Sunteți pe pagina 1din 67

P A R T E A I

Anul 179 (XX) Nr. 158 bis Vineri, 4 martie 2011


S U MA R
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului dezv
VoIumuI IV
MONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 158 bis/4..2011
2
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
O R D I N
le
izarea
onarea
emite prezentul ordin.
*
procedurii de notificare nr. RO/468 din 11 octombrie 2010,
Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru
Europene L 217 din 5 august 1998.
Gheorghe Nastasia,
secretar general
Nr. 2.691.
cativ P 106-1985 a fost
SECRETAR

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNIC A
FUNDA IILOR PE PILO I, Indicativ NP 123:2010


Contract nr. 314/2007
Beneficiar: MDRL
Elaborator: Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 3
ANEX


CUPRINS

1. GENERALIT I
1.1 Scop i domenii de aplicare
1.2 Prevederi generale

2. CLASIFICARE
2.1 Clasificarea pilo ilor
2.2 Clasificarea funda iilor pe pilo i

3. TERMINOLOGIE

4. SIMBOLURI

5. PRESCRIP II PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI
5.1 Date privitoare la condi iile amplasamentului
5.2 Alegerea tipului de pilot
5.3 ncerc ri pe pilo i

6. PRESCRIP II GENERALE DE PROIECTARE
6.1 St ri limit
6.2 Ac iuni i situa ii de proiectare
6.3 Metode de proiectare i considera ii privind proiectarea

7. PILO I SUPU I LA SOLICIT RI AXIALE
7.1 Calculul la st ri limit
7.2 Capacitatea portant la compresiune suportat de pilo i)
7.3 Rezisten a la trac iune a pilotului
7.4 Deplas rile verticale ale funda iei pe pilo i (starea limit de exploatare normal pentru
structura suportat de pilo i)

8. PILO I SUPU I LA SOLICIT RI TRANSVERSALE
8.1 Generalit i
8.2 Rezisten a la nc rcare transversal pe baza nc rc rilor de prob pe pilo i
8.3 Rezisten a la nc rcare transversal pe baza rezulatelor ncerc rilor asupra terenului i a
parametrilor de rezisten ai pilotului
8.4 Rezisten a la nc rcare transversal prin metode prescriptive
8.5 Deplasarea transversal

9. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURAL A PILO ILOR
9.1 Generalit i
9.2 Elemente constructive specifice pilo ilor executa i pe loc
9.3 Dispunerea pilo ilor n radier
9.4 Alc tuirea radierului

10. SUPRAVEGHEREA EXECU IEI I CONTROLUL CALIT II PILO ILORANEXA A CALCULUL UNUI PILOT IZOLAT SUPUS LA SOLICIT RI TRANSVERSALE
FOLOSIND TEORIA GRINZILOR PE MEDIU ELASTIC

ANEXA B CALCULUL UNUI GRUP SPA IAL DE PILO I CU RADIER RIGID
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


ANEXA C DETERMINAREA VALORILOR UNOR PARAMETRI GEOTEHNICI NECESARI
CALCULULUI PILO ILOR N CONLUCRARE CU TERENUL

ANEXA D CALCULUL TAS RII PROBABILE A UNEI FUNDA II PE PILO I CU METODA
BAZAT PE SCHEMA FUNDA IEI CONVEN IONALE

ANEXA E METODOLOGIE PENTRU DETERMINAREA PRIN NC RCARE DE PROB
ATRANSFERULUI DE NC RCARE AXIAL CU AJUTORUL REPERILOR
MECANICI

ANEXA F DOCUMENTE CONEXE SI DE REFERINTA

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 5

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNIC A
FUNDA IILOR PE PILO I, Indicativ NP 123:2010

1. GENERALIT I
1.1 Scop i domenii de aplicare

1.1.1 Prezentul normativ se aplic la proiectarea funda iilor pe pilo i, cu respectarea condi iei:
- latura sau diametrul sec iunii transversale curente a pilotului, d, este: 0.3 < d 3.0m.

1.1.2 Prevederile normativului se aplic i la proiectarea funda iilor pe barete, cu respectarea
urm toarelor condi ii:
- sec iunea transversal a baretei poate fi alungit (dreptunghiular cu laturile mici curbe sau
drepte) sau compus n form de T, L, H, X, cruce etc., cu condi ia ca execu ia acesteia (forare,
armare i betonare) s se realizeze ntr-o singur etap ;
- dimensiunea cea mai mic a sec iunii transversale, b, este: b 0.4m;
- raportul dintre dimensiunea cea mai mare, l, i cea mai mic , b, este: l/b 6;
- aria sec iunii transversale, A, este: A 10m
2
.

1.1.3 n prezentul normativ, sub denumirea generic de pilo i se vor n elege n context,
dup caz i baretele.

1.1.4 Prevederile prezentului normativ sunt corelate cu prevederile din sistemul de standarde
europene pentru construc ii EUROCODURI.

1.1.5 Prezentul normativ este n concordan cu principiile expuse n Sec iunea 7 din
SR EN 1997-1:2004 i SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dupa caz, cu eratele i amendamentele
asociate.

1.1.6 Aplicarea prezentului normativ se face n corelare cu prevederi din alte acte normative.
Documentele normative de baz sunt enumerate in Anexa F.

1.1.7 Prezentul normativ stabile te prescrip iile generale de proiectare a pilo ilor utiliza i n
funda iile construc iilor civile, industriale, hidrotehnice, de poduri etc.

1.1.8 Prezentul normativ se aplic la proiectarea pilo ilor supu i la urm toarele tipuri de nc rc ri:
axiale:
compresiune
smulgere
transversale
provenite din mi c rile p mntului adiacent:
frecarea negativ
umflarea (ridicarea) terenului
deplasarea lateral a terenului, inclusiv ac iunea de origine cinematic ce rezult din
deformarea terenului datorit propag rii undelor seismice.
1.1.9 Prevederile prezentului normativ se pot aplica i funda iilor pe pilo i n p mnturi
macroporice sensibile la umezire, cu condi ia respect rii i a prevederilor din reglement rile
tehnice specifice referitoare la aceste p mnturi.
1.1.10 Prevederile prezentului normativ nu se aplic la proiectarea micropilo ilor sau a funda iilor
de tipul radierelor pilotate
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

1.2. Prevederi generale

1.2.1 Alc tuirea pilo ilor ca elemente structurale se face n conformitate cu prescrip iile n
vigoare privitoare la materialul din care sunt alc tui i pilo ii i prevederile complementare din
SR EN 12699:2004 i SR EN 1536:2004 .

1.2.2 Funda ia pe pilo i se compune din pilo ii propriu-zi i i din radierul care i solidarizeaz .

2. CLASIFICARE

2.1 Clasificarea pilo ilor

Pilo ii se clasific n func ie de urm toarele criterii:
materialul din care sunt executa i;
efectul pe care procedeul de punere n oper a pilotului l are asupra terenului
din jur;
varia ia sec iunii transversale;
modul de execu ie;
direc ia solicit rii fa de axa longitudinal ;
modul de transmitere a nc rc rilor axiale la teren;
pozi ia axei longitudinale.

2.1.1 Dup materialul din care sunt executa i, pilo ii pot fi:
din lemn;
din metal;
din beton simplu;
din beton armat sau beton precomprimat;
compu i.

2.1.2 Dup efectul pe care procedeul de punere n oper a pilotului l are asupra terenului
din jur, pilo ii pot fi:
de dislocuire;
de ndesare.

2.1.3 Dup varia ia sec iunii, pilo ii pot fi:
cu sec iunea transversal constant ;
cu sec iunea transversal variabil :
cu varia ie continu a sec iunii transversale (pilo i sub form de trunchi de
con sau trunchi de piramid );
cu evazare la baz sau cu bulb;
cu evaz ri multiple (att la baz ct i n cuprinsul fi ei).

2.1.4 Dup modul de execu ie, pilo ii pot fi:
prefabrica i;
executa i pe loc.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 7

2.1.4.1 Pilo ii prefabrica i se instaleaz n teren prin:
batere;
vibrare;
presare;
n urubare.

2.1.4.2 Pilo ii executa i pe loc se realizeaz prin urm toarele tipuri principale de tehnologii:
forare;
batere;
vibrare.

2.1.4.2.1 Dup m rimea diametrului, pilo ii executa i pe loc pot fi:
cu diametrul mic (cu diametrul mai mic de 600 mm);
cu diametrul mare (cu diametrul de 600 mm sau mai mare).

2.1.4.2.2 Dup modul de sus inere a pere ilor g urilor, pilo ii executa i pe loc prin forare
pot fi:
fora i n uscat i netuba i;
fora i sub noroi;
fora i cu tubaj recuperabil;
fora i cu tubaj nerecuperabil;
fora i cu burghiu continuu.

2.1.4.2.3 Dup modul de sus inere a pere ilor g urilor, pilo ii executa i pe loc prin batere
pot fi:
netuba i;
cu tubaj recuperabil;
cu tubaj nerecuperabil.

2.1.5 Dup direc ia solicit rii fa de axa longitudinal , pilo ii pot fi supu i la:
solicit ri axiale de compresiune sau de smulgere;
solicit ri transversale;
solicit ri axiale i transversale aplicate simultan.

2.1.6 Dup modul de transmitere a nc rc rilor axiale la teren, pilo ii pot fi:
purt tori pe vrf;
flotan i.

2.1.7 Dup pozi ia axei longitudinale, pilo ii pot fi:
verticali;
nclina i.

2.2 Clasificarea funda iilor pe pilo i

Dup pozi ia radierului fa de suprafa a terenului, funda iile pe pilo i pot fi:
cu radier jos, n cazul n care pilo ii sunt ngloba i complet n teren;
cu radier nalt, n cazul n care pilo ii sunt liberi de la talpa radierului pn la suprafa a
terenului.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

3. TERMINOLOGIE
Tabelul 1
Nr.
crt.
Denumire sau expresie Defini ie
3.1 Pilot Vezi pct. 1.2.1
3.2 Pilot compus Pilot alc tuit din: lemn + beton simplu, lemn +beton
armat, metal + beton simplu etc, utilizat n situa ii
speciale.
3.3 Pilot de dislocuire Pilot forat la care gaura se realizeaz prin dislocuirea
i ndep rtarea unui volum de p mnt egal cu volumul
pilotului, neafectndu-se, n mod normal, prin aceasta
starea terenului de fundare din jur.
3.4 Pilot de ndesare Pilot prefabricat instalat n p mnt prin batere, vibrare
sau presare sau pilot executat pe loc la care gaura se
realizeaz f r evacuarea p mntului.
3.5 Pilot executat pe loc Pilot la care corpul, n totalitate sau n cea mai mare
parte, se realizeaz prin turnarea betonului ntr-o gaur
efectuat chiar pe locul de execu ie a pilotului.
3.6 Pilot executat pe loc prin
batere
Pilot de ndesare la care gaura se realizeaz prin
batere.
3.7 Pilot executat pe loc prin
forare. Sinonim: pilot forat
Pilot de dislocuire la care gaura se realizeaz prin
forare.
3.8 Pilot executat pe loc prin
vibrare sau vibropresare
Pilot la care gaura se realizeaz prin nfigerea n
p mnt prin vibrare sau vibropresare a unui tubaj
prev zut cu un vrf care se deschide dup ce atinge
cota prescris , sau cu un vrf pierdut, betonarea
corpului pilotului efectundu-se pe m sura extragerii
tubajului.
3.9 Pilot flotant Pilot la care, datorit deformabilit ii terenului de la
baz i deplas rii relative dintre pilot i teren, pot
apare for e de frecare pe suprafa a lateral la contactul
ntre pilot i teren; n func ie de m rimea solicit rii,
nc rcarea axial se transmite la teren att prin frecarea
pe suprafa a lateral ct i prin presiunile de la
contactul bazei cu terenul.
3.10 Pilot purt tor pe vrf Pilot care p trunde cu baza ntr-un strat de p mnt
practic incompresibil i care transmite nc rcarea
axial integral prin presiunea de la contactul bazei cu
terenul; p mnturile practic incompresibile sunt
reprezentate prin roci stncoase sau semistncoase
(marne sau argile marnoase) sau prin blocuri,
bolov ni uri sau pietri uri caracterizate printr-un
modul de deforma ie liniar , E, de cel pu in 100.000
kPa.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 9

3.11

Pilot forat
Sinonim: pilot executat pe loc
prin forare
Vezi nr. crt. 3.7

3.12 Pilot forat cu burghiu continuu
(CFA)
Pilot forat la care s parea p mntului se realizeaz
prin n urubarea unui burghiu continuu, pn la
atingerea cotei prescrise; la extragere burghiul ridic la
suprafa p mntul n timp ce cavitatea cilindric
r mas liber este umplut prin injectarea unui beton
fluid sau mortar prin tija central n jurul c reia este
dispus burghiul.
3.13 Pilot forat cu tubaj
nerecuperabil

Pilot forat la care s parea se face n uscat sau sub ap ,
iar sus inerea pere ilor se face cu ajutorul unui tub care
nu se recupereaz .
3.14 Pilot forat cu tubaj recuperabil Pilot forat la care s parea se face n uscat sau sub ap ,
iar sus inerea pere ilor se face cu ajutorul unui tub
metalic care se extrage n timpul beton rii.
3.15

Pilot forat n uscat i netubat Pilot forat la care forarea se face n uscat, f r
sus inerea pere ilor g urii.
3.16

Pilot forat sub noroi Pilot forat la care sus inerea pere ilor n timpul s p rii
este asigurat de un noroi de foraj.
3.17 Pilot netubat Pilot la care, datorit coeziunii p mntului sau datorit
prezen ei unui noroi de foraj, pere ii g urii se men in
nesus inu i pn la betonarea corpului pilotului.
3.18 Pilot prefabricat Pilot din lemn, metal, beton armat sau beton
precomprimat care se confec ioneaz n atelier
(fabric ) sau pe antier i se nfige n p mnt prin
batere, vibrare, vibropresare, n urubare, cu sau f r
subsp lare.
3.19 Pilot instrumentat Pilot echipat n cuprinsul lungimii cu instrumente de
m sur ale c ror nregistr ri permit s se ob in , pe
baza unei prelucr ri corespunz toare:
n cazul pilo ilor supu i la solicit ri axiale: cota parte
din portan aferent rezisten ei pe baza pilotului i
cota parte din portan aferent frec rii pe suprafa a
lateral a pilotului;
n cazul pilo ilor supu i la solicit ri transversale:
varia ia s ge ii n lungul pilotului, a presiunii reactive
i a momentului ncovoietor.
3.20 Baret Element structural de fundare n adncime, caracterizat
printr-o sec iune transversal de forma alungit sau
compus , care se execut pe loc prin s parea
p mntului n uscat sau sub protec ia noroiului de
foraj.

