1.

Drepturile si obligatiile uzufructuarului :
A)Drepturile uzufructuarului : 1)Dreptul de a intra in folosinta bunurilor, in virtutea careia uzufructul are la indemana o actiune reala, echivalenta actiunii in revendicare in materia proprietatii, si anume actiunea confesorie. Daca uzufructul a fost creat printr-o conventie, uzufructuarul are la dispozitie si o actiune personala, izvorata din obligatia contractuala de remitere (predare) a bunului de catre cealalta parte contractanta. Daca insa el este constituit prin testament, obligatia de remitere a bunului revine mostenitorilor. Impotriva acestora, uzufructuarul are la indemana tot o actiune persoanala, intemeiata pe un drept de creanta. 2)Dreptul de a folosi bunul si de a-i culege fructele. Dreptul de a folosi lucrul implica posibilitatea ca uzufructuarul sa se serveasca de el pentru satisfacerea nevoilor sale. Uzufructuarul trebuie sa exercite posesia in aceleasi conditii ca si proprietarul (art.536 Cod Civil). Dreptul de a culege fructele insa impune distinctia intre fructele naturale, civile si industriale. Fructele naturale si industriale sunt dobandite de uzufructuar pe masura perceperii lor. In masura in care la momentul deschiderii uzufructului acestea nu sunt culese ele se cuvin uzufructuarului, dupa cum daca la momentul incetarii lui nu au fost culese ele se cuvin proprietarului. Fructele cuvile, se dobandesc zi cu zi si se cuvin uzufructuarului proportional cu durata uzufructului. 3)Dreptul de dispozitie al uzufructuarului, se refera la posibilitatea acestuia de a ceda beneficiul dreptului sau de uzufruct, numit emolument. Aceasta cesiune nu presupune insusi cedarea dreptului, care nu este posibila, ci doar a beneficiului uzufructului. Uzufructuarul ramane chiar si in aceasta situatie obligat fata de nudul proprietar de a-i restitui bunul. B)Obligatiile uzufructuarului : Obligatiile uzufructuarului se nasc inainte cat si in timpul exercitarii uzufructului. 1)Inainte de intrarea in folosinta, uzufructuarul are 2 obligatii si anume : a)Obligatia de a inventaria bunurile mobile si de a constata starea imobilelor. b)Obligatia uzufructuarului de a da cautiune. Cautiunea este o persoana care se obliga alaturi de uzufructuar sa-l despagubeasca pe nudul proprietar, in caz de insolvabilitate a uzufructuarului. Art.541 din Cod Civil, nudul proprietar poate scuti pe uzufructuar de darea cautiunii. Aceasta scutire este de la lege, atunci cand vanzatorul sau donatorul bunului si-a retinut la vanzare sau donatie uzufructul. 2)In timpul exercitarii dreptului sau, uzufructarul are urmatoarele 4 obligatii : a)sa se foloseasca de lucru ca un bun proprietar, in sensul ca este dator sa intretina bunul in perfecta stare, « ca un bun parinte de familie ». b)sa aduca la cunostinta nudului proprietar despre orice incalcari sau uzurpari ale dreptului sau.

