Sunteți pe pagina 1din 100

Eric Frattini

Copyright o Eric Frattini 2006 Copyright o TRITONIC 2008 pentru prezenta editie in limba rominir
TRITONIC Grup Editorial

KGB Historia del Centro

ERIC FRATTINI

Str. Coacizelor nr. 5, Bucuresti


e-mail : editura@tritonic.ro tel./fax.: +40.21 242 7 3.7
7

www.tritonic.ro www tritonic rolblog Coleclia: Studri de securitate


Seria. Secretele Servicrilor Secrete

KGB
FANTOMELE DIN LUBIANIG

Coorconator lVlRtlLLI
Dessierea KGB
CIP

RADOI

a Ebliotecii Nationale a Rominiei

FRAITINI. ERIC

/ Eric Frattini - Bucuresti : Tritonic. 2008 lsBN 978-973,7 33-226-4


Traducere din limba spanioli de ANA CRISTINA POPA

J5t

746. r{47) KGB

Cope'Tta ALEXANDRA BARDAN llustratra coperter. o -Javarman I Dreamstrme com Red.IcIOr BOGDAN HRIB Tehnoredactor. OF ELIA COSNIAN

Conranda nr. T 389

mai 2008

l3un de trpar: mai 2008

www.ritonic.ro
Librlria virhJali a Grupului Editorial Tritonic
Reduceri de minimum 2OVo ta orice carte comandatir

Pentru informatii,

tet/f ax O2l n+2.7 3.1 7 o O728.87 7 .440 sau la adresa de email: edihjra@tritonic.ro.

v; rugim

sA

ne contac[ati

la

Tritonic Grup Editorial: Str. Coac5zelor nr 5. Sector 2, cod 022651, Bucure5ti, CSsuta po5tala 3 - l2

FANTOMELE DIN LUBIANKA


Culoarele lungi si reci ale fostei fortarele a spionajului rusesc pdstreazdincd aceeagi tacere mormdntaia. Azi, doar

funcfionari gArbovili 9i fogtii operativi retragi demult din focul evenimentelor mai tulbura linistea stabilimentului, in jurul unui samovar aburind, depanAnd istorii pe care insdsi Istoria s-a hotarAt sd le uite. De Ia Lawenti Beria si pAna la Iuri Andropov, Lubianka a insemnat ceva mai mult decAt o impundtoare cladire din centrul Moscovei, dupa spusele unora chiar cea mai inalta... Nu de alta, dar de Ia subsolul acesteia se putea vedea atAt de lin drumul catre Siberia. Adesea comparatd cu un simbol, o forfA, temnifa a sufletelor sau tdrdm al celor mai groaznice suplicii - aga cum a fost descrisa de dramatic de chiar Aleksandr Solzhenitsyn -, frumoasa cladire in stil neo-baroc s-a transformat permanent. Consiruita in jurul anului 1897 de arhitectul rus Alexander V. Ivanov pentru cea mai mare companie de asigurari luseasci, a devenit dupa 1918 inchisoare gi sediul al politiei politice. Ulterior a reprezentat de fapt nucleul in care cea mai teribild organizalie a secolului XX a jucat lumea pe degete: K.G.B. De Ia etajul 3, acolo unde isi aveau birourile directorii spionajului sovietic, se putea vedea cel mai bine statuia lui

Felix Djerjinski, arhitectul serviciior secrete bolqevice,


transformate in timp, in cele mai de temute arme ale regimului sovietic. Iron Felix, revolulionarul de serviciu ce a cAgtigat inuedere lui Lenin din chiar primele momente ale involburatei toamne din tr918, a construit o institutie ce peste ani a supravietuit insasi regimului politic care l-a

:*
:r
:l\ _L :l\

aparat.
PreluAnd puterea in Rusia ca o societate clandestind., cu

:-. :_'

radecini puternice in fosta Ohrana larista, noul guvern sovietic de dupn 1918 a realizat dezavantajul ce-l avea in fafa marilor puteri de la acea vreme. PunAnd bazele C.E.K,A., Lenin a incercat permanent sa monitorizeze

l)

ERIC FRATTINI

KGB

de formare, incipienta a structurArii propriilor servicii secrete, in scurt timp Rusia reuqind deja infiltrarea unor
agenti in pozitii guvernamentale cheie ale statelor tintA, de

interesele strategice ale Marii Britanii, Germaniei, Frantei 9i ltaliei. Fiecare dintre aceste ldri se aflau intr-o perioadd

secretelor diplomatice gi a celor referitoare la fortele conventionale ori pe activitatea laboratoarelor unde sc
experimentau armele biologice. Spionajul a cipdtat un nou impuls, mai ales datoriffi faptului ca, in condiliile razboiului atomic, marja de avertizarc adevenit mult mai redusa. Aceasta a impus plasarea de spioni cAt mai sus in ierarhia statelor rivale. Pe de alte parte, spionajul aerian care, prin sateiitii gi avioanele spion au furnizat tot mai multe detalii despre activiffilile militare

unde sd poati obtine atdt de indispensabilele secrete militare si economice ce fundamentau politica lor externa.
Pdna ia mijlocul anilor 30, Stateie Unite au fost plasate

intr-un con de umbri, intr-o sfera de interes periferica, comparabilA cu ardoarea sovieticilor de a stii tot ce misca
in cancelariile principalelor puteri europene. Odata insa cu declanqarea Razboiului Rece, punctele de atraclie pentru spionajul sovietic au devenit S.U.A. 9i Marea Britanie, tdri de altfel in care au fost repurtate adevArate performanle in materie de plasare a unor cArtite sau de recrutare a unor
agenli dubli. Cazurile Cambridge Five, Robert Hanssen sau

ale adversarilor, a impus analizarea gi interpretarea


acestora pAna la cele mai mici detalii prin oameni de cea

mai inalta specializare. De Ia incepuiul Razboiului Rece, temperatura pe frontul agenlilor secrefi a crescut necontenit, aproape pAna la punctul de fierbere. In Uniunea Sovietica, odata cu elaborarea noi linii de

Aldrich Ames fac inca deliciul prelegerilor pe teme

de

partid, in activitatea structurilor informative secrete sovietice s-au produs mutatii profunde in structura si
activitatea lor, acestea fiind restructurate. Noii conducltori ai partidului qi statului sovietic (dupd moartea lui Stalin) au incercat sa limiteze puterea serviciilor secrete, ca politie politica. Aceste acliuni au insemnat mai degraba o destalinizare a structurilor de intelligence, qi nu o democtatizare a acestora. Caracterul servicilor de informalii si de securitate s-a extins de Ia URSS la larile satelit. Predomina o strAnsi colaborare intre serviciile din {nrile care fdceau parte din Tratatul de la Varqovia, indispensabile stabilitalii intregului ansamblu. Pe intreaga perioada a anilor dominanti ai comunismului in Europa de Est, KGts qi-a dezvoltat si sedimentat o legatura strAnsa gi neincetatl cu serviciile de securitate si de informafii ale regimurilor totalitare ale

intelligence. Razboiul Rece sau Razboiul Ideologiilor a reprezentat vreme de o jumAtate de secol, confruntarea dintre cele doua sisteme social politice diferite: democra!ia de tip occidental
qi totalitarismul de tip sovietic. Anii de dupa cel de-al doilea razboi mondial s-au remarcat nu numai prin inceputul Razboiului Rece: in timp ce tari devastate sau infrAnte in razboi se reconstruiau, apd:reau noi natiuni gi aliante. Aceste schimbari au condus ia aparitia unor noi structuri de securitate, inclusiv acelea care vor avea o importantA deosebita pe arena internationali a informatiilor. Unele vor opera in primele linii ale Razboiului Rece, alteie vor juca un rol semnificativ in formularea si aplicarea politicii externe qi de aparare a statelor lor. Activitatea serviciilor secrete ruse a suferit o extraordinara metamorfozd. incepdnd cu anul 1945, obiectivul prioritar l-au constituit secretele atomice qi punerea la punct a strategiei nucleare. Apoi accentul a fost mutat pe avioane qi rachete, iar ulterior pe tehnica navald qi submarind. Echiiibrul nuclear a provocat o schimbare de atitudine, accentul principal punAndu-se pe obtinerea

Europei Reserihne, insa relaliile se schimbaseri de-a lungul anilor. Daca la inceputul anilor'50, potrivit unui studiu secret al ClA, KGB exercita un control aproape total asupra acestor servicii, iar cetalenii sovietici ocupau adesea pozilii cheie in acestea, la inceputul deceniului 6, serviciile secrete ruse au devenit foarte liberale in transmiterea

PRIC FRATTINI

d_evenind

Teorie care insi in cAteva cailri a dat greg, fiind de notoritate agen{ii sovietici ce au defectat citre occident, amintind aici doar cAteva exemple: Anatoli Golitsyn, yuri Nosfnko,.Oleg Kalugin, Oleg Gbrdievsky. .Incepdnd cu 0pricina lui Ivan cel Gioaznic gi Ohrana taristd, continuAnd cu temuta CEKA a lui Felix Djerjinski,

renunlat la a-si pAstra neclintita teoria conform cdreia un rus una gdndegte, alta vorbegte si cu totul altceva va face.

informa{iilor de interes pentru serviciile de informatii partenere. Pe la mijlocul anilor,Z0 acestea operau cu un grad mai mare de independenta, relatiile devenind mai mult un mecanism consultativ, aqa cum sovieticii pretinseseri intotdeauna cA ar fi. Niciodata insa ei nu au

KGB

Cosmetizdrile de fatada, sau dupd o expresie mai elevatd, adaptarea la noile conditii impuse de regimul democratic, sunt de domeniul evidentei. Sovieticii au plecat pentru a rAmAne, opina in tezele sale Jean Franqois-

Deniau, referindu-se desigur Ia mijloacele folosite in continuare de serviciile secrete ruse in revitalizarea
sistemului politic cangrenat de birocratia kremlinistA si a unei econornii muribunde. Apreciat mai mereu ca fiind cel mai agresiv si mai profesionist dintre toate serviciile secrete, KGB a stiut intotdeauna sd se concetreze pe obiective precise si clare. Modern gi inovator mai mereu, nu doar in conceplie, ci gi in actiune, suplu in structuri, dotat cu mijloace tehnice de

dentd care a inceput sd-gi apere propriile inierese. Cu noua lor mascd, serviciile secrete tus. s-", metamorfozat intr-o institr.rtie {e s-a plasat discret deasupra puterilor si organelor decizionare cele mai inalte.

mlcar sub coordonarea, sau cel putin, supravegherea par_ tiduiui. Noul KGB a devenit insa o forli politlca idepen_

detronarea statuii acestuia din fata imobilurui Lubryankai (retitutio in integrum la chiar cdteva zile dupa desemnarea lui Putin ca pregedinte al Federatiei Rrr^se) va disparea 9i spiritul acestuia. Ce greseala enormd! in spatele fatadei totul a rdmas neschimbat. inainte de puci, KGB ,e'"fla

mit in jurul serviciilor sale secrete. Imaginea lui Felix nu a disparut vreodata din sufletele agenfilor secreti. Desi mulli s-au laudat ca odata cu

si practici inovatoare in domeniu, aplicate in cadrul unor operafiuni minulios concepute, carsau creat un adevdrat

- KGB sovietic, Rusia si-a impus dominatia pe frontul secret, evidentiindu-se prin
nurnr.o".. *uto[,

NKVD, MGB

prin restructurdri succesive _ CpU,

CjCpU,

ultima generalie, agrenajul de spionaj rus gi-a pastrat permanent spiritul dominant, constAnd din profunzime, perseverenlA si profesionalism dus, cdteodatA, pdna la perfecliune. Totul inconjurat de platosa unui patriotism de
nezdruncinat.

Tiberiu Troncot[

Bistrita,
aprilie 2008

tdrziu, dar inevitabil, una dintre... fantomele din Lubianka.

la multinationale de pretutindeni deja globaliiate, ie la simple o.n.g."uri pdna la veritabile ..niru de putere, in fiecare dintre acestea vom regd.si, mai devreme sau mai

Situiei qi lui Hugo, cei mai importanli pentru mt'ne'. Mamei mele, peitru ca m|a aratat importanla cititului'..

INTRODUCERE
Inc[ din 1917, in momentul triumfului Revolutiei Bolsevistel, Uniunea Sovietica de atunci 9i Federatia Rusa de rcurn, au experimentat schimbari profunde atAt in politica interni cAt -si in cea externl. De la Lenin la Putin, condur:iitorii Rusiei au incercat sd conducd prin represiune gi lirlosind serviciile lor secrete ca o armi in plus pentru a-gi r:onduce supusii. Ceka, OGPU, GPU, NKVD qi KGB au fost servicii de sccuritate create cu unicul scop de a-i controla pe ceta{eni. l{GB sau Comitetul Pentru Securitatea Statului, este, firA
nicio indoiald, nu numai un fenomen social al Iumii spionajului dar gi al istoriei contemporane. Atunci cAnd KGB a fost desfiinlat cAnd purta numele de ,,Centrul" de r:atre presedintele Boris Eltin, dupa 37 de ani de dominare (din martie 1954 pAne in octombrie 1991) nume cu care era r:unoscut spionajul sovietic, disparea unul dintre cele mai bune aparate de control al societntii insdsi. Timp de mulli
irni, KGB a controlat artele, qtiinfele, literatura, educafia, presa, religia gi, de ce sI nu o spunem, forlele armate, politica 9i chiar Partidul Comunist. Nimic nu se misca intre granitele marii URSS fara stiin{a KGB. ,,Conceptul gtiinlific al dictaturii nu inseamnA mai mult sau mai pulin decdt o putere fara limite care si se bazeze direct pe fort[, care si nu fie delimitata, care sa nu fie oprita de nicio lege sau de nicio regula absoluta. I Revolufia rusA din
1917 a fost o miscare politice 9i sociala in

Rusia pe parcursui anului 1917, carc a dus ulterior Ia constituirea

Uniunii

Sovietice. Revolutia a avut doud faze distincte. Prima a fost cea a llevolutiei din Februarie 1917 si care a inldturat autocratia ultimului tar, Nicolae al Il-lea al Rusiei, crednd o republica democratd si liberala. A doua fazd o reprezintd Revolu{ia din Octombrie, de fapt un puci in care la Petrograd, bolsevicii sub comanda Iui Madimir llici Lenin au acaparat puterea prin forla miltara de la Guvernul provizoriu socialist al lui Alexandr Kerenski.

1077?_1?_

14

ERIC FRATTINI

KGB

tb

Niciun alt lucru decAt acesta" scria insusi Lenin in 1g20. Dar, in mod sigur, aceasta va fi cea mai buna definitie a ceea ce va deveni KGB sau, mai bine zis, ce a fost lasat sa devina, la treizecisipatru de ani dupa fraza lui Lenin. In timpul anilor'60 9i pAnA ia finele Razboiului Rece, KGB a fost o for{a primordiald prin care liderii Partidului Comunist al Uniunii Sovietice isi mentineau dictatura asupra poporului sovietic, exportAnd respectiva dictatura in aga-numitele tarisatelit. Represiunile exercitate de catre Uniunea Sovietica in Germania in iunie 1953, in Ungaria in 1956 si in Cehoslovacia in 1968 au fost in parte proiectate si executate de cltre puternicul KGB iar cAtiva din protagonistii lui ridica!i la rangul maxim al elitei sovietice,
cum este cazul lui Iuri Andropov2, preqedinte al KGB (mai 1967-mai 1982), care a devenit ulterior conducdtorul suprem al URSS dupa moartea lui Leonid Brejnevs.

Operatiunile realizate de cdtre KGB in timpul Razlroiului Rece au demonstrat clar ca serviciul de spionaj era irrtr-adevdr,,spada gi scutul" (simbolul KGB) partidului. O ,rrganizafie care deservea atAt Statul sovietic cAt Bi Partidui (lomunist dar si pe liderii ambelor grupuri. ,,Spada este rn4locul prin care conducatorii sovietici isi impun vointa. Scutui este simbolul care ii protej eaza de duqmanii lor" a sr:ris specialistul

in serviciile de spionaj ale Uniunii

Sovietice, John Barrow. Caracteristicile care diferentiau KGB de alte servicii de

Ivan Alexandrovici Serov, primul preqedinte al KGB, a oblinut indoielnica onoare de a fi poreclit,,Calaul din'Ungaria" din cauza represiunii exercitate asupra lideriior
,,Revoltei Ungare"4 din 1956.
2

Iuri Vladimirovici Andropov

nou) 1914

secretar general al PCUS din 12 noiembrie i982 pdnd la moarte, timp de doar gaisprezece luni.
3 Leonid Ilici Brejnev (19 decembrie 1906 10 noiembrie 1982) a fost conducitorul efectiv ai Uniunii Sovietice din 1964 pAne in 1982,

9 februarie 1984) a fost un

(2 iunie (stil vechi) *- 15 iunie (sti1 politician sovietic, qef al KGB,

in calitate de

Secretar General

al Partidului Comunist ai Uniunii

Sovietice, precum si, intre 1960 si 1964 si intre 197? si 1982, presedinte al Prezidiului Sovietului Suprem (sef al statului). Ca sef al statuiui a promovat o politice rigida, ceea ce a dus la o politica de stagnare a vietii
economice si sociale.
a

Revolulia Ungari din f956 impotriva dictaturii bolsevice si a

ds szabadsdgharc) a inceput octombrie. Satui de conducerea tui Mdtyris Rdkosi, studentii au inceput cu o demonstratie paqnici, care s-a transformat in revolu{ie violentd care s-a sfArgit printr.un masacru comis de trupele son'etice in 10 11 noiembrie 1956.

ocupatiei sovietice (in maghiara /orradalom

in ziua de 23

servea Kremlinul sau Kremlinul KGB". Atunci cAnd ambitiile puterii sovietice erau oprite in strainatate, KGB mdrea operatiunile de spionaj in strainatate; atunci cAnd apirea o nemultumire profundd si disensiune in cadrul populatiei sau sectoarele acesteia impotriva regimului,

spionaj, cum ar fi ClA, MI6 si chiar Mossad-ul israelian crau extraordinara dependenta de oligarhia partiduiui si rlc forta si protectia pe care acesta o conferea KGB insusi, rnotiv pentru care iiderii politici ai fostei URSS i-au daruit l{GB indeajuns de multe mijloace, puteri si responsabilitati grcntru a crea un,,Stat ini.untrul altui Stat" deoarece asta :r fost KGB in anii conducerii sovietice. Dar istoria, acum cunoscutd, a KGB, in multe ocazli a l)resupus un pericol inclusiv pentru aceiasi lideri care au rrjutat la crearea unui monstru precum spionajul sovietic si care, in mai mult de 0 ocazie, s-a intors impotriva ior. De cxemplu, in 1964, KGB a sabotat o importanta initiativa sovietica sub forma unei apropieri de Germania Occirlentald, care a dus la cAderea lui Nikita Hrusciov; sau in I 991, cdnd Vladimir Alexandrovici Kriuciov, presedintele rle atunci al KGB (august 1988-august 1991), a decis sa sprijine grupul de conspiratori care intenlionau sd rcalizeze o lovituri de stat impotriva presedintelui Mihail Gorbaciov pentru a opri reformele iniliate de acesta, fapt ce a dus la tlisparitia Uniunii Sovietice si nagterea Federaliei Ruse. in ciuda acestor lucruri, relatiile intre Kremlin qi KGB au continuat sA fie foarte strAnse si, in multe ocazii, s-a ajuns sd se spuni cd nu se stia foarte bine daca ,,KGB

16

ERIC FRATTINI

KGB

17

KGB marea represiunile impotriva chiar acelor sectoare prin execulii, torturi sau, in cele mai bune cazuri, exportdri in Gulaguri. KGB a organizat o relea imensd de informatori si denunlAtori care se intindea pAna la cele mai indepartate margini ale societatii sovietice. Agentii sii erau infiltra[i din Statul Major al Fortelor Armate pAna la cel mai umil sat din Siberia. Totul si toti erau controla{i. Agentii KGB supravegheau persoanele, familiile, prietenii acestora cAt
gi pe dugmani. Echipele de supraveghere electronicd supravegheau qi protejau comunicatiile conducatorilor tarii gi ai

rnilioane. Dar dacd ne oprim si calculdm numarul de l)(rrsoane terorizate qi torturate de catre KGB, nu avem alt6 :;olu!ie decdt sa includem intreaga populafia Uniunii
Sovietice".

Aceasta carte incearca, tntr-o maniera simpla, in cele


tryroape cincisute de tntrebari, sa dea raspunsuri la multe dintre codurile seuete pd,na atunci, care au transformat I|GB tntr-unul din cele mai dure aparate represiue ale fostei

partidului. KGB supraveghea, cu ajutorul Garzii Granitelor, suprafata grani[elor terestre si maritime de aproape 67.000 de kilometri.

I Iniuni Souietice dar, de csemenea, tntr-unul dintre cele nai bune si eficace seruicii d.e spionaj din tntreaga istorie rcntemporana.

KGB supraveghea economia qi ancheta infractiunile economice grave cum ar fi ,,planificarea incorecte" sau ,dezot gan-narea productiei", iniliativa privati neautorizatd, piala neagra sau specula cu moneda nalionala sau striind. De exemplu, intre 1961 gi 1964, aproape trei sute de persoane au fost executate de chtre KGB deoarece au comis delicte economice. Un ali exemplu de control al KGB qi al partidului prin acesta sunt aga-numitele sondaje in cadrul popula.tiei. trn fiecare lunA, agenfii qi informatorii KGB erau trimisi intr-o zona a URSS pentru a-i intreba pe cetAteni ce credeau despre diferite teme. Informatia era transmisA liderilor partidului care o foloseau, aproape intotdeauna, impotriva propriului popor.
,,Era paradoxal ca regimul sa faca un efort mare cu ajutorul KGB ca sa impiedice ca cineva sd vorbeascd qi, in acelagi timp, sI faci un efort atAt de mare sa trimita KGB ca s[ afle despre ce vorbea lumea", explica Andrei Amalrik, un fost agent KGB internat intr-un Gulag siberian in 1970 din cauz[ cd a raspAndit zvonuri impotriva Statului. Totuqi, nimeni nu a definit mai bine munca KGB ca scriitorul Anatoli Kuznetsov care, dupi ce a fugit in Marea Brilanie in 1969, a declarat: ,,Toata lumea qtie ca numArul de persoane executate de cdtre KGB ajunge Ia multe

Capitolul
ORIGINI
Ce fnseamnd.

literele KGB?

KOMITET GOSUDARSTVENNOI BEZOPASNOSTI

(0omitetul pentru Securitatea Statului).


Cd.nd a fost

infiinlat

KGB?

Pe 13 martie i954. KGB a fost infiinlat de cAtre Consiliul de Miniqtri, intr-un efort al liderilor sovietici de a
recApAta controiul serviciilor de securitate dupd moartea

lui Iosif Stalin si cAderea lui Lavrenti Beria, atotputernicul sef al aparatului de securitate al dictatorului
sovietic.

Pdnd. cd.nd a actiuat KGB?


PAnA pe 6 octombrie 1991.

Cd.nd s-a proiectat


KGB?

structura arganizatiud.

in 1954, cAnd s-a hotArAt reorganizarea aparatului pdlitic de pAna atunci. La finele anilor optzeci, KGB era o agenfie foarte centralizatd, cu controa]e severe impuse de cAtre Politburo cartierului general al KGB de la
Moscova.

Cum

fost gd.nd.it

inlial KGB?

Ca un departament statal aflat in subordinea Consiliului Ministri. Pe 5 iuiie 1978, o noua Iege aprobatd

20
de catre

ERIC FRATTINI

KGB

21

Ministri a schimbat statutul KGB. in conformitate cu Constitutia Sovietica din 1972, Consiliul de Ministri era responsabil cu coordonarea si conducerea muncilor ministerelor si comitetelor Statului, inciusiv a KGB. Dar in 1989, Sovietul Suprem avea prea putina putere qi control asupra operatiunilor
Consiliul
de

KGB.

trstoric uorbind, cine era tn realitate organizalia care std la originea KGB?
Oprichninas, forta politieneascd creatd de cAtre Ivan cel ,,Groaznic"6 in 1565. AceastA organizatie este cea mai veche din Rusia si adevirata precursoare a organizatiiior precum Ceka7, OGPU8, GPUe, NKVDlO sau KGB. Atunci cAnd Ivan cel ,,Groaznic", primul Mare

timp de treizecisicinci de zjle. Membrii t)prichninei au prirnit^proprietati si titluri pentru nrrrvicii aduse Statului. In finai, in Ib72, Opricinina a lirst desfiintata. Nu s-a mai cunoscut o asemenea forta rlc securitate a Statului in Rusia pdna in 1697.
rrt'xuale Cine a mostenit

in 1570, timp de cinci sdptamAni, soldatii Opricltnirrll au ocupat oraqul Novgorod si au inceput sd-iomoare 1rc toti bdrbatii si bAtrAnii. Femeile au fost torturate si r,xccutate iar fetele intre 10 si 15 ani folosite ca sclave

puterile

Oprichninei?

a infiintat Oprichnina. Era compusa din 6.000

Duce de Moscova s-a ridicat impotriva puterii farului,


de

soldati de cavalerie in uniformA neagr.d, cdlare pe cai de aceeapi culoare. In acest fel impuneau teroarea oriunde mergeau. Simbolul lor era un cap de cAine traversat de o mAturA, poate pentru a simboliza faptul ca membrii sdi aveau ca scop mdturarea de pe hartA a tuturor

dusrnanilor lui Ivan cel ,,Groaznic".

Ce masacru celebru au realizat membrii


Opriclminei?

supravegherea oric6rui cetatean rus. Mai t6rziu, l'reobrajensky a fost intaritA de cAtre boyari (nobili) pentru sarcinile de anchetA speciaie. Aceqtia din urma rrrau autorizati sa foloseasca forta si metode de torturA pentru a obtine o marturisire din partea arestatilor sau ir suspectilor. In putin timp, Preobrazhensky-ul a rlevenit un aparat de tortura si represiune.
Ce caz celebru u

crimelor politice. In atributiile lor intrau anchetarea si

qi Garzile Semionousky. Obiectivele lor era'lupta irnpotriva pietei^negre a tutunului si anchetarea

Preobrajensfty sau ,,Biroul", organizatie creatA de I in 16gZ pentru a-i suprima pe inamicii interni ai Statului. In realitate, membrii sai nu rrctivau ca fortd. politieneasce politica. ,,Biroul,,, cum era rrrnoscut, era format din doua regimente. preobrajenshy

liltre tarul Petru

ancketat Preobrajensky?

Provine din cuvAntul rusesc "oprich", care inseannA "separat de". Ivan al lVlea cel Groaznic (n. 25 august, 1b30 d. 18 martie,

1584) a fost primul cneaz moscovit care s-a

intitulat "tar." 7 Comisia extraordinard pe intreaga Rusie pentru combaterea

contrarevolutiei si sabotajului. 8 Administratia Foiitica de Stat din intreaga Uniune Sovieticd. e Administratia Poiiticn de Stat ,10 Comisariatui Poporului pentru Afaceri Interne.

moarte. Petru I a comutat pedeapsa de moarte a b00 de soldati, care aveau mai putin de 20 de ani, cu tdierea mAinilor gi trirniterea in exil in Siberia. Cdnd petru I si-a stabilit curtea la Sankt Petersburg, preobrajenskt

A examinat in parte rolul jucat de fiecare dintre cei din 1698. Toti au fost torturati timp de sase saptdmAni si condamnati ulterior la
1.714 soldafi ai revoltei

22

I]RIC FRATTINI

KGB

a riimas la Moscova. ,,Biroul" a fost desfiintat in 1729, la patru ani dupA moartea {arului Petru I 9i dupA trei,u.i d" ani ,Je represiune impotriva duqmaniior Statului'

Cdte

birouri auea Ohrana tn strd,inatate?

Unul la ambasada rusa din Paris. CAteva din


plincipaiele sale greseli au fost eroriie de informare din lrrnpul razboiului Ruso-Japonez (1904-1905) cAt qi lirptul ca nu a estimat forta inamicilor Statului, fapt care ;r provocat sfArqitui dinastiei Romanov in 1917.

Cine era seful PreobrajenshY?

Printul Fiodor Romodanovskyli, un prieten din copiiarie al tarului Petru I' Biografii sai il descriau ca 0e.,un om brutal, sAngeros, salbatic si devotat monarhiei iui Petru I". inainte de a fi nutnit sef al Preobrajensky printul fusese guvernatorul Moscovei, gef al politiei si amiral, ramAnand qef al ,,Biroului" pAnA la moartea sa in I717.I-a urmat fiul siu, prinlul Ivan Romodanovsky, care a l-a condus pAn[ la desfiin{area sa in 1729.
Cine a preluat puterile Preobraienshy?

xrtu

Structural uorbind, care la originile KGB?

este

organizalia care

Ohranu aparatul de perioadei tarilor. A fost in timpul din rus securitate


Okhranruoye Odtelyenye sau

Ceka, cuvAnt derivat din rusA Chrezuychainaj,a IQntissiya po Borbe s Kontr-reuolutisiei i Sabotazhenz ((lornisia ExtraordinarS. pentru Combaterea Contralr,volutiei si a Sabotajului). Ceka a fost organul reslronsabil de securitatea Statului din 1917 pAnA in l1)22. In 1922 a fost redenurniffi GPU iar in i 923 a fost lcdenumita din nou ca OGPU, nume pe care l-a p6sf,rat
p;ina

realitate tarul Petru I,,cel Mare" (1672'1725), fondatorul Rusiei moderne, cei care a creat Ohrana, cu toate ci

in

1934.

functiile le reaiiza Preobrajensky. Dup[ moartea lui Petru I si desfiinlarea ,,Biroului", Ohrana a preluat controlul securitA{ii Statului. Cel care, ani mai tdrziu, a ajutat la reorganizarea Serviciului Secret Rus intr-un I)epartament de Proteclie a Statului, era spionul pmsac Wilhelm Stieber" Tarul Alexandru I era cel care se indoia de Stieber, un strAin, care sa ii reorganizeze serviciiie secrete.Tarul afirma cA serviciile secrete controiate de un om ca Stieber nu facea ca Rusia sA fie mai sigur6. insuqi tarul avea sa fie asasinat intr-un atentat cu bomba la Sankt Petersburg in 1881' Numerogi agenli ai Ohranei ii informau si pe bolsevisti, unul dintre ei fiind Iosif Vissarionovici Djugasvili care qi-a schimbat numele in Iosif Stalin.
1r

Cd.nd a fost creatd Ceka? Pe 20 decembrie 1917. La doar cAteva sAptArnArri rlupa venirea la putere a bolsevistilor, Lenin s-a conr:cntrat pe crearea Cekai ca politie secretA a regimului lrentru a proteja idealurile Revolutiei Boisevice. Ceha ,'ra initial relationata cu marinarii care au incepul, Itevolutia.

Cine a fost

primul conduc(ttor aI

Cehd.i?

Lenin l-a numit pentru a conduce Ceka pe Felix I)jerjinskil2, r.rn agitator politic si mostenitorul unei
12 Felix Edmundovir:i Dierjinski, 11 septembrie 18?7"20iu1ic I926. Ilevolulionar comunist polonez.

A primit postul in 1686.

24

ERIC FIIATTINi

KGB
Ce tribu.nale ilegale
l,u,tea executa pe suspecti

2f)

familii nobile poloneze. in timpui Revolutiei, Djeriins s-a ocupat personal de securitatea lui Lenin si a al lideri revolutionari.
Ce profesie dorea sd, practice Felix Djerji tnainte de a deueni spion?

tribwnal obiqnuit?

a creat Ceka pentru a-i f&ru sd treaca printt-un

'lribunale formate din trei membri ai Cekai, numite 'l'r'oika. Primele execu{ii ale Cekai au avut loc la
l'ctrograd. Ceka a condus asa-numita ,,Teroare Rosie",

Dorea

s5.

fie preot catolic dar miscariie revolu

din Europa inceputurilor secolului XX i-au atras ma mult atentia. Cum

rnfiintdnd lagAre de concentrare si realizAnd executii


r

ju

rnare fArA judecata.

ii

ptracea sd

fie nwmit Felix Djerjinshi

Cdti agenti lucrau pentru Ceka?

,,CavaleruJ Proletariatului".

Din ce cauzd a murit Djerjinshi?


ExistA doud. versiuni despre moartea sa. Una din e murit de un infarc dupi o discutie cu Stalin pe 20 iulie 1926. A doua versiune, si cea mai rAspAnditA, este ca in acel 20 iulie 1926 si in timpul unei discubii aprinse, Stalin l-a lovi
este ca atotputernicul sef al Cekai a

La o lunA dupd. crearea acesteia, lucrau 23 de rrgenti. In 1919, 37.000 de agenti; in 1921, 31.000 de t'ivili, 137.000 de soidali din trupele de securitate si 1)4.000 de gardieni de frontierd..
Ce

putere a primit Ceha tn martie 1920?

puternic in tAmplA pe Djerjinski, omorAndu-l pe loc. Care sunt cele trei sarcini principale pe care
le-a

pri.mit Ceha?

Agentii Cekai au fost autorizati sa deporteze in timp de nraxim cinci ani pe oricine cra suspect ca reaiiza activitati contrarevolutionare. l)upa ce petreceau cinci ani inchisi, erau trimisi la .ludecatA in tribunale obisnuite, care puteau sd. le rnireascd pedeapsa fAra a tine cont de cei cinci ani
laga.re de muncA si

pctrecuti in iagare. Ce departament s-a creat in interiorul Cekdi pentt"u a-i urmd.ri pe contrureuolulionuri in afara

Anchetarea si lichidarea oricArei tentative sau actiuni iegate de contrarevolutle si sabotaj in orice
loc, dinspre si inspre Ru.sia.

Trimiterea in judecatA si in fala tribunalelor revolu[ionare a tuturor sabotorilor si contrarevo,)_


D

Uniunii Souietice?
Pe 20 decembrie 1920 s-a meat Departamentul
Irxtern al Cekai (Inastranny OtdeQ saulNO. Primul sef al INO-ului a fost Mihail Triliser. Primele sale retele de anchetA s-au collcentrat pe ofiterii ,,albi", inamici ai fostului regim tarist gi care se intAlneau ia Berlin.

cAt si elaborarea de mAsuri impotriva lor. Realizarea de anchete preliminare ca sA se vada daca

lutionarilor

era cazul sd se adopte md.suri preventive.

26

ERIC FRATTINi

KGB

27

De ce qi-a schimbat numele Ceka?

Din cauza exceselor provocate de cdtre Ceka si conducatorii ei s-a decis sA fie redenumiffi, pe 6 februarie 1922, Administratia Generala PoliticA (Gosudartsuennoye Politichekoye Uprauleniye) sau GPU. GPU se
afla in subordinea Comisariatului pentru Probleme Interne al Poporului sau Narodnyy Komisariat Vnutrennikh Dei (NKVD), infiintat in 1922. Atet GPU cAt si NKVD erau in subordinea lui Felix Djerjinski. in iulie 1923 GPU a devenit un comisariat independent, Administratia Uniia a Politicii Stataie (Ob'edinyonnoye Gosudarstuennoye Politicheskoye Uprauienlye) sau
OGPU.

,rlr:trritate si de spionaj extern al dictatorr.rlui Stalin, N l{VD avea o structurA gigantica in care erau reunitc rrt,r'viciile de spionaj, trupele de la granita, conducerea rrrrrneroaselor institutii, inclusiv a teribilelor Gulaguri. lrrliintarea NKVD este legata de decizia lui Stalin de a-l rrsasina pe Serghei Kirov, liderul revolu[ionar care, in
l1)i]4, era qeful

Partidului Comunist din Leningrad,

cea

nni puternicA entitate a organizatiei partidului sovietic. l'c 10 iulie 1934, OGPU a intrat in subordinea NKVD

i;rr Genrikh lagoda, un infractor cu qtate vechi al


l,crorii staliniste a fost numit primui sef al puternicei rrgentii de spionaj qi securitate. Pe 1 decembrie 1934, in Leningrad, Serghei Kirov se rndrepta pe jos cAtre sediul Partidului Comunist. l,lscorta lui nu era prezentA in acea seara. Brusc, un Linar asasin a ieqit din umbra 9i l-a impugcaL pe Kirov irr ceafa. Rapid, NKVD a condus ancheta asasinatului si i-a arestat pe asasini, pe cei din escorta lui Kirov si 1rc aite 116 persoane inclusiv 9i pe familiile lor. Toli au lirst executati.

Cine a fost prirnul director cesorul lui Felix Djerjinshi?

al OGPU pi suc-

Viaceslav Rudolfovici Menjinskils. A fost qeful OGPU

1934. Succesorul ]ui Djerjinski, Menjinski era un polonez de origine nobila. A fost subdirector al GPU din 1923 pAna in 1926 si, din acel an, gef al OGPU. Viaceslav Rudolfovici Menjinski^a decedat la 10 mai 1934 victima a unui atac de cord. In iuiie 1934, OGPU a fost desfiin{atA iar apoi preluati, irnpreunA cu NKVD, de cAtre Administratia Prirrcipala pentru Securitatea Statului.
Cd.nd a fost creat NKVD (Narodnyy Komisariat Vnutrennihh Del)?

din 1926 pAn[ in

Cine erau,,Pdlariile Albastre"? .Agenlii NKVD. DupA executarea responsabiiilor de rrsasinarea lui Serghei Kirov, agenlii NKVD obisnuiau sii foloseascd o sapcA de culoare albastrA. Ei erau noua clita a societAtii sovietice. Datoritd loialitatii sale, lagoda a fost promovat la gradul de Comisar General lrentru Securitatea Statului.
C6.nd. a tnceput d.eclinul rieuici lagoda?

lui Genrikh

Grigo-

NKVD era succesorul GPU si al OGPU qi predecesorui MVD, NKGB si al MGB-ului. Organ de
Nascut in 1874 Ia Sankt Petersburg, se alatura in 1902 Partidulr"ri muncitoresc social-demo*at din Rusia iar in 1903 se alatura bolseristilor.
13

Nascut in 1891, Iagoda era fiul unui avocat evreu din Letonia. De profesie farmacist, primul servici al lui lagoda a fost in cadrul laboratorului de toxicologie al Kremlinului. Atunci cAnd Viaceslav Menjinski a fost

28

EIIIC

FRATTINI

KCIB
rrr ccafA.

29

numit sef al OGPU in 1926, Yagoda a fost numil adjunctul sdu. In 1934, din cauza felului foarte putir{ autoritar de conducere al agentiei de spionaj si d sAnatAtii precare a lui Menjinski, Yagoda a prelua{

lrrrrserd

Timp de dou[ saptamAni, toli oamenii care in subordinea lui Iagoda au fost arestati si

,'rr.t:utati. Aproape 3000 de membrii ai NKVD au fost .r(,0utati in acele zile ale lui 1937.
Ce

controlul OGPU-ului. In data de 10 iulie a aceluiasi ani OGPU a fost absorbita de cAtre NKVD, dar Yagoda fl rdmas in fruntea ei autonumindu-se Comisar General (rangul de Maresal al Uniunii Sovietice in cadruil fumatei) pentru Securitatea Statuitii. I

canal celebru a ordonat sa se construiascd


?

ru prizanierii regimului souietic Genrihh Grigut'ieuici Iagoda


A.

Iagoda?

Cum era caracterizat Genrikh Grigorieuicfi


|

condus personal construirea canalului care unea

Mrrrea AlbA cu N{area BalticA. Canalul a fost construit


rrrt,re noiembrie 1931si august 1933. Pentru el au fost lohrsiti aproximativ 300"000 de prizonieri-sclavi, dintre ,'irrc au murit aproape 120.000 din cauza efortului. Dar ,'rrnalul nu era foarte adAnc iar navele mari, din cauza

Iagoda era exemplul clasic al birocratului corupt de{ excesul de putere. Stalin nu a fost niciodata convins inj totalitate de puterea lui lagoda, in general clin cauzal antisemitismului sAn, care il facea sd-l vada pe sefull NKVD ca pe un exemplu clar al ,,conspiratiei evreiesti'l| in cadrul structurilor statului. in 1g36 Iosif Stalin al decis sA il demita pe Iagoda, care a fost denuntat pentrul activitAti contrarevolutionare de cAtre succesoml sau inl functie, Nikolai Ejov. in data de 3 aprilie 19BT a fost{ arestat, acuzat c5. lucra pentru Ohrane si pentrul

pcscajuluila, nu puteau sd-l traverseze.

Cine a reuqit sd.-i smulgd. puterea lui Genrikh. lugoda d,in. fruntea NKVD? Nikolai Ivanovici Ejov. Acesta era seful Comisiei de (irntrol a Partidului Comunist si, de aceea, singurul care prrtea exercita o anumitA presiune asupra lui Iagoda,

serviciile secrete gerrnane si cA ar


acestea pentru a se

fi fost folosit de{

infiltra in Ceka. Dupa un pro.os

teatral, Genrikh Grigorievici Iagoda a fbst executat la j v6rsta de 47 de ani iar sotia si sora lui Iagoda au fost trimise intr-un Gulag.
! I I

NKVD si a oamenilor sai. Ejov a mArit presiunea lui Iagoda pAnA cdnd acesta a fost obligat sa ,lcmisioneze in 30 septembrie 1936.
rrjupra

C6t timp a fost Ejou geful NKVD?

Ce

alta versiu,ne

d.espre ncoa,rtea

Grigorieuici lagada se

pauesteqte?

tui Genrihhl
I
I
;

Dupa ce i s-au luat toate titlurile, onorurile si proprietatile, Iagoda a fost arestat si transferat la Lubianka. In data de 18 martie 1937, in timp ce se pregatea sa intre in biroul lui Ejov, un ofiter l-a impuscat

Din i936 pAna in 1938, o perioada in care au avut loc cele mai multe morti, executii qi deportiri in ( lulaguri in timpul epurariior staliniste sau ale ,,Marii 'l'erori" impotriva comandantilor supremi ai Armatei
Ia Adincimea de cufundare in api a unei nave, mdsr"rrati pAni Ia lrnia de plutii'e, care variaz[ in raport cu incdrcatura.

I
,

ERIC FRATTINI

KGB
ula NKVD

31

Rosii" Aceasta perioada a fost denumita Ejoucina, i onoarea lui Ejov. Nikolai Ivanovici Ejov, singurul qef origine rus6 al NKVD, s-a alaturat Partidului Comuni in 1917 si a ocupat diverse posturi in provincie pA cAnd a fbst remarcat de citre insusi Stalin. In 1934 a numit membru al Secretariatului Comitetului Centra si sef al Comisiei de Control a Partidului. La putin ti a fost numit Comisar al Poporului pentru Proble Interne si, in final,gef al NKVD pe 30 septembrie 193
Ce a

IInde aueau loc executiile unitatilor speciale in timpul epurarilor din 1937?

cauzat cdderea lui Niholai luanouici

La un moment dat, Stalin a inceput sd-l pnveascd Ejov ca pe un viitor dusman si, de aceea, ca pe un care trebuia epurat. In final, pe 8 decembrie 1938, Ej a fost demis din func{ia de sef al NKVD cu toate cA a

1'r'irnele victime s-au inregistrat in cadrul Statului Mrjor al Armatei. Toti membrii sai au fost arestati si r,xt.cr"rtati pe loc stib actrza[ia de inalta trAdare. Exer'rrliile erau realizate in celulele Lubiankdi, in cladirea rL' la numdrul 11 al strazii Djerjinski si in celulele 'rpcciale ale inchisorii Lefortovo. Trei dintre cei mai rrrrlti maresali ai Uniunii Sovietice au fost executati de crrlre NKVD. 14 dintre cei 16 comandanti; 60 dintre cei {i7 de comandanti ai corpurilor de Armata; 136 dintre lr,i 199 de comandanti ai diviziilor;22I dintre cei 397 rk'comandanti de brigAzi 9i alli mii de ofiteri.
Ce

Atunci cAnd a inceput asa,numita ,,Mare Teroare",

pAstrat in fruntea Comisariatului Poporulur pen Tlansportul Fluvial. in februarie 1939, Nikolai Iva Ejov a dispdrut in timp ce se indrepta de la resedin sa cAtre sediul Comisariatului. Nu a existat nici proces sau vreo acuzalie formala. Nu s-a aflat nicioda soarta lui Ejov. Unii asigurA ca fostul sef ai NI(VD a fost executat di ordinul lui Stalin, s-a sinucis sau a fost internat intr-u spital pentru bolnavi mintali pAnA cAnd a decedat. avea 44 de ani atunci cind a dispArut.
Cine au fost qefii NKVD?

era Smersh?