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

4. SIMBOLURI

Simbol Semnifica ie
Litere LATINE
A
b
suprafa a bazei unui pilot
A
s;i
suprafa a lateral a pilotului n stratul i
c
u
coeziunea nedrenat
c
u;d
valoarea de calcul a coeziunii nedrenate
c coeziunea drenat
c
;d
valoarea de calcul a coeziunii drenate
d diametrul sau latura maxim a sec iunii pilotului
F
c;d


valoarea de calcul a nc rc rii axiale de compresiune asupra unui pilot sau a unui grup de
pilo i
F
d
valoarea de calcul a unei ac iuni
F
t;d


valoarea de calcul a nc rc rii de smulgere axial asupra unui pilot sau a unui grup de
pilo i supu i la smulgere
F
tr;d


valoarea de calcul a nc rc rii transversale asupra unui pilot sau a unei funda ii pe pilo i
q
b;k
valoarea caracteristic a presiunii pe baz
q
s;i;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i
R
b;cal


rezisten a la baza unui pilot, la starea limit ultim , dedus pe baza rezultatelor ncerc rilor
asupra p mntului
R
b;d
valoarea de calcul a rezisten ei pe baz a pilotului
R
b;k
valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului
R
c
rezisten a la compresiune a terenului n contact cu pilotul, la starea limit ultim
R
c;cal
valoarea calculat a lui R
c
pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mntului
(R
c;cal
)
med
valoarea medie a lui R
c;cal

(R
c;cal
)
min
valoarea minim a lui R
c;cal

R
c;d


valoarea de calcul a lui R
c
R
c;k
valoarea caracteristic a lui R
c

R
c;m
valoarea m surat a lui R
c
n una sau mai multe nc rc ri de prob pe pilo i
(R
c;m
)
med
valoarea medie a lui R
c;m

(R
c;m
)
min
valoarea minim a lui R
c;m

R
s;d
valoarea de calcul a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului
R
s;cal


valoarea ultim a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului, calculat cu
utilizarea parametrilor p mntului stabili i pe baza rezultatelor ncerc rilor
R
s;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot
R
t
rezisten a la trac iune a unui pilot sau a unui grup de pilo i
R
t;cal
valoarea calculat a lui R
t
pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mntului
(R
t;cal
)
med
valoarea medie a lui R
c;cal

(R
t;cal
)
min
valoarea minim a lui R
c;cal

R
t;d
valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune a unui pilot sau a unui grup de pilo i
R
t;k
valoarea caracteristic a rezisten ei la trac iune a unui pilot sau a unui grup de pilo i
R
t;m
valoarea m surat a lui R
t
n una sau mai multe nc rc ri de prob pe pilo i
(R
t;m
)
med
valoarea medie a lui R
t,m

(R
t;m
)
min
valoarea minim a lui R
t,m

R
tr;d
valoarea de calcul a rezisten ei pilotului nc rcat transversal
U perimetrul sec iunii transversale a pilotului
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 11

Litere GRECESTI
greutatea volumic a p mntului
b
coeficient par ial pentru rezisten a pe baz a unui pilot
s
coeficient par ial pentru rezisten a prin frecare pe suprafa a lateral a unui pilot
t
coeficient par ial pentru rezisten a total a unui pilot


coeficient de corelare n func ie de num rul de pilo i ncerca i sau profilelor de stratifica ie
' unghiul de frecare intern n termeni de eforturi efective
d
valoarea de calcul a lui '5. PRESCRIP II PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI

5.1 Date privitoare la condi iile amplasamentului

5.1.1 Pentru ntocmirea proiectului funda iei pe pilo i trebuie precizate urm toarele date
referitoare la condi iile amplasamentului:
stratifica ia terenului de fundare cu parametrii geotehnici respectivi;
gradul de seismicitate stabilit conform normativ P 100-1/2006;
nivelul stabil al apei de suprafa , cu asigur rile impuse de lucr rile specifice;
nivelul normal al apei subterane, precum i modific rile eventual previzibile ale
acestuia pentru viitor;
agresivitatea apelor subterane i de suprafa (la funda iile cu radier nalt);
prezen a organismelor care atac lemnul, n cazul funda iilor de lemn;
adncimea probabil de afuiere (cnd este cazul).

5.1.2 n cazul n care pilo ii se execut n incinta unei construc ii existente, pozi ia acestora se
definitiveaz de comun acord cu beneficiarul.

5.2 Alegerea tipului de pilot

5.2.1 Alegerea tipului de pilot, inclusiv calitatea materialului pilotului i metoda de punere n
oper , se face conform indica iilor de la 7.4.2 (4)P din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu
eratele, amendamentele i anexa na ional asociate, i trebuie s in seama i de urm toarele
aspecte:
nc rcarea ce trebuie preluat de pilo i;
posibilitatea conserv rii i verific rii integrit ii pilo ilor care sunt pu i n oper ;
tipul, alc tuirea i deforma iile admisibile ale construc iei proiectate;
pozi ia radierului fa de suprafa a terenului;
condi iile specifice amplasamentului: vecin t i, instala ii subterane etc.;
lungimea necesar a pilo ilor;
nivelul apelor subterane i varia ia acestuia;
execu ia n ap ;
utilaje de execu ie avute la dispozi ie;
viteza de execu ie;
experien a local n privin a comport rii construc iilor similare fundate pe pilo i de un
anumit tip.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


La luarea n considera ie a aspectelor enumerate mai sus, trebuie s se dea aten ie factorilor
indica i la 7.4.2 (5) din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa
na ional asociate.

5.2.2 Fundarea pilo ilor purt tori pe vrf se adopt n cazul n care terenul de fundare cuprinde
straturi practic incompresibile la o adncime accesibil tipului de pilot utilizat.
n cuprinsul zonei active, trebuie s se verifice dac sub stratul n care se g sesc vrfurile
pilo ilor, nu exist un strat sau o lentil compresibil care ar putea produce tasarea ntregii
funda ii pe pilo i. n cazul prezen ei unui asemenea strat, pilo ii trebuie considera i flotan i.
OBSERVA IE Dac studiile geologice efectuate n zon exclud posibilitatea apari iei unei
intercala ii compresibile n stratul portant de la vrful pilo ilor, lucr rile de prospectare trebuie
s p trund n acest strat pe o adncime de cel pu in 4d; n cazul rocilor compacte se dep e te
n mod obligatoriu orizontul alterat.

5.2.3 Se recomand utilizarea pilo ilor fora i de diametru mare sau baretelor atunci cnd:
funda ia transmite terenului nc rc ri transversale mari;
baza pilo ilor sau baretelor p trunde ntr-un strat practic incompresibil.

5.2.4 Nu se recomand utilizarea pilo ilor de ndesare (pilo i prefabrica i, pilo i executa i pe loc
prin batere, vibrare, vibropresare etc.) n cazul prezen ei unor straturi argiloase saturate de
consisten ridicat , n care pot apare fenomene de ridicare a terenului la execu ia pilo ilor, sau
n zonele urbane unde vibra iile pot afecta construc iile nvecinate.

5.3 ncerc ri pe pilo i

5.3.1 Generalit i

5.3.1.1 ncerc rile pe pilo i se realizeaz in concordan cu indica iile de la 7.5.1 din SR EN
1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

5.3.1.2 ncerc rile pe pilo i se utilizeaz n faza final de proiectare n vederea stabilirii
capacit ii portante a pilo ilor, pentru toate categoriile de construc ii.
n mod op ional, la construc iile obi nuite (ncadrate conform STAS 10100/0-75 i Normativ
P100-1/2006 n clasele de importan III, IV i V, respectiv conform H.G nr.766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea n construc ii, cu modific rile i complet rile
ulterioare, n categoriile de importan C i D) se admite ca n faza final de proiectare s se
determine capacitatea portant folosind metodele prescriptive de calcul, dac sub nivelul
vrfurilor pilo ilor se g sesc terenuri practic incompresibile i numai dac num rul total de
pilo i, pentru toate construc iile de pe acela i amplasament, este mai mic de 100; de la aceste
prevederi fac excep ie pilo ii fora i de diametru mare.

5.3.1.3 Pilo ii de prob supu i ncerc rilor n teren trebuie executa i cu aceea i tehnologie i cu
acelea i utilaje avute n vedere n proiectul de execu ie al funda iilor pe pilo i.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 13

5.3.2 nc rc ri statice de prob

5.3.2.1 Metoda de nc rcare a pilo ilor ce se ncearc static pe un amplasament se stabile te de
proiectantul de specialitate, conform indica iilor de la 7.5.2.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa
caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

5.3.2.2 nc rc rile statice de prob se efectueaz n concordan cu prevederile privind
ncercarea n teren a pilo ilor de prob i a pilo ilor din funda ii, n vigoare. n anexa E este
prezentat o metodologie pentru determinarea transferului de nc rcare axial prin nc rcarea de
prob a unei barete sau a unui pilot forat de diametru mare prin instrumentare cu reperi
mecanici.

5.3.2.3 Num rul pilo ilor ce se ncearc static pe un amplasament se stabile te de proiectantul
de specialitate, pe baza principiilor de la 7.5.2.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele,
amendamentele i anexa na ional asociate.

5.3.2.4 n cazul n care nu se prev d i alte tipuri de ncerc ri n teren, num rul total minim al
pilo ilor de diametru mic, d < 600mm, ncerca i static axial la compresiune este precizat n
tabelul 2.
Tabelul 2
Num rul pilo ilor conform proiectului 100 101500 5011000 10012000
Num rul pilo ilor de prob ncerca i 2 3 5 6
OBSERVA IE n funda iile cu peste 2000 pilo i, n afara celor ase pilo i indica i pentru 2000 pilo i se mai
ncearc cte un pilot pentru fiecare 1000 sau 2000 pilo i n plus, n func ie de uniformitatea stratifica iei din
amplasament.

5.3.2.5 n cazul pilo ilor de diametru mare, d 600mm, num rul minim al pilo ilor de prob , n
func ie de num rul total al pilo ilor i de modul de solicitare n exploatare, este precizat n
tabelul 3.
Tabelul 3
Num rul de pilo i
din lucrare
sau zon
Num r minim al pilo ilor de prob n func ie de modul de solicitare
Solicitare axial Solicitare
transversal Compresiune Smulgere
40 1 1 1
41100 2 2 2
101200 3 2 2
201
3+ cte un pilot pentru fiecare sut
de pilo i n plus peste 200
2 2
OBSERVA IE
Num rul minim al pilo ilor de prob indicat n tabelul 3 se aplic i pilo ilor de diametru mic n cazul solicit rii
axiale de smulgere sau solicit rii transversale, n func ie de modul de solicitare n exploatare.

5.3.2.6 n cazul pilo ilor prefabrica i introdu i prin batere, cnd n paralel cu ncerc rile statice
se execut pe amplasamentul respectiv i alte tipuri de ncerc ri, ca de exemplu ncerc ri
dinamice pe pilo i de prob sau ncerc ri de penetrare static , care conduc la rezultate
comparabile cu cele ob inute prin nc rc ri statice de prob , num rul pilo ilor de prob poate fi
redus n mod corespunz tor, f r a fi ns mai mic de jum tate din num rul indicat n tabelul 2 i
nu mai mic dect doi pilo i.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

5.3.2.7 Num rul pilo ilor ncerca i static poate fi redus pn la jum tate din num rul indicat n
tabelul 2 (f r a fi mai mic de doi) pentru zone caracterizate prin stratifica ie uniform , n cazul
n care, pe amplasamente nvecinate cu condi ii de teren similare, s-a executat un num r
suficient de nc rc ri statice pe pilo i similari cu cei de pe amplasamentul cercetat.

5.3.2.8 La lucr ri cu un num r redus de pilo i pe un amplasament, 40 sau mai mic, se admite
ca ncerc rile statice s se realizeze pe pilo i care s r mn n lucrare. n acest caz for a
maxim aplicat pilotului n timpul ncerc rii trebuie s ating valoarea solicit rii maxime
provenit din gruparea cea mai defavorabil .

5.3.2.9 ncercarea pilo ilor de prob trebuie s se fac nainte de nceperea execu iei pilo ilor
definitivi din lucrare.
n cazuri justificate tehnico-economic, se pot efectua ncerc ri chiar n timpul execu iei pilo ilor
din lucrare, dar nceperea execu iei celorlalte elemente ale infrastructurilor (radiere, eleva ii
etc.) nu se face dect dup efectuarea ncerc rilor i interpretarea rezultatelor.

5.3.2.10 La construc iile la care este necesar limitarea deforma iilor (tas ri, transla ii
orizontale, rotiri etc.) ncerc rile pe pilo ii de prob se efectueaz indiferent de num rul pilo ilor
din lucrare.

5.3.2.11 Num rul pilo ilor de prob care r mn n lucrare se stabile te de proiectantul de
specialitate, conform indica iilor de la 7.5.2.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele,
amendamentele i anexa na ional asociate.

5.3.2.12 ncerc rile efectuate asupra pilo ilor care r mn n lucrare pot servi nu numai la
determinarea capacit ii portante a pilotului, dup cum s-a ar tat la pct. 5.3.2.7, ci i la controlul
calit ii pilo ilor pu i n oper .

5.3.2.13 Alegerea pilo ilor de prob dintre pilo ii care r mn n lucrare se stabile te prin
proiect. n functie de constat rile f cute la execu ia pilo ilor, num rul pilo ilor de prob poate fi
majorat.

5.3.3 ncerc ri n condi ii dinamice

Rezultatele ncerc rilor n condi ii dinamice pot fi utilizate n proiectare in concordanta cu
indica iile de la 7.5.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa
na ional asociate.

5.3.4 Raportul asupra nc rc rii de prob

5.3.4.1 Unitatea care realizeaz ncerc rile pe pilo i are obliga ia de a ntocmi un raport asupra
ansamblului nc rc rilor de prob , n conformitate cu cu prevederile privind ncercarea n teren
a pilo ilor de prob i a pilo ilor din funda ii, n vigoare.

5.3.4.2 Dup caz, acest raport trebuie s includ informa iile specificate la 7.5.4 din SR EN
1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 15

6. PRESCRIP II GENERALE DE PROIECTARE

6.1 St ri limit

6.1.1 Pentru calculul pilo ilor izola i i al funda iilor pe pilo i trebuie avute n vedere st rile
limit precizate la 7.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa
na ional asociate.

6.1.2 Calculul pilo ilor izola i i al funda iilor pe pilo i se face, dup caz, n func ie de una sau
mai multe combina ii posibile ale st rilor limit .

6.2 Ac iuni i situa ii de proiectare

6.2.1 Ac iunile i situa iile de proiectare pentru calculul la st ri limit sunt precizate la 7.3 din
SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

6.2.2 Calculul pilo ilor izola i i al funda iilor pe pilo i se face, dup caz, n func ie de una sau
mai multe combina ii posibile de ac iuni i/ sau situa ii de proiectare.

6.3 Metode de proiectare i considera ii privind proiectarea

6.3.1 Metodele de proiectare se bazeaz pe modurile de abordare indicate la 7.4.1 din SR EN
1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate, i preciz rile de
la pct. 5.3.1.2 din prezentul normativ.

6.3.2 Calculul pilo ilor izola i i al funda iilor pe pilo i se face pe baza preciz rilor de la 7.4.2
din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

7. PILO I SUPU I LA SOLICIT RI AXIALE

7.1 Calculul la st ri limit

St rile limit la care se face calculul pilo ilor sub solicit ri axiale sunt indicate la 7.6.1 i 7.6.2
din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

7.2 Capacitatea portant la compresiune

7.2.1 Generalit i

7.2.1.1 Condi iile generale de verificare sunt date la 7.6.2.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz,
cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

7.2.1.2 Rela ia general de verificare [7.1 SR EN 1997-1:2004] este:

F
c;
R
c;d
(1)
unde:
F
c;d
valoarea de calcul a nc rc rii axiale de compresiune asupra unui pilot sau a unui grup de
pilo i corespunz toare st rii limit ultime
R
c;d
valoarea de calcul a lui R
c
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

OBSERVA IE
n cazul grupelor de pilo i trebuie luate n considerare dou mecanisme de cedare:
- cedarea prin epuizarea capacit ii portante la compresiune a pilo ilor lua i individual;
- cedarea prin epuizarea capacit ii portante la compresiune a pilo ilor i a p mntului aflat ntre pilo i care
ac ioneaz ca un bloc.

