1.

Drepturile si obligatiile uzufructuarului :
A)Drepturile uzufructuarului : 1)Dreptul de a intra in folosinta bunurilor, in virtutea careia uzufructul are la indemana o actiune reala, echivalenta actiunii in revendicare in materia proprietatii, si anume actiunea confesorie. Daca uzufructul a fost creat printr-o conventie, uzufructuarul are la dispozitie si o actiune personala, izvorata din obligatia contractuala de remitere (predare) a bunului de catre cealalta parte contractanta. Daca insa el este constituit prin testament, obligatia de remitere a bunului revine mostenitorilor. Impotriva acestora, uzufructuarul are la indemana tot o actiune persoanala, intemeiata pe un drept de creanta. 2)Dreptul de a folosi bunul si de a-i culege fructele. Dreptul de a folosi lucrul implica posibilitatea ca uzufructuarul sa se serveasca de el pentru satisfacerea nevoilor sale. Uzufructuarul trebuie sa exercite posesia in aceleasi conditii ca si proprietarul (art.536 Cod Civil). Dreptul de a culege fructele insa impune distinctia intre fructele naturale, civile si industriale. Fructele naturale si industriale sunt dobandite de uzufructuar pe masura perceperii lor. In masura in care la momentul deschiderii uzufructului acestea nu sunt culese ele se cuvin uzufructuarului, dupa cum daca la momentul incetarii lui nu au fost culese ele se cuvin proprietarului. Fructele cuvile, se dobandesc zi cu zi si se cuvin uzufructuarului proportional cu durata uzufructului. 3)Dreptul de dispozitie al uzufructuarului, se refera la posibilitatea acestuia de a ceda beneficiul dreptului sau de uzufruct, numit emolument. Aceasta cesiune nu presupune insusi cedarea dreptului, care nu este posibila, ci doar a beneficiului uzufructului. Uzufructuarul ramane chiar si in aceasta situatie obligat fata de nudul proprietar de a-i restitui bunul. B)Obligatiile uzufructuarului : Obligatiile uzufructuarului se nasc inainte cat si in timpul exercitarii uzufructului. 1)Inainte de intrarea in folosinta, uzufructuarul are 2 obligatii si anume : a)Obligatia de a inventaria bunurile mobile si de a constata starea imobilelor. b)Obligatia uzufructuarului de a da cautiune. Cautiunea este o persoana care se obliga alaturi de uzufructuar sa-l despagubeasca pe nudul proprietar, in caz de insolvabilitate a uzufructuarului. Art.541 din Cod Civil, nudul proprietar poate scuti pe uzufructuar de darea cautiunii. Aceasta scutire este de la lege, atunci cand vanzatorul sau donatorul bunului si-a retinut la vanzare sau donatie uzufructul. 2)In timpul exercitarii dreptului sau, uzufructarul are urmatoarele 4 obligatii : a)sa se foloseasca de lucru ca un bun proprietar, in sensul ca este dator sa intretina bunul in perfecta stare, « ca un bun parinte de familie ». b)sa aduca la cunostinta nudului proprietar despre orice incalcari sau uzurpari ale dreptului sau.

