Sunteți pe pagina 1din 3

Ovidius University Annals of Constructions Volume 1, Number 2, May 2000

Efectul fisurării asupra durabilităţii betonului

Traian ONEŢ, Zoltan KISS, Almos BECSKI

Facultatea de Construcţii, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Cluj-Napoca,3400, România

__________________________________________________________________________________________

Abstract Cracks may influence the type and rate of transport of substance into concrete. Cracks are inevitable in
concrete structures. However, the cracks width, orientation, extent and type can be controlled through the
design, execution and curing phases.

Keywords: Concrete, crack type, concrete structure design.


__________________________________________________________________________________________

1. Introducere
În exploatare, sub acţiunea încărcărilor
Fisurile din beton, reprezentând căile exterioare, elementele din beton armat prezintă o serie
disponibile pentru mecanismele de transport respectiv de fisuri în zonele întinse unde alungirea limită a
punctele de iniţiere a deteriorării progresive, betonului este depăşită. Existenţa fisurilor contribuie
influenţează considerabil durabilitatea betonului. la uşurarea pătrunderii substanţelor agresive în masa
Nu se pot realiza elemente de beton fără fisuri. betonului, ceea ce conduce la coroziunea armăturii.
Se poate însă micşora numărul şi deschiderea
acestora, prin proiectare corectă şi prin adoptarea unei
tehnologii adecvate de execuţie. Este cunoscut faptul
că elementele din beton armat supuse solicitărilor
exterioare (încovoiere, forfecare, întindere,
compresiune, torsiune etc.) lucrează cu fisuri (stadiul
II de lucru), drept consecinţă a rezistenţei la întindere
şi a alungirii limită reduse a betonului.
Fisurile în elementele de beton armat pot apărea
şi din alte cauze (nefiind obligatorie existenţa
acţiunilor) cum ar fi contracţia sau tasarea plastică a
betonului proaspăt, reacţiile chimice dintre alcalii şi
agregate, efectul ciclurilor de îngheţ-dezgheţ,
expansiunea armăturii corodate etc.
Fisurile din elementele de beton armat, luând în
considerare factorii care le produc, pot fi clasificate în
Fig. 1 Fisuri datorate încărcărilor exterioare
două mari categorii:
Deschiderea, forma şi orientarea fisurilor
• fisuri datorate încărcărilor exterioare (fig.1);
influenţează considerabil durabilitatea elementelor din
beton armat. Cercetările au arătat că influenţa
• fisuri datorate tensiunilor interioare (fig.2).
deschiderii fisurilor asupra ratei de coroziune a
armăturii este relativ redusă atunci când deschiderea
2. Fisuri datorate încărcărilor exterioare fisurilor nu depăşeşte 0,4 mm. O importanţă majoră

ISSN-12223-7221 © 2000 Ovidius University Press


280 Efectul fisurării asupra durabilităţii betonului / Ovidius University Annals of Constructions 2, 279-281 (2000)

Aceste tipuri de fisuri nu influenţează capacitatea


portantă a betonului şi nu se modifică în timp, totuşi
slăbesc construcţia prin faptul că permit pătrunderea
apei în masa betonului, apărând astfel pericolul de
îngheţ. Ele se formează la câteva ore după turnare,
când betonul se găseşte încă în stare plastică.
Fisurile datorate contracţiei plastice a betonului
înaintea prizei apar cel mai des la plăci şi pot fi
asociate cu umezirea (transpiraţia) suprafeţei
(particule solide au tendinţa să coboare în amestecul
de beton, în timp ce apa migrează la suprafaţă).
Totodată, datorită grosimii reduse, uscarea betonului
din plăci (evaporarea apei) se produce foarte rapid
contribuind la formarea fisurilor.
Fisurile care apar în plăci sunt paralele şi
orientate aproximativ la 45o în colţurile elementului,
iar distanţa dintre ele este de aproximativ un metru.
Deschiderea lor este de 2-3 mm şi ele pot traversa
plăcile pe toată grosimea, desigur deschiderea lor
scăzând foarte rapid în raport cu adâncimea. În
câmpul plăcilor se poate forma o reţea de fisuri
orientate oricum, cu aspect de mozaic.

