipindu-se acest laca~ dHugaresc ~i inaltandu-se in apropiere o noua manastire de catre Bogdan eel Orb (15121517), cuvio~ii parinti s-au stramutat aici. Atunci s-a a~ezat ~i ieromonahul Silvan in noua ctitorie voievodala, dovedindu-se intru toate ascultator ~i foarte ravnitor la cele dumnezeie~ti. Era inca iubitor de lini~te ~i adeseori se retragea in padurile de sub munti, unde sihastreau numero~i pustnici. In anii 1540-1542, innoindu-se intreaga manastire de catre Petru Rare~ ~i de episcopul Macarie de Roman cu numele de ,Manastirea Ra~ca", a fost randuit egumen Cuviosul Silvan, caci era duhovnic vestit ~i sporit in fapte bune. Pana in vara anului 1542, egumenul Silvan s-a ingrijit de zidirea bisericilor ~i a chiliilor. Apoi, adunand in jurul sau peste 30 de calugari, a intemeiat o aleasa ob~te monahala cu duhovnici buni ~i cu calugari caligrafi adu~i din Manastirea Neamt. Randuiala manastirii era aceeai ca ~i in celelalte manastiri din Moldova. Utrenia la miezul noptii, Sfanta Liturghie zilnica, spovedania i imparta~irea cu Trupul ~i cu Sangele lui Hristos la trei
34 Idem.; Istoria Sfintei Miinastiri Rii~ca, FlUticeni, 1901, p. 74; N. Stoicescu, Repenoriu bibliografic, Moldova, Bucure~ti, 1974, p. 711

176

PATERICUL

ROMANESC

sapHimani, masa o data pe zi, afara de zilele de sarbatoare, ~i ascultare in desavar~ita dragoste, cu rugaciunea lui Iisus. Cuviosul Silvan incuraja, de asemenea, viata pustniceasca din muntii Ra~cai, unde, cu secole in urma, se nevoisera siha~tri sfinti. El trimitea cele de nevoie cuvio~ilor din pustie ~i ii cerceta duhovnice~te, iar pe cei iubitori de lini~te ii lasa sa se retraga in singuratate. A~a nevoindu-se Cuviosul Silvan, in anul 1548 s-a retras din egumenie ~i s-a racut schimonah. Apoi, mai traind pana in anul 1579 ~i bineplacand lui Dumnezeu, s-a mutat la cele ve~nice, lasand in urma numero~i fii duhovnice~ti.

EPISCOPUL ISAIA DE RADAUTI


(t1592) 35
Acest ierarh iubitor de Hristos a fost eel mai renumit episcop al Radautilor din secolul XVI. Era cu metania din Manastirea Slatina. Aici invata din tinerete asprimea vietii calugare~ti ~i dragostea de Dumnezeu ~i de oameni. Tot in ~coala manastirii se lumina cu multa invatatura de carte, intrecand pe toti dascalii sai. Caci era iscusit in cuno~tinta Sfintei Scripturi, in scrierile Sfintilor Parinti, in lucrarea rugaciunii lui Iisus ~i in povatuirea sufletelor omene~ti pe calea mantuirii. Cuno~tea bine istoria Moldovei ~i a intregului Bizant ~i era bun cronicar, caligraf ~i vorbitor in limbi. Pe cand era ieromonah, inainte de anul 1561, Cuviosul lsaia a copiat un hronograf bizantin ~i doua cronici, una sarbeasca ~i alta bulgareasca, iar intre anii 1561-1564, a scris o cronica putneana prescurtata. Auzind de intelepciunea ~i nevointa lui, voievodul Alexandru Lapu~neanu il randuie~te episcop la Radauti in anul 1564, eparhie pe care o pastore~te cu aleasa pricepere ~i blandete timp de 14 ani. Ca pastor de suflete s-a ostenit sa puna preoti buni la sate ~i egumeni duhovnice~ti ~i invatati prin manastiri. De asemenea, cerceta adesea pe calugari ~i pe credincio~i. dezvolta mult ~colile manastire~ti ~i incuraja viata isihasta in nordul Moldovei. lar ca sfetnic de taina al voievodului, mijlocea adesea intre el ~i supu~ii sai, staruind mereu pentru buna intelegere ~i impacare. A implinit ~i cateva misiuni de pace peste hotare, in Transilvania, Polonia ~i Rusia.
35 Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, vol. I, Bucure~ti, 1957, p. 351; Pr. prof. Mircea Pacurariu, Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Romane, in rev. ,B.O.R.", XCIII (1975), nr. 3-4, p. 322-355

SF INTI

~I

C U VI 0

~I

DIN SEC 0 L E L E XV- XV I

177

in anu1 1577, bunu1 pastor al turmei lui Hristos, se retrage din scaun la Manastirea Agapia Veche, unde imbraca ingerescul chip al schimniciei. in aceasta vestitli vatra isihasta, el intrecu pe multi siha~tri, devenind iscusit lucditor al rugaciunii lui Iisus, dasdil ~i parinte al parintilor. Dupa mai multi ani de adanca smer~nie ~i neincetatli rugaciune, episcopul Isaia W da sufletu1 in mainile Domnului, in anul 1592 ~i este ingropat alaturi de biserica.

MITROPOLITUL TEOF AN II Mitropolia Moldovei i Sucevei (t1598)


Al doilea mitropolit, Teofan, era ucenicu1 invatatului episcop Macarie de la Roman, amandoi fiind cu metania din Manastirea Ra~ca. Aici a crescut duhovnice~te, invatand de la dascalul sau frica de Dumnezeu, cunoa~terea Sfintei Evanghelii ~i scrierea in limba greaca. Avfmd o traire aleasa, cu voia lui Dumnezeu, in anul 1564 a fost ales mitropolit al Moldovei de catre Alexandru Lapu~neanu. ~i era tuturor- iubit pentru smerenia ~i bunatatea inimii lui. Acest pastor sufletesc cerceta adesea satele ~i sfintele manastiri ~i ajuta mult pe calugarii care sihastreau prin paduri ~i prin munti. Avea inca deosebita grija de monahii romani ce se nevoiau in Muntele Athos, unde a fost trimis de voievod sa dudi bani pentru innoirea din temelie a Manastirii Dochiaru ( 1564-1568). El a supravegheat aceste lucrari, a ajutat sa se picteze biserica ~i a luat parte la sfintirea ei, devenind una din cele mai frumoase mfmastiri atonite. in anul 1568, mitropolitul Teofan 1-a ca1ugarit pe Alexandru Uipu~neanu, punandu-i numele de Pahomie ~i tot el 1-a ingropat in biserica Manastirii Slatina. Mai tarziu, sub domnia lui loan Voda eel Viteaz, fiind izgonit din scaun, a sihastrit cu trei ucenici ai sai in muntii din preajma Raraului. Aici, facandu-~i chilii pe obcina numWi pana astazi ,Piciorul Mitropolitului", s-au nevoit in post ~i rugaciune cativa ani de zile. in anu1 1577 a fost iara~i chemat 1a scaunul sau de voievodul Petru ~chiopul, pastorind Biserica Moldovei inca patru ani de zi1e. in anu1 1581, din cauza dese1or schimbari de domni, mitropolitul Teofan se refugiaza in Polonia. Dupa un an este chemat din nou 1a scaunu1 sau, pentru a treia oara, ramanand la carma Bisericii inca cinci ani de zile, caci in acele vremuri tulburi nu era in Moldova alt pastor mai bun ca mitropo1itu1 Teofan.

178

PATERICUL

ROMANESC

Deci, povatuind corabia Bisericii lui Hristos prin grele valuri timp de 17 ani de zile ~i dibdftnd cu barbatie multe necazuri, izgoniri ~i primejdii, in anul 1587, mitropolitul Teofan II se retrage de bunavoie din scaun ~i se duce la Manastirea Dochiaru in Athos. Aici petrece ca un mare sihastru inca 12 ani, intrecand pe multi calugari cu aspra sa nevointa, fiind cunoscut ~i cinstit in tot Muntele Athos. Evlaviosul mitropolit Teofan era primul ierarh roman care se tacuse sihastru atonit ~i era vestit povatuitor ~i parinte duhovnicesc, atat monahilor romani, cat i multor monahi din Athos. Ajungand la masura marilor siha~tri atoniti, in anul 1598, fericitul mitropolit Teofan ~i-a dat sufletul in mainile lui Hristos ~i a fost inmormantat in pridvorul bisericii din Manastirea Dochiaru, cum se vede pana astazi. Monahii de aici 1-au trecut in randul marilor ctitori ~i il numara in ceata cuvio~ilor parinti atoniti. Dupa cativa ani, sotia lui Jeremia Movila a daruit bani sa i se puna piatra de mormant, deasupra d1reia sta scris aceasta frumoasa inscriptie: ,0, mormantule, pentru Dumnezeu, ce mort ai? Spune-mi repede mie, celui ce te intreaba, pe cine ai? 0, straine, (il am) pe Teofan, eel drag tuturor, pe slavitul arhiereu al Moldovlahiei, al carui stralucit sicriu, Elisabeta, sotia prea luminatului Jeremia, fiind fericita ca-i este ruda, il impodobe~te dupa cuviinta, de departe, spre amintire ~i ca sa aiba rasplata. Cerul cu slava lui sa-i dea viata indelungata ~i stralucita fericire, in anul 1598". Pe portretul frumos pictat de pe perete stau scrise, de asemenea, aceste cuvinte: ,Stralucitul pastor al Moldovlahiei, Teofan".

7 tl

t
1

SFINTI SI CUVIOSI din secolele XVI-XVII

SFANTUL lOAN ARHIEPISCOPUL


Manastirea Raca (secolele XVI-XVII) 1 a. Viata
Acest ierarh sfant al Bisericii Ortodoxe Romane era de loc din tinutul Sucevei. Parintii sai se numeau Gheorghe ~i Anastasia. Prin anul 1560 a intrat, ca fiu duhovnicesc al episcopului Macarie de Roman, in ob~tea Manastirii Ra~ca, ajungand mai tarziu egumen ~i duhovnic. Intre anii 15981605 a fost episcop de Hu~i; apoi episcop de Ractauti, intre anii 1605-1608, cand este ales mitropolit al Moldovei. El insa, renuntand la scaun, se retrage la manastirea de metanie ~i dupa puJin timp se muta la cele ve~nice. Viata sa, atat de sfanta, ne ramane in mare parte necunoscuta, fiind ascunsa in Hristos. Cel dintai care 1-a racut cunoscut ~i 1-a cinstit ca sfant a fost evlaviosul mitropolit Dosoftei al Moldovei.

b. Fapte i cuvinte de invatatudi 1. Cuviosul loan de la Ra~ca, ,arhiepiscopul eel sfant ~i minunat", cum 1-a numit mitropolitul Dosoftei, a fost chemat de Hristos din tinerete la viata dilugareasca, avand ca dascal ~i povatuitor pe. episcopul Macarie de Roman, care i-a fost egumen ~i duhovnic. De la el a invatat cuno~tinta cartii. iar de la cuvio~ii duhovnici ~i siha~tri din munti a invatat lucrarea cea ingereasca a rugaciunii inimii ~i paza mintii de gandurile cele de~arte, care vin de la diavoli. Astfel, in putina vreme, a implinit ani indelungaJi, ajungand la masura barbatului desavar~it. 2. Acest vas ales al Duhului Sfant avea, indeosebi, doua mari fapte bune: rugaciunea curata insotiHi de lacrimi ~i o negraita dragoste pentru Hristos ~i pentru oameni. Prin aceste doua bunatati a biruit toate ispitele vrajma~ilor ~i. curatindu-~i mintea ~i inima, a ajuns purtator de Hristos, plin de blandete ~i smerenie. In ace a vreme nu era altul mai sporit ca el in manastirile Moldovei. Era inca mare lucrator ~i dascal al rugaciunii inimii. 3. Invrednicindu-se de darul preotiei, Cuviosul loan s-a Ia.cut egumen i mare parinte duhovnicesc in Manastirea Ra~ca, caci pe toti ii miluia ~i ii
Mitropolitul Dosoftei, VieJile SfinJilor, Ia~i. 1686, vol. IV, f. 152; Pr. Liviu Stan, SfinJii romilni ... , Sibiu, 1945, f. 54-55; Arhiereul Narcis Cretulescu, op. cit., p. 76-79
1

182

PATERICUL

ROMANESC

mangaia cu aiese cuvinte duhovniceti i ii povatuia spre urcuul eel duhovnicesc prin insai pilda vietii sale. Acest egumen a adunat in jurul sau numeroi calugari i a desavarit lucrarea duhovniceasca inceputa de episcopul Macarie la Raca. Cerceta, de asemenea, pe sihatrii din muntii Raclii, le aducea Preacuratele Taine i zabovea la chiliile lor, mai ales in sfintele posturi, caci in sufletul lui se odihnea Hristos. Sub povatuirea acestui sfam egumen, Manastirea Raca ajunsese la cea mai inalta inflorire duhovniceasca. 4. Pentru o nevointa aleasa ca aceasta, Cuviosul loan s-a invrednicit de darul facerii de minuni i al inaintevederii. Din aceasta pricina, mulp credincioi de prin sate alergau la chilia lui, ii cereau sfintele rugaciuni, i~i marturiseau pacatele i primeau sanatate, caci era parinte sufletesc al tuturor ~i toti il cinsteau ca pe un sfant barb at i plin de har. 5. in anul 1574, navalind paganii, au pradat numeroase sate i manastiri din centrul Moldovei. Atunci, multi oameni au scapat de moarte cu rugaciunea i milostenia Cuviosului loan. Caci, adunandu-se mii de sateni in curtea manastirii de frica turcilor, blandul egumen i-a adapostit, i-a hranit i i-a mangaiat pe toti cu nadejdea milei lui Dumnezeu. Apoi, cunoscand cu duhul eli i Manastirea Ra~ca va fi jefuita de turci, a racut cuviosul priveghere de toata noaptea impreuna cu tot soborul, a savarit Sfanta Liturghie i a imparta~it poporul cu Trupul i Sangele lui Hristos. lar in zorii zilei. binecuvantandu-i, le-a dat hrana i i-a trimis sa se ascunda in munti. in urma, marele staret a luat clopotele ctitoreti i le-a aruncat in iazul manastirii pentru a nu le topi paganii. Asemenea i odoarele ingropandu-le, a luat icoana Sfantului lerarh Nicolae, patronul acestui sfant llica i, ingenunchind, a inconjurat biserica impreuna cu parintii. Apoi, sarutandu-se unii cu altii, s-au risipit in munti, la chiliile fericitilor sihatri i acolo au zlibovit ca la trei ani, pana s-a linitit tara. 6. Vazand mitropolitul i domnul Moldovei nevointa Cuviosului egumen loan, in anul 1598 1-au ales episcop de Hui, impotriva voii sale, pastorind bine turma lui Hristos timp de 7 ani, caci ducea aceeai petrecere ca Ia manastire i era mereu inconjurat de pop or. A pastorit i Episcopia Radautilor inca trei ani. Apoi, fiind ales mitropolit al Moldovei i iubind mai mult linitea i rugaciunea decat cinstea cea trecatoare, Cuviosul Arhiepiscop loan, cerandu-i iertare, s-a retras la fericita Iinite de la Raca. Aici, mai traind putin in rugaciune i smerenie, i-a dat sfantul sau suflet in mainile Marelui Arhiereu Iisus Hristos. Sfinte lerarhe loane, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi, pacatoii!

SF I NTI

.S I

C UVI0

.S I

D I N S E C 0 L E L E X V I - X V II

183

CUVIOSUL lOAN SIHASTRUL Manastirea Raca (secolele XVI-XVII)


Ieroschimonahul loan era unul din ucenicii Sfantului Arhiepiscop loan de la Ra~ca. El s-a nevoit mai intai in manastirea de metanie, pana ce marele sau dascal ~i parinte duhovnicesc s-a mutat din viata aceasta. Apoi, dorind viata pustniceasca, s-a retras in munte, pe valea paraului Ra~cuta, ~i acolo a sihastrit in cuvio~ie ~i placere de Dumnezeu mai mult de 30 de ani. Acest sihastru a fost un vestit lucrator al rugaciunii lui Iisus ~i un mare rugator al neamului romanesc. Atat de mult sporise in asceza ~i in cugetarea celor dumnezeie~ti, ca in timpul rugaciunii fata lui se lumina de darul Duhului Stant ~i cuno~tea cele viitoare. Chilia lui din lemn ~i pamant se afla intr-o mica poiana retrasa de lume, la 3 km mai sus de manastire, numita pana azi ,Poiana lui loan". Aici avea cuviosul cativa ucenici, un mic paradis pentru rugaciune ~i o mica gradina de legume. in aceasta poiana au sihastrit intotdeauna pustnici ale~i. fiind loc de lini~te pentru clilugarii din Manastirea Ra~ca. Se crede ca tot aici s-a retras fericitul Arhiepiscop loan cu ob~tea sa, de frica turcilor, pe cand era egumen la Ra~ca. Deci, mult nevoindu-se ~i rabdand nu putine ispite de la vicleanul diavol, Cuviosul loan Sihastrul ~i-a dat sufletul in bratele lui Hristos ~i a fost numarat in ceata cuvio~ilor parinti.

CUVIOSUL ISAIA PUSTNICUL Manastirea Moldovita (secolele XVI-XVII)


in jurul Manastirii Moldovita (ante 1402), ca de altfel pretutindeni, se nevoiau inca din secolele XIII-XIV cativa siha~tri uitati de lume. Unii ramaneau necunoscuti pana la moarte; altii traiau un timp ca pustnici in poienile codrilor, apoi din nou se retrageau in manastire. Unul dintre ace~ti siha~tri a fost ~i Cuviosul schimonah Isaia. El s-a nevoit mai intai in Manastirea Moldovita, in a doua jumatate a secolului XVI, ajungand monah foarte sporit in cele duhovnice~ti. Apoi, dorind sa invete mai multa carte, a fost trimis de egumenul sau la vestita ~coala duhovniceasca din Manastirea Putna. Aici stdHuceau in acea vreme doi mari dascali putneni,

184

PATERICUL

ROMANESC

Antonie Protopsaltul ~i arhimandritul Filotei. De la eel dintai a invatat Cuviosul Isaia tipicul ~i cantarea psaltica, iar de la ,prealuminatul" dascal Filotei a invatat, pe langa limbile greadi ~i slavona, cuno~tinta Sfintei Scripturi ~i operele cele mai alese ale Sfintilor Parinti. Tot la Putna a deprins me~te~ugul caligrafiei ~i impodobirii cu picturi a cartilor biserice~ti. Reintors la Moldovita, Cuviosul lsaia a petrecut un timp in ob~te, ca protopsalt ~i dascal in ~coala manastirii. Apoi, ravnind marilor siha~tri de demult, s-a retras la lini~te in padurile din jurul manastirii. Acolo, Ia.candu-~i o coliba, se nevoia ziua ~i noaptea in post, in rugaciune ~i in luare-aminte de sine. Preacuratele Taine le primea din manastire, unde cobora la marile sarbatori, iar hrana ~i imbracamintea ~i le agonisea din lucrul mainilor sale. Caci, fiind bun caligraf, copia carti de slujba pentru biserici ~i primea cele necesare. Cel mai de pret manuscris copiat de Cuviosul Isaia, pe cand era pustnic, este un frumos Tetraevanghel scris la cererea egumenului din Manastirea Moldovita, in timpul domniei lui leremia Movila (1595-1606). Pe fila 257 se afla aceasta insemnare: ,Eu mult pacatosul pustnic Isaia m-am trudit ~i am scris". Iar pe prima fila se aft a dedicatia pustnicului Isaia adresata, in semn de recuno~tinta. ,Atotluminatului ~i prea sfintitului ~i de Dumnezeu alesului ~i dascalului nostru, chir ieromonah arhimandrit Filotei din Putna". Tot pe prima fila, jos, noteaza schimonahul Isaia ~i aceasta insemnare: ,Eremia Movila Voievod, din mila lui Dumnezeu domn (al) Tarii Moldovei, scrie rugaminte egumenului nostru din Moldovita ~i intregului sobor" 2 Este vorba de o scrisoare a voievodului prin care cere sa fie pomenit de calugari Ia sfintele lor rugaciuni. Dupa multi ani de viata pustniceasca, Cuviosul lsaia s-a reintors in ob~tea Manastirii Moldovita. Apoi, mai traind putin ~i bineplacand lui Dumnezeu, s-a stramutat la cere~tile laca~uri in primele decenii ale secolului XVII.

CUVIOSUL FILOTEI DASCALUL Manastirea Putna (secolele XVI-XVII)


~colii duhovnice~ti

Cuviosul arhimandrit Filotei a fost unul din cei mai invatati dascali ai din Manastirea Putna, unde a deprins din tinerete frica de

2 Pomelnicul Miiniistirii Moldovifa, Tetraevanghelul se plistreazli in biblioteca Mfmli.stim Dragomirna.

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

DIN SEC0 LE LE XVI-XVII

185

Dumnezeu ~i osteneala faptelor bune. Bogatele sale cuno~tinte teologice. patristice, catehetice ~i chiar filozofice, le-a primit, atat in Manastirea Putna. cat ~i in Muntele Athos, unde s-a nevoit cativa ani. De la marii dascali atoniti a deprins cuviosul ieromonah Filotei cuno~tinta cea adanca a invataturii ortodoxe, dogmele, morala, asceza, retorica, filocalia ~i scrierile Sfintilor Parinti. Apoi, luminandu-se indeajuns ~i cunoscand bine limbile greaca ~i slavona, s-a intors la Manastirea Putna. Acest cuvios era ~i un iscusit lucrator al rugaciunii, duhovnic, dascal de limba romana ~i bun caligraf. Deci, luand sub conducerea sa ~coala Manastirii Putna, in putina vreme a sporit atat de mult faima ei, incat nu era alta mai vestita in Tara Moldovei. Caci veneau sa invete carte de la arhimandritul Filotei zeci de calugari din Putna, Moldovita. Humor, Suceava ~i numero~i tineri, pentru preoti la sate. Iar bunul dascal i slujitor al lui Hristos, ajutat de un alt iscusit dascal, ,Antonie protopsaltul" (1589), atat de mult s-a ostenit cu ucenicii sai, eli multi dintre ei au deprins limbile greaca ~i slavona. Altii au invatat meteugul rugaciunii lui Iisus, iar altii au ajuns vestiti protopsalti prin manastiri, iscusiti caligrafi, scriitori i impodobitori de carti bisericeti 3 . Unul dintre ucenicii sai a fost i ,mult pacatosul pustnic lsaia" din Mfmastirea MoldoviJa. Acesta, dupa ce invata carte la Putna, ajunge pustnic ~i scrie un Tetraevanghel (sfaritul secolului XVI) pentru Moldovita. Pe prima fila scrie urmatoarea dedicatie, in semn de recunotinta: ,Atotluminatului ~i preasfintitului i de Dumnezeu alesului ~i dascalului nostru chir ieromonah arhimandrit Filotei din Putna" 4 Acest dascal al monahismului ~i teologiei romaneti din secolul XVI a racut din ~coala manastireasca de la Putna o adevaraUi academie teologica. Refuzand sa urce treapta arhieriei, a ramas in smerenia vietii calugare~ti pfma la sfaritul vietii sale. Dar prin intelepciunea ~i trairea sa, pe multi i-a luminat ~i i-a zidit suflete~te, pentru care era numit de toti: ,Prealuminatul i preasfintitul i de Dumnezeu alesul i dascalul nostru". Numele sau era cunoscut pana la Pecersca, in Athos i chiar la Patriarhia din Constantinopol ~i se cucereau toti de nevointa i smerenia lui. A~a s-a nevoit acest mare dasdil, duhovnic ~i slujitor al Bisericii lui Hristos, ca la 50 de ani, marturisind dreapta credinta, invatand pe dilugari ~i preoti cuno~tinta Sfintei Evanghelii, deprinzand pe multi lucrarea cea de taina a rugaciunii ~i nascand numero~i fii duhovnice~ti. Apoi, simtindu-se chemat la
3

Arhiva ~i Pomelnicul Manastirii Putna Tetraevanghelul se pastreaza in biblioteca Manastirii Dragomirna, sub nr. 1776/687.

186

PATERICUL

ROMA.NESC
~i

cele ve~nice, a dat ucenicilor sai sarotarea cea mai de pe urma pace in Manastirea Putna, la inceputul secolului XVII.
CUVIO~II PARINTI EVLOGHIE,

a adormit cu

PIMEN, MISAIL, VASILE ~I PAISIE Sihastria Agapia Veche (secolele XVI-XVII)


Intre ,Muntele Scaunele" ~i ,Poiana lui Eufrosin" este o mica poiana ,cu arbori batrani ~i roditori", plantati de cei dintai parinti care au intemeiat Schitul Agapia Veche ~i bisericuta de lemn pe temelie de piatra. Locul acesta se cheama pana astazi ,Livada Parintilor". In aceasta livada exista, prin secolele XVI-XVII, un cimitir in care se ingropau, atat dHugarii din ,Manastirea lui Agapie", cat ~i siha~trii care se nevoiau singuri prin pacturile ~i muntii din imprejurimi. Aici, in ,Livada Parintilor", s-au gasit in morminte, prin sapaturi ocazionale, sicrie racute din butuci de stejar taiati pe Iungimea mortului ~i apoi scobiti inauntro ca o racla. iar mortii din ele erau inra~urati ~i cu o caramida sub cap. La unii era ~i cate o croce de plumb legata de gat-, cu numele mortului scris pe o latura, ori pe o _ muchie ... ". In traditia locului se spune ca printre numero~ii siha~tri din Muntii Neamtului, mai ales de la Agapia Veche, ,se aflau intre ei mulp barbati cu viata sfanta, ale caror tropuri, ingropandu-se acolo ~i dupa multi vreme constatandu-se de sfinte, au fost scoase ~i duse ca moa~te prin alte tari. ca: Rusia, Grecia ... ". intre cuvio~ii siha~tri de la Agapia Veche, ale caror cinstite moa~te se odihnesc in cimitirol vechi din ,Livada Parintilor", s-au identificat in anul 1838 cinci nume de schimonahi ~i ieroschimonahi, anume: Evloghie, Pimen. Misail, Vasile ~i Paisie. Tropurile acestor cuvio~i parinti erau a~ezate in sicrie din tronchiuri groase de stejar, cu croci grele de plumb pe piept i cu osemintele galbene ~i bine mirositoare. Ei s-au nevoit la Agapia Veche, atat in ob~te, cat ~i in muntii din imprejurimi, pana la jumatatea secolului XVIII. cand schimonahii obinuiau sa poarte croci grele de plumb pe piept ~i se ingropau in sicrie scobite in tulpina de stejar. Pe unii dintre ace~tia i-a cunoscut inca din viata mitropolitul Dosoftei, iar despre altii numai a auzit.

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

DIN SEC0 LELE XVI-XVII

187

precum singur marturise~te: ,inca ~i din romfmi multi sunt dirora le-arn \azut viata ~i traiul lor' dar n-au fost cautati " 5 . Chipul in care s-au nevoit ace~ti sfinti siha~tri ~i faptele bune ce le-au savar~it in viata, singur Dumnezeu le ~tie, Care cerceteaza inimile ~i rarunchii oamenilor. Insa crucile grele de plumb ~i sicriile in care se ingropau dovedesc nevointa aspra pe care o duceau. Caci toti erau mari lucratori ai rugaciunii lui Iisus ~i traiau in desavar~ita lini~te ~i bucurie dumnezeiasca, pazindu-~i mintea curata de ganduri ~i ostenindu-~i trupul cu infranarea ~i privegherea. Astazi, trupurile acestor cuvio~i parinti ~i rugatori ai neamului nostru se odihnesc, uitate, in ,Livada Parintilor" de Ia Agapia Veche, iar sufletele lor canta neincetat cu ingerii in ceruri maririle lui Dumnezeu.

CUVIOSUL DOSOFTEI DASCALUL Egumen in Schitul lui Zosima-Secu (1582-1606) 6


Prima a~ezare monahala atestata documentar pe valea Secului din tinutul Neamt :;t fost o mica sihastrie din timpul lui Alexandru Lapu~neanu, intemeiata de cativa calugari pustnici din Manastirea Neamt. Iar eel dintai ctitor care zide~te aici Iaca~ de rugaciune ~i chilii, in a doua jumatate a secolului XVI, a fost vistiernicul Zosin (schimonahul Zosima). Printre cei dintai egumeni ai acestui schit retras de lume a fost ~i ieroschimonahul Dosoftei, mare dascal ~i povatuitor de suflete, cu metania din Manastirea Neamt. Timp de 40 de ani, ciH a dainuit Schitul lui Zosima, Cuviosul Dosoftei a stat ca un adevarat stalp ~i parinte duhovnicesc in fruntea ob~tii sale, formata din peste 50 de siha~tri. El invata pe toti frica de Dumnezeu, ascultarea, smerenia ~i me~te~ugul nevointei calugare~ti, caci era iscusit in talcuirea Sfintelor Scripturi ~i vestit pentru intelepciunea sa in toata Moldova, pana la insu~i domnul tarii. Se spunea despre dansul ca era, de asemenea, bun cunoscator al limbilor greaca ~i slavona ~i ~tia, ca putini altii, dogmele Bisericii Ortodoxe. A intemeiat inca ~i ~coala manastireasca de invatatura in ob~tea sa, unde invatau calugari iubitori de carte. Pentru aceea ~i dasdil sau ,nastavnic" era numit de cei din vremea sa.
Mitropolitul Dosoftei, op. cit., f. 152 Alexandru I. Gonta, Un a$ezamant de cultura de La Alexandru Lapu$neanu pe Valea Secului, fnainte de ctitoria lui Nestor Ureche- Schitullui Zosin, in rev . .,Mitropolia Moldovei". 1962. nr. 9-12, p. 694-712
6

188

PATERICUL

ROMANESC

U nul din cei mai vestiti ucenici ai egumenului Dosoftei a fost insu~i marele mitropolit Varlaam Motoc, care a vietuit in Schitul lui Zosima mai mult de 25 de ani. Intelepciunea duhovniceasca ~i teologica a ucenicului arata masura nevointei ~i cuno~tintelor pe care le stapfmea dascalul sau. Cuviosul Dosoftei era inca iscusit povatuitor ~i duhovnic al siha~trilor care se nevoiau in codrii de pe valea Secului. Totodata, el a ajutat mult Ia zidirea din nou a ctitoriei lui Nestor Ureche (1602), alaturi de Schitul lui Zosima, fiind eel dintai staret al Manastirii Secu, intre anii 1602-1606. Acest egumen face din ob~tea sa o adevarata lavra, vestita in toata Tara Moldovei. La 21 august, 1606, Cuviosul Dosoftei Dascalul lasa egumen in locul sau pe ieroschimonahul Andrei, unul din fiii sai duhovnicqti, iar el se muta in odihna lui Hristos, plans de toti ucenicii ~i siha~trii de pe valea ,paraului Sac".

CUVIOSII VUCOL, GHEDEON SI GHERMAN Sihatri de pe Muntele CeahHiu (secolele XVI-XVII)


Ace~ti trei cuvio~i siha~tri erau cu metania din sihastria Ceahlaului ~i din Manastirea Pionul, situate in apropierea <.cestui sfftnt munte romanesc. Dupa ce mai intai s-au deprins in obte cu osteneala vietii calugare~ti ~i au imbracat ingerescul chip al schimniciei, s-au retras la lini~te in adancul codrilor seculari de pe valea paraului Durau, unde se nevoiau multi siha~tri purtatori de Hristos. Apoi ~i-au sapat trei pe~teri aproape una de alta, in stancile de piatra de sub varful Ceahlaului ~i acolo se nevoiau in post, in rugaciune ~i in dorire de Dumnezeu. Nevointa lor era aceasta: ziua ~i noaptea i~i aveau mintea inaltata Ia Dumnezeu, prin neincetata rugaciune ~i nactejdea bunatatilor celor viitoare. Toata saptamana petreceau singuri in munte, nevazand fata de om, ~i mancau o data pe zi, dupa apusul soarelui. in sarbatori se adunau la chilia unui duhovnic sihastru ~i acolo savar~eau Sfanta Liturghie ~i primeau Trupul ~i Sangele Domnului. Iar cele de nevoie vietii le primeau prin ucenicii lor de Ia manastirea de metanie. A~a s-au nevoit Cuvio~ii Vucol, Ghedeon i Gherman timp de 30 de ani. stralucind ca trei raclii pe Muntele Ceahlau ~i neincetat rugandu-se pentru ei ~i pentru mantuirea lumii. Apoi, ajungand la varsta batranetii ~i bineplacand lui Dumnezeu, s-au savar~it cu pace in primele trei decenii ale secolului XVII ~:

S F I NT I

SI

C UVI0

SI

DIN SEC 0 L E L E X V I- X V I I

189

s-au numarat in ceata cuvio~ilor parinti 7 Pe~terile lor se vact pfma astazi ~i le poarta numele peste veacuri 8 ,Ceata pustnicilor fericita este, a celor ce se intraripeaza cu dumnezeiescul dor!"

CUVIOSUL PANGRATIE ARHIMANDRITUL Manastirea Sucevita (secolele XVI-XVII)


Acest cuvios iubitor de Hristos era ucenic al mitropolitului Gheorghe Movila, pe cand era egumen in Mfmastirea Sucevita (1564?-1579). Apoi, ravnind vietii pustnice~ti, s-a facut sihastru, cu binecuvantarea dascalului sau, pe un deal din apropierea manastirii, numit pana astazi ,Dealul lui Pangratie". Aici, racandu-~i un bordei in mijlocul pacturii, s-a nevoit Cuviosul Pangratie peste 20 de ani in neincetata rugaciune, in post ~i in priveghere, dibdand multe ispite de la diavolul. Numele lui devenise cunoscut in toate satele de pe valea Sucevitei ~i multi credincio~i il cautau pentru binecuvantare ~i pentru cuvant de folos. A vea inca ~i darul vindecarii bolilor, caci se racuse vas curat al Duhului Stant. In anul 1610, Cuviosul Pangratie a fost ales egumen si parinte duhovnicesc al Manastirii Sucevita, pe care o povatuieste cu multa intelepciune 15 ani. Ca egumen, a inmultit numarul monahilor la peste 50 de rugatori, dintre care o parte traiau in obste, iar ceilalti sihastreau in padurile din jurul Sucevitei. Pe toti ii avea sub ascultare arhimandritul Pangratie, deprinzfmdu-i frica de Dumnezeu, smerenia si neincetata rugaciune, care este maica tuturor faptelor bune. Cuviosul Pangratie s-a ingrijit ~i de buna chivernisire a manastirii, innoind chiliile monahilor si ale sihastrilor si racand multe milostenii la satenii din valea Sucevitei. Era inca foarte cinstit si cautat de credinciosi, ,avand multa trecere in poporul de la sate". Savar~ind, astfel, dilatoria acestei vieti, dupa cuvantul Sfintei Evanghelii, s-a mutat la cere~ tile Iacasuri in primele decenii ale secolului XVII 9 .
Pr. C. Matasa, CQ/auza judefului Neamt, Bucure~ti, 1939, p. 104; Idem, Palatul Cnejilor. Bucureti, 1935, p. 1-46 8 La cativa km mai sus de Mfmastirea Durau, unde a fast ~i un mic schit de sihatri, se gasesc mai multe peteri i urme de chilii sub stil.ncile Ceahlaului, printre care i ,Petera lui Vucol", ,Pe~tera lui Ghedeon" i ,Petera lui Gherman". 9 Dimitrie Dan, Manastirea Sucevifa, Bucureti, 1923, p. 45, 102
7

190

PATERICUL

ROMANESC

EPISCOPUL EFREM AL RADAUTILOR Manastirea Moldovita (t 1626)


Evlaviosul episcop Efrem era cu metania din Mfmastirea Moldovita, iar cu locul na~terii din partile Sucevei. Deci, auzind de buna nevointa a monahilor de aici, s-a racut calugar in a doua jumatate a secolului XVI. invrednicindu-se in putina vreme de darul preotiei. Apoi a fost mai multi ani eclesiarh ~i duhovnic al ob~tii din Moldovita, crescand multi fii duhovnice~ti ~i zidind suflete~te pe toti cu smerenia, cu blfmdetea ~i cu intelepciunea lui. Caci era deprins din copilarie cu citirea ~i intelegerea Sfintei Scripturi ~i cu invatatura Sfintilor Parinti, pe care o deprinsese in ~coala mfmastirii de la dascali iscusiti. Spre sfar~itul secolului XVI, Cuviosul Efrem a fost ales egumen al Manastirii Moldovita, povatuind duhovnice~te aceasta ob~te intre anii 15951607 si adunand in jurul sau pana la 60 de dHugari. In aceasta vreme, Manastirea Moldovita a cunoscut o epoca de aleasa inflorire duhovniceasca ~i culturala. Aici se formau duhovnici ~i egumeni iscusiti in povatuirea sufletelor omenesti, precum ~i buni caligrafi care scriau carti de slujba pentru biserici, printre care era ~i Cuviosul Isaia pustnicul. In jurul Manastirii Moldovita se nevoiau, de asemenea, numerosi sihastri care se bucurau de ajutorul lui. Numele egumenului Efrem era cunoscut domnului Moldovei, Ieremia Movila, care ii acorda unele ajutoare pentru manastire si ,scrie rugaminte egumenului din Moldovita ~i intregului sobor". Pentru intelepciunea vietii sale, Cuviosul Efrem a fost chemat de Dumnezeu la treapta arhieriei, fiind hirotonit episcop al Husilor in anul 1607. Dupa putina vreme ajunge pe scaunul Episcopiei Radautilor, bine pastorind turma lui Hristos 15 ani (1608-1614 ~i 1616-1623). Prima lui grija a fost sa zideasca biserici in toate satele si sa hirotoneasca preoti buni si stiutori de carte, ca sa poata povatui poporul pe calea mfmtuirii. Se ingrijea, de asemenea, pentru intarirea vietii duhovnice~ti in manastirile ~i schiturile din eparhia sa, randuind egumeni luminati ~i sporiti in fapte bune. La mfmastirea de metanie, episcopul Efrem a zidit in anul 1612 o frumoasa ,clisiarnita", care se pastreaza pana astazi. A mai dat manastirii sale cateva carti de slujba, caligrafiate cu propriile sale maini, ~i anume un Evangheliar (1613), o Psaltire (1614) ~i un ,Anghelis" (Octoih). Pe aces~ manuscris se afla urmatoarea insemnare: ,Cu voia Tatalui ~i cu ajutorul Fiulm

SF INTI
~~

S I C U VI 0 S I DIN SEC 0 L E L E XV I- XV I I

191

cu savar~irea Sfantului Duh, iata eu robul Domnului Dumnezeului meu. Efrem, episcop de Ractauti, am binevoit ~i am dorit din toata inima ~i am dat Jin agoniseala mea dreapta, ca sa se scrie sf:lntul Anghelis care sta de fata .::elor ee-l privesc, ca rugaciune a mea pentru mine ~i parintii mei ~i l-am dat Sfintei Manastiri Moldovita ... ". 10 A~a nevoindu-se smeritul episcop Efrem ~i mult ostenindu-se pentru mfmtuirea turmei sale, in anul 1623 s-a retras la manastirea de metanie. Apoi, pregatindu-~i dinainte mormantul, ~i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu, in anul 1626. Mormantul se afla in gropnita Manastirii Moldovita ~i poarta urmatoarea inscriptie: ,Acesta este mormantul presfintitului nostru parinte Kir Efrem, episcop al Radautiului (unde) este ~i inmormfmtat, unde s-a !agactuit lui Dumnezeu ~i Preacuratei Sale Maici, din tinerete. Ve~nica lui pomenire, in anul 1626".

MITROPOLITUL ANASTASIE CRIMCA al Moldovei i Sucevei (t 1631) 11 a. Viata


Acest mare mitropolit al Moldovei s-a nascut in Suceava, pe la jumatatea secolului XVI, din parinti foarte iubitori de Hristos, anume loan ~i Cristina. Din botez se chema Ilie. In timpul domniei lui Petru .Schiopul (1582-1591), tfmarul Ilie Crimea a fost diac de cancelarie ~i osta~. Apoi, renuntand la cele pamante~ti, s-a !acut calugar la Mfmastirea Putna. Dupa putina vreme a ajuns egumen la Manastirea Galata din Ia~i. in anul 1600 a fast ales episcop la Radauti. Dar in acela~i an se retrage la Dragomirna unde zide~te o mica biserica de piatra ~i intemeiaza schit de calugari. in anul 1606 este ales episcop la Roman, iar in decembrie 1607 este ales mitropolit al Moldovei ~i Sucevei, pana in anul 1617, cand se retrage din scaun la Manastirea Dragomirna, ctitorita de el in anul 1609. Intre anii 16191629 pastore~te din nou Biserica Moldovei. Apoi, se retrage la ctitoria sa ~i trece la cele ve~nice, la 19 ianuarie, 1631.
Prof. I. Zugrav, Trei manuscrise liturgice de la episcopul Efrem al Radaufilor, in rev. XXXIX (1963), nr. 7-8, p. 456-472 11 Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine, vol. I, Bucure~ti, 1957, p. 343-345; Pr. prof. Mircea Pacurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, Sibiu, 1972, p. 105-107
~M.M. ".
10

192

PATERICUL

ROMANESC

b. Fapte

~i

cuvinte de invatatura

1. Mitropolitul Anastasie a fast ales de Dumnezeu din bratele maicii sale sa fie pastor duhovnicesc al Bisericii lui Hristos. Parintii sai, loan ~i Cristina, 1-au crescut de mic in frica de Dumnezeu, cape un odor de mare pret, dfmdu-i o educatie cre~tineasca cu totul aleasa. Astfel, tatal sau 1-a invatat barbatia ~i taria sufleteasca, care il fac pe om statornic ~i indelung rabdator in incercarile de multe feluri ale vietii; iar buna sa mama 1-a invatat sa fie smerit, cu sufletul deschis spre dumnezeie~tile frumuseti, fierbinte in rugaciuni ~i iubitor de oameni. 2. in tineretile sale, fiind osta~ in armata Moldovei, se spune despre dfmsul ca racea adevarate vitejii in luptele cu cazacii, care practau adesea satele ~i mfmastirile. Ca, intarindu-se cu crucea lui Hristos ~i fiind indemfmatic ~i plin de curaj, biruia cu multa u~urinta pe navalitori. Pentru toate acestea a fast rasplatit de domnul Moldovei cu o mare intindere de pamanL unde mai tarziu a zidit frumoasa Manastire Dragomirna. 3. Ramanand in oaste cativa ani, tfmarul !lie Crimea a fast indemnat de Duhul Sfant sa se faca osta~ al lui Hristos. Deci, renuntfmd la cele pamante~ti, a intrat in ob~tea Mfmastirii Putna, calugarindu-se cu numele de Anastasie. Aici a deprins monahul Anastasie me~te~ugul eel cu multa iscusinta al picturii in miniatura ~i scrierea de carti. Aici, in ~coala Mfmastirii Putna, a invatat osta~ul lui Hristos me~te~ugul luptei duhovnicqti ~i buna nevointa d'Hugareasca. 4. Vazand parintii smerenia ~i istetimea mintii monahului Anastasie. indata !-au hirotonit preot ~i. la cererea voievodului, 1-au trimis egumen Ia Manastirea Galata de curfmd zidita. Si atilt de frumos a povatuit acest sfam Uica~, in cat toti il iubeau ~i multi credincio~i il aveau de parinte duhovnicesc. Dupa ce a format la Galata o ob~te bine organizata cu ucenici buni, in anul 1600, arhimandritul Anastasie a fast hirotonit episcop de Ractauti. 5. Retragandu-se din scaun datorita vitregiilor vremii, episcopul Anastasie a sihastrit 6 ani de zile Ia metocul sau, Dragomirna. Aici a zidit o mica biseridi, a adunat in jurul sau cativa ucenici ~i se indeletnicea cu citirea sfintelor carti, cu zugravirea de icoane ~i cu scrierea de manuscrise, povatuind multe suflete catre Hristos. 6. Pentru intelepciunea ~i smerenia sa, in anul 1607, episcopul Anastasie a fost ales mitropolit al Moldovei, pastorind Biserica lui Hristos timp de 20 de ani. Cea dintai grija a sa a fost intarirea vietii duhovnice~ti prin manastiri ~i sate ~i zidirea de noi biserici.

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII

193

In toate marile mfmastiri a randuit egumeni din cei mai ale~i, sponp m fapte bune ~i cunosditori de limbi straine. Cel mai vestit dintre toti a fost cgumenul Manastirii Secu, arhimandritul Varlaam. Prin ora~e ~i sate a hirotonit preoti ~tiutori de carte, in stare sa conduca poporul pe calea Evangheliei lui Hristos. Astfel, sub lunga pastorie a mitropolitului Anastasie, mfmastirile ~i schiturile din Moldova au trait o epoca de aleasa inflorire duhovniceasca. De asemenea, in sihastriile retrase din Carpati s-a inmultit numarul siha~trilor, din care unii erau cinstiti de popor, inca din viata, ca sfinti ~i racatori de minuni. 7. In anul 1609, mitropolitul Anastasie inalta, spre slav a Preasfintei Treimi ~i cinstea neamului, frumoasa Manastire Dragomirna, cu hramul Pogorarea Duhului Stant. Este, cu adevarat, eel mai maret altar de rugaciune ~i de mangaiere pe care 1-a ridicat vreun ierarh pe pamantul romanesc. In aceasta manastire a randuit mitropolitul egumeni buni ~i calugari cu viata de ob~te, unde niciodata n-a incetat dumnezeiasca Liturghie. 8. Biserica Manastirii Dragomirna, pe cat este de impodobita cu sculpturi de piatra in exterior, pe atat este de frumos pictata ~i in interior. Caci in acela~i an, mitropolitul ctitor a randuit patru calugliri zugravi din manastire, anume: ,Popa Craciun, Ignatie, Matie~ ~i Grigorie", care au pictat altarul, bolta ~i naosul bisericii. Mai tarziu, domnul Moldovei, Miron Barnovschi, rudenia mitropolitului, a construit zidul de cetate ~i cele patru turnuri de aparare. Apoi, bunul pastor Anastasie a lasat legamant ca nimeni ~i niciodata sa nu inchine ctitoria sa altor manastiri din afara tarii. 9. Acest fericit parinte al Moldovei, fiind din tinerete neintrecut caligraf ~i pictor de icoane, a scris ~i a donat ctitoriei sale 11 manuscrise impodobite cu frumoase miniaturi, cum nu sunt altele in tara noastra. Cele mai alese manuscrise ale mitropolitului Anastasie daruite Manastirii Dragomirna sunt: Un Evangheliar cu multe miniaturi din anul 1610, pe care ctitorul il doneaza manastirii , spre pomenirea sa ~i a parintilor sai, loan ~i Cristina"; un alt Evangheliar din anul 1614; doua Liturghiere, din care unul este scris in anul 1609 ~i altul in anul 1610; un Apostol, din anul 1610 (in prezent se pastreaza la Viena); o Psaltire din anul 1614 ~i alte cateva carti. Mitropolitul a mai daruit Manastirii Dragomirna doua epitafe lucrate de el in anii 1612 ~i 1626, o cruce mare imbracata in metal pretios, vase sfintite ~i alte obiecte de cult. 10. Inca din primii ani, mitropolitul Anastasie a intemeiat la ctitoria sa o vestita ~coala de monahi caligrafi, zugravi ~i miniaturi~ti, renumita in toata Moldova. In aceasta ~coala s-au format caligrafi renumiti, cum au fost: Popa

194

PATERICUL

ROMANESC

Cdiciun, lgnatie, Matie~, Grigorie, diaconul Dimitrie Dumitra~cu ~i altii, ale caror frumoase lucrari s-au raspandit in celelalte manastiri, pentru impodobirea sfintelor biserici. 11. Pentru a da manastirilor ~i parohiilor din Moldova o randuiaUi de viata cat mai aleasa ~i unitara, mitropolitul Anastasie a adunat la Suceava, in anul 1626, un sinod cu toti episcopii ~i egumenii de manastiri ~i a intocmit un nou a~ezamant bisericesc. Prin aceasta, el cauta sa inlature orice neoranduieli din Biserica Moldovei ~i sa intareasca Ortodoxia. 12. Pe langa grija pe care o avea pentru impodobirea bisericilor ~i mfmtuirea sufletelor, mitropolitul Anastasie s-a ingrijit ~i de alinarea bolilor ~i suferintelor trupe~ti. Astfel, in anul 1610 a infiintat o bolnita la Manastirea Dragomirna, unde se ingrijeau, atat calugari, cat ~i mireni. lar in anul 1619 a infiintat un adevarat spital in ora~ul Suceava, unde se vindecau numero~i suferinzi. Urmand exemplul Sfantului Vasile eel Mare, mitropolitul Anastasie este fondatorul celui dintai spital public din tara noastra. 13. La Mfmastirea Sfantul loan eel Nou de Ia Suceava, mitropolitul Anastasie a zidit un paraclis de iarna, adaugand ~i alte innoiri, caci suflerul sau ardea pentru ravna casei Domnului. Aici se raceau frumoase slujbe ~i procesiuni cu moa~tele Sfantului loan eel Nou, mai ales vara, cand se adunau zeci de mii de pelerini din Moldova ~i Transilvania. Erau cele mai importante zile de rugaciune, de inaltare duhovniceasca, de unitate ~i infratire in Hristos a tuturor romanilor ortodoqi de dincoace ~i de dincolo de Carpati. 14. In fiecare vara, mai ales la hramuri, romanii din Transilvania raceau pelerinaje la toate manastirile din Moldova, intarindu-se astfel in dreapta credinta, in iubire ~i in pastrarea graiului romanesc. La intoarcere duceau peste munti dirti biserice~ti copiate de calugari, icoane, cruci sculptate ~i alte daruri manastire~ti. U nii dintre ei cereau de la mitropolitul Anastasie calugari ~i egumeni pentru manastirile ~i schiturile din Ardeal ~i Maramure~. Iar bunul pastor implinea intotdeauna cererea romanilor ortodoqi, ajun~i sub ocupatie straina. Pentru aceea, $tiind ce mare rol au manastirile in viata neamului. mitropolitul Anastasie s-a impotrivit pfma la moarte obiceiului de a se inchina aceste laca~uri manastirilor din afara tarii. 15. In anul 1621, navalind t~Harii asupra Sucevei, mitropolitul Anastasie a luat noaptea moa~tele Sfantului loan eel Nou ~i a cautat sa fuga in munti cu numero~i credincio~i. Dar, vazand Dumnezeu lacrimile poporului, prin negraita minune, moa~tele s-au racut atat de grele, incat carul cu boi nu se putea mi~ca din loc. Atunci marele ierarh a racut litie ~i priveghere de toara

SFINTI Sl CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII

195

noaptea, a inconjurat cetatea cu racla Sfantului Mucenic loan, protectorul Moldovei, i indata au fugit paganii ruinati din tara. 16. 0 grija deosebita avea mitropolitul Anastasie i pentru manastirea de calugarite Patrauti. Aici se nevoiau pfma la o suta de maici i functiona, inca de pe vremea lui Stefan eel Mare, o bolnita intretinuta din vistieria tarii. Purtand o mare grija de bolnavi, adeseori ii cerceta i ii mangaia ca un bun pastor al Bisericii lui Hristos. In aceasta manastire a ad us mitropolitul i pe mama sa, Cristina, pe care apoi a daruit-o lui Hristos, tunzand-o in cinul monahal. 17. Ajungand la varsta barbatului desavarit, proorocita de Duhul Sfant prin gura imparatului David, i impartind toata averea la saraci i bolnavi, milostivul mitropolit Anastasie al Moldovei a adormit cu pace la 19 ianuarie, 1629, dandu-i sufletul in mainile lui Dumnezeu. Osemintele sale se odihnesc, pana Ia invierea cea de obte, in pronaosul bisericii din Manastirea Dragomirna. Doamne, numara in ceata sfintilor Tai ierarhi pe mitropolitul Anastasie!

TEST AMENTUL MITROPOLITULUI ANASTASIE CRIMCA scris pe ,Apostolul" de Ia Viena


,,n numele Tatalui i al Fiului i al Sfantului Duh. Troita Sfanta, singura nedespartita. Noi robii Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu ~i Mantuitorul nostru, inchinatorii Sfintei Troite: Kir Anastasie Crimea, mitropolitul Tarii Moldovei, marele ctitor Lupu Stroici ~i fiul sau Ionacu Stroici, loan Crimea ~i Cristina ~i toti ctitorii sfintei manastiri din nou zidita numita Dragomirna, unde este hramul Pogorarii Sfantului Duh, marturisim cu aceasta scrisoare a noastra ca daca se va intampla cu moartea noastra, in oricare timpuri, vreo nevoie sfintei manastiri, pe oricine va alege Dumnezeu sa fie stapanul Tarii Moldovei, daca s-ar atinge careva dintre domnitori, ctitori, boieri sau din neamul nostru, sa inchine Sfantului Munte sau Ierusalimului sau sa schimbe pe dllugarii Tarii Moldovei sau sa puna egumeni dintr-o manastire straina; sa aveti, cum am spus mai sus, sfanta manastire in toate in pace i netulburata in veci. Iar eel ce va strica scrisoarea noastra ~i alcatuirea noastra, acela sa fie proclet ~i triclet, anatema, maranata, de Domnul Dumnezeu i de toti sfintii, amin. in zilele fericitului domn Io Constantin Moghila Voievod, fiul lui Io Ieremia Moghila Voievod, in anul 7118 (1610) luna martie in 16 zile".
~i

196

PATERICUL

ROMANESC

CUVIOSUL IOANICHIE SCHIMONAHUL Sihastria Valea Chiliilor-Muscel (t1638)


Pe Valea Dambovitei, intre Targovi~te ~i Campulung, se afla un deal inalt numit ,Dealul Cetatuia" sau ,Dealul lui Negru Voda". Prima a~ezare monahala cunoscuta pe aceasta colina dateaza de la inceputul secolului XIV, cand domnul Tarii Romane~ti intemeiaza un schit cunoscut pana azi cu numele de ,Schitul Negru Voda" (Cetatuia). Pe versantul abrupt al dealului, in partea de sud-est, ca ~i pe valea paraului Cetatuia, a existat una din cele mai vechi vetre isihaste romane~ti. intre secolele XIII ~i XVIII, aici s-au nevoit multi siha~tri cu viata sfanta, ale caror nume nu se mai cunosc. Vale a aceasta se nume~te de sute de ani , Vale a Chiliilor", din cauza numarului mare de siha~tri traitori aici. U nul din cei mai renumiti siha~tri ce s-a nevoit pe V alea Chiliilor in primele decenii ale secolului XVII, a fost Cuviosul schimonah loanichie. Se crede ca era cu metania din Schitul Negru Voda de alaturi, unde s-a nevoit la sfftr~itul secolului XVI. Apoi, ravnind fericitei vieti pustnice~ti ~i arzand pentru dragostea lui Hristos, s-a inchis de buna voie intr-o pe~tera sapata in peretele muntelui ~i acolo s-a nevoit, ne~tiut de oameni, mai mult de 30 de ani. Numai ucenicul sau ii aducea paine ~i apa o data pe saptamana, pe care o cobora pana la gura pe~terii cu o franghie, din cauza locului foarte abrupt. Sfintele Taine i le aducea din timp in timp egumenul schitului. Cum s-a nevoit acolo schimonahul loanichie, cate ispite a rabdat ~i la ce masura duhovniceasca a ajuns, singur Dumnezeu ~tie. insa, dupa o nevointa atat de aspra, cuviosul acesta, ajungand la masura sfinteniei ~i cunoscandu-~i dinainte sfar~itul, ~i-a sapat singur mormantul in fundul pe~terii. Apoi, culcandu-se in mormant, ~i-a dat sufletul in mainile Domnului. Cu trecerea anilor, numele Cuviosului Ioanichie s-a uitat, iar pe~tera lui s-a parasit din cauza muntelui abrupt. in primele decenii ale secolului XX, coborandu-se egumenul schitului cu o franghie in pe~tera, a descoperit osemintele intregi ale acestui mare sihastru, a~ezate cu bunacuviinta in fundul pe~terii. Erau galbene, binemirositoare ~i acoperite cu o panza de paianjen. Deasupra mormantului erau sapate in piatra aceste cuvinte: ,Ioanichie Schimonah, 1638". Preacuvioase Parinte Ioanichie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

S FIN T I

S I C U VI 0 S I DIN S E C 0 L E L E X V I - X V I I

197

SF ANTUL IERARH PETRU MOVILA Mitropolitul Kievului, Galitiei i a toata Rusia (t 1646)
Sffmtul ierarh Petru s-a nascut la 21 decembrie 1596, la Suceava, in evlavioasa familie domneasca a Movile~tilor. Tatal sau, Simeon, era fratele domnitorului Jeremia Movila ~i a fost ~i el domnitor al Munteniei (1601) ~i al Moldovei ( 1607). Movile~tii au ctitorit Manastirea Sucevita ~i multi din familie au imbrati~at viata monahala, mitropolitul Gheorghe Movila al Moldovei fiind frate cu tatal sau. Tot ei au ajutat mult ~i ,Fratia Ortodoxa" din Lvov, in Polonia, unde Petru cu familia sa au fost nevoiti sa se refugieze in 1601. Aici ~i-a continuat studiile incepute la Suceava, invatfmd mai multe limbi straine: slavona, poloneza, ucraineana, lituaniana, franceza, greaca ~i latina, iar prin cursurile facute mai tarziu la Sorbona, in Paris, el a devenit unul dintre cei mai invatati oameni ai vremii sale. Ca fiu de domn, a intrat apoi in armata poloneza, luptand cu turcii la Tutora-Ia~i (1620) ~i Hotin (1621). In 1621, dupa incheierea pacii, regele polon recomanda sultanului pe tfmarul Petru pentru domnia Moldovei, dar el s-a retras la mo~ia sa de lfmga Kiev, unde a petrecut cinci ani in rugaciune ~i lecturi duhovnice~ti. In 1627 s-a calugarit in marea lavra Pecerska din Kiev, iar dupa cateva luni a fost numit egumen. Aici a inceput el nevointa care o va duce pfma la sfar~itul vietii: racea multe metanii cu lacrimi ~i purta pe sub haine o cama~a de par aspru ~i un brau cu dinti defier, care ii provocau rani ~i umflaturi. In acei ani, asupra ortodoqilor ucraineni erau mari prigoane din parte a polonezilor ocupanti, care-i sileau sa treaca la uniatie. Cel care a fost chemat ~i inzestrat de Dumnezeu pentru salvarea ortodoqilor din Ucraina a fost marele Petru Movila, care in 1633 a fost hirotonit mitropolit al Kievului, Galitiei ~i a toata Rusia. El ~i-a pus toata ~tiinta ~i puterea in slujba apararii Ortodoxiei amenintate: a infiintat vestita Academie Duhovniceasca de la Kiev, a scris ~i tiparit multe carti de intarire a poporului in dreapta credinta - printre care ~i vestita Marturisire de credinJa Ortodoxa (1642) -, a obtinut recunoa~terea de catre polonezi a drepturilor ortodoqilor. Dupa 14 ani de rodnica pastorie, la 22 decembrie 1646, se muta la Domnul. Timp de trei luni, trupul sau a trebuit sa ramana in catedrala Sfanta Sofia din Kiev, pentru a o apara de pretentiile uniatilor, dupa care a fost inmormantat la 9 martie 164 7, rara a fi atins de stricaciune. Canonizarea Sffmtului Ierarh Petru Movila, cu zi de praznuire 22 decembrie, a fost proclamata de Biserica Ortodoxa Romfma in anul 2002. Sfinte Ierarhe Petru, roagil-te lui Dumnezeu pentru noi!

198

PATERICUL

ROMANESC

CUVIO~II SIHA~TRI

DANIIL ~I MISAIL intemeietorii Manastirii Turnu (secolul XVII)

Ace~ti doi cuvio~i siha~tri, ,Daniil duhovnicul" ~i ucenicul sau, ,Misail nacealnicul" (egumen), s-au nevoit mai intai in Manastirea Cozia, la inceputul secolului XVII. Si era Daniil duhovnicul eel dintai al lavrei ~i al tuturor siha~trilor de pe Valea Oltului. Iar Misail era ucenicul sau de chilie ~i impreuna-lucrator al poruncilor lui Hristos. Apoi, dorind sa urmeze sfintilor de demult, s-au retras peste Olt, sub Muntele Cozia, ~i, sapandu-~i alaturi doua mici pe~teri in stanca, s-au inchis in ele ~i acolo s-au nevoit dupa voia lui Dumnezeu mai mult de 20 de ani. Aceste pe~teri se vad pana astazi in curtea Manastirii Turnu ~i sunt bine pastrate. Pe la jumatatea secolului XVII, adunandu-se mai multi siha~tri in jurul lor, ieroschimonahul Misail a ridicat alaturi o mica biserica de lemn cu hramul ,lntrarea in Biserica a Maicii Domnului", intemeind astfel ,Sihastria lui Daniil ~i Misail". Apoi, Cuviosul Daniil duhovnicul raposand, ucenicul sau Misail a devenit ,nacealnic" ~i parinte duhovnicesc al smeritilor siha~tri. Dupa putina vreme, mutandu-se ~i egumenul Misail la cele ve~nice, Varlaam, mitropolitul Tarii Romane~ti, a inaltat Ia Turnu o mica biserica de piatra in anul 1676, a~ezand sub temelie moa~tele celor doi cuvio~i. Deasupa sunt a~ezate aceste inscriptii: ,Daniil duhovnicul" ~i ,Misail nacealnicul". Minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai, Dumnezeul lui Israel!

CUVIOSUL NEOFIT SIHASTRUL Sihastria Stani~oara-Arge~ (secolul XVII)


Se spune in traditia locului ca, la inceputul secolului XVII, au plecat la calugari din Manastirea Cozia. Doi dintre ei, Daniil duhovnicul si Misail ucenicul, s-au nevoit la poala Muntelui Cozia, iar patru dintre ei s-au nevoit in pesteri, pe Muntele Stanisoara. Cel mai vestit dintre siha~trii de la Stani~oara a fost schimonahul Neofit. Acest cuvios ~i-a sapat o pe~tera in partea de apus a Muntelui ,Salbaticul" ~i acolo s-a nevoit singur in aspre osteneli ~i in neadormita rugaciune timp de 30 de ani. Toata saptamana postea ~i se ruga in pe~tera, iar Dummica cobora Ia
lini~te ~ase

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII

199

sihastria lui Daniil si Misail de la Turnu, asculta Sfanta Liturghie ~i primea Trupul si Sangele lui Hristos. Astfel, dibdand grele ispite de la diavolul si dobandind darul lacrimilor ~i al vindedirii suferintelor omene~ti, si-a dat sufletul in mainile Domnului acolo. in pe~tera, nestiut de nimeni. Dupa mai multi ani, osemintele Cuviosului Neofit au fost descoperite de un dilugar ce pastea vitele manastirii, pe care, aducandu-le la Cozia, le-a ingropat egumenul alaturi de biseridi. Noaptea insa, aditfmdu-se cuviosul in vis egumenului, i-a poruncit sa-i duca oasele inapoi in pestera. Asa au ajuns osemintele Cuviosului Neofit in pe~tera sa. Apoi, auzindu-se despre aceasta, multi credinciosi veneau la pestera si primeau ajutor in necazurile lor. Cu timpul, osemintele lui au fost impartite peste tot, inc at astazi se mai pastreaza doar numele ~i pestera acestui mare sihastru roman 12 .

CUVIOSUL MELETIE SIHASTRUL Sihastria Stanioara-Arge (secolul XVII) 13


Cuviosul Meletie era unul din cei sase sihastri plecati din obstea Manastirii Cozia. El si-a facut pestera in partea de sud a Muntelui Salbaticul, la 1 km de Manastirea Stanisoara, si aici s-a ostenit peste 40 de ani, slavind neincetat pe Dumnezeu si pazindu-~i mintea curata de cugetele cele rele. Nevointa schimonahului Meletie era aceeasi ca ~i a pustnicului Neofit. Sase zile se nevoia in pestera, iar Duminica mergea la Cuviosul Daniil duhovnicul de la Turnu ~i primea Trupul Domnului. Se spunea despre dansul ca zilnic isi aducea apa cu ulciorul de departe, ca sa se osteneasca. La batranete, nemaiputand cobori, s-a rugat lui Dumnezeu si a izvorat un puternic izvor de apa inaintea pesterii lui, ce se cheama pana astazi ,Izvorullui Meletie". Ajungand la adancul batranetii, si-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului si a fost numarat in ceata cuviosilor parinti. Osemintele sale au fost mai tarziu impartite de credinciosi, iar pestera se pastreaza pana astazi. Aici vin credinciosii si aprind candele si lumanari. Viata pustnicilor fericWi este, a celor ce se intraripeaza cu dumnezeiescul dor!
12
13

Arhim. Grigore Uritescu, Manastirea Stani$oara, Bucureti, 1943, p. 9-12 Ibidem, p. 14-15

200

PATERICUL

ROMANESC

SF ANTUL IERARH IOREST MARTURISITORUL Mitropolit al Ardealului (t1657) 14


Sfantul Ierarh Iorest era fiu de tarani din Transilvania. Iubind din copilarie pe Hristos, s-a racut calugar in ob~tea Manastirii Putna, schimbandu-~i numele din Ilie in lorest. Apoi, urmand ~coala duhovniceasca din aceasta lavra, a ajuns monah iscusit, bun caligraf ~i zugrav de icoane. Era inca foarte ravnitor Ia slujba Bisericii ~i Ia pazirea sfintei credinte ortodoxe. Pentru curatia inimii sale, egumenul manastirii 1-a racut ieromonah, ~i era Cuviosul Iorest ca o rae lie aprinsa in ob~tea parintilor, savar~ind cele sfinte cu frica de Dumnezeu ~i mangaind poporul cu alese invataturi cre~tine~ti. Vestea despre a~ezarea lui duhovniceasca a ajuns pana Ia domnul Moldovei, Vasile Lupu. Deci, raposand mitropolitul Ghenadie al Ardealului in toamna anului 1640, cu voia lui Dumnezeu, a fast ales parinte ~i intaistatator al Bisericii Transilvaniei Cuviosul Iorest de la Putna. Dupa ce primi hirotonia in arhiereu de la mitropolitul Tarii Romane~ti, in anul 1641, blandul ierarh lorest urea pe scaunul Mitropoliei Ardealului de la Alba Julia. Timp de trei ani, cat a pastorit Biserica lui Hristos, Sfantul lerarh Iorest s-a ostenit, ca un adevarat marturisitor sa apere dreapta credinta ortodoxa de invataturile straine calvine~ti ~i de toate viclenele curse ale diavolului. Peste tot randuia preoti ravnitori, sfintea biserici ~i mergea prin sate, mangaind ~i invatand pe credincio~i ca un bun pastor al turmei lui Hristos. In anul 1643, blandul ierarh Iorest a fast aruncat in temnita pentru ravna dreptei credinte, patimind multe necinstiri, batai ~i acari. Iar sffmtul rabda mucenice~te, fiind gata sl:Hi dea ~i viata pentru apararea credintei ortodoxe ~i mantuirea turmei sale. Dupa noua luni de zile, pastorul eel adevarat este seas din temnita ~i obligat sa dea o suma de bani. Ajungand din nou in Moldova, intre anii 1656-1657 a fast episcop Ia Hu~i, pastorind bine Biserica lui Hristos ~i lucrand Ia mantuirea fiilor sai duhovnice~ti. Apoi ~i-a dat sufletul cu pace in bratele Marelui Arhiereu Iisus Hristos, fiind numarat in ceata sfintilor marturisitori. Biserica Ortodoxa Romana 1-a canonizat in anul 1955 ~i se face pomenirea lui la 24 aprilie. Sfinte Ierarhe Iorest, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

14

Pr. prof. M. Pacurariu, Sfantul lerarh !lie forest, In Sfin(i romani ... , op. cit., p. 385

S FIN T I

SI

C U VI 0

SI

DIN S E C 0 L E L E X V I -X V I I

201

SF ANTUL EPIF ANIE DE LA VORONET (secolul XVII) 15


In ob~tea intemeiata de Cuviosul Daniil de la Voronet s-au nevoit multi calugari cu viata sffmta. Unii traiau in chinovie, altii se retrageau la lini~te in preajma manastirii, iar altii ajungeau siha~tri desavar~iti in adancul codrilor de sub Muntii Raraului. In prima jumatate a secolului XVII a trait in Manastirea Voronet un schimonah foarte imbunatatit, anume Cuviosul Epifanie. Era originar din partile Sucevei. Acest iubitor de Hristos se silea in toate sa urmeze nevointa marelui staret, Sfantul Daniil Sihastrul. Dar intrucat ostenelile cele ascunse ale sfintilor singur Dumnezeu le ~tie, tot a~a ~i faptele cele bune ale Cuviosului Epifanie ne-au ramas necunoscute. In traditia locului se spune ca era foarte ascuWitor ~i bland, ca avea darul lacrimilor ~i era desavar~it in dragoste. Iar in ,Patericul Sfintilor din Moldo-Romania", f. 14 b. se spune ca a trait prin anii 1660, ,biruind desavar~it pre toate cetele vrajma~ilor celor nevazuti prin adanca smerenia sa". Era inca mare dascal al rugaciunii ~i iscusit povatuitor de suflete, caci vedea a~ezarea inimii fiecaruia ~i cu numele lui Hristos izgonea duhurile rele dintre oameni. Pentru aceasta multi credincio~i i1 cautau ~i era ca un Avraam cu multi fii duhovnice~ti. Deci, bine savar~ind alergarea vietii pamante~ti ~i lui Hristos intru toate placfmd, s-a stramutat cu pace la cele ve~nice, cinstindu-se de toti ca un adevarat sfant ~i de minuni racator Sfinte Preacuvioase Parinte Epifanie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!
0

SF ANTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOS Mitropolit al Timioarei (t 1656) 16


Acest ierarh sfilnt ~i purtator de Dumnezeu, Iosif eel Nou de la Parto~, s-a nascut pe la anul 1568, in ora~ul Raguza Dalmatiei, dintr-o familie de crestini valahi. Din botez se numea Iacob. Ramanand orfan de mic, mama sa
Pr. Prof. Liviu Stan, op. cit., p. 37, 76; Mitropolitul Dosoftei, op. cit., fila 151-152 Manastirea Parto$, Timi~oara, 1971, p. 21-34; Pr. loan B. Mure~ianu, Mfmastiri din Banal, 1976, p. 104-108; Episcop Timotei a! Aradului, In SfinJi Romani ... , op. cit., p. 362
16

15

202

PATERICUL

ROMANESC

i-a dat o cre~tere aleasa, iar la varsta de 12 ani a fast trimis la Ohrida sa invete carte. Cand avea 15 ani, tanaru1 Jacob este chemat de Hristos la sfanta nevointa calugareasca, in Manastirea Maicii Domnului din localitate. Dupa cinci ani se duce la Muntele Athas ~i intra in ob~tea Manastirii Pantocrator. Aici, dupa aspre osteneli duhovnice~ti, imbraca schima marelui ~i ingerescului chip cu numele de Iosif. La Pantocrator, Cuviosul schimonah Iosif , Valahul" s-a nevoit multi ani de zile impreuna cu numero~i alti monahi greci, romani ~i macedoneni. Acolo a deprins me~te~ugul luptei duhovnice~ti, postul desavar~it, privegherea de toata noaptea, ascultarea ~i smerenia. Apoi, racandu-se sihastru in padurile din imprejurimi ~i mult ostenindu-se, a ajuns la masura desavar~irii, invrednicindu-se de la Dumnezeu de darul lacrimilor ~i al rugaciunii neadormite care se lucreaza cu mintea in inima. Pentru sfintenia vietii sale avea inca ~i darul facerii de minuni, vindecand multe bali, indeosebi pe cei ologi. Pentru aceasta era chemat in multe manastiri atonite ~i vindeca pe calugari de grele suferinte
trupe~ti.

Vazandu-1 umbrit de harul Duhului Sfant, parintii au chemat in ob~te pe Cuviosul Iosif Valahul ~i, racandu-1 preot, 1-au randuit duhovnic al calugarilor din Muntele Athas. Si era atat de iscusit povatuitor de suflete, incat ajunsese vestit pana Ia patriarhul de la Constantinopol. Pentru aceea a fast randuir egumen la Manastirea Sfantul Stefan din Adrianopol, pe care o conduce cu multa intelepciune ~ase ani. Apoi este numit egumen in Manastirea Cutlumu~ din Athas, renumita ctitorie a domnilor Tarii Romane~ti, unde se nevoiau multi calugari romani ~i macedoneni. Dupa ce formeaza numero~i fii duhovnice~ti, se retrage Ia Iini~te in preajma Manastirii Vatopedu. Dar, raposand mitropolitul Timi~oarei, romanii din Banat, calauziti de Duhul Sfant, au ales pastor in locul lui pe Cuviosul Iosif Valahul, de~i avea 80 de ani, fiind vestit in toate tarile balcanice ~i cinstir ca sfant inca din viata. In anul 1650 este hirotonit arhiereu ~i a~ezat in scaunul de mitropolit al Timi~oarei. Aici, bunul pastor s-a dovedit mare aparator al Ortodoxiei. mangaind ~i povatuind catre Hristos timp de trei ani de zile Biserica Banatului. Caci era tare in credinta, intelept la cuvant, bland la inima ~i neadormit in rugaciune. A racut ~i unele minuni, spre lauda lui Dumnezeu ~i alinarea suferintelor unor credincio~i, punand mainile pe capullor ~i rugandu-se pentru ei. De asemenea, a stins cu rugaciunea sa focul ce cuprinsese partea de apus a Timi~oarei. Caci, ie~ind din biserica cu Sfintele Taine in mainile sale ~=

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII

203

rugandu-se cu lacrimi, indata a trimis Dumnezeu o ploaie puternica ~i s-a srins focul. In anul 1653, Sfantul lerarh losif eel Nou se retrage la Manastirea Parto~. Aici, mai traind inca trei ani, in toamna anului 1656 i~i da sufletul in mainile Marelui Arhiereu Iisus Hristos, fiind in varsta de peste 85 de ani. Biserica Ortodoxa Romfma 1-a canonizat la 7 octombrie, 1956, ~i se face pomenirea lui la 15 septembrie. Minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai, Dumnezeul parintilor no~tri!

SF ANTUL MUCENIC lOAN V ALAHUL (Romanul)


(t1662) 17

Acest binecuvantat vHistar al tarii noastre s-a nascut intr-o familie de Jarani evlavio~i din Oltenia, pe timpul domniei lui Matei Basarab. Crescut de mic in dreapta credinta, iubea mult pe Dumnezeu, biserica, rugaciunea ~i ascultarea de parinti. Pe dmd avea doar 15 ani, fericitul tanar loan a fost ales ~i intarit de harul Duhului Sfant sa fie mucenic al1ui Hristos intr-un chip ca acesta. in toamna anului 1659, navalind o ceata de turci pe Va1ea 01tu1ui dinspre Ardea1, au racut mari jafuri prin sate in drum spre Dunare ~i au 1uat in robie multi tineri nevinovati. Printre cei robiti a fost ~i fericitul loan. Trecand Dunarea, turcii ~i-au impartit robii, luand fiecare dupa voie ~i pliicere pe cine voia. A~a a ajuns nevinovatul loan in stapanirea unui osta~ turc diu ~i desfranat. Pe lfmga drumul greu, pe langa foame ~i osteneala, sarmanii cre~tini luati in robie trebuiau sa sufere ~i sete ~i batai ~i umilinte de tot felul, iar la urma sa fie siliti spre necuratele pofte ale desfranarii de catre stapanii lor pagfmi ~i tirani. Vazandu-se intr-o zi silit spre necurata patima de catre un turc, fericitul loan 1-a refuzat cu scarba, marturisind ca este cre~tin ~i ura~te necurate1e patimi pagfme~ti. Atunci, mfmiindu-se, tiranu1 voia sa-l sileasca, dar tanarul cre~tin, intarit de ravna credintei in Hristos, 1-a lovit pe tiran, care indata a murit. Ceilalti osta~i 1-au legat in lanturi ~i a~a, dupa cateva luni de chinuri ~i de mers pe jos, turcii au ajuns la Constantinopol, iar fericitul ~i neintinatul loan a fost dat ostatic femeii turcu1ui ucis de el pe ca1e, drept pedeapsa, ca sa-i fie sluga pana la moarte. Acea femeie, ranindu-se de frumusetea lui loan,
17

Arhim. Bartolomeu V. Anania, Sj{mtul Mucenic loan Valahul, in SfinJi romani ... , p. 399

204

PATERICUL

ROMANESC

il tragea spre necurata desfrfmare ~i spre legea rnahomedana, silindu-1 sa se lepede de credinta cea dreapta in Hristos. Atunci fericitul loan, rugandu-se mult lui Dumnezeu ~i Maicii Domnului sa-l intareasca in marturisirea dreptei credinte ~i sa-l izbaveasca de ispita desfranarii, a spus cu inddizneala: ,Cred in adevaratul Dumnezeu, Care S-a rastignit pe cruce pentru noi, ~i doresc cu bucurie sa-mi dau viata pentru Hristos, decat sa rna turcesc ~i sa rna insotesc cu tine!" Astfel, rnarturisitorul loan a fost aruncat in ternnita ~i apoi zdrobit cu curnplite chinuri. Rarnfmand neschirnbat ~i tare ca un diamant, a fast condarnnat la rnoarte prin spfmzurare, ~i a~a ~i-a dat sfantul sau suflet in bratele lui Hristos, la 12 mai, 1662, iar trupul sau a fast aruncat la loc necurat. Sfinte Mucenice loan, roaga-te lui Durnnezeu pentru noi!