administratorul insolvabilitatii avind dreptul sa-l valorifice.de.1*Constituirea uzufructului prin efectul legii In R.insa retine p-u sine uzufructul transformindu-se din proprietar plin in uzufructuar *Constituirea uzufructului prin hotarire judecatoreasca Dr.insolvabile.transmitind nuda proprietate mostenitorilor. Dreptul de uzufruct poate fi constituit prin contract cu titlu oneros si cu titlu gratuit. Dupa expirarea termenului stabilit posesiunea si folosinta bunului se va intoarce la proprietar.Daca e cu titlu gratuit-intra in categoria contractelor liberalitatilor.Daca acesta refuza sa semneze . Este vorba bineinteles de sarcinile ce se suporta din venituri 2.Desi administratorul insolvab.Preluind ideea din lit juridica romana .jud numai in cazul in care legea prevede o asemena modalitate.administratorul insolvab se va adresa instantei p-u ca vointa asociatului sa fie substiutuita prin act judecatoresc.Consideram ca actul de instrainare a dreptului de folosinta va fi un contract de uzufruct .acest drept intra in masa ddebitoare . Calea de instrainare se constituie atunci cind proprietarul bunului creeaza asupra lui un uzufruct pastrindu-si nuda proprietate iar dr.ne referim la situatia cind masa debitoare a societatii comerciale insolvabile include dreptul de folosinta .De ex.unilateral-cu titlu gratuit c)daca e cu titlu oneros . Calea de retentie-se constituie atunci cind preoprietarul instraineaza nuda proprietate a bunului sau.2Contractul de constituire a dreptului de uzufruct este: a)sub semnatura privata sau autentica b)sinalagmatic daca e cu titlu oneros. 2.p-u un anumit termen.Persoana care poate constitui un drept de uzufruct este proprietarul bunului. Uzufructul poate sa-si aiba originea intr-o clauza testamentara sub forma de legat prin care se instituie dreptul unei persoane nemostenitoare sa foloseasca si sa culeaga fructele unuia sau mai multor bunuri din masa succesorala .uzufruct se poate constitui prin hot.va organiza o licitatie de instarinare a dreptului contractul trebuie semnat de proprietarul bunului asociat al societ.In cazul in care societatea comerciala emitenta de actiuni sau de parti sociale devine insolvabila pin la exercitarea termenului p-u care dreptul de folosinta asupra bunului sau a fost transmis ca aport .contractul se incadreaza in categoria contractelor comutative.asupra unor bunuri depuse ca aport la capitalul social .tertul beneficiar avind in calitatea de uzufructuar dreptul si obligatiile de ase comporta ca un adevarat proprietar.deoarece drepturile si oblig sunt certe. 2.consideram ca suntem in prezenta realizarii unui drept de uzufruct atunci cind parintii folosesc bun copiilor *Constituirea uzufructului prin act juridic De cele mai multe ori uzufructul se constituie prin vointa omului .imbracind forma unui act juridic unilaterak sau bilateral.deoarece proprietarul raminind cu nuda proprietate a bunului d)numit-are o denumire prev de lege .c)obligatia de a respecta si continua modul de folosire stabilit de proprietar d)obligatia de a suporta cheltuielile si sarcinile obisnuite ale lucrului.folosinta si de culegere a fructelor transmitind unui tert.M nu exista reglementari care ar prevedea expres constituirea dreptului de uzufruct.

de a folosi şi culege fructele unui bun neconsumptibil aflat în circuit (art. absolut. nu şi de a-l înstrăina. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul. dat fiind că posedarea obiectului folosirea şi însuşirea fructelor acestuia nu are loc contra plată. 3. Uzufructul se poate constitui. de a folosi şi culege fructele unui bun neconsumptibil aflat în circuit (art.e)cu executare succesiva-p-u ca uzufructuarul isi va exercita dr. uzufructul poate fi constituit prin hotărîre judecătorească. (1) Articolul 395 constituie dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda. cu titlu gratuit.2. dat fiind că nu poate fi transmis altei persoane (art. adică de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaţia. în favoarea unei sau mai multor persoane existente la data deschiderii uzufructului. inclusiv şi nudului proprietar. 396 (3) ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar). Termenul uzufruct este compus din cuvintele latine uzus.reale-dupa efectele produse. Uzufructul poate fi limitat prin excluderea anumitor folosinţe. c) hotărârii judecătoreşti în cazurile prevăzute de lege. prin lege sau act juridic. ceea ce înseamnă dreptul de a folosi şi fructus de a culege fructele. Noţiunea de uzufruct (1) Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului. Uzufructul se poate constitui. . cu îndatorirea de a-i păstra substanţa. dispoziţiile privind registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. actului juridic. 2. real. nu şi de a-l înstrăina. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul. Dreptul instituit prin prezentul articol este un drept subiectiv: (2) (3) a) b) c) d) Personal. Conform alin (1) al acestui articol.intreaga perioada p-u care a fost constituit f)constitutiv de dr. întocmai ca proprietarul. Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului. însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. 2. uzufructul poate fi consacrat în baza: a) b) legii. însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. 3.1. cu îndatorirea de a-i păstra substanţa. Articolul 395. dat fiind că are în calitate de obiect un lucru (res – reales). În cazurile prevăzute de lege. 396 (3) ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar). adică de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaţia. întocmai ca proprietarul.Este dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda. conjugat sau succesiv.398 (1)). graţie opozabilităţii sale unui cerc nedeterminat de persoane.

