P. 1
Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime Si Materiale La SC Fene Grup SA

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime Si Materiale La SC Fene Grup SA

|Views: 426|Likes:
Lucrarea este completa,are 40 de pagini, include cuprins,studiu si bibliografie.Este editata in word,prezentata in 2008.Reeditez datele la cerere pe anul in curs cu cost suplimentar.
Lucrarea este completa,are 40 de pagini, include cuprins,studiu si bibliografie.Este editata in word,prezentata in 2008.Reeditez datele la cerere pe anul in curs cu cost suplimentar.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Baloi-Mitrica Daniel on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/18/2014

$4.99

USD

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Tratamente contabile privind stocurile de materii prime şi materiale la S.C. FENE GRUP S.A.

Coordonator, Lect. univ. dr. Maria BERHECI Absolvent,

Iaşi, 2008

Cuprins:
Cuprins:...........................................................................................................................................2 Introducere......................................................................................................................................2 Cap I Noţiuni generale privind stocurile de materii prime şi materiale consumabile.....................4 1.1 Concepte privind stocurile de materii prime şi materiale consumabile................................4 1.2 Locul stocurilor în gestiunea intreprinderii..........................................................................7 1.3 Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor...................................................................................9 1.3.1 Recunoaşterea elementelor de stocuri............................................................................9 1.3.2 Evaluarea elementelor de stocuri.................................................................................11 Cap II Prezentarea generală a societăţii FENE GRUP S.A........................................................17 2.1 Scurt istoric şi descrierea activităţii....................................................................................17 2.2 Structura organizatorică a unităţii.......................................................................................18 2.3 Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu alte compartimente...........................................................................................................................20 2.4 Organizarea contabilităţii stocurilor la SC Fene Grup S.A. .............................................21 Cap III Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale la S.C. Fene Grup S.A.................................................................................................................................................23 3.1 Purtătorii primari de informaţii privind gestiune stocurilor de materii prime şi materiale consumabile...............................................................................................................................23 3.2 Organizarea şi conducerea evidenţei analitice şi sintetice a stocurilor de materii prime şi materiale consumabile...............................................................................................................24 3.2.1 Contabilitatea analitică a stocurilor de materii prime şi materiale ..............................25 3.2.2 Contabilitatea sintetică a stocurilor de materii prime şi materiale ..............................26 3.3 Contabilitatea operaţunilor curente privind intrările şi ieşirile de materii prime şi materiale consumabile...............................................................................................................28 3.3.1 Contabilitatea materiilor prime şi materialelor consumabile.......................................28 3.3.2 Contabiliatea materialelor de natura obiectelor de inventar........................................32 3.4 Inventarierea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile...................................33 3.4.1 Plusuri / minusuri de inventar constatate în urma inventarierii fizice.........................34 3.4.2 Plusuri / minusuri de valoare la inventariere generate de alţi factori conjuncturali.....35 3.5 Indicatorii de analiză privind gestiunea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile...............................................................................................................................35 Concluzii.......................................................................................................................................38 Bibliografie...................................................................................................................................40

Introducere

2

Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate, fiind indispensabil progresului. În contextul unei economii globalizate, contabilitatea îndeplineşte o responsabilitate majoră în procesul angajării capitalului, oferind totodată credibilitatea de care are nevoie orice investitor, prin informaţiile referitoare la rentabilitatea investiţiei, riscurile, performanţa întreprinderii, inclusiv competenţa managerială. Indiferent de timp, contabilitatea îşi va pune mereu amprenta asupra oricărei activităţi desfăşurate. Lucrarea de faţă “Tratamente contabile privind stocurile de materii prime şi materiale” işi propune să fie un ghid de abordare a teoriei şi practicii contabile în privinţa activelor circulante, îndeosebi a stocurilor de materii prime şi materiale. Am organizat informaţiile din capitole astfel încât să reflecte o succesiune logică. Prin prezenta lucrare îmi propun să descriu principalele caracteristici a stocurilor, să evidenţiez regulile de recunoaştere şi evaluarea a acestora, cât şi o analiză a principalilor indicatori de eficienţă a stocurilor la S.C. Fene Grup SA. În vederea realizării obiectivelor avute în vedere, problematica lucrării este structurată pe trei capitole, fiecare din aceste fiind dezvoltate pe mai multe subcapitole. Primul capitol este consacrat definirii conceptelor de bază ale stocurilor de materii prime şi materiale consumabile. Astfel sunt prezentate informaţii cu privire la locul pe care îl ocupă stocurile în gestiunea întreprinderii precum şi noţiuni despre recunoaşterea şi evaluarea stocurilor. Cel de-al doilea capitol prezintă un scurt istoric al întreprinderii analizate, structura organizarorică a acesteia precum şi informaţii despre felul cum este organizat compartimentul financiar-contabil în cadrul întreprinderii. Ultimul capitol este focalizat pe contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale cu principalele operaţiuni care au loc la firma analizată. Pentru că orice operaţiune trebuie consemnată în diferite documente justificative, organizarea unei evidenţe operative, în etaloane de masură naturale sau natural convenţionale devine necesară. Definită de alţi specialişti ca “limbă a afacerilor”, s-a remarcat faptul că prezenţa contabilităţii într-un astfel de mediu rămâne de necontestat.

3

Cap I Noţiuni generale privind stocurile de materii prime şi materiale consumabile
În categoria activelor circulanate ale unei întreprinderi, o pondere importantă o deţin stocurile de valori materiale. Existenţa stocurilor de mijloace circulante este fundamentală pentru o funcţionare normală şi continuă a ciclului de exploatare în toate fazele activităţii economice din cadrul întreprinderii. Aceasta importanţă se datorează faptului că acestea devin, în procesul de producţie, depozitarul valorii cedate de personal, mijloace fixe, informaţii. Conform prevederilor din art.119 din Ordinul ministrului finaţelor publice nr 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, un activ se clasifică ca activ circulant atunci când: -este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; -este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare; -este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie1 a căror utilizarea nu este restricţionată; În sfera articolelor circulante sunt incluse stocurile, inclusiv valoarea serviciilor prestate la care nu a fost intocmită factura, creanţele aferente ciclului de exploatare, investiţiile pe termen scurt, casa şi conturile la bănci.

1.1 Concepte privind stocurile de materii prime şi materiale consumabile
Stocurile sunt active care se pot regăsi fie sub forma materiilor prime, a materialelor şi a altor consumabile care urmează sa fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii; fie în curs de producţie sau ca produse finite, în vederea vânzării; fie sunt cumpărate şi deţinute cu scopul revânzării. În categoria stocurilor sunt incluse şi costurile serviciilor prestate de furnizor, dar pentru care nu s-a înregistrat venitul final 2. Conform reglementărilor în vigoare, stocurile sunt acele active 3: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; b) în curs de producţie, în vederea vânzării în aceleaşi condiţii ca mai sus; c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile, ce urmează a fi folosite in procesul de produţie sau pentru prestarea de servicii.

1

Echivalente de trezorerie reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii; 2 Horomnea, E., Berheci, M., Normalizarea contabilităţii întreprinderii, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2007, pag 68; 3 *** OMFP nr. 1752 din 17.XI.2005 pt aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în MO al Rom, partea I, nr. 1080 din 30.XI.2005, pct 120;

4

seminţe şi materiale de plantat. materiale pentru ambalat.prin care se inţelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie ) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (fază de fabricaţie ) sau se livrează terţilor. Bunget. reprezintă o resursă controlată de întreprindere. D. noţiunea de „stoc” are două sfere de cuprindere: . indiferent de valoarea lor. 2004. de regulă. Potrivit criteriului fizic (forma corporală şi necorporală a stocurilor) în structura stocurilor se cuprind următoarele componente: a) materiile prime. mijloace de muncă ce nu îndeplinesc cumulativ cele două condiţii pentru a fi considerate mijloace fixe :au o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege.. pag 40. combustibilii. în mod direct sau indirect trei criterii în funcţie de care stocurile sunt clasificate şi delimitate în contabilitatea financiară: fizic.în sens general . d) produsele. piese de schimb. Costi. produse finite. -produsele reziduale -rebuturile. stocul reprezintă un ansamblu de materii prime. adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii. precum stocurile.în sens restrâns. Bucureşti. în produsul finit. respectiv de semifabricate. Mateş. O.. furajele şi alte materiale consumabile. faza ciclului de exploatare. putând fi expediate direct clienţilor sau depozitate în vederea livrării. ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii viitoare întreprinderii . În categoria produselor se cuprind: -semifabricatele. 5 . Ed. Farcane. Din categoria materialelor consumabile fac parte: materialele auxiliare. Definirea stocurilor conform Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 2 „Stocuri”. N. În domeniul economie. lucrărilor şi serviciilor realizate în urma procesului de exploatare şi au ca destinaţie livrarea către diferiţi terţi. fie în starea lor iniţială fie transformată. indiferent de durata lor de folosire. c) materiale de natura obiectelor de inventar. b) materialele consumabile. în care stocul reprezintă cantitatea de active materiale şi financiare existente la un moment dat într-o întreprindere . -produsele finite. CECCAR. sunt activele care participă ori ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi. L..Un activ curent4 . materiale destinate producţiei. sunt elementele patrimoniale de natura bunurilor. Megan.Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate-IAS 2 Stocuri. B. O.. . mărfuri destinate vânzării.. sunt acele bunuri economice care participă direct la procesul de fabricaţie a produselor şi se regasesc în produsul final sau integral. materialele recuperabile sau deşeurile. destinaţia.. reprezintă o categorie distinctă în cadrul stocurilor şi reprezintă bunuri. 4 Caciuc. sau au o durată de folosire mai mică de un an. scoate în evidenţă.

-stocurile aflate în curs de execuţie. expunere (în parcuri şi grădini zoologice). blană etc.. reproducţie. lapte. porcine.. Dacă se are în vedere destinaţia5. păsările de orice fel în vederea creşterii şi utilizării lor pentru producţie. Editura Universitarã.e) animalele şi păsările.) în vederea creşterii şi folosirii lor pt producţie (lână. Conform celui de-al treilea criteriu. h) producţia în curs de execuţie. Dumitrean. Berheci. semifabricate) si destinate vânzării. păsările aflate la îngrăşat pentru a fi comercializate.N.) -stocuri rezultate în urma procesului de fabricaţie (produse finite. Editura Sedcom-Libris. Scorţescu. animale tinere puse la îngrăşat pentru a fi valorificate. respectiv animalele născute vii . reproducţie. reprezintă bunurile pe care unitatea patrimonială le achiziţionează în scopul revânzării lor în aceiaşi stare sau după o anumită prelucrare ori pentru a fi predate spre vânzare magazinului propriu. Vol I..). semifabricatele) cât şi de stocurile cumpărate pentru vânzare După apartenenţa la patrimoniu7 stocurilie se pot grupa în : 5 6 Ristea. pag 171. Ibidem. Contabilitatea financiaã a întreprinderi.. 6 . E. ovine-caprine. g) ambalajele sunt bunurile utilizate pentru asigurarea protecţiei celorlalte categorii de bunuri pe timpul transportului şi depozitării sau pentru prezentarea lor comercială.2002. C. 7 Toma. Iaşi. animalele tinere de orice fel (taurine. Mardiros. -stocuri aflate în faza de producţie. pag 213. expunere. reprezentare. M. D. pag 212. Bucureşti. reprezintă producţia ce nu a trecut prin toate stadiile de prelucrare a procesului tehnologic precum şi produsele care nu au fost supuse recepţiei tehnice şi a probelor. reprezentaţie (spectacole). se evidenţiază urmatoarele categorii de stocuri: -stocuri aflate în faza de aprovizionare a activităţii de producţie sau a activităţii comerciale. respectiv produsele în curs de execuţie şi lucrările în curs de executie. Contabilitate financiară I. -stocurile cumpărate şi deţinute în scopul revânzării. materiale consumabile etc. Gh. muncă. cabaline etc. 2005. care dupa ce sunt cumpărate în acest scop se vor finaliza în produse finite sau semifabricate. f) mărfurile . stocurile se prezintă prin următoarele categorii: -stocuri destinate realizării obiectului de activitate ce se regasesc in produsele fabricate ori în serviciile prestate (materii prime. cuprind bunurile de natură agricolă. şi anume faza ciclului de exploatare6. -stocuri aflate în faza de desfacere... I. Sunt reprezentate de stocurile rezultate în urma procesului de fabricaţie în întreprindere (produsele finite.