O organizatie sovieticd de spionaj creatd si denumita rlc cAtre insusi Iosif Stalin. Numele provine din abreviorea cuvintelor rusesti Smert shpionam sau ,,moarte sllionilor". Smersh se ocupa de descoperirea trdditorilor

1i dezertorilor din ArmatA

iar membrii sii aveau

ca

Iulie 1934-septembrie

1936

Genrikh Yagoda

Septembrie 1936-decembrie 1938 Decembrh: 1938-februarie 1941

Nikolai Ejov Lavrenti Beria Lavrenti Beria

Iulie i941-1946

slrcinA, in timpul bataliiior, sA-i impuste pe toti acei soldati rusi care incercau sA pdrAseascA linia frontului. []n alt rol pe care il aveau oamenii Smersh era acela de ir-i aresta si executa pe toti acei prizonieri sovietici care lcusiserS. sa fugA de la germani. Stalin a ordonat sa fie cxecutali toli aceia care se intorceau in viald deoarece ,,in lasitatea lor s-au lAsat capturati de catre inamic". De asemenea, realizau sarcini de contraspionaj impreuna cu fortele armate. Smersh a fost creat in 1941 de cAtre Lavrenti Beria in conformitate cu o idee de-a lui Stalin si ca o agentie a NKVD.

32

I]RIC FRATTINI

KGB

JJ

In ce periaadd. a functionat Smersh ca o agenlie independ.enta?

Sub cornancla locr:tenentuluicolonel Ivan I" Klimenko,

rrrritatea Smersh, impreunA cu oamenii celei de-a treia

Din 14 aprilie 1943 pdnA in 16 martie 1946. O perioadA, Smersh a fost condus de cAtre un protejat al luiBeria, generalul-colonel V.S. Abakumov, cu rangul de Inalt Comisar pentru Securitatea Statului.

Alrnate de Soc Sovietice, au intrat, in mai 1945, in (lirncelaria Reich-ului si au patruns in buncd.rul lui llitler. Conform unui martor. Klimenko a g6sit corpurile lrri Adolf Hitler, Eva Hitler, Josef Goebbels15, Magda
(

iocbbels gi ale celor gase copii ai lor care fuseserA ucigi

in cdte administra{ii era tmpar{it

Smersh?

Ofi{erii Smers}r au facut autopsia lrrrlavrului lui Hitler pentru a-si da seamaa cd nu era
rkr cAtre mama 1or.

sosie a

Fiihrer-ului german.

Prima Administratie. Plasa rnembrii Smersh in toate institutiile publice si in cadrul Forlelor Armate. In fiecare unitate, batalion sau divizie. AceastA administrafie se ocupa, de asemenea, si de recrutarea infractorilor. A Doua Administratie. Realiza operaliuni de sprijin a partizanilor sau a activitAtilor poliliei militare si
furniza forte speciale de securitate pentru cartierele
generale.

Cd,nd a fost

desfiin{at Smersh?

in 1946 Smersh a fost desfiinfat iar functiile sale au lirst preluate de cAtre al Treilea Directorat (contrar;lrionaj) din cadrul noului MGB $.{inisterul pentru Ficcuritatea Statului).
1937

Treia Administratie. Primea, administrca gi - A transmitea datele de spionaj strAnse de catre agentii
Smersh.

Care aw fast rezultatele epurdrii staliniste din tn cadrul Marinei Souietice?

A Patra Administratie. Realiza anchete legate de mernbrii For[elor fumate suspectati de activitati
antisovietice si civiie in ariile din apropierea zonelor

Cei opt inalti amirali ai Marinei Rogii au fost execulrrti de cAtre agenti ai NKVD. Ulterior, in intreaga tarA,

rr:riitori, ziaristi, poe!i, muzicieni, artigti, ingineri,


orrmeni de stiint6 si profesori au fost arestafi si executati liirA niciun proces.

militare.

Cincea Adm.inistratie. Aducea suspectii in fafa tribunalelor Srnersh formate din trei ofileri (Troika) ai respectivului servici de spionaj. Culegea dovezilor impotriva suspeclilor pentru a le prezenta impotriva lor in procesele TroikAi.

Cure a fost sfd,rqitul

lui Niholai Ejau?

Ejov si-a dat demisia pe B decembrie ig,g8 din funclia de sef al NKVD qi a disparut de pe fa{a pAmAntului. Succesorul sau a fost Lavrenti Berial6.
15 Paul Joseph Goebbels, 29 octombrie 1897"1 mai 1945. Politician llcrman gi ministru al Propagandei Puhlice din 1933 pAna in 1945. 16 Lavrenti Pavlovici Beria. 29 martie 1899 23 decembrie 1953,

Ce misiune celebrd, a realizat unitatea Smersh care erd repartizat&. tn cad,rwl .A.rmatei n treia de $oc.a

rr

fost un politician sovietic si sef al aparatului poli{ienesc in timpul

34 Ce

ERIC FRATTINI
t 'r r vi

KGB

35

in timpul

proiectant de auioane celebru a fost arest epurd.rilor sub acuzalia cd era tradator aI patriei?

rrtul Gulag provine din cuvintele rusesti Glaunoye

Iiltntulenye Lagerey sau Administrafia Principala a


l,rrlirrrclor Corectionale ale OGPU. Primul Gulag a fost rrrliirrtat in 1930, cAnd OGPU se afla sub conducerea lui lir,rrrikh Yagoda.

Andrei Tupolev. In 1936, proiectantul cAlAtorea Statele Unite 9i Germania pentru a studia noi schite avioane si a Ie adapta la ale sale. In 1938 a fost sub acuzatia de comitere de acte de spionaj. CAt timp stat in inchisoare a continuat sd proiecteze avioane. exemplu, in cei cinci ani de inchisoare bombardierul cu patru motoare.

pagind, d.e Internet se pot consulla arhit,ale Gulagurilor?

l'e

ce

dezvol

www.gulag.ru.

Pe ce pagind de Internet se pot consul


arhiuele NKVD?
www.nkvd.org

Cdnd a d.ispdrut OGPU?


I'e 10 iulie 1934 cAnd, in timpul reorganizdrii NKVD,
n rrvnt loc absorbirea OGPU.

Ce

era un rrcehist"?

Cdtd. lume se crede cd. a executat Ceha-GP


OGPU pdna

in

1925?

1925 se credea cA organele de securitate cutaserA aproape 250.000 de dugmani ai bolgevici Ceka era de asemenea responsabila de cei aproa
1.300.000 de prizonieri impArtiti in 6.000 de inchisori lagare de muncA sau Gulaguri.

in

Oricare agent care lucra pentru Ceka. Ulterior, dupA 'lrsparitia Cekai, agentii spionajului sovietic continuau iili numeascA ,,cekist" pe oricare membru care lucra lrcntru orice institu{ie de spionaj a Uniunii Sovietice.

Cine a ocupat in doua ocazii diferite


ryrf

funclia de

al NKGB?
Vsevolod Nikolaievici Merkulov. Sef

Cd.nd au fost create Gulagurile?

al

NKGB

Gulagurile erau o mare relea de mici lagAre-i soare infiintate in indepartatele pamAnturi ale Siberiei
regimului lui Stalin. Beria a rdmas cunoscut in principal ca executor epuririlor staliniste din deceniul aI patrulea, desi el a fost implicat in fazele finale ale procesuiui de epurare. A fost de asemenea I in masacrul de la Katyn, in tirnpul ciruia aproximativ 22.000 de ofi
t'olonezi au fost asasinati.

lomisariatul Poporului pentru Securitatea Statului sau N u r o d ny y Ko m i s ar iat G o s udar stu ennoy B e zo p asno sti) rlin februarie pAnA in iulie 1941 si din nou din aprilie
(

l1)43 pAnA

in martie

1946. Merkulov era membru in

rrsa-numita ,,Mafie Georgian6", din care facea parte l,ilvrenti Beria. Merkulov a fost responsabil de deporl,rrrea, executarea gi internarea in lagare de muncd a sute de mii de persoane. Vsevolod Nikolaievici Merkulov rr lucrat succesiv in Ceka, GPU qi OGPU din 1921 pAnA

ERIC FRATTINI 1931. Nlerkulov a ftrst primul subdirector al Ia ordinele lui Beria. CAnd nu a mai condus NI(GB, intrat direct in NKVD la ordinele lui Lavrenti Beria DupA moartea lui Stalin si cAderea lui Beria, unii din principalii s6i cAlAi au fost de asemenea aresta

KGB
trr r

37

in

Ce departament al KGB era tnsd,rcinat cu u.tsrea informatorilor?

Asa-numitul Departament Special era responsabil cu r,.{'r'utarea informatorilor care trebuiau sa ii ajute pe
,,11,,rrti

inclusiv Vsevulod Nikolaievici Merkulov. Cu SuprernA a Uniunii Sovietice l-a judecat intre 18 si
decernbrie i953 si i-a condarnnat ia moarte. Merku a fost executa{, cu o impuscAturA in ceafA chiar pe
decembrie"

in activitatile ior de spionaj si informare.

lrrlirrmatorii KGB erau intAlniti in toate mediile Fortelor .\r'rnate, inclusiv in unitatile de bombardiere strategice ,,iut de submarine nucieare.

Legat de puterea KGB, de ce se pldngeau

liderii

Cine u fost singurul pef al NKGB?


Februarie 1941-iulie 1941

,o

ie

tici ai

rep ub

licilor?

Aprilie 1943-martie 1943

Vsevolod Merkulov Vsevolod Merkulov

Cine cantrola KGB in indepdrtatele republ


neruse pi care acceptau Uniwnea Souieticd.?

l)e centralizarea KGB. Din cauza acestui fapt, I'rlourile si liderii KGB din aceste republici ii informau ,lilcct pe qefii 1or din cartierul general al KGB de la N4oscova si nu pe liderii politici ai respectivelor republici.
Cum era structuratd. cupola KGB? KGB era condus de catre un pregedinte numit de
,

KGB avea comitete in toate acele republici a URSS care aveau ca sarcinA zonele respective Respectivele comitete activau in cele 14 republi neruse. Administratiile KGB in aceste republici era denumite uprauleniia. Cum tsi infil.tra KGB informatorii tn pozitii strategice ale Uniunii Souietice?

rrt,re Sovietul Suprem,

doi vicepresedinfi si patru

ai preqedintelui. Deciziile importante erau de cAtre aga-numitul,,Collegium" al KGB. 'rrloptate


;rrljuncti Unde se afla cartierul general al KGB?
La numArul 2 din piata Djerjinski din Moscova. Acolo ,r, ridicd o clAdire care era cunoscutd ca Lubianka, ,'rrrtierul general al NKVD si al KGB.

KGB avea cAte un informator in toate departa mentele si institutiile Statului, intreprinderi 9i fabrici. In general, KGB avea in fiecare instalatie un reprezentant insArcinat cu controiui regulilor de securitate
fabricilor.

Care este originea LubianhdilT?

si cu controiul ideologiei poiitice a personalului


r7 Lubianka a fost una dintre inchisoile cu cea mai proastd faimd ,lrn fosta URSS. Cladirea in care isi aflau sediul inchisoarea si birourile

ERIC IIRATTINI Cladirea care este cartierul generai al organelor securitate al Statului Rusiei este sinonimul terori Ciadirea era cartierul general al KGB, inchisoare s,i de executii si torturi. PAna la triumful Revoluti Bolseviste din 1917 si in timpul guvernArii taml cladirea din piatrd gri era sediul mai multol com de asigurari cum ar fi ,,Ancora" sau ,,Rusia". I)u crearea Uniunii Sovietice, sute de barbati si femei a fost inchisi Fi executati in timpul epurArilor lui Stali inchisoarea principala a KGB se afla ia etajul saselea. Biroul pregedintelui KGB se afla la etajul treilea.

KGII
,r

89

l)a. Dupa prdbusirea Uniunii Sovietice in 19g2, KGII irrstalat un mic muzeu care se poate vizita pentru aproxi-

rrr:rt,iv 23 euro.

Intrarea este situatd in spatele cladirii.

Cum se poate descrie

piata Djerjinslei?

Care erau torturile principale Ia care e supus un prizonier tn cartierul general al KG


Existau douA tipuri de celule: reci si calde. Prizonj erau tinuli zile intregi in celule in ceiule unde erau grade sub zero pentru ca dupa aceea sA fie inchisi i celule unde temperatura atingea patruzeciqicinci
grade.
Se

tlopiiior), un depozit de jucArii si in fata Muzeului l"rlitehnic. O statuie din bronz a lui Felix Djerjinski, l,rrrdatorul Cekdi, era ampiasatA in centrul pietei de la rrrstalarea sa in 1958. In piatA s-au intAlnit pentru lrrima oarA in octombrie 1905 revolutionarii intr-o lr,rnonstratie impotriva tarului.
Ce s-a

in piata dau sapte strazi. Are o statie de metrou. {llridrrea KGB se afla chiar in fata Destky Mir (Lumea

intdmplat cu statuia lui Felix Djerjinshi?

r['catre partizanii democratiei dupa incercarea

A fost smulsa din soclu in noaptea de 22 august 1g91


ne-

gd,seau toate Directoratele KGB

in

rlusitA de lovitura de stat impotriva lui Mihail Gorbaciov. filirtuia era cel mai mare simbol al puterii KGB in Rusia r;ovietica. Statuia nu a fost distrusa si zace pe jos si pAn6 nr ziua de azi intr-un parc din Moscova. Piata Djerjinski
rrc

Nu, unele au fost transferate intr-o clAdire din imprejurimile Moscovei. Birourile gi departamen importante ale KGB au fost transferate intr-un de 31 de cladiri situate pe strada Ceaikovskr.
Se

l)jcrjinski

nurneste astdzipiata Lubianka, iar statia de metrou se numeste astazi statia Lubianka.

Din cine era format ,,Collegiumul"?


l)in presedinte, vicepresedinti, sefii Directoratelor si ,lin unul sau doi presedinti ai KGB care proveneau din lcpublici.

poate uizita Lubianha?

in
serviciilor sovietice de spionaj este o constructie mare, cu fatada cdrdmide galbenA, localizatd in piata Lubianka din Moscova. La
itr folosinth, cledirea era sediul Companiei de asigurare din Rusia.
d

ce consta

controlul politic aI KGB?

Securitatea politica era intotdeauna subordonata lruteri.i politice prin Guvern. Partidul Comunist con-

40

IIRIC FRATTINI
sa

KGB
Oum era ,iuB?

4T

sidera KGB o armA vitala pentru supravie[utrea

priuit de cd.tre experlii occid.entali

a Statului. KGB era in subordinea Consilului


Ministri. Poltiburo-ul exercita acest control printrdepartament, Departamentul de Stat 9i Legal ai

tariatului Comitetului Central. Respectivul depa


ment supraveghea toate agentiile Guvernului din pu de vedere al legislafiei, securiHtii qi ap6rarii. Intre 1l

,,KGB era nucleul a tot ce miqca. Fara el, sistemul qovictic nu va putea supravietui" a spus John Dziak,

rxpcrt in spionajul sovietic al UniversitAtii ,,George


Wrrshington".
Ce este cunoEcut,

1988, geful acestui departament a fost Niko Savikin, de care depindeau intre cincizeci gi qaizeci angajali.

si

in cadrul spionajului souietic,

rn,,Aquariurn"?
Oladirea cartierului general al GRU, spionajul
rrrilitar sovietic. Cladirea este situata pe qoseaua Koroalvski, in suburbia moscoviti Khondike. Clddirea este lirrmatd. din noua cladiri cu ferestre mari. Edificiul se rrrrri numeste gi steklyashka, sau,,bucatA de cristal".
Ce este

Dupd, sfd.rqitul

Uniunii Souietice, cdre au

cele doud. departamente mai actiue ale KGB?

In ziua de 21 august 1991, Forlele SpetsnazaleK


au primit misiunea sA ia cu asalt Parlamentul Rus sA-l ocupe, pentru a sprijini lovitura de stat impotri lui Mihail Gorbaciov. Aceste forle erau formate grupurile antiteroriste Al'fa, aflate in subordi

cunoscut, in cadrul spionajului souietic,

drept,parium"?
Este informalia falsA care provine dintr-o sursA nrspectA. Aproape intotdeauna, ,,Bariumurile" au fost Iolosite pentru d.ezinformare. KGB era obligat sa
lcrceteze pentru a afla de unde provenea respectiva rntbrma{ie falsa.

Directoratului al Saptelea aI KGB gi comandate de ca generalul maior Victor Karpuhin. Comandantii A/fo refuzat sA urmeze respectivele ordine, contribui astfel la nereuqita loviturii impotriva lui Gorbaciov,
care a desavArsit prdbugirea Uniunii Sovietice.

In ce perioadd. a preluat KGB secur internd, a Uniunii Souietice?


intre 1960 qi 1966.
Cdnd a fost auansat in rang KGB? in iulie 1978. KGB, care fusese pAnA atunci Corni Statal, a fost ridicat, de catre Consiliul Ministerial Uniunii Sovietice, Ia rangul de Agenlie Ministeri

Cine a condus timp de mulli ani aparatul d,e upionaj gi informare al Uniunii Souietice, fiind lemut inclusiu de ed.tre tnsuqi Stalin?
Lavrenti Pavlovici Beria. Nascut in 1899, a fost qeful NKVD (Comisariatul pentru Probleme Interne) qi qef ai
rrltor organisme de spionaj intre 1938 si pAna la execulia din 1953. In totalitate, Beria a condus cu mAnd de fier aparatul de securitate si spionaj timp de cincisprezece
sa

ani.

42
De cd.nd

ERIC FRATTINI

KGI]
i

43

il

cunoqtea Beria pe Stalin?

Beria fusese seful politiei secrete a lui Staiin Georgia. Acolo a devenit un expert in strAngerea informatii. In decembrie 1938 a fost numit seful N Lavrenti Beria era un membru al Politburo-ului fa drept de vot, dar cea mai mare putere a sa erau info matiile despre prieteni si dugmani, inclusiv cei ai l Stalin insusi. Cine i-a preced.at tn functie lui Beriu?
In calitate de responsabii al NKVD, Nikolai Ivanov Ejov a ordonat arestarea lui Beria, dar acesta a fost rapid qi a reugit sA-l aresteze inainte pe Ejov.

lrr f'cbruarie l94l a fost numit membru al Comitr,trrlrri tle Stat pentru ApArare; in 1945 a fost avansat, l,r ll rrrlul de maresal al Uniunii Sovietice iar in 1946 a
rl{!vr'nit, membru cu

drepturi depline al Politburo-ului.

(i( u obtinut Beria d.in partea lui Stalin dupa i:boi?


l

latorita interesului lui Stalin de a obtine o putere rrrr,'lcirra, acesta a acceptat propunerea lui Beria ca irrtrlg personalul arnbasadelor sovietice din Statele llrrrlc, Canada si Marea Britanie sA fie format din rrr,'rrrlrrii ai NKVD.

decesorul

lui Beria a fost internat intr-un

Cdnd
pttlerea?

a inceput Luurenti Beria

sd,

piardd.

spita

psihiatric unde, in mod misterios, s-a spAnzurat cu frAnghie de grilajul celulei sale.
,

in i949, c6ncl Stalin l-a numit pe Hrugciov secretar

Ce ti

placea sd practice lui Beria?

Obisnuia sA sechestreze adolescente, sa Ie duca c forta in biroul sdu si, dupa ce le lega, practica cu e sodomia. DacA tAnAra denunfa faptul, famiiia ei e trimisa in lagArele de muncd sau executatA.
Ce

'irtid in Moscova qi secretar al comitetelor regionale l'artidului. Lui Stalin ii era atAt de teamd de Beria rrrcrit a decis s[ il avanseze pe Nikita Hrugciov pentrtt ir lgala balanta puterii. Din cauza bAnuieliior iui litrrlin, liderul suprem a decis sd ordoneze inlocuirea llr,orgienilor fideli lui Beria cu rusi. in 1951, Stalin a
1,
l

,rlr,

1111'1rput

Irr noaptea de 1

epurArile in rdndurile funclionarilor georgieni. martie 1953 si in tirnp ce Beria era cu

asasinat celebru a ordonat Laurenti Beria

i'llrrlin, liderul Uniunii Sovietice si-a pierdut cunogtin{a.

In mai 1940, Beria a ordonat asasinatul iui Leo Trotki in Ciudad de Mexico. Trotki fusese cel mai
puternic rival al lui Stalin ca succesor al lui Lenin, dupi moartea acestuia.

I'r'll mai Stalin era mort.


Care a fost urmdtoarea miqcare u lui Laurenti Ileria dupd, rnoartea lui losif Stalin?
S-a intors repede la cartierul sdu general, avAnd rntcnlia sa preia controlul guvernului. Pentru aceasta, rr tlesfdsurat in toatA Moscova fortele sale de securitate; ;r ordonat eliberarea a aproape un milion de persoane

onoruri a ob{inut Beria tn timpul celui de-al Doilea Rd,zboi Mondial?


Ce

44

IIITIO FITAT'|}

TI

KGI]

,]5

inchise din ordinr.rl lui Stalin si a ordonnt schimba legilor pentru a evita arestarile arbitrare. in iunie 19 l"efbrmeie lui Beria au provocat o rascoala in Germa Orientala, care a fost sufocatd de tancurile sovietice. 26 i'"rnie 1953 se indrepta pe jos cAtre Kremlin pen
a se intdlni cri Nikita Hmsciovls si cu mar.esalul G Zukov, erou al Uniunii Sovietice dar, cAnd era puncttil cle a intra" a fost arestat de garcla Kremlinul In decembric i953 a fost condamnat de cAtre C SupremA Sovjetica sub acuzatia de tradare si clamnat la moarte. Pe 23 decembrie Lavrenti Beria a executat ia 54 de ani.

('dnd s-a reex&tni,nat csndantn,$,res. l,ui {'aurenti I'ttt'louici Beria?

lrr anul 2000, Curtea


,r1,,,lrrl care

SuprernS.

Ilusa a respins

afirma ca condamnarea qi execut'area h.li

l,irvlcnti Beria fusese ilegala.

()e era cunoscut drept ,oSubsolul" apionajalui souietic?

tn

lu,me,a

Cine l-a fmpuqcat tn ceafd. pe puternic


{,strrenti, Beria?

rrrrrri prizonier in subsolurile LubiankAi, Cartierul lilrrr:ral al KGB din Moscova.

l,lra termenul utilizat de cAtre agentii sovietici ai litlli pentru a se referi la inchiderea sau executarea

flxistd doud versiuni. Frirna e a insusi lui Hruscir cr{re a scris in mernoriile sale:" intr-o zi a venit f6 escort6, asa ca am apucat un pistol si l-am imp A doua versiune este a colonelului Oleg Penkovshi, u
la intrarea cladirii Cartierului General al Cartierulu
sirion al Occiderrtului la lfuernlin: ,,Beria a fost ex

Ce era cunoscut drept ,,Central" upionujului souietic?

tn

lumea,

';r'r'vicii

Ilrau sedjile sau cartierele generale ale diferitelor: de spionaj ale Uniunii Sovietice.

Miiitar din Moscova.".Generalul Kozlov l-a irnpuscat i tAurpla" DupA execulie, cadavrul lui Beria a lbst stropi cu benzinA si i s-a dat fbc".

Ce tnseamnd.,,Corpora{ie" pentrtt spionaju'I xnietic?


Era un tertnen utilizat de catre agentii KGB pentru rlefini partidele comuniste din aite tAri.

rr
18

Pe durata

Nikita Sergheevici I{rusciov. 1 ? aprilie 1894-11 septembrie lg?1 primului rAzboi mondial, Hrugciov s"a implicat in acti
a

sindicali, iar dupI revolu{ia bolsevica din 1g1?

Iuptat in Armata Rosie

Ce era cunascat drept ,,tr)octor" suoietic?

tn spianaiul

A devenit membru de partid in 1918, si a lu*at in diverse functii conducere din economie sau din partid in Donbass si in Kiev. in lg31, a fost transferat la Moscova si in 1g53 a devenit Prim Secretar al
Comitetului Orasenesc din Moscova (Gorkom I\4oscova) ai Partidului in 1938, a devenit Prim Secretar al 0omitetului Central al partidului Comunist Ucrainian. Din 1g34, Hrusciov a fost memhru al Comitetului Centrai al Partidului Oomunist al Uniunii Sirvietice ri, din 1939, a fost membru al membiu al Politburo .
Cornunist (bolsevic).

Erau agen{ii de poli{ie. DacA un agent al KGB este rrrcstat, atunci este numit,,bolnav". IJacd un agent al I{GB este trimis la inchisoare pentru spionaj, inseamnd
r:a a

fost internat intr-un ,,spital".

ERIC FRATTINtr Ce este cunascut de catre KGB ca ,r$anctua


Este tara care ii ofera azil unui dezertor din servlcrt sale secrete de informatii. Ce se cunoaqte

KGB

47

lrrr St,alin pentru ca acesta sa-si demonstreze astf'el 1,r,,lrrndul siu dispret fatd de polonezi. Una din celAlalte ,,,r':riuni care au circulat printre anchetatclri in anii'90

ri lirst, ca
,

NIf/D

avea nevoie cle locuri

in lagarele

de

,|n('cntrare pentru a-i inchide pe deportatii din Letonia,

tn KGB ca wn,,Absoluent"?

Lrlrrirnia qi Estonia.
(.ie

Este o cArtitA a KGB care, dintr-o pozifie infertoa din cadrul organizatiei in care este infiltrat a ava

era Ktr-ul?

ierahic.
Ce masacru al unor ofi(eri polonezi a real NKI/D souietic?

Pe 12 aprilie 1943, ofiteri ai armatei germane


f5.cut publicA descoperirea corpurilor a 4.143 de ofi ai armatei poloneze care toti fuseseri executati print

Ihmitet Infarmatsii (KI)-ul a fost agentia insArcinata rr realizarea tuturor operatiunilor clandestine ete ";,ionaj din strAinatate. Dictatorul Stalin a creat {'rrrrrifetul de Informatii in octombrie 1947 si 1-a plasat ,'rrlr controlui Consilului de Ministri. Seful sau suprem .r'rr ministrul de Afaceri Externe al Uniunii Sovietice"
,

impugcatura in ceafA. Corpurile erau ingropate in gropi comune in padurile Katyn, din apropierea oras Smolensk. Sovieticii capturaserA aproape 200.000 prizonieri polonezi in timpul campaniei din 1939, cd lJniunea Sovietica a sprijinit trupele lui Hitler du semnarea asa-numitulni ,,Pact de Otel"; 15.000 acegti prizonieri, inclusiv 8.700 de ofileri, au dispd iAra urma. Dupa descoperire, sovieticii arr spus cA rnanii fusesera cei care ii executasera pe mili perlonezi in timpul invaziei URSS.
Cdnd. s-a aflat adeudrul d.espre ,,Amorurile Ia Kutyn"?

Oe

respansabilitdti auea KI-ul?

Spionaj politic si militar in afara URSS. Operatiuni impotriva organiza{iilor antisovietice din orice loc al lumii. Contrainformare in ambasade, consulate, misiunri, delegatii, reprezentante comerciale si cetateni ai Uniunii Sovietice care se aflau in afara tArii. Operatiuni de informare in alte tAri comuniste.
Ce a

cauzut inchid.erea Kl-ului?


de a patra agentie de spionaj a URSS

ln calitate
rrrtersectau
rrrijlocul

(MGB, MVD, GRU si KI), multe din operatiunile sale se

cu interesele aiteia dintre agentii. La


1948, maresalul Bulganin, un fost cekist, a

cind Guvernul sovietic a recunoscut form cA polonezii au fost executali de unitati speciale a NKVD. Omoruriie in mas6 au avut loc in primAvara I 1940 iar invazia germanA nu avut ioc pAnA in iulie 194 asasinii au spus ca au primit ordine directe din pa

ln

1989,

lui

olrtinut permisiunea

lui Stalin ca GRU sd poatA

rklesfdsura opera{iuni de informare in afara frontierelor llniunii Sovietice, lnsAnd astfel KI-ul f6ra posibilitatea rlc a realiza o misiune concretA. In final, operaliunile

48

EN,IC

FRATTINI

Kl-uiui au fost absorbite de cAtre MGB. intr.un fina in 1951, KI-ul a incetat sA existe.
Cine aw fost gefii MGB-ului? Martie 1946-octombrie 1946
Octombrie 1946-august 195 1 August 195l-decembrie 1951 Decembrie 1951-martie 1953
Vsevolod Merku

Capitolul

I'TIESEDII\ITI
(-,ine a

Victor Abakum
Serghei Ogoltso
Semyon Ignatie

fost ales ca primul presed,inte al KGB?

lvan Alexandrovici Serovle, care a condus KGB


rrrlrc 1954 si 1958. Serov qi-a inceput cariera in lumea

Cine au fast qefii MVD, predecesorul KGB?


1946-iunie 1953

nrlirnnatiilor in NKVD. Ulterior, va fi numit prirnul 1,r'r'sedinte al KGB, funclie pe care a ocupat-o pAnA in
l!158, cAnd

Lavrenti Beria
Sergei Kruglov

a fost gef al GRU, spionajul militar.

Martie 1953-martie 1954


Ce este

MB-tI?

liulrravietuitor ai pogromurilor staliniste, a fost scos clin lrnrr:tie din GRU din cauza strdnselor relatii cu
lr':rrlirtorul Oleg Penkovski. Serov era considerat de cAtre r,r'rviciile de spionaj occidentale ca un,,cAlau brutal dar

Ministerul de Securitate Rus si succesorul initiai a KGB. MB-ul, care a functionat intre 1991 si 1993, a

lol,rrsi

nu entuziast". Ivan Alexandrovici Serov

nu

infiintat prin decretul presedintelui Boris Eltin in 1 decembrie 1991. Primul rninistru care a preluat porto foliul MB-ului a fost, pAnA in 1993, Victor Barannikov cAnd a fost urmat de Nikolai Golushko. MB-ul a desfintat in 1993 iar functiile sale principale transf'era Serviciului Exterior de Informatii (SVR) si Serviciul l'ederal de Contrainformatii (FSK).

rrrrrnai cA a supravie{uit pogromurilor din anii treizeci rlrrr: a si fost transferat la NKVD pentru a fi indepartat ,h'cle. Conform unor rapoarte, Serov insusi l-a executat

pt'rsonal pe maresalul Uniunii Sovietice, Mihail


'l'ujacevski, militarul cu cel mai inalt rang din cadrul lr,rgromurilor din Armata Roqie. In anii patruzeci Serov
rr fost folosit
1e

pentru eliminarea inamicilor Statului,

iulie 1990)

Generalul de armatd Ivan Alexandrovici Serov (13 august 1905 a fost geful KGB din 13 martio 1954 pdna in 8 decembrie

11158.

In

1928, Serov

a urmat cursurile scolii tehnico-militare din

l,cningrad, dupii care, in aceiasi a intrat in r6ndurile fumatei Rosii, unde rr srrrvit in funclii de comandant de pluton si de baterie. A urmat cursuriie r\rradenriei Militare,,Frunze", pe care le-a absolvit in 1939. in ianuarie ru:claqi an a intrat in rAndurile cadrelor NKVD-ului. in perioada 1939 | 1)41, Serov a fost Comisar ai Poporului pentru Afaceri Interne al RSS I lcrainiene. In perioada 1941 i945, a fost numit prim.adjunct si mai rrpoi adjunct al Comisarului Poporului pentru Afar:crile Interne al tlRSS. Anumite surse il considerd responsabil pentru masacrul de la l(atyn asasinarea in rnasA a ofi[erilor polonezi prizonieri de rdzboi.

ERIC FRATTINI conducAnd trupele de calai a1e grupurilor antisovie din Estonia, Letonia si Lituania. Serov era cunoscut porecia,,MAcelarul de la Baltica". De asemenea, pri presedinte al KGB va deveni celebru datorita apari

KGB

51

De ce I-a demis Nihita Hrugciov pe luan .'lbxandrouici Serou din func(ia de gef al KGB?
l,iderul sovietic il percepea pe Serov ca niult prea lrlll,crnic gi, pentru a mai reduce din ea, a decis sa-l llrrnsfere la mai putin influentul GRU.
Cine Ia tnlocuit pe Iuan Alexandrouici Serou

numelui sAu in ancheta despre asasinarea ofiteri polonezi in padurea Katyn.


Ce KGB?

altd porecla gi-a cd,qtigat Serou ca qef

in

fntntea KGB?

In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondiai, a servit in cadrul NKVD dar si ca subdirector al G Aflat in acest post, a fost unul din conspiratorii care vrut sd-l rdstoarne pe Lavrenti Beria dupA moartea Stalin din 1953. dupA cAderea lui Beria, Serov a numit subdirector al MVD iar anui urm6tor deve primul sef al recent createi KGB. impreund cu am sadorul Iuri Andropov, Serov a decis sd ia parte torturarea si executarea tuturor liderilor Revol Ungare din 1956, fapt care i-a adus porecla de,,CAle Ungariei".
Ce
Serou?

ll

Alexandr Nikolaievici $elepin2O, al doiiea presedinte KGB intre decembrie 1958 si noiembrie 1961. Istoric

rii cxpert in literatura rusA, Selepin a fost un lider lnzboinic in timpul ceiui de-al Doilea Razboi Mondial. l)in 1952 pAna in 1958 a devenit seful tineretului lornunist, Komsomolul. In 1954 i-a insotit pe Nikita I lrusciov in voiajul sAu in China. Patru ani mai tArziu ,,r'a numit presedinte al KGB de cdtre insusi Hrusciov rtr locul periculosuiui Serov. in timpul su liderazgo in li'untea KGB, Selepin a decis sa-i schimbe pe ofiterii

!(()B cu membri ai Partidului Comunist. Aiexandr


Nikolaievici $eiepin a pArAsit KGB in 1961, cAnd a fost lrlomovat secretar al Comitetului Central, pozitie din lrrre Selepin a incercat sa mentina controlul asupra rpionajului sovietic. Pentru aceasta, l-a plasat in postul

a cauzat caderea lui luan Alexundroui

decembrie 1958 a fost numit sef al GRU indepartat din KGB. in calitate de fost ofiter aI NKV si al Sniersh, Serov avea in continuare un numdr ma de dusmani in cadrui serviciilor de spionaj militar. S conducerea sa, coruptia a inceput sA inflorea

In

inauntrui GRU. In 1962, dupa dezertarea colonelul Oleg Penkovski in Occident, Serov a lbst degradat si s-au retras toate decoratiile. In acelasi an murea d
infarct la v6.rsta de 57 de ani.

riru pe unul din protejatii sAi, Vladimir Efimovici in 1962, prim viceprimnrinistru iar in Iuna octombrie a aceluiasi an, a grlrticipat la lovitura impotriva lui Hrusciov. in conlirrmitate cu unii observatori, Selepin dorea continLrarea stalinismului prin controlul absolut al Statului rsupra poporuiui si institutiile sale. Colegii sni din
l'icmichastni. Selepin a ajuns,
20 18 august i918-24 octombrie 1994. Absolvent de istorie si literirl.ura, a devenit ofiter superior al Ligii Tirrerilor Comunisti.

52

ERIC FRATTINI
1

KGB Ce

53

Presidium vedeau ambitia lui ca ceva periculos. In a avut loc cdderea sa politica si din viata publicA.

presedinte aI KGB a sprijinit louitura de

Stat trnpotriua

lui Mihail Gorbaciou?

Cine a fost cel de-al treilea preqed,inte aI KG

Vladimir Kriukov, presedintele KGB, a fost unul


rlintre liderii care va sprijini Iovitura de Stat impotriva lrresedintele al incA Uniuni Sovietice, Mihail Gorbaciov, rlrn 21 august 1991. Ziua urmatoare si dupa infrAngerea loviturii, Kriuciov a fost demis si inlocuit cu un reforrnist, Vadim Bakatin, care a devenit ultimul presedinte
,rl KGB. Pe 24 octombrie

Vladimir Efimovici Semichastni, preqedinte al din noiembrie i961 pAnA in aprilie 1967. Protejat cAtre predecesorul sdu din func{ie, Alexandr Nikolai Selepin. Semichastni a cauzat serioase probleme
datorita unora din deciziile sale. De exemplu, a autori arestarea profesorului Universitatii Yale, Frederi Barghoorn, cAnd acesta vizita Moscova in octom 1963. Semichastni spera si-l schimbe pe profesorul la Yale cu vreunul din spionii KGB arestati de cdtre in Statele Unite. Barghoorn era un prieten personal preqedintelui John Kennedy, astfel cd, intr-o conferit de presd organizata la Casa Alba, insuqi pregedintel denunfat manerrele lui \4adimir Efimovici Semic explicAnd ca profesorul nu fusese niciodatA implicat ac[iuni de spionaj. Sovieticii au fost umilili iar Frederi Barghoorn a fost eliberat cu scuzele Guvernului de Moscova. Apoi, Semichastni a participat, in octomb 1964, la un act al carui scop era sA incheie cu cond

din acelaqi an, Gorbaciov

rumnat dizolvarea KGB.


Ce pregedinte al KGB a deuenit liderul suprenx ul Uniunii Sovietice?

Iuri Madimirovici Andropovzl, al patrulea presedinte KGB, intre 1967 Si 1982. Fiul unui lucrator feroviar, Andropov a absolvit inginerrra in 1936 iar la putin timp ,r a alAturat Komsomol-ului. In timpul celui de-al Doilea Itnzboi Mondial, a servit in calitate de comisar politic pe I'rontul finlandez. In 1951 este numit sef al Departaruentului Politic al Comitetului Central.
rrl

ascensiunea l urmi intentio sA-i asasineze pe Hrugciov gi pentru aceasta i incredintat misiunea lui Semichastni. Preoedin spionajului sovietic a refuzat sA implice KGB intrasernenea act. In final, pe 18 martie 1967, Semichas a {bst demis din functie de catre Brejnev.

lui Nikita Hrupciov 9i sn sprijine

Leonid Brejnev. Se pare cA acesta din

Ce funelie importantd, ocupa Andropou tn !irnpul reuoltei ungare din 1956?


Era ambasador al Uniunii Sovietice in Budapesta
rnc[ din 1954. A fost chiarAndropov care a cerut inter-

Cine a condus, timp tndelungat, Pute Directorat Principal aI KGB?


Vladimir Kriukov. A servit inclusiv si ca sef al Di boratului Principal al KGB sub Iuri Andropov succesorii acestuia pdnd cAnd, in 1988, a fost nu preqedinte al KGB.

vcntia trupelor sovietice pentru a stinge rdscoala rrngarA din 1956. Din cauza succesului neasteptat
21 15 iunie 1914.9 februarie 1984. S-a ndscui in sAnul unei importante lirrnilii evreieqti, ca fiul unui radiotelegrafist si al unei vAnzAtoare de |ijuterii. La doud zile de la moartea lui Brejnev a fost anunlata aiegerca lrri iuri Andropov in functia de Secretar General al Partidului Comunist nl Uniunii Sovietice. Odatd ajuns tra putere, Andropov a trecut rapid Ia

l)romovarea in funclii de conducere a propriilor aliati.

ERIC FRATTINI

KGB
secesiune

55

patriolilor din Ungaria si tentativei de


sistemului comunist, Iuri

Andropov a fost devenit sef


ocup

rlupa ce a fost ales pentru funcfie, pe 12 noiembrie 1982, rr suferit a criza diabetici care i-a provocat o cddere a

Departamentului pentru Relatii ai Comitetulr'ri Cen

cu Partidele Comuniste din str[inatate. A


aceastA functie

rrparat. Andropov a fAcut ultima sa apari{ie pub}icA in


rrugust 1983, gase luni inainte de moartea sa, survenitd 1,c 9 februarie 1984.

lrrrrametrilor medicali, trebuind sd fie conectat la un

intre 1957 si 1967.

in on a fost ales pentru a ocupa functia "e pregedinte al KGB?


in mai 1967, cu rangul de generai de ArmatA. aprilie 1973 este primul qef al securitatii Statului fii membru at Politburo-uiui din epoca lui Lavrenti
Ce

preqedinte al KGB a fost numit la scurt timp ninistru al Afacerilor Interne (MVD)?
Ce

de pres.edinte

altd reuolulie a aiutat al KGB?

sd. ind,buqe

tn calita

Rascoala din Ceholsovacia, cunoscuti drept,,Pri vara de la Praga" din 1968 si care a dus la confru dintre trupele sovietice gi Guvernul lui Dubcek.

Vitali Vasilievici Fedorciuk, al cincilea pregedinte al l(GB intre mai 1982 si decembrie acelasi an. Fedorciuk si-a inceput cariera in cadrul spionajului in 1939 rrleturdndu-se NKVD. In timpul celui de-al lJoilea Ilazboi Mondial, s-a inrolat in contrainforma{ii 9i in Smersh. DupA terminarea r[zboiu]ui, a continuat in r:adrul NKVD-KGB dupa ce Smersh a fost desfiinlat' Ce posturi a ocupat anterior Vit;ali Vasilieuici Fedorciuh tn cadrul KGB?

Pe ce a in,sistat And'ropou

in calitate

d'e

d,inte al KGB?

Pe restructurarea intregii organigrame a KG


crearea de noi nivele de discipiinA; cuiegerea de date

spionaj mai sofisticate; cresterea utilizArii tehnologi in operatiunile KGB si, in acelasi timp, utiiizarea din in ce mai Inare a agenfilor pe teren.
Cd.nd, u

pdrd.sit Andropou KGB?

in mai

1982, cAnd a fost ales secretar al Comitetu

Central al Partidului Comunist. CAnd liderul soviet Leonid Brejnev a murit in 1982, Andropov i-a urmat i

calitate de iider suprern al Uniunii Sovietice. Cond cerea lui Andropov a durat destul de pulin. La trei iu

in anii saizeci este numit gef al celui de-al Treilea I)irectorat, responsabil cu apArarea informativA qi securitatea internA in cadrul ForfeiorArmate. In 1970 cste numit sef al KGB din Ucraina. In mai 1982 il inlocuiegte pe Andropov ca pregedinte ai KGB dar cAnd Andropov devine conducdtorul URSS il numeqte pe Fedorciuk ministru pentru Afaceriie Interne. Neputin[a si iipsa de popularitate a lui Fedorciuk i-a fhcut pe Mihail Gorbaciov sA-l indepirteze din aparatul de securitate numindu-l inspector generai al Armatei, unde gi-a incheiat cariera. Vitali Vasilievici Fedorciuk era calificat de cAtre subordona{ii sai ca un arogant incapabil, preocupat mai muit de cariera sa decAt de securitatea Statului.

56

ERIC FRATTINI

I(GB

57

Cine a cond.ws KGB tntre guuernarea Ereineu qi Guuernul Gorbaciau? Victor Mihaiiovici Cebrikov, aI saselea pregedinte al KGB, intre 1983 qi 1988. General de Armata si membru al Politburo-ului, a fost unul din princrpalii protejati ai liderylui sovietic Leonid Brejnev. Cebrikov era ofifer al KGB inca din 1950 in Dniepropetrovsk, orasul sAu natal, in 1967 a fost transferat din ordinul lui Brejnev la cartierul generai al KGB de la Moscova pentru a se
ocupa de Directoratul pentru Fersonal. Intre 1968 qi decembrie 1982 a fost vicepregedinte al KGB; iar din aprilie pana in decembrie 1982 a fost prim-vicepresedinte al KGB. La inceputurile lui 1983, a fost promovat de cdtre Andropov in funclia de pregedinte al KGB. In aprilie 1985 a devenit membru cu drept de vot al

1';rltidismului in toata Federatia Rusa. Cebrikov murea rr I 999 Ia vArsta de 76 de ani. Cine I-a tnlocuit pe Victor fuIihailouici Cehrikau
i,t ft"unteu KGB?