Iar conform aliniatului (2) al prezentului articol.e) limitat în timp. de decadele lunii etc. m. a doua – de la amează. adică folosesc obiectul şi percep fructele într-o anumită ordine succesivă. în acelaşi timp şi în egală măsură. fiind un drept subiectiv al uzufructului de a percepe toate fructele şi a obţine toate beneficiile (fructele naturale şi civile) pe care este în stare să le dea obiectul în conformitate cu destinaţia sa economică. dre asupra comorii 6. cu condiţia ca aceste persoane să existe la momentul instituirii uzufructului. (3)Conform aliniatului (3) uzufructul poate fi instituit în favoarea unei sau mai multor persoane concrete. până la decesul uzufructului-persoană fizică sau până la lichidarea persoanei juridice – uzufructuar în condiţiile art. în al treilea şi a. 4. dreptul la actiuni de aparare 4. 4. sau în privinţa generaţiei ce o produce acest animal în primul an. asupra căruia este instituit un uzufruct. La fel poate fi instituită ordinea succesivă de percepere a laptelui în zilele săptămânii. exercitarea dreptului de uzufruct poate fi efectuată în mod conjugat sau succesiv. dacă uzufructul este instituit în favoarea mai multor persoane în formă succesivă asupra unei vaci mulgătoare concrete din cireada ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane. de a folosi şi culege fructele sau a obţine careva alte beneficii de la obiectul uzufructului. îi aparţine doar titlul gol (nud) de proprietar fără aşa elemente ale conţinutului dreptului subiectiv de proprietate (art.1 Drepturile nudului proprietar: 1. dr de a cere stingerea uzufructului 5. În primul caz toţi titularii acestui drept folosesc obiectul şi percep de la el fructele împreună. Cu acelaşi succes şi în aceleaşi modalităţi (conjugat sau succesiv) poate fi instituită ordinea de percepere a dividendelor de la un pachet de acţiuni ce aparţin cu drept de proprietate altei persoane. 401) Situaţia juridică de “nudul proprietar”. dreptul de a poseda bunul ce face obiectul uzufructului 2. (art. uzufructuarul poate fi limitat prin exluderea anumitor folosinţe şi atunci aceste exluderi îi revin nudului proprietar. obţinând asupra acestora dreptul de proprietate (art.30 de ani) sau determinabil (până la epuizarea valorii de consum a obiectului. De exemplu.398 (1)). de a-şi exprima sau nu acordul în cazul când uzufructuarul vrea să transmită obiectul în arendă (chirie) în condiţiile art. Dreptul de a culege fructele de la bunul dat în uzufruct trebuie înţeles lato sensu.20. fiind instituit pe un termen determinat (de 10.398 (3). 397). dreptul de dispozitie 3.d. 315) ca: dreptul de a poseda. apoi prima poate percepe laptele de dimineaţă. 2. rezultă din faptul că proprietarului bunului. Excepţie de la aceasta fac unele elemente de a dispune de obiectul uzufructului (de a-l înstrăina. adică în sens larg. în al doilea. În cazul când uzufructul este instituit în favoarea mai multor persoane. iar în al doilea – în mod succesiv. dr de rezilliere a contractelor de locatiune sau de arenda Obligatiile: . iar a treia – de seară. care provine de la sintagma din limba latină nuda proprietas.

Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile Legiuitorul permite cu titlu de exceptie ca uzufructul sa se extinda si asupra unor bunuri comumptibile. de a mentine contractile de locatiune si arenda incheiate de uzufructuar in cazul stingerii uzufructului.1. Raspuns: da nudul proprietar va putea revendica 5. 2.persoana care a dobindit nuda proprietate trebuie sa respecte uzufructul. arenda. fara a-i hotari soarta juridica). ori instrainta in alt mod. 2. Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa Uzufructul care este constituit in favoarea unei personae fizice poate dura cel mult pina la deces acestei persoane. aceasta insa nu impiedica uzufructuarul sa foloseasca bunul care face obiectul uzufructului.2. (nu mai mult de 30 ani). 2.poate sa-l greveze cu sarcini. Uzufructul este un bun inalienabil Dreptul de uzufruct nu poate fi cesionat tertilor.precum si pt cauza de moarte.ipotecat. Dreptul de dispozitie – atribut principal al dreptului de proprietate care nu trece la uzufructuar. care sunt parti componente ale unui patrimoniu dat in uzufruct. 3. 4.fiind tinut la plata despagubirilor in cazul in care. Definiti si descrieti caracterele juridice ale dreptului de uzufruct. de a se abtine de la orice act care ar tulbura folosinta uzufructuarului de garantie impotriva evictiunii de despagubire de restituire a sumelor platite in avans de uzufructuar sau keltuielile de reparatii mici 5. 2.1. . nici gajat. Subiectul 2.3 conform art 416 Cod Civil al RM nudul proprietar are dreptul de a inainta actiunea de aparare a dreptului sau . 2.prin fapta sa a facut sa reduca valoarea uzufructlui.dreptul de dispozitie al nudului proprietar este si el limitat deoarece proprietarul nu poate decide soarta bunului prin transformare sau distrugere.nudul proprietar este in drept sa instraineze bunul prin acte intre vii.2. Uzufructul are urmatoarele caractere : A) Uzufructul este un drept real B) Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa C) Uzufructul este un bun inalienabil D) Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile Uzufructul este un drept real Deoarece presupune acea legatura directa intre titularul sau si bun.Determinati deosebirile dintre dreptul de uzufruct si dreptul de locatiune. inclusive transimiterea locatiune. deoarece are o existenta autonoma si se exercita ca si dreptul de proprietate (insa fara a-i afecta lucrul.prin urmare actiunea in revendicare care este un mijloc de aparare a dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct.pastrindu-se la nudul proprietar si care trebuie sa fie exercitat astfel incit sa nu atinga dreptul uzufructuarului. 5. iar cel care este constituit in facvoarea unei persoane juridice va dura pina la lichidarea ei.