-totalitatea bunurilor încredinţate unei persoane denumite generic “gestionar“. Aceste stocuri se găsesc în spaţiile proprii (depozite. astfel gestiunea stocurilor este importantă pentru întreprindere deoarece prezenţa unor erori la stabilirea nivelului stocurilor poate determina pierderi de vânzări şi de profit. şi anume: -administrarea generală cu maximă eficienă a bunurilor proprii sau aparţinând unei alte persoane fizice sau juridice. magazii. în vederea păstrării şi organizării lor.2 Locul stocurilor în gestiunea intreprinderii Din interpretarea economică 8 a textelor legislative şi reglementare invocate rezultă necesitatea organizării contabilităţii stocurilor în gestiuni de bunuri. Într-un ciclu de exploatare stocurile trec prin 8 Pop. care fac parte din patrimoniul propriu al acesteia. Contabilitatea Financiar Româneascã armonizatã cu Directivele Contabile Europene-Standardele Internaţionale de Contabilitate. stocuri sosite şi 1. deşi se află în gestiunea unităţii. stocuri aflate la terţi . Conceptul de “gestiune” are la bază semnificaţii teoretice şi implicaţii practice distincte. Deva. Dar stocurile nu se prezintă numai fizic ci şi valoric. Ed. A. stocurile în procesul lor de fabricaţie se consumă la prima utilizare. Acestea aparţin terţilor şi se află temporar în unitate pentru diverse scopuri (materii prime. Stocurile ocupă un loc esenţial în cadrul gestiunii întreprinderii. în funcţie de contextul în care este folosit. Un al criteriu. Spre deosebire de celelalte categorii de bunuri aflate în unitatea economică. -stocuri care nu aparţin patrimoniului propriu al acesteia. obiecte de inventar. 378 7 . pag. mărfuri primite spre prelucrare. stocuri sosite fară factură. pentru a încadra un bun concret într-o categorie sau alta de stoc este important să se ţină cont de utilitatea şi destinaţia acestuia în cadrul activităţii unităţii patrimoniale. În urma acestor enumerări reglementare trebuie avut în vedere următorul aspect. păstrare şi eliberare a bunurilor sau valorilor băneşti efectuate de gestionar. -totalitatea operaţiilor de primire. astfel ele intră şi ies continuu în şi din întreprindere în cadrul fiecărui ciclu de exploatare. magazine) sau la terţi.-stocuri aflate în gestiunea unităţii. Cele două accepţiuni din urmă au în vedere metodele de evidenţă operativă şi analitică a stocurilor. Asfel acestea se grupează în stocuri aflate în depozitul unităţii economice sau nerecepţionate. 2002. Doar după ce stocurile pargurg întreg ciclu de exploatare capitalurile investite vor fi recuperate . Intelcredo. Astfel marimea financiară a stocurilor este dată de mărimea capitalurilor necesare pentru constituirea şi pastrarea lor. în custodie sau în consignaţie). de către reprezentantul acesteia. materiale.. dar care nu este prezent în IAS 2 este clasificarea stocurilor după locul de creare a gestiunilor. costuri excesive cât şi probleme de rentabilitate.

ca de exemplu : -volumul operaţiilor de primire-predare într-o perioadă de timp. În aceste condiţii gestiunea stocurilor trebuie să garanteze că dimensiunea stocurilor este economică. stocurile de mărfuri). acţiunile producţiei. Sedcom Libris. produse finite. în faza de fabricaţie acestea din urmă se vor transformă în stocuri de semifabricate. În acelaşi timp. după care vor fi vândute clienţilor in etapa de comercializare. 2007.. dimensionare. Luând în considerare faptul că mijloacele circulante se gasesc sub formă de stocuri în diferite stadii ale circuitului resurselor financiare.mai multe etape: achiziţie. comercializare. Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii. fabricaţie şi comercializare (desfacere). adică în măsură să asigure desfăşurarea continuă a procesului productiv (stocurile de materii prime şi materiale consumabile) şi a celui de distribuţie (stocurile de produse în curs de execuţie. dar cu o investiţie scăzută în stocuri va determina creşterea ratei de venit a acţionarilor şi deci valoarea patrimonială a firmei. suprafaţa şi amplasamentul spaţiului de depozitare. de formare şi evidentă a acestora. la pierderi de vânzări datorate lipsurilor în aprovizionare sau încetinirii costisitoare a Mironiuc. îar în cazul unei unităţi patrimoniale de dimensiuni mari se recomandă înfiinţarea mai multor gestiuni ce se vor ţine pe categorii de stocuri. de redistribuire şi mod de utilizare. complex. cât şi probleme de recepţie. doctrina contabilă recomandă unele criterii orientative în realizarea gestiunii stocurilor. unde stocurile îşi vor schimba forma naturală şi funcţională dar şi conţinutul material în funcţie de specificul activităţii întreprinderii. de urmărire şi control. Iaşi. Privită ca un proces economic. -volumul. iar în urma decontăriiplăţii cu clienţii vor reveni in faza iniţială de disponibilităţi băneşti. de repartizare a lor pe deţinători. de depozitare şi păstrare.183 8 . Deşi condiţiile pentru înfiinţarea şi organizarea gestiunii stocurilor nu sunt specificate prin lege. ce determină de asemenea realizarea de gestiuni diferite. de asemenea. În situaţia unităţilor de desfacere circuitul economic se reduce doar la două etape. În faza de achiziţie activele circulante sub forma disponibilităţilor băneşti se transformă în stocuri de materii prime şi materiale consumabile. prelucrare. 9 Orice metodă care permite firmei realizarea unui volum de vănzări mare. aceasta incluzând atat probleme de conducere. Ed. astfel în cazul unei întreprinderi de dimensiuni reduse se poate ţine o singură gestiune pentru toate categoriile stocurile. pag. gestiunea stocurilor are o sferă largă de cuprindere. cea de achiziţie şi comercializare. M. produse în curs de execuţie. de optimizare a amplasării stocurilor în teritoriu. putem admite că stocurile reprezintă staţionări ale disponibilităţilor băneşti în formă transformată. 9 de reducere a stocurilor pot conduce. minimizând investiţiile în active circulante. stocurile de produse finite. Astfel pentru întreprinderile productive stocurile trec prin trei faze: achiziţie.

Imobilizarea capitalului în stocuri este generatoare de costuri pe care literatura de specialitate le grupează în: costuri de deţinere (depozitare. costul unitar de cumpărare a elementelor de stoc. Cu toate că stocurile sunt considerate resurse neactive.Ca şi alte elemente de activ circulant. 1. deterioare fizică a elemntelor de stoc). Contabilitate financiarã. ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare întreprinderii. să se recurgă la constituirea de stocuri (de resurse materiale) bine dimensionate. Astfel evaluarea stocurilor se va face conform unor norme generale de evaluare elaborate în acord cu principiile contabile fundamentale. din punct de vedere financiar stocurile reprezintă o investiţie pentru întreprindere. reprezintă o resursă controlată de întreprindere. 2003. în mod obiectiv.3. Constanţa. Acest proces implică totodată şi detalierea elementului respectiv prin descrierea în cuvinte cât şi asocierea cu o sumă şi includerea acestei sume în totalul bilanţului sau în contul de profit şi pierdere.3 Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor În calitatea lor de elemente de natura activelor. costuri aferente lipsei de stoc (pierderea unor comenzi de livrare. pag 91 9 . Standardele Internaţionale de Contabilitate şi vor fi recunoscute în momentul în care se îndeplinesc cele două condiţii prezentate în IAS 2: reprezintă o resursă controlată/controlabiliă de întreprindere probabilă să genereze beneficii economice viioare şi are un cost ce poate fi determinat în mod credibil. stocurile prezină unele principii şi reguli în ceea ce priveşte recunoaşterea şi evaluarea acestora. deplasarea). este necesar ca managerii să menţină stocurile la niveluri care echilibrează beneficiile din reducerea nivelului investiţiei cu costurile provocate de scăderea stocurilor. De aceea. care vor fi recuperate în momentul în care aceste stocuri parcurg întregul ciclu de exploatare.. Capitalurile investite în stocuri reprezintă imobilizări de capital. T. se recomandă. lansarea comenzilor. precum stocurile. recunoaşterea reprezintă procesul încorporării în bilanţ sau în contul de profit şi pierdere a unui element care îndeplineşte criteriile de recunoaştere. Ed Ex Ponto. care se încheie cu valorificarea produselor realizate de întreprindere.1 Recunoaşterea elementelor de stocuri Conform Cadrului general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. pentru a se asigura ritmicitatea producţiei materiale şi a consumului. costul suplimentar datorat aprovizionării în regim de urgenţă la preţuri mari). costuri de aprovizionare (studiul pieţei. Un activ curent. 1. incheierea contractelor. pe durate mai mari sau mai mici de timp. Prin urmare stocurile trebuie recunoscute în următoarele condiţii 10 :este 10 Nicolae.

Editura Universitarã. acestea semnifică capacitatea de a contribui. Există cazuri cand costul poate fi estimat. conform criteriilor prezentate mai sus nu presupune o problemă pentru profesionistul contabil. cum este în cazul stocurilor. Dacă este o parte a activităţii de exploatare a unitătii acest potenţial este unul productiv. dar este de preferinţă folosirea unor estimări rezonabile.. În cazul beneficiilor economice viitoare ce sunt încorporate în active. este cazul serviciilor şi lucrărilor în curs de execuţie. În cazurile în care forma legală a tranzacţiilor nu reflectă şi realitatea economică se recomandă utilizarea principiului prevalenţei economicului asupra juridicului pentru a se verifica dacă stocurile respectivive trebuie recumoscute ca active. utilizarea lor in decontarea unei datorii. În situaţii deosebite profesionistul contabil va apela la principiile. în mod normal recunoaşterea stocurilor. M. fiind de preferat ca elemntul respectiv să nu fie înscris în bilanţ sau în contul de profit şi pierdere. Primul criteriu face referire la gradul de incertitudine în realizarea de beneficii economice viitoare aferente elementului respectiv. regulile şi practicele contabile în eveluarea stocurilor. gaz) acestea nu vor fi recunoscute în bilanţ ci în contul de profit şi pierdere ca şi cheltuieli deoarece este imposibil să se estimeze în viitor beneficii economice. pentru a nu influienţa credibilitatea situtiilor financiare. direct sau indirect la fluxul de numerar şi echivalente în numerar de către întreprindere. care deşi au 11 Ristea. În aceste condiţii clienţii vor contribui la cresterea fluxului de numerar al întreprinderii prin plata aferentă bunurilor achiziţionate respectiv serviciilor dorite. Aceste beneficii economice pot intra în întreprindere sub diverse forme 11: separat sau împreunnă cu alte active pentru realizarea producţiei de bunuri destinate vânzării sau prestarea de servicii. elementul are un cost sau o valoare care poate fi evalută în mod credibil. De exemplu în cazul aprovizionării cu utilităţi (apă. Această condiţie este indeplinită chiar în momentul cand stocurile intră în unitate. Dar. Bucureşti. acestea fiind utilizate în scopul de a produce bunuri sau a presta servicii care să satisfacă necesităţile clienţilor. De aceea stocurilie aprovizionate vor fi recunoscute în bilanţ în momentul în care se va preconiza realizarea de beneficii economice de către întreprindere şi atunci când valoarea lor va putea fi evaluată în mod credibil. Dar forma fizică sau corporală a stocurilor nu este suficientă pentru ca un element de stoc sa fie recunoscut. Acest grad de incertitudine trebuia să ia în consideraţie informaţiile disponibile în momentul întocmirii situaţiilor financiare. pag 214 10 . 2005. costul acestora fii identificabil în mod cert. Cel de-al doilea criteriu de recunoştere a activelor de natura stocurilor face referire la credibilitatea evaluării privită ca o caracteristică calitativă a situaţiilor financiare.probabil să genereze beneficii economice viitoare către sau dinspre întreprindere. energie. schimbul cu alte active. Contabilitatea financiară a întreprinderi.