MITROPOLITUL V ARLAAM al Moldovei i Sucevei (t 1653) 18


a. Viata Mitropolitul Varlaam Motoc a fast unul din cei rnai rnari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Rornane, din intreaga sa istorie. S-a nascut in judetul Vrancea, in anul 1580, dintr-o farnilie de tarani raze~i foarte iubitori de Hristos. Din botez se chema Vasile. Deci, fiind chernat sa slujeasca Biserica lui Hristos ~i prirnind o educatie aleasa, din copilarie a intrat in ob~tea Mfmastirii Nearnt. Apoi, auzind de vestitul egumen Dosoftei de la Schitul lui Zosirna ~i de petrecerea siha~trilor de pe valea paraului Secu, tanarul Vasile Motoc s-a stabilit aici prin anii 1590-1592. Tirnp de peste cincisprezece ani a fost intru toate ascultator dascalului sau, egurnenul Dosoftei, deprinzand de la el dragostea de Dumnezeu ~i multa cuno~tinta de carte. In anul 1606, egumenul Dosoftei se muta din viata aceasta, iar in anul 1608, ieromonahul Varlaam este ales egumen al Manastirii Secu. In toamna anului 1632, arhimandritul Varlaam este ales, hirotonit ~i a~ezat mitropolit al Moldovei in locul inainta~ului sau Atanasie, atunci raposat, pastorind Biserica lui Hristos timp de 21 de ani.
lstoria Bisericii Ortodoxe Romane, vo\. II, 1958, p. 18-24; Pr. Prof. Mircea Pacurariu. lstoria Bisericii Ortodoxe Romane, Sibiu, 1972, p. 139-147; Episcop vicar Nestor Severineanul. Un manuscris necunoscut a! duhovnicului Andronic: lstoria Manastirii Secu, In rev. ,Mitropolia Moldovei", 1974, nr. 3-4, p. 180-196
18

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

D I N SE C 0 L E L E X V I - X V I I

205

Apasat de batranete, in anul 1653 se retrage la metanie, iar in 1657, la 19 decembrie, se muta din viata aceasta ~i este inmormantat alaturi de biserica. b. Fapte i cuvinte de invapitudi 1. Acest vas ales al lui Hristos a fost din pruncie umbrit de darul Duhului Sffmt ~i inzestrat cu multa intelepciune ~i ravna spre cele dumnezeie~ti. Caci neavand parinti bogati ~i invatati, s-a racut parinte luminat al Moldovei. invatand pe toti frica de Dumnezeu ~i dreapta credinta ortodoxa. 2. In Schitul lui Zosima, tanarul Varlaam intrecea pe ceilalti parinti cu blandetea, cu ascultarea ~i cu sfintenia vietii lui, incat de toti era iubit ~i cinstit ca un adevarat calugar ~i parinte duhovnicesc. Se mai spunea des pre dfmsul ca mereu cerceta pe marii siha~tri ce se nevoiau atunci pe valea Secului, anume: Moise, Prohor, Veniamin, Spiridon ~i Chiriac, ca ~i pe cei din muntii Sihlei ~i Agapiei, invatand de la fiecare dragostea de Dumnezeu, rugaciunea lui Iisus, bunacredinta ~i savar~irea a toata fapta buna. 3. Dogmele credintei ortodoxe, invataturile Sfintilor Parinti ~i adancul teologiei, ieromonahul Varlaam le-a deprins de la dascalul sau, egumenul Dosoftei, ~i de la episcopul de Roman, Mitrofan, cu metania din Secu. De la dan~ii a invatat inca limbile greaca ~i slavona ~i a luat binecuvantare sa traduca ~i sa scrie carti in limba noastra romaneasca. 4. Ca egumen al Mfmastirii Secu, arhimandritul Varlaam a povatuit cu multa intelepciune duhovniceasdi aceasta ob~te timp de 24 de ani, reu~ind sa creasca multi fii suflete~ti ~i sa formeze pe valea Secului o adevarata lavra monahala, vestita in toaHi Moldova, Mfmastirea Secu devenind o vatra isihasta de rugaciune, de gandire ~i de traire ortodoxa. Prin anii 1625-1630, Manastirea Secu se numara alaturi de marile manastiri: Neamt, Slatina, Putna, Bistrita, Agapia, Probota, Moldovita ~i Dragomirna. 5. In ob~tea sa, egumenul Varlaam respecta intru totul a~ezamantul ctitorului fonda tor, Nestor Ureche, care era foarte apropiat de tipicul Muntelui Athos. Dupa slujbele biserice~ti, monahii se indeletniceau cu ascultarea in ob~te ~i cu lucrul mainilor la chilii. Jar citirea Sfintilor Parinti ~i rugaciunea lui Iisus erau obligatorii pentru toti fiii sai duhovnice~ti. 6. Una din indeletnicirile marelui staret era ~i traducerea operelor Sfintilor Parinti din limbile greaca ~i slavona in grai romanesc, ca sa fie pe intelesul tuturor. Astfel, arhimandritul Varlaam traduce din slavona, impreuna cu cativa ucenici, ,Scara" Sfantului loan Scararul, precum ~i alte scrieri, ce se citeau zilnic la biserica, la trapeza ~i la chilii. Prin aceasta, egumenul

206

PATERICUL

ROMANESC

Varlaam facea in Moldova primii pa~i de inlocuire a limbilor straine, greaca ~i slavona, cu limba vorbita a poporului. Leastvita (Scara) Sffmtului loan Scararul este printre primele opere patristice filocalice traduse in limba romfma ~i dovede~te preocuparea duhovniceasca a monahilor no~tri pentru cunoa~terea ~i imitarea Sfintilor Parinti. 7. Acest smerit egumen ducea o viata duhovniceasca atat de aleasa, incat in putini ani se racuse cunoscut peste tot, prin manastiri, prin sate ~i targuri, la dregatori, la episcopi ~i chiar la insu~i domnul tarii, Miron Barnovschi (1626-1629), care il avea de duhovnic. Zilnic alergau Ia el tarani, siha~tri, egumeni ~i boieri pentru sfat ~i spovedanie, caci era povatuitor iscusit ~i cautat de toti. De asemenea, veneau la chilia lui saraci ~i vactuve de prin sate pentru milostenie, iar el ii ospata la trapeza cu multa dragoste, ii mangaia parinte~te ~i ii Iibera cu pace. 8. Aceea~i grija parinteasca avea egumenul Varlaam ~i de numero~ii siha~tri ce se nevoiau in Muntii Neamtului ~i mai ales pe valea Secului, la Sihla ~i la Sihastria. Caci prin aceste locuri straluceau pustnici mari ~i foarte sporiti in bunatati, cum erau Cuvio~ii Rafail ~i Partenie de la Agapia, Pahomie, Serghie ~i loan, Visarion ~i Stefan, pustnici din Poiana Trapezei ~i mai ales vestitul duhovnic Atanasie de pe , Valea Siha~trilor". Pe toti ace~tia ii cerceta egumenul Varlaam, le ducea cele de nevoie ~i cerea de la ei binecuvantare ~i cuvant de folos. 9. Vestea intelepciunii sale atragea la Manastirea Secu numero~i ucenici. Unii dintre ei au ajuns mai tarziu calugari iscusiti, buni slujitori ai Bisericii lui Hristos, duhovnici diutati de multa lume, traducatori de carti in grai romanesc, egumeni ~i incepatori de ob~te ~i chiar episcopi in eparhiile Moldovei. Dintre ace~tia pot fi amintiti: mitropolitul Ghedeon, mai intai episcop Ia Hu~i, intre anii 1645-1653, apoi mitropolit al Moldovei, intre anii 1653-1659 ~i 1664-1671, ~i mitropolitul Sava, fost episcop Ia Hu~i, Ractauti si Roman, intre anii 1653-1660, apoi mitropolit, intre anii 1660-1664. lar dintre egumeni, ucenici ai staretului Varlaam, se pot aminti ieromonahii Efrem. Ghedeon, Teodorit, Paisie, Gheorghe, Ghenadie ~i altii. 10. Pentru sfintenia vietii sale ~i pentru intelepciunea cu care era inzestrat de Dumnezeu, arhimandritul Varlaam, egumenul Manastirii Secu, a fost ales de tot poporul mitropolit ~i pastor duhovnicesc al Moldovei, in toamna anulu! 1632. La 23 septembrie acela~i an a fost hirotonit arhiereu ~i a~ezat Ia carma Bisericii in prezenta a mii de credincio~i, calugari, egumeni ~i dregatori de la la~i, in frunte cu domnul ~i toti arhiereii. Si a fost mare bucuria atunci peste

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

D I N S E C 0 L E L E X V I - X V II

207

toaHi Tara Moldovei, caci toti se foloseau de bli'indetea, de smerenia ~i de cuvintele lui cele pline de intelepciune. 11. Cea dintai grija a marelui ierarh a fost sa-~i hraneasca poporul cu carti de slujba ~i de invatatura cre~tineasdi in limba romfmeasca. De aceea a intemeiat la Manastirea Sfintii Trei Ierarhi din Ia~i prima tipografie din Moldova. Aici a tiparit mitropolitul Varlaam, in romane~te, trei carti din cele mai importante pentru acele timpuri, scrise de el in cinstea Preasfintei Treimi, ~i anume: - Explicarea Evangheliilor la Duminici, la praznice imparate~ti ~i la sfintii mari de pe tot anul, tiparita in anul 1643 cu numele de ,Carte romaneasca de invatatura". In popor a fost numita eel mai obi~nuit ,Cazania lui Varlaam", cu 75 de predici in 500 de file; - Sapte Taine ale Bisericii, tiparita la Ia~i in anul 1644, cu 339 file; - Raspunsulla Catehismul calvinesc, tiparita tot la Ia~i. in anul1647. Prin aceste trei carti, mitropolitul Varlaam s-a dovedit a fi, pentru toti credincio~ii romani, un bun cunoscator ~i exeget al Sfintei Scripturi, un adevarat dascal de moraUi ~i profund catehet ~i un mare ierarh aparator al Ortodoxiei romane~ti, renumit pana in zilele noastre. 12. Vazand pastorul eel bun al lui Hristos ca turma sa nu intelege slujbele Bisericii !acute in limbi straine, s-a nevoit sa talmaceasca toate evangheliile de peste an, pe intelesul credincio~ilor, intr-o frumoasa ~i curata limba romaneasca. Caci se gandea nu numai la credincio~ii din Moldova, ci ~i la cei din Tara Romaneasca ~i mai ales din Transilvania, care erau de secole sub jug strain ~i mereu siliti sa renunte la credinta ortodoxa ~i la limba stdimo~ilor no~tri. Tocmai de aceea, inteleptul ierarh ~i-a intitulat Cazania ,Carte romaneasca de invatatura", caci era adresata ,la toata semintia romaneasd1" cu scopul de a-i uni pe toti sub aceea~i credinta ~i limbll parinteasdL 13. Cazania mitropolitului Varlaam este cea mai importanta carte veche de invatlHura duhovniceasca, alaturi de Biblia lui Serban din anul 1688. Datorita limbii sale atat de curgatoare ~i invataturii ei datatoare de viata, aceasta carte a avut cea mai larga raspandire pe pamantul tarii noastre, mai ales in Transilvania, unde se mai pastreaza astazi peste 350 de exemplare in manuscris. Setea de Hristos ca ~i unitatea de credinta, de limba ~i de simtire au racut pe multi credincio~i din Transilvania sa o scrie cu mana, pentru a circula mai u~or ~i a fi citita din casa in casa. Cazania de la Ia~i a fost multa vreme pentru romani cea dintai carte de religie, de citire, de invatatura ~i de mangaiere duhovniceasca, pe limba ~i intelesul tuturor.

208

PATERICUL

ROMANESC

14. Auzind marele ierarh ca in Transilvania se raspfmdea calvinismul. care schimba dogmele credintei ortodoxe ~i nu marturisea cele ~apte Taine ~i intelegfmd ca unii romfmi ardeleni sunt atra~i la calvinism, a scris o carte de invatatura ortodoxa intitulata , Sapte Taine ale Bisericii". Prin aceasta carte, mitropolitul Varlaam explica pe intelesul poporului cele ~apte Taine intemeiate de Hristos ~i Hisate Bisericii Sale. Totodata, apara sfintenia ~i rolul Bisericii ~i indemna pe toti la pocainta, binqtiind ca indepartarea de la dreapta credinta ~i de la faptele bune duce la pierderea mfmtuirii ~i la dezbinarea neamului. 15. Ajungand mitropolitul Varlaam cu solie de pace in Tara Romaneasca ~i afland ca la Alba Iulia se tiparise in anul 1640 un catehism calvinesc ,plin de otrava de moarte sufleteasca", s-a aprins cu mare ravna pentru apararea credintei ortodoxe. Deci, intorcandu-se in Moldova, a scris o carte de aparare a Ortodoxiei intitulata ,Raspunsul la Catehismul calvinesc". Apoi a adunat la Ia~i. in anul 1645, sinod de ierarhi romani din ambele tari, care au aprobat ,Raspunsul" scris de mitropolitul Varlaam ~i au condamnat Catehismul calvinesc, declarandu-1 ,plin de otrava de moarte sufleteasca". Astfel, mitropolitul Varlaam s-a dovedit primul apologet al Bisericii Ortodoxe Romane ~i eel dintai ierarh, care convoaca un sinod local pe pamantul tarii noastre. 16. In ,Raspunsul la Catehismul calvinesc", marele ierarh combatea cu multa indrazneala invataturile reformatorului Calvin, inlocuindu-le cu dogmele credintei ortodoxe, dovedind din Sfintele Scripturi ca adevarul se afla numai in Biserica Ortodoxa intemeiata de Hristos. Prin aceasta, mitropolitul Varlaam s-a aratat un mare teolog ortodox ~i un bun cunosditor al invataturii protestante, racandu-se vestit, atat in Tarile Romfme, cat ~i in intreaga Ortodoxie. 17. Acest mare mitropolit era numit pe drept cuvant parinte duhovnicesc al tuturor romanilor, caci era iubit de toti ~i se ingrijea, dupa a sa putere, pentru mantuirea ~i unirea lor prin marturisirea aceleia~i credinte in Iisus Hristos ~i pastrarea fiintei noastre strabune. Cele trei carti ale sale au fost scrise indeosebi pentru romanii din Transilvania, unde s-au ~i raspandit eel mai mult. Mitropolitul Varlaam s-a dovedit, astfel, eel dintai ierarh care a luptat pentru unitatea tarilor romane ~i unul din principalii rauritori ai limbii scrise romane~ti. 18. Inteleptul pastor al Moldovei, la rugamintea mitropolitului Petru Movila al Kievului, a organizat la Ia~i, in trapeza Manastirii Sfintii Trei Ierarhi, in anul 1642, un sinod al Bisericilor Ortodoxe greaca, rusa ~i romana, in vederea aprobarii Marturisirii Ortodoxe. Timp de 43 de zile, membrii celor

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII

209

trei Biserici, sub conducerea mitropolitului Varlaam, au discutat punct cu punct, au indreptat ~i au aprobat Marturisirea de Credin]a scrisa de mitropolitul moldovean Petru Movila. Astfel, prin grija bunului pastor al Moldovei, a avut loc pentru prima data in istorie un sinod inter-ortodox pe pamantultarii noastre. 19. La indemnul mitropolitului Varlaam, Vasile Lupu a zidit in Ia~i una din cele mai frumoase biserici din tara, biserica Manastirii Sfintii Trei Ierarhi, pe care o sfinte~te cu multi clerici in ziua de 6 mai, 1639. In aceasta ob~te se nevoiau ca la o suta de monahi din cei mai invatati ~i ale~i traitori ~i lucratori ai rugaciunii, slujitori, duhovnici, cateheti, psalti, tipografi ~i traducatori de carti. Aici, marele mitropolit a infiintat prima tipografie din Moldova, precum ~i o vestita ~coaHi duhovniceasca, cu ajutorul mitropolitului Petru Movila, unde se raceau cursuri in greaca, slavona ~i latina. Aceasta ~coala a functionat 20 de ani. 20. Platindu-se din vistieria tarii toate datoriile Bisericii din Constantinopo! catre turci, patriarhul ~i sinodul daruiesc Moldovei moa~tele Cuvioasei Parascheva, spre mangaierea poporului binecredincios. Sfintele moa~te au fost aduse in tara cu mult alai, insotite de mare multime de clerici, calugari ~i zeci de mii de credincio~i cu raclii aprinse in maini. In intampinarea lor au ie~it Ia locul numit , Valea Vladicai" insu~i domnul ~i mitropolitul Varlaam cu toata suita tarii. Iar in ziua de 13 iunie, 1641, au intrat in Ia~i cu mult popor, in sunet de clopote ~i le-au a~ezat cu mare cinste in biserica Mfmastirii Sfintii Trei Ierarhi. De atunci se face in fiecare an pelerinaj la moa~tele Cuvioasei Parascheva, in ziua de 14 octombrie. 21. Mitropolitul Varlaam 1-a indemnat pe Vasile Lupu sa zideasca ~i alte mfmastiri ~i biserici, precum: Mfmastirea Agapia Noua (1644), prin dania hatmanului Gavril, fratele domnului; Manastirea Hlincea-Ia~i, Manastirea Golia-Ia~i, biserica Sfantul loan Botezatorul din Ia~i, biserica Sfantul Atanasie din Copou-Ia~i, biserica din satul Serbe~ti-Neamt, biserica Stelea din Targovi~te, biserica Sfanta Parascheva din Liov ~i numeroase danii la celelalte manastiri. Pe toate aceste laca~uri le-a sfintit bunul pastor al Moldovei ~i le-a impodobit cu calugari ~i cu aleasa viata duhovniceasca. 22. Sub pastoria acestui mare ierarh, manastirile din Moldova au trait o epoca de mare pace ~i inflorire duhovniceasca. Peste tot a randuit egumeni luminati ~i duhovnici buni, racand astfel sa sporeasca numarul monahilor in viata de ob~te, ca ~i al siha~trilor din schituri ~i paduri. Manastirile cu cea mai inalta viata duhovniceasca, sub mitropolitul Varlaam, erau: Sfintii Trei Ierarhi, Putna, Slatina, Moldovita, Voronet, Dragomirna, Neamt, Secu, Agapia, Probata, Tazlau ~i mai ales Bisericani, singura manastire din tara cu regula de

210

PATERICUL

ROMANESC

viata achimita (neadormita), dupa modelul Mfmastirii Studion din Constantinopol. In toate mfmastirile functionau adevarate ~coli duhovnice~ti de caligrafi, traduditori, miniaturi~ti ~i zugravi de icoane. Iar ,muntii fo~neau de pustnici", in vremea sa. 23. Auzindu-se pana la Constantinopol de petrecerea ~i intelepciunea mitropolitului Varlaam, precum ~i de inflorirea Bisericii din Moldova sub pastoria sa, Sinodul Marii Biserici 1-a propus, in anul 1639, printre cei trei candidati, de patriarh ecumenic, fiind ales apoi Partenie. Este pentru prima ~i ultima data cand un ierarh roman candideaza Ia scaunul de patriarh ecumenic. 24. Acest venerabil pastor duhovnicesc al Moldovei s-a dovedit a fi, de asemenea, ~i un iscusit racator de pace, dupa cuvantul Mantuitorului Hristos. Care zice: FericiJi jaci1torii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema (Matei 5, 9). Inca pe cand era egumen la Secu, a fost trimis de Miron Barnovschi ~i mitropolitul Anastasie Crimea in fruntea unei solii la tarul Rusiei ~i la mitropolitul moldovean Petru Movila de la Kiev. In anul 1632 s-a dus iara~i in fruntea unei solii de pace la Constantinopol, mijlocind pentru un domn pamantean pe scaunul Moldovei. In anul 1644 este trimis de Vasile Lupu, in fruntea unei alte solii de pace. la domnul muntean Matei Basarab, cu care era de mult in neintelegere. Astfel. blandul mitropolit Varlaam a reu~it sa impace pentru totdeauna pe cei doi domni ~i Bisericile Ortodoxe surori, aducand in mijloc numele lui Iisus Hristos, Care se nume~te Damn al pacii ~i amintind ca ~i unii ~i altii sunt fraJi de o credinta, de o limba ~i de un neam. Ca semn al impacarii, mitropolitul Varlaam a indemnat pe Vasile Lupu sa zideasca biserica Stelea din Targovi~te. iar pe Matei Basarab, sa zideasca biserica Manastirii Soveja in tinutul Vrancei, numita multa vreme Manastirea ,Dobromira", adica ,Buna pace". 25. Grija marelui ierarh pentru mantuirea turmei sale era tot a~a de mare ca ~i grija pentru luminarea ,semintiei romane~ti" cu carti de invatatura cre~tineasca pe limba poporului. In cei 21 de ani de rodnica pastorie s-a straduit, dupa a sa putere, sa zideasca numeroase biserici prin sate ~i ora~e ~i sa faca tot felul de danii ~i inzestrari la schituri ~i manastiri. In cele trei scaune episcopate a pus episcopi dintre cei mai evlavio~i, iar la parohii a hirotonit preoti invatati, plini de frica de Dumnezeu, care in fiecare sarbatoare citeaJ; predica zilei din cazanie, pe intelesul credincio~ilor. In felul acesta, calugarii. preotii ~i ierarhii aparau dreapta credinta, invatau poporul sa duca o via!i morala ~i-ltineau unit ~i strans legat de Hristos, de Biserica ~i de parinti. 26. A~a a pastorit mitropolitul Varlaam Biserica Moldovei timp de 21 de ani, jertfindu-se, dupa a sa putere, pentru intarirea ~i apararea credinte:

S FIN T I

.S I C U VI 0 .S I DIN SEC 0 L E L E XV I -X V I I

211

ortodoxe in tarile romfme, pentru mantuirea turmei incredintate lui de Hristos si pentru unitatea si luminarea poporului prin carti scrise in grai limpede romanesc. Apoi, ajungand la batranete si dorind sa se pregateasca de obstescul sfarsit, in anul 1653 s-a retras din scaun la Manastirea Secu, metania sa. 27. Vechile documente marturisesc ca mitropolitul Varlaam a avut intotdeauna o deosebita grija de manastirea sa de metanie, unde a crescut ~i s-a format duhovniceste. Ca ,orice agonisita dobandea, o daruia Manastirii Secu". A mai daruit obstii de aici un frumos sacos arhieresc in fir de argint, carti de cult, vase si alte obiecte bisericesti. La fel si sora sa dupa trup, Ecaterina, fratele sau si nepotul sau, preotul Ursul din satul Cofetesti, tinutul Putnei, au racut pretioase danii Manastirii Secu, intru pomenirea lor si a marelui mitropolit. 28. In traditia locului se spune ca mitropolitul Varlaam, cat a trait la Secu, nu statea rara lucru, ci mereu se ruga, mergea la biserica, citea, traducea si scria dirti ziditoare de suflet. Intrucat cunostea pe multi sihastri si calugari cu viata imbunatatita, se spune in traditie ca mitropolitul a scris si un pateric cu numeroase vieti de cuviosi parinti, traitori in codrii si manastirile Moldovei. Acest pateric al mitropolitului Varlaam s-a pastrat un timp in manuscris in biblioteca Manastirii Secu. Mai tarziu, un calugar aghiorit 1-a instrainat, ducandu-1 in Muntele Athos, unde apoi s-a pierdut. 29. In toamna anului 1657, marele ierarh si parinte al Moldovei, mitropolitul Varlaam, simtindu-si aproape obstescul sfarsit, a impartit toata averea sa, a chemat la sine pe duhovnicul Dosoftei, egumenul Manastirii Neamt, si a primit Preacuratele Taine. Apoi, dand tuturor sarutarea cea mai de pe urma, si-a dat sufletul in bratele Marelui Arhiereu Iisus Hristos, impacat cu sine, cu Biserica si cu neamul sau. Asa a trait si asa s-a nevoit pentru mantuirea turmei sale mitropolitul Varlaam! Doamne, numara in ceata Sfintilor Ierarhi pe bunul pastor al Moldovei, Varlaam!

CUVIOSUL ATANASIE IEROSCHIMONAHUL Manastirea Sihastria (secolul XVII)


In poiana unde se afla astazi Manastirea Sihastria s-a nevoit, in prima jumatate a secolului XVII, un sihastru vestit, anume ieroschimonahul Atanasie. Era cu metania din Manastirea Neamt. Dupa mai multi ani de

212

PATERICUL

ROMANESC

ascultare in ob~te, s-a retras cu totul departe de lume, la cativa kilometri mai sus de Mfmastirea Secu, pentru a vorbi neincetat cu Dumnezeu. In aceasta epoca, valea Sihastriei, muntii ~i pacturile seculare din imprejurimi formau una din cele mai vestite vetre isihaste din Moldova. Facandu-~i o coliba din Iemn ~i pamant, Cuviosul Atanasie s-a nevoir multi ani in aceasta poiana, ajungand duhovnic al tuturor siha~trilor din imprejurimi ~i dascal iscusit al rugaciunii lui Iisus. Vestea numelui sau s-a raspandit peste tot in centrul Moldovei, ajungand cunoscut mitropolitului Varlaam ~i chiar domnului tarii. Prin anul 1650, marele sihastru Atanasie ieroschimonahul s-a mutat Ia cere~tile laca~uri, Iasand in urma numero~i ucenici. Locul in care s-a nevoit se numqte pana astazi ,Poiana Sihastrului" sau ,Poiana lui Aftanas". In aceasta poi ana au intemeiat ucenicii sai mai tarziu Schitul Sihastria 19

SIHASTRII IOSIF, PARTENIE SI PAVEL cu ucenicii lor intemeietorii Manastirii Sihastria (1655)
Pe la mijlocul secolului XVII se nevoiau numero~i siha~tri in pacturile seculare de pe valea Sihastriei ~i in Muntii Sihlei. Dintre ei, unii erau cu totul sporiti in post, in rugaciune ~i in bucuria Duhului Sfant. Singura lor intristare era lipsa unui schit in apropiere, unde sa asculte Sfanta Liturghie ~i sa se imparta~easca cu Trupul ~i Sangele lui Hristos. In anul 1655, ~apte ieroschimonahi batrani cu metania din Manastirea Neamt, ucenici ai Cuviosului Atanasie Sihastrul, care se nevoiau in apropiere. s-au sratuit sa intemeieze un schit de Iemn in ,Poiana lui Aftanas", in cinstea Maicii Domnului, spre mangaierea tuturor siha~trilor. Deci, tacand priveghere de toata noaptea ~i alegand Iocul pentru biserica. au pus icoana Maicii Domnului intr-un brad ~i, ingenunchind in fata ei, i-au cerut ajutor ~i binecuvfmtare de inceperea lucrului. Apoi s-au rugat Preasfintei Fecioare sa fie ocrotitoarea acestui sfant laca~ ~i a tuturor siha~trilor ce se vor nevoi aici in pHicere de Dumnezeu, izbavindu-i cu rugaciunile ei de foe, de primejdie, de dezbinare ~i de toate ispitele diavolului. La urma au pus acest legamant: ,Sa nu ingactuie Maica Domnului in locul acesta pe cei ce vor
19

Ierom. Ioanichie Balan, Vetre de sihilstrie ... , p. 112; Pomelnicul Miinastirii Sihiistria

S FIN T I S I C U VI 0 S I DIN SEC 0 L E L E X VI -X V I I

213

savar~1 pacate trupe~ti, pe cei ce vor avea punga osebita ~i pe cei ce vor indrazni sa manance carne in acest schit". Legamantul celor ~apte siha~tri a fost intarit in acela~i an de episcopul Ghedeon de Roman, care a inaltat aici o mica biserica de lemn cu hramul ,Na~terii Maicii Domnului". A~a a luat fiinta Manastirea Sihastria in mijlocul acestei vestite vetre isihaste, ca o adevarata oaza duhovniceasca. Primii vietuitori in acest schit au fost in~i~i cei ~apte siha~tri cu ucenicii lor: Iosif, Partenie ~i Pavel. Mai tarziu s-au adaugat ~i alti iubitori de lini~te. In schit se ducea o desavar~ita viata de ob~te, cu pravila dupa randuiala Sfantului Munte. Duminica ~i in sarbatori se racea priveghere de toata noaptea ~i se savar~ea dumnezeiasca Liturghie. Atunci se adunau siha~tri din toata partea locului, pentru a se imparta~i cu Preacuratele Taine. Dupa ce luau masa impreuna, primeau paine pentru 0 saptamana ~i iara~i se intorceau la bordeiele lor. Siha~trii desavar~iti ~i cei bolnavi coborau mai rar in schit. Pe ace~tia, parintii din ob~te ii cercetau la chilii ~i le duceau Sfanta Imparta~anie ~i cele de nevoie. Iar pe cei neputincio~i ii aduceau in ob~te ~i ii ingrijeau cu dragoste pana la ob~tescul sfar~it. Toti petreceau in lini~te, in tacere ~i in neincetata rugaciune. Aceasta era randuiala Iasata de cei ~apte ieroschimonahi, cu ucenicii lor, sihastriei intemeiate de ei. Dupa mai multi ani de nevointa in smerenie ~i in placere de Dumnezeu, ace~ti fericiti siha~tri s-au stramutat Ia cerqtile laca~uri ~i au fost inmormantati langa altarul bisericii intemeiate de ei.

SFANTUL RAFAIL DE LA AGAPIA (secolele XVI-XVII) 20


Unul dintre cei mai cinstiti cuvio~i romani, care au stralucit pe pamantul Moldovei in secolul XVI, este Sfantul Rafail de Ia Manastirea Agapia Veche. Fiind nascut in tinutul Neamt ~i auzind de marele sihastru Eufrosin, a parasit cele pamante~ti ~i, urcandu-se in munte, i s-a racut ucenic. Deci, racandu-se calugar prin mainile lui, atat de mult a sporit Cuviosul Rafail in rugaciune ~i post, incat a ajuns pe dascalul sau. Dupa mai multi ani de viata pustniceasca pe Muntele Scaunele, s-<~; coborat apoi in schitul intemeiat de Cuviosul Eufrosin. Aici, sporind ~i mai mult in dragostea lui Hristos, in privegheri de toata noaptea ~i in rugaciuni cu
Ia~i.
20 Pr. Liviu Stan, Sfinfi romfmi. Sibiu, 1945, p. 48; Pr. N. Daranga, Istoria Manastirii Agapia. 1908, p. 22-41; Diac. loan Ivan Sfinfi romani ... , op. cit.. p. 357

214

PATERICUL

ROMANESC

lacrimi, smerindu-se inaintea tuturor prin ascultare, s-a invrednicit de la Dumnezeu de darul preotiei ~i al facerii de minuni. Caci izgonea duhurile necurate, cuno~tea gandurile oamenilor ~i vedea dinainte cele viitoare. Era inca neintrecut dascal al rugaciunii lui Iisus ~i parinte duhovnicesc al tuturor cuvio~ilor siha~tri. Deci, savar~ind ingere~te calatoria acestei vieti ~i lasand ir. urma multi ucenici, ~i-a dat sufletul in mainile Domnului. Apoi, racfmdu-se unele minuni la mormantul sau ~i incredintandu-se parintii ca 1-a proslaYir Dumnezeu, i-au scos din sicriu trupul intreg ~i plin de buna mireasma ~i 1-au a~ezat in biserica, spre inchinarea tuturor. Auzind de aceasta marele mitropolit al Moldovei, Dosoftei, a venit cu tor clerul sau ~i s-a inchinat la moa~tele Cuviosului Rafail de la Agapia. Iar ir. anul 1686, cand a tiparit Vietile Sfintilor la Ia~i, insu~i a marturisit despre el. zicfmd: ,Dadi tocmai ~i din rumani multi sunt (sfinti) care am vazut viata ~: traiul lor, dar a nu s-au cautat, far a numai Daniil de la Voronet ~i Rafail de b. Agapia (~i) am sarutat ~i sfintele (lor) mo~tii ... " 21 Mai tarziu, datorita vitregiei vremurilor, s-au ingropat moa~tele Sfantulu: Rafail la un loc tainuit ~i nu s-au mai aflat pana in ziua de astazi. Prea Cuvioase Parinte Rafail, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

SFANTUL PARTENIE DE LA AGAPIA


(t1660) 22

Acest cuvios vrednic de lauda era ucenic al marilor siha~tri din Mumej= lui Agapie. Luand din tinerete jugul lui Hristos, s-a racut calugar :.:: Manastirea Agapia Veche, la inceputul secolului XVII. Apoi, deprinzand fn~ de Dumnezeu ~i rugaciunea cea din inima, s-a retras la lini~te in MumeJ= Scaunele. Acolo, mult nevoindu-se cu postul ~i cu privegherea de toata noaptea ~ biruind cumplitele ispite ale vrajma~ului diavol, s-a invrednicit a primi de a Dumnezeu darul tamaduirii ~i al izgonirii duhurilor necurate. Si nu puiiD; bolnavi de prin sate alergau la chilia lui ~i primeau mangaiere ~i sanata~. Apoi, Manastirea Agapia ramanand rara povatuitor, Cuviosul Partenie a priiiJI[ darul preotiei ~i a ajuns vestit egumen al siha~trilor din ob~te. Astfel, pe toP, i: pastorea cu smerenie ~i cu intelepciune, racftndu-se pe sine pilda tuturor, atilr celor din schit, cat ~i celor din pustie.
21
22

Mitropolitul Dosoftei, op. cit., f. 152 Pr. prof. Liviu Stan, op. cit., p. 54; Mitropolitul Dosoftei, op. cit., f. 152

S FIN T I

SI

CUVI0

SI

DIN S E C 0 L E L E XV I -X \' I I

215

In anul 1660, Cuviosul Partenie de Ia Agapia s-a stdimutat Ia cere~tile Hicasuri, iar trupul sau a fost ingropat in ,Livada Parintilor". Mai tarziu. cinstindu-se de parinti in ceata cuviosilor si Ia.cfmdu-se unele minuni Ia mormantul sau, moastele lui s-au asezat in biserica spre inchinare, pe care le-a sarutat si insusi mitropolitul Dosoftei. Apoi, navalind turcii peste Tara ~oldovei, moastele Cuviosului Partenie au fost ascunse in munte si au ramas acolo, nestiute de nimeni pana in zilele noastre. Sfinte Prea Cuvioase Parinte Partenie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

SF ANTUL CHIRIAC DE LA BISERICANI (t1660) 23


Preacuviosul Parintele nostru Chiriac de la Bisericani este numarat printre cei mai mari asceti si cuviosi ai Bisericii Ortodoxe Romane. El s-a nevoit la inceputul secolului XVII in obstea Manastirii Bisericani, care numara pe atunci peste 100 de calugari. Apoi, aprinzandu-se de dumnezeiescul dor, s-a retras Ia pustie intr-o pestera din Muntele lui Simon si acolo s-a nevoit singur in cea mai aspra osteneala zeci de ani. Iar nevointa lui era aceasta: vara si iarna petrecea pe munte cu trupul gol, in rugaciune curata, slavind neincetat pe Dumnezeu si biruind desavarsit, cu darul lui Hristos, neputintele firii si ispitele diavolului. Pe acest mare sihastru si purtator de Dumnezeu 1-a cunoscut inca din viata mitropolitul Dosoftei, caruia mai tarziu i-a sarutat si sfintele moaste, precum insusi scrie: ,Apucat-am in zilele noastre parinti inalti la bunatati si podvig (nevointa) si plecati la smerenie adanca: pe parintele Chiriac de Bisericani, gol (petrecand) si ticalosit in munte 60 de ani ... ". Despre acest sfant se scriu urmatoarele in Patericul sfintilor din MoldoRomania: ,,n anul 1660, Preacuviosul Parintele nostru Chiriac, din tanara varsta imbratisand viata monahiceasca in Sfanta Manastire Bisericani si sporind intru adanca smerenie si intru indelunga rabdare si iubind saracia lui Hristos de bunavoie, s-au indepartat cu totul de petrecerea cea impreuna cu oamenii si s-au salasluit prin munti si prin stancile cele infricosate de pe langa raul Bistrita si acolo, cu trupul gol, s-au nevoit in singuratate, in ger si in arderea soarelui, sasezeci de ani pana la sfarsitul sau ... si se serbeaza Ia 31 decembrie".
23 Pr. prof. Liviu Stan, op. cit., p. 54; Pr. N. Daranga, op. cit., p. 41; Mitropolitul Dosoftei, op. cit., f. 152

216

PATERICUL

ROMANESC

Sffmtul Chiriac de Ia Bisericani a ajuns cu nevointa pe marii siha~tri din pustiul Egiptului ~i in special pe Cuviosul Onufrie, a carui petrecere s-a ostenit s-o urmeze. Trupul sau gol a fost impodobit de Dumnezeu cu peri de sus pfma jos ~i umbrit de darul Duhului Sfant, incat nici frigul, nici foamea. nici diavolii nu-l vatamau. El este unul din cei mai mari siha~tri din Carpati. care aduce la noi o asemenea ingereasca nevointa: trairea in desavar~Wi lepactare de sine, in golatate ~i in neincetata rugaciune. Ajungand Ia masura desavar~irii, Cuviosul Chiriac Sihastrul ~i-a dat sufletul sau in bratele lui Hristos ~i a fost numarat in ceata sfintilor romani. fiind canonizat de popor. Moa~tele lui au fost a~ezate in pe~tera in care a trait. ce se pastreaza pana astazi ~i in care s-a racut mai tarziu un mic paradis pictat in cinstea lui. Apoi, din cauza deselor tulburari din tara, credincio~ii au impartit moa~tele intre ei.

SF ANTUL CHIRIAC DE LA TAZLAU


(t1660) 24

Cel mai mare pustnic, care s-a nevoit in jurul Manastirii Tazlau, a fost Cuviosul Chiriac Sihastrul. Acest barbat purtator de Hristos era fiu de tarani din partea locului. Apoi, intrand in ob~tea Manastirii Tazlau, a intrecut pe ceilalti calugari cu smerenia, cu rugaciunea ~i cu sfintenia vietii. Pentru aceasta, de~i nu voia sa primeasca darul preotiei, s-a racut multora dascal ~i povatuitor catre Hristos. Deci, dorind sa ajunga la masura desavar~irii, s-a retras Ia lini~te pe Muntele numit ,Magura Tazlaului" ~i acolo, impreuna cu alti siha~tri, s-a nevoit zeci de ani in placere de Dumnezeu ~i petrecere ingereasca. Acest cuvios in putina vreme a sporit atat de mult, ca ajunsese la masura marilor parinti isiha~ti. Caci se ruga neincetat cu priveghere de toata noaptea ~i cu izvoare de lacrimi ~i se hranea doar cu pesmeti ~i cu fructe de pacture. Pentru aceea, din tinerete se odihnea intru el darul Sfantului Duh ~i se invrednicise a cunoa~te cele viitoare ~i a izgoni duhurile cele rele din oameni. Vazfmdu-se inconjurat de multi ucenici, Cuviosul Chiriac a inaltat pe munte, alaturi de chilia sa, un mic altar de rugaciune, in care se ruga ziua ~i noaptea ~i unde marturisea pe fiii sai duhovnice~ti. Caci, atat calugarii, cat ~i credincio~ii, il cinsteau inca din viata ca pe un sfant ~i racator de minuni ~i
24

Mitropolitul Dosoftei, op. cit., f. 152; Diac. I. Ivan, Cuviosul Chiriac de Ia Tazlau, in

SfinJi romani ... , op. cit., p. 394

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII

217

alergau cu evlavie la chilia lui. Cuviosul acesta a contribuit mult la dezvoltarea isihasmului ~i a vietii de lini~te in Moldova. Muntii TazH:iului, ai :\"echitului ~i Tardiului adaposteau nu putini ucenici ai acestui mare dascal al
lini~tii.

Astfel, ingere~te vietuind ~i ajungand la adanci batraneti, Sfantul Chiriac Sihastrul ~i-a dat sufletul in bratele lui Hristos, lasand in urma multi fii duhovnice~ti. Cinstitele sale moa~te s-au a~ezat de ucenici intr-o pe~tera pe ~fagura Tazlaului ~i multe minuni de vindecare se taceau prin ele. Pe acest cuvios 1-a cunoscut inca din viata ~i smeritul mitropolit Dosoftei ~i i-a sarutat moa~tele, precum insu~i marturise~te: ,Apucat-am in zilele noastre parinti inalti la podvig (nevointa) ~i plecati la smerenie adanca: pe parintele Chiriac de la Bisericani ~i pe Chiriac de la Tazlau". Iar in Patericul Sfintilor moldoromani, din anul 1888, se scrie despre acest cuvios: ,Asemenea, tot intru aceasta vreme, in anii 1660 s-a nevoit sihastre~te ~i alt preacuvios parinte Chiriac, de la Schitul Tazlaul, ~i tare mult s-a luptat impotriva vrajma~ilor celor nevazuti ~i desavar~it i-a biruit ~i se praznuie~te (la) decembrie 31 de zile". Spre sfar~itul secolului XVII, abatandu-se asupra Moldovei grele primejdii ~i pacturile umplandu-se de oameni in bejenie, moa~tele Sfantului Chiriac s-au impartit intre credincio~i, dupa traditie, pentru a nu fi profanate de pagani. Astfel, pe~tera de pe Muntele Magura s-a lipsit de un odor sfant ca acesta. Sfinte Preacuvioase Parinte Chiriac, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSUL ONUFRIE PUSTNICUL Sihastria Manastirii Tazlau (secolul XVII) 25


Perioada de aur a vietii isihaste din jurul Manastirii TazHiu-Neamt a culminat cu secolul XVII. Unul din cei mai vestiti siha~tri ai Manastirii Tazlau din acest secol a fost ~i Cuviosul Onufrie Sihastrul. Acesta, dupa ce deprinde in ob~te me~te~ugul nevointei duhovnice~ti, devine ucenic al Sfantului Chiriac de la Tazlau, slujindu-1 cu multa credinta pana la ob~tescul sfar~it. Apoi, invrednicindu-se de darul preotiei, se retrage la pustnicie aspra pe o obcina de munte, mai sus de lavra, numita pana astazi ,Dealullui Onufrie".
25

Pr. Gh. Vartola, /storicul parohiei Tazliiu, mss.

218

PATERICUL

ROMANESC

Aici s-a nevoit Cuviosul Onufrie peste 30 de ani, sporind mult in post, in rugaciune ~i smerenie, ajungand inaintevazator ~i racator de minuni. Caci. pentru sfintenia vietii lui, cuno~tea gandurile oamenilor ~i spunea cele viitoare. Era inca iscusit parinte duhovnicesc, cu multi fii ~i ucenici ~i nu era altul mai vestit in vremea aceea in Muntii Tazlaului ca pustnicul Onufrie. La el se marturiseau toti siha~trii din partea locului, calugari din ob~te ~i credincio~i de prin sate, caci era vestit dascal al rugaciunii ~i era umbrit de darul Duhului Stant. Veneau Ia el ~i bolnavi de prin sate ~i se vindecau cu rugaciunea ~i binecuvantarea lui. A~a nevoindu-se Cuviosul Onufrie ~i lasand in urma multi siha~tri ~i fii duhovnice~ti, s-a mutat cu pace Ia cere~tile Iaca~uri, numarandu-se in ceata cuvio~ilor parinte6

CUVIOSII SILVESTRU, IOV SI AGATON Sihastria Manastirii Tazlau (secolul XVII)


Pustnicii Silvestru, Iov ~i Agaton erau ucenici ai Stantului Chiriac de la Tazlau. Ei s-au nevoit mai intai in lavra, smerindu-se tuturor ~i deprinzfmd frica de Dumnezeu ~i darul rugaciunii. Apoi, ranindu-~i inimile cu dragostea lui Hristos, s-au retras Ia pustie in adancul muntelui, la locul numit pana astazi ,Magura Tazlaului". Aici au trait siha~tri numero~i inca din secolul XIV, fiind un loc foarte prielnic vietii pustnice~ti. U rme de chilii se intalnesc pana azi in partea locului. In acest munte, Cuvio~ii Silvestru, Iov ~i Agaton ~i-au racut chilii din piatra ~i lemn ~i s-au nevoit mai mult de 30 de ani, rabdand grele ispite de la diavoli. Caci ~i frigul ii supara, ~i foamea ii chinuia, ~i duhurile rele prin ganduri ~i naluciri ii luptau. Insa, bunii osta~i ai lui Hristos le rabdau pe toate cu barbatie, in nadejdea vietii de veci, fiind inarmati cu sabia neincetatei rugaciuni. Iar cand slabeau in lupta cea duhovniceasca, chemau ajutorul Stantului Chiriac, zicand: ,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. pentru rugaciunile Cuviosului Parintelui nostru Chiriac, miluie~te-ne pe noi!Apoi indata ii cerceta bucuria Duhului Stant. Ace~ti cuvio~i. ca ~i ceilalti siha~tri din Muntii Tazlaului, coborau noaptea Ia Utrenie in manastire cu raclii in mana, apoi iar se urcau Ia chiliile
26 Intr-un hrisov domnesc din anul 1617 sunt amintiti mai multi siha~tri din Manastire2 Tazlliu, printre care ~i Cuviosul Onufrie.

SF INTI

SI C U VI 0 SI DIN SEC 0 L E L E X VI -XV I I

219

lor. La batranete s-au invrednicit de darul izgonirii duhurilor nee urate ~i multi ii cercetau ~i doreau macar sa se atinga de hainele lor. Deci, bine nevoindu-se ~i ajungfmd purtatori de Hristos, Cuvio~ii Silvestru, Iov ~i Agaton s-au stramutat la cele ve~nice ~i s-au numarat in ceata cuvio~ilor parinti.

SF ANTUL IERARH SA VA MARTURISITORUL Mitropolit al Ardealului (t1683) 27


Ierarh Sava s-a nascut in localitatea Inau din parinti binecredincio~i, loan ~i Maria, primind din botez numele de Simeon. Dupa ce invata carte si deprinde randuiala slujbelor in Manastirea Comana, ajunge protopop ~i slujitor al Bisericii lui Hristos in satul natal, savarsind cele sfinte cu mare ravna ~i frica de Dumnezeu. Apoi, ramanfmd vaduv, iar mama sa imbracand haina monahala, in anul 1656, fericitul Simeon este ales mitropolit si pastor sufletesc al Ardealului. Deci, mai intai s-a calugarit Ia Mitropolia din Targoviste, cu numele de Sava. Apoi, fiind hirotonit arhiereu, a fost asezat cu cinste pe scaunul de mitropolit din Alba Iulia, in locul raposatului ierarh Simeon Stefan. Ca pastor si parinte duhovnicesc al romanilor din Transilvania, fericitul mitropolit Sava Brancovici s-a dovedit un mare aparator al credintei ortodoxe si un devotat ierarh al Bisericii lui Hristos. Timp de 24 de ani, cat a fost mitropolit, Sfantul Sava a marturisit cu mult curaj dreapta credinta, a combatut invataturile gresite calvine~ti, a intarit unitatea romfmilor in jurul Bisericii Ortodoxe, a inaltat numeroase Uicasuri prin sate ~i orase, a rfmduit peste tot preoti devotati ~i a mangaiat pe taranii ardeleni, intarindu-i in credinta si nadejde. De asemenea, a reinnoit mitropolia si bisericile jefuite ~i stricate de rautacatori. Vazand craiul Ardealului ca nu poate intoarce poporul de la credinta ortodoxa din cauza Sfantului Ierarh Sava, indata a semanat vrajba si dizbunare impotriva pastorului eel bun. Deci, aruncand marturii nedrepte asupra lui, in anul 1680 1-a scos din scaun. Apoi, aruncandu-1 in temnita, timp de trei ani de zile a fost persecutat, batut cu toiege, batjocorit si chinuit ca un martir pentru
27

Sfantul

Pr. prof. M. Pacurariu, Sfantul Sava, Mitropolitul Transilvaniei, in Sfinfi romani ... op. cit., p. 406

220

PATERICUL

ROMANESC

dreapta credinta, fiind silit la calvinism. Fericitul Sava insa a marturisit cu tarie pe Hristos, aparfmd dogmele ~i traditia Bisericii Ortodoxe. Dupa grele suferinte, in anul 1683 a fost scos din temnita, dar, fiind slabit de chinuri, indata ~i-a dat sfantul sau suflet in bratele lui Hristos. Pentru sfintenia vietii lui, credincio~ii 1-au numarat inca din viata in ceata sfintilor. Biserica Ortodoxa Romana 1-a canonizat pe Sfantul Ierarh Sava in anul 1955. ca marturisitor al dreptei credinte ~i se face pomenirea lui la 24 aprilie. Sfinte Ierarhe Sava, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

FERICITUL MITROPOLIT DOSOFTEI al Moldovei ~i Sucevei (1624-1693) 28


a. Viata Preainvatatul ~i vrednicul de pomenire mitropolit Dosoftei (Barila) este numarat printre cei mai ale~i ierarhi pe care i-a avut vreodata Biserica Ortodoxa Romana. Acest bland ~i cuvios mitropolit s-a nascut in partile Sucevei din parinp foarte credincio~i. De mic a fost dat la invatatura cartii la cei mai buni dascali ce se aflau atunci in Moldova. Apoi s-a dus la Scoala Fratiei Ortodoxe din Liov, unde a invatat lim bile greaca, latina, slavona ~i polona, precum ~i teologia ortodoxa. in anul 1649 a primit tunderea monahala in Manastirea Probota. in anul 1658 a fost ales episcop de Hu~i, fiind in varsta de 34 de ani. intre anii 16601671 a fost episcop de Roman, iar intre anii 1671-1686 a fost mitropolit a! Moldovei. in anul 1686 s-a refugiat in Polonia, la Zolkiev. Dupa 7 ani de pribegie a murit acolo, in anul 1693. b. Fapte
~i

cuvinte de invi'qatura

1. Blandul ~i smeritul mitropolit Dosoftei a fost daruit de Dumnezeu din copilarie cu multa intelepciune ~i ravna dumnezeiasca. Pe langa invatatura cea din afara adunata de la multi dascali, invatatura cea duhovniceasca a deprins-0 in ~coala Manastirii Probota. Aici a deprins rugaciunea, blandetea, ascultarea.
lstoria Bisericii Ortodoxe Romfme, vol. I, Bucure~ti, 1957, p. 74-84; Mitropolitul Dosofte: - 350 de ani de Ia nastere, edit. de Mitropolia Olteniei - Craiova, 1974; Dosoftei - Psaltirea ir: versuri - editata de Mitropolia Moldovei ~i Sucevei, Ia~i. 1974
28

S FIN T I

.S I

C U VI 0

.S I

DIN S E C 0 L E L E X V I - X V I I

221

smerenia ~i osardia spre cele cere~ti. Astfel, vazand parintii din mfmasrire nevointa lui, 1-au racut calugar in anul 1649. 2. In putina vreme, Cuviosul Dosoftei a sporit a~a de mult in dragoste ~i rugaciune, incat s-a invrednicit a fi parinte duhovnicesc ~i incepator a! obsrii de la Probota. Timp de mai multi ani, invatatul egumen a calauzit pe monahi catre Hristos, intarindu-i in buna nevointa ~i in cunoa~terea Sfintei Scripturi. De asemenea, a dezvoltat mult ~coala Mfmastirii Probota ~i a crescut multi ucenici luminati, aducand in ob~tea sao adevarata innoire duhovniceasdi. 3. Ca episcop la Hu~i ~i la Roman, blandul pastor al turmei lui Hristos a randuit peste tot preoti buni ~i a innoit numeroase biserici ~i manastiri, zidind duhovnice~te pe fiecare prin smerenia ~i bunatatea lui. Ca nu era preot ~i egumen mai rabdator, mai bland ~i mai milostiv ca dansul in toata eparhia. 4. Ajungand parinte duhovnicesc ~i pastor al intregii Moldove, marele ierarh uimea pe toti cu blandetea, cu smerenia ~i cu intelepciunea sa, precum il inrati~eaza insu~i cronicarul Ion Neculce: ,Acest Dosofteiu, mitropolit, nu era om prost (simplu) de felul lui. Si era neam de mazil, preainvatat; multe limbi ~tia: eline~te, latine~te, slavone~te ~i alta adanca carte ~i-nvatatura, deplin calugar ~i cucernic ~i bland ca un miel. in tara noastra pe-ceasta vreme nu este om ca acela ... Cantemir-Voda sa maniase pe (a)cel mitropolit ~i-i racusa afurisanie de la patrierhi. Dar nemic de dansul nu s-a atins, ca zic oamenii ca-i sfant" 29 5. Primele carti tiparite de mitropolitul Dosoftei au fost Psaltirea fn versuri ~i Acatistul Nascatoarei de Dumnezeu (Uniev - 1673), cele mai alese carti de rugaciuni pretuite de romani. Deci, ~tiind el ca poporul iube~te mai mult rugaciunea rimata decat cea obi~nuita, a versificat Psaltirea, racand din ea cea dintai carte romaneasca cu imne de lauda inchinate lui Dumnezeu. Astfel, blandul mitropolit s-a dovedit primul poet ~i imnograf al neamului nostru. Psaltirea in versuri a mitropolitului Dosoftei a circulat in Tarile Romane peste doua secole, mangaind ~i alinand inimile credincio~ilor. Caci unii ~tiau psalmii versificati pe de rost, altii ii copiau pe manuscrise, iar altii ii cantau prin case ~i prin biserici. 6. Insa eel dintai lucru pe care 1-a racut mitropolitul Dosoftei a fost intemeierea unei tipografii la la~i, pentru tiparirea cartilor de slujba ~i invatatura pe intelesul tuturor, in limba romaneasca. in aceasta tipografie, marele ierarh a tiparit ~ase carti. Prin aceste carti, mitropolitul Dosoftei devine ctitorul limbii romane~ti in cultul Bisericii din Moldova. El traduce
29

Ion Neculce, Letopise[ul Tarii Moldovei, Ed. Minerva, Bucure~ti, 1975, p. 89

222

PATERICUL

ROMANESC

pentru prima data Liturghierul, Psaltirea ~i Octoihul, cartile de baza ale cultului ortodox, in limba noastra strabuna, renuntfmd Ia limbile greaca ~i slavona considerate in trecut sacre, pentru a intelege toti dumnezeie~tile slujbe. 7. Acest evlavios ierarh moldovean a tractus ~i tiparit, de asemenea. pentru prima data in grai romfmesc, o alta carte foarte pretuita la romani. ,Vietile Sfintilor pe tot anul" (1682-1686). Redactata in patru volume in forma prescurtata, aceasta opera aghiografica contine ~i vietile unor sfinti romani nevoitori in manastirile din Moldova, dintre care pe unii i-a cunoscut personal ~i le-a sarutat sfintele moa~te, precum singur marturise~te: , ... Dara tocmai ~i din rumani multi sunt (sfinti) care am vazut viata ~i traiul lor, dara nu s-au cautat, !ara numai Daniil de la Voronet ~i Rafail de la Agapia (:;;i) am sarutat ~i sfintele (lor) mo~tii ... ". Astfel, mitropolitul Dosoftei este eel dintai aghiograf roman care s-a ostenit sa hraneasca sufletele credincio~ilor cu carti de lauda lui Dumnezeu ~i cu vieti de sfinti. 8. in timpul pastoriei sale, viata duhovniceasca in manastiri era destul de inalta, iar pacturile ~i sihastriile erau pline de siha~tri. insu~i mitropolitul Dosoftei, vestit ascet ~i lucrator al rugaciunii, vizita mfmastirile ~i sihastriile din eparhia sa ~i cerceta pe cuvio:;;ii parinti din pustie, folosindu-se mult de smerenia, de rabdarea ~i sfintenia vietii lor. inca saruta cu evlavie cinstitele lor fete ~i le trimitea cele de nevoie Ia chiliile unde se osteneau. Despre aceasta insu~i spunea: ,Apucat-am in zilele noastre parinti inalti la bunatati ~i podvig (nevointa) ~i plecati la smerenie adanca" 30 9. Cel mai de pret odor al Moldovei, la care mitropolitul Dosoftei tinea foarte mult, erau moa~tele Sfftntului loan eel Nou de Ia Suceava. Pe acestea. mutandu-le in catedrala de la la~i, bunul pastor le pazea cu mare sfintenie ~i la vreme de primejdie !acea cu ele litanie prin tara ~i multe minuni ~i semne se !aceau spre mangaierea poporului binecredincios. in anii 1686-1687, fiind mare tulburare ~i nea~ezare in tara, mitropolitul a luat sicriul cu sfintele moa~te ~i s-a dus cu ele in Polonia, la Zolkiev. 10. Acolo, in tara straina, a stat Cuviosul mitropolit Dosoftei cu ucenicii sai ~apte ani de straja langa sfintele moa~te, rugfmdu-se ziua ~i noaptea cu nactejdea intoarcerii in pamfmtul strabun. Si venea multa lume la moa~tele Sfantului Mucenic loan :;;i nu putini se vindecau :;;i se foloseau de sfaturile blandului ierarh. Inca scria ~i dirti de folos ~i !acea multe fapte bune.
30

Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, VieJile Sfinfi/or, Ia~i, 1686, vol. IV, f. 152

S F I N TI

SI

C UVI0

SI

DIN SEC0 LELE XVI-XVII

223

A~a ostenindu-se acest mare pastor, aghiograf ~i imnograf al Bisericii Ortodoxe Romane, la sfarsitul anului 1693 s-a savar~it cu pace, departe de tara, dandu-~i sufletul in mainile marelui Arhiereu Iisus Hristos.

SF ANTUL IERARH MUCENIC TEO DOSIE Manastirea Brazi (t c. 1694) 31


Acest sfant ierarh s-a nascut in prima jumatate a veacului al XVII-lea, intr-o localitate vranceana de pe apa Zabdiutiului, in imprejurimile Panciului. Din tinerete a luat asupra sa chipul vietii monahicesti, iar mai apoi a fost ales egumen al Manastirii Bogdana de langa One~ti, pe care marele logoflit Solomon Barlacteanu o ctitorise la indemnul sau in jurul anului 1660. De aici a fost chemat sa pastoreasdi Episcopia Ractautilor in anul 1669. in 1671, episcopul Dosoftei al Romanului fiind pus in fruntea Mitropoliei Moldovei, Sfantului Teodosie i se incredinteaza scaunul vladicesc de la Roman. Aici sta vreme de trei ani, pana in 1674, cand, dupa refugierea mitropolitului Dosoftei in Polonia, a fost ridicat la carma mitropoliei flira sa vrea, mai mult silit, de catre domnitorul Dumitra~cu Cantacuzino. Erau vremuri foarte nestatornice, cu multe schimbari de domnii ~i cu multe jafuri din partea o~tirilor straine care bantuiau prin tara. Dupa cum scrie cronicarul Ion Neculce, insu~i domnitorul Dumitra~cu Voda chemase in apararea sa pe tatari, care au lasat poporul ,numai cu sufletele, batuti ~i zdruncinati, cum era mai rau ~i mai amar, cum nu se poate nici a scrie, nici a povesti caznele ~i ucisurile lor, ce au avut". Deci, ridicandu-se cu indrazneala impotriva acestor nedreptati ce aveau loc in tara, mitropolitul Teodosie a avut de suferit din partea lui Dumitrascu Voda, astfel incat nu a ramas mult timp in scaunul mitropolitan, ci dupa numai un an de pastorie a fost indepartat de acela~i domnitor. S-a retras atunci in locurile natale, vietuind atat in manastirea Bogdana, unde era al doilea ctitor, cat ~i in manastirea Sfantului loan din Foc~ani. Aici a fost cunoscut de tot poporul ca un om al lui Dumnezeu, foarte ravnitor pentru cele sfinte. Au ramas ~i multe documente care il atesta ca un
Pr. Grigore Popescu ~i Gion D. Ionescu, ContribuJii la Istoria Bisericii Ortodoxe Rom{me. Date noi despre mitropolitul Teodosie at //-lea at Moldovei, in rev. ,B.O.R. ", nr. 5-6, 1986, p. 94-101; Tomosul Sinodal de canonizare. ViaJa ~i Slujbele Sfantului /erarh Mucenic Teodosie de Ia Manastirea Brazi, Editura Episcopiei Buzaului ~i Vrancei, 2003; Ene lone!, Teodosie at //-lea, un mitropolit martir at Moldovei (secolul at XVII-lea), in ,Studia his to rica et theologica. Omagiu Profesorului Emilian Popescu", Ed. Trinitas, la~i. 2003, p. 671-683.
31

'
224
PATERICUL ROMANESC

I
'

parinte duhovnicesc de incredere, a carui autoritate era neindoielnica in mijlocul credincioilor, astfel incat cateodata judeca felurite pricini intre acetia, iar alteon semnatura lui intarea invoielile dintre ei. Revenind in obtea sa de Ia Bogdana, el nu a mai vrut sa-i recapete vredniciile arhiereti din care fusese indepartat, ci vreme de aproape doua decellii i-a indreptat toata osardia numai spre ctitorirea de noi Hicauri sfinte spre slaYa lui Dumnezeu, dupa cum scrie i in diata sa din 1691: ,Pacem tire tuturor cui ~ cuvine a ti, pentru oranduiala vietii noastre, ca am avut noi mare ravna carr~ zidirea sfintelor biserici i pe unde, cum i ce am putut zidi, Dumnezeu tieInca de pe cand era episcop la Roman, acest ierarh iubitor de viata calugareas..::i s-a ingrijit indeaproape de manastirile din Tara de Jos: Soveja, Mera, Lep~ Buluc, Scanteia. Dupa intoarcerea sa in locurile natale, numele sau este legat ~ certitudine de infiintarea mai multor manastiri din aceasta zona: Brazi, Trotuanu.. Muinoaiele, Bogdana, pe care le-a ctitorit sau care au fost ctitorite la indemnu.i sau, sau carora le-a Ia.cut felurite danii. Manastirea Brazi - numita i ,de la Cruce" -, de langa oraul Panciu, a foSl cea mai iubita ctitorie a sa. Aici s-a ostenit eel mai mult, ajutat fiind i de ucenicul sau, Lavrentie, episcopul Ractautilor, i aici a avut de infruntat i multe opreliti.. In 1688 a fost rapit de trimiii lui Serban Cantacuzino i dus in Tara Romaneasca, unde a fost inchis i chinuit vreme de 10 saptamani. Inca vreme indelungata a fost impiedicat cu silnicie de un fost postelnic sa construiasca biserica care voia sao faca pentru manastire, dar, fiind acela apoi lovit de o boala nemiloasa, a recunoscut ca a prigonit pe nedrept pe cuviosul ierarh i i-a lasat prin testament toate moiile sale ctitoriei Sfantului Teodosie. Iar acesta, Ia.ra a tine min~e raul, a primit ca fostul postelnic sa fie ingropat in curtea bisericii i s-a rugat pentru iertarea pacatelor lui. Deci, trecfmd peste toate incercarile, a ridicat o noua biserica i chilii i a rfmduit un egumen care vietuise in Muntele Athos. Dar ravna fostului mitropolit nu s-a oprit aici, caci voia sa mai ridice i alte lacauri sfinte. Insa Dumnezeu, care cunoate adancurile inimilor oamenilor ~i ceea ce este de folos fiecaruia, a rfmduit pe de o parte ca sfaritul Sfantului Teodosie sa fie incununat prin mucenicie, iar pe de alta parte n-a trecut cu vederea nici dorinta lui fierbinte de a ridica i alte biserici. Deci 1-a intiintat din vreme pe robul Sau despre sfaritul ce i se apropia i i-a aratat i calea pe care se vor savari ctitoriile sale. Aadar, Sfantul Teodosie a ingropat intr-o pacture banii care ii pregatise, tasand i o insemnare ,ca cine va gasi aceti bani este indatorat sa zideasca din ei 0 manastire i trei schituri" i ca ,la terminarea de zidit a celui din urma, al treilea schit, va afla i moatele mele" 32
32

Viafa Sfantului Antipa Romfinul (Athonitul), Editura Episcopiei Romanului, 1998, p. 9

Sfinta Minastire Moldovifa (secolul XV) Sfinta Mlnastire Probota (secolul XV)

Sfinta Minastire Slatina (secolul XVI)

Sfinta Minastire Ri~ca (secolul XVI)

Sfinta Minastire Sucevifa (secolul XVI)

Sfinta Minastire Dragomirna (secolele XVI-XVII)


/

Sfinta Minastire Secu (secolele XVI-XVII)

Mitropolitul Moldovei Varlaam (+1657)

Sfinta Minastire

Caldaru~ani

(secolul XVII)

Sfinta Minastire Govora (secolul XVII)

Sfinta Minastire Agapia Veche (secolele XV-XVI)

Mitropolitul Moldovei Dosoftei (-,I

Sfinta Minastire Hurezi (secolul XVII) Sfinta Minastire


Brincoveanu-Fagara~

(secolul XVII)

Sfinta Minastire Agapia din Vale (1644) Sfinta Minastire Sihastria (secolul XVII)

SFINTI ,SI CUVIO,SI DIN SECOLELE XVI-X\'II

225

Nu mult dupa aceasta, o ceata de tatari a venit la Manastirea Brazi }i 1-a chinuit pe batrfmul Teodosie ca sa spuna unde i~i are ascuns avutul. Iar sffmtul nevn1nd sa destainuie unde era zestrea sfintelor laca~e pe care voia sa le construiasca, tatarii i-au taiat capul. Astfel, ravnitorul mitropolit s-a invrednicit a dobfmdi cununa de mucenic in manastirea ,de Ia Cruce" ~i a fost ingropat noaptea de ni~te ucenici in laca~ul pustiit de navalitori. Dupa mai mult de o suta de ani de la aceste intamplari, un pustnic din Muntii Buzaului, calauzit de Dumnezeu, descoperea vasul cu bani ascuns in padure de mitropolitul Teodosie ~i insemnarea pe care acesta o lasase. Minunandu-se de lucrarea dumnezeiasca savar~ita prin aceasta descoperire, pustnicul Dimitrie s-a apucat de lucru cu toata ravna ~i a dus la bun sfar~it dorinta mitropolitului Teodosie. El a reconstruit Manastirea Brazi, unde a ~i fost pus egumen, ~i inca trei schituri, dupa porunca Iasata de sfantul mucenic. La sfar~it, in anul 1842, in timp ce i~i pregatea propriul mormant in curtea bisericii ultimului schit, a aflat moa~tele Sfantului Teodosie, dupa cum scria chiar el mai tarziu: ,La sfftr~it, am vrut sa-mi fac mormantul meu in tintirim la Brazi tocmai in locul unde a fost biserica veche. Si sapand adanc de ~ase palme, am gasit locul unde la picioarele raposatului mitropolit Teodosie, ctitorul Manastirii Brazi, se gasea capul mormantului meu. Si, sapand in sus, am gasit tot trupul deplin, in~irate oasele, iar capul l-am gasit cu gura in jos, precum este ~tiut ca a fost taiat de tatari ~i ingropat noaptea" . Toate acestea sunt descrise in viata Sfftntului Antipa de la Calapode~ti, care, auzind de faima arhimandritului Dimitrie ~i de minunatele descoperiri ale lui, s-a indreptat spre Brazi, ca sa primeasca sfat duhovnicesc de la un batran iscusit in cele duhovnice~ti ca acesta. Aici s-a inchinat el insu~i la moa~tele Sfftntului Ierarh Mucenic Teodosie, dupa cum spunea mai tarziu ucenicilor sai: ,M-am invrednicit eu insumi sa vact ~i sa sarut aceste moa~te din care ie~ea un parfum foarte mirositor". In prezenta acestor sfinte moa~te a fost calugarit Sfantul Antipa de starejul Dimitrie, care 1-a binecuvantat sa piece la Athos, pe drumul la capatul caruia ~i noul monah se va invrednici sa fie numarat in ceata sfintilor. Descoperirea minunata a moa~telor Sfantului Teodosie sta marturie a locului pe care el 1-a dobandit in randul sfintilor ~i a inaltimii duhovnice~ti la care ajunsese, caci el a proorocit cu peste 0 suta de ani inainte randuiala dumnezeiasca prin care avea sa se implineasca visul sau de a se construi cele patru sfinte laca~uri ~i cum aveau sa fie gasite osemintele sale. El a luat cununa muceniceasca aparand bunurile Bisericii, preferand sa-~i dea viata decat sa destainuiasca locul unde se aflau acestea ~i sa le dea in mainile necredincio~ilor. Aceasta jertra }i viata sa curata ~i sffmta au racut ca el sa fie cinstit de credincio~i inca de Ia aflarea sfintelor sale moa~te. In anul 2003, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe

226

PATERICUL

ROMANESC

Romfme a hotarat canonizarea Sfantului Ierarh Mucenic Teodosie de la Manastirea Brazi, ziua sa de praznuire fiind 22 septembrie, data la care a trecut la cele ve~nice. Sfinte Ierarhe Teodosie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSUL LAZAR SIHASTRUL Schitul Sihastria Putnei (secolele XVII-XVIII)


Acest cuvios era originar din Transilvania. In tineretile sale a fost ucenic ascultator al blandului mitropo1it Dosoftei, care 1-a ca1ugarit ~i 1-a hirotonit preot. Apoi, plecand mitropolitul in pribegie in tara Poloniei (1686), ucenicul sau, ieromonahul Lazar, s-a racut pustnic Ia Sihastria Putnei. Gasind schitul pustiu ~i biserica risipita, ~i-a racut acolo o chilie de lemn ~i se nevoia singur in post ~i rugaciune, laudand neincetat pe Dumnezeu. Dupa cativa ani s-au adunat in jurul sau cativa siha~tri iubitori de lini~te, dar nu aveau biserica unde sa aduca jertfa cea rara de sange. Deci, auzind egumenul Lazar ca vistiernicul Ilie Cantacuzino de Ia Ia~i este milostiv, 1-a rugat sa innoiasca biserica schitului, ceea ce cu mare bucurie a racut. in jurul bisericii cu hramul Buna-Vestire, cei cativa siha~tri ~i-au racut chilii de lemn ~i petreceau acolo impreuna in desavar~ita iubire, sub povatuirea egumenului Lazar, rugandu-se ziua ~i noaptea pentru mantuirea oamenilor ~i rabdand nu putine lipsuri ~i ispite de la diavolul. Dupa o nevointa duhovniceasca de peste 20 de ani, Cuviosul Lazar ~i-a dat sufletul in mainile Domnului, prin anul 1710, lasand in urma sa cativa siha~tri sporiti in fa pte bune 33
~i

CUVIOASA CASIANA SCHIMONAHIA Schitul Casiana-Ceahlau (secolul XVII} 34


Aceasta schimonahie era cu metania din Manastirea Topolita-Targu Neamt. Deci, retragandu-se pe Valea Bistritei cu cateva ucenice, a sihastrit mai intai in pacturile Hangului. Apoi, adunand mai multe calugarite in jurul ei,
33 Egumenul Sila, Istoricul Sihdstriei din secolul XVIII, editat de Teodor Balan, Cernauti, 1936; Arhiva $i Pomelnicul ctitoricesc al Manastirii Putna 34 Pr. C. Matasa, Calauza judeJului NeamJ, Bucure~ti, 1929, p. 99-104; Idem, Palatul cnejilor, Bucure~ti, 1935, p. 39

S F I N TI
~chimonahia

.S I C U V I 0 SI D I N S E C 0 L E L E X V I - X V I I

227

Casiana a intemeiat un mic schit de lemn pe valea parfmlui Buhalnita, numit ,Schitul Casiana", pe care 1-a povatuit duhovnice~te pana la obstescul ei sfar~it. Nevointa maicilor din aceasta sihastrie era aceea~i ca in roate sihastriile din jurul CeahUiului. Zilnic cantau cele ~apte laude, in chilii citeau Psaltirea, mfmcau o data pe zi ~i petreceau permanent in tacere si smerenie. Numele acestei schimonahii era cunoscut in toate satele de pe Valea Bistritei, dici era o vestita maica duhovniceasca ~i rugatoare pentru toti si fiecare se folosea de nevointa ei. Catre jumatatea secolului XVII, Cuvioasa Casiana egumena s-a mutat in odihna lui Hristos, Hisfmd in urma numeroase ucenice.

CUVIOASA SOFIA SCHIMONAHIA Schitul Sofia-CeahBiu (secolul XVII)


Schimonahia Sofia a fast crescuta duhovnice~te in ob~tea Mfmastirii Topolita-Targu Neamt. Apoi, retragandu-se pe valea raului Bistrita, a sihastrit multi ani cu ucenicele ei in partea de rasarit a Muntelui CeahHiu, deasupra satului Rapciune. Vazandu-se inconjurata de numeroase ucenice, a fast indemnata de Dumnezeu sa intemeieze un schit de calugarite, caci erau multe maici care sihastreau in pacturile de sub Ceahlau, dar nu aveau nici o mfmastire unde sa slaveasca pe Hristos. Astfel, Cuvioasa Sofia a inaitat aici o mica biserica de lemn cu hramul Sffmtul loan Teologul, a racut chilii de jur-imprejur, a adunat peste 20 de calugarite ~i a pus rfmduiala de nevointa pustniceasca. Acest sfant Iaca~ s-a numit ,Schitul Sofia" ~i a dainuit in Ceahlau aproape doua secole. Schimonahia Sofia a fast maica duhovniceasca in aceasta sihastrie peste 30 de ani, crescand multe calugarite alese. Unele dintre ele se retrageau cu timpul in pustie ~i acolo se jertfeau pfma la moarte in post ~i rugaciune. Altele se nevoiau la lini~te numai in sfintele posturi, apoi iar coborau in schit. Cuvioasa aceasta era cinstita in partea locului pentru sfintenia vietii ei, atat de mireni, cat ~i de calugari, caci era umbrita de darul lui Dumnezeu si era plina de intelepciune duhovniceasca. Catre sfftr~itul secolului XVII, schimonahia Sofia s-a mutat cu pace la cere~tile laca~uri, lasand in urma o vestita sihastrie de calugarite. La inceputul secolului XIX, Schitul Sofia ramamind aproape pustiu, biserica de lemn a fast mutata la Mfmastirea Durau 35
35

Pr. C. Matasa, Ciiliiuzajud. Neam] ... , p. 104-105

228

PATERICUL

ROMANESC

CUVIOASA MELANIA SCHIMONAHIA Sihastria Durau-Ceahlau (secolul XVII)


Pe lfmga Schiturile Casiana ~i Sofia, a mai existat la vest de Muntele Ceahlau inca o sihastrie de calugarite, numita ,Sihastria Melaniei" sau ,Sihastria Durau", dupa numele paraului ce curge din munte. Acest schit pustnicesc a fast intemeiat in prima jumatate a secolului XVII de Cuvioasa Melania schimonahia, care a sihastrit multi ani in acest loc. In traditie se spune eli Melania, numita din botez Mariana, era fiica de damn din Ia~i. Deci, dorind sa se faca mireasa a lui Hristos, a plecat pe ascuns din casa parinteasca cu doua slujitoare credincioase ~i s-au tainuit singure sub varful Muntelui Ceahlau, mai sus de actuala Mfmastire Durau. Aici, fericita Melania s-a racut schimonahie ~i a sihastrit cu ucenicele ei multi ani, ne~tiuta de nimeni. Apoi, mai adunfmdu-se ~i alte calugarite ce se nevoiau in partea locului, au intemeiat un mic schit ~i biserica de lemn, cu hramul Buna-Vestire, denumit ,Sihastria Melaniei". Aceasta a fast cea mai aspra sihastrie de calugarite din Muntele Ceahlau. in jurul egumenei Melania s-au adunat ca la 30 de calugarite din mfmastiri ~i sihastrii, formfmd o vestita a~ezare isihasta de femei din Moldova. Unele se nevoiau in ob~te, iar altele se lini~teau singure in bordeie de lemn in preajma schitului. Numai biserica o aveau in comun. Pfma astazi se pastreaza aici doua denumiri de la smeritele rugatoare ale Ceahlaului de altadata: ,Piciorul Maicilor" ~i ,Sipotul Maicii". Schimonahia Melania era vestita maica duhovniceasca in Muntele Ceahlau ~i lucratoare a rugaciunii lui Iisus. Ea a crescut multe ucenice in dragoste de Hristos, mfmgaindu-le in vreme de ispite ~i povatuindu-le pe calea desavar~irii. Apoi, ajungand la masura marilor siha~tri, a dat ucenicelor ei sarutarea cea mai de pe urma ~i a adormit cu pace in Hristos 36 Viata pustnicilor fericita este, a celor ce se intraripeaza cu dumnezeiescul dor!

