Sunteți pe pagina 1din 21

CO M I T ETUL DE STAT PENTRU CONSTRUCrn , ARHITECTURA ~I "SISTEMA'IIZARE

NORMATIV CONDITIONA

PENT R U

P R OIECTAREA CONSTRUCTIILOR C I VILE

$1 1NDUSTRIALE DIN REGIUNI SEISMICE

INDICATIV

P.13-63

APROBAT D E C . s . c . A , S C U ORO . NR . 3 0 8 DIN 1 0 JULIE} ises

E l a b orat de:

CO:\IIT E TUL DE STAT PENTRU CONSTRUCTII . ARHlTEC'ruRA

~I SIST E

,'\ I 1ATIZARE (C . S . C . A . S . )

COMITETUL DE STAT PENTRU CONSTRUCTII,

ARHITECTURA

$1 SIS ' l'EMATIZARE

ORDIN nr. 306 din 18 iulie 1963 pentru aprobarea normativului conditionat pentru proiectarea constructiilor civile ~i industriale din regiuni seismice

VICEPRE$EDINTELE

COMITETULUI DE STAT PENTRU CON -

STRUCTII, ARHITECTURA $1 SISTEMATIZARE;

Avind in vedere H.C.M. nr. 781 din 19 iunie 1959 ;

Vazind referatul

Sectorului Sinteza nr. 643 din 15 iu-

lie 1963; In temeiul ordinului

oomp1etat cu ordinul nr. 222 din 2 iunie 1962;

nr. 421 din

18 octombrie

1960,

ORDON:

1 . Se aproba "Normativul eonditionat pentru proiectarea

oonstructiilor

avind indicativul P. 13-63.

civile si industriale din regiuni

seismice",

2. - Aplicarea

prevederilor aoestui normativ este obliga-

torie pentru toate organizatiile de proiectare a luerarilor de constructii-montaj, indiferent de subordonarea lor.

3. Normativu1 mention at 1a punctul 1 intra in vigoare

pe data publicarii 1ui in Buletinul C.S.C.A.S.

4. Aplicarea normativului se va face in urmatoarele

conditii :

. a. Dupa intrarea in vigoare a normativului, organizatiile

de proiectari centrale 9i regionale sint obligate sa comunice

C.S.C.A.S. 1a datele

toate observatiile ce au rezultat din aplicarea pina 1a aceste date a normativului, in Iegatura ell prevederile referitoare la eonceptia generala, 1a calcul ~i la alcatuirea eonstructiva. b. Totodata, aceste organizatii de proiectari vor comunica:

de 31 ianuarie 1964 si 31 iulie 1964

- Sporu1 de indici de consum de materiale si de cost ce rezulta la proiecte1e tip in variantele pentru regiuni seis-

regi r uni neseismice (pent r u I

dati

In

dinamice

mice jn report

insti t ute1e care elaboreaza proiecte tip). - Comparatia intre coeficienti] aproximativi anexa I I a norma t ivului liii r e zul tate 1e unor c a lcule

cu eele pentru

r nai r ig u . r o ase privind sarc i nile seismics o r izonta1e si distri-

butia lor pe in<11t i mea constructiei, efectuate Ia 0 serie de proiec t e ce se vo r aproba de catre C . s.C . A .S. pen t ru fiecare o rga n iz at ie de p r oiec t are i n parte .

d e 0 l una d e 1a publicarea

normativului, pe baza programu1ui l or de proiectare orga- nizaji il e de pro i ec t are vor propu n e C.S.C.A . S . spre aprobare

proi e c t e1e Ia care urrneaza a efec t ua astfe1 de ca1cu1e.

In a ee st

S C I Op ,in term e n

5 . P e nt r u proiecte1e constructiilor :

- care adapostesc ag10meratii de oarnen i,

- care adapostesc bunuri mater i al e

s au cultural e

d e o s ebi t a importanta,

de

- cu c a r act er monumental ,

- cu s tr ucturi de rezisten~ masa,

de tip n ou ~i aplicare in

- care au pe s te 10 nivele ;

p r oie c t a ntn

zistenta , in s oti t e de 0 analiza comp a rattva d i n care sa rezulte

so l utia care es te mai putin

1a impreciziun i 1 e de calcul ~i de ex ecutis.

Forul de a viz ar e va s t abili cazurile in c a re este n e cesara expertizarea pr o iectelor prin specialil ? ti, d i n punct de vedere

VOr prezenta varian t e p ent ru s t ructura

de re-

sens i bila 1a act i uni l e se i smice liii

calcul a l valabilitatii a d optat e. s l s t emului de s t ructura

si a prin c ipiilor

de

6. Te x tu1 n o r mativu1ui si prezentu1 ordin se vor publica

in Buletinu l

C . S . C . A . S . prin grija Sec t Q r u l ui Sinteza.

VICEPRE$EDINT E,

WI!'. N. D ro geanu

COM I TE TU L

DE STA T PE NTR U

C ONSTRUCTII,

ARH I TE C TURA ~I S IS TEMATIZARE

NORMATIV CONDI1'IONAT PENTRU PROIECTAREA CONSTRUC1 ' I I LOR CIVILE ~I INDUSTRIALE DIN REGIUNI SEISMICE

I nd icat i v :

P. 13 63

1 . GE NE lt ALI T A TI

sea m a de "Regul il e d e baza p entr u p roi e ctarea constru c t iil o r i n r eg iu ni seismi c e", in vigoare in c a d r u l C .A. E.R , care a u fo st d et al i a te ~ i ad a pt ate la c ondit i ile seismi ci ta ti i te r i- to ri u lui RP.R S- a ti n u t sea m a d e c on statarile facute cu ocazi a cu tre m uru l ui din 1 940 , d e c o nstatari l e d e 1a c u - tremu re l e d in a l te t ari, e it si d e r e com a n darile c e s- a u fik u t c u p ri v ire Ia p r o t ec tia anti se i smi ca a constru ctiilo r i n ccnferint e le inter nationale d e s pe c i a lita t e.

ca un rol

1 . 1 . P rezentul no r m ativ a Lost e lab orat tin i n d

D i n eo ns ta tar il e m e ntiona t e

a r ez u ltat

ho taritor p e nt ru 0 bu na c om po rt are a c onstruct i il o r 1a

act i un ea

an sam bl ul u i (d istr ibu t ia mas el o r, v o 1um e l o r si a r i gidi-

t a~ i l or ele m entelor por tante ) , aleger ea [ud icioasa a mate -

r ia lelor d e c on structii si a solutii lo r c o n structive,

tu irea corecta a d etaliilor c o nstr u ct ive , e x ec u tiei luc r a r i lor.

c i t si cal itatea

alca -

cu tre mu re lor

n au :

0 c o nc e pti e rati on a l e

a

P e n t ru verif i ca re a

prin c a lc u l

a c o n struc t i i l o r

1a

s ol i c itar r le seis mic e, s - a ado p tat o schema de ca lcu 1 a a c es t o r so l icitari care are u n cara c ter con ventional, cores- pun zator st a d i u lu i a c tual al c u n o stin t elor priv i nd act i unea c ut rem u re lo r as u pr a eonstruct i ilor.

Metoda reco m andata pentru determinarea sa rc ini lo r seismice se bazeaza pe un cal e ul d inamic al co n strue-

Elabora t de :

COMITETUL DE STAT PENTRU CONSTRUC-

TH . ARHITEC T URA

$1 SISTEMAT I ZARE

I

I

Apr o bat de C . S . C .A. S . eu ord.

nr.

306 din 18 lu-

, l if'

lP f l3

5

pilor. Calculu] se face Ia forte1e de inertie provocate de ca aplicate racterul dinamic static. al actiunj] cutremurului, considerate ca sarcini

1 . 2. Prezentul normativ se aplica 1a toate proiecte1e de constructu de pe tentortuj civile RP.R si industriale situate In regiunile seismice

Normativul cuprinde prescriptii genera1e de proiectare a construCiii l l or civile $i industriale situate In regiunile seis- mice din R . P.R, pentru realizarea protecpei antiseismice ~i limitarea consecintelor ce ar rezulta din eventuala degradare a construcpi10r datorita cutremurelor.

1.3. La fixarea amplasamentelor construCiiilor ~i 1a sta-

bilirea formei ~i alcatuirii lor genera Ie constructive, se va

urmar] adaptarea de solun] care sa permita realizarea pro- tectiei antiseismice in conditi] economice, fara masuri supli-

mentare costisitoare In raport cu masurile necesare pentru c1imatice. asigurarea In rezistentei acest scop la . actiunea sarcinilor fundamentale si

a) se va evita fundarea pe terenuri defavorabile din punct de vedere seismic: maluri si ripe abrupte, zone de disconti- nuitap tectonice, terenuri fUgitive, terenuri surpatoare, gro- hotisurt nestabile, umpluturi recente neconsolidate.

in distributia

volumelor si maselor constructiilor, precum si a rigiditatilor

portante, in vederea limitarii efectelor defavo-

rabile de torsiune generala din acpunea sarcinilor seismice . In cazurile cind astfe1 de disimetrii nu pot fi evitate se va urmarj eliminarea efectului lor, fragmentind constructia prin rosturi antiseismice, conform ind i catiilor de 1a pet . 5.1 .

b) Se vor evita disimetriile pronuntate

e1ementelor

c) Se vor adopta solutn constructive la care transmiterea eforturilor din sarcini1e gravitationa1e sl seismice 1a terenu1 de fundatie sa fie cit mai directa $i sa poata fi cit mai clar urmarita prin schema de calcul, evitindu-se structurile cu scheme complicate, cu rezeman de ordin superior etc.

d) Se vor evita solupile constructive defav : orabile din punct de vedere al comportarii la sarcini seiSmice, pentru care asigurarea rezistentei 1a aeeste sarcini conduce 1a masuri costisitoare sau creeaza dificultati .constructive. De asemenea. se vor evita solutiile constructive care dovedesc sensibilitate

6

deosebita la 0 variatie a marimii sarcinilor seismice sau 1a eventuale defectiuni de executie,

e) Prin alegerea eorespunzatoare a materialelor de con-

structii si a solutiilor constructive, se va urmari reducerea greutatii proprii a constructiilor. f) Se vor adopta, ori de cite ori este posibil, solutii constructive in care sa se realizeze 0 con1ucrare spatiala a elementelor portante la preluarea sarcinilor seismice.

g) Se recomanda in general preferarea structurilor static

nedeterminate, care prezinta rezerve mai rnari de rezistenta,

h) Pe considerente economice, in functie de importanta

~i destinatia constructiilor, la alegerea solutiei constructive se poate considera ca admisibila ipoteza avarierii In caz de cu- tremur a unor elemente secundare ale structurii de rezistenta, daca nu oonditioneaza rezistenta si stabilitatea ansamblu1ui eonstructiei, nu pericliteaza vieti omenesti si nu cauzeaza deteriorari la instalatii eostisitoare sau la valori artistice de importanta deosebita.