Generalul colonel Vladirnir Alexandrovici Kriucikov, ,l.venind astfel ai saptelea presedinfe al KGll. l)upa un lurt stagiu in armatA, Kriucikov a studiat Dreptui qi, ,lrrpa absolvire, s-a alAturat Biroului Puirlic de Procurori' l)rrpa un scurt stagiu in cadrul ambasadei Uniunii

il

ilrvietice din lSudapesta, Kriucikov a fost numit rlsponsabil al Departamentului Comjtetului Central
rl)6?. CAnd Andropov a devenit presedinte al KGB t:rrnentele sale.

lil

irfe se ocupa de rela{iile cu celalalte partide comuniste ,lin strdinatate. A ocupat aceastd functie intre 1957 gi

in

Politburo-ului.

in timpul preqed.in{iei lui Cebrikou, istorica a trait KGB?

ce

periaadd'

ll)6?, Kriugov a fost ales si conduci unul din deparin 1978 era sef al unui Directorat al I((]B cu rangul de general locotenent, devenind gef al

l((iB in 1988.

Aceasta perioadA cste marcatA de catre marile


schimbari care s-au inregistrat in tArile din Europa de Est in dorin{a lor cie a deveni independente de controlul Moscovei. In 198? Cebrikov a cAlAtorit la Havana pentru a incerca si repare legAturile dintre KGB gi lJirectia
GeneralA de Informa[ii cubaneza.

Care au fost principulele probl,eme s'Ie ht'i Iiriucihou tn fruntea KGB?

in calitate de sef al KGB, Vladimir Alexandrovici


a lansat o campanie de promovare a unei noi ,rnagini a insusi KGB. Pe 1B august 1991 a luat parte l;r tentativa de lovitura de Stat impotriva presedintelui tlorbaciov, fiind arestaL sub acuzatia de ,,trAdare a I'rrtriei Mame". Kriucikov a fost inchis cu toate ca, in rrrod misterios, nu a fost niciodatA judecat" Guvernul lui Itoris Eltin l-a eliberat in i993. Kriucikov s-a retras din Irrmea spionajnlui si din poiitica pentru a-si scrie

l(riucikov

Ce u cauzat caderea lui Victor Mihuilouici Cebrihou d,in. fru,ntea KGB?


Criticile continue la adresa intrArii capitalismului in Rusia socialista. Gorbaciov a aies sa il demitd din functia de pregedinte al KGB pe 1 oci;ombrie 1988, riumindu-l qef ai noii ,,Comisii a Comitetului Central pentru Lega-

rrromoriile-

litate Poliiica", care va permite intrarea pluri-

5B

ORIC FRATTINI Ce

KGR
,

59

preqedinte al. KGB a definit in'susi KGB un ,,Stut uicios tnld.untrul altui Stat"?
Vadim Viktorovici Bakatin, al noudlea presedinte KGB. A fost numit pregedinte al KGB dup6lovitura Stat ratatA impotrtva 1ui Mihail Gorbaciov din aug

r'rlrr ca Gorbaciov sa fie asasinat de cdtre rebeli. Dupd

r''r'cusita loviturii, Gorbaciov }-a numit pe Bakatin 1'rr,sedinte al KGB pentru a-l inlocui pe Kriucikov, care lir, rrse parte din conspiratia rebeiilor. dorea sa facd Vudim Vihtorouici Bakatin in ,'ulitate d.e responsabil cu KGB?
Ce SA eradice spionajui intern din KGts si srA permita ,,,lriteniIor accesul liber la arhivele KGB. Cu aceasta rursura intentiona ca cetAlenii rusi sd cunoasca soarta r rrrlcior lor dispArute in epoca Uniunii Sovietice.

1991. Bakatin provenea dintr-o familie destul

insinritd din Siberia. A studiat la Institutul de Ingrn a Constructiilor din Novosibirsk, alaturdndu-se P dr.iiui Comunist in 1964. In 1988 a fost numit mini de Interne, primind de Ia Gorbaciov misiunea de curita KGB de ofiteri care se opuneau Glasnostultdzz Perestroikaizs. Bakatin a inceput sA cAqtige influenta Partidul Comunist si in cadnrl forteior politiei natio militzis.In decembrie 1990, sectorui care era impotri lui Gorbaciov a inceput sa il atace pe Bakatin pAna cA a fbst obligat sd demisioneze.
Ce functie a ocupat Bakatin tn timpul louitu de Stat tmpotriua lui Gorbq.ciou din 1991?

Ce rol a jucat Vadim Vihtorouici Bakatin in rutlrul noului KGB?

Cea de Consilier pentru Securitatea Nalional Bakatin s-a aldturat lui Evgheni Maximovici Prima si altora pentru a cAlatori in Orimeea cu intenlia
Instituirea unei serii de reforme politce cunoscute sub numele glasnost; acestea includeau democratizarea, relaxarea cenzurri qt represiunii politice, reducAnd puterile KGB. Relorrnele au fost gAnd sa doboare rezistenta elementelor conservatoate din Paitidul Com al Uniunii Sovietice la initiativele economice novatoare ale lui 23 Perestroiha (insemnAnd,,restructurare') a fost clementul cen
?2

in timpul conducerii lui Bakatin, KGB gi-a reorllrrnizat sarcinile -sr noile misiuni. Efectivele Garzii lrrrrntierelor au fost transferate in cadrul altei agen[ii; l,rltele de lupta ale KGB au devenit incA o unitate a{iatA ,,rrb comanda Armatei Ruse; iar garda Kremlinului si ,,rrrrunicatiile in responsabilitatea Guvernului" Bakatin ftrst demis de cAtre insu$i Gorbaciov in octombrie 1991, 'r ,rrLitA cu prAbusirea URSS.
frazd, celebrd. a pronun{at Bakatin despre noul capitalism d,in Rusia?
Ce ,,A scoate capitalismul din socialism este ca gi cum
;ri

incerca sA scoti ouale dintr-o otnleti".

al politicii adoptate de Mihail Gorbaciov in vederea reformirrii econon

si socieiltii

sovietice. Astfel, tinAnd cont de stadiul deplorabil

economiei Uniunii Sovietice, care era o economie centralizat[, a vrut sporeascd eficienta economiei si implicit a partidului. Obiectivul Gorbaciov era deci reformarea PCUS, inlocuind mai multi oficiali partidului allati in posturi cheie, ceea ce i-a asigurat un plus de p si autoritate in cadrul partidului.

Cine a fast ultimul presedinte ul KGB?


Evgheni Maximovici Primakov, al zecelea si ultimul l,rcsedinte al KGB. NAscut in 1929, Primakov a fost rrrrul dintre cei doi membri ai Consiiuir,ri pentru Secu-

60

ERIC FITATTINI
g

ritatea NationaiA ai preseclinteir"ri Gorbaciov care

Capitolul
SPIONII

refuzat sa sprijine lovitura dc Stat impotriva acesttria din august 1991. Dupd aceea, presedintele flusie|
Boris Eltin, l-a numit pe Primakov presedinte al KGB,

acesta rarnAnAnd responsabilul pentru agen[ia

de

informatii dupA disparitia Uniunii Sovietice

infiintarea SVR-ului, a Serviciuiui Extern de informafli Rus. Primakov a absolvit Institutul de Studii Orientale din cadrul Universitatii Moscova in 1953. Din 19b3 pAnl in 1962 a fost corespondent la radio si televiziune iar h

;l
ru

Ce spion a fost unul d,intre cei mai protejafi tre atatputernicul Laurenti Beria?

d'e

1962 sef de redactie al Praudeiza, expert in Asia, Afriq si Orientul Mijlociu. In 1977 s-a alaturat/unio Institutului de Relalff Internatiolale (Internacional in text) si Economil Mondiala. in 1987 candida pentrr"r a ocupa un post/er; candiclato in cadml Comitetului Central ai PartidulUl Comunist. Evgheni Maximovici Primakov a fost numii trimis special al presedintelui Mihail Gonbaciov ip Orientul Mijlociu iar in augr.rst 1991 presedinte dl KGB. Primakov era primul conducAtor al KGB care nU avea o experienta anterioar6 in materic'de informatil, Dupa ce a fost numit presedinte al KGB, Primakov N organizat o conferintA de presd. si s-a declarat un ferql apdrAtor al Glasnostului si al Perestroihai. DupA desflrintarea KGB in decembrie 1991, Primakov a rdmas sef al S\rR-ului. El a avut sarcina de a conducf

Victor Semionovicr Abakurnov. $ef al Smersh din in 1946 si 9ef al MBG-ului din 1946 pAnA in il)51. Abakumov si-a cAstigat un rnare renume in rrrnpui celui de-al D<lilea Razboi Mondial in calitate de ,,l al Srnersh, agentia de contrainformalii a Armatei.
l1)43 pAnA

Pe cin,e
'irnersh?

informa Abahumau tn calitate

cle sef

al

trnforma direct Cornitetul de Stat qentru Aparare rrndus de cdtre insusi Iosif Stalin. In 1943 a fost ;rvansat la gradul de general colonel, un grad militar doar ofiteriior,,Organului". Planul lui Staiin era 'r,rurdat ;r-l avanseze pe Abakumov pentru a-i slabi influenta lui lirria in interiorul serviciilor de spionaj, dar loialitatea ,rrrprernA a iui Abakumov era fatA de Lavrenti Beria.

operatiunile de informatii in timpul tranzitiei de ll llniunea Sovietica Ia Federatia Rusa. Pe 10 ianuarii 1996 Eitin l-a numit pe Primakov ministru al Afacerilot Externe iar in 1998 insusi Eltin l-a propus candidat lr prim ministru. in mai 1999, atunci cana Primakov I refuzat sa ii demitn pe ministrii comunisti din Guverr:o a fost demis de catre Eltin"

Ce s-a extins tnauntrul MGB-uIui tn timpul randucerii lui Abakwmou? Comptia. La inceputurile lui 1951 a fost arestat gi tnmis la Lr"rbianka din ordinul lui Stalin. Nikita llniscir:v, secretar de Partid in Moscova a motivat
;rrestarea iui Abakumov afrrmAnd cA se intAmplase din cazutilor de coruptie din interiorul KGB si din lrruzA ca participase la o corispira{ie de ia Leningrad
(':mza

,,Adevarul". Ziar foarte important din Unir-rnea Sovietica organul oficial al Comitetului Central al Partidulului Comunist.

2{

$i

rrnpotriva Iui Stalin.

62
Cd,nd. a Abakumou?

ERIC FRATTINI

KGB
Semio

63

fost eliberat Victor

rrrlrare a constat in a se da drept sofer al spionajului fir,lrnan, avAnd numele de Johann Weiss.
Ce grad a ajuns sd u.ibd AbeI in cadrul Armatei rtl,ui de-al Treilea Reich?

lui Stalin din martie 1953 dar, d arestarea si executarea lui Beria, Abakumov a deasemenea arestat, inchis si executat in decemb 1954. Acuzatiile impotriva lui Abakumov au fost
DupA moartea fabricase doveziie unui complot din Leningrad impotri

funciionarilor Partidului.
Cine a fost unul dintre cei mai admira{i sp souietici?
Rudoif Ivanovici Abel. A activat in Statele Unite anii cincizeci iar, la cinci ani dupd arestarea sa, a schimbat cu pilotul U-2-ului dobor6.t, Francis G
Powers.

CAnd Germania a invadat Uniunea Sovietica, Abel la gradul de caporal qi a fost decorat. Abei s-a intors in lara sa cu gradul de razboi, l)rrpa rrr;rior aI NKVD si a intrat ilegal in Franta gi Canada cu
ir lost avansat irrrrnele de Andrew Koyatis.

Cd.nd a

intrat AbeI in Statele Unite?

in 1948. in 1954 lucra ca fotografin New York sub rrrrmele de Emil Goldfus, fiind rezident si qef al re{elei l(GB in zona NIew York-uiui. Din acest orag controla
rliversele^operafiuni din America Centrala si America r[r Nord. In State]e Unite, Abel a fost avansat Ia gradul rIrco]onei KGB.
Cd.nd qi de ce a fost arestat Abel?

Care era numele real aI

lui Abel?

Rudolf Ivanovici Belov, niscut intr-un mic orag de malurile Volgai. TatAl sau era lucrAtor metalurgi TdnArul Abel a studiat ingineria si a lucrat intrcombinat chimic. in 1922 a intrat in Komsomol. Li Tineretului Comunist. Abel vorbea fluent engleza, ge rnana, evreiasca gi rusa iar datorita acestui fapt a transferat intr-o unitate de comunicatii a Arma

iunie 1957 de catre FBI. Se pare cA, pe 22 iunie Abel i-a dat o monedd unui tAnar vdnziftor de ziare rrumit James Bozart. Una din monezi, un Jefferson de nichel din 1948, era goala si, cAnd a deschis-o, v6.nPe 21
l1)53,

Rosii.

jului?

Cd.nd

a tnceput cariera sa in lumea spio

In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Se pe frontul german itr calitate de ofiler de informafii

rr inceput sd-l urmAreascd pe Abel. in final a fost rrrestat gi condamnat la treizeci de ani de inchisoare. Pe l0 februarie 1962 afost schimbat pe podul Glienick din llerlin cu pilotul Francis Gary Powers.

zatorul ziarului TIrc Brooklyn Taggle a descoperit in interiorul ei un microfilm. Bozart a informat FBI, care

s-a ,rferit voluntar superiorilor sdi sd pitrunda i Abwehr, serviciul de informatii german. Metoda sa d

Cum a fost recompensat Rudolf luanouici Belou, alias ,,A,beI" de cd.tre Guuernul Uniunii Souietice?

64

EITIC FRATTINI

K(;Ti

Pe 20 noiernbrie 1990 a fost unui dintre cei cinci mari spioni ai KGB alesi sA apari pe un tirnbru al Uniunii

Sovietice.

Cdnd. a decedat AbeI?

in

1971 victima a unui cancer.

in

acei ani isi pre.

gatea o autobiografie" Ce spion sauietic era un adeuarat maestru al recru,tarilar din Statele Unite?

Aralov a fost dernis din functia de sef al GRU si Literaturii. CAteva saptArrrrni mai tArziu a fbst arestat -si condarnnat Ia trei ani rrl,r-un bataiion disciplinar. La finele celui de-al IJoilea lirrzboi Mondial si cu gradul de colonel, a fost readus in t iliU. Arestat din nou in I 946, a fost condam natla zece ,rri de inchisoare pAnd la eliberarea sa, in 1956. Imediat ,lrrpA aceea a fost numit subdirector al GRU. Un an mai Irrlziu si din cauza epurarilor incepute de cAtre Nikita I Irusciov, Aralov a decis sA se pensioneze pcntru a scrie ,' (:arte despre viata sa. Aralov a murit in 1969 la 89 de
,irrrnit director al Muzeuiui
.rrri.

Isshkak Abdulovici Ahmerr:v. Specialitatea sa era recrutarea de agenti sub acoperire. Ahnterov a intrat in Statele Unite in 1934 si, irnediat, a inceput sd recrutezo studenti la Universitatea Columbia. Intre cei recrutali se afla si propria sa sotie, americanca Helen Lowry, nepoata lui Eari Lowry, liderul Partidului Comunist din Statele Unite.

Ce agent celebru

rus era tn realitate

u,m

agent

,lublu?
Ievno Azeff. Nascut in 1869, a lucrat pentru poli{ia ,,crefd a tarului in timp ce infbrma de asemenea si

l'rrrtidul Revolutionar Socialist din Rusia. Fiul unui


,r'rritor evreu polonez sdrac, Azeff a decis si se inscrie l;r Politehnica din Karlsruhe, unde a stabilit relatii bune
rr studentii revolutionari. in 1893 i-a scris Ohranei, r,'rviciul secret tarist, pentru a se oferi ca spion inaunt r ui mediilor studenleqti. In 1894 a fost recrutat 9i deja ir 1900 p{mea aproximativ 500 de ruble pe lund de la t)ltranu. Intre 1904 Si 1908 a fost seful unui grup rlvolutionar care a plAnuit atentate cu bomba impotriva
,

Cine a fost primwl rlirector al GRU, spionajul mi,litar rusesc? Generalul Simon Ivanovici Aralov. in 1905 s-a inrolat in Armata rusa si s-a inscris in Partidul
la gradul
Bolsevist. ln timpul Primului Razboi Mondial ajungAnd cle maior in spionajul militar. in 191?, clupd

triumful Revolutiei, ajutn la crearea CekAi iar

in

lirlerrilor taristi.

octombrie 1918 a fust numit sef al GRU. A participat la operatiuni in Turcia, Letonia si Lituania pentru ca, mai tArziu, sa clevini responsabil cu birourile GRU din Statele Unite, Germania qi Japonia.

Care sunt cele d,aua personaje ule Rusiei imperiale c$re ou fost asusinate de cornplatwrile ttrzite d.e ed,tre Azeff?
Wladimir Plebe, ministru de Interne gi sef ai poiitiei liusiei si Mareie Duce Serghei, unchiul larului Nicolae. lrr 1908 a fbst descoperit qi judecat pentru activitati

clupa epwrarile staliniste tmpatriua

Ce func{ie u

primit Siman luanauici Arulau


militarilor din

i937?

66

ERIC FRATTINI
,rlrr,r'ia. DupA

KGB

67

revolutionare. A disparut misterios pdnd cAnd a arestat de germani si inchis. Ievno Azeff a murit Berlin, in cea mai cruntd sdrAcie, pe 24 aprilie 19

Revolutia din Octombrie din 1917, Berzin

r Irrl, unul din fondatorii Cekni in Moscova si Letonia.

Care era numele sau d,e cod pentru re tianari?


Valentine.

(ic represiune celebra I-a fd.cut celebru pe


Ih'rzin?

in
ministrul aI Afacerilor Interne prd.buqit Uniunea Souieticd,? s-a
Cine era
c

1921 marinarii

din Kronstadt s-au revoltat

',,1

rl
,

Generalui locotenent Victor Pavlovici Barannr Cariera sa in lumea serviciilor de informatii a mce in 1961 in cadrul Ministerului Afacerilor Inter Barannikov a fost ultimul minstru de Afaceri Interne primul ministru de Afaceri Interne al Federatiei Ru CAnd regimul sovietic a dispArut, Gorbaciov l-a nu director general al Serviciuiui Federal de Securi (F e der al'nay a Age nt s u o Pr au itel's t u ennoy s au FS B) ianuarie 1992 si ministru de Securitate ai Federa Ruse in aceea$i luna. In octombrie 1993 este arestat inchis deoarece era unul din liderii revoiutiei ratate la Moscova. In febmarie 1994 este pus in liberta printr-o rezolu{ie a Parlamentului rus. La doar un Victor Pavlovici Barannikov moate de un stop cardi

irrrlrotriva superiorilor ior ca semn de protest fa[A de rr,liirnul dictatorial al lui Lenin. Berzin a condus fortele iilr'c au acabar cu rebeliunea. Berzin a ordonat sa. fie ,.ir,r:utati toti cu o impuqcatura in ceafa dar cAtiva din ,,lrncnii sAi au refuzat. Yan Karlovici Berzin i-a executat p,r'sonal pe marinari si pe oamenii care au refuzat sa-i r,rlr:ute. Ca recompensi, Berzin a fost numit, in aprilie l!)111, subdirector al GRU iar in martie 1924 director
pl,,rrcral

al serviciului de informatii militar.

Ce operaliune a realizat tnsuqi Berzin d.in ordinul lui Stalin?

CAnd au inceput epurarile staliniste


lk,rzin a cAlAtorit in Orient

din 1935,

peltru a-i executa personal In 1936 a fost trimis }a rnai multi sefi ai NKVD. lrc qef Mldrid de unde a operat ca al si consilier militar al liuvernului Republicii in timpul Razboiuiui Civil Spaniol. In final, a devenit seful suprem al trupelor
,,ovietice din Spania.

aI GRU a fost comand.antul suprem care au luptat in Rd'zboiul sovietice for(elor


Ce gef

Spaniol?
Yan Karlovici Berzin, gef al GRU din 1924 pAnA 1938. Nascut in Letonia ca Peter Kvuzis, s-a inrolat

Care a fost sf&rqitul

lui

Yan

Karlouici Berzin?

Dupa intoarcerea sa la Moscova a rdmas in continuare sef al GRU pAnA cAnd, pe 13 mai 1939 a fost
rrrestat. Pe 29 iulie a fost executat
lrr

Armata in timpul Primului Razboi Mondial dar dezertat. Ca revolutionar, a fost rAnit intr-un schimb focuri cu politia taristA, inchis gi trimis in exil

printr-un foc in ceafa

intrarea Hoteluiui Metropol din Moscova.

ERIC FRATTINI

KGB

Ce redactar rus aI unei reuiste tn englezd agent KGB a fost utilizat ca intermediar prepedintele John Kennedy gi premierul Ni Hrusciou?
GeorE Nikotovici Bolsakov. Redactor al unei engleza si ofiter KGB aflat in Statele Uni devenit principalul mesager intre Kennedy si Hru in iuna septembrie 1961. Bolsakov a devenit un

il,rzlroiului Civil Spaniol. In 1941 s-a casAtorit cu l,r'ontina Petra, o comunistA convinsd. Ambii au fost
rr,r'r'utati ca agen{i Ce

in opera[iunea ,,Amtorg".

cuplu celebru a deuenit prieten al familiei

lbhen? 0upiul format din Julius qi Ethel Rosenberg. Atunci rlrrd familia Rosenberg a fost arestata de cAtre !'BI pe l'/ iulie 1950, familia Cohen a fugit in Rusia. Mai apoi arr fbst depistati din nou in Noua Zeelanda si in Marea
lh'itanie in 1954.

in

important in cunoscuta Crizd aRachetelor din octom 1962. Pe 6 octombrie, Bolsakov i-a transmis

procurorului general Robert Kennedy un mesaj partea lui Hrusciov. Mesajul transrnis de catre torul rus spunea ca URSS desfAgurase arme defe in Cuba cu intentia clara de a apdra interesele Iu{ionare ale acesteia. Pe 24 octombrie Kennedy arAtat lui Bolsakov aproape doudzeci de imagini lu de catre U-2-uri in care se vedeau rampe de la pentru rachete instalate pe insule. Bolsakov a spus puteau fi terenuri de baseball gi ca nu stia nimic de acel fapt. In acest timp, Nikita Hrusciov recunos cA armele tactice erau deja instalate in Cuba. Acel f a cauzat pierderea increderii Casei AIbe in G Nikotovici Bolsakov ca,,mesager".

llosenberg

Care era numele conspiratiu al fam.iliei pentru spionaj ul souietic?

Libi. Care era acoperirea lar in Marea Britanie?

Care a fost unwl dintre principalii age souietici sub comand,a lui Rudolf AbeI in Sta Unite? Morris Cohen, unui dintre cei mai buni agen sovietici din Statele Unite. F'amilia Cohen, Morris
Lona, acliona sub numele de acoperire de Peter John Helen Kroger. Morris Cohen se niscuse la New York toate ca pArintii lui erau rugi. Se aldturase Partidul Comunist din Statele Unite si la putin timp BrigA Lincoln, care luptase de partea republicanilor in tim

din Canada. Morris Cohen a librArie la numS:rul 1?0 de pe The Strand, rpecializatd in cArti de sadomasochism gi torlura. iramilia Cohen locuia intr-o casA mica din cartierul lluislip, din sud-estul Londrei. ln noiembrie i960 ambii rru fost pugi sub supraveghere de cdtre Mi5. Ambii au lirst arestati pe 7 ianuarie 1961. Agentii MI5 au descogrt:rit, in cele nouA zile cdt a durat perchezitia locuintei li a librAriei aparate foto, radiouri ascunse, manuale de l'recvente, aparate de unde scurte, microfilme intr-o Iiblie gaurita, rnanuale de coduri si qapte pagapoarte
Aceea a doi cetAteni
rlrrschis o lirlse. CAnd le-au prelevat amprenteie, s-a descoperit ca rrrnbii agenli erau in realitate doi spioni sovietici care rrvuseserA legdtuli cu ,,Cercul Sovietic" din Statele []nite. l\{orris si Lona Cohen au fbst condamnali Ia rlouazeci de ani de inchisoare. Dr"rpA ce au petrecut opt

70

ERIC I.'ITATTINi

KGB

71

ani inchisi, pe 24 octombrie 1.c)69 au {bst schirnbati cu cetateni britanici aflati in puterea sovieticilor. Morrit Cohen a rnurit la Moscova in 1995. Lona Cohen a murit in Polonia in 1992.
Ce ugent KGB era

irnpreunA cu corespondentul ,4BC Nezrrs John Scali ,,r incercat sA creeze un canal cle comunicare intre
r,,sedintele John Kennedy
ilrLrsciov in
'

si liderul sovietic Nikita


Cr"tba

timpul crizei rachetelor din

pentru

cantactul sotilor Rosenberj

rtr un razboi nuclear.


Ce spioana souietica

cu Moscoua?
Alexander Feklisov. Era fiLrl r.rner farnilii sarace ditl Moscova cAnd a decis sA se inscrie ia Scoala de Cornu,

a d'isparut fara nicia

,,t'ma?

Rita lilliot. A lucrat peutru KGR in anii saizeci, fiinci nicatii din capiiala rusa. Bun atlet, student eminent gi ,rrnis[ in Austraha. Femeia lucra Ia un citc, nrergAnd excelent comunicator, a fost recrutat in 1939 de cAtft r, frAnghie. CAnd a atras atentia serviciilor de contraNKVD. Dupa ce a invitat perf'ect engleza, a fost trimil rrlirrmatii austratriene, KGtJ i-a ordonat, in 1961, Ritcr in Statele flnite sub acoperirea consulatnlui sovietic din l,lliot sa paraseasci Austraiia. KGB a t'rarisferat-o in New York. Cr.r toate ca nu i-a recrutat pe sotii Rosen' lrrrlia si Pakistan. Aceea a fost ultima oara cAncl s-a sliut berg, Fekiisov a ftrst agentul KGB care a fost cel mql ,l. ea. Numeie real al liitei Elliot era acela de Esfir rnult in contact cu ei. F'eklisov s-a intAlnit cu sotii lrrlina. Ilosenberg de rnai rnult de cincizeci de ori. Cine a fost unul dintre cei mai decoru{i' spioni De ce s-a intors Alexander lreklisou Ia Moscoual (Jniunii
,r

Soui,etice?

Din ordinul lui lrtrikita Hrusciov, !'eklisov a

fost

chemat ia Moscova in deceurirrie 1995 pentru a supra. veghea politica de spionaj impotriva Statelor Unite gi

ares:rlul Ur:iunii Sovietice |-ilipp lvanovici Golikov' :;r,f al GRU intrc anii 1940 sr 1941, Goiikov a devenit
Nf

Canadei si a participat la vizita pe care Hrusciov 0 realizat-o in Stateie Unite in 1959 ca membru al contingentulr"ri cie securitate al KGB. in august 1960 Feklisov s-a intors in Stateie Unite in calitate de sef al I{GI3. Acoperirea sa era, de data acr:asta, de atasat dg p.rcsA al ambasadei sovietice din Washinglon. Feklisov a ramas in Statele Unite pana in 1964. In 1968 s-a pensionat ciin KGB iar in anul 2001 si a publicat
autobiografia.
Ce otrter*fiune importantit u realizut Fehlisou Ttentru Statele Unide si Uniwnea Souietica?

,rrrr"rl
rr

din favontii lui Stalin,

caye 1-a

nuinit

seful

,,rviciului secret militar" Armata Rosie in 1918 si, fncand parte clin teribiia \imatA a Treia Sptrialn a Brigaziior de Pedeapsa. ;r luat prrrte in mod activ la disturbios pentru reprimarea focos rntibolseviste. l'e parcursul lui 1939 a contlus Armata ,r Sasea in campania din Polonia' in i940 a {'ost avansat l;r gradul de general si tot in 1940, ia pulin timp. 1a ,,,ngrl de sef ai GRti. in 1941, in iimpul conflictului ruso-gerrlan, Golikov si-a pAsi,rat llnctla in fruntea ,,,ruiciuiui dc infbruratjl milrtar, avAnd misiuni speciale
l:r

Goiikov s-a inrolab ca

voiuntar

Londra si Washingt'on.

72
sale de rdzboi?

IJTIC

FRATTINI

ry

KGI]
l
rt

Ce recorwpensw a primit Golikou

ytentru fapta$

l a fost trirnis in Canada sub identitatea unui irn i

A fbst inchis intre 1949 si 1950. Dupa eiiberarea q a ocupat posturi importante in cadrul Directoratuli$ Politic al Armatei Rosii si in conducerea Comrtetult Centrai al Partidului Comunist. In 1961 a fost avansfr

din Germania Occidentala. Dupa cA{iva ani cir ir Canada, i s-a ordonat sd meargd in Statelt' lirri{.t:. A oblinut viza in i968 si s-a mutat intr-o suburbie ,, I\cw York-ului. A intrat in Slatele Unrte impreund cu ,'lirr sr, si ea agent KGB, qi cei doi fii ai sai nAscuti in
',rrrrt
,r,r'rrt

t;rrrada.

la gradul de maresai ai Uniunii Sovietice. Fili


Ivanovici Goiikov a decis sA
decedAnd
se pensioneze

in mai

in

1980"

Cure era misiunea lui Zernenehlllerymunn tn 'itotele Unite?

Cine a fost utrtimul ministru pentru Sec Geni:raiul colonel Nikolai Mihailovici Golusko, doilea si ultimui ministru pentru Securitate al Uni Sovietice si al Federatiei Ruse. Golusko a a Dreptul la Universitatea de Stat din Tomsk in 1939.
1963 s a inrolat, in KGts, unde a ajuns subinspector acestuia in rcgiunea Kemerovo. In 1982 a fost numit

Nu trebuia sa culeagA nicio informatie secretA. /,,'r'nenek/Herrlnann era doar un ,,rezident" care sc ,, upa cu controlul agentilor sub acoperire, punAndu-i in ,,rr)tact cu agentii,,legali" ai KGB, cei care lucrau sub
operire diplomaticA. Zernenek era de asemenea ograf amator, astfel ca l-a recrutat pe fiul slu Peter t,,,ntru a fi un viitor agent KGB.
:.
l,,l

al secretarialului KGB, functie pe care a ocu


pdna in 1985. intre 1987 si 1991 a tbst presedintele K din Ucraina" In ianuarie 1992, presedintele Boris El

Ce plwnuri auea Ludek Zerneneh/Rudolph, llrrrmann cu fiul sd,u Peter?


Vroia ca fiul sau sA studieze Dreptul la Universitatea ,lirr Georgetown pentru ca, odati ce absolvea, sa poata
irturlge func{iohar

l-a nurnit prim vicepriministru ile Securitate iar pe iulie rninistru de Securitate" in 1994 Ministerul Securitate a ftrst desfiintat.

in vreo agentie guvernamentaiA

Cdrui spian sauietic i s*a dat trecutwl un saldut germs.n mort pe frantul rusesc tn cel Doi!.es. Riizhai Mandial?
Lui l,udek Zernenek, spion sovietic ai KGB, care
cehoslovac recrutat de cAtre KGB si caruia
nouA identitate, cea a

lll;rtelor Unite, poate FBI sau CLA si sa rAmAna ca agent irlicuns sub conducerea KGB. In 1977, cAnd FBI i-a in 0stat intreaga familie, Peter era inci un adolescent.
rlr'spr operatiunile KGB

oferit FBI informatii foarte valoroast' in Canada si Statele Unite. i)rrtorita acestui hicru, autoritatile le-au permis sa r;unAnl sA locuiasca in tarA sub o noul identitate.
llrrrrmann

i s-a dat o

Ce qef al. MGB-uIui, pred.eeesorul KGB, a reuqit lui Itudolph Herrmann, un sold&t german mort in actiune in Uniunea Sovietica. Dupa cf si suXtruuielaiasca epurarii conduse de cd,tre a fost antrenilt in Germania Orientatra sr Moscova, itl l,aurenti Beria?

74

ERIC FRATTINI

KG]]

75

Semion l)enisovici lgnatiev, sef al MGB-u (Ministerui Secr"rritAtii Statului) din 1951 pAnA in 1 Fe cind lucra pentru Cornitetul Central, Ignatiev a numit sef ai MGB-ului in decembrie 1951 sr a con una din cele mai mari epurari staliniste intre ig52 19511. Acest lucru i-a adus supranumele de ,, Complot". La doudzeci si patru de ore de la noartea Stalin de pe 5 martie 1953, Beria a preluat contro MVD (Ministerului de Afacerr Interne), aflat incd controlui lui Ignatiev. Pe 7 rnartie, Ignatiev a fost d de cdtre Beria, cu toate ca nu a fost arestat executat. Se pare ca Semion Denisovici Ignatiev a protejat de catre Nikita Hruqciov. Partidul Comunist Lransferat pe Ignatiev intr-un post dintr-o republi indepArtata. Ignatiev a murit in exilul sAu special 1983 la 79 de ani.

(lu Newcomb Mott, un vAnzirtor american de carti l incercase sa treacA ilegal granrta norvegiano_sue_ l, ,r;r. I)upA trei luni de internare, Mott a fost judecat si
.r r

,,rr,lamnat

la 18 luni de carceri intr-un iagar de

Guvernul Statelor Unite a rcfuzatschimbul iar \l,rlt o murit in circumstante bizare. Lui Ivanov, la '.rn(lul sdu, i s-a permis sA se intoarcA in Statele Unite r,, nl,ru a se prezenta la tribunaie. in mod firesc, Igor \llrancirovici Ivanov nu s-a mai intors nicioclatA din ,t:ri,ele Unite.
,rrLrrcd.

Ce spion souietic u. deuenit celebru la niuel ,mtnrlial dupa un caz de scandal sexual care a rlrctat Guuernul Marii Britanii?
,,1;rsatului naval de la ambasada sovietica din Londra
,rrlr.t: 1960

Oapitanul Evgheni Mihailovici Ivanov. Ajutor ai

Cdtui agent souietic arestat de cd.tre FBI i s-a permis sd. se reintoarca in Uniu Souietica in 1971?
1963

si

1963, Ivanov

,
r,r

r numitul
Sr:c.rala

a avut un rol decisiv in

,,Caz Profumo". TdnArul Ivanov s-a inscris

Lui Igor Alexandrovici lvanov. Sofer al

age

comerciale sovietice (AMTORG), Ivanov pe teritori ''r'vit pe crucisatorul Seuastopol, in 1g49 lntrA la Statelor Unite in martie 1962. In acelasi an, l'BI i \,;rdemia DiplomaticA MilitarA de la Moscova. Acolo identificat pe cei 4 agenti KGB care il contactaserA , ,lrr recrutat de cAtre GRU. Prima misiune a lui Ivanov inginelul american John Butenko pentru a obti de asistent al atasatuiui militar al ambasadei 'r,r:rrlitate informatii clasificate despre Comandamentul Aerian ,,vietice a fost la Oslo. La putin timp este trimis la Statelor Unite. Trei dintre sovietici au fost expulzati ,rrrllasada sovieticA de la Londra cu aceeasi functie. Statele Unite deoarece aveau imunitate dipiomaticd tirnp ce Igor Aiexandrovici Ivanov a rAmas in arest. Cum a intrat in contact Eugheni Mihailouici decernbrie 1964 a fost condamnat la treizeci de ani <[ It,unau cu,,Cazul Profumo,,? inchisoare. I)upa sosirea sa in capitala britanicA in martie 1960, Cu cine au tncercat sd,-l dea la schimb ruqii W lr';rnov^se imprieteneste cu un artist numit Stephen Iuanou? tVrrrd. In casa sa se intAlneste cu protejatele lui Ward,

,:rzboinl din Pacific impotriva japonezilor, intorcdndu-se I r scoaia navale dupa rdzboi si absoivind-o. Dupd ce a

Navala din \4adivostok in 1g43 si a servit in

,l,rri fete tinere numite Christine Keeier si Mandi

76

ERIC FRATTINI

KGB
l'r

7;

Ilice-Davies, cu care intretine rela{ii sexuale. Datori

face cunostinta cu elita socie prinlul Filip, cu Winston Churchill, cu Astor, cu magnattil Paui Getty si cu John Profu secretar de Stat de Razboi. Ivanov a obtinut mai mu documente, unele dintre ele secrete, farA a li se cu
engleze, cu

lui Ward, Ivanov

lin raport al Ml5-ului asigura cd Ward, Keeler si .firmo nu au pus niciodatA in pericol securitatea Marii
de

llrit,anii. Stephen Ward a {bst condamnat pentnr


liruxcnentism, cu toate cA nu a fost niciodata inchis din
,

;rlzii ca a decedat victirnA a unei supradoze

provenienta sau sllrsa. Dupa

petrecere de la resedi

secretarului Profumo, politicianui a inceput o intimA cu Keeler. In 1962, in sfArsit, i-a dezvA ziarului de scandal ca intretinuse relatii sexuale atAt
John Profumo cdt si cu Ivanov de la ambasada sovieti Pe 22 martie 1963, in fata intreb6rilor Parlamentul Profumo a negat orice relatie cu Keeler. Ward, ca incerce sd se salveze, i-a trimis o scrisoare primului nistru, Harold MacMillan, asigurAnd ca John Profu rnintise Pariarnentul si ddnd explicatii despre

:.,unuifere. Christine Keeler a fost judecata si conrl;rnrn&ti la mai multi ani de inchisoare pentru sperjr.rr. \l;rrrdy Rice-Davies si-a continuat cariera de balerina irrlr'-nn cabaret pAn[ cAnd a emigrat in Israel, unde a
,|,,r;chis
,l,,rrt,ui

mai multe localuri in Tel-Aviv care an avut de mult succes. John Profurno s-a retras din

in lg7b regina l,llrsabeta i-a acordat gradul de Comandant al Imperrrrlui Britanic, una dintre cele mai inalte decoratii din ['lrrrea Britanie.
p,rlitica si s-a dedicat operelor de caritate.

I(eeler-Profumo-Ivanov. Pe 4 iunie Profumo a de


sionat si, din cauza presiunii mediatice legate de sca a provocat cdderea intregului Guvern MacMillan.

Cine a fost spionul souietic care & candus GRU rrl me.i nnult timp?
(-ieneralul Petr Ivanovici lvasutin, sef al GRU din ll){i3 pAnA in 1987. Ivasutin a fost promovat de catre l,r'onid Brejnev, qef al Partidului Comunist si ai tirrvernului Uniunii Sovietice. Cariera lui Petr trvanovici

Cine i-a dezud.Iuit acoperirea Marea llritanie?

lui

luanou

insusi Stephen Ward a apelat un contact de-al din MI5 si i-a spus cA Evgheni Mihailovici Ivanov intrebase ceva despre planurile Stateior Unite de desfAsura rachete nucleare in Germania Occidenta Inainte de izbucnirea scandalului, Ivanov a plecat Marea Britanie si s-a intors la Moscova. A stat perioada in prestigioasa Academie Generala de Ofi
si a fost sef al Departamentului de Analiza al GRU pA la pensionarea sa in 1981. Ivanov a murit in 1994 la
de ani.

Care a soarta protagoniqtilor ,,C' 'Prafumo"? fost

in cadrul spionajului rniiitar a inceput in ll)ll1 in unitatea de contraspionaj. in timpui celui ,h'al Doilea Razboi Mondial, in 1944 si 1945, a fost ;r:;igurat in Smersh in calitate de sef al celui de-al treilea llont ucrainean. Dupa sfArsitul celui de-al Doilea l{;rzboi Mondial, Ivasutin a ajutat la repatrierea fortata rr t'etatenilor sovietici in URSS si a ajutat la executarea I rrt,uror sovieticilor care luptaserA de partea germand in inu-numita ArmatA Rusa de Eliberare. Mai tArziu a r['sfAsurat o intensd activitate impotriva insurgentilor rrr:raineni care doreau independenta, dupA razboi si rrrliint6nd regimurile comuniste in Bulgaria, Ungaria si lrrgoslavia" In 1946 a servit in NKVD sub comanda lr.ri
lvrrsutin

78

ERIC FRATTINI

KGB

79

Lavrenti Beria, fiind numit sef al ceiui de-al Trei Directorat (Fortele Armate).
Cctre ct fost
GRU?

prima misiune a lui luaqutin

Sa elimine coruptia din cadrul serviciului militar, sA apere interesele informatiilor de relationate cu temele de apdrare gi sa reduca pu KGB in materie de culegere de date de spionaj. lvanovici Ivasutin a supravietuit mortii liderilor sovre Leonid Brejnev, Iuri Androptlv qi Konstantin Cer raminAnd sef al GRII pAnA in zorii disparitiei Uniu Sovietice. Longevitatea sa i-a adus o mare influet

l\'lrliail Sergheevici Kedrov. Spronul a fbst qeful in zona Arhanghel in timpul rAzboiului civil rus r !1r | '/-l 920). In 1921 a fost numit sef al diviziei speciale r ( )( il)U (noua Ceka), unde a anchetat situatia poiitiei i:, I r'('t,c din Azerbaidjan. in acea perioadS., Beria era e',lrrl OGPU din Azerbaidjan. Kedrov a descoperit cA ht,r'irr executase oameni nevinovati farA nicio acuzatie ei rr t.rimis o scrisoare ia Moscova recomanclAnd aresr ,,lirri

lrrlr';l lUi.

Nu a existat rdspuns" Kedrov a fost arestat si


trrll rrrat, pAna cAnd a ,lrrr

dat numele celor care fotmau parte

in cadrui Fortelor Armate. in


93 de ani.
Ce spion GRU 1986?

1985 a fost ridicat

rangul de Erou al Uniunii Sovietice. Se crede cA Ivanovici Ivasutin a decedat in anul 2002La vArsta

,,conspiratia" impotriva lui Lavrenti fleria. Kedrov ir rlrrl, sub torturA, rnai multe nume gi, dupA o scurtA pr,r'ioad[ de detentie, a fost pus in libertate. Mihail :i,,r';lheevici Kedrov s-a retras din servicitle secrete in lll:|1) chiar cAnd fiul sdu, Igor Kedrov, ficea parte din ,','r'vicijle secrete, NKVD.

in

a fost expulzat din Statele Un

Ce

a cauzat execulia lui Mihail


a

Sergheeuici

Iiulrov si

fiu.lui

sd.u?

Colonelul Vladimir Izmaylov, ajutorul ataqatu

militar din cadrul ambasadei Uniunii

Sovietice

ofiteri rang inait ai Fortelor Aeriene ale Statelor Unite


Washington. Izmaylov a incercat sd recruteze
scopul de a obtine date si informatii,,ultrasecrete"des

programele de apArare strategica si tehnologia evasion de radare, cunoscutul ,,Program Steal Izmaylov a fost arestat de catre FBI 9i expulzat din

Atunci cdnd Lavrenti Beria a fost numit Comisar pe I'rrrbieme Interne si sef al NKVD in 1939, cei doi Itcrlrov si un grup de prieteni au trimis o scrisoare lui 5lrrlin ca protest impotriva numirii. in aprilie 1939 Igor l(r,tirov a fbst arestat si, imediat ce a intrat in Lubianka, r lirst impuqcat in ceafa. in aceeasi lund, a fost arestat lr inchis si N{ihail Kedrov. Curtea MilitarA Supremd a

llniunii Sovietice l-a declarat nevinovat pe Mihail


sa

$r:rgheevici Kedrov de toate acuzatiile, dar: Beria, in loc

in iunie 1986.

,lr-l elibereze, a ordonat sA fie executat in propria

fiut sau din ardinul lui Laurenti Beria?