36 Dupa adormirea Cuvioasei Melania, sihastria ei s-a numit ,Sihastria Durau". in anul 1779-1780, staretul Paisie a adunat aici toate calugari{ele ~i pustnicele din partea locului, sub egumenia schimonahiei Nazaria ~i a Cuviosului losif pustnicul. Din anul 1830, Schitul Durau s-a transformat in mfmastire de calugari.

SFINTI SI CUVIOSI din secolele XVII-XVIII

CUVIOSUL PAVEL SIHASTRUL Duhovnicul Sfintei Teodora de Ia Sihla (a doua jumatate a secolului XVII) 1
Acest parinte minunat ~i sfant a fost duhovnic de taina al Cuvioasei Teodora de la Sihla. El s-a nevoit mai intai in ob~tea Schitului Sihastria, in a doua jumatate a secolului XVII, ~i era tuturor siha~trilor sfetnic ~i parinte duhovnicesc. Apoi, sosind in schit fericita Teodora ~i dorind viata pustniceasca, Cuviosul Pavel a dus-o, cu porunca egumenului, in Muntii Sihlei ~i a a~ezat-o intr-o coliba parasita. Acolo o imparta~ea batranul in taina cu Trupul ~i Sangele lui Hristos i ii aducea pesmeti pentru hrana. Mai tarziu, ravnind vietii marilor parinti, ieroschimonahul Pavel s-a retras ~i el la pustie, in padurile seculare dintre Sihla ~i Rapa lui Coroi. Aici este un loc tainuit ~i binecuvantat de Dumnezeu, unde s-au nevoit cei mai mari siha~tri din Muntii Sihlei. Si nimeni, afara de cei ale~i ~i iubiti de Duhul Sfant, nu putea sa vada pe ace~ti cuvio~i. nici sa le descopere bordeiele lor. In acest loc pustnicesc s-a nevoit Cuviosul Pavel mai mult de zece ani, in ne~tiute osteneli ~i bucurii duhovniceti. In jurul sau se nevoiau zeci de siha~tri iubitori de Hristos ~i toti il aveau de parinte duhovnicesc, caci era plin de darul Duh1:1lui Sfant, intelept in cuvant ~i inaintevazator. Apoi, bineplacand lui Dumnezeu ~i ajungand la masura parintilor de demult, ~i-a dat sufletul in mainile Domnului, pe cand statea la rugaciune sub o stanca. Timp de peste doua secole, osemintele sale au zacut acolo, neaflate de nimeni. Jar in vara anului 1930, la 20 iulie, sfintele sale moa~te s-au descoperit prin minune unui ierodiacon iubitor de Hristos, anume Cristo for, cu metania din Manastirea Frasinei, ce se lini~tea in padurile Schitului Sihla. Caci, intorcandu-se de la schit ~i adormind putin pe cale, i s-a aratat in vis Cuviosul Pavel, imbracat in rasa de ~iac, cu barba alba, cu parul lung ~i cu fata luminata. Apoi, cu voce blanda, i-a zis: ,Parinte Cristofor, mergi la dreapta o suta de pai ~i vei gasi acolo, sub stanca, alaturi de tulpina unui brad, trupul meu neingropat, al smeritului Pavel ieroschimonahul, care m-am nevoit candva in padurile acestea. Osemintele mele sa le ingropi acolo sub pamant, iar craniul sa-l porti de binecuvfmtare cu sfintia ta in toata viata!"
1

Ierom. Ioanichie Blilan, Vetre de sihastrie romaneasca, op. cit., p. 112

232

PATERICUL

ROMANESC

Apoi, cuviosul Ia.candu-se nevazut, ierodiaconul Cristofor i-a at1I cinstitele moa~te sub o pfmza de paianjen la locul aratat. Erau galbene ~ dispfmdeau buna mireasma. Deci, sarutfmdu-le i Ia.cfmd rugaciuni, le-1 ingropat acolo, iar sffmtul sau cap 1-a luat cu sine la chilie. Mai tarziu 1 coborat cu acest pre1ios odor in Manastirea Sihastria. 11 purta intr-o trais:i insemnata cu chipul Sfintei Cruci. Deci, spunand egumenului taina, 1-a a~eza: in altar pe Sfanta Masa i a slujit trei zile Sfanta Liturghie. Apoi, sarutand w:: soborul acel sfant cap al Cuviosului Pavel, ierodiaconul Cristofor s-a intors !.1 pustie i nu 1-a mai intalnit nimeni pana astazi. , Cat de minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai, Dumnezeul Parin!il~ nOtri!"

CUVIOSUL VARSANUFIE SIHASTRUL Egumen al Schitului Sihastria (secolele XVII-XVIII) 2


Acest cuvios egumen a povatuit obtea Schitului Sihastria-NeamJ sp~ sfaritul secolului XVII i inceputul secolului XVIII. Avea o viata cu tor~ aleasa i era cinstit, atat de parintii din schit, cat i de sihatrii drr:. imprejurimi. Tuturor le era egumen i parinte duhovnicesc. Egumenul Varsanufie a primit in schit pe fericita Teodora, pe care apoi a incredintat-o ieroschimonahului Pavel, ca s-o a~eze la pustie in padurile Sihlei. Tot el odihnea in obtea sa pe sihatrii din pacture, carora le dade~ Trupul i Sangele Domnului, precum i cele de nevoie. Alteori ii cerceta la colibele lor i trimitea frati din schit sa ingrijeasdi pe cei bolnavi i sa le due~ de mancare. La inceputul secolului XVIII, uitandu-se cu totul numele Cuvioase: Teodora de la Sihla, egumenul Varsanufie a fost singurul ales de Dumnezet: ca sa descopere petera ei. Vazand pasarile cerului ducand Ia.ramituri de paine de la trapeza catre Sihla, a trimis doi frati sa mearga dupa pasari, pana at:. aflat pe placuta lui Dumnezeu, Cuvioasa Teodora. Apoi, indata a randuit u:::. duhovnic ca s-o imparHieasca i s-o ingroape la Sihla, in petera. Sut povatuirea acestui fericit egumen, Schitul Sihastria a trait cea mai aleasa epod de inflorire duhovniceasca din istoria sa, fiind numarat alaturi de marile sihastrii din Moldova, ca: Pocrovul, Vorona, Agapia Veche, Raraul, Sihastria Ceahlaului i altele. La inceputul secolului XVIII, Schitul Sihastria numar.:.
2

Ierom. Ioanichie Balan, Vetre de sihastrie romfmeasca, op. cit., p. 22

S F I N TI

I CUVI0

I D I N S E C 0 L E L E X V I I - X V I II

233

;"eSte 20 de siha~tri. Toti duceau desavar~Wi viata de ob~te, in post, tacere, ..:.scultare ~i neincetata rugaciune. Deci, bineplacand lui Dumnezeu ~i crescand multi ucemc1, Cuviosul \. arsanufie s-a savar~it cu pace ~i a fast ingropat Umga biserica.

SFANTA TEODORA DE LA SIHLA (secolele XVII-XVIII) 3 a. Viata


Cuvioasa Teodora de la Sihla este cea mai aleasa dilugarita sfanta pe care au odraslit-o manastirile romane~ti. S-a nascut in satul Vanatori-Neamt, in prima jumatate a secolului XVII. Tatal ei, Stefan Joldea, era arma~ al cetatii ~eamtului. Dupa maartea surarii sale Maghita (Marghialita?), Teadara a fast casatarita cu un tanar din Ismail. Dar, neavfmd copii, s-au dus amandoi la mfmastire. Fericita Teadara a imbracat haina calugareasca la Schitul Yarzare~ti-Ramnicu Sarat, iar satul ei s-a calugarit la Schitul Poiana Marului, cu numele de Elefterie. Risipindu-se schitul de catre turci, Teadora s-a racut pustnica in Muntii Buzaului. Apai, retragandu-se in tinutul Neamt, a sihastrit singura ca la 30 de ani intr-a pe~tera din Muntii Sihlei, asemenea Cuvioasei Maria Egipteanca. Deci, bineplacand lui Dumnezeu, s-a mutat din viata aceasta in primele decenii ale secalului XVIII ~i a fast ingrapata in pe~tera. In primele decenii ale secolului XIX, moa~tele Cuvioasei Teadora de la Sihla au fast luate de familia baierilor Sturza, ctitari ai acestui schit, ~i duse la biserica zidita de ei in satul Miclau~eni-Ia~i. Iar in anul 1856 au fast date ~fmastirii Pecersca din Kiev, unde se ami ~i astazi, in schimbul mai multor randuri de ve~minte de fir.

b. Fapte ~i cuvinte de folos 1. Acest fericit vlastar al manahismului romanesc a fast din pruncie ales
~i sadit in casa lui Dumnezeu. Caci, fiind insotita cu barbat, fericita Teodora nu a gasit odihna sufletului ei pana nu s-a racut mireasa lui Hristas. Astfel, neavand ea copii, a parasit cele trecataare ~i a imbracat haina pacaintei in Schitul Varzare~ti din tinutul Buzau.

ViaJa $i petrecerea Cuvioasei Teodora de la Sihla, mss. de Ia inceputul secolului XIX, in posesia fam. Farca~anu, Tg. Neamt; Pr. Liviu Stan, Sfinfi romfmi ... , Sibiu, 1945, p. 76; Pr. prof. C. Galeriu, Cuvioasa Teodora de la Sihla, in SfinJi romiini ... , op. cit., p. 432

234

PATERICUL

ROMANESC

2. Aiei a sporit atat de mult fericita Teodora, in Hkere, in rugaeiune ~i aseultare, ca in putini ani a ajuns la masura eelor batrfmi, invrednicindu-se a se ruga din inima ~i a cunoa~te multimea ispitelor vdijmaului. Pentru aceea, toate maicile o iubeau i se foloseau de smerenia, de nevointa ide ravna ei. 3. Navalind turcii pe Valea Buzaului ~i arzand sehitul lor, Cuvioasa Teodora s-a aseuns in munti eu maica ei duhovnieeasea, schimonahia Paisia. Aeolo s-au nevoit in post i priveghere cativa ani, rabdand barbatete foamea. frigul i alte negraite ispite de la diavoli. Caei, intrarmandu-se fericita cu ruglkiunea eea de foe a inimii, pe toate le rabda i se impartaea de mangaierile cele de taina ale Duhului Sfant. 4. Raposand in munte maica ei duhovnieeasca, prin anii 1670-1675. Cuvioasa Teodora a fost dilauziHi de Dumnezeu catre Muntii Neaml, in patria ei. Aici, inchinandu-se la ieoana raditoare de minuni a Maicii Domnului din Manastirea Neamt, a fost trimisa pentru sfat la egumenul Sehitului Sihastria. ierosehimonahul Varsanufie. Aeesta, intelegand ca dorete viata pustnieeasea i cunosefmd eu duhul virtutea ei, a impartait-o eu Trupul i Sangele lui Hristos. Apoi, dandu-i ealauza pe duhovnicul Pavel, i-a spus: - Du-te la pustie pentru un an de zile, in padurile din Muntii Sihlei. De vei putea suferi, cu darul lui Hristos, greutatea i ispitele eele eumplite ale pustiei, ramai acolo pana la moarte. Iar de nu vei putea rabda, retrage-te la o manastire de dilugarite Hi luereaza in smerenie mantuirea sufletului tau. 5. Cautand Cuviosul Pavel o chilie pustniceasca parasita pentru fericita Teodora i negasind, a intalnit un sihastru batran, ce se nevoia sub stancile Sihlei. Acesta, fiind vazator cu duhul, a zis: - Nevoiete-te, maiea Teodora, in ehilia mea, eaci eu rna due in ale bordei pustnicese. Deci, aezand ieroschimonahul Pavel pe Cuvioasa Teodora in Muntii Sihlei i binecuvantand-o, s-a intors din nou la schit. 6. in aeeasta chilie pustnieeasea s-a nevoit Sfanta Teodora aproape 30 de ani, sUivind neincetat pe Dumnezeu i biruind prin rabdare, rugaciune ~: smerenie toate cursele vrajmaului. Caci, fiind intarita eu putere de sus, n-c. mai coborat din munte, nici ajutor omenesc de la nimeni n-a mai prirnit Numai singur fericitul Pavel, duhovnicul ei, urea uneori la chilia ei ct: Preacuratele Taine i eele de nevoie vietii pamanteti. in aceasta ingereasc~ nevointa atat de mult a sporit euvioasa, ineat raeea priveghere de toata noaptec. eu mainile inaltate la cer, pana se revarsau zorile i se lumina la fata c::. lumina de sus, apoi se odihnea doua ore i iar incepea. Hrana primea num~ dupa doua zile, putini pesmeti cu ierburi de padure, feriga i macri, nui:L:: ,Macriul Sfintei Teodora". Iar apa aduna din ploi, intr-o seobitura deasup!'c.

"

SFINTI

~I

CUVIO~I

DIN SECOLELE XVII-XVIII

235

..:.:Jiei stfmci, numWi pana azi ,Hmtana Sfintei Teodora". Si, adevarata minune,

.:.a apa din stanca nu seca niciodata.


Mai tarziu, raposand Cuviosul Pavel, fericita Teodora a ramas numai in gnja lui Dumnezeu. 7. Odata, navalind turcii asupra satelor ~i manastirilor din tinutul Neamt, s-au umplut codrii de sateni ~i de calugari. Atunci au ajuns cateva calugarite ~i !a chilia Cuvioasei Teodora. Deci, le-a zis fericita: - Ramaneti voi in chilia mea, caci eu am alt loc de adapost. Din ceasul acela s-a dus intr-o pe~tera mica din apropiere ~i acolo se nevoia singura, ne~tiuta de nimeni, iar noaptea se odihnea putin pe lespedea de piatra care se \-ede pana astazi in fundul pe~terii. 8. Odatli, ratacind o ceata de turci prin Muntii Sihlei, din lucrarea satanei, au dat de pe~tera Cuvioasei Teodora. Deci, navalind asupra ei ca s-o ucida, sfanta a dizut in genunchi ~i, inaltandu-~i mainile dHre cer, a strigat: - Izbave~te-ma, Doamne, de mainile uciga~ilor! in clipa aceea s-a deschis prin minune peretele din fundul pe~terii, iar mireasa lui Hristos, ascunzandu-se in plidure, s-a izbavit de moarte. 9. Fiind cu totul uitatli de oameni ~i neavand pe nimeni la batranetile ei, ~i-a pus toata nlidejdea numai in Dumnezeu. Astfel, parasind chilia, Sfanta Teodora se nevoia in pe~tera ca un inger in trup. Acum, nici frigul, nici foamea nu le mai simtea, nici diavolul n-o mai chinuia. Ci se ruga neincetat lui Dumnezeu cu mainile inaltate I a cer, pfma se rapea cu mintea la cele cere~ti, iar cu trupul se ridica deasupra pamantului. Atunci i se lumina fata prin harul Duhului Stant, iar din gura ei se inalta in sus rugaciunea ca o vapaie de foe, asemenea marilor sfinti. Ca ajunsese fericita Teodora la rugaciunea cea mai inalta, in extaz, ~i se indulcea in chip negrliit de cele
dumnezeie~ti.

10. Hainele Sfintei Teodora ajunsesera acum ni~te zdrente, care cu greu ii acopereau trupul slabit de aspra nevointli. inca ~i hrana terminandu-se, pasarile cerului, la porunca Ziditorului, ii aduceau zilnic raramituri ~i coji de paine de la trapeza Schitului Sihastria. Iar fericita se ruga neincetat pentru lume ~i se bucura de apropierea mutarii din trup. insa, timp de 40 de zile inainte de ob~tescul sfar~it s-a rugat lui Dumnezeu sa-i trimita un preot, ca sa-i aduca Preacuratele Taine. Iar Domnul nu a trecut cu vederea dorinta sufletului ei. 11. Odata, a observat egumenul Sihastriei, Varsanufie, stoluri de pasari ducand catre Sihla fliramituri in cioc. Deci, cugetfmd in sine eli traie~te acolo

236

PATERICUL

ROMANESC

vreun sihastru sffmt, a trimis doi frati sa vada unde se opresc acele pasari. Astfel mergfmd ei, i-a cuprins noaptea i, ratacind prin pacture, se rugau i ateptau sa se faca ziua. Apoi, observand inaintea lor o raza de lumina ce se ridica la cer, s-au apropiat i au vazut o femeie luminata la chip, inaltata de la pamant i rugandu-se cu mainile in sus. Era Sfanta Teodora. - Multumesc Tie, Doamne, ca m-ai ascultat!, a zis fericita. Apoi a adaugat catre cei doi frati: - Nu va temeti, fratilor, caci sunt o smerita roaba a lui Hristos! Dar mai intai aruncati-mi o haina sa rna imbrac, ca sunt cu trupul gol! Apoi, chemandu-i, le-a spus viata i sfaritul ei apropiat i le-a poruncit, zicand: - Coborati la schit i spuneti egumenului sa trimita pe duhovnicul Antonie i pe ierodiaconul Lavrentie la mine cu Trupul i Sangele lui Hristos. - Cum sa ajungem la schit noaptea, au raspuns fratii, caci nu cunoatem drumul? - Mergeti dupa lumina care se vede inaintea voastra i numaidecat veti ajunge! 12. Auzind egumenul de Sfanta Teodora, in zorii zilei a trimis la Sihla pe duhovnicul Antonie cu ierodiaconul i cu cei doi frati i au aflat pe Sfanta Teodora la rugaciune pe cetina de brad dinaintea peterii. Deci, mai intai cuvioasa i-a marturisit taina vietii ei i a primit dezlegare de la duhovnic. Apoi a rostit Crezul, a primit dumnezeietile Taine i, cerand binecuvantare de la preot, a zis: - Slava Tie, Doamne, pentru toate! in clipa aceea, Sfanta Teodora i-a dat fericitul ei suflet in bratele lui Hristos, iar trupul ei purtator de buna mireasma a fost prohodit i aezat cu cinste de parinti in petera in care s-a nevoit. 13. Vestea despre viata i mutarea Sfintei Teodora de la Sihla s-a raspfmdit repede in toate manastirile i satele din Moldova i chiar dincolo de hotarele ei. De aceea alergau la moatele ei din petera calugari i credincioi de prin sate i mai ales cei bolnavi, i se vindecau de suferinta. Caci trupul ei preamarit cu neputrezirea era izvorator de buna mireasma i racea minuni. Unii sarutau sfintele ei moate, altii ii atingeau bolnavii de sicriu, iar altii se spalau cu apa din fantana ei i primeau ajutor i mangaiere. 14. Sfantul trup al Cuvioasei Teodora de la Sihla, numita i ,Pamanteana", a stat la Sihla in petera peste o suta de ani, bucurandu-se de o profunda venerare, mai mult decat toti ceilalti sfinti romani. De la adormirea ei pana astazi, merg in pelerinaj la Schitul Sihla, anual, mii de credincioi i-i cer ajutorul.

S F I N TI

SI C U V I 0 SI D I N S E C 0 L E L E X V I I - X V I I I

237

Prin anii 1830-1835, moatele Sfintei Teodora au intrat in posesia familiei Sturza, care le-a aezat in sicriu de argint i le-a dus in biserica din satul Miclaueni-lai. Iar in anul 1856 au fost daruite Mfmastirii Pecersca din Kiev, in schimbul unor veminte de fir i depuse in catacombele ei, unde se afla i astazi, cu numele ,Sfanta Teodora din Carpa!i", iar in rusete ,Sveti Teodora Carpatina". Sufletul ei insa se roaga neincetat inaintea Preasfintei Treimi pentru noi i pentru toata lumea. Sffmta Preacuvioasa Maica Teodora, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSUL ELEFTERIE SIHASTRUL Schitul Sihla 4 (secolele XVII-XVIII)


Cuviosul Elefterie era de loc din Ismail. In tinere1e a fost so1u1 Cuvioasei Teodora de la Sihla, cu care a trait in legiuita casnicie ca1iva ani. Apoi, neavand copii i plecandu-i so1ia in via1a calugareasca la Manastirea Varzareti i de acolo retragandu-se la pustie in Mun!ii Buzaului, el s-a facut calugar la un schit din !inutul Buzaului. Acolo, deprinzand bine meteugul nevointei duhovniceti de la marii isihati din aceasta vestita sihastrie, Cuviosul Elefterie s-a invrednicit de darul preo1iei i slujea ziua i noaptea in biserica. Mai tarziu, in!elegand ca fericita Teodora s-ar fi retras la pustie in Mun!ii

Neamt, ieroschimonahu1 Elefterie a fast !ndemnat de Dumnezeu sa mearga pe


urmele ei. Deci, ajungand la Schitul Sihastria i ratacind pe la pustnicii ce se nevoiau in Mun!ii Sihlei, a dat i de petera Cuvioasei Teodora, care nu de mult se mutase la iubitul sau Mire, Iisus Hristos. Astfel, mult suspinand fericitul Elefterie dupa sfanta lui so1ie, nu s-a mai intors la manastirea de metanie. Ci, construindu-i o mica chilie sub stancile Sihlei, aproape de petera Cuvioasei Teodora, a ajuns sihastru vestit in par!ile acestea. Ziua i noaptea priveghea in rugaciune cu post i lacrimi fierbin!i, savarind dumnezeiasca Liturghie, i atepta slobozirea de legaturile trupului. Deci, nevoindu-se in aceasta pustie ca la zece ani i bineplacand lui Dumnezeu, s-a savarit cu pace in primele decenii ale secolului XVIII i a fost ingropat in cimitirul sihatrilor din poiana. Dupa pu1ini ani, familia boierilor Cantacuzino a inal!at un schit de lemn pe mormantul Cuviosului Elefterie, in cinstea naterii Sfantului loan Botezatorul. Aa a luat fiin1a Schitul Sihla, inainte de anul 17 41.
4

Pomelnicul Schitului Sihla ~i tradi{ia locaUi

238

PATERICUL

ROMANESC

EPISCOPUL MITROFAN DE BUZAU (t1702) 5


Invatatul episcop Mitrofan era de loc din tinutul Neamt, iar cu metania de la Manastirea Bisericani, vestita vatra de traire i cultura duhovniceasca din Moldova. Dupa ce invata de la dascalii manastirii limbile greaca ~i slavona, precum i adancul Sfintei Scripturi, monahul Mitrofan se invrednicete de darul preotiei ~i devine ucenic apropiat ~i tipograf al marelui mitropolit Dosoftei. Intre anii 1673-1683, ieroschimonahul Mitro fan conduce tipografia mitropolitului Dosoftei, de la Manastirea Sfintii Trei Ierarhi din lai, contribuind mult Ia traducerea ~i tiparirea cartilor de slujba in limba romana ale marelui ierarh, printre care se numara i Vietile Sfintilor (1682-1686). Pentru intelepciunea ~i a~ezarea lui duhovniceasca cu care era inzestrat de Dumnezeu, ieromonahul Mitrofan a fost ales ~i hirotonit episcop de Hui, in anul 1683, de blandul mitropolit al Moldovei. Timp de patru ani cat a pastorit turma lui Hristos la Hu~i s-a dovedit intru toate bland, intelept, iubitor de oameni i implinitor al dumnezeietilor porunci. Apoi, surghiunindu-se mitropolitul Dosoftei in Polonia, a parasit i episcopul Mitrofan scaunul sau, ajungand conducatorul tipografiei mitropolitane din Bucureti. In aceasta ascultare a stat episcopul Mitrofan aproape cinci ani de zile, fiind eel mai iscusit tipograf al Tarii Romane~ti ~i formfmd numero~i me~teri tipografi, printre care i pe invatatul mitropolit Antim Ivireanul. Totodata, a contribuit mult la traducerea Bibliei din 1688 i mai ales la tiparirea ei, care a fost incredintata intru totul in mainile sale. In anul 1691 , episcopul Mitrofan este aezat pe scaunul vacant de la Buzau, eparhie pe care o pastorete 11 ani de zile cu multa ravna i frica de Dumnezeu. Pe langa grija Bisericii i a turmei incredintate, invatatul ierarh a intemeiat la Buzau o noua tipografie, unde tiparete numeroase carti de slujba, ca: Mineiele pe tot anul (1698), Molitfelnicul (1699), Triodul (1700), Octoihul (1700), Penticostarul ( 1701) i Liturghierul (1702). Aa ostenindu-se episcopul Mitrofan pentru lauda Bisericii lui Hristos i mantuirea turmei sale, in vara anului 1702 s-a mutat cu pace la ceretile Iacauri, Iasand in urma multi ucenici.

lstoria Bisericii Ortodoxe Romane, vol. II, 1957,

Bucure~ti,

p. 113-114

S F I NT I

.S I C U V I 0 .S I D I N S E C 0 L E L E XV II - X V I I I

239

CUVIOSUL SIMEON SIHASTRUL i ucenicii sai Schitul Sihastria Ceahlaului (t1704)


Una din cele mai vechi a~ezari monahale de pe Valea Bistritei a fost Sihastria Ceahlaului, schit situat aproape de varful muntelui, intemeiat dupa traditie de primul descalecat - Drago~ Voda. in acest schit de lemn, cu hramul Schimbarea Domnului la Fata, s-au nevoit sute de ani cei mai ale~i siha~tri ai Ceahlaului, ale caror nume sunt scrise in cartea vietii. intre anii 1650-1704, a vietuit in aceasta mica sihastrie un cuvios renumit intre siha~trii Ceahlaului, anume ieroschimonahul Simeon. Acesta a fost la inceput pustnic sub varful muntelui, rabdand acolo multe ispite pentru dragostea lui Hristos ~i ajungand lucrator vestit al rugaciunii lui Iisus. Apoi a fost ales de dilugari egumen al Schitului Sihastria Ceahlaului, pe care il povatuie~te cu duhovniceasca intelepciune mai mult de 30 de ani. Cuviosul Simeon a reinnoit biserica de lemn ~i aduna in jurul sau 20 de ucenici. Randuiala schitului era aceasta: in fiecare zi se cantau cele 7 laude, cu Utrenia la miezul noptii, iar in sarbatori se savar~ea Sfanta Liturghie, cand veneau ~i ceilalti siha~tri din munte. Spovedania ~i imparta~ania se faceau saptamanal, iar masa se dadea o data pe zi. in posturi, calugarii se retrageau la bordeiele lor din munte, unde se nevoiau singuri, dupa voia lui Dumnezeu, pana la marile praznice. Apoi coborau iara~i in schit. Calugarii iubeau eel mai mult tacerea, smerita cugetare, postul ~i neincetata rugaciune. Sufletul acestei sihastrii era, desigur, Cuviosul Simeon, vestit dascal al rugaciunii ~i parinte duhovnicesc pentru toti. Mai presus de orice el invata pe ucenicii sai sa se iubeasca unii pe altii ~i sa se roage pentru mantuirea oamenilor. Astfel nevoindu-se egumenul Simeon cu ucenicii sai ~i ajungand la varsta de 90 de ani, i-a randuit Dumnezeu un sfar~it mucenicesc ca acesta: in primavara anului 1704, chiar in noaptea de inviere, pe cand toti parintii erau la biserica, s-a pornit de pe Ceahlau o mare avalan~a de zapada asupra schitului. Atunci unul dintre ei cu viata aleasa a strigat: - Parintilor, sa luam repede icoana Maicii Domnului ~i sa fugim pe obcina, ca vine muntele peste noi! Ceilalti, crezand ca aiureaza, nu 1-au ascultat. Atunci, smeritul sihastru a luat singur icoana Maicii Domnului ~i a fugit din biserica. indata, avalan~a de zapada a acoperit schitul, biserica ~i parintii, dupa ce Cuviosul Simeon a citit

240

PATERICUL

ROMANESC

Evanghelia Sfintelor Pati, dfmdu-i cu totii duhul in mainile lui Dumnezeu Celui ce a inviat din morti. Aa s-a mutat Cuviosul Simeon din viata aceasta cu toata sinodia (obtea) sa in lumina lui Hristos. A scapat cu viata numai acel calugar cu icoana Maicii Domnului. A doua zi a fost gasit egumenul sub zapada, adormit cu Evanghelia la piept i cu toti ucenicii lfmga el6 Doamne, numara in ceata sfintilor pe Cuviosul Simeon cu ucenicii sail

CUVIO~II

PATAPIE ~I NICANDRU Sihatri din Muntele CeahUu (secolele XVII-XVIII)

Aceti doi sihatri s-au nevoit in partea de nord-vest a Muntelui Ceahlau, ajungand vestiti in satele de pe Valea Bistritei. Schimonahul Patapie era cu metania din Manastirea Cerebuc, iar ieroschimonahul Nicandro din Manastirea Pionul. Deci, ravnind fericitilor sihatri ce se liniteau in jurul muntelui i fiind inHiriti cu darol lui Hristos, s-au retras in padurile nepatronse din jurol CeahUiului. Cuviosul Patapie i-a racut un mic bordei de lemn pe marginea unui parau i acolo s-a nevoit cu ucenicul sau peste 20 de ani, laudand pe Dumnezeu ziua i noaptea. Nevointa lui era foarte aspra: post indelungat, citirea zilnica a Psaltirii, metanii i priveghere de noapte. Pentro smerenia inimii lui ajunsese vestit rogator pentro cei suferinzi, dintre care nu putini se vindecau cu rogaciunile lui. Cuviosul Nicandro i-a avut chilia intr-o mica poiana, putin mai sus de Manastirea Durau, unde s-a nevoit singur multi ani de zile. Apoi a ajuns vestit taumaturg pentro cei bolnavi de prin sate, incat multi urcau in munte la chilia lui i se vindecau. Caci ii punea sa posteasca desavarit pfma la trei zile, ii marturisea, le citea molitfele Sfantului Vasile eel Mare i, cu darollui Hristos. se intorceau sanatoi la casele lor. Acest cuvios era i duhovnic vestit pentro sihatrii din Muntele CeahHiu i pentro toti care ajungeau la chilia lui. insu~i Cuviosul Patapie era unul din ucenicii lui. Aa nevoindu-se ieroschimonahul Nicandro i schimonahul Patapie ~i mult sporind in dragostea lui Dumnezeu, s-au mutat la cele venice spre sfaritul secolului XVIII. Numele lor sunt legate pana astazi de toponimia
6

Pr. C. Matasa, op. cit., p. 90-106 ~i tradi{ia !ocala

SF INTI

~I

C U VI 0

~I

DIN SEC 0 L E L E XV I I- XV I I I

241

De....: ill: ,Parfml lui Patapie", ,Paraul lui Nicandro", ,Poiana lui Nicandro" 7 JOW. in grai popular, ,Padina lui Nicandro"

MITROPOLITUL TEODOSIE al Jarii Romaneti (c. 1620-1708)


Acest mitropolit era fiu de tarani din judetul Arge~. Luand din tinerete _rugul lui Hristos, s-a calugarit in Manastirea Cozia, apoi a ajuns egumen la ~fanastirea Curtea de Arge~. pe care o povatuie~te cu duhovniceasca intelepciune peste zece ani. Aici s-a dovedit tuturor un vrednic slujitor al Bisericii lui Hristos, cuvios, bland ~i bun cunoscator al Sfintei Scripturi. Pentro nWe darori ca acestea, in anul 1668, arhimandritul Teodosie este ales mitropolit ~i parinte duhovnicesc al Tarii Romane~ti, in locul raposatului mitropolit Stefan. Deci, ajutfmdu-1 Dumnezeu, a pastorit Biserica Ungrovlahiei timp de aproape 40 de ani, silindu-se intro toate sa marturiseasca dreapta credinta, sa tamaduiasca neputintele poporolui, sa zideasca noi Hica~uri de rogaciune, sa tipareasdi ~i carti biserice~ti pe limba romaneasca ~i sa mfmgaie pe saraci ~i pe orfani. Pentro toate acestea era iubit, atat de domnii Tarii Romane~ti, Serban Cantacuzino ~i Constantin Brancoveanu, al caror sfetnic ~i duhovnic era, cat ~i de tot poporol ortodox. Din cartile tiparite cu binecuvantarea mitropolitului Teodosie, cea mai importanta este Biblia de la Bucure~ti, din anul 1688. Printre cei dintai ctitori ai primei Biblii romane~ti este numarat ~i acest venerabil pastor al Tarii Romane~ti. De asemenea, a mai tiparit un Liturghier slavo-roman (1680), Evanghelia (1682) ~i Apostolul (1683), ambele in~ limba romaneasca, spre mangaierea poporolui binecredincios. Pe langa grija Bisericii din Tara Romaneasca, mitropolitul Teodosie se ingrijea ~i de Biserica Ortodoxa din Transilvania, hirotonind in timpul pastoriei sale cinci mitropoliti ai Ardealului ~i acordand numeroase ajutoare bisericilor de peste Carpati. Ajungand la varsta de aproape 90 de ani, evlaviosul mitropolit Teodosie ~i-a dat sufletul in mainile Domnului, la 27 ianuarie, 1708, ~i a fost inmormantat langa altarol Catedralei mitropolitane din Bucure~ti 8

Pr. C. Matasa, CaliiuzajudeJului NeamJ ... , p. 104; Idem, Palatul cnejilor, p. 1-46 Pr. prof. M. Pacurariu, Istoria Bisericii Onodoxe Romiine, vol. II, 1980, p. 60-64

242

PATERICUL

ROMANESC

SF ANTUL IERARH ANTIM IVIREANUL (c. 1650-1716) 9


a. Viata Venerabilul mitropolit Antim Ivireanul era de loc din Iviria. Parintii sai. loan ~i Maria, i-au pus din botez numele de Andrei. Ajungand din tinerete rob la turci, a stat multi ani in Constantinopol, invatand limbile greaca, araba ~i turca, precum ~i me~te~ugul sculpturii, al picturii ~i al broderiei. Prin anul 1690 este adus in Tara Romaneasdi de voievodul martir Constantin Brancoveanu. Aici invata me~te~ugul tiparului de la episcopul Mitrofan, iar dupa cativa ani se clHugare~te ~i este hirotonit preot. Intre anii 1691-1694 conduce tipo grafia domneasca de la Bucure~ti ~i tipare~te trei carti. Intre anii 1694-1696 intemeiaza o noua tipografie la Manastire a Snagov. Intre anii 1696-1701 este egumen al acestei manastiri tiparind 14 carti, dintre care patru in limba romana, iar celelalte in limbile greaca, slavona ~i araba. Intre anii 1701-1705 a condus din nou tipografia domneasdi din Bucure~ti, tiparind 15 carti, indeosebi carti de slujba. Intre anii 1705-1708 a fost episcop la Ramnicu-Valcea, intemeind aici prima tipografie. Timp de trei ani a tiparit la Ramnic 10 carti, dintre care 7 in romane~te. Intre anii 1708-1716 a fost mitropolit al Tarii Romane~ti, intemeind noi tipografii ~i tiparind inca 19 carti, dintre care 12 carti in romane~te. In toamna anului 1716 a fost inchis, la porunca turcilor, caterisit ~i trimis in surghiun la Manastirea Sf~mta Ecaterina din Muntele Sinai. Pe cale a fost martirizat de osta~i ~i aruncat in raul Tungia, langa Adrianopol. In prezent se crede ca ar fi fost inecat in lacul Snagov. b. Fapte i cuvinte de folos 1. Acest fericit ierarh al Bisericii Ortodoxe Romane, fiind de mic instrainat din pamantul parintilor sai ~i dupa ce suferi grele ispite intre pagani, a fost caH1uzit de Hristos in pamantul romanesc. Astfel, aici ~i-a gasit a doua patrie, cu parinti ~i frati ~i toata mangaierea Duhului Sfant. 2. Luand jugul lui Hristos la Manastirea Snagov, ieromonahul Antim a ajuns calugar iscusit ~i tipograf neintrecut in Tara Romaneasca. Timp de 15 ani, pana a fost racut episcop, a intemeiat doua tipografii ~i a tiparit zeci de carti biserice~ti in limbile romana, greaca, araba ~i slavona, dovedindu-se eel
9 Pr. Prof. Ion Ionescu, Sfinfi romani ... , op. cit., p. 640; G. ~trempel, Antim lvireanul, Buc .. 1972; Pr. prof. Mircea Pacurariu, /storia Bisericii Ortodoxe Romane, Sibiu, 1972, p. 193-201

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVII-XVIII

243

XVIII. Caqile lui s-au :-a.spandit in toate provinciile romane~ti, ajungand pana in Athos, in Grecia, la Constantinopol, lerusalim ~i Sinai, in Siria ~i Iviria, caci era un devotat ~lujitor al lui Hristos ~i aparator al Bisericii Ortodoxe. 3. Pentru sfintenia vietii sale, egumenul Antim Ivireanul a ajuns episcop a1 Ramnicului ~i apoi mitropolit al Tarii Romane~ti. Ca pastor de suflete ~i parinte duhovnicesc al tuturor, marele ierarh a fost o taclie in sfe~nic pentru :oJi, de la domn pana la credincios. Era barbat intelept, insuflat de Duhul Sfant, statornic in credinta, tare in nadejde, iscusit in cuvant, smerit la inima ~i plin de dumnezeiasca dragoste. 4. Dorind mantuirea oamenilor ~i savar~irea slujbelor in limba romana, mitropolitul Antim a inmultit numarul tipografiilor, traducand ~i tiparind in grai stramo~esc principalele carti de cult, incepand cu Ceaslovul ~i Liturghierul. Din cele 64 de carti tiparite de el ~i de ucenicii lui, 24 s-au tiparit in limba romana. Astfel, mitropolitul Antim ramane ctitorul limbii liturgice in Biserica Ortodoxa Romana. De la dansul, serviciul divin a inceput a se face in toata Jar a numai in limba romana, spre mangaierea ~i pe intelesul tuturor. 5. Bunul pastor al Bisericii lui Hristos, dupa ce impodobi slujbele cu carti in limba poporului, adauga ~i alte innoiri. Astfel, a zidit din nou biserici la sate ~i ora~e, a fondat din temelie Manastirea ,Tuturor Sfintilor" din Bucure~ti (1713-1715), astazi numita ,Antim", racand ~i alte danii ~i innoiri manastire~ti. A ridicat mai multi ucenici tipografi ~i a dat multe milostenii celor saraci ~i iubitori de carte. Pentru invatatura ~i apararea dreptei credinte a scris ~i tiparit numeroase predici, numite ,Didahii", fiind iscusit teolog, ierarh ~i propovaduitor al Sfintei Evanghelii. 6. lata cateva din multele sale invataturi: Aceste doua virtuti intemeiaza ~i intaresc Biserica: credinta in Dumnezeu ~i buna ascultare de pastorii Bisericii. 7. Ce lucru este mai iubit robului, spunea bunul pastor, decat slobozirea lui? ~i ce este mai drag strainului, decat intoarcerea la patria sa? 8. Cuvine-se omului sa se bucure de bunatatea cea mare a lui Dumnezeu ~i sa se teama cu cutremur de marirea Lui. inca sa ceara ajutorul ~i mila Lui cea bogata. Ca, rara de mila Lui, nu VOID putea face nimic spre mantuirea sufletelor noastre. 9. Far a aceste trei bunatati - credinta, nadejdea ~i dragostea - nu este cu putinta cu nici un mijloc sa se mfmtuiasca cre~tinul, caci acestea sunt temeliile crqtinatatii.

:nai mare tipograf al tarii noastre in secolele XVII

~i

244

PATERICUL

ROMANESC

10. Zicea iara~i fericitul mitropolit Antim: - Precum nu este cu putinta a trai cineva pe pamant fara de hrani trupeasca, fara imbracaminte ~i fara somn, a~a nu poate trai nici fara aceste trei bunata}i, care sunt credin}a, nactejdea ~i dragostea. 11. Nlidejdea este o indrazneala adevarata catre Dumnezeu, data in inima omului din dumnezeiasca stralucire, ca sa nu se deznactajduiasca niciodata de darul lui Dumnezeu, ci sa fie incredintat ca va lua, prin pocainta, iertarea pacatelor ~i orice alta cerere trecatoare sau ve~nica. 12. Apoi adauga ~i acestea: - Nactejdea este de doua feluri: una buna ~i alta rea. Buna este aceea c3nd nactajduie~te cineva la Dumnezeu sa se mantuiasca, sau alt bine ce voie~te si faca, cum zice David: eel ce niidiijduie$fe spre Dumnezeu, mila fl va fnconjura (Ps. 31, 11). Nactejdea este rea cand nactajduie~te cineva in om sa-i faca vreun bine sau vreo indemnare la lucrurile cele trecatoare ale lumii. Aceasta nactejde este mincinoasa ~i de~arta, cum zice iara~i David: Nu vii niidiijduiJi spr~ boieri, spre fiii oamenilor, fntru care nu este mantuire (Ps. 145, 3). 13. Dragostea este o unire a multora intr-aceea~i cale catre Dumnezeu ~ varf al tuturor bunaHitilor. Aceasta este de trei feluri: una dumnezeiasca, alta fireasca ~i alta patima~a ~i rea. 14. Alta data, smerindu-se, mitropolitul Antim zicea: - Fiind orbiti de de~ertaciunile cele lume~ti, nu ne bucuram de altcen. fara numai de lucrurile intunericului veacului acestuia. Ca suntem porniti cu totii spre rautati, ca o roata cand scapa la vale ~i nu se poate opri. ~i acestea toate nu se trag din alta, flira numai din necredinta noastra. Ca ni s-en: impietrit inimile intru rautati asemenea lui faraon i umbllim ca ni~te cai sirep!l (salbatici), fara de zabaHi ~i fara de ru~ine, pana vom clidea in vreo prapastie ~i vom pieri. Deci va zic, iubitii mei, ~i va invat cu frica de Dumnezeu, ca un parimt sufletesc ~i pastor ce va sunt, sa va veniti in fire i sa va caiti de lucrurile cele necuvioase, ca Dumnezeu este milostiv ~i, daca va vedea intoarcerea noastri ~i pocainta cea buna, ne va ierta. Ca zice prin gura Proorocului Isaia.. fntoarceJi-vii ciitre Mine ~i mii voi fntoarce # Eu ciitre voi (Isaia 45, 22). 15. Apoi adauga ~i acestea: Precum nu pot fi oile far a de pastor, a~ a nici poporul far a de arhiereu ~ oricine se va ingriji de cele sufleteti sa alerge la mine ca la un parinte, ca t: voi vindeca cu ajutorul lui Hristos. Ca in seama mea v-a dat stapanul Hrist~ sa va pasc suflete~te, ca pe ni~te oi cuvantatoare ~i de gatul meu spanzuri

SFINTI

~I CUVIO~I

DIN SECOLELE XVII-XVIII

245

i!t:.Setele voastre i de la mine 0 sa va ceara pe toti, pana cand va voi fi pastor, .a:- nude la altii. 16. Precum cere imparatul dajdii de la noi, aa ne cere i Dumnezeu .:::-edinili i fapte bune. Ca zice Hristos in Evanghelie: DaJi cezarului cele ale :c.arului ~i lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu (Marcu 12, 17). 17. Sa nu socotiti eli ii va fi mila lui Dumnezeu de noi, sa ne ierte pentru .:a avem nevoi, dad\ nu vom face dupa putinta i poruncile Lui, ca ne va ~runca de unde nu vom putea sa mai ieim. Ci sa lasam naravurile cele rele i .Jbiceiurile cele necuvioase, eli doar s-ar milostivi Dumnezeu asupra noastra sa ne ierte i sane chiverniseasdi cu mila Lui cea bogata. 18. La inceputul Postului Mare, aa invata pe fiii sai duhovniceti: - De pacatele ce se fac cu pricepere (cu tiinta i vointa), fiecare sa se fereasca, ca in ce zi il va face, cu moarte va muri. Ca mai rea moarte nu este alta, decat a fi cineva despartit de Dumnezeu prin pacat, eli zice loan: Cel ce face pacatul, de la diavolul este, di din fnceput diavolul padituie~te (I loan 3, 8). 19. in toate zilele ce sunt in grlidina anului, fiecare sa manance cele ce sunt randuite spre hrana trupului, cu socoteala i tara de vicleug. Jar postul eel hotarat pentru folosul sufletesc, care cu priceperea no astra il putem face bine sau rau, nimeni sa nu-l strice, ca in ce zi i1 va strica, cu moarte va muri, caci calca porunca lui Dumnezeu. Si mai rea moarte decat a calca cineva porunca lui Dumnezeu, nu este alta. Ca va fi izgonit de Dansul din grlidina Bisericii, ca i Adam din rai. 20. Vrand noi a face aceasta caHitorie asupra vrajmaului sufletelor noastre, trebuie sa luam impreuna cu noi cinci lucruri, sa ne fie ca merinde la vreme de primejdie. Aceste lucruri sunt: spovedania, rugaciunea, postul, milostenia i dragostea. 21. Sa ne spalam pacatele cu spovedania, marturisindu-ne inaintea duhovnicilor notri cu frica i cu inima infranta, parandu-ne pe noi inine, ca inaintea lui Dumnezeu. Sa nu dam pricina pe altii, sau sa zicem eli de nevoie sau din neputinta am tacut pacatul, ca nu ne vom folosi nimic, precum nu s-a folosit nici Adam. Ca vrand Dumnezeu sa-l adudi la pocainta, in lac de a-i cunoate greeala i a-i marturisi pacatul, el tacea pe Dumnezeu vinovat eli i -a dat femeie. 22. Sa fie spovedania noastra cu nlidejde buna, cum ca ne va ierta Dumnezeu, iar nu cu deznlidejde, precum a tacut Cain, zicand: Mai mare este \'ina mea dedzt ami se ierta mie (Fac. 4, 13). Asemenea i Iuda, macar ca s-a

246

PATERICUL

ROMANESC

marturisit inaintea arhiereilor ca a vandut sange nevinovat, dar nu i-a folosit la nimic acea spovedanie, ca era cu deznadejde. 23. Spovedania sa o facem cu gandul ca sa nu mai gre~im de aici inainte. Ca faraon, de~i s-a marturisit zicand gre$it-am Domnului (le~. 10, 16), dar n-a folosit nimic, ca nu gandea a se parasi de diutati. Pentru aceea a ~i pierit. Jar noi sa avem nadejde buna, ca de ne vom spovedi cu inima curata ~i cu gand sa nu mai gre~im, ne va ierta Dumnezeu ~i vom auzi ca David: Domnul a mutat pacatul tau, nu vei muri (II Regi 12, 13). 24. Cu rugaciunea sa cerem de la Dumnezeu mantuire sufletelor noastre. ca ne-o va da, dupa cum singur Hristos zice: Cereti # se va da (Matei 7, 7). Ca rugaciunea ce se face cu caldura, din inima, patrunde cerurile ~i intra in urechile lui Dumnezeu. 25. Cu postul sa ne u~uram trupul, sa ne limpezim mintea ~i sa ne bucuram sufletul, ca sa vina darul lui Dumnezeu asupra noastra. Jar postul trebuie sa-l facem cu rugaciuni amestecat. Ca, precum nu sunt dulci bucatele tara sare, a~a nici postul tara rugaciune. 26. Precum sunt pazitori sfintii ingeri celor ce postesc ~i ii feresc de toate primejdiile, a~a ~i celor ce nu postesc sunt pazitori dracii ~i ii indeamna la multe pacate. Sane ostenim, deci, ca sa nu avem parta~ie cu diavolul. Ca nu s-a tacut nimeni ucenic bunatatilor, din cei ce s-au indestulat cu mancari, dupa pofta lor. Nici din cei ce iubeau rastatarile nu s-a tacut (nimeni) part~ imparatiei cerurilor. 27. Cu milostenia sa imblanzim pe Dumnezeu, dand cu dragoste din mila agonisitele noastre cele drepte lipsitilor, saracilor, strainilor, bolnavilor ~i celor ce sunt in inchisori. Atunci vom fi ~i noi miluiti de Dumnezeu, dupa cum zice la cele zece fericiri. Jar de vom da mila din jafuri, mai multa osanda vom ca~tiga. 28. Cu dragoste sane incredintam, ca de vom iubi pe vecinii no~tri, dupa porunca lui Dumnezeu, ca pe noi in~ine ~i le vom face bine, vom fi i noi asemenea Lui ~i ai Celui de sus, dupa cum zice David. Ca dragostea este singur Durnnezeu ~i eel ce ramane in dragoste, in Durnnezeu ramane ~1 Durnnezeu intr-insul (I loan 4, 16). 29. Ce folos este ca trupul sa fie de~ert de bucate, iar sufletul a-1 umplea de plicate? Ce folos este a fi galbeni ~i ofiliti de post, iar de pizma ~i ura sa fim aprin~i? Ce folos este a nu bea vin ~i a fi beti de veninul mfmiei? Ce folos este a nu manca cineva carne i cu hulele a rupe carnea fratilor no~tri? Ce folos este a ne opri de cele ce sunt uneori slobode ~i a face cele ce nu sum

S F I N TI

I C UV I0

I D I N S E C 0 L E L E X V II - X V I II

247

niciodata slobode? Ca Dumnezeu pe aceia ii iube~te ~i ii cinste~te, care se feresc de cele oprite. 30. Cfmd intram in sfftnta biserica, zicea marele ierarh, sa ne cudiiim intai de pacatele noastre ~i de cugetele cele viclene ~i apoi cu con~tiinili intreaga sa ne facem vase alese, ca sa primim, prin darul Duhului Sfant, cuvantullui Dumnezeu in inimile noastre. 31. Alta data, iara~i spunea: - Patru sunt bunatatile cele suflete~ti: vtteJta (barM.tia), intelepciunea, dreptatea ~i curatenia. Patru sunt ~i bunatatile cele trupe~ti: taria, intregimea, frumusetea ~i sanatatea. Dintre aceste bunatati, ale sufletului ~i ale trupului, se nasc alte patru bunatati de ob~te: credinta, nactejdea, dragostea ~i smerenia. 32. Fara de credinta nu este cu putinta sa ne mantuim. Loca~ul ei este inima omului ~i viata ei sunt faptele cele bune, dupa cum zice Apostolul Jacob: Ca precum trupul omului este mort fara de suflet, a~a # credinJa este moarta fara de fapte bune (Jacob 2, 26). 33. Smerenia este sfar~itul, legatura ~i pecetea tuturor bunatatilor, eli de ar face cineva toate bunatatile lumii ~i smerenie nu ar avea, toate sunt pierdute, toate sunt stricate, toate sunt de nimic ~i osteneala lor este in deert, pentru ca smerenia este maica tuturor bunatatilor. 34. Precum maica pune multa nevointa, din fireasca dragoste ce are, de hrane~te copiii sai ca sa-i creasdi ~i ii fere~te de toate, ca sa nu li se intample vreo primejdie i sa-i piarda, aa i smerenia hranete bunatatile (faptele bune) ca sa creasca i le ferete de toate primejdiile ca sa nu piara. Pentru ca pacatul eel dintai ~i mai mare decat toate pacatele este mandria, pe care a izvodit-o i a nascut-o singur satana. 35. Pacatul se aseamana pietrei care cauta sa mearga la maica ei in pamant, de unde i este. Jar bunatatea se aseamana focului care cauta sa mearga (totdeauna) sus, in vazduh, unde ii este matca, ca Dumnezeu este foe mistuitor i para de foe subtire, precum 1-a vazut Proorocul Ilie. 36. Precum un om are in casa lui aur, argint, unelte i haine i cand iese din casa pune ladit ~i incuie, ca sa nu mearga vreun hot sa i le fure i sa se pagubeasca, aa ~i smerenia incuie ca un lacat toate bunatatile, ca sa nu mearga hotul eel de ob~te, diavolul, sa i le fure, ~i se va pagubi de osteneala pe care a racut -o. 37. Zicea iara~i: Credinta, rezemandu-se pe dragoste, cre~te, se mare~te ~i face toate roadele bunatatilor, eli pamantul credintei este dragostea.

248

PATERICUL

ROMANESC

38. Dear fi ascultat Adam porunca lui Dumnezeu, n-ar fi venit intru atata osanda neamul omenesc. ~i noi, acum, de am asculta pe Hristos, n-am fi intru atatea scarbe ~i nevoi. 39. Iar catre cei ce nu iarta pe semenii lor, zicea mitropolitul Antim: - Tu, eel ce ura~ti pe fratele tau atat cat nici in ochi nu vrei sa-l vezi, ci ii porti pizma ~i il zavistuie~ti pe la unii ~i pe la altii, ca sa-i faci paguba ~i sa-l supui ~i sa-l sarace~ti, tu, cu adevarat, nu e~ti cre~tin, nici om pe pamant, ci e~ti singur satana, care a parat pe Dumnezeu la Adam. 40. Apoi iara~i adauga: Care preot este acela ce te spovede~te ~i te lasa pe tine, eel ce para~ti pe fratele tau, sa te cumineci? Acela cu adevarat nu este preot, ci este singur Iuda ~i vanzator al lui Hristos ~i nu i se va ierta nici popei, nici aceluia, macar dear face oricate alte bunatati. Ca zice Hristos: Mila voiesc, iar nujertfa (Matei 12, 7). 41. Sa alergam la sfintele biserici, daca nu in toate zilele, pentru multe neputinte ~i nevoi ale noastre, ce ne vin intotdeauna din valurile lumii, mlkar Duminicile ~i sarbatorile. Caci, pentru aceasta s-au randuit aceste sfinte zile. Una, pentru ca sa ne odihnim ~i noi ~i dobitoacele noastre de trudele ~i de ostenelile ce le facem peste toata saptamana. A doua, pentru ca sa multumim ~i sa dam slava lui Dumnezeu pentru multele ~i nespusele faceri de bine ce lea aratat ditre noi ~i le arata intotdeauna ca un milostiv. A treia, ca sa auzim cantarile ~i slujbele ce se fac pentru folosul sufletului. 42. Precum nu poate trai trupul omului rara de hrana simtitoare, a~a nici sufletul nu poate trai rara de hrana cea duhovniceasca, care este cuvantul lui Dumnezeu, dupa cum zice Hristos in Evanghelie: Nu numai cu paine va trai omul, ci cu tot cuvantul care iese din gura lui Dumnezeu (Matei 4, 4; Luca 4, 4). 43. Cand ie~im de la biserica, sa nu ie~im de~erti; ci sa facem cum face ariciul. Ca, dupa ce merge la vie, intai se satura el de struguri, apoi scutura vita de cad boabele jos ~i se rostogole~te pe dansele de se infig in ghimpii lui ~i duce ~i puilor. A~a sa ducem ~i noi, fiecare, pe la casele noastre, copiilor ~i celor ce n-au mers la biserica, din cuvintele ce am auzit din Sfanta Evanghelie! 44. Pocainta atunci este pocainta, cand merge cineva de bunavoia sa, rara de nici un fel de pricina (sila), sa se spovedeasca la duhovnicul lui, cu umilinta, cu infrangere de inima, cu lacrimi fierbinti ~i cu gand desavar~it, ca sa se paraseasca de pacate. Caci aces tea sunt temeliile pocaintei. 45. Taina pocaintei este intocmai in cinste ~i in lucrare cu Sfantul Botez. Caci, precum acesta spala pacatul stramo~esc ~i face pe om fericit, sffmt. desavar~it ~i fiu al lui Dumnezeu dupa har, a~a ~i sfanta pocainta face pe om

S F I N TI

I CUVI0

I D I N S E C 0 L E L E X V I I - X V II I

249

drn mort viu, din pierdut aflat, din necinstit cinstit ~i sfant ~i. din fiul

neascultarii, fiullui Dumnezeu. 46. Alta data zicea iara~i: Nu numai mirenii se cade sa se marturiseasca, ci mai vartos ~i noi, cei biserice~ti, adica diaconii, preotii, calugarii ~i arhiereii. ca. noi suntem pacato~i ~i gre~im inaintea lui Dumnezeu, mai mult decat cei simpli. Iar gre~elile ce le facem, mai mult prin ~tiinta le facem, ~i. de nu ne vom poclh, vom avea mai multa osanda decat cei ce gre~esc prin ne~tiifl1a, dupa cum zice la Sfanta Evanghelie eli, eel ce cunoa~te mult, mult se va pedepsi ~i celui ce i s-a dat mult, multi se va cere (Luca 12, 48). 47. Nu este cu putifl1a sa ajunga cineva la lini~tea mantuirii - zicea bunul pastor -, de nu va trece intai prin u~a rabdarii. Nu este cu putinta sa se suie la cereasca cetate a fericirii, de nu va intra prin calea smereniei. Nu este cu putinta sa se inalte in ceata sfintilor, de nu se va smeri cu duhul aici, jos, in cetatea celor pamante~ti. 48. Nu este cu putifl1a sa imparateasca cineva impreuna cu Hristos la cer, de nu va urma aici pe urmele lui Hristos cu crucea. Nu este cu putinta a-i ramanea cuiva nume vestit in lume, cu fapte rele ~i necuvioase. 49. in trei chipuri gre~e~te omul: din slabiciune, ne~tiinta sau din firea (voia) cea rea. Pacatul din slabiciune este impotriva lui Dumnezeu Tatal, caci Tatal se cheama atotputernic. Pacatul din ne~tiinta este impotriva Fiului, ca Fiul lui Dumnezeu se cheama intelepciune. Pacatul din voia cea rea este impotriva Duhului Sfiint, ca Duhul Sfant se cheama bun. 50. Pe omul care va gre~i din slabiciune sau din ne~tiinta il va ierta Dornnul mai lesne, de se va pocai. Ca a~a zice David: Pacatele tinereJii # ale ne~tiinJei mele, Doamne, nu le pomeni (Ps. 24, 7). Iar cine gre~e~te din firea (voia) cea rea impotriva Duhului Sfant, acelui om nu-i iarta Durnnezeu lesne pacatul. Ca a~a zice Domnul: Tot pacatul ~i hula se vor ierta oamenilor, iar hula care este fmpotriva Duhului Sfant nu se va ierta (Marcu 3, 28-29). 51. Se cade omului celui sufletesc, adica bisericesc, sa fie mai cu omenie dec at mireanul' pentru ca sa ia pilda ~i invatatura fiecare de la el' vazand faptele lui cele bune. Ca nu se manie Durnnezeu atata pe omul eel prost (simplu) cand face pacat, cat se manie pe omul eel bisericesc ~i pe omul eel de cinste. Pentru aceea i se cade sa fie numai cu omenie, iar nu sa faca pacat. 52. Sunt multi in lume ce se numesc pe sine pastori ~i zic cum ca poarta grija de oi. Ei zic, ticalo~ii. numai cu cuvantul, iar cu fapta sunt departe cat e cerul de pamant. Caci nu poarta grija pentru folosul oil or, ci se nevoiesc

250

PATERICUL

ROMANESC

numai pentru folosul lor, carora nu se cuvine sa le zica cineva pastori ci naimiti, sau, mai vartos sa zic, furi ~i talhari, ca lasa oile lor de le mana'nca lupii ~i ei sar pe aiurea in turmele cele straine, sa fure ~i sa junghie ~i sa piarda. 53. Pastorului celui bun i se cuvine sa aiba trei lucruri: una, credinta curaHi; a doua, intelepciune intreaga; ~i a treia, sa aiba toiag in mana. Cu credinta cea curata sa caute pururea binele ~i foiosui oilor lui, nu numai al celor sanatoase i zdravene, ci i al celor bolnave ~i zdruncinate. Cu intelepciunea sa pastoreasca pe oameni, dand invatatura fiecaruia dupa varsta i randuiala lui. Iar cu toiagul ce tine in mana, adica cu stapanirea i cu darul Duhului Sfant, sa pedepseasca (mustre), atat pe oi, cat i pe lupii cei de gand i pe fiarele cele salbatice, ce vin asupra oilor. Caci, cu adevarat, cu cat raman oile nepedepsite, cu atat cad in mai multe i nenumarate patimi. Asemenea ~i lupii, cand nu vad toiag in mana pastorului, rapesc oile tara de nici o frica i le mananca. Pentru acest toiag zice David in psalm: Toiagul Tau # varga Ta, acestea m-au m{mgaiat (Ps. 22, 5). 54. Precum sunt boli de multe feluri in trup ~i nu se pot vindeca cu un singur fel de doctorii, a~a nici pastorul eel bun cu un singur fel de invatatura. nu poate odihni, nici indrepta toate firile omeneti. Ca alta invatatura trebuie barbatului $i alta femeii; alta fndreptare trebuie batranuiui i alta tanarului; alta povatuire trebuie bogatului ~i alta saracului; alta mangaiere trebuie celui vesel i alta celui trist; alta vindecare trebuie celui sanatos ~i alta celui bolnav; alta infruntare trebuie stapanului ~i alta slugii; alta indemnare trebuie celui indraznet i alta celui fricos; alta imbunare trebuie celui bland ~i alta celui manios; alta vorba trebuie celui invatat i alta celui neinvatat. 55. Pastorul care va voi sa pastoreasca dupalege i dupa dreptate, trebuie pururea sa tina toiagul in mana, adica dojana ~i infruntarea, i dupa vremi sa pedepseasca pe oi ~i sa izgoneasca fiarele. Caci acesta este sfaritul eel bun al pastoriei sale, ca sa tina oile ~i sale pazeasca cu sanatate duhovniceasca, adica cu invatatura. 56. Cand a inviat Hristos pe Lazar, intai a poruncit sa ridice piatra de pe mormant, apoi 1-a inviat. Pentru ca sa inteleaga pacato~ii ca, de nu vor ridica de deasupra lor piatra obiceiului celui rau, prin a lor voie, cu neputintli este sa invieze ~i sa se diiasca. _ 57. Cine are ascultare, acela are impreuna toate darurile ~i toate bunatatile. Acela este intreg la minte, acela este dibdator, acela este smeriL acela este bland, acela este iertator, acela este iubitor de stdlini, cucernic, pa~nic ~i, in scurt, acela este laca~ul tuturor bunatatilor.

S F I N TI

I CUVI0

I D I N S E C 0 L E L E XV II - X V II I

251

58. Dumnezeu este Tata de ob~te al tuturor. Pe toti ne iube~te ca pe ni~te adevarati fii ai Lui ~i nu poate rabda milostivirea Lui cea iubitoare de oameni sa ne aflam pururea in ticalo~ii ~i in nevoi, ci numai a~teapta rugaciunea noastra. Ia aminte sa auda glasurile noastre, sta pururea cu urechile deschise ca sa ne asculte indata ce vom chema numele Lui eel sfant. 59. Care este tatal acela ce da paine feciorilor lui rara a-i cere? A~a ~i noi poftim sa ne ajute Dumnezeu ~i sa ne faca mila, insa rara a-L ruga. Siiracul trufa$ l-a un1t sufletul Meu, zice Domnul prin inteleptul Sirah (Sirah 25, 4). Ca nu poate rabda Dumnezeu nici cu un mijloc pe cei ce sunt lipsiti, ticalo~i ~i nenorociti, apoi se inalta ~i stau ingamfati intru ale lor ~i nu vor sa arate cum ca au trebuinta. ~i cine socotiti sa fie ace~tia? Noi suntem cu totii, care patimim atate a scarbe nesuferite ~i stam in cumpana (indoiala). Pierim de nevoi, de nenorociri ~i, cu toate acestea, nu ne smerim inaintea lui Dumnezeu, nu ne plecam cerbicea de trufia cea multa ce avem ~i nu alergam cu suspine ~i cu lacrimi sa cerem ajutor de la Dumnezeu. 60. Cand este rautatea ~i pedeapsa de ob~te, se cuvine sa fie ~i rugaciunea de ob~te. Toti sa ne rugam, toti sa cerem ajutor, precum au racut ~i Apostolii in corabie, cand era invaluWi de valuri, ca au strigat toti cu o gura ~i cu o inima: Doamne, mantuie~te-ne, cii pierim! (Marcu 4, 38). Iar nu unul sa se roage ~i altul nici sa gfmdeasca; unul sa planga ~i altul sa radii; unul sa se intristeze ~i altul sa se bucure. Atunci, cu adevarat, nu ne asculta Dumnezeu. 61. Va poftesc, fiii mei, sa va rugati pururea ~i toti deodatlL ~i mai ales in acele vremi cand se inmultesc nevoile ~i pe toti dimpreuna ne inconjoara din toate partile nenorocirile, necazurile ~i scarbele. Ne va asculta pururea Dumnezeu, cand toti cu inima curata il vom ruga ~i ne va mantui de toate primejdiile ~i din toate nevoile. Ca zice David: Voia celor ce se tem de El va face $i rugiiciunea lor va auzi ~i-i va mantui pe dan~ii (Ps. 144, 19). 62. Mai inainte de patima lui Hristos noi eram inconjurati de cinci vrajma~i nebiruiti, care stateau de-a pururea impotriva ~i ne aduceau la mare ~i nevindecata stricaciune: pacatul, moartea, iadul, diavolul ~i trupul. Pacatul 1-a stins prin varsarea preascumpului Sau sange ~i nu poate nimic sa ne strice de nu ne va stapani vreo rautate. Moartea, care s-a nascut din pacat, cu moartea Lui a omorat-o. Iadul, care este plata cea desavar~ita a pacatului, prin pogorarea Lui intr-insul 1-a de~ertat ~i 1-a sraramat. Pe diavolul, ca pe un incepator al tuturor pacatelor ~i muncitor al sufletelor noastre, 1-a legat ~i 1-a aruncat in prapastiile cele mai adanci ale iadului. Iar rrupul, prin patimile Sale ~i prin rastignirea cea de pe cruce, de patimi 1-a domolit ~i 1-a curatit.

252

PATERICUL

ROMANESC

63. Precum este mai fericit codibierul acela, pe care vantul eel tare il aduce cu graba la lini~te, decat acela ce calatore~te cu mare lini~te ~i fara vant, a~a mai fericit este acela ce, fara vreme, de moarte grabnica se muta la lini~tea dumnezeie~tii fericiri. 64. La toate simturile a patimit Domnul: la vedere, la auz, la miros, la pipait ~i la gust. Tot a~a, la toate simturile, este cu dreptate sa patimeasca cine este cre~tin ~i urmator al Mantuitorului. Ochii lui sa verse lacrimi, pentru ca sa-~i planga pacatele. Urechile lui sa asculte cu rabdare in toate zilele citirile, canH1rile ~i slujbele biserice~ti. Cu mirosul sa nu miroase alta, fara numai mirosul eel duhovnicesc ce iese din sfintele cuvinte ~i din darul Duhului Sfant. Gustul sa pazeasca post desavar~it ~i tinere cu paine ~i cu apa, numai sa implineasca trebuinta, ~i nu cu bucatele cele de multe feluri ~i cu bauturile cele multe. Pipairea, iara~i, pentru ca este decat celelalte simturi mai vinovata, se cuvine sa se smereasca mai mult decat celelalte cu neodihna, cu metanii ~i cu alte osteneli, cu cate se infraneaza trupul. 65. Mare este cu adevarat darul pocaintei, din care poate cunoa~te fiecare mai ales dragostea cea multa ce arata Dumnezeu spre noi, cre~tinii, ~i dorinta ce are sane vada mantuiti; de vreme ce numai pentru noi a randuit-o, numai pentru noi a dat-o, numai pentru noi, oamenii, a vrut sa fie pocainta in lume. 66. Dupa ce face omul pacatul, ramane mort. Mort, pentru di pierde darul eel dumnezeiesc; mort, pentru ca se desparte de Dumnezeu care este viata cea adevarata. Iar patimile ~i poftele trupului sau il due sa-l ingroape afara de cetate, afara de pamantul eel fericit al raiului, in groapa ve~nicelor munci. 67. Mare este puterea pocaintei, de vreme ce inviaza sufletul eel mortal pacatosului, ii da iara~i podoaba dumnezeiescului dar ce 1-a pierdut, ii deschide u~ile cerului, pe care i le-a inchis pacatul, il face sotie fericitilor ingeri, il face mo~tean, Iaca~ al lui Dumnezeu ~i parta~ al slavei Lui celei
dumnezeie~ti.

68. Pentru ca pocainta sa poata savar~i aceste lucruri preaslavite, se cuvine sa fie pocainta adevarata, iar nu mincinoasa; pocainta curata, iar nu vicleana; pocainta a inimii, iar nu a gurii. Ca, precum este aur adevarat ~i aur mincinos, a~a este ~i pocainta adevarata ~i pocainta mincinoasa. Ca pocainta lui David era pocainta adevarata, cu duh umilit ~i inima fnjrfmta ~i smerita, iar pocainta lui Saul era mincinoasa ~i vicleana, numai din gura, iar nu ~i din inima.

S F I N TI

S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V I I - X V I II

253

69. Fiecare cre~tin are trei na~teri. Prima na~tere este trupeasca, din tata ~i din mama. A doua na~tere este sufleteasca (duhovniceasca) ~i nu este la toti oamenii, ci numai la cei ce s-au nascut duhovnice~te din baia Sfantului Botez. Iar a treia na~tere, a mortii, este mantuitoare, tara gre~eala ~i tara de primejdie la omul eel drept ~i credincios, ca nu poate sa mai pacatuiasca dupa moarte. 70. Mare dar ~i milostiva vindecare s-a dat omului de la Dumnezeu ca sa moara, sa se strice acest trup al pacatului ~i sa invieze la invierea cea de ob~te alt trup duhovnicesc, tara stricaciune ~i tara moarte. Ca mare dobanda aduce omului moartea, zice Sfantul Grigorie Teologul, ca se taie pacatul, ca sa nu ramana rautatea nemuritoare. 71. In predoslovia A~ezamantului sau las at Manastirii tuturor Sfintilor, zidita de el in Bucure~ti, marele ierarh Antim spunea: - Nici un lucru nu este atat de primit inaintea lui Dumnezeu ca facerile de bine ce se fac la saraci ~i la sfintele biserici. Pentru aceasta vedem in Sfanta Evanghelie ca Domnul nostru Iisus Hristos nu face pe altii mo~tenitori ai cere~tii Sale imparatii, tara numai pe acei ce au tacut faceri de bine intru aceasta lume. Adica, pe cei ce au miluit pe cei saraci, au s~lturat pe cei flamanzi, au adapat pe cei insetati, au imbracat pe cei goi, au mangaiat pe cei straini ~i au cautat pe cei bolnavi ~i inchi~i. 72. In A~ezamantul sau, mitropolitul Antim a randuit sa se faca din venitul mfmastirii multe milostenii cu cei saraci i anurne: sa se invete carte gratuit trei copii, tirnp de patru ani; cei morti, care sunt lipsiti, sa fie ingropaJi gratuit ~i sa fie pomeniti la slujbe timp de 40 de zile; in cele 52 de sarnbete de peste an sa se dea rnilostenie la cei inchi~i cate 20 de bani, iar Duminica sa se imparta la saraci cate 13 bani; in Joia Mare sa se imbrace trei copii ~i trei fete sarace; in fiecare an, la 27 octombrie, sa se dea unei fete sarace ajutor pentru maritat, cat va avea nevoie, precum ~i alte milostenii. 73. De asemenea, a hotarat evlaviosul pastor al Bisericii lui Hristos sa se faca cuvenite rugaciuni, in anumite zile de peste an, pentru domn, pentru binetacatori, pentru egumeni ~i pentru fericitii ctitori ~i rniluitori. Iar in luna noiernbrie a poruncit sa se faca liturghie de o saptamana, precurn singur zice in A~ezamantul sau: - Luni, pentru toti dascalii ~i invatatorii rnei ~i sa se irnparta la saraci 40 de bani. - Marti, pentru toti duhovnicii rnei cati rn-au induhovnicit in viaJa. Sa se dea la saraci 40 de bani. - Miercuri, pentru toti cati mi-au fost cunoscuti in aceasta lume ~i pentru toti prietenii ~i tacatorii mei de bine. Sa se dea ~i la saraci 40 de bani.