Daca acesta refuza sa semneze .insa retine p-u sine uzufructul transformindu-se din proprietar plin in uzufructuar *Constituirea uzufructului prin hotarire judecatoreasca Dr.ne referim la situatia cind masa debitoare a societatii comerciale insolvabile include dreptul de folosinta .In cazul in care societatea comerciala emitenta de actiuni sau de parti sociale devine insolvabila pin la exercitarea termenului p-u care dreptul de folosinta asupra bunului sau a fost transmis ca aport .folosinta si de culegere a fructelor transmitind unui tert.De ex.administratorul insolvabilitatii avind dreptul sa-l valorifice.Preluind ideea din lit juridica romana .jud numai in cazul in care legea prevede o asemena modalitate.transmitind nuda proprietate mostenitorilor. Dreptul de uzufruct poate fi constituit prin contract cu titlu oneros si cu titlu gratuit.deoarece proprietarul raminind cu nuda proprietate a bunului d)numit-are o denumire prev de lege .va organiza o licitatie de instarinare a dreptului contractul trebuie semnat de proprietarul bunului asociat al societ.insolvabile.c)obligatia de a respecta si continua modul de folosire stabilit de proprietar d)obligatia de a suporta cheltuielile si sarcinile obisnuite ale lucrului. Este vorba bineinteles de sarcinile ce se suporta din venituri 2.p-u un anumit termen.uzufruct se poate constitui prin hot. Uzufructul poate sa-si aiba originea intr-o clauza testamentara sub forma de legat prin care se instituie dreptul unei persoane nemostenitoare sa foloseasca si sa culeaga fructele unuia sau mai multor bunuri din masa succesorala .Consideram ca actul de instrainare a dreptului de folosinta va fi un contract de uzufruct .asupra unor bunuri depuse ca aport la capitalul social .tertul beneficiar avind in calitatea de uzufructuar dreptul si obligatiile de ase comporta ca un adevarat proprietar. 2. Dupa expirarea termenului stabilit posesiunea si folosinta bunului se va intoarce la proprietar.Daca e cu titlu gratuit-intra in categoria contractelor liberalitatilor.2Contractul de constituire a dreptului de uzufruct este: a)sub semnatura privata sau autentica b)sinalagmatic daca e cu titlu oneros. Calea de retentie-se constituie atunci cind preoprietarul instraineaza nuda proprietate a bunului sau. Calea de instrainare se constituie atunci cind proprietarul bunului creeaza asupra lui un uzufruct pastrindu-si nuda proprietate iar dr.Desi administratorul insolvab.consideram ca suntem in prezenta realizarii unui drept de uzufruct atunci cind parintii folosesc bun copiilor *Constituirea uzufructului prin act juridic De cele mai multe ori uzufructul se constituie prin vointa omului .1*Constituirea uzufructului prin efectul legii In R.deoarece drepturile si oblig sunt certe.administratorul insolvab se va adresa instantei p-u ca vointa asociatului sa fie substiutuita prin act judecatoresc.M nu exista reglementari care ar prevedea expres constituirea dreptului de uzufruct. 2.contractul se incadreaza in categoria contractelor comutative.imbracind forma unui act juridic unilaterak sau bilateral.de.unilateral-cu titlu gratuit c)daca e cu titlu oneros .Persoana care poate constitui un drept de uzufruct este proprietarul bunului.acest drept intra in masa ddebitoare .

Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul. întocmai ca proprietarul. nu şi de a-l înstrăina. graţie opozabilităţii sale unui cerc nedeterminat de persoane. dat fiind că are în calitate de obiect un lucru (res – reales). actului juridic. 396 (3) ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar). uzufructul poate fi consacrat în baza: a) b) legii. cu titlu gratuit. 396 (3) ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar). Articolul 395. c) hotărârii judecătoreşti în cazurile prevăzute de lege. dat fiind că posedarea obiectului folosirea şi însuşirea fructelor acestuia nu are loc contra plată. însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. 3. inclusiv şi nudului proprietar. prin lege sau act juridic. 2. Dreptul instituit prin prezentul articol este un drept subiectiv: (2) (3) a) b) c) d) Personal.reale-dupa efectele produse. . 3.intreaga perioada p-u care a fost constituit f)constitutiv de dr.e)cu executare succesiva-p-u ca uzufructuarul isi va exercita dr. ceea ce înseamnă dreptul de a folosi şi fructus de a culege fructele. Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului.398 (1)). în favoarea unei sau mai multor persoane existente la data deschiderii uzufructului. Uzufructul poate fi limitat prin excluderea anumitor folosinţe. real. adică de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaţia. dat fiind că nu poate fi transmis altei persoane (art. În cazurile prevăzute de lege. nu şi de a-l înstrăina.2. dispoziţiile privind registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. întocmai ca proprietarul. Uzufructul se poate constitui. conjugat sau succesiv. 2. cu îndatorirea de a-i păstra substanţa. uzufructul poate fi constituit prin hotărîre judecătorească. Noţiunea de uzufruct (1) Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului. absolut.1. cu îndatorirea de a-i păstra substanţa. Conform alin (1) al acestui articol.Este dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda. Termenul uzufruct este compus din cuvintele latine uzus. de a folosi şi culege fructele unui bun neconsumptibil aflat în circuit (art. adică de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaţia. de a folosi şi culege fructele unui bun neconsumptibil aflat în circuit (art. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul. (1) Articolul 395 constituie dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda. Uzufructul se poate constitui.

