Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECTUL: mbuntireacapacitiiadministraieipublicede msurareaperformaneloradministrative baze dedate,metodologii,instrumentedemodernizare istandardizareatehnicilorderaportarestatistic idecaracterizareaperformaneloradministraiei publice

CodSMIS:26932

Cadruldeimplementare
FINANARE
FondulSocialEuropean ProgramulOperaionalDezvoltarea CapacitiiAdministrative

AXAPRIORITAR
1.mbuntiridestructuriprocesalemanagementuluicicluluide politicipublice

DOMENIULDEINTERVENIE
1.2.Creterearesponsabilizriiadministraieipublice

OPERAIUNEA
Elaborareaunuisetdeinstrumente,metodeiaunuicadru instituional(inclusivplanificareastrategicibugetareapeprograme) specificuneiabordriorientatectrepoliticipublice,caresduclao maibunreglementare(ilareducereacosturiloradministrative)n administraiapublic.

Durataproiectului:18luni

Obiectivgeneral
Cretereacalitiinstatistic launnivel comparabilcucelalalterieuropenei mbuntireacapacitiiInstitutuluiNaional deStatisticdeafacefacerineloractualei viitoarealeutilizatorilordedatestatisticeprin construireaunuisistemdeindicatoriai administraieipubliceiimplicit responsabilizareaadministraieipublice localeicentrale

STATISTIC

Modernizareasistemuluistatisticnaionalprin implementareadenoimetodologiiiinstrumentestatistice unitare,standardizate,adaptatelaprioritilesocialei economiceactualevenitedinparteaadministraieipublice localeicentrale. Dezvoltarea i implementarea unui program de instruire destinat mbuntirii capacitilor de raportare, monitorizare i evaluarea performanelor reprezentanilor administraiei publice centrale i locale conform cu noile metodologii i instrumente statistice. Dezvoltarea i implementarea unui sistem informaional naional performant (inclusiv a unei baze de date) pentru colectarea, raportarea i analiza datelor statistice care s faciliteze accesul la informaii de interes public, transparena instituional, precum i optimizarea performanelor administraiei publice locale i centrale.

Scop

FORMATIV

TEHNOLOGIC

OBIECTIVE
1. Completareasiimbunatatireaprotocoalelorde colaborarecuinstitutiilefurnizoaredebazede dateadministrative
Stabilireabazelordedateadministrativecenecesita interfatarecusistemulinformaticdepreluare/ gestionare/diseminareaindicatorilorstatisticidincadrul INS; Realizarea/completareaprotocoalelordecolaborarecu institutiiledetinatoaredebazededateadministrativela nivelnational; Realizareaprocedurilortehnicesiinstitutionalede preluaredecatreINSainformatiilordinbazelededate administrativelanivelnational;

OBIECTIVE
2. Organizareadeseminariisimeserotundecureprezentanti aiadministratiilorpublicecentralesilocaleinvederea stabiliriinecesitatilorsiaposibilitatilortehnicedecare dispunpentruactivitateadecolectare,furnizare,analizasi raportaredestatisticirelevante
Organizaredeseminariisimeserotundecureprezentantii administratieipublicecentralesilocalepetemaactivitatiide colectare,furnizare,analizasiraportaredestatisticirelevante Structurarenecesitatideinformatiistatisticedinparteaunor institutiiprecum:MinisterulAfacerilorEuropene,Ministerul Administratiei,ACOR,AOR,ADR,ADI,zonemetropolitane,consilii Judetene,prefecturi,furnizorideutilitati,ONGurietc.

OBIECTIVE
3. 4.