254

PATERICUL

ROMANESC

- Joi, pentru toate slugile cate m-au slujit in viata, atat mireni, cat ~i calugari. Sa se dea ~i la saraci 40 de bani. - Vineri, pentru toti cei ce i-am amarat sau i-am nedijit, sau ii voi fi napastuit, sau ii voi fi grait de rau. Si sa se imparta ~i la saraci 40 de bani. Aceasta slujba ~i aceasta milostenie las cu legamfmt sa se faca necontenit in toti anii, cat va sta biserica. 74. A~a s-a ostenit pentru mantuirea turmei sale acest sfant ~i prea intelept parinte al Tarii Romfme~ti, invatand, mustrand i mangaind pe toti, timp de 26 de ani. Apoi, fiind randuit de Dumnezeu sa moara pentru adevar, a fost greu chinuit i inecat de turci, dandu-i sufletul in bratele lui Hristos. Pentru viata sa aleasa ~i faptele sale deosebite, cat ~i pentru sfar~itul sau mucenicesc, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane 1-a trecut pe fericitul Mitropolit Antim Ivireanu in randul sfintilor, fiind canonizat la 20 iunie, 1992, cu zi de praznuire la 27 septembrie. Sfinte Ierarhe Antim, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

EPISCOPUL PAHOMIE AL ROMANULUI (1671-1724)


a. Viata Episcopul Pahomie (Penciu) era fiul preotului Eftimie i al prezbiterei Ana din satul Gledin, judetul Bistrita-Nasaud. Din botez se chema Petru. In anul 1697 a primit tunderea monahala in ob~tea Manastirii Neamt, iar intre anii 1702-1704 a fost staret al marii lavre. Dupa ce viziteaza Manastirea Pecersca ~i pe Sfantul Dimitrie al Rostovului, se intoarce la metanie ~i se face sihastru in Muntele Chiriacu. La 15 ianuarie, 1707, este ales episcop de Roman, iar dupa apte ani se retrage din nou in pustie i intemeiaza Schitul Pocrov, cu hramul ,Acoperamanul Maicii Domnului" . Din cauza vitregiei vremurilor, in anul 1717 pribegete in Transilvania, apoi se stabile~te la Manastirea Pecersca. Moare in anul 1724 ~i este inmormantat in paraclisul Sfantul Stefan din aceasta lavra. b. Fapte ~i cuvinte de invatatudi 1. Marele episcop Pahomie a fost crescut din copilarie in frica de Dumnezeu i in dragoste pentru Sfanta Biserica, fiind hranit permanent din

SFINTI

~I

CUVIO~I

DIN SECOLELE XVII-XVIII

255

Sfintele Scripturi ~i din invataturile Sfintilor Parinti. Pentru aceasta, din tinerete ~i-a ales nevointa vietii ca.lugare~ti. 2. Luand jugul lui Hristos, monahul Pahomie s-a silit intru toate sa urmeze sfatul marilor duhovnici din Manastirea Neamt, incat in putini ani a ajuns la masura dascalilor sai. Apoi, invrednicindu-se de darul preotiei ~i ajungand duhovnic vestit, a fost ales staret al marii lavre. 3. Ca staret, arhimandritul Pahomie a creat un curent de reinnoire duhovniceasca in ob~tea Manastirii Neamt. Astfel, a adunat pe toti calugarii risipiti pe la metoace ~i prin paduri din cauza deselor razboaie ~i a pustiirii mfmastirilor, formand o ob~te de peste 300 de calugari. Apoi a randuit duhovnici buni, spovedania saptamanala ~i slujbele dupa randuiala. A randuit calugari luminati sa traduca din operele Sfintilor Parinti pentru hrana duhovniceasca a soborului ~i a incurajat foarte mult viata isihasta in jurul Manastirii Neamt, ca in acele timpuri de nelini~te se nevoiau mai multi calugari in sihastrii ~i prin paduri decat prin manastiri. 4. Vazand cuviosul de~ertaciunea acestei vieti ~i iubind mult viata pustniceasca, s-a retras la lini~te in padurile seculare din jurul Muntelui Chiriacu, unde a sihastrit doi ani in post ~i rugaciune. ~i atat de mult a sporit cu darul lui Hristos, ca ~tia cele viitoare ~i intelegea adancul Sfintei Scripturi. Era inca mare lucrator al rugaciunii lui Iisus ~i ales povatuitor de suflete. 5. In toamna anului 1706, au poposit la Manastirea Neamt cativa boieri din sfatul tarii, rude ale domnului Moldovei, Dimitrie Cantemir. A doua zi, umbland prin paduri dupa vanat, au ratacit ~i au dat de chilia Cuviosului Pahomie. Deci, ramanfmd peste noapte la chilia lui, s-au rugat impreuna ~i au vorbit multe cuvinte despre credinta din Sfintele Scripturi, incat s-au uimit boierii de intelepciunea ~i sfintenia vietii lui. Apoi i-au adaugat: - Se cuvenea, parinte, sa fii episcop ~i pastor de suflete, iar nu sa stai ca o raclie ascunsa in pustia aceasta! - Ei, fratilor, eu sunt om pacatos ~i nu sunt vrednic de asemenea cinste, a raspuns sihastrul. A doua zi, petrecandu-i, cuviosul i-a binecuvantat ~i le-a zis: - Mergeti inainte cu Hristos ~i numaidecat in poiana veti afla destul vfmat! ~i cu adevarat, au aflat vanat din bel~ug. 6. Ramanand vacant scaunul Episcopiei de Roman, se sratuia mitropolitul cu domnul Moldovei pe cine anume sa puna episcop, ca nu gaseau un parinte vrednic de o cinste ca aceasta. Atunci, boierii care fusesera la Manastirea Neamt au spus:

256

PATERICUL

ROMANESC

- Noi ~tim un sihastru sfant ce se nevoie~te in Muntii Neamt, vrednic de a fi episcop, dar cum sa-l aducem aici, ca fuge de orice dregatorie? - Mergeti, a zis mitropolitul, ~i-1 indemnati sa vina la lai, spunand ca pentru oarecare intrebari de dogme este chemat ~i cred<;m in Dumnezeu ca va veni. Aducandu-1 boierii la mitropolie pe Cuviosul Pahomie, la inceputul anului 1707, dupa Boboteaza, indata mitropolitul, adunfmd pe sfetnicii sai, 1-a chemat la sine pe sihastru i i-a zis: - Te-am chemat, parinte, sane ajuti la apararea dreptei credinte, ca avem pe oarecare ce invata gre~it dogmele Bisericii Ortodoxe. Spune-ne, aadar, cum trebuie inteleasa dogma Sfintei Treimi? Dar dogma intruparii Domnului din Sfanta Fecioara? ~i prince mijloace lucreaza harulla mantuirea omului? Deci, punandu-i mitropolitul ~i alte multe intrebari din Sfintele Scripturi ~i uimind pe toti cu raspunsurile lui, indata au ie~it de sub perdea sfetnicii domnului care erau diinuiti ~i au strigat: - Cuviosul Pahomie sa fie episcop la Roman! ~i intr-un glas toti au dispuns: ,Amin!" Atunci, arhimandritul Pahomie, nemaiputand scapa, indata a fost hirotonit episcop ~i aezat in scaunul vacant de la Roman. 7. Timp de 7 ani, cat a pastorit turma lui Hristos, episcopul Pahomie s-a dovedit un mare pastor de suflete. Caci hirotonea numai preoti cu viata aleasa, cunoscatori ai Sfintei Scripturi, iar prin mfmastiri ~i schituri randuia egumeni i duhovnici iscusiti, spre lauda lui Dumnezeu i mangaierea credincio~ilor. Apoi scria ~i carti de invatatura, cerceta pe toti, Ia.cea milostenii la saraci i se nevoia mult cu cele duhovniceti. 8. In anul 1714, episcopul Pahomie, simtindu-se bolnav ~i ravnind viata duhovniceasca de altadata, s-a retras din scaun la iubita lini~te, in Muntele Chiriacu, unde se nevoiau multi siha~tri alei. Acolo, rugandu-se Mantuitorului Hristos i Ia.cand priveghere de toata noaptea, a inaltat in poiana o biserica de lemn cu hramul ,Acoperamantul Maicii Domnului", a Ia.cut chilii i a adunat in jurul sau peste 30 de siha~tri. Apoi a randuit a~ezamant de viata pustniceasca, mai aspra ca in toate celelalte manastiri ~i schituri din Moldova, lasand cu legamant arhieresc ca Manastirea Neamt sa nu se amestece cu nimic in treburile Schitului Pocrov. 9. A~ezamantul episcopului Pahomie de la Schitul Pocrov cerea nevointa sihastreasca cu desavar~ire, in permanenta tacere, in post i neincetata rugaciune. Cinci zile pe saptamana se manca o data pe zi, rara vin i ulei, iar sambata i Duminica se dezlega la vin, ulei, branza, oua i lapte. In timpul

S F I N T I $ I C U V I 0 $ I D I N S E C 0 L E L E XV II - X V I I I

257

Postului Mare ~i peste saptamana, calugarii, indeosebi schimonahii, aveau voie sa se retraga in padure, la colibele lor, pentru a se ruga lui Dumnezeu in singuratate. in fiecare miez de noapte, calugarii se adunau in biserica la sunetul clopotului, iar in Duminici se imparta~eau toti ~i luau masa in trapeza. Cei batrani ~i iscusiti in lupta duhovniceasca coborau in schit numai o data pe saptamana, iar noii incepatori se nevoiau un timp in ob~te, apoi se retrageau in padure. Pentru de~teptarea siha~trilor la Utrenie, se afla un clopot pe Muntele Chiriacu, pe care il suna la vreme un calugar. Aceasta randuiala s-a pazit cu sfintenie aproape un secol, neincercand nici Cuviosul Paisie sa o schimbe, caci nu era alta mai pustniceasca in toata Moldova. Apoi, ajungand Schitul Pocrov sub conducerea Manastirii Neamt, s-a pus aceea~i randuiala cain lavra 10 10. Sihastria fericitului episcop Pahomie devenise in putina vreme cea mai vestita din Moldova. in schit, ca ~i in Muntele Chiriacu, se nevoiau multi cuvio~i siha~tri, dintre care unii erau renumiti postitori, exorci~ti ~i taumaturgi; altii erau duhovnici buni, lucratori ai rugaciunii lui Iisus ~i dascali invatati; iar altii aveau darul lacrimilor ~i petreceau toata viata in tacere ~i smerenie, necoborand niciodata din schit, pana la ob~tescul sfar~it. La ace~ti cuvio~i alergau numero~i bolnavi de prin sate ~i, cu darul lui Hristos, se raceau sanato~i.

CUVIOASA MAVRA DE LA CEAHLAU (secolele XVII-XVIII) 11


Aceasta fiica duhovniceasdi a Bisericii Ortodoxe Romane ~i odrasHi dupa neam a pamantului romfmesc, sfintit prin jertfa ~i rugaciunile atator sfinti ~i cuvio~i iubitori de Hristos, era de loc dintr-un sat de pe Valea Bistritei, nu departe de Muntele Ceahlau. Parintii ei au crescut-o de mica in frica de Dumnezeu, deprinzand-o cu rugaciunea, cu postul ~i prezenta regulata la slujbele bisericii. Vara, mai ales, o duceau parintii in pelerinaj pe la marile mfmastiri din tinutul Neamt, iar in sarbatori o Iasau sa se inchine la schiturile de maici din jurul Ceahlaului, precum Casiana, Sofia, Schitullui Silvestro, zis
10 C. Voicescu, ViaJa ~i activitatea episcopului Pahomie al Romanului, in rev. ,B.O.R.", XC, 1972, nr. 5-6, p. 611; idem., Schitul Pocrov ~i importanJa lui pentru viaJa ~i cultura bisericeasca din Moldova In sec. XVIII, in rev. ,B.O.R.", XC, 1972, nr. 7-8, p. 832; idem. S.finJi romiini ... , op. cit., p. 663 11 Diacon loan Ivan, Cuvioasa Mavra, in S.finJi romiini ... , op. cit., p. 416

258

PATERICUL

ROMANESC

~i ,Schiti~or", ~i mai ales la Durau, care in secolul XVIII ajunge cea mai vestita sihastrie de clHugarite din Moldova. Ajungfmd ca de 20 de ani ~i dinindu-i-se m1ma pentro dragostea lui Hristos, a renuntat la cele trecatoare ~i, parasind casa parinteasca, a ales pe cele ve~nice, adidi viata smerita calugareasca, de rogaciune ~i despatimire, care ajuta eel mai mult la mantuirea sufletului. Mai intai s-a nevoit in ob~tea de maici a Schitului Silvestro, numit ~i ,Schiti~or", unde se osteneau cateva suflete iubitoare de Hristos, sub povatuirea unei egumene blande ~i smerite. Dupa cativa ani a luat schima monahala, primind numele de Mavra, in locul celui de botez, Maria. Si era maica Mavra foarte nevoitoare, blanda ~i smerita, iubind eel mai mult tacerea, biserica ~i neincetata rogaciune. Dormea cateva ore pe scaun, facea sute de metanii, manca o data pe zi, seara, ~i se multumea cu cativa pesmeti muiati in apa ~i cu puJine legume. Dorind mai multa lini~te, fericita Mavra ~i-a facut in apropiere o mica chilie din lemn ~i pamant. Ziua lua parte la biserica ~i facea ascultare in schit, iar noaptea se nevoia aici cu ne~tiute osteneli duhovnice~ti. Si a sporit Cuvioasa Mavra atat de mult in acest rai al rogaciunii ~i lini~tii, incat ~i pasarile cerolui ~i animalele pacturii o iubeau ~i se imblanzeau in fata ei. Cel mai mult o cinsteau caprioarele. Spun batranii din jurol Ceahlaului ca fericita Mavra mergea totdeauna pe cale, pe potecile muntelui ~i chiar prin sate, cu o caprioara dupa ea. Intre siha~trii romani cunoscuti, Cuvioasa Mavra este singura careia ii slujeau animalele salbatice, ca ~i Sfanta Teodora de la Sihla, careia ii aduceau de mancare pasarile cerolui. Vazand calugaritele de la Ceahlau nevointa Cuvioasei Mavra, s-au adunat mai multe suflete langa bordeiul ei ~i au rogat-o sa le fie povatuitoare spre Hristos ~i mama duhovniceasca. Si erau toate un suflet ~i un cuget. Nevointa lor era aceasta: neincetata rogaciune in dragoste ~i smerenie, desavar~iti1 ascultare in bucuria Duhului Sfant, mancare o data pe zi, seara; indelungata priveghere de noapte ~i citirea Psaltirii ~i a altor carti sfinte. De la Schitul lui Silvestro, Cuvioasa Mavra s-a retras la ~i mai aspra nevointa, intr-o poiana sub varful Ceahlaului, numWi Ponoare. Aici era singura cu Dumnezeu. Numai iubita ei caprioara, ca o ucenica vrednica ce-i era, o insotea, iar mana Domnului o acoperea de tot raul. Si se nevoia fericita, ca o adevlhata mireasa a lui Hristos, pe Muntele Ceahlau, dibdfmd cu tarie frigul iute, vanturile ~i zapezile mari, ca ~i focul ispitelor de tot felul, caci aici se lupta fata in fata cu diavolul, cu gandurile ~i cu neputintele firii. Ucenicele ei, cautand-o peste tot, au aflat-o pe munte ~i s-au adunat una cate una in jurol Cuvioasei Mavra. Apoi, rogandu-se ~i plangand impreuna, cu

S F I N TI

I C UVI0

I D I N S E C 0 L E L E X V II - X V I II

259

pustnice~ti ~i

de prin sate, au facut in poiana mai multe chilii o midi biserica de lemn cu hramul Taborului - Schimbarea la Fata. De la ele, poiana aceasta se nume~te pana astazi ,Poiana Maicilor". in aceasta oaza de lini~te ~i rugaciune s-a nevoit Cuvioasa Mavra pana la sfar~itul vietii, rabdand necazurile'cu bucurie ~i multumind lui Dumnezeu pentru toate. Dadea inca ~i sfaturi intelepte ucenicelor ~i credincio~ilor care urcau pe munte sale ceara cuvinte de mantuire ~i sale aduca hrana ~i cele de nevoie. Simtindu-~i aproape ob~tescul sfar~it, a cerut Preacuratele Taine, apoi, chemfmd in jurul ei toate ucenicele, le-a dat multe sfaturi duhovnice~ti ~i sarutarea cea mai de pe urma, varsand multe lacrimi. Dupa putin timp au aflat-o in chilie adormita in Domnul ~i, plangand-o toate calugaritele de sub CeahHiu, au ingropat-o in Poiana de la Ponoare. Moa~tele ei, ca ~i ale atator nevoitoare, se afla tainuite aici in ,Poiana Maicilor" pana la sfar~itul veacurilor, iar sufletul ei se desfateaza cu ceata sfintilor in cer.

ajutorul

credincio~ilor

SF ANTUL ANTONIE SIHASTRUL Schitul Iezerul- Valcea ( s e c o l e l e XV I I -X V I I I ) 12


Unul dintre marii siha~tri ai Carpatilor a fost ~i Cuviosul Antonie de la Schitul Iezerul (Cheia)-Valcea, numit de credincio~ii din partea locului ,Sfantul Antonie Sihastrul". Stantul Antonie era de loc din satele subcarpatice ale judetului Valcea. Crescand de mic in iubire de Hristos ~i cunoscand cativa siha~tri traitori la lini~te, la varsta potrivita s-a tuns in monahism la Schitul Iezerul, unde s-a nevoit in anii tineretii. Apoi, sporind in rugaciune ~i smerenie, cu binecuvantarea egumenului, s-a retras la viata pustniceasca in Muntele Iezerul din apropiere, prin jurul anului 1690. Acolo se ostenea singur intr-o mica pe~tera de piatra, laudand pe Dumnezeu ziua ~i noaptea ~i luptandu-se neincetat cu duhurile rele ~i cu neputintele firii. Caci nimeni, afara de siha~tri, nu ~tie cat de mari sunt ispitele ~i incercarile celor ce se nevoiesc in viata pustniceasca. Neavfmd un Iaca~ propriu de rugaciune, Cuviosul Antonie a luat binecuvantare ~i a sapat singur cu mainile sale un mic paradis in stanca, lucrand trei ani de zile. Ziua lucra, iar noaptea priveghea ~i se ruga cu mainile
12

Ierom. Ioanichie Balan, Sfinfi romimi ... , p. 496

260

PATERICUL

ROMANESC

inaltate la cer, varsfmd multe lacrimi. Apoi episcopul llarion de la RamnicuValcea 1-a sfintit. In acest mic paraclis se ruga neincetat Cuviosul Antonie. Aici racea ziua ~i noaptea sute de metanii, aici citea randuiala slujbelor zilnice ~i Utrenia de la miezul noptii. In sarbatori mari ~i in posturi venea din timp in timp cate un ieromonah din schit ~i savar~ea Sfanta Liturghie. Astfel, lini~tea, singuratatea, chilia in piatra, biserica, neincetata rugaciune, citirea scrierilor Sfintilor Parinti ~i cugetarea la cele dumnezeie~ti formau raiul pamantesc al Cuviosului sihastru Antonie. Aici se curatea pe sine de mandrie ~i de dulcetile cele trecatoare ale firii ~i de aici se preglitea zi de zi pentru bucuriile nemuritoare ale vie!ii cere~ti. Auzindu-se peste tot despre viata sfanta a Cuviosului Antonie, veneau pe poteci de munte numero~i ucenici, calugari, preoti ~i credincio~i sa se roage impreuna cu el, sa-i ceara sfaturi ~i rugaciuni. Jar fericitul sihastru ii primea cu dragoste, ii odihnea, ii hranea cu cuvintele cele dumnezeie~ti ~i ii libera cu pace, creand astfel o adevarata reinnoire duhovniceasca in Oltenia de sub munte. Dupa 25 de ani de aspra nevointa ~i sihastrie, Sfantul Antonie ~i-a dat sufletul in mainile Domnului, prin anul 1714, fiind plans mult de ucenici ~i ingropat langa micul sau paraclis, cum se vede pana astazi. Credincio~ii urea vara pana aici, aprind lumanari, fac rugaciuni ~i se inchina in ,Pe~tera Sfantului Antonie", cerandu-i binecuvantare ~i ajutor.

PUSTNICII DIN POIANA TRAPEZE! Valea Sihastriei (secolele XVII-XVIII)


In vatra isihasta din jurul Manastirii Sihastria s-au nevoit in secolele trecute multi cuvio~i parinti iubitori de lini~te. Pe poteca ce duce din Sihastria peste Muntele Agapia, la numai 1 km in padure, se afla o mica poiana, cunoscuta pana astazi cu numele de ,Poiana Trapezei" 13 Aici s-au nevoit pentru dragostea lui Hristos, pana la mijlocul secolului XIX, generatii intregi de calugari isiha~ti. Jar nevointa acestor siha~tri era aceasta: fiecare se ostenea in chilia sa toata saptamana, in rugaciune, in post ~i in cugetarea celor dumnezeie~ti. Duminica ~i in sarbatori se adunau cu totii, impreuna cu parintele lor duhovnicesc, la priveghere de toata noaptea in paraclisul de lemn de alaturi. Dupa cantarea Utreniei se savar~ea Sfanta
13

Trapeza (gr.)

masa

S F I N TI

SI

C U V I 0 $ I D I N S E C 0 L E L E X V II - X V II I

261

Liturghie ~i se irnplhta~eau cu Trupul ~i Sangele Dornnului. Apoi siha~trii mancau irnpreuna a~a-nurnita rnasa a dragostei, la un loc anurne pregatit in mijlocul poienii. La urrna luau binecuvantare de la parintele lor duhovnicesc ~i se retrageau la chilii. in acest loc s-au nevoit intotdeauna duhovnicii iscusiti in rugaciune ~i intelepti in cuvant, la care alergau nurnero~i siha~tri din partea locului. Si era traditia ca la praznicele irnparate~ti ~i rnai ales la Craciun, la Sfintele Pa~ti ~i la Pogorarea Sfantului Duh sa se adune toti siha~trii din Muntii Sihlei ~i Agapiei la parintii din Poiana Trapezei. Aici i~i rnarturiseau gandurile la batrariul, privegheau la slujba pana dirnineata, dand lauda lui Durnnezeu, se irnparta~eau cu Trupul lui Hristos ~i luau rnasa irnpreuna dupa traditie. Apoi se sarutau duhovnice~te ~i plecau lini~titi la colibele lor. Toti cei care veneau la ace~ti siha~tri erau odihniti ~i ospatati, de unde ~i nurnele locului ,Poiana Trapezei", adica ,Poiana ospatului ~i a iubirii" 14 Ca o rnarturie a trecutului, se rnai vad pana astazi in aceasta poiana urrne de chilii ~i cativa porni fructiferi.

CUVIOSUL lOAN ARHIMANDRITUL Primul egumen al Manastirii Horezu (t 1726) 15


Acest egurnen iubitor de Hristos era din tinutul Arge~ului. Intrand in Manastirea Negru Voda din Carnpulung, se face calugar ~i in putina vrerne ajunge preot ~i egurnen. Caci era iscusit parinte duhovnicesc al dilugarilor ~i credincio~ilor ~i bun iconorn al casei lui Durnnezeu, vestit in toate satele din imprejurirni. Auzind evlaviosul dornn Constantin Brancoveanu de egurnenul loan ~i iubindu-1 rnult pentru intelepciunea lui, in anul 1692 il nurne~te egurnen ~i ispravnic al renurnitei sale ctitorii de la Horezu, care atunci se zidea. Si a povatuit cuviosul arhimandrit loan 33 de ani rnarea lavra de la Horezu, fiind intru toate ravnitor la cele sfinte, asernenea Mariei, ~i prea iscusit iconorn al celor din afara, asemenea Martei. Arhirnandritul loan a condus rnai intai lucrarile de zidire ale Manastirii Horezu (1692-1697). Apoi a irnpodobit-o cu aleasa pictura, invrednicmd.u-se
Ierom. Ioanichie Balan, Vetre de sihdstrie romaneascii, op. cit., p. 56 T. G. Bulat, loan Arhimandritul, fntaiul egumen al Maniistirii Hurezi, in rev. Mitropoiia Olteniei, 1966, nr. 5-6, p. 432-448
15
14

262

PATERICUL

ROMANESC

sa fie ~i el zugravit alaturi de familia marelui ctitor. A condus, de asemenea, lucrarile de zidire ale bolnitei (1696) ~i ale paraclisului ctitoricesc din incinta, prin dania sotiei evlaviosului domn. A ajutat personal la zidirea Schitului Sfi'mtul .Stefan, peste apa Horezului, ctitorita de ,Stefan, fiul lui Constantin Bri'mcoveanu (1698), iar in partea de nord a manastirii a ctitorit personal Schitul Sfintii Apostoli (1700), pe care apoi il inchina lavrei. Cuviosul egumen loan a condus lucdirile de zidire ~i innoire ~i la alte manastiri, precum: Polovragi (1703); Surpatele, ctitorita de doamna Maria (1706); paraclisul Manastirii Cozia (171 0) ~i altele, fiind considerat in vremea sa eel mai iscusit ,ispravnic" de biserici ~i manastiri din Tara Romaneasca. Jar calugarilor ce se nevoiau in bisericile zidite de el le cerea numai sa-l pomeneasca la rugaciunile lor, precum singur spune: ,Cu plecaciune rna rog ca in toate joile de peste an, intr-o saptamana o data, sa nu lipseasca Sfanta Liturghie, ca sa se bucure ~i sufletul meu de acea rugaciune a sfintiilor voastre, ~i sa aiba ticalosul meu suflet nadejde intru slava lui Dumnezeu ... ". Cuviosul loan arhimandritul era, totodata, eel mai apropiat sfetnic de taina, colaborator ~i duhovnic al familiei domnitorului martir Constantin Brancoveanu. Jar dupa mucenicia sa ~i a celor patru copii la Constantinopol ( 1714), egumenul loan era singurul parinte ~i mangaietor, dupa Dumnezeu, al sotiei fericitului ctitor, ramasa vaduva cu ~apte copii. Savar~ind bine calatoria acestei vieti, Cuviosul egumen loan ~i-a dat sufletul in mainile Domnului, in vara anului 1726, fiind inmormantat de ob~tea manastirii in biserica voievodala.

SFANTUL VISARION MARTURISITORUL (1 714 - c. 1 7 4 5) 16


Acest mare aparator al credintei ortodoxe in Banat ~i Transilvania, care a luptat impotriva unirii cu forta a credincio~ilor ortodoc~i cu Roma, era de origine sarb, nascut in Bosnia, in anul 1714. Fiind foarte evlavios ~i ravnitor pentru viata pustniceasca, in anul 1738 este tuns in monahism la Manastirea Sfantul Sava din Tara Sfanta. Dupa ce revine in Serbia, se nevoie~te cativa ani intr-o pe~tera ca sihastru, unde, pentru sfintenia vietii sale, dobande~te darul facerii de minuni. Auzind patriarhul ortodox Arsenie de la Carlowitz de viata ~i nevointa lui ~i fiind atunci mare tulburare in Banat ~i Transilvania, prin trecerea fortata la
16

Pr. Ion B. Mureianu, SfinJi rom{mi ... , op. cit., p. 466

SFINTI

~I

CUVIO$I DIN SECOLELE XVII-XVIII

263

uruatte a romanilor ortodoqi, a chemat la sine pe Cuviosul Visarion, 1-a hirotonit preot ~i 1-a trimis sa apere dreapta credinta in nord-vestul Carpatilor. In ianuarie, 1744, ravnitorul Visarion pleaca spre Banat ~i este primit de popor ca un adevarat sfant. Sute ~i mii de credincio~i ii ies inainte, il asculta ~i revin in sanul Bisericii Ortodoxe. Peste tot indeamna poporul ortodox sa nu paraseasca legea ,strabuna" ~i sa ramana statornic in staulul Bisericii apostolice. Din Timi~oara merge la Lipova-Arad unde este ascultat de o mare multime de credincio~i. Aici a~aza o cruce de lemn in mijlocul satului, unde se fac adevarate pelerinaje de catre ortodoc~i. reu~ind sa-i uneasca aproape pe toti sub bratele crucii lui Hristos. Apoi ~i-a continuat misiunea ortodoxa de catehizare a credincio~ilor care veneau cu miile sa-l asculte .~i in alte localitati, ca: Deva, Ora~tie ~i Sali~tea Sibiului. La 26 aprilie, 1744, in drum spre Sibiu, este arestat de armata austriaca ~i dus sub paza la Viena unde este judecat ~i aruncat in cumplita temnita de la Kufstein, din porunca imparatesei Maria Tereza. Aici a suferit grele torturi pentru marturisirea dreptei credinte. Dupa aproape un an de chinuri ~i de legaturi in lanturi, i~i da sfantul sau suflet in mainile Mantuitorului nostru Iisus Hristos, fiind numarat in ceata cuvio~ilor parinti ~i apaditori ai Ortodoxiei, alaturi de ceilalti sfinti martiri ~i marturisitori din Transilvania. Cuviosul Visarion a fost un mare luptator ~i apostol al unitatii ortodoxe, impotriva dezbinarii uniate din tara noastra, intorcand zeci de sate ortodoxe la Biserica mama. Pentru aceasta, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane 1-a canonizat in februarie, 1950; declarandu-1 ,sfant marturisitor", ~i se face pomenirea lui in ziua de 21 octombrie. Sfinte Preacuvioase Parinte Visarion, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSUL SCHIMONAH PROTERIE Schitul Trestieni-Buzau (c. 1750)


imbunatatit sihastru era din Ucraina, din tinutul Poltavei, or~ul Re~etilovschi, iar in lume fusese cu me~te~ugul argintar. Deci, lepadandu-se de lume ~i de cele din lume, a venit in Moldova prin anul 1720 ~i s-a facut mare sihastru la Schitul Trestieni - Ramnicu-Sarat, urmand Cuviosului Vasile de la Poiana Marului, care ii era povatuitor ~i parinte duhovnicesc. Deci, s-a facut monah iscusit ~i petrecea la lini~te, dupa voia lui Dumnezeu, intre parintii Schitului Trestieni, in Tara Romaneasca, ~i. lucrand rucodelie linguri foarte frumoase, le Acest cuvios
~i

264

PATERICUL

ROMANESC

daruia cu mare dragoste calugarilor straini, pe care ii odihnea ~i ii ospata. Si din multa lui milostivire ce o avea catre toata zidirea lui Dumnezeu, pe multe feluri de pasari ce zboara in vazduh le hranea la vremea potrivita. Jar fiindca de acum invatasera obiceiul, in fiecare zi se aduna multime mare de pasari, a~teptand vremea randuita. Si cand venea vremea aceea, el deschidea fereastra chiliei sale ~i zburau pasarile in chilia lui tara de frica ~i umblau prin chilie adunandu-~i ceea ce li se dlidea ~i prindea el dintr-insele pe care voia ~i o mangaia ~i o dezmierda ~i o netezea cu mainile sale ~i apoi o slobozea ~i ele nicidecum nu se temeau de dansul, iar dupa ce se saturau, zburau iara~i afara. Jar cand voia el sa mearga la biserica, ie~ea din chilie, se a~ezau pasarile unele pe mana, altele pe umeri, iar altele imprejurul lui zburand ~i cu multe feluri de glasuri cantand, ~i cand voia sa intre in biserica, ele toate zburau ~i se puneau pe biserica, a~teptand ie~irea lui. Si dupa ce ie~ea din biserica indatli, zburand dupa acela~i chip, ii fliceau alai pana la chilie. Ajungand Cuviosul Proterie la masura desavar~irii in Hristos ~i fiind impodobit cu multe fapte bune, ~i-a dat sufletul cu pace dupa anul 1750, fiind numarat in ceata cuvio~ilor parinti.

CUVIOSUL AGAFTON SIHASTRUL Manastirea Agafton - Botoani (s ecol ul XVII I) 17


Ieromonahul Agaton (popular Agafton) era cu metania din Manastirea Doamnei, ctitorita de Elena Rare~ in anul 1552. Dupa mai multi ani de nevoima a fost chemat de Dumnezeu Ia viata pustniceasca. Deci, luand cu sine doi ucenici, s-a retras in padurile din apropiere, unde se nevoiau cativa calugari, ~i acolo a sihastrit zece ani in post ~i in neincetata rugaciune, ajungand sihastru ~i duhovnic vestit in tinutul Boto~anilor. In anul 1729, Cuviosul Agafton Sihastrul, vazand ca se aduna fratii in jurul lui, ,au mers in codrul ce este pe locul domnesc la ocolul Boto~anilor ~i au curatat padurea ~i au racut manastioara ~i ~i-au pus pometi pe langa chilii". Aceasta mica a~ezare pustniceasca, cu hramul Sfinlilor Arhangheli, s-a numit la inceput ,Sihastria lui Agafton". Aici a adunat cuviosul ca la 20 de siha~tri ~i impreuna s-au nevoit in placere de Dumnezeu pana la jumatatea secolului XVIII. Randuiala siha~trilor era aceasta: neincetata rugaciune ziua ~i noaptea,
17

Pr. AI. Simionescu, lstoria Manilstirii Agafton, Boto~ani, 1929, p. 5-6

SFINTI

~I CUVIO~I

DIN SECOLELE XVII-XVIII

265

c1ttrea Psaltirii la chilii, masa dupa asfintitul soarelui; Duminica, Sfanta Liturghie ~i imparta~irea de ob~te. Acest fericit sihastru era mare dascal al lini~tii ~i rugaciunii, incat nimeni din ucenici nu ajunsese la masura lui. Era, totodata, iscusit duhovnic al siha~trilor ~i mirenilor ~i izgonitor de duhuri necurate, jertfindu-se pentru mantuirea tuturor. Caci era cu adevarat om al dragostei, ~i nu era sihastru ~i egumen mai cunoscut in partea locului decat dansul. Simtindu-i sfaritul aproape, Cuviosul Agafton ~i-a binecuvantat ucenicii i s-a mutat cu pace in odihna lui Hristos.

CUVIOSUL lOAN PUSTNICUL 18 Schitul Trestieni-Buzau (c. 1760),


Cuviosul ~i mult nevoitorul loan Pustnicul era din Rusia ~i petrecea la Schitul Trestieni in mari nevointe; fiind unul dirt ucenicii Cuviosului Vasile de la Poiana Marului. Iar nevointa lui era aceasta: de multe ori punea masa la toti fratii schitului aceluia, din dreapta osteneala sa, iar mai inainte de masa umbla pe la fiecare din parinti, pe la chilii, cu un vas cu apa, ~i le spala picioarele cu indemanare i le saruta cu dragoste, ca un alt Avraam. Impreuna cu ceilalti pustnici de la Dalhauti, Trestieni ~i Carnu, ~i acest pustnic s-a aflat multi ani sub povatuirea Cuviosului Vasile de la Poiana Marului, marele dascal al rugaciunii neincetate. Apoi, bineplacand lui Dumnezeu, s-a savar~it in pace.

CUVIOSUL ISACHIE SIHASTRUL Manastirea Sucevita (sec o I u I XV I I I) 19


Ieroschimonahul Isachie s-a nevoit mai intai in ob~tea Manastirii Sucevita, sub egumenii Iorest (1725) ~i Teofan (1732). Apoi, dorind sa urmeze fericitilor ;mstnici, s-a retras pe culmea unui deal inalt din apropierea manastirii, numit _Dealul Furcoiului", ~i acolo a sihastrit mai mult de 30 de ani.
18

Dupa autobiografia Cuviosului Paisie de Ia Neamt. Dimitrie Dan, Maniistirea Sucevifa, Bucure~ti, 1923, p. 33, 103; Pr. prof. Petru Rezu~, .:aJa $ifaptele Sfantului Daniil Sihastrul, in rev. ,Studii teologice", VII, 1956, nr. 3-4, p. 238
19

266

PATERICUL

ROMANESC

Acest cuvios s-a nevoit la inceput singur in padure, facand multe osteneli rabdand grele ispite de la diavolul. Dar, prin darul Sfantului Duh biruind ispitele, s-a invrednicit de la Dumnezeu sa izgoneasca necuratele duhuri din oameni, incat numele lui era cunoscut peste tot. Numero~i bolnavi urcau la chilia lui ~i se vindecau. in anul 1760, Cuviosul Isachie a adunat cativa ucenici in jurul sau, a inliltat o mica biserica de lemn cu hramul ,Schimbarea la Fatli" ~i a intemeiat un schit de siha~tri pe Dealul Furcoiului. Aceastli mica sihastrie a durat peste 20 de ani, ca loc de lini~te ~i de rugaciune pentru calugarii din Manastirea Sucevita, iar pentru credincio~ii din imprejurimi, loc de mangaiere duhovniceasca. Caci ajunsese Cuviosul Isachie duhovnic foarte iscusit, taumaturg ~i inaintevazlitor, vestit in toatli Moldova de Nord. Viata lui stralucea pe munte ca o faclie in sfe~nic, calliuzind catre Hristos, atat pe dilugari, cat ~i pe mireni. in anul 1780, Cuviosul Isachie a coborat in Manastirea Sucevita ~i, dupa putina vreme, ~i-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului. Sihastria sa, mai dainuind pana in anul 1785, a ramas in paragina, impreuna cu toate schiturile de sub ocupatia austriaca.
calugare~ti ~i

CUVIOSUL SEBASTIAN SIHASTRUL intemeietorul Schitului Sihastru-Tecuci (secolul XVIII)


Pustnicul Sebastian era cu metania din Manastirea Bogdana-Targu Ocna, unde s-a nevoit in primii ani ai secolului XVIII. Apoi, dorind sa se retraga la fericita lini~te, s-a facut sihastru in padurile seculare ale Tecuciului, peste Valea Siretului. Iar nevointa lui era aceasta: noaptea se ruga in chilie cu priveghere ~i metanii, iar ziua lucra in gradina ~i aduna ierburi ~i flori tamactuitoare de boli din plidure, iar cu mintea se ruga neincetat. Apoi impartea in darla bolnavi aceste plante ~i cu rugaciunile lui multi se vindecau. A~a s-a facut vestit schimonahul Sebastian in toate satele din partea locului ~i nu putini suferinzi veneau la bordeiul lui ~i se vindecau. Caci se invrednicise cuviosul de la Dumnezeu de darul tamaduirii bolilor. Dupa o nevointa ca aceasta, prin anul 1740, s-a intamplat o luptli grea in aceste paduri intre moldoveni ~i4 tatari, ~i multi din ambele parti au cazut. Atunci ~i hatmanul Sandu ~endrea a fost greu ranit la picior. Retragandu-se oastea, hatmanul a fost gasit de sihastru in padure, chinuit de durere, ~i 1-a dus

SF I NTI

I CUVI0

I D I N S E C 0 L E L E XV II - X V II I

267

la chilia lui sa-l ingrijeasca. Deci, i-a zis cu lacrimi hatmanul: ,Sfinte parinte, de rna vei tamadui de aceasHi rana ~i voi scapa cu viata, voi inalta o biserica in acest loc ~i voi face aici manastire de calugari, spre lauda lui Dumnezeu". ingrijindu-1 cu multa dragoste Cuviosul Sebastian, in cateva luni de zile s-a vindecat bolnavul cu rugaciunea ~i cu plantele lui. Atunci, hatmanul Sandu ~endrea, drept multumita lui Dumnezeu, a zidit o biserica ~i cateva chilii din averile sale, alaturi de bordeiul sihastrului, in cinstea Sfantului ~i Marelui .\.fucenic Dimitrie. Acest laca~ s-a numit ,Schitul Sihastru", dupa numele cuviosului, iar schimonahul Sebastian, invrednicindu-se de darul preotiei, a devenit eel dintai ctitor ~i egumen al acestui schit. in anul 1748, biserica a fost sfintita de episcopul Ioanichie de Roman (1747-1769). A~a a ajuns Cuviosul Sebastian incepator de frati ~i parinte duhovnicesc pentru multi credincio~i. Numele lui era cunoscut pana la domnul Moldovei, }i toti se foloseau de intelepciunea ~i de darul care era in el. Deci, mai traind peste zece ani ~i lasand in schit multi ucenici, s-a mutat cu pace in ceata cuvio~ilor parinti.

EPISCOPUL IOANICHIE AL ROMANULUI Ctitorul Schitului Vovidenia-Neamt (secolul XVIil) 20


Acest evlavios episcop era de loc din tinutul Neamt. iar cu metania din Schitul SHitiorul (astazi, Vovidenia). Intrand de tanar in nevointa calugareasca, a avut mai intai povatuitori pe cuvio~ii siha~tri de la Pocrov. Apoi, invatand carte ~i deprinzand frica de Dumnezeu, s-a racut calugar ~i preot ales in schit. in anul 1746, ieromonahul Ioanichie a fost rfmduit staret al Manastirii ~eamt, careia li face unele adaugiri. Iar in toamna anului urmator este ales episcop al Eparhiei Romanului, pe care o pastore~te cu duhovniceasca intelepciune 22 de ani. Acest episcop ~i iconom al Tainelor lui Dumnezeu era plin de blandete ~i de smerenie. Inima ~i chilia lui erau deschise pentru toti, cu aceea~i statornica dragoste mangaind ~i alinand suferintele omene~ti ~i vorbind tuturor de Hristos. Pentru aceea, credincio~ii il cautau ~i-1 iubeau ca pe un adevarat parinte ~i pastor duhovnicesc.
2Q Sinodul Sfintei Mfmastiri Neamf, anul 1873, mss. nr. 195, f. 13, biblioteca Manastirii Seam{; C. Tomescu, op. cit., p. 125-128; Pomelnicul ctitoricesc, mss. nr. 172, biblioteca ~Unastirii Neamt

268

PATERICUL

ROMANESC

In timpul pastoriei sale, episcopul Ioanichie a ctitorit ~i innoit multe schituri ~i mfmastiri din eparhie, precum: Bogdana, Ca~in ~i Soveja; Schiturile Sihastru, Buluc, Lep~a, Savu ~i altele. In ora~ul Roman, a intemeiat la Mfmastirea Precista Mare primul spital public, intretinut din veniturile bisericii. De asemenea ~i in ora~ul Foqani a intemeiat, in incinta Mfmastirii ,Sfantul Prooroc Samuil", un spital public cu acela~i patron. La ambele spitale, episcopul Ioanichie racea vizite canonice, dactea ajutoare ~i randuia ieromonahi slujitori ~i calugarite surori de caritate. 0 alta ctitorie a episcopului Ioanichie este Schitul Vovidenia de langa Manastirea Nearn!, pe care il innoie~te din temelie in anul 1749. In locul bisericii vechi, el inalta o alta biserica de lemn cu hramul ,Intrarea in Biserica a Maicii Domnului", face chilii, trapeza ~i clopote noi ~i schimba numele schitului din ,Slatioru" in ,Vovidenia". Apoi aduna peste 60 de calugari ~i inchina schitul Manastirii Neamt. Timp de aproape doua secole, Schitul Vovidenia ~i Schitul Pocrov au fost locuri de retragere ~i lini~te ale monahilor din marea lavra. Aici se nevoiau duhovnici din cei mai buni ~i schimonahi ravnitori in post ~i rugaciune. La inceputul anului 17 69, smeritul episcop Ioanichie i~i da sufletul in bratele lui Hristos ~i este inmormantat in pridvorul bisericii din Manastirea Neamt.

SF ANTUL CUVIOS VASILE DE LA POIANA MARULUI ( t 17 6 7) 21


a. Viata Cuviosul ieroschimonah Vasile a fost parintele duhovnicesc al staretului Paisie de la Neamt ~i unul din cei mai vestiti dascali ~i lucratori ai rugaciunii lui Iisus din secolul XVIII. El era, dupa traditie, din partile Poltavei ~i s-a nascut spre sfar~itul secolului XVII. Luand din tinerete crucea lui Hristos, s-a facut schimonah in Schitul Dalhauti-Foqani, prin anii 1705-1706, unde s-a nevoit ca sihastru cu mare osardie ~i frica de Dumnezeu. Aici a deprins adancul Sfintei Scripturi ~i a citit multe scrieri ale Sfintilor Parinti. Apoi, cu darul lui Hristos, a ajuns mare lucrator al sfintei rugaciuni ~i sfetnic duhovnicesc al parintilor din ob~te. Primind hirotonia in preot, in anul 1715 ajunge egumen al Manastirii Dalhauti ~i vestit povatuitor de suflete, incat numele lui se racuse cunoscut
21 Pr. Gabriel Cocora, Cuviosul Vasile de Ia Poiana Marului, In SfinJi romani ... , op. cit., p. 422; Vetre de sihiistrie, op. cit., p. 427; In rev. ,Glasul Bisericii", XXIII, 1964, nr. 5-6, p. 466-500

S F I N TI

S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V II - X V II I

269

peste tot, pfma la domnul Tarii Romane~ti, Constantin Mavrocordat. Timp de ani, cat a fost staret la Dalhauti, Cuviosul Vasile aduna in jurul sau o ob~te de peste 40 de calugari siha~tri, pe care ii deprinde cu ascultarea, smerenia, tacerea ~i lucrarea cea de taina a rugaciunii lui Iisus. Astfel, staretul Vasile face din ob~tea sa o adevarata ~coala duhovniceasca de traire isihasta, dupa invatatura Sfintilor Parinti, renumita in Tara Romaneasca. Ucenicii sai, munteni, moldoveni, ardeleni ~i ru~i, traiau in desavar~ita dragoste ~i buna randuiala. Apoi, nemaiincapand Ia Dalhauti, se stabilesc, o parte, Ia Schiturile din jur: Trestieni, Ciolanu, Carnu, Rate~ti, Rogoz, Bonta~ti, Valea Neagra tVrancea) ~i altele. Prin anii 1730-1733, staretul Vasile reinnoie~te Schitul Poi ana Marului ~i se muta aici cu 12 ucenici. Ca staret Ia Poiana Marului, Cuviosul Vasile conduce duhovnice~te toate schiturile din Muntii Buzaului, pe care le cerceteaza regulat, fie personal, fie prin scrisori. Unul din ucenicii sai a fost ~i Cuviosul Paisie, pe care il prime~te in Schitul Trestieni pentru cativa ani, iar in anul 1750 il calugare~te in Muntele Athos. Randuiala staretului Vasile era aceasta: trairea in desavar~ita armonie, citirea zilnica a Sfintei Scripturi ~i a Sfintilor Parinti, practicarea rugaciunii lui Iisus, pazirea curata a mintii, mancarea o data pe zi ~i imparta~irea sapHimanala. Ca dascal al rugaciunii, marele staret a scris ~i cateva ,Cuvinte" despre paza mintii, despre rugaciune ~i cre~tere duhovniceasca, care sunt scurte introduceri Ia scrierile filocalice ale Sfintilor Nil de Sorska, Filotei, Isihie ~i Grigorie Sinaitul. Cuvintele sale introductive sunt adevarate pagini de filocalie ~i calauza spre Hristos prin sfanta rugaciune. Ajungand la masura marilor siha~tri, Cuviosul Vasile ~i-a dat sufletul in mainile Domnului in anul 1767, Iasand in urma numero~i ucenici. In anul 2003, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat canonizarea Sfantului Cuvios Vasile de Ia Poiana Marului, cu zi de praznuire Ia 25 aprilie.

:w de

b. Fapte

~i

cuvinte de invatatudi

1. Cuviosul Vasile de Ia Poiana Marului a fost nu numai ctitorul unei mari sihastrii romane~ti, renumita chiar peste hotarele tarii, ci ~i parintele duhovnicesc al altor unsprezece schituri ~i manastiri din judetele V rancea ~i Buzau, pe care le organizeaza personal dupa randuiala isihasta fixaHi de el ~i le populeaza cu numero~i ucenici formati de el. Preluand mi~carea isihasta de Ia Schitul Pocrov initiata de Cuviosul Episcop Pahomie al Romanului (t 1726), fericitul staret Vasile era foarte iscusit in viata de rugaciune, in cunoa~terea

270

PATERICUL

ROMANESC

Sfintei Scripturi ~i a Sfintilor Parinti filocalici. Punand accent mai ales pe ascultare, pe lectura ~i rugaciune in manastirile ~i sihastriile din centrul tarii noastre, reu~e~te sa creeze un adevarat curent de innoire duhovniceasca in monahismul romanesc la mijlocul secolului XVIII. Acest mare curent, al doilea ca marime dupa eel din secolul XV, initiat de Sfintii Nicodim de la Tismana (t 1406), Leontie de la Radauti ~i Daniil Sihastrul, va fi desavar~it ~i raspandit in toate tarile ortodoxe la sfar~itul secolului XVIII ~i inceputul celui urmator, prin marii stareti Paisie de la Neamt (t 1794), Gheorghe de la Cernica (t 1806) ~i Sfantul Calinic de la Cernica (t 1868). 2. Datorita a~ezarii tarii noastre la rascrucea dintre Peninsula Balcanica ortodoxa, in care stralucea Muntele Athos, ~i Rusia ortodoxa, cu avantul ei isihast, Cuviosul Vasile de la Poiana Marului a gasit aici locul eel mai potrivit pentru o viata monahala innoita, atat prin rugaciune, cat ~i printr-o traire duhovniceasca imparateasca. Acest iscusit dascal al rugaciunii a reu~it sa imbine atat de armonios in sihastriile din tinutul Buzaului ~i Vrancei asprimea ascetica a vietii calugare~ti din Sinai ~i Athos, cu experienta mistica a monahismului slav ~i cu traditia isihasta de sihastrie din sutele de schituri ~i manastiri, in care monahismul romanesc, atat de masurat ~i a~ezat, W ducea viata duhovniceasca rara intrerupere inca din secolul IV. Astfel, staretul Vasile reinnoie~te viata monahala din schituri ~i sihastrii prin imbinarea acestor trei experiente: greaca, rusa ~i romana; iar marii stareti Paisie de la Neamt ~i Gheorghe de la Cernica, urmati de Sfantul Calinic, vor reinnoi viata duhovniceasca din marile lavre ~i chinovii romfme~ti. 3. Reinnoirea vietii monahale de la Poiana Marului ~i din celelalte schituri din Vrancea ~i Buzau s-a inceput ~i desavar~it printr-o profunda viata de rugaciune, supravegheata permanent aproape o jumatate de secol, de catre marele staret Vasile. El cerea ucenicilor sai sa practice neincetat rugaciunea inimii, chiar inainte de despatimire, sa traiasca in desavar~ita dragoste ~i ascultare, sa iubeasca tacerea, smerenia, postul ~i saracia celor materiale. Toate acestea, impreuna cu stricta respectare a slujbelor biserice~ti la care luau parte toti calugarii, au contribuit eel mai mult la curentul monahal innoitor care a odraslit in Schitul Poiana Marului. 4. Despre rugaciunea inimii astfel invata Cuviosul Vasile de la Poiana Marului: - Multi, citind cartea Sfantului Grigorie Sinaitul ~i neavand incercarea lucrarii mintii, gre~esc in intelegerea cea dreapta a ei, socotind ca aceasta lucrare a fost data numai barbatilor celor sfinti ~i rara de patima. De aceea, tinandu-se de obiceiul de acum, adica numai de citirea ~i cantarea psalmilor, a

S F I N TI

I C UVI0

I D I N S E C 0 L E L E X V II - X V II I

271

troparelor ~i a canoanelor, savar~esc numai rugaciunea cea din afar a. Ei nu inJeleg ca acest fel de rugaciune cantata ne-au dat-o parintii numai pana la o vreme, pentru neputinta ~i pruncia mintii noastre. Aceasta pentru ca, deprinzandu-ne prin citire ~i cantare, sa urcam la treapta lucrarii celei cu rnintea, nu sa petrecem pana la sfar~it in aceasta. Pentru ca, citind ~i cantand numai cu buzele rugaciunea cea din afara, ramanem la o parere bucuroasa de noi in~ine, socotind ca facem un lucru mare. 5. Repetand invataturile Sfantului Grigorie Sinaitul, a~a i~i invata ucenicii Cuviosul Vasile de la Poiana Marului: - Cantarea noastra se cade sa fie ingereasca, dupa cum ne este ~i vietuirea, iar nu trupeasca. Caci cantarea cu glas ~i cu strigare a fost data pentru lenevirea ~i nepriceperea noastra, ca sa ne ridice la rugaciunea cea adevarata din inima. 6. In continuare adauga Cuviosul Vasile, citand pe marele sinait: - Nu-i este cu putinta celui ce se lupta in acest fel, adica cu rugaciune citita, din afara, sa dobandeasca candva pace duhovniceasca sau sa ia cununile biruintei. Caci unul ca acesta este asemenea celui ce lupta noaptea, care aude glasurile du~manilor ~i prime~te rani de la ei, dar nu poate vedea limpede cine sunt ei, de unde vin sau cum lovesc ~i pentru ce, caci intunericul ii orbe~te rnintea. Cel ce se lupta astfel, cu rugaciunea exterioara, nu va putea scapa sa fie nu zdrobit de cei de alt neam. Osteneala o suporta, dar de plata este nagubit. 7. lar pentru curatirea mintii de ganduri ~i coborarea ei in inima in ~mea rugaciunii, a~a invata Cuviosul Vasile: - Daca simturile din afara nu pot opri mintea de la ganduri, trebuie ca rnintea sa fuga din simturi, in vremea rugaciunii, in camara inimii ~i sa stea acolo surda ~i muta la toate gandurile. Caci, precum sabia cea cu doua tai~uri, ori in ce parte o vei intoarce, taie cu ascuti~ul ei cele ce se nimeresc in preajma ei, tot a~a lucreaza ~i rugaciunea lui Iisus, ca o sabie, uneori fiind intoarsa spre gandurile cele rele ~i spre patimi, iar alteori spre pacat, spre aducerea aminte de moarte ~ide muncile cele ve~nice. 8. Aratand valoarea atat de mare a rugaciunii din inima, fata de cea citita ~i cantata, spunea staretul Vasile ~i aceasta: - De va voi cineva, rara aceasta rugaciune din inima, numai cu rugaciunea rostita ~i cantata ~i cu simturile ~i impotrivirea cea din afara sa surpe atacurile vrajma~ilor ~i sa se impotriveasca oricarei patimi sau gand \"iclean, acela va fi biruit degraba ~i de multe ori de vicleanul diavol, racandu-1

272

PATERICUL

ROMANESC

sa se apiece spre slava de~arta ~i spre neatentie, socotindu-se pastor ~~ invatator al oilor celor cuvfmtatoare. 9. lar despre importanta rugaciunii ~i a cantarilor din biserica ~i cum trebuie sa fie facute ele, a~a invata Cuviosul Vasile pe ucenicii sai: - Sa nu socote~ti, binecredinciosule cititor, ca, luandu-ne pe noi Sfintii Parinti, de la multa cantare din afara ~i poruncindu-ne sa ne deprindem cu lucrarea, adica cu rugaciunea mintii, nesocotesc psalmii ~i canoanele. Sa nu fie aceasta. Caci acestea sunt date de Duhul Sfant Bisericii lui Hristos, intru care se savar~e~te toata lucrarea de sfintire prin hirotonie ~i toata taina iconomiei lui Dumnezeu-Cuvantul, pana la a doua venire a Lui, in care se cuprinde ~i invierea noastdi. Ca nu este ceva omenesc in randuiala bisericeasca, ci toate sunt ale darului lui Dumnezeu, neprimind nici un adaos de la vrednicia noastra ~i nici o imputinare pentru pacatele noastre. 10. Cugetand la cuvintele Sfantului Apostol Pavel: Voiesc a zice cinci cuvinte cu mintea mea, dedit zeci de mii cu limba (I Cor. 14, 10), Cuviosul staret Vasile invata pe ucenici ca mai mare folos avem rostind la rugaciune cateva cuvinte cu atentia mintii ~i simtirea inimii, decat mii de cuvinte numai cu limba, fara atentie ~i simtire. Astfel, marele dascal al rugaciunii invata, zicand: - Se cade mai intai a ne deprinde mintea ~i inima cu cinci cuvinte de acest fel, zicand din adancul inimii: ,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie~te-ma". Dupa ce ne vom curati mintea cu aceasta rugaciune, se cuvine a ne urea la cantarea intelegatoare, adica la cantarea ~i rugaciunea din biserica, deoarece oricare incepator, ~i inca patima~, poate savar~i cu intelegere aceasta rugaciune intru pazirea inimii. Jar cantarea bisericeasca nicidecum nu o poate face, pana nu-~i va curati mai intai mintea cu aceasta rugaciune. Sfantul Simeon, arhiepiscopul Salonicului, avand acela~i duh ~i dar, porunce~te arhiereilor, preotilor, calugarilor ~i tuturor mirenilor, sfatuindu-i sa zica ~i sa unease a cu rasuflarea in toata vremea ~i in tot ceasul aceasta sfintita rugaciune. El zice impreuna cu Apostolul Pavel: ,Nu este alta arma mai tare nici in cer, nici pe pamant, ca numele lui Iisus Hristos". 11. Zicea iara~i: - Cel c~, vietuie~te drept ~i fara prihana, ferindu-se de placerea sa ~i de inaltarea mintii, de s-ar ridica toate taberele diavole~ti asupra lui ~i mii de ispite, va ramane nevatamat, spun Parintii. Dar eel ce umbla dupa randuiala proprie ~i dupa sfatul sau, adica in neascultare ~i in voile sale, acela cade in in~elaciune. Caci sunt doua pricini ale in~elaciunii, adica ale caderii din rugaciunea cea curata a inimii: lucrarea faptelor bune dupa voie proprie, adica

S F I NT I

S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V II - XV I II

273

flira ascultare ~i sflituire, ~i a daua este iniHtarea mintii, adica mandria cugetului, care este impatriva smeritei cugetari. 12. Cuviasul Vasile, intr-un glas cu tati Sfintii Parinti, spune ca din trei pricini unii din calugari ~i din cre~tini parasesc lucrarea cea sfintita a rugaciunii inimii. Unii din ei ,lasa aceasta lucrare numai sfintilar barbati flira patima, sacatind ca numai acelara li se potrive~te, nu ~i celar patima~i". A daua pricina a parasirii rugaciunii inimii este ,imputinarea apraape tatala ~ . invatatarilar la acest fel de vietuire"; iar a treia pricina este ,in~elaciunea care se ive~te in aceasta lucrare", adidi ispita mandriei ~i a vaii praprii. Or, pentru imputinarea patimilar la calugarii incepatari, este nevoie de atentia mintii ~i paza inimii, adica de rugaciunea mintii. Jar daca lipsesc dascalii rugaciunii, ,avem scrierile sfintilar ca invatatar". Cat pentru piedicile de care se tern unii, ei se fac sie~i piedica, ,caci nu trebuie sa te fere~ti sa mergi in padure din teama de lup. Pentru ca numai de Dumnezeu trebuie sate temi, sa fugi din fridi sau sa te lepezi de El". 13. Cat pentru impartanta pastului la deprinderea rugaciunii inimii, staretul Vasile de la Paiana Marului aduce in mijlac cuvantul Sfantului Vasile eel Mare, care zice: ,Jnfranarea se randu~e~te patrivit puterii trupe~ti a fiecaruia". Apai adauga: - Cu adevarat ~i de aceasta se cuvine sa se tina seama, ca nu cumva, zdrabind cu infrfmarea cea peste masura puterea trupeasca, sa se faca trupul sleit ~i neputincias spre sparirea duhavniceasca. Pentru ca, de ar fi fast bine sa slabim cu trupurile ~i sa zacem abia vii, negre~it, a~a ne-ar fi flicut Damnul de la inceput. Dar de vreme ce ne-a flicut a~a cum ne-a flicut, gre~esc cei ce nu pazesc precum este ceea ce a fast flicut. Pentru aceea zice Sfantul Maxim: ,Da trupului cele dupa putere ~i intaarce taata nevainta ta spre lucrarea mintii". Jar Sfantul Diadah zice: ,Pastul are lauda in sine, dar nu la Dumnezeu". Deci, nu se cade nevaitarilar binecredincia~i a se trufi pentru el, ci sa vada tinta cugetarii naastre in credinta in Dumnezeu. 14. Cuviasul Vasile de la Paiana Marului spunea ucenicilar ca viata manahala are trei cai: viata de ab~te, vietuirea in dai sau trei, numita ~i cale de mijlac sau imparateasca, avfmd taate in camun, iar a treia este pustnicia, cea mai inalta, pe care a due numai cei sfinti ~i desavar~iji, dupa ce mai intai au parcurs primele daua cai. Dar unii manahi, zicea el, i~i aleg ~i a alta cale, in afara de orice ascultare ~i binecuvantare. Ace~tia i~i fac chilia unde var ~i traiesc singuri, ingrijindu-se mai mult de cele ale trupului. - Schimnicia inainte de vreme, zice Cuviasul Vasile, este pricina de mfmdrie ~i iubire de sine; pe cand trairea impreuna cu altii iti descapera

274

PATERICUL

ROMANESC

sHibiciunile, te apara de ispite ~i te poate curati zilnic, prin harul lui Hristos, lucrand din dragoste pentru Domnul. 15. Iar pentru citirea Sfintei Scripturi, invata cuviosul: - Ia aminte Ia citirea Scripturilor ~i, de nu vei fi om, te vei face om, ca citirea Scripturilor este tamactuire cu mult me~te~ug ~i mantuitoare. insa, mare intarire este a nu gre~i intelegerea citirii Scripturilor ~i mare surpare ~i prapastie adanca este neintelegerea Scripturilor. De aceea trebuie sa cunoa~tem ~i scrierile Sfintilor Parinti ~i ale altor nevoitori care ne ajuta pe calea mfmtuirii.
SCRISOARE CATRE PREACUVIOSUL ~I DUHOVNICESCUL MEU FlU INTRU HRISTOS, IEROSCHIMONAHUL KIR ALEXIE 22
j

cu mare dor intoarcerea ta, ca iara~i sa ne vedem cu bucurie fata catre fata, iti trimit tie, prea iubitul meu fiu ~i prieten, imbrati~area mea calduroasa ~i iti amintesc de intelegerea ~i legamantul nostru de a vietui in pacea Domnului: De veJi ierta oamenilor greelile lor i Tatat vostru eel ceresc va va ierta greelile voastre, iar de nu veJi ierta oamenilor greelile lor, nici Tatat vostru nu va va ierta greelile voastre ~i Cele ce voiJi sa va faca voua oamenii, faceJi i voi lor asemenea. (Matei 6, 14-15; Luca 6, 31). Eu, o, prietene, fiind om neputincios, cand gre~esc fata de cineva, voiesc ca acela sa rna ierte. De asemenea, rna silesc, chiar dad!. inima mea se impotrive~te, sa iert ~i eu fratelui meu gre~elile lui fata de mine. Pana cand insa? Nu de ~apte ori, zice Domnul, ci de ~aptezeci de ori cate ~apte, daca ne va gre~i ~i-i va parea rau, sa-i iertam lui. Aceasta este pravila ~i dreptarul nostru, pe care daca le-arn pazi, nimeni nu ne-ar strica dragostea dintre noi ~i impreuna-vietuirea noastra. Dar adesea, inclinarea noastra de a ne acoperi gre~elile i a ne dezvinovati - pe care cineva a numit-o uneaWi a diavolului - nu ne lasa sa ne luam asupra-ne vinovatia, cum ne este porunca, cine indeamna sao punem in sarcina fratelui nostru, iar pe noi sa ne socotim nevinovati, ceea ce vactit este o minciuna. Fratele este vinovat ca rn-a suparat, iar eu am pacatuit ca nu am rabdat. Amfmdoi am gre~it in fata poruncilor lui Hristos ~i totu~i aruncam vina unul asupra celuilalt, ca i Adam asupra Evei i Eva asupra ~arpelui. ~i astfel
Aceastll scrisoare s-a tractus de Antim, Arhiepiscopul Tomisului ~i Dunllrii de Jos, din mss. slavone nr. 397 ~i 577 - Biblioteca Academiei Romfme -, ~i s-a publicat in indrumlltorul bisericesc nr. 2 at acestei eparhii, pe anul 1986, p. 44-46.
22

,A~teptand

I
t

S F I N TI

I CUVI0

I D I N S E C 0 L E L E XV II - XV II I

275

ne pierdem sufletele ~i ne osandim ca ~i aceia, numai pentru ca umblam a ne dezvinovati, ~i nu pentru pacat, caci nu este in lumea aceasta om tara pacat, chiar de ar fi sfant ~i de ar vietui numai o zi pe pamant. Deci este lucru lamurit ca nu numai pentru plicate vom fi osanditi, toti cei care ne impotrivim poruncilor lui'Hristos, ci ~i pentru aceea ca vrem sa ne ascundem vinovatia. Sa zic ca rna love~te cineva peste obraz, iar eu, nevoind sa sutar una ca aceasta, arunc toata raspunderea asupra lui, care neindoielnic are partea lui de vina, ~i-1 intati~ez ca pe un detaimator al poruncilor lui Hristos, iar pe mine insumi nu rna invinuiesc de nerabdare. Se intelege ca atat eel care rn-a lovit trebuie sa fie judecat, cat ~i eu, care n-am avut destula rabdare, trebuie sa rna pocaiesc ~i sa iau asupra-mi vina de a fi clilcat porunca rabdarii. De aceea ~i Bogoslovul spunea: ,Daca zicem ca pacat nu avem, ne amagim pe noi in~ine ~i adevarul nu este intru noi". Iar daca vrem, o, prietene, ca adevarul sa se sala~luiasca intru noi, atunci sa fugim de apucatura de a ne dezvinovati ~i sa ne insu~im gre~elile, ~i atunci adevarul se va arata pe fata, de la sine sau prin u~ile pocaintei. Descoperirea de la sine a adevarului sta in voia Dornnului, iar aflarea lui pe calea pocaintei atarna de slabele noastre puteri omene~ti. Din acestea, dar, se poate vedea ca lupta noastra n_u este fmpotriva trupului # a sangelui, ci asupra duhurilor fntunericului, a fncepatoriilor # a stapaniilor de sub cer! (Efeseni 6, 12). Vina dar la noi, vino grabnic, prietene, precum ni te-ai tagaduit, ca sa ne fii impreuna-nevoitor ~i impreuna-luptator impotriva duhurilor rautatii de sub cer, cu care nu se poate duce lupta, chiar de s-ar cobori raiul pe pamant, decat in chipul acesta. Bunaoara sa ne suim amandoi intr-o luntre ~i sa pornim cu ea, ca ~i cum am avea o trebuinta oarecare, in sus pe apa Niprului pana la Kiev. Cata vreme vom impinge cu lopetile, luntrea noastra va inainta in susul apei, iar daca incetam vaslitul, atunci tara sa ne mai ostenim noi, apa de la sine ne va duce la vale pana la Oceacov sau pana la Kinburn. Aceasta o spun ca sa intelegi ca toate sui~urile duhovnice~ti se ca~tiga cu anevoie ~i cu sudoare multa. Cata vreme omul se nevoie~te ~i vegheaza, el urea, ca ~i luntrea in susul apei. Iar cand vrea sa se mai odihneasca ~i inceteaza truda, el indata coboara la vale, ca ~i luntrea manata de apele Niprului pana in Crimeea, caci, slabindu-ne puterile, patimile ~i ispitele lucreaza atunci in voie. Aceasta este calea cea ingusta, care duce la mantuire, ~i calea cea larga, care duce la pierzanie, cum zice Domnul. Cel ce rabda necazul ~i supararea, savar~e~te in sufletul sau mare nevointa ~i truda, ca ~i eel care vasle~te luntrea impotriva cursului apei. Pe cand omul care se manie ~i tine minte raul ~i mai ales daca ~i cauta sa se dezvinovateasca, acela i~i slabe~te ~i i~i seaca puterile suflete~ti, incat ispitele patrund in sufletul lui tara nici o greutate ~i-i due

276

PATERICUL

ROMANESC

mintea spre tot felul de pUiceri ~i patimi, precum ~i apa duce luntrea spre Oceacov ~i Crimeea. A~a se intampUi cu oricine se lasa cuprins de poftele ~i desratarile trupe~ti ~i de patimi. De aceea zice apostolul ca trupul se lupta asupra duhului, iar duhul asupra trupului. Cu alte cuvinte, daca trupul nostru lasa vaslele ~i vrea sa adoarma in luntre, atunci apa de la sine il duce, impreuna cu luntrea, la vale spre tinutul tatarilor, pe cand duhul sau cugetul curat indeamna ~i sile~te trupul sa vasleasca ~i sa impinga din rasputeri luntrea la deal impotriva apei, pana la Kiev. Urmand aceasta pilda, vino la noi, o, prietene ~i prea iubite fiule, ~i te urea cu noi in luntre sau mai bine zis in corabia noastra ~i, luand in maini lopetile, vasle~te impreuna cu noi, ca sa manam corabia in susul apei ~i sa nu o scapam la vale, spre lucrarea poftelor ~i a patimilor. lar daca din pricina slabiciunii noastre nu vom putea neintrerupt, zi ~i noapte, sa inaintam cu corabia, atunci macar sa nu o lasam dusa de apa la vale ~i sa o tinem pe loc cu ajutorul ancorei, adica cu impotrivirea noastra fata de lucrarea patimilor. In acest chip odihnindu-ne putin, iara~i vom lua lopetile ~i vom mana corabia la deal, adica luptand impotriva poftelor ~i inclinarilor noastre rele. Tine-te dar, o, prietene, de ragactuinta data la plecarea ta, ca de nu vei putea afla, la vreun schit sau pe langa parintele Paisie, viata pe care o dore~ti, apoi - cu cuvintele tale ai spus: ,atunci imi voi smeri gandurile mele ~i rna voi intoarce inapoi". Scumpul meu fiu duhovnicesc, ieroschimonah Kir Alexie! Pana cand vei fi purtat de gandurile tale, ca un al doilea Moise, leganat de valurile apelor, in co~ul sau de trestie? Porne~te-te la drum ~i drumul te va aduce la bratele maicii tale, care te-a nascut duhovnice~te, precum ~i pe acel prune 1-a adus fiica faraonului, maicii sale ca sa-l creasdi. Fii sanatos in Domnul ~i te roaga pentru mine pacatosul". VASILE, staretul de la Poiana Marului, 1766.

CUVIOSUL RAFAIL CALIGRAFUL Manastirea Horezu (secolul XVIII) 23


Monahul Rafail Caligraful este numarat printre cei mai vestiti scriitori de opere patristice din Tara Romaneasca, al secolului XVIII. Era fiul preotului Dumitru din satul Stance~ti-Prahova, numit din botez Radu. Deprinzand din
23

G. ~trempel, Copi~ti de manuscrise romane~ti, Bucure~ti, 1959, p. 196-201

S F I N TI

I CUVI0

I D I N S E C 0 L E L E XV II- X V II I

277

capiUirie frica de Dumnezeu ~i lucrarea faptelar bune ~i dimanand arfan de parinti, a fast diliiuzit de Hristas in ab~tea Manastirii Harezu, la varsta de numai 10 ani. .Si era iubit de egumen ~i de tati parintii pentru curatia ~i sfinJenia vietii sale. Caci era strain, ascultatar ~i eel mai mic din fratii mfmastirii. Egumenul Dianisie 1-a incredintat celar mai buni dascali din ab~te, de la care a invatat, in putina vreme, limbile greaca ~i slavana precum ~i frumaasa scriere. La varsta de 14 ani, tanarul asta~ al lui Hristas capia deja cu multa indemanare carti de invatatura duhavniceasca, pe paginile carara adauga de abicei aceasta insemnare: ,S-au scris de mult pacatasul rabul lui Dumnezeu Radul Capilul, sin(fiul) rapasatului rabul lui Dumnezeu papa Dumitru at (de la) SHince~ti sud Praa(h)uva, in sfftnta Manastire Hurezi. .. ". in anul 17 54, la 2 aprilie, in sambata Pa~tilar, precum singur scrie, Radu ,capilul" s-a calugarit cu numele de ,Rafail manahul", ramfmand taaHi viata simplu clHugar in ab~tea Manastirii Harezu, avand a singura ascultare: cantarea la strana ~i capierea de scrieri ale Sfintilar Parinti. Timp de peste 30 de ani, Cuviasul manah Rafail a capiat zeci de carti patristice ~i de slujba pentru manastiri ~i biserici. Dintre acestea se mai pastreaza astazi 15 manuscrise. Acest manah iubitar de multa asteneala a trait un an de zile ~i in ab~tea Cuviasului Paisie, la Manastirea Dragamirna, dupa cum singur scrie. Apai, revenind la metanie ~i cantinuandu-~i stanta ascultare inca 20 de ani, s-a mutat la cere~tile laca~uri spre sfar~itul secalului XVIII, adaugandu-se in ceata cu via~ilar parinti.

SFANTUL SOFRONIE MARTURISITORUL Manastirea Cioara- Sebe~ (secolul XVIII) 24


Sfantul Safranie era de lac din satul Ciaara-Sebe~, judetul Alba. Fiind de mic faarte iubitar de Dumnezeu, a primit schima manahala la una din sihastriile Tarii Ramane~ti, ajungand vestit sihastru ~i implinitar al Evangheliei lui Hristas. in anul 1756, intarcandu-se in satul natal, a intemeiat a mica sihastrie in padurile din imprejurimi, cunascuta cu numele de ,Schitul Ciaara", adunand acala ~i cativa ucenici. Apai, vazand asuprirea ~i nedreptatea la care erau
24

Pr. prof. T. Bodogae, Cuviosul Sofronie de la Cioara, in SfinJi romiini ... , op. cit., p. 458

278

PATERICUL

ROMANESC

supu~i romfmii arde1eni ortodoqi ~i arzand de ravna pentru Hristos, a umb1at ani de zile prin sate1e din Ardeal, indemnand pe credincio~i sa pazeasca cu sfintenie credinta ortodoxa. Pentru aceasta, 1a porunca craiului Ardealului, a fost aruncat in temnita ~i batut cumplit pentru ravna ~i indrazneala lui. Fiind scos din inchisoare, a inceput iara~i a marturisi dreapta credinta in satele din Muntii Apuseni. Apoi a fost din nou intemnitat ~i chinuit pentru Hristos. Dar, cu rugaciunile credincio~ilor fiind eliberat, la 14 februarie, 1761, a adunat un ,mare sobor" in ora~ul Alba Iulia, cerand egalitate in drepturi poporului roman ~i episcop ortodox pentru credincio~ii din Ardeal. In acela~i an, vazandu-~i dorinta implinita, s-a retras la Manastirea Curtea de Arge~, unde, mai traind putin, s-a savar~it cu pace, dandu-~i sufletul in mainile lui Hristos. Biserica Ortodoxa Romana 1-a canonizat in anul 1955, numarandu-1 in ceata sfinti1or marturisitori ~i se face pomenirea lui 1a 21 octombrie. Sfinte Preacuvioase Parinte Sofronie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

MITROPOLITUL IACOB PUTNEANUL al Moldovei i Sucevei (1719-1778) 25


a. Viata Venerabilu1 mitropolit Iacob Putneanul a fost eel mai distins ieram ~i pastor sufletesc al Moldovei din secolul XVIII. S-a nascut la Rlidauti in anul 1719, din parinti binecredincio~i care i-au dat o cre~tere a1easa. In anu1 1731 a intrat in nevointa monaha1a la Manastirea Putna, unde i~i tunde perii capu1ui ~i invata carte. In anul 1736 este hirotonit ieromonah, iar in anu1 1744 ajunge egumen a1 Putnei. Intre anii 1745-1750 este episcop de Rlidauti, iar intre anii 1750-1760 pastore~te Biserica Moldovei. Apoi, retragandu-se din scaun la Manastirea Putna, mai traie~te 18 ani ~i moare in primavara anului 1778. b. Fapte ~i cuvinte de invatatudi 1. Acest ierarh iubitor de Dumnezeu a fost ales din copilarie sa slujeasca Biserica lui Hristos. La varsta de numai 12 ani a primit tunderea monahala in
lstoria Bisericii Ortodoxe Romane, vol. I colectiv, Bucure~ti, p. 263-265; Teoctist, Mitropolitul Moldovei ~i Sucevei, Mitropolitul Jacob Putneanul, Manastirea Neamt, 1978
25

S F I N TI

I CUVI0

I D I N S E C 0 L E L E XV I I - XV II I

279

:\lanastirea Putna ~i a deprins repede osteneala faptelor bune de Ia arhimandritul Antonie, parintele sau sufletesc, !neat toti se foloseau de intelepciunea ~i biandetea lui. 2. Cuno~tinta cartii ~i adancul Sfintelor Scripturi le-a invatat tanarul Iacob in ~coala duhovniceasca a Manastirii Putna. Aici a deprins mai intai limbile greaca ~i slavona, apoi talcuirea Vechiului ~i Noului Testament, dogmele ~i canoanele Bisericii Ortodoxe, muzica psaltica, tipicul ~i invataturile cele mai alese ale Sfintilor Parinti. in putina vreme a savar~it bine ~coala manastirii, !neat pe toti ii intrecea. 3. Ajungand preot, duhovnic ~i egumen in ob~tea Manastirii Putna, bunul pastor de suflete a crescut multi fii duhovnice~ti, atilt mireni, cat ~i cillugari. Cici era bland ~i adanc in cuvant, incat se racuse vestit in nordul Moldovei ~i multi 11 aveau de parinte sufletesc. 4. Egumenul Iacob a marit numarul parintilor din ob~te, a dezvoltat mult ~coala Manastirii Putna, aducfmd elevi ~i dascali din cei mai buni, a format ale~i duhovnici ~i preoti de mir, caligrafi ~i dascali de greaca ~i slavona, a rradus carti de cult pe limba ~i intelesul poporului ~i a innoit randuiala manastirii. in timpul sau, ob~tea ~i coala duhovniceasca de la Putna erau vestite pana dincolo de hotarele Moldovei. Aici veneau sa invete carte calugari ~i tineri, nu numai din partea locului, ci ~i din Maramure~, din partile ~asaudului, din Galitia ~i chiar din Grecia. 5. Pentru o nevointa ca aceasta, arhimandritul Iacob s-a invrednicit de cinstea arhieriei, ajungand episcop de Radauti ~i pastor iscusit al turmei lui Hristos. in putinii ani cat a fost episcop a pus randuiala duhovniceasca in toate manastirile din eparhia sa, a ales egumeni cuvio~i ~i a intarit ~colile biserice~ti din lavre, iar pe preotii de mir ii trimitea sa invete mai intili carte in manastiri ~i apoi ii hirotonea. 6. Ca mitropolit ~i parinte al Moldovei, mitropolitul Iacob s-a dovedit de :a inceput barbat intelept, pastor foarte milostiv ~i iubitor de turma, slujitor ?lin de ravna, dascal invatat, ierarh adevarat, daruit cu mult curaj, gata sa-~i dea ~i viata pentru mantuirea ~i alinarea poporului sau. Pe drept cuvant se ;>oate spune ca de multa vreme nu mai avusese Tara Moldovei un asemenea ;>astor. 7. Cel dintai lucru pe care 1-a racut mitropolitul Iacob a fost tiparirea in limba romaneasdi a cartilor de cult, de invatatura duhovniceasca ~i de ~:.nninare a copiilor ne~tiutori de carte. Timp de 10, ani cat a pastorit Biserica :\foldovei, a tractus ~i tiparit in tipografia de Ia Ia~i peste 15 carti de cult ~i de :nvatatura in limba romana.