7.2.2 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza nc rc rilor statice de prob
pe pilo i

7.2.2.1 Condi iile generale de determinare a capaci tii portante ultime la compresiune pe baza
nc rc rilor statice de prob pe pilo i sunt date la 7.6.2.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu
eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

7.2.2.2 Relatia general de calcul pentru valoarea caracteristic a capaci tii portante ultime la
compresiune [7.2 SR EN 1997-1:2004] este:

R
c;k
= Min {(R
c;m
)
med
/
1
;

(R
c;m
)
min
/
2
}

(2)
unde:
R
c;k
valoarea caracteristic a lui R
c

R
c;m
valoarea m surat a lui R
c
n una sau mai multe nc rc ri de prob pe pilo i
(R
c;m
)
med
valoarea medie a lui R
c,m

(R
c;m
)
min
valoarea minim a lui R
c,m

1
coeficient de corelare dat in tab. A9(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007
2
coeficient de corelare dat in tab. A9(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007

7.2.2.3 Capacitatea portant de calcul la compresiune se calculeaz [7.4 si 7.5 SR EN 1997-
1:2004] cu:

R
c;d
= (R
c;k
)

/
t


(3)

unde:
R
c;d
valoarea de calcul a lui R
c

R
c;k
valoarea caracteristic a lui R
c

t
coeficient par ial pentru rezisten a total a unui pilot dat in tab. A6(RO), A7(RO) i
A8(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007
sau
R
c;d
= (R
b;k
)

/
b


+

(R
s;k
)

/
s


(4)
unde:
R
c;d
valoarea de calcul a lui R
c

R
b;k
valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului
R
s;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot
b

coeficient par ial pentru rezisten a pe baz a unui pilot dat n tab. A6(RO), A7(RO) si
A8(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007
s

coeficient par ial pentru rezisten a prin frecare pe suprafa a lateral a unui pilot dat n
tab. A6(RO), A7(RO) si A8(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007

7.2.3 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza rezultatelor ncerc rilor
asupra p mnturilor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 17

7.2.3.1 Condi iile generale de determinare a capaci tii portante ultime la compresiune pe baza
rezultatelor ncerc rilor asupra p mnturilor sunt date la 7.6.2.3 din SR EN 1997-1:2004 i
dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

7.2.3.2 Relatia general de calcul pentru valoarea caracteristic a capaci tii portante ultime la
compresiune [7.6 SR EN 1997-1:2004] este:

R
c;k
= (R
b;k
+

R
s;k
)

=

Min {(R
c;cal
)
med
/
3
;

(R
c;cal
)
min
/
4
}

(5)
unde:
R
c;k
valoarea caracteristic a lui R
c

R
b;k
valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului
R
s;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot
R
c;cal
valoarea calculat a lui R
c
pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mntului
(R
c;cal
)
med
valoarea medie a lui R
c;cal

(R
c;cal
)
min
valoarea minim a lui R
c;cal

3
coeficient de corelare dat n tab. A10(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007
4
coeficient de corelare dat n tab. A10(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007

7.2.3.3 Capacitatea portant de calcul se determin cu rela ia (3) sau (4).

7.2.3.4 n cazul utiliz rii rela iei (4), valorile caracteristice se pot ob ine [7.9 SR EN 1997-
1:2004] cu:

R
b;k


= A
b
q
b;k


(6)
unde:
R
b;k
valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului
A
b
suprafa a bazei pilotului
q
b;k
valoarea caracteristic a presiunii pe baz

i


R
s;k


= A
s;i


q
s;i;k
(6)
unde:
R
s;k


valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot
A
s;i


suprafa a lateral a pilotului n stratul i
q
s;i;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i

7.2.3.5 Capacitatea portant de calcul la compresiune a pilo ilor prefabrica i introdu i prin
batere se poate stabili, pe baza datelor din ncercarea de penetrare static (CPT), cu:

R
c,d
=
A q
b b k
b
,
2
3
+
F
l
s
3
U
u
p

(7)

unde:
q
b;k
valoarea caracteristic a presiunii pe vrful penetrometrului

q
b k ,
=
q q
b k b k , ,
1 2
2

unde:
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


q
b k ,
1 media valorilor nregistrate n straturile situate de la nivelul vrfului
penetrometrului pn la o adncime egal cu 4d sub
acest nivel

q
b k ,
2 media valorilor nregistrate de la nivelul vrfului penetrometrului pn la o
n l ime egal cu d deasupra acestui nivel
unde:
d diametrul sau dimensiunea maxim a sec iunii dreptunghiulare a
pilotului (cm)
coeficient care se ia n func ie de stratul n care se execut penetrarea:
= 3 p mnturi coezive, nisipuri cu I
D
0,35
= 8 nisipuri cu I
D
= 0,36 0,65
= 15 nisipuri i nisipuri cu pietri cu I
D
0.66
A
b
aria sec iunii transversale a pilotului
F
l
for a de frecare pe suprafa a lateral a penetrometrului introdus la nivelul
vrfului pilotului
U perimetrul sec iunii transversale a pilotului
u
p
perimetrul sec iunii coloanei penetrometrului
b3
,
s3
coeficien i par iali:
b s
3 3
1 4 ,
OBSERVA II:
1. Rela ia (7) se aplic n cazul utiliz rii unui penetrometru static care realizeaz o vitez de penetrare constant
pe ntreaga adncime de ncercare i are urm toarele caracteristici tehnologice:
diametrul bazei conului d
c
= 3.6 cm;
diametrul coloanei d
col
= 3.6 cm;
viteza de penetrare v 3.3 cm/s.
2. n cazul folosirii unor penetrometre cu caracteristici diferite de cele indicate la obs. 1, calculul valorii q
b,k
se
poate face numai pe baza unor formule verificate printr-un num r suficient de ncerc ri paralele pe pilo i de prob .

7.2.4 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit prin metode prescriptive

7.2.4.1 Pilo i purt tori pe vrf

7.2.4.1.1 Valoarea de calcul a capacit ii portante ultime la compresiune a pilo ilor purt tori pe
vrf se exprim prin rela ia:

R
c;d


= R
b;d
= R
b;k
/
b


(8)

unde:
R
c;d
valoarea de calcul a lui R
c

R
b;d
valoarea de calcul a rezisten ei pe baz a pilotului
R
b;d
=

R
b;k
/
b

unde:
R
b;k
valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului

b
coeficient par ial pentru rezisten a pe baz a pilotului:
b
= 1,4

7.2.4.1.2 Valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz se ob ine cu rela ia:

R
b;k


= A
b
q
b;k


(9)
unde:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 19

R
b;k
valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului
A
b
suprafa a bazei pilotului:
- pentru pilo ii executa i pe loc cu sec iunea circular constant , cu diametrul d:
A
b
=
d
4
4

- pentru pilo ii fora i cu baza l rgit , cnd se poate controla diametrul bazei d
b
:
A
b
= 0,9
d
b
2
4

- pentru pilo ii tubulari, A
b
se ia egal cu aria total a sec iunii circulare cu diametrul
exterior d numai dac golul a fost umplut cu beton pe o n l ime de cel pu in 3d de la
nivelul vrfului; n caz contrar A
b
se consider aria net a sec iunii inelare de beton.
q
b;k
valoarea caracteristic a presiunii pe baz :
- pentru pilo ii de ndesare care reazem cu vrful pe roc stncoas sau semistncoas ,
sau pe straturi necoezive macrogranulare (blocuri, bolov ni ) q
b k ,
= 20 000 kPa;
- pentru pilo ii de ndesare care reazem cu vrful ntr-un strat de pietri , conform
tabelului 5;
- pentru pilo ii de dislocuire care reazem cu baza n straturi necoezive
macrogranulare (blocuri, bolov ni , pietri ) conform paragrafului 7.2.4.2.5 rela ia (15)
- pentru pilo ii de dislocuire care reazem cu baza pe roc stncoas sau semistncoas :
q
b k ,
= cs
t
d
15 ,

unde:

cs
rezisten a medie la compresiune a rocii, determinat pe epruvete n stare
saturat
t adncimea de ncastrare n stnc a bazei pilotului
d diametrul pilotului n planul bazei
OBSERVA II
1. n cazul existen ei n stratul portant, sub vrful pilotului, a unor orizonturi stncoase puternic fisurate, sau a
unor intercala ii nestncoase, este obligatorie n toate situa iile verificarea capacit ii portante prin ncerc ri
statice pe pilo i de prob .
2. n cazurile men ionate la observa iile 3 i 4 de la tabelul 6, valoarea R
b,d
se reduce cu valoarea R
s,d

corespunz toare rezisten ei negative pe suprafa a lateral a pilotului.

7.2.4.2 Pilo i flotan i

7.2.4.2.1 Valoarea de calcul a capacit ii portante ultime la compresiune a pilo ilor flotan i se
exprim prin rela ia:

R
c;d


= R
b;d
+

R
s;d
= R
b;k
/
b
+ R
s;k
/
s


(10)
unde:
R
c;d
valoarea de calcul a lui R
c

R
b;d
valoarea de calcul a rezisten ei pe baz a pilotului
R
b;d
=

R
b;k
/
b

unde:
R
b;k
valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


b
coeficient par ial pentru rezisten a pe baz a pilotului
R
s;d
valoarea de calcul a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului
R
s;d
=

R
s;k
/
s

unde:
R
s;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului

s
coeficient par ial pentru rezisten a prin frecare pe suprafa a lateral a pilotului

7.2.4.2.2 Valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz se ob ine cu rela ia:

R
b;k


= A
b
q
b;k


(11)
unde:
R
b;k
valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului
A
b
suprafa a bazei pilotului
q
b;k
valoarea caracteristic a presiunii pe baz7.2.4.2.3 Valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot se
ob ine cu rela ia:

R
s;k


= A
s;i


q
s;i;k
= U q
s;i;k
l
i
(12)
unde:
R
s;k


valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot
A
s;i


suprafa a lateral a pilotului n stratul i
U perimetrul sec iunii transversale a pilotului
l
i
lungimea pilotului n contact cu stratul i
q
s;i;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i

7.2.4.2.4 Valoarea de calcul a capacit ii portante ultime la compresiune a pilo ilor flotan i
prefabrica i se exprim prin rela ia:

R
c,d
= R
b,d
+ R
s,d
=
R R
b k
b
s k
s
, ,
1 1
=
A q
b b k
b
,
1
+
U q l
s k i
s
i
,
1
(13)
unde:
R
b;k
valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului
R
s;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului
b;1
coeficient par ial de rezisten dat n tabelul 4
s;1
coeficient par ial de rezisten dat n tabelul 4
A
b
suprafa a bazei pilotului
U perimetrul sec iunii transversale a pilotului
l
i
lungimea pilotului n contact cu stratul i
q
b;k
valoarea caracteristic a presiunii pe baz dat n tabelul 5
q
s;i;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i dat n tabelul 6

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 21

Tabelul 4
Modul de introducere a pilotului prefabricat n teren
b
1

s
1

Pilo i introdu i prin batere 1,0 1,0
Pilo i introdu i prin batere cu subsp lare n p mnturi nisipoase, cu condi ia
baterii pe ultimul metru f r subsp lare
1,0 1,6
Pilo i introdu i prin vibrare n p mnturi:
nisipoase saturate de ndesare medie
mijlocii si mari 0,8 1,0
fine 0,9 1,0
pr foase 1,0 1,0
argiloase cu indicele de consisten
0,5 I
c
1
prafuri nisipoase 1,1 1,1
prgile nisipoase sau pr foase 1,2 1,1
argile 1,4 1,1
argiloase cu indicele de consisten I
c
1 1,0 1,0

Tabelul 5
A
d

n
c
i
m
e
a


d
e

n
f
i
g
e
r
e
P mnturi necoezive P mnturi coezive
Pietri
Nisipuri
Nisip
pr fos
Ic
mari medii fine 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
(m) q
b;k
(kPa)
3 7500 6500 2900 1800 1200 7000 4000 3000 2000 1200 1000 600
4 8300 6600 3000 1900 1250 8300 5100 3800 2500 1600 1200 700
5 8800 6700 3100 2000 1300 8800 6200 4000 2800 2000 1300 800
7 9700 6900 3300 2200 1400 9700 6900 4300 3300 2200 1400 850
10 10500 7300 3500 2400 1500 10500 7300 5000 3500 2400 1500 900
15 11700 7500 4000 2800 1600 11700 7500 5600 4000 2800 1600 1000
20 12600 8200 4500 3100 1700 12600 8200 6200 4500 3100 1700 1100
25 13400 8800 5000 3400 1800 13400 8800 6800 5000 3400 1800 1200
30 14200 9400 5500 3700 1900 14200 9400 7400 5500 3700 1900 1300
35 15000 10000 6000 4000 2000 15000 10000 8000 6000 4000 2000 1400
OBSERVA II
1. Adncimea de nfigere a pilotului se m soar de la nivelul terenului natural pn la nivelul bazei pilotului, cnd umpluturile
sau decap rile prev zute nu dep esc 3m. Cnd umpluturile sau decap rile prev zute dep esc 3m, adncimea de nfigere se
m soar de la un nivel superior, respectiv inferior, cu 3m fa de nivelul terenului natural.
2. Valorile q
b;k
din tabel pot fi folosite cu condi ia ca pilotul s p trund n terenul stabil (care nu este susceptibil de afuiere
sau alunecare) cel pu in 4m n cazul infrastructurii podurilor sau construc iilor hidrotehnice i cel pu in 3m n cazul celorlalte
construc ii.
3. Valorile q
b;k
din tabel sunt valabile pentru p mnturi cu I
D
0,35
4. Pentru nisipuri mari i pietri uri, valorile q
b;k
din tabel se pot folosi numai n cazul n care ncastrarea relativ a vrfului
pilotului n strat este t/d 15. Pentru valori t/d 15 rezisten a de proiectare corectat se calculeaz cu:
q
b;k cor
= q
b;k
(0,7 + 0,02 t/d) [kPa]
unde:
t adncimea de ncastrare n stratul de nisip mare sau pietri a vrfului pilotului, n metri;
d diametrul pilotului n planul bazei, n metri.
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

