P. 1
Figuri de Stil

Figuri de Stil

|Views: 1,468|Likes:
Published by lovelifediana

More info:

Published by: lovelifediana on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2014

pdf

text

original

1.

Figuri de stil: geneză şi clasificare Limba este o entitate abstractă, care se realizează, în funcţie de împrejurări, prin variante concrete. Limbajul literar este una din variantele stilistice ale limbii. Structura polisemică a limbajului literaturii şi prezenţa în el a figurilor retorice a constituit, de-a lungul anilor, obiectul de preocupare al unui număr mare de filozofi şi teoreticieni. Primele studii retorice datează din cele mai vechi timpuri. Încă anticii Cicero şi Quintilian explicau provenienţa figurilor din indigenţa limbii. În opinia lui Cicero, limba este prea săracă şi insuficientă şi nu poate oferi termeni îndeaj uns pentru toate obiectele şi fenomenele lumii: „Sensul figurat al vorbelor, foarte întins, s -a născut din nevoie, din cauza sărăciei de vorbe, iar mai tîrziu a devenit o plăcere artistică, pentru că după cum haina a fost inventată la început pentru nevoia de a înlătura frigul, iar în urmă a devenit un ornament demn al trupului, tot aşa sensul figurat a pornit de la lipsa de vorbe, mai pe urmă fu o distracţie”. Baza clasificării tropilor o datorăm lui Aristotel. În Poetica, el defineşte valorile stilistice ale limbii ca „abateri” de la vorbirea comună, subliniind că „faptul de a fi altfel decît în vorbirea comună [cuvintele] depărtate de înfăţişarea lor normală au într-adevăr darul să înlăture banalitatea; în acelaşi timp, în măsura în care mai păstrează cîte ceva din formele obişnuite de exprimare, nu lipseşte nici claritatea”. În continuare, referindu-se la analiza graiului (limbajului) tragediei, Aristotel prezintă o primă definiţie a metaforei, care, în esenţă, rămîne una valabilă pînă în prezent: „Metafora e trecerea asupra unui obiect a numelui altui obiect, fie de la gen la speţă, fie de la speţă, fie după analogie”. Ulterior, discipolul lui Aristotel, Teofrast realizează prima încercare de definire şi clasificare a figurilor în: - figurae sententiarum (figuri ale gîndirii); - figurae verborum (figuri de cuvînt). Reprezentantul retoricii clasice franceze Du Marsais (Despre tropi, 1730) nu mai consideră figurile „fiice ale sărăciei şi ale necesităţii”, el intuieşte deja, în secolul al XVIII-lea, polisemia ca sursă a sensurilor figurate ce se atribuie cuvintelor, acestea venind din „legătura dintre ideile accesorii, adică dintre ideile care au legătură unele cu altele”. Du Marsais distinge, în acest context, patru categorii de figuri de cuvinte: 1. Figurile de distincţie (sincopa, aliteraţiile etc.). 2. Figurile de construcţie (elipsa, pleonasmul, silepsa, hiperbatul, paranteza, anacolutul). 3. O categorie de cuvinte care îşi păstrează semnificaţia (repetiţia, sinonimia, onomatopeea, paronomasia etc.). 4. Tropii (de la gr. tropí – „conversie, întoarcere, schimbare”) – cuvinte care obţin semnificaţii diferite de propria lor semnificaţie (metafora, alegoria, aluzia, ironia, hiperbola, sinecdoca, metonimia etc.). O contribuţie remarcabilă la dezvoltarea studiilor retorice a adus, prin lucrarea Manual clasic despre studiul tropilor (1822), Pierre Fontanier, considerat întemeietorul retoricii moderne. El clasifică figurile în două grupuri mari de tropi: 1. Tropii într-un singur cuvînt (propriu-zişi) sau figuri de semnificaţie. 2. Tropii din mai multe cuvinte (non-tropii) sau figuri de expresie. În opinia lui P. Fontanier, la tropi se apelează din necesitate sau în urma unei alegeri. Tropii apar în cazul cînd se instituie o relaţie între sensul propriu al cuvîntului şi un sens suplimentar care se adaugă la acesta. Astfel, între idei se pot stabili trei tipuri de relaţii: de corelaţie (metonimie), de conexiune (sinecdocă), de asemănare (metaforă). La începutul secolului al XIX-lea, retorica este atacată de unii filozofi şi de poeţi romantici ca Novalis, Victor Hugo, imputîndu-i-se formalism, artificialitate, inutilitate în planul creaţiei artistice. Abia după 1930, se produce o reevaluare a retoricii de către Noua critică franceză, care, profitînd de teoriile elaborate de Paul Valéry, Roman Jakobson, Ferdinand de Saussure, au regîndit, din perspectiva lingvisticii structurale şi a semioticii, problemele de construcţie a textului literar. Elaborînd modelul stratificat de existenţă a operei literare, formaliştii ruşi propun cercetarea structurală a stilului axată pe aspectele fonetic, lexical, sintactic, etimologic, semantic ale textului literar. Esenţa literaturii, consideră formaliştii, trebuie căutată în natura sa lingvistică. Meritul lor, şi a lui Croce, şi a lui Vossler, este de a fi conferit, prin tezele lor ştiinţifice, autonomie stilisticii. Sarcina disciplinei respective este de a cerceta toate procedeele care au un scop expresiv anume, şi nu putem vorbi în prezent doar de cîteva stiluri. Teoreticienii americani R. Wellek şi A. Warren, în studiul Teoria literaturii, descriu o multitudine de stiluri: „În funcţie de relaţiile dintre cuvinte şi obiecte, stilurile pot fi împărţite în conceptuale şi senzitive, succinte şi prolixe, sau în minimalizatoare şi amplificatoare, categorice şi vagi, liniştite şi agitate, vulgare şi elevate, simple şi înflorate; în funcţie de relaţiile dintre cuvinte, ele pot fi clasificate în: tensionate şi destinse, plastice şi muzicale, netede şi aspre, incolore şi colorate; în funcţie de relaţiile dintre cuvinte şi întregul sistem al limbii, pot fi deosebite: stiluri orale şi stiluri scrise, stiluri şablon şi stiluri individuale; în funcţie de relaţiile dintre cuvinte şi autor, stilurile pot fi împărţite în obiective şi subiective”. Începînd din deceniul al VI-lea al secolului al XX-lea, apar numeroase studii, semnate de Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Gérard Genette etc., în care se optează pentru revalorificarea retoricii. În anul 1970, din convingerea că „retorica apare astăzi nu numai ca o ştiinţă de viitor, ci, mai mult, ca o ştiinţă la modă, la graniţele structuralismului, noii critici şi semiologiei” şi că „retorica este cunoaşterea procedeelor de limbaj caracteristice literaturii”, un grup de profesori belgieni (J. Dubois, F. Edeline, J. M. Klinkenberg, P. Minguet, F. Pire, H. Trinon), aşa-numitul Grup μ, elaborează o ilustră lucrare consacrată figurilor – Retorica generală. 1

în figuri de stil bazate pe contiguitate (metonimia şi sinecdoca) şi figuri de stil bazate pe similitudine (metafora)”. Figuri şi tropi Alegoria (lat. superficială. Metafora. care sub aspectul unei convenţii reprezintă o altă idee sau realitate. . Divina Comedie de Dante. Unii autori (de ex. Procedeu artistic de structurare a unei întregi opere (ghicitoarea. alegoria). invocaţia. care mută principiul echivalenţei de pe axa paradigmatică a limbajului (unde se operează selecţia) pe axa sintagmatică (unde are loc combinarea)”. Warren atenţionează în capitolul „Ima ginea. .. fabulele Vulpea şi măgarul. Simbolul. . întoarcere”) este un caz particular de figură care constă în întrebuinţarea „răsturnată” a sensurilor proprii. litota. comparaţia. vom ilustra clasificarea invocată cu una sau cîteva figuri reprezentative pentru grupul respectiv. Leul şi iepurele de Al. a) de exemplu. sinecdoca). chiasmul.. Cantemir. rima). interogaţia retorică). răsucire. . pentru a fi în măsură să definim şi să decupăm corect figurile într-un text literar. . Figură de analogie care constă dintr-o construcţie lexicală avînd în centru o metaforă narativă şi alte figuri de stil.metataxe – figuri ale formei expresiei. tropos – „conversiune.Studiul dat se constituie din două părţi: retorica fundamentală şi retorica generală. 2. putem împărţi tropii. considerăm necesar a propune. el „postulează existenţa unei „funcţii poetice” a limbajului. cum numai marea. oximoronul). Mitul” din studiul Teoria literaturii asupra pericolului de a ne limita în discuţiile referitoare la figurile retorice doar la structura lor externă. climaxul. mitul.figurile de repetiţie (aliteraţia. unde se conţine şi o împărţire a lor în următoarele categorii: ..figurile de analogie (metafora. Wellek şi A. personificarea. Minulescu).metaplasme – figuri ale substanţei expresiei. figură. Potrivit altora.alte figuri (epitetul. Clasificarea dată este realizată prin prisma teoriei semnului lingvistic elaborată de teoreticianul elveţian Louis Hjelmslev. Teoreticienii R. unele romane. retorica.figurile de contiguitate (metonimia.figurile de insistenţă şi figurile de atenuare (perifraza.. epifora. care constată existenţa în limbă a două planuri corelative: planul conţinutului şi planul expresiei. de regulă operăm cu termenii de trop şi figuri. Formulă (alegorică) utilizată în unele lucrări artistice.metalogism – figuri ale formei conţinutului. ironia). care distinge între figurile de tip metonimic şi cele de tip metaforic.metasememe – figuri ale substanţei conţinutului. schema „statură. Donici. b) exemplul constituie imaginea alegorică a artei poetice: „Nadir latent! Poetul ridică însumarea De harfe resfirate ce-în sbor invers le pierzi Şi cîntec istoveşte: ascuns. Tropul (de la gr. Opinia dată consună cu cea a formalistului rus Roman Jakobson. . afirmînd în acest context: „Lăsînd la o parte ornamentele. fiecare din ele avînd o substanţă şi o formă. În discuţiile referitoare la stil. allegoria – „vorbire figurată”) I. trei morţi iubiţi – Trei clipe reci – Ce-mi stau în suflet împietrite. pot fi creaţii alegorice). Paul Magheru) consideră figura (de la gr. Prima parte constituie o teorie generală a figurilor limbajului.figurile de adresare (apostrofa. III. Figura este deci o noţiune cu o sferă mai largă. ţinere”) orice „schimbare” (modificare) a limbii neconformă cu natura. în mod adecvat. eufemismul. Discutînd cele şase funcţii ale limbajului. de la antic pînă la modern. termenii figură de stil şi trop sînt sinonimi. Meduzele cînd plimbă sub clopotele verzi” (Din ceas dedus. fabula. . hiperbola. În continuare. asonanţa. ceea ce poate conduce la privarea limbajului literar de una din cele mai importante funcţii ale sale – funcţia expresivă.: Istoria ieroglifică de Dm. textul ce urmează. Ca trei luceferi stinşi pe veci” (Romanţa celor trei romanţe de I. Barbu) II. Ex. Reiterînd în acest sumar expozeu mai multe opinii referitoare la limbajul literar. O utilă şi funcţională clasificare a figurilor de stil conţine lucrarea Analiza textului literar de Gabriela Duda: . de I. Şi-n trei romanţe-mi voi închide. acestea reproducînd deosebirea dintre sintagmatic şi paradigmatic. 2 . simbolul). .figurile de opoziţie (antiteza. . anafora. termenii adecvaţi şi clasificarea oportună. reprezintă alegoric cele trei etape ale creaţiei auctoriale: „Mi-am zis: Voi scrie trei romanţe. care o include şi pe cea de trop. Ca-n trei sicriuri de aramă. în scopuri didactice.

I. ticăloşia.. I. sus-jos.: „În portul blond al unei mări din Nord. Aliteraţia (fr. în poezia antică. conferindu -i contur expresiv primului.Ex. Ţi-am împletit). Eliade. Poeţii de L. Eminescu. Damian. persoane (I-III). G. Voiculescu.: Epigonii. Tu soseai din vieţi. cînd pămîntul şi apa ne desparte. de obicei la începutul sau în rădăcina cuvintelor. T. Antiteză este şi un procedeu compoziţional de structurare a unei opere întregi. Ex. Ex. expresivitatea sau efectul onomatopeic (imitativ) al unui text prin repetarea insistentă a unui grup de consoane. Romanţă nordică). Barbu.) unui obiect. Minulescu. Toţi se gîndeau la viaţa lor ” (G. la romantici. Dor de tine. Şi-n tot e-un marş funebru Prin noapte. Structural.” (O.: „Eu veneam de sus. azi-ieri) pentru a le pune în lumină caracteristicile. Tu-mi vii tot mai aproape. Ex. culoarea. Noaptea de februarie). assonare – „a face ecou”). Dor. şi-n jocul de lumină. în poezia medievală italiană şi germană. Coşbuc. Ex.. Ieri el m-adormea pe mine” (Şt. Minulescu. Alecsandri. Asonanţa (fr. Arghezi. la trubaduri. Plana . (T. mărimea. Augustin Doinaş. Bacovia. Bacovia.. Barbu. Figură de repetiţie care constă în prezenţa insistentă a vocalelor accentuate în două sau mai multe cuvinte dintr -o unitate prozodică (vers) pentru a produce efect eufonic.: Luceafărul de M. un vis de mai” (Al. Barbu.: „Azi te-adorm cu dînsul eu.: . comparaţia se constituie din doi termeni: 3 .. allitération – „repetarea aceleiaşi litere”) – figură de repetiţie care asigură sonoritatea. Morgenstimmung). Arghezi.. în surdină. comparatio – „asemănare”) Figură de analogie prin intermediul căreia se pune în evidenţă proprietatea (forma. Ex. La culesul viei).. Toamna şi-a întins marama de aramă pe zăvoi” (Ion Pillat. Cîntec sfînt). Largo). şi de altă lume. Ex. „Aşteaptă să te-adoarmă aşa cum te dezmierzi” (I. Scrisoarea III. Aliteraţia este un procedeu utilizat încă din cele mai vechi timpuri. Stănescu. M. Departe)... II. cuvinte cu sens propriu şi cuvinte cu sens figurat... mirosul. Ex. Bacovia. În relaţii antitetice pot fi puse antonime. Lostriţa de V. Antiteza (gr. Eminescu. assonance < lat..: „Muzica sonoriza orice atom. la simbolişti. Ex. Macedonski. Goga.: „Sonor vuia văzduhul în rîsul uriaş Şi aburea prin cupe belşug de ambrozie” (I. Durere fără nume Pe om. Comparaţia (lat. Şi-acorduri de clavire Pierdute. Iosif. N. Stă la baza mai multor lucrări eminesciene. Funcţiile stilistice deosebite ale aliteraţiei au fost explorate în poezia lui G.: „În prezent.” (G. Ex. Ixion). Şi-aicea firea-ntreagă numai de tine-i plină Şi-n jocul ei de umbre. fiinţă prin compararea lui cu a altuia. antithesis – „opoziţie”). Ex. O. „Crivăţul de miază-noapte vîjîie prin vijelie” (V.. Antiteză – imagine artistică. eu veneam din morţi”. fenomen. forme verbale (prezent -trecut). tu veneai de jos. în special în romantism. cu cît plec mai departe.. în trecut. Cu note dulci de flaut Cu ton de violină. mai bine cunoscut cititorului. Au debarcat corsarii bruni din Sud” (I.. La ţigănci de M.. Viscolul). Procedeul conferă structurii prozodice efect ritmic şi coloratură afectivă.: „Şi-acuma. Mistreţul cu colţi de argint de Şt. ce suspină.: „E-o muzică de toamnă Cu glas de piculină. Figură de opoziţie care constă în alăturarea în acelaşi text a unor contrarii noţionale sau lexicale (verbale) din aceeaşi categorie superioară nenumită (viaţă-moarte.. Nocturnă). sunetul etc. Împărat şi proletar de M. Eminescu.

Vînătorul). ca un straniu eres” (L. (T. avem un adjectiv obişnuit. Nu orice element determinant (adjectiv sau adverb) este epitet... de iubire şi durere” (T. o) Ex. 37 -50./ sau roşii. Mirabila sămînţă). Blaga. Ex. n) Din punct de vedere gramatical.În rînduri de saci cu gura deschisă – Boabele să ţi le-nchipui: gălbii.: . aidoma etc. atribute. conferind textului expresivitate..a) Termenul 1 (T1) – subiect al comparaţiei sau termenul de comparat.: „Valuri limpede de aer ca o mare nevăzută” (V. furtuna lung pe zăvoi răsună Ca o caleaşcă-n goană pe o podişcă. i) 2. mintea. énumération.: .Deasupra tronurile şi puterile Distribuiau peste lume iernile. Mirabila sămînţă). Ex. u) Ex. Încă Pierre Fontanier propunea a se face distincţia conform unei reguli: dacă prin suprimarea determinantului enunţul îşi pierde înţelesul.E un joc viclean de bătrîni/ Cu copii. w) Păşune. * Vezi: R. De-a v-aţi ascuns). precum.După conţinut: j) a) progresivă sau ascendentă – termenii înşiruiţi amplifică ideea exprimată: k) ex. Ex. celălalt – în sens figurat. Poetul). v) V-a lăsat vite. verzii. bordeie şi oi.” (L.: . dacă îşi pierde culoarea. avem un epitet.: „C-am avut nuntaşi p) Brazi şi păltinaşi q) Preoţi. epitheton – „cuvînt adăugat”) este un determinant poetic (adjectiv sau adverb) adăugat pe lîngă un termen (nume sau verb) pentru a-l particulariza şi a-i conferi valenţe estetice corespunzătoare emoţiei auctoriale. enumeratio – „a enumera”)1* este o figură a insistenţei care constă în enunţarea succesivă a componentelor unui întreg sau a elementelor unei acţiuni în scopul desemnării complete a acestora. Boierii sînt slabi la fire: Braţul. gloabele. 4 . Hasdeu. munţii mari. c) Elementul de legătură: ca. Caligula). /cînd pestriţe. epithetum. de flori. b) Termenul 2 (T2) – obiect al comparaţiei sau termenul cu care se compară.” (Mircea Cărtărescu.: „Tata s-a îngrijit de voi.: „Nu-l speria.Cine-a scris. cînd dorm” (L.. s) Păsărele mii t) Şi stele făclii” (Mioriţa). căpitane. Blaga. iarba. haina. r) Paseri. Arghezi. fără pat şi fără foc. verile..Un gînd de puternică vară. asemenea. aurii. un cer de înaltă lumină. cerul. dar nu înţelesul. Ex. Răzvan şi Vidra). l) b) regresivă sau descendentă – termenii înşiruiţi diminuează ideea exprimată: m) ex. apoziţii. hambare. Iluminare). cînd pure. P. De-a v-aţi ascuns) z) aa) Epitetul (lat. Arghezi. cum. Arghezi. tună” (I.. Blaga. în ce odaie..: „Bubuitor.: „Viaţa lui mult ne-a mirat ca un cîntec cu tulbure tîlc. Leahu. Conceptul de enumerație în cinci aplicații pe text // „Semn”.: . Alecsandri./ Imnul ăsta de izbîndă.: . x) Pentru tot soiul de nevoi y) Şi pentru mîncare” (T. 2009. e) c) distributive – repartizate în perechi: f) ex./Joc de păsări. Componentele din structura binară a epitetului au o semantică diferită: unul se utilizează în sens direct. gr. După structură: a) deschise – termenii enumeraţiei se leagă prin coordonare: ex.Parcă mă strigă pe nume d) Mugurii. lăutari. sinilii. 3 .). lat. enumeraţiile pot fi complemente. Enumeraţia* (fr. ţărîna şi apele-n spume” (Vasile Leviţchi). Tipuri: 1. anul XII. totu-i subţire” (B. p. g) d)intercalate – în interiorul unei enumeraţii se intercalează altele : h) ex. de cîini. faţa. ca voi. inima.: . b) închise – ultimul element din şir e legat de penultimul prin conjuncţie: c) ex. /s-acunde în fiştecare din ele. cu fetiţe ca tine.. Pillat). nr.. Plantele. /Şi fiecare îl joacă bine”. /Joc de slugi şi joc de stăpîni.

afinatul. Eminescu./O pictură parfumată cu vibrări de violet.. .cromatic: ex.personificator: ex.individual.” (M. Luceafărul).” (M.de după uşe se auzi un glas ascuţit şi înţepat. Plumb) .onomatopeic: ex. Călin(file de poveste)). Nervi de primăvară). ... fără uriaşul. Mîna rece. După tipul imaginilor: .: „Dormeau adînc sicriele de plumb. noian de negru” (G.: „Carbonizate flori. Bacovia.: „Cobori în jos.tautologic: ex..” (M. (G.ornant sau general. Sicrie negre. care este propriu unui anumit termen.: „O.pleonastic: ex. Eminescu.triplu: ex./ Zugrăveşte din nou iarăşi pînzele posomorîte” (M..simplu: ex.. După structură: . luceafăr blînd. Se bate miezul nopţii.. Eminescu.” (M.” (M. Eminescu. Minulescu.”. sclipitorul. mamă.dublu: ex. .. Neghiniţă) .. generosul.. fără cuget. profundul. El este implicat chiar de numele obiectului determinant: ex.” (G.” (M.hiperbolic: ex.: „În aer rumene văpăi/Se-ntind pe lumea-ntreagă. arse. Luceafărul) . Pipa rece.. Junii corupţi). Pălind).: „. dulce. fiarbă-vă mînia în vinele stocite. Crăiasa din poveşti). Sara pe deal).: „Sînt solitarul pustiilor pieţe/Cu tristele becuri cu pală lumină. 5 . imaculatul. Eminescu.: „Zile cu trei sori în frunte.litotic (un determinativ este atenuat prin diminutiv): micuţ.: „Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară” (M.). Delavrancea...” (B.dezvoltat: ex.: „Ele trec cu harnici unde şi suspină-n flori molatic.. prostuţ. cel care „aparţine clasei întregi (genului. Bacovia.” (M.... .. . . fiind legat de o anumită circumstanţă: ex. Eminescu.. După raportul lui cu alte figuri: .metaforic.în lanţ sau multiplu: ex.: „De-aş avea şi eu o floare/ Mîndră. care o forţă expresivă deosebită: ex.). . speciei) din care face parte” (T.: „Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi. Cu toamna în odaie). pe frunţi învineţite De sînge putrezit” (M. abundentul. noian de negru... Eminescu.Tipuri: După semnificaţie: .: „Primăvara. Negru profund. de metal. Negru)..: „Neguri albe strălucite Naşte luna argintie.reluat: ex. Epigonii). Bacovia.antitetic sau oximoronic: ex. Gura rece” (I. . răpitoare. Bacovia. Vianu). /Şi flori de plumb şi funerar vestmînt. Eminescu..” (G. De-aş avea..sinestezic: ex. După eufonie: . După topica termenilor constitutivi: .. O.: „Bugecii în plină iarnă... Epigonii). Eminescu. ..aliterativ: ex. sărăcuţ. ). În ochii stinşi de moarte.. Vestminte funerare de mangal.: „ Am privit în jurul meu şi-n mine: Soba rece. Cartea Oltului).: „Se bate miezul nopţii în clopotul de-aramă.. .: „Moaie pana în coloarea unor vremi de mult trecute.inversat: ex.: „Vezi colo pe urîciunea fără suflet. Eminescu. ..” (M. Eminescu. mereu reînnoitul lor strat de omăt!” (Geo Bogza.

. hyper – „peste” şi ballein – „a arunca”) Figură a insistenţei prin intermediul căreia se amplifică sau se dimi nuează aspectele sau valorile unei realităţi în scopuri expresive. b) este utilizată în formulele structurale ale basmului: iniţiale. Coşbuc. „mort de oboseală”.” (Mircea Cărtărescu. ură. draga mea? Cine eştu tu. care licărea ca un val de argint pe un ocean de smoală.Cu privirea-nmpăroşată şi la fălci umflat şi buget.: „Pămîntul acesta neîndurător de larg şi ucigător de mut” (L. apariţia unor termeni de genul „metaforă hiperbolică” etc. Russo. interrogatio – „întrebare”) Figură de stil care presupune o întrebare (sau o serie de întrebări) cu caracter lirico -emotiv. oximoronului..Blaga. luate-n peptul notătorului pîn sine.. Pere limitele lumii îndărăt în două clipe Loc şi vreme bălmăjite-s ca în gure de copil Bălăcite.. metonimiei. Poetica veche distingea între interogaţia poetică (folosită în poezie) şi interogaţia retorică (utilizată în vorbire). Hiperbola (gr. . adjectivale. Se disting hiperbole verbale. nume predicativ. ce caut Pe luciul vechilor candori Printre aceste vîrfuri de lumină clătinînd Privelişti moarte. Femeie.inoculează textului energie. subordonată atributivă cu valoare de epitet. destrămat În spaţii de singurătate?.: „Părul lui care se păstra încă negru.conferă afectivitate discursului. mai rar. Se suprapune uneori metaforei.) b) postpunerea: „Feciori.: „Cine este frumoasa mea? Cine mai poţi fi tu. la zece fete. Cînd amintirile.” (M. Ex.: „De prea mult aur crapă boabele de grîu” (Lucian Blaga. Vreau să joc). Nunta Zamfirei) 6 . Ex. Eminescu.. Ex.. ironie etc. şi unele comparaţii pot avea valori hiperbolice. un izvor de şiretlicuri. Levantul). indignare. A. frumoasa mea. el conţinîndu-se în însăşi întrebarea. Există patru modalităţi de realizare a inversiunii: a) antepunerea: „A noastre inimi îşi jurau credinţă pe toţii vecii?. În lan). Ex. Negru. Flămînzilă. intensitate şi dinamism. Gerilă etc. femeie. complement de mod. sinecdocei. atribut.. . substantiv în acuzativ sau în genitiv.). mă-ntrebam. Ochilă.” (I. În basm. Interogaţia retorică (lat. Îndoirea luminii). Blaga.” (M.exprimă încredere în veridicitatea mesajului rostit. Inversiunea Figură de construcţie care constă într-o intervenţie stilistică în topica reglementară a cuvintelor dintr-o propoziţie sau. la care nu se cere un răspuns. Se întîlneşte şi în vorbirea uzuală: „urît de-ncheagă apă”. avea de-asupra tîmplei drepte o şuviţă albă. Pămîntul) .: „Care e mai mîndră decît tine între toate ţările semănate de Domnul pe pămînt? / Care alta se împodobeşte în zilele de vară cu flori mai frumoase. dragoste. Scrisoarea a III-a). element predicativ suplimentar. iubito. şi a ţinut veselia trei zile şi trei nopţi.: „Şi s-a adunat lumea de pe lume la această mare şi bogată nuntă. şi mai ţine şi astăzi. dispreţ. adverbiale.. Eminescu. Creangă. cocoşat şi lacom. dintr-o frază. A fost utilizată în toate formele de discurs: de la cele oratorice pînă la cele didactice.. Hiperbola este generată de o gamă variată de impulsuri emoţionale faţă de ceva sau de cineva: admiraţie. (G. Povestea porcului). Din punct de vedere stilistic.Şi-aprins în valuri de lumină Străfulgerat de avînturi nemaipomenite’’ (L. drago?” (Mircea Cărtărescu. Universul ca o haină îi plesneşte-n cusături Şi se taie-n putrezi laţe atîrnînd de-ncheieturi… Galaxii să dau în lături zob făcute dă aripe. hiperbola apare sub forma fabulosului: a) este o modalitate de caracterizare a personajelor (Setilă. femeie) Caracteristici: . dacă nu cumva s-a sfîrşit” (I. Cîntarea României). De aici. cinci.: „Aripat gigant ce arde galben foc zvîrlind sub stele Încrustat în stînca frunţei arde-un glob cu ape grele. finale: ex.. Bassarabescu).: „Ce caut. substantivale. adverb şi locuţiune adverbială. cu grîne mai bogate?” (A. Ex. Ex. După expresivitatea gramaticală: adjectiv. Ex.” (Nichita Stănescu.

Scrisoarea a III-a). A. Se atestă la M. Inversiunile sînt proprii şi limbajului popular: ex. Strigăt în pustie). Lucian Blaga atestă două mari tipuri de metafore: metafore plasticizante şi metafore revelatorii.” (T. Metaforele se distribuie în două clase mari: A.: „Cu chiotele-ţi de lumină şi cu-adîncul ochilor de mare. Arghezi. asemeni). Psalm) d)dislocarea: „Eşti ca vioara. Poetul). Schlegel.. te chem. La Cozia. transferă un nume de la un obiect la altul în vederea plasticizării unuia dintre ele (de ex. Ex. Eminescu. Vico.” Inversiunea este un procedeu stilistic cu finalităţi specifice: a) impune ritmicitate descrierii. la Gr. Eminescu. Au emis opinii asupra metaforei Cicero. Alexandrescu în Umbra lui Mircea. de mucegaiuri” (T. la poeţii romantici etc. ”( I.. „Deodată se trezeşte pădurea şi răsună De-un tropot de copite pe gheaţă ropotind” (V. În acest caz.c) separarea: „Urechea lui închisă pentru graiuri Cu scamă s-a umplut. fie de la speţă la speţă. Prima teoretizare a metaforei se atestă în Poetica lui Aristotel: „Metafora e trecerea asupra unui obiect a numelui altui obiect. Esteticianul german Alfred Biesse dispută despre caracterul metaforic al limbii. a muzei.. singură se cîntă. ca. a personajelor feminine. Invocaţia retorică (lat. a strămoşilor glorioşi. Metaforă constituită doar din termenul figurat sau in absaentia. c) conferă originalitate şi valenţe expresive construcţiei poetice.: claviatura rîului. B. Metonimia (gr.”) Exemplul următor substituie imaginea poetului. dureri şi chiot şi blestem. Metaforă cu ambii termeni (T. fie de la gen la speţă. În acest exemplu. d) pune în evidenţă trăsături. Lume. Iubiri. cu urmele în lut. metonymia – „înlocuirea unui nume cu altul”). Alecsandri. Alecsandri.: „Doamna mărilor şi-a nopţii varsă linişte şi somn. Această convenţie permitea punerea în valoare a puternicului dramatism liric trăit în cazul invocării divinităţii. la Ioan Budai-Deleanu în Ţiganiada. Este modalitatea predilectă a romanticilor. peste care luna zace” (M.O.” (M. Ex. Teoreticianul spaniol J.: „Jelui-m-aş şi n-am cui.. Filozoful francez deosebeşte metafora-cuvînt de metafora-enunţ. Metafora (gr. Ex libris) Cel mai frecvent se întîlneşte antepunerea. considerînd metafora şi o componentă a vorbirii obişnuite. în virtutea unor asemănări (în poezia tradiţională) sau neasemănări (în poezia modernă).: „Apoi cofiţa-ntreagă o beau” (V. Este figura de contiguitate prin intermediul căreia două cuvinte relaţionate logic se pot substitui reciproc. ca şi.: „Un cuibar rotind de ape. Tunetul). Costin în poemul Viaţa lumii.: vino. cuvîntul-obiect („luna”) este substituit de cuvîntul-imagine („Doamna mărilor şi-a nopţii. fie după analogie”. „rugă”) Figură retorică de adresare care se rezumă la un pseudodialog cu o persoană reală sau imaginară pentru a marca stilistic textul. Pillat. invoccatio – „chemare”. conferindu-se eleganţă stilistică expresiei: ex. figurat) prezenţi sau in praesentia: ex. Călin (File din poveste)). ce ţi se lasă nenumăratele fecioare cutremurate-n clipa asta de-un dor pe minunatul tău pămînt. b) este un mijloc de conservare a versului. care înglobează în sine un univers alcătuit din el emente eterogene: „Amestec fără seamăn: cer şi glie.. Unul din studiile esenţiale consacrate metaforei este Metafora vie (1975) de Paul Ricoeur. obrajii palizi ai pudorii).. W. Rodica). Du Marsais. propriu şi T. vin!” (Lucian Blaga. se elimină din construcţie termenul propriu (Tp) şi elementele de legătură (precum. sporeşte forţă sugestivă a imaginii. 7 . Arghezi. Se întîlneşte din cele mai vechi timpuri. y Gasset distinge între metafora poetică şi metafora ştiinţifică. metaphora – „transfer”) Este figura de analogie care. G. conchizînd că metafora nu poate fi izolată de sensul integral al enunţului care o conţine.

Tablourile nu se mai satură Privind afară din rame” (M. Blesteme de babă). Figură de analogie care constă în atribuirea de însuşiri şi calităţi umane unui lucru sau unui obiect.: „Lumea curge nepăsătoare Prin muzee. Dimineaţă) b) utilizarea unui substantiv inanimat la vocativ: ex. celălalt cu sens figurat) să reprezinte o imagine poetică. unui fenomen sau unei abstracţii. b. Arghezi şi postromanticii creatori de imagini. b) printr-o determinare substantivală: ex.: în expresia metonimică La noi sînt lacrimi multe (O. că „ei depind unul de altul în ceea ce priveşte existenţa sau modalitatea de a fi”. După cum ne-am mai jucat. 2. termenii care alcătuiesc metafora se află în relaţii de asemănare. Miracol). pe cînd oximoronul şi -l asumă. Goga).Tu. Topîrceanu. c) foarte rar. Arghezi. Nu poate fi asemănat cu antiteza.focul rece al topirii de sine” (T. un produs cu numele locului de unde provine. cu bobii. alăturate... Ex. Blaga. gr. arză-te răcoarea” (T.metafora poate fi transformată de obicei în comparaţie (. T. Putem vorbi de o înrudire a oximoronului cu paradoxul. Oximoronul (fr. Lumină).o scînteie de-ntuneric” (G. concretul prin abstract. printr-un verb la imperativ asociat cu subiectul: ex. deoarece aceasta evidenţiază un contrariu. cuvîntul-efect lacrimi..Se cunosc următoarele relaţii metonimice: conţinut substituit de conţinător. Figură de opoziţie care presupune o organizare sintagmatică neaşteptată prin asocierea a două cuvinte incompatibile care. în continuare. Metonimia este înrudită cu metafora. numele unui lucru prin simbolul lui. 8 . un analogon al realităţii subiectivizate.. pămîntule. trebuie să ţinem cont de următoarele: a.. termenii constitutivi ai metonimiei sînt în raport de „corespondenţă”. Se întîlneşte în poezia cultă şi cea populară. repetitio –„repetare”). Sorescu.. oxys – „ascuţit”. deoarece ambele figuri se bazează pe substituţie. copile drag al meu. Utilizată cu predilecţie în poezia clasică şi în special în cea romantică. produc efecte poetice excepţionale. necaz etc. opera prin numele autorului.). unul cu sens propriu. Olarii). personnification – „personificare”).. Arghezi. explicînd.: „Dă-mi. Pentru a se evita confuzia acestor două figuri de stil.: „Dunărea vorbea cu Oltul: . Goga. nebun).: „. Eu te scormon şi te ar” (T. Este schema figurată a fabulei şi a alegoriei şi este numită în ace st caz prozopopee. s-a utilizat în loc de cuvîntul-cauză durere. Se realizează prin: a) asocierea unui obiect (lucru. Ex.: „Ulcioare mai frumoase şi mai zvelte cu mijlocul de păcătoase sfinte fete” (L. Este utilizat mai ales de poeţii romantici ca M. Ex. Perspectivă). Poate fi considerată o categorie formală a metaforei. năuc. Dunărea şi Oltul). Ex. fenomen. Incompatibilitatea semantică din structura de suprafaţă a sintagmei să se rezolve în structura ei de profunzime. cauză substituită de efect / efect substituit de cauză. Repetiţia (lat. Oximoronul se realizează: a) printr-o determinare adjectivală: ex. Sinteza termenilor constitutivi ai oximoronului (de regulă. Condiţii de construire a oximoronului: 1. Tomaşevski propune o regulă practică pentru a distinge metafora de metonimie: „. Fontanier în Figurile discursului.: „Cu grele răsuflete apele dorm. metonimia nu permite această operaţie”. „înţepător” şi moros –prost. Zbuciumat tu vii la vale Tulbure mereu ” (G. remarcă P.: „.. Personificarea (fr. Pe lanuri dorm spicele grele” (O. Arghezi).: „Îngheţe-te căldura. Eminescu. abstracţii) cu un verb: ex. Coşbuc. oximoron. Culcă-te tu şi visează.

epifora.„cuprindere la un loc”). stema) ca simboluri ale ţării. propoziţii sau fraze. rima). interogaţia retorică). personificarea. Simbolul indică asupra unei relaţii de analogie dintre un obiect concret şi o abstracţie. bradul. Textele biblice sînt întreţesute cu simboluri. b) individuale. Noaptea de februarie). luna. pasaj. asonanţa. De-ar fi să-l spui a orişicîta oară.: „Întîi şi-ntîi – cuvîntul despre ţară. unele din ele nici pînă în prezent nu sînt decodificate. marea etc. Considerată un caz special de metonimie. - 9 . Bacovia). anafora. Sinecdoca poate substitui: întregul prin parte. îmbătător” (V. figurile de adresare (apostrofa. lumina. Semănător de obiceiuri sfinte” (V. figurile de analogie (metafora. a-i spori semnificaţia şi a produce un efect de energizare sau a conferi muzicalitate pasajului prozodic sau narativ. corespondenţa) dintre aceşti doi termeni poate fi: a) antologică (harpa ca simbol al muzicii). Relaţia (legătura.: „ A iubi – aceasta vine Tare de departe-n mine. obiectul prin materialul din care este confecţionat. În accepţie lărgită: orice reluare de sunete (aliteraţia. dragonul. pluralul prin singular. genul prin specie. adică aceştia se includ în acelaşi domeniu. cuvîntul (N. Simbolurile pot fi: a) colective (integrate într-un context cultural. erau raze. Primăvara). sinonime neindicate (pleonasm. simbolurile au fost utilizate în diverse domenii: artă. synekdoche . retorica. Iar prin văzduh se-mprăştie uşor Un farmec viu. Ex. Stănescu). de cuvinte (epifora. Alecsandri). asonanţa. Încă din Antichitate. figurile de insistenţă şi figurile de atenuare (perifraza. aprins. lotusul (în China). Druţă). sînt efectul unei configuraţii a textului poetic: teiul. comparaţia. anafora). sinecdoque. a unui enunţ pentru a-l impune. ” (Al. sinecdoca). Cuvîntul simbol a dat naştere unei mişcări literare: simbolismul. Este un semn care înlocuieşte şi reprezintă un obiect în baza unei analogii. Repetiţia-refren este o repetare cu regularitate a unui vers. persoana prin obiectul folosit de ea. Blaga. Este cea mai concentrată figură de stil redusă la un singur cuvînt cu multiple şi profunde semnificaţii (porumbelul. era trai. chiasmul. şi sînuri albe. mitologie..: „În trecut era iubire. figurile de repetiţie (aliteraţia. c) convenţională (drapelul. invocaţia. symbole. Trec negri ochi cu foc. focul. vatra. tautologie. pajura (stema Moldovei). litota. sinecdoca este figura de contiguitate realizată prin substituţia a doi termeni aflaţi în raport de „cuprindere”. îngerul. măslinul (popoarele ebraice) etc. create de poet. Întîi şi-ntîi). alegoria). II. care le dă o interpretare proprie. oximoronul). Reţineţi: Model de clasificare a figurilor de stil: figurile de contiguitate (metonimia. aceeaşi entitate. basmele. În accepţie restrînsă: figură a insistenţei care constă în reluarea unui cuvînt. prin aceasta devenind posibilă substituţia unuia prin altul. filozofie etc. religie.I. figurile de opoziţie (antiteza. poartă valori simbolice individuale în creaţia eminesciană. gr. moina (G. ploaia. şi braţe dalbe. Blaga). Macedonski. baladele fantastice aparţin gîndirii simbolice. cimitirul. A iubi – aceasta vine Tare de departe-n tine” (L. rima). legendele. Sinecdoca (fr. Miturile. gr. Întîi şi-ntîi – cuvînt despre părinte. Ex. Ex. Romanciuc. obiectul prin însuşirea lui. aceeaşi structură. într-o comunitate: bourul. ironia). climaxul. Întîi şi-ntîi – cuvîntul despre casă. casa (I. redundanţă).). hiperbola.: „Trec albe frunţi cu flori. eufemismul. Ex. scriitor. symbolon – „semn de recunoaştere”). şarpele. ghiocelul etc. misterul (L. b) analogică (porumbelul alb ca simbol al păcii).. strofe. a unei sintagme. Simbolul (fr.

10 .- alte figuri (epitetul. simbolul).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->