De exemplu. în acelaşi timp şi în egală măsură. apoi prima poate percepe laptele de dimineaţă. iar a treia – de seară. 315) ca: dreptul de a poseda.d. exercitarea dreptului de uzufruct poate fi efectuată în mod conjugat sau succesiv. fiind instituit pe un termen determinat (de 10. dacă uzufructul este instituit în favoarea mai multor persoane în formă succesivă asupra unei vaci mulgătoare concrete din cireada ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane. iar în al doilea – în mod succesiv. asupra căruia este instituit un uzufruct. dreptul la actiuni de aparare 4. m. 401) Situaţia juridică de “nudul proprietar”. îi aparţine doar titlul gol (nud) de proprietar fără aşa elemente ale conţinutului dreptului subiectiv de proprietate (art. 2. Iar conform aliniatului (2) al prezentului articol. dre asupra comorii 6. dr de a cere stingerea uzufructului 5. rezultă din faptul că proprietarului bunului. fiind un drept subiectiv al uzufructului de a percepe toate fructele şi a obţine toate beneficiile (fructele naturale şi civile) pe care este în stare să le dea obiectul în conformitate cu destinaţia sa economică.398 (1)). de decadele lunii etc. dreptul de a poseda bunul ce face obiectul uzufructului 2. până la decesul uzufructului-persoană fizică sau până la lichidarea persoanei juridice – uzufructuar în condiţiile art. de a folosi şi culege fructele sau a obţine careva alte beneficii de la obiectul uzufructului.1 Drepturile nudului proprietar: 1. Cu acelaşi succes şi în aceleaşi modalităţi (conjugat sau succesiv) poate fi instituită ordinea de percepere a dividendelor de la un pachet de acţiuni ce aparţin cu drept de proprietate altei persoane. sau în privinţa generaţiei ce o produce acest animal în primul an. (3)Conform aliniatului (3) uzufructul poate fi instituit în favoarea unei sau mai multor persoane concrete. în al doilea. cu condiţia ca aceste persoane să existe la momentul instituirii uzufructului.398 (3). Excepţie de la aceasta fac unele elemente de a dispune de obiectul uzufructului (de a-l înstrăina. 4. (art. 4. 397). de a-şi exprima sau nu acordul în cazul când uzufructuarul vrea să transmită obiectul în arendă (chirie) în condiţiile art. Dreptul de a culege fructele de la bunul dat în uzufruct trebuie înţeles lato sensu. a doua – de la amează. obţinând asupra acestora dreptul de proprietate (art.e) limitat în timp. în al treilea şi a. adică folosesc obiectul şi percep fructele într-o anumită ordine succesivă.20. care provine de la sintagma din limba latină nuda proprietas.30 de ani) sau determinabil (până la epuizarea valorii de consum a obiectului. dreptul de dispozitie 3. În primul caz toţi titularii acestui drept folosesc obiectul şi percep de la el fructele împreună. dr de rezilliere a contractelor de locatiune sau de arenda Obligatiile: . adică în sens larg. La fel poate fi instituită ordinea succesivă de percepere a laptelui în zilele săptămânii. uzufructuarul poate fi limitat prin exluderea anumitor folosinţe şi atunci aceste exluderi îi revin nudului proprietar. În cazul când uzufructul este instituit în favoarea mai multor persoane.