E.. Astfel efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasată sau plătită) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. constatarea pierderilor din calamităţi. Ed Sedcom Libris. N.. Georgescu. D. Bazele Contabilităaţii. I. subvenţii guvernamentale. ce trebuie soluţionate într-o manieră unitară pentru toate întreprinderile în sensul de a determina o valoare cât mai credibilă fără a se lua în considerare specificul unităţii şi de a permite compararea structurii stocurilor şi a valorii acestora din întreprinderi diferite.2005.formă necorporală acestea sunt recunoscute în bilanţ deoarece vor genera beneficii economice viitoare. făcând referire la: achiziţie. pag 170. partea I.3. nr. 1080 din 30.2005 pt aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene. Majoritatea metodelor sunt bazate fie pe cost. unitatea este obligată să menţină metodele de evaluare adoptate pe parcursului unui exerciţiu financiar cât şi de la un exerciţiu financiar la altul. publicat în MO al Rom. Pentru evaluarea stocurilor există o serie de metode. fie pe mărimea cea mai mică dintre cost şi valoarea de piaţă. şi implicit. Budugan. aportul la capitalul social sau la momentul primirii prin donaţii. Conform reglementărilor contabile româneşti actuale.12 Unităţile patrimonoale din ţara noastră au posibilitatea de a evaluaşi înregistra în contabilitate bunurile de natura stocurilor şi la alte preţuri decât cele efective. 1752 din 17. primirea de subvenţii guvernamentale şi nu în urma unor evenimente ce se vor desfăşura în viitor şi care nu vor genera active. ele să fie prezentate la costura efective13. stocurile se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale. la aportul capitalului social al altei întreprinderi. 2005. potrivit destinaţiilor acestora şi anume: la vânzare.2 Evaluarea elementelor de stocuri Evaluarea stocurilor ridică o serie de probleme.XI.. Ambele tipuri de metode sunt agreate şi recomandate de Standard. potrivit surselor de provenienţă.. Astfel momentul în care se realizează recunoaşterea stocurilor este la intrarea în gestiune. O altă regulă în recunoaşterea stocurilor ar fi aceea că elementele de stocuri vor fi recunoscute în momentul realizării unor tranzactii anterioare de forma achiziţiilor. conform contabilităţii de angajamente.XI. predarea prin donaţie. pct 41 13 Horomnea. 1.. în scopul prezentării lor în situaţiile financiare. Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă pentru elementele 12 *** OMFP nr. în general. 11 . Beţianu. Tabără. cu condiţia ca ăn raportările periodice. etc. la obţinerea din producţie. Pentru a fi în concordanţă cu principiul permanenenţei metodelor. Iaşi. producerii acestora. L. Derecunoşterea stocurilor (anularea recunoaşterii) se realizează la ieşirea din gestiune. elementele prezentate în situaţiile financiare anuale.

taxele nerecuperabile. pentru bunuri primite cu titlu gratuit şi pentru cele care fac obiectul schimbului. Normalizarea contabilităţii întreprinderii. M. Costul de achiziţie este propriu stocurilor prin cumpărări şi cuprinde în structura sa preţul de cumpărare. Georgescu. L. denumită valoare de înregistrare sau cost isoric care poate fi: valoare de achiziţie sau costul de achiziţie pentru bunurile procurate cu titlu oneros (contra plată). 2007. Contabilitate de gestiune.. În costul de producţie nu se includ pierderile de materiale. energia consumată în scopuri tehnologice. şi anume: 1. Ed. D. în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. Dacă.Este valoarea care depende mai mult de piaţă şi mai puţin de condiţiile din întreprindere. E. costul de producţie. datoriilor. I. I. poziţiei financiare şi asupra rezultatatelor. Cuza. construcţiei sau 14 Ministerul Finanţelor Publice. mai exact preţul presupus că îl acceptă un client în cadrul unei tranzacţii comerciale. numai cu unele excepţii prevăzute în Standardele Internaţionale de Contabiliate (în cazul în care participă la ducerea stocurilor în forma finală).) precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricarea acestora. pentru bunurile aduse ca aport la capitalul social. 2007... cheltuielile generale de administraţie. în situaţii excepţionale14 administratorii decid să schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile. Buc. În cazul cheltuielilor financiare.. celelalte cheltuieli directe de producţie (materiale directe. Nu se includ în costul de achiziţie reducerile comerciale. pentru bunurile produse în unitate. valoare justă. Evaluarea elementelor de stocuri15 se realizează după reguli distincte în funcţie de momentul la care se face evaluarea. valoare de aport. manopera directă etc. 15 Budugan. Berheci. cum sunt dobânzile şi diferenţele de curs valutar aferente acestora privind împrumuturile care sunt direct atribute achiziţiei. pag 43 16 Horomnea.similare de natura stocurilior şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. cheltuielile de desfacere şi cele financiare.16 Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie al materiilor prime şi consumabilelor. 12 . Beţianu. cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilizare sau intrarea în gestiune a bunului respectiv. Iaşi.1 Evaluarea elementelor de stocuri la data intrării în unitate La data intrării în gestiune stocurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare.2. Buc. manoperă sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise.. I. 2002. Reglementări contabile pentru agenţi economici. Prin valoare justă (valoare de utilitate) se înţelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două parţi. Berheci. Universităţii Al. Ed CECCAR. pag 160.3.. aceste schimbări trebuie menţionate în notele explicative concomitent cu prezentarea influienţei avute asupra activelor. Ed Economică. pag 70.

. au loc urmatoarele mişcări de placi rigips: -La 01. În acest caz valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă.2 Evaluarea elementelor de stocuri cu ocazia inventarierii Valoare luată în calcul pentru evaluarea stocurilor în momentul inventarierii poartă denumirea de valoare de inventar (valoare de utilitate sau valoare actuală). stocurile ieşite din gestiune se evaluează la costul lotului următor. 29. E. acestea pot fi incluse în costul acelui activ. -Pe 10. în ordine cronologică.2 lei/coala . Universităţii Al.05 ieşire din stoc. Normalizarea contabilităţii întreprinderii.05 ieşire din stoc 338 coli rigips.05 ieşire din stoc 455 coli rigips. 134 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 2007. Exemplu: În cadrul SC FENE GRUP SA.05 stoc iniţial 830 coli rigips. Potrivit prevederilor art. care are ca obiect de activitate domeniul construcţiilor.2. Berheci. 32. dare în consum 405 coli rigips. bunurile ieşite din gestiune se evaluează la valoarea de intrare a primei intrări aferente unui anumit lot. Pentru soluţionarea aceste probleme IAS 2 grupează stocurile în stocuri identificabile următoarele metode de evaluare : a) Metoda primul intrat – primul ieşit (FIFO) Această metodă are la bază premisa că primele loturi de bunuri cumpărate sunt primele care se dau în consum sau date spre vânzare. I. Astfel. 13 . activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor.3. şi anume costurile îndatorării sunt incluse în costurile stocurilor atunci când este posibil ca acestea să aibă drept rezultat obţinerea de beneficii economice viitoare pentru întreprindere şi pot fi evaluate cât mai corect posibil. Acestă valoare se stabileşte în funcţie de utilitatea bunului în unitate şi preţul pieţei. 17 1.05 intrare în stoc de 134 coli rigips. dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în IAS 23 “Costurile îndatorării”. Iaşi. Ed.5 lei/coala.3. M. Pe măsura epuizării lotului..producţiei unui activ pe termen lung sau ciclu lung de fabricaţie. prin înregistrarea unei ajustări pentru depreciere. -Pe 29. 17 şi stocuri fungibile cu Horomnea. Problema fundamantală în înregsistrarea stocurilor este cea a stabilirii preţului utilizat.5 lei/coala. 31. -Pe 23. -Pe 06.05 intrare în stoc de 222 coli rigips .2. “Construcţia de clădiri şi de geniu civil” (4521). -Pe 16. Cuza.3 Evaluarea elementelor de stocuri la data ieşirii din unitate Ieşirea stocurilor din gestiune se face în principiu prin vânzare sau consum. 1. pag 69.

deoarece nivelul costului mediu ponderat şi al costului stocului final calculat conform acestei metode este influienţat de toate preţurile plătite în timpul exerciţiului şi de preţul stocului initial. ca raport între valoarea totală a stocului iniţial plus valoarea stocurilor intrate şi cantitatea existentă în stocul iniţial plus cantităţile intrate astfel: CMP= (Si+ I)/(Sti + Qi) Acestă metodă de evaluare tinde să anuleze efectele creşterii sau descreşterii preţurilor. 2 Evaluarea stocurilor prin metoda CMP al ulimei intrări Data Cantitate 0 1 Intrări Preţ unitar 2 Valoare 3 Cantitate 4 Ieşiri Preţ unitar 5 Valoare 6 Cantitate 7 Stocuri Preţ unitar 8 Valoare 9 14 . 1 Evaluarea stocurilor prin metoda FIFO Data Cantitate 0 01.05 10.8 + 6549)/(204 + 222) = 30.2 31.5 29. calculat după fiecare operaţie de intrare se determină astfel: După intrarea din 10.05 : CMPUI = (11700 + 7605)/(375 + 234) = 31.5 29.5 32.2 31.5 32. metoda poate fi aplicată în două variante şi anume: metoda costului unitar ponderat calculat la sfârşitul perioadei (total sau global) şi metoda costului mediu unitar ponderat calculat după fiecare recepţie.70 După intrarea din 23.5 + 222*29.5 32.2 32.05 16.14 Tabelul nr.Tabelul nr.5 29. În cazul exemplului prezentat. După momentul când este calculat costul mediu.2 32.05 06.5 29.05 Total 1 234 222 456 Intrări Preţ unitar 2 32.5 )]/ (830 + 234 + 222) = 31.05 23.2 31.55 Evaluarea stocurilor prin metoda costului total (global) se calcuelază astfel: CMPT = [25896 + (234*32.05 : CMPUI = (6466.05 29.5 29.5 Valoare 3 7605 6549 14154 Cantitate 4 455 375 30 204 134 1198 Ieşiri Preţ unitar 5 31.5 Valoare 9 25896 11700 11700 7605 6630 6630 6549 2596 2596 b) Metoda “costului mediu ponderat” (CMP) Metoda CMP se poate determina lunar sau după fiecare operaţie de intrare.5 Valoare 6 14196 11700 975 6630 3953 37454 Cantitate 7 830 375 375 234 204 204 222 88 88 Stocuri Preţ unitar 8 31. costul mediu ponderat.

stocurile ieşite din gestiune se evaluează la costul lotului anterior.2 37304.4 Cantitate 7 830 375 375 234 204 204 222 88 88 Stocuri Preţ unitar 8 31.8 6549 2745.9 37360.20 31.5 31.05 06.8 6364. 15 .70 30.2 29.e.8 13014.5 31.05 16. iar costul stocurilor ieşite se apropie de nivelul costului celor mai recente stocuri intrate in gestiune. În perioadele de inflaţie.6 2745.55 30.55 25896 11700 19305.4 c) Metoda ultimul intrat – primul ieşit (LIFO) Această metodă se înscrie în tratamentul contabil alternativ permis şi constă în evaluarea bunurilor ieşite din gestiune la costul de achiziţie sau la costul de producţie aferent ultimei intrări.2 31.6 0 01.2 31.20 31.5 31. 3 Evaluarea stocurilor prin metoda LIFO Data Cantitate Intrări Preţ unitar 2 32.70 30.2 Valoare 9 25896 11700 11700 7605 6364.05 29. Pe baza datelor prezentate în tabelele de mai sus am realizat un grafic pentru a compara efectele celor trei metode de evalure.55 30.5 Valoare 3 7605 6549 14154 Cantitate 4 455 234 171 222 116 1198 Ieşiri Preţ unitar 5 31.4 2688.3 6466. în condiţiile unui consum de stocuri de 1198 u.70 31.05 Total 1 234 222 456 Evaluarea ieşirilor în metoda LIFO la cele mai recente.3 2688.05 Total 234 222 456 32. Pe măsura epuizării succesive a fiecărui lot. în ordine cronologică Tabelul nr.2 Valoare 6 14196 7605 5335. adică la cele mai mari costuri.01.05 06.05 29.50 - 7605 6549 14154 455 405 338 1198 31.05 23.2 32.2 6549 3619.50 29.2 31. conduc la micşorarea rezultatului exerciţiului şi a impozitului pe profit.05 16.2 32.5 10325.05 10.4 830 375 609 204 426 88 88 31.2 29.5 29.05 23.55 14196 12838.5 31. efectele sunt cu atât mai evidente cu cât metoda LIFO produce cea mai mică valoare posibilă a rezultatelor.20 31.2 31.05 10.