280

PATERICUL

ROMANESC

8. Avfmd ,mare iubire de cultura teologhiceasca", pe langa tiparirea de dirti in limba neamului, mitropolitul Jacob Putneanul a dezvoltat mult ~coala duhovniceasca de la Manastirea Putna, randuind dascali din monahii cei mai luminati. In aceasta ~coala - adevarata academie teologica - a randuit pastorul eel bun al Moldovei sa invete carte toti tinerii candidati la preotie. Caci hirotonea numai pe cei ce aveau atestat de ~coala de la egumenii manastirilor ~i care duceau o viata cu totul morala. 9. Pentru credincio~ii de la sate, mitropolitul Jacob a tiparit alese carti de rugaciuni ~i de invatatura cre~tina, care se imparteau gratuit de catre preoti ~i egumeni. Iar pentru copiii iubitori de carte, marele pastor a tiparit eel dintai ,Bucvar" (abecedar) ce cuprindea rugaciunile, poruncile ~i tainele Bisericii, intemeind ~coli in chiliile bisericilor de la sate ~i ora~e. De asemenea, a randuit dascali ~i preoti ale~i care invatau pe copii scrisul, cititul, cuno~tintele religioase ~i indemnau pe credincio~i sa-~i dea copiii la ~coaHL 10. Ca un adevarat pastor al turmei lui Hristos, venerabilul mitropolit s-a ingrijit, atat pentru mantuirea ~i luminarea poporului, cat ~i pentru alinarea suferintelor pamante~ti. Astfel, a inmultit numarul bolnitelor prin manastiri ~i ora~e ~i a intemeiat eel dintai spital public in chiliile Manastirii Sfantului Spiridon din Ja~i. A aparat, de asemenea, pe tarani in fata domnului de darile grele care li se impuneau, fiind intotdeauna gata sa se jertfeasca ,pentru dragostea lui Hristos, pentru binele Bisericii, pentru folosul cre~tinilor ~i pentru cinstea lor". 11. Pe parinti ii indemna sa-~i creasca copiii in frica de Dumnezeu, zicand: - Cade-se voua, dreptmaritorilor cre~tini ~i cei ce aveti nume parintesc peste copiii cei mici, sa aveti purtare de grija pentru invatatura copiilor vo~tri, ca sa nu se lipseasca de hrana cea sufleteasca prin povatuirea cea buna, care sunteti datori sa-i invatati pe dan~ii 26 12. Zicea iara~i: - Invatatura (cartii) este asemenea cu florile cele mirositoare, care cu mirosul invataturii tamaduiesc toate ranile cele trupe~ti, iar eel neinvatat este asemenea copacului celui uscat. Si precum soarele incalze~te ~i cre~te toate cele ce odrasle~te pamantul, (tot) a~a ~i invatatura (cartii) da pricepere omului spre toata cuno~tinta. 13. Spunea, iara~i, mitropolitul Jacob:
26

Prefatli Ia Bucvar,

Ia~i.

1755, fila 1 v.

S F I N TI

I C UVI0

I D I N S E C 0 L E L E XV II- XV II I

281

- Vedeti, parintilor, care va Iasati copiii vo~tri nepedepsiti (la carte), cata stridiciune ~i paguba pricinuie~te feciorilor vo~t.ri !ipsa invataturii. Pentru aceasta va indenm ca sa va de~teptati inimile voastre la bunatatile cele suflete~ti, care curg din sfanta invatatura, ~i sa va dati copiii la invatatura ca ni~te desavar~iti parinti ~i purtatori de grija pentru cele de folos feciorilor vo~tri. Urmand poruncii ~i invataturii noastre, veti avea nadejde a va bucura ~i a va veseli de fiii vo~tri ca de ni~te inteleptiti de Dunmezeu ~i ei va vor pomeni pe voe7 . 14. Iar pe cuvio~ii parinti din Manastirea Putna ii sfatuia, zicand: - Cu cea parinteasca umilinta va indenmam ca sa lucrati cu toati1 silinta ~i neincetata grija cele ce vi s-au dat voua - talantul eel bisericesc. Adica sa adapati cu cele preadulci ~i adapatoare ape ale vredniciei preote~ti turma cea cuvantatoare. ~i acestea sunt neincetata rugaciune pentru mantuirea ~i iertarea sufletelor celor cuvantatoare, care se savar~e~te prin pomenirea la cea rara de sange aducatoare jertra. 15. Apoi adauga ~i aceasta: - Rogu-va cu umilinta pe voi, pe toti, ca sa nu va leneviti pentru mantuirea voastra ~i a tuturor sufletelor' ci sa lucrati far a de lene ~i cu toata osardia la via cea de taina, ca sa ca~tigati dimpreuna cu dan~ii cununa ~i slava celor fericiti. Lasati, fratii mei cei iubiti, de~ertaciunile lume~ti ~i robiti inima voastra la bunatatile cele nespuse ale imparatiei cere~ti, smeriti-va intru Domnul, pentru ca sa va slaveasca in veci. Pomeniti pe cei raposati parinti ~i frati ai no~tri in toata vremea, ca sa va pomeneasca ~i pe voi Domnul, la venirea cea de a doua. Mica este osteneala, dar odihna este nesfar~ita. Putina este truda, dar ca~tigul este nenumarat. Putina este tanguirea pe pamant, iar veselia nesfar~ita28 16. Alta data invata, zicand: - Dumnezeu ne-a zidit pe noi ca sa ne bucuram de Dansul. Iar care nu va socoti ca este tacut pentru Dumnezeu, i~i pierde fericirea sa ~i se pagube~te pe sine, ca eel ce-~i inchide ochii sai sa nu vada lumina ~i se impiedica ~i pierde calea ~i i~i ca~tiga lui pierzare. 17. Zicea, iara~i, pastorul eel bun: - Nu te bucura de nimic intru acest veac al plangerii ~i treditor, de vreme ce to ate sunt intru dansul nestaHitoare ~i ratarnice, to ate sunt intru dansul mincinoase ~i schimbatoare. Ci, de voie~ti a te mangaia, numai intru Domnul
27 Din ,Adunarea de multe invataturi", Ia~i. 1755, a mitropolitului Iacob Putneanul, cap. 60: .Pentru ca sa-~i dea fie~tecare om feciorii lui la carte". 28 Din Pomelnicul Manastirii Putna, inv. nr. 9

282

PATERICUL

ROMANESC

te mangaie; de voie~ti ate bucura, numai intru Domnul te bucudi; ca bucuria trupeasca degraba piere, iar bucuria Domnului ramfme in veci. 18. Apoi adauga ~i aceasta: - Bucura-te intru Domnul ~i (ii) da Lui multumita, di toate pentru tine le-au a~ezat drepte ~i milostive ~i neincetat poarta grija pentru sufletul tau. Te folosqte, te apara, te acopera ~i intare~te sufletul tau, dandu-ti tarie, sanatate ~i viata; te intelepte~te ~i te lumineaza spre tot lucrul bun. Toate le lucreaza pentru tine drepte ~i milostive. 19. Dupa zece ani de duhovniceasca pastorie a Bisericii Moldovei, marele ierarh, fiind silit de domnul tarii sa aprobe marirea darilor pentru popor ~i nevoind, s-a retras din scaun, zicand: - lata ca m-am lepadat ~i de mitropolie ~i de cinste ~i de toate ale acestei lumi, numai focul jurl:imantului sa nu-l iau in cap ~i in suflet ~i socotiti ca suntem musafiri ai acestei lumi ~i in cealalta lume avem a trai ~i a raspunde de toate faptele noastre. 20. Retdi.gandu-se la Manastirea Putna, a mai trait inca 18 ani in smerenie ~i in aleasa nevointa. In acest timp a racut multe danii ~i innoiri la manastire, a dezvoltat mult ~coala duhovniceasca ~i a crescut numero~i ucenici. Apoi, calugarindu-~i parintii, cu cateva zile inainte de ob~tescul sfar~it, a imbdicat marea schima, cu numele de Eftimie, ~i astfel ~i-a dat sufletul cu pace in bratele Mantuitorului Hristos.

CUVIOSUL VARTOLOMEU MAZAREANUL Manastirea Putna (1710-1780)


Cuviosul arhimandrit Vartolomeu Mazareanul ,a fost o mare personalitate duhovniceasca a monahismului romanesc" ~i eel mai prolific scriitor bisericesc din secolul XVIIJ2 9 . Se tragea din ora~ul Campulung-Moldovenesc, nascut intr-o familie care a odraslit alese figuri de preoti i dilugari. Astfel, mo~ul sau, anume Ioanichie, a fost calugar la Mfmastirea Putna; tatal sau, la indemnul fiului, ajunge tot aici ieromonah cu numele de Ghenadie; sora sa, Elena, imbraca ~i
Prof. I. D. Uiudat, despre Vartolomeu Mllzareanul, in rev. ,M.M.", XLII (1966), nr. 78, p. 543-549; Pr. Dimitrie Nan, Arhim. Vartolomeu Mazareanul, Bucure~ti, 1911; Idem, Maniistirea $i comuna Putna, Bucure~ti 1905; Arhiva ~i Pomelnicul ctitoricesc al Maniistirii Putna
29

SFINTI

~I CUVIO~I

DIN SECOLELE XVII-XVIII

283

ea schirna rnonahaUi, iar fratii sai, Teodor ~i Nicolae, urrneaza ~coala de la Putna ~i devin preoti de parohie. Tanarul Vasile a fost chernat de Hristos din copilarie la nevoinJa duhovniceasca, in ob~tea Manastirii Putna. Cuno~tea din farnilie lirnba slavona ~i iubea rnult lini~tea, biserica ~i citirea cartilor sfinte. Aici devine ucenic ~i invatacel al ierornonahului Antonie, un vestit dascal ~i povatuitor de suflete. _\cesta i1 invata buna nevoinJa duhovniceasca, srnerenia, rabdarea, rugaciunea ~i ascultarea, care forrneaza ternelia rnantuirii. Jar adancul teologiei ~i invaJatura Sfintilor Parinti le deprinde in ~coala ,cea mica", care exista in manastire. Ierornonahul Antonie i-a fost na~ de calugarie rnonahului Yartolorneu, tunzandu-1 de tanar in schirna rnonahala. Apoi, fiind hirotonit preN, in putin tirnp a devenit un ales povaJuitor de suflete ~i dascal preainvatat in ~coala de la Putna. Intre anii 1740-1757, el a fost sufletul acestei ~coli, pregatind sute de tineri, atat pentru calugarie, cat ~i pentru preotie la sate. In anul 1750, Protosinghelul Vartolorneu ajunge egurnen, arhimandrit ~i parinte duhovnicesc al Manastirii Putna, pe care o povaJuie~te cu multa pricepere pana in anul 1763. Acum, viata duhovniceasca din Putna capata un nou avant. El rnare~te numarul calugarilor ~i al duhovnicilor, randuind bine slujbele bisericii, scrie ~i traduce numeroase carti biserice~ti, imbogaJe~te biblioteca cu manuscrise de valoare, impodobe~te biserica voievodala cu ~atapeteasma ~i icoane noi ~i da o noua amploare Sihastriei de pe valea Putnei. _\stfel, sub egumenia sa, Manastirea Putna de~teapta multe suflete pe calea mantuirii ~i creeaza o atmosfera de innoire duhovniceasca in Moldova de Nord. In anul 1757 face un scurt pelerinaj la manastirile din Rusia ~i devine mernbru onorific al Acaderniei Teologice din Kiev. Intre anii 1774-1776 ~erceteaza ~colile manastire~ti de la MoldoviJa, Voronet, Humor, Nearnt ~i ~itropolia din Ia~i. Apoi, intors din nou la Manastirea Putna, intemeiaza, pe lfmga vechea ~coala zisa ,cea mica", a~a-numita .. ~coala cea mare", un fel de academie teologica romaneasca, rara egal la acea vreme in Moldova. Aici invatau numero~i tineri, atat dogmele credintei ortodoxe, cat ~i nevointa vieJii monahale, psaltichia, retorica ~i o limba straina. In acest timp, arhimandritul Vartolorneu este numit ,indrepHitor al ~coalelor domne~ti, episcopeti ~i manastireti" din Moldova. Adica un fel de parinte duhovnicesc i supraveghetor al invatamantului bisericesc ~i manastiresc, caci era unul din cei mai invaJati calugari ai timpului sau ~i un cuvios povatuitor de suflete. Nu ?U!ini duhovnici, egumeni, ierarhi i dregatori de tara i1 aveau de sfetnic ~i Juhovnic.

284

PATERICUL

ROMANESC

Arhimandritul Vartolomeu Mazareanul a fost ~i un neintrecut scriitor ~i traducator de carti patristice ~i biserice~ti. Dintre traduceri se amintesc: Scara Sfantului loan Scararul, tradusa in anul 1766 la cererea ieromonahului Varlaam de la Mfmastirea Bisericani; invi'ifatura dulce sau Livada fnjlorita, la Manastirea Solca, in anul 1770; invafaturile Cuvio~ilor Dorotei # Efrem Sirul; numeroase vieti de sfinti, dupa Sfantul Dimitrie al Rostovului; Apoftegmata, adica scurte cuvinte retorice ~i morale (1755) ~i altele. Jar dintre cartile compuse de el, amintim: Letopiseful de la zidirea lumii (un fel de Hronograf), Letopiseful Moldovei (1769), Condica sfintei Manastiri Voroneful (1775), Condica sfintei Manastiri Humor (1776), Condica Manastirii Sfantul /lie de Langa Suceava, Condica Manastirii Precista din Roman, Uricul lui !jtefan eel Mare din 16 martie, 1490 etc. A~a s-a nevoit ~i s-a jertfit pentru folosul ~i mantuirea multora Cuviosul ~i neobositul arhimandrit Vartolomeu de la Putna. Apoi, mai traind putin, a adormit cu nadejdea invierii in anul 1780 ~i a fost inmormantat la manastirea de metanie.

CUVIOSUL SILA IEROSCHIMONAHUL Egumen al Schitului Sihastria Putnei (t1781)


Ieroschimonahul Sila a fost eel mai renumit egumen al Sihastriei Putnei. Era originar din judetul Boto~ani. Primii ani de ucenicie i-a tacut la Schitul Ora~ani din apropiere. Apoi, ravnind o viata duhovniceasca mai inalta, in anul 1712, a fost calauzit de Duhul Sfant sa mearga la Schitul Sihastria Putnei. Dupa mai multi ani de ascultare ~i nevointa, tanarul osta~ al lui Hristos prime~te tunderea in calugarie, iar in anul 1728 este hirotonit preot ~i tuns schimonah. Ca ucenic al egumenului Dosoftei, schimonahul Sila se ostenea mult, atat cu slujba bisericii i cu implinirea randuielii sihastre~ti, cat i cu aprovizionarea schitului cu hrana ~i cele de nevoie. Timp de 30 de ani, acest neobosit sihastru a fost iconom al Sihastriei Putnei, implinind cu frica de Dumnezeu aceasta ascultare. Ca neavand schitul nici un fel de avere, se intretinea numai din mila credincio~ilor. Taranii de Ia camp trimiteau alimente, imbracaminte, vin, ceara ~i untdelemn pentru biserica, prin mainile Cuviosului Sila, iar smeritii siha~tri din munte se rugau pentru ei ~i pentru tara, ziua ~i noaptea.

SFINTI

~I CUVIO~I

DIN SECOLELE XVII-XVIII

285

Raposand egumenul Dosoftei in anul 1753, Cuviosul Sila a fost ales parinte duhovnicesc al Sihastriei Putnei. El a innoit in intregime acest schit, zidind din piatra o biserica noua, in locul bisericutei de lemn, chilii, trapeza, pivnite, ci~mea de apa, livada de meri ~i zid de jur-imprejur. De asemenea, a impodobit biserica cu catapeteasma, cu icoane ~i cu toate ,podoabele ~i rrebuintele ce i se cuvin casei lui Dumnezeu". In anul 1758, noua biserica cu hramul ,Buna-Vestire" a fost sfintita de mitropolitul Moldovei, Jacob Putneanul. Egumenul Sila a innoit viata duhovniceasca in Sihastria Putnei, inmultind numarul smeritilor siha~tri ~i desavar~ind intre toti legatura nemuritoare a dragostei. Unii dintre ei erau lucratori ai rugaciunii lui Hristos, iar altii, harnici caligrafi ~i scriitori de carti. Dintre ace~tia se aminte~te ieroschimonahul Natan, care a scris cu binecuvantarea egumenului ,Pomelnicul critorilor sfintei Sihastrii a Putnei" (1768), precum ~i o lucrare originala intitulaHi ,Calugaria" (1770). Un alt sihastru a scris ,Scara Sfantului loan din Sinai", la 1 martie, 1770, iar ,smeritul intre ieromonahi Natanail Dreteanul, duhovnicul de la Pa~cani", care se nevoia in aceasta sihastrie, a copiat din nou Pomelnicul Manastirii Putna, in anul 1756. Cuviosul Sila era ~i un vestit duhovnic cautat de multi credincio~i de prin sate, precum ~i de monahi, siha~tri, egumeni ~i arhierei. Pe toti ii povatuia cu inielepciune pe calea mantuirii, nici descurajfmdu-i, nici in nepasarea sufleteasca Iasandu-i. Unul din ucenicii sai, ieromonahul Dosoftei Herescu, a ajuns in 1747 egumen al Manastirii Putna, iar intre anii 1750-1789 a fost episcop de Radauti ~i mitropolit al Bucovinei, eel ce a reu~it sa aduca din Polonia la Suceava, in anul 1783, moa~tele Sfantului Mucenic loan eel Nou. In anul 1776, dupa ocuparea Moldovei de Nord de clitre austrieci, Sihastria Putnei era supusa la bir ~i nu mai avea voie sa aduca ajutoare din Jara, fiind amenintata cu pustiirea. Atunci batrftnul egumen a racut o plangere catre imparat, cerand scutire de dari ~i aparand vechile drepturi ale schitului. Pentru toate acestea, ieroschimonahul Sila este considerat un mare ctitor al Sihastriei Putnee0 Dupa 70 de ani de nevointa duhovniceasca in Schitul Sihastria Putnei, Cuviosul Sila a pus egumen in locul sau pe ieroschimonahul Natan, iar el ~i-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului, in anul 1781.

Pr. Dimitrie Nan, Miinastirea ~i comuna Putna, Bucure~ti, 1905; Pr. Simion Reli, Din Bucovina vremurilor grele - Cei din urma siha~tri ai Bucovinei, Cenlliuti, 1926; Egumenul Sila, ::p. cit.; Arhiva ~i Pomelnicul schitului Sihilstria Putnei
30

286

PATERICUL

ROMANESC

IEROSCHIMONAHUL NATAN Schitul Sihastria Putnei (t1783)


Dupa retragerea Cuviosului Sila din egumenia Schitului Sihastria Putnei, din 10 martie, 1781, ucenicul sau, ieroschimonahul Natan, a luat conducerea acestei sihastrii. Mica obte a Schitului Sihastria Putnei era fermata din cativa calugari batrani, i anume: ieroschimonahul Natan, egumen; duhovnicul Paisie, schimonahul Avramie, ieromonahul Silvestru i monahii Arsenie i Teo fan. Ocuparea Bucovinei de catre Imperiul Austro-Ungar a dus, in putina vreme, la desfiintarea aproape in intregime a manastirilor i schiturilor din partea de nord a Moldovei. Printre acestea se numara i Schitul Sihastria Putnei. Lipsita de personal i de cele necesare vietii, aceasta sihastrie ti traia la sfaritul secolului al XVIII-lea ultimii ani. De aceea, Cuviosul Natan, care a urmat la egumenia schitului dupa Cuviosul Sila, nu a putut reinnoi mai mult aceasta sihastrie. insa, sfintele slujbe de zi i de noapte se savareau regulat i necontenit. Fiind batrfm ~i bolnav, Cuviosul Natan, dupa trei ani de egumenie, i-a dat sufletul in- mainile Domnului, la 26 decembrie, 1783, i a fost inmormantat lfmga altarul bisericii. Sfintele sale moa~te, descoperite recent, sunt impodobite de buna mireasma duhovniceasca, iar capul sau, in chip minunat, poarta o cruce, ca semn al sfinteniei ~i binecuvantarii.

CUVIOSUL ONUFRIE PUSTNICUL Schitul Sihastria Voronei (t1789)


a. Viata Acest mare sihastru era impreuna nevoitor i sfetnic al staretului Paisie de la Neamt, fiind de o masura i de o varsta cu dansul. Inainte de a intra in nevointa monahala, a fost guvernator al unei provincii din Rusia, in jurul anului 17 49. La inceput s-a nevoit in Schitul Poi ana Voronei. Apoi, retragandu-se la lini~te in codrii din jurul Schitului Sihastria Voronei, a ajuns sihastru desavar~it ~i s-a odihnit cu pace in vara anului 1789.

S F I N TI

SI

C UVI0

SI

D I N S E C 0 L E L E X V II - X V II I

287

b. Fapte i cuvinte de invatatura


1. Cuviosul Onufrie, auzind de marii siha~tri moldoveni din Poiana ~i Voronei ~i fiind chemat de Hristos, a intrat in ob~tea acestui schit, unde s-a nevoit, dupa voia lui Dumnezeu, mai mult de 25 de ani. Iar nevointa lui ~ra desavar~ita ascultare, in tacere ~i neincetata rugaciune. Mancare primea dupa apusul soarelui, iar noaptea atipea pe scaun pana la doua sau trei ore. Si atfn de mult a crescut in viata duhovniceasca, incat toti se foloseau de trairea :ui ~i ii cereau sa se roage pentru ei. 2. Cea mai aleasa fapta buna a Cuviosului Onufrie era neincetata ~gaciune, pe care in purina vreme o deprinsese in chip desavar~it. In ob~tea schitului din Poiana Voronei nu era in acea vreme un lucrator al rugaciunii lui Esus mai iscusit ca smeritul schimonah Onufrie. Dobandise inca ~i darul !acrimilor ~i, cu harul lui Hristos, avea mare bucurie ~i mangaiere duhovni;:easca. Insa despre toate acestea nu vorbea niciodata nimanui. 3. Invrednicindu-se de darul preotiei, Cuviosul Onufrie era slujitor ales al ;:elor sfinte ~i duhovnic al multor siha~tri din padurile Voronei. Si era intelept :n cuvant, bland ~i cuno~tea mai mult decat toti ispitele vrajma~ului. Astfel, ::mmele lui se facuse cunoscut peste tot ~i insu~i staretul Paisie il cerceta din :imp in timp, pentru cuvant de folos. 4. Fiind incredintat prin oarecare semne dumnezeie~ti, in anul 1764, Cu\"iosul Onufrie s-a retras Ia pustie in codrii seculari ai Sihastriei Voronei. --\colo, racandu-~i chilie din lemn ~i pamant, s-a nevoit singur in ne~tiute osteneli duhovnice~ti timp de 25 de ani, ajungand racator de minuni ~i inainte, azator. Apoi, savar~ind calatoria acestei vieti ~i cunoscand dinainte ceasul :nutarii sale, ~i-a dat fericitul sau suflet in bratele lui Hristos ~i a fost ::liilormantat alaturi de chilie, in livada sub un mar. 5. Odata, mergand la vanatoare in padurile Voronei, un boier din sfatul ;.irii, care avea o fiica bolnava de epilepsie, a ajuns pana la chilia marelui sihastru Onufrie. Deci, fiindu-i sete, a luat cateva mere cazute jos pe ~ormantul cuviosului. Din acestea mancand acasa copila bolnava, indata s-a .indecat de boala. Asemenea ~i alti bolnavi, care veneau Ia mormantul lui, se :aceau sanato~i. Din aceasta pricina, credincio~ii din partea locului il cinsteau .:.::. pe un sfant pe pustnicul Onufrie. 6. Auzindu-se pana la mitropolit ~i la domnul tarii despre Cuviosul Onufrie, in anul 1846 i s-au scos din mormant moa~tele ~i s-au a~ezat cu .:::1ste in altarul bisericii din Manastirea Vorona. Iar din anul 1856, moa~tele ...:.: au fost a~ezate in altarul bisericii din Sihastria Voronei. Despre acestea se xriu urmatoarele pe sicria~ul in care se pastreaza:
~odrii

288

PATERICUL

ROMANESC

, 1846, mai 9. In vremea egumeniei parintelui Rafail, arhimandrit ~i stareJ al Manastirii Vorona, pe mo~ia acestei manastiri, in fundul mo~iei, spre hotar in padure, se gase~te o sihastrie de o suma de bani insemnata, unde s-au nevoit multi din parintii calugari, din care eel mai insemnat s-a aflat parintele nostru, Onufrie. In anul 1846, cand au venit inaltimea sa Mihail, domnitorul tarii, la noi la manastire aici, ~i aceasta nu ne este cunoscut cum s-au inteles sfintia sa Rafael staretul cu domnitorul din pricina dezgroparii oaselor Cuviosului Onufrie, ci deodata m-am pomenit cu o porunca in care mi se poruncea ca eu dimpreuna cu parintii duhovnici Gavriil, Irinarh ~i Onisifor ~i un vataf batran sa ajungem pe taina la numita Sihastrie mai din sus. Mergand, am inceput a sap a mormantul ~i la o adancime de patru palme am aflat oasele. Toate erau invaluite cu mu~chi de pamant ~i, scotandu-le afara, la cap am aflat o lespegioara de piatra, in care arata de cand a raposat cuviosul: 57 de ani in mormant. ~i, aducandu-le la manastire, ni s-a poruncit sa facem panihida pentru cuvios in fiinta domnitorului, ~i aceste oase de atunci stau neingropate pana acum" 31 7. In zilele noastre, un ierodiacon a adus mai multi credincio~i sa se inchine la Schitul Sihastria Voronei. Deci, voind sa arate moa~tele Cuviosului Onufrie ~i, apucandu-le rara evlavie, indata s-a spart sicriul ~i au cazut jos in altar, ca nu era niciodata voia cuviosului sa fie laudat ~i vazut de oameni. De atunci, nimeni nu a mai indraznit sale scoata din sfantul altar.

EPISCOPUL DOSOFTEI HERESCU Episcopia Radautilor (1710-1789)


Episcopul Dosoftei Herescu, de loc din Bucovina, nascut in 1710, era ucenicul Cuviosului Sila, vestitul egumen al Schitului Sihastria Putnei, care 1-a calugarit ~i 1-a racut preot. In anul 1747, ieromonahul Dosoftei este numit egumen al Manastirii Putna, iar la 13 noiembrie, 1750, a fost ales episcop al Radautilor, eparhie pe care o pastore~te cu multa frica de Dumnezeu ~i intelepciune. In anul 1781 i-a mutat scaunul la Cernauti, iar la 4 iulie, 1783, este numit episcop al Bucovinei, fiind foarte iubit de preoti ~i de popor. Dar inteleptul episcop Dosoftei, impreuna cu tot poporul Moldovei, era intristat ca
31

Pr. AI. Simionescu, Jstoricul Mtmastirii Vorona, Boto~ani, 1922, p. 24-25

S F I N TI
moa~tele

I CUVI0

I DIN SEC0 LELE XVII-XVIII

289

Sfantului loan eel Nou de la Suceava stateau in surghiun de 97 de ani, in Galitia poloneza, la Zolkiev (Jolcova), fiind luate, impreuna cu mitropolitul Dosoftei al Moldovei, de armatele lui loan Sobieski, in anul 1686. Cu voia lui Dumnezeu, trecand losif, imparatul Austriei, prin Suceava, episcopul de Ractauti, Dosoftei Herescu, i-a cerut aprobarea de reintoarcere a sfintelor moa~te din Polonia in catedrala Sucevei. Obtinand invoirea imparatului ~i avand tot sprijinul imparatesc, episcopul Dosoftei a trimis o delegatie la Zolkiev (Jolcova) ~i, luand sfintele moa~te, le-a a~ezat intr-o careta insotita de garda militara ~i a~a au fost aduse din sat in sat pana la Cernauti, unde au stat pana la 8 septembrie. lar in aceasta zi le-au actus in localitatea ltcani, langa Suceava. De aici au fost duse in Catedrala mitropolitana din Suceava, cu mult popor, cu preoti ~i episcopi, cu faclii aprinse ~i in sunetul clopotelor din tot ora~ul, avand in frunte pe episcopul Dosoftei al Cernautilor. Sfintele moa~te au sosit in cetatea Sucevei la praznicul Inal!arii Sfintei Cruci, in ziua de 14 septembrie, anul mantuirii 1783. Din ziua aceea pana astazi, moa~tele Sfantului loan eel Nou strajuiesc cetatea Sucevei ~i pazesc tara Moldovei de primejdii, de boli, de seceta ~i de vazuti ~i nevazuti vrajma~i. Se cuvine, deci, sa multumim bunului Dumnezeu pentru aducerea din surghiun a sfintelor moa~te facatoare de minuni ale Sfantului loan eel Nou de la Suceava. Dar sa nu uitam ca fericitul episcop Dosoftei Herescu a contribuit eel mai mult, prin credinta i curajul sau, la reintoarcerea acestui odor de mare pret in pamantul tarii noastre. Ajungand la adanci batraneti, impacat cu sine i cu Dumnezeu, evlaviosul episcop Dosoftei al Cernautilor ~i Bucovinei ~i-a dat sufletul cu pace in mainile marelui Arhiereu Iisus Hristos, la data de 22 ianuarie, 1789, fiind inmormantat la Horecea-Cernauti.

IEROSCHIMONAHUL PAISIE Schitul Sihastria Putnei (t1790)


Acest ieroschimonah a fost ultimul egumen al Sihastriei Putnei. Ucenic al aceluiai egumen, Sila, Cuviosul Paisie a povatuit acest schit intre anii 1783 1790, dupa care schitul a dimas pustiu ~i ruinat aproape doua secole, din cauza ocupatiei austro-ungare ~i a vremurilor vitrege din zilele noastre. Evlaviosul egumen Paisie avea o viata sfanta, ca ~i inaintaii sai, petrecand anii vietii sale numai in rugaciune, in post ~i in cugetarea la cele

290

PATERICUL

ROMANESC

dumnezeie~ti. Ajungand Bucovina ortodoxa din Moldova de Nord sub ocupatie catolidi ~i desfiintand majoritatea manastirilor din aceasta parte, catolicii raceau mari eforturi sa converteasca la catolicism satele ~i ora~ele ortodoxe romane~ti. De aceea, Cuviosul Paisie a depus mari eforturi de aparare a Ortodoxiei in Bucovina de Nord, in fata prigoanei catolice. Umbland din loc in loc, ieroschimonahul Paisie indemna poporul ortodox sa-~i pastreze cu sfintenie dreapta credinta ~i sa nu se teama a marturisi pe Hristos cu cuvantul ~i cu fapta. ' Ajungand la sfar~itul zilelor sale, ~i-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului, fiind inmormantat langa naos, pe a carui piatra de mormant scrie: ,Aici odihnesc oasele robului lui Dumnezeu, Paisie ieroschimonahul, ~i au diposat la valeatul 1790". Sfintele sale moa~te sunt galbene ~i binemirositoare, cu o putere harica deosebita, ~i se pastreaza in altarul bisericii reinnoite in intregime in ultimii ani, fiind sfintita la 29 septembrie, 1996. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, numara in ceata sfintilor Tai pe cuvio~ii parinti Sila, Natan ~i Paisie, impreuna cu toti cuvio~ii ~i dreptii neamului romanesc.

SF ANTUL PAIS IE DE LA NEAMT Mare staret al Manastirii Neamt (1 7 2 2 - 1 7 9 4 ) 32


a. Viata Cuviosul Paisie de la Neamt a fost unul dintre cei mai mari stareti pe care i-a avut monahismul nostru romanesc. El s-a nascut la 21 decembrie, 1722, in Poltava, din parinti foarte evlavio~i. Tatal sau era preot la catedrala ora~ului. in aceasHi casa binecuvantata, Petru era al unsprezecelea copil din cei doisprezece frati. Dupa toate probabilitatile era de origine moldovean, poate chiar din neamul Cantemire~tilor, dar, din pricina deselor navaliri otomane ~i tatare~ti, bunicii sai s-au stramutat ~i stabilit in ora~ul Poltava din Malorusia.
32 Viata, faptele ~i cuvintele de invlitliturli ale Cuviosului Paisie de Ia Neamt au fost extrase din: Schim. Platon, ViaJa ~i nevoinJele fericitului Parintele nostru Paisie, ed. Manlistirea Neamt, 1836 (reeditatli in 1935); S. Cetvericov, Paisie, stareful Mimastirii NeamJ, ed. Manlistirea Neamt, 1940; Diac. P. I. David, Cuviosul Paisie eel Mare, un desavlir~it monah roman, in rev. ,B.O.R.", an XCIII, 1975, nr.1-2, p. 162-191; D. loan Ivan ~i Pr. prof. Sc. Porcescu, Manlistirea Neamt, 1981

S F I N TI

SI C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V II - X V II I

291

Ramanfmd orfan de tata, este dat de mama sa la studii, la Academia Movileana din Kiev, in anul 1735. Dupa patru ani de studii, sufletul sau nu-~i gasea odihna in lume. El se simtea chemat la nevointa calugareasca. in toamna anului 1739, cand avea doar ~aptesprezece ani, Petru porne~te in cautarea unei manastiri ~i a unui duhovnic bun, atat de necesar pentru sufletul sau. Timp de 7 ani ratace~te in mai multe schituri ~i manastiri, printre care ~i Lavra Pecersca. In Manastirea Medvedeschi este facut rasofor cu numele de Platon. Negasind odihna ~i lini~te duhovniceasca in manastirile ucrainene, rasoforul Platon, indemnat de Duhul Sfant, trece in Moldova in anul 1745. Aici se nevoiau nu putini calugari maloru~i. Platon se stabilete la Schitul Trestieni - Ramnicu-Sarat. Apoi se muta la Schitul Carnul, pe apa Buzaului, unde se afla ~i pustnicul Onufrie. In vara anului 1746, pleaca la Athos ~i traie~te un timp in singuratate, in preajma Manastirii Pantocrator. In anul 1750, staretul Vasile il dilugare~te pe pustnicul Platon, dandu-i numele de Paisie. Din acest an, smeritul Paisie incepe sa primeasca ucenici, i se da Schitul Sfantul Prooroc Hie, accepta preotia i petrece in Athos in total ~aptesprezece ani. In vara anului 1763, staretul Paisie vine in Moldova cu cei 64 de ucenici ai sai, de frica turcilor, care stapaneau Athosul ~i tarile balcanice. Aici i se incredinteaza Manastirea Dragomirna, unde se nevoie~te 12 ani, pana la 14 octombrie, 1775, formand o ob~te de 350 de dilugari. In toamna anului 1775, datorita ocuparii Bucovinei de austro-ungari,Cuviosul Paisie lasa 150 de calugari la Dragomirna ~i vine la Manastirea Secu, insotit de 200 de calugari. In vara anului 1779 se stramuta pentru ultima data in marea lavra a Moldovei, Manastirea Neamt. In Manastirea Neamt, Cuviosul Paisie petrece ultimii cincisprezece ani cei mai rodnici din toata viata sa. Aici face numeroase traduceri din operele Sfintilor Parinti, organizeaza ob~tea dupa randuiala Sfantului Munte, formeaza un sobor foarte numeros de aproape 700 de calugari, deprinde pe multi ucenici sa practice rugaciunea lui Iisus ~i intretine relatii duhovnice~ti cu multe manastiri, stareti, duhovnici, pustnici, episcopi ~i dregatori. La 15 noiembrie, 1794, intr-o zi de miercuri, la Vecernie, marele stareJ al Manastirii Neamt, Cuviosul Paisie - numit in slavona Velicikovschi - se muta la odihna cea ve~nica, in varsta de 72 de ani, ~i este inmormantat in gropnita bisericii voievodale, cum se vede pana astazi. Pentru sfintenia vietii lui, Biserica Ortodoxa Romana 1-a trecut in randul sfintilor ~i i se face pomenirea la 15 noiembrie, in fiecare an.

292

PATERICUL

ROMANESC

b. Fapte

~i

cuvinte de invatatura

1. Nevoindu-se rasoforul Platon in Schitul Trestieni, a fost randuit de egumen la buditarie. Dar el, fiind neinvatat a face mancare ~i firav cu trupul, intr-o zi n-a fiert bucatele indeajuns; iar cand sa dea vasele jos de pe foe, a varsat din gre~eala mancarea toata, pentru care a plans mult, cerandu-~i iertare. In alta zi a fost randuit sa faca paine la brutarie. Insa ~i aici a patimit aceea~i ispita. Caci, ne~tiind cum sa prepare aluatul ~i neavand putere sa-l framfmte cat trebuie, aluatul n-a mai dospit. Apoi, venindu-i un frate in ajutor, 1-a framantat din nou; dar in cuptor, ne~tiind sa potriveasca focul, toata painea a ars pe vatra. Atunci, rasoforul Platon, cerandu-~i in genunchi iertare de la parinti, a plans de mahnire in toaHi ziua aceea. 2. Mai tarziu, dupa ce Cuviosul Paisie ajunge staretla Manastirea Neamt, spunea ucenicilor sai: - Fiilor, cei ce vin in ob~tea noastra sa nu se descurajeze vazandu-~i nepriceperea lor in unele ascu!Hiri, ca ~i eu am fost la fel. Ci, sa aiba rabdare ca, cu ajutorul lui Dumnezeu ~i cu sarguinta, ei vor ajunge sa izbuteasca in orice lucru. 3. Un schimonah, anume Dosoftei, a spus rasoforului Platon ca peste purine zile va veni marele staret Vasile de la Poiana Marului in Schitul Trestieni ~i, daca il va vedea a~a tanar ~i ager la minte, il va sili sa primeasca preotia. Atunci Platon, multumindu-i, i-a zis: - Parinte Dosoftei, eu pana la moarte a~ dori sa raman simplu monah, caci nu sunt vrednic de o treapta a~a de mare. - Dumnezeu sa-ti ajute, frate!, i-a adaugat batranul. 4. Intr-o toamna, egumenul schitului 1-a randuit pe Platon sa pazeasca via, poruncindu-i sa nu manfmce struguri decat dupa masa, ca sa nu se imbolnaveasca de stomac. Dar ucenicul, biruindu-se de lacomie, toata ziua manca struguri, iar la masa nu mai gusta nimic. De aceea, mult slabind ca dupa o boala, a fost certat de egumen. Atunci, Platon, ru~inandu-se, ~i-a marturisit gre~eala neascultarii, cerandu-~i cu lacrimi iertare. 5. Spuneau parintii din schit despre Platon ~i acest lucru vrednic de ~tiut: Intr-o noapte, spre Duminica, Platon a adormit a~a de tare, ca nu a mai auzit clopotul de Utrenie. Cand s-a de~teptat, slujba era pe la jumatate. Atunci, de mare mahnire, a inceput a plange ~i s-a intors la chilie. Iar a doua zi s-a ru~inat sa mai mearga la Sfanta Liturghie ~i la trapeza cu fratii, ci ~edea in chilie plangand, atat era de patrons de frica de Dumnezeu. Din ziua aceea,

S F I N TI

SI C U V I 0 ~ I D I N S E C 0 L E L E XV I I - X V I I I

293

multa vreme, rasoforul Platon nu mai dormea culcat pe pat, ci ~ezand pe un sdiunel, ca sa se poaHi de~tepta la Utrenie. 6. Nevoindu-se smeritul Platon la Schitul Carnul, se ducea adesea in pustie, la Cuviosul Onufrie, barbat ales ~i plin de dar, pentru a-i cere cuvant de folos. Odata, dupa ce i-a vorbit batranul despre patimile trupe~ti ~i suflete~ti ~i despre luptele cele cu vicle~ug ale diavolilor, a adaugat la urma ~i acestea: - Dadi n-ar apara Hristos pe poporul Sau, nu s-ar fi mantuit nici unul din sfinti. Dar eel ce cade catre Hristos cu credinta ~i cu dragoste, cu smerenie ~i lacrimi, aceluia i se dau mangaieri ~i negdlite bucurii, pace ~i dragoste fierbinte catre Dumnezeu. Marturii ale acestui lucru sunt lacrimile neratarnice izvorate din marea dragoste, zdrobirea inimii ~i smerenie necontenita pentru Hristos. Caci, din dragoste catre Dumnezeu, omul devine nesimtitor catre bunurile lumii acesteia. 7. Dupa patru ani de nevointa duhovniceasca in Moldova, rasoforul Platon a plecat la Sfantul Munte, ca sa scape de hirotonie, dupa cum singur marturisea mai tarziu, ,ca nu cumva parintii moldoveni sa-l sileasca sa primeasca preojia". 8. Sosind Platon in Muntele Athos, umbla prin toate manastirile ~i sihastriile sa-~i gaseasca un iscusit povatuitor. Dar, negasind un duhovnic dupa dorinta lui, s-a retras in pustie, nevoindu-se singur patru ani de zile in multa nevoie ~i osteneala, in rugaciune ~i citirea Sfintilor Parinti, in lacrimi ~i priveghere ziua ~i noaptea. 9. Nevointa fericitului Platon in singuratate era destul de grea ~i anevoioasa. Neincetat se indeletnicea cu citirea Sfintei Scripturi ~i cantarea psalmilor. Mancare primea o data la doua zile ~i atunci numai pesmeti ~i apa, afara de sambete, Duminici ~i praznice. Iar saracia lui era covar~itoare. Traia numai din pomana. Avea doar o dulama ~i o rasa, ~i acelea foarte vechi. De multe ori, din pricina lipsei, umbla descult chiar ~i iarna ~i rara cama~a pe el. Dar smeritul Platon se bucura de saracia lui, precum .se bucura bogatul de bogatia lui. Nici u~a chiliei sale nu o incuia vreodata cand pleca undeva, caci nu avea nimic intr-insa, rara numai cuvintele Sfintilor Parinti pe care le imprumuta de la manastiri. 10. In acea vreme, cu purtarea de grija a lui Dumnezeu, a venit in Sfamul .\1unte marele staret Vasile de la Poiana Marului ~i a zabovit cateva zile la chilia fericitului Platon. Iar la rugamintea lui, staretul Vasile 1-a calugarit pe

294

PATERICUL

ROMANESC

Platon, punandu-i numele de Paisie. Apoi biitranul 1-a sfiituit pe ucenicul sau sa lase nevointa pustniceasca i sa-i aleaga calea imparateasca, zicand: - Toata viata monahiceasca se imparte in trei parti: intai viata de obte; al doilea petrecerea in doi sau in trei, numita i calea imparateasca sau de mijloc, avand toate in comun; al treilea este nevointa de unul singur in pustie, potrivita numai barbatilor sfinti i desavariti. in timpul de fata insa, unii clHugari i-au nascocit al patrulea fel de randuialll monahiceasca. Fiecare ii face chilie unde ii place, traiete singur i se conduce singur dupa voia sa. Acetia nu sunt adevarati pustnici, ci nite samavolnici, pentru ca i-au ales un chip de viata care nu este dupa masura puterilor lor, lepadand ascultarea obteasca. Unii dintre acetia zic: ,Eu de aceea traiesc singur, ca sa nu supar pe fratele meu, nici eu sa nu fiu suparat de altul. Apoi, ca sa rna feresc de grairea dearta i de osandirea altuia". Dar tii tu, prietene, oare ca aceste vorbe ale tale mai mult te ruineaza decat te indreptatesc? Pentru di i Parintii Bisericii au spus ca celor tineri le este de folos sa se piece, iar mandria, parerea de sine, viclenia i altele asemenea ingamfii i fac pe om trufa. 11. Iarai zicea Cuviosul Vasile catre ucenicul sau, Paisie: - Mai bine este sa traieti impreuna cu un frate, sa-ti cunoti slabiciunea i masura ta, sa te caieti, sa te rogi inaintea Domnului i sa te cureti in toata ziua, prin harullui Hristos, decat sa poqi in tine trufia i parerea de sineti, sa le ascunzi cu viclenie i sa te hraneti cu traiul singuratic. Ca traiul singuratic aduce nu putina vatamare celui patima. 12. Iarai adauga staretul Vasile: - Schimnicia inainte de vreme este pricina de mandrie, dupa cuvantul Sfantului Varsanufie. Deci, dadi pe eel slab schimnicia il duce la mandrie, atunci in ce se bizuie eel ce indraznete la aceasta lupta singuratica? Nu este mai bine oare a pastra tacerea in doi sau in trei pe drumul imparatesc? 13. Petrecerea in viata de obte, dupa porunca Domnului, spunea marele staret, da monahului ravna la tot lucrul, dei i se impotrivete satana. Aici nu au loc iubirea de sine i partinirea, care, de obicei, stapanesc pe cei ce traiesc in singuratate. 14. Celor ce au trait la inceput in viata de sine, li se pare grea viata de obte. De aceea, unii din ei zic: munca pentru noi inine ne dadea ravna i harnicie; iar cand Iucram pentru frati, se ivesc numaidecat lenea i cartirea. 15. Spunea iarai staretul Vasile:

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

D I N S E C 0 L E L E XV II - X V I II

295

- Cel ce traie~te singuratic lucreaza numai pentru sine, din iubire de sine. Iar eel ce traie~te in ob~te lucreaza numai pentru Domnul, din iubire de Dumnezeu. De aceea, se cuvine ca noi, neputincio~ii, sa tinem calea imparateasca, petrecand mai multi la un loc. in felul acesta ~i ispitele le vom birui ~i de pacatul iubirii de sine ne vom izbavi. A~a il invata Cuviosul Vasile dupa calugarie pe Cuviosul Paisie. 16. Incepand fericitul Paisie sa primeasca in jurul sau mai multi frati, dupa sfatul staretului Vasile, duceau mare lipsa de preot. Deci, il rugau cu lacrimi in ochi pe Paisie sa primeasca preotia, dar el nu voia, socotindu-se nevrednic. Atunci, unii din batranii Muntelui Athos au zis cuviosului: - Cum poti tu sa inveti pe frati sa asculte ~i sa-~i taie voia, cand tu nu iaci ascultare ~i respingi lacrimile atator oameni? Vadit lucru este ca tu iube~ti voia ta ~i crezi mintii tale mai mult decat vorbelor celor mai batrani cu anii ~i cu mintea. Oare, tu nu ~tii unde duce neascultarea? Auzind aceste cuvinte, Paisie s-a supus voii parintilor ~i a primit preotia. 17. Se spunea des pre ob~tea Cuviosului Paisie de la Schitul Sfantul Ilie ca petrecea in mare lipsa materiaUi, dar in desavar~ita armonie ~i ravna duhovniceasca. Pe langa participarea zilnica la slujbele biserice~ti, fratimea se indeletnicea ~i cu lucrul mainilor, in deplina dragoste, smerenie ~i tacere. 18. Se spunea despre fericitul staret ca ~i el insu~i se ostenea, ziua la facerea de linguri, iar noaptea, la citirea ~i transcrierea cartilor Sfintilor Parinti, sacrificand pentru somn pana la trei ceasuri. 19. Spuneau iara~i ucenicii lui ca in toata viata sa, Cuviosul Paisie varsa multe lacrimi cand savar~ea Sfanta Liturghie, fiind patruns de dumnezeiasca dragoste. 20. Patriarhul Serafim, care petrecea in Manastirea Pantocrator, 11 chema pe staretul Paisie in lavra de cateva ori pe an pentru a sluji Sfanta Liturghie. Si se foloseau toti vazand pe Paisie slujind in limba greaca, :fara graba, cu nespusa evlavie, cu fata stropita de lacrimi ~i absorbit cu totul de sfanta slujba. 21. Staretul Paisie iubea foarte mult citirea operelor Sfintilor Parinti. lata ce dispunde el staretului Atanasie, care 11 invinuia de oarecare lucruri: - Sa nu zici, parinte Atanasie, ca ajung una sau doua carti pentru mantuirea sufletului. Doar nici albina nu aduna miere dintr-o singura floare, ci din multe. A~a este ~i eel ce cite~te cartile Sfintilor Parinti. Una il invata dreapta credintai alta ii vorbe~te de tacere ~i rugaciune; alta ii spune de ascultare, de smerenie ~i rabdare, iar alta 11 indeamna clHre iubirea de

296

PATERICUL

ROMANESC

Dumnezeu ~i de aproapele. A~adar, din multe dirti patristice invata omul sa traiasdi dupa Evanghelie. 22. Zicea Cuviosul Paisie: - Cel ce nu vrea sa patimeasca cu Hristos in viata de ob~te ~i indrazne~te in mandria, sa sa se ridice deodata pe crucea lui Hristos, alegandu-~i viata de pustie inainte de vreme, el devine un dizvratit, iar nu pustnic. 23. Zicea iara~i: - Viata de ob~te ~i sfanta ascultare din ea, care este ractacina vietii calugare~ti, a a~ezat-o pe pamant insu~i Hristos Mantuitorul, dand pilda oamenilor petrecerea Sa ~i a celor doisprezece Apostoli, care s-au supus intru totul dumnezeietilor Lui porunci. 24. Nici o alta vietuire, spunea cuviosul, nu aduce dilugarului atata sporire ~i nu-l izbave~te a~a curand de patimile trupe~ti ~i suflete~ti, ca viata de ob~te prin fericita ascultare. Si aceasta, datorita smereniei car.e se na~te din ascultare. 25. Jar despre dragostea cea duhovniceasca iara~i spunea: - Petrecerea in viata de obte a fratilor adu~ati in numele lui Hristos, tara deosebire de neam, ii une~te a~a de mult prin dragoste, incat toti devin un singur trup, avand un singur cap - pe Hristos -, un singur suflet, o singura voie ~i un singur scop - pazirea poruncilor lui Dumnezeu -, indemnandu-se unul pe altul la lupta cea buna, supunandu-se unul altuia, purtand sarcinile unul altuia, fiind parinte ~i ucenic unul altuia. 26. Iara~i zicea staretul: - Dumnezeiasca ascultare, fiind ractacina i temelia vietii dilugare~ti, este strans legata de viata de obte, cum este legat sufletul de trup. Ca una tara alta nu poate exista. 27. in obtea noastra, spunea fericitul Paisie, nimeni nu are nimic al sau personal, ca toti sunt incredintati ca lacomia este calea lui Iuda vanzatorul. Cel ce vine in manastire este dator ca toata averea sa, pana la eel mai mic lucru, s-o puna la picioarele staretului, daruindu-se pe sine lui Dumnezeu pana Ia moarte, cu trupul i sufletul sau. 28. Apoi adauga ~i acestea: - Cu adevarat, nu toti in ob~tea noastra au ajuns deopotriva masura varstei duhovnice~ti. Cei mai multi i-au lepadat cu totul voia ~i cugetul lor, supunandu-se in toate fratilor ~i rabdand cu mare bucurie, ocarile ~i ispitele. Ei necontenit sunt stapaniti de mustrarea de sine ~i se socotesc mai nevrednici decat toti.

S F I N TI

S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V I I- X V I II

297

Al!ii, inca nu putini, cad i iarai se scoala; greesc i din nou se ;x>caiesc; cu greu rabda mustrarile i ispitele, dar nu raman ca cei dintai, ci se ~oaga cu caldura lui Dumnezeu sa le trimita ajutor. Sunt putini insa i de aceia .:are nu pot deloc sa rabde ispitele i mustrarile. Acetia au nevoie sa fie hraniti cu laptele milei, al iubirii de oameni i al ingactuintei, pana vor ajunge :a cuvenita varsta duhovniceasca. 29. Catre unul din prietenii sai zicea Cuviosul Paisie cuvintele acestea: - Am o necontenita intristare i durere in inima mea. Oare cu ce obraz :na voi inratia eu inaintea infricoatului Judecator, ca sa dau raspuns de atatea suflete ale fratilor mei .care s-au predat in ascultarea mea, cand eu nu sunt in stare sa dau seama de ticalosul meu suflet? Dar, dei sunt nevrednic, am e1iidejde de mantuire prin rugaciunile fratilor ce vietuiesc impreuna cu mine. 30. Dupa mutarea staretului Paisie cu soborul sau, din Muntele Athos la \lanastirea Dragomirna, a randuit, cu binecuvantarea mitropolitului Moldo, ei, Gavriil, urmatoarea regula de viata calugareasca: - Nici un frate din obte sa nu aiba vreun fel de avere proprie, micatoare ~i nemicatoare. Staretul manastirii va avea grija sa-i dea fiecaruia cele de ::1evoie, dupa ascultarea lui. - Fiecare frate sa se sileasca a dobandi desavarita ascultare, prin ;:Jiirasirea cu totul a voii, a cugetarii i libertatii sale. - Staretul sa cunoasca bine Sfanta Scriptura i invataturile Sfintilor Parinti, pentru a ti cum sa povatuiasca pe calugari dupa voia lui Dumnezeu. - Slujbele bisericeti i toata pravila obteasca sa se respecte intocmai .iupa tipicul Sfantului Munte Athos. - Egumenul i toti fratii sunt datori a lua parte zilnic la slujbele Jisericeti in rasa i camilafca. Numai cei bolnavi sau trimii in ascu!Hiri pot .:psi de Ia biserica. - _La trapeza sa se serveasca masa dupa tipicul bisericesc i randuiala Sffmtului Munte. Nimanui nu-i este ingaduit sa mamlnce pe la chilii, de la i!gumen pana la eel din urma frate. Numai cei bolnavi i batrani pot primi ~ancare Ia chilie. - La chilii, fratii sunt datori, mai mult decat orice a!Hi nevointa, sa prac::.:e rugaciunea lui Iisus. Apoi sa cante psalmi, sa citeasca Sfanta Scriptura i .:?iqile Sfintilor Parinti. Nimeni sa nu stea rara de ocupatie in chilie. Iar de :.:~irea deasa din chilie i de starea de vorba cu altii sa fuga ca de otrava. - Egumenul se cuvine sa randuiasca pe frati Ia toate ascultlirile din =.anastire, pentru a-i deprinde smerenia i taierea voii.

298

PATERICUL

ROMANESC

- Egumenul trebuie sa aiba catre toti fratii aceea~i purtare de gnJa ~i dragoste. La fel ~i fratii sa aiba intre ei dragoste curata ~i neratarnica. - Se cuvine egumenului sa rabde cu blfmdete toate slabiciunile fiilor sai duhovnice~ti, cu nadejdea indreptarii lor. Jar pe cei ce traiesc de capul lor ~i leapacta jugul ascultarii, dupa *stula sratuire, sa-i indeparteze din manastire. - Pentru buna chivernisire a averilor, a fratilor ~i a treburilor manastire~ti, egumenul este dator sa aiba un clllugar iscusit care sa poata carmui bine to ate. - Fratii care vin la calugarie sa fie tinuti in haine mirene~ti, spre ispitire canonica, de la ~ase luni pana la trei ani. Apoi sa-i tunda in monahism, ca rasofori sau calugari in mantie. Jar pe eel care dupa trei ani nu a deprins ascultarea ~i taierea voii, sa-l trimita din nou in lume. - In manastire sa fie un mic spital - bolnita - pentru calugarii care se imbolnavesc ~i un frate iscusit care sa ingrijeasca de ei cu deosebita hrana, bautura ~i lini~te. - In manastire sa fie diferite ateliere pentru trebuintele ob~te~ti, in care sa lucreze calugari priceputi, ca sa nu fie nevoie sa se duca calugarii la mireni. - Sa se faca doua case de oaspeti: una inauntrul manastirii pentru mirenii evlavio~i care vin spre inchinare; ~i alta in afara de manastire pentru cei care vin cu carutele. - Egumenul sa randuiasca calugari iscusiti, ca sa slujeasca cu dragoste pe cei ce vin spre inchinare. Pe cei saraci ~i bolnavi, care n-au unde sa-~i piece capul, sa-i duca, fie la casa de oaspeti, fie la bolnita ~i sa fie ingrijiti cu bunavointa. - In manastire sa fie interzisa intrarea femeilor, afar a de cazuri de mare nevoie, cum ar fi in timp de razboi ~ide bejenie. - Egumenul sa se aleaga de soborul calugarilor ~i numai din sanul manastirii. El sa ~tie bine Sfanta Scriptura ~i invataturile Sfintilor Parinti ~i sa fie pilda tuturor de ascultare, dragoste, blandete ~i intelepciune. - Manastirea Dragomirna sa nu fie niciodata ~i nicaieri inchinata, precum a lasat cu greu leg amant ~i prea fericitul ei ctitor, mitropolitul Anastasie Crimea. 31. Cuviosul Paisie poruncea fratilor sa savar~easca a'scultarea randuita cu mare dragoste, in permanenta tacere ~i cu rugaciunea tainica in inima. Adeseori ie~ea ~i staretul cu fratii la lucru, dandu-le tuturor pilda in toate. 32. Vara, cand parintii plecau sa lucreze lacamp, mergea ~i un duhovnic cu dan~ii pentru pravila bisericeasca ~i pentru spovedania zilnica, de care nimeni nu era scutit.
aceea~i

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

D I N S E C 0 L E L E XV II - X V II I

299

33. Cfmd staretul Paisie nu putea sa-~i cerceteze fratii Ia camp, fiind .ieparte de manastire' le trimitea cate 0 scrisoare' plina de sfaturi .1uhovnice~ti. lata cum ii invata pe frati in una din aceste scrieri: - Fiilor, paziti-va de zavistie! Unde este zavistie, acolo nu este Duhul lui Dumnezeu. Stapaniti-va limba, ca sa nu gdiiasca cuvinte de~arte. Cine i~i sta.pane~te limba, i~i paze~te sufletul de intristare. De Ia limba vine viata ~i ::noartea! intru toate sa aveti smerenie, bunatate ~i dragoste. intariti-va cu !emerea de Dumnezeu, cu amintirea mortii ~i a ve~nicelor munci. Rugaciunea :ui Iisus sa o repetati necontenit. Aduceti lui Dumnezeu jertra curata, neprihanita, cu buna mireasma, dupa cre~tineasca voastra ragactuinta. Aduceti osteneala ~i sudorile voastre de sange ca o ardere de tot. Zaduful ~i arita zilei sa fie pentru voi ca dibdarea mucenicilor ... 34. La chilii, staretul Paisie cerea dilugarilor sa faca trei lucruri: sa .:iteasca cuvintele Sfintilor Pariflli, sa practice rugaciunea mifllii ~i, dupa putere, sa faca adesea metanii cu lacrimi. 35. Marturisirea gandurilor catre duhovnici o considera marele staret temelia vietii duhovniceti i nadejdea mantuirii pentru toti. De aceea poruncea fratilor, mai ales celor incepatori, sa se marturiseasca in fiecare sear a Ia duhovnicii lor. 36. Daca vreunul din calugari, din lucrarea vrajma~ului, nu voia sa-l ierte pe fratele sau pana seara, staretul il indeparta din sobor, il oprea sa zica Tatal nostru i nu-l Uisa nici pe pragul bisericii sa paeasca, pana nu se smerea ~i-i .:erea iertare. 37. Daca la savarirea vreunui lucru se calca vreo porunca dumnezeiasca, staretul poruncea sa se paraseasca lucrul acela, decat sa supere cu ceva pe Dumnezeu. 38. Se spunea despre stare1Ul Paisie ca permanent era ocupat cu fratimea ~i u~ile chiliei lui nu se inchideau pana Ia ceasul noua seara. Unii ie~eau ~i al~ii intrau. Pe unii ii mangaia, iar cu altii se bucura. 39. Spunea unul din ucenicii sai, zicand: ,Treizeci de ani am trait pe langa dansul i nu l-am vazut niciodata intristandu-se pentru nevoile materiale. El numai atunci se intrista tare, cand vedea dHcandu-se vreo porunca dumnezeiasca, i mai ales de bunavoie. Ca sufletul sau ~i-1 punea pentru cea :nai mica porunca a Stapanului". De multe ori zicea staretul: - Sa piara toate ale noastre, sa piara i trupul nostru, dar sa pazim _?Oruncile lui Dumnezeu ~i cu dansele, sufletele noastre!

300

PATERICUL

ROMANESC

40. Timp de doisprezece ani, cat a trait in Manastirea Dragomirna, staretul Paisie se indeletnicea, pe langa grija conducerii soborului, ~i cu traducerea cartilor patristice. Aceasta truda o savar~ea cuviosul mai ales in noptile de iarna, iar din roadele ei imparta~ea cu bucurie toata fratimea din manastire. 41. Se spunea despre staretul Paisie ca iarna, cand toata fratimea se aduna in manastire de la ascultari, in fiecare seara, in afara de sarbatori, citea din cuvintele Sfintilor Parinti. Fratii se adunau la trapeza, se aprindeau lumanari, apoi venea staretul, se a~eza la locul sau ~i citea cuvant de invatatura. La urma explica cuvantul citit pe intelesul tuturor. 42. Se mai spunea pentru dansul ca avea in Dragomirna calugari de trei neamuri: moldoveni, slavi ~i greci. De aceea era nevoit sa citeasca intr-o seara in limba romana, iar in seara urmatoare in limba slava sau greaca. Aceste citiri din tezaurul patristic se faceau de la inceputul Postului Craciunului pana in Sambata Sfantului Lazar, cand incetau. 43. Adeseori, staretul sfatuia pe calugari, zicand: - Fratilor, mai intai de toate se cuvine voua sa va apropiati de Domnul cu credinta tare ~i cu iubire fierbinte sa va lepactati hotarat de toate placerile veacului acestuia, de vointa voastra, de cugetul inimii voastre ~i sa fiti saraci cu duhul ~i cu trupul. Numai atunci, prin harul lui Hristos, se va aprinde in voi sfanta ravna. 44. AWl data, iara~i zicea cuviosul: - Dupa masura ostenelilor voastre, cu timpul veti dobandi lacrimi ~i plans cu nadejde, spre mangaierea sufletului. Se va ivi in voi ravna fierbinte de a trai dupa poruncile Domnului ~i veti ca~tiga smerenie i rabdare, mila ~i iubire catre toti, iar mai ales catre cei nedreptatiti, bolnavi ~i batrani. 45. Apoi adauga ~i aceste cuvinte: - Fratilor, pe langa toate acestea, se cuvine sa rabdati barbatete tot felul de neputinte trupe~ti: slabiciuni, boli grele ~i suferinte trecatoare, care sunt pentru mantuirea venica a sufletelor voastre. Numai astfel veti ajunge barbati desavar~iti, dupa masura varstei lui Hristos. 46. Zis-a iara~i marele staret ucenicilor sai: - De veti ramane tari in ostenelile calugare~ti, va dura ~i ob~tea voastra cat va binevoi Dumnezeu. Iar daca va veti abate de la luarea-aminte de sine i de la citirea cartilor Sfintilor Parinti, atunci veti cadea din pacea lui Hristos, din iubirea Lui i din implinirea poruncilor Lui. Atunci se vor incuiba intre voi neoranduiala, deertaciunea, dezordinea, tulburarea sufleteasca, indoiala,

S F I N T I ,S I C U V I 0 ,S I D I N S E C 0 L E L E X V II - X V I II

301

.ieznadejdea, cartirea ~i invinuirea unuia asupra altuia. Atunci se va destrama soborul vostru, mai intai suflete~te ~i apoi ~i trupe~te. 47. Spuneau ucenicii Cuviosului Paisie di ave a atat de mare dar de a .:onvinge, incat ~i pe eel mai trist il putea mangaia ~i lini~ti cu cuvintele sale, ~i pe eel descurajat il putea imbarbata ~i intari. Iar unde trebuia, mustra, ruga, indeparta, indelung rabda ~i cand nu izbutea, alunga de la sine. Numai pe cei mai indii~i ~i indaratnici ii certa, amenin~andu-i cu mania iui Dumnezeu. Fa~a de unul ca acesta se arata judecator aspru ~i manios, pana ,:and se smerea ~i se podiia. Apoi 11 mangaia, dojenindu-1 cu dragoste ~i cu :acrimi pentru a lui indreptare. 48. Odata unul din frati i-a spus: - Parinte, cugetul imi spune ca rna ura~ti, deoarece adeseori rna cer~i cu manie in fata fratilor. - Iubite frate, i-a raspuns cuviosul, daci'i Sfanta Evanghelie porunce~te sa :ubim ~i pe vrajma~ii no~tri ~i sa le facem bine, atunci cum pot eu sa urasc pe fiii mei duhovnice~ti? Iar dadi va mustru cu manie, sa va dea Domnul ~i voua acest fel de manie! Ca eu sunt nevoit a sta impotriva firii fiecaruia. Impotriva unora, adica a rna arata maniindu-ma, inaintea altora trebuie sa plang, ca ~i prin una ~i prin alta sa va aduc voua folos. 49. Uneori graia catre ucenicii sai aceste cuvinte: - Fratilor, nu voiesc sa va temeti de mine ca de un stapan infrico~at, ci sa rna iubiti ca pe un parinte, precum ~i eu va iubesc pe voi ca pe ni~te fii ai mei duhovniceti. 50. Iarai se spunea despre marele staret Paisie ca, de se intampla in sobor tulburare ~i scarba vreunui frate ~i acela venea la cuviosul sa-i spuna necazul, indata staretul il binecuvanta i-1 lua inainte cu cuvfmtul, neHisand fratelui ragaz sa vorbeasdL Astfel, prin cuvintele sale cele dulci ~i mangaietoare, ducea mintea fratelui departe de intristare. De asemenea, in Yorbirea sa tinea seama de firea i a~ezarea sufleteasdi a fiecaruia. Celui mai intelept ii aducea cuvant mai adanc din dumnezeiasca Scriptura, potrivit cu starea lui. Iar celui mai simph1 ii aducea cuvant, fie din iscusinta sa, fie din sfanta ascultare, pana cand fratele uita de tulburare ~i ieea de la staret bucurandu-se ~i mulWmind lui Dumnezeu. 51. Alteori graia staretul ~i aces tea: - Cand vad pe fiii mei duhovnice~ti nevoindu-se ~i silindu-se a pan poruncile lui Dumnezeu cu ascultare ~i smerenie, am in sufletul meu atat de mare bucurie duhovniceasca, incat nici in imparatia cerurilor nu doresc sa am

302

PATERICUL

ROMANESC

bucurie mai mare ca aceasta. lar cfmd vad pe unii negrijind de poruncile lm Dumnezeu, tinfmd la voia lor, trecand cu vederea sfanta ascultare, cartind ~ petrecand in lenevire ~i iubire de sine, atunci atata intristare cuprinde sufletu:i meu, di mai mare decat aceasta nu poate fi, panli cand nu ii voi vedea pocliindu-se cu adevlirat. 52. Se spunea despre staretul Paisie eli neincetat ii invlita pe frati ~i ii de~tepta spre mai mare osardie, zicand: - Fiilor, nu vli llisati flicand negutlitorie duhovniceascli! Caci acum estt vreme bine primita, acum este ziua mantuirii, spune Sfantul Pavel. 53. Odatli a venit la staret un frate ~i i-a spus: - Plirinte, sunt tare luptat de ganduri! lar staretul i-a rlispuns, zambind: - De ce sunteti voi a~a de copilliro~i? Faceti ~i voi cum fac eu. Eu toati ziua vorbesc cu voi; cu unii plang, cu altii rna bucur. lar dupli ce plecati top din chilie, odatli cu voi alung de la mine toate gandurile. Apoi iau in maini o carte ~i nu mai aud nimic. Pardi a~ fi in pustiul lordanului! 54. Despre cre~terea vietii duhovnice~ti a ob~tii Cuviosului Paisie, scria mai tarziu ucenicul sliu Platon aceste cuvinte: - Puteai sa vezi atunci in Manlistirea Dragomirna inflorind viata caluglireascli ca o minune nouli. Ca oamenii, vii fiind pentru dragostea lui Dumnezeu, erau morti de bunlivoia lor pentru cele plimante~ti. ~i cum voi putea vorbi cu intelegere decat numai din parte, despre tainica lor lucrare. adicli: infrangerea inimii, smerenia adancli, frica de Dumnezeu, luarea aminte de sine, tlicerea gandurilor ~i rugliciunea inimii pururea sliltand, cu nespusli ~i aprinsli dragoste clitre Hristos ~i clitre aproapele. Cli multora dintr-i~ii neincetat le curgeau lacrimile; nu numai in chilie, ci ~i in bisericli, ~i in vremea ascultlirii, ~i in timpul citirii ~i al vorbirii duhovnice~ti, ca o roadli a Duhului Stant. Cu cuviintli dar, aici se implineau cuvintele Sfantului Isaac Sirul, care grliie~te: ,Adunarea celor smeriti este iubitli lui Dumnezeu. precum adunarea serafimilor". 55. Cat pentru aplirarea ruglkiunii lui Iisus, pe care toti ucemcu staretului Paisie o practicau, cuviosul a scris o frumoasli epistolli in ~ase capitole, impotriva acelora care o defliimau. lata inceputul epistolei sale: - A ajuns panli la noi vestea eli oarecare persoane din sanul clilugliresc, bizuindu-se numai pe nisipul intelepciunii lor, indrliznesc sa huleasca dumnezeiasca rugliciune a lui Iisus, care savar~e~te sfanta slujbli prin minte in inima. La aceasta ii inarmeazli vrlijma~ul ca, prin limbile lor, ca ~i cu ni~te arme, sa zadarniceasca aceasta lucrare dumnezeiasca ~i prin orbirea mintii sa intunece inima lor.

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVII-XVIII

303

56. Mai departe, adauga: - Cunoscut sa fie ca aceasta dumnezeiasca lucrare a fost indeletnicirea zcontenita a purtatorilor de Dumnezeu parintilor no~tri celor de demult ~i a tt:ralucit in multe locuri pustii ~i in mfmastirile cu viata de ob~te: in Muntele Smai, in Schiteea Egiptului, in Muntele Nitriei, in Ierusalim, in Sfantul Munte --':hos ~i in tot Rasaritul. Prin aceasta lucrare a mintii, multi dintre purtatorii :C Dumnezeu parintii no~tri, aprinzandu-se cu focul serafimic al dragostei de ::>umnezeu ~i de aproapele, s-au racut cei mai zelo~i pazitori ai poruncilor lui :>umnezeu ~i s-au invrednicit sa devina vase alese ale Sffmtului Duh. 57. In continuare, spunea staretul Paisie: - Asupra acestei dumnezeie~ti lucrari a mintii ~i a pastrarii raiului inimii, ::uneni dintre ortodoqi n-a indraznit candva sa rosteasca hula, ci toti s-au :..:xireptat catre ea cu mare respect ~i evlavie, ca pentru un lucru plin de mare :olos duhovnicesc. 58. lar catre impotrivitorii sai, cuviosul adreseaza aceste cuvinte: - Vedeti, o, prieteni, care indrazniti sa huliti rugaciunea mintii? Nu .:!eveniti voi oare parta~i ereticului Varlaam de Calabria ~i ucenicilor lui? Nu \a cutremurati oare cu sufletul ca veti cadea, asemenea lor, sub anatema Bisericii ~i veti fi departati de Dumnezeu? Vi se pare oare nefolositor sa .:hemati numele lui Iisus? Dar nici de mantuit nu va puteti mantui prin nimeni altul decat in numele Domnului nostru Iisus Hristos! 59. Apoi adauga, zicand: - Daca chemarea numelui lui Iisus este mantuitoare, iar mintea ~i inima omului sunt rapturi ale mainii lui Dumnezeu, atunci care este pacatul omului care din adancul inimii inalta cu mintea rugaciunea preadulcelui Iisus ~i cere de la El mila? 60. Catre cei ce voiau sa deprinda rugaciunea lui Iisus, staretul Paisie spunea: - Daca cineva ar indrazni sa faca aceasta rugaciune de capul lui, nu dupa randuiala Sfintilor Parinti, rara intrebarea ~i sfatul celor iscusiti, fiind inca mandru, patima~ ~i neputincios, traind rara ascultare ~i supunere, ba inca ducand ~i viata singuratica in pustie, acela cu adevarat, ~i eu zic, u~or va cadea in toate cursele diavolului! 61. Apoi spunea ~i acestea cuviosul: - Arta numesc Sfintii Parinti aceasta dumnezeiasca rugaciune, pentru ca precum arta nu o pot invata oamenii singuri, rara un dascal, a~a nu este cu putinta deprinderea rugaciunii lui Iisus, rara un iscusit povatuitor.

304

PATERICUL

ROMANESC

62. Iar pentru cei ce nu gasesc pava1uitari iscusili, zicea marele stare1: - Daca cineva va trai sub ascultare, dar n-ar gasi in parintele sau duhavnicesc un pava1uftar iscusit cu fapta ~i experiema in aceasta dumnezeiasca lucrare, caci in timpul de azi este mare lipsa de pava1uitari iscusiti in rugaciunea lui Iisus, sa nu cada in deznlidejde. Ci, cantinufmd sa ramana sub ascultare, in lacul parintelui sau duhavnicesc, sa alerge la inva1atura Sfinlilar Parillli ~i de la ei sa invete aceasta rugaciune. 63. ~i iara~i spunea: - Numai acela nu va simli iubirea fierbinte pentru deprinderea rugaciunii minlii, care este cuprins de cugete patima~e pentru viata aceasta ~i legat cu legaturile grijii de trup, care indeparteaza pe mulli de imparatia lui Dumnezeu. 64. Apai adauga ~i acestea: - Cine vaie~te sa fie unit prin dragaste cu preadulcele Iisus, lepadand taate frumuse1ile ~i desratarile lumii, ca ~i adihna trupeasca, nu va mai dari sa aiba in via1a aceasta nimic altceva, decat sa se indeletniceasca necantenit cu facerea acestei rugaciuni din paradis. 65. Stare1u1 Paisie era faarte milastiv. In timpul invadarii Bucavinei de catre armatele straine, mii de familii de 1arani se refugiau in plidurile din jurul Manastirii Dragamirna. Iarna, cuviasul a mutat pe calugari intr-a jumatate de manastire, iar cealalta jumatate a pus-a la dispazitia mirenilar saraci, batrani ~i a mamelor cu capii. Trapeza cea mare ~i calda a dlidu, de asemenea, paparului infrigurat. Apai dlidu parunca chelarului, brutarului ~i bucatarilar sa dea de mancare la tali ca1i cereau. Se racea mancare ~i se cacea paine neintrerupt. Astfel, stare1u1 Paisie s-a racut parintele tuturar, salvand multi aameni de la maarte. 66. Dupa stramutarea stare1ului Paisie la Manastirea Secu, cuviasul scria adesea cuvinte de invatatura ucenicilar sai rama~i in Dragamirna. lata cum ii sratuia pe fiii sai duhavnice~ti: - Tatdeauna sa fili treji ~i permanent sa puneti inceput de pacaima. Fugiti de grairea de~arta care amaara sufletul; nu umblati din chilie in chilie rara invairea duhavnicilar; marturisili-va regulat cugetele, prin care se risipe~te taata ispita diavalului. Apai, citili scrierile Sfintilar Parinti, prin care se lumineaza mintea amului ~i cre~te ravna pentru paruncile Damnului. Ca numai prin credinta rara fapte, nu este cu putin1a mantuirea. Fiecare dupa putere sa ia parte la lucru in viata de ab~te. Sa nu se faca adunari pe la paarta manastirii, pentru a grai de~ertaciuni. Unde este sarguinta, acala straluce~te lumina, acala se arata pacea, acala satana nu-~i

S F I N TI
~te

SI

C UVI0

SI

D I N S E C 0 L E L E XV II - X V II I

305

loc, de acolo fug patimile. Iar unde nu este sarguinta, acolo toate sunt Smlpotriva. in loc de bine, este rau; in loc de lumina, este intuneric; in locul ..11::. Hristos, intra diavolul. 67. Se spunea despre staretul Paisie ca zilnic primea la chilie pe calugari, .a. 0rice ora, sa-~i descopere nevo~le lor duhovnice~ti ~i trupe~ti. Cu acest ~Jej, staretul le zicea: - Daca cineva din voi are vreo nevoie sufleteasca sau trupeasca ~i pentru .a:easta carte~te ~i se necaje~te, dar la mine nu vine sa rna vesteasca, eu pentru ~\-oia ~i scarba lui nu am raspundere inaintea lui Dumnezeu. 68. Se spunea iara~i despre marele staret ca, in Manastirea Neamt, .xupatiile sale carturare~ti ajunsesera la cea mai mare inflorire. Aici =-:aemeiaza o intreaga ~coala pentru formarea de corectori ~i traducatort de .:.MJi. Manuscrisele patristice umplu biblioteca Manastirii Neamt ~i se :-"4.Spandesc prin numeroase manastiri din tara ~i de peste hotare. ,Astfel, ~eamtu devine centrul ~i raclia monahismului ortodox i coala vietii sihastre~ti ~i a culturii duhovnice~ti pentru tot Orientul ortodox". 69. 0 grija deosebita avea cuviosul ~i pentru cei bolnavi. in Manastirea ~eamt zidi spital pentru bolnavi ~i case de oaspeti. Staretul randuia pe cei bauani i bolnavi la spital, incredintandu-i fratelui Onosie, bolnicerul :nimastirii. El cere_a ingrijitorilor sa slujeasca bolnavilor ca lui Dumnezeu, sa le dea mancare cat mai buna, paine alba ~i vin, sa-i spele saptamanal ~i sa le mentina cutatenie exemplara in bolnita. Staretul primea la spital i barbati :nireni care sufereau de diferite boli ~i care nu aveau unde sa-i piece capul. Ace~tia erau a~ezati in chilii aparte, ,hraniti din masa comuna ~i traiau acolo cat voiau, unii chiar pana la moarte". 70. Odata staretul vazu mergand prin manastire un frate, dand din maini }i privind incoace i incolo. Atunci cuviosul chema la sine pe duhovnicullui ~i ii zise: - Aa povatuie~ti tu pe ucenicii tai? Ca iata, umbla rara randuiala i smintesc pe frati! Apoi le dactu la amandoi canon sa faca trei zile metanii in trapeza, ca toti sa se invete din greeala lor. 71. Spuneau ucenicii lui ca adeseori vedeau pe Cuviosul Paisie stand aproape toata noaptea cu durere de inima langa patul celor foarte bolnavi. impreuna suferea i suspina cu ei, mangaindu-i cu nadejdea vindecarii ~i a mantuirii, dandu-le nu putina u~urare in amara lor durere. 72. Se spunea iara~i despre staretul Paisie ca o data pe an, de la praznicul Adormirii Maicii Domnului pana la 30 august, mergea la Manastirea Secu,

306

PATERICUL

ROMANESC

unde se nevoiau ca lao suta de calugari. Acolo petrecea doua saptamani, tinea cuvant de folos in biserica, mangaia pe frati, iar dupa hramul manastirii. , Taierea Capului Sfantului loan Botezatorul", cuviosul ii binecuvanta pe toti ~. in sunetul clopotelor se intorcea din nou la Neamt, unde il a~tepta tot soborul. 73. lata cum descrie viata duhovniceasca din Manastirea Neamt un c~Hugar calator, anume Teo fan: - Saracia lor de bunavoie era desavar~ita. Prin chilii, in afara de icoane. carti ~i unelte pentru lucru manual, nu mai era nimic. Calugarii se distingeau mai ales prin smerenie, iar de mandrie cu totul fugeau. De ura ~i de zavistie nu ~tiau. Daca se supara pe cineva, se grabea numaidecat sa se impace. Cel ce nu voia sa ierte pe fratele care i-a gre~it, era alungat din manastire. Mersul calugarilor era modest. La intalnire, fiecare se silea sa faca el inainte inchinaciune. In biserica fiecare statea la locul ce i se hotarase. Vorbaria de~arta era cu desavar~ire oprita, atat in biserica ~i in chilii, cat ~i in afara. 74. Acela~i Teofan scrie ~i despre ascultarile calugarilor din Manastirea Neamt. - In ob~tea Cuviosului Paisie traiau 800 de c~Hugari ~i. cand se adunau la ascultare, cate o suta sau o suta cincizeci de frati, atunci unul din ei citea cuvant de folos din vreo carte sau vorbea cuvant ziditor de suflet. Daca cineva incepea sa vorbeasca lucruri de~arte, indata era oprit. 75. lar despre petrecerea calugarilor in chilii, acela~i Teofan scrie: - Prin chilii unii scriau carti, altii impleteau, altii torceau lana, aliii coseau camilafce ~i potcapuri, raceau metanii, teseau stofe pentru rase ~i mantii, raceau cruci ~i linguri sau se ocupau cu alte lucruri manuale. Toti erau sub supravegherea duhovnicilor, la care-~i marturiseau pacatele ~i gandurile de doua ori pe zi: dimineata spuneau pe cele racute noaptea, iar seara pe cele racute ziua. Fara binecuvantarea duhovnicului, nimeni nu indraznea sa faca ceva, nici macar sa manance un fruct. 76. Era obicei ca la hramul Manastirii Neamt, ,inaltarea Domnului", sa se adune multa lume din Moldova, Valahia ~i din alte tari. Atunci Cuviosul Paisie nu avea odihna deloc, timp de patru zile. De dimineata pana seara u~ile ii erau deschise tuturor: ~i bogatului ~i saracului. Pe toti cati veneau se silea a-i odihni cu iubire de straini, ca al doilea Avraam, heretisindu-i cu dragoste ~i multumindu-le pentru -rabdarea ostenelilor drumului. Apoi, ragactuindu-le de la Domnul ~i Maica Domnului mila sufleteasca ~i trupeasca, ii binecuvanta ~i-i trimitea la casa de oaspeti.