1 . 4. Protectia antiseismica a constructiilor comporta, In

afara de masurile generale aratate

masuri :

a) verifioarea rezistentei si stabilitatii constructiei la ae -

tiunea sarcinilor seismice, stabilite conventional conform pre- vederilor nunctelor 3 si 4 din prezentul standard ;

b) respectarea prescriptiilor referitoare la alcatuirea con-

structiva, date 1a pet. 5 din prezentul standard; c) prevederea unor masuri corespunzatoare privind cali- tatea exeoutiei.

1a pet. 1 . 3, urmatoarele

2 . STABIUREA GRADULUI DE SEISMICITATE DE CALCUL PENTRU CONSTRUCTII

2.1 . Gradul de seismicitate de calcul ce se considera

1a

determinarea sarcinilor seismice conventionala pentru pro - iectarea oonstructiilor, se stabileste pe baza :

- gradului de seismicitate a1 zonei in care este ampla- sata constructia ;

- clasei de importanta a eonstructiei.

2.2. Gradul de seismicitate al zonei se ia dupa harta de macroraionare seismica a teritoriului R . P.R . , data In STAB 3684: - 63 "Grade de intensitate seismica".

2.3. Gradul de seismicitate de calcul, in functie de gradul ~e. seismici~te al zonei si de clasa de impcrtanta a construe- tiei , se stabileste in conformitate cu tabela 1 .

I

I

r

I ""'''''''''''

.

-

------

- -

••.

-

. - ------ - - ••. - , I I i I C l asa de

,

I

I

i

I

C

l asa

de

Impor-

tanll!

I

H

I

I I

1

I

IV I

V

lor din

CHidiIi

ir

i n tere3 crater], postirea Uoase

-

Cladiri pa

ministra1

.

nale

Constructii

conduce

ornenesti,

a

Construe i f : ru<iii ii monumentale

!

import

---

' anta rE! j publicana

Toate cor

$i eons-

deosebit de impo r t a nte, de

nstructiile, clasele I , III, cu IV exce $i r V. ptia

dustriale pa r ter

care

ocal cu eel constructii animaleIor

mult

pentru

de rase

ce -

nu

contln

s1 l ruc~iilE utilaje

COStisitoare, con-

unita~ilor energetice de

5J Iu-

ada,

pre-

Iocuints, ad-

ve, comerciale $i cornu-

tel'

p entru

carol' prabu$ire

de

nu

viet!

d e

la pierderea

utilaje zootehni ' C1 costisitoare,

clasa IIO , provizori u

sau la deterio . rn r ea

c onstruc t ii

(cu excenua celor din eonstr u <iij cu caracter ( b arae] etc.),

Obser v a tii

------ . -

I

T a be l a 1

I

G r a~ul de seiS'~~ de caicut pcntru eons-

t r u r ] r, ctr d zr r d "

ce S~ •• mtdt l \te zonei este:

7

8

I

I

8

9

I

1

al

9

9

1 ~~I8 -"'-I 9 / '

-

I!

----~-- I

7

I

,

7

8

i

I

I

I

I

I I --1-- 1

,

.

7 7

8

-- --- -I

I

I

I

Nu este necesara

0

verificare

Ia

sarcini seism : ee .

- -- -

1

. Incadrarea

constmctiilor

in

clasa

I de illl j pOlianta

se a p r o bii

odatii de Comitetul cu avizarea de proiectului. Stat , pentru ConshllC~ii, Arhitectura si Sistemati z are,

2. Pentru ansambluli

de constructii, incadrarea

p ortanta

ti f icat, separat pentru fiecare obiect .

se poate

face,

in masura

a n care

acest

an clasele de im-

lueru

rezulta

jus

2.4. PenL r u oonstructiile

si , tuate i J n zonele cu grad

de

seismicitate pina 1a 6 inclusiv, nu este necesara 0 verificare

da saroim seismiae, ia a - masurile constructive cup rbs

pct . 5 din prezentuj l10 11 m w tivse vor aplica numai 1:1 con-

la

c

8

st r uc tiile din clasa d e importan t a I, preeum si la c o nstruc ti i le din ele m ente prefabricate d e beton armat din clasa de i m - porta nta II.

3 . D ETERMINAREA

SARCIN I LOR SE I Sl \ I1CE

3.1 . Ge n era li tati

3.1 . 1 . Metoda de determin a re a sarcinilor seismice, cu-

p rinsa in prezentul normativ, se bazeaza pe un calcul dinamic a1 con str uctiilor. Sareinile se i sm i ce se considera in mod con- ventio n al i n calculul constru c t i ilor ca forte aplicate static,

insa c o e f i cientii care intra in exp resi ile lor se determina pe baza unui calcul dinamic. 3 . 1 . 2. La const r uctiile de tipuri cur e nte se adrnite ca in lip s a unui ca l cul d i namic, valorile co e ficientilor care intra in exp r e s ia sarc i ni l or selsmice sa se stab i leasca In mod apro- xirnativ, pe baza indicatiilor date in anexa I a normativului , unde s i nt cuprinse indrumari pract i ce pentru deterrninarea sarcinilor seism i ce si a distributiei lor pe Inaltim e a con- structiei.

seismice se vor

eonsidera i~ul

a) Structure principals de rezistenta se va verifica in

toate cazurile la sarcini seismice actionind orizontal , dupa orice directie. La stabilirea directiilor de actiune care se con - sidera in caloul pentru sarcinile seismice orizontale, se admit urmatoarele simplificari :

3.1 . 3. D i rectiile de actiune

urrnator :

a s arcinilor

- La constructiile la care elernentele port ante verticale

sint dispuse dupa dOM directii ortogonale, se vor oonsidera aceste directii,

- La celelalte constructii, se admite sa se considere

numai directiile axelor principale de rigiditate ale ansam- blulul structurii de rezistenta.

b) In cazurile speciale - indicate 1a pet . 3.3 , e1emente1e

structurii principale de rezistenta vor fi verificate si la sar- cini s e is mice action i nd vertical .

c) Pentru verificarea reazeme l or si ancorajelo r, se admite

sa se cons i d er e numai ipotezele cu s a rcini s e i srn i c e actionind or izon t a l sau vertical .

d) Pentru el e . mentele care nu fac parte din structura

principals

seismice s e vo r lua conform pet . 3.4 .

de rezistenta, directiile

de actiune

a sarcinilor

9

3. 2 . Determinarea sarcinilor seismic e o ri zon t ale

3.2.2. Valorile coejicietuului Ks se iau conform tabelei 2 .

'/

I

I

3.2.1 . Sarcina seismi c a ortzontala totala care actioneaza a s upra unei const r u c til ( forta taietoare la baza const r uctied) se determina cu formula ( 1 ) :

S = c Q

unde c es te eoe f ic i en t ul de seismicitate , c a re se ca lc uleaza

c = K , B s 'IjJ si se ia eel p ut i n e gal

eu c = 0,02; eoeficientul care intr o duce influenta g r adului de seismicitate de ealcul ~i care se dete r mina con- fo r m pet . 3.2.2 .

(1)

cu formula:

tc,

/

3 s

-

coencientt care introduc earac t er ist i cil e dina- mice ale constructiei si influenta t e renuJ u i de fundatie:

Beste coeficien t ul dinamic, dete r minat pen - tru un sistem con v entional cu un

'IjJ

-

singur grad de lib e rtate,

in functie

de perioada proprie de vibratie acestui sis t em ( i n modul de vibratie

pentru care se face ca 'culul)

a

si de

natura terenului de fundatie si care se s tabiles t s , conform pe t . 3.2.3 ;

coeiicientul de echivalenta , prin care s e face trecerea de la sistemul con- ventional eu "n gr a d de libertate la sistemul real cu r nai m u lte grade de

l i b ert a te

si care se d etermma

con-

f o r m p et. 3.2 . 4 ; coeficie n tul c are tine seama de influenta mate -

rialu l ui

a m ort iZ <lrii prin frecare interioara a vi b ratiilor-

p rod use de sarci n ile seismiee si care se d e-

~i a

strueturii

cons tru ctiei asupra

n ter m i n a c on f o nn pet. 3.2. ' 5 ;

Q

= ~ Qk - rez u ltanta sarcinilor gravitationale de nivel Qk pen t ru toate nivelele "k (( ale constructiei ~i c are se determina conform pet. 3 .2 . 6;

I

n

S = ~ s . -:

I

sarcina seismiea orizontala totala ;

Sk

sarcina seism i ea orizontala actionind la nive - Iul "k " si care se determina prin distribu i rea lncarearii seismice t otale S pe inaltimea con- structiet eonfonn pet . 3 . 2.7 , sau direct conform pet. 3.2.8 .

10

de c alcul a l c on stru cj i ei, I--K

I. n e t . 2. 3 .

8

Tabela 2

Gradu l d e sel sml c l l al e

d

ete rmln a t

c on f orm tab e l el

7

0,025

8

0,050

9

0,1 0 0

in functie de

perioada propr i e de vibratie T pentru modul d e vib r atie la

care se f a c e ealculul si de natura t e re nului

3 . 2.3. Valor i Ze coejicietttului /3 se determina

de fundatie :

- p e ntru ter enuri de fundati e

din ca t egoria (a) (te r e -

nuri

(J

>

cu p r e si unea

admisibila la i nca r ca r ! f undam e ntale

2 kg / c m - ) , eu formula:

0 , 6 ~ ~ = ~ 9 < 3 (cu r ba din f i g. 1) ;

- pentru t er enuri de fundat i e d i n ca t e g or i a (b) ( t e re nuri cu presiunea admisibila la i ncarcari fundamen t ale o < 2 kg / em 2 ), v alor i le lui r:l dupa fo r mula de ma i sus s e spo r esc eu 25 %, respec ti ndu-se conditia ~ < 3 ;

- pentru t er enuri de fund a tie din ca t ego r ia (c) (terenuri

miloase, terenuri moi i mbibate ell apa p i na la nivelul Iunda - tiilor) , valo r ile lui ~ dupa fo r mula d e mai sus se spo r esc

eu 50 %, respect i ndu-se conditi a ~ < 3 .

(3~

~ ;o ~

'

0

-- l

I

I

I

I

I

I

I

,

I

I

I

I

I

r- - - - - r- - - - - -,

I

I

I

I

0 ,3

ObseT ' Vat it :

.