5. Pentru p mnturi nisipoase (cu excep ia nisipurilor mari prev zute la observa ia 4) i p mnturi coezive, valorile din tabel
se pot folosi cu condi ia p trunderii v rfului pilotului pe o adncime t/d 4.
Pentru valori t/d 4 se calculeaz rezisten a normat corectat cu rela ia: q
b;k cor
= q
b;k
(0,5 + 0,125 t/d)
6. Pentru valori intermediare ale adncimilor sau consisten ei, valorile q
b k ,
se ob in prin interpolare liniar .
Tabelul 6
A
d

n
c
i
m
e
a


m
e
d
i
e


a

s
t
r
a
t
u
l
u
i
P mnturi necoezive
P mnturi coezive
Ic
mari
si medii
fine pr foase 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
(m) q
s;k
(kPa)
1 35 23 15 35 23 15 12 5 2
2 42 30 20 42 30 20 17 7 3
3 48 35 25 48 35 25 20 8 4
4 53 38 27 53 38 27 22 9 5
5 56 40 29 56 40 29 24 10 6
7 60 43 32 60 43 32 25 11 7
10 65 46 34 65 46 34 26 12 8
15 72 51 38 72 51 38 28 14 10
20 79 56 41 79 56 41 30 16 12
25 86 61 44 86 61 44 32 18 -
30 93 66 47 93 66 47 34 20 -
35 100 70 50 100 71 50 36 22 -
OBSERVA II
1.Valorile q
s;k
se adopt

pentru adncimile medii, corespunz toare distan ei de la mijlocul stratului i pn la suprafa a terenului
innd seama de obs. 2 de la tabelul 5.
In cazul unor straturi cu grosimi mai mari de 2m, determinarea valorilor se face prin imp r irea in orizonturi de max. 2m.
2. Pentru valori intermediare ale adncimilor sau consisten ei valorile q
s;k
se ob in prin interpolare linear .
3. Dac n limitele lungimii pilotului exist o intercala ie de p mnt puternic compresibil, de consisten redus (turb , ml
n mol etc.) de cel pu in 30 cm grosime, iar suprafa a terenului urmeaz a fi nc rcat (n urma sistematiz rii sau din alte
cauze), valorile q
s;k
pentru stratul puternic compresibil i pentru cele de deasupra lui se determin astfel:
cnd supranc rcarea este pn la 30 kPa, pentru toate straturile situate pn la limita inferioar a stratului puternic
compresibil (inclusiv umpluturile) se ia q
s;k
=0;
cnd supranc rcarea este cuprins ntre 30 i 80 kPa , pentru straturile situate deasupra stratului foarte compresibil (inclusiv
umpluturile) se ia q
s;k
din tabel multiplicat cu 0,4 i cu semn negativ, iar pentru stratul puternic compresibil q
s;k
= 5 kPa;
cnd supranc rcarea este mai mare de 80 kPa, pentru straturile situate deasupra stratului foarte compresibil se ia q
s;k
din
tabel cu semn negativ, iar pentru stratul puternic compresibil se ia q
s;k
= 5 kPa.
4. Dac pilotul str bate umpluturi recente, straturi argiloase n curs de consolidare sau straturi macroporice sensibile la
umezire, cu grosimi mai mari de 5 m, valorile q
s;k
se iau din tabel cu semn negativ.

7.2.4.2.5 Valoarea de calcul a capacit ii portante ultime la compresiune a pilo ilor flotan i
executa i pe loc se exprim prin:

R
c,d
= R
b,d
+ R
s,d
=
R R
b k
b
s k
s
, ,
2 2
=
A q
b b k
b
,
2
+
U q l
s k i
s
i
,
2
(14)
unde:
R
b;k
valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 23

R
s;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului
b;2
coeficient par ial de siguran dat n tabelul 7
s;2
coeficient par ial de siguran dat n tabelul 8
A
b
suprafa a bazei pilotului
U perimetrul sec iunii transversale a pilotului
l
i
lungimea pilotului n contact cu stratul i
q
s;i;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i dat n tabelul 6
q
b;k
valoarea caracteristic a presiunii pe baz
Valoarea caracteristic a presiunii pe baz , q
b;k
, se determin , dup caz, astfel:
i) Pentru pilo ii de ndesare executa i prin batere sau vibropresare, valorile sunt date n tabelul
5
ii) Pentru pilo ii de dislocuire care reazem cu baza pe p mnturi coezive, cu condi ia
asigur rii p trunderii bazei pilotului n stratul respectiv pe o adncime egal cu cel pu in
diametrul pilotului sau al bulbului:
q
b k ,
= N
c
c
u;d
+
d;1
D
(15)
unde:
N
c
factor de capacitate portant , N
c
= 9
c
u;d
valoarea de calcul a coeziunii nedrenate
d;1
media ponderat , prin grosimile straturilor, a valorilor de calcul ale
greut ilor volumice ale straturilor str b tute de pilot
D fi a real a pilotului (adncimea la care se g se te baza pilotului, m surat
de la nivelul terenului natural, sau, pentru infrastructurile podurilor, de la nivelul
fundului albiei, innd seama de adncimea de afuiere)
iii) n lipsa datelor privind rezisten a la forfecare a stratului de la baza pilotului, se admite,
pentru p mnturi coezive, utilizarea valorilor din tabelul 9
iv) Pentru pilo ii de dislocuire care reazem cu baza pe straturi necoezive:
q
b k ,
= (
d
d
b
N +
d;1
D
c
N
q
)
(16)
unde:
coeficient determinat n func ie de gradul de ndesare I
D
al p mntului de la baza
pilotului, dat n tabelul 10
d
valoarea de calcul a greut ii volumice a p mntului de sub baza pilotului
d;1
media ponderat , prin grosimile straturilor, a valorilor de calcul ale
greut ilor volumice ale straturilor str b tute de pilot
d
b
diametrul pilotului la nivelul bazei
N ,

N
q
factori de capacitate portant determina i n func ie de valoarea de calcul a unghiului
de frecare interioar ,
d
, al stratului de la baza pilotului, da i n tabelul 11
D
c
fi a de calcul a pilotului:
D
c
= d
b
dac D d
b

D
c
= D dac D d
b

unde:
coeficient n func ie de gradul de ndesare I
D
al p mntului de la baza
pilotului, dat in tabelul 10
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

OBSERVA IE
Cnd deasupra stratului de p mnt necoeziv n care p trunde baza pilotului se afl un strat de umplutur recent ,
necompactat sau de p mnt coeziv plastic moale sau plastic curg tor, sau un strat de turb , fi a D se consider
doar adncimea pe care p trunde pilotul n stratul portant, iar la expresia q
b k ,
definit prin rela ia (15) se adaug
termenul
d;2
h unde
d;2
este valoarea de calcul a greut ii volumice a stratului slab si h este grosimea acestuia.

Tabelul 7 Tabelul 8

Tehnologia
de betonare
a pilotului
Tipul p mntului
de la baza pilotului

Modul de execu ie a pilotului
Tipul p mntului
din jurul pilotului
coeziv necoeziv coeziv necoeziv
b
2

s
2

Betonare n uscat,
inclusiv pentru pilot
forat cu burghiu
continuu (CFA)
1,20 1,20
Cu tubaj introdus prin batere i
beton compactat prin batere
1,20 1,20
Cu tubaj introdus prin vibrare i
beton compactat prin vibrare
1,70 1,20
Betonare sub ap Forat n uscat i netubat, cu tubaj
recuperabil i cu burghiu continuu
(CFA)
1,90 1,70 - cu injec ie la baz 1,30 1,20
- f r injec ie la baz 1,45 1,30
Betonare sub noroi Forat cu tubaj nerecuperabil 1,90 1,50
- cu injec ie la baz 1,45 1,30 Forat sub noroi 2,40 1,90
- f r injec ie la baz 1,90 1,50

Tabelul 9
Adncimea
bazei pilotului
(m)
I
C

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
q
b k ,
( kPa)
3 700 600 500 400 300 250 200
5 800 700 600 500 400 300 300
7 900 800 700 600 500 400 350
10 1100 950 850 750 650 550 500
12 1250 1100 1000 900 750 650 550
15 1450 1300 1200 1050 900 800 650
18 1700 1500 1350 1200 1050 900 750
20 1850 1700 1500 1300 1150 1000 850
30 2650 2400 2100 1850 1600 - -
40 3600 3200 2800 2400 2000 - -

Tabelul 10 Tabelul 11
I
D

d
(
o
)
0,000,35 0,5 10 26 28 30 32 34 36 38 40
0,360,65 0,4 15 N 9,5 12,6 17,3 24,4 34,6 48,6 71,3 108,0
0,661,00 0,3 20 N
q
18,6 24,8 32,8 45,5 64,0 87,6 127,0 185,0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 25

7.2.5 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza ncercarilor de impact
dinamic

7.2.5.1 Condi iile generale de determinare a capaci tii portante ultime la compresiune pe baza
ncercarilor de impact dinamic sunt date la 7.6.2.4 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu
eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

7.2.5.2 Valoarea de calcul a capaci tii portante la compresiune se determin cu rela ia [7.10
SR EN 1997-1:2004]:
R
c;d
= (R
c;k
)

/
t


(17)

unde:
R
c;k
= Min {(R
c;m
)
med
/
5
;

(R
c;m
)
min
/
6
}


unde:
R
c;k
valoarea caracteristic a lui R
c

R
c;m
valoarea m surat a lui R
c
n una sau mai multe ncerc ri
(R
c;m
)
med
valoarea medie a lui R
c,m

(R
c;m
)
min
valoarea minim a lui R
c,m

5
coeficient de corelare dat n tab. A11 din SR EN 1997-1:2004
6
coeficient de corelare dat n tab. A11 din SR EN 1997-1:2004

7.2.6 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza formulelor de batere

7.2.6.1 Condi iile generale de determinare a capaci tii portante ultime la compresiune pe baza
formulelor de batere sunt date la 7.6.2.5 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele,
amendamentele i anexa na ional asociate.


7.2.6.2 n cazul pilo ilor purt tori pe vrf, b tu i ntr-un p mnt necoeziv, valoarea de calcul a
capaci tii portante la compresiune se determin cu:
R
c;d
= (R
b;k
)

/
b


(18)

unde:
b


coeficient par ial de siguran :
b
= 1,4
R
b,k
=
aA aA aA
e
Q q
Q q
Q H
2 2
0 2
2
0
0
0 0
,

unde:
a factor ce depinde de tipul pilotului i condi iile de batere, dat n tabelul 12
A aria sec iunii pilotului (n cazul pilo ilor tubulari se consider suprafa a sec iunii
inelare)
e refuzul pilotului (cm)
Q
0
greutatea berbecului (sau a p r ii care love te)
q greutatea pilotului (inclusiv a c ciulii de protec ie i a p r ii sta ionare a
berbecului)
H
0
n l imea de c dere a berbecului (cm), stabilit conform tabelului 13
H
1
m rimea cursei berbecului
E
0
energia de lovire a berbecului (kJ)
OBSERVA IE
nc rcarea caracteristic pe baza datelor din ncercarea pe cale dinamic a pilo ilor prefabrica i se poate
determina i cu alte rela ii, dac n urma aplic rii acestora pentru diferite condi ii de teren se arat c se ob ine
o concordan satisf c toare cu rezultatele ncerc rilor statice.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

Tabelul 12 Tabelul 13
Tipul pilotului i
condi iile de batere
a
(kPa)

Tipul de berbec
Pilo i
verticali
Pilo i nclina i
cu 3 : 1
Pilot din beton armat
(cu c ciul de protec ie)
1500
Berbec cu c dere liber
sau cu ac iune simpl
H
0
=H
1
H
0
=0,8 H
1

Pilot din lemn
(f r c ciul de protec ie)
1000
Berbec diesel sau
cu ac iune dubl
H
0=
100
0
0
E
Q
H
0=
80
0
0
E
Q


7.2.6.3 Rebatere

Condi iile generale de determinare a num rului de pilo i care trebuie reb tu i sunt date la 7.6.2.7
din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.


7.2.7 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza interpret rii ecua iei undei

Condi iile generale de determinare a capaci tii portante ultime la compresiune pe baza
interpret rii ecua iei undei sunt date la 7.6.2.6 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele,
amendamentele i anexa na ional asociate.


7.2.8 Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup

Valoarea de calcul a capaci tii portante la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup se
determin cu:

R
c;g
= m
u
R
c;d


(19)

unde:
R
c;d


valoarea de calcul a lui R
c
a

pilotului izolat
m
u
coeficient de utilizare:
m
u
= 1 pentru pilo ii purt tori pe vrf i pilo ii flotan i de ndesare avnd fi a
integral cuprins n p mnturi necoezive
m
u
= f (r/r
0
) dat n tabelul 14
unde:
r distan a minim (lumina) ntre 2 pilo i vecini
r
0
raza de influen a pilotului izolat n planul bazei:
r
0
= l
i
tg
i

unde:
l
i
grosimea stratului i prin care trece pilotul

i
= (
d
/4)
OBSERVA II
1. Valorile din tabelul 14 pot fi sporite pn la m
u
= 1 n cazul n care tasarea probabil calculat a funda iei pe
pilo i este n limitele acceptabile pentru construc ia respectiv .
2. In straturile n care se consider posibil apari ia frec rii negative, = 0.

Tabelul 14
r/r
0
2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8
m
u
1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,70 0,60
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 27

7.2.9 Capacitatea portant ultim la compresiune a grupei de pilo i

n cazul grupelor de pilo i se va lua n considerare i cedarea prin epuizarea capacit ii portante
la compresiune a pilo ilor i a p mntului aflat ntre pilo i care ac ioneaz ca un bloc, conform
observatiei de la 7.2.1.2.

7.3 Rezisten a la trac iune a pilotului

7.3.1 Generalit i

7.3.1.1 Condi iile generale de verificare sunt date la 7.6.3.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz,
cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.


7.3.1.2 Rela ia general de verificare [7.12 SR EN 1997-1:2004] este:

F
t;d
R
t;d
(20)
unde:
F
t;d
valoarea de calcul a trac iunii exercitat asupra unui pilot corespunz toare st rii
limit ultime
R
t;d
valoarea de calcul a lui R
t


7.3.2 Rezisten a ultim la trac iune stabilit pe baza nc rc rilor statice de prob pe pilo i

7.3.2.1 Condi iile generale de determinare a rezisten ei ultime la trac iune pe baza nc rc rilor
statice de prob pe pilo i sunt date la 7.6.3.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele,
amendamentele i anexa na ional asociate.

7.3.2.2 Relatia general de calcul pentru valoarea caracteristic a rezisten ei ultime la trac iune
[7.14 SR EN 1997-1:2004] este:

R
t;k
= Min {(R
t;m
)
med
/
1
;

(R
t;m
)
min
/
2
}

(21)
unde:
R
t;k
valoarea caracteristic a lui R
t

R
t;m
valoarea m surat a lui R
t
n una sau mai multe nc rc ri de prob pe pilo i
(R
t;m
)
med
valoarea medie a lui R
t,m

(R
t;m
)
min
valoarea minim a lui R
t,m

1
coeficient de corelare dat in tab. A9(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007.
2
coeficient de corelare dat in tab. A9(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007.

7.3.2.3 Rezisten a la trac iune de calcul se calculeaz [7.13 SR EN 1997-1:2004] cu:

R
t;d
= R
t;k
/
s;t
(22)

unde:
R
t;d
valoarea de calcul a lui R
t

R
t;k
valoarea caracteristic a lui R
c

s;t


coeficient par ial pentru rezisten a la trac iune a unui pilot dat in tab. A6(RO),
A7(RO) si A8(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

7.3.3 Rezisten a ultim la trac iune stabilit pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra
p mnturilor.

7.3.3.1 Condi iile generale de determinare a rezisten ei ultime la trac iune pe baza rezultatelor
ncerc rilor asupra p mnturilor sunt date la 7.6.3.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu
eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

7.3.3.2 Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune [7.15 SR EN 1997-1:2004] este dat de
relatia 22.