SFINTI

~I CUVIO~I

DIN SECOLELE XVII-XVIII

307

77. Se spunea des pre Cuviosul Paisie ca se ostenea foarte mult pentru talmacirea parinte~tilor carti din limba veche greceasca in limbile slavona ~i romana, ca sa fie spre folosul ~i mantuirea celor ce vor voi a ravni ~i a lua a.minte la invataturile purtatorilor de Dumnezeu parintilor no~tri. 78. Zicea ucenicul sau Platon: Se cuvine a ne minuna cum se putea sa scrie atatea carti! Ca era cu totul neputincios cu trupul ~i pe toata partea dreapHi avea rani. Si pe patul unde dormea era impresurat de carti: cateva lexicoane, Biblia greceasca ~i cea slavoneasca, gramatici grece~ti ~i slavone~ti, cartea din care racea talmacirea ~i, in mijloc, lumanarea. Iar el, ca un prune mic, ~edea plecat ~i toata noaptea scria, uitand de neputinta trupului, de grelele sale dureri ~i osteneli. 79. Apoi adauga ucenicul sau: - 0, nepatima~ ~i sfant barbat! 0, suflet curat ~i cu Dumnezeu impreunat! Cu totul era lipit de Durnnezeu, cu totul se revarsa catre aproapele cu dragoste. Pentru aceasta ~i cuvantul lui era puternic, lucrator ~i plin de dar, dezradacinand patimile ~i rasadind bunatatile in sufletele celor ee-l ascultau cu credinta ~i cu dragoste. 80. Spuneau ucenicii staretului Paisie ca el a tradus din slavona in romane~te putine carti, precum ,Cuvintele Sfantului Nil de la Sorska", intrucat erau mai multi calugari moldoveni care traduceau din limba greaca decat slavoni. Din limba slava traduceau numai Cuviosul Paisie impreuna cu ieromonahul Dorotei, ucenicul sau33 in limba romana traduceau cei mai renumiti eleni~ti moldoveni, precum: arhimandritul Macarie, mare protopsalt, a tradus Omiliile Sfantului Macarie, Cuvintele Sfantului Isaac Sirul ~i altele; ieromonahul Ilarion a talmacit Cuvintele Sfantului Calist Catafigiotul, Hexaimeronul Sfantului Vasile eel J.fare ~i altele; Cuviosul monah Gherontie, mare elenist, a tradus cinci carti: Priiw"ilioara cea mica; Kiriacodromionul, Cazania Ia toate Duminicile, tiparit in Bucure~ti; Tfilcuire Ia Evanghelii a Fericitului Teofilact, tiparita la Ia~i; Teologhiconul (Dogmatica) Sfantului loan Damaschin, tiparit la Ia~i; Kecagrarion, al Fericitului Augustin, tiparit la Manastirea Neamt ~i altele. Cuviosul ierodiacon Stefan a talmacit Vietile Sfintilor pe tot anul, din limba slavona, tiparite la Manastirea Neamt intre anii 1807-1815. Cuviosul schimonah Isaac Dascalul a tradus din limba greaca Scara Sfantului loan Sciirarul ~i Bogorodicina (Octoihul) Maicii Domnului, care s-au tiparit la
Staretul Paisie a tractus personal 44 de manuscrise patristice in limba slavonli ~i o vastli : .xespondenta. Cea mai pretioasli traducere a sa este: ,Cuvintele ascetice ale Sfantului Isaac Sirul" ~ 1787.
33

308

PATERICUL

ROMANESC

Mfmastirea Neamt. Iar din limba slavona a talmacit Tipiconul (Tipicul Sfantului Sava), care s-a tiparit la Ia~i in anul 1816. Mitropolitul Grigorie Dascalul, alt ucenic al staretului Paisie din Manastirea Neamt, a talmacit ~i el numeroase dirti din limba greaca, precum Patericul ~i altele pe care le tipare~te la Bucure~ti, dupa ce ajunge mitropolit al Tarii Romane~ti (18231834)34.

81. Un pelerin grec, Constantin Caragea, ajungand la Manastirea Neamt, descrie astfel chipul plin de Duhul Sfant al marelui staret Paisie: - Pentru prima data in viata am vazut cu ochii mei sfintenia intrupata ~i nepreracuta. Pe mine rna uimi fata lui, luminoasa ~i palida, rara pic de sange. o barba mare ~i alba, lucitoare ca argintul, ~i curatenia neobi~nuita a hainelor sale ~i a chiliei. Vorbirea lui era blanda ~i cu totul sincera. Mi se parea ca este un om cu totul desprins de trup! 82. Uceniculsau, Platon, spunea urmatoarele despre Cuviosul Paisie: - Era in el dragoste infocata, cu care din tineretile sale a iubit pe Domnul cu tot sufletul sau. Ca pe toti ii iubea, ii incalzea cu dragostea ~i ravna sa. Pentru fiecare simtea durere. Iar pe fiii sai duhovnice~ti ii imbrati~a mai mult decat pe sufletul sau. Pe tot omul ce venea la dansul, pentru mila sufleteasca sau trupeasca, nu-l intorcea de~ert. Niciodata nu se intrista asupra cuiva. macar de 1-ar fi suparat cu ceva. 83. Acela~i ucenic continua: - Erau intr-insul impreunate indelunga-rabdare ~i blandetea, iar tulburarea ~i mania nu s-au vazut la el, rara numai pentru calcarea poruncii lui Dumnezeu. Mustra ~i certa cu blandete, dojenea ~i invata cu dragoste. Miluia ~i indelung rabda, cu nlidejde de indreptare. 84. Asemenea ~i in cele fire~ti era preaimpodobit, continua ucenicul sau. Ca fata lui era alba ca a ingerului lui Dumnezeu, privirea lina, cuvantul smerit ~i strain de indrazneala, fiind cu totul revarsat spre milostivire, caci, prin dragostea sa, pe toti ii atragea la sine. Mintea lui era totdeauna unita cu Dumnezeu prin dragoste, marturie fiind lacrimile. 85. Spunea unul din ucenicii Cuviosului Paisie ca dobandise darul rugaciunii adevarate, incat fata lui se lumina ~i ochii varsau multe lacrimi de focul care ardea in inima sa. - Odata, adauga ucenicul, pe cand eram noi in Dragomirna, am venit la parintele staret i vazand Ua deschisa, am batut ~i am intrat. Era inainte de Vecernie. Parintele era culcat. Fata lui era aprinsa ca de foe. Am zis
34

Din ViaJa fn scurt a Cuviosului Pii.rintelui nostru Paisie, M-rea Neami, 1817, filele 16 ~i 17

SFINTI

~I CUVIO~I

DIN SECOLELE XVII-XVIII

309

:ugaciunea: ,Binecuvinteaza, parinte!", dar nu mi-a raspuns. Am repetat a doua oara. Nici un raspuns. Ma cuprinse frica. Atunci am inteles ca era rapit in rugaciune. Mai zabovind putin, am ie~it din chilie ~i n-am spus nimanui nimic de cele vazute. 86. Cuviosul Paisie avea ~i oarecare dar inaintevazator. De multe ori -.-edea in vis o sabie spanzurand, numai de un singur fir de par, deasupra .:apului voievodului moldovean Grigore Ghica. Apoi, nu dupa multe zile, :urcii i-au Hiiat capul, din porunca sultanului . .Si mult a plans staretul pentru aceasta. 87. Se spunea iara~i ca adeseori suspina ~i plangea staretul pentru un frate din ob~tea sa, sratuindu-1 pentru indreptare. Dar fratele nu asculta. Apoi, dupa uei zile, fratele acela s-a inecat. 88. Pe alt frate iara~i 1-a rugat mult staretul sa nu piece din manastire. - Frate, ii zicea cuviosul, ascu1ta-ma, fiindca nu vei vedea locu1 acela unde vrei tu sate duci. Intr-adevar, frate1e nu 1-a ascultat ~i dupa patru zile de drum a murit. 89. Numeroase ~i pline de intelepciune duhovniceasca au fost ~i scrisorile staretului Paisie catre diferiti prieteni ~i ucenici ai sai, mireni, preoti, calugari ~i egumeni. lata ce scrie catre calugarii din Schitul Robaia-Arge~, care ii cereau un preot: - La cererea voastra de-a va trimite un preot sa va organizeze viata de ob~te, nici nu ~tim ce sa va raspundem. .Si noi in~ine suntem la inceput ~i avem nevoie de povete. Numai atat va pot spune ca, dupa regulile Sfintilor Parinti, ati putea singuri sa va organizati viata duhovniceasca. Intai se cere ca egumenul sa cunoasca Sfintele Scripturi, ca sa ~tie a invata ~i pe ucenicii sai. Sa aiba catre toti iubire adevarata ~i neratarnica, sa fie bland, smerit, rabdator, liber de manie, de iubirea de argint, de mandrie, de lacomie ~i toate celelalte patimi. Iar ucenicii sa fie in mainile egumenului ca 1utul in mainile olarului. Sa nu faca nimic rara binecuvantare, sa nu aiba ceva al lor, ci toate, ~i cartile ~i patul ~i celela1te sa fie date cu voia egumenului. Apoi, schitul \ ostru, oriunde s-ar afla, sa nu fie supus altei manastiri, ci singur sa se conduca, ca fratii sai sa se mantuiasca prin egumenul.lor, iar egumenul prin Domnul. 90. Asemenea catre ca1ugarii din Poiana Marului scria: - Nu va tulburati pentru nerautatea ~i smerenia parintelui Alexie, noul \OStru egumen. Ca, dupa Sfintii Parinti, egumenul trebuie sa fie catre frati smerit, bland, rara rautate, pa~nic, in stare sa sufere orice ispita, ca sa poata

310

PATERICUL

ROMANESC

da fratilor pilda de rabdare. Nu va tulburati ca el este slab cu trupul, caa vreme este sanatos cu duhul ~i intreg la duhovniceasca cugetare. Ci voL cunoscand sHibiciunea firii lui, nu cereti de la el osteneli trupe~ti mai preSU! de puterile lui, ci crutati-1 sa nu-~i piarda inainte de vreme puterile, spre paguba fratilor. Ajunge pentru el sa ~ada mai mult la chilie, pazindu-~" sanatatea, sa citeasca dirti folositoare pentru suflet ~i sa fie gata la vreme de nevoie sa dea fratilor sfaturi folositoare pentru mfmtuire. Sa va smeriti unU: fata de altul ~i sa va supuneti unul altuia, ca sa aveti dragostea lui Dumneze~ intre voi ~i sa fie la voi un suflet ~i o inima prin harullui Hristos. 91. Un preot oarecare 1-a intrebat pe Cuviosul Paisie: - Poate preotul sa dezlege pe eel ce se podiie~te ~i. pentru neputinta sa sa-i dea, rara canon, Sfintele Taine, sau nu poate? - Daca boala lui trupeasca este in a~a fel, a raspuns cuviosul, incat el se apropie de moarte ~i nu are vreme sa faca canon, atunci chiar de-ar avea 6 plicate mari, dar de se caie~te, preotul sa-l dezlege a se imparta~i cu Sfintele Taine. Daca insa poate face canon, preotul sa nu-l dezlege pana nu-~i face canonul, caci canonul este a treia parte a pocaintei. 92. Apoi a adaugat ~i aceste cuvinte: - Va spun ~i aceasta, ca eu in toate sfintele canoane am cautat cu ravna. de nu cumva sa gasesc oarecare epitimii rara indepartarea de la imparta~irea cu Sfintele Taine, dar n-am putut gasi. Insa este grozav de infrico~ata ~i inspaimantatoare certarea pusa asupra preotilor care indraznesc sa imparta~easca pe cei opriti de sfintele canoane. Pe amandoi, Biserica ii aseamana cu Iuda vanzatorul. 93. Zicea iara~i marele staret: - Urmand blandetii lui Hristos, sa va opuneti pana la sange patnnn mfmiei ~i sa aveti pace cu toti. Aceasta este a~a de trebuincioasa, incftt Ins~ Hristos zicea ucenicilor Sai: Pace voua!, Pacea Mea dau vou{i! Unde este pacea lui Hristos, acolo petrece ~i Hristos. Iar in sufletul in care nu este pacea lui Hristos, nu este nici Hristos. 94. Si iara~i zicea: - Rabdarea este ~i ea atat de trebuincioasa pentru mantuire, incat Hristos zice: fntru rabdarea voastra veJi dobandi sufletele voastre. Iar cft~tigarea sufletului nu este altceva decat mantuirea sufletului. Rabdare insa trebuie sa aveti nu numai pentru un timp oarecare, ci pana la moarte, caci eel ce va rabda pana la sfar~it, acela se va mantui. 95. Iar despre smerenie zicea Cuviosul Paisie:

SFINTI

~I CUVIO~I

DIN SECOLELE XVII-XVIII

311

- Smerenia este temelia tuturor virtutil or evanghelice. Ea este atat de trebuincioasa pentru mantuire, cum este respiratia pentru viata omului. ToJi sfintii prin diferite cai s-au mantuit, dar fara smerenie, nimeni nu s-a mantuit ~i nici nu poate sa se mantuiasca. De aceea. tot eel ce vrea sa se mantuiasca trebuie sa se socoteasca din toata inima inaintea lui Dumnezeu ca eel mai de pe urma intre oameni ~i pentru orice pacat sa se condamne pe sine, iar nu pe altii. Sfinte Preacuvioase Parinte Paisie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

DESPRE SFARSITUL SFANTULUI PAISIE DE LA NEAMT extras din Manuscrisul romanesc nr. 1860 de l a B i b li o t e c a A c a de m i e i Roman e 35
In anii de la Hr. 1794, in luna lui octombrie 4 zile, au sosit la noi la Mfmastirea Neamtului Preasfintia Sa Episcopul de Hu~i Kiro Kir Viniamin. Miercuri la noua ceasuri din zi am ie~it intru intampinare cu Evanghelie ~i cu . sfe~nice ~i doi diaconi cadind ~i clisiar~ii clopotele tdigand ~i psaltii Axionului cantand a~a am intrat cu Arhiereul in biserica ~i. inchinandu-se pe la sfintele icoane, ne-au blagoslovit pre toti de ob~te ~i au ieit la gazda, fiindca era vremea Vecerniei i n-au fost vreme ca fiete carele osabit sa iei blagoslovenie, ca apoi i-ar fi apucat i vremea Pavecernitii, ~i Vecernia era nefacutiL Si indata cum au ieit Arhiereul, au tocat de Vecernie ... Luni, 30 de zile s-au bolnavit Parintele Staretul, marti, miercuri au fost bolnav. lara joi s-au mai ridicat. Noemvri 2 i vineri au !acut multamita in biserica, pentru ca s-au insanato~it Parintele ~i sambata au fost sanatos. Duminica au mers la biserica, iar mai spre sara au blagoslovit pre parinti(i) care era sa mearga la praznic la Agapia, cu bucurie i vesal. Noemvri 5 zile, luni, iara~i 1-au intors raul i au fost bolnav, marti, miercuri, joi, vineri, sambata, Duminica, luni, marti. lara miercuri n-au vorbit nimica, ci numai cauta frumos. lara in vremea Vicerniei au inceput a se inchedeca in grumazi ~i a sufla mai rar ~i indata au chiemat duhovnici ~i au inceput parintele Stefan a ceti canon de ie~irea sufletului. lara eu nu ~tiam nimica ticalosul, de unele ca acestea, ci, cand am ie~it de la vicernie, am vazut multime de parinti la fereastra Parintelui ~i prin ograda tiji, ~i unii plangea, iara mie tot imi parea
35

Manuscrisul s-a publicat in rev. ,B.O.R.", nr. 3-4, 1987, p. 113-116

312

PATERICUL

ROMANESC

lucru cu indoire. lara mai ~ezfmd putin la fereastra, numai ce am auzit duhovnicii plfmgand inauntru ~i clopotile sus tragand, fiindca ie~isa oarecine pe den dos ~i mersese la clopote. 0, vai mie, de ar fi fost cineva deoparte, ca sa priveasca, nu ar putea sa povesteasca cu limba omeneasca, ci plangere s-au pornit intru acel ceas, ci jale, ci tanguire intre parinli, cat a~a era a se parea ca lumea se prapade~te. Si atata sa adunasa multime de parinti cat sa parea ca norii i-au adus. Si invalind cinstitul trup, dar mai bine sa zic sfftnt ~i prea mare sfant, a prea cuviosului parinte ~i lasand mana cea dreapta dezvalita pre piept ~i imbracandu-sa duhovnici, preoti ~i diaconi, au ie~it cu obicinuit cantare ci sa cante la cei prosati. lara cu mai multa plangere ~i tanguire, ca ce cantare va sa fie aceea cand cineva spre plangere iaste pornit. Si puind sf(i)ntele (~ters) (cinstitele) moa~te pre nasalie au mers in biserica preotii cantand. lara celalalt sobor cu amara plangere, Iacrimi varsand. Si puind nasalia in mijlocul bisericei, a~a cu mare plangere fie~te carele au luat blagoslovenie. Noemvri 15 au adormit prea Cuviosul Parintele nostru ieroschimonahul Paisie, arhimandrit ~i stareti sfintelor Manastiri Neamtului ~i Sacu. Si racorindu-se parintii dimprejurul nasaliei, au inceput preotii a ceti evanghelie neincetat pana la vremea Utrenii. lara la Utrenie, a~i(j)direa sa ceteasca evanghelie pana la cesuri ~i racand otpustul Sf. Liturghii, iara~i se incepe obicinuita cetire la evanghelie, pana la Vecernie. Si a~a s-au tinut 4 zile sf(i)ntele (~ters) (cinstitele) moa~te in biserica, fiindca a~tepta ~i raspuns de la Mitropolitul. lara a doua zi dupa rapausare, joi, au inceput a sapa groapa in pomelnic, de-a dreapta, cu mare jale ~i suspinuri ~i zidind-o cu caramizi, sta ca un sfe~nic inaurit a~teptand sa se puie raclia cea prea luminata intr-insul. Oara a traia zi, vineri, au racut racla ~i au imbracat-o ~i au impodobit-o fiindca era sa se puie intr-insa margaritarul sau mai bine sa zic diamantul eel de mult pret. Vineri spre sambata la 7 ceasuri din noapte s-au imbracat preotii ~i diaconii ~i au cladit sf(i)ntele (~ters) (cinstitele) moa~te ~i le-arn pus in racla cu lacrimi ~i cu suspinuri ~i cetind evanghelie neincetat. lar sambata dupa Sf(an)ta Liturghie s-au imbracat 30 de preoti ~i 13 diaconi ~i lumanari aprinse tinand in maini au ridicat nasalie cu sf(i)ntele moa~te ~i au ie~it afara, fiinddi in biserica nu era cu putint(a) a incapea de multimea parintilor ~i a (s)treinilor ~i a~a s-au inceput prohodul dupa obiceiu, cu lumini aprinsa la tot soborul parintilor ~i la adunarea mirenilor. lara cand au fost dupa evanghelie, indatli au inceput parintele Isaac a ceti acest cuvant: Cuvant de ingropare la prea Cuviosul parintele nostru Paisie, arhimandrit ~i staretul s Manastiri Neamtului ~i Secul.

SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVII-XVIII

313

Bucuriile ~i veseliile ~i toate lucrurile ceaste din lumea aceasta ori it u th( o )vnice~ti ar zice cineva ori trupe~ti ~i lume~ti to ate cu adevarat 1remelnice, trecatoa( re) ~i nestatornice ( ... ) . Rama~ita ceastalalta a vietii noastre este ~i dupa voia Ta sa dobfmdim K.area cea impreuna cu Parintele nostru, dupa cum ~i legatura ~i ragactuinta ne ::.b-re. sHivind bunatatea i milostivirea ta, totdeauna acum i pururea i in vecii o::ilor amin. lara dupa cuvant, au savar~it preotii obicinuitul prohod i au luat 5~recare osabit iertaciune ~i blagoslovenia cea mai de pre urma. ~i aa era o -,...,bulzala intre parinti i intre norod cand lua iertaciune, incat de nu ar fi tinut ?feO!ii racla de o parte ~i de alta, apoi indata ar fi rasturnat-o. ~i nesfarin.r-se toJi, au ridicat preoJii nasalia, ca nu era cu putinJa a mai atepta, fiindca :!'ra norod mult i spre sara sa plecasa zioa i vremea sa turbura de ploaie. ~i ::-rodidmd preotii nasalia ~i clopotile tragand ~i psaltii cantand i soborul celalalt ?'ililgand, a~a am intrat in biserica la mormant ~i numai preotii au intrat in ?Qmelnic ~i au inchis u~a pentru imbulzala parintilor ~i a streinilor. ~i puind >!imele (~ters) (cinstitele) moa~te in mormant, au pardosit parintii mormantul :-..: caramizi. lara luni dupa Utrenie, inca noapte fiind, noemvri 20 de zile, au ~sn ~i trimi~ii de la Ia~i, adeca parintele Sava ~i parintele Liontie, dimpreuna .::.: Preaosfintia Sa pentru ca n-au apucat ca sa ingroape pe Parintele. ~i ~du-se zio ~i dupa sfar~itul Sf. Liturghii, au slujit Preaosfintia Sa panahida Pa.rimelui, dimpreuna cu sobor, de-a traia zi dupa ingropare ~i au cetit ~i ::J.olifia Preaosfintia Sa, in genunchie, deasupra mormantului. Iar cand au ~ezut parintii la masa au sosit ~i dumnealui Logoratul al :::'iilea dila D(o)mnie, fiind trimis dimpreuna cu Arhiereul ca sa petreaca pre ?arintele staretul la groapa ~i ca sa iaie in scris cele ce vor afla la manastire, =.!~aware sau nemi~catoare, ca sa fie in paza cand s-ar fi pus povaJuitoriu in .2<.::ul Parintelui staretului. Luni dupa Vicernie au intrat in chilia Parintelui Arhiereul cu Logoratul .:~1 domnesc ~i oarecari din duhovnici ~i au inceput a cauta izvoadele pana ce ~ Yenit vremea ca sa toace la priveghere, fiindca a doao zi, marti, 21 zile era ::-~aznicul Intrarii in Biserica ~i au mers la Arhiereul dimpreuna cu boierul ~i 1.:.: ?ezut toata privegherea. lara a doao zi au slujit Ar(h)iereul. lara dupa ~-. anghelie au cetit parintele Isaac acest cuvant: .,Cuvant de intampinare la Preaosfintitul Parinte Kiriu Kir Viniamin,
E~1scopul Hu~ului".

~-oravnice

Preaosfintite Stapane, Omule al lui D(u)mnezeu ~i credincioasa sluga ~i al Tainelqr lui D(u)mnezeu ~i barbatul doririlor Duhului, Noule

314

PATERICUL

ROMANESC

Daniile, bucuratu-ne-au foarte venirea Preaosfintitei Tale ~i pre norii cei preintunecati ai mahniciunii cari pre inima noastra sa pusasa cu totul i-au gonit ~i-n laturi i-au dat. Boldurile cele prea ascutite ale scarbei care necurmat impungea ~i adanc sa infingea intru inima noastra ~i tare o ranea, cu totul ii tampi. Si iara~i saninul bucuriei ne tacu, iara~ soarele de veselie se ivi ~i Iacrimile cele ce necontenit sa varsa le opri ~i nu numai, ci ~i cu mahrama bucuriei de pre fetele noastre le ~terse, in atat cat nici de am avut sau am patimit vreo paguba, mfthniciune sau intristare sa nu simtim. Bine ca ne-au bucurat ~i pre toata mahniciunea ne-au gonit, aratat iaste ca imi marturisesc mie ~i sangure fetele a tot soborul, ca nu inca posomorate, nu inca triste sa arata, ce vesele lumina. Dar oare ce iaste pricina unei veniri a Preaosfintiei Tale atat de grabnica ~i de sarguinta plina, cat nici de greutatea caii, nici de vremea cea umizicioasa, nici de iarna cea acum a~teptata sa nu te temi, ci pre toate greotatile, pre toate nelesnirile, pre toate impedicarile, pre toata osteneala detaimand-o, preste atatea maidanuri sa sai ~i sa vii la Manastirea Neamtului; au doara ai mai uitat ceva din danturile acelea lungile ~i horile acelea !argile ~i de duhovniceasca bucurie pricinuitoarele nesavar~ite ~i acum, aducftndu-ti aminte ai venit sa o impline~ti? Ci incepatoriul ~i savar~i(toriul) danturilor ~i horilor nu inca iaste de fata. Au doara priveli~tile acelea duhovnice~tile ce le intindeai mult mai daunazi ai venit sa le mai innoie~ti? Ci puitorul niscareva porunci domne~ti sau stapane~ti sau politice~ti sau cu niscareva statuiri duhovnice~ti, pentru care ~i dumnealui boieriul Marii Sale impreuna s-au ostenit? Ci statuitoriul ~i raspunzatoriul nu inca mai iaste intru cei vii. Au poate intelegand de aceasta ~i de mfthniciunea cea pricinuita noao, din dragostea cea multa ~i fierbinte ce ai catre D(u)mnezeu ~i catre aproapele, silit fiind pre sine ~i atata osteneala o ai trecut cu vederea ~i cu atata vrednicie, cu alt Iosif, te-ai suit sa ingropi pre tatal sau ~i plangerea la Ariiat sa-ti faci ~i mahniciunea robilor Preaosfintiei Tale sa o risipe~ti. Ca iata, nu dupa multe zile ale purcederii Preaosfintiei Tale catre turma cea cuvantatoare ~i el de calatoria cea fireasca a se gati au inceput pre care acum iata o au ~i savar~it, dupa ce au ispravit toate acelea ce au voit ~i au dorit. Cu pofta am poftit, au zis D(u)mnezeu Omul Iisus mergand spre moartea cea de buna voie, sa mananc cu voi aceste Pa~ti mai nainte de patima Mea. Si prea cuviosul parintele nostru, urmatoriu adevarat acelui, nu de multa vreme au zis insu~i catre eel ce cete~te proastele aceste cuvinte: ,Am dorit a vedea ni~te priveli~ti ca acestea d(u)hovnice~ti mai inainte de moartea mea ~i iata D(u)mnezeu mi-au implinit dorirea. Cunosc ca singur D(u)mnezeu aduse pre

S F I NT I

~I

C UVI0

~I

DIN SEC 0 L E L E XV II- XV I I I

315

Preaosfintia Sa, cunosc acum ca aproape imi va fi sfar~itul". 0, ce semuire a lucrurilor, care da oarecare dovada de mai nainte cuno~tinta da prealuminata. Cu toata acestea, mare iaste ravna catre lucrurile cele bune, mare iaste milostivirea cea catra aproapele, mare iti iaste ~i osteneala, multa ti se cade ~i plata, nemasurata rasplatirea, necovar~ita cinstea, lauda de mintea noastra ajunsa, cuvantul nu iaste indestulat catre aceasta. Multamirea neputincioasa ~i cea din cuvinte ~i cea din lucruri, gurile noastre ale tuturor slabe spre multamirea facerilor de bine. Ce vom face? De ar fi fost cu noi eel puternic in fapta ~i in cuvant, ar fi raspUitit poate dupre vrednicie, dar de vreme ce s-au dus la Cel ce pre toate le covar~e~te cu bogatia ~i cu bunatatea ~i cu milostivirea, sunte(m) bine incredintati ca va mijloci in locul nostru catre D(o)mnul ca sa rasplateasca Preaosfintiei Tale cu daruri vecinice i nestricacioasa, cu caftanuri ingere~ti se va imbraca prea sf(i)ntitul trup al Preaosf. Sale, cu coroane nevetejite i nestricacioasa va incorona prea sf(i)ntit al Preaosf. Tale cu slava d(u)mnezeiasca va impodobi prea sf(i)ntit Preaosf. Tale cu ingerii te va inceti, cu Patriar~ii te va randui, cu Arhierei te va insoti, intru imparatia Sa te va odihni, de privirea fetei Sale te va indulci intru Hristos Iisus D(o)mnul nostru, caruia slava in veci, amin. lara cand au venit parintii cu icoana la masa, au venit ~i Arhiereul ~i au blagoslovit masa ~i apoi au ~ezut de o parte pre scaun dimpreuna cu boiariul eel domnesc ~i au ascultat cum sa cetea Cuvant pentru lntrarea in Biserica. Si viind vremea strangerii sfermeturilor, au blagoslovit Arhiereul adunarea sfermeturilor ~i savar~ind multamita mesei, a~a au ie~it in cerdac ~i au ~ezut Arhiereul in jilti pana cand au ie~it toti parintii din trapeza ~i sculandu-sa bucatarii au luat fie~tecare osabita blago(slovenie) ~i a~a s-au dus cantand in biserica. lara dupa vicernie au racut paraclis cu sober mare. Si vineri au mers Preaosfintenia Sa la Sacul ~i la Sahastrie ~i sambata s-au inters la Neamtul. lara Duminica au dat Preaosfintia Sa anafudi in vremea priceasnii. Si sratuindu-se duhovnicii cu Arhiereul, au ales pe parintele Sofronie spre a-i incredinta pastoria in locul Parintelui. Si racand scrisori, le-au trimis la Ia~i ~i viind de la Ia~i alte scrisori, de la domnie ~i de la Mitropolitul, a~a in anii de la HS-1794 in luna lui dechemvrie in 13 zile, marti dimineata dupa utrinie a calugarit pre parintele Sofronie in schima insu~i Arhiereul. lara dupa liturghie, in vremea priceasnii, adunati fiind parintii toti, au cetit parintele Pafnutie trimiterea Parintelui Staretului cea catre Preaosf. Sa Mitropolitul Kiriu Kir Gavrii1 36
36

\Ol.

I,

Chi~inau,

Aceastli scrisoare este tiparita in cartea Staretului Paisie Cuvinte $i scrisori duhovnice$ti, 1998

316

PATERICUL

ROMANESC

ARHIMANDRITUL LAZAR URSU Manastirea Neamt (secolul XVIII)


Acest cuvios parinte era originar din Bistrita-Nasaud. inchinandu-~i viata lui Hristos din tineretile sale, a intrat in ob~tea Manastirii Neamt la inceputul secolului XVIII, unde se nevoiau numero~i monahi din Transilvania. Aici a deprins me~te~ugul nevointei duhovnice~ti, precum ~i cuno~tinta cartii de la duhovnicii marii lavre. Apoi, calugarindu-se, s-a invrednicit de darul preotiei, ajungfmd ales povatuitor de suflete. Arhimandritul Lazar Ursu a fast eel dintai parinte duhovnicesc al mitropolitului Jacob Stamati. El 1-a adus de mic la manastire, 1-a deprins frica de Dumnezeu ~i 1-a dat la invatatura cartii. Fiind intelept ~i ravnitor la cele dumnezeie~ti, duhovnicul Lazar a fast ales staret al Manastirii Neamt in anul 1742. Timp de trei ani, cat a fast intaistatator al ob~tii, arhimandritul Lazar a innoit a~ezamantul manastirii, a marit numarul calugarilor, a reorganizat ~coala monahala din lavra, obligand pe toti fratii sa fie cunoscatori de carte, ~i a randuit duhovnici din cei mai iscusiti. Spovedania soborului ~i Sfanta Imparta~anie se Ia.ceau saptamanal. La ~coala se invatau scrisul, cititul, ceaslovul, tipicul, apoi religia (cuno~tinte de Vechiul ~i Noul Testament) ~i muzica psaltica. Se mai predau inca limbile greaca ~i slavona ~i caligrafia. Retragandu-se din egumenie, arhimandritul Lazar a fast inca 20 de ani eclesiarh ~i duhovnic al manastirii, crescand ~i formand multi fii duhovnice~ti. A ocrotit, de asemenea, sihastria Pocrovului ~i pe siha~trii ce se nevoiau in Muntele Chiriacu, al caror duhovnic era. Pentru o nevointa ca aceasta, Cuviosul Lazar a fast propus, in anul 1750, candidat la scaunul episcopal de Radauti. El insa, smerindu-se, s-a socotit nevrednic de o cinste ca aceasta, ramanand toata viata in mijlocul fiilor sai duhovnice~ti. A~a ostenindu-se arhimandritul Lazar mai mult de 50 de ani, s-a mutat la odihna cea de sus in a doua jumatate a secolului XVIII.

SFINTI SI CUVIOSI din prima jumatate a secolului XIX

MITROPOLITUL IACOB ST AMATI al Moldovei ~i Sucevei (1749-1803) 1


Acest ierarh al Moldovei era de loc din Bistrita-Nasaud, nepot al episcopului Pahomie de Roman (t 1724). Intrand de mic in ob~tea Manastirii ~eamt, a fost crescut duhovnice~te de egumenii Lazar ~i Ioasaf ~i inchinat lui Hristos prin calugarie in anul 1764. A invatat inca ~i limbile greaca ~i slavona de la parintele sau duhovnicesc, care ~tia multa carte. Invrednicindu-se de darul preotiei, in anul 1774 ajunge slujitor la .Mitropolia Moldovei, iar in anul 1782 este hirotonit episcop de Hu~i. Timp de 10 ani, cat a pastorit turma lui Hristos la Hu~i, a innoit mai multe biserici ~i schituri, a infiintat o ~coala episcopala pentru luminarea preotilor ~i a adaugat multa osardie pentru mantuirea fiilor sai duhovnice~ti. In anul 1792 este ales mitropolit ~i parinte sufletesc al Moldovei. Timp de inca 11 ani a pastorit mitropolitul Iacob Biserica Moldovei, dovedindu-se un adevarat slujitor ~i iconom al casei lui Dumnezeu. In acqti ani a zidit mai rnulte biserici in Ia~i ~i prin sate, a racut danii de innoire la manastiri ~i schituri, a reorganizat bolnitele ~i a deschis o farmacie publica aproape de catedrala, pentru alinarea suferintelor omene~ti. Iar pentru luminarea mintii ~i rnantuirea sufletelor, mitropolitul Jacob II , Nemteanul" reorganizeaza ~i dezvolta ~colile biserice~ti din Moldova, racand un mare pas spre innoirea invatamantului. De asemenea, dezvolta Academia din Ia~i, dand burse ~i carti de ~coala celor saraci. Mitropolitul Iacob Stamati este considerat ierarhul eel mai iubitor de carte din secolul XVIII in Moldova. Intemeind la Ia~i o buna tipografie, a tiparit numeroase carti biserice~ti pentru cult, carti apologetice pentru apararea credintei ortodoxe ~i carti didactice pentru ~coli publice. Astfel a tiparit Evanghelia, Liturghierul ~i Psaltirea (1794), Apostolul (1795) ~i altele. Iar din dirtile didactice pentru copii, a tiparit ,Gramatica teologhiceasca", _Geografia moldoveneasca" ~i ,Aritmetica" (1795?), traduse de invatatul episcop Amfilohie Hotiniu. Pentru sporirea duhovniceasca a cre~tinilor, marele pastor al Moldovei .:erea indeosebi participarea regulata la slujbele bisericii, milostenia,
Diac. dr. AI. I. Ciurea, Figuri de ierarhi moldoveni - lacob alII-lea Stamati, lai, 1946; Istoria 3:sericii Ortodoxe Romane, val. II, colectiv, p. 267-269
1

320

PATERICUL

ROMANESC

respectarea cu strictete a posturilor ~i mai ales Sfanta Spovedanie. El spunea di nimeni nu poate spori pe calea duhovniceasca a mantuirii, rara aceste fapte bune. ,Jar acei care refuza sa se spovedeasca, spunea el, sa ramana ca ni~te straini de lege i de Dumnezeu". Mitropolitul Jacob II Nemteanul dactea mare importanta duhovnicului, rara de care nimeni nu poate sa se mantuiasca. De aceea, cu greu hirotonea pe cineva duhovnic, dupa ce mai intai cerceta dupa pravila, daca avea peste 40 de ani, daca tia Sfintele Scripturi ~i canoanele Bisericii i daca el insui avea o viata aleasa. Preoti tineri nu racea niciodata duhovnici. Iar preotilor duhovnici ,le cerea lista anuala a celor spovediti i ii oprea sa ia bani". in anul 1799, tipari la Jai, pentru folosul de obte al tuturor, , Pravila Sfintilor Parinti" (Sfintele Canoane). Aa nevoindu-se mitropolitul Jacob pentru mantuirea sufletelor .omeneti i racand multe milostenii la saraci, in primavara anului 1803 i-a dat sufletul cu pace in bratele lui Hristos.

CUVIOSUL ARHIMANDRIT GHEORGHE Mare staret al Manastirii Cernica (1730-1806) 2


a. Viata Cuviosul staret Gheorghe s-a nascut in Salitea Sibiului, in anul 1730, din parinti binecredincio~i. Dorind sa slujeasca lui Hristos din tineretile sale, ii cauta adapost sufletului sau in manastirile Transilvaniei. Dar, neputand rabda persecutiile religioase care sileau poporul la uniatie, tanarul Gheorghe a trecut Carpatii in Tara Romaneasca. in drum spre Muntele Athos, devine temporar ucenic al unui arhiereu grec care locuia in Bucureti. Dupa ce este racut rasofor i ~iacon, pornesc impreuna spre Constantinopol i Sfantul Munte, pe la jumatatea secolului XVIII. Murind acolo dasdilul sau, ierodiaconul Gheorghe devine ucenic al staretului Paisie in Schitul Sfantul Ilie din Athos. in anul 1752, Cuviosul Paisie il calugare~te, iar in anul 1754 il hirotonete preot pentru ob~tea sa. in acest schit s-a nevoit ieroschimonahul Gheorghe timp de zece ani. in anul 1763 se stramuta in Moldova, Ia Manastirea Dragomirna, impreuna cu staretul Paisie i cei 64 de ucenici ai sai.
2 Monahul Casian Cernicanul, ViaJa, faptele # cuvintele starefului Gheorghe, in lstoriile sjintelor monastiri Cemica ~i Ciildoro~ani, Bucure~ti, 1870, p. 1-84; Arhim. Chesarie Gheorghescu, Cuviosul stareJ Gheorghe de la Cemica, in SfinJi romiini ... , op. cit., p. 500

C UV I0

SI

D I N P R I M A J U M AT ATE A SEC 0 L U L U I

XIX

321

La Dragomirna, Cuviosul Gheorghe petrece inca doisprezece ani ca preot, duhovnic ~i econom peste cei 350 de calugari ~i frati. Apoi se stramuta la Manastirea Secu, in anul 1775, impreuna cu 200 de calugari. Aici traie~te numai doi ani pe langa Cuviosul Paisie ~i se duce din nou la Schitul Sfantul Ilie din Athos. In primavara anului 1781 vine in Moldova sa-~i vada staretul ~i fratii din ~fanastirea Neamt. La reintoarcere, insa, este numit de mitropolitul Grigorie al Ungrovlahiei egumen al Schitului Cernica, dimas de multi ani in parasire. Timp de patru ani organizeaza bine schitul ~i aduna 54 de ucenici in jurul sau . .-\poi, imbolnavindu-se, lasa a~ezamant scris, ,diata", ucenicilor sai, cum sa-~i petreaca mai departe viata in Cernica. A~ezamantul sau are o mare importanta duhovniceasca. In acela~i an, stare1Ul Gheorghe s-a racut iara~i 5fulatos ~i a mai trait inca 22 de ani. inmultindu-se fratii in jurul sau, mitropolitul Grigorie i-a dat sub .:onducerea sa, din anul 1793, ~i Manastirea Caldaru~ani. Ca staret al celor Joua manastiri, Cernica ~i Caldaru~ani, Cuviosul Gheorghe a impartit soborul in doua parti, punand in fiecare manastire cate un egumen destoinic. A randuit la biserica pravila zilnica, spovedanie deasa, ascultare ~i masa de ob~te, dupa rraditia Athorului ~i potrivit a~ezamantului sau. La 3 decembrie, 1806, marele staret Gheorghe se muta la ve~nica odihna, _;Jl:'ms de numero~ii sai ucenici din ambele manastiri. Pentru intelepciunea cu .:are a condus ~i organizat, timp de 25 de ani, cele doua mari ob~ti calugare~ti .:u aproape 200 de monahi, staretul Gheorghe este considerat un mare parinte duhovnicesc ~i innoitor al monahismului romanesc, iar pentru viata sa aleasa este numarat in randul cuvio~ilor romani.

b. Fapte ~i cuvinte de invatatura 1. Oprit fiind in tara rara voia sa de catre mitropolitul Tarii Romane~ti, Cuviosul Gheorghe era in mare mahnire. Deci, postind cateva zile, s-a rugat \laicii Domnului ~i Sfantului Ierarh Nicolae sa-l povatuiasca ce trebuie sa :aca. Apoi, adormind putin de osteneala, i s-a aratat in vis Sfantul Nicolae ~i :-a poruncit, zicfmd: - Ramai aici ~i imi curate~te laca~ul meu de fiarele salbatice! De~teptandu-se plin de bucurie, a pornit in cautarea Iaca~ului Sfantului Ierarh Nicolae ~i a aflat biserica lui din ostrovul Cernicai, pustie ~i plina de ~rpi. Din ceasul acela a ramas in Schitul Cernica impreuna cu doi ucenici ai sai. Atanasie ~i Serafim, din Manastirea Neamt.

322

PATERICUL

ROMANESC

2. Spuneau ucenicii Cuviosului Gheorghe ca dupa ce au ajuns intai pe ostrov ~i s-au inchinat in biserica, au vazut in sfantul altar un ~arpe uria~. Atunci staretul, insemnandu-se cu semnul crucii, i-a zis cu glas bland: - Ganul (dragul) tatei, pana acum ai locuit tu aici. Acum sa te duci din locul acesta, ca sa locuim noi! La cuvantul staretului, ~arpele s-a supus poruncii indata ~i a ie~it afara din biserica ~i din ostrov, disparand in pacturile din imprejurimi. 3. Marturiseau ucenicii cuviosului ca la inceput multa nevoie ~i lipsa au rabdat in ostrovul Cernicai. Biserica era parasita de multi ani, lipsita de u~i, de ferestre ~i de cele necesare. Chiliile erau vechi ~i toate daramate, iar ostrovul acoperit in intregime de padure, de rugi ~i de spini. Staretul Gheorghe insa nu se descuraja. Ziua taiau cu topoarele copacii ~i spinii, ca sa deschida poiana. Seara se adunau cu totii intr-o pivnita ruinata, mancau pesmeti de paine cu ceva legume ~i dormeau pe pamant cateva ore. La miezul noptii se sculau ~i faceau Utrenia, dand lauda lui Dumnezeu. Apoi staretul mangaia ucenicii cu frumoase cuvinte de invatatura. La urma atipeau iara~i pana in zori, cand se sculau, faceau cuvenita rugaciune ~i plecau la taiat padurea. 4. Vestea despre sfintenia vietii Cuviosului Gheorghe s-a raspandit repede in toate partile ~i veneau multi sa petreaca langa el, iar altii ii aduceau ajutoare sa refaca biserica ~i chiliile. In primele ~ase luni s-au adunat in jurul staretului ~ase frati. Dupa inca un an au mai venit 16 frati. In trei ani, numarul ucenicilor a sporit la 33. In anul urmator erau 54 de suflete in ostrov, iar in anul 1786, ob~tea Schitului Cernica crescuse la 103 frati. 5. In primavara anului 1784, staretul Gheorghe voia sa faca calugari pe cei 33 de ucenici ai sai, dar nu avea haine ~i cele necesare pentru ei. Auzind de aceasta, cativa credincio~i din Bucure~ti au cumparat haine pentru toti fratii ~i le-au dus la cuviosul. Iar in saptamana Sfintelor Patimi, staretul Gheorghe i-a calugarit pe toti, slavind pe Dumnezeu ~i multumind Sfantului Ierarh Nicolae. 6. In anul 1788, staretul Gheorghe a facut o mica biserica pe ostrovul mic, inchinata Sfantului Mare Mucenic Gheorghe. Alaturi a facut mai multe chilii de pamant ~i in acestea trimitea ucenicii sai pe rand sa se lini~teasca. Parintii se nevoiau pe ostrovul mic toata saptamana, iar sambata veneau in ostrovul mare. Aici se marturiseau, primeau Sfintele Taine, petreceau in ob~te Duminica, ascultau invataturile mai dulci decat mierea ale bunului staret, apoi iara~i se intorceau la lini~te in ostrovul mic. 7. Marturiseau ucenicii Cuviosului Gheorghe ca batranul a facut multe odoare noi la biserica Sfantului Nicolae din ostrov. Apoi a hirotonit trei preoti

C UV I0
~t

SI

D I N PRIM A J U MAT ATE A SEC 0 L U L U I

XIX

323

trei diaconi ~i a randuit sa se faca zilnic Sfanta Liturghie ~i cele ~apte Laude. Pravila ~i canoanele bisericii le-a a~ezat intocmai dupa tipicul Sffmtului Sava ~i potrivite cu obiceiul pamantului, ca mai inainte de dansul nu erau statornicite nici intr-o parte a tarii, ,ci urma care cum vrea". 8. Iara~i spuneau aceia~i ucenici ca, pana la venirea acestui cuvios, se pierdusera chinoviile ~i randuiala lor din aceasta tara, dupa marturia mai multor hrisoave domne~ti, care zic: ,Noi singuri am vazut viata fericitilor pustnici din Cernica ~i ne bucuram, avand in a noastra stapanire o asemenea manastire cu viata dupa Dumnezeu ... ". 9. Staretul Gheorghe sfatuia mereu pe ucenicii sai sa traiasca in desavar~ita dragoste unul cu altul. Dar la inceputul anului 1785 s-a imbolnavit greu, incat socotea ca va pleca din lumea aceasta. Deci, a poruncit sa traga clopotul mare, a adunat pe toti fratii in biserica, le-a citit molitfa de iertare, apoi le-a spus, lacrimand: - Copiii tatei, dragoste sa aveti intre voi, ca Dumnezeu ~tie de ne vom mai vedea! 10. Adunandu-se fratii in jurul Cuviosului Gheorghe, cand zacea in pat, au inceput a-1 ruga cu lacrimi: - 0, parinte preadulce, macar prin viu grai fa-ne sa auzim toti, pe cine sa avem indreptator ~i ce randuiala sa tinem dupa moartea ta? Caci noi pana astazi, cazand ~i sculandu-ne, numai pe tine te-am avut purtator de grija pentru Dumnezeu, nerntarnic incepator, neviclean intru petrecere, nemomelnic intru pogorari ~i neposomorat spre cei mult gre~iti. 11. Vazand staretul Gheorghe intristarea ucenicilor sai, i-a sfatuit zicand: - Parasiti. o, fiii mei, gandul de a cerca judecatile lui Dumnezeu cele necuprinse! Parasiti legiuirea amagitoare intre voi, vrand sa ~titi cine anume sa va fie incepator! Parasiti gandul ~i voi, ace~tia mai tineri, care socotiti ca lipsirea mea va fi pricina de risipirea ob~tii sau de nesporirea voastra. Ci, toti dimpreuna cu mine sa ziceti a~a: Nu noua, Doamne, nu noua, ci numelui Tau se cuvine slava! (Ps. 113, 9). Deci, ascultati-L pe Hristos, implinindu-I toate poruncile, ~i toate celelalte, negre~it, se vor adauga voua. 12. Astfel, blandul staret a lasat ucenicilor sai un .. a~ezamant statornic cum sa fie indreptarea smeritei ob~timi" de la Cernica dupa moartea sa, adaugandu-le ~i aceste cuvinte: - De~i nu presupun ca veti cadea in cursa neascultarii sau ca veti cauta cele mai presus de a voastra masura, totu~i, cu dreapta credinta, va indemn sa ramaneti supu~i intru aceasta parinteasca hotarare.

324

PATERICUL

ROMANESC

13. Zicea staretul ucenicilor sai: - Foarte strain lucru este calugarilor ieromonahi ca sa-~i hotarasca singuri loc cinstit pentru ingropare. ~i mai ales celor ingreuiati cu duhovnicia. Sa-~i hotarasca numai prohodul ~i parastasele cele obi~nuite, care scot din iad pe patima~ul suflet. Acestea chiar ~i de la tot cre~tinul sa nu ramana. 14. Intrebat fiind cuviosul unde sa-i ingroape ucenicii trupul dupa moarte, elle-a raspuns: - Cat despre viermanosul meu trup, cautare pagubitoare de smerenie nu-i trebuie~te. Ci mai ales sa va milostiviti a-1 scoate inca ~i din ostrov afara, spre mancarea fiarel6r, ca doar se va miqora ~i multimea pacatelor mele. Iar daca nu voiti a va pleca poruncii ticalo~iei mele, apoi macar sa-l puneti dupa u~a pridvorului, unde se face ~i litie la cei raposati, ca, vazandu-ma fratii intrand ~i iqind, toti sa se umileasca, zicand: ,Odihne~te, Doamne, cu dreptii pe adormitul robul Tau", racand pfma la patruzeci de zile ~i cate douasprezece inchinaciuni. 15. Apoi le-a adaugat ~i aceste cuvinte: - Fiilor, de cugetati sa va ramana de la mine dupa moarte ceva aur sau argint, apoi va rog sa nu va pangariti cumva mintea cu asemenea ganduri; nici sa voiti a ispiti mult taina lucrului. Ci, sa va sfiiti ~i de fata neadormitului strajer, care rna intare~te a va incredinta, prin adevar, scriind pe toate cate le izvora~te inima mea. 16. Spunea staretul Gheorghe: - Fiii mei, sa nu poftiti a schimba harul cuvio~iei voastre pe unele lucruri pamante~ti ~i stricacioase, dupa cuvantul psalmistului ce zice: Bogatia de ar curge, sa nu va lipifi inima de ea (Ps. 6J, 10). 17. Zicea iara~i ucenicilor sai: - Fratilor, intru numele Tatalui, pilda m-am racut intre voi prin rodul dragostei, iubindu-va pe toti deopotriva. intru numele Fiului, m-am supus de bunavoie sub picioarele tuturor, ca sa pot vana prin rabdare ~i sufletele voastre. Intru numele Duhului Stant, n-am Iasat pe simtiri a zbura peste hotarele firii, intrucat ~i de voi mi s-a racut mila, incalzindu-va pe langa bucuria inimii ~i indreptandu-va catre limanul mantuirii. 18. Apoi iara~i le-a zis: - Cu voi graiesc, o, fiii mei cei saraci cu duhul, ca ~i pe pamant va trebuiesc avutii nevremelnice, ca sa dobanditi cu pretul acestora nebiruite arme, vrand a va lupta, ca ni~te buni ostai, cu intrarmatii (diavoli) cei nevazuti ai iadului ~i a patimi pana la sange pentru Iisus Hristos Cel rastignit.

CUVI0

SI

D I N PRIM A J U MAT ATE A S E C 0 L U L U I X I X

325

19. Iara~i, cu duhul blfmdetilor - zicea batranul - adaug porunci celor purtatori de cruce fii ai mei suflete~ti, in ce chip sa fiti ca ni~te ingeri in trup, neplecandu-va la de~ertiiciuni mincinoase, nici la rasratari neastamparate sau la plimbari nepotrivite darului vostru, dupa cuvantul eel zis de vasul alegerii: Toate fmi sunt slobode, dar nu toate fmi sunt de folos (I Cor. 6, 12). 20. Zicea iara~i catre ucenicii sai: - Bunul vostru obicei ~i podoaba chipului sa fie intocmite dupa urmarea cea dreapta, asemanandu-va celor tineri preacuvio~i sfinti, care au fost de o varsta cu voi intru firea omeneasca. Deci, pilda de fericita rabdare sa luati de la Acachie eel intocmai cu mucenicii. Pilda de curata supunere sa luati de la Dositei eel cu totul rara de rautate. Iar pilda de smerita intelepciune sa luati de la Zaharia eel mult patimitor. 21. Iara~i invata pe fiii sai: - Fiilor, slujiJi Domnului cujridi # va bucurafi Lui cu cutremur (Ps. 2, 9). Ca de veti petrece zilele vietii voastre cu luare-aminte de sine, iar nu intru nebagare de seama, atunci cu adevarat nu se va atinge de voi nici o me~te~ugire diavoleasca. 22. Uneori spunea ucenicilor sai: - Sa ~titi, fiii mei, ca zavistia, pizmuirea, lacomia, vicle~ugul, mama, pomenirea de rau ~i trufia, acestea nu ~tiu sa cinsteasca pe cea placuta lui Dumnezeu sporire duhovniceasca. Patimile acestea raman ca ni~te sageti infipte intru acela~i blestem al neascultarii stramo~e~ti. 23. Alteori adauga staretul ~i acestea: - Intru nevointele voastre, fratilor, se va proslavi iubitorul de oameni Dumnezeu ~i veti mo~teni pacea, care intoarce iara~i la cea dupa fire lauda, pe cei ce se afla cu mintea intreaga, racandu-va multora oglinda vietii spre indreptare ~i bucurandu-va intru lumina celor vii. 24. Zicea iarai staretul Gheorghe: - Fiii mei, cata vreme am trait impreuna cu voi, alta grija nu am avut, decat cum sa va apar de tot felul de vatamari, ca pe ni~te prunci infaurati cu strainatatea, i sa va de~tept a ramane mereu sporiti. 25. Fiilor, spunea cuviosul, cea mai cuprinzatoare porunca, intru care se reazema inceputul mantuirii monahilor, este ca intocmai cu suflarea sa cinstiti supunerea unul catre altul. Insa, nu cu ceva interes nebinecuvantat de Dumnezeu, ci pentru singur folosul aproapelui, ca sa impliniti ~i dragostea cea hotarata din lege. Iar eu, nevrednicul, martor sunt pentru voi, fiii mei, cum ca nu veti fi intrebati la ziua judecatii, nici veti ramane rara cercetare de sus. Iar

326
roar(e mu ae care lucru sa nu fie!

PATERICUL

ROMANESC

de veJi amari sufletul mai-marelui

vostru cu neascultarea, atunci sa va gatiji nfspunsu{ ce{ pormc cu areapra marne pesre rfi( neascu[rani;

26. Apoi adauga ~i aceste cuvinte: - Nici dupa moartea mea sa nu indrazniti a ie~i de sub jugul Domnului, nici sa va intindeti, cercand alte vieti; ci sa va multumiti cu acest incredintat podvig Uug, povara), intru care sunteti bine deprin~i ~i chemati de insu~i Duhul Sfant, avand spre neru~inata pilda pe cei 24 de ani ai supunerii mele, cand am fost sub ocarmuirea dreptului batran Kir Paisie, staretul meu eel din chinovie. 27. Pentru fratii cei de curand veniti zicea: - De s-ar intampla vreunii din fratii cei de curand veniti la calugarie a face galcevi, tulburandu-va prin lume~ti obiceiuri ~i dand sminteala la tot soborul, tacandu-se iubitori de sine cu tovara~ii, mancatori pe ascuns, tatarnici intru spovedanie, robi patimilor intru neinfranatalacomie ~i, in scurt, batjocoritori de chipul ingeresc, acestora intai sa le gatiti merinde pentru calatorie la drum. Apoi, tara de nici o cercetare cu epitimie (canon), sa-i lasati a se duce unde vor vrea, dupa cuvantul Domnului: Ca mulfi sum chemafi, dar pufini ale# (Matei 20, 16). Dar, intorcandu-se ei cu pocainta adevarata iara~i in cinstea lor cea dintai, sa fie primiti, nimic mustrandu-i pentru cele trecute. 28. Monahilor ~i clericilor invrajbitori, nestatornici ~i de-a pururea cartitori, marele staret le poruncea sa-~i aleaga una din aceste trei: - Sau, cunoscandu-va neputintele, indata sa aratati cucernicie ~i sa puneti inceput bun; sau, luand binecuvantare de la povatuitorul ob~tii, sa va cautati alt laca~, dupa ravna inimii voastre, unde sa va mantuiti mai cu putina osteneala; sau, ~i mai bine, sa faceti plangere catre stapanescul scaun (catre chiriarhul). 29. Spunea cuviosul ca, de se vor intrarma calugarii cu aceste patru arme, adica, intai sa faca toate cu binecuvantare; apoi sa se spovedeasca adesea; apoi sa tina masura dreptei socoteli ~i sa aibl1 smerita intelepciune, atunci vor putea omori toate patimile limbii, ale inimii ~i ale simturilor' tacandu-se de-a pururea vrednici imparta~irii dumnezeie~tilor Taine. 30. Despre cea dintai porunca spunea staretul ucenicilor sai: - Nicidecum, tara binecuvantarea povatuitorului ob~tii sa nu cutezati a face nici cat de mic lucru, dupa cum legiuiesc Sfintii Parinti. Ci toate ostenelile voastre sa treaca prin ~tirea lui ~i atunci cu adevarat vor fi primite la

CUVIOSI DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI

XIX

327

Dumnezeu. Iar de veti schimba porunca, apoi sa titi ca i folosul odihnei nu ,.a ramane intru voi. Pentru ca altfel, orice sfat veJi sfatui, risipi-l-va Domnul 1Isaia 8, 10). 31. Despre Taina Spovedaniei, spunea fiilor sli.i: - Vi se innoiete aceasta tare porunca, ca pana la unul sa mergeti de trei ori pe saptamana catre duhovnicii cei alei de sobor. Fiecare, unde va fi randuit de intaistatatorul, la acela sa-i marturiseasca toate ascunsele cugete ~i greeli, suspinand din adanc ~i cerandu-i iertare, socotind a fi de fata Insu~i cunoscatoru1 de inimi Dumnezeu. Iar netacand aa, apoi singuri va pricinuiri groaznice di.deri ~i nici o sporire in suflet sa nu a~teptati. 32. Despre a treia porunca a dreptei socoteli, sflituia pe ucenicii sai: - De veti simti ca va supara ori in ce lucru dracul eel de amiaza-zi, ~optindu-va ca doar ati fi voi mai buni la Dumnezeu decat altii, sau mai sfinti ~i cuvio~i, indata sa alergati la egumen, rugandu-1 sa va schimbe din ascultarile cele de cinste in altele cu totul proaste, pana veti scapa de robia cugetului mandriei i veti ca~tiga dreapta socoteala. Iar neflicand aa, apoi negre~it veti pierde ~i roada dreptatii. 33. Iar despre smerita intelepciune poruncea, zicand: - Va dau aceasta porunca mai ravnitoare, ca implitrit sa aveti strajuire cum sa va paziti capul credintei prin smerita intelepciune, pentru a nu fi zdrobiti de eel mai necurat duh al blestematei huliri, care pe multi din calugari, ce se tineau a fi prea isteti, i-au aruncat in deznadejde i le-au zdrobit oasele de pe fata pamantului. Unul ca acesta, de voie~te in graba a ru~ina pe acel drac, cu sila sa traga pe inima a se apropia ~i el cu fratii la anafura, la sarutat icoanele ~i la orice il va pune egumenul. Iar neflicand a~a. apoi pana la groapa il va petrece acel duh rau, vrand sa-l ca~tige prin deznadejde. 34. Pentru Sfanta Imparta~anie astfel indemna Cuviosul Gheorghe pe ucenicii sai: - Parintete va indemn ca sa nu treaca nici o luna, nefiind impartaiti cu dumnezeie~tile Taine. Ci, toti de ob~te sa va indeletniciti a va cumineca de douasprezece ori pe an, afara de alte neocolite pricini. Eu va sflituiesc, iubitii mei fii, sa nu va abateti alegand ceva din cele peste masura voastra, nici a va socoti cu cei de-a pururea vrednici imparta~irii. Ci, precum de multe ori v-am zis, paziti calea de mijloc, implinind dupa puterea voastra pe cele cuviincioase pregatiri. Macar trei zile de rand postindu-va, indrazrtiti a lua cu cucernicie de la sfintitorul preot pe cele curatitoare Taine. 35. Zicea iarai Cuviosul Gheorghe:

328

PATERICUL

ROMANESC

- Feriti-va, o, fiii mei, sa nu va in~elati grabindu-va a primi lupi cuvantatori intru smerita turma. Adica pe aceste cinci firi de oameni ce sunt incurcati cu straine a~ezari suflete~ti: pe calugarul venit de aiurea, ce este numai rasofor; pe schimnic, care este mai presus de cinul vostru; pe eel ce este de neam mare; pe eel foarte invatat ~i nesupus; ~i pe eel ce este peste fire lipsit de minte. Ca ale acestora nepotrivite a~ezari nu va sunt de folos a ramane cu voi. insa, iara~i, prin duhul blandetilor va poruncesc ca, vazandu-i plecati spre cainta cu adevarata umilinta, sa-i numarati a fi bine primiti cu cei dintai, dupa cuvantul Domnului ce zice: Pe eel ce vine la Mine nu-l voi scoate afara. 36. Marele staret, arhimandritul Gheorghe, considera eli mantuirea calugarilor din viata de ob~te atarna de pazirea statornica a urmatoarelor cinci porunci a~ezate in chipul crucii:

1) Toate cu binecuvantare

liS

HS

3) Dreapta

socoteala

5) De 12 ori pe an a se impartasi
'

4) Smerita intelepciune

'

Nl

KA

2) Toate cu spovedanie

CUVI0

S I D I N PRIM A

J U MAT ATE A S E C 0 L U LUI

X IX

329

37. Spunea staretul ~i aceste cuvinte: - Calugarul eel de bun neam ~i cinstit, mult, putin ce a actus cu sine, sa le puna la mijloc spre mangaierea tuturor din ob~te, imprumutand cu acestea pe Sfantul Ierarh Nicolae. Ca, dimpreuna cu parasirea de toate, i-a primit Dumnezeu ~i pocainta. 38. Iar despre taierea voii zicea: - De la calugarul eel de bun neam numai aceasta mica slujba i se cere, ca 5-a nu creada mintii sale mai mult decat celui ce il povatuie~te pe el. Ci, precum deodata a parasit lumea, in acest chip sa-~i taie ~i voia sa. ~i cu aceasta a implinit toata dreptatea. 39. Catre iconomul ob~tii acestea poruncea marele staret: - 0, prea iubite fiul meu iconoame, intru cele mai u~oare iconomii fire~ti Yei savar~i indreptari de slujba dupa cum Sfantul Nicolae iti va povatui mintea. Iar intru ascultarile mai grele, cu nedumeriri de taina, sa nu calci J.otarul, ci sa intrebi ~i pe duhovnici, ca atunci mai putin vei gre~i. 40. Zicea iara~i: - La toate ascultarile sa ai grija a nu se face ceva paguba, nici risipire rara de randuiala sau vatamare celor randuiti de tine in ascultare. Ci, la :lecare slujba sa a~ezi cate trei oameni, ajutandu-se unul cu altul. 41. Sa-ti fie in ~tire ~i aceasta, fiule - zicea batranul -, ca pe cei ?Osomorati ~i frico~i la lupta, niciodata sa nu-i pui la slujbe grele, pentru ca, :1egre~it, te vor ru~ina. 42. Apoi adauga staretul Gheorghe ~i aceste cuvinte parinte~ti catre :.:onomul manastirii: - Fiule iconoame, prea cu buna paza sa cumpane~ti gre~elile fratilor, a nu ~e judeca numai cu asprime, dupa trup, ci mai ales cu multa milostivire, dupa .iuh. Ca zice Hristos: MiUi voiesc, iar nu jertfa (Matei 9, 13). 43. Zicea ~i acestea: - De~i multe cacteri vor patimi fratii, ca ni~te oameni cu neputinte, ~i felurite ~irbe cu nemultumire iti vor pricinui, tu, fiul meu, nu-i mustra cu patima, nici ~-i osande~ti dupa obicei, ca sa nu cazi ~i tu din bunatati ~i mai tarziu vei :i!ruine cu mantuirea mai prejos decat cei cede-a pururea cad ~i se scoala. 44. Iara~i zicea iconomului: - Arata-te vesel spre frati ~i foarte mult vei fi iubit de toti. ~i chiar de vei ~timi intocmai ca dreptul Iov, sa nu te aluneci dand vina asupra fratilor sau :inind asupra Ziditorului a toate. Ca destul iti este folosul a te pazi cu cinste .:J:! pacat ~i a mangaia sufletele lor.

330

PATERICUL

ROMANESC

45. Altadata iara~i invata pe iconom, zicand: - Sa ~tii, fiul meu prea iubite, ca ~i randuiala iconomiei celei dinlauntrul sufletului este un dar foarte scump ~i nu lesne de aflat, care intrece cu preJUl toata agonisita cea trupeasca. Deci, sa nu se vatame fratii, apropiindu-se de tine ca sa ia folos. Si nici tu sa nu simti durere cand te vor necaji intru ceYa. Numai prin harul acesta, ce este Hiinuit de furii cugetelor, degraba vei umple jitnitele faptelor bune, saturand din destul adunarea ob~tii. 46. La urma adauga ~i aceste cuvinte: - Fa-te ca un tata iubitor de fii ~i te bucura de sporirea lor, ca atunci ~i ez iti vor purta neputintele tale. 47. Spunea staretul ucenicilor sai: - Fiilor, deprindeti-va cu randuiala parintelui meu, Kir Paisie, care poate ~i in zilele noastre mult a ne folosi, fiindca pravila acestui drept barbat este intemeiata pe ~apte stalpi neclatiti ~i intarita pe cele ~apte Laude ale Maicii noastre, Biserica. 48. Zicea iara~i: - Se cuvine a nu tainui voua, fiilor mei, ca mai ales trei odrasle ale bunatatii staretului meu, mi se pare ca nu veti putea degraba a le vedea rodind aici, nici a le ca~tiga a~a u~or in scurta vreme. Adidi rugaciunea lui lisus. povatuirea de calugari multi ~i impaciuirea monahilor de multe neamuri. 49. Cea dintai odrasla este lucrarea mintii, adica faclia cea nestinsa a indreptarii sufletului, care povatuie~te pe smeritul om catre raiul eel ganditor ~i il face in stare sa ajunga la masura varstei lui Iisus Hristos. Aceasta lucrare departe se afla de ni~te patima~i ca noi. 50. Fratilor, adauga batranul, nu va slobozesc a lua cutit spre junghiere. cercand taina acestei lucrari, pana ce veti agonisi carti spre ajutor la me~te~ugul ei. Pentru ca nefiind bine iscusiti, sa nu vi se intample ceva rna: diu ~i veti fi de ras vrajma~ilor draci. Caci foarte cu anevoie nimeresc calea aceasta cei nedezbracati peste tot de materiile trupului, dupa cuvantul ce zice: ,Nu va locui Duhul lui Dumnezeu in oamenii ace~tia, de vreme ce inca trup sunt ~i numai cele pamante~ti cauta". 51. Cea de a doua odrasla, continua staretul, este ca nicidecum sa nn primiti in ob~te mai mult decat 103 frati. Macar de ar veni la voi orice faJi_ aducfmdu-va toate bunatatile pamantului, sa nu calcati a~ezamantul ce vi ~ hotara~te, ca atunci se vor na~te intre voi urate prigoniri ~i veti cadea in grele ispite ~i nu veti fi mangaiati de nimeni. Ci, numai dupa ce se vor muta urm catre Domnul, sa impliniti locul ~i numarul.

C UV I0

SI

D I N P R I M A J U M AT ATE A SEC 0 L U LUI X I X

331

52. Cea de a treia odrasla, fratilor, este ca sa nu caute intaietate cineva din calugari sau din fratii cei primiti in ob~te ce sunt de alte neamuri. Ca mai bine este ca fiecare sa se intrebe pe sine~i cum s-a ragliduit inaintea Sfantului Nicolae ~i oare lace a venit la manastire, indestulandu-se a fi cinstit cu cei de mijloc fericiti ascultatori ~i numarat cu cei neinstrainati de mila lui Dumnezeu. 53. Zicea ~i acestea marele staret: - Harul acestor trei bunaHiti, adica al lucrarii mintii, al povatuirii de popor mult ~i al impaciuirii limbilor, nu multora s-a dat de la Dumnezeu. 54. Alteori, sratuia cu staruinta pe ucenici: - Parinte~te va rog, pentru numele Preasfintei Treimi, sa nu faceti supusa aceasta smerita ob~te (Cernica) altor neamuri mai sporite, cat timp va locui macar un singur suflet de roman intr-insa. Ci, ori greci, ori de alta limba, sa nu indrazneasca a pa~i peste soarta romanilor, nici tine incepatoria inlauntrul bisericii sau in iconomia de afara. Numai cu invoire de ob~te pot sa fie ca o mana dreapta romanilor statornici, spre ajutor la greutatea vietii. 55. Iar pe calugarii cernicani astfel ii sratuia batranul: - Nici intre voi, romanii, sa nu faceti prigoniri, aflandu-va mai buni decat altii ~i sa va certati, zicand: eli eu sunt pamantean, iar acela este moldovean ~i acesta transilvanean. Pentru eli nu felul limbii romane~ti judecam, ci mai degraba faptele credintei cercam. Iar de nu veti tine seama de cuvantul ce v-am rugat, apoi sa ~titi, fiii mei, eli multa plangere veti mo~teni, in loc de pace. Drept aceea, sa nu clilcati hotarul, caci toti in curand vom muri ~i vom stapani numai mormantul. 56. Pentru privegherile cele de peste an, a~a invata Cuviosul Gheorghe pe fiii sai: - Iubitilor, puneti-va la rabdare ~i cu dragoste sa inchinati lui Durnnezeu in cursul unui an cate o priveghere de om, dupa numarul ce sunteti adunati aici, in aceasta vreme. 57. Zicea iara~i: - In tot lucrul bine este a pazi fiecare masura de mijloc, atat pentru alinarea maririi de~arte, cat a fugi ~i de omoratorul pacat ce se na~te calugarului din trandavie. Deci, sa nu se ingreuieze inima voastra cu neintelegerea, caci ~i psalmistul zice: ,Adormit-au cu somnul lor ~i n-au aflat nimic". Ci, va hraniti sufletul cu rugaciunea cea de-a pururea curgatoare a strajuirii noptii, ca sa dobanditi bar cu prea bogata mila de sus. 58. Apoi continua stare1Ul:

332

PATERICUL

ROMANESC

- Privegherile sa le faceti dupa randuiala aceasta: 40 de privegheri la sfintii cei ale~i de peste an, punandu-le slujba dupa invoire frateasca ~i racand osteneala cinci ceasuri din noapte; 7 privegheri de cate ~apte ceasuri sa-i inchinam cu cuget smerit Maicii Domnului, la toate praznicele ei, intru cinstea ~i marirea pururea Fecioarei Maria; 12 privegheri la praznicele imparate~ti ale Insu~i Ziditorului a toata raptura ~i Mantuitorului nostru, racand osteneala cate noua ceasuri din noapte, dupa numarul celor noua cete de ingeri care il slavesc neincetat; 3 privegheri de toata noaptea, de cate douasprezece ceasuri, din care: una la intai septembrie pentru biruinta ~i intemeierea prea inaltatului nostru domn; a doua, la intai martie, pentru fericita sanatate ~i buna sporire a preasfintitului nostru mitropolit; iar a treia, la 6 decembrie, spre ziua hramului, intru cinstea ~i pomenirea Sfantului Ierarh Nicolae. 59. La urma, adauga staretul ~i aceste cuvinte: - Savar~iti-le pe toate cu buna randuiala, o, fiii mei. Purtati grija a nu fi lipsit cineva de harul privegherilor, nici sa ramaneti batand afara la u~a milostivirii lui Dumnezeu. Ci mai ales voi, clericii, cu foarte mare paza sa umblati, nesocotind a fi mica paguba a scadea macar o cirta din lege, ca scris este: Cel ce nu se ostene~te dupii lege, nu se fncununeazii (II Timotei 2, 5). 60. Pentru canonul ~i pravila de la chilii, astfel invata Cuviosul Gheorghe pe fiii sai duhovnice~ti: - Am randuit sa faceti ~i ceva canon pe la chilii, care este dupa masura cumpanit ~i cu putinta fiecaruia a-1 savar~i. Socotiti, fiii mei, mai intai sa nu aveti unii spre altii pomenire de rau, ca sa nu apunii soarele fntru mania voastrii (Efeseni 4, 26). 61. Apoi zicea: - Cei ce ~titi carte, vrand de cu seara a va odihni, alegeti a citi una din acestea doua: sau molitfele spre somn sau Canonul Ingerului. Iar de~teptandu-va din somn, sa cititi iarai sau icoasele Maicii Domnului sau molitfele diminetii. 62. Zicea iarai staretul: - La inchinaciuni dam voie, sau 300 de cele mai mici sa faceti, sau 100 de metanii pana la pamant. Asemenea pogoram hotarul milei i catre cei cu totul slabi ce nu sunt carturari. Sa faca deci, sau 700 inchinaciuni mici, sau 300 metanii mari, pazind intocmai pana la moarte aceasta legatura, afara doar de sambete, de Duminici i praznice cu dezlegare, ca atunci metanii mari nu se fac. 63. De se afla cineva ravnitor, iubind a le savari pe toate cele randuite fiecarei zile, acesta despre noi sa fie slobod ~i binecuvantat. Insa ~i stihul eel randuit calugarului, toti, de Obte, sa-l aveti intru pomenire. Adica de-a

C U VI 0 ~I DIN PRIM A J U M A T A T E A S E C 0 L U L U I X I X

333

?-Jllrea culcfmdu-va ~i sculandu-va sa ziceti a~a: ,Doamne, Iisuse Hristoase, F:ullui Dumnezeu, miluie~te-ma pe mine, pacatosul". 64. La urma adauga staretul ~i acestea: - Zis-a un mare filosof cum ca celor intelepti putine le trebuiesc. Astfel ~i -. oi. fiii mei, citind multe scripturi, macar numai sa fiti cucernici. Macar sa nu ;:'lZilluiti celor implinitori de porunci, ca sa nu ramaneti ~i nelucratori din rea -oire; ci, cat aveti inca vreme, sarguiti-va fiecare cat poate. 65. Jar pentru masura somnului, spunea marele staret: - Fiilor, sa va arat putine ~i pentru greutatea somnului, numit ~i moarte .:. sufletului, ca sa-i ~titi masura ~i sorocul odihnei. Precum din patru stihii :!Ste alcatuita lumea de Dumnezeu, intr-acest chip se cuvine ~i somnului sa-i despartim vremea ~i, drept cumpanindu-1, sa-i lasam daraua numai intru a :;Jatra parte de masura. Adica iarna sa va odihniti dormind noaptea ~ase .:easuri. Jar vara, patru ceasuri noaptea ~i doua ceasuri ziua. ~i numai atat. Iar daca inca nu ajung dramurile firii unora din slabanogi, apoi lasam voie Ia :Ocepatorul ob~tii (egumenul) ale mai face ceva adaos, pe cat va socoti. 66. Zicea iara~i fiilor sai: - Precum v-am spus a pazi randuiala privegherilor, in acela~i chip se .:uvine ~i in toate zilele a nu lipsi nici un frate de la cele ~apte laude ale Bisericii, dupa hotararea marelui psalmist ce zice: De ~apte ori pe zi Te-am Iaudat pe Tine, Doamne (Ps. 118, 164). 67. Sosind vremea cantarii de noapte, strajerul eel randuit sa nu lipseasca din pridvor, ci cu buna paza sa ia in scris pe toti fratii, cine la ce vreme a :ntrat. Jar dupa sfar~it, sa duca marturia Ia egumen, ca pe cei intarziati de la ~gaciune sa-i randuiasca sub duhovniceasca epitimie. Adica, sau pleca.ndu-i va face metanii, sau oprindu-i a nu manca intr-acea zi. 68. La urma a adaugat cuviosul ~i acestea: - Sa nu va obi~nuiti, fratilor, a umbla din loc in loc, batand vanturi rara de folos ~i rezemandu-va de umbra necuratelor pareri. Ci va intariti unul pe alrul ~i faceti roduri vrednice de pocainta. Jar parasind voi laca~ul acesta, veti .:adea sub grea epitimie (canon), ca ni~te netrebnici insotirii celor ale~i. 69. In anul 1806, Ia 3 decembrie, imbolnavindu-se de moarte, Cuviosul Gheorghe a chemat la sine pe toti ~i le-a zis: - Copiii tatei, dragoste sa aveti intre voi! Sa ~titi ca la Cernica va merge ~ine pana la al patrulea staret, iar de aici Dumnezeu ~tie. Apoi, dandu-~i .:!uhul in mainile Domnului, a fost ingropat in pridvorul bisericii Sfantul Gheorghe din insula mica.