pastrindu-se la nudul proprietar si care trebuie sa fie exercitat astfel incit sa nu atinga dreptul uzufructuarului.1. Uzufructul are urmatoarele caractere : A) Uzufructul este un drept real B) Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa C) Uzufructul este un bun inalienabil D) Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile Uzufructul este un drept real Deoarece presupune acea legatura directa intre titularul sau si bun. aceasta insa nu impiedica uzufructuarul sa foloseasca bunul care face obiectul uzufructului.Determinati deosebirile dintre dreptul de uzufruct si dreptul de locatiune. Raspuns: da nudul proprietar va putea revendica 5. care sunt parti componente ale unui patrimoniu dat in uzufruct. Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile Legiuitorul permite cu titlu de exceptie ca uzufructul sa se extinda si asupra unor bunuri comumptibile.3 conform art 416 Cod Civil al RM nudul proprietar are dreptul de a inainta actiunea de aparare a dreptului sau . de a se abtine de la orice act care ar tulbura folosinta uzufructuarului de garantie impotriva evictiunii de despagubire de restituire a sumelor platite in avans de uzufructuar sau keltuielile de reparatii mici 5. Dreptul de uzufruct. 2. inclusive transimiterea locatiune. Definiti si descrieti caracterele juridice ale dreptului de uzufruct. (nu mai mult de 30 ani). iar cel care este constituit in facvoarea unei persoane juridice va dura pina la lichidarea ei.prin urmare actiunea in revendicare care este un mijloc de aparare a dreptului de proprietate. Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa Uzufructul care este constituit in favoarea unei personae fizice poate dura cel mult pina la deces acestei persoane. arenda. 2.ipotecat. 4.2. 5.persoana care a dobindit nuda proprietate trebuie sa respecte uzufructul. Uzufructul este un bun inalienabil Dreptul de uzufruct nu poate fi cesionat tertilor. nici gajat.precum si pt cauza de moarte.prin fapta sa a facut sa reduca valoarea uzufructlui.fiind tinut la plata despagubirilor in cazul in care. de a mentine contractile de locatiune si arenda incheiate de uzufructuar in cazul stingerii uzufructului. ori instrainta in alt mod. 2.dreptul de dispozitie al nudului proprietar este si el limitat deoarece proprietarul nu poate decide soarta bunului prin transformare sau distrugere. 2.1. deoarece are o existenta autonoma si se exercita ca si dreptul de proprietate (insa fara a-i afecta lucrul. Subiectul 2. .nudul proprietar este in drept sa instraineze bunul prin acte intre vii. Dreptul de dispozitie – atribut principal al dreptului de proprietate care nu trece la uzufructuar. 2. 3. fara a-i hotari soarta juridica).2.poate sa-l greveze cu sarcini.