I. cât şi a ieşirilor. Georgescu. Bazele Contabilităţii.6 Costul stocurilor cons umate Che ltuie li indire cte Valoare a s tocului final 37454 37360. Beţianu.4 LIFO 2745. generând valoarea cea mai mică a stocului final de 2596 lei . e) Metoda costului standard Această metodă presupune utilizarea unui preţ unic atât la înregistrarea intrărilor. Coeficient de repartizare = 18 Soldul iniţial al diferenţelor de preţ + Diferenţa de preţ aferentă intrărilor în cursul perioadei cumulat de la începutul anului Valoarea intrărilor în cursul perioadei la preţ de înregistrare cumulat de la începutul anului Soldul iniţial al stocurilor la preţ de înregistrare Horomnea. 1 Compararea şi efectele metodelor de evaluare a stocurilor Astfel în cazul aplicării metodei FIFO. L. D. pag 138.6 lei. se înregistrează în contabilitate distinct. Ed Sedcom Libris.4 37304.40000 30000 20000 10000 0 2596 FIFO CMP 2688.4 Graficul nr. 2005. Repartizarea acestor diferenţe de preţ asupra valorii ieşite şi asupra stocurilor se realizează cu ajutorului unui coeficient de repartizare care se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare. E. Tabără. pune într-o lumină nefavorabilă estimările contabile în materie. eficienţei şi capacităţii de producţie. Diferenţele stabilite între preţul de înregistrare şi costul de achiziţie respectiv costul de producţie efectiv. d) Metoda preţului cu amănuntul Acestă metodă poate fi utilizată în comerţul cu amănuntul pentru determinarea costului stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă. Ea poate fi aplicată în activitatea de producţie pentru determinarea costului unui bun de natura stocurilor.. costul stocurilor vor fi calculate la cele mai vechi preţuri. în comparaţie cu metoda LIFO unde costul stocurilor sunt determinate la cele mai recente preţuri conducând la valoarea cea mai mare a stocului final. Iaşi. respectiv 2745. care au marje similare şi pentru care nu se recomandă o altă metodă de evaluare. cel puţin odată pe an a preţului standard18. În cazul aplicării metodei CMP valorile se situează între cele două corespunzătoare metodelor FIFO şi LIFO. 16 .. Budugan.. Remarcă: O rată a inflaţiei destul de mare.. Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor.. N. manoperei.De accea legea contabilităţii prevede actualizarea periodică.

stocurile sunt evaluate “la valoarea cea mai mică dintre valoarea de intrare şi valoarea realizabilă netă” 19. Bucureşti. Important de menţionat este faptul că valoarea materialelor şi a consumabilelor folosite în producţie nu este diminuată dacă se estimează că produsele finite care urmează să fie încorporate vor fi vândute la un preţ mai mare sau egal cu costul lor20. D. 17 . La închiderea exerciţiului financiar. J22/1390/1991 şi la organele fiscale ale Administraţiei Financiare sub codul fiscal R 1956885 este o societate pe acţiuni cu un capital 19 Caciuc. O. adică la valoarea de intrare în unitate. CECCAR. la valoarea de intrare iar pentru diferenţele nefavorabile se efectuează ajustări pentru depreciere pe seama cheltuielilor. diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă.+ 1. 2004.A. Berheci. Cuza. pag 51. pag 71.4 Evaluarea elementelor de stocuri la încheierea exrciţiului financiar La incheierea exerciţiului financiar elemetele de stocuri se evaluează şi se evidenţiază în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare în unitate (valoarea contabilă) pusă de acord cu rezultatele inventarierii. fiscalitate şi rentabilitate. Universităţii Al. Fiscalitatea şi rentabiliatea sunt principalii factori care condiţionează alegerea unei metode de evaluare sau a alteia... E. Strada Grigore Ureche nr. 20 Horomnea. În cazul în care valoarea realizabilă netă este cea prezentată în situaţiile financiare. Farcane. Mateş. respectăndu-se urmatoarele condiţii: diferenţele constatate în plus între valoarea de intrare şi valoarea de inventar nu se înregistrează în contabiliate. atunci valoarea contabilă a stocurilor este corectată cu mărimea ajustării. N.1 Scurt istoric şi descrierea activităţii Societatea comercială FENE GRUP S. valoarea elemnetelor de stoc menţinându-se la valoarea contabilă.. înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. Valoarea acestor elemente se menţine. Iaşi.3.2. Indiferent de metoda de contabilitate adoptată pentru evidenţa elementelor de stoc. M. Ed. 2. denotă o depreciere a stocurilor inventariate... I. de asemenea. L. Bunget. 1-3. În acest sens se compară valoarea de inventar cu valoarea de intrare. Normalizarea contabilităţii întreprinderii. B. deoarece această evaluare de stocuri de la sfârşitul perioadei poate conduce la supra sau subevaluarea profitului cu respectarea sau nu a principiului prudenţei.. O. Megan. Ed.Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate-IAS 2 Stocuri.A. 2007.. Costi. evaluarea lor reprezintă o problemă a cărei rezolvare depinde de complexitatea structurii sortimentale. Cap II Prezentarea generală a societăţii FENE GRUP S.. cu sediul în Iaşi.

aşa cum se observă din organigrama unităţii.C FENE GRUP SA are o structură organizatorică de tip funcţional.R. Obiectul principal de activitate al firmei îl reprezintă 4521 “Construcţia de clădiri şi de geniu civil” S. zona Bucium.A.R. Asocierea în cadrul grupului a apărut ca urmare a dorinţei de a oferi calitatea în toate acţiunile şi produsele pe care firma le oferă clienţilor. iar sistemul 18 . de la 67 în 2001 la 140 în 2007 şi la 168 în prezent. Pentru locatarii acestui cartier va fi asigurat un pachet de servicii extrem de util: servicii de pază. În prezent S. servicii de baby-sitting. s-au încercat numeroase variante de extindere a activităţii: import-export. avînd în plan realizarea unor alei de acces foarte bine sistematizate. Înalta calificare. iar FENE CONSULTING S. tip vilă. prin “Proiectul CASA TA” este construirea unui cartier de 100 locuinţe familiale tip vilă.R.social de 300. menţinând ca obiect principal de activitate domeniul construcţiilor. astfel este unul din furnizorii de bază a SC FENE GRUP S. FENE GRUP S.C. FENE GRUP SA a iniţiat un program deosebit de amplu intitulat Proiectul CASA TA. Numărul de salariaţi a cunoscut o evoluţie ascendentă . A fost necesară o speciliazare a fiecărei firme care face parte din grup pe o anumită activitate: FENE GRUP S.R.C.L şi-a început activitatea în anul 1991 cu un magazin. construcţii.L. FENE GRUP S.A.A.A.000 mp situat într-o zonă pitorească a oraşului Iaşi. firma FENE GRUP S.000 lei. comerţ. Ceea ce îşi propune firma FENE GRUP S. firma FENE GRUP S. activează în domeniul construcţiilor şi amenajărilor interioare. 2. “Construcţia de clădiri şi de geniu civil” (4521).R.C. Exercitarea conducerii se face in mod centralizat. Din grupul de firme “FENE”mai fac parte La Rocca S.L se ocupă cu recrutarea personalului.L. Accesul la fiecare locuinţă va fi extrem de facil. pe baza unor proiecte care să asigure o unitate arhitecturală. după zece ani de activitate s-a impus necesitatea schimbării formei juridice în societate pe acţiuni. care se ocupă cu construirea de locuinţe familiale. În anii ce au urmat.A. trebuie să construiască âstfel încât raporul preţ-calitate să fie cel mai bun. LA ROCCA S. S.2 Structura organizatorică a unităţii S. De aceea are nevoie de personal specializat. experienţa angajaţilor precum şi echipamentele performante specifice lucrărilor de construcţii-montaj au permis abordarea unei game largi de lucrări realizate în condiţii de calitate deosebite. În prezent S. Iaşi a achizitionat un teren avînd suprafaţa de 60. servicii.A. precum şi întreţinerea spaţiilor verzi. deschis în cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iaşi.L are magazin propiu de desfacere pentru materialele de construcţii. Astfel.A. Pentru realizarea acestui proiect. unic în zona Moldovei. FENE S. şi FENE CONSULTING S.C.

urmărirea şi analiza indicatorilor economico. Aceste activităţi se realizează cu ajutorul unor instrumente ca: bilanţul. crearea şi menţinerea legăturilor cu furnizorii şi depozitele. analiza economică. Misiunea principală a directorului general este de a organiza. Fene Grup S. Unele activităţi desfăşurate în cadrul firmei pot fi cuprinse în mai multe funcţii. trezorerie. conduce şi urmări activitatea. stabilirea preţurilor. coordonează activitatea angajaţilor. Functia financiar-contabilă grupează activităţile privind obţinerea şi folosirea raţională a mijloacelor financiare. 19 . bugetul de venituri si cheltuieli. În cadrul S. Funcţia comercială se realizează in cadrul departamentului comercial. biroul de maketing şi relaţii publice şi biroul managemnt calitatemediu. astfel încât firma să facă afaceri profitabile şi de a-şi orienta colaboratorii şi subordonaţii spre ceea ce se aşteaptă de la ei. Directorul General îndeplineste următoarele sarcini de bază: semnează contracte cu clienţii şi furnizorii firmei. În cadrul funcţiei comerciale se au în vedere următoarele obiective : -realizarea ritmicităţii în aprovizionarea cu materii prime şi materiale. numeşte şefii fiecărui departament din cadrul firmei.de comunicare functionează atât pe verticală cât şi pe orizontală. -edificarea relaţiilor cu furnizorii şi cu ceilalţi parteneri de afaceri. -planificare financiară.A. primite de la furnizori. -plata furnizorilor la data convenită. Obiectivele principale ale acestei funcţii sunt: -utilizarea eficientă a resurselor finaciare ale firmei. stabileşte politicile de firmă pentru diferite perioade de timp. Principalele activităţi sunt aprovizionarea şi asigurarea recepţionării materiilor prime şi materialelor. combustibilului. urmarirea modului de realizare a rezultatelor economice.financiari. în subordinea căruia se află directorul general adjunct. care cuprinde biroul de aprovizionare. -creşterea prestigiului firmei. pieselor de schimb. Functia comercială cuprinde activităţile prin care sunt puse la dispoziţia pieţei serviciile întreprinderii. controlul financiar intern.C. financiar-contabilă şi de personal. regăsim trei funcţii de bază ale întreprinderii: comercială. neexistând o delimitare certă între funcţii şi activităţile desfăşurate. conturile. pornind de la cerinţele calitative şi cantitative pentru acestea. -depistarea în timp util a noilor cerinţe de pe piaţă. Societatea este condusă de Directorul General. înregistrarea şi evidenţa în expresie bănească a fenomenelor economice din unitate (evidenţa contabilă). Birourile şi şefii acestora asigură desfăşurarea activităţilor curente din cadrul întreprinderii şi a activităţii decizionale de la nivel operaţional.

acordarea de premii în funcţie de performanţe. iar în cadrul acestuia sistemul informaţional contabil răspunde tuturor nevoilor informaţionale formulate de celelalte departamente. profit etc.-contabilitatea valorilor materiale. calculul drepturilor salariale ale personalului şi întocmirea statelor de plată. În componenţa departamentul contabil intră un contabil şef şi trei contabili. a registrelor obligatorii (Registrului Jurnal. unde are loc realizarea activităţilor privind evidenţa forţei de muncă. salarizare. aprecierea şi promovarea 2. în cadrul acestui compartiment are loc realizarea inventarierilor. venituri. casa. Departamentul financiar contabil are următoarele relaţii funcţionale:  interne: cu toate departamentele de la care preia documente (biroul resurse umane. Rolul şi poziţia departamentului financiar– contabil în cadrul întreprinderii condiţionează difuzarea informaţiei contabile. în felul acesta asigurându-se un volum de informaţii mare şi o calitate sporită a informaţiilor difuzate. selecţionarea şi încadrarea personalului. întocmirea fişei posturilor. folosirea de personal cu pregătire corespunzătoare posturilor. personalului. instituţiile statului. Funcţia de personal se referă la activităţile legate de recrutarea. Departamentul financiar–contabil al întreprinderii este organizat în aşa fel încât reuneşte toate structurile organizatorice din întreprindere. clienţi. stimularea angajaţilor prin sistemul de salarizare. Registrul Inventar). evidenţa conturilor de mărfuri. 20 . De asemenea. cheltuieli. La nivelul acestui departament are loc înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor realizate. evidenţa personalului.3 Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu alte compartimente Aşa cum am prezentat mai sus. a cheltuielilor cu prestarea serviciilor. ceea ce înseamnă că departamentul financiar contabil îşi are sediul în cadrul sediului social al firmei. -metodologia financiar-contabilă şi controlul financiar preventiv Această funcţie este realizată în cadrul departamentului economic în care sunt cuprinse urmatoarele birouri: biroul financiar-contabil şi casieria. Ca obiective pot fi enumerate: înbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru salariaţi.  externe: bănci. Funcţia de personal se realizează în cadrul biroului de resurse umane. conturi la bănci. a bilanţurilor contabile. Contabilul şef îi este subordonat directorului general şi are în subordine contabilul. directorul general. Cartea Mare. biroul aprovizionare). întocmirea balanţelor de verificare. firma nu are sedii secundare. furnizori.

iar în contabilitate.A. Înregistrările în “Fişele de cont analitic pentru valori materiale” se fac. Deşi această metodă generează costuri ridicate. utilizarea din ce în ce mai frecventă a tehnicilor moderne de calcul a condus la diminuarea efectelor acestui inconvenient. Controlul exactităţii şi concordanţei înregistrărilor din evidenţa de la locurile de depozitare şi din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantităţile înregistrate în Fişele de magazie şi cele din Fişele de cont analitc de la contabilitate. 21 . Deoareece este o întreprindere de dimensiuni mari. în organizarea contabilităţii stocurilor este folosită metoda inventarului permanent.4 Organizarea contabilităţii stocurilor la SC Fene Grup S. Contabiliatea stocurilor se desfăşoara pe gestiuni. Dar pe lângă avantaje prezintă şi dezavantajul că necesită un volum mare deoarece înregistrarea mişcărilor cantitative de bunuri se face atât în fişele de magazie cât şi în fişele de cont analitic de la departamanetul financiar-contabil. Contabilitatea analitică a stocurilor este organizată în funcţie de necesităţile proprii ale unităţii după metoda cantitativ-valorică (pe fişe de cont analitic). Metoda cantitativ-valorică de contabilitate analitică a gestiunilor de stocuri prezintă avantajul că poate furniza în orice moment date cu privire la existenţa şi mişcarea stocurilor. Sistemul inventarului permanent presupune înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiilor de intrare şi ieşire a a bunurilor materiale.2. document cu document pe baza documentelor de intrare –ieşire a bunurilor stocabile în şi din gestiuni care au stat la baza fiecărei înregistrări în “ Fişa de magazie”. fapt care permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor atât cantitativ cât şi valoric. iar în cadrul acestora pe categorii de bunuri. a evidenţei cantitativ-valorice.A răspunde cerinţelor cuprinse în Reglementările contabile armonizate cu Derectiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Metoda cantitativ valorică constă în ţinerea evidenţei cantitative pe categorii de bunuri la locul de depozitare. Modelul de contabilitate a stocurilor adoptat de S.C. Fene Grup S.