334

PATERICUL

ROMANESC

MONAHUL GHERONTIE DASCALUL Manastirea Neamt (t 1812) 3


Cuviosul Gherontie era unul din ucenicii staretului Paisie ~i eel dintfu parinte duhovnicesc al rnitropolitului Grigorie Dasdilul ( 1823-1834). Originar din Moldova, el a intrat ca vietuitor in Mfmastirea Nearnt cu putin inainte de venirea staretului Paisie (1779). Apoi, fiind iscusit la rninte, a fost trirnis irnpreuna cu rnonahul Doroftei la Colegiul Sfftntul Sava din Bucure~ti, pentru a deprinde lirnba greaclL Aici a cunoscut pe tanarul Gheorghe Miculescu. rnitropolitul de rnai tarziu al Tarii Rornane~ti, pe care 1-a actus la Manastirea Nearnt ~i l-a calugarit cu nurnele de Grigorie. Dupa terrninarea ~colii, rnonahul Gherontie a devenit un iscusit traducator al Sfintilor Parinti de lirnba greaca. irnpreuna cu fiul sau duhovnicesc. ierodiaconul Grigorie, au tractus la Manastirea Nearnt nurneroase caf!i patristice, din care cele rnai rnulte au fost tiparite. Vestea despre ace~ti doi clilugari iscusiti in cele duhovnice~ti ~i priceputi la talrnacirea caqilor biserice~ti se raspandise in tot parnantul rornanesc. Erau cunoscuti atat rnitropolitilor Veniarnin Costachi ~i Dionisie Lupu, cat ~i episcopilor de la Buzau, Rarnnicu-Valcea ~i Arge~. in anul 1812, rnonahul Gherontie irnpreuna cu ierodiaconul Grigorie se due in Muntele Athas, ,sa se inchine sfintelor rnanastiri celor de acolo ~i sa se intalneasca cu parintii cei cuvio~i, pentru folosul sufletului". La intoarcere. insa, cad intre talhari la Filipopoli, peste Dunare, unde Cuviosul Gherontie rnoare ca un adevarat rnartir. Ucenicul sau il ingroapa la Manastirea Anarghiri din apropiere ~i se intoarce la Nearnt. Dupa ~apte ani ii aduce osernintele ~i le depune in gropnita rnanastirii de rnetanie.

CUVIOSUL SISOE SIHASTRUL Ctitor ~i egumen al Schitului Radiu (secolele XVIII-XIX)


Acest cuvios parinte sihastrea in Muntii Raraului, pe la sfar~itul secolului XVIII. Nurnele sau era cunoscut in toate satele din irnprejurirni. Siha~trii din
3 /storia Bisericii Ortodoxe Romfme, vol. II, colectiv, Bucure~ti, 1958; C. Tomescu, Scunti povestire istoricii despre Sfdnta Mdniistire NeamJu, Manllstirea Neam{, 1942

CUVI0

S I DIN PRIM A

J U MAT ATE A SEC 0 L U L U I X I X

335

codri il aveau de povatuitor, fiind vestit ascet ~i lucrator al rugaciunii lui Iisus, iar credincio~ii de prin sate il aveau de parinte duhovnicesc ~i mijlocitor catre Dumnezeu. Auzind de nevointa lui, calugarii din Schitul Rarau 1-au ales egumen i intaistatator al ob~tii lor. Si era egumenul Sisoe ca o lumanare in sfe~nic pentru toJi, adunand in schit mai multi ucenici ~i povatuind pe toti pe calea mantuirii. Dar, vazand cuviosui eli bisericile ortodoxe, manastirile ~i schiturile din nordul Moldovei erau persecutate de autoritatile catolice austriece, a socotit sa mute Schitul Rarau in partea de sud a muntelui, care apartinea de Moldova. in vara anului 1800, egumenul Sisoe s-a pregatit sa treaca cordonul (frontiera) austriac. Deci, adunand in schit 30 de Jlirani cu cai de munte, a a~ezat pe ei catapeteasma bisericii, odoarele, cartile de cult ~i putina avere a schitului. Apoi, :faca.nd rugaciune la Maica Domnului ~i sarutfmdu-i sfanta icoana, impreuna cu tot soborul, au trecut noaptea frontiera, :fara sa fie observati de austrieci. Egumenul insu~i mergea inainte cu icoana Maicii Domnului :facatoare de minuni ~i se ruga cu lacrimi sa fie izbaviti de tot raul. in zorii zilei au poposit intr-o frumoasa poiana de munte, aproape de locul numit ,Piatra Zimbrului". Aici au a~ezat icoana Maicii Domnului intr-un trunchi de brad ~i au :facut priveghere ~i liturghie de multumire lui Dumnezeu. Apoi au construit o biserica de lemn cu hramul ,Adormirea Maicii Domnului", cum se vede pana astazi, in care au a~ezat catapeteasma ~i sfanta icoana, protectoarea schitului. Alaturi au construit chilii pentru calugari ~i cele de nevoie. A~a a reinnoit Cuviosul Sisoe Schitul Rarau, scotandu-1 de sub ocupatie straina. Adunand in jurul sau peste 20 de calugari ~i invatandu-i pe toti dragostea de Dumnezeu, dupa cativa ani s-a stramutat la cere~tile laca~uri.

SCHIMONAHIA NAZARIA Manastirea Varatec (t 1814) 4


Viata schimonahiei Nazaria a fost din inceput inconjurata de necazuri ~i :spite. Era de loc din Bra~ov. Mai intai a fost casatorita ~i a nascut doi copii. Apoi, murindu-i sotul, a ramas din tinerete vaduva. Nu dupa multi ani, cu oia lui Dumnezeu, i-au murit ~i copiii. Ramanand singura ~i dorind sa
Monahia Zenaida Racle~ i Arhim. Evghenie Ungureanu, lstoria Miiniistirii Varatec, Manastirea Seamt, 1923
4

336

PATERICUL

ROMANESC

slujeasca lui Hristos, a intrat in nevointa vietii calugare~ti. Mai intai a petrecm in Schitul Scanteia din Vrancea, unde a fost racuta rasofora cu numele de Natalia. Apoi se muta la Schitul Bonte~ti. Aici primi marele ~i ingerescul chip sub numele de Nazaria. Dorind o nevointa duhovniceasca mai inalta, schimonahia Nazaria a venit in tinutul Neamt, la Schitul Paraul Carpenului-Pipirig. Aici a cunoscut pe marele duhovnic Iosif Pustnicul, care a stramutat ob~tea de aici la Schitul Durau, sub Muntele Ceahlau, unde lua fiinta o renumita sihastrie de calugarite. La Durau s-a nevoit schimonahia Nazaria 14 ani de zile, in tacere, in post, in rugaciune ~i ascultare, devenind egumena a acelei alese sihastrii. Si era a~a de blanda, smerita ~i inteleapta, incat o iubeau toate ca pe o adevarata mama duhovniceasca. In anul 1788, dupa intemeierea Manastirii Varatec, Cuviosul losif Pustnicul a adus pe schimonahia N azaria de la Durau ~i a pus-o star eta in Varatec. Astfel, smerita mireasa a lui Hristos, parasind lini~tea, se face incepatoare unei ob~ti noi, devenind prima stareta a Manastirii Varatec. Si a condus cu multa intelepciune duhovniceasca soborul manastirii, din anul 1788 pana in anul 1814. La aceasta a fost ajutata nu putin de Cuviosul losif ~i mai ales de Preasffmta Nascatoare de Dumnezeu, protectoarea manastirii. Dupa ce forma o frumoasa ob~te de calugarite cu peste o suta de surori ~i randui toate bine, schimonahia Nazaria s-a mutat din viata aceasta, pentru a lua plata ostenelilor sale.

ARHIMANDRITUL TIMOTEI Staret al Manastirii Cernica (t 1816) 5


Acest cuvios parinte era pamantean de neam din Campia Badiganului. Auzind de Schitul Cernica ~i de staretul Gheorghe, a parasit din tinerete grijile lumii ~i a venit sa slujeasca lui Hristos. Si era unul din cei mai iubiti ucenici ai marelui staret. In anul 1784, tanarul Timotei a fost calugarit impreuna cu alti 32 de frati. In anul 1793 a fost hirotonit preot ~i numit egumen al Manastirii Cernica. dupa ce Cuviosul Gheorghe duce o parte din calugari la Manastirea Caldaru~ani. Astfel, ieromonahul Timotei devine eel mai apropiat colaborator
5

Monah Casian Cernicanul, lstoriile sfintelor monastiri Cernica ~i Caldoroani, Bucure~ti, 1870

C U VI 0 ~I DIN PRIM A J U MAT ATE A SEC 0 LULU I

XIX

337

al staretului sau, fiind blfmd, smerit, ascultator in toate


ob~te.

~i

iubit de intreaga

Dupa moartea staretului Gheorghe, ob~tea Mfmastirii Cernica a ales staret, la 5 aprilie, 1807, pe parintele Timotei ieromonahul. ~i a povatuit bine sfanta manastire 9 ani de zile, racand multe ~i insemnate imbunatatiri ~i pazind cu sfintenie a~ezamantul inainta~ului sau. In toamna anului 1807 a primit intre vietuitorii mfmastirii pe tanarul frate Constantin, care avea sa devina mai tarziu Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica. In anul 1809, staretul Timotei incepe constructia unei mari biserici pe insula Sfantul Nicolae, in locul vechii biserici distruse de cutremur. In anul 1813, arhimandritul Timotei fondeaza Manastirea de maici Pasarea, in padurile din apropiere, unde mai tarziu s-au nevoit multe din rudele parintilor de la Cernica. Pe lfmga aceste innoiri, staretul Timotei s-a ingrijit nu putin ~i de mentinerea vietii duhovnice~ti in ob~tea fermata cu atata truda de Cuviosul Gheorghe. A marit numarul fratilor din ob~te, a continuat tipicul slujbelor ~i ascultarilor randuite in a~ezamfmtul lasat manastirii ~i, mai ales, a mentinut unitatea ~i dragostea intre frati. Pentru viata lui aleasa, pentru intelepciunea ~i blandetea cu care pastorea turma lui Hristos, staretul era iubit ~i respectat de toti, ca un adevarat parinte duhovnicesc. La 3 martie, 1816, arhimandritul Timotei s-a mutat la Domnul, lasandu-~i ucenicii lipsiti de mangaierea sa parinteasca.

EPISCOPUL IOSIF DE (t 1820) 6

ARGE~

Acest episcop este vrednic de pomenit intre cei mai ale~i ierarhi ai Bisericii noastre din secolul XIX, atat pentru buna chivernisire a Eparhiei Arge~ului, cat ~i pentru ravna cu care staruia la traducerea ~i tiparirea cartilor
biserice~ti.

S-a nascut in satul Malaia de pe raul Lotru-Craiova, in jurul anului 1750. Tatal sau, fiind preot, 1-a invatat carte din copiHirie. Apoi se retrage la Mfmastirea Cozia, unde se calugare~te. Mai tarziu este hirotonit ~i numit egumen la Manastirea Sfantul Dumitru din Craiova. In anul 1792 este hirotonit arhiereu cu titlul de ,episcop al Sevastiei". Iar Ia sfar~itul anului 1793 este numit episcop al Eparhiei Arge~ului, abia reinfiintata, pe care o pastore~te cu duhovniceasca ravna ~i intelepciune timp de 27 de ani.
6

lstoria Bisericii Ortodoxe Romfme, vol. II, colectiv, 1958, p. 255-263

338

PATERICUL

ROMANESC

Ca un iscusit slujitor al Bisericii lui Hristos, s-a straduit sa innoiasca mai multe biserici, manastiri ~i schituri din eparhia sa. Astfel, intre anii 17971800 a construit noi chilii ~i un paradis de iarna la Manastirea Curtea de Arge~ ~i a reinnoit catedrala voievodala, impodobind-o cu picturi ~i odoare. Pentru moa~tele Sfintei Mucenice Filofteia a facut o racla noua ~i a turnat un clopot mare cu a sa cheltuiala. A reparat, de asemenea, Manastirile Stfmi~oara-Arge~ ~i Antim din Bucure~ti. Fiind un bun carturar ~i statornic aparator al Ortodoxiei romane~ti, s-a ostenit toata viata sa traduca ~i sa tipareasca carti de slujbli ~i de aparare a dreptei credinte in Hristos. Din cartile traduse de episcopul Iosif din limba greaca se pot aminti: Octoihul - 1774 ~i 1794; Urmarea lui Hristos - 1792 ~i Comoara dreptei credinJe - 1793. Iar dintre cartile traduse la cererea lui, indreptate ~i tiparite cu a sa cheltuiala, amintim: cele 12 Mineie tiparite la Buda in anii 1804-1805; Slujba Sfantului Nifon - 1806; Octoihul, tradus de monahul Gherontie ~i ierodiaconul Grigorie din Manastirea Neamt - 1811; Adunarea pe scurt a dumnezeie~tilor dogme, impotriva uniatiei din Transilvania, tradusa de ierodiaconul Grigorie ~i tiparita la Manastirea Neamt in anul 1816; Talcuire pe scurt la Antifoanele celor 8 glasuri, tradusa de acela~i monah Gherontie la cererea sa ~i tiparita la Manastirea Neamt in 1817, precum ~i altele. Episcopul Iosif marturisea dreapta credinta ~i prin exemplul vietii sale, fiind un bun slujitor al Bisericii ~i un adevarat pastor al turmei lui Hristos. In anul 1808 avea in eparhia sa 114 biserici de zid, 250 biserici de lemn, 699 preoti de mir, 30 ieromonahi, 445 diaconi, 3 ierodiaconi ~i 24 manastiri ~i schituri. Ajungand la adanci batraneti, s-a savar~it din viata la Manastirea Antim, in toamna anului 1820 ~i a fost ingropat langa biserica.
CUVIO~II PARINJI DIN MANASTIREA SECU ( U c i i d e t u r ci i n s e p t em b r i e, 1 8 2 1 )

Se cuvine sa facem pomenire aici ~i de cuvio~ii parinti - calugari, ierodiaconi ~i ieromonahi - uci~i de turci in luptele date la Manastirea Secu in toamna anului 1821, impotriva eteri~tilor greci. Odata cu ocuparea mfmastirii de catre eteri~ti, au fost retinuti inauntru ~i cativa mireni dimpreuna cu treizeci de calugari. Turcii, cautand sa izgoneasca pe rasculati, au asediat manastirea. Apoi, dupa doua luni de rezistenta ~i de

CUVIO$I DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XIX


::::;ari

339

sacrificii, manastirea a fost incendiata ~i rasculatii au deschis portile. In .:.~asul acela s-a dezlantuit un cumplit atac in curte ~i in biseridi, murind de l:Ilbele parti multe de fiinte omene~ti. Cu ingaduinta lui Dumnezeu, in acel :::'.3cel au fost uci~i cu sabia 28 de calugari nevinovati din ob~tea Manastirii 5-ecu ~i apoi ingropati in acelea~i gropi comune din apropiere 7 Uciderea acestor cuvio~i calugari in propria lor manastire este un fapt .::nic in istoria monahismului nostru. Aceasta ne aminte~te de Cuvio~ii Parinti x1~i de beduini in Sinai, in Rait ~i la Manastirea Sfantul Sava, in secolele ~--VI. Martor al acestui mace! a fost Cuviosul Zosima, un mare sihastru de 2 Pocrov, care a scris in insemnarile sale cateva pagini zguduitoare. Se cuvine, dar, sa ne amintim cu recuno~tinta de ace~ti calugari, martiri ~ nume, care ~i-au varsat sangele nevinovat pentru dragostea lui Hristos. Se 5?une din batrani ca pana in zilele noastre apar pe paman1: pete ro~ii de sange, ;-c locul unde au fost taiati cu sabia cuvio~ii martiri romani.

ARHIMANDRITUL ILARIE Staret al Manastirii Neamt (1818-1823) 8


Arhimandritul Ilarie era originar din Bucovina, fiind unul din duhovnicii .:e frunte ai Mfmastirii Neamt ~i ucenic al starejului Paisie. Despre acest ;:uYios staret scrie in arhiva manastirii ca era ,drept moldovean, om impodobit ;:u multe fapte bune, pricopsit (imbogatit) in cele duhovnice~ti ~i politice~ti, .-ireaz in toate scarbele ~i intamplarile ce-i veneau". Cea dintai grija a sa a fost mentinerea vietii duhovnice~ti in marea lavra ~i in cele patru schituri ale sale. Pe atunci, Manastirile Neamt ~i Secu :TJmarau peste 500 de calugari in viata de ob~te ~i aproape 100 de siha~tri in ;Jadurile din imprejurimi, mai ales in jurul Schiturilor Pocrov, Sihastria ~i Slhla. Staretul Ilarie se straduia sa pastreze unitatea deplina intre monahi, :<lyna pentru biserica, pentru rugaciune, pentru ascultare desavar~ita ~i pentru ;:irirea scrierilor Sfinjilor Parinti. Sub indrumarea lui s-au tiparit in tipografia ~tanastirii Neamt ~i cateva carti bisericqti de mare importanta, precum:
Dupa afirmatiile pustnicului Zosima de Ia Schitul Pocrov ~i ale arhiereului Narcis Cretulescu din Neamt. Arhiereul Narcis Cretulescu, Istoria M{mastirilor Neamf $i Secu cu ale lor schituri, mss. :.5-91-5696/BAR; C. Tomescu, Scurta povestire istorica despre Sfanta Manastire Neamf, 1942, p . ..:::-13
~!inasrirea

340

PATERICUL

ROMANESC

Cuvintele Sfantului Isaac Sirul (1819), Sfanta Evanghelie (1821), in cea mai aleasa editie; Carte pentru pravila (1823) ~i Psaltirea (1823-1824). Sub staretul Ilarie au venit grele incercare peste mfmastirile din tinutul Neamt, ~i anume, luptele dintre turci ~i eteri~tii greci, incendierea Manastirii Secu ~i a Schitului Sihastria, risipirea calugarilor prin sate ~i paduri ~i jefuirea sfintelor laca~uri. Staretul Ilarie, fiind insuflat de Dumnezeu, a ascuns in munti icoana racatoare de minuni a Maicii Domnului, precum ~i tipografia. Apoi, piatind o suma de bani, a izbavit Manastirea Neamt de foe ~i pustiire. in anul 1822, cand s-a lini~tit Moldova, staretul a trimis trei calugari ~i au actus icoana Macii Domnului din munte. Iar el impreuna cu toata ob~tea au intampinat-o cu lacrimi, au a~ezat-o din nou in biserica ~i au racut rugaciuni de muljumire i priveghere de toata noaptea. in locul unde a fost ascunsa icoana, staretul a intemeiat Schitul Icoana, in cinstea Maicii Domnului, cum se vede pana astazi. Dupa ~ase ani de povatuire a marii lavre, cand obtea se intemeiase din nou, Cuviosul Ilarie s-a simjit chemat de Hristos i a adormit cu pace in toamna anului 1823, fiind plans de tot soborul.

CUVIOSUL IOSIF PUSTNICUL Mare duhovnic al Manastirii Varatec (t 1828) 9 a. Viata


Ieroschimonahul Iosif ,Pustnicul" a stralucit in monahismul nostru ca o faclie de mult pre!, din a doua jumatate a secolului XVIII, pana la inceputul secolului trecut. Caci era sihastru i dascal iscusit al rugaciunii lui Iisus, preot i duhovnic renumit, parinte adevarat pentru mireni ~i calugari i bun organizator de manastiri. lata faptele cele mai importante ale Cuviosului Iosif, numit de toti ,Pustnicul". Acest mare duhovnic era de loc din tinutul Neamj. Iubind pe Hristos, a imbratiat din tinerete viata calugareasdL Mai intai s-a nevoit in obtea Manastirii Neamt, intrecand pe multi cu smerenia i ascultarea. Vazand aceasta, starejul lavrei 1-a flicut calugar ~i ieromonah. Mai tarziu, ravnind marilor parinji, ieroschimonahul Iosif s-a retras la singuratate, in padurile seculare din apropierea Schitului Sihla. Acolo s-a nevoit multi ani in post ~i
9 Monahia Zenaida Neamt, 1923

Racle~ ~i

Arhim. Evghenie Ungureanu, Istoria Maniistirii Viiratec, Manastirea

C UV 10~ I DIN PRIM A JUMAT ATE A SECOL UL UI XIX

341

:-:.gaciune, impreuna cu doi ucenici ai sai. Pfma astazi, locul acela poarta mmele de , Chiliile lui Iosif". La rugamintea staretului Paisie, Cuviosul Iosif ajunge duhovnic la o mica i7--..asuie de calugarite de la Parfml Carpenului-Pipirig, in anul 1780. De aici ~e muta cu toata ob~tea la Schitul de maici Durau, langa Ceahlau. Acolo :~ ganizeaza o sihastrie calugareasca renumita in partea locului. in 1785 se ~:.rage iara~i la lini~te in padurile Varatec, ajutand la intemeierea manastirii .:ll acela~i nume, impreuna cu schimonahiile Olimpiada ~i Nazaria. Dupa ce formeaza o ob~te de peste 200 de calugarite, pe care le ::::-YaiUie~te duhovnice~te mai bine de 30 de ani, Cuviosul Iosif Pustnicul se r.:na in odihna lui Hristos, in anul 1828, ~i este inmormantat in biserica mare .:::torita de el.

b. Fapte

~i

cuvinte de invatatura

1. Se spunea despre Cuviosul Iosif ca atat de mult sporise in viata .::-..Jwvniceasca, incat ajunsese unul din cei mai renumiti siha~tri din Muntii S;hlei. Se invrednicise inca ~i de darul facerii de minuni ~i al izgonirii .:uhurilor necurate, cum putini erau in vremea sa. 2. Se mai spunea despre el ca avea doi ucenici din Manastirea Neamt, pe ~himonahii Gherontie ~i Gherman. Toti trei impreuna se rugau, privegheau L:Ua ~i noaptea ~i se sileau sa implineasca poruncile lui Hristos ~i sa cante ::J.iririle lui Dumnezeu. 3. Locuinta Cuviosului Iosif ~i a ucenicilor sai era formata din trei chilii :,c lemn ~i pamant, a~ezate intr-o poiana, alaturi de un mic paradis. Batranul .:0bora din pustie foarte rar. Hrana ~i-o procurau din fructele de padure ~i din ccgumele cultivate in jurul chiliilor. Si astazi se mai vad in poiana urmele _Chiliilor lui Iosif", paraul ~i poiana care ii poarta numele ~i cativa pomi :.. :.rctiferi. 4. Ieroschimonahul Iosif era cunoscut de calugarii din tinutul Neamt ca .;,:) foarte iscusit duhovnic ~i mare dasdil al rugaciunii lui Iisus. De aceea, ~:1eau la el pentru cuvant de folos ~i spovedanie numero~i siha~tri din Muntii S:...1lei ~i din padurile Agapiei, dilugari ~i egumeni din Schiturile Sihastria, S:hla, Pocrov ~i Manastirea Neamt. Jar batranul ii primea pe toti cu dragoste, t asculta, ii invata tainica lucrare a rugaciunii lui Iisus, ii marturisea ~i, dupa :e ii ospata cu mancare pustniceasca, ii libera cu pace la chiliile lor. 5. Cuviosul Iosif Pustnicul a fost ~i un vestit organizator de sihastrii in ;Jutul Neamt. Caci, fiind randuit parinte duhovnicesc la Schiturile de maici

342

PATERICUL

ROMANESC

Paraul Carpenului, Durau i Manastirea Varatec, pe toate le-a impodobit cu viata de obte, cu slujbe alese i cu calugarite ravnitoare pentru Hristos, care traiau in multa dragoste, in ascultare i necontenita rugaciune. 6. Despre acest mare sihastru se spune ca avea aa de mare ravna la zidirea sfintelor lacauri, ca singur ajuta pe lucratori. Intre anii 1790-1800, cand s-a construit biserica Manastirii Varatec cu hramul ,Adormirea Maicii Domnului", duhovnicul Iosif cara cu mainile sale piatra, var, nisip i apa i le urea pe schela. Iar pentru lucru aduna bani de la cei avuti i cu dare de mana i platea lucratorii. Astfel, Cuviosul Iosif este cinstit ca eel dintai ctitor i duhovnic al Manastirii Varatec. 7. Dei petrecea in obte, batranul ducea viata duhovniceasca in asceza i necontenita rugaciune. Iar pentru sfintenia vietii sale a fost binecuvantat de Dumnezeu cu darul vindecarii i al mangaierii oamenilor. Zilnic veneau la el mireni i dllugari pentru cuvant de folos. Veneau oameni bolnavi de duhuri necurate i se intorceau inapoi mangaiati i vindecati. 8. Fiind inaintevazator, Cuviosul Iosif, numai cat privea pe cineva in fata, intelegea de ce patimi i ganduri era luptat sau de ce boala suferea. De aceea, cunoscand pricina, vindeca pe toti cu rugaciunile sale, dici era unul din cei mai renumiti duhovnici i dascali ai rugaciunii din tinutul Neamt. 9. Mai inainte de obtescul sau sfarit, Cuviosul Iosif a prevestit ca vor veni tulburari mari i razmerite peste tara Moldovei. Satele i manastirile vor fi jefuite, Manastirea Neamt va ramane un timp pustie, iar celelalte - Agapia, Secu, Sihastria i Varatec - vor fi arse de foe. Aceasta profetie a ieroschimonahului Iosif Pustnicul s-a implinit in toamna anului 1821, in timpul rascoalei eteriste.

CUVIOSUL PIMEN IEROSCHIMONAHUL Duhovnicul Sfantului Calinic de Ia Cernica (1762-1831) 10


a. Vi at a Acest cuvios parinte a fost un mare nevoitor i duhovnic al Manastirii Cernica. S-a nascut in Bucureti, in anul 1762. In 1784 a intrat in viata monahala, ca ucenic al staretului Gheorghe. Dupa trei ani a fost calugarit, iar putin mai tarziu a fost hirotonit diacon i preot.
10

Monahul Casian Cernicanul, op. cit., p. 86-110

~lJ VI 0 ~I DIN PRIM A J U MAT ATE A SEC 0 LULU I X I X

343

Ieroschimonahul Pimen s-a nevoit in Manastirea Cernica pana dupa :noartea staretului Gheorghe. in anul 1812 se duce la Sfantul Munte, iar in anul 1818 arhimandritul Dorotei, staretul Cernicai, i1 cheama la metanie, unde :-amane ca parinte duhovnicesc al ob~tii pana la sfar~itul vietii sale. La 29 august, 1831, ~i -a dat sufletul in mainile Domnului ~i a fost ingropat langa biserica veche a Sfantului Gheorghe din insula mica.

b. Fapte

~i

cuvinte de invatatura

1. Ieroschimonahul Pimen a fost eel mai iubit ~i apropiat ucenic al :narelui staret Gheorghe, pe langa care a crescut ~i s-a format duhovnice~te rimp de 22 de ani. De la el a deprins sa fie iubitor de lini~te, bland, smerit cu inima ~i foarte ravnitor pentru casa Domnului. De la el a invatat sa savar~easca cele sfinte ,cu frica ~i cu cutremur" ~i sa iubeasca oamenii. De la staretul Gheorghe a invatat Cuviosul Pimen me~te~ugul Sfintei Spovedanii ~i lucrarea cea de taina a rugaciunii lui Iisus. 2. Acest cuvios parinte a fost randuit de Dumnezeu sa fie povatuitor ~i parinte duhovnicesc al fericitului Calinic. in anul 1807 cand acesta vine la Cernica, staretul Timotei i1 incredinteaza ca pe un odor de mare pret duhovnicului Pimen, ,fiindca era un batran iscusit in calugarie ~i eel dintai ucenic al staretului Gheorghe, om cu viata inalta, dupa cum mai multi ucenici ai lui marturisesc" . 3. Parintele Pimen a povatuit duhovnice~te pe fericitul Calinic din anul 1807 pana in anul 1812, cand se duce la Sfantul Munte. Iar dupa intoarcerea in tara, i -a fost duhovnic pana in anul 1831, cand batranul se muta la cele ve~nice. Si a povatuit cu atata intelepciune pe Cuviosul Calinic prin rugaciune, prin cuvant ~i prin exemplu, incat in putini ani ucenicul ~i-a intrecut dascalul sau. 4. Retragandu-se Cuviosul Pimen la lini~te in insula mica, s-a nevoit multi ani acolo in tacere ~i rugaciune. Ascultarea lui cea mai aleasa, randuita de Sfantul Calinic, a fost aceea de a spovedi ~i mangaia pe oameni. Faima vietii lui ajunsese peste tot ~i alergau la el nu numai calugari, ci ~i mireni, de se marturiseau ~i cereau cuvant de invatatura. 5. Dorind sa deprinda mai bine lucrarea mintii ~i sa se foloseasca de parintii atoniti, in anul 1812 a plecat la Sfantul Munte cu ucenicul sau, Damaschin. Acolo s-a nevoit ~ase ani la lini~te, intr-un loc pustiu, in priveghere, in rugaciune ~i cugetare la cele dumnezeie~ti, biruind ispitele
vrajma~ului.

344

PATERICUL

ROMANESC

6. Dupa intoarcerea batranului din Athos, parintii din Cernica ,nu se impacau sa le fie staret Cuviosul Pimen, pentru ca el voia sa faca chinovie chiar ca la Sfflntul Munte, ~i parintii de aici, fiind neobi~nuiji cu acea viata aspra, nu voiau sa strice legile staretului Gheorghe, incepatorul acestei ob~ti". De aceea, calugarii au ales staret pe fericitul Calinic, ucenicul sau, iar parintele Pimen a ramas duhovnicul ob~tii pana la sfar~itul vietii sale. 7. Acest imbunatatit batran era un calugar de lini~te ide rugaciune. Ziua ~i noaptea era nelipsit de Ia biserica ~i de Ia ascultare, iar in timpul liber sculpta cruci ~i le impartea la frati. Permanent Iuera cu mainile, iar cu mintea zicea rugaciunea lui Iisus. 8. Se spunea despre acest cuvios ca era foarte intelept ~i iscusit la cuvant. insu~i Sfflntul Calinic, in vremuri de primejdie ~i nedumerire, venea Ia el ca Ia parintele sau duhovnicesc ~i niciodata nu ie~ea din cuvantullui. 9. in anul 1829, intr-o noapte de iulie, Sfflntul Calinic a avut o infrico~ata vedenie. Atunci, indata luandu-~i rasa, a alergat Ia parintele Pimen in insula mica ~i, intrand in chilie, i-a spus vedenia. Iar batranul i-a raspuns: - Nu este, fiule, nalucire diavoleasca, ci este adevarata vedenie dumnezeiasca, pentru ca ~i mie mi s-a aratat de trei ori in aceasta noapte aceea~i vedenie. Dupa ce mi-am facut canonul, m-am a~ezat pe acest scaun sa rna odihnesc putin pana va toea de Utrenie, ~i rn-a furat somnul. Odata am vazut ca se deschide u~a chiliei ~i a intrat parintele staret Gheorghe ~i cu dansul alti doi. Unul era imbracat arhiere~te ~i altul osta~e~te, pe care ii asemanam cu Sfantul Nicolae ~i Sfantul Gheorghe. A zis arhiereul ditre staret: ,Cum se nevoie~te fiul Pimen in podvigul (cinul) calugaresc?" Staretul i-a raspuns: ,Bine petrece pana acum, cu rugaciunile preasfintiei tale". Si intorcandu-se Sfantul Nicolae catre mine, mi-a zis: - Fiule Pimen, sa te duci sa spui fiului Calinic sa zideasca in ostrovul acesta o biserica in numele Sfantului Gheorghe, ca sa nu fie calugarii amestecati cu mirenii, ca se va defaima chipul monahicesc. Iar Sfantul Gheorghe mi-a adaugat: - Si tot ce-ti va trebui noi vom trimite! Iar starejul Gheorghe mi-a zis: - Fiule Pimen, sa fii indemnator la acest lucru! Si la urma a zis: Vino la biseridi! in clipa aceea m-am de~teptat. La biserica, in vremea canoanelor, am adormit putin ~i iar mi s-au aratat cei trei barbaji. Dupa Utrenie am venit la chilie ~i, ~ezand pe acest scaun, fiind foarte ostenit, am adormit putin ~i a venit iar staretul cu acei doi ~i m-au impins cu mana, zicandu-mi:

:::CVIOSI DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI

XIX

345

- ScoaHi-te de spune fiului Calinic sa nu mai zaboveasca! Auzind toate acestea Sfantul Calinic ~i fiind indemnat de Cuviosul Pimen, ~ta a inceput sa zideasca pe insula mica o frumoasa biserica in cinstea Sfantului Marelui Mucenic Gheorghe, cum se vede pana astazi. 10. Acest preacuvios parinte a avut un sfar~it tot atat de minunat precum :-a fost ~i viata. Dupa marturia Sfantului Ierarh Calinic, moartea Cuviosului Punen a fost a~a: in anul 1831, de ziua Sfantului Prooroc Iezechiel, a slujit liturghia ~i. :lind foarte ostenit, a stat pe un scaun sa se odihneasca ~i a adormit putin. Si i i--a aratat in vedenie ca era intr-un camp frumos, ~i acolo, intr-acel camp, era ;: imparateasa stralucind ca soarele, ~ezand pe un scaun. Alaturi, langa dansa, .ioi batrani foarte lumino~i care parea ca sunt Sfantul Nicolae ~i staretul Gheorghe, ~ezand amandoi pe doua scaune. Deci s-a sculat staretul ~i i-a zis: - Fiule Pimen, vino aproape de mine! ,Si, apropiindu-se, i-a pus o cruce ?C piept ~i. dandu-i o hartie in mana, i-a zis: Pana la 40 de zile vei veni la :::coi, impreuna cu cei ce sunt scri~i aici in aceasta hartie. Desracand acea hartie 1 citit-o ~i. la urma tuturor, a vazut ca era ~i staretul Calinic. Cum 1-a vazut ~i 1 inreles ca are sa moara, Cuviosul Pimen a ingenuncheat inaintea imparatesei ~: a zis: - Imparateasa ingerilor ~i a lumii, rna rog sa mai ramana acesta acum, :J.indca are sa faca ceva bun, iar in locul lui ia pe altul! ,Si a~a s-a scris altul, anume Nectarie schimonahul. Dupa aceasta s-a de~teptat ~i, inlelegand ca au sa moara toti acei ce erau scri~i in acea hartie, Cuviosul Pimen numaidecat ~i-a luat pe ucenicul sau Damaschin, a mers aproape de biserica ~i a inceput sa-~i sape mormantul. .\poi, in toate noptile mergea de-~i racea canonul langa mormant. 11. Cand s-au implinit 40 de zile, in seara de Taierea Capului Sfantului loan Botezatorul, fiind slujba la canoane, 1-au apucat ni~te calduri ~i. venind :a chilie, a trimis pe parintele Damaschin sa cheme pe parintele staret Calinic. \enind staretul, 1-a gasit ~ezand pe un scaun ~i i-a zis: - Fiule Calinic, acum sa nu te scarbqti ca eu am sa rna due la Ierusalim ~i rugaciunile staretului nostru Gheorghe vor fi cu tine. Eu, de~i rna voi Jesparti cu trupul, cu duhul voi fi cu tine, iar rugaciunile staretului Gheorghe :e vor intari in supararile ce te vor intampina. Te rog, iubite fiule, dupa ducerea mea de aici sa pui trupul in mormantul eel sapat de mine ~i :nantuie~te-te in Domnul. Cum vorbeau ei intre dan~ii, 1-a vazut ca a plecat capul pe scaunul ce ~edea ~i ~i-a dat duhul. Era anul 1831, august 29. Deci, adunandu-se parintii, au racut gatire de ingropare ~i 1-au pus in mormantul eel sapat de dansul.

346

PATERICUL

ROMANESC

12. A doua zi, dupa adormirea Cuviosului Pimen, Sffmtul Calinic a scris aceste rfmduri in condica Mfmastirii Cernica: , 1831, august 30. A raposat parintele Pimen, ieroschimonah, duhovnic, om cuvios, de varsta ca la 55 de ani sau 60, de patruzeci de ani in ob~te, cu neamul pamantean, Ia statui trupului de mijloc, cam oache~. barba inspicata, mai mult alba ~i scurta. Sfar~itul i-a fost foarte minunat, ca dupa ce ~i-a sapat groapa singur cu 40 de zile inainte nefiind cu nimic bolnav, sambata, august 29, a slujit Sfanta Liturghie. Duminica, 30 (august) a inceput slujba manecarii ~i ie~ind din biserica, a trimis ucenicul de rn-a chemat ~i venind la sfintia sa, mi-a spus cate ceva de-ale duhovniciei ~i-mi zice ca i-a sosit ~i sfar~itul. Eu n-am crezut ~i a~a stand de vorba amandoi, stand in pat rezemat de paretele chiliei, mi-a zis acest cuvant de pe urma: Sa nu te mahne~ti! ~i ~i-a plecat capul ~i ~i-a dat Duhul. Dumnezeu sa-l odihneasca ~i pe noi sane ierte ~i sane miluiasca" 11

Calinic, arhim. Staref- Cernica.

SCHIMONAHII GHERONTIE ~I GHERMAN Pustnici in Muntii Sihlei (secolele XVIII-XIX)


Ace~ti doi calugari siha~tri au fost mai intai vietuitori in Manastirea Neamt, in a doua jumatate a secolului XVIII. Mai tarziu, iubind viata de lini~te ~i auzind ca multi clHugari sihastreau in Muntii Neamt, s-au retras amfmdoi in pacturile din partile Sihastriei ~i ale Sihlei. Aici se nevoiau nu putini pustnici, printre care ~i ieroschimonahul losif. Deci, au devenit ucenici ~i fii duhovnice~ti ai acestui mare sihastru ~i au petrecut impreuna multi ani in pustie. Cuviosul Iosif le-a racut chilii in aceea~i poiana, alaturi de chilia sa. Apoi le-a randuit rugaciune, ascultare ~i nevointa cu masura, iar ei petreceau in mare dragoste duhovniceasca, incat se foloseau toti de ucenicii Cuviosului Iosif. Pentru hrana, parintii Gherontie ~i Gherman semanau in jurul chiliilor cartofi ~i legume. Iar din livada pusa de Cuviosul Iosif adunau toamna prune ~i mere pe care le uscau pentru iarna. Din padure adunau lemne de foe, bureti ~i alune, iar paine primeau din manastirile dimprejur. Aceasta era viata siha~trilor Gherontie ~i Gherman. Ziua ~i noaptea privegheau ~i slaveau pe Hristos, raceau ascultare batranului, lucrau in
11

Condica veche cu insemnari, de Ia muzeul Manastirii Cernica.

C U V I Q S I D IN P R I M A J U MAT ATE A SEC 0 L U L U I X I X

347

gractina ~i pregateau seara de mancare. Toate le raceau cu bucurie ~i neadormita rugaciune. Duminica ~i in sarbatori se adunau multi siha~tri la Cuviosul Iosif. Atunci, batrfmul savar~ea Sfanta Liturghie, iar ucenicii cantau la strana ~i se imparta~eau. La urma gustau cu totii din masa dragostei ~i, sarutandu-se in Domnul, se desparteau. Ace~ti doi siha~tri aveau ~i alta porunca de la staretul lor. Sa ingrijeasca de calugarii bolnavi din pustie, iar pe cei greu suferinzi sa-i coboare in Schitul Sihastria sau sa-i duca la bolnita Manastirii Neamt. Dupa mai multi ani de nevointa, Cuviosul Iosif s-a dus cu ucenicii sai la ~ormantul Domnului, dorind sa pustniceasca in Valea Iordanului. Dar, vazand ca la Locurile Sfinte sunt tulburari ~i razboaie, s-au intors cu totii la iubita lor pustie din Muntii Sihlei. Mai tarziu, batranul a fost trimis duhovnic la maici, iar ucenicii sai au ramas singuri la pustie. Deci, primind ~i ei ucenici, au petrecut in ,Poiana lui Iosif" pana la moarte. Apoi, dupa adormirea Cuviosului Iosif la Manastirea Varatec, s-au mutat la Hristos ~i ucenicii sai, Gherontie ~i Gherman, ~i au fost ingropati in aceea~i poiana.

CUVIOSUL ZOSIMA PUSTNICUL Schitul Pocrov-Neamt (secolele XVIII-XIX)


Schimonahul Zosima era cu metania din Manastirea Neamt. Aici s-a nevoit pana spre sfar~itul secolului XVIII, deprinzand me~te~ugul vietii duhovnice~ti de la cei mai ale~i calugari. Apoi, primind marele chip ingeresc ~i fiind inzestrat de Dumnezeu cu darul frumoasei cantari, a avut multa vreme ascultarea de protopsalt. Mai tarziu, auzind de pustnicii din muntii Pocrovului ~i de randuiala ascetica a acestei sihastrii, schimonahul Zosima se retrage la Schitul Pocrov. _.\ici, dupa traditia locului, devine pustnic in Muntele Chiriacu din apropiere, unde se nevoiau multi siha~tri renumiti. Fiecare se ostenea in chilia sa toata saptamana. Iar Duminica se adunau cu totii la Sfanta Liturghie in schit, se imparta~eau cu Trupul ~i Sangele Domnului, apoi pleca fiecare la ale sale. Astfel a sihastrit Cuviosul Zosima multi ani in padurile Pocrovului, in post, in priveghere ~i in neadormita cantare ~i rugaciune. Indeletnicirea sa era scrierea de manuscrise. Batranul copia cuvintele Sfintilor Parinti ~i diverse cfmtari biserice~ti, pe care apoi le dona la schituri ~i la siha~tri. Avea inca

348

PATERICUL

ROMANESC

darul de a compune stihuri duhovnice~ti, pe care le cfmta singur in lini~tea chiliei sale. In anul 1821 au venit incerdiri grele peste mfmastiri ~i peste Tara Moldovei, care au tulburat mult sufletul Cuviosului Zosima. lata ce scrie el despre ele in insemnarile sale: ,,mplinindu-se anul de la Hristos 1821, ~ezand eu, monahul Zosima, la obi~nuita mea lini~te in pustiul Pocrovului a Sfintei Manastiri Neamtului ~i ie~ind dupa obiceiul meu la Sfanta Liturghie, ~i dupa ce m-am intampinat cu parintii schitului au inceput a rna intreba: - ~tii, frate, ce s-a intamplat in saptamana aceasta in Moldova? - Ba nu, am raspuns. Ce sa ~tiu eu? Atunci, parintii mi-au povestit pe rand tulburarile ce s-au pornit peste Tara Romaneasca ~i Moldova, cum ~i primejdia ce ameninta Sfintele Manastiri". Intr-adevar, din cauza rascoalei eteriste, Manastirea Neamt a ramas pustie un an de zile, iar calugarii s-au risipit prin schituri ~i paduri. Asemenea au patimit ~i Manastirile Agapia, Varatec, Bistrita ~i Sihastria. Toate au fost jefuite ~i unele incendiate de turci. Insa, eel mai mult a fost distrusa Manastirea Secu. Auzind ca aici se dau lupte grele ~i ca manastirea este asediata de turci, Cuviosul Zosima, indemnat de Duhul Sfant, a venit noaptea in preajma manastirii sa dea 0 mana de ajutor sarmanilor calugari inchi~i intre ziduri ~i amenintati cu moartea. De asemenea, prin codri ~i munti rataceau sute de calugari ~i mii de tarani rara hrana ~i adapost, izgoniti din sala~urile lor. Privind batranul de pe culmea dealului, plangea de jalea sfintei manastiri. Apoi, afland ca tezaurul, icoanele cele de mult pret ~i sfintele vase ale Manastirilor Secu ~i Agapia sunt tainuite sub zidurile ei, s-a furi~at noaptea, a spart zidul, a scos odoarele ~i le-a ascuns in Muntele Vasanu, unde au stat ingropate timp de un an ~i jumatate. Dupa ce s-a lini~tit rascoala ~i calugarii s-au intors la ale lor, Cuviosul Zosima a adus tezaurul din nou la manastire. Astfel a salvat pustnicul Zosima de la foe ~i jaf icoanele ~i odoarele Manastirilor Secu ~i Agapia. Apoi, intorcandu-se la chilia sa in padurile Pocrovului, a scris toate acestea, spre ~tiinta celor ce vor urma. Cuviosul Zosima a mai alcatuit ~i cateva ,Plangeri" frumos versificate, adresate manastirilor jefuite ~i profanate, care apoi se cantau de calugari ~i mireni. Astfel, a scris Plangerea Manastirii Varatec, Plangerea Manastirii Secu, Plangerea Manastirii Agapia, Plangerea Manastirii Slatina, Plangerea Manastirii Ia~ului ~i altele.

C U V I 0 ~ I DIN PRIM A J U M AT ATE A SEC 0 L U L U I X I X


A~a

349

s-a nevoit Cuviosul Zosima in padurile Pocrovului pfma la adfmci batraneti. Apoi, simtindu-~i sfar~itul aproape, s-a coborat in schit ~i s-a mutat cu pace catre Domnul.

ARHIMANDRITUL DOMETIAN Staret al Manastirii Neamt ( 1 8 2 3 - 1 8 3 4 ) 12


Dupa mutarea din viata a staretului Ilarie (t 1823), ob~tea Manastirii ~eamt a ales intaistatator, povatuitor ~i duhovnic pe arhimandritul Dometian. Acest venerabil staret era transilvanean, din tinutul Bra~ovului. Catre sfar~itul secolului XVIII ~i-a inchinat viata lui Hristos in marea lavra, devenind un calugar intelept ~i ascultator. in acea vreme, Manastirea Neamt era vestita in intreaga Peninsula Balcanica ~i in toate tarile ortodoxe. Faima marelui staret Paisie, ca ~i a vietii duhovnice~ti de aici, atragea calugari ale~i din toate colturile tarilor romane, ca ~i din Rusia, Grecia, Serbia ~i Bulgaria. Din tara, la Nearn!, cei mai numero~i erau calugarii moldoveni (circa 80%), apoi transilvaneni (5-10%) ~i puJini , vlahi" din Tara Romaneasca. Iar de peste hotare veneau, indeosebi, calugari din Ucraina ~i Rusia; apoi calugari greci, macedoneni ~i sarbi din Muntele Athos. Monahul Dometian a Ia.cut ascultare mai intai la bucatarie, la vite ~i la biserica. Apoi a lucrat in tipografie, ajutand la legatul cartilor ~i la raspandirea lor, mai ales in Transilvania. invrednicindu-se de harul preotiei, a ajuns in puJina vreme duhovnic iscusit. Iar in anul 1823, vazandu-1 parintii _foarte iscusit la minte ~i vrednic de a povatui", 1-au ales staret. De la inceput, arhimandritul Dometian s-a dovedit a fi un bun parinte duhovnicesc, ravnitor la cele dumnezeie~ti, chivernisitor in cele mfmastirqti, iubitor de frati ~i de invatatura, innoitor de biserici ~i milostiv cu cei saraci. El a continuat opera de innoire a vietii duhovnice~ti din marea lavra, inceputa de staretul Ilarie dupa cumplita rascoala din anii 1821-1822. Mai intai a adunat in manastire pe toti calugarii risipiti prin paduri ~i metoace de frica rurcilor. Apoi a randuit duhovnici ale~i, spovedanie saptamanala, prezenta regulata la biserica ~i ascultare in tacere ~i rugaciune. Sub staretul Dometian, ob~tea Manastirii Neamt cu toate schiturile ei numara pana la 600 de calugari. in aceea~i masura s-a ingrijit ~i de innoirea manastirii ~i a schiturilor _iefuite ~i arse de turci. Astfel, a restaurat biserica voievodala din incinta
12

Arhivele Statului- Filiala Neamt, Fond Manastirea Neamt, pe anii 1800-1834.

350

PATERICUL

ROMANESC

ctitorita de Stefan eel Mare ( 1497) ~i a zidit alaturi a doua biserica inchinata Sfantului Mare Mucenic Gheorghe. A refacut chiliile din partea de sud a incintei, precum ~i Manastirea Secu, aproape in intregime mistuita de foe, iar la Schitul Sihastria a zidit din nou biserica de piatra ~i doua corpuri de chilii. Staretul Dometian a dezvoltat, de asemenea, ~i tipografia Mfmastirii Neamt. Era singura tipografie bisericeasca din Moldova ~i se cereau carti de cult ~i de folos sufletesc peste tot la bisericile ~i manastirile din tara, ca ~i la parohiile ortodoxe din Transilvania, incepand de la Bra~ov ~i Tara Barsei pana la Sibiu, Nasaud, Muntii Apuseni ~i Maramure~. Aceste carti se distribuiau gratuit la manastiri, schituri ~i la bisericile sarace. 0 buna parte din carti se transportau d~ calugari, cu porunca staretului, peste Carpati, la fratii romani din Transilvania. Aceasta a fost dintotdeauna o datorie cre~tineasca de onoare pentru ob~tea Manastirii Neamt. Povatuind marea lavra cu multa intelepciune timp de 11 ani ~i bineplacand lui Dumnezeu, staretul Dometian s-a stramutat la cele ve~nice in toamna anului 1834.

MITROPOLITUL GRIGORIE DASCALUL al Tarii Romaneti (1 7 6 5 - 1 8 3 4) 13


a. Viata Acest luminat dascal ~i ierarh al Bisericii lui Hristos a fost eel mai de seama mitropolit al Tarii Romane~ti din secolul XIX. S-a nascut in Bucure~ti, in anul 1765, din parinti iubitori de Dumnezeu. Din botez se chema Gheorghe Miculescu. La varsta de ~apte ani, a fost dat sa invete carte la ~coala elineasca de la Manastirea Sfantul Sava. Aici se imprietene~te cu monahul Gherontie de la Manastirea Neamt, caruia ii devine ucenic. Dorind sa slujeasca toata viata lui Hristos, dupa terminarea studiilor, tanarul ucenic parase~te casa parinteasca ~i se duce cu monahul Gherontie la Manastirea Neamt. Aici cunoa~te pe marele staret Paisie ~i gusta din frumusetea vietii duhovnice~ti. Prin anul 1790 este calugarit ~i hirotonit diacon de Cuviosul Paisie, primind numele marelui ierarh Grigorie Teologul. Apoi este randuit, impreuna cu duhovnicescul sau parinte Gherontie, la traducerea operelor Sfintilor
Pr. N. M. Popescu, ViaJa $i faptele parintelui Grigorie Dascalul, Mitropolitul Tarii Romiine$ti, 1943; Istoria Bisericii Ortodoxe Romfine, vol. II colectiv, Bucure~ti, 1958, p. 403-415; Prefetele dirtilor mitropolitului Grigorie Dascalul tiplirite in Tara Romaneascli, intre 1823-1834.
Bucure~ti,
13

::: C V IQ_~ I D I N P R I M A J U M AT ATE A SEC 0 LULU I

XIX

351

?irinJi ctin limba greaca in limba romana. in anul 1812 calatoresc amanctoi la 5:-a.mul Munte. La intoarcere, monahul Gherontie este ucis de talhari aproape 11e Dunare, iar ierodiaconul Grigorie se intoarce singur la metanie. in anul 1820, ierodiaconul Grigorie parase~te pamantul Moldovei ~i se ~ile~te la Manastirea Caldaru~ani. Iar la 10 ianuarie, 1823, este hirotonit ~iscop ~i ales mitropolit al Tarii Romane~ti, pastorind Biserica lui Hristos cu :::::;.ulta dragoste ~i intelepciune timp de 11 ani. La 22 iunie, 1834, mitropolitul Grigorie, supranumit ,Dascalul", moare ;: este inmormantat langa zidul catedralei in partea de nord. Dupa ~apte ani, .:semintele sale s-au stramutat in gropnita Manastirii CIHdaru~ani, iar in ;:-ezent sunt a~ezate in pridvorul bisericii.

b. Fapte ~i cuvinte de invatatura 1. Se spunea despre mitropolitul Grigorie ca, pe cand era elev la ~coala dmeasca din Manastirea Sfantul Sava, era eel mai silitor la invatatura dintre :uJi cei 75 de elevi. De asemenea, i~i petrecea tineretea cu multa intelepciune, :n post, in rugaciune ~i in citirea Sfintilor Parinti. 2. Se mai spunea despre dansul ca, dupa venirea parintelui Gherontie de ~a Manastirea Neamtla Colegiul Sfantul Sava, atat de mult s-a folosit tanarul Gheorghe de smerenia ~i blandetea inimii lui, ca, dupa terminarea ~colii, s-a ~a.cut ~i el calugar. 3. Se spunea iara~i. ca atat de mare era legatura dragostei intre parintele Gherontie ~i uce!licul sau, Gheorghe, ca, pana la moarte, nimeni dintre 0ameni ~i nimic pamantesc nu i-ar fi putut desparti pe unul de altul. Prin ei _impreuna petreceau calugaria ~i carturaria, smerenia ~i intelepciunea, dorul ' de Hristos cu dorul de cunoa~tere, blandetea cu ascultarea". 4. Vazand staretul Paisie pe acest tanar battan intrand in nevointa duhovniceasca ~i cunoscand intru sine ca va fi vas ales a1 Bisericii lui Hristos, indata 1-a tuns in schima monahala ~i 1-a racut diacon. ~i era parintele Grigorie foarte smerit ~i ascultator catre toti. 5. La traducerea cartilor din limba greaca, impreuna lucrau ~i se ajutau :erodiaconu1 Grigorie cu parintele sau duhovnicesc Gherontie. Tot ce talmacea ;.mul, indrepta ce1alalt. Ei au tractus impreuna multe caqi, precum: Patericul, uparit la Bucure~ti in anul 1828; Octoihul, tiparit 1a Ramnic ~i Buda in anu1 1811; Adunarea pe scurt a dumnezeie~tilor dog me, tiparita la Manastirea ~eamt in anu1 1816; Talcuire pe scurt la antifoanele celor 8 glasuri, tiparita :m la Manastirea Neamt, 1817; cele 12 mineie, tiparite la Buda in anii 1804:805; VieJile SfinJilor, tiparite 1a Manastirea Neamt, intre anii 1807-1815 ~i la

352
Bucure~ti,

PATERICUL

ROMANESC

intre anii 1834-1836; Talcul Evangheliei, ramas in manuscris; Car]i de fnvafatura. pentru Seminarul de la Socola ~i altele. 6. Cerand mitropolitul Dositei al Tarii Romane~ti de la Veniamin Costachi, parintele Moldovei, sa-i trimita doi monahi talmacitori din limba greaca, acesta ii trimite pe smeritii calugari Gherontie ~i Grigorie din Manastirea Neamt. Cei doi monahi reinfiinteaza tipografia Mitropoliei din Bucure~ti, tiparesc carti de slujbli ~i invatatura, pun in randuiala biblioteca, apoi se intorc iara~i in Moldova, la metania lor. 7. Se spunea pentru ierodiaconul Grigorie ca mare ~i nemangaiata durere a avut cand a vazut pe parintele sau duhovnicesc Gherontie ucis de talhari la intoarcere din Muntele Athos. Deci, ingropandu-1 acolo, peste Dunare, la o manastire ~i plangand mult pentru el, s-a intors la Manastirea Neamt. Dupa ~apte ani ucenicul ii aduce osemintele fericitului sau staret ~i le ingroapa in pamantul tarii. 8. Cilauzit de harul Duhului Sfant, smeritul ierodiacon Grigorie parase~te Manastirea Neamt, prin anul 1820, ~i se stabile~te la Caldaru~ani, intr-o chilie foarte saraca, afara de zidul manastirii. Singura lui avere era o de saga cu carti ~i o rogojina pe pat. Aici petrecea ziua ~i noaptea in post ~i rugaciune, talmacind carti din porunca mitropolitului ~i necautand nici o dregatorie bisericeasca. Era a~a de nevoitor la cele duhovnice~ti, incat toata noaptea priveghea. Numai ,lumina zilei ii stingea lumanarea in chilie". 9. La inceputul anului 1823 a venit la chilia lui o solie de la Bucure~ti ~i i-a spus: - Domnul tarii vrea sate faca mitropolit ~i te cheama! - Ca maria sa, Voda, rna cheama, voi veni, a zis el, dar ca sa fiu pastor al turmei lui Hristos eu, nevrednicul, numai de gandul acesta rna cutremur. A doua zi a plecat pe jos spre Bucure~ti. 10. Cum trecea noaptea prin satul Tunari, preotul 1-a vazut rau imbracat ~i 1-a inc his in cotetul porcilor, crezand ca este vreun calugar hoinar. A doua zi, o sluga i-a dat drumul pe ascuns. Dupa putin timp, preotul 1-a vazut mitropolit ~i s-a infrico~at. Iar blandul pastor, zambind, i-a zis: - Nu te teme, parinte, ca porcii sfintiei tale s-au purtat bine cu mine! 11. Dupa trei zile, ierodiaconul Grigorie a primit sa fie pastor al turmei lui Hristos. Apoi, hirotonindu-se, domnitorul Grigorie Ghica i-a inmanat carja ~i i-a zis: - Nici celui care a alergat, nici celui ce s-a rugat, ci celui pe care 1-a binevoit Dumnezeu!

Sfinfii lerarhi llie lorest (+1657) ~i Sava Brancovici ( 1683)

Schitul Sihla-Neamt (secolul XVIII) Bisericuta Dintr-un brad>> de Ia Sihla (1763)

Sfinta Teodora de Ia Sihla (secolele XVII-XVIII)

Sfintul I erarh losif eel Nou de Ia Parto~ (+ 1656)

Mitropolitul Martir Antim lvireanul (+1716)

Sfinta Minastire Pasarea (secolul XIX)

Sfinta Minastire Cernica (1608) Cuviosul Staret Gheorghe de Ia Sfintul Ierarh Calinic de Ia Cern ica ( 1868) Cernica ( 1806)

Cuviosul Vasile de Ia Poiana Marului (+1767)

Cuviosul Paisie eel Mare de Ia Neamt (+1794)

~litul Grigorie Dascalul (+1834)

Mitropolitul Moldovei Veniamin Costachi (+1846)

Arhimandritul Neonil Buzila de Ia Neamt ( 1853)

Cuviosul Arhimandrit lrinarh Roseti de Ia Horaifa ( 1859)

I eromonahul Macarie Dascalul (+ 1836)

Sfinta M1nastire Varatec (secolul XVIII) Cuviosul losif Pustnicul de Ia Varatec ( 1828)

Monahul Procopie (Picu) Patruf 1872)

(+

Schitul Romanesc Prodromui-Muntele Athos (secolul XIX) Cuviosul Schimonah Nectarie Protopsaltu I ( 1898), Schitul Prodromui-Athos

Cuviosul leroschimonah Nifon lonescu (+1901), ctitorul Schitului Prodromui-Athos

CUVIOSI DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI

XIX

353

12. Ca parinte duhovnicesc al Tarii Romane~ti, mitropolitul Grigorie era pentru toti exemplu de sfintenie, de saracie desavar~ita ~i de dragoste pentru mantuirea turmei. in cele trei eparhii - Buzau, Ramnic ~i Arge~ - a pus episcopi noi pe care ii sratuia sa cerceteze regulat turma, sa se osteneasca Ia indreptarea Bisericii ~i ,sa nu stea Ia sfaturi ~i pricini de~arte". Apoi a cerut -sa nu se mai faca hirotonii necanonice" . 13. Acest mare mitropolit purta multa grija pentru intemeierea de ~coli spre luminarea poporului, fiind numit de domn efor al tuturor ~colilor din l'lra. La Colegiul ,Sfantul Sava" se ingrijea personal sa aiba profesori buni ~i evlavio~i; lua parte la examene ~i dadea ajutor copiilor silitori ~i sarmani. Iar cand profesorii aveau purtari nepotrivite cu chemarea lor, le spunea: - Sa va indreptati cu totii ~i apoi sa indreptati; sa dobanditi naravuri bune, apoi sa invatati de naravuri. Sa fiti cu totii sfinti sau aproape de sfinti, precum erau dascalii cei mai dinainte intr-acest loc. 14. Mitropolitul Grigorie a staruit sa se infiinteze seminarii in fiecare eparhie, devenind astfel adevaratul ctitor al seminariilor din Tara Romaneasca. S-a ingrijit sa faca randuiala prin manastiri, punand stareti romani in manastirile inchinate ~i oprind 0 parte din venituri pentru repararea lor, caci multe din ele ajunsesera in stare de paragina. 15. Dar ~i petrecerea sa duhovniceasca este vrednica de amintit. Noaptea dormea foarte putin, caci se indeletnicea cu rugaciunea ~i cu traducerea de carti. Apoi manca, o data pe zi, putine legume ~i poame. Purta haine simple de ~iac calugaresc ~i nu :tacea niciodata plimbari. Era inca foarte bun chivernisitor, insa darnic cu saracii ~i vaduvele. Iar cand era vorba de tiparit carti ~i de dat ajutoare Ia elevi, nu precupetea banii. 16. Acest intelept mitropolit intrecea pe toti din vremea sa cu ravna ~i cunoa~terea Sfintilor Parinti. Patrundea ~i stapanea cu multa pricepere invatatura ortodoxa a dogmelor ~i a Sfintei Scripturi, pentru care i se spunea ,teologul Grigorie, inalt in ~tiinte ~i in intelepciune, adanc in noima ~i smerit cugetator in ispravi ~i in lucrare". Iar dregatorii tarii ~i poporul il numeau ,Mitropolitul Grigorie Dascalul", precum se nume~te pana astazi. 17. Vazand acest mare ierarh ,ca neamul nostru romanesc este evlavios din fire, dar sarac de armele credintei, s-a aprins cu ravna pentru luminarea lui" prin traducerea ~i tiparirea lucrarilor Sfintilor Parinti. Cat a fost mitropolit pe scaunul Tarii Romane~ti a tradus ~i tiparit, atat Ia Bucure~ti, cat ~i Ia Buzau ~i Caldaru~ani, urmatoarele carti:

354

PATERICUL

ROMANESC

Cuvintele despre purcederea Sfantului Duh ale lui Iosif Vrienie, imparJire de grau i PuJul Sfantului loan Gura de Aur, toate trei traduse cat a stat in surghiunie ~i tiparite la Buzau, intre anii 1832-1833; Epistolele de ob~te ale Patriarhului Fotie, ramase in manuscris; Doua cuvinte doveditoare pentru purcederea Sfantului Duh ale Sfantului Grigorie Palama; Despre cele opt ganduri ale Sfantului Casian Romanul; ViaJa Cuviosului Paisie de La Manastirea NeamJ; Din fnvaJaturile SfinJilor Trei Ierarhi, ale SfinJilor Atanasie eel Mare, loan Damaschin ~i Simeon Noul Teolog, Fericitul Augustin, Teodorit, Teofilact al Ohridei, Atanasie de Paros ~i altii. Pentru tiparirea atator carti a infiintat doua tipografii noi, una la Episcopia Buzaului ~i alta la Manastirea Caldaru~ani. Toate cartile tiparite de el le impartea in dar la biserici ~i in popor. 18. Pe cand era in surghiun (1829-1833), i s-a cerut demisia. lar el, dorind foarte mult sa-~i conduca turma incredintata lui, a dispuns: - Dumnezeu mi-a dat suflet ~i eparhie ~i, cand imi va ie~i sufletul, atunci voi lasa eparhia. Caci acestea sunt lucruri care privesc mantuirea sufletelor. 19. Pe fiii sai duhovnice~ti ii invata, zicand: - Cat avem vreme, sa lucdim cele bune. Sa vietuim dupa cum zice Apostolul, cu infranare, cu dreptate ~i cu buna-credinta. Ca dupa ce ne vom duce de aici, nici un cuvant de indreptare nu ne va fi noua ditre Cel ce ne va lua seama. Precum nici carmaciului, dupa ce se va ineca corabia, nici doctorului, dupa ce va muri bolnavul. 20. Apoi adauga: - Ce vom face dar, va zice cineva? Sa chemam doctori iscusiti ~i care nu mint numele, pe Sfintii Parinti. Si auzind sfaturile lor, sa ne plecam lor ~i primind plasturii lor, sa le punem la ranile noastre. Mai ales ca ~i retetele se dau in limba no astra i in dar. 21. Iar despre cuvintele Sfantului loan Gura de Aur, pe care insu~i le-a tradus ~i le-a tiparit, spunea: - Cat este de dulce vorba sfantului ~i cat folos poate sa pricinuiasca cititorilor, singuri cei ce le vor citi vor marturisi. Ca eu nu indraznesc a zice ceva, ca sa nu mic~orez cu gangavia mea fiinta lor sau a dulcetii sau a folosului. lar dadi Dumnezeu rna va tine sanatos in surghiun, ajutand El, cu rugaciunile sfantului voi mai scrie. 22. Altadata iara~i spunea: - Precum nu am incetat, mai inainte de a rna sui pe scaunul mitropoliei, sa rna silesc spre folosul neamului, dupa cum marturisesc cartile cele tiparite, a~a ~i dupa ce m-am suit, aa ~i dupa ce m-am dus in surghiun. Aa, cu

':::T V I 0 ~I DIN PRIM A J U M AT ATE A SEC 0 L U LUI

XIX

355

i).mmezeu sa se zica,

~i

aici, in Sfanta Mfmastire a

Caldaru~anilor

fiind oprit,

llliii voi sili ca sa se mai dea la lumina acest fel de carti, spre slava lui
~ezeu ~i folosul fratilor. Ca numai atat voiesc sa traiesc, cat sa ajutorez Pravoslaviei ~i neamului ~i fratilor, ca sa poata cu inlesnire prin invataturile Siiniilor sa dobandeasca bunatatile cele ve~nice. 23. Intorcandu-se din surghiun in primavara anului 1834, a inceput ~atia catedralei mitropolitane. Dar cei din jurul sau, vazandu-1 slab ~i :rimin, 1-au intrebat: - Inalt Preasfintite, dar cand 0 sa vezi catedrala terminata? - Imi ajunge sa incep lucrarea - a raspuns el. Cred ca urma~ii neaparat r.x sfar~i-o. 24. Dintre toate cartile, socotea mitropolitul Grigorie Dascalul ca ,cele r.ai potrivite vremii ~i patriotilor de rand" sunt Vietile Sfintilor. De aceea a ~eput traducerea ~i tiparirea lor. Insa n-a apucat sa tipareasca decat doua ""C~lume ~i s-a dus la Hristos. Cu cateva ceasuri inainte de ob~tescul sfar~it a :iYUS catre un episcop al sau: - Sa nu se sminteasca din tiparire Vietile Sfintilor ~i tipografiile neincetat sa lucreze, tiparind carti folositoare de suflet! Apoi ~i-a dat sufletul in mainile Domnului, la 22 iunie, 1834. 25. Spuneau ucenicii ca nu s-a gasit nici o avere in chilia acestui cuvios :::itropolit, decat carti randuite sa se dea in dar. Deci, fiind plans de tot ?Qporul, a fost ingropat sub strea~ina catedralei. Dupa ~apte ani, osemintele sale au fost stramutate la Caldaru~ani. Pe craniul sau stau scrise pana astazi ~este cuvinte: ,Acest cap este al preasfintitului nostru mitropolit Grigorie al III-lea. La ~caru 1829 din porunca Rusiei s-au dus in Basarabia, iar dupa slobozenie s-au fmors in Bucure~ti, la scaunul sau ~i au raposat in Domnul cu pace la leatu i834".

SCHIMONAHIA FILOTEIA Manastirea Pasarea-Ilfov (secolele XVIII-XIX) 14


Vrednica de pomenire schimonahia Filoteia - mama Sfantului Calinic de la Cernica - era de loc din Bucure~ti, fiica de parinti credincio~i. Din botez se .:hema Floarea.
14

Viafa Sfantului Calinic de la Cemica, Bucure~ti, 1956, p. l-2

356

PATERICUL

ROMANESC

Casatorindu-se cu un tanar plin de frica lui Dumnezeu, anume Antonie, din cartierul Sfantul Visarion, au dat na~tere la patru copii. Cel mai mare a ajuns preot de mir. Apoi s-a retras intr-o manastire ~i s-a calugarit cu numele de Acachie. Copilul eel mai mic, numit din botez Constantin, a fost dat la invatatura pentru a deveni tot preot. Dar, cu randuiala lui Dumnezeu, in anul 1807 a intrat in Manastirea Cernica. Mai tarziu a devenit staret ~i episcop de Ramnic. Apoi, Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica. Vaduva Floarea, ramasa flira sot ~i flira copii, cu sfatul fiului ei, a intrat ca sora in Manastirea Pasarea de langa Bucure~ti. Aici a fost data in grija unor maici batrane de la care a deprins nevointa vietii calugare~ti. Apoi, cu binecuvantarea staretului de atunci al Cernicai, arhimandritul Calinic, sora Floarea a fost tunsa in schima monahala, cu numele de schimonahia Filoteia. Mai traind cativa ani la Manastirea Pasarea ~i nevoindu-se mult in rugaciune ~i ascultare, schimonahia Filoteia s-a mutat la ve~nica odihna, inainte de anul 1840. Rama~itele sale pamante~ti se odihnesc in cimitirul manastirii.

IEROMONAHUL MACARIE PROTOPSALTUL innoitorul muzicii psaltice romane~ti (1 7 7 0 - 1 8 3 6) 15


Smeritul ieromonah Macarie, protopsaltul Mitropoliei din Bucure~ti, a fost eel mai vestit ,dascal de musichie", la inceputul secolului trecut ~i un mare ctitor al muzicii noastre biserice~ti. Era originar din satul Perieti, Ialomita, nascut in jurul anului 1770. Fiind inzestrat de Dumnezeu cu dragoste de biserica ~i cu darul cantarii, a deprins muzica psaltica ,din mica sa copilarie". Apoi, impreuna cu sora sa, au intrat in nevointa calugareasca. El s-a calugarit la Manastirea Caldaru~ani, iar sora sa, Justina, la Manastirea Viforata. Auzind de numele ~i talentul sau, mitropolitul Dositei Filitti (1793-1810) 1-a actus la mitropolie ~i 1-a dat sa invete carte la Colegiul Sfantul Sava din Bucure~ti. Apoi 1-a hirotonit preot. In anul 1820, mitropolitul Dionisie Lupu, vazand ca ieromonahul Macarie ,era cantaret desavar~it ~i cunoscator profund al sistemelor de psaltichie veche ~i noua", 1-a numit director (epistat) al ~colii de muzica bisericeasca, infiintata
15 Pr. N. M. Popescu, Via[a ~i activitatea dascalului de dmtari Macarie Ieromonahul, Bucure~ti, 1908; Idem, Macarie Psaltul la 100 de ani de la moartea lui, Bucure~ti, 1936; Nifon M. Ploe~teanu, vicarul Sfintei Mitropolii a Bucure~tilor, Carte de muzica bisericeasca, Bucure~ti, 1902

C U V I 0 ~ I D I N PRIM A J U MAT ATE A S E C 0 LULU I X I X

357

.::~ el la mitropolie. in aceasHi ~coaHi se pregateau gramaticii ~i candidatii la

preotie. Cuviosul Macarie era totodata un dilugar smerit ~i sporit in cele .iuhovnice~ti, bun slujitor al Bisericii lui Hristos ~i distins orator. Atat :.imarea, cat ~i predica ieromonahului Macarie erau inspirate de Duhul Sfftnt ~: se savar~eau ,cu toata evlavia ~i dreapta socoteala". La porunca mitropolitului Dionisie, ieromonahul Macarie a inceput opera .:e traducere din limba greaca a cantarilor biserice~ti in grai curat romanesc, ..::omodandu-le cu sufletul ~i cantarea poporului nostru. Renuntand la ,sistema -, eche" ~i greoaie, el transcrie muzica psaltica pe notatie noua, in graiul ?3-triei, u~or de invatat pentru toti. in acest scop a tiparit la Viena, intre anii 1822-1823, trei carti de cantari Jlserice~ti ,dupa noua sistema" ~i anume: Teoreticonul, Anastasimatarul, .:edicat mitropolitului Veniamin Costachi, ~i Irmologhionul. Dupa intoarcerea S..2J. in tara, ,ca un apostol ravnitor" ce era, s-a ostenit sa raspandeasca peste :or noua cantare bisericeasca, mergand din loc in loc, prin ora~e, prin biserici ~" manastiri. Pana in anul 1829, to ate ora~ele din judetele Tarii Romane~ti .:.Yeau ~coli de muzica in limba poporului, dupa metoda ieromonahului \1acarie; iar cartile sale au ajuns la toate seminariile ~i manastirile vremii, din \1oldova, Transilvania ~i Banat. Insu~i mitropolitul Grigorie al Ungrovlahiei, ;:erotectorul sau, il nume~te ,dasdllul ~coalelor romane~ti de musichie". Cuviosul Macarie Ieromonahul era ~i un bun compozitor de cantari :-:serice~ti ~i un ,patriot ravnitor". El este eel dintai compozitor de imnuri ?-=Olare romane~ti. Sunt vestite catavasiile sale de Florii, cantarile Sfintei Lirurghii ~i indeosebi axioanele inchinate Maicii Domnului. Melodia cantarilor ::ii este lini~tita, nesilita ~i potrivita. Ea curge lin, ca un izvor curat de apa. Pentru toate acestea, ieromonahul Macarie este considerat ,intemeietorul" ~: fondatorul muzicii psaltice romane~ti. El a ,nationalizat" muzica psaltica, :ara a se departa de textul original. Adica a curatat-o de influentele straine, ::-ientale, ~i i-a dat ve~mant nou, autohton. N-a sacrificat nici melodia ~nmita, nici limba romaneasca. in anul 1829, o data cu surghiunia mitropolitului Grigorie Dascalul, a fast ~Yoit ~i ieromonahul Macarie sa plece din Bucure~ti. Poposind in Moldova, =ai intai ajunge egumen la Manastirea Barnova. Apoi se duce la Manastirea ~earn!, unde, timp de trei ani de zile, invata pe calugari noua cantare ::sericeasca. in anul 1833, ieromonahul Macarie Dascalul se intoarce in Tara ;t0maneasca la Manastirea Caldaru~ani. Apoi, imbolnavindu-se, este luat in '- _:rijire de sora sa, Iustina, stareta Manastirii Viforata. In toamna anului ~ S36, Cuviosul Macarie Ieromonahul se stramuta din viata aceasta la cerqtile -h:a~uri, pentru a canta neincetat cu ingerii maririle lui Dumnezeu.

