P. 1
Patericul-Romanesc-Editia-5-Arhim-ioanichie-Balan.pdf

Patericul-Romanesc-Editia-5-Arhim-ioanichie-Balan.pdf

|Views: 440|Likes:
Published by Marius Negrea

More info:

Published by: Marius Negrea on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2015

pdf

text

original

Arhimandrit IOANICHIE BALAN

. . .,...

PATERICUL .-. ROMANESC

Arhirnandrit IOANICHIE BALAN

PATERICUL ROMANESC
A

CE CUPRINDE VIA T A SI CUVINTELE UNOR SFINTI SI CUVIOSI PARINTI CE S-A U NEVOIT IN MANASTIRILE ROMANESTI (SECOLELE III- XX)

TIPARIT CU BINECUVANTAREA INALT PREA SFINTITULUI

DANIEL
MITROPOLITUL MOLDOVEI Editia a V-a
~I

BUCOVINEI

EDITURA MANASTIREA SIHASTRIA

- 2005 -

PREFATA
la a IV -a editie

Cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, Mfmtuitorul lumii, ~i cu rugaciunile Preacuratei Sale Maici, se tipare~te astazi Patericul Romanesc intr-a editie definitiva, la care s-a lucrat peste 30 de ani. Intrucat a treia editie a Patericului Romanesc a aparut inainte de plecarea la cele cere~ti a parintelui nostru duhovnicesc, Arhimandritul Cleopa Ilie, eel mai reprezentativ chip de calugar imbunatatit ~i duhovnic iscusit din a doua jumatate a secolului XX, am socotit de cuviinta sa reeditam integral Patericul Romanesc intr-a editie imbogatiHi, care cuprinde o parte din invataturile cuvio~iei sale. Alaturi de Arhimandritul Cleopa Ilie am adaugat in Pateric ~i alti doi mari nevoitori de taina, monahul Marcu eel mult patimitor, care a suferit multi ani calvarul inchisorilor ateiste, precum ~i Ieroschimonahul Onufrie duhovnic ~i sihastru in padurile din preajma Sihastriei -, amandoi mutandu-se Ia Domnul in ultimii doi ani. Speram ca ~i ace~ti trei cuvio~i parinti sa ne fie tuturor modele vii de !raire neprihaniH1 ~i de rabdare in Iisus Hristos. Prin aceasta reeditare nadajduim sa punem la indemfma monahilor ~i a ~unilor cre~tini aceasta comoara duhovniceasca, insumand vietile ~i invata:urile a peste 380 de cuvio~i ~i sfinti autohtoni din inceputuri pana la sfar~itul ::nileniului doi. Fie ca Bunul nostru Mantuitor, cu rugaciunile Prea Curatei Maicii Sale, sa binecuvinteze ~i a patra editie a Patericului Romanesc, spre slava Prea Sfintei Treimi, spre zidirea duhovniceasca a neamului nostru ~i spre folosul de ob~te al celor ce vor sa se mantuiasca.

Arhimandrit Ioanichie Balan
Sfanta Manastire Sihastria invierea Domnului 15 Aprilie 2001

PREFATA
(la ediJia fntfi)

Cartea de fafa este rodul unor fndelungate osteneli ale parintelui ieromonah Ioanichie Biilan. Stapfinit de o neistovita cautare manifestata ca o vocaJie, Cuvio~ia Sa a colindat prin toate laturile pamfintului binecuvfintat alfarii spre a-i descoperi comori duhovnice~ti. Si osteneala i-a fosi raspliitita din bel~ug. A cercetat #a adunat numeroase ,miirgaritare de mutt pref", chipuri ~i cuvinte de aleasa pow1fuire duhovniceasca ale unui mare numiir de calugari # ierarhi romfini fmbuniitaJili, traitori de-a lungul secolelor pe toate plaiurile patriei, evidenfiind # pe aceasta cafe unitatea spirituala a neamului nostru. Toate acestea le-a cuprins sub titlul de ,Patericul romfinesc", pateric ce va sta cu cinste alaturi de alte car{i de acest gen ale a/tor popoare ortodoxe. Marea majoritate a persoanelor cuprinse aici s-au fnvrednicit de o fnalta traire fn Hristos, adevarate fntruchipari ale unei nespuse iubiri de Dumnezeu ~i de oameni. lmplinind Evanghelia fn diverse forme de viefuire duhovniceasca, cei mai mulfi fn ob~te, alfii, potrivit unei chemari tainice, pentru o vreme ca siha~tri, fnsa fara a se izola spiritual de semeni. Depa#nd cu jertfelnicie ~i fn mod pilduitor sliibiciunile ~i patimile firii, precum ~i ispitele diavolului, fiecare fn felul lui a unit rugaciunea cu ascultarea, cele doua aripi ale sporirii duhovnice~ti, au povafuit, au scris, au edificat a~ezaminte care ne stau miirturii stralucite pfina azi; s-au depa#t nefncetat printr-un duh de excepfionala putere de jertfa, aratfindu-se, a~a cum se vede din acest pateric, adevarate modele duhovnice~ti pentru toate timpurile. Esenfial, fmbinarea fn acest admirabil echilibru a celor douii dimensiuni - iubirea de Dumnezeu # de om - slujire fn duhul Evangheliei, caracterizeaza toate aceste viefi # arata fntr-un mod viu ce a fnsemnat sfinfenia pentru ei # ce a fnsemnat aceasta sfinfenie a lor fn mijlocul poporului dreptcredincios. E de ajuns sa citam fn acest sens una din povaJuirile marelui mitropolit Veniamin Costache: ,Daca fiecare din noi va face tot ceea ce poate fn binele Bisericii, patriei ~i omenirii, nu va pieri cetatea noastra ". in acest spirit de larga deschidere # exprimare a iubirii, sfinJeniei ~i slujirii, este alcatuita aceasta carte.

PREFATA LA EDITIA iNTAI

Totodata, lucrarea de faJa are $i o a doua fnsemnatate. Ea este menita sii risipeasca parerea raspandita fn lumea de peste hotare, potrivit careia fn popoml nostm n-a existat o spiritualitate traita cu totala dliruire de sine $i in s.finfenie. Adeseori, strainii se fntreaba: , Ce a dat poporul roman pe terenul activarii practice, al cre$tinismului fn general $i al Ortodoxiei fn special? $tim di Onodoxia s-a activat fntr-o spiritualitate remarcabila Ia poporul grec, Ia popoarele slave, dar nu cunoa$tem ceva asemanator fn istoria poporului roman. Su se cunoa$te o viaJa spirituala deosebita a poporului roman, cu atat mai puJin specifica lui". Avand fn vedere aceasta cunoa$tere a Ortodoxiei romane$ti, cartea de fafa este menita sa fie # pentru strainatate o carte de recomandare a spiritualitaJii remarcabile # unice a Ortodoxiei romane$ti, manifestata fntr-un. mod superior, !mens # nefntrerupt, atat pe terenul preocuparii de desavar$ire persona/a, cat # pe terenul practic, de mare folos pentru nevoile poporului. Din ea se va putea convinge oricine ca poporul roman a dat dovada $i pe planul trairii religioase de o mare $i impresionanta forJa spirituata, atat fn realizarea unor chipuri de mare sfinfenie, cat $i fn practicarea unei pilduitoare iubiri de oameni. Se va putea constata ca $i fn poporul nostru dreptcredincios, Evanghelia s-a manifestat fn WJd impresionant, in cele doua marl direcfii ale ei: iubirea curata de Dumnezeu, manifestata prin rugaciune $i s.finJenie, $i iubirea de oameni, - crescute :mzfindoua din iubirea Tatillui care a trimis pe Fiul Sau fn fume ca om, $i din Jenja Fiului Sau pentru noi, pentru mantuirea noastra din pacat, din suferinJele $i moartea produsa de el. Patericul de fafa este o carte de aleasa traire duhovniceasca, dovedita cu fapte de numero$i slujitori ai Ortodoxiei romane$ti, care reflecta fnalta spiritualitate a dreptcredincio$ilor Bisericii noastre.

Preot dr. acad. DUMITRU STANILOAE Anul mantuirii 1980

INTRODUCERE Ia editia a Ill -a

Patericele sunt cartile duhovnice~ti cele mai reprezentative ale monahilor ~i credincio~ilor, dupa Sfanta Scriptura ~i Vietile Sfintilor. In general fiecare Biserica Ortodoxa i~i are Patericul ei, care cuprinde, pe scurt, viata ~i invataturile (apoftegmele) marilor Parinti duhovnice~ti din primele secole pana astazi. Astfel, prin cuvantul Pateric intelegem cartea cu viata, nevointele ~i cuvintele de folos ale parintilor ale~i ai fiecarei tari ortodoxe. Cel mai vechi pateric, unic in toata lumea cre~tina, este, insa, Patericul egiptean, scris in secolele IV-V, care s-a nascut in Egipt, patria ~i leaganul intregului monahism cre~tin. Dupa modelul Patericului egiptean, toate tarile, pe masura ce se cre~tinau ~i i~i organizau monahismul local, cu timpul i~i insemnau nevointele monahilor lor ~i i~i scriau patericul autohton. Pe langa Patericul egiptean, intre secolele V-XI s-au scris ~i alte carti similare /cu fapte, minuni ~i cuvinte duhovnice~ti deosebite ale cuvio~ilor Parinti din,acea' epoca, precum: Istoria monahilor fn Egipt, anonima (tradusa la sfar~itul secolului IV, in limba latina, de episcopul Rufin); Lavsaiconul (lstoria lausiacii) scris de fericitul episcop Paladie, in anul 420; Istoria iubitoare de Dumnezeu (patericul siriac), scrisa de fericitul Teodorit al Cirului, in anul 440; Matericonul (patericul cuvioaselor monahii din Egipt), scris de Avva Isaia Pustnicul; Limonariul (patericul sfintilor din Palestina), scris de Sfantul Sofronie al Ierusalimului ~i loan Moshu (secolul VI); ~i, ultimele, cele patru carti ale Cuviosului Pavel Everghetinos (secolul XI). Majoritatea acestor paterice au fost traduse ~i in limba romana inca din secolele XVII-XVIII, dovedind prin aceasta interesul deosebit al monahilor romani pentru marea spiritualitate a Sfintilor Parinti. Dupa cre~tinarea tarilor slave, ca Bulgaria, Serbia, ~i Rusia, ~i raspandirea monahismului in aceste tari, la inceputul secolului al XU-lea s-a scris Patericul Maniistirii Pecersca, de Cuviosul Nestor Cronicarul, pateric completat in secolele urmatoare. Tot in Rusia ortodoxa s-a mai scris ~i
/

INTRODUCERE

9

Patericul Manastirii Solovat, prin secolele XVII-XVIII, precum ~i alte paterice locale, inca necunoscute. in a doua jumatate a secolului XX a aparut ~i Patericul Muntelui Athos, scris de monahul Andrei. in mod firesc, ne intrebam de ce nu s-a scris pana acum ~i un pateric romanesc? Din unele insemnari ~i marturii se constata ca a existat un pateric al cuvio~ilor moldoveni, scris probabil de mitropolitul carturar Varlaam al Moldovei (1632-1657), care a circulat in manuscris prin manastiri, dar care cu timpul s-a pierdut. Se pare insa ca extrase din el au fost interpolate in partea a doua a Patericului egiptean, tiparit la Bucure~ti, in anul 1828, de mitropolitul Grigorie Dascalul, care, in prefata acestei carti, spune: , ... Care cuvinte, cate au fost cu nume, dupa alfa-vita, s-au talmacit de iznoava din Patericul eel grecesc1 de eel intru fericita pomenire dascalul Pafnutie2 • Iar cate sunt a~ezate in deosebite pricini flira de nume, unele s-au pus din Patericul eel rumanesc, dupa cum s-au gasit scrise cu mana. Iar altele iara~i de iznoava s-au talmacit din eel grecesc, a~ezandu-se fie~tecare pricina Ia locul ei in capete, dupa cum se vad". Deci, dupa marturiile de mai sus, se constata, in mod sigur, ca a existat ~i in spatiul romanesc un pateric autohton, manuscris, care circula prin mfmastiri ~i schituri. Trebuie remarcat faptul ca au circulat, inca din secolele XIV -XV, mai multe variante de paterice, traduse din limba greaca ~i slavona, numite, dupa titlul slavon, Otli$nice (Cartile Parintilor), care se intatnesc astazi in numar impresionant la Biblioteca Academiei Romane, pe care le citeau monahii prin manastiri, atat la chilii, cat ~i la trapeza. in anul 1888 s-a aflat un mic pateric romanesc ,ce cuprinde intru sine cuvinte folositoare ~i vreo cateva istorisiri ale vietii unor sfinti carii s-au nevoit in pamantul Moldo-Romaniei", luat dupa mitropolitul Veniamin Costachi, insa flira insemnatate deosebita. 3 Din aceasta deducem ca ~i mitropolitul Veniamin Costachi avea intentia intocmirii unui pateric autohton. Din cele de mai sus se constata ca Biserica Ortodoxa Romana nu a avut pana in ultimele decenii un pateric romanesc, care sa cuprinda toate manastirile din tara noastra. Eram, pana nu demult, tara cu cele mai numeroase manastiri, precum ~i astazi, dar flira sa avem un pateric pe masura, care sa oglindeasca marea spiritualitate milenara a monahismului
Ad;ca scris 'in limba greacli. Ui,ul dintre marii carturari ~i traducatori ai Manastirii Neamt, ucenic al Sfiintului Paisie. 3 Preot Dr. Liviu Stan- Sfintii romani, Sibiu, 1945, pag. 37.
2 1

10

PATERICUL

ROMANESC

nostru ~i a poporului roman ortodox. Este destul sa amintim aici cuvintele marelui carturar Dimitrie Cantemir, care, la inceputul secolului XVIII, da o statistica sumara a manastirilor moldovene, in cartea sa, Descrierea Moldovei: ,Manastiri mai mari, conduse de un arhimandrit, nu se afla mai mult de patru; mai mici insa, care asculta de egumen, sunt mai mult de doua sute, ~i pe langa acestea aproape tot atatea metocuri, pe care aceste manastiri le au prin diferite locuri "4 • Ne intrebam oare cati siha~tri ~i calugari sfinti s-or fi nevoit pe pamantul nostru strabun, de-a lungul a peste 1600 de ani? Or, majoritatea acestor sfinti, siha~tri, monahi, egumeni ~i ierarhi autohtoni au fost uitati pentru totdeauna, pentru ca nimeni nu a consemnat numele ~i faptele lor. Incercand sa salvam ~i sa reconstituim ceea ce se mai poate din trecutul bimilenar al monahismului romfmesc, cu binecuvantarea patriarhului Justinian, am inceput din anul 1970 sa adun date, biografii ~i fapte duhovnice~ti deosebite de la cei mai ale~i siha~tri, monahi, duhovnici, egumeni ~i ierarhi, in vederea intocmirii unui pateric romanesc autentic, pe masura spiritualitatii neamului nostru. Dupa zece ani de cercetari prin arhive manastire~ti, eparhiale ~i de stat, in anul 1980 s-a editat ~i tiparit, la Tipografia Institutului Biblic - Bucure~ti, prima editie a Patericului Romanesc, intr-un tiraj de 6.000 exemplare. Aceasta editie cuprinde secolele XIV - XX, in care a fost inserat un numar de 362 de cuvio~i parinti autohtoni. in anul 1990, Patericul Romanesc a fost reeditat la Arhiepiscopia Dunarii de Jos, intr-un tiraj de 20.000 de exemplare, cuprinzand cuvio~i romani ~i straromfmi, din secolele IV-XX. Intrucat in ultimii douazeci de ani s-au mutat la cele cere~ti numero~i parinti duhovnice~ti, vrednici de a fi introdu~i in aceasta lucrare, ~i totodata s-au descoperit noi lucdiri ~i manuscrise inedite cu fapte ~i cuvinte minunate ale cuvio~ilor romani, se impunea o noua editie a Patericului Romanesc. Astfel, cu ajutorul bunului Dumnezeu ~i cu binecuvantarea Prea Sfintitului Casian, Episcopul Dunarii de Jos, apare, in editura acestei episcopii, a treia editie, intr-o forma cat mai completa ~i intr-un tiraj de 3.000 de exemplare.

4

Descrierea Moldovei, Bucure!?ti, 1973, pag. 359

INTRODUCER£

11

Mentionam ca Patericul Romanesc a fost tradus ~i peste hotare in cateva limbi, ~i anume: in limba greaca - anul 1985; in limba italiana ~i in franceza (intr-o forma prescurtata) - anul 1987; ~i, in limba engleza, editie completa in doua volume - anii 1997 - 1998, la manastirea ortodoxa Sfantul Paisie, din California. Inainte de a incheia, multumesc Preamilostivului Dumnezeu ca m-au invrednicit sa realizez intr-o forma cat mai completa ~i a treia editie a Patericului Romanesc. Doresc ca, atat Patericul ~i Vetrele de sihiistrie, cat ~i Convorbirile Duhovnicesti, sa formeze o adevarata trilogie a spiritualitatii romane~ti bimilenare ~i un im~ de lauda inchinat Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Preacuratei Sale Maici ~i tuturor sfintilor Lui. Doresc ca aceasta jertra sa fie un smerit prinos de recuno~tinta bunilor mei parinti ~i frati in Hristos ~i credincio~ilor tarii noastre, in mijlocul carora m-am nascut ~i pe care ii iubesc atat de mult. Cerandu-mi iertare pentru eventualele gre~eli de text ~i redactare, multumesc din toata inima ~i Prea Sfintitului Casian, Episcopul Dunarii de Jos, pentru increderea ~i bunavointa aratata acestei lucrari. De asemenea, multumesc tuturor colaboratorilor ~i rugatorilor mei, care m-au ajutat la realizarea acestei carti, pe care o doresc sa fie spre lauda Preasfintei Treimi, spre folosul Neamului ~i mantuirea noastra, a tuturor.

Arhimandrit Ioanichie Balan

Intrarea Maicii Domnului in Biserica 21 noiembrie, 1998

SFINTI SI CUVIOSI din secolele III- VI

SF ANTUL IERARH EVANGHELICUS episcop al Tomisului (290 - 300) 1
Acest fericit urma~ al Sffmtului Apostol Andrei este eel dintai episcop cunoscut al Eparhiei Tomisului (Constanta de azi), din Dacia Pontica (Scythia Minor-Dobrogea). Episcopul Evanghelicus a pastorit pe cre~tinii autohtoni geto-daco-romani de la Gurile Dunarii ~i din toata Dacia Pontica in ultimul deceniu al secolului III. Episcopia Tomisului exista, desigur, cu mult inainte de aceasta data, intrucat cre~tinismul a fost semanat pe teritoriul tarii noastre de Sfantul Apostol Andrei, eel intai chemat, inca de la jumatatea secolului intai, cum spune Eusebiu de Cezareea (t 340) in cartea sa, ,Istoria Bisericeasca", III, 1. Episcopul Evanghelicus, originar din Tracia, a convertit la credinta in Hristos pe multi locuitori din Scitia Mica, ce ramasesera inca in intunericul paganismului. Despre el se face amintire in actul martiric al Sfintilor Epictet preotul ~i Astion monahul, care au fost martirizati pentru Hristos la Halmyris (azi Dunaval), cetate antica greceasca, situata pe bratul de sud al Dunarii, ,intr-o zi de 8 iulie", in timpul persecutiei lui Diocletian. in acest document se afirma precis ca ,prea fericitul Evanghelicus era episcopul ~i intaistatatorul sfintelor lui Dumnezeu biserici din aceasta provincie", adica din Scitia Mica (Dobrogea). in actul martiric se spune ca parintii Sfantului Mucenic Astion, originari din Asia Mica, veniti la Tomis in cautarea fiului lor, au fost convertiti la cre~tinism de catre preotul Bonosus ~i apoi botezati de episcopul Evanghelicus la Halmyris, in a paisprezecea zi de la martiriul Sfintilor Epictet ~i Astion. Se crede ca insu~i Sfantul Evanghelicus a primit cununa muceniciei prin acela~i imparat, pentru marea lui dragoste ~i ravna ce o avea catre Hristos.
1 Pr. prof. I. Ramureanu, Eusebiu de Cezareea, lstoria bisericeascii, P.S.B. nr. 13, 1987, 1988; Actele martirice, 1982, p. 329-331; idem, SfinJi $i martiri la Tomis-Constanfa, in rev. B. 0. R., (1974), nr. 7-8, p. 975-980; Sf Vasile eel Mare, Buc. 1979; De Ia Duniire la Mare, marturii istorice §i monumente de artli cre~tinli, Arhiepiscopia Tomisului ~i Dunlirii de Jos, 1977, p. 28-29; Pr. prof. dr. ~ircea Plicurariu, lstoria Bisericii Ortodoxe Romiine, vol. I, 1980, p. 74-81; Pr. prof. I. G. Coman, Scriitori biserice$ti din epoca striirom{uu1, 1979. Acestea sunt izvoarele de bazli pentru secolele III-X.

16

PATERICUL

ROMANESC

SFINTII MUCENICI EPICTET PREOTUL ~I ASTION MONAHUL (t 290) 2
Ace~ti doi sfinti martiri erau originari din Asia Mica, probabil dintr-un al Frigiei. Epictet s-a nascut din parinti cre~tini ~i a invatat de mic carte, fiind foarte ravnitor pentru cunoa~terea Sfintei Evanghelii. Apoi, dorind sa slujeasca toata viata lui Hristos, a parasit casa parintilor sai ~i s-a facut, calugar la una din manastirile Frigiei. Pentru sfintenia vietii sale, fericitul Epictet s-a invrednicit de darul preotiei ~i a devenit un neobosit propovactuitor al Evangheliei lui Hristos in patria sa, convertind la cre~tinism ~i botezand in numele Preasfintei Treimi multi locuitori frigieni. Printre cei convertiti a fost ~i un tanar ales, anume Astion, fiul unui magistrat numit Alexandru. Urmand dascalului ~i parintelui sau duhovnicesc, fericitul Astion a luat jugul eel bun al lui Hristos, facandu-se calugar, probabil, in aceea~i manastire, a~a cum marturisesc actele martirice. Datorita persecutiei lui Diocletian (284-305), in jurul anului 290, fericitii Epictet preotul ~i Astion monahul ~i-au parasit patria lor ~i, ravnind sa marturiseasca pe Hristos, s-au stabilit in Scitia Mica (Dobrogea), in ora~ul Halmyris (Almiridensis), numit ~i Salmorus, situat pe bratul de sud al Dunarii. Aici au propovactuit cu mult curaj Evanghelia lui Hristos, convertind la cre~tinism un mare numar de pagani. Auzind de aceasta, guvernatorul Latronianus a dat porunca sa inchida in teinnita la Halmyris pe fericitii marturisitori Epictet preotul ~i Astion monahul, chinuindu-i cumplit pentru a se lepada de Hristos. Vazand insa barbatia ~i taria credintei lor, guvernatorul a poruncit sa li se taie capetele de catre Vigilantius, unul din judecatorii celor doi martiri. Martiriul Sfintilor Epictet ~i Astion a avut loc la Halmyris, intr-o zi de 8 iulie, cand li se face pomenirea in intreaga Biserica cre~tina in fiecare an. in ,Acta Sanctorum Julii", t. II (29), Parisiis et Romae, 1867, p. 540-551, ca ~i in celelalte acte martirice, sunt numiti ,De Sanctis Epicteto presbytero et Astione monacho martyribus Almiridensibus (Halmyris) in Scythia". Parintii tanarului mucenic Astion monahul, Alexandru ~i Marcelina, pornind in cautarea fiului lor, au ajuns pana la Halmyris. Aici, auzind de mucenicia Sfantului Astion, au fost convertiti la credinta in adevaratul

ora~

2 Pr. prof. I. Ramureanu, Actele martirice, 1982, p. 330-331; idem. in rev. B.O.R., (1974), nr. 7-8, p. 975-980; De Ia Dunare Ia Mare, 1977, p. 47-48.

lOAN

Sfintul loan Cassi.,n (+435)

Cuviosul Dionisie Exiguul (+540)

Sfintul Grigorie Decapolitul (

+842)

-.,,,

,....._,

CT61 fl\1EffiKZ

xrcro

.-,

~

,. , ....... /

1.1

/

lc.JA HOI611me IC01Mti-

Sf. Mucenic loan eel Nou de Ia Suceava ( + 1330)

Sfinta Cuvioasa Parascheva de Ia la~i (+secolul XI)

Sfintul Dimitrie eel Nou de Ia Bucure~ti (secolele XIII-XIV)

Sfinta Mucenifa Filofteia de Ia Arge~ (sec. XIII)

Sfintul Mucenic loan Valahul (secolele XV-XVI)

Cuviosul loan Pustnicul de Ia Prislop (secolele XV-XVI)

Sfintul I erarh Ghelasie de Ia Rimet (secolul X IV)

Sfinta Minastire Ti smana (secolul X IV)

Sfintul Ierarh Nifon (

+ 1508)

Sfintul Nicodim de Ia Tismana (

+ 1406)

Sfinta Minastire Neamf (secolul XIV) Sfinta Minastire Bistrifa-Neamf (secolul XIV) .

Sfinta Minastire Voronet (secolul XV) Sfintul Daniil Sihastru (secolul XV) Mitropolitul Moldovei Grigorie (secolul XV I) Ro~ca .

Sfinta Minastire Cozia (1386) Sfinta Minastire Putna (1466) .

Sfinta Minastire Rimet (secolul XIV) Sfinta Minastire Bistrifa-Vilcea (1498) .

R. La inceputul secolului IV a fost trimis de patriarhul Hermon sa pastoreasca pe credincio~ii daco-romani din Episcopia Tomisului. Evanghelicus. iar la Chersones pe Pr. le ingropa in locuri tliinuite. Ramureanu.O. sciti. care 1-au crescut de mic in frica de Dumnezeu. a trimis episcopi in Scythia pe Efrem. in timpul pastoriei acestui fericit episcop. Hermon. prof. Ins a. col. episcopul Ierusalimului. p. siriana. Mergand sa se inchine la Sfintele Locuri. a fost pregatit din tinerete sa propovactuiasca Evanghelia lui Hristos la popoarele . cit. cand se sarbatore§te Sfantul Mucenic §i episcop Efrem. fiind botezati de episcopul de Tomis. 7 martie. nr. B. la 7 martie. intemnitat ~i chinuit cumplit la Herson (Crimeea). 517. romani. se spun urmatoarele: . In marea persecutie a lui Diocletian din anii 304-305.. pentru a se lepada de adevaratul Dumnezeu §i a se inchina idolilor. inalta biserici de lemn sau de piatra peste ele §i randuia preoti sa slujeasca noaptea Sfanta Liturghie. ale d1ror sfinte moa~te episcopul Efrem le rascumpara. in rev. episcop al Tomisului (secolul IV) 3 AI doilea episcop cunoscut al Eparhiei Tomisului. greci ~i capadocieni surghiuniti in Dacia Pontica.. au fost martirizati pentru credinta in Hristos zeci de cre~tini daco-romani. pe care apoi ii cre~tina.. a fost Sffmtul Mucenic Efrem. in a paisprezecea zi de la mucenicia Sfintilor Epictet ~i Astion. Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae". 3 . SFANTUL SFINTIT MUCENIC EFREM. in timpul imparatiei lui Diocletian. I. 7-8. a ramas aici ~i a fost facut preot ~i slujitor la una din biserici. besi. dupa atestarea sinaxarelor grece~ti ~i latine. i s-a taiat capul in anul 304 §i i se face pomenirea la 7 martie. convertind la cre~tinism numero§i daci. De la Dunare Ia Mare. 1i Dumnezeu de preotul Bonosus. Mantuitorul lumii. bar bare" de la Gurile Dunarii ~i din jurul Pontului Euxin (Marii Negre). ~i traca (besa). El s-a nascut in sudul Dunarii din parinti cre§tini. op.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE III-VI . in . in vremea aceea in Imperiul Roman se slujea in limbile greaca. marturisind di este gata sa-§i dea viata pentru Iisus Hristos. latina. goti ~i sciti ~i rascumparfmd de la moarte multi sclavi. 29 ~i 39. fericitul episcop Efrem a fost prins. care a ocupat un timp scaunul de pastor al Daciei Pontice. SfinJi :ji martiri Ia Tomis-ConstanJa. p. 1974. Ajungand apoi ucenic al patriarhului Hermon al Ierusalimului (300314). 980-981. traci.

. care a propovactuit ~i aparat credinta ortodoxa in Dacia Pontica mai mult de zece ani. care locuiau pe teritoriul dintre Dunare ~i Marea Neagra. pfma la ultima ~i marea persecutie a lui Liciniu din anii 320-323. ele nu sunt intemeiate. Auzind de aceasta. Episcopul Tit a fost protector ~i parinte sufletesc al multor sfinti martiri autohtoni ~i din intreg Imperiul Roman. episcopi ai Tomisului (secolul IV) 4 Ace~ti doi episcopi tomitani erau. Filius). pe care scrie: .. cand i se face ~i pomeniiea. insu~i fericitul episcop Tit a fost prins.18 PATERICUL ROMANESC Vasile". originari din Capadocia (Asia Mica). acesta a continuat cu ~i mai multa ravna ~i curaj opera apostolica de convertire. probabil. impreuna cu alJi cinci martiri Macrobiu. p. huni ~i besi. goti. Lucian ~i Valerian. Zotic. De~i sunt pareri ca Efrem ar fi fost episcop in Sci1ia Mare. op. Filius). a urmat pe scaunul episcopal al Tomisului episcopul Tit (Titus.. tiranul imparat Liciniu 1-a aruncat in temnita. exila1i la Gurile Dunarii ~i apoi martirizati aici de catre imparatii Diocletian. caci in Viata Sfintilor Epictet ~i Astian se mentioneaza la Tomis. op. catehizare ~i botezare a daco-romanilor din Dacia Pontica ~i Gotia (Dacia de la nordul Dunarii).Aici odihne~te martirul lui Hristos ~i episcopul . din anii 320-323. ". pana in anul 323.. despre care se crede ca este a episcopului Tit (Titus. SFINTII MUCENICI TIT ~I GORDIAN. . Sfintele sale moa~te au fost luate ~i ingropate de ucenici la Tomis. pastorind turma lui Hristos din Dacia Pontica (Dobrogea) in primele doua decenii ale secolului IV. i s-a taiat fericitul cap . Urmandu-i pe scaunul de la Tomis episcopul Gordian.barbari". Parat fiind la imparatul Liciniu. Sinaxarele grece~ti ~i carlile de slujba romane~ti pomenesc pe Sfantul Mucenic Gordian la 13 septembrie. Un fragment de piatra funerara a fost descoperit recent la Constanta (Tomis).intr-o zi de 15 septembrie". cit. iar 4 De Ia Duniire Ia Mare. p. I. chinuit ~i inecat in Marea Neagra la 3 ianuarie. vol. cit. catehizand ~i botezand nu putini daco-romani ~i mai ales . iar in timpul sangeroaselor persecu1ii de la Gurile Dunarii. 77. in Scitia Mica. 29. Galeriu ~i Liciniu. 36. Dupa moartea martirica a episcopului Efrem. Helia. un episcop Efrem. Istoria Bisericii Onodoxe Romiine.

FILIP ~I ALTI 31 DE LA NICULITEL (secolul IV . in timpul acestor persecutii au fost surghiuniti in Scitia Mica mii de cre§tini. numindu-1 pe Sffmtul Gordian . poate sute dintre ei. Iar altii. osta§i. Adamclisi. a lui Diocletian §i Maximian (284-305) §i a lui Liciniu (308-324). 173. Noaptea mergeau la mormintele lor. Acest teritoriu de la periferia de nord-est a imperiului. iar rnartirii intrau in memoria cre§tinilor. clerici §i cetateni romani de toate varstele §i sHirile sociale. devenite sfinte moa§te. in cultul Bisericii lui Hristos §i in sinaxarele ei. Niculitel §i Babadag. fiind rnai tari in credinta §i rnai ravnitori pentru Hristos. CAMASIE. care au dat cei mai multi mucenici. . adica Dobrogea de astazi. Isaccea. Ei pastrau pe ascuns evlavia sfintelor moa§te §i scriau scurte biografii cu viata §i patirnirea sfintilor mucenici. prin decapitare. in timpul marilor persecutii cre§tine din secolele I-IV dupa Hristos. ca ni§te sfinti rnarturisitori ai Sfintei Evanghelii. SFINTII MUCENICI ZOTIC. cunoscute numai de ei. intre Dunare §i Mare a Neagra. erau luate in graba de cre§tini §i ingropate provizoriu in locuri de taina. A§a luau na§tere actele rnartirice. Unii dintre ei mureau aici de foame §i de frig. Mangalia §i Constanta (Tornis) erau cele mai potrivite pentru acest scop. AT AL.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE Ill-\'1 19 actele martirice din Martirologiul Roman (Acta Sanctorum) il pomenesc impreuna cu Macrobiu §i Valerian. sau din cauza batailor pe care le rabdau cu barbatie. la 15 septembrie.episcop". dregatori. Dintre cele zece persecutii romane impotriva cre§tinilor desra§urate intre anii 64 §i 324. Altii reu§eau sa se repatrieze dupa terminarea surghiunului sau dupa moartea irnparatilor §i guvernatorilor persecutori.4 iunie) 5 Intreaga Scitie Mica. trei din ele au fost cele mai sangeroase: persecutia lui Deciu (249-251). 5 Sfitlfi rom{mi $i apariitori ai legii striimo$e~ti. Trupurile lor. ca §i zona de sud a Dobrogei dintre Cernavoda. le tarnaiau. pentru surghiunirea §i martirizarea cre§tinilor care refuzau sa se inchine idolilor pagani §i sa le aduca jertra. erau greu chinuiti §i apoi rnartirizati aici. mai ales Delta Dunarii §i codrii seculari dintre Macin. care au umplut cerul de sfinti §i au sfintit pamantul cu sangele a peste zece milioane de rnartiri. se rugau §i aprindeau lurnanari. p. 1987. plasat intre Dunare §i Marea Neagra. acum doua milenii racea parte din Imperiul Roman §i era destinata. in Rasarit.

iar al patrulea se afla pe pieptul martirului. Fortunio ~i alti 25 osta~i ai lui Hristos. avand deasupra crucea monogramata (Hr).martirion" cre~tin din intreaga Peninsula Balcanica ~i printre cele mai rare ~i pretioase din lume. Ninita. venind mare. In incaperea de jos. iar pe peretele din dreapta scrie: .Martirii lui Hristos". In anul 602. Kamasis. care navaleau mereu peste tarile cre~tine. probabil. Pe o lespede de calcar este scrisa aceasta mica inscriptie: . ca: Eutihie. In incaperea de sus s-au gasit patru moa~te intregi de martiri. impartita ~i ea in mici sectiuni. cu dimensiunile de 3. Cu randuiala lui Dumnezeu. Quirinus. s-au gasit aproape o suta de bucati de oase sfinte. Attalos. care a servit. Deasupra criptei martirice de la Niculitel s-a construit o bazilica din piatra ~i diramida destul de mare. in secolele IV-VII. paraul satului Niculitel-Tulcea.30 m. dupa traditia ortodoxa cunoscuta.martirioane". Filippos". ale carer nume nu sunt scrise in aceste sinaxare (vieti de sfinti). Altele au fost distruse ~i profanate de popoarele barbare. alaturi de cei patru amintiti mai sus. cu mainile pe piept ~i cu capul spre apus. Unele din aceste martirioane (cripte martirice) din primele secole crqtine s-au ruinat de-a lungul vremii. Pe peretele din stanga intdirii se afla sapata in mortar urmatoarea inscriptie in limba greaca: . Jar altele au ramas pana astazi ascunse in pamant. care. din care trei erau a~ezate la locul lor. numite . Julia. de lemn. ca laca~ de cult al unei stravechi manastiri.Zoticos. Toti martirii aveau capetele taiate. astazi Isaccea. patimisera odata cu ceilalti patru in localitatea romana din apropiere. in~ira ~i alti martiri. cand focul persecutiilor straine se stingea ~i se racea iara~i pace in imperiu. este impartita in doua mici incaperi supraetajate. datorita invaziei slavilor ~i bulgarilor. luna septembrie. care apartineau alter doi martiri necunoscuti. cre~tinii scoteau din paduri ~i din morminte moa~tele ascunse ale sfintilor mucenici ~i le a~ezau cu cinste in cripte. majori- . care traverseaza Dobrogea spre sudul Dunarii. ale carer numeroase ruine se vact ~i astazi in toata Dobrogea. numita Noviodunum. peste care zideau biserici (bazilici) de piatra ~i caramida. Cripta martirica de la Niculitel. a descoperit. a~ezate intr-o racla comuna. sub ~oseaua ce trece prin mijlocul localitatii. Mai tarziu. pentru nevrednicia cre~tinilor.50x2.Aici ~i acolo (se afla) sangele (vlaga) martirilor". probabil. Martirologiul siriac ~i mai ales Martirologiul ieronimian fixeaza data patimirii acestor sfinti martiri la 4 iunie ~i. Saturninus. in anul 1971.20 A~a PATERICUL ROMANESC au fost salvati de uitare zeci de mii de mucenici din Imperiul Roman ~i peste o suta din Dobrogea. anume zidite de ei. construita din caramida. eel mai vechi ~i mai bine pastrat .70x3. ca ni~te margaritare de mult pret.

la smerenie. din tara noastra. impreuna cu ceilalti 31 de martiri. fie in timpul persecutiei lui Diocletian. sub imparatia Sfantului Constantin eel Mare. romani. prin rugaciunile sfintilor mucenici. in anii 303-304. Camasie ~i Filip ~i a celor impreuna cu dan~ii se face la 4 iunie. de la Isaccea-Niculitel. Treimea cea deofiinta ~i nedespartita. Numai jertfa marelui domn ~i martir Constantin Brancoveanu. unele dintre cele mai vechi ~i mai bine pastrate moa~te cre~tine din lume. pentru care laudam pe Tatal. traci. pana la jertfa suprema pentru dragostea lui Hristos. construiesc o cripta noua in comuna Niculitel ~i inalta biserica mare deasupra. moa~tele eel or patru sfinti martiri de la Niculitel au fost depuse in biserica Manastirii Coco~. Sfintii Mucenici de la Niculitel. formeaza o minune a lui Dumnezeu savar~ita cu noi ~i un semn al milei Tatalui ceresc cu poporul roman. la pocainta. Zotic. Din toamna anului 1971. Pomenirea Sfintilor Mucenici Zotic. unde a~aza definitiv moa~tele martirilor amintiti. Camasie ~i Filip. Atal. crqtinii din Scitia Mica (Dobrogea). impreuna cu a celorlalti 31 de mucenici. la credinta ~i la o viata cre~tina cat mai curata. Camasie ~i Filip. de origine greci. A~a ne-a descoperit Mantuitorul moa~tele intregi ale celor patru martiri. Descoperirea acestor patru sfinte moa~te intregi. Atal. pe Fiul ~i pe Sfantul Duh. spre inchinarea credincio§ilor iubitori de mucenici. este una dintre cele mai mari jertfe martirice pentru Hristos. care bine v-ati nevoit ~i v-ati incununat. au patimit pentru Hristos prin taierea capului. Atal. dupa anul 324. rugari-va Domnului sa mantuiasca sufletele noastre! . Sfintilor Mucenici. care au sfintit pamantul neamului cu jertfa ~i sangele lor. Ele sunt o dovada ca Mantuitorul inca ne iube~te. ajutati de episcopii de la Tomis. cand capitala imperiului este mutata la Constantinopol. Ele formeaza cea mai mare cununa a Bisericii lui Hristos din Romania. Dupa ce moa~tele lor au fost a~ezate provizoriu in morminte simple ~i discrete de frica osta~ilor romani. cu nume ~i fara nume. in anii 319-324. Jertfa Sfintilor ~i Mucenicilor Zotic. A~a a binecuvantat Dumnezeu pamantul nostru strabun cu numero~i martiri crqtini. credincios ~i atat de mult incercat. cu a celor patru fii ai sai. poate fi pe masura sfintilor mucenici de la Niculitel. ca nu ne-a parasit pentru pacatele noastre ~i ca ne cheama ~i pe noi.SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE III-YI 11 tatea bazilicilor ~i a centrelor cre~tine organizate din Dacia Pomica sum devastate ~i raman in ruina. ~tiind ca fara jertra cre~tina nu este mantuire. daci ~i capadocieni. fie in timpul ultimei persecutii sangeroase din timpul imparatului Liciniu. inca din primele secole ~i pana in zilele noastre.

nu ne este cunoscut. se desra~ura deschis. El aduna unele din aceste moa~te in cripte martirice. Dionisie eel Mic ~i loan Maxentiu.7-8. unde mai tarziu aveau sa se formeze marii teologi daco-romani. De la Duni:ire la Mare. Ramureanu. Axiopolis (Cernavoda). care formeaza actualul spatiu romanesc carpato-dunarean. cat ~i cu exemplul vietii lor. Viafa fericitului fmpi:irat Constantin. cit. p. I. bazilici in ora~ele cetati mai importante ca: Tomis (Constanta).. 133. 9-16. ~i Teofil al Gotiei. Istoria Bisericii Ortodoxe Romane. vol. cerand condamnarea lui. Histria (!stria). 985. Si acesta era. desigur. prof. desigur. apreciat de imparat ~i de numero~i ierarhi ai timpului sau. din nefericire. . Halmyris. 1974. profund cunoscatori ai Sfintei Scripturi. Adamclisi.R. sau acei vestiti . A zidit.22 PATERICUL ROMANESC UN EPISCOP NECUNOSCUT al Tomisului (secolul IV) 6 in timpul Sfantului Constantin eel Mare. episcopul Tomisului.O. Niculitel ~i Noviodunum (Isaccea) ~i a dat amploare vietii monahale in eparhia sa. op. Din marturiile pe care le avem. pe Ianga cei doi episcopi din Dacia ~i din . p. 7.Bosporus". renumiti in tot imperiul. Numele episcopului tomitan din timpul Sfantului Constantin eel Mare (dupa 323). Episcopul Eusebiu de Cezareea. capabili sa apere credinta ortodoxa in Iisus Hristos. op. atat cu cuvantul vorbit ~i scris. Viata fericitului imparat Constantin".calugari sciti''. in~irand pe episcopii prezenti la marele Sinod de la Niceea (325). de moa~tele sfintilor uci~i in Dacia Pontica pentru dragostea lui Hristos. in lucrarea sa . 29. 0 grija deosebita avea episcopul Tomisului. Calatis (Mangalia). p. nr. Sfinfi # martiri la Tomis. cit. Acest episcop tomitan a depus o intensa activitate misionara in Dacia Pontica de convertire la cre~tinism ~i de aparare a dreptei credinte in eparhia sa fata de eresul lui Arie. Tot acum ia fiinta viata ascetica in pe~teri ~i in codrii seculari din podi~ul Dobrogei ~i Muntii Macinului. procesul de cre~tinare in Dacia Pontidi (Dobrogea) ~i Dacia propriu-zisa. el era un mare aparator al Ortodoxiei. p. in aceasta epoca infloritoare.Constanfa. cunoscuti pana la Roma ~i in eparhiile Africii. loan Casian.nici schitanul nu lip sea din ceata". se a~aza de acum episcopi teologi ~i apologeti. afirma ca . Pe scaunul Episcopiei Tomisului.. I. in locul episcopilor martiri.. care a luat parte activa la Sinodul I ecumenic ~i a luptat cu tarie impotriva ereziei lui Arie. flira nici o rezistenta din interior ~i flira nici o ingradire din afara. peste care inalta 6 Eusebiu de Cezareea. Pr. B. III. in rev.

a ridicat razboi impotriva imparatului romano-bizantin Valens.Tulcea. Aetele martirice. atat pe preotul Sansala.. cum se spune in actul sau martiric.. la porunca lui este ~i cea de !a Niculitel. noaptea. regele gotilor. Sfinfi romani. batuti. cit. Athanaric. era ~i o episcopie ~i converteau la cre§tinism numero§i daco-rornani.. nascut intr-un sat de pe valea raului Buzau. iar alteori . Sfi'mtul Vasile eel Mare. 1982. Bucure~ti. ~i a pornit o puternica persecutie impotriva cre~tinilor. a treia zi de Pa§ti. ajungand la tinerete cantaret la biserica unde slujea preotul Sansala. op. p. sub conducerea unui dregator. Diefionar aglziografic.G.barbarilor" care migrau prin Dobrogea spre vestul Europei. 0 asemenea cripUi martirica zidita.got de neam §i traia in Gotia". in rev. prof I. cit. in Moesia §i Dacia Pontica. cat ~i fericitul Sava erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde. care i-au dat o cre~tere duhovniceasca. se refugiau in sudul Dunarii.SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE III-\'I biserici rotonde sau adevarate bazilici ~i randuie~te preoti pemru pomenirea lor. cunoscut ~i martmzat pe pamfmtul }arii noastre in secolul IV. op. Fericitul Sava a fost crescut de mic in dragoste de Dumnezeu. descoperita in anul 1971. astazi pastrate in biserica Manastirii Coco§ . Altii. SF ANTUL MARE MUCENIC SA VA (t 12 aprilie. unde s-au a~ezat­ moa~tele Sfintilor Mucenici Zotic.. goti §i . 740-742. cit. stabilit in Dacia norddunareana. Putem crede ca tfmarul Sava s-a facut calugar. Pr. 385-393. prof. Coman. Ramureanu. idem.. se spune ca in primavara anului 372.. p. op. 3/1981. probabil. cit. I. 1979. probabil. de episcopul Gherasim Timu~. bunul sau pastor ~i parinte sufletesc.Romanul". i-au legat §i i-au batut. p. Atal. barbari" inchinatori de idoli. I. este Sfantul Mare Mucenic Sava. !storia Bisericii Ortodoxe Romiine. nr. Ortodoxia.Gotul" (Geto-Dacul). racandu-le multe rani pe trup. osta§ii lui Athanaric. au prins. de frica. Sfantul Vasile eel Mare $i cre$tinii din Scythia Minor ~-i Dacia nord-dunareana. Camasie ~i Filip. Atarid. p. 311-324. Atat preotul Sansala. unica in Romania. 194 . in post. in rugaciune §i feciorie. din parinti cre§tini ale~i. Intre anii 370-372. Izvoarele Ortodoxiei romfme)Ii. 372) 7 Cel mai vechi §i mai cinstit sfant mucenic. ca sa se 7 Pr. p. Acest mucenic era . in vol. cat §i pe fericitul Sava. probabil. numit uneori . in comunitatea rnonahala din Muntii Buzaului. p. in actul martiric al Sfantului Mare Mucenic Sava. Atunci multi cre§tini au fost prin§i. val. 98-102. 340. inecati §i ar§i de vii in Dacia Traiana. intemeiata pe la rnijlocul secolului IV de calugari veniti din Eparhia Tomisului. de teama . op.

la episcopul Ascholius al Tesalonicului. de origine din Capadocia. Prin anii 373-374.24 PATERICUL ROMANESC inchine idolilor ~i sa manance cele jertfite lor. 1-au aruncat in raul Buzau (Mousaios). roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 8 Epistola 165 .un martir al adevarului care a luat cununa dreptatii". capadocian ~i el. fiind in varsta de 38 de ani. poate. Pomenirea Sfa. Legandu-i un lemn greu de gat. insotite de o lunga ~i frumoasa scrisoare. Scrisoarea este redactata in limb a greaca ~i este prima lucrare cunoscuta pana astazi. Marele ierarh al Cezareei Capadociei. Scrisoarea. Sfantul Sava. Eu vad dincolo de rau ceea ce voi nu puteti vedea. prezbiterii din Dacia au trimis moa~tele Sfantului Mucenic Sava la Cezareea Capadociei. Vad pe cei care a~teapta sa ia sufletul meu ~i sa-l duca in Hica~ul slavei lui Dumnezeu . dandu-~i fericitul sau suflet in mainile lui Hristos. deci. A~a s-a savar~it Sfantul Mucenic Sava. la cererea Sfantului Vasile eel Mare catre dregatorul Scitiei Mici. i-a adresat episcopului Ascholius al Tesalonicului doua scrisori de mu11umire (Epistolele 164 ~i 165). elle-a raspuns: .de a-i trimite moa~te de sfinti" 8 ..Epistola a Bisericii lui Dumnezeu din Golia (Dacia) catre Biserica lui Dumnezeu ce se gase~te in Capadocia ~i catre toate Bisericile locale ale Sfintei Biserici universale". Tu ai cinstit pamantul patriei tale (Capadocia) cu un martir care a inflorit de curand pe pamantul barbar (Golia).atlet al lui Hristos".ntului Mare Mucenic Sava se face la 12 aprilie in toate bisericile cre~tine din Rasarit ~i Apus ~i in chip deosebit in Biserica Ortodoxa Romana. a fost condamnat la moarte prin inecare. . Apoi adauga: .lmpliniti porunca ce vi s-a dat. Iar catre episcopul amintit scrie: . .Noi l-am primit cu mare bucurie ~i am dat marire lui Dumnezeu". nu numai celei din Capadocia. Martiriul sau a avut loc la 12 aprilie. dandu-i-se un caracter ecumenic. poarta titlul . Iunius Soranus. de frica gotilor. scrisa pe teritoriul tarii noastre.. Osta~ii voind sa-l elibereze. adica in Imperiul Roman. prin care nume~te pe Sfantul Sava . cautand sa faca cunoscut tuturor ca ~i in Dacia Carpatica curgea sange de martiri pentru Evanghelia lui Hristos. intocmita de un preot invatat din Dacia sau. care este invecinat cu al vostru". care ii era ruda. ". 372. Apoi. a cincea zi dupa Sfintele Pa~ti. de Sfantul Bretanion de la Tomis. drept raspuns. Moa~tele sale au fost luate de cre~tini ~i de preotul Sansala ~i ascunse. . infruntandu-i cu barbatie. Sfinte Mare Mucenice Sava. tuturor Bisericilor locale. Ea a fost adresata.au fost trecute din tara barbara in Romania" . universal.

I. numit uneori . la inceputul secolului IV ~i a invatat tainele credintei in Hristos de la episcopul Teofil al Scitiei ~i Gotiei (Daciei). Cilicia. in tinutul Buzaului. Sfintele sale moa~te. din parinti goti. vol. p. probabil. din anul 372. 609. Fericitul Nichita s-a nascut intr-un sat din Campia Dunarii (poate Valea Arge~ului). cit. Actele martirice. Vazand mai-marii gotilor credinta ~i biruinta lui asupra paganilor ~i pornindu-se marea persecutie a lui Athanaric impotriva cre~tinilor. in ziua de 15 septembrie. dupa Sfantul ~1ucenic Sava. amintit in actul martiric al Sfantului Mucenic Sava. a fast hirotonit preot de acela~i Teofil ~i ajunge prezbiter misionar prin sate.Daco-romanul". catehizand ~i botezand multi daco-romani ~i goti. Acest venerabil mucenic era de neam grec dupa parinti. Rlimureanu. PREOTUL SANSALA (sec o I u I IV) 10 Prezbiterul Sansala era un vestit preot got din secolul IV. fericitul Nichita a fast prins de osta~i in biserica. tanarul osta~ al lui Hristos. cinstindu-se ca . cunoscut pe teritoriul Daciei Carpatice.. p. Istoria Bisericii Ortodoxe Romfme. adica . prin sate. 312-313 9 . convertiti la cre~tinism de misionari capadocieni sau .mare mucenic" in toata Biserica cre~tina.S F I N TI ~ I C UVI0 ~I D IN SEC 0 L E L E I I I . Actele martirice. din aceea~i patrie cu Sfantul Apostol Pavel. unde era o mica a~ezare monahala cunoscuta. ~i ars de viu in fata sfantului altar. 1982. ~i a~ezate intr-a biserica din ora~ul Mopsuestia. I.Biruitorul". op. Vina lui era di indemna pe cre~tini sa nu jertfeasca unui idol al gotilor. dupa anul 258. au fast adunate de cre~tini ~i cinstite cu mare evlavie.. sciti" veniti din Dacia Mineiullunii Septembrie in 15 zile. op. este Sfantul Mare Mucenic Nichita. cit. Nichita. p. Apoi in anul 451 au fast duse in patria sa strabuna. Parintii sai au fast adu~i de goti ~i colonizati in Dacia. prof.\' I SF ANTUL MUCENIC NICHITA (ROMANUL) (t 372) 9 Al doilea mucenic.Romanul". adica Cilicia din Asia Mica. 99 10 Pr. cu numele Nichita. 1982. care a patimit martiriul de la goti in anul 372 pe pamantul tarii noastre. dupa obiceiul gotilor. cate au mai ramas din foe. pe cand slujea. pe care il purtau intr-a caruta. 312-313. Calugarindu-se la una din manastirile din sudul Dunarii sau poate in Muntii Buzaului. p. Dicfionarul aghiograjic. Sansala preotul s-a nascut. alteori .

intelegem ca preotul Eutihie era capadocian de neam din ora~ul Cezareea. Eutihie. invrednicindu-se de darul preotiei. caruia ii era bine cunoscut. viata ~i ravna cuviosului prezbiter Eutihie. fericitul preot Sansala s-a mutat la cele ve~nice spre sfar~itul secolului IV. au fost prin~i ~i chinuiri pentru Hristos. 372. indeosebi goti. atat preotul Sansala. cfmtand psalmi. ne vorbe~te pe scurt Sfantul Vasile eel Mare in epistola 164. convertire ~i botezare a numero~i geto-daco-romani. iar de aici in Capadocia. I. Aceasta epistola a insotit moa~tele Sfantului Mucenic Sava din Dacia in Capadocia. flicand multi cre~tini dintre pagani. prof. · CUVIOSUL EUTIHIE PREOTUL (secolul IV) 11 Despre numele. preotul fiind eliberat. Despre preotul Sansala. in tinutul Buzau . la cererea Sfantului Vasile eel Mare. Slujind Biserica lui Hristos inca multi ani ~i convertind la crqtinism mai multi daco-romani ~i goti. p. Dupa anul 348. ravna ~i curajul cu care marturisea el pe Hristos in tinutul Buzaului se vorbe~te pe larg in . Sfantul . ca ~i despre dragostea lui pentru Hristos. a ajuns pastor ~i slujitor al Evangheliei lui Hristos la un sat de pe valea raului Buzau (Mousaios). cu sfatul prezbiterilor din Dacia. Din tinerete. Ramureanu. goti ~i alte neamuri . Apoi. El a fost indrumat de Duhul Sfant sa vina in Dacia Carpatica ~i sa-l marturiseasca pe Hristos la pagani. cat ~i cantaretul bisericii sale. probabil. ca preot misionar. prin anii 373-374.barbare". In timpul persecutiei regelui got Athanaric din anul 372. 1980.26 PATERICUL ROMANESC Pontica. contemporan cu Sfantul Vasile eel Mare. Sfantul Vasile eel Mare Vasile eel Mare.Scrisoarea Bisericii lui Dumnezeu din Gotia (Dacia) catre Biserica lui Dumnezeu care se gase~te in Capadocia ~i catre toate Bisericile locale ale Sfintei Biserici universale". unde desfli~oara o activitate intensa de catehizare. propovaduie~te Evanghelia. 378-393 11 ~i cre~tinismul nord-dunarean.Vrancea. care migrau prin centrul Daciei. iar Sava inecat in raul Buzau. Aici. anume Sava Gotul. parintele sau duhovnicesc i-a luat sfintele sale moa~te ~i. la 12 aprilie. Din cele relatate de el. despre evlavia. care il ajuta la slujbele din biserica. ~i misiunea sa evanghelica in Dacia carpatodunareana. Sava. in vol. le-a trimis pe ascuns la episcopul Ascholius. in sudul Dunarii. cand episcopul Ulfila se retrage la sudul Dunarii din Pr. Cel mai apropiat ucenic ~i fiu sufletesc al sau era un tanar de neam capadocian.

fericitul Eutihie devine eel mai apng propovaduitor al Evangheliei lui Hristos in centrul Daciei secolului IV. SfinJi ~i martiri la Tomis. Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine. p. 7-8. Ne imputam noua in~ine ~i pacatelor noastre cauza intinderii mari a sHipfmirii ereticilor. op. incat ~i cei ce sunt blanzi (dintre ei) se inraiesc din pricina multimii pacatelor noastre.Pentru faptul ca ai amintit ~i de fericitul barbat Eutihie ~i ai preamarit patria noastra (Cezareea Capadociei). op.ConstanJa. Sfantul Vasile eel Mare i1 Hiuda pentru succesele sale printre . nr. intr-adevar. ale car or nume ~i fa pte sunt scrise in ceruri. p. . dar ne-ai intristat de cele ce vedem.. vol. Ducea o viata ascetica de sfintenie ~i se impotrivea cu darzenie sa nu patrunda arianismul in hotarele eparhiei sale. Auzind de aceasta. care se intindea intre Dunare ~i Marea Neagra. 1974. Numele lui sta alaturi de al preotului Sansala ~i ale Sfintilor Mucenici Nichita ~i Sava.Dacia carpatodunareana. majoritatea capadocieni. op. ca una care a crescut semintele credintei. Fericitul Eutihie era. Sfinfi romfmi . I. Actele martirice... 160 12 . prof. 1982. pe care ii imblfmzea prin puterea Sfantului Duh ~i prin lucrarea harismelor sale.. ca ~i ale atator calugari. Caci aproape nici o parte a pamantului n-a scapat de aprinderea ereziei. 133-134. care au marturisit pe Hristos ~i au semanat credinta ortodoxa in . 50-51. episcop al Tomisului (secolul IV) 12 Acest venerabil episcop tomitan era de origine capadociana. Despre acest episcop sfclnt au scris doi scriitori biserice~ti vestip Sozomen ~i Teodoret al Cirului. I. 1001-1006. an XCII.. cit. cit. dovedindu-se un devotat pastor al turmei lui Hristos ~i aprig aparator al credintei ortodoxe niceene. p.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE III-\! cauza prigoanei regelui Athanaric. El a ocupat scaunul Episcopiei Tomisului probabil prin anul 360. in B. ". p. Astfel.R. Caci nimeni dintre ai no~tri nu se aseamana cu Eutihie. Pr.O. A~a i1 lauda marele ierarh pe fericitul Eutihie. 29. ne-ai bucurat de amintirea celor trecute. p. Ramureanu.. Sfantul Vasile spune urmatoarele despre Eutihie in epistola sa adresata episcopului Tesalonicului: .. SF ANTUL IERARH VETRANION (Bretanion). . Sozomen vorbe~te de vizita imparaDe la Dullf'ire la Mare. 335-341. un mare ascet ~i se invrednicise de la Dumnezeu de darul facerii de minuni ~i al vindecarii bolilor. cit.. preoti ~i episcopi misionari. idem. barbari". Noi suntem atat de departe de a imblanzi pe barbari prin puterea Duhului Sfclnt ~i lucrarea darurilor Sale.

Fericitul episcop Vetranion a incurajat mult viata ascetica §i nevointa siha§trilor de prin pe§teri §i mici bisericute rupestre. la transportarea moa§telor Sfantului Mucenic Sava Gotul din Dacia la Cezareea Capadociei. mfmiinduse. care era bun prieten §i. El a contribuit impreuna cu guvernatorul Daciei Pontice. pe cfmd se intorcea dintro expeditie impotriva gotilor. Autorul spune in . Imparatul. Sfantul Episcop Vetranion §i-a dat sufletul in mainile Domnului. Aceea§i infruntare ave a s-o patimeasca Valens dupa cativa ani in Cezareea Capadociei. ". lasfmd pe imparat singur. din partea Sffmtului Vasile eel Mare (t 379). ".. de altfel. martirizat de goti la 12 aprilie. episcopul Cirului. in anul 369. pe care nu le putea calca". ca imparatul a intrat in biserica episcopala §i a cerut episcopului Vetranion sa intre in comuniune cu arienii. el fiind.. . bunul pastor al turmei lui Hristos s-a retras cu credincio§ii sai intr-o alta biserica din Tomis. precum marturisesc §i scitii in§i§i". dar indata a revenit. probabil. pe tanarul loan Casian cu prietenul sau Gherman §i tot el.lata in ce chip a infruntat Vetranion zelul imparatului. au fost descoperite in anul 1971. probabil. cerute de Sfantul Vasile eel Mare in patria sa de origine.Scrisorii Bisericii Gotiei (Daciei Traiane) catre Biserica din Capadocia . §i sa slujeasca impreuna cu ei. Teodoret. care a insotit moa§tele Sfantului Sava Gotul. a incercat sa-l exileze. Cu putin inainte de anul 381. parinte duhovnicesc al Sffmtului Vetranion. scitii" din Dacia Pontica. de teama sa nu se rascoale . fiind impodobit cu tot felul de virtuti §i incredintandu-i-se sarcina de arhiereu peste cetatile din toata Scitia (Dacia Pontica).a vorbit imparatului cu indrazneala despre hotararile celor 318 Sfinti Parinti de la Sinodul I de la Niceea (325) impotriva lui Arie. Sfantul Vetranion este considerat de unii teologi autorul . impreuna cu . Iunius Soranus.. Apoi. §i este cinstit de Biserica Ortodoxa. ca sfant. spune §i el: . El·a calauzit in copilarie.28 PATERICUL ROMANESC tului arian Valens (364-378) la Tomis. dupa obiceiul siha§trilor din Capadocia. Sozomen i§i incheie relatarea sa cu urmatoarele cuvinte: . §i-a inflacarat cugetarea cu ravna §i a infruntat stricarea invataturilor dreptei credinte §i raradelegile comise de Valens impotri va dreptcredincio§ilor . ale carei ruine. spre nevointa monahala. Marele episcop a aparat dreapta credinta §i . In timpul pastoriei sale existau in Eparhia Tomisului cateva a§ezari monahale de renume.Istoria bisericeasdi" a sa.. la 25 ianuarie. a inaltat o bazilica pe cripta cu moa§tele celor patru martiri de la Niculitel. barbat destoinic §i renumit prin viata sa virtuoasa. pe care ii simpatiza. 372. cu calugari carturari §i teologi.martirionul".Iar Vetranion.

El este considerat eel dintai dascal ~i parinte duhovnicesc al Sfintilor loan Casian ~i Gherman. era o adevarata vatra 13 Pr. op. fiind in stransa legatura cu monahismul capadocian.. SF ANTUL IERARH TEOTIM I . cit. in Ortodoxia. 3. I. De la Duniire la Mare. de aceea~i ravna ~i sfintenie cu inainta~ul sau. 29. Deci. lstoria Bisericii Onodoxe Rom{me. 1982. a participat la Sinodul ecumenic de la Constantinopol din partea Episcopiei Tomisului. care a dat calugari carturari ~i spori!i in fapte bune. 380-390) 13 Dupa Sfantul Vetranion. El a continuat sa zideasca noi bazilici ~i a mentinut viata manastireasca din Dacia Pontica la un inalt nivel de traire ascetica. Sinodul alII-lea ecumenic de la Constantinopol. I. 285-336.de a veghea la pastrarea curata a Ortodoxiei in ora~ele din Scythia Minor". op. I. 50-51..hotarele Casienilor ~i ale Pe~terilor". cit. 134-135. Actele Sinodului II ecumenic (381) ~i istoricul hisericesc Sozomen atesta ca episcopul Gherontie (Terentius). numarandu-se in ceata sfintilor ierarhi ai lui Hristos. I. autohton din Dacia Pontica.. format in tinerete in aceea~i manastire din . Istoria Bisericii Onodoxe Romm1e. p.SCITUL" episcop al Tomisului (secolele IV.V) 14 Fericitul episcop Teotim I era de neam daco-roman.SFINTI $1 CUVIO$I DIN SECOLELE III-VI SF ANTUL IERARH G HERONTIE (Terentie) episcop al Tomisului (c. dupa o lista suwdala siriaca. Actele manirice. cit. 381. Tot Sozomen spune ca la 31 iulie. s-a stramutat cu pace la cerqtile laca~uri. palestinian ~i egiptean. p. p. op. cit. dupa sinod. op. unde se nevoiau ~i calugari daco-romani... un alt ierarh devotat pentru Hristos. 134 14 Pr. De la Duniire la Mare. 1981. cu care era contemporan. ca a semnat actele sinodului ~i a osandit invatatura eretica a lui Macedonie. prof. bine savar~indu-~i calatoria acestei vieti. 342-351. Acest fericit urma~ al Sfintilor Apostoli era cunoscut Sfantului Grigorie de Nazianz ~i multor ierarhi vestiti din imperiu. imparatul Teodosie eel Mare (379-395) 1-a imputernicit pe episcopul Gherontie . prof. Ramureanu. Aceasta manastire.. 166 . p. \'OI. 30. nr... p.finJi romfmi . op. p. scaunul Episcopiei Tomisului a fost ocupat de episcopul Gherontie. vol. p. cit. S. Ramureanu.

fericitul Ieronim incheie cu aceste cuvinte despre Teotim: .loan Casian. cu mare dragoste de Dumnezeu ~i de oameni. teolog invaJat ~i scriitor talentat ~i neobosit. spune ca fericitul episcop Teotim I .scit" (daco-roman) de neam. Din aceasta pricina. Sfantul Teotim I este considerat .a scris scurte tratate (carti) sub forma de dialoguri. Acest episcop urea pe scaunul Eparhiei Tomisului.pentru evlavia ~i corectitudinea vietii sale".barbarilor" migratori.30 PATERICUL ROMANESC monahala de sfintenie. supranumit de istoricii paleocre~tini . El afirma ca . paganii il numeau . erau mari ~i frumos ornamentate cu mozaicuri. ceea ce dovede~te numarul impresionant de credincio~i.Paralele sfinte". influentat de Sfantul loan Gura de Aur ~i de parintii capadocieni. episcopi.Scitul" ~i . confirmata de inaltul nivel spiritual.creatorul Filocaliei romfme~ti". prin rugaciuni ~i prin sfintenia vietii sale. in gi'mdirea sa a fost. Istoricul Sozomen scrie despre el ca era . Sfi'mtul Teotim I era tot atat de ravnitor pentru Hristos ca ~i inainta~ii sai. de Fericitul Ieronim (t 420). desigur. Gherman ~i Teotim I. Bazilicile inaltate de el. pe care reu~ea sa-i imblanzeasca cu greu prin daruri. calugari.zeul romanilor". teologic ~i literar la care au ajuns cei trei sfinti daco-romani contemporani . alt istoric paleocre~tin. in stilul vechii elocinte". Unele fragmente din scrierile Sfantului Teotim se pastreaza in lucrarea Sfantului loan Damaschin (t 749). renumite prin asceza ~i isihie (lini~te). credincio~i ~i «barbari» . El avea mult de suferit din partea . Iar Socrate. despre care spune ca era pastor stralucit. devenind in secolele V-VI cunoscute in intreg imperiul prin vestitii .Filosoful". . Prin scrierile sale patristice. greaca ~i latina. Constantinopol. ca . Ca misionar. raspandi!i. mfmastirile ~i sihastriile din Dobrogea secolului IV.ca a scris omilii la unele texte Evanghelice". Sub pastoria lui Teotim I. . Ca episcop al Tomisului este amintit pentru prima data in anul 392. atat la nord de Dunare pana in Carpati. ceea ce dovede~te vasta sa cultura in retorica ~i filosofia antica.Aud ca scrie ~i alte lucrari". Roma ~i Africa. dupa mutarea din viata a episcopului Gherontie. pe la anii 385-390. ale caror ruine ~i astazi se vad.traiul ii era modest" ~i di era taumaturg (vindecator de boli). Teotim I vorbe~te foarte frumos despre lini~tea mintii ~i a inimii.imparati. precum ~i frumusetea cultului ~i arhitecturii secolelor IV-V. in celebra sa lucrare . Apoi.De viris illustribus" (Despre barbati ilu~tri). cat ~i la sud pana la Ierusalim. au trait o epoca de aur.era cunoscut de toti .calugari sciti". din care reiese . de cultura ~i profunda teologie din Eparhia Tomisului.

§i multi veneau la el sa-l vada cu ochii lor. episcopul Teotim I este din nou in Constantinopol §i ia apararea marelui patriarh §i dascal a toata lumea.pentru nomazii sciti de la Istru".SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE Ill-\"l 31 Sffmtul Teotim . inca ~i prin cinstea ce le-o arata stand cu ei la masa potolise setea de raradelegi a acestora. dovedind prin aceasta adfmca legatura duhovniceasca dintre episcopul straroman Teotim I §i Sfantul loan Gura de Aur. Dar Sfantul Teotim. in Scythia. Pentru viaJa sa curata. calatorind el aproape de latura in care se a~ezasera barbarii. Sffmtul Teotim I ia parte la un sinod local in Constantinopol. caci §i prin cuvinte dulci ~i prin daruri le inmuiase inimile cele impietrite de rautate. se pogori de pe cal §i se a~eza la rugaciune intinzand mainile catre cer. la cere§tile laca§uri. lata ca intr-o zi. racand de temut Evanghelia lui Hristos ~i pe implinitorii ei. cunoscand marea mila a lui Dumnezeu pentru zidirea Sa. In . marele patriarh i-a trimis fericitului Teotim calugari misionari . impotri va invaJaturii eretice a episcopului Antonin al Efesului. ~i se speriara tare. pentru sfintenia §i minunile lui". caruia ii era prieten devotat. o. plangand amarnic pentru vieJile lor. impotriva acuzaJiilor aduse de Sffmtul Epifanie al Ciprului. marea milostivire §i indurare a lui Dumnezeu! Caci nu numai pe el. la multi le domolise iuJimea §i setea de sange §i de pradaciuni prin blandetea chipului sau §i desavar§ita bunatate a sa.La Tomis. caci multi dintre cre~tini. convocat de Sffmtul loan Gura de Aur.durnnezeul romanilor". Biserica Ortodoxa 1-a trecut in randul sfinJilor §i se face pomenirea lui la 20 aprilie. Pentru aceea se dusese vestea intre barbari despre nemasuratele sale virtuJi. In zilele acelea erau dese navalirile strainilor de Hristos. Si. se face pomenirea Sfantului Teotim 1Theotimas) episcopul. cei care erau impreuna cu dansul vazura o ceata mare de pagani venind in fuga cailor spre Tomis. . Pe la sfar§itul primului deceniu al secolului V.Acta Sanctorum" se spun urmatoarele despre Sfantul Teotim I: . §i prin dulceaJa graiului §i a cuvintelor. caci au crezut ca sunt pierduJi. caci barbarii trecura printre dan§ii rara sa-i vada. insa acest fericit §i mare intru sfinti. In anul 400. pentru opera sa misionara §i pentru credinta sa dreapta cu care a marturisit pe Hristos. rugandu-se pentru el §i cei dimpreuna cu dansul. pe care 1-au cinstit chiar barbarii necredincio§i. fericitul episcop Teotim I s-a stramutat cu pace din viaJa aceasta. adica pentru huni. In anul 403. ci ~i pe tali cei impreuna cu dansul ii racu nevazuJi ochilor pagane§ti. Graie§te Sozomen ca o atat de inalta idee le daduse barbarilor §i paganilor despre virtutea sa. In anul 399. cazand in mainile barbarilor' se izbaveau indata aducand rugaciune catre Mantuitorul §i pomenind numele Cuviosului Teotim.Scitul" era bine cunoscut imparatului Arcadie ~i mai ales Sfantului loan Gura de Aur. incat devenise obi§nuinta intre ei de a-1 numi .

11. insa bratul intepeni prin minune ~i ramase nemi~cat pana ce tovara~ii lui se dezmeticira ~i alergara smeriti ~i cu lacrimi in ochi sa mijloceasca pentru dansul. Din inv ataturile Sfantului Ierarh Teotim 1 15 1. I. Multe alte minuni ~i semne a facut acest dumnezeiesc parinte Teotim in pamantul Scitiei.32 PATERICUL ROMANESC lata ca intr-o zi. el ~i neamul sau. Faptele trupului pot fi curmate de multe piedici. intr-adevar. p. A-ti aminti de Dumnezeu inseamna a-ti aminti de viata. 28-29) 6. inchipuindu-~i ca Sfantul avea multe averi ~i dorind a se imbogati. aducand binecuvfmtarea lui Dumnezeu peste neamul sau. Scriptura spune: Toata viaJa celui nelegiuit este plina de griji (Iov 25. A ajunge la desavar~irea sufletului inseamna a-1 elibera de griji. faptuie§te pacatul desavar~it.S. tradusa de Preot Prof. Cand staruim cu adevarat in ganduri stralucitoare ~i inflacarate. intitulata Paralele sfinte. ~i totu§i s-a imbracat mai frumos decat slava lui Solomon. lucru necuvios sa porti grija toata viata de cele trupe~ti ~i sa nu te ingrije~ti deloc de cele viitoare. cauta a-1 face prizonier. ruga pe Dumnezeu pentru iertarea barbarului. Este. dar cand suntem atra~i de cele trecatoare. ci sa suferi pe nedrept. in mintea tulburata ~i plina de griji nu se afla nici un gand frumos ~i nu se revarsa peste ea harul lui Dumnezeu. 345-346 15 . Text extras din lucrarea Stantului loan Damaschin. Caci crinul din Evanghelie inseamna sufletul lipsit de griji. 3. sprijinindu-se in scutul sau dupa cum ii era obiceiul cfmd vorbea cu du~manii lui. (Matei 6. De aceea zice Jeremia in . care nici nu se ostene~te. In volumul Actele Martirice In colectia P. De aceea se spune despre sufletul desavar~it ca este. atunci ne acoperim de gunoaie. ceea ce ei fagaduira. ridica bratul spre a-i arunca fericitului o frfmghie peste gat ~i a-1 tad spre sine. 5). cu cele materialnice. iar a-L uita inseamna a muri. prin insa~i iuteala gandului. dar eel ce padituie~te cu gandul. inti-adevar. Despre cei ce poarta grija numai de cele trupe~ti. 20). cerandu-le indreptare ~i credinta in Hristos. Ramureanu. ~i pentru aceasta se apropie ~i. unul din ei.B. 2. Iar Cuviosul Teotim. Lucru cu greutate nu este sa suferi mult.Plangerile" sale ca cei ce au fost crescuJi in purpura stau trantiJi in gunoaie (Plangerea lui Jeremia 4. 5. nici nu toarce. 7. apoi ii slobozi. ciici datorita grijilor se nimice~te. 4. ca un crin in mijlocul spinilor. ~i indata i~i dobandi cererea. in vremea vietii sale. atunci suntem imbracati in purpura. Nu este fericire mai mare pentru un cre~tin decat cunoa~terea lui Dumnezeu.

prof.hotarele Casienilor ~i al (districtului) Pe~terilor". a fost dat din copilarie la una din ~colile timpului sau. 217-250. 158. organizator de mfmastiri. I. i-au dat fiului lor loan Casian (adica . IV-VI.SI CUVIOSI DIN SECOLELE 111-\"1 33 8. care circulau in nord-estul lmperiului Roman. Fiind insetat pentru invatatura cartii. Histria. Sfantul loan Casian evoca cu duio~ie casa parinteasca.Catre acest avva Avraam am intors asaltul gandurilor noastre. p.Convorbirile" sale. dr. la 40 km nord-vest de ora~ul Constaflla. manastirile ~i frumusetea locurilor natale din Dacia Pontica (Dobrogea secolului al IV-lea). ca genezii a literaturii !ji culturii dacoromane !ji romane . era de neam daco-roman. ce functionau la Tomis.. B. Scriitori biserice!jti din epoca stdiromana. 1977. SF ANTUL lOAN CASIAN (c. Dupa cum cei legati cu laflluri merg cu greutate. marturisind tulburator ca zilnic eram impin~i de cugetul de a ne intoarce in provincia noastra ~i de a ne revedea parintii. sufletul.. . Jar pe patru picioare merge eel ce se increde in cele pieritoare ~i. cre~tini evlavio~i ~i cu stare. p. Cel ce merge pe patru picioare este cu totul necurat. In una din .din paqile Casienilor") o educatie cre~tineasca aleasa. 1979.. Parintii sai. ni s-a nascut doriflla puternica §i presupunerea ca ei nu vor impiedica planul nostru. 7-8. deprinzandu-1 de mic cu citirea Sfintei Scripturi ~i practicarea unei inalte trairi duhovnice~ti. 0. G. din secolele IV-V. Pentru ca ne reaminteam ca parintii no§tri erau intestrati cu a~a de mare crediflla §i pietate. Literatura patristica de la Dunarea de los din sec. Aici a studiat operele marilor clasici ~i filosofi greci ~i Iatini. lata ce ne spune el: . asceza. 1956. De la Duniire la Mare. in . p. nu ia aminte pe de-a-ntregul catre partea conducatoare.. nr. dascal. Coman. 65-70. Hr. 776 . El s-a nascut pe Ia anul 360 d. in Dacia Pontica (Scythia Minor . Monograjia Arhiepiscopiei Tomisului !ji Dunarii de los. R.Dobrogea de azi). 360-435) 16 Acest mare ascet. p.. apologet ~i scriitor bisericesc de renume al Bisericii lui Hristos. in rugaciune. idem. tot a~a cei legati de aceasta viata nu reu~esc sa dudi pfma la capat calea vinutii. 1981. din grija fata de ele. Patrologia. iar mai tarziu §i scrierile patristice din secolele II-IV. p. Axiopolis sau la una din manastirile apropiate. Pr. 1898. an IC. idem. de episcopul Gherasim Timu~. anume in Eparhia Tomisului. 246-249. feciorie ~i ravna pentru cele dumnezeie~ti. teolog. in rev. Ne gandim ca din ravna lor noi aveam de 16 Dicfionar aghiograjic.SFINTI .

nici de hrana. il facura pe tanarul calugar loan Casian (de la localitatea Casian) prieten al marilor episcopi de Tomis . in a~a fel incat ascunzi~urile codrilor nu numai ca puteau desrata un monah. calugarindu-se intr-una din manastirile Eparhiei Tomisului. ale caror indemnuri le auzea ~i ale caror exemple le vedea". unde se afla o proprietate mo~tenita de la stramo~ii no~tri. sute de calugari .. cand avea doar 20 de ani. Vazfmd sfintenia. in sensul ca nu trebuia sa ne ocupam noi de procurarea celor necesare trupului. dar erau in masura sa ofere ~i maximum de provizie pentru hrana" (Convorbirea 24. cum afirma Sfantul Epifanie al Ciprului (340-403) in cartea sa .in sfmul carora au inflorit regula calugareasca. cei doi calugari s-au stabilit la o manastire din Betleem.lmpotriva a optzeci de erezii". 392-403). Dupa mai bine de cinci ani de asceza ~i nevointa duhovniceasca la Betleem. Pe deasupra. Sfantul loan Casian. patria monahismului cre~tin.Sfintii Vetranion (a doua jumatate a sec. Dupa propria sa marturie.sciti" ~i siha~tri iubitori de Hristos . viata sa aleasa. deprinderea de a trai in feciorie ~i o asceza deosebit de severa . In codrii seculari din mijlocul ca ~i din nordul Dobrogei secolului IV exista un puternic centru monahal cu mai multe manastiri ~i cu zeci sau. impreuna cu prietenul sau Gherman.. aproape de pe~tera unde s-a nascut Hristos. ne hraneam sufletul cu speranta bucuriilor de~arte ~i cu credinta ca vom recolta roada bogata din convertirea multora care trebuiau indrumati pe calea mantuirii. ruda ~i prietenul sau. poate. mi se zugravea inaintea ochilor farmecul placut al acestei regiuni. ravna pentru Hristos ~i nevointa . In afara de a~ezarea locului. in anul 380. pentru ca ei implineau cu bucurie ~i din plin toate cele de trebuinta nevoilor noastre. Aici. ravna pentru Dumnezeu.inca din copilarie (a pueritia nostra) a trait printre calugari. referindu-se la calugarii audieni din Dacia Pontica. ca ~i cultura vasta ce ~i-o agonisi. rudenia ~i prietenul sau de toata viata. IV) ~i Teotim I . Sffmtul loan Casian se hotari din frageda tinerete sa ia jugul eel bun al lui Hristos. Cuviosul loan Casian a plecat la Ierusalim impreuna cu sora sa ~i cu Cuviosul Gherman. al caror fel de viata este cu totul vrednic de admiratie". au fost caHiuziJi de harul Duhului Sfant sa viziteze manastirile ~i sihastriile din Egipt. Dorind sa se inchine la Sfintele Locuri ~i mai ales la Mormantul datator de viata al lui Hristos.. unde deja se nevoia Cuviosul Gherman. Bunul sau nume.34 PATERICUL ROMANESC ca~tigat. Sffmtul loan Casian . prin exemplul ~i indemnul nostru.calugarilor sciti" din patria sa. .Scitul" (c. care se intindea gratios in spatiile singuraHitii. 1-3).

in Schiteea.. Apoi. cuprinde trei lucrari: 1. Ia Marsilia. a silit pe Cuviosul loan Casian sa piece la Roma. cei doi clilugari daco-romani de la gurile :J. auzind de moartea in exil a bunului lor parinte ~i pastor. invatand de Ia el multe fapte ~i cuvinte de folos. Despre a~eziimintele maniistirilor de ob~te ~i despre tiimiiduirea celor op1 piicate principale. ivindu-se unele :ulburari in manastirile de pe Valea Nilului provocate de arhiepiscopul Teofil ~ Alexandriei. dupa regulile vietii monahale aduse din Rasarit. ca ::u~te albine. Tcba. Dupa o scurta revenire la Betleem. Opera sa. nu s-a mai imors in Rasarit. precum ~i adanca sa cultura teologica. Ia .SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE III-VI 35 Timp de mai bine de ~apte ani. lucrare scrisa in anul 420 in douasprezece carti. pentru a lua apararea Sfantului loan Gura de Aur in fata Papei Inocentiu I. !nchinata Sfantului Victor. de la un sihastru la altul. randuiala de nevointa ~i viata monahala ca in Rasarit. despre care auzisera ~i pe . in rugaciune ~i smerenie. Aici a intemeiat doua manastiri. eel dintai. adunand de la fiecare. iesavar~indu-se in sfintenie. . nici in patria sa de Ia Gurile Dunarii.x->poseau din loc in loc. impreuna cu prietenul sau nedespartit Gherman. Hirotonindu-se preot ~i ajungand egumen al celor doua manastiri. Ia Sfantul loan Gura de Aur. cerand ~i primind sfaturi ~i cuvinte de ::1\ atatura de la marii anahoreti ce se nevoiau pe Valea Nilului. Sfantul loan Casian. pastrata ~i cunoscuta pana astazi. :nonahismul in Apus. vazand srintenia vietii Cuviosului loan Casian. in Rait ~i Muntele Sinai. in anul 404.:narii au cercetat pe cuvio~ii dilugari. Sfantul loan Casian a adunat in jurul sau numero~i ucenici carora le-a a~ezat duhovnici. scarbindu-se de a~a de mare nedreptate a imparatului Arcadie. Surghiunirea din scaun a marelui patriarh. Bunii osta~i ai lui Hristos . Apoi. cei doi siha~tri daco-romani se ::-cinrorc in Egipt ~i zabovesc aici pana in anul 399. Muntele Nitriei. :-a hirotonit diacon ~i 1-a racut ucenic al sau. impreuna cu prietenul sau Gherman. organizand astfel. ci s-a stabilit definitiv :n sudul Galiei. iar el ~i-a inchinat anii batranetii indeosebi scrisului. invatand de la to!i me~te~ugul nevointei duhovnice~ti. Sfantul loan Casian.:are a avut loc Ia Cucuso-Armenia. se juc Ia Constantinopol.:are il iubeau atat de mult. dupa modelul Cuviosului Pahomie ~i Sfantului Vasile eel Mare. Tot aici a inceput sa ~rie Cuviosul loan Casian celebra sa opera literara in 24 de caqi. ~i alta de dilugarite. numita _Convorbiri cu Parintii" (Collationes). anahoreti ~i dascali ai ::-·~stiului egiptean. in anul 407. Marele patriarh ~i dascal a toata lumea. nectarul intelepciunii Duhului Sffmt. Cinci ani de zile a trait Sfantul Ivan Casian in preajma Sfantului loan Gura de Aur. egumeni. una de calugari.

a pelagianismului ~i suprematiei harului. despre slujbele zilnice ~i despre conditiile de primire in mfmastire ale noilor incepatori. cuprinde primele zece convorbiri avute cu parintii din pustia schetica in a doua sa calatorie prin Egipt (393-399). precum ~i experienta duhovniceasca a marilor Parinti din Egipt. Aceasta ultima lucrare a Sfantului loan Casian are un profund caracter dogmatic ~i apologetic ~i combate erezia lui Nestorie. teologul daco-roman face eel dintai cunoscuta in Apus doctrina eretica. Convorbiri cu ParinJii (Collationes Patrum). Sfantul loan Casian este considerat ~i un mare apologet al credintei apostolice ~i profund cunoscator al dogmelor ortodoxe. slava de~arta (trufia) ~i mandria. lar prin a treia sa lucrare. Dupa o nevointa ascetica ~i statornica de peste 60 de ani in viata monahala. Sfantul loan Casian s-a savar~it cu pace la manastirea sa din Marsilia. unde face cunoscuta pentru prima data gandirea patristica ~i mistica. in ~apte carti. contra lui Nestorie. scrisa tot in sudul Galiei. mania. care formeaza cea mai de seama opera literara ramasa de Ia Sfantul loan Casian. Sffmtul loan Casian vorbe~te despre cele opt pacate de moarte. din sudul Galiei. Sfantul loan Casian prezinta cre~tinismului din Apus. In primele patru carti. iubirea de argint. desfranarea. Partea a treia. 3. un frate al episcopului Castor. racand astfel o statornica punte de legatura intre tarile cre~tine din Orient cu cele din Occident. Sinai ~i Palestina. cuprinde convorbirile 18-24 avute cu parintii din tinutul Diolcos. in douazeci ~i patru de carti sau convorbiri. Astfel. 2. convorbirile 11-17.36 PATERICUL ROMANESC rugamintea episcopului Castor de Ia Apta lulia. Despre fntruparea Domnului. Sfintele sale mca~te se afla intr-o capela . antiortodoxa a lui Nestorie. in zece carti. pe care le-a avut cu parintii din tinutul Panephisis. intristarea. ~i anume: lacomia pantecelui. ci numai Nascatoare de Hristos (Hristotocos). Partea a doua cuprinde ~apte carti. Sfantul loan Casian devine primul organizator ~i intemeietor al monahismului in apusul Europei. pentru prima data. numite de el .gfmduri ale rautatii". Sfantul loan Casian vorbe~te despre imbracamintea monahilor din Palestina ~i Egipt. in anul 435. intre anii 429-430. Aceasta opera a fost scrisa intre anii 420-429. dandu-~i sufletul sau in mainile lui Hristos ~i lasand in urma cateva sute de ucenici. In primele doua opere. In celelalte opt carti. Totodata. despre rugaciunile ~i psalmii de noapte. regulile vietii monahale din Rasarit. luptand cu toata puterea impotriva nestorianismului. Lucrarea este impartita in trei parti. lenea (acedia). care nu voia sa numeasca pe Fecioara Maria Nascatoare de Dumnezeu (Theotocos). dedicata episcopului Leontie. ultimele ~apte carti. Partea intai.

De aici nu se §tie unde s-a retras la batranete Cuviosul Gherman. 17 Scriitori biserice$ti fn epoca straromiinil.Pe§teri". Cuviosul Gherrnan se stabile§te cu Sfantul loan Casian la Constantinopol. .Pe§tera".. Cuviosul Gherman se nevoie§te un timp cu Sfantul loan Casian la Betleem (380-385). intrucat multi asceti . fie la manastirea intemeiata de Sfantul loan Casian la Marsilia.:ompatriotul sau. Histria.Bisericuta". in anul 399.-\. Apoi pleaca impreuna cu prietenul sau in Egipt §i viziteaza toate marile manastiri. El a fost considerat sfant inca din ··uJa. Pornenirea lui se face la 29 februarie. in anul 404. probabil. la 20-21 iunie. care 1-a initiat pe calea mantuirii spre Hristos. Cuviosul Gherrnan irnpreuna cu Sfantul loan Casian se due la Roma. 1992. SFANTUL GHERMAN DACO-ROMANUL (secolele IV. Fiind mai varstnic decat . din Eparhia Tomisului. ~ crede ca §i Cuviosul Gherman s-a nevoit la inceput intr-una din aceste pe§teri. Pomenirea lui se face la 29 februarie. aproape de Pe§tera Na§terii Domnului. Sfantul loan Gura de Aur fiind exilat §i depus din scaun de imparatul Arcadie. . pe care il iubeau atat de mult. sihastriile de pe Valea Nilului §i pe sfintii dilugari anahoreti din Muntele Nitriei §i din Sinai. Dupa o scurUi nevointa impreuna cu prietenul sau la una din mfmastirile din Dacia Pontica. Callatis sau Axiopolis. fiind canonizat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. tot in . spre a mijloci in favoarea marelui patriarh §i dascal al lumii cre§tine. unde se crede ca §i-a savar§it calatoria acestei vieti in primele doua decenii ale secolului V. 217-250 .Biserica Omului" etc.SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE III-VI 5-e subterana din Manastirea Sfantul Victor. cum atesta numeroasele toponime paleocre§tine de . El s-a savar§it. op. Acest ascet tomitan a fost primul parinte duhovnicesc al Sfantului loan Casian §i eel dintai dascal al sau. in preajma Sfantului loan Gura de . nascut pe la jumatatea secolului IV.ur. iar capul §i mana dreapta afla expuse in biserica spre inchinare. in fata Papei lnocentiu I. cit. in Dacia Pontica. fie s-a reintors la manastirea din patria sa. la Marsilia. . Gherman a intrat din tinerete in nevointa calugareasca la una din manastirile existente in Tomis..hotarele Casienilor §i ale Pe§terilor".V) 17 Cuviosul Gherman era ruda §i prieten din copiHirie al Sfantului loan Casian. p.sciti" se nevoiau in pe§teri.

30.. fiind insotit. profund cunoscator al dogmelor stabilite de Sfintii Parinli. In eparhia sa. p. fericitul episcop Timotei era la fel de activ ca ~i inainta~ii sai. vol. cit. I. inca neconvertiti la cre~tinism. Episcopul Timotei a pastorit Eparhia Tomisului in prima jumatate a secolului V ~i a participat activ la al treilea Sinod Ecumenic de la Efes. Aici a semnat cele . precum ~i al disputelor teologice ale timpului sau. calugarit ~i format duhovnice~te la una din mfmastirile din Capadocia.nomazii sciti'' (goti ~i huni). A zidit ~i innoit mai multe bazilici ~i manastiri. Vetranion. 18 De la Duniire la Mare. fiind eel de al 170-lea semnatar.sciti'' invatati. Ibidem p. care apara cultul Maicii Domnului impotriva ereticului Nestorie. din anul 431. /storia Bisericii Ortodoxe Romfme.. 12 anatematisme" ale Sfantului Chiril al Alexandriei. cit. unde. op. numarandu-se in ceata cuvio~ilor parinti. Gherontie ~i Teotim I. fericitul Timotei. care tulburau intreg Imperiul Bizantin. episcopul Timotei era un bun teolog ortodox. Dupa o pastorire rodnica de peste zece ani. viata monahala devenise foarte infloritoare in secolele V-VI. pastorul eel bun al turmei lui Hristos de la Tomis. probabil. 135 19 . Ca ~i inainta~ii sai. protejand mult monahismul autohton daco-roman ~i catehizand pe .38 PATERICUL ROMANESC SF ANTUL IERARH TIMOTEI episcop al Tomisului (prima jumatate a secolului V) 18 Nu se cunoa~te originea acestui episcop tomitan. anume Sfantul episcop loan. 35 p. op. precum ~i hotararea de condamnare a ereticului Nestorie. datorita Sfantului Vasile eel Mare. Se crede ca era nascut la sudul Dunarii. scaunul episcopal din Tomis a fost ocupat de un alt mare teolog al secolului V ~i aprig aparator al Ortodoxiei in Dacia Pontica. CUVIOSULIERARHIOAN episcop al Tomisului (secolul V) 19 Dupa episcopul Timotei. de cativa egumeni ~i calugari . s-a stramutat cu pace la cele ve~nice.

un devotat aparator al invataturii ortodoxe. vol.nomazi" in eparhia sa. op. pana la sfar~itul vietii sale. SFANTUL IERARH ALEXANDRU episcop al Tomisului (secolul V) 20 Acest ierarh tomitan a ocupat scaunul Eparhiei Tomisului pe la jumatatea secolului V. atat de amenintata in intreg lmperiul Bizantin. capabil sa apere Ortodoxia.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE lll-Yl 39 Acest episcop a luat permanent parte la disputele teologice din preajma Sinodului IV ecumenic de la Calcedon (451). dar a semnat ulterior actele sinodului. Episcopul Alexandru a luat parte la Sinodul din anul 449. tinut in anul 451. convocat de imparatul Teodosie II ~i patriarhul Flavian la Constantinopol. Scriitorul latin comemporan Marius Mercator scrie despre episcopul tomitan loan ca era . Noul pastor al Daciei Pontice era un bun teolog. p. cit. El poseda o vasta cultura latina ~i greadi. ca ~i toti ierarhii tomitani. cit. dovedindu-se. 30. prin dilugarii misionari daco-romani. /storia Bisericii Ortodoxe Rom{uze.cei mai aprigi adversari ai nestorianismului ~i eutihianismului" (monofizismului). fericitul episcop Alexandru ~i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu. 136 . op. La marele Sinod ecumenic de la Calcedon. zidind noi biserici ~i manastiri in Dobrogea ~i continuand procesul de cre~tinare in Dacia Pontica. sinod care a reinnoit hotararile luate in anul 448. in timpul marilor framantari hristologice monofizite.. cum reiese din putinele fragmente pastrate de la el.Alexander reverendissimus episcopus Tomitanorum civitatis provinciae Scythiae".unul din cei mai buni teologi ai timpului" ~i unul din . fiind prezent adesea in Constantinopol. 20 De la Dum1re la Mare. p.. traducfmd mai multe scrieri biserice~ti din limba greaca in cea latina. create de ereticul Eutihie. Dupa o pastorie rodnica de peste un deceniu. episcopul loan s-a savar~it cu pace la Tomis ~i s-a adaugat inainta~ilor sai. aparand cu darzenie dreapta credinta la Gurile Dunarii. inainte de anul 449. de respingere a invataturii eretice monofizite ~i condamnare a lui Eutihie. I. episcopul daco-roman n-a mai putut lua parte din cauza navalirii hunilor .. El insa a ramas credincios Evangheliei lui Hristos ~i hoHirarilor luate de sinoadele ecumenice. Episcopul Alexandru semneaza al ~aptelea actele sinodului: .

cit. Dionisie este trimis in Italia. nr. Era un teolog ortodox desavar§it §i cuno§tea perfect limbile greaca §i latina. iar in limba latina . I. tradusa in latina. de smerenie §i duio§ie. probabil. Coman. G. Din Dobrogea. Acest venerabil slujitor al Bisericii lui Hristos s-a nascut in Scitia Mica pe la anul 470 §i s-a calugarit din tine rete la una din renumitele mfmastiri ale Eparhiei Tomisului. in revista . ajuns la batranete episcop.Mi-aduc aminte de binefacerile Voastre. supranumit §i . 234 . cit. ravna pe care nici spatiul.Ortodoxia". pe care avea sa-l evoce mai tarziu in . 70-72. Izvoarele Ortodoxiei rom{me:jti :Ji cre:jtinismul daco-roman. Va rog sa primiti o multumire pe care §tiu ca nu pot sa v-o dau la inaltimea cuvenita".5 4 5) 21 Al doilea mare teolog. p. 1979. Aici intra in Manastirea Sfanta Anastasia §i ajunge traducator renumit din greaca in latina §i preda 21 De Ia Dunare la Mare. prof. a fost un anume Petru. op.SCITUL" ( c .Prefata scrisorii sinodale a Sfantului Chiril al Alexandriei catre Nestorie". Cuvioase Parinte §i podoaba aleasa a invatatorilor lui Hristos. cunoscl}t -~raduditor de scrieri patristice §i dilugar plin de dragostea lui Hristos. . la Mormantul Domnului §i in Asia Mica. caruia i-a fost parinte sufletesc §i care 1-a deprins cu nevointa duhovniceasca §i frica de Dumnezeu.Exiguul".Smeritul". vol. 268-280. cit. idem.Romanul". Pr. p. se duce in Orient. p. pe care ni 1-a dat Dacia Pontica. 3/1981. in anul 496. Sfinfi ronu1ni . asceti §i aparatori ai Ortodoxiei. p. care au dat in secolele IV-VII numero§i . Acesta fusese. op. Scriitori biserice$ti din epoca straromfmii... La cererea Papei Ghelasie de a i se trimite un calugar invatat spre a-i traduce in Apus canoanele Sinoadelor ecumenice §i unele opere patristice. adica . lata cu ce cuvinte pline de recuno§tinta. dupa Sffmtul loan Casian.40 PATERICUL ROMANESC CUVIOSUL DIONISIE CEL MIC . Istoria Bisericii Ortodoxe Romfme.. 4 7 0 . a fost Cuviosul Dionisie eel Mic. · Unul din dascalii sai de tinerete. nici timpul n-o pot uita. 141-142. egumenul manastirii dobrogene. 344. I. §i am mereu inaintea ochilor mintii ravna sfanta pentru hrana duhovniceasca pe care o cheltuiati cu mine cand eram copil.. apoi se stabile§te la o manastire din Constantinopol. Cuviosul Dionisie ajunge la Roma. cunoscuti in intreg imperiul ca teologi. calitl'iti specifice sufletului nostru romanesc. unde s-a calugarit Cuviosul Dionisie. p. op.. se adreseaza fericitul Dionisie eel Smerit dascalului sau: . an XXXIII. fericitul Dionisie.calugari sciti".

Calabria. La Roma.SFINTI .Decretele pontificale" ~i traduce vieti de sfinti ca: .Argumente Pascale". pentru ca astfel sa fie tuturor mai cunoscut inceputul nadejdii noastre ~i pentru ca sa apara mai clara cauza rascumpararii neamului omenesc.a intins o adevarata punte de legatura intre Rasarit ~i Apus. despre care scrie aceste frumoase cuvinte in Prefata catre . editeaza .intelept ~i simplu. Apus ~i Africa. fericitul Dionisie eel Mic a tractus din greaca in latina scrieri ale Sfintilor Grigorie de Nyssa.Pocainta minunata a Sfintei Taisia" ~i . care doreau sa cunoasca mai bine scrierile Parintilor din Rasarit. incepand calendarul ~i numaratoarea anilor .De la intruparea Domnului nostru Iisus Hristos. La batranete. Era. plangand cand auzea vorbe de veselie nepotrivite. de Dobrogea. cunoscator perfect al Sfintei Scripturi ~i al dogmaticii". ~i de compatriotii sai blanzi. in locul erei pagane. fericitul Dionisie .Carte despre Sfintele Pa~ti" ~i . Viata Sfantului Pahomie". venerabilii domni ~i frati preaiubiti. atat de pastorii Romei.Descoperirea capului Sfantului loan Botezatorul". A mai scris ~i un florilegiu de texte patristice dogmatice. Astfel.SI DIN SECOLELE III-VI 41 :nulti ani dialectica cu prietenul sau Casiodor la Universitatea Vivarium din sudul ltaliei .Exempla Sanctorum Patrum". el a intemeiat era cre~tina dionisiaca. patria sa adoptiva. calugarii sciti. fericitul Dionisie eel Mic . ca pana atunci. Era cre~tina intemeiata de fericitul Dionisie eel Smerit a intrat in vigoare la Roma in anul 527. feciorelnic. cat ~i prin scrierile ~i traducerile sale din greaca in latina. Biograful ~i prietenul sau Casiodor spune despre fericitul Dionisie ca era _de neam scit. bland. punand intr-un contact mai apropiat cele doua romanitati cre~tine". cu vorba putina. centrul astronomiei antice. Fiind rugat. de la Anastasie II pana la Vigiliu. . rara sa osandeasdi pe cei care mancau". . iar pana la inceputul mileniului al do ilea a fost adoptata in toata lumea cre~tina. foarte priceput la ambele 1imbi. cat ~i de compatriotii sai. ~tiinta ce o invatase la Alexandria. in doua editii. Atat prin originea ~i formarea sa daco-romana. de asemenea. extrase de la mai multi Sfinti Parinti din Rasarit. Cuviosul Dionisie eel Mic (Exiguul) a trait ~i a scris sub zece papi. postitor. Apoi traduce canoanele primelor patru Sinoade ecumenice. adica Patimile Mantuitorului nostru". dar de obiceiuri intru totul romane. Chiril al Alexandriei ~i Proclu. A scris in acest scop doua lucrari: . Poate . loan ~i Leontiu": . patria sa natala. intitulat .Romanul" W aducea aminte din ltalia. iar nu de la imparatul Diocletian.SI CUVIO. dreptcredincio~i ~i smeriti. invatat ~i smerit. Cuviosul Dionisie eel Mic era ~i un bun cunoscator al astronomiei.

pe o arie ce cuprindea. prin coloni~tii 22 De la Duniire la Mare. 30. ca un calugar desavar~it. Cuviosul Dionisie eel Smerit ~i-a dat sufletul cu pace in mainile lui Hristos prin anul 545 ~i este numarat in ceata Cu vio~ilor Parinti. cat ~i in Apus. Cuviosul Dionisie eel Mic. Credinta lor stralucind prin legatura cu fapta buna era pentru toti pilda de viata ~i sinceritate. smerenia inimii ~i dragostea fata de Dumnezeu ~i de oameni. pana in inima Daciei Carpatice. in ~tiinta nu erau nepriceputi. Savar~indu-~i calatoria acestei vieti. Ei (dacoromanii) au tinut cu tarie neinfricata totdeauna dogmele credintei ortodoxe. Oltenia ~i Transilvania. vol. dqi erau simpli in cuvant. poate chiar din Dacia Pontica. este cinstit.42 PATERICUL ROMANESC pare lucru nou celor ne~tiutori ca Scythia. Ei nu erau prin~i in mreaja nici unei griji lume~ti ~i puteau spune cu Apostolul: Cetatea noastrii este fn ceruri (Filipeni 3.Romanul".. ascet ~i teolog de renume. in Banat. in persoana episcopului Teotim II. 136 . p. care se arata ingrozitoare prin frig ~i in acela~i timp prin barbari. op. El era de neam trac. atat in Rasarit. . numit ~i . Aceasta actiune de cre~tinare a Daciei era deja inceputa inca din secolele II-III.. Pentru sfintenia vietii lui. intr-o comunitate pamanteasca deschisa. cunoa~tere din na~tere. cit. atat Campia Dunarii ~i zona subcarpatica. ". op. lstoria Bisericii Ortodoxe Rom{me. I. p. a crescut barbati plini de caldura ~i minunati prin blandetea purtarii. cat ~i sudul Moldovei. eu il ~tiu nu numai printr-o. Trei mari virtuti 1-au impodobit in toata viata sa: credinta ortodoxa. Acest ierarh tomitan a continual sa-~i extinda jurisdictia eparhiei sale. caci.. filolog ~i ctitor al erei cre~tine. ci mi 1-a aratat ~i experienta. prin calugari ~i preoti misionari trimi~i de la Tomis. am fost renascut cu harul lui Dumnezeu prin Taina Botezului ~i am fost invrednicit sa vad viata cereasca in trup fragil a preafericitilor Parinti cu care acea regiune se slave~te ca de o rodire duhovniceasca deosebita. cit. 20). Ca lucrul sta a~a. calitati specifice milenare ale intregului popor roman. pentru gandirea ~i scrierile sale profund ortodoxe. CUVIOSUL IERARH TEOTIM II episcop al Tomisului (a doua jumatate a secolului V) 22 Eparhia Tomisului avea in anul 458 un pastor nou. Se cunoa~te ca acolo (in Scythia Minor).

Se pare ca fericitul episcop Teotim II a avut o pastorire lunga la Tomis.eel mai invatat calugar scit" contemporan cu Cuviosul Dibnisie eel Mic. cit. cit. in ultimele decenii ale secolului V. Activitatea misionara de vestire a Evangheliei lui Hristos la sudul ?I nordul Dunarii era destul de puternica sub episcopul Teotim II. El s-a calugarit ~i a invatat adancul teologiei din anii tineretii. op. 23 Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine. prin calugarii ~i preotii misionari daco-romani. 3. Izvoarele Onodoxiei romiine$ti.. Episcopul Teotim II scria di prime~te intru totul hotararile Sinodului de la Calcedon ~i cere depunerea ierarhului monofizit de la Alexandria. Contra Nestorienilor. op. iar in Muntii Buzaului. scaunul Episcopiei Tomisului a fast ocupat de ierarhi ale caror nume ne raman necunoscute. veniti din Eparhia Tomisului. a calatorit la mai multe mfmastiri din Rasarit ~i a locuit uneori in preajma Constantinopolului. Coman. 1981 .SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE III-VI 43 :-0mani. nascut in Dacia Pontica. Pr. Dupa mutarea sa la cele ve~nice.VI) 23 Acest cuvios parinte era . prof. in revista . Pe li'mga lucrarea sa misionadi.. . in 5eeolul IV. Capitole doctrinare. care trateaza diferite probleme hristologice ~i antropologice ~i combate cu tarie nestorianismul ~i monofizismullui Eutihie.. p. vol.se distinge prin simplitatea ~i claritatea lui". Baragan ~i Moldova de sud. ale caror migratii ~i incursiuni faceau multe tulburari cre~tinilor autohtoni. G. lata cateva titluri din scrierile sale: Libel/us fidei. Jertfa lor insa nu a ramas zadarnica in acest colt de pamant daco-roman. . Miirturisire de credinJii ortodoxii.Ortodoxia". in legatura cu horanlrile Sinodului IV ecumenic de la Calcedon ~i cu alegerea patriarhului monofizit Timotei Allurus la Alexandria. la una din manastirile Eparhiei Tomisului. incununata de multa izbanda. El a racut dovada aceasta in raspunsul cerut de imparatul Leon I Tracul (457-474). Unirea Cuv{mtului lui Dumnezeu cu propriul Siiu trup. nr. pe la jumatatea secolului V. prin continuarea procesului de cre~tinare a _nomazilor sciti" (huni). I. CUVIOSUL lOAN MAXENTIU (secolele V. p. episcopul Teotim II era ~i un devotat teolog ~i aparator al Ortodoxiei Sfintilor Parinti.libelli". Riispuns la Epistola Papei Hormisda. foarte ortodox ~i categoric. Raspunsul sau in limba latina. Riispuns contra achefalilor. Vrancea.. I. 142. 344-345. Fericitul calugar loan Maxentiu a scris opt carti .

Tulcea). Constanta). CUVIOSUL IERARH PATERNUS mitropolit al Tomisului (prima jumatate a secolului Vl) 24 Venerabilul mitropolit tomitan Paternus era. op. jud. I. publicate in anul 1891 de bizantinologul Carl de Boor. prin scris ~i asceza. descoperit in anul 1912 (astazi la Muzeul Ermitaj . El a ajuns pastor al Daciei Pontice. 15-32 . adresata episcopilor africani. Intr-o . p. Callatis (Mangalia). 1-2. Constanta). jud.. de aparare a dreptei credinte ortodoxe ~i de marturisire a Evangheliei lui Hristos. Georgescu. adica daco-roman autohton. lstoria Bisericii Ortodoxe Ronu1ne vol. p. calugarit ~i format teologic ~i spiritual in una din vestitele mfmastiri ale Eparhiei Tomisului. 24 De la DuiUire la Mare. Datin ~i Fortunat. in rev. I. 1962. Prima atestare documentara este inscriptia latina de pe un vas de cult din argint aurit. jud. Carsium (Har~ova. in care se sustine formula teologica . Histria (!stria. Petru. Cuviosul loan Maxentiu a scris ~i Epistola calugarilor sciJi. Dupa aceasta insemnare ~i alte cateva de mai tarziu se atesta ca Episcopia Tomisului a fost ridicata la inceputul secolului VI la rang de mitropolie ~i ca avea sub jurisdictia sa un numar de 14 episcopii sufragane. jud. p.. fericitul calugar daco-roman loan Maxentiu s-a stramutat cu pace la cele ve~nice. Viafa cre~tinii fn vechiul Tomis. existente in toate ora~ele mari ale Daciei Pontice. Constanta). cit. 136-137. existente la inceputul secolului VI. Constanta). 30. intr-o epoca atat de framantata de dezbinari ~i erezii. Capidava (Capidava. dupa nume. theopashita" ca .Notitia Episcopatuum". probabil. Dupa o indelungata osteneala. Constanta). nr. I. de origine latina. Noviodunum (Isaccea. racut de Paternus la inceputul secolului VI pentru Catedrala mitropolitana din Tomis. jud. sunt trecute sub jurisdictia Mitropoliei Tomisului urmatoarele 14 scaune episcopale: Axiopolis (Cernavoda.SanktPetersburg). Troesmis (Iglita.episcopus mitropolitanus". unul din Treime a patimit cu trupul" . Constanta). jud. dupa o lunga perioada de circa 60 de ani (460-520).44 PATERICUL ROMANESC Impreuna cu alti patru calugari sciti. jud. Tropaeum Traiani (Adamclisi. cit. unde donatorul este intitulat . Leontiu ~i loan. Constantiana Gud. loan. sub denumirea de . Mitropolia Moldovei ~i Sucevei.Lista" a tuturor scaunelor mitropolitane ~i episcopale din Patriarhia ecumenica. pentru care nu se cunoa~te inca numele nici unui episcop tomitan. op.

theopashita". In cadrul arhiepiscopiei sale. A~a ostenindu-se mai mult de un deceniu. cavioti (traitori in pe~teri) misionari ~i cu teologi de o inalta cultura clasica ~i mistic-dogmatica. episcopus provinciae Scythiae metropolitanus".SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE III-\"I -:-:. siha~tri. la imparatul Justin I (518-527) ~i cer recunoa~terea invataturii lor. in anul 519.Carpatica. pe care ii trimite la nord de Dunare. mitropolitul Paternus. Campia Baraganului. Zaldapa Uud. sub :::nparatul Anastasie (491-518). In anul 520..polis" . In scrisoarea adresata Papei Hormisda cu acest prilej. Tulcea). ajungand sa organizeze parohii ~i mici a~ezari monahale pana in viile Oltului ~i Arge~ului. Codrii Vlasiei. jud. Sub mitropolitul Paternus. cu numero~i preoti (prezbiteri) ~i manastiri bine organizate. creand formula teologica numita . misericordia Dei. Tulcea). Eparhia Tomisului a ajuns poate la cea mai :nare inflorire duhovniceasca ~i organizatorica. in Dacia. ca fiecare ora~ sa aiba un episcop al sau ~i un anume :eritoriu. tinutul Buzaului. imparatul Zenon (474-491). mitropolitul Paternus pregate~te calugari ~i preoti misionari. Astfel. Aceasta dovede~te preocuparile hristologice ale dilugarilor daco-romani din Dobrogea secolului VI. Fericitul mitropolit Paternus. calugarii sciti se due. jud. HalmYTis Dunavatul de Jos. Paternus semneaza al ~aptelea sub titlul: . Dionysopolis (Balcic ). contemporani cu arhiepiscopul Paternus. . in urma unei legi a inainta~ului sau. Salsovia (Mahmudia. Toate aceste scaune episcopale au fost infiintate la inceputul secolului VL ~= fiecare ora~ .. refuzand sa accepte ca ortodoxa aceasta formula dogmatica.::cea). ca . Aegyssus Uud. fiind la Constantinopol. Tulcea).din Scitia Mica ~i din intreg Imperiul Bizantin. De aici merg la Roma ~i cer Papei Hormisda acela~i lucru. venerabilul mitropolit Paternus ~i-a dat sufletul cu pace in mainile lui Hristos. precum ~i grija dintotdeauna a episcopilor din Dacia Pontica de a apara cu statornicie Ortodoxia la Gurile Dunarii.. erau preocupati de dogma Sfintei Treimi. care avea in secolul VI peste 100 de bazilici (biserici) ~i bisericute. recunoscuta peste tot. pentru lauda lui Dumnezeu ~i triumful cre~tinismului pe pamantul tarii noastre.. cu sute de calugari.clHugari sci!i''. Epifanie. vestitii .Paternus. Numarul mare al episcopiilor 5ufragane dovede~te in buna parte incheierea procesului de cre~tinare a poporului roman din Dacia Pontica. Tulcea). Tara Vrancei ~i sudul Moldovei. renumele lor in intreg Imperiul Romano-Bizantin. a participat cu alti 20 de ierarhi la alegerea noului patriarh ecumenic.unul din Sfanta Treime a patimit in trup" (unus de Sancta Trinitate passus in corpus).

. cit. La sfar~itul deceniului al ~aselea. la conducerea careia ajunge pe la mijlocul secolului VI.. nr.Celor trei capitole". Episcopul Valentinian de Tomis . nascut ~i format in Eparhia Tomisului. a . inainte de marea migratie a avarilor. De la Duniire la Mare. mitropolitul Valentinian se muta la cele ve~nice. 1947. Teodoret al Cirului (458) ~i Ibas de Edessa (t 457). 30. op. arhiepiscopul Valentinian nu raspunde la invitatie ~i nu ia parte nici la eel de al cincilea Sinod ecumenic de la 5 mai. p. considerate eretice. Dupa nume era latin.. care ii raspunde la 18 martie. . cu biserici ~i preoti in fiecare sat. 200-212. 550. Prima afirmare despre el dateaza din anul 595 intr-a scrisoare a diaconilor Rusticus ~i Sebastianus. probabil. Pulpea. care va deveni mai tarziu Episcopia Milcovia. 553. p. B. vol. adresandu-i-se: . adica a scrierilor episcopilor Teodor de Mopsuestia (t 428). Arhiepiscopul Valentinian ii scrie Papei Vigiliu. episcopo de Tomis. episcopul Tomisului din provincia Scitia-Dobrogea).. Din motive necunoscute. p. 4-9. provinciae Scythiae" (Preaalesului frate Valentinian. Biserica lui Hristos din Dacia Pontica (Dobrogea) traie~te. probabil. Se presupune chiar existenta unei episcopii in Tara Vrancei. 25 Pr.. adica daco-roman. epoca sa cea mai infloritoare din perioada de formare a poporului roman.O. cu vestite a~ezari monahale. slavilor ~i bulgarilor din anul 602.46 PATERICUL ROMANESC CUVIOSUL IERARH V ALENTINIAN mitropolit al Tomisului (secolul Vl) 25 Ultimul ierarh ~i pastor duhovnicesc cunoscut al Mitropoliei Tomisului. Sub venerabilul mitropolit Valentinian.Dilectissimo fratri Valentiniano. Iar peste Dunare existau in secolul VI mai multe comunitati monahale in zona subcarpatica. care ii relateaza despre condamnarea de catre imparatul Justinian. a fast arhiepiscopul Valentinian. op. Istoria Bisericii Onodoxe Romfine. dupa o rodnica activitate evanghelica. cit. I. cu preoti ~i calugari misionari raspanditi pe o larga arie in Dacia de la nordul Dunarii.R. in anul 544. 138-139 . prof. insu~i procesul de cre~tinare a populatiei autohtone este aproape incheiat in Dacia Pontica. I. din care cele mai puternice erau in Muntii Buzaului ~i ai Vrancei. asigurandu-1 ca nu a scris nimic impotriva celor patru Sinoade ecumenice ~i eli il invita la Constantinopol sa se convinga de aceasta.

SFINTI SI CUVIOSI din secolele VII-XIII .

.. Bizantul fiind lovit atunci de eresul iconoclast. moa~tele Sfantului Grigorie sunt duse in partile Dunarii. din care cauza se nume~te pana asHizi . in Asia Mica. Acest mare cuvios ~i marturisitor al lui Hristos era cinstit ca sfant ~i raciHor de minuni inca din viata. banul Tarii Romane~ti. in 20 zile. in care se pastreaza cu sfintenie acest odor de mare pret. Nevoindu-se mult cu postul ~i rugaciunea. aproape de Tesalonic. DiCJionar aghiografic. ~i a copilarit in una din cele zece cetati ale Isauriei. din parinti ortodoc~i devotati. Barbu Craiovescu. din judetul Valcea. Renumit in tot Bizantul pentru sfintenia vietii lui. prin anul 1498. op. fericitul Grigorie. renunta la nunta ~i intra in nevointa monahala. la batranete. in anul 1656. cazand Bizantul sub turci. ~i le duce la Manastirea Bistrita . op. a biruit toate cursele nevazutilor diavoli ~i s-a invrednicit de darul facerii de minuni ~i al inaintevederii. Mineiul pe luna noiembrie.. ale dirui moa~te se pastreaza intregi la Manastirea Bistrita. 1 . In ultimii ani ai vietii s-a ostenit in Manastirea Sfantul Mina. dupa terminarea studiilor.Ramnicu-Valcea. ~i aici a racut multe minuni ~i vindecari de boli. In anul 1453. la Roma ~i in Macedonia.V alcea (secolele VIII-IX) 1 a. cit. p. ajungand in mainile unui dregator turc. vestind cele viitoare. anul 842.. Episcopul Damaschin Severineanul in Sfinfi romiini . in Isauria . Vazand aceasta.Decapolitul".SF ANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL de Ia Bistrita . . cit. Irinopolis. ostenindu-se mult pentru apararea Ortodoxiei ~i cinstirea sfintelor icoane in Constantinopol. 339. invrednicindu-se de harul preotiei. Sfantul Grigorie Decapolitul se praznuie~te in fiecare an la 20 noiembrie. Racla de argint. Auzind de minunile ce se faceau la aceste moa~te. 248. Viata Sfantul Grigorie. monahii acelei manastiri i-au scos sfintele sale moa~te din pamant ~i le-au pus in biserica spre inchinare ~i ajutorul tuturor.Asia Mica. de episcopul Gherasim Timus. unde se afla ~i astazi. p. la 20 noiembrie. s-a nascut in jurul anului 780. ctitoria sa. le cumpara cu multi bani. Dar ~i dupa moarte se vindecau bolnavii la mormantullui. anume Serghie ~i Maria. a fost lucrata la Bra~ov. Sfantul Grigorie Decapolitul se imbolnave~te de hidropica ~i se muta la Hristos. fiind inmormantat la o manastire din Constantinopol.

ajungand vas ales al Sfantului Duh. aparandu-le. Sfanta Evanghelie ~i invataturile dumnezeie~tilor Parinti i-au intarit credinta ~i 1-au pregatit.mai inainte de toti vecii". renuntand la disnicie. incat mergea din loc in loc. iar cinstea pe care o dam icoanelor se inalta Insu~i Mantuitorului ~i sfintilor pictati pe ele. numindu-le idoli. De aceea. s-a logodit cu Hristos pentru a trai in veci cu El. a p. caci Fiul lui Dumnezeu este icoana Tatalui.cinstea pe care o dam sfintelor icoane se ridica la chipul eel dintai". ca pe un bun osta~ al lui Hristos. Adica. in putina vreme a biruit ispitele tineretii §i toate cursele vrajma~ului diavol. totodata. o inalta viata duhovniceasca. adica icoana Preasfintei Treimi. imbarbatand. Dar bunul osta~ al lui Hristos nu se temea de cei care ucid trupul. Sfantul Grigorie Decapolitul ducea. din manastire in manastire. cinstim ~i ne inchinam Mantuitorului ~i sfintilor pictati pe ele. El invata ca §i omul creat de Dumnezeu este chipul. nici nu asculta hulele ereticilor. ci pe toti ii invata ca . Peste tot apara cultul ortodox al sfintelor icoane. Pentru aceasta. prin smerenie §i iubire. sa intre in lupta cea duhovniceasca impotriva hulitorilor iconocla§ti care distrugeau sfintele moa~te ~i sfintele icoane. invatand. Pe masura ce se ostenea pentru apararea icoanelor ~i dogmelor ortodoxe. Mai intai cauta sa se dezbrace de cugetele rele ~i sa se indumnezeiasca prin rugaciune. mustrand §i uneori rabdand batai. Intrand in nevointa vietii monahale.rimit . 2. Sffmtul Grigorie Decapolitul a fost ales de Dumnezeu sa marturiseasca pe Hristos ~i dreapta credinja pe pamant inc~ din pantecele maicii sale. Apoi. flira de care nici un cre~tin nu se poate mantui. de la Decapole in Tesalonic. Inima lui era ranita din pruncie pentru cele cere~ti. Sfantul Grigorie ravnea doua lucruri. dupa cuvantul de la Facere 1 cu 26: Sa facem om dupa chipul ~i asemanarea noastra. prin post ~i priveghere. cinstind ~i inchinandu-ne la icoane. Ajutat de harul Duhului Sfant. prigoniri ~i amenintari cu moartea pentru cinstea sfintelor icoane. iar sufletul lui nu avea odihna in valtoarea grijilor pamante~ti. in Sicilia ~i din nou la Tesalonic. 4. Fapte ~i cuvinte de invatatudi 1. apoi la Roma. Apoi invata ca eel care a flicut prima icoana este Insu§i Tatal Care a nascut pe Fiul .50 PATERICUL ROMANESC b. Cinstea pe care o dam Fiului se inalta deopotriva ~i celorlalte persoane ale Preasfintei Treimi. prin citirea Sfintei Scripturi. de la Constantinopol in Asia Mica. Cu atata tarie se impotrivea pe fata luptatorilor de icoane. 3. dupa invajatura Sfantului Vasile eel Mare. Apoi dorea sa marturiseasca dogmele dreptei credinje ~i sa apere Ortodoxia de tot felul de eresuri care loveau in vremea sa Biserica lui Hristos.

daca voie§ti sa ajungi la desavar§ire. caci se temea de talhari. 6. indata a fugit din locul acela. Astfel. un om diabolizat a sarit in spatele cuviosului §i i§i batea joe de el. Amintim cateva din numeroasele sale minuni savar§ite in timpul vietii.S F I N TI SI CUVI0 SI DIN SEC 0 LE LE VII-X III 51 darul facerii de minuni §i al cunoa§terii celor viitoare. iar el i-a spus: . 9. cunoscand ca i-a sosit sfar§itul vietii. pe cand se ruga.lndrazniti. intr-o noapte. Dumnezeu nu a lasat aceasta raclie sub obroc. a izgonit diavolul din acel om. rugfmdu-se din inima. Multi oameni stapaniti de duhuri rele erau vindecati cu rugaciunea Sfantului Grigorie. zicand: . a auzit acest glas de sus: .Grigorie. rara nici o primejdie. Ajungand la masura desavar§irii. ie§i din pamantul tau §i de la rudele tale §i te instraineaza pentru folosul tau §i al celor ce au nevoie de invatatura ta". Odata. pe care vanzand-o. inconjurand pe§tera §i locul din jur. racand rugaciune din inima catre Dumnezeu. o femeie. pe care niciodata n-ai calatorit! Dupa cateva zile. miluie§te zidirea Ta §i n-o lasa sa fie sHipanita de diavolul". Din ceasul acela. 5. Altadata. vaduva a gasit in pamant smoala. vazand cuviosul ca il cauta §i il lauda oamenii. Un monah sihastru din apropiere.Frate. lasa lucrul mainilor §i te ingrije§te de suflet. Dar fericitul. stricandu-i-se casa. §i-a terminat casa §i §i-a cumparat cele de nevoie vietii. vazand sfantul un om chinuit de diavol. Iar Sfantul Grigorie. §i Dumnezeul saracilor iti va trimite ajutor! Punand temelie. Cuviosul Grigorie a parasit lini§tea pustiei §i ajuta lumea pe calea mantuirii. acel sihastru §i-a dat sufletulin mainile Domnului. dici Dumnezeu va va pazi §i nu veti patimi nici un rliu". Altadata. dar stapanul ei nu voia sa plece. ca ti s-a apropiat sfar§itul §i vei calatori pe cale straina. Dupa aceste cuvinte. a cerut milostenie de Ia Sfantul Grigorie ca sa-§i zideasca alta. Atunci a zis sfantul catre corabieri: . avfmd duh necurat. cu mainile Iuera §i cu buzele se ruga. Intr-adevar. 8. au calatorit bine. Dar. a cazut in uimire §i a vazut stralucind din cer o lumina ca soarele. s-a rugat pentru el. Un om cuprins de un demon cumplit a fost tamaduit cu rugaciunile sfantului. i-a zis: . indata a fugit duhul diu din om. du-te §i incepe lucrul. Odata dorea sa mearga cu corabia in Italia. Lumina §i mireasma cereasca au tinut mai multe zile. 7. a fost izbavita numai prin cuvantul lui.Doamne. 0 femeie saraca §i vaduva. urmata de o buna mireasma care a umplut chilia §i inima cuviosului. .Femeie. clki mana Domnului era cu Sfantul Grigorie.

a vazut ie~ind foe din gura Cuviosului Grigorie. milostivindu-se spre el. cazand ucenicul la picioarele sfantului. s-a rugat lui Dumnezeu ~i indata eel mu~cat de vipere s-a facut sanatos. insa. fiule. Care locuie~te in el. nu mai graie~te ernul. a cheltuit mari . 13. de se va curati ernul pe dansul de patimile trupului ~i ale sufletului ~i se va face curat ~i vrednic de primirea Duhului Sfant. Tatal ~i Fiul ~i' Sfantul Duh vin ~i se sala~luiesc in el. 0 data ~i de mai multe ori vorbind ucenicul cu dascalul sliu. ~i indata s-a facut sanatos. auzind despre aceste moa~te ~i de nenumaratele minuni care se faceau aici. iar cuvintele tale vor straluci de puterea ~i lumina Duhului Sfant. dici in curand va pleca la Domnul! Dupa putine zile. pe cand il scuturau frigurile. Evlaviosul ban al Craiovei. 1-a vindecat. atingandu-se de acel bolnav. 12. cuviosul. 14. Altadata. a alergat la ajutorul Cuviosului Grigorie. ca El insu~i sa arda cu focul eel dumnezeiesc materia patimilor ~i sa inmulteasca in sufletul tau roadele faptelor bune. atunci. Un ieromonah. Atunci.Mergi cu pace ~i spune parintelui tau duhovnicesc sa-~i pregateasca mormantul. Sfantul Grigorie i-a spus: . Un om bolnav de friguri de multi ani a venit pe ascuns la chilia Sfantului Grigorie ~i s-a imbracat cu rasa lui. ci Dumnezeu. Deci. insa el nu voia. care ii lumina fata cu raze ca de scare. Un alt om cuprins de raceala se ruga cuviosului sa-l vindece.Nu rna voi scula din patul tau. Atunci. fiind foarte aproape de moarte.Aceasta o pricinuie~te credinta ta. in patul Sfantului Grigorie. Barbu Craiovescu. cu mare credinta. 15.52 PATERICUL ROMANESC 10. care. Gasindu-1 in a~ternutul lui. un monah numit Petru a fost mu~cat de doua vipere ~i. panli nu rna voi face sanatos!" Atunci. a venit la cuviosul pentru cuvant de folos. fiule. cuviosul i-a zis sa piece de acolo. bolnavul s-a culcat pe ascuns. atunci te vei face laca~ curat ~i sfant al lui Dumnezeu. 1-a rugat sa-i descopere acea taina minunata. au ajuns cinstitele lui moa~te in mainile unui dreglitor turc. caci eu rna ~tiu pe mine om pacatos. La plecare. parinte. ~i s-a ridicat sanatos din patul lui. batranul acela a adormit cu pace. Deci ~i tu. Cuviosul a zis clitre dansul: . Dupa mutarea la cer a Sfantului Grigorie Decapolitul ~i dupa cliderea Bizantului in mainile turcilor. daca te vei nevoi a te curati pe tine de patimile trupului ~i ale sufletului ~i daca vei tliia cu sabia Duhului spinii patimilor ~i daca te vei ruga cu staruintli lui Dumnezeu. Teodul. precum a zis Hristos. 11. Dar batranul i-a raspuns: .

prin sate ~i pe camp cu moa~tele Sfantului Grigorie Decapolitul ~i cu icoane miraculoase. 17. Cea mai veche procesiune pentru ploaie cu moa~tele Sfantului Grigorie. a avut loc in vara anului 1765. amintim cateva minuni savar~ite. fericitul ctitor. cazand dintr-un prun. cu rugaciunile sfantului. in Tara Romaneasca ~i mai ales in Oltenia. unei femei numita Maria din satul Cacova . a~a cum dorea. a ascuns sfintele moa~te intr-o pe~tera din muntele apropiat. spre mangaierea tuturor. Facandu-i-se Sfantul Maslu. dupa trei saptamani.Valcea. i-a paralizat tot corpul ~i a fost adusa dupa cateva zile in manastire. Recoltele lovite de seceta au fost salvate ~i poporul eel binecredincios a fost izbavit de moarte. unde s-a ridicat ~i un mic paraclis in cinstea Sfantului Grigorie. se raceau procesiuni prin ora~e. care se pastreaza in biserica mare pana astazi. Dar. trimitea Domnul pe pamant ploaie timpurie ~i tarzie. in traditie se spune ca turcul a vandut sfintele moa~te pe bani de aur. s-a dus in tara lui. cu rugaciunile Sfantului Grigorie racatorul de minuni. ca un odor de mare pret. Dintre cele putine care s-au scris. moa~tele sale au devenit u~oare la cantar ~i turcul n-a primit multi bani. A~ a au scapat sfintele moa~te din mana paganilor. pe timp de seceta. in vremuri de primejdie ~i de mare seceta. punandu-se la cantar. Dupa o veche traditie ortodoxa. ~i-a venit in simtire ~i a cerut sa fie ridicata in picioare. paralizata de ambele picioare. a actus moa~tele Sfantului Grigorie Decapolitul la Manastirea Bistrita . sa multumeasca sfantului pentru vindecarea ei. cunoscuta in Tara Romaneasca.Valcea. a venit la manastire pe picioarele sale. 16. Atunci. in zilele noastre. cillugarit aici cu numele de Schimonahul Pahomie. in vara anului 1913. a fost adusa la moa~tele Sfantului Grigorie o femeie tanara. maniindu-se. Apoi turcul. care s-au uitat cu vremea. auzind de venirea turcului. de hramul Manastirii Bistrita. De-a lungul celor cinci secole de existenta a moa~telor Sfantului Grigorie Decapolitul pe pamantul tarii noastre. a venit la Manastirea Bistrita sa ia moa~tele inapoi sau sa i se dea mai multi bani. bolnava a deschis ochii mari. Numai in vremuri de mare primejdie se ascund in pe~tera. la Sfantul Grigorie. s-au racut multe ~i nenumarate minuni ~i vindecari de boli.S F I N TI S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E V II . Moa~tele se scoteau de obicei vara. ctitoria sa. vazandu-se amagit de cre~tini.X I II 53 sume de bani ~i. i s-a racut Sfantul Maslu de trei ori ~i. a jefuit manastirea ~i. mai ales. in anul 1920. in anul 1498. cu rugaciunile cuviosului. dandu-i foe. Fiind atinsa de sfintele moa~te. 18. ~i. Apoi s-a intors la casa ei vindecata. Mai tarziu turcul. . Ctitorul a zidit manastirea din nou ~i a actus din pe~tera sfintele moa~te.

fiind seceta. ce nu se mai vindeca. imediat au plecat cu sfintele moa~te mai departe. Scotand oamenii toata apa. in satul Lunge~ti Valcea.ntului Grigorie s-a oprit brusc. In dreptul unei fantani. 21. s-a atins . in anul 1932. Indata ce femeia ~i-a atins copila cu fruntea de sfintele moa~te. Copila a crescut. 24. Auzind de minunile Sffmtului Grigorie de la Bistrita. Dupa ce oamenii au ingropat pruncul.Valcea. s-a intors acasa ~i a mai trait inca 20 de ani. sanatate ~i iertare.54 PATERICUL ROMANESC 19. 1-a pedepsit Domnul pe boierul rau ~i necredincios. Proprietarul fabricii de cherestea din Brezoi . a cerut sa fie a~ezata sub masa pe care stateau sfintele moa~te. cu multe lacrimi. La fel a fost vindecata o tanara din satul Vaideeni. se purta sfanta racla in procesiune de ploaie prin satele Babeni. ca i-a luat foe fabrica ~i a ars toata pfma in temelii.Dolj. a venit o mama cu o fetita de 4 ani. care i~i pierduse mintea. a alergat la moa~tele lui. cre~tina Elena s-a rugat in taina. bolnava de epilepsie. dupa ~apte zile a plecat acasa sanatos. Dar. s-a scos sfanta racla in procesiune prin sate. 23. Dupa ~apte zile de rugaciuni ~i Sfantul Maslu langa sfintele moa~te. Atunci. sHipanit de un duh rau. Timp de trei ore cat a durat slujba in biserica. Sofia Patrichi. era o cre~tina. aruncat de o femeie uciga~a. In satul Baile~ti . In vara anului 1927. paralizata din tinerete. In vara secetoasa a anului 1934 se raceau rugaciuni ~i procesiune pentru ploaie cu moa~tele Sfantului Grigorie de la Bistrita. suspecta de cancer. Era. o pensionadi din Bucure~ti. 20. Ea se numea Elena SpaUitel. Fiind seceta. femeia bolnava s-a vindecat definitiv de paralizie. Elena. cu mijlocirea cuviosului. cu raclii aprinse in maini.nu a vrut sa lase oamenii lui la rugaciune. preotii au spus sa se cerceteze ce poate fi in acea ffmtana.un boier necredincios . s-a intors sanatoasa in familie. Dupa ce preotii ~i credincio~ii au plecat in procesiune pe camp cu moa~tele Sfantului Grigorie. cerand. Fiind atins de sfanta racla ~i facandu-i-se Sfantul Maslu in fiecare zi. Dupa ce a fost atinsa de sfanta racla a cuviosului. racla Sfil. in 1957 s-a imbolnavit de o infeqie la fata. au aflat un prune mic in ea. Insa s-au racut rugaciuni de ploaie ~i. Cand procesiunea trecea prin mijlocul satului ~i taranii. a fost adus la moa~tele Sfantului Grigorie un tanar din comuna Sirineasa . s-a racut sanatoasa. Orle~ti. in vara anului 1935. a dat Dumnezeu o ploaie buna pe toata Valea Oltului. a devenit mama ~i o buna cre~tina. Auzind ca se aduc in sat moa~tele Sfantului Grigorie pentru ploaie. Ione~ti. 22. probabil. in aceea~i zi. In vara anului 1925. aruncau buchete de flori inaintea sfantului. a vrut sa fie dusa ~i ea la Biserica sa se inchine.

unele deja distruse de vreme. Numele lor sunt incrustate pe pereJii bisericutei B4. cand s-a de~teptat din somn.S F I N TI SI CUVI0 SI D I N S E C 0 L E L E \" I I . Desigur. existau zeci de pe~teri §i bisericuJe rupestre. format din ~ase bisericuJe rupestre.(Eu) Dimian (Damian) preotul merg pe drum. au fost adunate intr-un mic volum de monahia Olga Gologan (t1972). altele inca nedescoperite. 2 ~fanlistirea . . pe~teri pustnice~ti. in aceasta biseridi.Constanta (secolele IX-X) 3 In anul 1957 s-a descoperit intr-un deal de creta din comuna Basarabi. Amin. judeJul Constanta. vol. locul de na~tere al Sfantului loan Casian. cit. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! CUVIO~II DAMIAN ~I IOSIF A§ezamantul monahal de Ia Basarabi .Medgidia ~i Histria.. op. lata cateva dintre aceste inscripJii in limb a slava veche: . ci de . care formau o adevaraHi .A Aceste vindediri ~i fapte minunate. .lavra a pe§terilor" in Dacia Pontica. IV-XI). probabil. Dimian (luna) mai".prezbiteri". De la Duniire la Mare. recent descoperiti. 134-140. Doi dintre ace§ti parinti suflete§ti ai siha§trilor de la Basarabi. cit. iar Dumnezeu sa va miluiasca cu Sfintii Parinti. stareta acestei manlistiri.. p. au fost mult mai multe bisericuJe ~i. au fost . pun lumanari pentru pacatele mele .Damian preotul" §i . Arta cre$tina fn Romania. slivar~ite la moa~tele Sfantului Grigorie Decapolitul din Bistrita. p. cerandu-i sana tate. Asemenea sihastriilor de pe valea Nilului care erau conduse nu de egumeni. se deduce ca in Eparhia Tomisului. I. 3 Barnea. 46-90. astazi disparute. unice pana in prezent in tara noastra. in care se nevoiau marii siha~tri daco-romani iubitori de lini§te.Iosif preotul". adica de ieromonahii duhovnici care slujeau cele sfinte pentru ei. _-\ . II. p. adica in perimetrul dintre Constanra Cernavoda . Istoria Bisericii Ortodoxe Romane. 1981. care au dat pe vestitii calugari sciJi in secolele IV-VI. nu mai avea nici o urma de infeqie pe fa!a ~i se vindecase ~i de cataracta de la ochi 2 • Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie.hotarele Casienilor ~i ale Pe~terilor".::u credinta ~i lacrimi de sfanta racla ~i s-a rugat mult. Intrucat ansamblul monahal de la Basarabi este aproape de . Pe langa marile mfmastiri organizate cu ~coli de teologie. Bucure~ti. Alta insemnare: . t. un ansamblu monahal de siha~tri. 153-156. credem ca ~i ansamblul pustnicesc de la Basarabi era pova}uit duhovnice§te de asemenea duhovnici. era eel mai puternic centru monahal ~i pustnicesc din SciJia Mica. omule. din epoca daco-romana ~i medievaUi (sec.X I I l 55 .ioua zi. op.

pe la inceputul secolului al XI-lea. care..Anul 650" (992). pentru calugarii nevoitori. simboluri paleocre~tine. .. In bisericu1a B 1 scrie in caractere vechi slave: . Cel dintai pare sa fi fost Damian. 258. de episcopul Gherasim op. au primit in familie o aleasa cre~tere 4 Mineiul pe luna octombrie in 14 zile. . din parinti binecredincio~i ~ide bun neam. cit. Cei doi copii.Luna martie. in luna august.in numele Tatalui ~i al Fiului ~i al Sffmtului Duh... Doamne. apoi Iosif.. p. s-a nascut in satul Epivat din Tracia rasariteana.Iosif preotul" au fost doi ieromonahi din cei mai distin~i. . care au condus comunitatea siha~trilor de la Basarabi. SF ANT A PARASCHEV A DE LA IA~I (secol ul Xl) 4 a. numita .. cit. indictionul 10" (anul 982). apropiate una de alta ~i unele cu mici incaperi anexate. Ei savar~eau cele sfinte. Viata Preacuvioasa maica noastra Parascheva. Probabil era un dregator local sau un calugar venit sa se inchine aici. numara in ceata cuvio~ilor parinli pe toli calugarii care au sihastrit in aceste locuri sfinte. sapate in stanca de creta. p. s-a inchinat nevrednicul rob Simeon prima data in biserica. ajuta pe robul tau Iosif (preotul)". probabil. In limba greaca scrie: . luna ianuarie". cruci. Amandoi erau preoli slujitori ~i parinli duhovnice~ti ai acestei a~ezari pustnice~ti.a Moldovei luminatoare" ~i lauda intregii Ortodoxii. multe nedescifrate. imparta~eau pe fiecare cu Trupul ~i Sangele Domnului ~i ii cercetau la pe~terile ~i chiliile lor. spovedeau. Alta inscriptie: . A venit la noi .. Scarlat Porcescu. SfinJi romiini . probabil in secolele IX-X.Doamne.. era centrul duhovnicesc al acestei sihastrii din Dobrogea. Eftimie ~i Parascheva. Cuvio~ii . de forma dreptunghiulara. ucenicii lor le-au sapat numele pe perelii bisericutei din mijloc. am scris . 4. Pr. in acest loc .56 PATERICUL ROMANESC venit parintele aici.Damian preotul" ~i . cu dimensiunile de circa 6x2x2 metri. nu departe de Constantinopol.Si alta: .. 642. Celelalte cinci bisericu1e sunt mult mai mici.cea Noua". . figuri dacice traditional e. DiCJionar aghiografic. 31". luna octombrie. Pe peretii lor se afla numeroase inscriptii runice. op. Pentru sfintenia vietii lor ~i pentru cinstea de care se bucurau. primeau ~i formau pe calugari. Timu~. de la Ia~i.

La varsta de 25 de ani. Apoi. iubind mai mult decat orice pe Hristos. sfintele ei moa~te sunt rascumparate de la turci de ditre Patriarhia Ecumenica cu 12.Adormirea Maicii Domnului". Pe la jumatatea secolului XI. Eftimie. Din a doua jumatate a secolului XIV. Aici au stat sfintele ei moa~te aproape 175 de ani. la varsta de 27 de ani. Astfel. turcii le-au dat cneghinei Anghelina a Serbiei. Dupa trei ani. a imrat inaintea ei In nevoin1a monahala. fiind depuse in catedrala cu hramul . in urma unor minuni la mormantul ei. pentru sfintenia vietii lui. care le stramuta la Belgrad. s-a reintors in patrie ~i s-a nevoit inca doi ani langa biserica satului natal. spre cinstire ~i inchinare. . La Tarnovo au stat moa~tele Preacuvioasei Parascheva 160 de ani. in anul 1521. ajungand Patriarhia de Constantinopol datoare la Poarta otomana cu sume mari de bani. cultul Sfintei Parascheva trece ~i la nordul Dunarii. domnul Tarii Romane§ti. Apoi. in cele trei tari romane. ce reprezentau birul anual impus asupra Bisericii. pe care le due in palatul sultanului din Constantinopol. luand porunca de la ingerul Domnului. Mai tarziu. sfintele ei moa~te au fost daruite pentru putin timp lui Mircea eel Blitran. a intrat intr-o manastire de fecioare din ora~ul Ieraclia Pontului. Viata Cuvioasei Parascheva" ~i o trece in sinaxarul Bisericii cu zi de praznuire la 14 octombrie. fratele mai mare al cuvioasei. La fel ~i fericita Parascheva. Vasile Lupu. unde diman 125 de ani. Cuvioasa Parascheva ~i-a dat sufletul in mainile Domnului ~i a fost inmormantata aproape de malul marii. ajunge episcop al Matidiei ~i pastore~te bine Biserica lui Hristos pana la sfar~itul vietii. cazand Bulgaria sub ocupatia turcilor. Dupa cinci ani se inchina la Mormantul Domnului ~i se nevoie~te mai multi ani intr-o mica mfmastire de calugarite pustnice de pe Valea Iordanului. drept recuno~tinta. fericitul patriarh Eftimie al Bulgariei scrie . moa~tele Cuvioasei Parascheva au fost aflate intregi in pamant ~i s-au pus in biserica Sfintilor Apostoli din satul Epivat. anul 1050. turcii ocupa ~i Serbia ~i iau din nou ostatice moa~tele Sfintei Parascheva. care a achitat turcilor toate datoriile patriarhilor de Constantinopol ~i Ierusalim pe mai multi ani. Mai tarziu. tarul romano-bulgar loan Asan al II-lea (1218-1241) a stramutat moa~tele Sfintei Parascheva la Tarnovo. in anul 1393. patriarhul Partenie a daruit moa~tele Cuvioasei Parascheva. insa.S F I NTI ~ I CUVI0 ~ I DIN SEC0 LELE VII-XIII 57 ~i educatie religioasa. Epivat. in anul 1223. la varsta de aproape 15 ani.000 de ducati de aur ~i raman in Catedrala patriarhaUi din Fanar timp de 120 de ani. domnului Moldovei. in anul 1641. capitala Bulgariei.

fiica cea dintai a iubirii. adica lepadarea de cele pamante~ti. in zilele de post. a biruit pe diavoli ~i s-a numarat in ceata Sfintilor Parinti purtatori de Dumnezeu. Mirele ei. Sfanta Parascheva de la Ia~i se praznuie~te la 14 octombrie. Trei au fost marile virtuti care au impodobit sufletul ~i viata Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Parascheva de la Ia~i. care cereau milostenie la u~a bisericii. date de parinti. Parascheva. Pentru aceasta. iar milostenia. Aici au stat pana la 26 decembrie. a Manastirii Sfintilor Trei Ierarhi. Caci postul da aripi rugaciunii ~i o inalta la cer. b. Apoi au fost transferate in noua Catedrala mitropolitana din Ia~i unde se afla ~i astazi.58 PATERICUL ROMANESC In anul 1641. fericita Parascheva a inceput urcu~ul eel duhovnicesc pe scara virtutilor catre Hristos. care este inceputul tuturor bunatatilor. Odata. . duce rugaciunea inaintea tronului Preasfintei Treimi.Le-arn daruit lui Hristos prin mainile copiilor saraci! raspundea fericita. cuvioasa primea multe mustrari ~i batai de la mama ei. Fiind odrasla de bun neam ~i avand sadita in inima ei frica de Dumnezeu. cand o vedea imbracata in haine urate ~i sarace. . Dar ~i in casa parintilor ei se ruga mult ziua ~i noaptea. Ingereasca feciorie.Spune. milostenia. cu hainele rele ~i rupte ale copiilor saraci. Astfel. mai intai prin sfanta rugaciune. s-a dezbracat de orice cuget pamantesc. fiind nelipsita de la sfintele slujbe. 1888. imitand pe sfintii ingeri. 3. a auzit citindu-se acest cuvfmt din Sfanta Evanghelie: Oricine voie~te sa vina dupa Mine. in chip deosebit. moa~tele Preacuvioasei maicii noastre Paras-' cheva au ajuns in Ia~i ~i au fost a~ezate cu multa cinste in frumoasa biserica atunci zidita. cui ai dat hainele tale cele scumpe ~i frumoase cu care te-am imbracat? o intreba mama ei suparata. maica tuturor faptelor bune. Dar. cand se face mare pelerinaj din toata tara. i~i schimba de multe ori hainele ei bune ~i de pret. . Din pruncie. ~i dumnezeiasca rugaciune. cand se intorcea de la biserica. 2. 4. Pe aceste trei virtuti le-a iubit fericita din copilarie ~i prin acestea. mireasa lui Hristos nu gusta nimic pana seara. cu chip luminat. sa se lepede de sine. Care este iubire. cuvioasa mergea la biserica satului Epivat. intrucat rugaciunea rara iubire de aproapele nu poate ajunge la Dumnezeu. Fapte ~i cuvinte de invapitura 1. la 13 iunie. iar in sarbatori. ascultand slujba in biserica. cand au fost scapate prin minune de un incendiu. fericita Parascheva a adaugat la rugaciunile ei inca doua fapte bune: postul ~i milostenia.

Aici iara~i s-a inchinat cu lacrimi in biserica Maicii Domnului din Vlaherne. ca acolo se cade sa la~i trupul pamantului ~i sa treci din aceasta lume catre Dumnezeu. un inger al Domnului i-a spus: . in patria ta. Doamne. plecand pe ascuns din casa parinteasca la varsta de numai 15 ani. Aici s-a nevoit cu ~i mai aspre osteneli aproape zece ani.Preasfanta Stapana. Cinci ani s-a nevoit aici fericita Parascheva. Deci.:a de o sageata de acest cuvant al lui Hristos. 5. Cuvioasa Parascheva s-a dus la Ierusalim ~i. Dupa ce mai intai s-a :nchinat in biserica Vlahernei (a vlahilor).Jamfmte~ti ~i. biruind pe diavoli ~i rugandu-se pentru lume. indata a parasit grijile vietii . intr-o noapte. s-a inchinat la Mormantul Domnului din Ierusalim ~i. daca m-am intors . sarutfmd Sfanta Parascheva pe toate surorile din acea manastire. pe Care L-ai iubit! Deci. pe tine te-am avut ajutor ~i mangaiere. ca Ti-ai facut vas ales ~i sfant pe Cuvioasa fecioara Parascheva ~i Te preamare~ti intre cei blanzi ~i smeriti cu inima!" 6.SI DIN SECOLELE VII-XIII 59 _>a-~i ia crucea $i sa-Mi urmeze Mie (Marcu 8. dupa ce se inchina ~i imbrati~eaza Sfantul Mormant cu multe lacrimi. se retrage pe Valea Iordanului la o mica manastire de fecioare. Curatindu-se pe sine de cele pamante~ti. s-a tainuit apoi ca o straina intr-o mfmastire de fecioare din Ieraclia Pontului. cu posturi aspre ~i privegheri de noapte. iar acum. zicand: . Aici a strabatut ea calea cea grea a despatimirii ~i a inceput urcu~ul duhovnicesc al desavar~irii. luand o corabie. 34). 7.Lasa pustia ~i laca~ul acesta ~i te intoarce la Epivat. a ajuns la Constantinopol. neincetata rugaciune cu lacrimi de bucurie. a intrat in sfanta nevointa a vietii calugare~ti. postul ~i privegherea de toata noaptea ~i neadormita dorire a Mirelui preaiubit. Ajungand cuvioasa la varsta de 25 de ani.Slava Tie. desavar~indu-se in toate faptele bune ~i mai ales in neincetata rugaciune cu multe lacrimi. nu am alta nactejde ~i acoperamant pe pamant decat pe tine. dinindu-se la suflet . Cat m-am nevoit in pustie. Faptele ei cele bune cu care biruia pe eel nevazut ~i se unea negdiit cu Hristos erau: desavar~ita curatie a mintii ~i a inimii de ganduri ~i imaginatii patima~e. pe cand se ruga. Toate acestea au incununat pe Sfanta Parascheva cu cununa desavar~irii in Hristos. Tu sa-mi fii indreptatoare ~i folositoare spre Hristos.SI CUVIO. unindu-se tainic cu Mirele Hristos prin umbrirea Duhului Sfant. zicand: .SFINTI . Toate surorile din manastire se uimeau de viata ~i intelepciunea ei ~i laudau pe Dumnezeu. incat stralucea ca o faclie aprinsa in mijlocul celorlalte calugarite nevoitoare. precum ~i la toate manastirile ~i sfintele moa~te din Constantinopol.

