UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ SPECIALIZAREA: ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Codul disciplinei Anul de studiu PEDIATRIE,PUERICULTURĂ ŞI NURSING PEDIATRIE PUERICULTURĂ ( ÎNGRIJIREA CALIFICATĂ A BOLNAVULUI)
AMG

3.6.5

Categoria formativă a disciplinei Semestrul*

DS E 7 224

3

5

Tipul de evaluare finală (E, V) O 84 Numărul de credite Total ore pe semestru

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) Total ore din planul de învăţământ 140 Total ore studiu individual

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea Domeniul pentru studii de licenţă

MEDICINĂ
SĂNĂTATE

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total 140 C** 28h S L 112h P -

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator sau stagii clinice, P-proiect

Denumirea cursului

Departament organizator Funcţia didactică, numele şi Prof .Univ. Dr. Adrian Georgescu prenumele titularului de curs Funcţia didactică, numele şi prenumele titularului de As. univ. Dr. Laura – Mihaela Ion seminar/laborator/proiect Obiectivele disciplinei • Anamneza pediatrica (competenţe generale) • Examenul clinic pediatric • Punerea unui diagnostic • Stabilirea conduitei terapeutice • Urmarirea medicala • posibilitatea evaluării informaţiei dintr-un articol de specialitate şi aprecierea relevanţei, validităţii şi gradului de încredere al respectivului studiu; însuşirea capacităţilor de căutare a informaţiei ştiinţifice, atât prin metode clasice cât şi folosind modalităţi informatice de căutare a datelor. Competenţele specifice Prezentarea aspectelor legate de puericultura si patologie pediatrica disciplinei Conţinutul cursului – Programa analitică 1. Cresterea si dezvoltarea. Notiuni generale privind pediatria. 2. Alimentatia sugarului. 3. BDA. Sindroame de malabsorbtie. 4. Malnutritia protein-calorica. Rahitism. 5. Insuficienta cardiaca congestiva. Nr. ore 2h 2h 2h 2h 2h

PEDIATRIE,PUERICULTURĂ ŞI NURSING PEDIATRIE PUERICULTURĂ ( ÎNGRIJIREA CALIFICATĂ A BOLNAVULUI) Departamentul disciplinelor clinice şi profilactice

testarea periodică prin lucrări de control / colocvii . editia a 3-a. Amaltea. Malformatii congenitale de cord. 11. nefrotic. All. 14. Notiuni generale privind pediatria. 13. Insuficienta cardiaca congestiva.testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 20% . Notiuni de hematologie. Bucureşti. Boli de colagen. 7. Convulsii. Dr. baia. Alimentatia sugarului. 12. Rahitism. Plan de îngrijire – studiu de caz 10. ITU. Boli de colagen. 11. Ed. Malnutritia protein-calorica. 2.răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 50% . Malformatii congenitale de cord. ore 4h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 4h 8h 8h 8h 4h 4h Modul de transmitere a informaţiilor Forme de activitate Metode didactice folosite Transmiterea informatiilor. 4. Plan de îngrijire – studiu de caz 7. 3. Plan de îngrijire – studiu de caz 9. Med. 12. Esentialul in pediatrie – Prof. respectiv explicarea acestora folosind mod de Curs prezentare in format Power Point Mod de prezentare power point Laborator / seminar/colocviu Barem minim de activităţi ce trebuiesc efectuate de către student . Colocviu – examen practic Bibliografie minimală 1. 9. Georgescu.răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10% . A. ITU. Dr. Noul – nascut normal si patologic. Notiuni de puericultura (alimentatia. Compendiu de pediatrie – sub redactia Prof. Patologie respiratorie.răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) . . GNAPS.alte activităţi: prezentarea la examen 10% Descrieţi modalităţile practice de evaluare finală: Examen (lucrare scrisa tip grila) La stabilirea notei finale se iau în considerare . 8. Plan de îngrijire – studiu de caz 13. Sindroame de malabsorbtie. GNAPS. Plan de îngrijire – studiu de caz 5. Patologie respiratorie.răspunsurile finale la lucrările practice de laborator . Plan de îngrijire – studiu de caz 14. BDA. Carmen Ciofu.testarea continuă pe parcursul semestrului Ponderea în notare. 2003 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h Nr. nefrotic.6.testarea continuă pe parcursul semestrului 10% . 2. Dr. Convulsii. Eugen Ciofu. 3. Notiuni de hematologie. Noul – nascut normal si patologic. Titircă Lucreţia –“Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali”. exprimată în procente (Total = 100%) .aplicarea cunostintelor teoretice dobandite la curs. Sd. Conţinutul lucrarilor practice – Programa analitică 1. Plan de îngrijire – studiu de caz 6. 10. vaccinarile) 16. Plan de îngrijire – studiu de caz 8. ( Glomerulonefrita acuta poststreptococica). Ed. Plan de îngrijire – studiu de caz 15. Sd. Editura “Viaţa Medicală Românească “.Cresterea si dezvoltarea. Univ.

Dr. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16h 4.• • • Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5) prezentarea la examen parcurgerea testarilor periodice prin lucrari de control la LP cu raspunsuri finale corecte. Activitate specifică de pregătire 20h SEMINAR şi/sau LABORATOR 2. Studiul după manual. suport de curs 20h 5. studentul care a participat la activitati de tip referate/eseuri/traduceri primeste 20% la nota finala Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1.2011 Titular disciplină. respectiv obtinerea unor scoruri de tip satisfacator in cursul acestor testari pe parcursul semestrului completarea corecta a unor subiecte la examenul final • • Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10) Completarea corecta a tuturor cerintelor de la examenul final Daca este cazul. Adrian Georgescu Director Departament Conf.Pregatire lucrări de control 4 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4h 6. Prof.Minerva Ghinescu . Pregătire examinare finala 20h TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 84 Data completării 15.oct.Univ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times