Formareagrupuluidelucrupentruelaborarea,dezvoltareasiimplementarea metodologiilorsiinstrumentelorstatisticepentruimbunatatirea sistemelorsi procedurilordemonitorizaresiraportare Definireaobiectivelorsiproiectarea metodologiilorsiinstrumentelorstatistice pentruimbunatatireasistemelorsiprocedurilordemonitorizaresiraportare conformecunecesitatilelocale


Creareademetodologiiiinstrumenteunitare,standardizatecarespermit culegerea,analiza,agregareaiinterpretareadatelorastfelnctssepoat rspundenoilorcerinedeinformaiidinparteaadministraieipublicecentralei locale,daricerinelororganismelorinternaionalecaresprijindezvoltarealocal. Stabilireanecesitilorderaportarestatistica,formularisticaderaportare, metodologiiledeculegereadatelor,respectivtipurideindicatorispecificinecesari. ElaborareaunuiCoddepracticialadministraieilocale nprocesuldecolectare, utilizaredeinformatiistatistice Elaborareademetodologiidecaracterizareaperformaneloradministrativei analizaacestora.

OBIECTIVE
5. Dezvoltareasiimplementarea metodologiilorsi instrumentelorstatisticepentruimbunatatireasistemelorsi procedurilordemonitorizaresiraportare
Dezvoltaremetodologiedecrearesistructurareabazeidemicrodate cuinformatiireferitoarelaadministratiepublicalocalasi administratiepublicacentrala. Dezvoltareprocedurideinterfatareabazeidedatenoucreate,cu celeexistenteincadrulINS(METADATA,TEMPO,RPL,RGA,etc) Dezvoltareaprocedurilorinstitutionaledediseminareadatelor statisticecatrebeneficiariiadministratiipublicelocale/centralesau mediulprivat. Dezvoltareademetodologii (deculegere,raportare,agregaresi diseminarelaniveldelocalitate)siindicatori statistici,cevorpermite standardizareasievaluareaperformatelordinadministratiapublica localasicentrala

Indicatorideevaluareaperformantei
Dezvoltarecriteriisiindicatorideevaluareaperformantei administratieipublicelocalepedomeniideinteresprecum:
Echipareateritoriului Siguranta,ordinepublicasiindicatoridecaracterizareaadministratiei publicelocale Populaia Forademunc nvmnt Culturiart Sntate Agricultur,silvicultur,mediu Calitateavieiiiasistenasocial Controlulactivitiiadministrative

OBIECTIVE
6. Dezvoltareaiimplementareasistemuluiinformaionalnaionalstatisticde raportareaadministratieipublicelocalesicentrale
Proiectareasidezvoltareaspecificatiilortehnicesistemuluiinformatic Dezvoltareasiimplementareasistemuluiinformaticlanivelnationalcuindicatori statisticisiinstrumentelenecesareactualizariisiintretineriiacesteia Testareafunctionalitatiisolutieitehnice Intrareainexploatareasolutieitehnice Instruireaadministratorilorsolutieitehnice Diseminareadatelorstatistice

OBIECTIVE
7. Instruireareprezentaniloradministraieipublice localeicentralecuscopulinformriiipromovrii noilorinstrumenteimetodologiistatisticen vedereambuntiriicalitiiifrecveneiraportrii
Realizareamanualelorprivindutilizareasiaplicareanoilor intrumentesimetodologiistatisticeinvederea imbunatatiriicalitatiisifrecventeiraportarii Organizareasesiunilordeformareinsistemde autoinstruirepentrureprezentantiiadministratieipublice centralesilocale Testareapebazadechestionarestandardizatea reprezentantiloradminstratieipublicecentralesilocale

Activitti n cadrul proiectului


Nr. Activitate 1. Activitatea de management a proiectului Responsabil INS Funizor de servicii de management de proiect INS INS Furnizor de servicii informatice

2. Realizarea achizitiilor publice aferente proiectului 3. Organizarea de mese rotunde cu reprezentanti ai MAI, MFP, MS, MECTS, MTI, MAPDR, ME, MDRT, Ministerului Justitiei, ANFP si Grupul de lucru INS in vederea incheierii de protocoale de colaborare. 4. Organizarea de seminarii si mese rotunde cu reprezentanti ai administratiilor publice locale in vederea stabilirii necesitatilor locale si a posibilitatilor tehnice de care dispun pentru activitatea de colectare, furnizare, analiza si raportare de statistici relevante

INS Furnizor de servicii informatice

Activitti n cadrul proiectului


Nr. Activitate Responsabil

5. Elaborarea, dezvoltarea si implementarea de metodologii INS si instrumente statistice pentru imbunatatirea sistemelor Furnizor de servicii informatice si procedurilor de monitorizare si raportare. 6. Elaborare documentatie si derularea procedurii de achizitie in vederea selectarii unui operator economic pentru realizarea sistemului informational national statistic 7. Dezvoltarea si implementarea sistemului informational national statistic 8. Instruirea reprezentantilor administratiei publice locale si centrale cu scopul informarii si promovarii noilor instrumente si metodologii statistice in vederea imbunatatirii calitatii si frecventei raportarii 9. Activitatea de promovare si publicitate aferenta proiectului 10 Auditarea proiectului INS

Furnizorul de servicii informatice INS INS Furnizor de servicii informatice

Furnizor de servicii de informare si publicitate INS Furnizor de servicii de audit

Grupul int
80functionaripublicisaupersonalcontractual,angajatiai InstitutuluiNationaldeStatistica,cuatributiiindomeniul statisticii 205functionaripublicisaupersonalcontractual,anagajatiai celor42deDirectiiTeritorialedeStatistica,cuatributiiin domeniulstatisticii 3490functionaripublicidinadministratiapublicalocala,care vorutilizanoileinstrumentesimetodologiistatisticein vedereaimbunatatiriicalitatiisifrecventeiraportarii 1225functionaripublicideconduceredinadministratia publicalocala,carevorutilizanoileinstrumentesi metodologiistatisticeinvedereaimbunatatiriicalitatiisi frecventeiraportarii,invedereadiseminariiinformatiei statisticesiacaracterizariiperformanteloradministratiei.

Indicatorideoutput
1.Numruldefuncionaripublicisaupersonalcontractual,angajaiai InstitutuluiNationaldeStatistic,instruiincadrulproiectuluin domeniulnoilorinstrumenteimetodologii 2.Numruldefuncionaripublicisaupersonalcontractual,angajaiai InstitutuluiNaionaldeStatistic,instruiiincadrulproiectuluindomeniul noilorinstrumenteimetodologii 3.Numruldefuncionaripublicidinadministraialocal,instruiin cadrulproiectuluindomeniulnoilorinstrumenteimetodologii 4.Numruldefuncionaripublicideconduceredinadministraialocali central,instruiincadrulproiectuluindomeniulnoilorinstrumentei metodologii 5.Numruldeseminariiimeserotundeorganizatecureprezentanii administraieipublice

Valoare iniial

Valoare rezultat

0 0 0 0 0

80 205 3490 1225 10

Msurarearezultatelor proiectului

Indicatorideoutput
6.Numruldeprotocoaledecolaborarencheiatecuinstituiilelanivel central 7.Numrulevenimentelordepromovare(conferine)organizatencadrul proiectului 8.Numruldecampaniidepromovareoutdoor 9.Numruldeanunuriwebprivindimplementareaproiectului

Valoare iniial

Valoare rezultat

0 0 0 0 0 0

10 2 2 18 5000 5000

10.Numrzileformare 11.Numrdemanualeprivindutilizareanoilorinstrumentei metodologiistatisticenvedereambuntiriicalitiiifrecvenei raportrii

Msurareaatingeriiscopuluiproiectului

Indicatorideoutcome
1.Numruldeinstituiilanivelcentralimplicatenelaborarea, dezvoltareaiimplementareademetodologiiiinstrumentelorstatistice 2.Numrulinstituiilorlanivellocaldindomeniulstatisticii,implicaten elaborarea,dezvoltareaiimplementareademetodologiiiinstrumente statistice 3.Nivelcompetenestatisticedincadrulautoritiloradministraiei publicecentraleilocale 4.Numrulsoluionrilorsolicitrilordecercetristatistice 5.Nivelulcalitiiindicatorilor unitari,credibili,moderniiconformicu sistemuldeindicatoridecaracterizare,utilizatdeinstituiiledeprofil (EUROSTAT,OECD,FAOetc)

Valoare iniial

Valoare rezultat

0 0 0 0 0

11 42 +20% +20% +20%

Mulumesc !

Dan GHERGUT Coordonator proiect dan.ghergut@insse.ro