7.3.3.3 Relatia general de calcul pentru valoarea caracteristic a rezisten ei la trac iune [7.17
sau 7.18 SR EN 1997-1:2004] este:

R
t;k
= Min {(R
t;cal
)
med
/
3
;

(R
t;cal
)
min
/
4
}

(23)
unde:
R
t;k
valoarea caracteristic a lui R
t

R
t;cal
valoarea calculat a lui R
t
pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mntului
(R
t;cal
)
med
valoarea medie a lui R
c;cal

(R
t;cal
)
min
valoarea minim a lui R
c;cal

3
coeficient de corelare dat in tab. A10(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007
4
coeficient de corelare dat in tab. A10(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007

sau

R
s;k


= A
s;i


q
s;i;k
(24)
unde:
R
s;k


valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot
A
s;i


suprafa a lateral a pilotului n stratul i
q
s;i;k
valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i

7.3.3.4 Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune a pilo ilor prefabrica i introdu i prin batere
se poate stabili, pe baza datelor din ncercarea de penetrare static , cu:

R
t,d
=
F
l
s
3
U
u
p

(25)
unde:
F
l
,

U, u
p
,
s3
conform semnificatiilor precizate la relatia 7

7.3.4 Rezisten a ultim la trac iune stabilit prin metode prescriptive

7.3.4.1 Rezisten a ultim la trac iune pentru pilo ii prefabrica i se determin cu:

R
U q l
t d
s k i
m s
i
,
,
1


(26)
unde:
U, q
s;i;k
,

l
i
,
s;1
conform semnificatiilor precizate la relatia 13
m
coeficient par ial:
m
= 2,4
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 29

7.3.4.2 Rezisten a ultim la trac iune pentru pilo ii executa i pe loc se determin cu:
R
U q l
t d
s k i
m s
i
,
,
2


(27)
unde:
U, q
s;i;k
,

l
i
,
s;2
conform semnifica iilor precizate la rela ia 14
m
coeficient par ial:
m
= 2,4

7.4 Deplas rile verticale ale funda iei pe pilo i (starea limit de exploatare normal
pentru structura suportat de pilo i)

7.4.1 Generalit i

7.4.1.1 Condi iile generale de verificare sunt date la 7.6.4.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz,
cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.


7.4.1.2 Trebuie evaluat deplasarea vertical (tasarea) funda iei pe pilo i pentru condi iile
st rilor limit ale exploat rii normale i comparat cu valoarea tas rii acceptabile:

s s
acc
(28)
unde:
s deplasarea vertical (tasarea) funda iei pe pilo i estimat / calculat
s
acc
deplasarea vertical (tasarea) acceptabil pentru structura suportat de pilo i

7.4.1.3 Metode analitice pentru calculul deplas rilor verticale ale funda iei pe pilo i, de felul
celei indicate n anexa D, trebuie considerate ca aproximative.

7.4.2 Funda ia pe pilo i supu i la compresiune
Condi iile generale de verificare sunt date la 7.6.4.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu
eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.


7.4.3 Funda ii pe pilo i supu i solicita i la trac iune
Condi iile generale de verificare sunt date la 7.6.4.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu
eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

8. PILO I SUPU I LA SOLICIT RI TRANSVERSALE

8.1 Generalit i

8.1.1 Condi iile generale de verificare sunt date la 7.7.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu
eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.


8.1.2 Rela ia general de verificare [7.19 SR EN 1997-1:2004] este:

F
tr ,d
R
tr ,d
(29)
unde:
F
tr ,d
valoarea de calcul a nc rc rii transversale asupra unui pilot corespunz toare st rii limit
ultime
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

R
tr;d
valoarea de calcul a lui R
tr
lund n considerare efectul oric ror nc rc ri axiale de
compresiune sau de trac iune

8.2 Rezisten a la nc rcare transversal pe baza nc rc rilor de prob pe pilo i

8.2.1 Condi iile generale de determinare a rezisten ei la nc rcare transversal pe baza
nc rc rilor de prob pe pilo i sunt date la 7.7.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele,
amendamentele i anexa na ional asociate.


8.2.2 Rezisten a de calcul la nc rcare transversal se calculeaz cu:
R
R
tr d
tr k
tr
,
,
(30)
unde:
R
tr,k
valoarea caracteristic a nc rc rii transversale, stabilit cu luarea n considerare a
factorului de corelare din tabelul A9(RO) din SR EN 1997-1:2004/NB: 2007 n
func ie de num rul nc rc rilor de prob
tr
coeficient par ial:
tr
= 2

8.3 Rezisten a la nc rcare transversal pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra terenului
i a parametrilor de rezisten ai pilotului

8.3.1 Condi iile generale de determinare a rezisten ei la nc rcare transversal pe baza
rezultatelor ncerc rilor asupra terenului i a parametrilor de rezisten ai pilotului sunt date la
7.7.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional
asociate.


8.3.2 Calculul rezisten ei la nc rcare transversal a unui pilot lung, svelt poate fi efectuat
folosind teoria unei grinzi nc rcat la o extremitate i rezemat pe un mediu deformabil,
caracterizat printr-un modul al reac iunii laterale. n anexa A se prezint o metod de calcul a
unui pilot izolat supus la o solicitare transversal (lateral , orizontal ), n ipoteza model rii
terenului de fundare ca un mediu discret de tip Winkler.

8.4 Rezisten a la nc rcare transversal prin metode prescriptive

8.4.1 Metodele prescriptive pentru calculul rezisten ei la nc rcare transversal a unui pilot se
utilizeaz doar n fazele preliminare de proiectare.

8.4.2 Rezisten a caracteristic la nc rcare transversal a pilo ilor verticali n radiere joase se
determin cu:

R
tr,k
=
2
0
M
l
cap
n cazul pilotului considerat ncastrat n radier (31)

sau


R
tr,k
=
M
l
cap
0
n cazul pilotului considerat articulat n radier (32)
unde:
l
0
lungimea conven ional de ncastrare; valorile l
0
sunt date n tabelul 15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 31

M
cap
momentul ncovoietor capabil al sec iunii pilotului, determinat conform
reglement rilor tehnice specifice privind calculul elementelor de beton armat
OBSERVA II
1. Rela iile pot fi utilizate n cazul cnd fi a, D, este mai mare dect 5l
0

2. n cazul unei stratifica ii neomogene, l
0
se stabile te ca medie ponderat (prin grosimile de
straturi) ale valorilor corespunz toare straturilor ntlnite pe o adncime egal cu 1,5 l
0
, n care l
0
reprezint
valoarea corespunz toare stratului de la suprafa .
3. Nu se utilizeaz lungimea l
0
din tabelul 15 la calculul s ge ii.

Tabelul 15
Tipul p mntului
Pilo i
Barete, n func ie de direc ia for ei orizontale
Paralel
cu latura mare, l
Paralel
cu latura mic , b
l
0
Nisipuri cu I
D
0,35 i
p mnturi coezive cu I
C
0,5
4d 2,50l 4b
Nisipuri cu I
D
= 0,36 0,65 i
p mnturi coezive
cu I
C
= 0,51 0,75
3d 1,75l 3b
Nisipuri, nisipuri cu pietri cu
I
D
0.66 i p mnturi coezive
cu I
C
= 0,76 1,00
2d 1,25l 2b
P mnturi coezive cu I
C
1,00 1,5d 1,00l 1,5b

8.4.3 Rezisten a de calcul la nc rcare transversal se determin cu:

R
tr,d
=
R
tr k
tr
,


(33)
unde:
tr
coeficient par ial:
tr
= 2

8.5 Deplasare transversal

8.5.1 Condi iile generale de determinare a deplas rii transversale sunt date la 7.7.4 din SR EN
1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

8.5.2 n anexa B se prezint o metod de calcul spa ial al grupei de pilo i n ipoteza radierului
rigid i a model rii terenului de fundare ca un mediu discret de tip Winkler.

9. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURAL A
PILO ILOR

9.1 Generalit i

9.1.1 Condi iile generale sunt date la 7.8 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele,
amendamentele i anexa na ional asociate.

9.1.2 Alc tuirea pilotului trebuie astfel conceput nct s fac fa tuturor situa iilor la care
pot fi supu i pilo ii att pe parcursul execu iei, inclusiv transportul i baterea dac este cazul, ct
i n exploatare.
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

9.1.3 Pilo ii supu i la nc rc ri de trac iune trebuie concepu i pentru a suporta ntreaga for de
smulgere pe ntreaga lor lungime, dac este necesar.

9.1.4 La pilo ii executa i pe loc, valorile rezisten elor corespunz toare clasei betonului se
afecteaz cu urm torii coeficien ii de reducere da i n tabelul 16:

Tabelul 16
Condi iile de betonare Coeficient de reducere
Betonare n uscat 0,95
Betonare sub ap sau sub noroi de foraj 0,80
OBSERVA IE
Coeficien ii de reducere men iona i sunt suplimentari fa de coeficien ii
condi iilor de siguran care in seama de dimensiunile sec iunilor transversale
i de pozi ia de turnare a betonului stabili i conform STAS 10107/0-90.

9.2 Elemente constructive specifice pilo ilor executa i pe loc

9.2.1 Materiale

9.2.1.1 Beton

9.2.1.1.1 Alegerea clasei betonului, a dozajului minim de ciment si a tipului si dimensiunilor
agregatelor se fac cu respectarea prevederilor din SR EN 1536:2004 i NE 012/1-2007.

9.2.1.1.2 Pentru pilo ii situa i n terenuri cu ape agresive, la alc tuirea re etei de betonare trebuie
s se in seama de reglement rile specifice.

9.2.1.2 Arm tur
Arm turile pilo ilor se realizeaz , dup caz, din o el tip OB 37, PC 52 sau S500.

9.2.2 Alc tuirea pilo ilor

9.2.2.1 Dimensiuni caracteristice

9.2.2.1.1 Diametru
Diametrul pilotului se stabile te func ie de tehnologia de execu ie ce se adopt .

OBSERVA IE
1. n cazul pilo ilor fora i n uscat i netuba i precum i n cel al pilo ilor fora i sub noroi, diametrul pilotului se
consider egal cu diametrul uneltei de s pare.
2. n cazul pilo ilor fora i cu tubaj recuperabil sau nerecuperabil, diametrul pilotului se consider egal cu diametrul
exterior al tubajului.

9.2.2.1.2 Lungime

Lungimea se stabile te astfel nct, prin efectul combinat al frec rii pe suprafa a lateral i al
rezisten ei n planul bazei, pilotul s transmit la teren nc rcarea axial de calcul care i revine.
Se recomand ca lungimea pilotului forat de diametru mare s se determine n func ie de
adncimea la care se ntlne te stratul practic incompresibil.
La pilo ii cu solicit ri orizontale importante, lungimea pilotului se stabile te astfel nct s se
asigure ncastrarea necesar n teren.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 33

Adncimea de p trundere a pilotului n stratul portant trebuie s fie de cel pu in 2 d la pilo ii
cu d 1,20 m i 1,5 d la pilo ii cu d 1,20 m (d - diametrul pilotului).
Dac stratul portant este constituit dintr-o roc stncoas , se admite ca ncastrarea s se fac pe
minimum 0,5 m dup ndep rtarea stratului de roc alterat .

9.2.2.1.3 Evazare la baz

Evazarea la baza pilotului forat se face numai n cazul n care baza p trunde ntr-un strat cu
coeziune mare, avnd rezisten a la compresiune cu deformare lateral liber (compresiune
monoaxial ) de cel pu in 200 kPa la forarea n uscat i 300 kPa la forarea n ap .
Evazarea se face sub forma unui trunchi de con, cu n l imea cel pu in egal cu diametrul
sec iunii curente a pilotului. Se recomand ca aria sec iunii bazei l rgite s nu dep easc de trei
ori sec iunea curent a pilotului.

9.2.2.1.4 Injectare la baz sau n lungul suprafe ei laterale a pilotului forat

Pentru sporirea capacit ii portante a pilotului forat precum i pentru mic orarea deforma iilor
datorate terenului de la baz , eventual sl bit prin opera ia de forare, se poate prevedea o
injectare la baza pilotului sau n lungul suprafe ei laterale a acestuia. n acest scop, evile prin
care urmeaz a se injecta suspensia (de obicei lapte de ciment) se nglobeaz n corpul pilotului,
fiind coborte n gaura forat odat cu carcasa de arm tur . Re eta i tehnologia de injectare se
precizeaz n caietul de sarcini.

9.2.3 Armarea pilo ilor

9.2.3.1 Armarea pilo ilor se face cu respectarea prevederilor din SR EN 12699:2004 i SR EN
1536:2004.
9.2.3.2 Armarea pilo ilor se face, de regul , cu carcase de arm tur formate din bare
longitudinale, etrieri sau fret , inele de rigidizare i distan ieri.

9.2.3.3 Carcasa de arm tur poate s aib sec iunea constant sau variabil n lungul pilotului,
dup cum rezult n urma calculului de rezisten a elementului de beton armat sau din condi ii
constructive.

9.3 Dispunerea pilo ilor n radier

9.3.1 Distan a minim ntre axele pilo ilor, m surat n teren, este de:

3d
n cazul pilo ilor de ndesare

2 d +
3
100
D n cazul pilo ilor de dislocuire (valoare minim recomandat )
unde:
d diametrul sau latura mic a sec iunii pilotului
D fi a real a pilotului

34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
9.3.2 Repartizarea pilo ilor sub radierul funda iei se face, dupa caz, n rnduri paralele,
radial, n ah sau n func ie de modul de conformare a structurii de rezisten a construc iei, pe
baza valorilor solicit rilor preluate de pilo i.

9.4 Alc tuirea radierului

9.4.1 Adncimea de fundare a radierului se stabile te n raport cu :

existen a subsolurilor i instala iilor subterane;
condi iile geologice i hidrogeologice ale amplasamentului (nivelul apelor subterane i
varia ia acestuia n timpul construc iei i al exploat rii acesteia etc.);
posibilitatea de umflare prin nghe a p mnturilor etc.

9.4.2 Radierul de beton armat se calculeaz sub ac iunea nc rc rilor de la suprastructur i a
reac iunilor din pilo i.

9.4.2.1 n l imea radierului se determin din calcul. n cazul radierului de tip plac groas ,
n l imea nu va fi mai mic de 30 cm.

9.4.2.2 Clasa betonului trebuie s fie minim C12/15 (Bc 15) si va fi corelat cu clasa de beton din
pilo i.

9.4.3 Distan a ntre fa a exterioar a pilo ilor marginali i extremitatea radierului trebuie s fie
de cel pu in 25 cm.

9.4.4 Lungimea p r ii pilo ilor cuprins n radierul de beton armat se determin n func ie de
tipul de solicitare i de tipul i diametrul arm turii longitudinale din corpul pilotului (nu se
include n grosimea radierului stratul de beton de egalizare) conform reglement rilor tehnice
specifice, dar nu mai mic dect cea prev zut la pct. 9.4.4.1.

9.4.4.1 n cazul funda iilor pe pilo i supu i la solicit ri axiale de compresiune i la for e
orizontale care pot fi preluate de pilo ii considera i articula i n radier, pilo ii trebuie s p trund
n radier cu capetele intacte pe o lungime de 5 cm, iar arm turile longitudinale ale pilo ilor s se
nglobeze n radier pe minimum 25 cm.