Dar. Epivat! Auzind clericii despre aceasta minune. Dupa 160 de ani au fost stramutate la Belgrad. Ostenindu-se Sffmta Parascheva inca doi ani deplini lfmga biserica satului Epivat. de asemenea. acum. Doamne. a vazut in vis o imparateasa ~ezand pe scaun luminat.60 PATERICUL ROMANESC in lume. nici nu rna lasa. a ingenuncheat inaintea icoanei Mantuitorului ~i cu lacrimi a rostit aceasta sffmta rugaciune: . Murind. indura-Te. ne~tiind cine este. in biserica satului meu.Doamne.Si. moa~tele Cuvioasei Parascheva au fost descoperite cu voia lui Dumnezeu intregi in mormant ~i scoase la lumina spre mangaierea credincio~ilor intr-un chip ca acesta. Preacuvioasa Parascheva ~i-a dat sfantul ei suflet in mainile Domnului. Noaptea. sfintele ei moa~te au fost stramutate la Tarnovo. Iisuse Hristoase. ca pentru numele Tau eel sffmt am Iasat toate ~i dupa Tine am calatorit in toata viata mea. unde. in anul 1235. iar mult ostenitul ei trup a fost inmormantat de cre~tini intr-un mormant nou. aproape de tarmul marii. Dupa multi ani. Raspandindu-se in toate tarile din jur vestea despre viata ~i minunile Cuvioasei Parascheva de la Epivat. cauta din sfant laca~ul Tau ~i nu rna parasi. pentru ce n-ati luat in seama trupul Sfintei Parascheva ~i 1-ati uitat a~a? Nu ~titi ca Dumnezeu a iubit frumusetea ei ~i a voit s-o preamareasca pe pamant? Apoi ~i acea imparateasa sfanta i-a zis: . indata au mers la mormantul Cuvioasei Parascheva cu lumanari ~i tamaie ~i au dus sfintele ei moa~te in biserica Sfintilor Apostoli din Epivat. a ingropat alaturi trupul rau mirositor al corabierului. . ~i spune ingerului Tau eel bland sa ia cu pace sufletul meu!" In timp ce se ruga. 9. au racut multe minuni. Unul dintre ei ii zise: . capitala Imperiului Romano-Bulgar. in ascunse nevointe duhovnice~ti ~i simtindu-~i aproape ob~tescul sfar~it.Degraba sa luati trupul meu din mormant ~i sa-l puneti la loc de cinste. te rog indrepteaza-ma pfma la sfar~itul vietii mele.Gheorghe. 10. impreuna cu altii. insa. unde au stat 175 de ani ~i au --racut nenumarate minuni ~i vindecari de boli. un cre~tin milostiv cu numele Gheorghe. iar dupa inca 125 de ani le-au luat turcii in robie ~i le-au vandut din . Atunci. ca nu am alta nadejde dupa Dumnezeu!" 8. un corabier a fost aruncat pe mal de valurile marii. au sapat un mormant aproape ~i au dat de trupul neputred ~i plin de mireasma al Sfintei Parascheva. inconjurata de ingeri.

din comuna Rilda§eni-Suceava.Nu mai plange. In anul 1639. al vindecarii de boli §i al izbavirii de multe nevoi §i primejdii. sotia preotului Gheorghe Late§. in haine albe stralucitoare ~i ii spuse: . s-a topit argintul care imbraca racla. la 13 iunie. domnul Moldovei. 13.:redincio~i. suferea la cap de o boala grea §i incurabila. in vara anului 1641. au dimas intregi §i nevatamate. patriarhul Partenie i-a daruit drept recuno§tinta eel mai de pret odor pe care il avea . monahi §i credincio§i cu faclii aprinse in maini. cauta sa-~i ::u:estreze ctitoria ~i capitala tarii cu moa§tele unor sfinti faditori de minuni. care au alergat cu rugaciuni §i lacrimi la moa§tele Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Parascheva de la la§i. 0 alta minune care a uimit Moldova §i tara noastra a fost izbavirea tara nici o vatamare a moa§telor Sfintei Parascheva din incendiul izbucnit in noaptea de 26 spre 27 decembrie. terminfmd de construit :""rumoasa biseridi a Manastirii Sfintii Trei Ierarhi. Din cauza aceasta a fost luata ca protectoare in to ate tarile ortodoxe din Balcani. se ruga cu lacrimi la moa§tele sfintei ~i-i cerea ajutor. Caci. Aproape de Ia~i le-au intampinat Vasile Lupu ~i mitropolitul Varlaam cu tot clerul §i divanul tarii §i le-au a§ezat cu mare cinste in biserica . Cea mai mare minune a Sfintei Parascheva este insa§i preamarirea trupului ei cu darul neputrezirii. . Vasile Lupu. _. Noaptea i se arata aievea Sfflnta Parascheva. Deci.Si cum milostivul domn moldovean platise turcilor o mare parte din datoriile Patriarhiei. fiind cinstite cu multli evlavie de . rugandu-se lui Dumnezeu. Ba §i turcii se cucereau de minunile ce se faceau cre§tinilor care ii cereau ajutor cu credinta §i evlavie. 12. 1641.vtanastirii Sfintii Trei Ierarhi. aprinzandu-se de la un sfe§nic catafalcul cuvioasei.\lergand la Sfflnta Parascheva.0u Patriarhiei de Constantinopol. Pana la Galati au fost aduse cu corabia. Spre sfar§itul secolului XIX. iar de aici au fost insotite pana la la§i de numero§i clerici. de§i erau invaluite in jaratic. in sunetul clopotelor §i in armonia frumoaselor cantari duhovnice§ti. a auzit de moa§tele renumite ale Sfintei Parascheva. dar lemnul §i sfintele ei moa§te.moa§tele Cuvioasei Parascheva. din Ia~i. ca de acum te faci sanatoasa! . Sa amintim doar cateva dintre ele. de-a lungul a 350 de ani de cand ocrote§te Moldova §i tara noastra. Nenumarate sunt minunile §i vindecarile de boli ce s-au facut credincio~ilor. in paraclisul Manastirii Sfintii Trei Ierarhi din la§i. spre intarirea credincio§ilor §i uimirea celor indoielnici. Apoi i s-a facut Sfantul Maslu ~i s-a reintors acasa. 11. 14. anul 1888.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE VII-XIII 61 :-.

Femeie. Un inginer bolnav de plamani a fost internat in spital la Ia~i pentru operatie. Unui copil de trei ani ~i jumatate i s-a oprit brusc graiul. tanara s-a vindecat de aceasta boala rara leac ~i ~i-a continuat studiile. Pe strada a fost lovita grav de o ma~ina ~i apoi internata la spital. Pe cand se ruga ea cu lacrimi. 15. Atunci. Timp de trei zile dupa internare i s-au racut toate analizele. Doamne? Multumind din inima Preacuvioasei Parascheva. s-a observat ca afeqiunea pulmonara s-a vindecat in chij:l miraculos.. 1889.62 PATERICUL ROMANESC A doua zi. Intoarceti-va sanatos acasa. La urma i-au spus medicii: .Mama. In anul 1950. Mama copilei a alergat a doua zi la Sfanta Parascheva ~i. cerandu-i cu credinta ~i cu lacrimi ajutor ~i vindecare. de hramul Cuvioasei Parascheva. femeia s-a sculat sanatoasa ~i lauda pe bineracatoarea ei5 . In anul 1968. 0 femeie dintr-un sat aproape de Ia~i era greu bolnava de stomac. Fiind internata pentru operatie. a raspuns fiica. 5 . s-a rugat mai intai la Sfanta Parascheva. du-te acasa ca nu ai nimic! 17. caci astazi este ziua Sfintei Parascheva! . o cre~tina din la~i pregatea conserve pentru iarna. precum ~i in Mineiul pe octombrie in 14 zile.Fata. Apoi. dar eu n-am timp sa-i praznuiesc pe toti! Dupa o ora. femeia ~i-a trimis copila in ora~ sa cumpere ceva. copila s-a intors sanatoasa acasa. o tfmara din Ia~i s-a imbolnavit de leucemie. Atunci. 16. Mama ei o indemna: . Buc. mama a luat copilul in brate ~i a venit sa ceara ajutorul Sfintei Parascheva. Mama sa a mers atunci la moa~tele Cuvioasei Parascheva ~i i-a cerut cu credinta sanatate fiului ei.Mama. Dupa trei zile. deodata copilul a strigat: . a cerut cu lacrimi iertare ~i salvarea fiicei ei accidentate. in fiecare zi este cate un sfant. 18. Este cineva care se roaga lui Dumnezeu pentru dumneavoastra! 19. bolnava impreuna cu parintii ei au alergat la Sffmta Parascheva ~i cu multe lacrimi ii cereau ajutor ~i sanatate. mama s-a intors acasa cu copilul sanatos. Timp de doua sapHimani doctorii au amanat operatia. dupa ce ~i-a recunoscut pacatul. Dupa doua luni de rugaciuni staruitoare ~i Sffmtul Maslu. mama! Aici este Doamne. Atunci au zis bolnavului: .Domnule inginer' ati scapat de operatie. sa nu faci una ca aceasta.· Despre aceasta vindecare scrie pe larg episcopul Melchisedec de Roman in cartea sa: Viaja $i minunile Cuvioasei maicii noastre Parascheva.

Ajungfmd sotul acasa. ora~ul la~i a fost protejat de bombardamente. rara indoiala. . Credincio~ii le a~teptau ~i le intampinau cu lacrimi de bucurie ~i cu raclii in maini. Zadarnic au cautat-o sotul ~i fiica. copila s-a culcat. A~a am scapat de moarte ~i de osanda iadului! Dupa ce m-am intarit putin. Mai ales in lunile de examene. nu a fost atinsa de nici un obuz. In timpul marii secete din vara anului 1947. . De aceea m-am a~ezat pe linia trenului. Dar la orele 8 seara. calugarii ~i studentii. in seara aceasta la ora 8. de 350 de ani. femeia disperata a parasit caminul. iar tatiil ei a alergat la Sffmta Parascheva ~i s-a rugat cu lacrimi sa-i intoarca sotia cu bine inapoi. doi soti din Ia~i nu aveau intelegere in casa.Diavolul mi-a dat in gfmd sa rna sinucid. rna apuca repede ~i rna arunca afara de pe linie. credincio~ii se rugau ~i inaltau cate o troita cu aducerea moa~telor Sfintei Parascheva in satele lor. Batranii spun ca osta~ii vedeau noaptea. racla cuvioasei este alba de clirti. In anul 1955. aproape de gara Nicolina. vine la mine. s-au scos moa~tele Sfintei Parascheva in procesiune prin satele Moldovei. A~a ~tie sa ajute Preacuvioasa Parascheva patria ei adoptiva. iar Catedrala mitropolitana. 21. iar eu rna rugam la Cuvioasa Parascheva pentru tine. . trupeasca ~i sufleteasca. imr-o seara. cuvioasa ocrote~te Moldova ~i ora~ul acesta binecuvantat. In urma veneau nori de ploaie bogata ~i adapau pamantul. ocrotindu-1 de ocupatie ~i bombardamente. Putem spune ca moa~tele cele mai iubite de credincio~i din tara noastra ~i din afara sunt. moa~tele Sfintei Parascheva. fiica noastra.Femeie. in timpul razboiului.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE VII-XIII 63 20. imbracata in alb. de caiete de ~coala ~i pomelnice. De atunci este multa armonie ~i bucurie duhovniceasca in aceasta familie ere~ tina. Cel mai mult alearga ~i cer ajutorul Sfintei maicii noastre Parascheva bolnavii. Apoi. cand mureau oamenii ~i animalele de foame. Pe timpul celor doua razboaie mondiale.cea grabnic ajutatoare ~i mult folositoare". Aceea care te-a salvat nu era fiica noastra. femeie? Ce ti s-a intamplat? a intrebat-o sotul. pe cand venea un tren cu viteza. Era sotia! Avea chipul palid ~i ingandurat. . unde se pastreaza cinstitele moa~te ale Sfintei Parascheva. dupa o ora bate cineva in u~a. Drept multumire. caci ea te-a scapat de aceasta cumplWi ~i dubla moarte. o femeie uria~a imbracata in alb deasupra Ia~ilor. Caci. ci insa~i Sfanta Parascheva! Sa-i multumim ei. fiica noastra era culcata. 23. pentru credinta fiilor ei! 22.Unde ai fost. numita . am multumit lui Dumnezeu ca rn-a izbavit de acest cumplit pacat ~i m-am intors acasa. taranii.

au zis preotului de garda. se a~aza moa§tele in biserica la locul lor. care dureaza pana la 3 zile.Ziua Sfintei Vineri". adica a Cuvioasei Parascheva. parach~ Sfintei Parascheva. care au fost martori oculari. apoi fiecare se intoarce Ia ale sale cu bucuna marelw praznic in suflet §i cu mangaierea Duhului Sfant in inima. Mergeti §i va inchinaji! in clipa aceea. care. .64 PATERICUL ROMANESC 24. in fiecare zi. a zis Parintele Cleopa. de dimineaja pana seara. Dar cea mai mare zi de praznuire din tot anul este ziua de 14 octombrie. credincio~ii stau la rand pentru inchinare. tara sa mai stam la rand. Sfanta Parascheva §i-a lasat iara§i capul pe dipatfli ca mai !nainte. eli suntem bolnave. Cuvioasa §i-a ridicat singura capul. preojii ~i credincio§ii au vazut un lucru cu totul sfant ~i minunat. impreuna cu clericii ~i credincio§ii. 1952. daruri §i imbracaminte pe care le ating de racla cuvioasei pentru a dobandi ajutor' sanatate §i binecuvantare. Vazand lume multa. cand are loc unul din cele mai mari pelerinaje ortodoxe din tara noastra. . veniti la rugaciune. in mod deosebit in sarbatori. da-ne voie sa ne !nchinam Ia Cuvioasa Parascheva. avand in frunte pe mitropolitul Moldovei. la Catedrala mitropolitana din la§i. in posturi §i in fiecare vineri. roaga-te lui Dumnezeu pentru nm! . ~u lumanari in m~in!. patronul Sfintei Parascheva. la care participa inchinatorii de la sate ~i ora~e. tarziu. §i sa-i punem sub cap aceasta perna. timp de doua zile §i doua nopji. iar dupa ce femeile i-au pus perna adusa §i s-au !nchinat. se canta. lata cat de mult iube~te Preacuvioasa pe cei ce se roaga lui Dumnezeu §i sfinjilor Lui cu smerenie §i credinja! 25. Sfanta Preacuvioasa Maica Parascheva. cu credincio~i de toate varstele §i din toate locurile. mai mult decat toji ceilalji sfinti locali care au moa~te in Romania. pe cand oamenii a~teptau la rand sa se inchine la racla Cuvioasei Parascheva. Arhimandritui Cleopa Ilie: .Dumnezeu sa va binecuvinteze. Aceasta zi este considerata un adevarat pelerinaj bisericesc national. Sfanta Parascheva de la Ia~i se bucura in tara de un cult deosebit. au venit sa se inchine ~i doua cre~tine batrane din Foc§ani. se face un mic pelerinaj local continuu. Marturisesc parintii batrfmi. vin multi credincio~i ~i se inchina la racla cu credinta. Dupa aceea. . considerata . p~art~ ra~la cu moa§tele sfintei. despre o minune petrecuta la racla sfintei. pe care i-am adus-o de acasa drept muljumire pentru ajutorul ce ni 1-a dat. la 14 octombrie..Parinte. praznicul cuvioasei se incheie cu o procesiune in jurul catedralei. aducand flori. din toate coljurile jarii. De hram. inca din ajun se scot in fata catedralei moa~tele Sfintei Parascheva ~i. in sunetul clopotelor §I al frumoaselor cantan b1sence§t1. in seara zilei de 14 octombrie.

smerenia ~i viata pustniceasea. p. iubind mai ales biserica. moa~tele Sfantului Dimitrie au fost daruite Tarii Romane~ti ~i a~ezate eu mare cinste in Catedrala mitropolitana din Bueure~ti. tacerea..X I I I 65 SF ANTUL DIMITRIE CEL NOU de Ia Bucure~ti (secolele XII-XIII) 6 a. spre mangaierea eredineio~ilor. au fost duse la biseriea satului Basarabov. Dupa o aspra nevointa pustnieeasea intre doua pietre din malul raului Lomul. nu departe de Basarabov. anume Basarabov. pe cand pa~tea vitele satului Basarabov. Sfinfi romani . domnii Tarii Romane~ti doreau sa-i aduea moa~tele la Targovi~te. Sfantul Dimitrie nevrand sa-~i paraseasea satul. s-a naseut in timpul imparatilor romfmo-bulgari Petru ~i Ionita Asan (seeolele XII-XIII). op. raul Lomul venind mare a risipit eele doua pietre in apa impreuna eu moa~tele intregi ale Sfantului Dimitrie eel Nou. Mineiul pe luna octombrie.. Fapte §i cuvinte de invatatudi 1. unde i-au fost adapostite moa~tele mai mult de doua seeole. intr-un sat loeuit de vlahi. Mai tarziu. Viata Preaeuviosul Parintele nostru Dimitrie eel Nou de la Bueure~ti. a calcat eu piciorul 6 Timu~. Sfantul Dimitrie eel Nou se praznuie~te la data de 27 oetombrie. 209. unde se afla ~i astazi. postul. in 27 zile. inca de cand era mie la parinti. numit ~i . p. Auzind de minunile ee se flieeau aici. . Odata. iubind lini~tea ~i nevointa monahala. domnii munteni au zidit o biserica noua in Basarabov. cit. Dar la staruinta unui bun ere~tin roman. de episcopul Gherasim op. Cuviosul Dimitrie ~i-a dat sufletul lui Dumnezeu in aeel loe ~i a ramas neeunoseut de nimeni. din parinti ortodoqi ~i iubitori de Hristos. Arhim. deseoperindu-se sfintele lui moa~te prin pronia lui Dumnezeu. Hagi Dimitrie. 272.. DicJionarul aghiografic. s-a raeut ealugar la o manastire de pe valea Lomului. cit.S F I N TI SI C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E V I I . Dupa multi ani. . fericitul Dimitrie era foarte ravnitor la rugaciune.Basarabov". in timpul razboiului ruso-turc din Balcani ( 17 69-1774). generalul rus Petru Saltieov a luat sfintele moa~te sa le duea in Rusia.. Mai intai a fost pastor de vite in satul natal. Apoi. pe valea raului Lomul. insa. b. la eativa kilometri de ora~ul Ruseiue. Chesarie Gheorghescu.

Apoi. au cazut in apa pietrele cu moa~tele intregi ~i nestricate ale sfantului. au trimis preoti ~i boieri sa aduca sfintele lui moa~te in pamantul tarii. Era o copila stapanita de duh necurat ~i nu afla sanatate nicaieri. a ie~it noaptea din ob~te ~i s-a tainuit pe valea stancoasa a raului Lomul. de rna vor scoate parintii tai din apa. dar n-au putut. dormea noaptea foarte putin. luand binecuvantare de la egumen. cu racliile aprinse in maini. Moa~tele au zacut in apa ~i prundi~ multi ani de zile. decat trupul obosit de post ~i metanii. s-a retras intre doua pietre mari §i acolo rugandu-se. Astfel. ~i au scos din apa odorul eel de mult pret. fericitul Dimitrie intrecea pe toti cu rugaciunea curata a inimii ~i cu darul lacrimilor. pe care le-au a~ezat cu cinste in biserica satului Basarabov. adica moa~tele Sffmtului Dimitrie eel Nou. Apoi. doua haine vechi calugare~ti ~i Psaltirea. 5. sa vada unde dore~te Sfantul Dimitrie sa mearga. caci sfantul nu voia sa paraseasca pamantul natal. toti se foloseau de viata lui ~i se sileau sa-i urmeze exemplul. Auzind domnii Tarii Romane~ti de minunile Sfantului Dimitrie de la Basarabov. s-a mutat cu pace la cere~tile laca~uri. 4. in sete ~i chin. in lipsuri. Cuviosul Dimitrie. eu te voi tamactui pe tine! Auzind de acest vis.66 PATERICUL ROMANESC intr-un cuib de pasare ~i din gre~eala a omorat pui~orii. Cea dintai care s-a vindecat de duh necurat a fost insa~i copila care 1-a visat cu o zi inainte pe doctorul ei minunat. Acolo s-a nevoit fericitul multi ani in ne~tiute osteneli pustnice~ti. nu avea nici un fel de avere pamanteasca. 2. Atunci au injugat Ia car doi juncani neinvatati ~i i-au lasat liberi. Temandu-se de prapastia slavei de~arte ~i dorind sa urmeze marilor siha~tri din pustie. Uitat de fratii sai din manastire. Caci nu era altul mai iubitor de Dumnezeu ~i de nevointa duhovniceasca decat el in aceasta sihastrie. rabdand cu barbatie gerul iernii ~i loviturile pietrelor. cu credinta. Pentru o nevointa aspra ca aceasta. Mustrat de con~tiinta.Copila. . umbland cu el descult vara ~i iarna. numarandu-se in ceata Cuvio~ilor Parinti. in foame. multi bolnavi la moa~tele Sfantului Dimitrie eel Nou ~i primeau sanatate ~i mangaiere. Intr-o noapte i s-a aratat Sfantul Dimitrie in vis ~i i-a zis: . pana cand Dumnezeu le-a descoperit intr-un chip ca acesta. ~i-a pedepsit piciorul vinovat ~i nu 1-a mai incaltat trei ani de zile. Din ziua aceea alergau. trupul Cuviosului Dimitrie a fost tainuit multa vreme intre cele dupa pietre de pe malul Lomului. intr-o pe~tera mica ~i umeda. Manca o data la doua sau trei zile. rabdand grele ispite de la diavoli. 3. simtindu-~i sfar~itul aproape. clericii ~i poporul au mers la locul unde se nevoise sfantul. In ob~tea manastirii de pe valea Lomului. juncanii s-au intors repede Ia Basarabov. venind raul mare.

Altadata un monah cu numele de Lavrentie. prin minune. Tatal lor. Numai dupa multe rugaciuni cu lacrimi a fost iertat ~i vindecat. o femeie din jurul Bucure~tilor avea sotul paralizat ~i bolnav de nervi. Dupa terminarea razboiului. lata cateva din faptele minunate savar~ite la moa~tele Sfantului Dimitrie. ca sa treaca Dunarea. in satul Basarabov. numit Ioanichie.S FIN T I S I C U V I 0 S I DIN SEC 0 L E L E V I I. cu scopul sa le duca peste Dunare. cu rugaciunile racatorului de minuni Dimitrie. cativa bulgari cu o ma~ina au furat moa~tele Sffmtului Dimitrie din Catedrala Mitropoliei din Bucure~ti. In anul 1955. toata noaptea bulgarii. s-a rugat cu lacrimi la moa~tele Sfantului Dimitrie sa-i scape feciorii cu viata din razboi. din satul Cernavoda. Nemaiputand ea suferi. El i-a dat sa citeasca acatistul cuviosului ~i sa se inchine cu credinta la sfanta racla. paralizat. 6. un colonel batran din Bucure~ti avea ~apte feciori care au fost du~i pe campul de lupta. iar sfintele moa~te au fost aduse in catedrala. Un episcop evlavios. inchinandu-se. urcandu-se in caruta. inchinandu-se la moa~tele cuviosului. episcopul Ioanichie s-a sculat desavar~it sanatos ~i a dat lauda bineracatorului sau. a rupt o particica din mfma sfantului ~i a fost pedepsit pe loc. au inconjurat strazile capitalei. Dar. caii n-au putut sa porneasca pana cand cele doua surori n-au dus particica la loc ~i ~i-au cerut iertare cu lacrimi de la Sffmtul Dimitrie. Femeia s-a intors acasa. a venit la Sfantul Dimitrie ~i a cerut sfatul unui preot. 7.Nu! i-a raspuns femeia. au luat in taina o particica din ele. Dimineata au fost prin~i. Doua surori. De aceea. cu scopul sa o duca in biserica lor.X I I I 67 unde au dimas moa~tele inca doua secole. a fost adus la Basarabov ~i a~ezat lfmga racla cuviosului.Ai chemat vreun doctor din Bucure~ti la mine? . Dupa savar~irea Sfintei Liturghii ~i a mai multor rugaciuni de sanatate. 9. din anul 1877. in tara lor. Dar sfantul n-a voit sa padiseasca Romania. fiind credincios. . ramanfmd cu gura cascata ~i pierzandu-~i graiul. dar n-au nimerit ~oseaua care duce la Giurgiu. in timpul ocupatiei germane din primul razboi mondial. s. Aspra ~i Ecaterina. toti cei ~apte feciori s-au intors sanato~i la casele lor. In timpul Razboiului de Independenta. Pe la miezul noptii a strigat-o sotul bolnav ~i i-a zis: . vindecand nenumarati bolnavi ~i alinand multe suferinte omene~ti. Apoi a scris pe o hartie numele lor ~i a a~ezat-o in taina sub capul sfantului.

de episcopul Gherasim op. lat cat ~oseaua. ca rna vindec. la cererea credincio§ilor se scoteau moa~tele cuviosului.. cit.tele moa~te. mama se muta la viata ve~nica. . Valcea.. cruci ~i steaguri. Dupa terminarea slujbei de ploaie. In fruntea procesiunii mergea un tanar purtand Sfanta Cruce.M-a uns cu untdelemn sfintit pe mana ~i pe piciorul paralizat §i mi-a poruncit sa nu te mai ocarasc. alteori in timpul ei.Si te-a consultat? intreba femeia. busuioc §i flori. Apoi.. TaHH sau era lucrator de pamant. 281 . in 7 zile. in ora~ul Tarnovo. cu voia lui Dumnezeu.68 PATERICUL ROMANESC . batranii purtau prapuri. Dupa ce dadu fiicei sale o aleasa cre~tere duhovniceasca ~i o !ega cu inima de dragostea lui Hristos. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! SF ANT A MUCENIT A FILOTEIA de la Curtea de Arge§ (secolele XII-XIII) 7 Aceasta sfanta fecioara ~i mielu~ea iubita a lui Hristos era de neam romano-bulgar. Mineiul pe luna decembrie. se savar~ea Sfantul Maslu pe camp. ca de acum inainte nu te mai supar! Dar nu uita. 297. 10. iar masa credincio~ilor. iar sotia a mers plangand la moa~tele Sfantului Dimitrie §i cu multe lacrimi a multumit bineracatorului ei. de origine valaha. cit. se racea un papas de o zi-doua in fiecare sat. Acum cateva clipe a fost la mine doctorul ~i rn-a consultat. Episcopul Gherasim de Rm. De ce n-ai venit sa-i plate~ti? S-a urcat intr-o trasura cu cai albi ~i a plecat spre Bucure§ti. nici sa mai injur. se rostea predica.finJi romiini . ca tu 1-ai chemat ~i ~tii unde locuie§te! Dimineata. iar mama sa.. purta in maini lumfmari aprinse. era casnica. Sfinte Preacuvioase Parinte Dimitrie. urmati de sfip. op. . lasand copila 7 Timu~.Cum nu? a zis sotul. nascandu-se pe la inceputul secolului XIII (c. Te rog. DicJionarul aghiografic. 1206). in sunetul clopotelor. p. doi tineri purtau drapelul national. Marie. In vreme de seceta. mancau cu totii pe iarba ~i porneau in procesiune spre satele vecine. bolnavul s-a sculat din pat complet sanatos. sarutau cu totii sfanta racla. In S. ve~hea capitala a Bulgariei. p. venea ploaie puternica §i adapa brazdele pamantului lovit de seceta pentru pacatele noastre. . iarta-ma. du-te dimineata ~i plate~te-i doctorului. In urma.

pe cand el o pandea dintr-un desi~. ca de obicei. Apoi el. pornindu-se cu mfmie de fi~a. dimpotriva. ci merge prea des :a biserica ~i ca risipe~te averea casei. devenind racator de minuni. 21). din indemnul diavolului. care zice: ~i va da frate pe frate la moarte ~i tatii pe fiu (Matei lO. Filoteia era trimisa zilnic de mama vitrega sa-i duca de mancare pe ogor. Dar. a vazut pe Filoteia cum imparte mancarea la copiii saraci care ii ie~eau inainte. maniindu-se pe fericita Filoteia.-\rhiepiscopul cu tot clerul ~i multime de popor au ie~it afara din ora§. pe motiv ca n-o asculta. Atunci. se ingreuiase ca o piatra. a incercat sa ridice de jos sfftntul ei trup. ca eu iti trimit mancare destula lacamp! Atunci. intr-un chip ca acesta. Caci trei erau faptele ei bune care o incununau: rugaciunea. iar acasa se ruga ~i postea mereu. ~i-a certat femeia pentru aceasta. Astfel. sa ridice trupul eel proslavit al Sfintei Mucenite .S F I N TI S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E V I I . a aruncat cu barda ce o purta la brau asupra Sfintei Filoteia ~i. Dar fericita obi~nuia sa imparta cate putin din mancare la copiii saraci. Iisus Hristos. dand-o milostenie la copiii orfani ~i ~araci. i-a spus toate cele intamplate . pentru a o indeparta de la faptele cele bune. Insa fecioara Filoteia nu se tulbura. ~i-a pus in minte s-o pfmdeasca pe cale ~i sa afle ce face cu mancarea de nu-i ajunge. Ci. din cauza ranii. a binevoit Dumnezeu s-o invredniceasca pe fericita Filoteia de cununa muceniciei ~i de bucuria imparatiei cere~ti. Atunci nefericitul tata a alergat la arhiepiscopul Tarnovei ~i. caci trupul Sfintei Filoteia. Cand avea numai 12 ani. fecioria ~i milostenia. .X I II 69 0rfana in grija tatalui ei. dupa cuvantul Evangheliei. ticalosul tata. Filoteia mergea continuu la slujbele bisericii. marturisindu-~i pacatul. la amiaza. dar n-a putut. Intr-o zi. pedepsita ~i chiar parata la tatal ei. Observand tatal ei ca mancarea nu-i ajunge. copila era adeseori asuprita. pe masura ce crqtea. taind-o la picior. tatal ei dupa trup a devenit prigonitorul ~i uciga~ul ei pentru credinta. pe care le invatase de la buna ei mama. iar ea i-a zis: . cu ramaie ~i lumanari in maini. recasatorindu-se. Fiind toamna ~i tatal ei lucrand la camp. care ii ie~eau in cale. Pentru aceasta era certata de tatal ei. a lasat pe fericita Filoteia :n grija mamei vitrege. fericita ~i-a dat sufletul in mainile preadulcelui ei mire. nici nu punea la inima aceste ispite ce ~ le racea satana prin invidia mamei vitrege. Cuprins de frica ~i mustrare. in putina vreme.intreaba pe fiica ta ce face cu mancarea. impartea hainele ei bune ~i mancarea la copiii saraci care ii ie~eau in cale.

monahii ~i credincio~ii romani in frunte cu mitropolitul ~i domnultarii ~i le-au dus cu alai domnesc la Manastirea Curtea de Arge~. in ve~minte §i cu Sfanta Evanghelie. Dupa ce obtineau de la episcop ~i staret cuvenita binecuvantare. Dar trupul ei nu se u~ura. procesiuni pentru ploaie prin satele Munteniei. Pana nu demult. In trecut se fliceau vara. numind numeroase manastiri. iar de aici le-au intampinat clericii. Credincio~ii. impreuna cu preotul. cu rugaciunile ei. se stabilea ziua procesiunii ~i traseul ce urma sa fie parcurs. trupul eJ nu se lasa nicidecum ridicat de la pamant. Apoi se amenaja o ma~ina speciala pentru transportul sfintei racle ~i al preotilor calugari delegati. avfmd in maini . Vazand ca nu este voia Sfintei Filoteia sa ramana in patria ei. sfintele moa~te se transportau in trasura cu cai albi. moa~tele Sfintei Filoteia s-au u~urat ~i au putut fi ridicate ~i a~ezate in sicriu spre inchinare. La urma au numit ~i Manastirea Curtea de Arge~ ~i. sa vada unde anume dore~te sa ramana sfintele ei moa~te. la 7 decembrie. clericii Tarnovei au insotit in procesiune sfintele moa§te pana la Dunare.70 PATERICUL ROMANESC Filoteia ~i sa-l duca in catedrala din cetate. cand are lac praznuirea ei anuala. binecuvanta pamfmtul cu ploaie ~i mangaiere. Ele se bucura de mare cinste in Biserica Ortodoxa Romana. unde le-au a~ezat in biserica. arhiepiscopul cu slujitorii sai au flicut multe rugaciuni catre Dumnezeu ~i catre mucenita. iar Dumnezeu. Astfel. la Manastirea Curtea de Arge~. biserici ~i catedrale din sudul ~~ nordul Dunarii. alaturi de ale celorlal!i sfinti care au moa~te pe pamant romanesc. Dar mai ales in judetele Arge§. Atunci iau parte numero~i credincio~i din multe zone ale tarii ~i se face procesiune in curtea manastirii cu sfintele ei moa~te. pe timp de seceta. Intelegand eli Sfanta Mucenita Filoteia dore~te sa fie dusa in Tara Romaneasca. in port national. a§teptau sfintele moa§te la hotarul satului. Sfanta Filoteia este cinstita in mod deosebit cu pelerinaje locale la moa~tele ei ~i cu rugaciuni pentru cei bolnavi. Dar cu randuiala divina. arhiepiscopul a scris voievodului Radu Negru sa primeasca acest sfant ~i nepretuit odor pentru ocrotirea ~i mangaierea poporului roman binecredincios. prin minune dumnezeiasca. Cel mai mare pelerinaj la moa~tele Sfintei Filoteia se face. Procesiunea se flicea astfel: preotii ~i enoria~ii satelor i§i trimiteau cate o delegatie de tarani la Manastirea Curtea de Arge~ pentru a solicita moa§tele Sfintei Mucenite Filoteia in satele lor. Dambovita ~i Prahova. A~a au ajuns moa~tele Sfintei Mucenite Filoteia in tara noastra. dintre care multi capata sanatate ~i ajutor. insa.

grec. probabil. prof. Sfanta Mucenita Filoteia se praznuie~te in ziua de 7 decembrie. unde se raceau rugaciuni staruitoare pentru ploaie. el formand pana la cliderea Constantinopolului . fie la Bizant. Mitropolitul Teodor de Vicina era. sub imparatul Andronic II Paleologul (1282-1328). Vicina era un ora~-cetate. prapuri.SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE VII-XIII 71 r1ori. Nordul Dobrogei (Gurile Dunarii) nu a fost niciodata ocupat de migratori. semnfmd in acte . situat in nordul Dobrogei. Dupa slujba. Fericitul mitropolit Teodor a participat in anul 1285 la Sinodul Patriarhiei de Constantinopol. toti satenii. De aici. fie in Dacia Pontica. dupa anul 971. se chema Paris trion sau Paradunavon ~i avea capitala la Dorostolon. cu toti credincio~ii in genunchi. Cu rugaciunile Sfintei Filoteia. fiica imparatului bizantin Alexie I Comnenul (1081-1118).a vlahilor"). Mitropolia Vicinei ~i rolul ei fn pastrarea Ortodoxiei fn finuturile 'Omane$fi. mamele ~i copiii se inchinau ~i sarutau sfintele ei moa~te. in De Ia Duniire Ia Mare. in sunetul clopotelor. cu cateva manastiri ~i sihastrii de renume ~i cu o puternicli influenta religioasa ~i culturaHi asupra provinciilor din sudul Moldovei ~i estul Tarii Romane~ti. cu scaun episcopal. in vatra satului. In fruntea procesiunii mergeau batrfmii purtand in maini cruci.Smeritul ~i prea cinstitul mitropolit al de Dumnezeu pazitei cetati 8 Pr. 146-169. nascut. cu a~ezari grece~ti ~i romane~ti. p. ' . Dumnezeu trimitea ploaie peste campul insetat )i intarea credinta ~i speranta in inimile credincio~ilor. de prin secolul IX.Alexiada" a Anei Comnena. procesiunea se indrepta spre biserica din centrul satului. la Gurile Dunarii ~i identificat de cei mai multi istorici cu ora~ul Noviodunum (lsaccea de azi). Apoi. care. sfintele moa~te erau duse mai departe in satele vecine. in scrierea numita . felinare ~i steagul tricolor. care a ocupat scaunul acestei eparhii in anul 1283. Buc. vechiul Durostorum sau Silistra de astazi. tinut in biserica Vlaherne (adidi .. I. Rlimureanu.un mic Bizant provincial". procesiunea se continua pe camp. busuioc ~i lumanari aprinse. bolnavii. dar atestat documentar abia la inceputul secolului XII. Dupa ce se tacea slujba in biseridi ~i se canta acatistul Sfintei Mucenite Filoteia. batranii. MITROPOLITUL TEODOR DE VICINA (a doua jumatate a secolului XIII) 8 Acest mitropolit este primul ierarh atestat documentar ca pastor ~i parinte duhovnicesc al Mitropoliei de la Vicina. vaduvele. 1979.

s-a mutat la cele vqnice spre sfar~itul secolului XIII. A sustinut mult a~ezarile monahale din eparhia sa. A purtat grija de credincio~ii de la nordul Dunarii. Tomul sinodic contra latinilor". Ajungand la adanci batrfmeti. precum Manastirea Sfantul Atanasie eel Mare de la Niculi!el ~i sihastriile Chilia ~i Sfantul Gheorghe din Delta Dunarii. pe atunci destul de vestite. trimitandu-le preoti ~i clHugari misionari hirotoniti la Vicina. fiind in bune relatii cu mitropolilii din jurul sau. El a pastorit turma lui Hristos la Gurile Dunarii pana la sfar~itul secolului XIII. In anul 1292. unde semneaza .72 PATERICUL ROMANESC Vicina". mitropolitul Teodor vine din nou in Constantinopol. .

SFINTI SI CUVIOSI din secolele XIV -XV .

cum ca ar dori sa se lepede de credinta ortodoxa ~i sa se inchine soarelui §i idolilor pagane~ti. ale dirui moa~te se afla de ~ase sute de ani in Jara noastra. aflata pe atunci in stapfmirea tiHarilor inchinatori de idoli. legat de coada unui cal neinvatat. Reiz 1-a parat pe loan la mai-marele ceHitii.eel ~ou". ____ SF ANTUL MUCENIC lOAN CEL NOU DE LA SUCEA VA (tl330) 1 a.de la Suceava" au fost stramutate din vechea biserica domneasca in noua catedrala zidita de Bogdan al III-lea. In doua zile. op. din parinJi binecredincio~i ~i foarte iubitori de Hristos. Aici au stat 70 de ani. marturisind pe Hristos cu mare tarie ~i curaj. . Pe Marea Neagra a avut mai multe discutii de credinta cu un negustor venetian. unde se afla pfma astazi. a fost dat la grele chinuri ~i batai. Noaptea. ca ~i tatal sau. s-a nascut in ora~ul Trapezunt.Mirautilor" din Suceava.. sfintele lui moa§te au fost luate cu cinste §i a§ezate in biserica ortodoxa din Cetatea Alba. cit.-----------UU~<>~I•Iillllo!llllfttl.. Fiind negustor de marfuri. in jurul anului 1300. In anul 1402. de Episcopul Gherasim Timu~. veneJianul a hotarat sa se dizbune asupra lui. 291 ~. vechea capitala a Moldovei. 435: Episcopul Pimen Suceveanul. pentru a se lepada de adevaratul Dumnezeu. . Dar loan. Viata Sfantul Mucenic loan eel Nou de la Suceava. Apoi. la 2 iunie.:. a fost ~i mai mult batut ~i tarat pe ulitele Cetatii Albe.finJi romani . op.. care marturisea ~i apara cu zel dreapta credinta ortodoxa. moa~tele Sfantului Mucenic loan. In anul 1589. moa~tele Sfantului loan . DiCJionarul aghiografic. vazfmdu-se cor de ingeri ~i faclii aprinse in jurul trupului sau. p. numit . vazandu-se biruit in cuvinte de fericitul loan. anume Reiz. au fost aduse cu mare cinste din Cetatea Alba de trimi~ii voievodului Alexandru eel Bun ~i au fost a~ezate in biserica . pana cand un iudeu fanatic i-a taiat capul cu sabia. 1 Mineiul pe luna iunie. vazandu-1 statornic in dreapta credinta §i gata sa-~i dea viata pentru Sfanta Evanghelie. S. Dar. p. facand multe minuni ~i vindecari de boli. Sosind in Cetatea Alba. fiind in varsta de numai 30 de ani. evlaviosul loan a plecat cu corabia din ora§ul natal spre Cetatea Alba de la gurile Nistrului. devenind astfel eel dintai sfant ocrotitor §i grabnic ajutator al moldovenilor.

~i duse lfmga Liov. Dupa 97 de ani de instrainare. Mantuitorul meu. Iar viteazul osta~ al lui Hristos i-a raspuns: . mucenicul lui Hristos s-a aratat in vis preotului ortodox ~i i-a zis: . 1783. 3. 2. luna ~i stelele. Hristoase. indemnat de diavolul ~i de slugile lui. la 13 septembrie. Auzind negustorul venetian de mucenicia Sfantului loan. soarelui ~i celor create. eparhul 1-a pedepsit cu batai cumplite ~i. clerici ~i osta~i. pana cand i s-a taiat capul cu sabia de catre un evreu. unde se afla ~i astazi. bunul voievod a trimis o solie de dregatori.Eu niciodata nu rna voi lepada de adevaratul Dumnezeu. Astfel. ca sa fie de dilauza. ca sa rna inchin oamenilor necredincio~i. cu careta domneasca ~i. rascumparand sfintele . de moa~tele Sfantului Mucenic loan eel Nou din Cetatea Alba ~i de minunile ce se raceau aici. preotul a sal vat sfintele sale moa~te ~i le-a ingropat in altar aproape de Sfanta Masa. blestema legea ~i biserica voastra in fata poporului adunat aici ~i vino sa stai impreuna cu noi sa preamarim soarele. mangaiere ~i ajutor poporului Moldovei. Care qti Dumnezeu preamarit impreuna cu Tatal ~i cu Duhul Sfant! Atunci. b.76 PATERICUL ROMANESC Dupa ce au stat un timp in Mitropolia din Ia~i. a cugetat sa-i fure trupul noaptea din mormant. in anul 1686 moa~tele Sfantului loan eel Nou au fost luate de oastea poloneza a lui loan Sobieski. o. impreuna cu evlaviosul mitropolit Dosoftei ~i cu o mare parte din tezaurul tarii. Fapte §i cuvinte de invat:Hudi 1. Auzind mitropolitul Moldovei. a indemnat pe evlaviosul domn Alexandru eel Bun sa aduca acest nepretuit odor in capitala tarii. Pentru aceasta. ca ai iubit credinta noastra mahomedana ~i ca voie~ti sa te apropii de ea.Scoala ~i alearga la biserica indata. atat de iubitor de Dumnezeu ~ide sfinti. ca vanzatorul meu vrea sa-mi fure trupul din mormant! Venind. pe cand ii sap a mormantul. Pomenirea lui se face in Biserica Ortodoxa Romana la 2 ~i la 24 iunie. Dar. acesta.M -am in~tiintat despre tine ca e~ti om intelept. nu mai zabovi. Sa nu-mi fie mie a rna lepacta de tine. i-a zis: . ci leapacta credinta cre~tineasca deraimata de toJi. prietene. Fiind actus fericitul loan in fata eparhului pagan al Cetatii Albe. sfintele sale moa~te au fost readuse cu mare cinste Ia Suceava ~i s-au a~ezat in vechea biserica domneasca. maniindu-se. 1-au tarat osta~ii pe ulitele pietruite ale Cetatii Albe. legandu-1 de coada unui cal. Iosif I Mu~at.

la Zolkiev. sotia \-oievodului. o ploaie mare cu vant ~i tunete. au fugit ru~inati peste Nistru. in anul mantuirii 1402. Din anul 1686. vazand cu groaza ca tatarii se apropie sa jefuiasca ora~ul. Dimineata.. impreuna cu Mitropolitul Dosoftei. se cuvine sa amintim mai intai cum a izbavit marele mucenic poporul ~i capitala Moldovei de navalirea tatarilor jefuitori ~i uciga~i de oameni. incat carul nu se putea mi~ca din loc. iar alta in cetatea Sucevei. cazand in genunchi. moa~tele Sfantului loan de la Suceava fiind duse in Polonia.aprinse in maini. au inconjurat zidurile cetatii cu moa~tele lui ~i a~teptau sa se faca ziua. I' . cu poporul ~i boierii sai. A~a a izbavit Sffmtul loan cetatea Sucevei de ucidere ~i jaf. ~i au fost depuse sfintele moa~te in cetatea Sucevei la 2 iunie. jefuind ~i dand foe satelor din calea lor. Apoi le-au dus cu mare cinste in biserica Mirautilor. cu tot clerul. Dar. le-a adus la Suceava. ~i . s-au inchinat ~i au sarutat cu lacrimi fierbinti :noa~tele mucenicului lui Hristos. la mijlocirea mucenicului Sau.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XIV-XV . atingandu-se cu credinta de moa~tele Sfantului loan eel Nou. De frica. a trimis Dumnezeu. Atunci paganii. mii de osta~i tatari invadasera Moldova. 5. loan eel Nou. intelegand toti di Sfantul Mucenic nu vrea sa lase cetatea sa cada in mainile paganilor. Deci. 1622. Atunci. ~i le-a sarutat timp de trei zile tot poporui credincios care venise de prin sate. La ie~ire. In noaptea de 1 spre 2 iunie.. infrico~andu-se. le-a a~ezat intr-un car cu boi ~i au pornit sale ascunda in cetatea Sucevei. s-a vindecat in chip minunat ~i a mai trait inca 17 ani. mitropolitul Anastasie Crimea a racut priveghere de toata noaptea cu poporul. in care a fost uns domn Alexandru eel Bun. s-au vindecat de suferintele lor. ::I:Oa~te. 4. au racut ~i acolo nenumarate minuni ~i vindecari de boli timp de 97 de ani. incat alergau la moa~tele marelui mucenic tot felul de credincio~i ortodoqi ~i catolici. locuitorii se ascundeau. Inca ~i unii bolnavi care erau de fata. Apoi a inconjurat catedrala de trei ori cu Evanghelia ~i cu moa~tele Sfantului loan. incat a venit a~a de mare raul Sucevei. In luna mai. Printre acestea ~i Ana. sfintele moa~te s-au Iasat atat de grele. spre lauda lui Dumnezeu ~i bucuria cre~tinilor. au alergat cu totii la Mitropolie sa ceara ajutorul Sfantului loan.. a imparta~it multimea cu Sfintele Taine ~i i-a indemnat sa se roage lui Dumnezeu cu credinta. av[md raclii . ca n-au putut tatarii sa-l treaca ~i sa intre in cetate. iara~i racand tot poporul rugaciuni cu lacrimi. fiind de multa vreme suferinda de o boala grea. au ie~it inainte :nitropolitul ~i voievodul. Dintre multele minuni racute la moa~tele Sfantului loan eel Nou de la Suceava. Cfmd se apropiau de cetate. o parte prin paduri.

dupa ce asculta slujba. au participat mii de pelerini din Moldova ~i din provinciile vecine. Cum a racut ceea ce i-a poruncit preotul.78 PATERICUL ROMANESC primeau ajutorul lui dupa credinta ~i evlavia fiecaruia. Apoi. numarul mare de clerici §i ortodoqi credincio~i care au intampinat cu flori §i lumanari aprinse racla cu sfintele moa§te. timp de aproape trei luni. sa se aduca din nou in pamantul Moldovei eel mai iubit ~i mai vechi ocrotitor §i rugator al tarii §i poporului romanesc. care a avut loc la 13 septembrie. Aceasta.Doamna. Apoi a coborat din trasura. cu raclii ~i flori in maini. este considerata o mare minune. a spus episcopului ~i preotilor intamplarea §i le cerea ajutor. se urea in trasura cu patru cai ~i dadu porunca vizitiului sa piece spre casa. incat femeia a fost cuprinsa de frica. in frunte cu preotii in ve~minte. Episcopul i-a zis: . Atunci preotul i-a dat canon sa aduca inapoi particica luata. dici numai a~a va putea pleca. Dar §i readucerea moa~telor Sffmtului loan eel Nou din Polonia in manastirea sa din Suceava. dupa un secol. ca s-o duca acasa de binecuvantare ~i ajutor. In aceasta atmosfera de bucurie in Hristos ~i fratie duhovniceasca. rasunau salve de tun. La hramul Sfantului loan din 24 iunie. la trecerea lor din Polonia in Moldova. 1783. atat de greu incercat de-a lungul veacurilor. Cine ar putea spune bucuria generala a moldovenilor la trecerea sfintelor moa~te prin satele lor? Ca peste tot sunau clopotele bisericilor. marturise§te-ti pacatele la un preot ~i cred ca te vei intoarce cu bine. Astfel. sa-~i ceara iertare de la Sfantul Mucenic loan ~i sa faca rugaciuni ~i metanii. cu copiii §i bolnavii sate lor. au strabatut moa~tele Sfantului loan Moldova de nord. se canta din buciume. poate ai racut vreun pacat azi. iar satenii ie~eau cu totii in calea lor. 1898. femeia a plecat cu bine ~i bucuroasa la casa ei. Cu acest prilej a venit §i sotia unui boier moldovean. . prin sfintele lui moa~te s-a facut o adevarata impacare intre ortodoqi ~i catolici. 7. trasura nu se mi~ca din loc. La spovedanie. imbracati in haine nationale de sarbatoare. caruia i se datoreaza eel mai mult readucerea moa~telor Sfantului loan la Suceava. Ca nimeni nu mai spera. se inchina la sfintele moa§te. pana au fost a§ezate din nou in catedrala vechii mitropolii din Suceava. femeia a marturisit cu lacrimi in ochi ca a rupt o bucata din degetul Sfantului loan. 6. de nu poti pleca acasa! Inchina-te in biseridi. Toata Suceava era plina de credincio~i. Dar oricat lovea caii. Aceasta o dovede~te mai intai ravna ~i staruinta episcopului Dosoftei de Radauti. dar atat de credincios §i iubitor de sfinti.

zicand: . In toamna anului 1969. Aici s-au rugat amandoua. inc at nu putea nici macar a se hrani singur. bolnavul a dormit Ia manastire. 10. 12. a venit aici cu mare credinta ~i speranta in ajutorul lui Dumnezeu. din satul CorniBoto§ani. In anul 1960. §tiu ca pentru pacatele mele rn-a pedepsit Dumnezeu cu boala aceasta. i-au citit molitfele Sfantului Vasile §i 1-au pus sa citeasca acatistul Sfantului loan eel Nou lfmga sfintele moa§te. pentru rugaciune. Dar.Sfinte Mare Mucenic loane. In anul 1969. multumind mare lui mucenic. vindeca-mi ochii §i durerea inimii mele! Dand lauda lui Dumnezeu pentru aceasta minune. Pentru multa ei credinta. din satul Ciumule§ti-Suceava. iar dimineata s-a sculat sanatos §i s-a dus acasa. o cre§tina. . o copila din comuna Putna-Suceava §i-a pierdut vederea din cauza unei boli. dand lauda §i multumire Mantuitorului nostru Iisus Hristos §i Sfantului Mucenic loan.Matu§a. 9. Cazand in genunchi. incat se mirau toti de darul tamactuirii ce izvora§te din aceste sfinte moa§te. Parintii i-au racut Sfantul Maslu. s-a rugat mult cu lacrimi.ntul Maslu §i au miruit-o Ia ochi cu untdelemn sfintit. 0 ere§ tina evlavioasa din sat a adus copila Ia Sfantul loan de la Suceava. nu vedea aproape deloc. Dupa ce i s-a racut de trei ori Sffmtul Maslu. s-au intors amandoua acasa sanatoase §i cu mare bucurie. cand batrana conducea copila sa iasa din biserica. Rudele 1-au adus Ia moa~tele Sfantului loan pentru rugaciune. bolnava de ochi. un om din partile Sucevei a devenit mut din lucrarea diavolului. Dar §tiu ca Domnul este milostiv cu noi. A treia zi a venit la mfmastire vindecat ~i a dat multumire lui Dumnezeu. La urma. s-a spovedit §i imparta§it cu Trupul §i Sangele lui Hristos §i i s-a racut de trei ori Sfantul Maslu.X V 79 8. auzind de minunile Sfantului loan. Noaptea.SF I NTI ~ I C UVI0 ~ I D I N SE C 0 L E L E X IV . plina de uimire §i cu lacrimi in ochi. vact. Fiind adusa la Mfmastirea Sfantul loan din Suceava. In acela§i an. Auzind de Sfantul loan. 11. apoi preotii i-au racut Sfil. femeia s-a vindecat complet §i. Un tehnician care Iuera Ia un laborator universitar a fast iradiat §i paralizat. bolnavul s-a racut sanatos. 13. in urma unei spaime. s-a intors vindecata la casa ei. un om bolnav de minte. nu rna mai tine de mana! Sfinte Mare Mucenice loane. Maria. o fetita de zece ani numita Ana. fetita a strigat: . §i-a pierdut graiul. i s-au racut rugaciuni §i Sfantul Maslu de trei ori §i pe lac s-a vindecat. Aici s-a inchinat la sfintele moa§te. In 1964 a fost actus la Sfantul loan. a fost adusa la Suceava.

in frumosul port national. La urma s-a ridicat ~i a plecat fericit la casa sa. cu daruri traditionale in maini. Sarbatoarea hramului Sfantului Mucenic loan eel Nou de la Suceava care are loc. Odata cu darurile pe care le depun deasupra sfintelor moa~te. in seara de ajun se face slujba privegherii in aer liber pana spre miezul noptii. multumind Domnului ~i placutului Sau cu lacrimi de bucurie. i-a vindecat mainile paralizate. rna rog.80 padito~ii. altii canta incet melodii religioase compuse de ei. in curte. iar majoritatea a~teapta la rand sa se inchine la moa~tele Sfantului loan eel Nou. . credincio~ii. multi credincio~i doresc sa se atinga de ve~mintele preotilor slujitori ~i mai ales de ale arhiereilor. marturise~te bolnavul. Ajuta-ma. purtate pe mainile pelerinilor ~i apoi se a~aza intr-un mic baldachin sub teii din mijlocul curtii. palmele ~i bratele pana sus. marturisind tuturor cum a facut Domnul mila cu el. ~i mainile mele bolnave. in prezenta multimii de inchinatori. eli imi pare rau de pacatele mele ~i rna hoHirasc sa urmez de acum lui Hristos! In clipa cand se ruga din inima ~i varsa lacrimi. Apoi. Ochii tuturor privesc spre slujitori in mijlocul carora se afla mitropolitul Moldovei. la 24 iunie. 14. altii inCOrDOara catedrala in genunchi sau cantand. a simtit deodata o dildura straina in mainile sale ~i o furnicare a nervilor de la varful degetelor pana la umeri. Unii se roaga in biserica. Cu acest prilej se aduna multi credincio~i din Moldova ~i Transilvania . de Sanziene .in special bucovineni ~i maramure~eni . ca: flori de camp. prin traditie. Con~tient eli in clipa aceea Dumnezeu. Fetele tuturor sunt luminate de o profunda bucurie duhovniceasca. Sfinte Mucenice loane. a cazut din nou la rugaciune. Apoi se savar~e~te Sfanta Liturghie arhiereasca pe un podium mare. credincio~ii aduc cu ei pentru binecuvantare haine pe care le ating de capul sfantului. crengi de tei ~i brad ~i cu numero~i copii dupa ei. PATERICUL ROMANESC iar tu vindeci pe cei suferinzi care vin cu credinta la tine. Pelerinajul se incepe din dimineata zilei de 23 iunie. sa rna pot hrani singur ~i sa nu fiu povara altora. La sfar~itul slujbei. grupati pe zone ~i sate. spice de grau. cu rugaciunile Sfantului Mucenic loan de la Suceava. Cantarile corului ~i predica mi~ca inimile ~i scot lacrimi. cand se scot sfintele moa~te in procesiune. ca sa rna pot inchina lui Dumnezeu.are dimensiuni biserice~ti deosebite ~i un profund caracter autohton ortodox. Vindeca. Apoi a inceput sa simta ~i sa mi~te singur degetele. in dimineata hramului se sfinte~te agheasma ~i se face Sfantul Maslu pentru bolnavi. stau de veghe pe iarba pana dimineata. ajuta-ma ~i-mi vindeca mainile.

el insu~i un calugar atonit ~i adept al rugaciunii isihaste. se numara printre cele mai reprezentative sarbatori religioase ~i cu o veche traditie ortodoxa nationala. ca fiind intru totul adevarate ~i ortodoxe. care discuta ~i iau apararea Sffmtului Grigorie Palama. p.SF INTI SI C U VI 0 SI DIN SEC 0 L E L E X IV. privind invatatura isihasta atonita de iluminare duhovniceasca prin practicarea rugaciunii lui Iisus ~i invlitlitura despre energiile necreate ale Duhului Sfant. 1337-1347) 2 Dupa mitropolitul Teodor a urmat Luca. iar in anul 1337 ajunge pastor al Arhiepiscopiei de Vicina de la Gurile Dunarii fericitul mitropolit Macarie. La primul sinod. Mitropolitul Macarie. noul ierarh face eforturi deosebite pentru a mentine calmul ~i unitatea credincio~ilor sai. arhiepiscopul Macarie. ca: icoane. mitropolitul Macarie al Vicinei. impreuna cu al Cuvioasei Parascheva de la Ia~i. alaturi de patriarhul ecumenic. de formatie isihasta atonita. iar la sinodul urmator semneaza al 13-lea. agheasma. care. Hramul Sfantului loan eel Nou de la Suceava. 222 . atinse de sfintele moa~te. Intre anii 1341-1347. stau de veghe in rugaciune ~i nu mananca nimic pana la a~ezarea moa~telor in biserica. loan al XIV -lea Caleca. 157-160. mitropolitul Macarie al Vicinei ia parte la mai multe sinoade locale care au avut loc la Patriarhia de Constantinopol. era bun prieten al Sfantului Grigorie Palama. semneaza al optulea. I. cit. Sfinte Mucenice Ioane. p. cruciulite. Apoi valul de pelerini se roaga in lini~te pe strazi catre gara ~i sate. mult patimitorule.. op. vol. De~i in anul 1341 Dobrogea este ocupatl'i de tatari. In cele doua sinoade din anii 1341 ~i 1343. racla este purtaHi pe maini numai de maramure~eni. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! moa~te MITROPOLITUL MACARIE DE VICINA (c. unde sunt a~teptati de membrii familiei cu daruri de la Sfantul loan. aproba aceste invataturi palamite de iluminare §i sporire duhovniceascli.XV 81 Ultimul moment cu care se incheie slujba hramului este aducerea sfintelor in biseridi. arhiepiscopul Tesalonicului. la orele 4 dupa-amiazlt Prin traditie. cit. timp de 24 ore. Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine. ~i al Sfantului Grigorie 2 De la Duniire la Mare. care contribuie mult la unitatea noastdi in Hristos. flori ~i haine binecuvantate. op. care povli!Uie~te turma lui Hristos din Dobrogea (Paristrion) mai mult de zece ani.. untdelemn sfintit.

Mitropolitul Iachint devine astfel pastor duhovnicesc al tuturor romanilor din Dobrogea §i Tara Romaneasdi. ajutat de domnultarii. indeosebi din Transilvania. intemeietorul Manastirii Paroria. 160-164. cunoscuta sub numele de . reunita sub conducerea unui singur voievod. vol. intemeietorul Tarii Romane§ti. care dorea sa aiba un sediu mitropolitan in tara sa. al carui inceput se urea pana in secolul 3 De la Dunare la Mare. op. sustine Manastirea Sfantul Atanasie eel Mare de la Niculitel §i micile sihastrii din partea locului. p. carora le trimitea preoti §i calugari misionari. este arhiepiscopul Iachint. cat §i de Ia nordul Dunarii.82 PATERICUL ROMANESC Sinaitul.. intra in legatura cu voievodul Alexandru I Basarab §i hirotone§te preoti pentru Tara Romaneasca §i pentru sudul Moldovei. Acest ierarh. dependenta de Patriarhia Ecumenica de Constantinopol. Ca pastor §i parinte sufletesc al tuturor romanilor dintre Dunare ~i Carpati.exarh al plaiurilor". impartea binecuvantare poporului atat de credincios al . Astfel. In anul 1347. Iar ca . mitropolitul Iachint a avut grija sa hirotoneasca preoti pentru toate satele. · mitropolitul Iachint purta grija §i de credincio§ii ortodoqi din partile vecine. condusa pe atunci de patriarhul Calist I. El era parinte sufletesc. Vladislav I (1364-1377). p. fericitul ierarh Macarie se muta cu pace la cere§tile laca§uri. unde se nevoiau §i numero§i calugari . Ia cererea marelui voievod Alexandru I Basarab. a incurajat §i sustinut mult monahismul romanesc. Mitropolitul Vicinei apara cu statornicie Ortodoxia Ia Gurile Dunarii.Mitropolia Ungrovlahiei". vlahi" din Tara Romaneasca §i Dobrogea. vestit centru isihast din Mumii Bale ani pe Ia jumatatea secolului XIV. I. atat al romanilor de Ia sudul. MITROPOLITUL IACHINT DE VICINA primul mitropolit al Jarii Romane~ti (t 1372) 3 Ultimul mitropolit al Vicinei §i eel dintai pastor al Bisericii lui Hristos din Dobrogea §i Tara Romaneasca. cit. sa intemeieze noi a§ezari manastire§ti §i sa tina in stransa legatura duhovniceasca Biserica Tarii R_omane§ti cu Patriarhia de Constantinopol. sa zideasca biserici la ora§e §i sate. hirotonea preoti. Eparhia Vicina dispare §i ia fiill!a o noua mitropolie romaneasca. vlahilor" §i era sfetnic apropiat al marelui domn. El a pastorit doar cfttiva ani la Vicina. Istoria Bisericii Ortodoxe Rom{me. 247- 248 . iar in anul 1359 §i-a mutat scaunulla Curtea de Arge§. El sfimea biserici.

Duhovnicul Gherman a adunat in jurul sau mai multi ucenici ~i a inaltat in ~iana o mica biserica de lemn cu hrarnul Sffmtul loan Teologul. p. CUVIOSUL GHERMAN IEROSCHIMONAHUL Primul egumen al Manastirii Neamt (1320-1362) 4 Inainte de interneierea Tarilor Rornane. Cretulescu. N. Targovi~te. auzindu-se prin sate de siha~trii de la Neamt. care venea din Muntele Athos. 1905. s-a savar~it cu pace in anul 1372. cat ~i in Muntele . Tfmganu. 171. InscripJiile Manastirii Neamf. prin centrul monahal pustnicesc din Muntii Buzaului. Miinastirea Neamf. Bolintinul din Deal ~i din Vale.::. Pomelnicul -=:. intemeietorul Moldovei (1359-1365) ~i de ..:::. Iar in tara a organizat mai multe manastiri la Tismana. care s-a nevoit in tinerete la Muntele Athos. numita ~i Sihastria Sfantului loan Teologul. Curtea de Arge~. Campulung-Muscel. Altii se intorceau ~i interneiau noi schituri ~i sihastrii in locuri de lini~te sau chiar in preajrna satel or. El a interneiat :a inceputul secolului XIV o vestita sihastrie pe locul actualei Manastiri ~eamJ. ms. unde au ajuns calugari \-estiti. ' Diacon loan Ivan ~i pr. In anul 1320. Sihastria lui Gherman.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XIV -XV 83 IV. ucenicii 1-au ales egumen ~i parinte duhovnicesc. in rugaciune ~i nadejde. pentru a organiza cftteva manastiri-lavre dupa model atonit. avand toti un cuget 5: o voie. intorcfmdu-se in pamantul parintilor sai cu cativa ucenici ~i afland loc retras de lume in Muntii ~eam1ului. 1981. El a adus in tara pe Sfantul Nicodim de la Tismana. Cotrneana ~i altele.: timpul ~i alti iubitori de lini~te.-ana la 40 de calugari. Unul din ace~ti siha~tri autohtoni a fost ~i Cuviosul Gherman de la ~eamt. Dupa o pastorire atat de rodnica. Snagov. 281-283. a fost calauzit de Duhul Sfant sa sihastreasca aici. li s-au adaugat . El a trimis numero~i calugari . a fost :. fila 346 . Cozia. dHugarii se formau duhovnice~te. devenind cea dintai manastire voievodala mu~atina. nevoindu-se impreuna ::1 desavar~ita dragoste de Hristos. Unii se savar~eau acolo in deplina jertra ~i placere de Dumnezeu. Apoi. atat in micile sihastrii existente de-a lungul Carpatilor.-\rhos. Scarlat Porcescu. vlahi" Ia Manastirea Cutlumu~-Athos.~a~ii lui.:.noita mai tarziu de Bogdan I. numarand pe la jumatatea secolului XIV .-:r:cesc a/ Manastirii NeamJ. Deci.

pe care il tunse in monahism ~i il Iasa egumen in locul sau. deprinzandu-i pe toti cu smerenia.l -I 0 Diacon loan Ivan ~i pr. numarul monahilor din Manastirea Neamt ajunsese Ia peste 80. s-a savar~it eu pace ~i a fost numarat in ceata cuvio~ilor parinti. 282-283 . op. in mici bordeie ~i chilii de pamant ~i lemn. povatuind aceasta sfintita ob~te mai bine de zece ani. Sub egumenia sa. Hrana lor o formau fructele de padure ~i painea pe care o primeau saptamanal din ob~tea Cuviosului Ciprian. ai earei ueenici s-au raspandit apoi de-a lungul Carpatilor Rasariteni. iar in celelalte zile veneau numai in sarbatori ~i se imparta~eau cu Trupul ~i Sangele Domnului. raposand parintele sau duhovnicese. El a intemeiat in tinutul Neamt cea dintai manastire ~i prima vatra isihasta. Ajungand Ia adanci batraneti ~i bineplacand lui Dumnezeu. cit. siha~trii nu coborau deloc in lavra. A~a nevoindu-se Cuviosul Ciprian ~i bineplaeand lui Dumnezeu. s-a savar~it cu pace in anul 1373' incredintand ob~tea in mainile arhimandritului ' Iosif Mu~at (1373-1386). Unul din ei a fost ~i vestitul ieroschimonah Iosif Mu~at. Scarlat Porcescu. Egumenul Ciprian a fost ~i un iseusit duhovnic ~i daseal al rugaciunii. devenind vestit duhovnic al dilugarilor ~i lucrator al rugaciunii lui Iisus. Apoi. Ca egumen. invatfmd pe siha~tri aeeasta dumnezeiasca lucrare. in timpul egumeniei sale s-a dezvoltat mult viata isihasHi in jurul lavrei.. p. Siha~trii nemteni se nevoiau singuri sau cate doi-trei. Cuviosul Gherman. rugaciunea ~i desavar~ita dragoste in Iisus Hristos. Cuviosul Ciprian a crescut numero~i fii duhovnice~ti. .84 PATERICUL ROMANESC Cuviosul Gherman ieroschimonahul a povatuit ob~tea sa pana m anul 1362. rudenia domnilor mu~atini. eel dintai staret al Manastirii Neam!. in posturi. Cuviosul Ciprian a ajuns intaistlHator al Manastirii Neamt. Sfetnicul lor eel mai bun era insu~i egumenul Mfmastirii Neamt. CUVIOSUL CIPRIAN IEROSCHIMONAHUL AI doilea egumen al Manastirii Neamt (t 1373) 5 Acest ieroschimonah a fost eel dintai ucenic al staretului Gherman ~i impreuna nevoitor cu dfmsul in Muntele Athos ~i Ia Neamt.

Chihaia. Cuno~tea inca ~i operele Sfintilor Parinti ~i biruia cu multa pricepere ispitele vdijma~ului diavol. auzind de sihlistria lui Agaton. devenind vas al Duhului Sfftnt ~i parinte cu multi fii duhovnice~ti. lerom. Neagoe Basarab 11512-1521). caci cuviosul era povatuitor de suflete ~i parinte duhovnicesc pentru multi. cale de o jumatate de ceas de Sihastria Fundatura. Cuviosul Agaton savar~ea Sfanta Liturghie ~i imparta~ea pe toti cu Trupul §i Sangele Domnului. cuviosul ~i-a racut o mica chilie. Apoi.X V 85 CUVIOSUL AGATON SIHASTRUL Muntii Buzaului (secolul XIV) 6 Acest vestit sihastru s-a nevoit in Muntii Buzaului in prima jumatate a secolului XIV. numarata printre primele sihlistrii cunoscute in Muntii Buzaului ~i una din cele mai alese. Intre ace~tia. 187-188 . Bucure~ti. pentru care avea mare evlavie. in preajma Cuviosului Agaton. apartinand de sihastria Fundatura. La inceputul secolului XVI. a stralucit Cuviosul Agaton. Aceasta este sihastria lui Agaton. ~i-au sapat ~i ei chilii in piatra pe acela~i munte. adunand mai multi ucenici in jurul sau. Cuviosul Agaton s-a stabilit cu cativa ucenici pe culmea muntoasa numita Crucea Spatarului. De la Negru Voda la Neagoe Basarab. Mai intai s-a ostenit intr-o pe~tera sub muntele lui Martirie. dupa traditia isihasta din partea locului. s-a invrednicit de darul preotiei. iar seara se adunau la trapeza. mancand la aceea~i masa comuna racuta dintr-un trunchi de copac cu 12 locuri. In sarbatori. in numar de 12. 1976. a racut unele danii §i a marit biserica din pe§tera. 241-243. 1982.nichie Blilan. ajungand sihastru iscusit in lupta cea duhovniceasca ~i dascal al vietii pustnice~ti. rara untdelemn. hranindu-i cu alese cuvinte din Sfanta Scriptura. unde se nevoia ziua ~i noaptea in post ~i rugaciune. Ucenicii sai. ziua se nevoiau in chilii cu postul.S F I N TI SI C U V I 0 SI D I N S E C 0 L E L E X I V . Mancarea era ~i ea pustniceasca: pesmeti de paine ~i legume fierte. Alaturi de biserica. ca o fliclie aprinsa pe varful muntelui. In a doua jumatate a secolului XIV. Bucure~ti. ba. domnul Tarii Romane§ti. cu hramul Sfftntul loan Hrisostom. 6 P. Aici ~i-a sapat cu mainile sale o mica biserica in stanca. p. dintre care multi au ajuns la masura sfinteniei. insa. cu metaniile ~i cu citirea Psaltirii. Vetre de sihiistrie romfmeascii. care se pastreaza pana astazi. Aici s-au nevoit timp de trei secole peste o suta de siha~tri purtritori de Hristos. p. Iar nevointa sa ~i a ucenicilor sai era aceasta: noaptea se adunau in biserica ~i cantau slujba Utreniei. cum scrie in pomelnicul sapat pe peretele altarului.

Vlad. La inceputul secolului XVII.86 PATERICUL ROMANESC Vestea despre nevointa ieroschimonahului Agaton ajunsese pana la evlaviosul domn Neagoe Basarab. unde neincetat dadea lauda lui Dumnezeu.Torcatorul". El s-a nevoit aici in a doua jumatate a secolului XIV. rabdand cu barbatie frigul iernii. Vetre de sihi1strie romfmeasca. manastirea ajunge in paragina. Rada. foamea ~i mai ales cumplitele ispite de la diavoli. Neagoe impreuna cu episcopul de atunci al Buzaului ~i cu o oarecare monahie Teodora au racut unele danii Sihastriei lui Agaton. din care i~i ca~tiga existenta. p. ca 7 P. Ulterior au fost adaugati ~i alti voievozi. Ioanichie Balan. sapat in peretele altarului de ambele parti ale ferestrei de est. Vintila ~i sotia lui. ni~ele pentru proscomidie ~i diaconicon. Schitul lui Agaton este mentionat intr-o hotarnica data de la Afumati. umezeala. Prin traditie i se spunea . De Ia Negru Voda Ia Neagoe Basarab. 190 . Ierom.manastirea lui Agaton". Aici s-a nevoit Cuviosul Dionisie Sihastrul mai mult de 30 de ani. 1982. ~i-a sapat o pe~tera intr-o stanca greu accesibila. Bucure~ti. in care se vede absida altarului. Ajungand cu darul lui Hristos la masura nepatimirii. Chihaia. Astazi se mai pastreaza doar o parte din biserica de piatra. CUVIOSUL DIONISIE SIHASTRUL Muntii Buzaului (secolul XIV) 7 Cuviosul Dionisie Sihastrul a fost unul din siha~trii cei mai renumiti de la sihastria Fundatura. Un hrisov din anul 1587 aminte~te pentru prima data de . la 4 metri deasupra pamantului. cuviosul ~i-a racut un mic paraclis de rugaciune. dupa care mai dainuie putin ~i apoi este definitiv parasita. inmultindu-se numarul siha~trilor mai mult de 12. Bucure~ti. In anul 1733 este reinnoita de alti ctitori. Si era a~a de sporit printre siha~trii din partea locului. fapt pentru care au fost scri~i in pomelnicul bisericii. ca: Moise. 1976. Pomelnicul se pastreaza destul de bine ~i astazi. In a doua jumatate a secolului. In anul 1524. o fereastra ~i cateva urme ale naosului ~i chiliei marelui sihastru. p. deoarece se ocupa cu torsul lanii. 241-243. indeletnicire obi~nuita celor mai multi siha~tri din Muntii Buzaului. In pe~tera. Sihastria lui Agaton devine manastire cu randuiala de chinovie. el insu~i fiind cunoscator al vietii isihaste din Tara Romaneasca ~i sustinator al cuvio~ilor siha~tri. care au miluit pe calugarii din Sihastria lui Agaton. pomelnicul ctitoricesc incrustat in perete.

comuna Bozioru. cobora din pe~tera ~i se imparta~ea cu Trupul ~i Sangele lui Hristos la biserica din Sihastria Fundatura. Cuviosul Iosif a racufliin pe~tera sa o adevarata sihastrie pe Vale a Bordeiului ~i pe muntii Martirie. ne face sa consideram ca ea ar putea fi din secolele IV sau V. 1976. Astfel. 241-243. Cecilia ~i Crucea Spatarului din apropiere. ca ~i alte pe~teri din Muntii Buzaului. 0 data pe saptamana. Chihaia. spre Duminici. care au ajuns ~i ei siha~tri vestiti ~i i-au urmat intru totul nevoinJa. Bucure~ti. Hrana ~i-o ca~tiga torcand lana. Locul unde i~i sprijinea scara se cunoa~te ~i astazi. al carui contur inca se distinge. Marele sihastru Dionisie Torcatorul a crescut mai multi ucenici. pe care i-o aducea ucenicul de prin sate. pe care o marqte ~i-i adauga doua ferestre. 191-192 .S F I N TI ~ I CUVI0 ~ I DI N SE C 0 L E L E X IV .zgonea duhurile necurate din oameni ~i cuno~tea cele viitoare. Adunand mai multi siha~tri in jurul lui. situata pe Valea Bordeiului. De Ia Negru Voda Ia Neagoe Basarab. Vetre de sihiistrie romiineasca. Cuviosul losif este numarat printre cei mai vestiti siha~tri nevoitori din parte a locului. Mai intai s-a nevoit in Sihastria Fundatura. CUVIOSUL IOSIF SIHASTRUL Muntii Buzaului (secolul XIV) 8 0 alta bisericuta in piatra care a avut un rol deosebit in dezvoltarea vietii isihaste din Muntii Buzaului este Pe~tera lui Iosif. in pazirea mintii ~i in cugetarea celor viitoare. petrecand in neadormita rugaciune.XV 87 :. tragfmd scara in chilie ~i a~a i~i continua sfanta nevoinJa. dar prezenta pe~telui ca simbol paleocre~tin deasupra intrarii pe~terii lui Iosif. Numele lui era cunoscut pana departe ~i multi ~olnavi se vindecau cu rugaciunile lui. pe timpul persecutiilor. in post. fiind folosita de cre~tini.Cuviosului Dionisie Sihastrul era aceasta: toata saptamana se ostenea singur in pe~tera. preot ~i povatuitor de suflete. Multi din ucenicii sai se nevoiau in mici 8 ~=. Pentru aceea mulJi i1 cinsteau ~i-i c~reau cuvant de folos. NevoinJa. aproape de satul Nucu. Bucure~ti. chilia lui poate fi considerata ca o mica sihastrie pustniceasca.UJichie P. Ferestrele bisericii in arc frant par sa dateze pe~tera din secolul XIII. ajungand mare dascal al lini~tii. Ierom. In aceasta pe~tera s-a nevoit Cuviosul Iosif zeci de ani. iar la inceputul secolului XV s-a a~ezat in pe~tera care ii poarta numele. p. Apoi iar urea in pe~tera. p. Balan. aproape de alte pe~teri pustnice~ti. care a contribuit mult la dezvoltarea vietii isihaste in Muntii Buzaului.. 1982.

sa se sape sub pavaj. Unul Dumnezeu ~tie cate moa~te sfinte de cuvio~i monahi nemteni se afla in acest cimitir calugaresc. care au continuat firul vietii de sihastrie in aceea~i smerenie ~i ravna pentru dragostea lui Hristos. pe~tera lui Iosif a fost locuita de alti siha~tri cu viata aleasa. 1986. 9 . cand s-a hotarat de staretul Manastirii Neamt. 26 mai. se afla sub pavajul ce duce la u~a bisericii voievodale din 1497. ceea ce este ~i mai concludent. siha~trii nemteni duceau viata pustniceasca idioritmica. mutandu-se in ceata cuvio~ilor parinti. In a doua jumatate a secolului XIV. Inainte de el. iar altele. Intrucat multe dintre osemintele monahilor din incinta nu poseda traditionalele caramizi cu numele ~i data mortii lor. Altele sunt sub chiliile din incinta. Efrem Chi~cariu. cu hramul Inal!area Domnului. Dupa depunerea moa~telor in biserica s-a intocmit un act oficial in legatura cu aceasta minune. care aduna pe siha~trii nevoitori aici intr-o ob~te de sine-statatoare. Apoi. sunt scrise in cartea vietii. de~i s-au uitat de oameni. Paraul Bordeiului". Numarul mare de morminte monahale. Ele s-au repetat pana luni. in anul 1497. arhim. unic de altfel in tara noastra. Numele ~i faptele tuturor. pe epoci. situate in jurul primei biserici mu~atine. V alea Bordeiului" ~i . incat primii domni mu~atini sunt indemnati sa zideasca aici o biserica de piatra. care se pastreaza in arhiva manastirii. Unele dintre aceste morminte se afla chiar sub temeliile bisericii voievodale zidita de ~tefan eel Mare. autoritatile locale au oprit pelerinajul de Ia Neamt ~i au turnat beton peste mormantul sfantului necunoscut. viata duhovniceasca din Manastirea Neamt ia o amploare mult mai mare. De la ace~ti siha~tri se nume~te pana astazi locul acesta . anume ieroschimonahul Gherman (1320-1362). Dupa doua zile. despre care se ~tie foarte putin. datorita intaiului egumen cunoscut al lavrei.88 PATERICUL ROMANESC bordeie de lemn ~i pamfmt risipite pe toata valea din apropiere. Aceasta dovede~te ca mormintele sunt mai vechi decat biserica. Primele semne miraculoase de ridicare a pavajului s-au observat samblita. este dificil sa se stabileasca precis identitatea ~i frecventa vietii monahale aici. ca de altfel in toata incinta Manastirii Neamt. dovede~te cu prisosinta cat de intensa era viata calugareasca in aceasta vatra strabuna. 24 mai. majoritatea din secolul XIV. UN SFANT ROMAN ANONIM din Manastirea Neamt (secolul XIV) 9 Prima inchegare de viata monahala organizata in vatra Manastirii Neamt a avut loc la inceputul secolului XIV.

erau inca legate intre ele ~i prezentau toate conditiile cerute moa~telor de catre canoanele Bisericii Ortodoxe. cu toata evlavia ~i randuiala cuvenita. ora~eni ~i intelectuali sa se inchine la sfintele moa~te. iar cu metania din Athos. Dupa deshumare. cerandu-le ajutor ceresc ~i dand slava lui Dumnezeu pentru toate. 1986. auzind de Cuviosul Nicodim eel Sfintit. s-a aflat trupul proslavit ~i inmiresmat al unui calugar cu viata sfanta din secolul XIV. galbene ~i binemirositoare.S F I N TI SI CUVI0 SI DI N SEC0 LE L E XIV-XV 89 Sfintenia vietii dilugarilor nemteni din secolul XIV o dovede~te cu prisosinta recenta descoperire prin minune dumnezeiasca a moa~telor unui sihastru sfant din aceasta epoca. tarani. aflate chiar sub pavajul central ce duce la biserica. 26 mai. lata cati sfinti necunoscuti ascunde inca pamantul sfant altarii noastre! CUVIO~II SOFRONIE. s-au racut clllugari din tinerete ~i au ajuns siha~tri vestili intr-una din sihastriile Athosului. ostenindu-se impreuna ca!iva ani la Manastirea Hilandar. Caci. Prin anul 1365. Pana acum nu se ~tie numele cuviosului aflat la Manastirea Neamt. venind Cuviosul Nicodim in Tara Romaneasca. in chip miraculos. noaptea. Pimen ~i Siluan in Moldova ~i au intrat in ob~tea ~lanastirii Neamt. Acest fapt s-a petrecut in zilele de 24-26 mai. ~i mai ales in zilele urmatoare veneau sute de pelerini. Apoi intrau in biserica ~i se rugau cu mare credinta ~i emotie la sfintele moa~te ~i la icoana racatoare de minuni a Maicii Domnului. Sapandu-se cu atentie la 1. Mai intai aprindeau lumanari in jurul mormantului ~i raceau metanii cu lacrimi de bucurie. Si erau toti calugari ~untele Ace~ti . Apoi.5 metri. in sunetul clopotelor. cand s-a observat ca la jumatatea distantei dintre clopotnita ~i biserica. caci au vazut o a~a de mare minune in Romania de astazi. i s-au racut ucenici. sub ascultarea staretului Ciprian. Osemintele. Vestea descoperirii acestor sfinte moa~te s-a dispandit imediat in toata tara. a~ezat aici inainte de zidirea bisericii voievodale ~i a pavajului. pavajul gros de piatra ~i ciment s-a ridicat circa 30 em pe dimensiunea· unui mormant. PIMEN Manastirea Neamt (secolele XIV -XV) ~I SILUAN trei cuvio~i erau de loc din Tara Moldovei. osemintele aflate s-au a~ezat intr-un sicriu ~i s-au depus in biserica de ob~tea calugarilor nemteni. inca din seara zilei de luni. au venit ~i Cuvio~ii Sofronie. ca ne-a descoperit Dumnezeu un sfant nou rugator al neamului nostru. fiind chemati de Hristos.

spre sfar~itul secolului al XIV -lea. s-au stramutat la cele ve~nice. iar in Tara Hajegului intemeiaza Manastirea Prislop (la sfar~itul secolului XIV). ziua mutarii sale la cele ve~nice. 1935. ace~ti cuvio~i parinti s-au invrednicit a fi ~i egumeni ai Manastirii Neamt. 281. Manastirile Vodita (1369) ~i Tismana (ante 1377). Biserica Ortodoxa il praznuie~te la 26 decembrie. Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine. 200-207.primul staret al Manastirii Neamj". Pomelnicul ctitoresc at Miinastirii Neamf.luna decembrie. cit. Prof. Astfel. de Iorgu Dumitrescu. Pimen ~i Siluan10 . 9-10 11 Stefan Ieromonahul. Viefile Sjin{ilor . op.90 desavar~iti PATERICUL ROMANESC ~i duhovnici iubitori de Hristos. Vratna ~i Manastirija. Nicolae Alexandru-Basarab. Tomescu. Dupa anul 1365 vine in Tara Romaneasca ~i intemeiaza. dandu-~i sufletele in mainile Domnului. Scarlat Porcescu. Craiova. in 26 zile 10 . unde mai tarziu ajunge egumen ~i chiar protoepistat in conducerea Sfantului Munte. ViaJa Sfiintului Nicodim.Gura Motrului ~i Vi~ina. continuand activitatea duhovnieeasca a inainta~ilor sai.. in Oltenia . 1904. p. 1942. 1340-1344. Jar Cuviosul Siluan a fast egumen la Neamt intre 1400-1402. C. unde a scris ~i un Evangheliar slavon (1404-1405). p. Mai intemeiaza la sudul Dunarii doua mici a~ezari monahale. sub domnia lui Roman I Mu~at. Dupa ce invata carte. Diac. prin anul 1320. Bucure~ti. Cuvio~ii Sofronie. vol. in sudul Serbiei. se duce din tinerete in Muntele Athas ~i se calugare~te in Manastirea Hilandar. Scurta povestire istorica despre Sfiillta Miinastire Neamf. Mineiul pe luna decembrie. p. fiind inrudit cu familia despotului Lazar ~i a domnului Tarii Romane~ti. Pentru sfintenia vietii lor. SFANTUL NICODIM DE LA TISMANA (tl406) 11 a. leroschimonahul Pimen a condus aceasta lavra intre anii 1393-1400. cu ajutorul lui Vlaicu Voda (1364-1377) ~i Radu I (1377-1383). savar~ind bine calatoria acestei vieti ~i lasand in urma peste o suta de ucenici. Viata Cuviosul Nicodim eel Sfintit era de neam macedo-roman. nascut la Prilep. contribuind mult la innoirea manastirii. I. sihastrind mai multi ani in padurile seculare din jurul marii lavre ~i formand numero~i ucenici. 1957. considerat de unele pomelnice ctitore~ti ca . p. Cuviosul Sofronie a pastorit ob~tea Manastirii Neamt intre anii 1392-1393. loan Ivan ~i pr.

impacarea Bisericii Ortodoxe Sarbe cu Patriarhia Ecumenica. Fiind in sudul Dunarii. Isaia ~i Partenie. Ca egumen al marii lavre Hilandar. pe care o sfinte~te in anul 1369. deprinzandu-i pe toti cu frica de Dumnezeu ~i hranindu-i cu invataturile Sfintei Scripturi. Deci.dupa moartea lui chir Nicodim sa nu fie volnic a pune in locul acela staret nici domnul. la locul numit . greci. ci cum va zice chir Nicodim ~i cum va a~eza. Fapte ~i cuvinte de invatatura 1. Cascade". sarbi. cu acela~i hram.Sfantul Antonie eel Mare". Cuviosul Nicodim a adunat in vb~tea sa pana la o suta de calugari atoniti. Pe valea parfmlui Tismana. in putina vreme s-a curatit de patimi. de asemenea. Insa. .. vazand patriarhul ~i imparatul smerenia ~i intelepciunea cuviosului ~i cucerindu-se de sfintenia vietii sale. Pentru aceea nu putini siha~tri. in Muntele Maicii Domnului. ajuta la mentinerea in continuare a vietii isihaste ~i pune randuiala calugareasca de chinovie. Cuviosul Nicodim a mijlocit la Constantinopol. 5. Mfmastirea voievodaHi Tismana.e\·oit mai intai in ob~te. fiind dasdU iscusit al rugaciunii lui Iisus. rabdand grele ispite de la diavoli. ajungfmd vestit in tot muntele. zide~te chilii ~i biserica de piatra cu hramul . Pentru cinstea de care se bucura peste tot. a deprins lucrarea cea dumnezeiasca a sfintei ruglkiuni ~i s-a invrednicit de darul mai inaintevederii ~i al facerii de minuni. a~a sa tina calugarii care sunt acolo ~i ei singuri sa-~i puna staret". Cuviosul Nicodim. unde se nevoiau inca de la inceputul secolului XIV mai multi siha~tri in jurul unei mici biserici de lemn cu hramul _Adormirea Maicii Domnului". Cuviosul Nicodim a inaltat.S FI NTI SI C UV IO S I DIN SEC 0 LELE XIV.XV 91 b. nici arhiereul. 2. dilugari de chinovii ~i egumeni veneau la el pentru sfat ~i cuvant de folos. in urma unei descoperiri dumnezeie~ti. indata a ridicat anatema data asupra Bisericii Sarbe. Ajungand la Athos. Cuviosul Nicodim s-a :. 4. la rugamintea cneazului Lazar. impreuna cu ucenicii sai. 3. adanc reolog ~i parinte duhovnicesc luminat. vine in Tara Romaneasca ~i se a~aza pe valea raului Vodita. macedoneni. apoi singur intr-o pe~tera in preajma Manastirii Hilandar. nici alt careva. Marele staret formeaza aici o ob~te renumita de calugari. A~a intelegea el sa implineasca Evanghelia ~i sa ajute la mantuirea semenilor sai. spre lauda lui Hristos ~i bucuria cre~tinilor. Manastirea Vodita a fost inzestrata apoi cu danii ~i intarita prin hrisov domnesc ca . dupa traditia :\funtelui Athos. fiind umbrit de darul lui Hristos. romani ~i bulgari. unde exista o midi sibastrie intemeiata de calugari vlahi. cu ajutorul domnitorului Vladislav-Vlaicu Voda ~i al siha~trilor din partea locului. cu ajutorul domnitorului Tarii Romane~ti ~i al cneazului Lazar. Aici.

Sfinte Preacuvioase Parinte Nicodim. in priveghere ~i neincetata rugaciune. numele lui se racuse cunoscut pana dincolo de hotarele Tarii Romane~ti ~i multi alergau la ajutorul lui. Cuviosul Nicodim se invrednicise de la Dumnezeu de darul izgonirii duhurilor necurate ~i al vindecarii suferintelor omene~ti. Se spune in traditia manastirii ca unii bolnavi se vindecau numai cat ajungeau la Tismana. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! I CUVIOSUL PAHOMIE IEROMONAHUL egumen al Manastirii Peri (secolele XIV-XV) Acest venerabil egumen al Manastirii Peri. La batranete. primul descalecl'itor al Moldovei. Pentru sfinJenia vietii sale. Altii se tamactuiau cu rugaciunea ~i binecuvantarea cuviosului. iar sfintele sale moa~te au fost a~ezate in mormantul pregatit de el in biserica. ~i-a dat sufletul in mainile lui Hristos. Adunand in jurul sau cativa calugari luminati. Cuviosul Nicodim eel Sfintit de la Tismana. ce se pastreaza pana astazi. iar degetul aratator de la mana dreapta se pastreaza in biserica Manastirii Tismana. binecuvantandu-~i ucenicii. Cuviosul Nicodim incredinteaza grija celor doua Manastiri. Printre cei vindecati de Sfantul Nicodim se numara ~i fiica regelui Sigismund. De aceea. iar Duminica cobora in manastire. mangaia pe toti cu cuvinte de folos ~i iar se urea la pe~tera. ieromonahul Agaton. 0 mica parte din ele s-au dus in Macedonia. 9. sau numai cat se atingeau de rasa lui. la 26 decembrie. dovedindu-se un mare teolog ~i parinte duhovnicesc. din Serbia ~i din Tara Romaneasdi. din nordul Maramure~ului. Ajungfmd la batranete. era originar din Tara Oa~ului. care era bolnava de epilepsie. ucenicului sau. renumita in toata Peninsula Balcanica. Vodita ~i Tismana. 8. savar~ea Sfanta Liturghie ~i vindeca pe cei bolnavi. Apoi manca la trapeza cu parintii. a intemeiat la Mfmasti- rea Tismana o vestita ~coala de caligrafi ~i copi~ti de carti biserice~ti. De aici. Acolo petrecea cuviosul toata saptamana in post. Datorita vitregiei vremurilor. ruda a lui Drago~ Voda. iar el se retrage in pe~tera de deasupra manastirii. precum ~i cu patriarhul Eftimie al Tarnovei. mai tarziu moa~tele sale au fost a~ezate la un loc tainuit. 7. Intrand de tanar in nevointa calugareasca la unul din schiturile . Cuviosul Nicodim conducea duhovnice~te toate manastirile organizate de el ~i intretinea corespondenta cu egumeni ~i ucenici din Athos. 1406.92 PATERICUL ROMANESC 6.

parintele romanilor ortodoqi din Maramure~. exarh patriarhal peste toate satele ortodoxe romane~ti din nordul Transilvaniei. In a doua jumatate a secolului XIV. egumenul Pahomie avea dreptul sa supravegheze pe preotii ~i credincio~ii ortodoqi din Maramure~. marturisitori ~i aparatori ai credintei ortodoxe. in care se nevoiau zeci de calugari. cuviosul Pahomie este numit egumen al acestei mfmastiri. conducea duhovnice~te ~i Manastirile Ieud. s-a invrednicit in putina vreme de darul preotiei ~i era plin de n1vna pentru marturisirea lui Hristos ~i pentru apararea credintei ortodoxe 12 • Ajungfmd cunoscut in toate satele din Maramure~. Cuviosul Pahomie umbla din sat in sat. I. vol. judeca neintelegerile biserice~ti. lasand in urma numero~i calugari §i preoti slujitori prin sate. ruda apropiata a lui Petru Mu~at (1375-1391) §i Alexandru eel Bun (1400-1432).S F I N TI S I C U V I 0 SI D I N S E C 0 L E L E X I V . Cuviosul Pahomie devine sfetnic ~i parinte duhovnicesc al romanilor maramure~eni. Arva. Cuviosul Pahomie de la Peri face. duhovnici pentru credincio~i. Ungura~ ~i Valea Bistrei.X V 93 existente in partea locului. mitropolitul Mu~at. In aceasHi calitate. imblirbata pe tarani. Cuviosul Pahomie de la Peri. intemeiaza manastirea din Peri cu hramul Sfantul Arhanghel Mihail. MITROPOLITUL IOSIF MUSAT Primul ierarh al Moldovei (1402-1415?) Cel dintai mitropolit cunoscut al Moldovei a fost. Ugocea. Balita ~i Drag. Barcau. buni slujitori ai Bisericii lui Hristos. randuia preoti. din calugari parinti ~i apologeti ai Ortodoxiei noastre strabune. 1957. atunci egumenul Pahomie este numit de patriarhul Antonie al Constantinopolului. Salaj. De asemenea. cand Mfmastirea Peri devine stavropighie 13 . cand fiii lui Sas Voda. 12 Iosif 13 Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine. invata ~i apara dreapta credinta. Iar in anul 1391. 190-199 Dependenta de Patriarhia de Constantinopol . El era din familia domnilor mu~atini. Ciceu. p. Bucure§ti. iar din manastirile Maramure~ului face adevarate cetati ortodoxe de rezistenta ~i aparare in nordul Transilvaniei mereu lovit de prozelitismul catolic. s-a savar~it cu pace. Barsana ~i Peri din Maramure~. sfintea biserici noi. Alma~. astfel. Astfel. In cursul primelor decenii ale secolului XV. desigur. pe care ii cerceta ~i ii povatuia pe calea mantuirii.

Mai pe urma se stabile~te la .94 PATERICUL ROMANESC Din tinerete ~i-a inchinat viata lui Hristos in ob~tea Manastirii Neamt. sfatuia pe domn ~i era tuturor parinte sufletesc. Moldova. mitropolitul Iosif a fost recunoscut de Patriarhia din Constantinopol ca parinte ~i intaistatator pe scaunul Mitropoliei Moldovei.Poiana Vladicai" ~i le-au a~ezat cu mare cinste in biserica Mirautilor din capitala Moldovei. 15-16 . Bistrita (1402) ~i Moldovita. cu preoti ~i cu mult popor. hirotonea preoti. La 7 ianuarie. egumenul Dometian a scris vestitul Pomelnic al Manastirii Bistrita. la Boi~tea. smeritul mitropolit Iosif s-a retras din scaun la Manastirea Neamt ~i apoi la Bistrita. insu~i mitropolitul a mers cu mare alai. ca protector al tarii ~i mangaiere a poporului binecredincios. vol. langa Targu Neamt. ~i nume~te egumen peste ele pe ucenicul sau. a ajuns egumen la Neamt. nepotul sau. in frunte cu insu~i voievodul. Apoi. 1407. Cea dintai grija a sa a fost sa sfatuiasca pe Alexandru eel Bun. Timp de aproape 15 ani a pastorit in tihna turma lui Hristos. Neamt ~i Bistrita. invata ~i apara dreapta credinta impotriva prozelitismului catolic. la locul numit . . 1954. icoana Maicii Domnului facatoare de minuni. pe care o primise in dar din Bizant. a sfatuit pe domn sa zideasca din nou doua frumoase manastiri. unde a fost chilia vladicai Iosif ~i unde sunt calugarite". veacul XIV-XV. Dar Patriarhia Ecumenica refuzand sa-l recunoasca ~i ivindu-se mare tulburare in Biserica. ca un bun econom al casei lui Dumnezeu. ca Uica~ de ruga ~i de ve~nidi odihna. careia i-a inchinat eel mai de pret odor. in anul 1400. cu vrerea lui Durnnezeu ~i cu staruinta bunului domn Alexandru I Mu~at. La 26 iulie. Antonie. Tot in ace~ti ani. Apoi. Se spune despre dansul ca a luat parte chiar la ungerea ca domn in cetatea Sucevei a lui Alexandru eel Bun.ca sa fie aceste manastiri nedespartite una de alta. 1401. De aici. randuind bine cele duhovnice~ti ~i chivernisind cu pricepere cele biserice§ti.A.o manastire. De asemenea. mitropolitul Iosif une~te cele doua Manastiri voievodale. insa nu sta mult aici ~i este chemat ca mitropolit al Moldovei. p. de au intampinat sfintele moa~te mai jos de Ia~i. care 14 Documente privind Istoria Romaniei. pentru ca sunt amandoua ale vladiciei mele" 14 • Tot la indemnul sau. sa aduca de la Cetatea Alba la Suceava moa~tele Sfantului Mucenic loan eel Nou. evlaviosul mitropolit Iosif a reinnoit aproape in intregime ctitoria parintilor sai din Manastirea Neamt. arhimandritul Dometian. facandu-se preot. inteleptul mitropolit povatuia cu curaj Biserica Moldovei greu incercata. I. unde a deprins frica de Dumnezeu ~i buna nevointa a vietii duhovnice~ti de la cuvio~ii calugari de aici. La propunerea domnului Petru Mu~at a fost hirotonit episcop al Cetatii Albe de mitropolitul Haliciului.

losif eel dintai mitropolit . ~i prime~te in dar icoana Sfintei Ana de la Manuel Paleologu. Pomelnicul Maniistirii BistriJa.ca sa fie aceste manastiri nedespartite una de alta". . vol. in partea de sud a pronaosului. 3-4._-. 219 17 C. 64-65 16 15 . pe cand marele ierarh era egumen al Mfmastirii Neamt (1373-1386).SI CUVIOSI DIN SECOLELE XIV-XV 95 se pastreaza pana astazi 15 . staret al . prof. unde i s-a descoperit mormfmtul in anul 1975. Scurtii povestire istoricii despre Sfanta Maniistire NeamJ. p.an Ivan ~i pr. de srha~tri. la§i. Pr. Damian P.Mitropolia Moldovei". cat ~i Biblioteca Academiei Romane. Cuviosul Dometian s-a nevoit in ob~te. in revista . 1972. cu ajutorul voievodului ~i al mitropolitului Iosif. 86-87. implinind cu dragoste sfanta ascultare ~i invatand de la cei mai sporiti calugari cuno~tinta cartii ~i me~te~ugul rugaciunii ~i al luptei celei duhovnice~ti. atat de soborul parintilor. Multi ani. Pacurariu. Din acest moment au fost unite ambele manastiri sub aceea~i conducere mai bine de 20 de ani. 1940.c. 1935. p.. luand jugul lui Hristos din tineretile sale. p. p.1415) 17 Arhimandritul Dometian este numarat printre cei mai de seama stareti ai . intaiul mare ierarh roman. 11-12. Bogdana ~i . Istoria Bisericii Ortodoxe Romane. XL (1964).\fanastirilor Neamt ~i Bistrita. Fiind calugar invatat ~i iubit. ~i-a dat sufletul in mainile Domnului ~i a fost ingropat la Mfmastirea Bistrita. Arhim. Tomescu. Episcopia Romanului. vol. C1prian Zaharia.ca un adevarat parinte al :ururor ce era.in original Istoria Bisericii Ortodoxe Romane. Asemenea ~i la celelalte Manastiri. eel . in anul 1415. I.de calugari. invrednicindu-se de cinstea preotiei. 1972. 1407. Pr. Scarlat Porcescu. Acest cuvios era ruda ~i ucenic al mitropolitului Iosif Mu~at. de popor ~i de tot sfatul tarii .gzoscut al Moldovei. M.:iintai parinte al Moldovei. nr. randuie~te stareti buni ~i poarta grija de toti . ajungand iscusit duhovnic ~i pastor de suflete. p. Documente moldovene$ti. ajungand la adanci batraneti. arhimandritul Dometian a fost numit la. p.SFINTI . In Manastirea Neamt. Cuviosul Dometian a innoit in intregime.\lanastirilor Neamt ~i Bistrita. 1942. cota 78 . :~. 1957. Sibiu. 1988. cit. savar~ea cele sfinte cu multa evlavie ~i frica de Dumnezeu. Apoi. 61-65. Sibiu. Istoria Bzsericii Ortodoxe Romane.\foldovita. atat biserica ~i chiliile. 126-139. pr. Iosif I Mu$at. I. M. in urma lucrarilor de restaurare a bisericiP 6 • CUVIOSUL DOMETIAN ARHIMANDRITUL Mare egumen al Manastirilor Neamt §i Bistrita (1407. Bogdan. op. Costachescu. Scarlat Porcescu. p. de preoti. cat ~i de marele domn Alexandru eel Bun. Probata. evlaviosul mitropolit Iosif. Pikurariu. M. 158. Diac. Bucure~ti. 7 ianuarie.

monahii Paisie Uric. p. Alexandru eel Bun. Dintre ei a ridicat apoi duhovnici §i egumeni iscusiJi. de asemenea. duhovnicul marelui domn Alexandru eel Bun §i sfetnicul sau de taina. o bogata biblioteca cu numeroase opere patristice. venerabilul calugar caligraf Gavriil Uric.din Hang". manuscrise slave. in timpul staretiei sale apar in tinutul Neamt cateva mici sihastrii noi. gramatici §i copi§ti. in care voievodul Alexandru eel Bun este numit . " 18 • Cuviosul arhimandrit Dometian era. loan. A intemeiat. precum sihastria . numarul dilugarilor la peste 50 de nevoitori §i a randuit a§ezamant de viata duhovniceasca intocmai ca la NeamJ. Manastirile Neamt §i Bistrita au cunoscut o mare dezvoltare duhovniceasca §i culturalii. §i s-au racut multe lucruri bune in Tara Moldovei". §i cei doritori a se invrednici de fericirea ve§nica sa vie cu ru§inare §i cu frica de Dumnezeu catre sfanta §i soborniceasca §i apostoleasca Biserica. s-a scris la Bistrita de catre calugari prima cronica moldoveneasca §i s-au copiat mai multe scrieri din Sfintii Parinti.96 PATERICUL ROMANESC viata duhovniceasdi. sa se cureJe. dintre care multe erau copiate in lavra. condusa de ucenicul sau. nemaicunoscuta pfma atunci. cota 78 . Jar in anul 1407 s-a scris vestitul pomelnic al Manastirii Bistrita. Tot la Manastirea Neamt.arhimandritul Dionisie. ca sa-§i marturiseasca pacatele . stareJul Dometian da aceste frumoase invataturi: . cateheti. conducatorul acestui sfant lac a§". ieromonahii Ioasaf. in timpul staretiei sale. Gavriil Uric §i numero§i altii. Oricine voie§te sa se izbaveasca de caderea in pacatul de voie sau rara de voie. 18 Ibidem. In prefata pomelnicului. La porunca marelui staret. Aceea§i deosebita amploare a luat §i isihasmul moldovean in jurul ambelor manastiri. Tot la Manastirea BistriJa.. staretul Dometian a marit. neintrecuta de nici o alta §Coala manastireasca. fiul sau. marind soborul lavrei la peste 150 de calugari. duhovnicul Daniil. Prin cainta §i marturisire adevarata §i milostenie se curata pacatele. dascali. Cei mai ale§i dintre ucenicii sai de la BistriJa au fost: arhimandritii Grigorie §i Eutimie. unde multi tineri invatau carte de la calugarii cei mai luminati §i de unde ie§eau preoti de sate. in Manastirea BistriJa. iar . de asemenea. care adesea zabovea aici. Cornelie §i Timotei.. la al carui indemn s-au zidit numeroase biserici . Apoi a randuit duhovnici §i slujitori ale§i. 85. la fel. staretul Dometian a intemeiat o vestita §Coala de caligrafi §i miniaturi§ti din tarile romane. dasdili §i neadormiJi rugatori pentru toata lumea. sub CeahUiu. adica Dometian. fiind mult susJinut de acest mare staret. Manuscris original Ia Biblioteca Academiei Romane. Cuviosul Dometian a format o §Coala de gramatici. spre slava lui Dumnezeu §i cinstea ctitorului fondator.adevaratul ctitor al sfant laca§ului acestuia".

care de multe ori il cerceta ~i ii urma sfatul.Si era egumenul Gavriil iscusit parinte duhovnicesc al calugarilor §i siha~trilor din Tara Oltului ~i printre cei dintai sfetnici ai lui Mircea eel Batran.Nechidului". Astfel. §i nimeni sa nu fie slobod a scadea sau a adauga macar cat de putin. in rugaciune. Apoi a dat a~ezamfmt de viata duhovniceasca pentru ob~tea Manastirilor Cozia ~i Cotmeana. Tot lui i s-a incredintat §i Manastirea Cotmeana cu toate sihastriile de pe Valea Oltului. Acest cuvios egumen a randuit viata Cle ob§te in ambele manastiri. unde deprinse me~te~ugul vietii duhovnice§ti. atat de dincoace. .... sihastria . Ajungand la adancul batranetilor §i simtindu-se chemat de Hristos. Acest staret s-a dovedit ~i un bun chivernisitor al averilor mfmastire~ti ~i neintrecut iconom al casei lui Dumnezeu. in dragoste §i in a§teptarea bunatatilor viitoare. In anul 1388. Cuviosul Gavriil a fost randuit eel dintai egumen ~i parinte duhovnicesc al ctitoriei marelui domn. Inca ~i dupa moartea popei Gavriil sa nu aiba nimeni voie ca sa puna egumen . Iar pentru vietuirea acestui laca§. intr-acest fel sa fie dupa a§ezamantul popei Gavriil. Cuviosul Gavriil a adunat in ambele manastiri pana Ia 40 de calugari.S F I N TI SI C UVI0 SI DIN SEC0 LELE X IV-XV 97 sihastria de la Topolita ~i Boi~tea . intra in ob§tea Manastirii Tismana. . sihastria Tazlaului ~i altele. toti petreceau in ascultare. . Dupa ce mai intai se nevoi ca sihastru pe Valea Oltului. . CUVIOSUL GAVRIIL IEROMONAHUL Primul egumen al Manastirii Cozia (secolele XIV-XV) Ieromonahul Gavriil era unul din ucenicii Sfantului Nicodim eel Sfintit.Si era vestit in partea locului pentru sfintenia vietii lui. ".Targu Neamt. In sarbatori se adunau Ia Cozia ~i siha~trii de pe Valea Oltului §i primeau Trupul lui Hristos. Era inca parintele sufletesc §i mangaietor al satenilor de sub munte. . cand Mircea eel Batran termina de zidit Manastirea Cozia in locul unei vechi sihastrii din poiana Nucet. in anul mantuirii 1415. oricate el va a~eza ~i va intemeia. precum reiese din actul de danie al ctitorului fonda tor: . Cuviosul Dometian a dat ucenicilor sai sarutarea cea mai de pe urma §i s-a stramutat la cere§tile laca§uri.. care se respecta cu mare sfintenie.. Pentru toate acestea arhimandritul Dometian este numarat printre cei mai de seama stareti din secolul XV ai monahismului moldovean. cu Sfanta Liturghie zilnica ~i cu spovedania saptamanala. dupa a~ezamantul popei Gavriil. fara numai fratii pe care il vor alege dintre dan~ii.

. Sibiu. p. Pr. de nevointa sa. Deci.Mitropolia Moldovei". Ierom.. a intemeiat o vestita sihastrie de calugari in codrii Radautilor. ravnind iara~i vietii sihastre~ti. p. in Schitul Laura. . Cuviosul Lavrentie a format multi ucenici cu viata aleasa. s-a invrednicit mai tarziu de darul preotiei. invatand pe toti dreapta credinta ~i facandu-se tuturor pilda de sfintenie. Apoi. Astfel. dr. SF ANTUL LEO NT IE DE LA RADA UTI Manastirea Bogdana ( s e c o I e I e X I V. dupa numele sau . intarind viata calugareasca in cele doua manastiri ~i ajungand la adanca batranete. ~i-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului. XL (1964). 1945. Alexandru eel Bun. Liviu Stan. op.X V) 19 Sfantul Ierarh Leontie este numarat printre cei dintai sfinti romani pe care i-a odraslit pamantul Moldovei ~i adevaratul parinte duhovnicesc al Cuviosului Daniil Sihastrul. Apoi. auzind domnul Moldovei. Ca pe multi bolnavi ii vindeca cu rugaciunea sa ~i era tuturor parinte. s-a a~ezat cu cinste in biserica episcopala din 19 Pr. incat s-a invrednicit de la Dumnezeu de darul facerii de minuni. ce se chema. ravnind Sfintilor Parinti de odinioara ~i arzand cu inima dupa dragostea lui Hristos. cu nevointa ~i cu darul minunilor pe care le facea. Dupa intemeierea Episcopiei de Radauti. printre care se numara ~i Sfantul Daniil Sihastrul. lasand in urma multi ucenici. cit. p. mai tdiind putin §i uimind pe toti cu smerenia. ~i-a dat sufletul cu pace. SfinJi romani. dr. Ioanichie Biilan. calugarindu-se cu numele de Lavrentie. Dupa traditie era de loc din ora~ul Radauti.98 PATERICUL ROMANESC cat ~i de dincolo de Carpati. sfetnic. insu~i Cuviosul Lavrentie s-a nevoit ~i a avut o traire a~a de inalta. spre star~itul secolului al XIV -lea s-a facut sihastru in padurile seculare din parte a locului. . dascal ~i ocrotitor.. Petru Rezu~. ajungand eel mai vestit sihastru ~i parinte duhovnicesc din nordul Moldovei.Manastirea Sfantului Lavrentie" 20 • in ob~tea sa. 14-20. 331 20 Pe Iocul unde a fost Sihiistria lui Lavrentie se afla satul Laura-Suceava. in rev. Sfantul Leontie de Ia RiidiiuJi. nr. proslavindu-se prin oarecare minuni ~i fiind gasit in mormant cu trupul intreg ~i nestricat.. ~i multi credincio~i 11 cautau pentru binecuvantare ~i cuvant de folos. ~i a pastorit cu multa intelepciune turma lui Hristos cativa ani de zile. 5-6. Mai tarziu. 282-289. SfinJi romani . 1-a randuit episcop al acestui scaun. Deci. Apoi.Schitul Laura" (Lavra) sau . impreuna cu cativa ucenici. s-a retras din scaun ~i s-a facut schimonah cu numele de Leontie.

17 I. in anul 1783.i icoana Maicii Domnului de provenienta bizantina. Vazand ieromonahul Macarie ca s-au inmultit ucenicii sai. Numele acestui mare duhovnic s-a tacut cunoscut in toate satele din imprejurimi §i multi credincio§i il aveau de parinte sufletesc. 60. Capro~u. primind darul preotiei. 1974. in anul 1449 (?) a intemeiat un laca§ de rugaciune in codrii din apropiere de Targu Neamt. anume sihastria de calugarite Boi~tea 23 . Altii spun ca au fost ingropate de calugari in biserica. avand sub povatuirea sa 20 de calugari ~i frati. locul unde se afla astazi.SFINTI . i-a incredintat metocul de la Gra~i. p.Targu Neamt. In anul 1639. in episcopie. p. Apoi.. op. Bucure~ti. unde multi credincio~i primeau sanatate ~i mangaiere la sfintele sale moa~te. icoana a ajuns Ia Schitul 22 21 .SI DIN SECOLELE XIV-XV 99 Radauti spre inchinarea tuturor. Apoi. N. au disparut ~i moa~tele Sfantului Leontie din Ractauti. iar maicile s-au retras Ia Manastirea Topolita-Neamt. daruita dupa traditie de mitropolitul Iosif Mu:. singur Dumnezeu il ~tie..\1oldova. Grigora~. scria despre el: . Repertoriu bibliograjic . Liviu Stan. Biserica cu hramul . ajungand vestit pana dincolo de hotarele Moldovei. Biserici din Moldova. Sfantul Leontie flicatorul de minuni zace cu trupul intreg .SI CUVIO. biserica a devenit parohie.Na~terea Maicii Domnului" a fost Pr. a ajuns slujitor credincios al Bisericii lui Hristos ~i duhovnic iscusit. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! CUVIOSUL MACARIE IEROMONAHUL Ctitorul Manastirii Boi~tea-Neamt (secolele XIV -XV) 22 Acest cuvios parinte era cu metania din Manastirea Neamt ~i ucenic al mitropolitului Iosif Mu~at. Insa.in Ractauti.. In anii 1621-1622 un vestit teolog ucrainean. prof. cunoscand buna nevointa a ieromonahului Macarie. Unii cred ca au fost luate de navalitori. " 21 • Sfinte Preacuvioase Parinte Leontie. implinind ascultarea cu sfintenie ~i laudand pe Dumnezeu ziua ~i noaptea. practandu-se biserica. Aceasta ascultare a dus-o cuviosul multi ani de zile. Cu totii traiau in desavar~ita dragoste. pe cand acesta era egumen in lavra (1373-1386). fiind tot timpul locuita de calugarite. Stoicescu. intemeindu-se satul cu acela~i nume alaturi de manllstire. 98 ~i 148 23 Manastirea Boi~tea a functionat aproape doua secole. ieromonahul Zaharia Kopystenski din Kiev. unde iernau vitele Manastirii Neamt. p. I. De Ia Topolita..at. odata cu desfiintarea mfmastirii. luand cu ele :.. cit. Egumenul Dometian (1407-1415).

fiind iscusit pova1uitor de suflete ~i dascal al rugaciunii. A~a nevoindu-se Cuviosul Macarie mai mult de 60 de ani. iar mai tarziu . caci avea darul Sfantului Duh ~i era racator de minuni. al direi metoc era.100 PATERICUL ROMANESC la inceput din lemn. in pu!ina vreme Manastirea Boi~tea ajunsese o vestita sihastrie de calugari!e din partea locului. avand aceea~i randuiala duhovniceasca de nevoin1a ca ~i marea lavra.Sihastria lui Iov". Aceasta era sihastria calugarilor din Manastirea Bogdane~ti-Ra~ca. . neadormi!i rugatori ai neamului. rabdand grele ispite de la diavolul. Apoi. ieromonahul Macarie. Uisand in manastirea sa peste 50 de calugari!e. Avea inca ~i darul izgonirii duhurilor necurate ~i mul!i se vindecau cu rugaciunile lui. in tradi!ie se spune despre Cuviosul Iov ca era renumit duhovnic ~i dascal al rugaciunii. pana spre zilele noastre. iar primele vie!uitoare au fost 30 de calugari1e din !inutul Neam1. cunoscuta multa vreme sub numele de . in sarbatori savar~eau Sfanta Liturghie ~i primeau Sfintele Taine. ajungand pana la voievodul ~tefan eel Mare. intemeindu-se acest a~ezamant calugaresc cu via!a de ob~te. Vestea acestui mare ascet se racuse indata cunoscuta peste tot. iar din anul 1803 a fast transferatll cu ob§tea calugaritelor Ia Manastirea Agapia unde se afla ~i astazi. Numele ~i faptele Cuviosului Macarie se raspandisera peste tot. Primul duhovnic a fost insu~i ctitorul manastirii. ~i-a dat sufletul cu pace in bra1ele lui Hristos. Apoi izgonea cu rugaciunea duhurile rele din oameni ~i prevestea cele viitoare. unde raceau zilnic cuvenita rugaciune. care face unele danii pentru ctitoria sa. Secole de-a randul.Poiana lova". La el veneau mul!i calugari ~i mireni pentru rugaciune ~i cuvant de Garcina-Neamt. CUVIOSUL IOV SIHASTRUL Manastirea Bogdane~ti (secolele XIV -XV) Sihastrul Iov era cu metania din Mfmastirea Bogdane~ti-Suceava. smerit ~i foarte sporit in rugaciune. ~i era cuviosul bland. unde a sihastrit in aspra nevoima peste 40 de ani. dorind sa sll'iveasca neincetat pe Dumnezeu. s-a retras in padurile seculare de sub Muntele Ple~u. apoi s-a zidit din piatra. s-au nevoit aici siha~tri cuvio~i. Adunand in jurul sau mai mult de 15 calugari. Chiliile ucenicilor se aflau in apropierea chiliei Cuviosului Iov. a intemeiat in padure o midi sihastrie. iar in mijloc se inal!a o mica biserica de lemn. unde s-a nevoit ca1iva ani la sfar~itul secolului XIV.

adunand in jurul lui mai multi siha~tri ~i randuind aleasa viata de ob~te. Indeletnicirea lor era neincetata rugaciune. Cuvioase parinte Iov. a sihastrit langa Ceahlau multi ani ne~tiut de nimeni. s-a numit . apoi . Cuviosul Silvestru ~i-a dat sufletul in mainile Domnului.XV 101 folos. apoi se intorceau la ale lor. Istoria Sfintei Manastiri Rd$Ca. lasand in urma numero~i ucenici. 1901. Manastirea Pionul. urcand pe paraul care azi se numqte . Dupa o astfel de nevointa pustniceasca. Acest egumen era ~i duhovnic a numero~i siha~tri care pustniceau pe Muntele Ceahlau. pe la jumatatea secolului XV. p. Cuviosul Silvestru a povatuit schitul peste 20 de ani.Paraul Schitului". auzind de cuvio~ii siha~tri din Muntele CeahHl. schitul sau.u ~i de locurile singuratice de aici. Mai tarziu.Sihastria lui Silvestru". Iar Cuviosul Silvestru este eel dintai sihastru pomenit in traditia locului. in timpul domniei lui Alexandru eel Bun. Spre sarbator-i coborau la schit multi dintre ei. in posturi se retrageau in munte ~i dilugarii din schit ~i se nevoiau singuri dupa putere. s-a retras cu cativa ucenici pe Valea Bistritei ~i. adunandu-se ~i alti siha~tri imprejurul lui. Pomelnicul ctitoricesc al Manastirii Rd$ca . dupa numele sihastrului Peon. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 24 Arhiereul Narcis Cretulescu. Mai tarziu. Apoi. iar din secolul XVII.Schitul lui Silvestru" ~i este cea dintai sihastrie ~i a~ezare monahala cunoscuta langa Muntele Ceahlau.SF INTI ~I C U VI 0 ~I DIN SEC 0 L E L E X IV. Flilticeni. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! CUVIOSUL SILVESTRU SIHASTRUL Schitul Silvestru-CeahH'iu (secolul XV) Ieroschimonahul Silvestru. unde se nevoise din tinerete ~i ajunsese duhovnic iscusit. Acest sfant laca~ s-a numit la inceput . Cuviosul Iov Sihastrul ~i-a dat sufletul in mainile lui Hristos ~i s-a adaugat in ceata cuvio~ilor parinti24 . reinnoindu-se. a intemeiat in poiana un mic schit ~i biserica de lemn cu hramul Pogorarea Sfantului Duh. Cuvioase parinte Silvestre. unul din cei mai vechi siha~tri ai Muntelui Ceahlau. care s-a nevoit mai mulJI am pe Ceahlau. spre lauda lui Dumnezeu ~i mantuirea oamenilor. primeau dumnezeie~tile Taine ~i se urcau din nou la bordeiele lor. Ajungand sihastru vestit ~i parinte duhovnicesc al siha~trilor de la Ceahlau. 24.Schitul Hangu". era cu metania din Manastirea Neamt.

.. p. a fost a~ezat in biserica ~i cinstit de toti ca un adevarat sfant. Mai tarziu. 1-a hirotonit preot ~i 1-a numit egumen al Manastirii Moldovita. pentru nevoile bisericilor de la sate. fiu de tarani iubitori de Dumnezeu. cat ~ide multi credincio~i 26 • Vestea numelui sau ajunsese pana la domnul Moldovei. de unde a adus zeci de manuscrise biserice~ti la manastirea sa. Cuviosul Vasile s-a savar~it cu pace. Cuviosul Vasile de la MoldoviJa. XIV) ~i fiind chemat de Hristos. El a intemeiat la Moldovita ~i o vestita ~coala de monahi cateheti ~i caligrafi. Sfantul Vasile racatorul de minuni". iar trupul sau gasindu-se nestricat. bine calatorind ~i implinind Evanghelia lui Hristos. in Sfinfi rom{mi . Caci primise de la Dumnezeu darul facerii de minuni ~i al inaintevederii ~i nu putini bolnavi vindeca ~i cele viitoare mai inainte le cuno~tea. Dovedindu-se ~i dupa moarte racator de minuni. teologul ucrainean. cit. au fost a~ezate in biserica la un loc tainuit. Alexandru eel Bun. Astfel... 1415. biserica veche risipindu-se ~i alta noua ridicandu-se (1535). scria despre el: . Ivan..in Moldovita. Vazand mitropolitul Iosif Mu~at nevointa ~i sfintenia vietii lui. unde se afla ~i astazi.. Iasand in urma peste o suta de ucenici ~i o ob~te cu totul aleasa. . cit. Pr. op. s-a racut calugar iscusit in aceasta chinovie voievodala. 25 Diacon I. incat era cinstit ~i cautat. Acest sfant egumen avea ucenici in Muntele Athos ~i la Manastirea Studion din Bizant. Sfinfi romiini . Era inca sfetnic ~i parinte duhovnicesc al marelui domn ~i al multor cuvio~i ~i siha~tri. prof. moa~tele Cuviosului Vasile au stat peste o suta de ani in noua biserica. Apoi. p. din cauza vitregiei vremurilor. Numele lui mai figureaza intr-un document de danie allui Alexandru eel Bun din 14 aprilie. in anii 1621-1622. ~i la sfetnicii sai. povatuind cu multa intelepciune ob~tea incredintata lui.102 PATERICUL ROMANESC SF ANTUL VASILE DE LA MOLDOVIT A (secolul XV) 25 Sfantul Vasile ieromonahul era de loc din nordul Moldovei. 306. . atat de calugari. Liviu Stan. 45-47 26 Cuviosul Vasile figureaza ca egumen in Pomelnicul Miiniistirii Moldovi(a. ieromonahul Zaharia Kopystenski. in manastire. intrecand pe multi cu smerenia. ~i toti se foloseau de cuvintele lui. cu rugaciunea ~i cu intelepciunea cea duhovniceasca. op. Auzind de viata aleasa ~i buna rfmduiala din Manastirea Moldovita (sec. .

Ajungand la varsta vestita de Duhul Sfant. Agapia Veche §i Agapia Noua. numele lui !acandu-se cunoscut.S F I N TI ~ I C UVI0 ~ I DI N SEC0 L E L E XIV. mult:i ani de zile. In acest munte se gaseau poieni singuratice ~i locuri foarte prielnice vietii pustnice~ti. faceau priveghere de toata noaptea.XV I 03 CUVIOSUL AGAPIE SIHASTRUL Ctitorul Manastirii Agapia Veche ( s e c o l u l X V ) 27 Pustnicul Agapie este eel dintai sihastru cunoscut. impreuna cu ucenicii sai. Poiana lui Agapie. Astfel s-a inchegat aici prima ~i cea mai vestita sihastrie din jurul Manastirii Neamt. odihne§te in imparatia Ta pe Cuviosul Agapie cu ucenicii sai. N. i s-au alaturat cativa ucenici din ob~tea Manastirii Neamt. savar§eau Sfanta Liturghie §i se imparta~eau. Acest cuvios a trait mai intai in ob~tea Manastirii Neamt. muntele §i paraullui Agapie. Tg. in poiana care ii poarta numele. iubind rugaciunea ~i viat:a pustniceasca. A§a de vestit ajunsese numele lui. ca mult:i calugari §i mireni il cautau. p. Apoi se retdigeau din nou la lini§te. Dlirangli. cu hramul . Frumos. s-a retras la lini~te in muntele ce desparte Manastirea Secu de Manastirea Agapia. A~a a luat na§tere pe la jumatatea secolului al XV -lea . unde s-a invrednicit de darul preotiei. care au sfintit aceste locuri prin jertfa ~i dragostea lor! 27 Pr. ce s-a nevoit in munJii care ii poarta numele. iar spre sarbatori coborau in schit. pentru a vorbi neincetat cu Dumnezeu §i a se hrani din dumnezeiasca dragoste. la inceputul secolului al XV -lea. prin gura proorocului David. Caci se cucereau toti de petrecerea Cuviosului Agapie §i de buna randuiala din sihastria lui. care ~i-au construit chilii din lemn in apropierea dascalului lor. Toata saptamana ucenicii lui se nevoiau singuri in munte. Atunci Cuviosul Agapie a construit. o mica biserica de lemn. 1908. ~i a fost inmormantat langa bisericlL De la acest cuvios §i-au luat numele cele doua Manastiri.Schimbarea Domnului la Fata". Istoricul Maniistirii Agapia. Apoi. 40 . sub povatuirea acestui mare sihastru. Aici s-a nevoit Cuviosul Agapie singur. se simtea nevoia unei biserici pentru slujbe in zile de sarbatori. ~i adevaratul ctitor al sihastriei Agapia Veche. numarandu-se in ceata cuvio~ilor parinti. slavind pe Dumnezeu ziua ~i noaptea ~i rabdand multe ispite de la diavoli.Sihastria lui Agapie". in post ~i rugaciune. Cuviosul Agapie Sihastrul s-a stramutat cu pace la cele ve§nice. Inmultindu-se numarul pustnicilor. ii cereau cuvant de folos ~i doreau sa-i devina ucenici. Doamne. Apoi.

vol. Acest calugar inva1at era fiul gramaticului Petru Uric. scriitor de acte (mice) domne~ti de la curtea lui Roman Mu~at ~i Alexandru eel Bun. p. vol. cunoscut sub numele de Filos. I. Dupa ce lstoria Bisericii Ortodoxe Rom{me. In anul 1392. mss. CUVIOSUL GAVRIIL URIC (Scriitorui) Manastirea Neamt ( s e c o I e I e X I V. Scurtii povestire istoricii despre Sfanta Maniistire Neamf.Pripeale" (marimuri). miniaturi~ti ~i caligrafi ai monahismului romanesc. slave. adica imne de lauda in cinstea marilor sfinli. 1942. 1407. AI. p. fiind foarte invatat ~i cunoscator al limbilor greaca ~i slavona. op.pripealele" sale s-au raspandit prin secolele XV. spre lauda lui Dumnezeu ~i a sfintilor Sa? 8 . fila 6 r. Mai intai a fost mare logorat al Tarii Romanqti in timpul domniei lui Mircea eel Batrfm.Gavriil Scriitorul" este numarat printre cei dintai copi~ti de opere filocalice din 1ara noastra ~i unul din cei mai iscusiti dascali. Monahul Filotei intemeiaza astfel prima ~coala de caligrafi ~i copi~ti la Cozia ~i ajunge dascal al calugarilor de pe Valea Oltului.XV) 29 Vrednicul de pomenire monah . Fiind iscusit protopsalt ~i imnograf. pe Fiul ~i pe Duhul Sffint. ajunsa pana astazi. 14-15 29 Pomelnicul Maniistirii Bistrifa.XVIII in to ate Bisericile Ortodoxe din Peninsula Balcanica.104 PATERICUL ROMANESC MONAHUL FILOTEI IMNOGRAFUL Manastirea Cozia (secoieie XIV-XV) Acest monah iubitor de Hristos se numara printre cei dintai imnografi cunoscuti din mfmastirile romane~ti. Piru. I. lua Crucea lui Hristos ~i se racu dilugar in Manastirea Cozia. lstoria literaturii romane. poarta numele de . nr. cit. C. prin mana egumenului Gavriil. renuntfmd la dregatorie ~i la toate cele pamfmte~ti. p. 78. care se canta la slujba privegherii in manastiri. Tomescu. deprinzand buna nevoinla ~i rfmduiala slujbelor bisericqti. 216. 1970. 13 28 . Singura opera scrisa de el. ajunse vestit protopsalt ~i eel dintai dascal ~i caligraf in ob~tea Manastirilor Cozia ~i Cotmeana.. Cuviosul Filotei s-a mutat la cele cere~ti pentru a lauda neincetat cu ingerii pe Tatal. Apoi. . Ajungand la varsta proorocita de psalmistul David ~i lasand in urma cativa buni ucenici. Biblioteca Academiei Romane.

care calauzesc sufletul pe calea mantuirii. dascal ~i implinitor al cuvintelor Sfintei Evanghelii. mai ales sub domnia lui . Tazlau ~i la cancelariile domne~ti. . . in toate manastirile din Moldova. Smeritul monah Gavriil. Cuviosul Gavriil este chipul monahului desavar~it care a imbinat pe deplin ascultarea cu rugaciunea ~i inva1atura cu fapta buna.Pomene~te. . Timp de aproape 40 de ani. Doamne. atat aghiografice. Margaritarul Sfantului loan Gura de Aur. Monahul Gavriil Uric este considerat eel dintai dascal. A~a a socotit smeritul monah Gavriil Scriitorul sa slaveasca pe Dumnezeu. tatal sau fiicandu-se monah cu numele de . Dintre acestea se mai pastreaza astazi doar cateva: Evangheliarul (1429) cu text slavon ~i grecesc ~i cu neegalate miniaturi. cat ~i filocalice.Paisie Urieul" la Manastirea Bistrita. Vorone1. Scara Sfantului loan Scararul. s-a calugarit ~i fiul sau. caligraf ~i scriitor de opere filocalice din Moldova. Cuviosul Gavriil Scriitorul (Uric) ~i-a dat sufletul cu pace in bra1e1e lui Hristos. Calugaria lor a avut loe intre anii 1407-1415. gramatici ~i scriitori de caqi patristice ~i de cult. Scriitor ~i impreuna lucrator. sub egumenul Dometian. el intemeiaza la Neamt ~i Bistrita o vestita ~coala de caligrafi ~i miniaturi~ti. formand numero~i dascali. Caci era inzestrat de Dumnezeu cu multa ~tiin1a de carte. aduse de Alexandru eel Bun din Constantinopol (Manastirea Studion).S F I N TI SI C UVI0 SI DIN SEC0 LELE XIV-XV 105 invata la ~eoala de gramatici de la Manastirea Bistrita.Stefan eel Mare. in ob~tea Manastirii Neamt. ajunge eel dintai scriitor ~i gramatie la eancelaria Moldovei. Gavriil. Putna.. scrie urmatoarele: . . al monahului Paisie Uricul ~i al fiului sau. Probota.zaceala 20" a pomelnicului etitoricesc. monahul Gavriil Uric a copiat ~i a impodobit in Manastirea Neam1 zeci de manuscrise. cu o frumoasa scriere ~i cuno~tea bine limbile greaca ~i slavona ~i impodobea cartile sale cu miniaturi din cele mai alese. ca: Bistrita.Sbornice" cu extrase de invataturi patristice ~i vieti de sfinti ~i altele. sufletul robilor Tai. Prin acest dascal a patruns duhul Sfin1ilor Parin1i ~i tradi1ia bizantina in manastirile din Moldova. sa imbogateasca Biserica Moldovei ~i sa ajute la mantuirea sufletelor omene~ti. Apoi. patru volume de . in dragoste ~i smerenie. Pe fila 6 r. Cercetand manuscrisele bizantine de la Manastirea Moldovi1a. socotindu-se nevrednic de sfanta preotie. cand s-a scris ~i pomelnicul de la Manastirea Bistrita. Savar~indu-~i calatoria vietii ~i lasand in Moldova numero~i ucenici. Moldovi1a. ~i-a inchinat anii vietii eopierii de inva1aturi ~i scrieri patristice. catre jumatatea secolului XV. dorind sa slujeasea din tinerete lui Hristos. Ucenicii lui s-au raspandit. monahul Gavriil Scriitorul".

care ii poarta numele. s-au zidit chilii noi 30 Arhiereul Narcis Cretulescu. incat nidiieri nu se savar~eau mai frumos ca aici. Luminatul egumen Siluan a dezvoltat la Neamt ~coala de gramatici. cit. Acest mare staret a condus ob~tea manastirii cu deosebita daruire ~i pricepere duhovniceasca mai mult de 25 ani. monahi ~i mireni. p. cunoscuti in toata Moldova. condusa de monahul Gavriil Uric. precum Scara Sfantului loan Scararul. Aici invatau carte multi gramatici. ajungand apoi ieromonah ~i duhovnic iscusit. de cultura patristica. lnscripJiile Maniistirii Neamf. ajungand eel mai vestit centru duhovnicesc din Moldova. de copiere ~i ornamentare a dirtilor de cult. dintre care nu putini sihastreau in padurile seculare din jurul ei. In Manastirea Neamt. El a continuat ~i a desavar~it opera duhovniceasca ~i culturaHi inceputa de egumenul Dometian in ambele lavre . crescut ~i format in ob~tea Manastirii Neamt.106 PATERICUL ROMANESC CUVIOSUL SILUAN IEROSCHIMONAHUL Mare egumen al Manastirii Neamt (t 1448) 30 Egumenul Siluan era ucenic al mitropolitului Iosif Mu~at ~i al egumenului Dometian (1407-1415). Vieti de sfinti ~i altele. copi~ti ~i miniaturi~ti la manastirile moldovene. Vestitii protopsalti de la Neamt. unde straluceau mari siha~tri ~i lucratori ai rugaciunii lui Iisus. Aici a invatat carte multa in ~coala de gramatici a mfmastirii de la marele dascal ~i monah Gavriil Uric. mss. dintre care unii au ie~it iscusiti caligrafi. Un avant necunoscut pana atunci in Moldova a luat ~i viata isihasta din jurul Manastirilor Neamt ~i Bistrita. ce se nevoia cu 17 ucenici in Muntele Bisericanilor. 1905. 340. de iconografie ~i aghiografie. f. raposfmd egumenul Pimen. Adunari de Cuvinte (Sbornice). Dintre ace~tia a ridicat duhovnici ~i egumeni cuvio~i. egumenul Siluan a marit mult numarul monahilor. Biblioteca Maniistirii Neamf.. Tomescu. C. Sub indrumarea egumenului Siluan s-au copiat la Neamt mai multe opere patristice cu continut filocalic. a fost randuit de Dumnezeu egumen al Manastirii Neamt Cuviosul ieroschimonah Siluan. nr. op. 12-13 . Margaritarul Sfantului loan Gura de Aur.. Cel mai vestit sihastru din timpul egumenului Siluan era Cuviosul losif. La biserica a intarit buna randuiala a slujbelor.Neamt ~i Bistrita. In anul 1422. renumit in toata tara. Tot prin grija egumenului Siluan s-a brodat cu fir de aur Epitaful de la Neamt (1437). rivalizau cu cei de la Muntele Athos ~i din Bizant ~i insu~i domnul cu toti dregatorii tarii veneau sa-i asculte la slujbe. 171.

Nevointa lor era neincetata rugaciune. numita . Iasfmd in urma numero~i ucenici. ale carei urme se cunosc pana astazi. a iniHtat o mica biserica de lemn cu hramul Buna-Vestire. numit de atunci . incat se flicuse flicator de minuni. caci. CUVIOSUL IOSIF DE LA BISERICANI Sihastria Bisericani-Neamt ( s e c o 1u 1 X V) 31 Ieroschimonahul Iosif Sihastrul era cu metania din Manastirea Bistrita.Muntele lui Iosif". Cuviosul Siluan a luat parte la toate bucuriile ~i incercarile vremii din tara Moldovei. iubind lini~tea. Jar ca sfetnic al evlaviosului domn Alexandru eel Bun ~i al fiilor sai. Ioanichie Balan. El a participat la prohodirea voievodului Alexandru eel Bun. incat numele lui se flicuse cunoscut in tot tinutul Iudeii. Dupa o indelungata nevointa duhovniceasca. a !acut chilii de jur-imprejur ~i a adunat aici o parte din calugari. Apoi. Schitul acesta s-a numit multa vreme . 311. Sfinfi romiini . s-a flicut pustnic vestit in pustiul Iordanului. in anul 1448.Muntele Bisericanilor". ducandu-se la Mormantul Domnului. iar slujba o fliceau intr-o pe~tera mare. ~i era Cuviosul Iosif duhovnic al siha~trilor ~i dascal al pustnicilor. Vazand ca se inmultesc ucenicii lui pe munte. Cuviosul Iosif ~i-a luat ucenicii ~i a venit in Moldova. Cuviosul Iosif a a~ezat cu legamant in schitul sau randuiala neadormita de slujba. dintre care 15 romani ~i doi greci. Odata. op. s-au adunat in jurul sau 17 siha~tri. ~i tot el a cautat sa impace neintelegerile dintre urma~ii sai la domnie. ... la Manastirea Bistrita. dupa modelul Manastirii Studion din Constantinopol.Schitul lui losif" ~i era una din cele mai vestite sihastrii din Moldova. p. Auzind calugarii din partea locului. in post ~i rugaciune. caci era iubit ~i respectat de toti ca un vrednic parinte duhovnicesc. Aici toti se nevoiau in pe~teri de piatra ~i in bordeie de lemn ~i pamant.. Dar n-a stat mult aici. iar adapostul lor il formau pe~terile de pe malul Iordanului. in rabdare ~i jertfire de sine pentru mantuirea multora.S F I N TI ~i ~ I C UVI0 ~ I DIN SEC0 LE LE XIV-XV 107 s-au flicut numeroase innoiri ~i danii. ~i atat de mult a sporit Cuviosul Iosif. navalind arabii in Tara Sfanta.achimita". cuviosul egumen Siluan ~i-a dat sufletul cu pace in mainile lui Dumnezeu. Astfel. Pomelnicul Miinastirii Bisericani . cit. in anul 1432. . s-a retras intr-un munte inalt din apropiere. iar mai tarziu. a impartit pe 31 Ierom.

Varnava. GHERMAN. 145 . N. mijlocind neincetat pentru mantuirea lumii ~i stralucind pe munte ca ni~te raclii duhovnice~ti. Schitul lui Iosif era singura a~ezare manastireasca cu randuiala achimita din tara noastra. Schitul lui Iosif s-a numit de credincio~i . Ei se rugau toata saptamana singuri in aspra nevointa. PETRU. op. Sfinte Preacuvioase Parinte Iosif. iar schimonahii Pir ~i Grecu (?) erau din Palestina. Catre sfar~itul secolului XV. au fost ucenicii Cuviosului Iosif din pustiul Iordanului. Deci. 79-80. Matasa. ale caror nume s-au uitat. p. Stoicescu. unii din ace~ti siha~tri s-au coborat in ob~te. Dupa intemeierea . monahul Simon a sihastrit pe un munte inalt numit pana azi . iar in sarbatori se adunau in pe~tera cuviosului ~i raceau priveghere de toata noaptea. Cuviosul losif a fost cinstit de credincio~i ca sfant inca din viata. cantarea psalmilor lui David. nu departe de pe~tera Cuviosului Iosif..Schitului lui losif". Pr. Astfel. Mai tarziu. Dintre ace~tia. Pir ~i Grecu au ramas in pustie pana la sfar~itul vietii. PIR SI GRECU (?) (secolul XV) 32 Ace~ti cuvio~i parinti impreuna cu alti noua siha~tri. Metodie. mult nevoindu-se Sfantul Iosif ~i ajungand la masura parintilor de demult. avand fiecare pe~tera sa.. care de atunci ii poarta numele. fiind pomenit in partea locului pana in zilele noastre. VARNA VA. A verchie. 54. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! CUVIOSII SIMON. cei 17 cuvio~i siha~tri de pe Muntele Bisericani s-au stramutat la cere~tile laca~uri. adica al . iar Cuvio~ii Simon. METODIE. ~i-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului ~i a fost numarat in ceata sfintilor. iar moa~tele lor s-au a~ezat in 32 Pr.evlavio~ilor". cit.Schitul Bisericani". Pentru o nevointa ca aceasta. pentru ca monahii se rugau neincetat cu post ~i lacrimi ~i multi se vindecau de boli cu binecuvantarea cuviosului. Si erau toti iubitori de Hristos ~i lucratori ai rugaciunii inimii. Liviu Stan. op. postul. cincisprezece erau romani. Iar randuiala ob~tii Cuviosului Iosif era aceasta: neincetata rugaciune in biserica ~i la chilii. iar ceilalti s-au nevoit in alte culmi de munte. op. p. p. ~i fiecare ceata slavea pe Dumnezeu in biserica cate opt ore. toti ace~ti parinti au venit in Moldova ~i au sihastrit pe Muntele Bisericani. C. 72. cit. AVERCHIE. desavar~ita ascultare ~i dragostea intre frati.. Urmand pe dascalul lor. cit.Muntele lui Simon".108 PATERICUL ROMANESC dilugari in trei cete.

La Chilii" 33 • MITROPOLITUL TEOCTIST I al Moldovei ~i Sucevei (1452 . cea mai renumita vatra monahaHi de formare duhovniceasca din secolele XV -XIX.Stefan eel Mare. p. Pr.S F I NT I ~ I C U VI 0 ~ I D IN S E C 0 L E L E X IV . cu ingaduinta lui Dumnezeu. iar din secolul XVII. vol. Bucure~ti. pana ce voievodul se intorcea biruitor la Suceava. precum a fost la Razboieni (1476). cu el se sratuia intai. Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine.parintele Moldovei" ~i eel mai de aproape rugator ~i sfetnic al voievodului . mitropolitul Teoctist cu clerul sau il irnbarbata eel dintai. I. Cand tara era amenintata de razboaie. cu voia tuturor 1-au ridicat Domn §i 1-au pomazuit Teoctist mitropolitul". cu sfat de ob§te 1-au ales mitropolit al Moldovei in anul 1452. mitropolitul Teoctist a fost randuit de Dumnezeu sa unga domn pe eel mai mare voievod al neamului romanesc.Muntele Pir" ~i .Muntele Simon". invatand de la monahi iscusiti frica de Dumnezeu §i dogmele credintei. 65 lstoria Bisericii Ortodoxe Romane. cit.Stefan. s-a racut dilugar in Manastirea Neaml. pe preoti ~i pe credincio§i. in numele Preasfintei Treimi. Dupa traditie se tragea din familia Mu§atinilor.Muntele Grecu".Stefan eel Mare sa inalte dupa fiecare razboi cate Ierom. Jar in primavara anului 1457. Din tinerete.Muntele Chiriac" ~i . rnarturisitor al lui Hristos §i parinte adevarat al Moldovei. s-a invrednicit de darul preotiei ~i a fost un timp egumen al marii lavre. 233-238.XV 109 pe§terile in care s-au savar~it. se intorcea invins de la lupta. p.Stefan eel Mare. se ruga pentru el §i il indemna sa nu inchine tara. . viteaz intru razboaie. luand jugul lui Hristos. De asernenea. aparator al credintei.Muntele Averchie". . prof. Apoi.Stefan eel Mare ajunge pe tronul Moldovei. Pacurariu..1477) 34 Venerabilul mitropolit Teoctist I a fost 25 de ani . Tot el este acela care 1-a sratuit pe . M. cfmd . In toponimia locului se pastreaza pana astazi urmatoarele denumiri: . mitropolitul punea la priveghere de toatli noaptea cu post ~i rugaciune pe toti rnonahii din rnanastiri ~i pe toti siha~trii din munti. . Vetre de sihiistrie. Sibiu. adunandu-se cu tot clerul ~i poporul la locul numit . Apoi s-a rugat pentru el cu tot poporul sa fie domn al dreptatii. Cronica lui Grigore Ureche 34 33 . Caci. cand .Muntele lui ~1etodie". Iar cand domnul pleca la lupHi.Direptate. . Ioanichie Balan. 82. Acest intelept mitropolit era eel dintai sfetnic al lui .Muntele lui Varnava". 1972. . op. p. 1957. Vazand Petru Aron intelepciunea 5i sfintenia vietii egumenului Teoctist.

29-43. 566-573 35 . Ioasaf. Cu indemnul lui a retacut in intregime Manastirea Zografu (1466-1475) ~i a dat multe ajutoare manastirilor din Athos. p. de sculptura. 1470. de pictura. mare dasdil al pustiei ~i povatuitor al dilugarilor. in rev. Antonia la Horodnic ~i altii. fiind plans de tot poporul ~i ingropat in pridvorul Manastirii Putna. mitropolitul Teoctist a dezvoltat ~i ~colile de caligrafie. odata cu viata duhovniceasca. nr. Stefan eel Mare ~i Daniil Sihastrul. eel dintai egumen la Putna. s-a tacut Pr. in semn de multumire adusa lui Dumnezeu. Humor ~i Probota. p. a Tazlaului ~i altele. ~i-a dat sufletul in mainile Domnului la 18 noiembrie. Acest sfant al neamului nostru s-a nascut intr-o familie de oameni saraci de pe mo~ia Manastirii Sfantul Nicolae din Ractauti. De asemenea. Moldovita. dintre care unii au ajuns ierarhi ale~i. Cand avea 16 ani. 1966.110 PATERICUL ROMANESC o mfmastire. Putna. 7-8. 3-4. prof. Gherontie la Humor. pe care insu~i a sfintit-o la 3 septembrie. In toate aceste a~ezari monahale traiau calugari ale~i. ViaJa ~i faptele Sfiintului Daniil Sihastrul. altii stareti iscusiti. la inceputul secolului al XV-lea. Pr. Viata Cuviosul Parintele nostru Daniil Sihastrul a fost unul din cei mai mari sfinti pe care i-a odraslit pamantul Moldovei. Cu indemnul lui. p. In Manastirile Neamt. prof. ca Simeon ~i Siluan la Manastirea Neamt.Studii Teologice". Fevronia la manastirea de calugarite Itcani. nr. Apoi. in . Silvestru ~i Teoctist la Moldovita. SF ANTUL DANIIL SIHASTRUL Manastirea Voronet (secolul XV) 35 a. de broderie. Arhim. Sihastria Voronetului. Viata isihasta in acest timp a cunoscut o inflorire tara egal in Moldova. precum Sihastria Putnei. fiind chemat la ve~nica odihna. a Bisericanilor. SfinJi romiini. Petru Rezu!?. Evstatie la Bistrita. primind la botez numele de Dumitru. mitropolitul Teoctist a crescut numero~i ucenici. dintre care unii ajunsesera tacatori de minuni ~i erau cinstiti de popor ca sfinli.Mitropolia Moldovei". 1956. 227-240. de miniatura ~i de muzica. Liviu Stan. marele domn a zidit Manastirea Putna (1466-1470). 1477. A~a a fost pastoria bunului mitropolit Teoctist timp de 25 de ani. Sub pastoria acestui evlavios mitropolit a inflorit mult viata duhovniceasca in manastirile Moldovei ~i s-au intemeiat numeroase schituri ~i sihastrii de-a lungul Carpatilor. . Nestor Vornicescu.

nici nu cauta odihna §i mancare. tanarul osta§ al lui Hristos s-a tacut calugar. crescand numero§i ucenici §i racand multe minuni de vindecare. b. Dupa cinci ani de ucenicie. Ca in putina vreme a deprins Ceaslovul §i Psaltirea pe de rost. iar uneori postea desavar§it cate trei §i chiar cinci zile §i se hranea numai cu legume §i ierburi. 3. s-a dovedit din pruncie purtator de Hristos. inainte de anul 1450. copilul Dumitru. Zilnic nu gusta nimic pfma la asfintitul soarelui.Si era intru toate ascultator cuvio§ilor parinti. Cuviosul Daniil Sihastrul s-a retras in preajma Manastirii Voronet. avand peste 80 de ani. mai intai in preajma Manastirii Neamt.Soimului. nici se juca cu ceilalti copii. apoi pe valea paraului Putna. odata cu zidirea bisericii Manastirii Voronel. Dupa sfintirea Manastirii Putna (1470). Ca niciodata nu lipsea de la biserica. Fapte ~i cuvinte de invafiitudi 1. s-a dovedit batran cu inJelegerea. derivat de Ia . cuvio§ii calugari foarte mult il iubeau §i se foloseau de blandetea §i priceperea lui. sub stanca . Dupa cativa ani de aspra nevointa se invrednice§te de harul preotiei §i se retrage la Mfmastirea Sfantul Lavrentie din comuna Vicovul de Sus 36 • Apoi. bland 36 Astazi se afla aici satul Laura. §i s-a nevoit singur in ne§tiute osteneli duhovnice§ti. primind numele marelui prooroc §i imparat David . unde se afla pfma astazi. fiind chemat de Duhul Sffmt la viata pustniceasca. In ascultare era tacut. pe valea paraului Secu. In anul 1488. ca era intotdeauna umbrit de darul Duhului Stant. fiind ales de Dumnezeu din sanul maicii sale pentru viata cea ingereasdi a pustnicilor. 2.lavra". de§i tanar cu varsta. precum §i nevointa cea duhovniceasca. Aici se nevoiqte singur inca 20 de ani in placere de Dumnezeu.SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE XIV-XV 111 calugar in aceea§i mfmastire. intr-o mica chilie sapata in piatra. Sfantul Daniil Sihastrul. postul §i rugaciunea. Acest tanar monah David era foarte ravnitor in nevointa vietii calugare§ti. §i ajunge egumen al acestei manastiri. 4. avand ca dasclil §i parinte duhovnicesc pe mult nevoitorul §i purtatorul de Dumnezeu Sfantul Ierarh Leontie de RadauJi. s-a racut schimonah cu numele de Daniil. fiind dat sa invete carte in Manastirea Sfantului Nicolae din Radauti. cu numele de monahul David. Pentru aceasta. mereu se ruga §i intru toate asculta de parinti. . unde §i-a sapat chilie in piatra. Cel mai mult iubea lini§tea. Sfantul Daniil Sihastrul se coboara in ob§te. Cand avea varsta ca de 10 ani. Mai traind inca puJin §i fiind cinstit de popor ca sfant §i tacator de minuni. Cuviosul Daniil §i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu prin anul 1496 §i a fost a§ezat in biserica.Lavrentie" sau de Ia . Ci. .

