Sunteți pe pagina 1din 6

Procedura privind derularea procesului de examinare aferent programelor de calificare profesionala respectiv pregatire profesionala continua in asigurari

1. Examinarea aferenta programelor de calificare, respectiv de pregtire profesional continu n domeniul asigurarilor, se realizeaza de catre Fundatia Institutul de Management in Asigurari (IMA), conform planificarii afisate la adresa http://www.ima-imi.ro/comisia/examene/examene.html. 2. Examenul de absolvire se organizeaza in limba romana, pentru intregul program de pregatire profesionala. 3. In vederea sustinerii examenului de calificare profesionala sau de pregatire profesionala continua, dupa caz, cursantii se inscriu la IMA pe baza urmatoarelor documente: 3.1. Cerere de inscriere la examen (conform modelului postat pe http://www.ima-imi.ro/comisia/examene/examene.html ) 3.2. Adeverinta eliberata de furnizorul de programe educationale, prin care se adevereste parcurgerea intregului program de calificare profesionala/pregatire profesionala continua; persoanele fizice care desfasoara activitate de bancassurance si care au urmat pregatirea profesionala cu o societate de asigurare, vor prezenta adeverinte eliberate de catre societatea de asigurare in cauza; 3.3. Copie dup cartea de identitate/buletin/pasaport, in termen de valabilitate la data depunerii documentatiei pentru inscrierea la examen; 3.4. Dovada platii taxei de examinare, aferenta tipului de examen; 3.5. In cazul examenului de calificare profesionala, copie de pe ultima diploma de studii, cel putin diploma de bacalaureat ori alt document echivalent tradus in limba romana si legalizat, in cazul persoanelor fizice cu domiciliul sau resedinta in alt stat din Spatiul Economic European. Pe copia diplomei de studii titularul acesteia, va face urmatoarea declaratie: Subsemnatul(a) declar pe propria raspundere ca prezenta copie este conforma cu diploma autentica de absolvire. Numele si prenumele (in clar) Semnatura

Data

4. In cazul n care taxa de examinare se plateste prin intermediul instrumentelor bancare, se va preciza pe documentul de plata urmatoarele elemente de identificare ale platitorului: Nume, Prenume, CNP sau denumire societate, CUI iar la explicatii se va trece numele persoanei care participa la examen (in situatia in care platitorul este diferit de cel care participa la examen).
1/6

In cazul in care se va efectua plata pentru mai multe persoane, dovada platii va fi insotita de lista anexa a participantilor la examinare. 5. Inscrierea la examen, individual sau prin intermediul furnizorului de programe de pregatire profesionala in asigurari, se va realiza cu cel puin 7 zile lucratoare, inainte de data programata a examenului, exclusiv ziua stabilita pentru examinare. 6. Inscrierea persoanelor la examen poate fi facuta si de catre furnizorii programelor de pregatire profesionala chiar la momentul inceperii programului educational, sub rezerva depunerii ulterioare a adeverintei prevazute la pct. 3.2., dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare inainte de data programata pentru sustinerea examenului. 7. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate de bancassurance, inscrierea se poate face personal, sau de catre agentii de asigurare subordonati, ai caror angajati sunt. In acest caz, agentii de asigurare subordonati au obligatia sa comunice IMA, pentru fiecare persoana in parte, denumirea asiguratorului care efectueaza instruirea in vederea calificarii sau pregatirii profesionale continue, dupa caz, la data inceperii programelor de pregatire profesionala respective. Furnizorii vor realiza inscrierea la examen in format electronic: CD sau DVD, pentru fiecare locatie si data de examinare. Informatiile vor fi inregistrate dupa urmatorul format: 7.1. Fisier documente persoane fiecarei persoane participante la examinare i se va crea un sub-fisier cu denumirea NUME_PRENUME care va contine: - copie dup CI/BI/pasaport; - dovada platii (in cazul in care plata se efectueaza pentru mai multe persoane, copia ordinului de plata va fi insotita de un tabel anexa care va cuprinde persoanele pentru care s-a achitat taxa de inscriere la examen); - in cazul examenului de calificare profesionala, copie de pe ultima diploma de studii, cel putin diploma de bacalaureat ori alt document echivalent tradus in limba romana si legalizat, in cazul persoanelor fizice cu domiciliul sau resedinta in alt stat din Spatiul Economic European. Pe copia diplomei de studii titularul acesteia, va face urmatoarea declaratie: Subsemnatul(a) declar pe propria raspundere ca prezenta copie este conforma cu diploma autentica de absolvire. Numele si prenumele (in clar) Semnatura Data - cerere de inscriere la examen;
2/6