9.4.4.2 n cazul funda iilor pe pilo i supu i la solicit ri axiale de smulgere sau la for e
orizontale mari, care impun preluarea acestora prin pilo i considera i ncastra i n radier, pilo ii
trebuie s p trund n radier cu capetele intacte pe o lungime de cel pu in 10 cm, iar arm turile
longitudinale ale pilo ilor trebuie s se nglobeze n radier pe o lungime determinat prin
calculul s u constructiv, cu respectarea prevederilor din SR EN 12699:2004 i SR EN
1536:2004.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 35

10. SUPRAVEGHEREA EXECU IEI I CONTROLUL
CALIT II PILO ILOR

10.1 Condi iile generale sunt date la 7.9 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele,
amendamentele i anexa na ional asociate.


10.2 Condi iile specifice sunt date n SR EN 12699:2004 i SR EN 1536:2004 .


36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

ANEXA A


CALCULUL UNUI PILOT IZOLAT
SUPUS LA SOLICIT RI TRANSVERSALE
FOLOSIND TEORIA GRINZILOR PE MEDIU WINKLER

A.1 Pentru calculul deforma iilor i eforturilor n lungul unui pilot izolat, definit ntr-un
sistem de axe (fig. A.1 a) supus la nc rc ri transversale (for t ietoare, moment ncovoietor)
terenul de fundare se asimileaz cu un mediu discret (de tip Winkler) alc tuit din resoarte
independente (fig. A.1 b). Caracteristica de deformabilitate a resoartelor supuse la presiuni
orizontale poart denumirea de coeficient al reac iunii laterale E
s
.


Fig. A.1

A.2 Datorit varia iei importante pe vertical a naturii i st rii terenului, se recomand s se
considere coeficientul E
s
variabil cu adncimea: E
s
=E
s
(z).

A.3 Considernd c un pilot ac ionat de solicit ri transversale conform fig. A.1 sufer
deforma ia y=y(z), n urma c reia se mobilizeaz din partea terenului presiunea reactiv
) z ( p p
r r
(fig. A.1 c), se poate exprima echilibrul diferen ial cu rela ia:

0 p
dz
y d
) EI (
r 4
4
p


(A.1)


unde:

r
p
presiunea reactiv
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 37

y E p
s r


(EI)
p
rigiditatea la ncovoiere a sec iunii pilotului.

Pentru rezolvarea ecua iei (A.1) pot fi adoptate mai multe ipoteze ca de exemplu:

1) Ipoteza terenului linear-elastic, cu coeficient al reac iunii laterale variabil linear cu
adncimea:
z m E
h s

(A.2)
unde:
m
h
se nume te modulul coeficientului reac iunii laterale care se poate determina conform
pct. C.2 din anexa C.

2) Ipoteza terenului nelinear, cu coeficient al reac iunii laterale dependent de nivelul de
solicitare i cu o distribu ie oarecare pe adncime E
s
=E
s
(z,y).

A.4 Calculul deforma iilor i eforturilor n ipoteza terenului linear elastic se face cu rela iile:

) D / z ( B
) EI (
M
) D / z ( A
) EI (
P
) z ( y
y
p
2
y
p
3
(A.3)
) D / z ( B
) EI (
M
) D / z ( A
) EI (
P
) z (
p p
2

(A.4)
) D / z ( MB ) D / z ( A P ) z (
m m

(A.5)
) D / z ( B
M
) D / z ( PA ) z ( T
t t

(A.6)
unde:
y(z) deplasarea n sec iunea pilotului de la adncimea z
(z)
rotirea n sec iunea pilotului de la adncimea z
M(z) momentul ncovoietor n sec iunea pilotului de la adncimea z
T(z) for a t ietoare n sec iunea pilotului de la adncimea z
A
y
(z/D), B
y
(z/D), A (z/D)B
t
(z/D) sunt coeficien i de influen func ie de fi a redus
/ D zmax i func ie de adncimea relativ z/D, iar
5
h
p
m
) EI (


Pentru pilo ii opri i cu baza n terenuri nestncoase coeficien ii de influen se iau
conform tabelelor A.1 i A.2.A.5 Calculul deforma iilor i eforturilor n ipoteza terenului neliniar se poate face prin
metode iterative astfel:
a) Se determin curbele p-y la diferite adncimi, acordnd prioritate zonei superioare a
stratifica iei pe o adncime de aprox. 5d, n care d este diametrul pilotului sau latura
sec iunii transversale perpendicular pe direc ia planului de ac iune a nc rc rii
transversale; construirea curbelor se poate face conform pct. C.3 din anexa C;
b) Se estimeaz o prim valoare pentru modulul m
h
;
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
c) Cu valoarea estimat se calculeaz transla iile y(z) cu rela ia (A.3);
d) Pe baza datelor din curbele p-y i cu valorile transla iilor y(z) se determin coeficien ii
reac iunii laterale secan i Es(z) (fig. A.2 a);
e) Se reprezint valorile Es func ie de adncimea z i se construie te dreapta medie prin aceste
puncte, trecnd prin origine(fig. A.2 b);
f) Panta acestei drepte reprezint noua valoare a coeficientului m*h.
g) Se compar :
toleranta m m
h
*
h

- dac compara ia este pozitiv , calculul se opre te, ultimele rezultate fiind admise ca
valabile;
- dac compara ia este negativ , se reia calculul de la pct. c cu o alt valoare pentru m
h
;
- toleran a se accept n limitele 0.02 m
h
0.05 m
h
.a) b)

Fig. A.2


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 39
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 41
ANEXA BCALCULUL UNUI GRUP SPA IAL DE PILO I CU RADIER RIGID

B.1 Cunoscndu-se ac iunea exterioar pe radier,
z y x z y x
T
M , M , M , F , F , F F , (fig. B.1)
se cere:
- determinarea deplas rilor {D
T
}
T
=(u,v,w,
x
,
y
,
z
);
- determinarea eforturilor {f
i
}
T
=(f
x
,f
y
,f
z
,m
x
,m
y
,m
z
) n sec iunea de ncastrare a fiec rui
pilot i, n radier;
- determinarea diagramelor de eforturi sec ionale n lungul fiec rui pilot;
- verificarea de rezisten a sec iunii pilo ilor i verificarea la capacitatea portant n
raport cu terenul;
- verificarea, dac este cazul, la starea limit de deforma ii.Fig. B.1


B.2 Calculul se efectueaz n urm toarele etape:

- se determin matricea de rigiditate [Ki] a fiec rui pilot i, n raport cu sistemul local de
axe Oixiyizi , conform pct. B.3;
- se determin matricea de rigiditate a grupului de pilo i [K] n raport cu sistemul general
de axe, Oxyz, prin asamblarea rigidit ilor locale i transformarea sistemelor de
coordonate;
- se rezolv sistemul de ecua ii:
[K}{D}={F} (B.1)
i se determin vectorul deplas rilor radierului, {D};
- se determin vectorul deplas rilor {di} la capul fiec rui pilot, n raport cu sistemul propriu
de axe:
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
{di}=[ri][li]{D} (B.2)
- n care [ri][li] sunt matricele de transformare a axelor prin rota ie i respectiv transla ie;
- se determin solicit rile pe capul pilotului:
{fi}=[Ki]{di} (B.3)
- se efectueaz calculul eforturilor n lungul axei pilotului, conform prevederilor din anexa A;
- se fac verific ri de rezisten ale sec iunii pilotului conform reglement rilor tehnice
specifice;
- se fac verific ri la capacitatea portant n raport cu terenul conform pct. 5.2;
- se fac verific ri la starea limit de deforma ii, dac se impun.

B.3 Determinarea flexibilit ii pilotului izolat

B.3.1 Se consider un pilot izolat definit n sistemul local de axe (fig. B.2). Se aplic , n mod
succesiv, cte o solicitare unitar f
x
=1, f
y
=1, f
z
=1, m
x
=1, m
y
=1 i m
z
=1 n capul pilotului, i se
determin conform prevederilor din anexa A, deplas rile
xx
,
yy
,
x = x
,
y = y
,
x
, i
y
,
m rimi ce au semnifica ia de coeficien i de flexibilitate.

OBSERVA II:
1. n cazul pilo ilor cu simetrie axial a sec iunii transversale:
y x y x
y x
x yy xx

2. n cazul pilo ilor cu fi liber l
0
, expresiile coeficien ilor de flexibilitate se determin ad ugnd la deplas rile
calculate la nivelul terenului, deplas rile pe consola de lungime l
0
, astfel:
p
0
p
x
p
2
0
0
p
y
p
2
x
p
3
0
y
p
0
2
0
p
0
p
2
y
p
3
x
) EI (
l
B
) EI (
) EI ( 2
l
l ) 0 ( B
) EI (
) 0 ( B
) EI (
) EI ( 3
l
) 0 ( B
) EI (
l
l ) 0 ( B
) EI (
l
) 0 ( A
) EI (
) 0 ( A
) EI (


B.3.2 Pentru gradele de libertate necuplate de transla ia axial , deplasarea
z
i r sucirea se
determin astfel:

a) La transla ie vertical
- din nc rc ri de prob :
0 0 z
N s

unde:
s
0
deplasarea capului pilotului
N
0
nc rcarea axial ce revine pilo ilor din grup sub ac iuni permanente
- pe baza unor modele teoretice adecvate.

OBSERVA II
1. n cazul pilo ilor cu fi liber pe lungimea l
0
trebuie s se in seama i de efectele acesteia.
2. n cazul grupului de pilo i la care eforturile axiale pot varia foarte mult se recomand folosirea flexibilit ii
diferen iate pentru pilo ii comprima i i pentru cei supu i la trac iune.

b) La r sucire
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 43
- pe baza unor modele teoretice adecvate.


Fig. B2


B.4 Determinarea matricii de rigiditate [K
i
] a pilotului izolat.

Matricea de rigiditate are forma:

u v w
x y

z

f
x
K
x
0 0 0
K
0
f
y
0 K
y
0
K
y

0 0
f
z
0 0 K
z
0 0 0
m
x
0
K
y

0
K (x)
0 0
m
y

K
x
0 0 0
K (y)
0
m
z
0 0 0 0 0
K
unde:

/ 1 K
/ 1 K
) y (
K
) y (
) y (
) y ( K
) y (
) y ( K
z z
2
x x
x
2
x x
x
x
2
x x
x


OBSERVA IE
Indicii din paranteze arat c rela ia se aplic i pe direc ia (y).
n cazul pilo ilor avnd sec iunea transversal cu simetrie axial m rimile dup cele 2 direc ii din plan sunt egale.

n cazul grupului plan de pilo i (fig. B.3) sistemul (B.1) devine:
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
y y z x
z y z zz zx
x y x xz xx
M K w K u K
F K w K u K
F K w K u K

unde:
p p
p p
p
p p
p
p
n
1
n
1
2
x
2
z
2
i
n
1
z x
n
1
2
x
2
z i z
n
1
2
x
2
z zz
n
1
x
n
1
x x z i x
n
1
zx x z xz
n
1
2
z
2
xx xx
K ) sin K cos K ( x K
K sin K ) sin K cos K ( x K
) sin K cos K ( K
K cos K cos sin ) K K ( x K
K cos sin ) K K ( K
sin K cos K ( K


Fig. B.3


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 45
ANEXA C


DETERMINAREA VALORILOR UNOR PARAMETRI GEOTEHNICI
NECESARI PENTRU CALCULUL
PILO ILOR N CONLUCRARE CU TERENUL

C.1 Valorile parametrilor geotehnici utiliza i n calculul pilo ilor se recomand s fie
determinate experimental.

n lipsa unor date experimentale complete pot fi utilizate valorile precizate n prezenta anex , cu
condi ia verific rii pilo ilor prin nc rc ri de prob .

C.2 Determinarea coeficientului reac iunii laterale, E
s
, variabil linear cu adncimea, z.
Coeficientul E
s
se determin cu rela ia:
(kPa) z Kb E
c s
(C.1)
unde:
K coeficient de propor ionalitate, n kilonewtoni pe metru la puterea a
patra, conform tabelului C.1; coeficientul K se determin pentru
straturile de p mnt aflate pn la o adncime l
k
, n metri, care se
calculeaz cu rela ia:
l
k
= 3l
0
D (C.2)
unde:
l
0
conform tabel 15
D fi a pilotului sau baretei, n metri
b
c
l imea de calcul, n metri, se determin astfel:
1. Pentru pilo i
b
c
= d (1+tgf
med
)

(C.3)
2. Pentru barete, cnd nc rcarea lateral se aplic perpendicular pe
latura cea mai mare a sec iunii transversale, l
b
c
= l+2b tgf
med
(C.3)
unde:
d diametrul pilotului, n metri
sau
b latura mic a sec iunii transversale a baretei, paralel cu direc ia planului
de ac iune a nc rc rii laterale, n metri
f
med
unghiul de frecare intern n termeni de eforturi efective; valoarea f
med
se
calculeaz ca medie ponderat (prin tgf) pentru straturile de p mnt
aflate pn la adncimea l
k
3. Pentru barete, cnd nc rcarea lateral se aplic perpendicular pe latura cea
mai mic a sec iunii transversale, b, se utilizeaz graficele din figura C.1; pentru
valori intermediare se interpoleaz liniar; valorile f din grafice sunt valori
medii, f
med
, calculate ca medie ponderat (prin tgf) pentru straturile de p mnt
aflate pn la adncimea l
k
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

Se verific condi ia:
1. b
c
d

t (pilo i, cazul 1)
2. b
c
l t (barete, cazul 2)
3. b
c
b t (barete, cazul 3)
unde:
t distan a liber minim (lumina) dintre 2 elemente (pilo i sau barete)
vecine, corespunzatoare direc iei pe care s-a calculat b
c
, n metri
OBSERVATIE
Dac n limitele grosimii l
k
se ntlnesc mai multe straturi caracterizate prin coeficien i de propor ionalitate K
i

diferi i ( cu peste 50%) fa de media ponderat linear cu grosimile, iar grosimea fiec rui strat h
i
este cel pu in
egal cu l imea de calcul a pilotului b
c
, se evalueaz un coeficient echivalent, K , cu rela ia:
2
1 1
) 2 (
k
n
i
n
i j
j i i i
l
h h h K
K

(C.4)

2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
bc/b
f ' = 10
f ' = 14
f ' = 18
f ' = 2 2
f ' = 2 6
f ' = 3 0
f ' = 3 4
f ' = 3 8

Figura C.1


C.3 Construirea curbelor p-y n ipoteza terenului nelinear

C.3.1 Curba p-y la o cot curent z, (fig. C.2) se compune, de regul , din urm toarele por iuni:

- Por iunea OA, hiperbol , ce se determin cu rela ia:

d 0
p
y
K
1
p
y
valabil pentru p p
d
i y
d

(C.5)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 47
unde:
p
d
presiunea ultim de calcul determinat conform pct. C.3.2 sau C.3.3 n kilonewtoni pe
metru p trat

coeficient de siguran , determinat cu rela ia:

) d z K /( p 1
1
i d


coeficient ce depinde de tipul p mntului i al nc rc rii, care se ia : =0.04
pentru p mnturi necoezive i conform tabelului C.2 pentru p mnturi coezive;
K
0
panta ini ial care se ia astfel:

z
d
b
K K
c
0
la p mnturi necoezive
25 . 0
c
d
0
) ( d
p
K la p mnturi coezive


coeficient conform tabelului C.2

c

deforma ia axial determinat prin ncercarea la compresiune triaxial ,
corespunz toare la 50 % din deviatorul de rupere; n lipsa datelor experimentale
se pot adopta valorile precizate n cadrul observa iei de sub tabelul C.2.