.- - - - - ~"'""T - i ---

Fi g. 1

'

/,§

•. r

1 . In cazul Jocal lt atilor pentru care exista h i i r ti de mim:,ora i on ar e 'l Seismicat n vlgo a re , incadrarea Intr-una din cele 3 categorn de t er en de fundat ie se va fac e pe baza hartii de micror a ionare. 2 . La con s tructhl e cu fundatii de adincime pe pi l ot i sau puturi , . se va consid e ra ca te ren de fundat i e pentru determinare a coef i ci e n- t ului fJ t e re n u l s trab at u t de pi l ot i s a u de puturi .

II

,

I

\

III

I I

/'

3.2 . 4. Coeficientul de mula (2):

echivalentii E se determina CU for-

""

[

t Qk

11

12

UkJ

& =

n

I

~Qk

(f i g. 2): . ,

- .

11 --

j{ FQ>Ut 1

1~ Q A zkT

(t /Qk I[t o, XZ]

.

I

)

J

(2}

My ~

~-

M"e.

Jt

-~~~~

-

 

~ ,----,

---

 

r

-

r

- -

 

,

 

I ttK

 
   

-

-

 

- - -

----

-- --

Fig . 2.

- --- - - ----

«-,

Uk = dep ! a s area orizontala

a axului structurii

Ia nive -

Iul "k" dupa direct i a de actiune a sarcinilor seismice, pentru modul de vibratie la care se face calcu l ul .

deplasarea la nivelul .k ", rapor t aUi la deplasarea

z .,. ~' ~

k

u n

extremi t atii supe r r ioare a structurii .

Observati i :

1

. In ca z uri le

cUrente , forma de f orm at ei

axulu i struc t urii

se de-

pe baza indicati il or

cazurile cin d

se calcul e aza

pent r u determ i narea perioadei p ro p r ii de v i bra fje,

termina in mod aproximativ

se face un calcuj

din anexa deplasari l e

1 . In

Uk

dinamic

al construcpe i ,

dupa metodele obi~nui t e d i n D i namica constructii lo r

2 . La calculuJ deplasi i ri l or

u k se adm it e

ea z Ia CCtZ -

i n func~ i e de natura

st r u c t urii

sa se Una seam a de la

de re z is t enta a construc -

tiei , c ar acter i s t icile

terenului

de f unda t ie ~i a lc iHuirea fundatiilor

_

~i de deplasltrile suplimentare

in urma

ro t iri i

ba ze lor fundatiilor

da -

torita defo r ma t iil c r

te renului .

m caeut

c i nd

se

tine

seama

~i de

aceste deplasar i

sUplimentare , va10 a r e a care rezulta pentru perioada

de vibratie proprie i n modul I de vibra t ie

mai mult

n u s e ro t e sc .

nu va putea

cu

proprie calculat;'1

dep~i

cons i derind ca ba z ele fundatiil or

decit 20 % valoarea

pe r ioade i

de vibratie

12

3.2.5, Coeficientul

a) pentru toate constructiile, ell exceptia celor

.

'IjJ se va lua :

mentionate Ia pet. b ~i c de mai [os .

.

'IjJ = 1,0 ;

b) pentru constructiile cu schelet in cadre de be t on armat si constructiile cu acoperis arti- eulat pe stilpi de beton annat.

.

.

'\jJ = 1,2 j

c) pen t ru constructiile inalte , foarte flexibile , de tipul cosurilor de furn independente , castelelor de apa, antenelor de radio sau t eleviziune , turnurilor etc .

'\jJ = 1,5

3.2,6, Rezultanta Q a sarcinilor qrauitaiumale de nivel Q ~ ; le determina prin multiplicarea sarcinilor gravitationale nor- mate cu coeficientii de supraincarcare dati i n tabela 3,

\

\1

I

,

I

j

I

1

- ; 1

crt: I

Natura sar ciui l o r

---~----

2

I

I

Sarcini

permanente pr o duse de utilaje)

p e rmanente

(inclusiv

Sa r cina d i n zapada

sarcinile

:5 Sarcini tern-

a) Penjru r e zervoa r e, depo- zite, e l evatoare

b) Pentru

cladiri

de Iocuit

~i social - culturale

porare

1--- - -

 

c)

Pentru cladirl industriale,

 

in afara

de sarcinile

care

intra

1a pct . 1

Observati i :

1 . In toate cazur i le care nu sint indicate

in t abela

 

TabeZa 3

ICo e f l cl e ntul de

 

su s r a tnc a rcar e

1

1,0

I

0 , 8

I

1 , 0

I

O,8 ~

I

0,8

3, coeficienti!

de supraincarcare 2 , La depozite

se iau = 08, ~i la cladirtle

industriale

susjinind

uttlaie,

la care

sarcinile temporare

se considera dif e rentiate

pentru

p l aci , grinzi

~i

stilpi,

se VOl' introduce

sar e inile

tempo - rare considerate

 

in caloulul

stilpilor , cu coeficientii de supraincarcare

din tabela

3

.

3. La cladirile pentru simplificare

coeficientti de supraincarcare

sarcinilor de ca l cul determinate

mentale

de supraincarcaj'e

cient

global de reducere:

f' "

civile ~i industria1e

ca ,

in

locul

de tipuri

cur e nte

se admit e

normate

cu

coe f i -

multiplfcarit

sarcinilor

din tabela

3, sa se intr o duca

valoarea

1a sarcini funda - cu coeficientit

pentru verificarea

s i climatice

(sarcini1e normate

multiplicate

prescrisi pentru aceasta verificare),

cu un

0,85 pentru

, 80 pentru

0

cladir;

hale in dustr i al e

c i vile

~i hale i ndustriale

parter j

eta j ate

~ i depozite etajate .

3 -

c. 4082

13

I

l

I

I

. 3.2 . 7. Distribuir tzmea constructiei

Sar .

.'

ea sarcinii seismice or' lZontale S

pe In . il~tala

mula (lc l1la se~mi~ orizontaJa

mula (3j) se d1stnbuie

de nivel'r?tru

P

S, calCUlata

eons~rue~iei :::

deteraninarea sar~

e ~ - ' tnal.

f,

/r-

Pentru oonstructiile zvelte, de tipul cosurtlor de fum i nd ependente, castelelor de apa, turnurilor, antenelor de radio sau televiziune, precum si pentru cladirile etajate cu mai

k.

Or selSmiee orizontZr m ult decit 1 0 nivele si pentru toate constructiile la care

Sk = S ~k

n

 

L Qk

Uk

~.2.8. Sarcinile s.

I.

= S ~

t Q X

1

k

k

terminate direct,

cu e}~~el orizontale de nivel S . '

e eoeficientul s pentru modul de vibratie fundamental rezulta < 0 ,6, este necesar ca sarcinile seismice orizontale sa fie de - terminate cu luarea In eonsideratie a primslor 3 moduri de (3J vibratie p r oprie ale constructiei. In acest caz, eforturile se determina separat pentru fie -

u a (4):

k pot fi de - care mod de vibratie , iar efortul total de calcul N mtr - o

unde:

Sk = Ck Qk

seetiune a unui element al struc t urii de rezistenta se (4 ) leaza eu fo r mula (6):

calcu-

Ck = Ks ~ c[J ' 1Jk

K" ~ ~i ~ au

acele~i

8emnificajii

mula (1), , Pet. 3.2.1 .

YJk = Uk

n

l

L Qk

I

Uk

- =

II

t

I

Qk ul

Xk

n

L Qk

1

n

X

k

_

I; Qk Xk

1

cie ntii e ~j 1 l k e ste valabi U i rela fj a:

0." "' 0/1 e. Fo"".lele

(1)

¢

(4) srne <chi_ n te

ca

.

~i in

for-

I n "e

COe!i .

Z =

n

L Qk Yik

I _

Q

o n""" al e

(5

In e ""1

e r nd " '<I n i le "" m ice

de nlvel S, s e de-

te""ln,

d lIec, CO i o "" .Ia

( 4 ) , se va V< T lIl ea" cond l ~a,

I I

S ~ L s , ~ 0,02 Q

I

D ae. ace" •• eoo d l~e nu este ln d epllnl", " , < ; nli e '' ', m i c e

"' I .

ZOntaied e nlv" S, vor fi ";;"Ite "'O P O'tlona l, a",, ,

c a , . " "l ie

S = 0 ,02 Q .

constructi il e d e ti pUl i cur e nte, ca l cu lu l

sarctnilor seiSmice orizon'a1e -

tal) se admi'e de vibra~e sa se proprie ef"'tueze a n constl u r n ai ' U pentru ctie i , mod u l I ( f u nda m e n _

3 . 2 .9 . P ent r u

c o n for m p et .

3.2 . 1 . -3 . 2 .8

14

N a; Ns ; N,

=

N a = e e l mai

N = If N~ + 0,5 (N6 + N~)

(6)

e fo r turile in sectiunea eonsiderata, determi- nate pentru cele 3 moduri de vibrat i e ;

m a r e i n valoare ab s o l uta dintre eforturile

n

N b • N c•

Ob se T v a~ii :

1 . F o rmula (6) t ine se ama de posibilr t atea supr a puner ii efortu - rilor di n c ele 3 modu ri de vib r a ti e, i n ac e easi se ctiune .

da ta la pet . 3 . 2.3 . p e ntru e c e fi e i en t ul {3 p r ecum ~j

toate f ormu lele p e n tr u determinarea sa r cinilo r seism iee orizon t ale ,

date la pet. 3 , 2. 1 . - 3, 2 . 8 , s i n t valab i le pen t ru f i ec are din moduri l e

de vib r atie a l e co n stru c tiei .