7.2. -

Fisier organizare examinare - acesta va contine: adeverinta privind parcurgerea programului de pregatire profesionala in asigurari; tabel anexa cu persoanele inscrise la examinare in ordine alfabetica - acesta va avea formatul precizat la pct. 23;

CD-ul/ DVD-ul va fi insotit de adeverinta si tabelul anexa, pe suport letric, semnate de reprezentantul legal al furnizorului de programe educationale si stampilate, in original. In cazul in care documentatia nu corespunde, fata de cele enuntate anterior, aceasta va fi returnata furnizorului spre completare/ refacere. Confirmarea programarii la examen se face doar in momentul primirii documentatiei corecte si complete, prin semnarea unui proces verbal de predare-primire. 8. Pentru organizarea unei examinari este necesar sa se constituie o grupa de minimum 30 persoane, dar nu mai mult de 400 de persoane in aceeasi zi. 9. Examinarea se realizeaza in sediile stabilite/agreate de IMA. 10. Persoanele care s-au inscris la o sesiune de examinare si nu s-au prezentat pot participa la o alta sesiune de examinare numai dupa achitarea unei taxe de reinscriere, in cuantum de 300 lei. Sunt exceptate de la plata taxei de reinscriere la examinare acele persoane care prezinta la reinscriere documente doveditoare, din care rezult imposibilitatea participrii lor la data programata a examenului (ex.: copie certificat concediu medical, copie certificat casatorie, etc.). 11. Examenul se va desfasura in prezenta unei comisii de examinare trimisa de IMA, care poate fi formata din angajati proprii, delegati ai Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si/sau lectori atestati. 12. Participantii se vor prezenta la examen cu BI/CI ori pasaport, in termen de valabilitate. In caz contrar acestora nu li se va permite intrarea n sala pentru sustinerea examenului. 13. Rezultatele de la examene se afiseaz pe site-ul IMA, in sectiunea EXAMENE - Note examen, in termen de 15 zile lucratoare de la data sustinerii examenului. 14. Contestatiile rezultatelor la examen se transmit IMA in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor pe site-ul www.ima-imi.ro in sectiunea Examene Rezultate examen. Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare, de la data inregistrarii contestatiei. Rezultatele contestatiilor se vor afisa pe site-ul www.ima-imi.ro in sectiunea Examene Contestatii examene.
3/6

15. Persoanele care au promovat examenul primesc un certificat de absolvire, eliberat de IMA n termen maxim de 30 de zile de la data promovarii examenului. 16. Pana la eliberarea certificatului de absolvire, IMA poate elibera adeverinte de absolvire n termen de maxim 10 zile de la data promovarii examenului. Adeverinta are valabilitate 3 luni de la data eliberarii. 17. Absolventii vor fi publicati n Registrul absolventilor (care se gaseste la adresa: http://www.imaimi.ro/comisia/registre/registru_absolventi/reg_abs.html), in functie de tipul de certificare obtinut (calificare profesionala sau pregatire profesionala continua).
18. Certificatele de absolvire se elibereaza la cererea absolventului sau in cazul in care acesta convine cu Furnizorul, certificatele

pot fi ridicate de delegatul Furnizorului, pe baza de imputernicire primit din partea persoanei in cauza. 19. Adeverintele/diplomele de absolvire se vor elibera in zilele de luni si marti, intre orele 14,30-16,30. 20. Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire pot solicita repetarea acestuia, de cel mult 2 ori, ntr -o perioad de maximum 6 luni de la data comunicrii rezultatelor, fara a se depasi insa termenele limita de conformare prevazute de Ordinul CSA nr.9/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Repetarea examenului se poate face n urma plii unei taxe de reexaminare. Valoarea taxei de rexaminare este n valoare de 300 lei. Data i locul reexaminrii vor fi stabilite si comunicate de ctre IMA. 21. In vederea nscrierii la reexaminare solicitanii vor depune: 21.1. cerere de reexaminare (conform modelului postat la adresa http://www.ima-imi.ro/comisia/examene/examene.html ) 21.2. copie dupa cartea de identitate/buletin ori pasaport, in termen de valabilitate la data depunerii documentatiei pentru inscrierea la examen; 21.3. copie dup dovada achitarii taxei de reexaminare. 22. Contravaloarea taxelor se achit n contul: IMA Taxe; CIF 25285051 Cod IBAN RO19BTRL04501205S4900901-Banca Transilvania, Sucursala Victoria sau la casieria Institutului de Management n Asigurri. 23. In cazul inscrierii la examinare de catre Furnizor/Agentul de asigurare subordonat, acesta va transmite o adresa insotita de un tabel (in format EXCEL), care va contine urmatoarele informatii:

4/6

Nume furnizor: Denumirea programului educational: Nr. aprobrii programului educational: Data inceperii / finalizrii pregtirii profesionale:
Nume Judet/ Nr. Sector CI/ PASAPORT Serie Nr. Tip exa men Localitate examen Data platii Suma platita (lei) Nume platitor CNP/ CIF Platitor

Nr. crt.

Nume

Prenume

Locul nasterii

Adresa de domiciliu

CNP

Cod RAF

Cod RAJ

Cod RBK

Functia de conducere

Denumire Furnizor

Cod unic furnizor

Data examen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Nota: Nu se completeaza cu diacritice si majuscule (cu exceptia situatiei in care se precizeaza altfel) (2) se va trece numele de familie (cu majuscule) (3) se trece prenumele (6) se trece adresa de domiciliu (localitatea, str., nr., bl., ap., sc., judet/sector) (7) coloana (formatata tip Cod Postal; Format cells-category:special Type: Cod postal; va contine 13 caractere numerice) (9) coloana (formatata tip Cod Postal; Format cells-category:special Type: Cod postal; va contine 6 caractere numerice cu excceptia situatiei in care participantul prezinta ca document de inscriere pasaportul) (10,11,12) din Registrul Intermediarilor n asigurri i/sau reasigurri (se va trece obligatoriu cel putin un cod pentru cazul persoanelor care urmeaz programe de pregtire profesional continu; pentru persoanele care desfaoar activitate de bancassurance se va trece codul: 100; se vor completa doar caracterele numerice, de exemplu pentru RAF 123456 se va trece in tabel 123456; pentru RBK 023 se va trece 023 respectiv pentru RAJ 12345 se va trece 12345) (4,5,6,7,8,9,20,21,22) datele din aceste coloane nu vor aprea la accesarea public a Registrului Absolvenilor (17) data la care se solicit examinarea (conform programrii IMA), coloana formatata tip data, de forma 16.03.2013 (18) se va completa localitatea in care se va sustine examenul fara cratima, acolo unde este cazul (19) coloana formata tip data, de forma 16.03.2013. Se va preciza data de pe stampila bancii prin care se confirma efectuarea platii (13) doar n cazul conductorilor executivi ai brokerilor de asigurare i/sau reasigurare (se va trece obligatoriu functia detinuta: Director Executiv; Administrator) (14) se va trece denumirea furnizorului, in conformitate cu denumirea din Registrul Furnizorilor (15) se va trece doar partea numerica a codului unic din registrul furnizorilor (de exemplu: 63, doar caracterele numerice si nu F-0063) (16) se va trece codul examenului, dupa cum urmeaza:
Tip examen Calificare profesionala in domeniul asigurarilor de viata Calificare profesionala in domeniul asigurarilor generale Pregatire profesionala continua in domeniul asigurarilor de viata Pregatire profesionala continua in domeniul asigurarilor generale Calificare profesionala a conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare Pregatire profesionala continua a conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare (sectiunea B) Codificare CAV CAG PCV PCG CCI PCCB

5/6

Pregatire profesionala continua a conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare (sectiunea A) Pregatire profesionala continua a conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare (sectiunea C) Calificare profesionala a conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare Calificare profesionala a intermediarilor in asigurari persoane fizice Pregatire profesionala continua a conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare Pregatire profesionala continua a intermediarilor in asigurari persoane fizice

PCCA PCCC CPExB CPA PPCExB PCA

(20,21,22) Elemente de identificare pentru plata taxei

Procedura intra in vigoare de la data de 01.03.2013

6/6