Tabelul C.1

Tipul p mntului
Coeficientul de propor ionalitate K, kN/m
4

pilo i prefabrica i pilo i executa i pe loc
Argile i argile pr foase avnd I
c
0.25
6502500 5002000
Argile i argile pr foase avnd 0.25<I
c
0.5;
Prafuri nisipoase avnd I
c
1.00;
Nisipuri pr foase avnd 0.6 e<0.8

25005000

20004000
Argile i argile pr foase avnd 0.5<I
c
1.00;
Prafuri nisipoase avnd I
c
>1.00 ;
Nisipuri fine i nisipuri mijlocii

50008000

40006000
Argile i argile pr foase avnd I
c
>1.00;
Nisipuri mari
800013000 600010000
Nisipuri cu pietri , pietri uri i bolov ni uri
cu umplutur de nisip.
- 1000020000
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


Fig. C.2

- Por iunea AB, liniar , caracteristic p mnturilor ce pot suferi degrad ri structurale la diferite
tipuri de solicit ri (argile supraconsolidate, nisipuri afnate saturate solicitate ciclic etc.).
Presiunea p
d
reprezint rezisten a rezidual i se determin prin ncerc ri de laborator.
n mod aproximativ, pentru argile se poate aprecia deplasarea necesar mobiliz rii rezisten ei
reziduale cu rela ia:
y =

d
(C.6)
unde:


conform tabelului C.2.

- Por iunea liniar orizontal , dup caz, AD sau BC.

Tabelul C.2
Parametrul Tipul nc rc rii
Tipul p mntului coeziv
Normal consolidat Supraconsolidat
Static
10
20
c

80
c

30
5
c

8
c
Ciclic
10
7.5
c

20
c

30
2.5
c

5
c


OBSERVA IE
n lipsa datelor experimentale, pentru analize preliminare, se pot adopta urm toarele valori pentru deforma ia
axial
c
:
- argile avnd I
c
<0.5
c
=0.02
- argile avnd 0.5 I
c
<1.00
c
=0.01
- argile avnd I
c
>1.00
c
=0.005


C.3.2 Calculul presiunii ultime pentru p mnturi coezive

C.3.2.1 Cazul ac iunii statice
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 49

'
0
'
'
ds
p
sin 1
sin 1
4 p

(kPa)

(C.7)

unde:


unghiul de frecare interioar efectiv , n grade
p

0
presiunea vertical efectiv la cota z, n kilopascali

C.3.2.2 Cazul actiunii ciclice

'
0
'
'
dc
p
sin 1
sin 1
3 p

(kPa)

(C.8)

pentru adncimi z 2d

i
'
0
'
'
ds
p
sin 1
sin 1
d 2
z
3 p

(kPa) (C.9)
pentru adncimi z>2d.

C.3.3 Calculul presiunii ultime pentru p mnturi coezive

u p d
c N p(C.10)

unde:
c
u
coeziunea aparent nedrenat , de calcul;
N
p
coeficient care variaz linear cu adncimea; se determin astfel:
- n cazul solicit rilor statice:

cr
p
z
z
7 1 N

- n cazul solicit rilor ciclice:

cr
p
z
z
8 N


z
cr
=10d la p mnturi normal consolidate sau u or supraconsolidate
z
cr
=5d la p mnturi supraconsolidate


50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
ANEXA D


CALCULUL TAS RII PROBABILE A UNEI FUNDA II PE PILO I CU
METODA BAZAT PE SCHEMA FUNDA IEI CONVEN IONALE

D.1 n cazul funda iei cu pilo i verticali (fig. D.1 a), funda ia conven ional se consider c
are talpa orizontal la nivelul mediu al vrfurilor pilo ilor i dimensiunile n plan egale cu:

0
'
0
'
r 2 B B
r 2 L L(D.1)

unde:
L

, B

lungimea, respectiv l imea funda iei conven ionale, n metri


L, B lungimea, respectiv l imea conturului exterior al grupului de pilo i, m surate n
planul radierului, n metri
r
0
raza de influen a pilotului (pct. 7.2.4), n metri

n cazul funda iei cu pilo i nclina i (fig. D.1 b) funda ia conven ional are dimensiunile n plan
L

i B

egale cu lungimea, respectiv l imea conturului

exterior al grupului de pilo i, m surate
n planul vrfurilor pilo ilor.a) b)
Fig. D.1

D.2 Presiunea medie net p
n
pe talpa funda iei conven ionale se consider egal cu:

' '
n
B L
N
p

(kPa)


(D.2)

unde:
N efortul total vertical provenit din nc rc rile de calcul din gruparea fundamental ce
ac ioneaz n planul t lpii radierului, n kilonewtoni.
D.3 Pentru calculul tas rii probabile a funda iei conven ionale, p mntul de sub nivelul
vrfurilor pilo ilor se mparte n straturi elementare, pn la o adncime corespunz toare limitei
inferioare a zonei active (definit la pct. D.3.2).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 51
Fiecare strat elementar se constituie din p mnt omogen; grosimea stratului trebuie s fie mai
mic dect 0.4 B

.

D.3.1 La limitele de separa ie ale straturilor elementare se calculeaz eforturile unitare
verticale datorate presiunii nete transmise pe talpa funda iei conven ionale, cu rela ia:

n 0 zi
p (kPa)

(D.3)

unde:
0

coeficient de distribu ie al eforturilor verticale dat n tabelul D.1, n func ie de
rapoartele
' '
B / L i
'
B / z
z adncimea planului de separa ie al stratului elementar fa de nivelul t lpii funda iei
conven ionale, n metri

Tabelul D.1

'
B / z
' '
B / L
1 2 3
10
0

0.0 1.0 1.00 1.00 1.00
0.2 0.96 0.96 0.98 0.98
0.4 0.80 0.87 0.88 0.88
0.6 0.61 0.73 0.75 0.75
0.8 0.45 0.53 0.63 0.64
1.0 0.34 0.48 0.53 0.55
1.2 0.26 0.39 0.44 0.48
1.4 0.20 0.32 0.38 0.42
1.6 0.16 0.27 0.32 0.37
2.0 0.11 0.19 0.24 0.31
3.0 0.05 0.10 0.13 0.21
4.0 0.03 0.06 0.08 0.16
5.0 0.02 0.04 0.04 0.13
OBSERVA IE
Pentru valori intermediare ale rapoartele
' '
B / L i
'
B / z valorile
0
se ob in prin
interpolare liniar .D.3.2 Limita zonei active se consider la nivelul stratului elementar la care ncepe s se
ndeplineasc condi ia:

gzi zi
1 . 0

(D.4)

unde:
gzi

efortul unitar din greutatea straturilor situate deasupra nivelului respectiv (sarcina
geologic ) calculat cu rela ia:
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

h
gzi
(kPa)

greutatea volumic a fiec rui strat geologic situat deasupra nivelului respectiv,
n kilonewtoni pe metru cub
h grosimea fiec rui strat, n metri

n situa ia n care limita inferioar , astfel stabilit , rezult n cuprinsul unui strat avnd modulul
de deforma ie linear mult mai mic dect al straturilor superioare, sau avnd E<5000 kPa,
adncimea zonei active se majoreaz prin includerea acestui strat sau pn la ndeplinirea
condi iei:

gzi zi
05 . 0

n situa ia n care n cuprinsul zonei active apare un strat practic incompresibil (E>100000 kPa)
i exist siguran a c n cuprinsul acesteia, pn la adncimea corespunz toare atingerii
condi iei (D.4), nu apar orizonturi mai compresibile, adncimea zonei active se limiteaz la
suprafa a acestui strat.

D.3.3 Tasarea probabil a funda iei conven ionale se calculeaz cu rela ia:

n
i
i zi
E
h
s
1
100 (cm)


(D.5)

unde:

coeficientul care corecteaz schema simplificat de calcul i se ia egal cu 0.8
zi

efortul vertical mediu n stratul elementar i, calculat cu rela ia:

2
inf
zi
sup
zi
zi

(kPa)

sup
zi
i
inf
zi

efortul unitar la limita superioar , respectiv la limita inferioar a
stratului elementar i, calculat cu rela ia (D.3), n kilopascali
h
i
grosimea stratului elementar i, n metri
E
i
modulul de deforma ie linear al stratului elementar i, n kilopascali


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 53

ANEXA E


METODOLOGIE PENTRU DETERMINAREA PRIN NC RCARE DE
PROB A TRANSFERULUI DE NC RCARE AXIAL
CU AJUTORUL REPERILOR MECANICI

E.1 Metodologia se folose te la pilo i sau barete. Exemplul prezentat se refer la o baret
instrumentat . n cazul n care ntre bareta solicitat axial i teren au loc deplas ri relative,
rezisten a la frecare pe suprafa a lateral a baretei poate fi mobilizat . Procesul de transmitere
prin frecare a nc rc rii axiale de la baret la terenul nconjur tor poart numele de transfer de
nc rcare.

E.2 n vederea determin rii transferului de nc rcare este necesar cunoa terea distribu iei
deforma iei n adncime n corpul baretei. n acest scop bareta se instrumenteaz cu reperi
mecanici (fig.E.1) plasa i la diferite cote de observa ie.
Un reper mecanic este alc tuit dintr-o tij metalic sudat de o plac de baz . Tija este protejat
fa de betonul din corpul baretei printr-o eav rezemat pe placa de baz prin intermediul unei
garnituri de cauciuc. Pentru a evita frecarea ntre tija-reper i eava de protec ie, se prev d din
loc n loc distan iere inelare din cauciuc. La cap tul superior se prevede un capac de care tija-
reper se solidarizeaz , nainte de nceperea nc rc rii, printr-o piuli .
Reperii mecanici se solidarizeaz de carcasa de arm tur a baretei, la interiorul acesteia i sunt
cobor i odat cu carcasa n tran eea forat , nainte de betonare. Prin betonare, pl cile de baz
se nglobeaz n corpul baretei reprezentnd reperi ai tas rii baretei la cota la care au fost
introduse. n figura E.2 se indic , ntr-o sec iune vertical prin baret , schema de amplasare a
reperilor mecanici.
Pentru ob inerea distribu iei de deforma ii n adncime,capetele tijelor-reper nglobate n baret
debu eaz n ferestre practicate n corpul baretei (Detaliu A, fig. E.2). n acest scop, la
preg tirea capului baretei (ndep rtarea, prin spargere, a stratului de beton din suprafa
contaminat cu noroi i turnarea n loc a unui beton corespunz tor) se las cutii de cofraj pentru
formarea ferestrelor.
De tija-reper se monteaz un microcomparator pentru nregistrarea deplas rii relative ntre cota
z i cota capului baretei.
Important: nainte de nceperea determin rii se va ndep rta piuli a de fixare a capacului de
protec ie a reperului.

E.3 nc rcarea de prob se efectueaz cu respectarea SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu
eratele, amendamentele i anexa na ional asociate.

Citirile la reperii mecanici se nregistreaz la fel ca la reperii care determin tasarea capului
baretei.

54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011E.4 Prelucrarea rezultatelor

E.4.1 Deforma iile n lungul corpului baretei
Pentru o anumit treapt de nc rcare, deforma ia s
i
a corpului baretei la adncimea z
i
la care
este cobort reperul mecanic i se determin cu rela ia:
i i
c s s
0

(E.1)
unde:
s
o
tasarea capului baretei sub o treapt de nc rcare
c
i
citirea pe microcomparatorul ata at reperului i la aceea i treapt de nc rcare

Deforma iile s
i
, nregistrate la diferite adncimi pentru una i aceea i treapt de nc rcare, se
reprezint la o scar convenabil , raportndu-se fa de axul vertical al baretei. Se construie te
grafic sau analitic o curb de varia ie cu adncimea a deforma iilor de compresiune n lungul
baretei (fig.E.3.b).


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 55

Fig. E.2

E.4.2 Deforma iile specifice n lungul corpului baretei
Deforma ia specific
i
la cota z
i
se calculeaz cu rela ia:

1 1
1 1
i i
i i
i
z z
s s

(E.2)
unde:
s
i-1
deforma ia corpului baretei la adncimea z
i-1

s
i+1
deforma ia corpului baretei la adncimea z
i+1

z
i+1
-

z
i-1
distan a dintre reperii cobor i la adncimile z
i-1
i z
i+1:
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011
Pe baza valorilor
i
, calculate cu rela ia (E.2), se construie te curba de varia ie cu adncimea a
deforma iei specifice (fig.E.3c).Fig. E.3


E.4.3 For a axial n lungul corpului baretei

For a axial P
i
la adncimea z
i
se calculeaz cu expresia:

i b i
A E P
(E.3)
unde:
E modulul de deforma ie al betonului din corpul baretei
A
b
aria sec iunii transversale a baretei
i
deforma ia specific la cota z
i:

Pe baza valorilor P
i
calculate cu (E.3) se construie te curba de varia ie cu adncimea a for ei
axiale P (Fig. E.3.d).

Observa ie
Este indicat ca cel mai scurt reper s fie plasat suficient de aproape de suprafa a terenului astfel
s se poat practica, nainte de nceperea nc rc rii, un an de jur mprejurul baretei pn la
adncimea acestui reper. n acest fel, pe zona cuprins ntre capul baretei i cota primului reper,
frecarea pe suprafa a lateral lipse te, iar nc rcarea axial se transmite integral prin baret .
Modulul de deforma ie al betonului din corpul baretei poate fi ob inut cu rela ia:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 57
b
A s s
z P
E
) (
1 0
1 0

(E.4)
unde:
P
o
nc rcarea axial aplicat pe capul baretei
z
1
adncimea primului reper
s
0
tasarea capului baretei
s
1
deforma ia baretei la adncimea z
1


n lipsa valorilor E determinate experimental, modulul de deforma ie se va calcula cu rela ia:

) 1 (
b
a
b
E
E
E E
(E.5)
unde:
E
b
modulul de deforma ie al betonului
E
a
modulul de deforma ie al arm turii
procentul de armare

E
b
, E
a
se ob in din prescrip iile n vigoare pentru calculul elementelor de beton i beton armat n
func ie de marca betonului i tipul arm turii.


E.4.4 Efortul tangen ial mobilizat pe suprafa a lateral
Efortul tangen ial
i
mobilizat pe suprafa a lateral a baretei la adncimea z
i
se calculeaz cu
expresia:

U z z
P P
i i
i i
i
) (
1
1

(E.6)
unde:
P
i,
P
i+1
for ele axiale la adncimile z
i
, respectiv z
i+1
, calculate cu rela ia (E.3)
z
i+1
- z
i
distan a dintre reperii de la adncimile z
i
i z
i+1

U perimetrul baretei

Pe baza valorilor
i
calculate cu expresia (E.6) se construie te graficul de varia ie cu adncimea
a efortului tangen ial mobilizat pe suprafa a lateral (Fig E.3.e). Calculele prezentate la punctele
E.4.1 E.4.4. se repet n succesiunea ar tat pentru fiecare treapt de nc rcare, ob inndu-se
astfel elementele pentru interpret rile datelor experimentale, dintre care se prezint , spre
exemplificare cteva n puncte E.4.5 E.4.7.