Uzufructuarul poate trage orice foloase din bunul primit daca actul de constituire nu prevede altfel.Uzufrcutuarul poate sa inchirieze . in cladirea care ii apartinea.1.Daca uzufructul se constituie asupra unui bun complex sau asupra unui patrimoniu.Uzufructuarul preia bunul in starea in care se afla. 6. locatarul insa poate da bunul inchiriat in sublocatiune doar cu comsimtamintul locatorului 4. 3. .valoare. corporal sau incorporal.conform destinatiei convenite prin contract. Uzufructul bunurilor corporale. comert. arendeze bunul care face obiectul uzufructului. acestia s-au inteles ca Filip va transmis in proprietatea SRL contribuita baneasca de 100. Obiectul dreptului de uzufruct. de care poate dispune .uzufructuarul poate renunta la dreptul sau stingind prin aceasta uzufructul.000 lei. mobila sau imobila (poate fi un bun complex sau o universalitate de bunuri). inclusiv un patrimoniu sau o parte din el.pe cind locatarul preia bunul de la locator. pt toata perioada de activitate a societatii. el avind indatorire de a-i conserva substanta.Descrieti care bunuri pot fi obiect al dr de uzufruct si ce interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct. 2. de a efectua acele reparatii de intretinere a bunului. Camera Inregistrarii de stat a refuzat lui Filip si Costas pe temeiul ca contractul de constituire dintre ei. avind insa obligatia de a restitui bunuri de acceasi calitate.Uzufructul este cu titlu gratuit daca titlu oneros nu este stipulat expres in actul de constituire . locatarul insa nu are dreptul sa schimbe forma bunului . in privinta uzufructului. ca un adevarat proprietar. iniferent de natura lor. interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct. 2.locatiunea insa poate fi numai cu titlu oneros. Subiectul2. contravine legislatiei. 2. marci de productie. uzufructuarul cu nudul propietar vor fi obligati sa faca un inventar. ?????? . Uzufructul poate cuprinde alaturi de bunurile necomsimptibile si bunuri comsumptibile .camtitate. mobil sau imobi. La depunerea actelor necesare fondarii SRL.3. iar Costas va asigura spatiu de oficiu. Conform CC obiect al uzufructului poate fi orice bun necomsumptibil care se afla in circuitul civil. Argumentati daca este justificat refuzul autoritatii de stat? Elaborati solutia litigiului. Uzufructul bunurilor incorporale se admite sub forma dr de creanta. parti sociale. Costas insa a dorit sa pastreze proprietatea cladirii sale si fondatorii s-au inteles ca Costas transmite cladirea administrativa catre SRL cu titlu de uzufruct .Dr de uzufruct poate fi constiuit asupra oricaror bunuri corporale. nici sa-l foloseasca in alt scop decit al destinatiei.de a se comporta fata de el. nasterea modificarea este conditionata de inscriere in registrul de imobile. daca prin actul de consituire nu este interzis. in starea corespunzatoare.drepturile si obilgatiile locatarului trec prin succesiune. 6.La fondarea “MONA” SRL de catre fondatorii Filip si Costas.1.Daca uzufructul se consituie asupra unui bun imobil. 5. Uzufructul se stinge prin moartea sau la lichidarea uzufructuarului. avind obligatia sa mentina bunul in aceasta stare pe durata locatiunii si sa repare prejudiciul cauzat locatarului de viciile bunului inchiriat.locatarul nu poate renunta la dreptul sau avind posibilitatea de a rezilia contractul.

cantitate şi valoare sau. Urmează ca legatarul universal [__________________________________________________] să [__________________________________________________]. uzufructuarul compensează contravaloarea acestor bunuri la data stingeriiuzufructului. 2. Dacă restituirea nu este posibilă. actiuni. dr de a culege fructele. rente) . Cele mentionate determină soarta juridică a bunurilor consumptibile în cazurile când ele fac parte din obiectul uzufructului (fiecă acestea fac parte dintr-o universalitate de bunuri. oblig uzufructuarului 1.3. 