Sufletul sau era ranit de dragostea lui Hristos ~i dorea sa-L slaveasca neincetat cu ingerii ~i cu siha~trii din codrii Carpatilor. neputfmd a se intoarce la timp in manastire. 6. A~a i~i omora cuviosul ispitele tineretii ~i cugetul slavei de~arte. Multi bolnavi. Trecand cativa ani ~i Cuviosul David sporind mult in nevointa duhovniceasca. aproape de sihastria Putna. ~i-a implinit cu bucurie canonul. s-a retras singur in adancul codrilor pe valea paraului Secu-Neamt. unde s-a nevoit 14 ani in aspre osteneli calugare~ti. smerindu-se ieromonahul David. iar altii veneau sa-i marturiseasca pacatele. 7. Apoi. tainuindu-se de lume. Iar dintre carti. cat sa poata incapea. dand slava lui Dumnezeu pentru toate. Apoi.ceau prin rugaciunile lui. invrednicindu-se de darul preotiei ~i al facerii de minuni. A~a nevoindu-se cativa ani de zile. cu putin inainte de anul 1450. afland o stanca mare in apropiere. a zabovit cuviosul o zi. Vazand ieromonahul David ca este inconjurat de lume ~i nu mai are lini~te la rugaciune. Calauzit de Dumnezeu. Cuviosul Daniil ~i-a racut mai intai o coliba de lemn pe valea paraului Viteul. temandu-se de duhul slavei de~arte. egumenul i-a dat canon sa nu mai iasa o vreme din lavra. Acolo. 8. Odata 1-a trimis egumenul cu oarecare ascultare in ora~ul Siret. schimbandu-~i numele din David in Daniil. primind binecuvantare de la egumenul Mfmastirii Sfantul Lavrentie. drept paraclis de rugaciune. insa. Cuviosul David. ~i-a sapat cu dalta o mica chilioara in peretele stancii. Alaturi ~i-a scobit o alta incapere. Atunci. 5. Deci. auzind de minunile ce se Ia. eel mai mult iubea Psaltirea pe care o ~tia pe de rost ~i o repeta zilnic. mereu veghind ~i cugetfmd la cele dumnezeie~ti. iar noaptea priveghea. ca era foarte intelept in cuvant ~i inaintevazator.cea ascultare ~i statea intre oameni. Inca ~i la chilie dormea putin pe un mic scaunel.cut vas al Sffmtului Duh. se ruga ~i impletea co~uri de nuiele pentru ob~te. Deci. Altii veneau sa-i ceara sfat. se simtea chemat de Duhul Sfant la viata pustniceasdi. a imbracat mai intai marele ~i ingerescul chip al schimniciei. cum se vede pana . iar la biseridi zabovea ziua ~i noaptea ca o candela mereu nestinsa.112 PATERICUL ROMANESC ~i tuturor supus. a luat binecuvantare de la episcopul de Ractauti ~i s-a retras la Manastirea Sfantul Lavrentie (Laurentiu). Dar ~i acolo il cautau credincio~ii. 9. Cuviosul David s-a Ia. alergau la smeritul ieromonah David ~i se vindecau de suferintele lor. vazandu-se inconjurat de lume. ziua Ia. Apoi. s-a retras in nordul Moldovei. ca ajunsese cuviosul vestit duhovnic in partile de nord ale Moldovei. inconjurandu-1 credincio~ii. precum ~i cei bolnavi de duhuri necurate.

intamplandu-se grabnica moarte domnului tarii. postind pana la asfintitul soarelui. Cuviosul Daniil Sihastrul a fost multli vreme ispitit de satana. il numeau . poposind cateva zile. auzind de nevointa ~i minunile Sffmtului Daniil Sihastrul ~i fiind in grea stramtoare. cautand sa-l alunge din pustie ~i sa-l arunce in pacatul eel cumplit al slavei de~arte. 11. ca sa-l deosebeasca de alti cuvio~i cu acela~i nume. 12. 1-a numarat din tinerete in ceata sfintilor. indeosebi calugarii. fiul sau Stefan cu greu a sdipat de primejdie. toate cursele diavolului le biruia. al mai inaintevederii ~i al vindecarii de boli. s-a rugat pentru dansul.Sfantul Daniil. In aceasta stfmca s-a nevoit Cuviosul Daniil in placere de Dumnezeu mai mult de 20 de ani. numele cuviosului se racuse cunoscut in toata tara Moldovei. Cei mai multi il numeau . In anul 1451. Mancarea lui era formata din pesmeti de paine. radacini ~i ierburi. lini~tindu-i sufletul. Apoi. Caci izgonea duhurile necurate din oameni numai cu cuvantul ~i vindeca tot felul de bolnavi. a fost caHiuzit de Duhul Stant la chilia lui. Pentru aceea. 10. Deci.Sfantul Daniil eel Nou". Aici. iar poporul. ~i-a marturisit cugetele inaintea cuviosului. Nevointa Preacuviosului Parintelui nostru Daniil Sihastrul in chilia de la Putna era aceasta: Ziua ~i noaptea priveghea cu neincetata rugaciune ~i cugetare la cele dumnezeie~ti.Sfftntul Daniil Schimonahul". marele sihastru 1-a binecuvfmtat. Bogdan Voievod. cerand ajutorul lui Hristos ~i cu puterea Sfintei Cruci. Iar dupa mutarea sa din trup. Dar cuviosul. apoi primea pe cei ce veneau la el pentru vindecare de boli ~i pentru cuvant de folos. Din chilie nu ie~ea deloc toata saptamana. Apoi cuno~tea cugetele cele ascunse ~i spunea multora tainele cele viitoare. .SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XIV-XV 113 u a e i 1 astazi. in putina vreme s-a invrednicit de la Dumnezeu de darul lacrimilor. Sihastrul eel Batran". de la mic pana la mare. era numit in popor . Duminica savfu~ea Sfanta Liturghie ~i se imparta~ea cu Trupul ~i Sangele lui Hristos. Pentru ni~te daruri ca acestea. caci era parinte ~i povatuitor al tuturor siha~trilor din nordul Moldovei. i-a proorocit ca in curand va fi domn al Moldovei ~i 1-a liberat cu pace. In posturi postea cate trei ~i uneori cinci zile ~i avea darul rugaciunii ~i al lacrimilor. pentru postul eel indelungat ~i pentru privegherile cele de toata noaptea cu rugaciuni ~i cu lacrimi. caci era plin de darul Duhului Sfftnt. a primit de la el dezlegare de pacate ~i multe cuvinte de mangaiere. 13. Pentru sfintenia vietii sale. Altii. iar lucrul mainilor sale era impletirea co~urilor de nuiele.

numero~i calugari iubitori de lini~te din chinovii se retrageau in pustie cu binecuvantarea Cuviosului Daniil ~i deveneau siha~tri ~i lucratori sporiti ai rugaciunii lui Iisus. cu binecuvantarea lui s-a inceput in anul 1466 zidirea Manastirii Putna. Cuviosul Daniil Sihastrul s-a dovedit un mare aparator al Ortodoxiei romane~ti ~i ctitor duhovnicesc al manastirilor inaltate la indemnul sau. Deci. fiind cinstit de toti ca un al do ilea ctitor. in primavara anului 1457. Pentru sfintenia vietii sale. nici alt lucrator ~i dascal al rugaciunii mai iscusit decat el. dupa sfatul sau. Odata. voievodul poposea la chilia lui. voind Stefan Voda sa-i incredinteze manastirea. A~a a creat Sfantul Daniil Sihastrul in Moldova o mare mi~care isihasta. aproape o jumatate de secol. acest mare ascet al Moldovei avea prin manastiri ~i sate numero~i fii duhovnice~ti. Astfel. duhovnic ~i rugator catre Dumnezeu. De aceea. Dar cuviosul. ca ~i dregatorii din sfatul tarii. in felul acesta. Astfel. 17. aproape rara egal. a fost indemnat de marele sihastru sa zideasca in apropiere de chilia sa o manastire de calugari. catre care avea mare evlavie. ajungfmd pe scaunul Moldovei. Stefan eel Mare. ascultandu-1 Stefan Voievod ~i impreuna alegand locul. ca~tigand 47 de razboaie ~i inaltand 48 de biserici. cuviosul i-a fost marelui domn eel dintai sfetnic. lar cuviosul il imbarbata ~i il indemna sa apere tara ~i cre~tinatatea de mainile paganilor' incredintandu-1 ca. . Se mai spunea despre dansul ca. 16. il aveau de parinte duhovnicesc. insu~i Sfantul Daniil a luat parte. iar prin munti ~i prin codri avea peste o suta de ucenici siha~tri care se nevoiau in placere de Dumnezeu. socotindu-se nevrednic de o cinste ca aceasta. in timpul vietii sale nu era in Moldova alt sihastru ~i duhovnic mai vestit. Urmand exemplul vietii sale. 15. pentru multa vreme. de va zidi dupa fiecare lupta cate 0 biserica spre lauda lui Hristos. Adeseori. s-a incredintat de implinirea proorociei Sffmtului Daniil Sihastrul ~i de darul lui Dumnezeu care era intru dfmsul. 18. a ramas mai departe la mica lui chilie din pe~tera. i~i marturisea pacatele. Stefan eel Mare a aparat cu multa vitejie Biserica lui Hristos ~i tara Moldovei dupa caderea Bizantului. innoind astfel. poposind domnul Moldovei in chilia cuviosului. Cuviosul Daniil Sihastrul s-a dovedit din tine rete purtator de Hristos ~i mare dascal al lini~tii ~i rugaciunii lui Iisus. cand s-a sfintit acest dumnezeiesc laca~.114 PATERICUL ROMANESC 14. in toate razboaiele va birui. ii cerea cuvant de folos ~i nimic nu racea rara rugaciunea ~i binecuvantarea lui. de multe ori 1-a rugat sa fie egumen ~i parinte duhovnicesc al Putnei. Iar in anul 1470. ascultandu-1. Din anul acela. toti egumenii ~i duhovnicii din nordul Moldovei. intru pomenirea Adormirii Maicii Domnului.

a parasit chilia in care se nevoise peste douazeci de ani §i s-a retras in taina in codrii seculari din jurul Mfmastirii Voronet. cucerindu-se toti de smerenia §i sfintenia lui. ~tefan eel Mare s-a sfiituit cu clerul §i episcopii tarii sa aleaga pastor §i parinte al Moldovei pe Sfantul Daniil Sihastrul de la Voronet. ~i-a fiicut 0 mica chilie deasupra stancii numita . 20. a§teptau jos in manastire. Dar cuviosul. 1-a chemat in chilie pe Stefan Voda. bunul sau parinte duhovnicesc de la Voronet. s-a dus la chilia Sfantului Daniil Sihastrul. Deci. afland un loc retras in preajma manastirii. Aici se nevoiau ca la cincizeci de calugari sub povatuirea ieroschimonahului Misail. Deci. se ruga pentru ei. Si a intrebat Stefan Voda pe sihastru ce va mai face. vazand cuviosul ca la Putna nu mai are lini§te din cauza manastirii §i a multimii credincio§ilor. vrednic ucenic al Sfantului Daniil. s-a rugat cu lacrimi lui Dumnezeu §i voievodului sa nu-l lipseasca pfma la moarte de fericita lui lini§te.SFINTI ~I C UV IO~I DIN SEC OLELE XIV -XV 115 viata duhovniceasdi prin manastiri §i schituri §i ridicand 0 intreaga generatie de siha§tri §i rugatori ai neamului. le spunea pricina suferintei. In vara anului 1476. iar cuviosul cobora noaptea. neputand ajunge la chilia lui. 21. §i-au cerut iertare §i 1-au lasat in pustie sa slaveasca neincetat pe Dumnezeu. . «lnchina-voi tara la turci sau nu?» Iar sihastrul a zis sa nu o inchine. Deci. Insa n-a trecut multa vreme §i indata numele lui s-a fiicut cunoscut in toate satele din partea locului. 19. ~tefan eel Mare. Si s-a spovedit Stefan Voda la dansul.~oimul" §i aici se ostenea cuviosul in desavar~ita lini§te §i pUicere de Dumnezeu. numai dupa ce va izbavi. indata a adunat oaste §i a izgonit pe turci din tara.batand ~tefan Voda in U§a sihastrului sa-i descuie. ca razboiul este al lui. 37 Ion Neculce. 0 samd de cuvinte. in numele Sfantului Gheorghe" 37 • Deci. oameni stiipaniti de duhuri necurate §i se vindecau. sa faca o manastire acolo. in toamna anului 1477. Raposand mitropolitul Teoctist. crezfmd domnul Moldovei in proorocia Sfantului Daniil ca va birui pe turci §i lufmd de la el rugaciune §i binecuvantare. Si dupa ce §i-a terminat sihastrul ruga. a raspuns sihastrul sa a§tepte ~tefan Voda afara pfma va termina ruga. ii binecuvanta §i ii trimitea sanato§i la casele lor. A§a ajuta cuviosul cu rugaciuni fierbinti ditre Dumnezeu sa se izbaveasca Moldova §i tarile cre§tine de robia paganilor. 107 . paralizati. p. ca nu poate sa se mai bata cu turcii. auzind de aceasta. Dupa anul 1470. Credincio§ii. ii sratuia. pierzand lupta de la Razboieni in fata turcilor. incat veneau la el tot felul de bolnavi.

postul ~i tacerea. fie in Muntii Raraului. in vara anului 1488 a zidit din temelie. al siha~trilor ~i al intregii Moldove.116 PATERICUL ROMANESC 22. Timp de 20 de ani cat a sihastrit la Voronet. in acela~i an. care numarau peste ~aizeci de nevoitori. lsaia Pustnicul de la Manastirea Moldovita. egumeni. iara~i se retragea la chilia sa. Unii erau vestiti pastori ~i duhovnici. Cei mai multi practicau rugaciunea lui lisus. Sfantul Daniil. Sfantul Daniil a povatuit ob~tea Manastirii Voronet. toti din Manastirea Voronet. fie in codrii Voronetului. Caci in putina vreme s-au adunat in jurul sau zeci de siha~tri. Cuviosul Daniil a creat aici o noua vatra isihasta. monahul caligraf loan. practicau rugaciunea lui lisus. fie de-a lungul Carpatilor Rasariteni. in prezenta fericitilor ei ctitori. care slaveau pe Dumnezeu neincetat ~i se rugau pentru toata lumea. cu sfat de ob~te. fiind socotita multa vreme lavra isihasmului din Moldova. Manastirea Voronet a trait cea mai infloritoare perioada duhovniceasca din istoria sa. adeseori cobora in ob~te. ~i a zeci de mii de credincio~i. unii mai nevoitori decat altii. fiind foarte iubitor de lini~te. Iar in codrii seculari din muntii Voronetului. monahi. La 14 septembrie. o frumoasa biserica din piatra inchinata Sfantului Mare Mucenic Gheorghe. Apoi. de~i batran. Toti monahii din ob~te. egumenul Paisie. la Manastirea Voro net. siha~tri ~i dregatori de tara. se nevoiau pentru dragostea lui Hristos alti peste cincizeci de siha~tri. Cei mai ale~i ucenici ai Cuviosului Daniil Sihastrul au fost: mitropolitul Grigorie Ro~ca. egumenul Gherontie de la Humor ~i multi altii. tamaduia pe cei bolnavi ce se adunau de prin sate ~i ii sratuia pe toti. biserica a fost sfintita de mitropolitul Gheorghe. Caci. Altii citeau zilnic Psaltirea. iar altii. calugari. ai Raraului ~i Stani~oarei. episcopi. ucenici ai Sfantului . marturisea soborul. care se osteneau. In timpul egumeniei sale. precum ~i egumenii Misail ~i Efrem. ~tefan Voievod ~i Cuviosul Daniil Sihastrul. 25. In aceasta zi. ca un mare parinte duhovnicesc al calugarilor. Aducandu-~i aminte ~tefan eel Mare de ragaduinta data lui Dumnezeu ~i Sfantului Daniil Sihastrul. de~i petrecea mai mult la chilia sa de pe stanca ~oimului. 24. 23. Apoi Cuviosul Pahomie Sihastrul ~i egumenul Nil din Manastirea Slatina. iar cei mai multi erau dilugari de rugaciune. La Voronet au invatat carte ~i au deprins nevointa duhovniceasca numero~i preoti de parohie. fiind buni caligrafi. a fost numit egumen al Manastirii Voronet. tot atat de importanta ca ~i cea de la Putna. clerici ~i dregatori de tara. altii raceau mii de metanii ~i impleteau co~uri. in locul vechii biserici de lemn. scriau carti de slujba pentru biserici ~i manastiri. Paladie Sihastrul ~i Anastasie Sihastrul de la Manastirea Neamt. Timp de aproape 10 ani. altii erau dascilli invatati in ~coala manastirii ~i neobositi caligrafi.

fratilor. Sffmtul Daniil marele sihastru al ~1oldovei. la 23 aprilie. secole de-a randul. pe peretele de sud al bisericii Manastirii Voronel. 28. Cuviosul Parintele nostru Daniil. au pus acestei lavre. Astfel. la inceputul secolului al XVII-lea. 235.Sfantului Daniil eel Nou". . sau mai ales . facatorul de minuni". in stanga u~ii de intrare in pridvor. plin de tot felul de bunatati ~i trecand de varsta de nouazeci de ani. schimonahul Daniil".Sfantul Daniil eel Nou. de rna ascultati. Va voi invata frica Domnului. pomenirea Cuviosului Daniil Sihastrul s-a racut.Sfantul Daniil Sihastrul". al doilea hram in cinstea . pomenindu-1 in randul ferici}ilor ctitori. Petru Rezu~. dascalul pustiei ~i f1katorul de minuni. 1-au trecut in ceata sfintilor. ~i-a dat sufletul in bratele lui Hristos la sfar~itul secolului al XV-lea (1496). op. prof. in sicriu frumos impodobit. Dupa savar~irea sa. vazand ucenicii ~i credincio~ii ca se fac oarecare minuni ~i vindecari de boli la moa~tele cuviosului. dupa hramul Sffmtului Mare Mucenic Gheorghe. .Prea Cuviosul de Dumnezeu rugatorul Parintele nostru Daniil eel Nou" 38 . 26. p. Dupa traditie. Cine este omul . anume dupa pomenirea Sfantului Daniil Stalpnicul. . cit. s-a intors fiecare la ale sale. de acela~i mitropolit. in Transilvania. Sfantul Daniil a murit Ia 14 decembrie.Acesta este mormantul parintelui nostru David. Ajungand vas ales al Duhului Sfant. Pe aces tea insu~i mitropolitul Dosoftei le-a sarutat. Multimea ucenicilor lui impreuna cu mitropolitul ~i domnul tarii 1-au plans indeajuns ~i 1-au ingropat in pronaosul bisericii Manastirii Voronet. in Moldova. Ravna credincio~ilor a indemnat pe calugarii de la Mfmastirea Voronet. in Sfantul Munte. Veniti. punand deasupra o piatra cu inscriptia: . 27.. hramul Manastirii Voronet. pentru inchinare. Vestea minunilor lui ajunsese pana la Kiev. cum se vede pana astazi. ucenicul sau. Apoi. impreuna cu mitropolitul Grigorie Ro~ca. Pe toti ace~tia ii supraveghea ~i ii povatuia pe calea cea buna a imparatiei cerurilor marele egumen ~i povatuitor de suflete. 38 Pr.Sfantul Staret Daniil". de unde veneau credincio~i sa i se inchine ~i toti il numeau .Sihastrul eel Batrfm". Ca sfant cu aureola a fost pictat pentru prima data in anul 1547. tinand in mana sa un sui desracut pe care scrie: . impartind credincio~ilor multe milostenii ~i sarutand sfintele lui moa~te. ~i la 14 decembrie. in Polonia.. Totodata i-au rfmduit zi de praznuire peste an. " . sa scoata din mormant moa~tele racatoare de minuni ale Sfantului Daniil Sihastrul ~i sa le a~eze in biserica. numindu-1 .. a treia zi. Ob~tea Manastirii Voro net. a treia zi dupa ziua Sfantului Daniil Stalpnicul ( 11 decembrie).SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE XIV-XV 117 Daniil.

~i era iubit de toti pentru blandetea ~i intelepciunea cu care povatuia sufletele catre Hristos. a dat Mfmastirii Putna degetul aratator al Sffmtului Daniil ferecat in argint. vol. Stefan eel Mare $i Daniil Sihastrul . prin anul 1470. In anul 17 49. Apoi i-a tacut o chilie de piatra pe stanca Corbului din apropiere. cu toata cheltuiala mea. in anul 1775. I. cu prilejullucriirilor de restaurare de Ia Voronet. 1-a adus in taina la Manastirea Voronet. unde se pastreaza pana astazi. Apoi.Aceste relieve le-arn ferecat eu. sub ascultarea Cuviosului Misail. Cuviosul Misail a fost ales egumen de ob~tea manastirii. Arhim. Deci. decembrie 4". dupa dorinta cuviosului. p. care doreau sa petreaca alaturi de Stantul Daniil. Invrednicindu-se de darul preotiei. Povatuind Manastirea Voronet mai mult de zece ani. 1913. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! CUVIOSUL MISAIL IEROSCHIMONAHUL Egumen al Manastirii Voronet (secolul XV) 40 Ieroschimonahul Misail era ucenic apropiat al Sfantului Daniil Sihastrul.118 PATERICUL ROMANESC 29. Ghedeon. in anul 1749. Bucure~ti. 40 I. randuindu-i ucenici.. In anul 1471. egumenul Misail a tacut din ob~tea sa cea mai vestita sihastrie din Moldova. Ia care se mai adaugau alti 50 de siha~tri ce traiau in padurile seculare din muntii 39 Ultima data au fast scoase din mormant moa~tele Stantului Daniil Sihastrul in vara anului 1962. op. Nestor Vornicescu. egumen de la Voronet. inca din anii 1450-1460. anume Ghedeon. egumenul Mfmastirii Voronet. pe cand se nevoia in chilia de la Putna. p. Moldova de nord ajungand sub ocupatia Austriei. s-a stabilit cu mai multi ucenici in Manastirea Voronet ~i acolo se smerea in fata tuturor in nadejde ~i ascultare. se stabileau in ob~tea de la Voronet... sihastrind pe valea Putnei. 166. cit. vazand egumenul Misail ca Sfantul Daniil Sihastrul este inconjurat de prea multa lume ~i nu mai are lini~te la Putna. Moa~tele poarta inscriptia: . unde se pastreaza pana astazi 39 • Sfinte Preacuvioase Parinte ~i tacatorule de minuni Daniile. s-a nevoit ~i el un timp la lini~te. moa~tele Sfantului Daniil Sihastrul au fost a~ezate din nou in mormantul sau. Bogdan. 43 ~ . Urmand dascalului sau. Numero~i monahi §i schimonahi iubitori de lini§te. Intre anii 1470-1480 se nevoiau in aceasta sihastrie peste 60 de monahi. cu binecuvantarea Cuviosului Daniil. purta mare grija de dansul ~i niciodata nu ie§ea din cuvantul sau. . Doewnentele lui Stefan eel Mare.

In jurul marii lavre se nevoiau. Teoctist. . ctitoria marelui domn al Moldovei. a purees la Putna. psalti. in anul 1468. manastirea savar~indu-se. cu rugaciunea ~i binecuvantarea Sfantului Daniil. Unii dintre ei erau ale~i lucratori ai rugaciunii lui Iisus. cu binecuvantarea mitropolitului Teoctist.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XIV-XV 119 Voronetului. zeci de siha~tri ~i lucratori ai rugaciunii lui Iisus. povatuind catre Hristos multe suflete. duhovnici ~i cativa caligrafi. monahul Ioasaf a fost hirotonit preot ~i a ajuns duhovnic iscusit in Manastirea Neamt. caligrafi ~i duhovnici. CUVIOSUL IOASAF ARHIMANDRITUL Primul egumen al Manastirii Putna (1470-1484) Arhimandritul Ioasaf a fost eel dintai egumen ~i ctitor duhovnicesc al Manastirii Putna. ~i a zeci de mii de moldoveni. s-a savar~it cu pace ~i s-a numarat in ceata cuvio~ilor plirinti. sa fie egumen al Manastirii Putna. Dupa anul 1480. Pe toti ace~tia ii supraveghea egumenul Misail. s-a sfintit cu mare alai. Numele lui se racuse cunoscut pana la mitropolitul Moldovei. Apoi. care atunci se zidea. Auzind de nevointa lui. dasclHi in ~coala manastirii ~i smeriti slujitori in ob~te. Stefan eel Mare 1-a chemat. luand cu sine ca la 25 de calugari ale~i. precum ~i me~te~ugul copierii de carti biserice~ti. unde a primit tunderea monahala. Ob~tea sa numara peste 200 de calugari. a fost ales de sobor egumen ~i parinte duhovnicesc al Manlistirii Neamt. Egumenul Ioasaf a dat o mare dezvoltare ~colii de caligrafi ~i vietii duhovnice~ti de la Neamt. Stefan \' oda. primind schima monahala. altii erau desavar~iti ascultatori ~i postitori. odihnind cu dragoste pe credincio~ii care veneau la Sfantu1 Daniil. de asemenea. Chemat de Hristos mai intai in ob~tea Manastirii Neamt. laudand pe Dumnezeu ziua ~i noaptea. 1470. iar altii erau buni caligrafi. Astfel. racand unele imbunatatiri la biserica ~i inHirind mult dragostea ~i armonia intre frati. Apoi. deprinzand bine limbile greaca ~i slavonli. ~i chiar la dregatorii tarii. Si era cinstit de tot soborul monahilor pentru intelepciunea ~i ascultarea lui. arhimandritul Ioasaf. ieromonahi. din care mai mult de 30 erau vestiti dascali. la 3 septembrie. In anul 1440. s-a format duhovnice~te pe langa cei mai ale~i parinti ai marii lavre. Pentru sfintenia vietii lui. Tot aici a invatat carte Cuviosul Ioasaf de la ucenicii vestitului dascal Gavriil Uric. Cuviosul Misail s-a retras la lini~te. mai traind putin. in prezenta ctitorului ei.

Era cu metania din Manastirea Neamt.dascali" ~i protopsalti vestiti pana la Constantinopol. timp de 15 ani. din porunca lui Stefan eel Mare. in ziua de 19 octombrie. cu numele de Iosif. egumenul Ioasaf a devenit sfetnic de taina al voievodului parinte duhovnicesc al Manastirii Putna. Dimitrie Dan. . De aici s-au ridicat egumeni ~i ierarhi iscusiti in povatuirea sufletelor omene§ti. care impodobeau slujbele manastire~ti. Cuviosul egumen Ioasaf a intemeiat la Putna. 41 Prof. Apoi. a invatat monahul Casian de la cei mai iscusiti dascali §i miniaturi~ti. Maniistirea ~i comuna Putna. Calugarii. bineplacand lui Dumnezeu. ~i CUVIOSUL CASIAN MONAHUL Manastirea Putna (secolul XV) Acest parinte vrednic de pomenire a fost unul din cei mai vestiti caligrafi §i impodobitori de carti biserice~ti de la Manastirea Putna. Cuviosul Ioasaf Arhimandritul s-a retras din egumenie in anul 1476 §i s-a racut schimonah. I-II. unde s-a nevoit multi ani in placere de Dumnezeu §i smerita ascultare. aveau o singura datorie: sa slaveasca neincetat pe Hristos ~i sa se roage pentru tara ~i biruinta domnului in razboaie.120 PATERICUL ROMANESC Din aceasta zi. unde se scriau numeroase carti de slujba §i de invatatura duhovniceasdi. 1935 . scriind cu rabdare ~i migala numeroase manuscrise. vol. o vestita ~coala de calugari caligrafi. s-a stramutat cu pace la cere~tile laca~uri. pe masura celei de la Neamt. precum §i o renumita ~coala de muzica bisericeasca. Astfel. Arhiva ~i pomelnicul ctitoricesc al maniistirii Putna. atat limbile greaca ~i slavona. . a reu~it in putina vreme sa intemeieze la Putna o ob~te cu peste 60 de calugari. 1905. mai ales la praznice. M. A mai format §i o alta ~coala de dascali §i cateheti. Avand o nevointa cu totul deosebita ~i fiind inzestrat de Dumnezeu cu multa putere in fapta ~i cuvant. Slujbele ~i toata randuiala se faceau ca la Manastirea Neamt. cat §i copierea ~i impodobirea cu miniaturi a cartilor de slujba. 148441 . Documentele moldovene~ti. pentru invatatura ~i luminarea poporului. vestita in toata tara Moldovei. in putina vreme a devenit un renumit calugar caligraf in Manastirea Neamt. Aici. Bucure~ti. iar in timpul liber sa copieze carti de slujba ~i de invatatura. in ~coala de gramatici a marii lavre. Costachescu. Savar~ind toate bine. Numele sau devenise cunoscut in manastirile din Moldova.rugatorii" marelui ctitor.

monahul Vasile este numarat printre cei mai buni dascali isiha~ti ai ~colii de caligrafi din Manastirea Neamt. Cuviosul Vasile a luat porunca sa scrie. se numara ~i acest smerit dascal ~i monah Vasile. pentru a nu fi lipsiti . Scara Sfantului loan Sdirarul. care i-au continuat aceasta duhovniceasca indeletnicire. Cuno~tea scrierile filocalice care circulau in mfmastirile din Athos ~i din fostul Bizant ~i ~tia dH folos duhovnicesc au ele pentru calugarii din Moldova. adica in 1467. catre sfar§itul secolului XV a adormit cu pace in ob~tea Manastirii Putna42 . Astfel. fiind unul din ctitorii Filocaliei in spaJiul romanesc. op. monahul Casian termina de scris ~i impodobit. Pe fila 44 se gase~te urmlHoarea insemnare: . 474-475 . pe luna noiembrie. probabil. ~tefan Voda al Moldovei. 69-81. Venind la Putna cu egumenul Ioasaf. Victor Bratulescu. Jomnul Tarii Moldovei. Mineiul a fost terminat de scris. incepfmd cu Scara Sfantului loan Scararul. monahul Casian a fost printre cei dintai dascali ~i miniaturi~ti care au intemeiat vestita ~coala de caligrafi din aceasta manastire. pentru ctitoria sa. cu dirti de slujba. El a copiat mai multe carti filocalice pentru folosul sufletesc al dllugarilor din ob~te §i din sihastrii. cit. cu slujba ~ramului manastirii. mai ales ale marilor cuvio~i sinaiti. TotodaHi era ~i un iscusit lucrator al rugaciunii lui Iisus ~i bun caligraf. nr. XLII (1966). Dimitrie Dan. cu mana pacatosului Casian".. in rev. p.rugatorii" sai de un dar 42 Prof. la cererea marelui voievod.Mitropolia Moldovei". A~a nevoindu-se Cuviosul Casian ca la 50 de ani. Miniaturi ~i manuscrise din .Acest minei pe august 1-a scris ~tefan Voievod. in anul 1466. Adormirea Maicii Domnului. . Un an mai tarziu. p. CUVIOSUL VASILE MONAHUL Manastirea Putna (secolul XV) Printre cei cinci calugari caligrafi adu~i in anul 1470 de la Manastirea Neamt la Putna. Aici a mai scris ~i alte carti biserice~ti §i a format mai multi ucenici. el insu~i fiind un profund isihast. a poruncit !I1onahului Casian sa-i scrie mai intai mineiul pe luna august. mereu rugfmdu-se ~i impodobind carti biserice~ti spre slava lui Dumnezeu. care atunci se zidea. 7-8.'vfanastirea Putna. al doilea minei. Ajungand la Manastirea Putna ~i fiind cunoscut marelui domn.SFI NTI SI C UVIO SI DIN SECOLELE XIV -XV 121 Auzind de aceasta voievodul ~tefan eel Mare ~i dorind sa-~i inzestreze :ritoria sa de la Putna. El cuno~tea bine scrierile Sfintilor Parinti.

mult pacatosul ~i nevrednicul ieromonah Antonie.leastvita"). cit. El se indeletnicea. Cuviosul Nicodim a ajuns unul din iscusitii caligrafi miniaturi~ti din marea lavra. ce formau hrana duhovniceasca a monahilor ~i credincio~ilor. adauga pe fila 269 aceasta insemnare: .122 PATERICUL ROMANESC ca acesta. a luat porunca de la . art. Cuviosul Vasile a fost printre cei dintai dascali ai ~colii de caligrafi din Manastirea Putna. p. p. in anul 1472". Dimitrie Dan. domnul Tarii Moldovei. in aceasta manastire. egumenul Muntelui Sinai. 1473.lata eu. de asemenea.Stefan eel Mare sa scrie un Tetraevanghel pentru Manastirea Humor. atat cu nevointa vietii calugare~ti. luna august. fiind mult citita de calugari. opera filocalica cu cea mai larga raspandire.Stefan Voievod. robul Domnului Iisus Hristos. Frumoasele miniaturi. V. Legatura cartii uzandu-se cu timpul. cat ~i cu rugaciunea ~i copierea de carti duhovnice~ti de invatatura.Cuvintele" Sfantului loan. fiul lui Bogdan Voievod. catre sfar~itul secolului XV 43 • CUVIOSUL NICODIM IEROMONAHUL Manastirea Putna (secolul XV) leromonahul Nicodim era cu metania din Manastirea Neamt. cit.. Caci nu exista manastire ortodoxa sa nu aiba . in 13 zile". 460-510. Invatand de la ucenicii vestitului dascal ~i caligraf Gavriil Uric me~te~ugul miniaturii ~i al copierii de carti biserice~ti. implinind porunca. Acest cuvios ieromonah era.Din porunca dreptmaritorului domnului nostru lo .. icoane. bineplacand lui Dumnezeu. care copiau pentru ob~te invataturile Sfintilor Parinti. cu mana mult pacatosului monah Vasile. In acea vreme traiau in Manastirea Neamt cei mai vestiti calugari dascali ~i caligrafi. ornamente ~i 43 Prof. in anul 1646 a fost legata din nou de ieromonahul Antonie. Apoi. ~i un iscusit parinte duhovnicesc pentru calugari ~i mireni. op. mergand la Putna cu egumenul loasaf. Prof. s-a scris aceasta scara (leastvita) pentru manastirea sa din Putna. pe care il termina la 17 iunie. precum singur scrie pe aceea~i pagina: . in anul 1674. Brlitulescu. in timpul arhimandritului chir loasaf. Monahul Vasile. In anul 1470. vorbind tuturor de Hristos ~i ajutand la mantuirea multor suflete. s-a mutat cu pace in ceata cuvio~ilor parinti. Arhiva pomelnicul ctitoricesc al Miinastirii Putna # . 76-77. am legat ~i am innoit aceasta scara (. scriind ~i alte carti filocalice de folos sufletesc ~i crescand mai multi ucenici. racand ascultare.

Bogdan. Cuviosul Chiriac a luat porunca de la domnul Moldovei sa scrie pentru ctitoria sa . formand numero~i ucenici iubitori de Hristos ~i luminati in Sfintele Scripturi. in anul 1470 ~i s-a sfar~it in luna ianuarie 30". atat cu rugaciunea cat ~i cu scrierea cartilor patristice. Impreuna cu ceilalti calugari veniti de la Nearn!. decftt de mana bineeuvantata a unui ealugar euvios. A~a nevoindu-se ieromonahul Nieodim Dasciilul ~i bineplacand lui Dumnezeu. 1907. El racea parte din ~coala de caligrafi a marii lavre. 460-510 .SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE XIV-XV 123 imreaga ealigrafie fae din aeest manuseris eel mai pretios Tetraevanghel ce se pastreaza astazi in tara noastra. ducandu-se la Manastirea Putna cu egumenul Ioasaf. V. A~a nevoindu-se peste 60 de ani. indeletnicindu-se. fiind unul din ucenicii monahului Gavriil Uric. Evangheliile de la Humor # VoroneJ. Si acesta a fost Cuviosul Nicodim de la Putna. 647. a intemeiat o ale as a viata duhovniceasca la Putna. in anul 1470.. s-a stramutat eu pace la cele ve~niee catre sfar~itul seeolului XV. fiind printre eei dintai daseali ai ~eolii de gramatici ~i caligrafi de la Manastirea Putna. art. Io ~tefan Voievod.Cuvantarile Sfantului loan Gura de Aur". pe care le termina in cateva luni. ~i mult ostenindu-se pentru folosul ~i mantuirea tuturor. atat la biseriea. la manastirea zidiHi de el eu numele Putna. p. p. Cuno~tea bine limbile greaca ~i slavona ~i iubea mult lini~tea ~i singuratatea. Brlitulescu. nu puteau fi luerate a~a de frumos. Cartea se pastreaza pana astazi la Manastirea Putna. de o mare valoare. cat ~i la ehilii. Pe ultima fila se afla aceasta insemnare: .Eu. mult paeatosul Chiriae. lasand in urma cateva manuserise frumos impodobite ~i mai multi fii duhovnice~ti 44 • CUVIOSUL CHIRIAC SCHIMONAHUL Manastirea Putna (secolul XV) Schimonahul Chiriac s-a nevoit mai intai multi ani in Manastirea Neamt. Sehimonahul Chiriae a scris ~i alte earti filocalice cu invataturi folositoare de suflet de la Sfintii Parinti. Cuviosul Chiriae ~i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu. Prof. spre sfar~itul seeolului XV 45 • 44 I. pentru mfmgaierea fratilor. ea ~i portretul lui ~tefan eel Mare. in smerenie ~i ascultare. cit. din 1473 ~i 1550. Ea se citea. Icoana Maieii Domnului ~i a celor patru e\·angheli~ti. am seris aeest Zlatoust (Gura de Aur) pentru dreptmaritorul domn a toatii Tara Moldovei. Analele Academiei Romane.

Caci era duhovnic vestit in toata Moldova §i avea multi ucenici prin manastiri. Dupa un an a raposat §i sotia voievodului. a fast ingropata in cripta bisericii de soborul parintilor. 77-78 . povatuind pe calea mantuirii numero§i calugari ~i mireni. Dimitrie Dan. Deci. Miiniistirea ~i comuna Putna. pe toti i-a deprins smerenia. Fiind calugar sporit in fapte bune ~i duhovnic iscusit in povatuirea sufletelor omene~ti. Evdochia. Pr. caligrafi ~i mai ales preoti pentru sate. a fast eel mai ales egumen al Mfmastirii Probata din secolul XV. a fast sfintita in prezenta domnului. pe care o conduce cu multa frica de Dumnezeu mai bine de zece ani. destinata drept necropola voievodalli. 45 Arhiva ~i pomelnicul ctitoricesc at Miinastirii Putna. innoind in intregime Manastirea Probata ~i intarind in ob§te dragostea §i ravna celor dumnezeie~ti. art. veche ctitorie mu~atina de pa valea Siretului. La slujba prohodului au luat parte insu§i marele damn. a zidit in apropiere o noua manastire cu biserica §i chilii pentru calugari. Biserica. a fast calugarita de Cuviosul Stahie cu numele de monahia Maria. 1905. ~i a fast a~ezata de arhimandritul Stahie in aceea§i cripta. 460510. p. p. V. in anul 1460 a fast ales egumen al Mfmastirii Probata. Cuviosul Stahie a dat tuturor sarutarea cea mai de pe urma. Bucure~ti. sfetnic de taina al lui ~tefan eel Mare.. mama voievodului. cit. egumeni. Apoi. a intemeiat la Probata o vestita ~coala manastireasca in care s-au format multi dascali invatati. simtindu-§i sfar§itul aproape. Bratulescu. In anul 1465. lasand egumen in locul sau pe unul din ucenici. cetati ~i sate. Apoi. Iar pentru luminarea mintii. raposfmd in acela~i an. la indemnul egumenului Stahie. inchinata Sfantului Ierarh Nicolae.124 PATERICUL ROMANESC CUVIOSUL ST AHIE ARHIMANDRITUL Egumen al Manastirii Probota (secolul XV) Arhimandritul Stahie. a fast mai multi ani parinte duhovnicesc. Vazand ~tefan eel Mare eli biserica parintilor sai este gata sa se risipeasca din cauza terenului alunecos. mitropolitul Teoctist ~i toti dregatorii Moldovei. doamna Oltea. Prof. ajungand la sfar~itul vietii sale. apoi ~i-a incredintat sufletul cu pace in bratele lui Hristos. ascultarea ~i dragostea de Hristos. Adunand in jurul sau peste 60 de monahi. A~a s-a nevoit egumenul Stahie pana in anul 1472. inainte de anul 1465.

Drept maritorul §i de Hristos iubitorul Io ~tefan Voievod. alaturi de celelalte manastiri romane§ti. Deci. 3115711551. Acest cuvios duhovnic a ajutat mult la intemeierea ob§tii §i §Colii de la :\-1anastirea Putna. zidita la inceputul domniei lui Alexandru eel Bun. in anul 1474. formand duhovnice§te zeci de calugari tineri. ieromonahul Iacob a continuat aceea§i sffmta ascultare. CUVIOSUL GHERONTIE IEROSCHIMONAHUL Egumen al Manastirii Humor (secolul XV) Manastirea Humor. in anul 1470. Caci ieromonahul Iacob era invatat in scrierile filocalice §i devenise iscusit caligraf. §i-a dat sufletul in mainile Domnului ditre sfar§itul secolului XV. a fast secole de-a randul. el a scris cateva carti patristice drept mangaiere §i hrana duhovniceasca pentru calugari.. in timpul arhimandritului Ioasaf egumenul. 6 " Mss. ascultarea §i rugaciunea. Venind Ia Manastirea Putna. fiind unul din cei mai ale§i dascali §i caligrafi. Cunoscandu-1 de aproape §i cinstindu-1 pentru nevointa sa. hranindu-i cu cuvintele cele mai dulci decat mierea ale Sfintilor Parinti. nr. Pe una din paginile cartii. fiullui Bogdan Voievod. in marea lavra.S FINTI S I C UVIOS I DIN SEC 0 LELE XIV. scriind §i alte cateva carti §i lasand in urma mai multi ucenici.XV 125 CUVIOSUL IACOBIEROMONAHUL Manastirea Putna (secolul XV) Cuviosul ieromonah Iacob face parte dintre vestitii duhovnici §i dascali ai Manastirii Neamt din secolul XV. Dandu-se pe sine pilda tuturor. mai 20" 46 . voievodul ~tefan eel Mare i-a cerut sa-i scrie un sbornic cu vieti de sfinti §i martiri pe lunile aprilie-iunie pentru ob§tea Manastirii Putna. din mila lui Dumnezeu Damn al Tarii Moldovei. Biblioteca Miinastirii Putna . unde se nevoise in anii tineretii ca ucenic al renumitului dascal Gavriil Uric. pe care indata 1-a savar§it. a poruncit sa se scrie acest sbornic pentru manastirea sa din Putna. ii deprindea mai ales smerenia. ca dascal §i duhovnic al intregii ob§ti. 0 aleasa vatra de traire duhovniceasca in Moldova de Nord. fila 30 v. cu mana mult pacatosului ieromonah Iacob. ieromonahul Iacob scria: .

de ieromonahul Nicodim din Manastirea Putna. tineri pentru preoti ~i cantareti la sate. In ~coala acestei manastiri se pregateau. a ajuns egumen al acestui sfant laca~. duhovnici. Cel mai mare dar racut de Stefan eel Mare Manastirii Humor a fost vestitul Tetraevanghel scris. In tineretile sale a fost ucenic al Cuviosului Daniil Sihastrul. ca un odor din cele mai de pret pe care 1-au creat ~i adapostit evlavio~ii calugari din manastirile romane~ti. atragea la manastirea sa nu puJini credincio~i. invrednicindu-se de darul preotiei ~i nevoindu-se mai multi ani in Manastirea Humor. siha~tri ~i calugari iscusiJi. oferind Maicii Domnului dania sa. Sub egumenia acestui cuvios parinte. preoti ~i calugari. 1473. egumenul Manastirii Humor. Manastirea Humor a trait o epoca de aleasa inflorire spirituala. caligraful a pictat pe Stefan Voievod in genunchi. ~i .126 PA TERICUL ROMANESC In timpul domniei lui . Unii din fiii sai duhovnice~ti au ajuns mai tarziu preoJi buni. Manastirea Humor ajunsese renumita mai ales sub egumenul Gherontie. pe care ii inHirea in dreapta credinta ~i ii povatuia pe calea mantuirii. vazand viata egumenului Gherontie. inainte de anul 1470. devenind duhovnic vestit in partea locului. la 17 iunie. Spre sfar~itul secolului XV. Cuviosul Gherontie. Domnul Moldovei. pe care domnul 1-a dat in mainile Cuviosului Gherontie. adeseori il cerceta ~i ii cerea sfatul. dintre care unii erau buni nevoitori. dasdH parinte duhovnicesc al Manastirii MoldoviJa. la porunca sa. Acest Tetraevanghel a fost pastrat de egumenul Gherontie ~i de urma~ii sai cu mare sfintenie pana in zilele noastre. dandu-~i sufletul cu pace in bratele Mantuitorului nostru Iisus Hristos. CUVIOSUL ANASTASIE DASCALUL Manastirea Moldovita (t1490) Cuviosul ieroschimonah Anastasie a fost eel mai vestit egumen.Stefan eel Mare. Acest cuvios parinte se numara printre sfetnicii de taina ai marelui domn. Egumenul Gherontie. de asemenea. Pe coperta acestei dirti. pe cand acesta se nevoia in Schitul Laura-Ractauti. vazand biserica lipsita de unele lucruri. dascali ~i caligrafi. ~i-a savar~it calatoria acestei vieti. Ob~tea sa numara peste 40 de monahi. din a doua jumatate a secolului XV. a inzestrat acest laca~ inchinat Adormirii Maicii Domnului cu multe danii ~i obiecte de cult. Apoi. Apoi.

Unii deprindeau de la el me~te~ugul rugaciunii lui Iisus.L' ~i C. De asemenea. p. de asemenea. se osteneau in plldurile neumblate ale Sucevitei . in slavona (secolele XV -XVIII). a luat din tinerete jugul lui Hristos. Acesta ll avea printre cei dintfli rugatori ai sai. Drept chilii aveau mici bordeie din ::::unchiuri de copaci acoperite cu pamant. ca multi siha~tri ~i tineri de prin sate s-au adunat in jurul sau. . Apoi. Mfmastirea Moldovita .:ativa siha~tri iubitori de Hristos. Cuviosul Anastasie era ~i un iscusit caligraf. 7-8. organizand la Moldovita una dintre cele mai renumite ~coli de caligrafi din Moldova. A format. in rev. . 428-455. alaturi de Manastirile Neamt ~i Putna. renumita ctitorie a lui Alexandru eel Bun din anul 1402. privegherea de noapte.Mitropoha Moldovei". ~i biserica in care se ::-Jgau era tot din lemn. atat cuno~tinta cartii ~i scrierea de manuscrise. pe :a mijlocul secolului XV. al tacerii ~i al smeritei cugetari. in traditia locului se spune ca. ".eel mai vechi cunoscut pana acum la Manastirea Moldovita". postul. ce izvora~te din Muntele Obcina Mare. iar altii invatau sa traduca din limbile greaca ~i slavona ~i sa copieze carti de slujba. spre lauda Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Nicolescu. lasand la Moldovita o ob~te cu numero~i calugari47 • SIHA~TRII DE PE V ALEA SUCEVIJEI Manastirea Sucevita (secolul XV) Pe valea paraului Sucevita. Aici a invatat de la cuvio~ii calugari ~i dascali ai mfmastirii. 3-. A~a nevoindu-se Cuviosul Anastasie. Si era a~a de iscusit povatuitor al calugarilor. ~i bineplacand lui Dumnezeu. Cuviosul Anastasie a fost egumen al Manastirii ~1oldovita.:alugarindu-se in Manastirea Moldovita.S F I NT I SI C U VI 0 SI DIN S E C 0 L E L E X IV. a ajuns parinte sufletesc al multor clllugari ~i credincio~i din partea locului.XV 127 Originar din tinutul Sucevei. cat mai ales buna nevoifl1a. St. invrednicindu-1 de numeroase danii pentru intretinerea ~i hrana smeritilor dilugari. . Bucure~ti. Altii invatau scrierile Sfifl1ilor Parifl1i. 1958 _-::~a . nr. invrednicindu-se de darul preotiei. Miinastirea Moldovita.centru cultural important din perioada culturii romiine. dasdilul ~i egumenul. Numele egumenului Anastasie ajunsese cunoscut pana la marele domn Stefan Voda al Moldovei. 1963. cugetarea la cele dumnezeie~ti ~i neincetata rugaciune. mai multi ucenici caligrafi.Ioan Iufu. s-a stramutat Ia cere~tile laca~uri in anul mantuirii 1490. Intre anii 1462-1490. monografie. s-au :1evoit cuvio~i siha~tri inca din secolul XIV.

smerita femeie a carat singura tot materialul necesar pentru zidirea unei manastiri din piatra. Ei coborau in schit numai Duminica. Numele lor uitate de oameni au ramas scrise in cartea ve~niciei. Aceasta a fost cea dintai sihastrie pe valea paraului SuceviJa. apoi se urcau din nou la bordeiele lor. impodobiJi cu multe fapte bune. Astfel.128 PATERICUL ROMANESC Apoi. s-a vestit peste tot sfintenia vietii lor. iar cuvio~ii calugari s-au indatorat sa o pomeneasca neincetat la sfintele lor rugaciuni. Pe cand biserica era deja zidita. fericita aceasta s-a mutat la Hristos. tacerea ~i neincetata rugaciune. inmultindu-se numarul siha~trilor. Milni'istirea SuceviJa. inalJata in a doua jumatate a secolului XV. p. s-a obligat inaintea cuvio~ilor siha~tri sa care piatra cu caruJa pentru zidirea unei biserici mari. Imprejurul acestei sihastrii se nevoiau pustnici anahoreti foarte sporiti in cuvio~ie. precum smerenia. Mai tarziu. in acest sfant Iaca~ au trait siha~tri ale~i. in locul celei de lemn. 1923. 6-8 . risipindu-se aceasta sihastrie. pentru a primi Sfintele Taine. s-a reinnoit la inceputul secolului XVI. Bucure~ti. iar siha~trii de sub Obcina Mare au fost primii nevoitori din schit. Auzind de aceasta o femeie credincioasa din partea locului ~i do rind sa-~i implineasca un canon al tineretii sale. timp de 30 de ani. prin Cuviosul Calistrat Sihastrul48 • 48 Dimitrie Dan.

SFINTI SI CUVIOSI din secolele XV -XVI .

vazand marele sihastru ca turcii ard ~i jefuiesc satele ~i manastirile. Dar. scris Ia Manastirea Agapia Veche de monahul <. intr-o mica poiana lfmga Muntele Paru. s-a savar~it . datorita luptelor de la Razboieni.. auzind despre Cuviosul Iosif cu cei 17 ucenici ai sai. Acolo ~i-a flkut chilie de lemn ~i pamfmt ~i a sihastrit in aspra nevointa ~i iubire de Dumnezeu 29 de ani.Schitul lui Simeon". Multa vreme.Manastirea Pangarati".cenicii. a trecut in Transilvania ~i s-a stabilit la Manastirea Ca~iva din Mumii Gurghiului. cit. iar mai tarziu. p. 315 1 . multi oameni. laudand neincetat pe Dumnezeu. Ioanichie Balan. op. mss.dupa ce s-au intors turcii ~i s-a potolit vrajba robiei ~i s-a racut . a trimis pe parcalabul de la Targu Pietrei cu me~teri ~i bani ~i a inaltat in Poiana lui Simeon o biserica de lemn cu hramul Sfantului Mare Mucenic Dimitrie. Yenind Stefan Voievod la Manastirea Bistrita §i auzind ca fericitul Simeon.:=t:Jdie. In aceasta sihastrie s-a nevoit Cuviosul Simeon pana in anul 1476. atunci a trimis Stefan Voievod ~i i-au adus sfintele lui moa~te intr-o Pomelnicul ctitoricesc al Mfmastirii PanglzraJi. cu turcii. care il cinstea ca pe un mare rugator al sau §i al tarii. Carte cu multe adunaturi din scripturi. fugind in pacturi de frica paganilor.CUVIOSUL SIMEON SIHASTRUL intemeietorul Manastirii Pangarati (secolul XV) 1 Acest renumit sihastru s-a nevoit mai intai in ob~tea Manastirii Bistrita. nr. acest schit s-a numit . . nu are biserica sa se roage lui Dumnezeu cu ucenicii sai. caci il iubea ca pe un adevarat sfant ~i rugator al sau. a parasit schitul sau ~i. Deci . Ierom. alaturi de Sfantul Daniil Sihastrul.. ali'ituri de chilia cuviosului. rugandu-se pentru domn ~i tara ~i invatand pe credincio~i calea mfmtuirii. Iar in acest an. __ 9J din biblioteca Mitropoliei Olteniei. Auzind de adormirea Cuviosului Simeon in Transilvania. agonisind multe fapte bune §i mai ales rugaciunea. luandu-~i :. erau odihniti ~i ospatati de Cuviosul Simeon in schitul sau. Stefan eel Mare ~-a intristat mult pentru el.. Apoi. .::u pace acolo. lacrimile §i darul inaintevederii. Astfel. Sfinfi romani . la adancul batranetilor ~i a fost ingropat cu cinste de ucenici. s-a retras cu doi ucenici pe valea paraului Pangarati.Jace. numele ~i faptele Cuviosului Simeon s-au facut cunoscute tuturor )i insu~i marelui domn Stefan al Moldovei. care se nevoiau in desavar§ita asceza pe Muntele Bisericanilor din apropiere §i dorind sa le urmeze via}a. In anul 1461 . Mai traind putina vreme ~i bineplacand lui Dumnezeu. anul 1808. rugiHorul sau.

cautati. 274 . Cuviosul Grigorie a fast ales in anul 1490 egumen al Manastirii Bistrita. ". Apoi. le-a ingropat in cetatea Sucevei . voievodul inmormanteaza Ia Bistrita pe fiul sau. cat ~i de mireni. luand o parte din sfintele lui moa~te. La indemnul acestui egumen. ajutand la inchegarea sihastriei Cuviosului Iosif de pe Muntele 2 lstoria Bisericii Ortodoxe Romiine. le-a poprit (oprit) pentru blagoslovenie. Aceasta este pe scurt viata ~i nevointa Cuviosului Simeon Sihastrul. cit. spre credinta ~i buna intarire a blagocestiei (evlaviei) domniei sale. p... cat ~i pentru binecredincio~ii crqtini. cu cuviinta sfintita ~i cu cinste. ajungfmd dascal priceput ~i duhovnic al manastirii. op. pe care o povawie~te duhovnice~te 10 ani.. viata duhovniceasca din manastire s-a reinnoit mult. ~i cu aromate cu bune miresme ~i cu tamaie Ie tamaia totdeauna. in timpul egumeniei sale. A incurajat mult viata isihasta din partea locului. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! ARHIMANDRITUL GRIGORIE Manastirea Bistrita . ale carui moa~te au fast multa vreme venerate ca facatoare de minuni ~i ajutatoare in primejdii. de Ia care a invatat frica de Dumnezeu ~i buna nevointa. I. iar mai vartos pentru dragostea ~i caldura duhovniceasca ce o avea mai inainte catre dansul. El a crescut de mic in ob~tea acestei lavre. egumeni ~i duhovnici buni. Pentru sfintenia vietii sale. Era cinstit ~i cautat de toti. atat de calugari. doneaza doua clopote ~i face numeroase danii rugatorilor sai.132 PATERICUL ROMANESC racla cinstita ~i le tinea in vistieria sa cu cinste (in cetatea de scaun a Sucevei). Dintre ucenicii sai a ridicat dascali invatati. Pentru aceea era numarat intre sfetnicii de taina ai lui Stefan eel Mare. ~i tot Ia indemnul lui zide~te aici o mareata clopotnita (1498). Alexandre! (1493). invatatura cartii precum ~i limbile greaca ~i slavona le-a invatat Ia ~coala de gramatici care functiona aici. Iar rama~ita sfintelor lui moa~te. Preacuvioase Parinte Simeon. atat pentru domnii Moldpvei. fiind intelept Ia cuvant ~i bland Ia suflet ~i nu era alt duhovnic in lavra mai iscusit ca dansul. ca ucenic al egumenului Eustatie (1455-1460).Neamt (1490-1500) 2 Arhimandritul Grigorie a fast unul din marii egumeni ai Manastirii Bistrita.

p. retragandu-se la lini§te. in anul 1488. in preajma caruia s-a nevoit in anii tineretii. Apoi. vol. inaltata de marele domn in cinstea Sffmtului Mare Mucenic Gheorghe. cit. I. CUVIOSUL EFREM IEROSCHIMONAHUL Egumen al Manastirii Voronet (secolele XV -XVI) 3 Ieroschimonahul Efrem era unul din ucenicii apropiati ai Sffmtului Daniil Sihastrul. la intemeierea Manastirii Tazlau. loc. sa vada la Voronet o noua biserica de piatra. Pr. Bucure5ti. de asemenea.. I. Docwnentele lui Stefan eel Mare. stabilindu-se in sihastria Voronetului. El s-a format duhovnice§te lfmga chilia acestui cuvios de la Putna. mai ales pentru smerenia §i ascultarea lui fata de Sfa. Petru Rezu. Cuviosul egumen Grigorie a primit ingerescul chip al schimniciei §i s-a savar§it cu pace la inceputul secolului XVI. las and in Voronet peste 60 de: monahi. A dezvoltat inca §COala de caligrafi din manastire §i a purtat 0 deosebita grija de Sffmtul Daniil ce sihastrea alaturi de manastire. Dupa anul 1480. egumenul Efrem ii era intru toate ascultator. Bogdan. A dat ajutor. sfatuind §i facandu-se tuturor pilda de dibdare §i statornicie. a incredintat ob§tea Manastirii Voronet ieroschimonahului Efrem. cu sfat de ob§te numindu-se Cuviosul Daniil staret al Manastirii Voronet. prof. Timp de aproape zece ani. in ob§te era iubit de toti. noul egumen a povatuit cu multa pricepere aceasta aleasa sihastrie. Apoi. Acest cuvios egumen facea parte dintre sfetnicii lui ~tefan eel Mare §i era multora dascal §i parinte duhovnicesc. . trimitand acolo cativa calugari §i duhovnici ale§i. Deci. mai tdiind cativa ani dupa mutarea lui ~i bineplacand lui Dumnezeu. pfma ce cuviosul s-a mutat la cere§tile laca§uri. a primit darul preotiei §i slujea cu credinta §i osardie Biserica lui Hristos. Tot el s-a invrednicit. in primii ani ai secolului al XVI-lea s-a savar~it c:1 pace §i Cuviosul Efrem ieroschimonahul. indemnfmd. egumenul Misail.S F I N TI ~ I C U V I 0 ~ I D I N S E C 0 L E L E X V . 227-240 3 . ca niciodata nu ie§ea din cuvantul batranului §i toate le racea cu binecuvantare. cit. • Ht.. 1913. Ajungfmd la sfar§itul viejii.X V I 133 Bisericanilor §i a sihastriei Cuviosului Simeon de Ia Pangarati.ntul Daniil.

prin mana mult pacatosului tahigraf Paladie. formati in ~coala Manastirii Putna. Dascalul sau a fost insu~i arhimandritul Paisie egumenul.Dreptmaritorul Domn Io Stefan Voievod. De la el a invatat. indata scriindu-1. Cuno~tea bine invataturile Sfintilor Parinti ~i era bun povatuitor in ob~te ~i iubit de toti.tahigraf". CUVIOSUL SPIRIDON MONAHUL Manastirea Putna (secolele XV-XVI) Monahul Spiridon a fost unul din caligrafii iscusiti. 1-a impodobit cu alese miniaturi ~i icoane. Iar Cuviosul Paladie. adica . Casian monahul. in anul 1488 i-a poruncit sa-i scrie un Tetraevanghel pentru Manastirea Putna. p. in anul 1488. ctitorul manastirii. Si era in toate intelept. Domn a toata tara Moldovei. fiind arhimandrit Paisie Scurtul. Astfel. i se spunea . 1-a dat sa invete me~te~ugul caligrafiei ~i al impodobirii cartilor biserice~ti de la vestitii dascali adu~i din Mfmastirea Neamt: Nicodim ieromonahul. Si s-a inceput in luna septembrie 3. ~i auzind despre nevointa lui. cit. monahul Paladie face aceasta insemnare: . Chiriac ~i altii. smeritul monah Paladie a ajuns scriitor ~i pictor vestit. a racut. Cunoscfmdu-1 bine Stefan eel Mare.iute scriitor". Iar pentru ca scria foarte repede ~i frumos. vestit tahigraf ~i miniaturist. cuvios ~i iubitor de Dumnezeu. Cuviosul Paladie s-a stramutat cu pace la cerqtile laca~uri. spre slava lui Hristos ~i bucuria marelui domn. Scriind ~i alte carti ale dumnezeiqtilor Parinti cu invataturi filocalice ~i savar~ind bine calatoria acestei vieti. ~i s-a sfar~it in martie 23 " 5 . egumenul Putnei. atat nevointa cea duhovni4 5 Ibidem Pr. arhimandritul Ioasaf. a scris ~i a ferecat acest Tetraevanghel Manastirii sale din Putna in al 32-lea an al domniei sale. op. La sfar~itul cartii. Dimitrie Dan. in putina vreme.134 PATERICUL ROMANESC CUVIOSUL PALADIE TAHIGRAFUL Manastirea Putna (secolele XV-XVI) Acest calugar iubitor de Hristos a fost un mare caligraf format in ~coala Mfmastirii Putna4 • Dupa ce deprinse bine nevointa cea duhovniceasca. 70-71 . catre inceputul secolului XVI.

cit. Bogdan Voievod. Cuviosul Spiridon s-a mutat cu pace la cele ve~nice. Bogdan Voievod. iar in caligrafie era neintrecut. era unul din ucenicii de chilie ai Sfantului Daniil Sihastrul. cat ~i me~te~ugul copierii de carti. Cuviosul Spiridon scrie aceasta frumoasa insemnare: . Dar. sa-i scrie un Tetraevanghel pentru Manastirea Putna. a ferecat-o §i sfar~ind-o pentru sufletul intru sfintenie raposatului sau parinte Stefan Voievod ~i pentru sanatatea ~i mantuirea sa.1504 -. Dimitrie Dan. in trezvie ~i in placere de Hristos. Si era Cuviosul Spiridon foarte osardnic la cele suflete~ti. in smerenie. in ultimul an al domniei sale . dreptmaritorul ~i de Hristos iubitorul Domn Io Stefan Voievod. unde este hramul Adormirii Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu. la tacere §i ascultare. Deci. cu mila lui Dumnezeu Domnul Tarii Moldovei. ~i intr-acesta 1-a gasit moartea ~i n-a apucat sa o sfar~easca. Deci dar fiul sau. in primele decenii ale secolului XVI. mult ostenindu-se ~i savar§ind caH\toria acestei vieti. 6 Arhiva $i Pomelnicul ctitoricesc al Manastirii Puma. raposand dupa cateva luni Stefan Voievod. formand mai multi ucenici ~i scriind §i alte cateva carti. La sfar~itul Evangheliei lui loan. Auzind de aceasta. venind de mic in manastire. aducea cele de nevoie pentru hrana. implinind cu mare osardie aceasta ascultare mai mult de cincisprezece ani. ajuta pe cei bolnavi care veneau pentru vindecare.S F I N TI $ I C U V I 0 SI DIN SEC0 LELE XV-X VI 135 ceasca. care s-au instrainat in curgerea anilor. batranul §i fericitul ctitor Stefan eel Mare a poruncit cuviosului Spiridon. CUVIOSUL lOAN MONAHUL Manastirea Voronet (secolele XV -XVI) Smeritul nevoitor loan. op. cartea a fost terminata in anul 1506 ~i apoi ferecata in argint de fiul sau. Pr. care. iar la timpul cuvenit mergea la biserica §i era tuturor iubit pentru blandetea lui. (1507. mai 5)" 6 • Acest smerit nevoitor ~i caligraf a fost dascal in ~coala Mfmastirii Putna. aprins fiind de dorul dumnezeiesc ~i fiind iubitor de cuvintele lui Hristos. El povaJuia pe credincio~i la chilia marelui sihastru. 69-81 . cu mila lui Dumnezeu Domn al Tarii Moldovei.. a inceput bucuros acest Tetraevanghel Manastirii sale din Putna. ~i data Manastirii Putna in anul 1507. la rugaciune ~i post. p. Cu bunavointa TatlHui ~i ajutorul Fiului §i savar~irea Sfantului Duh.

Deci.Cuvintele Sfantului Efrem Sirul". cu care a fost dimpreuna ucenic al Sfantului Daniil. In insemnarea de pe carte scrie: . retragandu-se la metanie ~i mai traind putini ani. se vedeau raclii multe aprinse.. Insa nu aveau biserica sa savar~easca cele sfinte.. s-a facut o minune ca aceasta: Jn toate Duminicile la vremea Utreniei. caci erau saraci ~i departaji de sate... cu rugaciunile Cuviosului Calistrat. ~i am dat -o la Manastirea Voronetului. p. p. se numara ~i o carte cu continut patristic. preori ~i diaconi preaminunati care cantau canonul Invierii lui Hristos deasupra unei 7 8 Ibidem. monahul loan se indeletnicea cu scrierea cartilor biserice~ti. " 7 . CUVIOSUL CALISTRAT SIHASTRUL Manastirea Sucevita (secolele XV-XVI) 8 Ieroschimonahul Calistrat era unul din ucenicii Sfantului Daniil Sihastrul pe cand acesta se nevoia la Manastirea Voronej. a fost racut calugar. . cu invatatura mitropolitului Grigorie . Caci. unde din frageda tine rete ~i din copilarie m-am ragaduit lui Dumnezeu. Dintre carjile copiate de monahul loan. Dar. Raposand dascalul ~i parintele sau duhovnicesc. luand jugullui Hristos cu indemnul ~i . Mai tar~iu s-a nevoit un timp la Manastirea Probata.. Raspfmdindu-se vestea despre acest fericit sihastru. am dorit din inima ~i am dat din dreapta mea agonisita ~i am racut aceasta carte.136 PATERICUL ROMANESC Ajungfmd la varsta de 18 ani. s-a stramutat cu pace la cere~tile laca~uri. apoi a racut cativa ani ascultare pe langa mitropolitul Grigorie Ro~ca (t 1570). 8-9 ~i 101 . Deci. numita a Sfantului Efrem.. fiind iubit foarte cuviosului. ieroschimonahul Calistrat se retrage pe valea paraului Sucevita. adica la miezul noptii. pe care smeritul caligraf o scrie prin anul 1550 pentru manastirea de metanie. ~i aici a sihastrit cuviosul in placere de Dumnezeu multi ani de zile. . cu rugaciunile sfant parintelui nostru Daniil eel N ou ~i unde am primit mantuitorul ~i ingerescul cin ..cu rugaciunile sfant parintelui nostru Daniil eel Nou . neincetat se ruga pentru dansul ~i il povaruia pe calea mantuirii. s-au adunat in jurul sau mai mulri calugari iubitori de lini~te. 235 Dimitrie Dan. caci era un bun caligraf. . dupa ce deprinse de la dascalul sau mqte~ugul luptei duhovnicqti.. unde se nevoiau ca1iva calugari retra~i de lume. ". op. cit...

:-:·-510. Cuviosul Calistrat a fost pictat pe peretele de apus al pridvorului. Bucure~ti. Joe. Apoi. cit..:.Jncesc al Maniistirii Putna.. savar~indu-§i calatoria acestei vieti. a fost al doilea egumen al Manastirii Putna.Paisie eel Scurt''. al inaintevederii ~i al izgonirii duhurilor necurate din oameni. p . zidindu-se din nou biserica Manastirii Sucevita (1583-1586).S F I N TI ~ I C UVI0 ~ I D I N S E C 0 L E L E XV . facand din Manastirea Putna una din cele mai vestite laca~uri manastire~ti de lauda lui Dumnezeu §i de cultura teologica din Moldova. p. Iasfmd la Sucevija o ob~te aleasa cu peste 30 de calugari. Sub egumenia lui s-a mentinut in ob~te aceea~i inalta traire evanghelica in Hristos. Bistrita ~i Moldovita. dupa moartea acestuia a fost ales de sobor parinte duhovnicesc in locul sau. Si a povatuit Mfmastirea Putna cu multa intelepciune timp de 26 de ani. Costachescu. cum a fost Tetraevanghelul scris de ieromonahul Prof. El i~i avea metania tot la Manastirea Neamt. Acesta este al doilea schit de pe valea paraului Sucevita. ~colile de caligrafi. odata cu egumenul Ioasaf. op. Prof. sihastru ~i duhovnic vestit in nordul Moldovei. cit. a intemeiat Schitul Sucevija.. in dragoste ~i ascultare.. de gramiHici ~i de muzica bisericeasca. prof. Petru Rezu~.X V I 137 poienite". ieroschimonahul Calistrat. Dimitrie Dan. Fericitul Calistrat avea inca darul rugaciunii. cuviosul a facut in acea poiana o mica biserica de lemn cu hramul Invierii Domnului ~i. Egumenul Paisie a continuat intru toate ~i a desavar~it opera duhovniceasca a inainta~ului sau. fiind cinstit de toti ca racator de minuni. cit. Aici se copiau ~i se i111podobeau. De asemenea. spre sfar~itul secolului XV. numit . Mai tarziu. Scolile de la Manastirea Putna . 1905: Arlziva ~i Pomelnicul :::. art. de mana smeritilor calugari. ..Sihastria lui Calistrat". venind la ctitoria lui Stefan eel Mare in anul 1470. M. s-au dezvoltat aici. numit la inceput . . Atunci.. CUVIOSUL PAISIE ARHIMANDRITUL AI doilea egumen al Manastirii Putna (t1502) 9 Acest arhimandrit. Victor Bratulescu. incepand din vara anului 1476. numeroase carji de slujba ~i de !m a}atura patristica. Primul egumen al acestei sihastrii a fost insu~i intemeietorul ei. adunand pe toti siha~trii din partea locului. alaturi de Neamt. precum se vede ~i astazi. in chip deosebit. Manastirea ~i comuna Putna. 511-582 9 . s-a mutat cu pace in ceata cuvio~ilor parinti. Apoi.

Scara Sfantului loan Scararul. s-au seris de calugari. unde asistau adesea domnul tarii cu sfetnicii sai. Sub egumenia lui. arhimandritul Paisie. Uisand in urma o ob~te numeroasa de calugari cu o randuiaHi monahaHi din eele mai infloritoare. ~i o aleasa formare duhovnieeasca neeesara unor buni pastori de suflete. arzand manastirea . all'ituri de Cuviosul Daniil Sihastrul de la Voronet. care functiona aici. la porunca lui Stefan eel Mare. Pe lilnga acestea. pe langa euno~tintele teologiee ~i cantarea bisericeasca. i-a fost multa vreme duhovnie ~i sfetnie de taina. Aceasta intensa luerare duhovnieeasea ~i eulturala de la Putna se desra~ura sub povatuirea ~i supravegherea. Cronica ~i Analele Putnene. a reinnoit acoperi~ul bisericii. eu sobor de zeci de preoti ~i cu neintrecuti protopsalti.eu mfma paeatosului Casian" monahul (1467). preotii ~i eredincio~ii de la sate.de istov". arhimandritul Paisie. deprinzand. serise de monahul Chiriac (1470) ~i multe altele care s-au pierdut ~i instrainat. s-a dovedit ~i un vrednic innoitor al ctitoriei lui Stefan eel Mare. Aici a cfmtat ~i a compus marele protopsalt Eustatie monahul acele frumoase manuserise de muzica psaltidi. Tot in aceasHi ~coaHi invatau. egumenul. slujbele de la Putna. Acum se aflau la Putna. In ~eoala de gramatici. Ca. in anul 1484. cat ~i dregatorii din sfatul tarii ~i insu~i marele domn Stefan .permanenta a cuviosului egumen Paisie.eel Bun ~i Sfant". eandidatii de preoti din toate satele Moldovei de Nord. Arhimandritul ~i egumenul Manastirii Putna. sub indrumarea egumenului Paisie. egumenul Putnei. la 15 februarie. . ajutat de duhovnicii.138 PATERICUL ROMANESC Nieodim (1473). Mineiele eopiate . Manastirea Putna a trait epoca cea mai luminoasa ~i mai rodnica din toata istoria ei. §i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu. devenind astfel un adevarat ctitor al acestui sfant laca~. Dupa o neobosita jertra ~i nevointa duhovniceasca. dasealii ~i toti ealugarii din ob~tea sa. raeeau din aceasta manastire un mic Bizant in Moldova de Nord. Negre~it. a zidit noi ehilii ~i a adaugat ~i alte imbunaHitiri. Cuviosul Paisie. Cuviosul Paisie. ajutat de insu~i domnul Moldovei. ~i renumiti duhovnici. care fnvatau poporul dreapta credinta ~i frica de Dumnezeu. timp de peste 26 de ani. 1502. pe langa dascali de teologie. de monahul Vasile ( 14 71-14 72). de la dascalii mi'mastirii. atilt episcopii. caligrafi ~i protopsalti. La duhovnicii Manastirii Putna se spovedeau. Tetraevanghelul seris de monahul Paladie (1489). Predicile Sfantului loan Gura de Aur.

intemeiata dupa anul 1470 din porunca lui Stefan eel Mare. in biblioteca Manastirii Putna. Petru Rezu~. Numele sau se racuse cunoscut in toate manastirile din Moldova )i la curtea marelui voievod.ritor. El preda calugarilor gramatica muzicii psaltice ~i cantarile pe -:ele opt glasuri. Prof. Din aceasta duhovniceasca bucurie a inimii sale izvorau acele cuvioase cantari biserice~ti de lauda lui Dumnezeu. in post. care sunt compozitii personale.. domesticus. Cuno~tea bine limbile greaca ~i slavona ~i ~tia toate dmtarile compuse de marii sfinti ~i protopsalti bizantini ~i atoniti. Protopsaltul Eustatie a fost unul din cei dintai dascali ai . Acest vestit protopsalt avea ~i multa invatatura de carte. Era inca ~i iscusit caligraf. !jcolile de la Manastirea Putna. p. El nu numai ca executa frumos cantarile biserice~ti pe muzica psaltica. in rugaciune ~i in negraita bucurie a Duhului Sfant. copiind mai multe caqi de psaltichie pe care apoi le impodobea cu alese miniaturi. p. Fericitul Eustatie ducea o nevointa cu totul aleasa. ca: loan Damaschin. Arhiva $i Pomelnicul ctitoricesc al Manastirii Putna.Eustatie de la Putna". art. ~colii de gramatica" din Manastirea Putna. 7-8. loan Cucuzel ~i multi altii.S F I N TI SI CUVI0 SI DIN SEC0 LELE XV-XVI 139 CUVIOSUL EUSTATIE PROTOPSALTUL Manastirea Putna (secolele XV -XVI) 10 Cuviosul monah Eustatie a fost eel mai mare protopsalt al secolului XVI. poarta titlul . 1470. _\1nropolia Moldovei". Celelalte carti copiate de el au ajuns in posesia ucenicilor sai ~i s-au pierdut cu timpul. in :nanastirile din Athos ~i era numarat printre cei mai vestiti protopsalti ai Patriarhiei de Constantinopol.. Bratulescu. nr. cit. dascal ~i protopsalt". dar ~i compunea personal pe note unele stihuri. care il pretuia in chip deosebit ~i adeseori venea ~a Putna sa-l asculte cum lauda pe Dumnezeu.M . a cantat slujba sfintirii bisericii. Roman Melodul. Pr. care au mangaiat inimile calugarilor ~i au impodobit slujbele din biserica ~1anastirii Putna aproape o jumatate de secol. V. un singur Irmologhion copiat de mainile sale la sfar~itul secolului XV. de asemenea. a celor 64 de slujitori ~i a zeci de mii de credincio~i. fiind numit de ucenicii sai . Apoi. 511-522 10 . 460-510. la 3 septembrie. Prof. marimuri. in prezenta marelui ctitor. Era cunoscut.Facerea lui Eustatie". C nele din cfmtari. heruvice ~i axioane. Se crede ca era cu metania din ~1anastirea Neamt. in \I. Dintre toate acestea se mai pastreaza astazi. 1966. cu numele de . venind la Putna cu arhimandritul Ioasaf. cunoscut in manastirile din Moldova.

mai traind putin ~i bineplacand Mantuitorului nostru Iisus Hristos. CUVIOSUL PALADIE SIHASTRUL Manastirea Putna (secolele XV -XVI) 11 Schimonahul Paladie a fost in tinerete ucenic al Sfftntului Daniil Sihastrul. la 2 iulie. poate la cererea marelui ctitor. slavind pe Hristos ziua ~i noaptea. Din cartile scrise de el. Cuviosul Paladie se indeletnicea cu scrierea de carti biserice~ti. Deci. dintre care cei mai multi au ajuns vestiti protopsalti in manastirile din nordul Moldovei. Cuviosul Paladie Sihastrul de la Putna s-a stramutat la cere~tile laca~uri in primele decenii ale secolului XVI. pentru a canta neincetat cu ingerii maririle lui Dumnezeu. ~i slujba inmormantarii marelui ctitor Stefan Voda al Moldovei. intemeindu-se Manastirea Putna. 11 Arhiva !ji Pomelnicul ctitoricesc al Maniistirii Putna .140 PATERICUL ROMANESC Timp de peste 40 de ani cat s-a nevoit la Mfmastirea Putna. Dupa orele de rugaciune.Aceasta carte a racut-o Paladie Sihastrul de Putna". Pe fila 181 scrie: . cat ~i bucuria ca marturisqte pe Hristos. Apoi. pe cand Cuviosul Daniil sihastrea in pe~tera din apropierea Manastirii Putna. Mai tarziu. stramutandu-se Cuviosul Daniil la Voronet. 1504. s-a dus ~i acest ucenic cu dansul. atat hrana ~i imbracamintea. Impreuna cu el se nevoiau ~i alti siha~tri din Manastirea Putna. bineplacand lui Dumnezeu ~i crescand duhovnice~te mai multi ucenici. Unul dintre ace~tia era ~i schimonahul Paladie. schimonahul Paladie ~i-a racut o coliba de lemn ~i pamant pe valea parfmlui Putna ~i sihastrea aici in post ~i rugaciune. se mai pastreaza la Manastirea Putna un singur ceaslov copiat in anul 1493. Deci. Din acestea i~i ca~tiga. impreuna cu ucenicii sai. Acest preacuvios parinte s-a invrednicit sa cante. s-a stramutat la cele ve~nice. Caci era bun caligraf ~i vestit sihastru in partea locului. Mai inainte de anul 1460. la Episcopia Radautilor ~i la Mitropolia din Suceava. Cuviosul Eustatie a crescut duhovnice~te ca la o suta de ucenici monahi ~i preoti de sate. avea in jurul sau cativa ucenici pe care ii invata aspra nevointa pustniceasca ~i dragostea de Dumnezeu. cunoscut ~i cinstit de insu~i voievodul Stefan eel Mare.

se imparta~eau ~i slaveau impreuna pe Hristos. Apoi. ca duhovnic ~i dascal al rugaciunii lui Iisus. a fost Cuviosul Chiriac Ieroschimonahul. Petrecerea lui . Ei se nevoiau in bordeie ~i chilii pustnice~ti. iar muntele in care s-a nevoit cuviosul cu ucenicii sai se cheama pana astazi . Acest smerit nevoitor a trait mai intai in ob~tea Manastirii Neamt.-\ceasta se nume~te . Unul din cei mai vestiti siha~tri nemteni. dupa aceea~i randuiaUi. ucenicul Cuviosului Agapie. CUVIOSUL EUFROSIN SIHASTRUL Sihastria Agapia Veche (secolele XV -XVI) Putin mai sus de poiana lui Agapie se afla o alta poiana tot a~a de iini~tita. Mai tarziu. pustnicul Eufrosin. se adunau parin!ii la chilia batranului ~i cantau impreuna Utrenia ~i Sfanta Liturghie. fiind iubit ~i cautat de multi. adunand cativa ucenici in jurul sau. suferind multe ispite de la diavoli. A~a s-a ostenit Cuviosul Chiriac in acest munte peste 30 de ani.Chiriacu". risipite in tot muntele. in frig ~i osteneala. care de atunci 1i poarta numele. La inceputul secolului XVI. ~i-a facut acolo o coliba de lemn ~i pamant ~i se nevoia singur in post ~i rugaciune.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV -XVI 141 CUVIOSUL CHIRIAC SIHASTRUL Manastirea Neamt (secolele XV -XVI) In padurile seculare din jurul Mfmastirii Neamt s-au nevoit siha~tri sfinti inca dinainte de intemeierea ei (secolul XIV). pana la intemeierea Schitului Pocrov (1714). la sunetul unui clopot.Sihastria lui Chiriac". Numai in sarbatori. al carui nume a ajuns pfma astazi. . contemporan cu Sfantul Daniil Sihastrul. popular . Ucenicii sai s-au nevoit fara intrerupere in aceasta sihastrie. inconjurata de paduri seculare ~i strabatuta de un mic parflia~ . retragandu-se la lini~te in muntele dinspre apus. ajungand tacator de minuni ~i inaintevazator. Cuviosul Chiriac Sihastrul ~i-a dat sufletul in mainile Domnului ~i a fost ingropat pe munte. La batranetile sale se adunasera multi calugari in jurul sau. a construit o mica biserica de lemn ~i acolo slujeau.Poiana lui Eufrosin". Aici s-a nevoit multi ani de zile un 5-lhastru vestit. Aceasta a~ezare pustniceasca s-a numit .Muntele lui Chiriac".

mai ales pentru sfintirea vietii de aici. dacteau lauda lui Dumnezeu ~i primeau Sfintele Taine. nici grija de cele pamante~ti. In anul 1483 a 12 13 Istoria Maniistirii Agapia.. iar numele lui se racuse cunoscut multor calugari iubitori de lini~te.Minunea din Colose a Arhanghelului Mihail". ~i mai ales in posturi. unde se nevoiau in post ~i rugaciune. p. cit. calugarii se retrageau in munte. lini~te duhovniceasca. in acest loc s-au a~ezat secole de-a randul nenumarati siha~tri iubitori de Hristos din Agapia ~i din imprejurimi 12 • SF ANTUL IERARH NIFON Mitropolitul Tarii Romane§ti ( t 15 0 8) 13 a. Dupa ce invata carte. Ia inceputul secolului XVI. ajungand cunoscuta pana la mitropolie ~i la domnul Moldovei. biserica cea dintai ~i chiliile Manastirii Agapia Veche ruinandu-se in urma unei alunediri de teren. Peste saptamana.142 PATERICUL ROMANESC era la fel de aleasa ca ~i a dascalului sau. din parinti binecredincio~i. nevoindu-se in Manastirile Cutlumu~.Manastirea lui Eufrosin" sau . Iar in sarbatori se adunau cu totii la biserica.a lui Agapie" s-a dezvoltat ~i mai mult.. 16-19. Viata Acest fericit ~i prea intelept ierarh al Bisericii lui Hristos s-a nascut prin anii 1435-1440 in Peloponez-Grecia. in timpul acestui cuvios. cit. Marea Lavra ~i Dionisiu. . Iar trupul sau purtator de buna mireasma a fost ingropat in livada sadita de el ~i de ob~tea sa. Aceasta sihastrie era cunoscuta ~i cu numele de . Toti practicau rugaciunea lui Iisus ~i se hraneau din lucrul mainilor lor. care pastra intru totul randuiala Uisata de Cuviosul Agapie. Caci in ob~tea sa nu era nici vorba dqarta. paza a gandurilor. numita .Livada Parintilor". care apoi i-au fost ucenici. op. tikere. Simtindu-~i sfar~itul aproape. 338 .Manastirea Sfantului Mihail". ci permanenta rugaciune. se face calugar ~i se retrage la lini~te in Muntele Athas. bucurie ~i desavar~ita dragoste. SfinJi romani . Pomelnicul ctitoricesc al Maniistirii Agapia VieJile SfinJilor pe luna august in 11 zile. Cuviosul Eufrosin a dat ucenicilor sat sarutarea cea mai de pe urma ~i s-a odihnit cu pace in cere~tile laca~uri. Sub egumenia Cuviosului Eufrosin. Primul egumen al noii sihastrii a fast insu~i pustnicul Eufrosin. p.. pustnicul Eufrosin cu ucenicii sai au construit o alta biserica de lemn cu hramul .. nici tulburare. sihastria zisa . op.

din cauza unei casatorii nelegitime. s-a dus cu ucenicul sau la Manastirea Dianisiu. in acela~i an. 1517. Dupa ce indreapta pe calea cea buna pe multi cre~tini. ca eel mai iscusit dilugar atonit ~i pastor devotat de suflete din acea vreme. sratuind. ivindu-se o grava neimelegere intre marele ierarh ~i domnul muntean. indemnand. Sfantul Ierarh Nifon a fost canonizat la Manastirea Curtea de Arge~ de catre Teolipt I. b. ~i. a adormit in Damnul. la Manastirea Vatopedu. in anul 1486 este numit patriarh al Canstantinopolului. Sfantul Nifon s-a retras din scaun ~i a plecat din nou in Muntele Athas. mustn'l11d ~i zidind duhavnice~te pe toti. Drept recuna~tinJa. ca un necunoscut. care le depune la ctitoria sa. iar la 16 august. cand se praznuie~te in calendar. pentru sfintenia vietii lui. Simtindu-~i aproape sfar~itul. moa~tele Sfantului Nifon au fast restituite Manastirii Dionisiu. preoti ~i dregatori ~i indeparteaza unele sminteli din Biserica lui Hristos. atonitii daruiesc capul ~i mana dreapta a Sfantului Nifon lui Neagoe Basarab. iar arhimandritul Daniil. restaurata integral de Vasile Lupu. 11 august. 1-au intampinat fraJii ~i calugarii cu multa dragoste. Neagoe Basarab ~i Petru Rarq. dupa doi ani este schimbat din scaunul patriarhal ~i se nevaie~te in post ~i rugaciune la un schit intemeiat de el. tematori de Dumnezeu ~i cu multa gnJil pcntru turma. in anul 1505. dupa putin timp. de la domn pana la credincio~ii de rand. la anul 1508. invatand pe toti frica de Dumnezeu ~i dreapta credinta. Timp de cinci ani s-a ostenit mult sa calauzeasca poporul dupa invatatura Sfintei Evanghelii. Apoi a hotarat in sinod intemeierea a doua episcopii nai in ora~ele Ramnicu-Valcea ~~ Buzau ~i a randuit peste tot pas tori buni. Fiind foarte invatat ~i impodobit cu darul cuvantului ~i al smereme1. Aici pastore~te bine turma cea cuvantatoare trei ani de zile. impreuna cu Sinodul Tarii Romane~ti ~i cu toti egumenii Muntelui Athos. -=and a intrat fericitul Nifon intaia oara in Muntele Athas. cea mai inalta treapHi ierarhica in Biserica Ortodoxa. care au luat parte la sfintirea frumoasei manastiri de la Arge~. Sfilntul Ierarh Nifon este adus ~i numit mitropolit al Tarii Romane~ti de caLre domnul muntean Radu eel Mare. patriarhul Constantinapolului. moa~tele Sfantului Nifon au fast aduse in Tara Romaneasca ~i au stat la Manastirea Dealu. in jurul anului 1500. mai-marele Muntelui. 1517. manahi. Fapte ~i cuvinte de invatatura 1. Imre anii 1515-1517. 1-a zis: .SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV -XVI 143 fost ales mitropolit al Tesalonicului.

intr-un glas. toti episcopii. i-au raspuns atonitii. lenqul ~i pacatosul. ca a~a este voia lui Dumnezeu sa inmulte~ti talantul ~i sa se mantuiasca multi prin tine. lata. insa mare primejdie imi va urma de pretutindeni. sa ne inveti pe noi. sa inveti cele de folos pe fratii adunati aici. murind mitropolitul Tesalonicului. ca sa ne folosim cu totii.Parinte.Cine sunt eu. care i-a zis: . .Parintilor ~i fratii mei. clericii ~i monahii au ales pastor in loc pe fericitul Nifon de la Dionisiu. rugati-va Domnului pentru mine! 3. a auzit preabunul Dumnezeu rugaciunea mea. parinte Nifon. supunandu-se poruncii ascultarii. cand abia imi pot mantui sufletul meu eel pacatos? . a raspuns Sfantul Nifon: . nici doctorilor iscusiti. precum hotarati. au trimis doi episcopi cu scrisori Ia Manastirea Dionisiu sa-l ia pe Sfantul Nifon. Deci. deci.144 PATERICUL ROMANESC . Aici te vei .0. a raspuns el. ca toti de ob~te. nu sunt vrednic sa dau doctorii celor sanato~i. Sfantul Ierarh Nifon a fost chemat de Radu eel Mare. ci sa le imparta~e~ti ~i altora. domnul Tarii Romane~ti. cum pot sa fug de calea pocaintei ~i sa iau asupra mea grija atator suflete. ca suntem cu totul lipsiti de invatatura duhovniceasca.Preacuvio~i parinti. fericitul Nifon ~i-a plecat capul in jos ~i a inceput a le grai cuvinte de mantuire. de pastori ~i invatatori. te cer pe tine ale fi pastor. De aceea.Du-te. sa nu te impotrive~ti dumnezeie~tii hotarari. Te rugam. fie voia Domnului. Cerfmd iertare de la ei. Dupa trei ani de pastorie a Mitropoliei Tesalonicului ~i apoi. alti patru ani. . Caci era atat de dulce ~i intelept la vorbire. caci mai ales eu am trebuinta de vindecare de la ei. Iar el le-a zis: .Parinte Nifon. nu se cade sa pastrezi dumnezeie~tile cuvinte numai pentru tine. sa primesc pe grumazul meu cu totul ranit un jug a~a de greu? Eu am venit in locul acesta sa rna lini~tesc ~i sa rna sfar~esc: Deci. m-am in~tiintat de la multi despre tine ~i m-am rugat lui Dumnezeu sa rna invredniceasca a te vedea mai inainte de moartea mea. 2. sa pastoreasca mitropolia de la Curtea de Arge~. incat toti se minunau. 1-a spus ~i egumenul manastirii: .Ma rog arhieriei tale sa vii in Muntenia. caci Domnul mi-a poruncit in noaptea aceasta sa nu-ti impiedic calea ta! La urma. a Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului. au raspuns tesalonicenii. cinstite parinte. in anul 1483. incat cei ce ascultau nu se puteau desparti de el ~i uitau de hrana cea trupeasca.

Iar eu. Nu voiesc pentru nevoile rnele nici bani. La urma i-a adaugat: Tu. ca mare pedeapsa va veni peste locul acesta ~i vei fi in primejdie ~i tu cu tot neamul tau. in anul 1505. de voi avea indrazneala catre iubitorul de oameni Dumnezeu.Fiule Radu. dar sa dea Dumnezeu s-o tii pana la sfar~it. le-a dat eel de pe urma . Dar sa-ti aduci aminte de mine. Neagoe Basarab. pentru ca oamenii se pleaca lesne spre lucrul eel rau. care ai stapanirea in mainile tale. Multe necazuri ~i dureri ~i nenumarate rele vor veni peste voi. insa voi ve!i muri in raradelege. pentru care Domnul meu . de vei pazi poruncile pe care ti le-arn dat. Nu numai ca te vei izbavi de orice primejdie. De asHizi te avem povatuitorul ~i pastorul nostru. Chiar tu. ll voi ruga pentru tine. Caci i-a adunat pe toti in biserica. sa prime~ti duhovnicescul meu sfat. ca s-o curete de tot pacatul ~i s-o sfinteasca. Sfantul Ierarh Nifon a plecat din nou la iubita lui lini~te ~i smerenie din Muntele Athos. iti laud socoteala cea buna. pe care doresc sa le pazesc pana la sfar~itul vietii mele. Atunci rna veti cauta. 4. Eu rna voi duce unde rna va indrepta Domnul. Orice voi face spre indreptarea voastra. ca sane inveti calea mantuirii ~i sa se faca orice vei porunci! Sfantul Nifon a raspuns: . s-o primiti cu multumire. parintele tau duhovnicesc. pentru ca nici o lege nu rna lasa.Vad. Inainte de plecare a zis cu amaraciune catre domnul muntean: .XV I 145 odihni ~i toti te vom primi cu bucurie.Sa ~tii ca toata puterea mea este legea Bisericii. nici la mic ~i sa faci judecata dreapta. Ea va fi curata ~i sfanta prin lucrarea dumnezeie~tilor porunci. Pastorind Biserica ~i poporul binecredincios al Tarii Romane~ti timp de cinci ani. fiul meu. se face mare cadere multora. Eu am fost randuit de Domnul ca sa cert pe cei faradelege ~i nu vreau sa fiu parta~ la a ta raradelege. dar nu rna veti mai gasi in viata! Iar catre fiul sau duhovnicesc. de vei gre~i. caci.Si-a varsat preasfantul Sau sange. casatorind pe sora lui cu un boier moldovean ce-~i lasase femeia ~i copiii. Dar Preamilostivul Dumnezeu te va pazi de tot raul. Sa nu cauti la fata nici la mare. Apoi 1-a binecuvantat ~i 1-a sarutat. din cauza raradelegii racute de domnul muntean. nici vreo cinste nu cer de la tine. se cade sa sratuie~ti pe toti supu~ii tai ~i sa pedepse~ti pe cei rara randuiala. ci ~i la mare cinste te vei ridica ~i se va vesti numele tau in toate partile.S F I NT I SI C U VI 0 SI DIN SEC 0 L E L E XV . nici haine. a zis: . atunci cand domnultarii va calca legea ~i va deraima sfintele canoane. pe care il iubea foarte mult. care este de la Dumnezeu. La fel a racut cu tot clerul ~i poporul iubitor de Hristos.

Sfantul Nifon a zis catre ucenicul sau Ioasaf: . Noaptea i s-a aratat in vedenie Sfantul loan Botezatorul. nu departe de el. patronul Manastirii Dionisiu. De aceea. Sfantul Nifon a mers cu un calugar batran §i duhovnicesc. §i merge sa se bucure in ceruri! 7.Mergi. Macarie. in afara zidurilor ei. dupa ce a fost inchis §i batut. Dupa obiceiul acestei manastiri. ca astazi s-a savar§it prin mucenicie fratele tau. Macarie §i Ioasaf.146 PATERICUL ROMANESC cuvant de invatatura. a p1ecat spre Sfantu1 Munte. Dupa putin timp. manastirea sa din tinerete. fiule. La miezu1 nopJii s-a de§teptat batranu1 sa se roage §i. i s-a taiat capul. ca sa nu va pagubiti mai multl . Paze§te-te sa nu spui aceasta vedenie nimanui.Aduna toata fratimea §i ie§iti intru intampinarea patriarhului Nifon. 1-a binecuvantat cu Sfanta Cruce §i 1-a sarutat.Parinte Petronie. anume Petronie. a vazut pe Sfantul Nifon stand 1a rugaciune cu ochii §i maini1e inaltate 1a cer. in calea marturisirii. aceasta dovede§te curatenia desavar§iHi a barbatu1ui §i ne arata ca prin el se vor lumina multi.Sa §tii. ca dupa dorinta ta te vei invrednici sa prime§ti cununa muceniciei §i te vei bucura impreuna cu mucenicii §i cuvio§ii! Apoi. Sfantul Nifon cunO§tea cu duhul ca ucenicul sau Macarie dorea sa marturiseasca pe Hristos §i sa ia cununa muceniciei. petrecandu-1 pe ca1e. §tiind ca aceasta este dupa voia lui Dumnezeu. fiira a fi cunoscut §i a spune cuiva cine este. iar dimineata s-a dus in taina 1a manastire §i i-a spus egumenului. Cunoscand cu duhu1 ziua cand ucenicul §i-a dat viata pentru Hristos. 6. fiecare monah nou venit trebuia sa faca un timp ascultare la catari §i sa aduca cu ei lemne din padure. 1uandu-§i ucenicii sai. 5. ca sa nu auda e1 §i sa se duca de la noi. inva1uit intr-o lumina divina care se · ridica pana sus §i stra1ucea in jurul lui. a marturisit cu indraznea1a pe Hristos in fata turcilor ce ocupasera ora§ul §i toate tarile din Balcani §i. Batranu1 Petronie a cazut de spaima 1a pamant. i-a zis ucenicu1ui: . Sfantul Nifon a fiicut aceasta ascultare cu smerenie §i dragoste pana cand 1-a descoperit Dumnezeu intregii Ob§ti in chip minunat. Fiind randuit cu paza Manastirii Dionisiu. egumenului acestei ob§ti §i i-a poruncit: . Fiind in Manastirea Vatopedu. fiule. fugind de lauda. Ajungand Macarie in Tesalonic. ca-i ajunge atata smerenie ce a aratat-o ca un simplu monah. Sfantul Nifon Patriarhul §i-a luat ucenicul §i au plecat in taina de 1a Vatopedu la Dionisiu. i-a binecuvantat cu 1acrimi in ochi §i. Acesta i-a raspuns: . caci ne vom pagubi de un om ca acesta pe care ni 1-a daruit Dumnezeu.

S F I NT I

SI

CUVI0

SI

DIN S E C 0 L E L E XV -XV I

147

Dqteptandu-se, egumenul a batut toaca, a adunat toaHi ob~tea ~i le-a spus ruturor ca monahul necunoscut care face ascultare la catari este Sfantul Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Apoi, cand patriarhul se intorcea de Ia padure ca un argat, cu catarii incarcati cu Iemne de foe, in fata portilor de intrare, clopotele manastirii au inceput sa sune singure, iar parintii toti 1-au intampinat cu mare cinste, cu radii ~i cu tamaieri. Dupa ce toti i-au tacut metanii ~i i-au sarutat sfintele lui maini, egumenul i-a zis: - 0, luminatorule al lumii, ajunge atata rabdare din partea sfintiei tale; ajunge suferinta desavaqita pe care ai indurat-o de bunavoie; ajunge atata smerenie care ai aratat-o, ne~tiindu-te noi, nepriceputii! Iar Sfftntul Nifon, cu multe lacrimi, le-a zis: - Parinti ~i frati ai mei, pentru aceasta rn-a ascuns pe mine Domnul in acest loc mantuitor de suflet, ca eu am cerut de la El sa rna izbavesc cu grijile lumii ~i sa fiu miluit in ziua cea mare a judecatii. Ca daca nu ne vom lepada de parinti, de frati, de rudenii ~ide toata mandria acestei lumi, dupa cum ne-a poruncit Hristos, nu suntem vrednici sa-l urmam Lui. 8. Odata, venind corabia manastirii cu hrana, iar marea fiind cuprinsa de furtuna, Sfantul Nifon a intrat in corabie ~i odaHi a incetat furtuna. AWi data, fratii i-au cerut sa se roage pentru ei ca sa calatoreasca tara primejdie pe mare ~i sa aduca cele de nevoie manastirii. Iar elle-a zis: - Daca nu va veti lenevi de randuiala ~i rugaciunea voastra ~i daca nu veti grai de~ertaciuni ~i cuvinte necuviincioase, atunci va va ajuta Domnul ~i va va feri de toata intamplarea cea rea. Apoi, rugandu-se in genunchi pe un fier din corabie, le-a spus monahilor: - Fratilor, puneti acest fier la loc curat ~i cand veti fi in primejdie de inecare, sa atarnati acest fier in mare ~i veti dHatori tara primejdie. 9. Ajungand Sfantul Nifon la varsta de 90 de ani ~i simtindu-~i aproape sfaqitul, a adunat toata ob~tea, a cerut iertare de la ei ~i le-a poruncit sa pazeasca cu mare grija randuielile vietii monahice~ti, nevoindu-se cu toata silinta pentru doba.ndirea imparatiei cere~ti. Apoi le-a zis: - Fratii mei, cereti de la smerenia mea orice cerere duhovniceasca voiti, mai inainte de a-mi da duhul in mftinile Domnului! Iar monahii i-au raspuns: - Voim sa ne dai in scris dumnezeie~tile tale rugaciuni, ca sa se citeasca la mormfmtul fiecarui frate cand va muri, ca sa ia dezlegare de pacate. Atunci Ie-a lasat o rugaciune pentru dezlegarea celor adormiti. Apoi, trimitand pe :1cenicul sau Ioasaf la Constantinopol, ca sa-l marturiseasca pe Hristos ~i sa ia .:ununa muceniciei, Sfantul Ierarh Nifon ~i-a dat sufletul in mftinile lui Durnnezeu, la 11 august, 1508, fiind plans de toti calugarii Muntelui Athos.

148

PATERICUL

ROMANESC

Dupa ce au racut la Dionisiu priveghere de toata noaptea, a doua zi au sarutat toti sfintele sale moa~te ~i le-au ingropat cu mare cinste ~i plangere in cimitirul mfmastirii. 10. A intrebat oarecare frate pe Fericitul Nifon14 , zicand: - Spune-mi, parinte, cuvant de folos, cum sa rna mantuiesc? Si a raspuns staretul, zicand: - Daca voie~ti, fiule, in mijlocul oamenilor a locui, aceasta e~ti dator a pazi: a nu prihani nicidecum pe cineva, a nu osandi, a nu ocari, a nu te intarata, a nu deraima, nici a te socoti pe sineti ca ~i cum vreun lucru bun ai racut candva, ~i a te pazi de a zice: ,Cutare bine petrece, iar cutare intru neinfranare", ca aceasta este aceea, adica ,nu judecati"; ci pe toti cu deopotriva ochi, cu o punere inainte, cu un gand ~i cu proasta inima vezi-i; ~i-i prime~te pe toti cape Hristos. Sa nu pui urechea ta lfmga omul ce clevete§te, nici sa te indulce~ti cu unul ca acesta, ci cu tacere multa tine-ti gura ta, zabavnic fiind la gdiire ~i grabnic la rugaciune, ~i sa nu prihane~ti candva pe eel ce clevete~te, nici pe altul oarecare ce lucreaza raradelege, ci de-a pururea cauta la ale tale gre~eli, ~i prihane~te-te pe sineti §i defaima-te in fiecare zi. - Aceasta, parinte, a nevoitorilor celor desavar§iti este! a zis fratele. Si a zis fericitul: - Fiule, tineretea, daca are smerenie, destul este ei. Ca nimic nu cere Dumnezeu de la tfmar, tara numai curatie ~i smerenie. Deci tu, fiule, fii bland ~i pa~nic, indurat ~i milostiv, ~i tine-te pe sineti dedesubtul tuturor oamenilor §i vei fi intru adevar sala§luindu-te cu Dumnezeu; ~i nevoie§te-te §i de a nu naluci cu mintea cum ca ai ajuns la masurile cutarui sfflnt, ci graie§te-ti tie insuti de-a pururea a§a: «Suflete, cuno§ti ca intru pacate am covar§it §i pe draci, iar vreun lucru bun inca n-am racut pentru Dumnezeu; §i vai noua, smeritule, ce vom face in ziua Judecatii?» Si fie-ti rugaciunea ta, fiule, in toata vremea vietii tale ca a unui pacatos, zicand in fiecare clipa: «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule al lui Durnnezeu, miluie§te-ma»; ~i aceea, adica: «Doamne, curate~te-ma pe mine, pacatosuh>. Zi §i graiul acesta totdeauna: «Doamne, de cele ascunse ale mele curate§te-ma ~i de cele straine fere§te pe robul Tau». Cunoa§te inca §i aceasta, ca niciodata sa nu te multume~ti cu lucrurile cele bune ale tale, nici a cuteza spre dansele, ca nu §tii de sunt placute lui Dumnezeu sau neplacute. Pentru aceasta, cuteaza mai vartos spre Dumnezeu §i spre puterea Lui, ca ni~te tarana nefolositoare socotindu-te pe sineti, §i de aici este indreptarea".
14

Urmatoarele 4 capete sunt extrase din mss. rom. 3723, f 344-346, (B.A.R.)

SF INTI

SI

C U VI 0

SI

DIN SEC 0 L E L E XV- XV I

149

11. Zis-a iara~i fratele: - Parinte, cum poate omul sa biruiasca toata ispita ce-i vine lui asupra de la vrajma~ul? Raspuns-a staretul: - Fiule, orice fel de ispita de ti-ar veni tie asupra, tacerea este biruinta ei ~i smerenia §i a zice: «Blagoslove§te, Parinte»; §i toate lucrurile celui smerit cugetator cunoscute sunt la Dumnezeu §i laudate de ingerii Lui, iar tuturor dracilor de spaima ~i infriCO§ate. Deci tu, fiule, ra-te smerit cu inima ~i zdrobit foarte, ca sa doreasca Duhul Sfant a Se sala§lui intru tine, §i sa-ti dea tie putere de a goni de la tine toata grija lumeasca. 12. Intrebat-a iara§i: - Oare precum acum s-au inmultit sfintii intru toata lumea, a§a §i la sfar~itul veacului? Zis-a lui fericitul: - Fiule, pana la sfar§itul veacului nu va lipsi prooroc Domnului Dumnezeu; a§ijderea nici satanei slujitor. insa in zilele cele mai de apoi, cati intru adevar vor sluji lui Dumnezeu, se vor ascunde pe sine§i cu buna istetime despre oameni, §i nu va fi intru dan§ii de a savar§i semne §i minuni precum in zilele de acum, ci pe cale lucratoare §i masurata vor calatori cu smerenie, §i mai mari decat Parintii cei purtatori de semne se vor afla intru Imparatia lui Dumnezeu. Pentru ca atunci nimeni nu va fi in ochii lor ca sa faca semne, ca dintr-o pricina ca aceasta, de a doua oara atintindu-se oamenii foarte cu osardie sa se duca catre nevointa. Ca vor fi cei ce impodobesc scaunele preotiei intru toata lumea cu totul neiscusiti, ne§tiind §tiinta de fapta buna; a§ijderea inca §i cei mai mari ai monahilor vor fi, caci se vor birui cu totul de lacomie de pantece toti, §i de marirea de§arta, ~i vor fi mai vartos sminteala oamenilor, §i nu pilda. Pentru aceasta mai vartos va fi nebagata in seama fapta buna, caci atunci iubirea de arginti va imparati. Si vai monahilor celor ce sunt bogati cu aur! Ca ocara vor fi ace§tia lui Dumnezeu, §i nu vor vedea faja Domnului Celui Viu. Monahul sau mireanul care i§i da aurul sau cu dobanda, de nu se va departa de o lacomie ca aceasta, intru adancul tartarului se va afunda, ca nu vrea sa le aduca pe dansele roada lui Dumnezeu prin facerea de bine a saracilor. Pentru aceasta, fiule, precum mai-nainte am zis, de necuno~tinta tinuti fiind, cei mai multi se vor prapastui intru latimea diii late §i largi, ratacindu-se. 13. Intrebat-a iara§i fratele: - Spune-mi mie, parinte, cum unii i§i necajesc trupurile lor prin infranare, §i patimile imparatesc intru dan§ii - mania, vrajba, pomenirea de rau, zavistia, §i, cea mai rea decat toate, nemilostivirea §i zgarcenia -, iar altii din cei imbunatatiti, §i mananca, §i beau vin, §i nici un lucru al pacatului nu se afla intru dan§ii? Ce oare este aceasta? Cuviosul a zis:

150

PATERICUL

ROMANESC

- Precum mi se pare, fiule, di cei ce postesc mult §i nu se indrepteaza, din gura lor patimesc; ca eel ce nu are pazire gurii sale totdeauna, macar tot anul de ar posti, nimic nu se folose§te. Pentru ca, daca diavolul te zadara§te pe tine spre iutime, tu sa nu graie§ti, §i ai biruit patima. Iara§i spre zavistie de te duce pe tine vrajma§ul, tu sa nu clevete§ti, §i cu totul ai biruit pe vicleanul, ca rodul zavistiei clevetirea este. Daca te va infoca pe tine bfmtuitorul spre curvie, sa nu deschizi gura ta spre vorbire de muiere, nici la mancare §i la bautura prea mult sa intri, §i 1-ai biruit pe dansul; §i, luand vreun lemn mic, bate-te pe sineti, §i durerea gone§te razboiul. Ca de folos iti este tie ca unul din madularele tale sa il pierzi, §i nu tot trupul sa se arunce in focul gheenei. Daca vierul §i porcul salbatic vor porni pofta spre bucate de mult pret, mergand la ie§itoare, invata-te putoarea lor. Daca te va acari pe tine cineva sau te va osandi sau te va jigni, §i tu smere§te-ti gandul tau §i osande§te-te pe sineti ca pe un pacatos. ~i adu-ti aminte ca Hristos, Fiul lui Dumnezeu, scuipat a fast, batjocorit de oameni pacato§i, §i cu trestia capul I-a fast batut; §i atunci socote§te-te pe sineti nevrednic de a tdii. Iar pentru cei imbunatati!i ce mananca §i beau, cunoa§te, fiule, ca aceia osta§i viteji sunt, care au calcat capetele pacatului; ca acum sunt domni §i stapanitori, fiindca au luat darurile nepatimirii de la Dumnezeu, ca mai intai infranandu-se §i nevoindu-se au dobandit scopul pe care il doreau. insa sunt §i cei ce fac pe aceasta, iar apoi, iara§i lini§tindu-se, pe cele ale infranarii le lucreaza, implinind pe urma in chilie prin nemancare pe acele ce au lipsit inaintea oamenilor. 14. in anul 1512, potrivit proorociei sale, Neagoe Basarab, ucenicul sau, ajunge damn al Tarii Romane§ti. in anul 1515, moa§tele Sfantului Nifon au fast aduse in Muntenia, la Manastirea Dealu, unde au stat doi ani de zile §i au fast a§ezate de evlaviosul damn intr-un chivot de argint mare, donat de el. in anul 1517, la 16 august, Sffmtul Nifon a fast canonizat ca sfant la Manastirea Curtea de Arge§ de patriarhul ecumenic Teolipt cu tot sinodul. Aceasta a fast prima canonizare de sfinti cunoscuHi in tara noastra. Apoi, sfintele sale moa§te au fast trimise cu mare cinste la Manastirea Dionisiu, unde se afla §i astazi. Drept recuno§tinta, ob§tea de la Dionisiu a dat in dar voievodului Neagoe Basarab capul §i mfma dreapta a Sffmtului Ierarh Nifon, care au stat la Manastirea Curtea de Arge§, iar din anul 1949 se pastreaza in Catedrala Mitropoliei din Craiova. Sfinte Ierarhe Nifon, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

D I N S E C 0 L E L E XV - X V I

151

SFANTUL lOAN DE LA PRISLOP (secolele XV -XVI) 15
Intre sfintii romani canonizati recent se numara ~i Cuviosul loan din Manastirea Prislop-Hunedoara. Aceasta manastire, a~ezata intr-o zona lini~tita de munte aproape de Hateg, a fost la inceput o midi sihastrie de rugaciune pentru calugarii iubitori de Hristos. La inceputul secolului XV, Sfantul Nicodim de la Tismana intemeiaza aici manastire cu viata de ob~te, numitl1 multa vreme Manastirea Silva~ul, dupa satul cu acela~i nume din apropiere. Aici s-au nevoit de-a lungul secolelor XV -XVIII multi calugari cu viata sfanta din Transilvania ~i de peste Carpati. Unul dintre marii siha~tri de la Prislop, care a ramas in evlavia credincio~ilor din Tara Hategului ~i din intreaga noastra tara, este ~i Cuviosul loan de la Prislop, cinstit in traditia locala cu numele de ,Sfantul loan de la Silva~". Amintirea lui se pastreaza pe scurt, atat in traditia orala legata de Manastirea Prislop, cat ~i intr-o cronica anonima in versuri compusa de localnici, intitulata ,Plangerea Sfintei Manastiri a Silva~ului, din eparhia Hategului din Prislop", scrisa in secolele XVII-XVIII. Dupa aceste izvoare orale ~i scrise, Cuviosul loan era localnic din satul Silva~ul de Sus, fiu de parinti foarte credincio~i. Renuntand la casatorie din marea sa dragoste pentru Hristos, fericitul loan intra in ob~tea Manastirii Prislop (Silva~ul) pe la sfftr~itul secolului XV sau inceputul celui urmator. Nevoindu-se aici multi ani in aspre osteneli, precum: post indelungat, rugaciuni neincetate, lacrimi, privegheri ~i ascultare ~i sporind mult in sfintenie, Cuviosul loan s-a retras in munte la deslivar~ita lini~te, pe valea paraului Silvut. Aici, la un kilometru mai sus de manastire, in malul stancos ~i · adanc al paraului, marele sihastru ~i-a sapat singur cu dalta o mica chilie ce se pastreaza ~i asUizi ~i este cunoscuta in partea locului cu numele de ,chilia" sau ,casa sfantului". Credincio~ii aveau mare evlavie catre el ~i multa incredere in rugaciunile lui, incat il cinsteau ca sfant inca din viata ~i veneau adesea la pe~tera sa-i spuna necazurile ~i sa-i ceara sfatul. in aceasta pe~tera, sapata cu atata osteneala de mainile lui, s-a nevoit Cuviosul loan multi ani, luptandu-se cu barbatie cu ispitele diavolilor. Caci. uneori il luptau cu somnul, alteori, cu dureri in trup ~i naluciri de tot felul: alteori, cu duhul desfranarii il chinuiau, iar alteori, cu plirerea de sine ~i cu
15

Pr. prof. M. Pacurariu, Cuviosul loan de Ia Prislop, In SfinJi rom{mi ... , op. cit., p. 350

152

PATERICUL

ROMANESC

duhul slavei de~;arte il amenintau. Insa, fericitul sihastru, intarindu-se cu semnul Sfintei Cruci, didea la rugaciune cu mainile inaltate la cer §i nu se ridica pana nu-i alunga pe demoni. Dar cati ani s-a nevoit aici in ,casa sfantului", pe cati a vindecat cu rugaciunile sale §i care erau ostenelile cele de taina numai singur Dumnezeu le §tie! Vazand diavolul ca este mereu biruit prin rugaciunile Cuviosului loan, a reu§it sa-l ucida intr-un chip ca acesta. Pe cand Cuviosul loan i§i sapa cu dalta o fereastra in peretele chiliei, un om inarmat de pe malul celalalt al paraului, fiind la vanatoare, l-a impU§Cat cu ingaduinta lui Dumnezeu, crezand ca este 0 fiara. Astfel §i-a dat duhul in mainile Mantuitorului nostru Iisus Hristos, ca un mare sihastru martir §i rugator neadormit al neamului nostru. Apoi, rudele i-au ridicat sfintele moa§te din pe§tera §i le-au depus in , biserica satului. Auzind despre ele, cativa calugari din Tara Romaneasca au cerut moa§tele Cuviosului loan de la Prislop, pe care, primindu-le in dar, le-au dus peste CarpaJi, la manastirea lor. Probabil, au fost duse la Tismana, la Bistrita Olteana, la Curtea de Arge§ sau Cozia, care au fost dintotdeauna atat de legate de credincio§ii §i manastirile Transilvaniei. Sufletul lui insa este numarat in ceata sfintilor §i se roaga pentru mfmtuirea tuturor. Sfantul loan de la Prislop a fost canonizat la 20-21 iunie, 1992, §i se praznuie§te la 13 septembrie.

MITROPOLITUL GHEORGHE I al Moldovei ~i Sucevei ( 1 4 7 7- 15 0 8) 16
Mitropolitul Gheorghe I a fost eel mai ales ucenic al marelui ierarh Teoctist I. El a pastorit Biserica lui Hristos din Moldova timp de 34 de ani, continuand cu aceea§i intelepciune duhovniceasca opera dascalului sau. Acest mitropolit vrednic de lauda ,din tinerete a fost inchinat lui Dumnezeu in Manastirea Neamt", in a doua jumatate a secolului XV. Aici §i-a tuns perii capului in anul 1468, prin mana mitropolitului Teoctist I, parintele sau sufletesc, deprinzand de la cuvio§ii batrani tainele vietii duhovnice§ti. Aici, in cea mai vestita vatra a Ortodoxiei din Moldova, a invatat mitropolitul Teoctist multa carte - limbile greaca §i slavona, dogmele credintei ortodoxe §i talcul Sfintelor Scripturi.
16 Istoria Bisericii Ortodoxe Ronu1ne, vol. I, Bucure~ti, 1957, p. 234-238: Pr. N. M. Popescu, Glzeorghe-David, mitropolitul Moldovei (t 1508, aprilie 1), in rev. ,B.O.R.", 1936, p. 56; Cronica lui Grigore Ureche

SF I NTI

~

I C UVI0

~

I DIN SEC0 LE LE XV-X VI

153

Dupa ce deprinde bine cuno§tintele duhovnice§ti ce se puteau invata din bel§ug in lavra, ajunge mai intai duhovnie iseusit. Apoi, pentru petreeerea sa cuvioasa, ob§tea Manastirii Neamt 1-a ales egumen al marii lavre, povaruind cu pricepere sufletele monahilor pe ealea mantuirii, pe care o pastore§te cu parinteasca dragoste §i intelepciune 17 ani de zile. Ob§tea sa numara prin 1475 peste 200 de dilugari. In timpul staretiei sale, marea lavra numara pana la 200 de ealugari, din care unii erau vestiti duhovniei, altii, iseusiti traducatori §i seriitori de earti. iar altii, smeriti ascultatori §i slujitori ai eelor sfinte. in jurul Mfmastirii Neamt se nevoiau, de asemenea, numero§i siha§tri iubitori de lini§te §i rugaeiune, ale diror nume sunt serise in eartea vietii. in anul 1477, staretul Gheorghe este ales de tot sfatul tarii mitropolit al Moldovei, in locul batranului Teoetist, mutat la eele ve§nice. Mitropolitul Gheorghe, fiind eu metania din Mfmastirea Neam1, s-a numit mai tftrziu ,Nemteanul". Prima sa grija a fost sa indemne §i sa sustina pe ~tefan eel Mare la zidirea de noi Iaca§uri de rugaciune, spre lauda lui Dumnezeu §i mangaierea poporului. Astfel, eu sfatul §i binecuvfmtarea sa, marele voievod a zidit §i rezidit din temelie numeroase mfmastiri, ca: Sfantul Ilie-Suceava (1479); Sfantul Ilie, Flore§ti-Vaslui (1480); Patrauti-Suceava (1487); Voronet (1488); biserica Sfantul Gheorghe-Harlau (1492); biserica Sfantul Nicolae-la§i (1491-1493); Borze§ti-Bacau (1493-1494); Sfintii Arhangheli, ScftnteiaVaslui (1494); Probata (1495); Razboieni (1496); Tazlau-Neamt (1497); biserica Manastirii Neamt (1497); clopotnita Mftnastirii B~strita ( 1498) §i Mftnastirea Dobrovat-la§i (1503). S-au mai zidit eu sfatul sau peste 35 de biserici din piatra la curtile domne§ti precum §i in numeroase sate din 'Moldova. Pe toate aceste biserici le-a sfintit mitropolitul Gheorghe, in prezenta voievodului §i a numero§ilor credincio§i, randuind peste tot calugari §i stareti din cei mai ale§i. Evlaviosul ierarh al Bisericii lui Hristos iubea pe toti, ca un adevarat parinte al Moldovei, §i era iubit de tot poporul, de la domn pana la eel mai de pe urma taran. ~tefan eel Mare il avea de parinte duhovnicese §i eel dintfti sfetnic al sau, pe care il numea ,rugatorul §i parintele nostru chir Gheorghe, mitropolitul Sucevei". Sub pastoria sa, viata duhovniceasca in manastirile din Moldova ajunsese la cea mai inalta inflorire. Sihastriile §i codrii ,fo§neau de pustnici", dintre care unii erau inaintevazatori §i racatori de minuni, precum: Cuviosul Daniil Sihastru, Sfantul Vasile de la Moldovita, Epifanie de la Voro net, lnochentie

154

PATERICUL

ROMANESC

de la Probata ~i numero~i altii. Avea, de asemenea, duhovnici vesti!i, lucditori ai rugaciunii lui Iisus ~i stareti cu totul cuvio~i. La indemnul sau, in marile Manastiri Neam!, Putna, Bistrita, Probata ~i Moldovita, functionau vestite ~coli de monahi caligrafi, pictori, miniaturi~ti, traducatori ~i dascali invatati, care cre~teau ucenici ~i aparau credinta ortodoxa. Tot in aceste ~coli manastire~ti se pregateau tineri pentru preoti de mir la sate ~i ora~e. Marele mitropolit Gheorghe, eel dintai rugator catre Dumnezeu al Moldovei, era el insu~i un exemplu viu de sfintenie, de cuvio~ie, de smerenie ~i de iubire catre toti. Purta mare grija de copiii orfani ~i de vaduvele de razboi, care erau atat de numeroase in vremea sa. 0 grija deosebita avea ~i pentru zecile de mii de o~teni cazuti in desele razboaie. La porunca sa,' osemintele lor erac adunate la manastiri ~i biserici, iar numele lor erau scrise in marile pomelnice ctitore~ti. in ,anumite zile de peste an ~i mai ales la hramuri, se raceau in toata Moldova liturghii, parastase ~i praznice de ob~te pentru odihna sufletelor fericitilor ctitori ~i eroi ai neamului. In vara anului 1504, cfmd marele voievod ~tefan Voda al Moldovei s-a stramutat la ve~nica odihna, bunul mitropolit Gheorghe, insotit de sute de clerici, de mii de calugari ~i zeci de mii de credincio~i, 1-a condus la locul eel de veci din Manastirea Putna. Apoi, cu sfat de ob~te, ~i-a pus mainile pe cre~tetul fiului sau Bogdan, ungandu-1 damn al Moldovei (1504-1517). A~a s-a nevoit bunul pastor ~i parinte sufletesc al Moldovei, mitropolitul Gheorghe, timp de 34 de ani, pana in primavara anului 1511. Ajungand la adanci batraneti ~i simtindu-~i aproape ob~tescul sfar~it, a luat marele ~i ingerescul chip al schimniciei cu numele de David ~i, binecuvantand pe toti, ~i-a dat sufletul cu pace in bratele Marelui Arhiereu Iisus Hristos.

MITROPOLITUL TEOCTIST II al Moldovei ~i Sucevei (t 1528) 17
Acest preacuvios stare! Teoctist impreuna cu mitropolitul Gheorghe al Moldovei (1477-1508) au indemnat pe marele damn ~tefan Voda al Moldovei sa zideasca la Neamt o biserica noua in cinstea inaltarii Domnului. Iar la 14 noiembrie, 1497, terminfmdu-se biserica, au sfintit-o in prezenta domnului ~i a zeci de mii de credincio~i, clerici ~i monahi din toata tara Moldovei.
lstoria Bisericii Ortodoxe Romfme, vol. I, Bucure~ti, 1957, p. 306; Pr. Mircea Pacurariu. lstoria Bisericii Ortodoxe Romiine, Sibiu, 1972, p. 104; Idem, ContribuJii la istoria Mitropoliei Moldovei fn secolul XVI, rev. ,Mitropolia Moldovei", LI (1975), nr. 3-4, p. 221
17

S F I N TI

SI C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V - X V I

155

in anul 1500, rliposand episcopul Romanului, Vasile, cuviosul arhimandrit Teoctist de Ia Neamt a fast ales in locul sliu ,mitropolit" al Tlirii de Jos, llisand Ia Neamt o ob~te infloritoare. Si a pastorit episcopul Teoctist opt ani de zile Ia Roman, povatuind turma lui Hristos cu multa blandete ~i hdinind-o din invataturile Sfintei Evanghelii. Iar in anul 1508, retragandu-se din scaun mitropolitul Gheorghe, cu sfat de ob~te a fast ales episcopul Teoctist in locul sau. A~a a ajuns acest cuvios mitropolit parintele ~i ,invlitatorul Moldovei", sfetnicul domnilor ~i mangaietorul poporului, caci era ,barbat invatat ca nimeni altul" ~i slujea cu mare credinta Biserica lui Hristos. Timp de 20 de ani, cat a fast mitropolit al Moldovei, a randuit preoti la sate ~i stareti priceputi prin manastiri, incurajand mult viata duhovniceasca, invatatura, scrierea de carti, zidirea ~i pictarea sfintelor biserici. De asemenea, in anul 1522 a terminat de zidit ~i a sfintit noua Catedralli a Mitropoliei din Suceava, a~ezand in ea moa~tele Sfantului Mucenic loan eel Nou. Tot el a uns ca domni ai Moldovei pe Steflinitli Voda, in anul 1517, ~i pe Petru Rare~. in anul 1527, flicandu-se Ia amandoi eel dintai sfetnic, parinte ~i duhovnic. Simtindu-~i aproape ob~tescul sfar~it, mitropolitul Teoctist se retrage din scaun la manastirea de metanie ~i se face schimonah, cu numele de Teodor. Apoi, binecuvantand pe fiii sai duhovnice~ti, a adormit cu pace la 15 ianuarie, 1528 ~i a fast inmormantat in pridvorul bisericii din Manlistirea Neamt.

SF ANTUL INOCHENTIE DE LA PRO BOT A (secolele XV -XVI) 18
in vechea Manastire Probata de pe Valea Siretului au trait, inca din secolul XIV, clilugari iubitori de Hristos ~i impodobiti cu multe daruri ~i fapte , bune. Dintre toate, precum insu~i numele manastirii o dovede~te, cea mai ale as a virtute din aceasta ob~te era dumnezeiasca dragoste. Unul dintre marii nevoitori ai Manastirii Probata de la sfar~itul secolului XV ~i ucenic al fericitului egumen Stahie a fast ~i Cuviosul Inochentie schimonahul. Dupa traditie, era fiu de tliran din partea locului. Apoi, lufmd crucea lui Hristos, s-a flicut caluglir iscusit in viata de ob~te, prin deslivar~ita ascultare, prin rugaciune ~i iubire de frati ~i era tuturor iubit pentru blandetea sa. Ziua ~i noaptea slavea pe Dumnezeu cu neadormite rugaciuni, cu post
Mitropolitul Dosoftei, op. cit., fila 151-152; Pr. prof. Liviu Stan, op. cit., p. 56; Vetre de ;:hastrie ... , op. cit.
18

156

PATERICUL

ROMANESC

indelungat ~i cu multe lacrimi care spall'i orice piicat ~i indumnezeiesc pe om. Si atftt a sporit cuviosul acesta, incat ~i flicator de minuni s-a flicut. Pentru aceea tuturor le era iubit ~i multi bolnavi se vindecau cu rugaciunile lui. Apoi s-a nevoit mai multi ani singur intr-o chilie pustniceasca din padurile apropiate, suferind multe ispite de la diavoli ~i ajungand la masura desavar~irii. A~a nevoindu-se in toti anii vietii sale ~i binepll'icand lui Dumnezeu, catre inceputul secolului XVI, Cuviosul Inochentie ~i-a dat sufletul in mainile Domnului, lasand in Probata mai multi ucenici. Pentru inalta sa traire duhovniceasca a fost cinstit in Moldova ca un adevarat sfant ~i rug at or. Sfinte Preacuvioase Parinte Inochentie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSUL PAHOMIE SCHIMONAHUL Ctitorul Manastirii Bistrita - Valcea (t c. 1520)
Spre sfar~itul secolului XV, binecredinciosul ban al Craiovei, Barbu Craiovescu, impreuna cu fratii sai au intemeiat Manastirea Bistrita de sub Muntele Pari'mg, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, inzestrand-o cu odoare ~i toate cele de nevoie. Apoi, evlaviosul ctitor a actus din Serbia la manastirea sa cu mare cheltuiala moa~tele Sfantului Grigorie Decapolitul, flicatorul de minuni, ca sa fie spre mangaierea calugarilor ~i a poporului binecredincios. in traditie se spune ca sicriul cu sfintele moa~te a fost cumparat cu bani, dupa greutate. Dar Cuviosul Grigorie, Iasandu-se u~or la cantar, I -a co stat putin pe fericitul ctitor. in primul deceniu al secolului XVI, ctitorul Manastirii Bistrita a reinnoit ctitoria sa daramata de Mihnea Voda, adaugand chilii pentru calugari ~i o mica biserica pictata pentru bolnita, cum se vede pana astazi. Apoi fericitul ctitor, renuntand la toate pentru dragostea lui Hristos, s-a flicut schimonah in Manastirea Bistrita cu numele de Pahomie, intrecand pe multi cu nevointa sa. caci era foarte ravnitor la cele sfinte, milostiv ~i tuturor plecat. Se mai spune despre dansul ca, navalind turcii sa fure odoarele manastirii, cuviosul singur a luat sicriul cu moa~tele Sfantului Grigorie ~i 1-a ascuns intr-o pe~tera din munte, ca sa nu se lipseasca Tara Romaneasca de un dar ca acesta. Dupa ce Cuviosul Pahomie s-a ostenit multi ani in placere de Dumnezeu. ~i-a cunoscut dinainte sfar~itul ~i ~i-a dat sufletul cu pace in mainile lui Hristos, Uisand in urma o manastire binecuvantata cu zeci de calugari.

-~

S F I N TI

SI

CUVI0

SI

DIN SEC0 LELE XV-XVI

157

CUVIOSUL PEON SIHASTRUL Muntele Ceahlau (secolele XV -XVI)
Marele sihastru ieroschimonahul Peon era cu metania din Schitul lui Silvestru, situat la nord de Muntele CeahHiu. Umplfmdu-se de ravna pentru dragostea lui Hristos, a sihastrit multi ani pe culmea unui deal din apropiere, devenind iscusit lucrator al rugaciunii ~i inaintevazator. Locul in care s-a nevoit se cheama pfma astazi ,Dealul lui Peon". Apoi, dorind sa urmeze marilor pustnici egipteni ~1 sma111, ~i-a tacut o coliba pe varful Muntelui Ceahlau ~i a sihastrit acolo mai mult de zece ani, slavind neincetat pe Dumnezeu, rugandu-se pentru lume ~i rabdand cu barbatie frigul iernii, vanturile cele iuti ~i ispitele diavolului. A adunat inca ~i cativa ucenici ~i a ajuns parinte duhovnicesc al tuturor siha~trilor din jurul Ceahlaului. Deci, vazand cuviosul ravna lor, a a~ezat un clopot ~i o toaca de lemn pe varful muntelui ~i a randuit sa se sune in fiecare zi ~i miez de noapte pentru de~teptarea Ia rugaciune a calugarilor ce se nevoiau in jurul muntelui. Dupa numele cuviosului, Ceahlaul s-a numit sute de ani ,Muntele lui Peon", popular ,Pionul", iar cele doua varfuri se numesc pana astazi , Toaca" ~i ,Panaghia". Tot el a randuit ~i zi de hram pentru Muntele Ceahlau, la 6 august, Schimbarea Domnului la Fata, asemenea Muntelui Athas, inaltand deasupra muntelui o mica biserica de lemn, unde se tacea Sfanta Liturghie. Cuviosul Peon a randuit ca la hramul muntelui sa se adune pe Ceahlau, o data pe an, toti siha~trii ~i credincio~ii din imprejurimi. Aici taceau priveghere de toata noaptea, savar~eau Sfanta Liturghie, se imparta~eau cu Trupul ~i Sangele lui Hristos, mancau impreuna, apoi, dand lauda lui Dumnezeu, cobora fiecare la chilia sa. Astfel, acest mare parinte a tacut din Ceahlau un ,Athas romanesc, creand in Moldova o puternica traditie autohtona, care se pastreaza pana in zilele noastre, Ceahlaul fiind singurul munte din Carpati ~i Balcani care are zi de hram, ca ~i Muntele Athas. Spre batranete, Cuviosul Peon s-a stabilit in sihastria lui Silvestru, Ia poala muntelui, innoind in intregime schitul ~i adunfmd in ob~tea sa pana la 30 de calugari. De la el, sihastria lui Silvestru se nume~te pana astazi ,Manastirea Pionul" (Peon). Deci, ajungand la varsta de peste optzeci de ani ~i simtindu-se chemat de Hristos, a adormit cu pace ~i a fost numarat in ceata cuvio~ilor parinti romani. Preacuvioase Parinte Peon, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

158

PATERICUL

ROMANESC

SFANTUL IERARH GHELASIE Mare egumen al Manastirii Ramet - Alba (secolele XV -XVI)
Manastirea Ramet din Muntii Apuseni, una din cele mai vechi manastiri a fost intemeiata pe la inceputul secolului XIII de vestitii eremiti ce se nevoiau in pe~teri pe valea paraului cu acela~i nume. In secolele urmatoare, Manastirea Ramet avea o ob~te destul de numeroasa ~i egumeni devotati, care aparau cu multa putere credinta ortodoxa in satele romane~ti transilvanene. Cuviosul Ghelasie ieroschimonahul a fost eel mai vestit egumen cunoscut al Manastirii Ramel, cinstit ca sfant in satele din Muntii Apuseni. Era originar din partea locului. Luand din tinerete jugul lui Hristos, mai intai s-a nevoit ca sihastru pe valea paraului Ramel, deprinzand de la cei mai iscusiti eremiti me~te~ugul luptei duhovnice~ti. Apoi, curatindu-~i mintea de cugetele cele rele ~i invrednicindu-se de darul facerii de minuni, a coborat in ob~te ~i a ajuns vestit egumen al Manastirii Rarnet. in traditia locului se spune ca Sfantul Ghelasie avea doisprezece ucenici, cu care impreuna se ruga ~i impreuna postea, savar~ind sfanta slujba cu mare osardie ~i frica de Dumnezeu. In toata saptamana, egumenul Ghelasie nu primea mancare, indestulandu-se numai cu Preacuratele Taine. Ziua mergea cu ucenicii la ascultare, iar noaptea racea priveghere ~i savar~ea Sfanta Liturghie. Numai sambata ~i Durninica mfmca impreuna cu calugarii la trapeza rnanastirii. Acest cuvios egumen era, de asemenea, mare parinte duhovnicesc a! siha~trilor din Muntele Ramet ~i al satenilor din Tara Motilor. in posturi cerceta pe toti siha~trii ce se nevoiau in pe~teri ~i el insu~i se ostenea la rugaciune impreuna cu dan~ii. Apoi cobora in manastire unde il a~teptau credincio~ii ~i mocanii de prin munti. La fericitul Ghelasie veneau ~i multi bolnavi, mai ales cei stapaniti de duhuri rele, ~i cu rugaciunea lui se vindecau, caci avea mare dar de la Durnnezeu. Odata, fiind cu ucenicii la adunat fan in poiana manastirii numita Hopati ~i fiind mare aqita, incat toti sufereau de sete, Cuviosul Ghelasie a cazut la rugaciune ~i indata au aflat un izvor cu apa. Acest izvor de apa rece se vede pana in zilele noastre ~i se cheama ,Izvorul Cuviosului Ghelasie". Multi sateni iau apa din acest izvor pentru sanatate ~i binecuvantare. Alta data, urcand cuviosul in poiana cu asinul sau la adunat fan, ~i-a cunoscut dinainte sfar~itul. Deci, rugandu-se mult, ~i-a chemat ucenicii poruncindu-le sa traiasca in desavar~ita dragoste, sa iubeasca biserica ~i sa
romane~ti,

S F I N TI

~

I C UVI0

.S I

DIN SEC 0 LELE XV-X VI

159

fuga de betie ~i desfrfmare. Apoi, sarutfmdu-i pe toti, ~i-a dat sufletul in bratele lui Hristos. In traditia mfmastirii se spune ca, in ceasul cfmd cobora asinul de pe munte cu trupul Sffmtului Ghelasie, au inceput clopotele de prin sate sa sune singure. Apoi, fiind plans de ucenici, a fost ingropat langa zidul bisericii ~i multi bolnavi se vindecau la mormantullui. Potrivit unei insemnari de pe vechea fresca din biserica, Cuviosul Ghelasie a fast hiratanit episcop ~i a pastorit, atat ab~tea monahilar de la Ramel, cat ~i Arhiepiscopia Ortodoxa a romanilor din Transilvania. In vara anului 1924, venind paraul mare, a dus in vale multe oase din cimitirul mfmastirii. Atunci ~i craniul Sfantului Ghelasie, fiind scos din marmant, s-a aprit in fereastra bisericii vechi ~i se pastreaza cu cinste in sfantul altar, spre mangaierea credincia~ilor. Sufletul sau in cer este numarat in ceata Cuvio~ilor Parinti. Pentru sfintenia vietii lui, Sfantul Ierarh Ghelasie a fost canonizat de Sfantul Sinod la 20-21 iunie, 1992, fiind praznuit la 30 iunie.

MITROPOLITUL TEOFAN I al Moldovei §i Sucevei (t 1546) 19
Mitropalitul Teofan I, eel mai aprapiat colaborator ~i sfetnic al lui Petru a fast parinte ~i pastor duhovnicesc al Moldovei timp de 12 ani. Era cu metania din Manastirea Varone!, fiind unul din cei dintai ucenici ai Sfantului Daniil Sihastrul. Primind o aleasa cre~tere ~i formare duhovniceasca de la dascalul sau ~i avand multa cuno~tinta de carte in ~coala de la Varanet, in anul 1522 s-a invrednicit a fi ales episcap al Eparhiei Radauti. Timp de peste 10 ani de zile, episcopul Teofan a pastorit bine turma lui Hristos, aparand dreapta credinta, racand mila cu cei saraci ~i ca~tigand pe tati cu blandetea ~i dragastea sa. In anul 1534, ramanand vacant scaunul Sucevei, voievodul Petru Rare~, cu sfat de ab~te, 1-a ales mitrapalit al tarii. Astfel, timp de inca 12 ani, acest bland pastor a pavatuit paporul Maldavei pe calea mantuirii, racandu-se tuturar pilda de smerenie, de rabdare ~i de statarnicie duhavniceasca. Ca mitrapalit lua apararea celor asupriti ~i era nelipsit de la sfintele slujbe ~i din sfatul tarii unde era intatdeauna ascultat.
Rare~,
19 Istoria Bisericii Ortodoxe Rom{me, vol. I, Bucure~ti, 1957; Pr. prof. M. Pacurariu, Contribufii la istoria Mitropoliei Moldovei fn secolul XVI, in rev. , Mitropolia Moldovei", LI '1975), nr. 3-4, p. 224-225

160

PATERICUL

ROMANESC

Acest mitropolit a format in Moldova, la mitropolia din Sucea~a, cea mai vestita ~coaHi de pictori in fresca, printre care straluceau me~terul Drago~ Coman ~i zugravul Toma din Suceava. Tot la indemnul lui, voievodul Petru Rare~ a zidit din nou ~i a reinnoit mai multe biserici ~i manastiri, ca: Manastirea Humor (1530), Manastirea Moldovita (1532), Catedrala Episcopiei din Roman (1542), biserica Sfantul Dumitru din Suceava (1535), Manastirea Probata (1527), Manastirea Bistrita (1541-1546) ~i altele. De asemenea, a rfmduit stareti din cei mai ale~i in manastiri ~i a dezvoltat ~colile de copi~ti ~i caligrafi de la Putna, Neamt, Bistrita, Probota ~i Moldovita. In aceste laca~uri de rugaciune ~i de inalta traire duhovniceasca ale Moldovei s-au copiat ~i s-au tractus, cu binecuvantarea mitropolitului Teofan I, numeroase carti de cult ~i scrieri ale Sfintilor Parinti. Tot aici erau vestite ~coli de psaltichie ~i de formare a tinerilor pentru preoti la sate. Cu porunca ~i cheltuiala acestui evlavios mitropolit s-a pictat in fresca pronaosul bisericii de la Voronet, dupa cum arata inscriptia din interior: ,Aceasta tinda a infrumusetat-o ~i aurit-o Teofan, arhiepiscop al Moldovei in anul 1540, luna iulie, 12. Ve~nica lui pomenire" 20 . Iar in anul 1543 doneaza Manastirii Voronet un ,Praxiu" (Faptele Apostolilor), scris pe pergament de diaconul Mihail. Astfel, bine povatuind turma lui Hristos §i innoind multe sfinte altare, in vara anului 1546, mitropolitul Teofan I s-a mutat la cele ve~nice §i a fost inmormamat in biserica Manastirii Voronet, alaturi de Sfantul Daniil, parintele sau duhovnicesc.

EPISCOPUL MACARIE AL ROMANULUI ( t 15 58) 21
Acest venerabil ierarh al Bisericii lui Hristos a fost eel mai ales §i invatat episcop al Romanului din secolul XVI. Era cu metania din Manastirea Neamt, unde din copilarie se nevoise dupa voia lui Dumnezeu, ca ucenic al mitropolitului Teoctist II (1510-1528). Vazandu-1 arzand pentru dragostea lui Hristos §i plin de intreaga intelepciune, parintele sau duhovnicesc, pe atunci egumen al marii lavre, 1-a
20 Istoria Bisericii Onodoxe Romilne, vol. I, Bucure~ti, 1957; Pr. prof. M. Pacurariu, ContribuJii Ia istoria Mitropoliei Moldovei fn secolul XVI, in rev. ,Mitr. Moldovei", 1975, nr. 3-4, p. 226-231 21 Istoria Bisericii Onodoxe Romilne, vol. I, Bucure~ti, 1957, p. 346-347; Pr. prof. Mircea P!icurariu, lstoria Bisericii Ortodoxe Romilne, Sibiu, 1972, p. 107-108

S FIN T I

S I C U VI 0 S I DIN SEC 0 L E L E XV -XV I

161

incredintat celor mai buni dascali ~i duhovnici nemteni. Astfel, timp de mai multi ani, monahul Macarie a deprins bine cuno~tinta Sfintei Scripturi ~i limbile greaca ~i slavona. Iar de la cuvio~ii calugari a deprins frica de Dumnezeu ~i ravna de a sluji Biserica pana la jertfli. invrednicindu-se de darul preotiei, arhimandritul Macarie a devenit egumen al Manastirii NeamtD in anul 1508, in locul parintelui sau Teoctist, ales episcop al Romanului . .Si a povatuit cuviosul lavra Neamtului timp de 23 de ani, flicandu-se tuturor pilda de ascultare, blandete, intelepciune ~i statornicie. El a dat o mare dezvoltare ~colii catehetice ~i de gramatica din manastire, in care s-au format zeci de duhovnici, egumeni, episcopi, dascali ~i cuvio~i siha~tri. Multi dintre ei se indeletniceau cu rugaciunea lui Iisus, altii cu copierea cartilor de cult, precum era monahul Teodor Mari~escul, iar altii traduceau operele Sfintilor Parinti, fiind buni cunoscatori ai scrierilor patristice. Vestea despre petrecerea ~i intelepciunea Cuviosului egumen Macarie se raspandise in toata Moldova ~i multi il aveau de sfetnic ~i parinte duhovnicesc. Auzind de aceasta Petru Rare~, in primavara anului 1531, 1-a ales episcop al Romanului ~i parinte sufletesc al familiei sale. Apoi 1-a rugat sa scrie Cronica Moldovei intre anii 1504-1541, pe care a scris-o cu multa iscusinta, caci nu era alt ierarh mai invatat in tara pe acea vreme. Episcopul Macarie ducea o viata cu totul aleasa, in rugaciune, in post ~i milostenie, purtand mare grija pentru mantuirea sufletelor omene~ti. La episcopie a infiintat o ~coala de cateheti pentru preoti de mir ~i a innoit multe biserici prin sate. Apoi cerceta parinte~te pe credincio~i, sflituind ~i mangaind pe toti. Pentru ni~te fapte bune ca acestea, ucenicul sau Eftimie, egumen de Neamt, il numea ,preacuratul arhiereu ~i dascal al Moldovei", iar altii ii ziceau ,preainvatatul episcop Macarie Cronicarul". Vazand Schitul Bogdane~ti-Falticeni aproape in paragina, episcopul Macarie a zidit din temelie, cu ajutorul lui Petru Rare~, Manastirea Ra~ca, intre anii 1542-1550. Biserica inchinata Sfantului Ierarh Nicolae a fost apoi impodobita cu fresca in interior ~i exterior' cu chilii ~i ~coala manastireasca. Acest mare ierarh a flicut din ctitoria sa o vestita ob~te isihasta cu peste 60 de monahi, toti lucratori ai rugaciunii lui Iisus, din care unii au ajuns sa fie numarati printre sfinti. Cel mai cuvios ucenic al episcopului Macarie a fost desigur ,loan de Ra~ca, arhiepiscopul eel sfant ~i minunat". A doua ctitorie a episcopului Macarie a fost Catedrala episcopala din Roman, pe care domnul Moldovei o rezide~te din temelie, la indemnul sau, intre anii 1542-1550. Tot cu sfatul lui s-a pictat catedrala, s-a format o

162

PATERICUL

ROMANESC

frumoasa biblioteca episcopala ~i s-au copiat de catre ucenicii sai mai multe opere ale Sfintilor Parinti. Dupa o nevointa duhovniceasca de peste 60 de ani, din care 27 de ani ca stralucit pastor al ,Mitropoliei Tarii de Jos", evlaviosul episcop Macarie ~i-a dat sufletul in mainile Marelui Arhiereu Iisus Hristos, in toamna anului 1558, ~i a fost inmormantat la Manastirea Ra~ca. Multa vreme, ucenicii sai i-au continuat, in Moldova ~i Transilvania, nevointa ~i opera sa.

IEROMONAHUL AMFILOHIE Primul egumen al Manastirii Pangarafi (t 1570)
Ramanfmd Schitul Cuviosului Simeon de la Pangarati multa vreme :Iadi egumen, in anul 1514, a venit de la Manastirea Moldovita un ieromonah ~i dascal invatat, anume Amfilohie. Acesta a povatuit Sihastria lui Simeon timp de 52 de ani, marind numarul calugarilor la 40 de rugatori ~i :Iacandu-se tuturor parinte ~i dascal luminat ~i sfant. insa, neavand schitul biserica incapatoare, s-a rugat Cuviosul Amfilohie multa vreme Sfantului Mucenic Dimitrie sa-i trimita un om milostiv pentru a-1 ajuta sa zideasca o biserica noua din piatra. Pe la anul 1560, spune traditia, zabovind domnitorul Alexandru Lapu~neanu la Piatra Neamt, i s-a aratat marele mucenic in vis ~i i-a poruncit sa zideasca o biserica de piatra la Schitul lui Simeon. A~a s-a innoit aceasta sihastrie sub egumenia lui Amfilohie, luand denumirea de Manastirea Pangarati. Apoi, ieromonahul Amfilohie, intemeind aici ob~te cu inalta viata duhovniceasca ~i lasand buna randuiala, s-a retras la metanie, a primit ingerescul chip al schimniciei cu numele de Enoh ~i, mai traind 4 ani, a adormit cu pace in anul 1570, septembrie 7, cunoscandu-~i dinainte sfar~itul. lata ce scrie ieromonahul Anastasie, egumenul Manastirii Moldovita, despre sfar~itul minunat al Cuviosului Amfilohie: , ... Acestea toate mi le-au spus mie parintele Amfilohie, staret de la Sfanta Manastire Pangarati, mie, smeritului ieromonah Anastasie de la Manastirea Moldovita, mult pacatosului ~i intru tot netrebnicului, ca mare dar a luat batranul Amfilohie mai inainte de mutarea sa, ca vremea ~i ziua mutarii sale au spus mie, smeritului Anastasie, ~i nimenea sa nu fie necredincios ca sa nu cada in ispita, ca intru adevar toate acestea adevarate sunt. Acestea toate le-arn scris pentru ca sa nu se uite mai pre urma, in urma acestui neam, ~i oricine vor vrea, sa ravneasca acestor Sfinti Parinti.

dupa cum ne invata Sfanta Evanghelie. dupa !agliduinta Lui cea nemincinoasa. ca pentru Hristos ne numim cre~tini. 30 (9) intitulat Carte cu multe aduniituri din Scripturi copiat la . Dupa sfinte poruncile Lui totdeauna a umbla. ~i sfar~itul vietii sale bine au sfar~it. septembrie 7. Si tuturor ortodoc~ilor cre~tini. Numai mila lui Dumnezeu ~i acoperamantul Preacuratei Maicii Lui sa ne acopere pre noi pacato~ii pana la sfar~itul veacului. de monahul Metodie. in zilele lui Bogdan voievod. ~i El ne va judeca in ziua cea de apoi. ca acolo faptele se vor intreba ~i gandurile se vor ispiti. 4 ani. de unde au luat chipul ingeresc. precum ne va invrednici Duhul Sfant. Acest sfant staret al acelui loc. ca parintilor. Si au vietuit staretul Amfilohie. s-au mutat la ve~nicele llica~uri la leat 7079 (1570). celor batrani. luandu-~i plata ostenelilor sale de la dreptul Judecator. Enoh.SFI NTI $I C UV 10$ I DIN SEC OLELE XV -XV I 163 Pentru aceasta rna rog. care din schimnicie s-au numit Enoh. ca nu este nimic nearatat inaintea lui Dumnezeu. prin rugaciunile acestui sfant parinte. ~i in schima.. Ci toate vor fi de fata. de blestemul legii ~i din mana diavolului ne-au izbavit. ~i cum va vrea sa intampine pe Hristos in vazduh. Si sa avem in mintea noastra aceste trei porunci: cum va vrea sufletul nostru sa se desparta de trup. 56 de ani (in calugarie). Jar pomenirea lui s-au a~ezat sa se facli in ziua Na~terii Nasclitoarei de Dumnezeu. septembrie 8. dar la manastirea noastra Moldovita. Si de toti anii lui au avut 83 . ca fratilor. ziua ~i noaptea. ca fiilor. celor de mijloc. in toti anii pana va fi sfanta manastire (Panglirati) iar nameastnic (egumen) in locul lui s-au pus preotul Teodor de la Manlistirea Bistrita" 22 • 22 Extras din manuscrisul nr. toate goale vor fi faptele noastre inaintea noastra. dupa cum singur ~i-au aratat mutarea. pana la sfar~itul nostru. sa acopere Domnul pe toti ortodoqii domni ai Moldovei. ~i celor tineri. Ca au dat tarana taranei ~i s-au dus in calea cea lung a a parintilor. cei ce vietuiesc intru dreapta credinta. Si. parinti ~i frati. Si iara (alte) trei porunci: cum va sa cerce Dumnezeu credinta dreapta de la suflet. ca sa ne nevoim intru pocainta ~i intru marturisire sa petrecem totdeauna. sa ne nevoim pana la ie~irea noastrli. Din toate. precum au zis Sfantul Grigorie Teologul.. cei ce s-au invrednicit a domni intru acest pamant. ~i cum vom da raspuns pentru pacatele noastre.\fanastirea Agapia Veche in 1808. Amfilohie. care ne-au rascumparat cu cinstit sangele Sau. dupa biografia originalli a egumenului . ~i cu cinste s-au ingropat de ucenicii sai. ~i intru toata lumea dreptcredincio~i domni. ~i adevarul din (de pe) limba ~i curatia trupului. care sunt turma lui Dumnezeu. la ~apte ceasuri din noapte. Pentru aceasta sa nu ne ru§inam de marele nume.

cuno~tinta Sfintelor Scripturi ~i dragostea de oameni. pe care o conduce cu multa ravna ~i pricepere timp de 23 de ani (1523-1546). Acest egumen a contribuit eel mai mult la formarea unei vestite ~coli de zugravi moldoveni. rugaciunea ~i buna chivernisire a casei Domnului. smerenia. Tot prin grija sa. dascali de limbi straine. cat ~i pe dinafara. Manuscrisul se aflli astlizi in biblioteca Mitropoliei Olteniei . cum nu mai fusese pana atunci in Moldova. la indemnul sau. in anul 1523 a fost numit egumen al Manastirii Probata. Vazand domnul Moldovei. din neamul caruia se tragea. Fiind ruda cu voievodul Petru Rare~. ca . Ob~tea numara aproape 100 de monahi. Era originar din nordul Moldovei. Timp de 6 ani. Despr~ acesta insu~i mitropolitul Grigorie scria mai tarziu.din frageda copilarie m-am ragaduit lui Dumnezeu. de asemenea. in anul 1546 i1 alege. randuiala slujbelor. cu sfat de ob~te. pe o Evanghelie daruita Voronetului. 23 Ibidem . zugravi de biserici. Catre sfar~itul secolului XV (1490) a fost adus in ob~tea Manastirii Voronet de catre Cuviosul Daniil egumenul. sihastru ~i sfant moldovean.Craiova. din care unii erau duhovnici renumiti. A se vedea ~i Pomelnicul ctitoricesc aJ Mfinastirii PfingaraJi. ascultarea. Ca ucenic al celui mai mare duhovnic. Unii dintre ace~ti zugravi anonimi erau monahi ~i ucenici ai marelui staret. iar altii. In timpul sau au stralucit in Probata doi mari cuvio~i parinti purtatori de Dumnezeu. intreaga intelepciune. altii rugatori iscusiti. domnul Moldovei innoie~te in intregime biserica ~i chiliile manastirii.164 PATERICUL ROMANESC MITROPOLITUL GRIGORIE RO~CA al Moldovei §i Sucevei (t 1570) 23 Acest ierarh iubitor de Hristos a fost unul dintre cei mai apropiati ucenici ai Cuviosului Daniil Sihastrul. Sub egumenia ieromonahului Grigorie Ro~ca. Ilia~ Rare~ (1546-1551) petrecerea egumenului Grigorie. mitropolit al Moldovei. Pentru viata sa imbunatatita. scrisli in anul 1570 Ia Manastirea Moldovita. biserica Manastirii Probata este pictata in intregime. A deprins. anume Sfintii Inochentie ~i Eustatie. traducatori ~i buni caligrafi. tanarul Grigorie invata din copilarie de la dascalul sau nevointa duhovniceasca. neobositul ierarh a inviorat Anastasie. cu rugaciunile Sfantului Parintelui nostru Daniil eel Nou". cat a pastorit turma lui Hristos. atat in interior. Manastirea Probata a trait o epoca de mare inflorire duhovniceasca ~i culturala. alegandu-~i aici locul de ve~nica odihna.

a randuit stareti vrednici. traducatori in grai romanesc ~i priceputi in Sffmta Scriptura. in anul 1551. cu barbatia. al Manastirilor Slatina ~i Agapia ~i in Mun!ii Rarau ~i Ceahlau. aparand cu toata puterea sfanta credinta ortodoxa. Faima acestui mitropolit a atras numero~i monahi in ob~tea Manastirii Voronet. cu smerenia. cu cheltuiala arhiepiscopului Grigorie. s-a stramutat la ve~nicele laca~uri in varsta de peste 90 de ani ~i a fost inmormantat in pridvorul bisericii innoite de el. rudenia sa. dupa Stefan eel Mare ~i Sffmtul Daniil Sihastrul. nestatornicia vremurilor ~i desele schimbari de domni. Caci era parinte sufletesc al multor egumeni ~i duhovnici. mitropolitul Grigorie Ro~ca este considerat al treilea ctitor al Manastirii Voronet. sa se retraga din scaun la manastirea de metanie. s~au pastrat ~i copiat aici doua din cele mai vechi manuscrise romane~ti. ajungeau pana in Maramure~ ~i in toata Transilvania. mitropolitul Sucevei.Psaltirea Voronetiana". De asemenea. pe toti invatand ~i folosind cu cuvantul ~i cu fapta. Grigorie Ro~ca. oameni de rand ~i dregatori de tara. cum nu este alta mai frumoasa in JarlL Iar la intrare a poruncit sa se picteze alaturi de portretul sau chipul Cuviosului Daniil Sihastrul. unde se traduceau carti in limba romaneasca ~i unde se Iuera staruitor la formarea Iimbii nationale ~i la introducerea ei in cultul nostru ortodox. cu aureola de sfant. cu binecuvantarea mitropolitului Grigorie. Monahii de Ia Voronet. cu mana mult pacatosului diacon Mihail" . unde se studiau textele biblice ~i scrierile Sfintilor Parinti. insa. dintre care unii erau iscusiti cronicari.Codicele Voronetian" ~i . neobositul ierarh a adaugat un pridvor nou la biserica Manastirii Voronet ~i a pus pe cei mai vestiti zugravi ai Moldovei s-o impodobeasca cu fresca exterioara. Voronet. au silit pe marele mitropolit. indeosebi in jurul Voronetului. 1570. Astfel. mitropolitul Grigorie a fost raclie ~i candela nestinsa in aceasta ob~te ~i in toata Moldova de nord.SF INTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV -XVI 165 viata calugareasca in manastiri. vrednicul ierarh ~i parinte al Moldovei. . Ajungand la adanci batraneti ~i pregatindu-~i singur mormantul. in aceasta vreme ~i viata isihasta a luat o mare amploare. . cu indemnul ~i cu multa sa intelepciune. Timp de inca 19 ani de zile. siha~tri. Tot el a pus ~i o frumoasa piatra de mormant deasupra moa~telor marelui sau dascal ~i parinte sufletesc. Ia 5 februarie. Tot la porunca lui s-a copiat pentru Manastirea Voronet un Tetraevangheliar in anul 1551 . ducand ~i aducand manuscrise dintr-o parte in alta. Mitropolitul Grigorie este considerat chiar fondatorul unei ~coli de copi~ti ~i traducatori la Voronet. cunoscatori ai limbilor greaca ~i slavona. Datorita acestui ierarh ~i ucenicilor lui. a zidit biserici prin sate ~i a povatuit cu pricepere oile cele cuvfmtatoare pe calea mantuirii.

pustnicii coborau la biserica schitului din poiana. incat doreau sa urmeze marilor asceti din pustiul Egiptului. la asfintitul soarelui manca fiecare putini pesmeti ~i legume. apoi in zori de ziua iara§i se de~teptau. sa zideasca o biserica noua cu hramul Schimbarea la Fata. De la scaunele acestor siha~tri s-a numit ~i locul . Deci. Petru Rare~. in prima sa domnie (1527-1538). Caci pustnicii din Sihastria Agapiei ~i mai ales cei din Muntele Scaunele erau mari lucratori ai rugaciunii lui lisus ~i cei mai vestiti nevoitori din Muntii Neamtului. le-au zis: . i-au intalnit intr-o zi cativa boieri din sfatul tarii. pe care apoi le trimiteau spre vanzare la Targu Neamt. Spre sarbatori. noi nu avern vreme sa ne rugam lui Dumnezeu. ca suntem invaluiti de grijile acestei lumi.La Scaune" sau .Scaunele". metanii de lemn. dadeau lauda lui Dumnezeu ~i i§i continuau nevointa. in deplina lini~te §i tacere. iar noi va vom trimite intotdeauna cele de nevoie vietii! Auzind domnul Moldovei. se imparta~eau ~i iara~i se retdigeau in padure. Despre ace~ti cuvio~i se spune in traditia locului ca. dupa miezul noptii atipeau cateva ore pe aceste scaune. insu§i a binevoit. unde raceau priveghere de toata noaptea. ~iacuri pentru haine §i cele strict necesare vietii. care erau la vanatoare. lini~tea.Muntele Scaunele". vazand asprimea vietii lor. despre ace~ti cuvio~i siha~tri de la Agapia Veche. situat pe obcina. croci ~i alte rucodelii calugare~ti. privegherea de toata noaptea. Din banii obtinuti.Parintilor. un kilometru mai sus de Agapia Veche. osteneala trupului ~i neincetata rugaciune. ascultau Sfanta Liturghie. Ace~ti siha~tri lucrau de obicei co~uri din alun. Ei sihastreau in muntele numit pana astazi . iar noaptea se a§ezau pe un fel de scaune sau lavite de lemn fixate in trunchiuri de brad §i impleteau co~uri din nuiele de alun. Nevointa acestor cuvio~i parinti era tacerea desavar~ita. in locul celei vechi. pe la inceputul secolului XVI. verdeturi. .166 PATERICUL ROMANESC SIHASTRII DIN MUNTELE SCAUNELOR Sihastria Agapia Veche (secolele XV -XVI) Printre ucenicii Cuvio~ilor Agapie ~i Eufrosin erau unii atat de ravnitori in nevointa pustriiceasca. Nevointa aceasta a fost continuata pana la sfar§itul secolului XVIII ~i este unica in isihasmul romanesc. ucenicii le cumparau paine. Rugati-va sfintiile voastre pentru noi ~i nu va mai truditi atat cu lucrul mainilor. Nevointa siha~trilor din Muntele Scaunele era aceasta: toata ziua lucrau cu mainile ~i rosteau rugaciunea lui Iisus.

ostenindu-se multi ani intr-o chilie pustniceasca din codrii seculari ai manastirii. Era originardin satele de pe Valea Siretului. cit. atat de Dumnezeu. 16-19. in putini ani. cu rugaciunea ~i cu nemuritoarea dragoste. Desigur. p. a ajuns in putina vreme calugar sporit ~i cantaret iscusit.. savar~ind bine cuvantul Evangheliei lui Hristos ~i ajungand la masura dascalului sau. Pr. Cuviosul Eustatie s-a stramutat la cere~tile laca~uri ~i s-a numarat in ceata Sfintilor Parinti. a lasat toate ~i i s-a facut ucenic. op. Caci fiecare se folosea de rugaciunea ~i sfintenia vietii lui. Darangli. Inochentie ~i Eustatie. mitropolitul Dosoftei s-a inchinat la moa~tele ambilor sfinti. a strabatut multe osteneli calugare~ti. a fost Cuviosul Eustatie schimonahul. prof. fila 151-152. Acesta. formand o ob~te calugareasca vestita in toata Moldova24 • SFANTUL EUSTATIE DE LA PROBOTA (secolul XVI) 25 Un alt cuvios monah din ob~tea Manastirii Probota. cit. Ierom.. invatand de la toti frica de Dumnezeu ~i intrecand pe multi cu smerenia. Ioanichie Balan. CUVIOSUL ANTONIE PROTOPSALTUL Manastirea Putna (secolul XVI) Ieromonahul Antonie Protopsaltul era unul din ucenicii vestitului dascal ~i protopsalt Eustatie de la Putna. mss. 46 25 Mitropolitul Dosoftei. incetul cu incetul. siha~trii s-au coborat din munte ~i s-au a~ezat in Schitul Agapia Veche. el insu~i fiind cu metania de la Probota. N. ~i era desavar~it urmator al faptelor lui. Liviu Stan. cat ~i de oameni. op. Cuno~tea bine Pr.. 56 24 . Luand de tanar jugul lui Hristos in ob~tea Manastirii Putna ~i invatand carte in ~coala de gramatica ~i de psaltichie de aici. p.. Astfel. p. op. auzind de petrecerea monahilor din chinovia Probotei ~i mai ales de nevointa Cuviosului Inochentie. cit. Pentru o nevointa ca aceasta se invrednicise de darul facerii de minuni ~i era iubit.S F I N TI ~ I C UVI0 ~ I DI N SEC0 LE L E XV-XVI 167 nstptte prin alunecarea terenului. Astfel. cinstit de popor ~i trecut de mitropolitul Dosoftei in randul sfintilor romani. Chipuri de cillugari fmbunataJiJi din mtmastirile nemfene. Apoi.

incat multi calugari ~i tineri de prin sate invatau de la dansul a citi. s-a invrednicit de darul preotiei. iar biserica veche este neincapatoare. Dupa trecerea din viata a ieromonahului Eustatie. la ~coala de muzica psaltica de la Putna. El se nevoia din tinerete in aceasta manastire. mss. domnul Moldovei (1527-1538. sub supravegherea egumenului Paisie. I. dupa care se invata ~i se cfmta la ~coala de psaltichie de aici. Vazand cuviosul ca ob~tea sa se mare~te. Iar la marile praznice ~i la hramul manastirii. 1-a ales de sfetnic ~i parinte duhovnicesc ~i asculta sfaturile lui ~i multe lucruri tacea cu binecuvantarea lui. . Petru Rare~. Cuviosul Antonie Protopsaltul de la Putna a scris o carte cu alese cantari biserice~ti. povatuind multe suflete la limanul mantuirii. Deci.prin vointa ~i cu ajutorul dreptcredinciosului domn Petru (Rare~) Voievod" ~i cu cheltuiala logotatului Teodor Bubuiog. cit. Pentru o nevointa ca aceasta. Tot 26 Prof. Bratulescu. Era inca preot ~i duhovnic iscusit. lstoria Bisericii Ortodoxe Ronuine. Intre anii 1546-154 7. p. 576. In jurul bisericii · noi s-au zidit chilii de piatra unde se nevoiau peste 40 de cuvio~i dilugari. la praznicul Adormirii Maicii Dornnului. ieromonahul Antonie Protopsaltul s-a savar~it cu pace. dascal ~i bun caligraf. Auzind de petrecerea egumenului Paisie. art. ob~tea Manastirii Humor 1-a ales egumen in anul 1528. ostenindu-se ziua ~i noaptea cu postul. CUVIOSUL PAISIE IEROMONAHUL Egumen al Manastirii Humor ( s e c o l u I X V I ) 26 Ieromonahul Paisie a fost egumen ~i parinte duhovnicesc al Manastirii Humor in timpul domniei lui Petru Rare~. Tetraevanghelul de la Humor. adaugandu-se in ceata fericitilor parinti. ~i s-a sfar~it in acela~i an. Era inca duhovnic iscusit. dascalul sau. 1957 . ~i era vestit in toate manastirile din Moldova de nord. a scrie ~i a Iauda pe Dumnezeu. V. biblioteca Manastirii Putna. Zidirea bisericii a inceput in anul 1530. bine nevoindu-se ~i Iaudand pe Dumnezeu ziua ~i noaptea mai mult de 50 de ani.168 PATERICUL ROMANESC limbile greaca ~i slavona ~i copia cu indemanare carti de folos sufletesc ~i de cantari pentru strana. a hotarat sa zideasca o noua biseridi in cinstea Sfantului Mare Mucenic Gheorghe.. Bucure~ti. Cuviosul Antonie impodobea biserica cu cele mai frumoase cantari. ca in vremea Bizantului de altadata. monahul Antonie. cu rugaciunea ~i cu smerita ascultare. val. ajungand dascal ~i protopsalt in locul lui. 463-46o. nr. 1541-1546).

M. 27 lata mai jos insemnarea de pe acest Tetraevanghel: . lini~tita. egumenul Paisie a ascuns in padure odoarele bisericii. 463-466) 28 I. Pomelnicul ctitoricesc a/ Maniistirii Slatina . p. .Poiana lui Pahomie". il tinu Ia el atata timp cat a fost in Cetatea Ciceului. s-a milostivit Dumnezeu . 7-811%6. . nr.in anul al patruzeci ~i ~aselea peste ~apte mii s-a intamplat sa se ridice imparatul turcesc cu toata tara sa.atat pe dinauntru. cu dascali de greaca ~i slavonie ~i cu iscusiti caligrafi. ca sa fie iarli~i domn a! Tarii Moldovei ~i a! cre~tinilor ~i a venit cu turcii ~i a Juat sceptrul.S. ce se chema Pahomie. egumenul Paisie a intemeiat o ~coala manastireasca pentru dilugari ~i preoti de mir. a cautat sa impodobeasca cu fresca noua biserica. CUVIOSUL PAHOMIE SIHASTRUL intemeietorul Manastirii Slatina (secolul XVI) 28 In prima jumatate a secolului XVI. Si cand s-a intamplat domnului Petru Voievod sa iasa din domnie. ca sa fie spre ajutor ~i mfmgaiere voievodului pribeag.i Preacurata lui Maica ~i a daruit lui coroana domniei. fiind el insu~i bun pictor miniaturist. Petru Rare~ fiind izgonit la Ciceu ~i manastirile fiind jefuite. un sihastru sfant ~i racator de minuni. zugravul Toma din Suceava impline~te dorinta egumenului Paisie. in anul 1535.M. Trecand nu multa vreme in tara turceasca. el trecu in tara ungureascli ~i ajunsese Ia Cetatea sa Ciceul ~i a gasit acest Sfant Tetraevanghel acolo ~i. comuna Slatina-Suceava. Dupa patru ani. 1975. prin mana celui mai bun pictor ce se gasea atunci in Moldova. cat ~i pe dinafara". situata l·a nord de actuala manastire. mult nevoindu-se ~i rabdand cu barbatie necazurile acestei vieti.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV-XVI 169 aici. impodobind biserica cu fresca de o rara valoare duhovniceasca §i iconografica. ". 17. cu partile de rasarit ~i cu cele tatare~ti ~i cu cele muntene~ti asupra acestei biete Tliri a Moldovei. p. Si a dat iara~i acest Tetraevanghel Sfintei Manastiri a Humorului pentru sufletul sau ~i pentru sufletul parintelui sau. iar noi. din cauza groazei ce cuprinsese tara. luandu-1 cu sine ~i in mainile sale. El i~i avea chilia intr-o poiana mare. numita pana astazi . Stefan Voievod eel Batran. am trimis acest Tetraevanghel in tara ungureascli Ia Cetatea Ciceului.. luand din nou scaunul Moldovei. Astfel. Petru Rare~ incredinteaza acest Tetraevanghel in mainile egumenului Paisie27 • Astfel. Si cand s-a dus in tara turceasca 1-a luat pre acesta iara~i cu sine Ia Tarigrad ~i 1-a JinUI ~i acolo in mainile sale. Cuviosul Paisie. Cuviosul Paisie ~i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu catre jumatatea secolului XVI. Cronica Tiirii Moldovei. s-a nevoit pe valea paraului Suha Mica. calugarii din Humor. lasand in urma numero~i ucenici. iar vestitul Tetraevanghel donat de ~tefan eel Mare (1473) 1-a trimis prin doi calugari la Ciceu. traditia !ocala. adica steagul Tarii Moldovei ~i a venit cu bine Ia preasllivita cetate de scaun Suceava. In anul 1538. egumen fiind pe atunci Paisie ieromonahul eel care 1-a trimis Ia Ciceu". Si s-a inspaimantat toata tara. in zilele domnului Petru Voievod. Neculce. (Extras din rev.

la 20 de km mai sus de Slatina. a fost ad us in manastire spre mangaierea fratilor. cand se fac slujbe in biserici. voind Domnul sa intemeieze o manastire in aceste locuri. Domnul Moldovei. dupa traditie. Aici. ascultand indemnul Cuviosului Pahomie. a~ezand altarul pe locul unde se afla acel paltin. A~a a luat fiinta Manastirea Slatina. dupa multi ani de nevointa ajunsese la mare odihna duhovniceasca. Apoi. rugandu-se cu lacrimi. iar deasupra lui auzea cor lngeresc. camand troparul Schimbarii Domnului la FatlL Deci. care nu seadi niciodaHi.170 PATERICUL ROMANESC Cuviosul Pahomie. Mancare nu primea. mai traind putin. desigur. fiind unul din cei mai ale~i ucenici ai Sfantului Daniil Sihastrul. era cu metania din Manastirea Voronet. iar trupul sau a fost a~ezat lang a biserica de curand zidiUL De asemenea ~i . nalucirile cele de noapte. care mai tarziu a disparut.Izvorul Cuviosului Pahomie". i s-a aratat Maica Domnului in vis ~i i-a poruncit sa se duca la voievodul Alexandru Lapu~neanu ~i sa-l indemne sa zideasca in locul acesta manastire de calugari. Sfantul Pahomie Sihastrul. iubind viata pustniceasca. inca din timpul domniei lui Stefan eel Mare. din ob~tea Manastirii Neam1. foamea. frigul ~i toata nevoia firii. biruind cuviosul cursele vrajma~ului. aproape toti siha~trii din Muntii Neamt. Nevointa Cuviosului Pahomie era a~a de inalta. fiind cautat de multi credincio~i de prin sate. deja exista o mica sihastrie. binepHicand lui Dumnezeu. la cere~tile Hica~uri. s-a stramutat in ceata sfintilor. Astfel. vedea cuviosul multe lumini aprinse intr-un paltin mare. ca. incat ~i darul facerii de minuni ~i al inaintevederii s-a invrednicit a-1 primi de la Dumnezeu. caci se odihnea in el harul Duhului Sfftnt. Astfel. Deci. Ziua ~i noaptea petrecea in post ~i rugaciune. vindeca bolile ~i izgonea duhurile necurate cu rugaciunile sale. intre anii 1553-1559. de altfel. decat lao zi sau doua. a descoperit Cuviosul Pahomie o minune ca aceasta: In fiecare noapte spre Duminici ~i sarbatori. in anul 1553. a zidit aici o frumoasa manastire. . dupa apusul soarelui. El venea. cu mainile ~i mintea inaltate la Dumnezeu. Deci. jos in poiana. s-a retras la lini~te in codrii de pe valea parfmlui Suha. iar inima lui permanent ardea de dragostea lui Hristos. CUVIOSUL lOAN SIHASTRUL Valea Sihastriei (secolul XVI) Pustnicul loan este considerat printre cei dintai calugari care au sihastrit in pacturile seculare de pe valea Sihastriei.

Cuviosul loan Sihastrul ~i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu ~i a fost ingropat de ucenici in acea poiana29 . cat a condus Mfmastirea Slatina. Vale a Sihastriei". 1904. 1559. numai singur Dumnezeu le ~tie. N. Valea Siha~trilor". la indemnul Cuviosului Pahomie Sihastrul. rugaciunile ~i ispitele de la diavoli. lar ostenelile. care stabilea terenurile Manlistirilor Neamt ~i Agapia Veche.'vfiiniistirii Slatina.SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV-XVI 171 iubind desavar~ita lini~te ~i arzand pentru dragostea lui Hristos. Iorga. mss. La 3 septembrie. Valea Sihastrului". pe care le-a rabdat Cuviosul loan Sihastrul in locul acesta. CUVIOSUL IACOB CEL VREDNIC Primul egumen al Manastirii Slatina (secolul XVI) 30 Acest preacuvios parinte. Unii dintre ei erau schimonahi ~i iscusiti lucratori ai rugaciunii lui Hristos. 29 Cea mai veche insemnare care vorbe~te de . Monografia . Studii ~i documente cu privire Ia lstoria rorrui. 101 . dascal allini~tii ~i al rugaciunii ~i era plin de dragostea lui Hristos. Egumenul lacob era duhovnic renumit in marea lavra a Moldovei. cand s-a sfintit biserica in prezenta ctitorului ~i a zeci de mii de credincio~i. Cuviosul lacob devine sfetnic de taina ~i duhovnic al familiei voievodului. Bucure~ti. Hrisostom Asavei. el incredifl1a aceasta lucrare ieromonahului lacob. a supravegheat ~i a condus cu multa pricepere zidirea acestei ctitorii voievodale. numele lui ajunsese cunoscut peste tot ~i multi dHugari iubitori de lini~te i-au devenit ucenici. egumenul lacob a format aici o ob~te de peste 60 de calugari cu o aleasa viata duhovniceasca.nilor.SFINTI . Astfel. Timp de 15 ani. VII. la izvoarele paraului . 30 Arhiva ~i Pomelnicul ctitoricesc al Miinastirii Slatina. p. . ce ii poarta numele pana astazi. Poate tocmai de la acest pustnic s-a numit intai locul acesta .Sac" ~i acolo ~i-a racut chilie intr-o poiana singuratica. p. s-a retras in munte. indata ce voievodul Alexandru Uipu~­ neanu (1553-1564) incepu sa zideasca acest dumnezeiesc laca~ in cinstea Schimbarii Domnului la Fata. ca era mare duhovnic. 1948. Ajungand la adanci batraneti. ajungand parinte sufletesc al Manastirii Slatina in anul 1558. Protos. 41-42. Caci. a fost eel dintai egumen al Manastirii Slatina. vrednic slujitor al lui Hristos din Manastirea Neamt. precum insu~i numele il arata.Poiana lui loan" este o hotarnicli din prima jumlitate a secolului XVI. In traditia locului se spune ca pustnicul loan a trait multi ani in aceasta poiana. apoi . iar din secolul XVII. mi. Apoi.

precum ~i numarul mare al potrivnicilor sai §i dorind mantuirea marelui domn. atat monahul Pahomie.. in anul 1568. Pe toti ace~tia ii ajuta marele egumen. Pentru toate acestea. 1-a sratuit sa primeasca schima monahala. Un mare merit a avut Cuviosul Iacob indemnand pe domnul Moldovei sa zideasca ~i alte laca§uri sfinte. Bogdana-Radauti.sfar~itul apropiat al voievodului.172 PATERICUL ROMANESC A1(Ii". Vazand. cat §i doamna Ruxandra cu fiii lor. au fost inmormantati de egumen in biserica inaltata de ei. buni cunoscatori ai Sfintilor Parinti. in anul 1572. cum §i mai multe laca~uri atonite. De asemenea. Caci se nevoiau in partea locului zeci de ucenici ai Cuviosului Pahomie. inca ~i viata isihasta a luat o mare dezvoltare in jurul manastirii. egumenul Iacob adauga inca o inteleapta fapta buna. atat in tara. lar altii. pe care o reface in intregime. Putin mai tarziu. ieromonahul Iacob a impodobit biserica cu alese odoare voievodale. dasclHi invatati in greaca ~i slavona. in frunte cu Manastirea Dochiaru. cat §i in Muntele Athos. din care unii erau mari asceti ~i lucratori ai rugaciunii.lacob eel Vrednic".. egumenul Manastirii Slatina a fost numit de tot poporul . Tazlau. in a doua jumatate a secolului XVI. dupa numele marelui sihastru care 1-a sratuit sa zideasca mfmastirea. Astfel. Sub supravegherea acestui neobosit egumen s-au copiat la Manastirea Slatina de catre ucenicii sai numeroase carti filocalice ~i de cult. s-au scris pagini importante din cronica Moldovei ~i s-au pregatit sute de tineri pentru preoti la sate. La toate acestea. Cuviosul Iacob eel Vrednic a savaqit la Slatina tunderea monahala a lui Alexandru Lapu~neanu. egumenul Iacob s-a mutat la cele ve~nice. Cu sfatul sau s-au innoit mfmastirile Bistrita. situand astfel ctitoria lui Alexandru Lapu~neanu in randul celor mai renumite ctitorii voievodale din Moldova. in tineretile sale. caci era plin de intelepciune §i frica de Dumnezeu ~i niciodata nu dadea inapoi din fata primejdiei. Sfantul · Dumitru-Suceava etc. Zosima . trecand la cele ve§nice. cronicari ~i caligrafi indemfmatici. punandu-i numele de Pahomie. a zidit din temelie chilii pentru calugari §i a inzestrat manastirea cu numeroase danii. vestt(i dufwvmd $t" povatu{ton' de suflete pentru calugari ~i mireni. CUVIOSUL ZOSIMA IEROSCHIMONAHUL intemeietorul Manastirii Secu (secolul XVI) Ieroschimonahul Zosima este intemeietorul celei dintai sihastrii pe valea paraului Secu.

Istoria Mdniistirii Secu. nr. Apoi. primind numele de Zosima. §i-a vandut toate averile sale ce le avea §i a intemeiat pe valea Secului primul schit numit . a fost indemnat de Duhul Sfant sa intre §i el in nevointa calugareasca31 Deci. Nestor Severineanul. p. Duhovnicul Andronic. Veniamin.Schitul lui Zosima". devenind renumiti dascali §i povatuitori de suflete. Visarion. VENIAMIN. mss. in rev. Cuviosul Zosima s-a savar§it cu pace §i a fost a§ezat langa biserica zidita de el. in acest schit a primit ingerescul chip al schimniciei §i fericitul ctitor Zosin. Ajungand la adanci batraneti §i lasand pe Dosoftei egumen in locul sau.. Istoria Maniistirii Secu. auzind de petrecerea unor siha§tri imbunatatili pe valea parfmlui Secu. Spiridon. 53. ~TEFAN ~I ATANASIE de pe valea Secului ( s e co I u I X V I) 32 in cateva documente de danie catre Manastirea Secu. Un manuscris necunoscut . Astfel. Prohor. 267. CHIRIAC. PROHOR. vol. Pomelnicul ctitoricesc al Maniistirii Secu. Moldova. a ajuns eel dintai egumen al acestei smerite sihastrii. Veacul XVI. Veniamin.Mitropolia Moldovei". 180-196 31 . Nevoima Cuviosului Zosima §i a ucenicilor sai ajungand cunoscuta pana la voievodul Moldovei. Arhivele Statului din Rm. mult folosindu-se de sfintenia vietii acestor cuvio§i parinti §i vazand di nu au in apropiere nici o biserica in care sa slaveasca pe Hristos. Chiriac. intre anii 1555-1568. Valcea. p. cu hramul . Episcop Nestor Severineanul. Atanasie §i altii. sunt amintiti opt siha§tri din cei mai vestiti care se nevoiesc in codrii seculari de pe valea Secului: Moise.X V I 173 (Zosin) era un mic dregator (vistiernicel) la curtea domnului Moldovei. . precum ieroschimonahul Dosoftei. Stefan. VISARION. precum: Prohor. Alexandru Lapu§neanu. 0 CUVIO~II SIHA~TRI MOISE.Taierea Capului Sfantului loan Botezatorul". 1974.. hirotonindu-se.S F I N TI SI C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V . Mai tarziu. acesta a inzestrat schitul cu cateva danii §i hotarnice.A. Unii dintre ace§tia erau luminati cu multa invatlHura duhovniceasca. . p. a adunat in jurul sau o ob§te de 30 de siha§tri care slaveau pe Hristos ziua §i noaptea. III. aproape de Manastirea Neaml. Un manuscris necunoscut a/ duhovnicului Andronic. nr. 180-196 32 Documente privind lstoria Romaniei . bineplacand lui Dumnezeu §i povatuind aceasta sihastrie peste 20 de ani. 3-4. din secolul XVI §i inceputul secolului XVII. SPIRIDON.

Veniamin. ascultau slujba. amintiti in actele vremii.Chiliile lui Spiridon ~i Chiriac". dascal ~i povatuitor al arhiepiscopului loan eel Sfant (1550-1598). 33 Arhiereul Narcis Cretulescu. . Cuviosul acesta s-a nevoit mai intai in ob~te. in rugaciune ~i in cugetarea celor dumnezeie~ti.. primii vietuitori ai Schitului Zosin. . ~tefan ~i Atanasie. Cuvio~ii parinti Moise. impreuna cu alti siha~tri nenumiti.Chiliile lui Veniamin" ~i . raceau ~i ei parte din comunitatea acestor cuvio~i siha~tri. Ace~ti cuvio~i siha~tri erau cu metania din Manastirea Neamt. traditia !ocala . odata cu intemeierea schitului ( 1564). Visarion. s-au racut pustnici vestiti pe valea . Deci. luau pesmeti pentru hrana ~i se intorceau din nou la pustie. Toti ace~tia la un loc. intrecand pe toti cu ascultarea ~i osardia lui. Nevointa lor a fost a~a de aleasa. o parte dintre ei au intrat in ob~te.Paraului Sac". Chiriac. se face pomenire de . dorind fericita lini~te ~i fiind umbriti de harul Sfantului Duh.chilii". in post. Dupa multi ani de aspra nevointa. Pomelnicul Miinastirii Rii$ca. ~tefan ~i Atanasie s-au nevoit toata viata la lini~te. lasand in urma numero~i ucenici ~i o profunda traditie isihasta. Visarion. din care batranii erau socotiti superiorii acestor . iar ceilalti au ramas mai departe la . Spiridon. 24.Schitului lui Zosin" (a doua jumatate a secolului XVI).Chiliile lui Prohor".174 PATERICUL ROMANESC Spiridon. Prohor. au format prima sihastrie pe valea paraului Secu. cei opt siha~tri iubitori de Hristos s-au savar~it cu pace catre sfar~itul secolului XVI. p. din afara zidurilor Manastirii Secu. Desigur. adica mici comunitati de 3-4 siha~tri.chilii" in padure. CUVIOSUL IOV SIHASTRUL Manastirea Ra§ca 33 (secolul XVI) Pustnicul Iov era cu metania din Manastirea Ra~ca. sub ascultarea egumenului Dosoftei. Apoi s-a racut ucenic unui sihastru vestit ce traia in Muntele Ple~u din apropiere. cit. op. incat numele ~i faptele lor au ajuns pana la domnul tarii ~i nu putini dilugari li s-au racut ucenici.chilii". Apoi. Chiriac. Numai la sarbatori se adunau la Schitul lui Zosin. care a durat pana in zilele noastre. inainte de intemeierea . in documentele amintite se spune ca fiecare dintre ei avea . se imparta~eau cu Sfintele Taine. in frunte cu egumenul Dosoftei. ostenindu-se in pustie ca la 30 de ani. Astfel. Ei sunt printre cei dintai siha~tri cunoscuti pe valea Secului.Chiliile lui Moise".

1974. unde sihastreau numero~i pustnici. La acest fericit sihastru venea adesea arhiepiscopul loan . Dascal al rugaciunii. Pana in vara anului 1542. Sfanta Liturghie zilnica. Istoria Sfintei Miinastiri Rii~ca. care s-a petrecut la anul 1574. Risipindu-se acest laca~ dHugaresc ~i inaltandu-se in apropiere o noua manastire de catre Bogdan eel Orb (15121517). p. pradand turcii manastirile ~i satele Moldovei. el a prevestit mai inainte pustiirea Manastirii Ra~ca ~i risipirea calugarilor. a intemeiat o aleasa ob~te monahala cu duhovnici buni ~i cu calugari caligrafi adu~i din Manastirea Neamt. CUVIOSUL SILVAN IEROMONAHUL Primul egumen al Manastirii Ra§ca (t1579) 34 Ieromonahul Silvan era cu metania din Manastirea Bogdane~ti-Suceava.Poiana lui Iov".!ova". Utrenia la miezul noptii. rabdand multe primejdii pana ce iara~i s-a lini~tit tara. p. Randuiala manastirii era aceea§i ca ~i in celelalte manastiri din Moldova. fiind ingropat de ucenici in pustie. caci era duhovnic vestit ~i sporit in fapte bune. 1901. Stoicescu.. 74. a ajuns cu darullui Hristos eel mai vestit sihastru din jurul Manastirii Ra~ca. Atunci. In anii 1540-1542. cuvio~ii parinti s-au stramutat aici. FlUticeni.eel Sfant" de la Ra~ca. Apoi.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XV-XVI 175 Acolo. povatuitor de suflete ~i parinte al multor siha~tri iubitori de lini~te. a fost randuit egumen Cuviosul Silvan. N.Manastirea Ra~ca". toti calugarii ~i insu~i Cuviosul loan de la Ra~ca s-au retras in munte la pustnicul Iov ~i acolo s-au nevoit impreuna cativa ani. dovedindu-se intru toate ascultator ~i foarte ravnitor la cele dumnezeie~ti. in putina vreme. Repenoriu bibliografic. popular . in acest an. egumenul Silvan s-a ingrijit de zidirea bisericilor ~i a chiliilor. 711 . ucenic al episcopului Macarie de Roman. Atunci s-a a~ezat ~i ieromonahul Silvan in noua ctitorie voievodala. Bucure~ti. cuviosul Iov Pustnicul s-a mutat la ve~nica odihna spre sfar~itul secolului XVI. adunand in jurul sau peste 30 de calugari. innoindu-se intreaga manastire de catre Petru Rare~ ~i de episcopul Macarie de Roman cu numele de . A~a petrecand. Moldova. Era inca iubitor de lini~te ~i adeseori se retragea in padurile de sub munti. spovedania §i imparta~irea cu Trupul ~i cu Sangele lui Hristos la trei 34 Idem. au jefuit ~i odoarele Mfmastirii Ra~ca. pentru cuvant de folos ~i multe facea dupa sfatullui. Locul acela se cheama pana azi .

mai traind pana in anul 1579 ~i bineplacand lui Dumnezeu. p. a scris o cronica putneana prescurtata. de asemenea. Apoi. Ca pastor de suflete s-a ostenit sa puna preoti buni la sate ~i egumeni duhovnice~ti ~i invatati prin manastiri. A~a nevoindu-se Cuviosul Silvan. nr. masa o data pe zi. A implinit ~i cateva misiuni de pace peste hotare. I. ~i ascultare in desavar~ita dragoste. staruind mereu pentru buna intelegere ~i impacare. lasand in urma numero~i fii duhovnice~ti. Pr. . XCIII (1975). Bucure~ti. mijlocea adesea intre el ~i supu~ii sai. prof. p. Mircea Pacurariu. cu secole in urma. voievodul Alexandru Lapu~neanu il randuie~te episcop la Radauti in anul 1564. intrecand pe toti dascalii sai. viata pustniceasca din muntii Ra~cai. se nevoisera siha~tri sfinti. Tot in ~coala manastirii se lumina cu multa invatatura de carte. Auzind de intelepciunea ~i nevointa lui. Aici invata din tinerete asprimea vietii calugare~ti ~i dragostea de Dumnezeu ~i de oameni.R. in rev. El trimitea cele de nevoie cuvio~ilor din pustie ~i ii cerceta duhovnice~te. De asemenea. Caci era iscusit in cuno~tinta Sfintei Scripturi. Cuviosul lsaia a copiat un hronograf bizantin ~i doua cronici. Cuviosul Silvan incuraja. s-a mutat la cele ve~nice. in Transilvania. 351. Era cu metania din Manastirea Slatina. inainte de anul 1561. in scrierile Sfintilor Parinti. 1957. 3-4. Cuno~tea bine istoria Moldovei ~i a intregului Bizant ~i era bun cronicar. in anul 1548 s-a retras din egumenie ~i s-a racut schimonah. in lucrarea rugaciunii lui Iisus ~i in povatuirea sufletelor omene~ti pe calea mantuirii. unde. Pe cand era ieromonah.O. caligraf ~i vorbitor in limbi. vol. Polonia ~i Rusia. iar intre anii 1561-1564. cu rugaciunea lui Iisus. afara de zilele de sarbatoare. lar ca sfetnic de taina al voievodului. iar pe cei iubitori de lini~te ii lasa sa se retraga in singuratate.B. 35 Istoria Bisericii Ortodoxe Romane. EPISCOPUL ISAIA DE RADAUTI (t1592) 35 Acest ierarh iubitor de Hristos a fost eel mai renumit episcop al Radautilor din secolul XVI. 322-355 .". cerceta adesea pe calugari ~i pe credincio~i. una sarbeasca ~i alta bulgareasca. Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Romane.176 PATERICUL ROMANESC sapHimani. eparhie pe care o pastore~te cu aleasa pricepere ~i blandete timp de 14 ani. dezvolta mult ~colile manastire~ti ~i incuraja viata isihasta in nordul Moldovei.

pentru a treia oara.Piciorul Mitropolitului". . cunoa~terea Sfintei Evanghelii ~i scrierea in limba greaca. unde a fost trimis de voievod sa dudi bani pentru innoirea din temelie a Manastirii Dochiaru ( 1564-1568). in aceasta vestitli vatra isihasta. in anul 1568. el intrecu pe multi siha~tri. in anu1 1577 a fost iara~i chemat 1a scaunul sau de voievodul Petru ~chiopul. ramanand la carma Bisericii inca cinci ani de zile. s-au nevoit in post ~i rugaciune cativa ani de zile. invatand de la dascalul sau frica de Dumnezeu. devenind iscusit lucditor al rugaciunii lui Iisus. cu voia lui Dumnezeu. Acest pastor sufletesc cerceta adesea satele ~i sfintele manastiri ~i ajuta mult pe calugarii care sihastreau prin paduri ~i prin munti. se retrage din scaun la Manastirea Agapia Veche. dasdil ~i parinte al parintilor. in anu1 1581. in anul 1564 a fost ales mitropolit al Moldovei de catre Alexandru Lapu~neanu. Aici. a ajutat sa se picteze biserica ~i a luat parte la sfintirea ei. Avfmd o traire aleasa. Dupa mai multi ani de adanca smer~nie ~i neincetatli rugaciune.iubit pentru smerenia ~i bunatatea inimii lui. Avea inca deosebita grija de monahii romani ce se nevoiau in Muntele Athos. in anul 1592 ~i este ingropat alaturi de biserica. era ucenicu1 invatatului episcop Macarie de la Roman.XV I 177 in anu1 1577. din cauza dese1or schimbari de domni. amandoi fiind cu metania din Manastirea Ra~ca. facandu-~i chilii pe obcina numWi pana astazi . Mai tarziu. episcopul Isaia W da sufletu1 in mainile Domnului. Dupa un an este chemat din nou 1a scaunu1 sau.SF INTI ~I C U VI 0 ~I DIN SEC 0 L E L E XV. sub domnia lui loan Voda eel Viteaz. Aici a crescut duhovnice~te. pastorind Biserica Moldovei inca patru ani de zi1e. punandu-i numele de Pahomie ~i tot el 1-a ingropat in biserica Manastirii Slatina. MITROPOLITUL TEOF AN II Mitropolia Moldovei §i Sucevei (t1598) Al doilea mitropolit. mitropolitul Teofan se refugiaza in Polonia. devenind una din cele mai frumoase mfmastiri atonite. bunu1 pastor al turmei lui Hristos. Teofan. unde imbraca ingerescul chip al schimniciei. fiind izgonit din scaun. ~i era tuturor. a sihastrit cu trei ucenici ai sai in muntii din preajma Raraului. El a supravegheat aceste lucrari. caci in acele vremuri tulburi nu era in Moldova alt pastor mai bun ca mitropo1itu1 Teofan. mitropolitul Teofan 1-a ca1ugarit pe Alexandru Uipu~neanu.

sotia prea luminatului Jeremia. Teofan". il impodobe~te dupa cuviinta. Dupa cativa ani. in anul 1598". Pe portretul frumos pictat de pe perete stau scrise. . fiind cunoscut ~i cinstit in tot Muntele Athos. pentru Dumnezeu. Elisabeta. sotia lui Jeremia Movila a daruit bani sa i se puna piatra de mormant. in anul 1587. atat monahilor romani. Aici petrece ca un mare sihastru inca 12 ani. celui ce te intreaba. Cerul cu slava lui sa-i dea viata indelungata ~i stralucita fericire. povatuind corabia Bisericii lui Hristos prin grele valuri timp de 17 ani de zile ~i dibdftnd cu barbatie multe necazuri. aceste cuvinte: . pe slavitul arhiereu al Moldovlahiei. izgoniri ~i primejdii. ce mort ai? Spune-mi repede mie. eel drag tuturor. Ajungand la masura marilor siha~tri atoniti. in anul 1598. de departe. cat §i multor monahi din Athos. spre amintire ~i ca sa aiba rasplata. Evlaviosul mitropolit Teofan era primul ierarh roman care se tacuse sihastru atonit ~i era vestit povatuitor ~i parinte duhovnicesc. de asemenea. fericitul mitropolit Teofan ~i-a dat sufletul in mainile lui Hristos ~i a fost inmormantat in pridvorul bisericii din Manastirea Dochiaru.Stralucitul pastor al Moldovlahiei. cum se vede pana astazi. al carui stralucit sicriu. mitropolitul Teofan II se retrage de bunavoie din scaun ~i se duce la Manastirea Dochiaru in Athos. pe cine ai? 0. mormantule.178 PATERICUL ROMANESC Deci. deasupra d1reia sta scris aceasta frumoasa inscriptie: . fiind fericita ca-i este ruda.0. intrecand pe multi calugari cu aspra sa nevointa. straine. (il am) pe Teofan. Monahii de aici 1-au trecut in randul marilor ctitori ~i il numara in ceata cuvio~ilor parinti atoniti.

7 tl a t 1 SFINTI SI CUVIOSI din secolele XVI-XVII .

Invrednicindu-se de darul preotiei. fiind ascunsa in Hristos. p. 76-79 1 . f. renuntand la scaun. 3. 152. ne ramane in mare parte necunoscuta. Prin anul 1560 a intrat.. a fost chemat de Hristos din tinerete la viata dilugareasca.arhiepiscopul eel sfant ~i minunat". a ajuns purtator de Hristos. Prin aceste doua bunatati a biruit toate ispitele vrajma~ilor ~i. apoi episcop de Ractauti. curatindu-~i mintea ~i inima. episcopul Macarie de Roman. Intre anii 15981605 a fost episcop de Hu~i. 1686. IV.SFANTUL lOAN ARHIEPISCOPUL Manastirea Ra§ca (secolele XVI-XVII) 1 a. ca fiu duhovnicesc al episcopului Macarie de Roman. atat de sfanta. cand este ales mitropolit al Moldovei. a implinit ani indelungaJi. in putina vreme. caci pe toti ii miluia ~i ii Mitropolitul Dosoftei. iar de la cuvio~ii duhovnici ~i siha~tri din munti a invatat lucrarea cea ingereasca a rugaciunii inimii ~i paza mintii de gandurile cele de~arte. Sibiu. Liviu Stan. in ob~tea Manastirii Ra~ca. Viata sa. . Era inca mare lucrator ~i dascal al rugaciunii inimii. ajungand la masura barbatului desavar~it. plin de blandete ~i smerenie. Cuviosul loan s-a Ia.cut egumen §i mare parinte duhovnicesc in Manastirea Ra~ca. In ace a vreme nu era altul mai sporit ca el in manastirile Moldovei. f. Arhiereul Narcis Cretulescu. b. care vin de la diavoli. Pr. Fapte §i cuvinte de invatatudi 1. op. 2. vol. se retrage la manastirea de metanie ~i dupa puJin timp se muta la cele ve~nice. . Viata Acest ierarh sfant al Bisericii Ortodoxe Romane era de loc din tinutul Sucevei. Ia~i. SfinJii romilni . De la el a invatat cuno~tinta cartii. ajungand mai tarziu egumen ~i duhovnic. care i-a fost egumen ~i duhovnic. indeosebi.. Cuviosul loan de la Ra~ca. VieJile SfinJilor. Cel dintai care 1-a racut cunoscut ~i 1-a cinstit ca sfant a fost evlaviosul mitropolit Dosoftei al Moldovei. 54-55. avand ca dascal ~i povatuitor pe. 1945. Acest vas ales al Duhului Sfant avea. doua mari fapte bune: rugaciunea curata insotiHi de lacrimi ~i o negraita dragoste pentru Hristos ~i pentru oameni. cit. Parintii sai se numeau Gheorghe ~i Anastasia.. Astfel. intre anii 1605-1608. El insa. cum 1-a numit mitropolitul Dosoftei.

Asemenea §i odoarele ingropandu-le. Atunci. Apoi. i~i marturiseau pacatele §i primeau sanatate. Acest egumen a adunat in jurul sau numero§i calugari §i a desavar§it lucrarea duhovniceasca inceputa de episcopul Macarie la Ra§ca. §i-a dat sfantul sau suflet in mainile Marelui Arhiereu Iisus Hristos. Sub povatuirea acestui sfam egumen. binecuvantandu-i. marele staret a luat clopotele ctitore§ti §i le-a aruncat in iazul manastirii pentru a nu le topi paganii. Aici. Caci.182 PATERICUL ROMANESC mangaia cu aiese cuvinte duhovnice§ti §i ii povatuia spre urcu§ul eel duhovnicesc prin insa§i pilda vietii sale. in urma. mai traind putin in rugaciune §i smerenie. multi oameni au scapat de moarte cu rugaciunea §i milostenia Cuviosului loan. s-au risipit in munti. lar in zorii zilei. caci in sufletul lui se odihnea Hristos. i-a hranit §i i-a mangaiat pe toti cu nadejdea milei lui Dumnezeu. sarutandu-se unii cu altii. impotriva voii sale. fiind ales mitropolit al Moldovei §i iubind mai mult lini§tea §i rugaciunea decat cinstea cea trecatoare. cunoscand cu duhul eli §i Manastirea Ra~ca va fi jefuita de turci. Pentru o nevointa aleasa ca aceasta. A pastorit §i Episcopia Radautilor inca trei ani. la chiliile fericitilor siha§tri §i acolo au zlibovit ca la trei ani. Din aceasta pricina. 4. de asemenea. caci ducea aceea§i petrecere ca Ia manastire §i era mereu inconjurat de pop or. Manastirea Ra§ca ajunsese la cea mai inalta inflorire duhovniceasca. pacato§ii! . in anul 1598 1-au ales episcop de Hu§i. cerandu-§i iertare. mai ales in sfintele posturi. Apoi. Cuviosul loan s-a invrednicit de darul facerii de minuni §i al inaintevederii. 5. a racut cuviosul priveghere de toata noaptea impreuna cu tot soborul. Apoi. le aducea Preacuratele Taine §i zabovea la chiliile lor. pana s-a lini§tit tara. ingenunchind. mulp credincio§i de prin sate alergau la chilia lui. le-a dat hrana §i i-a trimis sa se ascunda in munti. s-a retras la fericita Iini§te de la Ra§ca. au pradat numeroase sate §i manastiri din centrul Moldovei. adunandu-se mii de sateni in curtea manastirii de frica turcilor. Cerceta. a inconjurat biserica impreuna cu parintii. pastorind bine turma lui Hristos timp de 7 ani. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi. navalind paganii. caci era parinte sufletesc al tuturor ~i toti il cinsteau ca pe un sfant barb at §i plin de har. Sfinte lerarhe loane. ii cereau sfintele rugaciuni. 6. blandul egumen i-a adapostit. patronul acestui sfant llica§ §i. pe siha§trii din muntii Ra§clii. Vazand mitropolitul §i domnul Moldovei nevointa Cuviosului egumen loan. in anul 1574. a luat icoana Sfantului lerarh Nicolae. a savar§it Sfanta Liturghie §i a imparta~it poporul cu Trupul §i Sangele lui Hristos. Cuviosul Arhiepiscop loan.

apoi din nou se retrageau in manastire. CUVIOSUL ISAIA PUSTNICUL Manastirea Moldovita (secolele XVI-XVII) in jurul Manastirii Moldovita (ante 1402). dorind sa invete mai multa carte. Aici avea cuviosul cativa ucenici. fiind loc de lini~te pentru clilugarii din Manastirea Ra~ca. Cuviosul loan Sihastrul ~i-a dat sufletul in bratele lui Hristos ~i a fost numarat in ceata cuvio~ilor parinti. in aceasta poiana au sihastrit intotdeauna pustnici ale~i. El s-a nevoit mai intai in Manastirea Moldovita. ca de altfel pretutindeni. in a doua jumatate a secolului XVI.Poiana lui loan". Unul dintre ace~ti siha~tri a fost ~i Cuviosul schimonah Isaia. pe valea paraului Ra~cuta. pana ce marele sau dascal ~i parinte duhovnicesc s-a mutat din viata aceasta. ca in timpul rugaciunii fata lui se lumina de darul Duhului Stant ~i cuno~tea cele viitoare. se nevoiau inca din secolele XIII-XIV cativa siha~tri uitati de lume. . Chilia lui din lemn ~i pamant se afla intr-o mica poiana retrasa de lume. la 3 km mai sus de manastire. Acest sihastru a fost un vestit lucrator al rugaciunii lui Iisus ~i un mare rugator al neamului romanesc. s-a retras in munte.S I D I N S E C 0 L E L E X V I . de frica turcilor. Se crede ca tot aici s-a retras fericitul Arhiepiscop loan cu ob~tea sa. Aici stdHuceau in acea vreme doi mari dascali putneni. dorind viata pustniceasca. ~i acolo a sihastrit in cuvio~ie ~i placere de Dumnezeu mai mult de 30 de ani. ajungand monah foarte sporit in cele duhovnice~ti. un mic paradis pentru rugaciune ~i o mica gradina de legume.S I C UVI0 . Atat de mult sporise in asceza ~i in cugetarea celor dumnezeie~ti. Apoi. a fost trimis de egumenul sau la vestita ~coala duhovniceasca din Manastirea Putna. Apoi.SF I NTI . numita pana azi . altii traiau un timp ca pustnici in poienile codrilor. Deci. El s-a nevoit mai intai in manastirea de metanie. pe cand era egumen la Ra~ca. Unii ramaneau necunoscuti pana la moarte.X V II 183 CUVIOSUL lOAN SIHASTRUL Manastirea Ra§ca (secolele XVI-XVII) Ieroschimonahul loan era unul din ucenicii Sfantului Arhiepiscop loan de la Ra~ca. mult nevoindu-se ~i rabdand nu putine ispite de la vicleanul diavol.

chir ieromonah arhimandrit Filotei din Putna". pe langa limbile greadi ~i slavona. in rugaciune ~i in luare-aminte de sine.prealuminatul" dascal Filotei a invatat. copia carti de slujba pentru biserici ~i primea cele necesare. jos. noteaza schimonahul Isaia ~i aceasta insemnare: . unde cobora la marile sarbatori. fiind bun caligraf. De la eel dintai a invatat Cuviosul Isaia tipicul ~i cantarea psaltica. Apoi. s-a stramutat la cere~tile laca~uri in primele decenii ale secolului XVII. Pe fila 257 se afla aceasta insemnare: . Tetraevanghelul se plistreazli in biblioteca Mfmli. Cuviosul lsaia a petrecut un timp in ob~te.stim Dragomirna. in timpul domniei lui leremia Movila (1595-1606). Caci. din mila lui Dumnezeu domn (al) Tarii Moldovei. unde a deprins din tinerete frica de 2 Pomelnicul Miiniistirii Moldovifa. CUVIOSUL FILOTEI DASCALUL Manastirea Putna (secolele XVI-XVII) ~colii duhovnice~ti Cuviosul arhimandrit Filotei a fost unul din cei mai invatati dascali ai din Manastirea Putna. iar de la . Preacuratele Taine le primea din manastire.Atotluminatului ~i prea sfintitului ~i de Dumnezeu alesului ~i dascalului nostru. pe cand era pustnic. Cuviosul lsaia s-a reintors in ob~tea Manastirii Moldovita. este un frumos Tetraevanghel scris la cererea egumenului din Manastirea Moldovita.Eu mult pacatosul pustnic Isaia m-am trudit ~i am scris". Ia. Apoi. Tot la Putna a deprins me~te~ugul caligrafiei ~i impodobirii cu picturi a cartilor biserice~ti.Eremia Movila Voievod. Acolo. Tot pe prima fila. . scrie rugaminte egumenului nostru din Moldovita ~i intregului sobor" 2 • Este vorba de o scrisoare a voievodului prin care cere sa fie pomenit de calugari Ia sfintele lor rugaciuni. mai traind putin ~i bineplacand lui Dumnezeu. Iar pe prima fila se aft a dedicatia pustnicului Isaia adresata. ca protopsalt ~i dascal in ~coala manastirii. ravnind marilor siha~tri de demult. Cel mai de pret manuscris copiat de Cuviosul Isaia. Dupa multi ani de viata pustniceasca. Reintors la Moldovita. . se nevoia ziua ~i noaptea in post. s-a retras la lini~te in padurile din jurul manastirii.184 PATERICUL ROMANESC Antonie Protopsaltul ~i arhimandritul Filotei. cuno~tinta Sfintei Scripturi ~i operele cele mai alese ale Sfintilor Parinti. in semn de recuno~tinta.candu-~i o coliba. iar hrana ~i imbracamintea ~i le agonisea din lucrul mainilor sale.

A~a s-a nevoit acest mare dasdil. retorica. cat ~i in Muntele Athos. Suceava ~i numero~i tineri. pentru preoti la sate. dupa ce invata carte la Putna.Atotluminatului ~i preasfintitului §i de Dumnezeu alesului ~i dascalului nostru chir ieromonah arhimandrit Filotei din Putna" 4 • Acest dascal al monahismului ~i teologiei romane§ti din secolul XVI a racut din ~coala manastireasca de la Putna o adevaraUi academie teologica. iar altii au ajuns vestiti protopsalti prin manastiri. Humor. Caci veneau sa invete carte de la arhimandritul Filotei zeci de calugari din Putna. s-a intors la Manastirea Putna. Moldovita. Refuzand sa urce treapta arhieriei. pentru care era numit de toti: . asceza. iscusiti caligrafi. Altii au invatat me§te§ugul rugaciunii lui Iisus.mult pacatosul pustnic lsaia" din Mfmastirea MoldoviJa. Apoi. Numele sau era cunoscut pana la Pecersca. marturisind dreapta credinta. . Deci. a ramas in smerenia vietii calugare~ti pfma la sfar§itul vietii sale. catehetice ~i chiar filozofice. deprinzand pe multi lucrarea cea de taina a rugaciunii ~i nascand numero~i fii duhovnice~ti. 1776/687. eli multi dintre ei au deprins limbile greaca ~i slavona. Pe prima fila scrie urmatoarea dedicatie. scriitori §i impodobitori de carti biserice§ti 3 .Antonie protopsaltul" (1589).Prealuminatul §i preasfintitul §i de Dumnezeu alesul §i dascalul nostru". Dar prin intelepciunea ~i trairea sa. simtindu-se chemat la 3 4 Arhiva ~i Pomelnicul Manastirii Putna Tetraevanghelul se pastreaza in biblioteca Manastirii Dragomirna. duhovnic ~i slujitor al Bisericii lui Hristos. Unul dintre ucenicii sai a fost §i . . pe multi i-a luminat ~i i-a zidit suflete~te. De la marii dascali atoniti a deprins cuviosul ieromonah Filotei cuno~tinta cea adanca a invataturii ortodoxe. dascal de limba romana ~i bun caligraf. Apoi. morala. dogmele. Bogatele sale cuno~tinte teologice. ajutat de un alt iscusit dascal. unde s-a nevoit cativa ani. patristice. luand sub conducerea sa ~coala Manastirii Putna. ca la 50 de ani. atat de mult s-a ostenit cu ucenicii sai. in putina vreme a sporit atat de mult faima ei.S F I N TI SI CUVI0 SI DIN SEC0 LE LE XVI-XVII 185 Dumnezeu ~i osteneala faptelor bune. in semn de recuno§tinta: . Acesta. luminandu-se indeajuns ~i cunoscand bine limbile greaca ~i slavona. duhovnic. le-a primit. filocalia ~i scrierile Sfintilor Parinti. sub nr. in Athos §i chiar la Patriarhia din Constantinopol ~i se cucereau toti de nevointa §i smerenia lui. Iar bunul dascal §i slujitor al lui Hristos. Acest cuvios era ~i un iscusit lucrator al rugaciunii. incat nu era alta mai vestita in Tara Moldovei. atat in Manastirea Putna. invatand pe dilugari ~i preoti cuno~tinta Sfintei Evanghelii. ajunge pustnic ~i scrie un Tetraevanghel (sfar§itul secolului XVI) pentru Moldovita.

au fost scoase ~i duse ca moa~te prin alte tari. MISAIL. mai ales de la Agapia Veche.Livada Parintilor". Grecia . Vasile ~i Paisie.. s-au gasit in morminte. Pe unii dintre ace~tia i-a cunoscut inca din viata mitropolitul Dosoftei. . ". . La unii era ~i cate o croce de plumb legata de gat-.. pana la jumatatea secolului XVIII. cat ~i in muntii din imprejurimi.. in . In aceasta livada exista. ale caror cinstite moa~te se odihnesc in cimitirol vechi din . a dat ucenicilor sai sarotarea cea mai de pe urma pace in Manastirea Putna. s-au identificat in anul 1838 cinci nume de schimonahi ~i ieroschimonahi. ". ingropandu-se acolo ~i dupa multi vreme constatandu-se de sfinte. Pimen. sicrie racute din butuci de stejar taiati pe Iungimea mortului ~i apoi scobiti inauntro ca o racla. cand schimonahii obi§nuiau sa poarte croci grele de plumb pe piept ~i se ingropau in sicrie scobite in tulpina de stejar. Aici. ale caror tropuri. intre cuvio~ii siha~tri de la Agapia Veche. cat ~i siha~trii care se nevoiau singuri prin pacturile ~i muntii din imprejurimi.cu arbori batrani ~i roditori". iar mortii din ele erau inra~urati ~i cu o caramida sub cap. Misail.Livada Parintilor". un cimitir in care se ingropau.Manastirea lui Agapie". Locul acesta se cheama pana astazi . ca: Rusia. prin sapaturi ocazionale. iar despre altii numai a auzit..NESC ~i cele ve~nice. cu croci grele de plumb pe piept §i cu osemintele galbene ~i bine mirositoare. anume: Evloghie. ori pe o _ muchie . Ei s-au nevoit la Agapia Veche. la inceputul secolului XVII. a adormit cu PIMEN.Poiana lui Eufrosin" este o mica poiana . CUVIO~II PARINTI EVLOGHIE. prin secolele XVI-XVII. VASILE ~I PAISIE Sihastria Agapia Veche (secolele XVI-XVII) Intre . cu numele mortului scris pe o latura. In traditia locului se spune ca printre numero~ii siha~tri din Muntii Neamtului.Livada Parintilor".Muntele Scaunele" ~i .se aflau intre ei mulp barbati cu viata sfanta.186 PATERICUL ROMA. atat dHugarii din . plantati de cei dintai parinti care au intemeiat Schitul Agapia Veche ~i bisericuta de lemn pe temelie de piatra. atat in ob~te. Tropurile acestor cuvio~i parinti erau a~ezate in sicrie din tronchiuri groase de stejar.

mare dascal ~i povatuitor de suflete.Livada Parintilor" de Ia Agapia Veche. in . de asemenea. Cuviosul Dosoftei a stat ca un adevarat stalp ~i parinte duhovnicesc in fruntea ob~tii sale. Un a$ezamant de cultura de La Alexandru Lapu$neanu pe Valea Secului. Astazi. Care cerceteaza inimile ~i rarunchii oamenilor.nastavnic" era numit de cei din vremea sa. Printre cei dintai egumeni ai acestui schit retras de lume a fost ~i ieroschimonahul Dosoftei. Insa crucile grele de plumb ~i sicriile in care se ingropau dovedesc nevointa aspra pe care o duceau. smerenia ~i me~te~ugul nevointei calugare~ti. pazindu-~i mintea curata de ganduri ~i ostenindu-~i trupul cu infranarea ~i privegherea. ca putini altii. uitate. cu metania din Manastirea Neamt. CUVIOSUL DOSOFTEI DASCALUL Egumen in Schitul lui Zosima-Secu (1582-1606) 6 Prima a~ezare monahala atestata documentar pe valea Secului din tinutul Neamt :. Chipul in care s-au nevoit ace~ti sfinti siha~tri ~i faptele bune ce le-au savar~it in viata. op. cit.t fost o mica sihastrie din timpul lui Alexandru Lapu~neanu. ascultarea. ciH a dainuit Schitul lui Zosima. Gonta. nr. iar sufletele lor canta neincetat cu ingerii in ceruri maririle lui Dumnezeu. a fost vistiernicul Zosin (schimonahul Zosima). p.. trupurile acestor cuvio~i parinti ~i rugatori ai neamului nostru se odihnesc. Pentru aceea ~i dasdil sau . caci era iscusit in talcuirea Sfintelor Scripturi ~i vestit pentru intelepciunea sa in toata Moldova.Schitullui Zosin. 1962. Caci toti erau mari lucratori ai rugaciunii lui Iisus ~i traiau in desavar~ita lini~te ~i bucurie dumnezeiasca. 694-712 6 5 . in rev .S F I N TI SI CUVI0 SI DIN SEC0 LELE XVI-XVII 187 precum singur marturise~te: . Se spunea despre dansul ca era. El invata pe toti frica de Dumnezeu.Mitropolia Moldovei". Iar eel dintai ctitor care zide~te aici Iaca~ de rugaciune ~i chilii. Mitropolitul Dosoftei. fnainte de ctitoria lui Nestor Ureche. 9-12. in a doua jumatate a secolului XVI. 152 Alexandru I. A intemeiat inca ~i ~coala manastireasca de invatatura in ob~tea sa. unde invatau calugari iubitori de carte.. intemeiata de cativa calugari pustnici din Manastirea Neamt. . Timp de 40 de ani. f. pana la insu~i domnul tarii. dogmele Bisericii Ortodoxe. formata din peste 50 de siha~tri. bun cunoscator al limbilor greaca ~i slavona ~i ~tia.inca ~i din romfmi multi sunt dirora le-arn \·azut viata ~i traiul lor' dar n-au fost cautati " 5 . singur Dumnezeu le ~tie.

in rugaciune ~i in dorire de Dumnezeu. iar el se muta in odihna lui Hristos. situate in apropierea <. alaturi de Schitul lui Zosima. stralucind ca trei raclii pe Muntele Ceahlau ~i neincetat rugandu-se pentru ei ~i pentru mantuirea lumii. Intelepciunea duhovniceasca ~i teologica a ucenicului arata masura nevointei ~i cuno~tintelor pe care le stapfmea dascalul sau. Toata saptamana petreceau singuri in munte. el a ajutat mult Ia zidirea din nou a ctitoriei lui Nestor Ureche (1602). GHEDEON SI GHERMAN Siha§tri de pe Muntele CeahHiu (secolele XVI-XVII) Ace~ti trei cuvio~i siha~tri erau cu metania din sihastria Ceahlaului ~i din Manastirea Pionul. nevazand fata de om. Totodata. plans de toti ucenicii ~i siha~trii de pe valea . dupa apusul soarelui. in stancile de piatra de sub varful Ceahlaului ~i acolo se nevoiau in post. in sarbatori se adunau la chilia unui duhovnic sihastru ~i acolo savar~eau Sfanta Liturghie ~i primeau Trupul ~i Sangele Domnului. Ghedeon §i Gherman timp de 30 de ani. Acest egumen face din ob~tea sa o adevarata lavra. Iar cele de nevoie vietii le primeau prin ucenicii lor de Ia manastirea de metanie. Apoi ~i-au sapat trei pe~teri aproape una de alta. ajungand la varsta batranetii ~i bineplacand lui Dumnezeu. CUVIOSII VUCOL. A~a s-au nevoit Cuvio~ii Vucol. s-au retras la lini~te in adancul codrilor seculari de pe valea paraului Durau. Nevointa lor era aceasta: ziua ~i noaptea i~i aveau mintea inaltata Ia Dumnezeu. fiind eel dintai staret al Manastirii Secu. unul din fiii sai duhovnicqti.cestui sfftnt munte romanesc. Cuviosul Dosoftei Dascalul lasa egumen in locul sau pe ieroschimonahul Andrei. prin neincetata rugaciune ~i nactejdea bunatatilor celor viitoare. Cuviosul Dosoftei era inca iscusit povatuitor ~i duhovnic al siha~trilor care se nevoiau in codrii de pe valea Secului. s-au savar~it cu pace in primele trei decenii ale secolului XVII ~: .paraului Sac". La 21 august. 1606. vestita in toata Tara Moldovei. unde se nevoiau multi siha~tri purtatori de Hristos. intre anii 1602-1606. ~i mancau o data pe zi. Apoi. care a vietuit in Schitul lui Zosima mai mult de 25 de ani. Dupa ce mai intai s-au deprins in ob§te cu osteneala vietii calugare~ti ~i au imbracat ingerescul chip al schimniciei.188 PATERICUL ROMANESC U nul din cei mai vestiti ucenici ai egumenului Dosoftei a fost insu~i marele mitropolit Varlaam Motoc.

pe care o povatuieste cu multa intelepciune 15 ani. unde a fast ~i un mic schit de siha§tri. p. care este maica tuturor faptelor bune. Manastirea Sucevifa. Apoi. racandu-~i un bordei in mijlocul pacturii. Ca egumen. in post ~i in priveghere. pe cand era egumen in Mfmastirea Sucevita (1564?-1579). s-a facut sihastru. . Numele lui devenise cunoscut in toate satele de pe valea Sucevitei ~i multi credincio~i il cautau pentru binecuvantare ~i pentru cuvant de folos. dilatoria acestei vieti. Bucure§ti. Idem. Savar~ind. ravnind vietii pustnice~ti. 1939. 104. p. smerenia si neincetata rugaciune. A vea inca ~i darul vindecarii bolilor. 1935.ncile Ceahlaului. Cuviosul Pangratie s-a ingrijit ~i de buna chivernisire a manastirii. s-a mutat la cere~ tile Iacasuri in primele decenii ale secolului XVII 9 .Pe§tera lui Vucol". 102 7 . p. 45. Aici. 9 Dimitrie Dan. In anul 1610. C. 1-46 8 La cativa km mai sus de Mfmastirea Durau. Bucure~ti. deprinzfmdu-i frica de Dumnezeu. a celor ce se intraripeaza cu dumnezeiescul dor!" CUVIOSUL PANGRATIE ARHIMANDRITUL Manastirea Sucevita (secolele XVI-XVII) Acest cuvios iubitor de Hristos era ucenic al mitropolitului Gheorghe Movila. CQ/auza judefului Neamt. a inmultit numarul monahilor la peste 50 de rugatori.avand multa trecere in poporul de la sate". Pr.Dealul lui Pangratie". Era inca foarte cinstit si cautat de credinciosi. cu binecuvantarea dascalului sau. numit pana astazi .X V I I 189 s-au numarat in ceata cuvio~ilor parinti 7 • Pe~terile lor se vact pfma astazi ~i le poarta numele peste veacuri 8 • . se gasesc mai multe pe§teri §i urme de chilii sub stil. dupa cuvantul Sfintei Evanghelii.Pe~tera lui Ghedeon" §i . Matasa. Bucure§ti. astfel. innoind chiliile monahilor si ale sihastrilor si racand multe milostenii la satenii din valea Sucevitei. s-a nevoit Cuviosul Pangratie peste 20 de ani in neincetata rugaciune. iar ceilalti sihastreau in padurile din jurul Sucevitei. .Ceata pustnicilor fericita este. Palatul Cnejilor. printre care §i . 1923. dintre care o parte traiau in obste. caci se racuse vas curat al Duhului Stant. Cuviosul Pangratie a fost ales egumen si parinte duhovnicesc al Manastirii Sucevita. Pe toti ii avea sub ascultare arhimandritul Pangratie. dibdand multe ispite de la diavolul.S F I NT I SI C UVI0 SI DIN SEC 0 L E L E X V I. pe un deal din apropierea manastirii.Pe§tera lui Gherman".

Se ingrijea.scrie rugaminte egumenului din Moldovita ~i intregului sobor". Pe aces~ manuscris se afla urmatoarea insemnare: . care ii acorda unele ajutoare pentru manastire si .190 PATERICUL ROMANESC EPISCOPUL EFREM AL RADAUTILOR Manastirea Moldovita (t 1626) Evlaviosul episcop Efrem era cu metania din Mfmastirea Moldovita. Apoi a fost mai multi ani eclesiarh ~i duhovnic al ob~tii din Moldovita. episcopul Efrem a zidit in anul 1612 o frumoasa . Pentru intelepciunea vietii sale. fiind hirotonit episcop al Husilor in anul 1607. Caci era deprins din copilarie cu citirea ~i intelegerea Sfintei Scripturi ~i cu invatatura Sfintilor Parinti.clisiarnita". s-a racut calugar in a doua jumatate a secolului XVI. Numele egumenului Efrem era cunoscut domnului Moldovei. randuind egumeni luminati ~i sporiti in fapte bune. bine pastorind turma lui Hristos 15 ani (1608-1614 ~i 1616-1623). Deci. pentru intarirea vietii duhovnice~ti in manastirile ~i schiturile din eparhia sa. o Psaltire (1614) ~i un . precum ~i buni caligrafi care scriau carti de slujba pentru biserici. iar cu locul na~terii din partile Sucevei. invrednicindu-se in putina vreme de darul preotiei. La mfmastirea de metanie. Cuviosul Efrem a fost ales egumen al Manastirii Moldovita. In jurul Manastirii Moldovita se nevoiau.Anghelis" (Octoih). pe care o deprinsese in ~coala mfmastirii de la dascali iscusiti. Spre sfar~itul secolului XVI. cu blfmdetea ~i cu intelepciunea lui. auzind de buna nevointa a monahilor de aici. Manastirea Moldovita a cunoscut o epoca de aleasa inflorire duhovniceasca ~i culturala. printre care era ~i Cuviosul Isaia pustnicul. numerosi sihastri care se bucurau de ajutorul lui. de asemenea. In aceasta vreme. Cuviosul Efrem a fost chemat de Dumnezeu la treapta arhieriei. Prima lui grija a fost sa zideasca biserici in toate satele si sa hirotoneasca preoti buni si stiutori de carte.Cu voia Tatalui ~i cu ajutorul Fiulm . Aici se formau duhovnici ~i egumeni iscusiti in povatuirea sufletelor omenesti. povatuind duhovnice~te aceasta ob~te intre anii 15951607 si adunand in jurul sau pana la 60 de dHugari. ca sa poata povatui poporul pe calea mfmtuirii. crescand multi fii duhovnice~ti ~i zidind suflete~te pe toti cu smerenia. care se pastreaza pana astazi. A mai dat manastirii sale cateva carti de slujba. Ieremia Movila. caligrafiate cu propriile sale maini. ~i anume un Evangheliar (1613). Dupa putina vreme ajunge pe scaunul Episcopiei Radautilor. de asemenea.

se retrage la ctitoria sa ~i trece la cele ve~nice..M. 1972. Prof. in anul 1623 s-a retras la manastirea de metanie. Apoi. I. in anul 1606 este ales episcop la Roman.XV I I 191 cu savar~irea Sfantului Duh. 105-107 ~M. ". episcop al Radautiului (unde) este ~i inmormfmtat. la 19 ianuarie. Zugrav. tfmarul Ilie Crimea a fost diac de cancelarie ~i osta~.Acesta este mormantul presfintitului nostru parinte Kir Efrem. Dupa putina vreme a ajuns egumen la Manastirea Galata din Ia~i. Sibiu.SF INTI ~~ S I C U VI 0 S I DIN SEC 0 L E L E XV I. 456-472 11 Istoria Bisericii Ortodoxe Romiine.Schiopul (1582-1591). Dar in acela~i an se retrage la Dragomirna unde zide~te o mica biserica de piatra ~i intemeiaza schit de calugari. p. prof. Apoi. anume loan ~i Cristina. ctitorita de el in anul 1609. Intre anii 16191629 pastore~te din nou Biserica Moldovei. am binevoit ~i am dorit din toata inima ~i am dat Jin agoniseala mea dreapta. Trei manuscrise liturgice de la episcopul Efrem al Radaufilor.::elor ee-l privesc. ca sa se scrie sf:lntul Anghelis care sta de fata . XXXIX (1963). Pr. renuntand la cele pamante~ti. pregatindu-~i dinainte mormantul. 1631. 1957. pana in anul 1617. Mormantul se afla in gropnita Manastirii Moldovita ~i poarta urmatoarea inscriptie: . Ve~nica lui pomenire. episcop de Ractauti. din parinti foarte iubitori de Hristos. in anul 1626. I. vol. In timpul domniei lui Petru . iar in decembrie 1607 este ales mitropolit al Moldovei ~i Sucevei. Viata Acest mare mitropolit al Moldovei s-a nascut in Suceava. ca rugaciune a mea pentru mine ~i parintii mei ~i l-am dat Sfintei Manastiri Moldovita . unde s-a !agactuit lui Dumnezeu ~i Preacuratei Sale Maici.. s-a !acut calugar la Mfmastirea Putna. 10 A~a nevoindu-se smeritul episcop Efrem ~i mult ostenindu-se pentru mfmtuirea turmei sale. Bucure~ti. 343-345. p. MITROPOLITUL ANASTASIE CRIMCA al Moldovei §i Sucevei (t 1631) 11 a. 7-8. cand se retrage din scaun la Manastirea Dragomirna. din tinerete. ". Din botez se chema Ilie. pe la jumatatea secolului XVI. Mircea Pacurariu. in anul 1626". nr. iata eu robul Domnului Dumnezeului meu. 10 . Istoria Bisericii Ortodoxe Romane. in anul 1600 a fast ales episcop la Radauti. p. Efrem. Apoi. in rev. ~i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu.

povatuind multe suflete catre Hristos. Si atilt de frumos a povatuit acest sfam Uica~. Ramanand in oaste cativa ani. 1-au trimis egumen Ia Manastirea Galata de curfmd zidita. 4. in tineretile sale. cu zugravirea de icoane ~i cu scrierea de manuscrise. in cat toti il iubeau ~i multi credincio~i il aveau de parinte duhovnicesc. Ca. Cea dintai grija a sa a fost intarirea vietii duhovnice~ti prin manastiri ~i sate ~i zidirea de noi biserici. Aici a deprins monahul Anastasie me~te~ugul eel cu multa iscusinta al picturii in miniatura ~i scrierea de carti. in anul 1607. Pentru intelepciunea ~i smerenia sa. Retragandu-se din scaun datorita vitregiilor vremii. 5. episcopul Anastasie a fost ales mitropolit al Moldovei. . cu sufletul deschis spre dumnezeie~tile frumuseti. in ~coala Mfmastirii Putna. a adunat in jurul sau cativa ucenici ~i se indeletnicea cu citirea sfintelor carti. 1-au crescut de mic in frica de Dumnezeu. tatal sau 1-a invatat barbatia ~i taria sufleteasca. Vazand parintii smerenia ~i istetimea mintii monahului Anastasie. dfmdu-i o educatie cre~tineasca cu totul aleasa. a intrat in ob~tea Mfmastirii Putna. iar buna sa mama 1-a invatat sa fie smerit. Pentru toate acestea a fast rasplatit de domnul Moldovei cu o mare intindere de pamanL unde mai tarziu a zidit frumoasa Manastire Dragomirna. Fapte ~i cuvinte de invatatura 1. Parintii sai. biruia cu multa u~urinta pe navalitori. tfmarul !lie Crimea a fast indemnat de Duhul Sfant sa se faca osta~ al lui Hristos. Deci. cape un odor de mare pret. Aici a zidit o mica biseridi. fierbinte in rugaciuni ~i iubitor de oameni. calugarindu-se cu numele de Anastasie.192 PATERICUL ROMANESC b. Astfel. Dupa ce a format la Galata o ob~te bine organizata cu ucenici buni. 2. in anul 1600. Aici. se spune despre dfmsul ca racea adevarate vitejii in luptele cu cazacii. loan ~i Cristina. Mitropolitul Anastasie a fast ales de Dumnezeu din bratele maicii sale sa fie pastor duhovnicesc al Bisericii lui Hristos. Dragomirna. 6. indata !-au hirotonit preot ~i. la cererea voievodului. intarindu-se cu crucea lui Hristos ~i fiind indemfmatic ~i plin de curaj. pastorind Biserica lui Hristos timp de 20 de ani. a invatat osta~ul lui Hristos me~te~ugul luptei duhovnicqti ~i buna nevointa d'Hugareasca. arhimandritul Anastasie a fast hirotonit episcop de Ractauti. care il fac pe om statornic ~i indelung rabdator in incercarile de multe feluri ale vietii. 3. care practau adesea satele ~i mfmastirile. episcopul Anastasie a sihastrit 6 ani de zile Ia metocul sau. fiind osta~ in armata Moldovei. renuntfmd la cele pamante~ti.

Acest fericit parinte al Moldovei. spre pomenirea sa ~i a parintilor sai. arhimandritul Varlaam. o cruce mare imbracata in metal pretios. 10. Mai tarziu. a scris ~i a donat ctitoriei sale 11 manuscrise impodobite cu frumoase miniaturi. zugravi ~i miniaturi~ti.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII 193 In toate marile mfmastiri a randuit egumeni din cei mai ale~i. ca sfinti ~i racatori de minuni. care au pictat altarul. vase sfintite ~i alte obiecte de cult. 7. un alt Evangheliar din anul 1614. Matie~ ~i Grigorie". De asemenea. Biserica Manastirii Dragomirna. Mitropolitul a mai daruit Manastirii Dragomirna doua epitafe lucrate de el in anii 1612 ~i 1626. doua Liturghiere. In aceasta ~coala s-au format caligrafi renumiti. mitropolitul Anastasie inalta. bunul pastor Anastasie a lasat legamant ca nimeni ~i niciodata sa nu inchine ctitoria sa altor manastiri din afara tarii.Popa Craciun. in stare sa conduca poporul pe calea Evangheliei lui Hristos. rudenia mitropolitului. sponp m fapte bune ~i cunosditori de limbi straine. in sihastriile retrase din Carpati s-a inmultit numarul siha~trilor. 8. Astfel. Apoi. In aceasta manastire a randuit mitropolitul egumeni buni ~i calugari cu viata de ob~te. anume: . mitropolitul Anastasie a intemeiat la ctitoria sa o vestita ~coala de monahi caligrafi. 9. din anul 1610 (in prezent se pastreaza la Viena). cum nu sunt altele in tara noastra. mfmastirile ~i schiturile din Moldova au trait o epoca de aleasa inflorire duhovniceasca. unde niciodata n-a incetat dumnezeiasca Liturghie. Inca din primii ani. loan ~i Cristina". mitropolitul ctitor a randuit patru calugliri zugravi din manastire. pe cat este de impodobita cu sculpturi de piatra in exterior. din care unul este scris in anul 1609 ~i altul in anul 1610. Cel mai vestit dintre toti a fost cgumenul Manastirii Secu. un Apostol. eel mai maret altar de rugaciune ~i de mangaiere pe care 1-a ridicat vreun ierarh pe pamantul romanesc. spre slav a Preasfintei Treimi ~i cinstea neamului. Caci in acela~i an. cum au fost: Popa . cu adevarat. domnul Moldovei. Miron Barnovschi. frumoasa Manastire Dragomirna. renumita in toata Moldova. din care unii erau cinstiti de popor. In anul 1609. bolta ~i naosul bisericii. inca din viata. Prin ora~e ~i sate a hirotonit preoti ~tiutori de carte. fiind din tinerete neintrecut caligraf ~i pictor de icoane. o Psaltire din anul 1614 ~i alte cateva carti. sub lunga pastorie a mitropolitului Anastasie. Este. pe atat este de frumos pictata ~i in interior. a construit zidul de cetate ~i cele patru turnuri de aparare. cu hramul Pogorarea Duhului Stant. Cele mai alese manuscrise ale mitropolitului Anastasie daruite Manastirii Dragomirna sunt: Un Evangheliar cu multe miniaturi din anul 1610. Ignatie. pe care ctitorul il doneaza manastirii .

unde se ingrijeau. Matie~. atat calugari. icoane. Dar. Iar bunul pastor implinea intotdeauna cererea romanilor ortodoqi. moa~tele s-au racut atat de grele. Pe langa grija pe care o avea pentru impodobirea bisericilor ~i mfmtuirea sufletelor. un sinod cu toti episcopii ~i egumenii de manastiri ~i a intocmit un nou a~ezamant bisericesc. 15. mai ales la hramuri. Aici se raceau frumoase slujbe ~i procesiuni cu moa~tele Sfantului loan eel Nou. Atunci marele ierarh a racut litie ~i priveghere de toara . diaconul Dimitrie Dumitra~cu ~i altii. La intoarcere duceau peste munti dirti biserice~ti copiate de calugari. mitropolitul Anastasie s-a impotrivit pfma la moarte obiceiului de a se inchina aceste laca~uri manastirilor din afara tarii. 12. caci suflerul sau ardea pentru ravna casei Domnului. Grigorie. mitropolitul Anastasie a luat noaptea moa~tele Sfantului loan eel Nou ~i a cautat sa fuga in munti cu numero~i credincio~i. 13. ale caror frumoase lucrari s-au raspandit in celelalte manastiri. Astfel. Prin aceasta. cand se adunau zeci de mii de pelerini din Moldova ~i Transilvania. In anul 1621. Pentru aceea. unde se vindecau numero~i suferinzi. lgnatie. pentru impodobirea sfintelor biserici. in anul 1626. de inaltare duhovniceasca. mitropolitul Anastasie este fondatorul celui dintai spital public din tara noastra. in anul 1610 a infiintat o bolnita la Manastirea Dragomirna. Urmand exemplul Sfantului Vasile eel Mare. mitropolitul Anastasie a adunat la Suceava. incat carul cu boi nu se putea mi~ca din loc. de unitate ~i infratire in Hristos a tuturor romanilor ortodoqi de dincoace ~i de dincolo de Carpati. in iubire ~i in pastrarea graiului romanesc. U nii dintre ei cereau de la mitropolitul Anastasie calugari ~i egumeni pentru manastirile ~i schiturile din Ardeal ~i Maramure~. romanii din Transilvania raceau pelerinaje la toate manastirile din Moldova. prin negraita minune.194 PATERICUL ROMANESC Cdiciun. vazand Dumnezeu lacrimile poporului. Pentru a da manastirilor ~i parohiilor din Moldova o randuiaUi de viata cat mai aleasa ~i unitara. mitropolitul Anastasie s-a ingrijit ~i de alinarea bolilor ~i suferintelor trupe~ti. 14. La Mfmastirea Sfantul loan eel Nou de Ia Suceava. mai ales vara. cat ~i mireni. 11. In fiecare vara. $tiind ce mare rol au manastirile in viata neamului. mitropolitul Anastasie a zidit un paraclis de iarna. cruci sculptate ~i alte daruri manastire~ti. navalind t~Harii asupra Sucevei. adaugand ~i alte innoiri. lar in anul 1619 a infiintat un adevarat spital in ora~ul Suceava. ajun~i sub ocupatie straina. intarindu-se astfel in dreapta credinta. Erau cele mai importante zile de rugaciune. el cauta sa inlature orice neoranduieli din Biserica Moldovei ~i sa intareasca Ortodoxia.

anatema. in zilele fericitului domn Io Constantin Moghila Voievod. tunzand-o in cinul monahal. ~i . 17. de Domnul Dumnezeu §i de toti sfintii. §i impartind toata averea la saraci §i bolnavi. pe care apoi a daruit-o lui Hristos. §i indata au fugit paganii ru§inati din tara. in anul 7118 (1610) luna martie in 16 zile". Domnul Dumnezeu ~i Mantuitorul nostru. marturisim cu aceasta scrisoare a noastra ca daca se va intampla cu moartea noastra. milostivul mitropolit Anastasie al Moldovei a adormit cu pace la 19 ianuarie. Doamne. dandu-§i sufletul in mainile lui Dumnezeu. pana Ia invierea cea de ob§te. mitropolitul Tarii Moldovei. 16. o bolnita intretinuta din vistieria tarii. inca de pe vremea lui Stefan eel Mare. vreo nevoie sfintei manastiri. a inconjurat cetatea cu racla Sfantului Mucenic loan. marele ctitor Lupu Stroici ~i fiul sau Iona§cu Stroici. Aici se nevoiau pfma la o suta de maici §i functiona. unde este hramul Pogorarii Sfantului Duh. Troita Sfanta. inchinatorii Sfintei Troite: Kir Anastasie Crimea. 0 grija deosebita avea mitropolitul Anastasie §i pentru manastirea de calugarite Patrauti. Osemintele sale se odihnesc. cum am spus mai sus. amin. boieri sau din neamul nostru.. In aceasta manastire a ad us mitropolitul §i pe mama sa. pe oricine va alege Dumnezeu sa fie stapanul Tarii Moldovei. sfanta manastire in toate in pace §i netulburata in veci. 1629. numara in ceata sfintilor Tai ierarhi pe mitropolitul Anastasie! TEST AMENTUL MITROPOLITULUI ANASTASIE CRIMCA scris pe . fiul lui Io Ieremia Moghila Voievod.Apostolul" de Ia Viena . protectorul Moldovei. singura nedespartita. loan Crimea ~i Cristina ~i toti ctitorii sfintei manastiri din nou zidita numita Dragomirna. sa inchine Sfantului Munte sau Ierusalimului sau sa schimbe pe dllugarii Tarii Moldovei sau sa puna egumeni dintr-o manastire straina.SFINTI Sl CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII 195 noaptea. in pronaosul bisericii din Manastirea Dragomirna. Iar eel ce va strica scrisoarea noastra ~i alcatuirea noastra. adeseori ii cerceta §i ii mangaia ca un bun pastor al Bisericii lui Hristos. acela sa fie proclet ~i triclet. Noi robii Domnului nostru Iisus Hristos. Cristina. Purtand o mare grija de bolnavi. Ajungand la varsta barbatului desavar§it. daca s-ar atinge careva dintre domnitori. proorocita de Duhul Sfant prin gura imparatului David. in oricare timpuri. sa aveti.n numele Tatalui §i al Fiului §i al Sfantului Duh. maranata. ctitori.

~i-a dat sufletul in mainile Domnului.Dealul lui Negru Voda". intre secolele XIII ~i XVIII.Ioanichie Schimonah. coborandu-se egumenul schitului cu o franghie in pe~tera. ne~tiut de oameni. Vale a aceasta se nume~te de sute de ani . a descoperit osemintele intregi ale acestui mare sihastru. Apoi. unde s-a nevoit la sfftr~itul secolului XVI. pe care o cobora pana la gura pe~terii cu o franghie. ajungand la masura sfinteniei ~i cunoscandu-~i dinainte sfar~itul. binemirositoare ~i acoperite cu o panza de paianjen. a~ezate cu bunacuviinta in fundul pe~terii. Preacuvioase Parinte Ioanichie. Se crede ca era cu metania din Schitul Negru Voda de alaturi. din cauza locului foarte abrupt. Vale a Chiliilor". in partea de sud-est. ale caror nume nu se mai cunosc. Sfintele Taine i le aducea din timp in timp egumenul schitului. Erau galbene. ravnind fericitei vieti pustnice~ti ~i arzand pentru dragostea lui Hristos. culcandu-se in mormant. Cum s-a nevoit acolo schimonahul loanichie. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! . cate ispite a rabdat ~i la ce masura duhovniceasca a ajuns.Dealul Cetatuia" sau .196 PATERICUL ROMANESC CUVIOSUL IOANICHIE SCHIMONAHUL Sihastria Valea Chiliilor-Muscel (t1638) Pe Valea Dambovitei. ca ~i pe valea paraului Cetatuia. se afla un deal inalt numit . a fost Cuviosul schimonah loanichie. s-a inchis de buna voie intr-o pe~tera sapata in peretele muntelui ~i acolo s-a nevoit. U nul din cei mai renumiti siha~tri ce s-a nevoit pe V alea Chiliilor in primele decenii ale secolului XVII. ~i-a sapat singur mormantul in fundul pe~terii. dupa o nevointa atat de aspra. Cu trecerea anilor. Deasupra mormantului erau sapate in piatra aceste cuvinte: . iar pe~tera lui s-a parasit din cauza muntelui abrupt. a existat una din cele mai vechi vetre isihaste romane~ti. cand domnul Tarii Romane~ti intemeiaza un schit cunoscut pana azi cu numele de . Apoi. mai mult de 30 de ani. singur Dumnezeu ~tie. insa. Prima a~ezare monahala cunoscuta pe aceasta colina dateaza de la inceputul secolului XIV. numele Cuviosului Ioanichie s-a uitat. Numai ucenicul sau ii aducea paine ~i apa o data pe saptamana.Schitul Negru Voda" (Cetatuia). 1638". Pe versantul abrupt al dealului. intre Targovi~te ~i Campulung. in primele decenii ale secolului XX. aici s-au nevoit multi siha~tri cu viata sfanta. din cauza numarului mare de siha~tri traitori aici. cuviosul acesta.

Tatal sau. mitropolitul Gheorghe Movila al Moldovei fiind frate cu tatal sau. a scris ~i tiparit multe carti de intarire a poporului in dreapta credinta . pentru a o apara de pretentiile uniatilor. cu zi de praznuire 22 decembrie.Fratia Ortodoxa" din Lvov. Galitiei §i a toata Rusia (t 1646) Sffmtul ierarh Petru s-a nascut la 21 decembrie 1596. la 22 decembrie 1646. unde a petrecut cinci ani in rugaciune ~i lecturi duhovnice~ti. Cel care a fost chemat ~i inzestrat de Dumnezeu pentru salvarea ortodoqilor din Ucraina a fost marele Petru Movila. roagil-te lui Dumnezeu pentru noi! . In 1627 s-a calugarit in marea lavra Pecerska din Kiev. la Suceava.X V I I 197 SF ANTUL IERARH PETRU MOVILA Mitropolitul Kievului. dupa incheierea pacii. greaca ~i latina. Dupa 14 ani de rodnica pastorie. se muta la Domnul. in evlavioasa familie domneasca a Movile~tilor. a obtinut recunoa~terea de catre polonezi a drepturilor ortodoqilor. In 1621. Movile~tii au ctitorit Manastirea Sucevita ~i multi din familie au imbrati~at viata monahala. asupra ortodoqilor ucraineni erau mari prigoane din parte a polonezilor ocupanti. care-i sileau sa treaca la uniatie. In acei ani. era fratele domnitorului Jeremia Movila ~i a fost ~i el domnitor al Munteniei (1601) ~i al Moldovei ( 1607). franceza. care ii provocau rani ~i umflaturi.printre care ~i vestita Marturisire de credinJa Ortodoxa (1642) -. unde Petru cu familia sa au fost nevoiti sa se refugieze in 1601. iar prin cursurile facute mai tarziu la Sorbona. Tot ei au ajutat mult ~i . in Paris.S FIN T I S I C U VI 0 S I DIN S E C 0 L E L E X V I . Canonizarea Sffmtului Ierarh Petru Movila. care in 1633 a fost hirotonit mitropolit al Kievului. ucraineana. Timp de trei luni. a intrat apoi in armata poloneza. Galitiei ~i a toata Rusia. trupul sau a trebuit sa ramana in catedrala Sfanta Sofia din Kiev. dar el s-a retras la mo~ia sa de lfmga Kiev. Ca fiu de domn. Aici ~i-a continuat studiile incepute la Suceava. poloneza. invatfmd mai multe limbi straine: slavona. a fost proclamata de Biserica Ortodoxa Romfma in anul 2002. lituaniana. Aici a inceput el nevointa care o va duce pfma la sfar~itul vietii: racea multe metanii cu lacrimi ~i purta pe sub haine o cama~a de par aspru ~i un brau cu dinti defier. luptand cu turcii la Tutora-Ia~i (1620) ~i Hotin (1621). regele polon recomanda sultanului pe tfmarul Petru pentru domnia Moldovei. Sfinte Ierarhe Petru. iar dupa cateva luni a fost numit egumen. El ~i-a pus toata ~tiinta ~i puterea in slujba apararii Ortodoxiei amenintate: a infiintat vestita Academie Duhovniceasca de la Kiev. rara a fi atins de stricaciune. in Polonia. el a devenit unul dintre cei mai invatati oameni ai vremii sale. dupa care a fost inmormantat la 9 martie 164 7. Simeon.

la inceputul secolului XVII.Misail nacealnicul". Minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai. sapandu-~i alaturi doua mici pe~teri in stanca. Cuviosul Daniil duhovnicul raposand. dorind sa urmeze sfintilor de demult. ieroschimonahul Misail a ridicat alaturi o mica biserica de lemn cu hramul . Dumnezeul lui Israel! CUVIOSUL NEOFIT SIHASTRUL Sihastria Stani~oara-Arge~ (secolul XVII) Se spune in traditia locului ca. Apoi.Salbaticul" ~i acolo s-a nevoit singur in aspre osteneli ~i in neadormita rugaciune timp de 30 de ani. a inaltat Ia Turnu o mica biserica de piatra in anul 1676. a~ezand sub temelie moa~tele celor doi cuvio~i. pe Muntele Stanisoara. Aceste pe~teri se vad pana astazi in curtea Manastirii Turnu ~i sunt bine pastrate. ~i. Dupa putina vreme. mitropolitul Tarii Romane~ti. intemeind astfel . mutandu-se ~i egumenul Misail la cele ve~nice. Acest cuvios ~i-a sapat o pe~tera in partea de apus a Muntelui .Misail nacealnicul" (egumen). Si era Daniil duhovnicul eel dintai al lavrei ~i al tuturor siha~trilor de pe Valea Oltului. Toata saptamana postea ~i se ruga in pe~tera. au plecat la calugari din Manastirea Cozia. . la inceputul secolului XVII.198 PATERICUL ROMANESC CUVIO~II SIHA~TRI DANIIL ~I MISAIL intemeietorii Manastirii Turnu (secolul XVII) Ace~ti doi cuvio~i siha~tri. Daniil duhovnicul si Misail ucenicul. Deasupa sunt a~ezate aceste inscriptii: . s-au nevoit mai intai in Manastirea Cozia.nacealnic" ~i parinte duhovnicesc al smeritilor siha~tri. iar patru dintre ei s-au nevoit in pesteri. adunandu-se mai multi siha~tri in jurul lor. s-au inchis in ele ~i acolo s-au nevoit dupa voia lui Dumnezeu mai mult de 20 de ani. Pe la jumatatea secolului XVII.Daniil duhovnicul" ~i . s-au retras peste Olt. . Apoi. Cel mai vestit dintre siha~trii de la Stani~oara a fost schimonahul Neofit. sub Muntele Cozia. iar Dummica cobora Ia lini~te ~ase .Daniil duhovnicul" ~i ucenicul sau. s-au nevoit la poala Muntelui Cozia. Iar Misail era ucenicul sau de chilie ~i impreuna-lucrator al poruncilor lui Hristos. Varlaam.Sihastria lui Daniil ~i Misail". Doi dintre ei. ucenicul sau Misail a devenit .lntrarea in Biserica a Maicii Domnului".

si-a dat sufletul in mainile Domnului acolo. la 1 km de Manastirea Stanisoara. auzindu-se despre aceasta. Aici vin credinciosii si aprind candele si lumanari. Grigore Uritescu. osemintele Cuviosului Neofit au fost descoperite de un dilugar ce pastea vitele manastirii. a celor ce se intraripeaza cu dumnezeiescul dor! 12 13 Arhim. Nevointa schimonahului Meletie era aceeasi ca ~i a pustnicului Neofit. p. asculta Sfanta Liturghie ~i primea Trupul si Sangele lui Hristos. p. La batranete. Astfel. ca sa se osteneasca. Ajungand la adancul batranetii. iar pestera se pastreaza pana astazi. i-a poruncit sa-i duca oasele inapoi in pestera. Sase zile se nevoia in pestera. 1943. El si-a facut pestera in partea de sud a Muntelui Salbaticul. Dupa mai multi ani. slavind neincetat pe Dumnezeu si pazindu-~i mintea curata de cugetele cele rele. 14-15 . Bucure§ti. CUVIOSUL MELETIE SIHASTRUL Sihastria Stani§oara-Arge§ (secolul XVII) 13 Cuviosul Meletie era unul din cei sase sihastri plecati din obstea Manastirii Cozia. pe care. Viata pustnicilor fericWi este. Osemintele sale au fost mai tarziu impartite de credinciosi. Noaptea insa. dibdand grele ispite de la diavolul si dobandind darul lacrimilor ~i al vindedirii suferintelor omene~ti. le-a ingropat egumenul alaturi de biseridi. si aici s-a ostenit peste 40 de ani. Manastirea Stani$oara. Apoi. ce se cheama pana astazi . nestiut de nimeni. 9-12 Ibidem.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII 199 sihastria lui Daniil si Misail de la Turnu. si-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului si a fost numarat in ceata cuviosilor parinti. inc at astazi se mai pastreaza doar numele ~i pestera acestui mare sihastru roman 12 .Izvorullui Meletie". nemaiputand cobori. Cu timpul. s-a rugat lui Dumnezeu si a izvorat un puternic izvor de apa inaintea pesterii lui. multi credinciosi veneau la pestera si primeau ajutor in necazurile lor. in pe~tera. Asa au ajuns osemintele Cuviosului Neofit in pe~tera sa. Se spunea despre dansul ca zilnic isi aducea apa cu ulciorul de departe. osemintele lui au fost impartite peste tot. aducandu-le la Cozia. iar Duminica mergea la Cuviosul Daniil duhovnicul de la Turnu ~i primea Trupul Domnului. aditfmdu-se cuviosul in vis egumenului.

Dupa ce primi hirotonia in arhiereu de la mitropolitul Tarii Romane~ti. Vasile Lupu. Apoi ~i-a dat sufletul cu pace in bratele Marelui Arhiereu Iisus Hristos. Sfinte Ierarhe Iorest.. Vestea despre a~ezarea lui duhovniceasca a ajuns pana Ia domnul Moldovei. s-a racut calugar in ob~tea Manastirii Putna. Pentru curatia inimii sale. blandul ierarh lorest urea pe scaunul Mitropoliei Ardealului de la Alba Julia. batai ~i acari. . op. egumenul manastirii 1-a racut ieromonah. Biserica Ortodoxa Romana 1-a canonizat in anul 1955 ~i se face pomenirea lui la 24 aprilie. in anul 1641. Era inca foarte ravnitor Ia slujba Bisericii ~i Ia pazirea sfintei credinte ortodoxe. In Sfin(i romani . raposand mitropolitul Ghenadie al Ardealului in toamna anului 1640. cit. Apoi. sfintea biserici ~i mergea prin sate. Peste tot randuia preoti ravnitori. ca un adevarat marturisitor sa apere dreapta credinta ortodoxa de invataturile straine calvine~ti ~i de toate viclenele curse ale diavolului. a fast ales parinte ~i intaistatator al Bisericii Transilvaniei Cuviosul Iorest de la Putna. cu voia lui Dumnezeu. a ajuns monah iscusit. mangaind ~i invatand pe credincio~i ca un bun pastor al turmei lui Hristos. fiind gata sl:Hi dea ~i viata pentru apararea credintei ortodoxe ~i mantuirea turmei sale. prof. Timp de trei ani.. Pacurariu. blandul ierarh Iorest a fast aruncat in temnita pentru ravna dreptei credinte. bun caligraf ~i zugrav de icoane. fiind numarat in ceata sfintilor marturisitori. Deci. pastorind bine Biserica lui Hristos ~i lucrand Ia mantuirea fiilor sai duhovnice~ti. Iar sffmtul rabda mucenice~te. pastorul eel adevarat este seas din temnita ~i obligat sa dea o suma de bani. Iubind din copilarie pe Hristos. cat a pastorit Biserica lui Hristos. M. 385 . p. savar~ind cele sfinte cu frica de Dumnezeu ~i mangaind poporul cu alese invataturi cre~tine~ti. Dupa noua luni de zile. Sfantul lerarh !lie forest. intre anii 1656-1657 a fast episcop Ia Hu~i. In anul 1643. schimbandu-~i numele din Ilie in lorest. Sfantul lerarh Iorest s-a ostenit. Ajungand din nou in Moldova. urmand ~coala duhovniceasca din aceasta lavra. ~i era Cuviosul Iorest ca o rae lie aprinsa in ob~tea parintilor. patimind multe necinstiri.200 PATERICUL ROMANESC SF ANTUL IERARH IOREST MARTURISITORUL Mitropolit al Ardealului (t1657) 14 Sfantul Ierarh Iorest era fiu de tarani din Transilvania. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 14 Pr..

Mitropolitul Dosoftei. Era originar din partile Sucevei. ca avea darul lacrimilor ~i era desavar~it in dragoste. Pentru aceasta multi credincio~i i1 cautau ~i era ca un Avraam cu multi fii duhovnice~ti. Sfantul Daniil Sihastrul.. se spune ca a trait prin anii 1660. p. Unii traiau in chinovie. in ora~ul Raguza Dalmatiei. Deci. cinstindu-se de toti ca un adevarat sfant ~i de minuni racator Sfinte Preacuvioase Parinte Epifanie. anume Cuviosul Epifanie. Acest iubitor de Hristos se silea in toate sa urmeze nevointa marelui staret. 21-34. iar altii ajungeau siha~tri desavar~iti in adancul codrilor de sub Muntii Raraului. dintr-o familie de crestini valahi. Iosif eel Nou de la Parto~. Timi~oara. 76. mama sa Pr. altii se retrageau la lini~te in preajma manastirii. Iar in .. f. caci vedea a~ezarea inimii fiecaruia ~i cu numele lui Hristos izgonea duhurile rele dintre oameni. tot a~a ~i faptele cele bune ale Cuviosului Epifanie ne-au ramas necunoscute. p. 37. Mure~ianu. loan B.. In SfinJi Romani . In prima jumatate a secolului XVII a trait in Manastirea Voronet un schimonah foarte imbunatatit.. . Dar intrucat ostenelile cele ascunse ale sfintilor singur Dumnezeu le ~tie. op. p.S FIN T I SI C U VI 0 SI DIN S E C 0 L E L E X V I -X V I I 201 SF ANTUL EPIF ANIE DE LA VORONET (secolul XVII) 15 In ob~tea intemeiata de Cuviosul Daniil de la Voronet s-au nevoit multi calugari cu viata sffmta. Mfmastiri din Banal. s-a nascut pe la anul 1568. Prof. cit. In traditia locului se spune ca era foarte ascuWitor ~i bland. Ramanand orfan de mic.Patericul Sfintilor din Moldo-Romania". p. cit. op. op. Liviu Stan. 104-108.biruind desavar~it pre toate cetele vrajma~ilor celor nevazuti prin adanca smerenia sa". . bine savar~ind alergarea vietii pamante~ti ~i lui Hristos intru toate placfmd. 1971. 14 b. cit. Era inca mare dascal al rugaciunii ~i iscusit povatuitor de suflete. fila 151-152 Manastirea Parto$. 1976. s-a stramutat cu pace la cele ve~nice. Episcop Timotei a! Aradului. Din botez se numea Iacob. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! 0 SF ANTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOS Mitropolit al Timi§oarei (t 1656) 16 Acest ierarh sfilnt ~i purtator de Dumnezeu.. Pr. 362 16 15 .

bland la inima ~i neadormit in rugaciune. parintii au chemat in ob~te pe Cuviosul Iosif Valahul ~i. Pentru sfintenia vietii sale avea inca ~i darul facerii de minuni. 1-au randuit duhovnic al calugarilor din Muntele Athas. La Pantocrator. bunul pastor s-a dovedit mare aparator al Ortodoxiei. raposand mitropolitul Timi~oarei. racandu-1 preot. Aici. Apoi este numit egumen in Manastirea Cutlumu~ din Athas. a ajuns la masura desavar~irii. Cand avea 15 ani. dupa aspre osteneli duhovnice~ti. fiind vestit in toate tarile balcanice ~i cinstir ca sfant inca din viata. mangaind ~i povatuind catre Hristos timp de trei ani de zile Biserica Banatului. in Manastirea Maicii Domnului din localitate. Apoi. tanaru1 Jacob este chemat de Hristos la sfanta nevointa calugareasca. pe care o conduce cu multa intelepciune ~ase ani. Dupa ce formeaza numero~i fii duhovnice~ti. Pentru aceasta era chemat in multe manastiri atonite ~i vindeca pe calugari de grele suferinte trupe~ti. A racut ~i unele minuni. Valahul" s-a nevoit multi ani de zile impreuna cu numero~i alti monahi greci. Dupa cinci ani se duce la Muntele Athas ~i intra in ob~tea Manastirii Pantocrator. spre lauda lui Dumnezeu ~i alinarea suferintelor unor credincio~i. punand mainile pe capullor ~i rugandu-se pentru ei. romani ~i macedoneni. Dar. In anul 1650 este hirotonit arhiereu ~i a~ezat in scaunul de mitropolit al Timi~oarei. a stins cu rugaciunea sa focul ce cuprinsese partea de apus a Timi~oarei.202 PATERICUL ROMANESC i-a dat o cre~tere aleasa. Pentru aceea a fast randuir egumen la Manastirea Sfantul Stefan din Adrianopol. romanii din Banat. unde se nevoiau multi calugari romani ~i macedoneni. De asemenea. renumita ctitorie a domnilor Tarii Romane~ti. Aici. indeosebi pe cei ologi. privegherea de toata noaptea. racandu-se sihastru in padurile din imprejurimi ~i mult ostenindu-se. Acolo a deprins me~te~ugul luptei duhovnice~ti. postul desavar~it. Caci. invrednicindu-se de la Dumnezeu de darul lacrimilor ~i al rugaciunii neadormite care se lucreaza cu mintea in inima. iar la varsta de 12 ani a fast trimis la Ohrida sa invete carte. Cuviosul schimonah Iosif . Vazandu-1 umbrit de harul Duhului Sfant. Caci era tare in credinta. se retrage Ia Iini~te in preajma Manastirii Vatopedu. imbraca schima marelui ~i ingerescului chip cu numele de Iosif. de~i avea 80 de ani. vindecand multe bali. calauziti de Duhul Sfant. Si era atat de iscusit povatuitor de suflete. au ales pastor in locul lui pe Cuviosul Iosif Valahul. intelept la cuvant. incat ajunsese vestit pana Ia patriarhul de la Constantinopol. ie~ind din biserica cu Sfintele Taine in mainile sale ~= . ascultarea ~i smerenia.

pe langa foame ~i osteneala. iar fericitul ~i neintinatul loan a fost dat ostatic femeii turcu1ui ucis de el pe ca1e. Biserica Ortodoxa Romfma 1-a canonizat la 7 octombrie. p. 1-a lovit pe tiran. iar la urma sa fie siliti spre necuratele pofte ale desfranarii de catre stapanii lor pagfmi ~i tirani. dar tanarul cre~tin. Bartolomeu V. drept pedeapsa. in toamna anului 1656 i~i da sufletul in mainile Marelui Arhiereu Iisus Hristos. dupa cateva luni de chinuri ~i de mers pe jos. Sj{mtul Mucenic loan Valahul. navalind o ceata de turci pe Va1ea 01tu1ui dinspre Ardea1. Sfantul lerarh losif eel Nou se retrage la Manastirea Parto~. 399 . Anania. mfmiindu-se. biserica. pe timpul domniei lui Matei Basarab. luand fiecare dupa voie ~i pliicere pe cine voia. Dumnezeul parintilor no~tri! SF ANTUL MUCENIC lOAN V ALAHUL (Romanul) (t1662) 17 Acest binecuvantat vHistar al tarii noastre s-a nascut intr-o familie de Jarani evlavio~i din Oltenia. ranindu-se de frumusetea lui loan. . 17 Arhim. Ceilalti osta~i 1-au legat in lanturi ~i a~a. Atunci. Pe lfmga drumul greu. iubea mult pe Dumnezeu. Vazandu-se intr-o zi silit spre necurata patima de catre un turc. intarit de ravna credintei in Hristos. ca sa-i fie sluga pana la moarte. marturisind ca este cre~tin ~i ura~te necurate1e patimi pagfme~ti.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII 203 rugandu-se cu lacrimi. turcii au ajuns la Constantinopol. fericitul tanar loan a fost ales ~i intarit de harul Duhului Sfant sa fie mucenic al1ui Hristos intr-un chip ca acesta. In anul 1653. indata a trimis Dumnezeu o ploaie puternica ~i s-a srins focul. Trecand Dunarea. ~i se face pomenirea lui la 15 septembrie. sarmanii cre~tini luati in robie trebuiau sa sufere ~i sete ~i batai ~i umilinte de tot felul.. Minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai. rugaciunea ~i ascultarea de parinti. Printre cei robiti a fost ~i fericitul loan. care indata a murit.. in SfinJi romani . mai traind inca trei ani. Crescut de mic in dreapta credinta. fiind in varsta de peste 85 de ani. turcii ~i-au impartit robii. Acea femeie. fericitul loan 1-a refuzat cu scarba. Pe dmd avea doar 15 ani. tiranu1 voia sa-l sileasca. in toamna anului 1659. 1956. au racut mari jafuri prin sate in drum spre Dunare ~i au 1uat in robie multi tineri nevinovati. A~a a ajuns nevinovatul loan in stapanirea unui osta~ turc diu ~i desfranat. Aici.

pastorind Biserica lui Hristos timp de 21 de ani. Care S-a rastignit pe cruce pentru noi. iar in anul 1608. auzind de vestitul egumen Dosoftei de la Schitul lui Zosirna ~i de petrecerea siha~trilor de pe valea paraului Secu. 180-196 18 . din copilarie a intrat in ob~tea Mfmastirii Nearnt. p. roaga-te lui Durnnezeu pentru noi! MITROPOLITUL V ARLAAM al Moldovei §i Sucevei (t 1653) 18 a. Prof. S-a nascut in judetul Vrancea. In toamna anului 1632. Apoi. Viata Mitropolitul Varlaam Motoc a fast unul din cei rnai rnari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Rornane. In anul 1606. Mircea Pacurariu. silindu-1 sa se lepede de credinta cea dreapta in Hristos. arhimandritul Varlaam este ales. Pr. a spus cu inddizneala: . din intreaga sa istorie. vo\. a fast condarnnat la rnoarte prin spfmzurare.204 PATERICUL ROMANESC il tragea spre necurata desfrfmare ~i spre legea rnahomedana. Tirnp de peste cincisprezece ani a fost intru toate ascultator dascalului sau. 1974.Cred in adevaratul Dumnezeu. Sibiu. iar trupul sau a fast aruncat la loc necurat. decat sa rna turcesc ~i sa rna insotesc cu tine!" Astfel. lstoria Bisericii Ortodoxe Romane. lstoria Bisericii Ortodoxe Romane. 18-24. Atunci fericitul loan. atunci raposat. ~i doresc cu bucurie sa-mi dau viata pentru Hristos. hirotonit ~i a~ezat mitropolit al Moldovei in locul inainta~ului sau Atanasie. ~i a~a ~i-a dat sfantul sau suflet in bratele lui Hristos. deprinzand de la el dragostea de Dumnezeu ~i multa cuno~tinta de carte. la 12 mai. Sfinte Mucenice loan. p. 1958. rnarturisitorul loan a fost aruncat in ternnita ~i apoi zdrobit cu curnplite chinuri. nr. tanarul Vasile Motoc s-a stabilit aici prin anii 1590-1592. In rev. rugandu-se mult lui Dumnezeu ~i Maicii Domnului sa-l intareasca in marturisirea dreptei credinte ~i sa-l izbaveasca de ispita desfranarii. 139-147. fiind chernat sa slujeasca Biserica lui Hristos ~i prirnind o educatie aleasa. . in anul 1580.Mitropolia Moldovei". Din botez se chema Vasile. 1972. Rarnfmand neschirnbat ~i tare ca un diamant. egumenul Dosoftei se muta din viata aceasta. p. Episcop vicar Nestor Severineanul. egurnenul Dosoftei. Un manuscris necunoscut a! duhovnicului Andronic: lstoria Manastirii Secu. 3-4. Deci. 1662. ieromonahul Varlaam este ales egumen al Manastirii Secu. dintr-o farnilie de tarani raze~i foarte iubitori de Hristos. II.

Mfmastirea Secu devenind o vatra isihasta de rugaciune.S F I N TI SI CUVI0 SI D I N SE C 0 L E L E X V I . Astfel. ca ~i pe cei din muntii Sihlei ~i Agapiei. Slatina. Veniamin. de gandire ~i de traire ortodoxa. Jar citirea Sfintilor Parinti ~i rugaciunea lui Iisus erau obligatorii pentru toti fiii sai duhovnice~ti. impreuna cu cativa ucenici. iar in 1657. in anul 1653 se retrage la metanie.X V I I 205 Apasat de batranete. 4. 3. rugaciunea lui Iisus. precum ~i alte scrieri. Manastirea Secu se numara alaturi de marile manastiri: Neamt. incat de toti era iubit ~i cinstit ca un adevarat calugar ~i parinte duhovnicesc. arhimandritul Varlaam traduce din slavona. . bunacredinta ~i savar~irea a toata fapta buna. egumenul . ieromonahul Varlaam le-a deprins de la dascalul sau. b. reu~ind sa creasca multi fii suflete~ti ~i sa formeze pe valea Secului o adevarata lavra monahala. tanarul Varlaam intrecea pe ceilalti parinti cu blandetea. Prin anii 1625-1630. 2. cu ascultarea ~i cu sfintenia vietii lui. la 19 decembrie. Nestor Ureche. Se mai spunea des pre dfmsul ca mereu cerceta pe marii siha~tri ce se nevoiau atunci pe valea Secului. 6. Dupa slujbele biserice~ti. se muta din viata aceasta ~i este inmormantat alaturi de biserica. Bistrita. Prin aceasta. anume: Moise. care era foarte apropiat de tipicul Muntelui Athos. egumenul Dosoftei. ca sa fie pe intelesul tuturor. arhimandritul Varlaam a povatuit cu multa intelepciune duhovniceasdi aceasta ob~te timp de 24 de ani. egumenul Varlaam respecta intru totul a~ezamantul ctitorului fonda tor. cu metania din Secu. Spiridon ~i Chiriac. monahii se indeletniceau cu ascultarea in ob~te ~i cu lucrul mainilor la chilii. invatand de la fiecare dragostea de Dumnezeu. invatand pe toti frica de Dumnezeu ~i dreapta credinta ortodoxa. la trapeza ~i la chilii. Fapte §i cuvinte de invapitudi 1. Probota. Una din indeletnicirile marelui staret era ~i traducerea operelor Sfintilor Parinti din limbile greaca ~i slavona in grai romanesc. Mitrofan. ~i de la episcopul de Roman. vestita in toaHi Moldova. Agapia. In Schitul lui Zosima. Caci neavand parinti bogati ~i invatati. Dogmele credintei ortodoxe. invataturile Sfintilor Parinti ~i adancul teologiei.Scara" Sfantului loan Scararul. Ca egumen al Mfmastirii Secu. De la dan~ii a invatat inca limbile greaca ~i slavona ~i a luat binecuvantare sa traduca ~i sa scrie carti in limba noastra romaneasca. Prohor. 5. Moldovita ~i Dragomirna. s-a racut parinte luminat al Moldovei. Acest vas ales al lui Hristos a fost din pruncie umbrit de darul Duhului Sffmt ~i inzestrat cu multa intelepciune ~i ravna spre cele dumnezeie~ti. ce se citeau zilnic la biserica. In ob~tea sa. Putna.

Dintre ace~tia pot fi amintiti: mitropolitul Ghedeon. pustnici din Poiana Trapezei ~i mai ales vestitul duhovnic Atanasie de pe . apoi mitropolit al Moldovei. Ractauti si Roman. arhimandritul Varlaam. cu limba vorbita a poporului. cum erau Cuvio~ii Rafail ~i Partenie de la Agapia. iar el ii ospata la trapeza cu multa dragoste. la episcopi ~i chiar la insu~i domnul tarii. fost episcop Ia Hu~i. a fost ales de tot poporul mitropolit ~i pastor duhovnicesc al Moldovei. prin manastiri. Acest smerit egumen ducea o viata duhovniceasca atat de aleasa. apoi mitropolit. Pentru sfintenia vietii sale ~i pentru intelepciunea cu care era inzestrat de Dumnezeu. Paisie. intre anii 1653-1660. incat in putini ani se racuse cunoscut peste tot. la dregatori. in frunte cu domnul ~i toti arhiereii. le ducea cele de nevoie ~i cerea de la ei binecuvantare ~i cuvant de folos. buni slujitori ai Bisericii lui Hristos. intre anii 1660-1664. mai intai episcop Ia Hu~i. Teodorit. lar dintre egumeni. egumeni ~i incepatori de ob~te ~i chiar episcopi in eparhiile Moldovei. greaca ~i slavona. Miron Barnovschi (1626-1629). veneau la chilia lui saraci ~i vactuve de prin sate pentru milostenie. intre anii 1645-1653. Aceea~i grija parinteasca avea egumenul Varlaam ~i de numero~ii siha~tri ce se nevoiau in Muntii Neamtului ~i mai ales pe valea Secului. in toamna anulu! 1632. Leastvita (Scara) Sffmtului loan Scararul este printre primele opere patristice filocalice traduse in limba romfma ~i dovede~te preocuparea duhovniceasca a monahilor no~tri pentru cunoa~terea ~i imitarea Sfintilor Parinti. Si a fost mare bucuria atunci peste . 7. Caci prin aceste locuri straluceau pustnici mari ~i foarte sporiti in bunatati. Serghie ~i loan. egumeni ~i dregatori de la la~i. De asemenea. ~i mitropolitul Sava. prin sate ~i targuri. la Sihla ~i la Sihastria. La 23 septembrie acela~i an a fost hirotonit arhiereu ~i a~ezat Ia carma Bisericii in prezenta a mii de credincio~i. 9. se pot aminti ieromonahii Efrem. egumenul Manastirii Secu. calugari. 8. Pe toti ace~tia ii cerceta egumenul Varlaam. siha~tri. Pahomie. Zilnic alergau Ia el tarani. Unii dintre ei au ajuns mai tarziu calugari iscusiti. intre anii 1653-1659 ~i 1664-1671. Ghenadie ~i altii. 10. duhovnici diutati de multa lume. Gheorghe. caci era povatuitor iscusit ~i cautat de toti. Valea Siha~trilor". ucenici ai staretului Varlaam. care il avea de duhovnic. egumeni ~i boieri pentru sfat ~i spovedanie. ii mangaia parinte~te ~i ii Iibera cu pace. Ghedeon. Vestea intelepciunii sale atragea la Manastirea Secu numero~i ucenici. traducatori de carti in grai romanesc.206 PATERICUL ROMANESC Varlaam facea in Moldova primii pa~i de inlocuire a limbilor straine. Visarion ~i Stefan.

Carte romaneasca de invatatura". tiparita tot la Ia~i. Caci se gandea nu numai la credincio~ii din Moldova.S F I N TI SI CUVI0 SI D I N S E C 0 L E L E X V I . inteleptul ierarh ~i-a intitulat Cazania . 11. de invatatura ~i de mangaiere duhovniceasca.Sapte Taine ale Bisericii. Cazania mitropolitului Varlaam este cea mai importanta carte veche de invatlHura duhovniceasca. ci ~i la cei din Tara Romaneasca ~i mai ales din Transilvania. caci toti se foloseau de bli'indetea. mai ales in Transilvania.Explicarea Evangheliilor la Duminici. . caci era adresata . pentru toti credincio~ii romani. de citire. in romane~te. un adevarat dascal de moraUi ~i profund catehet ~i un mare ierarh aparator al Ortodoxiei romane~ti.la toata semintia romaneasd1" cu scopul de a-i uni pe toti sub aceea~i credinta ~i limbll parinteasdL 13. trei carti din cele mai importante pentru acele timpuri. In popor a fost numita eel mai obi~nuit . pe intelesul credincio~ilor.X V II 207 toaHi Tara Moldovei. de smerenia ~i de cuvintele lui cele pline de intelepciune. scrise de el in cinstea Preasfintei Treimi. la praznice imparate~ti ~i la sfintii mari de pe tot anul.Carte romaneasca de invatatura". cu 75 de predici in 500 de file. De aceea a intemeiat la Manastirea Sfintii Trei Ierarhi din Ia~i prima tipografie din Moldova. Vazand pastorul eel bun al lui Hristos ca turma sa nu intelege slujbele Bisericii !acute in limbi straine. tiparita la Ia~i in anul 1644. care erau de secole sub jug strain ~i mereu siliti sa renunte la credinta ortodoxa ~i la limba stdimo~ilor no~tri. Cea dintai grija a marelui ierarh a fost sa-~i hraneasca poporul cu carti de slujba ~i de invatatura cre~tineasdi in limba romfmeasca. intr-o frumoasa ~i curata limba romaneasca.Raspunsulla Catehismul calvinesc. 12. . Tocmai de aceea. alaturi de Biblia lui Serban din anul 1688. tiparita in anul 1643 cu numele de . renumit pana in zilele noastre. Prin aceste trei carti. s-a nevoit sa talmaceasca toate evangheliile de peste an. . pentru a circula mai u~or ~i a fi citita din casa in casa. aceasta carte a avut cea mai larga raspandire pe pamantul tarii noastre. Datorita limbii sale atat de curgatoare ~i invataturii ei datatoare de viata. pe limba ~i intelesul tuturor. de limba ~i de simtire au racut pe multi credincio~i din Transilvania sa o scrie cu mana. unde se mai pastreaza astazi peste 350 de exemplare in manuscris. cu 339 file. mitropolitul Varlaam s-a dovedit a fi.Cazania lui Varlaam". Setea de Hristos ca ~i unitatea de credinta. ~i anume: . Aici a tiparit mitropolitul Varlaam. in anul1647. un bun cunoscator ~i exeget al Sfintei Scripturi. Cazania de la Ia~i a fost multa vreme pentru romani cea dintai carte de religie.

s-a aprins cu mare ravna pentru apararea credintei ortodoxe. inlocuindu-le cu dogmele credintei ortodoxe. care au aprobat . marele ierarh combatea cu multa indrazneala invataturile reformatorului Calvin. racandu-se vestit. Deci.plin de otrava de moarte sufleteasca". Mitropolitul Varlaam s-a dovedit. care schimba dogmele credintei ortodoxe ~i nu marturisea cele ~apte Taine ~i intelegfmd ca unii romfmi ardeleni sunt atra~i la calvinism. Prin aceasta.Raspunsul la Catehismul calvinesc". binqtiind ca indepartarea de la dreapta credinta ~i de la faptele bune duce la pierderea mfmtuirii ~i la dezbinarea neamului. Totodata. rusa ~i romana. eel dintai ierarh care a luptat pentru unitatea tarilor romane ~i unul din principalii rauritori ai limbii scrise romane~ti. in vederea aprobarii Marturisirii Ortodoxe. cat ~i in intreaga Ortodoxie.208 PATERICUL ROMANESC 14. atat in Tarile Romfme. caci era iubit de toti ~i se ingrijea. a organizat la Ia~i.Raspunsul la Catehismul calvinesc". Acest mare mitropolit era numit pe drept cuvant parinte duhovnicesc al tuturor romanilor. Timp de 43 de zile. Inteleptul pastor al Moldovei. intorcandu-se in Moldova. care convoaca un sinod local pe pamantul tarii noastre. Auzind marele ierarh ca in Transilvania se raspfmdea calvinismul. pentru mantuirea ~i unirea lor prin marturisirea aceleia~i credinte in Iisus Hristos ~i pastrarea fiintei noastre strabune. un sinod al Bisericilor Ortodoxe greaca. In . dovedind din Sfintele Scripturi ca adevarul se afla numai in Biserica Ortodoxa intemeiata de Hristos. Sapte Taine ale Bisericii". 15. la rugamintea mitropolitului Petru Movila al Kievului. 16. Astfel. a scris o carte de invatatura ortodoxa intitulata . apara sfintenia ~i rolul Bisericii ~i indemna pe toti la pocainta. mitropolitul Varlaam explica pe intelesul poporului cele ~apte Taine intemeiate de Hristos ~i Hisate Bisericii Sale. mitropolitul Varlaam s-a aratat un mare teolog ortodox ~i un bun cunosditor al invataturii protestante. in trapeza Manastirii Sfintii Trei Ierarhi. unde s-au ~i raspandit eel mai mult. dupa a sa putere. astfel.plin de otrava de moarte sufleteasca". membrii celor . sinod de ierarhi romani din ambele tari. Ajungand mitropolitul Varlaam cu solie de pace in Tara Romaneasca ~i afland ca la Alba Iulia se tiparise in anul 1640 un catehism calvinesc . in anul 1645. 17. in anul 1642. a scris o carte de aparare a Ortodoxiei intitulata .Raspunsul" scris de mitropolitul Varlaam ~i au condamnat Catehismul calvinesc. Prin aceasta carte. declarandu-1 . Cele trei carti ale sale au fost scrise indeosebi pentru romanii din Transilvania. 18. mitropolitul Varlaam s-a dovedit primul apologet al Bisericii Ortodoxe Romane ~i eel dintai ierarh. Apoi a adunat la Ia~i.

marele mitropolit a infiintat prima tipografie din Moldova. 21. Agapia. calugari ~i zeci de mii de credincio~i cu raclii aprinse in maini. prin grija bunului pastor al Moldovei. Neamt. 19. Voronet. 20. au intrat in Ia~i cu mult popor. patriarhul ~i sinodul daruiesc Moldovei moa~tele Cuvioasei Parascheva. cateheti. au discutat punct cu punct. ca ~i al siha~trilor din schituri ~i paduri. Aceasta ~coala a functionat 20 de ani. Astfel. In aceasta ob~te se nevoiau ca la o suta de monahi din cei mai invatati ~i ale~i traitori ~i lucratori ai rugaciunii. biserica Sfantul loan Botezatorul din Ia~i. biserica din satul Serbe~ti-Neamt. cu ajutorul mitropolitului Petru Movila. prin dania hatmanului Gavril. in sunet de clopote ~i le-au a~ezat cu mare cinste in biserica Mfmastirii Sfintii Trei Ierarhi. sub conducerea mitropolitului Varlaam. 1641.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII 209 trei Biserici. precum: Mfmastirea Agapia Noua (1644). slavona ~i latina. Mitropolitul Varlaam 1-a indemnat pe Vasile Lupu sa zideasca ~i alte mfmastiri ~i biserici. In intampinarea lor au ie~it Ia locul numit . Moldovita. unde se raceau cursuri in greaca. Sub pastoria acestui mare ierarh. Vasile Lupu a zidit in Ia~i una din cele mai frumoase biserici din tara. Dragomirna. 22. erau: Sfintii Trei Ierarhi. Iar in ziua de 13 iunie. Valea Vladicai" insu~i domnul ~i mitropolitul Varlaam cu toata suita tarii. biserica Stelea din Targovi~te. Probata. La indemnul mitropolitului Varlaam. Aici. Platindu-se din vistieria tarii toate datoriile Bisericii din Constantinopo! catre turci. a avut loc pentru prima data in istorie un sinod inter-ortodox pe pamantultarii noastre. 1639. Putna. biserica Sfanta Parascheva din Liov ~i numeroase danii la celelalte manastiri. psalti. Peste tot a randuit egumeni luminati ~i duhovnici buni. insotite de mare multime de clerici. singura manastire din tara cu regula de . precum ~i o vestita ~coaHi duhovniceasca. Secu. Slatina. in ziua de 14 octombrie. Sfintele moa~te au fost aduse in tara cu mult alai. biserica Manastirii Sfintii Trei Ierarhi. Manastirea Hlincea-Ia~i. tipografi ~i traducatori de carti. Pe toate aceste laca~uri le-a sfintit bunul pastor al Moldovei ~i le-a impodobit cu calugari ~i cu aleasa viata duhovniceasca. pe care o sfinte~te cu multi clerici in ziua de 6 mai. racand astfel sa sporeasca numarul monahilor in viata de ob~te. manastirile din Moldova au trait o epoca de mare pace ~i inflorire duhovniceasca. spre mangaierea poporului binecredincios. fratele domnului. au indreptat ~i au aprobat Marturisirea de Credin]a scrisa de mitropolitul moldovean Petru Movila. De atunci se face in fiecare an pelerinaj la moa~tele Cuvioasei Parascheva. biserica Sfantul Atanasie din Copou-Ia~i. Manastirile cu cea mai inalta viata duhovniceasca. Tazlau ~i mai ales Bisericani. duhovnici. sub mitropolitul Varlaam. slujitori. Manastirea Golia-Ia~i.

adica . fiind ales apoi Partenie. traduditori. dupa a sa putere. de patriarh ecumenic. In toate mfmastirile functionau adevarate ~coli duhovnice~ti de caligrafi. predica zilei din cazanie. Este pentru prima ~i ultima data cand un ierarh roman candideaza Ia scaunul de patriarh ecumenic. de asemenea. a fost trimis de Miron Barnovschi ~i mitropolitul Anastasie Crimea in fruntea unei solii la tarul Rusiei ~i la mitropolitul moldovean Petru Movila de la Kiev. pe intelesul credincio~ilor. 9). la domnul muntean Matei Basarab. Inca pe cand era egumen la Secu. sa zideasca numeroase biserici prin sate ~i ora~e ~i sa faca tot felul de danii ~i inzestrari la schituri ~i manastiri. Astfel.semintiei romane~ti" cu carti de invatatura cre~tineasca pe limba poporului. preotii ~i ierarhii aparau dreapta credinta. In anul 1632 s-a dus iara~i in fruntea unei solii de pace la Constantinopol. jertfindu-se. 23. Ca semn al impacarii. precum ~i de inflorirea Bisericii din Moldova sub pastoria sa. miniaturi~ti ~i zugravi de icoane. sa zideasca biserica Manastirii Soveja in tinutul Vrancei. de o limba ~i de un neam. Iar . pentru intarirea ~i apararea credinte: . Acest venerabil pastor duhovnicesc al Moldovei s-a dovedit a fi. Sinodul Marii Biserici 1-a propus. mitropolitul Varlaam a indemnat pe Vasile Lupu sa zideasca biserica Stelea din Targovi~te. in fruntea unei alte solii de pace. dupa cuvantul Mantuitorului Hristos. In anul 1644 este trimis de Vasile Lupu. plini de frica de Dumnezeu.210 PATERICUL ROMANESC viata achimita (neadormita). iar pe Matei Basarab. In cele trei scaune episcopate a pus episcopi dintre cei mai evlavio~i. Care se nume~te Damn al pacii ~i amintind ca ~i unii ~i altii sunt fraJi de o credinta. In cei 21 de ani de rodnica pastorie s-a straduit. Care zice: FericiJi jaci1torii de pace. Auzindu-se pana la Constantinopol de petrecerea ~i intelepciunea mitropolitului Varlaam. cu care era de mult in neintelegere. in vremea sa.Dobromira".Buna pace". ~i un iscusit racator de pace. aducand in mijloc numele lui Iisus Hristos. Grija marelui ierarh pentru mantuirea turmei sale era tot a~a de mare ca ~i grija pentru luminarea . invatau poporul sa duca o via!i morala ~i-ltineau unit ~i strans legat de Hristos. ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema (Matei 5. A~a a pastorit mitropolitul Varlaam Biserica Moldovei timp de 21 de ani. blandul mitropolit Varlaam a reu~it sa impace pentru totdeauna pe cei doi domni ~i Bisericile Ortodoxe surori. dupa modelul Mfmastirii Studion din Constantinopol. iar la parohii a hirotonit preoti invatati. numita multa vreme Manastirea . mijlocind pentru un domn pamantean pe scaunul Moldovei. de Biserica ~i de parinti. in anul 1639.muntii fo~neau de pustnici". dupa a sa putere. 24. care in fiecare sarbatoare citeaJ. 25. In felul acesta. 26. calugarii. printre cei trei candidati.

o daruia Manastirii Secu". si a primit Preacuratele Taine. numara in ceata Sfintilor Ierarhi pe bunul pastor al Moldovei. traitori in codrii si manastirile Moldovei. Apoi. La fel si sora sa dupa trup. Ecaterina. 28. A mai daruit obstii de aici un frumos sacos arhieresc in fir de argint. Intrucat cunostea pe multi sihastri si calugari cu viata imbunatatita. ci mereu se ruga. Vechile documente marturisesc ca mitropolitul Varlaam a avut intotdeauna o deosebita grija de manastirea sa de metanie.S I C U VI 0 .orice agonisita dobandea. Era cu metania din Manastirea Neamt. egumenul Manastirii Neamt. ducandu-1 in Muntele Athos. Asa a trait si asa s-a nevoit pentru mantuirea turmei sale mitropolitul Varlaam! Doamne. impacat cu sine. unde a crescut ~i s-a format duhovniceste. preotul Ursul din satul Cofetesti. Varlaam! CUVIOSUL ATANASIE IEROSCHIMONAHUL Manastirea Sihastria (secolul XVII) In poiana unde se afla astazi Manastirea Sihastria s-a nevoit. in anul 1653 s-a retras din scaun la Manastirea Secu. cat a trait la Secu. In traditia locului se spune ca mitropolitul Varlaam. Acest pateric al mitropolitului Varlaam s-a pastrat un timp in manuscris in biblioteca Manastirii Secu. si-a dat sufletul in bratele Marelui Arhiereu Iisus Hristos. mergea la biserica. se spune in traditie ca mitropolitul a scris si un pateric cu numeroase vieti de cuviosi parinti. in prima jumatate a secolului XVII. dand tuturor sarutarea cea mai de pe urma. tinutul Putnei. fratele sau si nepotul sau. 29. marele ierarh si parinte al Moldovei. carti de cult. mitropolitul Varlaam. In toamna anului 1657. a chemat la sine pe duhovnicul Dosoftei. Dupa mai multi ani de . ajungand la batranete si dorind sa se pregateasca de obstescul sfarsit.S I DIN SEC 0 L E L E XV I -X V I I 211 ortodoxe in tarile romfme. Ca . au racut pretioase danii Manastirii Secu. a impartit toata averea sa. un sihastru vestit. traducea si scria dirti ziditoare de suflet. cu Biserica si cu neamul sau. Mai tarziu. un calugar aghiorit 1-a instrainat. citea. pentru mantuirea turmei incredintate lui de Hristos si pentru unitatea si luminarea poporului prin carti scrise in grai limpede romanesc. anume ieroschimonahul Atanasie. vase si alte obiecte bisericesti. intru pomenirea lor si a marelui mitropolit. metania sa. nu statea rara lucru. 27. Apoi.S FIN T I . unde apoi s-a pierdut. simtindu-si aproape obstescul sfarsit.

~apte ieroschimonahi batrani cu metania din Manastirea Neamt. Pomelnicul Miinastirii Sihiistria . Vetre de sihilstrie . la cativa kilometri mai sus de Mfmastirea Secu. muntii ~i pacturile seculare din imprejurimi formau una din cele mai vestite vetre isihaste din Moldova. p. In aceasta poi ana au intemeiat ucenicii sai mai tarziu Schitul Sihastria 19 • SIHASTRII IOSIF.Poiana lui Aftanas". . unii erau cu totul sporiti in post. izbavindu-i cu rugaciunile ei de foe.. valea Sihastriei. La urma au pus acest legamant: . marele sihastru Atanasie ieroschimonahul s-a mutat Ia cere~tile laca~uri. PARTENIE SI PAVEL cu ucenicii lor intemeietorii Manastirii Sihastria (1655) Pe la mijlocul secolului XVII se nevoiau numero~i siha~tri in pacturile seculare de pe valea Sihastriei ~i in Muntii Sihlei.Poiana Sihastrului" sau . Vestea numelui sau s-a raspandit peste tot in centrul Moldovei. s-a retras cu totul departe de lume. Dintre ei. tacand priveghere de toata noaptea ~i alegand Iocul pentru biserica. de primejdie. Locul in care s-a nevoit se numqte pana astazi . spre mangaierea tuturor siha~trilor. de dezbinare ~i de toate ispitele diavolului. in cinstea Maicii Domnului.Poiana lui Aftanas". Iasand in urma numero~i ucenici. 112. Cuviosul Atanasie s-a nevoir multi ani in aceasta poiana. Ioanichie Balan..212 PATERICUL ROMANESC ascultare in ob~te. Deci. care se nevoiau in apropiere.Sa nu ingactuie Maica Domnului in locul acesta pe cei ce vor 19 Ierom. Facandu-~i o coliba din Iemn ~i pamant. i-au cerut ajutor ~i binecuvfmtare de inceperea lucrului. s-au sratuit sa intemeieze un schit de Iemn in . ingenunchind in fata ei. Singura lor intristare era lipsa unui schit in apropiere. In aceasta epoca. pentru a vorbi neincetat cu Dumnezeu. ajungand cunoscut mitropolitului Varlaam ~i chiar domnului tarii. au pus icoana Maicii Domnului intr-un brad ~i. ajungand duhovnic al tuturor siha~trilor din imprejurimi ~i dascal iscusit al rugaciunii lui Iisus. ucenici ai Cuviosului Atanasie Sihastrul. Prin anul 1650. unde sa asculte Sfanta Liturghie ~i sa se imparta~easca cu Trupul ~i Sangele lui Hristos. Apoi s-au rugat Preasfintei Fecioare sa fie ocrotitoarea acestui sfant laca~ ~i a tuturor siha~trilor ce se vor nevoi aici in pHicere de Dumnezeu. in rugaciune ~i in bucuria Duhului Sfant. In anul 1655.

Sfinfi romfmi. In schit se ducea o desavar~ita viata de ob~te. in privegheri de toata noaptea ~i in rugaciuni cu Ia~i.. p. urcandu-se in munte. Pr. care a inaltat aici o mica biserica de lemn cu hramul .. 1945. s-<~. Siha~trii desavar~iti ~i cei bolnavi coborau mai rar in schit. Liviu Stan. sihastriei intemeiate de ei. Istoria Manastirii Agapia. op. pe cei ce vor avea punga osebita ~i pe cei ce vor indrazni sa manance carne in acest schit". a parasit cele pamante~ti ~i. N. p. Dupa ce luau masa impreuna. in tacere ~i in neincetata rugaciune. Iar pe cei neputincio~i ii aduceau in ob~te ~i ii ingrijeau cu dragoste pana la ob~tescul sfar~it. coborat apoi in schitul intemeiat de Cuviosul Eufrosin. Primii vietuitori in acest schit au fost in~i~i cei ~apte siha~tri cu ucenicii lor: Iosif. Aceasta era randuiala Iasata de cei ~apte ieroschimonahi. 22-41. . Sibiu. 357 .S FIN T I S I C U VI 0 S I DIN SEC 0 L E L E X VI -X V I I 213 savar~1 pacate trupe~ti. Dupa mai multi ani de nevointa in smerenie ~i in placere de Dumnezeu. Partenie ~i Pavel. Dupa mai multi ani de viata pustniceasca pe Muntele Scaunele. Diac. sporind ~i mai mult in dragostea lui Hristos. loan Ivan Sfinfi romani . incat a ajuns pe dascalul sau. Mai tarziu s-au adaugat ~i alti iubitori de lini~te.. Daranga. ace~ti fericiti siha~tri s-au stramutat Ia cerqtile laca~uri ~i au fost inmormantati langa altarul bisericii intemeiate de ei. Toti petreceau in lini~te. Atunci se adunau siha~tri din toata partea locului. este Sfantul Rafail de Ia Manastirea Agapia Veche. racandu-se calugar prin mainile lui.Na~terii Maicii Domnului". p. Deci. i s-a racut ucenic. cit. cu pravila dupa randuiala Sfantului Munte. A~a a luat fiinta Manastirea Sihastria in mijlocul acestei vestite vetre isihaste. 1908. 20 Pr. cu ucenicii lor. Fiind nascut in tinutul Neamt ~i auzind de marele sihastru Eufrosin. parintii din ob~te ii cercetau la chilii ~i le duceau Sfanta Imparta~anie ~i cele de nevoie. pentru a se imparta~i cu Preacuratele Taine. Aici. Pe ace~tia. 48. ca o adevarata oaza duhovniceasca. primeau paine pentru 0 saptamana ~i iara~i se intorceau la bordeiele lor. Duminica ~i in sarbatori se racea priveghere de toata noaptea ~i se savar~ea dumnezeiasca Liturghie. atat de mult a sporit Cuviosul Rafail in rugaciune ~i post. care au stralucit pe pamantul Moldovei in secolul XVI. Legamantul celor ~apte siha~tri a fost intarit in acela~i an de episcopul Ghedeon de Roman. SFANTUL RAFAIL DE LA AGAPIA (secolele XVI-XVII) 20 Unul dintre cei mai cinstiti cuvio~i romani.

~i-a dat sufletul in mainile Domnului.. Apoi.Dadi tocmai ~i din rumani multi sunt (sfinti) care am vazut viata ~: traiul lor. deprinzand fn~ de Dumnezeu ~i rugaciunea cea din inima. cuno~tea gandurile oamenilor ~i vedea dinainte cele viitoare. 54. s-a invrednicit a primi de a Dumnezeu darul tamaduirii ~i al izgonirii duhurilor necurate. Deci. insu~i a marturisit despre el. atilr celor din schit.:: Manastirea Agapia Veche. Manastirea Agapia ramanand rara povatuitor. Mitropolitul Dosoftei. 152 .. a venit cu tor clerul sau ~i s-a inchinat la moa~tele Cuviosului Rafail de la Agapia. smerindu-se inaintea tuturor prin ascultare. Era inca neintrecut dascal al rugaciunii lui Iisus ~i parinte duhovnicesc al tuturor cuvio~ilor siha~tri. s-a racut calugar :. i-au scos din sicriu trupul intreg ~i plin de buna mireasma ~i 1-au a~ezat in biserica. racfmdu-se unele minuni la mormantul sau ~i incredintandu-se parintii ca 1-a proslaYir Dumnezeu. la inceputul secolului XVII. Prea Cuvioase Parinte Rafail. f. Luand din tinerete jugul lui Hristos.. op. far a numai Daniil de la Voronet ~i Rafail de b. " 21 • Mai tarziu. 152 Pr. Agapia (~i) am sarutat ~i sfintele (lor) mo~tii . pe toP. f. mult nevoindu-se cu postul ~i cu privegherea de toata noaptea ~ biruind cumplitele ispite ale vrajma~ului diavol. Acolo. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! SFANTUL PARTENIE DE LA AGAPIA (t1660) 22 Acest cuvios vrednic de lauda era ucenic al marilor siha~tri din Mumej= lui Agapie. s-au ingropat moa~tele Sfantulu: Rafail la un loc tainuit ~i nu s-au mai aflat pana in ziua de astazi. Apoi.. 21 22 Mitropolitul Dosoftei. Cuviosul Partenie a priiiJI[ darul preotiei ~i a ajuns vestit egumen al siha~trilor din ob~te. s-a invrednicit de la Dumnezeu de darul preotiei ~i al facerii de minuni. urma multi ucenici. s-a retras la lini~te in MumeJ= Scaunele. op. cit. Liviu Stan. Iar ir. p.. anul 1686. i: pastorea cu smerenie ~i cu intelepciune. Dosoftei. cand a tiparit Vietile Sfintilor la Ia~i. Si nu puiiD. bolnavi de prin sate alergau la chilia lui ~i primeau mangaiere ~i sanata~. Apoi. zicfmd: . op. savar~ind ingere~te calatoria acestei vieti ~i lasand ir. prof.214 PATERICUL ROMANESC lacrimi. dar a nu s-au cautat. cit. cit. Auzind de aceasta marele mitropolit al Moldovei. datorita vitregiei vremurilor. Astfel. racftndu-se pe sine pilda tuturor. spre inchinarea tuturor. Caci izgonea duhurile necurate. cat ~i celor din pustie.

. s-au nevoit in singuratate. in rugaciune curata. Mitropolitul Dosoftei. f. in ger si in arderea soarelui. Apoi. cu trupul gol. 41. Cuviosul Partenie de Ia Agapia s-a stdimutat Ia cere~tile Hicasuri. din tanara varsta imbratisand viata monahiceasca in Sfanta Manastire Bisericani si sporind intru adanca smerenie si intru indelunga rabdare si iubind saracia lui Hristos de bunavoie. cit. Sfinte Prea Cuvioase Parinte Partenie. cit.... Preacuviosul Parintele nostru Chiriac. si se serbeaza Ia 31 decembrie". El s-a nevoit la inceputul secolului XVII in obstea Manastirii Bisericani. caruia mai tarziu i-a sarutat si sfintele moaste. p. ". op. cit. pe care le-a sarutat si insusi mitropolitul Dosoftei. Pr. Liviu Stan. moastele Cuviosului Partenie au fost ascunse in munte si au ramas acolo. cinstindu-se de parinti in ceata cuviosilor si Ia. navalind turcii peste Tara ~oldovei. N. op. iar trupul sau a fost ingropat in . roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! SF ANTUL CHIRIAC DE LA BISERICANI (t1660) 23 Preacuviosul Parintele nostru Chiriac de la Bisericani este numarat printre cei mai mari asceti si cuviosi ai Bisericii Ortodoxe Romane. Pe acest mare sihastru si purtator de Dumnezeu 1-a cunoscut inca din viata mitropolitul Dosoftei. 54. 23 Pr. 152 . neputintele firii si ispitele diavolului... moastele lui s-au asezat in biserica spre inchinare. precum insusi scrie: . Apoi.cfmdu-se unele minuni Ia mormantul sau. s-au indepartat cu totul de petrecerea cea impreuna cu oamenii si s-au salasluit prin munti si prin stancile cele infricosate de pe langa raul Bistrita si acolo. Mai tarziu.. prof. cu darul lui Hristos.Apucat-am in zilele noastre parinti inalti la bunatati si podvig (nevointa) si plecati la smerenie adanca: pe parintele Chiriac de Bisericani..n anul 1660. Daranga. aprinzandu-se de dumnezeiescul dor. s-a retras Ia pustie intr-o pestera din Muntele lui Simon si acolo s-a nevoit singur in cea mai aspra osteneala zeci de ani. op. Iar nevointa lui era aceasta: vara si iarna petrecea pe munte cu trupul gol.S FIN T I SI CUVI0 SI DIN S E C 0 L E L E XV I -X \' I I 215 In anul 1660. Despre acest sfant se scriu urmatoarele in Patericul sfintilor din MoldoRomania: .Livada Parintilor". nestiute de nimeni pana in zilele noastre. sasezeci de ani pana la sfarsitul sau . p. gol (petrecand) si ticalosit in munte 60 de ani . care numara pe atunci peste 100 de calugari. slavind neincetat pe Dumnezeu si biruind desavarsit.

op. nici diavolii nu-l vatamau. in golatate ~i in neincetata rugaciune. cit. credincio~ii au impartit moa~tele intre ei. I. Caci se ruga neincetat cu priveghere de toata noaptea ~i cu izvoare de lacrimi ~i se hranea doar cu pesmeti ~i cu fructe de pacture. Pentru aceasta. a intrecut pe ceilalti calugari cu smerenia. Acest cuvios in putina vreme a sporit atat de mult. a fost Cuviosul Chiriac Sihastrul.. dorind sa ajunga la masura desavar~irii. Cuviosul Chiriac Sihastrul ~i-a dat sufletul sau in bratele lui Hristos ~i a fost numarat in ceata sfintilor romani. il cinsteau inca din viata ca pe un sfant ~i racator de minuni ~i 24 Mitropolitul Dosoftei. El este unul din cei mai mari siha~tri din Carpati. cit. care s-a nevoit in jurul Manastirii Tazlau. Ivan. p. fiind canonizat de popor. din cauza deselor tulburari din tara. impreuna cu alti siha~tri. ce se pastreaza pana astazi ~i in care s-a racut mai tarziu un mic paradis pictat in cinstea lui. Moa~tele lui au fost a~ezate in pe~tera in care a trait. s-a nevoit zeci de ani in placere de Dumnezeu ~i petrecere ingereasca. Trupul sau gol a fost impodobit de Dumnezeu cu peri de sus pfma jos ~i umbrit de darul Duhului Sfant. din tinerete se odihnea intru el darul Sfantului Duh ~i se invrednicise a cunoa~te cele viitoare ~i a izgoni duhurile cele rele din oameni.216 PATERICUL ROMANESC Sffmtul Chiriac de Ia Bisericani a ajuns cu nevointa pe marii siha~tri din pustiul Egiptului ~i in special pe Cuviosul Onufrie.Magura Tazlaului" ~i acolo. Deci. ca ajunsese la masura marilor parinti isiha~ti. Caci. a carui petrecere s-a ostenit s-o urmeze. 152. 394 .. in care se ruga ziua ~i noaptea ~i unde marturisea pe fiii sai duhovnice~ti. intrand in ob~tea Manastirii Tazlau. Pentru aceea. Cuviosul Chiriac a inaltat pe munte. atat calugarii. care aduce la noi o asemenea ingereasca nevointa: trairea in desavar~Wi lepactare de sine. Vazfmdu-se inconjurat de multi ucenici. un mic altar de rugaciune. Diac. Acest barbat purtator de Hristos era fiu de tarani din partea locului. de~i nu voia sa primeasca darul preotiei. SF ANTUL CHIRIAC DE LA TAZLAU (t1660) 24 Cel mai mare pustnic. f. s-a retras Ia lini~te pe Muntele numit . in SfinJi romani . alaturi de chilia sa... incat nici frigul. op. nici foamea. cu rugaciunea ~i cu sfintenia vietii. Cuviosul Chiriac de Ia Tazlau. Apoi. Apoi. . cat ~i credincio~ii. s-a racut multora dascal ~i povatuitor catre Hristos. Ajungand Ia masura desavar~irii.

Acesta. Cuviosul acesta a contribuit mult la dezvoltarea isihasmului ~i a vietii de lini~te in Moldova. in anii 1660 s-a nevoit sihastre~te ~i alt preacuvios parinte Chiriac. ai :\"echitului ~i Tardiului adaposteau nu putini ucenici ai acestui mare dascal al lini~tii. pentru a nu fi profanate de pagani. dupa ce deprinde in ob~te me~te~ugul nevointei duhovnice~ti. abatandu-se asupra Moldovei grele primejdii ~i pacturile umplandu-se de oameni in bejenie. tot intru aceasta vreme. de la Schitul Tazlaul. Vartola§. ingere~te vietuind ~i ajungand la adanci batraneti. Astfel. mss. invrednicindu-se de darul preotiei. . dupa traditie. Iar in Patericul Sfintilor moldoromani.Apucat-am in zilele noastre parinti inalti la podvig (nevointa) ~i plecati la smerenie adanca: pe parintele Chiriac de la Bisericani ~i pe Chiriac de la Tazlau". Sfantul Chiriac Sihastrul ~i-a dat sufletul in bratele lui Hristos. ~i tare mult s-a luptat impotriva vrajma~ilor celor nevazuti ~i desavar~it i-a biruit ~i se praznuie~te (la) decembrie 31 de zile". moa~tele Sfantului Chiriac s-au impartit intre credincio~i. slujindu-1 cu multa credinta pana la ob~tescul sfar~it. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! CUVIOSUL ONUFRIE PUSTNICUL Sihastria Manastirii Tazlau (secolul XVII) 25 Perioada de aur a vietii isihaste din jurul Manastirii TazHiu-Neamt a culminat cu secolul XVII. se retrage la pustnicie aspra pe o obcina de munte. Pe acest cuvios 1-a cunoscut inca din viata ~i smeritul mitropolit Dosoftei ~i i-a sarutat moa~tele. Unul din cei mai vestiti siha~tri ai Manastirii Tazlau din acest secol a fost ~i Cuviosul Onufrie Sihastrul. se scrie despre acest cuvios: . numita pana astazi . precum insu~i marturise~te: . Muntii TazH:iului.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVI-XVII 217 alergau cu evlavie la chilia lui. Cinstitele sale moa~te s-au a~ezat de ucenici intr-o pe~tera pe ~fagura Tazlaului ~i multe minuni de vindecare se taceau prin ele. Sfinte Preacuvioase Parinte Chiriac.Asemenea.Dealullui Onufrie". Apoi. lasand in urma multi fii duhovnice~ti. Spre sfar~itul secolului XVII. pe~tera de pe Muntele Magura s-a lipsit de un odor sfant ca acesta. /storicul parohiei Tazliiu. Astfel. Gh. mai sus de lavra. din anul 1888. 25 Pr. devine ucenic al Sfantului Chiriac de la Tazlau.

A~a nevoindu-se Cuviosul Onufrie ~i lasand in urma multi siha~tri ~i fii duhovnice~ti. Caci ~i frigul ii supara. Veneau Ia el ~i bolnavi de prin sate ~i se vindecau cu rugaciunea ~i binecuvantarea lui. printre care ~i Cuviosul Onufrie. Fiul lui Dumnezeu. cu multi fii ~i ucenici ~i nu era altul mai vestit in vremea aceea in Muntii Tazlaului ca pustnicul Onufrie. Ace~ti cuvio~i. cuno~tea gandurile oamenilor ~i spunea cele viitoare. chemau ajutorul Stantului Chiriac. in rugaciune ~i smerenie. Iisuse Hristoase.218 PATERICUL ROMANESC Aici s-a nevoit Cuviosul Onufrie peste 30 de ani. ranindu-~i inimile cu dragostea lui Hristos. ajungand inaintevazator ~i racator de minuni. smerindu-se tuturor ~i deprinzfmd frica de Dumnezeu ~i darul rugaciunii. rabdand grele ispite de la diavoli. . Aici au trait siha~tri numero~i inca din secolul XIV. calugari din ob~te ~i credincio~i de prin sate. la locul numit pana astazi . In acest munte. Ei s-au nevoit mai intai in lavra. bunii osta~i ai lui Hristos le rabdau pe toate cu barbatie. numarandu-se in ceata cuvio~ilor parinte6 • CUVIOSII SILVESTRU. in nadejdea vietii de veci. ~i duhurile rele prin ganduri ~i naluciri ii luptau. Cuvio~ii Silvestru. Apoi. apoi iar se urcau Ia chiliile 26 Intr-un hrisov domnesc din anul 1617 sunt amintiti mai multi siha~tri din Manastire2 Tazlliu. IOV SI AGATON Sihastria Manastirii Tazlau (secolul XVII) Pustnicii Silvestru. s-au retras Ia pustie in adancul muntelui. pentru sfintenia vietii lui. pentru rugaciunile Cuviosului Parintelui nostru Chiriac.Magura Tazlaului". fiind un loc foarte prielnic vietii pustnice~ti. Insa. La el se marturiseau toti siha~trii din partea locului. U rme de chilii se intalnesc pana azi in partea locului. coborau noaptea Ia Utrenie in manastire cu raclii in mana.Doamne. zicand: . Era inca iscusit parinte duhovnicesc. Iov ~i Agaton ~i-au racut chilii din piatra ~i lemn ~i s-au nevoit mai mult de 30 de ani. fiind inarmati cu sabia neincetatei rugaciuni. s-a mutat cu pace Ia cere~tile Iaca~uri. Iov ~i Agaton erau ucenici ai Stantului Chiriac de la Tazlau. Iar cand slabeau in lupta cea duhovniceasca. miluie~te-ne pe noi!Apoi indata ii cerceta bucuria Duhului Stant. ca ~i ceilalti siha~tri din Muntii Tazlaului. ~i foamea ii chinuia. sporind mult in post. caci era vestit dascal al rugaciunii ~i era umbrit de darul Duhului Stant. Caci.

prof. batut cu toiege. Sfantul Sava. fericitul mitropolit Sava Brancovici s-a dovedit un mare aparator al credintei ortodoxe si un devotat ierarh al Bisericii lui Hristos. Deci. cat a fost mitropolit. a combatut invataturile gresite calvine~ti. Dupa ce invata carte si deprinde randuiala slujbelor in Manastirea Comana. op. Vazand craiul Ardealului ca nu poate intoarce poporul de la credinta ortodoxa din cauza Sfantului Ierarh Sava. a reinnoit mitropolia si bisericile jefuite ~i stricate de rautacatori.SF INTI SI C U VI 0 SI DIN SEC 0 L E L E X VI -XV I I 219 lor. mai intai s-a calugarit Ia Mitropolia din Targoviste. timp de trei ani de zile a fost persecutat. intarindu-i in credinta si nadejde. Cuvio~ii Silvestru. savarsind cele sfinte cu mare ravna ~i frica de Dumnezeu. Deci. Ca pastor si parinte duhovnicesc al romanilor din Transilvania. in locul raposatului ierarh Simeon Stefan. in Sfinfi romani . Sfantul Sava a marturisit cu mult curaj dreapta credinta. Pacurariu. a inaltat numeroase Uicasuri prin sate ~i orase. p. aruncandu-1 in temnita. loan ~i Maria. cit. a rfmduit peste tot preoti devotati ~i a mangaiat pe taranii ardeleni. a intarit unitatea romfmilor in jurul Bisericii Ortodoxe. Deci... a fost asezat cu cinste pe scaunul de mitropolit din Alba Iulia. ramanfmd vaduv. primind din botez numele de Simeon. in anul 1680 1-a scos din scaun. 406 . Mitropolitul Transilvaniei. aruncand marturii nedrepte asupra lui. Iov ~i Agaton s-au stramutat la cele ve~nice ~i s-au numarat in ceata cuvio~ilor parinti. Apoi.. M. fiind hirotonit arhiereu. La batranete s-au invrednicit de darul izgonirii duhurilor nee urate ~i multi ii cercetau ~i doreau macar sa se atinga de hainele lor. De asemenea. bine nevoindu-se ~i ajungfmd purtatori de Hristos. Apoi. in anul 1656. indata a semanat vrajba si dizbunare impotriva pastorului eel bun. fericitul Simeon este ales mitropolit si pastor sufletesc al Ardealului. Apoi. ajunge protopop ~i slujitor al Bisericii lui Hristos in satul natal. Timp de 24 de ani. iar mama sa imbracand haina monahala. batjocorit si chinuit ca un martir pentru 27 Sfantul Pr. cu numele de Sava. SF ANTUL IERARH SA VA MARTURISITORUL Mitropolit al Ardealului (t1683) 27 Ierarh Sava s-a nascut in localitatea Inau din parinti binecredincio~i.

in anul 1683 a fost scos din temnita. I. in anul 1686 s-a refugiat in Polonia. fiind slabit de chinuri. Acest bland ~i cuvios mitropolit s-a nascut in partile Sucevei din parinp foarte credincio~i. Mitropolitul Dosofte: . vol. in anul 1658 a fost ales episcop de Hu~i. Apoi s-a dus la Scoala Fratiei Ortodoxe din Liov. edit. indata ~i-a dat sfantul sau suflet in bratele lui Hristos. unde a invatat lim bile greaca. Ia~i. ca marturisitor al dreptei credinte ~i se face pomenirea lui la 24 aprilie. blandetea. Bucure~ti. Dupa 7 ani de pribegie a murit acolo. 74-84. invatatura cea duhovniceasca a deprins-0 in ~coala Manastirii Probota. fiind silit la calvinism. lstoria Bisericii Ortodoxe Romfme. 1974 28 . la Zolkiev. latina. Aici a deprins rugaciunea. Pentru sfintenia vietii lui.editata de Mitropolia Moldovei ~i Sucevei. precum ~i teologia ortodoxa. credincio~ii 1-au numarat inca din viata in ceata sfintilor. ascultarea. Biserica Ortodoxa Romana 1-a canonizat pe Sfantul Ierarh Sava in anul 1955. Pe langa invatatura cea din afara adunata de la multi dascali. 1957. slavona ~i polona. dar. iar intre anii 1671-1686 a fost mitropolit a! Moldovei. De mic a fost dat la invatatura cartii la cei mai buni dascali ce se aflau atunci in Moldova. Sfinte Ierarhe Sava. in anul 1693.Psaltirea ir: versuri . Fericitul Sava insa a marturisit cu tarie pe Hristos. in anul 1649 a primit tunderea monahala in Manastirea Probota. Dosoftei .220 PATERICUL ROMANESC dreapta credinta. Blandul ~i smeritul mitropolit Dosoftei a fost daruit de Dumnezeu din copilarie cu multa intelepciune ~i ravna dumnezeiasca. b. Dupa grele suferinte. fiind in varsta de 34 de ani. p.Craiova.350 de ani de Ia nastere. de Mitropolia Olteniei . aparfmd dogmele ~i traditia Bisericii Ortodoxe. Viata Preainvatatul ~i vrednicul de pomenire mitropolit Dosoftei (Barila) este numarat printre cei mai ale~i ierarhi pe care i-a avut vreodata Biserica Ortodoxa Romana. intre anii 16601671 a fost episcop de Roman. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! FERICITUL MITROPOLIT DOSOFTEI al Moldovei ~i Sucevei (1624-1693) 28 a. 1974. Fapte ~i cuvinte de invi'qatura 1.

aducand in ob~tea sao adevarata innoire duhovniceasdi. Prin aceste carti. Ed. Minerva. p. El traduce 29 Ion Neculce.1673). in limba romaneasca. nu era om prost (simplu) de felul lui. 3. 1-au racut calugar in anul 1649. intarindu-i in buna nevointa ~i in cunoa~terea Sfintei Scripturi. invatatul egumen a calauzit pe monahi catre Hristos. Psaltirea in versuri a mitropolitului Dosoftei a circulat in Tarile Romane peste doua secole. Primele carti tiparite de mitropolitul Dosoftei au fost Psaltirea fn versuri ~i Acatistul Nascatoarei de Dumnezeu (Uniev .. zidind duhovnice~te pe fiecare prin smerenia ~i bunatatea lui. Astfel. mangaind ~i alinand inimile credincio~ilor. ca zic oamenii ca-i sfant" 29 • 5. In putina vreme. Ca nu era preot ~i egumen mai rabdator.Acest Dosofteiu. vazand parintii din mfmasrire nevointa lui. in tara noastra pe-ceasta vreme nu este om ca acela . Astfel. Si era neam de mazil. De asemenea. Ajungand parinte duhovnicesc ~i pastor al intregii Moldove. Letopise[ul Tarii Moldovei. Cantemir-Voda sa maniase pe (a)cel mitropolit ~i-i racusa afurisanie de la patrierhi. a dezvoltat mult ~coala Mfmastirii Probota ~i a crescut multi ucenici luminati.X V I I 221 smerenia ~i osardia spre cele cere~ti. racand din ea cea dintai carte romaneasca cu imne de lauda inchinate lui Dumnezeu. cu smerenia ~i cu intelepciunea sa. 6. 89 . pentru tiparirea cartilor de slujba ~i invatatura pe intelesul tuturor. altii ii copiau pe manuscrise. Cuviosul Dosoftei a sporit a~a de mult in dragoste ~i rugaciune. blandul pastor al turmei lui Hristos a randuit peste tot preoti buni ~i a innoit numeroase biserici ~i manastiri. mitropolit. preainvatat. cele mai alese carti de rugaciuni pretuite de romani. ~tiind el ca poporul iube~te mai mult rugaciunea rimata decat cea obi~nuita.S I DIN S E C 0 L E L E X V I . Insa eel dintai lucru pe care 1-a racut mitropolitul Dosoftei a fost intemeierea unei tipografii la la~i. Caci unii ~tiau psalmii versificati pe de rost..S FIN T I . mitropolitul Dosoftei devine ctitorul limbii romane~ti in cultul Bisericii din Moldova. deplin calugar ~i cucernic ~i bland ca un miel. latine~te. blandul mitropolit s-a dovedit primul poet ~i imnograf al neamului nostru. 2.S I C U VI 0 . Bucure~ti. marele ierarh a tiparit ~ase carti. incat s-a invrednicit a fi parinte duhovnicesc ~i incepator a! obsrii de la Probota. precum il inrati~eaza insu~i cronicarul Ion Neculce: . slavone~te ~i alta adanca carte ~i-nvatatura. Deci. marele ierarh uimea pe toti cu blandetea. iar altii ii cantau prin case ~i prin biserici. Timp de mai multi ani. in aceasta tipografie. Ca episcop la Hu~i ~i la Roman. 1975. a versificat Psaltirea. mai bland ~i mai milostiv ca dansul in toata eparhia. multe limbi ~tia: eline~te. Dar nemic de dansul nu s-a atins. 4.

erau moa~tele Sfftntului loan eel Nou de Ia Suceava. a stat Cuviosul mitropolit Dosoftei cu ucenicii sai ~apte ani de straja langa sfintele moa~te. Acest evlavios ierarh moldovean a tractus ~i tiparit. mitropolitul a luat sicriul cu sfintele moa~te ~i s-a dus cu ele in Polonia. Dara tocmai ~i din rumani multi sunt (sfinti) care am vazut viata ~i traiul lor. inca saruta cu evlavie cinstitele lor fete ~i le trimitea cele de nevoie Ia chiliile unde se osteneau. vol. mitropolitul Dosoftei este eel dintai aghiograf roman care s-a ostenit sa hraneasca sufletele credincio~ilor cu carti de lauda lui Dumnezeu ~i cu vieti de sfinti. vestit ascet ~i lucrator al rugaciunii. Despre aceasta insu~i spunea: . !ara numai Daniil de la Voronet ~i Rafail de la Agapia (:. 7.222 PATERICUL ROMANESC pentru prima data Liturghierul. o alta carte foarte pretuita la romani. 8. Psaltirea ~i Octoihul. IV. .i) am sarutat ~i sfintele (lor) mo~tii . in limba noastra strabuna. Pe acestea. Acolo. precum singur marturise~te: .Vietile Sfintilor pe tot anul" (1682-1686). dara nu s-au cautat.. la care mitropolitul Dosoftei tinea foarte mult. la Zolkiev... VieJile Sfinfi/or. Redactata in patru volume in forma prescurtata. renuntfmd Ia limbile greaca ~i slavona considerate in trecut sacre. de asemenea. in tara straina. Cel mai de pret odor al Moldovei. Inca scria ~i dirti de folos ~i !acea multe fapte bune. pentru prima data in grai romfmesc. mutandu-le in catedrala de la la~i. bunul pastor le pazea cu mare sfintenie ~i la vreme de primejdie !acea cu ele litanie prin tara ~i multe minuni ~i semne se !aceau spre mangaierea poporului binecredincios. 30 Dosoftei. iar pacturile ~i sihastriile erau pline de siha~tri. pentru a intelege toti dumnezeie~tile slujbe. Si venea multa lume la moa~tele Sfantului Mucenic loan :. fiind mare tulburare ~i nea~ezare in tara. 10.. Mitropolitul Moldovei. viata duhovniceasca in manastiri era destul de inalta. in timpul pastoriei sale.i nu putini se vindecau :. dintre care pe unii i-a cunoscut personal ~i le-a sarutat sfintele moa~te. Ia~i.Apucat-am in zilele noastre parinti inalti la bunatati ~i podvig (nevointa) ~i plecati la smerenie adanca" 30 • 9.i se foloseau de sfaturile blandului ierarh. ".. insu~i mitropolitul Dosoftei. de rabdarea ~i sfintenia vietii lor. Astfel.. .ii parinti din pustie. vizita mfmastirile ~i sihastriile din eparhia sa ~i cerceta pe cuvio:. aceasta opera aghiografica contine ~i vietile unor sfinti romani nevoitori in manastirile din Moldova. f.. 1686.. cartile de baza ale cultului ortodox. in anii 1686-1687. folosindu-se mult de smerenia. rugfmdu-se ziua ~i noaptea cu nactejdea intoarcerii in pamfmtul strabun. 152 .

Tomosul Sinodal de canonizare. Omagiu Profesorului Emilian Popescu". pana in 1674. la sfarsitul anului 1693 s-a savar~it cu pace.Studia his to rica et theologica. astfel incat nu a ramas mult timp in scaunul mitropolitan. a fost ridicat la carma mitropoliei flira sa vrea. in imprejurimile Panciului. Dupa cum scrie cronicarul Ion Neculce. cand. ridicandu-se cu indrazneala impotriva acestor nedreptati ce aveau loc in tara. . 1694) 31 Acest sfant ierarh s-a nascut in prima jumatate a veacului al XVII-lea. nici a povesti caznele ~i ucisurile lor.S F I N TI SI C UVI0 SI DIN SEC0 LELE XVI-XVII 223 A~a ostenindu-se acest mare pastor. p. ContribuJii la Istoria Bisericii Ortodoxe Rom{me. p. in . foarte ravnitor pentru cele sfinte. Trinitas. Grigore Popescu ~i Gion D. Teodosie at //-lea. Aici a fost cunoscut de tot poporul ca un om al lui Dumnezeu. Deci. 2003. un mitropolit martir at Moldovei (secolul at XVII-lea). de catre domnitorul Dumitra~cu Cantacuzino. cu multe schimbari de domnii ~i cu multe jafuri din partea o~tirilor straine care bantuiau prin tara. cat ~i in manastirea Sfantului loan din Foc~ani. SF ANTUL IERARH MUCENIC TEO DOSIE Manastirea Brazi (t c. ". 94-101. Din tinerete a luat asupra sa chipul vietii monahicesti. 5-6. episcopul Dosoftei al Romanului fiind pus in fruntea Mitropoliei Moldovei. la~i. unde era al doilea ctitor. in rev. aghiograf ~i imnograf al Bisericii Ortodoxe Romane. Ene lone!. batuti ~i zdruncinati. Date noi despre mitropolitul Teodosie at //-lea at Moldovei. Erau vremuri foarte nestatornice. S-a retras atunci in locurile natale. insu~i domnitorul Dumitra~cu Voda chemase in apararea sa pe tatari. cum nu se poate nici a scrie. Ionescu. ViaJa ~i Slujbele Sfantului /erarh Mucenic Teodosie de Ia Manastirea Brazi. nr. departe de tara. iar mai apoi a fost ales egumen al Manastirii Bogdana de langa One~ti. mitropolitul Teodosie a avut de suferit din partea lui Dumitrascu Voda. ce au avut". dupa refugierea mitropolitului Dosoftei in Polonia. ci dupa numai un an de pastorie a fost indepartat de acela~i domnitor. cum era mai rau ~i mai amar. Editura Episcopiei Buzaului ~i Vrancei. Aici sta vreme de trei ani. 31 . 2003. vietuind atat in manastirea Bogdana. Sfantului Teodosie i se incredinteaza scaunul vladicesc de la Roman. care au lasat poporul . in 1671. 671-683. Au ramas ~i multe documente care il atesta ca un Pr.O. De aici a fost chemat sa pastoreasdi Episcopia Ractautilor in anul 1669. dandu-~i sufletul in mainile marelui Arhiereu Iisus Hristos. 1986.B.numai cu sufletele. mai mult silit. intr-o localitate vranceana de pe apa Zabdiutiului. pe care marele logoflit Solomon Barlacteanu o ctitorise la indemnul sau in jurul anului 1660.R. Ed.

Revenind in ob§tea sa de Ia Bogdana. a ridicat o noua biserica §i chilii §i a rfmduit un egumen care vietuise in Muntele Athos. ajutat fiind §i de ucenicul sau. de langa ora§ul Panciu..ca cine va gasi ace§ti bani este indatorat sa zideasca din ei 0 manastire §i trei schituri" §i ca . Lavrentie. numele sau este legat ~ certitudine de infiintarea mai multor manastiri din aceasta zona: Brazi. iar alteon semnatura lui intarea invoielile dintre ei. Dar ravna fostului mitropolit nu s-a oprit aici. Dupa intoarcerea sa in locurile natale. cum §i ce am putut zidi. Lep~ Buluc.ra a tine min~e raul. A§adar. a carui autoritate era neindoielnica in mijlocul credincio§ilor. caci voia sa mai ridice §i alte laca§uri sfinte. astfel incat cateodata judeca felurite pricini intre ace§tia. Trotu§anu. Editura Episcopiei Romanului. a rfmduit pe de o parte ca sfar§itul Sfantului Teodosie sa fie incununat prin mucenicie. episcopul Ractautilor. iar pe de alta parte n-a trecut cu vederea nici dorinta lui fierbinte de a ridica §i alte biserici. al treilea schit. sau carora le-a Ia. unde a fost inchis §i chinuit vreme de 10 saptamani. Ia. §i aici a avut de infruntat §i multe opreli§ti.::i s-a ingrijit indeaproape de manastirile din Tara de Jos: Soveja. a primit ca fostul postelnic sa fie ingropat in curtea bisericii §i s-a rugat pentru iertarea pacatelor lui. el nu a mai vrut sa-§i recapete vredniciile arhiere§ti din care fusese indepartat... dupa cum scrie §i in diata sa din 1691: . Insa Dumnezeu. Mera. Manastirea Brazi .i sau. pentru oranduiala vietii noastre. tasand §i o insemnare . Inca vreme indelungata a fost impiedicat cu silnicie de un fost postelnic sa construiasca biserica care voia sao faca pentru manastire. Deci. Mu§inoaiele. a foSl cea mai iubita ctitorie a sa. Aici s-a ostenit eel mai mult. In 1688 a fost rapit de trimi§ii lui Serban Cantacuzino §i dus in Tara Romaneasca. ca am avut noi mare ravna carr~ zidirea sfintelor biserici §i pe unde. Iar acesta. Scanteia. trecfmd peste toate incercarile. p. dar.cut felurite danii.numita §i . Deci 1-a in§tiintat din vreme pe robul Sau despre sfar§itul ce i se apropia §i i-a aratat §i calea pe care se vor savar§i ctitoriile sale.de la Cruce" -.' 224 PATERICUL ROMANESC I ' parinte duhovnicesc de incredere.la terminarea de zidit a celui din urma. ci vreme de aproape doua decellii §i-a indreptat toata osardia numai spre ctitorirea de noi Hica§uri sfinte spre slaYa lui Dumnezeu.Pacem §tire tuturor cui ~ cuvine a §ti. fiind acela apoi lovit de o boala nemiloasa. 9 . va afla §i moa§tele mele" 32 • 32 I Viafa Sfantului Antipa Romfinul (Athonitul). 1998. acest ierarh iubitor de viata calugareas. Dumnezeu §tieInca de pe cand era episcop la Roman. care cunoa§te adancurile inimilor oamenilor ~i ceea ce este de folos fiecaruia. pe care le-a ctitorit sau care au fost ctitorite la indemnu. a recunoscut ca a prigonit pe nedrept pe cuviosul ierarh §i §i-a lasat prin testament toate mo§iile sale ctitoriei Sfantului Teodosie. Sfantul Teodosie a ingropat intr-o pacture banii care ii pregatise. Bogdana.

Sfinta Minastire Moldovifa (secolul XV) Sfinta Mlnastire Probota (secolul XV) .

Sfinta Minastire Slatina (secolul XVI) Sfinta Minastire Ri~ca (secolul XVI) .

Sfinta Minastire Sucevifa (secolul XVI) · Sfinta Minastire Dragomirna (secolele XVI-XVII) / .

Sfinta Minastire Secu (secolele XVI-XVII)

Mitropolitul Moldovei Varlaam (+1657)

Sfinta Minastire

Caldaru~ani

(secolul XVII)

Sfinta Minastire Govora (secolul XVII)

Sfinta Minastire Agapia Veche (secolele XV-XVI)

Mitropolitul Moldovei Dosoftei (-,I

Sfinta Minastire Hurezi (secolul XVII) Sfinta Minastire
Brincoveanu-Fagara~

(secolul XVII)

Sfinta Minastire Agapia din Vale (1644) Sfinta Minastire Sihastria (secolul XVII)

SFINTI ,SI CUVIO,SI DIN SECOLELE XVI-X\'II

225

Nu mult dupa aceasta, o ceata de tatari a venit la Manastirea Brazi }i 1-a chinuit pe batrfmul Teodosie ca sa spuna unde i~i are ascuns avutul. Iar sffmtul nevn1nd sa destainuie unde era zestrea sfintelor laca~e pe care voia sa le construiasca, tatarii i-au taiat capul. Astfel, ravnitorul mitropolit s-a invrednicit a dobfmdi cununa de mucenic in manastirea ,de Ia Cruce" ~i a fost ingropat noaptea de ni~te ucenici in laca~ul pustiit de navalitori. Dupa mai mult de o suta de ani de la aceste intamplari, un pustnic din Muntii Buzaului, calauzit de Dumnezeu, descoperea vasul cu bani ascuns in padure de mitropolitul Teodosie ~i insemnarea pe care acesta o lasase. Minunandu-se de lucrarea dumnezeiasca savar~ita prin aceasta descoperire, pustnicul Dimitrie s-a apucat de lucru cu toata ravna ~i a dus la bun sfar~it dorinta mitropolitului Teodosie. El a reconstruit Manastirea Brazi, unde a ~i fost pus egumen, ~i inca trei schituri, dupa porunca Iasata de sfantul mucenic. La sfar~it, in anul 1842, in timp ce i~i pregatea propriul mormant in curtea bisericii ultimului schit, a aflat moa~tele Sfantului Teodosie, dupa cum scria chiar el mai tarziu: ,La sfftr~it, am vrut sa-mi fac mormantul meu in tintirim la Brazi tocmai in locul unde a fost biserica veche. Si sapand adanc de ~ase palme, am gasit locul unde la picioarele raposatului mitropolit Teodosie, ctitorul Manastirii Brazi, se gasea capul mormantului meu. Si, sapand in sus, am gasit tot trupul deplin, in~irate oasele, iar capul l-am gasit cu gura in jos, precum este ~tiut ca a fost taiat de tatari ~i ingropat noaptea" . Toate acestea sunt descrise in viata Sfftntului Antipa de la Calapode~ti, care, auzind de faima arhimandritului Dimitrie ~i de minunatele descoperiri ale lui, s-a indreptat spre Brazi, ca sa primeasca sfat duhovnicesc de la un batran iscusit in cele duhovnice~ti ca acesta. Aici s-a inchinat el insu~i la moa~tele Sfftntului Ierarh Mucenic Teodosie, dupa cum spunea mai tarziu ucenicilor sai: ,M-am invrednicit eu insumi sa vact ~i sa sarut aceste moa~te din care ie~ea un parfum foarte mirositor". In prezenta acestor sfinte moa~te a fost calugarit Sfantul Antipa de starejul Dimitrie, care 1-a binecuvantat sa piece la Athos, pe drumul la capatul caruia ~i noul monah se va invrednici sa fie numarat in ceata sfintilor. Descoperirea minunata a moa~telor Sfantului Teodosie sta marturie a locului pe care el 1-a dobandit in randul sfintilor ~i a inaltimii duhovnice~ti la care ajunsese, caci el a proorocit cu peste 0 suta de ani inainte randuiala dumnezeiasca prin care avea sa se implineasca visul sau de a se construi cele patru sfinte laca~uri ~i cum aveau sa fie gasite osemintele sale. El a luat cununa muceniceasca aparand bunurile Bisericii, preferand sa-~i dea viata decat sa destainuiasca locul unde se aflau acestea ~i sa le dea in mainile necredincio~ilor. Aceasta jertra }i viata sa curata ~i sffmta au racut ca el sa fie cinstit de credincio~i inca de Ia aflarea sfintelor sale moa~te. In anul 2003, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe

226

PATERICUL

ROMANESC

Romfme a hotarat canonizarea Sfantului Ierarh Mucenic Teodosie de la Manastirea Brazi, ziua sa de praznuire fiind 22 septembrie, data la care a trecut la cele ve~nice. Sfinte Ierarhe Teodosie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

CUVIOSUL LAZAR SIHASTRUL Schitul Sihastria Putnei (secolele XVII-XVIII)
Acest cuvios era originar din Transilvania. In tineretile sale a fost ucenic ascultator al blandului mitropo1it Dosoftei, care 1-a ca1ugarit ~i 1-a hirotonit preot. Apoi, plecand mitropolitul in pribegie in tara Poloniei (1686), ucenicul sau, ieromonahul Lazar, s-a racut pustnic Ia Sihastria Putnei. Gasind schitul pustiu ~i biserica risipita, ~i-a racut acolo o chilie de lemn ~i se nevoia singur in post ~i rugaciune, laudand neincetat pe Dumnezeu. Dupa cativa ani s-au adunat in jurul sau cativa siha~tri iubitori de lini~te, dar nu aveau biserica unde sa aduca jertfa cea rara de sange. Deci, auzind egumenul Lazar ca vistiernicul Ilie Cantacuzino de Ia Ia~i este milostiv, 1-a rugat sa innoiasca biserica schitului, ceea ce cu mare bucurie a racut. in jurul bisericii cu hramul Buna-Vestire, cei cativa siha~tri ~i-au racut chilii de lemn ~i petreceau acolo impreuna in desavar~ita iubire, sub povatuirea egumenului Lazar, rugandu-se ziua ~i noaptea pentru mantuirea oamenilor ~i rabdand nu putine lipsuri ~i ispite de la diavolul. Dupa o nevointa duhovniceasca de peste 20 de ani, Cuviosul Lazar ~i-a dat sufletul in mainile Domnului, prin anul 1710, lasand in urma sa cativa siha~tri sporiti in fa pte bune 33 •
~i

CUVIOASA CASIANA SCHIMONAHIA Schitul Casiana-Ceahlau (secolul XVII} 34
Aceasta schimonahie era cu metania din Manastirea Topolita-Targu Neamt. Deci, retragandu-se pe Valea Bistritei cu cateva ucenice, a sihastrit mai intai in pacturile Hangului. Apoi, adunand mai multe calugarite in jurul ei,
33 Egumenul Sila, Istoricul Sihdstriei din secolul XVIII, editat de Teodor Balan, Cernauti, 1936; Arhiva $i Pomelnicul ctitoricesc al Manastirii Putna 34 Pr. C. Matasa, Calauza judeJului NeamJ, Bucure~ti, 1929, p. 99-104; Idem, Palatul cnejilor, Bucure~ti, 1935, p. 39

S F I N TI
~chimonahia

.S I C U V I 0 SI D I N S E C 0 L E L E X V I - X V I I

227

Casiana a intemeiat un mic schit de lemn pe valea parfmlui Buhalnita, numit ,Schitul Casiana", pe care 1-a povatuit duhovnice~te pana la obstescul ei sfar~it. Nevointa maicilor din aceasta sihastrie era aceea~i ca in roate sihastriile din jurul CeahUiului. Zilnic cantau cele ~apte laude, in chilii citeau Psaltirea, mfmcau o data pe zi ~i petreceau permanent in tacere si smerenie. Numele acestei schimonahii era cunoscut in toate satele de pe Valea Bistritei, dici era o vestita maica duhovniceasca ~i rugatoare pentru toti si fiecare se folosea de nevointa ei. Catre jumatatea secolului XVII, Cuvioasa Casiana egumena s-a mutat in odihna lui Hristos, Hisfmd in urma numeroase ucenice.

CUVIOASA SOFIA SCHIMONAHIA Schitul Sofia-CeahBiu (secolul XVII)
Schimonahia Sofia a fast crescuta duhovnice~te in ob~tea Mfmastirii Topolita-Targu Neamt. Apoi, retragandu-se pe valea raului Bistrita, a sihastrit multi ani cu ucenicele ei in partea de rasarit a Muntelui CeahHiu, deasupra satului Rapciune. Vazandu-se inconjurata de numeroase ucenice, a fast indemnata de Dumnezeu sa intemeieze un schit de calugarite, caci erau multe maici care sihastreau in pacturile de sub Ceahlau, dar nu aveau nici o mfmastire unde sa slaveasca pe Hristos. Astfel, Cuvioasa Sofia a inaitat aici o mica biserica de lemn cu hramul Sffmtul loan Teologul, a racut chilii de jur-imprejur, a adunat peste 20 de calugarite ~i a pus rfmduiala de nevointa pustniceasca. Acest sfant Iaca~ s-a numit ,Schitul Sofia" ~i a dainuit in Ceahlau aproape doua secole. Schimonahia Sofia a fast maica duhovniceasca in aceasta sihastrie peste 30 de ani, crescand multe calugarite alese. Unele dintre ele se retrageau cu timpul in pustie ~i acolo se jertfeau pfma la moarte in post ~i rugaciune. Altele se nevoiau la lini~te numai in sfintele posturi, apoi iar coborau in schit. Cuvioasa aceasta era cinstita in partea locului pentru sfintenia vietii ei, atat de mireni, cat ~i de calugari, caci era umbrita de darul lui Dumnezeu si era plina de intelepciune duhovniceasca. Catre sfftr~itul secolului XVII, schimonahia Sofia s-a mutat cu pace la cere~tile laca~uri, lasand in urma o vestita sihastrie de calugarite. La inceputul secolului XIX, Schitul Sofia ramamind aproape pustiu, biserica de lemn a fast mutata la Mfmastirea Durau 35 •
35

Pr. C. Matasa, Ciiliiuzajud. Neam] ... , p. 104-105

228

PATERICUL

ROMANESC

CUVIOASA MELANIA SCHIMONAHIA Sihastria Durau-Ceahlau (secolul XVII)
Pe lfmga Schiturile Casiana ~i Sofia, a mai existat la vest de Muntele Ceahlau inca o sihastrie de calugarite, numita ,Sihastria Melaniei" sau ,Sihastria Durau", dupa numele paraului ce curge din munte. Acest schit pustnicesc a fast intemeiat in prima jumatate a secolului XVII de Cuvioasa Melania schimonahia, care a sihastrit multi ani in acest loc. In traditie se spune eli Melania, numita din botez Mariana, era fiica de damn din Ia~i. Deci, dorind sa se faca mireasa a lui Hristos, a plecat pe ascuns din casa parinteasca cu doua slujitoare credincioase ~i s-au tainuit singure sub varful Muntelui Ceahlau, mai sus de actuala Mfmastire Durau. Aici, fericita Melania s-a racut schimonahie ~i a sihastrit cu ucenicele ei multi ani, ne~tiuta de nimeni. Apoi, mai adunfmdu-se ~i alte calugarite ce se nevoiau in partea locului, au intemeiat un mic schit ~i biserica de lemn, cu hramul Buna-Vestire, denumit ,Sihastria Melaniei". Aceasta a fast cea mai aspra sihastrie de calugarite din Muntele Ceahlau. in jurul egumenei Melania s-au adunat ca la 30 de calugarite din mfmastiri ~i sihastrii, formfmd o vestita a~ezare isihasta de femei din Moldova. Unele se nevoiau in ob~te, iar altele se lini~teau singure in bordeie de lemn in preajma schitului. Numai biserica o aveau in comun. Pfma astazi se pastreaza aici doua denumiri de la smeritele rugatoare ale Ceahlaului de altadata: ,Piciorul Maicilor" ~i ,Sipotul Maicii". Schimonahia Melania era vestita maica duhovniceasca in Muntele Ceahlau ~i lucratoare a rugaciunii lui Iisus. Ea a crescut multe ucenice in dragoste de Hristos, mfmgaindu-le in vreme de ispite ~i povatuindu-le pe calea desavar~irii. Apoi, ajungand la masura marilor siha~tri, a dat ucenicelor ei sarutarea cea mai de pe urma ~i a adormit cu pace in Hristos 36 • Viata pustnicilor fericita este, a celor ce se intraripeaza cu dumnezeiescul dor!

36 Dupa adormirea Cuvioasei Melania, sihastria ei s-a numit ,Sihastria Durau". in anul 1779-1780, staretul Paisie a adunat aici toate calugari{ele ~i pustnicele din partea locului, sub egumenia schimonahiei Nazaria ~i a Cuviosului losif pustnicul. Din anul 1830, Schitul Durau s-a transformat in mfmastire de calugari.

SFINTI SI CUVIOSI din secolele XVII-XVIII

CUVIOSUL PAVEL SIHASTRUL Duhovnicul Sfintei Teodora de Ia Sihla (a doua jumatate a secolului XVII) 1
Acest parinte minunat ~i sfant a fost duhovnic de taina al Cuvioasei Teodora de la Sihla. El s-a nevoit mai intai in ob~tea Schitului Sihastria, in a doua jumatate a secolului XVII, ~i era tuturor siha~trilor sfetnic ~i parinte duhovnicesc. Apoi, sosind in schit fericita Teodora ~i dorind viata pustniceasca, Cuviosul Pavel a dus-o, cu porunca egumenului, in Muntii Sihlei ~i a a~ezat-o intr-o coliba parasita. Acolo o imparta~ea batranul in taina cu Trupul ~i Sangele lui Hristos §i ii aducea pesmeti pentru hrana. Mai tarziu, ravnind vietii marilor parinti, ieroschimonahul Pavel s-a retras ~i el la pustie, in padurile seculare dintre Sihla ~i Rapa lui Coroi. Aici este un loc tainuit ~i binecuvantat de Dumnezeu, unde s-au nevoit cei mai mari siha~tri din Muntii Sihlei. Si nimeni, afara de cei ale~i ~i iubiti de Duhul Sfant, nu putea sa vada pe ace~ti cuvio~i. nici sa le descopere bordeiele lor. In acest loc pustnicesc s-a nevoit Cuviosul Pavel mai mult de zece ani, in ne~tiute osteneli ~i bucurii duhovnice§ti. In jurul sau se nevoiau zeci de siha~tri iubitori de Hristos ~i toti il aveau de parinte duhovnicesc, caci era plin de darul Duh1:1lui Sfant, intelept in cuvant ~i inaintevazator. Apoi, bineplacand lui Dumnezeu ~i ajungand la masura parintilor de demult, ~i-a dat sufletul in mainile Domnului, pe cand statea la rugaciune sub o stanca. Timp de peste doua secole, osemintele sale au zacut acolo, neaflate de nimeni. Jar in vara anului 1930, la 20 iulie, sfintele sale moa~te s-au descoperit prin minune unui ierodiacon iubitor de Hristos, anume Cristo for, cu metania din Manastirea Frasinei, ce se lini~tea in padurile Schitului Sihla. Caci, intorcandu-se de la schit ~i adormind putin pe cale, i s-a aratat in vis Cuviosul Pavel, imbracat in rasa de ~iac, cu barba alba, cu parul lung ~i cu fata luminata. Apoi, cu voce blanda, i-a zis: ,Parinte Cristofor, mergi la dreapta o suta de pa§i ~i vei gasi acolo, sub stanca, alaturi de tulpina unui brad, trupul meu neingropat, al smeritului Pavel ieroschimonahul, care m-am nevoit candva in padurile acestea. Osemintele mele sa le ingropi acolo sub pamant, iar craniul sa-l porti de binecuvfmtare cu sfintia ta in toata viata!"
1

Ierom. Ioanichie Blilan, Vetre de sihastrie romaneasca, op. cit., p. 112

232

PATERICUL

ROMANESC

Apoi, cuviosul Ia.candu-se nevazut, ierodiaconul Cristofor i-a at1I£ cinstitele moa~te sub o pfmza de paianjen la locul aratat. Erau galbene ~ dispfmdeau buna mireasma. Deci, sarutfmdu-le §i Ia.cfmd rugaciuni, le-1 ingropat acolo, iar sffmtul sau cap 1-a luat cu sine la chilie. Mai tarziu 1 coborat cu acest pre1ios odor in Manastirea Sihastria. 11 purta intr-o trais:i insemnata cu chipul Sfintei Cruci. Deci, spunand egumenului taina, 1-a a~eza: in altar pe Sfanta Masa §i a slujit trei zile Sfanta Liturghie. Apoi, sarutand w:: soborul acel sfant cap al Cuviosului Pavel, ierodiaconul Cristofor s-a intors !.1 pustie §i nu 1-a mai intalnit nimeni pana astazi. , Cat ·de minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai, Dumnezeul Parin!il~ nO§tri!"

CUVIOSUL VARSANUFIE SIHASTRUL Egumen al Schitului Sihastria (secolele XVII-XVIII) 2
Acest cuvios egumen a povatuit ob§tea Schitului Sihastria-NeamJ sp~ sfar§itul secolului XVII §i inceputul secolului XVIII. Avea o viata cu tor~ aleasa §i era cinstit, atat de parintii din schit, cat §i de siha§trii drr:. imprejurimi. Tuturor le era egumen §i parinte duhovnicesc. Egumenul Varsanufie a primit in schit pe fericita Teodora, pe care apoi a incredintat-o ieroschimonahului Pavel, ca s-o a~eze la pustie in padurile Sihlei. Tot el odihnea in ob§tea sa pe siha§trii din pacture, carora le dade~ Trupul §i Sangele Domnului, precum §i cele de nevoie. Alteori ii cerceta la colibele lor §i trimitea frati din schit sa ingrijeasdi pe cei bolnavi §i sa le due~ de mancare. La inceputul secolului XVIII, uitandu-se cu totul numele Cuvioase: Teodora de la Sihla, egumenul Varsanufie a fost singurul ales de Dumnezet: ca sa descopere pe§tera ei. Vazand pasarile cerului ducand Ia.ramituri de paine de la trapeza catre Sihla, a trimis doi frati sa mearga dupa pasari, pana at:. aflat pe placuta lui Dumnezeu, Cuvioasa Teodora. Apoi, indata a randuit u:::. duhovnic ca s-o imparHi§easca §i s-o ingroape la Sihla, in pe§tera. Sut povatuirea acestui fericit egumen, Schitul Sihastria a trait cea mai aleasa epod de inflorire duhovniceasca din istoria sa, fiind numarat alaturi de marile sihastrii din Moldova, ca: Pocrovul, Vorona, Agapia Veche, Raraul, Sihastria Ceahlaului §i altele. La inceputul secolului XVIII, Schitul Sihastria numar.:.
2

Ierom. Ioanichie Balan, Vetre de sihastrie romfmeasca, op. cit., p. 22

S F I N TI

~

I CUVI0

~

I D I N S E C 0 L E L E X V I I - X V I II

233

;"eSte 20 de siha~tri. Toti duceau desavar~Wi viata de ob~te, in post, tacere, ..:.scultare ~i neincetata rugaciune. Deci, bineplacand lui Dumnezeu ~i crescand multi ucemc1, Cuviosul \. arsanufie s-a savar~it cu pace ~i a fast ingropat Umga biserica.

SFANTA TEODORA DE LA SIHLA (secolele XVII-XVIII) 3 a. Viata
Cuvioasa Teodora de la Sihla este cea mai aleasa dilugarita sfanta pe care au odraslit-o manastirile romane~ti. S-a nascut in satul Vanatori-Neamt, in prima jumatate a secolului XVII. Tatal ei, Stefan Joldea, era arma~ al cetatii ~eamtului. Dupa maartea surarii sale Maghita (Marghialita?), Teadara a fast casatarita cu un tanar din Ismail. Dar, neavfmd copii, s-au dus amandoi la mfmastire. Fericita Teadara a imbracat haina calugareasca la Schitul Yarzare~ti-Ramnicu Sarat, iar satul ei s-a calugarit la Schitul Poiana Marului, cu numele de Elefterie. Risipindu-se schitul de catre turci, Teadora s-a racut pustnica in Muntii Buzaului. Apai, retragandu-se in tinutul Neamt, a sihastrit singura ca la 30 de ani intr-a pe~tera din Muntii Sihlei, asemenea Cuvioasei Maria Egipteanca. Deci, bineplacand lui Dumnezeu, s-a mutat din viata aceasta in primele decenii ale secalului XVIII ~i a fast ingrapata in pe~tera. In primele decenii ale secolului XIX, moa~tele Cuvioasei Teadora de la Sihla au fast luate de familia baierilor Sturza, ctitari ai acestui schit, ~i duse la biserica zidita de ei in satul Miclau~eni-Ia~i. Iar in anul 1856 au fast date ~fmastirii Pecersca din Kiev, unde se ami ~i astazi, in schimbul mai multor randuri de ve~minte de fir.

b. Fapte ~i cuvinte de folos 1. Acest fericit vlastar al manahismului romanesc a fast din pruncie ales
~i sadit in casa lui Dumnezeu. Caci, fiind insotita cu barbat, fericita Teodora nu a gasit odihna sufletului ei pana nu s-a racut mireasa lui Hristas. Astfel, neavand ea copii, a parasit cele trecataare ~i a imbracat haina pacaintei in Schitul Varzare~ti din tinutul Buzau.

ViaJa $i petrecerea Cuvioasei Teodora de la Sihla, mss. de Ia inceputul secolului XIX, in posesia fam. Farca~anu, Tg. Neamt; Pr. Liviu Stan, Sfinfi romfmi ... , Sibiu, 1945, p. 76; Pr. prof. C. Galeriu, Cuvioasa Teodora de la Sihla, in SfinJi romiini ... , op. cit., p. 432

3

234

PATERICUL

ROMANESC

2. Aiei a sporit atat de mult fericita Teodora, in Hkere, in rugaeiune ~i aseultare, ca in putini ani a ajuns la masura eelor batrfmi, invrednicindu-se a se ruga din inima ~i a cunoa~te multimea ispitelor vdijma§ului. Pentru aceea, toate maicile o iubeau §i se foloseau de smerenia, de nevointa §ide ravna ei. 3. Navalind turcii pe Valea Buzaului ~i arzand sehitul lor, Cuvioasa Teodora s-a aseuns in munti eu maica ei duhovnieeasea, schimonahia Paisia. Aeolo s-au nevoit in post §i priveghere cativa ani, rabdand barbate§te foamea. frigul §i alte negraite ispite de la diavoli. Caei, intrarmandu-se fericita cu ruglkiunea eea de foe a inimii, pe toate le rabda §i se imparta§ea de mangaierile cele de taina ale Duhului Sfant. 4. Raposand in munte maica ei duhovnieeasca, prin anii 1670-1675. Cuvioasa Teodora a fost dilauziHi de Dumnezeu catre Muntii Neaml, in patria ei. Aici, inchinandu-se la ieoana raditoare de minuni a Maicii Domnului din Manastirea Neamt, a fost trimisa pentru sfat la egumenul Sehitului Sihastria. ierosehimonahul Varsanufie. Aeesta, intelegand ca dore§te viata pustnieeasea §i cunosefmd eu duhul virtutea ei, a imparta§it-o eu Trupul §i Sangele lui Hristos. Apoi, dandu-i ealauza pe duhovnicul Pavel, i-a spus: - Du-te la pustie pentru un an de zile, in padurile din Muntii Sihlei. De vei putea suferi, cu darul lui Hristos, greutatea §i ispitele eele eumplite ale pustiei, ramai acolo pana la moarte. Iar de nu vei putea rabda, retrage-te la o manastire de dilugarite §Hi luereaza in smerenie mantuirea sufletului tau. 5. Cautand Cuviosul Pavel o chilie pustniceasca parasita pentru fericita Teodora §i negasind, a intalnit un sihastru batran, ce se nevoia sub stancile Sihlei. Acesta, fiind vazator cu duhul, a zis: - Nevoie§te-te, maiea Teodora, in ehilia mea, eaci eu rna due in ale bordei pustnicese. Deci, a§ezand ieroschimonahul Pavel pe Cuvioasa Teodora in Muntii Sihlei §i binecuvantand-o, s-a intors din nou la schit. 6. in aeeasta chilie pustnieeasea s-a nevoit Sfanta Teodora aproape 30 de ani, sUivind neincetat pe Dumnezeu §i biruind prin rabdare, rugaciune ~: smerenie toate cursele vrajma§ului. Caci, fiind intarita eu putere de sus, n-c. mai coborat din munte, nici ajutor omenesc de la nimeni n-a mai prirnit Numai singur fericitul Pavel, duhovnicul ei, urea uneori la chilia ei ct: Preacuratele Taine §i eele de nevoie vietii pamante§ti. in aceasta ingereasc~ nevointa atat de mult a sporit euvioasa, ineat raeea priveghere de toata noaptec. eu mainile inaltate la cer, pana se revarsau zorile §i se lumina la fata c::. lumina de sus, apoi se odihnea doua ore §i iar incepea. Hrana primea num~ dupa doua zile, putini pesmeti cu ierburi de padure, feriga §i macri§, nui:L:: ,Macri§ul Sfintei Teodora". Iar apa aduna din ploi, intr-o seobitura deasup!'c.

"

SFINTI

~I

CUVIO~I

DIN SECOLELE XVII-XVIII

235

..:.:Jiei stfmci, numWi pana azi ,Hmtana Sfintei Teodora". Si, adevarata minune,

.:.a apa din stanca nu seca niciodata.
Mai tarziu, raposand Cuviosul Pavel, fericita Teodora a ramas numai in gnja lui Dumnezeu. 7. Odata, navalind turcii asupra satelor ~i manastirilor din tinutul Neamt, s-au umplut codrii de sateni ~i de calugari. Atunci au ajuns cateva calugarite ~i !a chilia Cuvioasei Teodora. Deci, le-a zis fericita: - Ramaneti voi in chilia mea, caci eu am alt loc de adapost. Din ceasul acela s-a dus intr-o pe~tera mica din apropiere ~i acolo se nevoia singura, ne~tiuta de nimeni, iar noaptea se odihnea putin pe lespedea de piatra care se \-ede pana astazi in fundul pe~terii. 8. Odatli, ratacind o ceata de turci prin Muntii Sihlei, din lucrarea satanei, au dat de pe~tera Cuvioasei Teodora. Deci, navalind asupra ei ca s-o ucida, sfanta a dizut in genunchi ~i, inaltandu-~i mainile dHre cer, a strigat: - Izbave~te-ma, Doamne, de mainile uciga~ilor! in clipa aceea s-a deschis prin minune peretele din fundul pe~terii, iar mireasa lui Hristos, ascunzandu-se in plidure, s-a izbavit de moarte. 9. Fiind cu totul uitatli de oameni ~i neavand pe nimeni la batranetile ei, ~i-a pus toata nlidejdea numai in Dumnezeu. Astfel, parasind chilia, Sfanta Teodora se nevoia in pe~tera ca un inger in trup. Acum, nici frigul, nici foamea nu le mai simtea, nici diavolul n-o mai chinuia. Ci se ruga neincetat lui Dumnezeu cu mainile inaltate I a cer, pfma se rapea cu mintea la cele cere~ti, iar cu trupul se ridica deasupra pamantului. Atunci i se lumina fata prin harul Duhului Stant, iar din gura ei se inalta in sus rugaciunea ca o vapaie de foe, asemenea marilor sfinti. Ca ajunsese fericita Teodora la rugaciunea cea mai inalta, in extaz, ~i se indulcea in chip negrliit de cele
dumnezeie~ti.

10. Hainele Sfintei Teodora ajunsesera acum ni~te zdrente, care cu greu ii acopereau trupul slabit de aspra nevointli. inca ~i hrana terminandu-se, pasarile cerului, la porunca Ziditorului, ii aduceau zilnic raramituri ~i coji de paine de la trapeza Schitului Sihastria. Iar fericita se ruga neincetat pentru lume ~i se bucura de apropierea mutarii din trup. insa, timp de 40 de zile inainte de ob~tescul sfar~it s-a rugat lui Dumnezeu sa-i trimita un preot, ca sa-i aduca Preacuratele Taine. Iar Domnul nu a trecut cu vederea dorinta sufletului ei. 11. Odata, a observat egumenul Sihastriei, Varsanufie, stoluri de pasari ducand catre Sihla fliramituri in cioc. Deci, cugetfmd in sine eli traie~te acolo

236

PATERICUL

ROMANESC

vreun sihastru sffmt, a trimis doi frati sa vada unde se opresc acele pasari. Astfel mergfmd ei, i-a cuprins noaptea §i, ratacind prin pacture, se rugau §i a§teptau sa se faca ziua. Apoi, observand inaintea lor o raza de lumina ce se ridica la cer, s-au apropiat §i au vazut o femeie luminata la chip, inaltata de la pamant §i rugandu-se cu mainile in sus. Era Sfanta Teodora. - Multumesc Tie, Doamne, ca m-ai ascultat!, a zis fericita. Apoi a adaugat catre cei doi frati: - Nu va temeti, fratilor, caci sunt o smerita roaba a lui Hristos! Dar mai intai aruncati-mi o haina sa rna imbrac, ca sunt cu trupul gol! Apoi, chemandu-i, le-a spus viata §i sfar§itul ei apropiat §i le-a poruncit, zicand: - Coborati la schit §i spuneti egumenului sa trimita pe duhovnicul Antonie §i pe ierodiaconul Lavrentie la mine cu Trupul §i Sangele lui Hristos. - Cum sa ajungem la schit noaptea, au raspuns fratii, caci nu cunoa§tem drumul? - Mergeti dupa lumina care se vede inaintea voastra §i numaidecat veti ajunge! 12. Auzind egumenul de Sfanta Teodora, in zorii zilei a trimis la Sihla pe duhovnicul Antonie cu ierodiaconul §i cu cei doi frati §i au aflat pe Sfanta Teodora la rugaciune pe cetina de brad dinaintea pe§terii. Deci, mai intai cuvioasa §i-a marturisit taina vietii ei §i a primit dezlegare de la duhovnic. Apoi a rostit Crezul, a primit dumnezeie§tile Taine §i, cerand binecuvantare de la preot, a zis: - Slava Tie, Doamne, pentru toate! in clipa aceea, Sfanta Teodora §i-a dat fericitul ei suflet in bratele lui Hristos, iar trupul ei purtator de buna mireasma a fost prohodit §i a§ezat cu cinste de parinti in pe§tera in care s-a nevoit. 13. Vestea despre viata §i mutarea Sfintei Teodora de la Sihla s-a raspfmdit repede in toate manastirile §i satele din Moldova §i chiar dincolo de hotarele ei. De aceea alergau la moa§tele ei din pe§tera calugari §i credincio§i de prin sate §i mai ales cei bolnavi, §i se vindecau de suferinta. Caci trupul ei preamarit cu neputrezirea era izvorator de buna mireasma §i racea minuni. Unii sarutau sfintele ei moa§te, altii i§i atingeau bolnavii de sicriu, iar altii se spalau cu apa din fantana ei §i primeau ajutor §i mangaiere. 14. Sfantul trup al Cuvioasei Teodora de la Sihla, numita §i ,Pamanteana", a stat la Sihla in pe§tera peste o suta de ani, bucurandu-se de o profunda venerare, mai mult decat toti ceilalti sfinti romani. De la adormirea ei pana astazi, merg in pelerinaj la Schitul Sihla, anual, mii de credincio§i §i-i cer ajutorul.

§i a§tepta slobozirea de legaturile trupului. Cuviosul Elefterie s-a invrednicit de darul preo1iei §i slujea ziua §i noaptea in biserica. 4 Pomelnicul Schitului Sihla ~i tradi{ia locaUi . Apoi. Deci. familia boierilor Cantacuzino a inal!at un schit de lemn pe mormantul Cuviosului Elefterie. in schimbul unor ve§minte de fir §i depuse in catacombele ei. In tinere1e a fost so1u1 Cuvioasei Teodora de la Sihla. in cinstea na§terii Sfantului loan Botezatorul. construindu-§i o mica chilie sub stancile Sihlei. ieroschimonahu1 Elefterie a fast !ndemnat de Dumnezeu sa mearga pe urmele ei. A§a a luat fiin1a Schitul Sihla. ajungand la Schitul Sihastria §i ratacind pe la pustnicii ce se nevoiau in Mun!ii Sihlei. cu care a trait in legiuita casnicie ca1iva ani. care nu de mult se mutase la iubitul sau Mire. cu numele . Sffmta Preacuvioasa Maica Teodora. in!elegand ca fericita Teodora s-ar fi retras la pustie in Mun!ii Neamt. care le-a a§ezat in sicriu de argint §i le-a dus in biserica din satul Miclau§eni-la§i. moa§tele Sfintei Teodora au intrat in posesia familiei Sturza. Iar in anul 1856 au fost daruite Mfmastirii Pecersca din Kiev.Sveti Teodora Carpatina". Acolo.Sfanta Teodora din Carpa!i". el s-a facut calugar la un schit din !inutul Buzaului. Sufletul ei insa se roaga neincetat inaintea Preasfintei Treimi pentru noi §i pentru toata lumea. inainte de anul 17 41. nu s-a mai intors la manastirea de metanie.S F I N TI SI C U V I 0 SI D I N S E C 0 L E L E X V I I . a ajuns sihastru vestit in par!ile acestea. aproape de pe§tera Cuvioasei Teodora. unde se afla §i astazi. s-a savar§it cu pace in primele decenii ale secolului XVIII §i a fost ingropat in cimitirul siha§trilor din poiana. mult suspinand fericitul Elefterie dupa sfanta lui so1ie. iar in ruse§te . Iisus Hristos. a dat §i de pe§tera Cuvioasei Teodora. neavand copii §i plecandu-i so1ia in via1a calugareasca la Manastirea Varzare§ti §i de acolo retragandu-se la pustie in Mun!ii Buzaului. Mai tarziu. Dupa pu1ini ani. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! CUVIOSUL ELEFTERIE SIHASTRUL Schitul Sihla 4 (secolele XVII-XVIII) Cuviosul Elefterie era de loc din Ismail. Ziua §i noaptea priveghea in rugaciune cu post §i lacrimi fierbin!i. Ci. Astfel. nevoindu-se in aceasta pustie ca la zece ani §i bineplacand lui Dumnezeu. Deci. savar§ind dumnezeiasca Liturghie.X V I I I 237 Prin anii 1830-1835. deprinzand bine me§te§ugul nevointei duhovnice§ti de la marii isiha§ti din aceasta vestita sihastrie.

de blandul mitropolit al Moldovei. ieroschimonahul Mitro fan conduce tipografia mitropolitului Dosoftei. Triodul (1700). In aceasta ascultare a stat episcopul Mitrofan aproape cinci ani de zile. Molitfelnicul (1699). in vara anului 1702 s-a mutat cu pace la cere§tile Iaca§uri. contribuind mult Ia traducerea ~i tiparirea cartilor de slujba in limba romana ale marelui ierarh. Octoihul (1700). 113-114 . vol. iar cu metania de la Manastirea Bisericani. care a fost incredintata intru totul in mainile sale. fiind eel mai iscusit tipograf al Tarii Romane~ti ~i formfmd numero~i me~teri tipografi. unde tipare§te numeroase carti de slujba. 1957. Pe langa grija Bisericii §i a turmei incredintate. eparhie pe care o pastore§te 11 ani de zile cu multa ravna §i frica de Dumnezeu. In anul 1691 . episcopul Mitrofan este a§ezat pe scaunul vacant de la Buzau. ajungand conducatorul tipografiei mitropolitane din Bucure§ti. Apoi. vestita vatra de traire §i cultura duhovniceasca din Moldova. intelept. in anul 1683. de la Manastirea Sfintii Trei Ierarhi din la§i. Bucure~ti. p. a parasit §i episcopul Mitrofan scaunul sau. II. printre care se numara §i Vietile Sfintilor (1682-1686). 5 lstoria Bisericii Ortodoxe Romane. monahul Mitrofan se invrednice§te de darul preotiei ~i devine ucenic apropiat ~i tipograf al marelui mitropolit Dosoftei. Intre anii 1673-1683. Pentru intelepciunea ~i a~ezarea lui duhovniceasca cu care era inzestrat de Dumnezeu. precum §i adancul Sfintei Scripturi. Dupa ce invata de la dascalii manastirii limbile greaca ~i slavona. ieromonahul Mitrofan a fost ales ~i hirotonit episcop de Hu§i. A§a ostenindu-se episcopul Mitrofan pentru lauda Bisericii lui Hristos §i mantuirea turmei sale. iubitor de oameni §i implinitor al dumnezeie§tilor porunci. Penticostarul ( 1701) §i Liturghierul (1702). Timp de patru ani cat a pastorit turma lui Hristos la Hu~i s-a dovedit intru toate bland.238 PATERICUL ROMANESC EPISCOPUL MITROFAN DE BUZAU (t1702) 5 Invatatul episcop Mitrofan era de loc din tinutul Neamt. a contribuit mult la traducerea Bibliei din 1688 §i mai ales la tiparirea ei. printre care §i pe invatatul mitropolit Antim Ivireanul. ca: Mineiele pe tot anul (1698). surghiunindu-se mitropolitul Dosoftei in Polonia. invatatul ierarh a intemeiat la Buzau o noua tipografie. Iasand in urma multi ucenici. Totodata.

cu hramul Schimbarea Domnului la Fata. pe care il povatuie~te cu duhovniceasca intelepciune mai mult de 30 de ani. intemeiat dupa traditie de primul descalecat . Mai presus de orice el invata pe ucenicii sai sa se iubeasca unii pe altii ~i sa se roage pentru mantuirea oamenilor.S I C U V I 0 . dupa ce Cuviosul Simeon a citit .Drago~ Voda. smerita cugetare. Cuviosul Simeon. smeritul sihastru a luat singur icoana Maicii Domnului ~i a fugit din biserica. chiar in noaptea de inviere. schit situat aproape de varful muntelui.Parintilor.S I D I N S E C 0 L E L E XV II . Cuviosul Simeon a reinnoit biserica de lemn ~i aduna in jurul sau 20 de ucenici. Apoi a fost ales de dilugari egumen al Schitului Sihastria Ceahlaului. ca vine muntele peste noi! Ceilalti. Acesta a fost la inceput pustnic sub varful muntelui. intre anii 1650-1704. Spovedania ~i imparta~ania se faceau saptamanal. avalan~a de zapada a acoperit schitul. postul ~i neincetata rugaciune. in posturi. anume ieroschimonahul Simeon. cand veneau ~i ceilalti siha~tri din munte. Atunci unul dintre ei cu viata aleasa a strigat: . iar masa se dadea o data pe zi. desigur. dupa voia lui Dumnezeu. crezand ca aiureaza.S F I NT I . a vietuit in aceasta mica sihastrie un cuvios renumit intre siha~trii Ceahlaului. cu Utrenia la miezul noptii. s-au nevoit sute de ani cei mai ale~i siha~tri ai Ceahlaului. vestit dascal al rugaciunii ~i parinte duhovnicesc pentru toti. ale caror nume sunt scrise in cartea vietii. in acest schit de lemn. unde se nevoiau singuri. Calugarii iubeau eel mai mult tacerea. Sufletul acestei sihastrii era. i-a randuit Dumnezeu un sfar~it mucenicesc ca acesta: in primavara anului 1704.X V I I I 239 CUVIOSUL SIMEON SIHASTRUL §i ucenicii sai Schitul Sihastria Ceahlaului (t1704) Una din cele mai vechi a~ezari monahale de pe Valea Bistritei a fost Sihastria Ceahlaului. Randuiala schitului era aceasta: in fiecare zi se cantau cele 7 laude. Astfel nevoindu-se egumenul Simeon cu ucenicii sai ~i ajungand la varsta de 90 de ani. rabdand acolo multe ispite pentru dragostea lui Hristos ~i ajungand lucrator vestit al rugaciunii lui Iisus. sa luam repede icoana Maicii Domnului ~i sa fugim pe obcina. pana la marile praznice. pe cand toti parintii erau la biserica. indata. Atunci. iar in sarbatori se savar~ea Sfanta Liturghie. Apoi coborau iara~i in schit. calugarii se retrageau la bordeiele lor din munte. biserica ~i parintii. s-a pornit de pe Ceahlau o mare avalan~a de zapada asupra schitului. nu 1-au ascultat.

90-106 ~i tradi{ia !ocala . p. le citea molitfele Sfantului Vasile eel Mare §i. insu~i Cuviosul Patapie era unul din ucenicii lui. op. A doua zi a fost gasit egumenul sub zapada. Acest cuvios era §i duhovnic vestit pentro siha§trii din Muntele CeahHiu §i pentro toti care ajungeau la chilia lui. dfmdu-§i cu totii duhul in mainile lui Dumnezeu Celui ce a inviat din morti. se intorceau sanato§i la casele lor. cit. cu darollui Hristos. A scapat cu viata numai acel calugar cu icoana Maicii Domnului. Nevointa lui era foarte aspra: post indelungat. s-au retras in padurile nepatronse din jurol CeahUiului. adormit cu Evanghelia la piept §i cu toti ucenicii lfmga el6 • Doamne. metanii §i priveghere de noapte. s-au mutat la cele ve§nice spre sfar§itul secolului XVIII. putin mai sus de Manastirea Durau. unde s-a nevoit singur multi ani de zile. citirea zilnica a Psaltirii. laudand pe Dumnezeu ziua §i noaptea. Apoi a ajuns vestit taumaturg pentro cei bolnavi de prin sate. iar ieroschimonahul Nicandro din Manastirea Pionul. Deci. Caci ii punea sa posteasca desavar§it pfma la trei zile. A§a nevoindu-se ieroschimonahul Nicandro §i schimonahul Patapie ~i mult sporind in dragostea lui Dumnezeu. C. A§a s-a mutat Cuviosul Simeon din viata aceasta cu toata sinodia (ob§tea) sa in lumina lui Hristos. ravnind fericitilor siha§tri ce se lini§teau in jurul muntelui §i fiind inHiriti cu darol lui Hristos. ii marturisea. numara in ceata sfintilor pe Cuviosul Simeon cu ucenicii sail CUVIO~II PATAPIE ~I NICANDRU Siha§tri din Muntele CeahUu (secolele XVII-XVIII) Ace§ti doi siha§tri s-au nevoit in partea de nord-vest a Muntelui Ceahlau. Cuviosul Patapie §i-a racut un mic bordei de lemn pe marginea unui parau §i acolo s-a nevoit cu ucenicul sau peste 20 de ani. Numele lor sunt legate pana astazi de toponimia 6 Pr. Cuviosul Nicandro §i-a avut chilia intr-o mica poiana. dintre care nu putini se vindecau cu rogaciunile lui.240 PATERICUL ROMANESC Evanghelia Sfintelor Pa§ti. Schimonahul Patapie era cu metania din Manastirea Cerebuc. ajungand vestiti in satele de pe Valea Bistritei. incat multi urcau in munte la chilia lui §i se vindecau. Pentro smerenia inimii lui ajunsese vestit rogator pentro cei suferinzi.. Matasa.

p. Pentro nWe darori ca acestea. Idem. 1620-1708) Acest mitropolit era fiu de tarani din judetul Arge~.. p. M. s-a calugarit in Manastirea Cozia. . . al caror sfetnic ~i duhovnic era. 60-64 .SF INTI ~I C U VI 0 ~I DIN SEC 0 L E L E XV I I. II. Istoria Bisericii Onodoxe Romiine. cuvios. sa zideasca noi Hica~uri de rogaciune. a mai tiparit un Liturghier slavo-roman (1680)..Parfml lui Patapie"... a pastorit Biserica Ungrovlahiei timp de aproape 40 de ani. Luand din tinerete _rugul lui Hristos.. ajutfmdu-1 Dumnezeu. C. sa tipareasdi ~i carti biserice~ti pe limba romaneasca ~i sa mfmgaie pe saraci ~i pe orfani. in anul 1668. hirotonind in timpul pastoriei sale cinci mitropoliti ai Ardealului ~i acordand numeroase ajutoare bisericilor de peste Carpati. . cea mai importanta este Biblia de la Bucure~ti. 1-46 Pr. pe care o povatuie~te cu duhovniceasca intelepciune peste zece ani. Serban Cantacuzino ~i Constantin Brancoveanu. p. ambele in~ limba romaneasca. vol. De asemenea. Pacurariu. Aici s-a dovedit tuturor un vrednic slujitor al Bisericii lui Hristos. prof. Din cartile tiparite cu binecuvantarea mitropolitului Teodosie. Printre cei dintai ctitori ai primei Biblii romane~ti este numarat ~i acest venerabil pastor al Tarii Romane~ti. sa tamaduiasca neputintele poporolui. cat ~i de tot poporol ortodox. . arhimandritul Teodosie este ales mitropolit ~i parinte duhovnicesc al Tarii Romane~ti.: ill: . 1980.Poiana lui Nicandro" 7 JOW. Evanghelia (1682) ~i Apostolul (1683).Paraul lui Nicandro". Deci. silindu-se intro toate sa marturiseasca dreapta credinta. atat de domnii Tarii Romane~ti. Palatul cnejilor. bland ~i bun cunoscator al Sfintei Scripturi. CaliiuzajudeJului NeamJ . Pentro toate acestea era iubit. Ajungand la varsta de aproape 90 de ani. 1708. ~i a fost inmormantat langa altarol Catedralei mitropolitane din Bucure~ti 8 • 7 8 Pr. in locul raposatului mitropolit Stefan.XV I I I 241 De. 104. Pe langa grija Bisericii din Tara Romaneasca.Padina lui Nicandro" • MITROPOLITUL TEODOSIE al Jarii Romane§ti (c. din anul 1688. in grai popular. apoi a ajuns egumen la ~fanastirea Curtea de Arge~. spre mangaierea poporolui binecredincios. Matasa. mitropolitul Teodosie se ingrijea ~i de Biserica Ortodoxa din Transilvania. la 27 ianuarie. evlaviosul mitropolit Teodosie ~i-a dat sufletul in mainile Domnului.

1650-1716) 9 a. iar dupa cativa ani se clHugare~te ~i este hirotonit preot. Sibiu. Fapte §i cuvinte de folos 1. dintre care patru in limba romana. 1972. precum ~i me~te~ugul sculpturii. 2. op. dintre care 12 carti in romane~te. loan ~i Maria. caterisit ~i trimis in surghiun la Manastirea Sf~mta Ecaterina din Muntele Sinai.. indeosebi carti de slujba. Timp de trei ani a tiparit la Ramnic 10 carti. Parintii sai. Acest fericit ierarh al Bisericii Ortodoxe Romane. Buc . /storia Bisericii Ortodoxe Romane. 640. 193-201 . dovedindu-se eel 9 Pr. Astfel. pana a fost racut episcop. Prof. Timp de 15 ani. a stat multi ani in Constantinopol. Intre anii 1696-1701 este egumen al acestei manastiri tiparind 14 carti. Pr. In toamna anului 1716 a fost inchis. ~trempel. greaca. Intre anii 1708-1716 a fost mitropolit al Tarii Romane~ti. G. Pe cale a fost martirizat de osta~i ~i aruncat in raul Tungia. . cu parinti ~i frati ~i toata mangaierea Duhului Sfant. slavona ~i araba. 1972. Intre anii 1701-1705 a condus din nou tipografia domneasdi din Bucure~ti. fiind de mic instrainat din pamantul parintilor sai ~i dupa ce suferi grele ispite intre pagani. al picturii ~i al broderiei. i-au pus din botez numele de Andrei. invatand limbile greaca. Intre anii 1694-1696 intemeiaza o noua tipografie la Manastire a Snagov. intemeind aici prima tipografie. araba ~i turca. Mircea Pacurariu.. Ajungand din tinerete rob la turci. Intre anii 1705-1708 a fost episcop la Ramnicu-Valcea. cit. p. Prin anul 1690 este adus in Tara Romaneasdi de voievodul martir Constantin Brancoveanu. langa Adrianopol. ieromonahul Antim a ajuns calugar iscusit ~i tipograf neintrecut in Tara Romaneasca. araba ~i slavona. p. Ion Ionescu. Aici invata me~te~ugul tiparului de la episcopul Mitrofan. la porunca turcilor. b. a fost caH1uzit de Hristos in pamantul romanesc. Intre anii 1691-1694 conduce tipo grafia domneasca de la Bucure~ti ~i tipare~te trei carti. a intemeiat doua tipografii ~i a tiparit zeci de carti biserice~ti in limbile romana. Viata Venerabilul mitropolit Antim Ivireanul era de loc din Iviria. tiparind 15 carti. aici ~i-a gasit a doua patrie. iar celelalte in limbile greaca. dintre care 7 in romane~te. In prezent se crede ca ar fi fost inecat in lacul Snagov. Antim lvireanul. Sfinfi romani . intemeind noi tipografii ~i tiparind inca 19 carti.242 PATERICUL ROMANESC SF ANTUL IERARH ANTIM IVIREANUL (c. Luand jugul lui Hristos la Manastirea Snagov. prof...

A ridicat mai multi ucenici tipografi ~i a dat multe milostenii celor saraci ~i iubitori de carte. 3. in Siria ~i Iviria. Ca. caci acestea sunt temeliile crqtinatatii.credinta. Pentru invatatura ~i apararea dreptei credinte a scris ~i tiparit numeroase predici. traducand ~i tiparind in grai stramo~esc principalele carti de cult. adauga ~i alte innoiri. Caqile lui s-au :-a. smerit la inima ~i plin de dumnezeiasca dragoste. de la domn pana la credincios. :nai mare tipograf al tarii noastre in secolele XVII ~i . Era barbat intelept. Dorind mantuirea oamenilor ~i savar~irea slujbelor in limba romana. spunea bunul pastor. mitropolitul Antim a inmultit numarul tipografiilor.spandit in toate provinciile romane~ti. nadejdea ~i dragostea . numite . 5. incepand cu Ceaslovul ~i Liturghierul. statornic in credinta.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVII-XVIII 243 XVIII. De la dansul. ajungand pana in Athos. 9. spre mangaierea ~i pe intelesul tuturor. marele ierarh a fost o taclie in sfe~nic pentru :oJi. Din cele 64 de carti tiparite de el ~i de ucenicii lui. tare in nadejde.Didahii". decat slobozirea lui? ~i ce este mai drag strainului. astazi numita . 6. dupa ce impodobi slujbele cu carti in limba poporului.nu este cu putinta cu nici un mijloc sa se mfmtuiasca cre~tinul. Ce lucru este mai iubit robului. 7. caci era un devotat ~lujitor al lui Hristos ~i aparator al Bisericii Ortodoxe. fiind iscusit teolog. insuflat de Duhul Sfant. Astfel. Pentru sfintenia vietii sale. nu VOID putea face nimic spre mantuirea sufletelor noastre. inca sa ceara ajutorul ~i mila Lui cea bogata. Cuvine-se omului sa se bucure de bunatatea cea mare a lui Dumnezeu ~i sa se teama cu cutremur de marirea Lui. la Constantinopol. 4. decat intoarcerea la patria sa? 8.Tuturor Sfintilor" din Bucure~ti (1713-1715). Far a aceste trei bunatati . Ca pastor de suflete ~i parinte duhovnicesc al tuturor. a zidit din nou biserici la sate ~i ora~e. ierarh ~i propovaduitor al Sfintei Evanghelii. a fondat din temelie Manastirea . serviciul divin a inceput a se face in toata Jar a numai in limba romana. mitropolitul Antim ramane ctitorul limbii liturgice in Biserica Ortodoxa Romana.Antim". in Grecia. Astfel. racand ~i alte danii ~i innoiri manastire~ti. rara de mila Lui. iscusit in cuvant. 24 s-au tiparit in limba romana. lerusalim ~i Sinai. egumenul Antim Ivireanul a ajuns episcop a1 Ramnicului ~i apoi mitropolit al Tarii Romane~ti. lata cateva din multele sale invataturi: Aceste doua virtuti intemeiaza ~i intaresc Biserica: credinta in Dumnezeu ~i buna ascultare de pastorii Bisericii. Bunul pastor al Bisericii lui Hristos.

3). data in inima omului din dumnezeiasca stralucire. 31. 13. spre fiii oamenilor. Aceasta este de trei feluri: una dumnezeiasca. Nactejdea este rea cand nactajduie~te cineva in om sa-i faca vreun bine sau vreo indemnare la lucrurile cele trecatoare ale lumii. fara de zabaHi ~i fara de ru~ine.Precum nu este cu putinta a trai cineva pe pamant fara de hrani trupeasca. iertarea pacatelor ~i orice alta cerere trecatoare sau ve~nica. nu ne bucuram de altcen. Ca suntem porniti cu totii spre rautati. Ca ni s-en: impietrit inimile intru rautati asemenea lui faraon §i umbllim ca ni~te cai sirep!l (salbatici). ca Dumnezeu este milostiv ~i. mila fl va fnconjura (Ps. alta fireasca ~i alta patima~a ~i rea. Apoi adauga ~i acestea: . prin pocainta. fntoarceJi-vii ciitre Mine ~i mii voi fntoarce # Eu ciitre voi (Isaia 45.. cum zice iara~i David: Nu vii niidiijduiJi spr~ boieri. 11.Nactejdea este de doua feluri: una buna ~i alta rea. fara imbracaminte ~i fara somn. sa va veniti in fire §i sa va caiti de lucrurile cele necuvioase. daca va vedea intoarcerea noastri ~i pocainta cea buna. a~ a nici poporul far a de arhiereu ~ oricine se va ingriji de cele suflete§ti sa alerge la mine ca la un parinte. sau alt bine ce voie~te si faca.244 PATERICUL ROMANESC 10. mitropolitul Antim zicea: . ci sa fie incredintat ca va lua.Fiind orbiti de de~ertaciunile cele lume~ti. ca t: voi vindeca cu ajutorul lui Hristos. ~i acestea toate nu se trag din alta. Deci va zic. Ca zice prin gura Proorocului Isaia. a~a nu poate trai nici fara aceste trei bunata}i. Alta data. pana vom clidea in vreo prapastie ~i vom pieri. ~i va invat cu frica de Dumnezeu. cum zice David: eel ce niidiijduie$fe spre Dumnezeu. 11). smerindu-se. ca o roata cand scapa la vale ~i nu se poate opri. ca sa nu se deznactajduiasca niciodata de darul lui Dumnezeu. care sunt credin}a. Nlidejdea este o indrazneala adevarata catre Dumnezeu. 22). Dragostea este o unire a multora intr-aceea~i cale catre Dumnezeu ~ varf al tuturor bunaHitilor. nactejdea ~i dragostea. Ca in seama mea v-a dat stapanul Hrist~ sa va pasc suflete~te. fara numai de lucrurile intunericului veacului acestuia. ne va ierta. Zicea iara~i fericitul mitropolit Antim: . 145. flira numai din necredinta noastra. ca un parimt sufletesc ~i pastor ce va sunt. 12. 15. ca pe ni~te oi cuvantatoare ~i de gatul meu spanzuri . 14. iubitii mei. Apoi adauga ~i acestea: Precum nu pot fi oile far a de pastor. Buna este aceea c3nd nactajduie~te cineva la Dumnezeu sa se mantuiasca. Aceasta nactejde este mincinoasa ~i de~arta. fntru care nu este mantuire (Ps.

19. zicand: Mai mare este \'ina mea dedzt ami se ierta mie (Fac. Ca vrand Dumnezeu sa-l adudi la pocainta. nu este alta. 4.:::-edinili §i fapte bune. dad\ nu vom face dupa putinta §i poruncile Lui. 17. Sa ne spalam pacatele cu spovedania. postul. iar nu cu deznlidejde. parandu-ne pe noi in§ine. a§a invata pe fiii sai duhovnice§ti: . care cu priceperea no astra il putem face bine sau rau. ca in ce zi il va face. marturisindu-ne inaintea duhovnicilor no§tri cu frica §i cu inima infranta. milostenia §i dragostea. di din fnceput diavolul padituie~te (I loan 3. cum ca ne va ierta Dumnezeu. cu moarte va muri. Si mai rea moarte decat a calca cineva porunca lui Dumnezeu. 21. 17). ca ne va ~runca de unde nu vom putea sa mai ie§im. de la diavolul este.SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE XVII-XVIII 245 i!t:. eli doar s-ar milostivi Dumnezeu asupra noastra sa ne ierte §i sane chiverniseasdi cu mila Lui cea bogata. Asemenea §i Iuda. sa ne fie ca merinde la vreme de primejdie. eli zice loan: Cel ce face pacatul. Vrand noi a face aceasta caHitorie asupra vrajma§ului sufletelor noastre. Ca zice Hristos in Evanghelie: DaJi cezarului cele ale :c. Ca mai rea moarte nu este alta. in lac de a-§i cunoa§te gre§eala §i a-§i marturisi pacatul. cu moarte va muri. decat a fi cineva despartit de Dumnezeu prin pacat. a§a ne cere §i Dumnezeu . ca in ce zi i1 va strica. macar ca s-a .nude la altii. Sa nu dam pricina pe altii. fiecare sa manance cele ce sunt randuite spre hrana trupului.a:. 20. Sa fie spovedania noastra cu nlidejde buna. ca §i Adam din rai. in toate zilele ce sunt in grlidina anului. 18. ca nu ne vom folosi nimic. 8). pana cand va voi fi pastor. trebuie sa luam impreuna cu noi cinci lucruri. . rugaciunea. Ci sa lasam naravurile cele rele §i . 16. sau sa zicem eli de nevoie sau din neputinta am tacut pacatul.Jbiceiurile cele necuvioase.arului ~i lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu (Marcu 12. nimeni sa nu-l strice. Sa nu socotiti eli ii va fi mila lui Dumnezeu de noi. Ca va fi izgonit de Dansul din grlidina Bisericii. Precum cere imparatul dajdii de la noi. caci calca porunca lui Dumnezeu. La inceputul Postului Mare. el tacea pe Dumnezeu vinovat eli i -a dat femeie. sa ne ierte pentru . 13). cu socoteala §i tara de vicle§ug. Aceste lucruri sunt: spovedania. fiecare sa se fereasca. 22. precum a tacut Cain.De pacatele ce se fac cu pricepere (cu §tiinta §i vointa). precum nu s-a folosit nici Adam.:a avem nevoi.Setele voastre §i de la mine 0 sa va ceara pe toti. Jar postul eel hotarat pentru folosul sufletesc. ca inaintea lui Dumnezeu.

nu vei muri (II Regi 12. 28. ca sa nu avem parta~ie cu diavolul. Sane ostenim. bolnavilor ~i celor ce sunt in inchisori. sa ne limpezim mintea ~i sa ne bucuram sufletul. in Durnnezeu ramane ~1 Durnnezeu intr-insul (I loan 4. deci. iar sufletul a-1 umplea de plicate? Ce folos este a fi galbeni ~i ofiliti de post. ca sa vina darul lui Dumnezeu asupra noastra. strainilor. ne va ierta Dumnezeu ~i vom auzi ca David: Domnul a mutat pacatul tau. 24. Atunci vom fi ~i noi miluiti de Dumnezeu. din cei ce s-au indestulat cu mancari. de~i s-a marturisit zicand gre$it-am Domnului (le~. 23. 27. precum nu sunt dulci bucatele tara sare. dand cu dragoste din mila agonisitele noastre cele drepte lipsitilor. ca de ne vom spovedi cu inima curata ~i cu gand sa nu mai gre~im. Spovedania sa o facem cu gandul ca sa nu mai gre~im de aici inainte. ca era cu deznadejde. ca ne-o va da. saracilor. iar de pizma ~i ura sa fim aprin~i? Ce folos este a nu bea vin ~i a fi beti de veninul mfmiei? Ce folos este a nu manca cineva carne §i cu hulele a rupe carnea fratilor no~tri? Ce folos este a ne opri de cele ce sunt uneori slobode ~i a face cele ce nu sum . dupa cum zice David. 16). dupa pofta lor. Cu postul sa ne u~uram trupul. Cu milostenia sa imblanzim pe Dumnezeu. Jar noi sa avem nadejde buna. ca nu gandea a se parasi de diutati. a~a nici postul tara rugaciune. Cu rugaciunea sa cerem de la Dumnezeu mantuire sufletelor noastre. dar n-a folosit nimic. 25. Ca nu s-a tacut nimeni ucenic bunatatilor. Cu dragoste sane incredintam. Ca. Ce folos este ca trupul sa fie de~ert de bucate. a~a ~i celor ce nu postesc sunt pazitori dracii ~i ii indeamna la multe pacate. Ca rugaciunea ce se face cu caldura. dar nu i-a folosit la nimic acea spovedanie. Jar de vom da mila din jafuri. Ca dragostea este singur Durnnezeu ~i eel ce ramane in dragoste. 26. Jar postul trebuie sa-l facem cu rugaciuni amestecat. 29. dupa porunca lui Dumnezeu. 7). ca pe noi in~ine ~i le vom face bine. din inima. mai multa osanda vom ca~tiga. dupa cum zice la cele zece fericiri. vom fi §i noi asemenea Lui ~i ai Celui de sus. ca de vom iubi pe vecinii no~tri. Pentru aceea a ~i pierit. Ca faraon. Nici din cei ce iubeau rastatarile nu s-a tacut (nimeni) part~ imparatiei cerurilor.246 PATERICUL ROMANESC marturisit inaintea arhiereilor ca a vandut sange nevinovat. 16). patrunde cerurile ~i intra in urechile lui Dumnezeu. 13). Precum sunt pazitori sfintii ingeri celor ce postesc ~i ii feresc de toate primejdiile. 10. dupa cum singur Hristos zice: Cereti # se va da (Matei 7.

se mare~te ~i face toate roadele bunatatilor. de hrane~te copiii sai ca sa-i creasdi ~i ii fere~te de toate. Pacatul se aseamana pietrei care cauta sa mearga la maica ei in pamant. a§a ~i smerenia incuie ca un lacat toate bunatatile. unelte §i haine §i cand iese din casa pune ladit ~i incuie. 31. dreptatea ~i curatenia. Precum maica pune multa nevointa. ca sa primim. ca sa nu li se intample vreo primejdie §i sa-i piarda. Patru sunt ~i bunatatile cele trupe~ti: taria. Fara de credinta nu este cu putinta sa ne mantuim. Dintre aceste bunatati. prin darul Duhului Sfant. in vazduh. cuvantullui Dumnezeu in inimile noastre. . 33. se nasc alte patru bunatati de ob~te: credinta. 34. a~a # credinJa este moarta fara de fapte bune (Jacob 2. 37. 35. Jar bunatatea se aseamana focului care cauta sa mearga (totdeauna) sus. Loca~ul ei este inima omului ~i viata ei sunt faptele cele bune. legatura ~i pecetea tuturor bunatatilor. 26). Cfmd intram in sfftnta biserica. dragostea ~i smerenia. 30.X V I II 247 niciodata slobode? Ca Dumnezeu pe aceia ii iube~te ~i ii cinste~te. care se feresc de cele oprite. toate sunt de nimic ~i osteneala lor este in de§ert. Pentru ca pacatul eel dintai ~i mai mare decat toate pacatele este mandria. cre~te. Zicea iara~i: Credinta. toate sunt pierdute. sa i le fure. a§a §i smerenia hrane§te bunatatile (faptele bune) ca sa creasca §i le fere§te de toate primejdiile ca sa nu piara.S F I N TI ~ I C UV I0 ~ I D I N S E C 0 L E L E X V II . iara~i spunea: .Patru sunt bunatatile cele suflete~ti: vtteJta (barM. intelepciunea. ale sufletului ~i ale trupului.tia). eli de ar face cineva toate bunatatile lumii ~i smerenie nu ar avea. Precum un om are in casa lui aur. Alta data. 32. unde ii este matca. ca sa nu mearga hotul eel de ob~te. zicea marele ierarh. diavolul. pentru ca smerenia este maica tuturor bunatatilor. Smerenia este sfar~itul. argint. ~i se va pagubi de osteneala pe care a racut -o. dupa cum zice Apostolul Jacob: Ca precum trupul omului este mort fara de suflet. frumusetea ~i sanatatea. intregimea. toate sunt stricate. eli pamantul credintei este dragostea. de unde §i este. nactejdea. ca sa nu mearga vreun hot sa i le fure §i sa se pagubeasca. sa ne cudiiim intai de pacatele noastre ~i de cugetele cele viclene ~i apoi cu con~tiinili intreaga sa ne facem vase alese. din fireasca dragoste ce are. precum 1-a vazut Proorocul Ilie. rezemandu-se pe dragoste. ca Dumnezeu este foe mistuitor §i para de foe subtire. 36. pe care a izvodit-o §i a nascut-o singur satana.

rara de nici un fel de pricina (sila). Pocainta atunci este pocainta. pentru multe neputinte ~i nevoi ale noastre. ci este singur Iuda ~i vanzator al lui Hristos ~i nu i se va ierta nici popei. dupa cum zice Hristos in Evanghelie: Nu numai cu paine va trai omul. cu lacrimi fierbinti ~i cu gand desavar~it. pentru aceasta s-au randuit aceste sfinte zile. Luca 4.Tu. a~a nici sufletul nu poate trai rara de hrana cea duhovniceasca. macar dear face oricate alte bunatati. fiecare. acum. daca nu in toate zilele. desavar~it ~i fiu al lui Dumnezeu dupa har. cand merge cineva de bunavoia sa. sa nu ie~im de~erti. Caci. eel ce para~ti pe fratele tau. Caci aces tea sunt temeliile pocaintei. care este cuvantul lui Dumnezeu. ci ii porti pizma ~i il zavistuie~ti pe la unii ~i pe la altii. nici om pe pamant. Dear fi ascultat Adam porunca lui Dumnezeu. 40. sa te cumineci? Acela cu adevarat nu este preot. ci e~ti singur satana. zicea mitropolitul Antim: . n-ar fi venit intru atata osanda neamul omenesc. 45. n-am fi intru atatea scarbe ~i nevoi. dupa ce merge la vie. 41. copiilor ~i celor ce n-au mers la biserica. pentru ca sa ne odihnim ~i noi ~i dobitoacele noastre de trudele ~i de ostenelile ce le facem peste toata saptamana. ca sa auzim cantarile ~i slujbele ce se fac pentru folosul sufletului. 39. A doua. Cand ie~im de la biserica. Ca. pe la casele noastre. A treia. sa se spovedeasca la duhovnicul lui. din cuvintele ce am auzit din Sfanta Evanghelie! 44. ~i noi. nu e~ti cre~tin. intai se satura el de struguri. a~a ~i sfanta pocainta face pe om . apoi scutura vita de cad boabele jos ~i se rostogole~te pe dansele de se infig in ghimpii lui ~i duce ~i puilor. care a parat pe Dumnezeu la Adam. mlkar Duminicile ~i sarbatorile. Ca zice Hristos: Mila voiesc. cu adevarat. nici aceluia. Sa alergam la sfintele biserici. eel ce ura~ti pe fratele tau atat cat nici in ochi nu vrei sa-l vezi. ca sa-i faci paguba ~i sa-l supui ~i sa-l sarace~ti. de am asculta pe Hristos. 42.248 PATERICUL ROMANESC 38. Iar catre cei ce nu iarta pe semenii lor. cu umilinta. 4). ca sa se paraseasca de pacate. ce ne vin intotdeauna din valurile lumii. Una. Taina pocaintei este intocmai in cinste ~i in lucrare cu Sfantul Botez. cu infrangere de inima. pentru ca sa multumim ~i sa dam slava lui Dumnezeu pentru multele ~i nespusele faceri de bine ce lea aratat ditre noi ~i le arata intotdeauna ca un milostiv. sffmt. ci sa facem cum face ariciul. ci cu tot cuvantul care iese din gura lui Dumnezeu (Matei 4. 7). iar nujertfa (Matei 12. 43. tu. Apoi iara~i adauga: Care preot este acela ce te spovede~te ~i te lasa pe tine. Caci. precum acesta spala pacatul stramo~esc ~i face pe om fericit. 4. A~a sa ducem ~i noi. Precum nu poate trai trupul omului rara de hrana simtitoare.

7). cat se manie pe omul eel bisericesc ~i pe omul eel de cinste. mult se va pedepsi ~i celui ce i s-a dat mult. Iar gre~elile ce le facem. Ei zic. 49. iar nu sa faca pacat. Nu este cu putinta sa se suie la cereasca cetate a fericirii. ci se nevoiesc .zicea bunul pastor -. adica diaconii. 24. iar hula care este fmpotriva Duhului Sfant nu se va ierta (Marcu 3. ca. 28-29). cu fapte rele ~i necuvioase. acelui om nu-i iarta Durnnezeu lesne pacatul. cei biserice~ti. iar cu fapta sunt departe cat e cerul de pamant. Nu este cu putinta sa se inalte in ceata sfintilor. de nu ne vom poclh. 48). Pacatul din slabiciune este impotriva lui Dumnezeu Tatal. Pentru aceea i se cade sa fie numai cu omenie. Sunt multi in lume ce se numesc pe sine pastori ~i zic cum ca poarta grija de oi. sa fie mai cu omenie dec at mireanul' pentru ca sa ia pilda ~i invatatura fiecare de la el' vazand faptele lui cele bune. ticalo~ii. Caci nu poarta grija pentru folosul oil or. caci Tatal se cheama atotputernic. multi se va cere (Luca 12. dupa cum zice la Sfanta Evanghelie eli. Pacatul din ne~tiinta este impotriva Fiului. Nu este cu putifl1a sa ajunga cineva la lini~tea mantuirii . Doamne. ca Fiul lui Dumnezeu se cheama intelepciune. Alta data zicea iara~i: Nu numai mirenii se cade sa se marturiseasca. mai mult decat cei simpli. din necinstit cinstit ~i sfant ~i. 47. jos. Pacatul din voia cea rea este impotriva Duhului Sfiint. din fiul neascultarii. vom avea mai multa osanda decat cei ce gre~esc prin ne~tiifl1a. in trei chipuri gre~e~te omul: din slabiciune. adica bisericesc. 46. 50. 52. ci mai vartos ~i noi.S F I N TI ~ I CUVI0 ~ I D I N S E C 0 L E L E X V I I . Nu este cu putinta a-i ramanea cuiva nume vestit in lume. de nu va intra prin calea smereniei. Ca a~a zice Domnul: Tot pacatul ~i hula se vor ierta oamenilor. 51. ~i. Iar cine gre~e~te din firea (voia) cea rea impotriva Duhului Sfant. de nu se va smeri cu duhul aici. Se cade omului celui sufletesc. Ca a~a zice David: Pacatele tinereJii # ale ne~tiinJei mele. de se va pocai. numai cu cuvantul. ne~tiinta sau din firea (voia) cea rea. Pe omul care va gre~i din slabiciune sau din ne~tiinta il va ierta Dornnul mai lesne. ca Duhul Sfant se cheama bun. in cetatea celor pamante~ti. din pierdut aflat. eel ce cunoa~te mult. noi suntem pacato~i ~i gre~im inaintea lui Dumnezeu. 48. preotii. Ca nu se manie Durnnezeu atata pe omul eel prost (simplu) cand face pacat. Nu este cu putifl1a sa imparateasca cineva impreuna cu Hristos la cer. fiullui Dumnezeu. de nu va trece intai prin u~a rabdarii. nu le pomeni (Ps.X V II I 249 drn mort viu. mai mult prin ~tiinta le facem. calugarii ~i arhiereii. de nu va urma aici pe urmele lui Hristos cu crucea.

ca lasa oile lor de le mana'nca lupii ~i ei sar pe aiurea in turmele cele straine. §i dupa vremi sa pedepseasca pe oi ~i sa izgoneasca fiarele. apoi 1-a inviat. acela este dibdator. alta fndreptare trebuie batranuiui §i alta tanarului. pa~nic ~i. Iar cu toiagul ce tine in mana. atat pe oi. Caci. Ca alta invatatura trebuie barbatului $i alta femeii. Precum sunt boli de multe feluri in trup ~i nu se pot vindeca cu un singur fel de doctorii. alta indemnare trebuie celui indraznet §i alta celui fricos. Caci acesta este sfar§itul eel bun al pastoriei sale. 22. Acela este intreg la minte. trebuie pururea sa tina toiagul in mana. cu cat raman oile nepedepsite. cu adevarat. furi ~i talhari. Pentru acest toiag zice David in psalm: Toiagul Tau # varga Ta. nu numai al celor sanatoase §i zdravene. ~i a treia. cand nu vad toiag in mana pastorului. nu poate odihni. a~a nici pastorul eel bun cu un singur fel de invatatura. Cu credinta cea curata sa caute pururea binele ~i foiosui oilor lui. 56. adica cu invatatura.250 PATERICUL ROMANESC numai pentru folosul lor. alta vindecare trebuie celui sanatos ~i alta celui bolnav. 55. Cine are ascultare. ci §i al celor bolnave ~i zdruncinate. de nu vor ridica de deasupra lor piatra obiceiului celui rau. ce vin asupra oilor. rapesc oile tara de nici o frica §i le mananca. Cu intelepciunea sa pastoreasca pe oameni. Pastorul care va voi sa pastoreasca dupalege §i dupa dreptate. alta infruntare trebuie stapanului ~i alta slugii. sa fure ~i sa junghie ~i sa piarda. alta imbunare trebuie celui bland ~i alta celui manios. sa aiba toiag in mana. acela este laca~ul tuturor bunatatilor. . sau. adica cu stapanirea §i cu darul Duhului Sfant. acestea m-au m{mgaiat (Ps. sa pedepseasca (mustre). intai a poruncit sa ridice piatra de pe mormant. cu neputintli este sa invieze ~i sa se diiasca. 53. acela este iubitor de stdlini. prin a lor voie. dand invatatura fiecaruia dupa varsta §i randuiala lui. 5). intelepciune intreaga. Asemenea ~i lupii. nici indrepta toate firile omene§ti. alta povatuire trebuie bogatului ~i alta saracului. ca sa tina oile ~i sale pazeasca cu sanatate duhovniceasca. Pentru ca sa inteleaga pacato~ii ca. alta vorba trebuie celui invatat §i alta celui neinvatat. acela este iertator. in scurt. Cand a inviat Hristos pe Lazar. acela are impreuna toate darurile ~i toate bunatatile. cat §i pe lupii cei de gand §i pe fiarele cele salbatice. mai vartos sa zic. a doua. carora nu se cuvine sa le zica cineva pastori ci naimiti. Pastorului celui bun i se cuvine sa aiba trei lucruri: una. adica dojana ~i infruntarea. alta mangaiere trebuie celui vesel §i alta celui trist. cu atat cad in mai multe §i nenumarate patimi. cucernic. 54. acela este smeriL acela este bland. credinta curaHi. _ 57.

Pacatul 1-a stins prin varsarea preascumpului Sau sange ~i nu poate nimic sa ne strice de nu ne va stapani vreo rautate. ticalo~i ~i nenorociti. nu ne plecam cerbicea de trufia cea multa ce avem ~i nu alergam cu suspine ~i cu lacrimi sa cerem ajutor de la Dumnezeu. Toti sa ne rugam. Pierim de nevoi. care stateau de-a pururea impotriva ~i ne aduceau la mare ~i nevindecata stricaciune: pacatul. nu ne smerim inaintea lui Dumnezeu. apoi se inalta ~i stau ingamfati intru ale lor ~i nu vor sa arate cum ca au trebuinta. Siiracul trufa$ l-a un1t sufletul Meu. Pe toti ne iube~te ca pe ni~te adevarati fii ai Lui ~i nu poate rabda milostivirea Lui cea iubitoare de oameni sa ne aflam pururea in ticalo~ii ~i in nevoi. ~i cine socotiti sa fie ace~tia? Noi suntem cu totii. care este plata cea desavar~ita a pacatului. fiii mei. Moartea. 61. Va poftesc. sta pururea cu urechile deschise ca sa ne asculte indata ce vom chema numele Lui eel sfant. cu adevarat. unul sa planga ~i altul sa radii. Iar rrupul. ca pe un incepator al tuturor pacatelor ~i muncitor al sufletelor noastre. necazurile ~i scarbele. Care este tatal acela ce da paine feciorilor lui rara a-i cere? A~a ~i noi poftim sa ne ajute Dumnezeu ~i sa ne faca mila. cii pierim! (Marcu 4. moartea. Dumnezeu este Tata de ob~te al tuturor. mantuie~te-ne. cu moartea Lui a omorat-o. 19). unul sa se intristeze ~i altul sa se bucure. nu ne asculta Dumnezeu. care patimim atate a scarbe nesuferite ~i stam in cumpana (indoiala). iadul. sa va rugati pururea ~i toti deodatlL ~i mai ales in acele vremi cand se inmultesc nevoile ~i pe toti dimpreuna ne inconjoara din toate partile nenorocirile. Pe diavolul. diavolul ~i trupul. insa rara a-L ruga. care s-a nascut din pacat. Ne va asculta pururea Dumnezeu. de patimi 1-a domolit ~i 1-a curatit. zice Domnul prin inteleptul Sirah (Sirah 25. 59. Ca zice David: Voia celor ce se tem de El va face $i rugiiciunea lor va auzi ~i-i va mantui pe dan~ii (Ps. Ca nu poate rabda Dumnezeu nici cu un mijloc pe cei ce sunt lipsiti. Ia aminte sa auda glasurile noastre. cand toti cu inima curata il vom ruga ~i ne va mantui de toate primejdiile ~i din toate nevoile. Iar nu unul sa se roage ~i altul nici sa gfmdeasca. 62. 60. cu toate acestea. ci numai a~teapta rugaciunea noastra. se cuvine sa fie ~i rugaciunea de ob~te. Iadul. 38).S F I N TI ~ I CUVI0 ~ I D I N S E C 0 L E L E XV II .X V II I 251 58. prin pogorarea Lui intr-insul 1-a de~ertat ~i 1-a sraramat. prin patimile Sale ~i prin rastignirea cea de pe cruce. Atunci. ca au strigat toti cu o gura ~i cu o inima: Doamne. Mai inainte de patima lui Hristos noi eram inconjurati de cinci vrajma~i nebiruiti. Cand este rautatea ~i pedeapsa de ob~te. 144. . cand era invaluWi de valuri. toti sa cerem ajutor. 4). de nenorociri ~i. precum au racut ~i Apostolii in corabie. 1-a legat ~i 1-a aruncat in prapastiile cele mai adanci ale iadului.

67. numai pentru noi a dat-o. Iaca~ al lui Dumnezeu ~i parta~ al slavei Lui celei dumnezeie~ti. pe care i le-a inchis pacatul. cu duh umilit ~i inima fnjrfmta ~i smerita. iar nu vicleana. fara vreme. Precum este mai fericit codibierul acela. pentru ca este decat celelalte simturi mai vinovata. oamenii. afara de pamantul eel fericit al raiului. Cu mirosul sa nu miroase alta. mort. iar nu a gurii. 68. 64. Gustul sa pazeasca post desavar~it ~i tinere cu paine ~i cu apa. Mort. in groapa ve~nicelor munci. 66. pentru ca sa-~i planga pacatele. se cuvine sa fie pocainta adevarata. la auz. de vreme ce inviaza sufletul eel mortal pacatosului. Pentru ca pocainta sa poata savar~i aceste lucruri preaslavite. numai pentru noi. cre~tinii. numai din gura. ~i nu cu bucatele cele de multe feluri ~i cu bauturile cele multe. Ca pocainta lui David era pocainta adevarata. iara~i. numai sa implineasca trebuinta. pocainta curata. la pipait ~i la gust. Tot a~a. Mare este puterea pocaintei. Pipairea. La toate simturile a patimit Domnul: la vedere. Mare este cu adevarat darul pocaintei. Iar patimile ~i poftele trupului sau il due sa-l ingroape afara de cetate. ii deschide u~ile cerului.252 PATERICUL ROMANESC 63. il face mo~tean. pentru ca se desparte de Dumnezeu care este viata cea adevarata. 65. a~a mai fericit este acela ce. a~a este ~i pocainta adevarata ~i pocainta mincinoasa. cu metanii ~i cu alte osteneli. decat acela ce calatore~te cu mare lini~te ~i fara vant. iar pocainta lui Saul era mincinoasa ~i vicleana. a vrut sa fie pocainta in lume. fara numai mirosul eel duhovnicesc ce iese din sfintele cuvinte ~i din darul Duhului Sfant. din care poate cunoa~te fiecare mai ales dragostea cea multa ce arata Dumnezeu spre noi. pentru di pierde darul eel dumnezeiesc. la miros. de moarte grabnica se muta la lini~tea dumnezeie~tii fericiri. iar nu ~i din inima. la toate simturile. iar nu mincinoasa. Ca. pe care vantul eel tare il aduce cu graba la lini~te. este cu dreptate sa patimeasca cine este cre~tin ~i urmator al Mantuitorului. il face sotie fericitilor ingeri. ii da iara~i podoaba dumnezeiescului dar ce 1-a pierdut. Ochii lui sa verse lacrimi. canH1rile ~i slujbele biserice~ti. . de vreme ce numai pentru noi a randuit-o. precum este aur adevarat ~i aur mincinos. ~i dorinta ce are sane vada mantuiti. Urechile lui sa asculte cu rabdare in toate zilele citirile. se cuvine sa se smereasca mai mult decat celelalte cu neodihna. cu cate se infraneaza trupul. pocainta a inimii. Dupa ce face omul pacatul. ramane mort.

sa se dea unei fete sarace ajutor pentru maritat.Nici un lucru nu este atat de primit inaintea lui Dumnezeu ca facerile de bine ce se fac la saraci ~i la sfintele biserici. din tata ~i din mama.X V I II 253 69. tara numai pe acei ce au tacut faceri de bine intru aceasta lume. ca sa nu ramana rautatea nemuritoare. in fiecare an. 72. In A~ezamantul sau. au imbracat pe cei goi. zice Sfantul Grigorie Teologul. cat va avea nevoie. De asemenea. tirnp de patru ani. Sa se dea ~i la saraci 40 de bani.S F I N TI S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V I I . a mortii. tara stricaciune ~i tara moarte. a hotarat evlaviosul pastor al Bisericii lui Hristos sa se faca cuvenite rugaciuni. au adapat pe cei insetati. Ca mare dobanda aduce omului moartea. au s~lturat pe cei flamanzi. ca nu poate sa mai pacatuiasca dupa moarte.Marti. Iar in luna noiernbrie a poruncit sa se faca liturghie de o saptamana. in cele 52 de sarnbete de peste an sa se dea rnilostenie la cei inchi~i cate 20 de bani. Prima na~tere este trupeasca. pentru toti dascalii ~i invatatorii rnei ~i sa se irnparta la saraci 40 de bani. pentru domn.Miercuri. 71. A doua na~tere este sufleteasca (duhovniceasca) ~i nu este la toti oamenii. ci numai la cei ce s-au nascut duhovnice~te din baia Sfantului Botez. la 27 octombrie. in Joia Mare sa se imbrace trei copii ~i trei fete sarace. au mangaiat pe cei straini ~i au cautat pe cei bolnavi ~i inchi~i. mitropolitul Antim a randuit sa se faca din venitul mfmastirii multe milostenii cu cei saraci §i anurne: sa se invete carte gratuit trei copii. in anumite zile de peste an. Fiecare cre~tin are trei na~teri. Adica. pentru toti duhovnicii rnei cati rn-au induhovnicit in viaJa. sa fie ingropaJi gratuit ~i sa fie pomeniti la slujbe timp de 40 de zile. precurn singur zice in A~ezamantul sau: . In predoslovia A~ezamantului sau las at Manastirii tuturor Sfintilor. 70. sa se strice acest trup al pacatului ~i sa invieze la invierea cea de ob~te alt trup duhovnicesc. precum ~i alte milostenii. . Mare dar ~i milostiva vindecare s-a dat omului de la Dumnezeu ca sa moara. Sa se dea la saraci 40 de bani.Luni. 73. Iar a treia na~tere. marele ierarh Antim spunea: . . cei morti. . pentru egumeni ~i pentru fericitii ctitori ~i rniluitori. iar Duminica sa se imparta la saraci cate 13 bani. zidita de el in Bucure~ti. pentru binetacatori. Pentru aceasta vedem in Sfanta Evanghelie ca Domnul nostru Iisus Hristos nu face pe altii mo~tenitori ai cere~tii Sale imparatii. este mantuitoare. ca se taie pacatul. tara gre~eala ~i tara de primejdie la omul eel drept ~i credincios. pe cei ce au miluit pe cei saraci. pentru toti cati mi-au fost cunoscuti in aceasta lume ~i pentru toti prietenii ~i tacatorii mei de bine. care sunt lipsiti.

timp de 26 de ani. fiind canonizat la 20 iunie. mustrand §i mangaind pe toti. este ales episcop de Roman. 1707. A~a s-a ostenit pentru mantuirea turmei sale acest sfant ~i prea intelept parinte al Tarii Romfme~ti. in anul 1717 pribege§te in Transilvania. fiind hranit permanent din . cat ~i calugari. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane 1-a trecut pe fericitul Mitropolit Antim Ivireanu in randul sfintilor. cat ~i pentru sfar~itul sau mucenicesc. cu zi de praznuire la 27 septembrie. Sfinte Ierarhe Antim. In anul 1697 a primit tunderea monahala in ob~tea Manastirii Neamt. Viata Episcopul Pahomie (Penciu) era fiul preotului Eftimie §i al prezbiterei Ana din satul Gledin. pentru toate slugile cate m-au slujit in viata. sau ii voi fi napastuit. Si sa se imparta ~i la saraci 40 de bani. apoi se stabile~te la Manastirea Pecersca.Joi. dandu-§i sufletul in bratele lui Hristos. a fost greu chinuit §i inecat de turci. se intoarce la metanie ~i se face sihastru in Muntele Chiriacu. cat va sta biserica. sau ii voi fi grait de rau. Fapte ~i cuvinte de invatatudi 1. 74. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! EPISCOPUL PAHOMIE AL ROMANULUI (1671-1724) a. atat mireni.254 PATERICUL ROMANESC . La 15 ianuarie.Vineri. Sa se dea ~i la saraci 40 de bani. Dupa ce viziteaza Manastirea Pecersca ~i pe Sfantul Dimitrie al Rostovului. Apoi. Din cauza vitregiei vremurilor. Moare in anul 1724 ~i este inmormantat in paraclisul Sfantul Stefan din aceasta lavra. 1992. invatand. Din botez se chema Petru. Marele episcop Pahomie a fost crescut din copilarie in frica de Dumnezeu §i in dragoste pentru Sfanta Biserica. judetul Bistrita-Nasaud. iar dupa §apte ani se retrage din nou in pustie §i intemeiaza Schitul Pocrov.Acoperamanul Maicii Domnului" . iar intre anii 1702-1704 a fost staret al marii lavre. b. . cu hramul . pentru toti cei ce i-am amarat sau i-am nedijit. fiind randuit de Dumnezeu sa moara pentru adevar. Pentru viata sa aleasa ~i faptele sale deosebite. Aceasta slujba ~i aceasta milostenie las cu legamfmt sa se faca necontenit in toti anii.

SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE XVII-XVIII 255 Sfintele Scripturi ~i din invataturile Sfintilor Parinti. din tinerete ~i-a ales nevointa vietii ca. unde a sihastrit doi ani in post ~i rugaciune. A doua zi. iar nu sa stai ca o raclie ascunsa in pustia aceasta! . a fost ales staret al marii lavre. invrednicindu-se de darul preotiei ~i ajungand duhovnic vestit. au aflat vanat din bel~ug. umbland prin paduri dupa vanat. Era inca mare lucrator al rugaciunii lui Iisus ~i ales povatuitor de suflete.Mergeti inainte cu Hristos ~i numaidecat in poiana veti afla destul vfmat! ~i cu adevarat. 3. Apoi. Ca staret. a adunat pe toti calugarii risipiti pe la metoace ~i prin paduri din cauza deselor razboaie ~i a pustiirii mfmastirilor. In toamna anului 1706. ~i atat de mult a sporit cu darul lui Hristos. au poposit la Manastirea Neamt cativa boieri din sfatul tarii. 5. boierii care fusesera la Manastirea Neamt au spus: . monahul Pahomie s-a silit intru toate sa urmeze sfatul marilor duhovnici din Manastirea Neamt. ca in acele timpuri de nelini~te se nevoiau mai multi calugari in sihastrii ~i prin paduri decat prin manastiri. ramanfmd peste noapte la chilia lui. 6.Se cuvenea. Luand jugul lui Hristos. eu sunt om pacatos ~i nu sunt vrednic de asemenea cinste. se sratuia mitropolitul cu domnul Moldovei pe cine anume sa puna episcop. Apoi i-au adaugat: . s-a retras la lini~te in padurile seculare din jurul Muntelui Chiriacu. ca nu gaseau un parinte vrednic de o cinste ca aceasta. rude ale domnului Moldovei. Astfel. au ratacit ~i au dat de chilia Cuviosului Pahomie. s-au rugat impreuna ~i au vorbit multe cuvinte despre credinta din Sfintele Scripturi. ca ~tia cele viitoare ~i intelegea adancul Sfintei Scripturi. 4. formand o ob~te de peste 300 de calugari. petrecandu-i. Apoi a randuit duhovnici buni. Atunci. incat in putini ani a ajuns la masura dascalilor sai. 2. a raspuns sihastrul. parinte. Dimitrie Cantemir. spovedania saptamanala ~i slujbele dupa randuiala. arhimandritul Pahomie a creat un curent de reinnoire duhovniceasca in ob~tea Manastirii Neamt. A doua zi.Ei. Vazand cuviosul de~ertaciunea acestei vieti ~i iubind mult viata pustniceasca. sa fii episcop ~i pastor de suflete. cuviosul i-a binecuvantat ~i le-a zis: . Deci.lugare~ti. Ramanand vacant scaunul Episcopiei de Roman. Pentru aceasta. A randuit calugari luminati sa traduca din operele Sfintilor Parinti pentru hrana duhovniceasca a soborului ~i a incurajat foarte mult viata isihasta in jurul Manastirii Neamt. fratilor. incat s-au uimit boierii de intelepciunea ~i sfintenia vietii lui.

arhimandritul Pahomie.cea milostenii la saraci §i se nevoia mult cu cele duhovnice§ti.Cuviosul Pahomie sa fie episcop la Roman! ~i intr-un glas toti au dispuns: . Apoi scria ~i carti de invatatura. parinte.Noi ~tim un sihastru sfant ce se nevoie~te in Muntii Neamt. unde se nevoiau multi siha~tri ale§i. dar cum sa-l aducem aici. lasand cu legamant arhieresc ca Manastirea Neamt sa nu se amestece cu nimic in treburile Schitului Pocrov. rara vin §i ulei. episcopul Pahomie.Mergeti. spunand ca pentru oarecare intrebari de dogme este chemat ~i cred<.cut chilii §i a adunat in jurul sau peste 30 de siha~tri. Apoi a randuit a~ezamant de viata pustniceasca. dupa Boboteaza. Acolo. Spune-ne. 9. oua §i lapte. Aducandu-1 boierii la mitropolie pe Cuviosul Pahomie. A~ezamantul episcopului Pahomie de la Schitul Pocrov cerea nevointa sihastreasca cu desavar~ire. indata mitropolitul.cand priveghere de toata noaptea.Te-am chemat. in permanenta tacere. cat a pastorit turma lui Hristos. spre lauda lui Dumnezeu §i mangaierea credincio~ilor. iar prin mfmastiri ~i schituri randuia egumeni §i duhovnici iscusiti. s-a retras din scaun la iubita lini~te. episcopul Pahomie s-a dovedit un mare pastor de suflete. nemaiputand scapa. in Muntele Chiriacu. ca fuge de orice dregatorie? . a inaltat in poiana o biserica de lemn cu hramul . indata a fost hirotonit episcop ~i a§ezat in scaunul vacant de la Roman.m in Dumnezeu ca va veni. 1-a chemat la sine pe sihastru §i i-a zis: . vrednic de a fi episcop. cunoscatori ai Sfintei Scripturi. rugandu-se Mantuitorului Hristos §i Ia. Cinci zile pe saptamana se manca o data pe zi. la inceputul anului 1707.Acoperamantul Maicii Domnului". mai aspra ca in toate celelalte manastiri ~i schituri din Moldova. punandu-i mitropolitul ~i alte multe intrebari din Sfintele Scripturi ~i uimind pe toti cu raspunsurile lui. a Ia. In timpul .256 PATERICUL ROMANESC . In anul 1714. Timp de 7 ani. a§adar. in post §i neincetata rugaciune. sane ajuti la apararea dreptei credinte. Caci hirotonea numai preoti cu viata aleasa. Ia. branza. simtindu-se bolnav ~i ravnind viata duhovniceasca de altadata. cum trebuie inteleasa dogma Sfintei Treimi? Dar dogma intruparii Domnului din Sfanta Fecioara? ~i prince mijloace lucreaza harulla mantuirea omului? Deci. 8. ulei.Amin!" Atunci. indata au ie~it de sub perdea sfetnicii domnului care erau diinuiti ~i au strigat: . 7. adunfmd pe sfetnicii sai. cerceta pe toti. ca avem pe oarecare ce invata gre~it dogmele Bisericii Ortodoxe. a zis mitropolitul. ~i-1 indemnati sa vina la la§i. iar sambata §i Duminica se dezlega la vin.

in S. altii erau duhovnici buni. zis 10 C. ViaJa ~i activitatea episcopului Pahomie al Romanului..S F I N T I $ I C U V I 0 $ I D I N S E C 0 L E L E XV II . idem. in rev. nr..R. 5-6. caci nu era alta mai pustniceasca in toata Moldova. Sofia. nr. . se nevoiau multi cuvio~i siha~tri. idem. in rev. . Sihastria fericitului episcop Pahomie devenise in putina vreme cea mai vestita din Moldova. sfintit prin jertfa ~i rugaciunile atator sfinti ~i cuvio~i iubitori de Hristos.O. se afla un clopot pe Muntele Chiriacu. pe care il suna la vreme un calugar. s-a pus aceea~i randuiala cain lavra 10 • 10. cu darul lui Hristos. Pentru de~teptarea siha~trilor la Utrenie. calugarii. p.X V I I I 257 Postului Mare ~i peste saptamana. cu postul ~i prezenta regulata la slujbele bisericii. neincercand nici Cuviosul Paisie sa o schimbe. p. Apoi.". op. mai ales. pentru a se ruga lui Dumnezeu in singuratate. iar altii aveau darul lacrimilor ~i petreceau toata viata in tacere ~i smerenie. aveau voie sa se retraga in padure. Schitullui Silvestro. 7-8. nu departe de Muntele Ceahlau. Aceasta randuiala s-a pazit cu sfintenie aproape un secol. XC. Parintii ei au crescut-o de mica in frica de Dumnezeu. Vara. 416 . la colibele lor. ca ~i in Muntele Chiriacu. Schitul Pocrov ~i importanJa lui pentru viaJa ~i cultura bisericeasca din Moldova In sec... in schit. Cuvioasa Mavra. ajungand Schitul Pocrov sub conducerea Manastirii Neamt. XC. La ace~ti cuvio~i alergau numero~i bolnavi de prin sate ~i. XVIII.O. indeosebi schimonahii.B.finJi romiini .B. o duceau parintii in pelerinaj pe la marile mfmastiri din tinutul Neamt. cit.finJi romiini .". . necoborand niciodata din schit. 1972. iar in Duminici se imparta~eau toti ~i luau masa in trapeza. era de loc dintr-un sat de pe Valea Bistritei. exorci~ti ~i taumaturgi. iar noii incepatori se nevoiau un timp in ob~te. 1972. S. iar in sarbatori o Iasau sa se inchine la schiturile de maici din jurul Ceahlaului.R. 611.. op.. cit. 832. se raceau sanato~i. Cei batrani ~i iscusiti in lupta duhovniceasca coborau in schit numai o data pe saptamana. dintre care unii erau renumiti postitori. apoi se retrageau in padure.. . precum Casiana. pana la ob~tescul sfar~it. lucratori ai rugaciunii lui Iisus ~i dascali invatati. p. Voicescu. p. deprinzand-o cu rugaciunea. CUVIOASA MAVRA DE LA CEAHLAU (secolele XVII-XVIII) 11 Aceasta fiica duhovniceasdi a Bisericii Ortodoxe Romane ~i odrasHi dupa neam a pamantului romfmesc. in fiecare miez de noapte. 663 11 Diacon loan Ivan. calugarii se adunau in biserica la sunetul clopotului.

iar mana Domnului o acoperea de tot raul. manca o data pe zi. mancare o data pe zi. parasind casa parinteasca. ca ~i Sfanta Teodora de la Sihla. iar noaptea se nevoia aici cu ne~tiute osteneli duhovnice~ti. a ales pe cele ve~nice.Schiti~or". Cuvioasa Mavra este singura careia ii slujeau animalele salbatice. Nevointa lor era aceasta: neincetata rogaciune in dragoste · ~i smerenie. incat ~i pasarile cerolui ~i animalele pacturii o iubeau ~i se imblanzeau in fata ei. unde se osteneau cateva suflete iubitoare de Hristos. Dormea cateva ore pe scaun. Vazand calugaritele de la Ceahlau nevointa Cuvioasei Mavra. a renuntat la cele trecatoare ~i. in locul celui de botez. De la Schitul lui Silvestro. de rogaciune ~i despatimire. Intre siha~trii romani cunoscuti. Cel mai mult o cinsteau caprioarele. Ajungfmd ca de 20 de ani ~i dinindu-i-se m1ma pentro dragostea lui Hristos. blanda ~i smerita. Apoi. fericita Mavra ~i-a facut in apropiere o mica chilie din lemn ~i pamant. s-au adunat mai multe· suflete langa bordeiul ei ~i au rogat-o sa le fie povatuitoare spre Hristos ~i mama duhovniceasca. care in secolul XVIII ajunge cea mai vestita sihastrie de clHugarite din Moldova. ca o adevlhata mireasa a lui Hristos. Maria. biserica ~i neincetata rogaciune. Si era maica Mavra foarte nevoitoare. ~i se multumea cu cativa pesmeti muiati in apa ~i cu puJine legume. pe Muntele Ceahlau. iubind eel mai mult tacerea. Spun batranii din jurol Ceahlaului ca fericita Mavra mergea totdeauna pe cale. vanturile ~i zapezile mari. Si erau toate un suflet ~i un cuget. rogandu-se ~i plangand impreuna. care ajuta eel mai mult la mantuirea sufletului. cu o caprioara dupa ea.Schiti~or". intr-o poiana sub varful Ceahlaului. seara. indelungata priveghere de noapte ~i citirea Psaltirii ~i a altor carti sfinte. numWi Ponoare. ca o ucenica vrednica ce-i era. o insotea. au aflat-o pe munte ~i s-au adunat una cate una in jurol Cuvioasei Mavra. cautand-o peste tot. facea sute de metanii. cu . sub povatuirea unei egumene blande ~i smerite. Numai iubita ei caprioara. Ucenicele ei. careia ii aduceau de mancare pasarile cerolui. Cuvioasa Mavra s-a retras la ~i mai aspra nevointa. numit ~i . Mai intai s-a nevoit in ob~tea de maici a Schitului Silvestro. desavar~iti1 ascultare in bucuria Duhului Sfant. caci aici se lupta fata in fata cu diavolul. pe potecile muntelui ~i chiar prin sate. primind numele de Mavra. ca ~i focul ispitelor de tot felul.258 PATERICUL ROMANESC ~i . Si a sporit Cuvioasa Mavra atat de mult in acest rai al rogaciunii ~i lini~tii. seara. adidi viata smerita calugareasca. Dorind mai multa lini~te. Si se nevoia fericita. Aici era singura cu Dumnezeu. Dupa cativa ani a luat schima monahala. dibdfmd cu tarie frigul iute. Ziua lua parte la biserica ~i facea ascultare in schit. cu gandurile ~i cu neputintele firii. ~i mai ales la Durau.

nu ~tie cat de mari sunt ispitele ~i incercarile celor ce se nevoiesc in viata pustniceasca. · Stantul Antonie era de loc din satele subcarpatice ale judetului Valcea. Simtindu-~i aproape ob~tescul sfar~it. rabdand necazurile'cu bucurie ~i multumind lui Dumnezeu pentru toate. la varsta potrivita s-a tuns in monahism la Schitul Iezerul. Ziua lucra. se afla tainuite aici in . varsand multe lacrimi. Ioanichie Balan. Acolo se ostenea singur intr-o mica pe~tera de piatra. p.Valcea ( s e c o l e l e XV I I -X V I I I ) 12 Unul dintre marii siha~tri ai Carpatilor a fost ~i Cuviosul Antonie de la Schitul Iezerul (Cheia)-Valcea. poiana aceasta se nume~te pana astazi . iar sufletul ei se desfateaza cu ceata sfintilor in cer. De la ele. iar noaptea priveghea ~i se ruga cu mainile 12 Ierom. apoi. Caci nimeni. plangand-o toate calugaritele de sub CeahHiu.Sfantul Antonie Sihastrul". ajutorul credincio~ilor SF ANTUL ANTONIE SIHASTRUL Schitul Iezerul. Cuviosul Antonie a luat binecuvantare ~i a sapat singur cu mainile sale un mic paradis in stanca. a cerut Preacuratele Taine. unde s-a nevoit in anii tineretii. Dupa putin timp au aflat-o in chilie adormita in Domnul ~i. le-a dat multe sfaturi duhovnice~ti ~i sarutarea cea mai de pe urma.Poiana Maicilor". sporind in rugaciune ~i smerenie. Dadea inca ~i sfaturi intelepte ucenicelor ~i credincio~ilor care urcau pe munte sale ceara cuvinte de mantuire ~i sale aduca hrana ~i cele de nevoie. 496 . chemfmd in jurul ei toate ucenicele.. afara de siha~tri. Moa~tele ei.S F I N TI ~ I C UVI0 ~ I D I N S E C 0 L E L E X V II . in aceasta oaza de lini~te ~i rugaciune s-a nevoit Cuvioasa Mavra pana la sfar~itul vietii. Sfinfi romimi . lucrand trei ani de zile. . laudand pe Dumnezeu ziua ~i noaptea ~i luptandu-se neincetat cu duhurile rele ~i cu neputintele firii. au ingropat-o in Poiana de la Ponoare. prin jurul anului 1690.. Apoi.X V I II 259 pustnice~ti ~i de prin sate. Crescand de mic in iubire de Hristos ~i cunoscand cativa siha~tri traitori la lini~te. cu binecuvantarea egumenului. Neavfmd un Iaca~ propriu de rugaciune. s-a retras la viata pustniceasca in Muntele Iezerul din apropiere. au facut in poiana mai multe chilii o midi biserica de lemn cu hramul Taborului .Poiana Maicilor" pana la sfar~itul veacurilor.Schimbarea la Fata. ca ~i ale atator nevoitoare. numit de credincio~ii din partea locului .

citirea scrierilor Sfintilor Parinti ~i cugetarea la cele dumnezeie~ti formau raiul pamantesc al Cuviosului sihastru Antonie. calugari. Pe poteca ce duce din Sihastria peste Muntele Agapia. la numai 1 km in padure. varsfmd multe lacrimi. cum se vede pana astazi. pana la mijlocul secolului XIX. fac rugaciuni ~i se inchina in . Credincio~ii urea vara pana aici.260 PATERICUL ROMANESC inaltate la cer. preoti ~i credincio~i sa se roage impreuna cu el. Auzindu-se peste tot despre viata sfanta a Cuviosului Antonie. Duminica ~i in sarbatori se adunau cu totii. singuratatea. creand astfel o adevarata reinnoire duhovniceasca in Oltenia de sub munte. aici citea randuiala slujbelor zilnice ~i Utrenia de la miezul noptii. ii odihnea. in post ~i in cugetarea celor dumnezeie~ti. lini~tea. prin anul 1714. impreuna cu parintele lor duhovnicesc. generatii intregi de calugari isiha~ti. la priveghere de toata noaptea in paraclisul de lemn de alaturi. aprind lumanari. Astfel. Dupa cantarea Utreniei se savar~ea Sfanta 13 Trapeza (gr. veneau pe poteci de munte numero~i ucenici. ii hranea cu cuvintele cele dumnezeie~ti ~i ii libera cu pace. Dupa 25 de ani de aspra nevointa ~i sihastrie. Aici racea ziua ~i noaptea sute de metanii. Sfantul Antonie ~i-a dat sufletul in mainile Domnului. Aici se curatea pe sine de mandrie ~i de dulcetile cele trecatoare ale firii ~i de aici se preglitea zi de zi pentru bucuriile nemuritoare ale vie!ii cere~ti. in rugaciune. biserica. cunoscuta pana astazi cu numele de . chilia in piatra. fiind plans mult de ucenici ~i ingropat langa micul sau paraclis. se afla o mica poiana. In acest mic paraclis se ruga neincetat Cuviosul Antonie. neincetata rugaciune.Poiana Trapezei" 13 • Aici s-au nevoit pentru dragostea lui Hristos.) = masa . PUSTNICII DIN POIANA TRAPEZE! Valea Sihastriei (secolele XVII-XVIII) In vatra isihasta din jurul Manastirii Sihastria s-au nevoit in secolele trecute multi cuvio~i parinti iubitori de lini~te. Jar nevointa acestor siha~tri era aceasta: fiecare se ostenea in chilia sa toata saptamana. Apoi episcopul llarion de la RamnicuValcea 1-a sfintit. cerandu-i binecuvantare ~i ajutor.Pe~tera Sfantului Antonie". sa-i ceara sfaturi ~i rugaciuni. In sarbatori mari ~i in posturi venea din timp in timp cate un ieromonah din schit ~i savar~ea Sfanta Liturghie. Jar fericitul sihastru ii primea cu dragoste.

Bulat. Mitropoiia Olteniei. Apoi se sarutau duhovnice~te ~i plecau lini~titi la colibele lor. Apoi a irnpodobit-o cu aleasa pictura. Si a povatuit cuviosul arhimandrit loan 33 de ani rnarea lavra de la Horezu. se face calugar ~i in putina vrerne ajunge preot ~i egurnen. in acest loc s-au nevoit intotdeauna duhovnicii iscusiti in rugaciune ~i intelepti in cuvant. Caci era iscusit parinte duhovnicesc al dilugarilor ~i credincio~ilor ~i bun iconorn al casei lui Durnnezeu. asernenea Mariei. invrednicmd. Ioanichie Balan. privegheau la slujba pana dirnineata.. la care alergau nurnero~i siha~tri din partea locului. nr. se rnai vad pana astazi in aceasta poiana urrne de chilii ~i cativa porni fructiferi. Aici i~i rnarturiseau gandurile la batrariul. ~i prea iscusit iconorn al celor din afara. La urrna luau binecuvantare de la parintele lor duhovnicesc ~i se retrageau la chilii. in anul 1692 il nurne~te egurnen ~i ispravnic al renurnitei sale ctitorii de la Horezu. Auzind evlaviosul dornn Constantin Brancoveanu de egurnenul loan ~i iubindu-1 rnult pentru intelepciunea lui. p. Vetre de sihdstrie romaneascii.Poiana ospatului ~i a iubirii" 14 • Ca o rnarturie a trecutului. 5-6. p. 1966. adica . asemenea Martei. de unde ~i nurnele locului . Si era traditia ca la praznicele irnparate~ti ~i rnai ales la Craciun. CUVIOSUL lOAN ARHIMANDRITUL Primul egumen al Manastirii Horezu (t 1726) 15 Acest egurnen iubitor de Hristos era din tinutul Arge~ului. in rev. dand lauda lui Durnnezeu. G. loan Arhimandritul. Apoi siha~trii mancau irnpreuna a~a-nurnita rnasa a dragostei. 56 T. care atunci se zidea. op.X V II I 261 Liturghie ~i se irnplhta~eau cu Trupul ~i Sangele Dornnului. se irnparta~eau cu Trupul lui Hristos ~i luau rnasa irnpreuna dupa traditie. la Sfintele Pa~ti ~i la Pogorarea Sfantului Duh sa se adune toti siha~trii din Muntii Sihlei ~i Agapiei la parintii din Poiana Trapezei. Arhirnandritul loan a condus rnai intai lucrarile de zidire ale Manastirii Horezu (1692-1697).S F I N TI SI C U V I 0 $ I D I N S E C 0 L E L E X V II . vestit in toate satele din imprejurirni. la un loc anurne pregatit in mijlocul poienii. fntaiul egumen al Maniistirii Hurezi. cit.Poiana Trapezei". fiind intru toate ravnitor la cele sfinte.u-se Ierom. 432-448 15 14 . Intrand in Manastirea Negru Voda din Carnpulung. Toti cei care veneau la ace~ti siha~tri erau odihniti ~i ospatati.

Jar dupa mucenicia sa ~i a celor patru copii la Constantinopol ( 1714). 466 . precum: Polovragi (1703). fiind inmormantat de ob~tea manastirii in biserica voievodala. care a luptat impotriva unirii cu forta a credincio~ilor ortodoc~i cu Roma. colaborator ~i duhovnic al familiei domnitorului martir Constantin Brancoveanu. eel mai apropiat sfetnic de taina. Ion B. SfinJi rom{mi . lucrarile de zidire ale bolnitei (1696) ~i ale paraclisului ctitoricesc din incinta.. ramasa vaduva cu ~apte copii.262 PATERICUL ROMANESC sa fie ~i el zugravit alaturi de familia marelui ctitor. egumenul loan era singurul parinte ~i mangaietor. al sotiei fericitului ctitor. op. ctitorita de doamna Maria (1706). Auzind patriarhul ortodox Arsenie de la Carlowitz de viata ~i nevointa lui ~i fiind atunci mare tulburare in Banat ~i Transilvania. in anul 1714. prin dania sotiei evlaviosului domn.. Cuviosul loan arhimandritul era.Stefan. p. se nevoie~te cativa ani intr-o pe~tera ca sihastru. de asemenea. . totodata.c.Stefan.. A ajutat personal la zidirea Schitului Sfi'mtul . ". ~i sa aiba ticalosul meu suflet nadejde intru slava lui Dumnezeu . iar in partea de nord a manastirii a ctitorit personal Schitul Sfintii Apostoli (1700). A condus. peste apa Horezului. ctitorita de . pe care apoi il inchina lavrei. paraclisul Manastirii Cozia (171 0) ~i altele. Jar calugarilor ce se nevoiau in bisericile zidite de el le cerea numai sa-l pomeneasca la rugaciunile lor.Cu plecaciune rna rog ca in toate joile de peste an. precum singur spune: . cit. fiul lui Constantin Bri'mcoveanu (1698).. unde. dobande~te darul facerii de minuni. intr-o saptamana o data. Cuviosul egumen loan a condus lucdirile de zidire ~i innoire ~i la alte manastiri. pentru sfintenia vietii sale. nascut in Bosnia. Mure§ianu. Dupa ce revine in Serbia. dupa Dumnezeu. Savar~ind bine calatoria acestei vieti. Fiind foarte evlavios ~i ravnitor pentru viata pustniceasca. 1 7 4 5) 16 Acest mare aparator al credintei ortodoxe in Banat ~i Transilvania. SFANTUL VISARION MARTURISITORUL (1 714 . fiind considerat in vremea sa eel mai iscusit . prin trecerea fortata la 16 Pr. era de origine sarb. ca sa se bucure ~i sufletul meu de acea rugaciune a sfintiilor voastre. in vara anului 1726. sa nu lipseasca Sfanta Liturghie. Surpatele. Cuviosul egumen loan ~i-a dat sufletul in mainile Domnului. in anul 1738 este tuns in monahism la Manastirea Sfantul Sava din Tara Sfanta..ispravnic" de biserici ~i manastiri din Tara Romaneasca.

Peste tot indeamna poporul ortodox sa nu paraseasca legea . il asculta ~i revin in sanul Bisericii Ortodoxe. or~ul Re~etilovschi. Deci. din porunca imparatesei Maria Tereza. 1750) imbunatatit sihastru era din Ucraina. fiind numarat in ceata cuvio~ilor parinti ~i apaditori ai Ortodoxiei.SFINTI ~I CUVIO$I DIN SECOLELE XVII-XVIII 263 uruatte a romanilor ortodoqi. dupa voia lui Dumnezeu. iar in lume fusese cu me~te~ugul argintar. lucrand rucodelie linguri foarte frumoase. Deci. Apoi ~i-a continuat misiunea ortodoxa de catehizare a credincio~ilor care veneau cu miile sa-l asculte . Sfinte Preacuvioase Parinte Visarion. alaturi de ceilalti sfinti martiri ~i marturisitori din Transilvania. 1-a hirotonit preot ~i 1-a trimis sa apere dreapta credinta in nord-vestul Carpatilor. Cuviosul Visarion a fost un mare luptator ~i apostol al unitatii ortodoxe. La 26 aprilie. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane 1-a canonizat in februarie. din tinutul Poltavei. a venit in Moldova prin anul 1720 ~i s-a facut mare sihastru la Schitul Trestieni . declarandu-1 . Dupa aproape un an de chinuri ~i de legaturi in lanturi.sfant marturisitor". Aici a suferit grele torturi pentru marturisirea dreptei credinte. s-a facut monah iscusit ~i petrecea la lini~te. Ora~tie ~i Sali~tea Sibiului. unde se fac adevarate pelerinaje de catre ortodoc~i. In ianuarie. 1950. intorcand zeci de sate ortodoxe la Biserica mama. ravnitorul Visarion pleaca spre Banat ~i este primit de popor ca un adevarat sfant. in Tara Romaneasca. ~i. urmand Cuviosului Vasile de la Poiana Marului. i~i da sfantul sau suflet in mainile Mantuitorului nostru Iisus Hristos. 1744. care ii era povatuitor ~i parinte duhovnicesc. ca: Deva. 1744. Pentru aceasta. in drum spre Sibiu. le Acest cuvios ~i . Sute ~i mii de credincio~i ii ies inainte. este arestat de armata austriaca ~i dus sub paza la Viena unde este judecat ~i aruncat in cumplita temnita de la Kufstein. impotriva dezbinarii uniate din tara noastra. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! CUVIOSUL SCHIMONAH PROTERIE Schitul Trestieni-Buzau (c. Din Timi~oara merge la Lipova-Arad unde este ascultat de o mare multime de credincio~i.strabuna" ~i sa ramana statornic in staulul Bisericii apostolice. ~i se face pomenirea lui in ziua de 21 octombrie. a chemat la sine pe Cuviosul Visarion. intre parintii Schitului Trestieni. Aici a~aza o cruce de lemn in mijlocul satului.~i in alte localitati.Ramnicu-Sarat. reu~ind sa-i uneasca aproape pe toti sub bratele crucii lui Hristos. lepadandu-se de lume ~i de cele din lume.

264

PATERICUL

ROMANESC

daruia cu mare dragoste calugarilor straini, pe care ii odihnea ~i ii ospata. Si din multa lui milostivire ce o avea catre toata zidirea lui Dumnezeu, pe multe feluri de pasari ce zboara in vazduh le hranea la vremea potrivita. Jar fiindca de acum invatasera obiceiul, in fiecare zi se aduna multime mare de pasari, a~teptand vremea randuita. Si cand venea vremea aceea, el deschidea fereastra chiliei sale ~i zburau pasarile in chilia lui tara de frica ~i umblau prin chilie adunandu-~i ceea ce li se dlidea ~i prindea el dintr-insele pe care voia ~i o mangaia ~i o dezmierda ~i o netezea cu mainile sale ~i apoi o slobozea ~i ele nicidecum nu se temeau de dansul, iar dupa ce se saturau, zburau iara~i afara. Jar cand voia el sa mearga la biserica, ie~ea din chilie, se a~ezau pasarile unele pe mana, altele pe umeri, iar altele imprejurul lui zburand ~i cu multe feluri de glasuri cantand, ~i cand voia sa intre in biserica, ele toate zburau ~i se puneau pe biserica, a~teptand ie~irea lui. Si dupa ce ie~ea din biserica indatli, zburand dupa acela~i chip, ii fliceau alai pana la chilie. Ajungand Cuviosul Proterie la masura desavar~irii in Hristos ~i fiind impodobit cu multe fapte bune, ~i-a dat sufletul cu pace dupa anul 1750, fiind numarat in ceata cuvio~ilor parinti.

CUVIOSUL AGAFTON SIHASTRUL Manastirea Agafton - Boto§ani (s ecol ul XVII I) 17
Ieromonahul Agaton (popular Agafton) era cu metania din Manastirea Doamnei, ctitorita de Elena Rare~ in anul 1552. Dupa mai multi ani de nevoima a fost chemat de Dumnezeu Ia viata pustniceasca. Deci, luand cu sine doi ucenici, s-a retras in padurile din apropiere, unde se nevoiau cativa calugari, ~i acolo a sihastrit zece ani in post ~i in neincetata rugaciune, ajungand sihastru ~i duhovnic vestit in tinutul Boto~anilor. In anul 1729, Cuviosul Agafton Sihastrul, vazand ca se aduna fratii in jurul lui, ,au mers in codrul ce este pe locul domnesc la ocolul Boto~anilor ~i au curatat padurea ~i au racut manastioara ~i ~i-au pus pometi pe langa chilii". Aceasta mica a~ezare pustniceasca, cu hramul Sfinlilor Arhangheli, s-a numit la inceput ,Sihastria lui Agafton". Aici a adunat cuviosul ca la 20 de siha~tri ~i impreuna s-au nevoit in placere de Dumnezeu pana la jumatatea secolului XVIII. Randuiala siha~trilor era aceasta: neincetata rugaciune ziua ~i noaptea,
17

Pr. AI. Simionescu, lstoria Manilstirii Agafton, Boto~ani, 1929, p. 5-6

SFINTI

~I CUVIO~I

DIN SECOLELE XVII-XVIII

265

c1ttrea Psaltirii la chilii, masa dupa asfintitul soarelui; Duminica, Sfanta Liturghie ~i imparta~irea de ob~te. Acest fericit sihastru era mare dascal al lini~tii ~i rugaciunii, incat nimeni din ucenici nu ajunsese la masura lui. Era, totodata, iscusit duhovnic al siha~trilor ~i mirenilor ~i izgonitor de duhuri necurate, jertfindu-se pentru mantuirea tuturor. Caci era cu adevarat om al dragostei, ~i nu era sihastru ~i egumen mai cunoscut in partea locului decat dansul. Simtindu-§i sfar§itul aproape, Cuviosul Agafton ~i-a binecuvantat ucenicii §i s-a mutat cu pace in odihna lui Hristos.

CUVIOSUL lOAN PUSTNICUL 18 Schitul Trestieni-Buzau (c. 1760),
Cuviosul ~i mult nevoitorul loan Pustnicul era din Rusia ~i petrecea la Schitul Trestieni in mari nevointe; fiind unul dirt ucenicii Cuviosului Vasile de la Poiana Marului. Iar nevointa lui era aceasta: de multe ori punea masa la toti fratii schitului aceluia, din dreapta osteneala sa, iar mai inainte de masa umbla pe la fiecare din parinti, pe la chilii, cu un vas cu apa, ~i le spala picioarele cu indemanare §i le saruta cu dragoste, ca un alt Avraam. Impreuna cu ceilalti pustnici de la Dalhauti, Trestieni ~i Carnu, ~i acest pustnic s-a aflat multi ani sub povatuirea Cuviosului Vasile de la Poiana Marului, marele dascal al rugaciunii neincetate. Apoi, bineplacand lui Dumnezeu, s-a savar~it in pace.

CUVIOSUL ISACHIE SIHASTRUL Manastirea Sucevita (sec o I u I XV I I I) 19
Ieroschimonahul Isachie s-a nevoit mai intai in ob~tea Manastirii Sucevita, sub egumenii Iorest (1725) ~i Teofan (1732). Apoi, dorind sa urmeze fericitilor ;mstnici, s-a retras pe culmea unui deal inalt din apropierea manastirii, numit _Dealul Furcoiului", ~i acolo a sihastrit mai mult de 30 de ani.
18

Dupa autobiografia Cuviosului Paisie de Ia Neamt. Dimitrie Dan, Maniistirea Sucevifa, Bucure~ti, 1923, p. 33, 103; Pr. prof. Petru Rezu~, ·.·:aJa $ifaptele Sfantului Daniil Sihastrul, in rev. ,Studii teologice", VII, 1956, nr. 3-4, p. 238
19

266

PATERICUL

ROMANESC

Acest cuvios s-a nevoit la inceput singur in padure, facand multe osteneli rabdand grele ispite de la diavolul. Dar, prin darul Sfantului Duh biruind ispitele, s-a invrednicit de la Dumnezeu sa izgoneasca necuratele duhuri din oameni, incat numele lui era cunoscut peste tot. Numero~i bolnavi urcau la chilia lui ~i se vindecau. in anul 1760, Cuviosul Isachie a adunat cativa ucenici in jurul sau, a inliltat o mica biserica de lemn cu hramul ,Schimbarea la Fatli" ~i a intemeiat un schit de siha~tri pe Dealul Furcoiului. Aceastli mica sihastrie a durat peste 20 de ani, ca loc de lini~te ~i de rugaciune pentru calugarii din Manastirea Sucevita, iar pentru credincio~ii din imprejurimi, loc de mangaiere duhovniceasca. Caci ajunsese Cuviosul Isachie duhovnic foarte iscusit, taumaturg ~i inaintevazlitor, vestit in toatli Moldova de Nord. Viata lui stralucea pe munte ca o faclie in sfe~nic, calliuzind catre Hristos, atat pe dilugari, cat ~i pe mireni. in anul 1780, Cuviosul Isachie a coborat in Manastirea Sucevita ~i, dupa putina vreme, ~i-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului. Sihastria sa, mai dainuind pana in anul 1785, a ramas in paragina, impreuna cu toate schiturile de sub ocupatia austriaca.
calugare~ti ~i

CUVIOSUL SEBASTIAN SIHASTRUL intemeietorul Schitului Sihastru-Tecuci (secolul XVIII)
Pustnicul Sebastian era cu metania din Manastirea Bogdana-Targu Ocna, unde s-a nevoit in primii ani ai secolului XVIII. Apoi, dorind sa se retraga la fericita lini~te, s-a facut sihastru in padurile seculare ale Tecuciului, peste Valea Siretului. Iar nevointa lui era aceasta: noaptea se ruga in chilie cu priveghere ~i metanii, iar ziua lucra in gradina ~i aduna ierburi ~i flori tamactuitoare de boli din plidure, iar cu mintea se ruga neincetat. Apoi impartea in darla bolnavi aceste plante ~i cu rugaciunile lui multi se vindecau. A~a s-a facut vestit schimonahul Sebastian in toate satele din partea locului ~i nu putini suferinzi veneau la bordeiul lui ~i se vindecau. Caci se invrednicise cuviosul de la Dumnezeu de darul tamaduirii bolilor. Dupa o nevointa ca aceasta, prin anul 1740, s-a intamplat o luptli grea in aceste paduri intre moldoveni ~i4 tatari, ~i multi din ambele parti au cazut. Atunci ~i hatmanul Sandu ~endrea a fost greu ranit la picior. Retragandu-se oastea, hatmanul a fost gasit de sihastru in padure, chinuit de durere, ~i 1-a dus

SF I NTI

~

I CUVI0

~

I D I N S E C 0 L E L E XV II - X V II I

267

la chilia lui sa-l ingrijeasca. Deci, i-a zis cu lacrimi hatmanul: ,Sfinte parinte, de rna vei tamadui de aceasHi rana ~i voi scapa cu viata, voi inalta o biserica in acest loc ~i voi face aici manastire de calugari, spre lauda lui Dumnezeu". ingrijindu-1 cu multa dragoste Cuviosul Sebastian, in cateva luni de zile s-a vindecat bolnavul cu rugaciunea ~i cu plantele lui. Atunci, hatmanul Sandu ~endrea, drept multumita lui Dumnezeu, a zidit o biserica ~i cateva chilii din averile sale, alaturi de bordeiul sihastrului, in cinstea Sfantului ~i Marelui .\.fucenic Dimitrie. Acest laca~ s-a numit ,Schitul Sihastru", dupa numele cuviosului, iar schimonahul Sebastian, invrednicindu-se de darul preotiei, a devenit eel dintai ctitor ~i egumen al acestui schit. in anul 1748, biserica a fost sfintita de episcopul Ioanichie de Roman (1747-1769). A~a a ajuns Cuviosul Sebastian incepator de frati ~i parinte duhovnicesc pentru multi credincio~i. Numele lui era cunoscut pana la domnul Moldovei, }i toti se foloseau de intelepciunea ~i de darul care era in el. Deci, mai traind peste zece ani ~i lasand in schit multi ucenici, s-a mutat cu pace in ceata cuvio~ilor parinti.

EPISCOPUL IOANICHIE AL ROMANULUI Ctitorul Schitului Vovidenia-Neamt (secolul XVIil) 20
Acest evlavios episcop era de loc din tinutul Neamt. iar cu metania din Schitul SHitiorul (astazi, Vovidenia). Intrand de tanar in nevointa calugareasca, a avut mai intai povatuitori pe cuvio~ii siha~tri de la Pocrov. Apoi, invatand carte ~i deprinzand frica de Dumnezeu, s-a racut calugar ~i preot ales in schit. in anul 1746, ieromonahul Ioanichie a fost rfmduit staret al Manastirii ~eamt, careia li face unele adaugiri. Iar in toamna anului urmator este ales episcop al Eparhiei Romanului, pe care o pastore~te cu duhovniceasca intelepciune 22 de ani. Acest episcop ~i iconom al Tainelor lui Dumnezeu era plin de blandete ~i de smerenie. Inima ~i chilia lui erau deschise pentru toti, cu aceea~i statornica dragoste mangaind ~i alinand suferintele omene~ti ~i vorbind tuturor de Hristos. Pentru aceea, credincio~ii il cautau ~i-1 iubeau ca pe un adevarat parinte ~i pastor duhovnicesc.
2Q Sinodul Sfintei Mfmastiri Neamf, anul 1873, mss. nr. 195, f. 13, biblioteca Manastirii Seam{; C. Tomescu, op. cit., p. 125-128; Pomelnicul ctitoricesc, mss. nr. 172, biblioteca ~Unastirii Neamt

268

PATERICUL

ROMANESC

In timpul pastoriei sale, episcopul Ioanichie a ctitorit ~i innoit multe schituri ~i mfmastiri din eparhie, precum: Bogdana, Ca~in ~i Soveja; Schiturile Sihastru, Buluc, Lep~a, Savu ~i altele. In ora~ul Roman, a intemeiat la Mfmastirea Precista Mare primul spital public, intretinut din veniturile bisericii. De asemenea ~i in ora~ul Foqani a intemeiat, in incinta Mfmastirii ,Sfantul Prooroc Samuil", un spital public cu acela~i patron. La ambele spitale, episcopul Ioanichie racea vizite canonice, dactea ajutoare ~i randuia ieromonahi slujitori ~i calugarite surori de caritate. 0 alta ctitorie a episcopului Ioanichie este Schitul Vovidenia de langa Manastirea Nearn!, pe care il innoie~te din temelie in anul 1749. In locul bisericii vechi, el inalta o alta biserica de lemn cu hramul ,Intrarea in Biserica a Maicii Domnului", face chilii, trapeza ~i clopote noi ~i schimba numele schitului din ,Slatioru" in ,Vovidenia". Apoi aduna peste 60 de calugari ~i inchina schitul Manastirii Neamt. Timp de aproape doua secole, Schitul Vovidenia ~i Schitul Pocrov au fost locuri de retragere ~i lini~te ale monahilor din marea lavra. Aici se nevoiau duhovnici din cei mai buni ~i schimonahi ravnitori in post ~i rugaciune. La inceputul anului 17 69, smeritul episcop Ioanichie i~i da sufletul in bratele lui Hristos ~i este inmormantat in pridvorul bisericii din Manastirea Neamt.

SF ANTUL CUVIOS VASILE DE LA POIANA MARULUI ( t 17 6 7) 21
a. Viata Cuviosul ieroschimonah Vasile a fost parintele duhovnicesc al staretului Paisie de la Neamt ~i unul din cei mai vestiti dascali ~i lucratori ai rugaciunii lui Iisus din secolul XVIII. El era, dupa traditie, din partile Poltavei ~i s-a nascut spre sfar~itul secolului XVII. Luand din tinerete crucea lui Hristos, s-a facut schimonah in Schitul Dalhauti-Foqani, prin anii 1705-1706, unde s-a nevoit ca sihastru cu mare osardie ~i frica de Dumnezeu. Aici a deprins adancul Sfintei Scripturi ~i a citit multe scrieri ale Sfintilor Parinti. Apoi, cu darul lui Hristos, a ajuns mare lucrator al sfintei rugaciuni ~i sfetnic duhovnicesc al parintilor din ob~te. Primind hirotonia in preot, in anul 1715 ajunge egumen al Manastirii Dalhauti ~i vestit povatuitor de suflete, incat numele lui se racuse cunoscut
21 Pr. Gabriel Cocora, Cuviosul Vasile de Ia Poiana Marului, In SfinJi romani ... , op. cit., p. 422; Vetre de sihiistrie, op. cit., p. 427; In rev. ,Glasul Bisericii", XXIII, 1964, nr. 5-6, p. 466-500

S F I N TI

S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V II - X V II I

269

peste tot, pfma la domnul Tarii Romane~ti, Constantin Mavrocordat. Timp de ani, cat a fost staret la Dalhauti, Cuviosul Vasile aduna in jurul sau o ob~te de peste 40 de calugari siha~tri, pe care ii deprinde cu ascultarea, smerenia, tacerea ~i lucrarea cea de taina a rugaciunii lui Iisus. Astfel, staretul Vasile face din ob~tea sa o adevarata ~coala duhovniceasca de traire isihasta, dupa invatatura Sfintilor Parinti, renumita in Tara Romaneasca. Ucenicii sai, munteni, moldoveni, ardeleni ~i ru~i, traiau in desavar~ita dragoste ~i buna randuiala. Apoi, nemaiincapand Ia Dalhauti, se stabilesc, o parte, Ia Schiturile din jur: Trestieni, Ciolanu, Carnu, Rate~ti, Rogoz, Bonta~ti, Valea Neagra tVrancea) ~i altele. Prin anii 1730-1733, staretul Vasile reinnoie~te Schitul Poi ana Marului ~i se muta aici cu 12 ucenici. Ca staret Ia Poiana Marului, Cuviosul Vasile conduce duhovnice~te toate schiturile din Muntii Buzaului, pe care le cerceteaza regulat, fie personal, fie prin scrisori. Unul din ucenicii sai a fost ~i Cuviosul Paisie, pe care il prime~te in Schitul Trestieni pentru cativa ani, iar in anul 1750 il calugare~te in Muntele Athos. Randuiala staretului Vasile era aceasta: trairea in desavar~ita armonie, citirea zilnica a Sfintei Scripturi ~i a Sfintilor Parinti, practicarea rugaciunii lui Iisus, pazirea curata a mintii, mancarea o data pe zi ~i imparta~irea sapHimanala. Ca dascal al rugaciunii, marele staret a scris ~i cateva ,Cuvinte" despre paza mintii, despre rugaciune ~i cre~tere duhovniceasca, care sunt scurte introduceri Ia scrierile filocalice ale Sfintilor Nil de Sorska, Filotei, Isihie ~i Grigorie Sinaitul. Cuvintele sale introductive sunt adevarate pagini de filocalie ~i calauza spre Hristos prin sfanta rugaciune. Ajungand la masura marilor siha~tri, Cuviosul Vasile ~i-a dat sufletul in mainile Domnului in anul 1767, Iasand in urma numero~i ucenici. In anul 2003, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat canonizarea Sfantului Cuvios Vasile de Ia Poiana Marului, cu zi de praznuire Ia 25 aprilie.

:w de

b. Fapte

~i

cuvinte de invatatudi

1. Cuviosul Vasile de Ia Poiana Marului a fost nu numai ctitorul unei mari sihastrii romane~ti, renumita chiar peste hotarele tarii, ci ~i parintele duhovnicesc al altor unsprezece schituri ~i manastiri din judetele V rancea ~i Buzau, pe care le organizeaza personal dupa randuiala isihasta fixaHi de el ~i le populeaza cu numero~i ucenici formati de el. Preluand mi~carea isihasta de Ia Schitul Pocrov initiata de Cuviosul Episcop Pahomie al Romanului (t 1726), fericitul staret Vasile era foarte iscusit in viata de rugaciune, in cunoa~terea

270

PATERICUL

ROMANESC

Sfintei Scripturi ~i a Sfintilor Parinti filocalici. Punand accent mai ales pe ascultare, pe lectura ~i rugaciune in manastirile ~i sihastriile din centrul tarii noastre, reu~e~te sa creeze un adevarat curent de innoire duhovniceasca in monahismul romanesc la mijlocul secolului XVIII. Acest mare curent, al doilea ca marime dupa eel din secolul XV, initiat de Sfintii Nicodim de la Tismana (t 1406), Leontie de la Radauti ~i Daniil Sihastrul, va fi desavar~it ~i raspandit in toate tarile ortodoxe la sfar~itul secolului XVIII ~i inceputul celui urmator, prin marii stareti Paisie de la Neamt (t 1794), Gheorghe de la Cernica (t 1806) ~i Sfantul Calinic de la Cernica (t 1868). 2. Datorita a~ezarii tarii noastre la rascrucea dintre Peninsula Balcanica ortodoxa, in care stralucea Muntele Athos, ~i Rusia ortodoxa, cu avantul ei isihast, Cuviosul Vasile de la Poiana Marului a gasit aici locul eel mai potrivit pentru o viata monahala innoita, atat prin rugaciune, cat ~i printr-o traire duhovniceasca imparateasca. Acest iscusit dascal al rugaciunii a reu~it sa imbine atat de armonios in sihastriile din tinutul Buzaului ~i Vrancei asprimea ascetica a vietii calugare~ti din Sinai ~i Athos, cu experienta mistica a monahismului slav ~i cu traditia isihasta de sihastrie din sutele de schituri ~i manastiri, in care monahismul romanesc, atat de masurat ~i a~ezat, W ducea viata duhovniceasca rara intrerupere inca din secolul IV. Astfel, staretul Vasile reinnoie~te viata monahala din schituri ~i sihastrii prin imbinarea acestor trei experiente: greaca, rusa ~i romana; iar marii stareti Paisie de la Neamt ~i Gheorghe de la Cernica, urmati de Sfantul Calinic, vor reinnoi viata duhovniceasca din marile lavre ~i chinovii romfme~ti. 3. Reinnoirea vietii monahale de la Poiana Marului ~i din celelalte schituri din Vrancea ~i Buzau s-a inceput ~i desavar~it printr-o profunda viata de rugaciune, supravegheata permanent aproape o jumatate de secol, de catre marele staret Vasile. El cerea ucenicilor sai sa practice neincetat rugaciunea inimii, chiar inainte de despatimire, sa traiasca in desavar~ita dragoste ~i ascultare, sa iubeasca tacerea, smerenia, postul ~i saracia celor materiale. Toate acestea, impreuna cu stricta respectare a slujbelor biserice~ti la care luau parte toti calugarii, au contribuit eel mai mult la curentul monahal innoitor care a odraslit in Schitul Poiana Marului. 4. Despre rugaciunea inimii astfel invata Cuviosul Vasile de la Poiana Marului: - Multi, citind cartea Sfantului Grigorie Sinaitul ~i neavand incercarea lucrarii mintii, gre~esc in intelegerea cea dreapta a ei, socotind ca aceasta lucrare a fost data numai barbatilor celor sfinti ~i rara de patima. De aceea, tinandu-se de obiceiul de acum, adica numai de citirea ~i cantarea psalmilor, a

S F I N TI

~

I C UVI0

~

I D I N S E C 0 L E L E X V II - X V II I

271

troparelor ~i a canoanelor, savar~esc numai rugaciunea cea din afar a. Ei nu inJeleg ca acest fel de rugaciune cantata ne-au dat-o parintii numai pana la o vreme, pentru neputinta ~i pruncia mintii noastre. Aceasta pentru ca, deprinzandu-ne prin citire ~i cantare, sa urcam la treapta lucrarii celei cu rnintea, nu sa petrecem pana la sfar~it in aceasta. Pentru ca, citind ~i cantand numai cu buzele rugaciunea cea din afara, ramanem la o parere bucuroasa de noi in~ine, socotind ca facem un lucru mare. 5. Repetand invataturile Sfantului Grigorie Sinaitul, a~a i~i invata ucenicii Cuviosul Vasile de la Poiana Marului: - Cantarea noastra se cade sa fie ingereasca, dupa cum ne este ~i vietuirea, iar nu trupeasca. Caci cantarea cu glas ~i cu strigare a fost data pentru lenevirea ~i nepriceperea noastra, ca sa ne ridice la rugaciunea cea adevarata din inima. 6. In continuare adauga Cuviosul Vasile, citand pe marele sinait: - Nu-i este cu putinta celui ce se lupta in acest fel, adica cu rugaciune citita, din afara, sa dobandeasca candva pace duhovniceasca sau sa ia cununile biruintei. Caci unul ca acesta este asemenea celui ce lupta noaptea, care aude glasurile du~manilor ~i prime~te rani de la ei, dar nu poate vedea limpede cine sunt ei, de unde vin sau cum lovesc ~i pentru ce, caci intunericul ii orbe~te rnintea. Cel ce se lupta astfel, cu rugaciunea exterioara, nu va putea scapa sa fie nu zdrobit de cei de alt neam. Osteneala o suporta, dar de plata este nagubit. 7. lar pentru curatirea mintii de ganduri ~i coborarea ei in inima in ~mea rugaciunii, a~a invata Cuviosul Vasile: - Daca simturile din afara nu pot opri mintea de la ganduri, trebuie ca rnintea sa fuga din simturi, in vremea rugaciunii, in camara inimii ~i sa stea acolo surda ~i muta la toate gandurile. Caci, precum sabia cea cu doua tai~uri, ori in ce parte o vei intoarce, taie cu ascuti~ul ei cele ce se nimeresc in preajma ei, tot a~a lucreaza ~i rugaciunea lui Iisus, ca o sabie, uneori fiind intoarsa spre gandurile cele rele ~i spre patimi, iar alteori spre pacat, spre aducerea aminte de moarte ~ide muncile cele ve~nice. 8. Aratand valoarea atat de mare a rugaciunii din inima, fata de cea citita ~i cantata, spunea staretul Vasile ~i aceasta: - De va voi cineva, rara aceasta rugaciune din inima, numai cu rugaciunea rostita ~i cantata ~i cu simturile ~i impotrivirea cea din afara sa surpe atacurile vrajma~ilor ~i sa se impotriveasca oricarei patimi sau gand \"iclean, acela va fi biruit degraba ~i de multe ori de vicleanul diavol, racandu-1

272

PATERICUL

ROMANESC

sa se apiece spre slava de~arta ~i spre neatentie, socotindu-se pastor ~~ invatator al oilor celor cuvfmtatoare. 9. lar despre importanta rugaciunii ~i a cantarilor din biserica ~i cum trebuie sa fie facute ele, a~a invata Cuviosul Vasile pe ucenicii sai: - Sa nu socote~ti, binecredinciosule cititor, ca, luandu-ne pe noi Sfintii Parinti, de la multa cantare din afara ~i poruncindu-ne sa ne deprindem cu lucrarea, adica cu rugaciunea mintii, nesocotesc psalmii ~i canoanele. Sa nu fie aceasta. Caci acestea sunt date de Duhul Sfant Bisericii lui Hristos, intru care se savar~e~te toata lucrarea de sfintire prin hirotonie ~i toata taina iconomiei lui Dumnezeu-Cuvantul, pana la a doua venire a Lui, in care se cuprinde ~i invierea noastdi. Ca nu este ceva omenesc in randuiala bisericeasca, ci toate sunt ale darului lui Dumnezeu, neprimind nici un adaos de la vrednicia noastra ~i nici o imputinare pentru pacatele noastre. 10. Cugetand la cuvintele Sfantului Apostol Pavel: Voiesc a zice cinci cuvinte cu mintea mea, dedit zeci de mii cu limba (I Cor. 14, 10), Cuviosul staret Vasile invata pe ucenici ca mai mare folos avem rostind la rugaciune cateva cuvinte cu atentia mintii ~i simtirea inimii, decat mii de cuvinte numai cu limba, fara atentie ~i simtire. Astfel, marele dascal al rugaciunii invata, zicand: - Se cade mai intai a ne deprinde mintea ~i inima cu cinci cuvinte de acest fel, zicand din adancul inimii: ,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie~te-ma". Dupa ce ne vom curati mintea cu aceasta rugaciune, se cuvine a ne urea la cantarea intelegatoare, adica la cantarea ~i rugaciunea din biserica, deoarece oricare incepator, ~i inca patima~, poate savar~i cu intelegere aceasta rugaciune intru pazirea inimii. Jar cantarea bisericeasca nicidecum nu o poate face, pana nu-~i va curati mai intai mintea cu aceasta rugaciune. Sfantul Simeon, arhiepiscopul Salonicului, avand acela~i duh ~i dar, porunce~te arhiereilor, preotilor, calugarilor ~i tuturor mirenilor, sfatuindu-i sa zica ~i sa unease a cu rasuflarea in toata vremea ~i in tot ceasul aceasta sfintita rugaciune. El zice impreuna cu Apostolul Pavel: ,Nu este alta arma mai tare nici in cer, nici pe pamant, ca numele lui Iisus Hristos". 11. Zicea iara~i: - Cel c~, vietuie~te drept ~i fara prihana, ferindu-se de placerea sa ~i de inaltarea mintii, de s-ar ridica toate taberele diavole~ti asupra lui ~i mii de ispite, va ramane nevatamat, spun Parintii. Dar eel ce umbla dupa randuiala proprie ~i dupa sfatul sau, adica in neascultare ~i in voile sale, acela cade in in~elaciune. Caci sunt doua pricini ale in~elaciunii, adica ale caderii din rugaciunea cea curata a inimii: lucrarea faptelor bune dupa voie proprie, adica

S F I NT I

S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V II - XV I II

273

flira ascultare ~i sflituire, ~i a daua este iniHtarea mintii, adica mandria cugetului, care este impatriva smeritei cugetari. 12. Cuviasul Vasile, intr-un glas cu tati Sfintii Parinti, spune ca din trei pricini unii din calugari ~i din cre~tini parasesc lucrarea cea sfintita a rugaciunii inimii. Unii din ei ,lasa aceasta lucrare numai sfintilar barbati flira patima, sacatind ca numai acelara li se potrive~te, nu ~i celar patima~i". A daua pricina a parasirii rugaciunii inimii este ,imputinarea apraape tatala ~ . invatatarilar la acest fel de vietuire"; iar a treia pricina este ,in~elaciunea care se ive~te in aceasta lucrare", adidi ispita mandriei ~i a vaii praprii. Or, pentru imputinarea patimilar la calugarii incepatari, este nevoie de atentia mintii ~i paza inimii, adica de rugaciunea mintii. Jar daca lipsesc dascalii rugaciunii, ,avem scrierile sfintilar ca invatatar". Cat pentru piedicile de care se tern unii, ei se fac sie~i piedica, ,caci nu trebuie sa te fere~ti sa mergi in padure din teama de lup. Pentru ca numai de Dumnezeu trebuie sate temi, sa fugi din fridi sau sa te lepezi de El". 13. Cat pentru impartanta pastului la deprinderea rugaciunii inimii, staretul Vasile de la Paiana Marului aduce in mijlac cuvantul Sfantului Vasile eel Mare, care zice: ,Jnfranarea se randu~e~te patrivit puterii trupe~ti a fiecaruia". Apai adauga: - Cu adevarat ~i de aceasta se cuvine sa se tina seama, ca nu cumva, zdrabind cu infrfmarea cea peste masura puterea trupeasca, sa se faca trupul sleit ~i neputincias spre sparirea duhavniceasca. Pentru ca, de ar fi fast bine sa slabim cu trupurile ~i sa zacem abia vii, negre~it, a~a ne-ar fi flicut Damnul de la inceput. Dar de vreme ce ne-a flicut a~a cum ne-a flicut, gre~esc cei ce nu pazesc precum este ceea ce a fast flicut. Pentru aceea zice Sfantul Maxim: ,Da trupului cele dupa putere ~i intaarce taata nevainta ta spre lucrarea mintii". Jar Sfantul Diadah zice: ,Pastul are lauda in sine, dar nu la Dumnezeu". Deci, nu se cade nevaitarilar binecredincia~i a se trufi pentru el, ci sa vada tinta cugetarii naastre in credinta in Dumnezeu. 14. Cuviasul Vasile de la Paiana Marului spunea ucenicilar ca viata manahala are trei cai: viata de ab~te, vietuirea in dai sau trei, numita ~i cale de mijlac sau imparateasca, avfmd taate in camun, iar a treia este pustnicia, cea mai inalta, pe care a due numai cei sfinti ~i desavar~iji, dupa ce mai intai au parcurs primele daua cai. Dar unii manahi, zicea el, i~i aleg ~i a alta cale, in afara de orice ascultare ~i binecuvantare. Ace~tia i~i fac chilia unde var ~i traiesc singuri, ingrijindu-se mai mult de cele ale trupului. - Schimnicia inainte de vreme, zice Cuviasul Vasile, este pricina de mfmdrie ~i iubire de sine; pe cand trairea impreuna cu altii iti descapera

274

PATERICUL

ROMANESC

sHibiciunile, te apara de ispite ~i te poate curati zilnic, prin harul lui Hristos, lucrand din dragoste pentru Domnul. 15. Iar pentru citirea Sfintei Scripturi, invata cuviosul: - Ia aminte Ia citirea Scripturilor ~i, de nu vei fi om, te vei face om, ca citirea Scripturilor este tamactuire cu mult me~te~ug ~i mantuitoare. insa, mare intarire este a nu gre~i intelegerea citirii Scripturilor ~i mare surpare ~i prapastie adanca este neintelegerea Scripturilor. De aceea trebuie sa cunoa~tem ~i scrierile Sfintilor Parinti ~i ale altor nevoitori care ne ajuta pe calea mfmtuirii.
SCRISOARE CATRE PREACUVIOSUL ~I DUHOVNICESCUL MEU FlU INTRU HRISTOS, IEROSCHIMONAHUL KIR ALEXIE 22
j

cu mare dor intoarcerea ta, ca iara~i sa ne vedem cu bucurie fata catre fata, iti trimit tie, prea iubitul meu fiu ~i prieten, imbrati~area mea calduroasa ~i iti amintesc de intelegerea ~i legamantul nostru de a vietui in pacea Domnului: De veJi ierta oamenilor gre§elile lor §i Tatat vostru eel ceresc va va ierta gre§elile voastre, iar de nu veJi ierta oamenilor gre§elile lor, nici Tatat vostru nu va va ierta gre§elile voastre ~i Cele ce voiJi sa va faca voua oamenii, faceJi §i voi lor asemenea. (Matei 6, 14-15; Luca 6, 31). Eu, o, prietene, fiind om neputincios, cand gre~esc fata de cineva, voiesc ca acela sa rna ierte. De asemenea, rna silesc, chiar dad!. inima mea se impotrive~te, sa iert ~i eu fratelui meu gre~elile lui fata de mine. Pana cand insa? Nu de ~apte ori, zice Domnul, ci de ~aptezeci de ori cate ~apte, daca ne va gre~i ~i-i va parea rau, sa-i iertam lui. Aceasta este pravila ~i dreptarul nostru, pe care daca le-arn pazi, nimeni nu ne-ar strica dragostea dintre noi ~i impreuna-vietuirea noastra. Dar adesea, inclinarea noastra de a ne acoperi gre~elile §i a ne dezvinovati - pe care cineva a numit-o uneaWi a diavolului - nu ne lasa sa ne luam asupra-ne vinovatia, cum ne este porunca, cine indeamna sao punem in sarcina fratelui nostru, iar pe noi sa ne socotim nevinovati, ceea ce vactit este o minciuna. Fratele este vinovat ca rn-a suparat, iar eu am pacatuit ca nu am rabdat. Amfmdoi am gre~it in fata poruncilor lui Hristos ~i totu~i aruncam vina unul asupra celuilalt, ca §i Adam asupra Evei §i Eva asupra ~arpelui. ~i astfel
Aceastll scrisoare s-a tractus de Antim, Arhiepiscopul Tomisului ~i Dunllrii de Jos, din mss. slavone nr. 397 ~i 577 - Biblioteca Academiei Romfme -, ~i s-a publicat in indrumlltorul bisericesc nr. 2 at acestei eparhii, pe anul 1986, p. 44-46.
22

,A~teptand

I
t

I

I

S F I N TI

~

I CUVI0

~

I D I N S E C 0 L E L E XV II - XV II I

275

ne pierdem sufletele ~i ne osandim ca ~i aceia, numai pentru ca umblam a ne dezvinovati, ~i nu pentru pacat, caci nu este in lumea aceasta om tara pacat, chiar de ar fi sfant ~i de ar vietui numai o zi pe pamant. Deci este lucru lamurit ca nu numai pentru plicate vom fi osanditi, toti cei care ne impotrivim poruncilor lui'Hristos, ci ~i pentru aceea ca vrem sa ne ascundem vinovatia. Sa zic ca rna love~te cineva peste obraz, iar eu, nevoind sa sutar una ca aceasta, arunc toata raspunderea asupra lui, care neindoielnic are partea lui de vina, ~i-1 intati~ez ca pe un detaimator al poruncilor lui Hristos, iar pe mine insumi nu rna invinuiesc de nerabdare. Se intelege ca atat eel care rn-a lovit trebuie sa fie judecat, cat ~i eu, care n-am avut destula rabdare, trebuie sa rna pocaiesc ~i sa iau asupra-mi vina de a fi clilcat porunca rabdarii. De aceea ~i Bogoslovul spunea: ,Daca zicem ca pacat nu avem, ne amagim pe noi in~ine ~i adevarul nu este intru noi". Iar daca vrem, o, prietene, ca adevarul sa se sala~luiasca intru noi, atunci sa fugim de apucatura de a ne dezvinovati ~i sa ne insu~im gre~elile, ~i atunci adevarul se va arata pe fata, de la sine sau prin u~ile pocaintei. Descoperirea de la sine a adevarului sta in voia Dornnului, iar aflarea lui pe calea pocaintei atarna de slabele noastre puteri omene~ti. Din acestea, dar, se poate vedea ca lupta noastra n_u este fmpotriva trupului # a sangelui, ci asupra duhurilor fntunericului, a fncepatoriilor # a stapaniilor de sub cer! (Efeseni 6, 12). Vina dar la noi, vino grabnic, prietene, precum ni te-ai tagaduit, ca sa ne fii impreuna-nevoitor ~i impreuna-luptator impotriva duhurilor rautatii de sub cer, cu care nu se poate duce lupta, chiar de s-ar cobori raiul pe pamant, decat in chipul acesta. Bunaoara sa ne suim amandoi intr-o luntre ~i sa pornim cu ea, ca ~i cum am avea o trebuinta oarecare, in sus pe apa Niprului pana la Kiev. Cata vreme vom impinge cu lopetile, luntrea noastra va inainta in susul apei, iar daca incetam vaslitul, atunci tara sa ne mai ostenim noi, apa de la sine ne va duce la vale pana la Oceacov sau pana la Kinburn. Aceasta o spun ca sa intelegi ca toate sui~urile duhovnice~ti se ca~tiga cu anevoie ~i cu sudoare multa. Cata vreme omul se nevoie~te ~i vegheaza, el urea, ca ~i luntrea in susul apei. Iar cand vrea sa se mai odihneasca ~i inceteaza truda, el indata coboara la vale, ca ~i luntrea manata de apele Niprului pana in Crimeea, caci, slabindu-ne puterile, patimile ~i ispitele lucreaza atunci in voie. Aceasta este calea cea ingusta, care duce la mantuire, ~i calea cea larga, care duce la pierzanie, cum zice Domnul. Cel ce rabda necazul ~i supararea, savar~e~te in sufletul sau mare nevointa ~i truda, ca ~i eel care vasle~te luntrea impotriva cursului apei. Pe cand omul care se manie ~i tine minte raul ~i mai ales daca ~i cauta sa se dezvinovateasca, acela i~i slabe~te ~i i~i seaca puterile suflete~ti, incat ispitele patrund in sufletul lui tara nici o greutate ~i-i due

276

PATERICUL

ROMANESC

mintea spre tot felul de pUiceri ~i patimi, precum ~i apa duce luntrea spre Oceacov ~i Crimeea. A~a se intampUi cu oricine se lasa cuprins de poftele ~i desratarile trupe~ti ~i de patimi. De aceea zice apostolul ca trupul se lupta asupra duhului, iar duhul asupra trupului. Cu alte cuvinte, daca trupul nostru lasa vaslele ~i vrea sa adoarma in luntre, atunci apa de la sine il duce, impreuna cu luntrea, la vale spre tinutul tatarilor, pe cand duhul sau cugetul curat indeamna ~i sile~te trupul sa vasleasca ~i sa impinga din rasputeri luntrea la deal impotriva apei, pana la Kiev. Urmand aceasta pilda, vino la noi, o, prietene ~i prea iubite fiule, ~i te urea cu noi in luntre sau mai bine zis in corabia noastra ~i, luand in maini lopetile, vasle~te impreuna cu noi, ca sa manam corabia in susul apei ~i sa nu o scapam la vale, spre lucrarea poftelor ~i a patimilor. lar daca din pricina slabiciunii noastre nu vom putea neintrerupt, zi ~i noapte, sa inaintam cu corabia, atunci macar sa nu o lasam dusa de apa la vale ~i sa o tinem pe loc cu ajutorul ancorei, adica cu impotrivirea noastra fata de lucrarea patimilor. In acest chip odihnindu-ne putin, iara~i vom lua lopetile ~i vom mana corabia la deal, adica luptand impotriva poftelor ~i inclinarilor noastre rele. Tine-te dar, o, prietene, de ragactuinta data la plecarea ta, ca de nu vei putea afla, la vreun schit sau pe langa parintele Paisie, viata pe care o dore~ti, apoi - cu cuvintele tale ai spus: ,atunci imi voi smeri gandurile mele ~i rna voi intoarce inapoi". Scumpul meu fiu duhovnicesc, ieroschimonah Kir Alexie! Pana cand vei fi purtat de gandurile tale, ca un al doilea Moise, leganat de valurile apelor, in co~ul sau de trestie? Porne~te-te la drum ~i drumul te va aduce la bratele maicii tale, care te-a nascut duhovnice~te, precum ~i pe acel prune 1-a adus fiica faraonului, maicii sale ca sa-l creasdi. Fii sanatos in Domnul ~i te roaga pentru mine pacatosul". VASILE, staretul de la Poiana Marului, 1766.

CUVIOSUL RAFAIL CALIGRAFUL Manastirea Horezu (secolul XVIII) 23
Monahul Rafail Caligraful este numarat printre cei mai vestiti scriitori de opere patristice din Tara Romaneasca, al secolului XVIII. Era fiul preotului Dumitru din satul Stance~ti-Prahova, numit din botez Radu. Deprinzand din
23

G. ~trempel, Copi~ti de manuscrise romane~ti, Bucure~ti, 1959, p. 196-201

S F I N TI

~

I CUVI0

~

I D I N S E C 0 L E L E XV II- X V II I

277

capiUirie frica de Dumnezeu ~i lucrarea faptelar bune ~i dimanand arfan de parinti, a fast diliiuzit de Hristas in ab~tea Manastirii Harezu, la varsta de numai 10 ani. .Si era iubit de egumen ~i de tati parintii pentru curatia ~i sfinJenia vietii sale. Caci era strain, ascultatar ~i eel mai mic din fratii mfmastirii. Egumenul Dianisie 1-a incredintat celar mai buni dascali din ab~te, de la care a invatat, in putina vreme, limbile greaca ~i slavana precum ~i frumaasa scriere. La varsta de 14 ani, tanarul asta~ al lui Hristas capia deja cu multa indemanare carti de invatatura duhavniceasca, pe paginile carara adauga de abicei aceasta insemnare: ,S-au scris de mult pacatasul rabul lui Dumnezeu Radul Capilul, sin(fiul) rapasatului rabul lui Dumnezeu papa Dumitru at (de la) SHince~ti sud Praa(h)uva, in sfftnta Manastire Hurezi. .. ". in anul 17 54, la 2 aprilie, in sambata Pa~tilar, precum singur scrie, Radu ,capilul" s-a calugarit cu numele de ,Rafail manahul", ramfmand taaHi viata simplu clHugar in ab~tea Manastirii Harezu, avand a singura ascultare: cantarea la strana ~i capierea de scrieri ale Sfintilar Parinti. Timp de peste 30 de ani, Cuviasul manah Rafail a capiat zeci de carti patristice ~i de slujba pentru manastiri ~i biserici. Dintre acestea se mai pastreaza astazi 15 manuscrise. Acest manah iubitar de multa asteneala a trait un an de· zile ~i in ab~tea Cuviasului Paisie, la Manastirea Dragamirna, dupa cum singur scrie. Apai, revenind la metanie ~i cantinuandu-~i stanta ascultare inca 20 de ani, s-a mutat la cere~tile laca~uri spre sfar~itul secalului XVIII, adaugandu-se in ceata cu via~ilar parinti.

SFANTUL SOFRONIE MARTURISITORUL Manastirea Cioara- Sebe~ (secolul XVIII) 24
Sfantul Safranie era de lac din satul Ciaara-Sebe~, judetul Alba. Fiind de mic faarte iubitar de Dumnezeu, a primit schima manahala la una din sihastriile Tarii Ramane~ti, ajungand vestit sihastru ~i implinitar al Evangheliei lui Hristas. in anul 1756, intarcandu-se in satul natal, a intemeiat a mica sihastrie in padurile din imprejurimi, cunascuta cu numele de ,Schitul Ciaara", adunand acala ~i cativa ucenici. Apai, vazand asuprirea ~i nedreptatea la care erau
24

Pr. prof. T. Bodogae, Cuviosul Sofronie de la Cioara, in SfinJi romiini ... , op. cit., p. 458

278

PATERICUL

ROMANESC

supu~i romfmii arde1eni ortodoqi ~i arzand de ravna pentru Hristos, a umb1at ani de zile prin sate1e din Ardeal, indemnand · pe credincio~i sa pazeasca cu sfintenie credinta ortodoxa. Pentru aceasta, 1a porunca craiului Ardealului, a fost aruncat in temnita ~i batut cumplit pentru ravna ~i indrazneala lui. Fiind scos din inchisoare, a inceput iara~i a marturisi dreapta credinta in satele din Muntii Apuseni. Apoi a fost din nou intemnitat ~i chinuit pentru Hristos. Dar, cu rugaciunile credincio~ilor fiind eliberat, la 14 februarie, 1761, a adunat un ,mare sobor" in ora~ul Alba Iulia, cerand egalitate in drepturi poporului roman ~i episcop ortodox pentru credincio~ii din Ardeal. In acela~i an, vazandu-~i dorinta implinita, s-a retras la Manastirea Curtea de Arge~, unde, mai traind putin, s-a savar~it cu pace, dandu-~i sufletul in mainile lui Hristos. Biserica Ortodoxa Romana 1-a canonizat in anul 1955, numarandu-1 in ceata sfinti1or marturisitori ~i se face pomenirea lui 1a 21 octombrie. Sfinte Preacuvioase Parinte Sofronie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

MITROPOLITUL IACOB PUTNEANUL al Moldovei §i Sucevei (1719-1778) 25
a. Viata Venerabilu1 mitropolit Iacob Putneanul a fost eel mai distins ieram ~i pastor sufletesc al Moldovei din secolul XVIII. S-a nascut la Rlidauti in anul 1719, din parinti binecredincio~i care i-au dat o cre~tere a1easa. In anu1 1731 a intrat in nevointa monaha1a la Manastirea Putna, unde i~i tunde perii capu1ui ~i invata carte. In anul 1736 este hirotonit ieromonah, iar in anu1 1744 ajunge egumen a1 Putnei. Intre anii 1745-1750 este episcop de Rlidauti, iar intre anii 1750-1760 pastore~te Biserica Moldovei. Apoi, retragandu-se din scaun la Manastirea Putna, mai traie~te 18 ani ~i moare in primavara anului 1778. b. Fapte ~i cuvinte de invatatudi 1. Acest ierarh iubitor de Dumnezeu a fost ales din copilarie sa slujeasca Biserica lui Hristos. La varsta de numai 12 ani a primit tunderea monahala in
lstoria Bisericii Ortodoxe Romane, vol. I colectiv, Bucure~ti, p. 263-265; Teoctist, Mitropolitul Moldovei ~i Sucevei, Mitropolitul Jacob Putneanul, Manastirea Neamt, 1978
25

S F I N TI

~

I CUVI0

~

I D I N S E C 0 L E L E XV I I - XV II I

279

:\lanastirea Putna ~i a deprins repede osteneala faptelor bune de Ia arhimandritul Antonie, parintele sau sufletesc, !neat toti se foloseau de intelepciunea ~i biandetea lui. 2. Cuno~tinta cartii ~i adancul Sfintelor Scripturi le-a invatat tanarul Iacob in ~coala duhovniceasca a Manastirii Putna. Aici a deprins mai intai limbile greaca ~i slavona, apoi talcuirea Vechiului ~i Noului Testament, dogmele ~i canoanele Bisericii Ortodoxe, muzica psaltica, tipicul ~i invataturile cele mai alese ale Sfintilor Parinti. in putina vreme a savar~it bine ~coala manastirii, !neat pe toti ii intrecea. 3. Ajungand preot, duhovnic ~i egumen in ob~tea Manastirii Putna, bunul pastor de suflete a crescut multi fii duhovnice~ti, atilt mireni, cat ~i cillugari. Cici era bland ~i adanc in cuvant, incat se racuse vestit in nordul Moldovei ~i multi 11 aveau de parinte sufletesc. 4. Egumenul Iacob a marit numarul parintilor din ob~te, a dezvoltat mult ~coala Manastirii Putna, aducfmd elevi ~i dascali din cei mai buni, a format ale~i duhovnici ~i preoti de mir, caligrafi ~i dascali de greaca ~i slavona, a rradus carti de cult pe limba ~i intelesul poporului ~i a innoit randuiala manastirii. in timpul sau, ob~tea ~i §coala duhovniceasca de la Putna erau vestite pana dincolo de hotarele Moldovei. Aici veneau sa invete carte calugari ~i tineri, nu numai din partea locului, ci ~i din Maramure~, din partile ~asaudului, din Galitia ~i chiar din Grecia. 5. Pentru o nevointa ca aceasta, arhimandritul Iacob s-a invrednicit de cinstea arhieriei, ajungand episcop de Radauti ~i pastor iscusit al turmei lui Hristos. in putinii ani cat a fost episcop a pus randuiala duhovniceasca in toate manastirile din eparhia sa, a ales egumeni cuvio~i ~i a intarit ~colile biserice~ti din lavre, iar pe preotii de mir ii trimitea sa invete mai intili carte in manastiri ~i apoi ii hirotonea. · 6. Ca mitropolit ~i parinte al Moldovei, mitropolitul Iacob s-a dovedit de :a inceput barbat intelept, pastor foarte milostiv ~i iubitor de turma, slujitor ?lin de ravna, dascal invatat, ierarh adevarat, daruit cu mult curaj, gata sa-~i dea ~i viata pentru mantuirea ~i alinarea poporului sau. Pe drept cuvant se ;>oate spune ca de multa vreme nu mai avusese Tara Moldovei un asemenea ;>astor. 7. Cel dintai lucru pe care 1-a racut mitropolitul Iacob a fost tiparirea in limba romaneasdi a cartilor de cult, de invatatura duhovniceasca ~i de ~:.nninare a copiilor ne~tiutori de carte. Timp de 10, ani cat a pastorit Biserica :\foldovei, a tractus ~i tiparit in tipografia de Ia Ia~i peste 15 carti de cult ~i de :nvatatura in limba romana.

pentru dragostea lui Hristos. venerabilul mitropolit s-a ingrijit.280 PATERICUL ROMANESC 8. Ca un adevarat pastor al turmei lui Hristos. Avfmd . In aceasta ~coala .Invatatura (cartii) este asemenea cu florile cele mirositoare. pe langa tiparirea de dirti in limba neamului. randuind dascali din monahii cei mai luminati. . pentru binele Bisericii.a randuit pastorul eel bun al Moldovei sa invete carte toti tinerii candidati la preotie. iar eel neinvatat este asemenea copacului celui uscat. cat ~i pentru alinarea suferintelor pamante~ti.mare iubire de cultura teologhiceasca". sa aveti purtare de grija pentru invatatura copiilor vo~tri. 11. de asemenea. dreptmaritorilor cre~tini ~i cei ce aveti nume parintesc peste copiii cei mici. fiind intotdeauna gata sa se jertfeasca . cititul. poruncile ~i tainele Bisericii. mitropolitul Jacob Putneanul a dezvoltat mult ~coala duhovniceasca de la Manastirea Putna. mitropolitul Jacob a tiparit alese carti de rugaciuni ~i de invatatura cre~tina. Si precum soarele incalze~te ~i cre~te toate cele ce odrasle~te pamantul. atat pentru mantuirea ~i luminarea poporului. 13. iara~i. Caci hirotonea numai pe cei ce aveau atestat de ~coala de la egumenii manastirilor ~i care duceau o viata cu totul morala. Ia~i. a randuit dascali ~i preoti ale~i care invatau pe copii scrisul. Pe parinti ii indemna sa-~i creasca copiii in frica de Dumnezeu. intemeind ~coli in chiliile bisericilor de la sate ~i ora~e.Bucvar" (abecedar) ce cuprindea rugaciunile. care sunteti datori sa-i invatati pe dan~ii 26 • 12. (tot) a~a ~i invatatura (cartii) da pricepere omului spre toata cuno~tinta. Spunea. 9. marele pastor a tiparit eel dintai . care se imparteau gratuit de catre preoti ~i egumeni. Iar pentru copiii iubitori de carte. zicand: . pentru folosul cre~tinilor ~i pentru cinstea lor". cuno~tintele religioase ~i indemnau pe credincio~i sa-~i dea copiii la ~coaHL 10. Zicea iara~i: . De asemenea. pe tarani in fata domnului de darile grele care li se impuneau.Cade-se voua. Astfel. care cu mirosul invataturii tamaduiesc toate ranile cele trupe~ti. Pentru credincio~ii de la sate. A aparat. ca sa nu se lipseasca de hrana cea sufleteasca prin povatuirea cea buna. a inmultit numarul bolnitelor prin manastiri ~i ora~e ~i a intemeiat eel dintai spital public in chiliile Manastirii Sfantului Spiridon din Ja~i. 1755.adevarata academie teologica . mitropolitul Jacob: 26 Prefatli Ia Bucvar. fila 1 v.

Pentru ca sa-~i dea fie~tecare om feciorii lui la carte". iar veselia nesfar~ita28 • 16.Vedeti. fratii mei cei iubiti.Cu cea parinteasca umilinta va indenmam ca sa lucrati cu toati1 silinta ~i neincetata grija cele ce vi s-au dat voua . dar odihna este nesfar~ita. 60: . Apoi adauga ~i aceasta: . care se savar~e~te prin pomenirea la cea rara de sange aducatoare jertra. nr. ~i sa va dati copiii la invatatura ca ni~te desavar~iti parinti ~i purtatori de grija pentru cele de folos feciorilor vo~tri. ca sa va pomeneasca ~i pe voi Domnul. care curg din sfanta invatatura. to ate sunt intru dansul mincinoase ~i schimbatoare. Putina este tanguirea pe pamant. Ci. smeriti-va intru Domnul. Lasati. a mitropolitului Iacob Putneanul. cap. iara~i. 1755.ri !ipsa invataturii. 15. Pentru aceasta va indenm ca sa va de~teptati inimile voastre la bunatatile cele suflete~ti.XV II I 281 . Mica este osteneala. inv. zicand: . veti avea nadejde a va bucura ~i a va veseli de fiii vo~tri ca de ni~te inteleptiti de Dunmezeu ~i ei va vor pomeni pe voe7 . dar ca~tigul este nenumarat. pe toti. de~ertaciunile lume~ti ~i robiti inima voastra la bunatatile cele nespuse ale imparatiei cere~ti. Urmand poruncii ~i invataturii noastre. Ia~i. Alta data invata. care va Iasati copiii vo~tri nepedepsiti (la carte). 17. 28 Din Pomelnicul Manastirii Putna. pentru ca sa va slaveasca in veci.S F I N TI ~ I C UVI0 ~ I D I N S E C 0 L E L E XV II. Iar pe cuvio~ii parinti din Manastirea Putna ii sfatuia.Dumnezeu ne-a zidit pe noi ca sa ne bucuram de Dansul. Putina este truda. de vreme ce to ate sunt intru dansul nestaHitoare ~i ratarnice. ca sa ca~tigati dimpreuna cu dan~ii cununa ~i slava celor fericiti. numai intru Domnul 27 Din . pastorul eel bun: . Adica sa adapati cu cele preadulci ~i adapatoare ape ale vredniciei preote~ti turma cea cuvantatoare. de voie~ti a te mangaia. i~i pierde fericirea sa ~i se pagube~te pe sine. Zicea.Adunarea de multe invataturi". la venirea cea de a doua. parintilor. 9 . ~i acestea sunt neincetata rugaciune pentru mantuirea ~i iertarea sufletelor celor cuvantatoare.talantul eel bisericesc. ca eel ce-~i inchide ochii sai sa nu vada lumina ~i se impiedica· ~i pierde calea ~i i~i ca~tiga lui pierzare. 14.Rogu-va cu umilinta pe voi.Nu te bucura de nimic intru acest veac al plangerii ~i treditor. Pomeniti pe cei raposati parinti ~i frati ai no~tri in toata vremea. cata stridiciune ~i paguba pricinuie~te feciorilor vo~t. ca sa nu va leneviti pentru mantuirea voastra ~i a tuturor sufletelor' ci sa lucrati far a de lene ~i cu toata osardia la via cea de taina. zicand: . Iar care nu va socoti ca este tacut pentru Dumnezeu.

lata ca m-am lepadat ~i de mitropolie ~i de cinste ~i de toate ale acestei lumi. D. a fost calugar la Mfmastirea Putna. s-a retras din scaun. 1911. I. 78.Bucura-te intru Domnul ~i (ii) da Lui multumita. Pr. CUVIOSUL VARTOLOMEU MAZAREANUL Manastirea Putna (1710-1780) Cuviosul arhimandrit Vartolomeu Mazareanul . 543-549. de voie~ti ate bucura.". p. mo~ul sau. . te apara. Astfel. Dupa zece ani de duhovniceasca pastorie a Bisericii Moldovei. XLII (1966). numai intru Domnul te bucudi. ajunge tot aici ieromonah cu numele de Ghenadie. in rev.M. Apoi adauga ~i aceasta: .282 PATERICUL ROMANESC te mangaie. a mai trait inca 18 ani in smerenie ~i in aleasa nevointa. sanatate ~i viata. Uiudat. Arhiva ~i Pomelnicul ctitoricesc al Maniistirii Putna 29 . 19. Retdi. calugarindu-~i parintii. Te folosqte. cu cateva zile inainte de ob~tescul sfar~it. Bucure~ti.gandu-se la Manastirea Putna. imbraca ~i Prof.M. Idem. Dimitrie Nan. iar bucuria Domnului ramfme in veci. a dezvoltat mult ~coala duhovniceasca ~i a crescut numero~i ucenici. Se tragea din ora~ul Campulung-Moldovenesc. ca bucuria trupeasca degraba piere. 18. cu numele de Eftimie. di toate pentru tine le-au a~ezat drepte ~i milostive ~i neincetat poarta grija pentru sufletul tau. Elena. despre Vartolomeu Mllzareanul. anume Ioanichie. sora sa. a imbdicat marea schima. dandu-ti tarie. Apoi. numai focul jurl:imantului sa nu-l iau in cap ~i in suflet ~i socotiti ca suntem musafiri ai acestei lumi ~i in cealalta lume avem a trai ~i a raspunde de toate faptele noastre. te intelepte~te ~i te lumineaza spre tot lucrul bun. Toate le lucreaza pentru tine drepte ~i milostive. In acest timp a racut multe danii ~i innoiri la manastire. ~i astfel ~i-a dat sufletul cu pace in bratele Mantuitorului Hristos. 20. nr. tatal sau. Arhim. Bucure~ti 1905.a fost o mare personalitate duhovniceasca a monahismului romanesc" ~i eel mai prolific scriitor bisericesc din secolul XVIIJ2 9 . Maniistirea $i comuna Putna. zicand: . te acopera ~i intare~te sufletul tau. fiind silit de domnul tarii sa aprobe marirea darilor pentru popor ~i nevoind. marele ierarh. Vartolomeu Mazareanul. nascut intr-o familie care a odraslit alese figuri de preoti §i dilugari. la indemnul fiului.

rabdarea. caci era unul din cei mai invaJati calugari ai timpului sau ~i un cuvios povatuitor de suflete. in putin tirnp a devenit un ales povaJuitor de suflete ~i dascal preainvatat in ~coala de la Putna. Protosinghelul Vartolorneu ajunge egurnen. Apoi. cat ~i pentru preotie la sate. impodobe~te biserica voievodala cu ~atapeteasma ~i icoane noi ~i da o noua amploare Sihastriei de pe valea Putnei.cea mica". tunzandu-1 de tanar in schirna rnonahala. ~coala cea mare". sub egumenia sa. _\cesta i1 invata buna nevoinJa duhovniceasca. rara egal la acea vreme in Moldova. . _\stfel. pregatind sute de tineri. Jar adancul teologiei ~i invaJatura Sfintilor Parinti le deprinde in ~coala . arhimandrit ~i parinte duhovnicesc al Manastirii Putna. pe lfmga vechea ~coala zisa . Acum. urrneaza ~coala de la Putna ~i devin preoti de parohie. Voronet. psaltichia. imbogaJe~te biblioteca cu manuscrise de valoare. care forrneaza ternelia rnantuirii. Humor. El rnare~te numarul calugarilor ~i al duhovnicilor. iar fratii sai. Intre anii 1774-1776 ~erceteaza ~colile manastire~ti de la MoldoviJa. Manastirea Putna de~teapta multe suflete pe calea mantuirii ~i creeaza o atmosfera de innoire duhovniceasca in Moldova de Nord. episcope§ti ~i manastire§ti" din Moldova. arhimandritul Vartolorneu este numit . Tanarul Vasile a fost chernat de Hristos din copilarie la nevoinJa duhovniceasca. retorica ~i o limba straina. cat ~i nevointa vieJii monahale. Aici invatau numero~i tineri. Adica un fel de parinte duhovnicesc §i supraveghetor al invatamantului bisericesc ~i manastiresc. Intre anii 1740-1757. Aici devine ucenic ~i invatacel al ierornonahului Antonie. el a fost sufletul acestei ~coli. rugaciunea ~i ascultarea. biserica ~i citirea cartilor sfinte.indrepHitor al ~coalelor domne~ti. a~a-numita . Teodor ~i Nicolae. atat dogmele credintei ortodoxe. In anul 1750. atat pentru calugarie. Nu ?U!ini duhovnici. viata duhovniceasca din Putna capata un nou avant. un fel de academie teologica romaneasca. In anul 1757 face un scurt pelerinaj la manastirile din Rusia ~i devine mernbru onorific al Acaderniei Teologice din Kiev. srnerenia. egumeni. scrie ~i traduce numeroase carti biserice~ti.SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE XVII-XVIII 283 ea schirna rnonahaUi. in ob~tea Manastirii Putna. Ierornonahul Antonie i-a fost na~ de calugarie rnonahului Yartolorneu. fiind hirotonit preN. Apoi. Nearnt ~i ~itropolia din Ia~i. intemeiaza. pe care o povaJuie~te cu multa pricepere pana in anul 1763. ierarhi §i dregatori de tara i1 aveau de sfetnic ~i Juhovnic. intors din nou la Manastirea Putna. In acest timp.cea mica". care exista in manastire.. randuind bine slujbele bisericii. un vestit dascal ~i povatuitor de suflete. Cuno~tea din farnilie lirnba slavona ~i iubea rnult lini~tea.

amintim: Letopiseful de la zidirea lumii (un fel de Hronograf). se intretinea numai din mila credincio~ilor. dupa Sfantul Dimitrie al Rostovului. Taranii de Ia camp trimiteau alimente. in anul 1712. Condica sfintei Manastiri Voroneful (1775). implinind cu frica de Dumnezeu aceasta ascultare. imbracaminte. a fost calauzit de Duhul Sfant sa mearga la Schitul Sihastria Putnei. acest neobosit sihastru a fost iconom al Sihastriei Putnei. Ca ucenic al egumenului Dosoftei.284 PATERICUL ROMANESC Arhimandritul Vartolomeu Mazareanul a fost ~i un neintrecut scriitor ~i traducator de carti patristice ~i biserice~ti. invafaturile Cuvio~ilor Dorotei # Efrem Sirul. Dintre traduceri se amintesc: Scara Sfantului loan Scararul. iar in anul 1728 este hirotonit preot ~i tuns schimonah. Apoftegmata. Condica Manastirii Precista din Roman. ceara ~i untdelemn pentru biserica. Condica Manastirii Sfantul /lie de Langa Suceava. Condica sfintei Manastiri Humor (1776). tradusa in anul 1766 la cererea ieromonahului Varlaam de la Mfmastirea Bisericani. numeroase vieti de sfinti. la Manastirea Solca. Primii ani de ucenicie i-a tacut la Schitul Ora~ani din apropiere. mai traind putin. iar smeritii siha~tri din munte se rugau pentru ei ~i pentru tara. Era originar din judetul Boto~ani. A~a s-a nevoit ~i s-a jertfit pentru folosul ~i mantuirea multora Cuviosul ~i neobositul arhimandrit Vartolomeu de la Putna. Dupa mai multi ani de ascultare ~i nevointa. invi'ifatura dulce sau Livada fnjlorita. ziua ~i noaptea. Jar dintre cartile compuse de el. vin. prin mainile Cuviosului Sila. in anul 1770. adica scurte cuvinte retorice ~i morale (1755) ~i altele. Letopiseful Moldovei (1769). Apoi. 1490 etc. CUVIOSUL SILA IEROSCHIMONAHUL Egumen al Schitului Sihastria Putnei (t1781) Ieroschimonahul Sila a fost eel mai renumit egumen al Sihastriei Putnei. Apoi. ravnind o viata duhovniceasca mai inalta. Timp de 30 de ani. schimonahul Sila se ostenea mult. tanarul osta~ al lui Hristos prime~te tunderea in calugarie. I . a adormit cu nadejdea invierii in anul 1780 ~i a fost inmormantat la manastirea de metanie. atat cu slujba bisericii §i cu implinirea randuielii sihastre~ti. cat §i cu aprovizionarea schitului cu hrana ~i cele de nevoie. Ca neavand schitul nici un fel de avere. Uricul lui !jtefan eel Mare din 16 martie.

moa~tele Sfantului Mucenic loan eel Nou. Pe toti ii povatuia cu inielepciune pe calea mantuirii. Cuviosul Sila a pus egumen in locul sau pe ieroschimonahul Natan. ieromonahul Dosoftei Herescu. in anul 1781. nici descurajfmdu-i.Cei din urma siha~tri ai Bucovinei. Egumenul Sila a innoit viata duhovniceasca in Sihastria Putnei. Simion Reli. eel ce a reu~it sa aduca din Polonia la Suceava. dupa ocuparea Moldovei de Nord de clitre austrieci. Pr. ::p. inmultind numarul smeritilor siha~tri ~i desavar~ind intre toti legatura nemuritoare a dragostei. Egumenul Sila. la 1 martie. ieroschimonahul Sila este considerat un mare ctitor al Sihastriei Putnee0 • Dupa 70 de ani de nevointa duhovniceasca in Schitul Sihastria Putnei. Cuviosul Sila a fost ales parinte duhovnicesc al Sihastriei Putnei. in anul 1756. egumeni ~i arhierei.smeritul intre ieromonahi Natanail Dreteanul. Bucure~ti. cu icoane ~i cu toate . El a innoit in intregime acest schit. nici in nepasarea sufleteasca Iasandu-i. a impodobit biserica cu catapeteasma. 1905. pivnite. De asemenea.Scara Sfantului loan din Sinai". chilii. precum ~i de monahi. iar altii. zidind din piatra o biserica noua. Arhiva ~i Pomelnicul schitului Sihilstria Putnei 30 . In anul 1776. Cenlliuti. harnici caligrafi ~i scriitori de carti. Miinastirea ~i comuna Putna. 1926. Pr. Cuviosul Sila era ~i un vestit duhovnic cautat de multi credincio~i de prin sate.Buna-Vestire" a fost sfintita de mitropolitul Moldovei. livada de meri ~i zid de jur-imprejur. trapeza.Pomelnicul critorilor sfintei Sihastrii a Putnei" (1768). Jacob Putneanul.podoabele ~i rrebuintele ce i se cuvin casei lui Dumnezeu".SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE XVII-XVIII 285 Raposand egumenul Dosoftei in anul 1753. iar . cerand scutire de dari ~i aparand vechile drepturi ale schitului. noua biserica cu hramul . iar intre anii 1750-1789 a fost episcop de Radauti ~i mitropolit al Bucovinei. a copiat din nou Pomelnicul Manastirii Putna. cit. Dintre ace~tia se aminte~te ieroschimonahul Natan. in anul 1783. Unul din ucenicii sai. Un alt sihastru a scris . Atunci batrftnul egumen a racut o plangere catre imparat. Sihastria Putnei era supusa la bir ~i nu mai avea voie sa aduca ajutoare din Jara. In anul 1758. in locul bisericutei de lemn. fiind amenintata cu pustiirea. Pentru toate acestea. care a scris cu binecuvantarea egumenului . Din Bucovina vremurilor grele .. care se nevoia in aceasta sihastrie. a ajuns in 1747 egumen al Manastirii Putna. precum ~i o lucrare originala intitulaHi . iar el ~i-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului. Unii dintre ei erau lucratori ai rugaciunii lui Hristos. siha~tri.Calugaria" (1770). 1770. duhovnicul de la Pa~cani". ci~mea de apa. Dimitrie Nan.

286 PATERICUL ROMANESC IEROSCHIMONAHUL NATAN Schitul Sihastria Putnei (t1783) Dupa retragerea Cuviosului Sila din egumenia Schitului Sihastria Putnei. in putina vreme. §i-a dat sufletul in. in jurul anului 17 49.mainile Domnului. ca semn al sfinteniei ~i binecuvantarii. §i a fost inmormantat lfmga altarul bisericii. Viata Acest mare sihastru era impreuna nevoitor §i sfetnic al staretului Paisie de la Neamt. egumen. sfintele slujbe de zi §i de noapte se savar§eau regulat §i necontenit. iar capul sau. De aceea. in chip minunat. Inainte de a intra in nevointa monahala. Apoi. . Sfintele sale moa~te. schimonahul Avramie. a fost guvernator al unei provincii din Rusia. dupa trei ani de egumenie. Cuviosul Natan. Fiind batrfm ~i bolnav. poarta o cruce. Lipsita de personal §i de cele necesare vietii. descoperite recent. ucenicul sau. Mica ob§te a Schitului Sihastria Putnei era fermata din cativa calugari batrani. CUVIOSUL ONUFRIE PUSTNICUL Schitul Sihastria Voronei (t1789) a. Ocuparea Bucovinei de catre Imperiul Austro-Ungar a dus. La inceput s-a nevoit in Schitul Poi ana Voronei. la desfiintarea aproape in intregime a manastirilor §i schiturilor din partea de nord a Moldovei. ieromonahul Silvestru §i monahii Arsenie §i Teo fan. care a urmat la egumenia schitului dupa Cuviosul Sila. retragandu-se la lini~te in codrii din jurul Schitului Sihastria Voronei. insa. §i anume: ieroschimonahul Natan. fiind de o masura §i de o varsta cu dansul. ieroschimonahul Natan. a ajuns sihastru desavar~it ~i s-a odihnit cu pace in vara anului 1789. sunt impodobite de buna mireasma duhovniceasca. 1781. aceasta sihastrie t§i traia la sfar§itul secolului al XVIII-lea ultimii ani. Printre acestea se numara §i Schitul Sihastria Putnei. 1783. nu a putut reinnoi mai mult aceasta sihastrie. Cuviosul Natan. la 26 decembrie. a luat conducerea acestei sihastrii. duhovnicul Paisie. din 10 martie.

Fapte §i cuvinte de invatatura 1.X V II I 287 b.:. moa~tele . avea mare bucurie ~i mangaiere duhovni. savar~ind calatoria acestei vieti ~i cunoscand dinainte ceasul :nutarii sale.::. Dobandise inca ~i darul !acrimilor ~i. ~i-a dat fericitul sau suflet in bratele lui Hristos ~i a fost ::liilormantat alaturi de chilie. in tacere ~i neincetata rugaciune.:easca. in anul 1764.indecat de boala. auzind de marii siha~tri moldoveni din Poiana ~i Voronei ~i fiind chemat de Hristos. care veneau Ia mormantul lui. 2. 4. mergand la vanatoare in padurile Voronei. Cuviosul Onufrie. a luat cateva mere cazute jos pe ~ormantul cuviosului. credincio~ii din partea locului il cinsteau . Despre acestea se xriu urmatoarele pe sicria~ul in care se pastreaza: ~odrii . fiindu-i sete. Cuviosul Onufrie era slujitor ales al . ajungand racator de minuni ~i inainte·. pe un sfant pe pustnicul Onufrie. Si atfn de mult a crescut in viata duhovniceasca.irii. Cea mai aleasa fapta buna a Cuviosului Onufrie era neincetata ~gaciune. racandu-~i chilie din lemn ~i pamant.. cu harul lui Hristos. azator. Cu\"iosul Onufrie s-a retras Ia pustie in codrii seculari ai Sihastriei Voronei.: au fost a~ezate in altarul bisericii din Sihastria Voronei. bland ~i cuno~tea mai mult decat toti ispitele vrajma~ului. a ajuns pana la chilia marelui sihastru Onufrie.. un boier din sfatul . care avea o fiica bolnava de epilepsie. Din acestea mancand acasa copila bolnava. Din aceasta pricina. Iar din anul 1856.·. pe care in purina vreme o deprinsese in chip desavar~it.:::1ste in altarul bisericii din Manastirea Vorona. dupa voia lui Dumnezeu. in livada sub un mar. Deci. mai mult de 25 de ani. unde s-a nevoit. in anul 1846 i s-au scos din mormant moa~tele ~i s-au a~ezat cu . Iar nevointa lui ~ra desavar~ita ascultare. Invrednicindu-se de darul preotiei. In ob~tea schitului din Poiana Voronei nu era in acea vreme un lucrator al rugaciunii lui Esus mai iscusit ca smeritul schimonah Onufrie. a intrat in ob~tea acestui schit. Insa despre toate acestea nu vorbea niciodata nimanui. s-a nevoit singur in ne~tiute osteneli duhovnice~ti timp de 25 de ani. se :aceau sanato~i. 6. indata s-a ·. Astfel. Auzindu-se pana la mitropolit ~i la domnul tarii despre Cuviosul Onufrie. --\colo.:. Si era intelept :n cuvant. 5.:elor sfinte ~i duhovnic al multor siha~tri din padurile Voronei. Apoi.S F I N TI SI C UVI0 SI D I N S E C 0 L E L E X V II . incat toti se foloseau de trairea :ui ~i ii cereau sa se roage pentru ei. Mancare primea dupa apusul soarelui. 3. pentru cuvant de folos. iar noaptea atipea pe scaun pana la doua sau trei ore. ::mmele lui se facuse cunoscut peste tot ~i insu~i staretul Paisie il cerceta din :imp in timp. Fiind incredintat prin oarecare semne dumnezeie~ti. Asemenea ~i alti bolnavi. Odata.

De atunci. scotandu-le afara. ~i. aducandu-le la manastire. p. In anul 1747. indata s-a spart sicriul ~i au cazut jos in altar. Boto~ani. a fost ales episcop al Radautilor. in care arata de cand a raposat cuviosul: 57 de ani in mormant. este numit episcop al Bucovinei. Deci. In vremea egumeniei parintelui Rafail. impreuna cu tot poporul Moldovei. apucandu-le rara evlavie. ~i aceste oase de atunci stau neingropate pana acum" 31 • 7. AI. ni s-a poruncit sa facem panihida pentru cuvios in fiinta domnitorului. In anul 1781 §i-a mutat scaunul la Cernauti. mai 9. Toate erau invaluite cu mu~chi de pamant ~i. care 1-a calugarit ~i 1-a racut preot. iar la 4 iulie. domnitorul tarii. arhimandrit ~i stareJ al Manastirii Vorona. unde s-au nevoit multi din parintii calugari. pe mo~ia acestei manastiri.288 PATERICUL ROMANESC . la noi la manastire aici. ieromonahul Dosoftei este numit egumen al Manastirii Putna. EPISCOPUL DOSOFTEI HERESCU Episcopia Radautilor (1710-1789) Episcopul Dosoftei Herescu. cand au venit inaltimea sa Mihail. 1922. 1750. ~i aceasta nu ne este cunoscut cum s-au inteles sfintia sa Rafael staretul cu domnitorul din pricina dezgroparii oaselor Cuviosului Onufrie. am inceput a sap a mormantul ~i la o adancime de patru palme am aflat oasele. Onufrie. eparhie pe care o pastore~te cu multa frica de Dumnezeu ~i intelepciune. nimeni nu a mai indraznit sale scoata din sfantul altar. era ucenicul Cuviosului Sila. 1846. 1783. in fundul mo~iei. era intristat ca 31 Pr. un ierodiacon a adus mai multi credincio~i sa se inchine la Schitul Sihastria Voronei. Simionescu. In zilele noastre. se gase~te o sihastrie de o suma de bani insemnata. la cap am aflat o lespegioara de piatra. ci deodata m-am pomenit cu o porunca in care mi se poruncea ca eu dimpreuna cu parintii duhovnici Gavriil. In anul 1846. de loc din Bucovina. Dar inteleptul episcop Dosoftei. Irinarh ~i Onisifor ~i un vataf batran sa ajungem pe taina la numita Sihastrie mai din sus. voind sa arate moa~tele Cuviosului Onufrie ~i. Jstoricul Mtmastirii Vorona. nascut in 1710. fiind foarte iubit de preoti ~i de popor. ca nu era niciodata voia cuviosului sa fie laudat ~i vazut de oameni. din care eel mai insemnat s-a aflat parintele nostru. iar la 13 noiembrie. spre hotar in padure. 24-25 . Mergand. vestitul egumen al Schitului Sihastria Putnei.

in anul 1686. 1789. la data de 22 ianuarie. IEROSCHIMONAHUL PAISIE Schitul Sihastria Putnei (t1790) Acest ieroschimonah a fost ultimul egumen al Sihastriei Putnei. Sfintele moa~te au sosit in cetatea Sucevei la praznicul Inal!arii Sfintei Cruci. trecand losif. Cu voia lui Dumnezeu. prin credinta §i curajul sau. prin Suceava. sa multumim bunului Dumnezeu pentru aducerea din surghiun a sfintelor moa~te facatoare de minuni ale Sfantului loan eel Nou de la Suceava. Ucenic al aceluia§i egumen. dupa care schitul a dimas pustiu ~i ruinat aproape doua secole. Dar sa nu uitam ca fericitul episcop Dosoftei Herescu a contribuit eel mai mult. petrecand anii vietii sale numai in rugaciune. Dosoftei Herescu. lar in aceasta zi le-au actus in localitatea ltcani. ca ~i inainta§ii sai. Ajungand la adanci batraneti. langa Suceava. Se cuvine. in Galitia poloneza. de armatele lui loan Sobieski. la reintoarcerea acestui odor de mare pret in pamantul tarii noastre. luand sfintele moa~te. la Zolkiev (Jolcova). De aici au fost duse in Catedrala mitropolitana din Suceava. avand in frunte pe episcopul Dosoftei al Cernautilor. cu preoti ~i episcopi. unde au stat pana la 8 septembrie. Obtinand invoirea imparatului ~i avand tot sprijinul imparatesc. le-a a~ezat intr-o careta insotita de garda militara ~i a~a au fost aduse din sat in sat pana la Cernauti. fiind inmormantat la Horecea-Cernauti. deci. cu faclii aprinse ~i in sunetul clopotelor din tot ora~ul. fiind luate. imparatul Austriei. din cauza ocupatiei austro-ungare ~i a vremurilor vitrege din zilele noastre. Din ziua aceea pana astazi.S F I N TI moa~tele ~ I CUVI0 ~ I DIN SEC0 LELE XVII-XVIII 289 Sfantului loan eel Nou de la Suceava stateau in surghiun de 97 de ani. impreuna cu mitropolitul Dosoftei al Moldovei. episcopul Dosoftei a trimis o delegatie la Zolkiev (Jolcova) ~i. i-a cerut aprobarea de reintoarcere a· sfintelor moa~te din Polonia in catedrala Sucevei. de boli. de seceta ~i de vazuti ~i nevazuti vrajma~i. in ziua de 14 septembrie. Evlaviosul egumen Paisie avea o viata sfanta. moa~tele Sfantului loan eel Nou strajuiesc cetatea Sucevei ~i pazesc tara Moldovei de primejdii. Cuviosul Paisie a povatuit acest schit intre anii 1783 1790. in post ~i in cugetarea la cele . Sila. anul mantuirii 1783. evlaviosul episcop Dosoftei al Cernautilor ~i Bucovinei ~i-a dat sufletul cu pace in mainile marelui Arhiereu Iisus Hristos. cu mult popor. episcopul de Ractauti. impacat cu sine §i cu Dumnezeu.

stareful Mimastirii NeamJ. Paisie. loan Ivan ~i Pr. un desavlir~it monah roman. in rev. Diac. dar. .1-2. Manlistirea Neamt. Cuviosul Paisie eel Mare. I. ~i se pastreaza in altarul bisericii reinnoite in intregime in ultimii ani. Petru era al unsprezecelea copil din cei doisprezece frati. ' Ajungand la sfar~itul zilelor sale. D. Tatal sau era preot la catedrala ora~ului. Umbland din loc in loc. 1996. nr. ~i au diposat la valeatul 1790". cu o putere harica deosebita.B. Sc. De aceea. faptele ~i cuvintele de invlitliturli ale Cuviosului Paisie de Ia Neamt au fost extrase din: Schim.1 7 9 4 ) 32 a. 162-191. Sfintele sale moa~te sunt galbene ~i binemirositoare. p. in fata prigoanei catolice. pe a carui piatra de mormant scrie: . Dupa toate probabilitatile era de origine moldovean. El s-a nascut la 21 decembrie. din pricina deselor navaliri otomane ~i tatare~ti. 1836 (reeditatli in 1935). catolicii raceau mari eforturi sa converteasca la catolicism satele ~i ora~ele ortodoxe romane~ti. ed. 1722. David. Cetvericov. impreuna cu toti cuvio~ii ~i dreptii neamului romanesc. Manlistirea Neamt. Porcescu.R. S. Doamne. prof. Natan ~i Paisie. an XCIII. Viata Cuviosul Paisie de la Neamt a fost unul dintre cei mai mari stareti pe care i-a avut monahismul nostru romanesc. Manlistirea Neamt. in Poltava. Fiul lui Dumnezeu. poate chiar din neamul Cantemire~tilor. numara in ceata sfintilor Tai pe cuvio~ii parinti Sila. 1981 . ~i-a dat sufletul cu pace in mainile Domnului.290 PATERICUL ROMANESC dumnezeie~ti. ViaJa ~i nevoinJele fericitului Parintele nostru Paisie. fiind sfintita la 29 septembrie. 32 Viata. Iisuse Hristoase. bunicii sai s-au stramutat ~i stabilit in ora~ul Poltava din Malorusia. Ajungand Bucovina ortodoxa din Moldova de Nord sub ocupatie catolidi ~i desfiintand majoritatea manastirilor din aceasta parte.Aici odihnesc oasele robului lui Dumnezeu. Paisie ieroschimonahul. din parinti foarte evlavio~i.". 1975. SF ANTUL PAIS IE DE LA NEAMT Mare staret al Manastirii Neamt (1 7 2 2 . 1940.O. fiind inmormantat langa naos. ed. in aceasHi casa binecuvantata. ieroschimonahul Paisie indemna poporul ortodox sa-~i pastreze cu sfintenie dreapta credinta ~i sa nu se teama a marturisi pe Hristos cu cuvantul ~i cu fapta. P. Platon. Cuviosul Paisie a depus mari eforturi de aparare a Ortodoxiei in Bucovina de Nord.

Aici se nevoiau nu putini calugari maloru~i. i se da Schitul Sfantul Prooroc Hie. rasoforul Platon.X V II I 291 Ramanfmd orfan de tata. stareti. de frica turcilor. smeritul Paisie incepe sa primeasca ucenici. 1775. este dat de mama sa la studii. dandu-i numele de Paisie. Manastirea Neamt. atat de necesar pentru sufletul sau. In anul 1750. care stapaneau Athosul ~i tarile balcanice. In vara anului 1746.S F I N TI SI C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V II . in toamna anului 1739.se muta la odihna cea ve~nica. staretul Vasile il dilugare~te pe pustnicul Platon. Cuviosul Paisie .Ramnicu-Sarat. in fiecare an. Biserica Ortodoxa Romana 1-a trecut in randul sfintilor ~i i se face pomenirea la 15 noiembrie. intr-o zi de miercuri. pe apa Buzaului. Pentru sfintenia vietii lui. accepta preotia §i petrece in Athos in total ~aptesprezece ani. organizeaza ob~tea dupa randuiala Sfantului Munte. . la Academia Movileana din Kiev. Din acest an. cand avea doar ~aptesprezece ani. Apoi se muta la Schitul Carnul. in anul 1735. Dupa patru ani de studii. El se simtea chemat la nevointa calugareasca. la Vecernie. ~i este inmormantat in gropnita bisericii voievodale. trece in Moldova in anul 1745. Aici face numeroase traduceri din operele Sfintilor Parinti. pleaca la Athos ~i traie~te un timp in singuratate. Petru porne~te in cautarea unei manastiri ~i a unui duhovnic bun. In vara anului 1779 se stramuta pentru ultima data in marea lavra a Moldovei. cum se vede pana astazi. pana la 14 octombrie. printre care ~i Lavra Pecersca. marele stareJ al Manastirii Neamt. Cuviosul Paisie petrece ultimii cincisprezece ani cei mai rodnici din toata viata sa. indemnat de Duhul Sfant. Timp de 7 ani ratace~te in mai multe schituri ~i manastiri. Aici i se incredinteaza Manastirea Dragomirna. La 15 noiembrie.Cuviosul Paisie lasa 150 de calugari la Dragomirna ~i vine la Manastirea Secu. In toamna anului 1775. datorita ocuparii Bucovinei de austro-ungari. In Manastirea Medvedeschi este facut rasofor cu numele de Platon. In vara anului 1763. deprinde pe multi ucenici sa practice rugaciunea lui Iisus ~i intretine relatii duhovnice~ti cu multe manastiri. In Manastirea Neamt. Platon se stabile§te la Schitul Trestieni . Negasind odihna ~i lini~te duhovniceasca in manastirile ucrainene. insotit de 200 de calugari.numit in slavona Velicikovschi . duhovnici. in varsta de 72 de ani. pustnici. episcopi ~i dregatori. sufletul sau nu-~i gasea odihna in lume. 1794. unde se nevoie~te 12 ani. formand o ob~te de 350 de dilugari. staretul Paisie vine in Moldova cu cei 64 de ucenici ai sai. unde se afla ~i pustnicul Onufrie. formeaza un sobor foarte numeros de aproape 700 de calugari. in preajma Manastirii Pantocrator.

dupa ce Cuviosul Paisie ajunge staretla Manastirea Neamt. ca sa nu se imbolnaveasca de stomac. a spus rasoforului Platon ca peste purine zile va veni marele staret Vasile de la Poiana Marului in Schitul Trestieni ~i. spre Duminica. Fapte ~i cuvinte de invatatura 1. atat era de patrons de frica de Dumnezeu. ne~tiind sa potriveasca focul. cerandu-~i cu lacrimi iertare. Cand s-a de~teptat. toata painea a ars pe vatra. 2. Intr-o toamna. multumindu-i. 3. Dar ucenicul. toata ziua manca struguri. mult slabind ca dupa o boala. spunea ucenicilor sai: . Mai tarziu. biruindu-se de lacomie. 5. cerandu-~i in genunchi iertare de la parinti. ei vor ajunge sa izbuteasca in orice lucru. dar in cuptor. a fost randuit de egumen la buditarie. a fost certat de egumen. Dar el. anume Dosoftei. poruncindu-i sa nu manfmce struguri decat dupa masa. a plans de mahnire in toaHi ziua aceea. fiind neinvatat a face mancare ~i firav cu trupul. venindu-i un frate in ajutor. 1-a framantat din nou. cerandu-~i iertare. ru~inandu-se. In alta zi a fost randuit sa faca paine la brutarie. Spuneau parintii din schit despre Platon ~i acest lucru vrednic de ~tiut: Intr-o noapte.Parinte Dosoftei. Din ziua aceea. de mare mahnire. Atunci. sa aiba rabdare ca. ne~tiind cum sa prepare aluatul ~i neavand putere sa-l framfmte cat trebuie. a inceput a plange ~i s-a intors la chilie. a varsat din gre~eala mancarea toata. 4. ca ~i eu am fost la fel. .292 PATERICUL ROMANESC b. egumenul schitului 1-a randuit pe Platon sa pazeasca via. Platon a adormit a~a de tare. slujba era pe la jumatate.Dumnezeu sa-ti ajute.Fiilor. Nevoindu-se rasoforul Platon in Schitul Trestieni. Atunci. Caci. intr-o zi n-a fiert bucatele indeajuns. rasoforul Platon. cu ajutorul lui Dumnezeu ~i cu sarguinta. Iar a doua zi s-a ru~inat sa mai mearga la Sfanta Liturghie ~i la trapeza cu fratii. ci ~edea in chilie plangand. cei ce vin in ob~tea noastra sa nu se descurajeze vazandu-~i nepriceperea lor in unele ascu!Hiri. ~i-a marturisit gre~eala neascultarii. caci nu sunt vrednic de o treapta a~a de mare. ca nu a mai auzit clopotul de Utrenie. daca il va vedea a~a tanar ~i ager la minte. i-a zis: . eu pana la moarte a~ dori sa raman simplu monah. . De aceea. Ci. frate!. Un schimonah. Platon. i-a adaugat batranul. Insa ~i aici a patimit aceea~i ispita. iar la masa nu mai gusta nimic. Apoi. iar cand sa dea vasele jos de pe foe. il va sili sa primeasca preotia. pentru care a plans mult. Atunci. aluatul n-a mai dospit. Atunci Platon.

staretul Vasile 1-a calugarit pe . s-a retras in pustie.ca nu cumva parintii moldoveni sa-l sileasca sa primeasca preojia". negasind un duhovnic dupa dorinta lui. Dar. Dar eel ce cade catre Hristos cu credinta ~i cu dragoste. Neincetat se indeletnicea cu citirea Sfintei Scripturi ~i cantarea psalmilor.\1unte marele staret Vasile de la Poiana Marului ~i a zabovit cateva zile la chilia fericitului Platon. Nevointa fericitului Platon in singuratate era destul de grea ~i anevoioasa. 7. Caci. din dragoste catre Dumnezeu. dupa ce i-a vorbit batranul despre patimile trupe~ti ~i suflete~ti ~i despre luptele cele cu vicle~ug ale diavolilor. . zdrobirea inimii ~i smerenie necontenita pentru Hristos. Marturii ale acestui lucru sunt lacrimile neratarnice izvorate din marea dragoste. cu purtarea de grija a lui Dumnezeu. in lacrimi ~i priveghere ziua ~i noaptea. ~i acelea foarte vechi. afara de sambete. rasoforul Platon a plecat la Sfantul Munte. Avea doar o dulama ~i o rasa. nu s-ar fi mantuit nici unul din sfinti. la Cuviosul Onufrie. Mancare primea o data la doua zile ~i atunci numai pesmeti ~i apa. Traia numai din pomana. ca sa se poaHi de~tepta la Utrenie. De multe ori.S F I N TI SI C U V I 0 ~ I D I N S E C 0 L E L E XV I I . cu smerenie ~i lacrimi. In acea vreme.se bucura bogatul de bogatia lui. umbla prin toate manastirile ~i sihastriile sa-~i gaseasca un iscusit povatuitor. a adaugat la urma ~i acestea: . umbla descult chiar ~i iarna ~i rara cama~a pe el. barbat ales ~i plin de dar. pentru a-i cere cuvant de folos. in rugaciune ~i citirea Sfintilor Parinti. aceluia i se dau mangaieri ~i negdlite bucurii. omul devine nesimtitor catre bunurile lumii acesteia. Odata. caci nu avea nimic intr-insa. 6. Sosind Platon in Muntele Athos. ci ~ezand pe un sdiunel. rasoforul Platon nu mai dormea culcat pe pat. Dar smeritul Platon se bucura de saracia lui. Nici u~a chiliei sale nu o incuia vreodata cand pleca undeva. se ducea adesea in pustie. Iar saracia lui era covar~itoare.Dadi n-ar apara Hristos pe poporul Sau. precum . Nevoindu-se smeritul Platon la Schitul Carnul. 9. Dupa patru ani de nevointa duhovniceasca in Moldova. rara numai cuvintele Sfintilor Parinti pe care le imprumuta de la manastiri. 10. pace ~i dragoste fierbinte catre Dumnezeu.X V I I I 293 multa vreme. din pricina lipsei. Duminici ~i praznice. dupa cum singur marturisea mai tarziu. a venit in Sfamul . ca sa scape de hirotonie. nevoindu-se singur patru ani de zile in multa nevoie ~i osteneala. Iar la rugamintea lui. 8.

unii din ei zic: munca pentru noi in§ine ne dadea ravna §i harnicie. pentru ca §i-au ales un chip de viata care nu este dupa masura puterilor lor. parerea de sine. punandu-i numele de Paisie. traie§te singur §i se conduce singur dupa voia sa. iar mandria. Spunea iara§i staretul Vasile: I . Deci. stapanesc pe cei ce traiesc in singuratate. prietene. Apoi. al treilea este nevointa de unul singur in pustie. viclenia §i altele asemenea ingamfii §i fac pe om trufa§.Schimnicia inainte de vreme este pricina de mandrie. dupa cuvantul Sfantului Varsanufie.294 PATERICUL ROMANESC Platon. iar cand Iucram pentru frati. zicand: . da monahului ravna la tot lucrul. spunea marele staret. De aceea. Ca traiul singuratic aduce nu putina vatamare celui patima§. sa te rogi inaintea Domnului §i sa te cureti in toata ziua. oare ca aceste vorbe ale tale mai mult te ru§ineaza decat te indreptatesc? Pentru di §i Parintii Bisericii au spus ca celor tineri le este de folos sa se piece. Iara§i zicea Cuviosul Vasile catre ucenicul sau. li se pare grea viata de ob§te. 15.Toata viata monahiceasca se imparte in trei parti: intai viata de ob§te. Petrecerea in viata de ob§te. atunci in ce se bizuie eel ce indrazne§te la aceasta lupta singuratica? Nu este mai bine oare a pastra tacerea in doi sau in trei pe drumul imparatesc? 13. Dar §tii tu. decat sa poqi in tine trufia §i parerea de sineti. numita §i calea imparateasca sau de mijloc. ci ni§te samavolnici. unii clHugari §i-au nascocit al patrulea fel de randuialll monahiceasca. Apoi biitranul 1-a sfiituit pe ucenicul sau sa lase nevointa pustniceasca §i sa-§i aleaga calea imparateasca. potrivita numai barbatilor sfinti §i desavar§iti. avand toate in comun. ca sa rna feresc de grairea de§arta §i de osandirea altuia". sa-ti cuno§ti slabiciunea §i masura ta. lepadand ascultarea ob§teasca. sa te caie§ti. in timpul de fata insa. Ace§tia nu sunt adevarati pustnici. care.Eu de aceea traiesc singur. al doilea petrecerea in doi sau in trei. Aici nu au loc iubirea de sine §i partinirea.Mai bine este sa traie§ti impreuna cu un frate. Iara§i adauga staretul Vasile: . Celor ce au trait la inceput in viata de sine. sa le ascunzi cu viclenie §i sa te hrane§ti cu traiul singuratic. se ivesc numaidecat lenea §i cartirea. 14. dupa porunca Domnului. Fiecare i§i face chilie unde ii place. dadi pe eel slab schimnicia il duce la mandrie. 11. nici eu sa nu fiu suparat de altul. de obicei. Paisie: . Unii dintre ace§tia zic: . prin harullui Hristos. 12. de§i i se impotrive§te satana. ca sa nu supar pe fratele meu.

21. Pe langa participarea zilnica la slujbele biserice~ti. ca ajung una sau doua carti pentru mantuirea sufletului. De aceea. care petrecea in Manastirea Pantocrator. dar el nu voia. Atunci. Cuviosul Paisie varsa multe lacrimi cand savar~ea Sfanta Liturghie.Sa nu zici. sacrificand pentru somn pana la trei ceasuri. petrecand mai multi la un loc. :fara graba. alta ii spune de ascultare. din iubire de Dumnezeu. socotindu-se nevrednic. iar alta 11 indeamna clHre iubirea de . 17. A~a il invata Cuviosul Vasile dupa calugarie pe Cuviosul Paisie. Se spunea des pre ob~tea Cuviosului Paisie de la Schitul Sfantul Ilie ca petrecea in mare lipsa materiaUi. la citirea ~i transcrierea cartilor Sfintilor Parinti. tu nu ~tii unde duce neascultarea? Auzind aceste cuvinte. Si se foloseau toti vazand pe Paisie slujind in limba greaca. sa tinem calea imparateasca. Doar nici albina nu aduna miere dintr-o singura floare. fratimea se indeletnicea ~i cu lucrul mainilor. neputincio~ii. se cuvine ca noi. Se spunea despre fericitul staret ca ~i el insu~i se ostenea. duceau mare lipsa de preot. iar noaptea. dar in desavar~ita armonie ~i ravna duhovniceasca. fiind patruns de dumnezeiasca dragoste.S F I N TI SI CUVI0 SI D I N S E C 0 L E L E XV II . care 11 invinuia de oarecare lucruri: .Cum poti tu sa inveti pe frati sa asculte ~i sa-~i taie voia. dupa sfatul staretului Vasile. cu nespusa evlavie. A~a este ~i eel ce cite~te cartile Sfintilor Parinti. lata ce dispunde el staretului Atanasie.Cel ce traie~te singuratic lucreaza numai pentru sine. Paisie s-a supus voii parintilor ~i a primit preotia. in felul acesta ~i ispitele le vom birui ~i de pacatul iubirii de sine ne vom izbavi. Staretul Paisie iubea foarte mult citirea operelor Sfintilor Parinti. in deplina dragoste. Iar eel ce traie~te in ob~te lucreaza numai pentru Domnul. Oare. Incepand fericitul Paisie sa primeasca in jurul sau mai multi frati.X V I II 295 . 19. de smerenie ~i rabdare. Deci. cand tu nu iaci ascultare ~i respingi lacrimile atator oameni? Vadit lucru este ca tu iube~ti voia ta ~i crezi mintii tale mai mult decat vorbelor celor mai batrani cu anii ~i cu mintea. 18. unii din batranii Muntelui Athos au zis cuviosului: . Una il invata dreapta credintai alta ii vorbe~te de tacere ~i rugaciune. smerenie ~i tacere. ziua la facerea de linguri. Patriarhul Serafim. Spuneau iara~i ucenicii lui ca in toata viata sa. ci din multe. parinte Atanasie. 16. cu fata stropita de lacrimi ~i absorbit cu totul de sfanta slujba. din iubire de sine. 11 chema pe staretul Paisie in lavra de cateva ori pe an pentru a sluji Sfanta Liturghie. il rugau cu lacrimi in ochi pe Paisie sa primeasca preotia. 20.

care s-au supus intru totul dumnezeie§tilor Lui porunci. Zicea Cuviosul Paisie: .pazirea poruncilor lui Dumnezeu -. t . dand pilda oamenilor petrecerea Sa ~i a celor doisprezece Apostoli. cum este legat sufletul de trup. Zicea iara~i: . ca viata de ob~te prin fericita ascultare. spunea fericitul Paisie. spunea cuviosul. indemnandu-se unul pe altul la lupta cea buna. nu aduce dilugarului atata sporire ~i nu-l izbave~te a~a curand de patimile trupe~ti ~i suflete~ti. s-o puna la picioarele staretului. daruindu-se pe sine lui Dumnezeu pana Ia moarte. ca toti sunt incredintati ca lacomia este calea lui Iuda vanzatorul. fiind ractacina §i temelia vietii dilugare~ti. o singura voie ~i un singur scop . Ei necontenit sunt stapaniti de mustrarea de sine ~i se socotesc mai nevrednici decat toti. ii une~te a~a de mult prin dragoste.e se na~te din ascultare.296 PATERICUL ROMANESC Dumnezeu ~i de aproapele.Cel ce nu vrea sa patimeasca cu Hristos in viata de ob~te ~i indrazne~te in mandria. un singur suflet. fiind parinte ~i ucenic unul altuia. nimeni nu are nimic al sau personal. tara deosebire de neam. a a~ezat-o pe pamant insu~i Hristos Mantuitorul. din multe dirti patristice invata omul sa traiasdi dupa Evanghelie. 25. 22. cu trupul §i sufletul sau. supunandu-se unul altuia. Iara~i zicea staretul: . iar nu pustnic. sa sa se ridice deodata pe crucea lui Hristos. nu toti in ob~tea noastra au ajuns deopotriva masura varstei duhovnice~ti. in ob§tea noastra. 27. A~adar. 23. purtand sarcinile unul altuia. supunandu-se in toate fratilor ~i rabdand cu mare bucurie. Si aceasta. Cei mai multi §i-au lepadat cu totul voia ~i cugetul lor. ocarile ~i ispitele. Jar despre dragostea cea duhovniceasca iara~i spunea: .pe Hristos -. alegandu-~i viata de pustie inainte de vreme.Viata de ob~te ~i sfanta ascultare din ea. este strans legata de viata de ob§te. Nici o alta vietuire. Apoi adauga ~i acestea: .Cu adevarat.Dumnezeiasca ascultare. 28. pana la eel mai mic lucru. 24. care este ractacina vietii calugare~ti. incat toti devin un singur trup. avand un singur cap . Ca una tara alta nu poate exista. 26. datorita smereniei car.Petrecerea in viata de ob§te a fratilor adu~ati in numele lui Hristos. Cel ce vine in manastire este dator ca toata averea sa. el devine un dizvratit.

Apoi sa cante psalmi. . al iubirii de oameni §i al ingactuintei.Nici un frate din ob§te sa nu aiba vreun fel de avere proprie. dupa ascultarea lui. Dupa mutarea staretului Paisie cu soborul sau.:?iqile Sfintilor Parinti. dar nu raman ca cei dintai. cad §i iara§i se scoala.Slujbele biserice§ti §i toata pravila ob§teasca sa se respecte intocmai . 30. pana vor ajunge :a cuvenita varsta duhovniceasca.:Jiirasirea cu totul a voii.X V I II 297 Al!ii._La trapeza sa se serveasca masa dupa tipicul bisericesc §i randuiala Sffmtului Munte.:~irea deasa din chilie §i de starea de vorba cu altii sa fuga ca de otrava. ei.care s-au predat in ascultarea mea.La chilii.Egumenul se cuvine sa randuiasca pe frati Ia toate ascultlirile din =. Nimeni sa nu stea rara de ocupatie in chilie. sa citeasca Sfanta Scriptura §i . Sunt putini insa §i de aceia . a randuit. ci se ~oaga cu caldura lui Dumnezeu sa le trimita ajutor. Gavriil.anastire. mai mult decat orice a!Hi nevointa. cu binecuvantarea mitropolitului Moldo·. prin . de§i sunt nevrednic. . Catre unul din prietenii sai zicea Cuviosul Paisie cuvintele acestea: . Ace§tia au nevoie sa fie hraniti cu laptele milei. fratii sunt datori. urmatoarea regula de viata calugareasca: . . Numai cei bolnavi §i batrani pot primi ~ancare Ia chilie.iupa tipicul Sfantului Munte Athos.Am o necontenita intristare §i durere in inima mea. .:psi de Ia biserica. inca nu putini. din Muntele Athos la \lanastirea Dragomirna. Staretul manastirii va avea grija sa-i dea fiecaruia cele de ::1evoie. Iar de :. mi§catoare ~i nemi§catoare. am e1iidejde de mantuire prin rugaciunile fratilor ce vietuiesc impreuna cu mine. Oare cu ce obraz :na voi inrati§a eu inaintea infrico§atului Judecator.:e rugaciunea lui Iisus.Egumenul §i toti fratii sunt datori a lua parte zilnic la slujbele ·Jiserice§ti in rasa §i camilafca.S F I N TI S I C U V I 0 S I D I N S E C 0 L E L E X V I I. Nimanui nu-i este ingaduit sa mamlnce pe la chilii.Staretul sa cunoasca bine Sfanta Scriptura §i invataturile Sfintilor Parinti. gre§esc §i din nou se . cu greu rabda mustrarile §i ispitele. sa prac::. cand eu nu sunt in stare sa dau seama de ticalosul meu suflet? Dar. . ca sa dau raspuns de atatea suflete ale fratilor mei . a cugetarii §i libertatii sale. 29. . . pentru a-i deprinde smerenia §i taierea voii.:are nu pot deloc sa rabde ispitele §i mustrarile. pentru a §ti cum sa povatuiasca pe calugari dupa voia lui Dumnezeu. Numai cei bolnavi sau trimi§i in ascu!Hiri pot . .x>caiesc. de la i!gumen pana la eel din urma frate.Fiecare frate sa se sileasca a dobandi desavar§ita ascultare.

cand parintii plecau sa lucreze lacamp.298 PATERICUL ROMANESC . fie la casa de oaspeti. sa-i indeparteze din manastire. Vara. ~i alta in afara de manastire pentru cei care vin cu carutele. sa-l trimita din nou in lume. . . dragoste.Egumenul sa se aleaga de soborul calugarilor ~i numai din sanul manastirii. Cuviosul Paisie poruncea fratilor sa savar~easca a'scultarea randuita cu mare dragoste. El sa ~tie bine Sfanta Scriptura ~i invataturile Sfintilor Parinti ~i sa fie pilda tuturor de ascultare. bautura ~i lini~te. Adeseori ie~ea ~i staretul cu fratii la lucru. fie la bolnita ~i sa fie ingrijiti cu bunavointa. de care nimeni nu era scutit.Fratii care vin la calugarie sa fie tinuti in haine mirene~ti. spre ispitire canonica. . de la ~ase luni pana la trei ani.Sa se faca doua case de oaspeti: una inauntrul manastirii pentru mirenii evlavio~i care vin spre inchinare. blandete ~i intelepciune. sa-i duca. Jar pe eel care dupa trei ani nu a deprins ascultarea ~i taierea voii. precum a lasat cu greu leg amant ~i prea fericitul ei ctitor. . cum ar fi in timp de razboi ~ide bejenie. in permanenta tacere ~i cu rugaciunea tainica in inima. mitropolitul Anastasie Crimea. aceea~i .In manastire sa fie un mic spital . dupa *stula sratuire. . Apoi sa-i tunda in monahism. . in care sa lucreze calugari priceputi. cu nadejdea indreptarii lor. Jar pe cei ce traiesc de capul lor ~i leapacta jugul ascultarii. ca sa nu fie nevoie sa se duca calugarii la mireni. . . 31.Se cuvine egumenului sa rabde cu blfmdete toate slabiciunile fiilor sai duhovnice~ti.Egumenul trebuie sa aiba catre toti fratii aceea~i purtare de gnJa ~i dragoste. .In manastire sa fie diferite ateliere pentru trebuintele ob~te~ti. care n-au unde sa-~i piece capul. La fel ~i fratii sa aiba intre ei dragoste curata ~i neratarnica. a fratilor ~i a treburilor manastire~ti. dandu-le tuturor pilda in toate. ca sa slujeasca cu dragoste pe cei ce vin spre inchinare. 32. afar a de cazuri de mare nevoie. egumenul este dator sa aiba un clllugar iscusit care sa poata carmui bine to ate.bolnita . ca rasofori sau calugari in mantie.Egumenul sa randuiasca calugari iscusiti.Pentru buna chivernisire a averilor.In manastire sa fie interzisa intrarea femeilor.Manastirea Dragomirna sa nu fie niciodata ~i nicaieri inchinata.pentru calugarii care se imbolnavesc ~i un frate iscusit care sa ingrijeasca de ei cu deosebita hrana. . Pe cei saraci ~i bolnavi. mergea ~i un duhovnic cu dan~ii pentru pravila bisericeasca ~i pentru spovedania zilnica.

§i mai ales de bunavoie. decat sa supere cu ceva pe Dumnezeu. 38. iar cu altii se bucura. pana nu se smerea ~i-§i . staretul poruncea sa se paraseasca lucrul acela. sa faca adesea metanii cu lacrimi. Aduceti lui Dumnezeu jertra curata. dupa cre~tineasca voastra ragactuinta. De Ia limba vine viata ~i ::noartea! intru toate sa aveti smerenie. il oprea sa zica Tatal nostru §i nu-l Uisa nici pe pragul bisericii sa pa§easca. lata cum ii invata pe frati in una din aceste scrieri: . cu buna mireasma. 36. intariti-va cu !emerea de Dumnezeu. paziti-va de zavistie! Unde este zavistie. i~i paze~te sufletul de intristare. La chilii. sufletele noastre! . Daca la savar§irea vreunui lucru se calca vreo porunca dumnezeiasca. Unii ie~eau ~i al~ii intrau.X V II I 299 33.Sa piara toate ale noastre. 37.S F I N TI SI CUVI0 SI D I N S E C 0 L E L E XV II . zicand: . sa se marturiseasca in fiecare sear a Ia duhovnicii lor. din lucrarea vrajma~ului. De multe ori zicea staretul: . neprihanita..:erea iertare. 35. 39. sa piara §i trupul nostru.:iteasca cuvintele Sfintilor Pariflli. cand vedea dHcandu-se vreo porunca dumnezeiasca. cu amintirea mortii ~i a ve~nicelor munci. Pe unii ii mangaia.pane~te limba. sa practice rugaciunea mifllii ~i.. Spunea unul din ucenicii sai. De aceea poruncea fratilor. ca sa nu gdiiasca cuvinte de~arte. Daca vreunul din calugari.ieparte de manastire' le trimitea cate 0 scrisoare' plina de sfaturi .Fiilor. staretul Paisie cerea dilugarilor sa faca trei lucruri: sa . acolo nu este Duhul lui Dumnezeu. staretul il indeparta din sobor. Rugaciunea :ui Iisus sa o repetati necontenit. Zaduful ~i ar§ita zilei sa fie pentru voi ca dibdarea mucenicilor . Se spunea despre stare1Ul Paisie ca permanent era ocupat cu fratimea ~i u~ile chiliei lui nu se inchideau pana Ia ceasul noua seara. nu voia sa-l ierte pe fratele sau pana seara. fiind .Treizeci de ani am trait pe langa dansul §i nu l-am vazut niciodata intristandu-se pentru nevoile materiale. Stapaniti-va limba. bunatate ~i dragoste. Aduceti osteneala ~i sudorile voastre de sange ca o ardere de tot. Ca sufletul sau ~i-1 punea pentru cea :nai mica porunca a Stapanului". dupa putere. El numai atunci se intrista tare.1uhovnice~ti. dar sa pazim _?Oruncile lui Dumnezeu ~i cu dansele. Marturisirea gandurilor catre duhovnici o considera marele staret temelia vietii duhovnice§ti §i nadejdea mantuirii pentru toti. 34. Cfmd staretul Paisie nu putea sa-~i cerceteze fratii Ia camp. Cine i~i sta. mai ales celor incepatori.

Iar daca va veti abate de la luarea-aminte de sine §i de la citirea cartilor Sfintilor Parinti. ~i cu traducerea cartilor patristice. cand toata fratimea se aduna in manastire de la ascultari. Fratii se adunau la trapeza. boli grele ~i suferinte trecatoare. . de§ertaciunea. 44.Fratilor. Se mai spunea pentru dansul ca avea in Dragomirna calugari de trei neamuri: moldoveni. de cugetul inimii voastre ~i sa fiti saraci cu duhul ~i cu trupul. apoi venea staretul.Dupa masura ostenelilor voastre. indoiala. bolnavi ~i batrani. La urma explica cuvantul citit pe intelesul tuturor. in fiecare seara. pe langa toate acestea. staretul sfatuia pe calugari. Apoi adauga ~i aceste cuvinte: . iar din roadele ei imparta~ea cu bucurie toata fratimea din manastire. Numai atunci. tulburarea sufleteasca. cand incetau. din iubirea Lui §i din implinirea poruncilor Lui. se aprindeau lumanari. cat a trait in Manastirea Dragomirna. Atunci se vor incuiba intre voi neoranduiala. de vointa voastra. va dura ~i ob~tea voastra cat va binevoi Dumnezeu. Se va ivi in voi ravna fierbinte de a trai dupa poruncile Domnului ~i veti ca~tiga smerenie §i rabdare. se cuvine sa rabdati barbate§te tot felul de neputinte trupe~ti: slabiciuni. Numai astfel veti ajunge barbati desavar~iti. 45. iar mai ales catre cei nedreptatiti. spre mangaierea sufletului. Adeseori. De aceea era nevoit sa citeasca intr-o seara in limba romana. prin harul lui Hristos.300 PATERICUL ROMANESC 40. Aceste citiri din tezaurul patristic se faceau de la inceputul Postului Craciunului pana in Sambata Sfantului Lazar. slavi ~i greci. dezordinea. iara~i zicea cuviosul: . iar in seara urmatoare in limba slava sau greaca. staretul Paisie se indeletnicea. 43. care sunt pentru mantuirea ve§nica a sufletelor voastre. in afara de sarbatori. AWl data. mai intai de toate se cuvine voua sa va apropiati de Domnul cu credinta tare ~i cu iubire fierbinte sa va lepactati hotarat de toate placerile veacului acestuia. Zis-a iara~i marele staret ucenicilor sai: . se a~eza la locul sau ~i citea cuvant de invatatura. atunci veti cadea din pacea lui Hristos. citea din cuvintele Sfintilor Parinti. zicand: . Se spunea despre staretul Paisie ca iarna. 42. Aceasta truda o savar~ea cuviosul mai ales in noptile de iarna.Fratilor. 41. 46. dupa masura varstei lui Hristos.De veti ramane tari in ostenelile calugare~ti. mila ~i iubire catre toti. pe langa grija conducerii soborului. Timp de doisprezece ani. se va aprinde in voi sfanta ravna. cu timpul veti dobandi lacrimi ~i plans cu nadejde.

ieznadejdea. indeparta. daci'i Sfanta Evanghelie porunce~te sa :ubim ~i pe vrajma~ii no~tri ~i sa le facem bine. 51. ca ~i prin una ~i prin alta sa va aduc voua folos. de se intampla in sobor tulburare ~i scarba vreunui frate ~i acela venea la cuviosul sa-i spuna necazul. Numai pe cei mai indii~i ~i indaratnici ii certa. De asemenea. alunga de la sine. inaintea altora trebuie sa plang. incat nici in imparatia cerurilor nu doresc sa am . mai intai suflete~te ~i apoi ~i trupe~te. Iar unde trebuia. amenin~andu-i cu mania iui Dumnezeu. incat ~i pe eel mai trist il putea mangaia ~i lini~ti cu cuvintele sale.:and se smerea ~i se podiia. prin cuvintele sale cele dulci ~i mangaietoare. Uneori graia catre ucenicii sai aceste cuvinte: . cartirea ~i invinuirea unuia asupra altuia.Fratilor.Parinte.S I D I N S E C 0 L E L E X V II . Spuneau ucenicii Cuviosului Paisie di ave a atat de mare dar de a . Fa~a de unul ca acesta se arata judecator aspru ~i manios. pana . Iar celui mai simph1 ii aducea cuvant. 48. Celui mai intelept ii aducea cuvant mai adanc din dumnezeiasca Scriptura. in Yorbirea sa tinea seama de firea §i a~ezarea sufleteasdi a fiecaruia.:onvinge. fie din iscusinta sa. i-a raspuns cuviosul. ci sa rna iubiti ca pe un parinte. neHisand fratelui ragaz sa vorbeasdL Astfel.Iubite frate. mustra. am in sufletul meu atat de mare bucurie duhovniceasca. pana cand fratele uita de tulburare ~i ie§ea de la staret bucurandu-se ~i mulWmind lui Dumnezeu.S I C U V I 0 . atunci cum pot eu sa urasc pe fiii mei duhovnice~ti? Iar dadi va mustru cu manie. ruga. precum ~i eu va iubesc pe voi ca pe ni~te fii ai mei duhovnice§ti. Iara§i se spunea despre marele staret Paisie ca. indata staretul il binecuvanta §i-1 lua inainte cu cuvfmtul. adica a rna arata maniindu-ma. sa va dea Domnul ~i voua acest fel de manie! Ca eu sunt nevoit a sta impotriva firii fiecaruia. Odata unul din frati i-a spus: .X V I II 301 . Atunci se va destrama soborul vostru. Alteori graia staretul ~i aces tea: . Impotriva unora. dojenindu-1 cu dragoste ~i cu :acrimi pentru a lui indreptare. indelung rabda ~i cand nu izbutea. deoarece adeseori rna cer~i cu manie in fata fratilor.S F I N T I . nu voiesc sa va temeti de mine ca de un stapan infrico~at. Apoi 11 mangaia. .Cand vad pe fiii mei duhovnice~ti nevoindu-se ~i silindu-se a pan poruncile lui Dumnezeu cu ascultare ~i smerenie. ~i pe eel descurajat il putea imbarbata ~i intari. fie din sfanta ascultare. ducea mintea fratelui departe de intristare. potrivit cu starea lui. cugetul imi spune ca rna ura~ti. 49. 50. 47.

cu unii plang.Plirinte. despre tainica lor lucrare.Fiilor. Cli multora dintr-i~ii neincetat le curgeau lacrimile. ~i in vremea ascultlirii. lar dupli ce plecati top din chilie. acum este ziua mantuirii.A ajuns panli la noi vestea eli oarecare persoane din sanul clilugliresc. frica de Dumnezeu. indrliznesc sa huleasca dumnezeiasca rugliciune a lui Iisus. zambind: . lar cfmd vad pe unii negrijind de poruncile lm Dumnezeu. vii fiind pentru dragostea lui Dumnezeu. ca o roadli a Duhului Stant. atunci atata intristare cuprinde sufletu:i meu. 53. pe care toti ucemcu staretului Paisie o practicau. panli cand nu ii voi vedea pocliindu-se cu adevlirat. adicli: infrangerea inimii. cu nespusli ~i aprinsli dragoste clitre Hristos ~i clitre aproapele. impotriva acelora care o defliimau. cu altii rna bucur. ci ~i in bisericli. Apoi iau in maini o carte ~i nu mai aud nimic. Odatli a venit la staret un frate ~i i-a spus: .De ce sunteti voi a~a de copilliro~i? Faceti ~i voi cum fac eu. nu numai in chilie. nu vli llisati flicand negutlitorie duhovniceascli! Caci acum estt vreme bine primita. Se spunea despre staretul Paisie eli neincetat ii invlita pe frati ~i ii de~tepta spre mai mare osardie.302 PATERICUL ROMANESC bucurie mai mare ca aceasta. prin limbile lor. scria mai tarziu ucenicul sliu Platon aceste cuvinte: . Cat pentru aplirarea ruglkiunii lui Iisus. aici se implineau cuvintele Sfantului Isaac Sirul. odatli cu voi alung de la mine toate gandurile.Puteai sa vezi atunci in Manlistirea Dragomirna inflorind viata caluglireascli ca o minune nouli. bizuindu-se numai pe nisipul intelepciunii lor. tlicerea gandurilor ~i rugliciunea inimii pururea sliltand. La aceasta ii inarmeazli vrlijma~ul ca. cartind ~ petrecand in lenevire ~i iubire de sine. luarea aminte de sine. ~i cum voi putea vorbi cu intelegere decat numai din parte. di mai mare decat aceasta nu poate fi. erau morti de bunlivoia lor pentru cele plimante~ti. cuviosul a scris o frumoasli epistolli in ~ase capitole. sunt tare luptat de ganduri! lar staretul i-a rlispuns.Adunarea celor smeriti este iubitli lui Dumnezeu. lata inceputul epistolei sale: . ca ~i cu ni~te arme. Pardi a~ fi in pustiul lordanului! 54. . Eu toati ziua vorbesc cu voi. spune Sfantul Pavel. Ca oamenii. care savar~e~te sfanta slujbli prin minte in inima. sa zadarniceasca aceasta lucrare dumnezeiasca ~i prin orbirea mintii sa intunece inima lor. tinfmd la voia lor. Cu cuviintli dar. ~i in timpul citirii ~i al vorbirii duhovnice~ti. Despre cre~terea vietii duhovnice~ti a ob~tii Cuviosului Paisie. zicand: . 55. smerenia adancli. precum adunarea serafimilor". 52. care grliie~te: . trecand cu vederea sfanta ascultare.

in Muntele Nitriei. atunci care este pacatul omului care din adancul inimii inalta cu mintea rugaciunea preadulcelui Iisus ~i cere de la El mila? 60. ba inca ducand ~i viata singuratica in pustie. acela cu adevarat.Daca chemarea numelui lui Iisus este mantuitoare. in Sfantul Munte --':hos ~i in tot Rasaritul.Vedeti.. iar mintea ~i inima omului sunt rapturi ale mainii lui Dumnezeu. spunea staretul Paisie: . fiind inca mandru. ::uneni dintre ortodoqi n-a indraznit candva sa rosteasca hula. Apoi spunea ~i acestea cuviosul: . Mai departe. pentru ca precum arta nu o pot invata oamenii singuri. s-au racut cei mai zelo~i pazitori ai poruncilor lui :>umnezeu ~i s-au invrednicit sa devina vase alese ale Sffmtului Duh. adauga: . asemenea lor. traind rara ascultare ~i supunere.SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVII-XVIII 303 56.:hemati numele lui Iisus? Dar nici de mantuit nu va puteti mantui prin nimeni altul decat in numele Domnului nostru Iisus Hristos! 59.Daca cineva ar indrazni sa faca aceasta rugaciune de capul lui. care indrazniti sa huliti rugaciunea mintii? Nu . 58. zicand: . multi dintre purtatorii :C Dumnezeu parintii no~tri. staretul Paisie spunea: . cuviosul adreseaza aceste cuvinte: . rara un iscusit povatuitor. lar catre impotrivitorii sai. aprinzandu-se cu focul serafimic al dragostei de ::>umnezeu ~i de aproapele.:xireptat catre ea cu mare respect ~i evlavie.:!eveniti voi oare parta~i ereticului Varlaam de Calabria ~i ucenicilor lui? Nu \·a cutremurati oare cu sufletul ca veti cadea.Cunoscut sa fie ca aceasta dumnezeiasca lucrare a fost indeletnicirea zcontenita a purtatorilor de Dumnezeu parintilor no~tri celor de demult ~i a tt:ralucit in multe locuri pustii ~i in mfmastirile cu viata de ob~te: in Muntele Smai. patima~ ~i neputincios. ca pentru un lucru plin de mare :olos duhovnicesc. o. In continuare. . Catre cei ce voiau sa deprinda rugaciunea lui Iisus. 57. rara intrebarea ~i sfatul celor iscusiti. nu dupa randuiala Sfintilor Parinti. ~i eu zic. Apoi adauga. prieteni. ci toti s-au :.Arta numesc Sfintii Parinti aceasta dumnezeiasca rugaciune. rara un dascal. Prin aceasta lucrare a mintii. a~a nu este cu putinta deprinderea rugaciunii lui Iisus. sub anatema Bisericii ~i veti fi departati de Dumnezeu? Vi se pare oare nefolositor sa . u~or va cadea in toate cursele diavolului! 61.Asupra acestei dumnezeie~ti lucrari a mintii ~i a pastrarii raiului inimii. in Ierusalim. in Schiteea Egiptului.

In timpul invadarii Bucavinei de catre armatele straine. batrani ~i a mamelor cu capii. 66. salvand multi aameni de la maarte. Astfel. Ci. acala straluce~te lumina. 64. care indeparteaza pe mulli de imparatia lui Dumnezeu. prin care se lumineaza mintea amului ~i cre~te ravna pentru paruncile Damnului. citili scrierile Sfintilar Parinti. Stare1u1 Paisie era faarte milastiv. mii de familii de 1arani se refugiau in plidurile din jurul Manastirii Dragamirna. Se racea mancare ~i se cacea paine neintrerupt. Unde este sarguinta. ca ~i adihna trupeasca. paparului infrigurat.Tatdeauna sa fili treji ~i permanent sa puneti inceput de pacaima.304 PATERICUL ROMANESC 62. sa alerge la inva1atura Sfinlilar Parillli ~i de la ei sa invete aceasta rugaciune. acala satana nu-~i . stare1u1 Paisie s-a racut parintele tuturar. Apai. nu este cu putin1a mantuirea. zicea marele stare1: . prin care se risipe~te taata ispita diavalului. cantinufmd sa ramana sub ascultare. caci in timpul de azi este mare lipsa de pava1uitari iscusiti in rugaciunea lui Iisus. cuviasul a mutat pe calugari intr-a jumatate de manastire. decat sa se indeletniceasca necantenit cu facerea acestei rugaciuni din paradis. cuviasul scria adesea cuvinte de invatatura ucenicilar sai rama~i in Dragamirna. Fugiti de grairea de~arta care amaara sufletul. pentru a grai de~ertaciuni. in lacul parintelui sau duhavnicesc. Iarna. 65.Cine vaie~te sa fie unit prin dragaste cu preadulcele Iisus. Apai adauga ~i acestea: . sa nu cada in deznlidejde. Apai dlidu parunca chelarului. ~i iara~i spunea: . lepadand taate frumuse1ile ~i desratarile lumii. dar n-ar gasi in parintele sau duhavnicesc un pava1uftar iscusit cu fapta ~i experiema in aceasta dumnezeiasca lucrare. Dupa stramutarea stare1ului Paisie la Manastirea Secu. Fiecare dupa putere sa ia parte la lucru in viata de ab~te. care este cuprins de cugete patima~e pentru viata aceasta ~i legat cu legaturile grijii de trup.Numai acela nu va simli iubirea fierbinte pentru deprinderea rugaciunii minlii. acala se arata pacea. iar cealalta jumatate a pus-a la dispazitia mirenilar saraci. Iar pentru cei ce nu gasesc pava1uitari iscusili. marturisili-va regulat cugetele. de asemenea. Trapeza cea mare ~i calda a dlidu. brutarului ~i bucatarilar sa dea de mancare la tali ca1i cereau. lata cum ii sratuia pe fiii sai duhavnice~ti: .Daca cineva va trai sub ascultare. Ca numai prin credinta rara fapte. Sa nu se faca adunari pe la paarta manastirii. nu va mai dari sa aiba in via1a aceasta nimic altceva. 63. nu umblati din chilie in chilie rara invairea duhavnicilar.

Spuneau ucenicii lui ca adeseori vedeau pe Cuviosul Paisie stand aproape toata noaptea cu durere de inima langa patul celor foarte bolnavi. . acolo toate sunt Smlpotriva.S F I N TI ~te SI C UVI0 SI D I N S E C 0 L E L E XV II . Atunci cuviosul chema la sine pe duhovnicullui ~i ii zise: . 71. unii chiar pana la moarte".Spandesc prin numeroase manastiri din tara ~i de peste hotare. Aici =-:aemeiaza o intreaga ~coala pentru formarea de corectori ~i traducatort de .Astfel. in Manastirea Neamt. bolnicerul :nimastirii. 70. Staretul primea la spital §i barbati :nireni care sufereau de diferite boli ~i care nu aveau unde sa-§i piece capul. in locul . intra diavolul. Iar unde nu este sarguinta.a.hraniti din masa comuna ~i traiau acolo cat voiau. . Odata staretul vazu mergand prin manastire un frate.X V II I 305 loc.a:easta carte~te ~i se necaje~te. Cu acest ~Jej. 68. umbla rara randuiala §i smintesc pe frati! Apoi le dactu la amandoi canon sa faca trei zile metanii in trapeza. 69. sa le dea mancare cat mai buna.:. El cere_a ingrijitorilor sa slujeasca bolnavilor ca lui Dumnezeu. in Manastirea ~eamt zidi spital pentru bolnavi ~i case de oaspeti. impreuna suferea §i suspina cu ei. de la praznicul Adormirii Maicii Domnului pana la 30 august. paine alba ~i vin. ca toti sa se invete din gre§eala lor. staretul le zicea: . .xupatiile sale carturare~ti ajunsesera la cea mai mare inflorire. 0 grija deosebita avea cuviosul ~i pentru cei bolnavi. dandu-le nu putina u~urare in amara lor durere. in loc de lumina. eu pentru ~\-oia ~i scarba lui nu am raspundere inaintea lui Dumnezeu. ~eamtu devine centrul ~i raclia monahismului ortodox §i §coala vietii sihastre~ti ~i a culturii duhovnice~ti pentru tot Orientul ortodox". este intuneric.MJi. . Se spunea iara~i despre staretul Paisie ca o data pe an. Se spunea iara~i despre marele staret ca. Se spunea despre staretul Paisie ca zilnic primea la chilie pe calugari. Hristos. Ace~tia erau a~ezati in chilii aparte. in loc de bine. . 0rice ora. Staretul randuia pe cei bauani §i bolnavi la spital.. incredintandu-i fratelui Onosie. 72.Daca cineva din voi are vreo nevoie sufleteasca sau trupeasca ~i pentru . dand din maini }i privind incoace §i incolo. 67. este rau. dar la mine nu vine sa rna vesteasca. mangaindu-i cu nadejdea vindecarii ~i a mantuirii. Manuscrisele patristice umplu biblioteca Manastirii Neamt ~i se :-"4. sa-i spele saptamanal ~i sa le mentina cutatenie exemplara in bolnita.A§a povatuie~ti tu pe ucenicii tai? Ca iata.11::. de acolo fug patimile. sa-~i descopere nevo~le lor duhovnice~ti ~i trupe~ti. mergea la Manastirea Secu.

Apoi.In ob~tea Cuviosului Paisie traiau 800 de c~Hugari ~i. raceau cruci ~i linguri sau se ocupau cu alte lucruri manuale. iar de mandrie cu totul fugeau. . Vorbaria de~arta era cu desavar~ire oprita. cuviosul ii binecuvanta pe toti ~.306 PATERICUL ROMANESC unde se nevoiau ca lao suta de calugari. la care-~i marturiseau pacatele ~i gandurile de doua ori pe zi: dimineata spuneau pe cele racute noaptea. 73. Daca se supara pe cineva. 74. nimeni nu indraznea sa faca ceva. Pe toti cati veneau se silea a-i odihni cu iubire de straini. Prin chilii. 76. heretisindu-i cu dragoste ~i multumindu-le pentru -rabdarea ostenelilor drumului. Acela~i Teofan scrie ~i despre ascultarile calugarilor din Manastirea Neamt. acela~i Teofan scrie: . cand se adunau la ascultare. lar despre petrecerea calugarilor in chilii.Prin chilii unii scriau carti. teseau stofe pentru rase ~i mantii. In biserica fiecare statea la locul ce i se hotarase. Era obicei ca la hramul Manastirii Neamt. se grabea numaidecat sa se impace. mangaia pe frati. raceau metanii. iar seara pe cele racute ziua. De ura ~i de zavistie nu ~tiau. sa se adune multa lume din Moldova. in afara de icoane. Cel ce nu voia sa ierte pe fratele care i-a gre~it. . altii torceau lana. . Daca cineva incepea sa vorbeasca lucruri de~arte. altii impleteau. lata cum descrie viata duhovniceasca din Manastirea Neamt un c~Hugar calator.inaltarea Domnului". ragactuindu-le de la Domnul ~i Maica Domnului mila sufleteasca ~i trupeasca. De dimineata pana seara u~ile ii erau deschise tuturor: ~i bogatului ~i saracului. Toti erau sub supravegherea duhovnicilor. aliii coseau camilafce ~i potcapuri. atat in biserica ~i in chilii. era alungat din manastire. unde il a~tepta tot soborul. tinea cuvant de folos in biserica. cate o suta sau o suta cincizeci de frati. carti ~i unelte pentru lucru manual. Mersul calugarilor era modest. Taierea Capului Sfantului loan Botezatorul". La intalnire. Acolo petrecea doua saptamani. ii binecuvanta ~i-i trimitea la casa de oaspeti.Saracia lor de bunavoie era desavar~ita. anume Teo fan: . nu mai era nimic. nici macar sa manance un fruct. iar dupa hramul manastirii. fiecare se silea sa faca el inainte inchinaciune. in sunetul clopotelor se intorcea din nou la Neamt. Calugarii se distingeau mai ales prin smerenie. cat ~i in afara. . Fara binecuvantarea duhovnicului. indata era oprit. timp de patru zile. ca al doilea Avraam. 75. Atunci Cuviosul Paisie nu avea odihna deloc. atunci unul din ei citea cuvant de folos din vreo carte sau vorbea cuvant ziditor de suflet. Valahia ~i din alte tari.

ca un prune mic. mare elenist. intrucat erau mai multi calugari moldoveni care traduceau din limba greaca decat slavoni. in mijloc. gramatici grece~ti ~i slavone~ti.fare ~i altele. din limba slavona.Cuvintele Sfantului Nil de la Sorska". tiparit la Manastirea Neamt ~i altele. ca sa fie spre folosul ~i mantuirea celor ce vor voi a ravni ~i a lua a.xespondenta. Pentru aceasta ~i cuvantul lui era puternic. lumanarea. Cuviosul schimonah Isaac Dascalul a tradus din limba greaca Scara Sfantului loan Sciirarul ~i Bogorodicina (Octoihul) Maicii Domnului. Cazania Ia toate Duminicile. Din limba slava traduceau numai Cuviosul Paisie impreuna cu ieromonahul Dorotei.minte la invataturile purtatorilor de Dumnezeu parintilor no~tri. Kecagrarion. suflet curat ~i cu Dumnezeu impreunat! Cu totul era lipit de Durnnezeu. Cuvintele Sfantului Isaac Sirul ~i altele. Spuneau ucenicii staretului Paisie ca el a tradus din slavona in romane~te putine carti. Cea mai pretioasli traducere a sa este: . precum . cartea din care racea talmacirea ~i. 78. ieromonahul Ilarion a talmacit Cuvintele Sfantului Calist Catafigiotul. Zicea ucenicul sau Platon: Se cuvine a ne minuna cum se putea sa scrie atatea carti! Ca era cu totul neputincios cu trupul ~i pe toata partea dreapHi avea rani. Tfilcuire Ia Evanghelii a Fericitului Teofilact. Cuviosul monah Gherontie. Iar el. tiparit in Bucure~ti. Cuviosul ierodiacon Stefan a talmacit Vietile Sfintilor pe tot anul.SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE XVII-XVIII 307 77. dezradacinand patimile ~i rasadind bunatatile in sufletele celor ee-l ascultau cu credinta ~i cu dragoste. 79. a tradus cinci carti: Priiw"ilioara cea mica. tiparite la Manastirea Neamt intre anii 1807-1815. Kiriacodromionul. mare protopsalt. lucrator ~i plin de dar. Apoi adauga ucenicul sau: . uitand de neputinta trupului.Cuvintele ascetice ale Sfantului Isaac Sirul" ~ 1787. Hexaimeronul Sfantului Vasile eel J. care s-au tiparit la Staretul Paisie a tractus personal 44 de manuscrise patristice in limba slavonli ~i o vastli : . Se spunea des pre Cuviosul Paisie ca se ostenea foarte mult pentru talmacirea parinte~tilor carti din limba veche greceasca in limbile slavona ~i romana. de grelele sale dureri ~i osteneli. nepatima~ ~i sfant barbat! 0. cu totul se revarsa catre aproapele cu dragoste. Biblia greceasca ~i cea slavoneasca. al Fericitului Augustin. tiparit la Ia~i. ucenicul sau33 • in limba romana traduceau cei mai renumiti eleni~ti moldoveni. Teologhiconul (Dogmatica) Sfantului loan Damaschin. tiparita la Ia~i. ~edea plecat ~i toata noaptea scria. Si pe patul unde dormea era impresurat de carti: cateva lexicoane. a tradus Omiliile Sfantului Macarie.0. precum: arhimandritul Macarie. 80. 33 .

ii incalzea cu dragostea ~i ravna sa. ~i curatenia neobi~nuita a hainelor sale ~i a chiliei. rara numai pentru calcarea poruncii lui Dumnezeu. Ucenicul·sau. Constantin Caragea. Mitropolitul Grigorie Dascalul.rintelui nostru Paisie. Asemenea ~i in cele fire~ti era preaimpodobit. fiind cu totul revarsat spre milostivire. caci. Un pelerin grec. M-rea Neami. Mustra ~i certa cu blandete. lucitoare ca argintul.Erau intr-insul impreunate indelunga-rabdare ~i blandetea. privirea lina. Spunea unul din ucenicii Cuviosului Paisie ca dobandise darul rugaciunii adevarate. Pe mine rna uimi fata lui. pe cand eram noi in Dragomirna. Acela~i ucenic continua: . Parintele era culcat. Platon. Miluia ~i indelung rabda. alt ucenic al staretului Paisie din Manastirea Neamt. macar de 1-ar fi suparat cu ceva. pe toti ii atragea la sine. incat fata lui se lumina ~i ochii varsau multe lacrimi de focul care ardea in inima sa. iar tulburarea ~i mania nu s-au vazut la el. Mi se parea ca este un om cu totul desprins de trup! 82.Era in el dragoste infocata. dojenea ~i invata cu dragoste.Pentru prima data in viata am vazut cu ochii mei sfintenia intrupata ~i nepreracuta. nu-l intorcea de~ert. precum Patericul ~i altele pe care le tipare~te la Bucure~ti. o barba mare ~i alba. 83. ajungand la Manastirea Neamt. cu nlidejde de indreptare. a talmacit ~i el numeroase dirti din limba greaca. Niciodata nu se intrista asupra cuiva. care s-a tiparit la Ia~i in anul 1816. Iar pe fiii sai duhovnice~ti ii imbrati~a mai mult decat pe sufletul sau. filele 16 ~i 17 . Pentru fiecare simtea durere. marturie fiind lacrimile. spunea urmatoarele despre Cuviosul Paisie: . Ca pe toti ii iubea. rara pic de sange. pentru mila sufleteasca sau trupeasca. dupa ce ajunge mitropolit al Tarii Romane~ti (18231834)34. Iar din limba slavona a talmacit Tipiconul (Tipicul Sfantului Sava). 85. am batut ~i am intrat. Fata lui era aprinsa ca de foe.308 PATERICUL ROMANESC Mfmastirea Neamt. . cuvantul smerit ~i strain de indrazneala. Era inainte de Vecernie. Am zis 34 Din ViaJa fn scurt a Cuviosului Pii. Ca fata lui era alba ca a ingerului lui Dumnezeu. Mintea lui era totdeauna unita cu Dumnezeu prin dragoste. cu care din tineretile sale a iubit pe Domnul cu tot sufletul sau. luminoasa ~i palida.Odata. am venit la parintele staret §i vazand U§a deschisa. prin dragostea sa. continua ucenicul sau. adauga ucenicul. Vorbirea lui era blanda ~i cu totul sincera. descrie astfel chipul plin de Duhul Sfant al marelui staret Paisie: . 1817. Pe tot omul ce venea la dansul. 81. 84.

Sa aiba catre toti iubire adevarata ~i neratarnica. . sa fie bland. iar egumenul prin Domnul.lor.Si mult a plans staretul pentru aceasta. deasupra .SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE XVII-XVIII 309 :ugaciunea: . fratele acela s-a inecat. Atunci am inteles ca era rapit in rugaciune. Pe alt frate iara~i 1-a rugat mult staretul sa nu piece din manastire. 90. Am repetat a doua oara. sa nu aiba ceva al lor. Apoi.Binecuvinteaza. pa~nic. ca fratii sai sa se mantuiasca prin egumenul. Se spunea iara~i ca adeseori suspina ~i plangea staretul pentru un frate din ob~tea sa. Ca. de iubirea de argint.La cererea voastra de-a va trimite un preot sa va organizeze viata de ob~te. :urcii i-au Hiiat capul. frate1e nu 1-a ascultat ~i dupa patru zile de drum a murit. . dupa regulile Sfintilor Parinti. dupa uei zile. bland. dar nu mi-a raspuns. 89.Si noi in~ine suntem la inceput ~i avem nevoie de povete. ati putea singuri sa va organizati viata duhovniceasca. schitul \ ostru. in stare sa sufere orice ispita. de mandrie. nu dupa multe zile. ca sa ~tie a invata ~i pe ucenicii sai. fiindca nu vei vedea locu1 acela unde vrei tu sate duci. egumenul trebuie sa fie catre frati smerit. smerit. ~i cartile ~i patul ~i celela1te sa fie date cu voia egumenului. 88. Ma cuprinse frica.Nu va tulburati pentru nerautatea ~i smerenia parintelui Alexie. De multe ori -. 87. rara rautate. care ii cereau un preot: . Asemenea catre ca1ugarii din Poiana Marului scria: . de lacomie ~i toate celelalte patimi. Intr-adevar. oriunde s-ar afla. parinte!". Sa nu faca nimic rara binecuvantare. dupa Sfintii Parinti. ii zicea cuviosul. sa nu fie supus altei manastiri. ci singur sa se conduca. din porunca sultanului .:apului voievodului moldovean Grigore Ghica. noul \OStru egumen. . ascu1ta-ma. Iar ucenicii sa fie in mainile egumenului ca 1utul in mainile olarului. ca sa poata . nici nu ~tim ce sa va raspundem. lata ce scrie catre calugarii din Schitul Robaia-Arge~. ci toate. preoti. rabdator. am ie~it din chilie ~i n-am spus nimanui nimic de cele vazute. Cuviosul Paisie avea ~i oarecare dar inaintevazator. Nici un raspuns. Dar fratele nu asculta. liber de manie. calugari ~i egumeni. Numai atat va pot spune ca. sratuindu-1 pentru indreptare. mireni. Numeroase ~i pline de intelepciune duhovniceasca au fost ~i scrisorile staretului Paisie catre diferiti prieteni ~i ucenici ai sai. Apoi. Mai zabovind putin. 86.Frate. Apoi. numai de un singur fir de par. Intai se cere ca egumenul sa cunoasca Sfintele Scripturi.-edea in vis o sabie spanzurand.

caci canonul este a treia parte a pocaintei. acolo petrece ~i Hristos. Un preot oarecare 1-a intrebat pe Cuviosul Paisie: . 91.Daca boala lui trupeasca este in a~a fel. Insa este grozav de infrico~ata ~i inspaimantatoare certarea pusa asupra preotilor care indraznesc sa imparta~easca pe cei opriti de sfintele canoane. Apoi a adaugat ~i aceste cuvinte: . incat el se apropie de moarte ~i nu are vreme sa faca canon. Iar despre smerenie zicea Cuviosul Paisie: . 93. dar de se caie~te. incat Hristos zice: fntru rabdarea voastra veJi dobandi sufletele voastre. caa vreme este sanatos cu duhul ~i intreg la duhovniceasca cugetare. ci crutati-1 sa nu-~i piarda inainte de vreme puterile. Iar in sufletul in care nu este pacea lui Hristos. Iar cft~tigarea sufletului nu este altceva decat mantuirea sufletului. Ci voL cunoscand sHibiciunea firii lui. 95. ca sa aveti dragostea lui Dumneze~ intre voi ~i sa fie la voi un suflet ~i o inima prin harullui Hristos. Daca insa poate face canon. caci eel ce va rabda pana la sfar~it. sa citeasca dirti folositoare pentru suflet ~i sa fie gata la vreme de nevoie sa dea fratilor sfaturi folositoare pentru mfmtuire. ci pana la moarte.Urmand blandetii lui Hristos. Rabdare insa trebuie sa aveti nu numai pentru un timp oarecare. preotul sa nu-l dezlege pana nu-~i face canonul. preotul sa-l dezlege a se imparta~i cu Sfintele Taine.310 PATERICUL ROMANESC da fratilor pilda de rabdare. nu cereti de la el osteneli trupe~ti mai preSU! de puterile lui. Si iara~i zicea: . pentru neputinta sa sa-i dea. 92.Poate preotul sa dezlege pe eel ce se podiie~te ~i. de nu cumva sa gasesc oarecare epitimii rara indepartarea de la imparta~irea cu Sfintele Taine.Va spun ~i aceasta. dar n-am putut gasi. atunci chiar de-ar avea 6 plicate mari. Ajunge pentru el sa ~ada mai mult la chilie. Biserica ii aseamana cu Iuda vanzatorul. Nu va tulburati ca el este slab cu trupul. a raspuns cuviosul. 94. Pacea Mea dau vou{i! Unde este pacea lui Hristos. Zicea iara~i marele staret: . incftt Ins~ Hristos zicea ucenicilor Sai: Pace voua!. sau nu poate? . ca eu in toate sfintele canoane am cautat cu ravna. acela se va mantui. rara canon. sa va opuneti pana la sange patnnn mfmiei ~i sa aveti pace cu toti. Pe amandoi. nu este nici Hristos. spre paguba fratilor. pazindu-~" sanatatea.Rabdarea este ~i ea atat de trebuincioasa pentru mantuire. Sa va smeriti unU: fata de altul ~i sa va supuneti unul altuia. Aceasta este a~a de trebuincioasa. Sfintele Taine.

iar mai spre sara au blagoslovit pre parinti(i) care era sa mearga la praznic la Agapia. 1794.O. 1987. 30 de zile s-au bolnavit Parintele Staretul. p. dar fara smerenie.. iar nu pe altii. au sosit la noi la Mfmastirea Neamtului Preasfintia Sa Episcopul de Hu~i Kiro Kir Viniamin. iara~i 1-au intors raul §i au fost bolnav. marti. lara eu nu ~tiam nimica ticalosul. . roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! DESPRE SFARSITUL SFANTULUI PAISIE DE LA NEAMT extras din Manuscrisul romanesc nr. vineri. de unele ca acestea. marti. ToJi sfintii prin diferite cai s-au mantuit. sfe~nice ~i doi diaconi cadind ~i clisiar~ii clopotele tdigand ~i psaltii Axionului cantand a~a am intrat cu Arhiereul in biserica ~i. cu bucurie §i vesal. ci numai cauta frumos. tot eel ce vrea sa se mantuiasca trebuie sa se socoteasca din toata inima inaintea lui Dumnezeu ca eel mai de pe urma intre oameni ~i pentru orice pacat sa se condamne pe sine. pentru ca s-au insanato~it Parintele ~i sambata au fost sanatos. ca apoi i-ar fi apucat §i vremea Pavecernitii. Sfinte Preacuvioase Parinte Paisie.Smerenia este temelia tuturor virtutil or evanghelice. au tocat de Vecernie . miercuri. in luna lui octombrie 4 zile.. nr. Luni. Ea este atat de trebuincioasa pentru mantuire. luni. Duminica. sambata. iara mie tot imi parea 35 Manuscrisul s-a publicat in rev. 1860 de l a B i b li o t e c a A c a de m i e i Roman e 35 In anii de la Hr. 3-4. ci. lara in vremea Vicerniei au inceput a se inchedeca in grumazi ~i a sufla mai rar ~i indata au chiemat duhovnici ~i au inceput parintele Stefan a ceti canon de ie~irea sufletului. Noemvri 5 zile. inchinandu-se pe la sfintele icoane.B. miercuri au fost bolnav.". Noemvri 2 §i vineri au !acut multamita in biserica. fiindca era vremea Vecerniei §i n-au fost vreme ca fie§te carele osabit sa iei blagoslovenie.SFINTI ~I CUVIO~I DIN SECOLELE XVII-XVIII 311 . cand am ie~it de la vicernie. ~i Vecernia era nefacutiL Si indata cum au ie§it Arhiereul. 113-116 . lara joi s-au mai ridicat. lara miercuri n-au vorbit nimica. luni. nimeni nu s-a mantuit ~i nici nu poate sa se mantuiasca. De aceea. Miercuri la noua ceasuri din zi am ie~it intru intampinare cu Evanghelie ~i cu . ~i unii plangea. marti. cum este respiratia pentru viata omului.R. joi. Duminica au mers la biserica. ne-au blagoslovit pre toti de ob~te ~i au ie§it la gazda. am vazut multime de parinti la fereastra Parintelui ~i prin ograda tiji.

Si atata sa adunasa multime de parinti cat sa parea ca norii i-au adus. . a~i(j)direa sa ceteasca evanghelie pana la cesuri ~i racand otpustul Sf. cu mare jale ~i suspinuri ~i zidind-o cu caramizi. au racut racla ~i au imbracat-o ~i au impodobit-o fiindca era sa se puie intr-insa margaritarul sau mai bine sa zic diamantul eel de mult pret. pana la Vecernie. au inceput a sapa groapa in pomelnic. lara mai ~ezfmd putin la fereastra. a prea cuviosului parinte ~i lasand mana cea dreapta dezvalita pre piept ~i imbracandu-sa duhovnici. lar sambata dupa Sf(an)ta Liturghie s-au imbracat 30 de preoti ~i 13 diaconi ~i lumanari aprinse tinand in maini au ridicat nasalie cu sf(i)ntele moa~te ~i au ie~it afara. Oara a traia zi. iara~i se incepe obicinuita cetire la evanghelie.312 PATERICUL ROMANESC lucru cu indoire. lara a doua zi dupa rapausare. fiindca a~tepta ~i raspuns de la Mitropolitul. arhimandrit ~i staretul s Manastiri Neamtului ~i Secul». indatli au inceput parintele Isaac a ceti acest cuvant: «Cuvant de ingropare la prea Cuviosul parintele nostru Paisie. de ar fi fost cineva deoparte. lara la Utrenie. joi. ca sa priveasca. nu ar putea sa povesteasca cu limba omeneasca. cat a~a era a se parea ca lumea se prapade~te. Si puind sf(i)ntele (~ters) (cinstitele) moa~te pre nasalie au mers in biserica preotii cantand. lara cand au fost dupa evanghelie. sta ca un sfe~nic inaurit a~teptand sa se puie raclia cea prea luminata intr-insul. ci tanguire intre parinli. lara celalalt sobor cu amara plangere. Si a~a s-au tinut 4 zile sf(i)ntele (~ters) (cinstitele) moa~te in biserica. Liturghii. ci jale. ca ce cantare va sa fie aceea cand cineva spre plangere iaste pornit. Vineri spre sambata la 7 ceasuri din noapte s-au imbracat preotii ~i diaconii ~i au cladit sf(i)ntele (~ters) (cinstitele) moa~te ~i le-arn pus in racla cu lacrimi ~i cu suspinuri ~i cetind evanghelie neincetat. a~a cu mare plangere fie~te carele au luat blagoslovenie. ci plangere s-au pornit intru acel ceas. fiinddi in biserica nu era cu putint(a) a incapea de multimea parintilor ~i a (s)treinilor ~i a~a s-au inceput prohodul dupa obiceiu. dar mai bine sa zic sfftnt ~i prea mare sfant. Si racorindu-se parintii dimprejurul nasaliei. de-a dreapta. au ie~it cu obicinuit cantare ci sa cante la cei prosati. Noemvri 15 au adormit prea Cuviosul Parintele nostru ieroschimonahul Paisie. lara cu mai multa plangere ~i tanguire. au inceput preotii a ceti evanghelie neincetat pana la vremea Utrenii. fiindca ie~isa oarecine pe den dos ~i mersese la clopote. Si puind nasalia in mijlocul bisericei. 0. preoti ~i diaconi. arhimandrit ~i stareti sfintelor Manastiri Neamtului ~i Sacu. Si invalind cinstitul trup. Iacrimi varsand. vai mie. cu lumini aprinsa la tot soborul parintilor ~i la adunarea mirenilor. numai ce am auzit duhovnicii plfmgand inauntru ~i clopotile sus tragand. vineri.

: Preaosfintia Sa pentru ca n-au apucat ca sa ingroape pe Parintele. au ridicat preoJii nasalia. in genunchie.: ?ezut toata privegherea.: caramizi.. Rama~ita ceastalalta a vietii noastre este ~i dupa voia Ta sa dobfmdim K. lara luni dupa Utrenie. marti. totdeauna acum §i pururea §i in vecii •o::ilor amin. =. lara a doao zi au slujit Ar(h)iereul.±r-se toJi.rimelui. Liturghii.::. anghelie au cetit parintele Isaac acest cuvant: .olifia Preaosfintia Sa.. apoi indata ar fi rasturnat-o.b-re. Omule al lui D(u)mnezeu ~i credincioasa sluga ~i al Tainelqr lui D(u)mnezeu ~i barbatul doririlor Duhului. trecatoa( re) ~i nestatornice ( . lara dupa cuvant. fiind trimis dimpreuna cu Arhiereul ca sa petreaca pre ?arintele staretul la groapa ~i ca sa iaie in scris cele ce vor afla la manastire. adeca parintele Sava ~i parintele Liontie. 21 zile era ::-~aznicul Intrarii in Biserica ~i au mers la Arhiereul dimpreuna cu boierul ~i 1. sHivind bunatatea §i milostivirea ta. ~i ::-rodidmd preotii nasalia ~i clopotile tragand ~i psaltii cantand §i soborul celalalt ?'ililgand.::ul Parintelui staretului. fiindca a doao zi. inca noapte fiind. ~i nesfar§in. incat de nu ar fi tinut ?feO!ii racla de o parte ~i de alta. ca nu era cu putinJa a mai a§tepta. fiindca :!'ra norod mult §i spre sara sa plecasa zioa §i vremea sa turbura de ploaie. Luni dupa Vicernie au intrat in chilia Parintelui Arhiereul cu Logoratul .:. lara dupa ~-. dupa cum ~i legatura ~i ragactuinta ne ::. au savar~it preotii obicinuitul prohod §i au luat 5~recare osabit iertaciune ~i blagoslovenia cea mai de pre urma. au slujit Preaosfintia Sa panahida Pa... ~i ~du-se zio ~i dupa sfar~itul Sf. E~1scopul Hu~ului". deasupra mormantului.bulzala intre parinti §i intre norod cand lua iertaciune.area cea impreuna cu Parintele nostru.!~aware sau nemi~catoare.Cuvant de intampinare la Preaosfintitul Parinte Kiriu Kir Viniamin... dimpreuna cu sobor. au ~·sn ~i trimi~ii de la Ia~i.:~1 domnesc ~i oarecari din duhovnici ~i au inceput a cauta izvoadele pana ce ~ Yenit vremea ca sa toace la priveghere. ~-oravnice Preaosfintite Stapane. ) . de-a traia zi dupa ingropare ~i au cetit ~i ::J. noemvri 20 de zile.2<.. ~i puind >!imele (~ters) (cinstitele) moa~te in mormant. a~a am intrat in biserica la mormant ~i numai preotii au intrat in ?Qmelnic · ~i au inchis u~a pentru imbulzala parintilor ~i a streinilor. ca sa fie in paza cand s-ar fi pus povaJuitoriu in . dimpreuna .SFINTI SI CUVIOSI DIN SECOLELE XVII-XVIII 313 Bucuriile ~i veseliile ~i toate lucrurile ceaste din lumea aceasta ori it u th( o )vnice~ti ar zice cineva ori trupe~ti ~i lume~ti to ate cu adevarat 1remelnice. au pardosit parintii mormantul :-.. ~i a§a era o -. Iar cand au ~ezut parintii la masa au sosit ~i dumnealui Logoratul al :::'iilea dila D(o)mnie. Noule .

Au poate intelegand de aceasta ~i de mfthniciunea cea pricinuita noao. iara~ soarele de veselie se ivi ~i Iacrimile cele ce necontenit sa varsa le opri ~i nu numai. pre toate impedicarile. pentru care ~i dumnealui boieriul Marii Sale impreuna s-au ostenit? Ci statuitoriul ~i raspunzatoriul nu inca mai iaste intru cei vii.Am dorit a vedea ni~te priveli~ti ca acestea d(u)hovnice~ti mai inainte de moartea mea ~i iata D(u)mnezeu mi-au implinit dorirea. ce vesele lumina. aducftndu-ti aminte ai venit sa o impline~ti? Ci incepatoriul ~i savar~i(toriul) danturilor ~i horilor nu inca iaste de fata. au doara ai mai uitat ceva din danturile acelea lungile ~i horile acelea !argile ~i de duhovniceasca bucurie pricinuitoarele nesavar~ite ~i acum. Si iara~i saninul bucuriei ne tacu. nu dupa multe zile ale purcederii Preaosfintiei Tale catre turma cea cuvantatoare ~i el de calatoria cea fireasca a se gati au inceput pre care acum iata o au ~i savar~it. din dragostea cea multa ~i fierbinte ce ai catre D(u)mnezeu ~i catre aproapele. Si prea cuviosul parintele nostru. au zis D(u)mnezeu Omul Iisus mergand spre moartea cea de buna voie. te-ai suit sa ingropi pre tatal sau ~i plangerea la Ariiat sa-ti faci ~i mahniciunea robilor Preaosfintiei Tale sa o risipe~ti. ca nu inca posomorate. Boldurile cele prea ascutite ale scarbei care necurmat impungea ~i adanc sa infingea intru inima noastra ~i tare o ranea. nici de iarna cea acum a~teptata sa nu te temi. Au doara priveli~tile acelea duhovnice~tile ce le intindeai mult mai daunazi ai venit sa le mai innoie~ti? Ci puitorul niscareva porunci domne~ti sau stapane~ti sau politice~ti sau cu niscareva statuiri duhovnice~ti. cu totul ii tampi. ci ~i cu mahrama bucuriei de pre fetele noastre le ~terse. Dar oare ce iaste pricina unei veniri a Preaosfintiei Tale atat de grabnica ~i de sarguinta plina. pre toata osteneala detaimand-o. sa mananc cu voi aceste Pa~ti mai nainte de patima Mea. mfthniciune sau intristare sa nu simtim. Bine ca ne-au bucurat ~i pre toata mahniciunea ne-au gonit. Ca iata. nu de multa vreme au zis insu~i catre eel ce cete~te proastele aceste cuvinte: . urmatoriu adevarat acelui. Cunosc ca singur D(u)mnezeu aduse pre . aratat iaste ca imi marturisesc mie ~i sangure fetele a tot soborul. in atat cat nici de am avut sau am patimit vreo paguba. silit fiind pre sine ~i atata osteneala o ai trecut cu vederea ~i cu atata vrednicie. Cu pofta am poftit. dupa ce au ispravit toate acelea ce au voit ~i au dorit. nu inca triste sa arata. cat nici de greutatea caii.314 PATERICUL ROMANESC Daniile. preste atatea maidanuri sa sai ~i sa vii la Manastirea Neamtului. bucuratu-ne-au foarte venirea Preaosfintitei Tale ~i pre norii cei preintunecati ai mahniciunii cari pre inima noastra sa pusasa cu totul i-au gonit ~i-n laturi i-au dat. pre toate nelesnirile. cu alt Iosif. nici de vremea cea umizicioasa. ci pre toate greotatile.

mare iaste ravna catre lucrurile cele bune. cunosc acum ca aproape imi va fi sfar~itul". Si viind vremea strangerii sfermeturilor. marti dimineata dupa utrinie a calugarit pre parintele Sofronie in schima insu~i Arhiereul. multa ti se cade ~i plata. a~a in anii de la HS-1794 in luna lui dechemvrie in 13 zile. caruia slava in veci. cuvantul nu iaste indestulat catre aceasta.XV I I I 315 Preaosfintia Sa. au blagoslovit Arhiereul adunarea sfermeturilor ~i savar~ind multamita mesei. de privirea fetei Sale te va indulci intru Hristos Iisus D(o)mnul nostru. amin. mare iaste milostivirea cea catra aproapele. Cu toata acestea. dar de vreme ce s-au dus la Cel ce pre toate le covar~e~te cu bogatia ~i cu bunatatea ~i cu milostivirea. lara Duminica au dat Preaosfintia Sa anafudi in vremea priceasnii. lara cand au venit parintii cu icoana la masa. Multamirea neputincioasa ~i cea din cuvinte ~i cea din lucruri. 0. Si racand scrisori.S F I NT I ~I C UVI0 ~I DIN SEC 0 L E L E XV II. 1998 . au ales pe parintele Sofronie spre a-i incredinta pastoria in locul Parintelui. sunte(m) bine incredintati ca va mijloci in locul nostru catre D(o)mnul ca sa rasplateasca Preaosfintiei Tale cu daruri vecinice §i nestricacioasa. I. in vremea priceasnii. Tale cu ingerii te va inceti. ce semuire a lucrurilor. mare iti iaste ~i osteneala. au cetit parintele Pafnutie trimiterea Parintelui Staretului cea catre Preaosf. Si sratuindu-se duhovnicii cu Arhiereul. au venit ~i Arhiereul ~i au blagoslovit masa ~i apoi au ~ezut de o parte pre scaun dimpreuna cu boiariul eel domnesc ~i au ascultat cum sa cetea Cuvant pentru lntrarea in Biserica. cu coroane neve§tejite §i nestricacioasa va incorona prea sf(i)ntit al Preaosf. Ce vom face? De ar fi fost cu noi eel puternic in fapta ~i in cuvant. Tale cu slava d(u)mnezeiasca va impodobi prea sf(i)ntit Preaosf. Si vineri au mers Preaosfintenia Sa la Sacul ~i la Sahastrie ~i sambata s-au inters la Neamtul. care da oarecare dovada de mai nainte cuno~tinta da prealuminata. lauda de mintea noastra ajunsa. de la domnie ~i de la Mitropolitul. cu Arhierei te va insoti. necovar~ita cinstea. cu caftanuri ingere~ti se va imbraca prea sf(i)ntitul trup al Preaosf. le-au trimis la Ia~i ~i viind de la Ia~i alte scrisori. cu Patriar~ii te va randui. lara dupa liturghie. adunati fiind parintii toti. a~a au ie~it in cerdac ~i au ~ezut Arhiereul in jilti pana cand au ie~it toti parintii din trapeza ~i sculandu-sa bucatarii au luat fie~tecare osabita blago(slovenie) ~i a~a s-au dus cantand in biserica. Sa Mitropolitul Kiriu Kir Gavrii1 36 • 36 \Ol. gurile noastre ale tuturor slabe spre multamirea facerilor de bine. ar fi raspUitit poate dupre vrednicie. Sale. Aceastli scrisoare este tiparita in cartea Staretului Paisie Cuvinte $i scrisori duhovnice$ti. intru imparatia Sa te va odihni. lara dupa vicernie au racut paraclis cu sober mare. nemasurata rasplatirea. Chi~inau.

precum ~i cuno~tinta cartii de la duhovnicii marii lavre. arhimandritul Lazar a innoit a~ezamantul manastirii. Spovedania soborului ~i Sfanta Imparta~anie se Ia. tipicul. calugarindu-se. a intrat in ob~tea Manastirii Neamt la inceputul secolului XVIII. . a reorganizat ~coala monahala din lavra. candidat la scaunul episcopal de Radauti.ceau saptamanal. Timp de trei ani. ~i a randuit duhovnici din cei mai iscusiti. sihastria Pocrovului ~i pe siha~trii ce se nevoiau in Muntele Chiriacu. La ~coala se invatau scrisul. unde se nevoiau numero~i monahi din Transilvania. arhimandritul Lazar a fast inca 20 de ani eclesiarh ~i duhovnic al manastirii. Aici a deprins me~te~ugul nevointei duhovnice~ti. Fiind intelept ~i ravnitor la cele dumnezeie~ti. de asemenea. Se mai predau inca limbile greaca ~i slavona ~i caligrafia. s-a invrednicit de darul preotiei. cititul. s-a socotit nevrednic de o cinste ca aceasta. apoi religia (cuno~tinte de Vechiul ~i Noul Testament) ~i muzica psaltica. El insa. A~a ostenindu-se arhimandritul Lazar mai mult de 50 de ani. crescand ~i formand multi fii duhovnice~ti. El 1-a adus de mic la manastire. Cuviosul Lazar a fast propus. Retragandu-se din egumenie. ajungfmd ales povatuitor de suflete.316 PATERICUL ROMANESC ARHIMANDRITUL LAZAR URSU Manastirea Neamt (secolul XVIII) Acest cuvios parinte era originar din Bistrita-Nasaud. inchinandu-~i viata lui Hristos din tineretile sale. obligand pe toti fratii sa fie cunoscatori de carte. cat a fast intaistatator al ob~tii. 1-a deprins frica de Dumnezeu ~i 1-a dat la invatatura cartii. duhovnicul Lazar a fast ales staret al Manastirii Neamt in anul 1742. a marit numarul calugarilor. A ocrotit. smerindu-se. Arhimandritul Lazar Ursu a fast eel dintai parinte duhovnicesc al mitropolitului Jacob Stamati. ramanand toata viata in mijlocul fiilor sai duhovnice~ti. s-a mutat la odihna cea de sus in a doua jumatate a secolului XVIII. in anul 1750. Pentru o nevointa ca aceasta. Apoi. al caror duhovnic era. ceaslovul.

SFINTI SI CUVIOSI din prima jumatate a secolului XIX .

_Geografia moldoveneasca" ~i . milostenia. traduse de invatatul episcop Amfilohie Hotiniu. Intrand de mic in ob~tea Manastirii ~eamt. Timp de 10 ani.:erea indeosebi participarea regulata la slujbele bisericii.lacob alII-lea Stamati. In acqti ani a zidit mai rnulte biserici in Ia~i ~i prin sate.MITROPOLITUL IACOB ST AMATI al Moldovei ~i Sucevei (1749-1803) 1 Acest ierarh al Moldovei era de loc din Bistrita-Nasaud. Figuri de ierarhi moldoveni . 267-269 1 . Iar pentru luminarea mintii ~i rnantuirea sufletelor. la§i. dovedindu-se un adevarat slujitor ~i iconom al casei lui Dumnezeu. De asemenea. Liturghierul ~i Psaltirea (1794). a reorganizat bolnitele ~i a deschis o farmacie publica aproape de catedrala. A invatat inca ~i limbile greaca ~i slavona de la parintele sau duhovnicesc. in anul 1774 ajunge slujitor la . Nemteanul" reorganizeaza ~i dezvolta ~colile biserice~ti din Moldova.Gramatica teologhiceasca". carti apologetice pentru apararea credintei ortodoxe ~i carti didactice pentru ~coli publice. dr. Diac. Invrednicindu-se de darul preotiei. colectiv. Timp de inca 11 ani a pastorit mitropolitul Iacob Biserica Moldovei. Mitropolitul Iacob Stamati este considerat ierarhul eel mai iubitor de carte din secolul XVIII in Moldova. val. dezvolta Academia din Ia~i. a tiparit numeroase carti biserice~ti pentru cult. nepot al episcopului Pahomie de Roman (t 1724). mitropolitul Jacob II . I. care ~tia multa carte. p. iar in anul 1782 este hirotonit episcop de Hu~i. a fost crescut duhovnice~te de egumenii Lazar ~i Ioasaf ~i inchinat lui Hristos prin calugarie in anul 1764.Aritmetica" (1795?). 1946. II. Intemeind la Ia~i o buna tipografie. a innoit mai multe biserici ~i schituri. Astfel a tiparit Evanghelia. In anul 1792 este ales mitropolit ~i parinte sufletesc al Moldovei. Iar din dirtile didactice pentru copii. a racut danii de innoire la manastiri ~i schituri. dand burse ~i carti de ~coala celor saraci. marele pastor al Moldovei . racand un mare pas spre innoirea invatamantului. cat a pastorit turma lui Hristos la Hu~i. a infiintat o ~coala episcopala pentru luminarea preotilor ~i a adaugat multa osardie pentru mantuirea fiilor sai duhovnice~ti. Ciurea. AI. a tiparit . Apostolul (1795) ~i altele. Pentru sporirea duhovniceasca a cre~tinilor.Mitropolia Moldovei. Istoria 3:sericii Ortodoxe Romane. pentru alinarea suferintelor omene~ti.

El spunea di nimeni nu poate spori pe calea duhovniceasca a mantuirii. pentru folosul de ob§te al tuturor. p.. . Cuviosul stareJ Gheorghe de la Cemica. Chesarie Gheorghescu. Dorind sa slujeasca lui Hristos din tineretile sale. daca avea peste 40 de ani. in anul 1763 se stramuta in Moldova. cu greu hirotonea pe cineva duhovnic. neputand rabda persecutiile religioase care sileau poporul la uniatie. De aceea. rara aceste fapte bune. in anul 1752.. pe la jumatatea secolului XVIII. ierodiaconul Gheorghe devine ucenic al staretului Paisie in Schitul Sfantul Ilie din Athos. cit. din parinti binecredincio~i. Ia Manastirea Dragomirna. sa ramana ca ni~te straini de lege §i de Dumnezeu". in anul 1799. Pravila Sfintilor Parinti" (Sfintele Canoane). . in SfinJi romiini . rara de care nimeni nu poate sa se mantuiasca. tipari la Ja§i. Murind acolo dasdilul sau. in acest schit s-a nevoit ieroschimonahul Gheorghe timp de zece ani. . pornesc impreuna spre Constantinopol §i Sfantul Munte. 500 . CUVIOSUL ARHIMANDRIT GHEORGHE Mare staret al Manastirii Cernica (1730-1806) 2 a. impreuna cu staretul Paisie §i cei 64 de ucenici ai sai. p. in anul 1730.Jar acei care refuza sa se spovedeasca. Arhim.le cerea lista anuala a celor spovediti §i ii oprea sa ia bani". 2 Monahul Casian Cernicanul. A§a nevoindu-se mitropolitul Jacob pentru mantuirea sufletelor . Iar preotilor duhovnici . in drum spre Muntele Athos. op. 1-84. Cuviosul Paisie il calugare~te. in lstoriile sjintelor monastiri Cemica ~i Ciildoro~ani. i§i cauta adapost sufletului sau in manastirile Transilvaniei. spunea el.320 PATERICUL ROMANESC respectarea cu strictete a posturilor ~i mai ales Sfanta Spovedanie. faptele # cuvintele starefului Gheorghe. 1870. dupa ce mai intai cerceta dupa pravila. Mitropolitul Jacob II Nemteanul dactea mare importanta duhovnicului. tanarul Gheorghe a trecut Carpatii in Tara Romaneasca. Viata Cuviosul staret Gheorghe s-a nascut in Sali§tea Sibiului. in primavara anului 1803 §i-a dat sufletul cu pace in bratele lui Hristos. devine temporar ucenic al unui arhiereu grec care locuia in Bucure§ti. daca §tia Sfintele Scripturi ~i canoanele Bisericii §i daca el insu§i avea o viata aleasa.omene§ti §i racand multe milostenii la saraci. Dupa ce este racut rasofor §i ~iacon.. Dar. Bucure~ti. ViaJa. Preoti tineri nu racea niciodata duhovnici. iar in anul 1754 il hirotone§te preot pentru ob~tea sa.

timp de 25 de ani. Atanasie ~i Serafim. Ca staret al celor Joua manastiri.:u aproape 200 de monahi. mitropolitul Grigorie i-a dat sub . Cuviosul Gheorghe a impartit soborul in doua parti. s-a rugat \laicii Domnului ~i Sfantului Ierarh Nicolae sa-l povatuiasca ce trebuie sa :·aca. La reintoarcere. zicfmd: . La 3 decembrie. in anul 1775. Apoi se stramuta la Manastirea Secu. punand in fiecare manastire cate un egumen destoinic. lasa a~ezamant scris. . _. Deci. staretul Gheorghe este considerat un mare parinte duhovnicesc ~i innoitor al monahismului romanesc. inmultindu-se fratii in jurul sau. Oprit fiind in tara rara voia sa de catre mitropolitul Tarii Romane~ti.Ramai aici ~i imi curate~te laca~ul meu de fiarele salbatice! De~teptandu-se plin de bucurie. insa. pustie ~i plina de ~rpi. adormind putin de osteneala.diata".:onducerea sa. ~i Manastirea Caldaru~ani. . i s-a aratat in vis Sfantul Nicolae ~i :-a poruncit. din anul 1793. Cuviosul Gheorghe era in mare mahnire. ascultare ~i masa de ob~te. Cuviosul Gheorghe petrece inca doisprezece ani ca preot. . iar pentru viata sa aleasa este numarat in randul cuvio~ilor romani. Fapte ~i cuvinte de invatatura 1. dimas de multi ani in parasire. A randuit la biserica pravila zilnica. din Manastirea Neamt. Pentru intelepciunea cu . cum sa-~i petreaca mai departe viata in Cernica. este numit de mitropolitul Grigorie al Ungrovlahiei egumen al Schitului Cernica.:are a condus ~i organizat. b. postind cateva zile. dupa rraditia Athorului ~i potrivit a~ezamantului sau. spovedanie deasa. duhovnic ~i econom peste cei 350 de calugari ~i frati. A~ezamantul sau are o mare importanta duhovniceasca. Cernica ~i Caldaru~ani.Jl:'ms de numero~ii sai ucenici din ambele manastiri. stare1Ul Gheorghe s-a racut iara~i 5fulatos ~i a mai trait inca 22 de ani. In primavara anului 1781 vine in Moldova sa-~i vada staretul ~i fratii din ~fanastirea Neamt. In acela~i an. Timp de patru ani organizeaza bine schitul ~i aduna 54 de ucenici in jurul sau . cele doua mari ob~ti calugare~ti . Aici traie~te numai doi ani pe langa Cuviosul Paisie ~i se duce din nou la Schitul Sfantul Ilie din Athos.C UV I0 SI D I N P R I M A J U M AT ATE A SEC 0 L U L U I XIX 321 La Dragomirna. Din ceasul acela a ramas in Schitul Cernica impreuna cu doi ucenici ai sai. marele staret Gheorghe se muta la ve~nica odihna. 1806. ucenicilor sai. Apoi.-\poi. imbolnavindu-se. impreuna cu 200 de calugari. a pornit in cautarea Iaca~ului Sfantului Ierarh Nicolae ~i a aflat biserica lui din ostrovul Cernicai.

staretul Gheorghe voia sa faca calugari pe cei 33 de ucenici ai sai. 6. Ziua taiau cu topoarele copacii ~i spinii. dand lauda lui Dumnezeu. 5. Chiliile erau vechi ~i toate daramate. Alaturi a facut mai multe chilii de pamant ~i in acestea trimitea ucenicii sai pe rand sa se lini~teasca. pana acum ai locuit tu aici. Atunci staretul. ascultau invataturile mai dulci decat mierea ale bunului staret. staretul Gheorghe a facut o mica biserica pe ostrovul mic. Parintii se nevoiau pe ostrovul mic toata saptamana. Auzind de aceasta. ca sa deschida poiana. insemnandu-se cu semnul crucii. numarul ucenicilor a sporit la 33. Spuneau ucenicii Cuviosului Gheorghe ca dupa ce au ajuns intai pe ostrov ~i s-au inchinat in biserica. ca sa locuim noi! La cuvantul staretului. iar sambata veneau in ostrovul mare. Iar in saptamana Sfintelor Patimi. petreceau in ob~te Duminica. Dupa inca un an au mai venit 16 frati. cand se sculau. Aici se marturiseau. iar altii ii aduceau ajutoare sa refaca biserica ~i chiliile. faceau cuvenita rugaciune ~i plecau la taiat padurea. lipsita de u~i. slavind pe Dumnezeu ~i multumind Sfantului Ierarh Nicolae. iar ostrovul acoperit in intregime de padure. dar nu avea haine ~i cele necesare pentru ei. Apoi staretul mangaia ucenicii cu frumoase cuvinte de invatatura. Apoi a hirotonit trei preoti . La urma atipeau iara~i pana in zori. i-a zis cu glas bland: . 7. au vazut in sfantul altar un ~arpe uria~. In anul 1788. Biserica era parasita de multi ani. ~arpele s-a supus poruncii indata ~i a ie~it afara din biserica ~i din ostrov. 3. Vestea despre sfintenia vietii Cuviosului Gheorghe s-a raspandit repede in toate partile ~i veneau multi sa petreaca langa el. Marturiseau ucenicii Cuviosului Gheorghe ca batranul a facut multe odoare noi la biserica Sfantului Nicolae din ostrov. 4. cativa credincio~i din Bucure~ti au cumparat haine pentru toti fratii ~i le-au dus la cuviosul. inchinata Sfantului Mare Mucenic Gheorghe. Staretul Gheorghe insa nu se descuraja. de rugi ~i de spini. ob~tea Schitului Cernica crescuse la 103 frati. disparand in pacturile din imprejurimi. Seara se adunau cu totii intr-o pivnita ruinata. primeau Sfintele Taine. In primavara anului 1784. La miezul noptii se sculau ~i faceau Utrenia. Acum sa te duci din locul acesta.322 PATERICUL ROMANESC 2. de ferestre ~i de cele necesare. staretul Gheorghe i-a calugarit pe toti. In anul urmator erau 54 de suflete in ostrov. In trei ani. Marturiseau ucenicii cuviosului ca la inceput multa nevoie ~i lipsa au rabdat in ostrovul Cernicai. In primele ~ase luni s-au adunat in jurul staretului ~ase frati.Ganul (dragul) tatei. iar in anul 1786. apoi iara~i se intorceau la lini~te in ostrovul mic. mancau pesmeti de paine cu ceva legume ~i dormeau pe pamant cateva ore.

Deci. 9). . implinindu-I toate poruncile. i-a sfatuit zicand: . avand in a noastra stapanire o asemenea manastire cu viata dupa Dumnezeu .. negre~it. pana la venirea acestui cuvios.De~i nu presupun ca veti cadea in cursa neascultarii sau ca veti cauta cele mai presus de a voastra masura. cu dreapta credinta. a poruncit sa traga clopotul mare. le-a citit molitfa de iertare. neviclean intru petrecere. parinte preadulce. se pierdusera chinoviile ~i randuiala lor din aceasta tara. Staretul Gheorghe sfatuia mereu pe ucenicii sai sa traiasca in desavar~ita dragoste unul cu altul.. Doamne. o. Adunandu-se fratii in jurul Cuviosului Gheorghe. pe cine sa avem indreptator ~i ce randuiala sa tinem dupa moartea ta? Caci noi pana astazi. numai pe tine te-am avut purtator de grija pentru Dumnezeu. au inceput a-1 ruga cu lacrimi: . totu~i. vrand sa ~titi cine anume sa va fie incepator! Parasiti gandul ~i voi.Noi singuri am vazut viata fericitilor pustnici din Cernica ~i ne bucuram. . a~ezamant statornic cum sa fie indreptarea smeritei ob~timi" de la Cernica dupa moartea sa. nemomelnic intru pogorari ~i neposomorat spre cei mult gre~iti.0. macar prin viu grai fa-ne sa auzim toti. a adunat pe toti fratii in biserica. fiii mei. 9. ~i toate celelalte. gandul de a cerca judecatile lui Dumnezeu cele necuprinse! Parasiti legiuirea amagitoare intre voi. ci numelui Tau se cuvine slava! (Ps. nu noua.C UV I0 ~t SI D I N PRIM A J U MAT ATE A SEC 0 L U L U I XIX 323 trei diaconi ~i a randuit sa se faca zilnic Sfanta Liturghie ~i cele ~apte Laude. ca Dumnezeu ~tie de ne vom mai vedea! 10. dupa marturia mai multor hrisoave domne~ti. 8.Copiii tatei.ci urma care cum vrea". 11. adaugandu-le ~i aceste cuvinte: . Vazand staretul Gheorghe intristarea ucenicilor sai. blandul staret a lasat ucenicilor sai un . Dar la inceputul anului 1785 s-a imbolnavit greu. se vor adauga voua. Pravila ~i canoanele bisericii le-a a~ezat intocmai dupa tipicul Sffmtului Sava ~i potrivite cu obiceiul pamantului. va indemn sa ramaneti supu~i intru aceasta parinteasca hotarare. ascultati-L pe Hristos. care socotiti ca lipsirea mea va fi pricina de risipirea ob~tii sau de nesporirea voastra. ". dragoste sa aveti intre voi. toti dimpreuna cu mine sa ziceti a~a: Nu noua. apoi le-a spus. ca mai inainte de dansul nu erau statornicite nici intr-o parte a tarii. Ci. cazand ~i sculandu-ne. Astfel. ace~tia mai tineri. 12. lacrimand: . 113.. Deci. cand zacea in pat. Iara~i spuneau aceia~i ucenici ca.Parasiti. nerntarnic incepator. incat socotea ca va pleca din lumea aceasta. care zic: .

. 14. apoi va rog sa nu va pangariti cumva mintea cu asemenea ganduri. apoi macar sa-l puneti dupa u~a pridvorului. Iar daca nu voiti a va pleca poruncii ticalo~iei mele. Spunea staretul Gheorghe: . de cugetati sa va ramana de la mine dupa moarte ceva aur sau argint. cautare pagubitoare de smerenie nu-i trebuie~te. sa nu va lipifi inima de ea (Ps.Fiilor. Intrebat fiind cuviosul unde sa-i ingroape ucenicii trupul dupa moarte. Ci. o. scriind pe toate cate le izvora~te inima mea. zicand: . incalzindu-va pe langa bucuria inimii ~i indreptandu-va catre limanul mantuirii. 15. 6J. Apoi le-a adaugat ~i aceste cuvinte: . fiii mei cei saraci cu duhul. intru numele Tatalui. ca sa dobanditi cu pretul acestora nebiruite arme.Cat despre viermanosul meu trup. m-am supus de bunavoie sub picioarele tuturor. vrand a va lupta. intrucat ~i de voi mi s-a racut mila. prin adevar. ca doar se va miqora ~i multimea pacatelor mele. intru numele Fiului. iubindu-va pe toti deopotriva. nici sa voiti a ispiti mult taina lucrului. n-am Iasat pe simtiri a zbura peste hotarele firii. racand pfma la patruzeci de zile ~i cate douasprezece inchinaciuni. Zicea staretul ucenicilor sai: . dupa cuvantul psalmistului ce zice: Bogatia de ar curge. Apoi iara~i le-a zis: . care rna intare~te a va incredinta. ca ni~te buni osta§i. elle-a raspuns: . toti sa se umileasca. ~i mai ales celor ingreuiati cu duhovnicia. Sa-~i hotarasca numai prohodul ~i parastasele cele obi~nuite.Fiii mei. Zicea iara~i ucenicilor sai: . Acestea chiar ~i de la tot cre~tinul sa nu ramana.Fratilor. ca ~i pe pamant va trebuiesc avutii nevremelnice.Cu voi graiesc. sa nu poftiti a schimba harul cuvio~iei voastre pe unele lucruri pamante~ti ~i stricacioase. vazandu-ma fratii intrand ~i iqind. ca sa pot vana prin rabdare ~i sufletele voastre. care scot din iad pe patima~ul suflet. 10). Intru numele Duhului Stant. 18. sa va sfiiti ~i de fata neadormitului strajer. 17.Odihne~te.Foarte strain lucru este calugarilor ieromonahi ca sa-~i hotarasca singuri loc cinstit pentru ingropare. ca. pilda m-am racut intre voi prin rodul dragostei. 16.324 PATERICUL ROMANESC 13. Ci mai ales sa va milostiviti a-1 scoate inca ~i din ostrov afara. cu dreptii pe adormitul robul Tau". cu intrarmatii (diavoli) cei nevazuti ai iadului ~i a patimi pana la sange pentru Iisus Hristos Cel rastignit. spre mancarea fiarel6r. Doamne. unde se face ~i litie la cei raposati.

Uneori spunea ucenicilor sai: .zicea batranul . Iara~i. Insa. alta grija nu am avut. Alteori adauga staretul ~i acestea: . racandu-va multora oglinda vietii spre indreptare ~i bucurandu-va intru lumina celor vii.Fiii mei. vicle~ugul. decat cum sa va apar de tot felul de vatamari. Pilda de curata supunere sa luati de la Dositei eel cu totul rara de rautate. Iar pilda de smerita intelepciune sa luati de la Zaharia eel mult patimitor. nevrednicul. ci pentru singur folosul aproapelui. Zicea iara~i catre ucenicii sai: .Bunul vostru obicei ~i podoaba chipului sa fie intocmite dupa urmarea cea dreapta. intru care se reazema inceputul mantuirii monahilor. 12). care au fost de o varsta cu voi intru firea omeneasca. cum ca nu veti fi intrebati la ziua judecatii. mama. fratilor. 9). 20. este ca intocmai cu suflarea sa cinstiti supunerea unul catre altul. Iar . cata vreme am trait impreuna cu voi. 21. ca sa impliniti ~i dragostea cea hotarata din lege.CUVI0 SI D I N PRIM A J U MAT ATE A S E C 0 L U L U I X I X 325 19. pilda de fericita rabdare sa luati de la Acachie eel intocmai cu mucenicii. Iara~i invata pe fiii sai: . martor sunt pentru voi. cea mai cuprinzatoare porunca. care intoarce iara~i la cea dupa fire lauda. fiii mei. spunea cuviosul. nici veti ramane rara cercetare de sus. in ce chip sa fiti ca ni~te ingeri in trup. pomenirea de rau ~i trufia. lacomia. acestea nu ~tiu sa cinsteasca pe cea placuta lui Dumnezeu sporire duhovniceasca. §i sa va de~tept a ramane mereu sporiti. 6. nici la rasratari neastamparate sau la plimbari nepotrivite darului vostru. fiii mei. se va proslavi iubitorul de oameni Dumnezeu ~i veti mo~teni pacea. 2. 24. dupa cuvantul eel zis de vasul alegerii: Toate fmi sunt slobode. neplecandu-va la de~ertiiciuni mincinoase. Zicea iara§i staretul Gheorghe: . ca pe ni~te prunci infa§urati cu strainatatea. nu cu ceva interes nebinecuvantat de Dumnezeu. asemanandu-va celor tineri preacuvio~i sfinti.Sa ~titi. 25. slujiJi Domnului cujridi # va bucurafi Lui cu cutremur (Ps.Fiilor. Ca de veti petrece zilele vietii voastre cu luare-aminte de sine. Patimile acestea raman ca ni~te sageti infipte intru acela~i blestem al neascultarii stramo~e~ti. cu duhul blfmdetilor . ca zavistia. 22. Fiilor. pe cei ce se afla cu mintea intreaga. iar nu intru nebagare de seama. atunci cu adevarat nu se va atinge de voi nici o me~te~ugire diavoleasca. Deci. Iar eu. dar nu toate fmi sunt de folos (I Cor.adaug porunci celor purtatori de cruce fii ai mei suflete~ti. 23.Intru nevointele voastre. pizmuirea.

Despre cea dintai porunca spunea staretul ucenicilor sai: .Nicidecum. tatarnici intru spovedanie. Dar. povara). sa-i lasati a se duce unde vor vrea. sau. nimic mustrandu-i pentru cele trecute. sa va cautati alt laca~. apoi sa tina masura dreptei socoteli ~i sa aibl1 smerita intelepciune. tara de nici o cercetare cu epitimie (canon). batjocoritori de chipul ingeresc. acestora intai sa le gatiti merinde pentru calatorie la drum. ~i mai bine. tulburandu-va prin lume~ti obiceiuri ~i dand sminteala la tot soborul. 26. adica. dar pufini ale# (Matei 20. atunci sa va gatiji nfspunsu{ ce{ pormc cu areapra marne pesre rfi( neascu[rani. intorcandu-se ei cu pocainta adevarata iara~i in cinstea lor cea dintai. Apoi adauga ~i aceste cuvinte: . sau. indata sa aratati cucernicie ~i sa puneti inceput bun. 29. avand spre neru~inata pilda pe cei 24 de ani ai supunerii mele. intru care sunteti bine deprin~i ~i chemati de insu~i Duhul Sfant. cand am fost sub ocarmuirea dreptului batran Kir Paisie. sa faceti plangere catre stapanescul scaun (catre chiriarhul). Ci toate ostenelile voastre sa treaca prin ~tirea lui ~i atunci cu adevarat vor fi primite la . atunci vor putea omori toate patimile limbii. cunoscandu-va neputintele. nestatornici ~i de-a pururea cartitori. mancatori pe ascuns. ale inimii ~i ale simturilor' tacandu-se de-a pururea vrednici imparta~irii dumnezeie~tilor Taine. 30. cercand alte vieti. Apoi.Sau. luand binecuvantare de la povatuitorul ob~tii. marele staret le poruncea sa-~i aleaga una din aceste trei: . sa fie primiti. unde sa va mantuiti mai cu putina osteneala. tacandu-se iubitori de sine cu tovara~ii. Monahilor ~i clericilor invrajbitori. Spunea cuviosul ca. dupa ravna inimii voastre. 27.Nici dupa moartea mea sa nu indrazniti a ie~i de sub jugul Domnului. intai sa faca toate cu binecuvantare. 28.326 roar(e mu« ae care lucru sa nu fie! PATERICUL ROMANESC de veJi amari sufletul mai-marelui vostru cu neascultarea. Pentru fratii cei de curand veniti zicea: . de se vor intrarma calugarii cu aceste patru arme. nici sa va intindeti. dupa cuvantul Domnului: Ca mulfi sum chemafi. tara binecuvantarea povatuitorului ob~tii sa nu cutezati a face nici cat de mic lucru. apoi sa se spovedeasca adesea. ci sa va multumiti cu acest incredintat podvig Uug. 16).De s-ar intampla vreunii din fratii cei de curand veniti la calugarie a face galcevi. dupa cum legiuiesc Sfintii Parinti. in scurt. staretul meu eel din chinovie. robi patimilor intru neinfranatalacomie ~i.

orice sfat veJi sfatui. socotind a fi de fata Insu~i cunoscatoru1 de inimi Dumnezeu. Iar despre smerita intelepciune poruncea. iubitii mei fii. implinind dupa puterea voastra pe cele cuviincioase pregatiri. ce se tineau a fi prea isteti. Despre Taina Spovedaniei. Unul ca acesta. unde va fi randuit de intaistatatorul. Macar trei zile de rand postindu-va. precum de multe ori v-am zis. apoi singuri va pricinuiri groaznice di. sau mai sfinti ~i cuvio~i. Iar de veti schimba porunca. afara de alte neocolite pricini. care pe multi din calugari. rugandu-1 sa va schimbe din ascultarile cele de cinste in altele cu totul proaste. i-au aruncat in deznadejde §i le-au zdrobit oasele de pe fata pamantului. de voie~te in graba a ru~ina pe acel drac. Iar neflicand a~a. Ci. indrazrtiti a lua cu cucernicie de la sfintitorul preot pe cele curatitoare Taine. nici a va socoti cu cei de-a pururea vrednici imparta~irii. zicand: . cu sila sa traga pe inima a se apropia ~i el cu fratii la anafura. pana veti scapa de robia cugetului mandriei §i veti ca~tiga dreapta socoteala. 10). vrand sa-l ca~tige prin deznadejde.CUVIOSI DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XIX 327 Dumnezeu. Fiecare.i: .a ramane intru voi. la sarutat icoanele ~i la orice il va pune egumenul. Eu va sflituiesc. 34. 31. Despre a treia porunca a dreptei socoteli.Parinte§te va indemn ca sa nu treaca nici o luna. suspinand din adanc ~i cerandu-§i iertare. Pentru Sfanta Imparta~anie astfel indemna Cuviosul Gheorghe pe ucenicii sai: .De veti simti ca va supara ori in ce lucru dracul eel de amiaza-zi.deri ~i nici o sporire in suflet sa nu a~teptati. sa nu va abateti alegand ceva din cele peste masura voastra. ~optindu-va ca doar ati fi voi mai buni la Dumnezeu decat altii. paziti calea de mijloc.. apoi negre~it veti pierde ~i roada dreptatii. ca pana la unul sa mergeti de trei ori pe saptamana catre duhovnicii cei ale§i de sobor. toti de ob~te sa va indeletniciti a va cumineca de douasprezece ori pe an. ca implitrit sa aveti strajuire cum sa va paziti capul credintei prin smerita intelepciune. risipi-l-va Domnul 1Isaia 8. Pentru ca altfel. nefiind imparta§iti cu dumnezeie~tile Taine. apoi pana la groapa il va petrece acel duh rau. sflituia pe ucenicii sai: . Iar neflicand a§a. pentru a nu fi zdrobiti de eel mai necurat duh al blestematei huliri. Zicea iara§i Cuviosul Gheorghe: . apoi sa §titi ca §i folosul odihnei nu . 33. Iar netacand a§a. la acela sa-§i marturiseasca toate ascunsele cugete ~i gre§eli.Va dau aceasta porunca mai ravnitoare. 35. Ci.Vi se innoie§te aceasta tare porunca. spunea fiilor sli. indata sa alergati la egumen. 32.

considera eli mantuirea calugarilor din viata de ob~te atarna de pazirea statornica a urmatoarelor cinci porunci a~ezate in chipul crucii: 1) Toate cu binecuvantare liS HS 3) Dreapta socoteala 5) De 12 ori pe an a se impartasi ' 4) Smerita intelepciune ' Nl KA 2) Toate cu spovedanie . vazandu-i plecati spre cainta cu adevarata umilinta. ~i pe eel ce este peste fire lipsit de minte.328 PATERICUL ROMANESC . iara~i. Marele staret. pe eel foarte invatat ~i nesupus. prin duhul blandetilor va poruncesc ca. fiii mei. sa-i numarati a fi bine primiti cu cei dintai. sa nu va in~elati grabindu-va a primi lupi cuvantatori intru smerita turma. Adica pe aceste cinci firi de oameni ce sunt incurcati cu straine a~ezari suflete~ti: pe calugarul venit de aiurea. insa. pe schimnic.Feriti-va. Ca ale acestora nepotrivite a~ezari nu va sunt de folos a ramane cu voi. pe eel ce este de neam mare. ce este numai rasofor. care este mai presus de cinul vostru. o. arhimandritul Gheorghe. dupa cuvantul Domnului ce zice: Pe eel ce vine la Mine nu-l voi scoate afara. 36.

a nu ~e judeca numai cu asprime. cu nedumeriri de taina. sa le puna la mijloc spre mangaierea tuturor din ob~te. fiul meu. ~i chiar de vei ~timi intocmai ca dreptul Iov. precum deodata a parasit lumea. Iar intru ascultarile mai grele.iuh.De la calugarul eel de bun neam numai aceasta mica slujba i se cere.:onomul manastirii: .De~i multe cacteri vor patimi fratii. ajutandu-se unul cu altul. 44. sa nu te aluneci dand vina asupra fratilor sau :inind asupra Ziditorului a toate. ~i felurite ~irbe cu nemultumire iti vor pricinui. nici risipire rara de randuiala sau vatamare celor randuiti de tine in ascultare. ca atunci mai putin vei gre~i. niciodata sa nu-i pui la slujbe grele.Fiule iconoame. dupa . nici ~-i osande~ti dupa obicei. la :lecare slujba sa a~ezi cate trei oameni. intru cele mai u~oare iconomii fire~ti Yei savar~i indreptari de slujba dupa cum Sfantul Nicolae iti va povatui mintea. nu-i mustra cu patima.0. tu.La toate ascultarile sa ai grija a nu se face ceva paguba.:J:! pacat ~i a mangaia sufletele lor. dimpreuna cu parasirea de toate. Zicea ~i acestea: . ca pe cei ?Osomorati ~i frico~i la lupta. 39. Iara~i zicea iconomului: . prea iubite fiul meu iconoame. i-a primit Dumnezeu ~i pocainta. ca 5-a nu creada mintii sale mai mult decat celui ce il povatuie~te pe el. Iar despre taierea voii zicea: . sa nu calci J.Arata-te vesel spre frati ~i foarte mult vei fi iubit de toti.CUVI0 S I D I N PRIM A J U MAT ATE A S E C 0 L U LUI X IX 329 37. iar nu jertfa (Matei 9. pentru ca. Ca zice Hristos: MiUi voiesc. Ci. . Ca. putin ce a actus cu sine. 41. Apoi adauga staretul Gheorghe ~i aceste cuvinte parinte~ti catre :. Sa-ti fie in ~tire ~i aceasta. 13). imprumutand cu acestea pe Sfantul Ierarh Nicolae.Calugarul eel de bun neam ~i cinstit. ca sa nu cazi ~i tu din bunatati ~i mai tarziu vei :i!ruine cu mantuirea mai prejos decat cei cede-a pururea cad ~i se scoala. ci mai ales cu multa milostivire. 38. dupa trup. ca ni~te oameni cu neputinte. te vor ru~ina. Zicea iara~i: . :1egre~it.zicea batranul -. 43. in acest chip sa-~i taie ~i voia sa. ci sa intrebi ~i pe duhovnici. mult. 40. prea cu buna paza sa cumpane~ti gre~elile fratilor.otarul. fiule . Spunea staretul ~i aceste cuvinte: . Ci. Ca destul iti este folosul a te pazi cu cinste . 42. ~i cu aceasta a implinit toata dreptatea. Catre iconomul ob~tii acestea poruncea marele staret: .

Pentru ca nefiind bine iscusiti. Cea dintai odrasla este lucrarea mintii.330 PATERICUL ROMANESC 45. pana ce veti agonisi carti spre ajutor la me~te~ugul ei. Cea de a doua odrasla. este ca nicidecum sa nn primiti in ob~te mai mult decat 103 frati. La urma adauga ~i aceste cuvinte: . sa nu vi se intample ceva rna: diu ~i veti fi de ras vrajma~ilor draci. Si nici tu sa nu simti durere cand te vor necaji intru ceYa. de vreme ce inca trup sunt ~i numai cele pamante~ti cauta". dupa cuvantul ce zice: . cercand taina acestei lucrari. Zicea iara~i: . care poate ~i in zilele noastre mult a ne folosi. 49. Adidi rugaciunea lui lisus. Ci. apropiindu-se de tine ca sa ia folos. 47.Nu va locui Duhul lui Dumnezeu in oamenii ace~tia. fiindca pravila acestui drept barbat este intemeiata pe ~apte stalpi neclatiti ~i intarita pe cele ~apte Laude ale Maicii noastre. nu va slobozesc a lua cutit spre junghiere. continua staretul. 51. sa impliniti locul ~i numarul. ca mai ales trei odrasle ale bunatatii staretului meu. ce este Hiinuit de furii cugetelor. ca atunci ~i ez iti vor purta neputintele tale.Fa-te ca un tata iubitor de fii ~i te bucura de sporirea lor. 50. fiul meu prea iubite. sa nu se vatame fratii.Fiilor. Caci foarte cu anevoie nimeresc calea aceasta cei nedezbracati peste tot de materiile trupului. adica faclia cea nestinsa a indreptarii sufletului. Deci. degraba vei umple jitnitele faptelor bune. Spunea staretul ucenicilor sai: . Biserica. . saturand din destul adunarea ob~tii.Se cuvine a nu tainui voua. Altadata iara~i invata pe iconom. deprindeti-va cu randuiala parintelui meu. care intrece cu preJUl toata agonisita cea trupeasca.Sa ~tii. mi se pare ca nu veti putea degraba a le vedea rodind aici. nici a le ca~tiga a~a u~or in scurta vreme. Aceasta lucrare departe se afla de ni~te patima~i ca noi. povatuirea de calugari multi ~i impaciuirea monahilor de multe neamuri. 48. care povatuie~te pe smeritul om catre raiul eel ganditor ~i il face in stare sa ajunga la masura varstei lui Iisus Hristos. ca ~i randuiala iconomiei celei dinlauntrul sufletului este un dar foarte scump ~i nu lesne de aflat. 46. fiilor mei. zicand: . sa nu calcati a~ezamantul ce vi ~ hotara~te. Macar de ar veni la voi orice faJi_ aducfmdu-va toate bunatatile pamantului. Fratilor. Kir Paisie. ca atunci se vor na~te intre voi urate prigoniri ~i veti cadea in grele ispite ~i nu veti fi mangaiati de nimeni. numai dupa ce se vor muta urm catre Domnul. adauga batranul. Numai prin harul acesta.

pentru numele Preasfintei Treimi. eli multa plangere veti mo~teni. puneti-va la rabdare ~i cu dragoste sa inchinati lui Durnnezeu in cursul unui an cate o priveghere de om. cat a fugi ~i de omoratorul pacat ce se na~te calugarului din trandavie. 53. Drept aceea.C UV I0 SI D I N P R I M A J U M AT ATE A SEC 0 L U LUI X I X 331 52. zicand: eli eu sunt pamantean. Ci. Apoi continua stare1Ul: . ori de alta limba.In tot lucrul bine este a pazi fiecare masura de mijloc. sa nu indrazneasca a pa~i peste soarta romanilor. dupa numarul ce sunteti adunati aici. romanii. Zicea ~i acestea marele staret: . 55.Harul acestor trei bunaHiti. sa nu clilcati hotarul. 54. sa nu se ingreuieze inima voastra cu neintelegerea. Pentru eli nu felul limbii romane~ti judecam. Numai cu invoire de ob~te pot sa fie ca o mana dreapta romanilor statornici. 57.Parinte~te va rog. indestulandu-se a fi cinstit cu cei de mijloc fericiti ascultatori ~i numarat cu cei neinstrainati de mila lui Dumnezeu. apoi sa ~titi. ca sa dobanditi bar cu prea bogata mila de sus. nu multora s-a dat de la Dumnezeu. aflandu-va mai buni decat altii ~i sa va certati. atat pentru alinarea maririi de~arte. Deci. sa nu faceti supusa aceasta smerita ob~te (Cernica) altor neamuri mai sporite. ori greci. fiii mei. Cea de a treia odrasla. cat timp va locui macar un singur suflet de roman intr-insa.Nici intre voi. nici tine incepatoria inlauntrul bisericii sau in iconomia de afara. caci toti in curand vom muri ~i vom stapani numai mormantul. Ci. 58. spre ajutor la greutatea vietii. Pentru privegherile cele de peste an. a~a invata Cuviosul Gheorghe pe fiii sai: . este ca sa nu caute intaietate cineva din calugari sau din fratii cei primiti in ob~te ce sunt de alte neamuri. Ca mai bine este ca fiecare sa se intrebe pe sine~i cum s-a ragliduit inaintea Sfantului Nicolae ~i oare lace a venit la manastire. Zicea iara~i: . va hraniti sufletul cu rugaciunea cea de-a pururea curgatoare a strajuirii noptii. in aceasta vreme.Adormit-au cu somnul lor ~i n-au aflat nimic". fratilor. iar acela este moldovean ~i acesta transilvanean. sratuia cu staruinta pe ucenici: . Iar pe calugarii cernicani astfel ii sratuia batranul: . Iar de nu veti tine seama de cuvantul ce v-am rugat. al povatuirii de popor mult ~i al impaciuirii limbilor. sa nu faceti prigoniri. in loc de pace. ci mai degraba faptele credintei cercam. caci ~i psalmistul zice: .Iubitilor. Alteori. 56. adica al lucrarii mintii.

ca atunci metanii mari nu se fac. ca scris este: Cel ce nu se ostene~te dupii lege.Cei ce ~titi carte. nesocotind a fi mica paguba a scadea macar o cirta din lege. nici sa ramaneti batand afara la u~a milostivirii lui Dumnezeu.Privegherile sa le faceti dupa randuiala aceasta: 40 de privegheri la sfintii cei ale~i de peste an. care este dupa masura cumpanit ~i cu putinta fiecaruia a-1 savar~i. toti. afara doar de sambete. La urma. sa cititi iara§i sau icoasele Maicii Domnului sau molitfele diminetii. 61. a doua. Asemenea pogoram hotarul milei §i catre cei cu totul slabi ce nu sunt carturari. 59. intru cinstea ~i marirea pururea Fecioarei Maria. sau 700 inchinaciuni mici. o. fiii mei. fiii mei. 60. iubind a le savar§i pe toate cele randuite fiecarei zile. intru cinstea ~i pomenirea Sfantului Ierarh Nicolae. sau 300 metanii mari. 63. pazind intocmai pana la moarte aceasta legatura. adauga staretul ~i aceste cuvinte: . 62. sa-l aveti intru pomenire.Am randuit sa faceti ~i ceva canon pe la chilii. iar a treia. Iar de~teptandu-va din somn. Adica de-a .332 PATERICUL ROMANESC . Sa faca deci. de Duminici §i praznice cu dezlegare. spre ziua hramului. mai intai sa nu aveti unii spre altii pomenire de rau. punandu-le slujba dupa invoire frateasca ~i racand osteneala cinci ceasuri din noapte. sau 300 de cele mai mici sa faceti. clericii. racand osteneala cate noua ceasuri din noapte. de cate douasprezece ceasuri. 7 privegheri de cate ~apte ceasuri sa-i inchinam cu cuget smerit Maicii Domnului. Apoi zicea: . Insa ~i stihul eel randuit calugarului. pentru fericita sanatate ~i buna sporire a preasfintitului nostru mitropolit. de Ob§te. De se afla cineva ravnitor. ca sa nu apunii soarele fntru mania voastrii (Efeseni 4. vrand de cu seara a va odihni. 12 privegheri la praznicele imparate~ti ale Insu~i Ziditorului a toata raptura ~i Mantuitorului nostru. Socotiti. din care: una la intai septembrie pentru biruinta ~i intemeierea prea inaltatului nostru domn. Ci mai ales voi. 26). Purtati grija a nu fi lipsit cineva de harul privegherilor. Pentru canonul ~i pravila de la chilii. Zicea iara§i staretul: . alegeti a citi una din acestea doua: sau molitfele spre somn sau Canonul Ingerului. 3 privegheri de toata noaptea. la toate praznicele ei. la 6 decembrie.Savar~iti-le pe toate cu buna randuiala. dupa numarul celor noua cete de ingeri care il slavesc neincetat. acesta despre noi sa fie slobod ~i binecuvantat.La inchinaciuni dam voie. la intai martie. 5). sau 100 de metanii pana la pamant. astfel invata Cuviosul Gheorghe pe fiii sai duhovnice~ti: . cu foarte mare paza sa umblati. nu se fncununeazii (II Timotei 2.

164). macar numai sa fiti cucernici. In anul 1806. Cuviosul Gheorghe a chemat la sine pe toti ~i le-a zis: . Jar parasind voi laca~ul acesta. La urma adauga staretul ~i acestea: . La urma a adaugat cuviosul ~i acestea: . intr-acest chip se cuvine ~i somnului sa-i despartim vremea ~i. a umbla din loc in loc. pe cat va socoti. Precum din patru stihii :!Ste alcatuita lumea de Dumnezeu. Jar vara.ndu-i va face metanii. Ci va intariti unul pe alrul ~i faceti roduri vrednice de pocainta. spunea marele staret: . Iar daca inca nu ajung dramurile firii unora din slabanogi. imbolnavindu-se de moarte. 64. Apoi. dragoste sa aveti intre voi! Sa ~titi ca la Cernica va merge ~ine pana la al patrulea staret. 118.Sa nu va obi~nuiti. fratilor.:adea sub grea epitimie (canon).:'lZilluiti celor implinitori de porunci. F:ullui Dumnezeu.Precum v-am spus a pazi randuiala privegherilor. ca sa nu ramaneti ~i nelucratori din rea -·oire. a fost ingropat in pridvorul bisericii Sfantul Gheorghe din insula mica.Doamne.C U VI 0 ~I DIN PRIM A J U M A T A T E A S E C 0 L U L U I X I X 333 ?-Jllrea culcfmdu-va ~i sculandu-va sa ziceti a~a: . iar de aici Dumnezeu ~tie. 66. cat aveti inca vreme. ~i numai atat. in acela~i chip se . Zicea iara~i fiilor sai: . citind multe scripturi. pacatosul". ci.:!uhul in mainile Domnului. cine la ce vreme a :ntrat.:easuri. ci cu buna paza sa ia in scris pe toti fratii. Adica.Zis-a un mare filosof cum ca celor intelepti putine le trebuiesc. sau pleca. ca ni~te netrebnici insotirii celor ale~i. sa va arat putine ~i pentru greutatea somnului. sa duca marturia Ia egumen. dandu-~i . Sosind vremea cantarii de noapte.Jatra parte de masura. . Ia 3 decembrie. ca sa-i ~titi masura ~i sorocul odihnei. Macar sa nu . sarguiti-va fiecare cat poate. 68. sa-i lasam daraua numai intru a :. sau oprindu-i a nu manca intr-acea zi. ca pe cei intarziati de la ~gaciune sa-i randuiasca sub duhovniceasca epitimie. Jar dupa sfar~it. veti . Astfel ~i -. fiii mei. patru ceasuri noaptea ~i doua ceasuri ziua. dupa hotararea marelui psalmist ce zice: De ~apte ori pe zi Te-am Iaudat pe Tine.:uvine ~i in toate zilele a nu lipsi nici un frate de la cele ~apte laude ale Bisericii. numit ~i moarte . batand vanturi rara de folos ~i rezemandu-va de umbra necuratelor pareri. Iisuse Hristoase.Copiii tatei. miluie~te-ma pe mine. Doamne (Ps. 65. strajerul eel randuit sa nu lipseasca din pridvor. oi. Adica iarna sa va odihniti dormind noaptea ~ase . sufletului. Jar pentru masura somnului.:. apoi lasam voie Ia :Ocepatorul ob~tii (egumenul) ale mai face ceva adaos.Fiilor. drept cumpanindu-1. 69. 67.

vol. rnonahul Gherontie irnpreuna cu ierodiaconul Grigorie se due in Muntele Athas. Manllstirea Neam{. peste Dunare. ierodiaconul Grigorie. Ucenicul sau il ingroapa la Manastirea Anarghiri din apropiere ~i se intoarce la Nearnt. rnitropolitul de rnai tarziu al Tarii Rornane~ti. Bucure~ti. irnpreuna cu fiul sau duhovnicesc. Dupa ~apte ani ii aduce osernintele ~i le depune in gropnita rnanastirii de rnetanie. au tractus la Manastirea Nearnt nurneroase caf!i patristice.334 PATERICUL ROMANESC MONAHUL GHERONTIE DASCALUL Manastirea Neamt (t 1812) 3 Cuviosul Gherontie era unul din ucenicii staretului Paisie ~i eel dintfu parinte duhovnicesc al rnitropolitului Grigorie Dasdilul ( 1823-1834). 1942 . a fost trirnis irnpreuna cu rnonahul Doroftei la Colegiul Sfftntul Sava din Bucure~ti. C. Scunti povestire istoricii despre Sfdnta Mdniistire NeamJu. Tomescu. fiind iscusit la rninte. Dupa terrninarea ~colii. 1958. Rarnnicu-Valcea ~i Arge~. in anul 1812.sa se inchine sfintelor rnanastiri celor de acolo ~i sa se intalneasca cu parintii cei cuvio~i. Erau cunoscuti atat rnitropolitilor Veniarnin Costachi ~i Dionisie Lupu. colectiv. insa. cad intre talhari la Filipopoli. rnonahul Gherontie a devenit un iscusit traducator al Sfintilor Parinti de lirnba greaca. II. Vestea despre ace~ti doi clilugari iscusiti in cele duhovnice~ti ~i priceputi la talrnacirea caqilor biserice~ti se raspandise in tot parnantul rornanesc. . Nurnele sau era cunoscut in toate satele din irnprejurirni. Apoi. pentru a deprinde lirnba greaclL Aici a cunoscut pe tanarul Gheorghe Miculescu. unde Cuviosul Gherontie rnoare ca un adevarat rnartir. Siha~trii din 3 /storia Bisericii Ortodoxe Romfme. pentru folosul sufletului". La intoarcere. CUVIOSUL SISOE SIHASTRUL Ctitor ~i egumen al Schitului Radiu (secolele XVIII-XIX) Acest cuvios parinte sihastrea in Muntii Raraului. pe care 1-a actus la Manastirea Nearnt ~i l-a calugarit cu nurnele de Grigorie. din care cele rnai rnulte au fost tiparite. cat ~i episcopilor de la Buzau. pe la sfar~itul secolului XVIII. el a intrat ca vietuitor in Mfmastirea Nearnt cu putin inainte de venirea staretului Paisie (1779). Originar din Moldova.

Alaturi au construit chilii pentru calugari ~i cele de nevoie. cum se vede pana astazi. Ramanand singura ~i dorind sa Monahia Zenaida Racle~ §i Arhim. adunand in schit 30 de Jlirani cu cai de munte. iar credincio~ii de prin sate il aveau de parinte duhovnicesc ~i mijlocitor catre Dumnezeu. Manastirea Seamt. Era de loc din Bra~ov. Auzind de nevointa lui. calugarii din Schitul Rarau 1-au ales egumen §i intaistatator al ob~tii lor. Apoi. :faca. Evghenie Ungureanu. impreuna cu tot soborul. cu ··oia lui Dumnezeu.CUVI0 S I DIN PRIM A J U MAT ATE A SEC 0 L U L U I X I X 335 codri il aveau de povatuitor. a socotit sa mute Schitul Rarau in partea de sud a muntelui. Mai intai a fost casatorita ~i a nascut doi copii. A~a a reinnoit Cuviosul Sisoe Schitul Rarau. 1923 4 . care apartinea de Moldova. protectoarea schitului. i-au murit ~i copiii. in vara anului 1800. manastirile ~i schiturile din nordul Moldovei erau persecutate de autoritatile catolice austriece.Piatra Zimbrului". Nu dupa multi ani. a ramas din tinerete vaduva. murindu-i sotul. scotandu-1 de sub ocupatie straina. Apoi. in care au a~ezat catapeteasma ~i sfanta icoana. cartile de cult ~i putina avere a schitului. Dar. Apoi au construit o biserica de lemn cu hramul . fiind vestit ascet ~i lucrator al rugaciunii lui Iisus. Egumenul insu~i mergea inainte cu icoana Maicii Domnului :facatoare de minuni ~i se ruga cu lacrimi sa fie izbaviti de tot raul. Aici au a~ezat icoana Maicii Domnului intr-un trunchi de brad ~i au :facut priveghere ~i liturghie de multumire lui Dumnezeu. Adunand in jurul sau peste 20 de calugari ~i invatandu-i pe toti dragostea de Dumnezeu. Deci. odoarele. egumenul Sisoe s-a pregatit sa treaca cordonul (frontiera) austriac. in zorii zilei au poposit intr-o frumoasa poiana de munte. Si era egumenul Sisoe ca o lumanare in sfe~nic pentru toJi. lstoria Miiniistirii Varatec. :fara sa fie observati de austrieci. vazand cuviosui eli bisericile ortodoxe. aproape de locul numit .Adormirea Maicii Domnului". au trecut noaptea frontiera. adunand in schit mai multi ucenici ~i povatuind pe toti pe calea mantuirii. SCHIMONAHIA NAZARIA Manastirea Varatec (t 1814) 4 Viata schimonahiei Nazaria a fost din inceput inconjurata de necazuri ~i :spite. a a~ezat pe ei catapeteasma bisericii.nd rugaciune la Maica Domnului ~i sarutfmdu-i sfanta icoana. dupa cativa ani s-a stramutat la cere~tile laca~uri.

devenind egumena a acelei alese sihastrii.336 PATERICUL ROMANESC slujeasca lui Hristos. in post. dupa intemeierea Manastirii Varatec. pentru a lua plata ostenelilor sale. Si era unul din cei mai iubiti ucenici ai marelui staret. Bucure~ti. care a stramutat ob~tea de aici la Schitul Durau. incat o iubeau toate ca pe o adevarata mama duhovniceasca. Aici primi marele ~i ingerescul chip sub numele de Nazaria. Dupa ce forma o frumoasa ob~te de calugarite cu peste o suta de surori ~i randui toate bine. Astfel. ieromonahul Timotei devine eel mai apropiat colaborator 5 Monah Casian Cernicanul. a intrat in nevointa vietii calugare~ti. tanarul Timotei a fost calugarit impreuna cu alti 32 de frati. Auzind de Schitul Cernica ~i de staretul Gheorghe. schimonahia Nazaria a venit in tinutul Neamt. in rugaciune ~i ascultare. Dorind o nevointa duhovniceasca mai inalta. In anul 1788. Apoi se muta la Schitul Bonte~ti. din anul 1788 pana in anul 1814. La aceasta a fost ajutata nu putin de Cuviosul losif ~i mai ales de Preasffmta Nascatoare de Dumnezeu. Si era a~a de blanda. unde a fost racuta rasofora cu numele de Natalia. sub Muntele Ceahlau. devenind prima stareta a Manastirii Varatec. parasind lini~tea. smerita mireasa a lui Hristos. a parasit din tinerete grijile lumii ~i a venit sa slujeasca lui Hristos. protectoarea manastirii. smerita ~i inteleapta. Cuviosul losif Pustnicul a adus pe schimonahia N azaria de la Durau ~i a pus-o star eta in Varatec. In anul 1784. se face incepatoare unei ob~ti noi. 1870 j . schimonahia Nazaria s-a mutat din viata aceasta. lstoriile sfintelor monastiri Cernica ~i Caldoro§ani. unde lua fiinta o renumita sihastrie de calugarite. la Schitul Paraul Carpenului-Pipirig. ARHIMANDRITUL TIMOTEI Staret al Manastirii Cernica (t 1816) 5 Acest cuvios parinte era pamantean de neam din Campia Badiganului. Astfel. Si a condus cu multa intelepciune duhovniceasca soborul manastirii. in tacere. dupa ce Cuviosul Gheorghe duce o parte din calugari la Manastirea Caldaru~ani. Mai intai a petrecm in Schitul Scanteia din Vrancea. La Durau s-a nevoit schimonahia Nazaria 14 ani de zile. In anul 1793 a fost hirotonit preot ~i numit egumen al Manastirii Cernica. Aici a cunoscut pe marele duhovnic Iosif Pustnicul.

ca un adevarat parinte duhovnicesc. arhimandritul Timotei fondeaza Manastirea de maici Pasarea. S-a nascut in satul Malaia de pe raul Lotru-Craiova. cat ~i pentru ravna cu care staruia la traducerea ~i tiparirea cartilor biserice~ti. mai ales. a mentinut unitatea ~i dragostea intre frati. ob~tea Mfmastirii Cernica a ales staret. 255-263 . pe care o pastore~te cu duhovniceasca ravna ~i intelepciune timp de 27 de ani. Pentru viata lui aleasa. 1-a invatat carte din copiHirie. in locul vechii biserici distruse de cutremur. in padurile din apropiere. Tatal sau. care avea sa devina mai tarziu Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica. p. unde se calugare~te. in jurul anului 1750. Apoi se retrage la Mfmastirea Cozia. colectiv. atat pentru buna chivernisire a Eparhiei Arge~ului. In anul 1813.C U VI 0 ~I DIN PRIM A J U MAT ATE A SEC 0 LULU I XIX 337 al staretului sau. ~i iubit de intreaga Dupa moartea staretului Gheorghe. smerit. staretul Timotei incepe constructia unei mari biserici pe insula Sfantul Nicolae. 1816. 6 lstoria Bisericii Ortodoxe Romfme. lasandu-~i ucenicii lipsiti de mangaierea sa parinteasca. staretul Timotei s-a ingrijit nu putin ~i de mentinerea vietii duhovnice~ti in ob~tea fermata cu atata truda de Cuviosul Gheorghe. ~i a povatuit bine sfanta manastire 9 ani de zile. In toamna anului 1807 a primit intre vietuitorii mfmastirii pe tanarul frate Constantin. abia reinfiintata. a continuat tipicul slujbelor ~i ascultarilor randuite in a~ezamfmtul lasat manastirii ~i. la 5 aprilie. II. fiind blfmd. unde mai tarziu s-au nevoit multe din rudele parintilor de la Cernica. In anul 1809. 1958. Pe lfmga aceste innoiri. In anul 1792 este hirotonit arhiereu cu titlul de . A marit numarul fratilor din ob~te. La 3 martie. ascultator in toate ob~te. staretul era iubit ~i respectat de toti. racand multe ~i insemnate imbunatatiri ~i pazind cu sfintenie a~ezamantul inainta~ului sau. vol. Iar Ia sfar~itul anului 1793 este numit episcop al Eparhiei Arge~ului. pentru intelepciunea ~i blandetea cu care pastorea turma lui Hristos. arhimandritul Timotei s-a mutat la Domnul. 1807. fiind preot.episcop al Sevastiei". EPISCOPUL IOSIF DE (t 1820) 6 ARGE~ Acest episcop este vrednic de pomenit intre cei mai ale~i ierarhi ai Bisericii noastre din secolul XIX. Mai tarziu este hirotonit ~i numit egumen la Manastirea Sfantul Dumitru din Craiova. pe parintele Timotei ieromonahul.

s-a straduit sa innoiasca mai multe biserici. ierodiaconi ~i ieromonahi . Adunarea pe scurt a dumnezeie~tilor dogme. au asediat manastirea. in toamna anului 1820 ~i a fost ingropat langa biserica. Astfel. Odata cu ocuparea mfmastirii de catre eteri~ti.calugari. de asemenea. precum ~i altele.1774 ~i 1794. indreptate ~i tiparite cu a sa cheltuiala. s-a ostenit toata viata sa traduca ~i sa tipareasca carti de slujbli ~i de aparare a dreptei credinte in Hristos. Din cartile traduse de episcopul Iosif din limba greaca se pot aminti: Octoihul . 699 preoti de mir.338 PATERICUL ROMANESC Ca un iscusit slujitor al Bisericii lui Hristos. Manastirile Stfmi~oara-Arge~ ~i Antim din Bucure~ti.1792 ~i Comoara dreptei credinJe .1806. cautand sa izgoneasca pe rasculati.1811. 3 ierodiaconi ~i 24 manastiri ~i schituri. 30 ieromonahi. Talcuire pe scurt la Antifoanele celor 8 glasuri. dupa doua luni de rezistenta ~i de . A reparat. 445 diaconi. 1 8 2 1 ) Se cuvine sa facem pomenire aici ~i de cuvio~ii parinti . Urmarea lui Hristos . Pentru moa~tele Sfintei Mucenice Filofteia a facut o racla noua ~i a turnat un clopot mare cu a sa cheltuiala. Episcopul Iosif marturisea dreapta credinta ~i prin exemplul vietii sale. tradusa de ierodiaconul Grigorie ~i tiparita la Manastirea Neamt in anul 1816. au fost retinuti inauntru ~i cativa mireni dimpreuna cu treizeci de calugari. CUVIO~II PARINJI DIN MANASTIREA SECU ( U c i § i d e t u r ci i n s e p t em b r i e. In anul 1808 avea in eparhia sa 114 biserici de zid. impotriva eteri~tilor greci. Turcii. fiind un bun slujitor al Bisericii ~i un adevarat pastor al turmei lui Hristos. impodobind-o cu picturi ~i odoare. Slujba Sfantului Nifon . Ajungand la adanci batraneti.uci~i de turci in luptele date la Manastirea Secu in toamna anului 1821.1793. tradus de monahul Gherontie ~i ierodiaconul Grigorie din Manastirea Neamt . intre anii 17971800 a construit noi chilii ~i un paradis de iarna la Manastirea Curtea de Arge~ ~i a reinnoit catedrala voievodala. tradusa de acela~i monah Gherontie la cererea sa ~i tiparita la Manastirea Neamt in 1817. Iar dintre cartile traduse la cererea lui. manastiri ~i schituri din eparhia sa. amintim: cele 12 Mineie tiparite la Buda in anii 1804-1805. 250 biserici de lemn. Fiind un bun carturar ~i statornic aparator al Ortodoxiei romane~ti. impotriva uniatiei din Transilvania. Octoihul. s-a savar~it din viata la Manastirea Antim. Apoi.

In . . in secolele ~--VI. :<lyna pentru biserica. ·.:uYios staret scrie in arhiva manastirii ca era .Jadurile din imprejurimi. ARHIMANDRITUL ILARIE Staret al Manastirii Neamt (1818-1823) 8 Arhimandritul Ilarie era originar din Bucovina. care ~i-au varsat sangele nevinovat pentru dragostea lui Hristos.:irirea scrierilor Sfinjilor Parinti.. pricopsit (imbogatit) in cele duhovnice~ti ~i politice~ti. pentru rugaciune. Cu ingaduinta lui Dumnezeu. Despre acest . murind de l:Ilbele parti multe de fiinte omene~ti.:e frunte ai Mfmastirii Neamt ~i ucenic al starejului Paisie.5-91-5696/BAR.ari 339 sacrificii. . fiind unul din duhovnicii . Staretul Ilarie se straduia sa pastreze unitatea deplina intre monahi. Aceasta ne aminte~te de Cuvio~ii Parinti x1~i de beduini in Sinai. Se cuvine.:::-13 ~!inasrirea . Scurta povestire istorica despre Sfanta Manastire Neamf.:u multe fapte bune. Se 5?une din batrani ca pana in zilele noastre apar pe paman1: pete ro~ii de sange. sa ne amintim cu recuno~tinta de ace~ti calugari. :. precum: • Dupa afirmatiile pustnicului Zosima de Ia Schitul Pocrov ~i ale arhiereului Narcis Cretulescu din Neamt. dar.3cel au fost uci~i cu sabia 28 de calugari nevinovati din ob~tea Manastirii 5-ecu ~i apoi ingropati in acelea~i gropi comune din apropiere 7 • Uciderea acestor cuvio~i calugari in propria lor manastire este un fapt . om impodobit . Sihastria ~i Slhla. Sub indrumarea lui s-au tiparit in tipografia ~tanastirii Neamt ~i cateva carti bisericqti de mare importanta.CUVIO$I DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XIX ::::. Istoria M{mastirilor Neamf $i Secu cu ale lor schituri. mai ales in jurul Schiturilor Pocrov. • Arhiereul Narcis Cretulescu. Pe atunci. Tomescu. un mare sihastru de 2 Pocrov. 1942. C. p . pentru ascultare desavar~ita ~i pentru . care a scris in insemnarile sale cateva pagini zguduitoare.-ireaz in toate scarbele ~i intamplarile ce-i veneau". in Rait ~i la Manastirea Sfantul Sava.~asul acela s-a dezlantuit un cumplit atac in curte ~i in biseridi.:. manastirea a fost incendiata ~i rasculatii au deschis portile. martiri ~ nume. Manastirile Neamt ~i Secu :TJmarau peste 500 de calugari in viata de ob~te ~i aproape 100 de siha~tri in .drept moldovean.-c locul unde au fost taiati cu sabia cuvio~ii martiri romani.::nic in istoria monahismului nostru. in acel :::'. Martor al acestui mace! a fost Cuviosul Zosima. Cea dintai grija a sa a fost mentinerea vietii duhovnice~ti in marea lavra ~i in cele patru schituri ale sale. mss.

~i anume. Iubind pe Hristos. piatind o suma de bani. 1923 Racle~ ~i Arhim. ravnind marilor parinji. a imbrati§at din tinerete viata calugareasdL Mai intai s-a nevoit in ob§tea Manastirii Neamt. fiind plans de tot soborul. Sub staretul Ilarie au venit grele incercare peste mfmastirile din tinutul Neamt. luptele dintre turci ~i eteri~tii greci. Evghenie Ungureanu. in locul unde a fost ascunsa icoana. risipirea calugarilor prin sate ~i paduri ~i jefuirea sfintelor laca~uri. pana la inceputul secolului trecut. CUVIOSUL IOSIF PUSTNICUL Mare duhovnic al Manastirii Varatec (t 1828) 9 a. Viata Ieroschimonahul Iosif . Cuviosul Ilarie s-a simjit chemat de Hristos §i a adormit cu pace in toamna anului 1823. in padurile seculare din apropierea Schitului Sihla. in cea· mai aleasa editie. cand ob§tea se intemeiase din nou. cand s-a lini~tit Moldova.340 PATERICUL ROMANESC Cuvintele Sfantului Isaac Sirul (1819). Mai tarziu. cum se vede pana astazi. staretul a trimis trei calugari ~i au actus icoana Macii Domnului din munte. numit de toti . preot §i duhovnic renumit. Vazand aceasta. staretul a intemeiat Schitul Icoana. parinte adevarat pentru mireni ~i calugari §i bun organizator de manastiri. a ascuns in munti icoana racatoare de minuni a Maicii Domnului. Acest mare duhovnic era de loc din tinutul Neamj. precum ~i tipografia. Iar el impreuna cu toata ob~tea au intampinat-o cu lacrimi. a izbavit Manastirea Neamt de foe ~i pustiire. fiind insuflat de Dumnezeu.Pustnicul" a stralucit in monahismul nostru ca o faclie de mult pre!. starejul lavrei 1-a flicut calugar ~i ieromonah. Dupa ~ase ani de povatuire a marii lavre.Pustnicul". Istoria Maniistirii Viiratec. Acolo s-a nevoit multi ani in post ~i 9 Monahia Zenaida Neamt. intrecand pe multi cu smerenia §i ascultarea. in anul 1822. au a~ezat-o din nou in biserica ~i au racut rugaciuni de muljumire §i priveghere de toata noaptea. ieroschimonahul Iosif s-a retras la singuratate. Apoi. Carte pentru pravila (1823) ~i Psaltirea (1823-1824). Sfanta Evanghelie (1821). Staretul Ilarie. Manastirea . lata faptele cele mai importante ale Cuviosului Iosif. Caci era sihastru §i dascal iscusit al rugaciunii lui Iisus. in cinstea Maicii Domnului. din a doua jumatate a secolului XVIII. incendierea Manastirii Secu ~i a Schitului Sihastria.

. langa Ceahlau.:::torita de el. Caci. ii invata tainica lucrare a rugaciunii lui Iisus. Jar batranul ii primea pe toti cu dragoste. 5..rctiferi. Acolo :~ ganizeaza o sihastrie calugareasca renumita in partea locului. Hrana ~i-o procurau din fructele de padure ~i din ccgumele cultivate in jurul chiliilor.asuie de calugarite de la Parfml Carpenului-Pipirig.. De aceea. Pocrov ~i Manastirea Neamt. pe care le ::•::-YaiUie~te duhovnice~te mai bine de 30 de ani. Ieroschimonahul Iosif era cunoscut de calugarii din tinutul Neamt ca .1lei ~i din padurile Agapiei.:ll acela~i nume.hlei. Si astazi se mai vad in poiana urmele _Chiliilor lui Iosif".gaciune. Fapte ~i cuvinte de invatatura 1.. t asculta. De aici ~e muta cu toata ob~tea la Schitul de maici Durau. Dupa ce formeaza o ob~te de peste 200 de calugarite.:na in odihna lui Hristos. Toti trei impreuna se rugau. Cuviosul Iosif Pustnicul se r. ~i este inmormantat in biserica mare . in 1785 se ~:. locul acela poarta mmele de . Se mai spunea despre el ca avea doi ucenici din Manastirea Neamt. Locuinta Cuviosului Iosif ~i a ucenicilor sai era formata din trei chilii :. Cuviosul Iosif Pustnicul a fost ~i un vestit organizator de sihastrii in . 4. dilugari ~i egumeni din Schiturile Sihastria. fiind randuit parinte duhovnicesc la Schiturile de maici . Chiliile lui Iosif". a~ezate intr-o poiana. in anul 1828. La rugamintea staretului Paisie.iririle lui Dumnezeu.Jutul Neamt.Jwvniceasca.:0bora din pustie foarte rar. cum putini erau in vremea sa.rage iara~i la lini~te in padurile Varatec. pe ~himonahii Gherontie ~i Gherman. 3. impreuna cu doi ucenici ai sai.:uhurilor necurate. Cuviosul Iosif ajunge duhovnic la o mica i7--. dupa :e ii ospata cu mancare pustniceasca. Se invrednicise inca ~i de darul facerii de minuni ~i al izgonirii .c lemn ~i pamant. Pfma astazi. in anul 1780. paraul ~i poiana care ii poarta numele ~i cativa pomi :. alaturi de un mic paradis.. Se spunea despre Cuviosul Iosif ca atat de mult sporise in viata .C UV 10~ I DIN PRIM A JUMAT ATE A SECOL UL UI XIX 341 :-:.:) foarte iscusit duhovnic ~i mare dasdil al rugaciunii lui Iisus. ajutand la intemeierea manastirii .. ii marturisea ~i. b. 2..::-. impreuna cu schimonahiile Olimpiada ~i Nazaria. incat ajunsese unul din cei mai renumiti siha~tri din Muntii S. :. •· ~:1eau la el pentru cuvant de folos ~i spovedanie numero~i siha~tri din Muntii S:. ii libera cu pace la chiliile lor. Batranul . S:hla. privegheau L:Ua ~i noaptea ~i se sileau sa implineasca poruncile lui Hristos ~i sa cante ::J.

Vi at a Acest cuvios parinte a fost un mare nevoitor §i duhovnic al Manastirii Cernica. S-a nascut in Bucure§ti. p.Agapia. Mai inainte de ob§tescul sau sfar§it. Cuviosul Iosif. Manastirea Neamt va ramane un timp pustie. cand s-a construit biserica Manastirii Varatec cu hramul . in anul 1762.342 PATERICUL ROMANESC Paraul Carpenului. 9. Astfel. cit. Durau §i Manastirea Varatec. cunoscand pricina. nisip §i apa §i le urea pe schela. 8. numai cat privea pe cineva in fata. 7. iar celelalte . 86-110 . Dupa trei ani a fost calugarit. CUVIOSUL PIMEN IEROSCHIMONAHUL Duhovnicul Sfantului Calinic de Ia Cernica (1762-1831) 10 a. Veneau oameni bolnavi de duhuri necurate §i se intorceau inapoi mangaiati §i vindecati. Secu. pe toate le-a impodobit cu viata de ob§te. intelegea de ce patimi §i ganduri era luptat sau de ce boala suferea. ca singur ajuta pe lucratori.. De aceea. cu slujbe alese §i cu calugarite ravnitoare pentru Hristos. in timpul rascoalei eteriste. duhovnicul Iosif cara cu mainile sale piatra. iar putin mai tarziu a fost hirotonit diacon §i preot. in ascultare §i necontenita rugaciune. Iar pentru sfintenia vietii sale a fost binecuvantat de Dumnezeu cu darul vindecarii §i al mangaierii oamenilor. batranul ducea viata duhovniceasca in asceza §i necontenita rugaciune. care traiau in multa dragoste. var. De§i petrecea in ob§te. Zilnic veneau la el mireni §i dllugari pentru cuvant de folos.vor fi arse de foe. Sihastria §i Varatec . Satele §i manastirile vor fi jefuite. Aceasta profetie a ieroschimonahului Iosif Pustnicul s-a implinit in toamna anului 1821. vindeca pe toti cu rugaciunile sale. Intre anii 1790-1800. In 1784 a intrat in viata monahala. Despre acest mare sihastru se spune ca avea a§a de mare ravna la zidirea sfintelor laca§uri. Iar pentru lucru aduna bani de la cei avuti §i cu dare de mana §i platea lucratorii. 6.Adormirea Maicii Domnului". Cuviosul Iosif a prevestit ca vor veni tulburari mari §i razmerite peste tara Moldovei. Cuviosul Iosif este cinstit ca eel dintai ctitor §i duhovnic al Manastirii Varatec. Fiind inaintevazator. ca ucenic al staretului Gheorghe. op. dici era unul din cei mai renumiti duhovnici §i dascali ai rugaciunii din tinutul Neamt. 10 Monahul Casian Cernicanul.

in anul 1812 a plecat la Sfantul Munte cu ucenicul sau. 1831. b. Fapte ~i cuvinte de invatatura 1. staretul Timotei i1 incredinteaza ca pe un odor de mare pret duhovnicului Pimen. Acest cuvios parinte a fost randuit de Dumnezeu sa fie povatuitor ~i parinte duhovnicesc al fericitului Calinic. bland. . Si a povatuit cu atata intelepciune pe Cuviosul Calinic prin rugaciune. prin cuvant ~i prin exemplu. Parintele Pimen a povatuit duhovnice~te pe fericitul Calinic din anul 1807 pana in anul 1812. De la staretul Gheorghe a invatat Cuviosul Pimen me~te~ugul Sfintei Spovedanii ~i lucrarea cea de taina a rugaciunii lui Iisus. in priveghere. 5. pe langa care a crescut ~i s-a format duhovnice~te rimp de 22 de ani. Faima vietii lui ajunsese peste tot ~i alergau la el nu numai calugari. randuita de Sfantul Calinic. Acolo s-a nevoit ~ase ani la lini~te. in anul 1812 se duce la Sfantul Munte. 4. 2. om cu viata inalta. i -a fost duhovnic pana in anul 1831.~lJ VI 0 ~I DIN PRIM A J U MAT ATE A SEC 0 LULU I X I X 343 Ieroschimonahul Pimen s-a nevoit in Manastirea Cernica pana dupa :noartea staretului Gheorghe. De la el a deprins sa fie iubitor de lini~te.cu frica ~i cu cutremur" ~i sa iubeasca oamenii. dupa cum mai multi ucenici ai lui marturisesc" . Retragandu-se Cuviosul Pimen la lini~te in insula mica. cand se duce la Sfantul Munte. intr-un loc pustiu. De la el a invatat sa savar~easca cele sfinte . Damaschin. s-a nevoit multi ani acolo in tacere ~i rugaciune. unde :-amane ca parinte duhovnicesc al ob~tii pana la sfar~itul vietii sale. de se marturiseau ~i cereau cuvant de invatatura. smerit cu inima ~i foarte ravnitor pentru casa Domnului. Dorind sa deprinda mai bine lucrarea mintii ~i sa se foloseasca de parintii atoniti. incat in putini ani ucenicul ~i-a intrecut dascalul sau. Ieroschimonahul Pimen a fost eel mai iubit ~i apropiat ucenic al :narelui staret Gheorghe. . ~i -a dat sufletul in mainile Domnului ~i a fost ingropat langa biserica veche a Sfantului Gheorghe din insula mica. Ascultarea lui cea mai aleasa. Iar dupa intoarcerea in tara. iar in anul 1818 arhimandritul Dorotei. in anul 1807 cand acesta vine la Cernica.fiindca era un batran iscusit in calugarie ~i eel dintai ucenic al staretului Gheorghe. a fost aceea de a spovedi ~i mangaia pe oameni. in rugaciune ~i cugetare la cele dumnezeie~ti. i1 cheama la metanie. La 29 august. cand batranul se muta la cele ve~nice. 3. staretul Cernicai. biruind ispitele vrajma~ului. ci ~i mireni.

9. ~i parintii de aici. iar cu mintea zicea rugaciunea lui Iisus. Sfflntul Calinic a avut o infrico~ata vedenie. fiind foarte ostenit.nu se impacau sa le fie staret Cuviosul Pimen. Se spunea despre acest cuvios ca era foarte intelept ~i iscusit la cuvant. incepatorul acestei ob~ti". Atunci. Si intorcandu-se Sfantul Nicolae catre mine. in vremuri de primejdie ~i nedumerire. La biserica. insu~i Sfflntul Calinic. iar parintele Pimen a ramas duhovnicul ob~tii pana la sfar~itul vietii sale. am adormit putin ~i a venit iar staretul cu acei doi ~i m-au impins cu mana. Iar Sfantul Gheorghe mi-a adaugat: . pe care ii asemanam cu Sfantul Nicolae ~i Sfantul Gheorghe. Dupa Utrenie am venit la chilie ~i.Fiule Pimen. cu rugaciunile preasfintiei tale". Dupa ce mi-am facut canonul.Nu este. m-am a~ezat pe acest scaun sa rna odihnesc putin pana va toea de Utrenie. 8.344 PATERICUL ROMANESC 6. iar in timpul liber sculpta cruci ~i le impartea la frati. 7. zicandu-mi: . nalucire diavoleasca. Ziua ~i noaptea era nelipsit de Ia biserica ~i de Ia ascultare. ~i rn-a furat somnul. in vremea canoanelor. calugarii au ales staret pe fericitul Calinic. ucenicul sau. in anul 1829. a alergat Ia parintele Pimen in insula mica ~i. pentru ca ~i mie mi s-a aratat de trei ori in aceasta noapte aceea~i vedenie. Acest imbunatatit batran era un calugar de lini~te §ide rugaciune. intrand in chilie. sa fii indemnator la acest lucru! Si la urma a zis: Vino la biseridi! in clipa aceea m-am de~teptat. sa te duci sa spui fiului Calinic sa zideasca in ostrovul acesta o biserica in numele Sfantului Gheorghe. ca se va defaima chipul monahicesc.Cum se nevoie~te fiul Pimen in podvigul (cinul) calugaresc?" Staretul i-a raspuns: . Iar batranul i-a raspuns: . am adormit putin ~i iar mi s-au aratat cei trei barbaji. Odata am vazut ca se deschide u~a chiliei ~i a intrat parintele staret Gheorghe ~i cu dansul alti doi. ca sa nu fie calugarii amestecati cu mirenii.Fiule Pimen. ~ezand pe acest scaun. A zis arhiereul ditre staret: . mi-a zis: . De aceea. Dupa intoarcerea batranului din Athos. pentru ca el voia sa faca chinovie chiar ca la Sfflntul Munte. parintii din Cernica . ci este adevarata vedenie dumnezeiasca. Unul era imbracat arhiere~te ~i altul osta~e~te. fiind neobi~nuiji cu acea viata aspra. fiule.Si tot ce-ti va trebui noi vom trimite! Iar starejul Gheorghe mi-a zis: . i-a spus vedenia.Bine petrece pana acum. indata luandu-~i rasa. nu voiau sa strice legile staretului Gheorghe. Permanent Iuera cu mainile. intr-o noapte de iulie. venea Ia el ca Ia parintele sau duhovnicesc ~i niciodata nu ie~ea din cuvantullui.

a mers aproape de biserica ~i a inceput sa-~i sape mormantul. Si i i--a aratat in vedenie ca era intr-un camp frumos.ioi batrani foarte lumino~i care parea ca sunt Sfantul Nicolae ~i staretul Gheorghe. acum sa nu te scarbqti ca eu am sa rna due la Ierusalim ~i rugaciunile staretului nostru Gheorghe vor fi cu tine. ~ezand pe un scaun.: imparateasa stralucind ca soarele. a vazut ca era ~i staretul Calinic. la urma tuturor. a trimis pe parintele Damaschin sa cheme pe parintele staret Calinic. Te rog. iar in locul lui ia pe altul! . venind :a chilie.Si a~a s-a scris altul. a slujit liturghia ~i. 1-a vazut ca a plecat capul pe scaunul ce ~edea ~i ~i-a dat duhul. Eu.Fiule Pimen. moartea Cuviosului Punen a fost a~a: in anul 1831. dupa ducerea mea de aici sa pui trupul in mormantul eel sapat de mine ~i :nantuie~te-te in Domnul. ~ezand amandoi pe doua scaune. inlelegand ca au sa moara toti acei ce erau scri~i in acea hartie. . 1-au apucat ni~te calduri ~i.indca are sa faca ceva bun. apropiindu-se. 11. de~i rna voi Jesparti cu trupul. cu duhul voi fi cu tine. ~ta a inceput sa zideasca pe insula mica o frumoasa biserica in cinstea Sfantului Marelui Mucenic Gheorghe. era . . adunandu-se parintii. fiind slujba la canoane. de ziua Sfantului Prooroc Iezechiel. :lind foarte ostenit. rna rog sa mai ramana acesta acum.Imparateasa ingerilor ~i a lumii. Desracand acea hartie 1 citit-o ~i. intr-acel camp. iubite fiule. Cuviosul Pimen a ingenuncheat inaintea imparatesei ~: a zis: . i-a pus o cruce ?C piept ~i.Si. Acest preacuvios parinte a avut un sfar~it tot atat de minunat precum :-a fost ~i viata. a stat pe un scaun sa se odihneasca ~i a adormit putin. iar rugaciunile staretului Gheorghe :e vor intari in supararile ce te vor intampina. langa dansa. cum se vede pana astazi. Alaturi. :J. impreuna cu cei ce sunt scri~i aici in aceasta hartie.:::CVIOSI DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XIX 345 . . Era anul 1831. \·enind staretul. 1-a gasit ~ezand pe un scaun ~i i-a zis: . Cuviosul Pimen numaidecat ~i-a luat pe ucenicul sau Damaschin. Deci. i-a zis: Pana la 40 de zile vei veni la :::coi.\poi. 10. au racut gatire de ingropare ~i 1-au pus in mormantul eel sapat de dansul. Dupa marturia Sfantului Ierarh Calinic. Cand s-au implinit 40 de zile. dandu-i o hartie in mana. anume Nectarie schimonahul. ~i acolo. vino aproape de mine! . Cum vorbeau ei intre dan~ii.Fiule Calinic. august 29. Deci s-a sculat staretul ~i i-a zis: .ScoaHi-te de spune fiului Calinic sa nu mai zaboveasca! Auzind toate acestea Sfantul Calinic ~i fiind indemnat de Cuviosul Pimen. in toate noptile mergea de-~i racea canonul langa mormant. Cum 1-a vazut ~i 1 inreles ca are sa moara. Dupa aceasta s-a de~teptat ~i. in seara de Taierea Capului Sfantului loan Botezatorul.

Sfar~itul i-a fost foarte minunat. om cuvios. incat se foloseau toti de ucenicii Cuviosului Iosif. . Sffmtul Calinic a scris aceste rfmduri in condica Mfmastirii Cernica: . Cuviosul Iosif le-a racut chilii in aceea~i poiana. mai mult alba ~i scurta. mi-a spus cate ceva de-ale duhovniciei ~i-mi zice ca i-a sosit ~i sfar~itul. lucrau in 11 Condica veche cu insemnari. mi-a zis acest cuvant de pe urma: «Sa nu te mahne~ti!» ~i ~i-a plecat capul ~i ~i-a dat Duhul. stand in pat rezemat de paretele chiliei. Ziua ~i noaptea privegheau ~i slaveau pe Hristos. A doua zi. iar ei petreceau in mare dragoste duhovniceasca. cu neamul pamantean. august 29. barba inspicata. au devenit ucenici ~i fii duhovnice~ti ai acestui mare sihastru ~i au petrecut impreuna multi ani in pustie. Apoi le-a randuit rugaciune. Dumnezeu sa-l odihneasca ~i pe noi sane ierte ~i sane miluiasca" 11 • Calinic. Mai tarziu. raceau ascultare batranului. s-au retras amfmdoi in pacturile din partile Sihastriei ~i ale Sihlei. SCHIMONAHII GHERONTIE ~I GHERMAN Pustnici in Muntii Sihlei (secolele XVIII-XIX) Ace~ti doi calugari siha~tri au fost mai intai vietuitori in Manastirea Neamt. Deci. ca dupa ce ~i-a sapat groapa singur cu 40 de zile inainte nefiind cu nimic bolnav. cam oache~. alaturi de chilia sa. a slujit Sfanta Liturghie. de Ia muzeul Manastirii Cernica. ascultare ~i nevointa cu masura. Aici se nevoiau nu putini pustnici. duhovnic. august 30. Aceasta era viata siha~trilor Gherontie ~i Gherman. ieroschimonah. printre care ~i ieroschimonahul losif.346 PATERICUL ROMANESC 12. a trimis ucenicul de rn-a chemat ~i venind la sfintia sa. A raposat parintele Pimen. arhim. 1831. Staref. dupa adormirea Cuviosului Pimen. Ia statui trupului de mijloc. Din padure adunau lemne de foe. Iar din livada pusa de Cuviosul Iosif adunau toamna prune ~i mere pe care le uscau pentru iarna.Cernica. in a doua jumatate a secolului XVIII. parintii Gherontie ~i Gherman semanau in jurul chiliilor cartofi ~i legume. 30 (august) a inceput slujba manecarii ~i ie~ind din biserica. de varsta ca la 55 de ani sau 60. iar paine primeau din manastirile dimprejur. Duminica. de patruzeci de ani in ob~te. bureti ~i alune. Eu n-am crezut ~i a~a stand de vorba amandoi. Pentru hrana. sambata. iubind viata de lini~te ~i auzind ca multi clHugari sihastreau in Muntii Neamt.

dorind sa pustniceasca in Valea Iordanului. auzind de pustnicii din muntii Pocrovului ~i de randuiala ascetica a acestei sihastrii. iar ucenicii sai au ramas singuri la pustie. Dar. apoi pleca fiecare la ale sale. iar ucenicii cantau la strana ~i se imparta~eau. s-au mutat la Hristos ~i ucenicii sai. in post. batranul a fost trimis duhovnic la maici. Apoi. iar pe cei greu suferinzi sa-i coboare in Schitul Sihastria sau sa-i duca la bolnita Manastirii Neamt.C U V I Q S I D IN P R I M A J U MAT ATE A SEC 0 L U L U I X I X 347 gractina ~i pregateau seara de mancare. Gherontie ~i Gherman. Astfel a sihastrit Cuviosul Zosima multi ani in padurile Pocrovului. devine pustnic in Muntele Chiriacu din apropiere. ~i au fost ingropati in aceea~i poiana. unde se nevoiau multi siha~tri renumiti. deprinzand me~te~ugul vietii duhovnice~ti de la cei mai ale~i calugari. CUVIOSUL ZOSIMA PUSTNICUL Schitul Pocrov-Neamt (secolele XVIII-XIX) Schimonahul Zosima era cu metania din Manastirea Neamt. Indeletnicirea sa era scrierea de manuscrise. primind ~i ei ucenici. Mai tarziu. a avut multa vreme ascultarea de protopsalt. Fiecare se ostenea in chilia sa toata saptamana. dupa adormirea Cuviosului Iosif la Manastirea Varatec. primind marele chip ingeresc ~i fiind inzestrat de Dumnezeu cu darul frumoasei cantari. se imparta~eau cu Trupul ~i Sangele Domnului. au petrecut in . Atunci. Mai tarziu.Poiana lui Iosif" pana la moarte. se desparteau. batrfmul savar~ea Sfanta Liturghie. vazand ca la Locurile Sfinte sunt tulburari ~i razboaie. Dupa mai multi ani de nevointa. dupa traditia locului. Sa ingrijeasca de calugarii bolnavi din pustie. Avea inca . Ace~ti doi siha~tri aveau ~i alta porunca de la staretul lor. pe care apoi le dona la schituri ~i la siha~tri. Aici s-a nevoit pana spre sfar~itul secolului XVIII. Cuviosul Iosif s-a dus cu ucenicii sai la ~ormantul Domnului. schimonahul Zosima se retrage la Schitul Pocrov. s-au intors cu totii la iubita lor pustie din Muntii Sihlei. sarutandu-se in Domnul. _. in priveghere ~i in neadormita cantare ~i rugaciune. Apoi. Deci.\ici. Iar Duminica se adunau cu totii la Sfanta Liturghie in schit. Batranul copia cuvintele Sfintilor Parinti ~i diverse cfmtari biserice~ti. La urma gustau cu totii din masa dragostei ~i. Toate le raceau cu bucurie ~i neadormita rugaciune. Duminica ~i in sarbatori se adunau multi siha~tri la Cuviosul Iosif.

s-a furi~at noaptea.. Plangerea Manastirii Secu. Varatec. Plangerea Manastirii Agapia. a scos odoarele ~i le-a ascuns in Muntele Vasanu. ~ezand eu. izgoniti din sala~urile lor. Plangerea Manastirii Slatina. a spart zidul. afland ca tezaurul. . am raspuns. In anul 1821 au venit incerdiri grele peste mfmastiri ~i peste Tara Moldovei. lata ce scrie el despre ele in insemnarile sale: . Astfel a salvat pustnicul Zosima de la foe ~i jaf icoanele ~i odoarele Manastirilor Secu ~i Agapia. cum ~i primejdia ce ameninta Sfintele Manastiri". Manastirea Neamt a ramas pustie un an de zile. parintii mi-au povestit pe rand tulburarile ce s-au pornit peste Tara Romaneasca ~i Moldova. din cauza rascoalei eteriste. iar calugarii s-au risipit prin schituri ~i paduri. unde au stat ingropate timp de un an ~i jumatate. monahul Zosima. pe care le cfmta singur in lini~tea chiliei sale. prin codri ~i munti rataceau sute de calugari ~i mii de tarani rara hrana ~i adapost. frate. spre ~tiinta celor ce vor urma.~tii. Cuviosul Zosima a mai alcatuit ~i cateva . Intr-adevar. Cuviosul Zosima a adus tezaurul din nou la manastire. Plangerea Manastirii Ia~ului ~i altele. Toate au fost jefuite ~i unele incendiate de turci. Privind batranul de pe culmea dealului.Ba nu. care au tulburat mult sufletul Cuviosului Zosima. Bistrita ~i Sihastria. De asemenea. la obi~nuita mea lini~te in pustiul Pocrovului a Sfintei Manastiri Neamtului ~i ie~ind dupa obiceiul meu la Sfanta Liturghie.Plangeri" frumos versificate. ce s-a intamplat in saptamana aceasta in Moldova? . Apoi. plangea de jalea sfintei manastiri. ~i dupa ce m-am intampinat cu parintii schitului au inceput a rna intreba: . indemnat de Duhul Sfant. a scris Plangerea Manastirii Varatec. Ce sa ~tiu eu? Atunci. adresate manastirilor jefuite ~i profanate. Dupa ce s-a lini~tit rascoala ~i calugarii s-au intors la ale lor. Asemenea au patimit ~i Manastirile Agapia.348 PATERICUL ROMANESC darul de a compune stihuri duhovnice~ti. a scris toate acestea. Apoi. Auzind ca aici se dau lupte grele ~i ca manastirea este asediata de turci. icoanele cele de mult pret ~i sfintele vase ale Manastirilor Secu ~i Agapia sunt tainuite sub zidurile ei. care apoi se cantau de calugari ~i mireni. Cuviosul Zosima. intorcandu-se la chilia sa in padurile Pocrovului.mplinindu-se anul de la Hristos 1821. a venit noaptea in preajma manastirii sa dea 0 mana de ajutor sarmanilor calugari inchi~i intre ziduri ~i amenintati cu moartea. Astfel. eel mai mult a fost distrusa Manastirea Secu. Insa.

Faima marelui staret Paisie. atragea calugari ale~i din toate colturile tarilor romane. Acest venerabil staret era transilvanean. El a continuat opera de innoire a vietii duhovnice~ti din marea lavra. ajutand la legatul cartilor ~i la raspandirea lor. indeosebi. pe anii 1800-1834. Manastirea Neamt era vestita in intreaga Peninsula Balcanica ~i in toate tarile ortodoxe.1 8 3 4 ) 12 Dupa mutarea din viata a staretului Ilarie (t 1823). Mai intai a adunat in manastire pe toti calugarii risipiti prin paduri ~i metoace de frica rurcilor. a restaurat biserica voievodala din incinta 12 Arhivele Statului. invrednicindu-se de harul preotiei. Serbia ~i Bulgaria.C U V I 0 ~ I DIN PRIM A J U M AT ATE A SEC 0 L U L U I X I X A~a 349 s-a nevoit Cuviosul Zosima in padurile Pocrovului pfma la adfmci batraneti. apoi calugari greci. ravnitor la cele dumnezeie~ti. apoi transilvaneni (5-10%) ~i puJini . ob~tea Manastirii ~eamt a ales intaistatator. Apoi.cut ascultare mai intai la bucatarie. a ajuns in puJina vreme duhovnic iscusit. Monahul Dometian a Ia. in acea vreme. Astfel. Iar in anul 1823. la vite ~i la biserica. cei mai numero~i erau calugarii moldoveni (circa 80%). inceputa de staretul Ilarie dupa cumplita rascoala din anii 1821-1822. ca ~i din Rusia. din tinutul Bra~ovului. ob~tea Manastirii Neamt cu toate schiturile ei numara pana la 600 de calugari. spovedanie saptamanala. mai ales in Transilvania. s-a coborat in schit ~i s-a mutat cu pace catre Domnul.Filiala Neamt. macedoneni ~i sarbi din Muntele Athos. vlahi" din Tara Romaneasca. povatuitor ~i duhovnic pe arhimandritul Dometian. calugari din Ucraina ~i Rusia. arhimandritul Dometian s-a dovedit a fi un bun parinte duhovnicesc. innoitor de biserici ~i milostiv cu cei saraci. 1-au ales staret. Grecia. Sub staretul Dometian. simtindu-~i sfar~itul aproape. ca ~i a vietii duhovnice~ti de aici. vazandu-1 parintii _foarte iscusit la minte ~i vrednic de a povatui". iubitor de frati ~i de invatatura. Apoi a randuit duhovnici ale~i. Din tara. chivernisitor in cele mfmastirqti. Iar de peste hotare veneau. De la inceput. in aceea~i masura s-a ingrijit ~i de innoirea manastirii ~i a schiturilor _iefuite ~i arse de turci. ARHIMANDRITUL DOMETIAN Staret al Manastirii Neamt ( 1 8 2 3 . Fond Manastirea Neamt. Catre sfar~itul secolului XVIII ~i-a inchinat viata lui Hristos in marea lavra. Apoi a lucrat in tipografie. la Nearn!. . devenind un calugar intelept ~i ascultator. prezenta regulata la biserica ~i ascultare in tacere ~i rugaciune.

dupa terminarea studiilor. incepand de la Bra~ov ~i Tara Barsei pana la Sibiu. la traducerea operelor Sfintilor Pr. tanarul ucenic parase~te casa parinteasca ~i se duce cu monahul Gherontie la Manastirea Neamt. impreuna cu duhovnicescul sau parinte Gherontie. a fost dat sa invete carte la ~coala elineasca de la Manastirea Sfantul Sava. intre 1823-1834. Din botez se chema Gheorghe Miculescu.1 8 3 4) 13 a. primind numele marelui ierarh Grigorie Teologul. ~i tipografia Mfmastirii Neamt. M. precum ~i Manastirea Secu. Viata Acest luminat dascal ~i ierarh al Bisericii lui Hristos a fost eel mai de seama mitropolit al Tarii Romane~ti din secolul XIX. II colectiv. 1943. caruia ii devine ucenic. Aici se imprietene~te cu monahul Gherontie de la Manastirea Neamt. Bucure~ti. Era singura tipografie bisericeasca din Moldova ~i se cereau carti de cult ~i de folos sufletesc peste tot la bisericile ~i manastirile din tara. peste Carpati. Popescu. 0 buna parte din carti se transportau d~ calugari. vol. Dorind sa slujeasca toata viata lui Hristos.350 PATERICUL ROMANESC ctitorita de Stefan eel Mare ( 1497) ~i a zidit alaturi a doua biserica inchinata Sfantului Mare Mucenic Gheorghe. Istoria Bisericii Ortodoxe Romfine. S-a nascut in Bucure~ti. ViaJa $i faptele parintelui Grigorie Dascalul. 403-415. 13 . MITROPOLITUL GRIGORIE DASCALUL al Tarii Romane§ti (1 7 6 5 . Nasaud. La varsta de ~apte ani. staretul Dometian s-a stramutat la cele ve~nice in toamna anului 1834. Prefetele dirtilor mitropolitului Grigorie Dascalul tiplirite in Tara Romaneascli. 1958. Muntii Apuseni ~i Maramure~. Aceasta a fost dintotdeauna o datorie cre~tineasca de onoare pentru ob~tea Manastirii Neamt. iar la Schitul Sihastria a zidit din nou biserica de piatra ~i doua corpuri de chilii. la fratii romani din Transilvania. N. aproape in intregime mistuita de foe. in anul 1765. Bucure~ti. Staretul Dometian a dezvoltat. Aceste carti se distribuiau gratuit la manastiri. ca ~i la parohiile ortodoxe din Transilvania. cu porunca staretului. p. Povatuind marea lavra cu multa intelepciune timp de 11 ani ~i bineplacand lui Dumnezeu. Aici cunoa~te pe marele staret Paisie ~i gusta din frumusetea vietii duhovnice~ti. A refacut chiliile din partea de sud a incintei. de asemenea. din parinti iubitori de Dumnezeu. schituri ~i la bisericile sarace. Prin anul 1790 este calugarit ~i hirotonit diacon de Cuviosul Paisie. Mitropolitul Tarii Romiine$ti. Apoi este randuit.

dupa venirea parintelui Gherontie de ~a Manastirea Neamtla Colegiul Sfantul Sava. intre anii 1807-1815 ~i la . Se spunea iara~i. i~i petrecea tineretea cu multa intelepciune. tiparit 1a Ramnic ~i Buda in anu1 1811. tiparite 1a Manastirea Neamt. monahul Gherontie este ucis de talhari aproape 11e Dunare.cut ~i el calugar.::: C V IQ_~ I D I N P R I M A J U M AT ATE A SEC 0 LULU I XIX 351 ?irinJi ctin limba greaca in limba romana. . ca. in anul 1812 calatoresc amanctoi la 5:-a.mul. b. moare . Tot ce talmacea .:-ezent sunt a~ezate in pridvorul bisericii.mul Munte. blandetea cu ascultarea". 2. 3. iar in . s-a ~a. Talcuire pe scurt la antifoanele celor 8 glasuri. tiparita :m la Manastirea Neamt. in rugaciune ~i in citirea Sfintilor Parinti. dupa terminarea ~colii. atat de mult s-a folosit tanarul Gheorghe de smerenia ~i blandetea inimii lui. Octoihul. Vazand staretul Paisie pe acest tanar battan intrand in nevointa duhovniceasca ~i cunoscand intru sine ca va fi vas ales a1 Bisericii lui Hristos.. ierodiaconul Grigorie parase~te pamantul Moldovei ~i se ~ile~te la Manastirea Caldaru~ani. precum: Patericul. De asemenea. tiparita la Manastirea ~eamt in anu1 1816.: este inmormantat langa zidul catedralei in partea de nord. este hirotonit ~iscop ~i ales mitropolit al Tarii Romane~ti. 5. iar ierodiaconul Grigorie se intoarce singur la metanie. impreuna lucrau ~i se ajutau :erodiaconu1 Grigorie cu parintele sau duhovnicesc Gherontie.Dascalul". Gheorghe. Dupa ~apte ani. VieJile SfinJilor.ulta dragoste ~i intelepciune timp de 11 ani. Iar la 10 ianuarie. ca. Ei au tractus impreuna multe caqi. Prin ei _impreuna petreceau calugaria ~i carturaria. 1823. :n post. in anul 1820. cele 12 mineie. Se spunea despre mitropolitul Grigorie ca. 4. Adunarea pe scurt a dumnezeie~tilor dog me. 1834. Fapte ~i cuvinte de invatatura 1. era eel mai silitor la invatatura dintre :uJi cei 75 de elevi. indata 1-a tuns in schima monahala ~i 1-a racut diacon. supranumit . nimeni dintre 0ameni ~i nimic pamantesc nu i-ar fi putut desparti pe unul de altul. dorul '· de Hristos cu dorul de cunoa~tere. pana la moarte. pe cand era elev la ~coala dmeasca din Manastirea Sfantul Sava. mitropolitul Grigorie. smerenia ~i intelepciunea. La traducerea cartilor din limba greaca. ~i era parintele Grigorie foarte smerit ~i ascultator catre toti. Se mai spunea despre dansul ca.:semintele sale s-au stramutat in gropnita Manastirii CIHdaru~ani. ca atat de mare era legatura dragostei intre parintele Gherontie ~i uce!licul sau. pastorind Biserica lui Hristos cu :::::. La intoarcere.. uparit la Bucure~ti in anul 1828. La 22 iunie. 1817. indrepta ce1alalt. tiparite la Buda in anii 1804:805.

6. parintele Moldovei. 9. Iar blandul pastor. o sluga i-a dat drumul pe ascuns. zambind. Apoi. pun in randuiala biblioteca. la o manastire ~i plangand mult pentru el. pentru Seminarul de la Socola ~i altele. numai de gandul acesta rna cutremur. Car]i de fnvafatura. Era a~a de nevoitor la cele duhovnice~ti. ierodiaconul Grigorie a primit sa fie pastor al turmei lui Hristos. dar ca sa fiu pastor al turmei lui Hristos eu. ramas in manuscris. 8. Cum trecea noaptea prin satul Tunari. Cilauzit de harul Duhului Sfant. Cerand mitropolitul Dositei al Tarii Romane~ti de la Veniamin Costachi. acesta ii trimite pe smeritii calugari Gherontie ~i Grigorie din Manastirea Neamt. apoi se intorc iara~i in Moldova. La inceputul anului 1823 a venit la chilia lui o solie de la Bucure~ti ~i i-a spus: .Nici celui care a alergat.Domnul tarii vrea sate faca mitropolit ~i te cheama! . peste Dunare. i-a zis: .352 Bucure~ti. Numai .lumina zilei ii stingea lumanarea in chilie". talmacind carti din porunca mitropolitului ~i necautand nici o dregatorie bisericeasca. parinte. a zis el. 10. Talcul Evangheliei. tiparesc carti de slujbli ~i invatatura. A doua zi. Aici petrecea ziua ~i noaptea in post ~i rugaciune. Deci. smeritul ierodiacon Grigorie parase~te Manastirea Neamt. ci celui pe care 1-a binevoit Dumnezeu! . voi veni. s-a intors la Manastirea Neamt. afara de zidul manastirii. prin anul 1820. Voda. Dupa ~apte ani ucenicul ii aduce osemintele fericitului sau staret ~i le ingroapa in pamantul tarii. intr-o chilie foarte saraca. ingropandu-1 acolo.Nu te teme. nici celui ce s-a rugat. crezand ca este vreun calugar hoinar. preotul 1-a vazut rau imbracat ~i 1-a inc his in cotetul porcilor. A doua zi a plecat pe jos spre Bucure~ti. ~i se stabile~te la Caldaru~ani. nevrednicul. Singura lui avere era o de saga cu carti ~i o rogojina pe pat. PATERICUL ROMANESC intre anii 1834-1836. preotul 1-a vazut mitropolit ~i s-a infrico~at.Ca maria sa. la metania lor. ca porcii sfintiei tale s-au purtat bine cu mine! 11. Dupa trei zile. incat toata noaptea priveghea. domnitorul Grigorie Ghica i-a inmanat carja ~i i-a zis: . Cei doi monahi reinfiinteaza tipografia Mitropoliei din Bucure~ti. rna cheama. hirotonindu-se. 7. Dupa putin timp. Se spunea pentru ierodiaconul Grigorie ca mare ~i nemangaiata durere a avut cand a vazut pe parintele sau duhovnicesc Gherontie ucis de talhari la intoarcere din Muntele Athos. sa-i trimita doi monahi talmacitori din limba greaca.

Sfinfii lerarhi llie lorest (+1657) ~i Sava Brancovici ( 1683) + .

Schitul Sihla-Neamt (secolul XVIII) Bisericuta «Dintr-un brad>> de Ia Sihla (1763) Sfinta Teodora de Ia Sihla (secolele XVII-XVIII) .

Sfintul I erarh losif eel Nou de Ia Parto~ (+ 1656) Mitropolitul Martir Antim lvireanul (+1716) Sfinta Minastire Pasarea (secolul XIX) .

Sfinta Minastire Cernica (1608) Cuviosul Staret Gheorghe de Ia Sfintul Ierarh Calinic de Ia Cern ica ( 1868) Cernica ( 1806) + + .

Cuviosul Vasile de Ia Poiana Marului (+1767) Cuviosul Paisie eel Mare de Ia Neamt (+1794) ~litul Grigorie Dascalul (+1834) Mitropolitul Moldovei Veniamin Costachi (+1846) .

Arhimandritul Neonil Buzila de Ia Neamt ( 1853) + Cuviosul Arhimandrit lrinarh Roseti de Ia Horaifa ( 1859) + I eromonahul Macarie Dascalul (+ 1836) .

Sfinta M1nastire Varatec (secolul XVIII) Cuviosul losif Pustnicul de Ia Varatec ( 1828) + Monahul Procopie (Picu) Patruf 1872) (+ .

Schitul Prodromui-Athos + Cuviosul leroschimonah Nifon lonescu (+1901). ctitorul Schitului Prodromui-Athos .Schitul Romanesc Prodromui-Muntele Athos (secolul XIX) Cuviosul Schimonah Nectarie Protopsaltu I ( 1898).

inalt in ~tiinte ~i in intelepciune.ca neamul nostru romanesc este evlavios din fire. nu precupetea banii. pentru care i se spunea . Patrundea ~i stapanea cu multa pricepere invatatura ortodoxa a dogmelor ~i a Sfintei Scripturi. caci multe din ele ajunsesera in stare de paragina. Vazand acest mare ierarh .Buzau. sa se osteneasca Ia indreptarea Bisericii ~i . Era inca foarte bun chivernisitor. mitropolitul Grigorie era pentru toti exemplu de sfintenie. insa darnic cu saracii ~i vaduvele. atat Ia Bucure~ti. cat ~i Ia Buzau ~i Caldaru~ani.sa nu stea Ia sfaturi ~i pricini de~arte".Sa va indreptati cu totii ~i apoi sa indreptati. Apoi manca. lua parte la examene ~i dadea ajutor copiilor silitori ~i sarmani. La Colegiul .Sfantul Sava" se ingrijea personal sa aiba profesori buni ~i evlavio~i. 15. s-a aprins cu ravna pentru luminarea lui" prin traducerea ~i tiparirea lucrarilor Sfintilor Parinti. Cat a fost mitropolit pe scaunul Tarii Romane~ti a tradus ~i tiparit. apoi sa invatati de naravuri. caci se indeletnicea cu rugaciunea ~i cu traducerea de carti. de saracie desavar~ita ~i de dragoste pentru mantuirea turmei. putine legume ~i poame.Mitropolitul Grigorie Dascalul". Apoi a cerut -sa nu se mai faca hirotonii necanonice" . dar sarac de armele credintei. precum erau dascalii cei mai dinainte intr-acest loc. Iar cand era vorba de tiparit carti ~i de dat ajutoare Ia elevi. precum se nume~te pana astazi. 14. Acest mare mitropolit purta multa grija pentru intemeierea de ~coli spre luminarea poporului. fiind numit de domn efor al tuturor ~colilor din l'lra. Iar dregatorii tarii ~i poporul il numeau . Ramnic ~i Arge~ . Mitropolitul Grigorie a staruit sa se infiinteze seminarii in fiecare eparhie. Dar ~i petrecerea sa duhovniceasca este vrednica de amintit. o data pe zi. Noaptea dormea foarte putin. urmatoarele carti: . in cele trei eparhii . Iar cand profesorii aveau purtari nepotrivite cu chemarea lor. 13. 17. S-a ingrijit sa faca randuiala prin manastiri. Sa fiti cu totii sfinti sau aproape de sfinti. 16. Ca parinte duhovnicesc al Tarii Romane~ti.a pus episcopi noi pe care ii sratuia sa cerceteze regulat turma. adanc in noima ~i smerit cugetator in ispravi ~i in lucrare". sa dobanditi naravuri bune.CUVIOSI DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XIX 353 12. Acest intelept mitropolit intrecea pe toti din vremea sa cu ravna ~i cunoa~terea Sfintilor Parinti. le spunea: . Purta haine simple de ~iac calugaresc ~i nu :tacea niciodata plimbari. punand stareti romani in manastirile inchinate ~i oprind 0 parte din venituri pentru repararea lor.teologul Grigorie. devenind astfel adevaratul ctitor al seminariilor din Tara Romaneasca.

Sa vietuim dupa cum zice Apostolul. spunea: . dupa cum marturisesc cartile cele tiparite. 19. una la Episcopia Buzaului ~i alta la Manastirea Caldaru~ani. Ca eu nu indraznesc a zice ceva. cu infranare. Apoi adauga: . Despre cele opt ganduri ale Sfantului Casian Romanul. atunci voi lasa eparhia. ViaJa Cuviosului Paisie de La Manastirea NeamJ. sa ne plecam lor ~i primind plasturii lor.Dumnezeu mi-a dat suflet ~i eparhie ~i. Atanasie de Paros ~i altii. sa le punem la ranile noastre. Pe cand era in surghiun (1829-1833). loan Damaschin ~i Simeon Noul Teolog. Precum nici carmaciului. toate trei traduse cat a stat in surghiunie ~i tiparite la Buzau. Si auzind sfaturile lor. zicand: . Toate cartile tiparite de el le impartea in dar la biserici ~i in popor. cand imi va ie~i sufletul. 18.Precum nu am incetat. Doua cuvinte doveditoare pentru purcederea Sfantului Duh ale Sfantului Grigorie Palama. nici doctorului. A§a. Caci acestea sunt lucruri care privesc mantuirea sufletelor. cu . va zice cineva? Sa chemam doctori iscusiti ~i care nu mint numele. 20. ale SfinJilor Atanasie eel Mare. Teofilact al Ohridei. dupa ce se va ineca corabia. intre anii 1832-1833. a dispuns: . Altadata iara~i spunea: .Cat este de dulce vorba sfantului ~i cat folos poate sa pricinuiasca cititorilor. lar el. dorind foarte mult sa-~i conduca turma incredintata lui. cu rugaciunile sfantului voi mai scrie. singuri cei ce le vor citi vor marturisi. mai inainte de a rna sui pe scaunul mitropoliei. Pentru tiparirea atator carti a infiintat doua tipografii noi. cu dreptate ~i cu buna-credinta. Din fnvaJaturile SfinJilor Trei Ierarhi. 22. a§a ~i dupa ce m-am dus in surghiun. lar dadi Dumnezeu rna va tine sanatos in surghiun.Cat avem vreme. Iar despre cuvintele Sfantului loan Gura de Aur. ajutand El. Ca dupa ce ne vom duce de aici. Mai ales ca ~i retetele se dau in limba no astra §i in dar. sa rna silesc spre folosul neamului. pe Sfintii Parinti. imparJire de grau §i PuJul Sfantului loan Gura de Aur.354 PATERICUL ROMANESC Cuvintele despre purcederea Sfantului Duh ale lui Iosif Vrienie. ca sa nu mic~orez cu gangavia mea fiinta lor sau a dulcetii sau a folosului. 21. pe care insu~i le-a tradus ~i le-a tiparit. Fericitul Augustin. dupa ce va muri bolnavul. a~a ~i dupa ce m-am suit. nici un cuvant de indreptare nu ne va fi noua ditre Cel ce ne va lua seama. Teodorit. ramase in manuscris.Ce vom face dar. Epistolele de ob~te ale Patriarhului Fotie. sa lucdim cele bune. Pe fiii sai duhovnice~ti ii invata. i s-a cerut demisia.

Ca numai atat voiesc sa traiesc. a fost ingropat sub strea~ina catedralei. la scaunul sau ~i au raposat in Domnul cu pace la leatu i834". osemintele sale au fost stramutate la Caldaru~ani. fiind plans de tot ?Qporul. Insa n-a apucat sa tipareasca decat doua ""C~lume ~i s-a dus la Hristos. Intorcandu-se din surghiun in primavara anului 1834. Cu cateva ceasuri inainte de ob~tescul sfar~it a :iYUS catre un episcop al sau: . fiica de parinti credincio~i.mama Sfantului Calinic de la Cernica . Cred ca urma~ii neaparat ·r. p.Acest cap este al preasfintitului nostru mitropolit Grigorie al III-lea. ca sa poata cu inlesnire prin invataturile Siiniilor sa dobandeasca bunatatile cele ve~nice. Bucure~ti. vazandu-1 slab ~i :rimin. la 22 iunie. socotea mitropolitul Grigorie Dascalul ca . spre slava lui ~ezeu ~i folosul fratilor.era de loc din Bucure~ti. Dintre toate cartile. l-2 . llliii voi sili ca sa se mai dea la lumina acest fel de carti.Imi ajunge sa incep lucrarea . 1-au intrebat: . 23. a inceput ~atia catedralei mitropolitane.x sfar~i-o. iar dupa slobozenie s-au fmors in Bucure~ti. La ~caru 1829 din porunca Rusiei s-au dus in Basarabia. 25. 1956. Spuneau ucenicii ca nu s-a gasit nici o avere in chilia acestui cuvios :::itropolit. 1834. cat sa ajutorez Pravoslaviei ~i neamului ~i fratilor.cele r.ai potrivite vremii ~i patriotilor de rand" sunt Vietile Sfintilor. Dar cei din jurul sau.Inalt Preasfintite. decat carti randuite sa se dea in dar. 24. Pe craniul sau stau scrise pana astazi ~este cuvinte: . De aceea a ~eput traducerea ~i tiparirea lor. in Sfanta Mfmastire a Caldaru~anilor fiind oprit.:hema Floarea.Sa nu se sminteasca din tiparire Vietile Sfintilor ~i tipografiile neincetat sa lucreze.a raspuns el. ~i aici. Din botez se . tiparind carti folositoare de suflet! Apoi ~i-a dat sufletul in mainile Domnului. SCHIMONAHIA FILOTEIA Manastirea Pasarea-Ilfov (secolele XVIII-XIX) 14 Vrednica de pomenire schimonahia Filoteia .':::T V I 0 ~I DIN PRIM A J U M AT ATE A SEC 0 L U LUI XIX 355 i). Deci. 14 Viafa Sfantului Calinic de la Cemica. Dupa ~apte ani.mmezeu sa se zica. dar cand 0 sa vezi catedrala terminata? .

protopsaltul Mitropoliei din Bucure~ti. Mai tarziu a devenit staret ~i episcop de Ramnic. Rama~itele sale pamante~ti se odihnesc in cimitirul manastirii. Apoi. Bucure~ti. Ialomita. Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica. Via[a ~i activitatea dascalului de dmtari Macarie Ieromonahul. M. din cartierul Sfantul Visarion. Ploe~teanu. cu randuiala lui Dumnezeu. au dat na~tere la patru copii. inainte de anul 1840. a fost eel mai vestit . mitropolitul Dositei Filitti (1793-1810) 1-a actus la mitropolie ~i 1-a dat sa invete carte la Colegiul Sfantul Sava din Bucure~ti. Nifon M. sora Floarea a fost tunsa in schima monahala. a deprins muzica psaltica . Dar. Cel mai mare a ajuns preot de mir. Popescu.din mica sa copilarie". 1902 . · 1908. impreuna cu sora sa. Idem. Justina. In anul 1820. Fiind inzestrat de Dumnezeu cu dragoste de biserica ~i cu darul cantarii. Macarie Psaltul la 100 de ani de la moartea lui. nascut in jurul anului 1770. vicarul Sfintei Mitropolii a Bucure~tilor. vazand ca ieromonahul Macarie . cu sfatul fiului ei. Apoi. N. cu binecuvantarea staretului de atunci al Cernicai. au intrat in nevointa calugareasca.356 PATERICUL ROMANESC Casatorindu-se cu un tanar plin de frica lui Dumnezeu. 1936. anume Antonie. la Manastirea Viforata. la inceputul secolului trecut ~i un mare ctitor al muzicii noastre biserice~ti. IEROMONAHUL MACARIE PROTOPSALTUL innoitorul muzicii psaltice romane~ti (1 7 7 0 . a fost dat la invatatura pentru a deveni tot preot. Carte de muzica bisericeasca. 1-a numit director (epistat) al ~colii de muzica bisericeasca. Vaduva Floarea. Copilul eel mai mic. infiintata 15 Pr.era cantaret desavar~it ~i cunoscator profund al sistemelor de psaltichie veche ~i noua". cu numele de schimonahia Filoteia. schimonahia Filoteia s-a mutat la ve~nica odihna. Auzind de numele ~i talentul sau. ramasa flira sot ~i flira copii. Apoi 1-a hirotonit preot. in anul 1807 a intrat in Manastirea Cernica. iar sora sa. Mai traind cativa ani la Manastirea Pasarea ~i nevoindu-se mult in rugaciune ~i ascultare. Apoi. Era originar din satul Perieti. Apoi s-a retras intr-o manastire ~i s-a calugarit cu numele de Acachie. Aici a fost data in grija unor maici batrane de la care a deprins nevointa vietii calugare~ti. El s-a calugarit la Manastirea Caldaru~ani.dascal de musichie". Bucure~ti. numit din botez Constantin. Bucure~ti. arhimandritul Calinic. mitropolitul Dionisie Lupu.1 8 3 6) 15 Smeritul ieromonah Macarie. a intrat ca sora in Manastirea Pasarea de langa Bucure~ti.

~i i-a dat ve~mant nou. Cuviosul Macarie Ieromonahul era ~i un bun compozitor de cantari :-:serice~ti ~i un . Melodia cantarilor ::ii este lini~tita. prin biserici ~" manastiri._:rijire de sora sa.Yeau ~coli de muzica in limba poporului. eche" ~i greoaie. o data cu surghiunia mitropolitului Grigorie Dascalul. prin ora~e. Renuntand la . La porunca mitropolitului Dionisie. Poposind in Moldova. In toamna anului ~ S36. =ai intai ajunge egumen la Manastirea Barnova. Pentru toate acestea. Pana in anul 1829. in anul 1829. bun slujitor al Bisericii lui Hristos ~i distins orator. nici limba romaneasca. timp de trei ani de zile. nesilita ~i potrivita. imbolnavindu-se. :·:-ientale. . Apoi se duce la Manastirea ~earn!. intre anii 1822-1823. . pentru a canta neincetat cu ingerii maririle lui Dumnezeu.:erotectorul sau. ieromonahul Macarie a inceput opera . to ate ora~ele din judetele Tarii Romane~ti .2J.cu toata evlavia ~i dreapta socoteala". este luat in '. invata pe calugari noua cantare ::sericeasca. in graiul ?3-triei.patriot ravnitor".t0maneasca la Manastirea Caldaru~ani.dasdllul ~coalelor romane~ti de musichie". Cuviosul Macarie Ieromonahul se stramuta din viata aceasta la cerqtile -h:a~uri. unde. ieromonahul Macarie este considerat . Ea curge lin. ieromonahul Macarie Dascalul se intoarce in Tara . el transcrie muzica psaltica pe notatie noua. ~i Irmologhionul. Cuviosul Macarie era totodata un dilugar smerit ~i sporit in cele . in aceasHi ~coaHi se pregateau gramaticii ~i candidatii la preotie. mergand din loc in loc. cat ~i predica ieromonahului Macarie erau inspirate de Duhul Sfftnt ~: se savar~eau .iuhovnice~ti. in tara. Transilvania ~i Banat. Adica a curatat-o de influentele straine. :ara a se departa de textul original. u~or de invatat pentru toti.:e traducere din limba greaca a cantarilor biserice~ti in grai curat romanesc. Insu~i mitropolitul Grigorie al Ungrovlahiei.ca un apostol ravnitor" ce era.::omodandu-le cu sufletul ~i cantarea poporului nostru. in anul 1833. iar cartile sale au ajuns la toate seminariile ~i manastirile vremii. stareta Manastirii Viforata. Dupa intoarcerea S. El este eel dintai compozitor de imnuri ?-=Olare romane~ti.imarea. El a .:. Iustina. in acest scop a tiparit la Viena. trei carti de cantari Jlserice~ti . ca un izvor curat de apa. Apoi. Atat :. Sunt vestite catavasiile sale de Florii.dupa noua sistema" ~i anume: Teoreticonul. N-a sacrificat nici melodia ~nmita.::~ el la mitropolie.sistema -. autohton. .intemeietorul" ~: fondatorul muzicii psaltice romane~ti. din \1oldova. il nume~te . cantarile Sfintei Lirurghii ~i indeosebi axioanele inchinate Maicii Domnului.:edicat mitropolitului Veniamin Costachi.nationalizat" muzica psaltica. a fast ~Yoit ~i ieromonahul Macarie sa plece din Bucure~ti.C U V I 0 ~ I D I N PRIM A J U MAT ATE A S E C 0 LULU I X I X 357 .. Anastasimatarul. .. . s-a ostenit sa raspandeasca peste :or noua cantare bisericeasca. dupa metoda ieromonahului \1acarie.

cu citirea sfintelor carti ~i cu rugaciunea lui Iisus. Aceasta cuvioasa era de loc din tinutul Ia~ilor. schimonahia Xenia se invrednicise de la Dumnezeu de darul facerii de versuri duhovnice~ti. Si era renumita aceasta cuvioasa in Manastirea Agapia ~i in tot tinutul Neamt pentru sfintenia vietii ei ~i pentru alesele stihuri biserice~ti pe care le scria. Din aceasta pricina i se spunea .stihurile" ei formeaza prima carte de imne romane~ti. s-a racut mireasa lui Hristos. dupa numarul praznicelor imparate~ti ~i a~ezate in or dine a Sinaxarului de peste an. iar dupa neam se tragea dintr-o familie de oameni foarte credincio~i.1845 insemnarile de pe manuscrisul nr.-nii 1800 . cu privegherea de noapte. ~i Dupa documentele Manastirii Agapia. Apoi. Cuvioasa Xenia se nevoia mai ales cu slujba la biserica. Ea contine 186 de foi cu peste doua mii de versuri. Versurile sale. au dat-o la invatatura. ingrijirea bisericii. Versurile sale sunt versuri de laud a lui Dumnezeu ~i de mangaiere duhovniceasca. fecioara a renuntat la cele pamante~ti ~i. schimonahia Xenia. Caci. Astfel. insotite de o frumoasa prefata. pretacandu-se Agapia in mfmastire de maici ~i mutandu-se ob~tea de la Socola aici. Parintii. adevarate imne ~i cantari de bucurie. cu numele de schimonahia Xenia. smerita schimonahie Xenia este cea dintai poeta in trecutul neamului nostru. pc. Apoi. iar in timpul liber facerea de stihuri versificate . intrand in viata calugareasca. sunt izvorate dintr-un suflet curat ~i impacat cu Dumnezeu. de Ia Arhivele Statului .spre lauda lui Dumnezeu ~i mangaierea sufletului". 4720. iar . in post. crescand-o in frica de Dumnezeu. Ascultarea ~ era cantarea la strana. sub povatuirea egumenei Elisabeta Costachi. Cartea de versuri biserice~ti a schimonahiei Xenia a fost terminata in anul 1826. ducand o viata cu totul aleasa.racatoarea de stihuri". 16 .Bucure~ti. impartite in mici grupe sau . a venit ~i tanara nevoitoare. Mai intai s-a nevoit cativa ani la Manastirea Socola-Ia~i. stihuri". in smerenie ~i in neadormita rugaciune ~i fiind luminata cu multa invatatura de carte. pastrat in original Ia Biblioteca Academiei Romane. Ele cheama toata suflarea sa laude pe Domnul ~i sa marturiseasca minunile Lui.358 PATERICUL ROMANESC CUVIOASA XENIA SCHIMONAHIA Manastirea Agapia 16 (secolele XVIII-XIX) in prima jumatate a secolului XIX s-a nevoit la Manastirea Agapia o smerita ~i mult sporita calugarita. precum singudi autoarea le nume~te. in noua manastire. . voind sa o casatoreasca.

82 v. zis . Iisus Hristos.I limbilor literare greceasca ~i romaneasca era schimonahul Isaac Dascalul.ai multe carti care.Athos. a. Pomelnicul ctitoresc al Sfintei Manlistiri Neamf. toti romani de neam. Din limba slavona. in pomelnicul ctitoresc al Manastirii Neamt se spune ca era atat de iscusit ~ ambele limbi. ierodiaconii Stefan ~i Grigorie Dascalul. Dupa anul 1800. s-a stramutat cu pace la cere~tile ll'ica~uri pe la jumatatea secolului trecut. schimonahul Isaac a talmacit Tipicul Mare. Cetfericov. C UVI0 A~a SI D I N PRIM A J U MAT ATE A SEC 0 L U LUI XIX 359 ::n bucurie nevoindu-se Cuvioasa Xenia peste 50 de ani. indeosebi filocalica: Cartea Sfintilor Varsanufie ~i loan (1787). Din limba greaca. in neincetata rugaciune. cu cele 56 de canoane ce se citesc la Pavecernita 1816) ~i altele. _. schimonahul Isaac se numara printre cei dintai dascali de .elinie". parintele Isaac Dascalul s-a nevoit ci!iva ani in ob~tea Schitului Prodromul . Schimonahul Isaac a creat o adevarata ~coala de greaca la Neamt. De asemenea. Aici a continuat sa traduca ::l.:ele mai multe opere ale Sfintilor Parinti. netiparindu-se. incat .. monahul Gherontie ~i altii. Octoihul Maicii Domnului. aditfmd ~i in aceasta limba aceea~i pricepere ~i indemanare. Paisie. tiparit la Ia~i in anul 1816.laturi de arhimandritul Macarie. 0pera integrall'i a Sfantului Simeon Noul Teolog. stareful Maniistirii Neamf. Toate aceste carti dovedesc marea evlavie pe care o avea Cuviosul Isaac catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu ~i catre invataturile cele mai inalte ale Sfintilor Parinti. in timpul staretiei Cuviosului Paisie.(. de clar ~i curgator al traducerilor sale dovede~te cat de iscusit carturar ~i cunosditor a. reu~ind sa invete pe unii calugari limba in care s-au scris . mss. schimonahul Isaac a tradus cu iscusinta multe carti ?atristice. graiul atat de dulce. 359 17 .f. ieromonahul Ilarion. 1846.al Sfantului Sava". ~i cantare ~i bineplacand mirelui ei. SCHIMONAHUL ISAAC DASCALUL Manastirea Neamt ( t 1817) 17 Cuviosul Isaac schimonahul a fost unul dintre cei mai mari dasclHi de ~imbl'i greaca ~i slavona din Manastirea Neamt. cartile Sfantului Efrem Sirul. 1940. Biblioteca Manastirii Neamt. deprinzand de la cei mai invatati calugari ~una nevointa in Hristos ~i invataturile Sfintilor Parinti. nr. a :ntrat din tinerete in marea lavra. au circulat in manuscris prin manastiri.a invatat pe parinti limba elineasca ~i a talmacit carti !!IUlte din limba elineasca". p. Originar din partea locului. Cin care multe s-au pierdut.

f. sistematizata de Sfantul loan Damaschin (secolul VIII). prin anii 1790. la rugamintea calugarilor din manastire. incat multi veneau sa-l asculte. Originar din partea locului. /storia Mllniistirii Neamf. cum i se spunea in manastire. incat. caci canta lui Dumnezeu cu mare evlavie. Si atat de frumos canta la biserica. 29 v . schimonahul Isaac Dascalul. 161. ~i-a dat sufletul in mainile Domnului ~i a fost adaugat parintilor sai din Manastirea Neamt. Sub staretul Paisie. Apoi avea cuget smerit. Deci. ca o adevarata alauta duhovniceasca. a luat jugul lui Hristos in marea lavra a Moldovei. pe toti marii psalti nemteni i-a intrecut. socotindu-se mai pacatos decat toti ~i nevrednic de cele sfinte. A~a petrecand bunul osta~ al lui Hristos. cu rugaciunea.Nemteanu". ViaJa pe larg a stareJului Paisie ~i traduce ~i alte carti18 • Pe lfmga ascultarea sa de dascal. de~tepta inimile ~i scotea lacrimi. schimonahul Isaac Dasdilul scrie. Cuviosul Isaac din Manastirea Neamt avea o nevointa cu totul aleasa. mss. Indeosebi se nevoia cu postul. traducator ~i scriitor de carti patristice. IEROSCHIMONAHUL IOSIF PROTOPSALTUL Manastirea Neamt (t 1840?) Acest cuvios parinte a fost eel mai mare dascal de muzica psaltica al Manastirii Neamt din prima jumatate a secolului XIX. iar glasul sau umplea biserica. Fiind inzestrat de Dumnezeu cu multa intelepciune ~i cu darul frumoasei cantari. M-rea Neamt. prin care cauta slavirea lui Dumnezeu in graiul neamului ~i folosul sufletesc al tuturor romanilor. ieroschimonahul Iosif . dupa obiceiul bisericilor slave. vazand dascalul Iosif ca se indeparteaza calugarii de muzica bizantina veche. cu citirea . in putini ani. in biserica se canta la strana dreapta pe note liniare. ieroschimonahul Iosif a fost timp de peste 20 de ani mare duhovnic ~i protopsalt ~i eel dintai dascal de psaltichie nemtean. Invrednicindu-se de darul preotiei.360 PATERICUL ROMANESC Intorcfmdu-se la metanie. a 18 Andronic Duhovnicul. Si atat de bine a deprins muzica psaltica. nr. cu tacerea.dumnezeie~tilor Scripturi" ~i cu privegherea cea de noapte. 1863. ~i bine savar~indu-~i calatoria. aici a invatat de la dascali batrani cuno~tintele cele duhovnice~ti ~i me~te~ugul muzicii biserice~ti. care intemeiaza o ~coala de muzica bisericeasca traditionala in Manastirea Neamt. iar la stanga se canta muzica psaltica veche.

Cuviosul Iosif a scris ~i a compus cfmtari pe melodie psaltica ~i a format ucenici vestiti de muzica veche in mfmastirile nemtene. Biblioteca Miiniistirii Neamt. se insemneaza urmatoarele despre el: . fie direct din Bizant. 82 v. unde sa se nevoiasca in tacere. 190 din anul 1846. a plecat sa caute un loc potrivit ~i retras de lume. 164-1907. a inceput constructia unei bisyrici din lemn. mss. 103 Mss. lasand in urma numero~i ucenici. Caci tarile romfme au folosit din inceput in cult muzica psaltica. in anul 19 20 Arhiereul Narcis Crefulescu. impodobind Biserica lui Hristos cu alese cantari duhovnice~ti ~i bine savar~ind calatoria vietii. adusa. a fost premergatorul ieromonahului Macarie Protopsaltul. luand binecuvantare. adevaratul innoitor al muzicii psaltice romane~ti. La varsta legiuita s-a casatorit. a venit la Staretul Paisie.in vremea staretiei lui Dometian staretul ( 1823-1834). in urma unei descoperiri avute. Si afland loc de lini~te in padurile Varatecului. Neimpacandu-se cu randuiala manastirii. care a urmat dupa Ilarie ( 1818-1823). nr. in Istoria Manastirilor Neamfu $i Secu se scriu urmatoarele despre Cuviosul los if: . raposand sotul ei. care i-a poruncit. un loc de manastire. foarte mult era impodobita aceasta monas tire cu parintele dascalul Iosif ieromonah" 19 • Iar in Pomelnicul ctitoresc al Sfintei Monasteri NeamJ. nr. SCHIMONAHIA OLIMPIADA Fondatoarea Manastirii Varatec (1757-1842) Aceasta ravnitoare calugarita era fiidi de preot din ora~ul Ia~i. fie din Muntele Athos. prin intermediul calugarilor. De aceea. primind numele de Olimpiada. in loc de Bala~a. sa caute.CUVI0 SI D I N PRIM A J U M AT ATE A SEC 0 L U LUI XIX 361 cautat sa impodobeasdi din nou Biserica cu canHirile psaltice pe cele opt glasuri. s-a stramutat la cere~tile laca~uri in anul 1840. p. cu sfatul Cuviosului Iosif Pustnicul. f. in rugaciune ~i in taierea voii.· Biblioteca Miinastirii Neamt . Dar. pe care le-a paradoxit (predat) la multi parinti" 20 • Deci. Scoala intemeiata de el a stralucit la Neamt pana spre sfar~itul secolului XIX. a parasit grijile lumii ~i s-a dus sa slujeasca lui Hristos in Manastirea Topolita din tinutul Neamt. impreuna cu Schimonahia Nazaria. Acolo a fost facuta rasofora. fiind socotit ca un mare dascal ~i innoitor de muzica veche in Moldova.A actus in Manastirea Neamt ~tiinta ~i invatatura musichiei vechi a cantarilor biserice~ti.

schimonahia Olimpiada a adunat fonduri de la oameni iubitori de Hristos ~i a inceput zidirea unei biserici mult mai mari. Ia ascultare. cand se muta la ve~nica odihna in varsta de 85 de ani21 • Aceasta a fost viata ~i ostenelile schimonahiei Olimpiada. nida a staretului Ilarie din Manastirea Neamt. 1975. in anul 1834 este aleasa pentru a doua oara stareta a Manastirii Varatec. 342-353 . ea nu uita nici de cele duhovnice~ti.Marta" manastirii. in anul 1822 a primit sa fie stareta ~i maica duhovniceasca soborului. Monumente istorice biserice~ti din Mitropolia Moldovei. care numara peste 300 de calugarite. Tot prin osardia maicii Olimpiada s-a construit in anul 181:'7 o biserica de lemn la cimitir. Istoria Mfmastirii Varatec. Vazand ca soborul maicilor se mare~te. Totu~i. Ia~i. mai ales noaptea. p. socotindu-se nevrednica. 1923. Evghenie Ungureanu. cu citirea Sfintei Scripturi ~i cu scrierea cuvintelor Sfintilor Parinti. in anul 1787 au fost stdimutate aici ~i calugaritele din Manastirea Topolita. prin ora~e ~i manastiri. Cu toate ca schimonahia Olimpiada era . Se indeletnicea. Sufletul maicii Olimpiada era impodobit ~i cu smerita cugetare.362 PATERICUL ROMANESC 1785. ManastiretJ NeamJ. cea dintai. pentru ea ~i pentru ucenicele ei. s-a retras ~i maica Olimpiada din sHiretie. Apoi. Acum prime~te tunderea in marea schima ~i rasofora Olimpiada. sub egumenia schimonahiei Nazaria de la Durau. La slujbele bisericii era nelipsita.me~terul Nicolae Cerneschi era vestita calfa de pietrari". De mai multe ori fiind rugata sa fie stareta. in anul 1808. iar biserica de lemn este neincapatoare. biserica cu hramul . SCHIMONAHUL NICANOR Manastirea Sihastria-Neamt (t 1844) Acest schimonah era de loc din Boto~ani. 21 Monahia Zenaida Racle~ ~f Arhim. in cinstea Sfantului loan Botezatorul. zidul de incinta ~i chilii pentru calugarite.Adormirea Maicii Domnului" a fost terminata. caci in Moldova . ~i a povatuit cu multa intelepciune sfanta manastire timp de ~ase ani de zile. pe care o conduce duhovnice~te pana in anul 1842. A~a a luat na~tere Schitul de maici Varatec. iar pravila ~i canonul le tacea regulat. ea n-a primit. Toata viata sa a construit biserici prin sate. mutandu-se Cuviosul Iosif din viata aceasta.

trapeza. . acest pururea pomenit ctitor de biserici se daruie~te pe sine cu totullui Hristos. Apoi. in vara anului 1844 ~i-a savar~it calatoria acestei vieti ~i a fost inmormantat langa biserica ctitorita de el. care se nevoiau prin manastiri ~i pe~teri. dandu-i numele de Nicanor. iar cu metania din Manastirea Neamt. Precum reiese din inscriptii. care avea ~i o mica biserica cu hramul .incintei. Vigla lanicopoli". cand a ars acoperi~ul bisericii. calugarit de marele staret Paisie. nu li . A~a binecuvanteaza Dumnezeu pe cei ce iubesc podoaba casei Sale. Gradina Maicii Domnului". Do rind sa petreaca restul vietii in . Dupa cativa ani. in partea de sud a .C U V I 0 ~ I D I N PRIM A J U M AT ATE A S E C 0 LULU I XIX 363 intre anii 1821-1822 a zidit in Mfmastirea Neamt un corp de chilii. duhovnicul lustin a zidit apoi 50 de chilii pcmtru parinti. Intre anii 1823-1824 a zidit din nou .Schitul Romanesc Prodromul". A~a a luat na~tere primul schit romanesc in Muntele Athos. Patapie ~i Grigorie. cele mai multe biserici au fost construite gratuit. retragandu-se la Schitul Sihastria. Cerand de la ~fanastirea Lavra invoirea de a canaliza pentru schit . Spun parintii batrani ca in anul 1941.prin osardia ~i cu ajutorul iubitorului de Hristos. sapand putin. s-au adunat ca la treizeci de vietuitori in ob~tea Cuviosului lustin. Auzind de aceasta monahii romani. pentru ei ~i pentru gradina. un corp de chilii la Manastirea Agapia ~i altele. Marea Lavra i-a recunoscut dreptul de a se numi . s-au aflat oasele lui raspandind buna mireasma. arhondaric. Ca~ugarii insa duceau mare lipsa de apa. jupan Nicolae Cerneschi". Aici este tuns in schima monahala de egumenul Valerian.cu a sa cheltuiala" biserica Mfmastirii Sihastria. A mai zidit un corp de chilii ~i biserica Sfantul loan Teologul la Manastirea Secu. bucatarie. Intre anii 1826-1840 a zidit biserica Sfantul loan Teologul de la cimitirul Manastirii Neamt ~i Agheasmatarul. Langa biserica. bolnita ~i egumenie. Intre anii 1841-1842. Acolo cumpara de la Manastirea Mare a Lavra chili a numita .lzvorul lui lsaia". pleaca in anul 1810 la Muntele Athos cu ucenicii sai. Prin anul 1800 ajunge duhovnic ~i povatuie~te multe suflete pe calea mantuirii. crucea de pe turn a cazut ~i s-a infipt chiar pe mormantul ctitorului. Taierea Capului Sfantului loan Botezatorul". CUVIOSUL IUSTIN IEROSCHIMONAHUL Primul ctitor al Schitului Prodromul-Athos (1770-1845) Cuviosul lustin Sihastrul era de loc din Moldova.

Un veac de la moartea mitropolitului Veniamin Costachi. vol. a tnm1s un nor de lacuste asupra culturilor de pe mo~ia Lavrei. Atunci unul dintre ei a zis: . Pr.Chir Isaia". 0 ciiliitorie la Constantinopol :ji la Sfantul Munte. Auzind aceasta. s-a nevoit ieroschimonahul Iustin peste douazeci de ani. in priveghere ~i in neincetata rugaciune. lstoria Bisericii Ortodoxe Romdne. V. 1941. caci are mare nevoie de apa in schitul sau. Arhiereul Veniamin Pocitan. in aspra nevointa. A~a s-a nevoit Cuviosul Iustin pana in anul 1845. Bucure~ti. Viata Marele mitropolit Veniamin Costachi a fost unul din cei mai venerabili ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane. vazand aceasta minune. Nicolau. Pr. Parintii lavrioti. asemenea cuvio~ilor de demult.364 PATERICUL ROMANESC s-a incuviintat. cu prilejul unei ciiliitorii fn Riisiirit. staretul Lavrei a chemat pe parintele Iustin sa se roage ~i. p. racftnd aghiasma. multi calugari greci ~i romani il cinsteau ~i-1 aveau de parinte duhovnicesc. Pr. prof. cu ruglkiunea lui au fugit toate lacustele. Insa Dumnezeu. El a pastorit eparhiile din Moldova cu o rara daruire de sine. parintii au primit voie sa aduca apa in schit de la izvorul numit . p. II colectiv. Prefefele caqilor traduse ~i tiparite sub pastoria mitropolitului Veniamin Costachi (1807-1846). 22 . Acolo. Pacurariu. Ilie Gheorghita. vazfmd rabdarea smeritilor calugari. Mare carturar. 383-387. vazandu-~i schitul bine intemeiat. in post. Lacustele distrugeau totul. Cuviosul Iustin egumenul.Cu adevarat. Apoi. in singuratate. ierarh plin de curaj. Pentru sfintenia vietii lui. Bucure§ti. 1972.Parintilor. care este ~i duhovnicul nostru. 1907. s-a retras intr-o pe~tera la lini~te ~i a lasat egumen in locul sau pe ieromonahul Patapie. 280-288. a adormit in pace in varsta de 75 de ani 22 • MITROPOLITUL VENIAMIN COST ACHI al Moldovei ~i Sucevei (1768-1846) 23 a. 1949 23 Istoria Bisericii Ortodoxe Romane. au zis: . M. Dupa anul 1820. parintele Iustin Vlahul este cuvios ~i sffmt! Din ziua aceea. 1958. M-rea Neamt. Zadarnic se rug au calugarii lavrioti ~i stropeau gradinile cu agheasma. Sibiu. ctitor de ~coli ~i biserici. prof. timp de o jumatate de secol (1792-1842). neobosit tradudltor de carti. Ploie~ti. Sfantul Munte al Athosului. Care ne pedepse~te ca nu dam apa parintelui Iustin duhovnicul. dand ucenicilor sai sarutarea cea mai de pe urma. ceea ce vedem este mania lui Dumnezeu.

in satul ~o~ie~ti-Falciu.C U V I 0 ~ I D I N PRIM A J U MAT ATE A S E C 0 L U LUI X I X 365 .-reot ~i numit eclesiarh mare. schimonahia Elisabeta.i:illovnicesc. in 1784. face deosebita ordine in randul clerului jisericesc. ?etru ~i Gheorghe Asachi. copilul Vasile a fost dat sa invete carte Ia ~coal a gene raJa de Ia \Hmastirea Sfintii Trei Ierarhi din Ia~i. 1-94. . este dilugarit cu numele de Veniamin. unde pastore~te inca ~apte ani. La 10 martie. Dupa un an. patru au imbrati~at viata calugareasca. 1803. episcopul Veniamin Costachi este ales mitropolit al Moldovei. din parinti credincio~i de bun neam . sustine zidirea din nou a zeci de biserici la . dascal. Cel dintai. In anul 1793.c raram cultural. La 1 iunie. social ~i patriotic. mitropolitul Iacob Stamati. . a fost mare postelnic. 1768. In noiembrie. in anul 1788 este hirotonit diacon ~i ~-J. Ultimul frate.xtor pentru bolnavi. De mic. Multe ~i grele au fost necazurile .Serban. Matei. La varsta de 15 ani este luat de episcopul Iacob Stamati ca ucenic Ia Episcopia Hu~ilor. sfetnic ~i calugar devotat.ljarute asupra marelui mitropolit. arhimandritul Veniamin este ales ~i hirotonit episcop Ia Hu~i de parintele sau duhovnicesc. AI doilea frate. atat pe taram duhovnicesc ~i eclesiastic. AI treilea copil.m bun carturar ~i un adevarat pastor al turmei lui Hristos..trunul seminar de preoti din tara noastra. cat ~i . In toamna anului 1803 infiinteaza Seminarul de Ia Manastirea Socola. organizeaza numeroase . la studii peste hotare. 1796. s-a facut calugar. Aici fondeaza un spital. calugarindu-se cu numele de Sofronie. mitrqpolitul Iacob Stamati. 1789.Mfmastirea Agapia 32 de ani. o farmacie ~i plate~te din fondurile episcopiei un . De~i avea :rumai 24 de ani cand a urcat treapta arhieriei. venerabilul sau parinte .i. este :mmit egumen la Manastirea Sfantul Spiridon din Ia~i.arinte sufletesc al Moldovei. Dupa cateva zile. se muta la cele ve~nice. Vasile. este trimis ca delegat al mitropolitului la inmormfmtarea Cuviosului Paisie de la Manastirea Neamt. Din cei cinci frati. a ajuns vestit ::litropolit al Moldovei.at ca slujitor la Catedrala mitropolitana din Ia~i. . primind numele de Chesarie. a fost stareta in . a fost consilier al =utropolitului Veniamin. Tot atunci trimite doi fii de preot. Totodata.anastiri ~i schituri din eparhie.ales slujitor al Bisericii lui Hristos. Dupa inca un an este racut . AI patrulea. dar mult mai numeroase ~i vrednice de ?Omenit au fost realizarile sale. Avea numai 20 de ani. Constantin. dupa patru ani de pastorie la Hu~i. in acela~i an. totu~i de Ia inceput s-a dovedit .Grigorie Costachi ~i ~taria Cantacuzino. Mitropolitul Veniamin s-a nascut Ia 20 decembrie. tanarul vlactica Veniamin trece ca episcop la Roman.

. incepe constructia monumentalei catedrale mitropolitane din Ia~i. Prima grija a mitropolitului Veniamin Costachi dupa ce ajunge episcop la Roman (1796) a fost aceea de a intari disciplina in parohii ~i a ridica viata morala a preotilor din eparhia sa. Jar in ianuarie. b. Cele doua tipografii.dasdilii" de la Neamtu. 1886. aghiografica ~i istorica. liturgica. unde i~i continua viata de rugaciune ~i vasta activitate de traducator. Dar activitatea cea mai vrednica de pomenit a mitropolitului Veniamin Costachi a fost cea de traducator ~i tiparitor a numeroase carti patristice ~i de ritual. In aceasta privinta ramane far a egal in istoria Bisericii moldovene. mitropolitul Veniamin se retrage din scaun la Manastirea Neamt. La 18 decembrie. peste Prut. iar nu prin turnare. mitropolitul Veniamin Costachi se muta din viata aceasta in varsta de 78 de ani ~i este inmormantat ca simplu monah la Manastirea Slatina. Apoi se reintoarce iara~i la pastoritii sai. prin care cere deplina dragoste fata de Hristos. cum gre~it se facea pana atunci in unele parji. Secu. da o Carte PastoraUi ditre preoji. compusa din opt puncte. In acest scop. morala. se retrage definitiv la Manastirea Slatina.366 ora~e ~i ~i PATERICUL ROMANESC sate. sarguinja pentru cele biserice~ti ~i multa grija pentru mantuirea credincio~ilor. da noi a~ezaminte pentru marile Manastiri: Neamj. facute de el ~i de . Fapte ~i cuvinte de invatatura 1. Totodata contribuie direct la infiintarea Academiei Mihailene din capitala Moldovei ~i a mai multor ~coli publice cu predarea in limba romana. In anul 1833. 1842. Dupa inca patruzeci de ani. Intre anii 1808-1812. Agapia Varatec. din cauza rascoalei eteriste. 1846. manastiri. traie~te un timp la Colincauji. unde traduce ~i tipare~te Viejile Sfinjilor. osemintele marelui ierarh s-au stdimutat la Ia~i ~i s-au a~ezat in catedrala ctitorita de el ~i terminata de mitropolitul Iosif Naniescu. hirotone~te in eparhie numai preoji cu seminar ~i statornice~te sa se faca botezul copiilor prin scufundare. mitropolitul Veniamin a scris ~apte lucrari originale ~i a tractus personal 32 de carti de mare importanta dogmatica. cu greu reu~esc sa tipareasca cele aproape o suta cincizeci de titluri de dirti originale ~i traduceri din limbile greaca ~i slavona. pentru hrana duhovniceasca a poporului nostru binecredincios. intemeiate de el la Manastirea Neamt ~i Manastirea Sfintii Trei Ierarhi din Ia~i. Face numeroase vizite canonice la biserici. dupa 50 de ani de rodnica slujire arhiereasdi. Pe langa grija intregii Eparhii a Moldovei ~i Sucevei. la 30 decembrie. In anul 1821. ~coli ~i mai ales la seminar.

Seminarul de la Mfmastirea Socola. pe cele douasprezece luni ale anului.Prima ~coalli de arte ~i meserii din Moldova. cu frumoase ~i dulci ~i de viata racatoare roade. 4.Academia Mihaileana din Ia~i.~coli publice in toate ora~ele din Moldova. in lunga sa pastorie. in chiliile Mfmastirii Socola din marginea ora~ului. prima grija a marelui ierarh a fost aceea de a infiinta un seminar pentru formarea unui cler luminat in Moldova. Vietilor Sfintilor" pentru mantuirea sufletului: . in anul 1805. . . . Schitul Durau. ~coala normala ~i gimnaziu la Manastirea Sfintii Trei Ierarhi din Ia~i. a~ a invata mitropolitul Veniamin des pre importanta . mitropolitul Veniamin a dat noi a~ezaminte manastire~ti. in anul 1803. . rai impodobit cu tot felul de pomi. precum ~i tipografii pentru tiparirea cartilor in limba romfma. cea mai mare ctitorie a sa.C UVI0 SI D I N PRIM A J U M AT ATE A SEC 0 L U LUI X I X 367 2. in anul 1834. a randuit stareti din cei mai duhovnice~ti.~coala de cfmtari biserice~ti de la Ia~i. Ajungfmd mitropolit la Ia~i (1803). in anul 1828. Astfel. in 1805. in aceste doua tiparnite s-au tiparit pentru folosul ~i luminarea poporului. dupa 1834. . 3. fondata in 1833. a actus la ~colile infiintate de el dascali buni ~i a marit cele doua tipografii de la Ia~i ~i Manastirea Neamt. insa. . Dintre bisericile manastire~ti ctitorite cu ajutorul lui se pot aminti: biserica Manastirii Varatec. seminar care a dat generatii intregi de preoti invatati. in anul 1841. in 1834. a fondat primul seminar din tara. Manastirea Horaita. Cele mai importante ~coli infiintate din indemnul ~i cu ajutorul lui au fost: . a fost Catedrala mitropolitana din Ia~i. dascali ~i ierarhi ale~i. 5. peste o suta treizeci de titluri de carti biserice~ti ~i de invatatura duhovniceasca.~coala incepatoare. Rarau ~i altele. daca ar numi cartile ce cuprind Vietile Sfintilor. . Prefetele acestor caqi sunt adevarate epistole ziditoare de suflet. biserica Mfmastirii Vorona. 6.Nu ar gre~i cineva. in acela~i an.~coal a pentru maici din Mfmastirea Agapia. Dragostea mitropolitului Veniamin Costachi pentru luminarea poporului 1-a indemnat sa infiinteze ~i alte ~coli in ora~ele Moldovei. Astfel. Pentru intarirea disciplinei in manastiri. dar ramasa neterminata in timpul vietii sale.~coala publica pentru fetele ora~enilor din Ia~i. nici ar fi departe de adevar. . biserica Manastirii Sihastria. pe langa cele amintite. pana la mutarea din viata a mitropolitului. gradina cu tot felul de ierburi mirositoare ~i de toata boala ~i neputinta tamactuitoare. mitropolitul Veniamin ctitore~te din nou ~i sfinte~te zeci de biserici manastire~ti ~i numeroase biserici parohiale la sate ~i ora~e.

stea de stea se deosebe~te in slava". 12. Iar impotriva celor ce nu citesc sfintele carti.al caror nume de~i nu-l ~tim pentru multimea lor. eel ce tace lucrurile cele bune ale sfintilor. Precum trupul. pe cei ce inoata cu corabiile ii f indrepteaza . . Pe suflet il stralucesc. precum ' stelele sunt a~ezate ~i intarite pe cer ~i lumineaza toate cele de sub cer pamantul il stralucesc. a~a ~i sufletul care nu se hdine~te cu citirea dumnezeie~tilor Scripturi. nemancand bucatele cele potrivite lui. pe eel pacatos il intoarce la pocainta. 10. din mort.Precum pomii ~i ierburile mirositoare indulcesc simturile. Zicea ~i acestea marele ierarh: . mfmgaie pe eel necajit. catre urmarea sfintilor il aprind ~i catre calea ce duce la Imparatia cerurilor il povatuiesc. ci este mort. pe minte o lumineaza. pentru podoaba ~i pentru hrana lui. iar pe trup cu a~ezare buna ~i lini~tita il intocmesc.. cu frumusetea. tot a~a ~i cartile cu Vietile Sfintilor imbarbateaza pe eel deznadajduit. viu.Precum .368 PATERICUL ROMANESC 7. lipse~te pe cre~tini de folos. simtirile sufletului cele pline de amaraciunea pacatului le indulcesc. precum cele necinstite ~i cele gre~ite vatama mintile ascultatorilor. una pe alta intrece cu stralucirea ~i cu slava. fac vesel sufletul privitorului. Ca. tot a~a. pentru imbracamintea.Vietile ~i laudele sfintilor se aseamana stralucirii stelelor. 1. pe eel impietrit la inima il moaie ~i umilinta ii daruiesc. pe eel neplecat il pleaca. din vechi il fac nou. 8. dupa cuvantul Fericitului Simeon Metafrast.·. iar pe om. 11. Ca. insa de frumusetea stralucirii lor ne minunam. catre lucrarea faptelor bune il pornesc. Ca.Deopotriva este raul ~i a gdli cele necuviincioase ~i a tacea pe cele ce sunt cinstite ~i folositoare. tot a~a ~i vietile sfintilor. in acela~i chip este ~i stralucirea vietilor sfintilor. Apoi adauga ~i aceste cuvinte: . cu starea ~i cu deosebirea. Zicea iara~i: . zicea: . precum se hrane~te trupul acesta stricator ~i muritor din bucatele cele stricacioase. . desrateaza gustul. marea o lumineaza. veselesc ochii. pe eel ratacit il intoarce. cu istoriile cele sfinte ~i cu vietile sfintilor. a~a se hranqte ~i sufletul cu cuvantullui Dumnezeu. nu poate fi viu nicidecum.Nu va scumpiti la cele ce sunt pentru folosul sufletului. ci moare. cu vietile sfintilor ~i cu cuvantul lui Dumnezeu. 9. dupa o vreme nu mai poate fi viu.. Spunea iara~i mitropolitul Veniamin: . din somnul nesimtirii ~i al lenevirii il de~teapta.

Nu ziceti ca le-arn citit o data sau de doua ori ~i ne este destul. Atunci veti cunoa~te milostivirea lui Dumnezeu. prin citirea Vietilor Sfintilor sa va apucati de lucrarea faptelor bune ~i catre ravna ~i urmarea sfintilor sa va intindeti. in loc de mila.continua mitropolitul Veniamin . Iar vremea pe care o cheltuiti la _iocul de carti ~i la alte de~ertaciuni. Pentru aceasta .dati-i la cumpararea cartilor ~i veti avea plata de ia Dumnezeu ~i lauda ca nu i-ati cheltuit rau. 15. la petreceri ~i la alte lucruri nefolositoare ~i de suflet pierzatoare . bunatatea. sufletul vostru se va de~tepta catre urmarea celor bune. zice Ecleziastul. sufletul tau nu se smere~te. 14. zicand: . . o.Pentru aceasta va rugam ~i va indemnam. iar ochii se vor face doua rauri sau doua izvoare de lacrimi. Iar pe cei lene~i la citirea sfintelor carti ii indemna. parasindu-va de ni~te lucruri nefolositoare ~i de suflet pierzatoare ca acestea. zicfmd: . cheltuiti-o intru fapta cea buna a citirii caqilor Sfintilor Parinti ~i veti scapa de multimea vorbelor de~arte pe care le Yorbili. . 16.Banii pe care ii cheltuiti rau la jocul de carti. pentru care multa osanda veti avea inaintea infrico~atului Judecator. Atunci veti cunoa~te cata dragoste au aratat sfintii . atunci sufletul tau este mort cu totul despre faptele bune. nu se caie~te de pacatele sale. nici de doua ori. Ziditorul nostru. cu evlavie ~i cu luare-aminte. ca impreuna cu dan~ii sa va sala~luiti intru imparatia cerurilor. imbrati~ati Vietile Sfintilor ~i le cititi. incat unii ~i trupurile lor ~i le-au dat spre rnunci pentru dragostea Lui. nu o data. Cand tu nu te parase~ti de rautati. Alteori. ci zavistuie~ti sporirea lui ~i. cand nu cercetezi bolnavii. Mitropolitul Veniamin adauga ~i aceste cuvinte: . iara~i invata poporul.ca mantuirea sufletului este intru mult sfat". rape~ti cele ale saracului. facerea de bine catre aproapele. cand tu nu pofte~ti. nu se umile~te.:::atre Dumnezeu. ce greu veti fi imrebati in ziua judecatii! . omule.0. iar altii cu post ~i cu toata patimirea ~i le-au top it.va rug am ~i va poftim ~i va indemnam ca. Apoi zicea: . care zice ca pentru tot cuw1ntul de~ert vor da oamenii socoteaza fn ziua judecaJii. mintea se va lumina. nu iube~ti pe aproapele ca pe sineti.Daca veti citi de multe ori Vietile Sfintilor cu dreapta credinta. care prin citirea dumnezeie~tilor Scripturi se lucreaza ~i cresc ~i se adauga. 17. nici ili este drag sa cite~ti cuvintele cele invatatoare de fapte bune.CUVI0 SI D IN P R I M A J U M AT ATE A S E C 0 LULU I XIX 369 13. nu miluie~ti pe saracul cu ce-ti da mana. ci de multe ori.pentru care.

Socotitu-mi-am mai intai nevrednicia mea? Zis-am ca sunt amortit la glas ~i zabavnic la limba pentru prostimea ~i neinvatatura mea? Zis-am: Nu sunt vrednic. Iar despre greutatea raspunderii arhiere~ti. lucrurile potrivnice. moartea se apropie. ~i m-am amagit ~i am urmat sfaturilor omene~ti ~i nu mi-am deschis ochiul mifllii ca sa vad ~i sa-mi masor neputinta mea! 22. Zicea iara~i catre fiii sai duhovnice~ti: . pune pe altul care va fi vrednic a fi trimis? (Ie~. eel rara de minte. ticalosul. muncile iadului multe ~i groaznice ~i nesfar~ite. cu care suflet ~i cu care inima. ne imbraca ~i ne impodobesc ca pe un cort sfant ~i biserica sfintita. Zise ~i acestea: . argint cu foe lamurit.Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate. care insufletesc firea noastra cea omorata prin calcarea dumnezeie~tilor porunci. 3. viata omului scurta. eu. spre incredintarea trimiterii pentru a scoate pe noul Israel din pacat ~i catre Imparatia cerurilor a-1 povawi.Deci. Doamne. prin care se pricinuie~te omului mantuirea ~i suirea privirii spre cele inalte. am indraznit a lua asupra mea slujba aceasta.Decat toate cate se cuvin ~i ajuta catre luminarea. spre sala~luirea in noi a nemarginitului Dumnezeu. muncitorii nemilostivi ~i Judecatorul prea drept. catre de~teptarea ~i indemnarea spre lucrarea faptelor bune. 4. luat-am ~i eu vreo descoperire ca sa primesc asupra-mi o slujba ca aceasta atat de mare? Auzit-am ~i eu ca Moise: Vino ~i te voi trimite pe tine? (le~ire. pacatele multe. oare. foarte am gre~it. ca Moise. funia vietii din zi in zi se tot strange la stejar. piei gandite ale cortului marturiei. nici ca lui Moise nu mi s-a preracut toiagul in ~arpe. prea iubite cititorule. tartarul atat de rece. 10). focul gheenei arzator ~i cumplit. Ah. o. acestea zicea smeritul pastor al turmei lui Hristos: . cum am indraznit eu indraznetul ~i m-am impovarat cu o sarcina atat de grea? Dar. atunci? Rugatu-m-am ca acela: Rogu-mii Tie. La urma adauga ~i acestea: . pe care o am primit? 21. 20. Doamne. care ne zidesc. 13). ci a~a prost.Vai mie. aducandu-mi aminte cum ca nici ca Iacov acela nu sum puternic a pravali piatra de pe gura fantanii ~i a-mi adapa oile turmei mele celei cuvantatoare. 19. care din lana cea prea alba a Mielului lui Dumnezeu Celui ce ridica pacatele lumii s-au tesut. Langa acestea. vai mie. cat ~i diavolul se cutremura de dansul. Altadata iara~i se marturisea mitropolitul Veniamin: . nici apa in sange nu am preracut-o. mai de nevoie este citirea dumnezeie~tilor Scripturi cele de Dumnezeu insuflate. am cunoscut cum ca vremurile de acum sunt iuti.370 PATERICUL ROMANESC 18. haine aurite.

:!lavolul. Este liman care izbave§te pe . ~i precum luna pe stele. a§a §i cartea asta este mai lucratoare decat acelea Ia mantuirea omului.C U V I 0 ~I DIN PRIM A J U M AT ATE A SEC 0 L U L U I XIX 371 . 25. ii sloboze§te de cufundarea in pacatele cele mult :nconjuratoare §i ii face pe dan§ii sa inoate tara de primejdie prin apele vietii JCesteia celei mult tulburate. §i tara de primejdie o veti trece. mai de nevoie decat toate celelalte carti parinte§ti.Precum painea este. 23.:i §i mirenilor preabun indreptar §i canon.Cartea aceasta este mana care indulce§te simturile sufletului celui amarat de patimile §i de valurile vietii acesteia. ca §i Israel eel de demult pe egipteni. ea aduce pe cei ce o citesc pe dansa catre umilinta §i ditre plfmsul eel cudititor de toate intinaciunile cele trupe§ti §i suflete§ti. ~a este §i cartea aceasta a Sfantului loan Sinaitul. Ca acolo era ie§irea cea din Egipt.a.Primiti cartea aceasta cu dragoste. incat le recomanda tuturor zicand: . aici fugirea de pacat. 24. cu care rasplate§te pe cititorii §i indragitorii ei. mai de nevoie trupului. negre§it. Zicea iadi§i: . . Fiindca aceasta spune toate preasfintele voi ale lui Dumnezeu. aici izbavirea sufletelor de silnicia diavolului. intru dansa il veti vedea cufundat. ~i precum decat celelalte simturi ale omului vederea este mai lucratoare.§i pe care ingerii se pogoara ca ni§te duhuri slujitoare pentru cei ce •cr sa mo§teneasca mantuirea. ca. o. acolo izbavirea de tirania lui Faraon. decat toate celelalte bucate. este nu numai monahilor. .:ei ce scapa Ia citirea ei. 27. Apoi adauga §i cuvintele acestea: . Nu este cu putinta a povesti limba Jmeneasca. darurile cele minunate ale acestei carti.intru care Dumnezeu este ::nurit . care povatuie§te pe toti cu de-amanuntul catre cele cuviincioase. Prin invataturile ei cele intelepte. celui ce pofte§te mantuirea s.Scara Sfantului loan Sinaitul este scara aceea pe care a vazut-o Iacov =el de demult. Iara§i zicea: . al carei capat ajunge pana Ia cer . se K:. Atat de mult pretuia marele mitropolit cuvintele Sfantului loan Scararul. iubiti cititori. iar sufletele cele ce se mantuiesc printr-insa. prin care veti putea jesface marea vietii acesteia celei mult invaluite §i a patimilor celor invifo:aroare. continua bunul pastor. §i cititi-o des §i cu :uare-aminte. adica pe . dupa vrednicie. 26. ea este oarecare toiag allui Moise. Scara Sfantului loan. decat altele mult mai minunate §i mai luminate.:e §i Dumnezeu le prime§te §i intru Imparatia Sale sala§luie§te. iar pe faraon eel' gandit.Arhieria Legii Noi este mai presus decat porunca Legii Vechi. ~ §i aceasta pe celelalte le covar§e§te.

~tiind eli unii din cititorii cei de pe la tara se afla cam slabi spre citire ~i cam grei la intelegere. sa alerge la raul acesta prea dulce ~i cu adevarat se va prea indulci ~i prea se va veseli. spunea mitropolitul Veniamin. 33. Tipicul.Pe cat de cu osardie. 30. place ~i lui Dumnezeu.Cel ce inseteaza de mantuirea sa. Ca pornirile raului acestuia cu adevarat veselesc cetatea lui Dumnezeu. cum sa cititi cu luare-aminte ~i cu osardie cuvintele Sfintilor Parinti in urechile ascultatorilor. cu dragoste ~i cu evlavie canta cineva lui Dumnezeu sau Nascatoarei de Dumnezeu sau sfantului. place ~i Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu ~i sfintilor Lui. ca ~i pe sineva sa va folositi ~i pe ascultatori pe calea mantuirii sa-i povatuiti.Tipicul ~i umbletul vi-1 pun in buna randuiala. apropiati-va toti cei ce doriti sa va saturati din roadele Mele cele pricinuitoare de viata ve~nica". 29. ale Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu ~i ale sfintilor Lui. Iar despre randuiala slujbelor biserice~ti. a neintelegerii. adica pe sufletele credincio~ilor. 32. . cu intelegere ~i cu dreapta credinta.in tot chipul ne-am silit a le talmaci bine ~i dupa firea limbii noastre.372 PATERICUL ROMANESC 28. spre mai lesne-intelegerea cititorului. astfel invata mitropolitul Veniamin pe fiii sai duhovnice~ti: . La urma. Cu cat mai mult preotii ~i diaconii care sunt datori a fi lumina ~i a se face model ~i pilda de fapte bune enoria~ilor lor! . Iar pentru folosul tipicului zicea: . adauga mitropolitul Veniamin: . Apoi adauga ~i acestea. Zicea iara~i bunul pastor: . chemfmdu-i pe dan~ii: . urgie ~i blestem sa-~i traga asupra sa pentru ne~tiinta ~i gre~eala. Iar ceea ce place sfintilor Lui. pe care se cade sa o aiba fiecare cre~tin. sa ramana ceva din cele cuviincioase ale slujbei necitit sau necantat ~i sa gre~easca inaintea lui Dumnezeu sau inaintea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu sau inaintea sfantului caruia ii canta slujba ~i in loc de binecuvantare ~i de iertarea pacatelor pentru osteneala.Ceea ce place lui Dumnezeu. Veniti. 31. cum sa umblati in Biserica lui Dumnezeu cu cucernicie ~i evlavie. place ~i Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu. va va invata cu cata osardie sa va aflati catre sfintele slujbe ale lui Dumnezeu. Ca nu din pricina aceasta. ~i luminat striga. cum sa va purtati intru cele sfinte. pe atat se multume~te ~i Dumnezeu ~i Preasfanta Nascatoare ~i sfintii care se roaga ~i milostivesc pe Dumnezeu asupra lui sa-i daruiasca iertare pacatelor.

decftt a se apropia omul cu mintea de Dumnezeu ~i a vorbi impreuna cu El. Iar despre importan1a Ceaslovului invata. de ar fi numit cartea aceasta sfe~nic de aur cu ~apte raclii. rara de lene dftndu-le lui Dumnezeu in toate zilele. adauga mitropolitul. fiind inzestrat de Dumnezeu cu talentul de fiin1a cuvantatoare. a citi tipicul ~i inva1aturile lui a le cunoa~te. 40. dupa vedenia Proorocului Zaharia. 103).Omul. Spunea mitropolitul Veniamin ~i acestea: . ca pe cele ~apte Laude ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe le inchipuiqte. Ca acesta este ~i scopul ralmacirii tipicului. zicea: Cat sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale. 39. Daca a~a va ve1i sftrgui. ale ceremoniilor biserice~ti ~i vie!uirii celei placute. iubitorilor de Hristos cre~tini.CUVIOSI DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XIX 373 34. tot a~a Ceaslovul. zicftnd: . 38. cu atat neinva1atura il :njose~te ~i i:l nimice~te mai mult decftt necuvantatoarele vieta!i.Indeletnici!i-va ziua ~i noaptea intru citirea Sfintelor Scripturi ~i veti fi cu adevarat ca sadul lfmga izvoarele apelor. mo~tenitori Impara1iei cerurilor va ve1i face. Pentru folosul citirii Sfintelor Scripturi. zicftnd: . nici departe de adevar ar fi stat. nici de ar fi numit-o cer. 1.Cuprinde!i laudele acestea cu suflet voios. ca sa rasplateasca fiecaruia dupa faptele lui. precum cerul cuprinde in sine pe stele ~i pe cele ~apte planete. Ca va veni avftnd plata Sa cu Sine. a~a invata marele mitropolit: .Ce este mai dulce sau ce este mai veselitor in via1a. Alteori indemna parinte~te pe to!i. 35. rara indoiala. ca ve1i lua plata ostenelilor voastre.Nu ar fi gre~it cineva. gftndind la patimile Domnului care se cuprind intr-insele. Zicea iara~i in!eleptul parinte al Moldovei: . 3). Si crede!i.Pe cat inva1atura inal1a ~i preamare~te pe om. daca va ve1i deprinde ~i va ve1i obi~nui intru inva1aturile lui ~i slujbele sfin!ilor bine le veli orftndui.:u minte primitoare de ~tiin1a ~i neindeletnicindu-se in inva1atura nici unui fel . aduc. . 18. 36. Pentru folosul inva1aturii iara~i zicea: . Ca. a~teptftnd cu buna nadejde ziua \·enirii lui Hristos la judecata. mai dulci decat mierea ~i fagurul (Ps. 37. dadi ve1i fi sarguincio~i ditre cele dumnezeie~ti ~i ve1i fi iubitori de bunele rftnduieli ale slujbelor sfin!ilor. pe cele ~apte Laude ~i pe mul!imea sfin1ilor ce se cuprind in cele douasprezece luni. printr-o aleasa ~i netulburata cugetare la citirea dumnezeie~tilor cuvinte? Acestea ~tiindu-le Proorocul ~i imparatul David. 11 ~i 118.fmd la buna vreme rodul Yie!ii ~i frunzele imbunatatitelor voastre fapte nu vor cadea (Ps.

Aveau inca ~i diaconite randuite pentru catehizarea femeilor. Aceasta intocmai urmeaza ~i la invatatura cre~tineasca. Adauga apoi ~i ~ceste cuvinte: . Apoi sa aiba praxis. lipsit de toata ~tiinta cre~tine~tilor invataturi. deci. adevarul graind. le socotesc ca de la intamplare. Iar pentru parintii care nu-~i dau copiii la invatatura.t a se arunca fn fntunericul eel mai dinafara. ca ni~te basme se par astazi celor ce umbla intru intunericul ne~tiintei ~i a necuno~tintei dumnezeie~tilor Scripturi. nu se poate socoti vrednic de alta numire. s-a . unde este ve$nica plangere # scrd$nirea dinJilor (Matei 25. 43. de la treapta arhiereilor. neaparat s-au imputinat ~i semnele ei. imputinandu-se invatatura credintei. dar mai vai ~i mai amar in ceea ce va sa fie! 42. caci credinJa fara fapte este moarta (Jacob 2. Nici de alta rasplatire vrednic. pana ~i anagno~tii. ca sa poata cunoa~te ce este Dumnezeu. 44. La inceput ~i slujba Liturghiei se savar~ea dupa ce se propovactuia indelung poporului invatatura credintei. care inca urmeaza acum. in veacurile de mai inainte. ce este lumea ~i ce este omul? Care parinte se sarguie~te a intemeia in inima fiilor sai cuno~tinta de Dumnezeu. incat marturiile Sfintelor Scripturi pentru semnele ~i minunile ce se raceau mai inainte. Iar cele putine ~i foarte rare minuni. invatatura dogmelor credintei ~i poruncile Legii? Cu adevarat foarte putini sunt unii ca ace~tia ~i. In zilele de acum. 45. mai tot tineretul veacului acestuia. zicea: . se pot socoti parintii cei ce nu se ingrijesc sa dea nici un fel de invatatura fiilor lor. se insarcinau sa catehizeze poporul. 30). 41. Ca sa fie cineva desavar~it cre~tin trebuie mai intai sa aibli teoria credintei. in lumea aceasta.Biserica. iar cei ce nu dau buna cre~tere ~i invatatura fiilor lor. Apoi se intreba cu amaraciune venerabilul mitropolit: . prea lesne a putut sa se imimtineze ~i credinta. dupa cum adevere~te Sffmtul loan Gura de Aur. ~i amar voua. incat. tot clerul. 20). parintilor. Fiecare ~tiinta sau me~te~ug se ca~tiga prin teorie ~i praxis (practica).Ca uciga~ii de fii numai trupul il despart de suflet. Ba inca ~i mai rai decat aceia. adica sa ~tie dumnezeiasca Scriptura ~i invatatura.Uciga~i de fii.Cine in ziua de astazi se indeletnice~te cu citirea Sfintelor Scripturi. Deci. Vai.374 PATERICUL ROMANESC de ~tiinta sau me~te~ug. atat se ingrijea pentru invatatura credintei. decat de sluga vicleana ~i lene~a. continua mitropolitul Veniamin. cu adevarat. zicand: . imputinandu-se credinta. ~i pe suflet de Dumnezeu". deca. ~i pe trup il despart de suflet. adica sa aiba faptele credintei.

46. turnul credintei. din care izvorasc toata calcarea de lege ~i nebagarea de seama a poruncilor. 50. asemenea este ~i mintea.Nadejdea pe care o am hranit ~i o hranesc in sufletul meu este ca. Apoi indemna pe cititori. Aceasta nadejde rn-a racut neadormit ~i neobosit in talmacirea sfintelor carti. dar ~i prin insa~i a mea osteneala ~i cheltuiala. astfel invata: . mfmdrindu-se fiecare a se socoti pe sine filosof ~i invatat.sa se citeasca sfintele carti. iubitilor. pentru ca il opre~te de a-~i savar~i voile inimii sale. Iar despre felul cum trebuie . urma~ii mei se \·or invrednici a se folosi de cler invatat ~i incuviintat pentru a ca~tiga popor luminat in invataturi cre~tine~ti. a carui temelie n-a fost a~ezata pe fundamentul dogmelor ortodoxe. 47. la basme ~i la tot felul de zadarnicii. m-am sarguit. Si dupa cum multa mancare aduce :1emistuire. de am talmacit ~i am tiparit carti cu tot felul de invataturi povatuitoare la adevarata cuno~tinta ~i datatoare de mult folos sufletesc.Socotind eu nevrednicul ca. luand pe umeri sarcina arhipastoriei tarii acesteia. ~i va rog sa o primiti ca pe o implinire a unora din datoriile mele catre cuvantatoarea mea turma. Ca prin acestea. 48. Ci i~i naluce~te lui singur de la sine dreptati ~i legi. Cand cineva o incarca cu multa citire. 49. cu luare~aminte la c1t1rea acestei cartf4 . nu ingaduie mai mult a fi povatuit de frfml credintei. Ni~te indeletniciri ca acestea prea lesne au putut rasturna. inmultindu-se cartile ~i ~tiintele in limba patriei. iar dupa o vreme ajunge stomacul sa nu poata mistui nimic. ~i prin indemnare. mai infrico~at rna va mustra Dreptul Judecator pentru aceasta. in multe parti ale Europei.C U V I 0 ~ I D I N P R I M A J U M AT ATE A S E C 0 L U LUI XIX 375 abatut la netrebnice indeletniciri. nu putina ratacire pricinuiesc. Zis-a iara~i bunul pastor: . mbitilor patrioti. zicand: . Iar pentru folosul cartilor.Mintea este intocmai ca ~i stomacul. zicea marele ierarh: . de nu rna voi sargui a indeparta pe cuvantatoarea mea . Pe aceasta carte de mare folos pricinuitoare v-o pun astazi inainte. decat pentru inse~i pacatele mele.turma" de la ni~te caderi ca acestea. adauga mitropolitul. in minte sa nu ramana nimic sau foarte putin din cele ce ati citit. daca nu eu. Dar ~i ortodoqilor.Fiti. ca nu toata trecand-o cu ochii. indata ce a z• lstoria Scripturii Vechiului Testament . din care multe stau netiparite pentru neinlesnire.

Pentru ca nu cumva. Zicea iara~i: . care la vedere de~i se arata mica. pe care oricand le vor mi~ca degetele ob~tii sunt gata a face sunetul glasului ce este placut dragostei tuturor.Lepadali tot vicle~ugul.Primili cu dragoste osardia mea. Apoi adauga ~i aceasta: . lar dupa o vreme ajunge mintea cu totul nelucratoare ~i uita ~i cele ce a ~tiut m. 52. fili osarduitori spre toata fapta buna intru aceasta pu1ina via1a ~i pentru mine va rugali. toate a~ternandu-se cu buna randuiala in mintea sa. Nu pierde1i vremea in zadar. a~teptand intoarcerea voastra. ~i nu va fi atunci Cel ce izbave~te. pana ce va va milui ~i se va inchipui Hristos cu sfintele Lui patimi in inimile voastre. ~i toate acelea repetfmdu-le in gandul sau. linand in buna stare pe toate cate a auzit sau a citit. A~adar. 53. Fili blanzi. cucernici. Adica. dar luand aminte intelegerile noimelor ei cele inalte. ca sunt al dragostei voastre de amandoua fericirile rugator. Zicea mitropolitul Veniamin catre pastorii sai: . dupa ce va citi in lini~te. iubitori de fra1i ~i ve1i petrece intru aceasta via1a zile fericite. cat va socoti ca ii poate mistui mintea. iubililor.Bateli neincetat la u~a milostivirii lui Dumnezeu. ca eel ce totdeauna mai mult cinstesc folosul de ob~te decat rasuflarea ce-mi line via1a. Apoi ~i mintea sa se face bine lucratoare. sa urmeze iara~i inainte.Fiilor. cape ni~te strune. 51. 54. dupa cea prea multa ~i indelunga rabdare a Lui. pe care Dumnezeu v-o da spre pocain1a. iar la sfar~itul vielii voastre ve1i merge acolo cu bune nadejdi de mantuire. le am intinse. pizma ~i rautatea din inimile voastre ~i toata necura1ia. dimpreuna cu citirea acestei carticele. cu evlavie catre cele sfinte. ca. Altadata iara~i ii indemna: . Ca pe toate puterile trupe~ti ~i duhovnice~ti in armonie. o incheiere a unei pricini.376 PA TERICUL ROMANESC inchis cartea. In acest chip se folose~te cu adevarat. zavistia ~i hula din sufletele voastre ~i va va primi Dumnezeu intru pocain1a. eel ce voie~te a se folosi din citire trebuie neaparat sa urmeze dieta aceasta. oricand poate imparta~i ~i pe allii din cuno~tinlele sale. ruga1i-va ~i pentru mine. care cu toata inima se pocaie~te ~i cu amar plange ~i se caie~te de pacatele sale inaintea lui Dumnezeu. a uitat tot ce a citit. cu buna luare-aminte. Iubililor. dimpreuna urma1i ~i pocain1ei celui smerit. sa soseasca ~i judecata. sa inchida cartea ~i sa se intrebe pe sine ce a citit. .ai inainte. iubitori de Dumnezeu.

Zicea ~i acestea: . Spunea pastorul eel bun ~i aceste indemnuri parinte~ti: .zgone~ti toata posomorarea fetelor ce se pricinuie~te din intristarea inimilor .Sfintitele Scripturi sa nu va ramana a le citi totdeauna.:. . Despre savar~irea slujbelor in limba romaneasca zicea: . vine ziua Domnului . zicand: . cand fiecare va primi plata sa precum a lucrat in viata. Apoi adaug.:Cc ob~te sa se veseleasca. a ridicat-o la atata inaltime ~i vrednicie. mai ales sa ti indemnati unii pe altii spre tot lucrul folositor. Zicea iara~i: -Sa nu ne lenevim.CUVIOSI DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XIX 377 55. tuturor le dai bune nadejdi de ::lintuire. de Dumnezeu placute ~i folositoare.im nimic pe toate le-a actus intru a fi. carte aurita! Tu.Veniti sa ne bucuram de Domnul.Penticostarului" spunea mitropolitul Veniamin aceste . 60. trecandu-ne vremea in zadar. Care ne tine ~i ne hrane~te ~i ne da :0ate bunatatile ~i rabda toate pacatele ~i raradelegile noastre. pe care Dumnezeu ne-o . 56.:~a mare ~i infrico~ata.Stati intru toata fapta buna ~i fiti a~teptand cu buna nadejde ziua venirii 1ui Hristos la judecata. precum !nsu~i ragactuie~te. risipe~ti toata intristarea sufletelor ~i B1serica lui Dumnezeu se umple de lumina ~i de stralucire. atat de !mpresurata de multe altele. de ob~te. 58.::-elor apasate de lacrimi ~i de amaraciune. incat sa ':nnevoiasca a ne invrednici sa-i aducem printr-insa doxologii. ca . pe fii ~i pe toata onerimea sa-i povatuiti spre toata fapta buna. 59. inchinandu-ne Sfintei Treimi intru o fiinta. ivindu-te. 57. Ci. . sa ne imbrati~eze ~i sa ne faca parta~i nu numai Invierii.:: ~i Imparatiei Sale.a spre pocainta. Tu. Tu chemi ~i pe drepti ~i pe pacato~i ~i pe cei ce s-au infranat ~i au . cum . Ci in tot minutul sa fim cu grija ca vine. spre toate invataturile cele iinatoase. Mai mult. a~teptand ?LXainta sa ne ierte. Tu pe toti credincio~ii ii chemi. dupa datoria pe care o aveti.:bitor de oameni nu ne pedepse~te. ~i ca un bun ~i ::. cereri ~i :::mltumiri.:. Ci. aratandu-te.i pentru ace~ti tineri aveti sa dati seama inaintea lui Dumnezeu. Tu. Ca va veni. avand plata Sa cu Sine. Parintelui ~i Fiului ~i Sffmtului Duh.Jvstit ~i pe cei ce s-au lenevit ~i nu au postit.Sa va mirati de negraita intelepciune a Ziditorului intregii rapturi.:m·inte pline de bucurie duhovniceasca: . ca sa rasplateasca ::!:ecaruia ctupa lucrurile lui. In prefata . :. Precum ~i pe a noastra limba. . ca toti impreuna sa se bucure ~i ~ se veseleasca.0. totdeauna indelung rabda.

cetatean folositor al societatii. nu va pieri cetatea noastra. ~i insumi. cu care sufletele cele evlavioase. am pus tot felul de silinta. Pentru aceasta ~i Mantuitorul. Iar pazitorii pretiosului depozit al culturii au fost clericii. parinte duios al familiei.Avand eu sarcina arhipastoriei ~i a purtarii de grija pentru pa~unea oil or celor cuvantatoare. nu vom afla pe acela care sa faca judecata ~i sa cerce credinta.. Pentru ca. invatatorii fire~ti ai moralei. Adica de cuno~tinta ~i de credinta. toti au tacut tarlidelegi. zicea marele ierarh: . Apoi continua. ~i prin altii. Doamne! 62. spre a putea ajunge catre mantuire.lstoriei biserice~ti". 65. fnw1Jafi toate neamurile. Zicea iara~i: . a se talmaci cuvantul lui Dumnezeu din felurite limbi ~i carti imbrati~ate de maica noastra. 15). se capata ~i se desavar~e~te prin invatatura dumnezeie~tilor Scripturi. Altlidata zicea cu durere mitropolitul Veniamin: . al patriei ~i al omenirii. 66. zicand: . le-a zis: Mergand. Ceaslovul. striga cu Proorocul: Cat sunt de dulci gatlejului meu cuvintele Tale. supus credincios domnitorului. in prefata . va vedea fiecare ca azilul ~tiintelor ~i al literaturii in timpul prigonirilor barbare a fost Biserica. trimitand pe apostolii Sai in lume.Numai Biserica a putut face din fiare fii ai lui Israel. ca sa zic a~a. cu un cuvant.De doua ajutoare morale mai intai avem trebuinta. 64. Zicea iara~i: . Si precum credinta invie prin fapte bune. sarguincios lucrator al pamfmtului. de la preot ~i pana la profetul . care na~te pe credinta. predicandu-le Evanghelia Mea ~i apoi ii botezati (Marcu 16. cuno~tinta. este cartea rugaciunilor celor mai trebuincioase.De vom alerga cu Ieremia pe caile Ierusalimului cautand. de asemenea. popor ales ~i bineplacut. spre folosul ~i mantuirea binecredinciosului popor al neamului romanesc. incet aprinzandu-se catre Dumnezeu. lumina intelepciunii s-a pastrat cu sfintenie in focul tainelor altarului. 67. Si. mlidular ravnitor al statului ~i.378 PATERICUL ROMANESC 61. zicea mitropolitul Veniamin.Daca fiecare din noi va face tot ceea ce poate in binele Bisericii. caci altfel este moarta. de la eel mai mic pana la eel mare. dreptmaritoarea Biserica a Rasaritului. in prefata Hronografului zicea iara~i bunul pastor al Moldovei: . 63. care hranesc sufletul cu cele mai mfmgaietoare ~i pline de umilinta sfinte rugaciuni.Citind lstoria bisericeasdi.

sfintii toti au ::. Dupa cincizeci de ani de jertra. temandu-se de moarte. Dumnezeule. ori :n ce pozitie ~i stare ne-am afla. 1. 1). doresc viata. Spunea marele ierarh ~i acestea: . zicand: ~ In Legea Domnului sa punem voia noastra. Dar cine va da capului meu apa # ochilor mei izvoare de lacrimi . Zicea iara~i: . mai puternic. in care sta ingramadita spuza patimilor. 16). de osteneala ~i de rodnica slujire rhiereasca in Biserica lui Hristos (1792-1842).:ele dumnezeie~ti. care voie~te a vindeca sraramarea poporului cu graiuri mincinoase. se poate numi viata. nu avem nevoie de diademe. Apoi. ca sa imbrati~eze lumea pierzarii ~i sa inoate in oceanul patimilor lor.)stachi s-a retras la Manastirea Slatina. iubitilor. dar cu nemurire. tara numai a Iuera in via Domnului junatatea ~i a face dreptate. nu indelung.CUVI0 S I D I N PRIM A J U MAT ATE A SEC 0 L U LUI XIX 379 :nincinos. sa putem zice cu Iezechiel: Adu-Ji aminte de noi. lata mijlocul prin care sa putem vietui. folositoare lumii. mai '5olositor sub soare ~i totodata mai u~or de dobandit decat bunurile virtutii. sa :. Zise iara~i mitropolitul Veniamin: . 70. 71. Apoi continua. uniti prin dragostea evanghelica. mai stralucit. o. Prin virtute ~i prin credinta. adevarata marue sta numai in virtute.m1blam intr-un gand in casa lui Dumnezeu. nu prin arme ~i putere lumeasca.UUit cumplitele impaditii ale intunericului ~i au intemeiat impaditia E•-angheliei.zice Jeremia Proorocul ca sa piling poporul acesta # pe cei raniJi ai sai. mitropolitul Veniamin C. chiar din inima lui. rru poate fi pentru om decat o inchisoare in al carei intuneric stau harurile lui . cugetand ziua ~i noaptea la Legea Domnului. zicand: Pace! cand pacea ii lipse~te cu totul. 68. Altfel trupul nostru.Fiii veacului acestuia. care au parasit izvorul apei celei vii ~i ~i--au sapat lor fantani necurate. nu avem trebuinta de tronuri. 72. Ce vom zice pentru astfel de paravati (tradatori) ai lui Dumnezeu ~i ai oamenilor. ce se surpa ~i nu tin? . nu avem lipsa de sceptre. ca am umblat fnaintea Ta fntru adevar ~i cu inima binevoitoare am fiicut cele bune fntru ochii Tai ·Plangeri 5. mai mare. ziua # noaptea? (Ier.Numai un trai ce ar urmari scopuri cre~tine~ti.Iubitii mei fii ~i frati! Daca adevarata glorie. ca. 69. apoi pentru a fi barbati mari ~i pentru a imparati peste lume ~i peste eonii (mai marii) ei. a~a in nevoie.Nimic nu este. unde a mai trait inca patru ani ca .

iata. mantuirea oil or celor cuvantatoare ~i ravna pentru cuviincioasa petrecere a preotilor Domnului. iert ~i binecuvintez din toata inima ~i din tot sufletul pe toti fratii mei cre~tini ~i pe in~i~i cei ce rna urasc ~i pe cei ce m-au nedreptatit ~i pe cei ce au intins curse in calea mea ~i chiar pe cei ce mi-au racut vreun rau vazm ori nevazut. ca unul ce ai primit asupra ta Darul Preasfantului Duh ~i te-ai pus invatator norodului. 25 .smeritul parinte duhovnicesc al Moldovei". Mi~cat de harul Duhului Sfant. 238-250. Smerit Episcop Romanului26 . cit. a. numai cu parintii din manastire. pentru luminarea poporului nostru ortodox. ~i ceea ce te invata sa paze~ti intocmai neaparat. p. inainte de ob~tescul sau sfar~it. pre care te indatoresc sa le cite~ti adeseori. Ia anul 1796) Veniamin. pentru dragostea Domnului. rara arhierei.380 PATERICUL ROMANESC simplu monah. scopul nostru au fost ~i este buna chivernisire a Bisericilor. adresand tuturor cele mai de pe urmi cuvinte de ob~teasca iertare ~i binecuvantare: . preote. traducand in continuare dirti folositoare de suflet din limba greadi veche. sa nu-ti fie petrecerea ca celor de ob~te. ci cu indurarea Sa sa-i ierte pe toti. rugand pe milostivul Dumnezeu sa nu judece faptele acelora.Insarcinez pe fiul meu Meletie ca. inmormantarea sa mi se faca dupa povatuirea ce i-am dat. Iar pentru inmormantarea sa.De cand Dumnezeiasca Pronie au binevoit de ne-au incredintat dregatoria pastoriei celei duhovnice~ti. Drept aceasta. 25 • CARTE PASTORALA DATA iN EPARHIA ROMANULUI (Probabil. i~i imparte prin testament toati agoniseala sa la manastire ~i la saraci. simplu ~i rara zadarnice pompe ~i cheltuieli. 73. marele ierarh Veniamin Costachi scrie in acela~i testament: . .. dupa cum i-am iertat ~i eu. cu mila lui Dumnezeu.. Toate cuvintele duhovnice§ti de mai sus s-au extras din prefetele cartilor tiparite de mitropolitul Veniamin Costachi. 74. ti-am pus inainte aceste ponturi cum ti se cade sa petreci. o. Dator e~ti. . op. din afara de sfanta biserica.Las. preote. 26 Un veac de Ia moartea mitropolitului Veniamin Costachi.

. (adica) de betie. Sa aibi purtare de grija pentru Biserica Ia care e~ti oranduit slujitoriu. rara de pecetluit cu pecetea noastra.:a sa fie bine primita in sfantul jertfelnic eel mai presus de ceruri. . intru acea vreme sa te impaci cu toti din toata inima ta ~i a~a sa savar~e~ti Jertfa cea rara de sange. ca sa ia ~i altii pilda buna in casa ta. . cum ~i pe dinafara. spalat ~1 pieptanat. o data ~i de doua ori. descantecele. de cuvinte de~arte. ori rob. iara cand va fi lipsita de ceva.iu. icoane. neurmand sfatul tau. sa poste~ti cu o zi mai inainte. iar nu in turnari sau in alt . c. 15). farmecile. sa te dezbraci de toate grijile lume~ti. ca nu fie~tecum sa se savar~easca ~i sa ramaie cat de putin cusur. cerandu-1 la vreme ~i uscandu-1 cu mare randuiala. grijit la haine. cu neoranduialli. cu toate faptele ~i urmarile tale. de ~-uramanturi drepte ori nedrepte ~i de a ie~i martor impotriva cuiva. a pazi curatenia. baierile ~i altele asemenea acestora. lara. ca. sa indernni pe ctitori sau pe poporani ca sa implineasca cele trebuincioase. g. d.C U V I 0 ~ I D IN P R I M A J U M AT ATE A S E C 0 LULU I XIX 381 . Si sa fii . ori slobod. sa arati la protopopul tinutului. Pe poporanii tai sa-i sratuie~ti cele duhovnice~ti ~i sa-i indemni ca sa mearga Ia Biserica in toate Duminicile ~i sarbatorile ~i sa se spovedeasca fie~te care de patru ori pe an sau macar o data ~i care vor fi vrednici sa se ~i imparta~easca. Ci de va fi bolnav cineva dintre popodini. ferindu-se de adunari necuviincioase. de judecati. e. cum ~i potrivirea Sfintelor Taine prea cu luare aminte sa fie.:hip cum ~i pe dinafara iara~i sa fie bine acoperita ~i ingrlidita imprejur. caci aceste sunt lucruri pagane~ti ~i nepllicute lui Dumnezeu. Sa te sile~ti in tot chipul ca sa dejghini (indepartezi) dintre poporani vrajile. Sfantul Agnet vreau sa-l paze~ti ~i sa-l grije~ti ca sa nu umezeasca ~i sa mucezeasca. de galcevi. ca dupa invatatura ce va lua de la noi sa urmeze. de sudalmi. Cand vei avea sa sluje~ti dumnezeiasca Liturghie. in care sa se poata afunda pruncul cu lesnire in trei afundari. a fi cinsti1i ~i ascultatori. A~ijderea ~i pe casnicii tai sa-i inveti frica lui Dumnezeu.:urat atat la cele din launtru ale tale. sfinte vase. sa cheme preotul sa se roage pentru dansul. carti.:1 sa fii ferit ~i pazit de toata prihana care aduce scandal ~i deraimare cinului ::. b. f. care le fac cei mai multi prin casele lor. atat inauntru. Sa nu fii volnic a cununa. nici a te ridica din satul acela unde te afli ~i a merge aiurea. cristelnita pentru Sfantul Botez. de zavistie. dupa invatatura Apostolului ce zice: Ca rugaciunea credinJei va mantui pre eel bolnav (lac. '·e~minte. de mimdrie.:a sa fie grijita ~i impodobita cu cele trebuincioase. 5. di obiceiu au supu~ii a urma intru to ate povatuitorul lor. care este incepatura tuturor rautatilor. sa fii pilda celor ce privesc Ia :me. cu indeletnicire Ia rugaciuni.

~i cum pandeau ei in apropiere. tot la protopopul vei merge de-ti vei cere dreptate. De te va supara cineva.Pe~tera Mica". . carele. nu e~ti slobod a merge la judecata politiceasca. in rugaciune ~i in alte ne~tiute osteneli. a ie~it pustnicul afara ~i le-a zis: 27 Numele lui s-a uitat o data cu pierderea arhivei schitului. a plecat din schit ~i ~i-a gasit sala~ o pe~terli nebagata in seama. ~i cand protopopul nu te va putea odihni. Acolo s-a nevoit multi ani pustnicul in post. caci dregatorii politice~ti nu pot sa te judece pre tine. eli apoi vei fi supus__ canonisirii. in desi~ul codrilor. Dar.382 PATERICUL ROMANESC sau a sluji la aWi Biserica tara ~tirea ~i blagoslovenia noastra. preote. Ci. iar ziua ursul pleca in plidure. Sau cand vei avea pricina de galceava. cinstea ~i ajutorul lor vei dobandi. ci singur ~i-o agonisea din plidure. Dupa cativa ani. a~a sate inHireasca Domnul Dumnezeu. cu randuiala lui Dumnezeu. iar sihastrul se ruga lui Dumnezeu. cu iubirea lui de oameni in veci. In traditia locului se spune di pustnicul nu primea nici un fel de mancare de la nimeni. Pustnicul nv. Numai ursul. Amin". bine sa ~tii eli vei ca~tiga dragoste ~i evlavie de la oameni. PUSTNICUL SFANT de Ia Pe§tera Midi a Ialomicioarei ( s e c o I u I X I X) 27 La inceputul secolului XIX se nevoia in Schitul Pe~tera Ialomicioarei un dilugar smerit ~i foarte iubitor de Dumnezeu. Aceste mai sus aratate. o. Insa te fere~te sa nu fii tu incepatorul pricinii. caci indraznind vei fi supus supt grele canoane. odata. s-au imprietenit unul cu altul. doi vanatori au pandit ursul in zmeuri~ ca sa-l impu~te. Se mai spune din batrani eli. ci sa arati la protopopul tinutului ~i se va intalepti suparatorul tau. prive~te-le. cand vei avea vreo suparare de judecata. Apoi s-au luat dupa el pana s-a ascuns in pe~tera. fiind preot. numita pana astazi . incat noaptea locuiau impreuna in aceea~i pe~tera. ii aducea vara in pe~tera rugi de zmeura ~i mure. ce ti s-au pus ca o oglinda inainte. ca ucenic credincios. ~tia ca acolo i~i avea adapost un urs. Arhiereul se va bucura de tine ~i te va iubi ca pre un impreuna slujitor al Tainelor lui Dumnezeu. ca sa te punem la cale. ~i de vei pazi intocmai neaparat. ale pazi neaparat. h. sa fii indatorit a veni la noi. dorind sa se roage in pustie. sa nu-i raspunzi cu sudalmi ~i ocari.

izvorul nu se imputineaza niciodata. se roaga §i iau apa din . Mergeti in pace. mancarea lasata mai inainte de ei era neatinsa. pe piatra. La varsta de 13 ani ( 1797) a fost :ncredintat episcopului Iosif al Arge§ului. Insa. in pustiul acesta? . credincio~ii intra in . La urma iara§i 1-au intrebat pe pustnic: .Izvorul Pustnicului".Lasati-o acolo. \'rei s-o prime§ti? . parinte. Dupa cateva saptamani au urcat din nou vanatorii pe Valea Ialomicioarei sa duca de mancare cuviosului. in anul 1825 este hirotonit episcop la .§i te roaga pentru noi! . fratilor. Singura binecuvantare ramasa de la el este un mic izvor de apa. . suntem vanatori. ucenicul episcopului Iosif ajunge iconom al Manastirii Antim §i mai tarziu al Mitropoliei din Bucure§ti.Sa ne iertati. .Ce cautati. Dumnezeul Parintilor no~tri! EPISCOPUL CHESARIE AL BUZAULUI (1784-1846) Episcopul Chesarie face parte din randul marilor ierarhi romam ai secolului trecut. parinte . fratilor. Urmarim un urs. Pustnicul impreuna cu ursul erau plecati din pe§tera. Vrei sa-ti aducem ceva de :nfmcare? .Parinte. am vrea s-o lasam sfintiei tale.s. unde o fi raposat §i ~are ii era numele. ce curge in fundul pe§terii pentru mangaierea trecatorilor. Fiind daruit de Dumnezeu cu ::::nulta ascultare. prin anul 1784.Dar v-a racut vreun rau? Lasati ursul in pace! Yeti gasi in padure alte animale! . iar aHituri. Cand au ajuns la gura pe§terii. fratilor.cuns aici in pe§tera. Minunat este Dumnezeu intru Sfintii Sai. El s-a nascut in Bucure§ti din parinti saraci.Dumnezeu sa va binecuvinteze. vom mai veni prin locurile acestea.C UV I0 SI D I N PRIM A J U MAT ATE A S E C 0 L U LUI XIX 383 .au zis vanatorii . cu numele de Constantin Cipatana.Parinte. Din ziua aceea. Parca s-a a. care il da sa invete carte la §coala greceasca de la Biserica Domnita Bala§a. nimeni nu §tie unde s-a dus sihastrul. smerenie ~i pricepere. oricata apa ar lua. In anul 1820. avem ceva de mancare la noi. Pana astazi. pe piatra.Cum va este voia.Pe§tera Mica". Apoi il calugare§te la Manastirea Antim cu numele de Chesarie §i il hirotone§te diacon. au vazut un :ucru infrico~at.Iarta-ne.

Acest neobosit episcop ~i credincios pastor al Bisericii lui Hristos a punat permanent grija de fiii sai duhovnice~ti. metoace ~i biserici -. zidindu-le laca~uri.manastiri. Iar dintre cartile de slujba a tiparit: Evanghelia (1834). spre neuitata pomenire.. la 30 noiembrie.Opre~te-ti. Sfintele Liturghii ~i Psaltirea (1835). precum ~i pictori renumiti. rugaciune ~i viata morala desavar~ita. pastorul eel bun ~i credincios al Eparhiei Buzaului. a raposat cu pace. Piatra lui de mormant poarta aceasta frumoasa inscriptie: . in anul 1846. cercetandu-i personal ~i hranindu-i cu carti de invatatura ~i cuvinte parinte~ti. Chiriacodromion (18391 ~i altele. raspandite in cea mai mare parte gratuit. plans de toti credincio~ii sai ~i a fost ingropat langa biserica. Alcatuire aurita (1837). pastorind turma incredintata de Hristos cu neimputinata dragoste ~i osardie.Iosif al Arge~ului . Gasind Eparhia Buzaului cu multe lipsuri ~i cu biserici ruinate. Acatistier (1836). Molitfelnic bogat. din care au ie~it episcopi. devenind astfel ur:. pasul in respect langa pacinicul Iaca~ al Colosalei umbre .a ridicat ~i el nu putini ucenici ~i fii suflete~ti. Elevilor li se cerea eel dintai credinta tare in Dumnezeu. a intemeiat mai multe ~coli. preoti ~i dascali ale~i. ~coala de picturi bisericeasdi. episcopul Chesarie a reinfiintat in anul 1833 o tipografie eparhiala. sub conducerea pictorului Nicolae Teodorescu. cu binecuvantarea ~i cheltuiala sa. Dintre cartile de invatatura tiparite sub pastoria sa se amintesc: Despre purcederea Sfantului Duh. in anul 1830.384 PATERICUL ROMANESC Buzau de mitropolitul Grigorie Dascalul. Pentru tiparirea cartilor de slujba ~i invatatura duhovniceasca. Iar pentru luminarea copiilor ~i folosul de ob~ al neamului. schituri. infiin~ in anul 1836. Aici . dintre care eel mai renumit a fost ierodiaconul Iosif Naniescu.sacrul mormant. a reinnoii zeci de laca~uri . in anul 1831: ~coala de sculptura bisericeasca. Psaltirea (1841). Cazanii (18341: Talmacire Ia cei o suta cincizeci de psalmi (1840). dandu-le preoJi buni. Sfatuire pe scurt ditre eel ce se pocaie~te (1834). venerabilul mitropolit al Moldovei de mai tarziu. trecatorule. duhovnici ~1 dascali din Tara Romaneasca. imparJire de grau ~i PuJul Sfantului loan Gura de Aur (1833). Carte joarte folositoare de sujler: Cinci cuvinte ale Sfantului Grigorie de Nyssa (1838). Octoih ~i Catavasier (1839). Ceaslovul bogat. zeci de carti patristice ~i de cult. episcopul Chesarie. mare ctitor al acestei eparhii. fnvafatura catre preoJi ~ diaconi (1835). unde s-au tiparit. Sfintele Liturghii (1840). in anul 1833 ~i altele. in aceste ~coli ctitorite de episcopul Chesarie au fost adu~i cei mai buni profesori. Iar ca ucenic al unui mare episcop . precum: Seminarul eparhial. ~coala de muzica bisericeasdi. timp de 21 de ani. Agheasmatar (1845) ~i altele.

28 . sa mori la manastire. a cazut bolnav la pat.:eTJ!a. sub varful Muntelui Horaiciorul. biruia patimile ~i gandurile viclene din cugetul sau. alunga fiarele salbatice din gradina sa. Bucure~ti. 57 ~rie.Parinte Calinic.. teza de . Cuviosul Calinic avea. Oriunde se ducea. Voiculescu. a adormit cu pace ~i cu bucurie in suflet. Locul unde s-a nevoit se nume~te astazi . s-a coborat inaintea tuturor in ~Hmastirea Horaita. jertfiri spre gloria Domnului. de asemenea. Iar toamna aduna cu bucurie roadele ostenelilor sale ~i le impaqea in dar la trecatori. . 1846)" 28 • CUVIOSUL CALINIC PUSTNICUL Manastirea Horaita-Neamt (secolul XIX) Acest cuvios s-a nevoit in prima jumlitate a secolului XIX intr-o m1ca poiana. ca s-a nevoit aici 40 de ani. ViaJa # activitatea lui Chesarie. (Noiemvrie 30. luand icoana Preasfintei Fecioare.C UV I0 SI D IN P R I M A 1 U MAT ATE A S E C 0 L U L U I X I X 385 ierarhul Chesarie trupul i~i odihne~te de multele. cu a carei icoana izgonea duhurile rele din oameni. Istoria Bisericii Onodoxe Romfme. Apoi s-a inchinat in biserica. Atunci au venit calugarii din schit ~i i-au zis: . purta cu sine icoana Maicii Domnului ~i era izbavit de tot raul. Nevointa pustnicului Calinic era aceasta: manca o data pe zi dupa apusul soarelui. Furtunli. 419-422. Ajungand la adanci batraneti. savar~ea neincetat rugaciunea lui Iisus ~i priveghea noaptea cu cantari de psalmi ~i metanii. iar parintele ii vindeca cu post ~i cu rugaciune. am venit sate coboram de vale. D. Veneau la el oameni bolnavi de prin sate. 1897. ca ducea o viata sfanta ~i ca avea darul facerii de minuni. a Patriei ~i eternei sale memorii. a cerut Preacuratele Taine ~i. a raspuns batranul. in putin timp. II colectiv.in numele ~1aicii Domnului!" Aceasta era viata ~i nevointa Cuviosului Calinic pustnicul. G. Toata poiana din jurul chiliei sale a plantat-o cu meri.. 1913. dand tuturor sarutarea cea mai de pe urma. Bucure~ti.. vol. 1958. mare evlavie la Maica Domnului. episcopul Buzaului. Batranii spun ca era preot.Cu ajutorul Maicii Domnului. s-a marturisit la duhovnic. rna cobor singur! ~i indata. Poiana lui Calinic". Ba mergea ~i la Schitul Horaicioara sau cobora jos in ~1anastirea Horaita de planta ~i altoia pomi de tot felul. Bucure~ti. p. Iar indeletnicirea lui cea mai iubita era plantarea ~i altoirea de pomi fructiferi. pruni ~i nuci. . p.

SFINTI SI CUVIOSI din a doua jumatate a secolului XIX .

l casei lui Dumnezeu ~i parinte al saracilor. calugar invatat ~i scriitor iscusit. fiind pretuit ~i cautat de toti locuitorii ora~ului. atat prin inalta sa traire duhovniceasca ~i prin intelepciunea cu care a crescut atatea suflete in dragostea de Hristos. In aceasta scurta perioada. a neamului ~i a aproapelui. de altfel. Dupa doi ani este inlocuit pentru a doua oar a ~i surghiunit la Manastirile Slatina ~i Varona. i-au dat o cre~tere aleasa. arhimandritul Ilarie. din Manastirea Neamt. arhimandritul Neonil este ales staret al Manastirii Neamt. Ortodoxiei romane~ti. Personalitatea sa se impune in istoria monahismului nostru. Intre anii 1827-1832 a fost preot slujitor ~i duhovnic la Catedrala mitropolitana din capitala Moldovei. cand avea numai 12 ani. datorita caracterului sau devotat ~i statornic. apoi reales intre anii 1838-1839.:ulturala. cat ~i prin devotamentul cu care s-a pus pe sine ~i intreaga manastire in slujba Bisericii. este schimbat din staretie. de~i suferind. a intrat in viata monahala.u credincios al neamului. iata pe scurt marile virtuti ale staretului Neonil. Staret ~i duhovnic ales. . In anul 1843. slujitor adevarat al Bisericii ~i :l. :-eu~e~te sa aduca in marea lavra un viu suflu de innoire duhovniceasca ~i . hirotonit diacon ~i preot. . Staretul Neonil s-a nascut in satul Valea Seaca-Suceava. In anul 1802. Dupa moartea staretului Dometian (1834). In urma unor intrigi din afara. Viata Arhimandritul Neonil BuziUi a fost eel mai renumit staret al Mfmastirii Neamt din secolul XIX. pe care o conduce cu intelepciune timp de doi ani 1 1834-1835). ca staret al Manastirii Barboi din Ia~i. arhimandritul Neonil este ales pentru a treia oara staret al Manastirilor Neamt ~i Secu.ARHIMANDRITUL NEONIL BUZILA Mare staret al Manastirii Neamt (1789-1853) a. 5peCifice.caci era dulce la cuvant ~i la toti primit ~i iubit". in anul 1789. Parintii sai. Intre anii 18321834. In anul 1808 a fost calugarit. · pe care le pastore~te cu o nee galata pricepere timp de inca zece ani. fiind cinstit cu treapta de arhimandrit. fiind incredintat unchiului sau. s-a ingrij it de reinnoirea acestui sfant Iaca~. de~i saraci. iar mai tarziu. iconom devotat a.

6. salvandu-le astfel de foe ~i de profanare. s-a furi~at noaptea sub ziduri impreuna cu pustnicul Zosima. a fost foarte ravnitor pentru casa Domnului. Se spunea despre dansul. 5. Deci. Fapte ~i cuvinte de invatatura 1. precum insu~i lucrul 1-a adeverit. impacat cu sine. plfms de tot soborul. a intocmit . rugandu-1 sa mijloceasca pentru iertarea lui. invatatura de carte ~i adancul Sfintelor Scripturi le-a deprins de la renumiti dascali ai Mfmastirii Neamt. . Dupa aproape doi ani de zile. 1853. arhimandritul Ilarie. ca pe toti dascalii ~i duhovnicii sai i-a intrecut.dici era dulce la cuvant ~i la toti primit ~i iubit". Fiind inzestrat de Dumnezeu cu multe daruri duhovnice~ti. Mai ales la Ia~i. Blandetea inimii sale ~i iscusinta in Sfintele Scripturi au facut din arhimandritul Neonil un duhovnic renumit in Manastirea Neamt ~i in toata Moldova. 3. el a fost randuit de staretul Manastirii NeamJ. a spart peretele ~i a ascuns tezaurul cu toate sfintele vase in padure. Staretul Neonil ~i-a inchinat din copiHirie viata lui Hristos. Ia 16 octombrie. vazfmd parintele saracia datornicului. ieromonahul losif ~i schimonahul Platon. cat a fost preot la catedrala. in anul 1821. a mijlocit Ia mitropolitul Veniamin ~i i-a iertat toata datoria. toti il cautau ~i i~i hraneau sufletul din invataturile sale. se muta in odihna lui Hristos. in acela~i an ( 1821). Arhimandritul Neonil. precum se vede pana astazi. cand multe biserici ~i odoare erau jefuite ~i distruse de rasculati.390 PATERICUL ROMANESC Dupa ~apte ani de suferinta. atat domnitorului ~i mitropolitului. ~i este inmormantat in pridvorul bisericii ctitorite de ~tefan eel Mare. sa ascunda in padure icoana racatoare de minuni a Maicii Domnului. cu oamenii ~i cu Dumnezeu. 2. Deci. cand Manastirea Secu era incendiata de turci ~i tezaurul zidit intr-o tainita. mireni ~i calugari. marele staret Neonil Buzila. vazand di viata duhovniceasdi in Manastirea Neamt era in scadere. invatati ~i oameni simpli. tot sfintia sa a fost trimis sa aduca din nou icoana Maicii Domnului in manastire. cat ~i la o mare parte din locuitorii ora~ului. iar me~te~ugul nevointei•calugare~ti 1-a invatat de la cei mai buni duhovnici ai soborului. Odata a alergat la arhimandritul Neonil un datornic din ora~ care datora Mitropoliei suma de 40. in toata viata sa.000 lei. parintele Neonil. ajunsese duhovnic ~i sfetnic de taina. b. 4. arhimandritul Neonil a fost staretla Manastirea Neamt timp de treisprezece ani. luand porunca de la staret. tarani ~i ora~eni. Bogati ~i saraci.

care apoi se vor imparti gratuit la manastiri ~i biserici de rnir. 8. Pentru abateri mici se dade a cate o zi de post ~i metanii. atat pentru intretinerea soborului ~i refacerea chiliilor. Nimeni nu avea voie sa manance in chilie. fixate de staretul ~eonil.marturisirea zilnica a soborului. .interzicerea mancarii de carne in ob~te.interzicerea cu desavar~ire a oricarui fel de adunari la chilii. Cei care lipseau fara pricini binecuvantate erau pedepsiti. Averile ei nu pot fi insu~ite sau instrainate de nimeni. 7. unitate ~i smerenie. iar imparta~irea sa se faca saptamanal. indeosebi la Utrenie ~i la Sfanta Liturghie. atat pentru calugarii din lavra ~i schituri. Toate acestea au fost in intregime realizate. Iar pentru abateri mai grave. din Yeniturile manastirii.tipografia ~i legatoria de carti sa fie mult marite. inzestrarea unor laca~uri noi cu carti ~i obiecte de cult.savar~irea ascultarii in manastire cu dragoste ~i tara cartire.spiterii" (farmacii) pentru calugari ~i mireni. erau acestea: . in iiecare seara. . Aici se vor tipari tot felul de carti biserice~ti de slujba ~i invatatura. . staretul Neonil a randuit in a~ezamantul sau urmatoarele: . Cele mai importante reguli de sporire duhovniceasca. cat ~i pentru cei din pustie.servirea mesei numai la trapeza. . .veniturile manastirii vor fi folosite. De asemenea. ~i altele: .deschiderea unei ~coli monahale in manastire pentru fratii incepatori. Pentru buna chivernisire a bunurilor manastire~ti ~i punerea lor in folosul tuturor. . zidirea de spitale ~i ~coli publice. . cu rugaciunea lui Iisus ~i citirea scrierilor Sfintilor Parinti. vinovatul era oprit un timp de la Sfanta Imparta~anie sau era trimis de canon la alta manastire. infiintarea unor . afara de cei bolnavi. . ca: zidirea de biserici noi in satele sarace. Prin aceasta. cat ~i pentru opere de binefacere ~i milostenie.petrecerea soborului in desavar~ita armonie.CUVI0 S I D IN A D 0 U A J U MAT ATE A SEC 0 LULU I X I X 391 pentru ob~tea sa un nou a~ezamant dilugaresc prin care a imbinat in chip armonios rugaciunea ~i nevointa. tara voia soborului.incetarea oricarui amestec din afara in treburile manastirii. viata duhovniceasca ~i .participarea obligatorie a fiecarui calugar ~i frate la pravila bisericii.zidirea unei bolnite noi in Manastirea Neamt. participarea zilnica la Utrenie ~i Sfanta Liturghie era obligatorie. . . Staretul Neonil a randuit ca spovedania soborului sa se faca zilnic. lucrul mainilor ~i slujirea.indeletnicirea la chilii cu pravila.

spitale ~i ~coli . 9. Istoria ~i limbile greaca ~i slavona 1• 12. ~i altele. fiind totodata foarte iubitor de carte ~i dorind sa ajute la luminarea calugarilor ~i a poporului.bolniceri" ~i un medic. Tipicul. biserici. cu paraclisul Buna-Vestire.392 PATERICUL ROMANESC unitatea soborului au sporit mult in Manastirea Neam1. A mai construit in satul Vanatori-Neamt o alta ~coala publica cu doua sali de clasa. a intemeiat in manastire o ~coala monahala in aripa de sud a incintei. cu paraclis la mijloc. pe cheltuiala manastirii. incinta Manastirii Secu. arhimandritul Neonil. cuprins de ravna pentru Biserica lui Hristos ~i mfmtuirea neamului. in timpul staretiei sale. Spitalul ~i farmacia erau intreJinute de manastire. Muzica psaltica. pentru cei ce se nevoiau in schiturile ~i padurile dimprejur ~i chiar pentru mireni. paraclisul Sfantul Lazar de la Spitalul Targu NeamJ. un spital mare cu etaj pentru 200 de bolnavi.cum nu era alta in Moldova". printre care se pot aminti: clopotnita Manastirii Neam!. in care slujea zilnic un duhovnic c3Jugar. cu medic platit de manastire. in anul 1852.chilii. biserica Sfantul loan Teologul ~i gropnita din cimitirul manastirii. Aici se invaJau: Vechiul ~i Noul Testament. multe suferinJe se alinau ~i toJi bolnavii primeau tratament gratuit. inzestrandu-le pe amfmdoua cu mobilierul necesar ~i cu biblioteci renumite. de doua ori mistuita de foe. Alaturi a amenajat o farmacie ~i a randuit caJiva calugari . Marele stare!. paraclisul Sfantul loan eel Nou de la Suceava din bolnita manastirii. Mai zide~te o farmacie mare . in aceste doua spitale. 1 . a zidit in ora~ul Targu Neam1 o ~coala publica cu 4 sali de clasa pentru 200 de copii. 11. in ambele ~coli. a zidit ~i a inzestrat din venitul manastirii numeroase laca~uri de rugaciune. Gramatica. Pentru a pune la indemana calugarilor invataturile Sfintilor ParinJi. Staretul Neonil. lar pentru calugari. 10. copiii invaJau gratuit. a purtat grija dupa putere ~i de cei bolnavi. Astfel. ambele inzestrate de stareJ personal. iar dezbinarea dintre frati a fast inlaturata.se pastreazli in stare de funqionare pl'ma astlizi. incredinJand-o invaJatului arhimandrit Filaret Scriban. Regulile vieJii monahale. biserica satului Topolita-Neamt ~i biserica satului Preute~ti-NeamJ. fiind foarte milostiv ~i iubitor de oameni. a zidit in Manastirea NeamJ o bolniJa incapatoare. in locul celei arse in 1841. biserica Schitului Vovidenia din apropiere. pentru calugarii batrani ~i bolnavi din lavra. lar la Targu Neamt zide~te. stareJul Neonil a imbogaJit mult biblioteca Manastirii Neamt cu tot felul de Toate ctitoriile staretului Neonil . trapeza ~i aripa de sud a incintei.

dandu-le mancare ~i chilii. 2 0 mare parte din aceasta bibliotecli a fast mistuita in incendiul din noiembrie 1862. din Sihastria. 13. Pocrov. Iar de la Utrenie. Indata ce a auzit ca sute de biserici din Ardeal sunt jefuite ~i lipsite de carti de cult. la trapeza. trimitea peste tot carti de slujba ~i de invatatura ortodoxa in mod gratuit. Se spunea despre dansul ca. staretul a randuit sa se citeasca zilnic la biserica §i la trapeza din cuvintele Sfintilor Parinti. Cum se imbolnavea cineva. la bolnita. la episcopul Andrei ~aguna. Unii traduceau din limba greaca. corectau paginile tiparite. Pentru a satisface setea de cunoa~tere duhovniceasca a tuturor ~i pentru a inzestra bisericile ~i manastirile cu cartile necesare de cult. Basarabia ~i Bale ani. Dragostea pentru Biserica ~i neam a staretului Neonil 1-a indemnat ~i la alte opere de binefacere. Activitatea tipografica era sustinuta de peste 60 de calugari ~i frati. raceau cerneluri naturale. in anul 1847. Ba inca cerceta pe calugari ~i frati la chilii. nu-~i lasa niciodata pravila ~i canonul calugaresc. Mergea uneori sa cerceteze ~i pe calugarii din Secu. Peste tot ajungea ~i pe toti ii mangaia cu cuvintele sale pline de intelepciune ~i blandeJe. 15. Atunci multi se izbaveau de moarte fugind prin manastiri. atat in Tara Romaneasca ~i Transilvania.C U V I 0 ~ I D IN A D 0 U A J U MAT ATE A SEC 0 LULU I X I X 393 manuscrise ~i caqi patristice ~i de cult. Pe langa cartile care se citeau la chilii. Sihla. ~i se vindeca. Cea mai mare opera culturala a staretului Neonil a fost insa tiparirea de carJi. el a marit mult tipografia manastirii ~i a inlocuit vechile teascuri de lemn cu altele metalice. 14. cum nu era alta biblioteca in Moldova2 . Vecernie ~i Sfanta Liturghie nu lipsea in nici o zi. staretul Neonil a adapostit in anul acela numeroase familii de ora~eni din Ia~i. la ascultare. lucrau la teascuri. Vazand lipsa in care se aflau unele schituri ~i biserici din Moldova. iar altii turnau litere. Spun toti ca nici unul din calugari ~i mireni n-a murit de holera. legau carti in piele de miel sau sculptau chenare §i ornamente in lemn de maslin ~i de par. Astfel. culegeau textul. cartile tiparite in Manastirea Neamt ajungand. o holera cumplita a bantuit Tara Moldovei. 16. . milostenia ~i bunatatea stareJului Neo nil se racusera cunoscute tuturor. La Manastirea NeamJ. secerand pe cei lipsiti de ajutor. cat ~i in Muntele Athos. la tipografie. a trimis de mai multe ori peste Carpati calugari cu carti incarcate in care cu boi. staretul il trimitea sa se inchine la icoana racatoare de minuni a Maicii Domnului. leo ana ~i din celelalte schituri care erau sub povatuirea sa. oricat ar fi fost de ocupat cu grijile de tot felul in manastire. Milostenia §i ravna marelui stare! au trecut pana dincolo de hotarele Moldovei.

Ci de acolo. care numara pana la 600 de calugari. primiti. atat prin viu grai. imbolnavindu-se de picioare dupa ne~tiutele judecati ale lui Dumnezeu ~i fiind nevoit si stea in chilie pana la moarte. de pe patul suferintei. Pe acestea. Biserica Rasaritului. ca ei sunt mijlocitoru mantuirii noastre intru Imparatia Tatalui Celui ve~nic. staretul Neonil nu inceta a sflitui ~i a invata pe toti calea mantuirii. cu dragoste adevarata sa-i cinstim ca pe prietenii lui Dumnezeu.Fratilor. cu toate schiturile ~i metoacele sale. dezbracandu-ne. 1. AWi data iara~i invata.Fratilor.Pe florile acestea duhovnice~ti.Sa ne innoim. 21. Zicea iara~i: . ca pe ceea ce negrait. cu cre~tineasca dragoste ~i ravna rugaciunile sfintilor ce se cinstesc in Biserica dreptmaritoare.Fratilor. ~i nimeni nu ie~ea din cuvantullui. se strliduia sa conduca ob~tea manastirii. niciodata n-a cartit intru inima sa. a oamenilor. miros de buna mireasma. prin cuvantul arhanghelului. datorie avern ca ~i noi sa ne aducem aminte de innoirile duhovnice~ti ~i spre mai bine sa ne schimbam din zi in zi. de omul eel vechi prin pocainta ~i prin marturisirea curata. 20. De pe patul suferintei. spre a le aduce lui Hristos. . zicand: . ~i sa ne imbracam iD . 18. 19. adica pe sfintii cei cuprin~i in mineiele Bisericii. fratilor. Mirelui sau eel adevarat. zicea el. Se mai spune despre acest mare staret ca in anul 1846. a zamislit de la Duhul Sfant pe Fiul ~i Cuvantul Tatalui Celui flira de inceput ~i L-a nascut cu. Mireasa lui Hristos cea flira prihana. 7). adica sfanta noastra maica. mai cu osebire pe Sfanta Stapana noastra de Dumnezeu Nascatoarea ~i pururea Fecioara Maria. lar dintre toti. cat ~i prin scris. le-a slidit ~i le-a crescut prin bunacredinta. duhovnicii ~i fratii sa-i ceara sfat.394 PATERICUL ROMANESC 17. Zicea iara~i: . va rog. Caci era inzestrat de Dumnezeu cu multa putere in cuvant. 22. adica din chinurile ~i durerile sfintilor mucenici ~i din ostenelile ~i nevoinJele ' cuvio~ilor parinti. pe a caror buna mirosire El foarte mult o iube~te dupa cea zisa: La mireasma mirurilor Tale vom alerga (Cantarea cantarilor. Zilnic veneau la el parintii din consiliu. cat ne aflam intre aceasta viata prea scurta. trup spre mantuirea noastra. dupa cuvantul Apostolului. cu credinta ~i cu bucurie negraita sa o laudam. Zicea staretul Neonil ~i acestea: . egumenii. nu pregetati a va indulci de mireasma cea duhovniceasca ce iese din florile cele mirositoare ale raiului celui intelegator.

dezlegati-ma ~i Dumnezeu sa ne invredniceasca ca sa ne vedem cu totii intru imparatia Tatalui Celui ve~nic. ca. ne vom invrednici a fi mo~tenitori desratarii celei ve~nice ~i imparatiei cere~ti in Hristos. Sfar~ind dar pana la a doua venire a Domnului toata voroava cu inalt preasfintia voastra ~i cu tot omul. Adica. Binecuvantati aceasta calatorie ve~nica a mea. ci in laca~urile cele neracute de mana ale celor imai-nascuti. 24. intreind ~i impatrind lacrimioara ~i nevrednica mea rugaciune ca sa nu uitati de mine ~i de fratimea aceasta. 1853. a incredintat mitropolitului Sofronie Miclescu testamentul sau.:el nou prin lucrarea faptelor bune. nu flori pamante~ti ~i stridicioase ce se ve~tejesc.Sa cinstim din tot sufletul pe sfintii cei din fiecare zi ~i mai ales sa ne sarguim. Nu in corturi ~i ~olibe stricacioase ca evreii. Ca. a trecut cu pace la ve~nica odihna. pe sfintii mucenici care s-au inro~it in sangele lor ca ni~te trandafiri prea frumo~i. marele staret Neonil. insotit de aceste ultime cuvinte: . Lui sa-l aducem. NEONIL. Apoi adauga: . tacand aceasta. praznuind nu o data in an. pe cat ne va fi cu putinta. simtindu-~i aproape ob~tescul sfar~it.C UV I0 S I DIN A D 0 U A J U MAT ATE A S E C 0 L U L U I X I X 395 . sa ne invrednicim a primi rodurile ostenelilor noastre. ci nestricacioase ~i cere~ti. Iisus Hristos. octombrie. Domnul nostru. 23. dupa ce se vor strica corturile noastre ~i dupa ce iara~i se vor ridica . in toamna anului 1852. 25. Eu mor suparat pe sinemi ca am purtat cu nevrednicie numele unuia dintre Apostolii cei mici ai Domnului. fiind inmormantat in pridvorul bisericii mari. ie~ind din viata aceasta indreptati ~i gatiti. spre urmarea petrecerii lor. 13. inca ~i pe preacuvio~ii parinti. dand tuturor sarutarea cea mai de pe urma. intru bucuria Domnului ~i Mantuitorului nostru Iisus Hristos ~i intru luminarea darului Preasfantului ~i de viata racatorului Duh Sfant. ci tara incetare. Zis-a iara~i staretul Neonil: .Hin glasul trambitei celei de apoi. iertati-ma. . Arhimandrit ~i staret Sfintelor Monastiri Neamtu ~i Sacul. Amin". cei ce prin sudorile ~i nevointele lor ~i-au inaltat sufletele mai mult decat crinii cei binemirositori.Sa cinstim cu adevarata credinta pe adevaratul Dumnezeu ~i Mantuitor al nostru. staretul Neonil. Dupa trei zile.

De mica a fost data la invatatura. Dupa calugarie s-a nevoit in schit inca putina vreme. egumenul Pe~terii. i s-a vestit de sus ziua ~i ceasul mortii. iubind pe Hristos. ieroschimonahul Gherasim. iar in casa a fost crescuta de mama sa. luand binecuvantare de la vestitul egumen al Ialomicioarei. laudand pe Dumn. cu cartofi ~i pesmeti. in Muntele Batrana. ieroschimonahul Gherasim Popescu. . iar Duminica venea la schit. La chilie se hranea numai cu urzici. a intrat in Schitul Pe~tera Ialomicioarei. Elisabeta. SCHIMONAHIA SAFTA BRANCOVEANU Manastirea Varatec (1776-1857) Aceasta schimonahie. TFeci. pana la ob~tescul sfar~it. 1-a imparta~it ~i indata a raposat. prin anii 1815-1820. schimonahul Pahomie primise de la Dumnezeu darul inaintevederii ~i al vindecarii bolilor. nici daruri de la oameni nu lua. Deci. Dupa traditie era din Tara Higara~ului.396 PATERICUL ROMANESC CUVIOSUL PAHOMIE PUSTNICUL Schitul Pe§tera Ialomicioarei (secolul XIX) Cuviosul Pahomie a fost un sihastru mare ~i renumit in partea locului. cum se ruga pentru cineva. i~i marturisea gandurile la staretul sau. s-a retras mai sus de schit. indata i se implinea cererea. in frica de Dumnezeu ~i respect pentru sfintele biserici. Toata saptamana se ostenea pe munte in post ~i rugaciune. se ruga lui Dumnezeu sa-i descopere staretului aceasta ca sa-i aduca Preacuratele Taine.l~u. Deci. Primea numai rugaciunile celor bolnavi. era fiica lui Teodor Bal~ din Ia~i. Ajungand la batranete ~i imbolnavindu-se. Insa nu primea pe nimeni la chilia sa. Pentru multa lui osteneala. ajungand renumit prin satele din jur. primea Trupul ~i Sangele lui Hristos ~i urea din nou pe munte. Apoi. vestita in manastirile noastre prin daniile ei. Acolo ~i-a racut o coliba din lemn ~i pamant ~i s-a nevoit singur in aspra petrecere. 1-a ingropat acolo ~i s-a intors la schit. Noaptea. prohodindu-1. caimacamul Moldovei. asculta slujba. ~i. a auzit un glas: . deprinzand bine limba greaca.Du-te la munte ~i imparta~e~te pe Pahomie!" A doua zi a urcat muntele la chilia Cuviosului Pahomie.

S I D I N A D 0 U A J U MAT ATE A S E C 0 L U LUI X I X 397 in anul 1793 se disatori cu banul Grigore Brancoveanu. dar nu avu copii. Elisabeta. iar vaduva Safta se intoarse la Ia~i. 1898 3 iok. In Bucure~ti. ". p. mare dregator al Tarii Romane~ti. a uitat de necazurile lumii ~ide durerea vaduviei. Arhim. a intrat in nevointa calugareasca ~preuna cu mama ei. Irinarh Roseti scrisli de ucenicul in "B.:and traia in Bucure~ti cu sotul ei. Inca pe . Deci. a daruit ve~minte. ajungand la adanci batraneti. acoperaminte de fir. Iar dupa ce imbrati~a cinul monahal. sotul '!: se muta din viata aceasta in anul 1832. staret. la biserici ~i manastiri. schimonahia Elisabeta Bal~.:-rimind schima monahala. duhovnic ~i sihastru a fost unul din ::narii calugari ai monahismului romanesc din secolul XIX. logodindu-se cu Hristos ~i . icoane ~i sfinte vase la manastirile Olteniei. 1857. imbracaminte la icoane.:. sfinte vase ~i postamente de cruci la altar. continua 5a faca ~i mai multe danii la sfintele biserici. pe toate le-a impartit :a saraci. de asemenea. Cele mai multe donatii le-a racut Manastirii Varatec. ?:ind din neam de domn ~i avand multe odoare ~i averi. Viata Acest cuvios arhimandrit. Buc. Odoarele de argint :e-a topit ~i a racut din ele ferecaturi de Evanghelii.O. carti. Apoi. cu care mai tarziu a ~i fost inmormantat. Apoi. a restaurat biserica Domnita Bala~a. Tot la Varatec a donat 5-:himonahia Safta ve~minte preote~ti. Dupa multe primejdii ~i rele patimiri. 603-632.:andele. :::: casa parinteasca. urmand exemplul inainta~ilor ei. precum ~i la biserica Sfantul Nicolae din Scheii Bra~ovului. Viafa unui fmbunataJit calugar roman.. . ctitorite de Constantin Brancoveanu. Acolo ~i-a mangaiat =:tristarea inimii prin rugaciuni ~i lacrimi. in acela~i an. lstoricul M-rii Horaita. -. nr. De asemenea. Nectarie Banul. . 1898.C U V I 0 ..Hituri de mormantul mamei sale. Idem. ARHIMANDRITUL IRINARH ROSETI Manastirea Horaita ~i Muntele Tabor (1771-1859) 3 a. Cea mai mare virtute a schimonahiei Safta Brancoveanu a fost milostenia. e~minte.R.. 7. schimonahia Safta Brancoveanu s-a :nutat la ve~nicele laca~uri in ziua de 8 august.ilrele. carti de cult ~i multe . Iar in anul 1851 a do nat un rand de ve~minte arhiere~ti de fir Sffmtului Ierarh Calinic. carti ~i icoane ~i la celelalte manastiri Jin tinutul Neamt. a racut numeroase donatii de bani. ~i a fost inmormantata . ::dita de fiica marelui voeivod. la Manastirea Varatec. 770-791.

a ie~it afara. ca sa-i organizeze tipografia. Apoi. din vestita familie de dregatori moldoveni. in anul 1826 pleaca la Muntele Athos. insemnandu-se cu Sfanta Cruce. de mitropolitul Veniamin Costachi. insa era intristat ca nu-i dadeau voie parintii. La 26 decembrie. ieroschimonahul Iosif Pustnicul de la Varatec. pastorind aceasta manastire pana in anul 1843 ~i formand un sobor de peste 70 de calugari. Aici ajunge tipograf iscusit ~i lucreaza la tiparirea Vietilor Sfintilor. ajungand un mare lucrator al rugaciunii lui lisus. staret ~i duhovnic Irinarh se muta la cele ve~nice. Parintii sai. Arhimandritul Irinarh Roseti dorea din copilarie sa slujeasca lui Hristos. dar este oprit la Bucure~ti de prietenul sau. Aici petrece in lini~te 12 ani de zile. parintii voiau sa-l casatoreasca. dar el. tinutul Neamt. dezgustat de cele pamante~ti. ~i este inmormantat in biserica inceputa de el ~i terminata de ucenicul sau. dupa obiceiul vremii. Dorind sa sporeasca in nevointa calugareasca ~i sa urmeze parintelui sau duhovnicesc. Dupa trei ani de ascultare este calugarit ~i apoi randuit ca ucenic la tipografia manastirii. 1859. regretat de fiii sai duhovnice~ti. in cinstea Schimbarii Domnului la Fata. Intr-o noapte. lasand staret pe unul din ucenici. cuviosul arhimandrit. pleaca la Locurile Sfinte cu ierodiaconul Nectarie Banul ~i se stabilesc pe Muntele Tabor. dar nu reu~e~te s-o termine. numita Roseti. . In anul urmator este racut preot ~i arhimandrit la la~i. a plecat din Manastirea Neamt ~i s-a racut sihastru in padurile din jurul Schitului Nechit. In anul 1831 intemeiaza Manastirea Horaita ~i devine primul ei staret. mitropolitul Grigorie. alaturi de ctitoria sa. pe cand erau cu totii la nunta. b. 1-au crescut in frica de Dumnezeu ~i 1-au dat sa invete carte romaneasca ~i elineasca. Dupa cativa ani. ~i-a schimbat haina cu a unui prieten credincios ~i. In anul 1859 incepe constructia unei mari biserici de piatra pe Tabor. osemintele sale au fost stramutate in partea de miazazi. de curand infiintata. Acolo petrec impreuna 16 ani de zile in desavar~ita sihastrie ~i dorire de Dumnezeu. Nicolae ~i Pelaghia. In anul 1823 pleadi spre Sfantul Munte. Fapte ~i cuvinte de invatatudi 1. a pornit spre Manastirea Neamt. s-a dus la Manastirea Neamt sa se faca monah. pe ascuns. in anul 1829 se intoarce in Moldova ~i ajunge pustnic in Muntele Horaita.398 PATERICUL ROMANESC Cuviosul Irinarh s-a nascut in anul 1771 in ora~ul Foqani. tanarul loan. unde sta numai doi ani din cauza rascoalelor balcanice. La varsta de douazeci de ani. rabdand multe ispite de la oameni ~i de la diavoli. Dupa trei ani de ascultare la Mitropolia Ungrovlahiei.

ajutat de inca 30 de monahi". Mergand pe jos toata noaptea.:ercandu-1 de rabdare ~i smerenie. Abia dupa doi ani de zile.:u-se. Dar acum nu aveti ce s. Aici s-a . intorcan. parintele lrinarh a ajuns tipograf vestit ~i a lucrat patru ani de zile la tiparirea sfintelor carti. le-a spus: .:eas a incredintat mo~tenirea in mainile staretului spre trebuintele manastirii. :ubind toata viata saracia lui Hristos. parintele lrinarh a ie~it din ob~te ~i ~-a retras in Muntii Nechitului. 6. Murind tatal sau. Atunci tanarul acela i-a ~hipuit Muntele Tabor ~i i-a zis: .Am aflat pe fiul vostru loan la Manastirea Neamt. Atunci au trimis oameni sa-l caute pe la toate manastirile. trei ani de zile a fost randuit la cele mai de jos ascuWiri. 5. Apoi. Dar smeritul nevoitor. Spunea ucenicilor sai arhimandritul lrinarh ca. Deci. lar parintii s-au bucurat ca 1-au aflat sanatos ~i . 1-au cautat parintii peste tot. in acela~i .Vrei sate faci monah? . 3. care ii 5ehimbase hainele la plecare. 7. fnvatand me~te~ugul tipografiei. Sa nu te lbati nici la dreapta. . a raspuns loan.:cei paduri. unul din casnicii tatalui sau. spre ziua a adormit putin in marginea ~i i-a zis: . pana ~i la Sffmtul Munte. Aprins de dorul vietii pustnice~ti. Si iata. 1-a imbracat in chipul calugaresc ~i 1-a dat la ripografie. loan a inteles ca trebuie sa se nevoiasca pe Muntele Taborului. nici la stanga. .:a ~i-a ales partea cea buna. 1-a gasit la Manastirea Neamt. 4. caci avea mare ravna pentru impodobirea bisericilor cu carti de slujba ~i de invatatura. Parintele lrinarh tipograful era inca foarte lepadat de cele pamante~ti. Apoi au multumit lui Dumnezeu di a binevoit sa ?rimeasca jertfa din ostenelile lor. Aceasta suma era dreptul sau de mo~tenire trimis de mama sa. nu departe de schitul cu acela~i nume. daca o vrea Dumnezeu. aici sa te sui. ci drept in varful muntelui sa te sui! De~teptandu-se.Vezi muntele acesta? Daca vrei sa te faci monah. un tanar frumos imbracat s-a apropiat de el • Aceasta s-a petrecut in anul 1807.A-i faceti di s-a facut monah. dupa ce a fost primit in ~Unastirea Neamt.C U V I 0 ~I D I N A D 0 U A J U MAT ATE A SEC 0 L U LUI X I X 399 2. dar nu 1-au ~it. ca ajutor primului tipograr. cand s-a intemeiat prima tipografie in Manastirea Neamt. Dupa plecarea sa la manastire. El se indestula numai cu hrana ~i :mbracamintea de la ob~te. .A~a. vazandu-1 staretul ca impline~te cu sarguinta toate poruncile. a venit un om de incredere din panea rudelor cu o cutie pecetluita cu 200 lire de aur.

11. in prirnavara anului 1830. dandu-i binecuvantare sa zideasca biserica. au luat ve~rnintele ~i. o noua biserica ~i chilii pentru calugari. in ca1iva ani. vazand ca rnonahii de aici nu au biserica incapatoare ~i schitul este lovit de vanturi ~i furtuni. iar sarnbata ~i Durninica gustand bucate cu untdelernn. Astfel. A~a a luat fiinta Manastirea Horaita. Cuviosul Irinarh a plecat din padurile Nechitului la Muntele Athos. dintre care 12 erau preoti. In Bucure~ti. 9. Spunea acela~i ucenic ca. a plecat la Ierusalirn. Apoi.400 PATERICUL ROMANESC nevoit singur 12 ani in post ~i rugaciune. Deci. Terrninandu-se biserica cu hrarnul . 10. lasand pe arhimandritul Errnoghen Buhu~ egumen in locul sau. au cantat irnpreuna paraclisul Maicii Domnului. trirnitandu-i ~ase care cu alirnente pentru lucratori. langa Muntele Horaita. irnpotriva vointei sale. gasind bradul. auzind rnitropolitul Veniarnin ca este de nearn mare ~i vazandu-1 cuvios ~i intelept. arhirnandritul Irinarh a fost nurnit staret. rnancand o data pe zi paine ~i apa la apusul soarelui. Dorind sa sporeasca ~i rnai rnult in nevointa pustniceasca. sa ceara binecuvantarea rnitropolitului pentru inceperea lucrului. Apoi. apropiindu-se. pana in anul 1843. insa. s-a reintors in Moldova ~i s-a stabilit la Schitul Horaicioara-Nearnt. din cauza deselor tulburari. drept loc pentru altar. batranul a povatuit bine rnanastirea ~i soborul. Apoi. 4 diaconi.ra au facut foe ~i au rarnas acolo. a zis: . La inceputul Postului Mare s-au coborat arnandoi din rnunte sa caute loc de rnanastire. Spunea ucenicul sau ca doi ani de zile a petrecut Cuviosul Irinarh in post ~i rugaciune sub varful Atonului. pana la 70 de rnonahi. ca un adevarat parinte. 8. Apoi a plecat la Sfftntul Munte. pana a organizat tipografia ~i a invatat pe cativa calugari rne~te~ugul tiparirii cartilor. Sea.Aici va fi altarull Dupa cateva zile a inceput construqia bisericii. 1-a oprit la sine cateva zile ~i 1-a facut. a fost oprit de rnitropolitul Grigorie sa-i interneieze ~i o tipografie pentru nevoile Bisericii. 1-a slobozit cu pace. ca o vapaie de foe. Atunci ~i-a de~teptat ucenicul. Apoi. Si indata a vazut o lumina. 4 cantareti ~i restul ascultatori. deasupra unui brad.Botezul Dornnului" ~i rnai rnulte chilii. Dar. Dar. preot ~i arhirnandrit. 12. cantand paraclisul Maicii Dornnului ~i adaugand ~i alte rugaciuni. a hotarat sa zideasca jos. au insernnat cativa brazi cu chipul crucii. a rners parintele Irinarh la Ia~i irnpreuna cu el. . cu banii adunati de la credincio~i. Si s-au adunat in jurul lui. Si a zabovit trei ani incheiati la Bucure~ti. Cuviosul Irinarh s-a rugat toata noaptea sa-i descopere Durnnezeu unde anurne sa zideasca biserica.

Daca va voi Hristos sa-l pazeasca. tocme~te un om cu doi asini. sa va asculte Dumnezeu cererea! ~i indata se implinea dorinta lor. ucenicul sau. ierodiaconul Nectarie Banul. din Ptolemaida §i din tot tinutul pretuiau foarte mult pe Cuviosul Jrinarh. frica de la oameni ~i de la fiarele salbatice. sete. sa ni-l ia §i sa ne lase goi? . cu sotia. Apoi au inceput sa repare trei chilii vechi. lipsa ~i ar~i!lL Primii ani au locuit in pe~teri. Atunci. El nevada altul in loc. ii binecuvanta §i le zicea: . unde mi-a poruncit Domnul prin ingerul Sau. . iar cei ce nu na§teau copii veneau la sfintia sa cu credinta §i le citea rugaciuni. s-au urcat amandoi pe Tabor. fiilor. au plecat spre Galileea ~i au zabovit cinci ani in Nazaret. foame. Ducem bagajul in mainile talharilor. se racea sanatos. distrusa in secolul XIII. pana au deprins limba araba. au strans apa de ploaie in bazine de piatra ~i au colectat ajutoare de la cre§tini. Apoi a zis batranul catre ucenic: .Fiule. pe ruinele vechii biserici ortodoxe. pentru ca §edea in pustie. Dupa ce s-au inchinat Cuviosul Irinarh ~i ucenicul sau. ca locuitorii din partile Nazaretului. din Cana Galileii. pune bagajul deasupra ~i sa mergem in Muntele Taborului. tacand ucenicul. pe Tabor. Inca ii daduse Dumnezeu dar ca.Fiule. pentru citit §i spovedanie. ca sa §edem acolo in pustie. 15.C U VI0 .Dupa credinta voastra. Spunea ucenicul ca a sihastrit impreuna cu duhovnicescul sau parinte 16 ani de zile in pe~terile ~i padurile de pe varful Muntelui Tabor. Mai spunea ucenicul ca odata a venit la batranul.S I D I N A D 0 U A J U M AT ATE A S E C 0 L U L U I X I X 401 13. i-a binecuvantat ~i i-a slobozit la casa lor. Parintele Nectarie spunea ~i acestea: . cei doi soti au venit la parintele Irinarh cu primul copil in brate ~i 1-au botezat. caci aveau pe staret la mare evlavie. Apoi au adunat piatra de zidarie. Jar in vara anului 1859 au inceput construqia unei noi biserici in cinstea Schimbarii Domnului la Fata. daca citea la vreun bolnav. Atunci s-a rugat cuviosul pentru ei. 17. nu aveau copii. care. un me§ter zidar din 'Nazaret. au pregatit var. acest bagaj eu l-am daruit Muntelui Tabor. fiind acoperiti cu darul lui Dumnezeu ~i izbaviti de talharii vazuti ~i de cei nevazuti. Jar de-l va lasa in mainile talharilor. il va pazi . anume Iosif. dupa opt ani de casnicie. Muntele Tabor este plin de talhari §i fiare salbatice. rabdand multe ispite. Dupa aproape un an de zile. Toti alergau la el pentru sfat. Spunea iara§i ierodiaconul Nectarie. 14. la Mormantul Domnului.Parinte. Era prima biserica romaneasca la Locurile Sfinte. ruinate. caci este bogat. 16. a zis ucenicul.

De unde e~ti. a intrat in chilia Cuviosului Irinarh. preot cre§tin fiind eu? Du-te la popa vostru §i la doctori. ca li-ai cunoscut gre§eala §i te-ai podiit. milostivindu-se spre el. cu darul lui Dumnezeu. ~i cite~te copilului meu. dl. iata.Nu rna due la nimeni altul. §i pe cine cauti? .De ce vii la mine. 1-a luat de mana §i i-a zis: . ie§ind afara. cum a ajuns acasa. Eu am venit la Dumnezeu ~i la sfintia ta ~! cred ca. a zis: . Eu sunt barbatul femeii direia i-ai racut copilul sanatos. de vei citi fiului meu. Dumnezeu n-a voit sa-Ji fac tie rau celui ce mi-ai facut bine §i. parinte.De ce Hisari femeile voastre de se due la ghiaurul acela din munte sa citeasca copiilor vo§tri? Atunci. omule. i-c. mai mulli sateni ·au urcat pe Tabor dupa lemne. copilul s-a racut sanatos. Atunci cuviosul.Maine dimineara rna due sa-11mpU§C. i-a zis el.Fa mila cu mine. maniindu-se. de la marginea muntelui. §i mergi cu pace. Dar m-au ocarar mai-marii satului §i eu am venit sa te ucid. o femeie mahomedana din satul Daburia.Crede in Dumnezeu. 18. Atunci cu voia lui Dumnezeu a orbit arabul §i. i-a furat un mic vas cu . Iar parintele. Deci. i-a citit cateva rugaciuni. intrand in chilia cuviosului cand el nu era acolo.IarHi-ma. parinte. ca. plangand: . lJi multumesc. apoi a stropit copilul. apropiindu-se de batranul. Iar unul din ei. femeia a spus minunea aceasta in tot satul. omul. a binecuvfmtat §i a sfintit apa. femeie. Din clipa aceea arabul a vazut §i a coborat sanatos la casa lui. mergi in pace. vei vedea. de acum. insa. 1-a insemnat cu semnul Sfintei Cruci §i a zis: . Spunea iara~i ucenicul ca. am orbit ~i nu vact pe unde sa merg. Dumnezeu sa te ierte. Intr-adevar. 19. ca fiul tau se face sanatos. urcand pe Tabor. omule al lui Dumnezeu. .402 PATERICUL ROMANESC intr-o zi. a urcat cu copilul in bra1e pe Tabor ~i. De bucurie. AWi data. se va face sanatos. vazand credinta ei. Intalnindu-1.utand sa-l ucida. ca ii-am gre§it.Vino sa-Ji arat eu cararea ca. Dar batranul se ruga in padure. nu gasea cararea sa coboare. ca este bolnav de moarte! . spus. parintele 1-a intrebat: . s-a mfmiat §i a zis barbatului acelei femei: . auzind hogea din sat de vindecarea copilului. rn-a pedepsit.

l-au aruncat afara din sat §i nimeni nu mai indraznea sa-l ridice de jos. ca eu am facut pace cu el.Ce sa ascuWim noi pe ghiaur!. Dar pe batran 1-a durut inima trei zile de suflarea cea veninata . cu privegheri ~i cu lacrimi ditre Dumnezeu ~i catre Preacurata Lui Maica. ~i sa ~ti!i ca nu va veJi bucura de copacul aces tal Deci. Atunci fiara a inceput a sufla si a fluiera amenintator. parinte. sa nu-i faceJi nici un rau. . 22. i-au zis: . au zis ei . dar nu faceti bine. ca ma fac mincinos ~i calcator de pace. taci. ca este lfmga biserica noastra. Mai spunea parintele Nectarie ca intr-o vreme se ascunsese un balaur infrico~at in pe~terile de pe Muntele Tabor. taind copacul.Batra. 20. ascultand sfatul cuviosului. maniindu-se.Toata padurea este a voastra. . se nevoia mult cu post §i cu rugaciuni. Iar Dumnezeu i-a ascultat cererea ~i . vlblnd lfmga chilia Cuviosului Irinarh un copac drept ~i frumos. lasa-ne sa taiem copacul acesta. ca ne este de trebuinta . Eu m-am ragaduit sa nu-i fac nici un rau. intra. Apoi.Taci. s-a spart vasul rara veste ~i s-a varsat tot untdelemnul . Deci. fiilor. ca sa nu ma mfmdresc eli ~ed pe Tabor. Atunci au scos copacul acela. cerandu-i darul rugaciunii minJii.Taiati-1. Pe cand statea Ia singuratate in padurile Nechitului. a raspuns parintele. unde ai vazut balaurul. a dispuns cuviosul . precum nici el nu mi-a racut mie. grqesc inaintea lui Dumnezeu. nici altuia vreun rau. crestinii din Nazaret au venit la batranul pe Tabor si i-au zis: . can-am venit sa-Ji fac vreun rau. si 1-a trimis la mine sa-mi dea o spaima buna . Marturisea ucenicul ~i acest lucru de taina.C U V I 0 ~ I D I N A D 0 U A J U M AT A T E A S E C 0 L U L U I X I X 403 untdelemn ~i 1-a dus in casa lui. In alta zi au venit pe munte niste tarani arabi din satul Nain sa taie lemne. Ci lasati-1 .Spune-ne. ca ~ i el este zidirea lui Dumnezeu. ca am venit sa-limpu§ca. sa ucida pe careva dintre voi §i sa ma fac eu vinovat de aceasta . Auzind de balaur. ~i s-a potolit fiara. Apoi 1-au pus pod la casa. dar indata s-a risipit podul ~i pe toti i-a ranit. ~i cereau copacul. nu cumva. Dadi va voi da voie sa-l ucideti. au cazut cu el ~i pu!in de n-au murit. 21.m. pe cfmd il coborau de pe munte. Dar indata ce 1-a turnat in vasul sau. iar acesta mi-l lasaJi mie ca sa ~ed la umbra.Ba nu. Iar batrfmul i-a zis: .nule.nd Cuviosul Irinarh in pestera. Din intamplare. dobandise darul preasfintei rugaciuni a lui Iisus . . arhimandritul Irinarh. cum ca stare}ul sau. Atunci parintele le-a zis: . Atunci s-au linistit oamenii ~i. s-au intors la Nazaret. a dat peste el. nu te mania.

di sfintia ta ai rugaciunea mintii. 24. iar daca simtea ca rna uit Ia el.Cinstite parinte. ~i m-am marturisit. 340. Insa din cuvfmtul lui §i din vederea mea am cunoscut ca el avea rugaciunea ~i o Iuera. iar mai pe urma ar dori-o §i ar cere-o de Ia Dumnezeu. numai sa voiasca sa o ceariL 25. Cuviosul Iosif Pustnicul de Ia Manastirea Varatec. pacatosul! lar eu m-am inspaimantat ~i m-am temut ca nu cumva sa fie in§elaciune draceasca.Cinstite parinte. ~ezand eu intr-o noapte Ia rugaciune. sihastrul de Ia Dalhauti. 23. inca pe cilnd se nevoia in pustiul Nechit. m-am lasat de rugaciune. indraznind. vazand ca nu pot. Iar Cuviosul Irinarh i-a zis: . vezi mai sus p. Caci pe cand ~edeam in pustie. A intrebat ucenicul mai tilrziu pe Cuviosul Iriuarh: . s-a apropiat de duhovnicescul sau parinte ~i. rna rugam lui Dumnezeu ~i Preacuratei Maicii Lui ca sa-mi daruiasca §i mie ace! sfant dar. Cuviosul parinte Irinarh Roseti primise de Ia Dumnezeu §i darul inaintevederii. ca sa ramim eu Ia indoiala ~i sa nu mai spun §i Ia alti oameni.II vedeam de multe ori cu ochii plini de lacrimi. Spunea ucenicul §i aceste cuvinte despre lucrarea parintelui Irinarh: . Intorcandu-ma la chilia mea. Iisuse Hristoase. ~tia taina. de naprasna s-a luminal chilia unde §edeam ~i rn-a impresurat imprejur cu 0 vapaie de foe. 1-a intrebat: . Alteori 11 vedeam mi~cfmdu-§i buzele. Atunci. Ia miezul noptii. acei 12 ani. ca fugea de slava oamenilor. care avea rugaciunea mintii §i a racut ~i cateva minuni. 5 Cuviosul Iosif PustnicuL duhovnicul Manastirii Varatec (t 1828). mi-a spus biitranul Gherasim.Fiule. miluie~te-ma pe mine. dar nu rna ardea. A doua zi m-am dus la duhovnicul meu. Spunea iara§i parintele Nectarie ca. m-am ispitit ca sa urmez dupa porunca duhovnicului. ~i am inceput in inima mea a striga tare: Doamne. indata inceta din buze.Ba i-o da iara§i. Fiul lui Dumnezeu. a raspuns biitrilnul.404 PATERICUL ROMANESC i-a daruit rugacmnea care se Iuera in inima lui neincetat. dar se stapimea ca sa nu curga din ochi §i sa nu-l in!eleaga oamenii. pe cimd sihastreau amandoi pe Muntele Tabor. dar nu am putut. daca dobilnde~te cineva rugaciunea mintii §i apoi o lasa. ca sa nu cada in mandrie. dar am Jasat-o. nu i-o da iara§i? . parintele losif'. ~ezand in scaun. Numai duhovnicul lui. cu adevarat am avut-o putina vreme. . sa dorm numai un ceas in 24 de ceasuri. Parintele insa se pazea foarte mull sa nu ~tie nimeni. ci. din Muntii Neamtului. Iar el mi-a dat canon sa nu dorm culcat pe pat. Dar mi-a spus mie a§a acoperit. 26.

2..Fiu1e. A mai prezis pentru un monah critean. Incepand construqia bisericii pe Muntele Tabor. Pe cand Cuviosu1 Irinarh era bo1nav. s-. .Cinstite parinte. .Socotesc sa rna due la Sfantul Munte sau in patria noastra.Fiule. ci sa ne lase in pace sa lucram in via Lui. In toamna anu1ui 1859 :and zidaria era pe la jumatate. care. minunile le-a facut Dumnezeu nu pentru mine.. . ca lnsu§i Hristos 1-. ca se va fac' . ierodiaconul Nectarie Banu1.ermina biserica inceputa de el. ca a§a a binevoit ca prin noi. iar cu doi ani lnainte de a se savar§i a prevestit ca ucenicul sau v :. 28.:. Astfel. simtindu-§i sfar~itul apropiat ~tepta cu bucurie slobozirea din legaturi1e trupului.Dar ce socote§ti sa faci? i-a zis batranul.u.--:narh Roseti n-a avut bucuria s-o vada terminata.sfintit.::.catos. vazand minuni1e pe care le facea Dumnezeu pri1 ~ :mJia ta....::ril. iar arabii se infrico§au § 5e temeau sa-ti faca dl. cava fi tacut arhimandrit §i stare} in locul sa1 -i ca ii va scrie viata. batranul. =plinit. Toate aceste prevestiri ale Cuviosului Irinarh s-au implinit intocmai 1.. ce sa fac eu? Nu vo ?'Jtea §edea singur fara de sfintia ta in pustia aceasta. de asemenea. eu nu am darul sfintiei tale. ca il vor scoate calugarii din scaun ~i s-a implinit intocmai. . ca te iubeau §i te respectau cre§tinii. strainii §i saracii.:. . dupa cum s-a implinit.man de la Constantinopol.-'?a marturia ucenicu1ui sau.::. Dumnezeu. arl'itandu-§i din parte puterea §i lumina dumnezeirii Sale. la manastire .~i aratt :.:ereu in Nazaret §i s-a imp1init. pana va obtin' . p1angand: .=nte cu trei ani ca mitropolitul Veniamin va 1asa scaunu1 ~i se va lini~ti la ~ . Sfintia ta ai avut dar dt . el a prezis rna :.:. Cu patru ani inainte a vazut biserica romaneasca de pe Tabo :.::. -Temea lor. s-au ispravit banii aduna}i §i piatra pentru zid -:-ot atunci a venit ordin de 1a autorita}i sa opreasca lucrarea. sa. El a spus cu trei ani mai inainte §i pentn 'Jurarea ce s-a facut in Mun}ii Liban §i in Damasc. s-a apropiat ucenicul de el ~i 1-.Cinstite parinte. 27.. ca eu sunt on :. E1 a prezis pentru patriarhu1 Terusalimului . . ca sa astupe guri1e paganilor §i sa. Sa m :ocotqti ca am venit noi de voia noastra aici. ci pentru acest loc sfant a1 Sau.::astire. sa zideasca sfanta Sa biserica §i manastire pe Tabo ~: sa le aduca la starea lor cea dintai. eu te sratuiesc sa nu la§i acest Sfant Munte.::mnezeiasca Sa putere.erminata.:. 2Jebat. daca te vei duce din viata aceasta. anume Nifon. . Ci El ne-a trimis §i pe mine § ::e tine. arhimandritu :. 'Tico§eze sa nu ne supere..

Iar tand sa-l ingroape. indata ce a raposat staretul. staret ~i parinte. ~i atragea nu putini iubitori de lini§te din to ate paytile tarii. cinci ani de ucenicie. 1860) Acest parinte era de loc din Transilvania.c:: ravna schimonahului Valerian pentru casa Domnului. a primit schima monahala in 1810.. 30.::: seculare din preajma schitului.406 PATERICUL ROMANESC Dupa aceste scurte cuvinte. In acea vreme.c. Timp de aproape douazeci de ani. a biseric~ ~i a vietit duhovnice~ti din Sihastria. Apoi. fii i sai duhovnice~ti de prin sate. 29. Mai traind putine ceasuri. Dorind sa slujeasca lui Hristos. a venit mitropolitul Nazaretului cu preoti ~i mult popor din Galileea. cand Schitul Sihastria a fost ars ~i pustiit de turci in lupte!e cu eteri§tii greci. Preacuvioase Parinte Irinarh. Dup2. la 26 decembrie. revenind in schit. 1859. care slujeau lui Hristos ziua ~ noaptea. . arhimandritul Silvestru. Apoi a fost ingropat in biserica ctitorita de el. s-a auzit vestea aceasta peste tot. Mitropolitul Veniamin Costachi. vaz3. Atunci credincio~ii din Nazaret ~i Cana Galileii. bucati mici din rasa bunului lor sfetnic. ieroschimonahul Valerian a pova:t:uit <='multa in:t:elepciune pe fiii sai duhovnice§ti. In acea vreme traiau in partea locului zeci de pustnici ale~i. 1-a hirotonit diacon f: preot §i 1-a numit egumen al Schitului Sihastria. s-a stabilit Ia Schitul Sihastria in anul 1805. Spunea ierodiaconul Nectarie ca. a ajutat la innoirea chiliilor.N eamt (1790 . trecand Carpa}ii. viaJa duhovniceasca din Schiturile Pocrov. parinteie Valerian s~a racut sihastru in padurile di:: imprejurimi. Aceasta este via:t:a ~i acestea sunt cateva din faptele Cuviosului Arhimandrit Irinarh Roseti din Muntele Tabor. alergau pe Muntele Tabor sa s~irute moa§tele Cuviosului Irinarh §i sa ia ultima binecuvfmtare . fiind calugarit de insu~i staretul Manastirii Neamt. barbati ~i femei. roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! IEROSCHIMONAHUL VALERIAN Manastirea Sihastria. Spunea iara~i ca la prohodirea arhimandritului Irinarh.. din evlavie. Sihastria §i Sihla era renumita ii: Moldova. In anul 1821. a plecat din casa parinteasca la varsta de cincisprezece ani. ~i-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu. Apoi. limba Cuviosului Irinarh a incetat sa mai graiasca. Inca purta grija §i de ceilal:t:i siha~tri care se nevoiau in paduP. unii rupeau. dandu-le hrana ~i Insu~i Trupul ~i Sange:= Domnului .

Galati. s-au stabilit aici. Taita. p.gara~ului. cu post ~i rugaciune ziua §i noaptea. 1914.VI. In anul 1842 a construit o ci~mea cu apa de baut ~i a racut ~i alte imbunata}iri. Invrednicindu-se de darul preo}iei. in anul 1826 ieromonahul Visarion s-a dus la Muntele Athos. Cuviosul Visarion a fost indemnat de Dumnezeu sa se intoarca in tara cu ucenicii sai. Cuviosul Valerian ieroschimonahul a adormit cu pace §i a fost inmormantat langa biserica. Arhim. de altfel. 253. Ajungand in varsta de aproape 70 ani. marturii istorice. auzind de locurile pustnice~ti din nordul Dobrogei ~i de sala§ele siha§trilor de la Niculitel. p. monahul Visarion a avut ascultarea de tipograf. Astfel. Deci. Gherontie ~i Isaia. inainte de secolele IX-XII. In anul 1796 a intrat in ob§tea Manastirii Neamt. cea mai veche vatra isihasta din tara no astra. iar alat\}ri. sporind mult in lucrarea faptelor bune §i rabdand nu putine ispite de la diavoli. iar in comuna Niculitel a existat unul din cele mai vechi centre manastire§ti din Tarile Romane . Miinlistirile dobrogene. Celicul Mic §i de sub dealul Coco§ului. Celicul Mare. impreuna cu ucenicii sai. Aici au fost martiriza}i pentru Hristos numero~i cre~tini daco-romani in secolele III ~i IV. Apoi. schitul a trait o epoca de mare inflorire duhovniceasca. Bucure~ti. Sub conducerea sa. Emigrari romiine$ti din Transilvania fn secolele XII-XX. 6 De la Dunare la mare. 1977. unde se formeaza duhovnice~te ~i este tuns in monahism. Aici au fost vestitele cetati cre§tine Dinoge}ia. un corp de chilii.CUVIO~I DIN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI XIX 407 Pe langa via}a duhovniceasdi. 175. dorind sa intemeieze in Athos un schit pentru monahii romani ~i neavand posibilita}i. Aici s-au nevoit 7 ani de zile in via}a sihastreasdi. scotand cu migala numeroase carti de cult §i de inva}atura cre~tineasca de sub teascurile marii lavre. ieroschimonahul Valerian a fost unul din cei mai ale~i egumeni ai Schitului Sihastria din cursul secolului XIX . Timp de aproape 20 de ani. In anul 1837 a construit un paradis din lemn cu hramul Sfin}ii Parin}i Ioachim ~i Ana.255 . Roman Sorescu. In aceasta parte a Dobrogei a existat. egumenul Valerian se ingrijea ~i de buna chivernisire a schitului. Stefan Mete~. ARHIMANDRITUL VIS ARION F AGARA~ANUL Ctitorul Manastirii Coco~ (1779-1862) 6 Arhimandritul Visarion era originar din Tara Hl. datand din secolele IV. 184-202. Noviodunum (Isaccea) §i cetatea Vicina.

Cuviosul Visarion s-a stabilit cu ucenicii Sal tocmai in aceste locuri. lasand in urma sa un sobor numeros de clilugari §i sute de fii duhovnice§ti. Vazand viata lui. Cuviosul Visarion arhimandritul s-a mutat la cere§tile Hica§uri. era pentru romanii dobrogeni un adevarat liman duhovnicesc. Agapia se va scufunda ~i Varatecul va arde".408 PATERICUL ROMANESC Calauzit de mana lui Dumnezeu. in lipsa. Se imbraca diu. din Moldova ~i din Transilvania . adunfmd in jurul sau numero~i calugari din partea locului. . Tori fl socoteau parintele lor duhovnicesc. staretul manastirii i-a randuit sa locuiasca intr-o chilie parasita din marginea padurii. a inceput a se preface ca este nebun. El venea din marea lavra a Neamtului . vorbea rara randuiala. sratuind §i povaruind pe calea mantuirii numero~i calugari. PUST NI CUL GHERASIM CEL NEBUN PENTRU HRISTOS 7 Manastirea Neamt (secol ul XIX) Acest cuvios parinte a trait in ob§tea Manastirii Neamt in a doua jumatate a secolului trecut. aproape de comuna Niculitel. Acolo a petrecut monahul Gherasim singur. caci vestea marelui starer atragea pelerini din toate partile.Intrarea in Biserica a Maicii Domnului". Dupa ce s-a ostenit multi ani in ascultarile cele mai de jos ale manastirii. Insa§i Manastirea CoCO§. in anul 1833. umbla rara indiltaminte. in smerenie §i in 7 Via(a pustnicu!ui Gherasim a fost istorisita de Arhimandritul Cleopa Ilie. pentru a reinnoi via}a manastireasdi ramasa in paragina din cauza ocupatiei straine. a zis unui parinte aceasta proorocie: Jn vremea de apoi Manastirea Neam1 se va pustii. invatfmd. ieromonahul Visarion a intemeiat Manastirea Coco~. El a fost egumen §i parinte duhovnicesc al acestui sfant laca§ timp de 30 de ani. cu randuiala de viata atonita. mai mult de 20 de ani. Si toate acestea le racea pentru a-§i ascunde petrecerea sa cea de taina . caci avea mulHi putere in cuvant §i ducea o viata aleasa. care a fost sute de ani cea mai inaltli ~coala romaneasca de formare ~i traire duhovniceasca. Credincio§ii din partea locului il socoteau sfant inca din via}a. mai sus de Schitul Vovidenia. caci vindeca pe cei bolnavi cu rugaciunea §i dobandea multe suflete pentru Imparatia lui Dumnezeu. cu hramul . inainte de sfar§itul sau. pana §i din Ardeal. pentru dragostea lui Hristos. siha§tri. Dupa o nevointa ca aceasta. in vara anului 1862. il pre}uiau §i urmau sfatul lui. preo}i de mir §i credincio§i din satele dobrogene.

Toata saptamfma o petrecea parintele Pahomie in post. in a doua jumatate a secolului XIX. caci se invrednicise sa primeasca de Ia Dumnezeu darul in!elepciunii §i a! izgonirii duhurilor necurate din oameni. In zorii zilei se intorcea Ia chilie ~i dormea pu!in. intrand pe fereastra inauntru. cautand sa-l ridice de jos.rtie erau scrise cu creionul aceste cuvinte: . caci u~a era incuiata. Intr-o zi a observat egumenul ca parintele Gherasim de Ia Vovidenia n-a venit sa-~i ia de mancare. dupa obiceiul locului. CUVIOSUL PAHOMIE PUSTNICUL Schitul Pocrov-Neamt (secolul XIX) ISTORIE FOARTE DE FOLOS Cuviosul Pahomie ieroschimonahul a fost un sihastru renumit. parin{ilor ~i fra!ilor. La fel. Dupa ce mai intai se ostene~te in Manastirea Neaml §i se invrednice~te de darul preoriei.Slava Tie. a fost ingropat cu cinste in cimitirul mfmastirii. pentru a fi deraimat de oameni ~i a slavi mai mult pe Dumnezeu. Ziua citea Ia Psaltire in chilie. Apoi. apoi iar i~i continua nevoinla sa. Mancarea o primea de Ia ob~te. stare{ul manastirii a zis: . Pe ha. i~i lua hrana pe o zi ~i se intorcea. Zilnic venea cu o cofa de lemn Ia trapeza. adormit in mijlocul chiliei. in rugaciune ~i lini~te. care se preracea ca este nebun. pe mine pacatosul pentru toate smintelile pe care vi le-arn facut ~i nu incetali a va ruga pentru mine ca n-am putut ~i lui Hristos sa plac. . apoi se retrage in Muntele Chiriacu din apropiere. Deci. iar Duminica venea in Schitul Pocrov pentru Sfanta Liturghie. nici in ziua urmatoare. au gasit pe pustnicul Gherasim. ~i pe oameni sa nu-i smintesc. iar noaptea se ducea in pacture ~i acolo se ruga cu lacrimi ~i rugaciuni fierbinli catre Dumnezeu. Calugiirii il ciiutau pentru spovedanie.CUVIO~I DIN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI XIX 409 ascunsa nevoinla duhovniceasca. Gherasim pacatosul". Doamne.Ierta{i-ma. unde sihastre§te pima Ia sfar~itul vielii. care s-a nevoit in pacturile Pocrovului. fiind petrecut de tot soborul. au observat ca avea o hartie in mana sa. Atunci s-au dus doi calugari Ia el ~i. ~i era vestit cuviosul prin sate ~i manastiri pentru nevoinla lui duhovniceasca. iar mirenii pentru vindecarea bolilor. Auzind toate acestea. ca ne-ai descoperit taina vielii parintelui Gherasim!" Atunci au inreles cu tolii ca pustnicul Gherasim s-a preracut bolnav de minte.

ca nu sunt eu de vina! Varvara ~i Casandra m-au trimis aici! Deci. iar femeia §i copiii plangeau. egumenul a inchis pe bolnav intr-o chilie. iqi ~i te indeparteaza de la robul lui Dumnezeu acesta! Iar duhul eel rau raspunse prin gura bolnavului: .Du-te inapoi la acelea care te-au trimis! Din clipa aceea. duhul rau a intrat in cele doua vrajitoare din Pipirig §i atat le-a alungat prin paduri. Dupa mai multe zile. infrico~at . silit de rugaciunile lui. Bolnavul racnea. a zis: .Nu rna frige . s-a imparta§it. diavol necurat. Atunci oamenii din sat au pus bolnavul in diruta ~i au zis: . ~i era mare durere in casa aceea. a zis: .Sa-l ducem la pustnicul Pahomie de la Pocrov §i se va vindeca! La schit. caine. cu lacrimi in ochi. venind batranul in schit. iar el ii citea in fiecare miez de noapte. a zis: . Dar in ceasul cand bolnavul s-a vindecat. caine.Nu rna frige. a cazut in genunchi ~i. rugandu-se. Deci. In prima noapte. Apoi a chemat pe Cuviosul Pahomie din padure sa-i citeasca molitfele Sfantului Vasile eel Mare. de la robul lui Dumnezeu acesta! Iar duhul rau a strigat cu glas tare: . intelegfmd batranul ca femeile acelea erau vrajitoare. i s-a racut Sfantul Maslu. caine.410 PATERICUL ROMANESC Spre sfar§itul secolului trecut s-a petrecut la Schitul Pocrov un lucru ca acesta: Un om ca de 40 de ani din satul Pipirig s-a imbolnavit cumplit de duh necurat. pana cand le-a omorat. rugaciuni de izgonire a duhurilor necurate. iara~i s-a rugat cuviosul. ca numai unul mai este ca tine! Apoi s-a inters batranul la pustie §i in noaptea urmatoare iara§i a coborat la bolnav ~i.Nu rna frige. pleaca. iar bolnavul a cazut jos ca un mort! Apoi §i-a venit in simJire. di numai unul mai este ca tine! in a treia noapte. apropiindu-se Cuviosul Pahomie de eel bolnav. fugi. lovea ~i fugea ca un ie§it din minti. s-a savar§it cu pace ~i a fost ingropat langa biserica Schitului Pocrov. s-a spovedit.Te leg pe tine. Petrecand Cuviosul Pahomie in Muntele Chiriacu pana la adfmci batrfmeti §i bineplacand lui Dumnezeu. a raspuns: . a hotarat sa posteasdi trei zile toti pentru bolnav. cu Dumnezeu Savaot §i cu toata oastea ingerilor Lui. s-a intarit cu putina mancare §i s-a intors sanatos acasa. iar diavolul. duh necurat. ne§tiind ce sa faca. departeaza-te. satenii le-au gasit moarte in Muntele Halauca §i le-au ingropat acolo. duhul eel rau a fugit . rugandu-se .Teme-te.

R.si Ciildiirusani. Pentru sfinlenia vielii lui ~i huna chivernisire a mi'mastirii. a fost hirotonit ieromonah. Nu avea atunci deci\t 31 de ani. 1893. Parinlii sai se numeau Antonie ~i Floarea ~i erau foarte evlavio~i.O. Bucure~ti. s-a calugarit cu numele de Acachie. De asemenea. cu numele de schimonahia Filoteia. 1815. apoi. Cuviosul Calinic este ales starel in Manastirea Cernica. iar Ia 20 septembrie. 1818. Baldovin. iar in anul 1817 a calatorit Ia Sfilntul Munte.D. A. Monahul Casian Cernicanul. La 14 septembrie. 1870. 1995. a fost tuns in schima monahala cu numele de Calinic. in . ieroschimonahul Pimen. 1820. eel mai mic dintre copii. in aproape de biserica Sfantul Visarion. Viata Sfi'mtul Ierarh Calinic de Ia Cernica s-a nascut Ia 7 octombrie. 1813. Idem. Ia ~colile care func(ionau in acea vreme pe lang a biserici. 1867.nd carte in Bucure~ti. ed.B. inval3.". se muta la cere§tile laca§uri. 1870. Nectarie. a fost hirotonit ierodiacon. ~i mama Sfantului Calinic. 12/1898. impreuna cu duhovnicul san.. arhimandritul Timotei. Cel mai mare dintre copiii lor a fost in tinere1e preot de mir. intrand in viala monahala. La 3 decembrie. La 12 noiembrie. Bucuresti. este ales episcop pentru Eparhia RamniculuiNoului Severin. Viafa Ji nevoinfele D. Viata $ijaptele Sjfmtului Ierarh Calinic. 1850. Istoria Mdniistirii Cemica. La 24 mai. Buc. Calinic. fericita Floarea. la 9 aprilie. La 13 februarie. 1808. primind marele ~i ingerescul chip. Isroriile Sfintelor Monastiri Cernica . a fost hirotesit duhovnic de insu~i mitropolitul Tlirii Romane~ti. formand o aleasa ob~te monahala. 1868. In vara anului 1812 a calatorit in Moldova dupa ajutoare. sub ascultarea cuviosului starel. Arhim. Tot atunci prime~te ~i ascultarea de eclesiarh a! Manastirii Cernica. Din Sfantul Botez a primit numele de Constantin. nr. se retrage din scaun la manastirea de metanie. a primit de mic o educa1ie religioasa aleasa. 1787. Tanarul Constantin. In anul 1807 a intrat in nevoinla calugareasca Ia Manastirea Cernica.C U V 10 ~ I D I N A D 0 U A J U M AT ATE A S E C 0 L U L U I X I X 411 SF ANTUL IERARH CALINIC DE LA CERNICA (1787-1868) 8 a. 1808. dupa ce ~i-a crescut copiii. este hirotesit arhimandrit ~i conduce Mi'mastirea Cernica timp de 32 de ani. s-a retras in Miinastirea Pasarea. aIl-a 8 . iar la 11 aprilie. La 14 decemhrie. pe care o pastore~te timp de 17 ani.

3. ca in toata saptamfma sa nu manimce bucate fierte Ia foe. iar ziua Iuera impreuna cu parinrii Ia ascullarile cele mai grele ale manastirii.412 PATERJCUL ROMANESC J Canonizarea Sfantului Ierarh Calinic de Ia Cernica s-a racut Ia 21 octombrie. Ca era plin de dumnezeiasca dragoste catre toJi. cu atilt mai mull se smerea ciitre tori. El \nsii se lepada de un dar mare ca acesta. sa vii fie vouii sluga (Matei 20. b. a primit Taina Sfintei Preo!ii. Sfilntul Calinic era atilt de smerit. Marturisesc parintii care 1-au cunoscut pe Sfantul Calinic cii fata ii era mereu palidii de multa postire §i ochii adiincili in orbite din pricina multei privegheri §i a atator lacrimi. De vedea pe cineva scarbit. 1 Pentru aceasta to!i il iubeau ca pe un adeviirat lata §i parinte duhovnicesc. iar pe siiraci mereu ii miluia. pe cei bolnavi ii cerceta §i dupa ale sale puteri ii mimgaia. impreuna cu el se intrista. siiviir§ind cele sfinte in toata via!a sa cu lacrimi §i cu multii evlavie. inca pe cfmd era calugar tanar in Manastirea Cernica. aproape toJi parinJii §i frarii din ob§te se miirturiseau !a sfinria sa. iar praznuirea lui se face Ia 11 aprilie. in anul 1813. murind de boala ciumei mulri preori calugiiri din Miinastirea Cernica. 2. Dupa primirea darului preoriei. 4. Dupa plecarea Ia Sfilntul Munte a duhovnicescului sau parinte. stare!ul Timotei staruia mereu sa faca preot pe smeritul ierodiacon Calinic. Fapte ~i cuvinte de inviitiiturii 1. pe cat se inalra cu cinstea §i cu darul de ciitre tori. 5. ciici dobilndise de Ia Dumnezeu darul lacrimilor la sfanta rugiiciune. Dormea numai trei ceasuri pe noapte.Daca vrei sa te iubeasca toJi. 7. Sfiintul Calinic a inceput §i mai mull a se nevoi §i a sluji cu osardie tuturor. cii. far a numai paine cu apii dupa apusul soarelui. ci pe un scaunel intr-un col} a! chiliei. Ajungand Cuviosul Calinic duhovnic a! Maniistirii Cernica. pentru cii toli se . dupii cuvimtul ce zice: . Care zice: Care dintre voi va vrea sa fie mai mare. insa nu intins pe pat. socotindu-se pe sine cu totul nevrednic. postea foarte mult. ieroschimonahul Pimen. Fiind insii foarte asculliitor §i liisfmdu-se in voia lui Dumnezeu. iube§te §i tu pe tori". 26). Cuviosul Calinic. i§i implinea regulat canonul §i pravila cu multa osardie §i se lupta impotriva somnului. iar sambata §i Duminica sa mearga Ia trapeza \mpreuna cu parinrii §i sa se mimgaie cu \nfriinare. Cuviosul Calinic §i-a pus aceasta aspra randuiala. 1955. dupii miirturia biitrfmului Hariton. 6. dupii cuvantul Domnului.

lar Cuviosul Calinic a postit desavar§it pana in joia Canonului Mare9 . Din ceasul acela. primise darul nefncetatei rugaciuni a lui Iisus. 9 Adica pana In joia din saptamana a cincea a Postului Mare. Calugarul :1-a putut sa posteasca deloc. . 9. s-a imbolnavit de o cumpliHi ameteala de cap §i slabire a firii. insa . din postirea cea de 40 de zile. crezand ca nu va mai scapa cu viara.C U VI 0 ~I DIN A D 0 U A 1 U MAT ATE A SEC 0 LULU I X I X 41. satana le-a tacut Ia to!i o grea ispita. fn primavara anufui HH7. inca din anii tinerejii. Dorotei. Dar. cu darul lui Dumnezeu. fara sa mai aiba nimic de :nancare la chilie sau sa guste ceva fara binecuvantare. asemenea Mantuitorului §i sfintilor de demult. Cuviosuf Cafinic fmpreuna cu fgnatie duhovnicul ~i cu un alt calugar s-au sratuit sa posteasca desavar§it tot Postul ~are. voind sa implineasca cele 40 de zile de post. se odihnea §i cand era 1< :-ugaciune. au inceput aceasta aspra §i mai presus de putere nevointa. prin care se racuse casa a Duhului Stant §i vas al alegerii. Cu toate acestea. din !ipsa dreptei socoteli . Adica sa se imparta§easca zilnic din masa cea de ob§te la trapez~. Pentru aceasta. ori de cate ori era ocarat de cineva. 10.Jrecum §i pravila cea randuita fiecarui calugar la chilie. tara numai un ulcior cu apa. ca veneau la spovedanie nu numai monahii. Dar. spre bucuria staretului §i a tot soborul. pe care a sim!it-o pana la ob§tescul sau sfar§it. 8. luand binecuvantare de la staretul manastirii. cand. Spuneau parintii ca in chilia sa. cand a mancat o jumatate de prescura. facand ascultare . apoi. incat nic ucenicii lui nu-l auzeau ce face. Deci. slabind foarte tare. . s-a imbolnavit §i cu greu s-a vindecat. parintele Dorotei i-a randuit sa tina toata viata calea cea imparateasca. :ucereau de nevointa lui §i i§i raceau adapostire §i mangaiere supararilor lor =:ra atat de iscusit duhovnic. Cuviosul Calinic §i-a venit din nou in simtire. Dupa marturia mai multor duhovnici din vremea sa. iar pe eel care 11 nedrepHiJea indata il rniluia §i il ajuta cu tot ce putea Insa la dansul in chilie altceva nu se gasea. graia d1 ?ine. Deci. cuviosul a ramas cu o permanenta durere de cap . IZ. starerul Dorotei era foarte mahnit. 11. pana la Sfintele Pa§ti . incat n-a mai §tiut nirnic de sine pana in Duminica Tomei. adica. Ieroschimonahul Ignatie a postit cateva saptamani. parintele Calinic manca zilnic cu fratii la masa. Aceia§i duhovnici ai Manastirii Cernica adevereau ca Sfantul Calinic. Fericitul parinte Calinic. ci § :7\ulta lume din afara §i chiar mitropolitul. Cuviosul Calinic :avar§ea in timp de 24 de ore doua mii de inchinaciuni §i 300 de metanii mari . cuviosul era atat de Iini§tit.

iar pe cei razvratiti ~i neascultatori ii scotea afara din ob§te. dupa porunca apostolului . cuviosul se silea. Uneori zicea catre ucenici: . timp de 40 de zile. atat calugarii ~i mirenii. ca sa nu vaHime ~i pe altii. iar nu un om pamantesc. pentru ca era inaintevazator §i indata descoperea adevarul §i cele ce urmau sa se intample in viitor . Aceia§i parinti spuneau de Cuviosul Calinic ca i§i implinea chemarea de staret cu mare ravna §i frica de Dumnezeu.moartea sufletului". El este calea spre desavar~ire a tuturor sufletelor credincioase diL jurul sau. ca marele staret nu ingactuia deloc clevetirea in viata calugareasca. fie prin gfmduri. in sfanta ascultare. In vara aceluia~i an. veghind neincetat asupra nevazutilor vrajma~i care incercau sa-l ispiteasca. Acela~i ucenic zicea ca nimeni nu putea sa ascunda ceva sau sa spuna vreo minciuna inaintea Sfantului Calinic. incat oricine socotea ca are in fata sa un inger. marturisea ca in toata via1a sa cuviosul nu dormea intins pe pat. In locul multei vorbiri. 16. ~i pe multi ii indrepta pe calea cea buna. prin pilda vietii Sale pamante§ti". 15. a intemeiat-o insu~i Domnul nostru Iisus Hristos. 20.414 PATERICUL ROMANESC 13. Sfantul Calinic socotea ca ascultarea este cea mai mare virtute pentru monahi §i temelia vietii calugare§ti. cat §i episcopii §i dregatorii tarii. Era ca o adevarata santinela. Caci o socotea . 14. nici legume fierte la foe. fie prin trup. Astfel. ci atipea cateva ceasuri pe un scaun. nu numai cu viata sa. 17. dupa apusul soarelui. el sratuia pe ucenici sa practice neincetat tacerea ~i rugaciunea lui Iisus . Dupa ce a fost randuit stareJ. ca sa-~i potoleasdi slabiciunea firii ~i sa nu calce porunca stareJului. Spuneau parintii ~i aceasta. Acela~i ucenic prea iubit al Sfantului Calinic spunea ca dascalul sau era atat de blfmd §i smerit cu inima. ci §i cu alese sfaturi duhovnice§ti. -~ . De aceea toti il iubeau. 21. 18. Numai seara. il cinsteau §i il aveau ca pe un adevarat sfant. sa indrepteze pe calugarii lene§i ~i tulburatori din manastire. invaJa pe fiii slh duhovnice~ti ca . gata oricand de lupta. arhimandritul Anastasie Baldovin.lucrul eel mai greu §i anevoios este me§te§ugul calauzirii sufletelor pe calea mantuirii". imbracat ~i incins cu o curea lata de piele. viata de ob~te .Staretul este inima tuturor inimilor care il cauta ~i ii cer sfat §i mangaiere. Ucenicul sau. Sfantul Calinic n-a mancat paine deloc. §tiind ca . manca cate 0 felie de pepene §i fructe crude. 19.

::f-1-tu. 26.:. curatind de solzi o caracuda mica. au intrat pe poarta manastirii cinci care trase de cate doi boi. 23. indata a fost ascultat. :.Na. le-a tinut cuvant de imbarblltare ~i au facut impreuna ?riveghere de toata noaptea. pentru a inlatura orice pricina de sminteaHi din . a ra. multa ::tangaiere au aflat locuitorii capitalei de la Sfantul Calinic. 24. -::J.d-o cu cutitul. pazind cu sfintenie ~g aduinta data lui Dumnezeu.:a~ " Apoi tot el raspundea: .arele turcilor din tabara alaturata. iar pe calugari i-a mutat in insula Siantului Gheorghe. auzind turcii de multimea mirenilor adapostili in insula Cernic1H §i socotind ca ar fi dintre rasculati. ii odihnea ~i ii hranea in mod gratuit din alimentele manastirii. Iar a doua zi a trimis un calugar cu jalba la maim.:. drept ostatica. cu multa infranare. in timpul rascoalei din anul 1821 . a zis: . ~i acelea o data :=e zi . Intr-o :. ~u stramo§ul. Dar . Atunci el.-:'mastire. Se hranea numai cu verdeturi.>e}tele pe care il prindea il dadea la ob§te pentru hrana parintilor. In acele zile de grea incercare pentru tara. Tot in anul 1821.pit o calugarita din Manastirea Pasarea .i:!apostit la M~mastirea Cernica. Terminandu-se hrana in Manastirea Cernica. ~i cu mama. pline cu pesmeti de paine. pe mama-ta . zicea: . cu rugaciunile Sfantului Calinic. _:i::ld putin pe ganduri.. §i cu mo~ul. multi locuitori din Bucure§ti s-au ::. Cuviosul obi~nuia adesea sa pescuiasca la lacul din jurul mfmastirii . :u lacrimile poporului ~i cu mijlocirea Sfantului Nicolae.Am venit ~i cu tata. ca nu rna necajeam . iar pe cei aflati in ambele :nsule sa-i ucida cu sabia.De azi inainte nu voi mai pune pe~te in gura mea! ~i intr-adevar. Ca pe toti ii imbarbata. In primavara aceluia§i an. Bunul stare} i-a gazduit pe to}i 1n insula S~antului Nicolae. pana 2 sfar~itul vietii sale nu a mai mancat niciodata pe~te. a inceput a carti ~i. ~i astfel.. calugarii ~i mirenii erau amenintati de cumplita foamete. pe . na! De ce n-ai adus pe tata-tu. care aveau solzi mai mari. 25.. s-au lini~tit turcii §i s-au izbavit cu totii de la moarte..illugari in biserica.C U VI 0 SI DIN A D 0 U A J U MAT ATE A SEC 0 LULU I X I X 415 22. au inconjurat manastirea cu tunuri §i stateau gata s-o distruga. mai-marele turcilor din tabara apropiata. dar i-au luat parin}ii duhovnici cei din comitet ~i parintele -= Aceste cuvinte au ajuns la urechile Cuviosului staret Calinic . un alt pa§a. prin chiliile calugarilor. care i§i avea tabara in satul ? antelimon. trimise de pa~a . Deci. pe stdimo§u-tu. cazfmd Sfantul Calinic la rugaciune cu multe lacrimi in fata icoanei Maicii Domnului §i a Sfantului Nicolae ~i cerandu-le grabnic ajutor. Atunci Sfantul Calinic a adunat tot poporul §i pe .:n calugar tanar. Cum s-a ridicat marele stare} de la ~ gaciune..

= toata noaptea._ . . Sfantul Calinic a fost. nerabdand sa fie mireasa lui Hristos in mainile paganilor. ~i un bun iconom al Manastiri: Cernica ~i al celorlalte Manastiri . a flicut priveghere ::.:. A mai zidit din anul 1846 biserica Manastirii Pasarea ~i alte cateva biserici parohiale. a~a cum se vede pana astazi. iar cu banii donati de arhiereul Ioanichie Stratonichias din Bucure~u a zidit o biserica mare cu cetate in insula Sfantului Gheorghe. cunoscuta pfrti. inainta~ilor sai. 27. iar dupa patru an: a fost zidita din nou. marele staret a. Cernicai s-a ingrijit ~i de cele necesare vietii pamante~ti . Ciorogarla ~i Poi~na Marului . primejdie. Sfantul Mare Mucenic Gheorghe ~i fericitul staret Gheorghe.. a doua zi pa~a a trimis acei galbeni Ia Manastirea Cernica.:. dupa porunca cuviosului. Iar staretul Gheorghe i-a zis: . 28. Cand a intrat stare}. telegu}a.. auzind de razbunarea turcului. a terminat de pictat biserica din insula . Si iara~i prin minune a fost izba~-:­ de. de asemenea.Sa nu ai nici o indoiala in inima ta" . Snagov. apoi. s-a flicut la intrare o fantana. aceste cuvinte: .Pasarea. r Atunci Sfantul Calinic. eli:: care. o sluga a sa a incercat sa-l omoare cu arma. Aceasta vedenie aratandu-se deodata ~i Cuviosului Pimen duhovnicul. pa~a ·a hotarat sa porneasca noaptea cu armele asup:-: manastirii.Sfantulu' Nicolae. cerand ajutorul lui Dumnezeu. ca s-o prade ~i sa ucida pe stare!. D~ glontele oprindu-se in punga cu galbeni. 1-a incredintat pe Sfantul Calinic sa inceapa lucrul. Pe langa innoirea vietii duhovnice~ti in ob~tea sa. apoi se intorcea la manastire ~i impartea acea paine pe la calugari Iar pentru imbracamintea dilugarilor se trimitea de la domnie ~i de laalti bun: cre~tini" ..Hmtana turcului". Cernica avea doar . dupa exemph.Noi ili vom trimite tot ce-li v2 trebui". astazi cu numele de . Marele Mucenic i-a adaugat.Scoala-te ~i sa zide~ti iL ostrovul eel mic o biserica in numele Sfantului Mucenic Gheorghe.o teleguta cu un bou ce se conducea de un calugar pe ulitele Bucure~tilor. Caldaru~ani. pentru ca nc mai incapeau calugarii intr-o singura biserica. _ facut jalba la stapanire ~i a izbavit c~Hugarita din mainile turcului. ca apoi ~ navaleasdi asupra manastirii. Caci. chiar in noaptea aceea. Dec suparandu-se cumplit.416 PATERICUL ROMANESC Sfantul Calinic.care erau sub administratia sa. Sfantul Nicolae a zis Cuviosului Calinic: . In anul 1832 a inceput noua biserica. Deci. Mai inainte insa de inceperea bisericii. In anul 1838 s-a daramat de un puternic cutremur. i s-au aratat noaptea in vis Sfantu: Ierarh Nicolae. Cutremurat C= aceasta minune. ~i oricine voia din popor arunca cate o paine in acec. turcul a scapat cu viata. pe cand pa~a lua cafeaua.". Astfel.

31. Dar un om -::-ajma§ din preajma sa. a pus sa se faca paine in noaptea aceea pentru mangaierea parin!ilor §i fratilor. Sfantul Ierarh Nicolae. vino ~i acum §i ajuta smeritei turmei tale §i ne scapa de foamete. mangaietorule al saracilor ~i cald-folositorule al cetor ce te roaga cu credin}a. intrand in chilie. a cultivat pamantul cu tot felul de cereale. care. a pus sa se citeasdi 1n biserica paraclisul Sfantului Nicolae .Sa avem nadejde la Maica Domnului ~i la Sffmtul Ierarh Nicolae §i nimic nu neva lipsi. Nicolae. In ceasul acela. nu a primit. a dizut la rugaciune inaintea icoanei protectorului sau. a venit pitarul manastirii la Cuviosul Calinic §i 1-a in§tiintat ca s-a ispravit raina. trimi~i cu aceasta milostenie de stapanul lor . ca nu dupa mult timp vei fi episcop !a Rarnnicu. Acolo cre§tea manastirea cirezi -=. 29. marele stare} a adunat soborul in biserica §i. 30.C U VIO~I DIN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI XIX 417 Or. incat nu mai incapeau in amandoua insulele. Apoi. au cantat acatistul Sfantului Nicolae.Sfinte arhiereule al lui Hristos. Erau doi oameni necunoscuti. Scoala-te ~~ fi i sanatos. cand a plecat ca episcop la Ramnicu.Valcea. Iar el a raspuns : . ca nu avem alt ajutor dupa Maica Domnului. precum ai mantuit pe cei cc erau sa se inece in mare .Valcea. Atunci. . Pe cand marele s:areJ zlkea pe patul de moarte.. Pe cand era starer. Astfel. s-a rugat lui Dumnezeu. Dumnezeul mfmtuirii mele . a plantat vii ~i :Uuri . ". zicand: . In ceasul acela a sosit la arhondaricul mfmastirii un car cu boi incarcat cu faina. Apoi. dupa Vecernie. a venit imediat in ajutorul Manastirii Cernica. Pentru bl<1ndetea §i sfin}enia vie}ii sale atat de multi calugari s-au srrans in jurul Sfantului Cahnic. cuviosul s-a sculat sanatos din pat §i s-a dus la Utrenie. Apoi. dupa ce au descarcat povara. din marea lui smerenie. b umbra noptii. ascultand rugaciunea placutului sau. a ridicat case §i adaposturi pentru . binecuvantand raina. Drept recuno§tin}a. zicand: . venerabilul stare} in pu}ina vreme a reracut iconomia manastirii. incat se mirau toti de priceperea lui.Nu vei muri de otrava.:.. un glas de taina i-a raspuns: . indata au plecat. a :l. a lasat in ~Ifmastirea Cernica peste 350 de calugari cu viata aleasa. Fiind chemat §i propus de cateva ori sa fie Mitropolit al Tarii ~omane§ti. indemnat de zavistnici. dupa Pavecernita. in anul 1850. nu credeam §i nu doream sa mor otdivit".Doamne. afara de tine . i-a dat otrava. Sfi'mtul Calinic. ca era miezul noptii .·ite §i turme de·oi pentru hrana §i imbracamintea calugaril or din lavra. unde vei indrepta Biserica §i clerul care este in scazamant".:ut un mare metoc in satul Bue§ti-Ilfov.ameni §i vite.

418 PATERICUL ROMANESC 32. a vazut multime de musafiri care atunci venisera. Spunea Sfantul Calinic in ceasul despaflirii de fiii sai duhovnice§ti: . Spuneau ucenicii Sfantului Calinic .Parinte. Dumnezeule. 34. a §i inceput a da porunci la protopopi. a§a §i Iuera. oriunde va merge §i oricat bine va gasi. ca unde s-ar afla vreun om necununat sa-l cunune §i sa-l cerceteze pentru ce nu se cununa §i . duhovnicul sau. tatal meu a murit §i a lasat sa aduc Ia manastire o mie de lei. Dupa un ceas a venit un tanar §i a spus stareJului: . . statea Cuviosul Calinic in chilia sa din insula mare. . lar el i-a dat 50 de lei. Ca. cand ai dat milostenie acelui om? Iar blandul stareJ i-a raspuns: . 36. dar n-am avut. la 14 septembrie. parinte Calinic. Atunci batranul duhovnic a intrebat pe cuviosul: . privind pe fereastra . trebuie sa avem mare grija cand intram in Sfanta Biserica sau in Sfantul Altar. In anul 1829. iar pe bietii calugari. ca acolo este Insu§i Domnul nostru lisus Hristos de fata in Sfintele Taine.Ce cugetai. nu (Matei 5. Anastasie. Barbu Dimitrie ~tirbei . a zis in sine: . In alta zi. Apoi a plecat.§ade cu posadnica". da. fiindca inima lui nu este in pace. 37) . cum are sa se defaime chipul monahicesc prin petrecerea impreuna cu mirenii! ~i tare oftand. cu multa mahnire a primit alegerea de episcop. dupa cum invata. cautand la dan§ii cu durere de inima. ca nu ii am acum".Iubitii mei fra1i §i fii. in dimineata unei zile de praznic. pe cand vorbea cu parintele Pimen. Deci. 37.A§ fi vrut sa-i dau o suta de lei. Spunea ucenicul sau. ~i ceea ce este nu.Calugarul. lata aici cinci sute §i restul il voi aduce mai pe urma.Ah. l -am dat numai cincizeci §i am primit cinci sute.ca faptele ii erau intocmai dupa graiul gurii §i nu putea nimeni sa-i gaseasca nici un cusur. 33. " . Deci. Aceia§i ucenici marturiseau ca Sfantul Calinic . a venit la Sfantul Calinic un om cerandu-i milostenie. fiindca n-a putut strica hatarul iubitului sau fiu duhovnicesc. tot nu este ca unde §i-a pus metania . Ca zice §i Mantuitorul: Ci cuvtmtul vostru sa fie: Ceea ce este da. Alta data iara§i le spunea: . . ca. a inceput sa citeasca icoasele Sfantului l erarh N icolae. cum alergau in toate partile ca sa slujeasca musafirilor. aproape de arhondaric . luna iulie . 35. indata dupa a§ezarea sa in scaunul episcopiei de la Ramnicu-Valcea. 1850.domnul Tarii Romane§ti .§i s-a supus Ia voia ob§te§tii Adunari .ascultatorii din arhondarie". 38. .

:-e apoi le trimitea gratuit la preo1i §i credincio§i.. In vara anului 1854.Avea obicei fericitul ca. Iar daca . Deci. :nilostivindu-se de ei. Spunea iara§i acela§i ucenic ca Sffmtul lerarh Calinic avea mare . i-au facut parastas cu arhierei §i cu ?reoti. care fusesera distruse de incendiul din 1847.>reasfintia sa mai mult timp . :ar cu viata §i cu faptele sunt departe de adevarul cre§tinatatii._aintam cu intrebarile mai departe. Acela§i ucenic spunea: . rna tinea lang a .. Trupul raposatului. ai voie de la mine sa Je arati §i sa le scrii. intreg §i nevatamat. sa-i citeasca rugaciunile de dezlegarea pacatelor la mormant.. a rezidit din temelie -~:edrala episcopala din Ramnicu-Valcea. in care a tiparit tot felul de carti de slujba §i de zidire sufleteasca. al carui acatist il citea zilnic.Dumnezeu §i al marelui ierarh. la . 1-au rugat pe Sfantul Calinic sa le dea voie sa-l dezgroape a patra oara pe tatal lor . imi zicea: . Spunea iara§i arhimandritul Anastasie Baldovin despre dascalul sau. iar dupa ce fericitul va termina liturghia arhiereasca. fiii unui om insHirit au marturisit hunului pastor ca tatal lor a murit de mai multi ani. i-a ascultat. Cu ajutorul . 40.serica.Nu este acum timpul pentru . 43 . L-au dezgropat de trei ori. ?::easfintitul Calinic: . mergand Sfantul Calinic spre Targu-Jiu.Ma minunam de a§a viata mai presus de fire. casele episcopale §i seminarul.:.:..Fiul meu. era rezemat de zidul . multi sunt din calugari §i mireni numai cu numele cre§tini. Adeseori imi zicea fericitul: .C UVI0 S I D I N A D 0 U A J U M AT A T E A SEC 0 L U LUI X I X 419 39. dupa rugacmnea de seara.avie catre Sfantul Ierarh Nicolae. pe . pova1Uindu-ma in credinta §i la datoriile mele ::nonahale §i multe lucruri de taina imi descoperea. Odata cu -. la rugamintea credincio§ilor a poposit peste noapte intr-un sat din cale.::.. _::e anii 1854-1856. Iar la cei pe care :1 vei cunoa§te ca sunt cre§tini buni §i erect in darul §i puterea lui Dumnezeu. 41. Si iata. De aceea indrazneam de multe ori §i il intrebam cate ceva :~spre tainele dumnezeie§ti §i el imi descoperea ceea ce cuno§tea ca-mi este de -=0!os §i cat putea sa incapa in mintea mea cea slaba §i intunecata. protectorul sau. 42. blandul episcop a redeschis §i vestita tipografie a Episcopiei din -.:. pentru ca vedeam ca _:!jesc un sfant viu.:nnic.:nii ca ace§tia nu ai voie sa le arati ceea ce ai vazut la mine. dar trupul lui n-a putrezit :n pamant. insotit de ucenicul sau §i mai multi slujitori. Dupa terminarea liturghiei au mers cu tolii :a mormant.Semenea intrebari". De aceea. dar trupul sau tot intreg 1-au scos din groapa. Si bunul pastor. numai dupa ce rna voi duce din aceasta lume trecatoare. ..

multumind binefikatorului ei. ucenicul Sffmtului Calinic. a plecat dupa doua saptamani la Manastirea Cernica ~i s-a incredimat ca arhimandritul Nicandru se mutase Ia Domnul chiar in ziua ~i ceasul in care a plans Sfantul Calinic. fiul meu. minune preaslavita! In timp ce Sfantul Calinic citea rugaciunile de dezlegarea pacatelor. . de Ia picioare spre cap. Sfantul Calinic a binecuvantat pe femeia bolnava de trei ori in numele Preasfintei Treimi ~i a zis: . Arhimandritul Anastasie i -a pregatit molitfelnicul. ucenicul insemnfmd ziua ~i ceasul acela. Deci. se ruga de mine nevrednicul ca SE caut bani de unde voi ~ti . 46 . Preasfintite? 1-a intrebat ucenicul. Si iata. saruta cu lacrimi sfintele icoane. Apoi . au poposit putin intr-o poiana. i~i dadea hainele de pe Preasfintia sa ~i. Deci. Spuneti la toti ca nu pentru mine pacatosul a racu: Dumnezeu aceasta minune de a tamadui pe femeia bolnava. Odata. ca au poposit impreuna timp de trei zile la Schitul Lainici .De ce plfmgi . a fost adusa la biserica o femeie legata in lanturi. a raspuns el. Dar nu credeam sa mai traiesc. plecand insotitorii sai inainte. La sfar~itul slujbei.Nu. Preasfintite? 1-a intrebat ucenicul. au dat slava lui Dumnezeu. a murit! .Era atat de milostiv.Nu am nimic. intrand Sfantul Calinic in chilia sa.. Te doare stomacul? . cumplit chinuita de un duh necurat. Uimiti toti de aceasta. dar vad ca pentru multele mele pacate rna pedepse~te Dumnezeu.De ce plangi . Dupa citirea rugaciunii. Apoi. . scoala-te! In clipa aceea. Spunea parintele Anastasie. Nicandru. caci ~ numea fericitul pe saraci ~i neputincio~i. bolnava s-a vindecat cu darul lui Dumnezeu. plangand. trupul eel neputred a inceput a se preface in }arana. Sfantul Calinic statea jos ~i plangea. 45. 44. sa vad alt starer schimbandu-se in Cernica.ntul Calinic: . a inceput a plfmge cu multe lacrimi . Spunea acela~i ucenic despre Sf:3. Si. La sfar~itul rugaciunilor.fratii lui Hristos". renumit pentru viata sa in toate hotarele Olteniei ~i dincolo de Carpati. protoiereul ora~ului a rugat pe bunul pastor de suflete sa-i citeasca o rugaciune de vindecare. intreg trupul sau se preracuse lntr-o gramajoara de tarana amestecata cu oase albe.. pe cand Sfantul Calinic slujea Sfanta Liturghie in paraclisul Episcopiei Rainnicului cu mai multi slujitori. !neat. fiul meu .in numele Domnului nostru Iisus Hristos. pornind pe poteci de munte spre Ramnicu-Valcea.420 PATERICUL ROMANESC bisericii. ca sa aiba sa dea la . . staretul Cernicai. sculandu-se sanatoasa de jos. cand nu avea ce sa dea milostenie. unde era egumen marele duhovnic ~i arhimandrit Irodion lonescu. o. .

au trimis de la Bucure~ti un funqionar in ancheta. Du-te ~i da-i milostenie! Din clipa aceea pi'ma Ia sfaqitul vie!ii Sfi'mtului Calinic. Ia o biserica din Craiova. o femeie :o~imdu-i milostenie. astazi nu mai miin:l. \i chema inaintea sa ~i ii povii!nia cum sa se poarte in societate ~i cu enoria§ii lor.-------- -------- ------- CUVlO~l DIN