C.Organigrama Unităţii FENE GRUP S.DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Marketing Relaţii publice ŞEF ŞANTIER Cartier I. Brãtianu Economişti Gestionar Casier Manipulanţi materiale de construcţie Figura nr.A.C.B Aprovizionare Serviciu intern de prevenire si protecţie Managemnt Calitate Mediu FinanciarContabil Oficiu Juridic Resurse Umane Depozit şantier Serviciu de coordonare lucrări altele decât Cartier I.B Serviciu de coordonare lucrări de construcţii Cartier I.C. 1. Iaşi 22 .

Deva. Iaşi. pe baza acestora se încheie contracte economice sau în anumite condiţii. Orice gestiune de stocuri presupune organizarea unei evidenţe operative. Intelcredo. mai mult sau mai puţin rigide şi uneori contestabile.1 Purtătorii primari de informaţii privind gestiune stocurilor de materii prime şi materiale consumabile Una dintre condiţiile fundamentale pentru ţinerea unei contabilităţi corecte este documentarea operaţiunilor. Editura Polirom . şi mai ales prin trecerea prin filtrul judecăţii sale.chimice ale acestora”. Introducere în contabilitate. Contabilitatea Financiar Romnânească armonizată cu Directivele Contabile Europene -Standardele Internaţionale de Contabilitate. de persoane în afara compartimentului contabil. prelucrarea în procesal de producţie. 22 23 . la prima lor utilizare. contractele economice vor fi înlocuite de către furnizori prin confirmarea de comandă. 2002. în lumina regulilor proprii. prin faptul că este reflectată într-un înscris verificabil şi care este emis. în etaloane de masură naturale sau natural convenţionale care să permită “măsurarea şi exprimarea cantitativă a obiectelor în unităţi de măsură specifice proprietăţilor fizico.C. Contabilitatea consemnează astfel o informaţie pe care o putem considera ca fiind obiectvă. C. Contabilul constată “realitatea” prin mijlocirea acestor documente. Fene Grup S. pag 69. 2002. adică efectuarea înregistrărilor în contabilitate numai pe baza unor documente justificative.. depinde în final profitabilitatea şi eficienţa unităţii patrimoniale. inventarierea. Acestea sunt destinate a fi consumate. Tot la recepţie se va efectua de către delegatul unităţii cumpărătoare recepţia transportului (verificarea stării ambalajelor). 3. vânzarea. păstrarea. ocazionează numeroase operaţiuni. creîndu-se astfel şi posibilitatea unui control suplimentar. De rapiditatea transformării acestora în fluxuri băneşti şi a fluxurilor băneşti din nou în stocuri.A Stocurile constituie pentru majoritatea unităţilor patrimoniale cea mai mare parte a activelor de care dispun la un moment dat. cum ar fi: aprovizionarea. Pop. Aceste opraţiuni trebuie consemnate în diferite documente de evidenţă operativă a stocurilor. În faza de recepţie. iar în cazul constatării unor lipsuri se va întocmi proces-verbal de constatare.Cap III Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale la S. bunurile aprovizionate vor fi luate în primire. de cele mai multe ori. Ed. a fi vândute sub formă de produse şi mărfuri sau a fi preluate în procese de producţie ulterioare.21 Activele circulante materiale din cadrul unei unităţi patrimoniale. cumpărătorul primeşte de la furnizor avizul de însoţire a mărfii (dacă factura soseşte ulterior ) sau factura. pag 379. A. 21 Istrate.22 Atunci când entităţile emit comenzi către furnizori. eliberarea din depozite. În faza de executare a contractului de aprovizionare.

Documentul justificativ utilizat pentru a evidenţia consumul de materii prime şi materiale este bonul de consum. Acesta se întocmeşte în doua exemplare de către compartimentul însărcinat cu lansarea programului de producţie. 3. document justificativ de ieşire a bunurilor din gestiune sau ca document justificativ de înregistrare a iesirilor din stoc în contabilitatea analitică şi sintetică.Recepţia cantitativă se realizează de către gestionar şi presupune compararea datelor din avizul de însoţire a mărfii ori factura cu cantităţile de stocuri efectiv primite. fiind un document de înregistrare operativă care serveşte la: evidenţa operativă a intrărilor. Pentru predarea la depozit a stocurilor materiale reprezantând produse finite. controlul gestiunii acestora şi reliefarea ajustărilor pentru deprecierea reversibilă a stocurilor reprezintă elemente pe care trebuie să le asigure contabilitatea acestor active. Documentul tipizat23 cu ajutorul căruia se ţine evidenţa operativă a stocurilor este fişa de magazie. Nota de recepţie şi constatare de diferenţe este folosit ca document pentru recepţia bunurilor intrate în gestiune. în litigiile cu cărăuşii şi furnizorii sau pentru diferenţele cantitative constatate la recepţie. 24 . sursă de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de valori materiale. folosit ca act de probă în justiţie. cu menţiunea “pentru prelucrare la terţi”. întocmită la local de depozitare. Fişele de magazie se deschid pentru fiecare element stocabil în parte şi se ordonează pe conturi sintetice de stocuri. grupe şi subgrupe de elemente stocabile concordante cu structurile de conturi analitice.M. iar pe baza acesteia se va întocmi nota de recepţie şi constatare de diferenţe . În cazul restituirii materialelor neutilizate se foloseşte acelaşi document. nr 425-1998. semifabricate din producţie proprie (pe baza raportului de fabricaţie) şi pentru tranzitatea materialelor de la un stoc de depozitare la altul se întocmeşte bonul de predare-transferrestituire. Acest document un circulă. pentru intrarea bunurilor în stoc. pag 116-117. avizul de însoţire a mărfii şi factura. Acesta serveşte ca document de eliberare din magazie pentru consum.F. iar pentru livrarea mărfurilor şi a produselor se va utiliza dispoziţia de livrare. Valorile materiale trimise la terţi pentru prelucrare se vor înregistra în avizul de însoţire a mărfii. 23 *** Norme metodologice aprobate prin O. Evidenţa permanentă a existenţei şi mişcării unor asemenea active.2 Organizarea şi conducerea evidenţei analitice şi sintetice a stocurilor de materii prime şi materiale consumabile Contabilitatea activelor circulante materiale este organizată pe categorii de stocuri. ieşirilor şi stocurilor existente la fiecare loc de depozitare. încarcarea gestiunii.

a evidenţei cantitative a bunurilor materiale pe categorii. Excepţie face contabilitatea analitică a mărfurilor şi ambalajelor aflate în unităţile de desfacere cu amănuntul. 3.. Iaşi... constă în ţinerea la locul de depozitare. desfăşurate valoric pe gestiuni. În acest caz contabilitatea analitică a stocurilor se poate organiza după una din următoarele metode:  Metoda operativ-contabilă (pe solduri). L. I. Scorţescu. iar în contabilitate. datorită întocmirii registrului 24 25 Ristea. pag 265. pag 354. Bucureşti. Ion Ionescu de la Brad. pag 85.24 Legea nr. Berheci. Ed CECCAR. prezentând ca avantaje26: scutirea entităţilor de a mai întocmi fişele conturilor analitice pentru valorile materiale. 2007. D.1 Contabilitatea analitică a stocurilor de materii prime şi materiale În principiu contabilitatea analitică a stocurilor se organizează pe feluri (sortimente) de bunuri materiale stocate sau pe grupe de stocuri şi locuri de depozitare (gestiuni create) şi trebuie astfel organizată încât să permită urmărirea existenţei şi mişcării acestora cantitativ şi valoric. M. Mardiros..2. cu ajutorul fişelor de magazie. 25 . Contabilitate de gestiune. I.I. Metoda operativ–contabilă este mai eficientă în practică decât celelalte metode de organizare a contabilităţii analitice a stocurilor. F..Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau intermitent. iar în cadrul acestora pe feluri de bunuri. din punct de vedere metodologic se nunaţează în raport de metoda inventarului permanent sau cea a inventarului intermitent folosită pentru evidenţa stocurilor. 26 Budugan. Contabiliate financiară a întreprinderii. unde vor fi apoi prelucrate şi înregistrate în situaţii analitice a intrărilor. stabilindu-se după fiecare operaţie stocul existent. 2005. Georgescu. -verificarea zilnică de către un contabil a operaţiilor înscrise în fişele de magazie şi predarea apoi a documentelor spre contabilitate. modul de organizare a contabilităţii analitice a stocurilor . 2007. În cadrul acestei metode. evidenţa analitică a stocurilor se realizează în mai multe etape25: -cantităţile de materiale intrate şi ieşite se înregistrează pe baza documentelor justificative (fişe de magazie). Bucureşti. Ed.. D. în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire. În condiţiile folosirii inventarului permanent . care se ţine global-valoric pe gestiuni (magazine de desfacere) Contabilitatea analitică. 82/1991 lasă la latitudinea fiecărei entităţi.N. a evidenţei valorice. Ed. ceea ce permite cunoaşterea stocurilor cantitativ şi valoric în orice moment. pe conturi de materiale. în funcţie de necesităţile proprii şi de specificul activităţii. Beţianu. Contabilitate publică. Universitară. respectiv ieşirilor.. -completarea fişei centralizatoare a mişcărilor valorice pe grupe de stocuri pe baza datelor din situaţiile analitice a intrărilor şi ieşirilor şi depistarea eventualelor diferenţe dintre datele din registrele de stocuri şi cele din conturile sintetice de stocuri.

Acestă metodă prezintă avantajul că poate furniza oricând informaţii cu privire la existenţa şi mişcarea bunurilor materiale. de către registrul stocurilor.Valoarea stocurilor la sfârşitul perioadei se determină ca diferenţă dintre valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea ieşirilor. cât şi în contabiliate. pag 86. Controlul 27exactităţii şi concordanţei înregistrărilor din evidenţa de la locurile de depozitare şi contabiliate se face prin punctajul periodic dintre cantităţile înregistrate în fişele de magazie şi cele din fişele de cont analitic din contabilitate. constă în ţinerea evidenţei cantitative pe categorii de stocuri în cadrul fiecărei gestiuni şi realizarea în contabilitate a evidenţei cantitativ-valorice. generează totodată costuri ridicate. la perioade stabilite de unitate. în fiecare zi. cantitativ pe fiecare fel de stocuri. Mişcările de stocuri nu se mai înregistrează în fişa de magazie.. Beţianu.2005 26 . nr. dar prezintă şi un inconvenient în înregistrarea mişcărilor cantitative de bunuri atât în fişele de magazie cât şi în fişele de cont analitic de la contabilitate.. menţinerea integrităţii stocurilor prin urmărirea atentă de către contabilitate a operaţiunilor înregistrate în fişele de magazie.. D. partea I. aplicate în utilizarea metodei cantitativvalorice. determinându-se ca diferenţă dintre 27 28 Budugan. ceea ce permite cunoaşterea în orice moment a stocurilor atât cantitativ cât şi valoric. Dacă există diferenţe (plusuri/minusuri la inventar) acestea se vor regulariza. intrările şi ieşirile de stocuri.2005 pt aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 1752 din 17. Berheci. I.2 Contabilitatea sintetică a stocurilor de materii prime şi materiale Contabilitatea sintetică a fluxurilor de stocuri se poate realiza prin folosirea inventarului permanent sau inventarului intermitent. 2007. L.2. înlocuirea balanţelor analitice lunare.XI. iar ieşirile vor fi înregistrate în contabilitate la finele perioadei. Contabilitate de gestiune. xxx OMFP nr. Georgescu. Controlul concordanţei înregistrărilor din evidenţa gestiunii se realizează doar valoric. acestea fiind înlocuite cu registrul de gestiune.  Metoda global-valorică. constă în ţinerea evidenţei numai global-valoric. costului de producţie sau a preţului prestabilit. Ed CECCAR. publicat în MO al Rom.XI. atât la nivelul gestiunii. 1080 din 30. Buc.  Metoda cantitativ-valoric (pe fişe de cont analitic). Acest sistem de inventariere este folosit de companiile mari şi pentru că presupune înregistrări numeroase şi calcule iterartive. În cazul inventarului intermitent28 intrările vor fi puse pe seama cheltuielilor.. pe baza documentelor justificative. Această înregistrare se face la nivelul costului de achiziţie. I.stocurilor. În condiţiile folosirii inventarului permanent în contabilitate se înregistrează toate operaţiile de intrare şi de ieşire a bunurilor de natura stocurilor de materii prime şi materiale consumabile. aducându-se la nivelul real. unde sunt înregistrate doar valoric. 3.