corporal sau incorporal.uzufructuarul poate renunta la dreptul sau stingind prin aceasta uzufructul. avind insa obligatia de a restitui bunuri de acceasi calitate. Camera Inregistrarii de stat a refuzat lui Filip si Costas pe temeiul ca contractul de constituire dintre ei. iniferent de natura lor.Dr de uzufruct poate fi constiuit asupra oricaror bunuri corporale. iar Costas va asigura spatiu de oficiu. in cladirea care ii apartinea. acestia s-au inteles ca Filip va transmis in proprietatea SRL contribuita baneasca de 100. 2. La depunerea actelor necesare fondarii SRL.conform destinatiei convenite prin contract. inclusiv un patrimoniu sau o parte din el.Uzufructuarul preia bunul in starea in care se afla. Uzufructul se stinge prin moartea sau la lichidarea uzufructuarului. Subiectul2. parti sociale. pt toata perioada de activitate a societatii.pe cind locatarul preia bunul de la locator.de a se comporta fata de el. mobila sau imobila (poate fi un bun complex sau o universalitate de bunuri). 2. el avind indatorire de a-i conserva substanta. uzufructuarul cu nudul propietar vor fi obligati sa faca un inventar.000 lei. Uzufructul bunurilor corporale.Uzufructul este cu titlu gratuit daca titlu oneros nu este stipulat expres in actul de constituire .Daca uzufructul se consituie asupra unui bun imobil. interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct. daca prin actul de consituire nu este interzis. contravine legislatiei. mobil sau imobi. ?????? .Descrieti care bunuri pot fi obiect al dr de uzufruct si ce interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct. Uzufructul poate cuprinde alaturi de bunurile necomsimptibile si bunuri comsumptibile . 3.3.La fondarea “MONA” SRL de catre fondatorii Filip si Costas. 5. Obiectul dreptului de uzufruct. 6. . in privinta uzufructului. nasterea modificarea este conditionata de inscriere in registrul de imobile. Uzufructul bunurilor incorporale se admite sub forma dr de creanta. in starea corespunzatoare. de care poate dispune .drepturile si obilgatiile locatarului trec prin succesiune. arendeze bunul care face obiectul uzufructului.1. 2. marci de productie. Argumentati daca este justificat refuzul autoritatii de stat? Elaborati solutia litigiului. avind obligatia sa mentina bunul in aceasta stare pe durata locatiunii si sa repare prejudiciul cauzat locatarului de viciile bunului inchiriat.valoare.Uzufrcutuarul poate sa inchirieze .Uzufructuarul poate trage orice foloase din bunul primit daca actul de constituire nu prevede altfel. nici sa-l foloseasca in alt scop decit al destinatiei. Costas insa a dorit sa pastreze proprietatea cladirii sale si fondatorii s-au inteles ca Costas transmite cladirea administrativa catre SRL cu titlu de uzufruct .Daca uzufructul se constituie asupra unui bun complex sau asupra unui patrimoniu. 6. comert. locatarul insa poate da bunul inchiriat in sublocatiune doar cu comsimtamintul locatorului 4. de a efectua acele reparatii de intretinere a bunului. Conform CC obiect al uzufructului poate fi orice bun necomsumptibil care se afla in circuitul civil.1.camtitate. locatarul insa nu are dreptul sa schimbe forma bunului .locatarul nu poate renunta la dreptul sau avind posibilitatea de a rezilia contractul.locatiunea insa poate fi numai cu titlu oneros. ca un adevarat proprietar.

Semnătura testatorului [__________________________________________________] raspunsul este Da. actiuni. Dacă restituirea nu este posibilă. uzufructuarul compensează contravaloarea acestor bunuri la data stingeriiuzufructului. dar asupra fructelor el mai are si dr de dispozitie. decât să li se schimbă substanţa. uzufructuarul are dreptul să dispună de ele. Cele mentionate determină soarta juridică a bunurilor consumptibile în cazurile când ele fac parte din obiectul uzufructului (fiecă acestea fac parte dintr-o universalitate de bunuri. mobilă şi imobilă. domiciliat în [__________________________________________________].3. cantitate şi valoare sau. 2. in cazul in care proprietarul bunului este in acelas moment si posesorul legitim al acestuia. Urmează ca legatarul universal [__________________________________________________] să [__________________________________________________].Determinati daca bunurile comsumptibile pot fi obiect al dr.2. aflându-mă în deplinătatea facultăţilor mele mintale. Redactat azi [__________________________________________________]. însă cu obligaţia de a restitui bunuri de aceeaşi calitate. civ. 7. Dat fiind că bunurile consumptibile nu pot fi folosite în alt mod. Concomitent. neputând fi întoarse nudului proprietar la stingerea uzufructului precum cele neconsumptibile se oferă uzufructuarului dreptulde a dispune de ele adică dreptul de proprietate. oblig uzufructuarului 1. . Precizez că nu am moştenitori rezervatari. fie că ele sunt nişte accesorii. Numesc executor testamentar pe [__________________________________________________]. în cazul de faţă avem de a face cu un cvaziuzufruct. lui [__________________________________________________] domiciliat în [__________________________________________________] pe care îl institui legatar universal. Dacă uzufructul cuprinde bunuri consumptibile. fie că cu alt titlu ).2. De uzufruct si determinati ce particularitati comporta. rente) . dacă este imposibil. C.Propuneti modelul unui testament prin care se constituie uzufruct in urmatoarele conditii : a)obiectul uzufructului constituie un depozit bancar deschis pe numele testatorului b)nud proprietar va fi feciorul testatorului c)uzufructuar va fi sotia testatorului d)termenul uzufructului – pina la implinirea majoratului de catre nudul proprietar.1 oblig dr de usufruct :uzufructuarul are m multe dr: dr de posesie si folosinta a unui bun sau a mai multor bunuri. 888 şi urm. care au avut aceste bunuri la momentul constituirii uzufructului. să restituie contravaloarea lor de la data stingerii uzufructului. Dr uzufructuarului asupra bunurilor incorporale(dr de creante. dr de a culege fructele. de aceeaşi calitate şi valoare. Testament Subsemnatul [__________________________________________________] domiciliat în [__________________________________________________] de bună voie şi nesilit de nimeni. care va rămâne la data încetării mele din viaţă. se prevede obligaţia uzufructuarului de a întoarce aceeaşi cantitate de bunuri de acelaşi gen. Conform doctrinei. dispun următoarele în cazul încetării mele din viaţă: Las întreaga mea avere. în baza art.

subrogatia reala cu titlu particular.conditioneaza dr acestuia asupra veniturilor produse de ele care sint fructe civile. Creditorul chirografar nu are o garantie fixate pe un bun anume care sa fie indisponibilizat ori susceptibil de a fi urmarit in muna oricui sar gasi daca a fost instrainat de debitor. lichidarea etc. 1.2care reparatii cad in sarcina uzufructuarului si care in sarcina nudului propr. daca uzufructul pers fizica a decedat uzufructul se considera stins. Reparatiile capital sint in sarcina nudului propr fara ca acesta sa poata fi obligat sa le faca.daca uzufructul pers juridica a fost ridicat din registrul de stat ca rezultat a lichidarii sau a fost dizolvat in urma reorganizarii prin fuziune sau dezmembraminte se considera stins. uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa. Reparatiile mari sint in sarcina uzufructuarului atunci cind se datoreaza neefectuarii reparatiilor de intretinere. anularea actului care nudul a dobindit dreptul de proprietate . de a nu schimba destinatia bunului. de a efectua reparatii.1 moartea uzufructului pers fizica sau lichidarea uzufructului pers juridica.creditorii chirografari sint creditorii negarantati care au la momentul intentarii procesului de insolvabilitate o creanta patrimoniala fata de debitor. Functiile patrimoniului 1.2 identif si analizati funct patrimoniului: gajul general al cred chirografari. Funt part:gajul general al cred chirografari. patrimoniu-totalitatea dr si oblig patrimoniale private ca o suma de valori active si passive strins legate intre ele care apartin unei pers. obligatii personale care sint prevazute nemijlocit in continutul legii: de a conserva substanta. Vinzarea sau donatia unui bun cu titlu particular. trans cu titlu particular are loc cind nu se transmit parti din patrimoniu ci bunuri concrete. Deosebim 2 tipuri de obligatii:oblig propr care se transmit uzufructuarului o data cu transmiterea bunului in folosinta si anume: de a plati impozite .in cazul in care uzufructuarul face in legatura cu bunul cheltuielile pe care nu era obligat sa le faca oligatia nudului propr de a le restitui se determina in functie de regulile privind gestiunea de afaceri. In cazul mostenirii aceasta trancmisiune are loc prin institutia LEBAT-ului care este un beneficiu in favoarea une pers fara ca acesta sa fie numita mostenitor.transmisiunea universal cu titlu universal si particulartrans universal este transmiterea integral a patrimoniului universal de la o pers la alta pers(anumite cazuri de reorg a pers jur). . uzufructul poate sa existe atit timp cit exista persoana in a carei favoare a fost constituit.atunci cind nudul propr nu efectueaza la timp reparatiile capital. termenul poate fi unul determinat atunci cind in actul de constituire se prevede un anumit numar de ani. in caz pers juridice termenul nu poate depasi 30 ani sau termenul poate fi nedeterminat. uzufructuarul este obligat sa efectueze reparatii de intretinere a bunului. 1. 2.1def not de patrimoniu si functiile patrimoniului. pu ca se produc periodic fara a le folosi substanta. 8 . renuntarea uzufructului la dreptul sau. uzufructul inceteaza in caz in care prin hotarire judecatoaresca a fost anulat actul juridic prin care cel care a instituit uzufructul a dobindit titlul de proprietate. subrogatia reala cu titlu universal. uzufructul se stinge la expirarea termenului pt care este constituit daca nu a intervenit o alta cauza de stingere ex moartea. iar clauza prin care sar fi stipulat trecerea uzufructului catre mostenitori este nula de drept. expirarea termenului. nudul propr fiind obligat sa restituie contravaloarea acestora la stingerea uzufructului. dreptul uzufructuarului de a renunta la dreptul sau care poate fi exercitat si in caz cind nudul proprietar se opune.

posesia si folosinta atribuindo uzufructuarului ceea ce rezulta ca uzufructuarul poseda si se foloseste si culege fructele ceea ce inseamna ca uzufructuarul nu poate instraina bunul. restituirea bunului nu are loc cind uzufructul se stinge prin consolidare si nici in caz pieirii sau destrugerii a bunului. intrunirea in aceeasi pers a calitatii de proprietar se de uzufructuar.3 dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil nu se va stinge la schimbare nudului proprietar deoarece proprietarul pastreaza numai dreptul de dispozitie a bunului . daca a fost destrus partial el continua asupra partii ramase. uzufructuarul are obligatia de a restitui bun nodului proprietar in starea corespunzatoare. in caz in care bunul se uzeaza uzufructuarul este obligat sa le restituie in starea in care se afla la data stingerii uzufructului. suma calculata pina la data stingerii fiind a uzufructuarului iar de la data stingerii a nudului proprietar. il lasa sa degradeze. uzufructul poate inceta la cerea nudului proprietar atunci cind uzufructuarul abuzeaza de folosinta bunului.uzufructul se stinge in caz in care bunul a fost distrus in intregime intr un caz fortuit. uzufructuarul este obligat sa restituie nudului proprietar bunul pe care l detine in starea corespunzatoare.prin stingerea de uzufruct trebuie sa inceteze orice folosinta a bunului. la cererea nudului proprietar. 2.fructele civile se precep zi de zi. daca bun piere din cauza uzufructuarului aceasta va fi obligat sa despagubeasca proprietarul.daca uzufructuarul nu va fi deacord cu nudul proprietar aceasta il va actiona in instanta demonstrind abuzul de folosinta.fructele naturale ne culese la sfirsitul perioadei de uzufruct sunt ale nudului proprietar daca actul nu prevede alt fel. prin vointa partilor. daca dreptul de proprietate si de dreptul de uzufruct se reunesc in persoana acelueasi titular uzufructul se stinge . daca din caz fortuit nu va fi obligat.2 la stingerea drept de uzufruct. . uzufructul poate fi stins daca nudul proprietar si uzufructul convin in aceasta privinta.consolidare. daca proprietarul pastreaza dispozitia ceea ce rezulta ca proprietarul poate instraina acest bun fara a stinge dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful