Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluarea pacientelor care doresc sE inceapE fdosirea contraceptivelon orale rombinate (coc)

Iilqfr#jffi:ift'*H r:r'.',ffifffiiF-,
infuate
hce@r'wsElcsirii lor. femeile negqsiu

ffi ffi

cu HlV. COC nu sunt recomandate fefrreilor care srfuE de enurnfte ex, boalf, is6emic5 enrdiac5, accident vascular gautttflrcer de sin. ac6*g cauz5, penffu a asigura folosirea in siglr+ffi a COC" inainte de
ca

&

o evsluare

initial5.

;:

fanlffi H$rttt*grtmtfltional SHI), el sm*Sgenf5ei pentru Oezvoltar&i tntSpalienaftt SE-telol Un$e ale Arnericfi (UiRlo1, a dezvifrtat o schemH simplE pgffiu ai ajuta pe fumieorii de servicii in evaluarea inilialS pp care trebuie sE o faci

feFtieilo6lcare, in urtna consilierii privind opliunile conffaceptive care le stau Ia dispozille. au aler s*ilolosbscfi COC. AceasCd schem5 este rezultatulreviroir'ii Schemei pentru evaluarea femeilor

tr#ffi
includ
: :i- . 'r -ii=-:

care interzic folosirea @C li incfuderea un*intr-dbdr{ deffite stabilirii, cu un grad rezonabil de ce*t}tudine, absentei rgreirgE.trH l' arrE*iose lr*eperii ffilasrii metodei.
Schema

elirEinae in-fecliilor cu fffigi dH rendd condiliilor

-:':- :-rl.i

fi #ffi

f'ffi

'rffi

i"H:Hi',.,;:-.ltrd';,li'#i*r*1Er:.il'#?i-

*ntinu f S Tn{Hftgri destinate identific$rii cordi+illor rtlhdicale care ar imptedica utillzarea sigr4n1fta COC sau siti.rafiile care ar necesita Sa*ninEri medicale suplimbntare si, in functie d* rlspurEurif*ifemeilor, etapele uHertoare care tr$iUie parcurse. Femeile care au fost excluse din.,,: cauzatdsF#zuri*or la uneh din'rntreb{rile legate de condiliile medicale ar putea totu$i folosi COG,dacf,{nvdgqii supliritentare ulter{we vor exclude emdilia medicalE suspectate ,, Affiste Ech*he t*.* pnrte dintr*o serie de scheme de$natS fumizorilor de servicii de sEnitatea reSoddFerii. Celelalte sdte me.se referi la evaluar@ fe#ilor care doresc si foloseasc5 DMpA (ss: FffT-EIg, evaluarea fetmllor care doresc sd foloseaiH dlspozitive intrauterine cu cupru si la excluderea prezentei unei sarcini, culun grad re!*onabil de certitudine- Pentru Informalil suplirrcnta.re privind acste scheme vizitaf i wrnns,fhi.org (1. englezE) g! www.see.ro (1. romsnd).
in

frvail*ar#s *ligihiillt#tii rn*dlcaile p*ntru fr#f,

n*firr:lfr{**rm I"!Lr il{-}rlll{it*-rr*-r J*ct*-rri rEe ris* g:*ntr* hq:iil*: utu"{ll**rt**il*lslrr}. Riil;pur}l;{ll rtegalir' |* #r}$ sflL}
*r:lttint{t:ufr it*r:1 i l* *crst*i ilrtr*f:#ri ins**lnr:*fr *a ferr:r*isr *$;t* *l igit:ill* ilrln{r* utiNiz*r*ln {"{ }{".

E.

Alilptrmgi n*uilil nn

*rpil *l*l* rnl* qfu #*st

*f,pfffmfin*?
il)c*nr"#fi{J rrtili;r*rrset cl* {".{}{"" ?n ;"rr*r"i*crri* ?n {:#nr{} f *m*iir

*lfipt*;rnfr rl*s*r*$t# #nr:titnt+:n r3* Inpt*

q1i

diruin**cxzfr

:-1. oLvrfl f'r*cv*lnt

d*r*lri

d*t *:np tr#\n*r** r****rie*l

drrrntar ia*tr*fi*i,, r) {b*:l*i* #{}r# nlfiptmaxn tr*hr:i* sti t,lr:::fitrr* *tilixit.t-r*fl il{i{"::: pa::* *flnt$ {.:r}{}i}ut firr# **l pugir"*

ti luni. fn fifizr:i Fr:r il{}r'* 9::rs# f*rr:*iri::u i*i*s:ti*r:*:*r,ii si! arlilpt*fr*. *n p**lt* *til:irul {l{.}{* cf:"*i;rr *i irruilrt* rie
t:-*firlr*n n * luni etrrp-i
l,:ngt*:r-*.