358

PATERICUL

ROMANESC

CUVIOASA XENIA SCHIMONAHIA Manastirea Agapia 16 (secolele XVIII-XIX)


in prima jumatate a secolului XIX s-a nevoit la Manastirea Agapia o smerita ~i mult sporita calugarita, cu numele de schimonahia Xenia. Aceasta cuvioasa era de loc din tinutul Ia~ilor, iar dupa neam se tragea dintr-o familie de oameni foarte credincio~i. Parintii, crescand-o in frica de Dumnezeu, au dat-o la invatatura. Apoi, voind sa o casatoreasca, fecioara a renuntat la cele pamante~ti ~i, intrand in viata calugareasca, s-a racut mireasa lui Hristos. Mai intai s-a nevoit cativa ani la Manastirea Socola-Ia~i, sub povatuirea egumenei Elisabeta Costachi. Apoi, pretacandu-se Agapia in mfmastire de maici ~i mutandu-se ob~tea de la Socola aici, a venit ~i tanara nevoitoare, schimonahia Xenia. in noua manastire, Cuvioasa Xenia se nevoia mai ales cu slujba la biserica, cu privegherea de noapte, cu citirea sfintelor carti ~i cu rugaciunea lui Iisus. Ascultarea ~ era cantarea la strana, ingrijirea bisericii, iar in timpul liber facerea de stihuri versificate ,spre lauda lui Dumnezeu ~i mangaierea sufletului". Caci, ducand o viata cu totul aleasa, in post, in smerenie ~i in neadormita rugaciune ~i fiind luminata cu multa invatatura de carte, schimonahia Xenia se invrednicise de la Dumnezeu de darul facerii de versuri duhovnice~ti. Si era renumita aceasta cuvioasa in Manastirea Agapia ~i in tot tinutul Neamt pentru sfintenia vietii ei ~i pentru alesele stihuri biserice~ti pe care le scria. Din aceasta pricina i se spunea ,racatoarea de stihuri". Versurile sale sunt versuri de laud a lui Dumnezeu ~i de mangaiere duhovniceasca, precum singudi autoarea le nume~te, impartite in mici grupe sau , stihuri", dupa numarul praznicelor imparate~ti ~i a~ezate in or dine a Sinaxarului de peste an. Cartea de versuri biserice~ti a schimonahiei Xenia a fost terminata in anul 1826. Ea contine 186 de foi cu peste doua mii de versuri, insotite de o frumoasa prefata. Versurile sale, adevarate imne ~i cantari de bucurie, sunt izvorate dintr-un suflet curat ~i impacat cu Dumnezeu. Ele cheama toata suflarea sa laude pe Domnul ~i sa marturiseasca minunile Lui. Astfel, smerita schimonahie Xenia este cea dintai poeta in trecutul neamului nostru, iar ,stihurile" ei formeaza prima carte de imne romane~ti.

~i

Dupa documentele Manastirii Agapia, de Ia Arhivele Statului - Bucure~ti, pc. .-nii 1800 - 1845 insemnarile de pe manuscrisul nr. 4720, pastrat in original Ia Biblioteca Academiei Romane.

16

. C UVI0
A~a

SI

D I N PRIM A J U MAT ATE A SEC 0 L U LUI

XIX

359

::n bucurie

nevoindu-se Cuvioasa Xenia peste 50 de ani, in neincetata rugaciune, ~i cantare ~i bineplacand mirelui ei, Iisus Hristos, s-a stramutat cu pace la cere~tile ll'ica~uri pe la jumatatea secolului trecut.

SCHIMONAHUL ISAAC DASCALUL Manastirea Neamt ( t 1817) 17


Cuviosul Isaac schimonahul a fost unul dintre cei mai mari dasclHi de ~imbl'i greaca ~i slavona din Manastirea Neamt. Originar din partea locului, a :ntrat din tinerete in marea lavra, deprinzand de la cei mai invatati calugari ~una nevointa in Hristos ~i invataturile Sfintilor Parinti. in pomelnicul ctitoresc al Manastirii Neamt se spune ca era atat de iscusit ~ ambele limbi, incat ,a invatat pe parinti limba elineasca ~i a talmacit carti !!IUlte din limba elineasca". Schimonahul Isaac a creat o adevarata ~coala de greaca la Neamt, reu~ind sa invete pe unii calugari limba in care s-au scris .:ele mai multe opere ale Sfintilor Parinti. in timpul staretiei Cuviosului Paisie, schimonahul Isaac se numara printre cei dintai dascali de ,elinie", a.laturi de arhimandritul Macarie, ieromonahul Ilarion, ierodiaconii Stefan ~i Grigorie Dascalul, monahul Gherontie ~i altii, toti romani de neam. Din limba greaca, schimonahul Isaac a tradus cu iscusinta multe carti ?atristice, indeosebi filocalica: Cartea Sfintilor Varsanufie ~i loan (1787), 0pera integrall'i a Sfantului Simeon Noul Teolog, cartile Sfantului Efrem Sirul, Octoihul Maicii Domnului, cu cele 56 de canoane ce se citesc la Pavecernita 1816) ~i altele. Toate aceste carti dovedesc marea evlavie pe care o avea Cuviosul Isaac catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu ~i catre invataturile cele mai inalte ale Sfintilor Parinti. De asemenea, graiul atat de dulce, de clar ~i curgator al traducerilor sale dovede~te cat de iscusit carturar ~i cunosditor a.I limbilor literare greceasca ~i romaneasca era schimonahul Isaac Dascalul. Din limba slavona, schimonahul Isaac a talmacit Tipicul Mare, zis ,al Sfantului Sava", tiparit la Ia~i in anul 1816, aditfmd ~i in aceasta limba aceea~i pricepere ~i indemanare. Dupa anul 1800, parintele Isaac Dascalul s-a nevoit ci!iva ani in ob~tea Schitului Prodromul - Athos. Aici a continuat sa traduca ::l.ai multe carti care, netiparindu-se, au circulat in manuscris prin manastiri, Cin care multe s-au pierdut.
Pomelnicul ctitoresc al Sfintei Manlistiri Neamf, 1846, Biblioteca Manastirii Neamt, mss. nr. _;(.f. 82 v; Cetfericov, Paisie, stareful Maniistirii Neamf, 1940, p. 359
17

360

PATERICUL

ROMANESC

Intorcfmdu-se la metanie, schimonahul Isaac Dasdilul scrie, la rugamintea calugarilor din manastire, ViaJa pe larg a stareJului Paisie ~i traduce ~i alte carti18 Pe lfmga ascultarea sa de dascal, traducator ~i scriitor de carti patristice, prin care cauta slavirea lui Dumnezeu in graiul neamului ~i folosul sufletesc al tuturor romanilor, Cuviosul Isaac din Manastirea Neamt avea o nevointa cu totul aleasa. Indeosebi se nevoia cu postul, cu rugaciunea, cu tacerea, cu citirea ,dumnezeie~tilor Scripturi" ~i cu privegherea cea de noapte. Apoi avea cuget smerit, socotindu-se mai pacatos decat toti ~i nevrednic de cele sfinte. A~a petrecand bunul osta~ al lui Hristos, schimonahul Isaac Dascalul, ~i bine savar~indu-~i calatoria, ~i-a dat sufletul in mainile Domnului ~i a fost adaugat parintilor sai din Manastirea Neamt.

IEROSCHIMONAHUL IOSIF PROTOPSALTUL Manastirea Neamt (t 1840?)


Acest cuvios parinte a fost eel mai mare dascal de muzica psaltica al Manastirii Neamt din prima jumatate a secolului XIX. Originar din partea locului, ieroschimonahul Iosif ,Nemteanu", cum i se spunea in manastire, a luat jugul lui Hristos in marea lavra a Moldovei, prin anii 1790. Fiind inzestrat de Dumnezeu cu multa intelepciune ~i cu darul frumoasei cantari, aici a invatat de la dascali batrani cuno~tintele cele duhovnice~ti ~i me~te~ugul muzicii biserice~ti. Si atat de bine a deprins muzica psaltica, incat, in putini ani, pe toti marii psalti nemteni i-a intrecut. Si atat de frumos canta la biserica, incat multi veneau sa-l asculte, caci canta lui Dumnezeu cu mare evlavie, ca o adevarata alauta duhovniceasca, iar glasul sau umplea biserica, de~tepta inimile ~i scotea lacrimi. Invrednicindu-se de darul preotiei, ieroschimonahul Iosif a fost timp de peste 20 de ani mare duhovnic ~i protopsalt ~i eel dintai dascal de psaltichie nemtean, care intemeiaza o ~coala de muzica bisericeasca traditionala in Manastirea Neamt. Sub staretul Paisie, in biserica se canta la strana dreapta pe note liniare, dupa obiceiul bisericilor slave, iar la stanga se canta muzica psaltica veche. Deci, vazand dascalul Iosif ca se indeparteaza calugarii de muzica bizantina veche, sistematizata de Sfantul loan Damaschin (secolul VIII), a
18

Andronic Duhovnicul, /storia Mllniistirii Neamf, M-rea Neamt, 1863, mss. nr. 161, f. 29 v

CUVI0

SI

D I N PRIM A J U M AT ATE A SEC 0 L U LUI

XIX

361

cautat sa impodobeasdi din nou Biserica cu canHirile psaltice pe cele opt glasuri. Caci tarile romfme au folosit din inceput in cult muzica psaltica, adusa, fie direct din Bizant, fie din Muntele Athos, prin intermediul calugarilor. Cuviosul Iosif a scris ~i a compus cfmtari pe melodie psaltica ~i a format ucenici vestiti de muzica veche in mfmastirile nemtene. Scoala intemeiata de el a stralucit la Neamt pana spre sfar~itul secolului XIX, fiind socotit ca un mare dascal ~i innoitor de muzica veche in Moldova; a fost premergatorul ieromonahului Macarie Protopsaltul, adevaratul innoitor al muzicii psaltice
romane~ti.

in Istoria Manastirilor Neamfu $i Secu se scriu urmatoarele despre Cuviosul los if: ,in vremea staretiei lui Dometian staretul ( 1823-1834), care a urmat dupa Ilarie ( 1818-1823), foarte mult era impodobita aceasta monas tire cu parintele dascalul Iosif ieromonah" 19 Iar in Pomelnicul ctitoresc al Sfintei Monasteri NeamJ, se insemneaza urmatoarele despre el: ,A actus in Manastirea Neamt ~tiinta ~i invatatura musichiei vechi a cantarilor biserice~ti, pe care le-a paradoxit (predat) la multi parinti" 20 Deci, impodobind Biserica lui Hristos cu alese cantari duhovnice~ti ~i bine savar~ind calatoria vietii, s-a stramutat la cere~tile laca~uri in anul 1840, lasand in urma numero~i ucenici.

SCHIMONAHIA OLIMPIADA Fondatoarea Manastirii Varatec (1757-1842)


Aceasta ravnitoare calugarita era fiidi de preot din ora~ul Ia~i. La varsta legiuita s-a casatorit. Dar, raposand sotul ei, a parasit grijile lumii ~i s-a dus sa slujeasca lui Hristos in Manastirea Topolita din tinutul Neamt. Acolo a fost facuta rasofora, primind numele de Olimpiada, in loc de Bala~a. Neimpacandu-se cu randuiala manastirii, a venit la Staretul Paisie, care i-a poruncit, in urma unei descoperiri avute, sa caute, impreuna cu Schimonahia Nazaria, un loc de manastire, unde sa se nevoiasca in tacere, in rugaciune ~i in taierea voii. De aceea, luand binecuvantare, a plecat sa caute un loc potrivit ~i retras de lume. Si afland loc de lini~te in padurile Varatecului, cu sfatul Cuviosului Iosif Pustnicul, a inceput constructia unei bisyrici din lemn, in anul
19

20

Arhiereul Narcis Crefulescu, mss. nr. 164-1907; Biblioteca Miiniistirii Neamt, p. 103 Mss. nr. 190 din anul 1846, f. 82 v. Biblioteca Miinastirii Neamt

362

PATERICUL

ROMANESC

1785. A~a a luat na~tere Schitul de maici Varatec. in anul 1787 au fost stdimutate aici ~i calugaritele din Manastirea Topolita, sub egumenia schimonahiei Nazaria de la Durau. Acum prime~te tunderea in marea schima ~i rasofora Olimpiada. Vazand ca soborul maicilor se mare~te, iar biserica de lemn este neincapatoare, schimonahia Olimpiada a adunat fonduri de la oameni iubitori de Hristos ~i a inceput zidirea unei biserici mult mai mari. in anul 1808, biserica cu hramul ,Adormirea Maicii Domnului" a fost terminata. Tot prin osardia maicii Olimpiada s-a construit in anul 181:'7 o biserica de lemn la cimitir, in cinstea Sfantului loan Botezatorul, zidul de incinta ~i chilii pentru calugarite. Cu toate ca schimonahia Olimpiada era ,Marta" manastirii, ea nu uita nici de cele duhovnice~ti. La slujbele bisericii era nelipsita; Ia ascultare, cea dintai, iar pravila ~i canonul le tacea regulat. Se indeletnicea, mai ales noaptea, cu citirea Sfintei Scripturi ~i cu scrierea cuvintelor Sfintilor Parinti, pentru ea ~i pentru ucenicele ei. Sufletul maicii Olimpiada era impodobit ~i cu smerita cugetare. De mai multe ori fiind rugata sa fie stareta, ea n-a primit, socotindu-se nevrednica. Totu~i. in anul 1822 a primit sa fie stareta ~i maica duhovniceasca soborului, care numara peste 300 de calugarite, ~i a povatuit cu multa intelepciune sfanta manastire timp de ~ase ani de zile. Apoi, mutandu-se Cuviosul Iosif din viata aceasta, s-a retras ~i maica Olimpiada din sHiretie. in anul 1834 este aleasa pentru a doua oara stareta a Manastirii Varatec, pe care o conduce duhovnice~te pana in anul 1842, cand se muta la ve~nica odihna in varsta de 85 de ani21 Aceasta a fost viata ~i ostenelile schimonahiei Olimpiada.

SCHIMONAHUL NICANOR Manastirea Sihastria-Neamt (t 1844)


Acest schimonah era de loc din Boto~ani, nida a staretului Ilarie din Manastirea Neamt. Toata viata sa a construit biserici prin sate, prin ora~e ~i manastiri, caci in Moldova ,me~terul Nicolae Cerneschi era vestita calfa de pietrari".
21 Monahia Zenaida Racle~ ~f Arhim. Evghenie Ungureanu, Istoria Mfmastirii Varatec, ManastiretJ NeamJ, 1923; Monumente istorice biserice~ti din Mitropolia Moldovei, Ia~i. 1975, p. 342-353

C U V I 0 ~ I D I N PRIM A J U M AT ATE A S E C 0 LULU I

XIX

363

intre anii 1821-1822 a zidit in Mfmastirea Neamt un corp de chilii, in partea de sud a .incintei. Intre anii 1823-1824 a zidit din nou ,cu a sa cheltuiala" biserica Mfmastirii Sihastria. Intre anii 1826-1840 a zidit biserica Sfantul loan Teologul de la cimitirul Manastirii Neamt ~i Agheasmatarul. A mai zidit un corp de chilii ~i biserica Sfantul loan Teologul la Manastirea Secu, un corp de chilii la Manastirea Agapia ~i altele. Precum reiese din inscriptii, cele mai multe biserici au fost construite gratuit, ,prin osardia ~i cu ajutorul iubitorului de Hristos, jupan Nicolae Cerneschi". Intre anii 1841-1842, acest pururea pomenit ctitor de biserici se daruie~te pe sine cu totullui Hristos, retragandu-se la Schitul Sihastria. Aici este tuns in schima monahala de egumenul Valerian, dandu-i numele de Nicanor. in vara anului 1844 ~i-a savar~it calatoria acestei vieti ~i a fost inmormantat langa biserica ctitorita de el. Spun parintii batrani ca in anul 1941, cand a ars acoperi~ul bisericii, crucea de pe turn a cazut ~i s-a infipt chiar pe mormantul ctitorului. Apoi, sapand putin, s-au aflat oasele lui raspandind buna mireasma. A~a binecuvanteaza Dumnezeu pe cei ce iubesc podoaba casei Sale.

CUVIOSUL IUSTIN IEROSCHIMONAHUL Primul ctitor al Schitului Prodromul-Athos (1770-1845)


Cuviosul lustin Sihastrul era de loc din Moldova, iar cu metania din Manastirea Neamt, calugarit de marele staret Paisie. Prin anul 1800 ajunge duhovnic ~i povatuie~te multe suflete pe calea mantuirii. Do rind sa petreaca restul vietii in , Gradina Maicii Domnului", pleaca in anul 1810 la Muntele Athos cu ucenicii sai, Patapie ~i Grigorie. Acolo cumpara de la Manastirea Mare a Lavra chili a numita , Vigla lanicopoli", care avea ~i o mica biserica cu hramul , Taierea Capului Sfantului loan Botezatorul". Langa biserica, duhovnicul lustin a zidit apoi 50 de chilii pcmtru parinti, arhondaric, bucatarie, trapeza, bolnita ~i egumenie. Auzind de aceasta monahii romani, care se nevoiau prin manastiri ~i pe~teri, s-au adunat ca la treizeci de vietuitori in ob~tea Cuviosului lustin. Dupa cativa ani, Marea Lavra i-a recunoscut dreptul de a se numi ,Schitul Romanesc Prodromul". A~a a luat na~tere primul schit romanesc in Muntele Athos. Ca~ugarii insa duceau mare lipsa de apa, pentru ei ~i pentru gradina. Cerand de la ~fanastirea Lavra invoirea de a canaliza pentru schit ,lzvorul lui lsaia", nu li

364

PATERICUL

ROMANESC

s-a incuviintat. Insa Dumnezeu, vazfmd rabdarea smeritilor calugari, a tnm1s un nor de lacuste asupra culturilor de pe mo~ia Lavrei. Zadarnic se rug au calugarii lavrioti ~i stropeau gradinile cu agheasma. Lacustele distrugeau totul. Atunci unul dintre ei a zis: - Parintilor, ceea ce vedem este mania lui Dumnezeu, Care ne pedepse~te ca nu dam apa parintelui Iustin duhovnicul, care este ~i duhovnicul nostru. caci are mare nevoie de apa in schitul sau. Auzind aceasta, staretul Lavrei a chemat pe parintele Iustin sa se roage ~i. racftnd aghiasma, cu ruglkiunea lui au fugit toate lacustele. Parintii lavrioti. vazand aceasta minune, au zis: - Cu adevarat, parintele Iustin Vlahul este cuvios ~i sffmt! Din ziua aceea, parintii au primit voie sa aduca apa in schit de la izvorul numit ,Chir Isaia". Dupa anul 1820, Cuviosul Iustin egumenul, vazandu-~i schitul bine intemeiat, s-a retras intr-o pe~tera la lini~te ~i a lasat egumen in locul sau pe ieromonahul Patapie. Acolo, in singuratate, s-a nevoit ieroschimonahul Iustin peste douazeci de ani, in aspra nevointa, in post, in priveghere ~i in neincetata rugaciune, asemenea cuvio~ilor de demult. Pentru sfintenia vietii lui, multi calugari greci ~i romani il cinsteau ~i-1 aveau de parinte duhovnicesc. A~a s-a nevoit Cuviosul Iustin pana in anul 1845. Apoi, dand ucenicilor sai sarutarea cea mai de pe urma, a adormit in pace in varsta de 75 de ani 22

MITROPOLITUL VENIAMIN COST ACHI al Moldovei ~i Sucevei (1768-1846) 23


a. Viata Marele mitropolit Veniamin Costachi a fost unul din cei mai venerabili ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane. El a pastorit eparhiile din Moldova cu o rara daruire de sine, timp de o jumatate de secol (1792-1842). Mare carturar, ierarh plin de curaj, neobosit tradudltor de carti, ctitor de ~coli ~i biserici,
Pr. V. Nicolau, 0 ciiliitorie la Constantinopol :ji la Sfantul Munte, Ploie~ti, 1907; Arhiereul Veniamin Pocitan, Sfantul Munte al Athosului, cu prilejul unei ciiliitorii fn Riisiirit, Bucure~ti, 1949 23 Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, vol. II colectiv, Bucureti, 1958, p. 383-387; Pr. prof. M. Pacurariu, lstoria Bisericii Ortodoxe Romdne, Sibiu, 1972, p. 280-288; Pr. prof. Ilie Gheorghita, Un veac de la moartea mitropolitului Veniamin Costachi, M-rea Neamt, 1941; Prefefele caqilor traduse ~i tiparite sub pastoria mitropolitului Veniamin Costachi (1807-1846).
22

C U V I 0 ~ I D I N PRIM A J U MAT ATE A S E C 0 L U LUI X I X

365

;arinte sufletesc al Moldovei, ,ales slujitor al Bisericii lui Hristos, dascal, sfetnic ~i calugar devotat. Mitropolitul Veniamin s-a nascut Ia 20 decembrie, 1768, in satul ~o~ie~ti-Falciu, din parinti credincio~i de bun neam - Grigorie Costachi ~i ~taria Cantacuzino. Din cei cinci frati, patru au imbrati~at viata calugareasca. Cel dintai, Matei, a fost mare postelnic. AI doilea frate, Constantin, s-a facut calugar, primind numele de Chesarie. AI treilea copil, Vasile, a ajuns vestit ::litropolit al Moldovei. AI patrulea, schimonahia Elisabeta, a fost stareta in .Mfmastirea Agapia 32 de ani. Ultimul frate, ,Serban, a fost consilier al =utropolitului Veniamin, calugarindu-se cu numele de Sofronie. De mic, copilul Vasile a fost dat sa invete carte Ia ~coal a gene raJa de Ia \Hmastirea Sfintii Trei Ierarhi din Ia~i. La varsta de 15 ani este luat de episcopul Iacob Stamati ca ucenic Ia Episcopia Hu~ilor. Dupa un an, in 1784, este dilugarit cu numele de Veniamin. in anul 1788 este hirotonit diacon ~i ~-J.at ca slujitor la Catedrala mitropolitana din Ia~i. Dupa inca un an este racut ;-reot ~i numit eclesiarh mare. Avea numai 20 de ani. in acela~i an, 1789, este :mmit egumen la Manastirea Sfantul Spiridon din Ia~i. In anul 1793, arhimandritul Veniamin este ales ~i hirotonit episcop Ia Hu~i de parintele sau duhovnicesc, mitrqpolitul Iacob Stamati. De~i avea :rumai 24 de ani cand a urcat treapta arhieriei, totu~i de Ia inceput s-a dovedit ;m bun carturar ~i un adevarat pastor al turmei lui Hristos. In noiembrie, 1-94, este trimis ca delegat al mitropolitului la inmormfmtarea Cuviosului Paisie de la Manastirea Neamt. La 1 iunie, 1796, dupa patru ani de pastorie la Hu~i, tanarul vlactica Veniamin trece ca episcop la Roman, unde pastore~te inca ~apte ani. Aici fondeaza un spital, o farmacie ~i plate~te din fondurile episcopiei un .i.xtor pentru bolnavi. Totodata, face deosebita ordine in randul clerului jisericesc. La 10 martie, 1803, mitropolitul Iacob Stamati, venerabilul sau parinte .i:illovnicesc, se muta la cele ve~nice. Dupa cateva zile, episcopul Veniamin Costachi este ales mitropolit al Moldovei. Multe ~i grele au fost necazurile ,ljarute asupra marelui mitropolit, dar mult mai numeroase ~i vrednice de ?Omenit au fost realizarile sale, atat pe taram duhovnicesc ~i eclesiastic, cat ~i ;c raram cultural, social ~i patriotic. In toamna anului 1803 infiinteaza Seminarul de Ia Manastirea Socola, ;trunul seminar de preoti din tara noastra. Tot atunci trimite doi fii de preot, ?etru ~i Gheorghe Asachi, la studii peste hotare; organizeaza numeroase - .anastiri ~i schituri din eparhie; sustine zidirea din nou a zeci de biserici la

366
ora~e ~i ~i

PATERICUL

ROMANESC

sate; da noi a~ezaminte pentru marile Manastiri: Neamj, Secu, Agapia Varatec; hirotone~te in eparhie numai preoji cu seminar ~i statornice~te sa se faca botezul copiilor prin scufundare, iar nu prin turnare, cum gre~it se facea pana atunci in unele parji. In anul 1833, incepe constructia monumentalei catedrale mitropolitane din Ia~i. Totodata contribuie direct la infiintarea Academiei Mihailene din capitala Moldovei ~i a mai multor ~coli publice cu predarea in limba romana. Face numeroase vizite canonice la biserici, manastiri, ~coli ~i mai ales la seminar. Dar activitatea cea mai vrednica de pomenit a mitropolitului Veniamin Costachi a fost cea de traducator ~i tiparitor a numeroase carti patristice ~i de ritual. In aceasta privinta ramane far a egal in istoria Bisericii moldovene. Cele doua tipografii, intemeiate de el la Manastirea Neamt ~i Manastirea Sfintii Trei Ierarhi din Ia~i, cu greu reu~esc sa tipareasca cele aproape o suta cincizeci de titluri de dirti originale ~i traduceri din limbile greaca ~i slavona, facute de el ~i de ,dasdilii" de la Neamtu. Pe langa grija intregii Eparhii a Moldovei ~i Sucevei, mitropolitul Veniamin a scris ~apte lucrari originale ~i a tractus personal 32 de carti de mare importanta dogmatica, morala, liturgica, aghiografica ~i istorica. Intre anii 1808-1812, mitropolitul Veniamin se retrage din scaun la Manastirea Neamt, unde traduce ~i tipare~te Viejile Sfinjilor. Apoi se reintoarce iara~i la pastoritii sai. In anul 1821, din cauza rascoalei eteriste, traie~te un timp la Colincauji, peste Prut. Jar in ianuarie, 1842, dupa 50 de ani de rodnica slujire arhiereasdi, se retrage definitiv la Manastirea Slatina, unde i~i continua viata de rugaciune ~i vasta activitate de traducator, pentru hrana duhovniceasca a poporului nostru binecredincios. La 18 decembrie, 1846, mitropolitul Veniamin Costachi se muta din viata aceasta in varsta de 78 de ani ~i este inmormantat ca simplu monah la Manastirea Slatina. Dupa inca patruzeci de ani, la 30 decembrie, 1886, osemintele marelui ierarh s-au stdimutat la Ia~i ~i s-au a~ezat in catedrala ctitorita de el ~i terminata de mitropolitul Iosif Naniescu. b. Fapte
~i

cuvinte de invatatura

1. Prima grija a mitropolitului Veniamin Costachi dupa ce ajunge episcop la Roman (1796) a fost aceea de a intari disciplina in parohii ~i a ridica viata morala a preotilor din eparhia sa. In acest scop, da o Carte PastoraUi ditre preoji, compusa din opt puncte, prin care cere deplina dragoste fata de Hristos, sarguinja pentru cele biserice~ti ~i multa grija pentru mantuirea
credincio~ilor.

C UVI0

SI

D I N PRIM A J U M AT ATE A SEC 0 L U LUI X I X

367

2. Ajungfmd mitropolit la Ia~i (1803), prima grija a marelui ierarh a fost aceea de a infiinta un seminar pentru formarea unui cler luminat in Moldova. Astfel, in acela~i an, a fondat primul seminar din tara, in chiliile Mfmastirii Socola din marginea ora~ului, seminar care a dat generatii intregi de preoti invatati, dascali ~i ierarhi ale~i. 3. Dragostea mitropolitului Veniamin Costachi pentru luminarea poporului 1-a indemnat sa infiinteze ~i alte ~coli in ora~ele Moldovei, precum ~i tipografii pentru tiparirea cartilor in limba romfma. Cele mai importante ~coli infiintate din indemnul ~i cu ajutorul lui au fost: - Seminarul de la Mfmastirea Socola, in anul 1803; - ~coala de cfmtari biserice~ti de la Ia~i, in anul 1805; - ~coal a pentru maici din Mfmastirea Agapia, in 1805; - ~coala incepatoare, ~coala normala ~i gimnaziu la Manastirea Sfintii Trei Ierarhi din Ia~i, in anul 1828; - Academia Mihaileana din Ia~i, in anul 1834; - ~coala publica pentru fetele ora~enilor din Ia~i, in 1834; - ~coli publice in toate ora~ele din Moldova, dupa 1834; - Prima ~coalli de arte ~i meserii din Moldova, in anul 1841. 4. in lunga sa pastorie, mitropolitul Veniamin ctitore~te din nou ~i sfinte~te zeci de biserici manastire~ti ~i numeroase biserici parohiale la sate ~i ora~e. Dintre bisericile manastire~ti ctitorite cu ajutorul lui se pot aminti: biserica Manastirii Varatec, biserica Manastirii Sihastria, biserica Mfmastirii Vorona, Manastirea Horaita, Schitul Durau, Rarau ~i altele. insa, cea mai mare ctitorie a sa, pe langa cele amintite, a fost Catedrala mitropolitana din Ia~i, fondata in 1833, dar ramasa neterminata in timpul vietii sale. 5. Pentru intarirea disciplinei in manastiri, mitropolitul Veniamin a dat noi a~ezaminte manastire~ti, a randuit stareti din cei mai duhovnice~ti, a actus la ~colile infiintate de el dascali buni ~i a marit cele doua tipografii de la Ia~i ~i Manastirea Neamt. in aceste doua tiparnite s-au tiparit pentru folosul ~i luminarea poporului, pana la mutarea din viata a mitropolitului, peste o suta treizeci de titluri de carti biserice~ti ~i de invatatura duhovniceasca. Prefetele acestor caqi sunt adevarate epistole ziditoare de suflet. 6. Astfel, a~ a invata mitropolitul Veniamin des pre importanta , Vietilor Sfintilor" pentru mantuirea sufletului: - Nu ar gre~i cineva, nici ar fi departe de adevar, daca ar numi cartile ce cuprind Vietile Sfintilor, pe cele douasprezece luni ale anului, rai impodobit cu tot felul de pomi, cu frumoase ~i dulci ~i de viata racatoare roade, gradina cu tot felul de ierburi mirositoare ~i de toata boala ~i neputinta tamactuitoare.

368

PATERICUL

ROMANESC

7. Zicea iara~i: - Precum pomii ~i ierburile mirositoare indulcesc simturile, veselesc ochii, desrateaza gustul, fac vesel sufletul privitorului, tot a~a ~i cartile cu Vietile Sfintilor imbarbateaza pe eel deznadajduit, mfmgaie pe eel necajit, pe eel pacatos il intoarce la pocainta, pe eel impietrit la inima il moaie ~i umilinta ii daruiesc; pe eel ratacit il intoarce, pe eel neplecat il pleaca, simtirile sufletului cele pline de amaraciunea pacatului le indulcesc, iar pe om, din vechi il fac nou, din mort, viu; din somnul nesimtirii ~i al lenevirii il de~teapta; catre lucrarea faptelor bune il pornesc; catre urmarea sfintilor il aprind ~i catre calea ce duce la Imparatia cerurilor il povatuiesc. ,., 8. Zicea ~i acestea marele ierarh: - Vietile ~i laudele sfintilor se aseamana stralucirii stelelor. Ca, precum ' stelele sunt a~ezate ~i intarite pe cer ~i lumineaza toate cele de sub cer pamantul il stralucesc, marea o lumineaza, pe cei ce inoata cu corabiile ii f indrepteaza - al caror nume de~i nu-l ~tim pentru multimea lor, insa de frumusetea stralucirii lor ne minunam, in acela~i chip este ~i stralucirea vietilor sfintilor. Pe suflet il stralucesc, pe minte o lumineaza, iar pe trup cu a~ezare buna ~i lini~tita il intocmesc. 9. Spunea iara~i mitropolitul Veniamin: - Precum ,stea de stea se deosebe~te in slava", tot a~a ~i vietile sfintilor, una pe alta intrece cu stralucirea ~i cu slava, cu frumusetea, cu starea ~i cu deosebirea. 10. Iar impotriva celor ce nu citesc sfintele carti, dupa cuvantul Fericitului Simeon Metafrast, zicea: - Deopotriva este raul ~i a gdli cele necuviincioase ~i a tacea pe cele ce sunt cinstite ~i folositoare. Ca, precum cele necinstite ~i cele gre~ite vatama mintile ascultatorilor, tot a~a, eel ce tace lucrurile cele bune ale sfintilor, lipse~te pe cre~tini de folos. 11. Apoi adauga ~i aceste cuvinte: - Nu va scumpiti la cele ce sunt pentru folosul sufletului, pentru imbracamintea, pentru podoaba ~i pentru hrana lui. Ca, precum se hrane~te trupul acesta stricator ~i muritor din bucatele cele stricacioase, a~a se hranqte ~i sufletul cu cuvantullui Dumnezeu, cu istoriile cele sfinte ~i cu vietile sfintilor. 12. Precum trupul, nemancand bucatele cele potrivite lui, dupa o vreme nu mai poate fi viu, ci moare, a~a ~i sufletul care nu se hdine~te cu citirea dumnezeie~tilor Scripturi, cu vietile sfintilor ~i cu cuvantul lui Dumnezeu, nu poate fi viu nicidecum, ci este mort.
1..

CUVI0

SI

D IN P R I M A J U M AT ATE A S E C 0 LULU I

XIX

369

13. Alteori, iara~i invata poporul, zicand: - 0, omule, cand tu nu pofte~ti, nici ili este drag sa cite~ti cuvintele cele invatatoare de fapte bune, sufletul tau nu se smere~te, nu se umile~te, nu se caie~te de pacatele sale. Cand tu nu te parase~ti de rautati, cand nu cercetezi bolnavii, nu miluie~ti pe saracul cu ce-ti da mana, nu iube~ti pe aproapele ca pe sineti, ci zavistuie~ti sporirea lui ~i, in loc de mila, rape~ti cele ale saracului, atunci sufletul tau este mort cu totul despre faptele bune, care prin citirea dumnezeie~tilor Scripturi se lucreaza ~i cresc ~i se adauga. 14. Iar pe cei lene~i la citirea sfintelor carti ii indemna, zicfmd: - Pentru aceasta va rugam ~i va indemnam, imbrati~ati Vietile Sfintilor ~i le cititi; nu o data, nici de doua ori, ci de multe ori. Nu ziceti ca le-arn citit o data sau de doua ori ~i ne este destul, ,ca mantuirea sufletului este intru mult sfat", zice Ecleziastul. 15. Apoi zicea: - Daca veti citi de multe ori Vietile Sfintilor cu dreapta credinta, cu evlavie ~i cu luare-aminte, sufletul vostru se va de~tepta catre urmarea celor bune, mintea se va lumina, iar ochii se vor face doua rauri sau doua izvoare de lacrimi. Atunci veti cunoa~te milostivirea lui Dumnezeu, bunatatea, facerea de bine catre aproapele. Atunci veti cunoa~te cata dragoste au aratat sfintii .:::atre Dumnezeu, Ziditorul nostru, incat unii ~i trupurile lor ~i le-au dat spre rnunci pentru dragostea Lui, iar altii cu post ~i cu toata patimirea ~i le-au
top it.

16. Mitropolitul Veniamin adauga ~i aceste cuvinte: - Banii pe care ii cheltuiti rau la jocul de carti, la petreceri ~i la alte lucruri nefolositoare ~i de suflet pierzatoare - pentru care, o, ce greu veti fi imrebati in ziua judecatii! - dati-i la cumpararea cartilor ~i veti avea plata de ia Dumnezeu ~i lauda ca nu i-ati cheltuit rau. Iar vremea pe care o cheltuiti la _iocul de carti ~i la alte de~ertaciuni, cheltuiti-o intru fapta cea buna a citirii caqilor Sfintilor Parinti ~i veti scapa de multimea vorbelor de~arte pe care le Yorbili, pentru care multa osanda veti avea inaintea infrico~atului Judecator, care zice ca pentru tot cuw1ntul de~ert vor da oamenii socoteaza fn ziua judecaJii. 17. Pentru aceasta - continua mitropolitul Veniamin - va rug am ~i va poftim ~i va indemnam ca, parasindu-va de ni~te lucruri nefolositoare ~i de suflet pierzatoare ca acestea, prin citirea Vietilor Sfintilor sa va apucati de lucrarea faptelor bune ~i catre ravna ~i urmarea sfintilor sa va intindeti, ca impreuna cu dan~ii sa va sala~luiti intru imparatia cerurilor.

370

PATERICUL

ROMANESC

18. Zicea iara~i catre fiii sai duhovnice~ti: - Decat toate cate se cuvin ~i ajuta catre luminarea, catre de~teptarea ~i indemnarea spre lucrarea faptelor bune, prin care se pricinuie~te omului mantuirea ~i suirea privirii spre cele inalte, mai de nevoie este citirea dumnezeie~tilor Scripturi cele de Dumnezeu insuflate, o, prea iubite cititorule. 19. Zise ~i acestea: - Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint cu foe lamurit, haine aurite, care din lana cea prea alba a Mielului lui Dumnezeu Celui ce ridica pacatele lumii s-au tesut; piei gandite ale cortului marturiei, care insufletesc firea noastra cea omorata prin calcarea dumnezeie~tilor porunci, care ne zidesc, ne imbraca ~i ne impodobesc ca pe un cort sfant ~i biserica sfintita, spre sala~luirea in noi a nemarginitului Dumnezeu. 20. Iar despre greutatea raspunderii arhiere~ti, acestea zicea smeritul pastor al turmei lui Hristos: - Deci, am cunoscut cum ca vremurile de acum sunt iuti, lucrurile potrivnice, viata omului scurta, pacatele multe, moartea se apropie, funia vietii din zi in zi se tot strange la stejar, muncile iadului multe ~i groaznice ~i nesfar~ite. focul gheenei arzator ~i cumplit, tartarul atat de rece, cat ~i diavolul se cutremura de dansul, muncitorii nemilostivi ~i Judecatorul prea drept. Langa acestea, aducandu-mi aminte cum ca nici ca Iacov acela nu sum puternic a pravali piatra de pe gura fantanii ~i a-mi adapa oile turmei mele celei cuvantatoare; nici ca lui Moise nu mi s-a preracut toiagul in ~arpe; nici apa in sange nu am preracut-o, spre incredintarea trimiterii pentru a scoate pe noul Israel din pacat ~i catre Imparatia cerurilor a-1 povawi; ci a~a prost, vai mie, cu care suflet ~i cu care inima, eu, eel rara de minte, am indraznit a lua asupra mea slujba aceasta, pe care o am primit? 21. Altadata iara~i se marturisea mitropolitul Veniamin: - Vai mie, cum am indraznit eu indraznetul ~i m-am impovarat cu o sarcina atat de grea? Dar, oare, luat-am ~i eu vreo descoperire ca sa primesc asupra-mi o slujba ca aceasta atat de mare? Auzit-am ~i eu ca Moise: Vino ~i te voi trimite pe tine? (le~ire, 3, 10). Socotitu-mi-am mai intai nevrednicia mea? Zis-am ca sunt amortit la glas ~i zabavnic la limba pentru prostimea ~i neinvatatura mea? Zis-am: Nu sunt vrednic, Doamne, ca Moise, atunci? Rugatu-m-am ca acela: Rogu-mii Tie, Doamne, pune pe altul care va fi vrednic a fi trimis? (Ie~. 4, 13). Ah, foarte am gre~it, ticalosul, ~i m-am amagit ~i am urmat sfaturilor omene~ti ~i nu mi-am deschis ochiul mifllii ca sa vad ~i sa-mi masor neputinta mea! 22. La urma adauga ~i acestea:

C U V I 0 ~I DIN PRIM A J U M AT ATE A SEC 0 L U L U I

XIX

371

- Arhieria Legii Noi este mai presus decat porunca Legii Vechi. Ca acolo era ieirea cea din Egipt, aici fugirea de pacat; acolo izbavirea de tirania lui Faraon, aici izbavirea sufletelor de silnicia diavolului. 23. Atat de mult pretuia marele mitropolit cuvintele Sfantului loan Scararul, incat le recomanda tuturor zicand: - Precum painea este, decat toate celelalte bucate, mai de nevoie trupului, ~a este i cartea aceasta a Sfantului loan Sinaitul, celui ce poftete mantuirea s.a, mai de nevoie decat toate celelalte carti parinteti. ~i precum luna pe stele, ~ i aceasta pe celelalte le covarete. ~i precum decat celelalte simturi ale omului vederea este mai lucratoare, aa i cartea asta este mai lucratoare decat acelea Ia mantuirea omului. Fiindca aceasta spune toate preasfintele voi ale lui Dumnezeu, decat altele mult mai minunate i mai luminate. 24. Scara Sfantului loan, continua bunul pastor, este nu numai monahilor, .:i i mirenilor preabun indreptar i canon, care povatuiete pe toti cu de-amanuntul catre cele cuviincioase. Prin invataturile ei cele intelepte, ea aduce pe cei ce o citesc pe dansa catre umilinta i ditre plfmsul eel cudititor de toate intinaciunile cele trupeti i sufleteti. Nu este cu putinta a povesti limba Jmeneasca, dupa vrednicie, darurile cele minunate ale acestei carti, cu care rasplatete pe cititorii i indragitorii ei. 25. Apoi adauga i cuvintele acestea: - Primiti cartea aceasta cu dragoste, o, iubiti cititori, i cititi-o des i cu :uare-aminte, ca, negreit, ea este oarecare toiag allui Moise, prin care veti putea jesface marea vietii acesteia celei mult invaluite i a patimilor celor invifo:aroare, i tara de primejdie o veti trece, iar pe faraon eel' gandit, adica pe .:!lavolul, intru dansa il veti vedea cufundat, ca i Israel eel de demult pe egipteni. 26. Iarai zicea: - Cartea aceasta este mana care indulcete simturile sufletului celui amarat de patimile i de valurile vietii acesteia. Este liman care izbavete pe .:ei ce scapa Ia citirea ei, ii slobozete de cufundarea in pacatele cele mult :nconjuratoare i ii face pe danii sa inoate tara de primejdie prin apele vietii JCesteia celei mult tulburate. 27. Zicea iadii: - Scara Sfantului loan Sinaitul este scara aceea pe care a vazut-o Iacov =el de demult, al carei capat ajunge pana Ia cer - intru care Dumnezeu este ::nurit - i pe care ingerii se pogoara ca nite duhuri slujitoare pentru cei ce cr sa moteneasca mantuirea, iar sufletele cele ce se mantuiesc printr-insa, se K:.:e i Dumnezeu le primete i intru Imparatia Sale salaluiete.

372

PATERICUL

ROMANESC

28. La urma, adauga mitropolitul Veniamin: - Cel ce inseteaza de mantuirea sa, sa alerge la raul acesta prea dulce ~i cu adevarat se va prea indulci ~i prea se va veseli. Ca pornirile raului acestuia cu adevarat veselesc cetatea lui Dumnezeu, adica pe sufletele credincio~ilor, ~i luminat striga, chemfmdu-i pe dan~ii: , Veniti, apropiati-va toti cei ce doriti sa va saturati din roadele Mele cele pricinuitoare de viata ve~nica". 29. Iar despre randuiala slujbelor biserice~ti, astfel invata mitropolitul Veniamin pe fiii sai duhovnice~ti: - in tot chipul ne-am silit a le talmaci bine ~i dupa firea limbii noastre, spre mai lesne-intelegerea cititorului, ~tiind eli unii din cititorii cei de pe la tara se afla cam slabi spre citire ~i cam grei la intelegere. Ca nu din pricina aceasta, a neintelegerii, sa ramana ceva din cele cuviincioase ale slujbei necitit sau necantat ~i sa gre~easca inaintea lui Dumnezeu sau inaintea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu sau inaintea sfantului caruia ii canta slujba ~i in loc de binecuvantare ~i de iertarea pacatelor pentru osteneala, urgie ~i blestem sa-~i traga asupra sa pentru ne~tiinta ~i gre~eala. 30. Zicea iara~i bunul pastor: - Pe cat de cu osardie, cu dragoste ~i cu evlavie canta cineva lui Dumnezeu sau Nascatoarei de Dumnezeu sau sfantului, cu intelegere ~i cu dreapta credinta, pe atat se multume~te ~i Dumnezeu ~i Preasfanta Nascatoare ~i sfintii care se roaga ~i milostivesc pe Dumnezeu asupra lui sa-i daruiasca iertare pacatelor. 31. Apoi adauga ~i acestea; - Ceea ce place lui Dumnezeu, place ~i Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu ~i sfintilor Lui. Iar ceea ce place sfintilor Lui, place ~i Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, place ~i lui Dumnezeu. 32. Iar pentru folosul tipicului zicea: - Tipicul ~i umbletul vi-1 pun in buna randuiala, cum sa umblati in Biserica lui Dumnezeu cu cucernicie ~i evlavie, cum sa va purtati intru cele sfinte, cum sa cititi cu luare-aminte ~i cu osardie cuvintele Sfintilor Parinti in urechile ascultatorilor, ca ~i pe sineva sa va folositi ~i pe ascultatori pe calea mantuirii sa-i povatuiti. 33. Tipicul, spunea mitropolitul Veniamin, va va invata cu cata osardie sa va aflati catre sfintele slujbe ale lui Dumnezeu, ale Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu ~i ale sfintilor Lui, pe care se cade sa o aiba fiecare cre~tin. Cu cat mai mult preotii ~i diaconii care sunt datori a fi lumina ~i a se face model ~i pilda de fapte bune enoria~ilor lor!

CUVIOSI DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI

XIX

373

34. Daca a~a va ve1i sftrgui, adauga mitropolitul, a citi tipicul ~i inva1aturile lui a le cunoa~te, daca va ve1i deprinde ~i va ve1i obi~nui intru inva1aturile lui ~i slujbele sfin!ilor bine le veli orftndui, dadi ve1i fi sarguincio~i ditre cele dumnezeie~ti ~i ve1i fi iubitori de bunele rftnduieli ale slujbelor sfin!ilor, ale ceremoniilor biserice~ti ~i vie!uirii celei placute, mo~tenitori Impara1iei cerurilor va ve1i face. Ca acesta este ~i scopul ralmacirii tipicului. 35. Pentru folosul citirii Sfintelor Scripturi, a~a invata marele mitropolit: - Ce este mai dulce sau ce este mai veselitor in via1a, decftt a se apropia omul cu mintea de Dumnezeu ~i a vorbi impreuna cu El, printr-o aleasa ~i netulburata cugetare la citirea dumnezeie~tilor cuvinte? Acestea ~tiindu-le Proorocul ~i imparatul David, zicea: Cat sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai dulci decat mierea ~i fagurul (Ps. 18, 11 ~i 118, 103). 36. Alteori indemna parinte~te pe to!i, zicftnd: - Indeletnici!i-va ziua ~i noaptea intru citirea Sfintelor Scripturi ~i veti fi cu adevarat ca sadul lfmga izvoarele apelor, aduc.fmd la buna vreme rodul Yie!ii ~i frunzele imbunatatitelor voastre fapte nu vor cadea (Ps. 1, 3). 37. Iar despre importan1a Ceaslovului invata, zicftnd: - Nu ar fi gre~it cineva, nici departe de adevar ar fi stat, de ar fi numit cartea aceasta sfe~nic de aur cu ~apte raclii, dupa vedenia Proorocului Zaharia, ca pe cele ~apte Laude ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe le inchipuiqte, nici de ar fi numit-o cer. Ca, precum cerul cuprinde in sine pe stele ~i pe cele ~apte planete, tot a~a Ceaslovul, pe cele ~apte Laude ~i pe mul!imea sfin1ilor ce se cuprind in cele douasprezece luni. 38. Zicea iara~i in!eleptul parinte al Moldovei: - Cuprinde!i laudele acestea cu suflet voios, iubitorilor de Hristos cre~tini, rara de lene dftndu-le lui Dumnezeu in toate zilele, gftndind la patimile Domnului care se cuprind intr-insele, a~teptftnd cu buna nadejde ziua \enirii lui Hristos la judecata. Ca va veni avftnd plata Sa cu Sine, ca sa rasplateasca fiecaruia dupa faptele lui. Si crede!i, rara indoiala, ca ve1i lua plata ostenelilor voastre. 39. Pentru folosul inva1aturii iara~i zicea: - Pe cat inva1atura inal1a ~i preamare~te pe om, cu atat neinva1atura il :njose~te ~i i:l nimice~te mai mult decftt necuvantatoarele vieta!i. 40. Spunea mitropolitul Veniamin ~i acestea: - Omul, fiind inzestrat de Dumnezeu cu talentul de fiin1a cuvantatoare, .:u minte primitoare de ~tiin1a ~i neindeletnicindu-se in inva1atura nici unui fel

374

PATERICUL

ROMANESC

de ~tiinta sau me~te~ug, nu se poate socoti vrednic de alta numire, decat de sluga vicleana ~i lene~a. Nici de alta rasplatire vrednic, deca.t a se arunca fn fntunericul eel mai dinafara, unde este ve$nica plangere # scrd$nirea dinJilor (Matei 25, 30). 41. Iar pentru parintii care nu-~i dau copiii la invatatura, zicea: - Uciga~i de fii, cu adevarat, se pot socoti parintii cei ce nu se ingrijesc sa dea nici un fel de invatatura fiilor lor. Ba inca ~i mai rai decat aceia, dupa cum adevere~te Sffmtul loan Gura de Aur, zicand: ,Ca uciga~ii de fii numai trupul il despart de suflet, iar cei ce nu dau buna cre~tere ~i invatatura fiilor lor, ~i pe trup il despart de suflet, ~i pe suflet de Dumnezeu". Vai, deci, ~i amar voua, parintilor, in lumea aceasta, dar mai vai ~i mai amar in ceea ce va sa fie! 42. Fiecare ~tiinta sau me~te~ug se ca~tiga prin teorie ~i praxis (practica). Aceasta intocmai urmeaza ~i la invatatura cre~tineasca. Ca sa fie cineva desavar~it cre~tin trebuie mai intai sa aibli teoria credintei, adica sa ~tie dumnezeiasca Scriptura ~i invatatura. Apoi sa aiba praxis, adica sa aiba faptele credintei, caci credinJa fara fapte este moarta (Jacob 2, 20). 43. Adauga apoi ~i ~ceste cuvinte: - Biserica, in veacurile de mai inainte, atat se ingrijea pentru invatatura credintei, incat, de la treapta arhiereilor, tot clerul, pana ~i anagno~tii, se insarcinau sa catehizeze poporul. Aveau inca ~i diaconite randuite pentru catehizarea femeilor. La inceput ~i slujba Liturghiei se savar~ea dupa ce se propovactuia indelung poporului invatatura credintei. 44. In zilele de acum, continua mitropolitul Veniamin, imputinandu-se invatatura credintei, prea lesne a putut sa se imimtineze ~i credinta. Deci, imputinandu-se credinta, neaparat s-au imputinat ~i semnele ei, incat marturiile Sfintelor Scripturi pentru semnele ~i minunile ce se raceau mai inainte, ca ni~te basme se par astazi celor ce umbla intru intunericul ne~tiintei ~i a necuno~tintei dumnezeie~tilor Scripturi. Iar cele putine ~i foarte rare minuni, care inca urmeaza acum, le socotesc ca de la intamplare. 45. Apoi se intreba cu amaraciune venerabilul mitropolit: - Cine in ziua de astazi se indeletnice~te cu citirea Sfintelor Scripturi, ca sa poata cunoa~te ce este Dumnezeu, ce este lumea ~i ce este omul? Care parinte se sarguie~te a intemeia in inima fiilor sai cuno~tinta de Dumnezeu, invatatura dogmelor credintei ~i poruncile Legii? Cu adevarat foarte putini sunt unii ca ace~tia ~i, adevarul graind, mai tot tineretul veacului acestuia, lipsit de toata ~tiinta cre~tine~tilor invataturi, s-a

C U V I 0 ~ I D I N P R I M A J U M AT ATE A S E C 0 L U LUI

XIX

375

abatut la netrebnice indeletniciri, la basme ~i la tot felul de zadarnicii, din care izvorasc toata calcarea de lege ~i nebagarea de seama a poruncilor. Ni~te indeletniciri ca acestea prea lesne au putut rasturna, in multe parti ale Europei, turnul credintei, a carui temelie n-a fost a~ezata pe fundamentul dogmelor ortodoxe. 46. Dar ~i ortodoqilor, adauga mitropolitul, nu putina ratacire pricinuiesc. Ca prin acestea, mfmdrindu-se fiecare a se socoti pe sine filosof ~i invatat, nu ingaduie mai mult a fi povatuit de frfml credintei, pentru ca il opre~te de a-~i savar~i voile inimii sale. Ci i~i naluce~te lui singur de la sine dreptati ~i legi. 47. Zis-a iara~i bunul pastor: - Socotind eu nevrednicul ca, luand pe umeri sarcina arhipastoriei tarii acesteia, de nu rna voi sargui a indeparta pe cuvantatoarea mea ,turma" de la ni~te caderi ca acestea, mai infrico~at rna va mustra Dreptul Judecator pentru aceasta, decat pentru inse~i pacatele mele, m-am sarguit, ~i prin indemnare, dar ~i prin insa~i a mea osteneala ~i cheltuiala, de am talmacit ~i am tiparit carti cu tot felul de invataturi povatuitoare la adevarata cuno~tinta ~i datatoare de mult folos sufletesc. 48. Iar pentru folosul cartilor, zicea marele ierarh: - Nadejdea pe care o am hranit ~i o hranesc in sufletul meu este ca, inmultindu-se cartile ~i ~tiintele in limba patriei, daca nu eu, urma~ii mei se \or invrednici a se folosi de cler invatat ~i incuviintat pentru a ca~tiga popor luminat in invataturi cre~tine~ti. Aceasta nadejde rn-a racut neadormit ~i neobosit in talmacirea sfintelor carti, din care multe stau netiparite pentru neinlesnire. 49. Apoi indemna pe cititori, zicand: - Fiti, iubitilor, cu luare~aminte la c1t1rea acestei cartf4 , ca nu toata trecand-o cu ochii, in minte sa nu ramana nimic sau foarte putin din cele ce ati citit. Pe aceasta carte de mare folos pricinuitoare v-o pun astazi inainte, mbitilor patrioti, ~i va rog sa o primiti ca pe o implinire a unora din datoriile mele catre cuvantatoarea mea turma. 50. Iar despre felul cum trebuie .sa se citeasca sfintele carti, astfel invata: - Mintea este intocmai ca ~i stomacul. Si dupa cum multa mancare aduce :1emistuire, iar dupa o vreme ajunge stomacul sa nu poata mistui nimic, asemenea este ~i mintea. Cand cineva o incarca cu multa citire, indata ce a
z lstoria Scripturii Vechiului Testament

376

PA TERICUL

ROMANESC

inchis cartea, a uitat tot ce a citit. lar dupa o vreme ajunge mintea cu totul nelucratoare ~i uita ~i cele ce a ~tiut m.ai inainte. A~adar, eel ce voie~te a se folosi din citire trebuie neaparat sa urmeze dieta aceasta. Adica, dupa ce va citi in lini~te, cu buna luare-aminte, o incheiere a unei pricini, sa inchida cartea ~i sa se intrebe pe sine ce a citit. ~i toate acelea repetfmdu-le in gandul sau, sa urmeze iara~i inainte, cat va socoti ca ii poate mistui mintea. In acest chip se folose~te cu adevarat, ca, toate a~ternandu-se cu buna randuiala in mintea sa, oricand poate imparta~i ~i pe allii din cuno~tinlele sale. Apoi ~i mintea sa se face bine lucratoare, linand in buna stare pe toate cate a auzit sau a citit. 51. Zicea mitropolitul Veniamin catre pastorii sai: - Fiilor, ruga1i-va ~i pentru mine, ca eel ce totdeauna mai mult cinstesc folosul de ob~te decat rasuflarea ce-mi line via1a. Ca pe toate puterile trupe~ti ~i duhovnice~ti in armonie, cape ni~te strune, le am intinse, pe care oricand le vor mi~ca degetele ob~tii sunt gata a face sunetul glasului ce este placut dragostei tuturor. 52. Altadata iara~i ii indemna: - Primili cu dragoste osardia mea, iubililor, dimpreuna cu citirea acestei carticele, care la vedere de~i se arata mica, dar luand aminte intelegerile noimelor ei cele inalte, dimpreuna urma1i ~i pocain1ei celui smerit, care cu toata inima se pocaie~te ~i cu amar plange ~i se caie~te de pacatele sale inaintea lui Dumnezeu. 53. Zicea iara~i: - Bateli neincetat la u~a milostivirii lui Dumnezeu, pana ce va va milui ~i se va inchipui Hristos cu sfintele Lui patimi in inimile voastre. Nu pierde1i vremea in zadar, pe care Dumnezeu v-o da spre pocain1a, a~teptand intoarcerea voastra. Pentru ca nu cumva, dupa cea prea multa ~i indelunga rabdare a Lui, sa soseasca ~i judecata, ~i nu va fi atunci Cel ce izbave~te. 54. Apoi adauga ~i aceasta: - Lepadali tot vicle~ugul, pizma ~i rautatea din inimile voastre ~i toata necura1ia, zavistia ~i hula din sufletele voastre ~i va va primi Dumnezeu intru pocain1a. Fili blanzi, cucernici, cu evlavie catre cele sfinte, iubitori de Dumnezeu, iubitori de fra1i ~i ve1i petrece intru aceasta via1a zile fericite, iar la sfar~itul vielii voastre ve1i merge acolo cu bune nadejdi de mantuire. Iubililor, fili osarduitori spre toata fapta buna intru aceasta pu1ina via1a ~i pentru mine va rugali, ca sunt al dragostei voastre de amandoua fericirile rugator.

CUVIOSI DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI

XIX

377

55. Zicea ~i acestea: - Sfintitele Scripturi sa nu va ramana a le citi totdeauna. Ci, mai ales sa ti indemnati unii pe altii spre tot lucrul folositor. Mai mult, pe fii ~i pe toata onerimea sa-i povatuiti spre toata fapta buna, spre toate invataturile cele iinatoase, de Dumnezeu placute ~i folositoare, dupa datoria pe care o aveti, .:.i pentru ace~ti tineri aveti sa dati seama inaintea lui Dumnezeu. 56. Apoi adaug, zicand: - Stati intru toata fapta buna ~i fiti a~teptand cu buna nadejde ziua venirii 1ui Hristos la judecata. Ca va veni, avand plata Sa cu Sine, ca sa rasplateasca ::!:ecaruia ctupa lucrurile lui, precum !nsu~i ragactuie~te. 57. Despre savar~irea slujbelor in limba romaneasca zicea: - Sa va mirati de negraita intelepciune a Ziditorului intregii rapturi, cum .im nimic pe toate le-a actus intru a fi. Precum ~i pe a noastra limba, atat de !mpresurata de multe altele, a ridicat-o la atata inaltime ~i vrednicie, incat sa ':nnevoiasca a ne invrednici sa-i aducem printr-insa doxologii, cereri ~i :::mltumiri, inchinandu-ne Sfintei Treimi intru o fiinta, Parintelui ~i Fiului ~i Sffmtului Duh. 58. In prefata ,Penticostarului" spunea mitropolitul Veniamin aceste .:minte pline de bucurie duhovniceasca: - 0, carte aurita! Tu, ivindu-te, risipe~ti toata intristarea sufletelor ~i B1serica lui Dumnezeu se umple de lumina ~i de stralucire. Tu, aratandu-te, :.zgone~ti toata posomorarea fetelor ce se pricinuie~te din intristarea inimilor .::-elor apasate de lacrimi ~i de amaraciune. Tu pe toti credincio~ii ii chemi, ca .:Cc ob~te sa se veseleasca. Tu, de ob~te, tuturor le dai bune nadejdi de ::lintuire. Tu chemi ~i pe drepti ~i pe pacato~i ~i pe cei ce s-au infranat ~i au ;Jvstit ~i pe cei ce s-au lenevit ~i nu au postit, ca toti impreuna sa se bucure ~i ~ se veseleasca. 59. Spunea pastorul eel bun ~i aceste indemnuri parinte~ti: - Veniti sa ne bucuram de Domnul, Care ne tine ~i ne hrane~te ~i ne da :0ate bunatatile ~i rabda toate pacatele ~i raradelegile noastre, ~i ca un bun ~i ::.:bitor de oameni nu ne pedepse~te. Ci, totdeauna indelung rabda, a~teptand ?LXainta sa ne ierte, sa ne imbrati~eze ~i sa ne faca parta~i nu numai Invierii, .:: ~i Imparatiei Sale. 60. Zicea iara~i: -Sa nu ne lenevim, trecandu-ne vremea in zadar, pe care Dumnezeu ne-o .:.a spre pocainta. Ci in tot minutul sa fim cu grija ca vine, vine ziua Domnului .:~a mare ~i infrico~ata, cand fiecare va primi plata sa precum a lucrat in viata.

378

PATERICUL

ROMANESC

61. Ceaslovul, zicea mitropolitul Veniamin, este cartea rugaciunilor celor mai trebuincioase, care hranesc sufletul cu cele mai mfmgaietoare ~i pline de umilinta sfinte rugaciuni, cu care sufletele cele evlavioase, incet aprinzandu-se catre Dumnezeu, striga cu Proorocul: Cat sunt de dulci gatlejului meu cuvintele Tale, Doamne! 62. in prefata Hronografului zicea iara~i bunul pastor al Moldovei: - Avand eu sarcina arhipastoriei ~i a purtarii de grija pentru pa~unea oil or celor cuvantatoare, am pus tot felul de silinta, ~i insumi, ~i prin altii, a se talmaci cuvantul lui Dumnezeu din felurite limbi ~i carti imbrati~ate de maica noastra, dreptmaritoarea Biserica a Rasaritului, spre folosul ~i mantuirea binecredinciosului popor al neamului romanesc. 63. Zicea iara~i: - De doua ajutoare morale mai intai avem trebuinta, spre a putea ajunge catre mantuire. Adica de cuno~tinta ~i de credinta. Si precum credinta invie prin fapte bune, caci altfel este moarta, de asemenea, cuno~tinta, care na~te pe credinta, se capata ~i se desavar~e~te prin invatatura dumnezeie~tilor Scripturi. Pentru aceasta ~i Mantuitorul, trimitand pe apostolii Sai in lume, le-a zis: Mergand, fnw1Jafi toate neamurile, predicandu-le Evanghelia Mea ~i apoi ii botezati (Marcu 16, 15). 64. in prefata ,lstoriei biserice~ti", zicea marele ierarh: - Numai Biserica a putut face din fiare fii ai lui Israel, popor ales ~i bineplacut, sarguincios lucrator al pamfmtului, supus credincios domnitorului, parinte duios al familiei, mlidular ravnitor al statului ~i, cu un cuvant, cetatean folositor al societatii. 65. Apoi continua, zicand: - Citind lstoria bisericeasdi., va vedea fiecare ca azilul ~tiintelor ~i al literaturii in timpul prigonirilor barbare a fost Biserica. Si, ca sa zic a~a, lumina intelepciunii s-a pastrat cu sfintenie in focul tainelor altarului. Iar pazitorii pretiosului depozit al culturii au fost clericii, invatatorii fire~ti ai moralei. 66. Zicea iara~i: - Daca fiecare din noi va face tot ceea ce poate in binele Bisericii, al patriei ~i al omenirii, nu va pieri cetatea noastra. 67. Altlidata zicea cu durere mitropolitul Veniamin: - De vom alerga cu Ieremia pe caile Ierusalimului cautand, nu vom afla pe acela care sa faca judecata ~i sa cerce credinta. Pentru ca, de la eel mai mic pana la eel mare, toti au tacut tarlidelegi; de la preot ~i pana la profetul

CUVI0

S I D I N PRIM A J U MAT ATE A SEC 0 L U LUI

XIX

379

:nincinos, care voie~te a vindeca sraramarea poporului cu graiuri mincinoase, zicand: Pace! cand pacea ii lipse~te cu totul, chiar din inima lui. Ce vom zice pentru astfel de paravati (tradatori) ai lui Dumnezeu ~i ai oamenilor, care au parasit izvorul apei celei vii ~i ~i--au sapat lor fantani necurate, ce se surpa ~i nu tin? - Fiii veacului acestuia, temandu-se de moarte, doresc viata, ca sa imbrati~eze lumea pierzarii ~i sa inoate in oceanul patimilor lor. Dar cine va da capului meu apa # ochilor mei izvoare de lacrimi - zice Jeremia Proorocul ca sa piling poporul acesta # pe cei raniJi ai sai, ziua # noaptea? (Ier. 1, 16). 68. Spunea marele ierarh ~i acestea: - Numai un trai ce ar urmari scopuri cre~tine~ti, folositoare lumii, se poate numi viata. Altfel trupul nostru, in care sta ingramadita spuza patimilor, rru poate fi pentru om decat o inchisoare in al carei intuneric stau harurile lui .:ele dumnezeie~ti. 69. Zise iara~i mitropolitul Veniamin: - Iubitii mei fii ~i frati! Daca adevarata glorie, adevarata marue sta numai in virtute, apoi pentru a fi barbati mari ~i pentru a imparati peste lume ~i peste eonii (mai marii) ei, nu avem trebuinta de tronuri, nu avem nevoie de diademe, nu avem lipsa de sceptre, tara numai a Iuera in via Domnului junatatea ~i a face dreptate. Apoi, uniti prin dragostea evanghelica, sa :.m1blam intr-un gand in casa lui Dumnezeu, cugetand ziua ~i noaptea la Legea Domnului. 70. Apoi continua, zicand: ~ In Legea Domnului sa punem voia noastra, ca, a~a in nevoie, sa putem zice cu Iezechiel: Adu-Ji aminte de noi, o, Dumnezeule, ca am umblat fnaintea Ta fntru adevar ~i cu inima binevoitoare am fiicut cele bune fntru ochii Tai Plangeri 5, 1). lata mijlocul prin care sa putem vietui, nu indelung, dar cu nemurire, ori :n ce pozitie ~i stare ne-am afla. 71. Zicea iara~i: - Nimic nu este, iubitilor, mai mare, mai puternic, mai stralucit, mai '5olositor sub soare ~i totodata mai u~or de dobandit decat bunurile virtutii. Prin virtute ~i prin credinta, nu prin arme ~i putere lumeasca, sfintii toti au ::.UUit cumplitele impaditii ale intunericului ~i au intemeiat impaditia E-angheliei. 72. Dupa cincizeci de ani de jertra, de osteneala ~i de rodnica slujire rhiereasca in Biserica lui Hristos (1792-1842), mitropolitul Veniamin C.)stachi s-a retras la Manastirea Slatina, unde a mai trait inca patru ani ca

380

PATERICUL

ROMANESC

simplu monah, traducand in continuare dirti folositoare de suflet din limba greadi veche, pentru luminarea poporului nostru ortodox. 73. Mi~cat de harul Duhului Sfant, ,smeritul parinte duhovnicesc al Moldovei", inainte de ob~tescul sau sfar~it, i~i imparte prin testament toati agoniseala sa la manastire ~i la saraci, adresand tuturor cele mai de pe urmi cuvinte de ob~teasca iertare ~i binecuvantare: - Las, iert ~i binecuvintez din toata inima ~i din tot sufletul pe toti fratii mei cre~tini ~i pe in~i~i cei ce rna urasc ~i pe cei ce m-au nedreptatit ~i pe cei ce au intins curse in calea mea ~i chiar pe cei ce mi-au racut vreun rau vazm ori nevazut, rugand pe milostivul Dumnezeu sa nu judece faptele acelora, ci cu indurarea Sa sa-i ierte pe toti, dupa cum i-am iertat ~i eu. 74. Iar pentru inmormantarea sa, marele ierarh Veniamin Costachi scrie in acela~i testament: - Insarcinez pe fiul meu Meletie ca, pentru dragostea Domnului, inmormantarea sa mi se faca dupa povatuirea ce i-am dat, numai cu parintii din manastire, din afara de sfanta biserica, rara arhierei, simplu ~i rara zadarnice pompe ~i cheltuieli. .. 25

CARTE PASTORALA DATA iN EPARHIA ROMANULUI (Probabil, Ia anul 1796)


Veniamin, cu mila lui Dumnezeu, Smerit Episcop Romanului26 ,De cand Dumnezeiasca Pronie au binevoit de ne-au incredintat dregatoria pastoriei celei duhovnice~ti, scopul nostru au fost ~i este buna chivernisire a Bisericilor, mantuirea oil or celor cuvantatoare ~i ravna pentru cuviincioasa petrecere a preotilor Domnului. Drept aceasta, iata, preote, ti-am pus inainte aceste ponturi cum ti se cade sa petreci, pre care te indatoresc sa le cite~ti adeseori, ~i ceea ce te invata sa paze~ti intocmai neaparat. a. Dator e~ti, o, preote, ca unul ce ai primit asupra ta Darul Preasfantului Duh ~i te-ai pus invatator norodului, sa nu-ti fie petrecerea ca celor de ob~te,
Toate cuvintele duhovniceti de mai sus s-au extras din prefetele cartilor tiparite de mitropolitul Veniamin Costachi. 26 Un veac de Ia moartea mitropolitului Veniamin Costachi, op. cit., p. 238-250.
25

C U V I 0 ~ I D IN P R I M A J U M AT ATE A S E C 0 LULU I

XIX

381

.:1 sa fii ferit ~i pazit de toata prihana care aduce scandal ~i deraimare cinului ::.iu, (adica) de betie, care este incepatura tuturor rautatilor, de zavistie, de mimdrie, de galcevi, de judecati, de sudalmi, de cuvinte de~arte, de ~-uramanturi drepte ori nedrepte ~i de a ie~i martor impotriva cuiva. Si sa fii .:urat atat la cele din launtru ale tale, cum ~i pe dinafara, grijit la haine, spalat ~1 pieptanat, ca, cu toate faptele ~i urmarile tale, sa fii pilda celor ce privesc Ia :me, di obiceiu au supu~ii a urma intru to ate povatuitorul lor. b. Sa aibi purtare de grija pentru Biserica Ia care e~ti oranduit slujitoriu, .:a sa fie grijita ~i impodobita cu cele trebuincioase, atat inauntru, carti, 'e~minte, icoane, sfinte vase, cristelnita pentru Sfantul Botez, in care sa se poata afunda pruncul cu lesnire in trei afundari, iar nu in turnari sau in alt .:hip cum ~i pe dinafara iara~i sa fie bine acoperita ~i ingrlidita imprejur; iara cand va fi lipsita de ceva, o data ~i de doua ori, sa indernni pe ctitori sau pe poporani ca sa implineasca cele trebuincioase. lara, neurmand sfatul tau, sa arati la protopopul tinutului, ca dupa invatatura ce va lua de la noi sa urmeze. c. Cand vei avea sa sluje~ti dumnezeiasca Liturghie, sa poste~ti cu o zi mai inainte, sa te dezbraci de toate grijile lume~ti, intru acea vreme sa te impaci cu toti din toata inima ta ~i a~a sa savar~e~ti Jertfa cea rara de sange, .:a sa fie bine primita in sfantul jertfelnic eel mai presus de ceruri. d. Sfantul Agnet vreau sa-l paze~ti ~i sa-l grije~ti ca sa nu umezeasca ~i sa mucezeasca, cerandu-1 la vreme ~i uscandu-1 cu mare randuiala, cum ~i potrivirea Sfintelor Taine prea cu luare aminte sa fie, ca nu fie~tecum sa se savar~easca ~i sa ramaie cat de putin cusur, cu neoranduialli. e. Pe poporanii tai sa-i sratuie~ti cele duhovnice~ti ~i sa-i indemni ca sa mearga Ia Biserica in toate Duminicile ~i sarbatorile ~i sa se spovedeasca fie~te care de patru ori pe an sau macar o data ~i care vor fi vrednici sa se ~i imparta~easca. A~ijderea ~i pe casnicii tai sa-i inveti frica lui Dumnezeu, cu indeletnicire Ia rugaciuni, a pazi curatenia, a fi cinsti1i ~i ascultatori, ferindu-se de adunari necuviincioase, ca sa ia ~i altii pilda buna in casa ta. f. Sa te sile~ti in tot chipul ca sa dejghini (indepartezi) dintre poporani vrajile, farmecile, descantecele, baierile ~i altele asemenea acestora, care le fac cei mai multi prin casele lor, caci aceste sunt lucruri pagane~ti ~i nepllicute lui Dumnezeu. Ci de va fi bolnav cineva dintre popodini, sa cheme preotul sa se roage pentru dansul, dupa invatatura Apostolului ce zice: Ca rugaciunea credinJei va mantui pre eel bolnav (lac. 5, 15). g. Sa nu fii volnic a cununa, ori slobod, ori rob, rara de pecetluit cu pecetea noastra, nici a te ridica din satul acela unde te afli ~i a merge aiurea,

382

PATERICUL

ROMANESC

sau a sluji la aWi Biserica tara ~tirea ~i blagoslovenia noastra, caci indraznind vei fi supus supt grele canoane. h. De te va supara cineva, sa nu-i raspunzi cu sudalmi ~i ocari, ci sa arati la protopopul tinutului ~i se va intalepti suparatorul tau. Sau cand vei avea pricina de galceava, nu e~ti slobod a merge la judecata politiceasca, caci dregatorii politice~ti nu pot sa te judece pre tine, fiind preot. Ci, cand vei avea vreo suparare de judecata, tot la protopopul vei merge de-ti vei cere dreptate. ~i cand protopopul nu te va putea odihni, sa fii indatorit a veni la noi, ca sa te punem la cale. Insa te fere~te sa nu fii tu incepatorul pricinii, eli apoi vei fi supus__ canonisirii. Aceste mai sus aratate, ce ti s-au pus ca o oglinda inainte, prive~te-le, o, preote, ~i de vei pazi intocmai neaparat, bine sa ~tii eli vei ca~tiga dragoste ~i evlavie de la oameni, cinstea ~i ajutorul lor vei dobandi. Arhiereul se va bucura de tine ~i te va iubi ca pre un impreuna slujitor al Tainelor lui Dumnezeu, carele, a~a sate inHireasca Domnul Dumnezeu, ale pazi neaparat, cu iubirea lui de oameni in veci. Amin".

PUSTNICUL SFANT de Ia Petera Midi a Ialomicioarei ( s e c o I u I X I X) 27


La inceputul secolului XIX se nevoia in Schitul Pe~tera Ialomicioarei un dilugar smerit ~i foarte iubitor de Dumnezeu. Dupa cativa ani, dorind sa se roage in pustie, a plecat din schit ~i ~i-a gasit sala~ o pe~terli nebagata in seama, in desi~ul codrilor, numita pana astazi ,Pe~tera Mica". Pustnicul nv. ~tia ca acolo i~i avea adapost un urs. Dar, cu randuiala lui Dumnezeu, s-au imprietenit unul cu altul, incat noaptea locuiau impreuna in aceea~i pe~tera, iar ziua ursul pleca in plidure, iar sihastrul se ruga lui Dumnezeu. Acolo s-a nevoit multi ani