Ce sp{.an souietic a fost executat tmpreund'

lrrlula in 1941. Doar atunci cAnd a venit Ia putere Nikita llrusciov care, in timpul celui de-al XX-lea Congres al l'artidului Comunist, a declarat cA vestea executiei lui l(cdrov l-a impresionat mult, mai ales dupa ce a aflat

ERIC FRATTINI
c.1,

KGB
,'rrlr
,

81

inainte de a fi executat, i-a spus cA fusese conda la moarte pentru cA era ,,un dusman al poporulni"
q,

llcria. Serghei Nikiforovici Kruglov a rAmas in

Ce qef q.l MVD s-a sinucis cdnd numitit ,rUpoca a Terorii"?

uflat

de

,'rl inuare qef al MVD pdna in martie 1954, cAnd a fost ,l,,rrris pentru a-i ceda locul puternicului KGII.

(iare a fost sf&rsitul


ht ttillou?

lui Serghei Nikiforouici

Generalul colonel Serghei Nikiforovici Kruglov,


a fbst sef al MVD intre decenibrie 1945 si martie 1 si sef al Ministerului Afacerilor Interne si al Securi

Statului intre iunie 1953 si februarie 1956. Cariera Kruglov in lumea serviciilor de informatii a inceput septembrie 194tr, cdnd a fost nunit subdirector NKVD, iar din 43 pdna in 45, al doilea sef al S contraspionajui rnilitar" Serghei Nikiforovici Kruglov ocupat de securitatea Conferintei de la Teheran noiembrie-decembrie 1943" unde s-au adunat li aliati din Statele Unite, Marea Britanie qi Uni Sovieticd. In decembrie 1945 Stalin l-a demis Lavrenti Beria, pun6.ndu-l in locul sAu pe Se Nikiforovici Kruglov iar un an mai tdrziu, in 1946, MVD a fost ridicat in rang de la Comisariat Minister.
er g hei N ilziforou

ln februarie 1956, in tirnpul celui de-al XX-lea l',)rlrtros al Partidrilui Cornunist din URSS, Nikita llrrrsciov a condamnat excesele regimului iui Stalin 9i ,l,iprra Terorii", in care Kruglov a jucat un rol important.
ln conformitate cu unele rapoarte, inainte de a fi trimis in judecatrl, Krugiov a luat pistolul, l-a la t6"mplA si si-a zbnrat creierii. I'ru
arr,stat si

spioni a lwcrat prima oard, pentru Nicolae iar apai pe bolpeuigti? Ittnil
Ce qef de

Ce crerlea puternieul Laurenti Beria ici Krug lou ?

(ieneralul Vladimir Vasilievici Kurasov. Ofifer {;rlist, s-a alaturat bolqevigtilor in timpul Revolufiei din lltl7. In 1940 era sef al Directoratului pentru Opeirrl,iuni in cadrul Conducerii Supreme Sovietice. Dupa ,,'l de-al Doilea RAzboi Mondial, a fost comandant
!,ul)reln al forlelor sovietice din Austria ocupata de catre ;rli;rti. In februarie 1949 a fost numit qef al GRU si, un
prt:

Credea ci este un trAdAtor" in timpul celui Doilea Razboi Mondial, Beria il propusese pe pentru Smersh gi, cAnd s-a incheiat, Kmglov a i sd-si separe cariera de Beria" Stalin dorea un,,echili de putere" intre Beria si Kruglov. Pe 7 martie 1953, doar doua zile de la moartea lui Stalin. Beria a obtin controlui absolut al serviciilor de securitate ale Statul Ifuuglov de la M\rD si Ignatiev de la MGB, au fost demi de cAtre insuqi Beria, cu toate cd nu a indraznit aresteze si sa-i execute. Pe 26 iunie 1 953, cAnd Beria 'fost arestal, I{ruglov s-a ridicat ca liderul grupuL

,r

rnai tArziu, director al Academiei l\{ilitare. Kurasov rnurit in 1973 la 76 de ani.

Ce spion care operfl

tn Statele Unite pu.rtu

nttmele unwi copil de 11 ani decedat tn Finland.a? Conon Trohmovici MoiodS', aiias ,,Gordon Arnold lrrnsdale", nAscut in 1922. Moiodv a fbst trimis ca ,,rlcgal" in Statele Unite la vArsta de 11 ani. Agentui l((its purta numele unui copil ndscut in Canada de o ruamA finlantleza si care murise in tirnpul rdzboiului

82

E11IC FITATTINI

KGI]
',,in( il.or care

83

nurncle de Lonsdale. Molody avea unsprezece ani cdnd ,'lrli;r baristA. Ei a a fost trimis impreunA cu mamil sa ca sa locuiasca ttt , tlttturo pentru a se infiltra intre iiderii levolutionari. Califomia alaturi de niatusa sa. DqrA ce a petrecut cini t,,lrlllare& sa intre bolseviqti a fost descoperita cand ani in California, Molody s-a intors in lJniunea SovieticA ii ,rrru] Malinovski a fbst ales sA ocupe unui dinire cele unde a fost antrenat de catre spionajul naval. CAnd s.a , ,, locr.iri bolseviste din parlament,ul tarist. A ajrins lrrl lactiunii bolseviste qi, impreuna cu altii, a fost unul intors in Statele Llnite, Molodv/Lonsclale a stabillt I rt fondatorii ziamlui Prauda (AdevArul). N{alinovski iegiLtrra cu Rudolf Abel. Prima realizare a lui Lonsdala ca spion a avrrt loc in 1955, in Marea Britanie cdnd, ' t,rrt, acuz&t ca ei'a un spion ai poiitiei tarului cilar a fost dAndu-se drept un v6"nzAtor de autornate de guma df ,1,rrlllt de cAtre insusi Lenin. ln acest timp, Serghei mestecat, a reusit sI ohtinA tlocumente ,,strict secret6! ii,'ltt,ski, directorul Ohranei, i-a numit pe Malinovski ale Marinei britanice. Molody/Lonsdale a obtinut schitolc "r;i rrdria Ohranei".In final, politia secretA a tarului torpilelor utiiizaLe de cAtre submarinele Royal Navy, ,rr'olae l-a obligal pe Rornan Malinovski sA se relraga rr Sirnkt Petersburg cu 6.000 de nrble si si inceapA o
irr r

nrso-finlandez (1939-1940). Agentii KGI] au obtinut cerlificatul de nastere cat si un pasaport canadian pe

triia la Moscova,
ii

,,l,,nt,c penale, fapt ce

avAnd multe antcconferea o ampli relatie cu fost recrutat in 1910 de cAlrc

Mo

Cine l-aidat in uileag pe Conon Trahmouicl loily, al i'as,,Gard,on Arno ld Lons dsle"'.Z

rrrl,ri

noui cu o noud identitate.

Malinovski a fbsl capturat de catre gelmani si dezertor din serviciul secret polonez, a dezvaluit identitatea unr.ri grup de spioni KGll care operau in ,rrlcrnat intr-un lagir de prizonieri., unde a inceput sa Statele Unite si Marea llritanie. Acea infcrrmatie a dul ,lr,rt,ribuie material de propaganda bolsevist prizonierilor la arestarea lui Moiody/Lonsdaie de cAtre Mi5. Spionul ' rs i. Cand a fost elitrerat, a inceput sa ii trimita scrisori KGB a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pAnl l,ri l,cnin. in 191? insusi Lenin I-a chemat pe Malinovski rr se prezinte la Moscova pentru a ajuta sA se cunoasca cAnd, in 1.t)64, a fbst schirnbat cu agentul britanic al MI6 ,,pcratiunile Ohranei impotriva bolseviqtilor. Malinovski Greville Wynne. DupA intoarcerea sa la Moscova, rr in intors Uniunea Sovietica in 1918, chiar la un an [-]onon Trohmovici h{olody a devenit Lln erou al Uniunii ,1,, la triurnful Revolutier. Pe 6 noiernbrie 1918 a fost Sovietice. La putin timp, a parasit serviciul de spionaj, Molody a decedat in 1970 la 48 de ani, victimA a unui rrcstat si acuzat, in fata unui tribunal ci spionase cancer. Cu ei rlisparea unui djntre cei rnai buni spioni pi,ntru Ohrana tarista si pentr:u germani. A fost glsit r rrio\:at de toate acuzatiile si a fost impuscat in ceafA in din intreaga istorie a KGB.
,

in i960

Care a fost sfd,rsitul

lui Roman Malinoushi?

locotenentul colonei Michal Goleniewsky,

,,'ceasi noapte.

Cine era Roman Malinouski?

0 cArtite a serviciilor de securitate ale tarului infiltratA intre liderii revoir.rtionari. Maiinovski era un

spion souietic I-a recrutat pe celebrul spion lt ritanic Harold,,Kim" Philby?


Ce

ERIC FRATUNI

KGB

gara din Brooklyn., D: ";;;rl;"t inceput sa lucreze ca spidl';r'bat, intr-o .d"!: aceasta, persoanei 500 de dolari' In final, pe 27 perntru OGPIJ, serviciul secret al statului iar in tO"l2i 1',i,trul i-'.d:t t"mbrie Igor Yakovlevici Melekh si William fost trimis in Ge'mania iar apoi la Viena. philby lucri" ^1960, I ir"sch au fbst arestati de catre FBI si adugi in fata unui partidului ia Viena ca curier al Conrunist, .u .orriact,, I tribunal. Deoarece Melekh avea imunitate diplosale din parrs si praga. Maly a fost trirnis la Lonclra , !rr:rlt nu a fost inchis, dar nu i s-a permis sa parascf al agentilor sub acoperiie in aprilie 1936, utiliza, 1rr;rt'icA, un pasa=p,rrt austriac fals. A fost Theoclor Maly cel .o '';tsca Manhattan-ul' Hirsch a fost condamnat la Igor Yakovlevici Meiekh a parasit Statele l-a trirnis pe,,Kim" philby in Spania ca corespondent lr''hisoare. B aprilie 1961' Pe timpul Razboiului Civil-Spaniol. in iulie toez Mall ,lrrrte alaturat boisevi-*tiior.

li' 13 octombrie 1953, agentii federali au detectat o noua Theodor Maly. De origine maghiara si hirotonill preot catolic in timpul llrimuiui Razboi Mondial, Mall "t'ilnire tli^hit"$.t, Melekh, insotit de Hirsch, i-a dat rrr plic:| de dolari unei.alte persoane gi i-au centt a servit in calitate de capelan al armatei a,rstro-rrngad ?90 infinal, a fosr caprnrar de catre rusi. CAt rimp a ;'ri1!t:llt:!1."'::T:lYlll]:li11l^1??.?: ] p.""iiu't"trlr;' ,l ,,f l''tectat din nou pe Melekh intr-o intAlnire cu un iabara rle p'izonierl, tUuiy

;;-;

lll l

statelorunite? "r" tradase pe Stalin si pe ai lui, dar s-a inse,,'fre" Trecutul sAu ca preot fusese repus in discuiie in rn ll Alice Michelson' Nascuta in Germania Orientala, direct de catre cineva apropiat astfel incAt, imediat,ll a pus piciorui pe pamant rusesc, Theodor Maly a f ,l.tucacurierpentruKGB.AfostarestatalaNewYork
ca

fost chernat la Moscova in acelagi tnourent cdnd incepe I ^ epurariie staliniste intre inaltii ofiteri ai |JKVD. iuf, I C"."{entd KGB a fost arestata de catre amell""|i3.i s.chimbatd' pentru 25 de persodne ,'nece' s-a intors in<:rezator, crezdnd ci nrmeni nu ar fi

I i

il

arlstalsi,ilaintedefileleluilgST,executat.u.-,n,1!".d*pregdteasaseimbarceintr-unavioncudesti-

in

litia Cehoslovacia. Ascunse intr-o tabacherA, Michelson /vea asupra ei mai multe microfilme ce contineau Ce spion GRIJ auea baza d.e operaliu.ni f/'rcumente clasificate. In iunie 1985, inainte de a fi rdecata, a fbst schimbata de catre sovietici pentru 25 sed.iul. Natiunilor Unite d,in New VorteZ f fl persoane de care erau interesate Statele Unite.

ceafa.

absolvirea Institutul,i Militar de Lirnbi siraine'J -c!?n a fost unul dintre cei mai longeuiui qefi ai dupa un stagiu la Academia Militara Dipiomatica |;trU'7 intrat in GRU. in 1958 a fost trimis pe lAnga Natiunilf Unite si a fost trirnis in cadrul Secretariatului ONU" d 9::y"t".iVladen Mihailovici Mihailov' sef al GRU pina in 1991. Este curios faptul ca Mihailov New york s-a intAlnit cu un cet6lean arnerican n.,rjfin 1987 provenea din niciun organ de securitate si nici nu Wiliiarn Hirsch. Ceea ce nu stia Melekh era cd Hil'sc{u cra supravegheat tle cirtre FtsI. Din acel moment, FBlt.^u experienla in domeniul militar. Mihaiiov s-a inrolat Armata Rosie in 1942 si, la putin timp, si-a incheiat l-a pus sub sirpraveghere si pe Igor yakovlevici Mciek{)
I

Locotenentul-colonel Igor Yakovievici Melekh. Dup]

ERIC FRATTINI

KGB
lr(
ltr

87

cariera de ofiter la Academia MiiitarA. IJlterior, devenit sef al Armatei in districtul rnilitar Turkist inainte de a fi numit sef al spionajului militar. agent aI spionajului souietic era ofiterul Ieg&turd. aI aqa-numitului ,,Cerc de Spioni d.e Cambridge"?
Ce

ilt. in 1994
t,'nds.

a scris o carte numita

My

Fiue Cambridge

Ce spioana KGB a fost arestatd ltnite tn 1984?

fn

Statele

Iuri Ivanovici Modin. NAscut intr-un satuc


Rusia, era

rrr

Svetlana Ogorodnikova. Maior KGB, a fost arestatd Statele Unite in 1984 sub acuzatia cA a incercat sd

fiul unui soldat boisevist mort in tim

,,lrl,inA documente clasificate


Eitu,

cu ajutorul amantului

Razboiului Civil rus (1giZ-1920). TAnArul s-a inscri


Coiegiul Naval din Leningrad pentru a studia ingin Atunci cAnd Germania a invadat Uniunea Sovieticd iunie 1942, a decis sa inceteze studiile si s6 se ai

la Londra insotit de cdtre sotia si fiica sa. El

Iuptei. In acel an s-a alaturat NKVD, unde a de specialist in Marea Britanie. in decembrie 1948 a trimis la Lubianka in calitate de traducator. Din ma 1943 si pAnA in 1947 a fost insarcinat sa care docu dintr-o parte in cealalta, de la Moscova, spionilor d Cambridge. in finai, in iunie 1947, Modina fost tri
a

ayudante al sefului biroului sovietic. Sub acoperirea corespondent de presd, a avut diferite intAlniri

Anthony Blunt, Guy Burgess si John Cairncross. 1951 i-a ajutat sa fuga in Uniunea Sovietica pe Bu qi Donald Maclean. Modin a fost retrimis la Moscova mai 1953 dar la putin timp a fost trimis din nou Londra. A rAmas acolo pAnA in 19b8.
Ce membru al ,,Cercului de Spioni d,e Ia C bridge" l-a dat de gol pe Yuri Iuanouici Mod.i

llordata in 1968. Cei doi s-au cunoscut in capitala si cAsatorit. Cdnd au ajuns in l'itrrtele Unite, s-au stabilit in California. Svetlana rlislribuia reviste sovietice si lucra ca infirmiera intr-un ,i1rital. Nikolai lucra la o companie de ambaiare a lnlnii. Intre timp, fiul lor, Matvei, a fost trimis intr-o trrbiird a Tineretului Comunist de la Marea NeagrA cu rtrl,cntia de a-l trimite dupa aceea la o ScoaiA Miiitara
irrrstriacA. Acolo s-au
irr liusia. FBI s-a concentrat pentru prima oard. asupra $vctlanei Ogorodnikova cAnd agentul John E. Hunt a vrrrbit cu ea si i-a propus sA fie informatoarea agentilor li'rlcrali din cadrul comunitAtii ruse din Statele Unite. l,rr putin timp dupA aceea, Svetlana a inceput o relatie lrr [{unt. DupA o relatie de aproape un an, rusoaica i-a epLrs lui Hunt cA rAmAsese insarcinatA gi ca el era tatAl. (lcca ce nu stia ea era ca agentul FBI isi fdcuse o

un agent FBI numit Richard Miller. Atdt ea cAt si rrrl.rrl sau, Nikolai Wolfson, au fost condamnati A fost lrrrrdamnata sub acuzatia de spionaj si conspiratie. ,{,'csta era un evreu ucrainean care luptase, la 11ani, irr l)rimul Razboi Mondial. La Viena a cerut azil politic lrr,ntru a emigra in Statele Unite. Permisiunea le-a fost

Anthony Blunt. Dup6 ce a fost interogat de cat MI5, Blunt a decis sa dezvaluie cine era Modin. Ei si continuat cariera in KGB fiind destinado in India. si-a incheiat zilele ca profesor la Scoala de Spionaj

lrrsectomie in 1960. Tatai era alt agent FBI cu care, de n$0menea, rusoaica mentinea relatii. Richard Miller,

lr,lalat agent, avea o reputatie proastA in FBI si f'usese lrrrs sub supraveghere cAnd a fost vdzut in consulatul rus
rlin San Francisco.

ERIC FRATTINI

KGR
;r ulers prost. Trei dintre ei au dispArut, doi au fost cstati de cdtre germani dupa invadarea Rusiei iar al

informalie i-a transmis agentwl FBI Ric Miller maiorului Suetlana Ogorod,nikoua?
Ce

,u

I-a oferit locatia maiorului Stanislav Levcenko,


dezertor KGB qi a lui Victor Belenko, un pilot sovie care, in anul 1976, a dezertat cu MIG-ul sAu 25 Occident. Ambii fusesera condamna[i Ia moarte contumacie. In noaptea de 3 octombrie 1984 familia rodnik si Miiler au fost arestati. Au fost toti I pentru spionaj, Svetlana Ogorodnikova a fost conda natA la 18 ani de inchisoare; Nikolai Ogorodnik a

::rsclea inca era la inchisoare. Dupd ce a revenit la ,rrltierul general al lrlKVD, Ovakim a devenit seful lliroului pentru Statele Unite dar, inIg44, s-a primit un ',rrnunicat care spunea cd" un agent NKVD luase lr,gritura cu David Greenglass, un soldat care lucra la

l,rrboratorul National de la Los


rrrrtle se

Al"-os

(New Mexico),

condamnat la opt ani de inchisoare. Svetlana

,lr,spre excesele dictaturii lui Iosif Stalin, Gaik ll;rdalovici Ovakim a fost demis din KGB.
Ce sef al GRU a fost executat dupd ce a iltcces ca militar?

In 1965, dupA moartea lrri Lavrenti Beria si denunturile lui Nikita Hrusciov

proiecta bomba atomica.

eliberatA dupa ce a executat nouA ani si a fost depo

in Mexic.
Ce

oblinut

spion i-a recrutat pe salii Rosenberg?

Gaik Badalovici Ovakim. Rezident NKVD la York in anii treizeci, Ovakim a ajuns in Statele U in 1933 sub acoperirea organizaliei comerciale AMTO Absr:lvent de inginerie, Ovakim era specializat inginerie industriala. In Statele Unite s-a specializa recrutdri, ajungAnd sd creeze relele de spionaj soviet in Mexic si Canada. In 1938 i-a recrutat pe Julius Ethel Rosenberg, care faceau parte din ,,Cercul Spionaj Atomic". In 1940 l-a recrutat in Mexic Ramon Mercader care, pe 20 august din acelagi a atentat la viala lui Leon Trotki. Ranile pe care i I provocat la cap i-au cauzat moartea. in mai 1941, Badalovici Ovakim a fost arestat de catre FBI si acu cd a reprezentat marci care nu erau inregistrate teritoriul Statelor Unite. Ambasada sovieticA a platit 25.000 de dolari pentru cau{iune iar Ovakim a eliberat. CA{iva din agenlii sai l-au identificat ca spi sovietic. Americanii doreau sa-l schimbe pe Ova
pentru gase americani arestali in Rusia, dar opera{i

Generalul maior Aleksei Pavlovici Panfilov, sef al (iliU din octombrie 1941 pAna in iulie lg42.incalitate ,lt,colonel al Brigdzii a Doua Motorizate, a obtinut un nirre succes in campania din 1938 de la granita dintre llrriunea SovieticA si Manciuria. Acest lucru nu i-a fost ,L,folos in fata lui Stalin, care l-a executat in epoca r'purdrilor din 1942.
Ce

M90

omagiu au primit cinci spioni souietici tn din partea Guuernului Uniunii Souietice?

Chipurile lor au fost reproduse pe cinci timbre


prrstale. Spionii erau:

Colonelul S.A.Vaupsasov (1899-1g76). A realizat actiuni de spionaj impotriva ruqilor albi, partizani ai

tarului; intre 1937 si 1939 a realizat operatiuni de


spionaj in Spania. S-a retras din serviciul secret in
1953.

90 -

ERIC FRATTINI

KGB
li rr sc?

91

Rudolf Abel (1903-1971). Este cei ca.re a infii asa-numitui ,,Cerc de Spioni Atomici" din State Unite, din 1948 pAna in 1957. Harold,,Kim" Philby (19i2-1988). Unui din mem
a$a-numitului,,Cerc de Spioni de Ia Cambridge", a spionat pentru Uniunea SovieticA si a dezvil secrete importante despre Statele Unite si Ma

(le spion KGB a ajuns preqedintele Federstiei

Britanie. I.D.Kudrya (1912-1932). A luat parte la nume misiuni de sabotaj impotriva germanilor in Ucrai in 1941 si 1942. A fost arestat si executat de ca trupele SS. Colonelul Conon Molody (1922-7970). Veleran celui de al Doilea Razboi Mondial si ofiter KGB,
cunoscut in Occident ca Gordon Lonsdale.

Vladimir Putin, nAscut in 1952. Cariera lui Putin in secrete de informatii a inceput in Itr,;rrrrtamentul de Informatii Externe din Germania lllicntaiA. Munca sa consta in ajutarea Guvernuiui lir,publicii lJemocratice Germane in lupta impotrii'a

''rlnrl serviciilor

;'irrpurilor anticomuniste. Nascut ia Sankt Petersburg, 'rirl)solvit $qoala de Drept in 1975 si a fost recrutat de , rllc KGB. In 1989 s-a intors in Rusia si a fost trimis !'r Sanirt Petersburg. Oficial, Putin avea o responsaI'rlit,ate academicA ia Universitatea de Stat din Lenin-

Ce pilot al Fortelor Aeriene souietice a fost aI GRU, spionajul militar?

Generalui locotenent Ivan Iosifovici Proskyov. GRU intre 1939 si 1940, Proskyov alterna abilitatea de a pilota avioane de luptA cu cea de sef al spionaju militar. Proskyov a luptat de partea republicanilor dobordt mai multe avioane ale nationalistilor. in 1 a primit cea mai inaltA decoratie a tarii sale, cea de al Uniunii Sovietice. Dupa intoarcerea sa din Spania,

a decis sA intre in politicA, pAstrAndu-si imporlante din KGB. Putin a fost unui ',rnt,actele rlrrrt,re arhiteclii strategiei razboiului de gherilA din {'r,r:cnia. In 1994 a fost numit consilier al primariei ll;rrrkt Fetersburgului si a ajutat la dezvoltarea partipolitic cunoscut ca,,Patra Noastrd este Rusia". In 'lrrlui rrrr;1ust 1996 Putin a fost trimis la Moscova pentru a hrlra cu presedintele Boris Eltin,^ fiind numit sef al , rrlrinetului sAu in martie 1997. In ziua ttrmAtoare, Vl;rdimir Putin a fbst numit primul subdirector al Cahrnctului Prezidential, avAnd in suborcline toate r,'l1iunile qi teritoriiie ruse.
rtlrrtl cAnd
Ce

numit sef al GRU pAna in iulie 1 in acel an, Ivan Iosifovici Proskyov s-a exprimat impotriva pactului semnat de cAtre Stalin si Hitler, aprilie 1939,
a fost

l'ir

functie a ocupat Vladimir Putin tnuinte numit presedinte aI Federa{iei Ruse?

sd.

permitea invadarea Poloniei de citre trupeie ce de-al Treilea Reich. Pe 4 iulie 1940 Proskvov a arestat si, o zi mai tArziu, a fost executat fAra j

in iulie 1998, pr:eqedintele Boris Eltin l-a numit pe l'rrtin director ai Serviciului Federal de Securitate Rus ll,'SB), care fusese creat in 1991 dupa desfiintarea KGB. I'r' 31 decembrie 1999 Eltin a demrsionat qi Putin l-a rrrlrrcuit in martie 2000, dupA ce a primit sprijinul a 53
suta din electorat. Una din primele sale mAsuri a fost ru'Atarea serviciilor de securitate de orice func{ionar r'rrrupt sau caz de coruplie.
lrr
{

ERIC FRATTINI

KGR
,,r

93

Ce ;ef ctl GRU a fost unul dintre cei mai peetuti spioni tn Uniunea Sauieticd, si tn Occide

Alcxander Sokolov. Agentul KGB si sotia sa au fost


rrzrrti de conspiratie deoarece au comis acte de spionaj

sef al Directoratului pentru Operatiuni al Statu Major. Responsabilitatile sale inclucleau de la pia ficarea operatiunilor militare sovietice p6nd la lierea lui Iosif Staiin insusi in deciziiie cu cara militar. in aprilie 1946 a fost numit sef al GRU, servi secret militar. In iunie lg52 a izbucnit o cearta in Stalin si Poiitburo. El a fost de partea lui Staiin, fi care i-a adus avansarea sa in calitate de coma suprern al Districtului Militar al Voigai. in 19b6 a rechemat la Moscova de cAtre maresalul Uniu Sovietice Georgi Zukr:v, primind sefia GRU. in iu 1962 a fost numit comandant suprem al Forte Terestre iar in 1968 a fost numit prim vice-prim-r nistru al AparArii in cadrui Statului Major al Forte Pactului de la Varqovia, post in care a rAmas pAna moartea sa, survenita in 192G, Ia vArsta de 69 de a

Generalul Serghei Matveievici Stemyenko, sef GRU intre 1946 si 1948 si din nou intre 1956 si tr Stemyenko s-a inrolat in fumata Rosie in 1g26, servj in cadrul unei baterii de artilerie. in septembrie 1 a fost trimis la Statul Major iar in mai ig43 a fost nu

'rrrpot,riva Statelor Unite din195? pAna in 1963. Ambii, ,r1'r'rrti KGB, incercau sa culeaga informatii desprr; irrrlil;rre de pe
rL' Loate ,,ir

r'rllrcte nucleare, silozuri de rachete si alte activitati teritoriul american. Au fost gasiti vinovati
rru

acuzatiile iar Guvernui Statelor Unite a decis condamne din cauza informatiilor extrem de ,['lir:ate care s-ar fi facut publice in timpul procesuiui. li,rliolov qi sotia sa au fost deportati din Statele Unite ,llr', cAnd urmau sA fie trimisi in Uniunea Sovietic6, ll,rkolov a cerut in ultimul moment sa fie trimis in t'r,lroslovacia. Dorinta i-a fost indeplinitA.

ii

ri

Cine a fost u.nul dintre cei mai nemiloqi asasini KGB?


l3ogdan Stasinski. Asasin expert al KGB, folosea

in

Pentru ce opere este apreciat ca un ma militar qi analist generalul Serghei Matueieu


$temyenko?
Pentru Statul Major Souietic tn razhoi (1971.) si mele sase luni (ale celui de-al Doilea Razboi Mor (1973). Ambele opere au fost traduse in mai multe lim

in munca sa toate tipurile de veninuri. NAscut rrr Ucraina in 1931, Staginski a inceput sd lucreze pentnr ,,pionajul sovietic la 19 ani, in 1950. Prima sa misiune ,lr, executie a fost sA-l asasineze pe Lev Rebet" un rrrrt,ionalist ucrainean care trdia in Germania Occi,L,ntalA. Pentru acest asasinat, Stasinski a folosit un pistol care trdgea cu o capsuia de cristal avAnd in rrrt,criorul sAu acid prusic. Asasinul KGB l-a impuscat rrr fatA pe Rebet, spargAnd capsula. Acidul a inceput
1,r'incipal

faci efectul, provocAndu-i un atac de cord. Bogdan lit,asinski avea asupra lui un antidot in caz ca Rebet l-ar ll rtacat iar agentul KGB ar fi fost afectat de acid.
,,rr-si

Ce spion souietic a fost deportat din Unite tn octombrie 1964?

Stasinski?

Care a fost a doua misiune a

lui

Bogda,n

,rsasinarea

Ulmdtoarea misiune trasatA de cdtre KGts a fost altui nationalist ucrainean numit Stefan

94

ERIC FRAT'I'iNI

KGB

Ba,ndera. Pentru aceastd misiune, Stasinski a foiosit pistol cu incdrcAtor dnblu si un spray paralizant pen a scapa de bodyguard-ul lui Bandera. A ratat prima dar nu si a doua, asasinatul avArrd loc pe 15 octom 1959. Pentru aceastd misiune. Stasjnski astept decoratie, dar a primit o nou6 misjunc. IJe data

,i,',liintarea KGB si crearea FSK-ului, Stepasin a fost ,rrrrrrit subdirector general al noii agentii iar in acelasi
,rrr,
,r

rlupA crearea Ministerului de Securitate Rus (MB), lirst numit viceministru.

obiectivui era Raoslaw Stetshow, care fiisese ministru al Republi-cii Ucrainene in 1941 si care ac traia in Germania. In acea perioadA Bogdan Stasi se cAsAtorise cu o femeie din Gelmania Orientald, fiind cea care a descoperit adevArata profesie a sot ei. Pe 12 august 1961 si dupA tradarea sotiei l3ogdan Stasinski a fost arestat Ia Beriin de
de inchisoare dar,

La ce grad de armatd rttrtuici Stepas,in tn 1991?


,,rkrnel
1,,'

a ajuns Serghei

Vacti^

in doar douasprezece luni a fbst avansat de la la general-maior si de la general maior la


in martie 19g+, Boris Eltin l-a nurnit

r,r,riersl iocotenent.

a fost eliberat si dus in Stateie Unite, unde i


pierdut urma.
Ce spion q.I MVD si al FSK-ului a fost prim ministru al Federatiei Rwse?

nmericani. A fost dus la proces si condamnat la opt in mod misterios, la finele lui 1

Sfepagin membru al Consiliului de Securitate al l,i'deratiei Ruse si clirector general al tr'SK-ului. Alte lrostuli pe care le,a ocupat Stepasin in aceastA perioadA

Ce spion gi asasin souietic a luptat sd.-qi spele 1990, a fost nu numele dupa arestarea si executarea lui Laurenti subdirector al Departamentului Politic al inaltei lleria? de Studii Poliiice. intre 1990 si 1993 a fost ales dep al Sovietului Suprem, reprezentAnd factiunea Pavel Anatolievici Sudoplatov. lrlascut in I g0Z in centru-stdnga a Grupului pentru Reformafumatei. Dftltlcraina din tata umainean si mamd rusoaicA, Sudo1991 p6nA in 1993, in timp ce Uniunea Sovietica tov s-a alAturai Armatei Rosii in timpul Ilazboiului (livil Rus. {Jlterior, s-a aldturat Cekai in calitate destrama, Stepasin a fost numit presedinte ai d.e tetului pentru Apirare si Securitate al Sovietul6ii,rperator de coduri si teiefonie. in anii douAzeci si Suprem. El a condus comisia statala de anchetA &lrreizeci a avut mai multe posturi i" Aii".rt" acrtivitatilor KGB. in august 1991 Sergher Vadimovicji,ccrete si spionaj iar in 192b se casdtoreste cu ".g-"" Emma Stepasin a parasit Partidul Cornunist. In I 991, dupl rrare lucra si ea pentru serviciile de spionaj. in l glb estei

Generalul locotenent Serghei Vadimovici Stepa in 1952 in Port Arthur, in Republica Popul 0hineza, a absolvit inaita $coala Politica a IVIinis de Afaceri Inteme (MVD) din Leningr,ad. A lucrat
N5.scut

fost cele de director al Departamentului Admirristrativ al Administratiei Guvernului, ministru de lrrstitie si rninistru de Interne al Federatiei Ruse. pe 2? a fost numit vice prim ministru in Guvernul lui 'rprilie l,ivgheni Maximovici Primakov pAna pe 12 mai din ,rr:elasi an, cAnd Eltin a demis tot Guvernul. pe 1g rprilie 2000, Serghei Vadimovici Stepasin a fost nurnit
:rrr
rr

;rresedinte al Camerei Auditorilor a Federatiei Ruse pe perioadi de sase ani.

cadrul MVD pAnA cdnd,

in

ERIC FRATTINI

I(GB
i1''1 1',

97

irimis, sub acoperire, in Finlanda si Germania, misiunea de a se infiltra in miscarile nation


ucrainene din Berlin si in Partidul Nazist. Este acce de citre exilati si viziteaza personaje importan Viena si Paris. Intre timp, sotia sa reaiiza activitAti coresponden-ta intre sotul sAu si NKVD de la M In 1937 si 1938 Pavel Anatoiievici Sudoplatov toregte pe un vas sub acoperirea de operator radi Occident si, in aceasta perioadA, spionul se intdl in mai multe ocazii cu dictatorul Stalin.
Ce misiune i-a incredin{at personal e I An atolieuici Sudop I atou?

1-u ales pe Sudoplatov ca unul clinfre cei trei noi ,irl)('ni care trebuiau si conducd. Uniunea Sovietica post

Stalin

P av

Asasinarea lui Yevhen Konovalet, lider al n nalistilor ucraineni, in rnai 1938 Ia Rotterd Sudoplatov i-a trimis o cutie de ciocolatA plina explozibili pe care, cAnd a deschis-o, ucraineanul a omorAt pe ioc. La putin timp dupA 5 iunie 1941, ce Germania a invadat URSS, Sudoplatov a fost nu gef pentru operatiuni speciale al NKVD si

.trrlirristA. Pe 26 iunie Beria si oamenii sii au fbst ,rri,rl,ati mai putin Sudoplatov. Pe 21 august 1954 a fost 'rilr;t,at deoarece conspirase impreuna cu Beria pentru ,r ,rlrt.ine controlul {arii; s-a aparat afirmAnd cd el era un fidel al Statului si nu al lui Beria qi ca anii in ',r,r'vit,or pentru a demonstra linie trebuiau ii sa serveasc5. l,rililir ,r, ,,r;(, hlcru. In 1958 a fost condamnat la 15 ani de irrllrisoare iar, dupi ce a fost eliberat in 1968, Sudoplirlov s-a dedicat cu trup si suflet reabilitarii numelui ,,rrr [n 1992 spionul a fost reabilitat, red6ndu-i-se toate 'rnr)rurile primite pentru anii de serviciu cdt si pensia ,,n l'avel Anatolievici Sudoplatov a decedat in 1995Ia i il r;t,a de 88 de ani.

0e diplomat si spion KGB era contactul qi nlilerul de legd.turd. aI spionului Marinei amerirone John A. Walher?
Alexei G. Tkacenko. Diplomatul era cel de-al treilea al ambasadei sovietice de la Washington. Pe 19 irrrri 1985, Tkacenko se afla in propriul sau vehicul cu rrrrrnir de inmatriculare diplomatic impreund cu so{ia ct:i doi fii ai sAi. Dupa a trecut de un copac, spionul ',r
,ir,('r'otar

de operaliunile de spionaj impotriva Germaniei aliatilor sAi. Organizatia sa avea aproape 20.000 barbati si femei, inclusiv aproape 2.000 de nesovi Sudoplatov il informa direct pe Lavrenti comisarul qef al NI(VD. La pulin timp a fost pro comisar de gradul trei al Securitatii Statului, valeritul generalului locotenent din Armata Rosie. iuiie tr943 opera{iunile de spionaj din strAinAtate NKVD au fost reorganizate, credndu-se un Comi Special pentru acestea, NKGB. Sudoplatov a fost nu ;ef al departamentului ,,S" al NKGB si insarcinat supravegherea tuturor operaliunilor de spionaj atomi inclusiv cele ale GRU. Dupa razboi, Pavel Anatoli Sudoplatov a devenit r"rnii din oamenii de incredere lui Stalin si Beria. Dupa moartea dictatorului, La

lr(lll a zArit un semn care arata ca Walker dorea o rrrl;llnire. S-a indreptat catre un magazin deschis non ulrr;r. In momentul in care Tkacenko se pregAtea sA ''uk'aga semnul, Walker a iegit in int6mpinarea sa si i-a rlrrl, o punga. CAnd au ieqit din local, John A. Walker si
i\l,,xei G. Tkacenko au fost arestati de cAtre FBI.
'l'lirLcenko avea asupra sa o pungd de hArtie cu doculrlnte clasificate. Walker a fost arestat cAnd se indrepta hotelul satr. Alexei G. Tkacenko, sofia sa si cei doi 'ipro

lrr ;risai au fost ,l,rlrn A. Walker

expulzati din Statele Unite in timp ce si mai multi mernbrii ai reteiei sale de

ERIC FRAiI'TINI spioni au primit condamnari de inchisoare pe viat6 25 de ani de detentie intr-o inchisoare federale maximi securitate.
'lrrr 1921. La finele
;r ,lr,

KGIJ
',,,rr:t:1ar

99

in timpul represiunii marinarilor din Kronstadt

lui 1937, Solomon Petrovici Uritski lirst arestat si executat in acelasi an la vArsta de 42
ltni.

actiu al GRU si urutl dintre fond, Cekai a fost executat tn timpul epurdri staliniste din 1939?
Ce qef

Ce spion aI seruiciului secret souietic a primit rrle mai tnalte onoruri din Uniunea Souieticd?

Iosif Stanislavovici Unslikht, sef activ al GRU in 1935 si 1937. Unslikht a fost epurat impreun6 cn acei ofiteri ar spionajului sovietic care au participat Razboiul Civil Spaniol sprijinind Guvernul Republi Nascut in Polonia in sAnul unei familii nobile, Unqli
a devenit un apdrAtor al Revolutiei din Octombrie 19

(lolonelui S.A.Vaupsasov, ofiter al spionajului ',,rvictic care, intre 1920 si 1924, areahzat operatiuni i,,{'rete in Bielorusia,^ infiltrAndu-se in grupurile l,,rloneze antisovietice. Intre 1937 si 1939 a fost trimis rrr Spania, unde a realizat operatiuni de spionaj si ,,rrlrotaj in spatele liniilor trupeior iui Francisco Franco.
lrr t,impul celui de-al Doilea Razboi Mondial a condus o rrrrilate de artilerie care a cauzat daune serioase ,rlrirArii germane si liniiior lor de aprovizionare. Dupd r;rzboi a continuat sA h.rcreze in serviciile de spionaj. \/rrrrpsasov a fost decorat cu Ordinul Erou al Uniunii lirvietice si chipul sAu a apArut pe un timbru postal emis rll calre Guvernul Sovietic in 1990. Colonelul S.A. V;rupsasov a decedat in 1976 Ia vArsta de 77 cle ani.

din Rusia. Chiar dupn triumful Revolutiei, 1-a ajutat compatriotttl sAu, polonezul Felix Djerjinski, sA fi
Ceka.

in 1920 a fAcut parte din Gnvernul Revolutionar Poloniei iar din 1921 pAna in 1923 a fost vicepresedit al GPU. In aceastA perioada, Unslikht a cfllAtorit calitate de agent al spionajului, recrutAnd agenti pen GPU in Germania, Lituania si Polonia. Ulterior, a nr.rmit director al Administratiei Principale a Forle Aeriene Rosii si candidat la ocuparea unui post in Comitetr.rlui Central al Uniunii Sovietice. A fost a

Ce spion NKVD a fost responsabil de controlurea,,Cercului de Spioni Atomici"?

in timpul epurArilor staliniste iar pe 29 iulie


t:xecutat la Lubianka la vArsta de 59 de ani.

Anatoli Yakovlev. Ofiter al serviciului secret al


Nl(VD, era omul de legatura al lui Harry Gold, un soldat rr,partizat la Laboratorul National din Los Alamos (New l\'lcxico), unde s-a proiectat,,bomba atomicd.". Yakovlev lrrr:ra sub acoperirea de viceconsui al Uniunii Sovietice lrr New York. In decembrie 1946, cAnd banuia cA era rrlrnf,rit de FBI, a decis sA pdrAseasca Stateie Unite.

alt sef aI GRU qi erou uI Reuoluliei Octombrie a cd.zut de asemenea tn timpul ep rarilor staliniste din 1937?
Ce
Solomon Petrovici Uritski, sef al GRU intre apri 1935 si iunie 1937. Uritski a fost un membru activ
d

'Oclombrie

aparatului de represiune in timpul Revoluliei

din 1917, cAstigdndu-si meritatul renume

Ce angajat al, ONU, arestut de FBI, era tn t'ralitate un spion KGB?

1fJO

IIRIC FRAT'I'INI

K(;ll

101

Gennadi F. Zaharov. Acest agent KGB avea cl misiune recrutarea de potentiali agenti care soseau & la Moscova la New York pentru a primi posturi 6 functionari al Centrului pentru Dezvoltarea Stiintei ;l Tehnologiei, care tinea de Secretariatul ON[J. Zaharclt incra sub acoperire legala ca membr"tt al deiega{i{ sovietice pe lAnga Naliuniie Unite. O echipa de suprd' vegherc a FBI a descoperit chZaharov vizita constatd campusttl universitar in aria Nelv York-ului si cd Nl apropiase de mai muili studenti. in aprilie 1983, FBII descoperit cA Gennadi F. Zaharov il recrutase pe Leakf

(lc sef al GRU, spianaju,l militar, l-a ajutat in itnul rdnd pe Stulin sa ramdnd la putere iar i't ,,1rtti pe Nikita trIrugciau?

Maresalul Uniunii Sovietice Matvei Vasiiievici intre 1949 si 1952 si sef ai Statului tl;rjor Sovietic. Atunci cAnd Germania a invadat ItliSS in iunie 1941, Zaharov era deja sef al Statuiui tl:rlor al celui de-al }douAlea Corp de ArmatA. El si-a ,rrrlrrAsti?t trupele in fata ofensivei germane pentru a
1;rlrarov, gef aI GRU
,,

,luce pierderile. Acest fapt i-a permis s5.-si reuneasca

t,,r

t,ele

N. Bhoge, un student de 25 de ani din Guyana. ZahafiS llrrrrcurile lor. La puLin timp dupa aceea a condus al

din nou si sa-i atace pe nemti pe unul din

i-a spus studentului la inginerie ca el lucra pent{l Comisia $tiintifica a ONU si ca, odatd ce isi incheft studiile, ii putea obtine un post acolo. In mai 19$ spionul KGB a semnat cu Bhoge un acord sa ii dea badl in schimbul informatiilor, dar ceea ce Zaharov nu qth era ca Bhoge devenise informatorul FBI si cri pulta il!

ll lea Front Bielorus, participAnd activ la atacul


,rrrpotriva germaniior" DupA cel de-al Doilea Razboi tlondial, Matvei Vasilievici Zaharov a fost numit sef al \,aclcmiei Militare iar in ianuarie 1949, sef al

l,ionajuiui militar. in iunie 1952, Politburo-ul insista .iuptra necesitatii retragerii hri Stalin dar Zaha,rov a rnicrofon ascuns. Pe 23 august 1986 Gennadi F. Zahar& ,h,r:is sa-l sprijine pe liderul sovietic. Dupa moartea lui rll;rlin din martie 1953,Zaharov a inceput sA cadA in a fost arestat de doi agenti ai FBL ,lrzgratie dar in octombrie tr957 a izbucnit un nou razboi pr,ntm putere intre maresalul [Iniunii Sovietice, Georgi Ce contramasurd a Luat KGB tn cazul arestdrll ,|rkov, gi Poltiburo, condus de citre Nikita i{rusciov" lui Gennadi F. Zakarsu? lrrharov i-a sprijinit pe acestia din urmd, fapt r:e a ;rlrmis ascensiunea ia putere insusi lui Hrusciov. Acest KGB l-a arestat pe Nicholas Danilofi corespondentUl lucru i-a adus numirea de sef suprem al forfelor U"S. Itlews & World Report la Moscova acuz6ndu-l de ,rvietice din Gerrnania iar in 1959 ridicarea la gradutr actiuni de spionaj pentru CIA. Zaharov a fost insotit Ie ,lo mareqal al Uniunii Sovietice. in aprilie 1960 era un avion gi expulzat din Stateie Unite. Acelasi lucru t, ,rrrmit, comandant suprem al Statului Major dar

fAcut KGtl cu Daniloff cu toate

c[ administrafil1

,r:hirnbarea politica apArutA dupn infrAngerea sovieticA

presedintelui Ronald Reagan a clarificat c6, acela nu erol un schimb cle prizonieri, daiorita faptului ca Daniloff nu era agent, nici ofi{er al serviciiior secrete si nici nu ergi implicat irr activitati de spionaj in Uniunca Sovietic{

din Cuba a cauzat demisia lui Vasilievici Zaharov in 1963. Ulterior, va parti,'ipa la lovitura impotriva iui Hrusciov din octombrie ll)64 care il va catapulta la putere pe Leonid Brejnev in ,;rlitate de nou lider al ljnir.rnii Sovietice. in octombrie
N4atvei

Rachetelor" 'n ,,Criza

t02

ERIC FRATTINT

KGI]

103

1964 a fost numit din nou comandant suprem Statului Major pAna ia retragerea sa pe motive de
in septembrie 1971. Maresalul Uniunii Sovietrce Vasilievici Zaharav murea patru luni mai tArziu, vArsta de 74 de ani.
Ce spion aI NKVD a primit Ordinul Lenin ulterior, un ordq a primit numele sau?

rrrllrogat de FBI, Zarubin s-a evaporat si s-a intors in llrrir.rnea SovieticA. A continuat si lucreze pentru i.Jl(VD, spionajul sovietic, pAnA la pensionarea sa din l1l,l8, la vdrsta de 54 de ani. S-a retras cu gradui de
gl,,rroral
il4

maior. Dupd moartea sa din 1968, Vassili

rhailovici Zarubin a fost decorat cu ,,Ordinul Lenin" si un oras a fost botezat cu numele ,,ZartJbino", in onoarea nrr. Spionul avea74 de ani cAnd a murit"

Generalui maior Vassiii Mihailovici Zaru


rezident al NKVD in Statele Unite in timpul celui Doilea RAzboi Mondial. Dupa ce a fost numit Departamentului Economic al Serviciului de Securi Regional, Zarubin a fost trimis in Siberia unde, ruqi partizani ai tarului, fuseserA implicati in operatiun granita cu China. Ca recompensA pentru eforturiie Zarubin si sotia sa Lisa au fost trimisi sA mu

Finlanda, Franta si Germania din 1934 pAnA in 1 Revenit in Uniunea Sovietic6, Zarubin a supravi epurf,rilor din comunitatea serviciilor secrete iar in 1 a fost trimis in Asia pentru a recruta agenti ge pentru spionajul sovietic. CAnd armatele germane
apropiau de Moscova, Iosif Stalin i-a ordonat lui Zaru

sa calatoreasca in Statele Unite cu misiunea informeze dacd Germania negocia o pace separata Aliatii. Zarubin a intrat legal in Statele Unite pe decembrie 1941, instalAndu-se la Washington acoperirea de al treilea secretar ai ambasadei Zarubinera in realitate seful NKVD din Statele Uni
Cine a dezud.luit acoperirea

luiVassili Miha

uici Zarubin?
O scrisoare anonimA trimisA FBI in care se ardta

Zanrbin era geful spionajului sovietic din Statele Unj '[n august 1944, inainte de a fi arestat pentru a

KGI]
Capitolu!
4

105

TI?ADATOIT!
Cav"e este cwud,ntul falosit de KGB tn rapourtela oficiale pemtru a-i descrie pe trd,d,dtori?

l:rr:c urr curs despre rachete si, la putin timp, spera sA lr,' trirnis ca atasat al ambasadei sovictice din India.

Ce a cuwzat dezertarea

lui

Oleg Penhoushi?

Iost

Ilin canza antibolsevismuiui tatalui sau, Oleg nu a trimis la ambasada sovieticA din New Delhi.

,,Porc". Ce afitrer, dezertor d,e fapt, a pasat cel mai mare numd.r de secrete souietice CIA qi MI6?

lrrrediat a qtiut cA acest lapt va fi intotdeauna o predica 1rr:ntru cariera pe cale si-o pregatise. Intr-o noapte de rrrgust din 1960 s-a apropiat de cloi turisti americani si r ;r rugat dacA puteau sd lase o scrisoare la ambasada lilltelor Unite de la Moscova. Odatd ce CIA a verificat

Colonelul Oleg Penkovshi, care a pasat secretd


Statelor Unite qi Marii Britanii din aprilie 196i pAna itl august 1962. trnformalia sa despre desfasurarea d{

in timpul Crizei din Cuba i-a permis presel dintelui Kennedy sd cnnoascA inten[iile sovietice ql capacitatea lor de reac[ie. Fiul unui ofiter tarist care f, luptat impotriva bolsevistilor in RAzboiul Civil Rua (1917-1920), Penkovski a intrat ia Academia de Artilerie, pe care a absolvit-o ca ofifer in 1939. Pe par. cursul anului 1940 Penkovski a luptat scurt timp
rachete impotriva Finlandei iar in iunie 1941, in timpul invaziei gerrnane, Penkovski a fost repartizat la Moscova in calitate de ofiter politic de legatura in acliuni secrete, Intre 1944 si 1945 s-a prezentat voluntar pentru lupt{ fiind repartizatlao unitate de tancuri. DupA rAzboi s-q casatorit cu fiica unui general iar in 1948 a participat la un curs in cadrul Academiei Militare,,Frunze", undo
a invA[at sa vorbeascd engleza la perfectie. De asemenea

'rlrnnatura si a fost analizata importanla lui Oleg l'cnkovski in lumea serviciilor secrete, au incercat sA il ,,)ntacteze printr-un agent cu lbarte putind experientd. \l,unci Penkovski a clecis sA ii contacteze pe britanici. lrr acel moment Oleg Penkovski lu.cra in GRU, serviciul ,,',rret militar, fiind responsabil de relatiile dintre ,,,rrnenii de afaceri occidentali si Comitetul cle Stat pcntru Coordonarea Muncii de Cercetare StiintificA" llr,rvici.ul britanic MI6 a aflat de Fenkovski printr-un om
,

lt,

afaceri canardian.

Ce uiitar directar otr CL4, a d,ecis cd americamii britanicii ar trebui sa fie cei care sa profite de '.i tnfarma{iile lui Oleg Fenhauslei?

Richard Helms, directorui de operatiuni ciandestine CIA. In aprilie 1961, Penkovski ii daduse o scrisoare lrrr Greville Wynne, un om de afaceri britanic. Cdteva ;ilc mai t6.rziu, Oleg Penkovski a ajuns la tr,ondra in
,rkr

si-a luat diplorna in strategia serviciilor secreb de informatii de la Academia DiplomaticA MilitarA. in 1955 a fost trimis in Turcia ca atasat al ambasadei; intre 1958 .si 1959 a fost repartizat,laAcadernia MilitarA pentru a

lluntea unei delegatii sovietice. O echip[ comunA lrlA-lvII6 a luat legatura cu Penkovski. In acea prima rrrtiilnire. Oieg Penkovski a informat ambele servicii tcrete c[ Nikita Hruqciov se pregAtea sA desfAsoare r;rcltete nucleare in insula Cubei cu scopul de a apara

106

ERIC ITRAT'I'INI

KGB

107

tara caribeanA in cazul unei tentative de invazie dit


parlea Statelor

Unite.

rtlMI6?
,

('e inforntalii ualoroase a predat Penkoushi


In vara

Ce nume d.e cod primea materialul secret fut\ niznt tle cd,tre trd.datorul din KGB OIeg Penhousl*l spionajului american? Coaja de Fier. Ce

1r|OgAtea

lui 1961 Penkovski a informat cA Hrusciov si negocieze o pace separata cu Germania

rlr rr,ntalA si ,,,,,r1

promitea sA rezolve problema Berlinului in separat. Atunci cAnd Statele Llnite ql Marea lir rl;rnie au fdcut public acest fapt, liderul sovietic s-a

i-au oferit CIA si MI6?

,,.trrs. A predaL, de asemenea, un raport secret care rnonstra ca sovieticii exageraserA numirul de rachete 'l. r';rr0 dispuneau.
,l,

SA dezerteze in Occident si pentru aceasta CIA (le rol a jucat Aleg Penhaushi in ,,crize. racheMI6 l-au fot,ografiat imbracat in uniformd de colon{ britanic si american. Dar el dorea o listd lunge dfl trlor d,in Cuba"? cadouri care continea de la stilouri, ceasuri de ar{ Atunci cAnd a izbucnit,,criza rachetelor" din Cuba la pentru femei, ciorapi, jucarii pentru copii si o sticla df coniac de saizeci de ani. Pentru a-gi explica refuzul df lrrrr,le lui 19i2, analislii au revdzut fotografiile oferite ,1,. (:ritre Penkovski cu rachetele cu razA medie de a dezerta in Occiclent, Penkovski i-a trimis o scrisoat{ iui Allen f)ulles, DCI, spunAndu-i: ,,Eu am fost into$ r, tirrne SS-4. Aceiea reprezentau dovada ca URSS-u1 ,1,,r{'[sura acele rachete cu unicul scop de a ]e lansa deauna in prima linie de luptA ca voluntar si acolo vrea{
sa

rarnan".

,rrrliotriva Statelor lJnite.

Cime era ofiteru.I cle

legaturd intre Penhouski $

Cum l-a d,escaperit KGts pe Oleg Penkauski?


ce in ce mai ambilioasA asa c5: i-a cerut lrri l)enkovski sA le ofere inlbrmatii,,extrem de secrete".

CIA-MI6?
Janet Anne Chisholm, sotia lui Roderick Chisholm, un ofiter MI6 aflat sr.rb acoperile diplomatica in cadrul arnbasadei britanice. Janet era mamA a trei copii qi, inainte de a se casatori, fusese secretarir in MI0, Plimbarile sale zilnice prin parc erau folosite de catr0 Penkovski pentru a-i preda documente si informalii, Pentru nlarea cantitate de material pe care o furnizl Oleg Penkovski, CIA a aiocat aproape doudzeci dl

(lIA era din

l'r,

2 noiembrie i961, un agent CIA din

caclrul

,,rrrbasadei Statelor lJnite de la Moscova a primit un rrlrel silentios" care indica faptul cd cineva lasase o rrrlirrmatie valoroasA intr-una din cAsutele de securitate. \t rLnci cAnd se pregdtea sA o preia, agentul a fost arestat
,l', KGB.

Agentul CiA, aflat sub imunitate diplomatica,

traducAtori iar MI6 doisprezece.

,,nrul de afaceri britanic, a fost arestat de spionajul si trimis la Lubianka pe 2 noiembrie. Ceea ce nu 'rngar tia nimeni era cA Oleg Pcnkovshi fusese areslat pe

Iost expuizat din Uniunea SovieticA. Greville Wynne, 'r

108

T'ITIC FRATTINI

K(}Ii

109

22 octombrie . In nrai 1963 cazul ,,Penkovski" a fost facut public si s-a dezvAlLrit ca Wynne era curierul -qau din

Occident. Oleg Ponkovski a fost condamnat la moart si executat la Lubianka pe 17 mai 1963. Grevillc Wynne a fost condamnat la trei ani de inchisoare si cinoi intr-un lagar de muncA. in final, a fost dat la schimb pentru spionul Gordon Lonsdaie qi sotii Peter si Hele$

()e agent ul spionwjwlwi sauietic a scy'i,s ca "t i(e am cinstit ar trebui sd, twcerce sa-l asasimeze 1,r Stalin"?
Artur Khristianovici Artuzov. Fiul unui fabricant de

iriulZi elvetiano-italian care a ernigrat in


\r

Kruger.

Ce nume de cad primea materialwl secret fwrnizat d,e cdtre trdddtorwl Oleg Penhoushl spianajului britanie?
Arnika.

,l,

URSS, luzov a fost qeful contrainformatiiior din Ceka si seful i'rirnului Directorat (serviciul secret extern) al OGPU 'i,trc 1929 si 1934. Artuzov era un expert in infiltrarea

lr,gatiilor dipiomatice striine. Membru al NKVD

,l, relatiile cu Germania lui Adolf Hitler si


rr;rlamentul aplicat Poloniei. La inceputurile

rr'ornisariatul pentm Afaceri Interne), Artuzov era din ,. in ce mai putin de acord cu politica lui Stalin legatA

lui

de 1938

era nurnele de cod"/conspiratiu al lui Olel Fenkouski in cadrwl MI6 qi CXA?


Cav'e

,,Erou" pentru CIA si,,Yoga" pentru MI{i.

;rrr poate 1939, Artur Khristianovici Artuzov a fost ,r'r'stflt, victima a epurarilor staiiniste si inchis in l,,rbianka. Litr-o noapte a fost scos din celula sa si , rlcutat cu un glonte in ceafa. in timpul detentiei sale, \r't,uzov a scris pe peretele celulei sale celebra frazi"

Ce cantitate d.e materiale a predat Oleg Penkovski MI6 si C[A?


A predat 140 de ore de conversatie, 1.200 de pagini transcrise gi 111 role fr:to.
Ce a

tn

Ce subd,irector 985?

al GRU a d,ezertat in

Occid.ewt

cauzat tn GRU d,escoperirea trdd,d,torwlul

Serghei Bokhane, subdirector al GRU, serviciul militar, care a dezertat in Occident in 19E5 fiind rr,lrartizat in Grecia. Guvernul grec le-a predat autorrl,iitilor sovietice pe so{ia si fiica lui Bokhane.
,,r:ret

Oleg Penhoushi?

Ce agent KGB a dezertq.t

Ia Viena in 1954?

Ivan Serov, sef al GRU, a fost demis din functia sa Maiorui Peter Sergheevici Deriabin. Originar din si i s-au retras toate functiilc, onorurile militare pi lliheria, a servit in Armata Rosie in timpul celui dc-al pensia. in final, Serov s-a impugcat in cap. Aproximativ l)oilea RAzboi Mondial. DupA ce a fost ranit cle patru ori, 300 de ofiteri ai GIIU au fost epura[i din functiile lor c6t , l'ost repartizat la $coala de Contrainfcrrmatii Militare gi o sutA de ofiteri ai unitatii de rachete si artilerie. ,lin iunie 7944 pind in aprilie 1945. Dupa o scurtA r,,'rioadA in cadrul Serviciului de Securitate al Statuiui

110

ERIC FRAT']'INI

'l
,

KGB
Ce loc de muncu I)criabin in CIA?

]11

in Siberia, a fost repartizatla Minrsterul pentru Secu' ritatea Statului, NKGB, unde era responsabil c[ supravegherea personaluiui militar care se ocupa dl paza Kremlinului.

a auut Peter

Sergheeuici

A devenit un adevArat expert in spionajul sovietic. \ lrredat la Scoala de Inteiigencia Militard qi a trarlus cngleza,,HArtiile lur Penkovski". Deriabin a scris mai carti, autobiografia sa, intitulata Lumea secreta r l1),rr9); KGB, maestrii Uniunii Souietice (1972); Spianul ,tuc a saluat luntea (1992). Deriabin a decedat cAnd lrrr:ra la aceastA carte.
rrr

cad.rul carui Directorat era repartiz$ Deriabin atunci cd.nd a dezertat?


in mai
1952, Peter Sergheevici Deriabin a fost repafr

in

rrrrrlte

tizat in cadrul sectiunri pentru Austria si Germania di! cadrul celui de-al Doilea Directorat, care avea autoritati in opera!,iunile de spionaj din strdinatate. In sepiembrif 1953 era la Viena, care inci se afla sub ocupatil

aliatilor. in februarie 1954 a mers pe jos pAna Ia Ca* tierul General al Fortelor Americane, cerAndu-le az& politic. in acel moment, Deriabin a devenit militarul dt cel mai inalt grad din serviciul secret miiitar care I dezertat in Occrdent.
Cum I-a
scos CIA

Ce problemd a creat eroarea unui agent MI| de il schimbu numele unui tradator aI KGB intr-un Itt.port?

Agentul MIS i-a dezvaluit ziarului Daily Telegraph


,rrrmele unui spion care fugise in Occident dar, c6nd I-a

pe Peter Sergheeuici Deriabin

din Viena?
Deriabin a lasat o sotie si un fiu in URSS. CIA f trebuit sA-l scoata pe Deriabin din capitala austricd itr avion deoarece ar fi trebuit sd traverseze cu trenul zonl de ocupalie sovietica din jurul Vienei. CIA I a tinut pl Deriabin ascuns cinci ani pAna cAnd i-a propus *l iucreze pentru ei. Ce

,'ris, a greqit. Numele gresit era acela de ,,Generalul Anatoli Dolnitin" pe cAnd dezertorul era Anatoli tirrlitin. Telegraph a publicat stirea despre dezertor fAra ,rr-si consulte sursa.
rrurior

De ce s-a produs eroarea? Deoarece ziaristul a verificat ca in 1961 fusese rcpartizat in Marea Britanie un diplornat numit Anatoli ,'\lcxander Dolnitin si a crezut ca el era dezertorul. l,lroarea a provocat furia adevAratuiui dezertor, Anatoli {loliiin, care a dccis sd pArdseascA Marea Britanie si sa ,'r:ard in finai azil in Statele Unite.
Ce s-a intA.mplat cu agentul Telegraph?

informalie ualoroasd i-a dat Derbin CIAI

A informat cA spionajul sovietic reuqise sA st


infiltreze in SDECE, serwiciul de spionaj francez- Se part ci, unul dintre sefii cei mai importanti era un infrrrmatof

MI| care a pasat

informa{ia lui Daily

al Moscovei.

in prrmul rAnd a primit o mustrare pentru ca dezvirluise informatie secreta a contraspionajuiui britanic.

1.T2

IIITIC

FRATTINI
s5.

KGB
stie, reugir!
i

113

DupA aceea a fost felicitat pentru ca,fara

sd atragd atentia KGB fata de Golitin, adevAratUl dezertor in tirnp ce il pAzeau pe Doinitin, care nu avol
nici cea rnai mic6 intentie sA dezerteze. N{I5-ul a reu$lt sA reaiizeze o splendida operatiune de dezinf'ormare fa$
sa-gi dea seama. Ce

"r;rl,crial
Ce a

llrrrlh Hambleton, un canadian care a fost condamnat r Zoc ani de inchisoare deoarece a predat I{GB secret al NATO.

cerut Gvlitin CIA?

maior KGB a dezertat in 1961?

Maiorul Anatoli Mihailovici Golitin a dezertat i[ Statele Unite in decembrie 1961 din postul sau di! Helsinki (Finlanda). Golitin se nascuse in Ucraina. li timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a servit fu Armata Rosie, de unde a fost repartizat la Scoala di Contraspionaj Militar iar ulterior trimis la NKVD $ KGB. A fost repartizat la Cartierul General iar intrl 1953 ei i955 la stalia din Viena, spionindu-i pl emigrantii sovietici. In 1960 a fost repartizat la bazl KGB din Helsinki. Acolo, dezamAgit de idealurile comu' nismului, a decis sA dezerteze.

Accesul la toate materialele despre KGB ale CIA dintre ele faceau parte din oper;rliuni de dezinforrnare" Golifin il asigura pe James .lr,:;us Angleton, geful contraspionajului CIA cd orga,rz:rtia sa avea o cArtitA in nivelele cele mai inalte ale
l,,,rrt,ru a analiza care

,tlrrcturii sale.

Csre era numetre conspiratiu aI lui Anatoli tlihailouici Golitin pentru MI5?
Kago.

ture. &

Care a fost dezertorul cw cel mai fnalt grad fugit in Occident?

fn

ce caz cel,ebru

a aiwtat Golilin

seruiciul

secret britanic?
A ajutat Serviciui Secret de Spionaj (t\{I6) sa inchidl cazul impotriva lui Harold,,Kim" Phiiby, o cArtita di[ serviciul secret britanic si impotriva lui John Vassal, u! spion KGB din Amiralitatea britanicA.
Ce alte cd.rtite u aiutat Mihailouici Golitin?

sa fie demascate Anatotrl

Vitaly Djursenko, agentul cu cel mai inalt grad al l((iB care a dezeftat in Stateie Unite. Djurgenko opera ,,rrll acoperire diplomatica cdnd a decis sd dezerteze in ,rrrgust 1985 in Statele Unite" Cineva l-a identificat rrrclusi.v si pe Dzurqenko ca al cinciiea ofiler in ierarhia l((}I3. Dupa dezertarea acestuia, alti agenti ai spiorrrr jului sovietic au decis sA procedeze la fel, inclusiv OIeg {ltrrdievsky, seful operaliunilor KGB din Londra.
Ce qef al NKVD udus sfdrsitul?

a condws o epur&re care i-a

Activitatile sovietice din Franfa. A demascat mal multe cArtite infiltr:ate de KGB care au cauzat demisir a doi dintre cei mai apropiati consilieri ai generalulul 'Charles de Gaulle iar in 1938 l-a demascat pe profesorul

Comisarul general pentru Securitatea Statului,


Nikolai Ivanovici Ejov. A fost qef al Securiffitii Statului, NKVD, intre 1935 si 1938 si sef al GRU in 1938. Ezhov

114

ERIC FRAiI"ItNI

KGlt

r1<

repartizat in cadrul secretariatului personal al ld


Stalin. l.t.upo sA urce rapid in cercul dictatorului. Pe 2! septembrie 1936 este numit comisar pentru Afacof Interne (NI{VD) si comisar general pentru Securitatel Statului. Nikolai Ivanovici Ejov a condus principalefr epurari staliniste impotriva personalului NKVD Si fl

era descris de cAtre colegri sii ca un sadic cAruia ii placCt sa asiste la torturi, in special cAnd erau fAcute asupfl prizcinierelor tinere. in 1927, Ejov apare la Moscova fiinl

ok:g Gordievskv. DupA ce a spionat pentru britanici ani, Gordievsky a fo-st tradat de o , ,, r I ita sovietica din CIA, Aldrich Ames. Inainte de a fi
irrrrlr de unsprezece
,

i,l)l,urat, a reusit sa evacleze din Uniunea SovieticA qi r lrrgA in Marea Britanie. in 1962 Gordievskl' lucra 1a ir:;l itutr.il de Relatii Internationale de la Moscova cAnd

Partidului Comunist care au inceput in 1937 si ceie di4 193ft impotriva functionarilor Statului si ofiterilol GRIJ. Epur6ndu-si inamicii in ambii ani, Ejov a obtinut monopolul controlului serviciilor secrete dar acest lucrg a plovocat racirea iui Stalin, cdruia nu ii plAcea sa aibl colaloratori cu prea multd putere.
Cure a fost sfdrsitul lui Niholai Iuanouici Eioul
1938 a fost demis din toate func{iill sale de catre Stalin si executat in ianuarie 1g3g. Altf surse afirma ca a fost executat in aprilie 1g40. Se part ca, de cdnd a fost arestat, a fost internat in Spitalul dd Boli Nervoase al NKVD din Suhanovo, aproape d6 h{oscova, unde a fost castrat iar apoi ingropat de viu pO 4 iunie 1940.

1963 lucra la Cartieru] munca,,ilegaiilor" din Occi,1,'rrt,. in ianuarie 1966 este reparLizat 1a biroul KGB din l);rrremarca pentnt a conduce reteaua KGB din acea r,rlri. Gordievsky activeazr. la inceput in Copenhaga ,rrlle 1966 p6na in 1970 si din nou intre 1973 si 1978"
ri.rr0131 al KGB analizAnci

i lirst recrutat de KGB. in

facut ca Oleg Gord.ieusky srt' nu mai crea' Irr in comunism qi s61 fl,suina un trddator al KGB?
Ce u

In decembrie

Invadarea Cerhoslovaciei in 1968 de cAtre Armata liosie pentru a infr6nge ,,Primdvara de la Praga". rl,rrdievsky a inceput sA spioneze pentru MI6 in 1974. \ r'amas Ia Moscova intre l97B si 1982 pentru ca, la l,rrtin timp sa fie repartizat in 1985 la Londra ca qef ai l((lB. in mai 1985 a fost chernat Ia Moscova unde a fost rrrt,erogat si acuzat ca era rtn tradetor al Uniunii Sovietrle. Anegat toate acuzatiiie. in timp ce era urmarit de ,literi KGB a reusit sd-i contacteze pe agentii MI6. Pe 11) iulie 1985 a iesit sA alerge cum fAcea in fiecare
,lirnineatd si nu a mai apdrut. A reusil sa fugA din UI{SS rrjutat de britanici lasAndu si in urmA sotia si cei doi fii. lrr septembrie 1985 a reapArut la Londra cAnd Guvernul

preqed,inte al KGB a afirmat cq executase pe Niholai Iuanouici Ejou?


Ce

el tnsusi tl,

Ivan Alexandrovici Serov, primul presedinte aI KGB intre martie 1954 si decembrie 1958.

l,r'itanic a expulzat 25 de diplomali acuzati cA ar fi rlirlizat actiuni de spionaj in Nlarea Britanie. Toti lrrcraserA la un moment dat la ordinele 1ui Gordievsky.
Ce declat'a{.ie a

Care q fost una dintre principalele cdrti{e ale ipiona.iului britanic din KGB?

I(ryusou, presedinte al KGB tn 1990?

facut Vlud.imi,r Alexandrauici

F.

116
putea reintAlni

I]RIC FRATTINI

KGR
in caiitate de spion

1-77

A declarat ca poate Oleg Gordievsky qi sotia lui s'a!

in Cehosiovacia. In timpul

und

in ',,,,urplu, a dezviluit numele lui Nrhoiai Zabotin. I'Junn iui Alan cel al si gef al GRU din Ottawa ' .rlrlate de
KGltr" fiilor si so[iei tirrvernul canadian i-a oferit iui Gouzenllo, din canrl apArca .,;ri o casa si identitAti false. Gouzenho

legitima pentru Gordievsky". in mod clar, KGB q. astepta ca alunci cAnd Oleg Gordievsky si-ar fi vazr{ sotia si cele doua fiice, s-ar fi intors in Rusia. Sofiei d fiicelor lui Gordievsky 1i s-a permis sa parAseasof Rusia in 199tr, cu toate cA perechea nu s-a rnai reuni{

conferinte de presd de la Moscova, preqedintele de atun{ al KG13 a declarat cd,,reuniunea de familie era o ofertf

\l;ry, savantul atomic,

lr cind la televiziunea canadiarra ca expert in materie ,lr, spionaj sovietic. De asemenea a scris rornatle de destul de rnult succes. Igor 'lrionaj care au avut
;i,,r'gheievici Gouzenko a dececiat

in

1982 Ia 63 de ani.

niciodati. t'snada?

::

Ce expert

fn incifrare at KGB a d,ezertat

tfi t
,.

Ce qef de opera{iani KGB a dezertat ttt' Statele lln,ite d.euenind. unul d.intre cei n't'ai' buni' critici, si 1t ion aj ului souietic?

lgor Sergheievici Gouzenho. Cifrator al KGB di{ cadrul ambasadei Uniunii Sovietice in Canada, a decii sA dezerteze, predAnd o mare cantitate de date dl spionaj serviciuiui de spionaj canadian. Absoivent at Scolii de Inginelre de la Moscova, Gouzenko a intrat i$ GRU in 1941. In vara lui 1943 a fbst trimis la Ottawg
in cifruri. Acolo l-a insotit sotia sa insarcinatf,4 Svetlana. Gouzenko a realtzat in Canada diferitf; activitati pAn:r cAnd in septembnre 1944 i s-a ordonat s$ se intoarcd la Moscova. El si sotia lui s-au gAndit cA aq putea cere azil politic in Canada dar, in acea perioadA6 canadrenii nu erau aga de deciqi sa-l acrirde. Un piiot a[ Fortelor Aeriene Regale Canadiene, vecin cu familia Gouzenko, a clecis de unul singur gi le-a oferit adApos[ in casa sa. In final, Guvernui Canadei a decis sA lef acorde formal azil politic, ca ,,sanctuar".
ca expert

Generalul rnaior OIeg Danilovici Kalugin, sefr'rl de rrl)(]ratiuni KGB din Statele Unite. Kalugin era stttdent, l;r Liniversitatea de Stat din Lenirrgrad cAnd a ajuns in lltrrtele Unite cu ocazia unui schirnb de studenli. S-a rrrscris la jurtralism in cadrul Universitafii Coiumbra" I l n an mai t6 rziu a devenit corespondent pent rr.r Radio l\4oscova la Na[iunile Unite. In 1965 s-a intors la Moscova sub acoperirea Departamentului de PresA al fost N4 inisterului de Afaceri Externe al URSS. I{alugin a

rlpartizat la ambasada sovieticir din Waslrington in ,rrlitate de atasat de presa. In realitate, era seful KGB
pcntru opera{iuni de informare poiitica. Oleg Daniiovici l(rrlugin a r[mas in acest post timp de doisprezece ani. lrr 19?4 Kaiugin a fost avansat la gradul de generai, cel ruai tdndr din I{GB. La pulin timp s-a intors ia Cartierui {lcneral al KGtrl irr catritate cle Eef al departamentuir.rj de lontrainteligencia din strlinAtate, sau Unitatea K din

Cine tr-a pred.at pe lgar Sergheieuici Gouzenho seruiriilor secrete cqnad.iene?


NunTele

,rrdrul Prirnului Direct,orat

al KGts' Ceriera sa

tuturor agen{ilor care formau una dintre

l,romitAtoare din spionajul sovietic s-a oprit in 1!lB0 cdnd rru inceput sa apard conflicte intre el si liderii KGB care lirseseri ,,exila{i" din Cartierul General.

cele rnai mari retele de spioni din intreaga CanadA. De

11E

ERIC FRA'I'TI}J] Ce a cauzctt cttd.erecl

KGB Ce asasin
!lt54?

119

lui Kalugiw din KGB?

KGB s dezertat in Statele Unite tn

I)in cauza criticilor fara incetare aie lui Kaiugin l{ adresa sistemului de functionare al KGB si a lipsei dl respc,nsabilitate, agentul a fbst trlmrs ca sef secund gJ I(tlB la Leningrad. In final, Victor MihaiJovici Sebrikovt presedintele KGB, a fbst obligat sa-l dernitA pe Olel Danilovici Kalugin in 1987. Kalugin a avut o noud ocazii odatA cu ajungerea la putere a lui Mihail Gorbacioq cAntl a criticat descliis $GB 9i a denuntat serviciile dl spionaj ca ,,staliniste". In 1990, Gorbaciov l-a privat p I{alugin de rang, decoratri gi pensie. in timpul lovituril de stat impotriva lui Gorbaciov din 1991, Kalugin I
condus multimiie care se indreptau catre cladirel Parlamentului (Casa AlbA) protestAnd impotriva r& belilor si l-a convins pe Eltin sa se adreseze celor caff se adunaserA acolo. Acest act a ajrital, ascensiunea |f pulerc a lui Eltin.
,.

r.r'r'rtat de cAtre NKVD in 1941 si in urmatorii 'l,risprezece ani s-a dedicat realizarii asa-numitelor' ,rrrrrnci umede" pentru KGB, adica lichidarea si asa;urilrea. dusmanilor Uniunii Sovietice oririnde s-ar fi
'rllrrt. Armele acestui agent KGB erau un pistol care, ,l.,rnontat, pirea o tabachera de aur. Pistoir"ri functiona , u electricitate si trAgea gloante pe care Khokhlov le

Capitanul Nikolai Y. Khokhlov. Acest asasin a fost

in cianura concentratA" Una din viitoarele iui Khokhlov era Georgi $ergheevici ale ''rr:time t)liolovici, un imigrant rus si lider al ,,Partidr.rlui
,r'rrf'unda

,\litntei Muncitorilor Soiidari rlin Rusia", o organizatie in Germania Occidentaia. Timp 'rrrtisovieticd stabilita ,1,'trei ani, KGII a incercat sA-l sechestreze pe Okoiovici lrrrA prea mult succes, asa cA au hotArit sA-i trirnita pe
Nikolai Y. Khokhlov sA-l asasineze. Pe 18 febmarie 1954 lihokhlov a sunat la usa apartamentului iui Okolovici ,,i i-a dezvaluit intentiile sale; imediat. asasinttl KGB si rurtia sa au contactat autoritAtrle americane si au cerut
;rzil

Eltin?

Cum.

l-a spriji,nit Kolugin pe noul lid'er Bor'fi


t

Eltin l-a numit consilier al noulur presedinte al KG{ Vadim Viktorovici Bakatin. Kalr.rgin i-a spus presei ct ,,viitorul KGB nu se va amesteca in probleme politrcl int.tn. si nu va avea laboratoare unde se vor fabriit veninuri sau arme secrete". OIeg Kalugin a continuat sd vorbeascA deschis in Rusia 9i Statele Unite desprf necesitatea de a face publice operaliunile secrete. Iil 199? Kalugin a cerut rezidentd perrnanentA in Stateli Unite. in anul 2002 afost contlantnat in contumacie ll cincisprezece ani cle inchisoare de uu tribunai gi Federaliei Ruse pentru tridare. In anul 2003 i a fosi acordat6 cetatenia americanS.. A publicat mai multu car{ si este la ola act,uala rnemtrru a} consiliului Muzeulul International al Spionajului (,,Spy Museum") ditl
Vfashington D.('.

politic.

Ce a

dezualuit capitanul Niholai

Y.

Kholzhlau

(:IA? Numele a inca cloi asasinr ai KGB care sosisera in {lermania Occidentala cu alte misiuni. Ambii au fost
rr

restati.

Iihahhlou?

Care a fost reac{ia KCB

la dezertarea lui

,;;r,

Pe 15 septernbrie 1.957, la trei ani dupA clezertarea Khokhlov era la o conf'elinti cie presa la l'rankfurt

120

ERIC FRAT'tr'INI

KGI]
la
Ce a cauzat dezerts,rea

121

c6nd s-a simtit rAu. Se pare ca suferea cle o gravA boall

Spitalul Militar al Stateior Unite si au inceput sa i se fact transfuzii de sAnge pentru a i se salva viata. Khokhlov a supravietuit dar rnedicii sAi au declarat cA cinevl incercase s5" il otrdveasca cu Thalir.rrn, un rnedicamenl care produce iradiatii. in 1959 a scris o carte intitulatl In num,ele cons,tiintei, unde prezenta tehrricile sale df asasinat invAtate in I(GB.

cle singe.

fost, transportat de urgentA

lui

Stanisls.u Alexan-

,li'ouici l"eucenlzo?

,
I

agent KGtr?, expert Ststele Unit,e f.n 1979?


Ce

tn,

Japonia, a dezertat in

'
'

tlornitetuiui Permanent Ales al Serviciilor Secrete al {',rngresului, prezentdnci operafiunile KGB impotriva ljlrrtelor {-lnite. Levcenko a fost condamnat la moarte in ontumacie

Majoritatea persoanelor care apAreau in asa-numita l,ista a ceior 200" s-au sinucis in tirnp ce altele au fost ,rlrstate de catre serviciile secretejapon*ru. in iulie 1gB2 iltrrnisla.v Alexandrovici Levcenko a aparut in fata

in

1981.

La ora actnala trAieste


in

Stanisiav Alexanch:ovici Lervcenko. Spionul KGB provenea dintr-o prestigioasa {amilie de militari. I.l flniversitatea din Moscova s-a specializat in Studil Orieutale si a invdtat lirnba japonezA din dorinta do I fi trimis la arnbasada sovieticd din Tokio pentru a-1l ampliar studiile. in 1964, dupa absolvire, s-a alaturqt echipei cie interpreti ai Cornitetului Oentral, calatorind de mai rnulte ori in Japonia. In 1966 a fost recrutal pentru Armatd si repartizat in GllU, serviciul secrot militar. In final, in 19?1, a fost repartjzat in cadrrd Prirnului IJirectorat al KGtl si s-a specializat in sistemul dc frinctionarr: al spionajului japonez. In fehruarit 19?5 a fost trimis la Tokio sub ilcoperirea de corespo4, clent atr revistei New Ti,mcs" Acolo si-a stabilit contactt cr.r inalLa sferA a economiei, politicii si afacerilor din Japonia. Dupd. ce i s-a orelonat, in octombrie 1979, sa sl intoarca la lVloscova si in timpul unui prAnz al

r,krntitate falsd in Statele Unite unde, ';n'lea Pe partea gresita.

sub 1g88, a scris

ile dezertar rli.n KGB a decis


tlegerea?

sct-si schimbe

corespondentilol', l,,evcenko i-a comunicat atasatr.rlui de presA al ambasadei Statclor Unite din Tokio rlorinta dg rrrncricani si sa o ceara pe cea sovietica. Numele sdu era a dezerta. In schimb a predat o lista de 200 de contactt l,ce Harvey Oswald. japoneze care prirneau iunar o cantitate de bani pentru cd transrniteau informatii KGB. Ce cr cauzat primetre banuieli ale CtrA legate de I uri Iu anauici, N asenko?

din KGB cu din Comisia de Dezarmare de la ticneva, Nosenko s-a apropiat de un ofiter al CIA in l1)63, oferindu-se sa fie agent clublu. EI si-a schimbat .rlcgerea in ianuarie 1964. IJezertorul vorbea perf'ect ,,ngleza gi, din acest mctiv, prima sa misiune in GRU a lirst arralizarea semnalelor comunicatiilor militare unericane din Asia. in 1953 a fost transferat la KGB ' t)cntru operatiunile externe. Din cAnd in cdnd incerca ri recruteze vreun turist american ia Moscova. in 1957, sub acoperirea unui functionar ai Ministerr"rlui llulturii, calatorea cu atletii sovietici. in lgbg a fost ,lcsemnat om de legatura al unui tAnAr ofiter al Arrnatei ;rrnericane care decisese sir renunte Ia nationaiitatea
Nosenko" Dezer.tor
.r(:operirea de expert

Iuri Ivanovici

122

ERIC I'RA'I"|INI

KGI}

a,)

Atunci cind a dezertat in Stalele Unite in I964,


Nosr:nko s-a prezentat ca locotenet colouel KGB cAnd in

'i,'r'ret History of the KGf|. (Spada qi Scutul: Arhiva llrlrokhin si Istoria Secretd a KGB).

realitate era cApitan. Acest lucru a cattzat prlmelo banuieli ale tlepartamentului de contrainformatii ul CIA. Pentru multi, Nosenho era un agent cle dezinfcrr' mare al KGB. Timp de muiti ani. expertii in contra' infbrmatii ai CIA au asigurat ca Nosenko era un agent dubh.r dar nu au gasit nicio dovada in acest senN,
Fostul spion al KG|B a fbst trirnis la Camp Peary, centrul de antrenamente al CIA, cunoscut ca ,,Ferma" ca pro' fesor'. lfimp de patru ani a predat viitorilor spioni

Ce d.ocumente importante a facut puhlice Nikitici Mitrokhin, i.n martie 2002?


A fAcut publice 178 de pagini de operatiuni ale KGII

gi opera!,iuni de sabotaj in ','lcritoare la asasinate \lsanistan din 1978 pAnA in 1983. Mitrokhin scna rr,rt,ele pe ascLlns in timpui noptii; 1e spunea superiorilor :ri cd lucra mai linistrt noptrle.
Ce
ti

americani cursuri despre tehnicile de dezinformart utilizate de KGB. Wilhelm Colby, directorul CIA, l'r numit pe luri Ivanovici Nosenko consilier pe problemo
de contraspionaj.

ofiter

d,e

marina rus a fost arestat fu

FSK pe

I'ebruari,e 1996? Capitanul Alexander K. Nikitin. Ofifer de marin6

Cine a fast dezertarul d'in KGB care a reuqit sd fuga cu apro&pe 300'000 d'e pagini de documenta

1,r'nsionat, a fost arestat de contraspionajul

rus

sub

clasificate?
Nikitici Mitrokhin. Arhivar sef al KGB, a dezertat it1 Occident cu note detaliate scrise de mAnd pe aproape 300.000 de documente secrete. Nascut in Ilusia central{,

s-a alirtttrat serviciilor secrete sovietice in 1948, Mitrokhin a lucrat din 1956 si pAnA la pensionarea sa in 1984 in arhivele secrete externe aie KGB. Atunci cdnd

Primul Directorat aI KGB s-a mutat in noul sau cartiet general din Iasenovo in iunie 1972, Mitrokhin a fost aleg sa-qi transfere arhivele dalorita ,,ireprosabilei serviri a rrpartinea Marinei ruse. FSK-ul a inceput, sa cerceteze. autoritatilor pentru securitatea Statului". DupA ce a luat lrr final, Alexander Nikitin a fost arestat peniru cA legAtura cu un ofit-er a1 MI6, Mitrokhin a fost scos din lrredase secrete de Stat Bellonei. Guvernul Norvegiei a Rr]sia ir: 1992, ciAndui-se un nou,,sanctuar" in Occident, trimis o scrisoare interesAndu-se de soarta lui Nikitin. Itrl a fugit cu sase iazi piine cu note luate de el insusi in l)e asemenea, vicepresedintele Statelor Unile, Al Gore, cei treizeci de ani ca arhivar KGB. In 1999 a scris ?he ;r-a interesat de caz. Amnisty International I-a definit pe 'SusartJ and the Shield: The. Mitrohhin Archiue and the ,';ipitanul Alexander Njkitin ca primul prizonier cu

rruzatia de spionaj. Nikitin a fost condatnnat pentrtt lrionaj si pentru divulgarea de secrete de Stat. A stat ,,'ce luni la inchisoare. In septembrie 2000, Curtea iirrpremA RusA a rcfuzat sa revizuiasci cazui. Cdnd a l,st arestat, Nikitin lucra la firma de consultantA norr cgiana pentru mediul inconjurAtor Bellona. Compania 1nclrca sa studieze problema contaminArii apelor rnArii Nordului de citre reactoarele nucleare ale snbmarinelor rrisesti. in 1995 Gr,rvernul rus i-a predat Bellonei docurrrente gi registre^ ale radioactivitAtii generate de ,,rrbmarinele sale. In mod misterios, Bellona lucra cu ,locurnente puse la dispozitie dc cAtre cineva care

I24

IIRIC FRATTINI
a

KGB
,rr,

I tr,

constiintA al llusiei de la Andrci Saharov. Nikitin ramas in detentie zece luni.

Care ceta{ean, souietic qi lucrdtar tra Afacerile Externe a spianat pentru CIA timp de mwlti anll
Alexander D. Ogoroclnik a spionat pentru CIA in caclrr.rl I)cpartamenbtilui pentm Afaceri Globale al

ia parte ia operatiunile din strdinatate, fiind ','lrrrtizat ca sef OGPU la Paris. Din 1933 a lucrat ca ,,;1r,nt slrb acoperire in cdteva orase eur:opene. in timp ,,'(',iiAtorea spre Statele Unite a obtinut un pasaport pe ,,rrrnele lui Wiliiarn Goidin, un presupus imigrant

cput

sA

,ustriac care ajunsese in Statele Unite. In iulie 1984

Ministerului Sovietic al Afacerilor Ilxterne in realitatc, aceasta pozitie o oculla colonelul


lucra pentru serviciui extern soviel,ic din

anii

saptezeci. El credea cii era spionlri american situat in porltiu cc:a mai inalta a Aclministratiei sovietice. in
Olo5

numit rezident la Londra, conducAnd direct 'rl,e ,,pcratiunile de spionaj din Marea Britanie. in ."ptr,rnbrie 1936 Orlov a fost trimis Ia Madrid ca rezident ,l NKVD din Spania in timpul Rirzboiului Civil.
,

Penkovski" Ogor:odnik s a apropiat de CIA in 1974 cAnd


Canada,

Ce nctiwni a reslizat muiorul Alexander Mihuila,,ici Orlou fn timpul Rdzboiului Ciuil spaniol?