jurn#tttt*r* f,*rglt*l*fr tilsfi*n s**nn{** ri* }luils*rfii fl$iltr.f r'# d*u $fir*nfH +i f,fll-# ritr efft'fft,{*fl;t*tr ilg I**rrln$ jt*ttrn*rf,- rg{:}H}srf ma**,r ru*sc*rr*?
A**a*ter fn{r**ilv* irrnriirr}$qii sfr le*cx:ti
fi
l

t*

** i*rs"r'*i * {:fret'{l

H- S*nt*ffl fu*ntrf#ftr* *rf ffil'r*t* ilrrsfc 3S *c *r*i? I'*rr:ieil* **r* fir,I i]cst* 35 el* *lli si fuln**xli p*t fi\,'*$l
ri*E:ur"i fn{ti r"*i*r"i

p**tr* h*ti}r: **r#iilr,,'nx**}nt"r {*r: *H.*

irrtnr*11. A**n*i{# trr{r"*hnr$ #rr


Hrnpr**":nfr. il)*r:tr"r.r

pnr"q*

***"*

tr.rthr;ia3

p*i**

ril t*rn**n si* nt* *lrl *ligihitrfr


ifu"

p*lrtr"u

t"t){l *n tt"*il:t*iti sfr r-isput"ttiu ;'rtirru{ltiv li* *n:b*l*: griir{i als intl-*htirii cl**tlr*fi* dq)ftr *tniuE*l *t* J'ir*:llntq)frtr"i: suhr
3$ d* ani r;r** r,fir"sta d*;:*rsl,* 35

u{ilix*,nzfr {:l{X-:. t..ltllix*r" * #*virrt*l*tr u*{**.*r*ri efr *r*p fi"**r'*iltr:,, fl*fqlsff*l"i i* i n::r$it;rtr:{t #*rf}uiui-- 5i i lt { *t"*gi;t r.n}i} i: x i xt* n t t i t * l *rl * t* t;ri *1* $ i}* ri r,l r.ll t clttr*rii it* ilritl'l $ur"lt pr*fu"ti us+:nti*l* al* infrq:h*rii. r\"*:fistr: #u\,'inttl *-*ut,t t'*nri:.i* sfi t**fr q:lt*s:,s*hir'*a elir"*tt"* cl*r.r*r'il* tJ* t":itF) "q#\'trr *ilr* nr p,tl{*{r*{} ttrc* n**}igi[litra p*:lltrul
1

ilu ffitigl-***. *in tip rs;r*ci*l cl* *rlfsl*s {lftrr} pr}stt{} sp*r-i rir;+;ui p*r:tlu n#ri**r:t* ru*seulffir* l* fi*nr*i}* **rr*

r,r

{l#{:

*ni n LlrT{*i f'br:r*i

p*{,*n rirl'\,,*r*.

rnisr*n*ls} pi r}ur*riirt d* ##$} r:t** **r r:"ltti fr.**r.'**t,r*. fiftr* r:il flltpir:cii*fi f*I*Eir** irr siuurnnttr * {l{i{'.
{q-** *H{1}"r}plu.

tJ o tJ
ru {.l L. ail
r

Jart L\'

...#'

{}
. L\J

t
iffi

rF+rtr*.

,ft
iJ
t'i,* L\*

LJ

n*

+: :.
,

r*.,'+

t-)
lffi{

n
I

\\r'

'.ffi
iltF+ 1{:\

,,

'ffi1,,..H,,,
+ lFlr+ *H{
i

p
t) r{tr
)tu

UI

#t
?i{flilfii:

f,.} rtFat r rs+

l#
ff

L,

d't 1 \q 'lFttf,:

t*l \l
filt*

f\

ct ff
{u

fr)

$""'*

tr'lrl l..r Ilt 1** |tjft i*'* hfr rJ*!,tl r+ a


rffi{ \lf

ifiJl {{r}{ i,,F+i


iLLli l\l

ii ;a*
:; tiiiirffi{

',r-t#',,H. rffi' ilii# $#' r.tFt H ffir,


i
I

f{'\. {
{:-':

+ni (t*{ r lffi! {ml*

HN
rrrr
/''iil b\* {f} \**. |

trJ rl*\l
Jf '\|.t \ !ffii td

t i

it'i rl fqi

{fi fl} r"ttt


I t
fh*,. *

{fs

ilrq

il ti
!l i$.l
rf-i iF!

'rfr {t|! r;Fi .. . ii*i lr,\, . /ilh {11 !;r;t !rl,


{r,!ttl! ,iH!": llt

:,r

.t'

+*,f {il.r.rt

\-,

i ! i

i l-*i {Ji

l-nl *",eJ

f, {lfr
LJ

fJ

*.) fi
ffi F** *J {t\ Irs{

.il;*
* ili r-+ ilrl

{tt

LJ *#) \g
f

H
/#\ t'.*l
r-l

{|nl riii* *r.;

h
ti"
t-r

;aE *+u tr i 'x E i '**iif;iflr i ; Hiar i


i!F!it'l t \rl t ffri

*,*

i i

i+lit,,l nn
'-*fJ

{J
fiJ 'F
tlJ r

[**

ffiHF H ,#'' . '*' trl {f: c#..


'

i-t

it6!
1:

i l

'T tJ: n-.

{-.i
f#il il*t L\'
+H{i|'

irti
F (ar
: i

#,,
: '

f,
q{*}

it*ti l
I jl !-ri ir*

L}
il# fiJ

.TO Htthi
#: 'Si I **i *il*i,
, {*

#,:rltlli: r': :,.. .1r*:

#-

II
L

r/t (tt * *

'ffi {s
-

\J

'\

rcu #)* Ji!.+ f*t


*\F
it

p"
,iFit it\.I

*ffii f\ \rt!t

ft \J

r'!