2 , For mul a

3 .3. Caz u rile cin d e s te neces a ra verificarea la aetiuni seismic e vertical e . Det e rminarea sarcinilor seismice verticale

3.3.1 . Verificarea la act iun i seismice verti ca le este n e-

ee sara p entru u rrnatoarele tipuri de elemente fa c i nd p arte

din structura de reziste n ta : elemente d e rezisten t a cu e for-

axiale ( stilpi , spaleti de zidarie, tiranti , structur i

pend ate) ; grinzi pe c ar e reaze ma stil p i, c o n sole cu sar cin i im port ante , console cu d es ch i d eri m ari.

sus-

tu n

I

I

I

;1

I

~I

II

1\

3.3.2 . Efectul actiunilor seismice vert i ca 1 e se 1 a in

sidenatie prin sponrea sarcinilor gravitaponale de (sarCinile gravitationale normate , multiplicate cu coe form de supraincarcare tabelei 4. prescr~i pent J ru sarc i ni f Undamental

 

eon -,

 

TabeZa 5

 

calcu l

 

-- - . - --- -

 

. cie n tii ~) con -

i

:1

,-

 

Deoumlr e a

c lem e ntulu l

 

Coeficient ul c.

aentru eradul

de

selsmicitate de calcul

Dtrect l a de a c jlune a sarclnll seismice

 

7

I

8

I

9

 

I

Peret t ext e riori I?i pe -

 

Normal pe su-

t

reti

interiori n e p o r-

 

0,075 0,150 0,300 pra f ata elemen-

T,

~bela 4

t

a nti

tului

- -

       

cf

Sporir e r

P arapete, ornamente

I

 

c

ui:

interioare ~i exter i -

     
 

-

 

2

oare , st a tui, turnulete

 

0,35 1

 

0 , 70

.,40

Or l ce directie

-

9

~i cosuri de f u m de inliltime redusa

I

 
 

-- I

 
 

100%

-

I -I

B a l coane, cornise ~i alte

 

,

 

console de Im p ortanta redusa ; reze.rvoare

 

100%

 

3

amplasate pe

con-

0,25

 

0 , 50

1,00 Orlce dlrectie

--

 

structil ; instala tii in- dustriale speciale re-

   

0

0 %

zematt r p e

schelete

 

-

de sust i nere

 
 

- -

iO%

I

 

-

ObseTt)a~ii.

 

I

-

~

-

n

,, , d "~,moo'

I Efortul axi al al el e - m e n tul u i

I

I Efortul axi al al el e - m e n tul u i

Efortul axi al al el e - m e n tul u i

!

Sar cina

c ar e s e "" '

sau e ' o rf ul

! Sar cina c ar e s e "" ' sau e ' o rf ul

!

l>en Co t e r ' u f C > l c r nt a du l

~ tale

I

L ~

I ':1.0"'0

I

I

d e _c_ e ~els_

Elem e n t e cu efor t u ri axiale

cu 3.3 . 3. Nu se vo r lua in consideratie concom it ent i po t ezele sarcini s eism i ce verticale si OTizon t ale .

1 . Pentru ac e ste elemente, verificarea la sarcim seismice are ca ob iect in special verific a rea aneorarei elementulu i de structura prin - ei pala de r e z i st e nta a constructiei . 2. S a rcinile seism i ce determinate confo r m pct. 3 . 4 . 1 pentru ele - mentele nep o r t ante nu s e suprapun pes t e cel e s t ab ilite c c n f o r m pc t . 3 . 2 in calcu l ul s t r uc t ur ii p ri nc i pale d e rezi s t e nt a .

3 . 4. Det e rminarea sarcin i l o r seismice pentru eleme n tele ca r e n u fac parte d in stru c tu r a princi p aJa de rezistenta

3 . 4.1 . Pentru elementele care nu fac parte din st r uc t ura principala de rezistenta a constructiei , sarcina se i smica to - tala S se determina cu formula (7) :

S = cQ

(7 )

unde : Q este greu t atea elemen t ului , c u coefic i en t ul de Supra - incarcare 1 ;

c

din coeficientul t abela 5 . de seism i cl tat e global , c are s e ia

16

3 . 5 . Determinarea sarcinilor seismice pentru instalatii l e industriale

3.5. 1 . Ins t al at i il e i ndustria l e s peciale a l e indust r iilor ch i - r niei, pe t rolulu i , carbunelu i , rn e talurgie i, en e rgiei elec t rice etc. , s e clasif ica d in p u nc t u l d e ve de re al ve rifi ca r ii l a sa r cini se is - m ire in :

- I nst a la t i i a u toportant e (inclusiv ce le a u t opor t an t e nu - m ai pentru s a r c i n i le gr avitationale si ri g id i za t e prin s c he - l ete de o r eluare a sa r cinilo r or i zontale) . In s tala tii neportan t e , r ezema t e p e s chelete de su st i-

nere .

17

il

3 . 5.2. Pentru instalatiile au t oportante , sa r cinile se calculeaza coniorm pet . 3.2 si 3.3 .

3.5.3. Pentru instalatiile nepor t ante, sarcina sei s mica tala se c a lcu J eaza conform pet. 3 . 4 , t ab e la 5 .

sei s lmeep or tante la preluarea sarcinilor se i sm i ce , se r eeomanda sa se tin a seama la c a lculul efortu r ilor din sarcin i le seismice de re -

to - p ar tizarea spati a la a aces tor sareini i n tre elementele por- tante.

4.2.2. In c a zur i le e i nd conlucra r ea s p a t i ala intre elemen -

4 . REGULI PENTRU C A LCULUL STRUCTURILOR SEISMIC E

ele portan t e nu e ste realiz a t a, el e m ente le portante vor fi LA SARCI N I ~ consid e r ate ca Iu c ri nd i nd e pend en t s i v or fi dimens i onate

' pentru a p u t ea pre lua i n ac e a sta ipoteza sar c i ni se is mic e a c - 4.1 . Coneomitenfa actiunii sareinilor seismice eu al te sareini tionin d dupa o rice dir ect ie .

4 .2 . 3 . Elemen t ele se cund are a l e stru c t u rii de re zi st ent a (lega t u r i orizontale locale , pa r0uri d e zidar i e de umplu tura

intre cad re

se admi te i pot ez a a var i e ri i i n caz de c utrem ur , nu se vo r i n troduc e i n schema de calcul, c o n s iderindu- s e i e sit e din lucru .

se va tine

curente , se a d m it e ca

sarcinile seismice sa fie determinate numai pen tr u ipo t eza de inciircare cu sarcina gravitationalcl totala, sta b i lit a con- form pet. 3 . 2.6. Eforturile rezultate din sarcinile sei s miee ast-

4.1 . 1 . La con str u c t iil e

de tipuri

e tc .) , pent r u care , i n oo nform itate cu pet. 1 . 3 h ,

fel determinate se vor suprapune cu eele din ipote z ele c e le rnai defavorabile de incarcare cu sarcini gravitationale , peritru fiecare element al structurii de rez i stenta in parte . Eforturile din sarcinilo gravitation ale se vor introduce conside r ind sar- 1 cinile normate multiplicate cu eoeficienpi de sup r aYncarcare prescrisl pentru sarcini funda:mentale .

4.2. 4 . L a s tr ue t u r ile cu disimetrii p r onunt at e,

seama ~i de e fec t ul de torsiune gene r ala, da t o r it excentric i-

ta t ii de apl i ca r e a sarcinilor seismice orizontale de nivel Sk i ll raport eu c e ntrele de rigiditate ale structurii la nivelele r es pective .

Observatie. La construciiile la care se realizeaz g 0 conluc r are spatiaHi intre e1emente1eportante la preluarea sarcinnor seismice ori- zontale, se va avea in vedere, in cazurile cind rezulta mai defavo - rabil, ~i posibilitatea ca un element portant neinca . rcat direct cu sar- cini temQOrare sa primeascg sarcini seismice datorita . sarcinilor tern- porars ale celorla1te elemente portante.

4.1 . 2. La constructiile la care reali z area inearcarii ne - simetrice cu sarcini temporare este ourenta si importanta, se vor d ~termina sarcinile seismice ~i in a c easta ipoteza. 4.1 . 3. Nu se va lua in consideratie conoomitenta ectiunn cutremurului eu sarcinile date de : presiunea vlntulu] ~i ac- tiunea dinamiea a utilajelor in miscare (~erpuirea si frinaraa podurilor rulante etc.).

4.2. D eter mi narea ef or t ur i lo r

4 . 2.1 . La oonstructiile la care exista legat u ri longitudinale $i transversale (diafragme orizontale, grinzi, fundatl] etc. ) , care pot asigura oonlucrarea spatia l a a diferitelor elemente

18

4.2.5. Constructiile cu simetrie radiala , cons t ructiile inalte,

f oar te flexibile, eu schelet in cadre sau cu zabrele (castele de apa, turnuri etc. ) , p rec u m ~i eonstructiile care prin f o rma s au alcatuirea lor se c o mp o rta defavorabil la torsiune gene- r ala ( de exemplu structuri eu diafragme verticale lamelare nel egate intre ele sau cu legaturi slabe) , se vor verifica 1a un mo ment de torsiune generala :

M

= Se

(8)

u n de : S = sarcina s eismica orizontala totals ; e = O,05B (B = lcltimea constructiei perpendiou l ara pe directia de actiune a sarcinii S).

In cazu] structurilor nesimetrice, se ia in consideratie eel mai mare din t re momentele de torsiune generala deter- mi nate confo r m pet . 4.2 . 4 si formulei (8). 4.2 . 6 . La v erifiearea e lementelor de eonstructii la care i n tervin concentrari defavorabile de eforturi din actiunea sar - c in ilor seismice, eforturile rezultate d i n cal . culul la aceste sarcini se v or spori conform t ab el ei 6.

19

I

III

1/

~\

----. ---

I T I I> u Ide

. - - - --

element

flexibile la con- ~ ·~ ••Ica l e pcrtante re-

-~

zemate la Part er pe stHpi (plan~€ i Ulpeste

Parter . stilpii par t erului)

ICOtflclentul tll>llcare din sarcJn l Je

I

Tabeta

de mul- a d o rtUlul

8elsmlc

~

Eforturile suplimentare din torsi u nea gcnera l ii Ia constructiile nesimetrice conr, p e t . 4.2.4

tmbiniiri sudate Ja reazeme st la e l emente cu nile concentrari seismice importante de eforturi din sarcr-

Ancoraje ~i buloane de fixare a reazemeJor zistentA elementelor fiicind parte din structura de re-

I

I

4.3. Verificare a s ecfiu n i l or

I,SO

1 . 25

2,0

4.3.1 . L a verificarea sect;iunilor e1emente1or de rezistenta •. se vor adopta urmatori] coeficienp ai con d itiilor de lucru , tale in afara §i climatice celor pre : s cnst pentru calculul 1a sarcini fundamen-

 

-

pentru

elemente meta1ice sau de lemn m , = J , 40 i

-

pentru e1emente de beton simplu, beton

 
 

a r mat si beton precomprimat

m , = J ,20 ;

 

-

r pentru elemente de iune

compre s

zidarie lucr i nd 1a

Il ls

= . J ,20

i

-

r pentru elemente de

zidarie lucrtnd 1a

intindere sau 1unecare si pentru e1emente de be t on armat 1a care intreaga armatura

de rezistent;.3 .are imbinari sudate in ace - easi sectiune (inclusiv jmbinarile sudate

-

r pen t ru al t e terenuri

 

ale elementelor prefabricate)

Ill s

= 1,0 : ; i

" - pentru terenur] u s eate eu compresibili_ tate r e du sa

m , = 1, 20 ; In s = 1,00.

 

4.3.2. La elementele de beton precOmprimat, momentul de de apa rupere r itie va a fisur ~i cu i lo eel r. ' Putin 25 % mai mare deo i t momen t u l

20

5 . PR ESC RIP T U PRI V I N D ALCATU IR EA C O NSTRUCTI V A

5.1 . Di spoz i tia r o st u r i lor antiseismice

5.1 . 1 . Fragmentarea eonstructiilor prin rosturi antiseis- m ice se face in urmatoarele scopuri :

a ) la eonstructiile ell disimetrii pronuntate , rezultate din fo rma in plan sau din prezenta unor corpuri d e inaltimi d i- fe rite - pentru evit a rea efectelor defavorabile de torsiune ge n erala ; . b) la constructiile formate din corpuri eu latimi sau rigi- dit ati mult diferite - pentru a permite vi b ratia in d epe n -

dent a a aeestor eorpuri, in s c opul evitarii aparitiei un o r forte

tai etoare i m portante in zonele de Iegatura dintre corpuri ;

c ) la constructiile fun d ate pe terenuri neuniforme -pen- tru se p ararea portiunilor fundate pe ter e nuri de natura di- i e rita.

2: N ecesitatea prevederii de rosturi antiseis m ice in

ca z u rile aratate la pe t. 5 .1 . 1 se va analiza de la caz 1a caz, i n f u nctie d e s p ecifi c u l e o nstructiei, astfel ca sa nu se a ju nga la 0 fragmentare a co nstructiei in eorpuri 00 dimensiuni in-

s u ficiente pentru asig u rarea rtgiditatii :;;i rezistentei la sar- ci n i seismice orizonta l e,

5 .1

5.1 . 3. Se va urmari ca ros t urile antiseismice sa coincida

pe clt oosibil eu rostunle de di l atare sau de tasare, iar la con structiile cu subsoluri partiale sa coincida cu sectiunile d e separatie intre zonele eu si fara subsol . Rosturile anti- seism i ce se pot op r i deasupra Iundatiilor. 15.1.4. Rosturile antiseism i ce vor fi astfel alcatuite inc i t sa asigure 0 separare comnlet a i ntre suprastructurile corpu- rilor c o nst r uctiei . Nu s e admi t r os t u ri realizate p r in rezemari pe co n s ol e " e t c.

5 . 2. Fundatii

5 . 2.1 . Fundatii l e cons tr uctiilor vor fi inca s tr ate in ter e n pe 0 ad i nc i me s uf i cienta pentru a putea transmi t e i n bune conditii terenulu i de fundatie sarcini l e seismice.

5 . 2 . 2. La c o n s t r uctii l e cu fundat i i de adinc i me (puturi , piloti) se admite s a se oonsidere ea sarcinile seismice orizon-

1; " ( " se t r an s m it te renu l u i st rab a tu t

d e putur i

s au piloti. ·

21

II

II

,

ill,

\

5 . 2. 3 . Nu se a dmi te uti liz a r ea f unda tiil o r d i n elemente prefa b ri ca te ne mo no l rtizate sa u d i n zi d ar i i di n ma t eriale ne - aderente . 5 . 2.4 . Necesitatea u n or Ie g a t u ri ant i seis mic e la ba z a con - structiilor avi nd fundatii izolate se va exa m ina de la caz la eaz:

- la oonstruct i ile eu s chelet pe st i l p i , fund ate pe tere-

nuri slabe, in vederea im p ie d icar i i deplasarilor ind e p e nd ente ale b azelor sti lp ilor su b actiunea sareinilor seismi ce or iz o n t al e ;

- in eazurile cind se u rmareste realizarea u nei co n lu -

crari Intre mai multe Iundatii 1a preluare a sarc i ni lo r s eis - mice ori zon ta l e , pentru a se pute a d i strib ui a ceste s a r c ini de la fundatiile rnai dezavanta jo s solicitate la c el e cu re ze r v e mai mari de rezistenta.

O bserv a ~ie. Legaru r tle a n tiseismice l a baza c o n st ructi i lor pot f i r e aliz a te I?i printr - o alcat u i r e corespunzatoare a pa r d ose l il or r ez e ma te pe teren .

5.2 . 5 . La c l adi r ile d e i n a1 t i m e ma re, se ree omand a r eali - a r ea u ne i l eg atu r i genera l e l a baz a, s u b f or ma d e cutie ri - - g ida c o mpus a d in p lan se ul p este s ubs o l , per et ii subsolului s i I undat i i ,

5.3 . Constructii metalice

5 . 3.1 . Pentru oonstructiile m et alice obi s nuite , I n a fa r a de verificarea prin caleul la sarcinile seismice In oonformitat e c u pet. 3 si 4 din prezentul normativ, este In general sufi- c ienta respectarea prescriptiilor de alcatuire constructiva co- r e s punzatoare actiunii sarcinilor fundamentale ~i climatice. 5.3.2. La eladirile multietajate ell schelet in cadre meta- l ice, se reeomanda sporirea rigiditapi de ansamblu, in vede r e a I i mitarii avarillor 1a peretii de umplutura ~i la finisaje , p r in u na din masurile urmatoare :

- s porirea rigiditati! grinzilor ~i stilpilor;

- i ntroducerea

de diafragme verticale

pline

sau

cu

z abre l e , pe toata inaltimea constructiei sau numai la nive - le l e inferioar e, dupa neces it a t e ;

- mg10bar e a scheletu1ui me t alic i n b et on , cu oo n side -

r area in calcul a conlucrari i betonului 1a preluarea n ilor.

' 22

sarc i -

I

Ob se r v a tie.

I n ca zul i n trc duc eri i d e d i a frag m e v er t i ca l e , s e va

asig

alca t ur u i a r ea I ?i d i m ens iona re a i n

, prin a l eg e rea cor es pun z a t oa re a pozi1; i U c T di afragme lo r I? i

cons e c i nta a planl? ee l o r , t ran s rn itere a

sarcin i l or sei sm i c e la di afrag m ele v ert i c ale.

cu sa u d e

zidarie , acope ril? ul se va l ega de stil p i p ri n reazeme f i x e, sau _ i n c az u r ile c i nd r ezu l ta st r i c t n e c es a r - p ri n rea z e m e

mobil e pe 0 si n gura d ire eti e, eu d is po z i ti v e de lim it a re a d e -

5.3.3. La ha l ele i ndu stri ale

eu s ch e le t me t ali c

sa u

aeoper~ me ta lie re z e mat pe s t i lp i d e be t on a r ma t

plasar 5 il 3 o . 4 r . . La c o n str u e pile cu s c h e l et i n c a d r e metal ic e l ? i cu zidarie de um p lu t u r a in tr e c a d r e , zi d a ria d e umplu t u ra va fi

o \e1 r o t und di s p u se i n r o st u r i l e ei

ancora t a pr i n mu sta p de

. Qrizon t ale ~i fixa t e d e s tUpii cad r e lo r .

5.4. Con s tructii din beton annat monolit

'

cu sohelet i n cadre , se v or res-

i

de pre s armare c r ipti : ale sUlpilor vor fi de eel pu-

tin 1 ' % pentru stUpii de colt l?i eel puti n 0 , 8 % pentru restul

- stilpilo r se . ; va asigura eontinuitatea armaturiloc longitudinale

5.4.1 . La eon s t r uepile

pecta u r matoarele

_ procentele

si a etrierilor stilpilor pe inaltiJnea intersect iilor cu grinzile

_

(fig. 3) ;

_

Ia fieoare etaj, 13 extremit a t ile stilpilo r put er nic soli-

citat i , se va reduce distanta i nt r e e t rieri la eel mul t 10 em

pe 0 lungime de e el putin 60 em ;

.I.

in cazmile c i nd r ez ulta

_

necesa , se vor

r

preved . e a Ia

partea inferioadi a grin zil or ,

pe reazeme , armaturi pentru

rl '

~ \

I T

~

p reluarea momente1or l ncoVO- ietoare pozitive d i n actiunea \=~::==7 : F ~ : t = ~

sarcinilor seismice , care se vor ancora eorespunz ator ;

de ump1utura

.-\I

_ pe re tii

din zidarie d intre cadre vor fi

ancorati i n s tnpii cadrelor prin

F '

19.

3

arrnatu r i

ca din stilpi si continuate

confo r m d eta l iul u i din STAS 760 - 54. pet . 4 .2 . 6.

l iis ate

mustat i '"

in rosturile or izontale ale zidariei .

23

--

-

5.4.2. La constructii cu struetura rigida, la care sarcinile-

seismice orizontale sint preluate in total sau in cea mai mare parte de diafragme verticale, acestea vor fi dispuse suficient

de des pentru a evita transmiteri pe orizontala pe distante mari a sarcinilor seismice Ia diafragmele verticale.

necesar din eonsi-

5 . 4.3. In cazuri speciale cind rezulta

derente Junc~ioDale (de exemplu la blocuri etajate de locuinte cu spatii lib ere mari la parter pentru magazine), se admite -

utilizarea structurilor rigide cu parter flexibil, Ia care ele- mentele portante verticale sint diafragme rezemate la parter pe stilpi. Planseul peste parter si stilpii parterului se vor alcatui si dimensiona astfel Inoit sa poata prelua si transmite eforturile din sarcini seismice, care apar la schimbarea brusca de rigiditate a constructiei,

5.4.4. La cladirile etajate se va urmari ca Ia fiecare nivel

ansamblu1 elementelor portante verticale sa prezinte rigiditat! de acelasi ordin de marime la deformatii orizonta1e dupa toate directiile. Nu se admit structuri la care sarcinile seismice sa

fie preluate dupa 0 directie de elemente rigide (diafragme) si dupa cealalta direetie de elemente flexibile (cadre).

5.5. Constructii din elemente prefabricate de beton annat

5.5.1 . La constructiile alcatuite integral sau partial din elemente prefabricate de beton armat sau beton precompri- mat, se vor lua urmatoarele masuri generale:

a) a1egerea unei scheme a structurii de rezistenta care

sa permita asigurarea contravintuirii la sarcini seismice ac-

tionind dupa orice directie ;

b) alcatuirea I?i dimensionarea imbinarilor tinind seama

$i de eforturile produse de sarcinile seism i ce;

c) prevederea in proiect a masurilor speciale necesa r e

pentru asigurarea calitatii executiei, cu respectarea toleran- telor admise la confection area si montajul elementelor pre -

fabricate; alcatuirea si dimensionarea elementelor $i irnbi- narilor astfel ca rezistenta si rigiditatea constructiei la sar- cinile seismice sa poata fi asigurate eu considerarea aces tor tolerante.

5.5.2. Se admit urmatoarele procedee de imbinare intre

elemente prefabricate: imbinari prin monolitizare, imbinari prin piese metaliee ~i imbinari prin precomprimare.

5.5.3. La alcatuirea si dimensionarea imbinarilor se VOl '

respecta urmatoarele prescriptii :
\

24

a) La imbinarile reali:uate prm monolitizare, se va asigura buna umplere a imbinarii cu beton si contactul dintre betonul prefabricat ~i cel monolit , in vederea transmiterii in bune condi~iuni a eforturilor de compresiun e , prin: dimensiunile si forma imbinarii mono1ite, eventuala utilizare a unui beton de monolitizare cu agregate mai marunte si prevederea in proiect a masurilor speciale de execut ie necesare. Betonul de monolitizare va fi de regula de maroa egala . cu eel din

elementul prefabricat . Eforturile de intindere din 1mbinari vor fi transmise i prin armaturi imb i nate prin sudura , petrecere sau cu bucle supra-

puse si miez fretat . b) La imbinarile diritre grinzi si stilpi se va tine seama si de posibi1ita~le apari~iei unor momente lneovoietoare po- dtive pe reazeme1e grinzilor, din actiunea sarcinilor seismice.

5.5A : . Plan~eele ~i acoperi . ,?urile din elemente prefabricate, rezemate pe ziduri portante sau pe structuri cu stilpi din

beton annat, vor fi alc<1tuite ~i dimens i onate

realizeze diafragme care sa asi~re distribut ia ~pa~iala a sar- cinilor seismice orizontale la e1ementele portante verticale. In cazurile cind , din motive justificate, nu se poate res- pecta aceasta conditie , se vor Iua masuri speciale de asigurare a contravintuirii longitudinale si transversale a eleroente1or

port ante verticale. 5.5.5. Pentru ca un planseu din elemente prefabricate sa poata fi considerat ell realizeaza 0 diafragma . in sensul pet.

astfel loot

sa

5.5.4, este necesar ca :

_ rosturile sa fie suficieni monoliti:uate;

imb i narile lor sa ! pOata pre -

lua eforturile ce Ie revin din transmiterea sarcinilor seismice ,

cind plaO!?eul lucreaza ca diairagma . 5.5.6. La construc~ile cu plansee din elemente prefabri-

cate rezemate pe ziduri portante sau pe structuri

_ e1ementele de planseu si

cu sti1pi

din beton armat, se vor dispune in lungul elementelor por- tante (ziduri, grinzile cadrelor , etc.) centuri din beton arrnat

monolit, ' in care plaO!?ee1ese vor ancora prin :

_ mustap de o~el rotund

lasate din

elementele de

planseu in : cazul e1ernentelor < W planseu . din care nu se pot

lasa musta . ~i, ~cestea se VOl' dispune in rosturile monolitizate dintre elementele prefabricate, care vor trebui sa aiba di-

_

25

I. \

~ I

m e nsiunile nece s are pentru a pu t ea i n g loba i n bune conditiun i barele de a r r . n atura.

Observa f ie. In cazul c i nd aces t e masu r i nu pot f i realizate , ele p ot fi i nlocui te pr i ntr - o s up r ab e tona re monol it a , pa r tiala sau totala , a plans e ului . Supr a betonar e a va avea 0 g r o sime d e cel putin 3 ern , va f i a rm a ta cu 0 plasa de eel pu t in 0 5 mm la 25 cm si v a fi l egata cu ele men t ele prefabr i ca t e a le plans e ulu i prin arm at uri ver - t icale Ias a t e ca r nustati din a ce s te el e mente .

5 . 5 . 7. S tr ucturile din panouri marl p r ef a br i cate de b et o n arma t po t fi utilizate m regiuni s eismice la clad i ri av i nd eel mult 5 n i v e le, Lua re a l i n oonsiderare la p r oiectare a unor cladir i cu mai mult de 5 nive1e , din panouri mari portant e, in zone seismice de eel mult grad 7 , se va putea f ace numai cu avizul favorabil prealabi] al C.S.C.A . S. , dat pe baza unui studiu t e hnic jus t if i ca t iv prezentat de or g anizatia de pro i ec t ar e . Nu se adm i te utilizarea struc t urilor din p a nou r i mari pre - fabricate in regiuni seismice cind gradul de seismicitate d e calcul pent r u constructie este mai ma r e d ec it 8, sau c i nd t erenul de fundatie este susceptibil d e tasari i mpo r tan t e .

5.5 . 8. Utilizarea structurilor din panour i ma ri prefabricate ,

cu Iimit a ri l e s pecifica t e la pe t. 5.5 . 7 , e s t e p er misa 0U urma -

t oa re l e e onditii :

- eonstructiile sa nu aiba dis i m etr ii p r onunt at e prin fo r ma

lo r i n plan si in i naltime si p r in di s pozitia sau r igiditatil , p e retilo r port a nti ;

- p ere tii portanti sa f ie a st fe l a l ca t uiti si d i spu s i i ne it

sa a s i gure c onstructiei 0 rig i ditate s u f i c ie nta Ia d ef o r rn a tiil e or izon ta l e p r oduse de s arcinile se ism ice ; - i n c a zul utiliz a r i i i mbina r ilo r c o n c entrate la noduri , sa se asig u re d i st ri bui re a e f or t u r i l o r d i n l mb i n ar f i n in ter io r ul pan o ur ilo r, p r i n arm a t u r i co resp u nzatoare .

O bserv a tie. N u se admite utilizarea structurilor din p anouri m ar prefabricate la constr u ctiile cu parter flexibil .

5 . 6 . Con s tructi i !?i el emente d e z i d ar i e

5 . 6.1 . Din p unct u l de vedere al r e zistentei l a actiunea c u -

t r emure l or, zidariile s e cla s ifica conform tabelei 7. In ta b ela s i nt indicate si ca t egoriile de cons t ructii la care este ad m isa folosirea fie c arui t i p d e zid a rie.

26

I

Tabela 7

-

cates - orla 1 pe zld n rle

A l e Alu i r es zidl1 r 1 e i

I

Cl

a Sa ma x l mi i de I mporlAnt li

a

e

onstru c j lilo r,

d efi nil l l cr.

lab

. I , p e t. 2, 3, l a ca r e e s t e

a dmlsll fo l osire a zi d i lr lel

 

-

_1 -

\

 

Zid ilrie d i n c a r a m i z i s au b loc u ri c era m i c e p r esa t e , cu ma r ca p e s t e

I

I

\ 100, a r rn at a sau n e arma ta. zies- rie din p iat ra n a t ura l a in for me r eg ula te

I

1- --I

Zidarie d i n ca r ii miz i s au b loc u t i ' ceramice presat e , cu marca pin a

II la 100 inclusiv , a r rna t a sau ne - a r mat a , Z i dar i e din blocur i mici s a u med ii din bet on

-----1

 

1

!

II

1

I

,

I

I I

- -

-

Zid a r ie d in p i a tr l n at uraU i d e f or - m e n e reg u late, CU m or t ar d e ei- r n ent -va r . Z i da r ie d in c a r ii m iz i d e m i n a

IV

Obs e r v ati i .

1 . Z i d ari i ma i sla b e d ecit c e l e a r a t a t e in ta b ela 7 s e po t utiliz a num a i la eonstr uc t i ile di n c lasa V d e i mp ortant a . 2 . Mor t a re l e l a zi d ii r iile di n c a t egor iil e I- II I vor a ve a e e l putin 1 0 0 k g 3 . cim P e r e et n t i l t ffi d J. e ca r a m i d a cu grosi m i p i na la 12 , 5 cm inclusiv s e vor exec u ta c u m ortar d e c ime n t .

5.6.2 . L a c onstr u c tii l e

cu z i dur i porta nte , se recomand a

ca t oa te z idu r il e por t an te s i a utopo r tan t e ale a c el u i a~i nivel

s a fie p reva z ;ute d i n a c el a s i ma t e r ial.

. 3. L a cladin le e ta ja t e eu z i d ur i po rta n te, se vo r pre -

5.6

ved e a zi duri de co nt r a vi n t u ire, c a r e sa le ge z i d urile portant e , si ca re v o r fi dis p use la di sta nt e de m axim u m 12 m. Ace s t e

si v o r

zidur i v o r f i exec u tate

0 d ata cu z i du r i le portante

avea grosimea de eel p ut i n :

_ 12 , 5 om Ia c ladir i le p i na Ia 2 nivele inc l usiv ;

25 em la cladirile de la 3 nive l e in G US.

_ C U respec t area acestor pre s cri p W si cu prevedere a dupa

n ece si t a ti a u nor si mb ~r i de b et on a rm a t t urna~i in z i darie ,

' " -

zid a r ia po rt ant a poa t e f i u ti liza t a

5 n ivel e.

la c la diri eu e e l m u lt

contra-

eenturi

armata ,

5

.6.4 . In l ung ul zi durilor portante si a celor de

v intui

re

se vor d i s pune la fiecare

nivel al c ladi r ii

c ont i nue din b et on a r mat monolit sau din zida r ie

27

in care vor f i anoorate planseel e si e e l elalte ele m e n te de l e gatura orizontale . Armaturile e en t u r ilor s e vor petrece l a eolturile cladirilo r . 5 .6 . 5. Nu s e admite f olo si rea I a zidarii a materialelor neaderente . 5. 6 .6. La colturile ~i inter se ctiile zidur i lor portante ~i auto p or t ante , la cladirile eu 3 sau mai multe nivele , in zonele eu grad d e seismicitate 8 si 9 , se vor dispune a r maturi su- pli m entare i n rosturile orizontale a l e zidariei . Se va e vi t a d i spune rea g olurilo r de cosu ri !?i ventilatii i n grosimea int er sectilo r d e zidu r i .

. 5 .6 . 7. In z i durile portan t e si au t oportante se va urmari ca g olurile de usi ~i fer e s t r e sa fie astfel di s pu s e i ncit sa pe r rn i ta pas t rarea unor plinu r i de zidarie suficiente pen t ru asigurarea rig i ditatii si rezistentei la actiunea sarcinilor s e i smiee.

In c a zu ri spec i ale c i nd acea sta c onditie nu p oate f i i n - deplinita , se vor consol i da dupa neeesitate plinurile verti - eale si o r izon t ale din tre goluriJe de I erestre si usi prin exe - cutarea lo r din zidari e armata sau zidarie complexa ( cu stilpisori vertieali de beton armat tu r nat i in z idar i e ~i cen - turi orizontale ) . 5 . 6.8. Boiand r ugi i v o r rezema pe zi darie cu eel putin 25 em de f ie c are par te. Daca boiandrug i i se executa din gri nz isoare prefa b ricate de bet o n armat alaturate , acestea se vor solidariza cu legaturi din otel beton. 5.6 . 9 . L a elementele de zidarie care dau i mpingeri (bolti, arce, cupole) , Impingerile vor fi preluate p rin elemente eu deformatii reduse : tiranti , inele de intin d ere. 5.6.10 . Se v o r prevedea in proiecte in d icatii speci al e cu

11111 privire la urmatoarele masuri d e executie a zidariilor :

- earamizile sa fie udate l na i nte de punerea In o p era ;

- rosturil e

verticale i ntre

caramiz! sa fie bine um -

I plute cu mor t a r.

5 . 7 . Constr u ctii d e lemn

Pentru eon s tructiile de lemn , . i n afara de ve r ificarea prin calcul la sarcinile seismiee i n conformita t e eu pet . 3 si 4 din prezentul normativ , este i n gene r al suficien t a respe c ta - rea prescr i ptiilor de alcatuire eonstructiva co r espunza t oa r a actiunii sarcinilo r fundamen ta l e si elimatice .

8

5.B. Element e care nu f ac parte d i n s tructu ra pr i ncipal ii de rez i st ent a

5 . 8 .1 . Frontoanele si oaloan e le l lib e re pe inaltrmea podu-

cl adi r ilo r se vo r in c ad r a cu oer rtu r i de beton annat si s e

vo r c onsolida sau ano or a dupa ne cesi tati.

5.8 .2 . Se v or p r eved e a in pro iecte d et ali i le de consol i da re

rezem ate pe cla diri, elem e nt e d ecorat iv e mas i ve , s t a t ui am - pla s a te p e con str u c tii , t u r nulet e etc.; d e a se men e a, p e n tr u

pis ele gr e le de inst a l atii ( r ez er v oare , ventilat oa re etc.).

l ' li

5. 8.3. Pl aca j e le

d e ca r amid a, p iat r a

n a tu r ala sa u p laci

pr efa b ri cate se V Ol ' I i xa p e zi du ri p ri r i rnor t ar e r ezi stc n te ~i,

in caz d e n eces i t a te (i n s p ecial placajele d in el e m ente mai g re l e ) , p r i n a n cor e.

5,9, I n s talatii industriale s pe c iale

Pen tr u instalatiile in d u st r iale speciale d in ca:t ego r . iilea r a- tate Ia pe t. 3 , 5 , s in t va la b i l e p rescriptii l e de alcatui re con- s t ructiv a d ate p entr u construc ti i si element e d e c onstr u ctii ,

ANEXA I

MET ODE SIMPL IF ICATE PENTRU DETERMINAREA SARCINILOR SEIS M ICE ORIZONTALE ~I A DISTRI - BU 'f I E I LOR PE INAL'fIMEA CON S TRUC'fIEI

I ndicatiile

d in prezenta anexa

p o t Ii utilizate

pe n tru

deterrninarea sarcinilor seismice o rizontale si a distributiei lo r pe inaltlm e a eonstructiei, la constructiile de tipuri c u rente, cin d n u se face u n calc u l d inamic spe c ial pentru sta b ilirea formelor si perioadelor de vi b ratie proprie.

I ndicatiile s i nt date sub forma de:

A . Pot - mule sau valori directe ale coeficientiZor care in- tervin in expresiile sarcinilor seismice, pentru constructii d e tipu l cla d irilor e tajate o b isn u ite, la care un calcu l di n a m ic ar rezulta laborios ~i nu este necesar in cazurile curente.

de caZcul d i n amic pentru unele

ti p uri uzua l e de constructii, la care se rec o man d a un c a l c ul di n ami c si acesta p oate fi e fectuat cu suficienta u suri n ta ( h a leind ustr i a l e, cosu ri d e fu m in d epe nd e n t e etc .) . C . I ndicatii sup Z iment a re pentru u n ele ti pu ri s p eci a l e d e con s tructii,

B . Metode s im pZ ijicate

A . F ORMULE ~I VALORI DIRECTE ALE CO E FI C I EN' fILOR CAR E IN TERVIN IN EXPRESIlLE SARClNILOR SElSMICE PENTR U CLADIRI ET AJATE

P entru cla d ir i le etajate se pot utiliza formule le si va- loril e d irecte a pr o ximative d ate in tabela 8.

O bservatii.

tabela 8 nu se aplica la constructiile eu mai mult

de 1 0 nivele ~i 1<1 constructiile la care coeficientul z determinat pen-

tru

sarcinile selsmice se determina t i nlnd searna de prescriptiile de la

de

v ibratie .

cu consid e r a r e a

1 . Datele din

modu1 I de vibratie

3 . 2 . 9

din norrna t iv ,

rezulta < 0 , 6 . Pentru

aceste con s tructii,

~i III

pet,

modur ilor II

.30

2. D atele d in tabe l a 8 , I l 'efe r it o are 1a constr uctule cu struct ure. rlgid a, pot fi utilizate ~i 1a urmatoarele t i puri d e co nstructii spe -

ciale; _

silozuri eu peretit dusi ' Pina 1a fundajil,

t ur nuri de raclre

~i al te constructii industriale speciale similare ;

"

- mon u mente masive . Coeficientul 1,20 care multipllca

perioada de vibr a tie

propria

~i la silozurile cu

c elul e rezemate pe stilp i. 3 . Datele din tab e la 8, referitoare la constructiile

tlex i b iHi , pot fi u t Uizate ~i la constructitle industriale etajale, de -

pen t r u constructiile cu p arter fl e xib i l, se aplica

eu structura

pozi te etc .

TabeZa 8

catez o r l a

d e structurA

-

Tipur i d e con struc tti care intrA i n c atego- ria r es p ectiva

I

l

j I-

I Schema !$i

\

notat it

I

R h rld l l

- Construct i i

pe ziduri po r-

tante,

tlira stilpi in-

termediari

Constr uc tii cu diafragme

din

beton sau b e - ton armat, m o, nolit sau p re -

verticale

-

cu sau

fabricat , cu

sau tara stilpi

l

n termediari

/VIy c /n

Y -

~j-

h 1 , , ~ 1 I

'

Vl:Y >I ' "

no("

!:~'

I

I

If

~

S e mifl e x lbl l A

-

in c a dr e e tai a - te, con l uc r ind eu diafra g me verticale Ile x i-

bile

(diafrag-

Cons t ructi i

me av l nd

ra -

portul I ntre i nalpme ~i la- time ~ 5)

-

in

zidarie de urn- plutura, ci n d

se t ine seama in c alcul de c o n1 uc r a rea zi- d arie i d e urn- plutura cu ca-

dre l e

Constructii

cadre

eu

iYln! " / 17

\

-· ~ l e xlb i l~

- constructiO n

I

c adre etajate

 

I

N l r e - /

- - - ".

n . ;

'f -

'

-

t --

~

- --

1

31

-

.-

d~·i~::!~. I RI""

-----

de

modul

vi- I T = 0 , 07 I H

T

I

/ 8

r

- ~ -

I S.ml fl "J b ~

I T = 0,0 9 ~

V8

- --Ta be-la 8 (cOnhnuare-)

~

e

l iidiri cu

IPentru

L

n

Perloada

bratie proprie

< 6 n iv e1e;

I se n s ''On,.",,,,, In --> . 'nAllimes """'''''''lie'

. de Vibratie,

in

-

~_

unde ;

p

e n tr u

T = 0 , 30 + 0 , 05

Pentru eladiri

n~ 6-10 n'vele ,

1

I gitudinaJ rd e m, in . sens con; 10n_

I B

-

in metri, mas u rata

la

v

de

at

ni e1u l su p erior

fundatiilor ; liitimea eonstru c ~ i ej in

metri

T = O , lO

(In

tura m 'a rul se

I t

n cazul crn d

su b s o l u l are struc _

rig i da ,

.

nU -

de niveJ e conside r a ,

1

70~)losiV ,"b''',1

sensui Se c o nSidera transversal ega . la eonstrueti eu c e a ei d e terminat a

pentr u

I

I

I

"~ e ~

--

>_1

Coefieientu! de

Se a d mite pentru axa vertiea1a detormata

a

eehivalenta e

str u eturii

forma liniara.

Fot ' m u la (2) , pet. 3 . 2.4

32

Lfle,,.,,,, -; .

istributia sa rei-

D

nii seismiee

ta -

tale S Pe ina1ti- mea eonstruetiej

eapat;i atunei forma simplific ata '

E =

It

[ ; Q k Il k

/2

If Q k Jno , Ill]

La eonstru e tiile obi~nuite , cu mas a

I

. -

I

practie

e = 0,8.

-

-

u n ifor m

c;- '= 1 , 0

I

Pe

y=

i n iiltime, se distrib u i ta

1,0

I

P"'1e

loa . /

cp = 1 , 2

Admitind pentru

str u eturii forma liniara, f o r mula

axa verti ca1a

eapiita forma s i mplif i catli . :

deform atli. a

(3) , pet. 3 . 2 . 7

-. I

S k = S

Qk I l k

---

n

1: o , Il k

I

1 i

C a t eQ' or la d e st r u ct u rll

I

1 - ------- - - -

La construct iile eu parter flexib i l , perioada de vi- I bratie proprie d e - tarminata pent r u

I

I c c nstructla eons i -

I tel'

derata

fa ra

fle xi b i l

par -

se

multiplic a eu :

Tabela 8 (continuar e ) R lilda l S em l tlexi b Un Fl
Tabela 8 (continuar e )
R lilda
l S em l tlexi b Un
Fl e xlblla
I
' -1
I
I
I
I
i
I
1 , 20
l,t5

B. METODE SIMPLIFICATE PENTRU CALC U L U L DIN A MIC

1 . S e recornanda ef e c t ua r ea unu i c a lcul dinam i c s impli- fic a t p e ntru deterrn i na re a forme l o r 1?i perioadelo r de vibratie

p roprie la ur r natoarele catego r ii d e con st ructii :

- Cons tr uctiile ell un singur n i vel (hale i ndu s t ria le , s a l i

de sport sau de spectaco l etc.) , cu s tructu r a flexibila (cadre sau acoperis articulat pe stilpi) , a care r s tructu r e d e rezi s - tenta poa t e f i s chematiza t a i n calcul printr-un sist e m cu un singur grad d e libertat e la depl a sari late r ale. - C on s tr uctii svelte , de t ipul cosu r ilor de fum indepen- den t e. 2 . Me t o de l e s imp l ifi cat e d e calcul r e comandate pen t ru aceste eons tr u ctii si nt a ra t a te i n t abe l a 9.

Tabela 9

d

Cate zo r l a e c o nstruct l l

J Schema de

carcet ~l

notaf l l

I

t

Construct t l

c

u un s in e ur

1-':)-

I

nlvel, c u s~uct ura ~l:xi bll l l

fTr E l~

C

on st ru cjil

'sve lt e tubula r e ,

d

: tipul cosu rt r o r Ina e pend e nt e

d e rum

I +-~~#

11[7-Y+~
I

}

~ lic

II'!

1-

I

33

atezo r Ia

de co n s tru c t tt

C

S e c a lcu l Ca zii p e - r io ada de v ib r a -

pen -

t ru

v i b r at i e ,

m

c u f o r-

modul I d e

ti e pr opri e

u la :

Co n sl ru etl l

eu u n slngu r

alve l , cu s tru c t u ra

flexlbi J lI

T

= 0,20 V U n

u n = em )

(

unde Un = sa ge ata

ori-

la

n i velul acoperisului , din a ct i un e a sarc i ni i gravi- tationale totale Q, con- siderata aplic at a ori -

zontal

zon t a l a

a

s til pi l o r

Tabela 9 (con ti nuare )

C

o

nst r u e \1i s v elte tu b ular e ,

d

e

lipul C O $I I TiJo r de f um

i nd epe nd e nt e

T = 0,16

r Un

(un = em)

unde Un = sa g eata O1 ' i - zo n t ala la virf , din ac- tiu ne a sarc i n i lor gravi- t at i onale Q k c o nsiderate aplica te o r i z on t al

Observafie. Siigeata Un asttel caleulata constl - tuie un parametru de caleul , care serveste nu- mai pentru determinarea perioadei de vibratie proprie. Sageata reala or i zontala este eea pro - dusa de incarearea seismi ca orizontala S = c Q .

In cazur il e

cind , i n eonfo r mitate

eu

pet.

3 . 2 . 4 (obs . 2) d i n no r mativ , la ealeulul sagetii

bazei

Iundat i tl or, s ageat a se calculeaza cu fo r mul a :

Un

se tin e seama ~i d e efectul r oti ri i

Un

~

uno + Uno

und e : IIn 0 e ste sageata calcu l ata in i p o t ez a ca

34

u

no -

M -

Ko

-

I f -

b

a zele f u ndat ii lo r nu s e r ote se ;

sag e a ta

s uplim enta r a a a b azei

da t orita fun d a tilor ,

rotirii

care se cal c ule a za cu form ul a:

e =

M

~ l f '

.

momentu l incov o ietor la n i vel ul bazei fundatiei , di n a ct i un ea sarcinilor gravitationale, co nsi- d er a te a p licate orizo nt a l ; c oefi c ient u l de tasare la r ot t re a

f und atiei ;

mo m ent u l d e i n er t ie a l supr a - f ejei bazei fu n datie i .

~

c

ateg

o

rla

de co ns lru c \ l I

- - -

\

Co n st ru cll l

c u un sl n g ur

flexi b illi .

nivel , c u suuc t ur~

\

- - ---- --

\ La c o n str u c\ iil e c u a- \ c ope ri ~ul artie ul at pe \ stU pi :

II =!!

l! -

nO

K 9 I /

Tabeta 9 (cont i nuare )

\

-

-

cons tr uelli

s ve \ le t u b u l are,

de tip ut eo~ u ri l o r Indepeod e nl e

d e tum

M H une = Kl

und e H = i n a w m e a tal a a eonstrue\iei ,

0

f

-

~ o- \

Ul -

clu s iv f .u n da \i a

und e H =i nal \ im e a

to -

tala a stilp U o r , i nc1u-

in

ia siv La fundat con st rue\i l l e

cadre, 'U n 9 se ealculeaza

in f une\ie de 0, tin i nd

searna d e cadrU

e £ ectul

d e \ \

- --

\ - --- - -

' in limit a un 9 ~O,4

\

\

L

- -

-

e = 1, 0

I ~ = 1 ,2

pentru respectarea , preseriP\iei de la : pet. 3.2.4

(obs 2) din norrnativ, se admite luarea in eon- o r

siderare a e f e c t ului r otirii ba7 ;e1 or funda\iil

num a i

------\

Un o

Se determ i na cu for- ' mula gen e rala (2) pe t. \

3. 2 . 4 din norma t iv , ad- m i\i ndU -s e p e nt r u a s a d e£orr n ata a su - ue L Ul 1i \ tonn. p.,,.bOli o O.

- --\

I

1

y = 1 ,5

--

Coefici entu1 de ech i valen~a E

\

\

c oeiic i e n t u 1 Y

-

\

D istributla sarc+

\

nri

tale

\ i r n c a c ons ,t ruc\ i ei

seismiee to -

S p e inlH-

I \.

\

\

Sarc i > na seismici ori-

zon t a l

totala se c on- \ se d istribu ie nt a sar l a c ina \

sidera ap l ieata

velul acoper ~ u l ui

a

I a ni-

3 eismi c a or i Z o ea tota-

\ la

str u c~ie i cu for mu l a ge- I

eo n -

p e lna.l\irn

n eral a (3) p et. 3 . ~. 7 din \

normativ , a dm i~lnd u -se l?entrU ax a d ei o rma ta a struc t u ri . i forma para-

boliea

\

35

Catel r orla de ccnstruct ll

Considerarea in-

Iluentei mod u rilor

~i III de

I

II

i brat ie propr i e

vi -

I

i

I

I

i

I

I

C o n st ru c t tl

,.----

eu u n s lnz ur

n l v e l , cu structuT i i flexlblli!

 

TabeLa 9 (continuare)

I

C

o ns t ru c tli s v elte tubu l are ,

de t i pul

c o sur tlor de fum

I

ndependente

 

I - Se calculeaza mornen -

 
 

tul

incovoietor

(MI)

I

la baza constructiei,

produs de incarcartle s eisrnice orizontale determina t e conform

I

celor

de

mai

sus I

I p e ntru v i bratie

m c dul

I de

 

1

- final a I

Ca diagrarna

de momente

voietoare

ra diagrama

r atoare

care introduce f ec t ul modurilor

~i III de vibratie

tnco -

infasu- I

I

fig.

4 ,

:;;i e-

II

se conside -

din

In cazul cosurilor

rezemate

de f um sau altor

la baza pe cadre , calculul

constructii svelte

perioadei

de

tubulare

/I

Fig, ; l

vi bra t i e propri e

t ubula ra pina l a f undati i.

se f ace ca p entr u

f\

eo n struc ti a

eons i derata

C . INDlCA ' fU PENTRU CONST R UC TU DE TI P U R I SPEC IAL

1 . Pen t ru constructi i avind l a partea

m ai redu s a

se parat p entru

s u peri o a r a proemi-

( fig. 5), se determina sarcina

nen te de r i g i d itate

sei smica oriz o ntala t o ta l a

proeminenta

d e la

p artea superio ar a , ca pen t r u 0 c onstructie independents

ze mata p e pam int,

re-

nm - - '7 ,7 I. " "7J1 TQ.r-

F ig . 5

Cu sarci n a sei sm i ca oriz ontala So astfel determinata mul - tiplicata cu coeficie n t ul 1,4, se verifica separat :

-

pro e m inenta

d e la pa rtea superioara, pentru care sar-

cina 1 ,4 So e ste s a r cina seismica totala bu i e p e inal tim e dupa r egulile obisnuite ;

si se distri-

-

cons tru ctia d e de s ub t ul proerninentei, pentr u care sar- cina 1 , 4 So se aplica l a extremitatea superioara.

2.

Pentru cast ele de apa c u infrastru c t u ra tub u lara , se

aplica me t od a simpli f i cata f um in tab e i a 9 .

c o su -

rilor de furn metalice ~i an t e nelor

s e recomand a sa se e fe c tue ze un calcul dinamic comp l et pentru dete rminare a sar cinilor seismice.

de c alcul data pentru

z velte ancorate,

cosurile de

3. Pentr u constructiile

de tipul

d e radio sau televiziune ,

37

ANEXA 11

PRESCRIP'fII PROVIZORII PENTRU APLICAREA NORMATIVULUI plNA LA INTRAREA IN VIGOARE A PRESCRIP ' l'IILOR DE CALCU PE BAZA STARILOR LIMITA

Prescriptiile de La pet. 3 ~i 4 din normativ, referitoare 1a determinarea sarcinilo r seismice si Ia calculul structurilor 1a actiunea sarcinilor seismice si nt date i n forma corespun- zatoare calculului elementelo r d e constructii pe baza starilor limita.

.i n cazul eind calculul

e1ementelor de constructii se conduce dupa metodele din:

Aceste prescriptii se po t u tiliza

~i.

ST AS

858-49 ~i 859 - 49 pentru constructiile de 1emn ;

STAS 764-49, metalice;

765-49

si

766-49

pentru

constructiile

STAS 1546 J 50 pentru

constructiile de beton annat ;

STAS 1031-56 pentru constructiile de zidarie. In acest caz textele pe t . 3.2 . 6 , 4.1 . 1 ~i 4.3.1 se i nlocuiesc dupa cum urmeaza :

Pet. 3.2.6. Rezultanta Q a sarcinilor gravitationale de nivel Qk se de - termina introducind pentru sarcinile gravitationale valori multiplicate cu coeficientii de reducere din tabe1a 3 bis.

Tabela 3 bis

I I Coeflclentul N atur a s arc inllor crt. Nr. [ de reducere 1
I
I Coeflclentul
N atur a s arc inllor
crt. Nr. [
de reducere
1 I Sarcini pe r man e nt . e (inclusiv sarcinile penna -
nente pr c du s e de ut i laje )
I
1,0
i
2 I Sarcina din ziipadii
I
0 , 5
a) Pen tr u r e z e rvo are , depozite,
el e v at oa re
f
1,0
b) Pen t ru
cl a dir i de locuit ~i
3 Sarc i n i
social- c ultur al e
0,5
utile
c) Pen t ru cladi r !
indus tr i a le , i n
I
afara de sarcinile care intrA
la pet . 1 .
1
0,5

38

Obs e rvaf!e :

La d e pozite ~ la cUdirile i n d ustr i ale sust i nind ut i laje, la care

sarclnlle utile se

se vor i ntroduce sar c l n i le utile c o n si derate 11 1 calculul st il pUor , e l l

coeflclenti! de redw:ere din tabela 3 bis .

c ons ider a dif er en t i a te pentru plac], gninzl ~i smp! .

Pet. 4.1.1. La oons t ru c tnl e de t i puri oure nte se admite ca . s arc i nile seismice sa f ie dete r min at e n u mai pentru ipoteza de mcarcare ou sarcina gravitationala totala, stabilita conform pet. 3 . 2.6 . Eforturi ~ e rezulta t e din s arcin i