Ogorodnik a transmis CIA sute de documente secreta pAnA in 1977. DupA ce si-a rccunoscut vina, a cerut st faci o rnArturie in scris. Inainte de a o semna cli pixul, a rupt partea de sus, a scos o piluld cu venin furnizatl
de CIA si a inghitit-o" CAleva tninube mai tArziu erl mort. Nr,ttnele siiu conspiratrv in CIA era ,,Trigon".

,,,{ul serviciului de

in realitate, Orlov a fost foarte activ in Spania. Era informatii si contrainforrnatii sovietic

,lin Spania; a supravegheat predarea de arrne sovietice licpublicii; a cuies informatii valoroase despre migcariie
,

unul rlintre spionii cw cel mai matl grad cure a rlezertat in Acci,d,ent?
Ciwe n fast

,ltt mai rnulti spioni sovietici celebri, clrm al fi Kirn


l'hilby sau Morris Cohen"

irupelor nationale aie generalului Francisco Franco; a r'cat mecanismul de implenrentare ai Serviciului de \ncheta Militara si a infiintat o scoale de spioni c&re a

Maiorul Alexancter Mihailovici Orlov, cfit'er al serviciului secret sovietic in timpul decadei anilor'20 gi '30. Orlov cra fiul unui om de afaceri evreu si se nascuge in oraqul bielorus Bobruysk. La putin timp si-a pArAsit religia, irnbriitisdnd comrinistnttl. S-a inrolat in Armatl Rogie, ludnd parte la Rcvolutie, Ia Razboiul Civil qi la razboir-rl Rr,tso-Polonez. In acesta din urma a comandat o unitate de luptatori de gherila care lucrau pentru
serviciul de contrainibrmatii miiitar. Munca sa i"e atras aten{ia lui Felix Djerjinski. Intre 1921 si 1928 Orlov si-a incheiat studiile in Drept la lJniversitatea din Moscova iar in 1924 s-a reintors in OGPU. in 1926 a

Din

ce cuuza a dezertat Orlou?

tn iulie 1938 a fost chernat la lMoscova. incepusera r,purArile staliniste in serviciile de spionaj iar Alexander lVtihailovici Orlov ar fi trebuit sd fie una din victimele lrr" Stalin intentiona sd,-i execute pe to[i acei membri ai

scrviciilor de spionaj care realizaserA actiuni de informare in strAinatate. Orlov a decis sA zboare din
Spania in Statele Unite via Canada, fohsind pasaportul lirls pe care ii obtinuse in 1932 gi pe care il pastra intr-un scif pi aproape 30.000 de dolari. Orlov a calAtorit im1r'eunA r:u sotia sa, rAmAnAnd in acea tara sub nume de

126

ERIC FRATI'INI

KGB

127

imprurnut pAna cAnd. in 1953. s-a hot[rAt sA scrie o carte. Orlov a trAit ca un evarlat intre 1938 si 1953 pAnd cind l-au detectat CIA si l'Bl. Aiexander Mihailovici Orlov a aparut intr-o audientA in fata Congresului pentru a prezenta operatiunile spionajului sovietie irnpotriva Stateior Unite. Orlov nu a ciezvaluit numel6 niciunui agent sovietic aflat in Occident in cer 45 de ani cdt a trAit in SLatele Unite. in 1969 si 19?1 Orlov s-a intAlnit cu otiteri KGB. Maestrul spionilor a decedat in 1973, la 78 de ani, inconjurat de fii si nepotii sAi
americani.
Ce I 954?

(ieneralul iocotenent Drmitri I"edorovici Poliakov a I'rst,,dezertor la locul de munci" timp de 18 ani. Se , r,'riea ca el era ofiterr.rl GIIU cu cel mai inalt grad care 'lcveois frAdator. In noiembrie 1961 Poliakov era ,,rkrnel GRU, IucrAnd sub acoperirea de membru al lrisiunii sovietice pe lAnga Natiunile Unite. intr-o ,lirnineata s-a apropiat de un american care lucra peurru l'BI la ONU si i-a spus cA dorea sA ia legAtura cu ,r'ful Armatei IntAi, al cArui cartier generai se afla in
l\'lanhattan. Comandantul sef 1-a invitat pe Poliakov la ,) petrecere. in timpul petrecerii, sovieticu] a fost lrlezentat unui ofiter CIIA. Poliakov fusese antrenat sA rr,rrruteze agenti sub acoperire in Statele Unite. Spionul r,ovietic a inceput sa dea CIA nume de agenii ilegali r,ovietici, cum ar fi Kaarlo Tuomi, Alexander Sokolov, Nclson Drummond, William Whalen, Herbert Beockenlnupt si Jack Duniap. in noiembric 1965 a fost trimis , r atasat Ia ambasada sovietica din Rangun (Myanmar)
r;rr

ofiter KGB a dezerrat in Australia tn aprilil

Vladimir Petrov. CAnd a fost inberogat de ofiterii serviciului secret australian, Petrov a descris o ruta dB fuga utilizatl de traclatorii lJonald Maclean si Guy Burgess. Petrov a dezvaluit ca cel de-al ,,'Ireilea Om" despre care vorbeau asa de mult ziarele britanice era d0 fapt Harold,,Kim" Philby. Petrov intrase in OGPU in 1933 ca criptograf. In tirnpul celui de-al Doilea Razboi Monclial a fost repartizat la ambasada sovieticd din Stockholm iar apoi la cea din Canbr:rra (Australia), DupA executia lui Beria din 195i1, Petrov a fost impiicat in compiotul pentru plcluarea controlului Guvernului
dupa moartea lui Stalin. CAnd Viadirnir Petrov a fost chenrat la Moscova, a decis sa dezerteze la Sidney. in schimbi"rl azilului, Petrov a dezvAluit serviciului secret australian sistemul de spionaj sovretic de cifrare gi

in 1973 la cea din india.

Cd,nd a fost descoperit generalul lacotenent )imitri ltedorouici Paliahou?


Se pare

tradatorul din CIA, Aldrich Ames, ccl care i-a dezvdlr.rit KGB adevd.rata identitate a lui I'oliakov. Arestat de KGB, Dimiiri F edorovici Poliakov ;r fost executat in 1986.
a fost

ci

descifrare a mesajelor, cAt si sistemul de criptaro folosit de serviciiie secrete sovietice. Ce afiper GRU

Ce informatii uuloroose q. transmis Poliakou CIA tnctinte de a fi descaperit de KGB? Generalul locotenent Dimitri Fedorovici Poliakov a predat Statelor Unite informatii despre rachete strat,egice, rachete antitanc, strategie nucleara, rAzboiul chimic si biologic si sistemele de apArare civiia in cazul atacului nuclear asllpra Uniunii Sovietice.

Iacul

tl.e

a fost mult timp ,dezertor la iltuncd" aI americunilor?

128

IIRIC FRATT]N]

KGB

r29

primit 6lenerwlwl, Ioco. Fedarouici Poli.akau din partea Dimitri tenent


Ce nu.rme conspiratiu u

l,ionajul britanic. El l-a denuntat pe locotenenbul ',,l,rnei Piotr Popov.


Ce ofi;er de marina sauietic a fost obligat ,'itre FBI su d.euindr. agent dub{.a?

CIA?
de
Joben.
Ce

alt agent GRtl era tn reatitute un ,dezertof

l,a locwl. de tmunca" aI CIA?

Locotenentul colonel Fiotr Popov. Ofi{crui GRU a spionat pentru CiA intre 1953 si 1958. Pe 1 ianuarie 1953 Popov s-a apropiat dc un diplomat american ditl Austria si i'a preclat un mesaj adresat CIA in care cerea s[ stabilcascA o intAlnirr:. La prirna intilnire, Popov i4 furnizat servicir.rlui secret american toata structur8 GRU si ofiterii sdi superiori. De asemenea, a predat informatii dcspre misiunile spionajului militar sovietic din Austria si lugoslavia" DupA o scurti perioada la Moscova, Popov a fost trimis la Berlin. In acea perioad6 a dezvAluit CIA planurile sovietice de a trirnite agenfi sub acoperirc in cliferite oraqe din Statele Unitc. In 1958 GRIJ i-a ordonat locolenentului colonel Pitltr Popov sA se intoarc.l la Moscova. in capitala rus6, Popov & prirnit un comunicat de ia biroul CIA in care i se cerea o intrilnire r.rrg;entii. IntAlnirea avea scop s[ i se spun4 sa se ascunda deoarece I(GB era pe urmele lui, dar era prea tirziu. ln iimprll int.ilnirii liopov si Russell Langelle, agentu CIA, au fost arerstati de cAtre KGI3. l,angelle a fost expulzat deoarece avea imunitate diplomatich iar locctentul colonel Piotr Popov a fost executat.

Nicholas George Shadrin. Ofi-ter de marini sovietic, ,r lbst obligat de catre FBI sa devinA agen{, dublu. Nihoiai Fedorovici Artamonov, adevAratul nurne al }ui lllradrin, a absolvit Academia NavalA Frunze. in 1955 ;r I'ost avansat la gradul de comandant de vas de rdzboi. ;\t,unci cAnd nava sa a ancorat in Gdansk, Polonia, el si rrrnanta sa polonezA au trecut marea BaiticA in noaptea rlc 7 spre B iunie 1959 intr-o barca mica. Artamonov, ,;rre si-a schimbat numele in Shadrin, a cerut azil in ljt,atele Unite. 0 perioada scurta a colaborat cu DIA,

militar american. Shadrin si sotia ini au "pionajul ,,btinut nationalitatea arnericanA iar in tr972 el a
,rlrtinut doctoratul in Afaceri Internationaie ia Univerritatea George Washington. Teza sa s-a bazat pe o ,,valuare profunda a Marinei Sovietice. Nikolai tr'edolovici Artamonov a fost judecat in contumacie in Unirrnea Sovieiicd si condamnat la moarte. in 1966 a fost contactat de cAtre KGB iar I'BI l-a obligat sa devina ;rgent dublu. in timp ce se afla intr-o calatorie la Viena, Shadrin a fost sechestrat de agenti KGII pe 20 rlor:embrie 1975. El ar fi trebuit sA fie protejat de cAtre lrrroul CiA din Viena, dar problema e cd nimeni din r:apitala austriacd nu fusese inforrnat de vizita lui Shadrin. Se pare cd, Nikolai Fedorovici Artamonov sau llicholas George Shacirin, a dececlat Ia vdrsta de 47 de ani, victima unei supradoze de cloroform pe care i-a

Cine I-a demascat pe locatenetul col'onel Piatr


Papou?
George Blahe, un LrddAtor al $erviciului Secret de

administrat-o KGts.

Spioiiaj (L,II6) qi care era in realitatc o cartita KGB in

Cine a fost wnul d,intre cei mai tnalyi fu,nc{ianuri ai Uniunii Souieticc c$re (x d,ezerts,t tru tr978?

130

ERIC FRATTINI
sovietic,

KGIJ

131

Arkadi Nikolaievici Sevcenko, diplomat

care ocupa functia de'vice-secretar general ai Orga. nizatiei Natiunilor Unite cAnd a dezertat pe 6 aprilio 1978. In cei doi ani sijumdtate inainte de dezertarea sa, Sevcenko a transrnis o informatie secretA CIA. NAscut in Ucraina, era fiul unui medic. in 1949 s-a inscris la

institutul de Relatii Internationale de la Moscova cu scopul de a-l absolvi ca cliplomat;. in I960 este repartizat la l'trew York iar in 1973 obtine importantul post de
vicesecretar general al ONLI pentru Probleme Politice si al Consilului de Securitate. In Ig74 Sevcenko s-0 apropiat de un delegat american si l-a informat ca dore|

sa dezerteze in Statele Unrte. CIA i-a convins s& rdrndna la ONU si sa le predea materiale secrete. in final, dupA ce a cauzat banuieli, i s-a orcionat sA s0 intoarcd la Moscova dar, in timp ce-qi conducea maqina

,,rutrolul sisternuiui de trirnitcre de mesaje a rezi' ,lrrntilor KGts catre cartierul general de la N{oscova. licimriv s-a intors la cel de-al Optulea Directorat in 1976 gnntru a se ocupa de sensibiia zoni a cifrurilor si ,'r'clurilor secrete. Dezamagit de sistemul sovietic, ljcimov a luat legatura cu un functionar american de la l\'loscova rar in 1980 CIA a aranjat iesirea sa din Uniurrca SovieticA impreuna cu sotia si fiica sa. Seimov a r;r:ris o carte intitulata Tower of Secrets (1993), in care rlspundea acuzatiilor ca KGB intervenise in atentatul rrnpotriva papei loan Paul a1 ll-lea. ,,Eu. (Seirnov) am ,itit telegrama trimisA de cAtre Andropov tuturor rrgentilor rezidenti cerAnd informatii de cum sa-l ,,;rnuleze" pe PapA. Toti stram cA in mintea sa dorea sA-l ;rsasineze pe Papa", scria Victor Ivanovici Seimov in
r'rrrtea sa.

prin Long Island, Arkadi Nikolaievici

Sevcenko

dezertat. Sotia si fiica lui nu il insoteau. El s-a recasd.. Lorit in I 978.

Ce

ofiter GRU a dezertat tn Viena tn

1979?

Care era numel,e conspiratiu Nikolaieuici Seucenko tn CIA?


,,Andy".

al lui

Arkadl

Ce inalt ofi{er KGB implicat tn atentatul tmpotriua pupei laon Pau,l al II-Iea a dezertat tn Statele Unite ?
Maiorui Victor Ivanovici $eirnov. Sef al celui de-al Optulea l)irectorat KGB si specialist in comunicatji si
semnale, Seimov

a absolvit in 1968 Universitatea

TehnicA de Stat de la Moscova. Specialitatea sa era proiectarea de rachete si misiles. In 1971 a i.ntrat in KGB, fiind repartizat in cel de-al Optulea Directorat si, Ia putin timp, in Primul l)irectorat, ocupAndu-se de

Colonelul Vladimir Bogdanovici Rezun, care a rlezertat in Marea Britanie fiind repartizat la Viena in I 979. Rezun a absolvit cu gradul de ofiter dupA stagiul lrr Scoala Jarkov de Garzi de Tancuri. Unitatea sa a fost prima care a traversat grani[a cu Cehoslovacia pentru ;r zdrobi,,Prirndvara de la Praga"din 1968. lIlterior a fost lepartizat la GRU iar apoi la centrul de antrenament al Spetsnaz. Stagiul in cadrul fortelor speciale a fost ,lcstul de scurt deoarece imediat Vladimir Bogdanovici liezun a fost repartrzat \a cartierul general al GRU. Itezun a fost numit asistentu.l ata$atuiui militar al ;rrntrasadei sovietice din Viena intre 1975 si 1979. Ofiterul GRU a spus cA mai muili agenti ai spionajului nrilitar il urmdreau indeaproape atunci cAnd a dezertat. llezun a scris mai multe cdrti sub pseudonimul de Victor
Suvorov. Acesta era numele r"tnui celebru general rus din

secolul al XVIII-lea.

132

ERIC FRAT'IINI
l'rr toate cd s-a ndscut
rrr

KGB

133

Dupa ce a d.ezertat tn Stutele tlnite, ce sp*r ciulist al fartelar aeriene sauietice u fast sechestrat de o unitate specialw a KGB?
Adolf G.T'olkasev, care lucra pentru institutul dl Cercetare AerospatialA de la Moscova cAnd a foet arestat de KGB in iunie 1985, denuntat de critrl tradatorul ciin CtrA, Eriward I-,. I{orvard. Pe 22 octombrit 1986, Uniunea Sovietica a facut public faptul ca Adolf
G"Tolkasev fusese executat. T'olkasev spionase pentfu Statele Unite de la jumatatea anilor saizeci. Sovieticul a predat CIA planuri, detalii tehnice si rezultate de testl de avioane si misiles. Agentul CIA Howard realizase mal multe comunicari cu Tolkasev.

in Statele Unite, Tuomi s-a mutat I933 cu intreaga sa familie in Uniunea Sovietica iar

presedinte al KGR a ard,anat executarea imerliat a, far{t proces?


Ce

sa

Victor Mihailovici Cebrihov, presedintele KGB, i-e comunicat pe 25 septernbrie 1986 presedintelui Gorbaciov; ,,Ieri a fost executata serrtin{a lui Tolkasev", Insusi Sebrikov declara dupa muiti ani:"Acest agent
(Tolkasev) a preclat dusmanului cele mai rnari realizArl tehnice si pentru ele a prirnit aproape douA milioane dE rubie (500.000 de dolari)". Numele de cod al lui Adolf

G.Toikasev in cadrul CIA era ,,GTSPHERE". Edward Lee F{riward. agentul CIA care I-a denuntat la KGB, a

1939 s-a inrolat in Armata Rosie. A fost repartizat unitate de infanterie atunci cAnd germanii au ,rrvadat URSS-ul. in 19a6 a pArasit Armata si s-a lnscris lr [nstitutul Kirov. in 1949 afost recrutat ca informator ,[r catr politia secretd (MGB) 9i, la pulin timp, angajat , rr prof'esor de englezA pentru viitorii agenti. Cariera sa ,lr) profesor s-a incheiat in 1957 cAnd a fost recrutat de ,rrtre KGB pentru a fi trimis ca agent sub acoperire in 0t:cident. La jurnatatea lui 1958 a fost trimis in Europa ,,r:cidentalA sub acoperirea unui turist american. In ,lt:cembrie 1958 a ajuns in Canada, intrAnd cu actele rrrle legale americano-finlandeze. Odat6 ajuns in {lirnada, Kaarlo Rudolph Tuomi a preluat personalitatea ,rnui om de afaceri din Statele Unite numit Robert B. White, din Chicago. Pe 31 decemtrrie 1958 a ajuns cu trcnul in Statele Unite. Arestat de FBI, Tuorni si-a ,lczvaluit adevArata identitate, devenind,,agent dublu". t) perioadA foarte lungd, FBI a avut acces la toate ,liscutiile lui Tuomi cu cartierul general al GRU de la Moscova. In iunie 1963 s-a intors in Uniunea Sovietica rlr, dupA o scurti perioadA la Moscova, a decis sA se rr:intoarcd impreunA cu so{ia si copii sai in Statele Unite. l(aarlo Rudolph Tuomi a disparut de pe fata pamdntului pina c6,nd, in 1971, si-a recunoscut munca de ,,agent ,lublu" al FBI intr-un articol al revistei Reader's Digest.
'rr
rrrt,r-o

reusit sA {ugi de paza FBI pe 23 septembrie

1985,

reapardnci la Moscova in august 1986. Howard a murit de un infarcb in casa sa din Rusia pe 12 iulie 2002.
Ce agent GRU s-u douedit a

Ce ofiger aI GRU, care spiona pentru Statelc Ilnite, a fost trddat KGB de cd.tre agentul CIA

Ald.rich Ames?

american?

fi

un ugent dubtru
Colonelul Vladimir Mihailovici Vasiliev. CIA i-a lecrutat pe Vasiliev in Ungaria la finele anilor saizeci rrau inceputurile anilor optzeci. Acesta a predat Statelor Unite rapoarte secrete despre arme si planuri de

Iklarlo Rudolph Tuomi. ofiter al serviciului secret Inriitar sovietic care actiona ca agent dr-rblu pentru CIA,

I34

ERIC FRA'I'TINI

KGll

185

apArare pAnir cAnd a fost arestat gi executat de KGB in 1986. In 1994, dupA arestarea agentuiui CIA Aldrich Ames. s-a aflat ca el fusese cel care il vAndusc KGts pc Vasiiiev. Numele sau de cod in cadrui CIA era,,Acord",

souietic le-a oferit britqnicilor lista da ,,cArtite" infiltrate tn Guuernul Marii Britanill
Ce spion

r,st,aurant, rnersese pAnA pe bulevardul Wisconsin,

rr'r'stuia cA se va intoarce imetliat. Au trecut cAteva ','inute si lurcenko nu revenea si, de aceea, agentui CIA r rl;rt alarma. In scnrt tirnp, ofiterl FBI si CIA pazeau 'nrprejurimile. CIA a descoperit ca Iurcenko iesise din

Konstantin Volkov, ofiter NKVII, care lucra

suh

acoperirea de viceconsul 1a consulatul sovietic de lt Istanbr.rl. ln august 1945 Volliov a iuat legatura cu ull func[ionar britanic si i-a oferit iista cu ,,cArtite" sovieticg
care se rnfiltrasera in Guvernul Marii Britanii. Volkov i-a spus englezului cA, de exemplu. erau doua cdrtile in Foreign Office si ca una dintre ele ajunsese sa fie qeful

contraspionajului (MIS). Volkov l-a rugat pe func{io. narul englez sA nu transmitA informatia la Londr|

rrrrase la poarta ambasadei Uniunii Sovietice si intrase rriuntru. Iurcenko a aparut a doua zi, a organizat o rnferintA de presa si a cleclarat ca FBI si CIA il ,lrrrgasera si il sechestrasera. 0IA il descria pe l-rrcenko ,;r un agent cu cincisprezece trni de experienta si un ,rpert in activitAtile de spionaj impotriva cetdtenilor ,rrrerricani. Fiul unui lucrAtor rnetalurgist care murise rrr rimpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Iurcenko intrat in Acadernia N{ilitarA, servind pe un submarin 'r ,,1 Marinei Sovietice. in calitate de locoienent de vas, a l,,st repartizat ia cartierul general al Flotei Pacificului

,lin Vladivostok.

deoarece serviciiie de spionaj sovietice sparseserf, Cdnd si-a tnceput cariera in KGB? codurile utilizate de ambasadele si consulatele Marii fost trimisi a Britanii din toata lumea. Lista de,,certite" Cariera sa in KGB a inceput in 1g5g cAnd a fost la Londra cu curierul diplomatic. Unul dintre numelB rlpartizat 1a departamentul de contrainformatii al Dupil care apArea era acela al lui Harold,,Kim" Philby. lirrtelor armate. Iurcenko era foarte cunoscut serviciilor de la dezertarea lui Phiiby, englezul i-a spus KGB ri'crete din Statele Unite datoritA faptului cA, intre 19?5 putea proveni doar din Moscova cA aceastA informatie i 1980, a fost responsabii cu securitatea KGB in consulatui sovietic de Ia Istanbul si, in consecinta, de la ' ,rnrbasada llnirrnii Sovietice din Washington. Aceastd Konstantin Voikov. Spionul a fost chemat la Moscova gi llrnctie il obliga sA aiba intAiniri frecvente cu FBi. DupA executat in aceeasi zi cAnd a cAlcat pe parnAnt sovietic, ,c s-a intors la Moscova, Vitali lu-rcenko a fost repartizat , rr sef de contrainformatii in securitatea interna. in Ce agent KGB a dezertat tn Stutele Unite si, la 1985 a lost numit sef al Primului Departament 'r1rrilie putin timp, s-a decis sa se retntoarcu i.n Uniunea ,lin cadrul Primuiui Directorat al KGB si responsabil cu ,rperatiunile spionajului sovietic in Statele Unite. Ill ,ontrola personai birourile KGB din Montreal si Ottawa. Colonelul KGB Vitali Iurcenko. Spionul sovietic cAnd Iurcenko a fost lrimis in calitate de sef ai dezertase in august 1985 dar, intr-o noapte ploioasA de '\tunci l(GB de la ambasada sovieticA de la Roma si in tirnp ce noiembrie drn acelasi an qi in timp ce lua cina cu un vizita Muzeele Vaticanului, s-a dus la r,rn telefon public, hgent CIA intr-un rcsttrurant din Gcorgetolvn, i-a spus :r sunat la ambasada Stat,elor Llnite si a vorbit cu un

Souietica?

136

EITIC FRATTINI

ofiter CIA. Accsta i-a spus sA meargi pAnA la ambasadl I'ara sA se uite inapoi gi sa intre inauntru. Pe 1 august l9Bb Iurcenko a mers pe jos pAna Ia ambasada Statelor Unite iar puscasuiui marin care se afla la poartA i-a spua cA era un ofifer KGB care dorea si dezerteze. Ce ,,cdrti(e" ale KGB a demascat Vitali cenko qefului biroului CIA de Iu Roma?

Capitotut

OPERATIUN!
Ce inseamnd,,tr[d.suri

lur.
t

Actiue* tn KGB?

$eful birouiui CIA din Rorna a trimis o cablogramA la Langley indicAnd cA Iurcenko, dupd ce dezertase, ii informase de existenta a douA cArtite in CIA si NSA,

Primul care a citit cablograma in cartierul general al CIA a fost Aldrich Ames (cArtita KGB din CIA). CArti{a din NSA era Ronald Pelton. De asemenea, colonelul KGB i-a spus CIA ca un anume Edward Lee Howard, un fost ofifer al Agentiei Centrale de Spionaj, era in reaiitate o cArtita sovieticA.
ret nto arc ere a

Termen al serviciului secret sovietic pentru opera_ i.nile destinate afectar securititii sa' politicii altei tari. r\cest tip de operatiuni pot fi secrete sau la vedere, cu rrjutorul propagandei. ,,O Masurii Activa,,poate fi cle irsemenea trsasinarea unui dizident politic in alta tara.
Ce este cunoscut ca

,ldiyional,, tn KGB?

rnesaj cifrat.

O serie de numere si litere care fac parte dintr-un

litera necesare pentru a descifra mesajul.


Ce a fost

Aditionalui poate fi de asemenea cifra sau

Care a fost explicalia lui lurcenho pentru tn U niune a Sou ietic a?

operatiunea numito ,rAmtorg,,?

insusi Vitali Iurcenko a sunat, in ziua urrnAtoare, do la telefonul sau de la ambasada sovietica din Washington, la Departamentul de Stat si le-a expiicat cA reintoar.

cerea sa in URSS era pur si simplu de bunavoie, Existau mai multe rapoarte care demonstrau ca Vitali Iurcenko fusese executat in Lubianha dupa ce se intorsese in Uniunea Sovietica dar, spre surpriza tuturor, in august 1986, Iurcenko a apArut ia televi. ziunea germand vorbind despre un tratament medical, In luna august a aceluiasi an a dat din nou un interviu unui ziar din Moscova in care afirma cn CIA incercase
sA implice KGB in atentatul asupra papei Ioan Paul al Il-lea din 1981. La pufin timp dupd aceea a disparut

sovietic de pe teritoriul Statelor Unite in anii douazeci si treizeci. Amtorg provine din cuvintele Anrcrihanskaya Torgoulya (Cornpania Cornerciale a Americii).

Organizatia de operatiuni secrete a spionajului

Cdnd a tnceput aperatiunea ,y4,mtorg,'?

pentru totdeauna.

La inceputurile lui 1921, atunci cAnd doctorul Armand Ammer, un doctor cu studii in Columbia, a caiAtorit la Moscova cu o scrisoare de prezentare adresatd. insusi lui Lenin. TatAl doctorului Ammer era nn vechi prieten al lui Lenin. Armand Ammer a obtinut aproape 150.000 de dolari la valoarea de atunci pentru a cumpara medicamentele necesare interventiilor
chirr,rrgicale

in Uniunc.a Sovietica in timpul

blocadei

138

trRIC FRATTINI

tl
rl',rt,uror
1,r'intr-o companie

KGI]

r3fl

aliatilor asupra URSS. In Ig24 s-a infiintat o societatl condusA de catre Ammer si sovietici, numiffi Organizatil
Comerciala Americana. Ce spion celebru

lieleaua de spioni sovietici care operau in Marea lllitanie in anii clouAzeci. Spionii sAi operau sub ,,'operirea Misiunii Comerciale Sovietice din Londra numita Societatea de Cooperare a Rusiilor (ARCOS, in englezA). in mai 1927 ,,lileri ai Ml5-ului au intrat in birourile ei, de untle au ,rrrfiscat aproape un sfert de milion de docutnente ,r,crete. Pusa in fata doveziior gdsite, Marea Britanie a
r

raliunea ,y4mtorg"?

l-u ajutat pe Ammer in opo.

Felix Edmundovici Djerjinski, directorul-fondator al

Cekai, baza KGB. Marea majoritate a asociatilo;

rrpt relaLiile dipiornatice cu URSS.

ai Partidului Comunist din Statele Unite. Amtor{ a ramas activa tirnp de mai rnulti ani pdna in 1933, a{ in care Statele Unite a recunoscut in mod oficial Uniunea Sovieticd. in 1948, FBI a descoperit ca, prif

sovietici ai lui Arnrner erau ofiteri ai serviciului secrgl de informatii care s-au dedicat recrutarii de simpatizanf,

Ce era cunoscut drept ,,Cercul de Spionai


,,ltomic2s"?

atomice.

operatiunea ,,Amtorg", se exportasera ilegal in URS$ materiale si instrumente stiintifice destinate cercetarif
,\
t'

in limpui celui de-al Doilea RAzboi Mondial, (iuvemul sovietic a operat in Canada si Statele Unite , rr scopul de a obtine cel mai mare numir de secrete ,rl.omice ale acestor teri. KGB si-a dublat eforturile in rrr:eastd zonA in timpul Razboiului Rece.
Cine au fost principalii spioni ai ,,Cercului de Spionaj Atomic"?

Ce insemna cuudntul ,,Anadyr" souietic?

in spiona.iut

Era cuvdntul codificat folosit pentru a se refed efortul de amplasare secretd a rachetelor pentrg protectia aeriane, navala si terestra in Cuba in 1961,
Anadyr era numele unui port siberian foarte indepartat,
Ce era cunoscutd

drept ,J,parta" in spionajul

I{laus Fuchs si David Grecnglass, care lucrau ca tchnicieni in Laboratorul Nalionai de Ia Los Alamos; Alan Nunn May si Bruno Pontecorvo, savanti care Irrcrau in Canada si Donald Maclean, care, din 1944, ,,cupa functia de prim secretar al Ambasadei Nlarii lh:itanii din Washington iar din vara lui 1945, era loordonator al actiunilor angio-americane pentru unirea
proiectelor Manhattan26 si Tube Alloys27.
Proiectul benelicia de in-formatii despre proiectul Manhattan, care peutru sovietici, numele de cod Enormoz. :6 Proiectul Manhattan este proiectul de dezvoltare a primei arme ruclearc din tirnpul celui de.al Doilea RAzboi Mondial. La el au lucrat statele Unite, NIarea Britanie si Canada. :7 Numelc de cod a directoratului englez pentru arme nucieare.
rrvea.
25

souietic?
O celula de spionaj sau o retea de spioni dintr-o larA dusmana.

Ce a

lbst denumit ,,Problema Arcos"?

140

ERIC FRATX'INI

KGB

L4l

Ce informa{ie ualoraasd i-au trs.nsmis lwl Luurenti Beria, AIs.n Nunn May qi Klaus Fuchal
Alan Nunn ilIay
a putea fi folosit la bombele atomice. Klaul figa tehnicd a bombei cu plutoniu cAt si sistemul Fuctrs dc asamblare si detonare. Aceastd informatie i-a ajutat pe sovietici sri-si dezvoite mai repede armele atomico,

A-i descoperi pe un agent, sacrificAndu-l pentru unul rrni important, cle exemplu o cArtita. Pe cine desemneaza,,Ciujoi"? Este cu.vAntul cu care agen{ii serviciilor secrete ai ii definesc pe toli acei agenfi care rruncesc in vreun serviciu secret de spionaj din motive r,leoiogice sau politice si, in general, in schimbul banilor. {liujoi in rusA inseamna ,,extraterestru".
l

lui pentru

formuia de imbogAtire a uraniu,

lniunii Sovietice

Cine i-a spu,s lui Stalin cd. Statel.e Unite aueall a wrma cw o tnctre pwtere d,e distrwgere?
Presedintele Harry Truman in timpul Conf'erintei
tra
dc

Ce tnse nm nir,,Con sum Fotsdam din 24 iuiie i945. Stalin l-a sunat de 1g regedin{a sa pe Beria gi i-a dat puteri depline s[ afle c0t mai rnulte date despre aceastA nou[ artnA.
Ce a fost aperatiunes, denwnxitd. ,,GoId'"?

a to

r"?

Este cuvAntul ctt care agenlii spionajului sovietic ,lcfineau orice agentie care utiliza informatiiie de
';pionaj culese de proprii 1or agenfi.

Ce f.nseamnd a ,,Gdti cd.rlile"?

Atunci cind KGB a descoperit asa-numitul,,tunel &l lleriinului", a decis sa infiinleze aqa-numita operatiunt ,,Gold" pentru a dezinforma prin infonnatii faise agen$il britanici qi americani care interveneau in comunicafiilo sovietice din oragul german.
Ce

Este un termen folosit

in anii

nouazeci de cAtre

rrgentii SVR, noul serviciu de spionaj al l"ederatiei Rr-rse. 'l'crmenul inseamna ca o agen{ie este in proces de

rrnalizare al informatiilor culese de mai


Ce

mulli agenti.

tnse am,n a,,D ezinfo rrn Gr e"?

a fost opera{iunea denumita ,,Redbell"?

Operaliunea,,Bluetreil" a fost pregdtita de spionajul sovietic cu scopul de a contracara opera{iunea pregAtitA

de catre CIA. Operatiunea ,,Bluebell" a reprezentat infiltrarea de agenti gi informatori ai CIA in Coreea d0 Nord in timpul R[zboiului coreean din iunie 1950.
Ce tnseamnd, ,Sl. ard.e" rusa-souietic?

Cu toate ca astAzi este un termen utilizat de cAtre t,oate serviciile de spionaj ale lumii, in realjtate cuvAntui yrrovine de la KGB. Spionajul sovietic l-a pus in practicA limp de mul{i ani, in special in razboiui secret impotriva 0IA. De exemplu, in iunie 1957, KGB a falsificat scrisul lui Abba Eban, ambasadorul Israelului la Washington,

in lumea spionaiulul

pentru a scrie mai multe scrisori lui Charles Malik, primul ministru al Libanului. in scrisorile faise, Eban ii dezvaluia liclerului libanez preocuparea sa fa{A de poiitica de interventie straina (Egiptul si URSS) pentru

i,Tz

trRIC FRATTINI

KGR
,r lbst

143

a provoca ambeie tAri sa fie dusmane" Scrisorile au ftrgt rrirnise de catre KGB ziarelor egiptene. AtAt Eban cdt si l4alik au trebuit sa faci declaratri publice, denuntAnd

O opera[iune pregAtitA catre KGB a] carei obiectiv

ca scrisorile erau false.

Ce ultd scrisoare celebril a falsi{icat KGE pentru o operaliune de dezinformare?


O scrisoare a presedintelui Ronald Reagiln ndresatd regelui,Jr"ran Carlos I al Spaniei. Cazul a fbst descoperit de CIA iar continutul scrisorii nu a fost fircut, public,

Verna Gerhardsen, sotia primului ministru al \l,rrvegiei, Einar Gerhardsen. Intentia era sa o impiice 1rr, sotia politicranului intr-un presupus scandal sexual. l)rireau sa se foloseascA de acest fapt pentru ca Verna {lr:rhardsen sA devin6 informatoare a I(GII. La in,r,puturiie anilor cincizeci, Verna era o activista de inga dintr-o organizatie tinereascd care avea lgSAturi 'rl r'u gn"rpLll,,'linerii Pionreri ai Uniunii Sovietice". in 1954 Vcrna a caiatorit la Moscova intr-o vizitA oficiala a ,rlganizatiei sale. La hotelul Intourist din llrevan, r'rrpitala Armeniei sovietice, Verna Gerhardsen a cLrnoscut un tdnAr rus nutnit Evgheni Belyakov, care era rn realitate un ofiter KGB. Belyakov a sedus-o pe (lerhardsen si a inregistrat cu o camera video actui ,,cxual. Pentru a evita ca respectivul caz sd fie fAcut 1rublic, sotia Primului Ministru al Norvegiei a transmis l(Gts informa{ii despre pozi[ia tArii sale in cadrul NATO si al Natir.rrrilor Unite. Norvegia nu a dat nicitl ,,xplicatie oficiala atunci cAnd cazul a fost facut public
rn 1993.

op

Su,b ce alta formd cunoqtea KGB acest tip eraliuni de dezinform are?
Ca ,,rnasuri active''.

dO

Ce operatiune d,e dezinfarmare creata de KGB cauzut multe problerne liderilor umericani si al NATO?
a,

Cu ajutorul sergentului Armatei Statelor Unite


Robert Lee Johnson, KGB a reusit sa i.ntrodr.rcA un docu.

rnent fals in care apdrea lista a 42 de obiective din Iluropa care urmau a fi atacate cu rachete nucleare din Statele {Jnite in cazul unei posibile invazii sovietice a continentuiui. Casa Alba si Departamentul de Stat si de ApArare au fost obligate sA dea explicatii.
Ce tnseamna tn spionajul souietic ,,u, creee. un gat'd" sau ,,a ridica u,n gard"?

Din ce operaliune compromi{atoare cel,ebrd a ieqit prost KGts?

iircalcarea granitei cu altA tarf, sau a aciivitAtiior de spionaj militar.

'

Ce

fost operatiunea ,,Naruegia"?

in timpul unei operatiuni de supraveghere a lmbasadei F'rantei din Moscova, agentii KGII l-au rrrmarit pe url diplomat de rang inalt ai delegatiei {ianceze. Francezul s-a indreptat citre o casA din suburubiile Moscovei si a intretinut o relatie homosexuali cu alt barbat. Actul sexual a lbst fbtografiat cle r:Atre agenti.i KGB. A doua zi diplomatul a primit ia birou copii ale fotografiilor cAt si o scrisoare in care ii (iereau ca, daci nu vroia ca pozele sA fie trimise superiorilor sAi, trebuia sa transmit[ inforrnatii KGts. l)rploniabul a refuzat iar fotografiile au ajuns la

t44

ERIC FRAT'I'TNI
d-ie

l(GB
.,(tcrcului de Spion,aj Lwcy"?

145

Ministerul de Afaceri Externe din Paris. Sefii diplo. matului au compus o scrisoare de rnultumire pentru ,,cadoul" special, inforrnAnd KGB ca ei deja erau le
curent cu homosexualitatea functionarului lor si ca, din acest motiv, fotografiile nu erau necesare.
Ce

informa{ii importante au stttinwt spionii

era eunoscut ca ,,Cercul

d.e

Spianaj Lucynl

Spionii lui,,Lucy" au dat ziua cAnd urma sA aibA ioc lJniunii Sovietice de catre trupele lut Hitler, {,\lct pe 22 iunie 1941. De asemenea, au transmis ,,'r'dinui de lupta". Aita informatie importanta transrrrisa Moscovei de catre retea a fost planul ofensivei
,rrvazia :i{'rrnane de la Kursk, fapt ce a permis apAratorilor sA

Operatiunea de spionaj pusA ia punct in timpul celul de-al Doilea Razboi Mondial de critre spionajul sovietio, ,,Lucy" era numele conspirativ al iui Kart Sedlacek, un membrn ai serviciuiui secret ceh, care lucra in Elvefil sub identitatea unui ziarist numit Thomas Selzinger, Unul dintre membrii retelei de spioni sovietici a fort Sando Rudolfi, un maghiar care a devenit cornunist in 1919 pi care a inceput sd lucreze pentru serviciul secrot sovietic. Ca agent sub acoperire al Kominternului, { operat la Paris din 1930 pAna in 1936. Dupd aceea gi"t schirnbat numele in cel de Alexander Rado, al cArui nume de cod era ,,I)ora". El era in realitate rezidentul sef atr spionajului sovietic din Elvetia.

,,lrlina un mare avantaj asupra atacatorilor.

zuonuri au apd.rut d'upa rdzboi referitoare Itt ,,Cercwl de Spionui LucY"?


Ce

Se spune

ci

Roessler

a putut opera in Eivetia

rlrrtoritd {aptul"ri ca autoritati}e acestei tdri au acceptat r)unca sa ca spion in schimbul transmiterii de informa[ii ,lospre serviciul secret german. in noiembrie 1943, de l.camA sA nu puna in pericol neutralitatea elveliani, ,rutoritdtile l-au arestat pe Foote in timp ce Roessler a lirst avertizat ca nu i se vor mai accepta comuncatiile cu
lVloscova.
1944.

Din
Lucy"?

ci,ne

mai era farmat ,,Cereul de SpionaJ

Itudolph Iioessler, un german antinazist care avea in armata germani si Alexander Foote, un tnembru al stAng'ii britarrice, care era responsabil cu transmiterea qi primirea comunicatelor la si de la Moscova. De asemenea, fdceau parte din aceastd retea de spioni Ursuia Kuczynski, care lucra sub identitatea unei invatAtoare numita Rachei Duebendorfer, cu numele conspirativ,,Sissy" si Christian Schneider care
contacte

Sotii Duebendorf'er au fost arestati in mai Gernanii au cerut predarea tuturor spionilor sau ca elvetienii sA ir predea la granita. Elvelia a refuzat, ,'liberAndu-i pe toti. Rado a zburat ia Moscova iar restul la Parisutr eliberat de cAtre Aliati. Care u fost sfd.rsitul lui Alexunder Foote 6i aI Iui Duebendorfer?
au fost inchisi din ordinul lui Stalin probabii tiin cauza faptului cd dictatorul nu dorea sa recunoasca

in

I 945

lucra sutr iclentitatea unui croitor, avAnd numele


conspirativ de,,Taylor".

un german antinazist ar fi putut ajuta forta militara sovieticA in operatiuni de razboi cum ar fi fost apararea Kurskului. Atunci cAnd Sando Rudolfi zbura cAtre Moscova, unde l-ar fi asteptat aceeasi soartA ca pe colegii
ca

t46

ERIC FRAT'|INI
a reusit sA evadezc
s-a intors

KGB

147

sii, in timpul unei escale la Cairo.


si sA disparA. Dupn rnoartea

In

ce atenta.te

impatriua altor dizidenti s-a uti'

lui Stalin, Rudolfi

I i zat p istol ul-umb rel a?

in Ungaria, unde a mr-rrit in 1981. OdatA eliberat, Alexander Foote,

din Rritanio Marea in intorcAndu-se sovietic, secret serviciul nataiA, unde a murit in 1990. Rudolph Roessler si-a incheiat zileie in Elvetia, undo a fost arestat in 1950 pentru cA atealtzat activitati d spionaj in Germania OccidentalA. Roesstrer a fost condamnat la un an de inchisoare. Dupa ce a fost eli' herat, a dispArut de pe fata pamdntuh-ri. Ce

a dezertat

Pe 26 august 1978, \4adimir Rostov, un alt dizident lrrrlgar, a fost,,ciupit" in acelasi fel pe o stradA clin Paris. lrr august L97l afost piscat premiatul cu Nobel pentru

l,iteraturA si dizidentul sovietic Aiexandr SoljenitAn. Se piire ca scriitoruiui i s-a administrat veninul intr-r.rn ;rliment. In cAteva ore avea corpul plin de rani. DupA trei Irrni de spital si mai multe transfuzii de sdnge, Alexandr SoljenitAn a reusit sA se refacd.
Ce operatiune a KGB l-a obligat sd d.emita pe primul ministru al Poloniei, Jazef Oleshy?

pdturd. ueninoasa prouenitd de Iu un pistol-umbra ld proiectat de KGB?