\,*. fa #
Jl\

lyni ilfJ
vtq/tl

j
i

r3

L\l -!
r*tr**,1

rH
i i ry
ffi:

ifl* /il\ t{}

rl{

f\'*

I
1

#J

L\J | ilil{
,.r"\

.'t '!s {r|x

iilE

{d' lrlntli

I
f;

\r*.t *-tri jrFl i*\il -*-r tia{ rL\*

1+

ry
ilt df

'H i {J 1 ffi '.a,,,,,,,{|r.*lI,**

JL.vl\\J

iiriil'fif={

*x
"{rJ*'
,4*

iil}{ *.)i i i 1..* rr f [\-,


ir*ti ir-lf
FI

lFi 1il]

$rt

I
I

# ffi. .fr fi,)


'
tfr 'ffi,
ffi:

ffi

j"'ii* L\l

HIij l.\ltJ
\*,
-

ii--*
|
I

l{s.

.a+

L} L}
lff

i r
I

ril tJ

U l-

-r #i r't ) f ,*.
+

$*J'l fiJ . 'r !Hi! frq "{m}r. *Y #'r r fryr \.J #I ili*

\.r' ry jl*r rui

l{s -i**

il*i! f*T r::r

t [ I
E

tr){d t,,* N
#
-I

-'{

lffi/tll \irif

fxi

'Fr? l--(
,p{

#t L\t
\.

*\| *-+ i {fr!*f,i;#


@

-ir-/,t''+il'*l*J

{ rrri..rt

f,) f
f,,!${

dlitr
rtr. rjj:\rJi;d
;

J''t

l-*

l'',',* {H*

dffi{

#] ;1; E +^-.
E

{*;hq

i i

irr.{ .l,.1

ry

o
TI

t*) rp{
M

;,ilnt* ;q{ r \*

1rr*rc 1 F:r r 1ri | frui .l**rn


,

ttl

LJffi il) t*l**q


i*' i** P'

r:rt ;f, t.r

tr $ f{nr
fs $l *15

#h \.1
,+ \

frl L.*
* {

{li^
il

;***

*'F* Fr l-'{ i*,i

fi]iru Ttritn ft
{.i I i
I 1 i
I

rt}. i

r$i{$
*_l

1""tF* ,l;rf \.\J

{J V r\ d\
1{*t

#$h *J *{J #iffi


,q\
\i{tf

h\J

.r*r i f l n:\J!*__" $"*i.";i!t-t rtr ; 14.Jir1 F i

it
,

r.,*

!'l*q \*l

*J
f*-i
ifln*

f*'q'

n*HJ

F-l

{t
l|* fq? -f

imF ir{l \""d it*'i 1a;i


E

r{-r

i rcsf

rJi T

,fE

.,frr,.p'

frF
g

'q* ffi:
S*
-S.)

"=: h
'ry L\.ii

t--l

if+,i

!
I

p
+-t
r

f,]
$*'t
ttP

r;,li
,,! 1

,Ui#*iiH
#i;hHlu
-iiffifir-;'t
i
r't'.li.i-rl

nfi
{'-\ '*d..l
t

{}. I "q# fJ i "--

idi
j

rti

*Prra

-,H,
i I
{
I

,,S

lg*1'

nifl* *f

*lHi
l-i|/Fi l*{lr.r-.{l
Fr!.t1l\,

l.-

-1-l-

(s E' ffif,l
''#h

ft

#'
,,s

*#ffi -l{
:.

fJ

t-*

flr+

l1{ fHrt

r* I{ #
i-*

l*tr {n} {*

tC-f

'F!

IdEt tr\r
r !.r*

{ fiJ #{t...#i*t l-{ l*; | J


+

* #: t#
1pc\ *Hlrl

.il{*

L.|

:T

p.a

Y f

-t-1" .ilT
il*r*

r=i x
#rt\*J

f5 (J
T J '|*J

L.

?*ifi * trr*

(rl lftl , c\ \...'r \llt ,,s* ffi '*\} # ffi \..l *\* rr f"t *F+ r-T ffi
.r h rrt ,Ji \f t lrlit

\r# .t#Hl * ! \*f ir \dt t Iil #,,1 L,,,,,{ l* *t *..f l-.l {fr\ nj!{ {-\ |il*t d! rr l .rmtt {.ry Fil4 ; r;fl{ W ||t?Ht ifr! \.1. 5

r?'T .ry

#.-) fr*

'ni;;* Li* i ffi


{-* !
ftH*it

+-*t', f,"}

r1tF{

*ils {r} {f, rJt &l *#


\IJ
irt

?i rn{ ! [*{i {L} E i L\, ;.;-i 'Frl | f LJ i ,l,*, I l .H ;-{ "-a -.,.} i

w i ?l {,{:.il I

lf

fr

!'t *\,

;"
I*rsrri
rirFi

Iii'ffi Hi
L: !
r 'F -F

tli
I
r

.,ffi: {J'

# tl$ '#
'r,."l,.lrn

rr,,r{.,
'.,
,

ffi

fi)

:til#[.H
liliffii'?*t
\.lt
! , -

il\l

t) :
i

.rrt**f

'!:
*r{
!.

{rytrt

##

rf-+

il)
\.*t

*J
+*l
'\'.J

t-t f*: i :
|lffi

i*lE# ;l&
i i

!-f

k)#
r.ri

\'r'

,}}'

.:.

t-;i ftr i u
* iiiri*f

r*.* ffirit- i

-e r*rl||l

tL\J

il tit;
{T; l=
f )
{iriiiiia

,* \ \,i"f t

L\l

-*-l*'

rilfliilia rlr*

{a rr* T*T L\}

*
*_G ilii|{* 5 111 +v

rft hf

<{lr*
I

)iHi# -i*
[

Kl#

i tff I

,.-t rl*# *{ffi! .