603). A. 2008. materialelor consumabile şi obiectelor de inventar. Ed. Inventarierea stocurilor29 are în cadrul variantei inventarului intermitent o importanţă esenţială. stabilite la inventariere. iar pentru stabilirea stocului final este necesară o inventariere fizică la sfârşitul exerciţiului. Contul 308 “Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale” este un cont rectificatv al valorii de înregistrare a materiilor prime şi materialelor. Ed. Contabilitatea sintetică a stocurilor de materii prime şi materiale la inventarul permanent Conturile30 301. după conţinutul economic. materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din unitate pe diferite căi. E. 603).302 şi 303. la sfârşitul perioadei. pe parcursul exerciţiului un este ţinută o evidenţă detaliată a stocurilor. la începutul perioadei.Contabilitate financiară. E. materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar. iar după funcţia contabilă sunt conturi de activ. decât abia după efectuarea inventarierii fizice. valoarea stocurilor finale de materii prime.302 şi 303 se înregistrează. care ţin evidenţa existenţei şi mişcării materiilor prime. materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar (601. materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar (601. B Contabilitatea sintetică a stocurilor de materii prime şi materiale la inventarul intermitent În debitul conturilor 301. determinate pe baza inventarierii.302 şi 303 se înregistrează. Conform inventarul intermitent. 2003. În creditul conturilor 301. profitul şi veniturile din producţia stocată. 27 . iar în credit se înregistrează valoarea materiilor prime. valoarea stocurilor finale de materii prime. Sedcom Libris. Contablitatea stocurilor de materii prime şi materiale se realizează cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I: 301 “Materii prime “. În debit se înregistrează diferenţele nefavorabile aferente materiilor prime. Iaşi. 602. 302 “Materiale consumabile”. Sedcom Libris. Soldul debitor reprezintă valoarea materiilor prime şi materialelor aflate în stoc.. În aceiaşi măsură sunt influienţate costul producţiei neterminate.valoarea stocurilor iniţiale plus valoarea intrărilor şi valoarea stocurilor finale. 602. pag 18. În debi t se înregistrează valoarea materiilor prime. pag 199. Tratat de contabilitate. Dumitrean. materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune şi diferenţele 29 30 Horomnea. materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în unitate . sunt conturi de active circulante materiale. dintre costul de achiziţie şi preţul standard aferent materiilor prime. inventariate la sfârşitul perioadei precedente. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” şi 308 “Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale”. care ţine evidenţa diferenţelor de preţ nefavorabile (în plus) / favorabile (în minus).. costul stocului final un va putea fi stabilit. Iaşi. Ea influienţează nemijlocit nivelul cheltuielilor materiale şi implicit costul efectiv al producţiei terminate.

118. 49 recepţie (25. I.35 9.09) Primirea facturii de la furnizor Explicaţii Simbol cont Debit Credit % 301 4426 4428 408 4426 401 4428 % 401 408 Suma Debit 9.981. 1 2 3 01.03 Factura nr. inclusiv cheltuieli de transport de 165 lei . Plus constat la NC nr.03 Data Document. Explicaţii Simbol cont Debit Credit Suma Debit Credit 28 . 1 Nr crt.09 182.35 Registrul Jurnal nr. Societatea achiziţionează conform facturii 312 buc de ţiglă la un cost de achiziţiei de 25 lei/buc.03.478. 05. 3.35 381. 123 Înregistrarea facturii Plata conform facturii Consum de materii prime (25. Soldul debitor reprezintă diferenţe de preţ nefavorabile.56 8. 3 Nr Data Document. Recepţia este mai mică decât factura (se constată o lipsă de 5 buc din vina cărăuşului) Registrul Jurnal nr.care se achită cu ordin de plată.19113 (153.56 9.513.35 29. Factura nr.12 x 0.09 182. Explicaţii Simbol cont Debit Credit % 301 4426 401 601 5121 301 401 7.21 II.1 Contabilitatea materiilor prime şi materialelor consumabile a) Stocuri de materii prime evaluate la cost de achiziţie Exemplu: Unitatea Fene Grup SA ţine evidenţa stocurilor de materii prime la cost de achiziţie.favorabile aferente stocurilor date în consum.21 29.478.35 3.52 x 156) III. Recepţia corespunde cu factura Registrul Jurnal nr.3. materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune.12 9.21 29. iar soldul creditor. 19110 OP nr. TVA 19%. iar în credit diferenţele de preţ aferente materiilor prime.52 x318=8118. fel nr.478.965 1. În cursul perioadei se se dau în consum 156 buc.03 Data Document. 122 BC nr.03 19. 1 06.660.36) (25.09 Credit 9.2 Nr crt.660.52 x 6= 153.12) 2 08.12 1. fel nr.35 182.478.3 Contabilitatea operaţunilor curente privind intrările şi ieşirile de materii prime şi materiale consumabile 3. diferenţe de preţ favorabile aferente materiilor prime şi materialelor aflate în gestiune.513.12 Suma Debit Credit 9.Recepţia este mai mare decât factura (se constată un plus la recepţie de 6 buc) şi entitatea are nevoie de stocul constat plus. şi utilizează metoda inventarului permanent.19=29.

la cursul de 3.5% din preţul extern al mărfurilor.5 = 16.12) x 19% = 3. 1 03.630.03 BC nr. 345 recepţie (25.03 Factura nr.60 24.64) (25.19 7. cost efectiv de achiziţie 20. Taxele vamale şi comisionul se achită prin virament bancar. Consum de materii prime 123 buc .40 lei/EUR şi sunt evaluate la costul de achiziţie. Taxele vamale sunt de 15%.98 123 x 0.03.023 lei.834.19 9. TVA: ( 16.4 lei/buc.35 127. Registrul Jurnal nr.64 154.578= 457.6) / (468 + 155 + 67)=678. cost efectiv de achiziţie de 22.54 (diferenţă nefavorabilă.03 a stocurilor de materii prime: stocul iniţial de materii prime 468 buc este evaluat la un cost standard de 21 lei/buc.60) % 301 461 4426 6581 % 401 7581 4427 9.60 2583 Suma Debit Credit 4.60 53.255 217 670 1.834.25 lei Diferenţe de curs valutar favorabilă: ( 3.45 + 80. 19158 3 11.478.664.5 x 156) 301 4426 601 % 401 308 301 401 3. chltuielile cu materiile cresc cu 120.023 + 2.2/690= 0.407 257.03 fel nr.516.8 lei 29 .578 x 3.crt.403.1 lei/buc.6 1.50 lei/EUR. Taxele vamale: 16. 129 Recepţia stocurilor (Cs>Ca) Consum de materii prime (25. în lei.023 x 0.5% = 80.8 + 217 – 53. Factura nr.12 lei .023 x 10% = 2. fel nr.610. Preţul extern: 4.4) x 4. Bunurile achiziţonate se achită prin bancă la cursul de 3.403. Unitatea recepţionează de la un furnizor 155 buc la un cost efectiv de achiziţie de 22.5-3. După o perioadă unitatea recepţionează de la acelaşi furnizor 67 buc.20 1.20 1.142 Diferenţele de preţ aferente materiilor prime date în consum: K= (514.98=120. 1 01.45lei Comisionul vamal: 16.20 2583 1.52 x 307=7.24 b) Stocuri de materii prime evaluate la cost standard Exemplu: Societatea Fene Grup SA prezintă următoarea situaţie la 31. Lipsa constată la NC nr.2 lei/buc.60 9. Data Document.630. Obligaţiile fiscale se plătesc în vamă. 4 Nr crt.513.54) c) Import de materii prime Exemplu: Societatea Fene Grup SA importă materii prime la preţul extern de 4578 EUR. 19156 Recepţia stocurilor (Cs<Ca) Explicaţii Simbol cont Debit Credit % 301 308 4426 % 2 03. iar comisionul vamal este de 0.664.52 x 5= 127.35 127.

53 1.21 6. 6 Nr crt. Decontarea facturii are loc cu 10 zile înainte de scadentă. 146 Plata obligaţiilor fiscale Plata stocurilor de materii prime 3 18.113. fel nr. crt Data Doc.45 80.693.79 1. TVA 19%. 89 Factura nr.12 3516.972.57 Credit 16.497 524. NC nr.113.403.36 5.693.82 1 02.. 1 Data 02. 167 % 5124 765 d) Reduceri comerciale acordate societăţii Fene Grup SA Exemplu: Societatea Fene Grup SA achiziţionează de la furnizorul Expert Moldova Trading SRL materii prime în valoare de 6300.972. La recepţia bunurilor societatea constată că materiile prime sunt necorespunzătoare calităţii şi solicită furnizorului o reducere de 7%.21 6.05.21 30 .972. caz în care furnizorul acordă societăţii o reducere financiară de 4%.859 1.5 Nr.Registrul Jurnal nr.300 6. număr Factura nr .05 OP nr.12 5999. Document.023 457.32 Registrul Jurnal nr.45 80. Tabelul nr.475385 Explicaţii Simbol cont Debit 301 Recepţia materiilor prime % 446 447 4426 401 Credit % 401 446 447 5121 2.068.21 44. fel.859 234. 2 3 06. 134 Explicaţii Înregistrarea materiilor în afara bilanţului Recepţia materiilor prime după ce s-a primit şi factura de reducere Creditarea contului 8033 Plata datoriei înainte de Simbol cont Debit Credit 8033 % 301 4426 8033 401 % 401 5.79 6.023 2.300 441 5.8 Suma Debit 18506.05 07.300 6.05 2 08.32 6. 5 Reducerile comerciale şi financiare acordate după facturare Nr crt 1 2 3 4 5 6 Mărimea calculată Valoarea iniţială Rabat 7% Net commercial 1 Scont 4% Net financiar Suma de plătit Valoarea facturii fără TVA 6.68 Valoarea totală 7.21 278.05 OP nr.197 83.64 TVA 1.624.25 16480.8 16.89 6.05 43215 NC nr.300 Suma Debit 6.403.300 Credit 6.

1 Data 02. NC nr. 2 3 06. tva 19%.04.856 Simbol cont Debit Credit 4091 4426 5121 4091 Suma Debit 3.05 OP nr. 8 Nr crt.913.04 1.35 1573.05 Factura nr.65 3. Document.942.308 Explicaţii Acordarea avansului Înregistrarea facturii pentru avansul acordat % Recepţionarea materialelor auxiliare Regularizarea avansului si a TVA Plata diferenţei rămase 3021 4426 % 401 4426 401 5121 4091 3.04 12.693. în tabelul de mai jos este evidenţiat modul de înregistrare a operaţiunilor aferente aceste metode. Furnizorul emite factura pentru avansul acordat dupa 4 zile. Avansul acordat furnizorului este de 40% din valoarea totală a contractului de 9. fel nr.60 4.60 761. Exemplu: Stocul iniţial de materii prime 468 buc .46 Credit 3.6 4091 8282.828 Credit 9.03 % 2 3 4 03.03 În luma urmatoare unitatea recepţionează de la un furnizor 155 buc la un cost de achiziţie de 22.472 659.46 5. Document. iar bunurile le primeşte după o lună.7 Nr crt.913.03 06.94 9. 160 Explicaţii Preluarea stocului inventariat la 31.4 lei/buc.36 44.6 5.131.4 629.04 Preluarea pe cheltuieli a stocului inventariat la 01.04 30.03.856 lei. 5 07.4 629. 177 OP nr .68 761.312.60 761. fel nr.4 629. 199 NC nr.828 31 . cost de achiziţie 21 lei/buc la 31. Registrul Jurnal nr. Situaţia după inventariere 34 buc. 208 Recepţia stocurilor Inventar la 30.04 19112 Factura nr. Registrul Jurnal nr.68 Simbol cont Debit Credit 601 301 Suma Debit 9. 19134 4.46 f) contabilitatea materiilor prime şi a meterialelor consumabile în cazul inventarului intermitent Deşi unitatea Fene Grup SA nu utilizează decât metoda inventarului permanent.05 601 4426 301 601 601 301 401 3.32 234. inclusiv TVA.942. După 5 zile societatea achită diferenţa furnizorului. 19112 NC nr.942.4 09. 333 scadenţă. 1 Data 01.04 NC nr.60 761. OP nr.53 e) Avansuri acordate furnizorului de materii prime şi materiale Exemplu: Societatea Fene Grup SA încheie un contract cu furnizorul La Inna SR pentru livrarea de materiale auxiliare. şi primirea scontului de 4% 5121 767 4426 6. 301 Factura nr.

660 Suma Debit Credit 1.86 lei 3.04 NC nr. 1 Data 02. 233 la inventar 601 % 3028 4427 301 Suma Debit 138. 33455 2 3 4.660 1.Consumul de stocuri pentru luna aprilie se evidenţiază astfel: C=Si + I –Sf = 9.660 lei. 354 NC nr.04 86 materia prime . 07. TVA 19%.4 1.60= 5.03.594.04 OP nr.134 lei 3024 3024 134 134 Simbol cont Debit Credit 301 3021 7582 456 Suma Debit 220 399 Credit 220 399 h) Ieşiri de materii prime şi materiale consumabile din întreprindere În luna martie situaţia ieşirilor de materii prime şi materiale consumabile se prezintă astfel: Registrul Jurnal nr. Document.04 NC nr. 3344 NC nr.828 + 3.03 07.660 1. valoare 399 Plus la inventar piese de schimb.04 86 Credit 138.660 1. Document. 241 Explicaţii Donaţii materii prime în valoare de 220 lei Aport de materiale auxiliare. Factura nr.2 Contabiliatea materialelor de natura obiectelor de inventar a) Stocuri de materiale de natura obiectelor de inventar evaluate la cost de achiziţie Exemplu: Societatea Fene Grup SA achiziţionează schele modulare în valoare de 1. 10 Nr crt. NC nr. fel nr.04 11.975.40 g) Intrări de materii prime şi materiale consumabile în întreprindere În luna martie situaţia intrărilor de materii prime şi materiale consumabile se prezintă astfel: Registrul Jurnal nr.03.03. 1 Data 02. 211 Explicaţii Donaţii de materiale consumabile 116 lei Simbol cont Debit Credit % 6582 635 Minus 2 07.4 32 .4 116 22.3. Registrul Jurnal nr. 249 07. fel nr.4 116 22. Document.4 1. 06.472 – 761. 2233 2 3.660 315.975.975. La terminarea lucrărilor schelele vor fi casate. 11 Nr crt. fel nr. 9 Nr crt.04 NC nr. 266 Achitarea facturii Darea în folosinţă Evidenţa extracontabiliă Explicaţii Înregistrarea facturii Simbol cont Debit Credit % 303 4426 401 603 8039 5121 303 401 1.4 1. NC nr. 1 Data 02.

660 1. I. fel nr. prin calculele ei. D. Contabilitatea. 07. Lipsă de materii prime NC nr. reţinându-se din salariu. pag 285. 268 Scoaterea din evidenţă 8039 1.324 lei TVA 19%. 12 Nr crt.04 NC nr..4 Inventarierea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile În mod firesc inventarierea constituie punctul de pornire şi de închidere al oricărui exerciţiu.660 b) Achiziţie de materiale de natura obiectelor de inventar din avansuri de trezorerie Exemplu: Societatea Fene Grup SA achiziţionează echipamente de lucru în valoare de 4.78 2.145. 1 2 02. L. 5 07.56 achiziţionate şi plătite din avans de trezorerie Distribuirea de echipamente angajaţilor 4. 33495 2 06.. 299 NC nr. Sedcom Libris.78 2.78 410. 256 NC nr 266 NC nr. Beţianu. Însă nu tot timpul situaţia scriptică corespunde cu 31 Horomnea.78 410.06 NC nr.06 11.162 2. E. Echipamentele vor fi distribuite angajaţilor..324 821. controlează desfăşurarea operaţiunilor economicofinanciare şi prezintă situaţia elementelor patrimoniale şi a rezultatelor pe bază de documente si din punctul de vedere al realităţii faptice 31.572. Georgescu. în contabilitatea materiilor prime şi materialelor mai pot apărea urmatoarele operaţiuni: Registrul Jurnal nr 13 Nr crt. fel nr.162 410. Bazele contabilităţii.5 12. Factura nr. 33 . 243 Explicaţii Obiecte de inventar Simbol cont Debit Credit % 303 4426 % 603 4282 4282 421 4428 4428 4282 4426 303 542 4. Iaşi.06 NC nr 370 NC nr. 2005. Registrul Jurnal nr. care se achită din avans de trezorerie. N. Budugan.572.06 06. 1 Data 02.06 11.56 Suma Debit Credit 5.78 3 4.06 NC nr. 375 transferate la mărfuri Obiecte de inventar transferate la terţi Explicaţii Simbol cont Debit Credit 671 711 303 371 351 301 345 711 302 303 Suma Debit 120 210 210 121 550 Credit 120 210 210 121 550 3.06 Data Document. Ed. care vor suporta 50% din costul de achiziţie.268 TVA suportat de angajat Reţinerea din salariu a valorii echipamentului Înregistrare exigibilitatea TVA Pe lângă aceste operaţiuni întâlnite la unitatea Fene Grup SA..324 2..06 12. Tabară. 367 datorate unei calamităţi Transferarea produselor la materiale de natura obiectelor de inventar Materiale consumabile 3 4.78 410.06 Document.

3.1 Plusuri / minusuri de inventar constatate în urma inventarierii fizice Acestea fac obiectul unor tratamente contabile care să asigure punerea de acord a stocurilor scriptice cu cele faptice. valoare de intrare de 67 lei.realitatea fizică. a) lipsuri constatate la inventariere imputabile gestionarului Exemplu: Societatea constată la inventariere un minus de materii prime în valaore de 275 lei.73 67 12.9 Simbol cont Debit Credit 601 301 Suma Debit 275 Credit 275 b) lipsuri constatate la inventariere neimputabile gestionarului Societatea constată lipsă echipamente neimputabile gestionarului.4.9 lei inclusiv TVA.9 310 58. Registrul Jurnal nr.73 67 12. fel nr.73 c) plusuri constatate la inventariere Societatea constată plus la piese de schimb în valoare de 67 lei.9 368. 1 Data 01. Din procesul de inventariere a stocurilor pot rezulta două categorii de diferenţe. Suma imputabilă se va încasa în numerar. 34 . Acest minus se impută gestionarului la o valoare actuală de 368. Document.02 12. 1 01.02. 190 Chitantă nr.14 Nr crt.02 NC nr. fel nr. 202 minusului echipamente de protecţie Explicaţii Simbol cont Debit Credit % 603 635 % 303 4427 Suma Debit 79. iar minusurile cantitative se recuperează de la vinovaţi sau se trec pe cheltuieli. NC nr.02.73 Credit 79. Fiecare din aceste sunt supuse unor tratamente contabile diferite. Înregistrarea NC nr. 187 Explicaţii Înregistrarea minusului de materii 4282 2 3 03. Plusurile cantitative se înregistrează ca intrări în patrimoniu. Data Document.9 368. 15 Nr crt. 234 Imputarea minusului la valoare actuală Încasarea creanţei faţă de gestionar 5311 % 7581 4427 4282 368. Registrul Jurnal nr. În funcţie de cauzele constatate generează plusuri/minusuri în conturile de stocuri. de accea pentru verificarea concordanţei dintre situaţia faptică şi cea din contabilitate cât şi pentru corectarea diferenţelor se recomandă inventarierea.

fel nr.4.577.389.2 Plusuri / minusuri de valoare la inventariere generate de alţi factori conjuncturali Acestea apar ca urmare a unor factori precum : deprecieri. 267 NC nr. 289 pentru depreciere Anularea ajustării pentru depreciere Explicaţii Simbol cont Debit Credit 6814 3922 3922 7814 Suma Debit 1. deosebit de important este analiza structurii stocurilor.188 11.Registru Jurnal nr. plusurile de valoare nu se contabilizează. în contabilitat Valoarea contabilă Valoarea de inventar Data 31.2 1.2 9 Deteriorări 3. În virtutea principiului prudenţei. Data Document.2 6 13.01.5 Indicatorii de analiză privind gestiunea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile Orice stoc.389. prin natura lui. 203 de piese de schimb Explicaţii Simbol cont Debit Credit 6024 3024 Suma Debit 67 Credit 67 3. Exemplu: Societatea constată cu ocazia inventarierii o depreciere a valorii materialelor de natura obiectelor de inventar în valoare de 1389.2 1. imobilizarea resurselor financiare în unele materii prime şi materiale care au o circulaţie lentă. 16 Nr crt.2 Listă de inventar nr1 Nr crt Denumire a bunurilor Co d UM Cantit Preţ unitar de înreg. presupune o imobilizare de capital. Registrul Jurnal nr. pe de-o parte.389. iar pe de altă parte.02 Data Document. Înregistrarea ajustării NC nr.02. 17 Nr crt 1 2 13.389. Din acest motiv. Înregistrarea plusului NC nr.2 Credit 1. cheltuieli mari cu depozitarea şi păstrarea.2008 Deprecierea Valoare Cauza 0 1 2 1 Aparat de măsură Cherestea 2 A1 C0 3 buc mc 4 54 120 5 251. fluctuaţii ale preţurilor pe piaţă.887 8 1. deteriorări. deoarece o supradimensionare a acestora presupune. fel nr.2 lei.389. 23.464 7 12. 1 01. Fără ele nu se poate asegura utilizarea 35 .43 87. iar minusurile se înregistrează sub forma provizioanelor pentru deprecierea stocurilor.2 10.02. Stocurile de materii continue prime şi materiale sunt absolut necesare desfăşurării ritmice şi a fiecărei faze a ciclului de exploatare.

66 8. se poate observa o creştere semnificativă în a acestui indicator. Durata de rotaţie a stocurilor prezintă un nivel satisfăcător pe întreaga perioadă supusă analizei. 36 .55 24 Viteza de rotaţie a stocurilor.81 46. 2004. S.71 2006 7. eficienţa gestionării stocurilor.341. De aici decurge importanţa accelerării viteyei de rotaţie în vederea creşterii eficienţei activităţii economice a întreprinderii.33 -Durata de rotaţie a stocului mediu (Drs). fiind urmată apoi de o 32 Mironiuc.41 16. Creşterea vitezei de rotaţie în anul 2006 a determinat scăderea duratei unei rotaţii în zile şi ca urmare s-a micşorat valoarea activelor circulante la 1.. Tabel nr. Sedcom Libris. mai ales în anul 2006.76 4. Diagnostic economic-financir. pag 184. 6 Indicatorii privind eficienţa gestiunii stocurilor Nr. Prin raportarea valorii stocurilor medii la cifra de afaceri se determină câţi lei investiţi în stocuri sunt necesari pentru a realiza un leu cifră de afaceri.000 2005 3. în vederea identificării cauzelor care determină variaţia acestora. Analiza stocurilor de materii prime şi materiale urmăreaşte32: dinamica şi structura stocurilor finale.20 11. Analiza economico-financiară. este inversul vitezei de rotaţie a stocurilor şi exprimă intervalul de timp (zile) în care se reînoiesc stocurile prin intermediul vânzărilor. Sedcom Libris. Elemente teoretico-metodologice şi aplicaţii . 2006. 33 Petrescu. Ed.673 82.041 21.66 (RON) 2007 9. este raportul dintre cifra de afaceri şi stocul mediu.419 156.crt 1 3 4 5 6 Indicatori Cifra de afaceri (CA) Stocuri (St) Viteza de rotaţie a stocurilor (Vrs=CA/S) Durata de rotaţie a stocului Drs=(S/CA)x 360 (zile) Active circulante la 1.000 lei CA=S/CA x 1. Iaşi.66 rotaţii.995 41.457 229. Iaşi.. analiza factorială a stocului mediu. Analiza eficienţei gestiunilor stocurilor de materii prime şi materiale necesită examinarea urmatorilor indicatori: .Ed. cu atât volumul de active circulante necesare pentru obţinerea unei anumite producţii este mai mic sau producţia obţinută într-o anumită perioadă de timp cu acelaşi volum de active circulante este mai mare. Situaţia întreprinderii este mai bună din punct de vedere al lichidităţii cu cât acest interval de timp este mai scurt.682. M. Cu cât viteza de rotaţie este mai mare.852 85.Viteza de rotaţie a stocurilor (Vrs). unde înregistrează cea mai mica valoare. când a ajuns la un nivel de 85. când acest indicator a atins valoarea de 41.Metodologie.76 rotaţii fiind urmat apoi de o scădere accentuată în 2007. pag 247. Studii de caz. Acest indicator caracterizează eficienţa cu care sunt folosite activele circulante ale întreprinderii..judicioasă a capacităţilor de producţie şi satisfacerea cerinţelor clienţilor.000 lei CA.105.

2006.003 1. În general viteza de rotaţie a activelor circulante influienţează indicatorii de performanţă ai întreprinderii (beneficiul şi ratele de rentabilitate).041 753. 34 În cazul S. Buc.55 zile în anul 2007.Ghid teoretico-aplicativ.176 2.792 1. aceştia analizează bonitatea clienţilor prin analiza lichidităţii şi a solidarităţii patrimoniale (solvabilitatea pe termen mediu şi lung). crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatori Stocuri (St) Creanţe (Cr) Active de trezorerie (AT) Active circulante (AC) Datorii pe termen scurt (Dts) Rata lichidităţii generale Rlg = AC /Dts Rata lichidităţii reduse: Rlr = (AC – S)/Dts Rata lichidităţii imediate Rli = AT/Dts 2005 156. Finanţatorii externi sunt cei care sunt expuşi riscului financiar provenit din insolvabilitatea întrerpinderilor finanţate.52 1.803.577.873 3.517 33..021 2.338.25 1.03 2006 82.20 0.C. Fene Grup SA valorile supraunitare ale ratei pe cei trei ani.253. Conform datelor din tabel. Ed. arată o lichiditate satisfăcătoare.441.006 1.581 84. Ratele de lichiditate se obţin prin punerea în relaţie a activului circulant şi a unor elemente ale acestuia cu datoriile pe termen scurt. Tabelul nr. Analiză şi diagnostic financiar-contabil.852 1. Astfel accelerarea vitezei de rotaţie a determinat o evoluţie favorabilă a acestor indicatori. S.773 1.01 2007 229. Lichiditatea reprezintă proprietatea întreprinderii de a face faţă datoriilor care ajung la scadenţă în termen scurt. depăşind nivelul optim de 0. Rata de lichiditate redusă reflectă capacitatea firmei de a onora datoriile pe termen scurt din creanţe şi disponibilităţi baneşti.43 0. Pentru a aprecia acest risc.04 Rata de lichiditate generală exprimă gradul de lichiditate potenţială (echilibrul financiar pe termen scurt) şi variază în funcţie de sector: este subunitară în sectorul de distribuţie şi aproape 2 în sectoarele industriale cu ciclu lung de fabricaţie. în perioada analizată nivelul acestei rate este în creştere. iar încetinirea vitezei de rotaţie în anul 2007 va fi urmată de efecte negative asupra întreprinderii.5. 37 .7 Ratele de lichiditate aferente unităţii SC FENE GRUP SA (RON) Nr.creştere pană la 8.264 2. ca urmare a unui fond de rulment pozitiv.04 0.511. CECCAR. deci unitatea îşi va putea onora datoriile cu scadenţa mai mică de un an.859 1. 34 Petrescu.17 1. pag 188.013.462 22.995 1.560.

Concluzii Stocurile reprezintă partea din active circulante cu rol determinant. iar încetinirea vitezei de rotaţie în anul 2007 va fi urmată de efecte negative asupra întreprinderii. Aceasta importanţă se datorează faptului că acestea devin. deoarece o supradimensionare a acestora presupune. Analiza eficienţei gestiunilor stocurilor de materii prime şi materiale necesită examinarea atât a vitezei de rotaţii cât şi a duratei de rotaţii.33. cheltuieli mari cu depozitarea şi păstrarea. va conduce la o bună gestionare a stocurilor la nivelul agentului economic. De accea o desfăşurare a activităţii în condiţii de performanţă.Durata de rotaţie a stocurilor prezintă un nivel 38 . presupune o imobilizare de capital. Existenţa stocurilor de mijloace circulante este fundamentală pentru o funcţionare normală şi continuă a ciclului de exploatare în toate fazele activităţii economice din cadrul întreprinderii. prin natura lui. care nu imobilizează inutil resursele financiare. pe de-o parte. iar pe de altă parte. a condus la o creştere a gradului său de lichiditate. Dar funcţionalitatea unei întreprinderi şi lichiditatea sa depind şi de modul în care sunt gestionate stocurile. Această rată prezintă un nivel asiguratoriu de 0. Urmărind datele din tabel se constată că pe toată perioda analizată întreprinderea s-a confruntat cu imposibilitatea capacităţii de onorare a obligaţiilor pe termen scurt din disponibilităţi. de timpul de stocare . Totodată viteză mare de rotaţie a stocurilor. fără întreruperi datorate epuizării resurselor materiale. În general viteza de rotaţie a activelor circulante influienţează indicatorii de performanţă ai întreprinderii (beneficiul şi ratele de rentabilitate). depozitarul valorii cedate de personal. Din acest motiv. Orice stoc. mijloace fixe. stocurile deţin o pondere importantă. deosebit de important este analiza structurii stocurilor. reflectând şi o activitate de aprovizionare-depozitare eficientă. imobilizarea resurselor financiare în unele materii prime şi materiale care au o circulaţie lentă.Rata de lichiditate imediată (lichiditatea efectivă a întreprinderii) conform acestei rate se poate aprecia măsura în care pe seama disponibilităţilor băneşti pot fi acoperite datoriile exigibile. Astfel accelerarea vitezei de rotaţie a determinat o evoluţie favorabilă a acestor indicatori. atât pentru sfera comerţului cât şi pentru cea de producţie. informaţii. În categoria activelor circulanate ale întreprinderii. în procesul de producţie.

întreprinderea are capacitatea de a-si achita datoriile pe termen scurt. fiind urmată apoi de o creştere pană la 8. un loc esenţial. mai ales în anul 2006. costuri excesive cât şi probleme de rentabilitate. Astfel gestiunea stocurilor este importantă pentru întreprindere deoarece prezenţa unor erori la stabilirea nivelului stocurilor poate determina pierderi de vânzări şi de profit.satisfăcător pe întreaga perioadă supusă analizei. Astfel evaluarea stocurilor se va face conform unor norme generale de evaluare elaborate în acord cu principiile contabile fundamentale. Contabilitatea activelor circulante materiale este organizată pe categorii de stocuri. Evidenţa permanentă a existenţei şi mişcării unor asemenea active. avand valori apropiate limitelor asiguratorii. unde înregistrează cea mai mica valoare. Stocurile ocupă în cadrul gestiunii întreprinderii. controlul gestiunii acestora şi reliefarea ajustărilor pentru deprecierea reversibilă a stocurilor reprezintă elemente pe care trebuie să le asigure contabilitatea acestor active. 39 . În ceea ce priveşte ratele de lichiditate. Standardele Internaţionale de Contabilitate şi vor fi recunoscute în momentul în care se indeplinesc cele două condiţii prezentate în IAS 2 “Stocuri”: reprezintă o resursa controlată/controlabiliă de întreprindere probabilă să genereze beneficii economice viioare şi are un cost ce poate fi determinat în mod credibil.55 zile în anul 2007. stocurile prezină unele principii şi reguli în ceea ce priveşte recunoaşterea şi evaluarea acestora. În calitatea lor de elemente de natura activelor.

Beck. Iaşi... C. Aplicaţii. Economică. F. O.. Craiova. Ed. E.. N. Cuza. Bucureşti. 2005.. 15) Hoanţă.. M. Obrega. Bucureşti. 10) Dragotă. Iaşi.. N. 17) Horomnea. V.. Contabilitate finaciară a întreprinderii.Fundamentele şi noul cadru juridic. O. Tabară. 2002. 14) Istrate. Georgescu. Bucur. Ed Universitară. Finanţele firmei.. Berheci.. Ed Lumina Lex. 7) Creţoiu. 2007.. 13) Georgescu. I. Iaşi. Elemente de contabiliate aplicate în societăţile comerciale şi instituţiile publice.. L.. I. Sedcom Libris. Georgescu. 2005.. L.. Farcane. Studii de caz şi practcă contabilă . D. Ed universitară. 9) Dumitru. V. Bucureşti. Georgescu. Ed C. Normalizarea contabilităţii întreprinderii. M. 2002. I. 2007. Teste de evaluare. 11) Epuran. Ed.Bibliografie 1) Avram. Băbăiţă. Contabilitate financiară a societăţilor comerciale. D.... Universităţii Al. Costi. N. 4) Budugan. Bazele contabilităţii.. Ed universitară.. Sedcom Libris. 2008. Introducere în contabiliate. E. 5) Caciuc. M. Ed... Economică. Contabilitate de gestiune. Imbrescu. Dragotă. N.. Metode. 2004. Sisteme contabile comparate... Ciobanu. L. D. A. Iaşi. E. 1995. Bucureşti. Ed. 6) Coman. B. Sedcom Libris. Bazele Contabilităţii. Bucureşti.. Teoria contabilităţii. Ed. C. 2003. 2003. Bunget.. Budugan. I. Ed. Ed.. Berheci. Iaşi. 2007. I. L. D. I. Megan. 40 . Aplicaţii. 2004. Ed. Contabilitate. Iaşi. Mateş.. Ed CECCAR. Concepte. 2004.Contabilitate financiară. M. 2007. Contabilitate.. CECCAR.. I. Bucureşti. 3) Budugan. Economică.H. Gh. Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate-IAS 2 Stocuri. Ed. 12) Feleagă. Management financiar-Analiza financiară şi gestiune financiară operaţională. Economică. C. Polirom. Beţianu.Beţianu. 2003. Contabilitatea întreprinderii armonizată cu Directivele Contabile Europene şi Standardele Internaţionale. Bucureşti. Sedcom Libris. 16) Horomnea. Bucureşti.G.. 2004. Ed. O. Bucureşti.. Ed. 8) Dumitrean... 2) Bojian. Bucureşti...

Munteanu. 2007. Vol I.. 41) *** OMFP nr. Ed. Teorie.. Contabiliatea în comerţul exterior. D.. Concepte... Ed. Dumitrean. A.P. Iaşi. Ed.Badea. Iaşi. 1080 din 30. partea I. Contabiliatea inflaţiei. D. Ţânţă. Diagnostic economic-financir. Sedcom Libris. Intelcredo. Elemente teoretico-metodologice şi Aplicaţii. A. Bucureşti. Bazele Contabilităţii. Contabilitatea Financiară Românescă conformă cu Directivele Europene . 26) Nicolae. Bucureşti. E. Economică. Ed. Iaşi. 2002.. Contabilitate Românească armonizată cu Directivele Contabile Europene. 2007. Intelcredo.. Economică. Vîrban. Gh. Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate. 20) Mardiros. 2005. Ed CECCAR. Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii. Politici. Ivănescu.. E. Tipo Moldova. Contabilitate ca instrument de putere. Bucureşti. Microîntreprinderile în Economia Românească. 2003. Armeanu.. Iaşi. Ed.. 28) Petrescu.. 2002. 2002. Ed. Ed.. 19) Horomnea. I. I.Ghid teoretico-aplicativ. Zuca. Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ed.E. Economică... Sylvi. Bazele contabilităţii. Practică. C.. Ex Ponto. Ed. 33) Rus. F. Sedcom Libris.. Constanţa. Iaşi. 2006. Sedcom Libris. Iaşi. publicat în MO al Rom. Bucureşti. Ed.P. Sedcom Libris. E. Iaşi.N. N. Gh. Analiza economico-financiară. Intelcredo. Economică. Tratat de contabilitate.. CECCAR. 2003. Bucureşti. Sedcom Libris. Gh. Ed Intelcredo.. A. 39) Toma. Ed. Bucureşti. Economică. 2003. 2004. 23) Mironiuc.Badea.Badea. 40) Ţugui. M. Ion Ionescu de la Brad.. S. V. F. I. Deva. 31) Pîntea. Contabilitate financiară. I. Berheci. T.. Practici . Iaşi. M.. 2002... D.. Reglementări contabile pentru agenţii economici.2005. 38) Toma. Contabilitate publică. Modelul informatic . Finanţe şi gestiunre financiară. P. Studii de caz. S. 2006. 35) Tabără. 30) Pîntea. Contabiliate financiară I. 1996. 2004. 29) Pîntea. 2005. Ed. Deva. I. Ed.. Gestiune financiară de întreprindere . D... M. Mardiros. Ed. Ed..N. R. Alexandru. 37) Toma. 2002. 2003. Teoria şi bazele contabilităţii. Sedcom Libris. Iaşi.XI. C. Metodologie.XI.. 25) Munteanu.. Ed Economică.. 2005 34) Standardele Internaţionale de raportare financiară –IFRS inclusiv Standardele Internaţionale de Contabilitate-IAS şi interpretări la 1 ianuarie 2005. Bucureşti. Gh. Sedcom Libris. 22) Ministerul Finanţelor Publice. Ed. 41 . Şt. Ed. M.P. Deva. 36) Toma.I. 27) Petrescu... 21) Minu. Contabilitatea Financiar Romnânească armonizată cu Directivele Contabile Europene-Standardele Internaţionale de Contabilitate. Modernizarea contabilităţii şi sontrolului de gestiune .. 1752 din 17. Brezeanu. M.. Scorţescu.Ediţia a II-a. Buc. Scorţescu.2005 pt aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Ed. 2002. M. Bucureşti. 2006. nr. Deva. Ed. 32) Pop. 24) Mironiuc. 2007..18) Horomnea. 2002. Ed.

42 . în revista Gestiunea şi contabilitatea firmei. nr 425/1998. pag 15-20..F. C.42) *** Norme metodologice aprobate prin O. nr.M. Contabilitatea stocurilor cumpărate în metodele cost standard şi preţ cu amănuntul. 7/iulie 2007. 43) Burada.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->