George Markov,

tlizident bulgar a fast asasinat cu o in[e'

un scriitor bulgar dizident

cars

iocuia in Marea Britanie. l'ost protejat al lui Todor Jivkov, secretarul general al Partidului Comunist din Bulgaria, a dezertat in Marea Britanie, denunldnd la BBC opresion a regimului lui Jivkov. Pentru a-l asasina, Directoratul Tehnic al KGB a creat un pistol-umbrel[
care propulsa un vArf rnic conlinAnd o puternicA otravd

toxici. Umbrelele aveau un rezervor care permitea


lansarea sagelii cu ajutorul gazului comprimat. Doud pistoale-umbrela au fost trimise de la Moscova la Sofia pentru a-i pregAti pe doi agenti ai spionajului bulgar, Durjavna Sigurnost. Echipa de asasini a fost trimisa la

Procurorul militar Siawomir Gorzkiewcz a lansat o la adresa primului ministru, afirmAnd cA Lransmisese informatii secrete sovieticilor. Se pare cd. 0lesky rS.mdsese in relatii bune cu doi diploma{i de la rrmbasada sovietica din Var$ovia care s-au dovedit a fi ofiteri KGB. Olesky a negat acuzatiile cu toate c6, in linal, a recunoscut cA se intdlnise cu cei doi diplomati. l'oliticianul a acuzat serviciile secrete poloneze cd creaserA povestea pentru a-i discredita. Fostul presedinle Lech Walesa a sprijinit criiicile impotriva iui Olesky datoritA, pe de o parte, faptului cA unul dintre prietenii primului ministru, Alexander Kwasniewski,^ii lurase pregedentia la alegerile din noiembrie 1995. In final, pe 24 ianuarie 1996, Josef Olesky a fost obligat sa
rrcuzatie
demisioneze. Ce inseamna in KGB,no

Londra.

in septembrie 19?8, in timp

ce se plimba pe

Podul Waterioo, Markov s-a lovit de un ait om care purta o umbreli. Dupa cAteva minute nu s-a sim{it bine qi a fost spitalizat de urgent6. Pe 11 septembrie a murit fArd sd-$i recapete cunostinta. La autopsie s-a descoperit
o

alts muncd,"?

micA pisc6turd pe piciorul drept, dar otrava din ricin folosita pentru a-l ucide pe Markov dispAruse.

Activitafile de spionaj realizate de catre ofiteri ai serviciuh"ri secret care lucrau sub identitatea personaIului Organizatiei Natiunilor Unite de la New York.

148

ERIC trRATTINI

KGB
,rrrlar, cum ar

I49

Ce era ,oCercul celor

Cinci"?

Era termenul utilizat de cdtre KGB pentru a-i descrie pe memkrrii,,Cercului de Spioni de la Cambridge". Ce a fost

fi transmiterea de semnale radar false. l'lrt:rcitiul lansat de pe Einsenhower a insemnat o mare rrrlrAngere pentru liclerii sovietici gi pentru serviciile ior ,l,,spionaj. Pe 17 februarie 1983, Cartierul General al l((iB si-a informat toate birourile cA opera-tiunea
,liYAN" era de maxima urgentA gi de gravitate extrema. Niciunul din agentii KGB nu a descoperit nimic. O noud lovitura pentru KGB a fost cAnd insuqi 1,r'csedintele Reagan a anunt.at crearea unui plan de ;rrnplasare a armelor uucleare in cadrul asa-numitului 1,lan de Initiativa de ApArare Strategica sau ,,Razboiul l-il,clelor"" Andropov i-a urmat lui Brejnev dupi moartea
;rr:cstuia pe 27

operaliunea denumita ,,RYAN'?

Cel mai mare efort din partea sovieticilor de acumularo de date de spionat pentru a venfica daca Statele Unite

pregdteau un atac nuclear impotriva Uniunii Sovietico, Atunci cAnd presedintele Ronald Reagan a ajuns la Casl Alba in ianuarie 1981, a cerut dezvoltarea unui pian

pentru amplasarea de rachete nucleare in Europa, rnodelele ,,Pershing" si ,,Tomahawk". Liderul sovietio Leonid Brejnev si presedintele KGB, Iuri Andropov, au decis sA creeze, in 1981, o unitate speciaid a KGB care urma sa descopere intentiile Statelor Unite impotriva Uniunii Sovietice. Andropov credea ci Reagan pregatea

martie 1983.

intre martie qi aprilie 1983, 40 de vase de razboi ai


{lrtei Pacificului s-au ciocnit de sovietici. De data aceasta,

llota era comandatd de douA portavioane nucleare,


Ilnterprise qi Midway. Tensiunea a ajuns la maxim cAnd

un atac nuclear surpriza asupra Uniunii Sovietice. Atunci au primit ordin KGB si GRU si-si int[reasc6 operatiunile de descoperire a planurilor de rAzboi americane. Acest

efort a fost rlenumit Raketno'Yaderonye Nadapenie


@YAhl) sau,*Atacul cu Rachete Nucleare".
Ce eqec au inregistrat KGB si GRU tn august ql septembrie 1981?

NATO a decis sa faca un nou exercitiu in noiembrie lfl83. Cartierul general al KGB a prirnit informatii de lrr toate birourile sale care indicau cd toate artnatele ,rccidentale se mobilizau. Tensiunea a urcat din nou atunci cAnd Andropov a ,rrdonat mobilizarea tuturor fortelor. in final, Ronald lieagan si-a redus intensitatea cleclara[ii1or impotriva tJniunii Sovietice, cu toate cI Moscova nu prea avea incredere in acest lucru. Solutia la aceastA problema a venit odata cu anuntarea mortii trui Iuri Andropov in

in august gi septembrie 1981, 83 de vase de rAzboi care apartineau Statelor Unite, Canadei, Marii Britanii qi Norvegiei, comandante de portavionul nuclear Dwight
D.Einsenhower, au realizat o operatiune-repetitie de trecere dinspre oceanui Atlantic si marea Norvegiei.

lbbruarie 1984" Ceea ce Statele Unite nu au $tiut niciodati cdt de


rrproape au fost sd provoace,
r:u

in 1983, un rd.zboi nuclear

Uniunea Sovietica.
Ce a fost

Problema

a apArut cAnd sovieticii au aflat abia

operaliunea SORM?

saptAnr6nd mai tArziu. F'lota aliata reaiizase o combi' menfinerea lipsei de transnalie de md:suri pasive tutttror emisiilor si mAsuri active inisii radio, controlul

O operatiune realizata de citre Serviciul Federal de Securitate (F'SB) pe Internet. Sistema Operatiuno

150

ERIC I'RATTINI

'
1,,

Rozyshnyhh Meropriyatit (SORM) sau Anchetarea Activitetii de.Securitate din cadrui Sistemului a inceput in 1995 atunci cAnd Guvernul rus i-a acordat FSB dreptul de a controla telecomunicatiile. Internetul so afla in puterea FSB prin operatiunea denumitA SORM-2. AceastA operatiune permitea Serviciului Federal de Securitate sa-i ancheteze pe furnizorii ds
servicii Internet, cAt si tranzactiile cu carti de credit prin

^*u
\lrrscovo,

151

spioni" de citre ambasadorul Statelor Unite la Arthur A. Hartman, KGB a ordonat sd nu mai tr,'folosit. Ce1 putin nu in Uniunea Sovietica.
Ce

era cunoscut in KGB drept ,,fuIama Uscata"?

Internet sau mesajeie de postA electronicA. Comu. nicatiile prin Internet au fost controlate de FSB farA ca utilizatorii sd stie acest lucru. Presedintele Vladimir Putin a autorizat operatiunea SORM nu numai pentru FSB cdt si pentru alte agentii, cum ar fi politia fiscall sau Ministerul de Interne.

Era un termen utiiizat de cAtre agentii spionajului rrvietic pentru a descrie o zoni care fusese abandonatA '|'cAtr un agent KGB dupe ce nu mai putea strange rrrlormatii din zona respectivd.
Ce este

wn,,cifrator de urgenta"?

Auarynyy Shifr. Un cifrator sau un operator de


,,rdnri care poate memora un sistem de cifruri simplu t,ontru a trimite un mesaj de urgentd.
Ce

existenta?

Cu ce program american si britanic a fost comparat SORM-uI dupd, ce i-a fost facuta publicd
Cu,,Reteaua Echelon", rlin care fac parte Statele Unite,

era un *A.gent Prouodnih"?

Marea Britanie, Canada, Noua Zeelandd si Australia.


Ce erau cun,oscute ca ,J,ctiuitati Speciale" tn cadrul KGB? Era un termen utilizat de KGB pentru a se referi la operatiunile de asasinare, sechestru sau operatiuniie de
sabotaj.

Este vorba de un agent de spionaj sau contraspionaj ,;pecializat in traversarea ilegala a granitelor dintre tAri rrripreuna cu alti agenti, mesaje sau alte persoane.
Ce tnseamnd un ,,agent

cultiuat" de catre KGB?

Agent-ruzrabatchik. O persoani care, inalnte de a fi lecrutata de cdtre KGB, este sr.rpravegheat6 pentru a i r;c cunoaste rnediul farnilial, lnunca sa, obiceiurile sale, pasiunile sale, etc.
Ce este un,Sod.erzh,atel

Ce eru cunoscut drept ,,Praf de Spioni" in cadrul KGB?

konspiratiunoy huartiry"?

in anii optzeci pentru a-i adormi pe diplomatii si atasatii militari strAini care se aflau in Uniunea
Sovietica. Atunci cdnd s-a descoperil folosirea ,,prafului

Este vorba de un produs chimic utilizat de catre KGB

Un apartament conspirativ utilizat de catre agentii


KGB sau ai orici.rei agentii de spionaj sovietice pentru a se refugia sau a organiza reuniuni clandestine. Ce inseamnd,

,,I)ocumentul unui Agent"?

I52

ERIC FRATT]NI Ce
ti

KGB
nei souietice?

1tr3

Agenturnoye delo. Un dossier despre o operaliuna

operaliuni a reulizat KGB impotriua Ma-

care este lAsat deschis atAta tirnp cAt operatiunea respectiva rdm6.ne deschisa. Termenul respectiv era utilizat de cAtre KGB. La ora actuald., fisa unui agent din SVR este cunoscuta ca ,,Document Operational"
(Operatiuoyne delo).

in I968, agenti ai KGB au intrat in casa maiorului llt'nrikh Altunyan, instructor oficial la Academia l,lrrvalA. in fundul dublu al unui dulap au gasit exeml,lrrre clandestine ale romanului scriitoruiui prerniat '\lexander Soljenilin, Puuilionul bolnauilor de carucer.

Ce se cunoqtea tn KGB drept ,,posibilitateU agentului"?


Agenturntye uozmozhnosti. Era analiza realizata dc cAtre expertii KGB asupra posibilitatilor unui agent
care, ajutat de altii, sA incheie cu bine o operatiune spionaj sau secreta.
d6

t)literul a lbst dezonorat si expulzat din Marina,


,'xpluzat din Partidul Cornunist si trimis intr-un lagAr
,kr muncA

timp de cinci ani pentru activitAti anti-

;,',,ietice. A doua operatiune a avut loc in mai I969 cdnd,

trri ofiteri ai Marinei, Gennadi Viadimirovici Gavrilov,


t

lcorgi Konstantinovici Paramonov si Aleksei Vasilievici

Ce se cunostea

agent"?

tn KGB ca ,,infiltrarea unul

Vnedreniye agenta. Erau masurile luate pentru infiltrarea unui agent intr-un obiectiv inamic. Se mai fbloseste atunci cAnd un agent KGB a reusit sd s infiltreze intr-un obiectiv si a ldsat implantat un agent recrutat.
Ce era cunoscut

l(osyrev, au fost arestati din cauzi ca infiintasera ,llniunea pentru Lupta pentru Drepturilor Politice". l(GB a descoperit intre bunurile lor exemplare ale l)eclaratiei Drepturiior Omuiui a l{atiunilor Unite si
,

l'xemplare ale poemuluiVise de libertate. Gavrilov a fost undarnnat la sase ani de inchisoare, Kosyrev la trei, iar l'aramonov a fost trimis pentru patru ani inir-un spital lrcntru bolrravii mentali din care nu a iesit viu. Ce

in KGB cu ,,aduersarul prin

cipal"?
Glaunyy protiunik. Era vorba de unul sau mai mult

operatiune a realizat KGB dupd. arest(trile Georgi Konstantinouici Paramonou si Alehsei Vasilieuici

Iui Gennudi Vladimirauici Gaurilou,

Ibsyreu?

state stabilite de cAtre KGB ca tari ai caror lideri ordonasera operatiuni militare, politice sau de spionaj impotriva Uniunii Sovietice, impotriva liderilor Uniunii Sovietice sau impotriva agenlrlor serviciilor secrete si de spionaj ai {Jniunii Sovietice. De exernplu, Statele Unite si Marea Britanie.

in un.u lui
r:elor

1969, KGB a cercetat toate contactele

trei ofiteri ai Marinei iar la finele iui august au rrrestat 31 de membri ai serviciilor navale care erau repartizati in Estonia. Multi dintre ei criticasera deschis
invazia Cehoslovaciei de cAtre Armata sovietica.

L54

ERIC FRAT'I'INI
Ce
Ko

KGB
era o ,,OPera{iune Combinatd'"?

155

Ce i-a dezuq,Iuit CIA ofigerul seruiciului secrel cubanez Gerardo Perq,zo Amerchctzurra atunal cdnd a dezertat in Statele Unite tn 1971? Perazo a dezertat in Statele Unite din baza sa de le Londra in decembrie 1971. CAnd a ajuns in Statelc Unite, fostul agent al lui Fidel Castro a dezvAluit ca din

mb inats iy a o p er atiu nayo. Erau operatiu ni cre ate

i,'('ltre KGB pentru a detecta miscArile antisovietice KGB ,rrr operatiunile subversive impotriva sovieticilor' ,,,:rliza patru tipuri de operafiuni de acest fel:
Operatiuni combinate destinate pentru a dezvAlui activitatile subversive inamice. Acest lucru presupune sprijinul ac;tivitdtilor clandestine si planificart':a tehnica a echipamentului pentru ele' Opera[iuni combinate petltru prevenirea si distrugerea activitalilor subversive.

vara

lui

1968, activitntile de spionaj ale Cubei ll

fuseserA predate KGB.

Ce altd informatie importantd. despre KGB a predat cubanezul Gerardo Perazo AmerchazunQ

CIA?
A dezvAluit cd, prin spionajul cubanez, KGB stabilioe relatii secrete cu teroristii ,,Frontului de Eliberare el Quebec-ului" (FLQ) din Canada. De asemenea, la cere. rea KGB, cubanezii pregateau in tabereie de antrena.

ment teroristi palestrnieni si irlandezi si conspirau


impreunA cu comunistii britanici sa men[inA conflictul din Irlanda de Nord.
Ce era

dperatiuni combinate pentru a crea conditii care sA ducA la dizolvarea activitAtilor subversive' Opera{iuni combinate pentru extinderea necesititii de sprijinire a detectArii miscarilor *'i tiperatiunilor subversive impotriva Uniunii Sovietice'
Ce era

pentru KGB urt ,rcott'tainer"?

,,Direclia"?

Naprauleniye. Structura KGB, serviciile, departa.


menteie $i directoratele.

Kanteyn'er. Un depozib special adaptat pentru transferul de doctimente de Ia un agent la altul sau pcntru depozitarea cle documente pentru ca sa ie preia
'rn

curier.
Ce calitirtri trebuiu sd' ai'bd. un agent KGB ca sd

Care erau cele trei fronturi de uctiuitate ale seruiciului secret extern al KGB?
Naprauleniy a deyatelon esti uneshney razuedhi.

lie recrutat?

- Caracteristici fizice. Aptitudini pentru muncd,

--

Informatiile politice. Spionaj tehnic si stiintific. Conlraspionaj extern.

pentru reia{ionarea cu alte persoane, etc' Fro.u." psihologice. Memorie, retetrtiva, putere de
convingere, etc. Statut psihologic. Energie, excitabilitate, precautie,
etc.

156 -

ERIC FRATTINI

Caiitati psihologice" Capacitate de reactie. caractcl, temperament, stil de conducere convingAtor, ot ExperienfA de viafA si profesionalA. Cr.inogtin[e, experientA, obiceiuri, tradi[ii , etc.

Capitolul

DEPARTAMENTE SI SISTEME
in
cdte d.irectorate era tmpd,r{it KGB?

Ce era cunoEcut tn KGB ca ,,agent de anb plasare"? Maneurirouanie agentanri. Erau acei agenti
ai

in noua directorate. Primul Directorat (Operatiuni


l,)xterne), al Doiiea Directorat (Controlul Politic Intern),

departamentului de spionaj extern ai KGB care trebuiq1 sa fie in permanenla pregAtiti sa fie amplasati in oric

tara-obiectiv.

--

Agenlii de amplasare trebuiau sA fie in permanenfl in contact cu un ofiter de operatii din aria undl

trebtriau sa realizeze activitAti de contraspionaJ, Agentii de amplasare puteau proveni din depat.

;rl Treilea Directorat (Controlul Politic al Fortelor Armate), al Cincilea Directorat (Dizidenta Politica), al Sriptelea lJirectorat (Supravegherea electronicA a lctAtenilor sovietici, a studentilor, militarilor si diplornatilor), al Optulea Directorat (Securitatea in comunicatii, criptografie si coduri), al NouAlea f)irectorat (f,]scortele pentru membrii Partiduiui si familiile lor), al
Saisprezecelea Directorat (Intretinerea si securitatea

Agentii de ampiasare puteau fi folositi de oric agenfie de spionaj a Uniunii Sovietice si sa fit
folositi la operatiuni de spionaj sau contraspionaj, conditia sA fi fost aprobate inainte de seful operatiuni ai agen{iior de amplasare.
cu de

tamente sau directorate diferite ale KGB.

,'omunicatiilor agentiilor gltvernamentale ale Uniunii


cu

Sovietice), Directoratul Forteior Frontaliere (insArcinate protectia frontierelor Uniunii Sovietice pe pamAnt si
lre

mare).

Care erau

atributiile Primului Directorat?

Era responsabil de toate operatiunile de informatii activitAtile de spionaj din strAinAtate. La rAndui sdu, rrra impartit in departamente curn ar fi antrenarea
si

tgentilor sub acoperire, analiza informatiilor gi deparlamente care acopereau arii geografice concrete. In acest directorat erau i.nclusi Spetsnaz, un grup creat in 1981 pentru arealtza recunoasteri in strainatate, sabotaje si rnisiuni de securitate. In practicA, aceastA unitate a reahzat misiuni doar in interiorul URSS, in principal actiuni de securitate internd.

158
torat?

ERIC FRA'I'II'INI

KGB

t59

Care erau q.tributiile celui de-al Doilea Direc'

Era responsabil cu acordarea de sprijin personal si Ichnic pentru supravegherea electronica a activitifilor

Era responsabil cu controlul politic intern al cett1. tenilor sovietici qi ai strAinilor care locuiau in Uniunce SovieticA, aici fiind inclusi turistii qi diploma{ii.

,ctateniior str[ini si nationali din interiorul Uniunii Sovielice. Principala muncd a celui de-ai $aptelea l)irectorat se centra in zone din Moscova qi Leningrad
(rrcum Sankt Petersburg), unde se concentrau comunit

itiie

diplomatice,

turislii, studentii straini'

Cure erau atributiile celui de-al Treilea Di. rectorat?


Era responsabil de controlul poiitic si contraspionajul

Ce grup special a fost de-al $ aptelea Directorat?

in subordinea

celui

din interiorul Fortelor Armate. Acest directorat era irnpartit in doudsprezece departamente, toate fiind
relationate cu teme militare, inclusiv formarea para. militarilor care urmau sA fie utilizati de catre Guvernul sovietic. Membrii acestui directorat se aflau in intreaga relea militarl sovieticd, in fiecare companie, in fiecare batalion, in fiecare district militar, in fiecare grup naval, Acestia informau direct cartierui general al KGB si nu

Al'fa (Alfa). La inceput, aceasta unitate speciaia r:reatA in 1974 se ocupa cu informarea legata de

r:ontraterorism gi de misiuni speciale in cadrul URSS' Ilchipa Al'fa ajucat un rol important in operaliunile *..r"t. din Afganistan dupa invadarea acestei tiri de
,:At

re Uniunea Sovielicl.

Nlinisterul de Aparare sau GRU (serviciul


militar).

secret

Care erau atributiile celui d'e-al Optulea


Directorat?
Era responsabil cu securitatea zonelor mai sensibile a comunicatiilor. Directoratul de Comunicafii, un alt nume pentru acest directorat, se ocupa de controlul comunicatiilor din strrlinatate. Respectivul directorat cra responsabil de sistemele de criptare utilizate de cliviziile si departamentele KGB, de securitatea trans-

Care erau atributiile celui de-al Cincilea Directorat?


Era responsabil cu securitatea interna. Creat in 1969 pentru a combate dizidenta politica, au realizat cAteva din activiffitile celui de-al Doiiea Directorat. De exemplu, cel de-al Cincilea Directorat se ocupa de departamente

rnisiilor intre birourile KGB din strAinAtate si dez-

operative cum ar fi dizidentii religiosi, minorita[i nationale, spionajul in interiorul comunitatii artistice si cenzura literarA.
Care erau

voltarea de echipamente mai sigure pentru comunica[ii'

Care erau atributiile celui d'e-al Noualea


Directorat?
Cel de-a} Noualea Directorat era responsabil cu paza gi protec{ia iiderilor Partidului Comunist si familiilor

atributiile celui de'al $aptelea Direc'

torat?

160
1or,

ERIC FRATTINI

KGB
,lilrlomatica.
Ce

161

inaltilor demnitari ai Kremiinului si inaltilor atribuliile celui de-al $aisprezecelea

,ll sprijinirea spionilor care se aflau sub acoperire


atribu{ii
auea

funct-ionari din intreaga Uniune Sovietica.

Care ereu

Directoratul

T?

Directorat?
intretinerea sisLemeior radio si a liniilor telefonice utilizate de toate agentiile Guvernului.

erau atributiile Directoratului Trupelor de Frontiera?


Cq,re

Directoratul T a fost creat in 1963, dupA disparitia l)t:partamentului 10, insArcinat cu achizi{ia de tehnol,rgie industriala, militard sau strategica din Occident. ln 1972, cartierul general al Directoratului T era lirrmat din sute de ofiteri, repartiza[i in patru departarnente si amplasati in ambasadeie sovietice din toata
Iumea. Operatiile Directoratului erau coordonate de ,omitetul de informafii siiintifice si tehnice al KGB rrnpreurra cu Comitetui de Stat pentru Probieme 'l'chnice si Stiintifice (GNTK, in rusa).
Ce

Efectivele sale protejau frontierele terestre maritime ale Uniunii Sovietice.


Cum era structurat

pi

Primul Directorut?

Acesta era, poate, impreunA cu cel de-al Doilea I)irectorat, KGB, cel mai irnportant directorat. Primul Directorat era responsabil de toate operatiunile
clandestine, analizele datelor de spionaj culese de cAtro GRU si consilierea politica a Politburo-ului Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Primul i)irectorat era format din DirecLoratul S sau Agenlii sub acoperire,

atribulii

auea

Directoratul I?
Directoratul I a fost infiintat

Planificare

Bi anaiiza.

rn 1969 cu scopul de a revizui operatiunile trecute si

rlirigidas, sa ia viitoarele initiative.


Ce

atribwtii uuea Seruiciul Special I?

Directoratul T sau Problemele Tehnice si Stiintfice, Directora'bul I sau Planificare si Analiza, Serviciul Special I sau Inforrnatii, Serviciul Special II sau Contrainformatii, Departamentul A sau Dezinformare, f)epartamentul V sau Actiuni Executive sr Departa' mentui Geografic.
Ce

atribu{ii

auea

Directoratul

S?

Se ocupa de agenlii sub acoperire. Se ocupa de recru'

tarea, antrenarea si controiarea, cu ajutorul ofiterilor KGB, a spionilor stlAini carora li se creau si dadeau identitati false. Acest directorat se ocupa de asemenea

Serviciul Special I era responsabil cu diseminacion infonnatiei crileasA de cAtre Primul l)irectorat, in afarA rle cea despre prc,bleme tehnice adusA de f)irectoratul '['. Alte responsabilitAti aie Serviciului Special I erau publicarea unui buletin sAptAmAnal pentm liderii l)artidului, un alt buletin pentru ofiterii KGB despre operati.r"rnile din strainatate si un al treilea raport, intitulat despre Studiile Speciale, adresat directiei 0omitetului Central al Partidului Comunist al URSS. Aceste rapoarte nu erall anahze de informalii ci mai mult un buletin despre posibilele situatii $i crize politice din tarile din afara ariei comuniste.

162
Ce

ERIC FRATTINI

KGB

163

atributii

auea Seruiciul Special II?

Atributiile acopereau actiunile de contrainformatii, controlul de penetracion al altor agentii de spionaj externe din Uniunea Sovietica cu scopul de a sabota efectivitatea actiunilor desfdsurate de KGB. Serviciul Special II era de asemenea responsabil de ofiterii de securitate care ii pAzeau pe civilii sovietici care cald. toreau in sirAinatate in calitate de functionari, cores,
pondenti ai mijloacelor de comunicare sovietice, agenti comerciaii, personal al Aeroflotului, etc.
Ce

in reaiitate, acesta era inima Primului Directorat. \r'csta era impartit in departamente geogra{ice, fiecare
,lrntre ele fiind responsabii de operatiunile KGB din IrAinAtate. Personaiul acestui departament era format ,n general din ofiteri KGB rezidenti si legali (rezident.v) ,lin ambasadele sovietice, care lucrau sub acoperire ,liplomaticA. Rezidenty se ocupau de colectarea infornrrtiilor secrete, de spionaj sau alte actiuni pentru agentir rrb acoperire ai Departamentului V sau ai Departamentrrlui A. Rezidenty se ocupau de controlui operatiunilor ,kr sprijin al acelor organizatii comuniste din lume.

atributii

auea Departamentul A?

Cum era structurat Departamentul Geografic?


Departamentul numAnil I (Statele Unite si Canada), Departamentul numdrul 2 (America LatinA),

Cunoscut ca si Departamentul de Dezinforrnare si responsabil cu operatiunile clandestine si campaniile de influentare a guvernelor straine si publice, neutralizarea grupurilor ostile intereselor Uniunii Sovietice. Majori. tatea agentilor Departamentului A erau ofiteri KGB.
Ce

' Departamentul numiirul 3 (Marea Britanie,

atributii

auea Departamentul V?

Cunoscut de asemenea ca Departamentul de Actiuni Executive sau cel responsabil cu ,,problemele umede,, Qnokrie dela), asasinate, sechestre si sabotaje, care contineau actiuni insAngerate. Acest Departament a fost cunoscut inainte ca Departamentul 13 sau ,,Linia F,,. I)epartamentul V a fost infiintat in 1g69 cu scopul d.e a sabota infrastructurile importante pentru a imobiliza tArile occidentale in cazul unei posibile crize militare care ar implica Uniunea Sovietica. Personalul Departamentului V era plasat in ambasadele URSS din intreaga lume.

. Ce

atribu[ii auea Departamentul Geografic?

Australia, Ittroua Zeelanda si Scandinavia), - Departamentul numirul 4 (Republica Federala Germand si Austria), Departamentul numdrul 5 (Franta, Spania, Italia, Olanda, Belgia, Luxemburg si ltalia), Departamentul num5.rul 6 (China, Vietnamul de Nord si Coreea de Nord), - Departamentr,rl numAml 7 (Japonia, India, Filipinele si restul Asiei), - Departamentul nurnarul 8 (tariie arabe. Ingosiavia, Turcia, Grecia, Iranul, Afganistanul si Albania), - Departamentul nurndrul 9 (tnrile vorbitoare de englezd din Africa), - f)epartamentul numarul 10 (tArile vorbitoare de franceza din Africa), Departamentul numarul 11 (consilierii Cubei qi tarile din Europa de Est), - Departamentul numArul 12 (Departamentul de acoperiri date ofiteriior KGB ca diplomali, ziaristi, turisti sau participanti la conferinte internationale),

1.64

ERIC FRATTINI

KGB
Personaiul acesbui departament, creat

165

Departamentul numArul 1i3 (securitatea comunicu. - tiilor cu rezidentii, ofilerii si agentii din tArile
seiectate ca obiective),

Departamentul numdrul 14 (furnizarea de docu, mente false, pasapoarte, materiale pentru trimiterea de mesaje invizibiie, produse chimice sau produse cerute de catre Departamentul de Operatiuni din Strainatate), Departamentul numArul 15 (intretine si controleazd documenteie si arhivele operatiunilor active ale Frimului Directorat), Departamentul numarul 16 (insarcinat cu activitd. tile administrative si de recmtare din populatia
sovieticA).

rrrun.lra 50 de ofiteri qi 300 de agenti experti in ,iupravegheri. Cartierr.rl sAu general se afla Ia cAtiva rrreLri de arnbasada Statelor Unite de la Moscova. Acest ,lcpartarnent era format din cinci secfiuni:

in

1970,

Sec{iunea numarul 1 (recrutarea personalului


ambasadei Statelor llnite), Sectiunea numdrul 2 (operatiuni de contrainformatii impotriva ambasadei Statelor Unite de la Moscova), Sectiunea numarul 3 (identificarea cetAtenilor sovietici care luaserA contact cu personalul ambasadei

Statelor Unite),

- Sectiunea numdrul 4 (controlul contactelor dintre


americani si sovietici in afara Moscovei), Sectiunea numdrnl 5 (operatiuni de contrainforrnatii
impotriva ambasadelor latino-americane de la IVloscova).

Dep

Care era principalul centru d,e recrutare al artamentului numq.rul I 6?


de Afaceri si

Ce atributii aueau restul l)epartamentelar celui de-al Doilea Directorat?

Institutul Inbernationai
de la Moscova.

Limbi Orientalo

Departamentul numlrul 2 (Tarile Comrnonwea]th),


Departamentul numArul 3 (Republica FederalA Germani, Scandinavia si Austria), Departamentul numArr"rl 4 (toate natiunile Europei Occidentale),

Care erqu atributiile celui de-al Doilea Directorat?


Cel de-al Doilea Directorat era responsabil cu secu. ritatea interrnA si atributiile sale se irrcnrcisau cAteodatd cu cele ale puternicului Prim Directorat. Directoratul

Departamentul numarul 5 (tarj noneuropene aflate

in dezvoltare), Depart,amentul numarui


dezvoltate),

6 (!ari

non-europene

confinea douasprezece departamente, Securitatea Politica, Directoratul Sigurantei industriale qi Grupul de Sprijin Tactic. $ase dtn cele doudsprezece departamente aveau ca unicA sarcinA controlul personalului
sovietic din ambasadele si consulatele sovietice din lume.
Ce rol auea Departamentul d.e-al Doilea l)irectorat?

-- Departamentul numArul 7 (responsabil de operatiunile impol,riva turistilor).

Din cdyi agenl.i era farmat cel de-al 7-lea Departament ul celui de-al Doilea Directorat?
Din 200, din care jumAtate se aflau la Moscova iar restul in diferite orase ale Uniunii Sovietice. S-a estimat r:A departamenhrl avea aproape 1.600 de informatori.

numarul

aI celui

166

ETTIC

FRATNNI
d,e-ul
Re

KGB

167

7-l.ea

Cum erau tmparli{i informatarii celui Departument?

glementarea gi controla.rea cAlitoriilor cetAtenilor

',vietici in strainatate.

in suse sectiuni. Sectiunea numArul 1 (turisti ame. ricani, canadieni si bntanici), Sectiunea numArul 2 (altc nationalita6i), Sectiunea numarul 3 (hoteluri si restau. rante pentru strAini), Sectiunea numarui 4 (agentii de voiaj), Secliunea numdrul 5 (contactele dintre sovietici si turiqti) si Sectiunea numarul 6 (posturi de observaNie aflate in locuri unde se intdlnesc turisti si strAini cdt gl in cladirile utilizate de cAtre strAini, cum ar fl aeroporturile, garile sau statiile de autobuz din intreagl Uniune Sovieticn).
Ce rol auea cel de-al 8-lea Departament aI celul de-al Doilea Directorut?

Ce rol auea cel d,e-al 12-Iea Departament al telui de-al Doilea Directorat?
Raspundea de anchetarea cazurilor de coruptie din rntreprinderile Guvernului.
Ce

sprijin primeu KGB tn materie

de secu,ritate

internd?

Din partea Serviciului de Securitate


1969

Politica.

l)enumit de asernenea si,,Serviciul" (Slu,zhbq'). PAna in

Raspundea de informati.ile legate de computere gl sisteme de operare pentru cel de-al Doilea Directorat,

era format din douAsprezece direcllt (Naprattle' rripe), pAnd cAnd a fost reformat, rAmAnAnd cu doar ,r;rpte direc{ii.
Cu ce se ocupau

Directiile Seruiciului

d,e

Secu-

rol auea cel d,e-al 9-Iea Departament aI celul de-al Doile a Directorat?
Ce

ritate Politicd.? Directiile


1, 2, 3 si 4 erau responsabile de munca cu

Supravegherea

si recrutarea de studenti

strAini

care urmau a fi folositi ca informatori in universitAtile

Unirinii Sovietice impotriva grupurilor studenlepti


dizidente.

Ce rol auea cel de-al 10-lea Departament al celui d,e-al Doilea Directorat?
Raspundea de influentarea si recrutarea ziaristiior

,rfiterii locali ai KGB si cu retelele de informatori ai rcestora. Directia numAnil 10 raspr"rndea ile delictele ,,conomice, speculA si activitAtile,,pietei negl'e". Direc-tia numArul 11 rAspundea de supravegherea. dizidentilor. l)irectia numArui 12, creati in I963, r[spr.lndea de operaliunile de inforrnatii si spionaj impotriva diplornalilor chinezi de la Moscova.
Ce

rol auea aa-numitul Grup

d'e

Spriiin Tehni,c?

strAini. Ce rol uuea cel de-ol LL-lea Departament aI celui de-al Doileu Directorat?

RAspundea de intrarile si infiltrarile in locuri plecum ambasadele straiine de la- Moscova $i casele cetatenilor

sovietici.

168

ERIC

FRATTINT pentnt
,rlc KGB, unde se

KGB
lrcntru Agentii sub acoperire \r:liuni Executive.

1{;1)

Ce rol auecr. &qa-numitul Directarat Securitatea trndustriald?

tineau cursuri pentru Directoratul si Departamentui cie

Raspundea de securitatea instalatirlor industriale dc inaitA prioritate cum ar fi fabricile de armament, d Ce rol auea Departamentul de Anch,ete Speavioane, siderurgice, etc. Acesi directorat era impar{,it riale? in sase departamente. pnmeJe patru rdspundeau dc industria grea, armarnent, cercetare nuciearA si centr Rd.spundea de anchetarea cazurilor cle tradare. de productie. Departamentul numarul 5 raspundea dc ,rgrionaj si activitati criminale din interiorul I(GB, a Ministerul Cornertului Exterior si de expozitiile din lirnctionarilor si membrikir de importanta medie ai strAinAtate. Departamentul num[ru] 6 rAspundea d l'artiduli"ri. operatiunile de recrutare ale marinarilor straini din porturile Uniunii Sovietice. Ce rol auea Departamentul de Experienta Operationala? Ce d,epartamente depind.eau direct si exclusir) ile preqedintele KGB? Raspundea de evaluarea operal;iunilor de infbrma{ii lrontru toate agentiile de spionaj ale Uniunii Sovietice. Dii:ectoratul Administrativ, Directoratul pentru Fersonal, Departamentui de Anchete Speciale, Depar. Ce rol auea Departamentul de Securitate tamentuldeExperientAOperationala,Departamentul l,'izicd? pentru Securitate Fizica, Departamentui Firianciar pi I)epartamentul de Arhive qi Registre. Raspundea de furnizarea de escorte si paznici lrentru cladirile KGB. Ce rol auea Directoratwl Administrutiu? Ce rol auea Departamentul Financiar? Raspuridea de administrarea proprietAtilor, finan. tarea cEiatoriilor, adrninistrarea afaceriior, magazinelor, S. ocupa de platile salariilor', contabilitate si admicomplexelor de vacanta si complexelor de apartamente nistrarea intregului personal al KGB. utilizate de cAtre personalul KGB. Ce rol auea Departamentul de Registre si Ce rol auea Directoratul pentru Personal? Arhiue?
Se afla sub controlul Departamentului si Organului Tinea la zi indicii rapoartelor despre operatiuni, Administrativ al Comitetului Central al Partiduiul ugenti si clocumentele produse de cdtre fiecare divizie a Comunist si rAspundea de recrutarea de personal l((18 de la inceputurile Cekai pAnA in ultirnele sale zile pehtru KGB r:At si de scolile si centrele de antrenament din 1991.

L7O

ERIC FRATI'INI

KGB

T7I

Care sunt cele doud. agentii care &u tnlocuNt KGB dupd. desfiintarea su. din 1991?
Sluzhba,Vneshney Rozuedfti (S\lR) sau Servrciul. Secrot Itrxtern si Serviciul Federal de Informatii Rus (FSK),

lirrmatiile externe si detine birouri


Irrrnea.

in

ambasadele qi

lcprezentantele diplomatice ruse cdt si societdti in toatd

Cum sunt tmpar[ite departamentele SVR-ului? Este impArtit in trei Directorate si trei Servicii.

Cdnd a fost tnfiinlat Sluzhba Vneshney Razuedhl


(SVR)-ul?

SVR-ui a fost creat din ordinul presedintelui Borir Eltin in decernbrie 1991cu scopul de a prelua sarcinilt realizate pdna atunci de KGB. Rolurile SVR-ulul constau in realizarea de operatiuni de spionaj in strAi. natate. Ultimul pregedinte al KGB si primul director al
SVR-ului a fost Evgheni Primakov, care a ramas in func{io pdna pe 9 ianuarie 1996, cdnd Eltin 1-a numit ministru

Biroul Directoratului S. Este responsabil de agentii sub acoperire aflati in strainAtate Biroul Directoratului T. Este responsabil de culegerea de informa{ii cu
caracter stiintific gi tehnologic.

ai Afacerilor Externe iar mai tArziu prim ministru,


Primakov a fost urmat in functie de cdtre Vyacheslav Ivanovici Trubnikov, un specialist in India si Pakistan, Care sunt astazi, adresa si telefonul SVR? Sluzhbu Vneshney Razuedki
Yasenevo 11 Kolpasni Moscova, 0101000 Telefon: 00.7.95.923 62 13

tsiroul Directoratului K. Realizeaza infiitrarea agentilor sai in servicii sau agentii secrete striine si ii supravegheazh pe cetAtenii rusi din strainAtate. Serviciul I. Analtzeaza informatia cuieasA de catre SVR SI

distribuie informa[ia celorlalte departamente


servicii. Serviciul A.
Responsabil cu Planificarea.
Servicir,rl R,. EvalueazA operatiunile externe ale SVR-ului.

S1

Cdti oameni lucreazd. pentru SVR?


Aproape 15.000 de persoane lucreazA pentru Sluzhba Vneshney Razuedhi in diferitele sale departamente.
Ce

Care este pagina de Internet a


http://www. svr. gov.ru

SW-ului?

sarcini

preluat SVR-ul de Ia KGB?

Cdnd a fost creat FSB? Serviciul Federal de Securitate sau Federal'naya Sluzhba Bezopasruostt (FSB) a fost creat in aprilie 1995 dupA restructurarea FSK-ului. FSB r[spunde de pAzirea

in

calitate cle continuator al muncii Primului Di.

r6ctorat al K(lll, SVR este responsabii pentru in.

I72

ERIC FRATTINI

KGB

L73

materiaiuiui secret al Guvernuiui, de securitatea din cadml Fortelor Armate qi a altor agentii guverna,
mentale.
Ce departamente

tJniunii Sovietice in saizeci de interviuri cu membri rrnportanti ai comunitatii serviciilor secrele. Ce alte sarcini gi-a asumat FSB dupa desI'iintarea KGB?

alcatuiesc FSB?
22

Dupa ultima sa restructurare, care a avut lac pe ma.i 1997, FSB are urmdtoarea structurd:

Serviciul !'ederal de Securitate a primit recent mare parte a infrastructr.irii si rnijloacelor Agentiei Federale Comunicatii a Guvernului (FAPSI) sau Federal'na'ta ,\genstuo Pruuitel'stuennoy Suayazi i Inforntatsii cu lolul de securizare si spionare a comunicalijlor. FAPSI ;r frist desfiintatA la putin timp dupa KGI3.
,le

Departarnentul de Contraspionaj. Departamentul Antiterorist. Departamentul de Planificare, AnalizA si Strategie, Departamentul de AnchetA a Crimei Organizate, Directoratul pentru ActivitAti. Directoratul de Anchete. Directoratul de CercetAri Operationale" Directoratul de Masuri Tehnice Operationaie. Directoratul de Securitate Personala. Directoratul pentru Probleme speciale. Centrul de Delentie. Centrul de Cercetare Stiintifica.
Cdgi

Cum sunt stru.cturate d,epartamentele FSB? !'SB, condus de un director asistat de cAtre un impirtit in urmAtoarele directii:
IJirectia
de Anchete:

subdirector este

directari a auut FSB? * Mihail Ivanovici Barsukov

Martie 1994-iulie 1995 - Serghei Madimirovici Stepasin

Iulie 1995-iunre Iulie 1996-iulie

1996 1998

- Nikolai Dmitrievici

Koralev

Iuiie 1998-august 1999 - \4adimir Madimirovici Putin Din august 1999 - Nikolai Platonovici Patrusev
Ce

informa(ie a dezualuit FSB?

Printr-un Cl) ltoM de aproximativ sase ore, FSB a dezvalr,rit, in iulio ll)fXi, istoria serviciilor de spionaj ale

Crima organizatS:, corupfia, traficul de arme, dro guri, infractir-rni economice. Directia de Contrainformatii Economice. Directia peutru Operatiuni de Rectinoastere. Direct-ia de Contrainformatii Miiitare: Are in subordine mai muit de sase mii de membri, direclia respectivA se ocupA de contraspionaj; in ultimii anr a trebuit sA se lupte cu crima organizatA, sA rdspundd de securitatea for{elor armate gi in special de cea a armamentului nuclear. Biroul Directiei T. Antiterorism: Este centrul de contraterorism al FSB, luptd si aciioneaza cu ajutorul uniffitilor sale antitero, se ocupA de alertele de acest gen si supravegheazS traficul de arme cAtre aceste grupuri. Directia pentru inregistrari si Arhive:

174
Pdzeste
FSB.

['RIC FRATTINI

KGB

175

si gestioneazi arhiveie si inregistrarilc

serviciului secret militar rdspunde: .$,tunci, inainte de rr te trimite inapoi, o sa-ti taiem limba".
Cd.nd a auut loc GRU?

Care este pugind Internet a FSB?


http:l/www.fsb. gov.ru

prima tnare epurare in cadrul


cAnd Lenin a ordonat

in noiembrie 1920, atunci


Ce este
G

si ce rol are GRU?

Informatii Militare). in era postsovietica si odata cu reducerea influentei KGB, GRU a preluat sarcini im, portante in strAinAiate in materie de spionaj. GRU a foet creat pe 5 noiembrie 1918 din ordinul lui Lenin, Denumirea de GRU nu i-a fost acordatA decAt in iunic 1942.I'a inceput, serviciui secret militar a fost utilizat doar in activitati de apArare, pentru a cunoaqt miscdrile de trupe, intentiile si desfasurariie militare in timp de rdzboi, inclusiv pentru a evita rescoale din unitAtile Armatei Sovietice. DupA cel de-al Doilea Razboi Mondial. GRU si-a stabilit propriile activiH[i de spionaj din strdinatate, in principal in zona stiintificd,
de Ce glumd celebra circula tn Rusia referitoare Ia operatiuitatea GRU?

launoy e Razue dy uatelnoy e LIpr au lenie (Dir ector atul

executarea a sute de ofiferi ai serviciuiui secret militar deoarece realizaserA analize gresite despre Polonia. Prima rrare reorganizare a GRU a avut loc in 1926. A doua mare epurare dinAuntrul GRU a avut loc in 1929 si 1930, ambele fiind ordonate de cdtre Stalin, cu toate c5, in cazul celei de-a treia epurAri, care a avut loc in 1935, insugi Stalin a utilizat ofiteri GRU pentru a-i executa pe ofi{erii altor servicii secrete. Ce este cunoscuts drept

,,Vera Terorii"?