+***

F H-t5 -*tr rn ry
+

)h i *.i{ii+ ffi rrqr{


;

q )S i td ,,,,,cf i 't ldil'*i:= ffii--+--:*=::i:J i d) .*-i i ;$ rn rinl*t *.) *# t"* ) $-,| &) \d l*i*i
*")
*-i
#r.|'
r il**l i*nJtt,,

)#si f {J t i tri ={ffi1 $\3 F 1-* ,= i Fryift


f-rrE i l#

i i

..,** 3'-'

f F

,#t L-

i '

*f ti#

tF

r ;ii $qmt \J

t-)
t-}

.-

JilH--t

=iui ffiiEi tricJi tli trr


!i -

ftr

-::

:iffi:

{-1'

n
tnl

r_iG

rE

'fi) . lrl$ Viln{*+ \*t *'t .s*1* *,1it, /irh \rl,

il '+t
:

$* ,ffii',
{r*

{}i

.fl)', | I'

*.J

$*{

vlt
trF* * 1||.!*

'r\, rdl

Ifil
#iiiit t ti.*

fr,*6
{1*',!

'#j'roi -illHi
f,IFJ
r*4 f
I rrr* F

;'*tit*{i i .ii:
,F!

=:
\
i :

Ifd t5lffic .
,.

**#

lrn* f*

'*r*#

.1!l!

, *1,

{ia
ir:nl /tH*

Fll*i
i

w# #, u,,

IffiI rlt ,fiI

I 'rq.tcc rffi{ * !f!+

,,,
i

-t*f

bsf\

'*\,

r frr{

S**

h{
*4,
dffil

L)}

t*

)"
il* tn
rr.* *itii***

\rdt

!-,t
f**f

J
t{'rflt

r;r;t **-*r

*....,t

'

fllll

Ft

ryt'lH q'qJ #
{:f;

-i +.) fii*

fT fl1

il

,'l+n
b\il * fr+ .i*}r",

ft) fr' rli


*tiii*il1 tffi{ {m*

{-}
* lmt ri*x*e i{!nf

t'i
iiiiiili{l i-*

E*i

ffi[m

-*fJ | {,\
F

,#
"tr

,nF

.dffi L*t \

r-t #

\.\*

f-i iliiiri{
(.fmi *

hiF
*#i#\
r!
E

r+'+ L\* "l

f I E i

ri* b\t
t

r-.

{*l}

---i

* r lift, \f,J

t**"

fiJ

(L
Its fi, *? L'

dq \*l
t,Fr'* HI

-*-J *:

*,J
.

.-f# im*
* a. 'ti*f
m i \4 i

\,i ril\

i#

rud

ry

ih l.&{

ryr\ tA l*'t*t {,* ffi '{l r++t tls\tl


Lg

ffi

ffi *ffit

. ,

',...;

],:,]

ii',.

;....1.:'111111'1il;lilll:

rjl

.
l

:t,ffi
'', ..
.

,,' fl\,,, ', !ll+

.:::.ritiiill rli.i\it.

:
'

::

.li!ia:

*:

,,',H

+#*
fFt -r\4

{ri

iffi,

, ffi:
'

I'.1,.,::..:..,'.#fi

.,l,..

.ti.:

.ff r)#fr*
) S f-{ *n{
tt**
at

=ffi=
f-;

'9 1 l:ff., ',,;$!!!!!1!Qr,,,,r,*r''"

iilri i,:i fi, ::..::::H.:.,1


{,ry1

..i*t* ::,,,:,, : ,.,i.!rt,.:

':'

''
,

.,

.' ' :', .:,.:#\: : .: t:

-.., ..'
'

t*

fr*+

tl)

*r.{:

H'.
,l:;i;. ,:1,,', -',.

_ffi.'.
,

:.91

i:i.::::::'::*ffi
: ,

iiiii:]i

{s
ii..{ i it
fiiilr#i i I

..,1

ffii..,,,,i.
::.

:ff
,fi)
!
E

:.., #\ .
::i:,

'.''fJi r:ff

. t, .
'
.

:,

1#...
ii:r,;l

,,.;' Ii iii,r;i:i;*:!;i:,lr ii

+..} fr)
\n'"

fi-fi fi,)
:ffi,

i :;.;;,;''1.;,i
;,,r;1;i;1ir

*;;
:rii,

i:',,,,,':i,:'!!.|!!!

'f;, :ii+f
l l

.Fi*I. :'ll :.-: 1i,ilt ":::ffi':


,

,i::,:::!::!fliaai*l,i:

ffi,..'...'ffi."

a)
r4
tiffi* l?*. 1*\, +G ft

l,a ltJ

f.ir
|ltti{ittitf

"* \

,rffi, ' ts'ii


l#$".,

ffi':l
,'l-*1

,,ft .. ,ffi' ,I'ffi f,I,. t,ffi:, .,


.

r---.t+ ., :::;iii,

:"'

.llt l,,,
ii

i:i,,,,,t:.,,::{
i:i::: ::::,:

":;l

.l

l l:

d::,r;:;l

+f!!Gi:,:;:;:,

+ ilr*{l

f*t

r*\ F*ai
\|\* f\: \.*t I*'*
il

'iry't".,ff:i,,.#'

lllll.llt,..
:lrl
r
:1,

n{fili::",:
:

.'

..
,

ffi, :ffi
{L},'

'

ia iph

:i:':i,r:r,lrirniiiitiii,;::,,:

Jilltl

#I

1qt ryl + prr{ d*** ,\


i**

r ltiii* -g*},r.,
i

U-t

i i
I !
F

ffi

...

."': ;..ts:.lr!l r 'fi.Fi*,

u,
i.,rJ

try frt \ ..
xiJ

I
l

l{fi*

tryri r.*t;
b\.f

n. ry.i

f?t
t*E

ff,,#,'

1*1
i.,:i'i:]iiiii.iffi
llr " l,#1111111111!ti:,.l : *,r,f!
,

:'::i**.',,'

.,.':

',

i#:

.
,

liiiiiii: l

'.ffi;;
:,,'..ffi'
.i

, ,,,,
i, qs ',;f,
' '-*iird

; !

t*,r
'iffi*

! t
t:

,'fJ ;fi
\*ffi+

)# -ff L) *:"*':

fT

{r,,..Ht

il)

'

{li*tr+

*: r*\.*
l-i

#3i
1b

-t, ,ililq \i,

j
!

{:'i ffi

#i
"t

ffi.,.ffi.H,,

,.,'.1N,: i:;i;: i:ililHiii,,:,ii:, Lii,iiij;,,,; :1iii';i, ,l:,':,liiiii


;:,: :::i::

,4* t*.f,! ,i'. .r


i,,,.,..i

#'i

:i:l:lill

i
I
I I

:r,riiiiiiliifi :rlr ir r:*':||*{tdi::i:i::!:l

:;;

{:
! i

ill
I

:i,

14i1 .'
,

.i*

#,'

I I
I I I

hl
!

fs

ti-+ * rs+ |?-t \rir


i r {lttH , ?qi *-l

l.T !*
#, tH {/}* b\.t

lrr*

'"iiln*
* #*

*;
Frrt

lrx+

tr !ti
la*
tFrt

f,]vi

*# t,,--:
ftt ri \* {T irrd

i
I

ff

,1

f*i Fr
r |{|${
iffi{i irnflt F.* "**l
ilifl{tq,
I

i
I

ffiffiffi :, 'H' ffi;igi,,,


,

:. l':::ilt1!F :.', t ,,

:'-.tffiF

i;ii:::r!iti: ].l,:li il:ii.i,i:?iw**liiii . ,ri!t!i!* ;:':: . Li**.;..., lqi,i,!!*

TS

*... ffi

Hff

ffl: t+ ,.,','N

i
i

-{*}

i-flt .\-+

fr,)
+ lFr!* fir-'t L\*
:

/fq* {,1 a{r*

*fn$ "*-rtr" ,r* l+\J| ih*

t&i

rt\* r*l
*ffi{

'ryi
#*}i

i l
I

i
i

i
t

*ru *n{

i
;

rF*

\Jft

*") F
fm{ \{7 * rr;rii *ffit

L) l'*

fr)

f,)
f;\"
*

}{E {*} t.*T*+ ,fl.i )fu ry* l*'t ilE*


i.+*ryI h\J r'-t*''t
5r*||l

i
i
!

tr Fi
f-J
t"p"

f**i

fiJl
-ii

i
i
1

{J

#q
T

{-1 ry
h\t

fifi|iii | ilrr{

/'t'! \l;rf
!ir*

ifi

hj

t**
gl

{r*i f,} rri -{-r* fi-) r#l


fi*lt {-\J
*

.l

i
|

f rtr -'*Jl

**J
i *,*

C'-i #-{ r1m{


!,*nt

dli f*t
|'*ti

tli trt F|
l#i
*ca

r !finl

{}i
fi
rck

: :

i ! ;

+*r

! i I !

S*+

t*T

$'in"*"t
,

N.*** *'J fr.* {J


la
*.i.*

#\ '#
'|il*t

\,*,

{}
*.} fi f'1 p.rl

!\* L)

rd!fli

f,} {'\ u: {{tirr*t

qtffii

*J I,-*
1

i i

'\*t
r ilriiF

*J
*ffid

'
5
"3

{*-l
lffiii{ ,\

fai

r+
*+-*t
#frd

{li"
!F-d

{r*t
i#\

{ryi
FI:

i|rrcar*

f.-t

il.t
.{,ffi*

\Ji

*,J

i
i

:l#

H-E *H# Hffi ilffi

F*

t*1 {Hrrl
rfiif

\i*,
-\*t $**
T,*{

t-*r
it'r*

r""*i \J t-f"t r*v

H #t [..* /! l !-i.f tr* Fcn $'* \di*,J dj "rr# fry


d H ' : ftr.{ :

| {;ffi -,1*'t

+ fnit

c'l

\rd

rmni rryi! *j

tl

:||rril*

t'"'*

{T 'rt

{T
\lrrl

fiJ
tmtrrifir{

i*i

Lu

f*t

t'q$?

( *"'t
r !fif '**rlr, tit*t il|l+

{*l x

.- i-' -t

lr\j !*t il-*

filtpt
+ f.rili

**l iJ

*;
dt r+ \J
tira*

ill lffi
{Hf|ffic

t*J

ff ;'*
i t flan'i{

fiJ

it!.t

{t}

*")

' n'*

\i. *ft iff l.


rilr4

rffit riilf f \

$,* f fu -\t

\\,
#t

ili- #
i*nr
*.*i*

L} + 1r**r
*} il{
./'T

F4
s-J

{fi
+-"r

r I'tr{
tritdt

ffi

{"t
{*a

t-i
S\J

\rr, F\ Lrl .i-rl

fl 1
-all

*"J

ir4J -r|* \fr;;i

:$fi
fitt f\

\V L-.