E.4.5 Determinare curbelor de transfer a nc rc rii
ntr-un sistem de coordonate (s, ) se reprezint valorile deforma iilor baretei, s
i
, la o adncime
dat , z
i
, stabilite cu rela ia (E.1) n corelare cu valorile efortului tangen ial
i
calculate cu rela ia
(E.6), pentru diferite valori ale nc rc rii P
0
aplicat la cap tul baretei. Se ob ine astfel o curb
care arat m rimea deforma iei necesar a fi atins la adncimea z
i
pentru a se mobiliza efortul
tangen ial pe suprafa a lateral a baretei, denumit curb de transfer (fig.E.4). Comparndu-se
valoarea maxim a lui
max
de pe curba de transfer ( ab ) cu valoarea rezisten ei la forfecare a
p mnturilor la aceea i adncime,
i
z f ,
ob inut prin ncerc ri de laborator sau pe teren ( bc ) se
ob in valorile coeficientului de reducere,
i
.
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

i
z f
i
,
max

(E.7)Fig. E.4

E.4.6 Determinarea diagramelor de varia ie a for ei axiale transmis prin suprafa a bazei, P
v
i
for ei axiale transmis prin frecare pe suprafa a lateral , P
lat

For a P
v
la baza baretei corespunz toare diferitelor trepte de nc rcare P
0
se calculeaz cu rela ia
(E.3). Sc znd P
v
din P
0
se ob ine P
lat
care reprezint cota-parte din for a total P
0
preluat prin
frecare pe suprafa a lateral . n sistemul de coordonate (s,P) se construiesc curbele (s,P
0
), (s,P
v
)
i (s,P
lat
), dup cum arat n figura E.5.

E.4.7 Determinarea m rimii absolute a tas rii baretei pentru care se produce mobilizarea
integral a frec rii pe suprafa a lateral
Pe baza valorilor P
lat
= f(s) din curba din figura E.5 se calculeaz rapoartele P
lat
/P
lat,max
. Valorile
P
lat
/P
lat,max
se reprezint grafic n func ie de tas rile corespunz toare, s

(Fig. E.6).

E.4.8 Determinarea m rimii relative a tas rii baretei pentru care se produce mobilizarea
integral a rezisten ei n planul bazei
Pe baza valorilor P
v
= f(s) din curba din figura E.5 se calculeaz rapoartele P
v
/P
v,max
. Valorile
P
v
/P
v,max
se reprezint grafic n func ie de tas rile relative corespunz toare, s/b, unde b este
l imea baretei (Fig. E.7).
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 59
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


E.5 Exemplu de calcul
Se prezint etapele de calcul pentru determinarea, prin nc rcarea de prob a unei barete avnd
dimensiunile n plan 2,60 x 0,80m
2
i fi a de 7,50m, instrumentat cu reperi mecanici, a
transferului de nc rcare. Treptele de nc rcare aplicate pe bareta de prob , pozi ia, lungimea i
num rul de ordine al reperilor ca i citirile nregistrate la microcomparatoare sub fiecare treapt
de nc rcare sunt prezentate n tabelul E.1.

E.5.1 Calculul deforma iilor n lungul corpului baretei
Determinarea deforma iilor s
i
, sub treapta de nc rcare P, se face cu rela ia:

i i
C s s
0
(E.8)

Sub treapta de nc rcare P
0
= 3000kN, tasarea capului baretei, s
0
, a fost de 1,488cm.
Deforma iile n lungul corpului corpului baretei, calculate cu rela ia (E.8), sunt:
s
1
= 1,488 - 0,0020 = 1,4860cm
s
2
= 1,488 - 0,0100 = 1,4780cm
s
3
= 1,488 - 0,0165 = 1,4715cm
s
4
= 1,488 - 0,0225 = 1,4655cm
s
5
= 1,488 - 0,0260 = 1,4620cm


Deforma iile n lungul corpului baretei, sub fiecare treapt de nc rcare, se determin n acela i
mod. Valorile ob inute sunt date n tabelul E.2 (coloana 4).

E.5.2 Calculul deforma iilor specifice n lungul corpului baretei
Valorile deforma iilor specifice n lungul corpului baretei, calculate cu rela ia (E.2), sunt:

5
2
0 2
2 0
1
10 00 , 4
10 ) 0 5 , 2 (
478 , 1 488 , 1
x
x z z
s s

5
2
1 3
3 1
2
10 83 , 4
10 ) 0 , 1 0 , 4 (
4715 , 1 486 , 1
x
x z z
s s


5
2
2 4
4 2
3
10 16 , 4
10 ) 5 , 2 5 , 5 (
4655 , 1 478 , 1
x
x z z
s s

5
2
3 5
5 3
4
10 16 , 3
10 ) 0 , 4 0 , 7 (
462 , 1 4715 , 1
x
x z z
s sDeforma ia specific
5
, nu se poate determina pentru c nu se cunoa te s
6
adic tasarea bazei
baretei.

Observa ie
Se constat c deforma ia specific
1
, corespunz toare p r ii superioare din corpul baretei
(cuprins ntre cotele 0,0 i -2,5), este mai mic dect
2
corespunz toare zonei dintre cotele -1,0
i -4,0. Este evident c acest lucru nu concord cu situa ia real , ntruct zona superioar a
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 61
corpului baretei sufer deforma ia specific maxim , fiind supus la solicitarea maxim axial ,
pe aceast por iune efectul transferului de nc rcare fiind minim (neglijabil).
Aceast inadverten se constat sistematic la toate treptele de nc rcare ceea ce conduce la
ideea c , probabil, sunt erori n citirile nregistrate la microcomparatoarele pentru m surarea
tas rii s
0
, deoarece deforma ia specific aferent zonei dintre cotele -1,0 i -2,5m este:
5
2 1
10 30 , 5
10 5 , 1
478 , 1 486 , 1
x
x

Aceast valoare a deforma iei specifice este n concordan cu celelalte valori corespunz toare
aceea i trepte de nc rcare (P
0
= 3000 kN) i poate fi admis ca fiind constant pe por iunea din
corpul baretei cuprins ntre capul acesteia i cota -2,5m.

Valorile
i
pentru toate treptele de nc rcare sunt nscrise n tabelul E.2 coloana 8.

Tabelul E.1
For a
aplicat

pe
capul
baretei
(kN)
Pozi ia reperilor
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Lungimea reperilor (m)
1.0 2.5 4.0 5.5 7.0
Num rul de ordine al reperilor
4 7 5 6 1 10 2 9 3 8
Citirile nregistrate la microcomparatoare (10
-3
cm)
2500 2 2 8 9 14 13 18 19 22 21
3000 2 2 10 10 17 16 22 23 27 25
4500 3 3 15 15 24 24 32 32 37 37
5750 4 4 20 20 30 30 40 40 46 46
7250 5 5 25 25 38 38 50 50 59 60
8000 7 7 28 28 42 42 58 58 69 69
8750 7 7 29 30 45 46 63 64 75 76
10250 8 8 34 37 51 54 74 76 88 89
11000 9 9 37 40 57 57 82 83 106 107


Tabelul E.2
Forta
aplicat
Num r
Reper
Cota
Reper
Tasarea
corpului
baretei
s
i

Modulul de
deforma ie
E
For a
axial
P
i

Efortul
tangen ial
i

Deforma ia
specific
i

[kN] [-] [-] [mm] [daN/cm
2
] [kN] [daN/cm
2
] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8
2500
4; 7 1,0 14,380
282.805
2500 0,000 4,25x10
-5

5; 6 2,5 14,315
2253 0,242 3,83x10
-5

1; 10 4,0 14,265
1959 0,288 3,33x10
-5

2; 9 5,5 14,215
1565 0,386 2,66x10
-5

3; 8 7,0 14,185
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011


3000
4; 7 1,0 14,860
272.134
3000 0,000 5,30x10
-5

5; 6 2,5 14,780
2734 0,260 4,83x10
-5

1; 10 4,0 14,715
2355 0,370 4,16x10
-5

2; 9 5,5 14,655
1789 0,550 3,16x10
-5

3; 8 7,0 14,620
4500
4; 7 1,0 16,400
288.461
4500 0,000 7,50x10
-5

5; 6 2,5 16,280
4200 0,294 7,00x10
-5

1; 10 4,0 16,190
3396 0,788 5,66x10
-5

2; 9 5,5 16,110
2598 0,782 4,33x10
-5

3; 8 7,0 16,060
5750
4; 7 1,0 17,950
276.442
5750 0,000 10,00x10
-5

5; 6 2,5 17,790
4980 0,755 8,66x10
-5

1; 10 4,0 17,690
3830 1,127 6,66x10
-5

2; 9 5,5 17,590
3065 0,749 5,33x10
-5

3; 8 7,0 17,530

7250
4; 7 1,0 20,030
278.846
7250 0,000 12,50x10
-5

5; 6 2,5 20,100
6380 0,852 11,00x10
-5

1; 10 4,0 17,970
4831 1,518 8,33x10
-5

2; 9 5,5 19,850
4153 0,665 7,16x10
-5

3; 8 7,0 19,755


Tabelul E.2 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
8000
4; 7 1,0 22,430
274.725
8000 0,000 14,00x10
-5

5; 6 2,5 22,220
6629 1,344 11,60x10
-5

1; 10 4,0 22,080
5715 0,896 10,00x10
-5

2; 9 5,5 21,920
5143 0,560 9,00x10
-5

3; 8 7,0 21,810
8750
4; 7 1,0 25,660
286.172
8750 0,000 14,70x10
-5

5; 6 2,5 25,435
7619 1,108 12,80x10
-5

1; 10 4,0 25,275
6726 0,875 11,30x10
-5

2; 9 5,5 25,095
5952

0,758 10,00x10
-5

3; 8 7,0 24,975
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 6310250
4; 7 1,0 34,840
278.411
10250 0,000 17,70x10
-5

5; 6 2,5 34,565
8570 1,646 14,80x10
-5

1; 10 4,0 34,395
7586 0,965 13,10x10
-5

2; 9 5,5 34,170
6949 0,624 12.00x10
-5

3; 8 7,0 34,035
11000
4; 7 1,0 41,950
274.725
11000 0,000 19,30x10
-5

5; 6 2,5 41,655
9143 1,820 16,00x10
-5

1; 10 4,0 41,470
8343 0,784 14,60x10
-5

2; 9 5,5 41,215
7943 0,392 13,90x10
-5

3; 8 7,0 40,975

E.5.3 Calculul for ei axiale n lungul corpului baretei
Valoarea modului de deforma ie, E, al betonului din corpul baretei corespunzatoare deforma iei
specifice
1
= 5,3x10
-5
(conform observa iei de la pct. E.5.2), calculat cu rela ia (E.4), este:

E = 3000/5,3 x 10
-5
x 2,08 = 272.134kN/m
2
unde:
P
0
= 3000kN este for a aplicat pe baret
A
b
= 2,08m
2
este aria sec iunii transversale a baretei

Valorile for ei axiale n lungul corpului baretei, calculate cu rela ia (E.3), sunt:
kN 3000 10 30 , 5 08 , 2 10 134 . 272
5 2
1
x x x x P
kN 2734 10 83 , 4 08 . 2 10 134 . 272
5 2
2
x x x x P
kN 2355 10 16 , 4 08 , 2 10 134 . 272
5 2
3
x x x x P
kN 1789 10 16 , 3 08 , 2 10 134 . 272
5 2
4
x x x x P
Valorile P
i
, respectiv E corespunz toare tuturor treptelor de nc rcare sunt nregistrare n tabelul
E.2, coloanele 5 i 6.

E.5.4 Calculul efortului tangen ial mobilizat pe suprafa a lateral
Efortul tangen ial,
i
, mobilizat pe suprafa a lateral se calculeaz cu rela ia (E.6). Valorile ob inute
sunt:
0
) 8 , 0 6 , 2 ( 2 0 , 1
3000 3000
) (
0 1
1 0
0
U z z
P P

2
1 2
2 1
1
daN/cm 26 , 0
) 8 , 0 6 , 2 ( 2 5 , 1
2734 3000
) ( U z z
P P

2
2 3
3 2
2
daN/cm 37 , 0
) 8 , 0 6 , 2 ( 2 5 , 1
2355 2734
) ( U z z
P P
2
3 4
4 3
3
daN/cm 55 , 0
) 8 , 0 6 , 2 ( 2 5 , 1
1789 2355
) ( U z z
P P

Valorile
i
pentru toate treptele de nc rcare sunt date n tabelul E.2. coloana 7.

Rezultatele ob inute prin preluarea datelor nregistrate n timpul nc rc rii de prob sunt prezentate
sub form grafic n figurile E.8 E.11.Fig. E.8Fig. E.9
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011Fig. E.10

500
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
8500
9500
10500
11500
10 15 20 25 30 35 40 45
Tasare, s (mm)
Pv - s
Plat - s
P -s


Fig. E.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 65

ANEXA F
REFERIN E


1. Lista standardelor
Nr.
crt
Standarde Denumire
1. SR EN 1997-1:2004
Eurocod 7: Proiectarea geotehnic Partea 1:
Reguli generale.
SR EN 1997-1:2004 /AC: 2009
Eurocod 7: Proiectarea geotehnic Partea 1: Reguli
generale
2.

SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007
Eurocod 7: Proiectarea geotehnic Partea 1: Reguli
generale. Anexa Na ional
3. SR EN 1997-2:2007
Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 2:
Investigarea i ncercarea terenului.
SR EN 1997-2:2007/NB:2009
Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 2:
investigarea i ncercarea terenului. Anexa Na ional
4. SR EN 1998-5:2004
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru
rezisten a la cutremur. Partea 5: Funda ii,
structuri de sus inere i aspecte geotehnice.
SR EN 1998-5:2004/NA:2007
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a la
cutremur. Partea 5: Funda ii, structuri de sus inere i
aspecte geotehnice. Anexa Na ional
5. SR EN 12699/2004
Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pilo i de
ndesare .

6.
SR EN ISO 14688-1:2004
Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i
clasificarea p mnturilor. Partea 1: Identificare
i descriere.
SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006
Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i
clasificarea p mnturilor. Partea 1: Identificare i
descriere
7. SR EN ISO 14688-2:2005
Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i
clasificarea p mnturilor. Partea 2: Principii
pentru o clasificare.

SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007
Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i
clasificarea p mnturilor. Partea 2: Principii pentru o
clasificare
8. SR EN 1536:2004
Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pilo i
fora i.

9. STAS 10100/0-75- Principii de verificare a
sigurantei constructiilor


66 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011

2. Legisla ieNr.
Crt.
Acte legislative Publica ia
1. NE 012/1-2007
Normativ pentru producerea betonului i
executarea lucr rilor din beton, beton armat i
beton precomprimat - Partea 1: Producerea
betonului.
Ordinul ministrului dezvolt rii lucr rilor publice
i locuin elor nr.577/2008 din 29 aprilie 2008
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.374
din 16 mai 2008.
2. NP 074/2007
Normativ privind documenta iile geotehnice
pentru construc ii.
Ordinul ministrului dezvolt rii lucr rilor publice
i locuin elor nr.128/2007 din 08 mai 2007
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I,
nr.381 din 06 iunie 2007.
3. P 100-1/2006;
Cod de proiectare seismic Partea I
Prevederi de proiectare pentru cl diri.
Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor
i turismului nr.1711/2006
din 19 septembrie 2006
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.803
bis din 25 septembrie 2006.
4. Hotarrea Guvernului nr.766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea
n construc ii, cu modific rile i complet rile
ulterioare
Monitorul Oficial, Partea I, nr.352 din 10
decembrie 1997.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 67