Un ofiter GRU ii ordona unui savant sa se infiltreze intr-o lara strAinA pentru a culege informatii datoritd faptului cA savantui provine din tara respectiva. Trece timpul si savantul nu trirnite nicio infomatie catre GRU, Preocupat, ofiterul il r:heama pe savant la Moscova si il intreabA de ce nu a trirnis nimic. Savantul spune ci problema crstc cii nu cunoa;te limba. Ofiterul GRU ii
rAspunde ca ar prrtcir sa se dea drept mut. Dar savantul if intrcabi: ,,Si rllrcli vorbesc in somn?',, la care spionul

Vara lui 1938, cAnd celebrul maresal al Uniunii Sovietice, M" Tujasevsky, a fost arestat si executat pe ioc, pornind astfel una dintre cele mai teribile epurdri din lunga istorie a GRU. Zeci de mii de ofiteri ai Armatei Rosii si ai GRU au fost executa{i fara nicio iudecata, inclusiv cei din Inaltul Stat Major al Arrnatei. In aceasta epurare, fostul sef al GRU, Berzin, a fost executat pe 29 iulie 1938. Motivul epurArii a fost proasta campanie dusi de Armata Sovieticd in Finlanda.
Cineia l-a convins pe Stalin sA demiti intregul Stat Major. Dictatorul a preferat sd.-i execute pe to[i.

Cdti sefi a auut GRU pd.nd. tn 1998?


Octombrie 1918-iulie 1919

Iulie 1919-decembrie

1919

S.i. Aralov S.I. Gusev

Decembrie 1919 Ianuarie 1920-februarie 1920

D.I. Kurskiy
G.L. Piatakov

176

ERIC FRATTINI V.X. Aussen Ya.D. Lentzman A.Ya. Zabyot Ya.K. Berzin
S.P.

KGB

177

Februarie 1920-august 1920 August 1920-aprilie 1921 Septembrie l92l-martie 1924 Martie 1924-aprilie 1935

sapte directii: recunoaqtere, personai si recrutare,

oplratiuni, analiza, informatii electronice si

de

semnale, semnale militare si incifrare 9i securitatea

Apriiie 1935-iunie Iunie 1937-august

1937 1937

Uritski

Ya.K. Berzin
S.G. Genden

-"

Septembrle 1937-octombrie 1938

Octombrie i938-aprilie 1939 Apriiie 1939-iulie 1940 Iulie 1940-octombrie 1 941 Octombrie 1941-iulie 1942 Iulie 1942-1943
1943-1946
1

A.G. Orlov

I.I. Proskyov
F.I. Golikov
A.P. Panfilov

i.I. Ilsev
F.F. Kuznetov S.M. $temienko V.V. Kurasov M.V. Zaharov M.A. Salin S.M. Stemienko

946- 1948

tg49
1949-1951 1952-1956 1956-L957 1957-1958 1958-1962

comunicatiilor. Biroul numarul 3 al Directoratului' Raspunde de culegerea, analizarea si difuzarea de informatii de inteligencia in Asia' Biroul numArul4 al Directoratului' Raspunde de culegerea, analizarea si difuzarea de informatii de spionaj in Africa si Orientul Mijlociu' Biroul numarul 5 al Directoratului' Gestioneazd informatiile din fortele armate: Armata, Flota 9i Aviatia. Biroul numirul6 al Directoratuiui' Raspunde de inteligencia electronicA, mai ales a
ambasadelor strAine.

1963-i987 1987-199i
1991- 1992 1992 1997 1 998

M.A. Salin Ivan A. Serov Petr i. Ivagutin Vladlen M. Mihailov Evgheni M. Timohin Fedor I. Ladygin Valentin V. Korabelnikov

Directia de informa{ii spa{iale. Spionajul spatial' Directia de informatii a Flotei. imparlita in cinci directorate: Flota de Nord, Floia Pacificului, Flota Marii Negre, t'loh Marii Baltice si Flota destinatA activitAtilor spatiale' Biroul numdrul ? ai Directoratului' Analiza NATO. Biroul numirul 8 al Directoratului'
NATO.

Studiul individual al tarilor care au legaturi cu


S al Directoratului' tehnologiei militare externe, studierea Analizarea $i sistemelor defensive, etc' al lor, armelor spionajul

Care este structura GR(I?

Biroul numirul

Birou numArul

al Directoratului.

Respunde de activitrifile de informatii din Europa,

fiind impnrtit la rAndul sau in cinci mari arii,


fiecare dintre ele avAnd cAte o sectiune din fiecare tard.

Biroul numArui 2 al Directoratului. RAspunde de culcgcrea, analizarea si difuzarea de . informatii in enrislcra occidentalA si se imparte in

Biroul numArul 10 al Directoratului' Analizarea si studierea bugetului si cheltuielilor militare, a produc{iei, etc. Biroul numdrul 11 al Directoratului'
RAspunde de problemele legate de arme sau energie nucieara, evalueaze potentialul ceiorlalte tari si negociazA tratatele legatd de aceste materiale'

t78

ERIC F'RATTINI

KGB

I79

Biroul numArul I2 al Ifirectoratului. Activiffi ti Necunoscute.

Cine a preluat functiile indeplinite de catre uI Doilea, aI Treilea, al Cincileu qi al $aptelea Directorat Principal aI KGB?
Noul Minister de Securitate dar, in decembrie 1993, fost inlocuit de Serviciul Federai de Securitate. Cele rrproape 75.000 de persoane care iucrau pentru acest serviciu au fost transferate in FSB.
;r

Ce alte seruicii secrete au fost transferate din KGB altor agenlii dupd desfiinlarea acestui,a tn 1991?

Serviciul Federal de Protectie, FSO (Federal'naya Sluzhba Okhrani), Serviciul Prezidential de Securitate PSB (Prezidentskaya Sluzhba Bezopasnostl) Serviciul Federal al Frontierelor (Federal'naya Pogranichnaya Sluzh,ba), Ministerr,rl de Securitate InternA (Ministerstuo Bezopasnosti Ruslzii) si Ministerul de Afaceri Interne (Minis ter stu o Vrud r en nihh De l).

Ce lege fed.erald. 1997?

a fost respinsd. pe 30 octombrie

Durna de Stat a votat impotriva Legii Federale a Agentiilor de Securitate de Stat ale Federatiei Ruse care le punea pe toate sub controlul iui Serghei Skurikhin, un deputat al Paltidului Liberal Democrat din Rusia. Acest partid era condus de cdtre polemicui ultranationalist Vladimir Jirinovski.
Ce

organism controleqza datele strdnse de toate agentiile de informalii si spionaj ale Federatiei
Ce

Ruse?

propunea legeu respinsd'?

Comisia TehnicA a Statului (Gasudurstuenncya


Te

khnic

he

shay a Ko mi s siy a).

Crearea Ministerului Rus de Securitate a Statului, care reunea Serviciul Federal de Securitate, Serviciul

repartizati cei dproape 10.000 de oameni care alcatuiau cel de-al Noualeu Directorat aI KGB?
Unde au fost
Acesti oameni, responsabili de protectia Kremlinului

de Informatii Externe si Agentia FederalA pentru Probleme Guvernamentale si Informatie.


Ce era cunascut drept

,rorganul"?

Toate serviciile de spionaj din timpul lui Stalin.

si a birourilor Sovietului Suprem ai Partidului

Co-

munist, au fost repartizati in cadrul Serviciului tr'ederal de Protectie, Federal'ruaya Sluzhba Okhrani (FSO) iar
aproape o mie din ei in cadrul Serviciului de Securitate Prezidential, care are aceleasi responsabilitAti ca cele ale Serviciului Secret al Statcior Unite.

Care au fost primele auioane folosite de cdtre UfiSS tn spionarea Statelor Unite?
Bombardierele de recunoastere cu raza mare de actiune Tupolev-16 si Tupolev-22. Aceste douA tipuri de

avioane au fost utilizate pAnA

la aparitia sate-

180

EITIC FRATTINI Ce

KGB
seruicii oferea ABS-ul?

181

litilor-spioni. in general, operau de la bazele din Siberia sovieticd., de unde controiau miscarile flotei americane din insuiele Hawaii si, ulterior de la bazele din Egipt, de unde controlau miscariie din MediteranA. Care era ru,ta de zbor

Protectie si securitate pentrlr afaceri, protectie pen-

tru oamenii de afaceri care calatoreau in Uniunea


Sovieticd, investigarea posibililor parteneri, cautarea de

acestor auioane?

llienti si parteneri in Rusia si in fosteie republici

si

Decolau de la bazeie din peninsula Kola, zburau pe ldnga capul Nord, coborau deasupra marii Norvegiei, Islandei, a insulelclr Feroe, continuau s6 zboare.p.uiud sj aterizau in Cuba. Ulterior, avioanele-spion sovieticg au zburat de la baze din Angola si Guineea (Conakry),
Ce

protejarea si crearea de mijloace impotriva spionajului rndustrial.

Ce era cunoscut drept Kometa


souietic?

tn spionajul

spion KGB a auansut politic foarte reped.el

Este vorba de a patra generatie de sateliti-spion. l'rimilor sateliti Kometa li s-au atasat panouri solare
r:a acest

A. Aliyev. Si-a inceput cariera in 1g41 in -.Geidar calitate de membru al serviciilor de securitate din Azerbaidjan. in 196T era deja seful poliliei secretd a Azerbaidjanului iar in 1g69 s"fui partidului "ru in 1926 a fost Comunist al acestei republici sovietice. numit membru al Politburo-ului iar dupa moartea lui Leonid Brejnev in noiembrie lgg2, Aliyev a fost transferat la Moscova, unde a devenit primul viceprim ministru al Uniunii Sovietice. in.u.i Gorbaciov il amintea astfel in memoriile sale :,,Aliyev era inteligent si un ofiter KGB ambitios,,.
Ce era cunoscuta drept Asocia{ia pentru Securitatea in Afaceri (ABS, fn engleza)i

lrentru a-si incArca bateriile. Unele informatii presupun tip de sateliti functionau doar 45 de zile iar

rrnaginile luate erau de tipul celor din hartile topografice.


Ce

ers cunoscut drept,,Luminaire" tn spionajul

souietic?
Este vorba de masina de cifruri sovieticd utilizata de in anii gaizeci pentru a-si transmite mesajele. Masina transmitea semnale sonore emise de zece mici

KGB

taste situate in partea de sus a masinii Luminaire. Numerele incriptau mesajul transmis de cAtre agentul KGB. Luminqire a fost proiectata pentru agenti care nll
cunosteau sistemul ]\{orse si care, de asemenea, aveau nevoie de o metoda siientioasa de a primi mesajele.
Ce era cunoscut drept,,IVland,rahe" tn spionajul souietic?

serviciului secret de informatii sovietlc. C..ur*, ABS-ului a avut ioc in 1993 iar seful sdu suprem era
al Contrainformatiilor KGB.

Organizatia de securitate creata de fostii ofiteri ai

V.rcjor Budanov, un generai maior pensionat si fostul sef

Este vorba de avionul de recunoastere la mare altitudine, Yakolev 25RD sau Yak-25RD. Este posibil ca

I82

ERIC FRATTINI

KGB
,ovietice

183

acest avion sA fie cel care a doborat, pe I mai 1980, U-2-ul american piiotat de citre Francis Gary Powe$ Avionul era inarmat cu tunuri de 23 mm, un radar c&ff acoperea o arie mare si avea o vitezd maximd de g0tl km/orA. Altitudinea de croazierA atingea aproape 20.0ff1 de metri, cu un echipaj format din doi piioii. Primul Yak-25RD a zburat in 1957, fiind folosit pentru misiuni de spionaj fotografic. Yak-25RD a fost inlocuit de m0dernul Yak-28 Brewer.
Ce este o

EstevorbadeofiteriiKGBcareinsoteaudelegaliile in strAinatate pentru a evita ca unul dintre ;';;t; sa poata dezetia' in rusa acegti ofileri erau numiti nyanh'i.
Ce

era cunoscut drept ,,Orgctn" in spionajul

souietic?
ale Statului' Este vorba de organizatiile de securitate cum ar fi Ceka, NKVD sau KGB'

,,Cutiu{a Muzicala" in KGB?

Ce

era

cunoscut d'rept ,,Cuud'nt" tn spionaiul

Un radio clandestin sau un post de radio.


Ce era

souietic?
la documente Este vorba de o parola pentru a accede secrete sau la o masinS' de incifrare'
Ce era,,RORSAT*?

numit ,rfoIuzician" tn KGB?

Un operator radio.
Ce

fnseamna,Nashi" pentru KGB?

Este cuvAntul rusesc care inseamna,,al nostru", fiind

utilizat de cdtre agentii KGB pentru a se referi la alt


agent KGB sau colaborator al KGB.
Ce tnseamna rrVecin" tn KGB?

Este termenul utiiizat de catre KGB 9i ofiterii s&i pentru a se referi la serviciile secrete din tArile comuniste din Europa de Est" Acest cuvAnt era folosit qi de inaltii functionari ai Ministerului de Afaceri Externe al Uniunii Sovietice pentru a se referi la Cartierul General ai KGB.
Ce

Este vorba de Satelitui Radar de Recunoastere a inceput sa 0ceanicl creat de catre sovietici' Satelitul au fost ;;;;i" finele lui 196? cu toatb ca modelele nuutilizau cii;li; ff;{ionale rlecAt in 19?4' Sovieticiimiscarile ;;;; ;t"tt de sateliti, cei care controlau culegeau date nauelor^de razboi occiientale si cei care pe o orbitA mentineau se .i".it.ti... Satelitii RORSAT RORSAT Satelitii ar +OO de kilometri de la PamAnt'

I.;;;.'i500"

erau folositi Ia detectarea miscarilor subfapt ce le permitea si urmareascd submarinele ".""ti.", Statelor Unite chiar si in imersiune'
Ce

problema

a prouocat un RORSAT in 1978?

fnseamna,,Infirmiera" tn KGB?

cunoscut ca gi Cosmo's 954, a avut o sa cada ,"rlrorrt sau de combustibil nuclear si a inceput

RORSAT' in ianuarie 19?8, unul din sateli{ii p.roblema la re-

184

ER,IC FRATTINI

KGB
Ce surcine de spionaj orbital ,,Salyut"?
rrcnnoastere

185

pe PAment. Unele din bucAtile sale au c[zut in Canadn, DupA aceastA pierdere, sovieticii au reproiectat sistemul

a auut laboratorul

de alimentare al RORSAT-ului. Pe 23 ianuarie, un al doilea RORSAT, Cosmos 1402, a pierdut combustibil gi


a

caztt in mijlocul oceanului Indian.


Ce este ,,Resurs-F"?

Un satelit de recunoastere sovietic din a treia


generatie. Primul sateiit de acest tip, Resurs-F1, a fost lansat pe 25 mai 1989. La reintrarea sa in atmosferA

(posibil pentru a se recupera filmul cu fotografiile facute de satelit) s-a incercat pe 17 iunie 19Bg gAsirea lui, fare prea mult succes. Programul Resurs-Fi s-a incheiat in 1993.
Ce este ,,Razuedha"?
Razu e dy u at elnoy e Up r au lenie este

termenul utilizat

Creat pentru teme de cercetare stiintificA 9i pentru , Salyut-ul (Salutul) 1 a fost lansat pe orbita 19?1, devenind astfel prima sta{ie spatiala aprilie 19 1re rlin lume. Pe ? iunie o navi a ajuns la statie si i-a preluat pe ,:ei trei asbronauti care lucrau in laborator. Atunci cAnd rrava a reintrat in atmosfera terestra, cosmonautii au rnurit din cauza unei defectiuni a costumelor. Salyut-ul era ocupat in permanent6, iar comandant,ul laboratorului era intotdeauna un militar. Cosmonautii sovietrci purtau intotdeauna in laborator echipamente vizuaie de observatie, camere video, spectrometre qi senzori multispectrali electro-optici pentm observatorii rle pe Pdmdnt. Modelele Salyut 1, 2, 3 si 5 au realizat iloar activitati militare in timp ce modelele Salyut 4,6 si ? activitA{i de cercetare civila. In 1986 Salyut a incetat si functioneze deoarece a fost pusa in orbita statia MIR.
Ce

de catre serviciul secret sovietic pentru operatiuni de Recunoastere si Spionaj. Acest cuvAnt formeazA GRU, Ce inseamnd,

atributii are PSB-ul?

,Rezident" tn cadrul spionajulul

Prezidentskaya Sluzhba Bezapasnosti (PSB).


Activitdtile Serviciului Prezidential de Securitate erau
indeplinite de cei de-al Noualea Directorat al KGB, pAna la desfiin{area acestuia. PSB-ul a fosi infiinlat pe 17

souietic?
Rezident este cuvAntul care

il

descrie pe seful spio.

najului dintr-o tarA strAinA.


Ce tnseamnd.,,R ezidentd."

tn cadrul spionaj ulul

tlecernbrie 1993 cu scopul de a-i proteja pe inaitii I'unctionari ai Guvernului Federatiei Ruse qi de a pazi Kremlinul. De asemenea, PSB-ril supravegheazA,

souietic?
Este termenul utilizat de spionajul sovietic pentru descrie un birou KGB din strainatate care este

nsiguri si pAzeste comunicaliile la nivel inalt ale Guvernului si supravegheaza avioanele folosite de cAtre presedinte si de ministri. In trecut, aceasta era
sarcina Escadronuiui Aerian 235. PSB-ul are ca sarcind protejarea spatiul aerian de deasupra zonelor strategice, cum ar fi chiar Kremlinul. Seful PSB-ului intre i993 si

condus deunreziderut.

186

ERIC FRATTINI

I(GB

187

iunie 1996 a fost generalul maior Alexandr V. Korjakuv, fostul sef al celui de-al Noudlea Directorat al KGB.

Era vorba de specialistul care se ocltpa de fabricarea tle pagapoarte false pentru agentii KGB.

De ce a fost demis Alexandr V. Korjahou functia de qef al PSB?


Korjakov a fost demis din postul sAu atunci cAnd

d.ht

Ce unitate speciala a Armatei se afla sub iurisdiclia spionaiulu'i militor rus, GRU?
Spetsnaz-ul, abrevierea de la Chasti Spetsial'nogo Naznacheniyn sau Fortele Speciale Operationale. Operatiunile realizate de cAtre Spetsnaz in timpul Razboiului Rece ramAn secrete pAnA in ziieie noastre. Dupa cdderea Uniunii Sovietice si desfiinlarea KGB, Spetsnaz
a

dot

agenti PSB i-au aresfat, pe 19 iunie 1996, pe Serghei Lisovski si pe Arkadi Evstafiev, doi dintre consilierii dp campanie ai iui Boris Eitin in timp ce ieseau dintr's cladire guvernamentalA cu o geantA in care se aflau 538.000 de dolari. Pianul lui Alexandr V. Korjakov era sA demonstreze ca campania de realegere a lui Eltin nu era in totalitate curata. Korjakov se opunea reformel0l economice din Rusia si era un apArator ferm al represiunii din Cecenia. Eltin 1-a numit in iocul sdu pc Anatoli Kuznetov, seful corpului sau de paza. DupA demiterea lui Korjakov, PSB-ul a fost incorporat in tr'ederal'naya Sluzhba Ohhrani (FSO) sau Serviciul Federal de Protectie, condus de Iuri Krapivin. Asta in pofida faptului ca o iege aprobata pe 6 iunie 1996

fost pus sub conducerea FSK-ului (Serviciului l'ederal

de Securitate).

Una dintre cele rnai catastrofale opera[iuni realizate

de aceastA unitate a avut loc in octotnbrie 2002, in timpul unui asalt asupra unui tealru din Moscova unde rebeli ceceni tineau ostatic intreg publicul si trupa care
juca in acea z\. Dupa ce au dat cu un gaz paralizant in sistemul de aerisire al teatruiui, aproape 200 de membri ai Spetsnaz au pAtruns in incintd inarmati complet si purtAnd rnasti antigaz. Membrii unitatii au impuscat mortal aproape o sutd de ceceni dar gazui folosit a fost foarte puternic,
ucigAnd aproape o suta de ostatici. In mod curios, a doua zi, insusi Puiin i-a decorat pe comandantii unitAtii in timp ce echipele de salvare continuau sd scoatA din

stabiiea ca PSB-ul
independente.
Ce

si FSO-ul erau doua agenfii

era eunoscut drept,rSeruiciul" in KGB?

Era cuv6.ntul folosit de cAtre ofiterii spionajului sovietic pentru a se referi la propriui lor serviciu de
spionaj, KGB.
Ce era cunoscut drept

teatru cadavrele ostaticilor.

Pe cd.te academii se baza KGB pentru a-qi antrena agentii?


Pe Institutul Andropov (Moscova), inaita Scoala
(l\tloscova), ,.Mossovet" pentru Comandourile de la Frnntiera

,,Pantof'tn KGB?

Era vorba de un pasaport fals.


Ce

inalta $coala ,,Djerjinski" pentru Comandourile de la


Frontiera (ALma-Ata) si pe Inalta Scoala Politica,,Vorosilov" pentru Comandourile de la l'rontiera (Boiitsino).

era un,,Pantafar" tn KGB?

188
Ce

ERIC !'llAT'TThrr

KGB
Ce trupit cel,eltrir. a lolasit inuen{ia Iui Theremin fn, compozitiile sale?

Tbg

era un o,Supercriptatar" tn, KGB?

muzie

ala a

Era procesul de supercodificare pentru a mdri secu.


rita.tea comunicatiilor spionajului sovietic. De exemplu, daca r:uvAntul care trebuia sd fie trimis era,,Crucisator',,

codul sAu cle litere era VTNIG, dar in procesul de suprecodificare, fiecare literA avea trn inlocuitor. De
oxernplu, V era

B,'l

era E, M era R si G era p. Noul cod

pentru,,Crucigdtor" devenea BERP. Ce era a ,,Rdndunicn"

in spianajul

souietic?

Led Zeppehn" trnstrumentul r:uzical al lui Leron 'lheremin a fost de asemenea folosit la compunerea de coloane sonore pentru filme stiintifico-fantastice, unul dintre cele mai celebre flind Ultimatumul Pamdntuhd, filmat in 1951 cu Michael Rennie in rolul extraterestului Klaatu si Patricia Neal. Leonid Theremin a decedat in 1993 la vArsta de 97 de ani. inseamna o ,,Problem(r. Umedd." tn spionajwl souietic?
Ce

0 agentA ferneie {biosita aproape intotdeauna pentru arcaltza asa-numita,,CapcanA de Miere", care consta in provocarea de situatii cu tentA sexuale pentru a
ohtine informatii dintr-o situatie in care obiectivul
,j

sA

fie

rr

[fl.iat.

Este vorba de o operatiune de asasinare sau execulie pe care o rcahzeaza un ofiter ai spionajului sovietic.

Termenul ,,umeda" se referd ia ,,sAnge".


Ce agen{ii ale spionajului souietic s-&u ocupmt de,,Problemele Umede" din timpul Cehd.i?

Cine o fost inuentutorul sottietic aI microfanului fixat in uulturul din stema amplasatd pe fa,{nd.a Ambasadei Statelor Unite de lu Moscoua?
Leon Theremin. Inventator rus ai microfonului ascuns din Marea Stemd a Ambasadei Statelor Unite de ia Moscova, care a fost arAtat in 1g60 de catre Henry Cabot Lodge, ambasadorul respectivei tari pe lAnga Natiunile Unite in timpui unei reuniuni a Consiliului de Securitate. in 1929 Theremin inventase un instrument muzical electronic. in mod misterios, agenti ai spionajuiui sovietic l-au sechestrat in 193C) in apartamentul sAu de la New York, fiind trimis intr-un lagar de muncA in Uniunea Sovietica. in timpul detentiei sale a proiectat si creat microfoane din ce in ce mai mici pentru KGB. Microfonul amplasat in stema de la

Inainte de 1936
1936-194
1

t94l-1946
1946-1953 1953-1954 1954-1960 1960-1970
r

Departamentul de Externe (INO) Administratia Operatiunilor Speciale (NKVD) Directoratul numdrul 4 (NKGB) Spets Byuro Nurnrlrul 1
G\rKGB-MGB)

in i952.

ambasada americanA a fost proiectat de catre Theremin

970-1991

f)irectoratul numdrul 9, Primul Directorat Principal (MVIJ) Departamentul 13, Primul Directorat Principal (KGB) I)epartamentul V, Primui Directorat Pnncipal (KGB) Departamentul B, Directoratui S (Agentii sub acoperire) Primul Directorat Principal (KGB)

190

ERIC FRATTINI

KGB
Rezervorul de combustibil permitea Zenitului

191

Ce era ,,Escadronul Umed" f.n spionajul souietic?


Era grupril de agenti ruqi/sovietici care raspundeau de opera{iunile de asasinat si de executii.
Ce este

si
d.e

zboare

intre opt qi douasprezece zile.


Ce

era

cunoscut tn KGB ca un ,,radio

mare

uitezd."?
By strodey stu uy
us

Zelengradul?

chay a radioapparatura su yazi. Este

Este,,Valea de Silicon" a Rusiei. Situat la saizeci de kilometri, la nord-vest de Moscova, in acest oras, incd din anii cincizeci se cerceteaza inaltele tehnologii, inclusrv productia de calculatoare gi echipament specializat in cuiegerea de date de spionaj. Numele ant. erior al oraqului este Kryukovo, dar a fost rebotezat la mijlocul anilor saizeci. La finele anilor optzeci si la finele

vorba de un aparat de transmisie portabil care era capabil sA transmitd informalii la o viteza mai mare de 5.000 de cifre pe minut.

Care erau niuelele de securitate ale documentelor KGB?

Razboiului Rece, populatra Zelenogradului era de 170.000 de locuitori, din care aproape 35.000 erau lucritori specializali in inalta tehnologie, impar{ifi in cele 26 mari centre de cercetare $i dezvoltare ale orasului. in 1993 aproape 4.500 din acesti muncitori specializali au parAsit orasul. Astdzi Zelenogradul iqi vinde productia tehnologic6.
Ce era

Osobony uazhnosti ffO) sau ,,ImportantA speciala". Souershenno sehretno (SS) sau ,,Inalt secret". Sekretno (S) sau ,,Secret". Dlya sluzhebnogo polzouaniya (DSP) sau,,Pentru Uz

Oficial".

,rzenitul"?

Primul satelit spion de fotografie. in anii cincizeci, Uniunea Sovietica a creat un satelit care sA controleze armamentul nuclear din tarile occidentale. in ianuarie i956, la Biroul de Proiectare Experimentala si la ordinele specialistului in rachete Serghei Korolev, s-a inceput proiectarea lut Zentt. Primul sateiit a fost iansat pe 4 octombrie 1957 iar a] doilea pe 3 noiembrie 1957. Primul esec al Zenitului a fost din cauza unei pierderi de combustibil, care a provocat cAderea lui in Siberia pe 11 decernbrie 1961.

Anexa

BI

LISTA DE PRESEDINTI
Martie 1954-decembrie t9b8
Decembrie 1958-noiembrie 1g6l

BLIOGRAFI E RECOMAN DATA DESPRE KGB

AI,BATS, Evghenia: KGB:State Within a State,I.B. Tauris &

Ivan Alexandrovici
Serov

Co, Ltd, Londra, 1995. ANDRIIWS, Christopher; GORDIEVSKY, OLEG: KGB.

Alexandr Nikolaievici Seiepin

Inside Story, HarperColiins Publishers, New York, 1990. Instructiorts from the Center. Top Secret Files on KGB

Foreign Operations. 1975-1985, Sceptre Publishers,

Noiembrie

196

1-aprilie

1967

Vladirnir Efimovici
Semihastny

Londra,199l. SENTALINSKI, Vitali, Despre arhiuele literare ale KGB, Anaya si Mario Muchnik, Madrid, 1993.
SERKASIN, Victor, FEIFER, Gregory: Spy Handler: Memoir of a KGB Oft'icer, Basic Books, New York, 2005 IIARRON, John: KGB: Asa se comporta agenlii seueti souietici,

Mai 1967-mai I982 Mai 1982-decembrie 1982


Decembrie 1982-august l988

Iuri Vladimirovici
Andropov

Vitali Vasiiievici
Fedorciuk

Editura San Martin, Madrid, 1974. JIRKVELOV,IIia: Setet Seruant:My Life With

the KGB

and

Victor Mihailovici Sebrikov AugustlgSB-august1991 VladirnirAlexandrovici Kriusov August 1991 Leon Sebargin August 1991-octornbrie 1991 Vadim Victorovici Bakatin
Octombrie l991-decembrie

the Souiet Elite, HarperCoilins, New York, 1988.

1991

Evgheni

Maxirnovici Primakov

operatiunilor

(De la desfiintarea KGB din 22 octombrie 19g1, atributiile sale au fost preluate de cAtre l.SB, in cazui
de contraspionaj si securitate internA si de

EBON, Martin: KGB.Death and Rebirth, Praeger Publishers, Washington DC, 1994. EPSTEIN, Edward.: Deception: The Inuisible War Between the KGB & the CIA, Random House, New York, 1991. EVANS, Dennis.' Terrorist Assasin Sent from the KGB, Vantage Press, New Yorh, 1982. FBI: Robert Philip Hanssen: Alleged KGB,,Mole" Within the FBI Federal Bureau Investigation, Washington D.C., 2001 FREEMANTLE, Brian: KGB: Inside the World's Largest IntelLigence Networhs, Henry Holt & Co, New York, 1988. GAZUR, Edward P.: Alexander Orlou: The FBfs KGB General, Carroll & Graf Publishers, New York, 2002.

KALUGIN, OIeg: Spymaster: The Highest-ranking KGB


Officer Euer to Break His Silence, Blake Publishing Ltd, New York, i995.

cAtre SVR, in cazul operatiunilor de spionaj externe).

KATAMIDZE, Slava: KGB. Camarazi Loiali, Asasini


Implacabili, LIBSA, Madrid, 2004.
I(GB: Official KGB Handbook English Translation, A K Press Distribution, New York, 1992. -- Hitler's Death: Russia's Last Great Secret from the Files of the KGB, Chaucer Press, Londra, 2005.

194

ERIC FRATTINI

KRASNOV, Madislav: Sauiet Defectors: T'he KGB Wanted Lisl, Hoover lnstituti<ln Press, Washington, D.C, 1987. KIJZISKII'{, Vladirnir: Inside tke KGB, Phanteon, New York,
1991.

IN DICE
A
Ab2i1u1n6v,

DE NUME
Andrew Koyatis, Emil
Goidfus) 62-63 Bel5'6[6u, Evghe'i 143 Beockenhaupt, Herbert 127 Beria, Lavrenti Paviovici 5,
19, 30-36, 41-45, 48, 50, 54, 6t.62, 7 3.7 4, 7 8-8r,

LA*\IPHERE, Robert: The I,-BI-KGB War: A Special Agent'a Story, Berkley Publishing Group, San Francisco, 198?. MITROKHIN, Vasili: KGB Lexicon. The Souiet Intelligence Ofl'icer's llundbook, Frank Cass & Company, Londra,
2002. RONIERSTEIN, Herbert qi LEV$FINKC, Stanislav: The KGB Against the ,,Muitt Enenry": How the Souiet IntelLigence Seruice Aperates Against the United Sloles, Lexington Books. Londra, I989. SVET. Iuri: Washington Stirtion: My Career Spying for the KG8, Simon & Schuster, New York, 1995. TUI,LANOV, Oleg 9i FLOYD, David: Tumanor': Confessions of

{ictor

Semionovici 32, 48, 6I-62


Ahmer<lv, Isskhak

Abduiovirri 64

t\lexandru I 22
'\li-vev, Geidar A.

i80

Altunyan, Genrikh 153 Amalrik, AnCrei 16 Ames, Aldrich 6, 115, I27, 133-r34, 136,194 Ammer. Armand 137-138
Andropov,

89,95-97, 126,r40 Berzin, Yan Karlovici 66-67,


175-176
Bhoge, Leakh N. 100 Blake, George 128

iuri

W.AA. : KGB Alpha Team Training Manual: IIou

a I(GB Agent, Edition Q, Londra, 1993,

Vladimirovici 5, 14, 50, 52-57, 78, 131, I48-i49, r9i, r92


,j\ngleton, ,Iames Jesus 113 Aralov, Simon Ivanovici 64-65, 175 Artamon<lv, Nikolai Fedorovici (Nicholas
George Sliadrin) 129

Blunt, Anthony 86
Bokhane, Serghei 109 Boiqakov, Georgi Nikotovici
68

The

Souiets Trained for Persono.l Combat, Assasinati.on and Subuersion, Paladin Press, New York, 1993. WALLER, i{ichaei J. : Secret Empire: The KGB in Russia Toduy, Weertwiew Press, l.lew York, i994. WISE, David : Nightrnover: How Aldrich Ames sold the CIA to the KGB for $ .1.0 Million, Har:perCollins, New York,
1995.

Bozatt, James 63

Brejncv, Leonid 14, 52-54,


56, 77 -78, 101, 148.149,
180

Artuzov, Artur

iludanor'. Victor i8C Buiganin (rnaregal) 47


Burgess, Guy 86. i26 Butenko, John 71

Kristianovici
Astor, iord 76
,Aussen,

109

YASMANN, Victor J: The KGB documents and the Souiet r:ollapse, National Council for Eurasian and East European Research, Londra, 1998" YOST, Graham: KGB: I-he trlussian Secret Police from the Czars to the Present, Diane Publishing, New York, 1989,

V.X. 176

Azeff, Ievno 65-66


B
tsakat

tr
Cairnmoss, John 86 Castro, Fidel 154 Cebrikov, Vimor X,Iihailovici
56.5'.t, r32

in, Vadim Viktorovici


9.4

53, 58 59, 1 18, 192

Bandera, Stefan

Barannikov, Victor Paviovici 48, 66 Barghoorn, Frederick 52 Barrow, Jolrn 15 Barsukov, Mihail Ivanovici
172
tselenko, Vict'lr 88 Belov, Rudolf lvanovici

Cernenko, Konstantin 78 Chisholm, Janet Anne 106 Chisholm, Roderick 106

Churchill, Winston 76 Cohen, Lona (llelen I{roger)


68.70
Cohen, l\{orris (Peter John) 68-70, r25

(Rudolf Ivano'ir"i Abel,

Colbl', \\riliiam 122

196

ERIO FRATTINI
Goldin, Wiliiam l25
I

KGB
vanov, Evgheni Mihaiiovici 75.76 I vanov, Igor Alexandrovici

197

Daniloff, Nicholas 100 Deriabin, Peter Sergheevici


I 09-111

Goiitin, Anatoii Mihailovici


111-1 1 3

Kurasov, Vladimir Vasilievici 81, 176

Djerjinski, Felix
Edmundovici 5, 8, 23-21. 26,3t, 37, 39,98, r24,
138

Colikov, Filipp lvanovici 7r-72, 176 Golusko, Nikolai Mihailovici lz


Gorbaciov, Mihail
180

5.74

75

Kurskiy, D.L f75 Kuznetov, Anatoli


147

186

lvasutin, Petr Ivanovici 71-78.176


J

Kuznetov, F.F. 176 Kwasniewski,,A.lexander

Drummond, Nelson 127


Dubcek 54 Duebendorfer, Rachel
(,,Sissy") r44'L45

15, 39"40, 53,55-60,66, 118, 132,

Kyuzis, Peter 66

Jirinovski, Vlaclimir 179


,Iohnson, Robert Lee L42 Juan Carlos I (rege) 142

Dulles, Allen i06 Dunlap, Jack I27 Dziak, John 41 E Eban, Abba 1.41-142

Gordievsky, Oleg 8, 113, 115-t 16, 193 Gouzenko, Svetlana 1 16"117 Greenglass, David 89, 139 Gusev, S.I. i75

K
Kalugin, Oleg Danilovici
117-118, i93
na
8,

Ladygin, Fedor I. 176 Langelle, Rusell 128 Lenin, Vladimir Ilici 5,

l3-r4,

23-24,27 , 42, 67,

83,91,102-103,137,

licdrov. Mihail Sergheevici

ri4-L75
Lentzman, Ya.D. 176 Levcenko, Stanislav Alexandrovici 88,

H
60,

Eltin, Boris 13, 48, 57,

72,9r,
F

95, 118, 170, 186

Elisabeta (regina) 77 Fedorciuk, Vitaly Vasilievici 55, 192 Feklisov, Alexandru 70

Hambleton, Hugo i13 Hart man, Arthur A. 151 Helms, Richard 105 Herrmann, Peter 73 Herrmann, Rudolph 72-73 Hirsch, William 84-85 Flitler, Adolf 33, 46, 90, 109,

Keeler, Christine 75-77 Kennedy, Jr:hn 52, 68, 71'


104

t20-L2r
Lodge, I{enry Cabot 188 Lonsdale, Gordon B1-82, 90,

Kennedy, Robert 68 Khokhlo-,', Nikolai Y.


1

i08
Lowry, Barl 64 Lowry, Ileien 64

19-120

Filip (print)

76

Foote, Alexander 144- 146

r45 Hitier, Eva 33 Howard, EdwaldLee


_t,10

Kirov, Sergirei 27,133 Klimenko, Ivan I. 33


Konovalet, Yavhen 96

132.

Korabelnikov. Valentin V.
176 Koralev, Nikolai Dmitrievici
772

M
Macl,ean, Donald 86, 126,

Franco Baharnonde, Francisco 99,125 Fuchs, Klaus 139-140 G Gaulle, Charles de 112 Gavrilov, Gennadi,

Hruqciov. Nikita 15, 43-44,

i39
MacMiiian, Harold 76 Malik, Charles l4l"l42 Malinovski, Roman 82-83
Ma13r,

5r-52, 61. 65, 68, 70-71,

74,19,8r,89,101,105,
L07

Korjakov, Aiexander V'

1BG

Hunt, John E. 87

Korolev, Serghei 190 Kosyrev, Aiexei Vasilievici


153

Theodor 84

Vladimirovici

153

I
Ignatiev, Semion Denisovici
48,7 4, 80

Markov, Ceorge 146 May,.Alan hlunn 117,


139-140

Kozlov (general) 44

Genden, S.G. 176 Gerhardsen, Einar 143 Gerhardsen, Verna 143

Getty, Paul76
Goebbels, Josef 33 Goebbels, Magda 33 Gold, Harrv 99

Ioan Paul II (I{arol Wojiyla) 130-13r,136 Iurcenko, Vitali 134-136 Iurina, Esfir (Riia Elliot) 71 Ivan (cei,,Groaznic") 8, 20

Krapivin, Iun 186 Kriuciov, Vladirnir


Alexandrovici 15, 53 Kruglov, Serghei

NIelekh. i gor Yakovlevici


84-85

Menjinski, Viaceslav Rudolfovici 26-28


Mercader. Ram6n 88 Merkulov, Vsevolod

Nikiforovici 48, 80-81


Kuczynski, Ursula 144 Kudrya, I.D. 90

Nikolaievici 35-36, 48

198
Michelson, A]ice g5 Mihailov, Vladen

ERIC !'RATTINI
Perazo Amerchazurra.

KGR lIrdlacek, Xart (,.Lucy") 144 Trotki, Leon 42, 88 Trubnikov, Viacesiav iit'izinger, Thomas 144 Ivanovici 1?0 lirrrghei (foIare Duce) 65 Sorov, Ivan Alexandrovici Truman, Harry 140

191

Miller, Richard 87-g8 Mitrokhin. Nikitici I22.12A, I94


Modin, Iuri lvanovici g6
Molody, Conon Trohmovir:i (Gordon Arnoid Lonsdale) 8t-g2.90 Mott, Newcomb 7b

Mihailovici BS.176

Phihv Jlarold .,Kini.. UB-g4,


90. 1 12. 125.126.134

Petru I (,.cel Nlare'.)

Gerardo 154 Petrov, Vladimir 126


2J -22

Piatakov, G.L. 125


P]ebe, Wlac{imir 65

N
Neal, Patricia 189 (tar) it. 65, 8r, 88 lYiSglq. Nikitin, A.lexander K. 123.124 Nosenko, Iuri Ivanovici g,

Poiiakov, Dimitri Fedorovici 127-128 Pontecorvo, Bruno 1Sg Popov, Piotr LZB-l2g
Pow-1^s.

,.Calnul din Ungaria") Tuomi, Kaarlo Rudolph 127 132-133 14,49-51. 108, ii4, i92 Tupolev, Andrei 34 Skurihhin, Serghei 179 liokolov, Alexandr 93, 1,2i U Soljenitin, Alexandr 153

(,,Mice)arulBalticii",

Tujacevski,Mihail49

l-rancis Gary 62_6J,

182

Primakov, Evgheni
N{aximovici 58-60, gS,
170" 192

I2r.122

o
Ogorodnik, Alexander D. 124 Ogorodnik, Nlkolai 8g Ogorodnikova, Svetiana
87-88

Frofirmo, Jrhn 7E-77 Putin, \4adimir \rladirnirovici g, 18, 91,


150, r72,187

R
Rado, A_lexander 144- 145 Eeagan. Ronald 1()0, 142,

Olesky, Iosif I47 Orlov, A.G. 176 Orlov, Alexandr Mihailovici,

t48_149
Rebet, Lev gll

(Iosif Unglikht, Iosif Stanislavovici 98 Vissarionovici Djngasvili) , 19, 22, 24, 27.28, 3A4t,34, 36, 38, v 41-44, 41,50, 61-62, 67, Vasiliev, Vladimir 11,74,79-81,84,89-90, Mihailovicil33-134 Vassal, John 112 92, 96, 101-i02, LA9, ll4,125-126,140, Vaupsasov,S.A.89,99 Volkov, Konstantin 134 i15"146, 175,179 Staginski, Bogdan 93-94 W Stepaqin, Serghei Walesa. Lecha I47 Vadimovici 94-95, l?2 Walker, John A. 97 Stetskow, Raoslaw 94 Ward, Stephen 75-77 Stieber, Wilheim 22 Whalen, William 127 Sudopiatov, Pavel White, Robert B. 133 Anatohevici 95-97
litaiin, Iosif
7

t24.126
Os\^'ald. Lee Harvey I21 Sternienko, Serghei

Matveievici 176 Ovakim, Ciaik Badalovici


88-89

Romodanovsky, Theodore 22 Roscnberg. Erhel 69-20. gg


Rosenberg, Julius 69-70. gg

llice-Davies, Mandi 76- Z7 Rcressler. Rudolph 144-j 46

Rennie, Michael 189 Rezun, Viadimir Bogdanovici fVictor Suvorod) 1 B i

P Panfilov. Alexei pavlovici

89,176
Paramonov, Georgi Patrusev, Nikolai

Rostov, Madimir 147 Rudolfi, Sando (Aiexander Rado) 144.146

176 Ivanovici 130-131 $elepin, Alexander Nikolaievici, 51-52. I92 Serov, Ivan A. 176 Sevcenko, Arkadi Niholaievici i30
Salin. M.A.
Sebargin, Leonid 192 Seimov, Victor

Wolfson, Nikolai 87 Wvnne, Grevilie 82, 105,


107-108

Y
Yagoda, Genrikh

Grigorievici 28, 30, 35


7'

Zab<:tin, Nikolai 117

Konstantinovici i53

s
Scali, John 71 Schneider, Chrisiian
(..'l'avlor"7, 144

Platonovici 1?2
Pelton, Ronald 136

188-189 Zarubin, Lisa 102 'fimohin, Evgheni 176 Zarubin, Vassili Mihailovici 'fkacenko, Neksei G.97 102-103 'l'olkasev, Adolf G. 13?.ar."nr*Sernenek, Ludek 72-73 'l'riliser. Mihaii ZS fS\o\."' $4\ Georgi 44,92,701
'I'heremin, Leon

Zaharov, Gennadi F. 100 Zaharov, Matvei Vasiiievici

10r.r02, 176

+ urtrriirr.r

*.)

p
CU PRI NS
ii

FANTOMELE DIN LUBIANKA INTRODUCERE. CAPITOLUL I. ORIGINI


CAPTTOLUi, 2. PRE$EDIN?I . .
.

CAPITOLUL 3. SPIONI CAPITOLUL 4. TRADATORI CAPITOLUL 5. OPERATIUNI CAPITOLUL 6. DEPARTAMENTE $I STSTEME . . . . . ANEXA. LISTA DE PRESEDINTi
.

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATADESPRE KGB . . . .1

INDICE DE NUME