\J '. l.
!f*

{r-*

t,* n*

4-t \rra
I

r*'t #is

t;ffi
||flri*

rffi \*
'*xJ
:ffit

L}
1!ra

)#s
{ffir

rt
{*'t, FI

i.q-tt

fl)
l'!
\f

ll*"1
l*ni

il.)
{T''l

{f} ft\ r!-t ]H ** lh* r,,r'-f t* rL\J tt*

ff iiH4
r*'1 tr-.t *rl ,?r||||

{-1 ; tE{ ***io fi +..ti J,.F.+ LU


j|Fl irV

{it

)ffi
{1}

*Hii*d

{**
fi
#iiill

h\*

fl\ +J {.}
**{
*..)

,ft'''-H

ttr*' #"
* t l'+.r:.t

#. F # T ES -

F'#ffi-: -T .ilil,,,,ff,, fr -H itr lil+

fr#

-f t .ff_ *$ ,ff .ff"tr

' '#.ff #- ffi-$-#ffiE F'i il =+i-.,r


aii

,+*J fI lU .rt l&i rr

+ "** tuil
F*li EiJ f

# ffi 'ffi HH
.'*
1 ," lJ

*#..,*,,i_ti

*7

f\ \'/ L*,
rsd q"\l * .Y fq.. ilry fia \i#f

"f;
/!1 !r"rp*t \".J

,rF +

F:fr
. th*
ft, \]l*

{T {ili|.i|l
p*{ +!pl

r-4
t flrrl rt"\J f I

f..ti F"-,

f,l]
"+ffi}

l*l \*r f'1 fr{*ql

iiH{

ffi\*
{H*} td

"l*i
fii{riif.

i+ !-T l.rf f \tJ'


r,ffi\ Ihid*{

#il.

fr-arl

t-\ ;4 ii {r*'+
rtaff

Yt
lrif wi1 ffi*

{t}

1*r
i .F

fiJ
1

r*! $il*il
rd

t*{

{J
+rcrt

#! \.1

ft
\aJr

-Su# frF *'l S. ffi .S r' ffi LJ ffi , nh ff ffi fi.H *'U :# _H

H.HH *H. HHE


t

ffi
H
ffiffiffiffiffiffi r-

{-}*'

f
jdliq l*\J

1... -

ilt*

\d r *rr*
t s{h t|u \i #i

\} ,1r I

"H #, fi Itit*ii

il)

#irii*

IT
'Ird #

#]*
tr\}

.t#m|t

nt].' jrilil 1*Lt t*t ,'st t-.! i*i i-" * !,r|||.|{ .5*1.- 1ffi

"i*if

{-\
'*r*t* r !ffii ,tiidi

fa f*t
f,'..*

\J \rl

il.i# ffi t{uE-H JH

i+ st
{ffi}

{-T ru

ff
IIF*

{l.+
rFf 'F***"
||ry1f

-E

qJ

t^ arL\l trrii{i*i

{,}
#r t n.t

t':

.ff*
#ffi
\
+ }.

1#

ri\

l*

\tt--

**l&{ rraal i t* H#.*

tr
i**ii

,*t

{sr*t{

il{dff*

LJ
#iir* ,*l

+x "i*;,,r'

,l.t*q

-f't-l- fr -\ Frrq t
L*t/
ffi
ilff|

d
\*il r*{..ii!*

r Fi'{

rr

iro

ltS'4 S\d

il)
f

r|\*

";-

| l|r||r{ # Fnrl

N
1

tr tr # ff sE fi #

'..#"$

$#H,#f, EH*s 'eq ill = rii F


=

,= rtr'#H

d 1*xt

ti***,

#T

rd*

"#

"t*'il
lili{tii{*t

r*i f.-{ \# .
f "i*\l /ft
rrt

*.J #
!ryffii

L*,

(*i

{':
s f,I x}

f,fi

#
'rsd
':ii,i:,

r,fi
|i{lfiriliit

!*#r
\

H
ilii{ri{t

{a {r}
,L.1i
$*+ L\t

-t #Ht

*r.*
{e '
,*Hf{!

{*i
$riii*

tttt't"tt'

,ll!!!il
,

r.r;.
',1,
'

*J

.fn
ffi

d) ffi ';

){ff
{at

'*,

ffi
lliffi.
,:,,::':ii;:::,,i:::,::i,.;,;.i:i

{*}

l**'r{

hffil

tr

tr

ffi

# 'E ##,$'H,.'#'# ff.ffiH #_H ffiffi


*ri|d ffi {J

,Fii = H ## #EE.* 'ffi ffi;F t$ ft C H.*H.H +s= {sffi -t fr fiE tr $ tr #$ s #r


iff_H,

fr.t *.# *,fF F.F -F E'E-E+==

; t -=E'*#
frtrE

HE # .s *,t, .4 F-3FilF.il
R* *S#ii
sv
H I';"S!'d\r

*q}

*E fs r.H

+*

ffiffim#ffi* ffiffiffiffi#ffi n

iffiffi
;iri:ili;liiillJfr''
SlillliiFrt-=- {Sf rlliii;,#*EltsrriPiii

+i#]Fn5ft+Ti*it.

{i;:

,;*,i

iM,ffi
ir#!ilh*ffiffiff#
"*{.
dfi,.

"=tffile

:i
.::.:i

W
M

ffi
ffi ffi .@

t,,,J

4-

*tr,*tfr r'il.f,#

#**# sehl galfuTr:,*}?

h*nl# gr*r'# de fi*at sfrrr i*t*r. {pi*l*

#, Y'* $$lt** *igrevi* r*


nr{srin}fi s:u

nve{fi ***sirtrrr*ffi rHfir*r?

** is{*r:tilii** f*nrri}* cnrs *ri ** ir: ru*rn*ilttll cl* fu1a * h*al# s*v*r# d* fi*st ryti* gi slt *scs *ir+tinuiia ?slrrff Lr l:*slla hryp*ti*n gr-*rvs p*
A**u+*tii ?::t,rr*hare urm#t"*tst* {}{tr* fbttlt*it} {:} fitt.* fn pr*zrrr"tt {pr**u}}: +: *i**r.# .*i*r'*rl# $t*il {: teir}r*r# h*pr*tir;&} ryi pr'*L:l*m* Ir*paiirrs ps {rftril

Acr**stflr ?ntr*bnr* urnrfir*sti: r*li icl*::ri{T*s f *m:r*i:[*r ;*u hip*rt*::sir*** ;*rt*rial*. Fs*r*ils i;r-r hipcrt,*Hr*;*i,il;

tr*h*i* s* t+l*s**l**# ##t

*t}#$ilrri{Ji*
,

**** *\i*t

?n

trmxt ipreril:Tt * i**patit# trnt,*tfl}. F*:l"l*ile


ri{:v*r* tru
tr"flL}l"li* sfr

cilFr] ;,ru *trctiurri hcp*rliilr:

nr;*strlll i:*t #r$ t$ ri***l d* *q:eicl*:tt vcrs**l*l,r i lnlhr"*.t. ilcnr*iI* u*lrrlrn li s-n r;prls *$l *ru hip*rtnrrl:,$ nrt+*riielfr trr+huis ss {ir* r*vi*}ui+i* cilrl uffi trTl*di* mpm:*Ii {ir*tr*r"nist sffirl carcli*l*g} ?r:*infr* d* a pr"{mi il{_}t],

F},i*t}Erut u# u**rit*:* *q*nt r*i:tahq:tixat* Ia niv*l fusp**i* +i *lin er**st ms:t:iv {nl*si:r** l*r pr:*t* itvrit *lr *l*t;t tt+lulliil' $IiLrflr"$ fe'g}l*ii ;r *Sr*i frtru*is h*pr,lti*d$ r*s{*;: *}qia p**:t*rb*tfi ri* h{}fil*.

I*tr*s*ns+#

il#{:

S.

\'*.* $iptls vrs{}t*irtf, r'r*utt ru*dig {tr#fi$r*rl *r****t fn *ilnge} }

*}S,

Hr'ffffr

d*,u

A*+ru1st# 9r:tr*ha:"m urn:fltrrilr$?$ str rytfui *s n*-l

id**ti f:**r

*et,:t*,rr,i t,,ff

#. Afl $*t{fff vr.rr**a#ffi


mr*hr*l-

r'r*}*t,H rr*:**tl**f vn***[*r *tt,*.*l:g #e nfi,xlg* ?*r yf;rr**il:# {*ilr} pirir:nrre t*nn pilif,m#nt r$***,1 inf'Enr*f?

rru xfr *vnl**xrl r.r.lfillu:"{} ir* *.er *r p*tr*rr i:tvrln u::r diilh*t rr*:dingrr**ti*ert pfir:l# f* p,r, *i*tr* funl*i}* q:H Elinb*t- **l* #{rils nu afbctiusr*a* p*st* 3|} ql* ruri *i e'*l* #ftr"r] #lr.l #rlrTlplicn,gi:i vs.rs#r$$;
6,i

di*[:rlt

*u trr*huic ria utilin*xrn {:#f,: rtr*i*rit# *r**6t*ri{


i1\,'{tlilflri}- tiu;:ri $il:in ryi. da*;l ur-.r*,st* **,*'llpli*l,lg,,ii

ri*,r,
;s,r,sgl

A*r***st*i i*rl"ebtt*'# t*-rrttit"{}1;t# riffi iel*l.*ti fic+* f*sll,*il* ryti* c# *tu * *r*eugiu:::* \'i;uisfftrnr# tt*r'ql:"# ryi n* x# clt*tt*rt.lrin* sln*fl fe:::lq:ii* ilr" p**ttstr itvi*r*l r: iu**srrfir1*{l

*$r*

el* l*t"rnflil* d* tr*n"thi. ffir'alu*{i stlu tr"i,*:r:it ,fr,i n:l*ntH *L:*e*tt*, tegn*i* p*ate fi:I*si

rule*!:i*n*

il$Hr"*

{x#fi n#

{:{}{:- *t**# cl*r*ryr*.

f$l;t *ti*rg:n*ssi*rriti. Ir*:*'r:r*il*

t}i*g:t*sicntr r*i ii5*xTr#n*n *l***giur:i ffir pfftsil tt\i*ilt l.iscut'i r*:l**i n:*t*,ri pnrtl,l'* r.t $*nl,'#ltat *h**grlr* d* sfrltffr* itr i,i::"*pltl tlri*s*rii {-{}{1. H**l*itre ${}re ftLi ii\:'Ht antfutr tls nfbcfiut*i *u f*t;t cu *ig"*t-ilru{ii inf*l"tnfi{ff el*xprr: rll* si vrJI" t"aspun$q: **(*fi*' l* ***a$tfr ir":trshrlnl,
il{lt"ff *r"r ft**t

s*t*rrn*rusr#ffi ffixistsr+te* urlg*

Ear{*,,r,ilr

fi.

I.ul*ft #r* !.#H*tr*rtfnfs rr**ldtcfi*il*r#rr,f*l fnfu**-er:f*;rH #Hu *pitr*p*,** ?

pcnfr*

A**its{# it:tr*hnr"*

tl{i{: i}ritt: t tls} r}t*#et t Ei . LJl"lnfr t{:ffi r* I m rtr** i * * rn *l* t* clirninr**teafi *fictr*itsrt*se {l{}{l lpi *fu $r{rr}i}n Ibn*rtilr **r"** Itl t*l*x*s*,. iffi #t#r]*tr"f;*l nil tl"*il:ui* sdi f*:leis*ils*ii {.{,}{':
ri{?'lng*i*ina {pn}lf r* {uh*rcurl*zrl } 6i ferrit{}ir-urcurbtlrnffiHi-rpi::ar $i fuar'hi{11ilia;{*}* {p*ngnr *pilcp:si* },

ur"rtl*Srr:p{* s# iril**rLi*iil{* {*r::r*i [* car.r* iam rurleli***r:rr*t*{rl tt *rir*r inlli:*n1$l {*snprfl *li*ier:tsi

i*fl.et*#rf;tre I{}*15 *u d**qi**{in i$* sr-l ftrillHffi E:r* {:uE: xfi *!*t**::iH#. ilil: un grn** il#Hr:rtnt:il dr* **n,r{*fts{frrr# fbslr*litl **t* suu n* in*fir"i:inag$. #+:c* ler:r*i* r;lsu},r -.{fi,i'* l* *rififirr.rr di::l n*e*t* ir:tret:#r-:i i ilr,r *.r(isfi,ri x*, t;{tLr siru:ptr}ft}* rk: **r.r;inlr *xt* ftl*r"t* p:rr:h*rhi} *'n fi sEl r:u ffi* ?rrr*$lr*insr*i, Fnrr"r*iir p*nt* irl**li!* fie,ffilfrrTT
f*Iclxir.+:n

{l#{l*

#*t*ft f*rt"l**a *sf* Ir: pr*r'n*l* 5 r:il* *Er* *srni* # ilr:*##, Ittt**xtruniin, ff;l ilflrltrt ?El**p* irn*dist **lq:t*irr*m {l{ rtrr su*t n***r;ilrfl r"nr:t*el* **plin.r*llt**r* * ffrilt*#'tl
Ila*$l itu tr***{ nx*i nru}t i** 5 zi}* d* In ir:l*epraiur} r* rll*s:s{l"lultii. p*r*t*l ?::r*pc ilrr*rii*t ft;Iq:rsir*lm {.{} tr*hui* s;i l.rtiliyer* fn urruiltr:*r*l* ? eil*r $i # sjr. si*pIirr"rrln*rrfl d* pl.*t**gi* irtr: {l,H. nhst!r**nt; pr*fi*lrr,'n*ir.,) p*ntru n pr*flrt:itrl {-l#{l *S cl*v i*,S **!}*ic

T,

tm *r*nrl ffH mr**r#*-*tr:r nrer*icgl* r,*a stlu# r'n"s#H

n:s*lg ** *ti
ptir*:

r*r-*:ar {:$truff#,il.

Ss x**r?

A**il,st# ilrtr*hnr* urnt#r*gti* sS id*'r:rtif i*rl t'*r:rr*ile

**r*

eit *u sit;'t,:t:i*u trtr iru il)r*H{**t {-:*}xt#*l-r** sfrr"r. A*r**tq:r f*trr*i nu Ii s** Fr**:{}rl}arrql# ugilixsr"*lr tr{}f,: dtr,lamiJ {i {J fiirt* t* rt* kr q,l* **n n n *x t }l*r:r-l*ner***per}di: * t:r}
l$i

{J#{l flr pt}t#,al ixfXu*r-t{tr

fy: t;*n* H:*ffiili ir-' *v*}u{i*r h*$*i.

#n*fi n* pu{*fi *;t*hili #h} *-ril gr-a* nffr#ilrnh:i} d* **rtit'*elin* *fr fl*n:*in rr* *st* in,sfrreirunfs {fu}*s*rr,* rl**:r*rsrfr ill:ilfispunrfltr;ar*) ryi *u avefi {til{Ji}:ri llt t,*s{, s$t:"#ilr*i utun*i *lr trr'foui* r-;.* erst*pf* pnnfl I* il*-rTt#t, lqtq:fisfr"rultic p*r:trLl n inctlpc fok:sirna il#t. I)**Hr Htr*iitt ir.*i*:r.t,al rl* {irnp tr"rlhril s* ii dag'i g}retr*rr'*gi'

Tradur pitip$rit cu permisiunee Family Hualth Internatipnnl, *ffi. Fentru in{ormaliilrplirncntare veziwww.{f Trnducere: sacietatea de Educalie tantrattpti'irf, pi Sexualfr (st{s}, www.:rcs.rs}

Mat*ri*lul a fast r*alirat ;i publicai in cadrul Fregramu*ui lnifiativa p*r:tru S5n5tatee Famili*i din H*m*: ce*rdonat de John $n*w Research and Trai*ing lilstitute ;i finant*t de USA|D. Opiniil* *xprimate in are: :nsterial r*prezintE d*ar pu*ctels d* v*dere als autnril*r nu n**pSrat gi pe cmls al* U$AID.