4. Fisuri datorate tasării plastice a betonului


proaspăt

Aceste fisuri se produc, de regulă, în elementele


cu înălţime mai mare (de exemplu la turnarea unor
grinzi sau stâlpi prefabricaţi). Migrarea apei spre
suprafaţa betonului proaspăt provoacă, sub acţiunea
forţelor de gravitaţie, o reducere a volumului
betonului (tasare). De multe ori această reducere de
volum este împiedicată de existenţa unor armături sau
de către cofraj. Astfel pot apărea fisuri în dreptul
are însă grosimea şi compactitatea stratului de armăturilor aşezate la partea superioară a elementului,
acoperire cu beton a armăturii. sau în dreptul etrierilor la turnarea grinzilor sau a
Fig.2 Fisuri datorate tensiunilor interioare stâlpilor în poziţie orizontală. Dacă armăturile sunt
apropiate, datorită tasării betonului, pot apărea fisuri
Fisurile orientate în lungul armăturii (fisuri de orizontale care produc separarea stratului de acoperire
aderenţă) sau fisuri din cauza coroziunii armăturii) cu beton a rândului superior de armături.
sunt mult mai periculoase decât fisurile transversale, Atât fisurile produse de contracţia plastică cât şi
deoarece în cazul fisurilor transversale coroziunea cele produse de tasarea plastică a betonului pot fi
este limitată la o suprafaţă redusă şi pericolul de evitate prin alegerea corespunzătoare a compoziţiei
decojire a stratului de acoperire cu beton practic nu betonului (raport a/c mic), prin evitarea uscării rapide
există. a betonului (umezire ulterioară) în primele ore după
3. Fisuri datorate contracţiei plastice a betonului punerea în operă, prin revibrarea betonului etc.
proaspăt
T.Oneţ et al. / Ovidius University Annals of Constructions 2, 279-281 (2000) 281

5. Fisuri rezultate din variaţii termice timpurii 6. Fisuri din coroziunea armăturii

La unele construcţii din beton sau beton armat, În elementele de beton armat coroziunea
cum ar fi anvelopa reactoarelor nucleare sau armăturilor şi formarea ruginii reprezintă un proces
construcţiile inginereşti masive (baraje), este foarte de expansiune (rugina are un volum de aproximativ 8
importantă realizarea unor betoane compacte, lipsite ori mai mare faţă de oţelul iniţial), care dă naştere la
de fisuri. Acest lucru, însă, este foarte greu de eforturi de întindere în lungul armăturii.
realizat. Coroziunea se produce dacă betonul, prin
Se cunoaşte faptul că la betoanele masive, după scăderea valorii pH sub 9 în dreptul armăturii, îşi
turnare, există pericolul apariţiei fisurilor pe suprafaţa pierde capacitatea de a o proteja anticoroziv, dacă
betonului. Aceste fisuri se datorează diferenţei de procesele electrolitice sunt favorizate de mediu
temperatură dintre suprafaţa şi miezul elementului sau (umiditate relativă 70-80 % sau prezenţa apei) şi dacă
contracţiei inegale la uscare după decofrare. Căldura oxigenul pătrunde până la armături.
degajată la hidratarea cimentului nu poate fi cedată cu Fisurile apar atunci când eforturile de întindere
uşurinţă mediului înconjurător. Gradientul de depăşesc rezistenţa la întindere a betonului. Dacă
temperatură care se stabileşte între suprafaţă şi coroziunea continuă, fisurile se dezvoltă progresiv
miezul betonului creşte cu sporirea temperaturii până la dislocarea stratului de acoperire cu beton a
betonului şi cu scăderea temperaturii aerului exterior. barelor de oţel.
Din această cauză, iau naştere eforturi de
autoechilibrare, care sunt de compresiune în miezul 7. Concluzii
elementului şi de întindere în stratul exterior.
Eforturile de întindere, dacă depăşesc rezistenţa Faptul că eforturile de întindere calculate sau
la întindere a betonului proaspăt, dau naştere la fisuri, deschiderea fisurilor calculate nu ating valorile
distribuite în mod neregulat pe suprafaţa elementului. specificate, nu înseamnă că nu se vor produce fisuri
Aceste fisuri au adâncime de ordinul a câtorva sau cele produse nu vor avea deschidere mai mică
milimetri sau centimetri şi în mod normal se închid decât cele specificate. Verificarea la starea limită de
atunci când diferenţa de temperatură dispare. fisurare se va considera ca o metodă convenţională de
Factorii principali care influenţează apariţia măsură şi control al fisurării. Stratul de acoperire
fisurilor din cauza diferenţei de temperatură sunt: mărit, dintr-un beton de bună calitate, utilizând
factori de mediu, intensitatea vântului, temperatura şi armături mai puţine dar de diametru mai mare vor
umiditatea aerului exterior, intensitatea radiaţiei conduce la structuri mai robuste şi mai rezistente
solare, posibilitatea de de evaporare, factori împotriva deteriorărilor decât limitând deschiderea
tehnologici, calitatea cofrajelor, timpul decofrării, fisurilor prin măsurile tradiţionale.
modul betonării (continuu sau în rate), dimensiunile
elementului de beton sau beton armat, tratarea 8. Bibliografie
ulterioară a betonului, compoziţia şi caracteristicile
betonului, temperatura betonului la turnare, [1] * * * Structural Concrete, 1990, Textbook on
coeficientul de convecţie termică a suprafeţei Behaviour, Design and Performance Updated
betonului, tipul cimentului (căldura de hidratare a Knowledge of the CEB/FIP Model Code.
cimentului) şi cantitatea de ciment, raportul [2] Oneţ T., Durabilitatea betonului armat, 1994,
apă/ciment, cantitatea întârzierilor de priză, existenţa Editura tehnică, Bucureşti.
armării disperse a betonului.

S-ar putea să vă placă și