AMG Pediatrie, Nursing Pediatrie

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ SPECIALIZAREA: ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Codul disciplinei Anul de studiu PEDIATRIE,PUERICULTURĂ ŞI NURSING PEDIATRIE PUERICULTURĂ ( ÎNGRIJIREA CALIFICATĂ A BOLNAVULUI)
AMG

3.6.5

Categoria formativă a disciplinei Semestrul*

DS E 7 224

3

5

Tipul de evaluare finală (E, V) O 84 Numărul de credite Total ore pe semestru

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) Total ore din planul de învăţământ 140 Total ore studiu individual

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea Domeniul pentru studii de licenţă

MEDICINĂ
SĂNĂTATE

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total 140 C** 28h S L 112h P -

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator sau stagii clinice, P-proiect

Denumirea cursului

Departament organizator Funcţia didactică, numele şi Prof .Univ. Dr. Adrian Georgescu prenumele titularului de curs Funcţia didactică, numele şi prenumele titularului de As. univ. Dr. Laura – Mihaela Ion seminar/laborator/proiect Obiectivele disciplinei • Anamneza pediatrica (competenţe generale) • Examenul clinic pediatric • Punerea unui diagnostic • Stabilirea conduitei terapeutice • Urmarirea medicala • posibilitatea evaluării informaţiei dintr-un articol de specialitate şi aprecierea relevanţei, validităţii şi gradului de încredere al respectivului studiu; însuşirea capacităţilor de căutare a informaţiei ştiinţifice, atât prin metode clasice cât şi folosind modalităţi informatice de căutare a datelor. Competenţele specifice Prezentarea aspectelor legate de puericultura si patologie pediatrica disciplinei Conţinutul cursului – Programa analitică 1. Cresterea si dezvoltarea. Notiuni generale privind pediatria. 2. Alimentatia sugarului. 3. BDA. Sindroame de malabsorbtie. 4. Malnutritia protein-calorica. Rahitism. 5. Insuficienta cardiaca congestiva. Nr. ore 2h 2h 2h 2h 2h

PEDIATRIE,PUERICULTURĂ ŞI NURSING PEDIATRIE PUERICULTURĂ ( ÎNGRIJIREA CALIFICATĂ A BOLNAVULUI) Departamentul disciplinelor clinice şi profilactice

ore 4h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 4h 8h 8h 8h 4h 4h Modul de transmitere a informaţiilor Forme de activitate Metode didactice folosite Transmiterea informatiilor. Plan de îngrijire – studiu de caz 9. Med.alte activităţi: prezentarea la examen 10% Descrieţi modalităţile practice de evaluare finală: Examen (lucrare scrisa tip grila) La stabilirea notei finale se iau în considerare . GNAPS. Notiuni de hematologie. Plan de îngrijire – studiu de caz 8. Ed. Alimentatia sugarului. Sindroame de malabsorbtie. Dr. Insuficienta cardiaca congestiva.testarea continuă pe parcursul semestrului 10% . Titircă Lucreţia –“Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali”. 3. 3. nefrotic. 2. Notiuni generale privind pediatria. Boli de colagen. 11. Conţinutul lucrarilor practice – Programa analitică 1. Sd. 2003 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h Nr. Convulsii. Plan de îngrijire – studiu de caz 6. 8. GNAPS. respectiv explicarea acestora folosind mod de Curs prezentare in format Power Point Mod de prezentare power point Laborator / seminar/colocviu Barem minim de activităţi ce trebuiesc efectuate de către student . Malformatii congenitale de cord. Dr. ITU. exprimată în procente (Total = 100%) . 12. A. vaccinarile) 16. Ed. Plan de îngrijire – studiu de caz 7. 12. 4.testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 20% . Boli de colagen.răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) . 7. Carmen Ciofu.răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10% . Georgescu. . Amaltea. editia a 3-a. ITU. Compendiu de pediatrie – sub redactia Prof. Noul – nascut normal si patologic. Patologie respiratorie. BDA. 11. Eugen Ciofu. Malformatii congenitale de cord.testarea periodică prin lucrări de control / colocvii .testarea continuă pe parcursul semestrului Ponderea în notare.Cresterea si dezvoltarea. nefrotic. Rahitism. 13. 10.răspunsurile finale la lucrările practice de laborator .răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 50% . Notiuni de puericultura (alimentatia. All. Patologie respiratorie. Dr. Editura “Viaţa Medicală Românească “. Plan de îngrijire – studiu de caz 15. Univ. Bucureşti. Malnutritia protein-calorica. 9. Plan de îngrijire – studiu de caz 5. Colocviu – examen practic Bibliografie minimală 1. Plan de îngrijire – studiu de caz 13. 14. Notiuni de hematologie. Esentialul in pediatrie – Prof.6. Sd. Plan de îngrijire – studiu de caz 10. ( Glomerulonefrita acuta poststreptococica). 2.aplicarea cunostintelor teoretice dobandite la curs. Convulsii. Noul – nascut normal si patologic. baia. Plan de îngrijire – studiu de caz 14.

• • • Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5) prezentarea la examen parcurgerea testarilor periodice prin lucrari de control la LP cu raspunsuri finale corecte.2011 Titular disciplină. respectiv obtinerea unor scoruri de tip satisfacator in cursul acestor testari pe parcursul semestrului completarea corecta a unor subiecte la examenul final • • Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10) Completarea corecta a tuturor cerintelor de la examenul final Daca este cazul.Pregatire lucrări de control 4 3. Adrian Georgescu Director Departament Conf. Pregătire examinare finala 20h TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 84 Data completării 15. Studiul bibliografiei minimale indicate 4h 6. Prof. Activitate specifică de pregătire 20h SEMINAR şi/sau LABORATOR 2. Studiul după manual. studentul care a participat la activitati de tip referate/eseuri/traduceri primeste 20% la nota finala Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. suport de curs 20h 5.Univ. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 16h 4.oct.Minerva Ghinescu . Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.