7. Conform doctrinei. lui [__________________________________________________] domiciliat în [__________________________________________________] pe care îl institui legatar universal. fie că cu alt titlu ). de aceeaşi calitate şi valoare. Testament Subsemnatul [__________________________________________________] domiciliat în [__________________________________________________] de bună voie şi nesilit de nimeni. decât să li se schimbă substanţa. . în baza art. dar asupra fructelor el mai are si dr de dispozitie. C. însă cu obligaţia de a restitui bunuri de aceeaşi calitate. Dat fiind că bunurile consumptibile nu pot fi folosite în alt mod. Dr uzufructuarului asupra bunurilor incorporale(dr de creante.2. mobilă şi imobilă. civ. Redactat azi [__________________________________________________]. uzufructuarul are dreptul să dispună de ele. să restituie contravaloarea lor de la data stingerii uzufructului. Precizez că nu am moştenitori rezervatari. 888 şi urm.Propuneti modelul unui testament prin care se constituie uzufruct in urmatoarele conditii : a)obiectul uzufructului constituie un depozit bancar deschis pe numele testatorului b)nud proprietar va fi feciorul testatorului c)uzufructuar va fi sotia testatorului d)termenul uzufructului – pina la implinirea majoratului de catre nudul proprietar. care va rămâne la data încetării mele din viaţă.2. Semnătura testatorului [__________________________________________________] raspunsul este Da.Determinati daca bunurile comsumptibile pot fi obiect al dr. domiciliat în [__________________________________________________]. care au avut aceste bunuri la momentul constituirii uzufructului. dacă este imposibil. se prevede obligaţia uzufructuarului de a întoarce aceeaşi cantitate de bunuri de acelaşi gen. Numesc executor testamentar pe [__________________________________________________]. in cazul in care proprietarul bunului este in acelas moment si posesorul legitim al acestuia. neputând fi întoarse nudului proprietar la stingerea uzufructului precum cele neconsumptibile se oferă uzufructuarului dreptulde a dispune de ele adică dreptul de proprietate.1 oblig dr de usufruct :uzufructuarul are m multe dr: dr de posesie si folosinta a unui bun sau a mai multor bunuri. dispun următoarele în cazul încetării mele din viaţă: Las întreaga mea avere. fie că ele sunt nişte accesorii. aflându-mă în deplinătatea facultăţilor mele mintale. De uzufruct si determinati ce particularitati comporta. Concomitent. în cazul de faţă avem de a face cu un cvaziuzufruct. Dacă uzufructul cuprinde bunuri consumptibile.

In cazul mostenirii aceasta trancmisiune are loc prin institutia LEBAT-ului care este un beneficiu in favoarea une pers fara ca acesta sa fie numita mostenitor. Creditorul chirografar nu are o garantie fixate pe un bun anume care sa fie indisponibilizat ori susceptibil de a fi urmarit in muna oricui sar gasi daca a fost instrainat de debitor. pu ca se produc periodic fara a le folosi substanta. subrogatia reala cu titlu universal.daca uzufructul pers juridica a fost ridicat din registrul de stat ca rezultat a lichidarii sau a fost dizolvat in urma reorganizarii prin fuziune sau dezmembraminte se considera stins. Reparatiile mari sint in sarcina uzufructuarului atunci cind se datoreaza neefectuarii reparatiilor de intretinere. uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa.creditorii chirografari sint creditorii negarantati care au la momentul intentarii procesului de insolvabilitate o creanta patrimoniala fata de debitor.atunci cind nudul propr nu efectueaza la timp reparatiile capital.2 identif si analizati funct patrimoniului: gajul general al cred chirografari.in cazul in care uzufructuarul face in legatura cu bunul cheltuielile pe care nu era obligat sa le faca oligatia nudului propr de a le restitui se determina in functie de regulile privind gestiunea de afaceri. Vinzarea sau donatia unui bun cu titlu particular. termenul poate fi unul determinat atunci cind in actul de constituire se prevede un anumit numar de ani. obligatii personale care sint prevazute nemijlocit in continutul legii: de a conserva substanta. Reparatiile capital sint in sarcina nudului propr fara ca acesta sa poata fi obligat sa le faca.1 moartea uzufructului pers fizica sau lichidarea uzufructului pers juridica. expirarea termenului. anularea actului care nudul a dobindit dreptul de proprietate .transmisiunea universal cu titlu universal si particulartrans universal este transmiterea integral a patrimoniului universal de la o pers la alta pers(anumite cazuri de reorg a pers jur). de a efectua reparatii. uzufructul inceteaza in caz in care prin hotarire judecatoaresca a fost anulat actul juridic prin care cel care a instituit uzufructul a dobindit titlul de proprietate. de a nu schimba destinatia bunului. lichidarea etc. trans cu titlu particular are loc cind nu se transmit parti din patrimoniu ci bunuri concrete. renuntarea uzufructului la dreptul sau. uzufructul poate sa existe atit timp cit exista persoana in a carei favoare a fost constituit. Deosebim 2 tipuri de obligatii:oblig propr care se transmit uzufructuarului o data cu transmiterea bunului in folosinta si anume: de a plati impozite . . iar clauza prin care sar fi stipulat trecerea uzufructului catre mostenitori este nula de drept. daca uzufructul pers fizica a decedat uzufructul se considera stins.1def not de patrimoniu si functiile patrimoniului. 1. uzufructuarul este obligat sa efectueze reparatii de intretinere a bunului.conditioneaza dr acestuia asupra veniturilor produse de ele care sint fructe civile. patrimoniu-totalitatea dr si oblig patrimoniale private ca o suma de valori active si passive strins legate intre ele care apartin unei pers. Funt part:gajul general al cred chirografari. Functiile patrimoniului 1. in caz pers juridice termenul nu poate depasi 30 ani sau termenul poate fi nedeterminat. 2. 8 . subrogatia reala cu titlu particular. uzufructul se stinge la expirarea termenului pt care este constituit daca nu a intervenit o alta cauza de stingere ex moartea. 1. dreptul uzufructuarului de a renunta la dreptul sau care poate fi exercitat si in caz cind nudul proprietar se opune. nudul propr fiind obligat sa restituie contravaloarea acestora la stingerea uzufructului.2care reparatii cad in sarcina uzufructuarului si care in sarcina nudului propr.

3 dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil nu se va stinge la schimbare nudului proprietar deoarece proprietarul pastreaza numai dreptul de dispozitie a bunului .fructele naturale ne culese la sfirsitul perioadei de uzufruct sunt ale nudului proprietar daca actul nu prevede alt fel. intrunirea in aceeasi pers a calitatii de proprietar se de uzufructuar.posesia si folosinta atribuindo uzufructuarului ceea ce rezulta ca uzufructuarul poseda si se foloseste si culege fructele ceea ce inseamna ca uzufructuarul nu poate instraina bunul. uzufructul poate fi stins daca nudul proprietar si uzufructul convin in aceasta privinta. daca bun piere din cauza uzufructuarului aceasta va fi obligat sa despagubeasca proprietarul. 2.daca uzufructuarul nu va fi deacord cu nudul proprietar aceasta il va actiona in instanta demonstrind abuzul de folosinta. in caz in care bunul se uzeaza uzufructuarul este obligat sa le restituie in starea in care se afla la data stingerii uzufructului. il lasa sa degradeze. uzufructuarul are obligatia de a restitui bun nodului proprietar in starea corespunzatoare. uzufructul poate inceta la cerea nudului proprietar atunci cind uzufructuarul abuzeaza de folosinta bunului.prin stingerea de uzufruct trebuie sa inceteze orice folosinta a bunului. daca proprietarul pastreaza dispozitia ceea ce rezulta ca proprietarul poate instraina acest bun fara a stinge dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil. suma calculata pina la data stingerii fiind a uzufructuarului iar de la data stingerii a nudului proprietar. daca dreptul de proprietate si de dreptul de uzufruct se reunesc in persoana acelueasi titular uzufructul se stinge . daca din caz fortuit nu va fi obligat. restituirea bunului nu are loc cind uzufructul se stinge prin consolidare si nici in caz pieirii sau destrugerii a bunului.uzufructul se stinge in caz in care bunul a fost distrus in intregime intr un caz fortuit.consolidare. uzufructuarul este obligat sa restituie nudului proprietar bunul pe care l detine in starea corespunzatoare. la cererea nudului proprietar. 2. daca a fost destrus partial el continua asupra partii ramase. . prin vointa partilor.2 la stingerea drept de uzufruct.fructele civile se precep zi de zi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful